TÜRK TÝCARET KANUNU Kanun Numarasý: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayýmlandýðý

Resmi Gazete Sayýsý: 9353 BAÞLANGIÇ A - KANUNUN TATBÝK SAHASI: I - TÝCARÝ HÜKÜMLER: Madde 1 - Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrýlmaz bir cüzüdür. Bu kanundaki hükümlerle, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari þekilde iþletilen her hangi bir mües seseyi ilgilendiren muamele, fiil ve iþlere dair diðer kanunlarda yazýlý hususi hükümler, ti cari hükümlerdir. Hakkýnda ticari bir hüküm bulunmýyan ticari iþlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dah i yoksa umumi hükümlere göre karar verir. II - TÝCARÝ ÖRF VE ADET:

Madde 2 - Kanunda aksine bir hüküm yoksa teamül, ticari örf ve adet olarak kabul edi ldiði tesbit edilmedikçe hükme esas olamaz. Þu kadar ki; irade beyanlarýnýn tefsirinde teamül erin dahi nazara alýnmasý esasý mahfuzdur. Bir bölgeye veya bir ticaret þubesine mahsus olan ticari örf ve adetler umumi olan lara tercih olunur. Ýlgililer ayný bölgede bulunmadýklarý takdirde, kanun veya mukavelede aksine hüküm olmadýkça, ifa yerindeki ticari örf ve adet tatbik olunur.

Tacir sýfatýný haiz olmýyanlar hakkýnda ticari örf ve adet, ancak onlar tarafýndan bilind veya bilinmesi gerektiði takdirde tatbik olunur. III - TÝCARÝ ÝÞLER: Madde 3 - Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ticarethane veya fabrika y ahut ticari þekilde iþletilen diðer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve iþler icari iþlerdendir. IV - TÝCARÝ DAVALAR VE DELÝLLERÝ: 1. UMUMÝ OLARAK: Madde 4 - 21 inci maddenin birinci fýkrasý gereðince her iki taraf için ticari sayýlan hususlardan doðan hukuk davalarý ile taraflarýn tacir olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn: 1. Bu kanunda; 2. Medeni Kanunun, rehin mukabilinde ikraz ile meþgul olanlar hakkýndaki 876 ila 883 üncü maddelerinde; 3. Borçlar Kanununun, bir iþletmenin satýlmasý veya diðeriyle birleþtirilmesi hakkýndaki 79 ve 180, rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, neþir mukavelesi hakkýndaki 372 ila 385, itibar mektubu ve itibar emri hakkýndaki 399 ila 403, komisyona dair 416 ila 429, ticari mümessiller ve diðer ticari vekiller hakkýndaki 449 ila 456, havale hakkýnd aki 457 ila 462, vedia hakkýndaki 463 ila 482 nci maddelerinde;

4. Alameti farika, ihtira beratý ve telif hakkýna mütaallik mevzuatta; 5. Bu kanunun 135 inci maddesinde yazýlý ticarete mahsus yerler hakkýndaki hususi hükümlerde; 6. Bankalar ve ödünç para verme iþleri kanunlarýnda; tanzim olunan hususlardan doðan huk uk davalarý ticari dava sayýlýr. Þu kadar ki; her hangi bir ticari iþletmeyi ilgilendirmiy en havale, vedia ve telif hakkýndan doðan davalar bundan müstesnadýr. Ticari davalarda dahi deliller ve bunlarýn ikamesi Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu nu hükümlerine tabidir.

(Ek fýkra: 20/04/2004-5136 S.K. 1.mad) Ýþ durumunun gerekli kýldýðý yerlerde Hâkimler ve cýlar Yüksek Kurulunun olumlu görüþü ile Adalet Bakanlýðýnca, bu Kanunun Dördüncü Kitabýnda y ticaretine iliþkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik Ýh tisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargý çevresi Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurul u tarafýndan belirlenir. 2. TÝCARET MAHKEMELERÝNÝN ÝÞ SAHASI: Madde 5 - Aksine hüküm olmadýkça, dava olunan þeyin deðerine göre asliye hukuk veya sulh ukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla vazifelidir.

Þu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin vazi fesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükmünce ticari sayýlan davalarla hususi hük er uyarýnca ticaret mahkemesinde görülecek diðer iþlere ticaret mahkemesinde bakýlýr.

Ýkinci fýkrada yazýlý hallerde, munhasýran iki tarafýn arzularýna tabi olmýyan iþler hari üzere, bir davanýn ticari veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iþ sahasýna girip girmediði yalnýz iptidai itiraz þeklinde taraflarca dermeyan olunabilir. Ýtiraz varit görüldü kdirde dosya ilgili mahkemeye gönderilir; bu mahkeme davaya bakmaya mecburdur; anc ak, davanýn mahiyetine göre tatbiký gerekli usul ve kanun hükümlerini tatbik eder. Ticari bir davanýn hukuk mahkemesi, ticari olmýyan bir davanýn ticaret mahkemesi tarafýndan görülme si hükmün bozulmasý için yalnýz baþýna kafi bir sebep teþkil etmez.

Vazifesizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi halinde yapýlacak muamelelere ve bunlarýn tabi olduklarý müddetlere dair usul hükümleri, iþ sahasýna ait iptidai itirazýn kabu linde de tatbik olunur. B - ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER: I - MÜRURUZAMAN:

Madde 6 - Kanunda aksine hüküm olmadýkça ticari hükümler koyan kanunlarla tayin olunan mü uruzaman müddetleri mukavele ile deðiþtirilemez. II - TESELSÜL KARÝNESÝ:

Madde 7 - Ýki veya daha fazla kimse, içlerinden yalnýz biri veya hepsi için ticari m ahiyeti haiz bir iþ dolayýsiyle diðer bir kimseye karþý müþtereken borç altýna girerlerse muk de aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça müteselsilen mesul sayýlýrlar. Ticari borçlara kefalet halinde, gerek asýl borçlu ile kefil ve gerek kefiller ara sýndaki münasebetlerde dahi hüküm böyledir. III - TÝCARÝ ÝÞLERDE FAÝZ: 1. MUKAVELE SERBESTÝSÝ:

Madde 8 - Ticari iþlerde faiz miktarý serbestçe tayin olunabilir.

Üç aydan aþaðý olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi alnýz cari hesaplarla borçlu bakýmýndan ticari iþ mahiyetini haiz olan karz akitlerinde mu teberdir.

Ödünç para verme iþleri, bankalar, tasarruf sandýklarý ve tarým kredi kooperatifleri hakk aki hususi hükümler mahfuzdur. 2. KANUNÝ FAÝZ MÝKTARI VE TÝCARÝ TEMERRÜT FAÝZÝ:

Madde 9 - Ticari iþlerde faiz miktarý hakkýnda Borçlar Kanununun 72 nci maddesi cari dir. Þu kadar ki; faizin iþlemeye baþladýðý tarihte ödeme yerinde benzer muameleler için daha ek bir faiz ödenmekte ise bu faiz miktarý esas tutulur. 8 inci madde hükmü mahfuzdur. Ticari iþlerde temerrüt faizi yýllýk yüzde ondur. 3. FAÝZÝN BAÞLANGICI: Madde 10 - Aksine mukavele yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminde n ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren iþlemiye baþlar. BÝRÝNCÝ KÝTAP : TÝCARÝ ÝÞLETME BÝRÝNCÝ FASIL : TACÝR A - TÝCARÝ ÝÞLETME: I - UMUMÝ OLARAK: Madde 11 - Ticarethane veya fabrika yahut ticari þekilde iþletilen diðer müesseseler , ticari iþletme sayýlýr. Tesisat, kiracýlýk hakký, ticaret unvaný ve diðer adlar, ihtira beratlarý ve markalar, b ir sanata mütaallik veya bir þahsa ait model ve resimler gibi bir müessesenin iþletilmes i için daimi bir tarzda tahsis olunan unsurlar, mukavelede aksine hüküm bulunmadýkça, tica ri iþletmeye dahil sayýlýr. II - TÝCARETHANE VE FABRÝKA: Madde 12 - Aþaðýda yazýlý veya mahiyetçe bunlara benziyen iþlerle uðraþmak üzere kurulan er, ticarethane sayýlýr: 1. Menkul mallarýn satýlmak veya kiraya verilmek üzere tedariki ve bunlarýn aynen ve ya baþka bir þekle sokularak satýlmasý yahut kiraya verilmesi; 2. Kýymetli evrakýn satýlmak üzere tedariki ve bunlarýn satýlmasý; 3. Her çeþit imal veya inþa; 4. Madencilik; 5. Matbaacýlýk, gazetecilik ve kitapçýlýk, yayýn, ilan ve istihbarat; 6. Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahaller, hususi mektep ve hastane ve açýk satýþ yerlerinin iþletilmesi; 7. Umumi maðazalar ve sair depo ve ambarlarýn iþletilmesi; 8. Borsa ve kambiyo iþleri, sarraflýk, bankacýlýk;

9. Ýçtimai sigortalar hariç olmak üzere sigortacýlýk; 10. Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eþya taþýmak; 11. Su, gaz ve elektrik daðýtma, telefon ve radyo ile haberleþme ve yayýn; 12. Acentelik, tellallýk, komisyonculuk ve sair bütün tavassut iþleri. Fabrikacýlýk, ham madde veya diðer mallarýn makine yahut sair teknik vasýtalarla iþlener ek yeni veya deðerli mahsuller vücuda getirilmesidir. III- TÝCARÝ ÞEKÝLDE ÝÞLETÝLEN DÝÐER MÜESSESELER:

Madde 13 - Aþaðýdaki iþleri görmek üzere açýlan bir müessesenin iþlerinin hacým ve ehemmi ari muhasebeyi gerektirdiði ve ona ticari veya sýnai bir müessese þekil ve mahiyetini ve rdiði takdirde bu müessese de ticari iþletme sayýlýr: 1. Bir toprak sahibinin veya çiftçinin, mahsullerini olduðu gibi veya zirai sanatý d olayýsiyle bir tezgahta þeklini deðiþtirerek satmasý;

2. Esnaf veya güzel sanatlar erbabýndan birinin gerek bizzat gerek iþçi çalýþtýrarak veya kine kullanarak eserler vücuda getirmesi ve bu eserleri satmasý. Bu hüküm, iþlerinin mahiyetine göre,12 nci madde gereðince ticarethane veya fabrika ol arak vasýflandýrýlamýyan diðer müesseseler hakkýnda da tatbik olunur. B - TACÝR: I - HAKÝKÝ ÞAHISLAR: 1. UMUMÝ OLARAK: Madde 14 - Bir ticari iþletmeyi, kýsmen dahi olsa kendi adýna iþleten kimseye tacir denir.

Bir ticari iþletmeyi kurup açtýðýný, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan vasýtalariyle h a bildirmiþ veya iþletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilan etmiþ olan kimse fiilen iþletmeye baþlamamýþ olsa bile tacir sayýlýr. Bir ticari iþletme açmýþ gibi, ister kendi adýna, ister adi bir þirket veya her ne suret le olursa olsun hukukan var sayýlmýyan diðer bir þirket adýna (Ortak sýfatiyle) muamelelerde bulunan kimse, hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslara karþý tacir gibi mesul olur. 2. KÜÇÜK VE MAHCURLAR:

Madde 15 - Küçük ve mahcurlara ait ticari iþletmeyi bunlarýn adýna iþleten veli ve vasi, acir sayýlmaz. Tacir sýfatý, temsil edilene aittir. Þu kadar ki; kanuni mümessil ceza hükümle i bakýmýndan tacir gibi mesul olur. 3. TÝCARETTEN MENEDÝLENLER: Madde 16 - Þahsi halleri veya yaptýðý iþlerin mahiyeti yahut meslek ve vazifeleri itib ariyle kanuni veya kazai bir yasaða aykýrý olarak veyahut baþka bir þahsýn iznine veya resmi bir makamýn ruhsatýna lüzum olup da izin veya ruhsatname almadan bir ticari iþletmeyi iþl eten kimse de tacir sayýlýr. Bu hareketin doðurduðu hukuki, inzýbati ve cezai mesuliyet mahfuzdur. 4. ESNAF:

ÜCRET ÝSTEME HAKKI: Madde 22 .Madde 17 . ticari iþletmesiyle ilgili bir iþ veya hizmet görmüþ olan tacir. ister amme hukuku hükümlerine göre idare edilen ve iþletilen bir hükmi þahýs eliyle iþletsinler kendileri tacir sayýlamazlar. iþletmelerini ticaret sicil ine kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar. ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iþ adamý gibi hareke t etmesi lazýmdýr. Taraflardan yalnýz biri için ticari iþ mahiyetinde olan mukaveleler. II .Bir tacirin borçlarýnýn ticari olmasý asýldýr. kanun hüküm ine uygun olarak bir ticaret unvaný seçmeye ve kullanmaya. Her tacirin. III . fiil veya iþin ticari sayýlmasýna halin icabý müsait bulunmadýðý takdirde borç ad .Tacir olan veya olmýyan bir kimseye. Þu kadar ki. vilayet.TACÝR OLMANIN HÜKÜMLERÝ: I .UMUMÝ OLARAK: Madde 20 . diðer tarafý temerrüde düþürmek veya mukaveleyi fesih yahut ondan rücu ksadiyle yapýlacak ihbar veya ihtarlarýn muteber olmasý için noter marifetiyle veya iade li taahhütlü bir mektupla yahut telgrafla yapýlmasý þarttýr.Tacirlere dair olan hükümler donatma iþtiraki hakkýnda da tatbik olunur.Ticaret þirketleriyle. C . FATURA VE TEYÝT MEKTUBU: . vilayet ve belediye gibi amme hükmi þahýslarý ile umumi menfaate hadim cemiy etler. tacirlere mahsus hükümlerden bu kanunun 22 ve 55 inci maddeleriyle Medeni Kanunun 864 üncü maddesinin ikinci fýkrasý hükümleri bunlar hak kýnda da tatbik olunur. Bundan baþka. Tacir sýfatýna baðlý olan diðer hükümler mahfuzdur. TÝCARET KARÝNESÝ: Madde 21 .Tacirler her türlü borçlarýndan dolayý iflasa tabi olduklarý gibi. ister bir dükkanda veya bir sokaðýn muayyen yerler inde sabit bulunsunlar. belediye gibi amme hükmi þahýslarý t rafýndan kurulan teþekkül ve müesseseler dahi tacir sayýlýrlar. II . verdiði avanslar eya yaptýðý masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanýr. gayesine varmak için ticari bir iþletme iþleten de rnekler ve kendi kuruluþ kanunlarý gereðince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilm ek veya ticari þekilde iþletilmek üzere devlet. kanunda aksin e hüküm olmadýkça. muameleyi yaptýðý anda bunun ticari iþletmesiyle ilgili olmadýðýný diðer tarafa açýkça ya muamele. Þu kadar ki. hakiki þahýs olan acir.HÜKMÝ ÞAHISLAR: Madde 18 . iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalýþmasýna dayanan ve kazancý ancak geçimini saðlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir deðildirler. münasip bir ücret istiyebilir.HUSUSÝ OLARAK: 1. 3. bir ticari iþletmeyi ister doðrudan doðruya.DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: Madde 19 .Ýster gezici olsunlar. diðeri için de ticari iþ sayýlýr. Tacirler arasýnda. 2. Devlet.

mukavelenin yerine getirilmemesi yüzünden a lýcýnýn haiz olduðu haklar yalnýz teslim edilmemiþ olan kýsým hakkýnda kullanýlabilir. 4. Þu kadar ki. malýn satýþýna izin verilmesini mahkemeden is ir. satýþa çýkarýlacak emtianýn v ekspere tesbit ettirir. Borçlar Kanununun 207 nci maddesindeki müruruzaman müddeti tüccarlar arasýndaki tic ari satýþlarda altý aydýr.Ticari iþletmesi icabý bir mal satmýþ veya imal etmiþ veyahut bir iþ görmüþ ya ir menfaat temin etmiþ olan tacirden.) Ticaret ve sanayi odasý veya ticaret odasý bulunan yerlerde bir ticaret sicili m emurluðu kurulur. bu müddet azaltýlabilir. Emtianýn ayýplý olduðu teslim sýrasýnda açýkça belli ise alýcý iki gün içinde keyfiyet meye mecburdur. Mukavelenin mahiyetine.K. (Deðiþik fýkra: 28/03/2007-5615 S. 4. Açýkça belli deðilse alýcý emtiayý teslim aldýktan sonra sekiz gün içinde mua meye veya ettirmeye ve bu muayene neticesinde emtianýn ayýplý olduðu ortaya çýkarsa.(Deðiþik madde: 24/06/1995 . tacirler arasýndaki ticari s týþ ve trampalarda dahi Borçlar Kanununun satýþ ve trampa hakkýndaki hükümleri tatbik olunur. fahiþ old iddiasiyle bir ücret veya cezanýn indirilmesini mahkemeden istiyemez.Madde 23 .TEÞKÝLAT: I . 2. Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin 2 nci fý siyle 161 inci maddesinin 3 üncü fýkrasýnda ve 409 uncu maddesinde yazýlý hallerde. Satýþ masraflarý satýþ bedelinden çýkarýldýktan sonra artan para.559/1md. 3. ÝKÝNCÝ FASIL: TÝCARET SÝCÝLÝ A . Sif satýþ ve diðer deniz aþýrý satýþlar hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. Alýcý mütemerrit olduðu takdirde satýcý. telefon veya telgrafla yapýlan mukavelelerin veya beyanlarýn muhtevasýný teyi t eden bir yazýyý alan kimse. aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmam teyit mektubunun yapýlan mukaveleye ve beyanlara uygun olduðunu kabul etmiþ sayýlýr.mad) 492 sayýlý Harçlar Kanunu hükümleri uyarýnca il edilen ticaret sicili harçlarýnýn red ve iadeler düþüldükten sonra kalan tutarýnýn yüzde 2 .UMUMÝ OLARAK: Madde 26 . Diðer hallerde Borçlar Kanununun 198 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarý tatbik olunur. ÜCRET VE CEZANIN TENKÝSÝ: Madde 24 . Þifahen. taraflarýn maksadýna veya emtianýn cinsine göre satýþ mukavel esinin kýsým kýsým icrasý kabil veya bu þartlarýn mevcut olmamasýna raðmen alýcý kýsmen yapýl htirazi kayýt ileri sürmeksizin kabul etmiþse. 5. Oda olmayan veya yeterli teþkilatý bulunmayan odalarýn olduðu yerlerde t icaret sicil iþleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tesbit edilecek o il dahilindeki yete rli teþkilata sahip odalardan birinin ticaret sicili memurluðu tarafýndan yürütülür. kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiþ ise bunun da faturada gösterilmesini istiyebilir./25.KHK . TÝCARÝ SATIÞ VE TRAMPA: Madde 25 . sat s hakký mahfuz kalmak þartiyle.Aþaðýdaki hususi hükümler mahfuz kalmak þartiyle. Bir faturayý alan kimse aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatý hakkýnda bi razda bulunmamýþsa münderecatýný kabul etmiþ sayýlýr. 1. satýcý tarafýndan alýcý namýna bir bankaya ve banka bulunmadý de notere tevdi olunur ve keyfiyet hemen alýcýya bildirilir. Satýcý talebederse satýþa memur edilen kimse.Tacir sýfatýný haiz bir borçlu. diðer taraf. haklarýn uhafaza için keyfiyeti bu müddet içinde satýcýya bildirmeye mecburdur. satýþýn açýk artýrma yoliyle veya bu iþe memur edilen bir kimse marifetiyle yapý sýna karar verir. 5. Mahkeme.

) Ticaret sicili kayýtlarýnýn elektronik ortam da tutulmasýna iliþkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikl lenir. TALEP: Madde 29 . si memur ve yardýmcýlarý ile diðer personelde aranacak þartlar.YÖNETÝM Madde 27 .) Ticaret sicili memurluðunun teþkilatý. res'en veya ait olduðu makamýn bi ldirmesi üzerine yapýlacak tesciller hakkýndaki hükümler mahfuzdur. Bu kayýtlar ile tescil ve ilan edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak elek tronik ortamda depolanan ve sunulabilen merkezi ortak veri tabaný. talep üzerine yapýlýr. II . ticaret sicili memurluklarýnýn faaliyetlerini her zaman d enetlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. kiþisel veril rin korunmasý ve bilgi güvenliðinin saðlanmasýna iliþkin tedbirler mevzuata uygun bir þekilde alýnarak korunur.559/3 md.Tescil. Bir hususun tescilini istemiye birkaç kimse mecbur veya salahiyetli olduðu takdi rde. ÝLGÝLÝLER: Madde 30 . kanunda aksine hüküm olmadýkça.(Deðiþik madde: 24/06/1995 .md. Ticaret sicili memurluðunun kurulmasýnda aranacak þartlar ile odalar arasýnda sicil iþlemleri konusunda gerekli iþbirliðinin saðlanmasýna iliþkin esaslar. B .TESCÝL: I .md.559/2 md. .ÞARTLARI: 1. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn uygun görüþü alýnarak ilgili o isi tarafýndan atanan bir sicil memuruna aittir. tescil mecb uriyetinin nasýl yerine getirileceði. Þu kadar ki. hepsi tarafýndan istenmiþ sayýlýr.KHK . disiplin iþleri ve bu hususla ilgili diðer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir. Sanayi ve Ticar et Bakanlýðý ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdinde oluþturulur. ayný usulle yeteri kadar yardýmcý görevlendirilir.KHK ./13.) Ticaret sicilinin yönetimi.K. görevleriyle ilgili suçlardan dolayý Devlet memuru gibi cezalandýrýlýr ve bunlara karþý iþlenmiþ suçlar Devlet memurlarýna iþ sayýlýr.(Deðiþik madde: 24/06/1995 .NÝZAMNAME: Madde 28 . bunlardan birinin talebi üzerine yapýlan tescil. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S. Ticaret sicili memuru ve yardýmcýlarý ile diðer personeli. Ticaret sicili memurluklarý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý./13. Sicil memurluðunun iþ hacmine göre.Tescil talebi ilgililer veya mümessilleri yahut hukuki halefleri ta rafýndan salahiyetli sicil memurluðuna yapýlýr. III .ili odaya gelir kaydedilmek üzere aktarýlýr.K. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S. sicil memurlarýnýn kararlarýna karþý itiraz yollarý. Sanayi ve Ticaret Bak anlýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir. a dýgeçen Bakanlýkça alýnan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdür. sicil defterlerinin nasýl tutulacaðý.) Ticaret sicili kayýt iþlemlerinin elektron ik ortamda yapýlmasý için toplanmasý ve iþlenmesi gerekli olan kiþisel veriler. 2.

Memurca bildirilen müddet içinde tescil talebinde bulunmýyan ve imtina sebeplerini de bildirmiyen kimse. Müddeti içinde imtina sebepleri bildirildiði takdirde.SÝCÝL MEMURUNUN VAZÝFELERÝ: 1.3. TESCÝLE DAVET VE CEZA : Madde 35 . emredici hükümlere aykýrý olu adýðý ve kanunun mecburi kýldýðý esaslarý ihtiva edip etmediði araþtýrýlýr.Tescili mecburi olup da kanuni þekilde ve müddeti içinde tescili istenm emiþ olan veya 34 üncü maddenin 3 üncü fýkrasýndaki þartlara uymýyan bir hususu haber alan si emuru. ilgilileri. Hükmi þahýslarýn tescilinde. bilhassa þirket mukavelesinin. 30. 5. Dilekçe sahibi hüviyetini ispata mecburdur.Tescil edilmiþ hususlarda vukubulacak her türlü deðiþiklikler de tescil olu nur. II. tescile tabi hususun vukubulduðu. TETKÝK VAZÝFESÝ: Madde 34 . MÜDDET: Madde 32 . TALEBÝN ÞEKLÝ: Madde 31 . DEÐÝÞÝKLÝKLER : Madde 33 . tayin edeceði münasip bir müddet içinde kanuni mecburiyeti yerine get irmeye yahut o hususun tescilini gerekli kýlan sebeplerin bulunmadýðýný ispat etmeye davet eder.Kanunda aksine hüküm olmadýkça. 31 ve 32 nci maddelerin hükümleri caridir. Tescil edilecek hususlarýn hakikata uygun olmasý. tamamlanmasý bir senet veya vesikanýn t anzimine baðlý olan hususlarda bu senet veya vesikanýn tanzim olunduðu tarihten baþlar. ilgililer üç ay içinde mahkemeye müracaat ettikleri yahut aralarýnda anlaþtýklarýný etmezlerse muvakkat kayýt re'sen silinir. Halli bir mahkeme hükmüne baðlý bulunan veya sicil memuru tarafýndan kati olarak tesci linde tereddüt edilen hususlar. ilgililerin talebi üzerine muvakkaten kaydolunur.Sicil memuru tescil için aranýlan kanuni þartlarýn mevcut olup olmadýðýný tetk e mükelleftir. üçüncü þahýslarda yanlýþ bir fikir yara ahiyette bulunmamasý ve amme intizamýna aykýrý olmamasý da þarttýr. sicilin bulunduðu yerde tica ri davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi kararýyla iki milyon liradan kýrk milyon liraya kadar para cezasýna mahkum edilir.Tescil talebi dilekçe ile olur. Sicilin bulunduðu yerde ticar i davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak t . sicil memurunun teklifi üzerine. Mahkemeye müracaat halinde katileþmiþ olan hükmün neticesine göre muamele yapýlýr. tescili talep müddeti on beþ gündür. Her iki halde 29. 4. Dilekçedeki imza noterlikçe tasdik edilm iþse ayrýca hüviyeti ispata lüzum yoktur. Ticaret sicili memurluðunun salahiyet çevresi dýþýnda oturanlar için bu müddet bir aydýr. Þu k adar ki. Bu müddet. Tescilin dayandýðý hadise veya muameleler tamamen veya kýsmen sona erer veya ortadan kalkarsa sicildeki kayýt da tamamen veya kýsmen silinir. 2.

Üçüncü þahýslarýn.Ticaret sicili kayýtlarý. Herkes ticaret sicilinin münderecatýný ve dairede saklanan bütün senet ve vesikalarý tet kik edebileceði gibi bunlarýn tasdikli suretlerini de istiyebilir.Tescil muamelesinin dayandýðý dilekçe. beyanname ve bütün senet ve vesikalar ve ilanlarý havi gazeteler. Gelmezlerse evrak üz ne karar verilir. Ýlgililerin para cezasýna ait mahkumiyet kararlarýný temyiz edebilmeleri için hükmolunan parayý mahkeme veznesine yatýrmýþ veya ayný miktarda teminat göstermiþ olmalarý þarttýr. son kýsmýnýn beden iþ gününden itibaren hüküm ifade eder. III .ALENÝYET: Madde 37 . üçüncü þahýslara ermeyan edilebilir. tebliðinden itibaren sekiz gün içinde sicil in bulunduðu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe i le itiraz edebilirler. . kanun veya nizamnamede aksine bir hüküm bulunmadýkça ayne n ilan olunur. ÝTÝRAZ: Madde 36 . Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü þahýslar hakkýnda hüküm ifade edeceðine veya rin derhal iþliyeceðine dair hususi hükümler mahfuzdur. kaydýn ilaný tarihinden itibaren iþle baþlýyacak olan müddetlere de baþlangýç olur. aksi takdirde memurun talebini reddeder. TESCÝLÝN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARA TESÝRÝ: Madde 38 . Yukarýki maddenin 4 üncü fýkrasý hükmü bu halde dahi tatbik olunur. üçüncü þahýslar hak .Ýlgililer. SÝCÝLLE ÝTÝMAT: Madde 39 . Mahkemenin bu madde gereðince vereceði kararlar aleyhine ilgililer ve sicil memu ru teblið tarihinden itibaren on beþ gün içinde Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerince emyiz yoluna müracaat edebilirler. Bu itiraz mahkemece evrak üzerinde incelenerek karara baðlanýr. Þu kadar ki. 2. Ýlan. Temyiz icrayý durdurur. Bu maddeye göre hükmolunan para cezalarý hapse çevrilmez. ilanýn tamamý ayný nüshada yayýnlanmamýþ ise. Bu günler. hükümet merkezinde bütün Türkiye'ye ait sicil kayýtlarýný ilana mahsus gazete ile y IV . Bir hususun sicil de kayýtlý olup olmadýðýna dair tasdikname dahi istenebilir. vukubulacak tescil veya tadil yahut terkin talepleri üzeri ne sicil memurluðunca verilecek kararlara karþý.escili gerekli olan bir hususun mevcut olduðu neticesine varýrsa tescilini sicil mem uruna emreder. kaydýn gazete ile ilan edildiði. nerede bulunurlarsa bulunsunlar. üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaralarý yazýlmak sur etiyle saklanýr. itiraz edenle üçüncü þahýs da dinlenir. 3. yukarýki madde gereðince kendilerine karþý hüküm ifade etmi rý bilmediklerine mütaallik iddialarý dinlenmez. üçüncü þahýslarýn sicilde kayýtlý bulunan hususlara müt aatlerini ihlal ettiði takdirde.HÜKÜMLERÝ: 1. sicil memurunun kararý. Tescili lazým geldiði halde tescil edilmemiþ veya tescil edilip de ilaný gerekirken ilan edilmemiþ olan bir husus ancak bunu bildikleri ispat edilmek þartiyle. Ýlana tabi tescil ve kayýtlar.

) II .Her tacir. Ticaret unvanýna ve imza örneklerine mütaallik yukarýk i fýkralarýn hükümleri bunlara da tatbik olunur. Merkezleri Türkiye dýþýnda bulunan ticari iþletmelerin Türkiye'deki þubeleri. Tescil olunan ticaret unvanýnýn. HAKÝKÝ ÞAHISLAR: .Her tacir. Bu gibi þubeler için ikametgahý Türkiye'de bulunan tam salahiyet li bir ticari mümessil tayini mecburidir. ÜÇÜNCÜ FASIL : TÝCARET UNVANI VE ÝÞLETME ADI A .7397/64 md. Her tacir kullanacaðý ticaret unvanýný ve bunun altýna atacaðý imzayý notere tasdik ettir ten sonra sicil memuruna tevdi etmiye mecburdur. iþletme merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur. 2. Merkezi Türkiye'de bulunan ticari iþletmelerin þubeleri de bulunduklarý yerin ticare t siciline tescil ve ilan olunur. Þu kadar ki. ticari iþletmenin açýldýðý günden itibaren on beþ gün içinde ticari ini ve seçtiði ticaret unvanýný. TESCÝL: Madde 42 .3.KULLANMA MECBURÝYETÝ: 1. hususta þube sicil memurunun ayrý bir inceleme mecburiyeti yoktur. Hakikata aykýrý tescilden dolayý zarar görenlerin tazmina aklarý mahfuzdur. Kayýtlarýn 34 üncü maddenin üçüncü fýkrasýndaki esaslara uymadýðýný öðrendikleri halde dü nler ile tescil olunan bir hususun deðiþmesi veya sona ermesi veyahut kaldýrýlmasý dolayýsiy le kaydýn deðiþtirilmesini veya silinmesini istemiye veya yeniden tescili icabeden bir hususu tescil ettirmeye mecbur olup da bunu yapmýyanlar bu kusurlarý yüzünden üçüncü þahýsla rý zararlarý tazmin ile mükelleftirler.Tescil ve kayýt için suiniyetle hakikata aykýrý beyanda bulunanlar ceza m ahkemesi tarafýndan iki milyon liradan kýrk milyon liraya kadar adli para cezasýna vey a bir aydan altý aya kadar hapis cezasýna yahut bu cezalarýn ikisine birden mahkum edi lirler ve ayrýca bir yýldan beþ yýla kadar ticaret ve sanayi odalarýna aza olabilmek ve bo rsada muamele yapabilmek haklarýndan mahrumiyetlerine veya borsalardan muvakkat ol arak çýkarýlmalarýna karar verilir. ( Son fýkra mülga: 12/12/1959 . Tacir hükmi þahýs ise unvanla birlikt e onun namýna imzaya salahiyetli kimselerin imzalarý da notere tasdik ettirilerek si cil memuruna verilir. ÝLGÝLÝLERÝN CEZAÝ VE HUKUKÝ MESULÝYETÝ: Madde 40 . ilk þubenin tesci linden sonra açýlacak þubeler yerli ticari iþletmelerin þubeleri gibi tescil olunur. kendi memle et kanunlarýnýn ticaret unvaný hakkýndaki hükümleri mahfuz kalmak þartiyle. UMUMÝ OLARAK: Madde 41 .TÝCARET UNVANININ ÞEKLÝ: 1. Kanunda aksine hüküm olmadýkça merkezin baðl sicile geçirilmiþ olan kayýtlar þubenin baðlý bulunduðu sicile de tescil olunur.TÝCARET UNVANI: I . yerli ticari iþle ler gibi tescil olunur. Birden fazla þubesi varsa. ticari iþletmenin giriþ cephesinin herkes tarafýndan kolayca görülebilecek bir yerine okunaklý bir þekilde yazýlmasý mecburidir. ticari iþletmesine mütaallik muameleleri ticaret unvaniyle yapmaya ve iþletmesiyle ilgili senet ve sair evraký bu unvan altýnda imzalamaya mecbu rdur.

43 üncü madde tatbik olunur.Tacirin hüviyeti ve iþletmenin geniþlik ve ehemmiyeti yahut mali durumu hakkýnda üçüncü þahýslarda yanlýþ bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyette vey ikata yahut amme intizamýna aykýrý olmamak þartiyle her ticaret unvanýna.) (Anonim þirket) ve (Kooperatif) kelimelerinin bulunmasý þarttýr. (Türkiye).Kolektif þirketin ticaret unvaný. anonim ve kooperatif þirketler.Madde 43 .Ticari iþletmeye sahip olan dernek ve diðer hükmi þahýslarýn ticaret unvanlarý adlarýnýn aynýdýr. komandite ortak lardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadiyle þirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ih tiva eder. Adi veya Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerin ticaret unvaný. Soyadlarý ve gemi adý ký týlamaz.Hükmi þahsýn ticaret unvanýnda. müþterek donatanlardan hiç olmazsa birinin ad ve s oyadýný veya deniz ticaretinde kullanýlan geminin adýný ihtiva eder. B . bütün ortaklarýn veya hiç olmazsa ortaklard an birinin adý ve soyadiyle þirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva eder. ANONÝM VE KOOPERATÝF ÞÝRKETLER: Madde 45 . ticaret unvanlarýnda. HÜKMÝ ÞAHISLAR: A . 2.Limited. (Limited þirket. Bu þirketlerin ticaret unvanlarýnda komanditer ortaklarýn ad ve soyadlarýnýn bu lunmasý yasaktýr.KOLLEKTÝF VE KOMANDÝT ÞÝRKETLER: Madde 44 . Tek baþýna ticaret yapan hakiki þahýslar ticaret unvanlarýna bir þirketin mevcut olduðu z nnýný uyandýracak ilaveler yapamazlar. D . Bunlarýn ticaret unvanýnda hakiki bir þahsýn ad veya soyadý lunduðu takdirde þirket nevini gösteren ibarelerin rumuzla veya kýsaltýlmýþ olarak yazýlmalar z deðildir. iþletme mevzuu gösterilmek ve 48 inci madde hükmü mahfuz kalmak þartiyle ticaret unvanlarýný serbestçe seçebilirler. Donatma iþtirakinin ticaret unvaný. (Cumhuriyet) ve (Milli) kelimeleri bir ticaret unvanýna ancak Ýcr . hakiki bir þahsýn ad veya soyadý yer almýþ bul a. Þu kadar ki. iþletmenin mahiyet ini gösteren veya unvanda zikredilen kimselerin hüviyetlerini belirten yahut muhayye l adlardan ibaret olan ilaveler yapýlabilir. Ticaret unvanýna ayný sicil dairesinde daha evvel tescil edilmiþ olan unvanlardan açýkça ayýrdetmeye yarýyacak ilavelerin yapýlmasý mecburidir.Hakiki þahýs olan tacirin ticaret unvaný 48 inci maddeye uygun olarak y apabileceði ilaveler ile kýsaltýlmadan yazýlacak ad ve soyadýndan terekkübeder. ÝLAVELER: Madde 48 . lüzumlu ilavelerin yapýlmasý mecburidir. C TACÝR SAYILAN DÝÐER HÜKMÝ ÞAHISLAR VE DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: Madde 46 . Baþka bir sicil dairesinde daha tescil edilmiþ olan ayný ad ve soyadýný ihtiva eden bir ticaret unvaný sahibinin haksýz rek abetten doðan haklarý mahfuzdur.MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Madde 47 . Bir hükmi þahsýn ticaret unvanýna Türkiye'nin her hangi bir sicil dairesinde daha önce t escil edilmiþ bulunan diðer bir unvandan ayýrdedilmesi için gerekli olduðu takdirde. (Türk). 3.LÝMÝTED. Ticaret unvanýnda ayrýca donatma iþtirakini gösterecek bir ibare de bulunur.

Bu þirketlerden birinin tic aret unvanýna adý dahil olan bir ortaðýn ölümü üzerine mirasçýlarý onun yerine geçerek þirket eder veya þirkete girmemekle beraber bu hususta muvafakatlerini yazýlý þekilde bildirir lerse þirket unvaný olduðu gibi býrakýlabilir. ÞUBELER: Madde 50 . kendi merkezinin ticaret unvanýný þube olduðunu belirterek kullan mak mecburiyetindedir. Bir iþletmenin devri.Ticaret unvaný kanuna aykýrý olarak baþkasý tarafýndan kullanýlan kimse. ESAS: Madde 52 . Mahkeme. kusur halinde bunun da tazminini istiye bilir. Merkezi yabancý memlekette bulunan bir iþletmenin Türkiye'deki þubesinin ticaret unv anýnda. III . munh asýran sahibine aittir. UNVANINA TECAVÜZ EDÝLEN KÝMSENÝN HAKLARI: Madde 54 . aksi açýkça kabul edilmiþ olmadýkça. TÝCARET UNVANININ DEVAMI: Madde 49 . Þirketten ayrýlan ortaðýn adý da yazýlý muvafa rtiyle þirket unvanýnda kalabilir.a Vekilleri Heyeti karariyle konabilir. unvanýn dahi devrini tazammun r. Bu unvana þube ile ilgili ilavelerin yapýlmasý caizdir. 4. merkezin ve þubenin bulunduðu yerlerin ve þube olduðunun gösterilmesi þarttýr. 2. 40 ýncý madd enin birinci fýkrasýndaki cezalara mahkum edilirler.Her þube. . TÝCARET UNVANININ DEVRÝ: Madde 51 . 5.Usulen tescil ve ilan edilmiþ olan ticaret unvanýný kullanmak hakký. Kolektif veya komandit þirkete yahut donatma iþtirakine yeni ortaklarýn girmesi ha linde ticaret unvaný deðiþtirilmeksizin olduðu gibi kalabilir. 41 ila 48 ve 50 nci maddeler hükümlerine aykýrý hareket edenler ve 51 inci maddeye m uhalif olarak ticaret unvanýný devredenlerle devralan ve kullanan kimseler. 6. 43 ve 47 nci maddeler þubenin ticaret unvaný hakkýnda da tatbik olunur.Bütün mahkemeler ve memurlar.Ticaret unvaný iþletmeden ayrý olarak baþkasýna devredilemez. ticaret ve sanayi odalarý ve noterler vaz ifelerini yaparken bir ticaret unvanýnýn tescil edilmediðini veya kanunun hükümlerine aykýrý larak tescil yahut istimal edildiðini öðrenirlerse keyfiyeti salahiyetli ticaret sicil memuruna ve müddeiumumiliðe bildirmeye mecburdurlar. masraflarý aleyhine hüküm verilen kimsey e ait olmak üzere hükmün gazete ile de yayýnlanmasýna karar verebilir. bunun men'ini ve haksýz kullanýlan ticaret unvaný tescil edilmiþse kanuna uygun bir þekilde deðiþti ilmesini veya silinmesini ve zarar görmüþ ise. 3. ÝHBAR VE CEZA: Madde 53 .TÝCARET UNVANININ KORUNMASI: 1.Ticari iþletme sahibinin veya bir ortaðýn ticaret unvanýna dahil bulunan adý kanunen deðiþir veya salahiyetli makamlar tarafýndan deðiþtirilirse unvan olduðu gibi kal bilir. davayý kazanan tarafýn talebi üzerine.

3. faaliyetlerini yahut ticari iþler yanlýþ. Paye.ÝÞLETME ADI: Madde 55 .TARÝFÝ: Madde 56 .Haksýz rekabet.UMUMÝ OLARAK: I . 43 fk 2. satýþa arz etmek veya þahsi iht iyaçtan baþka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak. müstehak olmadýklarý menfaatler tem in veya vadetmek. 2. 8. iþ mahsulleri. nizamname. vekilleri veya diðer yardýmcý kimseleri iðfal suretiyle. 52. Üçüncü þahýslarýn müstahdemlerine. emtiasý. unvan.B . Baþkalarýný veya onlarýn emtiasýný. üçüncü þahýslar hakkýnda ayný þekilde h tiyle rakiplerine nazaran onlarý üstün duruma getirmek. 4. Kendi þahsi durumu. Hüsnüniyet kaidelerine aykýrý bir þekilde elde ettiði veya öðrendiði imalat veya ticar arýndan haksýz yere faydalanmak veya onlarý baþkalarýna yaymak. hususiyle baþkasýnýn h olarak kullandýðý ad. Baþkasýnýn ahlaký veya mali iktidarý hakkýnda hakikata aykýrý malumat vermek. iþaret gibi tanýtma vasýtalarý kullanmak veyahut iltiba sa meydan veren mallarý. iþaret gibi tanýtma vasýtalariyle iltibasa meydan verebi lecek surette. durumu bilerek veya bilmiyerek. 9. þahadetname veya mükafat almadýðý halde bunlara sahip imiþçesine hareket ederek tesna kabiliyete malik bulunduðu zannýný uyandýrmaya çalýþmak veya buna müsait olan yanlýþ un ut mesleki adlar kullanmak. faaliyeti veya ticaret iþletmesiyle iltibaslar mey dana getirmeye çalýþmak veya buna müsait bulunan tedbirlere baþvurmak. 5. II . mukavele yahut mesleki ve ya mahalli adetlerle tayin edilmiþ bulunan iþ hayatý þartlarýna riayet etmemek.Hüsnüniyet kaidelerine aykýrý hareketler hususiyle þunlardýr: 1. vekillerine veya diðer yardýmcýlarýna.Ýþletme sahibini hedef tutmaksýzýn doðrudan doðruya iþletmeyi tanýtmak ve benz iþletmelerden ayýrdetmek için kullanýlan adlarýn da sahipleri tarafýndan tescil ettirilmesi lazýmdýr. unvan. 7. B . Baþkasýnýn emtiasý. aldatýcý hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykýrý sair suret erle iktisadi rekabetin her türlü suistimalidir. Müstahdemleri. Ýþletme adlarý hakkýnda dahi 28. yanýltýcý veya lüzumsuz yere incitici beyanlarla kötülemek.ÇEÞÝTLÝ DAVALAR: . Hüsnüniyet sahibi kimseleri iðfal edebilecek surette hakikata aykýrý hüsnühal ve iktid r þahadetnameleri vermek. istihdam ed enin veya müvekillerinin imalat veya ticaret sýrlarýný ifþa ettirmek veya ele geçirmek. 6. onlarý vazif e sevk etmek suretiyle kendisine veya baþkasýna menfaatler saðlamak maksadiyle veya bu kabil menfaatleri saðlamaya elveriþli olacak surette. Rakipler hakkýnda da cari olan kanun. iþ mahsulleri. 10. DÖRDÜNCÜ FASIL : HAKSIZ REKABET A . 53 ve 54 üncü maddeler tatbik olu . ad. marka.HÜSNÜNÝYET KAÝDELERÝNE AYKIRI HAREKETLER: Madde 57 . marka. 40.HUKUKÝ MESULÝYET: I . iþ mahsullerini. ticari faaliyeti veya ticari iþleri h akkýnda yanlýþ veya yanýltýcý malumat vermek veyahut.

aleyhine de açýlabilir. haksýz rekabet y anlýþ veya yanýltýcý beyanlarla yapýlmýþsa bu beyanlarýn düzeltilmesini. kredisi.Haksýz rekabet fiili. III . yazý sahibinin yahut ilan verenin haberi olmaksýzýn veyahut rýzalarýn a aykýrý olarak yayýnlanmýþsa. borsalar ve nizamnamelerine göre az alarýnýn iktisadi menfaatlerini korumaya salahiyetli bulunan diðer mesleki ve iktisadi birlikler dahi kendilerinin veya þubelerinin azalarý bir ve ikinci fýkralar gereðince d ava açmak hakkýný haiz olduklarý takdirde (a). 58 inci maddenin birinci fýkra sýnýn (a). b) Haksýz rekabetin men'ini. haksýz rekab et neticesinde davalýnýn elde etmesi mümkün görülen menfaatin karþýlýðýna dahi hükmedebilir. (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalarý açabili r. yazý iþleri müdürü eðer bir bahis ise ilan servisi þefi. doðrudan doðruya veya dolayýsiyle ondan elde etmiþ olan þahýslar hakkýnda da icra olunur. Yukarki maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bendlerinde yazýlý davalar hakkýnda Borçla Kanunu hükümleri caridir. Davacý lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hakim. esnaf dernekleri.BASININ MESULÝYETÝ: Madde 60 . Ticaret ve sanayi odalarý. naþir ve matbaacýya bir kus edilebilirse yukarýki fýkrada yazýlý sýraya bakýlmaksýzýn kusurlu olanlar aleyhine dava açýla . bu davalar. hizmet veya iþlerini gördükleri esnada müstahdemler v eya iþçiler tarafýndan iþlenmiþ olursa yukarýki maddenin birinci fýkrasýnýn (a). Bu haller dýþýnda. c) Baþka sebepler yüzünden yazý sahibi veya ilaný verenin meydana çýkarýlmasý veya aleyhl bir Türk mahkemesinde dava açýlmasý mümkün olmazsa.ÝSTÝHDAM EDENÝN MESULÝYETÝ: Madde 59 . yazý iþleri müdürüne.Madde 58 . ilan servisi þefine. Birinci fýkranýn b ve c bentleri gereðince bir kimse aleyhine verilmiþ olan hüküm. (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalar. istiyebilir. yazý iþleri müdürü ve ilan servisi þefi gösterilmemiþ veya yoksa bu da gösterilmemiþse matbaacý. c) Haksýz rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldýrýlmasýný. Haksýz rekabet yüzünden iktisadi menfaatleri haleldar olan müþteriler de birinci fýkrada yazýlý davalarý açabilirler. (b) ve (c) b rinde yazýlý davalar. haksýz rekabete mevzu olan mallarý. þu kadar ki: a) Yazý veya ilan. ticari iþletmes veya diðer iktisadi menfaatleri bakýmýndan zarar gören veya böyle bir tehlikeye maruz bul unan kimse: a) Fiilin haksýz olup olmadýðýnýn tesbitini. ancak yazý sahibi veya ilan veren aleyhi ne açýlabilir. b) Yazý sahibi veya ilan verenin kim olduðunun bildirilmesinden imtina olunursa. istihdam edenlere karþý dahi açýlabilir. mesleki itibarý. e) Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde gösterilen þartlar mevcutsa manevi tazmina t verilmesini.Haksýz rekabet basýn vasýtasiyle iþlenmiþ ise. II .Haksýz rekabet yüzünden müþterileri. d) Kusur varsa zarar ve ziyanýn tazminini.

58 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bentlerinde yazýlý davalarda Borçlar Kanu nunun hükümleri tatbik olunur. Þu kadar ki. 58 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ve (c) b entlerinde yazýlý olduðu veçhile haksýz rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldýrý masýna.Dava açmak hakkýný haiz olan kimsenin dilekçesi üzerine mahkeme.Hükmi þahýslarýn iþleri görülürken bir haksýz rekabet fiili iþlenirse 64 üncü i þahýs namýna hareket etmiþ veya etmesi gerekmiþ olan organýn azalarý veya ortaklar hakkýnda tbik olunur.KARARIN ÝLANI: Madde 61 . Ýstihdam edenler veya müvekkillerden.2.58 inci maddede yazýlý davalar. davaya hakký olan tarafýn bu haklarýn doðumun u öðrendiði günden itibaren bir yýl ve her halde bunlarýn doðumundan itibaren üç yýl geçmekle na uðrar.CEZAÝ MESULÝYET: I . davayý kazanan tarafýn talebiyle.8 ve 9 uncu bentlerinde yazýlý hak sýz rekabet fiillerinden birini kasten iþliyenler. Müsdahdemleri. . Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için þahsi durum u. 2.5. masrafý haksýz çýkan taraftan alýnm k üzere hükmün katileþmesinden sonra ilan edilmesine de karar verebilir.ÝHTÝYATÝ TEDBÝRLER: Madde 63 . para cezasý ve masraflardan hükmi þahýs bu hakiki þahýslarla birlik e müteselsilen mesul olur. bu müddet hukuk davalarý hakkýnda da caridir VI . cezayý müstelzim bir fiil iþlenmiþ bulunursa. 3. IV. Ýlanýn þekil ve þümu m tayin eder. haksýz rekabetin men'ine ve yanlýþ veya yanýltýcý beyanlarýn düzeltilmesine ve lüzuml edbirlerin alýnmasýna Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun ihtiyati tedbir hakkýndaki hükümler ine göre karar verebilir. ticari faaliyeti ve iþleri hakkýnda kasten yanlýþ veya yanýltýcý m t verenler.MÜRURUZAMAN: Madde 62 . iþ mahsulleri. II . istihdam edenin veya müvekk illerinin imalat veya ticaret sýrlarýný ifþa etmelerini veya ele geçirmelerini temin için iðf l edenler.1. V.Mahkeme. Elli yedinci maddenin 1. Þu kadar ki. iþlerini gördükleri sýrada cezayý müstelzim olan bir haksýz rekabet fiilini iþledi rini öðrenip de bu fiili menetmiyen veya gerçeðe aykýrý beyanlarý düzeltmiyenler. vekilleri veya diðer yardýmcý kimseleri. C .4.CEZAYI MÜSTELZÝM FÝÝLLER: Madde 64 . emtiasý.6.HÜKMÝ ÞAHISLARIN CEZAÝ MESULÝYETLERÝ: Madde 65 . mevcut vaz iyetin olduðu gibi muhafaza edilmesine. 58 inci madde gereðince hukuk davasýný açma hakkýný haiz bulunanlardan birinin þikayeti ü ine ceza mahkemesince bir aydan bir yýla kadar hapis veya beþ yüz liradan on bin liray a kadar adli para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandýrýlýrlar. ceza kanunlarý gereðince daha uzun bir müruruzaman müddetine tabi ola n. 4. Haksýz rekabetin men'i hakkýndaki kesinleþmiþ ilama raðmen haksýz rakebet fiiline aynen veya tali deðiþikliklerle devam eden kimse altý aydan aþaðý olmamak üzere hapis ve beþ bin li an on bin liraya kadar adli para cezasýna mahkum edilir ve suçlu re'sen takip olunur . iþçilerinin veya müstahdemlerinin veyahut vek illerinin.

) Bu defterler elektronik ortamda veya d osyalama suretiyle tutulabilir./14. görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür II.md. Tacir hakiki þahýs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte yazýlý defterle ri veya iþletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece iþletme defteri.DEFTER TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: I . mikrofiþ. 66 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn 1 ila 3 üncü bentlerinde sayýlan defterleri tutma müke fiyetini hiç veya kanuna uygun þekilde yerine getirmeyip de ikinci fýkraya göre mesul ol anlar üç milyon liradan otuz milyon liraya kadar adli para cezasiyle cezalandýrýlýr. ticari iþletmesinin iktisadi ve mali durumunu.MESULÝYET: Madde 67 . (Deðiþik fýkra: 29/03/2011-6215 S. kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamazlar.) Tacir.K. 2. envanter defteri ve karar defteri.md./13. aþaðýdaki defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur: 1.Her tacir. Ticari defterlerin kýsmen veya tamamen mevcut olmamasýndan yahut kanuna uygun su rette tutulmamasýndan veyahut saklanmasý mecburi olan defter ve kaðýtlarýn gereði gibi sakla nmamasýndan doðan mesuliyet doðrudan doðruya iþletme sahibine ve hükmi þahýslarda idare organ alarýna veya idare iþlerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi þahsiyeti olmýyan ticari iþl etme ve teþekküllerde onlarý idareye salahiyetli olan kimselere aittir. yazýlý. defteri kebir. noterler. borç ve ala cak münasebetlerini ve her iþ yýlý içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadiyle. iþletmesiyle ilgili olarak gönderi lmiþ bulunan her türlü belgenin.K.BEÞÝNCÝ FASIL : TÝCARÝ DEFTERLER A . vilayet. sicil memurlarý ve diðer memurlar resmi muameleler dolayýsiyle bir tacirin defter tutma mükellefiyetine aykýrý hareket ettiðini öðrenince keyfiyeti müddeiu umiliðe bildirmeye mecburdurlar. Bunlar.Bir tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye salahiyet li kýldýðý kimsenin bu defterlere geçirdiði kayýtlar.Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve iþletmeye devam eden . (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S. Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari þekilde iþletilmek üzere devl et. bunlarý tutmakla vazifelendirilmiþ olan kimseler dahi ayný cezaya mahkum edilirler. III. o tacirin kendisi tarafýndan tutulmuþ k hükmündedir. Defte rlerin kanuna uygun þekilde tutulmamasý halinde. Hakimler. Bu defterlerin açýlýþ ve kapanýþ onaylarýnýn þekli ve esaslar u defterlerin nasýl tutulacaðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðýnca çýkarýlaca tebliðle belirlenir. karar defteri hariç yukarki bentt yazýlý defterleri. Tacir hükmi þahýs ise yevmiye defteri.ÞÜMULÜ: Madde 66 . 3. fotokopi. belediyeler gibi amme hükmi þahýslarý tarafýndan kurulan ve hükmi þahsiyeti bulu mýyan ticari iþletmeler ile dernekler tarafýndan kurulan ticari iþletmeler ve bunlara be nziyen ve hükmi þahsiyeti olmýyan diðer ticari teþekküller. Diðer kanunlarda bulunan cezai hükümler mah fuzdur. bilgisayar kaydý veya benzer þekildeki bir kopyasýný. diðer kanunlarýn leri mahfuz kalmak üzere. iþletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiði bütün defterleri ve bilhassa. karbonlu kopya.SAKLAMA MÜDDETÝ: Madde 68 .

Noterlerce tasdik edilen defterlerin mahiyet ve adetleri ve bunlarýn kime ait olduðu en geç yedi gün içinde ilgili ticaret sicili memurluðuna bildirilir. Mahkeme lüzumlu gördüðü delillerin toplanmasýný d emredebilir. Meblað (Yardýmcý hesaplara taksim edilenler. Böyle bir vesika almamýþ olan tacir defterlerini ibrazdan kaçýnmýþ sayýlýr. Madde sýra numarasý (Makine ile tutulan muhasebelerde mecburi deðildir. Þirket lerin müteakip yýl defterleri ile kullanýlmasý zorunlu diðer defterler 213 sayýlý Vergi Usul anununun defterlerin tasdikine iliþkin hükümlerine göre tasdik olunur.halefleri defterleri son kayýt tarihinden ve saklanmasý mecburi olan diðer hesap ve kaðýtl arý tarihlerinden itibaren on yýl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar. notere tevdi olunur./1. 2.Yevmiye defteri.K. .ÇEÞÝTLÝ DEFTERLER: I-YEVMÝYE: Madde 70 . 5. defte rlerin kaç sayfadan ibaret bulunduðunu ilk ve son sayfaya yazarak resmi mühür ve imzasýyla tasdik eder. Her tacir. B . su baskýný veya yer sa sýntýsý gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uðrarsa tacir zýyaý öðrendiði t tibaren on beþ gün içinde ticari iþletmesinin bulunduðu yerin salahiyetli mahkemesinden ke ndisine bir vesika verilmesini istiyebilir. Hakiki þahýs olan tacirin ölümü halinde mirasçýlarý ve ticareti terk etmesi halinde kendi defter ve kaðýtlarý birinci fýkra gereðince saklamakla mükelleftirler. md. þirket merkezinin bulunduðu yerdeki salahiyetli mahke me tarafýndan 1 inci fýkra gereðince saklanmak üzere ortaklardan birine veya notere. IV . bunlardan bi risini tasdik ederek tacire geri verir. Sicil memuru veya noter. Borçlu hesap (Toplayýcý hesaplar kullanýldýðý takdirde nihai yardýmcý hesabýn isminin þarttýr. Tarih. Yevmiye maddelerinin en az aþaðýdaki malumatý ihtiva etmesi þarttýr: 1.4884 S. Memur. Bu d efterler.TASDÝK ETTÝRME VE BEYANNAME VERME MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 69 . Alacaklý hesap (Toplayýcý hesaplar kullanýldýðý takdirde nihai yardýmcý hesabýn ismini hi þarttýr). 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine iliþkin hükümlerinde yer a lan bilgileri içerecek þekilde tasdik ve imza olunur.(Deðiþik fýkra: 11/06/2003 . yangýn. 3.). tutmaya mecbur olduðu diðer defterlerle tutmak istediði defterlerin her birinin nevi ve mahiyetleriyle sayfa sayýlarýný gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterl eri kullanmaya baþlamadan önce sicil memuruna vermeye mecburdur.) Þirket kuruluþ aþamasýnda 66 nc addenin birinci fýkrasýnda yazýlý defterler kullanýlmaya baþlanmadan önce tacir tarafýndan ti i iþletmenin bulunduðu yerin ticaret sicili memurluðuna veya notere ibraz edilir. Bu mükellefiyeti hiç veya kanuna uygun þekilde yerine getirmiyen tacirin bu gibi defterleri lehine delil olamaz. 4. kayda geçirilmesi icabeden muameleleri vesikalarda n çýkararak tarih sýrasiyle ve "madde" halinde tertipli olarak yazmaya mahsus defterdi r. izahat sütununda gösterilmek þarttýr). Bir tacirin saklamakla mükellef olduðu defter ve kaðýtlar.). Kollektif ve adi komandit þirketlerin her ne suretle olursa olsun infisahý halin de bunlara ait defter ve kaðýtlar. Noter harc ve ücreti þirket mevc udundan ödenir. Ancak mirasýn resmi ta fiyesi halinde defter ve kaðýtlar birinci fýkrada yazýlý müddetle sulh mahkemesi tarafýndan s klanýr. diðer þirketlerin infisahý halinde ise.

Ýþ yýlý. 4. alacaklarý ve borçlarý kati bir þekilde ve müfredatlý olarak tesbi tir. Kanunda aksine hüküm olmadýkça. altý aydan az. . Yukarki maddenin üçüncü fýkrasý hükmü defterikebir hakkýnda da tatbik olunur. III .DEFTERÝKEBÝR: Madde 71 . donatma iþtiraklerinde bütün donatanlar ve tacir sýfatýný haiz olan diðer þirket ve kurumlarda idare iþlerine salahiyetli olan kims eler tarafýndan imza ve notere ibraz olunur. Defterikebirdeki kayýtlarýn en az aþaðýdaki malumatý ihtiva etmesi þarttýr: 1. tacir. Yevmiye defteri madde numarasý.Envanter çýkarmak. ENVANTER: Madde 73 .Defterikebir.6. Ýmza edile n envanter ve bilançonun ilaný ve resmi makamlara verilmesi hakkýndaki hükümler mahfuzdur. þu kadar ki.ENVANTER DEFTERÝ: 1. Noterin yapacaðý muamele hakkýnda 70 inci maddenin son fýkrasý tatbik olunur. bil anço günündeki mevcutlarý. 2. Envanter defteri ciltli ve sayfalarý müteselsil sýra numaralý olur. Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayý sonuna kadar notere ibraz edilip so n kaydýn altýna noterce (Görülmüþtür) sözü yazýlarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek þart II . iþ yýlý envanter ve bilançolarýn gelecek iþ yýlýnýn ilk üç ayý içinde tamamlanmýþ olmasý lazýmdýr. Tarih. Meblað. yevmiye defterine geçirilmiþ olan muameleleri buradan a larak sistemli bir surette hesaplara daðýtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplýyan defterdir. on iki aydan çok olamaz. 2. on günden fazla geciktiri lemez.Envanter defterine iþletmenin açýlýþ tarihinde ve mütaakiben her iþ yýlý sonun n envanterler ve bilançolar kaydolunur. kolektif ve komandit þirk etlerde hudutsuz olarak mesul olan bütün ortaklar. UMUMÝ OLARAK: Madde 72 . Envanter ve bilançonun taalluk ettiði tarihe "bilanço günü" denir. tartmak ve deðerlendirmek suretiyle. vergi kanunlarýna göre müteharrik yapraklý yevmiye defterinin kullanýlmasýna müsaade lunduðu takdirde vergi kanunlarýna uygun olmak þartiyle bu defterler de kullanýlabilir. ölçmek. saymak. Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço. 3. Yevmiye defterine geçirilecek kayýtlar haklý sebep olmaksýzýn. Toplu hesaplarda yardýmcý nihai hesaplarýn isimleri. Her kaydýn dayandýðý vesikalarýn nevi ve varsa tarih ve numaralarý. Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sýra numaralý olur.

Her iþ yýlý sonunda bir "iþletme hesabý hulasasý" çýkarýlýr. Aktif yekunu ile borçlar arasýndaki fark tacirin iþletmeye tahsis ettiði ana sermaye yi teþkil eder.ÝÞLETME HESABI: 1. satýnalýnan emtia bili ödenen paralar ve iþletme ile ilgili diðer bütün masraflar. 2. itibari deðeri üzer en hesaba geçirilir. Masraf kýsmýna. Muamelenin nev'i. Ticaret þirketleriyle ticaret kurumlarýnýn envanter ve bilançolarý hakkýndaki hususi hükü r mahfuzdur. Envanter esas itibariyle defter üzerine çýkarýlýr. Þu kadar ki. iþlerinde geniþ ölçüde ve kullanan büyük iþletmeler. emtia s hizmet mukabili alýnan paralar ve iþletme faaliyetinden doðan diðer hasýlat kaydolunur. mevcutlarla alacaklar ve varsa zarar. BÝLANÇO: Madde 74 .Mevcutlar. envanter ve bilançolarýn ticari esaslar gereðince eks iksiz. bütün alacaklar da itibari miktarlarýna göre hes bedilir.Bilanço. 3. 4. Çýkarýlan envantere göre iþ yýlý baþýndaki emtia mevcudunun deðeri. þarta baðlý veya vadeli olsa bile. açýk ve kolay anlaþýlýr bir þekilde memleket parasýna göre tanzimi lazýmdýr. borçlar gösterilir. iþletmenin iktisadi ve mali durumu hakkýnda mümkün olduðu kadar doðru bir fikir edinebilmeleri için. M asraf ve hasýlat kayýtlarýnýn en az aþaðýdaki malumatý ihtiva etmesi þarttýr: 1. hususiyle bütün borçlar.Ýlgililerin. Buna aþaðýdaki maddeler bire ayrý yazýlýr: A) Masraf tablosuna: 1. 3. sað tarafýný hasýlat kýsmý teþkil eder. ana serm nin cüzüleri sayýlýrlar. DEFTER VE HÜLASA: Madde 76 . Bilançonun aktif tablosunda. alacaklar ve borçlar iþletmeye dahil iktisadi kýymetleri ifade eder. IV . en çok bilanço gününde iþletme için haiz olduklarý deðer üzerinden kaydol sada kote edilen emtia ve kýymetler o günün borsa rayicine göre ve tahsil edilemiyen vey a ihtilaflý bulunanlar müstesna olmak üzere. envanterde gösterilen kýymetlerin tasnifi ve karþýlýklý olarak deðerl itibariyle tertiplenmiþ hulasasýdýr. Pasifler. Yedek akçeler ve kar ayrý gösterilseler dahi. 4. hasýlat kýsmýna ise. AÇIKLIK VE DOÐRULUK ESASLARI: Madde 75 . envanterlerini listeler halinde tanzim edebilirler. Sýra numarasý. Meblað. Bu takd irde envanter defterine listeler muhteviyatý icmalen kaydolunur. pasif tablo sunda. Bütün aktifler. Kayýt tarihi. . Ana sermaye de pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve p asif tablolarýnýn yekünlarý denkleþir.Ciltli ve sayfalarý müteselsil sýra numaralý olan iþletme hesabý defterinin s ol tarafýný masraf.

Ýþ yýlý içinde yapýlan bütün masraflar.Hükmi þahýs olan tacirler tarafýndan tutulan karar defterine gerek umumi heyet veya ortaklar heyeti.ÝBRAZ MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 80 . hesap ve kaðýtlarýn her ta rafý gerek mahkeme ve gerek ilgililer tarafýndan incelenebilir. Çýkarýlan envantere göre iþ yýlý sonundaki mevcudun deðeri. 75 inci madde hükmü iþletme hesabý hulasasýna da tatbik olunur. le kayýtlarýný takibeden sayfalara yazýlýr. satmak maksadiyle alýnan veya imal edilen mallarla iptid ai ve ham maddeler ve yardýmcý malzeme dahil olmak üzere emtia mevcutlarýný saymak. þirket ve iflas iþlerinde istenebilir. ölçmek. gerek varsa idare meclisi tarafýndan müzakere neticesind e ittihaz olunan kararlarla toplantýda hazýr bulunan azalarýn adlarý ve soyadlarý ve topla ntý günü ile beyan edilen rey ve müzakerelerin tam bir surette bilinmesi için gerekli diðer hususlar geçirilir ve bu kararlarýn altý þirket namýna imza koymaya salahiyetli olanlar ta rafýndan imza edilir.KARAR DEFTERÝ: Madde 78 .Emtia üzerine iþ yapanlar. 3.TESLÝM VE ÝBRAZ: I .Ticari defterlerle. emtia hareketlerini iþletme hesabýnýn masraf ve hasýlat kýsýmlarýnda ayrý bir sütunda göstermiye ve bir emtia envanteri çýkarmýya mecburdurla Emtia envanteri çýkarmak. hesap ve kaðýtlar. 2. . Ýþ yýlý içinde satýnalýnan emtianýn deðeri. mütaakiben de her iþ yýlý kapandýktan sonra. B) Hasýlat tablosuna: 1. V . miras . Teslim halinde defter. Ýbrazýna karar verilen ticari defter.Muhakeme esnasýnda muhik bir menfaatin mevcudiyeti ispat olunur ve mahkeme ibraz edilmesini sübut bakýmýndan zaruri addederse yalnýz ihtilaflý meseleye mütaall ik kayýtlarýn sureti çýkarýlmak veya ehlivukuf tetkikatý yaptýrýlmak üzere mahkeme re'sen vey aflardan birinin talebi üzerine bunlarýn birine yahut her ikisine ait defterlerle sa klanmasý mecburi olan kaðýtlarýn ibrazýný emredebilir. saklanmasý mecburi olan diðer kaðýtlarýn teslimi. davaya bakan mahkemeden baþka bir mahkemenin kaza dairesi içinde olup da nakil ve ibrazýnda güçlük bulunduðu takdirde bu defterlerin kanuna uygun olarak tutulup tutulmadýklarýnýn ve bunlarýn ibrazýný gerekli kýlan al ve keyfiyetin ehlivukuf vasýtasiyle incelenerek neticesini gösterir bir zabýt varak asý tutulmasý ve rapor alýnmasý ve lüzumuna göre suretlerinin çýkarýlýp gönderilmesi ticari d sap ve kaðýtlarýn bulunduðu yerde ticari davalara bakmakla mükellef mahkemeden istenir. 3. EMTÝA ENVANTERÝ: Madde 77 .2. t rtmak ve deðerlendirmek suretiyle kati bir þekilde ve müfredatlý olarak tesbit etmektir. muamelelere ait kayýtlarla karýþtýrýlmamak suretiyle yeniden iþe baþlama halinde iþletme hesabý defterinin baþ tarafýna. Emtia envanteri. Ýþ yýlý içinde satýlan emtianýn deðeri.TESLÝM MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 79 . Ýþ yýlý içinde hizmet mukabili vesair suretle alýnan paralar. 2. II . D .

diðeri aleyhinde delil olur.SAHÝBÝNÝN ALEYHÝNDE: Madde 84 .TARÝFÝ VE ÞEKLÝ: Madde 87 .Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun. mahkeme.MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Madde 81 . defter münderecatýný sahibi lehine hükm görmüþse kanaatini kuvvetlendirmek için o kaydýn doðru olduðuna ve davacýnýn halen davalýda getirilmesi gereken hakký bulunduðuna dair defter sahibine tamamlayýcý bir yemin verir. muhasebeye muhtaç davalarda ihzar i muamelelere ait hükümleriyle senetlerin ibrazý mecburiyetine dair olan hükümleri ticari iþlerde dahi tatbik olunur. aleyhinde delil ittihaz olunan kaydýn aksini muteber delillerle ispat edebilir. þu kadar ki hasým tarafýn keza kanuna uygun surette tutulmuþ olan ve birbirlerini teyideden defterleri buna aykýrý ol ur veya bu hususta hiçbir kaydý havi bulunmazsa yahut iddianýn dayandýðý kaydýn aksi.Mahkeme.Ticari iþlerden dolayý tacir sýfatýný haiz olan kimseler arasýnda çýkan ihtila rda ticari defterler aþaðýdaki maddelerde gösterilen þartlar dairesinde delil olarak kabul olunur. III .KATÝ DELÝL: Madde 82 . aþaðýdaki hükümler gereðince. mal. aksi takdirde de fterler delil olmaktan çýkar. kanuna uygun olan de fterlerde sahibi lehine olan kayýtlar dahi aleyhindeki kayýtlar gibi muteber olup bu nlar birbirlerinden ayrýlamaz. d efterlerin ibrazýný istemiþ olan tarafa iddiasýnýn sýhhati hakkýnda bir yemin verir. V . sahibi ve halefleri aleyhinde delil sayýlýr. Hasým taraf.YEMÝN: Madde 83 . IV .SAHÝBÝNÝN LEHÝNDE: Madde 85 . ALTINCI FASIL : CARÝ HESAP A .TÝCARÝ DEFTERLERÝN ÝSPAT KUVVETÝ: I .DÝÐER TARAFIN ALEYHÝNDE: Madde 86 . Þu kadar ki. Taraflardan biri hasmýn ticari defterlerinin münderecatýný kabul edeceðini mahkeme huz urunda beyan etmiþ iken hasmý ticari defterlerini ibrazdan imtina ederse. II .Kanuna uygun olarak veya olmýyarak tutulmuþ olan ticari defterlerin mün derecatý.III .Kanuna uygun bir surette tutulan ve birbirini teyit eden ticari d efterlerin münderecatý sahibi lehine delil ittihaz olunur. vesika eya diðer muteber delillerle ispat edilirse sözü geçen kaydýn ispat kuvveti kalmaz. E .Taraflardan birinin defterleri kanuna uygun olup da diðerininki olm az veya hiç defteri bulunmaz yahut ibraz etmek istemezse. hizmet ve diðer hususlardan dolayý birbirlerind eki alacaklarýný ayrý ayrý istemekten karþýlýklý olarak vazgeçip bunlarý kalem kalem zimmet v p þekline çevirerek hesabýn kesilmesinden çýkacak bakýyeyi istiyebileceklerine dair bulunan . Tasdika tabi olmýyan defterler ancak 69 uncu madde gereðince tasdika tabi olup d a tasdik edilmiþ olan ilgili defterlerle birlikte delil olarak kabul olunur. defterleri muntazam olan tacirin birbirini teyit eden defterlerindeki kayýtlar.Ýki kimsenin para. Bir tacirin tuttuðu bütün defterlerin birbirini teyit etmesi þarttýr.

4. TESBÝTÝ: Madde 92 .UMUMÝ OLARAK: Madde 88 . zimmet veya matl doðuran mukavele veya muameleye mütaallik taraflarýn haiz olduklarý dava ve müdafaa hakla rýný düþüremez. Her hesap devresi sonunda zimmet ve matlubu teþkil eden tutarlar birbirinde n çýkarýldýktan sonra tanýnan veya hükmen tayin olunan bakiye. ca ri hesabýn kapatýlmasý ve zimmet ile matlup kalemleri arasýndaki farkýn tesbit edilmesi la zýmgelir.Taraflar arasýnda cari hesabýn mevcudiyeti.mukaveleye cari hesap mukavelesi denir.Takasý kabil olmýyan alacaklarla muayyen bir cihete sarf edilmek veya ayrýca emre amade tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doðan alacaklar cari hesaba geçirilemez. III .Mukavele veya ticari teamül ile muayyen hesap devreleri sonunda. 2. Taraflar arasýnda cari hesap mukavelesinin akdinden önce mevcut bir matlup. TÝCARÝ SENETLER: Madde 89 . komisyondan ileri gelen ücr etin ve her türlü masraflarýn istenmesine mani olmaz. ÜCRET VE MASRAFLAR: Madde 90 .BAKÝYE: 1. Tesbit edilen bakýyeyi gösteren alan taraf. Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça cari hesaba zimmet veya matlup kaydý. Hesap devresi hakkýnda mukavele veya ticari teamül yoksa her takvim yýlýnýn son günü tara larca hesabýn kapatýlmasý günü olarak kabul edilmiþ sayýlýr. 5. Bu mukavele yazýlý olmadýkça muteber olmaz. t araflarýn rýzasiyle cari hesaba kaydedilirse aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça bu matlup yenile maz. mukavele sona ermiþ veya bakýye haczedilmiþ ise onun öde nmesi gerekir.HÜKÜMLERÝ: I .Yukarýki maddenin 3 üncü bendi gereðince cari hesaba kayýt olunup bedeli ta hsil edilemiyen ticari senet sahibine geri verilerek kaydý silinir. .Borçlar Kanununun 115 inci maddesiyle 122 nci maddesinin üçüncü fýkrasý hüküml ahfuz kalmak üzere cari hesap mukavelesinin hükümleri þunlardýr: 1.HUSUSÝ HALLER: 1. yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere hesaba geçirilir. aldýðý tarihten itibaren bir ay içinde noter marifetiyle veya taahütlü bir mekt upla veya telgrafla itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul etmiþ sayýlýr. 3. B . Cari hesabýn matlup kýsmýna kaydolunan tutarlar için mukavele veya ticari teamüller gereðince alýndýklarý günden itibaren faiz iþler. Mukavele veya muamele iptal edilirse ondan doðan kalem hesaptan çýkarýlýr. 2. II . HESAP DIÞINDA KALAN ALACAKLAR: Madde 91 . 3. Bir ticari senedin cari hesaba kaydý bedelinin tahsil edilmesi halinde mute ber olmak þartiyle vukubulmuþ sayýlýr.

2. kabul edilen veya hükmen tayin olunan bakýyey e veya faiz bakýyelerine.ÖLÜM VE HACÝR HALLERÝ: Madde 97 . Meðer ki. II .CARÝ HESABIN SONU: I . bakýyenin ödenmesi ancak hesabýn 92 nci maddeye göre k apatýlmasý gereken tarihte istenebilir.BAKÝYENÝN HACZÝ: Madde 98 . T araflarýn hukuki durumunu ancak mukavelenin sonundaki hesabýn kesilmesi tayin eder. Bu halde borcundan dolayý haciz teblið edilen taraf on beþ gün içinde haczi kaldýrtmazsa diðer taraf mukaveleyi feshedebilir. Þu kadar ki.Mukavelede bir müddet tayin edilip de taraflardan biri ölür veya hacir altýna alýnýrsa her iki taraf ve halefleri on gün önce haber vermek þartiyle cari hesap muka velesini feshedebilir. beþ yýl geçmekle müruruzamana uðrarlar.UMUMÝ OLARAK: Madde 96 . B .Taraflar.Zimmet ve matlup kalemlerinin birbirinden çýkarýlmasý neticesinde hasýl ola n bakýye için dahi tesbit edildiði günden itibaren faiz iþler. Cari hesabýn kesilmesinden önce taraflardan hiçbiri. FAÝZ: A .Taraflardan birinin alacaklýsý onun hesap bakýyesini haciz ettirdiði gün he sap kapatýlarak bakýye tesbit edilir. D .Cari hesabýn tasfiyesine. üç aydan aþaðý olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaþtýrabilecekleri gibi hesap devrelerini ve faiz ve komisyon mikt arlarýný dahi mukavele ile tayin edebilirler.2.BÜTÜNLÜK ESASI: Madde 95 . hesap hata ve zuhullerine. cari hesaptan hariç addolunmak lazým gelen veya haksýz olarak cari hesaba geçirilmiþ olan kalemlere veya mükerrer kayýtlara iliþkin bulunan davalar. IV . Taraflardan birinin iflas etmesi. C . Haciz ettiren alacaklý bakýyeden. 3. alacaklý veya borçlu sayýlamaz. 8 inci madde hükmü mahfuzdur.MÜREKKEP FAÝZ VE DÝÐER CÝHETLERE AÝT HÜKÜMLER: Madde 94 . . Kararlaþtýrýlan müddetin bitmesi.Cari hesaba geçirilen matlup ve zimmet kalemleri ayrýlmaz bir bütün teþkil eder.Cari hesap mukavelesi: 1.MÜRURUZAMAN: Madde 99 . etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari h esaba yeni kalemler geçirilmek suretiyle aðýrlaþtýrýlamaz. Bir müddet kararlaþtýrýlmadýðý takdirde taraflardan birinin feshi ihbar etmesi.UMUMÝ OLARAK: Madde 93 . hesaba geçirilen kalemle aciz anýndan önce doðmuþ bulunan hukuki bir münasebetten ileri gelmiþ olan. E . ile sona erer. kendi alacaðýna tekabül eden kýsmýnýn ödenmesini ancak 92 nci maddeye göre kapatýlmasý gereken anda istiyebilir.

Mukaveleyi bizzat yerine getiren tellal. Ticari senet lerin alým ve satýmýna aracýlýkta bulunan tellal bu senetleri satana ait olan imzanýn sýhhati den dahi mesuldür. mukavelenin yerine getirilmesini bizzat tellaldan istiyebilir. bordroyu kabul etmiþ olan taraf. B . miktarýný.Derhal yerine getirilmesi kararlaþtýrýlmýþ olmýyan muameleler hakkýnda bordro ar taraflara imza ettirilmek. ücret karþýlýðýnda. böyle bir teamül yoksa halin gereðine göre uygun bir müddet içinde dirilir. satýþ memuru veya müs tahdem yahut acente gibi bir sýfatla daimi bir surette baðlý olmaksýzýn. Bordroda gösterilmemiþ olan tarafýn ki m olduðu mahalli teamüle. DÝÐER TARAFIN SONRADAN BÝLDÝRÝLMESÝ: Madde 103 . Tellal taraflarýn bordroya koymuþ olduklarý imzalarýn sýhhatinden mesuldür.Tellal kendi vasýtasiyle nümune üzerine satýlan emtiadan her birinin tev di olunan nümunesini. VERME MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 101 . o mukavele ile ilzam olunur. 3. Tellallar bu fasýlda gösterilen haklarý haiz ve borçlarla mükelleftirler. taraflardan her birine muamele ya dýktan sonra. taraflardan her birine diðer tarafýn imzasýný taþýyan bordro v erilmek lazýmdýr. ona karþý haklý bir it irazda bulunmazsa.Mukavelenin taraflarýnca vazgeçilen veya emtianýn nevi dolayýsiyle mahal li teamül gereðince lüzum bulunmýyan haller dýþýnda tellal. malýn vasýflarýna itiraz edilmeksizin kabulüne veya muamelenin diðer s . taraflarýn ad ve soyadlarýný ve mukavelenin mevzuu ve þartlarýný.YEDÝNCÝ FASIL : TÝCARET ÝÞLERÝ TELLALLIÐI A . tellal derhal diðer tarafa keyfiyeti ihbarla mükelleftir. 24 üncü madde hükmü mahfuz kalmak üzere Borçlar Kanununun 409 uncu maddesi hükmü ticaret lallýðýna da tatbik olunur. Bordroda gösterilmemiþ olan taraf müddeti içinde bildirilmez veya bildirilip de aley hine haklý bir itiraz ileri sürülürse. TARAFLARCA ÝMZASI: Madde 102 .Taraflardan hiçbirine ticari mümessil. re mütaallik mukavelelerin akdi hususunda taraflar arasýnda aracýlýk yapmayý meslek edinen kimseye tellal denir. veya kýymetli evrak alým satýmlarýnda bunlarýn nev'ini. em ia. Borsa tellallarý hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. fiyatýný ve teslim zam ren ve kendi imzasýný taþýyan bir bordro vermeye mecburdur.Diðer tarafýn sonradan bildirileceði kaydýný ihtiva eden bir bordroyu kabu l eden kimse. taraf sayýlýr ve diðer tarafa karþý akdin hak ve borçlarý kendisine ait olur. Ticari olmýyan iþlere dair olan mukavelelerin akdi hususunda aracýlýkla meþgul olan ve ya ticari bir aracýlýk iþini arýzi olarak üzerlerine alan kimseler hakkýnda Borçlar Kanununun 404 ila 409 uncu maddeleri tatbik olunur. 2.BORDRO: 1. Þu kadar ki tellalýn müracaatý üzerine mukave lenin ifasýný derhal istemezse artýk davasý dinlenmez. II . ticari vekil.HÜKÜMLERÝ: I .NÜMUNENÝN SAKLANMASI: Madde 104 . Taraflardan biri bordroyu kabul veya imza etmekten çekinirse. meçhul kalan taraf sonradan kendisine bildirilince.TARÝFÝ: Madde 100 . hususiyle.

mukavele ve tarifelere ve bunlar yoksa mahallindeki ticari teamüle göre tayin olunur. tevdi edilen nümuneyi saklamaya mecbur deðildi r.Tellal. Kayýtlarýn tarih sýrasiyle yapýlmasý ve 101 inci maddede yazýlý hususlarý iva etmesi lazýmdýr. 2. günü gününe tellal tarafýndan imza olunur. Taraflar nümunenin saklanmasýndan açýk olarak vazgeçer veya emtianýn nev'ine göre mahalli teamül gereðince buna lüzum olmazsa tellal.KABZA SALAHÝYETSÝZLÝK: Madde 105 . V .Tellal ücretini hangi tarafýn ödiyeceði mukavele veya kanun ile tayin ed ilmemiþ ise.YEVMÝYE DEFTERÝ: 1. Eðer muka pýlmaz veya talik olunduðu þart tahakkuk etmezse. IV-ÜCRET: 1. tutu lmasýna ve saklanmasýna dair hükümler tellalýn yevmiye defteri hakkýnda da caridir. ÝSTEMEK HAKKI VE MÜRURUZAMAN: Madde 106 . bedeli tahsile veya mukavelede gösterilen sair þeyleri tesli m almaya salahiyetli sayýlmaz. ücret ve masraflarý istemek hakký kalmaz. 3. kendi aracýlýðý ile yapýlan muameleleri bir yevmiye defterine günü gü yazmaya mecburdur. III .Tarafsýzlýðý ihlal edecek derecede akýdlerden birini iltizam eden veya hüsni niyet kaidelerine aykýrý mahiyette bunlarýn birinden kendisine menfaat temin eden tell alýn. bu iþteki teþebbüslerinden dolayý ü t isteyemez. tellal. Her kayýt. bu da yoksa taraflar bu ücreti yarý y arýya öderler. tevdi edilen nümuneye hususi bir iþare t koymaya ve ticari teamülün icabýndan ise bu iþareti taraflara imza ettirmeye mecburdur . Bu hak muamelenin yapýldýðý günden itibaren bir yýl geçince müruruzamana uðrar. bu masraflar istenebilir.uretle bitirilmesine kadar saklamakla mükelleftir. HAKKIN DÜÞMESÝ: Madde 110 .Ücretin miktarý. 4. Tellal ilerde delil olarak kullanmak üzere. her zaman taraflardan birinin talebi üzerine aracýlýðýný yaptýðý muameleler için .Tellal tarafýndan yapýlacak masraflarýn ödenmesi kararlaþtýrýlmýþsa muamele b lmese bile. TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 111 . MASRAFLAR: Madde 109 .Tellal. MÝKTARI: Madde 107 . Tellal.Muamele yapýlýnca veya mukavele bir þarta baðlý ise þart tahakkuk edince bor droyu vermiþ olan tellal ücretini istemek hakkýný haizdir. Ticari defterlerin tasdikine. 5. BORÇLU: Madde 108 . mahallindeki ticari teamül nazara alýnýr.

Sigorta mukavelelerinin akdi hususunda aracýlýk edenler. Mukaveleleri yerli veya yabancý bir iþletme hesabýna ve kendi adýna akdetmeye dai mi olarak salahiyetli bulunanlar. Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya þubesi olmýyan ecnebi ticari iþletmeleri nam ve hesabýna memleket içinde muamelelerde bulunanlar. taraflar arasýnda çýkan bir davaya ait hususlarýn ispatý için veya diðer her hangi bir dava zýmnýnda bordro. acente dahi a yný yer veya bölge içinde. 2. 3. bulunduðu yerin noter ine tevdi edilir. MESULÝYET: Madde 113 . müvekkil. ayný zamanda ve ayný ge içinde ayný ticaret dalý için birden fazla acente tayin edemiyeceði gibi. SEKÝZÝNCÝ FASIL : ACENTELÝK A .ÝNHÝSAR: Madde 118 . birbirleriyle rekabette bulunan mütaaddit ticari iþletmeler hes abýna aracýlýk yapamaz.ESNAF ARASINDA ARACILIK: Madde 115 . 3.Ölen veya iþten çekilen tellalýn yevmiye defterleri. Bu fasýlda hüküm bulunmýyan hallerde aracýlýk eden acenteler hakkýnda tellallýk hükümleri yapan acenteler hakkýnda komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulunmýyan hallerde vekalet hükümleri tatbik olunur. suret ve diðer ispat edici vesikalarýn karþýlaþtýrý sadiyle yevmiye defterinin ibrazýný tellala emir ve ondan gereken izahlarý talebedebil ir. 4. B .Mahkeme.UMUMÝ OLARAK: I . ÝBRAZ MECBURÝYETÝ: Madde 112 .TATBÝK SAHASI: Madde 117 . bu faslýn hükümleri tatbik o unmaz. 2.ACENTENÝN SALAHÝYETLERÝ: .defterinin o iþe ait kýsmýnýn bir suretini imzalýyarak vermeye mecburdur.Esnaf arasýnda aracýlýk yapan kimseler hakkýnda.Yevmiye defterinin tutulmasý ve saklanmasiyle ilgili hükümlere aykýrý hare ket eden tellal hakkýnda 67 nci madde hükmü tatbik olunur.Hususi kanunlardaki hükümler mahfuz olmak üzere bu fasýl hükümleri þunlar hak da da tatbik olunur: 1.TARÝFÝ: Madde 116 . II . TEVDÝ MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 114 .Ticari mümessil. C . satýþ memuru veya müstahdem gibi tabi bir sýfat olmaksýzýn bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir sur ette ticari bir iþletmeyi ilgilendiren akitlerde aracýlýk etmeyi veya bunlarý o iþletme adýn a yapmayý meslek edinen kimseye acente denir. ticari vekil. III .Aksi yazýlý olarak kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça.

müvekkili hesabýna teslim aldýðý eþyanýn taþýnma sýrasýnda hasara uðr eler görecek olursa. C . salahiyetli olmaksýzýn veya salahiyeti sýnýrlarýný aþarak müvekkili n bir mukavele yaparsa müvekkili mukavelenin akdini haber alýr almaz üçüncü þahsa. bizzat teslim etmediði mallarýn bedelini kabza ve bedelini bizzat ödemediði mallarý tesli m almaya mezun olmadýðý gibi bu muamelelerden doðan alacaðý tecil veya miktarýný tenzil dahi mez. üçüncü þahýslarýn kabule salahiyetli olduðu beyanlarýný.Müvekkilinin hususi ve yazýlý muvafakati veya vekaleti olmadan acente. ihbar ve protesto gibi hakký koruyan beyanlarý müvekkili namýna yapmaya ve bunlarý k abule salahiyetlidir.Acente. müþterilerin mali durumunu ve bu durumda vukubulan deðiþiklikleri ve yap n muamalelere mütaallik müvekkilini ilgilendiren bütün hususlarý ona vaktinde bildirmeye m ecburdur. II. Ýcazet verilmediði halde ace te akitten bizzat mesul olur. Bu hükümlere aykýrý olan þartlar muteber deðildir. III . Acentelere müvekkilleri adýna akit yapma salahiyetini veren vesikalarýn acente tar afýndan tescil ve ilan ettirilmesi mecburidir.HABER VERME BORCU: Madde 124 .Acente. Þu kadar ki.Acente. III . müvekkilinin iþlerini görmeye ve menfaatlerini korumaya mecburdur.I .KABZA SALAHÝYETÝ: Madde 120 .UMUMÝ OLARAK: Madde 119 .UMUMÝ OLARAK: Madde 123 .Acente. Acente. Müvekkilin açýk talimatý olmýyan meselelerde acente. Bu gibi mukavelelerden çýkacak ihtilaflardan dolayý acente müvekkili namýna dava açabile ceði gibi kendisine karþý da ayný sýfatla dava açýlabilir. IV.AKÝT YAPMA SALAHÝYETÝ: Madde 121 . II . bilhassa. bölgesindeki durum ve þartlarýný. akde icazet vermediðini derhal bildirmediði takdirde. müvekkilinin taþýcýya karþý dava hakkýný emniyet altýna almak üzere hasa . emir alýncaya kadar muameleyi gecik tirebilir. kendisine býrakýlan bölge ve ticaret dalý içinde mukavele uyarýnca. iþin aceleliði müvekkilinden sormaya müsait olmaz veya acente en f aydalý þartlar dairesinde harekete mezun bulunursa basiretli bir tacir gibi kendi görüþüne gö e muameleyi yapar. müvekkili hesabýna saklamakta bulunduðu emtia veya eþyaya arýz olan hasarlardan kusursuz olduðunu ispat etmedikçe mesuldür.ACENTENÝN BORÇLARI: I . icazet vermiþ sayýlýr. aracýlýkta bulunduðu veya akdettiði mukavelelerle ilgili her türlü i htar.ÖNLEYÝCÝ TEDBÝRLER: Madde 125 . mütevekkili namýna mukave le akdine salahiyetli deðildir.Acente.Hususi ve yazýlý bir muvafakat olmadan acente.SALAHÝYETSÝZLÝK: Madde 122 .

Avanslar hakkýnda 22 nci madde tatbik olunur. mukavelenin yapýldýðý tarihte. 4.ÖDEME BORCU: Madde 126 . Acenteye ait alacaklarýn. ÜCRETÝN ÖDEME ZAMANI: Madde 131 . ÜCRETE TABÝ MUAMELELER: Madde 128 . ÜCRETE HAK KAZANMA ZAMANI: Madde 129 . iþlerini ifa için yaptýðý masraflardan ancak fevkalade masraflarýn t azminini istiyebilir. acenta salahiyetli mahkemenin izniyle Borçlar Kanununun 92 nc i maddesi gereðince bu emtiayý sattýrmaya salahiyetli ve müvekkilin menfaatleri bunu ger ekli kýlýyorsa mecburdur. IV. . her üç ayda bir defa ve her ha vim yýlýnýn sonunda veya acentelik mukavelesi sona erdiði zaman.Acente. o andan itibaren faiz ve gerekirse ayrýca tazminat vermeye mecburdur. doðrudan doðruya yaptýðý muameleleri derhal acenteye bildirmeye borçludur. acentenin ücrete hak kazanmýþ olduðu muamelelere ait defter kayýtl arýnýn bir suretini hesap cetveli ile birlikte acenteye vermeye mecburdur. D . Bu hallerde müvekkile isnadedilebilecek bir se layý mukavele yerine getirilmemiþ olsa bile acente ücretin ödenmesini istiyebilir. Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereðince salahiyetli mahkemenin izniyle sattýrmak ve gecikmeksizin keyfiyeti müvekkiline haber vermekle mük elleftir.Acente. Mukavele kýsým kýsým yerine getirilecekse acente.ACENTENÝN HAKLARI: I .Acente fiilen aracýlýkta bulunduðu veya akdettiði muamelelerden ve aracýlýkt a bulunmamakla beraber bölgesi içindeki þahýslarla müvekkili arasýnda doðrudan doðruya yapýla inhisar dalý içine giren muamelelerden dolayý bir ücret istemek hakkýný haizdir. müvekkilinin malý veya bedeli yahut onun yerine diðer bi r karþýlýðý aldýðý tarihte ücrete hak kazanýr. yerine getirildiði veya yerine getir ilmesi gerektiði nispette ücrete hak kazanýr. 3. emtiayý mümkün olduðu kadar muhafaza eylemek veya büsbü telef olmasý tehlikesi varsa. Müvekkil. 2. teamül yoksa halin icabýna göre mahkemece tayin olunur.Mukavelede hüküm bulunmadýkça ücretin miktarý acentenin bulunduðu yerdeki tic ri teamüle. Satýlmak üzere acenteye gönderilen emtia çabuk bozulacak cinsten olur veya deðerini düþür k deðiþikliklere maruz bulunur ve müvekkilden sormaya vakit müsait olmaz veya müvekkil izi n vermede gecikirse. ÜCRETÝN MÝKTARI: Madde 130 .ek ve gereken diðer tedbirleri almak.FEVKALADE MASRAFLARIN TAZMÝNÝ: Madde 127 . aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. II .Acente müvekkiline ait olan paranýn gönderilmesi veya teslim edilmesi lazým geldiði zaman bunu yapmazsa. Aksi takdirde ihmali yüzünden doðacak zararý tazmine mecbur olur. tesbit edilerek ödenmesi lazýmdýr.ÜCRET: 1.Müvekkil. mukavele mevzuu bir malýn satýnalýnmas imal edilmesi veya satýlmasý ise.

C . limited ve kooper atif þirketlerinden ibarettir. kollektif. 867 nci maddeleri mahfuzdur. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur. antrepo ve ticarete mah sus diðer yerler hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. E .HAPÝS HAKKI: Madde 132 . II .NEVÝLERÝ: Madde 136 .Muayyen olmýyan bir müddet için aktedilmiþ olan acentelik mukavelesini.ACENTELÝK MUKAVELESÝNÝN SONA ERMESÝ: I.TAZMÝNAT BORCU: Madde 134 . 866.HÜKMÝ ÞAHISLARIN EHLÝYETÝ: Madde 137 . DOKUZUNCU FASIL : TÝCARETE MAHSUS YERLER Madde 135 . B . müvekkilindeki bütün alacaklarý ödeninceye kadar acentelik mukavel esi dolayýsiyle alýp da gerek kendi yedinde gerek hususi bir sebebe binaen zilyed ol makta devam eden bir üçüncü þahýs yedinde bulunan menkul þeyler ve kýymetli evrak ile emtia s di vasýtasiyle tasarruf edebildiði emtia üzerinde hapis hakkýna maliktir.III. Müvekkilin veya acentenin iflas veya ölümü yahut hacir altýna alýnmasý sebebiyle acenteli mukavelesi sona ererse. Müvekkile ait mallar acente tarafýndan mukavele veya kanun icabý satýldýðý takdirde acent satýlan mallarýn bedelini ödemekten kaçýnma salahiyetini haiz olur.Ticaret þirketleri.Borsalar.Ticaret þirketleri hükmi þahsiyeti haiz olup þirket mukavelesinde yazýlý iþle me mevzuunun çevresi içinde kalmak þartiyle bütün haklarý iktisap ve borçlarý iltizam edebili r. taraflardan her biri üç ay önce ihbar etmek þartiyle feshedebilir.TATBÝK OLUNACAK KANUN HÜKÜMLERÝ: . baþlanmýþ iþlerin tamamlanmamasý yüzünden diðer tarafýn uðradýðý zararý ta . komandit. Müvekkilin veya acentenin iflas veya ölümü yahut hacir altýna alýnmasý halinde Borçlar Ka unun 397 nci maddesi tatbik olunur. anonim. Medeni Kanununun 864 üncü maddesinin ikinci fýkrasiyle 865. Müvekkil aciz halinde bulunduðu takdirde acentanýn henüz muaccel olmamýþ alacaklarý hakký da yukarki fýkralar tatbik olunur. ÝKÝNCÝ KÝTAP : TÝCARET ÞÝRKETLERÝ BÝRÝNCÝ FASIL : UMUMÝ HÜKÜMLER A . iþlerin tamamen görülmesi halinde acenteye verilmesi gereken üc ret miktarýna nispetle tayin olunacak münasip bir tazminat acenteye yahut yukardaki hallere göre onun yerine geçenlere verilir. panayýr ve pazar yerleri. sergi.Muhik bir sebep olmadan ve üç aylýk ihbar müddetine riayet etmeksizin ak di fesheden taraf.Acente. mukavele ile bir müddet tayin edilmiþ olsa dahi muhik sebeplerden dolayý akit her zaman fesih olunabilir.SEBEPLERÝ: Madde 133 .

Menkul ve garimenkullerin faydalanma ve kullanma haklarý.Vaktinde konulmýyan sermaye para ise. UMUMÝ OLARAK: Madde 140 . TEKEFFÜL: . 5. her ortaðýn sermaye koyma taahhüdünü yerine getirmesine talep ve dava edebileceði gibi ifada gecikme sebebiyle uðradýðý zararýn tazminini de istiyebilir.47. 3. 7. kýymetli evrak ve menkul þeyler. 4. Telif haklarý. tica tatbik olunur. D . Sermaye olarak konulmasý taahhüt edilen diðer haklarýn devri kanunen hususi þekilleri tabi olsa dahi þirket mukavelesi. devredecek ortaðýn ayrýca rýzasýna bakýlmaksýzýn. 8.HÜKMÜ: 1. Þirket. þirkete a rcilerden bu haklarýn devrini istemek salahiyetini verir. 3. Ýmtiyaz ve ihtira beratlarý alameti farika ruhsatnameleri gibi sýnai haklar.48.SERMAYE KOYMA BORCU: I. usulüne göre tanzim ve imza edilmiþ þirket mukavelesiyle koym ayý taahhüt eylediði sermayeden dolayý þirkete karþý borçludur. resmi l aranmaksýzýn muteberdir. sermayenin ödenmesi gereken günden itibaren kanuni faiz in de verilmesi lazýmdýr. Sermaye olarak gayrimenkul mülkiyeti veya gayrimenkul üzerinde mevcut veya tesis edilecek ayni bir hakkýn konulmasý taahhüdünü ihtiva eden þirket mukavelesi hükümleri.KONUSU: Madde 139 . Þahsi emek. 2. Tazminat talebi için ihtar þarttýr. 140 ýncý madde gereðince tazminat hakkýna halel gelmemek þartiyle. Her nevi gayrimenkuller. maden ruhsatnameleri gibi iktisadi deðeri olan sair haklar kon abilir. Ticari iþletmeler. Para. II . 6.49 uncu maddeleri nun 520-541 inci maddeleri ret þirketleri hakkýnda da nevine mahsus hükümler mahfuz kalmak þartiyle Medeni Kanunun ve bu fasýlda hüküm bulunmayan hususlar hakkýnda Borçlar Kanunu her þirket nevinin mahiyetine uygun olduðu nispette. Ticari itibar. 2. Ortaklarca sermaye olarak konulmasý taahhüt edilen haklarýn muhafazasý için kurucular tarafýndan ortaklar aleyhine ihtiyati tedbir talebedilebilir. Tedbir üzerine açýlacak da valar için Usul Kanununda derpiþ edilen müddet ancak þirketin tescil ve ilaný tarihinden i tibaren iþlemeye baþlar.Madde 138 .Her ortak.Kanunda aksine hüküm olmadýkça ticaret þirketlerine sermaye olarak: 1. GECÝKME FAÝZÝ: Madde 141 . alacak.Her þirket 45.

ORTAKLARIN ÞAHSÝ ALACAKLARI: Madde 145 . ez.Birleþme. Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerle anonim þirketlerde alacaklýlar.Bir þirket devam ettiði müddetçe ortaklardan birinin þahsi alacaklýlarý. hakl rýný ancak þirketin bilançosu gereðince o ortaða düþen kar payýndan ve þirket fesholunmuþsa t yýndan alabilirler. 4.Sermaye olarak konulan ayýnlarýn deðerleri þirket mukavelesinde tesbit e dilmemiþse konulduklarý zamandaki borsa veya piyasada cari fiyatlarý. ortak.ÞARTLAR: 1. Henüz bilanço tanzim edilmemiþse alacaklý bilançonun tanzimi neticesinde borçluya düþecek kar ve tasfiye payý üzerine ihtiyati haciz koydurabilir.TARÝFÝ: Madde 146 . Her ne sebeple olursa olsun bu müddet içinde tahsil edilemediði takdirde.Kanunda aksine hüküm olmadýkça. Alacak kýsmen tahsil edilmiþse yukarki hükümler tahsil edilmemiþ olan kýsým hakkýnda cari Mukavelede aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. bunlar bulunmadýðý tak dirde ehlivukuf tarafýndan biçilecek deðerleri. borçlular it bulunan hisse senetlerini haczettirebilirler. E . gecikmed en dolayý þirketin tazminat hakkýna halel gelmemek þartiyle. Alacak müeccel ise. ilgililerce kabul edilmiþ sayýlýr.Sermaye olarak þirkete alacaklarýný devretmiþ olan bir ortak alacaklarý. F . muaccel ise þirket muk arihinden itibaren bir ay içinde þirketçe tahsil edilmek lazýmdýr. Hizmet karþýlýðý olarak verilecek ücretin kýsmen veya tamamen kara iþtirak suretiyle ifas arlaþtýrýldýðý takdirde bu kayýt memur ve müstahdemlere ortak sýfatýný vermez. Yukardaki hükümler borçlu ortaklarýn þirket dýþýndaki mallarýna alacaklýlarýn müracaat ha Çeþitli ticaret þirketlerine ait hususi hükümler mahfuz kalmak þartiyle birleþme hakkýnda akýp maddelerdeki hükümler tatbik olunur. ortaklarýn koyduklarý sermayeler için faiz ve rketteki hizmetleri dolayýsiyle kendilerine ücret verilmesi þirket mukavelesiyle kabul olunabilir. .Madde 142 . NEVÝLERÝN AYNI OLMASI: Madde 147 . sermaye olarak konan mallarýn mülkiyeti þirke ve haklar þirkete temlik edilmiþ olur. KARÝNELER: Madde 143 .Birleþme. . FAÝZ VE ÜCRET ALMA HAKKI: Madde 144 . iki veya daha fazla ticaret þirketinin birbiriyle birleþerek yeni bir ticaret þirketi kurmalarýndan veya bir yahut daha fazla ticaret þirketinin m evcut diðer bir ticaret þirketine iltihak etmesinden ibarettir. 5. II .ÞÝRKETLERÝN BÝRLEÞMESÝ: I . müddetin bitiminden it ibaren geçecek günlerin kanuni faizini dahi vermiye mecburdur. aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça vade gününden. yalnýz ayný neviden olan þirketler arasýnda caizdir. þir ketçe tahsil edilmiþ olmadýkça sermaye koyma borcundan kurtulmuþ olmaz.

KARAR: Madde 148 . birleþme muamelesi katileþir ve kalan yahut yeni kurulan þirket. Birleþen þirketlerin alacaklýlarýndan her biri ilandan itibaren üç ay içinde salahiyetli ahkemeye müracaatla birleþmeye itiraz edebilir. G . B . Ýtiraz hakkýndan vazgeçilmedikçe yahut bu hu sustaki itirazýn reddine dair mahkemece verilen karar katileþmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat þirket tarafýndan verilmedikçe birleþme hüküm ifade etmez. 2. kollektif þirkettir.HÜKÜMLERÝ: 1.Yukarýdaki maddede tayin olunan müddet içinde itiraz edilmemiþse. ayný neviden sayýlýr. Borç karþýlýðýnýn bankaya tevdi keyfiyetinin ilaný lazýmdýr. Þirketlerin birleþmesinden yeni bir þirket meydana gelmiþse. yeni nev'e ait kuruluþ merasimine tabidir.Birleþme kararý. ALACAKLILARIN ÝTÝRAZ HAKKI: Madde 150 . ayrý ayrý karar vermeleri ve bu kararýn tescil ve ilan olunmasý ger ekir.Birleþme için ilgili þirketlerin. ÝKÝNCÝ FASIL : KOLLEKTÝF ÞÝRKET BÝRÝNCÝ KISIM : ÞÝRKETÝN MAHÝYET VE KURULUÞU A . birleþme bakýmýndan kollektif ile komandit þirketler ve anonim ile sermay esi paylara bölünmüþ komandit þirketler. KÜLLÝ HALEFÝYET: Madde 151 . mukavalelerinin deðiþmesi hakkýndaki usul ve þartlar dairesinde.Þu kadar ki.Bir ticaret þirketinin nevinin diðer bir ticaret þirketi nevine çevrilme si kanunda aksine hüküm olmadýkça. 3. Bunlarýn bütün hak ve borçlarý. ortadan kalkan þirketlerin ye rine geçer. 2. BÝLANÇO: Madde 149 . aralarýnda tesbit edilecek bir örneðe göre ta nzim edilmiþ olan bilançosunu ilan eylemeye ve birleþme sebebiyle varlýklarý sona eren þirke tler ise ayrýca kendilerine ait borçlarýn ne suretle ödeneceðine dair tanzim edecekleri be yannameyi bilanço ile birlikte ilana mecburdurlar. kalan veya yeni kurulan þirkete intikal eder. III .MUKAVELE: . ilan gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder.TARÝFÝ: Madde 153 . Böylece yeni n ev'e çevrilen þirket eskisinin devamýdýr.Birleþen þirketlerin her biri.Ticari bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek maksadiyle haki ki þahýslar arasýnda kurulan ve ortaklarýndan hiçbirisinin mesuliyeti þirket alacaklarýna kar hdid edilmemiþ olan þirket. Þu kada ilandan önce birleþen þirketler borçlarýný ifa yahut borca tekabül eden parayý Türkiye Cumhu Merkez Bankasýna yahut muteber diðer bir bankaya tevdi etmiþ veyahut alacaklýlar þirketle rin birleþmesine razý olmuþ ise birleþme kararý ilan gününden itibaren hüküm ifade eder. keyfiyetin ayrýca tescil ve ilaný zaruridir.NEVÝ DEÐÝÞTÝRME: Madde 152 .

14 üncü madde hükmü mahfuzdur. 6.MÜKELLEFÝYETÝN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝ: Madde 158 . Ortaklar emredici hükümlere aykýrý olmamak þartiyle þirket mukavelesine diledikleri kayýt arý koyabilirler. 4. mukaveledek i imzalarýn noterce tasdiki da þarttýr. Þu kadar ki. para mayetinde olmýyan sermayenin deðeri ve bu deðerin ne suretle biçilmiþ olduðu. adi þirket hük lup hakkýnda 158 inci madde hükmü mahfuz kalmak þartiyle Borçlar Kanununun 520 . II .ÝHTÝVA EDECEÐÝ MECBURÝ KAYITLAR: Madde 155 . C .TESCÝL: I . yok a birlikte mi imza koymaya mezun olduklarý.541 inci maddeleri tatbik olunur. 3. þirket mukavelesinde þirket mevzuunun hudutlarýnýn açýkça göst lmasý þarttýr.NOKSANLIKLAR: Madde 156 .I . Þu kadar ki.Kollektif þirket mukavelesine aþaðýda sayýlan hususlarýn yazýlmasý mecburidir 1. eðer þahsi emek bahis konusu ise u emeðin mahiyet ve þümulü. ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLAR ARASINDAKÝ MÜNASEBET A . bunlarýn yalnýz baþýna mý.Kollektif þirketi kuranlar buna ait þirket mukavelesinin noterlikçe ta sdikli bir suretini tasdik tarihinden itibaren on beþ gün içinde þirket merkezinin bulun duðu yerdeki ticaret siciline tevdi ile þirketin tescilini talebetmiye mecburdurlar.Mukavelesi kanuni þekilde yapýlmamýþ veya mukaveleye konmasý mecburi olan kayýtlardan biri veya bazýlarý eksik yahut hükümsüz olan bir kollektif þirket. sicil dairesince saklanýr ve 155 inci madde gereðince mukaveleye konmasý mecbu ri olan kayýtlar ile kanunun emreylediði diðer hususlar ticaret siciline tescil ve ila n olunur.MÜKELLEFÝYET: Madde 157 . III . Þirketin kollektif olduðu. Her ortaðýn sermaye olarak koymayý taahhüt ettiði para miktarý.Kollektif þirket mukavelesi yazýlý þekle tabidir. Þirketin mevzuu. Þirketi temsile salahiyetli kimselerin ad ve soyadlarý.Tescil mükellefiyeti yerine getirilmeksizin þirket namýna iþlere baþlanmýþ ol uðu takdirde ortaklar giriþtikleri iþlerden dolayý üçüncü þahýslara karþý müteselsilen mesuld Bir kollektif þirket mukavelesi akdolunmaksýzýn.ÞEKLÝ: Madde 154 . II . 2.MUKAVELE SERBESTLÝÐÝ: . þirketin nevini gösterir bir kaydý ihti va etmese bile müþterek bir unvan altýnda üçüncü þahýslarla muameleye giriþilmesi veya onlara bir fiil iþlenmesi halinde de ayný hüküm caridir. 5. Þirketin ticaret ünvaný ve merkezi. Suret. Ortaklarýn ad ve soyadlariyle ikametgahlarý ve tabiiyetleri.

ÝDARE ÝÞLERÝNÝN KÝME AÝT OLDUÐU: 1. Þu kadar ki.Ýdare iþleri. ortakla rdan birine veya birkaçýna yahut hepsine verilebilir. 4.Ýdare iþleri mukavele ile bir ortaða verilmiþ ise. ortaklarýn gecikmede tehlike görülen haller müstesna olmak üzer her iþte anlaþmalarý gerekir.Ortaklarýn birbiriyle olan münasebetlerinde.Þirket iþlerinin idaresi.Madde 159 . DÝÐER ORTAKLARIN ÝTÝRAZI: Madde 164 . ortaklarýn ekseriyeti ile azledilebilir. B . 136 ila 145 i nci maddeler tatbik olunur. Þirketi idare edenler þirket menfaatine uygun gördükleri iþlerde sulh. II . ÝDARE ÝÞLERÝNDE YALNIZ BAÞINA VEYA BÝRLÝKTE HAREKET: Madde 163 . satýnalmak ve teminat olarak göstermek gibi mutat iþ ve muameleler dýþýnda kalan hususlarda ortaklarýn ittifaký þarttýr.Ýdare iþleri þirket mukavelesiyle bir ortaða verilmiþse bu ortak. Bununla beraber þirketi idare ile mükellef olan ortaklardan bazýsý. Ticari mümessiller ve diðer ticari vekiller hakkýndaki hükümler mahfuzdur. Þirket iþlerinin idaresi kendilerine verilmiþ ortaklarýn birlikte hareket etmeleri þir ket mukavelesinde yazýlý ise. yapýlacak bir iþin. 2. mukaveledeki hükümler ve mu kavelede hüküm olmýyan hallerde. muhik sebepler mevcutsa. Ekseriyet h asýl olmadýðý takdirde.Þirketin idaresine giren hususlar. UMUMÝ OLARAK: Madde 160 . hileye müstenit olmamak þartiyle þirketin idar esi için gereken muameleleri yapabilir. ortaklardan birinin talebi üzerine mahkeme kararý ile i dare hak ve vazifesi tahdit veya nez'olunabilir. Þirket mukavelesiyle veya ortaklarýn ekseriyeti ile idare iþleri. bu kýsýmdaki maddeler mahfuz kalmak þartiyle. AZÝL: A .ÝDARE ÝÞLERÝNÝN ÞÜMULÜ: Madde 165 . idare iþlerine bakan ortaðýn þirket mukavelesi hükümlerini ihlal etti la her bir ortak azil için mahkemeye müracaat edebilir.ÞÝRKETÝN ÝDARESÝ: I . 3. diðer orta klarýn itiraz ve muhalefeti vaký olsa bile. onun idare. Anc ak. þirket mukavelesi yapýldýktan sonra ittihaz edilen bir karar la bir ortaða verilmiþse o ortak. B . muhik sebep sayýlýr.Ortaklardan her biri ayrý ayrý þirketi idare hak ve vazifesini haizdir . aðýr ihmal veya idarede iktidarsýzlýk gibi haller. þirket maksat ve mevzuunu elde et mek için icrasý gereken mutat muamele ve iþlerden ibarettir.ORTAKLAR KARARI ÝLE TAYÝN HALÝNDE: Madde 162 . Vazifenin yerine getirilmesinde basiretsizlik.MUKAVELE ÝLE TAYÝN HALÝNDE: Madde 161 . ortaklýklarýn hepsine veya birkaçýna verilmiþ ise b nlarýn herbiri yalnýz baþýna salahiyetlidir. . feragat ve kabul ile tahkime dahi salahiyetl idirler. Þu kadar ki. Anlaþamadýklarý takdirde keyfiyet ortaklar umumi heyetine tev di ve heyetçe verilecek karara göre hareket edilir. hak ve va zifesi diðer ortaklar tarafýndan tahdit olunamýyacaðý gibi kendisi azil dahi olunamaz. teberruda bulunmak ve þirket mevzuuna girmiyorsa gayrimenkulle ri satmak. þirketin menfaatlerine uygun olmadýðýný beyan edecek sa idare hak ve vazifesini haiz diðer ortaklar ekseriyetle o iþi yapabilirler.

KAR VE ZARAR: I . Sermayeden eksilen kýsým. hesap yýlý sonunda tahakkuk eden kardan kendisine düþen payý. vade gününde veya mümkün olan en kýsa zamanda tediye ve ecek olursa bu vadenin veya zamanýn geçmesinden itibaren kanuni faizi dahi vermeye m ecbur olur.Her ortak.REKABET YASAÐI: . C . þir kete ödünç olarak verdiði paranýn ve eðer kararlaþtýrýlmýþ ise koyduðu sermayenin faizlerini. F . Buna aykýrý mukavele hükümsüzdür. III. D . Bu halde kar ve zararýn taksimi hakkýnda Borçlar Kanununun 523 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. ileride hasýl olacak kar paylariyle telafi olunur.III .KARARLAR: Madde 168 .ZARAR PAYI: Madde 171 . II . þirketin hesap yýlý sonundaki bilançosunu esas it ihaz ederek kar ve zarar hesabýný tanzim ve ona göre her ortaðýn payýný tayin ve tesbit eder. sermayesinden eksi len kýsmý tamamlamýya zorlanamaz.Bir ortak þirketten ödünç aldýðý veya þirket hesabýna bir yerden tahsil eyled ayý. E .FAÝZ VERME BORCU: Madde 166 .Ortaklar ittifakla karar vermedikçe hiçbir ortak. bütün orta rýn ekseriyeti ile verilir. Bu ortak veya üçüncü þahsýn bu hususta vereceði kararýn hakkaniyet kaidelerine aykýrý olma Bu kararýn öðrenilmesinden itibaren üç ayýn geçmesi.Mukavelenin her ne suretle olursa olsun deðiþtirilmesine dair olan k ararlar ittifakla. itiraz hakký düþer. Kar ve zararýn taksimine dair olan karar hakkaniyet kaidelerine aykýrý görüldüðü takdirde hkemece iptal olunur. kar payýnýn tamamen veya kýsmen alýnmas bir kimseye devredilmesi zararýn ödenmesine baþlanmasý gibi açýk veya zýmni kabulü gösteren rde. diðer kararlar ise þirket mukavelesinde aksine hüküm olmadýkça. aksine karar yoksa.MURAKABE: Madde 167 . Ortaklar. aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. kar ve zarardan kendilerine düþen miktarýn tayinini þirket mukavelesiyle y ahut sonradan ittihaz edecekleri kararla içlerinden birine veya bir üçüncü þahsa býrakabilirl r.Ýdare iþlerini gören kimse. Bu madde ile ortaða tanýnmýþ olan salahiyetleri kaldýrma veya daraltma neticesini doðura n bütün mukavele þartlarý hükümsüzdür. elesi gereðince hak ettiði ücreti ve þayet kanun ve mukavele hükümlerince yýl sonu bilançosu mamýþ ise bunun yapýlmasýný ve yapýlmýþ bilançoya göre kar payý tesbit edilmiþ deðilse bunun tten istemek ve alacaklarýný almak hakkýný haizdir.HESABIN TESBÝTÝ: Madde 169 .Bir ortak idare salahiyetini haiz olmasa dahi þirket iþlerinin gidiþi hakkýnda bizzat bilgi edinmek ve þirketin evrak ve defterlerini incelemek ve bunlara göre kendisi için þirketin mali durumunu gösterecek bir hesap varakasý tanzim etmek hakkýný aizdir.ALACAÐI ÝSTEME HAKKI: Madde 170 .

ÞÜMULÜ: Madde 176 . daha önce kurulmuþ diðer bir þirketin de mesuliye i tahdidedilmemiþ azasýndan olduðunu diðer ortaklar bildikleri halde evvelki þirketten iliþið nin kesilmesi hususu aralarýnda açýkça kararlaþtýrýlmazsa. þirketin feshini istemek haklarýna ha el getirmez. üçüncü þahýslara karþý da III. tes e ilan edilen mukavelede aksine hüküm olmadýkça.Þirketi temsil salahiyetini haiz olan kimseler tarafýndan.AYKIRI HAREKET: Madde 173 . II .ÞÝRKETÝN MEVCUDÝYETÝ: Madde 174 .Kollektif þirket ticaret siciline tescil ile hükmi þahsiyet kazanýr. azalarýndan bulunduðu þirketin yaptýðý ticari iþler nev'inden bir . þirketin gayesine dahil olan her nevi iþ ve hukuki muameleleri þirket namýna yapmak ve þirketin unvanýný kullanmak salah iyetini haizdir. þirket.ORTAKLARIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝ: Madde 178 .HÜKÜMLERÝ: Madde 177 . Bu hususlardan birinin tercihi diðer ortaklara aittir. Ancak þirket mukavelesinin tescil ve ilan edilmiþ olan kýsmýna göre þirketin ilzam edile bilmesi için mütaaddit ortaklarýn imzasý þart kýlýnmýþsa.ESAS: Madde 172 . Aks ine mukavele üçüncü þahýslara karþý hükümsüzdür. Bu salahiyeti tahdit eden her þart.ÞÝRKET ALACAKLILARININ VAZÝYETÝ: I .Ortaklar. ÜÇÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARLA OLAN MÜNASEBETLERÝ A .Þirketi ortaklara ve üçüncü þahýslara karþý temsil salahiyet ve vazifesi. diðer ortaklarýn muvafakati olmaksýzýn kendi veya baþkasý hesabýna yapamýyacaðý gibi ayný n i iþlerle meþgul bir þirkete mesuliyeti tahdidedilmemiþ ortak sýfatiyle de giremez. açýk veya zýmni olarak þirket namýna yapýlmýþ olan muamelelerden dolayý. þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý müteselsilen ve bütün malla . þirket alacaklý ve borçlu olur.Bir ortak yukariki hükme aykýrý hareket edecek olursa. bu hali kabul etmiþ sayýlýrlar.TEMSÝL SALAHÝYETÝNÝN KÝME AÝT OLDUÐU: Madde 175 . C . 160 ncý madde gereðince þirket iþlerini idar ak ve vazifesini haiz olanlara aittir. II .Þirketi temsile salahiyetli olan kimse.I .TEMSÝL: I . Yeni kurulan bir þirkete giren ortaðýn. kendisind en tazminat istemekte.Bir ortak. bir muamele nin yapýldýðýnýn yahut ortaðýn diðer bir þirkete girdiðinin öðrenildiði tarihten itibaren üç uamelenin yapýldýðý tarihten itibaren bir yýl sonra müruruzamana uðrar. bu þart. veya tazminat yerine o ortaðýn kendi namýna yaptýðý iþleri þirket namý pýlmýþ saymakta. B . Bu hak. haklarý ihlal edilen ortaklarýn. Yukarýki hükümler. Bir ortaðýn þirkete ait vazifelerini ifa dolayýsiyle iþlediði haksýz fiillerden þirket de udan doðruya mesuldür. hüsniniyetle hareket eden üçüncü þahýsla karþý hükümsüzdür. üçüncü þahýslarýn hesabýna yapmýþ olduðu iþlerden doðan menfaatlerin þirkete esttir.

Þu adar ki. Bu fý hükmünce konulmuþ bulunan ihtiyati hacizler hakkýnda Ýcra ve Ýflas Kanununun 264 üncü maddes n birinci fýkrasýnda derpiþ edilen müddet. ortaklarýn þahsi mallarýna ihtiyati haciz koymaya mani deðildir. þirkete karþý yapýlan icra takibi semeresiz kalmýþ veya þirket her hangi bir sebeple sona ermiþ ise. þirket hakkýndaki takip semeresiz k lmadýkça veya þirket her hangi bir sebeple sona ermiþ olmadýkça ortaklar hakkýnda icra edilem z. þirket masasýndan alaca men alamamasý halinde ortaklarý iflas yoliyle dahi ayrýca takip hakký mahfuzdur.Þirkete borçlu olan kimse bu borcunu ortaklardan birinde olan alacaðý il e takas edemez.Þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý birinci derecede þirket mesuldür. III.MESULÝYETÝN DERECESÝ: Madde 179 .Yalnýz þirket aleyhine alýnmýþ olan ilam. Þirkete yeni giren kimse. koyduklarý sermaye ve iþlemekte olan f aizler için masaya giremezler. An si alacaklýlar arasýnda kanunen rüçhan hakký olanlarýn bu haklarý mahfuzdur.Þirketin iflasý halinde.ÝFLAS: 1. 3. Ancak iþlemiþ faizlerle ücretler ve þirket lehine yaptýklarý m sraflar için her hangi bir alacaklý gibi masaya girebilirler. Ýcra emrinin þirkete tebliðine raðmen borç ödenmediði takdirde alacaklý þirketle birlikte klarýn veya bazýlarýnýn da doðrudan doðruya iflasýný istiyebilir. Bu hakkýný kullanmamýþ olan alacaklýnýn. ORTAKLARIN HAKLARI: Madde 183 . .Þirketin iflasý.TAKAS: Madde 184 . üçüncü þahýslar hakkýnda hüküm II. diðer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün mallarý ile mesuldür. ÞÝRKETÝN ÝFLASI: Madde 181 .ÝLAM: Madde 180 . girme tarihinden evvel meydana gelmiþ olsa bile þirketin borçlarýndan. ortaklarýn iflasýný gerektirmez. Bununla beraber . Yukarýki hükümler. ÞÝRKETÝN VE ORTAKLARIN ÝFLASI: Madde 182 . yalnýz ortak veya ortakla birlikte þirket aleyhine dava açýlabilir ve taki p yapýlabilir.ile mesuldürler. Yukarýki fýkralara aykýrý olarak mukaveleye konan þartlar. 2. ortaklar alacaklýlarý þirket mallarýna müracaat edemezler. Ortaklarýn mallarýna gerek adi takip gerek iflas yolu ile müracaat olunursa bunlarýn þahsi alacaklýlarý ile þirket alacaklýlarý arasýnda bir tekaddüm ve imtiyaz hakký yoktur. IV. þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýkça.Þirketin iflasý halinde ortaklar. ihtiyati haciz zabýt varakasýnýn tebliðinden itibaren kanuni müddet içinde þirkete karþý ta veya davaya baþlanmadýðý takdirde ihtiyati haciz düþer. birinci fýkranýn ikinci cümlesi hükmünce ortaða ka ya takibe baþlama salahiyetinin doðduðu tarihten itibaren iþlemeye baþlar. Ancak depo kararýna raðmen ara yatýrýlmadýðý takdirde alacaklý depo kararýnýn ortaklara veya içlerinden bazýlarýna da te muktezasýný yerine getirmedikleri takdirde þirketle birlikte iflaslarýna karar verilmesi ni mahkemeden talebedebilir. V .

ÝNFÝSAH: I . UMUMÝ OLARAK: Madde 185 .Kollektif þirketler. 2. MUHÝK SEBEPLER: Madde 187 . þirketin idare iþlerinde veya hesaplarýnýn tanzimi hususunda þirkete ihan t eylemiþ olmasý. 2.Bir ortak da þahsi alacaklýsýna olan borcunu þirketin ayný þahýstaki bir alacaðý ile taka mez. Ancak kanunun amir hükümlerine muhalif olmamak kaydiyle muayyen bazý fesih sebeplerinin þirketin infisahýný mucip olmýyacaðý þirket mukavele de kabul olunabilir. 196 ncý madde hükmü mahfuz olmak üzere ortaklardan birinin iflasý. Bir ortaðýn þahsi menfaatleri uðrunda þirketin ticaret unvanýný veya mallarýný suistimal etmiþ olmasý. Bir ortaðýn. Bir ortaðýn. 5. ÝSTÝSNALAR: Madde 186 . Buna mukabil þirketin bir alacaklýsý ayný zamanda ortaklardan birinin þahsi borçlusu ise 179 ve 182 nci maddeler gereðince ortaðýn þirket borcundan dolayý þahsen takip edilebildiði ndan itibaren gerek þirket alacaklýsý ve gerek ortak takas hakkýný haizdirler. . 4. Tescil ve ilan 157 nci maddede gösterilen müddet içinde veya sonra yapýlmamýþsa.Þirket mukavelesinde muayyen bir veya birkaç sebebe munhasýr olmaksýzýn um umi olarak fesih sebeplerinden her hangi birinin vücudu halinde þirketin infisah etm iyeceðine dair olan þart muteber deðildir. Bir ortaðýn kendisine düþen esas vazife ve borçlarý yerine getirmemesi. üstüne aldýðý yapmak için lüzumlu olan kabiliyet ve ehliyetini kaybetmesi. gibi haller haklý sebeplerdendir. 3. arad an ne kadar müddet geçmiþ olursa olsun ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine ve n oter marifetiyle diðer ortaklara münasip bir mehli havi ihtarname gönderilmiþ olmak þartiy le mahkemece feshe karar verilmiþ olmasý.Haklý sebep. DÖRDÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN ÝNFÝSAHI VE ORTAKLARIN AYRILMASI A . 3. Þirket sermayesinin tamamý veya üçte ikisi zayi olup da tamamlanmasýna veya geri kalan kýsmý ile iktifaya ortaklarca karar verilmemiþ olmasý. 2. 4. 195 inci madde hükmü mahfuz olmak üzere Borçlar Kanun unun 535 ve 536 ncý maddelerinde ve aþaðýda yazýlý sebeplerle infisah eder: 1.SEBEPLERÝ: 1. 3. Konkordato ile neticelenmiþ olsa bile þirketin iflasý. þirketin kuruluþu mucip olan fiili veya þahsi mülahazalarýn þirk t maksadýnýn husulünü imkansýz kýlacak veya güçleþtirecek surette ortadan kalkmýþ olmasýdýr. uðradýðý daimi bir hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý. 1. Þirketin diðer bir þirket ile birleþmesi.

or taklardan herhangi birinin þahsi alacaklýsý tarafýndan itiraz olunabilir.ÞÝRKET MÜDDETÝNÝN UZATILMASI HALÝNDE ÝTÝRAZ HAKKI: Madde 190 . infisah halindeki þirket nam ve hesabýna muamele yapamazlar. II . ORTAKLARIN ÝDARE HAKLARININ SONA ERMESÝ: Madde 193 . ORTAKLARIN ÞAHSÝ ALACAKLILARIN VAZÝYETÝ: A .KARÝNE: Madde 189 . 5. Ýtirazda bulunabilmek için alacaklýnýn ilam veya o mahiyetteki vesikaya yahut katileþm iþ icra takibine dayanmasý ve uzatma kararýnýn ilaný tarihinden itibaren on beþ gün içinde it zýn noter vasýtasiyle tebliði için notere müracaat edilmesi þarttýr. 4. 194 üncü madde hükümleri mahfuzdur. B .HÜKÜMLERÝ: 1.2 ve 3 sayýlý bentleri gereðince fesih sebebi meydana getirmiþ olan or taðýn dava hakký yoktur. þirketin feshini istemeye salahiyetlidir.Mukavelede yazýlý müddetin sona ermesinden sonra iþlere devam etmek sure tiyle zýmmen uzatýlmýþ bulunan veya müddeti bir ortaðýn hayatý ile tahdit edilmiþ olan þirket ayyen olmýyan müddet ile kurulmuþ sayýlýrlar.Bir ortaðýn þahsi alacaklýsý. Þirketin feshi bir ortaðýn ölümünden ileri gelmiþse tescil ve ilan dilekçesi. aksi takdirde bu muamelelerinden müteselsilen ve hudut suz olarak mesul olurlar. TESCÝL VE ÝLAN: Madde 192 .Þirketi idareye salahiyetli olanlar. borçlunun þahsi mallarýndan ve kanunun 145 inci ddesi gereðince þirketteki kar payýndan alacaðýný alamazsa. HUSUSÝ HALLER: A . Müddetin uzatýlmasý hakkýndaki karar tescil ve ilan edilmemiþ ise alacaklý her zaman bu karara itiraz edebilir.Þirket müddetinin uzatýlmasý hakkýnda ortaklarca ittihaz olunan karara. 2. Müddetinde bu itiraz yap itiraz hakký düþer. mirascýlarýn iþtiraki mümkün olmýyan veya güç olan hallerde sað kala r tarafýndan verilir. Mahkemece feshe karar verilmezden önce þirket veya diðer ortaklar borcu öderlerse. Ýflas sebebiyle þirketin infisahý halinde bu mükellefiyet iflas memurun a aittir. Fesih keyfiyeti usulen tescil ve ilan edilmedikçe bütün ortaklarýn üçüncü þahýslara karþý . tasfiye sonunda borçlu ortaða düþ ya haciz koydurmaya ve altý ay önce ihbar etmek ve hesap yýlý sonu için hüküm ifade etmek þar le.Þirketin infisahý halinde ortaklar keyfiyeti tescil ve ilan ettirmek le mükelleftirler. ölünün mira birlikte bütün ortaklar.Bu maddenin 1.SERMAYE KOYMA BORCUNUN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝ: Madde 188 .HACÝZ VE ÞÝRKETÝN FESHÝNÝ ÝSTEME HAKKI: Madde 191 .Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayý fesih davasý açabilmek için önce ortaða noter vasýtasiyle münasip mehli havi bir protesto gönderilmek lazý B . f esih davasý düþer.

Þirket mukavelesinde þirketin ölen ortaðýn mirascýlariyle devam edeceðine dai hüküm yoksa.ORTAKLARIN ÞÝRKETTEN AYRILMASI: I . Þu kadar ki.Bir ortaðýn hacir altýna alýnmasý veya iflasýna karar verilmesi halinde. Ancak. HAKLI SEBEPLER: Madde 197 .Ortaklardan birinin iflasý halinde. müflis ortak þirketten çýkarýlabilir. 3. 3. FESHÝN ÝHBARI: Madde 198 .HALLER: 1. Mirascýlar þirkete kollektif ortak veya komanditer olarak dahil olup olmýyacaklarýný ortaðýn ölüm tarihinden itibaren üç a e þirkete bildirmeye mecburdurlar. mirascýlar kollektif sýfatiyle þirkete dev edip etmemekte serbesttirler. Mirascýlar veya içlerinden biri þirkette kalmaya razý olmazlarsa. Bu kararýn noter marifetiyle tebliðinden itibaren üç ay içinde.eri devam eder. 4. 2. mirascýlar þirkette komanditer olarak kalmýþ sayýlýrlar. Bu takdirde þirket diðer ortaklar arasýnda devam eder ve müflisin payý. Borç ar Kanununun 537 nci maddesi hükmü tatbik olunur. ölen ortaðýn mirascýlariyle diðer ortaklar arasýnda kollektif þirket olarak dev edeceði hakkýnda þirket mukavelesinde hüküm varsa. Þirketten devamýný isterlerse. BÝR ORTAÐIN ÖLÜMÜ: Madde 195 . Sað kalan ortaklardan birinin þirk n devamýna razý olmamasý sebebiyle ittifak hasýl olamadýðý takdirde þirket infisah eder. ölen ortaðýn pa yýndan kendisine düþen miktar ile komanditer olarak þirkete kabul edilmesini teklif edeb ilir. Bu müddet içinde beyanda bulunmamýþ olan miras detin hitamýndan itibaren kollektif ortak sýfatýný iktisap ederler. mirascýlarla diðer ortaklarýn ittifakla verecekleri karar üzerine þirket aralar a devam edebilir. çýkarýlan ortak tarafýnda ali diðer ortaklara karþý dava edilmediði takdirde bu karar kesinleþir. bir ortaðýn þahsi alacaklýsýnýn 190 veya 191 inci maddeler gereðin az veya fesih hakkýný kullanmasý hallerinde de caridir. ÝKÝ KÝÞÝLÝK ORTAKLIKTA: A . BÝR ORTAÐIN ÝFLASI: Madde 196 . MUVAKKAT ÝDARE: Madde 194 .Müddeti belli olmýyan þirketlerde ortaklardan biri feshi ihbar ettiði ta kdirde diðer ortaklar feshi kabul etmiyerek ortaðý çýkarýp þirketin kendi aralarýnda idamesin arar verebilirler. mukavele ile ortaklarýn bu hakký kaldýrýlabilir.Bir ortaðýn þahsýna ait sebeplerden dolayý þirketin feshinin istenebileceði h llerde ve mukavelede hüküm bulunduðu takdirde diðer ortaklarýn ekseriyeti. B . masaya ödenir. Yukardaki fýkra hükmü. diðer ortaklar ölen ortaðýn payý üzerindeki miras hisselerini razý olmayan mirascýlara vermek suret yle onlarý þirketten çýkarýr ve þirkete devam edebilirler. Þirketin. diðer ortaklar kabule mecbu rdurlar. onun þirketten çýk asý suretiyle þirketin devamýna karar verebilirler. kollektif sýfatiyle þirkette kalmak istemiyen mirascý varsa.MUHÝK SEBEPLER: . Bu takdirde þirketin idamesine d air verilen karar alacaklýya teblið edilir ve borçlu ortak hesap yýlý sonunda þirketten çýkar 5. Diðer ortaklar bu teklifi kabule mecbur deðillerdir. Keyfiyetin þirkete bildirilmesine kadar.

Madde 205 Çýkarýlan veya çýkan ortak ayrýlma tarihinden önce giriþilen iþler tasfiye edilmedikçe þi sermaye payýný alamaz. Bu halde. AYRILAN ORTAÐIN PAYI: Þirketten çýkarýlan veya çýkan ortaðýn payý.Madde 199 . ortaklardan birinin þi rketten çýkarýlmasýný gerektiren haklý sebepler mevcut ise. ortaklar keyfiyeti tescil ve ilan ett mükelleftirler. Þu kadar ki. yukardaki madde gereðince tayin olunan payýný þirketten ancak nak labilir. ayrýlmadan önce baþlamýþ olan iþlerin doðrudan doðruya neticeleri borçlara iþtirak eder.ÖDEME ZAMANI: Çýkarýlan veya çýkan ortak. 191 ve 198 inci maddelere göre haiz olduðu itiraz veya fesih hakkýný kullanýr veya ortaklardan b iri iflas ederse. TESCÝL: Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý halinde.DÝÐER SEBEPLER: .Madde 200 II . bahsolunan iþle rin derhal tasfiyesi kabil olmadýðý takdirde çýkan veya çýkarýlan ortak. çýkarýlan ortak hakkýnda 204 üncü madde hükmü tatbik olunur.Yalnýz iki kiþiden ibaret bir kollektif þirkette. diðer ortaðýn talebi üzerine mahk ih ve tasfiyeye hükmetmeksizin þirkete ait bütün iþ ve muameleleri ve þirketin mevcudunu ala cak ve borçlarý ile beraber davacý ortaða terk ve tahsise ve ortaðýn þirketten çýkarýlmasýna ebilir.Madde 201 A .ÖDEME TARZI: Çýkarýlan veya çýkan ortaðýn 202 nci maddede yazýlý esaslara göre tayin edilecek payý. 2.Madde 202 - Çýkarýlan veya çýkan ortak. evvelce baþlanmýþ iþlerin kalan ortaklar tarafýndan faydalý s rette tamamlanmasýna ve bir sonuca baðlanmasýna engel olamaz. ESAS: Þirket mukavelesinde baþka hükümler bulunmýyan hallerde tasfiye. diðer ortak. keyfiyetin tescil ve ilan tarihine kadar vukubulan þirket mu amelelerinden üçüncü þahýslara karþý mesuldür.Madde 203 B . mukave ilen tarihte ve mukavelede hüküm yoksa ayrýlmadan sonra ilk yapýlacak bilanço zamanýnda ödeni .Madde 204 C . mukavelede aksine hüküm yoksa. Bir ortaðýn þirketten çýkarýlmasý ve çýkmasý üçüncü þahýslara karþý ancak tescil ve ilan eber olur. çýkmanýn talebolu rihteki þirket mevcudu esas tutularak tayin olunur.Ýki kiþiden ibaret olan bir þirkette ortaklardan birinin þahsi alacaklýsý. bu kýsýmdaki hükümlere göre de 206 - .TAMAMLANMAMIÞ ÝÞLER: A .MUKAVELE SERBESTÝSÝ: 1. B . D . BEÞÝNCÝ KISIM : TASFÝYE I .HESAP TARZI: Bir ortaðýn ölümü halinde 192 nci maddenin 2 nci fýkrasý tatbik olunur. Çýkan veya çýkarýlan ortak. 190.HÜKÜMLER: 1. 199 uncu madde hükümlerinden faydalanabilir. her hesap yýlý sonun içinde bitirilen iþlerin hesaplarýný ve cari muamelelerin o zamanki vaziyeti hakkýnda bilg i verilmesini istiyebilir.UMUMÝ HÜKÜMLER: Çýkarýlan veya çýkan ortak.

Ýttifak olmadýðý takdirde ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine h aklý sebeplerden dolayý mahkemece azlolunabilirler. bir ortaðýn iflasý halinde iflas idaresine.ÝHFÝSAHTAN SONRA TAYÝN OLUNANLAR: Ortak olmýyan tasfiye memurlarý.TASFÝYE MEMURLARI: . ortaklardan her hangi birinin talebi üzerin . Gerek ortaklarýn seçecekleri gerek mahkemenin tayin edeceði tasfiye memurlarýnýn ortak lardan veya üçüncü þahýslardan olmasý caizdir. Mahkeme lüzum görürse dilekçeyi teblið ederek diðer ortaklarý dinleyebi ir. TASFÝYE MEMURU OLAN ORTAKLAR: Birinci fýkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru seçilmemiþse. diðer ortaklarýn ittifakiyle azledilebilirler. þirketin infisahýndan sonra dahi devam eder.Madde 207 2.HÜKMÝ ÞAHSÝYETÝN DEVAMI: Bir kollektif þirketin tasfiye halinde bulunmasý. herhalde ortaklarýn ittifakiyle az lolunabilirler. þirket mukavelesi veya sonradan verilen bir kararla y ahut þirketin infisahýndan sonra seçilmiþ olsalar bile. ORTAKLARIN KARARLARINA RÝAYET MECBURÝYETÝ: Tasfiye haline giren þirket.Madde 212 II . Kararýn en kýsa bir zamanda verilmesi l azýmdýr. diðer ortaklarýn ittifakiyle azledilebilirler.M adde 211 Tasfiye memurlarý þirket mukavelesiyle. Ýttifak hasýl olmadýðý takdirde mümessilin tayini mahkemeye aittir.UMUMÝ OLARAK: B . þirketin devamý sýrasýnda veya infisahýndan sonra ort klarýn ittifakiyle seçilir.Madde 213 fisahtan sonra ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memurlarý.SEÇÝM VE TAYÝN: 1. Bu husustaki kararlar katidir. ölümü halinde mirasçýlara ve ltýna alýnmasý halinde kanuni mümessile aittir.ÞÝRKET ALACAKLILARININ RÜÇHAN HAKKI: I . iflasýna engel olmaz.ÝNFÝSAHTAN ÖNCE TAYÝN OLUNANLAR: Tasfiye memurlarý þirket mukavelesiyle veya infisahtan önce ortaklarca verilen bir kar arla ortaklar arasýndan seçilmiþlerse.ÝFLAS: Kollektif þirket alacaklýlarýnýn þirket mallarý üzerinde ortaklarýn þahsi alacaklarýna karþý arý rüçhan haklarý.Madde 209 III. II .Madde 210 IV .Ýn Azil davasý infisahdan önce dahi açýlabilir.Tasfiye memurlarý tasfiye zamanýnda ortaklarýn tasfiyeye mütaallik ittifakla verdikleri kararlara göre hareket ederler.Ýflastan baþka hallerde bir kollektif þirketin tasfiyesi. tasfiye gayesiyle mahdut olarak hükmi þahsiyetini muhafaza ve ticaret unvanýný (Tasfiye halinde) ibaresini ilave suretiyle kullanmakta devam eder. B . Ýttifak hasýl olmadýðý takdirde. ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine haklý sebeplerden dola yý mahkemece azlolunabilirler. basit muhakeme usulüne göre ince lenir. bütün ortaklar ve a bunlarýn kanuni mümessilleri tasfiyeye memur sayýlýr.Madde 214 . tasfiye memurlarýna aittir.Madde 208 Tasfiye memurlarýnýn tayini ve azli veya onlara verilecek talimatla ilgili karar lara iþtirak hakký. Mirascýlar bu hususata ittifakla bir mümessi l tayin ederler.AZÝL: A . III . Tasfiye memurlarý ve ortaklar dinlenir. ortaklarla olan münasebetlerinde dahi tasfiye sonuna ka dar ve ehliyeti 232 nci madde hükmü mahfuz kalmak kaydiyle. Ortaklarla tasfiye memurlarý arasýnda çýkan ihtilaflar. itti fak olmadýðý takdirde. Bununla beraber ortaklardan biri nin talebi üzerine ait olduðu mahkeme tasfiye halindeki þirket için bir veya bir kaç tasfi ye memuru tayin eder.

V . . tebdil ve azilleriyle haiz olduklarý salahiyetlere dair þirk et mukavelesinin hükümleri ve ortaklar veya mahkeme tarafýndan verilen kararlar tescil ve ilan olunur.e haklý sebeplerden dolayý mahkemece azlolunabilirler.Madd e 221 Þirketin menfaatleri için tehlike umulan hallerde hususiyle kanun yollarýna gidilm esinde tasfiye memurlarý tek baþlarýna hareket edebilirler. TEMSÝL: Üçüncü þahýslar tarafýndan yapýlacak teklif.Madde 215 2. feragat. MAHKEMECE TAYÝN OLUNAN TASFÝYE MEMURLARI: 1. ücret kararlaþtýrýlmasa bile mahkeme ce halin icabýna göre takdir edilecek münasip bir ücret istiyebilirler. mahkemece tayin edilen tasfiye memurlarýnýn azli hakkýnda da caridir. Bir tasfiye memurunun vazifesini ifa dolayýsiyle iþlediði haksýz fiillerden þirket dah i mesuldür.MUAMELE TARZI: Þirket mukavelesi veya sonradan ittihaz olunan kararla tasfiye iþlerini yalnýz baþýna idar eye mezun kýlýnmamýþ olan tasfiye memurlarý birlikte hareket ederler.M adde 216 Azil davasý infisahdan önce dahi açýlabilir.TESCÝL VE ÝLAN: Ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memurlarý. ücret alamazlar.Madde 223 VI. þirket mukavelesi veya iþ görme þartlarýný tesbit eden diðer hükümlere aykýrý hareket rý veya ortaklarý zararlandýran tasfiye memurlarý kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe mütese l olarak mesul tutulurlar. ihbar. mukavelede veya sonradan verilmiþ bir kara rda tesbit edilmediði takdirde.Madde 222 Tescil ve ilan olunmadýkça salahiyetlerin daraltýlmasý.ÜCRET: Kanun. Þu dar ki.Madde 217 - Bir tasfiye memuru vazifesini diðer bir tasfiye memuruna veya üçüncü þahýslara devredemez. ihtar ve teblið gibi beyanlarýn tas murlarýndan yalnýz birine karþý ifasý kafidir. ortaklar tarafýndan ittifakla veya haklý sebebe dayanýlarak mahkemece verilen karar ile daraltýlýp geniþletilebilir.Madde 219 3. icap. 4.Madde 224 Ortak olmýyanlardan tayin edilen tasfiye memurlarý. TEVKÝL: Tasfiye halinde bulunan þirketi mahkemelerde ve hariçte temsil salahiyeti tasfiye me murlarýna aittir.Madde 220 Tasfiye memurlarý þirket için faydalý gördükleri takdirde sulh. bazý muayyen iþ ve muameleleri ifa için tasfiye memurlarý içlerinden birini veya b azýlarýný yahut baþka bir þahsý tevkil edebilirler. hüsniyet sahibi üçüncü þahýslar h . ORTAK OLMIYAN TASFÝYE MEMURLARI: Yukarýki madde hükmü. SALAHÝYETLERÝN GENÝÞLETÝLMESÝ VEYA DARALTILMASI: Tasfiye memurlarýnýn tayin. 3. 2. BÝRLÝKTE HAREKET: IV .Madde 218 Yalnýz baþýna harekete mezun iseler. YALNIZ BAÞINA HAREKET: Tasfiye memurlarýnýn kanunen haiz olduklarý salahiyetler. keyfiyet usulü dairesinde tescil ve ilan olunur . 5. Tasfiye halinde bulunan kollektif þirket namýna tanzim olunan bütün evrak ve senetle rin "Tasfiye halinde bulunan filan þirketin tasfiye memurlarý" ibaresi ilave edilmek suretiyle tasfiye memurlarý tarafýndan imzalanmasý þarttýr. kabul ve tahkim e ve hususiyle hakem seçmeye dahi salahiyetlidirler ve zaruret halinde yeni muamel eler de yapabilirler.

SON BÝLANÇO: Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanmasý hakkýnda 68 inci madde hükmü tatbik o lunur. þirketin alaca klarýný tahsile ve mevcut mallarýný paraya çevirmeye kýsaca. davacýnýn zararý ve failini öðrendiði tarihten itibaren iki yýlda ve her hald zararý doðuran fiilden itibaren beþ yýlda müruruzamana uðrar. herhalde ortaklarýn ittifa kiyle. bilanço katileþmiþ olur.YENÝ ÝÞLER: Tasfiye memurlarý tasfiyenin icaplarýndan olmýyan yeni bir muamele yapamazlar. þirketin devamý zamanýnda baþlanmýþ olup da henüz neticelendirilmemiþ olan muameleleri tamamlamaya. DEFTERLER: Tasfiye sonunda. Tanzim olunan envanter ile bilanço. Bundan sonra ortaklar. feshe mahkemece karar verilmiþ olan hallerde ortaklar ittifak edemezlerse m ahkemenin tasvibiyle muvakkat olarak devam edebilirler. kendilerine düþen paylarý almaktan kaçýnd takdirde tasfiye memurlarý. SAKLAMA MECBURÝYETÝ: Tasfiye memurlarý. zararý doðuran fi r suç teþkil ettiði ve Ceza Kanununa göre müddeti daha uzun bir müruruzamana tabi olduðu takd rde tazminat davasýna da o müruruzaman tatbik olunur. tasfiye memurlarý infisah halinde bulunan þirketin envanterde yazýlý bütün mallarý ile evrak ve defterlerine el koyarlar.MESULÝYET: I . 2.MUHAFAZA TEDBÝRLERÝ: Tasfiye memurlarý. þirketin mevzuunu teþkil eden muamelelere. Tasfiye memurlarý lüzum görürlerse þirket mallarýna deðer biçmek için eksperlere müracaat edebilirler. tasfiye memurlarýnýn huzuriyle þirket iþlerini idare edenler tarafýndan imzalaný . C .Madde 231 Tasfiye memurlarý.Madde 226 Tasfiye memurlarý tasfiye muamelelerinin selametini saðlamak için gereken defterleri t utmakla mükelleftirler.Madde 229 4. önceden seçilmiþlerse þirketin infisahýný ve sonradan ortaklarca seçilmiþ mahkemece tayin olunmuþlarsa seçim ve tayinlerini mütaakýp þirket iþlerini gören kimseleri da et ederek onlarla birlikte. Aksi ta kdirde bu türlü muamelelerden dolayý ortaklara karþý müteselsilen mesuldürler.VII .Madde 227 Envanter ve bilançonun imzasýndan sonra.Madde 230 III. tasfiye halinde bulunan þirketin bütün mal ve haklarýnýn muhafazasý için b retli bir iþ adamý gibi gerekli tedbirleri almakla ve tasfiyeyi mümkün olan en kýsa zamand a bitirmekle mükelleftirler. þirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye. Þu kadar ki.Madde 228 3. BAÞLANGIÇ ENVANTERÝ VE BÝLANÇOSU: II. tayin ve istihdam ettikleri kimselerin kanun. ESAS: IV .DEFTER TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: Tasfiye memurlarý. tasfiye memurlarý ortaklarýn mukavele veya kanun hükümlerine göre sermaye ile kar ve zarardaki paylarýný ve diðer haklarýný gösteren bir bilanço tanzim ederek ortakla a teblið ile mükelleftirler. bu paylarý her ortaðýn namýna ayrý ayrý 235 inci maddede gösteril bankalardan birine yatýrýrlar. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye müracaatla itiraz etmezler se.Madde 225 1. þirket mukavele si veya iþ görme þartlarýný tesbit eden diðer hükümlere aykýrý hareketlerinden dolayý da Borç un 100 üncü maddesi hükmünce gerek üçüncü þahýslara gerekse ortaklara karþý müteselsil olarak Bu davalar.TASFÝYE ÝÞLERÝ: Tasfiye memurlarý.Madde 232 - . safi mevcudu elde etmeye yarýyan bütün iþ ve muameleleri yapmaya mecburdurlar.TASFÝYENÝN GAYESÝ: 1. gelmedikleri takdirde yalnýz baþlarýna þirketin mali vaziyet ini gösteren bir envanter ile bir bilanço tanzim ederler.

Madde 236 VI . BÝLGÝ ÝSTEME HAKKI: IX.TASFÝYE BAKÝYESÝNÝN DAÐITILMASI: Tasfiye memurlarý. halin icabýna göre ya artýrma su retiyle veya pazarlýkla satabilirler. tasfiye sýrasýnda elde edilen paralarýn bin liradan fazlasýný. PARANIN YATIRILMASI: Tasfiye halinde bulunan bir kollektif þirketin vadesi henüz gelmemiþ olan borçlarýný tasfiye memurlarý iskontonun tenzili suretiyle derhal ödemeye ve alacaklýlar da bu ödeme tarzýný ka bule mecburdurlar.MALLARIN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Tasfiye memurlarý infisah halinde þirkete ait menkulleri. MUVAKKAT ÖDEMELER: VIII . Ýttifakla verilen bir kararla ortaklar baþka bir satýþ þeklini tesbit etmedikleri takdirde gayrimenkuller ancak Ýcra ve Ýflas Kanunu hükümler dairesinde açýk artýrma yoliyle satýlabilir. þirketin ticaret unvanýnýn sicilden silinmesi için keyfiye t tasfiye memurlarý tarafýndan ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. SON DAÐITMA: 1. ortaklara.TASFÝYENÝN SONU: .2. kalan borçlarýn ödenm saðlamak için tasfiye memurlarý ortaklara müracaat edebilirler. alacaklýlarýn ve ortaklarýn ilerde tahakkuku muhtemel olan hak ve ala caklarýna yetecek miktarý alýkoymak þartiyle mevcut parayý muvakkat olarak ortaklar arasýnda daðýtabilirler. Merkez Ban kasýna ve Merkez Bankasý bulunmýyan yerlerde muteber bir bankaya þirket adýna yatýrmaya mecb urdurlar. esas mukaveleye veya sonradan verilecek karara göre tasfiye m emurlarý tarafýndan daðýtýlýr. ÝSTÝSNA: 1.Madde 238 Þirketin safi mevcudu.Madde 233 - Ortaklar ittifakla karar vermedikçe tasfiye memurlarý þirket mallarýný toptan satamazlar. DEFTERLERÝ ÝNCELEME HAKKI: Tasfiyenin sona ermesi üzerine.M adde 234 Ýlgililer arasýnda küçüðün veya hacir altýna alýnmýþ bir kimsenin bulunmasý bu hükmün tat . tasfiye iþlerinin vaziyeti hakkýnda her zaman bilgi ve i stedikleri takdirde bu hususta imzalý bir vesika vermeye mecburdurlar.Madde 239 2. TOPTAN SATIÞ: Tasfiye memurlarý. 2.Madde 241 Tasfiye memurlarý tasfiyenin sonunda tasfiye iþ ve muamelelerine dair ortaklara hesap vermeye mecburdurlar.Madde 235 3.Madde 242 X .Madde 240 Tasfiye memurlarý. AYRI AYRI SATIÞ: V .Madde 237 VII .ORTAKLARIN MUNZAM ÖDEMELERÝ: 1. Ortaklarýn bu defter v e evraktan suret almalarýna tasfiye memurlarý mani olamazlar.BORÇLARIN ÖDENMESÝ: Bir kollektif þirketin mevcudu borçlarýnýn tamamýna yetmediði takdirde. ORTAKLARIN KONTROL HAKKI: Tasfiye memurlarý. talep üzerine þirkete ve tasfiyeye ait olan bütün defterleri ve evraký ta sfiye muamelesinin yapýldýðý yerde ortaklara göstermeye mecburdurlar. 2. Mukavelede aksine hüküm veya ortaklarýn kararý olmadýðý halde ak yapýlýr.

mahkeme. Þu kadar ki. þirke t konusunu teþkil eden iþlerle uðraþacak bir iþletme açar veya böyle bir iþletme açan bir þah tak olur veyahut bu mahiyette bir þirkete dahil olurlarsa komandit þirketin evrak ve defterlerini incelemek hakkýný kaybederler. Bu incelemeyi bizzat yapabileceði gibi eksp ere de yaptýrabilir. Eksperin þahsý hakkýnda bir itiraz dermeyan edilirse komanditerin t alebi üzerine mahkeme tarafýndan ehlivukuf tayinine karar verilir. II. Hükmi þahýslar ancak "komanditer" or labilirler.BÝRÝNCÝ KISIM : ÞÝRKETÝN MAHÝYETÝ VE KURULUÞU ÜÇÜNCÜ FASIL : KOMANDÝT ÞÝRKET A . þirket iþlerini görmeye mezun ve mecbur olmadýklarý gibi idare hakkýný haiz ol nlarýn salahiyetleri dahilinde gördükleri iþlere de engel olamazlar. iþ yýlý sonunda ve iþ saatleri içinde þirketin envanteriyle bilanço muhteviya ve bunlarýn sýhhatini incelemeye mezundur.TEFSÝR: C .158) i nci maddelerin hükümleri komandit þirketler hakkýnda da tatbik olunur.MURAKABE: Kollektif ortaklarýn þirket mevzuunu teþkil eden muamelelerin aynýný Yapamýyacaklarýna dair o an 172 nci madde hükmü komanditerler hakkýnda tatbik olunmaz.Madde 243 - Bu kýsýmdaki hususi kaideler mahfuz kalmak þartiyle kollektif þirkete dair (154 .MUKAVELE SERBESTÝSÝ: Bir komanditer þahsi emeðini ve ticari itibarýný sermaye olarak koyamaz.TARÝFÝ: Ticari bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek maksadiyle kurulan ve þirket alac aklýlarýna karþý ortaklardan bir veya bir kaçýnýn mesuliyeti tahdit edilmemiþ ve diðer ortak ortaklarýn mesuliyeti muayyen bir sermaye ile tahdit edilmiþ olan þirket komandit þirket tir.KOMANDÝTERLERÝN SERMAYE KOYMA BORCU: A .TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I . ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLAR ARASINDAKÝ MÜNASEBETLER Komandit þirkette ortaklarýn birbirleriyle olan münasebetleri mukavele ile tayin olunu r.Madde 248 - Her komanditer.173 üncü maddeler hükümleri tatbik olunur.Madde 245 Bir komandit þirket mukavelesine 155 inci maddede gösterilen hususlardan baþka komandi terlerin ad ve soyadlarý ve her birinin koyduklarý veya koymayý taahhüt ettikleri sermay e miktarlarý yazýlarak tescil ve ilan ettirilir. Madde 249 II . B .Madde 250 Önemli sebeplerin bulunmasý halinde. Ancak komanditerler. Mukavelede bulunmýyan hususlar da bu kýsýmda yazýlý hükümler mahfuz kalmak þartiyle kollek þirketlere dair olan 159 .Madde 246 Bir þirketin komandit olduðu tayin edilmediði halde o þirket kollektif sayýlýr.Madde 247 I . idare ha kkýný haiz olanlarýn salahiyetleri dýþýnda kalan hususlar hakkýnda rey verebilirler.KOMANDÝTERLERÝN HUKUKÝ VAZÝYETÝ: Komanditerler. Bu karar katidir. mesuliyeti mahdut olanlara k omanditer denir.Madde 244 Mesuliyetleri mahdut olmýyan ortaklara komandite. Ortaklar tarafýndan þ e verilen ad ve vasýf yalnýz baþýna o þirketin nev'ini tayine esas olamaz.ÝDARE: B . Komandite ortaklarýn hakiki þahýs olmalarý lazýmdýr. komanditerin talebi üzerine þirketin iþl erinin ve mevcudunun bizzat veya eksper marifetiyle incelenmesine her vakit izin .MUKAVELE: Þirketin komandit olup olmadýðý mukavele hükümlerine göre tayin olunur.

III . Fakat koyduklarý sermayeler her hangi bir sebeple azalmýþ ise noksaný tamamlanýncaya kadar kar ve faizi isteyemezler.Madde 258 1. gelecek yýllarda elde edi lecek kar paylarýndan sermayenin noksaný tamamlandýktan sonra artan kýsýmdan ilk önce evvelk i yýllara ait birikmiþ faizler ödenir. Þu kad ar ki.Madde 254 Ölen bir komanditerin yerine mirasçýlarý geçer.Madde 257 B . ÖLÜM HALÝNDE: A . yalnýz ticari mümessil.UMUMÝ OLARAK: Komanditer ortaklar.Madde 259 Ticari mümessil.AZALIÐIN ÝNTÝKALÝ: Komanditer. Ýdare hakkýnýn ve tems il salahiyetinin hududu kollektif þirketler hakkýndaki hükümlerle muayyendir.KAR VE ZARAR: Komanditerler.KOMANDÝTER ORTAÐIN MESULÝYETÝ: Bir komanditerin mesuliyeti koyduðu veyahut taahhüt eylediði sermaye miktarýný aþamaz. þirketi temsil ve idare salahiyetini haiz deðildirler.Madde 252 - Komanditerler þeklen muntazam ve kar gösteren bir bilançoya göre hüsnüniyetle aldýklarý ve fa usulsüz tahakkuk ettirilmiþ kar paylarýný veya mukavele ile kabul edilmiþ olan faizleri g eri vermeye mecbur tutulamazlar.REKABET YASAÐI: 1. GERÝ VERÝLMESÝ MECBURÝ OLMIYAN FAÝZLER VE KAR PAYLARI: Komanditerler önce aldýklarý ve usulüne göre tahakkuk ettirilmiþ faiz ve kar paylarýný þirket nradan vukubulan zararýný telafi için geri vermeðe mecbur tutulamazlar. DEVÝR HALÝNDE: V .ÝSTÝSNALAR: Adi þirket unvanýna dahil olan komanditer. þirket mukavelesinde aksine hüküm olmamak þartiyle komanditer ortak. þirketteki payýný baþkasýna devredebilir. Fakat devre diðer ortaklar muvafakat e tmemiþlerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü tatbik olunur.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: ÜÇÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARLA OLAN MÜNASEBETLERÝ Þirket ve ortaklarýn üçüncü þahýslarla olan münasebetlerinde. ticari vekil veya ticari memur olarak hareketettiðini açýkça bildirmeksiz .verebilir. ADÝ ÞÝRKET UNVANINA DAHÝL OLAN KOMANDÝTER: II. bu kýsýmdaki hususi kaideler ma ak þartiyle kollektif þirkete dair 174-184 üncü maddelerin hükümleri tatbik olunur.Madde 256 Komandit þirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. üçüncü þahýslara karþý komandite bir ortak gibi me . Yukarki fýkralar hükümlerine aykýrý mukavele þartlarý muteber deðildir.Madde 253 B .Madde 255 2. Þu kadar ki.USULSÜZ TAHAKKUK ETTÝRÝLMÝÞ OLANLAR: 1.USULÜNE GÖRE TAHAKKUK ETTÝRÝLMÝÞ OLANLAR: 2. iþ yýlý sonunda tahakkuk eden kar paylarýný ve mukavelede kararlaþtýrýlmýþ ola eri nakten alýrlar. C .ÞÝRKETÝN TEMSÝLÝ: I . ticari vekil veya ticari memur olarak tayin edilebilir.Madde 251 A . UMUMÝ OLARAK: IV .

C .TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: DÖRDÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN ÝNFÝSAHI. bunlarýn.Madde 262 Þirketin iflasý halinde alacaklýlarýn haiz olduklarý haklar iflas masasýna geçer. TAKAS: A . ortaklarýn þahsi alac karþý rüçhan hakký yoktur.Madde 266 4. k omanditer vasfýna halel vermez.KOMANDÝTERÝN ÝFLASI: Þirketten alacaðý olan bir þahsýn.ÞÝRKETÝN ÝFLASI: 3. gerek doðrudan doðruya ve gerek faiz veya kar payýna mahsup için dolayýsiyle tamamen veya kýsmen g eri alamýyacaðý gibi sermayesi her hangi bir sebeple azalmýþsa noksaný tamamlanýncaya kadar f iz veya kar payýný almaktan memnudur. þirkete koymayý taahhüt ettikleri sermayeyi aþan bir miktar ile mesul iyeti üzerine aldýklarýný yazý ile beyan veya ilan etmiþlerse üçüncü þahýslara veya beyanýn m meblað miktarýnca mesul olurlar. bu muamelelerden dolayý hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslara karþý komandite ortak gibi mesul olur. B .Madde 261 - Bir komanditer sermayesini.KOMANDÝTERLERÝN MESULÝYETÝ: irket ve iflas halinde masasý veya þirket alacaklýlarý. Þu kadar ki .Madde 267 - . ÞÝRKET NAMINA MUAMELEDE BULUNAN KOMANDÝTER: 1.Madde 260 2. Aksi halde komanditer aldýðý para kadar þirket alacaklý arýna karþý 261 inci maddenin birinci fýkrasý gereðince mesul olur.ALACAKLILARIN VAZÝYETÝ: Komanditerler. þirket mukavelesinde aksine bir hüküm bulunmadýkça komanditerin ölümü veya vesayet altýna a ketin infisahýný mucip olamaz.242 nci maddeler hükümleri komandit þirketlerde de tatbik olunur.Þ Ortaklarýn þahsi mallarýna müracaat halinde þirket alacaklýlarýnýn. iflas etmiþ bir komanditerin masasýn a müracaat ederlerse. sermaye borcunu henüz yerine getirmemiþ veya koyduðu serma i geri almýþ bir komanditere borcu varsa. 184 üncü madde hükmü mahfuzdur.Bir komandit þirketin iflasý halinde þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýkça ortaklarýn caklýlarý þirket mallarýna müracaat edemezler. SERMAYENÝN AZALTILMASI: A .in þirket namýna muamelelerde bulunan komanditer ortak. koymayý taahhüt ettikleri sermayelerin zimmetlerinde kalan kýsmýna kadar þi rketin alacaklýlarýna karþý mesuldürler. bu þahýs þirketteki alacaðýný komanditere olan borc le takas edebilir. 252 ve 253 üncü madde hükümleri mahfuz kalmak þartiyle. Fakat alacaklýlar þirket infisah halinde bulunmadýkç a þirket aleyhine vukubulan icra takibatý semeresiz kalmýþ olmadýkça komanditerlere müracaat demezler. Komanditerler. TASFÝYESÝ VE NEVÝ NÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Kollektif þirketlerin infisahýna ve tasfiyesine ve ortaklarýn þirketten çýkma ve çýkarýlmasýn olan 185 . bu alacaklýlar geri kalan alacak larýndan dolayý komanditelerin þahsi mallarýna müracaat edebilir. III .Madde 263 Þirketin mevcudu þirket alacaklýlarýna yetmiyecek olursa. 2. þirket alacaklýlarýnýn birinci fýkrada yazýlý ol gibi tercihan haklarýný elde edecekleri mallardan sayýlýr. müflis komanditerin þahsi alacaklýlarýna karþý rüçhan hakký y de 265 .Madde 264 Komanditerlerin koyduklarý sermaye dahi. TAKÝP ÝMKANI: Komanditerlerin iþlerin idaresine müdahaleyi tazammun etmiyecek veçhile rey ve nas ihat vermeleri ve þirketin iþ ve muameleleri üzerinde haiz olduklarý murakabe haklarýný kull anmalarý ve kanunda yazýlý hallerde idare iþlerini gören kimselerin tayin ve azillerine iþti rak eylemeleri ve þirket içinde tali hizmet ve memuriyetlerde istihdam edilmeleri. ÝFLAS: .

HUSUSÝ KANUNLAR ÝLE KURULAN ANONÝM ÞÝRKETLER: Anonim þirketler. Devlet.KHK 559/5 md. MURAKABE: Anonim þirketlerinin muameleleri.NEV ÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: BÝRÝNCÝ KISIM : ÞÝRKETÝN MAHÝYETÝ VE KURULUÞ ÞEKÝLLERÝ Bir komandit þirket tasfiye edilmeksizin bütün ortaklar tarafýndan ittifakla verilec ek ve ticaret siciline tescil ve ilan edilecek bir kararla kollektif þirkete çevrild iði takdirde komanditer sýfatýný kaybeden ortaklarýn mesuliyeti hakkýnda 178 inci madde hükmü tbik olunur. kanunen yasak olmýyan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabi lirler. esas sözleþme hükümlerine veya kamu düzenine aykýrý iþlemler ve faaliyetlerde bul uðu anlaþýlan þirketler aleyhine özel kanunlarýndaki hükümler saklý kalmak kaydýyla Sanayi ve .(Deðiþik madde: 11/06/2003 .TARÝFÝ: Anonim þirket. bütün ortaklar tarafýndan ittifakla verilecek ve ticaret siciline tescil ve ilan edilecek bir kararla komandit þirkete çevrildiði t akdirde eski ortaklardan komanditer sýfatýný kazananlar üçüncü þahýslara karþý bu sýfatý anca tescil ve ilan tarihinden sonra vukubulan iþlerden dolayý dermeyan edebilirler.KHK . Diðer bakanlýk ve kuruluþlarca anonim þirk eri ilgilendiren konularda düzenleme yapýlmasý halinde. belediye gibi amme hükmi þahýslarýndan birisine esas mukaveleye dercedi lecek bir kayýtla pay sahibi olmasa dahi. taahhüt etmiþ olduklarý sermaye paylarý ile mahduttur. Bu miktar. DÖRDÜNCÜ FASIL : ANONÝM ÞÝRKET A .559/4 md. bu f slýn hükümlerine tabidirler. Bunun dýþýnda anonim þirketlerin kuruluþu ve esas mukavele d ikleri Bakanlýðýn iznine tabi deðildir.MEVZU VE MAKSAT: Madde 272 . kuruluþ kanunlarýnda aksine hüküm olmadýkça.Madde 269 - Hususi kanunlarla kurulan anonim þirketler.(Deðiþik madde: 24/06/1995 . Bu þirketlerin esas mukavele deðiþiklikl ri de Bakanlýðýn iznine tabidir.K. Bakan un ticaret þirketlerine iliþkin hükümlerinin tatbikatýyla ilgili olarak tebliðler çýkarmaya y ilidir.Bir kollektif þirket tasfiye edilmeksizin. Bakanlýðýn uygun görüþü alýnýr. 1.) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca yayýmlanacak tebliðle faaliyet alanlarý tespit ve ilan ed ilecek anonim þirketler Bakanlýðýn izni ile kurulur.UMUMÝ HÜKÜMLER: I . esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüþ olan ve borçlarýn an dolayý yalnýz mamelekiyle mesul bulunan þirkettir. bir unvana sahip. II .Madde 270 Ortaklarýn mesuliyeti.Madde 275 Kanuna. bir tüzük ile tayin olunacak þekilde Sanayi ve Tic aret Bakanlýðý ticaret müfettiþleri tarafýndan denetlenir. md.4884 S. vilayet. esas mukavelede þirket mevzuunun hudutlarýnýn açýkça gösterilmiþ olmasý þart IV .(Deðiþik madde: 24/06/1995 . KURULUÞA ÝZÝN: V .) 2.Madde 271 III. Ticaret sicili memurluklarý teblið hükümlerine uymakla yükümlüdür.DEVLETÝN KONTROLÜ: Madde 273 .SERMAYE MÝKTARI: Özel kanunlarda aksine hüküm olmadýkça esas sermaye miktarý ellimilyar Türk lirasýndan aþ z. Denetim./2. bilançonun açýklýk ve doð slarý çerçevesinde yapýlacak incelemeyi de kapsar.) Þu kadar ki. Madde 274 . Bakanlar Kurulunca on katýna kadar artýrýlabilir. mevzuu amme hizmeti olan anonim þirketleri n idare ve murakabe heyetlerinde temsilci bulundurmak hakký verilebilir.Madde 268 B .

üçüncü bir þahsýn hesabýna yap rde bu þahýs da kuruluþtan doðan mesuliyetler bakýmýndan kurucu sayýlýr. bunl ar. II . Bakanlýk komiserlerinin yol giderleri ve za ruri masraflarý Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (B) bendi ile tesbit edilen Devlet memu rlarýna ödenen en yüksek yurt içi günlük harcýrah tutarýnýn üç katýný geçmemek üzere þirket t tarafýndan ödenecek ücret ve yolluk miktarlarý ve bunlarýn ödenme þekli yönetmelikte gösteril 3. Þu kadar ki. bir kýsým paylarýn kurucular tarafýndan taahhüt olunmasý ve geri kalan k için de halka müracaat edilmesi suretiyle olur. Þirketin maksadiyle mevzuunu teþkil eden muamelelerin nev'i ve mahiyeti.KURULUÞ: Anonim þirketler.Madde 279 Tedrici kuruluþta. kendi hesabýna iþ gören kimsenin bildiði veya bilmesi gereken bir vakýay n bilmediðini ileri süremez. Þirketin ticaret unvaniyle merkezinin bulunacaðý yer. 5. Kurucularla idare meclisi azalarýna ve diðer kimselere þirket kazancýndan saðlanaca . 2. de 277 - Esas mukaveleyi tanzim ve imza eden ve sermaye olarak esas mukavelede muayyen pa rayý veyahut paradan baþka bir þeyi koymayý taahhüt eden pay sahipleri kurucu sayýlýrlar. B . AMME HÜKMÝ ÞAHISLARININ ÝÞTÝRAKÝ: I . Kurucular yukarýki fýkralarda yazýlý muamelelerden birini. u mumi heyet tarafýndan seçilen azalarýn hak ve vazifelerini haizdirler. Paradan baþka sermaye olarak konan haklar ve mallarla bunlara mukabil veril ecek hisse senetlerinin miktarý ve mevcut bir iþletmenin veya bazý ayýnlarýn devir alýnmasý b his mevzuu olduðu takdirde onun bedeli ve kurucular tarafýndan þirketin kurulmasý için þirke t hesabýna satýnalýnan diðer þeylerin bedelleriyle þirketin kurulmasý hususunda hizmetleri gö lere verilmesi gereken ücret veya tahsisat yahut mükafatýn miktarý. þirket idare meclisi ve murakabe heyetlerindeki temsilcileri.t Bakanlýðýnca fesih davasý açýlabilir. SAYISI: Ani kuruluþ.Madde 280 Esas mukaveleye aþaðýdaki hususlar yazýlýr: 1. Tedrici kuruluþ. Þirketin esas sermayesinin miktarý ile her payýn itibari kýymeti. Amme hükmi þahýslarýnýn. III .Madd 278 2. ödeme suret ve þart larý. idare meclisi azasý sýfatiyle pay senetleri tevdi etmek mükellefiyetinden muaftýrlar . þirket esas sermayesinin yüzde onunun tediye veya temi n edildiðini gösteren bir vesika ile birlikte Ýktisat ve Ticaret Vekaletine verilerek þi rketi kurmak için izin alýnýr. genel kurul ile ilgili görev ve yetkiler i Bakanlýkça bir yönetmelikle tesbit edilir. Hükmi þahsýn rücu hakký mahfuzdur. esas mukaveleyi tanzim ve imza etmeksizin paradan baþka bir þey i sermaye olarak koyan pay sahipleri de kurucu sayýlýrlar. Bu üçüncü þahýs. Bu Kanunun 297 ve 378 inci maddeleri uyarýnca anonim þirketlerin genel kurul top lantýlarýna katýlacak komiserlerin nitelikleri. 4.ÇEÞÝTLERÝ: Yukarýki fýkrada yazýlý þirketlerde pay sahibi olan amme hükmi þahýslarýnýn idare meclis kabe heyetlerindeki temsilcileri ancak bunlar tarafýndan azlolunabilir.Madde 276 - 1. 3. ya tedrici veya ani þekilde kurulur. Amme hükmi þahýslarý þirket idare meclisi ve murakabe heyetlerindeki temsilcilerinin bu sýfatla iþledikleri fiil ve yaptýklarý muamelelerden dolayý þirkete ve onun alacaklýlariyle p y sahiplerine karþý mesuldür.KURUCULAR: Bir anonim þirketin kurulmasý için þirkette pay sahibi en az beþ kurucunun bulunmasý þarttýr. þirket paylarýnýn kurucular tarafýndan tamamen taahhüt edilmesiyle olur.ESAS MUKAVELE: Geçen maddede yazýlý esas mukavele. TARÝFÝ: Esas mukavelenin yazýlý þekilde yapýlmasý ve bütün kurucularýn imzalarýnýn noterce tasdik edi nmasý þarttýr.

281 inci maddede yazýlý izahnamenin muhtevasý ve iþtiraki taah edenlerin ad ve soyadlariyle ikametgahlarý ve almayý taahhüt ettikleri paylarýn yazý ile i fade edilen miktarý ve taahhüt günü.) Esas sermayeye tekabül eden payl . IV . Umumi heyetlerin ne suretle davet edileceði. sirküler ve diðer yayýn vasýtalariyle de halka bildirebilirler. C . Ýþtirak taahhütnamesinde yazýlý hususlar ile esas mukavele veya izahname münderecatýna vu uf hasýl edildiðini bildiren ve imzasý noterce tasdik edilmiþ olan bir mektupla kurucula ra veya bunlardan birine yapýlacak müracaatlarla dahi iþtirak taahhütleri kabul edilebil ir. 8. Ani Kuruluþ halinde. esas mukavelenin veya izahname münderecatýnýn kabul edil iþ olduðu ve muayyen müddet içinde þirket kurulmadýðý takdirde taahhüdün düþeceði yazýlýr. Þirkete ait ilanlarýn ne suretle yapýlacaðý. halký þirket sermayesine iþtirake davet için 281 inci maddede yazýlý izahnameyi. Ýmzalarý noterce tasdik edilmiþ olan iþtirak taahhütnamelerinde gayrimenkul mülkiyeti ve ya gayrimenkul üzerindeki ayni haklarýn sermaye konulmasýna ait taahhütler resmi þekil ara nmaksýzýn muteberdir. B .Madde 283 - Ýþtirak taahhütnameleri yukarýki maddede yazýlý þekilde tanzim edilmediði veya iþtiraki taleb tarafýndan bazý kayýt ve þartlar ilave edildiði surette taahhüt hüküm ifade etmez.KHK 559/6 md.k hususi menfaatler. 6. Þirket iþlerini idare ve murakabe ile mükellef olanlarýn ne suretle seçilecekleri v e bunlarýn hak ve vazifeleri ve imza koymaya salahiyetli olanlar.TEDRÝCÝ KURULUÞ: 1. Þu kadar k suretle iþtiraki taahhüt eden kimse kuruluþ umumi heyetinin ilk toplantýsýnda hazýr bulunur veyahut sonradan pay sahipliðine ait haklarý kullanýr ve vazifeleri yerine getirirse kayýt ve þartlardan ari ve þekline uygun bir taahhütname ile þirkete baðlý sayýlýr.ÝÞTÝRAKE DAVET: Ýktisat ve Ticaret Vekaleti esas mukavelelerin kanunun müffessir hükümlerinden ayrýldýðýn ri sürerek izinden imtina edemez. ÝZAHNAME: Ýzin alýndýktan sonra þirket tedricen kurulacak olursa kurucular þirketin maksat. SÝRKÜLER: 1. kurucu veya idare meclisi azalarýna veya diðer kimselere saðlanan hususi menfaatleri ve sermaye olarak konan ayýnl arý ve bu ayýnlar mukabilinde verilecek karþýlýðý ve mevcut bir iþletmenin veya bazý ayýnlarý lýnmasý esas mukavele hükümlerinden ise onun bedelini ve kuruluþ umumi heyeti toplantýlarýnýn riyle icra suretini gösteren bir izahname tanzim ederek halký iþtirake davet için ilan e ttirirler. Þirket bir müddet ile tahdit edilmiþse bu müddet.ÝZÝN: I . HÜKÜMLERÝ: Madde 285 . her ortaðýn taahhüt ettiði sermayenin nev'i ve pay miktarý. toplantýlarýn vakti ve rey verme i le müzakere icrasý ve karar verilmesi hususlarýnýn tabi olduðu kayýt ve þartlar. 10. Bu takdirde izahnamenin ilan edildiði gazetelerin numara ve tarihlerinin gösterilmesi lazýmdýr.ÝÞTÝRAK TAAHHÜTNAMESÝ: A . mevzu ve müddeti ve esas sermayenin miktariyle her payýn kýymetini. iki nüsha iþtirak taahhütnamesi tanzimi ile olur.TAAHHÜDÜN MAHÝYETÝ: 2.ÞEKÝL NOKSANLIÐI: A .Madde 281 Kurucular. 7.Madde 282 2. 9.MUHTEVASI: Þirket sermayesine iþtirak talebi. ÞEKÝL: II .(Deðiþik fýkra: 24/06/1995 .Madde 284 Ýþtirak taahhütnamelerine.

Madde 287 Senetlerin itibari kýymetlerinden yüksek bir bedelle çýkarýlmalarý esas mukavelede bu hu susta bir hüküm bulunmasýna veya bunun umumi heyet tarafýndan karar altýna alýnmasýna baðlýdý C . hisse senedi çýkarýlamaz. ÝLK TOPLANTI: A .arýn muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiþ olmasý þarttýr. Ýtibari kýymetlerinden aþaðý bir bedel ile. Kurucularýn þirketi kurmak için giriþtikleri taahhütlerle yaptýklarý muamele ve masraf arýn kabulü.ÝLK TAKSÝT: Madde 288 .KARARLAR: Ayýn nevinden sermaye koyan kimse bunun deðerinin biçilmesinde ve kendilerine hususi m enfaatler saðlýyan kurucu ve diðer pay sahipleri. bu menfaatlerin tasvibine ait müzakere de rey kullanamazlar.) Ýþtiraki taahhüdedenlerin bu müddet içinde bedelleri ödememeleri takdirinde kurucular on larýn þirketle olan ilgilerini kesmek veya kendilerini taahhüdün ifasýna icbar etmek hakkýný aizdirler. Sermaye olarak gösterilen ayýnlarýn ve eðer þirketin mevcut bir iþletmeyi veya bazý ay arý satýnalmasý esas mukavele þartlarýndan ise bu iþletmenin veya ayýnlarýn deðerini biçmek i ukuf tayini.KURULUÞ UMUMÝ HEYETÝ: 1. þirk etin hükmi þahsiyet kazandýðý tarihten itibaren onlar üzerinde malik sýfatiyle doðrudan doðru sarruf edebileceðinin ve gayrimenkul üzerindeki mülkiyet veya sair ayni haklarýn sermaye olarak konulmasý taahhüdü ise. 6.KHK-559/13 md.Madde 289 - Kuruluþ umumi heyeti yukarýki maddede yazýlý hususlarý müzakere edip karara baðlar. 3. sahibine bir rey hakký verir. Murakýplarýn seçilmesi. Kararlar mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir. Paylarýn bütününe iþtirak taahhüt olunduðunun ve bunlarýn 287 nci maddede muayyen bede rinin ödendiðinin tesbiti. D . bu haklarýn þirketin hükmi þahsiyet kazanmasiyle beraber tapu siciline tescil edileceðinin kabul edilmiþ olmasý demektir.TOPLANTIYA DAVET: Esas sermayenin tamamýna iþtirak taahhüt edildikten ve paylarýn 287 nci maddede muayyen bedelleri ödendikten sonra on gün içinde. 2. 4. C .Madde 286 Sermaye olarak paradan baþka iktisadi bir deðer veya menkul mal konulmasý taahhüdü.Madde 290 1. Kuruculara þart kýlýnan hususi menfaatlere dair tekliflerin karara baðlanmasý. Dav et mektubunun toplantý gününden en az on beþ gün önce gönderilmesi ve aþaðýda yazýlý hususlar bildirilmesi þarttýr. Ýdare meclisi azalarýnýn ad ve soyadlarý iþtirak taahhütnamelerindeki izahnamede göste ilmediði halde bu azalarýn seçilmesi. kurucular her pay sahibine taahhütlü mektup gönder erek ve gazetelerle ilan ederek kuruluþ umumi heyetini toplantýya davet ederler.(Mülga madde: 24/06/1995 . B .REY HAKKINDAN MAHRUMÝYET: Ýdare meclisi azalarý þirket esas mukavelesiyle tayin edilmedikleri takdirde.PAYLARIN BEDELÝ: Paylarýn kanunen ödenmesi gereken bedellerinin taahhüt anýnda ödenmesi þart kýlýnmadýðý takdi taahhütleri kurucular tarafýndan kabul edildikten sonra kurucular iþtiraki taahhüdedenl ere taahhütlü mektup göndererek ve gazetelerle ilan ederek üzerine aldýklarý paylara ait bed ellerin muayyen bir müddet içinde ödenmesini ihtar ederler. 5.TEVDÝ: III . Her pay. Ýþtiraki taahhüdedenlerin ilgileri kesildiði taktirde yerlerine geçecek kimsele r tarafýndan paylarýn bedeller ödenmedikçe þirket kurulamaz. B .Madde 291 Nakdi sermayenin en az yarýsýný temsil eden pay sahipleri hazýr bulunmadýkça müzakere yap maz. taahhüt sa .

BÝLÝRKÝÞÝLERÝN SEÇÝMÝ: A .(Mülga madde: 24/06/1995 . .DEVLET KOMÝSERLERÝ VE KARARLARIN MUTEBERLÝK ÞARTI: Kurucularýn þirketi kurduklarý sýrada sarf ettikleri emeðe karþýlýk olarak para ve bedelsiz h e senedi almak gibi bir suretle þirket sermayesinin azalmasýný mucip olacak bir menfaa tin kendilerine tahsisi hakkýnda esas mukaveleye dercedecekleri þartlar hükümsüzdür.TOPLANTININ TALÝKÝ: Kuruluþ umumi heyetlerinin verdikleri kararlarýn muteber olmasý için toplantýlarda Ýktisat v e Ticaret Vekaletinden bir komiser bulunmasý ve komiserin zabýtlarýn kanuna uygun bir þe kilde tutulmasýna nezaret ve zabýtlarý reyini kullanan pay sahipleriyle birlikte imza etmesi þarttýr. 290 ýncý maddede yazýlý toplantý nisabýnýn mevcut olduðu bilirkiþi raporlarý okunup incelendikten ve lüzumunda ayýn nevinden sermaye koyan kimsel erin ve devralýnacak iþletmenin veya ayýnlarýn sahibinin izahlarý dinlendikten sonra 281 i nci maddede yazýlý izahnamedeki deðerlerin aynen kabul veya reddine yahut ilgililerin muvafakatiyle deðiþtirilmesine 290 ýncý maddede gösterilen ekseriyetle karar verilir. ayýn olan sermayelerin ve devralýnacak iþletmenin veya ayýnlarýn deð rlerini biçecek bilirkiþiyi tayin edebilmesi için. E . Kararlar ekseriyetle verilir.KARARLAR: Bilirkiþi raporunun okunup incelenmesi için yukarýki madde gereðince toplanan kuruluþ umum i heyetinde 290 ýncý maddede yazýlý nisap hasýl olmadýðý takdirde 297 nci maddede yazýlý oldu bir zabýt tanzim olunarak toplantý bir ay sonraya býrakýlýr ve keyfiyet kurucular tarafýndan toplantýda bulunmýyan her pay sahibine taahhütlü mektuplarla bildirilir ve gazetelerle de ilan olunur. Ancak h asýl olan kazançtan 466 ncý maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý yedek akçe ile pay sahipleri i de 5 kar payý ayrýldýktan sonra kalanýn onda birini kendilerine tahsis edebilirler.) Kuruluþ umumi heyetinin yapýlmasýnda n sonra 15 gün içinde þirket merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve ilan ol unur. ÝKÝNCÝ TOPLANTI: Yukarýki madde gereðince tayin olunan bilirkiþi gereken raporlarý tanzim edip verdikten sonra kurucular tarafýndan kuruluþ umumi heyeti 289 uncu maddede yazýlý müddet içinde ve ayný kilde yeniden toplantýya davet olunur.Madde 293 Ýlk murakýplarýn tayini umumi heyete ait olup bunlarýn esas mukavele ile tayinleri c aiz deðildir.KHK-559/7 md.KURULUÞUN TAMAMLANMASI: Madde 299 .hipleri arasýndan kuruluþ umumi heyetince seçilirler.Madde 294 Umumi heyetin ikinci toplantýsýnda.Madde 298 IV . kurucularýn talebi üzerine mahkemece tayin olunu r.ÝLK ÝDARE MECLÝSÝ VE MURAKABE HEYETÝNÝN SEÇÝMÝ: Kuruluþ umumi heyetinin.(Deðiþik fýkra: 24/06/1995 . nakdi sermayenin en az üçte ikisini tem sil eden pay sahiplerinin hazýr olmalarý þarttýr.Madde 292 D .SAÐLANABÝLECEK HUSUSÝ MENFAATLER: 1. Bu zabýtlara. verilen kararlarýn mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanl arýn muhalefet sebepleri yazýlýr.Madde 297 D .Madde 296 C . Davet mektuplarýna bilirkiþi raporunun birer su reti baðlanýr. ÞÝRKETÝN TESCÝL VE ÝLANI: Madde 300 .Madde 295 B .TOPLANTIYA DAVET: 2. MAHKEMENÝN VAZÝFESÝ: V . Kuru culara zikri geçen menfaatler için verilecek senetlerin nama yazýlý olmasý lazýmdýr. Müzakere nýs abý temin edilemediði takdirde bilirkiþi.) 2.KHK-559/13 md.

bunlarýn kuruluþ umumi heyetince tasdik edilmesine baðlýdýr. Ayýn nev'inden sermaye ve devralýnan mali kýymetlerle iþletmelerin neden ibaret o lduklarý ve bunlara biçilen deðerler. Kurucular þirketi kurmak için yaptýklarý muamele ve giriþtikleri taahhütlerden üçüncü þah suldürler.USUL: D . 9.KURULUÞTAN ÖNCE PAYLAR ÜZERÝNDEKÝ TASARRUFLAR: I .KURULUÞTAN ÖNCEKÝ MUAMELELER: Tescil ve ilan edilecek hususlar þunlardýr: 1.HALKA MÜRACAAT: I .A . 283 ve 284 üncü maddeler lerine riayet etmeye mecburdurlar. Masraflarýn þirkett en alýnabilmesi. merkezin sicil kaydýna atýf yapýlmak suretiyle bulunduklarý yer ticaret sicil ine tescil olunurlar. 8. 282.Madde 303 - Ani olarak kurulan anonim ortaklýðýn pay sahipleri ortaklýðýn tescilinden sonra beþ yýl içind ka müracaat suretiyle paylarýný elden çýkarmak isterlerse 281.Madde 301 - Þirketin tescilinden önce paylarýn devri þirkete karþý hükümsüzdür. yalnýz þirket mesul olur. Þirketin yapacaðý ilanlarýn þekli ve eðer esas mukavelede de bu hususta bir hüküm vars dare meclisi kararlarýnýn pay sahiplerine ne suretle bildirileceði. 2. Þirketin ne suretle temsil olunacaðý. Ayýn nev'inden sermaye ko nmasý veya þirketin mevcut bir iþletmeyi veya bazý ayýnlarý devralmasý þart kýlýnmýþ ise. 7.ANÝ KURULUÞ: Muayyen þahýslar bütün paylarý aralarýnda taksim etmek suretiyle bir anonim þirket kurabilirl r. kuruculara saðlanan hususi menfaatlerin mahiyet ve deðerleri. Ancak. Þirketin kurulmasý her hangi bir sebepten dolayý kabil olmadýðý takdirde u masraflar kuruculara ait olup pay sahiplerine rücu haklarý yoktur. Esas mukavelenin tarihi. kurucular kuruluþ masraflarýndan dolayý þ e rücu edebilirler.209 uncu maddede yazýlý beyanname ile vesika ve sair evrakýn hakikat hilafý tanzim edi lmiþ olmasýndan doðan zararlardan kurucularla bu vesika ve varakalarýn tanzimine iþtirak e denler müteselsilen mesuldürler ve haklarýnda Ceza Kanununun 350 nci maddesi tatbik ol . HÜKMÝ ÞAHSÝYET ÝKTÝSABI: Þirket ticaret siciline tescil ile hükmi þahsiyet kazanýr. ödeme suret ve þartlarý ve hisse senetlerinin itibari kýymeti.Madde 302 Tescilden önce þirket namýna muamele yapanlar bu muamelelerden þahsan ve müteselsilen mesuldürler. ileride kurulacak þirket namýna yapýldýðý açýkça bi e þirketin ticaret siciline kaydýndan sonra üç aylýk bir müddet içinde bu taahhütler þirket t an kabul olunmuþsa. (Deðiþik bent: 24/06/1995 . Hisse senetlerinin nevileri. VESÝKALARIN DOÐRU OLMAMASI: . Ýdare meclisi azalariyle þirketi temsile salahiyetli kimselerin ad ve soyadla rý.Madde 304 Bu suretle ortaklar 285 inci madde ile 289 uncu maddenin 4 ve 5 numaralý bentl eri hükümlerini yerine getirdiklerini göstermek üzere 279 uncu maddede yazýlý hususlara havi bir esas mukaveleyi ayný maddede yazýlý þekilde tanzim ederler. Þirketin ticaret unvaný ve merkezi. Þubeler. Þirket hükmi þahsiyet kazandýkdan sonra. 6. bun ni biçecek bilirkiþi mahkemece tayin olunur. Þirketin maksat ve mevzuu ve varsa müddeti. 3. 4.) Esas sermayesinin miktarý. B .HALLER: E . ikametgahlarý ve tabiyetleri.KHK-559/7 md. hamiline veya nama yazýlý olduklarý ve muayyen his se senetlerinin bahþettikleri imtiyazlar. 3. 5. bu gibi taahhütlerin.KURULUÞTAN DOÐAN MESULÝYET: 1. II .

þirket tarafýndan devralýnacak þeylerin deðerini biçerek rapor verir. A k. Bu müddetin geçmesinden sonra sulh ve ibra ancak umumi heyetin tasdikiyle tamam olur. bu fiil cezayý müstelzim olup Ceza Ka una göre müddeti daha uzun müruruzamana tabi bulunuyorsa tazminat davasýna da o müruruzama n tatbik olunur. müteselsilen mesul olurlar ve haklarýnda Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddes i tatbik olunur.MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Þirketin 305. þirketin kurulmasýnda yolsuzluk vaki olup olma dýðýný incelemekle mükelleftirler. AYIN NEVÝNDEN SERMAYEYE DEÐER BÝÇÝLMESÝNDE HÝLE: lk idare meclisi azalariyle murakýplar. tesisat veya baþka mal ve haklarýn esas sermayenin onda birini aþan ve bede l karþýlýðýnda þirketçe devralýnmasýna dair. Müzakere hakkýnda 295 inci madde tatbik olunur. 2. 306. ÝLK ÝDARE MECLÝSÝ VE MURAKABE HEYETÝ AZALARININ ÝHMALÝ: 1. b undan. Mesul olan kimselere karþý tazminat istemek hakký davacýnýn zararý ve mesul olan kimseyi öðrendiði tarihten itibaren iki yýl ve her halde zararý doðuran fiilin vukuu tarihinden iti baren beþ yýl geçmekle müruruzamana uðrar.Ma 2. ESAS SERMAYE HAKKINDA YANLIÞ BEYANI: Konan ayýn nevinden bir sermaye veya deviralýnmasý kararlaþtýrýlan bir iþletmeye veya bazý ay a deðer biçilmesinde hile kullanan kurucularla. mevcut reyl n ekseriyetiyle verilir. idare meclisi. esas sermayenin en az yarýsýný temsil eden pay sahipleri hazýr bulunmadýkça müzakere yapýlamaz. þirketin bu yüzden uðradýðý zararý müteselsilen tazmin ile mükelleftirler ve haklarýnda Türk ununun 343 üncü maddesi tatbik olunur. þirketin tescili tarihinden itibaren dört yýl geçmedikçe sulh ve ibra su retiyle ýskat edilemez. mukavelenin aslýný veya note . sulh ve ibra umumi heyetçe t asdik olunamaz. hükmolunacak tazminat þirkete verilir.KANUNA KARÞI HÝLE: A .unur. ÝBRA: Bir iþletme. Bu gibi mukavelelerin tasdik ve tescilinden önce bunlarýn ifasý maksadiyle yapýlmýþ olan tasarr uflar dahi muteber olmaz. Bu hususta Ýcra ve Ýflas Kanununun 245 inci maddesi hükmü carid ir. Karar. TAZMÝNAT TALEBÝ: II .Madde 307 3.KURULUÞ TARZI: Umumi heyet kararýný vermeden önce idare meclisinin talebi üzerine.Ý 4. dolayýsiyle zarar gören pay sahipleri ve þirket alacaklýlarýnýn dava haklarý vardýr.Madde 311 F .Madde 308 . bu paylarý kendi hesaplarýna almaya ve karþýlýðýný müteselsilen ödemeye mecburdurlar. Bununla beraber esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranýn tasdikine muhalif iseler. þirketin tescilinden itibaren iki yýl içinde yap leler umumi heyetçe tasdik ve ticaret siciline tescil edilmedikçe muteber olmaz.Madde 309 - Kurucularýn ve idare meclisi azalarýnýn ve murakýplarýn. Þu kadar ki. mahkemece tayin edilecek bilirkiþi. Mesul olan kimselerin cümlesi aleyhinde þirket merkezinin bulunduðu yer mahkemesin de dava açýlabilir. bu fiilde kendilerine iþtirak ede nler. 307 ve 308 inci maddelerde yazýlý fiillerle ýzrar edilmesi halinde. bu fiilde kendilerine iþtirak edenler.Madde 310 Þirketin iflasý halinde pay sahiplerinin ve þirket alacaklýlarýnýn haiz olduklarý haklar flas idaresine ait olur.Madde 305 Esas sermaye tamamiyle taahhüt olunmamýþ veya karþýlýðý kanun hükümleri gereðince ödenmemiþ i lmiþ veya yerine getirilmiþ gibi gösteren kurucularla. Þu kadar ki. Umumi heyetin tasdik kararýndan sonra. Bu hususta ihmalleri anlaþýlýr ve bu yüzden hasýl olan zar inat kuruculardan alýnamamýþ bulunursa inceleme iþini ihmal eden idare meclisi azalarý ve murakýplar. yukarýki maddeler gereðince tabi old klarý mesuliyetler.

3. B . AZALARIN SAYISI VE SIFATI: Anonim þirketlerin esas mukavelesiyle tayin veya umumi heyetçe intihap edilmiþ en az üç kiþi den ibaret bir idare meclisi bulunur. Þu kadar ki. bir üçüncü þahýs tar an da tevdi edilebilir. umumi heyetin tasdik kararýnýn tarihi. Aðýr hapis cezasiyle veya sahtekarlýk. hýrsýzlýk. Þu kadar ki.Madde 316 Ýdare meclisi azalarýndan biri iflasa tabi kimselerden olup da iflasýna karar veri lir veya hacir altýna alýnýr yahut azalýk için lüzumlu kanuni vasýflarý kaydederse. Tevdi olunan hisse senetleri azanýn umumi heyetçe ibrasýna kadar vazifesinden doðan mesuliyete karþý merhum hük de olup baþkalarýna devrolunamaz ve þirketten geri alýnamaz. Esas mukavelede aksine hüküm yoksa t eçilmeleri caizdir. Mukavele tarihi.Madde 313 Ýdare meclisi pay sahibi aza ortaklardan teþekkül eder. emniyeti suiistimal. 275 inci madde hükmü mahfuzdur. vazifesi a ermiþ olur. Bu sure tle seçilen aza umumi heyet toplantýsýna kadar vazifesini yapar. Bu halde 305 .SEÇÝM VE TAYÝN: 1. þirketin iþtigal mevzuunu kolaylaþtýrmak veya mümkün kýlmak için vukubul tisaplar bundan müstesnadýr. ÝKÝNCÝ KISIM : ÝDARE MECLÝSÝ I . VAZÝFE MÜDDETÝ: 275 inci madde hükmü mahfuz olmak üzere bir azalýk açýlýrsa idare meclisi kanuni þartlarý hai kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arzeder. Mahkeme. bunun kimden iktisabolunacaðý ve verilecek karþýlýk. Azlolunan azanýn tazminat talebine hakký yoktur. II.AZALIÐIN AÇILMASI: Ýdare meclisi azalarý esas mukavele ile tayin edilmiþ olsalar dahi umumi heyet karariy le azlolunabilirler.Madde 317 Ýdare meclisi her yýl azalarý arasýndan bir reis ve bulunmadýðý zamanlarda ona vekalet etmek .Madde 314 Ýdare meclisinin muvafakatiyle rehin makamýnda olan hisse senetleri.310 uncu maddelerin hükümleri de tatbik olunur. 299 uncu madd enin 2 ve 3 üncü fýkralarýna göre incelemelerde bulunarak kararýný verir. Fakat hükmi þahsýn temsilcisi o an hakiki þahýslar idare meclisine aza seçilebilirler. III .ÝDARE VE TEMSÝL: 1.Madde 312 - Ýdare meclisi azalarýndan her biri. ESAS: Anonim þirket idare meclisi tarafýndan idare ve temsil olunur. HÝSSE SENEDÝ TEVDÝÝ MECBURÝYETÝ: Ýdare meclisi azalarý en çok üç yýl müddetle seçilirler. dolandýr arýndan dolayý mahkumiyet halinde dahi hüküm aynýdýr.Madde 315 275 inci madde hükmü mahfuzdur.AZÝL: I . Ancak pay sahibi olmýyan kim seler aza seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sýfatýný kazandýktan sonra iþe baþlýyabilir . 275 inci madde hükmü mahfuzdur. ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Pay sahibi olan hükmi bir þahýs idare meclisi azasý olamaz. 2.UMUMÝ OLARAK: 275 inci madde hükmü mahfuzdur.rlikçe tasdikli bir suretini. Þirketin iþtigal mevz uuna giren veya cebri icra yoliyle iktisabedilen þeyler hakkýnda bu madde hükmü tatbik o lunmaz. esas serm ayenin yüzde biri 5 000 lirayý aþarsa fazlasýnýn tevdii mecburi deðildir. iktisabedilecek þey. bilirkiþi raporu ve diðer vesikalarla birlikte tescil ed ilmesine müsaade edilmesi için ait olduðu mahkemeye tevdi eder. itibari kýymetleri esas sermayenin en az yüzde birin e muadil miktarda hisse senetlerini þirkete tevdie mecburdur.

bütün emli meseleler hususiyle bilançonun tanzimi hakkýnda rapor vermek ve kararlarýnýn tatbikýn a nezaret etmek üzere. AZALARIN ÝHTÝMAM DERECESÝ: 1. hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslara karþý hüküm ifade etmez. Anonim þirket adýna tanzim edilecek evrakýn muteber olmasý için.TEMSÝL SALAHÝYETÝ: Temsile salahiyetli olanlar þirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi iþleri v e hukuki muameleleri þirket adýna yapmak ve þirket unvanýný kullanmak hakkýný haizdirler. Esas sermayenin üçte ikisi karþýlýksýz kaldýðý takdirde. umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasýna veya kalan üçte maye ile iktifaya karar vermediði takdirde þirket feshedilmiþ sayýlýr.re bir reisvekili seçer. kendisine arzolunacak hususlarý hazýrlamak. Bu gibi ka yýtlar bulunmadýðý takdirde 317 nci madde hükmü tatbik olunur.UMUMÝ OLARAK: Þirketin aciz halinde bulunduðu þüphesini uyandýran emareler mevcutsa idare meclisi ak tiflerin satýþ fiyatlarý esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. iþlerin gidiþine bakmak. TESCÝL: 1. Bu imz alar hakkýnda 42 nci maddenin 2 nci fýkrasý hükmü tatbik olunur.Madde 323 3.ÝDARE VAZÝFELERÝ: Son yýllýk bilançodan esas sermayenin yarýsýnýn karþýlýksýz kaldýðý anlaþýlýrsa.Madde 319 Ýdare meclisi. ÞÝRKETÝN MALÝ DURUMUNUN BOZULMASI HALÝNDE: III . þirketin unvanýný ilave etmeye mecburdurlar. tescil edilmek üzere ticaret sic iline bildirir. aksine esas mukaveled e hüküm olmadýkça temsile selahiyetli olanlardan ikisinin imzasý kafidir. Ýdare meclisinin en az bir azasýna þirketi temsil salahiyeti verilir. 4. Þirketin rücu hakký mahfuzdur. ÝMZA ÞEKLÝ: Ýdare meclisi. hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslarýn o muameleden dolayý þi olamaz.Madde 324 - A .Madde 322 Temsil salahiyetinin tahdidi. 2. VAZÝFELERÝN AZALAR ARASINDAKÝ TAKSÝMÝ: Ýdare meclisi azalarýnýn þirket iþlerinde gösterecekleri dikkat ve basiret hakkýnda Borçlar K nunun 528 inci maddesinin ikinci fýkrasý hükmü tatbik olunur. il salahiyetinin sadece merkezin veya bir þubenin iþlerine hasrolunduðuna veya müþtereken kullanýlmasýna dair tescil ve ilan edilen tahditler muteberdir. þirket durumunun ýslahý mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklýnýn talebi üzeri .Madd 321 - Þirket namýna imza salahiyeti olanlar. TEÞKÝLAT: Esas mukavelede idare ve temsil iþlerinin idare meclisi azalarý arasýnda taksim edilip edilmiyeceði ve taksim edilecekse bunun nasýl yapýlacaðý tesbit olunur.Madde 320 Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare iþlerinin hepsini veya bazýlarýný id are meclisi azasý olan murahhaslara veya pay sahibi olmalarý zaruri bulunmýyan müdürlere býr akabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir. þirketi temsile salahiyetli kimseleri. Temsil salahiyetine mütaallik kararýn noterlikçe tasdik edilmiþ suretini n de sicil memuruna verilmesi lazýmdýr. idare meclis durumu umumi heyete bildirir. Þu kadar k i. Temsile veya idareye salahiyetli olanlarýn vazifelerini yaptýklarý sýrada iþledikleri haksýz fiillerden anonim þirket mesul olur. Mahkeme bu takdirde þirketin iflasýna hükmeder. azalardan lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur. Temsile salahiyetli olanlar tarafýndan yapýlan muamelenin esas mukaveleye veya u mumi heyet kararýna aykýrý olmasý. VÜSAT VE ÞÜMULÜ: II.Madde 318 2. Þirketin aktifleri þir et alacaklarýnýn alacaklarýný karþýlamaya yetmediði takdirde idare meclisi bu durumu derhal m hkemeye bildirmeye mecburdur. 3.

IV . Azalarýn yekdiðerine niyabetle rey vermeleri caiz deðildir.ÝDARE MECLÝSÝ TOPLANTILARI: Esas mukavelede aksine hüküm olmadýkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için. 5. Hisse senetleri þirketin sermayesinin azaltýlmasýna dair bir karara dayanýlarak d evralýnmýþsa. 4. lüzumlu defterleri tutmak ve muayyen müddet içinde geçen iþ yýlýna ait bilanço nun hükümleri gereðince tanzim ve umumi heyet toplantýsýndan en az on beþ gün önce pay sahipl nin tetkikine arz etmekle mükelleftir. Zabýtlarýn hazýr bulunan azalar tarafýndan imzala . ÞÝRKETÝN KENDÝ HÝSSE SENETLERÝNÝ SATIN ALMASI: 1. 2. Temellük ivazsýz ise. idare meclisine aittir. Pay sahiplerinin ad ve soyadlarý veya unvanlariyle ikametgahlarýnýn ve þirketin k urulmasý anýnda konan yahut sonradan tedricen çoðaltýlan sermayeye tekabül eden paylar için y pýlan tediyelerin yazýlmasýna mahsus (Pay sahipleri defteri). MEMUR VE MÜSTAHDEMLERÝN TAYÝNÝ: Þirket. Hisse senetleri þirketin kurulmasý veya esas sermayesinin çoðaltýlmasý dolayýsiyle vak lan iþtirak taahhüdünden baþka bir sebepten doðan þirket alacaklarýnýn ödenmesi maksadiyle de . envanter tanzimi veya bir yediemi n tayini gibi þirket mallarýnýn muhafazasý için lüzumlu tetbirleri alýr. Ýdare meclisinin müzakereleri azalar arasýndan veya dýþardan seçilen b tip marifetiyle muntazaman zaptolunur.Madde 328 4.e iflas kararýný tehir edebilir. umumi heyet toplantýsýndan en az 15 gün önce ay sahiplerinin tetkikine arz olunur. Þu kada gösterilen akitler bu hükümden müstesnadýr:Madde 329 5. 6. Hisse senetleri bir mamelekin veya iþletmenin borç ve alacaklariyle beraber t emellük edilmesi neticesinde þirkete geçmiþse. KARARLAR: 1. Onda dahi müsavilik olursa bahis mevzuu tekli f reddedilmiþ sayýlýr. 2. Hisse senetlerinin devir veya rehin alýnmasý keyfiyeti esas mukaveleye göre þirke t konusuna giren muamelelerden ise. Diðer hallerde bu senetler ilk fýrsatt a tekrar elden çýkarýlýr. Devralýnan hisse senetleri. 3. azalarýn en az yarýsýndan bir fazlasýnýn hazýr olmasý þarttýr. 1 numaralý bentte yazýlý halde derhal imha edilir ve bu hususta tutulan zabýt ticaret siciline verilir. mevcut azalarýn ekseriyetiyl ilir. Umumi heyet zabýtlarýnýn yazýlmasýna mahsus. 2. Reyler müsavi olduðu tak dirde keyfiyet gelecek toplantýya býrakýlýr. DEFTER TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: Ýdare meclisi. Bu halde mahkeme.HUSUSÝ DEFTERLER: Ýdare meclisi her iþ yýlý sonunda 325 inci maddede yazýlý bilançodan baþka þirketin ticari. Ýdare meclisinin toplantý ve müzakerelerinin yazýlmasýna mahsus. müdürler ve memurlar tarafýndan kendilerin e bu sýfatla düþen mükellefiyetlere karþý rehin olarak yatýrýlmýþ ise. m e iktisadi durumunu ve yapýlan muamelelerin hulasasýný gösterir bir rapor tanzimine ve d aðýtýlacak kazanç miktarý ile yedek akçeyi teþkil edecek miktarýn tayinine dair. Bu muameleler yýllýk raporda gösterilir. Kararlar. (Toplantý ve müzakere defteri). Hisse senetleri idare meclisi azalarý. Þirketçe devralýnan paylarýn umumi heyette temsi i caiz deðildir. Bu senetlerin temellükü veya rehin alýnmasý neticesini doðuran akitler hükümsüzdür. (Ýdare meclisi karar lar defteri). 3. teklif varak azýrlamýya mecburdur. 3.Madde 325 Tacirlerin tutmaya mecbur olduklarý defterlerden baþka idare meclisi aþaðýdaki defterleri de tutmakla mükelleftir:Madde 326 B .Madde 327 1. kendi hisse senetlerini temellük edemiyeceði gibi rehin olarak da kabul edemez . Rapor ve teklif varakasý. YILLIK RAPORUN TANZÝMÝ: Memur ve müstahdemlerin tayini umumi heyete ait olduðuna dair esas mukavelede bir ka yýt yoksa.

serbes ttir. 2. B .MECLÝS AZALARININ HUKUKÝ DURUMU: Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde idare meclisi azalarýna her toplantý günü için t verilir. HAREKET SERBESTÝSÝNÝN TAHDÝDÝ: Ýdare meclisi azalarýndan biri umumi heyetten izin almadan kendi veya baþkasý namýna bizza t veya dolayýsiyle þirketle þirket konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. Aksi tak dirde þirket yapýlan muamelelerin batýl olduðunu iddia edebilir. Bu haklar. Ücret miktarý esas mukavelede tayin edilmemiþse umumi heyetçe tayin olunur.HALLER: Bu haklardan birinin tercihi birinci fýkra hükmüne aykýrý harekette bulunan azadan baþka azalara aittir. þirketi temsile ve þirket iþlerini görmeye memur olan kimselerden iþlerin gidiþi veya muayyen bazý iþler hakkýnda izahat istemek hakkýný haizdirler Ýdare meclisi. defter ve dosyalarýn kendisine ibrazýna dahi karar verebilir. ilgili olduðu muamele yüzünden þirketin husule gele ararýný tazmine mecburdur.Ýdare meclisi azalarý þahsi menfaatlerine veya 349 uncu maddede sayýlan yakýnlarýnýn menfaa lerine taalluk eden hususlarýn müzakeresine iþtirak edemezler. MÜZAKERELERE ÝÞTÝRAK EDÝLMEMESÝ: 1. zikredilen ticari muamelelerin yapýldýðýný veyahut idare meclisi azasýnýn diðe ir þirkete girdiðini sair azalarýn öðrendikleri tarihten itibaren üç aylýk ve herhalde vukula n itibaren bir yýllýk müruruzamana tabidir.Madde 332 Her aza.Ma dde 333 A . 330 uncu maddenin 2 nci fýkrasýndaki halde bu cihet teklifi tesb it eden kaðýda yazýlýr.Böyle bir husus müzakere kon usu olunca.REKABET YASAÐI: A .Ýdare meclisi toplantýlarýnda azalar. Kararlarýn muteberliði yazýlýp imza edilmiþ olmasýna baðlýdýr. ilgisini kurula bildirmeye ve keyfiyeti o toplantýnýn zaptýna yazdýrmaya mecburdur. ayný nev ticari muamelelerle meþgul bir þirkete mesuliyeti tahdidedilmemiþ olan ortak sýfatiyle de giremez. Ancak aþaðýda yazýlý hallerde gerek þirkete gerek münferit pay sahiplerine ve þ et alacaklýlarýna karþý müteselsilen mesuldürler.Madde 335 Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur. V . 3. MESULÝYET: .Madde 334 - Ýdare Meclisi azalarýndan biri umumi heyetin müsaadesini almaksýzýn þirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendi veya baþkasý hesabýna yapamýyacaðý gibi.nmasý ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin zapta yazýlmasý ve rey s ahibi tarafýndan imzalanmasý lazýmdýr. idare meclisinin toplantýya davet edilmesini reisten yazýlý olarak istiye bilir. Ayný hak diðer taraf için me cut deðildir. Bu hükme aykýrý harekette bulunan idare meclisi azasýndan þirket tazminat iste mekte veya tazminat yerine yapýlan muameleyi þirket namýna yapýlmýþ addetmekte ve üçüncü þahý akdolunan mukavelelerden doðan menfaatlerin þirkete aidiyetini talebetmekte. HUZUR HAKKI: Bu hükümlere aykýrý hareket eden aza. içlerinden bir inin muayyen bir hususa dair yaptýðý teklife diðerlerinin yazýlý muvafakatleri alýnmak sureti le de verilebilir.Madde 330 - . ilgili aza. 3.Ýdare meclisi azalarý þirket namýna yapmýþ olduklarý mukavele ve muamelelerden dolayý þahsa ul olamazlar.ÞÝRKETLE MUAMELE YAPMAK YASAÐI: 2.Madde 336 .Madde 331 Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadýkça idare meclisi kararlarý. AZALARIN HAKLARI: .

gereði gibi veya hiç yerine getirmemiþ olmasý halin idare meclisi azasýnýn mesuliyetlerine ait hükümler gereðince þirkete. 3.Madde 342 Müdürler aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde idare meclisince tayin ve azlolunur. mesuliyetin ancak ilgili azaya yükletilmesi lazým gelip o mu meleden dolayý müteselsilen mesuliyet cari olmaz. Ancak azlýðýn reyiyle dava açýlmasý halinde murakýplar dýþýnda bir vekil tayin edebilir.Madde 340 E . VI .ÞÝRKET NAMINA AÇILACAK DAVA: 1.MÜDÜRLER: Þirket muamelelerinin icra safhasýna taalluk eden kýsmý. idare meclisi azalarý aleyhine dava açýlmasýna karar verirse yahut dava açýlmam asýna karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri dava açýlmasý reyinde bulunursa. B . 2. Murakýplarýn ve al arýn vekilinin mesuliyeti hakkýndaki hükümler mahfuzdur.YENÝ TAYÝN EDÝLEN AZALARIN MESULÝYETÝ: Yukarki maddeler gereðince müteselsil mesuliyeti mucibolan muamelelerde bir kusuru o lmadýðýný ispat eden aza mesul olmaz. Umumi heyetten çýkan kararlarýn sebepsiz olarak yerine getirilmemesi. Dava açýlmasý reyinde bulunan pay sahipleri hiss senetlerini þirketin zarar ve ziyanýna karþý teminat olarak davanýn sonuna kadar merhun k almak üzere muteber bir bankaya yatýrmaya mecburdurlar. murakýplara aittir. bu karar veya talep tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur.Madde 337 1. yanlýþ zehap uyandýraca desiseler kullanmak veya hakikate aykýrý beyanda bulunmak suretiyle üçüncü þahýslarý aldatan e meclisi azasý sebebiyet verdiði zarardan þahsan mesul olur. MESULÝYET: Þirket namýna dava açmak.Yeni seçilen veya tayin olunan idare meclisi azalarý.Madde 341 F . Daðýtýlan ve ödenen karpaylarýnýn hakiki olmamasý. esas mukavele veya umumý heyet ve ya idare meclisi karariyle idare meclisi azasýndan veya ortaklardan olmýyan bir müdüre t evdi edildiði takdirde.M adde 338 Aksi halde seleflerinin mesuliyetlerine iþtirak ederler. seleflerinin belli olan yolsuz muamelelerini murakýplara bildirmeðe mecburdurlar. müdür. Gerek kanunun gerek esas mukavelelerinin kendilerine yüklediði sair vazifeler in kasden veya ihmal neticesi olarak yapýlmamasý. C .Madde 339 D . idare meclisince tescil ve ilan ettirilir. 4.MESULÝYETTEN KURTULMA HALÝ: Þirketin hali hazýrdaki durumu hakkýnda. her ne þekilde olursa olsun. Kanunen tutulmasý gereken defterlerin mevcut olmamasý veya bunlarýn intizamsýz bi r surette tutulmasý. kanun veya esas mukavele yahut iþ görme þartlarýný tesbit eden r hükümlerle yükletilen mükellefiyetleri. Davanýn reddi halinde pay sahi pleri yalnýz þirkete karþý tazminat ile mükelleftirler. pay sahiplerine ve þir et alacaklarýna karþý mesul olur. ayin ve azil keyfiyeti.YANLIÞ BEYANLAR: 336 ve 337 nci maddelerin hükümleri gereðince idare meclisi azalarýna yükletilen mesuliyet hakkýnda 309 uncu madde hükmü de tatbik olunur. TAYÝNÝ VE AZLÝ: . Bu müddet geçirilmesiyle dava hakký düþmez. þirket. Beþ numaralý bentte yazýlý vazifelerden birisi 319 uncu madde gereðince idare meclisi azalarýndan birine býrakýlmýþsa. 315 inci madd enin birinci fýkrasý hükmü de tatbik olunur.Madde 343 2. 5. hususiyle bu muamelelere muhalif rey vermiþ olup key fiyeti müzakere zaptýna yazdýrmakla beraber murakýplara hemen yazýlý olarak bildiren veyahut mazeretine binaen o muamelenin müzakeresinde hazýr bulunmýyan aza dahi mesul deðildir. Hisse senetleri bedellerine mahsuben pay sahipleri tarafýndan vukubulan ödeme lerin doðru olmamasý.ORTAKLARIN VE ÞÝRKET ALACAKLILARININ TAZMÝNAT DAVASINA AÝT DÝÐER HÜKÜMLER: Umumi heyet. Bu esas aykýrý bir þartýn esas mukaveleye konmasý veya müdü meclisinin emri ve nezareti altýnda bulunmasý mesuliyeti bertaraf edemez.

birden çok ise. çeþitli bazý muayyen muameleleri ifaya mezun olmak üzere baþkalarýný tevkil edebili fakat müdürlük vazifesini devredemezler. Bu talebin mahkemece kabul edilebilmesi için iddia olunan hususlar hakkýnda kafi delil ve emare gösterilmesi lazýmdýr. son iki yýl içinde þirketin kuruluþuna veya idare muamelelerine mütaalik bir suiistimalin vuku bulduðunu veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine önemli bir surette aykýrý hareket edild iðini iddia ettikleri takdirde. SEÇÝLME MANÝLERÝ: Murakýplar. Þu kad ar ki. Vazifeleri b iten idare meclisi azalarý. Bu talep reddolunduðu takdirde lüzumlu masraflarý peþin ödemek.Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde müdürler. Umumi heyetin toplantý vaktinden itibaren en az altý ay önceden beri esas sermayen in en az onda birine muadil paylara sahip olduklarý sabit olan pay sahipleri. müdürlerin sebebiyet verdikleri zararlardan mesul deðildirler. þirketin bu yüzden gördüðü zarardan dolayý müteselsilen mesuldürler. umumi heyet tarafýndan her vakit azil ve yerlerine diðer kimseler tayin ed ilebilir. 3. Hususi murakýp tayini talebi mahkemece reddolunur ve murakýplarýn verecekleri rapo ra göre bu talebin haklý sebebe dayanmadýðý anlaþýlýrsa. seçilmiþlerse derhal çekilmeye mecburdurlar. Pa y sahipleri arasýndan seçilen müdür sebepsiz azli iddiasiyle tazminat istiyemez. ÝDARE MECLÝSÝ AZALARININ MESULÝYETÝ: I . Murakýp bir ise.SEÇÝM VE AZÝL: ÜÇÜNCÜ KISIM : MURAKIPLAR 1. Murakýplar ayný zamanda idare meclisi azalýklarýna seçilemiyecekleri gibi þirketin memuru dahi olamazlar. kötü niyetle hareket ettikleri ispat pay sahipleri. Mahkemece talep reddolunduðu veya tahkikat netice lerine göre iddia varit görülmediði takdirde kötü niyetle hareket ettiði ispat edilen pay sah pleri. dava neticesine kadar merhun kalmak üzere sahip olduklarý pay sen etlerini muteber bir bankaya tevdi etmek þartiyle mahkemeye müracaat hakkýný haizdirler. umumi heyetçe ibra edilmedikçe murakýplýða seçilemezler. idare meclisi azalarý ehil olmýyan müdürler tayin etmek veya onlarýn þirket için zarar olan iþ ve muamelelerine karþý müsamaha göstermek veya idare meclisinin salahiyetli olmadýðý uslara müdürleri mezun kýlmak suretiyle sebebiyet verdikleri zararlardan dolayý þirkete ka rþý 336 ncý madde hükmünce mesuldürler. UMUMÝ OLARAK: Anonim þirketlerde.Madde 347 - Umumi heyet bazý muayyen hususlarýn tetkik ve teftiþi için lüzumu halinde hususi murakýp seçe ilir. VAZÝFENÝN DEVREDÝLMEMESÝ: Ýdare meclisi azalarý. Pay sahipleri arasýndan seçilen murakýplar azillerinden dolayý tazminat istiye . Birden çok olan murakýplar bir heyet teþkil ederler. mesul olmaz.Madde 346 5. yarýsýndan bir fazlasýnýn Türkiye Cumhuriyeti vata daþý olmasý lazýmdýr. onun.Madde 345 4. HUSUSÝ OLARAK: Ýdare meclisi azalarýnýn usul ve füruundan biriyle eþi ve üçüncü dereceye kadar (Bu derece da kan ve sýhri hýsýmlarý murakýplýða seçilemezler.Madde 34 4 3. pay sahibi olan ve olmýyanlar arasýndan ilk defa bir yýl için kuruluþ umumi heyeti ve sonradan en çok üç yýl için umumi heyet tarafýndan seçilirler. beþten fazla olmamak üzere bir veya daha çok murakýp bulunur. 2. VAZÝFE MÜDDETÝ: Müdürler. idare meclisi azalarýnýn vazife müdd i aþan bir zaman için tayin olunamazlar ve onlar gibi her zaman azlolunabilirler. þirketin bu yüzden gördüðü zarardan müteselsilen mesuldürler. 338 inci madde gereðince bu baptaki kusura iþtirak et iði sabit olan aza. Müddetleri biten murakýplarýn tekrar seçilmeleri caizdir. bunlarý veya bilançonun gerçekliðini tahkik için hususi mura kýpler tayinini umumi heyetten isteyebilirler.Madde 348 Murakýplar.

þirketin iþ ve muamelelerini murakabe etmektir. bir maniden dolayý vazifelerini yapamýyacak halde bulunmasý. BÝR MURAKIPLIÐIN AÇILMASI: Murakýplarýn tayin ve azilleri. Þirketin idare meclisi azalariyle iþ birliði ederek bilançonun tanzim þeklini tayin etmek. hýrsýzlýk.Madde 355 3. þirketin idare meclisi azasý veya müdürleri aleyhinde murakýplara müracaat e debilir. Tahkikat neticesinde þikayet e . idare meclisinin tanzim ettiði bil ançoya ve sair hesaplara ve daðýtýlmasýný teklif ettiði kazançlara mütaallik idare meclisinin ceði rapor ve sair evrak hakkýndaki mütalaalarýný havi olmak üzere umumi heyete bir rapor ve rmekle mükelleftirler. 6. bun lardan mesul olanýn üstü olan makama ve idare meclisi reisine ve mühim hallerde umumi he yete ihbar ile mükelleftirler. Umumi heyet toplantýlarýnda hazýr bulunmak. 9. diðer murakýplar umumi heyetin ilk toplantýsýna kadar vazife yapmak üzere yerine b irisini seçerler. çekilmesi. 3. Murakýplar. her yýl sonunda þirketin hal ve durumuna. Tasfiye muamelelerine nezaret etmek. umumi heyeti n ilk toplantýsýna kadar vazifeli olmak þartiyle her münferit pay sahibinin veya idare m eclisi azalarýndan her birinin talebi üzerine þirket merkezinin bulunduðu yer mahkemesi tayin eder.Madde 352 6. 8. Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplantýlarýna iþtirakleri için gere ktiði bildirilen þartlarýn yerine getirilip getirilmediðini incelemek. 2. idare meclisi tarafýndan derhal ticaret siciline tesci l ettirilmekle beraber 37 nci madde hükmünce ilan ettirilir. 7. Böyle bir rapor alýnmadan umumi heyet bilanço hakkýnda bir karar ve remez. 10. vazifelerini ifa esnasýnda idare iþlerine ait olmak üzere öðrenecekleri n oksanlýk ve yolsuzluklarý veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine aykýrý hareketleri. Ýdare meclisi azalarýnýn kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamiyle riayet eylem elerine nezaret etmek. AZÝL: Bir murakýbýn.Madde 350 4. Murakýplarýn yukarda yazýlý murakabe salahiyetleri. Murakýp bir kiþiden ibaret olup da yukarda yazýlan hallerden birinin m evcudiyetine binaen yerine diðer bir kimsenin tayini gerekirse.mezler. ölümü. YILLIK RAPORUN TANZÝMÝ VE ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: Murakýplar zaruri ve müstacel sebepler çýktýðý takdirde umumi heyeti fevkalade toplantýya dav mecburdurlar. emniyeti suiistimal. En az ayda bir defa þirketin defterini inceliyerek rehin veya teminat. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sýk sýk ve ansýzýn þirket veznesini t iþ etmek.Madde 354 1. Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek. UMUMÝ OLARAK: II . 5. 4. 2.VAZÝFELERÝ: Murakýplarýn vazifeleri. sý veya hacir altýna alýnmasý gibi bir sebeple vazifelerinin sona ermesi ve aðýr hapis cezas iyle veya sahtekarlýk. dolandýrýcýlýk suçlarýndan dolayý mahk alinde. Þirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayýtlarýn intizamla tutulmasýný saðla ak maksadiyle hiç olmazsa altý ayda bir defa þirketin defterlerini incelemek. Ýdare meclisinin ihmali halinde adi ve fevkalade olarak umumi heyeti toplan týya davet etmek. UMUMÝ HEYETÝN FEVKALADE TOPLANTIYA DAVETÝ: Her pay sahibi. Hususiyle murakýp lar þu vazifelerle mükelleftirler:Madde 353 - Murakýplar. yahu t þirketin veznesinde hýfzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kýymetli evr akýn mevcut olup olmadýðýný tahkik ve kayýtlara tatbik eylemek.Madde 351 5. Murakýplar bu müracaatlarý tahkika mecburdurlar. esas mukavele veya umumi heyet k ararý ile tahdit olunamaz. bunu. TESCÝL VE ÝLAN: 1.

temsile salahiyetli zily ed malik yerine ve onun menfaatine olarak rey hakkýný kullanmaya salahiyetli sayýlýr.TOPLANTIYA ÝÞTÝRAK HAKKI: 1. BÝLANÇO: Pay sahiplerinden her biri. ÞÝKAYETLERÝ TAHKÝK: Murakýplar idare meclisi toplantýlarýnda müzakere ve reye iþtirak etmemek þartiyle hazýr bulu abilirler ve münasip gördükleri teklifleri idare meclisi ve umumi heyetin fevkalade to plantýlarý gündemlerine ithal ettirebilirler. hesaplarýn tasdik ve kazancýn daðýtýlmasý gibi þirket iþler aallik haklarýný umumi heyet toplantýlarýnda kullanýrlar. ÝDARE MECLÝSÝNÝN TOPLANTILARINA ÝÞTÝRAK: 1.Madde 357 Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil paylara sahip olduklarý sure tte. Bu mesuliyet hakkýnda 309 ve 341 inci maddeler hükümleri tatbik olun ur.dilen hadisenin gerçekliði sabit olursa keyfiyet murakýplarýn yýllýk raporuna yazýlýr. 2. pay sahibi ol mýyan üçüncü bir þahýs vasýtasiyle de kullanabilir. menfaatlerini hakkaniyete uygun bir þekilde göz önünde tutarak hareket etmemiþ olmasýndan dolayý malike karþý mesuldür. hakký olmýyan kimselerin umumi heyet toplantýsýna iþtirak .Madde 360 - Rey hakkýna mütedair tahditlerden birini tesirsiz býrakmak maksadiyle hisse senetlerin in.Madde 359 2. Bunu ispat maksadiyle hamile yazýlý hisse senetlerinin sahiple ri rey haklarýný umumi heyette kullanabilmek için hisse senetlerini veya bunlara mutas arrýf olduklarýný gösteren vesikalarý toplantý gününden bir hafta önce þirkete tevdie mecburd Hamile yazýlý hisse senetleri rehin veya tevdi edilmiþ yahut ariyet olarak baþka bir kim seye býrakýlmýþ olduðu takdirde malik ve zilyed arasýndaki münasebetlerde rey hakkýnýn kullan kýmýndan aþaðýdaki hükümler caridir: 1. SUÝÝSTÝMAL: 1. ÝHTÝMAM DERECESÝ: A . UMUMÝ OLARAK: Pay sahipleri. intifa hakký sahib i tarafýndan kullanýlýr. Nama yazýlý hisse senetleri için temsil salahiyetinin yazý ile verilmesi þarttýr. murakýplar bu müracaat hakkýndaki fikir ve mütalaalarýný raporlarýnda bildirmeye ve lüzu dükleri halde umumi heyeti derhal fevkalade toplantýya davet etmeye mecburdurlar. Þu kadar ki. SIR SAKLAMA MÜKELLEFÝYETÝ: III . Rey hakký malike aittir. Ýkinci fýkraya dayanarak murakýplara müracaat edenlerin yukarýda yazýlý miktardaki hisse enetlerini muteber bir bankaya rehin olarak tevdi etmeleri lazýmdýr. umumi heyet toplantýlarýnda bu hakkýný bizzat kullanab ileceði gibi pay sahibi olan veya esas mukavelede hilafýna hüküm bulunmadýkça. vazifelerini yaptýklarý esnada öðrendikleri hususlarý münferit pay sahiplerine ve lara ifþa etmekten memnudurlar. kanun veya esas mukavele ile kendilerine yükletilen vazifelerini hiç veya gereði gibi yapmamalarýndan doðan zararlardan dolayý kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe müt lsilen mesuldürler. umumi heyette rey hakkýný kullanmak üzere baþkasýna verilmesi caiz deðildir. Hamile yazýlý bir hisse senedinin zilyedi bulunduðunu ispat eden kimse þirkete karþý rey hakkýný ku nmaya salahiyetlidir. organlarýn tayini. 2. Temsil salahiyeti ayrý bir senede yazýlmýþ olmak þartiyle. Üzerinde intifa hakký bulunan bir hisse senedinden doðan rey hakký. intifa hakký sahibi. Bu senetler umu mi heyetin ilk toplantýsýnýn sonuna kadar bankada kalýr.Madde 358 - Murakýplar. 5.Madde 3 4.AZALIK: DÖRDÜNCÜ KISIM : UMUMÝ HEYET I .MESULÝYETÝ: Murakýplar.Madde 361 Rey hakkýný haiz olan pay sahibi.

II . þüpheli gördükleri noktalara murakýplarýn dikkat nazarlarýný çekmeye ve lüzuml tý istemiye salahiyetlidirler. Her pay sahibi masrafý þirkete ait olmak üzere kar ve zarar hesabiyle bilançonun bir suretini istiyebilir.DAVET: Þirketin ticari defterleriyle muhaberatýnýn tetkiki yalnýz umumi heyetin açýk bir müsaade i veya idare meclisinin karariyle mümkündür. umumi heyeti fevkala de toplantýya davet etmesi veya umumi heyetin zaten toplanmasý mukarrer ise müzakeresi ni istedikleri maddeleri gündeme koymasý mecburidir. Madde 362 - Pay sahipleri. meydana gelecek zararlardan þirkete karþý mesul olduðu gibi þirketin þika yeti üzerine.etmelerine karþý idare heyeti nezdinde itiraz edebileceði gibi itirazýný umumi heyet zaptýna da yazdýrabilir.ÝDARE MECLÝSÝ VE MURAKABE HEYETÝ: Yýlda birkaç kere kazançlarýný daðýtan anonim þirketlerde her daðýtma için. Umumi heyet. Pay defterine kaydedilen nama yazýlý hisse senedi sahiplerine ayrýca tebligat yapýlýr. þirkete ait iþ sýrlarýný. hem idare meclisine. 2. idare meclisine ve fevkalade toplantýlara davet. yýllýk rapor ve safi kazancýn nasýl daðýtýlacaðý hususundaki te murakýplar tarafýndan verilecek raporla birlikte umumi heyetin adi toplantýsýndan en az on beþ gün önce þirketin merkez ve þubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur. hem de 355 inci madde gereðince murakýplara aittir.Madde 365 Þirket sermayesinin en az onda biri deðerinde paylara sahip olan kimselerin gerektir ici sebepleri bildiren yazýlý talepleri üzerine idare meclisinin. umumi heyeti davet lazýmdýr. bir yýla kadar hapis veya beþ yüz lirad an on bin liraya kadar adli para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandýrýlýr. B . 2.TOPLANTILAR: 1. her hangi bir zarar umulmasa dahi. DAVETE SALAHÝYETLÝ OLANLAR: Umumi heyeti adi toplantýya davet. sonrada aklýk hakkýný zayi etmiþ olsa dahi.AZLIK: . bu kararýn iptalini mahkemeden istiyebilir. TÝCARÝ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA MÜKELLEFÝYETÝ VE CEZA: I . bilanço. Pay sahiplerinin malumat alma hakký esas mukavele ile veya þirket organlarýndan bi rinin karariyle bertaraf veya tahdidedilemez. Hamile yazýlý hisse senetleri ihracedilmiþ ise yukarda adý geçen vesikalarýn pay sahiple rine açýk bulundurulduðu keyfiyeti 37 nci maddede anýlan gazeteden baþka esas mukavele ile muayyen þekilde dahi ilan olunur. Bu mecburiyeti yerine getirmiyen ortak.Madde 363 Bunlardan kar ve zarar hesabý.MALUMAT ALMA HAKKI: Kar ve zarar hesabý. UMUMÝ OLARAK: Umumi heyetler adi ve fevkalade olarak toplanýrlar. davalý þirket bu iþtirakin karara müe ssir olmadýðýný ispat ederse talep reddolunur.Madde 366 B . hiçbir ortak þirketin iþ sýrlarýný öðrenmeye sal ir. lüzumu halinde fevkalade toplantýya davet olunur. Her ortak. Bu talep hakkýný haiz kimselerin sa hip olmalarý gereken paylarýn miktarý esas mukavele ile daha az bir miktara indirilebi lir. Adi toplantý her hesap devresi s onundan itibaren üç ay içinde ve en az yýlda bir defa olur. Ýncelenmesine müsaade edilen defter ve vesika lardan öðrenilecek sýrlar hariç olmak üzere. her ne suretle olursa olsun öðrenmiþ olduðu. Þu kadar ki. daima gizli tutmaya mecburdur. Bu toplantýda 369 uncu madde g ereðince müzakere gündemine konulmasý gereken hususlar müzakere olunur.Madde 364 A . bilanço ve yýllýk rapor. Umumi heyet toplantýsýna iþtirake salahiyeti olmýyan kimseler bir karara iþtirak etmiþ b ulunuyorlarsa pay sahiplerinin her hangi birisi önceden itiraz etmemiþ olsa bile. toplantýdan itibaren bir yýl müdd tle pay sahiplerinin emrine amade kalýr.

mahkemenin izni yazýlmak lazýmdýr. Ýdare meclisi azalariyle murakýplarýn ücret ve aidatlarý mukavelede muayyen deðilse t ayini. esas mukavelede gösterilen þekil ve surette ve her ha lde 37 nci maddede anýlan gazete ile ilan ve toplantý günleri dahi olmamak üzere. Müddetleri sona ermiþ olan idare meclisi azalariyle murakýplarýn tekrar seçilmeleri veya deðiþtirilmeleri. Lüzumlu görülen sair hususlar.BÜTÜN PAY SAHÝPLERÝNÝN HAZIR OLMASI: Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde umumi heyet. UMUMÝ OLARAK: Her hisse senedi en az bir rey hakký verir. aralarýndan biri itirazda bulunmadýðý takdirde umumi eyet toplantýlarýna dair olan diðer hükümler mahfuz kalmak þartiyle toplantýya davet hakkýnda merasime riayet etmeksizin de umumi heyet olarak toplanabilirler. Mahkemeye mürac aat halinde dahi 356 ncý maddenin son fýkrasý tatbik olunur.Madde 368 - Umumi heyeti toplantýya davete dair olan ilan veya davet mektuplarýnda gündemin gösteril mesi lazýmdýr.REY HAKKI: C .Pay sahiplerinin yukarýki maddede yazýlý talepleri idare meclisi ve 355 inci madde ger eðince murakýplar tarafýndan nazara alýnmadýðý takdirde þirket merkezinin bulunduðu yerdeki m e adý geçen pay sahiplerinin talebi üzerine umumi heyeti toplantýya davete veya istedikl eri hususu gündeme koymaya kendilerini salahiyetli kýlabilir. 2. þirket merkezinin bulunduðu yerde toplantýya davet edilir. DAVETÝN ÞEKLÝ: Umumi heyetin toplantýya daveti. Þirketin bilanço ve kar zarar hesabýný ve kazancýnýn daðýtýlmasý hakkýndaki teklifleri veya deðiþtirilecek þekilde kabul yahut reddi. kendisi veya karý ve kocasý yahut usul ve füruu ile þirket arasýn .NÝSAP: I . Toplantýya davete veya gün deme eklenen hususlara mütaallik ilana.Madde 373 Pay sahiplerinden hiçbiri. müzakere yapmaya ve karar vermeye salahiyetlidirler. Senetleri nama yazýlý olan pay sahipleri le önceden þirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahýný bildiren pay sahiplerine. 4. 3.MAHKEMENÝN ÝZNÝ: A . Bu esasa aykýrý olmamak þartiyle hisse senet lerinin maliklerine vereceði rey hakkýnýn sayýsý esas mukavele ile tayin olunur. temsil ettikleri sermayenin miktarý ne ol ursa olsun.KARARLAR: 1.GÜNDEM: Bütün paylarýn sahip veya temsilcileri. taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantý günü bildirilir.Madde 367 C . Esas mukaveleye göre umumi heyetin muayyen zamanlarda yapacaðý adi toplantý gü demine þunlar konur:Madde 369 B . toplan tý vaktinden en az iki hafta önce yapýlmak lazýmdýr. II .TOPLANTI YERÝ: Umumi heyetler bu kanunda veya esas mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere þirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuriyle toplanýrlar. Ýdare meclisi ve murakýplar tarafýndan verilen raporlarýn okunmasý.Madde 372 III .Madde 371 Böyle bir toplantýda bütün pay sahip veya temsilcileri hazýr olmak þartiyle umumi heyeti n vazifelerinden olan hususlar müzakere edilerek karara baðlanabilir. C . Gündemde gösterilmiyen hususlar müzakere olunmaz. Ýlk toplantýda bu nisap hasýl olmadýðý takdirde tekrar toplantýya davet edilirle inci toplantýda hazýr bulunan pay sahipleri.UMUMÝ OLARAK: 3. 5.Madde 370 1.

Madde 374 Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduðu takdirde bunlar ancak bir temsil ci marifetiyle rey haklarýný kullanabilirler. IV . Bununla beraber bilançod bazý hususlar belirtilmemekte veyahut bilanço þirketin gerçek durumunun görülmesine mani ya nlýþ bir takým hususlarý ihtiva etmekte ise. keyfiyet 368 inci maddede yazýlý üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur. UMUMÝ OLARAK: Þirket iþlerinin görülmesine her hangi bir suretle iþtirak etmiþ olanlar. kanun veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet e aslarýna aykýrý olan umumi heyet kararlarý aleyhine.Madde 379 - Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararý.daki þahsi bir iþe veya davaya dair olan müzakerelerde.MUTEBERLÝK ÞARTLARI: 1. Bununla beraber a zlýðýn talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar müzakerelerin geri býrakýlmasý t bolunabilmek için bilançonun itiraza uðrayan noktalarý hakkýnda gereken izahatýn verilmemiþ o masý þarttýr. aksine sarahat olmadýðý takdirde. Bu yasaðýn murakýplara þümul II . ad ve soy adlariyle ikametgahlarýný ve pay miktarýný gösteren ve reis tarafýndan imza edilen bir cetve l tanzim olunarak ilk reylerin toplanmasýndan önce hazýr olanlarýn görebilecekleri bir yer e asýlýr. tarihlerinden itibaren üç ay içinde þirk .Madde 375 Umumi heyetin toplantý anýnda hazýr bulunan pay sahibi veya temsilcilerinin. idare meclisi azalarýnýn ibrasýna ait kararlarda rey hakkýný haiz deðildirler.Aþaðýda yazýlý kimseler. idare meclisi azalariyle müdürler ve murakýplarýn ibrasýný tazammun eder. 2. MAHRUMÝYET: 1.Madde 378 III . 2. idare meclisi azalariyle müdürler ve murakýplar. Ýdare meclisi bu zaptýn noterce tasdikli bir suretin derhal ticaret sicili dairesine vermekle beraber bu zabýt münderecatýndan tescil ve i lana tabi hususlarý tescil ve ilan ettirmekle mükelleftir. esas mukavelede tayin edilmed iði takdirde umumi heyetçe seçilir.KARARLARIN ÝPTALÝ: .Madde 380 2. UMUMÝ OLARAK: Kararlarýn muteber olmasý için zabýtlarýn 297 nci maddede gösterilen esaslar dairesinde tutulmasý þarttýr. bilançonun tasdikiyle ibra edilmiþ olmazlar.Madde 377 3. ayný zamanda verilen kararlar ve yapýlan seçimlerle pay sahiplerinin vaký beyanlarý geçirilmek üzere bir zabýt tutulmasýný saðlar. rey hakkýný kullanamaz. ÝBRA: 1. MÜZAKERENÝN BAÞKA BÝR GÜNE BIRAKILMASI: Kararlar. mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir.MÜZAKERELER: Ýdare meclisi. ekseriyetin veya þirket sermayesinin onda birine sahip olan azlýðýn talebi üzerine bir ay sonraya býrakýlýr. Toplantýda hazýr bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyad larýný gösteren 376 ncý maddedeki cetvel ile toplantýya davetin usulü dairesinde cereyan ett iðini ispat eden vesikalar zapta baðlanýr. CETVEL: Bilançonun tasdiki hakkýndaki müzakere. ÞARTLAR: V . Umumi heyet toplantýsýna reislik edebilecek kimse.Madde 376 Ýdare meclisi.KARARLARIN TESÝRÝ: Umumi heyet tarafýndan verilen kararlar toplantýda hazýr bulunmýyan veyahut muhalif rey veren pay sahipleri hakkýnda dahi muteberdir. pay sahiplerinin toplantýya ve müzakerelere iþtirak etmek ve rey haklarýný ku llanmak salahiyetleri bulunup bulunmadýðýnýn tesbiti için gereken tedbirleri alýr. Adý geçen vesikalarýn münderecatý zabýtta açýkland nlarýn ayrýca baðlanmasýna lüzum yoktur.

SUÝNÝYETLE ÝPTAL DAVASI AÇANLARIN MESULÝYETÝ: I .Madde 382 1.K. Ýptal davasýnýn açýlmasý keyfiyetiyle duruþmanýn yapýlacaðý gün.Madde 384 4. 3. Toplantýda hazýr bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti zapta geçirten vey a reyini kullanmasýna haksýz olarak müsaade edilmiyen yahut toplantýya davetin usulü daire sinde yapýlmadýðýný veyahut gündemin gereði gibi ilan veya teblið edilmediðini yahut umumi he oplantýsýna iþtirake salahiyetli olmýyan kimselerin karara iþtirak etmiþ bulunduklarýný iddia en pay sahipleri. davalar birleþtirilerek görülür. bütün pay sahiplerinin ittifaký þarttýr./3. kar payý almak ve tasfiye neticesine iþtir ak etmek gibi haklardýr.merkezinin bulunduðu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davasý açabilirler:Madde 381 Yukarki madde hükmüne dayanarak umumi heyet kararý aleyhine iptal davasý açýldýðý takdirde ma idare meclisi azalariyle murakýplarýn reyini aldýktan sonra. Birinci fýkrada yazýlý üç aylýk hak düþüren müddetin sona ermesinden önce duruþmaya baþla fazla iptal davasý açýldýðý takdirde. Esas mukavelenin deðiþtirilmesi için yapýlan toplantýda.) 4.) . ÝLAN VE TEBLÝÐ: Umumi heyet esas mukavelenin deðiþtirilmesi için toplantýya davet edildiði takdirde deðiþ klik metninin asýl metin ile birlikte 368 inci maddede yazýlý olduðu üzere ilaný ve ilgilile re tebliði lazýmdýr. münferit pay sahi rinin bu sýfatla haiz olduklarý müktesep haklarda rýzalarý olmaksýzýn hiçbir deðiþiklik yapýl e 385 - Madde 386 . Teminatýn mahiyet ve miktarýný tayin mahkemeye aittir.3585/1 md. iptal davasý açmak. 2. aleyhine iptal davasý açýlan k ararýn icrasýnýn geri býrakýlmasýna karar verebilir. Madde 389 . ÝPTAL KARARININ TESÝRÝ: Umumi heyetin kararý aleyhine suiniyetle iptal davasý açýldýðý takdirde davacýlar bu yüzden þ uðradýðý zararlardan müteselsilen mesuldürler. husu iyle azalýk. rey kullanmak.4884 S.) Müktesep haklar. 2. MÜKTESEP HAKLAR: Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde umumi heyet aþaðýdaki maddelerde bildirilen þa dairesinde esas mukavelenin bütün hükümlerini deðiþtirebilir. TOPLANTI VE KARAR NÝSABI Þirketin tabiyetini deðiþtirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini artýrmak hususunda ki kararlar için. esas mukavelede aksine hüküm olsa da i her hisse senedi ancak bir rey hakký verir.Madde 387 3. Mahkeme þirketin talebi üzerine þirketin muhtemel zararýna karþý davacýlarýn teminat göst ine karar verebilir. Þu kadar ki.Madde 383 3. idare heyeti tarafýndan lunur.(Deðiþik madde: 16/06/1989-3585/2 md. katileþtikten sonra bütün pay sahipleri hakkýnda hüküm ifade eder Ýdare meclisi bu ilanýn bir suretini derhal ticaret siciline kaydettirmeye mecburdu r.ESAS MUKAVELENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: 1.(Deðiþik madde: 11/06/2003 . kanun veya esas mukavele hükümlerine göre umumi heyet ve idare mecl isi kararlarýna tabi olmýyan yahut umumi heyetin toplantýlarýna iþtirak hakkýndan doðan. 2. Kararlarýn infazý idare meclisi azalariyle murakýplarýn þahsi mesuliyetlerini mucip olduðu takdirde bunlarýn her biri.(Deðiþik madde: 16/06/1989 . REY HAKKI: Madde 388 . Ýdare meclisi. md.UMUMÝ OLARAK: D . KARARIN ÝCRASININ GERÝ BIRAKILMASI: Kararýn iptaline dair ilam.

Madde 390 6. Hususiyle para sermay esinin dörtte birinin yatýrýlmasýna ait hüküm ile ayýn nevinden bir sermayenin konmasý. 5. 389 uncu maddenin iki ve üçüncü c esi hükümleri bu toplantýlar hakkýnda da tatbik olunur. münferit ortakl ara ve üçüncü þahýslara karþý müteselsilen mesuldürler. Ýkinci ve üçüncü fýkralara göre toplanan umumi heyetin kararlarý mevcut reylerin ekseriye le verilir. Hey et azasýndan herhangi birisi de çaðýrabilir. þirkete. 3 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fýkralarý hükümlerine tabidir. 368 inc addeye uyulmak suretiyle en geç bir ay içinde ikinci bir toplantý yapýlabilir. Bu hususi toplantýda müzakere ve karar nisabý. ÝZAHNAME: Umumi heyetin esas sermayenin artýrýlmasýna mütaallik kararýnda aksine þart olmadýkça pay sah erinden her biri yeni hisse senetlerinden þirket sermayesindeki payý ile mütenasip mik tarýný alabilir.Madde 393 Esas sermayenin artýrýlmasý yukarýki hükümlere göre icra edilmemiþ ise bu husustaki muame er batýl ve bundan dolayý da idare meclisi azalariyle murakýplar. Ýþtirak taahhütnamelerine. 3.Madde 392 2. MUAMELELER: Esas sermayenin artýrýlan kýsmýna halk iþtirake açýkça davet olunduðu takdirde bu davet.Þirketin mevzuu veya nev'inin deðiþtirilmesine taalluk eden umumi heyet toplantýlarýnd a þirket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcileri nin hazýr bulunmasý þarttýr. sermayenin ar týrýlmasýna dair olan karardan ve kanunen bir izahname tanzimi lüzumlu olduðu takdirde bu izahname münderecatýndan bilgileri bulunduðuna ve yeni hisse senetlerinin halkýn açýkça iþtir ne arz olunduðuna dair kayýtlar konulur. Ýkinci topl antýda müzakere yapabilmek için. Birinci ve ikinci fýkralarda yazýlý hususlar dýþýndaki deðiþiklikler için yapýlacak umumi toplantýlarýnda þirket sermayesinin en az yarýsýna malik olan pay sahiplerinin veya temsil cilerinin hazýr bulunmalarý gerekir. Esas mukavelenin deðiþtirilmesine mütaallik umumi heyetçe verilen karar. esas sermayenin yarýsýna malik olan pay sahipleri veya temsilcil erinin hazýr bulunmasý gerekir.Madde 391 - Umumi heyet yeni hisse senetleri çýkarmak suretiyle esas sermayenin çoðaltýlmasýna karar ver diði takdirde. Muhtelif imtiyazlarý haiz mütaaddit nevi hisse senedi sahipleri mevcut olduðu takdirde. Ýdare meclisi pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedellerini ga . adý geçen pay sahipler inin yapacaklarý hususi bir toplantýda verecekleri diðer bir kararla tasdik olunmadýkça. Ýlk toplantýda sermayenin üçte ikisi temsil edilmediði takdirde. þirket sermayesinin en az üçte birine malik olan pay sahipl erinin veya temsilcilerinin hazýr bulunmasý yeterlidir. malla evralýnmasý ve hususi menfaatlerin saðlanmasý ile alakalý kararýn mevcudiyeti halinde bu hus uslara mütaallik hükümler tatbik olunur. Deðiþtirme kararý tescilden önc e hüküm ifade etmez. Bu heyeti idare meclisi veya murakýplar toplantýya çaðýrmaya mecburdur. i nfaz edilemez. ÝMTÝYAZLI PAY SAHÝPLERÝ GENEL KURULU Umumi heyetçe esas mukavelenin deðiþtirilmesine dair verilen karar imtiyazlý hisse s enedi sahiplerinin haklarýný ihlal edecek mahiyette ise bu karar.ESAS SERMAYENÝN ARTIRILMASI: Esas sermayeye karþýlýk olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe. Ýkinci topl antýnýn yapýlabilmesi için. umumi heyeti usulüne uygun olarak ikinci defa toplantýya çaðýrabilir. idar lisi namýna ortaklýðý temsile salahiyetli olan bir kimse tarafýndan imza olunacak bir izah name ile yapýlýr. ÞARTLAR: II . anonim þirketlerin kuruluþuna ait hükümler cari olur. e meclisi. umumi h eyetin kararýndan ayrý olarak adý geçen nevilerden her birine ait hisse senedi sahipleri nin de hususi bir toplantý yaparak karar vermeleri þarttýr. Ýlk toplantýda bu nisap hasýl olmadýðý takdirde. Bu hallerde kuruluþ esnasýnda verilmesi þart olan b ilirkiþi raporu idare meclisi tarafýndan verilir. umumi heyet yeni hisse senetleri çýkarmak suretiyle sermayenin artýrýlmasýna karar veremez. TESCÝL: 1. idare meclisi t arafýndan þirket merkezinin ve þubelerinin bulunduðu yerin ticaret siciline tescil ve eðer ilana tabi olan hususlar varsa onlar da ilan ettirilir.

. 11. Kararda bilirkiþi raporunun sonucu açýklanarak sermaye azaltýlmasýnýn ne tarzda y pýlacaðý gösterilir. Esas sermayenin artýrýlm asý keyfiyetinin tescilinden önce çýkarýlan hisse senetleri hükümsüzdür. aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva eder: 1. 12. Ýþtirak taahhüdünün ne zamana kadar lüzum ifade edeceði. 6. TESCÝL: 1.Madde 397 2. Þirketin ticaret unvaný ile merkezi. Þirketin ticaret siciline tescil olunduðu gün. idare mecli sinin talebi üzerine mahkemece tayin edilecek üç bilirkiþi tarafýndan verilecek müþterek bir aporla. Ayýn nev'inden sermaye ile devralýnacak mallar ve saðlanan hususi menfaatler. iþtirak doðan mükellefiyetler bakidir. Þirketçe malum olan alacaklýlara ayrýca davet mektuplarý gönderilir. Yeni hisse senetlerinin ne zamandan itibaren kar payýna hak kazandýracaklarý. Varsa intifa haklarý ile saðladýklarý menfaatler. 9.) Esas sermaye hiç bir suretle bu Kanunun 272 nci maddesi ile belirlenen asgari sermaye miktarýndan aþaðý indirilemez. Tazminat haklarý mahfuzdur.ESAS SERMAYENÝN AZALTILMASI: Bir þirket. 15 günden aþaðý olamaz. bu hakký tahdideden hükümler ve rüçhan haklarý. Murakýplarýn raporu ile beraber son kar ve zarar hesabiyle bilanço.KHK-559/8 md.Madde 398 Esas sermaye zararlar neticesinde bilançoda husule gelen bir açýðý kapatmak maksadiyle ve bu açýklar nispetinde azaltýlacak olursa idare meclisince alacaklýlarý davetten ve bun larýn haklarýnýn ödenmesinden veya temininden vazgeçilebilir. Þu kadar ki. YENÝ PAY ALMA HAKKI: Esas sermayenin artýrýlmasýna dair olan umumi heyet kararý. Umumi heyet esas sermayenin azaltýlmasýna karar verdikten sonra idare meclisi bu kar arý 37 nci maddede anýlan gazetede ve ayný zamanda esas mukavele ile muayyen þekilde üç defa ilan ederek 37 nci maddede anýlan gazetedeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde alacakla rýný beyan etmek suretiyle ödeme veya teminat istiyebileceklerini alacaklýlara bildirir. 4. ihraç fiyatý. ancak alacaklýlara verilen müddetin bitmesinden ve beyan edilen alacak larýn ödenmesinden veya temin edilmesinden sonra fiilen azaltýlabilir. KARAR: III . 4.) Bu hususta 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fý uygulanýr. Esas sermayenin halihazýr miktarý ve nelerden ibaret olduðu. þu kadar ki. 7. Yeni hisse senetleri ihracýna ait karar ve senetlerin tamamýnýn tutarý. Bu hususta yapýlacak ilanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma haklarýný kullanabilmeleri için tayin olunacak müddet. hisse senetlerinin itibari kýymetiyle nev'i ve çeþitleri ve varsa rüçhan haklarý.Madde 395 5. miktar ve nev'i. Esas sermayenin azaltýlmasýndan kayýtlara göre doðacak bir kazanç münhasýran itfalar için anýlabilir. Ýcabýnda ayýn nev'inden sermaye ve devralýnacak malla r hakkýndaki hususi kararlar da. Þirketin tahviller çýkarmak suretiyle yaptýðý istikrazlar. 2. 8. esas sermayenin azaltýlmasýna raðmen þirket alacaklýlarýnýn haklarýný tamamen karþýlý rda aktifler mevcut olduðu tesbit edilmiþ olmadýkça böyle bir karar verilemez. 10. esas sermayenin itibari kýymetine dair esas mukavelenin hükümlerinin deðiþtirilmesine karar verir. taahhüdedilen hisse senetlerin e ait zaruri olan ilk ödemelerin yapýlmýþ olduðunu tesbit eden umumi heyet kararý alýndýktan ra ticaret siciline tescil olunur. Ýdare meclisi ve murakebe heyetinin kuruluþ tarzý. 5. Son beþ yýl içinde daðýtýlan kar paylarýnýn nispet ve bedelleri. ticaret siciline bildirilir. Bu maddede yazýlý hususlarýn iþtirak taahhütnamelerine yazýlmasý halinde ayrýca bir izahn ye lüzum yoktur.zetelerle ilan eder. sermayesini azaltarak azaltýlan kýsmýn yerine geçmek üzere tamamen ödenecek yeni isse senetleri çýkarmak niyetinde deðilse umumi heyet. ALACAKLILARI DAVET: Esas sermaye. (Deðiþik fýkra: 24/06/1995 .Madde 394 Ýzahname.Madde 396 - (Deðiþik fýkra: 16/06/1989-3585/3 md. itibari kýy meti. 3.

þirkete karþý haklarýný ancak müþterek bir mümessil vasýtasiyle kullanabilirler.K. bir mümessil tayin etmedikleri takdirde þirketçe bunlardan birisine yapýlacak teblið heps i hakkýnda muteber olur. alacaklýlar.md. Þu kadar ki.ÝHDASI: B . Mübadele için þirkete geri verilmesi zýmnýnda yapýlan tebliðlere. vakýflar.md.K. geri verilmiyen senetle in iptal olunacaðý hususu da yazýlýr.5274 S.ÝNTÝFA SENETLERÝ: Umumi heyet.K. HÝSSE SENETLERÝNÝN BÖLÜNEMEMESÝ: Hisse senedi þirkete karþý bölünemez. belediye ve diðer kamu tüzel kiþileri. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduðu takd irde bunlar.ÝTÝBARÝ KIYMETÝ: 1. kurucular veya bunlara benzer bir sebeple þirket .) Pay sahipleri arasýnda Devlet. 397 nci maddelerde yazýlý þartlara riayet edilmiþ olduðunu göste vesikalar ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltýlmasýna dair karar ve sermayenin ge rçekten azaltýlmýþ olmasý keyfiyeti. 2./1. ticaret siciline kaydolunamaz.ÝMTÝYAZLI HÝSSE SENETLERÝ: (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S. sendikalar.K. hisse senetlerinin birleþtirilmesi her pay sahibinin muvafakat ine baðlýdýr. karar gereðince mübadeleye yetmezse bu senetler iptal olunarak bunlarýn mukabi linde verilmesi gereken yeni senetler satýlýp paylarýna düþen miktar þirkette saklanýr. þirketçe iptal edilebilir.(Deðiþik fýkra: 09/12/2004 . il özel ida resi. bunlarý çýkaran leri sahiplerine karþý müteselsilen mesuldürler. KARARIN ÝCRASI: A . esas sermaye miktarý ayný kalmak üzere esas mukaveleyi deðiþtirmek sureti yle hisse senetlerini itibari kýymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari kýymetleri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleþtirmek salahiyetini haizdir. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S./15. Bu kýymet ancak en az birer Yeni Kuruþ olarak yükseltile bilir. BEÞÝNCÝ KISIM : HÝSSE SENETLERÝ I .Madde 400 - Esas mukavele ile bazý nevi hisse senetlerine kar payý veya tasfiye halindeki þirket m evcudunun daðýtýlmasý ve sair hususlarda imtiyaz haklarý tanýnabilir. (Deðiþik fýkra: 09/12/2004 . Yukarýki fýkra hükmünce aykýrý olarak çýkarýlan hisse senetleri batýldýr. bedeli itfa ol unan paylarýn sahipleri. kooperatif ler ve bunlarýn üst kuruluþlarý bulunan anonim þirketlerde ve iþtiraklerinde.mad) *1* Hisse senetlerinin itiba rî kýymeti en az bir Yeni Kuruþtur. ilgili esas mukavele hükümleri bu sürenin dolduðu tarihte kendiliðinden geçersiz hal e gelir ve esas mukavelede öngörülen imtiyazlarýn tümü kanunen sona erer. kamu tüzel kiþi i ile kamuya yararlý dernek ve vakýflar lehine tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olm ak üzere./1. diðer pay sahiplerinden biri veya birkaçý lehine bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Müruruzaman hakkýnda 309 uncu maddenin son fýkrasý caridir.mad) *1* Þirketin müþkülleþmiþ olan malî vaziyet hý için hisse senetlerinin itibarî kýymeti en az bir Yeni Kuruþa kadar indirilebilir. II .5274 S.3.) Ýkinci fýkraya aykýrý esas mukaveleler.HÝSSE SENETLERÝ: Azaltma kararýnýn icrasý için hisse senetleri miktarýnýn mübadele veya damgalanmak sureti le veyahut diðer bir tarzda azaltýlmasýna lüzum görüldüðü halde yapýlan ihtara raðmen geri ve an hisse senetleri.Madde 401 Umumi heyet. bu mad denin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl * içinde anýlan fýkra hükmüne uygun hale ge Gerekli esas mukavele deðiþikliklerinin ve uyarlamalarýnýn bu süre içinde gerçekleþtirilmemes alinde. dernekler. esas mukavele gereðince veya esas mukaveleyi deðiþtirerek. Pay sahiplerinin mübadele olunmak üzere þirkete geri verdikleri hisse senetlerinin miktarý. Yukarýki fýkralarla 396. Bu fýkrada belirtilen miktar Bakanlar Kurulunca yüz katýna kadar artýrýlabilir. I ./15. UMUMÝ OLARAK: Madde 399 . 399 uncu madde hükmü mahfuzdur.

TEMERRÜT: Paylarýn bedelleri esas mukavelede baþkaca hüküm bulunmadýkça pay sahiplerinden ilan suretiy le istenir./30.UMUMÝ OLARAK: 2.NEVÝLERÝ: Nama yazýlý hisse senetleri sahiplerine bu davet ve ihtar taahhütlü mektubla yapýlýr. II .K.Madde 408 Ýdare meclisi bundan baþka mütemerrit ortaðý iþtirak taahhüdünden ve yaptýðý kýsmi ödemel larýndan mahrum etmeye ve yerine baþka ortak almaya ve kendisine verilmiþ hisse senedi varsa bunlarý iptal etmeye salahiyetlidir.Madde 402 - Ýntifa senedi sahiplerine azalýk haklarý verilemez. Þirketin tazminat haklarý mahfuzdur. ÖDEMEYE DAVET: Pay sahipleri sermaye olarak þirkete verdiklerini geri istiyemezler. Bu mükellefiyetleri n mahiyet ve þümulü hisse senetlerine ve ilmuhaberlere yazýlýr. Esas mukavele ile pay sahipleri temerrüt halinde cezai þart ödemeye mecbur tutulab ilirler.Madde 405 1. Ýntifa senetleri sahipleri.ÞÜMULÜ: D .DEVÝR YASAÐI: (Ek fýkra: 16/06/2009-5904 S.le ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdasýna karar verebilir. B .SERMAYE KOYMA BORCU: Pay sahibi.432 nci maddelere tabi bulunan bir heyet teþki l ederler. tasfiye p ayýna mütaallik haklarý mahfuzdur. 429 . Hisse senetlerinin devri þirketin muvafakatine baðlý olan hallerde esas mukavele h issedarlara esas sermayeye iþtirak borcundan baþka muayyen zamanlarda tekerrür eden me vzuu para olmýyan edalarda bulunmak mükellefiyetini de yükleyebilir.USUL: I . ancak. TEMERRÜDÜN HÜKÜMLERÝ: Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine getirmiyen pay sahibi ihtara lüzum olmaksýzýn te merrüt faizi ödemekle mükelleftir. . Ýptal edilen hisse senetleri ele geçirilem iyorsa iptal kararý 37 nci maddede yazýlý gazetede ve ayrýca esas mukavelenin derpiþ ettiði þ kilde ilan olunur.Madde 404 C . lehine intifa senetleri ihdas olunamaz. Þu kadar ki. I .HÜKÜMLERÝ: Ayýn karþýlýðý olan hisse senetlerinin þirketin tescilinden itibaren iki yýl geçmeden baþkala i hükümsüzdür.Madde 407 407 nci ay nin nci maddenin 2 ve 3 üncü fýkralarýnýn tatbiký için idare meclisi tarafýndan mütemerrit or maddede yazýlý gazete ile ve esas mukavelenin derpiþ ettiði þekilde ilan suretiyle bir zarfýnda ödemeye davet ve aksi halde haklarýndan mahrum ve cezai þartýn tahsil edileceði ihtar edilmesi þarttýr. intifa senetlerinin ihdasý esnasýnda daha aðýr hükümler konmuþ olmadý heyet kararlarýný mevcudun mutlak ekseriyetiyle verir. II. Bu gibi tali mükellefiyetler hakkýnda esas mukavele ile cezai þart kabul edilebilir. safi kazanca veya tasfiye n eticesine iþtirak yahut yeni çýkarýlacak hisse senetlerini alma haklarý tanýnabilir.mad) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre yapýlacak bölünmelerde bu hüküm uygulanmaz. hisse senetlerinin çýkarýlmasý sýrasýnda tayin olunan ve hisse senetlerinin itib ari kýymetine müsavi veya ondan yüksek olan pay bedelinden fazla bir þey ödemeye esas muka vele ile dahi mecbur tutulamaz.Madde 406 A .Madde 40 3 Ýlk esas mukavelede derpiþ edilmiþ olmadýkça kurucular.

ancak iþtirak taahhüdünden d etler baki kalýr. III . nama yazýlý senetlerin hamiline yazýlý senetlere çevrilmesi için de pay bedelinin ta mamen ödenmiþ olmasý þarttýr.Þirket bilhassa yeni pay sahibinin ödemeleriyle kapanmayan açýklarýn tazminini mütemerri t ortaktan istiyebilir.DEVÝR KABÝLÝYETÝ: 2.YIPRANMIÞ SENETLER: 1. NAMA YAZILI SENETLER: Nama yazýlý hisse senetleri. Hüsnüniyet sahiplerinin ta uzdur. TESCÝLDEN ÖNCE: Hamiline yazýlý hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazýlý ilmühaberler ancak al acaðýn devri hakkýndaki hükümlere göre devrolunabilir. esas mukavelede aksine hüküm olmadýkça devrolunabilir. ÝLMÜHABERLER: 1. nama yazýlý hisse senetleri sahiplerini ad. bundan doðan zararlardan mesuldür.Madde 411 3. esas sermaye miktarýný ve tescil tarihini. Bu senetler þirketin pay defterine kaydolunur . senet ka enmiþ olan miktarý da ihtiva etmesi þarttýr. II . Bedelleri tamamen ödenmemiþ olan paylar için hamile yazýlý hisse senetleri veya ilmühabe rler çýkarýlamaz.Madde 415 A . hamiline veya nama yazýlý olur. UMUMÝ OLARAK: Hisse senetleri. 2. senedin n evi ve itibari kýymetini ihtiva etmesi ve þirketin namýna imza etmeye salahiyetli olan lardan en az ikisi tarafýndan imza edilmiþ olmasý þarttýr. devir þirkete karþý ancak tarihinden itibaren hüküm ifade eder.Madde 414 Nama yazýlý hisse senetlerinin ayrýca sahiplerinin ad ve soyadýný.HÝSSE SENETLERÝ: 1. Ýmza damga veya mühür þeklinde ola eði gibi matbu dahi olabilir.Madde 409 - Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadýkça çýkarýlan hisse senetlerinin nev'i deðiþtirilebilir dar ki.HÝSSE SENETLERÝNÝN DEVRÝ: Hamiline yazýlý hisse senetlerinin devri þirket ve üçüncü þahýslar hakkýnda ancak teslim ile eder.Madde 413 Tescilden önce hisse senetleri çýkaran kimse. tedavülü mümkün olmýyacak derecede yýpranmýþ veya bozulmuþ o esas münderecatý ve ayýrdedici alametlerinin tereddütsüz anlaþýlmasý kabil bulunduðu takdirde ibi masraflarýný peþin ödemek þartiyle þirketten yeni bir senet ve ilmühaber istemek hakkýný ir. 419 uncu madde hükmü mahfuzdur.ÇIKARMA: Þirketin tescilinden önce çýkarýlan hisse senetleri hükümsüzdür. ikametgahýný. Þu kadar ki. SENETLERÝN ÞEKLÝ: Bir hisse senedi veya ilmühaber. E .Madde 412 - Hisse senetlerinin þirketin unvanýný. HAMÝLE YAZILI SENETLER: IV . DEÐÝÞTÝRME: Nama yazýlý hisse senetleri yerini tutmak üzere çýkarýlan ilmühaberlerin nama yazýlý olmasý l nlarýn devri nama yazýlý hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir. 2.Madde 416 Þirket. soyad ve adresleriyle bir pay deft .Madde 410 Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadýkça hisse senetlerinin nama yazýlý olmasý lazýmdýr. Bu hükme aykýrý olarak çýkarýlanlar hükümsüzdür.

erine kaydeder.Madde 417 Devir ciro edilmiþ senedin devralana teslimi ile olur. Þu kadar ki; devir, þirkete karþý ancak pay defterine kayýtla hüküm ifade eder. B - PAY DEFTERÝ: Þirket, devir keyfiyetini esas mukavelede derpiþ olunan sebeplerden dolayý pay defteri ne kayýttan imtina edebilir.Madde 418 Hisse senedinin yukarýki maddeye uygun olarak devredildiði ispat edilmedikçe devra lan pay defterine yazýlamaz. Ýdare meclisi, kaydýn yapýldýðýný hisse senedine iþaret eder. Þirkete karþý ancak pay defterinde kayýtlý bulunan kimse ortak sýfatýný haizdir. C - KAYITTAN ÝMTÝNA:

Bedeli tamamen ödenmemiþ nama yazýlý bir hisse senedini iktisap eden kimse, pay defterin e kaydedilmekle þirkete karþý geri kalan bedeli ödemek ve varsa tali borçlarý yerine getirme kle mükellef olur.Madde 419 Sebep gösterilmeksizin dahi kayýttan imtina olunabileceði þartýnýn esas mukaveleye konma sý caizdir. Hisse senedi karþýlýðýnýn tamamen ödenmemiþ olmasý halinde þirket teminat talep ve temina lmediði takdirde kayýttan imtina edebilir. Hisse senetleri, miras, karý - koca mallarýnýn idaresine ait hükümler veya cebri icra yoliyle iktisap edilmiþ ise teminat istenemiyeceði gibi kayýttan imtina olunamaz. Þu kad ar ki; idare meclisi azalarý veya ortaklar bu hisseleri borsa rayici, bulunmadýðý takdir de kayýt için müracaat tarihindeki hakiki deðeri üzerinden almaya talip olduklarý takdirde k ayýttan imtina olunabilir. D - KARÞILIKLARI TAMAMEN ÖDENMEMÝÞ OLAN HÝSSE SENETLERÝ:

A - TARÝFÝ: Þirketin kurulmasý veya esas sermayenin artýrýlmasý esnasýnda iþtirak taahhüdünde bulunan e hisse senedini baþkasýna devrettiði takdirde bedelin henüz ödenmemiþ olan kýsmý kendisinden tenemez; meðer ki, þirketin kuruluþu veya esas sermayenin artýrýlmasý tarihlerinden itibaren iki yýl içinde þirket iflas etmiþ ve hisse senedini iktisabeden kimse paydan doðan haklar dan mahrum edilmiþ olsun. Hisse senedini devreden kimse ikinci fýkra hükmüne tabi deðilse, iktisap edenin pay defterine kaydedilmesiyle borçlarýndan kurtulmuþ olur. ALTINCI KISIM : TAHVÝLLER

Anonim þirketlerin ödünç para bulmak için itibari kýymetleri eþit ve ibareleri ayný olmak üze larý borç senetlerine (Tahvil) denir.Madde 420 I - ÞARTLAR: B - TAHVÝL ÇIKARMA: 1. ÝKÝNCÝ ÇIKARMA:

Çýkarýlan tahvillerin bedelleri tamamen alýnmadýkça ikramiyeli veya ikramiyesiz yenileri çýka az.Madde 421 nonim þirketlerin çýkaracaklarý tahviller, esas sermayenin ödenen ve tasdik olunmuþ son bila nçoya göre mevcudiyeti anlaþýlan miktarýný aþamazMadde 422 - A. 2. EN ÇOK MÝKTAR: 3. UMUMÝ HEYET KARARI:

Madde 423 -(Deðiþik madde: 16/06/1989 - 3585/4 md.) Esas mukavele, tahviller çýkarýlmasýna müsait bulunsa bile, bu hususta umumi heyet tar afýndan karar verilmesi lazýmdýr. Bu kararýn muteber olmasý için 388 inci maddenin üçüncü fýk akere nisabýnýn ve son fýkrasýndaki ekseriyetin vücudu þarttýr. Umumi heyetçe verilen karar, cil ve ilan edilmedikçe infaz edilemez.

1. MAHKEMENÝN TASDÝKÝ: II - SATINALMA TAAHHÜTLERÝ: Madde 424 - (Mülga madde: 24/06/1995 - KHK - 559/13 md.) 2. ÝZAHNAME:

Tahvil çýkarmak için halka müracaat etmek istiyen idare meclisi, aþaðýdaki cihetleri ihtiva e en bir izahname neþrine mecburdur:Madde 425 -

Tahvillerin satýnalýnmasý taahhüdü yukarýki maddede anýlan izahnameyi ihtiva eden ve iki nüsh n ibaret varaka üzerine yazýlýp imzalanmak suretiyle yapýlýr.Madde 426 1. Þirketin unvaný, mevzuu, merkez ve müddetini; 2. Esas sermayenin miktarýný; 3. Esas mukavele tarihini ve bunda deðiþiklikler yapýlmýþsa bunlarýn da tarihiyle ilan e dildikleri tarihleri; 4. Þirketçe tasdik edilmiþ son bilançoya göre þirketin durumunu; 5. Çýkarýlmýþ ve çýkarýlacak tahvillerin itibari kýymetlerinin tutarýný ve bu kýymetlerin suretini ve her tahvilin itibari kýymetiyle verilecek faizinin miktarýný, nama yazýlý veya hamiline ait olduðunu ve tahvillerin itfa sureti ve zamanýný; 6. Tahvil çýkarýlmasýna dair umumi heyet kararýnýn tescil ve ilan tarihini; 7. Þirketin menkul veya gayrimenkulleri, evvelce çýkarýlan tahvillerden veya diðer bir sebepten dolayý rehnedilmiþ veyahut teminat gösterilmiþse bu cihetleri. Bu izahnamenin tahvillerin tedavül mevkiine çýkarýlmasýndan en az on beþ gün önce neþir v n edilmesi lazýmdýr. 3. TAAHHÜDÜN ÞEKLÝ: Tahvillere izahnamede zikri gereken hususlardan baþka tahvillerin ana sermaye ve f aizlerinin ödeme þartlarý ve varsa itfa planý yazýlmak lazýmdýr.Madde 427 III - TAHVÝLLERÝN ÞEKLÝ:

Tahvil çýkarýldýðý takdirde þirketçe nama yazýlý tahvillerin kaydýna mahsus bir defter tutulu 28 Tahvillerin þirket namýna imza etmeye salahiyetli olanlardan en az ikisi tarafýnda n imza edilmiþ olmasý þarttýr. Ýmza, damga veya mühür þeklinde olabileceði gibi matbu dahi ol r. IV - TAHVÝL DEFTERÝ: I - TOPLANTIYA DAVET: C - TAHVÝL SAHÝPLERÝNÝN UMUMÝ HEYETÝ: - Ýdare meclisi veya murakýplar, tahvil sahiplerini umumi heyet halinde icabýnda topla ntýya davet edebilirler. Tedavülde bulunan tahvillerin bedelleri tutarýnýn beþde birine sa hip olanlarýn talebi halinde de umumi heyeti toplantýya davete mecburdurlar. Tahvil sahiplerinin toplantýya daveti ve toplanma talebinde bulunanlarýn ihtiyaç halinde mahk emeden izin alma salahiyetleri þirket umumi heyetinin toplantýya daveti hakkýndaki hükümle re tabidir.Madde 429 Tahvil sahiplerinin umumi heyeti aþaðýdaki hususlar hakkýnda müzakere yapýp karar vermek sal ahiyetini haizdir:Madde 430 II - UMUMÝ HEYETÝN SALAHÝYETLERÝ:

ukarýki maddenin 1,2,3 ve 4 sayýlý bentlerinde yazýlý hususlara ait kararlarýn bütün tahvil s pleri hakkýnda muteber olmasý için tedavülde bulunan tahvillerin üçte ikisini temsil eden ta hvil sahiplerinin reyi þarttýr.Madde 431 - Y 1. Tahvil sahiplerine ait hususi teminatýn azaltýlmasý veya kaldýrýlmasý; 2. Faiz vadelerinden bir veya birkaçýnýn uzatýlmasý, faiz miktarýnýn indirilmesi veya öde þartlarýnýn deðiþtirilmesi; 3. Ýtfa müddetinin uzatýlmasý ve itfa þartlarýnýn deðiþtirilmesi; 4. Tahvil sahiplerinin alacaklarýna mukabil hisse senedi almalarýnýn kabul edilmes i;

5. Yukarýki hususlarýn icrasýna ve gayrimenkul teminatý azaltýlmasýna veya kaldýrýlmasýna muamelelerde tahvil sahiplerini temsil etmek üzere bir veya müteaddit temsilci tayi ni. III - EKSERÝYET: Tahvil sahipleri umumi heyetinin toplantýsýndan önce, idare meclisi tedavülde bulunan ta hvillerin bir cetvelini yaparak tahvil sahiplerinin görebilecekleri bir yere asar. Madde 432 5 inci bentte bahsolunan temsilcinin tayini için, mezkur tahvillerin yarýsýný temsil eden tahvil sahiplerinin reyi kafidir. IV - CETVEL: Bu kýsýmda yazýlý hükümlere aykýrý harekette bulunan idare meclisi azalarý, ilgililere karþý nraki maddeler hükümlerince mesuldürler.Madde 433 D - ÝDARE MECLÝSÝ AZALARININ MESULÝYETÝ: A - ÝNFÝSAH: YEDÝNCÝ KISIM : ANONÝM ÞÝRKETLERÝN ÝNFÝSAHI VE TASFÝYESÝ I - SEBEPLERÝ: 1. UMUMÝ OLARAK:

nonim þirketler þu sebeplerden biri ile münfesih olur:Madde 434 - A 1. Akdolunduklarý müddetin sona ermesi; 2. Þirket maksadýnýn husulü veya husulünün imkansýzlýðý; 3. Þirket sermayesinin 324 üncü madde gereðince üçte ikisinin zýyaý; 4. Pay sahiplerinin beþ kiþiden aþaðýya düþmesi; 5. Þirket alacaklýlarýnýn 436 ncý maddeye göre talepte bulunmasý; 6. Esas mukavelede bir fesih sebebi tayin edilmiþ ise onun tahakkuku; 7. Þirketin diðer bir þirketle birleþmesi; 8. Þirketin iflasýna karar verilmiþ olmasý; 9. (Deðiþik bent: 16/06/1989-3585/5 md.) 388 inci maddenin ikinci ve dördüncü fýkralarýna uygun olarak umumi heyetçe feshe karar verilmiþ olmasý. A - PAY SAHÝPLERÝ SAYISININ DÜÞMESÝ VEYA ORGANLARIN EKSÝKLÝÐÝ; 274 üncü madde ile 299 uncu maddenin son iki fýkrasý hükümleri mahfuzdur. 2. HUSUSÝ HALLER: Þirketin tescilinden sonra hakiki pay sahiplerinin sayýsý beþten aþaðýya düþer veya þirketin lüzumlu organlarýndan biri mevcut olmaz yahut umumi heyet toplanamazsa, pay sahiple rinden veya þirket alacaklýlarýndan birinin yahut Ticaret Vekaletinin talebi üzerine, ma hkeme þirketin durumunu kanuna uygun hale ifrað için münasip bir müddet tayin eder ve buna raðmen durum düzeltilmezse þirketin feshine karar verir.Madde 435 -

Þirketin alacaklýlarý esas sermayenin üçte ikisini kaybeden þirketin feshini dava edebilirle r. Ancak, davacýnýn alacaðýna karþý muteber teminat gösterilmesi halinde fesih kararý verilme adde 436 Davanýn açýlmasýný mütaakýp mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine lüzumlu tedbirler bilir. B - ESAS SERMAYENÝN ÜÇTE ÝKÝSÝNÝN KAYBI:

Ýflas halinde tasfiye iflas idaresi tarafýndan Ýcra ve Ýflas Kanunu hükümlerine göre yapýlýr. organlarý temsil salahiyetlerini ancak þirketin iflas idaresi tarafýndan temsil edilm ediði hususlar için muhafaza ederler.Madde 437 C - ÝFLAS: 1. TESCÝL VE ÝLAN: II - HÜKÜMLERÝ:

Ýnfisah iflastan baþka bir sebepten ileri gelmiþse idare meclisince ticaret siciline t escil ve en çok birer hafta fasýla ile üç defa ilan ettirilir. Ýlana þirket alacaklýlarýnýn v lariyle beraber bir yýl içinde müracaat etmeleri lüzumu yazýlýr. Bu müddetin baþlangýcý, üçün ir.Madde 438 -

Þirketin diðer bir þirketle birleþmesi, bir limited þirket þekline çevrilmesi veya bir amme h i þahsý tarafýndan devralýnmasý halleri hariç olmak üzere, infisah eden þirket tasfiye haline rer.Madde 439 2. TASFÝYE HALÝ: Þirket tasfiye haline girince organlarýn vazife ve salahiyetleri, tasfiyenin yapýlabil mesi için zaruri olan fakat ve mahiyetleri icabý tasfiye memurlarýnca yapýlamýyan muamelel ere inhisar eder.Madde 440 Tasfiye haline giren þirket, pay sahipleriyle olan münasebetlerinde dahi, tasfiy e sonuna kadar ve ehliyeti, 232 nci madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle tasfiye gayesi yle mahdut olarak hükmi þahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanýný (tasfiye halinde) ibaresi ni ilave suretiyle kullanmakta devam eder. III - ÞÝRKET ORGANLARININ DURUMU: I - TASFÝYE MEMURLARI: Tasfiye iþlerinin icaplarýndan olan hususlar hakkýnda karar vermek üzere umumi heyet tasfiye memurlarý tarafýndan, toplantýya davet edilir. B - TASFÝYE: 1. TAYÝN:

Esas mukavele veya umumi heyet karariyle ayrýca tasfiye memuru tayin edilmedikçe tas fiye iþleri, idare meclisi tarafýndan yapýlýr. Tasfiye ile vazifelendirilen kimseler esa s mukavele veya tayin kararýnda aksi derpiþ edilmiþ olmadýkça mutat bir ücrete hak kazanýrlar Madde 441 - Esas mukavele veya umumi heyet karariyle tayin edilmiþ olan tasfiye memurlarý yahu t bu vazifeyi ifa eden idare meclisi azasý umumi heyet tarafýndan her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.Madde 442 Ýdare meclisi tasfiye memurlarýný ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye iþlerinin idare meclisince yapýlmasý halinde dahi bu hüküm tatbik olunur. 2. AZÝL:

Umumi heyet aksine karar vermiþ olmadýkça tasfiye memurlarý þirketin aktiflerini pazarlýk su retiyle de satabilirler.Madde 443 Pay sahiplerinden birinin talebiyle mahkeme dahi haklý sebepler dolayýsiyle tasf iyeye memur kimseleri azil ve yerlerine yenilerini tayin edebilir. Bunlar kendil erini tescil ve ilan ettirirler. 3. AKTÝFLERÝ SATMA SALAHÝYETÝ: (Deðiþik fýkra: 16/06/1989-3585/6 md.) Aktiflerin toptan satýlabilmesi için umumi heye tin kararý gereklidir. Bu karar hakkýnda 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fýkralarý uygul 1. ÝLK ENVANTER VE BÝLANÇO: II - TASFÝYE ÝÞLERÝ:

Tasfiye memurlarý vazifelerine baþlar baþlamaz þirketin, tasfiyenin baþlangýcýndaki hal ve du umunu inceliyerek buna göre envanter defterleriyle bilançosunu tanzim eder ve umumi heyetin tasdikine sunarlar.Madde 444 -

Alacaklý olduklarý þirket defterleri veya diðer vesikalar münderecatýndan anlaþýlan ve ikamet larý bilinen þahýslar taahhütlü mektupla, diðer alacaklýlar 37 nci maddede yazýlý gazetede ve amanda esas mukavele ile muayyen þekilde ilan suretiyle þirketin infisahýndan haberdar ve alacaklarýný beyana davet edilirler.Madde 445 226 ncý madde ile kollektif þirket tasfiye iþlerini gören kimselere tevdi olunan vaz ifeler, anonim þirketlerin tasfiyesinde idare meclisince yapýlýr.

224 . 3. 235. o suretle ki adý geçen þirketlerin mallarý tasfiye edilmeksizin yeni þirkete geçer. 236. Esas mukavelede ve umumi heyet kararýnda aksine hüküm bulunmadýkça daðýtma para olarak ya . Tasfiye memurlarý tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yýl sonu için ara bilançolarý ve t asfiye sonunda son ve kati bir bilanço tanzim ederek umumi heyete tevdi ederler. meðer ki. C .Madde 452 1. þirketin cari muamelelerini tamamlamak. mahkeme iflasýn açýlmasýna karar verir. Böyle ir birleþme hakkýnda anonim þirketlerin kurulmasýna ve bir anonim þirketin diðer bir anonim þ rket tarafýndan devralýnmasýna dair olan hükümler tatbik olunur. Yukarýki fýkralarda yazýlý hükümlere aykýrý hareket eden tasfiye memurlarý haksýz olarak i paralardan dolayý 224 üncü madde hükmünce mesuldürler.Madde 447 Þirket borçlarýnýn þirket mevcudundan fazla olmasý halinde tasfiye memurlarý keyfiyeti de hal mahkemeye bildirirler.TATBÝK OLUNACAK DÝÐER HÜKÜMLER: I . 240 ýncý maddeler hükümleri an m þirketler hakkýnda da tatbik olunur. bu gibi borçlar kafi bir teminat ile k arþýlanmýþ veya þirket mevcudunun ortaklar arasýnda taksimi bu borçlarýn ödenmesine talik edi sun. DÝÐER ÝÞLER: Tasfiye halinde bulunan þirketin borçlarý ödendikten sonra kalan mevcudu.2. 231. DEVRALMA: Bir anonim þirket diðer bir anonim þirket tarafýndan bütün aktif ve pasifleriyle devralýnmak uretiyle infisah ederse aþaðýdaki hükümler tatbik olunur:Madde 451 - Birden çok anonim þirketin mallarý yeni kurulacak bir anonim þirket tarafýndan devralýnabili r. TASFÝYE NETÝCESÝ DAÐITMA: Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanmasý hakkýnda 68 inci madde hükmü tatbik o lunur. aktifleri paraya çevirmek ve þirket borçlarý asfiye bilançosundan ve alacaklýlarýn daveti neticesinde anlaþýlan vaziyete göre þirket mevcu undan fazla olmadýðý taayyün etmiþ ise bu borçlarý ödemekle mükelleftirler. 4. Devralan þirketin idare meclisi infisah eden þirketin alacaklarýný tasfiye hakkýnda . 5. DEFTERLERÝN SAKLANMASI: Tasfiyenin sona ermesi üzerine þirkete ait ticaret unvanýnýn sicilden terkini tasfiye me murlarý tarafýndan sicil memurluðundan talep olunur.Madde 446 Alacaklý olduklarý malum olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarýnýn tutarý notere tev di olunur. Þ al ve duruma göre alacaklýlar için bir tehlike mevcut olmadýðý takdirde mahkeme bir yýl geçme dahi daðýtmaya izin verebilir.ÞÝRKET UNVANININ SÝCÝLDEN TERKÝNÝ: Yukarýki hususi hükümler mahfuz kalmak üzere 207 nci maddenin 3 üncü fýkrasiyle 212 nci madde in 3 üncü fýkrasý ve 217 . 232.Madde 448 Alacaklýlarý üçüncü defa davetten itibaren bir yýl geçmedikçe kalan mevcut daðýtýlamaz.Madde 449 III . pay bedellerinin henüz ödenme miþ olan kýsýmlarýný icabý halinde tahsil etmek. ALACAKLILARIN DAVETÝ VE HÝMAYESÝ: Tasfiye memurlarý. pay sahipleri arasýnda ödedikleri sermayeler ve paylara baðlý o imtiyaz haklarý nispetinde daðýtýlýr.Madde 450 IV .227. esas mukaveled e aksine bir hüküm olmadýkça.TASFÝYESÝZ ÝNFÝSAH: 1.221. Ýþbu talep üzerine terkin keyfiyeti tes cil ve ilan olunur.BÝRLEÞME: Kollektif þirketlerin tasfiyesinde ortaklarýn ittifakla verecekleri kararlar ano nim þirketlerde umumi heyetin riayetle mükellef bulunduðu 372 ve 378 inci maddelerde m uayyen nisap ve ekseriyet hükümlerine tabidir. Þirketin henüz muaccel olmýyan borçlariyle münazaalý bulunan borçlarýna tekabül edecek bi a dahi kezalik notere tevdi olunur.

ki hükümlere göre davet eder. Þirketler imzalarý noterce tasdikli birleþme mukavelesinde. birleþme mukavelesi hükümlerine göre kendilerine eslim olunur.Madde 455 Esas mukavelede aksine bir hüküm yoksa kazanç ve tasfiye paylarý esas sermayeye mahsuben ortaðýn þirkete yaptýðý ödemelerle mütenasiben hesap ve tesbit olunur. yeni anonim þirketin esas mukavelesini tanzim ettiklerini. II . alacaklýlara karþý infisah eden þirket malla rýnýn ayrý olarak idaresini temin hususunda þahsan ve müteselsilen mesuldürler. birleþtiklerini. 3. Her iki þirket mallarý. bütün hisselerin taahhüt olunduðunu . ancak infisah eden bir anonim þirket mevcudunun pay sah iplerine daðýtýlmasý caiz olduðu anda birleþtirilebilir. devralan þirketin iflasýnda bu mallar ayrý bir masa teþkil eder ve icap ediyors münhasýran infisah eden þirket borçlarýnýn ödenmesinde kullanýlýr.UMUMÝ OLARAK: Her pay sahibi. infisah eden anonim þirket borçlarýndan þahsan ve müteselsilen mesul olurlar. Ýnfisah eden þirketin mallarý. infisah hakkýndaki hükümlere göre verilir ve tescil ve ilan ettirilir. borçlarý tediye veya temin edilinceye kadar ayrý olara k ve devralan þirket tarafýndan idare olunur.Madde 454 Diðer hususlarda bir anonim þirketin diðer bir anonim þirket tarafýndan devralýnmasý hakk aki hükümler tatbik olunur.Madde 456 Esas mukavelede hisse senetlerinin bazý nevilerine tanýnan imtiyaz haklariyle ku . 7. 4. tasfiye neticesine payý nispetinde iþtirak hakkýný haizdir. Tasdik karariyle tekemmül eden yeni þirket esas mukavelesi üzerine mütaakip kurul uþ merasimi ikmal edilerek keyfiyet tescil ve ilan olunur. 2.BÝR AMME HÜKMÝ ÞAHSÝYETÝ TARAFINDAN DEVRALINMA: A . 2. Mallarýn ayrý olarak idare edildiði müddet içinde infisah eden þirkete karþý açýlacak da salahiyetli mahkemenin salahiyeti bakidir. belediye gibi bir amme hükmi þahsiyeti tara fýndan devralýnýrsa. Birleþme mukavelesi birleþen þirketlerden her birinin umumi heyeti tarafýndan tas dik olunur. 4. Tescil ile þirketin mal ve borçlarý amme hükmi þahsýna intikal etmiþ olur ve ticaret sici inden þirketin unvaný silinir ve keyfiyet ilan olunur. 3. Þirketin ihfisahý halinde her p ay sahibi infisah eden þirket mallarýnýn kullanýlmasý hakkýnda esas mukavelede baþkaca bir hü lmadýðý takdirde. Tescilden sonra eski þirketlerin hisse senetleri karþýlýðýnda birleþme mukavelesi gere ce yeni þirketin hisse senetleri verilir. 8.KAZANÇ VE TASFÝYE PAYI: Bu karar. payý nispetinde iþtirak hakkýný haizdir. kanun ve esas mukavele hükümlerine göre pay sahiplerine daðýtýlmaya tahsis o lunan safi kazanca. devralan komandit þirketin komand azalarý. mevcut þirketlerin mallarýný sermaye olarak yeni þirkete koyduklarýný ve yeni þirketin lüzu organlarýný tayin ettiklerini tesbit ederler. 6. SEKÝZÝNCÝ KISIM : ANONÝM ÞÝRKETÝN HESAPLARI I . Ýnfisah eden þirketin alacaklýlariyle devralan þirket alacaklýlarý arasýndaki münasebe rde devralýnan ve ayrý idareye tabi olan mallar ayný müddet içinde infisah eden þirketin mal larý sayýlýr. Þirketin infisahý. SERMAYESÝ PAYLARA BÖLÜNMÜÞ BÝR KOMANDÝT ÞÝRKET TARAFINDAN DEVRALINMA: Bir anonim þirketin mallarý devlet. ticaret siciline tescil olunur. Devralan þirketin idare meclisi azalarý. 5. þirketin umumi heyeti tasfiye yapýlmamasýna karar verebilir. Ýnfisahýn tescilinden sonra devralan þirketçe infisah eden þirketin pay sahiplerine karþýlýk olarak verilecek hisse senetleri. 3. vilayet. YENÝ ÞÝRKET KURULMASI: Bir ket ite dde anonim þirket aktif ve pasifleriyle birlikte sermayesi paylara bölünmüþ bir komandit þir tarafýndan devralýnmak suretiyle infisah ederse. 2. Þirket borçlarý tediye veya temi n edildikten sonra ticaret sicilinden infisaha ait kayýt silinir ve keyfiyet ilan olunur.Ma 453 Ayrýca aþaðýdaki hükümler dahi caridir: 1.

ilk tesisat veya iþletmenin sonradan geniþletilmesi veya iþletmenin deðiþtirilmes i için esas mukavele yahut umumi heyet kararlarýnda derpiþ olunan teþkilat masraflarý.ruculara ve sair kimselere tanýnan hususi menfaatlar mahfuzdur. III .Madde 464 Esas sermayenin henüz ödenmemiþ olan kýsmý.M adde 460 2. masraf olarak gösterilir. 5.Madde 458 Aþaðýdaki maddelerde yazýlý hususi hükümler mahfuz kalmak üzere yýllýk envanter ve bilanç defterler bölümündeki hükümler gereðince tanzim olunur. yardým ve hayýr iþleri ve benzeri cihetlere ayrýlmýþ muhtelif akçeler pasif tablosuna yazýlýr. II . itfa. Tesisat sigorta edilmiþse bilanço kýymetleri yanýna sigorta kýymetleri de yazýlýr. hususi imal ve istihsal usulleri. Þu k adar ki. Yabancý borsalarda muamele gören kýymetli evrakýn rayici söz konusu olan hallerde. STOK VE SAÝR MALLAR: Bununla beraber bu mallarýn maliyet deðeri bilançonun tanzimi zamanýnda cari fiyatta n fazla ise bunlar bilançoya en fazla cari deðer üzerinden geçirilebilir. DEVAMLI TESÝSAT: Madde 461 . Bu suretle her yýla ait olan mi r o yýlýn kar ve zarar hesabýnda masraf olarak gösterilir. makineler.ENVANTER VE BÝLANÇO: afi kazanç. Haklar.GÝZLÝ YEDEK AKÇE: 1. aktiflerin bilanço günündeki kýymetlerinden daha aþaðý bir k bilançoya konmasý þeklinde veya baþka suretle gizli yedek akçe ayrýlmasý caizdir. Tenzilat. markalar ve bunlara benzer sair kýymetler hakkýnda dahi ayný hüküm caridir.S Þirket iþlerinin devamlý inkiþafýný veyahut mümkün mertebe istikrarlý kar paylarý daðýtýlmasý asip ve faydalý olduðu takdirde. ihtira beratlarý. ESAS SERMAYE VE HUSUSÝ AKÇELER: Þirket tarafýndan çýkarýlan tahviller. yýllýk bilançoya göre hesap ve tesbit olunur. 4. bunlarýn bedellerinin transferindeki güçlükler dahi hesaba katýlýr. iþlenmiþ ve yarý iþlenmiþ eþya. gizli yedek akçe ve sarf yerleri hakkýnda murakýplara malumat vermekl e mükelleftir. yenileme. II . pasif tablosunda itfa ve yenilme akçeleri teþkili suretiyle de yapýlabil ir. 6. emtia ve satýlýk diðer mallar en faz liyet deðerleri üzerinden bilançoya geçirilebilir.Madde 462 Esas sermaye ile yedek akçe. alet ve ed evat ve mobilya gibi devamlý surette iþletmede kullanýlan tesisler halin icabýna göre münasi p olan tenzilat yapýldýktan sonra en fazla maliyet deðerleri üzerinden bilançoya geçirilir.MÜNFERÝT AKTÝF VE PASÝFLER: Kuruluþ.Madde 457 . faiz temettü gibi gelirler ve kýymetlerindeki her hangi bir azalma nazara alýnmak suretiyle ve maliyet kýymetlerini geçmemek üzere bi lançoya kaydolunur. teþkilat ve idare masraflarý kar ve zarar hesabýnda. enerji santralleri. imtiyazlar.Hammaddeler.Madde 463 Borsada rayici olmýyan kýymetli evrak. itfa deðerleri üzerinden bir tek rakam olarak pasif ta losuna geçirilir. KIYMETLÝ EVRAK: Borsa rayici bulunan kýymetli evrak. Dam ga Resmi tutarlarý. en çok bilanço gününden bir ay evveline ait müddet içind ki ortalama rayiçleriyle bilançoya geçirilebilir. ÇIKARILAN TAHVÝLLER: . aktif tablosuna ayrý olarak geçirilir.UMUMÝ OLARAK: B . binalar. MASRAFLAR: Ýdare meclisi.HESAP TARZI: I . ruhsat nameler. 3. nakil vasýtalarý.Madde 459 Gayrimenkuller. en çok beþ yýllýk bir zamana bölünebilir.

II . Umumi yedek akçe esas sermayenin yarýsýný geçmedikçe.KANUNÝ YEDEK AKÇE: Bunlardan veya ilerde yerine getirilecek teslim veya tesellüm mükellefiyetlerind en veyahut bunlara benzer taahhütlerden doðmasý muhtemel zararlara karþýlýk olmak üzere bilan a yedek akçe konur. Safi kardan.KAR PAYI: . C . bilançoda veya ilavesinde birer kalem olarak ayrý ayrý gösterilir. birinci fýkrada yazýlý yedek akçeden baþka pay sahipleri için %5 kar payý ayrýldýktan sonra. 2.Madde 466 - 1.Madde 465 Çýkarma fiyatiyle itfa bedeli arasýnda þirket lehindeki fark aktif tablosuna geçebilir se de bu fark en geç tahvillerin vade gününe kadar yýllýk indirmelerle amorti edilir. 3. Ýkinci fýkranýn 3 numaralý bendi ve üçüncü fýkra hükümleri. Þirketten alýnandan baþka müstahdem veya iþçilerden de aidat alýnmýþsa. Tahviller her yýl eþit miktarda ve kur'a suretiyle itfa olunacaksa.YEDEK AKÇELER: Her yýl safi karýn yirmide birinin ödenmiþ esas sermayenin beþte birini buluncaya kadar um umi yedek akçe olarak ayrýlmasý mecburidir. 7. Hisse senetlerinin çýkarýlmasýnda. çýkarma masraflarý indirildikten sonra. Hususi kanunlara tabi olan anonim þirketlerin yedek akçeleri hakkýndaki hükümler mahfu zdur. MÜSTAHDEM VE ÝÞÇÝLER LEHÝNE YARDIM AKÇESÝ: Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve esas mukavele hükmünce ayrýlmasý gerekli diðer p aralar safi kardan ayrýlmadýkça kar payý daðýtýlamaz. bunlarýn yerine çýkarýlan senetlerden elde edilen hasýlat noksaný kapatýldýktan sonra. itibari kýy ten fazla olarak elde edilen hasýlatýn itfalara veya yardým ve hayýr iþlerine sarf edilmiy en kýsmý. gayesi esas itibariyle baþka irakten ibaret olan "Holding" þirketleri hakkýnda cari deðildir. 2.Madde 468 Esas mukavele ile baþkaca akçe ayrýlmasý derpiþ ve bunlarýn tahsis ve sarf suretleri tes bit olunabilir. iþsizliðin önüne geçmeye veya neticelerini ha ifletmeye elveriþli tedbirler alýnmasý için sarf olunabilir. hizmet münasebeti unda tesis þartlarýna göre bu akçeden faydalanmadýklarý takdirde müstahdem ve iþçilere hiç de kleri meblaðlar ödeme tarihlerinden itibaren %5 faiziyle birlikte geri verilir. pay sahipleriyle kara iþtirak eden diðer kimselere daðýtýlmasý kararlaþtýr onda biri. itfa sýrasýnda i tibari kýymetinden fazla ikramiye ödenecek olduðu takdirde bu ikramiyeler ancak tahvil lerin muacceliyet kesbettikleri hesap yýlýndaki hesabýn pasifine geçirilebilir.Madde 469 Yardým maksadýna tahsis olunan para ve diðer mallar. münhasýran ziyanlarýn kapatýlmasýna rin iyi gitmediði zamanlarda iþletmeyi idameye.Madde 467 - Esas mukavelede þirketin müstahdem ve iþçileri için yardým sandýklarý vesair yardým teþkilatý ve idamesi maksadiyle akçe ayrýlmasý derpiþ olunabilir. III . artan kýsmý. þirket mallarýndan ayrýlarak bunlar la Medeni Kanun hükümleri dairesinde bir tesis meydana getirilir. Ýptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapýlan ödemelerin. tesis mallarýnýn þirkete karþý bir alacaktan ibaret olacaðý tasrih oluna ilir.KAR PAYI ÝLE YEDEK AKÇELER ARASINDAKÝ MÜNASEBET: I . Tesis senedinde.ÝHTÝYARÝ YEDEK AKÇE: Yedek akçeye safi karýn yirmide birinden fazla bir meblaðýn ayrýlacaðý ve yedek akçenin ödenm esas sermayenin beþte birini aþabileceði hakkýnda esas mukaveleye hüküm konabilir.Kefaletten ve garanti taahhütlerinden doðan mükellefiyetler ve üçüncü þahýs lehine tesis olun hinler. UMUMÝ OLARAK: Kanuni haddini bulduktan sonra dahi bu akçeye aþaðýdaki paralar eklenir: 1. DÝÐER TAAHHÜTLER: I .

þirket müstahdem ve iþçileri için yardým s larý vesair yardým teþkilatý kurulmasý ve idamesi maksadiyle veya diðer yardým maksatlarýna h m olmak üzere.Madde 471 Kar payý ancak safi kardan ve bu gaye için ayrýlan yedek akçelerden daðýtýlabilir. Sermaye. III . bu aidat esas mukavele ile muayy en yardým akçeleri hakkýndaki hükümlere tabidir. BEÞÝNCÝ FASIL : SERMAYESÝ PAYLARA BÖLÜNMÜÞ KOMANDÝT ÞÝRKET Sermayesi paylara bölünmüþ komandit.Madde 474 Geri alma hakký.ÝSTÝRDAT HAKKI: Haksýz yere ve kötü niyetle kar payý ve hazýrlýk devresi faizi alan pay sahipleri. þirket. komandit þirketlerdeki hükümlere tabidir. tesisat hesabýna geçirilmek üzere mu ayyen bir müddetle ve en geç yeni tesisatýn iþletmeye baþlandýðý güne kadar faiz ödenmesi kab abilir.KAZANÇ PAYLARI: I .Madde 475 - . HAZIRLIK DEVRESÝ FAÝZÝ VESAÝR KAZANÇ PAYLARI: Esas sermaye için faiz ödenemez. Ýdare meclisi azalarýnýn kazanç paylarý hakkýnda da ayný hüküm tatb ur.Madde 476 B . sadece safi kardan ve ancak kanuni yedek akçe için muayyen para ayrýldýktan ve pay sahiplerine yüzde dört nispetinde veya esas mukavele ile muayyen daha yüksek bir nispette bir kar payý daðýtýldýktan sonra verilebilir.Komanditelerin gerek birbirleriyle gerekse komanditerlerin heyeti umumiyesi ve üçüncü þahýslarla olan hukuki münasebetleri ve bilhassa þirketi idare ve temsil vazife ve sa iyetleri ve þirketten çekilmeleri. iflasýn açýlmasý on üç yýl içinde kazanç payý veya baþka bir nam altýnda hizmetlerine karþýlýk olarak aldýklar sip ücreti aþan ve bilanço münasip bir ücret miktarýna göre tedbirli bir tarzda tanzim edilmi lduðu takdirde. sermayesi paylara bölünen ve ortaklarýndan bir v birkaçý þirket alacaklarýna karþý bir kollektif þirket.Ýdare meclisi azalarýnýn kazanç paylarý.Þirketin devamlý inkiþafý veya mümkün mertebe istikrarlý kar paylarýnýn daðýtýlmasýný tem ve faydalý olduðu takdirde umumi heyet kar payýnýn tesbiti sýrasýnda kanun ve esas mukavele de zikredilenlerden baþka yedek akçeler ayrýlmasýna ve yedek akçelerin kanun ve esas mukav ele ile muayyen haddinin artýrýlmasýna karar verebilir.Madde 473 - .Þirketin iflasý halinde idare meclisi azalarý þirket alacaklýlarýna karþý. II . ödenmemeleri gereken paralarý geri vermekle mükelleftirler. halin bütün icaplarýný gözününde bulundurarak takdir hakkýný kullanýr. Esas mukavelede hüküm olmasa bile umumi heyet.Ýþletmenin tam bir þekilde faaliyete baþlamasýna kadar geçecek olan hazýrlýk devresi için p hiplerine. bunlarý ge ivermekle mükelleftirler. diðerleri bir anonim þirket ortaðý g olan þirkettir. D .ÞÝRKETÝN ÝFLASI HALÝNDE: A .HAZIRLIK DEVRESÝ FAÝZÝ: .TARÝFÝ: Sebepsiz iktisap hakkýndaki hükümler gereðince istirdadý mümkün olmýyan paralarýn geri ve si mükellefiyeti yoktur.Madde 470 - .KAR PAYI. Esas mukavele bu devre ile mahdut olmak üzere faiz ödemelerinin en geç ne z amana kadar devam edeceðini de tayin eder. II . paylara bölünmeksizin sadece birden çok komanditerin iþtirak nis betlerini göstermek maksadiyle kýsýmlara ayrýlmýþ bulunuyorsa adi komandit þirket hükümleri t olunur. tesisat hesabýna geçirilmek üzere muayyen bir faiz ödenmesi esas mukavelede þar t kýlýnabilir.Madde 472 Ýþletme yeni hisse senetlerinin çýkarýlmasý suretiyle geniþletilecek olursa esas sermayen n artýrýlmasýna dair olan kararda yeni pay sahiplerine.ESAS MUKAVELE: .KÖTÜ NÝYET HALÝNDE: E .TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I . Mahkeme. paranýn alýndýðý tarihten itibaren beþ yýl sonra müruruzamana uðrar. safi kardan aidat tefrik edebilir.

Madde 483 III . C . yazýlý þekilde tanzim ve kurucularla komandite ortaklarýn hepsi tarafýndan imza olunur. Komandite ortaklar murakýp olamazlar. anonim þirket hükü olunur.UMUMÝ HEYET: I .Birinci fýkrada gösterilen hususlarýn dýþýnda. Kuruculardan hiç olmazsa birisinin komandite olma sý þarttýr. þirket sermayesinin en az dörtte biri nispetinde olmasý lazýmdýr.Madde 482 II . umumi heyetin ka rarý ile bu salahiyet hususi temsilcilere tevdi olunabilir. Esas mukavelenin tanzimine iþtirak edenlerle þirkete paradan baþka sermaye koyanlarýn he psi.Madde 481 Þirketi idare ve temsil ile vazifeli olan komandite ortaklar.KURULUÞ: 1.Madde 478 Müsaade alýnmasýna mütaallik 280 inci madde hükmü tatbik olunmaz. Þu kadar ki.Madde 480 Kurucular beþ kiþiden az olamaz.KURUCULAR: Komandite ortaklar. Azil kararýnýn tescili ile azlolunanlarýn þirketin ilerdeki borçlarýndan dola yý þahsi mesuliyetleri sona erer. Fakat þirketin ku rulmasýna karar verebilmek için komanditer ortaklarýn dörtte birinin hazýr bulunmasý ve bunl arýn temsil ettikleri sermaye tutarýnýn da komandite ortaklar tarafýndan konan sermaye h ariç olduðu halde. kurucu sayýlýr. ALTINCI FASIL : KOOPERATÝF ÞÝRKETLER . ÞEKLÝ: Esas mukavele. E .Madde 479 II .ÝDARE: Anonim þirketler idare meclisinin vazifeleriyle mesuliyetlerine dair olan hükümler. kuruluþ umumi heyeti toplantýlarýna iþtirak ederler. komandite ortaklarla komanditelerin heyeti umumiyesi arasýnda meydan a gelen davalarda komanditerleri temsil edebilirler. III . murakýplara aittir. aksine hüküm olmadýkça. Kurucu sýfatýný haiz olan komanditerlerin malik olduklarý paylar tutarýnýn esas m leye yazýlmasý lazýmdýr. MUHTEVASI: Esas mukaveleye 279 uncu maddenin 6 numaralý bendinden baþka bentlerde gösterilen husu slar yazýlýr.REKABET YASAÐI: Esas mukavelede baþkaca hüküm olmadýkça umumi heyet kararlarýnýn icrasý.MURAKIPLARIN VAZÝFELERÝ: BÝRÝNCÝ KISIM : KOOPERATÝF ÞÝRKETLERÝN KURULUÞU Murakýplar.M 484 Bu madde hükmüne aykýrý hareket eden komandite ortak hakkýnda 173 üncü madde hükmü tatbik ur. Þu kadar ki. ko mandite ortaklar hakkýnda dahi caridir.Madde 477 2.AZÝL HAKKI: Komandite bir ortak diðer komanditelerin ve umumi heyetin izni olmaksýzýn þirketin konus u olan ticaret nevine mütaallik bir iþ yapamýyacaðý gibi bu nevi ticaretle meþgul bir þirkete mesuliyeti tahdit edilmemiþ ortak sýfatiyle de dahil olamaz.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: D . mukaveledeki imzalarýn noterce tasdiki lazýmdýr. kollektif þirketlerin idare ve temsiline vazifeli ortaklar için tayin olunan hal ve þartlar dairesinde azl olunabilirler.

(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) Madde 49 4 . 4.MÝKTARI: 1. 3.Madde 503 - Ortaklarýn sayýsý ikiden az ve elliden çok olamaz. C .) Madde 501 . 5. Þirketin yapacaðý ilanlarýn þekli.MUHTEVASI: Þirket mukavelesinde aþaðýdaki hususlarýn açýkça yazýlmasý lazýmdýr:Madde 506 A .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) Madde 497 . 271 inci madde hükmü limitet þirketler hakkýnda da caridir. Þirketin müddeti.) Madde 500 .Madde 505 1.) Madde 492 .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLARIN VE ÞÝRKET SERMAYESÝNÝN DEÐÝÞMESÝ Madde 496 .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. SERMAYE: .TARÝFÝ: Ýki veya daha fazla hakiki veya hükmi þahýs tarafýndan bir ticaret unvaný altýnda kurulup.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. þu kadar ki. 2.) YEDÝNCÝ FASIL : LÝMÝTED ÞÝRKET BÝRÝNCÝ KISIM : LÝMÝTED ÞÝRKETÝN KURULUÞU A . 2.) Madde 490 .) Madde 498 .Madde 485 . Ýþletmenin konusu. taraf lardan birinin talebi üzerine gerekli ihtiyati tedbirleri alabilir.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. anonim þirkette olduðu gibi hisse senedi çýkarý amaz.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) Madde 486 .) Madde 493 .ÞEKLÝ: Ortaklarýn sayýsý sonradan bire iner veya þirketin zaruri organlarýndan biri mevcut ol mazsa münasip bir müddet içinde bu eksiklikler tamamlanmadýðý takdirde ortaklardan birinin v eya þirket alacaklýsýnýn talebi üzerine mahkeme þirketin feshine karar verir.) Madde 499 .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969 .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) Madde 488 . limitet þirketl er sigortacýlýk yapamazlar.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. Mahkeme.MURAKABE: Limitet þirket mukavelesinin yazýlý þekilde yapýlmasý ve bütün kurucularýn imzalarýnýn noterc þarttýr. or aklarýnýn mesuliyeti koymayý taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muay yen olan þirkete limitet þirket denir.(Mülga madde: 24/04/1969 .) Madde 495 . MECBURÝ KAYITLAR: II .) Madde 502 .1163/100 md.Madde 504 Ortaklar tarafýndan konulan sermaye için. B .) Madde 487 .) Madde 491 .) Madde 489 .ORTAKLARIN SAYISI: I . Þirketin ticaret unvaniyle merkezi. Esas sermaye ile her ortaðýn koymayý taahhüt ettiði sermaye miktarlarý.1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.

(Deðiþik madde: 24/06/1995 . Her ortaðýn koymayý taahhüt ettiði sermaye ile ödediði sermaye miktarý. .KHK .4884 S. ticaret siciline tescil ile hükmi þahsiyet kazanýr.) 85 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü limitet þirketlerde de caridir. Þirketin ticaret unvaný ve merkezi. ikametgahlarý ve tabiiyetleri. 31 inci madde hükümlerin uygun olarak þirket merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline kaydedilmesini talep ederler. md./4. Ortaklardan biri. devredenin ad ve soyadý ve þirketin vereceði karþýlýk erilir.Madde 512 1. 5. Þirkete ait ilanlarýn ne þekilde yapýlacaðý.2 1.) Dilekçe sahiplerinin bundan baþka. Esas sermaye ile ortaklarýn koymayý taahhüt ettikleri sermaye miktarlarý.KURULUÞ: Madde 509 .K. Mukavele tarihi. Þirketin ne suretle temsil edileceði.) Müdürler. md. D . 7. md. Ortaklardan her birinin ad ve soyadý. aþaðýdaki hususla olmak üzere. ister üçüncü þahýs olsun.ÝZÝN: Þirketin ortak veya üçüncü þahýslardan paradan baþka mali kýymetler devralmasý kararlaþtý a mukavelede: devralýnacak mali kýymet. (Mülga fýkra: 11/06/2003 . TESCÝL VE ÝLAN: Þirket. tabiiyetleri. 6. TALEP: II .Madde 508 Ortaklarýn koyacaklarý sermaye birbirinden farklý olabilir. Ýster ortak. ileride kurulacak þirket namýna yapýldýðý açýkça bildirilmiþ ve þir .4884 S. Müdürlerin ad ve soyadlarý. 2. Ancak.4884 S.TESCÝL: Madde 510 .KARAR: Tescilden önce þirket namýna muamelelerde bulunulmuþ ise muameleyi yapanlar þahsen ve müteselsilen mesul olurlar. 2. bir hükmi þahýs bahi s konusu ise adý veya ticaret unvaný ve merkezi. ortaklarýn koyaca klarý sermayenin en az yirmibeþmilyon Türk lirasý veya bunun katlarý olmasý lazýmdýr. Devir için bölme ve mirasýn taksimi hali hariç olmak üzere ortaðýn sermayesi bölünmez bir Bu maddede yazýlý miktarlar. dilekçede her ortaðýn koyacaðý sermayeyi tamamen taahh etmiþ ve bu sermayeye mahsuben kanun veya mukavelenin tesbit ettiði miktarý ödemiþ. deðerinin nasýl biçileceði ve taahhüt ettiði sermayeye ne miktarda mahsup edile ve bunun karþýlýðý olarak esas sermayeden kendine ne miktarda bir iþtirak payý düþeceði husus zýlý olmasý þarttýr./5.) Limited þirketin esas sermayesinin en az beþmilyar Türk lirasý olmasý þarttýr.K. 3. Bakanlar Kurulunca on katýna kadar artýrýlabilir B .Ýnceleme sonunda kanuni þartlarý haiz bulunduðu anlaþýlan limitet þirket. yahut mukavelede yazýlý ayný sermaye ile karþýlamýþ olduðunu bildirmeleri lazýmdýr. 8. Bu maksatla verilecek dilekçede þunlar yazýlýr: 1.K.559/9 md. Ýþletme konusu ve þirketin müddeti. 4.HÜKMÝ ÞAHSÝYET: I .(Mülga fýkra: 11/06/2003 . Bütün ortaklarýn ad ve soyadlarý./4. Ayýn olan sermayenin ve devralýnan mali kýymetlerin neden ibaret olduðu ve bunlarýn taahhüt edilen sermayeye ne suretle mahsup edileceði.AYNI NEV ÝNDEN: I . Bu gibi taahhütlerin.Madde 507 . ikametgahý ve tabiiyeti. III. sermayeyi ayýn olarak koymayý taahhüt etmiþse mukavelede.(Deðiþik fýkra: 11/06/2003 . ikametgahlarý. ticaret siciline tescil ve ilan olunur:Madde 511 2. 4. müdürlerin ad ve soyadlarý. 3. Þirketin ne suretle temsil edileceði. aynýn neden ib aret olacaðý. 9.

(Deðiþik madde: 24/06/1995 . Yalnýz. Pay hakkýnda tanzim edilecek senetlerin sermaye payýnýn tamamýna ait olmasý þarttýr. tescil tarihinden itiba fade eder. 2. . Ortaklarýn ad ve soyadlarý.ESAS SERMAYENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: Þirketin kuruluþu hakkýndaki hükümlere ve hususiyle sermayenin ayýn olarak konmasý ve mali ký tlerin devralýnmasýna dair kaidelere riayet þartiyle esas sermaye artýrýlabilir. bir deðiþiklik olmadýðý dilekçe ile bildirilir.) Artýrýlan kýsým için yeni ortaklar alýnabilir.KARARIN TEKEMMÜLÜ: III . ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI I . Pay hakkýnda tanzim edilecek senetler kýymetli evrak vasfýný haiz olmayýp sadece bir i spat vasýtasý sayýlýrlar. bu Kanunun 507 nci madde si ile belirlenen miktarlardan aþaðý indirilemez.) Mukavelede daha yüksek bir nisap öngörülmemiþ ise mukavele.UMUMÝ OLARAK: Sermaye payý. Muk avelenin deðiþtirilmesi hakkýndaki kararlar üçüncü þahýslar hakkýnda.KHK .Madde 518 - Paylar hakkýnda bir defter tutulur.TESCÝL VE ÝLAN: Mukavelede yapýlan her deðiþiklik. Pay defterinin ve listelerin kusurlu ve noksan tutulmasý veya verilen malumatýn yanlýþ olmasý yüzünden husule gelecek zarardan. vukubula n ödemeler. ilk mukavelede olduðu gibi tescil ve ilan edilir. Son listenin tevdi tarihinden itibaren her hangi bir deðiþiklik olmamýþsa liste verilmez.MUKAVELENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: Madde 513 .4884 S. md. Þu kadar ki. sermayenin üçte ikisini temsi eden ortaklarýn kararýyle deðiþtirilebilir. paylarýn devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili diðer deðiþiklikler bu deft ere kaydolunur.(Mülga madde: 11/06/2003 . Þu kad r ki. II . müdürler þahsan ve müteselsilen mesuldürler.(Deðiþik madde: 24/06/1995 . pay miktarlarý.559/10 md. II .PAY DEFTERÝ VE ORTAKLIK LÝSTESÝ: 1. DEVÝR: Her takvim yýlý baþýnda ticaret sicil memuruna. A .Madde 515 1. zarar neticesinde bilançoda husule gelen bir açýðýn amortisman yoluyla kapatýlmasý maks dý güdülse bile alacaklýlar davet ve bildirilen alacaklar tediye ve temin olunur. E .Madde 519 Sermaye payý ortaklar arasýnda dahi ancak aþaðýdaki hükümler dairesinde devredilebilir ve miras yoliyle geçer.K.Madde 516 - Madde 517 . sermayesi nispetinde esas sermayenin artýrýlmasýna iþtirak eyi istemek hakkýný haizdir. konulmasý taahhüt edilen sermayeye göre tayin olunur.KHK -559/11 md. ortaklarýn ad ve soyadlarýný.et siciline tescilinden sonra üç aylýk bir müddet içinde bu taahhütler þirket tarafýndan kabu lunmuþsa muameleyi yapanlar mesuliyetten kurtulur ve yalnýz þirket mesul olur. Madde 514 . mukavelede veya artýrma karar aksine hüküm olmadýkça her ortak. her halde ittifakla verilm esi gerekir.) Ortaklarýn mesuliyetini geniþletme hakkýndaki kararlarýn. AZALTILMASI: Her ortaðýn koymuþ olduðu sermaye miktarý ile þirket sermayesi.PAYLAR: Anonim þirketlere ait hükümler esas sermayenin azaltýlmasý hakkýnda tatbik olunur. her ortaðýn ayý taahhüt ettiði sermaye miktarýný ve buna mahsuben ödediði kýsmý gösterir ve müdürler tara nmýþ bir liste verilir. ARTIRILMASI: IV ./5.

ortaklardan en az dörtte üçünün dev re muvafakat etmesi ve bunlarýn esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olmasý þarttýr. hüküm ifade etmez.Madde 522 - Ýnfisahýn tescilinden önce aþaðýdaki þartlardan birisi gerçekleþtiði takdirde þirket fesih ve olunamaz:Madde 523 Böyle bir ihbar neticesinde þirket infisah ederek tasfiye haline girerse tasfiye memurlarý.Madde 525 VI . payý hakiki deðeri üzerinden satýnalýnacak üçü þahsý göstermedikçe muvafakatten imtina edemezler.CEBRÝ ÝCRA: Ortaklardan birinin iflasý halinde iflas idaresi en az altý ay önce ihbar etmek þartiyle þirketin feshini istiyebilir.Madde 521 Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için. bütün ortaklarla iflas idaresi veya icra dairesinin muvafakatiyle baþka bi r ortak veya üçüncü þahýs tarafýndan devralýnýrsa. KARI KOCA MALLARININ ÝDARESÝ: 1. aleyhine takibat yapýlan ortaða düþen tasfiye payýný iflas idaresine veya icra da resine vermeye mecburdurlar.ÝNTÝKAL: Bir payýn devri. esas sermayenin azaltýlmasý hakkýndaki hükümler tatb olunur.mad) *1* Mukavelede aksine hüküm olmadýkç . Payýn iflas idaresi veya icra dairesi marifetiyle ve açýk artýrma yoliyle satýlmasýna ve pay kendisine ihale olunan kimsenin yeni bir ortak olarak þirkete girmesine diðe r bütün ortaklar muvafakat ederlerse. 3. payýn diðer bir ortak tarafýndan iktisabý halinde de ta k olunur. Ortaklardan birinin payýný haczettirmiþ olan alacaklý da ay ni hakka sahiptir. Pay. 2. 4.Madde 520 - Bir payýn miras yoliyle veya karý koca mallarýnýn idaresine ait hükümler gereðince iktisabý i ortaklarýn./2. Ortaðýn koymayý taahhüt ettiði sermaye ayýn ise. ÝNFÝSAHIN ÖNLENMESÝ: Madde 524 -(Deðiþik fýkra: 09/12/2004 . 1.5274 S. . her bölümü yirmibeþ Yeni Türk Lirasýndan aþaðý olmamak þartýyla bir payýn bölünmesi ve bölü ir. Payýn devri veya devir vadi hakkýndaki mukavele yazýlý þekilde yapýlmýþ ve imzasý noterce ik ettirilmiþ olmadýkça ilgililer arasýnda dahi. Ýlgililerin muvafakat için þirkete müraca arý tarihinden itibaren bir ay içinde üçüncü þahýs gösterilmediði takdirde muvafakat edilmiþ IV .K. V . Pay bedelinin veya ödenecek paranýn iflas idaresine veya icra dairesine verilmes i þarttýr. payýný þirketin kuruluþunu takip eden üç sýna devredemez.III . Esas sermayenin ekseriyetini temsil eden ortaklarýn sayý itibariyle ekseriyet i aleyhinde takibat yapýlan ortaðýn koymuþ olduðu sermayenin hakiki bedelini alarak þirkette n çýkarýlmasýna karar verirse.PAYLARIN DEVÝR ÝÇÝN BÖLÜNMESÝ: Bölme ve devir muamelelerinin muteber olmasý için tam bir payýn devri hakkýndaki hükümler n tatbik olunmasý þarttýr. muvafakatine lüzum yoktur. Dördüncü bentte yazýlý halde hakkýnýn tasfiyesi maksadiyle ortaða verilecek para yüzünden ermayenin itibari deðeri düþecek olursa. ÞÝRKETÝN FESHÝNÝ ÝHBAR VE ÝNFÝSAHI: Mukavelede aksine bir þart varsa ortaklar. Þirket veya ortaklar. MÝRAS. iflas masasýnýn veya takibatta bulunan alacaklýnýn haklarýný öde .Payýn intikali hakkýndaki hükümler. þirket hakkýnda ancak þirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek þa rtiyle hüküm ifade eder. 2. Þirket mukavelesi paylarýn devrini yasak edebileceði gibi yukarýki fýkralarda derpiþ edi lenlerden daha aðýr þartlara da baðlý tutabilir.PAYIN DÝÐER BÝR ORTAK TARAFINDAN ÝKTÝSABI: . 2.

. sýra itibariyle sonra gelen kimse.ORTAKLARIN MESULÝYETÝ: I . AÇIK ÇIKMASI HALÝNDE MESULÝYET: Ortaklar.PAYLARIN ÞÝRKET TARAFINDAN ÝKTÝSABI VEYA REHÝN OLARAK KABULÜ: Bir pay birden fazla ortaða ait olduðu takdirde bunlarýn müþterek bir temsilci tayin etmel eri gerekir. Ancak.Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirilmedikçe paylarýn þirket tarafýndan iktisabý veya rehin olarak kabulü muteber olmaz. Çýkarýlan ortak da dahil olduðu halde bütün muvafakatiyle payýn diðer bir þekilde paraya çevrilmesi caizdir.Madde 530 Noter marifetiyle ve on beþ günden aþaðý olmamak üzere tayin edilecek müddetlerle iki def yapýlan ihtara raðmen sermaye koyma borcunu ödemiyen ortak þirketten çýkarýlabilir.ÖDEME: Bu durum devam ettikçe ortaklar payla ilgili ödemeler dolayýsiyle ortaklýða karþý mütesel en mesul olurlar. VIII .Madde 532 Bu mesuliyet kayýt sýrasýna göre olup ödemede bulunan eski ortaðýn.Madde 528 - 1. çýkarma tarihi ne göre en az on yýl evvel ortak sýfatýný kaybetmiþ olanlar bu hükümden müstesnadýr. ortaklarýn koymayý taahhüt ettikle i sermayenin ödenmesi tecil olunamýyacaðý gibi ortaklarýn bu borçtan ibra edilmeleri de caiz deðildir. Ayýn nevinden sermaye hakkýndaki hükümler mahfuzdur. ÞÝRKETTEN ÇIKARMA: Esas sermayenin azaltýlmasý hali müstesna olmak üzere. 2. Þu kadar ki.UMUMÝ OLARAK: Ortaklýðýn infisahý veya iflasý halinde tasfiye memurlarý veya iflas idaresi. Ancak. mesuliyetten kurtulur lar. II .Madde 529 - Þirketten çýkarýlan ortaðýn payý diðer bir ortak tarafýndan hakiki deðeri üzerinden devralýna ket tarafýndan açýk artýrma yoliyle satýlabilir. PAYIN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Çýkarýlan ortaðýn payý paraya çevrildiði halde elde edilen para þirkete olan borcuna yetmezse eçen ortaðýn pay defterine kaydedildiði tarihten önce beþ yýl içinde pay defterine kayýtlý bü ri aradaki farktan dolayý þirkete karþý ikinci derecede mesul olurlar. ortaklara koyduklarý sermaye kýsmen veya tamamen geri verilmiþ veya ha ksýz yere kar yahut faiz ödenmiþ ise aldýklarý para nispetinde mesuldürler.BÝRDEN FAZLA ORTAÐA AÝT PAY: I . temerrüt fai zini ve þirket mukavelesine cezai bir þart konmuþsa bunu da ödemekle mükelleftir.TEMERRÜT: Sermaye koyma borcunu tayin edilen müddet içinde yerine getirmiyen ortak. 3. davet tarihinden itibaren bir aylýk müdd et içinde ödemede bulunmadýðý takdirde ondan önce gelene müracaat edilir. B .Madde 527 Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirildikten sonra paylar ortaklýk tarafýnda n iktisap edilebilirse de bunlarýn bedelleri ancak ortaklýk mallarýnýn esas sermayeyi aþan kýsmý ile ödenebilir. koymayý taahhüt ettikleri sermayeler itibari deðerleri nispetinde para olarak ödemeye mecburdurlar. Çýkarýla mediði borçtan dolayý mesuliyeti eskisi gibi devam eder. kendisinden önce gele imselere rücu hakký vardýr.Madde 526 Bir ortak diðer bir ortaðýn payýný kýsmen veya tamamen elde ederse koyduðu sermayenin iti ari deðeri o nispette artar.Madde 531 Elde edilen paradan ortaðýn borcu kesildikten sonra geri kalaný ortaða verilir.SERMAYE KOYMA BORCU: Þirket mukavelesinde aksine hüküm bulunmadýkça ortaklar. VII . C . aksi takdirde muamele muteber olmaz. meðer ki bu muameleler esas sermayeye iþtirakten d oðmayan alacaklarýn ödenmesi maksadiyle vukubulsun. sermaye koyma borçlarýný yerine getirdikleri nispette. ortaklarýn meleri gereken borcu yukarýdaki hükümlere göre tesbit ve talebederler.

TOPLANTIYA ÇAÐIRMA: Umumi heyet aþaðýdaki salahiyetleri haiz olup bunlarý baþka bir organa devredemez:Madde 53 9 Esas sermayenin onda birini temsil eden ortak veya ortaklar. sermaye koyma borçlarýný yerine geti kleri nispette.KARARLAR: Anonim þirketin umumi heyet toplantýlarýna ait hükümler. bu kararýn ittihazýnda rey hakkýný kullanamaz. hüsnüniyete dayanan hallerde iki yýl uzamana uðrar. karþýlýðý henüz tamamiyle ödenmemiþ olan þirket paylarýnýn þirketçe muteb veya rehin alýnmasý halinde.HAKSIZ ALINAN KAR PAYLARININ GERÝ VERÝLMESÝ: A .Diðer ortaklar.) Þirket mukavelesinde aksine hüküm olm adýkça her ortaðýn rey hakký koyduðu sermaye miktarýna göre hesaplanýr. yýllýk bilançoya göre. limited þirketler hakkýnda da tat olunur.KARA ÝÞTÝRAK: Þirket mukavelesinde aksine hüküm bulunmadýkça ortaklar. umumi heyetin toplantýya çaðýrýlmasýný yazýlý olarak istiyebilir. elde edilmiþ olan safi kardan pay alýrlar. Toplantýya ve yazýlý olarak rey vermeye davet þirket mukavelesinde gösterilen þekilde ve eðer mukavelede bu hususta hüküm yoksa taahhütlü mektupla ve toplantýdan en az beþ gün önce emi bildirmek suretiyle yapýlýr. D . Ortak sayýsý yirmi ve daha az olan þirketlerde kararlar. Anonim þirket umumi heyet kararlarýnýn iptali hakkýndaki hükümler burada dahi tatbik olu nur. þirket mukavelesi hükümlerince veya þirketin me tirdikçe dahi çaðýrýlýr. II. III. koyduklarý sermaye için faiz verilemez. Her yirmibeþmilyon Tü ir rey hakký verir. umumi heyetin salahiyetine dahil olan hususlar müzaker e edilerek karara baðlanabilir. ortaklarýnýn sayýsý yirmiden fazla o imitet þirketlerin umumi heyet toplantýlarý hakkýnda da tatbik olunur. paranýn alýndýðý tarihten beþ yýl.REY HAKKI: Ortaklar umumi heyeti müdürler tarafýndan her yýlda bir defa ve iþ yýlýnýn sona ermesini taki en üç ay içinde toplantýya çaðýrýlacaðý gibi.ORTAKLAR UMUMÝ HEYETÝ: Hüsnüniyet sahibi olduklarý takdirde ortak veya müdürün geri verme borcu.Madde 536 - Madde 537 .Madde 533 - Anonim þirketin bilanço ve yedek akçe hakkýndaki hükümleri. Böyle bir toplantýda bütün ortaklar hazýr olmak þartiyle. . bunlarý geri vermekle mükelleftir. Hakkýnda ibra kararý verilecek ortak. aralarýndan biri itirazda bulunmadýðý takdirde toplantýya çaðýrma hakkýnd ime riayet etmeksizin de umumi heyet halinde toplanabilirler.Madde 534 Ortaklara.Madde 535 III . þirket alacaklý haklarýný ödemek için lazým olan miktarý aþamaz. aksi takdirde karar hükümsüzdür. Bütün ortaklar. müteselsil o tutulurlar. pay karþýlýðýnýn ödenmemiþ olan miktarý nispetinde. II. toplantýnýn maksadýný gös termek suretiyle. Müdürler bu talebi münasip bir müddet içinde yerine getirmedikleri takdirde mahkeme te klif sahiplerinin talebi üzerine umumi heyetin toplantýya çaðýrýlmasýna karar verir.BÝLANÇO VE YEDEK AKÇELER: Haksýz yere kar almýþ olan ortak veya müdür.Madde 538 Rey hakkýndan mahrumiyete dair mukaveleye konan kayýtlar hükümsüzdür. ortaklarýn yazýlý reyleriyle ve rilebilir. ÜÇÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN TEÞKÝLATI I . Geri alma hakký. Her iki halde ödenmiþ esas sermayenin hiç olmazsa yarýsýndan fazlasýný temsil eden ortakl rýn müzakere edilen husus lehine rey vermiþ olmasý gerekir.(Deðiþik fýkra: 24/06/1995-KHK-559/12 md.

2. ÞÜMULÜ: II. ÝMZA ÞEKLÝ: . 3. B . Paylarýn bölünmesi hakkýnda karar vermek.TEMSÝL SALAHÝYETÝ: Müdürlerin haiz olduklarý temsil salahiyetinin þümul ve tahdidi hakkýnda. ortaklar hep birlikte müdür sýfatiyle þirket iþlerini idarey temsile mezun ve mecburdurlar. Limitet þirketin temsilcileri arasýnda bir hükmi þahýs bulunduðu takdirde. 4. Kuruluþ veya idare iþlerinden dolayý þirketin kendi organlarýna veya münferit ortakla ra karþý haiz olduðu tazminat taleplerini dermeyan etmek. 5. kollektif þirkete da ir 161 ve 162 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.Madde 542 Ortaklara ait idare ve temsil salahiyetlerinin kaldýrýlmasý hakkýnda. TÝCARÝ MÜMESSÝL VE VEKÝLLERÝN TAYÝNÝ: .MÜDÜRLER: 1. KALDIRILMASI: Þirket namýna yapýlacak yazýlý beyanlarda. anonim þirketin ida e meclisine dair olan 321 inci madde hükmü tatbik olunur.ÝDARE VE TEMSÝL: 1. Bu gibi kimselerin salahiyet ve mesuliyetleri hakkýnda ort ak olan müdürlere ait hükümler tatbik olunur.SALAHÝYETLER: I . 6. Müdür olmýyan ortaklara bahþedilen kontrol haklarý mahfuz kalmak þartiyle murakýplarý tayin ve azletmek. ancak o hükmi adýna limitet þirketin temsil ve idaresini üzerine almýþ bulunan hakiki þahýs limitet þirket temsilcisi olarak tescil ve ilan edilir. bütü ari iþletmeyi idare hakký verilen ticari vekilleri tayine salahiyetlidir. ortak olmýyan kimselere de býrakýlabilir. bu hususta umumi heyetin ayrý bir kararý ol madýkça. 2. 7.IV . Kar ve zarar hesabýný ve bilançoyu tasdik ve safi karýn kullanma þeklini tayin etme k.Madde 543 Vazifelerini ifa dolayýsiyle müdürlerin iþlemiþ olduklarý haksýz fiillerden þirket mesul r. Kuruluþtan sonra þirkete giren ortaklar. þirketin unvaniyle beraber müdürlerin kendi imzala a bulunmasý lazýmdýr. bunlarý azletmek salahiyetine sahiptir. Þirket mukavelesini deðiþtirmek.Madde 544 Ortak olmýyan müdür umumi heyet karariyle her zaman azlolunabilir. 3. ancak umumi heyet karariyle tayin olunabilir. þirketin unvaniyle birlikte esas sermaye miktarýnýn gösterilmesi þarttýr. ORTAK OLANLAR: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. Müdürleri ibra etmek. Þirket mukavelesinde aksine hüküm olmadýkça umumi heyet.Madde 545 Þirket tarafýndan tanzim edilecek mektup. ortaklarýn koymayý taahhüt ettik i sermayeye mahsuben ödiyecekleri paralarýn ödeme gününü tesbit ve ticari mümessillerle.Madde 541 Þirket mukavelesi veya umumi heyet kararý ile þirketin idare ve temsili ortaklarda n bir veya birkaçýna býrakýlabilir. Azlolunan müdürün muk aveleden doðan haklarý mahfuzdur.Mukavelede aksine hüküm olmadýkça ticari mümessiller ile bütün iþletmeyi idare salahiyetini iz olan ticari vekiller. Müdürleri tayin ve azletmek. 4. Bununla b eraber her müdür. 2. idare ve temsile mezun ve mecbur deðildirler.Madde 540 - Þirket mukavelesi veya umumi heyet karariyle þirketin idare ve temsili. evrak ve vesikalarda. ORTAK OLMAYANLAR: 1.

ÞÝRKETTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA: Anonim þirketin. diðer ortaklarýn muvafakati olmadan þirketin uðraþtýðý ticaret dalýnd i ve ne de baþkasý hesabýna iþ göremiyeceði gibi baþka bir iþletmeye mesuliyeti tahdidedilmem tak. mukaveleye konacak hükümle bütün ortaklara teþmil edilebilir. esas sermayenin dörtte üçüne sahip olan ortakl üçünü teþkil eden bir ekseriyet tarafýndan verilecek kararla. komanditer ortak veya limitet þirketin azasý sýfatiyle iþtirak dahi edemez. SERMAYENÝN KISMEN KAYBI: . iflastan gayrý bir sebeple vukubulan infisahý tescil ve ilan edilmek üzere ticar et siciline bildirirler.Madde 551 C . Þu kadar ki. 3. ticaret sicil indeki kaydýn silinmesi ve ticari defterlerin saklanmasý hakkýndaki hükümleri limited þirket lerde dahi tatbik olunur. þirketin esas sermayesinin itib ri miktarýný geçen mallarýndan ödenir veya payý sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi hakkýndaki hükümler gereðince paraya çevrilirse yahut baþka bir ortak tarafýndan devralýnýrsa sermayenin azaltýlmasý hakkýndaki hükümlere riayet etmeye lüzum yoktur. D . DÖRDÜNCÜ KISIM : ÝNFÝSAH VE AYRILMA .Madde 548 C .Þirket þu hallerde infisah eder:Madde 549 Müdürler.Madde 546 5.ÞARTLAR: E . 2. Þirket mukavelesinde yazýlý sebeplerle. 5. 4. tasfiyenin icrasý.Madde 547 6.TASFÝYE: I .MURAKABE: A . Bu fasýlda baþka bir hüküm bulunmadýðý takdirde anonim þirketlerdeki murakýplara ait hükümler l et murakýplarýna da tatbik olunur. muhik sebeplerden dolayý bir ortaðýn þirketten çýka ahkemeden istiyebilir.ÝNFÝSAH SEBEPLERÝ: Ortaklarýnýn sayýsý yirmi ve yirmiden az olan limitet þirketlerde. Mukavelede aksine açýk hüküm olmadýkça. REKABET YASAÐI: Ortaklarýn sayýsý yirmiyi aþan limitet þirketlerde bir veya birden fazla murakýp bulunur. ayrýlan ortaðýn haklarý.Müdür olan bir ortak. Esas sermayenin yarýsýndan fazlasýna sahip bulunan ortaklarýn mutlak ekseriyeti tara fýndan muvafakat edilmek þartiyle þirket. tasfiye memurlarýný tayin ve azilleri.Madde 550 1. Kanunda yazýlý sair hallerde.NEVÝ DEÐÝÞTÝRME: Bir anonim þirket tasfiye edilmeksizin aþaðýdaki þartlar altýnda limitet þirkete çevrilebilir dde 553 - . idare hak ve vazife si bütün ortaklara ait deðilse müdür sýfatýný haiz olmýyan ortaklar Borçlar Kanununun 531 inc sinde yazýlý haktan faydalanabilirler. ortaklara þirketten çýkma hakký verilebileceði gibi bu hakkýn kullanýlm uayyen þartlara da tabi tutulabilir. B .TESCÝL: Þirket mukavelesiyle. muhik sebeplere dayanmak þartiyle þirketten çýkmasýna müsaade edilmesini veya þirketin feshini mahkemeden talebedebilir.Esas sermayenin yarýsý kaybedilmiþ veya þirketin borçlarý mevcudundan fazla tutmuþsa. Þirketin iflasýna karar verilmesiyle. yahut þ etin aciz halinde bulunduðu þüphesini uyandýran emareler mevcut ise anonim þirket hakkýndaki 324 üncü madde hükmü tatbik olunur.Madde 552 Her ortak. Ortaklardan birinin talebi üzerine ve muhik sebeplerden dolayý mahkeme karari yle. Bu yasa k. Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý ancak esas sermayenin azaltýlmasý hakkýnda et þartiyle muteberdir.

Madde 557 .UMUMÝ ÞEKÝL: Hile veya aðýr kusuru bulunmadýkça borçlu vadenin hululünde senedin mahiyetine göre alaca lý olduðu anlaþýlan kimseye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur. ancak senedin teslimi mukabilinde ödeme ile mükelleftir. Bundan baþka emre yazýlý senetlerde ciroya nama ya .Madde 554 1. Bütün alacaklýlarýn haklarý bu þekilde teminat altýna alýnmadýkça infisah eden anonim þir larýndan pay sahiplerine hiçbir ödeme yapýlamaz.) Bu miktar anonim þirket umumi heyet toplantýsýn da temsil olunan esas sermayenin üçte ikisine tekabül eden bir ekseriyet tarafýndan tasv ip olunacak bir bilançoya göre hesap olunur.Madde 558 B . Anonim þirketin infisahý tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline bildirilir. bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrý olarak dermey an edilemediði gibi baþkalarýna da devredilemez. II .ANONÝM ÞÝRKET HÜKÜMLERÝNE YAPILAN ATIFLAR: Limitet þirketin ticaret siciline tescil edilmesiyle mukavelesinde yazýlý þekilde ve üç defa yapýlacak ilanla.KIYMETLÝ EVRAKIN TARÝFÝ: Kýymetli evrak öyle senetlerdir ki. kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe. Bu müddet içinde noter protestosiyle itiraz edilmediði takdirde borçlarýn limitet þir kete intikal edeceði ilanda açýkça bildirilir. 3. kendiliðinden limitet þirkete intikal eder. C . Limitet þirket esas sermayesinin anonim þirketin esas sermayesinden az olmama sý. infisah eden anonim þirket mallarýndan kendisine düþecek miktarýn ödenmesini istiyebilir. infisah eden anonim þirketin alacaklýlarý üçüncü ilandan itibaren an az olmamak üzere tayin edilecek münasip bir müddet içinde haklarýný bildirmeye davet olun urlar.KIYMETLÝ EVRAKIN DEVRÝ: Mülkiyet veya sair bir ayný hak tesisi maksadiyle kýymetli evrakýn devri için. BEÞÝNCÝ KISIM : TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER Þirketin kuruluþuna iþtirak edenlerle þirketin idare veya murakabesine memur edilen kims elerin ve tasfiye memurlarýnýn mesuliyeti.Madde 556 BÝRÝNCÝ FASIL : UMUMÝ HÜKÜMLER ÜÇÜNCÜ KÝTAP : KIYMETLÝ EVRAK A . cezai mesuliyetler ve þirketin vekaletlerce murakabesi hakkýnda anonim þirketin bu hususlara mütaallik hükümleri tatbik olunur.ALACAKLILARIN HAKLARI: A .Limitet þirkete hiç iþtirak etmiyen veya anonim þirketteki paylarýnýn yalnýz bir kýsmý ile iþ den her pay sahibi limitet þirketten. þahsen ve müteselsilen mesuldürler. Bu suretle iþtirak edecek kimselerin koyacaklarý paylar tutarýnýn. anonim þirketin esas sermayesinin en az üçte ikisine tekabül etmesi. Müdürler infisah eden anonim þirketin alacaklýlarýna karþý bu hükümlere riayet edilmemesi dolayý.PAY SAHÝPLERÝNÝN HAKLARI: (Deðiþik fýkra: 16/06/1989 .SENETTEN DOÐAN BORÇ: I . Anonim þirketin pay sahiplerine þirket mukavelesiyle tesbit edilmiþ þekle uygun o larak yapýlacak bir ilanla. sahip olduklarý paylarýn itibari deðerlerine kadar limitet þir ketin esas sermayesine iþtirak imkanýnýn verilmesi.3585/7 md. Ýtiraz vukuunda bildirilen alacak ya ödenir veya temin olunur. her halde s enet üzerindeki zilyedliðin devri þarttýr. Limitet þirketi borçlu olarak kabul etmiyen alacaklýlarýn haklarý tediye veya temin edild ikten sonra infisah eden anonim þirketin ticaret sicilindeki kaydýnýn silinmesi limite t þirket tarafýndan talebedilir. Limitet þirketin ticaret siciline kaydedilmesiyle infisah eden anonim þirketin malla rý.Madde 555 III.Kýymetli evrakýn borçlusu. 2.

poliçenin cirosu hakkýndaki hükümlere göre yapýlýr.Madde 562 D . Þu kadar ki.TAHVÝL: I . Bu son halde hak veya borç sahibi kimselerden birinin muvafakati bulunmazsa bu deðiþiklik.Madde 567 - Nama yazýlý senet içinde senet bedelini her hamiline ödemek hakkýný mahfuz tutmuþ olan borçlu lacaklý sýfatýnýn ispat edilmesini aramamýþ olsa dahi hamile hüsnüniyetle yapacaðý ödeme neti orcundan kurtulmuþ olur. tam ciro ve senedin teslimi kafidir.KAÝDE OLARAK: B . ancak deðiþikliði yapan alacaklý ile onun haklarýna doðrudan doðru lef olan þahýs arasýnda hüküm ifade eder. 2. hamile ödemede bulunmakla mükellef deðildir. 697 nci maddenin ikinci fýkrasý hükmü mahfuzdur.CÝRO: Bütün hallerde ciro.Madd e 563 - Ýptal kararý üzerine hak sahibi hakkýný senetsiz olarak da dermeyan veya yeni bir senet ih dasýný talebedebilir. senedin hakiki sahibi olduðu nu ispat eden bir üçüncü þahsa karþý borcundan kurtulmuþ olmaz. senedin iptaline karar verilmesini istiyebilir.Madde 565 Bunun haricinde iptal usulü ve hükümleri hakkýnda. II .Madde 566 I .TARÝFÝ: ÝKÝNCÝ FASIL : NAMA YAZILI SENETLER Belli bir þahýs namýna yazýlý olup da onun emrine kaydýný ihtiva etmiyen ve kanunen de emre y zýlý senetlerden sayýlmýyan kýymetli evrak nama yazýlý senet sayýlýr.EKSÝK NAMA YAZILI SENETLER: . F . Bu muvafakatin bizzat senet üzerine yazýlmasý gerekir.Madde 564 Kýymetli evrakýn zayi olduðu yahut zýyaýn meydana çýktýðý zamanda senet üzerinde hak sahi . kýymetli evrakýn muhtelif nevilerine mütaallik hususi hükümler tatbik olunur. II .Madde 560 Devri kabil olan bütün kýymetli evrakýn. senedin muhteviyatýndan veya mahiyetinden aksi an laþýlmadýkça. ciro ve teslimi ile cirantanýn haklarý ciro edilene geçer.Madde 561 Devir için. ÞEKÝL: Kanun veya mukavele ile baþka kimselerin bu arada bilhassa borçlunun da devre iþti rakleri mecburi kýlýnabilir.ALACAKLININ HAKKINI NASIL ÝSPAT EDECEÐÝ: Borçlu.ÝPTAL KARARI: Kýymetli evrak zayi olduðu takdirde mahkeme tarafýndan iptaline karar verilebilir.Madde 559 1. Bu beyan kýymetli evrakýn üzerine yaz leceði gibi ayrý bir kaðýt üzerine de yazýlabilir.Madde 568 Bu cihet ispat edilmediði halde ödemede bulunan borçlu. ancak kendisine hak verdiði ve borç yüklediði bütün kimselerin afakatiyle hamile yazýlý bir senet haline getirilebilir. E . II .HÜKÜMLERÝ: Muhtelif kýymetli evrak hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. ancak senedin hamili bulunan ve senette adý yazýlý olan veya onun hukuki halefi olduðunu ispat eden þahýslara ödemeye mecburdur.ÞARTLARI: Hamile yazýlý senetlerin nama veya emre yazýlý senet haline getirilmesi hususunda da ayný esas caridir. HÜKÜM: Nama yahut emre yazýlý senet.senetlerde yazýlý bir devir beyanýna da ihtiyaç vardýr.HUSUSÝ HÜKÜMLER: A .

senedin zilyedi bulunmuþ ve onu zayi etmiþ olduðuna dair ver diði izahatýn doðruluðunu kuvvetle muhtemel görürse.Madd e 574 Salahiyetli mahkeme borçlunun ikametgahý mahkemesi veya hisse senetleri hakkýnda a nonim þirket merkezinin bulunduðu yerin mahkemesidir.ÝPTAL KARARI: 1. Kupon varakasý veya talonu bulunan bir senet hamilinin elinden yalnýz kupon vara kasý veya talonu çýkmýþ olursa talebin haklý olduðunun ispatý için esas senedin ibrazý yeter.Madde 573 - Dilekçe sahibinin talebi üzerine mahkeme senedin borçlusunu.BORÇLUNUN DEFÝLERÝ: Borçlu hamile yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý ancak senedin hükümsüzlüðüne taalluk ed ten anlaþýlan defilerle alacaklý her kim ise ona karþý þahsan haiz olduðu defileri ileri süre ir.Madde 572 Borçlu ile önceki hamillerden birisi arasýnda doðrudan doðruya mevcut münasebetlere daya nan defilerin dermeyaný. hamile yazýlý senetler hakkýndaki hükü iptal olunur.ÝPTAL KARARI: A .Madde 570 I . belli olmýyan hamili ilan yoliyle senedi muayyen bir müddet içinde ibraz etmeye davet ve aksi takdirde senedin iptaline karar .UMUMÝ OLARAK: Ana paranýn ödenmesi halinde. ÖDEME YASAÐI: Mahkeme. ilerde muacceliyet kesbedecek olup asýl senetl e birlikte kendisine teslim edilmiyen faiz kuponlarýnýn tutarýný bu kuponlar hakkýnda cari olan müruruzaman müddeti geçinceye kadar alýkoymak hakkýný haizdir. borçlu. hamile (Hamiline) yazýlý senet sayýlýr. Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduðu ve onu zayi ettiði yolundaki iddialarýnýn mahkemece kuvvetle muhtemel görülmesi lazýmdýr. Senedin borçlunun rýzasý hilafýna tedavüle çýkarýldýðý yolunda bir defi dermeyan olunamaz II . meðer ki. senette ilanlarýn sayýsýný azaltmak veya mehilleri kýsaltmak suretiyle iptal için daha basit bir usul derpiþ edebileceði gibi alacaklý kendisine senedin iptal ve borcun itfa olunduðunu gösteren. 2. tahviller. resmen tanzim veya usulen tasdik edilmiþ bir vesika verildiði takdirde. B . ÜÇÜNCÜ FASIL : HAMÝLE YAZILI SENETLER Senedin metin veya þeklinden. esas kupon varakalarýnýn yenilenmesine yarýyan kuponlar (Talonlar) gibi hamile yazýlý senetlerin iptaline hak sahibinin talebi üzerine mahkemece karar verilir .Aksine hususi hükümler olmadýkça nama yazýlý senetler.UMUMÝ OLARAK: Mahkeme karariyle ödemeden menedilen borçlunun ödemesi muteber olmaz. hamili kim ise o kimsenin hak sahibi sayýlacaðý anlaþýlan her kýymetli evrak. (Münferit kuponlar hariç olmak üzere) ku pon varakalarý.HAMÝLE YAZILI FAÝZ KUPONLARI: I .Madde 571 - Borçlu hamile yazýlý faiz kuponlarýndan doðan alacaða karþý ana paranýn itfa edildiði definde maz. C .TARÝFÝ: Borçlu.Madde 569 C . SALAHÝYET: Hisse senetleri. senet ibraz edilmeksizin ve iptaline karar verilmeksizin dahi muteber olmak üzere ödemek hakkýný da mahfuz tutabilir. hilafýna hareket ettiði takdi rde iki defa ödemek mecburiyetinde kalacaðýný ihtar ederek bedelini ödemekten meneder. intifa senetleri. teslim edilmey n kuponlarýn iptaline karar verilmiþ yahut tutarý mukabilinde teminat gösterilmiþ olsun. dilekçe sahibinin. ancak senedi iktisabederken hamilin bilerek borçlunun zararýn a hareket etmiþ olmasý halinde caizdir.

ÞEKÝL: I .SENEDÝN ÝBRAZ EDÝLMEMESÝ HALÝNDE: Münferit kuponlarýn zýyaý halinde hak sahibinin talebi üzerine.Madde 578 Dilekçe sahibi bu mehil içinde dava açmazsa. mahkeme.Mad 6 4. ÝLAN ÝLE DAVET. MÜRACAAT MÜDDETÝ: Senedi ibraz hususundaki ilanýn 37 nci maddede yazýlý gazetede üç kere yapýlmasý lazýmdýr.KUPONLARDA USUL: Banknot ve büyük miktarda çýkarýlýp görüldüðünde ödenmesi gereken ve para yerine ödeme vasýta n ve muayyen bedelleri yazýlý olan diðer hamile yazýlý senetlerin iptaline karar verilemez . çek ve bono ile borçlanmaya da ehildir. bu müddet ilk ilan gününden itibaren iþlemeye baþlar.UNSURLARI: 1.SENEDÝN ÝBRAZI HALÝNDE: Mahkeme lüzum gördüðü takdirde ayrýca münasip göreceði diðer þekillerde de ilanlar yapýlm erebilir. ÝLAN ÞEKLÝ: A .BANKNOTLARDA VE BUNA BENZER KAÐITLARDA USUL: Hamile yazýlý olan ipotekli borç senediyle irat senedi hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. poliçe. 5. mahkeme.verileceðini ihtar eder. masrafý kendisine ait olmak üzere yeni bir senet ih dasýný veya muaccel borcun ifasýný istemek hakkýný haizdir.Madde 575 Bir kupon varakasýnýn iptaline karar vermek lazýmgeldiði takdirde vadeleri dava sýrasýnd a hulul eden münferit kuponlar hakkýnda faiz kuponlarýnýn iptaline mütedair hükümler tatbik o unur. UMUMÝ OLARAK: . III . bedelin vadesinde ve eðer vade esasen hulul etmiþ bulunursa derhal mahkemeye yatýrýlmasýna karar verir. Müddetin en az altý ay olarak tesbiti lazýmdýr. senedi geri verir ve ödeme yas aðýný kaldýrýr.Madde 577 Senet tayin olunan mehil içinde ibraz edilmezse. D . HÜKÜMLERÝ: Ýptali istenen senet ibraz edilirse mahkeme. II. mahkeme.Madd e 579 Hamile yazýlý bir senedin iptali hakkýndaki karar derhal 37 nci maddede anýlan gazet e ile ve mahkeme lüzum görürse baþka vasýtalarla da ilan edilir. Ýptal kararý üzerine dilekçe sahibi. 3. Madde 581 Devlet tarafýndan çýkarýlmýþ olan tahviller hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. B .ÝPOTEKLÝ BORÇ SENEDÝ VE ÝRAT SENEDÝ: BORÇLANMA EHLÝYETÝ: DÖRDÜNCÜ FASIL : KAMBÝYO SENETLERÝ Akit ile borçlanmaya ehil olan kimse.Madde 580 Üç yýl geçtikten sonra hiçbir hak sahibi müracaat etmemiþ olur ve vadenin hululünden itib n üç yýl geçmiþ olursa mahkeme karariyle bedel dilekçe sahibine verilir. senedin iptaline karar v erir veya lüzum görürse baþka tedbirler de ittihaz edebilir. dilekçe sahibine senedin iadesi hususun da dava açmasý için bir mehil tayin eder.Mad de 582 BÝRÝNCÝ AYIRIM : POLÝÇENÝN KEÞÝDESÝ VE ÞEKLÝ BÝRÝNCÝ KISIM : POLÝÇE A .

UNSURLARIN BULUNMAMASI: 1.MUTEBER OLMIYAN ÝMZALARIN BULUNMASI: Poliçe bedeli yalnýz yazý ile veya yalnýz rakamla mütaaddit defalar gösterilmiþ olup da b deller arasýnda fark bulunursa en az olan bedel muteber sayýlýr. 6.MÜNFERÝT UNSURLAR: . sahte imzalarý. Ödiyecek olan kimsenin (Muhatabýn) ad ve soyadýný. Ayrýca tasrih edilmiþ olmadýkça muhatabýn soyadý yanýnda gösterilen yer. B . ihtiva eder. o poliçeden dolayý bizzat mesul olur ve poliçeyi ödediði takdirde temsil olunan haiz o labileceði haklara sahip olur. 2. poliçenin keþide gününden itibaren iþler. Bütün diðer poliçelerde böyle bir faiz þartý yazýlmamýþ sayýlýr. ödeme yeri ve ay nda da muhatabýn ikametgahý sayýlýr.Madde 585 Poliçenin üçüncü þahsýn ikametgahýnda ödenmesi þart koþulabilir. keþidecinin soyadý yanýnda gösterilen yerde keþide edil ayýlýr. Senet metninde "Poliçe" kelimesini ve eðer senet Türkçe'den baþka bir dille yazýlmýþsa dilde poliçe karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi. POLÝÇE TUTARININ MUHTELÝF ÞEKÝLLERDE GÖSTERÝLMESÝ: I . gösterilmemiþ ise faiz þartý yazýlmamýþ s Baþka bir gün zikredilmemiþse faiz. 2. 4.ÝMZA EDENLERÝN MESULÝYETÝ: Bir poliçe. Keþidecinin kabu .SALAHÝYET OLMAKSIZIN ÝMZA: Keþideci. II. diðer imzalarýn sýhhatine bu yüzden halel gelmez. Keþide yeri gösterilmiyen poliçe. 3.Madde Bu üçüncü þahsýn ikametgahý muhatabýn ikametgahýnýn bulunduðu yerde (Adresli poliçe) veya rde (Ýkametgahlý poliçe) bulunabilir. Salahiyetini aþan temsilci için dahi hüküm böyledir.Madde 588 Faiz miktarýnýn poliçede gösterilmesi lazýmdýr. KEÞÝDECÝNÝN AYNI ZAMANDA MUHATAP VEYA EMRÝNE ÖDENECEK KÝMSE OLMASI: Vadesi gösterilmiyen poliçenin görüldüðünde ödenmesi meþrut sayýlýr.Poliçe:Madde 583 - Yukarki maddede yazýlý hususlardan birini ihtiva etmiyen senet aþaðýdaki fýkralarda yazýlý ha r dýþýnda poliçe sayýlmaz. poliçe ile borçlanmaya ehil olmýyan kimselerin imzasýný. 5. 8.Madde 584 1. 3. Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayýtsýz ve þartsýz havaleyi. mevhum þ arýn imzalarýný yahut imzalýyan veya namlarýna imzalanmýþ olan þahýslarý herhangi bir sebep d e ilzam etmiyen imzalarý taþýrsa.Madde 590 II . 7.Poliçe bizzat keþidecinin emrine yazýlý olabileceði gibi bizzat keþideci üzerine veya bir ü esabýna da keþide edilebilir. Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadýný. 4.Madde 586 2. Keþide tarihi ve yerini. ADRESLÝ VE ÝKAMETGAHLI POLÝÇE: Görüldüðünde veya görüldüðünden muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart kýlýnan bir poliçeye k þartý dercolunabilir. Ödeme yerini. poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden dolayý mesuldür.Madde 589 Temsile salahiyetli olmadýðý halde bir þahsýn temsilcisi sýfatiyle bir poliçeye imzasýný koya se. Vadeyi. FAÝZ ÞARTI: Poliçe bedeli hem yazý ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasýnda fark bulunursa yazý ile gösterilen bedele itibar olunur. Keþidecinin imzasýný.

3. poliçe ancak alacaðýn temliki yolu ile devrolunabilir ve bu devir alacaðýn t mlikinin hukuki neticelerini doðurur." kelimelerini veya ayný manayý ifade eden bir k ydý dercetmiþse.POLÝÇENÝN DEVREDÝLMESÝ: ÝKÝNCÝ AYIRIM : CÝRO Her poliçe sarahaten. hamile karþý ileri sürülemez. Cironun tabi tutulduðu her þart yazýlmamýþ addol 594 - Cironun poliçe veya poliçeye baðlý olan ve "Alonj" denilen bir kaðýt üzerine yazýlmasý ve cir tarafýndan imzalanmasý lazýmdýr. poliçeyi beyaz ciro ile iktisabetmiþ sayýlýr. meðer ki hamil poliçeyi kötü niyetle iktisabetmiþ veya iktisap sýrasýnda kendisine aðýr bir k isnadý mümkün bulunmuþ olsun. ciro ve teslim yolu ile devrolunabilir. poliçeyi kabul etmiþ olsun veya olmasýn muhataba.Madde 591 III. 2. II . Bu kimseler poliçeyi yeniden c iro edebilirler.CÝRONUN ÞEKLÝ: 1. Bu nun muteber olmasý için cironun poliçenin arkasýna veya alonj üzerine yazýlmasý lazýmdýr.KAYITSIZ. 2.KEÞÝDECÝNÝN MESULÝYETÝ: .M adde 597 Ciro beyaz ciro ise hamil: 1.Madde 595 Kýsmi ciro batýldýr. keþideciye veya poliçe ile borç altýna girmiþ olanlardan her hangi birine de yapýlabilir. son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakký mütese lsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde salahiyetli hamil sayýlýr.CÝRO: Cironun kayýtsýz ve þartsýz olmasý lazýmdýr. bu halde.Madde 596 Aksine þart bulunmadýkça ciranta poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden mesuldür. Poliçeyi yeniden beyaz olarak yahut diðer muayyen bir þahsa tekrar ciro edebili r.Madde 592 IV . Ciro. III.l edilmeme halinde mesuliyetten kendini muaf tutmasý caiz ise de ödenmeme halinde me suliyetten muaf olduðunu gösteren kayýtlar yazýlmamýþ sayýlýr. Çizilmiþ c hususta yazýlmamýþ hükmündedir. Beyaz ciroyu doldurmaksýzýn ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi baþka bir k imseye verebilir. Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir. ÞARTSIZ OLMASI: Keþideci poliçeye: "Emre yazýlý deðildir. HAK SAHÝPLÝÐÝNÝ ÝSPAT VAZÝFESÝ: . Ciroyu kendi namýna veya diðer bir þahýs namýna doldurabilir. senet sonr adan kendilerine ciro edilmiþ olan kimselere karþý mesul olmaz. Bu þekildeki cirolara "beyaz ciro" denilir. NAKÝL VAZÝFESÝ: Lehine ciro yapýlan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum olmadýðý gibi ciro.CÝRONUN HÜKÜMLERÝ: Ciro ve teslim neticesinde poliçeden doðan bütün haklar devredilmiþ olur.AÇIK POLÝÇE: A . B . Madde 593 - I . cirantanýn s dece imzasýndan bile ibaret olabilir.Tedavüle çýkarýlýrken tamamen doldurulmamýþ bulunan bir poliçe. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro takibederse son ciroyu imza lýyan kimse.Madde 598 Ciranta. 3. poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir. TEMÝNAT VAZÝFESÝ: Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse. aradaki anlaþmalara aykýrý doldurulursa bu anlaþmalara riayet edilmemiþ olmasý keyfiyeti. emre yazýlý olmasa dahi.

Madde 603 Keþideci. "Bedeli teminattýr". poliçeden doðan bütün haklarý ku llanabilir. keþide gününden iti içinde kabule arz edilmesi lazýmdýr. hamil poliçeden doðan bütün haklarý kullanabilir. VADEDEN SONRAKÝ CÝRO: A . üçüncü bir þahsýn ikametgahýnda veya muhatabýn ikametgahýndan baþka bir yerde y n muayyen bir müddet sonra ödenmesi gereken poliçeler hariç olmak üzere. fa at kendisi tarafýndan yapýlan bir ciro ancak tahsil cirosu hükmündedir. kendileriyle ciranta arasýnda doðrudan doðruya mevcut olan münasebetlere dayanan defileri hamile karþý ileri süremezler. kadar ki. poliçenin muayyen bir tarihten önce kabule arz edilmemesini de þart kýl abilir.Poliçeden dolayý kendisine müracaat olunan kimse keþideci veya önceki hamillerden biriyle kendi arasýnda doðrudan doðruya mevcut olan münasebetlere dayanan defileri müracaatta bulu nan hamile karþý ileri süremez.Madde 602 Poliçeden mesul olanlar. Tahsil için verilen ciroda münderiç bulunan salahiyet. meðer ki.Madde 600 - Ciro. ancak poliçeyi kötü niyetle iktisabetmiþ olduðu veya iktisabýnda kusur bulunduðu takdirde o poliçeyi geri vermekle mükelleftir. REHÝN CÝROSU: Vadenin geçmesinden sonra yapýlan ciro. 2.Madde 599 Poliçe her hangi bir surette hamilin elinden çýkmýþ bulunursa yukarýki fýkrada yazýlý hük hakký anlaþýlan yeni hamil. 3. bir müddet tayin etmek veya etmemek suretiyle poliçenin kabule arz edilmesin i þart koþabilir.Madde 601 Poliçeden mesul olanlar bu halde ancak cirantaya karþý ileri sürebilecekleri defiler i hamile karþý dermeyan edebilirler. poliçenin kabule ar zýný menettiðini poliçeye yazabilir. Keza keþideci. bu salahiyeti verenin ölümü ile s ona ermiyeceði gibi onun medeni haklarý kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz. .KABULE ARZ: Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun tanzimi için muayyen o lan müddetin geçmesinden önce yapýlmýþ sayýlýr. hamil poliçeyi iktis abederken bile bile borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun. ödenmeme protestosundan yahut bu protestonun tanzimi için muayyen olan müdd etin geçmesinden sonra yapýlan ciro ancak alacaðýn temliki hükümlerini meydana getirir. meðer ki. hamil. TAHSÝL ÝÇÝN CÝRO: Alacaðýn temliki yoliyle yapýlan devirlere ait hükümler mahfuzdur. poliçenin kabule arzýný þart koþabilir.KAÝDE: Poliçe vadenin hululüne kadar hamil veya poliçeyi elinde tutan herkes tarafýndan muhatabýn ikametgahýnda onun kabulüne arz olunabilir. V . fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu þeklinde tekrar ciro edebilir." "Kabýz içindir"."Vekaleten" ibaresini veya sadece tevkil i ifade eden diðer her hangi bir kaydi ihtiva ederse hamil.KABUL ARZ ÞARTI VE YASAÐI: .Madde 604 II . IV . bir müddet tayin etmek v etmemek suretiyle.Madde 605 Keþideci. "Bedeli rehindir" ibarelerini yahut terhini ifade eden diðer her hangi bir kaydý ihtiva ederse. ÜÇÜNCÜ AYIRIM : KABUL VE AVAL I .CÝRONUN HUSUSÝ ÇEÞÝTLERÝ: Ciro "Bedeli tahsil içindir. Keþideci poliçenin kabule arzýný menetmiþ olmadýkça her ciranta. vadeden önce yapýlan bir cironun hükümlerini doðurur. poliçeyi iktisabederken bile bile borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun.DEFÝLER: 1.Görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart kýlýnan poliçelerin.

fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir kýsmýna hasrede adde 608 Poliçenin görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart edilmiþ olduðu veya hususi b gereðince muayyen bir müddet içinde kabule arz edilmesi lazým geldiði takdirde. gililer bu talebin yerine getirilmediðini. poliçeyi kabul etmekle bedelini vadesinde ödemeyi taahhüt etmiþ olur.AVAL: Poliçedeki bedelin ödenmesi. ADRESLÝ VE ÝKAMETGAHLI POLÝÇE: 1. kabulündeki þartlar dairesinde mesuldür. poliçeyi kabul ettiðini yazý ile bildirmiþ olursa bunlara karþý kabul beyaný dairesinde mesul olur. IV . ödiyecek üçüncü bir þahsý göstermeksizin. 2. C . muhatabýn ikametgahýndan baþka b eri olarak göstermiþse muhatap kabul þerhinde bir üçüncü þahsý gösterebilir. poliçe kabul ed lmemiþ sayýlýr. Bununla beraber kabulü yapan.Madde 613 - . UMUMÝ OLARAK: Eðer poliçenin bizzat muhatabýn ikametgahýnda ödenmesi þart kýlýnmýþsa. poliçe üzerindeki kabul þerhini poliçeyi geri vermeden önce çizmiþ olursa kabulden i tina etmiþ sayýlýr. kabul þe enin yapýlacaðý yer olmak üzere ödeme yerinde bulunan bir adresi gösterebilir.KABUL: 1. ancak bu talep protestoya dercedildiði ta kdirde ileri sürebilirler. kabul hükmündedir.AVAL VERENLER: Bununla beraber muhatap hamile yahut poliçede imzasý bulunan bir kimseye. poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiþ addolunur. poliçe veya alonj üzerine yazýlýr. Cirantalar kabule arz müddetlerini kýsaltabilirler.Madde 607 - Kabul. aval suretiyle tamamen veya kýsmen temin olunabilir.III .Madde 606 Keþideci bu müddeti kýsaltabileceði gibi daha uzun bir müddet de þart koþabilir. muhatap. Muhatabýn poliçenin yüz tarafýna yalnýz imzasýný koymasý.HÜKÜMLERÝ: Muhatap. 2. KABULÜN TAHDÝDÝ: Keþideci poliçede. UMUMÝ OLARAK: Kabul beyaný poliçe üzerine yazýlýr ve "Kabul edilmiþtir" tabiriyle veya buna muadil baþka bi ibare ile ifade ve muhatap tarafýndan imza edilir. poliçenin kendisine arz edildiði günü takibeden günde bir daha ibrazýný istiyebilir. Aksi sabit oluncaya kadar kabul þerhi.Madde 612 Aval þerhi. II. Aksi takdirde mu eme yerinde poliçeyi bizzat ödemeyi taahhüt etmiþ sayýlýr.Madde 609 Kabul þerhi bundan baþka noktalarda poliçe münderecatýndan farklý olursa.BÝR DAHA KABULE ARZ: I-ÞEKÝL: Hamil. lduðu takdirde hamil cirantalarla keþideciye karþý müracaat haklarýný muhafaza edebilmek için eksikliði vaktinde tanzim edilecek bir protesto ile tesbit ettirmeye mecburdur. þartsýz olmalýdýr.Madde 611 Ödemeden imtina halinde hamil. KABUL ÞERHÝNÝN ÇÝZÝLMESÝ: I . kayýtsýz. keþidesi dahi olsa poliçeden dolayý 637 ve 638 inci m addeler gereðince istenebilecek þeylerin hepsini kabul edenden doðrudan doðruya talep ha kkýný haizdir.GÖRÜLDÜKTEN MUAYYEN BÝR MÜDDET SONRA ÖDENMESÝ GEREKEN POLÝÇELERDE: Muhatap. B . kabule arz edilen poliçeyi muhatabýn eline vermeye mecbur deðildir.Madde 610 - Muhatap. hamil ibr az günü tarihinin atýlmasýný istemedikçe kabul hangi gün vukubulmuþsa o günün tarihi atýlýr. 3.

kabul eden h akkýnda.MÜDDETLERÝN HESABI: Keþide gününden veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmek üzere keþide edilen bir pol desi. üçüncü bir þahýs yahut poliçede zaten imzasý bulunan bir kimse tarafýndan da ebilir. kimin için taahhüt altýna girmiþse týpký onun gibi mesul olur. II .Madde 619 Bir poliçe. Muhatap veya keþdecinin imzalarý müstesna olmak üzere poliçenin yüzüne konan her imza. ilk önce tam aylar hesap edilir. 3. ortasý veya sonu tesbit edilmiþse bu tabirlerden ayýn bir nci. UMUMÝ OLARAK: Bir poliçe:Madde 615 - Görüldüðünde ödenmek üzere keþide olunan poliçe ibrazýnda ödenir.ÞEKÝL: Aval veren kimse.Madde 616 1. görüldüðünde ödenecek bir poliçenin muayyen bir günden önce ödenmek üzere ibraz hakkýnda þart koyabilir.Madde 618 - Muayyen bir günde ödenecek bir poliçenin keþide yeri ile ödeme yeri arasýnda takvim farký old takdirde vade. 2. Görüldüðünde. Vadesi baþka þekilde yazýlan veya birbirini takibeden vadeleri gösteren poliçeler batýldý . Eðer vade olarak bir ayýn baþý. on beþinci ve sonuncu günleri anlaþýlýr. açýklanmadýðý takdirde aval. Böyle bir poliçenin keþide ir yýl içinde ödenmesi için ibrazý lazýmdýr. "Sekiz gün" veya "on beþ gün" tabirlerinden bir . Görüldükten muayyen bir müddet sonra. II .VADE: Aval veren kimsenin temin ettiði borç.Bu teminat. ödeme yerinin takvimine göre tesbit edilmiþ sayýlýr.Madde 614 Aval "aval içindir" tabiri ile veya buna muadil diðer her hangi bir ibare ile if ade ve avalý veren kimse tarafýndan imza edilir. kabul þerhinde yazýlý tar eya protesto tarihine göre tayin olunur. kabule ibraz için derpiþ edilen müddetin son günü kabul edilmiþ sayýlýr. Kimin için verildiði aval þerhinde açýklanmak lazýmdýr. 4. GÖRÜLDÜÐÜNDE ÖDENECEK POLÝÇE: Görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenecek bir poliçenin vadesi. Keþideci bu müddeti kýsaltabileceði gibi daha uz et dahi tesbit edebilir. UMUMÝ OLARAK: Kabul þerhinde tarih gösterilmemiþ ve protesto da çekilmemiþ olursa poliçe.Madde 617 Keþideci. poliçe bedelini ödediði takdirde poliçeden dolayý lehine taahhüt altýna girmiþ olduðu kimseye ve ona karþý poliçe gereðince mesul olan kimselere karþý poliçeden doða rý iktisabeder.VADENÝN TESBÝTÝ: 1. ödemenin yapýlmasý gereken ayýn mukabil gününde gelmiþ olur. GÖRÜLDÜKTEN MUAYYEN BÝR MÜDDET SONRA ÖDENECEK POLÝÇE: 1. 3. keþide gününden veya görüldükten bir buçuk ay veya birkaç ay ve yarým ay sonr üzere keþide olunduðu takdirde. ödenmek üzere keþide olunabilir. 2.HÜKÜMLER: A . þekle ait noksandan baþka bir sebepten dolayý b atýl olsa dahi aval verenin taahhüdü muteberdir. Bu takdirde ibraz müddeti o tarihten baþlar. Mukabil gün bulunmadýðý ta de o ayýn son günü gelmiþ olur. III . keþi miþ sayýlýr. DÖRDÜNCÜ AYIRIM : ÖDEME I . Keþide gününden muayyen bir müddet sonra. Muayyen bir günde. Aval veren kimse. av l þerhi sayýlýr. Ýbraz müddetleri cirantalar tarafýndan kýsaltýlabilir.

VADEDEN ÖNCE VE VADESÝNDE ÖDEME: Poliçenin ödeme yerinde rayici olmýyan bir para ile ödeneceði þart koþulduðu takdirde. Poliçedeki bir kayýt veya poliçenin diðer münderecatýndan. cirolar arasýnda muntazam bir teselsülün mevcut olup olmadýðýný incele mecbur ise de cirantalarýn imzalarýnýn sýhhatini araþtýrmaya mecbur deðildir.ÖDEME: . ödeme için ibraz yerine geçer.Madde 622 Hamil kýsmi ödemeyi reddedemez. Borçlu ödemede geciktiði takdir hamil poliçe bedelinin dilerse vade günündeki dilerse ödeme günündeki rayice göre memleket pa asiyle ödenmesini istiyebilir.Muayyen bir günde veya keþide gününden yahut görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenecek oliçenin hamili. Bununla beraber keþideci ödenecek paranýn poliçede yazýlý muayyen bir rayice göre hesap e ilmesini þart edebilir.Madde 625 - . poliçeyi ödeme gününde veya onu takip eden iki iþ günü içinde ödenmek üzere cburdur. vadeden önce poliçe bedelini almaya zorlanamaz. Ödeyen kimse. cirantalara.UMUMÝ OLARAK: Hamil.Bir poliçe 620 nci maddede tayin edilen müddet zarfýnda ödeme için ibraz edilmediði takdir de borçlu masraf ve hasar hamile ait olmak üzere poliçenin bedelini notere tevdi edebi lir.Madde 621 Poliçenin bir takas odasýna ibrazý.Madde 620 . IV . keþideciye ve poliçe dolayýsiyle ta hhüt altýna girmiþ olan diðer kimselere karþý müracaat hakkýný kullanabilir.ya iki hafta deðil hakiki olarak sekiz veya on beþ günlük bir müddet anlaþýlýr. II . Kýsmi ödeme halinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine iþaret edilmesini ve kendisine bi r makbuz verilmesini isteyebilir. Keþideci ödemenin muayen bir para ile yapýlmasý lüzumunu þart koþmuþ ise (Aynen ödeme þar ki fýkranýn hükümleri tatbik olunmaz. III .ÝBRAZ: Takvimleri farklý olan iki yer arasýnda keþide edilen bir poliçe keþide gününden muayyen ir müddet sonra ödenmek üzere keþide edildiði takdirde keþide günü ödeme yerindeki takvimin m l gününe irca olunmak suretiyle vade hesap edilir. maksadýn baþka olduðu anlaþýlý e hükümleri tatbik olunmaz. Poliçe bedeli.Madde 624 Kanuni rayici olmýyan paranýn kýymeti. Poliçelerin ibraz müddetlerinin hesabý hususunda da yukarýki fýkralar hükümleri tatbik ol nur. "Yarým ay" ta on beþ günlük bir müddeti gösterir.Muhatap poliçeyi öderken hamil tarafýndan bir ibra þerhi yazýlarak poliçenin kendisine ver ilmesini isteyebilir.MAKBUZ ÝSTEMEK HAKKI: Hamil.YABANCI MEMLEKET PARASÝYLE ÖDEME: . bu yüzden doðacak mesuliyeti kendisi üzerine almýþ olur. keþide ve ödeme yeri olan memleketlerde ayný adý taþýyan ve fakat kýymetle birbirinden farklý olan para ile gösterildiði takdirde ödeme yerindeki para kasdedilmiþ sa yýlýr. 2. V .Madde 623 Vadeden önce ödeyen muhatap. Hile veya aðýr bir kusuru bulunmadýkça poliçeyi vadesinde ödeyen kimse borcundan kurtulm uþ olur. bedeli ade günündeki kýymetine göre o memleket parasiyle ödenebilir.TEVDÝ: A . B .MÜRACAAT HAKKI : BEÞÝNCÝ AYIRIM : KABUL VE ÖDEMEDEN ÝMTÝNA HALLERÝNDE MÜRACAAT HAKLARI I . vadenin hululünde poliçe ödenmemiþse. TAKVÝMLERÝN ÇATIÞMASI: I . ödeme yerindeki ticari teamüllere göre tayin olun ur.

Kendisine protesto çekilen kimsenin.Madde 631 E . kabule arz için muayyen olan müddet içinde çekilmesi lazým dýr. 3.KISMÝ KABUL HALÝNDE: Bir poliçeyi kabul ve tediye edecek birden çok borçlularýn hepsi için.Madde 630 Eðer protesto. Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn. Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn muhatap iflas etmiþ veya sadece ödemelerini tati l etmiþ yahut aleyhindeki her hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ. Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin keþidecisi iflas etmiþ. II . protestonun kalan nüshalardan birine veya poliçenin aslýn a baðlanmýþ bulunduðu kaydolunur. 2. bulunursa vadenin hululünden önce de ayný müracaat hakkýný haizdir.BÝRDEN FAZLA KÝMSELER ALEYHÝNE TANZÝM EDÝLEN PROTESTO . Görüldüðünde ödenmesi þart olan bir poliçeden dolayý çekilecek ödememe protestos a kabul etmeme protestosu için gösterilen müddetler içinde çekilir. Kýsmi ödeme. ÞEKLÝ: Protestonun aþaðýdaki maddede bildirilen þekil ve surette noterlikçe tanzimi lazýmdýr. MÜDDETLER VE ÞARTLARI: Hamil: 1. 3. Þayet 606 ncý maddenin birinci fýkrasýnda gösterilen halde poliçenin ilk arzý vadenin so de vukua gelmiþ ise protesto o günün ertesi günü dahi çekilebilir. 2. Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn muhatap veya kabul için arz edilmesi menedilen bi r poliçenin keþidecisi iflas etmiþse iflas ilamýnýn ibrazý. poliçeden doðan taahhüdünü yerine getirmeye dave t edildiði halde taahhüdünü yerine getirmemiþ veya kendisi bulunamamýþ yahut ticaret yerinin eya meskeninin tesbit edilememiþ olduðuna dair bir þerhi. müracaat hakkýnýn kullanýlmasý iç 2. hamil müracaat haklarýný ancak poliçenin ödenm si için muhataba ibrazýndan ve protestonun çekilmesinden sonra kullanabilir. Kabulden tamamen veya kýsmen imtina edilmiþ. Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiþ olan muhatap. Kabul etmeme protestosu çekilmiþ olmasý halinde ödeme için poliçeyi ibraz etmeye lüzum ol adýðý gibi ödememe protestosu çekmeye de ihtiyaç yoktur.PROTESTO: Kabulden veya ödemeden imtina. Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kimselerin ad ve soyadlarýný veya ticaret unvanlarýný. muhatap ödemelerini tatil etmiþ veya aleyhindeki h er hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ ise. D .Madde 6 7 Protesto:Madde 628 B . protestoda zikredilir. poliçedeki bedelin bir kýsmýna munhasýr bulunupta bu yüzden protesto tanzim edilirs e poliçenin bir sureti çýkarýlarak protesto bu suret üzerine yazýlýr. Diðer nüshalara veya surete.ÝÇÝNDEKÝLER: Protesto ayrý bir varaka halinde tanzim edilerek poliçeye baðlanýr.Madde 626 - A . kabul etmeme veya ödememe protestosu denilen resmi bi r vesika ile tesbiti mecburidir.Madde 629 1. poliçenin ertesi günü tekrar ibrazýný istemiþ ise bu keyfiyet de protestoya yazýlýr.PROTESTO VARAKASI: Kabul. C .1.NOTERLÝKÇE TANZÝMÝ: Kabul etmeme protestosunun. ayný bir poliçenin mütaaddit nüshalarý veya poliçenin aslý ile bir sureti az edilerek tanzim edilmiþ ise protestoyu bu nüshalardan birisine veya asýl senede baðla mak kafidir. Sözü geçen davetin yapýldýðý veya davet teþebbüsünün akim kaldýðý yer ve güne ait bir 4. ödeme gününü takibeden iki iþ günü i si lazýmdýr. tek protesto varaka sý tanzim olunabilir. Protestoyu tanzim eden noterin imzasýný ihtiva eder. Muayyen bir günde veya keþide gününden veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi vi bir poliçeden dolayý çekilecek ödememe protestosunun.

Poliçeden dolayý taahhüt altýna girmiþ olup da poliçeyi ödemiþ bulunan herkes ayný hakký bilir.Bir poliçeyi keþide. poliçeyi vaktinde ibraz etmek ve gereken ihbarlarý yapmak mükellefi yetlerinden vareste kýlmaz. PROTESTONUN MUAFÝYETÝ Hamil. kabul veya ödemeden imtina keyfiyetlerini kendi cirantasýna ve keþideciye i bar etmeye mecburdur. Yukarda gösterilen müddet içinde ihbarname göndermiyen kimse müracaat hakkýný kaybetmezse de ihmalinden doðan zarar ve ziyandan mesul olur. müteselsil borçlu sýfatiyle mesuldürler. Bu þart poliçeye keþideci tarafýndan yazýlmýþ ise.Protestoyu tanzim eden noter poliçenin bir suretini protesto varakasý ile birlikte s aklamakla mükelleftir. IV . Müddetlere riayet olunmadýðýný ispat mükellefiyeti. Ancak bu zarar ve ziyan miktarý po liçe bedelini aþamaz. soyadý ve adreslerini de göstermek suretiyle kendi cirantasýna bildirmeye mecbur dur. Bir ciranta adresini hiç yazmamýþ yahut okunmasý mümkün olmýyacak surette yazýlmýþ ise ih an önceki cirantaya tebliði kafidir. bunu hamile k rþý iddia eden þahsa düþer. borçlulardan yalnýz birine müracaat etmekle.Madde 633 4.Madde 634 Noter hakkýndaki inzýbati hükümler mahfuzdur. SAKLAMA MÜKELLEFÝYETÝ Noter tarafýndan imza edilen protesto kanuna uygun olarak tanzim edilmediði veya içind eki kayýtlar yanlýþ olduðu takdirde dahi muteberdir. Hamil. Þart bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafýndan konduðu takdirde bu þarta raðmen çekilmiþ olan bir protestonun gerektirdiði masraflarý. Ýhbarý yapmakla mükellef olan kimse bunu muayyen müddet içinde yaptýðýný ispat etmek mecb tindedir. SAKAT PROTESTO Keþideci veya ciranta yahut aval veren kimse. Poliçede imzasý bulunan bir kimseye yukarýki fýkra gereðince ihbarda bulunulduðu takdird e. poliçeden dolayý taahhüt altýna girmiþ psine karþý hüküm ifade eder.ÝHBAR MECBURÝYETÝ: .Madde 632 3. hamili. kendisine aval veren kimseye de ayný müddet içinde bu ihbarýn yapýlmasý lazýmdýr. "Protest osuz" þartlarýný veya bunlara muadil diðer herhangi bir ibareyi yazarak imzalamak sureti yle. Keþideci tarafýndan yazýlan þarta raðmen hamil yine protesto sraflar kendisine ait olur. kabul. ciro eden veya o poliçeye aval veren kimseler hamile karþý.TESELSÜL: 1. protesto günü yahut eðer poliçede "Masrafsýz iade artý" mevcut ise ibrazý gününü takip t iþ günü içinde. senet üzerine "Masrafsýz iade". 5.Madde 635 Bu þart.. diðer borçlularla ilk önce müracaat e tiði borçludan sonra gelenlere karþý haklarýný kaybetmez.Madde 636 Her ciranta aldýðý ihbarý bunlarý aldýðý günü takip eden iki iþ günü içinde önceki ihbarl n ad. III .MÜRACAAT HAKKININ ÞÜMULÜ : Hamil müracaat yoliyle:Madde 637 - . Ýhbarý yapacak olan kimse bunu noter marifetiyle veya sadece poliçenin iadesi sure tiyle yapabilir. HAMÝLÝN HAKKI : Hamil bunlarýn borçlanmadaki sýralarý ile baðlý olmaksýzýn her birine veya bunlardan bazý yahut hepsine birden müracaat edebilir. poliçeden dolayý taahhüt altýna giren in hepsi tanzim ile mükelleftirler. V . Keþideciye varýncaya kadar bu minval üzeri muamele edilir. bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafýndan yazýldýðý takd hükmü yalnýz ona münhasýr kalýr. Müddetler önceki ihbarýn alýn rihten itibaren cereyana baþlar. hamile müracaat hakkýný kullanmak için kabul etmeme veya ödememe protestosu keþidesinde n muaf tutulabilir.

. UMUMÝ OLARAK: Retret. Yaptýðý masraflarý. VI . Retret hamil tarafýndan keþide edilirse poliçe bedeli poliçenin ödeneceði yerden önceki b rçlunun ikametgahý bulunan yer üzerine keþide edilen ve görüldüðünde ödenmesi þart olan bir p ri fiyatýna göre tayin olunur. Eðer müracaat hakký vadenin hululünden önce kullanýlýrsa poliçe bedelinden bir iskonto ya Bu iskonto müracaat tarihinde hamilin ikametgahýnda cari olan resmi iskonto haddi üzer inden hesap edilir. Poliçe bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini. "Masrafsýz iade olunacaktýr. poliçe ve protesto varakasýnýn ayrýca doldurulacak bir makbuz ile birlikte kendisi ne verilmesini istemek hakkýný haizdir. 2.Poliçe bedelini ödemiþ olan kimse kendisinden önce gelen borçlulardan :Madde 638 1. Poliçenin kabul edilmemiþ veya ödenmemiþ olan bedelini ve eðer þart kýlýnmýþsa iþlemiþ 2. Kabul etmeme veya ödememe protestosunu keþide. keþideciye ve diðer borçlular a karþý haiz olduðu haklarý kaybeder.MAKBUZ: Kendisine müracaat edilen veya edilmesi mümkün olan borçlu. kabul ve ödemeden imtina sebebiyle müracaatta bulunmak haklarýný kaybeder. Protestonun ve hamil tarafýndan teblið olunan ihbarnamelerinin masraflariyle diðer masraflarý. müracaat mevzuu olan bedeli ödey ince. UMUMÝ OLARAK: 1. 3. istiyebilir." Þerhinin bulunmasý halinde poliçeyi ödeme maksadiyle ib raz etmezse. KISMÝ KABUL HALÝNDE: Müracaat hakký olan herkes.637 ve 638 inci maddelerde gösterilen paralardan baþka tellallýk ücretini ve retretin damga resmini ihtiva eder. hamil ona poliçenin ve protestonun tasdikli birer suretini vermeye mecburdur. 3. Poliçe bedelinin binde ikisini aþmamak üzere komisyon ücretini. meðer k i.MÜRACAAT HAKKININ DÜÞMESÝ: Hamil. 2. 2. keþidecinin yalnýz kabule ait mesuliyeti müstesna tutmak istediði þerhten anlaþýlsýn. Kabul maksadiyle ibraz edilmesi için keþidecinin tayin ettiði müddete hamil riayet e tmezse. retreti keþide eden kimsenin ikametgahýndan önceki borçlunun ikametgahý olan yer üzerine k eþide edilen ve görüldüðünde ödenmesi þart bulunan bir poliçenin cari fiyatýna göre tayin olu VIII .RETRET: 1. kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelen borçlula rýn cirolarýný çizebilir. Ödemiþ olduðu meblaðýn tamamýný. kabul eden kimse hariç olmak üzere cirantalara. istiyebilir.Madde 639 - Poliçenin kýsmen kabulünden sonra müracaat hakkýnýn kullanýlmasý halinde poliçe bedelinin kab ilmiyen kýsmýný ödiyen kimse. 4. 4. ödemenin poliçe üzerine yazýlmasýný ve kendisine bu hususta bir verilmesini istiyebilir. poliçede aksine þart bulunmadýkça kendisinden önce gelen borçlula n biri üzerine çekeceði ve bu kimsenin ikametgahýnda görüldüðü anda ödenmesi þart olan ve "Re ilen yeni bir poliçe vasýtasiyle rücuda bulunabilir. Ödeme tarihinden itibaren bu meblaðýn yüzde on hesabiyle faizini.Madde 641 VII . Vadenin gelmesinden itibaren iþliyecek yüzde on hesabiyle faizi.Madde 643 1. onun sonradan diðerlerine karþý müracaat haklarýný ku lanabilmesi için. Retret bir ciranta tarafýndan keþide edilirse poliçe bedeli . muayyen müddetleri içinde:Madde 642 - Kanunen muayyen olan müddetler içinde poliçenin ibrazý veya protesto keþidesi bir devletin mevzuatý veya her hangi bir mücbir sebep gibi aþýlmasý imkansýz bir mani yüzünden mümkün olm uameleler için muayyen olan müddetler uzatýlýr.Madde 640 Poliçeyi ödemiþ olan her ciranta. 3. ÖDEYEN KÝMSENÝN HAKKI: 1. Görüldüðünde veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart olan poliçeyi ibr 2. Bundan baþka.

poliçe karþýlýðýnýn veya keþidecinin muhatap hes olarak geçirdiði diðer paralarýn geri verilmesi hususunda keþidecinin muhataba karþý poliçe m betinden baþka bir hukuk münasebetinden dolayý haiz olduðu talep hakký poliçe hamiline geçmiþ ur. devir keyfiyeti ihbar edildikten sonra yal hakkýný ispat eden hamile karþý ödemede bul Keþideci ve cirantalardan veya aval verenlerden her biri. poliçeyi lüzumu halinde kabu l edecek veya ödiyecek olan bir kimseyi gösterebilir. Muhatap da dahil her üçüncü kiþi veya . MÜCBÝR SEBEPLER: Keþideci ve poliçeyi kabul etmiþ olan muhatap.pol n dolayý zaten borçlu olan herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir veya bedelini öd iyebilir. II . meðer ki. D . ÞARTLAR.SEBEPSÝZ ÝKTÝSAP: Keþideci hakkýnda iflas açýlmasiyle beraber. (Müruruzaman sebebiyle veya senede dayana n haklarýn muhafazasý için kanun hükmünce yapýlmasý gerekli muamelelerin ihmal edilmiþ bulunm olayýsiyle poliçeden doðan borçlarý düþmüþ olsa bile) hamilin zararýna ve sebepsiz olarak ikt iþ olduklarý meblað nispetinde ona karþý borçlu kalýrlar. poliçe bedelini aþmamak üzere mesul olur. Poliçeden doðan borcu düþmüþ olan cirantaya karþý böyle bir dava açýlamaz.UMUMÝ HÜKÜMLER: Keþideci. poliçeyi gecikmeksizin kabul veya ödeme maksadiyle ibraz ve icabýnda protesto keþide etmesi lazýmdýr.poliçeyi kabul eden kimse hariç olmak üzere . Mücbir sebepler vadenin gelmesinden itibaren 30 günden çok sürerse poliçenin ibrazýna ve protesto çekmeye lüzum kalmaksýzýn müracaat hakký kullanýlabilir.ARAYA GÝRME SURETÝYLE KABUL: Vadenin gelmesinden önce hamilin müracaat hakkýný kullanabileceði bütün hallerde araya girme uretiyle kabul caizdir. Hamilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur ettiði kimsenin sýrf zatlarýn a ait olaylar mücbir sebeplerden sayýlmaz. karþýlýk münasebetinden dolayý haiz rsa sözü geçen haklar. muhataba ikametgahlý bir poliçeyi ödeyecek ola n kimseye ve keþideci poliçeyi baþka bir þahýs veya ticarethane hesabýna çekmiþ olduðu takdir kimseye veya ticarethaneye karþý dahi açýlabilir. hamili kim ise ona Muhatap. Diðer cihetler hakkýnda 635 inci madde hükümleri tatbik olunur. lehine araya girdiði bo rçluya keyfiyeti iki iþ günü içinde bildirmeye mecburdur. poliçe.ARAYA GÝRME: olduðu haklarýný devrettiðini poliçede beya ait olur. aþaðýda yazýlý þartlar altýnda. Bu ihbar. HAMÝLÝN DURUMU : Poliçe. iflasýn açýldýðý ilan veya kendisine nýz poliçenin iadesi mukabilinde usulü dairesinde bilir.Madde 644 Hamil mücbir sebepleri gecikmeksizin kendisinden önce gelen borçluya ihbar etmeye ve bu ihbarý poliçeye yahut bir alonja iþaretle beraber altýna yer ve tarihi yazarak imz alamaya mecburdur.Madde 645 Sebepsiz mal edinmeye dayanan dava. ibraz müddetinin bitmesinden önce de yapýlabilir. Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kimse. hamilin kendisinden önce gelen borçluya mücbir sebebi ihbar ettiði tarihten itibaren iþler.Ciroda ibraz için bir müddet þart kýlýnmýþsa ancak ciranta bu müddeti ileri sürebilir. Görüldüðünde veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart olan poliçeler hakký t. Görüldükten muayyen bir mü t sonra ödenmesi þart olan poliçelerde 30 günlük müddet. 2. Bu müddete riayet etmezse ihbarda bulunmamýþ olmasýndan doðan zarardan.Madde 647 - . poliçede gösterilen mehil bittikten ra iþlemeye baþlar.Madde 646 - 1. kabul için ibraz edilmesi menedilen bir poliçe bahis mevzuu olsun. C . poliçe dolayýsiyle kendisine müracaat edilmesi mü hangi bir borçlu için araya giren bir kimse tarafýndan kabul edilebilir veya ödenebilir . Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasýndan sonra hamilin. E .POLÝÇE KARÞILIÐININ DEVRÝ: I .

Madde 651 Araya girme suretiyle ödeme. keþideci için yapýlmýþ sayýlýr.Madde 652 Protesto vaktinde çekilmemiþse. ARAYA GÝRME SURETÝYLE KABUL EDENÝN MESULÝYETÝ: 1.Madde 650 - Poliçe.Madde 648 Poliçeyi lüzumunda ödeme yerinde kabul edecek veya ödiyecek olan bir kimse poliçede göst erilmiþ olduðu takdirde. Bu ödemenin en geç. 2. HAKLARIN DEVRÝ.POLÝÇE NÜSHALARI: Lehine ödemede bulunulan kimseden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar. ödeme halinde borçtan kimle r kurtulacak idiyse onlara karþý müracaat haklarýný kaybeder. hamil. poliçe üzerine yazýlýr ve araya giren tarafýndan im za edilir.ARAYA GÝRME SURETÝYLE ÖDEME: Hamilin vadenin gelmesinde veya vadenin gelmesinden önce müracaat haklarýný kullanabilec eði bütün hallerde araya girme suretiyle ödeme caizdir. 2. Diðer araya girme hallerinde hamil. ÞARTLARI: Araya girme suretiyle kabule raðmen. Þu kadar ki. REDDÝN NETÝCESÝ: Araya girme suretiyle ödeme vukuunda. ödeme kimin için yapýlmýþ ise o kimse gösterilmek suret yle poliçe üzerine makbuz mahiyetinde bir þerh yazýlýr. III . araya girme suretiyle kabulü reddedebilir. ödememe protestosunun çekilmesi için muayyen ol an müddetin bittiði günün ertesi günü poliçeyi bütün bu kimselere ibraz etmeye ve icabýnda ar me suretiyle ödemeden imtina edildiðinden dolayý protesto çekmeye mecburdur. ödememe protestosunun çekilmesi için muayyen olan son günün ertesi gü pýlmasý lazýmdýr. ÞEKÝL: Araya girme suretiyle kabul eden kimse. araya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulu nulmuþsa ona ve bir de ondan sonra gelen borçlulara karþý vadenin hululünden önce müracaat ha larýný kullanamaz. buna muvafakat ederse. lehine kabul vaký olan kimse ile ondan önce g elen borçlular 637 nci maddede gösterilen tutarý ödemek þartiyle hamilden poliçenin ve varsa protesto varakasýnýn ve bir makbuzun verilmesini istiyebilir. . ikametgahlarý ödeme yerinde bulunan kimseler tarafýndan araya girme suretiyle ka bul edilmiþ veya ikametgahlarý ödeme yerinde bulunan kimseler lüzumu halinde ödemede bulun mak üzere tayin edilmiþler ise hamil en geç. o kimseye poliçeyi ibraz etmiþ ve araya girme suretiyle kabulden imtina halinde imtina keyfiyetini bir protesto ile tesbit ettirmiþ olmadýkça. içeyi yeniden ciro edemez. lehine ödenecek kimsenin ödemeye mecbur olduðu tutarýn ta mamýna þamil olur. HAMÝLÝN ÝBRAZ MÜKELLEFÝYETÝ: Araya girme suretiyle kendisine vaký ödemeyi reddeden hamil.Madde 649 3. o kimseyi göstermiþ olan þahsa ve o þahýstan sonra gelen borçlulara karþý vadenin hululünden acaat hakkýný kullanamaz. 3. lehine ödemede bulunduðu kimseye ve poliçed en dolayý ona borçlu olan kimselere karþý poliçeden doðan haklarý iktisap eder. MAKBUZ: Araya girme suretiyle ödemede bulunan kimse.Madde 654 Poliçenin ve varsa protestonun. araya girmek suretiyle ödemede bulunan kimseye v erilmesi lazýmdýr. hamile ve kimin lehine araya girmiþse onda n sonra gelen borçlulara karþý týpký lehine araya girilen kimse gibi mesul olur. ARAYA GÝRENLERÝN BÝRDEN FAZLA OLMASI HALÝ: I . 5. gösterilmemiþ ise kabul . Kabul þerhinde kimin lehine araya girildiði gösterilir.Madde 653 4. keþideci lehine vukubulmuþ sayýlýr. lüzumu halinde ödiyecek kimseyi göstermiþ olan veya aray a girme suretiyle lehine poliçe kabul edilmiþ bulunan kimse ile onlardan sonra gelen borçlular mesuliyetten kurtulmuþ olurlar. Kimin için ödendiði gösterilmediði ta eme.Araya girme suretiyle kabul keyfiyeti. þu kadar ki.

Tek nüsha olarak keþide edildiði kaydýný ihtiva etmiyen bir poliçenin hamili. 2. YEDÝNCÝ AYIRIM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER . Numaralar metne yazýlýr. Kabul için gönderilen nüshayý elinde tutan kimse. bütün nüshalardan doðan haklarý düþürür.Poliçe birbirinin ayný olmak üzere birden fazla nüsha olarak keþide edilebilir . 2. 3. suretin cirantalarýna ve suret üzerine aval veren kimselere karþý müracaat haklarýný kullanabilir.Madde 656 Aksi takdirde nüshalarýn her birine ayrý bir poliçe nazariyle bakýlýr.Madde 659 Suretin. yeni nüshalar üzerine kendi cirolarýný yeniden yazmaya mecburdurlar. ancak: 1. diðer nüshanýn salahiyetli hamiline teslim etmekle mükelleftir. NÜSHALAR ARASINDAKÝ MÜNASEBET: . Bundan baþka cirant alar. Kabul için gönderilen nüshanýn tarafýndan vaki olan talep üzerine kendisine teslim ol unmadýðý.Madde 658 - Suretin. Suret. Bu nüshalara teselsül eden sýra numaralarý konulur. suretin tanziminden önce en son olarak aslýna yazýlmýþ olan cirodan sonra "Buradan itibaren ancak suret üzerine yazýlacak cirolar muteberdir. Senedin aslý. aslý gibi ve ayný hükümler meydana getirmek üzere ciro edilebilir ve aval taahhüdü e mevzu teþkil edebilir. ancak vaký talebe raðmen senet aslýnýn kendisine tes lim edilmediðini bir protesto ile tesbit ettirdiði takdirde. kimler borçtan kurtulacak idiyseler onlara ka rþý müracaat haklarýný kaybeder.Araya girme suretiyle ödemede bulunmak hususunda mütaaddit teklifler yapýlmýþsa bu tek liflerden hangisi borçlulardan en çoðunu borçtan kurtaracaksa o tercih olunur. Þu kadar ki." kaydýný veya buna b enzer bir kaydý ihtiva ederse bundan sonra senedin aslýna yazýlacak cirolar hükümsüzdür. senet aslýnýn kimin elinde bulunduðunu göstermesi lazýmdýr. bunu. ÞEKÝL VE HÜKÜMLERÝ: Teslimden imtina ederse hamil müracaat hakkýný. kabul þer da kendisine geri verilmemiþ olan her nüshadan dolayý muhatabýn mesuliyeti bakidir. Diðer nüsha üzerine de kabul veya ödemenin elde edilemediði. poliçenin suretlerini çýkarmaya hakký vardýr. ayne . Aslý elinde tutan kimse. suretin salahiyetli hamiline teslim ile mükelleftir.Madde 657 Mütaaddit nüshalarý muhtelif kimselere veren ciranta ile ondan sonra gelen borçlular kendi imzalarýný havi olup da geri verilmemiþ olan bütün nüshalardan dolayý mesuldürler. cirolar ve poliçede bulunan diðer bütün kayýtlarla birlikte senedin aslýný. Ortada da ha iyi bir teklif bulunduðunu bildiði halde araya girme suretiyle ödemede bulunan kims e. Poliçe nüshalarýndan biri üzerinde yapýlacak ödemenin diðer nüshalarý hükümsüz kýlacaðý kaydý n biri üzerine yapýlan ödeme. bunu. SENET ASLININ TESLÝMÝ: A . bir protesto ile tesbi t ettirilmiþ olduðu takdirde kullanabilir. Bu maksatla hamil kendi cirantasýna baþvurduðu takdirde hamilin cirantasý ve daha önceki cirantalar sýra ile birbirlerine ve ilk ciranta da keþideciye baþvurmaya mecburdurlar. ihtiva etmesi ve nerede son bulduðunu göstermesi lazýmdýr.SURETLER: Her poliçe hamilinin. 2. masraflarý endisine ait olmak üzere mütaaddit nüshalar verilmesini istiyebilir. ALTINCI AYIRIM : POLÝÇE NÜSHALARI VE POLÝÇE SURETLERÝ 1.SENET METNÝNDEKÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER: Teslimden imtina halinde hamil. ÝSTEME HAKKI : Madde 655 . II . KABUL ÞERHÝ: 1. en iyi teklif tercih edilmiþ olsaydý.Nüshalardan birini kabul için gönderen kimse bu nüshayý elinde tutan kimsenin adýný diðer n ar üzerine iþaret etmeye mecburdur.

Þu kadar ki.ÝPTAL: .Mad 3 2.Madde 668 Ticaret yeri veya meskenin bulunduðu yer dikkatle araþtýrýlýr. TATÝL GÜNLERÝ: Müruruzaman kesilince. zabýta veya mahalli posta idaresinden edinilen malumattan bir netic e çýkmadýðý takdirde baþka araþtýrmalar yapmaya lüzum kalmaz. son günü pazara veya diðer resmi tatil gününe rastlýyan bir müddet içinde yapýlmasý lazýmgeldiði takdirde bu müddet onu takip eden ilk iþ gününe kadar uzar. Ara tatil günleri müddet hesabýna dahildir.K.Madde 660 I . II ./50.Madde 662 - Müruruzamaný kesen muamele her kim hakkýnda vaký olmuþsa ancak ona karþý hüküm ifade eder. protesto çekmek.Madde 667 D .ÝMZALAR: El yazýsý ile olan imza yerine. SEBEPLERÝ: Hamilin. C . davanýn ihbar edilmesi veya alacaðýn las masasýna bildirilmesi sebepleriyle kesilir. müddeti ayný olan yeni bir müruruzaman iþlemeye baþlar.Bir poliçe metni tahrif edildiði takdirde deðiþtirmeden sonra poliçe üzerine imza koymuþ olan kimseler deðiþmiþ metin gereðince ve ondan önce imzasýný koyanlar ise eski metin gereðince me olurlar.MÜDDETLER: B . HÜKÜMLERÝ 1.Madde 661 - 1. dava açýlmasý. (Mülga fýkra : 01/07/2005-5378 S. hususiyle kabul ibraz ve protesto muameleleri de tatilde yapýlmayýp ancak bir iþ gününde yapýlýr.Madde 666 3. cirantanýn poliçeyi veya poliçenin dava yolu ile kendisine karþý dermeyen edildiði tarihten itibaren altý ay geçmekle müruruzamana uðrar. cirantalar ile keþideciye karþý açacaðý davalar müddetinde keþide edilen protest arihinden veya senette "Masrafsýz iade olunacaktýr" kaydý varsa vadenin bittiði tarihten itibaren bir yýl geçmekle müruruzamana uðrar. MÜDDETÝN HESAPLANMASI: Poliçelerde kanuni veya kazai atýfet mehilleri caiz deðildir. E .mad) F .KESÝLME: Müruruzaman. 2. Poliçeye mütaallik diðer bütün muameleler. takip talebinde bulunulmasý. mihaniki her hangi bir vasýta veya el ile yapýlan ve yahut tasdik edilmiþ olan bir iþaret yahut resmi bir þahadetname kullanýlamaz. ATIFET MEHÝLLERÝ: Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek. ancak tatili t akibeden ilk iþ günü istenebilir. poliçenin bir nüshasýnýn verilme i istemek gibi muayyen bir kimse nezdinde yapýlacak olan bütün muamelelerin bu kimseni n ticaret yerinde ve böyle bir yeri yoksa meskeninde yapýlmasý lazýmdýr.POLÝÇEYE ÝLÝÞKÝN MUAMELELERÝN YAPILACAÐI YER: Poliçe üzerindeki beyanlarýn el yazýsý ile imza edilmesi lazýmdýr.MÜRURUZAMAN: Poliçeyi kabul edene karþý açýlacak davalar vadenin geldiði tarihten itibaren üç yýl geçmekle mana uðrar. Bir cirantanýn baþka cirantalarla keþideci aleyhine açacaðý davalar.MÜDDETLER: Vadesi pazara veya diðer bir resmi tatil gününe rastlýyan poliçenin ödenmesi.Madde 664 - Kanunun bu kýsmýnda veya poliçede gösterilen müddetler hesap edilirken bunlarýn baþladýðý gün adde 665 Bu muamelelerden biri.

iptale karar vermeden önce de. müddet ile baðlý deðildir.Rýzasý olmaksýzýn poliçe elinden çýkan kimse. . muhatabýn poliçey en menedilmesini istiyebilir. mahkeme. Dilekçe sahibi bu mühlet içinde dava açmazsa.EHLÝYET: Teminat hüsnüniyetle poliçeyi iktisabeden kimsenin zararlarýna bir karþýlýk teþkil eder.Madde 675 Hususiyet arz eden hadiselerde.Madde 670 Mahkeme.Madde 673 B . poliçeyi mahkemeye get irmiþ olana geri verir.Madd 674 Vadesi gelmiþ poliçelerde müruruzaman üç ayýn dolmasýndan önce tahakkuk edecekse mahkeme.ÝPTAL KARARI: Mahkeme. vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye müsaade ve tevdi yerine tayin eder. mahkeme. mahkeme.POLÝÇEYÝ ELÝNE GEÇÝRENÝN BÝLÝNMESÝ: Poliçeyi eline geçiren kimse malum deðilse.Madde 671 - A .Madde 677 Poliçenin iptaline karar verilmiþ olmasýna raðmen dilekçe sahibi kabul edene karþý.I . Madde 672 Poliçeyi getirme müddeti en az üç ay ve en çok bir yýldýr.TEMÝNAT: I . ÝHTAR: Mahkeme. muhatap hakkýndaki öd me yasaðýný kaldýrýr.Madde 676 V . münasip göreceði daha baþka ilan tedbirleri ne dahi müracaat edebilir. poliç n doðan talep hakkýný dermeyan edebilir. kabul edene. 37 nci maddede anýlan gazete ile üç kere yapýlýr.MUHTEVASI: Ýptal talebinde bulunan kimse. muhatap hakkýndaki ödeme yasaðýný kaldýrýr. mahkeme. 2. istirdat davasý açmak üzere dilekçe sahibine münasip mühlet verir.ÝLAN: Elden çýkan poliçe getirilirse mahkeme. dilekçe sahibine istirdat d avasý açmasý için münasip bir mühlet verir. poliçe bedelini tevdi etmeyi ve ya kafi teminat mukabilinde bunu ödemeyi bile emredebilir. Müddet. vadesi gelen poliçeler hakkýnda birinci ilan gününden. III . poliçenin iptaline karar verilmesi istenebil ir. vadesi gelmiyen poliçeler hakkýnda vadenin gelmesinden itibaren cereyan eder. poliçeyi muayyen bir müddet iç nde getirmeye davet ve aksi takdirde poliçenin iptaline karar vereceðini ihtar eder. II . VI . ödeme yerindeki mahkemeden.Madde 669 Poliçeyi eline geçiren kimse malum olduðu takdirde. poliçe elinde iken zýyaa uðradýðýný kuvvetle muhtemel göst delilleri mahkemeye temin etmek ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin esas muhteviyatý hakkýnda malumat vermekle mükelleftir. poliçeyi eline geçireni.POLÝÇEYÝ ELÝNE GEÇÝREN KÝMSENÝN BÝLÝNMESÝ: 1.MÜDDETLER: Poliçenin getirilmesine mütaallik ilan. dilekçe sahibinin. E . IV . poliçe elinde iken zýyaa uðradýðýna dair verdiði izahlarýn doðrul vetle muhtemel görürse ilan yolu ile.ÝSTÝRDAT DAVASI: Elden çýkan poliçe tayin edilen mühlet içinde getirilmezse mahkeme onun iptaline karar ver ir. DÝLEKÇE SAHÝBÝNÝN KÜLFETLERÝ: Dilekçe sahibi. ödemeyi meneden kararda muhataba. tayin olunan mühlet içinde davayý açmazsa.ÖNLEYÝCÝ TEDBÝRLER: .

vukubulduðu ülkenin kanunlarý hükmünce þekil bakýmýndan muteber olma aber ayný poliçeye iliþkin sonraki bir taahhüdün vukubulduðu ülke kanunlarýnca muteber bulunu ilk taahhüdün þekil bakýmýndan muteber olmayýþý. poliçe hangi m emlekette ödenmek lazým geliyorsa o memleketteki kanuna göre tayin olunur. bütün poliçe borçlularý hakk keþide edildiði yerde cari olan mevzuata göre tayin olunur. bedel yabancý bir memleket parasiyle tayin edilmiþ poliçelerin ödenme keyfiyeti. eðer mevzuatý b akýmýndan kendisini ehil sayan bir memleket içinde imza koymuþsa.Madde 683 Senetteki diðer borçlularýn taahhütlerinden doðan neticeler. taahhütleri ile mülzem olu r. sonraki taahhüdün muteberliðine halel getir Bir Türkün yabancý memlekette yapmýþ olduðu bir poliçe taahhüdü Türk mevzuatýnýn gösterdi lunduðu takdirde Türkiye'de baþka bir Türk'e karþý muteberdir. 2. SEBEPSÝZ ÝKTÝSAPTAN DOÐAN HAKLAR: Bir poliçe hamilinin.Madde 685 4. senedin keþidesine sebep olan alacaðý iktisabedip etmiyeceðini. KARÞILIÐIN HAMÝLE GEÇMESÝ: . ödeme yerindeki kanunl ara göre tayin olunur. UMUMÝ OLARAK: III .Madde 682 - Kabul keyfiyetinin poliçedeki bedelin bir kýsmýna hasredilebilip edilemiyeceðini ve hami lin kýsmi ödemeyi kabule mecbur bulunup bulunmadýðýný. HAKLARIN KULLANILMASI VE MUHAFAZASINA MÜTEALLÝK MUAMELELER: Müracaat haklarýnýn kullanýlmasý için riayeti gereken müddetler. bunlarýn ikametgahlarýnýn bulunduðu m emleketin kanununa göre tayin olunur.ÞEKÝL VE MÜDDETLER: Poliçe ile yapýlan taahhütlerin þekli.Madde 678 1.Madde 681 3.et iptal edildiði veya senetten doðan haklar diðer bir sebeple ortadan kalktýðý takdirde. te minat geri alýnabilir. ödeme yerindeki kanun tayin eder. UMUMÝ OLARAK: Yukarýki fýkrada bildirilen kanun gereðince ehliyeti haiz olmýyan kimse. ödeme yerindeki kanun . KISMÝ KABUL VE ÖDEME: Vade geldiðinde ödeme.Madde 684 3. bu taahhütler hangi memleke tte imza edilmiþ ise o memleket kanununa tabi olur. MÜRACAAT HAKKI: 1. bu taahhütlerin imzalandýðý memleketin kanunlarýna tab Madde 679 - . sene din keþide edildiði yerdeki kanun tayin eder.Madde 680 Bir poliçe taahhüdü. SEKÝZÝNCÝ AYIRIM : KANUNLAR ÝHTÝLAFI Bir kimsenin poliçe ile borçlanmasý için gereken ehliyeti tabi bulunduðu devletin kanunu i le tayin olunur. ÖDEME: Muhatap. 2.Madde 686 5.Bir poliçenin kaybolmasý veya çalýnmasý halinde alýnacak tedbirleri.Protestonun þekli ve protesto çekilmesi için muayyen olan müddetler ile poliçeden doðan ha klarýn kullanýlmasý veya muhafazasý için gerekli diðer muamelelerin þekli protestonun çekilme veya muamelenin yapýlmasý lazýmgelen memleketin kanunlarýna göre tayin olunur. ikametgahlý poliçeyi ödeyecek olan üçüncü þahýs ve (Keþidecinin baþka bir kimse veya ane hesabýna poliçe çekmiþ olmasý halinde) kendi hesabýna poliçe çekilmiþ bulunan kimse veya ethane aleyhlerine sebepsiz iktisaptan doðan haklar. II . hususiyle vadenin geldiði günün ve ödeme tarihinin hesaplanmasý.TAAHHÜTLERÝN HÜKÜMLERÝ: Bir poliçeyi kabul eden kimsenin taahhütlerinden doðan neticeler. Eðer bu kanun diðer bir memleketin kanununa atýfta bulunuyorsa o kanu n tatbik olunur.

D . 4. bononun kendisine ibraz edildiðini bono üzerine ibraz gününü iþaret etmek v e imzasýný koymak suretiyle teyit eder.UNSURLAR: ÝKÝNCÝ KISIM : BONO VEYA EMRE MUHARRER SENET Bono veya emre muharrer senet:Madde 688 - Aþaðýdaki fýkralarda yazýlý haller mahfuz kalmak üzere. Tanzim edildiði yer gösterilmiyen bir bono. Tanzim eden.Madde 691 Kezalik üçüncü bir þahsýn ikametgahýnda veya muhatabýn ikametgahýndan baþka bir yerde öde olan poliçeye mütaallik (586 ve 609) ve faiz þartýna mütedair (587) ve ödenecek bedele dair muhtelif beyanlar hakkýndaki (588) ve muteber olmýyan bir imzanýn neticelerine dair (5 89) ve temsil salahiyetini haiz olmýyan veya salahiyeti hududunu aþan bir kimsenin i mzasýna mütedair (590) ve açýk poliçeye mütaallik (592) inci madde hükümleri. bundan önceki maddede gösterilen unsu an birini ihtiva etmiyen bir senet bono sayýlmaz.624) ve ödemeden imtina halinde müracaat haklarýna dair (625 . poliçeye mütaallik muamelelerin yapýlmasý icabeden yer ve imza hakkýndaki ( 64 . 659) ve bozup deðiþtirme hakkýndaki (660) ve müruruzamana ait (661 .Madde 690 Vadesi gösterilmemiþ olan bono. 641 . Kayýtsýz ve þartsýz muayyen bir bedeli ödemek vaadini.668) ve kanunlar ihtilafýna dair (678 . görüldüðünde ödenmesi þart olan bir bono sayýlýr.663) ve iptale mütaallik (669 . 2. 650 .654) ve su retlere mütaallik (658.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: Bir bonoyu tanzim eden kimse. C .677) ve tatil günleri. gününü iþaret etmek suretiyle teyit e tmekten imtina ederse keyfiyet bir protesto ile tesbit edilir. ÝPTAL KARARI: A . Avala mütedair (612 .TANZÝM EDENÝN MESULÝYETÝ: BÝRÝNCÝ AYIRIM : ÇEKLERÝN KEÞÝDESÝ VE ÞEKLÝ Görüldüðünden muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart olan bonolarýn tanzim edene (605) in ddede yazýlý müddetler içinde ibraz olunmasý lazýmdýr.NOKSANLAR: Bononun mahiyetine aykýrý düþmedikçe poliçelerin cirosuna ait (593-602) ve vadeye dair (615 .619) ve ödeme hakkýndaki (620 . 7.ayin eder.614) üncü maddeler hükümleri de bonolar hakkýnda tatbik olunur. bonolar hakkýnd caridir. avalýn kimin hesabýna verildið göstermezse bonoyu tanzim eden kimse hesabýna verilmiþ sayýlýr. Senedi tanzim edenin imzasýný. ihtiva eder.639. Vadeyi. ÜÇÜNCÜ KISIM : ÇEK A . 613 üncü maddenin son fýkrasýnda derpiþ edilen halde aval. 5. 6. týpký bir poliçeyi kabul eden gibi mesuldür. müddetlerin hesabý ve atýfet meh illerinin yasaðý. Tanzim eden. tanzim edenin ad ve soyadý yanýnda yazýlý ol an yerde tanzim edilmiþ sayýlýr. Sarahat bulunmadýðý takdirde senedin tanzim edildiði yer. bononun kendisine ibraz edildiðini.Madde 689 1. Müddet ibraz þerhi tarihinden itibaren iþlemeye baþl ar.643) ve araya girme suretiyle ödemeye ait (646. Senedin tanzim edildiði gün ve yeri.Madde 687 6. Senet metninde (Bono) veya (Emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçe'd en baþka bir dilde yazýlmýþsa o dilde bono karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi. Bu takdirde müddet protesto gününden itibaren iþlemeye baþlar. ödeme yeri ve ayný zamanda tan zim edenin ikametgahý sayýlýr. B . 3.ÞEKÝL: . Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadýný. Ödeme yerini.687) inci maddeler hükümleri bonolar hakkýn da da caridir.

FAÝZ ÞARTI: . Çeki çeken kimsenin (Keþidecinin) imzasýný. 2. 4.Madde 693 1. Mu abýn ad ve soyadý yanýnda birden fazla yer gösterildiði takdirde çek. II. Ödeyecek kimsenin "muhatabýn" ad ve soyadýný. 3. "Emre yazýlý" kaydiyle veya bu kayýt olmadan muayyen bir kimseye. Keþide yeri gösterilmemiþ olan çek. Ödeme yerini. "Emre yazýlý deðildir" kaydiyle veya buna benzer bir kayýtla muayyen bir kimseye. KARÞILIK: Çek hakkýnda kabul muamelesi cari deðildir. MUHATABOLMA EHLÝYET: Türkiye'de ödenecek çeklerde muhatab olarak ancak bir banka gösterilebilir. ihtiva eder.KÝMÝN LEHÝNE KEÞÝDE EDÝLEBÝLECEÐÝ: Çekte münderiç her hangi bir faiz þartý. yazýlmamýþ sayýlýr. Veya hamile. 3. Keþide gününü ve yerini. 5.Madde 698 1.Ma dde 695 Diðer bir kimse üzerine çekilen çek.MUHATAP: Çekte sarahat yoksa muhatabýn ad ve soyadý yanýnda gösterilen yer. Kayýtsýz ve þartsýz muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi. Muayyen bir kimse lehine olarak veya "Hamiline" kelimesinin yahut buna benze r diðer bir tabirin ilavesiyle keþide kýlýnan çek. muhatap nezdinde çekin ancak bir kýsým karþýlýðýný hazýr bulundurduðu takdirde kýsmi karþýlýðýn tutarýný ödemekle mükelleftir. muhatabýn elinde keþidecinin emrine tahsis edilmiþ bir k arþýlýk bulunmasý ve keþidecinin bu karþýlýk üzerinde çek keþide etmek suretiyle tasarruf hak unacaðýna dair muhatapla keþideci arasýnda açýk veya zýmni bir anlaþma mevcut olmasý þarttýr. yazýlmamýþ 96 Keþideci.UNSURLARIN BULUNMAMASI: I . "Çek" kelimesini ve eðer senet Türkçe'den baþka bir dille yazýlmýþ ise o dilde "Çek" k kullanýlan kelimeyi. Çek üzerine yazýlmýþ bir kabul þerhi. keþidecinin ad ve soyadý yanýnda yazýlý olan yerde çe yýlýr.UNSURLAR: Çek:Madde 692 - Yukarýki maddede gösterilen hususlardan birini ihtiva etmiyen bir senet aþaðýdaki fýkralarda yazýlý haller dýþýnda. Böyle bir sarahat ve baþka bir kayýt da mevcut deðilse çek muhatabýn iþ merkezinin bulundu yerde ödenir.I . Havale sayýlan bir çek hakkýnda Damga Resmi Kanununun çeklere ait hükümleri tatbik olunm az. hamile yazýlý bir çek sayýlýr. yalnýz havale hükmündedir. ödenmek üzere keþide edilebilir.KABUL YASAÐI: . bu hükümlere riayetsizlik halinde senedin çek olarak muteber olmasýna halel gelmez. i. ödeme yeri sayýlýr. 6.Madde 694 - Bir çekin keþide edilebilmesi için.Çek:Madde 697 III. hamile yazýlý çek hükmündedir. II . ilk gösterilen yerde öd r.MÜNFERÝT UNSURLAR: 1. çek sayýlmaz. B . Kimin lehine keþide edildiði gösterilmemiþ olan bir çek. 2. IV . Gösterilen paraya mukabil muhatap nezdinde karþýlýðý bulunmadan bir çek keþide eden kimse in kapatýlmýyan miktarýnýn yüzde beþini ödemekle mükellef olduktan baþka hamilin bu yüzden uð mine mecburdur. 2.

Madde 699 V .HAMÝLE YAZILI ÇEK ÜZERÝNE YAPILAN CÝRO: Çek.CÝRO: Cironun. Hamiline yazýlý ciro beyaz ciro hükmündedir. ÜÇÜNCÜ AYIRIM : ÖDEME VE ÖDEMEDEN ÝMTÝNA I . Buna aykýrý her hangi bir kayýt yazýlmamýþ hükmündedir. II . meðer ki.Madde 703 III . þartlara tabi tutulmuþsa bunlar yazýlmamý 701 - Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa bile kendi hakký müteselsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde salahiyetli hamil sayýlýr rolar bu hususta yazýlmamýþ hükmündedir. keþideci veya çekten dolayý borçlu olanlardan her hangi biri lehine de yapýlabil ir. ciro ve teslim yoliyle devredilebilir. kayýtsýz ve þartsýz olmasý lazýmdýr.S I .Madde 700 .UMUMÝ OLARAK: "Emre yazýlý deðildir" kaydiyle veya buna benzer bir kayýtla muayyen bir kimse lehin e ödenmesi þart kýlýnan bir çek ancak alacaðýn temliki yoliyle devredilebilir ve bu devir. bu üçüncü þahsýn bir banka olmasý þarttýr. B .Madde 702 Kýsmi ciro ve muhatabýn cirosu batýldýr. Bu kimseler çeki yeniden ciro edebilirler.KAYBEDÝLEN ÇEK: Protestonun keþidesinden veya ayný mahiyette bir tesbitten yahut ibraz müddetinin geçmes inden sonra yapýlan bir ciro.Çek.Çek. Muhatap lehindeki ciro yalnýz makbuz hükmündedir. çekin üzerine çekildiði þubeden baþka bir þube üzerine yazýlmýþ bulunsun.Madde 704 C . muhatabýn ikametgahýnda veya baþka bir yerde üçüncü bir þahýs tarafýndan ödenmek üzere k r.ÖDEME: Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro. ister ciro suretiyle nakledilebilen bir çek bahis mevzuu olup da ham il hakkýný 702 nci maddeye göre ispat etsin çek eline geçmiþ bulunan yeni hamil ancak çeki kö yetle iktisabetmiþ olduðu veya iktisapta aðýr bir kusuru bulunduðu takdirde o çeki geri verm ekle mükelleftir. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro takibederse bu son ciroyu imzalýyan kimse çeki beyaz ciro ile iktisabetmiþ sayýlýr. protesto veya ayný mahiyette bir tesbitin icrasýndan veya ibraz müddetinin geçmesinden önce yapýlmýþ sayýlýr.Madde 705 D . al caðýn temlikinin hukuki neticelerini doðurur. görüldüðünde ödenir. müracaat hakkýna dair hükümler gere ul kýlarsa da senedin mahiyetini deðiþtirerek onu emre yazýlý bir çek haline getirmez.Madde 707 .HAK SAHÝPLÝÐÝNÝ ÝSPAT VAZÝFESÝ: Hamile yazýlý bir çek üzerine yapýlan bir ciro cirantayý. þu kadar ki.Madde 706 . Ciro.PROTESTODAN VE VADEDEN SONRAKÝ CÝRO: A .AVAL: Çekte yazýlý bedelin ödenmesi. Ciro.ADRESLÝ VE ÝKAMETGAHLI ÇEK: A . her hangi bir suretle hamilinin elinden çýkmýþ bulunursa ister hamile yazýlý bir çek bah mevzuu olsun. ancak alacaðýn temliki hükmünde tutulur ve böyle bir temlikin neticelerini doðurur. muhatabýn birden fazla þubes i olup da ciro. kýsmen veya tamamen aval ile temin olunabilir.DEVÝR KABÝLÝYETÝ: ÝKÝNCÝ AYIRIM : DEVÝR arahaten "Emre yazýlý" kaydiyle veya bu kayýt olmadan muayyen bir kimse lehine ödenmesi þa rt kýlýnan bir çek.

Madde 712 Cirosu kabil bir çeki ödiyen muhatap. Bu bakýmdan. Çek bedeli. keþide edildiði yerden baþka bir yerde öden e bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.ÖDEME ÝÇÝN ÝBRAZ: Bir çek. keþide yeri ile ödeme yeri yný kýtada ise bir ay ve ayrý ayrý kýtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Yukarda yazýlý müddetler. ödeme yerindeki min mukabil gününe irca olunur. HUSUSÝ HALLER: . keþide ve ödeme memleketlerinde ayný adý taþýyan ve fakat kýymetleri birbirin farklý olan para ile gösterildiði takdirde.YABANCI MEMLEKET PARASÝYLE ÖDENECEK ÇEK: 1.Ma 713 V .Madde 710 3.ÇÝZGÝLÝ ÇEK: Bir çekin keþidecisi veya hamili. II .VADE: 1. ÞEKÝL VE ÞARTLARI: Kanuni rayici olmýyan paranýn kýymeti. dilerse ödeme günlerindeki rayice göre memleket parasiyle öde nmesini istiyebilir. çekte keþide günü olarak gösterilen tarihten itibaren iþler. TAKAS ODASI: 1. VII . onu.CÝROLARIN TAHKÝKÝ: Çekin ödeme yerinde rayici olmýyan bir para ile ödenmesi þart koþulmuþ ise bedeli. bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz'de sahili bulunan bir me mlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz'de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lazýmgelen çekler ayný kýtada keþide edilmiþ ve ödenmesi þar yýlýr. hami k bedelinin dilerse ibraz.mad) 2.Madde 715 - . keþide günü. (Mülga fýkra:18/02/2009-5838 S. ödeme yerindeki para kasdedilmiþ sayýlýr. muhatap. TAKVÝM ÝHTÝLAFI: Çekin bir takas odasýna ibrazý. ibraz müddetinin geçmesinden sonra dahil çeki ödiyebilir.Madde 711 Çekten cayýlmamýþsa.Madde 708 - Çek takvimleri farklý olan iki yer arasýnda çekildiði takdirde. ancak ibraz müddeti geçdikten sonra hüküm ifade eder.Çekin tedavüle çýkarýlmasýndan sonra keþidecinin ölümü veya medeni haklarýný kullanma ehliy tmesi yahut iflasý çekin muteberliðine halel getirmez. ödeme yerindeki ticari teamüllere göre tayin olun ur. ödeme için ibraz yerine geçer.ÇEKTEN CAYMA: Çekten cayma. Bununla beraber keþideci.Madde 709 Ödeneceði memleketten baþka bir memlekette keþide edilen çek. ödenecek meblaðýn çekte yazýlý muayyen bir rayice göre hesap ol asýný þart koþabilir. Keþideci.Bu teminat muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir þahýs yahut çek üzerinde esasen imzasý bu kimse tarafýndan da verilebilir.K. UMUMÝ OLARAK: IV . keþide edildiði yerde ödenecekse on gün. 716 ncý maddede gösterilen neticeleri doðurmak üzere ç zebilir. cirolarýn arasýnda muntazam bir teselsülün mevcut olup olmadýðýný incelemeye mecbur ise de ciranta imzalarýnýn sýhhatini tahkika mecbur deðildir. ödemenin muayyen bir para ile yapýlmasý lüzumunu þart koþmuþ ise (Aynen ödeme þ iki fýkra hükümleri tatbik olunmaz. 2.Madde 714 VI . UMUMÝ OLARAK : Keþide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü öd III./32. çekin ibra deki kýymetine göre o memleket parasý ile ödenebilir. Ýbraz üzerine ödenmediði takdirde.

Bir banka. 2. hamilin borçl arýna mahsubedilmek kabiliyetini haiz olmadýðýný beyan etmiþ olduðunu ispat ederse müracaat h arýný kullanabilir. hasýl olan zarardan mesuldür. hesap nakli suretiyle kayden ödenebilir. Çek. HÜKÜMLERÝ: 1. Muhatap tarafýndan. Çizgilerin veya zikredilen banka adýnýn silinmesi. Bu tak dirde çek. ancak müþterilerinden veya diðer bir bankadan iktisabedeb ilir. çekin iç yüzünü birbirine muvazi iki çizgi çekmek suretiyle yapýlýr. hususi olarak çizilmiþ demektir. Þu kadar ki. Kezalik onu.Umumi olarak çizilen bir çek. Eðer iki çizgi arasýna muayyen bir bankanýn adý yaz k. 2. hususi çizgiye tahvil olunabilir. sabit bulunduðu takdirde hamil. 3. ibraz müddetinin geçmesinden önce yapýlmalýdýr. Çek a hususi olarak çizilebilir. sözü geçen kimselerden baþkalarý hesabýna tahsil edemez. bu çekin. çekin bedelini aþmamak üzere hasýl olan ardan mesuldur. muhatap iflas etmiþ veya ödemelerini tat il etmiþ veyahut aleyhine yapýlan her hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþsa çek bedelin i nakten ödemesini muhataptan istiyebileceði gibi imtina halinde müracaat hakkýný da kulla nýr. adý gösterilen banka. muhatap tarafýndan ancak hesaba alacak kaydý. ibraz günü de gösterilmek suretiyle. Yukardaki hükümlere muhalif hareket eden muhatap veya banka.Madde 718 Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hamili.HESABA GEÇÝRÝLMEK ÜZERE ÇEKÝLEN ÇEK: Bir çekin keþidecisi veya hamili çekin yüz tarafýna mailen enine doðru "Hesaba geçirilecektir kaydýný veya buna benzer bir tabiri yazarak çekin nakten ödenmesini menedebilir.Madde 721 1. çek bedelini kayýtsýz ve þartsýz diye hesaba geçirmekten imtina veya ödeme yerindeki takas odasýnýn. çekin üzerine yazýlmýþ olan t i bir beyanla. bedelin t ahsili iþini diðer bir bankaya býrakabilir. VIII .ÝFLAS HALÝNDE: "Hesaba geçirilecektir" kaydýnýn çizilmesi hükümsüzdür. Bu kayýtlar ödeme yerine geçer. HAMÝLÝN HAKLARI: . umumi olarak çizilmiþtir.HESABA GEÇÝRÝLMEDEN ÝMTÝNA HALÝNDE: I . fakat hususi çizgi umumi bir çizgiye tahvil olunamaz. keþideci ve diðer çek borçlul . Yukardaki hükümlere aykýrý hareket eden muhatap. çek bedelini aþmamak üzer e.Madde 719 B .HAMÝLÝN MÜRACAAT HAKLARI: B . Bir takas odasýnýn. hükümsüz sayýlýr.Madde 717 A . Resmi bir vesika ile (Protesto). Ýki çizgi arasýna hiçbir iþaret konmamýþ veya "Banka" kelimesi veya buna benzer bir tabir konmuþ ise çek.Madde 716 Çekin çizilmesi. UMUMÝ OLARAK: Hususi olarak çizilen bir çek. çek vaktinde teslim edildiði halde ödenmediðini tesbit eden tarih li bir beyaný ile. muhatap tarafýndan ancak adý gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müþterisine ödenebilir. çizgili bir çeki. 2.ÖDEMEDEN ÝMTÝNA: Vaktinde ibraz edilmiþ olan çekin ödenmemiþ olduðu ve ödenmeden imtina keyfiyeti:Madde 720 - Protesto veya buna muadil olan tesbit. çekin bir takas odasý tarafýndan tahs l edilebilmesi maksadý ile yapýlmýþ olmasý þarttýr. cirantalar. Umumi çizgi. muhatabýn. birden fazla hususi olarak çizilmiþ ise muhatabýn bu çeki ödemeye mezun olmasý için ikiden fazla çizilmemiþ olmasý ve çizgilerden birinin. muhatap tarafýndan ancak bir bankaya veya muhatabýn bir müþter isine ödenebilir.Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hamili. takas.

arýna karþý müracaat haklarýný kullanabilir.SAHTE VEYA TAHRÝF EDÝLMÝÞ ÇEK: Hamil mücbir sebepleri gecikmeksizin kendi cirantasýna ihbar etmeye ve bu ihbarý çek e yahut bir alonja iþaretle beraber altýna yerini ve tarihini yazarak imzalamaya mec burdur. IV . Çek bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini. Ýbraz gününden itibaren yüzde on faizini. Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasýndan sonra hamil çeki gecikmeksizin ödeme maksadý il e ibraz ve icabýnda protesto veya buna muadil tesbiti yaptýrmaya mecburdur. Hamilin veya çeki ibraza veya protesto çekmeye yahut buna muadil tesbit yaptýrmaya memur ettiði kimsenin sýrf zatlarýna ait olaylar mücbir sebeplerden sayýlmaz. 3.üç yýl * geçmekle müruruzamana uðrar. III .PROTESTO: .MÜRURUZAMAN: Çek borçlularýndan birinin diðerine karþý haiz olduðu müracaat haklarý bu çek borçlusunun eya çekin dava yolu ile kendisine karþý dermeyan edildiði tarihten itibaren üç yýl * geçmekle ruzamana uðrar. DÖRDÜNCÜ AYIRIM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER Sahte veya tahrif edilmiþ bir çeki ödemiþ olmasýndan doðan zarar muhataba ait olur. müt aakýp iþ gününde de yapýlabilir."BANKA"NIN TARÝFÝ: 1. 2. II .MÜDDETLER: . III .Madde 727 IV . Protestonun veya buna muadil olan tesbitin ve gönderilen ihbarnamelerin mas raflarý ile diðer masraflarý. meðer ki. müracaat yoliyle:Madde 722 Ýbraz keyfiyeti müddetin son gününde vukubulursa protesto veya buna muadil tesbit. Aksi takdirde her nüsha ayrý bir çek sayýlýr e 725 II . bir devletin mevzuatý veya her hangi bir mücbir sebep gibi aþýlmasý imkansýz b mani yüzünden mümkün olmamýþsa bu muameleler için muayyen olan müddetler uzar. cirantalarla keþideci ve diðer çek borçlularýna karþý haiz olduðu müracaat haklarý i etinin bitiminden itibaren Madde 726 . ödeme yeri Türkiye dýþýnda olan çekler hakkýnda "Banka" kelimesinden gi müesseselerin anlaþýlacaðý ödeme yeri kanunu ile tayin olunur.MÜCBÝR SEBEPLER: I . Mücbir sebepler.MÜRACAAT HAKKININ ÞÜMULÜ: Kanunen muayyen olan müddetler içinde çekin ibrazý veya protesto yahut buna muadil tesbi tin yapýlmasý. Bu fasýlda geçen "Banka" tabirinden maksat. hamilin ibraz müddetinin bitiminden önce olmak þartiyle. TATÝL GÜNLERÝ: V . mücbir sebep keyfiyetini kendi cirantasýna ihbar ettiði günden itibaren on beþ günden fazla devam eder se çekin ibrazýna ve protesto keþidesine yahut buna muadil tesbite lüzum kalmaksýzýn müracaat hakký kullanýlabilir.Hamil. Çekin ödenmemiþ olan bedelini.Madde 723 1. senette keþideci olarak gösterilen kimseye kendisine býrakýlan çek defterini iyi saklamamýþ o masý gibi bir kusurun isnadý mümkün olsun. istiyebilir. 4.Hamile yazýlý çekler müstesna olmak üzere bir memlekette keþide edilip de diðer bir memleke te veya ayný memleketin denizaþýrý bir kýsmýnda ödenmesi þart olan ve aksine olarak bir memle in denizaþýrý bir kýsmýnda keþide edilip o memlekette ödenmesi þart olan veyahut ayný bir mem in denizaþýrý olan ayný kýsmýnda veya muhtelif kýsýmlarýnda keþide edilip ödenmesi þart olan irinin ayný olarak muhtelif nüshalar halinde keþide olunabilir. 635 inci madde hükümleri burada da tatbik olunur. Þu kadar ki. Bu nüshalar senet metnin de teselsül eden sýra numaralarý ile gösterilir.ÇEKÝN BÝRDEN FAZLA NÜSHA OLARAK TANZÝM EDÝLMESÝ: Hamilin.Madde 724 - . Bankalar Kanununun hükümlerine tabi olan müess eselerdir.

Madd Çeke mütaallik muamelelerin ve hususiyle ibraz ve protesto veya buna muadil tesb it muamelelerinin yapýlmasý için kanunla muayyen müddetin son günü. KEÞÝDE YERÝ KANUNU: 679 uncu maddenin iki ve üçüncü fýkralarý da tatbik olunur. protesto makbuzunun kendisi ne verilmesini istemek hakkýna dair 638 ve 639 uncu maddeler.633 üncü maddeler.MUHATAP OLMA EHLÝYETÝ: 1. Ehliyete.Madd - Kanunun bu kýsmýnda gösterilen müddetler hesap edilirken bunlarýn baþladýðý gün sayýlmaz. 634 üncü maddenin bir ve üçüncü fýkralariyle 635 inci maddenin birinci fýkrasý ve 639 unc de hükümlerinin çeklere tatbik olunmasýnda protesto yerine 720 nci maddenin 2 ve 3 üncü fýkra arý gereðince tesbit dahi muteberdir. Ciro hakkýndaki 595 . 17. MÜDDETLERÝN HESABI: Poliçeye ait aþaðýdaki hükümler çek hakkýnda da tatbik olunur:Madde 730 VI .Bir çekin ibrazý ve protestosu tatil günleri yapýlmayýp ancak bir iþ gününde yapýlabilir. 7.668 inci maddeler. Sebepsiz iktisaptan doðan haklara dair 644 üncü madde. Poliçede gösterilen bedeller arasýndaki farklara mütaallik 588 inci madde. Ýhbar hakkýndaki 635 inci madde. 12. Poliçeye ait defiler hakkýndaki 599 uncu madde. 18. 19. 20. poliçe ve bonolara mütaallik haklarýn muhafazasý ile müracaat hakkýnýn kull nýlmasý için lüzumlu muamelelere iliþkin kanun ihtilaflarýna dair 678. 15. 21. 11. Keþidecinin bizzat kendi emrine. 5.Madde 731 - Çeke ait taahhütlerin þekli. 9. Bununla beraber. kendi üzerine ve üçüncü þahýs hesabýna keþide edilen kkýndaki 585 inci madde. 4. Protestoya ait 627 . çekin ödeneceði memleket kanunu tayin eder. B kanuna göre çek. 3. poliçeye mütaallik muamelelerin yapýlmasý elen yer ile el yazýsý ile imzaya dair 666 . Borçlanmaya ehil olmýyan kimselerin imzasýna. ödeme yeri kanuniyle emredilen þekillere riayet kafidir. 16. III . Avalin þekil ve hükümlerine dair 613 ve 614 üncü maddeler. Ýptal hakkýndaki 669-675 inci maddelerle 676 ncý maddenin 1 inci fýkrasý. 2. keþidecinin me suliyetine ve açýk poliçeye ait 589 . Poliçenin ödenmesi halinde müracaat hakkýna ve poliçe. pazara veya diðer bir tat l gününe rastladýðý takdirde bu müddet onu takibeden ilk iþ gününe kadar uzar.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I . Müruruzamanýn kesilmesine dair 662 ve 663 üncü maddeler. Bir makbuz istemek hakkýna ve kýsmen ödemeye dair 621 inci madde. 8. 14.592 nci maddeler. Poliçe nüshalarý arasýndaki münasebete ait 656 ncý madde. Atýfet müddetlerinin kabul olunamýyacaðýna. bu taahhütlerin imza edilmiþ olduðu memleketin kanununa göre tay n edilir. 13.597 nci maddeler. 2. 10. BEÞÝNCÝ AYIRIM : KANUNLAR ÝHTÝLAFI: Bir çekin kimin üzerine keþide edilebileceðini. Poliçe karþýlýðýnýn devrine dair 645 inci madde. Poliçe borçlularýnýn müteselsil mesuliyetine dair 636 ncý madde. 6. Deðiþiklikler hakkýndaki 660 ýncý madde. "Protestosuz" þartýna mütedair 634 üncü madde.TAAHHÜTLERÝN HÜKÜMLERÝ: .629 uncu ve 631 . Aradaki tatil müddet hesabýna dahildir. 680 ve 681 inci madde ler. salahiyetsiz imzaya. üzerine keþide edilmiþ olan kimsenin þahsý bakýmýndan hükümsüz sayýlýyorsa bir hükümsüzlük sebebi bulunmýyan memleketlerde çek üzerine atýlan imzalardan doðan taahhütle erdir. Vekaleten yapýlan cirodan doðan haklara mütedair 600 üncü madde.M adde 732 II.ÞEKÝL VE MÜDDETLERÝ: 1.

Çekten doðan taahhütlerin neticeleri. emre yazýlý senetlerdendir. 3. 5. KABUL MECBURÝYETÝNÝN BULUNMAMASI: .Madd 736 Borçlu. B .EMRE YAZILI HAVALELER: Borçlu ile önceki hamillerden birisi veya senedi tanzim eden kimse arasýnda doðrudan doðruya mevcut münasebetlere dayanan defilerin dermeyaný.EMRE YAZILI SENET: BEÞÝNCÝ FASIL : KAMBÝYO SENETLERÝNE BENZÝYEN SENETLER VE DÝÐER EMRE YAZILI SENETLER I . Ýbraz müddeti.Madde 733 Aþaðýda yazýlý hususlar çekin ödeneceði memleket kanununa göre tayin olunur:Madde 734 2. 8.BORÇLUNUN DEFÝLERÝ: I . 9. Cirantalara. ancak senedi iktisabederken hamilin bilerek borçlunun zararýna hareket etmiþ olmasý halinde caizdir. poliçenin kabulü hükmündedir.Madde 7 . Çekin mutlaka görüldüðünde mi ödenmesi gerektiði yoksa görüldükten muayyen bir müddet i þartiyle de keþide edilip edilemiyeceði ve hakiki keþide gününden sonraki bir günün çeke ya ne gibi neticeler doðuracaðý. ÝKAMETGAH KANUNU : A . teyit veya vize edilip edilmiyeceði ve bu kayýtlarýn ne gib i neticeler doðuracaðý. poliçe hükmünd dir.TARÝFÝ: . emre yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý ancak.Emre yazýlý bir havalenin ihtiyari olarak kabulü.Emre yazýlý olan veya kanunen böyle sayýlan kýymetli evrak.KAMBÝYO SENETLERÝNE BENZÝYEN SENETLER: 1. bu taahhütlerin vukubulduðu memleket kanununa göre tay in olunur.Madde 739 2. Keþidecinin çekten cayabilip cayamýyacaðý veya çekin ödenmesine itiraz edebilip edemiy ciði.Madde 738 Emre yazýlý havale kabul için ibraz edilmez. 6. keþideciye ve diðer çek borçlularýna karþý olan müracaat haklarýnýn muhaf bir protesto veya buna muadil bir tesbit icra etmenin lüzumlu olup olmadýðý. kabul. tasdik. eðer havale olunan kimse iflas veya ödemelerini tatil etmiþ yahut aleyhine yapýlan takip semeresiz kalmýþsa vadenin gelmesinden önce müracaat hakkýný kullanamaz. Buna raðmen ibraz edilir ve kabulden de imt ina olunursa hamilin bu sebepten dolayý hiçbir müracaat hakký yoktur. 3. Çekin çizilip çizilemiyeceði yahut (Hesaba geçirilecektir) kaydýný veya buna muadil bi tabiri ihtiva edip edemiyeceði ve bu çizginin veya bu kaydýn yahut ona muadil olan ta birin ne gibi neticeler doðuracaðý. Hamilin kýsmen ödemeyi istiyebilip istiyemiyeceði ve böyle bir ödemeyi kabule mecbu r olup olmadýðý. ÖDEME YERÝ KANUNU: Muhatap ve ikametgahlý çeki ödiyecek olan üçüncü þahýs aleyhine sebepsiz iktisaptan doðan hak kimselerin ikametgahlarýnýn bulunduðu memleketin kanununa göre tayin olunur. 7. Bununla ber ber hamil.Madde 735 1. 4. Çekin. Çekin karþýlýðý üzerinde hamilin hususi haklarý bulunup bulunmadýðý ve bu haklarýn mah olduðu. Çekin kaybedilmesi veya çalýnmasý halinde alýnacak tedbirler. senedin hükümsüzlüðüne taalluk ed metninden anlaþýlan defilerle alacaklý kim ise ona karþý þahsan haiz olduðu defileri ileri s bilir.Madde 737 II . UMUMÝ OLARAK: Senet metninde poliçe olarak gösterilmekle beraber sarahaten emre yazýlý olarak ihdas ed ilen ve diðer hususlarda da poliçede aranýlan unsurlarý ihtiva eden havaleler. 2.

taþýma senedi gibi cirosu kabil olan senetler ha kkýnda. ÝCRADA TATBÝK OLUNMIYACAK HÜKÜMLER: Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber sarahaten emre yazýlý olarak ihdas edilmiþ olan ve bonoda aranýlan diðer unsurlarý da ihtiva eden ödeme vaitleri.0 3.ÝSTÝSNALAR: I. MAKBUZ SENEDÝ: Umumi maðazalara tevdi edilen emtia ve zahire mukabilinde verilen makbuz senedinin . Umumi maðazalar Ticaret Vekaletinin müsaadesiyle kurulur.EMRE YAZILI ÖDEME VAÝTLERÝ: Makbuz senetleri. B . fýkrada yazýlý senetler hakkýnda tatbik olunmaz. II .Madde 744 - Yukarýki maddede yazýlý senetleri vermeksizin yalnýz emtia ve zahireyi vedia olarak kabu l etmek üzere açýlan sair müessese ve mahaller hakkýnda umumi maðazalara ait hükümler cari ol . Müsaade olmadan umumi maða za açarak makbuz senedi veya varant tanzim edenler hakkýnda Türk Ceza Kanununun 526 ncý maddesi tatbik olunur. C . iptal kararý ve senedi elinde bulunduranýn o nu iade ile mükellef olmasý hususlarýnda poliçelere mütaallik hükümler caridir. çekler ve poliçeler ve emre muharrer senetler hakkýnda takibe mütaallik hükümleri. emre yazýlý olarak ihdas edilmiþ olan ödeme vaitleri hakkýnda araya girme su retiyle ödemeye iliþkin bulunan hükümler cari olmaz. hamilin hak sahipliði.ÞEKÝL: Tevdi edilmiþ þeyler mukabilinde verilmiþ olan ve fakat kanunun aradýðý þekil þartlarýna senetlerle iþbu þekil þartlarýna uygun olup da müsaade almamýþ olan müesseseler tarafýndan v iþ senetler kýymetli evraktan olmayýp tesellüm ilmühaberleri veya baþka ispat vesikalarý hükm ir. bunlara kabul edilecek emtia ve zahire cin sleri ve umumi maðazalarýn henüz gümrüklenmemiþ olan eþyayý kabul etmeye salahiyetli sayýlmal gereken þartlarý ve bunlar üzerinde gümrük murakabesinin icrasý tarzý. hususi kanun ve nizamn melerle tayin olunur. emre yazýlý olarak ihdas edilmiþ bulunan ödeme vaitlerine tatbik olunam z. Bu hususta Borçlar Kanununun vedia hakkýndaki hükümleri tatbik olunur.Madde 741 Kezalik havale edenin iflasý halinde vadenin gelmesinden önce hamil müracaat hakkýný k ullanamaz. cironun þekli. Þu kadar ki. Umumi maðazalarýn kuruluþ usul ve þartlarý. 4. bono hükmünded r.Madde 743 Ýcra ve Ýflas Kanununun. ALTINCI FASIL : EMTÝA SENETLERÝ A . konþimento. varant.CÝROSU KABÝL OLAN DÝÐER SENETLER: BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ MAÐAZALAR TARAFINDAN ÇIKARILAN MAKBUZ SENEDÝ VE VARANT Kambiyo senetlerindeki müracaata mütaallik hükümler kanunda aksine açýk hüküm olmadýkça. çekler.Madde 742 II. poliçeler ve emre muharrer senetler hakkýnda takibe mütaall ik hükümleri emre yazýlý havaleye tatbik olunmaz.UMUMÝ OLARAK: Makbuz senedi ve varant (Rehin senedi) verme karþýlýðýnda serbest veya gümrüklenmemiþ emtia v ahireyi vedia olarak kabul etmek ve mudilere de bu senetlerle tevdi olunan emtia ve zahireyi satabilmek veya terhin edebilmek imkanýný vermek maksadiyle kurulan maðaz alara "umumi maðaza" denir.Madde 745 Umumi maðazalar muameleleri bu kýsým hükümlerine tabidir.MAKBUZ SENEDÝ VE VARANT: 1.UMUMÝ MAÐAZALAR: I . KABULÜN HÜKÜMLERÝ: Ýcra ve Ýflas Kanununun.

el koyma veya rehin yapýl amaz.Madde 748 3. 7. masraflarý kendisine ait olmak üzere önceden tevdi olu nan þeylerin kýsýmlara ayrýlmasýný ve her kýsým için ayrý ayrý senet verilmesini istiyebilir. Bu türlü ci ro.CÝRO: Makbuz senediyle varant emre yazýlý olmasa bile ayrý ayrý veya birlikte teslim ve ciro t arikiyle devredilebilir. yapýldýðý günün tarihini de ihtiva etmelidir. C . harç ve vergilerin ödenip öd ediði ve sigorta edilip edilmediði. DEFTER: Makbuz senedi ve varantýn hamili.Madde 752 1. 3.Madde 749 4. Tevdi edenin ad ve soyadý ile sanat ve ikametgahý. tevdi olunan þeylerin mülkiyetini na kleder. 3.Madde 747 1. 3. Umumi maðaza sahibinin imzasý.aþaðýda yazýlý hususlarý havi olmasý lazýmdýr:Madde 746 - Varantýn da yukarýki maddede yazýlý hususlarý aynen ihtiva etmesi ve makbuz senedine baðlanm asý lazýmdýr. HÜKÜMLERÝ: Varantýn ilk cirosu hangi borcun temini için yapýlmýþsa onun ve faizinin miktarlarýný ve vade tarihini ihtiva etmelidir. varantýn devredildiði kimseye tevdi olunan þeyler üzerinde re hin hakký bahþeder. VARANTIN CÝROSU: I-SENET ESASI: Varantýn cirosunda yazýlý hususlar aynen makbuz senedinin üzerine de yazýlarak varantýn ciro edildiði kimse tarafýndan imza edilmelidir. Yalnýz varantýn cirosu. Makbuz senedi ve varantýn birlikte cirosu. Ciro. 2.Madde 754 - . 2. rde eski vesika iade ve iptal olunur. 2. Ödenmiþ olan veya ödenecek ücret ve masraflar. t evdi olunan þeylerin mülkiyetini nakleder.Madde 753 1.EÞYANIN GERÝ ALINMASI: Varanttan ayrýlmýþ bir makbuz senedinin hamili varant ile temin edilmiþ olan borcun ana parasý ile vade gününe kadar olan faizlerini umumi maðazaya tevdi ederek vade gününden önce d hi eþyayý çekebilir. cirantanýn haklarýný hamile devreder.EÞYA ÜZERÝNDE TASARRUFLAR: Varant ile makbuz senedinin zýyaý veyahut miras ve iflas sebebiyle çýkan ihtilaflar hariç olmak üzere umumi maðazalara tevdi olunan þeyler üzerinde haciz. Tevdi olunan þeylerin cins ve miktarý ile mahiyet ve kýymetinin bilinmesi için açýkla nmasý lazýmgelen hususlar. Yalnýz makbuz senedinin cirosu varant hamilinin hakký mahfuz kalmak þartiyle.Madde 750 Senedin teslimi þartiyle ciro aþaðýda yazýlý hükümleri doðurur:Madde 751 Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de ciro edilebilir. Tevdiatýn yapýldýðý umumi maðazanýn ticaret unvaný ile bulunduðu yer. 4. UMUMÝ OLARAK: II . Senedin kimin namýna veya emrine tanzim edildiðini gösteren bir ibare. KISMÝ SENET: 1. VARANT: Makbuz senedi ve varanttan mürekkep olan vesikanýn dip koçanlý bir defterden koparýlmýþ olmas e defterin umumi maðazaya ait vesikalar arasýnda saklanmasý lazýmdýr. her iki senet teslim edildiði takdirde. Tevdi olunan þeylerin tabi olmasý lazýmgelen bütün resim. UMUMÝ OLARAK: II. 5. 2. 6.

KISMEN GERÝ ALMA: 1.TAÞIYICI OLMIYAN KÝMSELER: B .V Tevdi olunan para varantýn geri verilmesi mukabilinde hamiline ödenir. eþyanýn satýþ günüdür. maðazan bulunduðu yerde bir de ikametgah göstermesi lazýmdýr. Cirantalara karþý müracaat için müruruzamanýn baþlangýcý. sigorta bedelinden alacaðýný tahsil eder.Madde 760 D . makbu z senedi hamiline ödenmek üzere maðaza sahibine verilir.Madde 761 E . SÝGORTA: Makbuz senetleri ve varantlar.Madde 7 I .Madde 759 Protesto çekmemiþ veya kanuni müddeti içinde tevdi olunan eþyayý sattýrmaya teþebbüs etme n varant hamili cirantalarýna karþý bütün haklarýný kaybederse de borçluya karþý müracaat hak . ÞARTLAR: III .B Birinci fýkrada yazýlý paralar ve temin edilen borç ödendikten sonra geri kalan. ücret mukabilinde yolcu ve eþya (Yük) taþýma iþlerini üzerine alan kimsedir. SATIÞ BEDELÝ: ir varant hamilinin ancak tevdi olunan eþya satýlýp da alacaðýna kafi gelmediði takdirde.SENETLERÝN KAYBEDÝLMESÝ: BÝRÝNCÝ AYIRIM : UMUMÝ HÜKÜMLER ÝKÝNCÝ KISIM : TAÞIMA ÝÞLERÝ VE TAÞIMA SENEDÝ A .MÜRURUZAMAN: Makbuz senedi veya varantý kaybeden hamil.Madde 757 753 üncü maddede yazýlý haller satýþa mani deðildir. 4. poliçeler hakkýndaki müruruzamana tabidir.Madde 756 - Gümrük resmi ve sair resim.SATTIRMA HAKKI: Vade gününde alacaðý ödenmemiþ varant hamili. Ýtiraz üzerine mahkeme derhal hükmünü verir. ilgililerin talebi üzerine tetkik mercii hüküm kat ileþinceye kadar tevdi olunan eþyanýn satýþýndan elde edilecek paranýn icra veznesinde saklan asýna karar verebilir. Alacaklýnýn. Ýzin. maðazaya ve varanta müteallik ise hem maðazaya ve hem ilk borçluya teblið olunur.Madde 758 . bu senetlere malik olduðunu ispat etmek v e teminat vermek suretiyle maðazanýn bulunduðu yerdeki mahkemeden alacaðý izin üzerine keyfi yetin kararda gösterilen o yer gazetelerinde ilanýndan ve muhalefet için tayin olunaca k müddetin geçmesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. harç ve vergilerle tevdi olunan eþya için umumi maðaza tarafýndan yapýlan masraflar ve maðazanýn ücreti satýþ bedelinden mümtazen ödenir.HÜKÜMLERÝN TATBÝK SAHASI: Eþya veya yolcu taþýmayý arýzi olarak taahhüt eden kimse hakkýnda da bu kýsým hükümleri tatbi Madde 763 - . Kaybolan varantýn müddeti geçmiþse ha ilinin talebi üzerine mahkeme ayný veçhile borcun ödenmesine izin verebilir. Hüküm alacaklý lehine ise icra eri býrakýlmasýna karar verilemez. hem çekeceði kýsým ve hem de varant ile in olunmuþ borç ile mütenasip bir miktar parayý maðazaya tevdi etmesi lazýmdýr.Madde 755 .aranttan ayrýlmýþ makbuz senedinin hamili umumi maðazaya tevdi olunan misli eþyadan bir kýsmý kmek istediði takdirde maðazanýn mesuliyeti altýnda. Maðaza sahibi ve borçlu izin kararýna i iraz edebilirler. MÜRACAAT HAKKI: Afet vukuunda varantýn hamili. 2. bo rçlunun veya cirantalarýn mallarýna müracaat hakký vardýr.TAÞIYICI: Taþýyýcý. Ancak. poliçe hamili gibi protesto çektikten on gün so ehin hükümlerine göre tevdi edilen eþyalarý sattýrabilir. 3. 2.

umumi þartnamelere tarif eya bunlara benzer diðer vesikalara konulmuþ olmasý halinde de hüküm aynýdýr. Gönderilenin adý. gönderen talebettiði takdirde taþýyýcý. 2.HUSUSÝ HÜKÜMLERÝN SAKLI KALMASI: .TAÞIMA SENEDÝ: Bu müddet. taþýma senedine y suslarý ihtiva eden bir ilmühaberi imzalayýp vermiye mecburdur. kanunun kendisine yüklediði mesuliyetin hafi tilmesini veya kaldýrýlmasýný istiyemez. eþyanýn gönderildiði yeri senedinin emre yazýlý olmasý isteniyorsa emrine þerhini. 6. Gönderen ve gönderilen taþýyýcýya karþý olan haklarýný. 3.TANZÝM MECBURÝYETÝ: Gönderen. Taþýma ücreti ve ücret ödenmiþse bu ciheti.Madde 764 Taþýyýcý veya taþýma iþleri komisyoncusu üzerine aldýðý taþýma iþini yukarýki maddede yazýlý n bir müesseseye gördürmüþ olduðu takdirde dahi. soyadý veya ticaret unvanýný ve adresini. Taþýyýcýnýn adý. yolcu taþýmasýnda yolcunun hinden baþlar. Fa taþýma senedi tanzim edilmemiþ olsa bile muvafakatleri ve eþyanýn taþýyýcýya teslimi ile söz aflar arasýnda tamam olur. istiap derecesi veya adedini. 4. Bu kayýt ve þartlarýn iþletme nizamnamelerine. taahhütlü me o ile istemiþ olmak ve dava hakký eþyanýn kabulü ile düþmemiþ bulunmak þartiyle. taþýyýcýya.Madde 766 C . sýklet. defi olarak aman dermeyan edebilirler. eþyanýn teslimi ve nun ulaþmasý lazýmgeldiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar. Taþýnacak eþyanýn cinsini.Madde 769 Gönderen. ESAS: II.Madde 770 1.Madde 768 - Taþýma senedi aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva eder. taþýyýcýya. taþýyýcýnýn hilesi yahut aðýr kusuru yüzünden geç ulaþmýþ veya meydana neticesinde cismani zarara uðramýþ veya ölmüþ ise taþýyýcýnýn mesuliyeti bu maddedeki müruru olmaz. noksanlaþmýþ veya bozulmuþ edilmiþse veya yolcu.Madde 767 D . I .Madde 765 2. talebi halinde iki nüsha olarak bir taþýma senedi vermeye mecburdur.Denizde taþýma iþleriyle demir ve havayollarý ile taþýma iþlerine ve posta idaresine mütaal hususi hükümler mahfuzdur. II .ÞEKÝL: Taþýma senedi tanzim edilmemiþ ise. Eþya tamamen zayi olmuþ veya yolcu ulaþmamýþ ise müruruzaman müddeti. gümrük kaðýtlarýný ve eþyanýn taþýnmasý için muhtaç olduðu diðer ve u kaðýt ve vesikalarýn þekle ve hakikata uygun ve kafi olmamalarýndan gönderen mesuldür. Eþya. taþýyýcýnýn hile veya aðýr kusurundan dolayý zayi olmuþ.1. Taraflar arasýnda kararlaþtýrýlan diðer hususlarý. eþya taþýmasýnda eþyanýn gönderilene vaki teslimi. 5. Gönderenin adý. Taþýmanýn yapýlacaðý müddeti. soyadý veya ticaret unvanýný ve adresini. yýlý içinde telgraf. paket halinde isel er paketlere yazýlý numaralarý ve iþaretleri ve ambalajýn þekil ve vasfýný.MÜRURUZAMAN: ÝKÝNCÝ AYIRIM : EÞYA TAÞIMA A . 7. . ESASIN TEÞMÝL EDÝLEMEMESÝ: Taþýma akdinde kanunun taþýyýcýya ve hususiyle faaliyetleri devletin iznine baðlý taþýma iþle yüklediði mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldýrýlmasý neticesini doðuran bütün k þartlar hükümsüzdür. 6085 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 50 nci maddesindeki müruruzaman hükmü mahfuzdur . soyadý veya ticaret unvanýný ve adresini.MESULÝYETÝN KALDIRILMASINA VEYA HAFÝFLETÝLMESÝNE AÝT ÞARTLARIN HÜKÜMSÜZLÜÐÜ: Haksýz olarak alýnan taþýma ücretinin geri alýnmasý ve taþýma ücreti dahil olmak üzere taþýma en doðan bütün alacaklar bir yýlda müruruzamana uðrar.

bu artma veya uzama nispetinde fazla üc e ve bu yüzden yaptýðý masraflara hak kazanýr. YENÝ EMÝRLER: Gönderen halin icabýna göre 777 ve 778 inci madde hükümleri dairesinde taþýyýcýya tazminat ve suretiyle taþýmayý durdurmak ve eþyayý geri almak hakkýný haiz olduðu gibi. dýþ görünüþü itibariyle hiçbir kusuru olmadýðýný kabu adar ki. taþýyýcý:Madde 775 - Gönderenin veya gönderilenin kararlaþtýrýlmýþ þartlara aykýrý olarak verdikleri emir veya tal ine mesafe artar veya taþýma müddeti uzarsa taþýyýcý.ÝHTÝRAZÝ KAYIT: I . eþyanýn rileceði yerlere veya diðer sebeplere göre veya mücbir bir sebepten dolayý baþka bir surette hareket zaruri bulunuyorsa. taþýyýcýnýn imzaladýðý taþýma senedi nüshasýný kendisine geriye vermek ve 77 eðince tayin olunacak tazminatý ödemek suretiyle mukaveleden cayabilir. taþýnacak eþyayý taþýma senedine veya ayrý bir kaðýda. III. taþýma senedinin eþyayý adýna gönderildiði yazýlý olan kimseden baþkasýna vermeye yahut diðer suretle tasarruf zundur. alýnan emre uymýyarak halin gereðine göre hareket edebilir. Þu kadar ki. bundan doðan zarar ve ziyaný da ödemekle mükelleftir. taþýma senedini aldýðý yahut taþýyýcýnýn kendisini haberdar ettiði zamanda gönderenin emirlerini icra ile mükellef deðildir. 2.ÝLMÜHABER: Taþýma senedinin bir nüshasý gönderen tarafýndan imza edilerek taþýyýcýya verilir ve taþýma e le birlikte sevk olunur. B . Gönderilen.FAZLA ÜCRET VE MASRAFLAR: A .ÝCRA MÜKELLEFÝYETÝ: 3. UMUMÝ OLARAK: Taþýyýcý.SENEDÝN TESELLÜMÜ: Taþýyýcý. Madde 773 - Taraflardan birisi için kusur teþkil etmiyen bir sebepten dolayý eþyanýn taþýnmasý menedilmiþ t pek ziyade gecikmiþ olursa taþýyýcý keyfiyeti derhal gönderene bildirmeye mecburdur. Þu kadar ki. Diðer nüshasý taþýyýcý tarafýndan imza edilerek gönderene geri veril aþýma senedi emre yazýlý ise taþýyýcýnýn imzaladýðý nüshanýn cirosu ve teslimi eþyanýn mülkiy 771 IV .Madde 774 2. adýna gönderilene ve taþýyýcý tarafýn a olunan emre yazýlý taþýma senedinin hamiline karþý. Taþýma senedi emre yazýlý ise taþýyýcý ancak kendi imzaladýðý taþýma senedini ibraz ve te emirlerini icraya mecburdur. Eþyanýn gönderildiði yere ulaþtýðý yahut ulaþmasý lazýmgeldiði ve gönderilenin bunlarý ediði tarihten.Bu kayýtlardan birinin sehven yazýlmamasýndan veya yanlýþ yahut hakikata aykýrý olarak ya masýndan doðan zarar ve ziyan gönderene aittir.Madde 772 Taþýma senedinde gösterilmiyen hususlara dayanarak. eþyanýn gönderilmesinde. eþyayý kayýtsýz kabul etmiþ olsa bile dýþýndan anlaþýlmasý kabil olmayan noksanlarýn ia ve ispat edebilir.Madde 776 1.TAÞIYICININ BORÇLARI: 1. BÝLDÝRME BORCU: A . SEFERÝN DURAKLAMASI: . Birinci fýkrada yazýlý þekil þartlarýna uymýyan taþýma senedi kýymetli evrak olarak deðil sellüm ilmühaberi veya baþka ispat vesikasý telakki olunur. Bu ta kdirde gönderen. teslim aldýðý zamandaki duru bir kayýt koymadan kabul edecek olursa. aldýðý emre göre harekete mecburdur. Taþýnacak eþya barut ve infilak maddeleri gi bi tehlikeli eþyalardan ise bunu bildirmeyen ve ambalaj üzerine etiket ve iþaret koymýya n gönderen.EMRE GÖRE HAREKET: B . V .MÜCBÝR SEBEPTEN DOLAYI: 4. hiçbir iddia dermeyan olunamaz.

kararlaþtýrýlmýþ olan ücretin yar ma ve yükletme masraflariyle taþýyýcý tarafýndan yapýlan diðer zaruri masraflarý. ödemeye mecburdur. Zýya ve hasar.Madde 779 - Eþya.Madde 781 - Taþýyýcýnýn kullandýðý kimselerin veya maiyetinde çalýþanlarýn kusurlarý kendi kusuru hükmünd Taþýyýcý zýya ve hasarýn: 1. yükleme ve boþaltma masraflariyle yaptýðý diðer zaruri masraflarý is iyebilir. taþýyýcý. yahut eþyanýn mahiyetinden veya ambalajýn fena yapýlmasýndan.Madde 783 3. UMUMÝ OLARAK: Taþýyýcý. 5. yukarki madde gereðince belli olan müddetlerden sonra ulaþýrsa. Taþýnan eþyanýn bir kýsmý telef olmuþ ise taþýyýcý. gönderenin arzusiyle kesilecek olursa aþaðýdaki hükümler tatbik olunur. TAÞIMA MÜDDETÝ: Yükün. Gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdikleri emir ve talimatýn tatbiki nden. noksanýn eþyanýn mahiyetinden doðmayýp diðer bir sebepten ileri ldiðini. uðradýðý zýya ve hasardan mesuldür. taþýnan eþyanýn gönderilene teslimine kadar kendi yerine geçen bütün taþýyýcýlarýn e býraktýðý kimselerin fiil ve kusurlarýndan kendi kusuru gibi mesuldür. ARA TAÞIYICILARDAN DOLAYI MESULÝYET: .Madde 784 Gönderen veya gönderilen. kalan kýsmýn ücretini almak hakkýný h 2. ileri geldiðini ispat edecek olursa mesuliyetten kurtulur. 4. Hareketten önce taþýma durdurulacak olursa gönderen. bu gecikmeden mesul olmaz. hal ve olaylara göre noksanýn tahdid edilen miktara balið olmýyacaðýný ispat ederse uliyetin tahdit edilmiþ olmasý hükümsüz kalýr. Kendi kusurundan doðmýyan bir sebepten. 3. taþýma esnasýnda mahiyetleri icabý hacým ve tartýlarý azalan eþyadan dolayý mesuliy li bir miktarda iptidaen tayin ve tahdid edebilir. mal tamamen zayi olsa dahi taþýyýcý ücretinin tamamýna hak kazanýr. taþýma ücreti. 2. gecikmenin.Madde 777 - Sefer. mukavele ile belli olan müddetin ik i mislini geçerse taþýma ücreti tamamen düþmekle beraber taþýyýcý. II .Madde 778 Taraflardan birisi için kusur teþkil etmiyen sebeplerden dolayý taþýmaya baþlanmamýþ ise. Gecikme müddeti.Taraflardan birisi için kusur teþkil etmiyen sebeplerden dolayý sefer duraklayýp kalýrsa. geciken t ile mütenasip olarak indirilir.ZIYA VE HASARLARDAN DOLAYI MESULÝYET: Taþýyýcý eþyanýn kendisine teslim edildiði tarihten gönderilene teslim olunduðu tarihe kadar det içinde. bu yüzden doðan zarar ve z ul olur. B .Madde 780 B .GECÝKME: 1. Taþýma hareketten sonra durdurulacak olursa gönderen. Taþýma vasýtalarýnýn yokluðu veya yetersizliði. ancak gidilen mesafe nispe aþýma ücretine hak kazanýr. MESULÝYETÝN TAHDÝDÝ: Taþýyýcý. Eþya. ancak üç numaralý bentte yazýlý bulunan halden doðmuþ ise.GÖNDERENÝN ARZUSÝYLE: A .UMUMÝ OLARAK: 1. YARDIMCILARIN KUSURU: Taþýyýcý. 2. yaptýðý masraflarý istemek hakkýna halel gelmemek üzere. paketlere bölünmüþ ise bu mesuliy et her biri için ayrýca tahdid edilebilir. gecikme için mazeret sebebi olamaz. mukavele veya ticari teamül ile belli olan ve bunlarýn yokluðu halinde halin icabýna göre münasip görülen bir müddet içinde taþýnmasý lazýmdýr. taþýma ücretinin tamamýný ve yük ve boþaltma masraflariyle eþya gönderene iade olununcaya kadar taþýyýcý tarafýndan yapýlan z masraflarý. gönderen veya gönderilenlerin fiilerinden veya mücbir sebepten doðd ispat ederse. rete hak kazanmasa bile. Eþyada zaten mevcut noksan ve ayýplardan.

GÖNDERÝLENE TESLÝM: A . Eþya. taþýnan eþya yerine ulaþýnca derhal gönderilene haber vermeye mecburdur.Madde 787 Taþýyýcý. böyle deðer bulunmadýðý takdirde ayný cins ve vasýftaki eþyanýn gönderilene teslim edileceði yerde ne göre tayin olunur. gönderene aittir. para. Bununla ce hasar veya noksaný mahkemece tayin edilen bilirkiþi marifetiyle tesbit ettirilmiþ i se gönderilenin taþýyýcýya karþý dava hakký düþmez. Zýya ve hasardan dolayý mesul olmasý lazýmgelen taþýyýcý tayin edilemediði takdirde zarar aþýyýcýlar arasýnda herbirinin taþýma ücretindeki hissesi ile mütenasip olmak üzere bölünür. taþýyýcýnýn aðýr kusuru veya hilesinden doðmuþ olduðu takdirde yukarki fýkrada aný eya bu maddenin birinci fýkrasý veyahut 785 inci maddedeki tazminatlar yerine tam ta zminat istenebilir. taþýyýcý.MALIN MAHÝYET VE DEÐERÝ BEYAN EDÝLMÝYEN HALLERDE AÐIR KUSUR HALÝNDE TAZMÝNAT: Taþýyýcý aleyhine açýlacak tazminat davalarý. Zýya ve hasarýn eþyanýn taþýyýcýya tevdii ile gönderilene teslimi arasýndaki zaman içi olduðunu ispat etmek. BÝLDÝRME BORCU: Eþya kabul edildiði sýrada. kendisine teslim olunurken beyan edilmemiþ olan kýymetli eþya. kýymetli e k ve diðer vesikalarýn hasar ve zýyaýndan mesul olmaz. birinci veya sonuncu taþýyýcý aleyhine ikame ed dýr. ka hi: 1. ancak. Keyfiyet ne bildirmek mümkün olmaz veya gönderen cevap vermekte gecikir. eþyayý kendisi taþýdýðý zaman içinde vaki olmadýðýný ispat eden taþýyýcý iþtirak etmez.Madde 788 Bir taþýyýcý mesul olmadýðý fiillerden dolayý tazminat verir veya bu yüzden aleyhine dava doðrudan doðruya kendisinden önce gelen taþýyýcýya yahut esasen mesul olmalarý lazým gelen ar taþýyýcýlara rücu hakký vardýr. bir kýsmýnýn zýyaýný veya hasarýný anlamak mümkün deðilse. 2. taþýyýcýnýn. keyfiyeti hemen gönderene bildirmesi ve cevabýný beklemesi lazýmdýr. þartiyle taþýyýcý aleyhine dava açmak ký mahfuz kalýr. yahut icrasý mümkün olmýyan b zý talimat verirse.DAVA HAKKININ DÜÞMESÝ: 1. çabuk bozulan c . ancak eþyanýn gönderilene teslim edileceði yerde hasardan öncek i deðeri ile hasardan sonraki deðeri arasýnda mevcut farka göre tesbit edilir.Madde 786 Hasardan doðan tazminat.Mahiyet ve deðerleri beyan edilmeksizin taþýyýcýya teslim olunan eþyanýn zýyaýndan doðacak t. tazminatýn piyasa deðerine göre tayin edildiði hallerde zý a dolayýsiyle ödenmemiþ bulunan gümrük resmi. TAZMÝNAT: Zýyadan doðan tazminat.Madde 789 - Taþýyýcýnýn. taþýma senedine geçirilen deðere.A .TAZMÝNAT DAVALARININ DAVALILARI: Eþyanýn kayýtsýz ve þartsýz kabulü. gönderileni bulamamasý veya gönderilenin eþyayý kabul etmemesi yahut kabulde gec gönderilen ile taþýyýcý arasýnda bir ihtilaf yahut tesellüme mani diðer bir sebebin çýkmasý e. C . Bu kabil eþyanýn maruz olduðu tehlike ve zarar. Zararýn anlaþýlmasýný mütaakýp ve eþyanýn kabulünden itibaren nihayet sekiz gün içinde rifetiyle eþyanýn tetkik ve muayenelerini talep etmek. eþyanýn yediemine teslimi için eþyanýn ulaþtýðý yerdeki mahkeme lir. Þu kadar ki.TAYÝNÝ: 5. her hadisede halin icabýna göre tayin olunur. taþýma senedinde deðer göste ve fakat taþýyýcýya bildirilip onun tarafýndan kabul edilmiþ bir deðer mevcut ise ona.GÖNDERÝLENE KARÞI: Taþýyýcý. Zarar.Madde 785 . Zýya veya hasar kendi hilesinden yahut aðýr kusurundan doðmuþ ise taþýyýcý dava hakkýnýn düþtüðünü iddia edemez. D . B . zýya ve hasarýn bu taþýyýcýn a geldiðini ispat etmek þarttýr. taþýyýcý aleyhine açýlacak dava hakkýný düþürür. III . er zýya ve hasarýn. taþýma ücreti ve sair masraflar malýn piyasa de n indirilir. Bu davanýn aradaki bir taþýyýcý aleyhine açýlabilmesi için.

taþýnacak eþyayý ve taþýma senedini tesellüm ett bütün borçlarda önceki taþýyýcýnýn yerine geçerler. HAPÝS HAKKI: . taþýma senedine göre gönderilen tarafýndan verilmesi la Madde 792 - Taþýnan þeyleri almak üzere müracaat eden kimse. eþyanýn ulaþmasýndan önce.insten olup. Aksi takdirde kendisinden zarar ve ziyan talep olunabilir . bunlarýn muhafazasý hususunda gönderilen tarafýndan veri icraya mecburdur. bu hükme uyulmadýðý takdir 772 nci madde hükümleri tatbik olunur. eþyanýn ulaþmasýndan ve taþýma senedini veya bunun yerini tutan ilmühaberi hamil ise eþyanýn ulaþmasý gereken günden sonra gerek kendi. taþýma mukavelesinden doðan bütün alacaklar için eþya üzerinde hapis hakkýný haizdi e. kendisinin yahut kendisinden evvelki taþýyýcýlarýn veyahut gönderenin alacaðýný min bir yere tevdiini talep etmeksizin taþýnan eþyayý teslim ederse.Madde 794 4.Eþyanýn teslimi sýrasýnda. borcun miktarýnda ihtilaf çýkar len borçlu olduðunu kabul ettiði miktarý öder ve aradaki farký da muteber bir bankaya yahut notere yahut emin bir yere tevdi ederse. aksine mukavele olmadýðý takdirde.Madde 796 - Son taþýyýcý. taþýyýcý. MUAYENE: 1. BORÇLARI: Masraflar muayeneyi isteyen tarafa aittir. onun hasara uðradýðýný dýþardan gösterecek hiçbir alamet ve iþar hi. Gönderilen. aþaðýdaki fýkraya göre keyfiyet gönderene bildirilinceye kadar zarar ve tehlike nin vukuu melhuz ise. Gönderilenin. esasen taþýyýcýyý mesul kýlan bir zýya ve hasardan doðmuþ ise b gönderilen taþýyýcýdan istiyebilir. yukarki maddede gösterilen borçlarýný vermiy olursa taþýyýcý. bunlarýn hal ve vasýflarýný taþýyýcýnýn önünde derhal ve bizzat muayene etmek llüm yerindeki mahkeme marifetiyle muayene ettirmek hakkýný haizdir. Ayný hakký taþýyýcý da h r. teslimi þart ilen yerde. taþýyýcý.Madde 790 B . zarar ve ziyan davasý dahil olduðu halde. nama re yazýlý olan ve tarafýndan imza edilen taþýma senedinin ikinci nüshasý kendisine geri veril edikçe taþýnan eþyayý teslime mecbur deðildir. taþýma ücretiyle yaptýðý masraflar halinde ve en kýsa bir müddet içinde gerek göndereni ve gerek gönderileni keyfiyetten habe rdar etmeye mecburdur. 3.Madde 795 5. 2.Madde 791 Birinci fýkrada beyan olunan hallerde taþýyýcý. Þu kadar ki. GÖNDERÝLENÝN HAKLARI: A . Eþya. taþýnan eþya sahibinin menfaatlerini muha a hususunda sürat ve basiret ile harekete mecburdur. Bunlar taþýma senedine. gönderilen sayýlýr.TEVDÝ: Taþýyýcý. yukarki madde gereðince tevdi lduðu para taþýyýcýnýn hapis hakký noktasýndan eþya hükmündedir.BÝRDEN ÇOK TAÞIYICILAR Birinci taþýyýcýdan sonra gelen taþýyýcýlar. gerek üçüncü þahýslar rak taþýma mukavelesinden doðan bütün haklarý.Madde 793 B . anýlan madde gereðince satýldýðý takdirde. Bununla beraber bu suretle gönderil enin ödemiþ olduðu masraflar. IV . gönderenin ve kendisi nden evvelki taþýyýcýlarýn sarf ettikleri yahut alacaklý bulunduklarý paralardan dolayý onlar . Aksi halde eþya sahibinin bu yüzd en uðradýðý zararlarý tazminle mükellef olur. GÖNDERÝLENÝN BORÇLARI: Taþýma ücreti ile ardiye ve sair masraflarýn. gönderilen. eþyanýn kabulünden sonra. Borçlar Kanununun 92 nci maddesi hükmüne uyarak hareket eder. son taþýyýcý evvelkilerin haklarýný kullanýr.GÖNDERENE KARÞI: Taþýyýcý. taþý llanabilir ve beyan edilen zamandan itibaren taþýnan eþyanýn kendisine teslimine ve taþýma s enedinin taþýyýcýdaki nüshasýnýn geri verilmesini istiyebilir. yahut diðer kaðý slim olunan eþyanýn ne halde bulunduklarýný tesbit ettirebilirler. taþýyýcý eþyayý teslime mecbur olur. Taþýyýcý.ÖDEME: Emre yazýlý bir taþýma senedinin hamili. eþyayý teslime mecbur deðildir.

taþýma mukavelesinin akdinden sonra ve hareketten evvel durdurulursa aþaðýdaki hükümle tatbik olunur:Madde 799 B .H 1. taþýyýcýlar tarafýndan iç hizmetleri tanzim için konmuþ olan usul ve talimatý ihlal mekle mükelleftirler.Madde 802 - Sefer. ücreti tamamen ödemeye mecburdu r.SEFERÝN GECÝKMESÝ: areket gecikecek olursa yolcu. ücreti önce öd enmiþ ise tamamýný geri alabileceði gibi zarar ve ziyan da istiyebilir.SEFERÝN DURAKLAMASI: I . af arasýnda hususi bir anlaþma olmadýðý takdirde aþaðýdaki hükümler tatbik olunur:Madde 803 Taþýyýcý. C . ücret. . akdin ifasýndan vazgeçmeye ve tazminat istemeye hakký vardýr. Bu halde hiçbir taraf diðerine tazminat vermeye mecbur deðildir. taþýma mukavelesinin akdinden ve hareketten sonra duraklýyacak olursa mukaveled e bu hususta bir hüküm bulunmadýðý takdirde aþaðýdaki hükümler tatbik olunur:Madde 800 1. Sefer. MESULÝYETÝ: A . YOL DEÐÝÞTÝRME: II . Yukarýki 3. kamyon veya her hangi bir taþýma vasýtasýnýn tamiri zaruri lmasýndan veya ansýzýn çýkýp seyahate devamý tehlikeli kýlan bir halden dolayý gecikmiþ ise. zarar ve ziyan talebedebileceði gibi. Aki ten cayýlsýn veya cayýlmasýn gecikme sebebiyle her hangi bir zarar ispat edilmese dahi b ilet parasýnýn üç misli maktu tazminat olarak hükmolunur. D . araba. 5. Sefer.arþý mesul olur. Yolcu kendi arzusu ile yol üzerinde bulunan bir yerde seyahattan vazgeçecek o lursa ücretin tamamýný ödemeye mecburdur. 2. Sefer. sefer esnasýnda tarifesine girmiyen bir yerde durur veya tayin etmiþ olduðu yoldan aþka bir yerde durur veya tayin etmiþ olduðu yoldan baþka bir yolu takibeder yahut diðer b ir suretle ve kendi fiili yüzünden gidilmesi kasdolunan yere ulaþmasý gecikirse.Madde 797 2. 6. Yolcu. 3. Fakat bu paralardan dolayý gönderilene müracaat hakký bakidir.Madde 798 - Sefer. yolcunun þahsýný veyahut taþýma vasýtasýný ilgilendiren ve taþýyýcý için kusur bir sebepten dolayý duraklýyacak olursa.SEFER ESNASINDA: Taþýyýcý. seyahat etsin etmesin. 3.Madde 801 . yapýlmakta olan kara seyahatinde gecikme iki günü aþar veya gecikme yüzünden yolcunun seyahatten beklediði fayda kalmaz ise sözleþmeden cayabilir ve ödediði ücreti de geri istemek hakkýný haizdir.HAREKETÝN GECÝKMESÝ: 1.SEFERÝN DURDURULMASI: Sefer. yolcunu n. seferden vazgeçmiþ olsa dahi ücretin tamamýný vermesi lazýmdýr. Taþýma vasýtalariyle ilgili olan ve taþýyýcý için kusur teþkil etmiyen bir sebepten ya ki tarafýn da kusurlarý olmaksýzýn yolculuða engel olan veya onu tehlikeli kýlan sair sebepl erden dolayý sefer yapýlmamýþsa mukavele hiçbir tarafýn tazminat vermek mecburiyeti olmaksýzý endiliðinden hükümden düþer. ölüm. Yolcu. belli vakitte hareket yerinde hazýr bulunmayacak olursa mütaakýp vasýta il e seyahat hakkýný haizdir.TALÝMAT: ÜÇÜNCÜ AYIRIM : YOLCU TAÞIMA Yolcular. 2. gidilen mesafe ile mütenasip olarak veri lir.4 ve 5 inci bentlerde anýlan hallerde taþýyýcý peþin almýþ olduðu taþýma üc ermeye mecburdur. Taþýyýcý sefere devamdan vazgeçer veyahut onun kusuru yüzünden yolcu yol üzerinde bulu bir yerde kalmaya mecbur olursa. hükümetin emrinden. 4. muka ele tazminatsýz olarak kendiliðinden hükümden düþer. yolcudan baþka yük de taþýmakta ise yükü boþaltmak için gereken zaman kadar kal ahiptir. yolcu tazminat istiyebilir. hastalýk veya buna benzer diðer bir mücbir sebepten dolayý durmuþsa. Yolcu. seyahat ücretinin verilmesi lazým gelmez. taþýyýcýnýn fiili veya kusuru yüzünden durmuþsa.

2. Yukarýki fýkrada gösterilen hareketleri yapan vasýta þoförleri ve vasýtalarý emri altýnda nduran kimseler ile vasýtalarý taþýma iþinde kullananlar þikayet üzerine elli liradan aþaðý o ere hafif para cezasiyle cezalandýrýlýrlar. tedbirli bir tacir gibi hareket etmeye ve müvekkilinin menfaatlerin i korumaya ve talimatýna uymaya mecburdur.Madde 806 F . 785 ve 786 nci maddelerd dilen hükümler dairesinde mesuldür.Madde 805 Yolcunun yanýnda alýkoyduðu eþyadan.ÝHTÝMAM: Bu ayýrýmdaki hususi hükümler baki kalmak þartiyle komisyon mukavelesi ve eþyanýn taþýnma t hususlarda. Taþýyýcý. Yolcu. mirasçýlarýn menfaatlerini korumak için yolcuya ait eþyalarý ilgililerine teslim edinceye kadar bunlarýn iyi surette muhafazalarýna ait tedb irleri almaya mecburdur. taþýyýcý.Bu madde hükümleri mukavelede aksine hüküm yoksa caridir.HÜKÜMLERÝ: Komisyoncu. bagajý ve zati eþyalarý için. taþýma vasýtasýnýn hareketini beklemeyi tercih edecek olursa.TAÞIYICININ MESULÝYETÝ: 1. Þu kadar ki. Daha aðýr cezalar derpiþ eden hükümler mahfuzdur.TAÞIYICININ MESULÝYETÝ: Yolcu. iþbu muameleler murakabe maksadiyle müdahale e taþýyýcýdan. taþýyýcý. kararlaþtýrýlmýþ fazla bir þey vermeye mecbur olmaz. yolcularý gidecekleri yere sað ve salim olarak ulaþtýrmakla mükelleftir. Bu miktarý aþan zarar halinde onun da tazmini istenebilir. kazanýn kendisine v yükletilmesi mümkün olan bir kusurdan doðmadýðýný ispat ettiði takdirde bu iki haldeki tazmin kurtulur. ZARURÝ SEBEPLER YÜZÜNDEN: I . Yolcu. II .TARÝFÝ: Ölünün yakýnlarýndan biri orada mevcut ise.Madde 808 - I . gidilen mesafe ile mütenasip olarak ödiyerek sözleþmeden cayabilir. taþýyýcý mesul deðildir.BAGAJ: Yolcu. adý geçen eþyalarýn kendi elinle bulunduðuna dair bir beyanname talep edebilir DÖRDÜNCÜ AYIRIM : TAÞIMA ÝÞLERÝ KOMÝSYONCULUÐU Ücret mukabilinde kendi namýna ve bir müvekkil hesabýna eþya taþýtmayý sanat ittihaz etmiþ ol mseye taþýma iþleri komisyoncusu denir.Madde 804 - Taþýyýcý. yolcu eþyasýnýn zýya veya hasara uðramasýndan dolayý 781.Madde 809 - . bilette tayin edilen yerin baþka bir kimseye verilmiþ olmasý veyahut bilette ta in edilen vasýta yerine onun ayný olmýyan baþka bir vasýtanýn sefere konulmuþ olmasý veya vas belli saatten önce hareketi sebebiyle yolcunun yetiþememesi yahut taþýma vasýtasýnda halin g erekli kýldýðý ilk sýhhi yardým malzeme ve ilaçlarýnýn bulundurulmamasý veya bunlardan derhal de edilmesi imkanýnýn saðlanmamýþ olmasý sebebiyle dahi yukarki fýkra hükmünce mesuldür ve he bir zarar ispat edilmese bile bilet parasýnýn üç mislini maktu tazminat olarak ödemekle mük elleftir. taþýma ücretini.YOLCUNUN ÖLÜMÜ: A . G . Yolcu aza neticesinde ölmesi halinde onun yardýmýndan mahrum kalan kimseler dahi uðradýklarý zarar lara karþýlýk taþýyýcýdan tazminat istiyebilirler.TAÞIYICININ HAPÝS HAKKI: Taþýyýcý. aksine mukavele yoksa ayrý ücret vermeye mecbur deðildir Taþýyýcý. sefer esnasýnda ölürse. 2.Madde 807 Yolcularýn kazaya uðramalarý halinde bundan doðacak zararlarý taþýyýcý tazmin eder. seyahat ücretini ve sefer esnasýnda yolcuya verdiði erzak bedellerini alabilmek içi agaj üzerinde hapis hakkýný haizdir. B . engelin kalkmasýný veya tamiratýn sonunu beklemek istemezse. Fakat taþýma ücretinde yemek de dahil ise durma müddet ince yemek masrafýný yolcu çeker. taþýma mukavelesi hükümlerini yerine getirmekte ve bilhassa taþýyýcýlarý ve ara k oncularý seçmekte. E . taþýma mukavelesi hakkýndaki hükümler taþýma iþleri komisyonculuðuna da tatbik r.

TÝCARET GEMÝSÝ: Tahsis edildiði gayeye uygun olarak kullanýlmasý. "Tica . de 810 Komisyoncu. umumi donatým.HAPÝS HAKKI: Eþyanýn taþýnmasýna biribiri ardýnca birden çok komisyoncu aracýlýk ettiði takdirde.BÝRDEN ZÝYADE KOMÝSYONCU: Komisyoncu. Komisyoncu. müruruzamana uðramýþ hakkýn defi olarak ileri sürülebilmesi. V .Komisyoncunun deruhde ettiði iþ kendi namýna bir taþýyýcý seçerek taþýma mukavelesi yapmaktan olduðu taraflar arasýndaki akitten açýkça anlaþýldýðý takdirde eþyayý taþýyýcýya teslim etti stemeye hak kazanýr. za unun hile veya aðýr kusurundan doðmuþ bulunmasý halleri 767 nci madde hükümlerine tabidir. kazan gibi esas anormal tehlikeler hariç) deniz tehlikelerine "Denize elveriþli" sayýlýr.Madde 812 IV .MÜRURUZAMAN: BÝRÝNCÝ FASIL : GEMÝ Müruruzamanýn baþlangýcý.HALEFÝYET: Aksine mukavele olmadýðý takdirde komisyoncu eþyayý kendi vasýta ve adamlarý ile taþýyabilece kendi yerine geçen taþýyýcýlara da taþýtabilir. kendilerinden önceki komisyoncularýn haklarýný ve bilhassa onla rýn taþýnan eþya üzerindeki hapis haklarýný kullanmaya mecburdur.KOMÝSYONCUNUN TAÞIMA ÝÞÝNÝ ÜZERÝNE ALMASI: . onun haklarý kendisine geçer. makine. kimin tarafýndan ve kimin et gemisi" sayýlýr. sonuncu aracýlýk eden komisyoncular. komisyon ücreti ve avanslarýndan dola üzerinde hapis hakký vardýr. VII. Bu halde komisyoncu taþýyýcý sayýlýr. denizde hareket etmesi imkanýna baðlý bulu nan ve pek küçük olmýyan her türlü tekne "Gemi" sayýlýr.Madde 813 Bir komisyoncunun alacaðý.Madde 811 III. kýsýmlarý bakýmýndan yapacaðý yolculuðun (Tamam karþý koyabilecek durumda olan bir gemi edilen veya fiilen böyle bir maksat için k nam ve hesabýna kullanýlýrsa kullanýlsýn. rü n dolayý mesuliyetten kurtulamaz.Madde 8 VI . DÖRDÜNCÜ KÝTAP : DENÝZ TÝCARETÝ BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ HÜKÜMLER A .Taþýma komüsyonculuðu akdinden doðan bütün davalar bir yýlda müruruzamana uðrar.ÜCRET HAKKI: Komisyoncu. Diðer hallerde ücretin muaccel oluþu taþýma akdindeki hükümlere tabidir. taþýnan eþyaya gerçekten veyahut taþýma senedini veya onun yerine geçecek ilmühab yahut eþyanýn bir maðaza veyahut antrepoya tevdi edildiðini bildiren makbuz kaðýdýný hamil ol suretiyle hükmen zilyet ise bu eþyanýn taþýma masrafý.Madde 815 Komisyoncu. kendisinden sonra gelen komisyoncu tarafýndan temin edi lecek olursa. II . önce gelen komisyoncunun hapis hakký ondan sonraki komisyoncuya geçer.Madde 817 Denizde kazanç elde etme maksadýna tahsis ullanýlan her gemi. taþýma senedinin ikinci nüshasýný 771 inci madde hükmünce kendi adýna imza ed müvekkiline gerivermiþ veya kendi adýna taþýma ilmühaberi tanzim ederek müvekkiline vermiþ ve ut kendisiyle müvekkili arasýnda taþýma ücreti ve bütün masraflara karþýlýk olarak kesin bir yin edilmiþ ise komisyoncu taþýyýcý sayýlýr.GEMÝ. taþýyýcý ile mukavele ettiði miktardan fazla bir taþýma ücretini müvekkili he geçiremez.TARÝFLER: I . taþýyýcýlara karþý olan rücu hakkýný kendi kusuru yüzünden zayi etmiþ ise.Madde 816 Tekne. Bu madde hükümlerinin taþýtan aleyhine deðiþtirilmesi neticesini doðuran bütün kayýt ve þ dür. taþýyýcýnýn ücretini ödediði takdirde.

kurtarma ve yardýma da iyle mahdut mesuliyete mütaallik 1236 ncý maddenin son fýkrasý hükmü munhasýran bir amme hizm tine tahsis edilen devlet gemileriyle donanmaya baðlý harb gemilerine ve yardýmcý gemile re. yatlar. kurtarma ve yardým hakkýndaki kýsýmlarý.Madde 820 V .K. Donatanýn gemi adamlarýnýn kusurundan doðan mesuliyetine mütaallik 947 nci madde il e 948 inci maddenin birinci fýkrasýnýn üçüncü bendi. ÝKÝNCÝ KISIM : BAYRAK I .K. o gemiye ait seferlerin idare olunduðu limandýr.Madde 821 Süveyþ kanalýnýn tamamý Süveyþ'e kadar Akdeniz'den sayýlýr. yakýtý.GEMÝ ADAMLARI: Hususi kanunlarda aksine hüküm bulunmadýkça. Yalnýz Türk vatandaþlarýnýn malý olan gemi Türk gemisidir. Avrupa limanlarý ile Avrupa dýþý limanlarý ayrý tutan hükümlerin tatbikinde bütün z ve Karadeniz limanlarý Avrupa limanlarýndan sayýlýr.AVRUPA LÝMANLARI: "Gemi adamlarý". yükleme durumu. bu kanunun hükümleri ticaret gemileri hakkýnda t tbik olunur. 2. .HÜKÜMLERÝN TATBÝK SAHASI: A . YOLA ELVERÝÞLÝ GEMÝ: Denize elveriþsiz hale gelmiþ olan bir gemi bu kanunun tatbiki bakýmýndan:Madde 818 Denize elveriþli olan gemi.ÞARTLARI: . eski ve yeni farký gözetilmeksizin.mad) *1* Her Türk gemisi Türk Bayraðý çeker. bu kitabýn çatma. öðretim ve ilim gayelerine tahsis ed ilmiþ gemilere. VI .5136 S. 2. dahi tatbik olunur. iþtirme gemileri gibi münhasýran gezinti. Önceki deðer. sayýlýr.Madde 823(Deðiþik madde: 20/04/2004 . IV . Tamir masrafý geminin.BAÐLAMA LÝMANI: Bu Kanunda. önceki deðerinin dörtte üçü sa.Madde 824(Deðiþik madde: 20/04/2004 . spor. gemi adamlarýný erliði ve sayýsý bakýmlarýndan yapacaðý yolculuðun (Tamamiyle anormal tehlikeler hariç) tehli ine karþý koyabilmek için gerekli vasýflarý haiz bulunduðu takdirde "Yola elveriþli" sayýlýr. yabancý bir devlet veya onun tebaasý hesabýna Türkiye'de inþa olunan gemilere.TAMÝR KABUL ETMEZ GEMÝ. gemi zabitleri. diðer hallerde ise. 2. tayfalar ve gemide istihdam edilen diðer ki mselerdir. kaptan ve gemi alacaklý kkýndaki fasýllarý ile deniz ödüncü. Donatanýn gemi adamlarýnýn kusurundan doðan mesuliyetine mütaallik 947 nci madde il e 948 inci maddenin birinci fýkrasýnýn üçüncü bendi. 3. komanyasý. denize elveriþsizlik bir yolculuk sýrasýnda meydana gelmiþse. teþkilatý.mad) *1* Bir Türk gemisi.II. Bayrak. kaptan. "Tamire deðmez gemi". 3.TÜRK BAYRAÐINI ÇEKME HAKKI VE MÜKELLEFÝYETÝ: Ancak: 1. Bu izin bitme dikçe veya kanunî sebeplerle geri alýnmadýkça gemi Türk Bayraðý çekemez. çatma. eðitim. 823 üncü mad dede yazýlý niteliklere sahip olmayan kiþilere en az bir yýl süreyle kendi namýna iþletilmek re býrakýlmýþ olursa malikin talebi üzerine Denizcilik Müsteþarlýðý en çok iki yýl süreyle ge ayrak çekmesine o memleket kanunlarý müsait olmak kaydýyla izin verebilir. III . geminin yolc uluða çýkarken haiz olduðu deðerden. Denizde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanunun hükümleri mahfuzdur. Tamiri hiç veya bulunduðu yerde mümkün deðilse ve tamir edilebileceði bir limana götür zse "Tamir kabul etmez gemi".Madde 822 B . .5136 S. TAMÝRE DEÐMEZ GEMÝ: Bir geminin baðlama limaný. gemi denize elveriþsiz hale gelmeden ce haiz olduðu veya gereði gibi donatýlmýþ olmasý halinde haiz olacaðý deðerden ibarettir. gemi sicili ve inþa halinde gemiler üzerindeki haklara mütaallik hükümler.DENÝZE ELVERÝÞLÝ GEMÝ. bu kitabýn gemi.Madde 819 1.

pay çokluðunun Türk vatandaþlarýna ait olmasý þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.BAYRAK ÞAHADETNAMESÝ: On sekiz gros tonilatodan ufak gemiler gemi tasdiknamesine ve bayrak þahadetnamesi ne ihtiyaç olmaksýzýn Türk Bayraðýný çekebilirler. mücbir sebep yüzünden uzadýðý takdirde müddet de uzar.Madde 825 - Bir donatma iþtirakinde geminin yarýsýndan fazlasýna sahip olan müþterek donatan veya donata nlar Türk vatandaþlýðýný kaybeder yahut paylarý temlikten baþka suretle yabancýya geçerse gem ene müddetle Türk Bayraðýný çekme hakkýný muhafaza eder. satýþ talebinde bulunanlar dahi girebilirler. 1. yabancý kanunda d a bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak þartýyla Denizcilik Müsteþarlýðý geminin býrakma süres ayraðý çekmesine izin verebilir.MUAFÝYET: .ÝSTÝSNALARI: 1. 823 üncü maddede yazýlý niteliklere sahip olan kiþilere en az bir yýl süreyle kendi namýna iþletilmek üzere býrakýlmýþ olursa malikin muvafakatý alýnmý evzuatýnýn kaptan ve gemi zabitleri hakkýndaki hükümlerine riayet olunmak. payl arýnýn yarýsýndan fazlasý Türklere ait ve iþtiraki idare ve temsil etmeye yetkili müþterek do larýn çoðunluðu Türk vatandaþý olmak kaydýyla Türk gemisi sayýlýrlar. Ancak. Ýhale. tanzim edildiði günden itibaren ancak bir yýl için muteberdir. Denizcilik Müsteþarlýðýnca tutulacak hu usi bir sicile kaydolunur.Birlikte mülkiyet esaslarýna göre birden fazla kiþilere ait olan gemiler.HAKKIN ÝSPATI: Geminin Türk Bayraðýný çekme hakký. III . 2. Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil memurluðunca tasdik edilmiþ bir hulasasý yahut bayrak þahadetnamesi yolculukta daima gemide bulundurulur. HUSUSÝ HALLER: I . Tüzel kiþiliði haiz olan teþekkül. izin alan kiþi her iki yýlda bir izin için gere li þartlarýn mevcudiyetini sürdürdüðünü ispatlamakla yükümlüdür. Türk Bayraðýný çekme hakký kullanýlamaz. Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iþtiraklerinin malý olan gemiler. yolculuk. ancak bir Türk vatandaþýna yap bilir.Madde 828 Gemi tasdiknamesi alýnmadýkça.GEMÝ TASDÝKNAMESÝ: B . gemi tasdiknamesi ile ispat olunur.TÜRK GEMÝSÝ VASFININ ZIYAI: 823 üncü madde ile 824 üncü maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý þartlardan birinin ortadan kalkm e gemi aþaðýki madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle Türk gemisi olmaktan çýkar. Türk ticaret þirketlerinin malý olan gemiler. II. dernek ve vakýflarýn malý olan gemiler id rganýný teþkil eden kiþilerin çoðunluðu Türk vatandaþý olmak. Bayrak þahadetnamesi. II . Þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.Madde 826 2. UMUMÝ OLARAK: Türk gemisi olmayan bir gemi. bu müddetin altý ayý geçtikte inin en az üçte birine sahip olan diðer müþterek donatanlarýn ekseriyetle verecekleri karar ü erine sicil dairesinden o gemi payýnýn sahibi hesabýna açýk artýrma ile satýlmasý istenebilir rtýrmaya.Madde 829 Bir Türk limanýnda inþa edilmiþ olup da 823 üncü madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hak gemilere Münakalat Vekaletince gidecekleri teslim yerine kadar muteber olmak üzere bir bayrak þahadetnamesi verilebilir. Þu kadar ki. Bu maddenin ikinci fýkrasýnda belirtilen gemiler. þirketi idare ve temsil etmeye yetk ili ortaklarýn çoðunluðu Türk vatandaþý olmak ve þirket sözleþmesine göre oy çoðunluðu Türk o k. müessese.Madde 827 - Türkiye dýþýnda bulunan bir gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný elde ederse geminin bulunduðu y onsolosu tarafýndan Türk Bayraðýný çekme hakkýna dair verilecek "bayrak þahadetnamesi" gemi t iknamesi yerine geçer. Türk kanunlarý uyarýnca kurulup da. anonim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde ayrýca paylarýn çokluðunun nama bir baþkasýna devri þirket yönetim kurulunun iznine baðlý bulunmak. 824 üncü maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hallerde bayrak þahadetnamesi müsaade müddeti teber olmak üzere Münakalat Vekaletince tanzim olunur. III .

SÝCÝL MEMURLUKLARI VE BÖLGELERÝ: Türk gemileri için hükümetin münasip göreceði yerlerde gemi sicilleri tutulur.823 ila 826 ncý maddelere aykýrý olarak Türk Bayraðý çeken veya ayný maddelerin hükümlerine Bayraðý çekmesi lazýmgelirken diðer bir devletin bayraðýný çeken geminin kaptaný veya bu hare menetmemiþ olan donataný 400 liraya kadar adli para cezasý veya altý aya kadar hapis ce zasý ile cezalandýrýlýr.CEZAYI MÜSTELZÝM FÝÝLLER: D . yüz liraya kadar hafif para cezasý veya on beþ güne kadar hafif hapis ile cezalandýrýlýr.CEZA HÜKÜMLERÝ: 1.Madde 835 4. iki yüz liraya hafif para cezasý veya bir aya kadar hafif hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Geminin suçluya ait olup olmadýðý gözetilmeksizin müsaderesine de ka ilebilir.TEKNE ÜZERÝNE YAZILMA MECBURÝYETÝ: I . II .Madde E .Madd 834 3.Madde 831 Gemi tasdiknamesi verilmiþ olan bir geminin adý Münakalat Vekilinin izniyle deðiþtiril ebilir. ÝSTÝHKAMLAR ÖNÜNDE VE LÝMANDA BAYRAK ÇEKMEMEK: Kasýt veya ihmali sabit olmýyan kimseye yukarki maddeler gereðince ceza verilemez. seçilen ad iltibasa mahal býrakmýyacak surette baþka gemilerin adlarýndan farklý olmalýdýr. kýçýna da adý ile baðlama liman .Madde 837 III.SEÇME SERBESTÝSÝ: C .Madde 830 - Sicile kayýtlý bir geminin bordalarýnýn her iki tarafýna adý. KANUNA AYKIRI ÞEKÝLDE BAYRAK ÇEKME: .MEMLEKET DIÞINDA TATBÝK ESASI: Gemi tasdiknamesiyle bayrak þahadetnamesinin nasýl tanzim olunacaðý ve gemi adýnýn gemi üzeri e nasýl yazýlacaðý ve bu kýsým hükümlerinin tatbik þekli bir nizamname ile tayin olunur.I . Þu kadar ki.UMUMÝ HÜKÜMLER: ÜÇÜNCÜ KISIM : GEMÝ SÝCÝLÝ I .GEMÝNÝN ADI: Geminin ilk Türk maliki.Madde 839 - . HARB GEMÝLERÝ. bozulmaz ve çok okunaklý harflerle yazýlýr. TASDÝKNAME VEYA ÞAHADETNAMENÝN GEMÝDE BULUNDURULMAMASI VE GEMÝ ADININ YAZILMAMASI: Harb gemileri ve sahil istihkamlarý önünde veya Türk limanlarýna girerken yahut bunlardan çýk rken ticaret gemisine bayrak çekmiyen kaptan. gemiye dilediði adý vermekte serbesttir. 833 ve 834 üncü maddelerindeki fiiller.NÝZAMNAME: A .KUSUR ESASI: Bu Kanunun 832. TASDÝKNAME VEYA ÞAHADETNAME ALMADAN BAYRAK ÇEKME: 827 nci maddenin son fýkrasý ile 831 inci madde hükümlerine aykýrý hareket eden kaptan yüz li aya kadar hafif para cezasý veya on beþ güne kadar hafif hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.Madde 832 827 ve 828 inci maddelere aykýrý olarak Türk Bayraðýný çeken geminin kaptaný. Türkiye dýþýnda bir Türk veya yabancý rafýndan iþlenmiþ olsa bile cezalandýrýlýr.Madd e 836 II .Madde 833 2.

Ýnþa olunduðu yer ve kýzaktan indiði yýl (Tesbit edilmeleri fevkalade müþkül olmamak þ ). 2. MECBURÝYET: Tescil talebiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:Madde 845 840 ýncý maddeye göre gemi siciline tescili caiz olan diðer gemilerin malikleri gemi lerini tescil ettirmekte serbesttirler. ticaret unvaný ve tescil olunduðu ticaret si cil memurluðu ile sicil numarasý. ÞEKLÝ: Gemi. 4. 823 üncü madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hakkýný haiz ticaret gemileri il ci maddenin 2 nci fýkrasýnýn 1 ve 3 numaralý bentlerinde yazýlý gemiler kaydolunur.SÝCÝLÝN ALENÝYETÝ: I . Nev'i ve imalinde kullanýlmýþ olan esas malzeme.Madde 840 Gemi sicilleri. Herkes sayfalarýný tetkik edebilir.Madde 841 III . 26 ncý maddenin 2 nci fýkrasý hükmü bu hususta da tatbik olunur. tescil talebind e bulunmaya mecburdur. henüz neticelenmemiþ tescil taleplerini ve sicil dosyalarýný da tetkika mezundu r. 3.GEMÝNÝN TESCÝLÝ: 1. Resmi ölçme neticeleri ve makine takati.SALAHÝYETLÝ SÝCÝL DAÝRESÝ: Gemi sicili alenidir. Ýktisap sebebi. Malikin Türkiye dahilinde ikametgahý veya ticari iþletmesi yoksa bu kanunda yazýlý hak larý kullanmak ve vazifeleri yerine getirmek üzere sicil memurluðuna o bölgede oturan bi r mümessil göstermesi lazýmdýr. liman reisliði nezdinde çalýþan sicil memurlarý tarafýndan o yer asliye hukuk mahkemesinin nezareti altýnda tutulur. bir kaydýn itmamý için gemi sicilinde atýf yapýlmýþ o esikalarý. Talep üzerine ve masrafý ödenmek þartiyle sicildeki kayýtlarýn tasdikli veya tasdiksiz ör ekleri verilir. b) Ticaret þirketi ise: Þirketin nev'i. IV . 8. Medeni Kanunun 917 nci maddesi gemi sicilleri hakkýnda da caridir. B . Türk Bayraðýný çekme hakkýna esas teþkil eden sebepler.Madde 844 Talep dilekçe ile olur. 2. d) Donatma iþtiraki ise müþterek donatanlarýn ad ve soyadlarý ile gemi paylarýnýn miktarý 7. 2 nci fýkrada yazýlý vesikalarýn örnekleri yalnýz ilgili olduðunu ispat eden imseye verilebilir. ancak malikin veya maliklerden birinin talebi üzerine gemi siciline tescil o lunur. Geminin adý.TESCÝLÝ CAÝZ GEMÝLER: Gemi. baðlama limanýn tabi olduðu sicil dairesince tescil olunur. Geminin maliki: a) Hakiki þahýs ise: Ad ve soyadý. . MUHTEVASI: A .TALEP: Alakasý olduðunu ispat eden herkes.Gemi siciline. varsa ticaret unvaný ve kayýtlý bulunduðu ticaret sici memurluðu ile sicil numarasý. 3. 5. c) Diðer hükmi þahýslardan ise: Adý ve merkezi. 6.Madde 842 Bir geminin seferleri yabancý bir limandan idare edilecekse veya baðlama limaný yo ksa maliki gemisini dilediði yer siciline tescil ettirebilir. II .Madde 843 On sekiz gros tonilatoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki. Baðlama limaný.UMUMÝ OLARAK: 1.

Tescil hususunda 845. kayýt muamelelerini gerektiren hususlarý öðrendikten sonra onbeþ gün içinde yerine getirmiyen kims eler hakkýnda 35 inci madde hükmü tatbik olunur.Madde 847 Gemi memleket içinde henüz resmen ölçülmemiþ ise. geminin kaydolunduðu gün ve sicil sýra numarasý sicile geçirilir. Gemi tescil edilmezden önce her hangi bir kimse kendisinin malik olduðunu ileri sürerek tescil talebinde bulunan þahsýn mülkiyetine itiraz ederse gemi tescil edilmekle beraber itiraz eden lehine þerh verilir. inþa halindeki gemilere mahsu s sicilde kayýtlý bulunup bulunmadýðýna dair inþaat yeri sicil memurluðundan alýnacak bir ves nýn tevdi edilmesi lazýmdýr.9. TESCÝLE DAVET: . salahiyetli memur tarafýndan imzalanýr.4.Madde 846 - Gemi. 10. imkansýzlý halinde bundan sarfýnazar olunabilir. Gemi kurtarýlamýyacak þekilde batar veya tamir kabul etmez bir hale girer yahut Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybederse bu hususlarýn da gecikmeksizin sicil memurluðuna bildiril i lazýmdýr. 6 ve 7 nci bentlerinde yazýlý hususlarla makine takatine ait b eyanlarýn doðruluðunun kuvvetle muhtemel olduðunun anlaþýlmasý. varsa gemi müdürü.5. 846 ve 848 inci maddeler dahi tatbik olunur. inþa halindeki gemilere mahsus sicili tuta n memura bildirilir. inþa halindeki gemilere mahsus sicile tescil edilmiþse o sicile kayýtlý buluna n gemi ipotekleri. Donatma iþtirakinde. Gemi. 841 inci maddenin 3 üncü fýkrasýnda yazýlý halde mümessilin adý.3. VESÝKALAR: Yukarki maddenin 3. Ýzin biter veya geri alýnýrsa bu dahi tescil olunur. mesaha þahadetnamesi yerine geçmek üzer ye dýþýnda yapýlmýþ ölçmeye dair belgenin veya tasdikli baþka bir vesikanýn ibrazý kafidir. Yukarýki fýkralara göre yapýlmasý lazýmgelen talepleri gemi maliki ve donatma iþtirakinde gemi müdürü dahi yapmaya mecburdurlar.8 ve 9 uncu bentlerinde yazýlý olup da 848 inci maddenin 1 ve 2 nci fýkralarý uyarýnca tescil olunan hususlarda vukua gelecek deðiþikliklerin gemi s iciline geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil memurluðuna derhal bildirilmesi lazýmdýr.TESCÝL: Bir geminin kaydýnda 845 inci maddenin 1 ila 7 ve 9 sayýlý bentlerinde yazýlý hususlarla ölçm yi tevsik eden belgenin mahiyeti. II. yabancý bir gemi sicilinde kayýtlý bulundukça Türk gemi siciline tescil olunamaz. haiz olduklarý dereceler mahfuz kalmak þartiyle.YABANCI SÝCÝLDE KAYITLI GEMÝ: 1. Gemi tamamen veya kýsmen memleket içinde inþa edilmiþse. geminin bir ticaret þirketine ait olmasý veya donatma iþtir aki halinde 823 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fýkralarýnda yazýlý hususlarýn mevcut olduðu ayrýca eçirilir. gemi siciline re 'sen nakledilir. 3.Madd e 849 845 inci maddenin 6 ncý bendine göre tescil edilmesi lazýmgelen gemi malik veya ma liklerinin vatandaþlýk durumu. Geminin tescil olunduðu. 847 ve 849 uncu maddeler gereðince yapmakla mükellef olduðu vazifeleri. Lüzu mu halinde böyle bir kaydýn mevcut olmadýðýný kuvvetle muhtemel gösterecek vesikalarýn ibrazý . TESCÝL EDÝLECEK HUSUSLAR: 844 üncü madde gereðince tescili mecburi olan bir gemi yabancý bir gemi sicilinde ka yýtlý ise malikin bu kaydý terkin ettirmesi ve keyfiyeti tevsik eylemesi lazýmdýr. Kayýt. Bu hususu ifaya mecbur olanlar birden fazla ise bunlardan birinin talebi kafidir.2. soyadý ve adresi. bayrak çekme hakkýnýn dayandý neticelerinin ise ispatý lazýmdýr. 4. DEÐÝÞÝKLÝKLER: 844. Hükmi þahýs olan bir malikin mümessilinin taaddüdü halind e de ayný esas caridir. 2.Madde 850 824 üncü maddenin 1 inci fýkrasý gereðince Türk Bayraðý yerine diðer bir bayrak taþýmasýn lmiþ olan geminin ne müddetle Türk Bayraðý çekemiyeceði sicil memurluðuna bildirilir ve keyfi tescil olunur. B . 846.Madde 848 - 845 inci maddenin 1.

C . keyfiyetten haberdar ederek tayin edeceði münasip bir müddet zarfýnda itirazlarýný bildirm eye davet eder.Madde 854 Gemi siciline geçirilen her kayýt gecikmeksizin gemi tasdiknamesine de yazýlýr.TERKÝN: .TALEP ÜZERÝNE: 852 nci madde hükmü mahfuzdur. müseccel gemi ipotekleri b ahis mevzu olmadýðý nispette. Geminin malikine. Bu kayýt. malik veya malikler inin talebi üzerine dahi terkin olunur.RE SEN: Esaslý þartlarýndan biri mevcut olmamasý sebebiyle tescili caiz olmýyan bir gemi tescil ed ilmiþ olur veya 849 uncu maddenin 3 üncü fýkrasýnda yazýlý haller sicil memurluðuna bildirilm e 35 inci madde hükmü tatbik olunur. talep üzeri lden kaydý terkin olunur. UMUMÝ ÞARTLARI: Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi sebebiyle kaydýnýn terkini talep olundukt a sicil memuru müseccel ipotekli alacaklýlarý.K. Þu kadar ki.MUHTEVASI: D . Tescili ihtiyari olan gemilere ait kayýtlarýn maliklerinin mücerret talepleri üzerin e terkin edilebilmesi için ipotekli alacaklýlarýn ve gemi sicili münderecatýna göre ipotek üz rine hak sahibi olan üçüncü þahýslarýn muvafakatleri þarttýr. Müddeti içinde bildirilen itirazlarýn varit görülmediðine dair mahkemece ver ilen kararýn kesinleþmesi üzerine gemi kaydý terkin olunur. Bir ipotekli alacaklý.mad) *1* Gemi. talebi üzerine.5136 S. Bir gemi payýnýn takyidine mütaallik kayýtlar hakkýnda bu hüküm tatbik olunmaz. gemi üzerinde ipotek veya intifa hakký t escil edilmiþ bulunmadýðý takdirde.GEMÝ TASDÝKNAMESÝ: Sicil memurluðu. gemi ipoteðinin el'an mevcut olduðunu ileri sürerek Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybetmiþ olan bir geminin terkinine itiraz ederse kayýt terkin edil ip sadece geminin Türk Bayraðýný çekme hakkýný zayi ettiði tescil olunur. keyfiyetin müseccel diðer hak sahiplerin e de bildirilmesi lazýmdýr. gemi tasdiknamesinin tasdikli bir hülasasý veril . Tasdiknameye. II . sicildeki kayýtlarýn münderecatý aynen ve tam olarak geçirilir. icabýnda 852 nci maddedeki ilan suretiyle . Malik ve diðer hak sahiplerinin kimler olduðu yahut ikametga hlarý belli deðilse terkine davet ve tayin edilen müddet 37 nci maddede yazýlý gazete ile diðer münasip bir gazete'de ilan edilir ve ilan kaðýdý sicil memurluðu ve mahkeme divanhanes ine asýlýr.I . 4. gemi kaydýnýn terkini hükmündedir. Gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybederse kaydý ancak ipotekli alacaklýlarýn ve gemi s erecatýna göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü þahýslarýn muvafakatleriyle terkin olun Muvafakat terkin talebiyle beraber tevsik edilmemiþ ise. Tescili ihtiyari olan gemilerin kaydý.Madde 853 Geminin kaydý ancak imtina ve itiraz sebeplerinin müddeti içinde bildirilmemesi ve ya bunlarýn mahkemece varit görülmediðine dair verilen kararýn kesinleþmesi halinde terkin o lunabilir. HUSUSÝ HALLER: I . 2. geminin sicile kaydolunduðuna dair bir gemi tasdiknamesi tanzim ede r.Madde 855 Gemi tasdiknamesinde ayrýca 846 ncý maddede yazýlý vesikalarýn ibraz edildiði ve geminin Türk Bayraðýný çekme hakkýný haiz olduðu da gösterilir. geminin Türk Bayraðýný çekme hakkýn aybettiði gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. kurtarýlamayacak þekild e batar veya tamir kabul etmez hale gelir yahut yurt dýþýnda cebri icra yolu ile bir y abancýya satýlarak veya baþka bir surette Türk Bayraðý çekme hakkýný zayi ederse.Madde 851(Deðiþik cümle: 20/04/2004 . sicil memurunun teklifi üzerine mahkeme 852 nci madded e yazýlý merasime hacet kalmaksýzýn gemi kaydýnýn terkin edilmesine re'sen karar verir. 1.Madde 852 - Tescil edilmiþ bir gemi hakkýnda yirmi yýldan beri hiçbir kayýt muamelesi yapýlmamýþ ve Münak Vekaletinden alýnan izahata göre de geminin artýk mevcut olmadýðýna veya denizcilikte kullaný amýyacak hale geldiðine kanaat getirilmiþ olursa.

bu memurluk tarafýndan yeni inþaat yerindeki sicil memurluðuna yapýnýn kaydedilmiþ old uðu bildirilir. sal . 3.ÝBRAZ MECBURÝYETÝ: Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilmesi için eskisinin ibrazý veya zýyaa uðradýðýnýn ispa týr. ancak yapý üzerinde bir gemi ipoteðinin tesisi veya yapýnýn ihtiyati veya icrai haczinin bahis mevzuu olmasý halinde mahsus siciline tescil olunur. Ýnþaat yeri ve geminin inþa olunduðu tersane.Madde 856 III .Madde 857 851 inci maddenin 1 ve 3 üncü fýkralarýnda yazýlý hallerde gemi tasdiknamesi ve varsa hül sasý geri alýnarak iptal olunur. Tersane sahibi yapýnýn maliki deðilse kayýt dilekçesini malik de verebilir. es kisinin iadesi mukabilinde kaptana verilmek üzere mahalli Türk makamlarýna gönderir. II .UMUMÝ OLARAK: Geminin yabancý memlekette bulunmasý halinde sicil memurluðu yeni tasdiknameyi.Yapý. Gemi baðlama limanýna veya si cil memurluðunun bulunduðu limana gelince bu mecburiyet kaptana da düþer. 2. Kayýt. IV . 2.Madde 859 Tescil talebiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:Madde 860 Ýhtiyati veya icrai haciz kararý almýþ olan alacaklý dahi icra memurunun tezkeresi üzeri ne yapýnýn mahsus sicile tescilini istiyebilir. Tasdikli hülasa hakkýnda dahi ayný hüküm caridir. E .Madd e 858 - 1. Ýnþa halinde bulunan geminin nevi ile adý veya numarasý yahut ayýrdedilebilmesine y arýyan her hangi bir iþareti. Geminin maliki olarak tersane sahibinden baþka bir kimse gösterildiði takdirde. 849 uncu maddenin 4 üncü fýkrasýnda zikrolunan þahýslar. 941 inci maddenin 2 nci fýkrasýndaki þartlarýn mevcut olduðu. Þu kadar ki.KÝMÝN VEREBÝLECEÐÝ: . te rsane sahibi tarafýndan resmi þekilde tanzim ettirilen ve malik olarak gösterilen kims enin mülkiyeti ne suretle iktisabettiðini bildiren bir beyannamenin de tevdii lazýmdýr. TESCÝL DÝLEKÇESÝ: Yapý. Bu hülasaya yalnýz 845 inci maddenin 1 ila 5 sayýlý bentlerinde yazýlý hususlarla gemini n Türk Bayraðýný çekme hakkýný haiz olduðu yazýlýr. inþaat yerinin tabi olduðu sicil memurluðunca tescil olunur.TESCÝL EDÝLECEK HUSUSLAR: 1. bu sicil memu rluðunun dairesi dýþýndaki diðer bir yere götürülse dahi ayný sicil memurluðu salahiyetli kal r ki. Maliki. 860 ýncý maddenin 1 inci fýkrasýnda yazýlý hususlarla ayný maddenin 2 v alarýnda yazýlý vesikalarýn mahiyeti ve yapýnýn kaydolunduðu gün sicile geçirilir. 850 nci madde burada da caridir.TADÝLLER: 849 uncu maddede yazýlý haller ile gemi mülkiyetinin intikali veya bir gemi payýnýn iktisa bý halinde. Mahsus sicil hakkýnda 839 ve 842 nci maddeler hükmü tatbik olunur. salahiyetli gemi mesaha makamýnýn vereceði bir belge ile ispat olunur. Yapý. geminin inþa olunduðu tersane sahibinin vereceði dilekçe üzerine mahsus siciline kay dolunur.ÝNÞA HALÝNDEKÝ GEMÝLERE MAHSUS SÝCÝL: Ýnþa halindeki bir gemi. sici lin sayfalarýný ve müstenidatýný tetkik ve örneklerini talebeden kimsenin ispat etmesi lazýmd II . TESCÝL: Bir yapýnýn kaydýnda.YENÝDEN TANZÝMÝ: I .MUHTEVASI: A . gemi tasdiknamesini ve v rsa tasdikli hülasasýný sicil memurluðuna ibraza mecburdurlar. B .ir.YAPININ TESCÝLÝ: A .

850 nci madde hükmü burada da caridir.ÝKTÝSABI: Gemi veya payýnýn temliki halinde taraflardan her biri. F .NÝZAMNAME: BÝRÝNCÝ AYIRIM : UMUMÝ HÜKÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM : MÜLKÝYET VE DÝÐER AYNÝ HAKLAR A .MÜLKÝYET: 1. tescil edilmek üzere.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I .S 1.KAYITLI BULUNAN GEMÝLER HAKKINDA: Kanunda aksine hüküm olmadýkça bu kýsým hükümleri yalnýz bir Türk gemi siciline kayýtlý bulun hakkýnda tatbik olunur. tescil olunan hususlarda vuku a gelecek deðiþiklikleri ve geminin inþasýnýn tamamlandýðýný. müseccel olmýyan gemiler hakkýnda da tatbik olunur. kendi sine temlike dair resmi veya imzasý noterce tasdikli bir senet verilmesini istiyeb ilir.Madde 861 - Geminin inþa olunduðu tersanenin sahibi ve yapýnýn maliki. Yapýnýn maliki ile geminin inþa olunduðu tersane sahibinin. Yapý üzerinde bir ipotek bulunduðu takdirde. geminin yabancý memlekete teslim edildiðinin bildiri lmesi. Bu temliklerde hüsnüniyetle iktisabýn muteber olmasý temellük edenin zilyedliði devraldýðý sýra hüsnüniyet sahibi olmasýna baðlýdýr. Bildirilen hususlarýn te vsiki lazýmdýr.Madde 867 Bir Türk gemi siciline kayýtlý bulunan gemi üzerindeki mülkiyetin iktisap ve ziyaý Türk k nunlarýna tabidir.Madde 865 G . kaydýn terkinini talep etmeleri. 3.Madde 864 .Madde 866 - Bir Türk gemi siciline kayýtlý bulunmýyan gemiler üzerindeki mülkiyet ve sair ayni haklar hu susunda. Medeni Kanunun menkullere mütaallik hükümleri tatbik olunur. II . 869 ve 870 inci madde hükümleri. III . kayýtlarýn tashih. hu i münasebetlerin nasýl tevsik ve tescil olunacaklarý. 2. böyle b ir geminin veya gemi payýnýn temlikinde akýdlar mülkiyetin sadece akitle intikal edeceðini kararlaþtýrmýþlarsa zilyedliðin devrine hacet kalmaksýzýn mülkiyet temellük edene geçer. hallerinde terkin olunur.ÝTÝRAZLAR: Gemi sicilinin kuruluþu ve nasýl tutulacaðý.DEÐÝÞÝKLÝKLER: Yapýnýn sicildeki kaydý:Madde 863 Geminin inþaasýnýn tamamlandýðý bildirildikten veya 846 ncý maddenin 3 üncü fýkrasýndaki rildikten sonra artýk inþa halindeki gemilere mahsus sicile bir gemi ipoteði tescil ol unamaz.Madde 862 B . tadil ve terkini hakkýnda tamamlayýcý hükümler nizamname ile tesbit olunur. 1 ve 2 nci bentlerde yazýlý hallerde ipot ekli alacaklýnýn ve sicile kayýtlý bulunan diðer hak sahiplerinin terkine muvafakatleri de lazýmdýr. Yapýnýn harap olmasý. memurlarýn haiz olmalarý lazýmgelen vasýflar. Þu kadar ki. masrafýný çekmek þartiyle.i memur tarafýndan imzalanýr. B .KAYITLI BULUNMIYAN GEMÝLER HAKKINDA: I .TERKÝN: icil memurunun kararlarý hakkýnda 36 ncý madde hükmü tatbik olunur. TEMLÝK: . bir kayýt le sicil memurluðuna gecikmeksizin bildirmeye mecburdurlar. Tersane sahibi tarafýndan.

. gemi demirbaþ defterinde y azýlý þeyler teferruattan sayýlýr. aksine anlaþma olmadýkça ikt sap edenindir. B . Medeni Kanunun 687.NEFÝ VE HASAR: Bir geminin veya gemi payýnýn temliki. 902 ve 904 üncü maddeleri tatbik olunur. feragat ettiðini sicil dairesine bildirmek ve feragat keyfiyeti gemi sicili ne tescil edilmek suretiyle geminin mülkiyeti terk edilebilir. temlik edene ait olmýyan veya üçüncü þahýslara ait haklarla takyit ed lmiþ bulunan teferruat da iktisap edenin zilyedliðine geçerse. nefi ve hasar ancak iþbu günden itibaren iktisap edene intikal e der.Madde 868 - Taraflarca aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. Þu kadar ki. tescil beþ yýl devam etmek ve kendisi de bu müddet zarfýnda gemiyi fa sýlasýz ve nizasýz asli zilyed sýfatiyle yedinde bulundurmak þartiyle mülkiyetini iktisap ed er.Madde 870 Temlik neticesinde. masrafýný çekmek þartiyle kendisine temlike dair resmi veya imzasý noterce tasdikli b ir senet verilmesini istiyebilir. ikt p anýnda mevcut ve temlik edene ait olan teferruatýn mülkiyetini de iktisap eder. Mahkeme bir müddet tayin ederek ilgilileri itirazlarýný bildirmeye ilan yolu ile davet eder.A . 901 . ede aksine hüküm olmadýkça.Madde 8 73 B . Kaydýn doðru olmadýðý yolunda gemi sicilinde bir itiraz kayýtlý oldukça an durur. kesilmesi ve durmasý Borçlar Kanununun alacak müruruzamaný hakkýndaki hükümlerine tabidir. Ýktisap edenin hüsnüniyeti hususunda zilyedliði e lde ettiði an esas ittihaz edilir. iktisap eden. D . birinci fýkrada yazýlý þartlar altýnda yedinde bulun an kimse dahi o geminin maliki olarak tescil edilmesini talep edebilir. Tereddüt halinde.UMUMÝ OLARAK: Gemi siciline kayýtlý bulunan bir geminin temliki için malik ile iktisap edenin.Madde 871 Geminin iktisap eden tarafýndan teslim alýnmasý için muayyen bir gün kararlaþtýrýlmýþsa. temlik edenin üçüncü þahýslara olan þahsi borçlarýna h rmez. Filikalar da geminin teferruatýndandýr.FEVKALADE: Malik. Tescile karar verilmeden önce üçüncü bir þahýs malik sýfatýyle tescil edilir veya üçüncü layýsiyle gemi sicilinin doðru olmadýðý yolunda bir itiraz þerhi verilmiþ olursa. mülkiye tin iktisap edene intikal edeceðine dair anlaþmalarý lazým ve kafidir. Bu müddetin hesabý. Tescil ancak mahkeme kararý ile olur. Taraflardan her b iri. ÝKTÝSABÝ MÜRURUZAMAN: Mülkiyetini iktisap etmiþ olmadýðý halde gemi siciline bir geminin maliki olarak tescil ed ilmiþ bulunan kimse.Madde 869 Gemi payýnýn temliki hakkýnda 965 inci madde hükmü tatbik olunur. geminin mülkiyeti ile birlikte. C .TEMLÝK EDENÝN ÞAHSÝ BORÇLARI: A .Madde 874 Sicilden maliki kim olduðu anlaþýlmýyan veya on yýl önce ölmüþ yahut gaipliðine karar ver kimse adýna kayýtlý bulunan bir gemiyi. Zilyedli k müddetinin hesabý kesilmesi ve durmasý Borçlar Kanununun alacak müruruzamaný hakkýndaki hük ine tabidir. g mi veya gemi payý. Bu müddet içinde itiraz edilmez veya itiraz reddolunursa tescile karar verilir.GEMÝNÝN TEFERRUATI: Nefi ve hasar hakkýnda Borçlar Kanununun 183 üncü maddesi hükmü tatbik olunur.ADÝ: 2.Madde 872 - Sicile kayýtlý olmýyan bir gemiyi on yýl müddet ile fasýlasýz ve nizasýz asli zilyed sýfatiyl inde bulunduran kimse o geminin kendi malý olmak üzere tescilini istiyebilir. tescil kara hakkýnda hüküm ifade etmez. gemi yolculukta bulunduðu sýrada temlik edilirse temlik edenle ikti sapeden arasýndaki münasebetlerde bu yolculuðun kar veya zararý.

Madde 879 Þerh. Müstakbel veya þarta baðlý bir mutalebenin temini için de gemi siciline þerh veril mesi caizdir.Madde 880 Þerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapýlacak tasarruflar. Þu kadar ki.Madde 876 Gemi ipoteði.TERK: I . Þerh ile temin edilen hakkýn derecesini tayinde þerh tarihi esas tutulur. bir ihtiyati tedbir kararýna yahut þerh neticesinde gemisi veya hakký takyit oluna n kimsenin muvafakatine müsteniden verilir. ancak bu geminin dahil bulunduðu mamelek veya terek enin tamamý veya þayi bir cüz'ü üzerinde esasen bir intifa hakký tesisiyle mükellef bulunulma halinde ve bu mükellefiyeti Ýfa zýmnýnda kabildir. B . KANUNÝ ÝPOTEK: Gemi üzerinde intifa hakký tesisi. Hak. Tasarrufun. þerh verilmek suretiyle temin edildiði nispette mükellefin mirasçýsý.GEMÝ ÝPOTEÐÝ: Sahipsiz bir gemiyi ihraz hakký munhasýran devletindir. þerh ile temin olunan mutalebe hakkýnýn dermeyanýný daimi olarak imkansýz kýlan bir def'e sahip bulunduðu takdirde alacaklý þerhin terkinini istiyebilir. o yapý veya ge mi üzerinde kanuni bir ipoteðin tescilini talep edebilir. kendisini gemi s iciline malik sýfatiyle tescil ettirmek suretiyle mülkiyeti iktisap eder. C . Devlet. yabancý bir memlekette iktisap edil ip henüz Türk gemi siciline tescil edilmemiþ olan gemilerde bayrak þahadetnamesine þerh. alacaklýya geminin bedelinden alacaðýný alma salahiyetini verir.TERKÝNÝ: . cebri icra veya ihtiyati haciz suretiyle yahut iflas idaresi tar afýndan yapýlmasý hallerinde de hüküm böyledir. D .ÝNTÝFA HAKKI: I .Madde 878 Bu kanuni ipoteðin tesisi hakkýnda Medeni Kanunun 809. mesuliyetinin mahdut olduðunu ileri süremez.810 ve 811 inci maddeleri tatbik olunur.VERÝLMESÝ: Þerh neticesinde gemisi veya hakký takyit olunan kimse.II . AKDÝ ÝPOTEK: A . II . geminin tescilinde bu gibi ipotekler re'sen sicile geçirilir. Ýleride vü ut bulacak yahut þarta baðlý olan bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir. Ýhtiyati tedbir kararýnýn verilmesinde hakkýn tehlikede olduðunun kuvvetle muhtemel gösterilmesi aranmaz.ÞERHLER: Bir gemi veya gemi ipoteði üzerinde bir hak tesisini veya kaldýrýlmasýný yahut böyle bir hakk muhteva veya derecesinin tadilini istiyebilmek hakkýný temin için gemi siciline þerh ver ilebilir. t escil hükmündedir. Bu haktan önceden feragat mu teber deðildir.TESÝS: Bir tersane sahibi bir geminin inþa veya tamirinden doðan alacaklar için.Madde 877 Ýpotek tesisine ait anlaþmalarýn yazýlý þekilde ve imzalarý noterce tasdikli olmasý þartt 2.DÝÐER AYNÝ HAKLAR: 1.HALLERÝ: Akdi intifa hakkýnýn tesisi hususunda 876 ncý madde hükmü tatbik olunur.TARÝF: Bir alacaðý temin için gemi üzerinde ipotek tesis olunabilir. II . þerh ile teminat altýna alýnan hakký haleldar ettiði nispette muteber deðildir.Madde 875 - Gemi ipoteðinin tesisi için geminin maliki ile alacaklýnýn bu hususta anlaþmalarý ve ipoteðin gemi siciline tescil edilmesi lazýmdýr.Madde 881 III .

gemi ipoteðini veya ipot ek üzerindeki bir hakký iktisap eden kimse lehine.K. 886 ncý maddede yazýlý hallerde gemi sicilinin doðru olmadýðý hakkýnda bir itiraz tescil olun lir. gemi ipoteði.Madde 887 IV .KAYITLARIN HÜKÜMLERÝ: Gemi sicilinin muhtevasý. 2) terkin olunursa o hakkýn artýk mevcut olmadýðý kabul edilir Medeni Kanunun 905 inci maddesinin ikinci cümlesi hükmü mahfuzdur. Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiþ olan kimseye bu hakký sebebiyle bir edada bulunulmasý veya bu kimsenin üçüncü bir þahýs ile müseccel hak üzerinde bir tasarruf m esinde bulunmasý hallerinde de yukarki fýkra hükmü tatbik olunur. V . intifa hakkýný./63. Yukarýki fýkralarda yazýlý bulunan tadili isteme haklarý müruruzamana tabi deðildir. hakký tescil edilmemiþ veya yanlýþ te ilmiþ yahut mevcut olmýyan bir hak veya tahdidin tescili neticesinde hakký halele uðramýþ bu lunan kimse. bir gemi ipoteðinin veya ipotek üzerindeki bir hakkýn yahut bir intifa hak kýnýn iktisabý. sicile bir itiraz kaydedilmiþ veya iktisa p eden suiniyet sahibi bulunmuþ olsun.MÜRURUZAMAN: .Sicile þerh verilmek suretiyle mutalebe hakký temin edilmiþ olan alacaklý belli olmaz ve bir gemi ipoteði alacaklýsýnýn hakkýnýn iptali için 930 uncu madde ile muayyen þartlar mevcu lursa.HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: .mad).ÝTÝRAZIN TESCÝLÝ: Tescil edilmiþ haklardan doðan mutalebeler müruruzamana tabi deðildir.Madde 884 - Hukuki bir muamele ile bir geminin mülkiyetini.Mülkiyetin. alacaklý. mülkiyet. tadil neticesinde hakký halele uðrýyacak olan kimseden kaydýn tadiline muva fakat etmesini istiyebilir.ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER: Gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulunan kimse.TADÝL: (Mülga fýkra: 27/11/2007-5718 S. meðer ki.Madde 885 Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteði veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir in tifa hakký tescil edilmiþ olan kimse o hakkýn sahibi sayýlýr. Ýptale karar verilmekle þerh de hükümden düþer. lehine þerh verilmiþ olan kimseye karþý hükümsüz olduðu takdirde þerh sahibi. temliki men eden bir emirle temin edilmiþ olmasý halinde de hüküm böyl dir.Madde 882 IV . Muayyen zamanda i fasý lazýmgelip de birikmiþ olan edalarla tazminata ait mutalebeler bundan müstesnadýr. geminin maliki sayýlýr. bir ihtiyati tedbir kararýna yahut sicilin tadili neticesinde hakký halele uðrýyacak olan kimsenin muvafakatine müsteniden tescil olunur.Madde 883 V . gemi sicilinin muhtevasý.KARÝNELER: Mutalebe hakkýnýn. III . Hak sahibinin müseccel bir hak üzerindeki tasar ruf salahiyeti muayyen bir kimse lehine tahdit edilmiþ ise bu tahdit keyfiyeti ikt isap eden hakkýnda ancak gemi sicilinde yazýlý olmasý veya kendisinin suiniyet sahibi bu lunmasý halinde hüküm ifade eder.Madde 886 Hakkýn iktisabý için tescil þart olan hallerde tescili talep tarihi hüsnüniyete esas tut ulur. intifa hakký yahut 885 inci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesinde yazýlý neviden bir tasarruf tah didi bakýmýndan gerçek hukuki duruma uymadýðý takdirde. bu haklar a taalluk ettiði nispette doðru sayýlýr. E . ipotek üzerindeki bir hak.Mad de 888 Ýtiraz. ilan yoliyle davet olunarak hakkýnýn iptaline karar verilebilir. olunan mutalebe hakkýnýn tahakkuku için lüzumlu olan tescil veya terkine muvafakat etme sini iktisap edenden istiyebilir. Müseccel bir hak (Fýkra 1. II .HÜKÜMLERÝ: I . Ýhtiyatý tedbir kararýnýn ver lmesinde hakkýn tehlikede olduðunun kuvvetle muhtemel gösterilmesi aranmaz.

GAYRÝMENKULE MÜTAALLÝK HÜKÜMLERDEN GEMÝLERE TEÞMÝL EDÝLENLER: Yola çýkmýya hazýr bir gemi cebri icra yolu ile satýlamýyacaðý gibi ihtiyaten haciz de edilem Þu kadar ki. ÝKÝNCÝ AYIRIM : GEMÝ ÝPOTEÐÝNÝN TESCÝLÝ VE MUHTEVASI I . tali edalar kabul edil miþ ise bunlarýn da tutarý sicile kaydolunur.YOLA HAZIR GEMÝNÝN ÝCRADAKÝ DURUMU: A . alacak faizli ise faiz nispeti.Madde 889 Tescil edilmiþ bir itiraza mevzu teþkil eden haklar da müseccel haklar hükmündedir.SÝCÝLE GEÇÝRÝLECEK HUSUSLAR: Gemi ipoteðinin tescilinde alacaklýnýn adý ve soyadý. borçlu ile alacaklýlarýn cümlesini bird temsil edecek bir temsilci. II . alacak hakkýnda müruruzamanýn cereyanýna mani olur. VII . Bir gemi ipoteðinin tescili. VI . TESCÝL ESASI: Alacak miktarý gayrimuayyen veya mütehavvil ise hakiki miktarý zamanýnda tesbit olun mak üzere ipoteðin temin edeceði alacak miktarýnýn azami haddi tayin ve gemi siciline tesc il edilir.Madde 895 Derece deðiþtirilmesi.Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri Medeni Kanunun gayrimenkul rehini hakkýndak i hükümlerine göre tayin olunur. dereceleri deðiþen ipotek sahipleriyle ma likin imzasý noterce tasdikli mukavele ile anlaþmalarý ve keyfiyetin tescili þarttýr. Hakkýn ve alacaðýn muhtevasýna ait diðer cihetl için tescil talepnamesine atýf yapýlabilir. dereceleri deðiþtirilen ipotekler arasýnda bulunan ipoteklere halel . 388.GEMÝNÝN KÝRALANMASI: Medeni Kanunun 379 uncu maddesinin 2 numaralý bendi.Madde 892 IX .Madde 891 VIII . tadil ile bunun için lüzumlu beyanlarýn masraflarýný çeker. Deðiþme neticesinde derecesi düþen ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa bunlarýn da muvafak atý lazýmdýr. mülkiyeti veya diðer ayni hakký iktisap edene aittir . 470 ve 575 inci maddeler inin tatbikinde " Gayrimenkul mallar" tabiri içine. Alacak faizli ise. ihracý deruhte eden iþletme için tesis edilecekse gemi ipo teði üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakký da tescil olunur. gerek tamaml anmýþ olan bütün gemiler. cebri satýþ veya haczi icabettiren borç zaten bu yolculuk dolayýsiyle yapýlmýþs bu hükümler tatbik olunmaz.ÝPOTEÐÝN TESÝSÝ: Bu madde hükmü 867 nci maddede yazýlý gemiler hakkýnda da tatbik olunur. faizler de azami hadde dahil sayýlýr.Madde 890 Kendisi ile mükellef arasýndaki hukuki münasebetten aksi anlaþýlmadýkça bir kaydýn tadili lebinde bulunan kimse. alacaðýn miktarý. gerek inþa halinde. DERECENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: Ýpotek derecelerinin sonradan deðiþtirilmesi için.Madde 893 - 1. tescil için lüzumlu senet ve vesika masraflarý dahil olmak üzere.Madde 894 A .ÞARTLARI: 2. Nama veya hamile yazýlý tahvillerin bir gemi ipoteði ile temini halinde ipotek ist ikrazýn tamamý için tesis edilecekse alacaklý yerine. keza "Tapu sicili" tabiri içine "Gemi sicilleri" dahil olduðu gibi Borçlar Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fýkrasýndaki "Gayrimenkul rehni" tabirin e de "Gemi ipoteði" mefhumu girer.DERECE: .KAYIT MASRAFLARI: Sicile kayýtlý gemilerin kiralanmasýnda Borçlar Kanununun gayrimenkul kiralarýna mütaallik hü leri kýyas yolu ile tatbik olunur. mevzuu para olmýyan a larda bunun Türk parasiyle karþýlýðý.Aksi mukavele ile kararlaþtýrýlmadýkça gemi veya payý üzerindeki mülkiyetin nakline veya diðe ayni hakkýn tesisine yahut devrine mütaallik kayýt masraflarý.

gemi ipoteði sigorta tazminatýnda da þamil olur.Madde 896 Ýpotekli alacaðýn taksimi halinde. 873 ve 875 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Müdde t bitinceye kadar alacaklý sigortacýya karþý tediyeye itiraz edebilir. Taksim. 2. sigortacý.Madde 900 - 1. B . geminin evvelki haline iadesi veya alacaklarý ipotekle temin edilmiþ alac aða takaddüm eden gemi alacaklýlarýna verilmesi maksadiyle malike tazminat bedeline mahs uben tediyede bulunmuþ ve bu maksatlara eriþilmesi teminat altýna alýnmýþ ise.ÞARTLARIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: I . teferruat vasfýný yerine. gemi siciline kayýtlý ipoteði bilmediðini ileri süremez. her gemi veya pay ancak muayyen bir kýsýmdan mesul olmak üzere alacaðýný gemi v ya paylar arasýnda taksim edebilir. tazminatýn muaccel olduðu tarihten cereyana baþlar. sicil memurluðuna yapýlacak beyan ve tesci l ile olur. bu takdirde müddet. gemiden ayýrma ve uzaklaþtýrma kaim olur. Þu kadar ki. MÜTEMMÝM CÜZÜ. B . Yukarýki fýkra hükmü mütemmim cüzüler hakkýnda da caridir.TEFERRUAT. SÝGORTACININ YAPACAÐI ÖDEMELER: A . NAVLUN VE KÝRALAR: Ödeme zamaný ve yeri hakkýnda yapýlacak deðiþiklikler için kezalik bu hak sahiplerinin mu afakatine lüzum yoktur. ipotek artýk unlara þamil olmaz. muvakkat olmamak kaydiyle.SÝGORTA TAZMÝNATI: Geminin. normal bir iþletmenin icabatýndan olarak bu durumdan çýkarýlýr eya alacaklý lehine el konmazdan önce temlik edilerek gemiden uzaklaþtýrýlýrsa. Þu kadar ki. 869 uncu maddenin 2 nci fýkrasý hükmü burada da tatbik olunur.UMUMÝ OLARAK: Alacaklý.Madde 899 Temerrüt þartlarý yalnýz gemi malikine karþý mevcut olduðu takdirde dahi ipotek temerrüt zlerini karþýlar.Madde 898 - Alacak faizsiz veya faiz miktarý yüzde beþten aþaðý olursa ipotek. sigorta cý veya sigorta ettiren kimse zararýn vukuunu alacaklýya ihbar etmiþ olur ve ihbardan it ibaren iki haftalýk bir müddet geçmiþ bulunursa. kýsmi ipoteklerin kendi aralarýnda sýralarýný deðiþtir malikin muvafakati aranmaz. ESAS: Teferruattan olan þeyler.ÝPOTEÐÝN ÞÜMULÜ: Ýpoteðin þümulü hakkýnda Medeni Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri tatbik olunur.Madde 902 Aþaðýdaki hükümler mahfuz kalmak üzere Medeni Kanunun rehnedilen alacaklara ait 868 inci maddesinin ikinci cümlesiyle 872. Bununla beraber.TEMÝN EDÝLEN ALACAK: Ýpotekli geminin karþýlýyacaðý alacaklar hakkýnda Medeni Kanunun 790 ýncý maddesinin 1 inci f le 791 inci maddesi hükmü caridir. II . Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa onlarýn da muvafakati lazýmdýr. navlunlar dahi 778 inci madde þümulüne dahildir.ÝHBAR KÜLFETÝ: . Ýhbar fevkalade müþkül ise bundan sarfý olunabilir.Madde 897 III .Madde 901 - . tazminatý sigorta ettiren kimsey e ödemekle alacaklýya karþý da mesuliyetten kurtulur. malik veya onun hesabýna bir baþkasý tarafýndan sigorta ettirilmiþ olmasý halinde.BÝRLÝKTE GEMÝ ÝPOTEÐÝ: I .HÜKMÜ: Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payý ipotek edilmiþ olursa bunlardan her biri borcun tamamýndan mesuldür. sigortacý. ipotekl alacaklýya karþý da muteberdir. dereceleri müsavi olan vey sonradan gelen hak sahiplerinin muvafakatine lüzum kalmaksýzýn yüzde beþi aþmýyan bir faizi e temin edecek þekilde tevsi olunabilir.Sigortacý.getirmez. II . ödeme. C .

S 4. Jeran sigortacý keyfiyeti diðer sigortacýlara bildirmekle mükelleftir. 5. 2. Bunun a beraber sigortacýnýn alacaklýya butlan haber vermesinden yahut alacaklýnýn bunu her hang i bir þekilde öðrenmesinden itibaren iki hafta geçmekle sigorta münasebeti alacaklýya karþý d ona ermiþ olur. gemi ipoteðini sigortacýya bildirmiþ olan alacaklý hakkýn da ancak sigortacýnýn alacaklýya sigorta münasebetinin sona erdiðini ve henüz son bulmamýþ is on bulacaðý tarihi haber verdiði veya alacaklýnýn bunu diðer her hangi bir þekilde öðrendiði n itibaren iki hafta geçmekle hüküm ifade eder. Sigorta primi müddeti içinde ödenmediði. sigorta priminin vaktinde ödenmemesi yüzünden feshedilmesi yahut sigortacýnýn iflasý üzerine son bulmasý halin bu hüküm cari deðildir. SÝGORTACININ BORCUNDAN KURTULMASI: Sigortacý. alacaklýnýn son adresine taahhütlü bir mektupla bildirilmesi kafidir. alacaklýnýn ikametgahýný deðiþtirmemiþ ve muntazam iþliyen nakil vasýtasiyle yapýlmýþ olma ngi tarihte eline geçecek idi ise o tarihten itibaren hüküm ifade eder. Sigorta mukavelesi. Gemi denize elveriþsiz bir halde yahut usulü veçhile donatýlmaksýzýn veya gemi adamla rý tamamlanmaksýzýn yola çýktýðý. alacaklýya karþý olan borcu bakidir. için borcundan kurtulursa. KANUNÝ HALEFÝYET: Sigortacý. sigorta ettirenin aþkýn veya çifte sigorta sayesinde muameleki nde haksýz olarak bir fazlalýk elde etmek kasdiyle akdedilmiþ olmasý yüzünden batýl olursa si ortacý. birden çok sigortacý nezdinde müþtereken sigorta edilmiþ olursa. sigortacýnýn mesul olduðu sigorta bedelini aza ltan veya tehlikenin þümulünü darlatan bir anlaþma yaptýðý takdirde. 903 üncü madde gereðin ipoteðin. SÝGORTACIYA BÝLDÝRÝLEN GEMÝ ÝPOTEÐÝ: Ýpotekli alacaklý ipoteði sigortacýya bildirmiþ ise sigorta priminin vaktinde ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme mühleti tayin edilmesi halinde. Þu kadar ki. B . 3.BÝRDEN ÇOK SÝGORTACININ MEVCUT OLMASI HALÝNDE: . sigortacýnýn bunu ala caklýya gecikmeksizin haber vermesi lazýmdýr. gemi ipoteðini bildirmiþ olan bir alacaklýya karþý butlan iddiasýnda bulunamaz. sigortacýnýn ipotek alacaklýsýna karþý olan mesuliyeti kalkar.Ýpotekli alacaklý ikametgahýný deðiþtirip de bunu sigortacýya bildirmezse 903 üncü madde ge yapýlacak ihbarýn. Madde 907 Sigortacý: 1. Sigorta münasebetinin. cay ma veya diðer her hangi bir vakia. Ýhb r.ALACAKLININ ÝKAMETGAHININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: igortacý. rizikonun tahakkukundan sonra mukave leden caymasý halinde dahi ayný hüküm caridir. 903 üncü maddenin 2-4 üncü fýkralariyle 906 ncý madde gereðince alacaðý ödediði ni ekli alacaklýnýn haklarýna kanunen halef olur. Sigortacýnýn. Sigorta priminin ödenmemesi yüzünden mühletin s nunda sigorta münasebetinin feshedilmesi halinde de ayný hüküm caridir.Madde 905 C . sigorta ettiren kimsenin veya sigortalýnýn fiili yüzünden borcundan kurtulsa bil e. sigortanýn þümulüne giren ve ipoteðe takaddüm eden bir gemi alacaklýsý hakkýna esas teþkil ed rýnýn ödenmesi halinde de hüküm aynýdýr.Madde 90 4 Sigorta münasebetlerinin vaktinden önce sona ermesini intaceden feshi ihbar. kanunen reddedebileceði hallerde bile. 3.Madde 906 . halefiyet alacaklýnýn zararýna ol rak ileri sürülemiyeceði gibi sigortacýnýn kendilerine karþý mesuliyeti devam eden ve dereces ayný olan veya sonra gelen ipotekli alacaklýlarýn zararýna olarak da dermeyan edilemez. birin ci fýkranýn birinci cümlesi tatbik olunmaz. Gemi bildirilen veya mutat olan rotadan ayrýldýðý. malik tarafýndan alacaklýya jeran olarak gösterilmiþ olan sigortacýya bildirilmesi kafidir.Madde 908 - . sigorta ettiren kimse ile. Malikin.Madde 903 - Gemi. sigortalýdan ve i otekli alacaklýdan kabul etmeye mecburdur. Sigortacý.Gemi evvelki haline iade edildiði yahut teferruattan olan yeni parçalar yerlerin e konulduðu takdirde. ikinci fýkranýn birinci atbik olunur. muacceliyet kesbeden sigorta primlerini ve sigorta mukavelesi gereðince y apýlmasý lazýmgelen diðer ödemeleri.

ÜÇÜNCÜ ÞAHISLAR HAKKINDA: I . Alacaklý. Ýpoteðin þümulüne giren teferruatýn kötüleþmesi veya normal bir iþletmenin icaplarýna ayk miden uzaklaþtýrýlmasý hali de geminin kötüleþmesi hükmündedir. ÝLGÝLÝLER: Borçlunun bir defiden feragati gemi malikinin haklarýna halel getirmez. Hale . borçlusunun mu accel bir alacaðý ile takas imkanýna sahip bulundukça gemi maliki ayný salahiyeti haizdir. MALÝKE KAYYIM TAYÝNÝ: 1. alacaklý bakýmýndan malik sayýlýr. ne de bir temsilci göstermemiþs e. mirasçýlarýn borçtan ancak mahdut bir þekilde mesul olduklar ermeyan edemez. Gemi cilinde malik olarak kayýtlý bulunan kimse. ma lik borcu ödiyebilir. parayý tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklýnýn hakkýný yerine getirebil .Madde 911 1. SÝGORTACININ PRÝMLERÝ KABUL ETMEK MECBURÝYETÝ: I . alacaklýnýn zararýna olarak ileri sürülemez. alacaklýya memleket dahilinde ne bir ikametgah.ÖDEME HAKKI: Alacak malike karþý muacceliyet kesbeder yahut borçlu borcunu ödemek hakkýný haiz olursa.Madde 913 2. kendi kusuru olmaksýzýn malik in kim olduðunu bilmemesi halinde de ayný hüküm tatbik olunur. Al acak faizsiz olup henüz muacceliyet de kesbetmemiþse. D .Madde 914 - Malik ayný zamanda borçlu deðilse alacaðý ödediði nispette alacaklýnýn yerine kaim olur.Madde 912 Malik.GEMÝ DEÐERÝNÝN DÜÞMESÝNE KARÞI TEDBÝRLER: Gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesi neticesi olarak ipoteðin saðladýðý teminat tehlikeye düþers ehlikeyi bertaraf etmek üzere malike münasip bir mehil tayin edebilir. mahkeme baþka tedbirleri ka fi görmezse alacaklýnýn derhal ipoteði paraya çevirebilmesine karar verir.GEMÝ MALÝKÝ ALEYHÝNDE: Ýpotekli gemi. üçüncü þahýs aleyhine ancak bu fiilin men'i davasýný açabilir 910 Malikin gemiye iþletme tarzý neticesi olarak ipoteðin saðladýðý teminatý tehlikeye koyaca urette gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesinden veya ipotekli alacaklýnýn haklarýnýn baþkaca teh girmesinden endiþe olunur yahut üçüncü þahýslar tarafýndan vukubulacak bu gibi müdahale veya tahribata karþý malik lüzumlu tedbirleri almazsa. bir kayyým tayin eder. sigorta primlerinin yahut sigorta mukavelesi gereðince sigortacýya yapýlmasý lazýmgelen baþka ödemelerin ifasý için alacaklý tarafýndan sarf edilen paralarla bu faizlerini de temin eder.FESHÝ ÝHBAR: Alacaðýn muacceliyet kesbetmesi ihbara baðlý ise ihbar. alacaklý derhal ipoteði paraya çevirmek hakkýný elde eder. sulh mahkemesi.Madde 909 - Üçüncü þahsýn fiili sebebiyle geminin. ancak alacaklý tarafýndan malike yah ut malik tarafýndan alacaklýya yapýlmasý halinde gemi ipoteði hakkýnda hüküm ifade eder. II .Ýpotekli gemi maliki. alacaklýnýn talebi üzerine mahkeme tehlike nin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasýna karar verir. ipoteðin saðladýðý teminatý tehlikeye düþürecek derece olunursa bu takdirde alacaklý.6. Bu mehil içinde tehlike bertaraf edilmezse. Borçlunun ölmesi halinde malik.Madde 915 Malik.MALÝKÝN HAÝZ OLDUÐU HAKLAR: . borçlunun alacaklýya karþý haiz bulunduðu defileri ipotekli alacaklýy karþý ileri sürebileceði gibi borçlu borcuna esas olan hukuki muameleyi feshedebildiði müdde alacaklýnýn hakkýný gemiden istifa edebilmesine de engel olabilir. Malikin ikametgahýnýn bilinmemesi veya alacaklýnýn. II . Alacaklý buna ihbard a bulunur. tahsil ve muacceliyet tarihler i arasýndaki zamana ait kanuni faiz indirilir.DEFÝ HAKLARI: E . alacaklýnýn talebi üzerine. ÞARTLARI: III .

gemi sicilinin tadili veya gemi eðinin terkini için lüzumlu vesikalarýn kendisine verilmesini istiyebilir.DEFÝLER: Birikmiþ faizlere veya sair tali edalara yahut ihbar ve takip masraflarýna (Madde: 8 98) veya 908 inci maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý hususlara taalluk eden alacaklarýn devr i ve malik ile yeni alacaklý arasýndaki hukuki münasebet. malik alacaklýya alacaðýný tahsil maksadiyle gemiyi temlik etmek yahut cebri icra yolundan baþka bir þekilde elden çýkarmak hakkýný bahþed mez.Madde 919 C . gemi ipoteðine mütaallik olup her hangi bir hukuki münasebete müsteniden eski a lacaklýya karþý haiz olduðu bir defi.KARÝNE: .Madde 916 Borçlunun malik ile olan hukuki münasebetlerinden doðan itiraz haklarý mahfuzdur. gemi ve gemi ipoteðinin þümulüne giren eþya üzerinden alacaðýný ancak cebri icra yo alabilir. 3. cebri icra neticesinde zilyedliðini k ybetmek tehlikesine maruz kaldýðý takdirde. Alacaðýn temliki yazýlý þekilde ve gemi siciline tescil ile olur. Mülkiyeti tescil edilmemiþ olan malikin gemi ipote e karþý haiz olduðu defileri ileri sürmek hakký mahfuzdur. alacaklýnýn zararýna olarak ileri sürülemez. alacaðýn temliki hakkýndaki u hükümlere göre de devredilebilir.Madde 920 D . tevdi veya takas suretiyle dahi alacaklýnýn alacaðýný ödemek hakkýný haiz .ALACAKLININ GEMÝYE MALÝK OLABÝLMESÝ HAKKINDA ÞART: Alacaklý.Madde 917 - Gemi ipoteðinden mütevellit hakkýn takibi sýrasýnda gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulun n kimse alacaklý bakýmýndan malik sayýlýr. 886 ve 887 nci maddelerle 889 uncu maddenin son fýkrasý hükümle ri bu defi hakkýnda da caridir. geminin paraya çevrilmesi yolu ile takibe baþladýðý takdirde. cebri icra neticesin de gemi veya gemi ipoteðinin þümulüne giren eþya üzerindeki bir hakkýný kaybetmek tehlikesine ruz bulunan herkes. alacak ile birlikte intikal etmez. 885 inci ma n birinci ve ikinci fýkrasý. Bu takdirde gemi ipoteði. alacaðýn devri hakkýndaki umumi hük ere tabidir. yeni alacaklýya karþý da ileri sürülebilir.Madde 922 Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrý olarak devredilemez.Alacak malike karþý muacceliyet kesbetmedikçe.UMUMÝ OLARAK: Ýpotekle temin edilmiþ olan alacaðýn temliki ile gemi ipoteði de yeni alacaklýya intikal ede r. DÖRDÜNCÜ AYIRIM : GEMÝ ÝPOTEÐÝNÝN DEVRÝ. VESÝKALARIN VERÝLMESÝ: A . Halefiyet. Geminin veya 900 üncü maddede yazýlý eþyanýn zilyedi. TADÝLÝ VE DÜÞMESÝ I . Borçlunun ü olan bir hukuki münasebetinden doðan defi haklarý mahfuzdur.Madde 921 - Malikin.Madde 923 - .ALACAKLIYA HALEF OLMAK: A . II . 2. B . 893 üncü maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hallerde alacak. ayný hakký haiz olur.ÝPOTEÐÝN DEVRÝ: 916 ncý madde hükmü burada da caridir.Alacaklýnýn hakkýnýn yerine getirilmesi karþýlýðýnda malik.UMUMÝ OLARAK: ÜÇÜNCÜ AYIRIM : GEMÝ ÝPOTEÐÝNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ Alacaklý.Madde 918 897 nci maddede yazýlý hallerde alacaklý alacaðýnýn tamamýný veya bir kýsmýný gemilerin v rýn her biri üzerinden tahsil edebilir. Üçüncü þahýs borcu ödediði aklýnýn yerine kaim olur. Alacak için birlikte gemi ipoteði mevcutsa 936 ncý madde hükmü tatbik olunur.ir. HALEFÝYET: .

DÜÞME KARARI: Alacaklýnýn kim olduðu bilinmiyorsa. alacaklý namýna tevdi ederse.Madde 930 - Malik. 4. Feragat beyaný imzasý noterce tasdikli bir senetle olur.Alacak. B . ALACAKLININ FERAGATÝ: Gemi ipoteðiyle mülkiyetinin ayný þahýsta birleþmesi halinde ipotek düþer. C . Tescil hususunda 893 üncü m enin 1 inci fýkrasý hükmü tatbik olunur. faiz veya sair tali edalara taalluk eder ve bunlarda en geç malikin de vri öðrendiði günün dahil bulunduðu ilk üç aylýk devre ile bunu takip eden ikinci üç aylýk de accel hale gelirse alacaklý.ALACAÐIN TEBDÝLÝ: I .ÝPOTEÐÝN DÜÞMESÝ: 1. alacaklýnýn ondan feragati ve bunun üzerine sicilden kaydýn terkini ile düþer. ipoteðin dermeyanýný daimi olarak imkansýz kýlan bir defe sahip bulunduðu takdird e alacaklýdan ipotekten feragat etmesini istiyebilir. ipoteðe mütaallik olmak üzere gemi siciline yapýlan son ayýttan itibaren on yýl geçtiði ve alacaklýnýn hakký bu müddet içinde malik tarafýndan Borçla un 133 üncü maddesi gereðince müruruzamaný kesecek tarzda tanýnmýþ olmadýðý takdirde alacaklý ile davet olunarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir vadeli alacaklarda bu müddet.UMUMÝ HÜKÜMLERE TABÝ ALACAKLAR: I .Madde 929 Borçlu gemi malikinden baþka bir þahýs olduðu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa hakký mevcut bulunduðu takdirde ipotek devam eder. Üç aylýk devreler takvim yýlý baþýndan itibaren hesap olunu III . yukarýki fýkrada yazýlý anlaþmaya o a iþtiraki lazýmdýr. Kanundaki istisnalar mahfuzdur. Þu kad ki. eski ipotekli alacaklý deðilse. gemi maliki alacaklý sýfa tiyle geminin paraya çevrilmesini istiyemez ve faiz alacaklarý için de gemi teminat teþk il etmez.SEBEPLERÝ: Yeni alacaðýn sahibi. Ýpotek ü ak sahibi üçüncü þahsýn muvafakati de lazýmdýr.Madde 928 Malik.Madde 925 Ýpotek üzerinde üçüncü bir þahsýn hakký varsa.Madde 927 2.MUHTEVA BAKIMINDAN: Yukarda yazýlý alacaklar hakkýnda 885 inci maddenin 1 ve 2 nci fýkralarý tatbik olunma z. birinci fýkrada yazýlý defilere karþý 885 inci maddenin bir ve ikinci fýkralarýna istinadedemez.ÝPOTEÐÝN TADÝLÝ: Ýpotek muhtevasýnýn deðiþtirilebilmesi için malik ile alacaklý arasýnda yapýlacak imzalarý no asdikli yazýlý anlaþmanýn gemi siciline tescil edilmesi lazýmdýr. Þu kadar ki. ALACAKLI VE MALÝK SIFATLARININ BÝRLEÞMESÝ: Gemi sicilinden haksýz yere terkin edilmiþ olan akdi ipoteklerle tescil edilmemiþ bulu nan kanuni ipotekler. imzasý noterce tasdikli yazýlý anlaþmanýn tescili þarttýr. II . 3.Madde 926 - Ýpotek. alacaklýnýn alacaðýný tediye veya feshi ihbar hakkýný haiz olur ve alacaðýn tutarý ola geri almak hakkýndan feragat etmek suretiyle. ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa onlarýn da muvafakati þarttýr. ALACAÐIN DÜÞMESÝ: Alacaðýn sona ermesiyle ipotek de düþer. tadili için onun da muvafakati lazýmdýr. Bunun için alacaklý ile malik arasýnda yapýlacak.Madde 924 - Ýpotekle temin edilmiþ olan alacak yerine baþkasý ikame olunabilir. MÜRURUZAMAN: A .ALACAKLININ BELLÝ OLMAMASI HALÝNDE: 5. va de gününün mürurundan önce cereyana baþlamaz. alacaklýnýn malike karþý haiz bulunduðu mutalebenin müruruzamana uðrama iyle düþerler. belli olmýy .

MALÝKÝN HALEFÝYETÝ: D .BORÇLUNUN HALEFÝYETÝ: I .BÝRLÝKTE GEMÝ ÝPOTEÐÝNDE HALEFÝYET: Alacaklýya ödemede bulunan gemi maliki diðer ipotekli gemilerden birinin malikine veya onu hukuki seleflerine rücu hakkýný haiz bulunduðu nispette o malikin gemisi üzerindeki i poteðe sahip olur. II .KIYMETLÝ EVRAKA AÝT ÝPOTEKLER: E .HUSUSÝ HALLER: Hamiline yazýlý bir senetten mütevellit alacak hakkýnda gemi ipoteði tesisi için.Madde 931 Düþme kararýnýn verilmesiyle ipotek sona erer. diðer gemiler üzerindekiler düþer. alacaðýn düþmesi halinde gemi ipoteðini de terkin ettirmeyi taah rse terkini istemek hakkýnýn temini için gemi siciline þerh verilebilir. alacaðýn ödenmesi hükmündedir. Alacaðýn malike devri veya alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn malikin þahsýnda birleþmesi. Faizler.Madde 937 Kýsmen ödeme halinde alacaklý üzerinde kalan ipotek yukarýki fýkra ile 928 inci maddenin 2 nci fýkrasý gereðince malike intikal eden ipoteklerden sýra itibariyle önce gelir.Geminin maliki olmýyan borçlu.Madde 938 - . Alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn ayný þahýsta birleþmesi. HALEFÝYET: III . 2. a ik tarafýndan ödenmesi hükmündedir. gemi ipoteðinin alacaklý uhdesinde kalan kýsmý borçlu a itibariyle önce gelir. Alacaklý daha önce tevdi yerine müracaat etmediði takdirde tevdi edilen meblað üzerindek i hakký düþme kararýnýn verilmesinden itibaren on yýl geçmekle sukut eder. VESÝKALARI ÝSTEMEK HAKKI: I . ödeme neticesinde ipoteði iktisap eder veya ayný sebepten dolayý gemi sicilinin ta shihinde menfaattar bulunursa alacaklýdan sicilin tashihi için lüzumlu vesikalarý kendis ine vermesini istiyebilir. BORÇTAN KURTULMA: Borçlu. a ncak miktarý sicile geçirilmiþ ise tevdi olunur. düþme kararýnýn verilmesine takaddüm eden üç eki zamana ait faizler tevdi edilmez.Madde 935 3.Madde 936 - Birlikte gemi ipoteðinde borçlu 933 üncü maddedeki halde ipotekli gemilerden yalnýz birini n malikine veya onun hukuki seleflerine rücu hakkýný haiz olursa ancak bu gemi üzerindek i ipotek kendisine intikal eder.TERKÝN ÞERHÝ: 1.Malik bir baþkasýna karþý.Madde 933 Alacaklý ipotekten vazgeçmek veya diðer bir ipoteðe rüçhan hakký tanýnmak suretiyle borçluyu.PARANIN TEVDÝÝ HALÝNDE: . malikin si cil memurluðuna beyanda bulunmasý ve sicile tescil kafidir.an alacaklý ilan yoliyle davet olunarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir. Bu halde tevdi ede kimse tevdi sýrasýnda geri almak hakkýndan feragat etmiþ olsa bile tevdi ettiði meblaðý geri alabilir.Madde 934 Borçlu alacaðýn bir kýsmýný öderse. 928 inci maddenin 2 nci fýkrasý gereðince devam eden ipotekle iþbu ipot ek birlikte ipotek teþkil eder.Madde 932 Borçlar Kanununun tevdi hakkýndaki hükümlerine göre daha önce hakkýný istifa etmiþ sayýlm rarýnýn verilmesiyle borç ödenmiþ addolunur. ipotekle temin edilmiþ olan borcu ödemesi sebebiyle mal iki veya onun hukuki seleflerine rücu hakkýný haiz olduðu nispette gemi ipoteði kendisine intikal eder. rýki madde gereðince ipotekten hakkýný almak imkanýndan mahrum býraktýðý nispette borçlu borc urtulur. Alacaklýnýn hakkýný cebri icra yoliyle ipotekli gemilerden birinden almasý halinde bir inci fýkranýn birinci cümlesi hükmü tatbik olunur. II .GEMÝNÝN MALÝKÝ OLMIYAN BORÇLUNUN DURUMU: . B .

Madde 944 Gemi ipoteði. Medeni Kanunun gayrimenkuller üzerindeki intifa hakký hükümler ine tabidir.Madde 939(Deðiþik madde: 20/04/2004 . alacaðý sonradan iktisap edenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteði üzerinde muay yen tasarruflarda bulunabileceði gibi ipoteðin paraya çevrilmesi için yapýlacak takibatta da alacaklýyý temsil eder.ÞARTLAR: Gemi ipoteði.5136 S. 895. inþa halindeki gemilere mahsus olan sicile kayýt suretiyle o lur.DONATAN: Ýntifa hakkiyle gemi ipotekleri arasýndaki münasebetler Medeni Kanunun 784 üncü maddes i hükmüne tabidir. II . Ancak. B . hesap günündeki T iyet Merkez Bankasýnýn döviz alýþ kuru esas alýnýr. mad) *1* Yabancý para üzerinden gem i ipoteði tesis olunabilir.YABANCI PARA ÜZERÝNE ÝPOTEKLER: Türk parasiyle ödenecek borçlarda ipotekli geminin karþýlýyacaðý alacak ve tali borçlarýn mik veya yabancý para ölçüsü ile tayin olunabilir. sigorta tazminatýna ancak malikin yapýyý ayrýca sigorta ettirmiþ olmasý hal nde þamildir. bu mümessil.ÞÜMULÜ: Yapý üzerinde tesis olunan gemi ipoteði. Ayný tarihle kaydedilmiþ bulunan haklar ayný derecededirler.K. TARÝFÝ: . Yabancý veya Türk parasý karþýlýklarýnýn hesabýnda.896 ve 929 uncu maddeler hükümleri burada da tatbik olunur. 5. ayný derecede birden fazla para türü kullanýlarak gemi ipoteði tesis edilemez. II .Gemi ipoteði inþa halindeki gemiye. On sekiz gros tonilaton ufak yapýlar üzerinde ipotek tesis olunamaz. inþaatý tamamlandýktan sonra eski derecesiyle gemi ü erinde kalýr. mahsus sicile tescil olunduktan s onra 869. 873. ÝKÝNCÝ FASIL : DONATAN VE DONATMA ÝÞTÝRAKÝ I.Mad de 941 - Yapý üzerine ipotek tesisi. ipotek. Gemi ipoteði bundan b a 900 üncü maddede yazýlý þeylerle.DERECESÝ: Gemi üzerindeki intifa hakký. 872.TESÝSÝ: BEÞÝNCÝ AYIRIM : ÝNÞA HALÝNDEKÝ GEMÝLER ÜZERÝNDE ÝPOTEK I .Madde 940 III .Madde 945 ALTINCI AYIRIM : ÝNTÝFA HAKKI A . yapý üzerindeki ipotek hakkýnda 875 madde ile 879 ila 940 ýncý maddeler hükümleri.. 900 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükmü bu halde de tatbik olunur.Madde 943 Bu ayýrýmýn hususi hükümleri mahfuz kalmak þartiyle. inþaatýn her safhasýnda þamildir.Madde 942 Omurgasý vaz'olunarak gemi kýzaktan indirilinceye kadar görülebilecek bir yerin ad v eya numara konmak suretiyle yapýnýn açýk ve daimi bir þekilde tefrik ve temyizi mümkün kýlýnd tibaren ipotek tesisi caizdir. 874 ve 876 ncý maddeler hükümleri de tatbik olunur. tersanede inþa edilmekte olan gemi (Yapý) üzerinde de tesis olunabilir. alacaðýn devri mezkur lacaklarýn devri hakkýndaki hükümlere tabidir. C . Bir poliçeden veya hamiline yazýlý bir senetten yahut ciro suretiyle devri kabil d iðer bir senetten mütevellit alacak için geri ipoteði tesis edilmiþse.SABÝT KIYMETLÝ ÝPOTEKLER: A . Yukarýki fýkrada yazýlý gemi ipoteklerinde alacaklý namýna bir mümessil tayin olunabilir.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: . yapý malikinin mülkiyetine girmemiþ olan kýsýmlar müstesn ede bulunup inþaatta kullanýlacak olan ve bu bakýmdan iþaretlenmiþ bulunan kýsýmlara da þamil .

. aralarýnda yapm klarý akit gereðince. GEMÝ ADAMLARININ KUSURLARINDAN DOLAYI: II . her hangi bir alacaktan dolayý. Alacak.Madde 950 III . gemi adamlarýndan birinin kusurundan doðmuþ ise.Donatan.KARARLAR: .Madde 951 Müþterek donatanlar arasýndaki hukuki münasebet. kaptanýn hususi bir vekaletle deðil sýrf kaptan sýfatiyle haiz olduðu kanun i salahiyete istinaden yaptýðý hukuki muamelelerden doðmuþ ise.DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: . MESULÝYETÝN MAHÝYETÝ: Aþaðýdaki hallerde donatan üçüncü þahsýn alacaðýndan dolayý ancak gemi ve navlun ile mesuldür Donatan.Madde 949 1. bu iþletilme malike karþý haksýz alacaklý da kötü niyet sahibi olmadýkça. ortaklýðýn donatma iþtiraki olduðu ve müþterek donatanlarýn gemi paylarýnýn miktarlarý tescil Geminin mülkiyetinin veya iþletme hakkýnýn bir ticaret þirketine ait olmasý halinde. cümlesi nam ve hesabýna deniz ticaretinde kullanmalarý halinde donat ma iþtiraki mevcuttur. donatanýn yükle ilgili þahýslara karþý ola iyeti.Madde 953 III . Kendisinin o lmýyan bir gemiyi kendi adýna deniz ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle kulla nan kimse. donatan tarafýndan akdedilmiþ olup da ifasý kaptana düþen bir mukavelenin y erine getirilmemesinden yahut noksan veya fena ifasýndan doðmuþ ise.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: Donatma iþtirakinin iþleri müþterek donatanlarýn kararý ile görülür.SALAHÝYETLÝ MAHKEME: I . Alacak. mukavelenin ifa edilmemesinin yahut noksan veya fen a ifa edilmesinin gemi adamlarýndan birinin kusurundan mütevellit olup olmadýðýna bakýlmaz. Kararlar ekseriyetle ver Reyler müþterek donatanlarýn gemideki paylarýnýn miktarýna göre hesap olunur. gemi adamlarýndan birinin vazifesini yaparken iþlediði kusur neticesinde üçüncü þahý verdiði zararlardan dolayý mesuldür. Birinci fýkranýn 1 ve 2 numaralý bentlerinde yazýlý hallerde.TARÝFÝ: B . taþýyanýn gemi adamlarýnýn kusurundan doðan mesuliyeti derecesindedir. geminin baðlama limaný mahkemesinde de dava açýlabi . üçüncü þahýslarla olan münasebetlerinde donatan sayýlýr. þu kadar ki. aralarýndaki mukavele hükümlerine tabidir.Madde 946 1. bütün paylarýn. bu sýfatla. hakkýný istemekten menedemez. geminin iþletilmes olayý gemi alacaklýsý sýfatiyle bir talepte bulunan kimseyi. þahsan veya yalnýz gemi ve navlun ile mesul olduðuna bakýlmaksýzýn. donatan mukavelenin ifasýn da bizzat kusurlu olur veya mukavelenin ifasýný ayrýca tekeffül etmiþ bulunursa birinci fýkr anýn hükmü tatbik olunmaz. Malik.GAYRÝMAHDUT MESULÝYET: Donatan aleyhine.Birden ziyade þahsýn müþterek mülkiyet þeklinde malik olduklarý bir gemiyi. II . Alacak.MESULÝYETÝ: Donatan. gemi adamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarýndan yalnýz gemi ve navlun ile deðil þahsan da mesuldür. 155 inci maddenin 2 ve 5 inci bentlerinin yerine geçmek üzere. 2. don atma iþtirakine mütaallik hükümler tatbik olunmaz. Þu kadar ki.Madde 947 A . Karar lehinde ey verenlerin. yarýsýndan fazlasýna sahip olmalarý halinde karar için aranýla eriyet mevcut sayýlýr.MAHDUT AYNÝ MESULÝYET: 2. gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine denir. A itte hüküm olmadýkça aþaðýdaki maddeler tatbik olunur.Madde 952 Ýþtirakin ticaret siciline kaydettirilmesi hakkýnda 155 ve 158 inci maddeler tatbi k olunur. B . Ýkinci bentte yazýlý hallerde. 3.

B . donatma iþtirakine karþý. müþterek donatanlardan her birine talebi halinde. geminin. þu kadar ki. 2.ÞÜMULÜ: Gemi müdürü her zaman ekseriyet karariyle azlolunabilir. HESAP ÝÞLERÝ: Gemi müdürü. donatma utat iþleri icaplarýndan olan bütün muameleleri ve hukuki tasarruflarý yapmaya salahiyetli dir. bu sýfatla. Gemi müdürü kaptaný tayin ve azletmeye salahiyetlidir.GEMÝ MÜDÜRÜ : Donatma iþtiraki iþlerinin idaresi için ekseriyet kararý ile bir gemi müdürü tayin olunabilir Tayin edilecek gemi müdürü müþterek donatanlardan deðilse. Kezalik kararlara göre hareket ve kararlarý ifa etmeye mecburdur. idare ettiði donatma iþtiraki iþlerine dair ayrý defter tutmak ve ispata yarar v sikalarý saklamakla mükelleftir.HÜKÜMLERÝ: Gemi müdürünün 955 inci maddede yazýlý salahiyetlerinin tahdidi donatma iþtiraki tarafýndan. TEMSÝL SALAHÝYETÝ: Donatma iþtirakinin üçüncü þahýslarla olan münasebetlerinde gemi müdürü.ÝHTÝMAM DERECESÝ: A . donatma iþtirakinin iþlerini tedbirli bir donatan gibi özenerek yapmaya mecburd ur.ÞÜMULÜ : 3. taþýma mukavelelerinin yapýlm sýna. Gemi müdürünün tayin ve azli ticaret ve gemi sicillerine kaydolunur. navlunun donatma masraflarýnýn ve müþterek avaryadan doðan alacaklarýn sigorta ettirilmesine ve iþleri mutat seyri dolayýsiyle dönen paralarýn kabzýna da þamildir. Gemi müdürü ayrýca hususi bir vekaleti haiz olmadýkça. donatm iraki üçüncü þahýslara karþý hak iktisap ve borç iltizam etmiþ olur. rey birliði lazýmdýr. B . ÝDARE HAKKI: Gemi müdürü.DEFTER TUTMA VE BÝLGÝ VERME MÜKELLEFÝYETÝ: 4. fevkalade tamirler yahut kaptanýn tayin veya azli b ahis mevzuu olduðu takdirde önceden donatma iþtirakinin kararýný almasý lazýmdýr.Madde 95 5 - Gemi müdürünün bu sýfatla ve kanuni salahiyeti içinde yapacaðý hukuki bir muamele ile. hususiyle geminin donatýlmasýna ve bakýmýna. IV . muamele bizzat kendileri tarafýndan yapýlmýþ gibi (Madde 948) mesul olurlar. salahiyetlerinin þümulü hususunda iþtirakçe konan tahd ayetle mükelleftir. Muamelede müþterek donat gösterilmiþ olup olmamasýnýn tesiri yoktur. donatma iþtiraki veya müþterek don ardan her hangi biri namýna kambiyo taahhütlerine girmeye yahut ödünç para almaya. Müdür.Madde 959 Birinci fýkra hükmü mahfuz olmak üzere. do .1.Madde 954 A . mukavelesi ger eðince ücret talebedebilir. Bu salahiyet. Kaptan yalnýz gemi müdürünün talim iayetle mükellef olup müþterek donatanlardan her hangi birinin vereceði talimata uymaya mecbur deðildir. rehnetmeye salahiyetli deðildir. gemiyi veya gemi paylarýný satmaya. TAYÝN VE AZÝL: Donatma iþtiraki mukavelesinin deðiþtirilmesine mütaallik veya bu mukavelenin hükümlerin e aykýrý yahut donatma iþtirakinin maksadýna yabancý bulunan kararlar için.M adde 958 Gemi müdürü. C .Madde 956 Gemi müdürü bu hudut dahilinde donatma iþtirakini mahkemede de temsil eder.TAHDÝDÝ: A .Madde 957 Gemi müdürünün yaptýðý bir hukuki muamele ile donatma iþtiraki borç iltizam ederse. Þu kadar ki. gemi müdürünün iþtirake karþý dahi salahiyetinin madde hükmüne tabidir. müþterek donatanl hepsinin rey birliði lazýmdýr. müþte anlar. ak muamelenin yapýldýðý anda bu tahdidi bilen üçüncü þahsa karþý ileri sürülebilir.

Býrakýlan iþtirak payý. gemi üzerindeki müþterek mülkiyet hissesinin temlik ve sicile te li ile olur. iþtirake hesap vermeye mecburdur. Bu menfaatin sigorta ettirilmesi halinde. kararýn verildiði tarihten. Bununla beraber iktisabeden dahi iktisap anýndan itibaren.Madde 962 - . eðer karar ver lirken kendisi veya temsilcisi hazýr bulunmadý ise. diðer donatanlarla o lan münasebetlerinde müþterek donatan sýfatiyle mesuldür. donatma iþtiraki masraflarýna. mütemerrit ortak avan slarýn verildiði andan itibaren onlara temerrüt faizi ödemekle mükellef olur. VI . Verilen avan s neticesinde. öteki müþterek donatanlara iþtirak paylarý nispetinde geçer.Madde 966 Ýþtirak payýnýn temliki neticesinde gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybedecekse.Madde 963 Müþterek donatanlardan biri kendine düþen masraf payýný ödemekte temerrüde düþer ve bu pa müþterek donatanlar tarafýndan onun hesabýna avans olarak verilirse. gemideki paylarý nispetinde iþtirake mecburdur. emi müdürünün verdiði hesabýn ekseriyet tarafýndan kabul edilmesi ve gördüðü iþlerin tasvibol inin itiraz haklarýný düþürmez.Madde 964 Bu hakkýný kullanmak istiyen müþterek donatan. temli müþterek donatanlarýn muvafakatiyle hüküm ifade eder. donatma iþtirakinin kararý üzerine.HESAP VERME MÜKELLEFÝYETÝ: 1. B .natma iþtirakine.MÜÞTEREK DONATANLARIN KAR VE ZARARA ÝÞTÝRAKÝ: A . müþterek donatanlar için mütemerridin gemi payý üzerinde sigortaya mevzu olab ilecek bir menfaat doðar. MASRAFLARA ÝÞTÝRAK: V . yolculuða ve geminin donatýlmasýna taallük eden bütün mua eleler hakkýnda malumat vermeye ve donatma iþtirakine ait defterleri.Madde 960 - Gemi müdürü her zaman. iktisabedenle birlikte temliki diðer donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe.Madde 961 B .BIRAKMA HAKKI: Kar ve zarar müþterek donatanlara gemideki paylarýna göre daðýtýlýr. Ýþtirak payýnýn temliki. 2. hususiyle geminin donatýlma sý ve tamiri masraflarýna. Temlik için gemi siciline tescil þarttýr. HÜKÜMLERÝ: . müþterek donatan sýfat kalýr. mektuplarý vesai r kaðýtlarý göstermeye her zaman mecburdur.Madde 96 5 - Ýþtirak payýný temlik eden müþterek donatan.ESAS: Müþterek donatanlardan herbiri. sigorta masraf larýný temerrüde düþmüþ olan ortak çeker. KAR VE ZARARA ÝÞTÝRAK: 1. hususiyle gemiye. donatanlarla olan münasebetlerinde müþterek donatan sayýlýr u ihbardan önce doðan bütün borçlardan dolayý diðer donatanlara karþý. Ýþtirak payýnýn rehnedilmesi imzasý noterce tasdikli bir mukavelenin yapýlmasý ve rehnin emi siciline tescili ile olur. Sadece gemi payýnýn ipotek edilmesi hakkýndaki hükümler mah fuzdur.Yeni bir yolculuða veya bir yolculuk sonunda gemiyi tamir etmeye yahut donatma iþt irakinin yalnýz gemi ve navlunla mesul olduðu bir alacaðýn ödenmesine karar verilirse kara ra iþtirak etmiyen müþterek donatanlardan her biri.ÝÞTÝRAK PAYININ TEMLÝKÝ VE TERHÝNÝ: Müþterek donatanlardan her biri iþtirak payýný dilediði anda ötekilerin muvafakati olmaksýzýn men veya kýsmen baþkasýna temlik edebilir. her hangi bir karþýlýk istemeksizin iþtir k payýný býrakmak suretiyle kararý yerine getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kurtu labilir. kararýn bildirilmesinden itibaren üç gün içinde noter marifetiyle müþterek donatanlara veya gemi müdürüne ihbarda bulunmaya mecburdu r. ÞARTLARI: Kar ve zararýn hesabý ve karýn daðýtýlmasý takvim yýlý sonunda yapýlýr. 2.

MÜÞTEREK DONATANLARIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARA KARÞI MESULÝYETÝ: Müþterek donatanlar. müþterek donatan sýfatiyle. bir iþtirak payýnýn cebri icra yolu ile satýlmasý halinde de tat olunur.DONATMA ÝÞTÝRAKÝNÝN ÝNFÝSAHI: Müþterek donatanlarýn deðiþmesi iþtirakin devamýna tesir etmez. her hangi bir alacaktan dolayý. Diðer ortaklarýn davacýnýn payýný kendi iþtirak paylarý nispetind evralmalarý asýldýr. Yukarki fýkra hükümleri.Madde Müþterek donatanlardan Müþterek donatanlardan 2. Satýþ þekil ve þartlarý veya tasfiye memuru tayini hususlarýnda müþterek donatanlarýn uzl arý veya feshe mahkemece karar verilmiþ olmasý halinde mahkeme gemiyi satmak ve iþtiraki tasfiye etmek üzere bir tasfiye memuru tayin eder. Geminin temliki hakkýndaki kara 968 birinin ölümü veya iflasý. Ortaklardan her biri haklý sebebe dayanarak iþtirakten çýkmasýna. iktisabedene karþýda takas edebilirler. Bu memurun haklarý ve vazife ve mesuliyetleri hakkýnda kollektif þirket tasfiye memurlarýna ait hükümler kýyas yoliyle tatbi k olunur. Ýktisabedeni n tekeffül bakýmýndan temlik edene karþý haiz olduðu haklarý mahfuz kalmak þartiyle diðer don ar. Ortaðýn durumunu. 968 inci maddelerle 969 uncu m .1. Ýþtirak payý üzerinde tesis olunan rehin hakkýnda Medeni Kanunun teslimi meþrut þekilde r hne ait hükümleri kýyas yolu ile tatbik olunur. 966. u hdesine düþen bütün borçlarý. þahsan mesul olduklarý hallerde. 967 nci maddelerle 969 u ncu maddenin birinci fýkrasý hükümleri ve geminin inþasý tamamlanýp da tersane sahibi tarafýn teslimi anýndan itibaren de fazla olarak 965.Madde 969 - Müþterek donatanlar aleyhine. teml ik edeni ne nispette baðlamakta idiyse iktisabedeni de o nispette baðlar. 962. ÝNFÝSAH SEBEPLERÝ: karariyle fesholunabilir. ancak gemi baðlama limanýnda veya diðer b Türk limanýnda bulunup da ifasý ile mükellef bulunduðu bir navlun mukavelesiyle henüz baðlý b nmadýðý bir sýrada yapýlabilir. SALAHÝYETLÝ MAHKEME: . 1.Ýki veya daha fazla kimsenin beraberce deniz ticaretinde kullanmak üzere müþtereken bi r gemi inþa ettirmek için birleþmeleri halinde 952.Madde 967 Donatma iþtiraki ekseriyet r dahi bu hükümdedir. müþterek donatanla rdan biri veya bir üçüncü þahýs tarafýndan geminin baðlama limaný mahkemesinde dava açýlabili 70 Ýþtirak payýnýn temliki halinde. Verilen mehil içinde para ödenip pay devralýnmadýðý takdirde mahkeme iþt feshine karar verir. bu sýfatla. Geminin tamir kabul etmez veya tamire deðmez bir halde bu lunduðu mahkeme karariyle tesbit olunmadýkça satýþ. donatma iþtirakinin infisahýný mucip ol hiçbiri iþtirakten çýkarýlamaz. temlik edilen payýna mütaallik olmak üzere. 953. üçüncü þahýslara karþý anca duklarý iþtirak paylarý nispetinde mesuldürler. Bu fýkra hükümlerinin ortaklar aleyhine deðiþt irilmesi neticesini doðuran akit þartlarý hükümsüzdür. müsaade edilmesini bu mümkün olmadýðý takdirde iþtirakin feshini istiyebilir. Mahkeme haklý sebebi sabit görürse da irak payýna bilirkiþinin biçeceði deðerin diðer ortaklar tarafýndan ödenip bu payýn devralýnm lara uygun bir mehil verir. temlik ile 966 ncý maddede yazýlý ihbar arasýnda geçen z içinde bu pay yüzünden doðmuþ olan þahsi borçlardan dolayý temlik eden ve iktisabeden mesuldü 2. iþtirakte kalmasý afaki iyiniyet esaslarý gereðince k endisinden beklenilemiyecek derecede aðýrlaþtýrýlmýþ olan hadiseler haklý sebep sayýlýr. ÞÜMULÜ: Donatma iþtirakinin feshi yahut geminin temliki kararlaþtýrýlmýþsa. Yaln iyen ortaðýn þahsýn ilgilendiren ve diðerlerinden biri için akde aykýrý bir hareket teþkil et hadiseler haklý sebep olarak kabul edilemez. bu sýfatla. VIII . Müþterek donatanlarýn hepsinin muvafakatiyle satýþ þekil ve þ lebilir. verilen kararlar ve giriþilmiþ muameleler. temlik edenin. VII . gemi açýk artýrma ile ve iþtirak tasfiye olunur. ÝNFÝSAHI MUCÝP OLMIYAN HUSUSLAR: Donatma iþtiraki mukavelesi hükümleri. Donatma iþtiraki hakkýnda iflasýn açýlmasiyle de iþtirak sona erer.

Madde 975 2. b . gemi adamlarýna ve yüke ait vesikalarýn gemide bulunmasýna dikkat etmey e mecburdur. taþýnmasýn nmasýna elveriþli ve tertibatlý bir halde bulunmasýna dikkate mecburdur.MESULÝYETÝ: Geminin inþaatý tamamlanmadan da bir gemi müdürü tayin edilebilir. yukarda sayýlan diðer kimselere karþý olan mesuli inden kurtaramaz.YABANCI MEVZUATA RÝAYET VAZÝFESÝ: Gemi kalkmaya hazýr olunca kaptan ilk elveriþli fýrsatta yola çýkmaya mecburdur.YAPI ORTAKLIÐI: A .Madde 977 Kezalik gemisine harb kaçaðý olduðunu bildiði veya bilmesi lazýmgelen malý yüklemesi yüzü zararý da tazmin ile mükelleftir.Madde 973 II . YÜKLEME VE BOÞALTMAYA ELVERÝÞLÝLÝK: Kaptan. B .addenin 2 nci fýkrasý hükümleri tatbik olunur.KAPTANIN KENDÝLERÝNE KARÞI MESUL OLDUÐU KÝMSELER: I . gönderilene. donatandan baþka. yabancý memlekette iken o memleketin mevzuatýna. kaptaný. geminin 817 nci maddede yazýlý bakýmlardan denize ve yola elveriþli o lmasýna ve gemiye. yola çýkmadan. hususiyle polis ve gümrük nizam larýna riayetle ve bunlara aykýrý hareketlerinden çýkan zararlarý tazmin ile mükelleftir. taþýtana. lüzumlu sa nýn yerinde olmasýna ve ambarlarýn akit uyarýnca taþýnacak olan mallarýn kabulüne. ÜÇÜNCÜ FASIL : KAPTAN I . acil bir sebeple kaptan ve ikinci kapta n gemiden ayrýlmaya mecbur kalýrlarsa kaptan. istifin denizcilikte cari olan usul ve ör flere uygun bir tarzda yapýlmasýna dikkat etmeye mecburdur. hususiyle bu fa sýlla ilerdeki fasýllarda ve diðer kanunlarda yazýlý vazifelerini yapmamasýndan doðacak zarar ardan mesuldür. yolcuya. hususiyle deniz ödün cü verene karþý da mesuldür. YOLA ELVERÝÞLÝLÝK: Kaptan. Durumu bilerek böyle emir veren donatan da þahsan mesul olur. IX .Madde 978 Kaptan.Madde 972 - Kaptan.Madde 971 Davanýn müþterek donatanlardan bir veya birkaçýna karþý açýlmýþ olmasý halinde de ayný hü . ilerdeki donatma iþtiraki iþleri bakýmýndan gemi müdürünün haiz olduðu e vazifelere sahip olur.VAZÝFELERÝ: 1. II . yükletene. yükleme ve boþaltma aletlerinin maksada elveriþli bir halde bulunmasýna ve istif iþleri hususi istifçiler tarafýndan görülse bile. Bu takdirde gemi müdür tayin edilir edilmez. gemi adamlarýna. hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý gemiyi idare edemiyecek bir halde bulunsa dahi geminin kalkmasýný veya yolculuðun devamýný iþi bozacak surette geciktiremez. III . 962 nci madde hükmü inþaat masraflarýna da þam .YOLA ÇIKMA VAZÝFESÝ: Yükleme baþladýktan boþaltma bitinceye kadar acil sebepler olmadýkça kaptan.Madd 976 Kaptan. bütün iþlerinde hususiyle ifasý kendine düþen mukavelelerin yerine getirilmesinde te dbirli bir kaptan gibi hareket etmeye mecburdur.GEMÝYÝ YOLA ELVERÝÞLÝ HALE KOYMA VAZÝFESÝ: Donatanýn emrine uymuþ olmasý. Ýþlediði kusurlardan. alacaðý 8 inci maddeye giren bir kredi muamelesinden doðan gemi alacaklýsýna.Madde 974 Kaptan. ikinci kaptanla birlikte ayný zamanda gemiden ayrýlamazlar. ayrýlmadan önce zabitler ve tayfalar arasýnd an iþini baþarabilecek birini vekil olarak yerine koymaya mecburdur.ÝHTÝMAM: Kaptan. denizcilik örf ve usullerince geminin aþýrý derecede yüklü olmamasýna.

yolculuk esnasýnda vukubulacak bütün kazalarý.GEMÝ JURNALI: Her gemide (Gemi jurnalý) denilen bir defter tutulur.Madde 979 Gemi emin olmýyan bir liman veya sahilde bulunduðu zaman. Gemi veya yükünün uðradýðý bütün kazalar ve bunlarýn tafsilatý. gemi adamlarýnýn tamamý yahut içlerinden bir kýsmýnýn iþtirakiyle ma tesbit ettirmeye mecburdur. 2. 3. Mani olmadýkça kayýtlar her gün yapýlýr. Bu kaptaný seçmekte kusuru görülmedikçe kendine v ekalet eden kaptanýn fiillerinden dolayý mesul tutulamaz.Madde 982 - Yolculuðun önemli hadiseleri.ilakis halin icabýna göre donatandan emir almak mümkünse.GEMÝ MECLÝSÝ: 1.Madde 983 Bu tesbit. Geminin bulunduðu tul ve arz dairesi. Ýskandil edilen su derinliði. V . TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: VI .Madde 981 Gemi jurnalý kaptanýn nezareti altýnda ikinci kaptan tarafýndan ve bunun mazereti ha linde bizzat kaptan yahut nezareti altýnda olmak þartiyle münasip bir gemi adamý tarafýnda n tutulur. Görünür bir tehlike halinde veya gemi denizde iken acil zaruret olmadýkça kaptan gemid e hazýr bulunmak mecburiyetindedir. IV . 4.GEMÝDE HAZIR BULUNMA MÜKELLEFÝYETÝ: Kaptan. Gemi tamir edildiði veya yük boþaldýðý takdirde barýnma limanýnda. 2. Geminin takip ettiði rota ve katettiði mesafeler. Bir liman içinde yolculuk eden küçük gemilerde jurnal tutmak mükellefiyeti yoktur. vakit geçirmeden donatana manile ri bildirip emir gelinciye kadar lüzumlu tedbirleri almaya halin icabýna göre bu mümkün deði lse yerine baþka kaptan koymaya mecburdur. 4. Hava ve rüzgarýn hali. vakit kaybetmeden. tehlike karþýsýnda. VII . Varma limanýnda ve eðer varma limaný birden çok ise kazadan sonra varýlacak ilk lim anda. Gemide iþlenen suçlar ve verilen disiplin cezalariyle gemideki doðum ve ölüm vakalarý da hi jurnala yazýlýr. TESBÝT ETTÝRME MÜKELLEFEYETÝ: 1. Gemi meclisince verilen kararlar. 2. Gemi adamlarý arasýndaki deðiþiklikler. Yolculuk. hususiyle kazalar ve zararýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý i lýnan tedbirler tam ve vazýh olarak mahkemece tesbit olunur. aþaðýda yazýlý yerlerde yaptýrýlýr: 1. MUHTEVASI: 1. Kaptan ölür veya tesbit yaptýramýyacak bir halde bulunursa gemide kaptandan sonra en yüksek rütbeli zabit bunu yaptýrmaya mezun ve mecburdur. . Kýlavuz alýnmasý ve kýlavuzun gemiye girdiði ve ayrýldýðý saatler. Nüfus Sicil Kanununun hükümleri mahfuzdur. geminin batmasý yüzünden veya diðer bir sebepten varma limanýna ulaþmadan b iter ise kaptanýn veya ona vekalet eden kimsenin uðradýðý ilk münasip yerde. 3. ister geminin bir barýnma limanýna girmesini veyahut her hangi baþka bir zararý intacetmiþ olsun. Sintinelerdeki su yüksekliði.DENÝZ RAPORU: Kaptan. Gemi jurnalý kaptan ve ikinci kaptan tarafýndan imzalanýr. gemi zabitleriyle müþavereye lüzum görse bile verilen kararla bað mayýp alacýðý tedbirlerden daima bizzat mesul olur. 2.Madde Gemi jurnalýna günü gününe þunlar yazýlýr. 3. 5. bunlar ister gemi veya yükün zýyaýný y hasara uðramasýný. Bundan baþka þunlar da jurnala yazýlýr: 1. ayný hüküm yükleme baþlamazdan e ve boþaltma bittikten sonra dahi tatbik olunur. Bu deftere her yolculukta yük veya safranýn yüklenmesi baþlandýðý andan itibaren geçecek bellibaþlý hadiseler yazýlýr.

Madde 987 Kaptan baðlama limanýnda dahi olsa tayfa tutabilir.Madde 986 - . MUHAKEME USULÜ: Zaptýn aslý mahkemede saklanýr.KANUNDAN DOÐAN TEMSÝL SALAHÝYETÝ: 1.Madde 989 Muamelenin muteber sayýlmasý. Gemi jurnalý mahkemeye getiri lemiyorsa veya tutulmasý mecburi deðilse bu hallerin sebepleri bildirilmelidir. 2.DONATANIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝNÝ DOÐURAN MUAMELELER: . an cak gemiyi muhafaza etmek veya yolculuðu yapmak için zaruret halinde ve bu zaruretle ölçülü derecede salahiyetlidir.KREDÝ MUAMELELERÝ: Taþýma mukaveleleri yapmak ve kendi vazifeleri çerçevesine dahil hususlarda dava açmak da kaptanýn salahiyetleri cümlesindendir. Kaptan ve diðer gemi adamlarýna doðru söylemeleri lüzumu ihtar olunur. 4. 2. ilan mahzurlu bir gecikmeyi mucip olacaksa bundan vaz geçebilir. meðer ki. ZAPTIN ASLININ SAKLANMASI: I . iþin iyi anlaþýl kaptan ve diðer gemi adamlarýna istediðini sorabilir. Kaptan açýkça verilmiþ bir temsil salahiyetini haiz olmadýkça. paranýn hakikaten sarf edilmiþ olup olmamasýna veya kapt anýn seçtiði kredi þeklinde isabet bulunup bulunmamasýna yahut kaptanýn emrinde para mevcut olup olmamasýna baðlý deðildir. geminin iyi halde muhafaza edilmesine ve umumi olarak yolcu luðun selametle icrasýna mütaallik her türlü muamele ve tasarruflarý üçüncü þahýslarla donata aya salahiyetlidir. TESBÝT EDÝLECEK HUSUSLAR: Tesbit için kaptan.Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada kaptan bu sýfatla geminin donatýlmasýna. meðer ki. HUSUSÝ HALLER: Kaptan. Kaptan gemi jurnalýna istinaden izahlarda bulunur. B . ilgililerden istiyenlere tasdikli sureti verilir.Madde 984 3. B .Madde 988 - Kaptanýn muamelelerinden ve bilhassa kambiyo taahhütlerinden dolayý donatanýn þahsan mesul tutulmasý kaptana donatan tarafýndan açýk bir temsil salahiyeti verilmiþ olmasýna baðlýdýr ( 948. gemi adamlarýna. donatan tarafýndan onun hareket tarzýna ait talimatlar veya iþe ait emirler verilmiþ olmasý kapta nýn yapmýþ olduðu muamelelerden dolayý üçüncü þahýslara karþý donatanýn þahsan mesul tutulmas z. Hakim lüzum görürse gemi adamlarýndan gelmemiþ olanlarý da dinliyebilir. 1. bütün gemi adamlarýnýn ad ve soyadlarýný ihtiva eden bir cetvel ve gemi j rnaliyle birlikte 982 nci maddede yazýlý yerdeki mahkemeye müracaat eder. Fk. üçüncü þahýs kötü niyet sahibi olsun. kaptan ayrýca verilmiþ hususi salahiyete istinaden hareket etmiþ veya borç baþka hususi bir kanuni sebepten ileri gelmiþ olsun. Gemi veya yükle ilgili þahýslar ve kaza ile her hangi bir surette ilgili olanlar. Kaptan ancak yolculuðun icrasý için zaruret halinde ve yalný u zaruretle ölçülü derecede deniz ödüncü alabilir.GEMÝ BAÐLAMA LÝMANI DIÞINDA BULUNDUÐU ZAMAN: A . ödünç para veya veresiye mal almaya ve bu gibi kredi muamelelerine giriþmeye. Bent 1).GEMÝ BAÐLAMA LÝMANINDA BULUNDUÐU ZAMAN: Gemi henüz baðlama limanýnda bulunduðu sýrada kaptanýn yapmýþ olduðu hukuki muameleler donata m etmez. ÞÜMULÜ: A . Þu kadar ki. bizzat mahkemede bulunabilecekleri gibi.Denizde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanun hükmü mahfuzdur.DONATANIN TEMSÝLCÝSÝ SIFATÝYLE: C . bir vekil de bulundurabilirler. yakýt yasýna.Madde 985 Müracaat üzerine mahkeme tesbit için mümkün olduðu kadar yakýn bir gün tayin ve münasip b rzda ilan eder.

yaptýðý hukuki muamelelerle donatan üçüncü kiþilere karþý hak i eylediði gibi gemi ve navlun ile mesul de olur. B . donatan adýna hareket ettiðini ildirerek veya bildirmiyerek. yolculuk hadiselerinden. TEMSÝL SALAHÝYETÝNÝN TAHDÝDÝ: Vekaleti olmadan donatan hesabýna kendi parasýndan avans veren veya þahsan borçlanan kap tan donatandan tazminat isterken üçüncü þahýs hükmündedir.ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARA KARÞI: 5.GEMÝ SATIÞI: Kaptanýn kanundan doðan temsil salahiyetlerini tahdit etmiþ olan donatan. yolcu eðiþtirilmesi veya kesilmesi zaruretinde ve fevkalade tamirler veya alýmlarda donatand an talimat istemiye mecburdur. buna da imkan yoksa baþka del iller toplamak mecburiyetindedir. 3. Bu gibi hallerde kaptan. kaptanýn tahdi tlere riayetsizliðini yalnýz bunlarý bilen kimselere karþý ileri sürebilir. kaptanýn 972 ve 973 üncü maddelerde yazýlý mesuliyet 1. yükü tamamen veya kýsmen boþaltmaya ve yükün bozulmasýndan veya air sebeplerden ileri gelebilecek büyük bir zararýn baþka surette önüne geçilemiyeceði haller satmaya yahut yükün muhafazasý ve daha ileri götürülmesi için lüzumlu paralarý elde etmek ma yle deniz ödüncü almaya ve yük alýkonmuþ veya müsadere edilmiþ yahut baþka bir suretle elinde . donatana en az zarar verecek tedbirleri almakla mükelleftir. bir ihtiyacý giderecek parayý deniz ödüncü almadan veya vazgeçilebilecek gemi te ferruatý ve kumanyasýný satmadan elde edemiyeceði hallerde. þu eri mahfuzdur. Satýþ açýk artýrma ile yapýlýr. geminin durumundan.Madde 994 Ýfasýný tekeffül etmedikçe elerden þahsan mesul olmaz. bunlara imkan bulunmazsa kaptan takdirine göre hareket eder ve umumi olarak yükle ilgili olanlara hadiselerden ve alýnan tedbir lerden gecikmeksizin haber verir.YOLCULUÐUN DEVAMINA ENGEL OLAN HAL: Bir zýyaýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý için hususi tedbirler alýnmaya lüzum görüldüð ilgili olanlarýn temsilcisi sýfatiyle menfaatlerini korumaya ve kabil oldukça talimatl arýný alarak mümkün mertebe tatbika mecburdur.990 ýncý maddeler hükümleri kaptanýn donatan ile olan münase veya kanuni salahiyetleri çerçevesini aþmadýkça kaptan bu gibi kadar ki. elinde donatana ait kafi para bulunsa bi le.DONATANA KARÞI: tarafýndan tahdit edilmiþ olmadýkça kaptanýn haiz olduðu salah . açýlan daval rdan donatana muntazam bir tarzda haber vermekle mükellef olduðu gibi hal ve zaman e lverdikçe bütün önemli iþlerde ve hususiyle 988 ve 990 ýncý maddelerde yazýlý hallerde. UMUMÝ OLARAK: Kaptan.Madde 9 90 C . II .Madde 991 Geminin bulunduðu yerde mahkeme veya tahkikat yapabilecek baþka bir makam yoksa kaptan hareketini haklý gösterecek bilirkiþi raporu almak.Madde 992 4.Madde 993 Kaptanýn salahiyetleri donatan yetleri þümulüne mütaallik 986 nde de tatbik olunur. ancak zaruret halinde yapabilir. Kaptan. KAPTANIN VERDÝÐÝ AVANSLAR: A . HÜKÜMLERÝ: Kaptanýn bu sýfatla ve kanuni salahiyetleri çerçevesi içinde. yaptýðý sözleþmelerden.YÜKLE ÝLGÝLÝ OLANLARIN TEMSÝLCÝSÝ SIFATÝYLE: Yükle ilgili olanlarýn menfaatlerini korumak için kaptan yolculuðun devamýnda mümkün olduðu k r yüke bakmakla mükelleftir. Kaptan geminin baðlama limanýna dönüþünde ve her isteyiþinde donatana hesap vermeye mecbu dur.Geminin bulunduðu yerin mahkemesi bilirkiþi dinliyerek ve varsa Türk Konsolosunun mütala asýný alarak satýþta kati zaruret bulunduðuna karar vermedikçe kaptan gemiyi satamaz. Kaptan fevkalade tamirleri ve alýmlarý.Madde 995 - A .

YÜK ÜZERÝNDE TASARRUFLAR: Kaptan.Kaptan. de 1000 C .u geri almak için adli ve idari makamlara veya fertlere karþý her türlü taleplerde bulunma ya ve her türlü davalarý açmaya dahi salahiyetlidir. 998.Madde 1004 II . satýþ yerine deniz ödü una gider.Madde 1001 Kaptan bu hallerde bile 1160 ýncý maddenin 1 inci fýkrasý gereðince yükü ancak gemi ve na lunu ile birlikte karþýlýk göstererek deniz ödüncü alabilir.ÞAHSÝ MUAMELELERÝ: . D . 995 inci maddede yazýlý hallerden baþkasýnda yolculuðun devamý için zaruri olmadýkça tererek deniz ödüncü almaya yahut yükün bir kýsmýný satmaya yahut baþka suretle yük üzerinde a bulunmaya salahiyetli deðildir. 4. 995. HUSUSÝ HALLER: .MÜÞTEREK AVARYA HALÝNDE: .Madde 1003 Kaptan.MÜÞTEREK HÜKÜM: Kaptanýn. yükletenden veya gönderilenden ikramiye. Madde 999 B . 988 inci madde ile 1235 inci maddenin 6 ncý b endi hükümlerine uygun ve donatan hesabýna yapýlmýþ bir kredi muamelesi sayýlýr.NAVLUNDAN BAÞKA ALINAN PARANIN TESLÝM MECBURÝYETÝ: D . yükü karþýlýk göstererek deniz ödüncü almaya yahut bir kýsmý baþka suretle tasarruf etmeye ancak para ihtiyacýnýn baþka suretle giderilememesi veya diðer tedbirin alýnmasýnýn donatan için fahiþ bir zararý mucip olmasý halinde salahiyetlidir.Yolculuðun ilk rotadan devamýna umulmýyan bir hal mani olursa kaptan. ancak hususi bir salahiyetle yapabilir.Madde 1002 Donatanýn vereceði tazminat hakkýnda 1112 nci madde hükmü tatbik olunur. 999 ve 1000 inci maddeler gereðince yaptýðý hukuki muamelelerin mutebe r sayýlmasý için 988 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü tatbik olunur. Deniz ödüncü donatan için fahiþ bir zararý mucip olmadýkça kaptan.Müþterek avarya yoksa kaptan. Mallar üzerinde satýþ suretiyle yapýlan tasarruf halinde safi satýþ tutarý 1112 nci maddede yazýlý deðeri ge nun yerine safi satýþ tutarý kaim olur.MÜÞTEREK AVARYA OLMIYAN HALLERDE: ukarýki maddede yazýlý hallerde yük karþýlýk gösterilerek deniz ödüncü alýnmasý yahut yükün b a baþka bir suretle tasarruf edilmesi.KENDÝ HESABINA GEMÝYE EÞYA YÜKLEME YASAÐI: . bu gibi yolculuklarda mümasil eþya için.Madde 996 Kaptan. halin icabýna ve imkan nispetinde tatbikina mecbur olduðu talimata göre yolculuða ya baþka bir rotada de vam etmeye yahut bunu kýsa veya uzun bir müddet için kesmeye veyahut kalkma limanýna dönme ye salahiyetlidir. yükle ilgili olanlarýn þahsi mesuliyetlerini doðuracak muameleleri 995 inci madd edeki hallerde bile. pey ve saire mükafat v tazminat gibi her ne nam ile olursa olsun navlundan baþka aldýðý bütün paralarý da donatanýn tlubuna kaydetmeye mecburdur. MUAMELELERÝN MUTEBER SAYILMASI: I .YÜKLE ÝLGÝLÝ OLANLARIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝNÝ DOÐURAN MUAMELELER: A . taþýtandan.UMUMÝ OLARAK: 3. bahþiþ.Madde 997 Taþýma mukavelesinin hükümden düþmesi halinde kaptan 1086 ncý madde gereðince muamele yap B . donatanýn muvafakati olmaksýzýn kendi hesabýna eþya yükletemez.Madde 998 - Para ihtiyacý müþterek avaryadan ileri gelmiþ olup da kaptan bunu gidermek için çeþitli tedbi ler karþýsýnda bulunursa bunlardan ilgililere en az zarar verecek olaný seçmeye mecburdur. Bu yasaða aykýrý hare derse donatanýn bu yüzden uðramýþ olduðu daha fazla zararý tazmin ettirmek hakký mahfuz kalma tiyle. yükleme yerinde ve zamanýnda verilmesi mut at olan navlunun en yükseðini vermeye mecburdur. 2.

HÝZMET SÖZLEÞMESÝNÝN SONU: 1.Ý Muayyen bir yolculuk için hizmete alýnmýþ olan kaptan.Madde 1006 .ÞAHSÝ EHLÝYETSÝZLÝK: 2. ambargo. diðer donatanla n. çekilme ihbarý zamanýnda gemi bir Avrupa limanýnda veya Avru . E .MÜCBÝR SEBEPLER VE OLAÐANÜSTÜ HALLER: Muayyen olmýyan müddet için hizmete alýnýp da muayyen bir yolculuða baþladýktan sonra 1006 nc 1007 nci maddelerde yazýlý sebeplerden baþka bir sebeple iþten çýkarýlan kaptan.Madde 1012 Bununla beraber kaptan.Aksi kararlaþtýrýlmýþ olsa bile donatan tarafýndan kaptana her zaman yol verilebilir.Madde 1010 1008 inci maddede yazýlý iki veya dört aylýk miktarýndaki tazminatýn hesabýnda. bilirkiþilerce takdir edilecek deðeri ile satýnalýnmasýný istiyebilir. Kaptan muhik bir s ebep olmadan bu hakkýný istemekte gecikirse hakký düþer. ithalat ve ya ihracat yasaðý yahut gemi veya yüke mütaallik umulmýyan baþka bir hal yüzünden yolculuða b amasýndan veya baþlanmýþ iken devam edilmemesinden dolayý vazifesinden çýkarýlmýþsa.Madde 1008 Bu hallerde kaptana yol verilmesi yolculuk sýrasýnda olmuþsa kaptan ayrýca hizmete a lýndýðý limana parasýz götürülmesini veya bunun tutarý olan tazminatýn verilmesini istiyebili Bu kanuna göre parasýz seyahat hakký. 10 1008 inci maddelerdeki hallerde kaptana verilecek ücret miktarý. yolculuðu asati devam müddeti esas tutulur. hizmete alýndýðý limana kadar parasýz götürülmesini ve ayrýca tam ücre nun tutarý tazminatýn verilmesini istiyebilir.Madde 1007 B .DÖNÜÞ YOLCULUÐU: Muayyen olmýyan bir zaman için hizmete alýnan kaptan.YOL VERME: E .I . yolculuktaki geçim masraflariyle kaptanýn zati eþy asýnýn taþýnmasýna da þamildir. TAZMÝNAT HAKLARI: þe yaramadýðýndan veya vazifesini yapamadýðýndan dolayý kaptana yol verilmiþse.Madde 1011 3. bir yolculuða baþlamýþ olduðu takdirde inin baðlama limanýna veya baþka bir Türk limanýna dönüp boþaltmasýna kadar vazifesine devam e mecburdur. alacaðý tazminat yolculuðu bitirmesi halinde hak edeceði miktarý geçemez. yaptýðý hizmete ve eðer yo la çýkmýþsa geçirdiði yolculuk safhasýnýn bütün yolculuk derecesine olan nispetine göre tayin adde 1009 D .DÝÐER HALLERDE: Ücret zaman itibariyle olmayýp da bütün yolculuk için götürü olarak tesbit edilmiþse 1006. harp. Kapt anýn tazminat haklarý mahfuzdur. C . ÇEKÝLME: Kaptan müþterek donatanlardan biri ise kendi istemeden yol verildiðinde müþterek donatanla rla yaptýðý sözleþme gereðince iþtirakte donatan sýfatiyle haiz olduðu payýn.GÖTÜRÜ ÜCRETE GÖRE TAZMÝNATIN TAYÝNÝ: Gidiþ geliþ veya muayyen olmýyan bir zaman için hizmete alýnan kaptan. Ancak. kararlaþ bütün menfaatler de dahil olduðu halde çýkarýldýðý güne kadar hak etmiþ olduðu ücreti alýr. UMUMÝ OLARAK: .Madde 1005 A . yükleme ve boþaltma için gerekli zaman ile geminin durumu ve vasfý gözönünde tutulur. abluka. ir müddet için hizmete alýnýp muayyen bir yolculuða baþladýktan sonra yukardaki sebeplerden d layý yol verilmiþ kaptan hakkýnda da ayný hüküm tatbik olunur. kararlaþtýrýl menfaatler de dahil olduðu halde iþten çýkarýldýðý güne kadar hak etmiþ olduðu ücretler kendi r. dönüþ yolculuðu gemini ma limanýnda bitmezse. 1007 nci mad e hükmü gereðince alacaðý paralardan baþka Avrupa limanýnda çýkarýlmýþsa iki ve Avrupa dýþý b aylýk ücretini de tazminat olarak alýr. Bu müddetin tayininde.

yolculuk baþladýktan sonra ölürse. yerine baþkasýnýn konulmasý için donatana asip müddet býrakmak ve bu müddet içinde iþine devam ve her halde baþladýðý yolculuðu bitirme riyetindedir. donatan fazla olarak münasip bir ikramiye de v ermekle mükelleftir. Bundan baþka kaptan geminin müdafaasý sýrasýnda bir zarara uðrarsa münasip ve lüzumu hali hakim tarafýndan tayin edilecek bir ikramiye istiyebilir. Donatan.GEMÝNÝN ZIYAI VE DENÝZ ÝÞ HUKUKÝYLE BU FASIL HÜKÜMLERÝ ARASINDAKÝ MÜNASEBET: . hizmete girdikten sonra hastalýk veya yaralanma dolayýsiyle tedaviye muhtaç ol ur veya çalýþamýyacak bir hale gelirse. yola çýkmýþsa iden ayrýldýðý güne kadar meþrut olan diðer bütün menfaatler de dahil olmak üzere ücret alýr. Eðer kaptan muvafakatini bildirmiyecek halde olur veya haklý sebep olmaksýzýn rýza göstermezse bir hekim dinlendikten sonra kaptanýn bulunduðu yerdeki deniz iþleriyle uðraþan daire izin verebilir. Böyle bir halde kaptan. Kaptan.pa dýþý bir limanda bulunduðuna göre. ödemesi lazýmdýr. 4. Eðer kaptan gemi ile memleketi limanýna veya hizmet sözleþmesinin yapýldýðý limana dönmez rasýz götürülmek veya muvafýk bir tazminat istemek hakkýný da haiz olur. kadar ki.Madde 1013 II . Tedaviye hekime gösterme ve gemide bulunm asý mecburi olan veya bir limanda durulduðu esnada tedarik edilmesi kabil olan ilaç ve mutat tedavi vasýtalariyle bakým da dahildir. Kaptan bu müddete ait ücret ve geçim masrafla rýndan baþka 1007 nci madde gereðince parasýz götürülmesini ve bunun tutarý olan tazminatý is ilir.Madde 1015 Kaptan gemiyi müdafaa ederken ölürse. Geçim ve bakým mükellefiyetinden dolayý kaptan ile donatan arasýnda çýkan ihtilaf en evve salahiyetli deniz iþleri memurluðu tarafýndan muvakkaten karara baðlanýr. gemi üzerinde veya vazifenin icabettirdiði yolculukt a bulunduðu müddetçe donatan geçim ve bakým masraflarýný vermekle mükelleftir. Bu müddet geç için muayyen zamana dahil olur.Madde 1014 Bakým hastanýn bakýlmasý ve tedaviye þamildir. cezayý mucip bir fiili ile sebebiyet veren veya hizmet i haksýz surette býrakan kaptan hakkýnda yukariki hükümler tatbik olunmaz. ihtiyati tedbir kararý gibi icra olunur. Kaptan hastalýktan veya yaralanmadan dolayý yabancý bir memlekette gemiyi býrakmaya mecbur kalmýþ ise. Hastalanan veya yaralanan kaptan. Donatan çekilme haberini alýr almaz geminin dönmesini emrederse.ÖLÜM: . Teklif edilen tedaviyi veya bir hastanede bakýlmayý haklý bir sebep olmaksýzýn kabul e tmekten kaçýnan kaptan bu kaçýnma müddetince parasýz bakýlmak hakkýný kaybeder. kendisinin ve hekimin veya deniz iþleriyle uðraþan dairenin muvafakati ile bir Türk limanýna gönderile bilir. donatan. Hastalýktan veya yaralanmadan dolayý yabancý memlekette kalmýþ olan kaptan. MÜÞTEREK DONATAN OLAN KAPTAN: Kaptan. IV . deniz raporunu tesbit ettirmeye ve icabettiði müddetçe d onatanýn menfaatlerini korumaya mecburdur.Gemi zayi olsa bile kaptan. yabancý memlekette kaptanýn bakým ve tedavisini bir hastanede temin edebi lir. Hastalýða veya yaralanmaya. hastanýn kendi haline býrakýlmasý tehlikeli ise bakýma devam olunmak lazýmdýr. gemiyi ge ri getirmekle mükelleftir. donatan cenaze masr arýný da verir. Karar.HASTALIK: Kaptan hizmete alýndýktan sonra ölürse. Eðer kaptan ya emlekette iþe girmiþ ve hastalýk veya yaralanma hizmete girmeden evvel olmuþ ve kaptan h astalýktan veya yaralanmadan dolayý yolculuða baþlamamýþ ise donatan yukarda yazýlý masraflar mekle mükellef deðildir. öldüðü güne kadar olan ücretini ve kararlaþtýrýlmýþ d i donatanýn. III . ede ikamet sýrasýnda ücret alacaðýna halel gelmez. Kaptan gemiyi Türk limanlarýndan birine býrakýnca geçim ve bakým mükellefiyeti sona erer. gemi býrakýldýktan sonraki zaman için de geçim ve bakýma borçludu m ve bakým mükellefiyeti geminin býrakýlmasýndan itibaren 26 haftanýn geçmesiyle sona erer. yola çýkmamýþsa hizmetin tatiline kadar. ilk çýkýþtan itibaren iki veya üç yýl geçtikten sonra h esine müsaade istiyebilir. Þ t kaptan daha evvel memlekete iade edilir veya kendisi avdet ederse bu müddet daha evvel de sona erebilir. kaptan.

ÝKÝNCÝ AYIRIM : YÜKLEME VE BOÞALTMA I .YÜKLENECEK EÞYA: Kararlaþtýrýlan eþya yerine ayný varma limaný için taþýtan tarafýndan gemiye baþka eþya yükle . içtimai sigorta k nlarý uyarýnca kendisine fiilen saðlanmýþ bulunan menfaatler nispetinde düþer.YÜKLEME YERÝ: Kaptan yükü almak için gemiyi taþýtanýn ve gemi birden çok kimselere tahsis edilmiþ ise hepsi gösterecekleri yere demirler. eþyanýn gemiye kadar taþýma masrafý taþýtana. mahalli nizamlar veya tesisler.Madde 1020 - Mukavele. Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kamaralar hariç tutulmuþ sayýlýr. yola veya yüke elveriþli olmamasýnda oðan zararlardan mesuldür. yükle ilgili olanlara karþý geminin denize. taþýmaya afazaya elveriþli bir halde bulunmasýný (Yüke elveriþliliðini) temin etmekle mükelleftir. verilen talimata göre hareket etmeye mani olursa kaptan mutat yükleme yerine demirler. II . navlun karþýlýðýnda:Madde 1016 B . aksine bir kanun hükmü bulunmadýkça. o kanu na tabi olur.ÇARTER PARTÝ: Çarter mukavelesi yapýldýðýnda taraflardan her biri.TAÞIYANIN. geminin selameti. Parça mal olan muayyen eþyayý denizde taþýmayý taahhüt eder ki buna da "Kýrkambar Muka esi": denir. yükleme limaný nizamlarý ve bunlar yoksa mahalli teamüller ile aksi tayin edil miþ olmadýkça. masrafýný çekmek þartiyle. DÖRDÜNCÜ FASIL : DENÝZ TÝCARET MUKAVELELERÝ BÝRÝNCÝ AYIRIM : UMUMÝ HÜKÜMLER A .Madd 1019 D . Bu kýsýmdaki hükümler posta idaresinin denizde eþya taþýmalarýna tatbik olunmaz. geminin denize ve yola elveriþli bir halde bulu nmasýný (Madde 817) ve soðutma tesisatý da dahil olmak üzere ambarlarýn yükü kabule. YOLA VE YÜKE ELVERÝÞLÝ OLMAMASINDAN DOLAYI MESULÝYET: A .YÜKLEME MASRAFLARI: 1. tedbirli bir taþýyanýn sarf etmekle mükellef olduðu dikk ve ihtimam gösterilmekle beraber eksikliði yolculuðun baþlangýcýna kadar keþfe imkan bulunmam sun.YÜKLEME: Taþýyan. bununla beraber muvafakati olmaksýzýn kamaralara eþya yükletilemez.KAMARALAR: Her nevi navlun mukavelesinde taþýyan. yükleme masrafý ise taþýyana ait Yer. Kaptanýn donatana karþý hastalýk ve kaza sebebiyle bu kanundan doðan haklarý. zamanýnda gösterilmemiþ veya bütün taþýtanlar yer göstermekte birleþmemiþ bulunur ve uyun derinliði.Madde 1017 1.Madde 1018 C .MUKAVELE NEVÝLERÝ: Navlun mukavelesiyle taþýyan.BÝRÝNCÝ KISIM : EÞYA TAÞIMA NAVLUN MUKAVELELERÝ Deniz Ýþ Kanununa tabi olan bir gemide çalýþan kaptanýn belli bir hukuki hadiseden doðan aklarý. Deniz Ýþ Kanuniyle bu kanundan hangisinin hükümleri kaptanýn daha lehine ise. KARARLAÞTIRILANLARDAN BAÞKA EÞYA: III . meðer ki. kendisine muk þartlarýný ihtiva eden bir çarter parti verilmesini istiyebilir. GEMÝNÝN DENÝZE. onun hasta lanmasý ve kazaya uðramasý hallerinde. Geminin tamamýný veya bir cüzünü yahut muayyen bir yerini taþýtana tahsis ederek eþyay izde taþýmayý taahhüt eder ki buna "Çarter Mukavelesi". 2.

Müþterek avarya h alinde zararýn paylaþýlmasýna dair olan hükümler mahfuzdur. Bu halde kaptan eþyayý her zaman ve h er hangi bir yerde gemiden çýkarmaya. 2.GÜVERTEYE KONACAK EÞYA: . taþýtanýn muvafakatini almadan eþyayý. yüklemeye muvafakat etmiþ ol ursa eþya gemiyi veya diðer yükü tehlikeye soktuðu halde ayný þekilde hareket etmeye salahiye lidir. eþyanýn kararlaþtýrýlan gemiye yükletilmiþ olmasý halinde dahi zara uu muhakkak ve zarar taþýtana aitola. ithali veya transit olarak geçirilmesi yasak ola n eþyayý yükler yahut yükleme sýrasýnda kanun hükümlerine ve hususiyle zabýta.TEHLÝKELÝ EÞYA: Taþýyanýn veya acentasýnýn bilgisi 1024. eþyanýn ölçü. Bu halde de taþýyan veya kaptan. V . vergi ve gümrü rýna aykýrý hareket ederler ve bu fiillerinde kusurlarý bulunursa ayný hüküm tatbik olunur. 3. Bunlardan her biri beyanlarýnýn doðru olmamasý yüzünden ileri gelen zarardan taþ na karþý mesuldür. TARTI VE MARKALARI HAKKINDA: Mukavelede eþya yalnýz nev'i ve cinsi ile tayin edilmiþ olmayýp da ferden tayin edil miþ ise bu hüküm tatbik olunmaz. BÝLGÝ: Taþýyan.Madde 1026 D . bunu karaya çýkarmaya veya acil hallerde denize atmaya salahiyetlidir. kendilerine bir kusur is nat edilmese dahi 1024 üncü maddeye göre mesul olur. zararý tazmine mecbur deðildirler. Kaptanýn muvafakatiyle hareket etmiþ olmalarý taþýtan ve yükleteni diðer þahýslara karþý liyetten kurtaramaz. kaptan. taþýtan veya yükleten. B . Kaptan bu gibi eþyayý tekrar karaya çýkarmaya ve gemiyi v eya diðer yükü tehlikeye düþürürse icabýnda denize atmaya salahiyetlidir. 1025 ve 1026 maddelerdeki hallerde kaptanýn bilgisi hükmündedir.Madde 1023 - Eþyanýn cins ve mahiyeti hakkýnda yanlýþ beyanlarda bulunan taþýtan veya yükleten. sayý ve tartýsý ile markalarý hakkýnda taþýyana karþý doð elleftirler. C .Madde Tehlike halinde ve yolculuk baþladýktan sonra yapýlacak aktarmalar hakkýnda birinci fýkra hükmü tatbik olunmaz. Bunlar eþyanýn müsadere edilmiþ olduðunu ileri sürerek navlunu ödemekten imtina edemezler Eþya. SAYI.Madde 1027 Kaptan eþyanýn tehlikeli vasýf ve mahiyetini bildiði halde. meðer ki. yüklerse bundan doða dan mesul olur.F bentlerinde y azýlý olan tehlikeli eþya kaptanýn bunlardan veya bunlarýn tehlikeli vasýf veya mahiyetlerin den bilgisi olmaksýzýn gemiye getirilirse.EÞYANIN CÝNS VE MAHÝYETÝ HAKKINDA: Kaptanýn bilgisi olmaksýzýn gemiye eþya getiren kimse de 1024 üncü maddeye göre bu yüzden doð zararý tazmin etmekle mükelleftir.Madde 1028 IV. kusuru var taþýyana ve 973 üncü maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý diðer kimselere karþý beyanlarýnýn do doðacak zararlardan mesuldürler. 973 üncü maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý diðer þahýslara karþý ise anca e mesuldür.GÝZLÝCE YÜKLENEN EÞYA: Denizde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanunun 12 nci maddesinin A . gemiyi veya diðer mallarý tehlikeye sokarsa. Kaptan eþyayý gemid a bunlar için yükleme yerinde ve yükleme sýrasýnda bu gibi yolculuk ve eþya için alýnan en yü navlunun ödenmesi lazýmdýr. BÝLDÝRME MECBURÝYETÝ: Taþýtan ile yükleten.Madde 1022 A . bu yüzden durumu güçleþmedikçe bunu kabul ile mükelleftir. baþka gemiye yükliyemez.lirse taþýyan.EÞYANIN ÖLÇÜ. harb kaçaðý veya ihracý. imha etmeye veya baþka suretle zararsýz hale sokma ya salahiyetlidir.KARARLAÞTIRILMIÞ OLAN GEMÝ: Yükletenin muvafakati olmadýkça eþya güverteye konamýyacaðý gibi küpeþteye de asýlamaz.Madde 1025 Bu kimseler.Madde 1024 Taþýyanýn navlun mukavelesi gereðince taþýtan ve yükletenden baþka kimselere karþý olan m etleri mahfuzdur.

Madde 1030 Yükleme müddeti mukavele ile tesbit edilmemiþ ise yükleme limanýnýn nizamlarýna ve yoksa orad ki teamüle göre tayin olunur.Madde 1034 Yukarda yazýlý üç gün bütün hallerde takvime göre fasýlasýz olarak hesap olunur. masr ait olmak üzere noterden bunu bir zabýtla tesbit etmesini istiyebilir. 3. buz istilasý veya seferberlik gibi her iki tarafýn faaliyet sahasýný ilgilendir en tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiye teslim edilmesi ve alýnmasý mümkün olmýyan günl eme müddetine ilave olunur. böyle bir teamül de yoksa yükleme müddeti halin icaplarýna uygu bir müddettir. MÜDDETÝN DEVAMI: Yüklemenin ne kadar süreceði veya hangi gün biteceði mukavele ile tayin edilmiþ ise sürastary müddeti yükleme müddetinin bitmesiyle baþlar. SÜRASTARYA ÜCRETÝ: Sürastarya ücreti mukavele ile tesbit olunmamýþsa hakkaniyet üzere takdir olunur. gemi yükü alacak hale gelir gelmez bunu taþýtana bildirir. 4. bu halde yükleme müddetinin bitmesi ve sürastaryanýn baþlama yeni bir ihbarýna lüzum yoktur.KATÝ VADE: Taþýtanýn faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiye tes i mümkün olmýyan günler dahi yükleme ve sürastarya müddetlerinin (Bekleme müddetinin) hesabýn zara alýnýr. Bununla beraber taþýyan fazla beklemek istemiyor sa. BEKLEME MÜDDETÝNÝN HESABI: A .TAYÝNÝ: 6. 2. Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça yükleme müddeti r para istenemez.Madde 1035 - Yükleme müddetinde günler iþ günü olarak. Fakat taþýtan sürastarya müddeti için taþýyana sürastarya ücreti ödemekle m r. bu müddet yükleme müddetinin yarýsýndan ibarettir. SÜRASTARYA MÜDDETÝNÝN BAÞLANGICI: Yükleme müddeti veya bir sürastarya kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya müddeti bittikten sonra t e için fazla beklemeye mecbur deðildir. þu kadar ki. yükleme müddetinin bitmiþ olduðunu taþýtana bil sürastarya müddeti iþlemeye baþlamaz. ir ihbarý almýþ olduðunu kafi bir þekilde tevsik etmekten kaçýnýrsa bu takdirde taþýyan. BEKLEME MÜDDETÝ: Taþýyanýn 1032 ve 1033 üncü maddeler gereðince yapacaðý ihbarlar hiçbir þekle tabi deðildir. sürastarya müddetinde ise aralýksýz hesap olunur. Kararlaþtýrýlmýþsa taþýyan.Madde 1032 Mukavelede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretinden bahsedilip de sürastarya müddeti tayin edilmemiþ ise.Ma 6 7. Bu takdi r sýrasýnda halin hususiyetleri ve bilhassa gemi adamlarýnýn ücret bakým masraflarý ve taþýya rum kalacaðý navlunlar gözönünde tutulur.Madde 1031 Yükleme müddeti ihbarýn ertesi gününden itibaren iþlemeye baþlar. sonradan yapacaðý ihbardan itibaren üç gün geçm bitmez. Taþýyan yükleme müddeti içinde bile.Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kaptan.YÜKLEME MÜDDETÝ: . Fýrtýna. ÝHBARIN ÞEKLÝ: A . yükleme veya sürastarya müddetinin bitmesinden üç gün önce taþýtana bunu bildirmeye mecbu bildirmezse yükleme veya sürastarya müddeti.Madde 1033 Mukavelede böyle bir hüküm yoksa taþýyan. eþyanýn yükletilmesi için "yükleme müddeti"nden fazla bekleme Bu fazla müddete "Sürastarya" müddeti denir. Taþýyanýn faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiye alý kün olmýyan günler ise bu müddetin hesabýnda nazara alýnmaz. hangi gün bu müdde ayacaðýný taþýtana bildirebilir. yükleme müddeti içinde olsa bile taþýtan bugünler iç .1. 5. UMUMÝ OLARAK: VI . sürastarya müddeti içinde olsa b ugünler için sürastarya ücreti istenemez.

taþýyanýn yükleme için beklemeye mecbur olduðu müddetin (Bekleme müddeti) sonuna yüklemeyi tamamlamamýþ olursa taþýyan. Taþýtan yükün tesliminden sonra yukarda yazýlý cayma hakkýný kullanýrsa yükleme ve boþalt larýný da ödiyeceði gibi yükleme müddetini aþan boþaltma günleri için sürastarya ücreti de ve den tekrar çýkarýlmasý mümkün olduðu kadar çabuk yapýlmak lazýmdýr. C . de 1041 Bu hükmün tatbikinde aþaðýdaki hallerin birinde dahi yolculuk baþlamýþ sayýlýr: 1.YÜKLEME TAMAMLANMADAN YOLA ÇIKMA: 1. Bekleme müddetini aþsa bile taþýyan malýn gemiden çýkarýlmasý için beklemeye mecburdur. bu takdirde ukarki maddenin üçüncü fýkrasý gereðince fazla beklemeye mecbur deðildir. yükü üçüncü þahýstan alacak olup da yük almaya hazýr olduðunu mahallin adetine göre asýna raðmen üçüncü þahýs bulunmamýþ veya yükü teslimden imtina etmiþ ise taþýtaný en kýsa bi rdar etmeye ve sürastarya mukavele edilmiþ olsa bile ancak yükleme müddetinin sonuna kad ar beklemeye mecburdur. BEKLEME MECBURÝ OLMIYAN HALLER: Taþýyan.YÜKLETENÝN BULUNMAMASI: Taþýyan. taþýtanýn talebi üzerine yola çý cak bu takdirde. Yükleme müddeti 1031 inci madde gereðince mahalli nizam veya teamüle göre tayin olunac aksa.PÝÞMANLIK NAVLUNU: A . taþýtan. yüklenmenin behemehal muayyen bir güne kadar bitmesini þart koþmuþ ise. navlunun tamamýna ve icabýnda sürastarya ücretine hak kazanmýþ olacaðý gibi. Bekleme müddetini aþan zaman için sürastarya ücreti ve eðer bu müddetin aþýlmasýndan doða astarya ücretinden fazla ise bu fazlayý da tazminat olarak istiyebilir. yukarki fýkralar. ancak tam navlunu ve taþýyanýn 106 u madde gereðince haiz olduðu diðer alacaklarý ödemek ve 1070 inci maddede yazýlý alacaklarý tediye veya temin etmek þartiyle mukaveleden cayarak yükün gemiden çýkarýlmasýný istiyebilir. TAÞITANIN MUKAVELEDEN CAYMASI: Taþýtan.Madde 1039 Yükleme ve boþaltma için tek bir müddet tayin olunmuþ ise yukarki fýkrada yazýlý halde bu etin yarýsý yükleme müddeti sayýlýr. yükleme müddeti içinde taþýtandan veya salahiyetli vekilin den aksine emir almýþ olsun. B . Taþýtan tarafýndan yükleme iþinin tamamlanmýþ olduðu sarahaten veya zýmnen kaptana bil miþ ise. ister mürekkep bir yolculuk için tutulmuþ olsun. ancak bu nizam ve teamüllere aykýrý olmadýkça tatbik olunurlar.YOLCULUK BAÞLAMADAN ÖNCE: Gemi ister basit. tam navlunun üçte ikisini piþma lýk navlunu olarak verir.MÜREKKEP YOLCULUK HALÝNDE: . Yük tamamen veya kýsmen teslim edilmiþ olup da bekleme müddeti dolmuþ ise. kararlaþtýrýlmýþ olan navlunun yarýsýný piþmanlý larak ödemeye mecburdur.na sürastarya ücreti ödemekle mükelleftir. kararlaþtýrýlan yükün tamamý yüklenmemiþ olsa bile. eksik yükleme yüzünden ihtiyarýna mecbur kaldýðý fazla masrafl a taþýtan kendisine ödemekle mükelleftir. vlunun eksik yükleme neticesinde teminatsýz kalan kýsmý için muntazam teminat gösterilmesini de istiyebilir.Madde 1038 B . Þu kadar ki.Madde 1042 Yükün gemiden çýkarýlmasý halinde taþýtan bunun mucip olduðu fazla masraflarý ödemeye mec gibi boþaltma sebebiyle geminin durmasý yüzünden taþýtanýn uðradýðý zararlarý dahi tazmin ile Taþýyan yükün gemiden çýkarýlmasý için yolculuðu deðiþtirmeye veya bir limana uðramaya me C . Bundan baþka.Madde 1040 - Yukarki madde hükmünce yolculuk baþladýktan sonra taþýtan.Madde 1037 - Taþýyan. VII . taþýtan. yolculuk baþlama dan önce mukaveleden cayabilir. meðer ki.YOLCULUK BAÞLADIKTAN SONRA: Gemi dönüþ için de tutulur veya mukavele gereðince yükü almak için baþka limandan kalkmasý ge e her iki halde de 1040 ýncý maddeye göre dönüþ yolculuðu için yola çýkmadan veya yükleme lim kmadan önce mukaveleden cayma bildirilmiþ bulunursa. 8. taþýtan mukaveleden caymadýðý takdirde yola çýkýp yuka taleplerde bulunabilir. 2.

boþaltmadan doðan masraflarla zarar ve ziyaný t zmin etmekle mükelleftir. Bununla beraber tam navlundan. taþýtan. HAREKET GÜCÜNÜN MAHKEMECE TAYÝNÝ: Her türlü navlun mukavelelerinde taþýtan. Taþýyanýn. Taþýyanýn ihbarý hakkýnda 1034 üncü madde hükmü tat r. Bundan baþka. VIII. meðer ki. taþýtan tam navlun ödemekle mükelleftir. 4. eþyanýn teslimi için gerekli müddet içinde malýn ta mlu vesikalarýn hepsini kaptana vermeye mecburdur. Yolculuk. geciken taþýtandan. mallarýn teslimini beklemekle mükellef deðildir. meðer ki. Taþýyan. YÜKLEME ANI: 1. Ýndirilen miktar hiçbir halde navlunun yarýsýný geçmez.Madde 1043 Baþka mürekkep yolculuklarda taþýtan. navlun istiyebilmesi için bunu yola çýkmadan önce taþýtana si gerekir. sözü geçen maddelere göre navlunun ancak bir kýsmýný alabileceði hallerde piþ unu olarak tam navlun alýr. kýrkambar mukaveleleri yaparak denizde taþýmak üzere eþya kabul edeceðini ilan etmiþ da hareket anýný tesbit etmemiþse yükleme limanýndaki mahkeme. cayma yüzünden taþýyanýn masraftan kurtulmuþ ve baþkaca navlun e tmek fýrsatýna sahip bulunmuþ olduðu halin icabýndan anlaþýlýrsa. kaptanýn daveti üzerine.Madde 1049 - .Taþýtan bekleme müddeti sonuna kadar hiç yük teslim etmemiþ ise taþýyan mukaveleden doðan taa ine baðlý kalmýyacaðý gibi taþýtan 1040 ve 1042 nci maddeler gereðince mukaveleden caymýþ ols i taleplerde bulunabilecek idiyse bunlarý da taþýtana karþý ileri sürebilir. 2. GEMÝNÝN BÝR CÜZ Ü VEYA MUAYYEN BÝR YERÝNÝN TAHSÝSÝ HALÝNDE: 1. Taþýtanlarýn hepsi cayma haklarýný kullanýrsa 1040 ve 1041 inci maddeler olduðu gibi tatb k olunur. centesini yahut kaptaný dinledikten sonra daha ziyade gecikmesi caiz olmýyan hareket gününü halin icabýna göre tayin eder. þu kadar ki. 2. TAÞITANIN MUKAVELEDEN CAYMASI: Taþýyan. 1042 nci mad kinci fýkrasý hükmü mahfuzdur. teslim olunmýyan yükün yerine taþýtanýn yükl diðer mallarýn navlunu indirilir. taþýtanýn müracaatý üzerine. seferin son kýsmýna baþlamak bakýmýndan 1040 ýncý m nce yolculuk baþlamýþ sayýlmadan önce mukaveleden caydýðýný bildirirse. 1040 ve 1041 inci maddelerdeki hallerde boþaltma. HÝÇ YÜK VERÝLMEMESÝ: Taþýyanýn baþka mal yüklemekle aldýðý navlun. bildirmezse hakkýný kaybeder.Madde 1044 3. bütün taþ afakat etmiþ olsunlar. mal ar tesellüm edilmeden baþlamýþ olsa bile.KIRKAMBAR MUKAVELESÝNÝN HUSUSÝYETLERÝ: Kýrkambar mukavelesinde taþýtan. Bu takdirde 1041 inci maddenin üçüncü fýkrasý hükmü de ta adde 1047 Taþýtan gecikirse taþýyan. Þu kadar k nýn teslim edilmiþ olmýyan mal yerine yüklediði eþyanýn navlunu indirilir. piþmanlýk navlunundan indirilemez. taþýyan piþmanlýk nav am navlun alýr. taþýtan. tam navlundan münasip bir m indirilir.Madde 1048 3. MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Geminin bir cüz'ü veya muayyen bir yeri taþýtana tahsis edilmiþse 1030-1044 üncü maddeler hük i aþaðýdaki deðiþikliklerle tatbik olunur:Madde 1045 Taþýyanýn piþmanlýk navlununa hak kazanmasý mukavelede gösterilen yolculuðun yapýlmasýna r. Piþmanlýk navlunu taþýyanýn sürastarya ücreti ve 1069 uncu maddede yazýlý diðer alacaklar ine mani olmaz. taþýtanlarýn hepsi mukaveleden caymýþ veya mallarý tesl etmemiþ olsunlar. yüklemeden sonra tam navlunu ve taþýyanýn 1069 uncu madde gereðince haiz olduðu diðe lacaklarý ödemek ve 1070 inci maddede yazýlý alacaklarý da tediye veya temin etmek þartiyle yalnýz 1045 inci maddenin ikinci bendinin birinci fýkrasý hükmüne göre mukaveleden cayarak yü gemiden çýkarýlmasýný istiyebilir. gecikmeden eþyayý yüklemeye mecburd Madde 1046 - Taþýtan. 2. yolculuðun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise. malýn boþaltýlmasýný istiyemez.

Mahkeme kararý katidir. IX - VESÝKALARI VERME MÜKELLEFÝYETÝ:

I - BOÞALTMA YERÝ: Bu vesikalardaki bütün yolsuzluklardan ve hususiyle bunlarýn hakikata uymýmayan beya nlarý ihtiva etmelerinden ileri gelen zararlardan taþýtan ve yükleten taþýyana ve yükle ilgil diðer kimselere karþý 1023 üncü madde gereðince mesuldür. B - BOÞALTMA:

Kaptan yükü boþaltmak için gemiyi yükü teslim alacak olan kimsenin (Gönderilen) ve bunlar bir en fazla ise, hepsinin gösterecekleri yere demirler.Madde 1050 -

Mukavele, boþaltma limaný nizamlarý ve bunlar yoksa mahalli teamüller ile aksi tayin edi lmiþ olmadýkça eþyanýn gemiden çýkarýlmasý masrafý taþýyana, geri kalan boþaltma masraflarý d tir.Madde 1051 Yer zamanýnda gösterilmemiþ veya bütün gönderilenler yer göstermekte birleþmemiþ bulunur ut suyun derinliði, geminin selameti, mahalli nizamlar veya tesisler verilen talim ata göre hareket etmeye mani olursa kaptan, mutat boþaltma yerine demirler. II - BOÞALTMANIN MASRAFLARI: 1. UMUMÝ OLARAK: III - BOÞALTMA MÜDDETÝ:

Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kaptan, boþaltmaya hazýr olunca bunu gönderilene b ldirir. Kaptan gönderileni tanýmýyorsa boþaltmaya hazýr olduðunu mahallin adetine göre ilan e er.Madde 1052 -

Boþaltma müddeti mukavele ile tesbit edilmemiþ ise boþaltma limanýnýn nizamlarýna ve yoksa or daki teamüle göre tayin olunur; böyle bir teamül de yoksa boþaltma müddeti halin icaplarýna u gun olan müddettir.Madde 1053 Boþaltma müddeti, ihbarýn ertesi gününden itibaren iþlemeye baþlar, Kararlaþtýrýlmýþsa ta için boþaltma müddetinden fazla beklemeye mecburdur (Sürastarya müddeti). Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça boþaltma müddeti için ayrý bir para istenemez. Fakat süra i için taþýyana sürastarya ücreti verilir. Sürastarya ücretinin miktarý hakkýnda 1035 inci madde hükmü tatbik olunur. 2. MÜDDETÝN DEVAMI:

Boþaltmanýn ne kadar süreceði veya hangi gün biteceði mukavele ile tayin edilmiþ ise sürastar müddeti boþaltma müddetinin bitmesiyle baþlar.Madde 1054 Mukavelede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretinden bahsedilip de sürastarya müddeti tayin edilmemiþ ise bu müddet boþaltma müddetinin yarýsýndan ibarettir. 3. SÜRASTARYA MÜDDETÝNÝN BAÞLANGICI:

Boþaltma müddetinde günler iþ günü olarak, sürastarya müddetinde ise aralýksýz hesap olunur.M 55 Mukavelede böyle bir hüküm yoksa taþýyan, boþaltma müddetinin bitmiþ olduðunu gönderilene medikçe sürastarya müddeti iþlemeye baþlamaz. Taþýyan, boþaltma müddeti içinde bile hangi gün bitmiþ sayacaðýný gönderilene bildirebilir; bildirmiþ ise boþaltma müddetinin bitmesi ve sür yanýn baþlamasý için taþýyanýn yeni bir ihbarýna lüzum yoktur. Taþýyanýn, ikinci fýkrada yazýlý beyanlarý hakkýnda 1034 üncü madde hükmü tatbik olunur. 4. BEKLEME MÜDDETÝNÝN HESABI:

Taþýyan, boþaltmanýn behemahal muayyen bir güne kadar bitmesini þart koþmuþ ise bu takdirde y rki maddenin üçüncü fýkrasý gereðince fazla beklemeye mecbur deðildir.Madde 1056 Gönderilenin faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemide n karaya çýkarýlmasý mümkün olmýyan günler dahi boþaltma ve sürastarya müddetlerinin hesabýnd . Taþýyanýn faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiden çý kün olmýyan günler ise bu müddetin hesabýnda nazara alýnmaz; sürastarya müddeti içinde olsa b u günler için sürastarya ücreti istenemez.

Fýrtýna, buz istilasý veya seferberlik gibi, her iki tarafýn faaliyet sahasýný ilgilendi ren tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiden çýkarýlmasý ve karaya götürülmesi mümkün olmý e müddetine ilave olunur. Þu kadar ki; boþaltma müddeti içinde olsa bile gönderilen bu günler için taþýyana sürastarya ücreti ödemekle mükelleftir. Boþaltma müddeti 1053 üncü madde gereðince mahalli nizam veya teamüle göre tayin olunacak a yukarki fýkralar, ancak bu nizam ve teamüllere aykýrý olmadýkça tatbik olunurlar. 5. BEKLEME MECBURÝYETÝ OLMAYAN HAL:

Gönderilen, malý almaya hazýr olduðunu bildirip de riayet etmeye mecbur olduðu müddeti geçire ek yükü teslim almakta gecikirse, kaptan, gönderilene haber verdikten sonra malý bir umu mi ambara veya emniyetli her hangi bir yere tevdi edebilir.Madde 1057 IV - YÜKÜN TEVDÝÝ:

Geminin bir cüz'ünün veya muayyen bir yerinin taþýtana tahsis edilmiþ olmasý halinde de 1052 1057 nci maddeler hükümleri tatbik olunur.Madde 1058 Gönderilen, malý teslim almaktan imtina eder yahut 1052 nci maddede yazýlý ihbar vey a ilan üzerine malý teslim almaya hazýr olup olmadýðýný bildirmez veyahut da bulunamazsa kapt n, birinci fýkrada gösterilen tarzda hareket etmek ve ayný zamanda taþýtana haber vermekle mükelleftir. Kaptanýn kusuru olmaksýzýn gönderilenin gecikmesi veya tevdi muamelesi yüzünden boþaltma deti geçmiþ ise, taþýyan, sürastarya ücreti istiyebilir. Bugünler sürastarya müddeti mahiyeti lmadýkça taþýyanýn uðradýðý daha büyük bir zararýn tazminini istemek hakký mahfuzdur. V - GEMÝNÝN BÝR CÜZ Ü VEYA MUAYYEN BÝR YERÝNÝN TAHSÝSÝ: 1. BOÞALTMA ÝÞLERÝ: VI - KIRKAMBAR MUKAVELESÝ: Kýrkambar mukavelesinde gönderilen, kaptanýn daveti üzerine gecikmeden mallarý teslim alma ya mecburdur. Kaptan, gönderileni tanýmýyorsa davet, mahalli adet üzere ilan suretiyle y apýlýr.Madde 1059 -

Geminin tamamý veya bir cüz'ü yahut muayyen bir yeri taþýtana tahsis edilmiþ olup da taþýtan la kýrkambar mukaveleleri yapmýþ bulunursa asýl taþýyanýn hak ve vazifeleri 1052 - 1057 nci m ddeler hükümlerine tabidir.Madde 1060 Kaptanýn, yükü tevdi etmek salahiyet ve mecburiyeti hakkýnda 1057 nci madde hükmü tatbik olunur. Bu maddeye göre taþýtana yapýlmasý icabeden ihbar mahalli adet üzere ilan suretiyle olur. Gönderilenin gecikmesi veya tevdi muamelesi yüzünden boþaltma müddeti geçmiþ olursa taþýy starya ücreti istiyebilir; daha fazla tazminat istemek hakký mahfuzdur. 2. TAÞITANIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARLA YAPTIÐI KIRKAMBAR MUKAVELELERÝ: A - TAÞIYANIN MESULÝYETÝ: ÜÇÜNCÜ AYIRIM : TAÞIYANIN MESULÝYETÝ VE HAKLARI I - UMUMÝ OLARAK: 1. ÝHTÝMAM DERECESÝ:

Taþýyan, mallarýn yükletilmesi, istifi, taþýnmasý, elden geçirilmesi ve boþaltmasýnda tedbirl aþýyanýn dikkat ve ihtimamýný göstermekle mükelleftir. Teslim alýndýklarý andan teslim edildi na kadar geçen müddet içinde mallarýn zýyaý veya hasarý yüzünden doðacak zararlardan taþýyan ki, zýya veya hasar, tedbirli bir taþýyanýn dikkat ve ihtimamý ile dahi önüne geçilemiyecek eplerden ileri gelmiþ olsun.Madde 1061 -

Taþýyan, kendi adamlarýnýn ve gemi adamlarýnýn kusurlarýndan, kendi kusuru gibi mesuldür.Madd 062 2. ADAMLARININ KUSURLARINDAN DOLAYI: 1. HALLER: Zarar geminin sevkine veya baþkaca teknik idaresine ait bir hareketin veya yan

gýnýn neticesi olduðu takdirde taþýyan yalnýz kendi kusurundan mesuldür. Daha ziyade yükün me i icabý olarak alýnan tedbirler geminin teknik idaresine dahil sayýlmaz. Tereddüt halinde zararýn teknik idarenin neticesi olmadýðý kabul edilir. II- TAÞIYANIN MESUL OLMAMASI: Taþýyan aþaðýdaki sebeplerden ileri gelen zararlardan mesul deðildir:Madde 1063 -

Taþýtan veya yükleten, malýn cins veya kýymetinin koniþmentoda yanlýþ gösterilmesine bilerek olmuþsa, taþýyan, her türlü mesuliyetten kurtulur.Madde 1064 1. Denizin veya gemi iþlemesine elveriþli diðer sularýn tehlike va kazalarýndan; 2. Harb hadiselerinden, karýþýklýk ve ayaklanmalardan, amme düþmanlarýnýn hareketlerinden alahiyetli makamýn emirlerinden veya karantina tahditlerinden; 3. Mahkemelerin elkoyma kararlarýndan; 4. Grev, lokavt veya diðer çalýþma manilerinden; 5. Yükletenin veya yükün sahibiyle acentasýnýn veya mümessilinin hareket veya ihmallerin den; 6. Denizde can ve mal kurtarmadan veya kurtarma teþebbüsünden; 7. Hacým veya tartý itibariyle kendiliðinden eksilmeden veya malýn gizli ayýplarýndan ya hut malýn kendine has tabii cins ve mahiyetinden. Zararýn halin icaplarýna göre birinci fýkrada yazýlý tehlikelerin biri sebebiyle vukuu mü kün ise zararýn bu tehlikeden ileri geldiði farz olunur; þu kadar ki, aksi ispat olunabi lir. Tehlikenin meydana gelmesine taþýyanýn mesul olduðu bir hadisenin sebep olduðu ispat o lunursa taþýyan mesuliyetten kurtulamaz. 2. KONÝÞMENTODA YANLIÞ BEYANLAR:

1. ÝSTEME SALAHÝYETÝ: Donatanýn taþýtan veya yükletenle anlaþarak koniþmentoya hakikata aykýrý kayýtlar koymuþ en gelecek mesuliyetlerden dolayý taþýtan veya yükletene rücu hakký bulunduðunu derpiþ eden b laþmalar hükümsüzdür. III- MUAYENE:

Gönderilen mallarý teslim almadan, kaptan veya gönderilen mallarýn hal ve vaziyetini, ölçü, s yý ve tartýsýný tesbit ettirmek maksadiyle onlarý mahkemeye veya salahiyetli diðer makamlara yahut bu husus için resmen tayin olunmuþ eksperlere muayene ettirebilir. Mümkün oldukça d iðer taraf da hazýr bulundurulur.Madde 1065 -

Mallarýn uðramýþ olduðu zýyaý veya hasarýn, en geç navlun mukavelesi gereðince bunlarý teslim alahiyetli olan kimseye teslimi sýrasýnda taþýyana veya boþaltma limanýndaki temsilcisine ya zýlý olarak bildirilmesi þarttýr. Zýya veya hasar haricen belli deðilse, ihbarnamenin mezkur tarihten itibaren üç gün içinde gönderilmesi kafidir. Ýhbarnamede zýya veya hasarýn umumi ol k gösterilmesi lazýmdýr.Madde 1066 2. ÝHBAR KÜLFETÝ:

Mallarýn tesliminden (Madde 1066, fýkra 1, cümle 1) veya teslim edilmiþ olmalarý icabeden tarihten itibaren bir yýl içinde mahkemeye müracaat edilmediði takdirde, taþýyan aleyhine ma llarýn zýya veya hasarýndan dolayý her türlü mesuliyet davasý hakký düþer.Madde 1067 Mallarýn hal ve vaziyeti yahut ölçü, sayý veya tartýsý en geç birinci fýkranýn birinci cü yazýlý anda her iki tarafýn iþtirakiyle mahkeme veya salahiyetli makam yahut bu husus için resmen tayin edilmiþ eksperler tarafýndan tesbit edilmiþse ihbara lüzum kalmaz. Mallarýn zýya veya hasarý ne ihbar edilmiþ ve ne de tesbit ettirilmiþ olursa, taþýyanýn m arý koniþmentoda yazýlý olan halde teslim ettiði ve þayet mallarda bir zýya veya hasar sabit lursa, bu zararýn taþýyanýn mesul olmýyacaðý bir sebepten ileri geldiði kabul olunur. Þu kada bu karinelerin aksi ispat olunabilir. 3. DAVA HAKKININ DÜÞMESÝ: Muayene masraflarýný müracaatta bulunan çeker.Madde 1068 4. MUAYENE MASRAFI: I - NAVLUN HAKKI:

Gönderilen muayene için müracaatta bulunup da taþýyanýn tazminat vermesi lazýmgelen bir z veya hasar tesbit olunursa muayene masraflarý taþýyana düþer. B - TAÞIYANIN HAKLARI: 1. ÖDEME MÜKELLEFÝYETÝNÝN DOÐUMU:

Gönderilen; malý teslim almakla navlun ve navlun teferruatýndan olan bütün masraflarý ve süra tarya ücretini, teslim almanýn dayandýðý mukavele veya koniþmento hükümlerine göre ödemeye, k sabýna Gümrük Resmi ödenmiþ ve baþka masraflar yapýlmýþ ise bunlarý da vermeye ve kendine düþ rçlarý ifaya mecbur kalýr.Madde 1069 -

Taþýyan; müþterek avarya, kurtarma ve yardým masraflarý ve deniz ödüncü yüzünden malý takyid larýna mukabil bu alacaklarýn tutarý olan parayý yahut o deðerde teminatý elde etmedikçe malý slime mecbur tutulamaz.Madde 1070 Taþýyan navlunun ödenmesi ve gönderilene düþen diðer borçlarýn yerine getirilmesi karþýlý e mecburdur. 2. YÜKÜ TESLÝMDEN ÝMTÝNA HAKKI:

Taþýyan, bozulmuþ veya hasarlanmýþ olsun olmasýn yükü navlun yerine kabule mecbur deðildir.Ma 071 Deniz ödüncü donatan hesabýna alýnmýþ ise, taþýyanýn teslimden önce malý deniz ödüncü kay llefiyeti malýn teslimine engel olamaz. 3. MALI NAVLUN YERÝNE KABUL:

A - ZIYAA UÐRIYAN MALLAR: Akan þeylerle dolu kablar yolculuk sýrasýnda tamamen veya yarýdan fazla boþalmýþsa bunlar taþýyana 1069 uncu madde hükmü gereðince ödenecek navlun ve diðer alacaklarý yerine býrakabi Taþýyanýn akmadan mesul olmýyacaðý veya (Akma frankodur) þartý bu hakký ortadan kaldýrmaz r ki, kablar gönderilenin eline geçmekle bu hak düþer. Navlun toptan kararlaþtýrýlmýþ olur ve kablarýn yalnýz bazýlarý tamamen yahut yarýsýndan mýþ bulunursa akan kablar, taþýyana navlun ve diðer alacaklarýnýn bununla mütenasip olan kýsm olarak býrakýlabilir. 4. NAVLUN TUTARI:

Aksine mukavele olmadýkça her hangi bir kaza neticesinde zýyaa uðrayan yük için navlun ödenme ve peþin ödenmiþ ise geri alýnýr.Madde 1072 -

Taþýnmak üzere teslim alýnan mallar için navlun miktarý kararlaþtýrýlmamýþsa yükleme zamaný v at olan navlun ödenir.Madde 1073 Geminin tamamý veya bir cüzü yahut muayyen bir yerinin taþýtana tahsis edilmiþ olmasý hal nde de ayný hüküm tatbik olunur. Böyle bir halde navlun toptan kararlaþtýrýlmýþ ise mallardan kýsmýnýn zýyaý navlunun o nispette indirilmesine hak verir. Tabiatý itibariyle bilhassa içinden bozulma, kendiliðinden eksiltme ve mutat akma ve sýzma yüzünden zýyaa uðrayan mallar ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmemeleri hal nde bile navlun ödenir. Müþterek avarya dolayýsiyle feda edilmiþ olan yük için ödenecek navlun tazminatý hakkýnda avarya hükümleri tatbik olunur. B - KARARLAÞTIRILMAMIÞ NAVLUN:

Navlun, malýn ölçüsü, tartýsý veya sayýsý üzerine þart edilmiþ ise, tereddüt halinde, navlun ne teslim edilen malýn ölçü, tartý veya sayýsýna göre tayin olunur.Madde 1074 Taþýnmak üzere teslim alýnan mal kararlaþtýrýlmýþ olandan fazla ise fazlasý için dahi muk ayin olunan nispete göre navlun ödenir. C - HESAP TARZI:

Ayrýca kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça navlun dýþýnda kapo, prim bahþiþ ve saire namiyle hiçbir þe 1075 5. NAVLUN VE TEFERRUATI DIÞINDA KALAN PRÝM VE MASRAFLAR: - Müddet üzerine kararlaþtýrýlmýþ olan navlun, mukavelede aksine þart bulunmadýkça, kaptanýn

yalnýz taþýyana düþer. buz kýrdýrma ve bunlara benziyen hususlara mütaallik r esim ve ücretler zikri geçen masraflarý doðuran tedbirleri almakla navlun mukavelesi hükümle rine göre mükellef olmasa bile. Gönderilen bulunmaz veya yükü teslim almaktan imtina ede se ihbar ve tebliðlerin taþýtana yapýlmasý lazýmdýr. teslimd sonra dahi. 6. DÖRDÜNCÜ AYIRIM : YOLCULUÐUN BAÞLAMASINA VEYA DEVAMINA ENGEL OLAN SEBEPLER I . 1069 uncu maddede yazýlý alacaklarýndan dolayý yük üzerinde rehin hakkýný haizdir. mallarýn tesliminden sonra kafi teminat göstererek yatýrýlmýþ olan parayý alabil III.RÜCU HAKKI: Mallarý teslim etmiþ olan taþýyan.1078 ve 1112 .REHÝN HAKKI: Taþýyan.1115 inci maddeler hüküm gönderilen yerine taþýtan geçmek suretiyle tatbik olunur. Taþýyanýn kusuru olmaksýzýn yolculuk gecikir veya kesilirse müddet üzerine navlun 1092 ve 1093 üncü maddelerin hükümleri mahfuz kalmak üzere araya giren günler için dahi ödenir. MUKAVELENÝN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: . romörkaj. II. TEVDÝ VE TEMÝNAT: 1. fener. REHNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ HALÝ: Gönderilen malý teslim almazsa taþýtan.BASÝT YOLCULUK: Yükün taþýtan tarafýndan teslim alýnmasýnda 1050. MÜDDET ÜZERÝNE NAVLUN: 1.YOLCULUK BAÞLAMADAN ÖNCEKÝ HADÝSELER: 1. gemiciliðin adi ve fevkalade masraflarý ve hususiyle kýl iman.Madde 1078 Rehin hakký. GÖNDERÝLENÝN MALLARI TESLÝM ALMAMASI HALÝNDE: A .Madde 1081 3.azýr olduðunu haber verdiði günü takibeden günden itibaren iþlemiye baþlar. karantina. 2. yük alýkonduðu veya tevdi edildiði yerde bulunduðu müddetçe bakidir. MALLARIN TESLÝMÝ HALÝNDE: Taþýyan.Madde 1080 2. Müddet üzerine navlun boþaltmanýn tamamlandýðý günden sonra iþlemez.Ma 7 - Taþýyanýn alacaklarý hakkýnda ihtilaf çýkarsa.Madde 1079 - Taþýyan mallarý teslim etmeyip de rehni paraya çevirmek hakkýnýn kullanmýþ ve fakat satýþ net e alacaðýný tamamen elde edememiþse. otuz gün içinde mahkemeye müracaat olunmak ve mal henüz gönderilenin zilyedliðin de bulunmak þartiyle devam eder. Müþterek avarya halleriyle yükün muhafazasý. Safra ile yolculu ise. emniyet altýna alýnmasý ve kurtarýlmasý için sraflar hakkýnda ikinci fýkra hükmü tatbik olunmaz. kendisiyle taþýtan arasýnda yapýlan navlun mukavelesinde oðan alacaklarýný elde edemediði nispette taþýtana rücu edebilir. navlun mukavelesi gereðince navlunu ve diðer alacakl arý taþýyana ödemekle mükelleftir. Böyle bir halde taþýyan hususiyle a acaklarý için yük üzerinde 1077 ve 1078 inci maddeler hükümlerine göre rehin hakkýný ve 1070 maddede yazýlý malý teslimden kaçýnma hakkýný haizdir. gönderilene karþý haiz olduðu alacaklarýn (Madde 1069) öde taþýtandan istiyemez. taþýyanýn zararýna olarak. mahkemece tayin edilecek yere atýrýlmaz taþýyan mallarý teslim etmeye mecburdur. Ancak taþýtanýn. haksýz mal iktisabýnda bul ette rücu caizdir. yolculuða hazýr olduðunu haber verdiði günü takibeden günden ve bu haber yolculuðun baþ dan bir gün evveline kadar verilmemiþse geminin yola çýktýðý günden itibaren iþlemiye baþlar. münazaalý para. bütün hallerde ancak yo en itibaren iþlemiye baþlar. UMUMÝ OLARAK: Sürastarya kararlaþtýrýlmýþsa müddet üzerine þart edilmiþ navlun. Ýcra ve Ýflas Kanununun 145 ve mütaakýp maddeleri gereðince borçluya yapýlmasý lazým gele ar ve tebliðler gönderilene yapýlýr. 076 Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça.

Bütün bu hallerde amme tasarrufundan çýkan e l.YOLCULUK BAÞLADIKTAN SONRAKÝ HADÝSELER: A . hususiyle batar yahut 818 inci madde gereðince mahkumiyet k ararý verilir ve "tamire deðmez" halinde de gemi geciktirilmeksizin açýk artýrma ile satýlýr eya deniz haydutlarýnýn eline geçer yahut düþman malý diye yakalanýr veya alýkonup ganimet ol a hüküm verilirse. taþýtan 1022 nci maddeye dayanarak zayi olanlar yerine b aþka mal teslimine hazýr olduðunu gecikmeksizin bildirdiði ve yine ayný müddet içinde teslime baþladýðý takdirde. kurtarýlmýþ olan mal deðerini aþamaz. Bu itibarla kaptan. varma yeri memleketi ile ticaretin menedilmesi. taraflar biri diðerine tazminat vermekle mükellef olmaksýzýn eþya taþýma mukav lesi hükümden düþer.Madde 1084 - . 2. yükleme veya varma limanýnýn abluka altýna alýnmasý. vasati olarak. 2.997 nci maddeler gereðince onlarýn menfaatini korumak hususundaki vazife sini deðiþtirmez. Birinci fýkranýn üçüncü bendindeki halde mallar 1039 uncu maddenin ikinci fýkrasýnda yazý eme müddeti içinde zayi olursa. MUKAVELENÝN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: 1. gerek bunun ve gerekse yükün bakýmý için lazým olan paralarý elde etmek maksadiyle yükü kýsmýný satmaya veya taþýtýlmasý halinde yükü tamamen veya kýsmen deniz ödüncüne karþý rehne ve mecburdur. B . MUKAVELEDEN CAYMA HAKKI: 1. 3.Madde 10 Ödenecek mesafe navlunu. rizikolar ve zahmetler itibariy le yolculuðun aþýlan kýsmý ile kalan kýsmý arasýndaki nispet dahi göz önünde tutulur. mukavele hükümden düþmez. Eþya taþýma mukavelesinde muayyen ve müþahhas olarak gösterilmemiþ mallar gemiye konul uktan veya gemiye yükletilmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafýndan teslim alýndýktan sonr a zayi olursa. Yolculuk baþlamadan önce bir harb çýktýðý için geminin veya eþya taþýma mukavelesi ger ile taþýnacak olan mallarýn yahut her ikisinin artýk serbest sayýlmamasý ve zabýt ve müsaade tehlikesine maruz kalmasý.Madde 1086 - . geminin zýyaýndan sonra da yükle ilgili gýyabýnda 995 . Yolculuk baþlamadan önce. Bununla b r mallar emniyet altýna alýnmýþ veya kurtarýlmýþ olduðu nispette taþýtan aþýlan mesafenin büt nispetine göre mesafe navlunu öder.Mesafe navlununun hesaplanmasýnda yalnýz aþýlmýþ mesafe ile kalan mesafe arasýndaki nispet eðil.MESAFE NAVLUNU HESABI: Eþya taþýma mukavelesinin hükümden düþmesi. Eþya taþýma mukavelesinde yalnýz cins veya nevi ile deðil de muayyen ve müþahhas olara gösterilmiþ olan mallar zayi olursa. gemiye ambargo konmasý yahut devlet veya yabancý devlet hizmeti için el konmasý. mukaveleden cayabilir:Madde 1083 1. acil hallerde önceden danýþmaya dahi lüzum kalmaksýzýn in icaplarýna göre ya yükü ilgililerin hesabýna baþka bir gemi ile varma limanýna taþýmaya ve da yükün depo edilmesini veya satýlmasýný temin etmeye ve yükün taþýtýlmasý veya depo edilme e de.Yolculuk baþlamadan önce umulmýyan bir hal yüzünden:Madde 1082 - Aþaðýdaki hallerde taraflardan her biri. Bu hükümler 1022 nci madde ile taþýtana verilmiþ olan salahiyetin kullanýlmasýna mani olm z. ayný zamanda. bu yükletmenin fazla masraflarýný üzerine almaya ve yükleme yüzünden bekleme müddeti uzar taþýyanýn bu yüzden uðradýðý zararý tazmine mecburdur. diðer bir amme tasarrufu i le geminin yola çýkmasýnýn veya yolculuðun yapýlmasýnýn yahut eþya taþýma mukavelesi gereðinc ilecek olan mallarýn yollanmasýnýn men olunmasý. zaman. ancak mevcut ihtimallere göre az zamanda ortadan kalkmýyacaðý anlaþýldýðý takdirde mukavel cayma hakkýný verir. kaptanýn.GEMÝNÝN ZIYAA UÐRAMASI: Gemi. eþya taþýma mukavelesi gereðince taþýnacak olan mall limanýndan ihracýnýn veya varma limanýna ithalinin menedilmesi. Taþýtan bu mallarýn yüklenmesini en kýsa bir za ye. tazminat vermekle mükellef olmaksýzýn. masraflar. Gemi zayi olur. yolculuk baþladýktan sonra umulmýyan bir hal yüzünden 1082 nci maddenin birinci fýkrasý birinci bendinde yazýlý surette zayi olursa eþya taþýma mukavelesi hükümden düþer. II . 2.

Madde 1088 2. 996. caymanýn bildirildiði sýrada bulunduðu limanda boþa Taþýtan. hususiyle 1072 n i maddenin 3 ve 4 üncü fýkralarýna göre aksine hüküm bulunmadýkça navlunun tamamen veya kýsme i lazým gelmez. ancak yle bir barýnma limanýna sýðýnýlmýþ olduðu takdirde kalma masraflarýndan sayýlýr. GEMÝNÝN LÝMANDA KALMA ZARURETÝ: Ancak 1083 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn birinci bendinde yazýlý umulmýyan hallerden b çýktýðý takdirde cayma hakkýný kullanmak için. 3 ve 5 inci nde yazýlý bütün masraflar kalma masraflarýndan sayýlýrsa da giriþ ve çýkýþ masraflarý.Madde 1091 Bu iki haktan hiçbirini kullanmazsa. 997 ve 1086 ncý maddeler gereðince yükle i lgili olanlarýn menfaatini korumakla mükelleftir. yükün umulmýyan hal yüzünden kazaya uðramýþ olan kýs . Kaptan manii bir limanda bulunduðu sýrada öðrenirse bu müddet haber aldýðý günden. gemi bir Avrupa limanýnda bulunuyorsa üç ay. 2.Madde 1089 - Yükün tamamý hakkýnda gerçekleþmesi halinde 1082 ve 1083 üncü maddeler uyarýnca akdi hükümsüz akitten cayma salahiyetini verecek olan sebeplerden birisi. Kaptan.HUSUSÝ HALLER: Gemi yükü aldýktan sonra yolculuða baþlamadan önce yükleme limanýnda yahut yolculuða baþladýk bir ara veya barýnma limanýnda 1083 üncü maddede yazýlý hadiselerden biri dolayýsiyle kalmay mecbur olursa. limanda bulunuyorsa beþ ay müddetle maniin kalkmasýný beklenmesi lazýmdýr.Madde 1090 2. yükten bir kýsmý hakkýnda g erçekleþtiði takdirde taþýtan. taþýyanýn bu yüzden uðrayacaðý zararl tazmin etmek mecburiyetindedir. Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça gemi.Madde 1087 Mesafe navlunu ile taþýyanýn 1069 uncu madde gereðince istiyebileceði diðer alacaklarý ve yükü takyideden müþterek avarya gareme paylarý. kalma masraflarý müþterek avarya þartlarý bulunmasa bile yakýnda mukaveleden cayma ihbarýnýn yapýlacaðýna veya mukavelenin tamamen ifa olunacaðýna bakýlmaksýzýn gemi nav yük arasýnda müþterek avarya esaslarýna göre paylaþýlýr. yüklemeyi en kýsa bir zamanda bitirmek. yolculuðun aþýlan kýsmý için 1084 ve 1085 inci maddeler gereðince mesafe navlunu le mükelleftir. MUKAVELEDEN CAYMA HAKKI: 1.YÜKÜN ZIYAA UÐRAMASI: Yolculuk baþladýktan sonra 1083 üncü maddede yazýlý umulmýyan hallerde biri çýkarsa taraflard r biri tazminat vermekle mükellef olmaksýzýn mukaveleden cayabilir. Manii dolayýsiyle gemi kalktýðý limana veya baþka bir limana dönerse mesafe navlunu. yukarda yazýlý hallerde de eþya taþýma mukavelesinden cayma haberi verilmeden ön ce olduðu gibi verildikten sonra da 995. 1190 ýncý maddenin 1. D . III. taþýyana durumunu güçleþtirmemek þartiyle kararlaþtýrýlanlarýn emekte yahut kararlaþtýrýlmýþ bulunan navlunun yarýsýndan ibaret olan piþmanlýk navlununu ve aymadan doðan diðer alacaklarýný (1040 ýncý madde) ödeyerek mukaveleden caymakta serbesttir. aksi t de kendisine haber verildikten sonra gemi ile bir limana vasýl olduðu günden itibaren hesap olunur. YÜKÜN YALNIZ BÝR KISMINA MÜTAALLÝK HADÝSELER: Kaptanýn denizde can veya mal kurtarmak maksadiyle veyahut baþka haklý bir sebeple rot adan ayrýlmasý taraflarýn hak ve mükellefiyetleri üzerine tesir icra etmez ve hususiyle taþýy n bu yüzden doðacak zararlardan mesul olmaz. Birinci fýkraya göre kaptana düþen vazifelerin yapýlmamasýndan doðacak zararlardan donata dahi navlun ile ve gemiden bir þey kurtarýlmýþ oldukça gemi ile mesuldür.C . bununla beraber iki haktan hangisini kullanmak istediðini gecikmeksizin bildirmek ve baþka mal yüklem ek þýkkýný seçtiði takdirde. kurtarma ve yardým masraflarý ve deniz ödüncü rý ödenmedikçe veya temin edilmedikçe kaptan yükü elden çýkarmaya veya taþýtmak üzere baþka b eslim etmeye mecbur deðildir. gem inin varma limanýna en yakýn olmak üzere ulaþtýðý noktanýn esas tutulmasý suretiyle tesbit ol mesafe üzerinden hesap edilir.KAPTANIN VAZÝFELERÝ: Yolculuk baþladýktan sonra mallar umulmýyan bir hal yüzünden zayi olursa eþya taþýma mukavele iki taraftan biri ötekine tazminat vermeye mecbur olmaksýzýn hükümden düþer. bu yüklemenin fazla masr da üzerine almak ve bekleme müddeti bu sebepten uzarsa. aþýtan bu haklarý kullanýrken riayet etmesi icabeden müddetle baðlý deðildir.

2. GEMÝNÝN YOLCULUK SIRASINDA TAMÝRÝ: Navlun mukavelesi. 1083 ve 1088 inci maddelerdeki hallerde taraflardan her biri. Bununla beraber umulmýyan bir hal yüzünden vaki olan ve mevcut ihtimallere göre uzunca bir zaman süreceði anlaþýlan her gecikme sýrasýnda taþýtan gemiye yükletilmiþ ola iziko ve masrafý kendisine ait olmak üzere vakit ve zamaniyle yeniden yüklemek için temi nat göstermek þartiyle boþaltmaya salahiyetlidir. navlun müddet üzerine kar arlaþtýrýlmýþ olduðu takdirde tamirin devam ettiði müddet için navlun ödemek lazým gelmez. mukavelenin belli gayesi bu gecikme yüzünden kayb olmuþ olsun. meðer ki. mani çýkar çýkmaz n e kadar süreceðine bakmaksýzýn mukaveleden cayma hakkýný kullanabilir. C . ancak bunlar tamir sýrasýnda zaten boþatýlm akdirde ve tam navlunu ile diðer alacaklarý ödemek þartiyle geri alabilir.1095 inci maddeler hükümleri aþaðýdaki farklarla tatbik olunur:Madde 1096 Diðer mürekkep yolculuklarda 1082 . yükleme limanýna olan yolculuk için 1085 inci maddedeki esaslara g aplanacak bir mesafe tazminatý alýr. Ýthalat veya ihracaat yasaðý yahut diðer bir amme tasa rrufu yüzünden yükün artýk serbest sayýlmýyan kýsmýný her halde gemiden çýkarýp geri almaya m Umulmýyan hal yolculuk baþladýktan sonra baþ gösterirse taþýtan. Yeniden yüklemezse navlunun tamamýný ödemey mecbur kalýr ve her halde sebep olduðu boþaltma yüzünden çýkan zararlarý tazmin eder. DÝÐER GECÝKME SEBEPLERÝ: Yolculuk sýrasýnda geminin tamiri lazým gelirse taþýtan. .1090 ýncý maddelerinde yazýlý haller dýþýnda.Madde 1095 B . 5. Bu son halde. 1072 nci madde hükmü mahfuzdur.Madde 1094 IV .1094 üncü maddeler tatbik olunur. Gemi yükleme limanýna ulaþtýktan sonr ndan yolculuða baþlanmadan önce olsa bile mukavele kendiliðinden veya cayma neticesinden hükümden düþerse taþýyan. yükün bu yüzden kazaya u kaptan yükün mezkur kýsmýný varma limanýndan baþka bir limanda boþaltmak zaruretinde kalýp d culuða gecikerek veya gecikmeksizin devam etse dahi. navlunun tamamýný ve taþýyanýn 1069 dde hükmü gereðince istiyebileceði diðer alacaklarýný ödemek ve 1070 inci maddede yazýlý alac diye veya temin etmek þartiyle geminin bulunduðu yerde yükü tamamen geri almakta veyahut da tamirin bitmesini beklemekte serbesttir. 1092 nci maddedeki halde taþýtan muvakkaten boþaltmak hakkýný ancak diðer taþýtanlar m fakat ettikleri takdirde kullanabilir.MÜREKKEP YOLCULUK: Navlun mukavelesi geminin tamamýna ait olmayýp da ancak geminin bir cüzü veya muayyen bi r yerine veyahut da parça mallara dair olursa 1082 . boþaltmanýn diðer masraflarýný beraber umulmayan hal yalnýz yüke taalluk ederse boþaltmanýn bütün masraflarý taþýtana düþer addedeki halde yükün yalnýz bir kýsmý boþaltýlýrsa hüküm aynýdýr.1088 inci maddeler gereðince kendiliðinden veya cayma neti cesinde hükümden düþerse gemiden çýkarma masraflarýný taþýyan. 1082 . 1090 ýncý maddedeki halde taþýtan mukaveleden cayma hakkýn kullanamaz.MASRAFLAR: Geminin yükü almak üzere yükleme limanýna safra ile yolculuk yapmak mecburiyetinde kalmasý h alinde de 1082 . 4. Taþýtan 1093 üncü maddedeki halde mallarý. GEMÝNÝN ROTADAN AYRILMASI: Bu kanunun 1083 .NEVÝLERÝ VE TANZÝMÝ: 1. Harb. Böyle bir halde boþaltma iç ak icabederse taþýtan liman masraflarýný da çeker.GEMÝNÝN TAMAMINA MÜTAALLÝK OLMIYAN TAÞIMA MUKAVELELERÝ: A .tam navlun ödemeye mecburdur.Mad Gecikme bir amme tasarrufundan ileri gelmiþ ve navlun da 1076 ncý madde hükmü gereðinc e müddet üzerine kararlaþtýrýlmýþ olursa amme tasarrufunun devam ettiði müddet için navlun öd gelmez. tam navlunu ödemekle mükelleftir.1094 üncü maddeler ancak mukavelenin mahiyeti ve muhtevasý mani olmadýðý nispette tatbik olunur. yolculuðun baþlamadan önce ve tan sonra tabii hadiseler veya umulmýyan diðer haller yüzünden gecikmesi taraflarýn hak ve mükellefiyetlerini deðiþtirmez. 3. 4. Fakat böyle bir halde yolculuk anca k yükleme limanýndan hareketten sonra baþlamýþ sayýlýr.Madde 1 Medeni Kanunun ikinci maddesi hükmü mahfuzdur. 3.

Tesellüm koniþmentos una mallarýn ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiþ olduðuna dair þerh verildiði takdirde bu kon iþmento "Yükleme koniþmentosu" hükmündedir. SAYI. II . Tanzim olunan nüshalarýn sayýsýný. 5. markalariyle haricen belli olan hal ve mahiyetleri koniþmen a yükletenin talebi üzerine.MUHTEVASI: Koniþmento aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva eder:Madde 1098 - 1.Madde 1097 - I . 3. 9. Navluna ait þartlarý. Markalar. MALLARIN ÖLÇÜ. Yükletenin beyanlarýnýn doðruluðunu kontrol etmeye imkan bulunmamasý veya bu beyanlarý doðruluðundan yahut tamam olmasýndan þüphe edilmesi halinde. Bu son halde "Emre" yükletenin emrine demektir. sayý veya tartýsý. Gemiye yüklenen veya taþýnmak üzere teslim alýnan mallarýn cinsi. 8. 10. Taþýyanýn adý yanlýþ bildirilmiþ ise beya n doðacak zarardan gönderilene karþý donatan mesuldür.HUSUSÝ HALLER: Kaptan veya donatanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan tanzim olunan bir koniþmentoda taþýyaný adý gösterilmemiþ olursa donatan. talep üzerine. Kaptanýn ve soyadýný. 2. taþýyanýn hu susi salahiyetine lüzum kalmaksýzýn koniþmentoyu tanzim etmeye mezundur. yükün teslim alýndýðý sýrada verilmiþ olan muvakkat makbuz niþmentosunun (Fýkra 5) iadesi mukabilinde yükletenin istediði kadar nüshada "Yükleme koniþme tosu" tanzim eder. ölçüsü sayý veya tar rý ve haricen belli olan hal ve mahiyetleri. 11. Geminin adý ve tabiiyetini. 4. 7.UNSURLARI: Koniþmentonun bütün nüshalarý ayný metinde olmasý ve her birinde kaç nüsha tanzim edildið erilmesi lazýmdýr. koniþmentonun kendisi tarafýndan imzalanmýþ olan bir kopyasýný t vermeye mecburdur. mallarýn veya ambalajlý olmalarý halinde kablarýnýn yahut zarflarýnýn üstüne amýþ veyahut normal þartlar altýnda yolculuðun sonuna kadar okunaklý kalacak þekilde baþka su te tesbit edilmemiþ olduðu takdirde. Yükletenin muvafakatiyle taþýnmak üzere teslim alýnan fakat henüz gemiye yükletilmemiþ ol mallara dair de koniþmento (Tesellüm koniþmentosu) tanzim olunabilir. 2.Madde 1099 - Mallarýn ölçü. TARTI VE MARKALARINA MÜTAALLÝK ÞERHLER: . Gönderilenin ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný. kendisinin yükleme baþlangýcýndan önce yazýlý olarak bildirmiþ o i gösterilir. Yükleten. BEÞÝNCÝ AYIRIM : KONÝÞMENTO Yük gemiye alýnýr alýnmaz taþýyan. 3. Boþaltma limanýný veya buna dair talimat alýnacak yeri. Taþýyanýn ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný.Madde 1 101 Bu hüküm aþaðýda sayýlý hallerde tatbik olunmaz: 1. TAÞIYANIN ADININ HÝÇ GÖSTERÝLMEMESÝ VEYA YANLIÞ GÖSTERÝLMESÝ: 1. 6. B .1045 ve 1047 nci maddeler hükümleri mahfuzdur. taþýyan sayýlýr. Tanzim olunduðu yer ve günü. Yükletenin ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný. Kaptan ve donatanýn bu hususta salahiyetli her hangi bir temsilcisi de.Madde 1100 2.Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça yükletenin talebi üzerine koniþmento gönderilenin emrine ve emre olarak tanzim olunur. Yükleme limanýný. EMRE YAZILI KONÝÞMENTO: I .MALLARIN SALAHÝYETLÝ KONÝÞMENTO HAMÝLÝNE TESLÝMÝ: . Ýkinci fýkrada yazýlý hallerden koniþmentoya bu hususa dair bir þerh verilmek þartiyle yü tenin bildirdikleri olduðu gibi yazýlabilir.

HÜKÜMLERÝ: 1.Madde 1103 Koniþmento birden çok nüsha olarak tanzim edilmiþse mallar.UMUMÝ OLARAK: 4. ancak konþimento nüshasýnýn mallarýn alýndýðýna þerh verilerek iadesi karþýlýðýnda te 1107 Ciro edilip de baþka bir yere gönderilen konþimento nüshasý hakkýnda irsal tarihi konþime tonun hamiline teslim tarihi hükmündedir. varma limanýna vasýl olmadan bir koniþmento hamili mallarýn teslimini talebede rse ayný hüküm tatbik olunur. KONÝÞMENTONUN GERÝ VERÝLMESÝ MUKABÝLÝNDE MALLARIN TESLÝMÝ: A . Medeni Kanunun 871 ve 893 üncü maddelerinde yazýlý hukuk i neticeleri doðurur.MALLARIN TESLÝMÝNDEN SONRA: 2. BÝRDEN ÇOK KONÝÞMENTO HAMÝLÝNÝN MÜRACAATI: 1. BÝRDEN ÇOK KONÝÞMENTO HAMÝLÝ: Emre yazýlý bir koniþmento birden fazla nüsha olarak tanzim edilmiþse nüshalardan birinin ha mili. 2. 1105 ve 1106 n cý maddeler mahfuz kalmak þartiyle.Madde 1102 Koniþmentonun birden çok salahiyetli hamili ayný zamanda müracaat ederse kaptan.Koniþmento gönderilen sýfatiyle taþýyanýn veya kaptanýn namýna yazýlý olabilir.Madde 1108 - Navlun mukavelesinin. 3. YÜKLETENÝN TALÝMATI: Emre yazýlý bir koniþmento tanzim edilmiþse kaptan. kendisi h enüz teslim talebinde bulunmadan önce bir diðer nüshaya istinaden 1102 nci madde uyarýnca kaptandan mallarý teslim almýþ olan kimse aleyhine ileri süremez. .KONÝÞMENTONUN MALLARI TEMSÝLÝ: Mallar.Madde 1109 Gemi.MALLARIN TESLÝMÝNDEN ÖNCE: Mallar.1096 ncý maddeler gereðince kendiliðinden veya cayma yüzünden hükümden düþmes inde de 1108 inci madde hükmü tatbik olunur. yük üzerinden almaya salahiyetlidir. bir tek nüshanýn salahiyetli hamiline teslim edilir. mallarý teslim almaya salahiye tlidir. C . II . koniþmento gereðince yükü tesellüme salahiyetli olan kimseye teslimi. kaptan veya taþýyanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan taþýnmak üzere teslim alýnýnca onun. hepsini n talebini reddederek mallarý bir umumi ambara veya baþka emin bir yere tevdi etmeye ve hareket tarzýnýn sebeplerini de göstererek bunu mezkur koniþmento hamillerine bildir meye mecburdur. yükletenin mallarýn iadesi veya teslimi hususundaki talimatýna ancak kendisine koniþmentonun bütün nüshalarý geri verildiði takdirde iayet eder.Madde 1104 A . geminin varma limanýna vasýl olmasýndan önce umulmayan bir hal net icesinde 1082 . UMUMÝ OLARAK: Kaptan hareket tarzýna ve sebeplerine dair resmi bir senet yaptýrmaya ve bu yüzden çýkan masraflarý navlunda olduðu gibi.Kaptan mallarý henüz teslim etmeden birden çok koniþmento hamili müracaatla hamili bulun duklarý koniþmento nüshalarýna dayanarak mallar üzerinde birbirine zýt haklar iddia ederlers e. koniþmentonun birden çok nüshalarýný muhtelif kimselere devretmiþ olan müþterek ciranta ta dan mallarý teslim almaya salahiyetli kýlacak þekilde ilk önce ciro ve teslim edilmiþ olan nüshanýn hamili diðerlerine tercih olunur. koniþmentonun teslimine 1104 üncü madde gereðince terettübeden neticeleri.Madde 1106 B . UMUMÝ OLARAK: Koniþmento gereðince kendisine mallar teslim edilecek olan veya koniþmento emre yazýlý ise ciro ve teslim ile kendisine devredilmiþ olan kimse.Madde 1105 - .

navlun buna göre tayin olunur.TAÞIYANLA GÖNDERÝLEN ARASINDAKÝ MÜNASEBET: Taþýyan ile gönderilen arasýndaki hukuki münasebetlerde koniþmento esas tutulur. bundan zýya sebebiyle tasarruf edilen gümrük ve sair masraflarla navlun i ndirilir. koniþmentonun bütün nüshalarý geri verilmiþ deðilse taþýyan bu yüzden doða arlar için önce teminat gösterilmesini istiyebilir.MEMLEKET PARASI: I . tatbik olunmaz.TAZMÝNATIN EN YÜKSEK HADDÝ: Tazminatýn hesap ve ödenmesinde Borçlar Kanununun 83 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. 1100 üncü enin son fýkrasýnda yazýlan þerh koniþmentoda aksine bir þart sayýlmaz.Madde 1114 C . 1112 nci maddeni kinci fýkrasý hükmü burada da tatbik olunur. taþýyan mallarýn adi piyasa deðerini veya ayný cins ve mahiyetteki mallarýn var a yerinde boþaltmanýn baþladýðý tarihte. B . koniþmentonun hiçbir nüshasý ibraz edilmese dahi mallar iade veya teslim ol unur. taþýyan. her halde beher koli veya parça baþýna en çok 1500 Türk lirasý olur. yolculuk geminin zýyaýyle bite yükün emniyet altýna alýndýðý yer. ta mallarýn hasarlý haldeki satýþ deðeri ile piyasa deðeri veya mallarýn varma yerinde boþaltýl aþladýðý tarihte hasarsýz olarak haiz olacaklarý deðer arasýndaki farký öder. Þu kadar ki.Madde 1113 Varma yerine ulaþýlmadýðý takdirde yolculuðun bittiði yer. Koniþmentoya 1100 üncü maddenin son fýkrasý uyarýnca bir þerhin yazýlmasý halinde. NAVLUNUN HESABI: A .MUKAVELENÝN UMULMAYAN HAL YÜZÜNDEN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: 1. TAZMÝNAT BORCUNUN ÞÜMULÜ: Yükün tamamen veya kýsmen zýyaý yüzünden 1061 ve 1062 nci maddeler gereðince tazminat verilme lazýmgelirse. yükleten ve konþimentoda adý yazýlý gönderilen muvafakat ri takdirde.Madde 1110 - Navlun. sayý veya tartýsýna) göre kararlaþtýrýlmýþ ve miktar da kon iþ olursa. mallarýn miktarýna (Ölçü. eðer gemi bu yerde boþaltýlmazsa oraya muvasalatýnda lduðu deðeri öder. 3. Þu kad ki. Koniþmento emre yazýlý deðilse.AMÝR HÜKÜMLER: Bir koniþmento tanzim edildiði takdirde taþýyanýn:Madde 1116 - . sürast sürastarya ücreti hakkýndaki hükümler dahil sayýlmaz.Madde 1111 Koniþmento hususiyle taþýyanýn mallarý 1098 inci maddenin 8 inci bendinde ve 1114 üncü ma dede yazýlý olduðu gibi teslim aldýðýna dair karine teþkil eder.MALLARIN ZIYAI HALÝNDE: Navlun için taþýma mukavelesine atýf yapýlýrsa bu atfýn þümulüne boþaltma müddeti. KARÝNE: III . 2.Madde 1112 - Yükün hasarý yüzünden 1061 ve 1062 nci maddeler gereðince tazminat verilmesi lazýmgelirse. varma yeri sayýlýr.UMUMÝ OLARAK: D . Taþýyan ile taþýtan arasýndaki hukuki münasebetler navlun mukavelesinin hükümlerine baðlý 2. Koniþmentoya: "Ýçindeki belli deðil veya ayný manayý ifade eden bir þerhin yazýlmasý þ kaptana ambalajlý olarak veya kapalý kablar içinde tevdi edilmiþ olan mallarýn muhtevasý ha kkýnda. hasar sebebiyle uf edilen gümrük ve diðer masraflar bundan indirilir. B . Bu hüküm: 1.Madde 1115 D . hesap geminin varma yerine ulaþmasý sýrasýndaki rayiç üzerinden yapýlýr.Kaptan bu hükümlere aykýrý hareket ederse taþýyan koniþmentonun salahiyetli hamiline karþ ul kalýr. koniþmentoda hilafýna bir þart olmadýkça.MALLARIN HASARI HALÝNDE: Yükleten yükün cins ve kýymetini yükleme baþlamadan önce bildirmemiþ ve bu beyaný koniþmentoy mýþ olduðu takdirde.

Mesuliyetin en yüksek haddine mütaallik 1114 üncü. taþýnma hakkýný bir baþkasýna devredem 1119 Yolcu kaptanýn gemideki nizama mütaallik bütün talimatýna uymaya mecburdur.KAPTANIN TALÝMATINA RÝAYET: Yolculuk baþlamadan önce veya baþladýktan sonra vaktinde gemiye gelmiyen yolcu. kaptanýn k endisini beklemeksizin yolculuða baþlamýþ veya devam etmiþ olmasý halinde taþýma ücretini tam ak vermeye mecburdur.YOLCUNUN GECÝKMESÝ: I . Yukarýki fýkradaki hallerde kabul edilecek olan mesuliyeti bertaraf veya tahdide den þartlar hakkýnda Borçlar Kanunu hükümleri mahfuzdur. Muayene ve zararýn tesbitine mütaallik 1066 ve 1067 nci. 5. 1062 ve 1063 üncü.MUKAVELENÝN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: Yolcu.Madde 1121 III . 2. Mukavelenin canlý hayvanlara veya koniþmentoda güvertede taþýnacaðý yazýlý olup da fii le taþýnan mallara taalluk etmesi. yolculuk baþlamadan önce taþýma mukavelesinden caydýðýný bildirir veya öbür yahut hast þahsýna taalluk eden diðer bir umulmýyan hal yüzünden yolculuktan vazgeçmiye mecbur olursa t ücretinin ancak yarýsýný öder.ÇARTER MUKAVELESÝ: A . 3.Madde 1118 . 1118 inci maddede yazýlý çarter partiler.Madde 1122 - Gemi 1082 nci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci bendinde yazýlý umulmýyan hal yüzünden zýya ..YOLCUNUN ÞAHSINDAKÝ SEBEPLER YÜZÜNDEN: B . Sigortadan doðan hak ve alacaklarýn taþýyana temlik edilmesi veya taþýyana buna benzer m enfaatler saðlanmasý neticesini doðuran anlaþmalar ve hususiyle kanunlarla tanzim edilmiþ bulunan ispat külfetinin taþýtan veya gönderilenin aleyhine olarak tersine çevrilmesi neti cesini doðuran bütün kayýt ve þartlar dahi birinci fýkrada yazýlý kayýt ve þartlar hükmündedi Yukarýki hükümler. Mesuliyeti geniþleten anlaþmalarýn koniþmentoya yazýlmasý lazýmdýr. 4.Madde 1120 II . Taþýyana. birinci fýkranýn 4 numaralý bendi hariç olmak üzere Türkiye'de bir yer iðer yere taþýnan mallara ait navlun mukavelelerinde koniþmento tanzim edilmemiþ olsa dahi tatbik olunur. Tazmin mükellefiyetine mütaallik 1023 üncü maddenin ikinci fýkrasiyle 1061. Geminin denize. þu kadar ki. mallarýn yüklenmesinde önce ve boþaltýlmasýndan sonra düþen mükellefiyetler.TAÞINMA HAKKININ DEVRÝ: Taþýma mukavelesinde yolcunun adý yazýlý olursa yolcu. 1116 ncý maddenin 3 üncü fýkras ahfuzdur.Müþterek avarya için yapýlan anlaþmalarda ve aþaðýda yazýlý hallerde 1116 ncý madde hükmü t :Madde 1117 1. Mutat ticari taþýma iþlerinden olmamasýna raðmen normal ticari iþler arasýnda yapýlaca lan bir mal taþýma iþine mütaallik olup da mallarýn hususi vasýflarý veya mahiyetleri yahut t nýn hususi halleri sebebiyle haklý görülen anlaþmalar (Yalnýz koniþmentonun bu anlaþmalarý ve e deðildir" kaydýný ihtiva etmesi þarttýr). 2.ÝSTÝSNALAR: arter mukavelesi halinde bir koniþmento tanzim edilirse 1116 ncý madde hükmü koniþmentonun bir üçüncü þahsa teslim edildiði andan itibaren tatbik olunur. Koniþmentonun karine teþkil etmesine dair 1110 uncu. maddeler gereðince olan borç ve me suliyetlerini önceden kaldýrma veya daraltma neticesini doðuran bütün kayýt ve þartlar hüküms mükellefiyetlerden doðan gemi alacaklýsý haklarý için dahi ayný hüküm caridir. 4. III .YOLCUNUN HAK VE MÜKELLEFÝYETLERÝ: ÝKÝNCÝ KISIM : YOLCU TAÞIMA MUKAVELESÝ I . II .Ç 1. yola ve yüke elveriþliliðine mütaallik 1019 uncu. 3.

IV .CAYMA HAKKI: Taþýma mukavelesinin. taþýma ücretini aþýlan kýsmý tine göre öder. taþýma mukavelesi gereðince gemiye getirebileceði baga etinden baþka bir ücret vermeye mecbur deðildir.ÜCRET: Taþýyan. 1063 üncü ve 1065 . IV .REHÝN HAKKI: Taþýyanýn yolcularý sað ve salim olarak ulaþtýrma mükellefiyeti ve bu mükellefiyetin yerine g lmemesi neticesinde yolcular ve ölümleri halinde yardýmlarýndan mahrum kalanlar lehine d oðan tazminat haklarý 806 ncý madde hükümlerine tabidir. yolcunun gemiye getirdiði eþya üzerinde rehin hakkýný haizdir.Madde 1125 dolayý veyahut gemi esas itibariyle yük taþýmaya tahs yük taþýma iþinin yapýlamamasý halinde taþýyan dahi a Yolculuk sýrasýnda geminin tamiri lazýmgelirse yolcu. Kýymetli eþya. tamirin bitmesini beklemese bile . C .YOLCULUK SIRASINDA GEMÝNÝN TAMÝRÝ: I .Madde 1130 Rehin hakký ancak eþyanýn alýkonduðu veya depo edildiði müddetçe mevcuttur. taþýma ücretini tam olarak verir. Þu kadar ki. Ödenecek miktarýn hesabýnda 1085 inci madde hükmü tatbik olunur.Madde 1126 Mukavele yolculuk baþladýktan sonra hükümden düþmüþse yolcu. III .Madde 1123 Yolculuk baþladýktan sonra mukaveleden cayma bildirilir veya yukarda yazýlý umulmýyan hallerden biri vaki olursa taþýma ücreti tam olarak verilir.Madde 1128 II .TAÞIYANIN ÖLÜM VEYA CÝSMANÝ ZARAR HALÝNDEKÝ MÜKELLEFÝYETLERÝ: Geminin tamamý veya muayyen bir cüzü yolcu taþýmak üzere üçüncü þahsa tahsis edilir veya üçün ktarda yolcu taþýma hakký verilirse.Madde 1124 III . Yolcu tarafýndan gemiye getirilmiþ olan bütün eþya hakkýnda 1023 .GEMÝNÝN ZIYAI: Bir harb çýkarsa ve bunun neticesi olarak gemi artýk serbest sayýlmayýp da zaptedilmek teh likesine maruz bulunursa yahut gemiye taalluk eden bir amme tasarrufiyle yolculu k durdurulursa yolcu mukaveleden caymak hakkýný haizdir.1028 inci maddelerle 1073 üncü madde hükümleri de tatbik olunur.M .1068 inci maddeler hükümleri tatbik olunur. taþýyan kendisine yolculuk tekrar baþlayýncaya kadar ayrýca bir ücret istemeksizin yatacak yer temin etmeye ve yem ek hususunda da taþýma mukavelesi gereðince kendisine düþen mükellefiyetleri ifaya devam etm eye mecburdur. II .TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: Taþýma ücreti için taþýyan. para ve kýymetli evrak için ancak malýn cinsi ve kýymeti teslim sýrasý da kaptana veya memur edilen þahsa bildirilmiþ olduðu takdirde taþýyan mesul olur. mukavele gereðince yolcunun haiz olduðu diðer haklara halel gelmeksizin bir fýr sattan istifade ile yolcuyu ayný derecede iyi olan diðer bir gemi ile varma limanýna t aþýmayý teklif edip yolcu da bu teklifi kabul etmezse yolculuk tekrar baþlayýncaya kadar y atacak yer ve yiyecek temini talebinde bulunamaz. donatanýn gemi ve navlu la mahdut olarak mesul tutulmasýna ait hükümler mahfuzdur.TAZMÝNAT: maddeler gereðince hükümden düþmesi halinde taraflard deðildir.Mad Bagaj kaptan veya bu hususa memur edilen þahýs tarafýndan teslim alýnmýþ olursa zýyaý vey asarý halinde 1061.BAGAJ: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça yolcu. sanat eserleri. D . 1123 ve 1124 üncü iri diðerine tazminat vermekle mükellef Yukarýki fýkrada yazýlý sebeplerden edilmiþ olup da kendi kusuru olmaksýzýn yabilir.sa taþýma mukavelesi hükümden düþer. taþýyan ile üçüncü þahýs arasýndaki hukuki münasebet hak irinci kýsmýnýn mezkur münasebetin mahiyeti ile telif olunabilecek hükümleri tatbik olunur. Tamirin bitmesini beklerse.Madde 1127 Gemiye getirilen bagaj hakkýnda 1021 ve 1051 inci maddelerle 1072 nci maddenin ilk fýkrasý hükümleri tatbik olunur.

3. MALLARIN HASARA UÐRAMASI: Yükleme limaný zikrolunarak "Fob" satýlan mallarýn satýcý tarafýndan mukavele þartlarý daires ve bunlar yoksa yükleme yerindeki teamüllerle muayyen olan suret ve zamanda ve ambal .Madde 1137 4.UMUMÝ OLARAK: Satýþ mukavelesinde. kasdedilen menfaat zail olacak derecede deniz hasarýna uðramýþsa mukavele hükümden düþer.NAVLUN TABÝRÝNÝN ÞÜMULÜ: A . yüklemeden sonraki nefi ve hasarlarýn munhasýran satýcýya ait olacaðýna mukavelenin ifasý hususunun geminin varma yerine selametle ulaþmasýna talikine yahut a lýcýnýn emtiayý arzusuna veya mukavele yapýldýðý anda teslim olunan numuneye göre beðenip beð serbest olacaðýna dair þartlar varsa.adde 1131 Taþýyanýn yukarýki fýkra hükmüne dayanan mesuliyetini hafifleten veya kaldýran bütün þart a 766 ncý madde hükümleri tatbik olunur. geminin tayinini veya mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçerek tazm inat verilmesini istiyebilir. Tayin edilen müddet içinde gemi ulaþmazsa alýcý aynen den vazgeçebilir. Bu takdirde geminin ul aþmasý gecikmiþse alýcý mahkemeye müracaat ederek bu hususta müstacelen bir müddet tayinini t bedebilir. GEMÝNÝN HAREKET VEYA ULAÞMA ZAMANININ TAYÝNÝ: Mallar yolculuk sýrasýnda mücbir sebep yüzünden yükletildiði gemiden diðer bir gemiye aktarýl in aynen ifasýndan vazgeçilemeyip mallarýn aktarma edildiði gemi önceden tayin olunan gemi nin yerine geçmiþ sayýlýr.Madde 1133 1. "Sif" veya her hangi baþka bir ticari ýstýlah kullanýl lsa bile. GEMÝNÝN TAYÝNÝ: 1134-1137 nci maddeler hükümleri mahfuz kalmak þartiyle 25 inci madde hükmü boþaltma yer inde teslim þartiyle satýþlar hakkýnda da tatbik olunur.Madde 1136 Geminin ulaþmasýna dair bir müddet tayin edilmediði takdirde mezkur geminin yolculuðun u bitirmesi için lazýmgelen zaman taraflarca tayin edilmiþ sayýlýr. mahkemeye müracaat ederek mezkur müddetin müstacelen tayinini talebedebilir. bu mukavele boþaltma yerinde teslim þartiyle vukubulan bir satýþtýr.MALLARIN YÜKLETÝLDÝÐÝ VEYA YÜKLETÝLECEÐÝ GEMÝNÝN TAYÝNÝ SURETÝYLE SATIÞI: Mallarýn yükletildiði veya yükletileceði geminin tayini suretiyle satýþý halinde bu akit gemi varma yerine selametle ulaþmasý þartýna baðlý sayýlýr. II .Madde 1132 F .BOÞALTMA YERÝNDE TESLÝM ÞARTÝYLE SATIÞ: ÜÇÜNCÜ KISIM : DENÝZAÞIRI SATIÞ MUKAVELELERÝ I . mallarýn yükletildiði veya yükletileceði gemiyi mukavele veya ticari teamül ile k l edilen bir müddet içinde tayin hakkýný muhafaza ettiði takdirde mezkur müddet içinde gemiyi tayin etmemiþ ise alýcý. Yolcu ölürse kaptan. Her halde mahkemenin tayin edeceði müddet geminin yükleme yerinden hareketi tarihinden itibaren altý ayý geçemez. Þu kadar ki. in ulaþmasý için tayin edilen zamaný alýcý bir veya birkaç defa temdidedebilir.Madde 1134 - Mukavele ile veya sonradan tayin olunan geminin hareketi veya varma yerine ulaþmasý için bir müddet tayin edilip de gemi mezkur vakitte hareket etmemiþ veya muayyen müddet içinde varma yerine ulaþmamýþsa alýcý mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçebilir. AKTARMA: Yolculuk sýrasýnda mallar. 2.Madde 1135 Satýcý. E . ölenin gemide bulunan eþyasýný 807 nci madde gereðince korunmakla mü leftir. Gemiyi tayin için mukavele veya ticari teamül ile kabul edilmiþ bir müddet yoksa alýcý.GEMÝNÝN YOLCU TAÞIMAK ÜZERE DÝÐER BÝR KÝMSEYE TAHSÝSÝ: Aksine hüküm olmadýkça bu kanunun aþaðýdaki fasýllarýnda yazýlý olan "Navlun" tabirinden taþý laþýlýr.

Masraflar hakkýnda 1146 ncý madde hükmü tatbik olunur.1158 inci maddeler hükümleri mahfuz kalmak þartiyle 25 inci madde hükmü sif satýþ akkýnda da tatbik olunur. satýcý mezkur mallarýn mukavelenin i asý için tayin ve tahsis edilmiþ olduðunu alýcýya bildirmekle birinci fýkrada yazýlý borcunu e getirmiþ sayýlýr.SÝF SATIÞ: Bir malýn muayyen bir yere taþýnmasý için gemiye yükletilmesi þartiyle mal deðerinden ve satý fýndan ödenecek sigorta ücretiyle navlundan ibaret maktu bir bedel karþýlýðýnda yapýlan satýþ atýþ denir.TARÝF: "Fob" satýlan mallarýn geminin küpeþtesini fiilen geçtiði andan itibaren nefi ve hasarý a a aittir. Diðer hususlarda 25 inci madde hükmü "Fob" satýþ hakkýnda da tatbik olunur.Madde 1140 - Satýcý. Þu kadar ki. tesellüm koniþmentosu 1097 nci maddenin son fýkrasýnýn so n cümlesinde yazýlý þerhi ihtiva ederse alýcý hilafýný ispat edemez. II . Vazgeçme gecikmeksizin ihbar edilmelidir. mallarýn gemiye yükletildiði andaki halini. mallarýn usulüne muvafýk olarak yükletildiðini bir yükleme koniþmentosu ile ispat . tayin olunan gemi vaktinde hazýr olmazsa mallarýn satýcý tarafýndan a lýcýnýn emrine amade kýlýndýðý andan ve alýcý gemiye vakit ve zamanýnda tayin etmemiþ veya ma ak için bir müddet tayin yahut teslim yeri hakkýnda seçme hakkýný muhafaza etmiþ olup da vaki ve zamanýnda buna dair talimat göndermemiþ olduðu takdirde kararlaþtýrýlan müddetin bitimind itibaren hasarý alýcýya aittir. Satýcýya düþen teslim borcunun ifa yeri malýn yüklendiði yerdir. yüklemenin koniþmentoda yazýlý tarihte hakikaten yapýlmadýðý zaman ispat edebilir. koniþmento ve sair be rin alýcýya teslimi. yükletilmek üzere teslim e mükelleftir.FOB SATIÞ: I . 1140 . B .YÜKLEME TARÝHÝ: Satýcý.Madde 1138 Diðer hallerde alýcý mallarý ulaþtýrýldýklarý zamandaki bulunduðu hal üzere kabule mecbur akdirde bilirkiþi marifetiyle takdir edilecek miktar malýn bedelinden indirilir. yükleme borcunu kýsmen veya tamamen yükleme tarihinde mücbir sebebe dayanmaksýzýn yer getirmemiþ ise alýcý mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçebilir.SATICININ BORÇLARI: A . Bilir kiþi tarafýndan tanzim edilen rapor hileye müstenit deðils e alýcýya karþý muteberdir. YÜKLEME BORCU: Satýcý borcunu kýsým kýsým yerine getirmeye salahiyetli olduðu takdirde yükletilen her ký ia ayrýca satýlmýþ sayýlýr.UMUMÝ OLARAK: "Sif" satýlan mallarýn. Tesellüm koniþmentosu halinde.Madde 1141 Satýcýnýn.Madde 1139 - 1. Þu kadar ki. bildirme hükmündedir.aj içinde alýcý tarafýndan tayin olunacak gemide teslim edilmesi lazýmdýr. C . satýcý tarafýndan mukavele þartlarý dairesinde ve bunlar yoksa yüklem erindeki teamüllerle muayyen olan þekil ve zamanda ve ambalaj içinde gemiye yükletilmesi lazýmdýr. Mukavele yapýldýðý anda satýlan mallar gemiye yükletilmiþ veya 1097 nci maddenin son fýkr mü gereðince taþýyan tarafýndan taþýnmak üzere teslim alýnmýþ bulunur yahut satýcý borcunu ye üzere her hangi bir gemiye yükletilmiþ olup da satýlan mallarýn cins. Böyle bir halde. Bu takdirde satýcý mahkemeye müracaatla bilir kiþi tayinini talebedebilir. Þu kadar ki. satýlan mallarýn hepsini mukavele ile muayyen tarihte ve müddet içinde yahut mukavel e yoksa münasip bir müddet içinde gemiye yüklemek veya taþýyýcýya. Þu kadar ki. B . mahiyet ve vasýflarý i ibariyle ayný mallarý tedarik etmek hakkýný haiz olursa.Madde 1142 Satýcý. . malýn mülki alýcýya geçmesi onu temsil eden koniþmentonun ciro ve teslimi ile olur. koniþmento masraflar iyle navlun bedeli ve hasarýn alýcýya intikal ettiði andan sonra mallara binen bütün masrafl ar alýcýya aittir. daha önce bildirme yapýlmamýþ ise. tartý ve vasýflarýný keþif ve muay eceðine dair olan mukavele muteberdir.

Madde 1144 - .Mallar memleket içindeki bir þehirden veya nehir üzerinde bulunan bir limandan sev k edildiði ve mezkur mallarý taþýyacak bütün vasýtalar için tek koniþmento tanzim kýlýndýðý t arýn yükletildiði ilk vasýta ile sevk edildiði tarih. satýlan mallarýn veya bir kýsmýnýn istihsaline. 3. Caymanýn 15 günlük müddetin geçmesinden itibaren hafta içinde ihbar edilmesi þarttýr. satýþ mukavelesine aykýrý olarak ve muhik sebep olmaksýzýn. 1140 ýncý maddenin 3 üncü fýkrasýnda yazýlý haller haric olmak üzere. mallarý tayin edilend a bir gemiye veya vapur yerine yelkenliye yahut doðru bir gemi yerine bazý iskeleler e uðrayan bir gemiye yükletmiþ ise alýcý aynen ifadan vazgeçerek tazminat istiyebilir. yükleme tarihi hükmünde tutulur. sair mükellefiyetlere katlanmaya mecburdur. maniin ortadan kalkmasýna r uzatýlmýþ sayýlýr. bildirme tarihinden i alýcýya aittir.KONÝÞMENTO: Satýcý ambalaj masraflarý ve navlundan baþka mallarýn gemiye yükletilmesi için gerekli muayen ve kontrol iþlerine mütaallik masraflara. Mallar. cins ve mahiyetine elveriþli bir taþýma mukavelesi yapmakla mükelleftir. tartý ve sayma mas aflarý ile bütün yükleme masraflarýna ve ödenmesi lazýmgelen bütün harç. 2. gönderilmesine ya yüklenmesine yahut eþya taþýma mukavelelerinin yapýlmasýna mani olursa. 1116 ve 1118 inci ma ddeler hükümlerine muhalif olmadýkça alýcýya karþý da muteberdir. satýcý ile olan münasebetlerinde bu tayin kaydýna riayete mecbur ol llerde satýcý da alýcýya karþý mezkur kayda riayetle mükellef deðildir.Madde 1146 Koniþmentolarla taþýma mukavelelerine derci mutat olan þartlar. vergi.GECÝKME: "Sif" satýlan mallarýn geminin küpeþtesini aþtýðý andan itibaren nefi ve hasarý alýcýya aitti ki. yükleme yerinde anýnda vinç üzerinde teslimine kadar taþýnmasý için ve navlun kendi tarafýndan ödenmek üzere. menþe þahadetnamesiyle yükleme veya m nþe memleketinde verilip mallarý varma yerine ithal veya mallarýn üçüncü devlet ülkesinden tr it tarikiyle geçmesi için alýcýya lüzumlu olabilecek vesikalarýn masraflarý ve bunlarýn tercü tasdiki için sarf edilen harç ve sair masraflar alýcýya aittir. resim ve ihra rý dahil olmak üzere. SÝGORTA ETTÝRME BORCU: Satýcý. B . TAÞIMA SÖZLEÞMESÝNÝ YAPMAK BORCU: Satýcý.NEFÝ VE HASAR: A . Þu kad r ki. 1141 inci maddenin son fýkrasý gereðince tek koniþmento ile gönderilmiþse bu kon iþmento mallarýn ilk sevk edildiði yerde ve bütün yolculuða þamil olmak üzere tanzim edilmek dýr. sigorta poliçelerine derci mutat olan þartlar dairesinde denizci .UMUMÝ OLARAK: 1140 ýncý maddenin üçüncü fýkrasýnda yazýlý hallerde nefi ve hasar. D . yükletilmiþ mallarý. satýcý keyfiyeti g kmeksizin alýcýya bildirdiði takdirde yüklemenin yapýlacaðý müddet.UMUMÝ OLARAK: Alýcý tarafýndan istihsali talep olunduðu takdirde.Madde 1143 Mücbir sebep. iþlenmesine. Þu kadar ki. satýcý mallar e zamanýnda bu gibi mallarýn yollanmasý için mutat olan ve yükleme ve varma limanlarý arasýnd ki mutat yolu takibeden bir gemi ile taþýtabilir. hususiyle kalite kontrolü ölçü.MASRAFLAR: A . C . satýcý mallarýn yükletileceði gemiyi tek koniþmento münderecatýna dayanarak tayin etmiþ donatanýn veya taþýyanýn. mallar yalnýz nevan tayin edilmiþse satýcý mallarýn yükleme aný ile markalarý ve yükleti emi hakkýnda aldýðý malumatý derhal alýcýya bildirmek suretiyle yüklettiði mallarý tayin ve t tmiþ olmasý þarttýr. C .Taþýma mukaveleleri dolayýsiyle gemiye yükletilmiþ veya yükletilmek üzere taþýyana teslim e olan mallar karþýlýðýnda bir koniþmento tanzim ettirilmesi lazýmdýr.Madde 1145 Malýn hangi gemiye yükletileceði akitle kararlaþtýrýlmýþ olmadýðý takdirde. 1141 inci maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý müddetin sonun ren 15 gün geçmiþse her iki taraf tazminat istemeksizin mukaveleden veya mukavelenin h enüz ifa edilmemiþ olan kýsmýndan cayabilir. Satýcý.

alelade riziko aret olup harb rizikosu hariçtir.Madde 1152 - A .Madde 1148 Aksine mukavele veya teamül olmadýkça sigorta bedelinin mallarýn fatura ile belli ol an sif deðerine umulan kar olarak yüzde on ilavesi suretiyle hasýl olacak tutarda olma sý lazýmdýr. Satýcý alýcýya karþý bizzat sigortacý vazifesini göremez. alýcý satýcýya tazmi . yükleme yerindeki ticari taammüllerle mallarýn cins ve mahiyeti ve geminin önceden tay in olunan rotasý göz önünde tutulur. satýcý. Satýcý mallarý tanýnmýþ ve muteber bir sigortacýya sigorta ettirmiþ ise sigortacýnýn sigo elini ödemekten aciz kalmasýndan dolayý alýcýya karþý mesul deðildir. Þu kadar ki. meðer ki.ik rizikolarýna karþý muteber bir sigortacýya sigorta ettirmek ve sigorta ücretini ödemekle mükelleftir. C .RÝZÝKOLAR: Muvakkat bir sigorta ilmühaberi. Mallar kýsým kýsým yükletilmiþ ise her kýsým ayrý ayrý sigorta ettirilir.Madde 1151 Koniþmentoda çarter mukavelesine taalluk eden kayýtlar bulunursa çarter partinin sur eti de ibraz edilir.Madde 1149 Sigortanýn þümulüne.VESÝKALARIN TAM VE MUNTAZAM OLMASI: 1. VESÝKALARI ÝBRAZ ETME BORCU: Mallar yükletildikten sonra muntazam cirolu koniþmentosu ile beraber sigorta poliçesi veya onun yerine muvakkat bir sigorta ilmühaberi.MUVAKKAT SÝGORTA ÝLMÜHABERÝ: A . mutat aktarmalar dahil olmak üzere. muvakkat fatu ra ve icabý halinde mallarýn vasfý ve tartýsýný müsbit þahadetname ile mukaveleye göre satýcý mecbur olduðu diðer vesikalar. muteber ve muntazam olduðunu kabul etmiþ sayýlýr. koniþmentonun yalnýz bir nüshasý etmekle iktifa edebilir. diðer hallerde bütün nüshalarý ibraz etmeye mecburdur. varma limanýnda nç üzerinde teslimine kadar olan rizikolarý karþýlamasý lazýmdýr. sigortanýn mallarýn yükletmiþ veya yükletil taþýyýcýya teslim edilmiþ olduðu yerden. Kezalik bazý muayyen sebepler zikir ve tasrihi ile vesikalarý reddetmiþ veya ihtir azý kayýtla kabul etmiþ ise bu muayyen sebepler dýþýnda bir itiraz dermeyan edemez.UMUMÝ OLARAK: Vesikalarýn ibrazýndan itibaren üç gün zarfýnda alýcý bir itiraz dermeyan etmediði takdir nlarýn tam. dið r nüshalarýn ibraz edilmemesi yüzünden doðacak zararýn tazminini saðlýyan muteber bir bankaný inat mektubunu alýcýya vermiþ olsun. VESÝKALARI ÝNCELEME BORCU: Koniþmento birden çok nüsha olarak tanzim edilip de metninde alýcý veya acentasý yahut d iðer bir temsilcisi gönderilen olarak gösterilmiþse. III . Vesikalarý reddettiði takdirde reddin haksýz olduðu tebeyyün ederse.UMUMÝ OLARAK: 4. muteber ve muntazam olmasý ve mallarýn irsal edildiði yerde tanzim edilmiþ bulunmalarý þarttýr. B . kati fatura veya mallar kýsým kýsým yüklet ilmiþ yahut 1157 ve 1158 inci maddelerde yazýlý hallerden biri mevcutsa. Ýbraz edilen vesikalarýn münderecatý esaslý noktalarýnda satýþ mukavelesine tevafuk etmez alýcý vesikalarý reddederek mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçip tazminat istiyebilir.ALICININ BORÇLARI: Alýcý yukarýki maddede yazýlý vesikalarýn kendisine ibraz edilmesi üzerine bunlarý inceliyere ecikmeksizin kabul veya reddettiðini beyana mecburdur.Madde 1147 - Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça sigorta ile karþýlanmasý lazýmgelen rizikolar. Alýcýnýn talebi üzerine harb rizikosuna karþý da sigorta ya sa mezkur sigorta ücreti alýcýya aittir. muafiyetlere ve sigorta bedelinin ödeme tarzýna ait þartlarýn tayini .Madde 1150 Alýcýya ibraz edilen vesikalarýn tam. satýcý tarafýndan gecikmeksizin alýcýya ibraz edilir veya ett rilir. B . sigortanýn hususi þartlarýný havi olmadýkça ve diðer þartlar da sigorta poliçesi numunelerinden birine atfen tanzim edilmedikçe sigorta poliçesi ye rine geçmez.

satýþ bedelinden bilir kiþi tarafýndan takdir ed ilecek bir miktarýn indirilmesini istiyebilir. ÖDEME BORCU: Alýcý 1151 inci maddede yazýlý vesikalarý teslim alabilmek için satýþ mukavelesinde aksine hü adýkça satýþ bedelini ödemekle mükelleftir. mu kavelede aksine hüküm yoksa. satýcýnýn hilesi sabit olmadýkça veya mallarýn vesikala catýna uygun olmadýðý anlaþýlmadýkça mukaveleye riayete mecburdur. mallarý muayene etmek fýrsatýný henüz bulamamýþ olduðunu ileri sürerek muntazam ve ddedemiyeceði gibi satýþ bedelini ödemekten de imtina edemez. Satýþ bedelinden indirilecek miktar. resim. ziyade veya noksan olarak teslim olunabilir.ermeye mecburdur.MASRAFLAR: A .Madde 1156 G Mallar koniþmento ve taþýma mukavelesindeki þartlara ve bunlarda açýk kayýt yoksa varma l manýndaki teamüllere göre çýkarýlýr. mallarýn yolculuk sýrasýndaki firesinden veya deniz hasarlarý s . B .Madde 1155 - önderilen mallar ile mukavelenin mevzuunu teþkil eden mallar arasýnda vasýf itibariyle görül en fark. mallarýn tesim alýnmasý tarihinden itibaren sekiz gün içinde icabýna göre alýcý tara enir veya satýcý tarafýndan kendisine geri verilir. Þu kadar ki. MALLARI TESLÝM ALMA BORCU: Geminin varma limanýna ulaþmasýnda alýcý mallarý teslim almakla mükelleftir. Alýcý. Ancak. vesikalarý hamil olduðu halde münderecatýnýn numara. Bu suretle mukavele münderecatýna göre muvakkat bir fa tura tanzim edilerek vesikalarýn ibrazýnda ödenecek olan para satýþ bedelinin yüzde yetmiþ be ile doksaný arasýnda bir noksanla tayin olunur. boþaltma zamanýnda tahakkuk edecek veya kabul edilecek tartý üzerinde neceðine dair olan þart muteberdir. Ýki fatura tutarlarý arasý ki fark.Madde 1154 Alýcý.Madde 1157 - Mukavelede "Tahminen" veya "Katiyen muayyen miktar" kayýtlý bulunduðu zaman satýþ bedeli aþað yazýlý tarzda tayin olunup ödenir:Madde 1158 Mallarýn ulaþtýðý limanda taraflar veya acenta veyahut temsilcileri hazýr olduðu halde us lü dairesinde tartýsý yapýldýktan sonra kati fatura tanzim olunur.SATIÞ PARASINI ÝNDÝRME HAKKI: A . 2. "Katiyen muayyen miktar" kaydý alýcýya mukavelede muayyen olan miktarýn tamamýný talep h akkýný bahþeder. marka. diðer mükellefiyetleri alýcýya aittir. Satýcýnýn kusuru sebebiyle mallarýn tayin ve teþhisi kabil olmamýþsa alýcý mukavelenin ay fasýndan vazgeçerek tazminat istiyebilir. Alýcý vesikalarý kabul etmiþ ise.UMUMÝ OLARAK: Mallarý teslim alabilmek için 1069 ve 1070 inci maddeler gereðince paralarýn ödenmesi lazýmgelirse alýcý. gümrük ve mallarýn ithali sebebiyle ve ithali sýrasýnda talep olunan harc. mavna ücretiyle mallarýn rýhtýma çýkarýlmasý içi arý. B .Madde 1153 - Mallarýn varma limanýna kadar deniz yoliyle taþýnmasý sýrasýnda ihtiyar olunacak türlü masraf satýþ mukavelesinde aksine hüküm olmadýkça.TARTI ÜZERÝNDEN ÖDEME: 4. alýcýnýn malý kabul etmeye nesafet kaidesine göre zorlanamýyacaðý derecede aþýrý deð larý teslim almaya mecbur tutulur. vergi ve ithal takaslarý dahil olmak üzere. fatura tutarýna kadar ve satýþ bedelinden indirilmek üzere ödemelerde bul aya mecburdur. 3.TARÝFÝ: Mukavelede "Tahminen" kaydý mevcutsa satýlan mallar geminin tamamen hamulesine þam il olduðu takdirde kararlaþtýrýlan miktardan yüzde on ve hamulenin bir kýsmýndan ibaret bulun uðu takdirde yüzde beþ. boþaltma limanýndaki teamüllere göre tesbit olunur. ambalaj þ larý itibariyle gemiden çýkan mallara muvafýk olup olmadýðý muayene edebilir. kontr marka."TAHMÝNEN" VEYA "KATÝYEN MUAYYEN MÝKTAR" KAYITLARI: A . B . HUSUSÝ HALLER: Satýþ bedeli tutarýnýn.

Türk konsolosu. II . Yolculuðun henüz baþlanmamýþ olan kýsmýna ait navlun üzerine de deniz ödüncü alýnabilir. ödünç muam sebep olan yolculuðun biteceði yere ulaþmasýndan sonra istiyebilir.ZARURET HALLERÝ: Kaptanýn ayný zamanda geminin veya yükün yahut her ikisinin tek veya müþterek maliki olm asý veya deniz ödüncü mukavelesini ilgililerin hususi talimatlariyle yapmýþ bulunmasý. Birinci fýkranýn 2 nci bendindeki halde kaptan deniz ödüncü almak maksadiyle yalnýz baþýn rehnetmeye salahiyetli olduðu halde diðer bütün hallerde her ne kadar yalnýz gemi veya yal nýz navlun karþýlýðýnda ödünç para alabilirse de yükü ancak gemi ve navlun ile birlikte deniz nedebilir. 2.Madde 11 63 Deniz ödüncü senedine. at gemi ve yük üzerine ödünç alýnmýþsa navlun rehne dahil sayýlýr. Mamafih mallarýn kýsmen denize atýlmasý veya deniz suyu ile ýslanarak aðýrlýðýnýn artmasý veya eksilmesi sebebiyle hakiki tartýsýnýn tesbiti mü muvakkat fatura tutarý katileþmiþ olur.Madde 1161 1. deniz ödüncü muamelesine dair bir deniz ödüncü senedi tanzim etmesi lazýmdýr. taraflar tamamiyle serbesttirler. bu kýs lerinin tatbikine mani teþkil etmez. Navlun zikredilmeksizin gemi üzerine deniz ödüncü alýnmýþsa navlun rehne dahil deðildir.ÞARTLARI: Kaptan ancak aþaðýda yazýlý hallerde deniz ödüncü mukavelesi yapabilir:Madde 1160 - Deniz ödüncü senedinin tanziminden önce muamelenin yapýlmasýndaki zaruret. ödünç vere caðýný ancak rehin gösterilen þeyler üzerinden tahsil eder ve bunu yalnýz geminin. ödünç verenin talebi üzerine alacaklýnýn emre yazýlý olarak tanzim olunur. bu sýfatla. aþaðýdaki hususlarýn yazýlmasý lazýmdýr:Madde 1164 II. 999.MUHTEVASI: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça deniz ödüncü senedi. D . ihtiyacý karþýlamak üzere kaptan tarafýndan alelade bir kredi muame lesi yapýlmýþ olsaydý hangi haklarý haiz bulunacak idiyse yalnýz bunlara sahip olur. Sen nzim edilmezse alacaklý. bu unmadýðý takdirde senedin tanzim edildiði yerdeki mahkeme ve bu da yoksa salahiyetli lim an baþkanlýðý ve bunun da bulunmamasý halinde bütün gemi zabitleri tarafýndan yazýlý olarak t dildiði takdirde kaptanýn. . ka nunun kendisine verdiði salahiyetlere dayanarak bir prim temin ve gemiyi. yapmýþ olduðu muameleye salahiyetli olduðu kabul olunur. 998.ZARURETÝN TEVSÝKÝ: Deniz ödüncü priminin haddini tayinde. B . Deniz ödüncü alacaklýsýnýn adý ve soyadý. yolculuðunu. Navlun üzerine deniz ödüncü. Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada geminin.PRÝM: I . 1002 ve 10 ncý maddeler gereðince korunmasý ve ileriye taþýnmasý maksadiyle.biyle meydana gelen noksandan dolayý satýcý mesul olmaz. Bu son halde "emre" ibaresi deniz ödüncü verenin emrine demektir.Kaptanýn. faizi de ihtiva eder. Bununla beraber aksi ispat olunabilir. onunla kaptan.TANZÝMÝ: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça prim.Madde 1165 1. ancak navlun deniz rizikosuna maruz bulunduðu müddetçe alýna ir. navlunu ve yükü veya bunlardan birini yahut birkaçýný rehnetmek suretiyle ödünç para alýr.DENÝZ ÖDÜNCÜ SENEDÝ: .Madde 1162 C . mallarýn gemiden çýkarýldý yerdeki rayice göre tayin olunup ödenir. DÖRDÜNCÜ KISIM : DENÝZ ÖDÜNCÜ MUKAVELESÝ Bu kanunun tatbiki bakýmýndan deniz ödüncü bir mukaveledir ki. 1000 1002 nci maddeler gereðince bitirebilmesi maksadiyle. 988.Madde 1159 - I . Her iki halde çýkacak olan noksan veya ziyade miktarýn bedeli. Yolculuk sýrasýnda sýrf yükle ilgili olanlarýn menfaatleri icabý yükün 995.

zaman üzerine þart ilmiþ prim ana para ödeninceye kadar iþler.ALACAKLI: . Geminin adý ve kaptanýn adý ve soyadý. yatýran. 5. G . F . ancak bu nüshanýn bedelinin alýndýðýný gösteren bir þerhle.BÝRDEN ÇOK NÜSHA: I . Deniz ödüncü borcunun ana parasý.AVARYALAR: Deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerin her biri deniz ödüncü alacaklýsýnýn alacaðýnýn tamam Bununla beraber deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ olan þeyler müþterek veya hususi avarya esi olarak artýk deniz ödüncü alacaklýsýnýn alacaðýný itfaya kifayet etmezse.ÝHTÝYATÝ HACÝZ: . 4. Deniz ödüncü priminin haddi yahut alacaklýya ödenmesi lazýmgelen paranýn mecmuu. 7. Deniz ödüncünün hangi yolculuk için yapýldýðý.YER VE ZAMAN: Birden fazla nüsha yapýlmýþsa kaç nüsha yapýldýðý her birinde gösterilir. geriverilmesi mukabili enebilir. Kaptanýn imzasý. senedin yalnýz bir nüshasý ibraz edilmiþ olsa dahi sala li hamiline ödenmesi lazýmdýr. 3. senedi ciro ve teslim suretiyle iktisabed ene karþý da ileri sürülebilir.Madde 1170 Paranýn resmi bir vezneye yatýrýlmasý mümkün olmayan hallerde. III . BÝRDEN ÇOK SENEDÝN HAMÝLÝ: Deniz ödüncü alacaklýsýna ne müþterek ve ne de hususi avaryadan pay düþmez.Madde 1169 Ödeme. bundan doðan za disi çeker.2. IV . ilgili yolculuðun varm e geminin bu limana ulaþmasýndan itibaren sekiz gün içinde ödenmesi lazýmdýr. Senedin tanzim edildiði tarih ve yer. Deniz ödüncü borcunun ödeneceði zaman ve yer. Talebolunursa kaptanýn imzasýnýn notere tasdik ettirilmesi lazýmdýr. deniz ödüncü senedinin mütaaddit nüsha olarak tanzimini istiyebilir. 10. 8.Deniz ödüncünün. 6. Þu kadar ki. bu hüküm tatbik olunmaz. 2.Madde 66 Kaptanýn muameleyi yapmaya salahiyetli olmadýðý veya giriþmiþ olduðu hudut dairesinde yap aya salahiyetli bulunmadýðý hakkýndaki itiraz.BORCUN ÖDENMESÝ: Deniz ödüncü senedinde hilafýna hüküm olmadýkça deniz ödüncü borcunun. E .Madde 1167 - 1. 9. Deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeyler. sebepleri de dirilmek suretiyle. vade gününden itibaren fai . vadesi geldiðinde. bunlarýn hepsi reddedilir ve deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerin reh en kurtulmasý icabediyorsa para resmi bir vezneye veya bu yapýlmazsa baþka emin bir ye re yatýrýlýr ve müracaat etmiþ olan deniz ödüncü senedi hamilleri bu tedbirden. aldýðý tedbir ve ebepleri hakkýnda resmi bir vesika tanzim ettirmeye ve bu muamele yüzünden yapýlan masra flarý deniz ödüncü borcundan indirmeye salahiyetlidir.Madde 1168 Birden çok nüsha olarak tanzim edilen deniz ödüncü senedinin birden fazla salahiyetli hami li müracaat ederse. Senedin metninde deniz ödüncü senedi olduðunun yazýlmasý yahut borcun deniz ödüncü bor arak yapýldýðýnýn beyan edilmesi veya muamelenin deniz ödüncü mahiyetini kafi derecede belli cek diðer bir ifade. Deniz ödüncü alýnmasýný zaruri kýlan haller. Prim zaman üzerine þart edilmiþse. 11. II . SENEDÝN HAMÝLÝ: Prim de içinde olduðu halde deniz ödüncü borcunun tamamý için. haberdar edilir.KÝMÝN EMRÝNE TANZÝM EDÝLECEÐÝ: Deniz ödüncü veren.

Bu hususta rehinin paraya çevrilmesi hakkýndaki hükümler tatbik o lunur.YOLCULUKTAN VAZGEÇÝLME HALÝ: BÝRÝNCÝ KISIM : MÜÞTEREK VE HUSUSÝ AVARYALAR Deniz ödüncü ile ilgili yolculuk. Ancak. alacaklý deniz ödüncüne ilmiþ þeylere ihtiyati haciz koydurabilir. Alacaklý deniz ödüncü dolayýsiyle rehnedilen yükü hüsnüniyetle karþý takibatta bulunamaz. BEÞÝNCÝ FASIL : DENÝZ KAZALARI . Alacaklýnýn.KAPTANIN MESULÝYETÝ: Kaptan deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerin muhafazasýný temin etmeye mecburdur. deniz ödüncü inin yapýldýðý yerde ödünç verilen paranýn derhal ödenmesini istiyebilir. bu yolculuðun varma limanýndan baþka bir limanda biter se deniz ödüncü borcu. mallarýn teslim zamanýnda ala caðýný tamamen almýþ olabileceði kabul olunur. deniz ödüncü borcundan dolayý alacaklýya karþý.ALACAKLININ RÝZÝKOSUNUN KEYFÝ OLARAK ARTIRILMASINDAN: Kaptan alacaklýnýn alacaðý ödenmeden veya temin edilmeden deniz ödüncüne karþý rehnedilen yük eya kýsmen teslim edemez.Madde 1173 Kaptan bu hükümlere muhalif hareketinden doðacak zararlardan deniz ödüncü alacaklýsýna ka üncü madde gereðince mesuldür. Prim indirilirken bilhassa geçirilen rizikonun göze alýnan rizikoya olan nispeti gözönünde tutulur. prim indirilmeksizin bu son limanda mukavele ile tayin edilen müd detin ve böyle bir müddet tayin edilmemiþse 1167 nci maddede yazýlý sekiz günlük ödeme müddet geçmesinden sonra ödenir. Yukarki fýkralar hükümlerinden aksi anlaþýlmadýkça bu hallerde 1168-1177 nci maddeler de atbik olunur. ederse. bunun rehnedilmiþ o þeyler üzerinde alacaðýný tahsil edemediði nispette þahsan mesul olur.MALLARI TESLÝM ALANIN MESULÝYETÝ: Gemi yola çýkmadan deniz ödüncü ile ilgili yolculuktan vazgeçilmiþ ise alacaklý. primin müten indirilmesine razý olmasý lazýmgelir. Alacaklý haciz sebepleri hakkýnda delil gösterm eye mecbur deðildir. alacaklý alacaðýný deniz ödüncüne karþý reh inden tahsil edebilir. mallarýn teslimi n önce kaptana karþý yapýlýr. deniz ödüncü ile ilgili yolculuðun varma limanýna ulaþýnca. J . II .I .Madde 1174 III .Madde 1172 - Alacaklýnýn menfaati icabetmediði halde kaptan deniz ödüncü ile ilgili yolculuðu keyfi olarak deðiþtirir veya bu yolculuðun rotasýndan keyfi olarak ayrýlýr yahut da yolculuk bittikten so nra deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ þeyleri. Yük hakkýndaki takibat. deniz ödüncü veren için mukavelenin yapýldýðý sýrada göze alýnana naz veya deðiþmesine sebebolacak hiçbir harekette bulunamaz. kaptan aleyhine verilen hüküm donatan aleyhine de verilmiþ sayýlýr. mal teslim edi masaydý alacaklýnýn bundan alacaðýný elde edebileceði nispette ve en çok malýn teslim zamanýn eti kadar alacaklýya karþý þahsan mesul olur.DONATANIN TALÝMAT VERMESÝ HALÝNDE: Deniz ödüncü borcu vadesinde ödenmediði takdirde.REHNEDÝLEN ÞEYLERÝN KORUNMASINDAN: Gemi. alacaklýnýn mamen alamamasý keyfiyeti yolculuðun deðiþtirilmesinden veya rotadan ayrýlmadan yahut da y eni deniz rizikosundan ileri gelmemiþ olsun.Madde 1176 Ý .REHNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Malý deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ olduðunu bilerek teslim alan gönderilen. Ödeme müddeti yolculuðun kati olarak durdurulduðu günden itibaren h sabolunur. alacaklýnýn menfaati icabetmediði halde yeniden niz rizikosuna arzederse.Madde 1178 K .Madde 1177 Gemi ve navlun hakkýndaki takibat kaptan yahut donatana karþý yapýlýr. meðer ki. 1173 ve 1174 üncü maddelerde yazýlý hallerde kaptanýn hareket tarzýný tayin et iþ bulunursa 973 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükümleri tatbik olunur. Acil seb er olmadýkça rizikonun.Madde 1175 IV .ALACAK ÖDENMEDEN VEYA TEMÝN EDÝLMEDEN YÜKÜN TESLÝM EDÝLMESÝNDEN: Donatan. H . 1172. teslim edilen mallar üzerinden teslim zamanýnda elde edilecek menfaat nispetinde þahsan mesul olur.

TARÝFLER: 1.Madde 1183 2.Madde 1182 Müþterek avaryadan olan bir hasar sebebiyle tazminat istemek hakký hasara uðrayan þeyin so nradan vukubulacak bir hususi avarya neticesinde tekrar hasara uðramasý veya zayi ol masý ile deðil. böyle bir kusuru olan ilgili sadece kendi uðradýðý za rar için herhangi bir tazminat isteyemiyeceði gibi sebep olduðu avarya garamesine iþtira k edenlerin bu yüzden uðradýklarý zararlardan da onlara karþý mesul olur. TAZMÝNAT ÝSTEMEK HAKKI ÜZERÝNE: I . III . bundan donatan da 1947 ve 1948 inci maddelere göre mesul olur. HUSUSÝ AVARYA: Tehlikenin üçüncü bir þahsýn veya ilgililerden birinin kusurundan doðmuþ olmasý. müþterek avarya garamesine kabul olunur. 2.Müþterek bir deniz sergüzeþtine atýlmýþ olan gemiyi ve yükü tehdit eden bir tehlikeden onla mak maksadiyle ve makul bir hareket tarzý teþkil edecek þekilde ve bile bile. B .1195 inci maddelerde sayýlan haller dahi birinci fýkradaki unsur mevcut o lmak ve bu kýsýmda aksine hususi hüküm bulunmamak þartiyle.MÜÞTEREK AVARYADAN SONRA ÇIKAN HUSUSÝ AVARYALARIN TESÝRLERÝ: Kurtarýlan bir þeyden dolayý avarya garamesine iþtirak borcu.Madde 1181 Hususi avaryanýn gemiye ait olanýna gemi maliki. Þu kadar ki. gemi kýsýmlarýný veya gemi aletleri ze atma. gerekse yolculuktan sonraki bir gecikmeden meydana gelen (Ýþsiz kalma zararlarý gibi) gemiyi veya yükü ilgilen diren bütün zararlar veya ziyanlar ile bir müþterek avarya hareketinin dolayýsiyle netices i olan (Rayiç farkýndan meydana gelen ziyanlar gibi) zararlar hususi avaryadýr. fevkalad e bir fedakarlýk yapýlmasý veya fevkalade bir masrafa katlanýlmasý halinde "Müþterek avarya h reketi" mevcut sayýlýr ve bu hareketin ancak doðrudan doðruya neticesi olan zarar veya m asraflar müþterek avaryadýr.Madde 1 180 1184 .A . çýmalarý veya yelkenlerini kesme. DENÝZE YÜK VE SAÝRENÝN ATILMASI: Gemide mutat ticari teamüllere göre taþýnmakta olan yükü. müþterek ava nin tatbikina mani olmaz. GARAMEYE ÝÞTÝRAK BORCU ÜZERÝNE: Tehlikeye gemi adamlarýndan birinin kusuru sebep olmuþsa. gemi navlun ve yük arasýnda aþaðýd ki hükümlere göre paylaþýlýr. demirleri.HALLERÝ: Bununla beraber sonraki kazanýn vukuundan önce hasara uðramýþ olan þeyin sahibinin bunun eski hale getirilmesi için yapmýþ olduðu masraflardan dolayý tazminat istemek hakký mahfuzd ur. o þeyin sonradan hususi avar yaya uðramasý halinde ortadan kalkmaz. müþterek avaryaya girer. demir halatlarý .UMUMÝ HÜKÜMLER: I . Müþterek avarya garamesine giren zarar veya masraflar. Müþterek avaryadan sayýlacak bir masrafýn yapýlmamasý için göze alýnan her fazla masraf d a ilgili þahýslar bu fazla masraflardan faydalansalar bile önlenmiþ olan masrafýn tutarýna k adar.Müþterek avaryadan olmýyan.MÜÞTEREK AVARYA: 1. ancak sonraki kazanýn önceki ile hiçbir ilgisi olmamasý ve önceki zarar vaki lmasaydý dahi sonraki kazanýn tek baþýna bu yeni zararý tevlit edebilecek mahiyette olmasý h alinde ortadan kalkar. yüke ait olanýna yük sahibi katlanýr. 1075 inci madde hükmüne girmiyen ve bir kaza neticesinde doðan bütün zarar ve masraflar ve hususiyle.TEHLÝKEYE SEBEBÝYET VEREN KÝMSENÝN DURUMU: 1.Madde 1179 . gemi direklerini. MÜÞTEREK AVARYA: . gerek yolculuk sýrasýndaki. II .

karaya oturma yüzünden çýkan zararlar müþterek avaryadan sayýlmamakla beraber y den yüzdürme için yapýlan masraflarla bu maksatla gemiye veya yüke bilerek yapýlan zararlar müþterek avaryadandýr. (Yükün y nmamýþ kalan parçalarýnýn istif edilmeksizin veya dökme halde gemiye yüklenmiþ bulunan mallar gemi kýsýmlarýnýn yanma yüzünden uðradýðý zararlar hariç) müþterek avaryadandýr. ancak ve ancak gemi tam ve bol yakýt ile donatýlmýþ olduðu takdirde müþterek avarya kabul olunur. fedakarlýk veya baþka fevkalade haller yüzünden yolculuða devam olunmasý gemiye ve yüke müþterek bir tehlike getirecek olup da bunun önüne geçmek için geminin bir barýnma.Madde 1186 3.K Daha önce denizciliðin tabii tehlikelerinden birinin tahakkuku ile kopmuþ bulunan direk veya baþka eþyanýn kýrýk ve döküntülerini kesme hallerinde meydana gelen kayýp ve zarar rek avarya olarak kabul olunmaz. BARINMA LÝMANINDAKÝ MASRAFLAR: Gemi. Makine ve kazanlara arýz olan hasarlar. müþterek avarya olarak kabul olunur. müþterek avarya garamesine kabul olunur. bu suretle yakýlan þeylerin muadili olan yakýt m iktarýnýn muhammen kýymeti. h ususiyle denize mal atmak üzere açýlan ambar kapaklarýndan veya baþka bir delikten ambara giren sularýn yapacaðý zararlar. Hususiyle tehlikeli bir vaziyette bulunan gemiyi müþterek selamet uðr una yüzdürmek veya daha derin bir yere götürmek için sarf olunan gayretler yüzünden:Madde 118 4. bunun için yükün. 5.veya zincirleri býrakma yahut kesme. GEMÝNÝN HAFÝFLETÝLMESÝ: Geminin yalnýz batmak veya zaptedilmek tehlikesinden korunmasý için bilerek karaya otu rtulmasý halinde. kendisinin ve yükün kurtarýlmasý için bilerek karaya oturtulmuþ olmayýp da baþka sebepl en oturmuþsa. yakýtýn veya kumanyanýn hepsinin yahut bir kýsmýnýn mavnalara veya dið lara aktarýlmasý halinde. GEMÝDE ÇIKAN YANGININ SÖNDÜRÜLMESÝ: Tehlike karþýsýnda müþterek selamet uðruna zaruri olarak yakýt gibi yakýlan yük.Madde 1184 - araya oturmuþ olan geminin hafifletilmesi bir müþterek avarya hareketi teþkil ettiði takdi rde. gemi eþyasý asý veya bunlardan biri. karaya oturma ve yeniden yüzdürmeden çýkan zararlar ve yüzdürme masraflarý k avarya olarak kabul olunur. 1185 inci maddede yazýlý zararlar. GEMÝNÝN KARAYA OTURTULMASI: Gemi. liman vey yerine girmesi yahut yükleme liman veya yerine dönmesi yahut gereken tamiratý yaptýrmak buralarda mümkün olmadýðý takdirde baþka bir barýnma limanýna girmesi ve bu hareketlerin müþ elamet bakýmýndan zaruri bir tedbir mahiyetini arz etmesi halinde aþaðýda sayýlan zarar ve m asraflar müþterek avarya olarak kabul olunur:Madde 1190 7. GEMÝ EÞYASI VE KUMANYASI: Kaza.Madde 1189 6. Yelken ve direk veya bunlardan birinin zýyaý yahut hasara uðramasýndan doðacak zara rlar. 2. 3. YAKIT YERÝNE YAKILAN YÜK. GEMÝNÝN YÜZDÜRÜLMESÝ: Gemide çýkan yangýný söndürmek üzere gemide ve yükte veya bunlardan birinde su ile yahut lomb arý açarak batýrma da dahil olmak üzere baþka suretlerle meydana getirilen zararlar.Madde 1188 1. bir yükleme. Þu kadar ki. Þu kadar ki. müþterek avarya olarak kabul olunur. mavnalar veya diðer vasýtalarýn kirasý ile zikri geçen þeylerin akt alarý ve yeniden gemiye yüklenmeleri sýrasýnda gemiye veya kendilerine ve vasýtalarda yüklü b lunduklarý sýrada yalnýz kendilerine gelebilecek bütün zararlar müþterek avaryaya kabul olunu . durma veya barýnma limanýnda müþterek salamet uðruna veya müþterek avaryad sayýlacak bir fedakarlýk neticesinde hasýl olan hasarlardan dolayý muvakkaten tamir edil irse bu tamirin masraflarý. son hareket limaný ve gününün rayici üzerinden hesaplanarak donat zimmet ve müþterek avaryaya matlup kaydolunur. Þu kadar ki. 2. kazaen vak . gerek bu fedakarlýklardan gemiye veya yüke gelebilecek diðer zararlar.Madde 1185 . zikri geçen tedbir alýnmamýþ olsaydý geminin mutl aka sahil veya kayalara bindireceði anlaþýlýrsa yalnýz yüzdürme masraf ve zararlarý müþterek kabul olunur. hallerinde gerek bizzat bu fedakarlýklarýn teþkil e ttiði zararlar.

2. gemi mahkum edilir veya baþladýðý yolculuðunu yarýda býrakýrsa g mahkumiyetine hükmolunmasý veya yolculuðun býrakýlmasý tarihinden sonra iþliyecek depo masraf arý müþterek avarya olarak kabul olunmaz. Munzam durma devresi. 9. Geminin bir barýnma limanýna girmesi veya yükleme limanýna veya yerine dönmesi sebe biyle uzýyan yolculuk dolayýsiyle kaptanla diðer gemi adamlarýna verilmiþ olan ücretlerle bu uzýyan yolculuk sýrasýnda onlarýn yiyip içmeleriyle yakýt ve kumanyadan sarfedilmiþ olanlar n yapýlmýþ bulunan ve makul had dahilinde olan masraflar. Gemi hasarlarýnýn tamiri için zaruri olmak þartiyle yük. 4. emi mahkum edildiði veyahut ilk yolculuðuna devam etmediði takdirde geminin mahkum edi ldiði yahut yolculuðu býraktýðý tarihte ve þayet bu tarihte gemi henüz boþaltýlmamýþ olursa b iði tarihte sona erer. böylece tasarruf edilecek fevk alade masraf tutarýný aþmamak þartiyle. 8.i bir hasar neticesinde sadece yolculuðun ikmalini temin için muvakkat tamirlere gir iþilmiþse yapýlan masraflar ancak mezkur tamirler yapýlmamýþ olsaydý karþýlaþýlacak ve müþter rak tazmin edilecek olan masraftan elde edilen tasarruf nispetinde ve yapýlmýþ olan ma sraflar yüzünden diðer ilgililerin elde edebilecekleri tasarruflara bakýlmaksýzýn. fakat yükün boþaltýlmasý bitmeden gemi mahkum edild eya yolculuktan vazgeçildiði takdirde. yeniden yükleme ve istif ameliyeleri sýrasýnda uðrayacaklarý hasar ve kayýplar. durma veya barýnma liman yahut yerinde boþaltmak için yapýlan masraflar. 5.Madde 1191 1. yahut bir kaza veya fedakarlýk neticesinde geminin uðradýðý hasarlarýn tamirini mümkün kýlmak emi bir limana veya bir yere girer veya bir limanda yahut bir yerde kalýrsa ve gem inin emniyetle yolculuða devam edebilmesi bu tamire baðlý bulunursa.Yük. müþterek avaryaya kabul olunur. Hasara uðramýþ bir gemi. MUVAKKAT TAMÝRLER: . mezkur depo masraflarýnýn boþaltmanýn bittiði ana kada tahakkuk eden kýsmý müþterek avaryaya kabul olunur. bu ameliyelere ait masraflarýn müþterek avaryadan sayýlmalarý halinde. depolama. kaptanýn ve gemi ad amlarýnýn ücretleriyle yiyip içmeleri için geminin bu liman veya yerde durduðu munzam devred e ve yolculuk edebilecek duruma girdiði veya bu duruma girmesi lazým geldiði tarihe ka dar makul had içinde yapýlmýþ bulunan masraflar müþterek avaryadandýr. yolculuða bütün yükü ile devamýný temin edecek surette tamir eði bir liman veya yerde bulunur da. müþterek avarya olarak kabul olunur. müþterek a yaya girebilir. Kaptanlara ve diðer gemi adamlarýna geminin bakýmý veya müþterek avaryaya girmiyen ta mirler için fazla çalýþma ücreti ödenmiþ olduðu takdirde bu ücret bunun ödenmiþ olmasý dolayý hacet kalmamýþ bulunan ve yapýlmasý halinde müþterek avaryaya dahil edilecek olan masraflar nispetinde müþterek avaryaya kabul olunur. yakýt ve kumanyanýn yalnýz elden geçirme. yakýt veya kumanyayý elden geçirme ve boþaltma masraflarý 2 nci bent hükmü gereði rek avarya olarak kabul olunduðu takdirde. Yük. geminin bu liman veya yerden ilk yükünün tamamý veya bir kýsmiyle hareketin deki çýkýþ masraflarý. kaptan ve di emi adamlarýna veya onlar lehine yapýlmýþ bulunan bütün ödemeler ücret sayýlýr. yakýt veya kumanyayý gemi içi koyup kaldýrmak yahut bir yükleme. 8. do natanýn kanun ile veya iþ akdiyle bunlarý ödemeye mecbur olduðuna bakýlmaksýzýn. bir liman veya yere girer veya bir liman veya bir yerde kalýrsa. Bir gemi. yolculukla ilgililer tarafýndan. þu kadar ki. boþaltma. þu kadar ki. 6. BOÞALTILMA SIRASINDA YÜKE GELEN ZARARLAR: . Mezkur liman veya yere giriþ masraflariyle. barýnma veya dönmenin neticesi sayýla bilmek þartiyle. ancak. sarfedilecek römorkaj ve aktarma masraflariyle yükün varma limanýna ulaþtýrýlm sair fevkalade masraflar. bunlarýn yeniden yükletilme ve gemide istif edilme masraflariyle depo ve makul surette yapýlmýþ olmak þartiyle depo ile ilgili sigo rta masraflarý. gerekse müþterek avarya ile ilgili diðer hükümlerin tatbikinde. 3. bu masraflar. 7.Madde 1192 Müþterek avaryadan sayýlan muvakkat tamir masraflarýndan yeni ve eski farký indirilmez . Munzam durma devresinde sarfedilmiþ olan kumanya ve yakýt ve bu devrede yapýlmýþ olan liman masraflarý (Müþterek avaryadan olmýyan tamirlerin yapýlmasý sebebiyle sarf edilmiþ bulu an hariç olmak üzere). masraftan tasarruf maksadiyle tamir için baþka bi r liman veya yere yahut da varma limanýna kadar yedekte çektirilir veya yük kýsmen veya tamamen baþka bir gemiye aktarma ve sair herhangi bir suretle varma limanýna doðru yol a çýkarýlýrsa. bu suretle sarfýnda n kurtulmuþ olduklarý fevkalade masraflar nispetinde ödenir. Gerek bu bendin.

Madde 1 193 10. 3. Taþýyanýn acentesinin veya sair temsilcisinin haberi olmaksýzýn veya yükleme sýrasýnda le bile yanlýþ beyanla yükletilmiþ mallar. GEMÝNÝN KURTARILMASI: Müþterek avarya masraflarýný kapatmak üzere yolculuk sýrasýnda para bulmak lazým gelip de bu zarar ve masraflara sebep olmuþ veya ilgililer arasýnda yapýlacak paylaþma ayrýca masrafý i cabettirmiþse. atýlmaz:Madde 1197 1. Hususiyle yolculuk sýrasýnda satýlan mallarýn satýþýndan doðan ziyan. bu gibi mallar kurtarýlmýþ olursa müþ varya borcuna iþtirak ederler. GEMÝNÝN MÜDAFAASI: Geminin düþman veya deniz haydutlarý tarafýndan durdurulup da fidye verilerek geminin ve yükün kurtarýlmasý halinde rehinelerin geçim ve kurtarýlma masraflariyle birlikte. müþterek avarya olarak kabul olunur. komisyon hesap edilirken kaptan.UMUMÝ OLARAK: Gemi ve teferruatýnýn uðramýþ olduklarý hasarlara ve ziyaa karþýlýk müþterek avaryaya kabul e iktar.ÝSTÝSNALARI: Aþaðýdaki haller müþterek avaryadan olmayýp hususi avaryadan sayýlýr:Madde 1196 - .Geminin düþman veya deniz haydutlarýna karþý müdafaasý halinde müdafaa sýrasýnda gemiye veya n hasar. para ve kýymet li evrak.Madde 1195 12. tamirin veya yenilemenin makul ve haki ki deðerinden ibaret olacaktýr. Mutat ticari teamüllere uygun þekilde taþýnmýþ olmayan mallar. mezkur zarar ve masraflar da müþterek avaryaya kabul olunur. aþaðýdak de gösterilen indirmeler mahfuz kalmak üzere. Ancak. Yolculuk sýrasýnda olsa bile hususi avarya neticesinde lazým olan paranýn tedarik inden çýkan zarar ve masraflar.ZARAR VE TAZMÝNATIN TESBÝTÝ: A . zabitler ve tayfalarýn ücretleri ve geçim masraflarý ve yolculuk sýrasýnda yeniden tedarik edilmemiþ olan yakýt ve kumanya bedelleri nazara alýnmaz. Gemi yüzmekte iken yelken zorlamasý veya makine ve kazanlarýn çalýþtýrýlmasý yüzünden e navlun veya bunlardan birinin duçar olacaðý kayýp ve hasarlar. deniz ödüncünden baþka bir suretle alýnmýþsa sarf olunan paranýn sigorta pr rlarýn tesbit ve tayini ve müþterek avarya hesaplarýnýn yaptýrýlmasý masraflarý müþterek avar kabul olunur. Gemi ve yük için birlikte itiraz edilmiþ ve her ikisi kurtarýlmýþ olsalar bile itiraz masraflarý. Yükleme sýrasýnda hakiki deðerlerinden aþaðý bir deðer bildirm retiyle yükletilen mallara arýz olacak zarar ve kayýplar. gemi adamlarýndan biri müdafaa sýrasýnda yaralandýðý a öldüðü takdirde tedavi ve cenaze masraflarý. HUSUSÝ AVARYA HALLERÝ: Para. sanat eserleri.Madde 1198 - Eski malzeme veya parçalar yenileriyle deðiþtirildiði takdirde müþterek avarya tazminatý hesa . lazým olan para deniz ödüncü yolu niz ödüncü primi. bildirilen deðer üzerinden tazmi n olunursa da müþterek avarya borcuna hakiki deðerleri üzerinden girer. 2. MÜÞTEREK AVARYA OLARAK KABUL OLUNAMIYACAK HASARLAR: 1. þu kadar ki. 2. III . Kaptana usulüne göre bildirilmemiþ olan kýymetli eþya. II . tamir yapýlmýþ veya eski parçalarýn yerine yenileri konulmuþ olduðu takdirde. borçlu masaya dahil ilgililerden herhangi biri tarafýndan temin olunmamýþsa müþter ek avaryaya giren sarfiyat için yüzde iki nispetinde bir komisyon kabul olunur. verilen fidye müþterek avarya olarak kabul olunur. 3. bu sýrada sarf olunan cephane. 1013 ve 1014 üncü maddelerle diðer mevzuat ger e verilmesi lazým gelen tazminat ve mükafat.Müþterek avarya hallerinde zararýn tesbitinde aþaðýdaki þeylerin uðradýklarý hasar ve zýya. PARA TEDARÝKÝ: 1. 2.Madde 1194 11. GEMÝ HAKKINDA: 1.

1191 inci maddenin son fýkrasý hükmü mahfuz kalmak üzere. Ambarýn iç döþemeleri. istikamet tayin eden aletler. Ýndirme yeni malzeme ve parçalarýn deðeri üzerinden yapýlýr. Diðer tamirler tam bedelleriyle kabul olunur. bilirkiþinin takdir ettiði tamir masraflarýný aþmamak þartiyle. yardýmcý makineler. Ancak. teçhizat. telsiz telgraf aletleri. akis yoliyle iskandil ve benzeri cihazlar. Ancak. telsiz telgraf aletlerinin. am bar kapaklarý. maçu vinç ve teferruatý ile (Kazanlar ve teferruatý dahil) sair bütün makinelerin bedellerinde n üçte bir indirilir. istihlak maddeleri ve aletler hakkýnda hiçbir indirme yapýlm az.UMUMÝ OLARAK: Esas itibariyle indirmeler geminin yaþýna göre hesabedilir. Kazaya takaddüm eden altý ay zarfýnda boyanmýþ ise karinayý temizleme ve boyama masrafla rý da hesaba ithal edilir. Zincir ve madeni teller hariç olmak üzere yelkenler. Kýzak ve havuz ücretleriyle geminin yer deðiþtirme masraflarý tam olarak kabul olunur. mo e mefruþattan üçte bir ve direk ve sýrýklarýn demir kýsýmlariyle (Kazanlar ve teferruatý dahi makinelerden altýda bir indirilir. teller ve madeni palamar. çapa zinciri ve zincirler. kumanya ve istihlak maddeleri ve boya bedel lerinden üçte bir indirilir. Ancak. keçe ve iþçilik üçte bir tenzilata tabidir. direk ve sýrýklarýn demir kýsýmlarýnýn. istikamet gösteren cihazlarla akis yoliyle iskandil cihazlarý ve benzerlerinin. ipler. bütün teçhizat atlarýn. m varyaya makul bir amortisman kabul olunur. D) Altý yaþýndan on yaþýna kadar: Ýndirme (C) bendine göre yapýlýr. yardýmcý makineler. vinç ve elektrik makinele ve teferruatý (Elektrik tahrik makineleri hariç) deðerleri üzerinden altýda bir indirilir. halatlar. izolasyon tesisatýnýn. Ancak. Kullanýlmamýþ olan kumanya. mefruþat. temizleme. dümen cihazlarý. izolasyon te rtibatý. Geminin fiili veya hükmi tam zýyaý halinde gemiye verilecek müþterek avarya tazminatý. temizleme ve boyama masraflarýndan (A) ne göre indirme yapýlýr. madeni ve cam eþya. E) On yaþýndan onbeþ yaþýna kadar: Bütün yenilemelerden üçte bir indirme yapýlýr.TAMÝR TUTARLARINDAN ÝNDÝRÝLECEK YENÝ-ESKÝ FARKLARI: A . A) Bir yaþýna kadar bütün tamir masraflarý tam olarak kabul edilir. Çapalar ise tam bedelle hesap edilir. istikamet gösteren aletler ile iskandil aletleri ve benzerlerinde ve makine ve kazanlarda indirme. boyama veya ziftleme masraflarýndan üçte biri indirilir. iskota ve palamarlarýn. çanak takýmlarý. Ancak. mü rek avaryadan olmýyan hasarlarýn tamir masraflarý ve varsa satýþ tutarý çýkarýldýktan sonra k eminin takdir edilen saðlam hali deðerinden ibarettir. geminin ilk defa olara k gemi siciline kaydolunduðu tarihten kazanýn vukubulduðu tarihe kadar geçen müddet gemini n yaþý itibar olunur. örtüler. Anc arýn iç döþemeleri dahil teknenin tahta kýsýmlarýndan. dümen cihazlarý ve teferruatý. ahþap direk. Hasarý tesbit masraflarý müs bu deðere iþçilik ve yerleþtirme masraflarý da dahildir. aþaðýdaki hükümlere göre indirilir 99 Tamirat yapýlmamýþ ise. YÜK HAKKINDA: Fedakarlýk neticesinde zýya veya hasara uðrayan yük için verilecek tazminat mal sahibinin . Ahþap veya muhtelif teknelerde madeni kaplamalar asaðýdaki þekilde muamele görür: Gemiden çýkarýlan madeni kaplamalarýn gayrisafi aðýrlýðýna müsavi bir miktarýn bedelinden atýþ tutarý düþürülür ve bakýye meblað tam olarak kabul edilir. izolasyon tertibatý. kurtarma sanda llarý ve benzerleri. Çapalar ise tam bedelle hesaba alýnýr. ciro (gyro) puslasý tertibatý. maçuna.da müþterek avarya olarak ödenmesi kabul edilen tamir tutarlarýndan yeni ve eski farklarý. tahta direkler ve sýrýklar ve sandallar dahil teknenin ahþap kýsým obilya. B . palamar. ci ro (gyro) puslarý tertibatý. muþambalar. ilgili eþyanýn kendi yaþýna göre yapýlýr. telsiz aletleri. Yeni kaplamalar yapmak için k iler. kumanya ve demirbaþ eþya. Ýndirme yukardaki (B) bendine uygun olarak yapýlýr. 2. B) Bir yaþýndan üç yaþýna kadar: Karinayý kazýma. demir aksamý ile çimento iþleri ve çapa zincirlerinden altýda bir indirilir. sýrýk ve sandallardan. karinayý kazým . çapa zincirleri týda bir indirmeye tabidir. tabak. F) On beþ yaþýndan sonra: Bütün yenilemelerden üçte bir indirilir. ciro (gyro) pusla te týnýn. C) Üç yaþýndan altý yaþýna kadar.

bu yüzden uðradýðý zarara eþit olacaktýr. Zarar miktarý geminin boþaltýldýðý son gündeki veya limanýndan baþka bir yerde bitirilirse yolculuða son verildiði tarihteki piyasa fiyatý es as tutularak takdir olunur.Madde 1200 -

Fedakarlýk neticesinde hasara uðrýyan mallar satýldýðý ve zararýn tutarý hakkýnda taraflarca slar kabul edilmiþ olmadýðý takdirde hiç hasara uðramamýþ olduðu kabul edilmek suretiyle mall son boþaltma günündeki veya yolculuk asýl varma limanýndan baþka bir limanda sona ermiþse yo culuðun sona erdiði gündeki safi kýymeti ile avaryalý mallarýn safi satýþ tutarý arasýndaki f k avaryaya ithal edilecek zarar miktarýný gösterir.Madde 1201 Piyasa fiyatý yoksa yahut bu fiyat veya bu fiyatýn nasýl tatbik edileceði bilhassa m alýn mahiyeti yüzünden kestirilemiyorsa fiyat bilirkiþilere biçtirilir. Bu fiyattan, malýn ziyaý neticesi tasarruf edilen navlun, Gümrük Resmi ve sair masra flar indirilir. Müþterek avaryadan sayýlmýyan ve avaryaya sebep olmuþ hadiseden önce veya so nra yahut hadise sýrasýnda hasýl olan deðer düþüklüðü ve ziyanlar dahi, tazminat hesap olunur irilir. 1183 üncü madde hükmü mahfuzdur. Müþterek avarya masraflarýný kapatmak üzere 1195 inci madde hükmü gereðince satýlan malla feda edilmiþ mallardan sayýlýr. B - HASARA UÐRIYAN MALLARIN SATIÞI:

Yükün zýya veya hasarýndan doðan navlun kayýtlarýnýn müþterek avarya yoliyle tazmini; navlun r müþterek avarya hareketi neticesi olmasýna yahut da bizzat yükün zýya veya hasarýnýn müþter yaya kabul edilmiþ bulunmasýna baðlýdýr.Madde 1202 3. NAVLUN HAKKINDA: 1. UMUMÝ ESASLAR: Kaybedilen gayrisafi navlundan, yapýlan fedakarlýk sebebiyle tasarruf edilmiþ olan masraflar indirilir. IV - GARAMEYE ÝÞTÝRAK BORCU: Müþterek avaryaya kabul olunan zararlarýn tamamý, gemi, yük ve navlun arasýnda gemi ve yükün leri ve navlunun miktarý ile mütenasip olarak pay edilir.Madde 1203 -

A - UMUMÝ OLARAK: Müþterek avaryaya iþtirak borcu, birinci fýkrada yazýlý þeylerin yolculuðun sonundaki hak safi deðerlerine, önceden ithal edilmiþ olmadýkça feda olunan þeyler için kabul olunan müþte varya tazminatý ilave olunmak suretiyle tesbit olunur. Geminin ve yükün müþterek avarya hareketi anýnda tamamiyle zýyaa uðramalarý halinde, navl hak kazanmak üzere ödenmelerine veya yapýlmalarýna hacet kalmýyacak olup da müþterek avaryad n sayýlmýyan gemi adamlarý ücretleriyle masraflar, donatanýn rizikoya uðrýyan yük ve yolcu na nlarýndan indirilir. Garameye iþtirak eden þeyler için müþterek avarya hareketinden sonra yapýlmýþ olan ve müþ varyaya kabul edilmiþ olmýyan masraflar da bunlarýn iþtirak deðerlerinden indirilir. Yolcu larýn bagajlarý ile koniþmentoya baðlanmamýþ olan zati eþyalarý müþterek avaryaya iþtirak etm 2. TAZMÝNATA HAKKI OLANLARIN REHÝN HAKLARI:

Tazminata hakký olanlar gemi ve navluna düþen garame paylarý için bir gemi alacaklýsý hakkýný arameye girecek mallarýn her biri üzerinde de o mallara düþen garame paylarý için bir yük ala aklýsý hakkýný haizdirler; þu kadar ki, yük alacaklýsý hakký, mallar teslim edildikten sonra dliði hüsnüniyetle iktisap etmiþ olan üçüncü þahýs zararýna olarak kullanýlamaz.Madde 1204 -

Geminin 1207 nci maddeye göre zararýn tesbit ve taksim edilmesi lazým gelen limandan a yrýlabilmesi için gemiye düþen garame paylarýna karþýlýk olarak yük ile ilgili olanlara temin ermek mecburidir.Madde 1205 Garameye girecek mallarýn gönderileni; mallarý teslim alýrken bunlara bir garame payý düþmüþ olduðuna vakýf ise bu pay için, mallar teslim edilmiþ olmasaydý o mallarýn paraya çevr linde garame payý ne nispette ödenecek idiyse o nispette mallarýn teslim zamanýndaki deðer ine kadar þahsan mesuldür. B - GEMÝYE DÜÞEN GARAME PAYI ÝÇÝN TEMÝNAT: Kaptan, garame paylarý ödenmedikçe veya 1070 inci madde gereðince temin edilmedikçe garame

ye iþtirak eden mallarý teslim edemez; ederse mallar üzerindeki rehin hakkýna halel gelm emekle beraber kendisi de bu paylardan þahsan mesul olur.Madde 1206 C - YÜKÜ TAKYÝD EDEN REHÝN HAKKININ KULLANILMASI:

I - UMUMÝ OLARAK: Kaptanýn hareket tarzýný donatan emretmiþse 973 üncü maddenin 2 nci fýkrasý tatbik olunur Tazminata hakký olanlarýn garameye giren mallar üzerindeki rehin hakký bunlar namýna, taþýyan tarafýndan kullanýlýr. Taþýyan bu rehin hakkýný kullanýrken navlundan ve sarfettiði p dolayý kendisinin haiz olduðu rehin hakkýna dair 1077 nci madde hükümlerine tabidir. C - DÝSPEÇ: 1. YAPILACAÐI YER: Zararýn tesbit ve taksimi varma yerinde ve eðer buraya varýlmazsa, yolculuðun bittiði lima nda yapýlýr.Madde 1207 -

Dispeç, hükümetçe tayin edilmiþ olan dispeççiler ve bunlar yoksa, mahkemenin tayin edeceði ki ler tarafýndan yapýlýr. Þu kadar ki; gemi ve yükle alakalýlar da müttefikan dispeççi seçebili dde 1208 2. DÝSPEÇÇÝ:

Kaptan gecikmeksizin dispeçi yaptýrmakla mükelleftir; bu mükellefiyetini yerine getirmez se ilgililerin her birine karþý mesul olur. Sigortacý dahil bütün ilgililerin kaptanýn dispeç yaptýrmaya mecbur tutulmasý için kaptana ve donatana karþý dava açmak haklarý mahfuzdur.Madde 1209 Ýlgililerden her biri dispeçin yapýlmasý için lazým olan ve elinde bulunan vesikalarý hus siyle çarter partileri, koniþmento ve faturalarý, dispeççiye ibraz etmeye mecburdur. Dispeççinin talebi üzerine mahkeme, Usul Kanunu hükümleri gereðince ellerinde bulunan ve sikalarý dispeççiye ibraz etmelerini bunlarý elinde bulunduranlara emreder. Dispeççi; ilgililerin dispeçi tetkik etmelerine müsaade ve talepleri üzerine masraflarýný kmek þartiyle, bir kopya vermeye mecburdur. 3. DÝSPEÇÝ YAPTIRMA MÜKELLEFÝYETÝ:

1. DURUÞMA: Dispeç vaktinde yaptýrýlmazsa ilgililerden her biri ve bu arada sigortacý bunun yapýlm asýný istemiye ve yaptýrmaya salahiyetlidir. Dispeçin yapýlmasý talebi hadisenin müþterek avarya sayýlamýyacaðý ileri sürülerek dispeç eddedilirse dispeçin yapýlmasý lazým gelip gelmediðine ilgililerden herhangi birinin ve bu arada sigortacýnýn müracaatý üzerine 1207 nci maddede yazýlý yerdeki mahkemece karar verilir Mahkeme evrak üzerine veya ilgilileri ve bu arada sigortacýlarý dinliyerek bu hususta karar verir. Bu halde, basit muhakeme usulü tatbik olunur. II - DÝSPEÇÝN TASDÝKÝNI TALEP VE ÝTÝRAZ: Ýlgililer ve bu arada sigortacýlar 1207 nci maddede yazýlý yerdeki mahkemeden dispeçin tas dikiný istiyebilecekleri gibi avaryanýn nevine veya hesaplarýna itiraz da edebilirler. Madde 1210 -

Tayin olunan günde hazýr olanlarla duruþma yapýlýr. Dispeçe karþý duruþmada veya daha önce bi z yapýlmamýþ olduðu takdirde dispeç tasdik olunur. Ýtiraz yapýlmýþsa ilgililer dinlenir. Ýtir nde olduðu görülür, veya baþka surette bir anlaþmaya varýlýrsa dispeç buna göre düzeltilerek unur.Madde 1211 Dilekçede duruþmaya çaðýrýlacak olan ilgililerin ad ve soyadlarý bildirilmek lazýmdýr. Dilekçe üzerine mahkeme dispeççiden dispeç ile müsbit evraký ister, bu vesikalarýn tamaml asýna lüzum görülürse ibrazýný onlarý elinde bulunduranlara emreder. Ýlgililerin hepsi duruþmaya çaðýrýlýr. Davetiyede, dispeç ile müsbit vesikalarýn mahkeme de incelenebileceði ve çaðýrýlanýn daha önce de dispeçe karþý mahkemede itirazda bulunabilece n günde gelmediði takdirde dispeçe muvafakat etmiþ sayýlacaðý yazýlýr. Davetiyenin teblið içi den en az on beþ gün önce gönderilmesi lazýmdýr. Dispeç raporuna itirazýn en geç ilk celsede hiçbir tereddüdü gerektirmiyecek derecede açý e etraflý olarak bildirilmesi mecburidir. Haklý sebepler dolayýsiyle bu mümkün olmazsa, ha

kim ilgiliye itirazýný bildirmek üzere bir defalýk uygun bir mehil verir. Ýlk celsede veya en geç hakim tarafýndan verilecek mehil içinde gereði gibi açýk ve etraflý þekilde bildirilm olan itiraz vukubulmamýþ sayýlýr. 2. DÝSPEÇÝN TASDÝKÝ:

1210 ve 1211 inci maddeler hükümleri mahfuz kalmak þartiyle dispeçin tasdikinda ve itira zlarýn tetkikinde basit muhakeme usulü hükümleri tatbik olunur.Madde 1212 Ýtirazýn hemen karara baðlanmasýnýn mümkün olmamasý halinde dispeç raporunun itirazýn þüm larý ayrý bir kararla tasdik ve itiraz edilen kýsým hakkýnda duruþmaya devam olunur. 3. TATBÝK OLUNACAK USUL HÜKÜMLERÝ:

Dispeç raporunun tasdiki hakkýndaki kararýn kesinleþmesiyle bu karar, raporda gösterilen a lacaklarýn ödetilmesi için verilmiþ bir ilam mahiyetini kazanýr. Þu kadar ki; itiraza uðramam an bir raporun tasdiki kararý kesinleþmeden önce de bu mahiyeti haizdir.Madde 1213 4. DÝSPEÇ RAPORUNUN TASDÝKÝ HAKKINDAKÝ KARARIN HÜKMÜ:

1. ÞARTLAR; Raporun tasdikine ait ilam, tasdik talebi üzerine yapýlan duruþmaya usulüne göre çaðýrýlm ilgililer aleyhine hiçbir netice doðurmaz. D - MÜÞTEREK AVARYA ESASLARINA TABÝ OLAN BAÞKA HALLER:

Kaptan yolculuða devam maksadiyle fakat müþterek avaryadan olmýyan bir sarfiyat için 1000 ve 1001 inci maddeler gereðince yükü deniz ödüncüne karþý rehnetmiþ olur veya satmak veya kul k suretiyle yükün bir kýsmý üzerinde tasarruf etmiþ bulunursa yükle ilgili olanlardan birinin hakký olan tazminatý gemi ve navlun üzerinden tamamen veya kýsmen alamamasý yüzünden uðrýyaca yükle ilgili olanlarýn hepsi tarafýndan müþterek avarya esaslarýna göre çekilir.Madde 1214 -

Bu kanunun 1089 ve 1214 üncü maddelerinde yazýlý hallerde ödenecek garame paylarý ve alýnacak tazminat, her hususta müþterek avarya hallerindeki garame paylarý ve tazminat hükmündedir. Madde 1215 Bütün hallerde ve hususiyle 1001 inci maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci cümlesindeki hal de yükle ilgili olanlara ait zarar, 1200 üncü maddede yazýlý tazminata göre tesbit olunur. S atýlan mallar meydana gelebilecek, müþterek avaryalarýn garamesine dahi yukarda yazýlý tazmi nata esas tutulan deðer üzerinden girer. 2. HÜKÜMLER: A - KUSURSUZ ÇATMA: ÝKÝNCÝ KISIM : ÇATMA

Çatma umulmýyan bir hal veya mücbir kuvvet yüzünden vukua gelmiþ veya neden ileri geldiði anl mamýþsa çarpýþan gemilerin yahut gemilerde bulunan can ve mallarýn çatma yüzünden uðradýklarý azminat istenemez.Madde 1216 I - BÝR TARAFLI KUSUR: B - KUSURLU ÇATMA: Çatma gemilerden birinin gemiadamlarýnýn kusurundan ileri gelmiþse, zararý o geminin donat aný tazmine mecburdur.Madde 1217 -

Çatma; çarpýþan gemilerin gemiadamlarýnýn müþterek kusurlarýndan ileri gelmiþse, bu gemilerin nlarý çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan mallarýn uðradýklarý zararý kusurlarýnýn a tazmin etmeye mecburdurlar.Madde 1218 II - MÜÞTEREK KUSUR: Gemi mecburi kýlavuz tarafýndan sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan ge minin donataný mesul olmaz; meðer ki, gemiadamlarýndan olan kimseler kendilerine düþen vaz ifeleri yapmamýþ olsunlar.Madde 1219 Gemide bulunan bir insanýn ölümünden veya yaralanmasýndan yahut sýhhatinin bozulmasýndan oðan zararlardan, gemilerin donatanlarý zarar görene karþý müteselsilen mesul olurlar. Donatanlarýn birbirine karþý olan münasebetlerinde bu gibi zararlar için dahi birinci

fýkra tatbik olunur. III - MECBURÝ KILAVUZUN KUSURU: Gemi bir manevrayý yapmak veya yapmamak suretiyle yahut nizamlara riayetsizlik yüzünde n baþka bir gemiye yahut gemide bulunan can veya mallara çatma olmaksýzýn, bir zarar ver irse bu kýsým hükümleri tatbik olunur.Madde 1220 C - ÇATMA OLMAKSIZIN ZARAR:

- Donatanýn mesuliyetinin gemi ve navlun ile tahdidine ve mukavelelerden doðan mesul iyetine dair hükümlerle gemiadamlarýnýn kusurlarý sebebiyle mesuliyetine dair hükümler ve Den zde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanun hükümleri mahfuzdur.Madde 1221 D - MAHFUZ TUTULAN HÜKÜMLER: A - ÜCRET ÝSTEME HAKKI: ÜÇÜNCÜ KISIM : KURTARMA VE YARDIM I - ÞARTLARI:

Deniz tehlikesi altýnda bulunan bir gemi veya gemideki þeyler; gemiadamlarýnýn idaresind en çýktýktan sonra üçüncü þahýslar tarafýndan ele geçirilerek emniyet altýna alýnýr veya, bu gemi veya gemide bulunan þeyler üçüncü þahýslarýn yardýmiyle deniz tehlikesinden kurtarýlýr i leri gereðince kurtarma veya yardým için bir ücret istenebilir.Madde 1222 -

1. NETÝCESÝZ KALMIÞ HÝZMETLER: Kurtarma veya yardým ayný donatanýn birden çok gemileri arasýnda olsa da hüküm aynýdýr. Ödenecek para, emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeylerin deðerini hiçbir halde geçem II - ÝSTÝSNALARI: Yapýlan hizmetler neticesiz kalmýþ olursa kurtarma veya yardým ücreti diye bir þey istenemez .Madde 1223 -

Kaptanýn açýk mümanaatýna raðmen bir gemiye yardýmda bulunmuþ olan kimse, kurtarma veya yardý i diye bir þey istiyemez; meðer ki, mümanaatýn makul olmadýðý anlaþýlsýn.Madde 1224 2. ÜCRET ÝSTÝYEMÝYECEK KÝMSELER:

I - SÖZLEÞME YOKSA: Tehlike altýnda bulunan geminin gemiadamlarý da böyle bir talepte bulunamazlar. Römorkör tarafýndan çekilen geminin yahut yükünün emniyet altýna alýnmýþ veya kurtarýlmýþ kurtarma veya yardým ücreti istenebilmesi için cer mukavelesinin yerine getirilmesi ma hiyetinde sayýlamýyacak derecede fevkalade hizmetlerde bulunulmuþ olmasý þarttýr. B - ÜCRETÝN TAYÝNÝ: 1. UMUMÝ OLARAK: Taraflar arasýnda bir mukavele yoksa kurtarma veya yardým ücreti, halin icabý gözetilerek hak ve nasafet dairesinde tayin olunur.Madde 1225 -

Kurtarma veya yardým ücretinin tutarý tayin olunurken baþlýca þunlar gözetilir:Madde 1226 1230 uncu madde hükmü mahfuz kalmak þartiyle kurtarma veya yardým iþlerine iþtirak etmiþ lan birden çok kimseler arasýnda kurtarma veya yardým ücretinin pay edilmesinde de birin ci fýkra hükmü tatbik olunur. Kurtarma veya yardým ücreti para olarak tesbit olunur. Ýlgililer rey birliðiyle iste medikçe ücret, emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeylerin deðerlerinin bir yüzdesi nispet e tesbit edilemez. 2. GÖZETÝLECEK BAÞLICA HUSUSLAR:

Resmi dairelerin masraf ve harclarý ve emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeyler için öden esi lazým gelen gümrük ve diðer resimlerle bu þeylerin muhafazasý, korunmasý, deðerlerinin bi si ve satýlmasý maksatlariyle yapýlan masraflar; kurtarma ve yardým ücretine dahil deðildir. Madde 1227 -

yelkenli d onatanýna yarýsý.ÝNSAN KURTARANLARA TAZMÝNAT: I .M adde 1231 Kaptan müstesna olmak üzere gemiadamlarýna düþen miktar. Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra pay cetveli aynen veya lüzumunda deðiþtiril erek tasdik olunur. Kurtarýlan kimseler kurtarma veya yardým ücreti ödemeye mecbur deðildir.MUKAVELE VARSA: Kurtarma veya yardým hakkýnda yapýlan bir mukavele tehlike zamanýnda ve tehlikenin tesir i altýnda yapýlmýþ ve kabul edilen þartlar hak ve nasafet esaslarýna aykýrý bulunmuþ olursa. bir baþka gemi tarafýndan tamamen veya kýsmen emniyet altýna alýnýr vey urtarýlýrsa. 3. Emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeylerin deðeri ile hak kazanýlan navlun ve yolcu taþýma ücretleri ancak ikinci derecede gözönünde tutulur. sarfedilen zaman.ÜCRETÝN PAYLAÞTIRILMASI: . Pay cetveline karþý cetvelin bildirilmesinden sonra ilk varýlan yerdeki mahkemeye veyahut da geminin bu yolculuktan baðlama limanýna dönmesinden itibaren on gün içinde o ye rdeki mahkemeye itiraz olunabilir. üzerine mahkeme tarafýndan deðiþtirilebilir yahut iptal olunabilir. ÜCRETÝN ÝNDÝRÝLME VEYA KALDIRILMASI: I . emniyet altýna alýnan veya kurta eminin ve içindeki can ve mallarýn maruz kaldýklarý tehlike. vapur kaptaný ve diðer gemiadamlarýna altýda birer.Madde 1228 - Yardýmda bulunan veya kurtaran kimseler kurtarma veya yardým iþini kendi kusurlarý ile z aruri kýlmýþ yahut hýrsýzlýk etmiþ veya mal gizlemiþ yahut doðruluða sýðmýyan baþka hareketle larsa kurtarma veya yardým ücreti indirilebilir veya hiç verilmiyebilir.Elde edilen netice. yardým veya kurtarmaya iþtirak etmiþ olanlarýn kendileri ve gemileri için göze aldýklarý tehlike. MUKAVELENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VEYA ÝPTALÝ: II . kurtarma veya yardýma iþtirak etmiþ olanlarýn göze aldý larý tazmin mesuliyeti veya diðer mahzurlar tehlikeye soktuklarý malzemenin deðeri va ya rdým eden veya kurtaran gemi hususi bir maksada tahsis edilmiþse bu maksat.Madde 1230 Kurtarmayý veya yardýmý icabettiren kaza sýrasýnda insan kurtarmak için çalýþmýþ olan kimse. çalýþmýþ olanlarýn emeði ve hizmeti. Bu hükümler 1225 inci maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý kimseler arasýndaki taksim hakkýna tatbik olunur. II . Pay yolculuk bitmeden gemiadamlarýna bi ldirilir ve her birinin payýný gösteren bir cetvele göre kaptan tarafýndan yapýlýr.UMUMÝ OLARAK: D . ya gemide bulunan þeyleri kurtarmýþ olanlara ait tazminattan hak ve nasfete uygun bir pay istiyebilir. Mukaveleyi yapanlar dan biri hile ile mukaveleyi yapmaya sevk edilmiþ olur yahut kurtarma veya yardým ücre ti. Kararýn bir sureti mahkemece gecikmeden dona tana re'sen teblið edilir.GEMÝ VE YÜKÜN KURTARILMASI HALÝNDE: C . öteki geminin donataný. yapýlan hizmetlerle herhangi bir cihetten aþýrý derecede nispetsiz bulunursa ayný hüküm t tbik olunur. kaptaný ve diðer gemi adaml rasýnda.Bir gemi veya yükü. Bir ve ikinci fýkralara aykýrý mukaveleler hükümsüzdür. yelkenli kaptaný ve dið miadamlarýna dörtte birer verilmek suretiyle pay edilir.Madde 1229 2. herbirinin bilhassa maddi ve þa hsi hizmeti gözetilerek aralarýnda pay edilir. Kurtarma veya yardým iþlerinin bu maksada tahsis edilmiþ olan gemi veya römorkör tarafýn dan yapýlmasý halinde yukarki hükümler tatbik olunmaz. ilk önce donatana yardým veya kurtarma yüzünden geminin uðradýðý zararla iþletme yüz fazla masraflar tazmin edildikten sonra bakýyeden vapur donatanýna üçte iki. ÜCRETE GÝRMÝYEN MASRAFLAR: 1. kurtarma veya yardým ücreti. Bu karar katidir. meydana gelen zararlar ve yapýlan masraflar.REHÝN VE HAPÝS HAKKI: Yardým ve kurtarma masraflarý ile ücretinden dolayý alacaklýnýn emniyet altýna alýnan veya ku rýlan þeyler üzerinde rehin hakký ve emniyet altýna alýnan þeyler üzerinde teminat verilincey .

fýkra 1.Madde 1234 Kaptanýn hareket tarzýný donatan emretmiþ ise 973 üncü maddenin 2 nci fýkrasý hükümleri t lunur. Kýlavuz ücretleriyle kurtarma yardým. III . 10. Gemi seyrüsefer ve liman resimleri ve hususiyle þamandýra. 2. ALTINCI FASIL : GEMÝ ALACAKLILARI VE YÜK ALACAKLILARI Aþaðýdaki alacaklar sahiplerine "gemi alacaklýsý hakký" verir:Madde 1235 - I . Geminin müþterek avarya garame borçlarý.Madde 1236 - . fidye ve itiraz ücret ve masraflarý. 948. kaptan. ederse alacaklýnýn. B . Geminin tamamýna veya bir kýsmýna sahip olsa bile gemiadamlarýndan birinin kusuru ndan doðan (Madde 947. fener.MEVZUU: 1. Kaptanýn hususi bir vekaletle deðil sýrf kaptan sýfatiyle haiz bulunduðu kanuni sal ahiyetine (Madde 948. bent 2) ve yukarki bentlere girmiyen alacaklar. Baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada zaruret hallerin ve ihtiyaçla mahdut olarak geminin bakýmý veya yolculuðun baþarýlmasý için bir kredi açmaksýz na bu sýfatla verilmiþ levazýmdan veya yapýlmýþ hizmetlerden doðan alacaklar da bu hükümdedir 7.adar ayný zamanda hapis hakký vardýr. GEMÝ VE TEFERRUATI: Deniz ödüncündeki akdi rehin dýþýnda gemi alacaklýlarýnýn gemi ve teferruatý üzerinde kanuni haklarý vardýr. Taþýyan ayný zamanda donatan olmasa bile.GÖNDERÝLENÝN MESULÝYETÝ: A . sigorta veya iþ kanunlarý gereðince donatanlarýn Sigor Kurumuna karþý þahsan mesul tutulmasýna ait hükümler mahfuzdur. yük ile 1128 inci maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý bagajýn teslim edilmemesinden veya hasara uðramasýndan doðan alacaklar ile yolcu vey a mal taþýma akitlerinin hiç veya gereði gibi yerine getirilmemiþ olmasýndan doðan peþin öden lunun geri alýnmasý dahil diðer bütün alacaklar.Madde 1233 Rehin hakkýnýn kullanýlmasýnda 1176 ncý madde hükmü tatbik olunur. fýkra 1. bent 1) dayanarak yaptýðý hukuki muamelelerden ve donatan tarafýndan aktedilmiþ olup ifasý kaptana düþen bir mukavelenin yerine getirilmemesinden y ahut noksan veya fena ifasýndan doðan (Madde 948. fýkra 1. 6. II . Teslim edilen mallarla birlikte baþka þeyler de emniyet altýna alýnmýþ veya kurtarýlmýþ o gönderilenin þahsi mesuliyeti masraflarýn bütün þeyler arasýnda pay edilmesi halinde teslim dilen mallara düþecek miktarý geçemez. mallarý tamamen veya kýsmen teslim edemez. Gemiadamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarý. Þu kadar ki. 4. 5. bent 3) alacaklar.KANUNÝ REHÝN HAKKI: 1. teslim edilen þeylerden teslim zamanýnda elde edebileceði mikt ar nispetinde alacaklýya karþý þahsan mesul olur. Gemi cebri icra yolu ile satýldýðý takdirde. 3. Ýþçi Sigortalarý Kurumunun iþ hayatýna ait sigorta kanunlarý hükmünce donatanlardan i bileceði bütün alacaklar.GEMÝ ALACAKLISI HAKKINI VEREN ALACAKLAR: Gönderilen mallarý teslim alýrken onlardan kurtarma veya yardým masrafý ödeneceðine vakif ise bu masraflar için mallar teslim edilmiþ olmasaydý bunlarýn paraya çevrilmesi halinde m asraflar ne nispette ödenecek idiyse o nispette þahsan mesuldür. geminin son limana girmesinden itiba ren yapýlan ve cebri icra masraflarýndan sayýlmýyan gemi ile teferruatýnýn bekçilik ve muhafa a masraflarý. 8. 9. karantina ve liman paralarý. Deniz ödüncüne karþý kendilerine gemi rehnedilmiþ olan deniz ödüncü alacaklýlarýnýn al eminin tamamýna veya bir kýsmýna sahip olsa bile kaptanýn bu sýfatla ve gemi baðlama limaný d bulunduðu sýrada zaruret hallerinde 988 ve 1001 inci maddeler hükümleri gereðince yaptýðý dið edi muamelelerinden doðan alacaklar.KAPTANIN VE DONATANIN MESULÝYETÝ: Kurtarma veya yardým keyfiyeti kendiliðinden kurtarma ve yardým masraflarýný ödemek için þahs ir borç doðurmaz.Madde 1232 - Alacaklýnýn alacaðý tediye veya temin edilmedikçe.

DENÝZ ÖDÜNCÜ ALACAKLISININ REHÝN HAKKI: Gemi alacaklýlarýnýn rehin hakký.Madde 1241 Deniz ödüncü alacaklýsýnýn rehin hakkýnýn þümulü 1160 ýncý madde hükmü gereðince yapýlmýþ göre tayin edilir.Gemi alacaklýlarýndan her birinin kanuni rehin hakký. Dava veya takip donatana karþý olabileceði gibi. faizi. Þu kadar ki. 1. 1252 ve 1253 üncü maddel rle 1255 inci maddenin 2 nci fýkrasý ve 1256 ncý madde hükmü burada da tatbik olunur.TEMÝN EDÝLEN ALACAK: 1. Ýcra ve Ýflas Kanununun rehinle temin edilmiþ alacaklar için ihtiyati haciz isten miyeceðine dair olan hükmiyle rehin paraya çevrilmeden iflas yoliyle takip yapýlmasýna eng el olan hükmü burada tatbik olunmaz. g mi ve navlun gemi alacaklýlarýna karþýlýk sayýlýr. UMUMÝ OLARAK: III .Madde 1240 5. gemi ve navlun (Deniz serveti) üzerinden haklarýný Ýcra ve Ýflas Kanunu hü rine göre alýrlar. 2. alacaðýn doðduðu sýrada veya daha sonra borçtan dolayý ayný zamanda þahsan dahil m masý. bu hükmi þahýslar 1235 inci maddedeki gemi alaca klýlarýna karþý. gemi baðlama limanýnda bulunsa bil e. belediye ve diðer amme hükmi þahýslarýna ait olup denizde kazanç elde e tme maksadýna tahsis edilmiyen veya fiilen böyle bir maksat için kullanýlmýyan gemiler üzeri nde kanuni rehin hakký doðmaz. Kaptan aleyhine verilen hüküm veya kesinleþen takip donatana saridir. NAVLUN: Bu fasýl hükümlerinin tatbikinde "Yolculuk". 2. DONATANIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝ: Gemi bir donatma iþtiraki tarafýndan iþletildiði takdirde bir tek donatanýn malý imiþ gibi.Madde 1244 Bu hüküm bilhassa gemiadamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarýna tatbik olunur.Madde 1242 - Donatanýn.Madde 1243 Þu kadar ki. kaptana karþý da olabilir. II . 3. YOLCULUK: Muhtelif yolculuklar ayný hizmet veya iþ mukavelesinin hükmü içinde yapýlmýþ olduðu takdirde inci maddenin 3 üncü bendinde yazýlý gemi alacaklýlarýnýn. vilayet.Madde 1238 3. geminin yeni baþtan donatýlmasýný icabettiren ve a yeni bir çarter mukavelesiyle giriþilen yahut da yük tamamen boþaltýldýktan sonra baþlanan olculuktur. 3.REHNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Gemi alacaklýlarý.Madde 1237 Rehin hakký gemiye zilyed olan her üçüncü þahsa karþý ileri sürülebilir.M dde 1239 4. alacaðý sebep olan yolculuðun gayrisaf i navlununa da þamildir. gemi alacaklýlarýnýn haklarý üzerinde hiçbir tesir icra etmez. deniz ödüncü primini ve masraflarý ayný temin eder. GEMÝADAMLARININ REHÝN HAKKI: Deniz ödüncü alacaklýsýnýn 1159 uncu maddeye göre haiz olduðu rehin hakkýna diðer gemi alacak uni rehin haklarýna dair hükümler tatbik olunur. DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: . Mücerret gemi teferruatýnýn veya gemi siciline kayýtlý bulunmýyan gemilerin satýþý ile un alacaðýnýn devri hakkýnda Ýcra ve Ýflas Kanununun 112-121 inci maddeleri hükümleri tatbik nur. Devlet. ana parayý. daha sonraki bir yolculuktan doðan acaklarýndan dolayý daha önceki yolculuklarýn navlunu üzerinde de kanuni rehin hakký vardýr. gemi alacaklýlarý arasýnda kanun sýralarýna göre paylaþtý alacaklýlara düþecek miktar ne idiyse o nispette þahsan mesuldürler. 2. gemi ve teferruatýnýn alacaklara sebep olan yolculuk sonundaki deðeri ile ay yolculukta kazanýlan navlun tutarý.

MUHTELÝF YOLCULUKLARDAN DOÐAN ALACAKLAR: Ayný yolculuða ait alacaklarla 1248 inci madde gereðince ayný yolculuða ait sayýlan alacakla r aþaðýdaki sýraya göre ödenir:Madde 1249 Son yolculuktan evvelki yolculuklardan doðan alacaklar arasýnda yeni yolculuktan doðmuþ olanlarý eskilerine tercih olunur.mad) *1* Geminin. Gemi. 6. 2. AYNI YOLCULUÐA AÝT MUHTELÝF ALACAKLAR: Yukarki maddenin 1. Kýlavuz ücretleriyle kurtarma. Satýþ bede tarafýndan henüz ödenmediði veya kaptanýn yahut acentenin elinde bulunduðu müddetçe gemi alac arý için gemi yerine geçer.5136 S.Madde 1250 1. Deniz ödüncüne sebep olan yolculuk 1258 inci madde gereðince birden çok yolculuðu ihtiva ediyorsa. Yurt içinde cebri icra yoluyla. GEMÝNÝN CEBRÝ VEYA ZARURÝ SATIÞI: IV . 4 ve 5 inci bentlerinde gösterilen alacaklardan ayný bent içinde bulunanlarý ayný sýradadýrlar. 4. bent 1).Madde 1245 (Deðiþik fýkra: 20/04/2004 . 3. daha sonraki bir yolculuða ait alacaklarý için haiz olduklarý rüçhan hakkýný. 3. Kaptan tarafýndan 990 ýncý madde hükmü gereðince kanunî yetkisine dayanarak zorunlu ha lerde. bent 4). YUKARKÝ MADDEDE YAZILI ALACAKLAR ARASINDAKÝ SIRA: . deniz ödüncü alacaðý. bu yolculuklarýn birincisi bittikten sonra baþlanan yolculuk ara ait olan alacaklardan sonra gelir. 3. 2. bent 5). Muhtelif yolculuklar ayný hizmet veya iþ mukavelesi gereðince yapýlmýþ olduklarý takdirde 1235 inci maddenin 3 sayýlý bendinde yazýlý gemi alacaklýlarý. BEKÇÝLÝK VE MUHAFAZA MASRAFLARI: V . Gemi. zaruret hall erinde kaptanýn giriþtiði deniz ödüncü muamelesinden ve diðer kredi muamelelerinden doðan ala larla bu mahiyette sayýlan alacaklar (Madde 1235.Madde 1248 2. seyrüsefer ve liman resimleri (Madde 1235.Madde 1246 1. 4. ÝPTAL KARARI: 1.K. yardým. bent 6). 5. Gemiadamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarý (Madde 1235. bent 3) . 2. Türkiye genelinde tirajý en yüksek beþ gazete arasýndan iki ayrý gazetede üç gün ara i i kez ilânen tebligat yapýlmak suretiyle gemi alacaklýlarýnýn satýþtan haberdar edilmeleri ka dýyla yurt dýþýnda cebri icra yoluyla. fidye ve itiraz ücret ve masraflarý (Madde 1 235.SUKUTU: . daha önceki bir yolculuða ait alacaklar için d irler. ilan yolu ile tebligat yapýlarak belli olmýyan gemi alacaklýlarýnýn rehin haklarýnýn iptalin karar verilmesini istiyebilir. Satýlmasý durumunda gemi alacaklýlarýnýn gemi üzerindeki rehin haklarý kalkar. gemi bakýmýndan gemi alacaklýlarýnýn diðer bütün alacaklarýna karþý rüçhan h 1247 1235 inci maddenin 2 ila 9 sayýlý bentlerinde yazýlý alacaklardan.DERECELERÝ: Geminin son limana girmesinden itibaren yapýlan bekçilik ve muhafaza masraflarýnýn (Madd e 1235. iktisap eden kimse. 1235 inci maddenin 8 ve 9 sayýlý bentlerinde yazýlý alacaklar. Gemi ipoteði hakkýndaki hususi hükümler mahfuz kalmak üzere 1 inci fýkra hükümleri gemi ü deki diðer rehin haklarýna da tatbik olunur. bent 7). 1245 inci maddede yazýlý haller haricinde temlik edilirse. geminin müþterek avarya garame borçlarý (Madde 1235. bent 2). son yolculuða (Madde 12 38) ait alacaklar.2. yolculuðun bitmesinden sonra doðan alacaklar da dahil olmak üzere d aha önceki yolculuklara ait alacaklara karþý rüçhan hakkýný haizdirler.1. Yük ve bagajýn teslim edilmemesinden veya hasara uðramasýndan doðan alacaklar ile y olcu veya mal taþýma akitlerinin hiç veya gereði gibi yerine getirilmemiþ olmasýndan doðan pe ödenmiþ navlunun geri alýnmasý dahil diðer bütün alacaklar (Madde 1235.

NAVLUNUN TAHSÝLÝ HALÝNDE: 1247 ila 1250 nci maddeler hükümleri bu rehin hakkýna da tatbik olunur. alacaklýya düþecek olan mikta e. TAZMÝNAT HALÝNDE: Gemi alacaklýlarýnýn rehin haklarý.Madde 1251 Ayný maddenin 3 üncü bendinde yazýlý alacaklar arasýnda sýra.NAVLUN ÜZERÝNDEKÝ REHÝN HAKKI: 1. Kaptan ayný zaruret icabý olarak birden çok muamele (Madde 1235. NAVLUNUN BAZI ALACAKLILARA TEVZÝÝ HALÝNDE: Donatan 1245 ve 1246 ncý maddelerde yazýlý hallerde satýþ bedelini tahsil ederse cebri icr a veya zaruri satýþ neticesinde yahut ilan yoliyle davet sonunda verilen iptal kararý sebebiyle rehin haklarý düþmüþ olan gemi alacaklýlarýna karþý 1252 ve 1253 üncü maddelerde ya i þahsan mesul olur. 2. 5. 1249 uncu maddenin 3 üncü bendinde yazýlý olanlardan daha önce doðmuþ olan alacaklarý öde n kaptan tarafýndan yapýlan kredi muamelelerinden ve bilhassa deniz ödüncü mukavelelerinde n çýkan alacaklarla bu gibi önceki alacaklarý tanýma veya tecdit yahut bunlarýn vadesini uza tma maksadiyle yine kaptan tarafýndan yapýlan mukavelelerden doðan alacaklar. tahsil ettiði nispette þahsan mesuldür. GEMÝNÝN CEBRÝ VEYA ZARURÝ SATIÞI HALÝNDE: Donatan. rüçhan hakký olan alacaklýlara karþý. þahsan dahi mesul olur. nda doðanlarýn sýrasý birdir.Gemi alacaklýlarýnýn navlun üzerindeki rehin hakký (Madde 1237). hukuka aykýrý hareketiyle bu zararlara sebep olan kimse tarafýndan donatana öd . bu alacak için ayný zamanda. tahsil olunan paranýn kanuni sýra gereðince paylaþýl asý halinde her birine isabet edecek olan miktarý geçemez. ancak navlun henüz ödenmedið eya kaptan yahut acentanýn elinde bulunduðu müddetçe hüküm ifade eder. Donatanýn. bu yüzden rehin haklarýný tamamen veya kýsmen kaybetmiþ olan g emi alacaklýlarýna karþý. anca ettiði miktar nispetinde mesul olur. navlun üzerinde rehin hakký olan gemi alacaklýlarýndan birinin veya bir kaçýnýn alacaðýný ödemek için kullandýðý takdirde. tazminatýn karþýlýk olduðu þeyler yerine geçer. bent 6) yapmýþ olursa . d tan bunun aksini ispat edebilir. bunlardan doðan alacaklar ayný zamanda doðmuþ sayýlýr. gem i alacaklýlarý için.Madde 1255 4. doðuþ tarihlerine bakýlmaksýzýn dið bütün gemi alacaklýlarýndan sonra gelir. 1235 inci maddenin 10 uncu bendinde yazýlý alacaklar. donatanýn alac dan her birine karþý olan bu mesuliyeti. üzerinde alacaklýnýn rehin hakký bulunan navlunu tahsil etmiþ olmasý yüzünden nci madde hükmü gereðince doðan þahsi mesuliyeti mahfuzdur. yalnýz gemi ve navlun ile mesul olduðu bir gemi alacaklýsýnýn alacaðýný öðrendikten lacaklýnýn menfaati iktizasý olmadýðý halde gemiyi yeni bir deniz yolculuðuna (Madde 1238) gö rirse.Madde 1256 Bu paylaþmada alacaklýnýn alacaðýný tamamen elde edebileceði kabul olunur: þu kadar ki.DONATANIN MAHDUT ÞAHSÝ MESULÝYETÝ: Navlun tahsil eden donatan.Madde 1254 3. VI . kredi mu amelesi veya mukavele yolculuða devam etmek için zaruri bulunmuþ olsa bile ancak önceki alacaðýn haiz olduðu rüçhan hakkýndan istifade eder.Madde 1252 - Donatan navlunu. gemi alacaklýlarýnýn rehin hakký. doðuþ tarihlerine göredir. navlun henüz ödenmedið parasý kaptanýn yahut acentanýn elinde bulunduðu müddetçe devralana karþý da ileri sürülebili VII . geminin yeni yolculuðun baþýndaki deðerinin gemi alacaklý arý arasýnda kanuni sýralarýna göre paylaþtýrýlmasý halinde bu.Madde 1253 Donatanýn kendi hesabýna gemiye yüklettiði mallar için yükleme yerinde ve yükleme zamanýn enmesi mutat olan navlun hakkýnda da 1 inci fýkra hükmü tatbik olunur. þu kadar ki. rehin veya ipotekle temin edilmiþ veya edilmemiþ olan dið r bütün alacaklara takaddüm eder. Navlun alacaðýnýn devri halinde.Madde 1257 Geminin zýyaý veya hasarý yahut malýn zýyaý veya hasarý neticesi olarak navlunun eksilmes halinde. GEMÝNÝN YENÝ BÝR YOLCULUÐA ÇIKARILMASI HALÝNDE: Müþterek avarya hallerinde feda edilen veya hasara uðrýyan þeyler için verilen tazminat.

Kurtarma ve yardým masraf ve ücretlerinden doðan alacaklar hakkýnda. 1204 ve 1232 nci maddeler gereðince) yükü takyided en rehin haklarýndan navluna ait olanýn derecesi. 4. Gemiadamlarýnýn avans veya taksit ödenmesini isteme haklarý birinci bentte bildirile . deniz ödüncü paralarýndan. 1235 inci maddenin 7 ve 9 uncu bentlerinde yazýlý mallarýn veya bagajýn hasarlanm asýndan veya geç teslim edilmesinden doðan alacaklar hakkýnda mallarýn teslimi tarihinden.BAÞLANGIÇ: Donatanlarýn 1218 inci maddenin 2 nci fýkrasýna göre aralarýnda haiz olduklarý rücu haklarý. III . mallarýn teslim edilmemesinden doðan alacaklar hakkýnda onlarýn teslim edilmiþ olmalarý ger eken tarihten. kaptan tarafýndan bir zýyaýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý için 995 inci maddenin üçüncü n satýþ halinde 1245 ve hesabýna satýþ yapýlmýþ olan kimse satýþ bedelini almýþsa 1254 üncü m atbik olunur. 2. Gemiadamlarýndan birinin kusurundan doðup 1235 inci maddenin 9 uncu bendinde yazýlý ve fakat bu maddenin 2 nci bendine girmiyen alacaklar hakkýnda ilgilinin zararý öðren diði tarihten.Madde 1260 1. alacaðýn muaccel olduðu tarihten itibaren iþlemeye ba r. 5. tahsil ettiði miktar nispetinde gemi alacaklýlarýna karþý 1252 ve 1253 üncü maddelerde yazýlý olduðu gibi þahsan mesul olur. bütün diðerlerininkinden sonra gelir. gemilerin çatmasýndan yahut 1220 nci maddeye giren bir hadiseden doðan ta zminat alacaklarý hakkýnda ise hadisenin meydana geldiði tarihten.ÞAHSÝ ALACAKLAR HAKKINDA: Gemi alacaklarý hakkýndaki müruruzaman.MÜDDETÝ: Bu kanunun 1235 inci maddesinin 1 ila 9 uncu bentlerinde yazýlý alacaklar bir yýlda müru ruzamana uðrar. ayný zamanda doðanlarýn sýrasý ise . Donatan tazminatý tahsil etmiþse. 1235 inci maddenin 5 inci bendinde yazýlý gemiye düþen dispeç raporiyle tesbit edil miþ bulunan müþterek avarya garame paylarýndan doðan alacaklar hakkýnda dispeç raporunun tasd kine ait kararýn kesinleþmesinden. itibaren iþlemiye baþlar.MÜRURUZAMAN: Müþterek avarya haliyle hukuka aykýrý hareketlerden doðan zýya ve hasar hallerinde 1256.YÜK ALACAKLISI.Madde 1258 C . II . için müruruzaman iki yýldýr.enecek tazminat da ayný hükme tabidir. Bu sonunculardan yeni doðaný daha önce doðana takaddüm eder. müþterek avarya garame payýndan ve kurtarma veya yardým t ve masraflarýndan dolayý (1077. Bununla beraber:Madde 1259 - Yukarki maddede yazýlý müruruzaman. Kaptanýn ayný zaruret icabiyle yapmýþ olduðu muamelelerden doðan alacaklar. Müruruzaman rücu hakkýna sebep olan ödemenin yapýldýðý günün geçme e 1262 1. 1235 inci maddenin 3 üncü bendinde yazýlý gemiadamlarýnýn alacaklarý hakkýnda hizmet v iþ münasebetinin bittiði tarihten. kurtarma ve yardým iþinin bittiði tarihten. 3. alacaklýnýn donatan veya gemi adamlarýndan birine karþý þ talep haklarýna da þamildir. HAKKINI VEREN ALACAKLAR VE DERECELERÝ: D . Çatmadan yahut 1220 nci maddeye giren bir hadiseden doðan tazminat alacaklari yle kurtarma veya yardým ücreti alacaklarý.GEMÝ ALACAKLILARININ DÝÐER ALACAKLILARA KARÞI RÜÇHAN HAKKI: Navlundan. müþterek avarya hareketinden sonra geminin 1207 nci madde hükmünce dispeçin yapýlmasý lazýmgelen yere vardýðý tarihten. Ümit veya Horn burunlarýnýn ötesinde hizmetlerinden çýkarýlmýþ gemiadamlarýnýn hizmet elelerinden doðan alacaklarý. Ancak:Madde 1261 1067 nci madde hükmü mahfuzdur. 1159. ilgililer tarafýndan dispeç yapmaya mecbur tutulmasý için kaptan veya donatana karþý açýlacak davalar veya 1209 uncu maddenin ikinci fýkrasýndaki sal ahiyetin kullanýlmasý hakkýnda. 2. ayný zamanda do sayýlýr. VIII . yýlda müruruzamana uðrar. YEDÝNCÝ FASIL : MÜRURUZAMAN I .

IV . 1291. 1315. 1277. 14 20 ila 1430 ve 1453 ila 1459 uncu maddeler hükümlerine aykýrý olan mukavele þartlarý hükümsüz 1265. 1367. Birçok þahýslarýn birleþerek içlerinden herhangi birinin duçar olacaðý her nevi tehlikede zikodan) doðan zararlarý tazmin etmeyi taahhüt etmelerine "Karþýlýklý sigorta" denir. 1396. 1295 inci maddelerle 1297 nci maddenin 1 inci fýkrasý.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER VE AMÝR HÜKÜMLER: I . 1368. 1314. deniz ödüncü paralarý bakýmýndan muaccel olduklarý tarihten. 136 6 ncý maddenin 2 nci fýkrasý. 1273. 1331 inci maddelerle 1332 nci maddenin son fýkra sý. 1298. 1324 ila 1329. 1292 nci maddenin birinci fýkrasý.UMUMÝ OLARAK: 1269.SÝGORTA MUKAVELESÝ: I . Müruruzaman kurtarma vey yardým iþinin bittiði gün baþlar. BEÞÝNCÝ KÝTAP : SÝGORTA HUKUKU A . 1274.2915/1 md.) 1270 inci maddenin 2 nci fýkrasý. onun ruhsatname almamýþ olduðunu bilerek yapýlan s rta sözleþmesi hakkýnda Borçlar Kanununun kumar ve bahis hakkýndaki 504 ve 505 inci maddel eri tatbik olunur. 1333. 1299.Madde 1264 Ruhsatname almamýþ olan bir þahýs ile.n müruruzaman baþlangýcýný deðiþtirmez. 1288 inci maddenin ikinci fýkrasý. müþterek avarya paylarý bakýmýndan ise dispeç raporuna ait kararýn kesinleþmesinden baþlar. 1290. Kurtarma ve yardým ücret ve masraflarýndan dolayý mallarý takyid eden alacaklarla bu m asraflardan doðan þahsi talep haklarý. 1338 inci madd inci cümlesi hükümleriyle 1371 inci maddenin 3 üncü fýkrasý. 1397. 1341. 1318.SÝGORTA POLÝÇESÝ VE MUVAKKAT ÝLMÜHABER: Sigortacý sigorta ettirene sigorta mukavelesi gereðince her iki tarafýn haiz olduðu hak ve borçlarý gösteren ve kendi tarafýndan imza edilen bir sigorta poliçesi veya onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta ilmühaberini ekleriyle beraber vermeye mecburdur.TARÝFÝ: Sigorta bir akittir ki bununla sigortacý bir prim karþýlýðýnda diðer bir kimsenin para ile öl ir bir menfaatini halele uðratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi ha linde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle vey a hayatlarýnda meydana gelen belli bir takým hadiseler dolayýsiyle bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayý üzerine alýr. 1334 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fýkralarý 1336 ncý maddenin ikinci fýkrasý. 1441 inci maddenin birinci fýkra sigorta ettiren kimsenin zararýna olarak mukavele ile deðiþtirilemez. 1266. II . (Deðiþik fýkra: 12/10/1983 . 1362 nci maddelerle 1365 inci maddenin 2 nci fýkrasý. iki yýlda müruruzamana uðrar. Diðer kanunlardaki sigortalara mütaallik amir hükümler mahfuzdur.HUSUSÝ HALLER: BÝRÝNCÝ FASIL : UMUMÝ HÜKÜMLER Deniz ödüncü paralarý ve müþterek avarya garame payýndan dolayý mallarý takyid eden alaca a bu paralar ve garame paylarýnýn meydana getirdikleri þahsi talep haklarý da bir yýlda müru ruzamana uðrar. B . 1301 inci madde ile 1312 nci maddenin 2 nci fýk rasý. 1302. 1306. 1280 inci maddelerle 1281 inci maddenin son fýkrasý 1287 nci madde. 1286. 1344 ve 1346 ncý maddele rle 1304 üncü maddenin 2 nci fýkrasý hükümlerine aykýrý olan mukaveleler batýldýr. Þu kadar ki. 1284. 1317. Deðiþtirilirse kanu n hükümleri re'sen tatbik olunur. 1289 uncu mad delerle 1292 nci maddenin son fýkrasý. 1399. 1321. 1285. 1401. 1369. Denizde yolcu ve yük taþýma akitlerinden veya koniþmentodan taþýyan lehine doðan masrafla tazmini ve navlun dahil olmak üzere bütün alacaklar bir yýlda müruruzamana uðrar. 1279. 1395. son fýkrasý hariç 1332 nci maddelerle 1345 inci maddenin 2 nci fýkrasý.Madde 1263 - Bu kitapta hüküm bulunmadýkça sigorta mukavelesi hakkýnda Borçlar Kanunu hükümleri tatbik olu . 1400. 1300. S . 1283. 1293. 1339. Müruruzaman. 1350 nci maddenin 2 nci fýkrasý. 1275 inci maddelerle 1278 inci maddenin ikinci cümlesi. Türkiye dýþýndaki sigortacýlarla yapýlmýþ bulunan sigorta aki bu hükümden müstesnadýr. 1361.

Madde 1265 Poliçe ve ilmühaberin aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva etmesi lazýmdýr:Madde 1266 Poliçe ve ilmühaberi sigorta ettirenin talebi üzerine nama.Madde 1270 - Vekaleten akdolunan sigorta müvekkil tarafýndan kabul olunduðu takdirde vekil vekalete uygun olarak hareket etmiþ sayýlýr.MÜRURUZAMAN: BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ HÜKÜMLER ÝKÝNCÝ FASIL : MAL SÝGORTASI A .Madde 1271 Nam ve hesabýna sigorta mukavelesi yapýlan kimse rizikonun gerçekleþmesinden önce veya sonra icazet verirse sigortadan faydalanýr. þu kadar ki.Madde 1267 1.DÝÐER BÝR KÝMSENÝN NAM VE HESABINA YAPILAN SÝGORTA: Bir kimse diðer bir kimsenin nam ve hesabýna dahi sigorta akdedebilir. Primin tutarý ile ödeme zamaný ve yeri. Sigorta poliçesi birinci fýkrada yazýlý hususlardan baþka Ýktisat ve Ticaret Vekaletince tasdik edilmiþ ve zahmetsizce okunabilecek bir tarzda basýlmýþ olan sigorta umumi þartlarýný muvakkat sigorta ilmühaberi ise. Aksi takdirde sigorta ettiren kimse sigortacý ile sigortaya aracýlýk yapan tel laldan tazminat istiyebilir. Sigortacýnýn üstüne aldýðý rizikolarla bunlarýn baþlýyacaðý ve son bulacaðý an. 2.POLÝÇEYÝ VERME MÜKELLEFÝYETÝ: Sebepsiz yere ödenmiþ bulunan primin veya sigorta bedelinin geri alýnmasý alacaklarý dahil sigorta mukavelesinden doðan bütün mutalebeler. sigortalý dahi poliçe veya ilmühaberin ve eklerinin bir örneðini mzalýyarak sigortacýya vermekle mükelleftir.Madde 1269 1. nam ve hesabýna hareket ettiði kimseyi temsile salahiyetli deðilse sigorta prim inden dolayý bizzat mesul olur. Sigorta bedeli. 4. Diðer bir kimsenin nam ve hesabýna yapýldýðý. iki yýlda müruruzamana uðrar. Sigortacýnýn üstüne aldýðý rizikolarýn hakiki mahiyetlerini tamamen tayine yarýyacak b er. malikin adi veya rehinli alacaklýsý. bu menfaati sigorta ettirebilirle r. malýn muhafazasýnda hakikaten menfaatli o lan kimseler yahut bunlarýn kanuni temsilcileri. kiracý. 6. II . zikri geçen umumi þartlara atfý ihtiva eder. emre yahut hamile yazýlý o larak tanzim olunabilir. malýn muhafazasýndan dolayý malikine karþý mesul ola acenta. Bu fýkradak i tasdika ve baskýya ait olan þartlarýn yerine getirilmemiþ olmasý halinde dahi umumi þartna me hükümlerinden sigorta ettirenin zararýna olanlar yerine kanun hükümleri tatbik olunur. o kimse. komisyoncu ve diðer kimseler.MUHTEVASI: Sigorta mukavelesi doðrudan doðruya sigorta ettiren kimse veya onun temsilcisi veya vekili ile yapýlmýþsa mukavele tarihinden yirmi dört saat içinde ve mukavele bir tellal va sýtasiyle yapýlmýþ ise en geç on gün içinde sigortacý poliçeyi sigorta ettiren kimseye vermey burdur. mukavele þartlarýndan anlaþýlmýyan bir sigo . vekaleten sigorta ettireceði yerdeki mutat þartlar dairesinde sigorta akdetmeye mecburdur. Tanzim tarihi. 5.MENFAAT SAHÝBÝ: Bir malý muayyen rizikolara karþý temin etmekte para ile ölçülebilecek bir menfaati olan mal ik.igortacý istediði takdirde.Madde 1268 C . 3. Sigortacýnýn ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin adý v e soyadý veya ticaret unvaný ve ikametgahlarý. 7.SÝGORTA EDÝLEN MENFAAT: I . UMUMÝ OLARAK: II . Sigortanýn mevzuu. Sigorta þartlarýna dair müvekkil talimat vermemiþ ise ve il. III .

ALACAKLININ MENFAATÝ: Bir alacaklý alacaðýný.Madde 1277 Mukavelede aksine hüküm olmadýkça sigortacý.HALEFÝYET: 2.Madde 1274 B .TEMÝNATIN KAFÝ OLMAMASI HALÝNDE: Bir malýn veya o mala mütaallik bir hakkýn yalnýz bir kýsmýnda menfaat sahibi olan kimse ken disine ait olan kýsmýndan fazlasýný da sigorta ettirmiþse sigortanýn bu fazlaya ait kýsmý ond lgisi olanlar hesabýna yapýlmýþ sayýlýr. borçlunun aczi rizikosuna karþý sigorta ettirebilir. sigortacýnýn sigorta ettirene karþý olan borçlarýný ýskat etmez ve sigo ttiren kimseye.MÜÞTEREK MENFAATLERÝN SÝGORTASI: Mükerrer sigorta (Reassürans) inhisarý hakkýndaki hükümler mahfuz kalmak üzere sigortacý. Fakat hiçbir halde sigortacý sigorta ettiren veya sigort adan faydalanan kimsenin kasdýndan veya aksi mukavelede yazýlý deðilse sigorta edilen ma lýn ayýbýndan doðan hasarlarý tazmine mecbur olmaz. CAÝZ OLMIYAN SÝGORTA: Sigortadan faydalanan veya sigorta ettiren kimsenin kanunla yasak edilmiþ ve ahlak a (Adaba) aykýrý olan fiilinden doðabilecek bir zarara karþý sigorta yapýlamaz. mükerrer sigortayý yapan sigortacýya karþý doðrudan doðruya dava hakký vermez B .Mad de 1279 - . ilk önce borçlunun mallarýna müracaatla bunlarý sattýrarak alacað sil etmesini sigorta ettiren alacaklýdan istiyebilir.Madde 1278 2. Bu takdirde aksi e mukavele yoksa sigortacý.Madde 1276 V . VEKÝL ÝLE MÜVEKKÝL ARASINDAKÝ MÜNASEBET: 1.RÝZÝKONUN GERÇEKLEÞMÝÞ OLMASI: Mukavelenin yapýldýðý sýrada sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimse. þu kadar ki.Madde 1275 IV .elesi bunu yapmýþ olan kimsenin nam ve hesabýna yapýlmýþ sayýlýr. sig a ettiði menfaati dilediði þartlarla tekrar sigorta ettirebileceði gibi sigorta ettiren kimse dahi sigorta primini sigorta ettirebilir. ACZE KARÞI SÝGORTA: III . MUKAVELENÝN YAPILDIÐI SIRADA: II . sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan ki msenin yahut fiillerinden hukukan mesul bulunduklarý kimselerin kusurlarýndan doðan ha sarlarý tazmin ile mükelleftir.MÜKERRER SÝGORTA REASSÜRANS: I . AYNÝ BÝR HAKLA TEMÝN EDÝLEN ALACAK SAHÝBÝ: Menkul ve gayrimenkul mallarla gemiler üzerine haciz n yahut bunlar üzerinde hapis hakký veya buna benzer klýlar mezkur þeyleri sigorta ettirmiþler ise. rizikonun g erçekleþmiþ olduðunu yahut sigortacý rizikonun gerçekleþmesi imkaný kalmadýðýný bilmekte isel mukavelesi hükümsüzdür. hasar inat ancak mezkur alacaklýlara nazaran alacaklarýnýn e geçmiþ sayýlýrlar. 2. birinci halde sigortacý sigorta primini istiyebilir.Madde 1272 A .MEÞRU OLMASI: Mükerrer sigorta.RÝZÝKO: 1. SÝGORTA ETTÝRENLE SÝGORTADAN FAYDALANAN KÝMSENÝN KUSURU: 1.Madde 1273 koyduran veya bunlarý rehin ala imtiyazlý bir hakký haiz olan alaca vukuu halinde ödenmesi gereken tazm taalluk eylediði sigortalý þeyler yerin Sigorta olunan þeye hakký taalluk eden alacaklýlarýn imtiyaz dereceleri birbirinden fark lý ise bu þeyin deðeri imtiyaz derecesi sonradan gelen alacaklýnýn alacaðýný ifaya kafi olmad tte bu alacaklý o þeyi sigorta ettiremez.

Sigortanýn devam müddeti mukavelede yazýlý deðilse taraflarýn müþterek maksadiyle mah teamül ve sair haller göz önünde tutularak mahkemece tayin olunur.Madde 1282 Sigortacýnýn.Ma dde 1283 Bir maldan elde edilmesi umulan karýn makul haddi aþan kýsmý. 1 inci fýkra gereðince mesul olduðu rizikolardan biri sigorta poliçesinin hükmünden istisna edilmiþse vaki hasarýn istisna edilen rizikolardan doðduðunun ispatý sigort cýya aittir. sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin ancak hakikaten uðradýðý za rarý tazmine mecburdur.Madde 1281 - Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça sigortacý. Ayný günde yapýlmýþ olan mukaveleler ayný anda yapýl . UMUMÝ OLARAK: Sigortacý. UMUMÝYET ESASI: III . sigorta priminin dah ona tekabül eden kýsmý indirilir ve primin fazla tahsil edilen kýsmý geri verilir. 2. MÜÞTEREK SÝGORTA: II . sigorta ettirilmiþse ancak aþaðýdaki hallerde ve þartlarla mutebe sayýlýr:Madde 1286 Mukavelelere göre müteaddit sigortacýlar müteselsilen mesul olduklarý takdirde sigorta ettiren kimse. ÇÝFTE SÝGORTA: Sigorta olunan menfaatin deðerinin tamamý önceki mukavele ile temin edilmemiþse bu menfa at. sigorta edilemez.Madde 128 4 2. Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin deðerini aþarsa sigort anýn bu deðeri aþan kýsmý batýldýr.AÞKIN SÝGORTA: C .VÜSAT VE ÞÜMULÜ: Sigortacý. SÝGORTACININ MESULÝYETÝ BAÞLAMADAN ÖNCE: 1. harb ve isyandan baþka bir sebeple mallara arýz olan telef ve tagayyür gibi bütün hasarlardan mesul olur. Bu t akdirde o menfaati sonradan sigorta eden sigortacýlar deðer bakýyesinden dolayý mukavele lerin tarihleri sýrasiyle mesul olurlar. primin ödendiði tarihten itibaren gerçekleþen rizi suldür. MÜDDET: I .Madde 1287 - . Bu hald e ödemede bulunan sigortacýnýn diðer sigortacýlara karþý haiz olduðu rücu hakký. bir veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilir.Sigortacýnýn mesuliyeti baþlamazdan önce sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kims enin fiil ve tesiri olmaksýzýn rizikonun gerçekleþmesine imkan kalmazsa sigortacý prime ha k kazanmaz. uðradýðý zarardan fazla bir para istiyemiyeceði gibi sigortacýlardan her bir i yalnýz kendi mukavelesine göre ödemekle mükellef olduðu bedele kadar mesul olur.Madde 1285 - Deðerinin tamamý sigorta olunan bir menfaat sonradan ayný kimse tarafýndan ayný rizikolara karþý sigorta ettirilemez.Madde 1280 2. 2.TAZMÝNAT ESASI: 1. Bu sebeple sigorta bedeli indirilir. sigortacýlar a mukavelelere göre ödemeye mecbur olduklarý bedeller nispetindedir. menfaat deðeri taraflarýn rey birliði ile seçtikleri bilir kiþiler tarafýndan önceden ta dir ve tahmin edilmiþ ve taraflarca kabul olunmuþsa sigortacý bu deðere itiraz edemez. UMULAN KARIN SÝGORTA ETTÝRÝLMESÝ HALÝNDE: 1. þu kadar ki.BÝRDEN ÇOK SÝGORTA: Bir menfaat birden çok sigortacý tarafýndan ayný zamanda ve ayný rizikolara karþý sigorta olu duðu takdirde yapýlan mütaaddit sigorta mukavelelerinin heyeti umumiyesi ancak sigorta olunan menfaatin deðerine kadar muteber tutulur. Bu takdirde sigortacýlardan her bi ri sigorta bedellerinin toplamýna nazaran sigorta ettiði bedel nispetinde mesul olur . geri kalan deðerine kadar.

bu halde önceden yapýlmýþ olan sigortanýn ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý zsa ikinci sigorta mukavelesi hükümsüz sayýlýr. þu kadar ki. sigortacýnýn sigorta bedelini aþmýyan zararýn tamamýn esul bulunduðu þeklinde deðiþtirilmiþ olur. Sigorta ettiren kimse sorulduðu halde susmuþ veya noksan yahut haki kata muhalif beyanlarda bulunmuþ ise hakikata vakif olmýyan sigortacý mukaveleden caya bilir. MUKAVELE YAPILIRKEN: igorta ettiren kimse. Sigorta ettiren kimsenin kötü niyeti anlaþýldýðý takdirde sigortac kazanýr.1. 2.MENFAAT DEÐERÝNÝN ALTINDA OLAN SÝGORTALAR: . Sonraki ve önceki sigortacýlar muvafakat ederlerse. Sigorta ettiren kimse önceki sigortadan doðan haklarýný ikinci sigortacýya devir ve ya o haklardan feragat etmiþ ise. üçüncü þahsýn sigorta açmasý halinde sigortacýya sigortalýnýn müdafaasýna yardým etmeye mecbur tutan mesuliyet sig alarýnda sigortalýnýn tebligat üzerine davayý öðrendiði. 3.Madde 1291 Sigorta mukavelesinin yapýlmasý sýrasýnda sigorta ettirene doldurmasý teklif olunan li stede yazýlý sorular dýþýnda hiçbir mesuliyet teveccüh etmez. Sigorta ettiren kimse deðiþiklik keyfiyetini sigortacýya ihbar etmediði halde dahi s igortacý vaki deðiþikliði öðrendikten sonra sekiz gün içinde feshetmez veya sigorta primini t . sigortacý mukaveleyi feshedebilir. 3. yazýlmazs a ikinci sigorta mukavelesi hükümsüz sayýlýr. tarifede derpiþ edilen prim farkýný es imin ödenmesine ait hükümler uyarýnca öder. sigortacý hakikatý öðrendiði tarihten itibaren bir ay içinde cayma hakkýn lanmamýþ ise bu hak düþer.Madde 1289 Sigortacýnýn sigorta bedelini aþmýyan zararýn tamamýndan mesul tutulacaðý þeklinde sigort avelesinin deðiþtirilmesini sigorta ettirenin rizikonun gerçekleþmesinden önce istemesi ha linde.SÝGORTA ETTÝRENÝN MÜKELLEFÝYETÝ VE BORÇLARI: 1. KISMÝ SÝGORTA: Sigorta bedeli.SÝGORTACININ TAHKÝK SALAHÝYETÝ: I . sigortacýnýn mukavele yapýlýrken hakiki vaziyetleri bildiði takdirde mukaveleyi yapmamasýný veya daha aðýr þartlarla yapmasýný mücibolacak bütün hususlarý sigort rmeye mecburdur.Madde 1290 . 2.Sigortacý sigorta olunan menfaatin konusu olan malýn deðerini tahkik için o malý dilediði zaman muayene edebilir.Madde 1292 Birinci fýkrada yazýlý deðiþikliði yapan kimse keyfiyeti sekiz gün zarfýnda sigortacýya b miþse sigortacý ihbar tarihinden itibaren sekiz gün içinde fesih hakkýný kullanmadýðý takdird ortanýn hükmü devam eder.Sigorta ettiren kimse sigortacýnýn muvafakati olmaksýzýn sigortalý. bu isteðin noter protestosu ile sigortacýya bildirildiði günden sonra gelen günden itibaren akit hükümleri. IV .ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: D . Bu takdirde devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý lazýmdýr. malýn yerini veya muka vele zamanýndaki halini deðiþtirdiði takdirde bu deðiþiklik mukavelenin yapýldýðý anda mevcut alde sigortacýnýn sigorta mukavelesini yapmamasýný veya daha aðýr þartlarla yapmasýný mucip b hiyette ise. sigorta deðerinden aþaðý olduðu takdirde ve sigorta edilmiþ menfaatin bir kýs halele uðramasý halinde sigortacý aksine mukavele bulunmadýkça sigorta bedelinin sigorta deðerine olan nispeti neden ibaretse zararýn o kadarýndan mesul olur. sigortalýnýn üçüncü kiþiye vereceði rafýndan ödenmesine ait mesuliyet sigortalarýnda ise hakkýndaki mahkeme kararýnýn kesinleþtið sigortalýnýn öðrendiði veya dava olmaksýzýn yahut dava neticesi beklenmeksizin üçüncü þahsa ra ödemiþ olmasý halinde parayý ödemiþ olduðu tarihten baþlar. SÝGORTA MÜDDETÝ ÝÇÝNDE: Sigorta ettiren kimse sigortanýn taalluk ettiði rizikonun gerçekleþtiðini haber aldýðý tariht itibaren beþ gün içinde sigortacýya haber vermeye mecburdur.S . Sigortalý. Bu takdirde sigorta mukaveleleri ayný zamanda yapýlmýþ sayýlarak hasar vukuunda sigort a bedeli 1285 inci maddede gösterilen nispette sigortacýlar tarafýndan ödenir. kendiliðinden.Madde 1288 III . Bu müddet. Sonraki sigortacýnýn ancak önceki sigortacýnýn ödemediði tazminattan dolayý mesuliyeti kýlýnmýþ ise.

il etmek gibi sigorta hükmünün devamýna razý olduðunu gösteren bir harekette bulunursa fesih akký düþer. 3. RÝZÝKONUN GERÇEKLENMESÝ HALÝNDE:

- Sigorta ettiren kimse zararý önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarýyacak tedbirler i almakla mükelleftir. Alýnan tedbirlerden doðan masraflar bu tedbirler faydasýz kalmýþ olsa bile sigortacý tarafýndan ödenmek lazýmdýr; þu kadar ki; sigorta, menfaat deðerinin tamamýna alluk etmiyorsa vaki masraflar ancak sigorta bedelinin menfaat deðerinin tamamýna ol an nispetine göre ödenir.Madde 1293 Birden çok sigortalarda, sigorta ettiren kimse birinci fýkrada muayyen müddet içinde sigortacýlardan her birine gerek hasar keyfiyetini ve gerekse ayný menfaat hakkýnda y aptýðý sigorta mukavelelerini bildirmeye mecburdur. Sigorta ettiren kimse kasten yukarýki fýkralar gereðince ihbarda bulunmamýþ ise sigort a haklarýný zayi eder. Sigorta ettiren kimsenin kusuru halinde, kusurun aðýrlýðýna göre sigor ödemekle mükellef olduðu bedel indirilebilir. II - KORUMA TEDBÝRLERÝ: 1. UMUMÝ OLARAK: 1292 nci maddenin son fýkrasý hükmü burada da tatbik olunur. III - PRÝM ÖDEME BORCU:

- Sigorta ettiren kimse, primlerin en yüksek haddinin tayinine ait hususi hükümler mah fuz kalmak üzere, mukavele ile kararlaþtýrýlmýþ olan primi ödemekle mükelleftir. Sigorta prim ukavelede gösterilmemiþse ilgili vekaletçe tasdik edilmiþ olan tarifeler gereðince tayin o lunur.Madde 1294 (Deðiþik fýkra: 21/06/1994 - KHK - 537/1 md.) Sigorta primi para olarak ödenir. Ödeme için senet verilmesi halinde senet bedelinin tahsil edildiði tarihte ödeme yapýlmýþ sayýlýr.

Madde 1295 - (Deðiþik madde: 21/06/1994 - KHK - 537/2 md.) Primin aylýk veya yýllýk olarak taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlabilir. Böyle bir mukavele ksa sigorta priminin toptan ödenmesi lazýmdýr. 2. ÖDEME ZAMANI: Sigorta priminin tamamýnýn, taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlmýþsa ilk taksitin, akit yapýl az ve poliçenin teslimi karþýlýðýnda ödenmesi gerekir. (Ýkinci fýkra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 11/03/1997 tarih ve E.1997/24, K.1997 /35, sayýlý Kararý ile) Sigortacýnýn sorumluluðu primin veya ilk taksitin ödendiði tarihten baþlar.

Sigorta primi sigorta ettirenin ikametgahýnda ödenir. Sigorta priminin sigortacýnýn veya acentasýnýn ikametgahýnda ödeneceðine dair poliçede bir þart varsa bu þarta riayet olunur; þ ar ki; þarta raðmen sigorta primi fiilen sigorta ettirenin ikametgahýnda ödenegelmekte i se þart yok sayýlýr.Madde 1296 Þu kadar ki, kara ve denizde mal taþýma iþlerine ait sigortalarda sigortacýnýn sorumluluð , akdin yapýldýðý andan baþlýyacaðý gibi sigorta primi de henüz poliçe tanzim edilmemiþ olsa da muaccel olur. Sigortacýnýn sorumluluðu baþlamadan önce sigorta ettiren kararlaþtýrýlmýþ olan primin yar mukaveleden kýsmen veya tamamen cayabilir. 3. ÖDEME YERÝ:

Madde 1297 - (Deðiþik madde: 21/06/1994 - KHK - 537/3 md.) 4. TEMERRÜT: Bir yýldan uzun süreli can sigortalarýnda, sigorta ettiren kimse, sigorta primini 1295 inci madde gereðince vermemiþ veya prim tecil edilmiþ yahut taksitlere baðlanmýþ olduðu alde iþbu primi veya herhangi bir taksidi vadenin bitiminde ödememiþ ise, sigortacý, ken disinin veya akid sýfatýyle hareket eden vekilinin yazý ile sigortacýya bildirilmiþ son ik ametgah veya meskenine resmi bir ihtarname veya taahhütlü mektup göndererek bir ay içind e söz konusu ücret veya taksidi ödemez ise sigortanýn feshedilmiþ olacaðýný ihtar eder. Bu sü bitiminde borç ödenmemiþ ise sözleþme feshedilmiþ olur. (Ýkinci fýkra iptal; Anayasa Mahkemesi'nin 11/03/1997 tarih ve E.1997/24, K.1997 /35 sayýlý Kararý ile)

Teminatýn durduðu süre içinde rizikonun gerçekleþmemesi þartýyla primin ödenmesi halinde at durduðu yerden devam eder.

Birden çok yýllar için yapýlan sigorta mukavelelerindeki sigorta priminin tayininde rizi koyu aðýrlaþtýrýlmýþ olan hususi sebepler göz önünde tutulmuþ ise, bu sebepler sonradan ortad dirde, sigorta ettiren kimse gelecek yýllara ait primlerin indirilmesini istiyebil ir.Madde 1298 5. PRÝMÝN ÝNDÝRÝLMESÝ VE GERÝ VERÝLMESÝ: I - BORCUN ÞÜMULÜ VE MUACCEL OLMA ZAMANI: Sigorta mukavelesinin kanuni sebeplerle sona ermesi halinde, kanunda baþkaca hüküm bulunmadýkça sona erme gününden sonraki zamana ait olan prim onu ödemiþ olana geri verilir. E - SÝGORTACININ SÝGORTA BEDELÝNÝ ÖDEME BORCU: 1. UMUMÝ OLARAK:

Sigorta bedelini ödeme borcu, karada ve iç sularda taþýma rizikolarýna ait sigortalar dahi l, bütün mal sigortalarýnda, rizikonun gerçekleþtiðini sigortacýya ihbar borcunun 1292 nci ma de hükmünce doðduðu tarihten muaccel olur.Madde 1299 Sigorta edilen malýn deðeri poliçede gösterilmemiþ ise sigorta ettiren kimse, bu malýn rizik onun gerçekleþtiði andaki deðerini ispata mecburdur.Madde 1300 Tazmini lazýmgelen sigorta bedeli, sigorta olunan menfaatin rizikonun gerçekleþtiði zamandaki deðerine göre tesbit olunur. Bu deðer sigorta bedelini aþarsa sigorta olunan m al tamamen telef olduðu takdirde sigorta bedelinin ödenmesi lazýmdýr. Kýsmen telef halinde tazminat miktarý, aksine mukavele yoksa, sigorta bedelinin malýn deðerinin tamamýna olan nispetine göre tayin olunur. 2. DEÐERÝN ÝSPATI:

Sigortacý sigorta bedelini ödedikten sonra hukukan sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan dolayý üçüncü þahýslara karþý dava hakký varsa bu hak n ettiði bedel nispetinde sigortacýya intikal eder.Madde 1301 Sigorta edilen malýn deðerinin poliçede gösterilenden az olduðunu iddia eden sigortacý, bunu ispata mecburdur; 1283 üncü madde hükmü mahfuzdur. Deðer hakkýnda taraflar her türlü delil gösterebilecekleri gibi mahkeme dahi toplanmýþ de illerle edindiði kanaatini kuvvetlendirmek için taraflardan birisine re'sen yemin et tirebilir. II - HALEFÝYET:

Sigorta akdi sona ermezden önce sigortacý veya sigorta primi henüz ödenmediði takdirde sig orta ettiren kimse, Borçlar Kanununun 82 nci maddesinde yazýlý hale düþerse diðer taraf taah hüdü yerine getirileceðine dair teminat talep ve bu tarihten üç gün içinde teminat verilmemiþ e sigorta mukavelesini feshedebilir.Madde 1302 Sigorta ettiren kimse, 1 inci fýkra gereðince sigortacýya intikal eden haklarýný ihlal edecek bir hal ve harekette bulunursa sigortacýya karþý mesul olur. Sigortacý zararý kýsmen tazmin etmiþ ise sigorta ettiren kimse kalan kýsmýndan dolayý üçüncü þahýslara karþý haiz ol akkýný muhafaza eder. F - ACZE DÜÞME HALÝ:

Mukavele müddeti içinde sigorta edilen malýn sahibi her hangi bir surette deðiþmiþse, mukave lede aksine hüküm olmadýkça sigortadan doðan hak ve borçlar o malýn rizikosu kendisine ait ol uðu tarihten itibaren yeni sahibine intikal eder.Madde 1303 G - SÝGORTALI MALIN SAHÝBÝNÝN DEÐÝÞMESÝ: A - RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ: Sigortacý sigorta priminden dolayý evvelki malike müracaat edebilir. ÝKÝNCÝ KISIM : YANGIN SÝGORTASI I - UMUMÝ OLARAK:

Sigortacý sigorta edilen menkul ve gayrimenkul mallara yangýn sebebiyle arýz olan bütün ha sarlarý tazmin ile mükelleftir.Madde 1304 -

þaðýda gösterilen hasarlar aksine mukavele olmadýðý halde yangýndan doðan zararlar hükmündedi 305 - A Sigortacý, sigorta ettiren kimsenin kasten çýkarmýþ olduðu veya kasten çýkarýlmasýnda her bir þekilde suç ortaklýðý etmiþ bulunduðu bir yangýndan doðan zararlarý tazmin etmez. II - HUSUSÝ HALLER:

Menkul ve gayrimenkul mallarýn yangýna karþý sigortasýna dair poliçeye 1266 ncý maddede yazýl uslardan baþka:Madde 1306 1. Yangýný durdurmak veya söndürmek için kullanýlan her nevi vasýtalardan yahut hararet v ya duman veya buhardan veya sigorta ettirilen eþyanýn kurtarýlmasý için alýnan baþka yere taþ gibi tedbirlerden veya eþyanýn kaybolmasýndan yahut yangýnýn geniþlemesine mani olmak maksad iyle sigorta ettirilen binanýn ilgili memurun emriyle tamamen veya kýsmen yýktýrýlmasýndan d oðan hasar ve masraflar; 2. Sigorta edilen binanýn ayýbý, sigorta ettiren kimsenin malumu olmadýðý surette bu ayýp an ileri gelen hasarlar; 3. Yangýn vukuuna sebebiyet vermemiþ olsa bile ateþten, yýldýrýmdan, infilaktan veya bun a benzer olaylardan ileri gelen hasarlar. B - POLÝÇE:

I - TESBÝT VE TAZMÝN ÞEKLÝ: 1. Sigorta olunan binanýn bulunduðu mahallin, inþaat tarzýnýn ve kullanma þeklinin; 2. Eþya sigorta edilmiþse bunlarýn bulunduklarý binanýn yerinin, inþaat tarzýnýn ve kulla þeklinin; yazýlmasý lazýmdýr. C - HASAR VE TAZMÝNAT:

Sigortalý bir binaya yangýndan dolayý kýsmen arýz olan hasar, o binanýn yangýndan önceki deðe sonraki deðerinin mukayesesi suretiyle tesbit olunur.Madde 1307 -

Aksine mukavele yoksa sigorta ettiren kimse yangýndan kurtarýlan eþyayý hasara uðramýþ olsa d hi sigortacýya býrakarak bedelinin tazminini istiyemez.Madde 1308 Sigortalý bir binanýn yanmasýndan doðan hasar, bedelinin ödenmesi suretiyle tazmin olu nur. Tamamen veya kýsmen yanan binanýn yeniden inþasý veya tamiri kararlaþtýrýlmýþ ise tarafl rey birliðiyle ve uzlaþmadýklarý takdirde mahkemece tayin olunan müddet içinde, masraflar si gortacý tarafýndan verilmek þartiyle, sigorta ettiren kimse binayý inþa veya tamir ettirme ye mecburdur. Bu suretle sigortacý inþa veya tamir masraflarý olarak ödemeye mecbur olduðu paranýn mahalline sarfýný murakabe etmek hakkýný haizdir. II - BIRAKMA HAKKININ BULUNMAMASI: I - ÞARTLAR VE ÞÜMULÜ: D - MESULÝYET SÝGORTASI:

Bir mala diðer kimsenin hesabýna olarak vazýyed eden kimse, kusurundan dolayý o mal tama men veya kýsmen yandýðý takdirde tazminat ödemeye mecbur kalmak rizikosuna karþý mezkur malý orta ettirebildiði gibi bir malý her ne sýfatla olursa olsun elinde bulunduran kimse k usuriyle vukua gelecek bir yangýnýn diðer bir kimsenin mallarýna sýrayeti sebebiyle o kims eye karþý hukukan mesul tutulmak rizikosunu sigorta ettirebilir. Bu takdirde aksine mukavele yoksa, sigortacý, sigorta ettiren kimsenin bu kusurundan ancak doðrudan doðru ya doðan hasarý tazmine mecbur olup o kimsenin baþkaca mahkum olacaðý tazminatý ödemekle müke f olmaz.Madde 1309 -

Yukarýki maddede yazýlý hallerde, sigortacýnýn sigorta ettirene karþý ödemeye mecbur olduðu t atý tahsil salahiyeti munhasýran sigorta ettiren kimsenin kendisine karþý mesul olduðu þahsa ait olup sigorta ettiren kimsenin alacaklýlarý bu tazminattan faydalanamazlar. Sigo rta ettirenin kendisine karþý mesul olduðu þahýs sigortacýdan tazminatýn tamamýný alamamýþ is dan dolayý yangýn sebebiyle kendisine karþý mesul olan kimseye müracaat hakký mahfuzdur.Madd e 1310 -

II - FAYDALANAN KÝMSE: A - TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: ÜÇÜNCÜ KISIM : KARADA VE ÝÇ SULARDA TAÞIMA RÝZÝKOLARINA KARÞI SÝGORTA

Bu kýsýmda hüküm bulunmýyan hallerde denizcilik rizikolarýna karþý sigortalara mütaallik hükü ik olunur.Madde 1311 -

Karada ve iç sularda taþýnan eþyanýn sigortasý halinde sigortacý, aksine mukavele yoksa, eþya aþýyýcýya teslimi tarihinden itibaren gönderilene kanunen teslim edilmiþ sayýldýðý zamana kad ne sebeple olursa olsun, maruz kaldýðý hasarlardan mesuldür.Madde 1312 B - RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ:

Sigorta bedeli, sigorta olunan malýn taþýnmasý için taþýyýcýya teslim olunduðu zaman o yerdek le varma yerine ulaþmasýna kadar olan taþýma ücretine ve diðer masraflara þamildir; þu kadar malýn varma yerine ulaþmasý halinde umulan ve makul haddi aþmýyan kar, sigorta poliçesine a yrýca dercedilmek þartiyle sigorta bedeline dahil ettirilebilir.Madde 1313 Sigortacý taþýma iþlerini görmeye memur olanlarýn kasten veya kusurlariyle sebebiyet ver dikleri hasarlarý da tazmin ile mükelleftir. C - SÝGORTA BEDELÝ:

Sigorta poliçesi 1266 ncý maddede yazýlý hususlardan baþka aþaðýda yazýlanlarý da ihtiva eder 1314 D - POLÝÇE:

Taþýmaya mütaallik hadis alacak zaruretler dolayýsiyle taþýma muvakkat olarak durdurulur yah ut taþýmanýn yapýlmakta olduðu yol, vasýta veya taþýma tarzý deðiþtirilirse sigorta mukaveles lmiþ olmaz.Madde 1315 1. Malýn taþýnacaðý vasýta ve taþýmada takip olunacak yol; 2. Taþýyýcýnýn adý, soyadý ve ticaret unvaný; 3. Gönderenle taþýyýcý arasýnda taþýma için bir müddet tayin olunmuþsa bu müddet; 4. Eþyanýn taþýyýcýya tevdi olunduðu yer ile gönderilene teslim olunacaðý yer. E - TAÞIMANIN DURDURULMASI: A - MENFAAT VE RÝZÝKO: DÖRDÜNCÜ KISIM : ZÝRAÝ SÝGORTA Biçilmiþ veya biçilmemiþ her nevi mahsuller, yýlýn her zamanýnda sigorta ettirilebilir.Madde 316 -

I - MÜDDET ÝÇÝNDE VAKÝ OLAN HASARLAR: Zirai ve ehli bütün hayvanlar her nevi bulaþýcý hastalýklarla kazalara karþý sigorta etti ebilir. B - MÜDDET:

Zirai sigortalar yapýldýklarý müddet için muteberdir. Sigortanýn devamý müddetince meydana ge ek bir zarar ile mukavele sona ermez, diðer zararlar için de devam eder.Madde 1317 -

Karþýlýklý zirai sigorta þirketlerinde sigorta müddeti, þirketin devamý müddetidir. Ancak, ge ket ve gerekse ortak, her yýl sonunda kooperatif þirket hakkýndaki hükümler gereðince þirket e dolayýsiyle sigorta münasebetini sona erdirmeye salahiyetlidir.Madde 1318 II - KARÞILIKLI SÝGORTALAR: Zararlar taraflarca tayin olunacak bilirkiþiler tarafýndan tesbit olunur.Madde 1319 C - ZARARIN TESBÝTÝ:

Hýrsýzlýktan zarar gören kimselerle hýrsýzlýk dolayýsiyle hukuki mesuliyete maruz kalan kimse i temin için hýrsýzlýða karþý sigorta yapýlabilir.Madde 1320 -

PRÝMÝN ÖDENMEMESÝ: Sigorta priminin ödenmemesi halinde 1297 nci maddenin 1 inci fýkrasý hükmü cari olup sigor tacýnýn bu sebepten dava açmýya hakký yoktur. meslek ve sýfat ve sý nin hal ve derecesi yazýlmak lazýmdýr. bir kimsenin ya muayyen bir müddet içinde veyahut mukavelede muayyen olan þar t ve haller içinde ölümü veya o kimsenin mukavele ile muayyen bir müddetten fazla yaþamasý ih imallerini sigorta edebilir. bu müddetin geçmesinden önce sigortalýnýn intiharý anýnda akli melekeleri ne olursa ols n sigortacý sigortanýn o andaki riyazi ihtiyatýný öder. þu kadar ki.SÝGORTA ETTÝRÝLEBÝLECEK KÝMSE: Bir kimsenin hayatý. veya mütaaddit sigortacýlara si gorta ettirebilir.Madde 1327 III . Hayatý sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden evvel ölmüþ ise sigorta hükümsüzdür.Madde 1324 B . ya o kimse yahut onun bilgi ve muvafakati mevcut olmasa bile üçüncü b ir þahýs tarafýndan sigorta ettirilebilir.Madde 1325 - Prim ödenmesinden muaf sigortanýn natýk olacaðý bedel önceden temin edilen bedelin poliçede y zýlý cetvele göre ve ödenmiþ safi primlerle poliçe uyarýnca ödenmesi lazým gelen safi primler daki nispet esas tutularak dirilmesi suretiyle elde edilir. dilediði bir veya muhtelif bedellerle. en az ilk üç yýllýk primi ödedikten sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmezse 1327 nci maddede yazýlý haklarý kullanmadýðý takdirde sigorta prim mesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiþ olur. Bu poliçe nama veya emre yazýlý olabilirse de hamile yazýlý olamaz.ÖLÜM VE YAÞAMA ÝHTÝMALLERÝ: Bir kimse hayatýný.Madde 1326 Sigorta ettiren kimse.BEÞÝNCÝ KISIM : HIRSIZLIÐA KARÞI SÝGORTA BÝRÝNCÝ KISIM : HAYAT SÝGORTASI ÜÇÜNCÜ FASIL : CAN SÝGORTASI A .TARAFLARIN HAKLARI: C .ÇÝFTE SÝGORTA: Hayat sigortasý poliçesine. yaþý.Madde 1321 - Sigortacý. II . en az ilk üç yýllýk primi ödenmiþ olan sigortayý.MENFAAT: I . üçüncü þahsýn o kimsenin hayatýnýn de veya manevi menfaati bulunmasý sigortanýn muteberliði için þarttýr. intihar veya intihara teþebbüs neticesinde öldüðü takdirde sigorta arasýz olarak e z üç yýl devam etmiþ bulunuyorsa sigortacý poliçede yazýlý sigorta bedelini tamamen ödemekle ftir. Sigorta ettiren kimse. sigorta ettiren kimsenin talebi ne ve sigorta poliçesinin iadesi karþýlýðýnda poliçede yazýlý cetvele göre satýn almaya veya oliçesi üzerinden ödünç para vermeye mecburdur.Madde 1323 III . Her iki halde de ölüm vukubulursa sigortanýn ölüm ihindeki riyazi ihtiyatý ödenir.POLÝÇE: I . verdiði primi veya bedeli sigortacýdan talebedemez. Sigorta mukavelesinin kanuni sebeplerle sona ermesi halinde primlerin geri a lýnmasý hakkýnda 1298 inci maddenin ikinci fýkrasý tatbik olunur.PRÝM ÖDENMESÝNDEN MUAF SÝGORTALAR: Sigortacý.Madde 1328 - . üç yýl geçmeden önce sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmez e. Bunun þartlarýnýn poliçede açýkça gösterilme . 1266 ncý maddede yazýlý hususlarýn hayat sigortasýna tatbiki kabi olanlarýndan baþka hayatý sigorta olunan kimsenin adý ve soyadý. mahcurlarýn veya mümeyyiz olmýyanlarýn ölümünü þart koyarak sigorta etmek bat yatý üzerine sigorta yaptýrmak muteberdir.SATINALMA VE ÖDÜNÇ VERME: Sigortalý. II .Madde 1322 Küçüklerin.

her hangi bir sebeple olur a olsun.D . hükümetçe tesbit edilecek þartlar dairesinde. þu kadar ki. primleri veya sürprimleri. Kesilme devresi içinde askeri vazifede iken ölen sigortalýlarýn hak sahiplerine üç bin l iraya kadar olan sigorta bedellerinin tamamý ve bu miktardan yukarý olanlarýnýn üç bin lirad an aþaðý olmamak üzere hükümetçe tayin edilecek miktarý ve fazlasýnýn riyazi ihtiyatý ve harb arb hareketleri sýrasýnda ölen sigortalýlarýn hak sahiplerine sigorta bedellerinin tamamý öde ir.Mad de 1331 III . Kezalik sigorta ettiren kimse sigortadan faydalanan kimseyi ta yin ettikten sonra da deðiþtirebilir. bu beþ günlük müddetin geçtiði tarihte muaccel olur. Kesilme devresi içinde sigortalýnýn ölümü halinde kesilme tarihine kadar tahakkuk etmiþ r yazi ihtiyatlar bu tarihten ödeme tarihine kadar hesabedilmiþ teknik faizleriyle bir likte hak sahiplerine ödenir.Madde 1332 F .ÜÇÜNCÜ ÞAHIS LEHÝNE ÞART: Sigortadan faydalanan kimse hayatý üzerine sigorta yapýlmýþ olaný öldürmüþ veya onun öldü r hangi bir þekilde suç ortaklýðý etmiþ bulunduðu takdirde sigorta bedelinden mahrum kalýr ve bedel ölenin mirasçýlarýna ait olur. rizikonun gerçekleþtiðini öðrendiði tarihten tibaren beþ gün içinde durumu sigortacýya bildirmeye mecburdur.DEÐÝÞTÝRME: Sigortacýnýn iflasý halinde henüz yürürlükte olan sigorta mukavelesinden faydalanan kimselere ait mutalebe haklarý. Sigortasý kesilmeye tabi tutulmuþ olan sigortalý kesilme devresi sonunda hayatta i se sigorta mukavelesi týbbi muayeneye lüzum kalmadan yeniden yürümeye baþlar ve sigortalýlar kesilme devresine ait primlerle sürprimlerin teknik faizleriyle birlikte ödenmesiyl e. kargaþalýk ve iç harb vukuunda sigorta mukavelesi muteber kalýr. Kesilme devresi içinde sigortalý 1325 . Sigortalý veya sigortadan faydalanan kimse.Madde 1329 - Sigorta ettiren kimse sigortadan faydalanan kimseyi mukavele yapýlýrken veya sonrada n tayin edebilir.Madde 1333 Sulh zamanýndaki silahlý sevkiyat mahiyetini haiz seyahat ve seferberlikler sýrasýnd a veya isyan.SÝGORTACININ ÝFLASI HALÝNDE: Sigortalý sigortacýyý haberdar etmeksizin Türkiye'de ve dünyanýn her tarafýnda karada ve deni de mutlak surette.Madde 1330 Sigorta mukavelesinde üçüncü þahsýn mirasçý sýfatý gösterilmiþ olsa bile bu þahýs birinci doðrudan doðruya sigortacýya karþý hak ve menfaatlere sahip olur.RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ VE ÝHBARI VE SÝGORTA BEDELÝNÝN MUACCEL OLMASI: Ortaklar tarafýndan verilen muayyen birer taksit neticesinde tahassul edecek tutar larýn muayyen bir tarihte hayatta bulunanlar arasýnda paylaþýlmasý þartiyle yapýlacak sigorta batýldýr. Ýhbar mükellefiyetinin yerine getirilmemesi halinde mal sigortalarýna ait hükümler kýyas yoliyle tatbik olunur.1327 nci maddele rde yazýlý haklardan faydalanabilir. devletin harbe girmesi ihtimali veya Türkiye Cumhuri yetini de ilgilendiren yabancý devletler arasýndaki harb dolayýsiyle kabul edilen mevz uatýn tatbik edildiði müddetçe hükümet. Umumi veya kýsmý seferberlik.ÝNTÝHAR: I . . ödenmiyen her nevi hayat sigortalarýný kesilmeye tabi tutabilir. Sigorta bedeli. mükellef tutulur veyahut sigorta müddeti o nispette uzatýlmak suretiyle kesilme müddetine ait prim ve sürprim borçlarýndan ibra olunu r. sigorta ettiren kimse deðiþtirme hakkýnda n feragat ettiðini sigorta poliçesine yazdýrmakla beraber sigorta poliçesini sigortadan faydalanan üçüncü þahsa teslim etmiþ ise o þahsý deðiþtiremez. havada ancak yolcu sýfatiyle seyahat edebilir. iflas kararýna kadar her sözleþme için tahakkuk etmiþ riyazi ihtiyatla rýn ve bu tarihten ödeme gününe kadar hesap edilmiþ faizlerin verilmesine inhisar eder. II . E . Medeni Kanunun 509 uncu maddesi hükmü mahfuzdur. sigorta bedelinin hükümetçe tayin edilecek kýsmýna ait ödenmemiþ primlerle sürprimler tek faizleriyle birlikte o ödemeden indirilir.FAYDALANAN KÝMSELERÝN HAKLARI: Üçüncü bir þahsýn lehine yapýlan hayat sigorta mukavelesinden doðan hak ve menfaatleri sigort n talep ve tahsil salahiyeti doðrudan doðruya o kimseye aittir.

iþ kazalarý yahut nevi ve mahiyet i muayyen baþka bir kaza sebebiyle ölümü veyahut muvakkat veya daimi surette çalýþma kudretin en veya imkanýndan mahrumiyet halinde gerek sigorta ettirene.Madde 1336 - Aksine þart olmadýðý takdirde sigortacý poliçede yazýlý tazminattan baþka sigortalýnýn sarf e i masraflarýný da vermekle mükelleftir. sigorta ettirenin maruz kalacaðý her hangi bir kaza. sigorta ettirene ödenir. Kanunun 112 nci maddesi hükmü mahfuzdur. hak sahibine veya mirasçýlara ödenir. sigorta ettirenin üçüncü þahsa müracaat hakkýný iskat etmez. Daimi maluliyeti mucip olduðu takdirde poliçede yazýlý maluliyet derecesine göre ic abeden tazminat.TARÝF: ÝKÝNCÝ KISIM : KAZAYA KARÞI SÝGORTA Kazaya karþý sigorta.UMUMÝ OLARAK: C .TAZMÝNATIN ÞÜMULÜ VE MUACCEL OLUÞU: Kaza sigortalarýnda sigortacý aþaðýda yazýlý olaylarýn vukuunda poliçedeki tazminatý vermekle tir. Kaza ölümü intac eylediði takdirde gerek ani olsun ve gerek kaza tarihinden itiba ren azami bir yýl içinde ölüm vukua gelsin tazminat. sig gortasý nazara alýnmaksýzýn bütün zarar ve ziyanýný tazminle mükellef tutulur. Ancak. Bu takdirde kazaya karþý sigorta olunan kimselerin adlarýný göstermiye lüzum yoktur.TEDAVÝ MASRAFLARI: Üçüncü þahsýn kusuru neticesinde vukua gelen kazalardan dolayý sigorta ettirenin sigortacýdan zminat almasý. 2.TONTÝN: A . hastalýk.MENFAAT: I . sigortalýnýn bir kaza sebebiyle ödiyeceði taz ata ait davada ona yardým saðlamak veya tazminatý karþýlamak üzere yapýlan sigortalarda ihbar müddetinin baþlangýcýna 1292 nci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi hükmü tatbik olun II . gerek mirasçýlarýna veya y erine geçmiþ olanlara ve gerek muayyen veya mütaaddit hak sahiplerine muayyen sermaye tediyesini veyahut irat tahsisini bir prim karþýlýðýnda sigortacýya yükliyen mukaveledir. sigorta ettirenin duçar olduðu kazadan dolayý zararýný tazmin etmek üzere y pýlabileceði gibi kimseye ödemeye mecbur olacaðý kaza tazminatýný telafi etmek maksadiyle dah yapýlabilir. Üçüncü þahýs.Madde 1337 1. Bu kýsýmda hüküm bulunmýyan hallerde hayat sigortasýna mütaallik hükümler tatbik olunur.Madde 1339 - . Muvakkat surette çalýþma kudretinden mahrum kaldýðý takdirde sigorta ettirene poliçede yazýlý azami müddet içinde mahrumiyetin devam ettiði müddetçe günlük hesabiyle tazminat veril Kaza sigortalarýnda rizikonun ihbarý ve sigorta bedelinin muaccel oluþu 1332 nci m addenin son fýkrasý hükümlerine tabidir.G .Madd 1334 - Kaza sigortalarý. bir grup üzer ine dahi yapýlabilir.Madde 1335 Kaza sigortasý bizzat sigorta ettiren kimse tarafýndan yapýlacaðý gibi bir veya mütaaddi t þahýslar lehine olarak diðer kimse tarafýndan dahi yapýlabilir. bir cemiyet.UMUMÝ OLARAK: Geminin veya yükün denizcilik rizikolarýný salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menf i olan kimse bu menfaatini sigorta ettirebilir. 3. Kazaya karþý sigorta poliçesi ferden bir vey a müteaaddit muayyen þahýslar üzerine olabileceði gibi bir heyet.MENFAAT: I . maddi menfaatlerini haleldar edecek her hangi bir olay. Meslek veya memuriyetinin zikri kafidir. B .Madde 1338 D .KUSURLU OLAN KÝMSEYE KARÞI DAVA HAKKI: BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ HÜKÜMLER DÖRDÜNCÜ FASIL : DENÝZCÝLÝK RÝZÝKOLARINA KARÞI SÝGORTALAR A . Bu kabil kazalarda sigor tacý zararýn bedelden az olduðunu iddia edemez.

B . Mukaveleden sigortanýn baþkasý hesabýna veyahut kimin olacaksa onun hesabýna yaptýrýldýðý sa sigorta ettirenin kendi hesabýna yapýlmýþ sayýlýr. 2. sigorta ettiren sayýlmýyacaðý gibi bizzat sigorta da aþkasý hesabýna sigorta sayýlmaz.MENFAATÝN SAHÝBÝ: Sigorta ettiren kimse kendi menfaatini "Kendi hesabýna sigorta" þeklinde. Sigortacýnýn üzerine aldýðý riziko. Navlun ve yolcu taþýma ücretinden doðan alacaklar. navlun. Yük. Yapýlmakta olan gemi. "Kimin olacaksa onun hesabýna" yapýlan bir sigortadan baþkasý hesabýna yaptýrýldýðý anlaþ sabýna sigorta hükümleri tatbik olunur. BAÞKASI VE KÝMÝN OLACAKSA ONUN HESABINA SÝGORTA: III . 8. Deniz ödüncü paralarý. üçüncü bir þahsýn m aatini ise "Baþkasý hesabýna sigorta" þeklinde ve bu son halde de sigortalýnýn hüviyetini bil irerek veya bildirmiyerek sigorta ettirebilir.MEVZUU: Sigorta ettirilebilen menfaatler bilhassa aþaðýda yazýlý mevzulara taalluk edenlerdir:Madd e 1340 - Kaptanýn veya diðer gemi adamlarýnýn hizmet veya iþ akitlerinden doðan ücret alacaklarý kendi i tarafýndan sigorta ettirilemez. Ýkinci halde sigortacý mukavelenin kendisini baðlamýyacað leri sürse bile primin tamamýný istiyebilir. SÝGORTASI CAÝZ OLMIYAN MENFAAT: 1. yolcu taþýma ücr ti veyahut yükün karþýlýk teþkil ettiði diðer alacaklar. 3. yoksa baþkasý hesabýna mý yaptýrýldýðý da tayin ir.RÝZÝKONUN GERÇEKLEÞMÝÞ OLMASI: I . Gemi. baþkasý hesabýna sigorta sayýlýr. C .SÝGORTA DEÐERÝ: . baþkasý hesabýna sigorta halinde 1364 üncü madde hükmü ve gemi.Madde 1341 1. KENDÝ. 7. þu kadar ki. 4. 1270 inci maddenin 1 ve 2 nci fýkralariyle 1271 inci madde hükümleri burada da tat bik olunur. 6. tere halinde. Müþterek ve hususi avarya paralariyle ödetilmeleri için gemi.Madde 1344 Mukavelede adý ile gösterilen bir üçüncü þahsýn menfaatine taalluk eden bir sigorta. 5. vekaleti olmadan baþkasý hesabýna tasarrufta bulunan bi r kimse yahut da sigortalýnýn diðer her hangi bir temsilcisi tarafýndan onun namýna yapýlýrsa sigortalýnýn namýna hareket eden kimse. 2. Bunlardan birinin sigorta ettirilmesiyle diðerleri sigorta ettirilmiþ sayýlmaz. 9.1. MÜNFERÝT MENFAATLER: II . TEMSÝL: Sigortacý tarafýndan tazmin edilecek zararlarýn meydana gelmesi imkaný mukavelenin yapýldýðý a ortadan kalkmýþ yahut bu anda zarar zaten meydana gelmiþ olsa bile sigorta mukaveles i muteberdir.Madde 1343 Mukavelede sigortanýn kendi hesabýna mý. Kazanýlacak komisyon. 2. yük gibi birden çok konunun veya bir konuyu teþkil eden eþyanýn toptan sigortasý halinde 136 7 nci madde hükmü tatbik olunur.AÞKIN SÝGORTA: Tazmin olunacak zararýn meydana gelmesi imkanýnýn ortadan kalkmýþ olduðuna yalnýz sigorta yahut zararýn zaten meydana gelmiþ olduðunu yalnýz sigorta ettiren bildiði takdirde mukave le durumu bilmiyen tarafý baðlamaz. Mukavelenin sigorta ettiren için bir temsilci tarafýndan yapýlmasý halinde 1363 üncü mad denin 2 nci fýkrasýnýn hükmü.Madde 1342 - Sigorta salahiyetli bir vekil. Yükün gönderildiði yere ulaþmasiyle elde edileceði umulan kar. taraflar durumu biliyorsa mukavele hükümsüzdür.

PRÝMÝN VE SÝGORTA BEDELÝNÝN ÝNDÝRÝLMESÝ: Bir menfaati ayný rizikoya karþý birden çok sigortacýlara sigorta ettiren kimse her bir si gortacýya öteki sigortalardan gecikmeksizin haber vermeye mecburdur.Madde 1351 Takse esaslý surette fahiþ ise sigortacý indirilmesini istiyebilir. Sigortalý haksýz olarak bir fayda temin etmek niyetiyle çifte sigorta yaptýrmýþ ise bu n iyetle yapýlmýþ olan akitlerin her biri batýldýr. Navlun sigortasýnda sigortacý tarafýndan tazmin edilecek bir zarar hakkýndaki takse.TAKSELENMÝÞ POLÝÇE: Taraflar mukavele ile sigorta deðerini muayyen bir para olarak tesbit ederlerse bu para taraflar arasýnda sigorta deðeri için esas olur. Umulan kar tak selenmiþ ise taksenin mukavele yapýldýðý sýrada ticari tahminlere göre elde edilmesi mümkün g rý aþmasý halinde sigortacý bunun indirilmesini istiyebilir. navlun ve yük gibi birden çok mevzuun veya bir bütün teþkil eden eþyanýn ptan sigortasý halinde toptan bir tek sigorta bedeli konur fakat bu konularýn bazýlarý içi n ayrý takseler kararlaþtýrýlmýþ olursa ayrý olarak takselenmiþ her mevzu ayrýca da sigorta e lmiþ sayýlýr. sigortacý mukavelenin yapýldýðý sýrada butl rsa primin tamamýný istiyebilir. 2. Sigortacýnýn münasip bir ristorno ücreti istemiye hakký vardýr. þu kadar ki. 3. ancak hususi surette þart kýlýnmýþsa sigorta deðeri için esas olabilir. ÝHBAR KÜLFETÝ: Sigorta bedeli sigorta deðerinden az ise 1288 inci madde hükmü tatbik olunur. sigortacýlardan her birinden sigorta bedelinin ve bununla mütenasip olara primlerinin de 1346 ncý maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý nispete göre indirilmesini istiyeb ilir. takse katileþmedikçe. sigorta deðerini aþamaz. TAKSE: IV . 2. II . UMUMÝ OLARAK: Sigorta bedeli.MENFAAT DEÐERÝNÝN ALTINDA OLAN SÝGORTA: 1. þu kadar ki. uðradýðý zarardan fazla bir para isteyemiyeceði gibi sigortacýla n her biri yalnýz kendi mukavelesine göre ödemekle mükellef olduðu bedele kadar mesul olur .Madde 1345 1.Madde 1347 Sigortacýlarýn birbirlerine karþý olan rücu haklarý her birerlerinin sigorta mukavelesi gereðince sigortalýya ödemekle mükellef olduklarý sigorta bedelleri mecmuunun sigorta deðeri ne olan nispetine göre tayin olunur. Sigortacýlardan biri için riziko diðer sigortacý ile mukavele yapýlmadan önce baþlamýþ ol indirme.ÇÝFTE SÝGORTA: Bir menfaat ayný rizikoya karþý birden çok sigortacýlara sigorta ettirilmiþ ve sigorta bedel lerinin tutarý sigorta deðerini aþmýþ olursa. "takselenmemiþ" oliçe sayýlýr.Madde 134 9 III. sigortalý. "Þimdilik takselenmiþ" kaydýný taþýyan bir poliçe. Sigorta ettiren çifte sigortayý haber alýr almaz gecikmeksizin indirme talebinde b ulunmazsa bu hak düþer. birinci sigortacýya karþý.Madde 1346 - Sigorta ettiren çifte sigortayý meydana getiren mukaveleyi diðer sigortadan haberi olm aksýzýn yapýlmýþsa. AYRI TAKSELER: .Madde 1350 - Bir poliçe ile gemi.Sigorta olunan menfaatin tam deðeri sigorta deðeridir.Madde 1348 Sigorta bedelinin ve primin indirilmesi sigortanýn baþladýðý andan itibaren hüküm ifade e er. sigortalardan biri hakkýnda yabancý hu kuk tatbik edilecek olursa yabancý hukuka tabi sigortacý ancak tabi olduðu hukuk gereðin ce bizzat kendisine karþý da rücu hakkýnýn kullanýlmasý mümkün olduðu takdirde diðer sigortac kullanabilir. ancak talebedildiði andan itibaren hüküm ifade eder. sigortacýlar sigortalýya karþý müteselsilen mes lar.

DONATIM VE SÝGORTA MASRAFLARÝYLE TAYFA ÜCRETÝ: A . ancak hususi surette kararlaþtýrýlmýþsa.Madde 1358 - Umulan kar veya komisyon ayrý ayrý olarak sigorta ettirilmiþ ve fakat sigorta deðeri tak selenmemiþ bulunuyorsa. Bunlar. mallarýn sigorta deðeri takselenmiþ olsa dahi. sigorta bedeli ayný zamanda sigorta deðerinin de taksesi olarak kabul edilir. NAVLUNUN DEÐERÝ: Navlun.UMUMÝ OLARAK: 2.TEFSÝR KAÝDELERÝ: Taraflar deðer biçilmesi için baþka bir esas kararlaþtýrmamýþlarsa. masraflar dan. Masraflar ve ücretler.Madde 1352 Donatým ve sigorta masraflariyle gemi adamlarýna ödenecek ücretler. YÜKÜN DEÐERÝ: Donatým masraflarý veya gemi adamlarýna ödenecek ücretler veya navlun. GEMÝNÝN DEÐERÝ: V .UMUMÝ OLARAK: 5. gemi ile birlikte sigorta e ttirilmiþ sayýlýr. B .1.UMUMÝ OLARAK: Taraflar deðer biçilmesi için baþka bir esas kararlaþtýrmamýþlarsa. onun sigorta deðeri sayýlýr.Madde 1354 - Navlun sigorta edilirken tamamýnýn yahut bir kýsmýnýn sigorta ettirildiði tayin edilmemiþse n vlunun tamamý sigorta ettirilmiþ sayýlýr. mallarýn yükleme yerinde e zamanýndaki deðerleriyle sigorta masraflarý da dahil olduðu halde gemiye yükleninceye ka dar yapýlan bütün masraflar. geminin sigortacý için ri baþladýðý andaki deðeri. yolculuk sýrasýnda ve arma yerinde yapýlacak masraflar sigorta ettirilmiþ olduðu takdirde sigortacý.Madde 1353 Bu hüküm.Madde 1359 Umulan kar yük sigortasýna dahil olup da sigorta deðeri takselenmiþ ve fakat takseni n hangi kýsmýnýn umulan kara iliþkin olduðu tayin edilmemiþse taksenin yüzde onunun umulan ka . TASARRUF EDÝLEN MASRAFLAR: A . mallarýn sigorta deðeri sayýlýr. gayrisafi tutarýna kadar sigorta ettirilebilir. Yukarý ki hükümler mallarýn sigorta deðeri takselenmiþ olmasý halinde de tatbik olunur. gemi ile birlikte ve ya ayrý ayrý olarak yahut gayrisafi navlunun sigorta ettirilmesi suretiyle sigorta e ttirilebilir. B .HUSUSÝ HALLER: A . 3. 4. navlunu igorta deðeri sayýlýr. hüküm deðiþmez. ayrý ayrý sigorta ettirilmiþ olsun veya gayrisafi navlunun s igorta ettirilmesi suretiyle sigorta ettirilmiþ bulunsun yahut navlunla beraber yo lculuk sýrasýnda ve varma limanýnda yapýlacak masraflar dahi yükün sigorta ettirilmesi sýrasý sigortalanmýþ olsun. ancak mukavelede açýkça bildirildiði takdirde sigorta edilmiþ sayýlýr. Sigorta bedelinin hangi kýsmýnýn gidiþ ve hangi kýsmýnýn dönüþ navlununa ait olacaðý tayi zin gidiþ ve dönüþ navlunlarý bir tek sigorta bedeli üzerine sigorta ettirilmiþse bedelin yar idiþ yarýsý da dönüþ navlununa ayrýlýr. UMULAN KAR VE KOMÝSYONUN DEÐERÝ: Yük sigortasýnda umulan kar veya komisyon. tereddüt halinde.Madde 1356 Navlunun safi yahut gayrisafi olarak sigorta ettirildiði tayin edilmemiþse gayri safi navlun sigorta ettirilmiþ sayýlýr. ücretlerden veya navlundan kaza neticesinde tasarruf edilen kýsým için tazminat ver mez. geminin sigorta deðerinin takselenmesi halinde de tatbik olunur.Madde 1355 Mal taþýma mukavelelerinde þart kýlýnmýþ olan navlun tutarý ve muayyen bir navlun kararla eya mallar donatan hesabýna yüklenmiþse 1073 üncü maddede yazýlý mutat navlun tutarý.Madde 1357 Navlun ile yolculuk sýrasýnda ve varma yerinde yapýlan masraflar ancak kararlaþtýrýldýðý rde hesaba katýlýr.

MÜKELLEFÝYETÝN ÝHLALÝ: 1. sigorta ettirene mukavelenin yapýlmasýndan önce haber veremiyecek kadar geç öðrenirse. masrafý ona ait olmak üzere. II .TAKSE: Deniz ödüncü paralarý primiyle birlikte alacaklýsý için sigorta ettirebilir.UMUMÝ OLARAK: Gerek kendi ve gerekse baþkasý hesabýna sigorta ettiren kimse. Komisyon yük sigortasýna dahil olmasý halinde de 2 nci fýkra hükümleri yüzde on yerine yü iki koymak suretiyle tatbik olunur.BAÞKASI HESABINA SÝGORTA HALÝNDE: I . E . SEBEPLERÝ: A . Sigortalý. sigortalý vekalet vermeden ve onun malumatý olmadan yapýlmýþ ve mukavelenin y apýldýðý sýrada vekaletin olmadýðý sigortacýya bildirilmiþse. B .Madde 1364 Mukavele sigorta ettiren için bir temsilci tarafýndan yapýlýrsa.CAYMA: Sigorta.Madde 1362 Sigortalý. Umulan kar yük sigortasýna dahil olup da sigorta deðeri takse lenmemiþ ise mallarýn 1356 ncý maddede yazýlý sigorta deðerinden yüzde onu umulan kar olarak igorta ettirilmiþ sayýlýr. istediði takdirde sigortacýya. temsilci kendisince bilinen halleri de bildirmeye mecburdur. üçüncü þahsa karþý rýna halef olduðunu gösteren ve noterlikçe imzasý tasdik olunan bir senet vermeye mecburdu r. Eðer hakikaten deniz ödüncüne karþý bütün bu þeyl e bunu ancak sigortacý ileri sürebilir. navluna ve yüke þamil sayýlýr. ÝKÝNCÝ KISIM : MUKAVELENÝN YAPILDIÐI SIRADAKÝ ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ I . sigortacýnýn yukarda yazýlý haklarýna halel verecek olan her türlü hareketinde esuldür.Madde 1360 6. onlarýn bu ha i bilmiþ olmalarý nazara alýnmaz. Bununla beraber s igortalý veya aradaki vekil bildirilecek hali. fevkalade tedbirler alýnmaksýzýn. 1256 ve 1258 inci maddelerin 2 nci fýkralarýnýn hükümlerine halel gelmeksizin.MÜKELLEFÝYETÝN ÞÜMULÜ: Sigortalý sigortacýdan hakkýný istemeden önce borçluya karþý mevcut olan haklarýný ileri ecbur deðildir. üçüncü þahsa karþý sigortalýnýn haklarýna halef olur. mukavelenin yapýldýðý sýrada k isince bilinen ve sigortacýnýn üzerine alacaðý rizikonun takdiri için olan önemine binaen muk veleyi yapýp yapmamak veya ayný þartlar altýnda yapmak hususundaki kararýna müessir olabilec ek mahiyette olan bütün halleri sigortacýya bildirmekle mükelleftir. sigortacýnýn sigortalýya karþý olan borçlarý etirmiþ olduðu nispette sigortalý.Madde 1363 - Sigortanýn baþkasý hesabýna yaptýrýlmasý halinde mukavelenin yapýldýðý sýrada bizzat sigortal ki vekilin bildikleri hallerin de sigortacýya bildirilmesi lazýmdýr.SÝGORTALI ALACAÐIN DEVRÝ: A . sigorta ettirilmiþ alacaðýn borçlusuna karþý mevcut olan h sigortacýya devretmeye mecburdur. sigortalýnýn üçüncü þahsa tazmin ettirebileceði bir zara iði takdirde.MÜKELLEFÝYETÝN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝ HALÝNDE: . deniz ödüncüne karþý hangi þeylerin rehnedildiði göst orta gemiye.a ait olduðu kabul edilir. sigortalýnýn bildirilecek hali mesine bakýlmaz. B .HALEFÝYET: Ödetilmesi için deniz tehlikelerine maruz bir þeyin karþýlýk teþkil ettiði bir alacaðýn sigor rilmiþ ve zararýn meydana gelmiþ olmasý halinde. D . DENÝZ ÖDÜNCÜ PARALARI: Borçlarýný yerine getiren sigortacý.Madde 1361 Deniz ödüncü paralarý sigortasýnda.

baþka sigortalarda. deniz sigortalarýnda da tatbik olunur. ihbar mükellefiyetinin ih edildiðini veya önemli bir halin bildirilmediðini öðrendiði andan itibaren bir hafta içinde igortacý tarafýndan ileri sürülmediði takdirde düþer.Madde 1365 Sigortacý.Madde 1367 Sigortacýnýn ihbardaki yanlýþlýðý bilmesi veya ihbarýn yanlýþ yapýlmasýnýn kusura dayanma yma caiz deðildir.Madde 1366 Sigortacýnýn bildirilmemiþ olan durumu bilmesi veya ihbar etmemiþ olmanýn kusura dayan mamasý halinde cayma caiz deðildir. önemli hale dair yanlýþ bir ihbarda bulunulmuþ olmasý halinde de mukaveleden caya bilir. sigorta ettiren kimseye düþer. B .RÝZÝKOYU DEÐÝÞTÝRMEMEK BORCU: Sigortacý için riziko baþlamadan önce mukavelede tesbit edilen yolculuk yerine baþka bir y olculuða baþlanýrsa. kendisine b ildirmemiþ olan halin kazanýn meydana gelmesi ve sigortacýnýn ödeme borcunun þümulü üzerine b siri olmadýðý takdirde. gemi ve navlunun sigortasýnda sigortacý her türlü mesuliyetten kurtulur. B .MÜKELLEFÝYETÝN KISMEN YERÝNE GETÝRÝLMESÝ HALÝNDE: Mukaveleden cayma ancak bir hafta içinde caizdir. hali öðrenmekten kasýt ile kaçýnd hal bildirilmemiþse hüküm aynýdýr.YOLCULUÐUN DEÐÝÞMESÝ: Prim ödemek borcu.Madde 1370 Sigortacýnýn kararlaþtýrýlan primden yüksek prim istemek hakký.Madde 1368 2. II . tazminat verme mükellefiyeti baki kalýr. Mukavelenin yapýldýðý sýrada sigortacýnýn rizikoyu üzer lmasý bakýmýndan önemli olan bir durumun diðer tarafça bilinmediði için sigortacýya bildirilm masý halinde dahi hüküm aynýdýr. Sigorta ettiren veya 1363 üncü maddenin 2 nci fýkrasýna veya 1364 üncü maddeye göre bilgisi önemli olan bir ilgili.Önemli bir hal 1363 ve 1364 üncü maddelerin hükümlerine muhalif olarak bildirilmemiþ olursa. ancak yolculuk sigortalý tarafýndan deðiþtirilmemiþ yahut onun talimatý v ya muvafakati olmaksýzýn deðiþtirilmiþ olduðu takdirde diðer yolculuk için rizikoyu yüklenir.Hileden dolayý Borçlar Kanununun 28 ve 31 inci maddeleri gereðince sigortacýnýn haiz old uðu haklar mahfuzdur. sigortacý bu kýsým hakkýnda da mukaveleden cayabilir. C . III .Madde 1369 Caymanýn sigorta ettirene karþý beyan edilmesi lazýmdýr.Madde 1371 I .PRÝMÝN ARTIRILMASI VE CAYMA HAKKININ DÜÞMESÝ: . ÞEKÝL VE HÜKÜMLERÝ: Ýhbar mükellefiyeti gereði gibi yerine getirilmemiþ olup da bu hususta diðer tarafa isnade dilebilecek bir kusurun bulunmamasýndan dolayý sigortacý cayma hakkýný haiz deðilse ve rizik onun kabul edildiðinden daha yüksek olmasý sebebiyle daha fazla bir prim verilmek lazým geliyorsa sigortacý bunu istiyebilir. Sigortacý caysa da primin tamamý alýr. alýnmýþ tazminat geri verilir ve alýndýðý günden itibaren faizi de ödenir. rizikosunu üzerine aldýðý kaza tahakkuk ettikten sonra cayarsa. Sigortacý. CAYMANIN MÜDDET.YANLIÞ ÝHBAR HALÝNDE: Sigorta ettirilmiþ mevzularýn bir kýsmý hakkýnda sigortacýnýn caymasýný haklý kýlacak þartlar ancak sigortacýnýn geri kalan kýsým için mukaveleyi ayný þartlar altýnda yapmýþ olmýyacaðý ha nlaþýldýðý takdirde.PRÝM ÖDEME BORCU VE PRÝMÝ GERÝ ÝSTEME HAKKI: ÜÇÜNCÜ KISIM : SÝGORTALININ SÝGORTA MUKAVELESÝNDEN DOÐAN BORÇLARI Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça primlerin mukavele yapýlýr yapýlmaz ve poliçenin teslimi karþ dýr. sigortacý mukaveleden cayabilir.HÝLE HALÝNDE: A . 1372 Sigortalýnýn fiili veya talimatý veya muvafakatiyle yolculuðun baðlamasý veya bitirilmesi ge . 1298 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü. Bu müddet sigortacýnýn ihbar mükellefiye tinin ihlal edildiðini öðrendiði andan itibaren baþlar.

Rizikonun artmasý veya deðiþmesinin sonraki kaza üzerine hiçbir tesiri olmadýðý halin býndan anlaþýlýrsa.GEMÝNÝN TAYÝNÝ: Yük sigortasýnda mallar bu husus için kararlaþtýrýlan gemi ile. taþýmaya tahsis edi en gemiden baþka bir surette taþýnmasýna devam olunursa mukavele hükümlerine göre mesul olur. Baþka bir varma limanýna gitmeye karar verilip de bu kararýn tatbikina geçilince her iki varma limanýna giden yollar henüz ayrýlmamýþ olsa bile yolculuk deðiþtirilmiþ sayýlýr. meðer ki. kaza sigortacýnýn üzerine almadýðý bir rizikodan doðmuþ olsun. gerek sigorta ettirilmiþ þeyleri kurtarmak ve gerekse d aha büyük zarara meydan vermemek için mümkün olan gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. II . ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: I . bildirmezse sigortacý vaktinde haber verilm esi halinde tazminattan azaltabileceði miktarý.Madde 1374 Birinci fýkra hükmü aþaðýda yazýlý hallerde tatbik olunmaz: 1. Bu nunla beraber imkan varsa.YOLCULUÐUN GECÝKMESÝ GÝBÝ RÝZÝKOYU ARTIRAN FÝÝLLER: Mukavele yapýlýrken kaptanýn ismen gösterilmesi. yüklenmiþ mallarýn uðrýyacaklarý kazala hiçbirinden mesul olmaz.Madde 1373 Sigortacý için riziko baþlandýktan sonra mukavelede tesbit edilen yolculuk deðiþtirilirs e sigortacý yolculuðun deðiþmesinden sonra çýkan Kazalardan mesul deðildir. Bununla beraber y lculuk sigortalý tarafýndan deðiþtirilmemiþ yahut onun talimatý veya muvafakati olmaksýzýn de lmiþ yahut da yolun deðiþtirilmesi zaruret halinden ileri gelmiþse sigortacý bu kazalardan mesuldür. taþýnmazsa sigortacý hiçbir k mesul olmaz.Madde 1377 .Madde 1376 2. 2.Madde 1378 Mesuliyet sigortalarýnda ihbar mükellefiyeti 1292 nci maddenin birinci fýkrasýnýn ikin ci cümlesinde bildirilen hallerde davayý veya hükmün kesinleþtiðini öðrenme yahut parayý ödem aþlar. sigortalý bir kazayý öðrenir öðrenme bunu sigortacýya bildirmekle mükelleftir.Bir kaza vukuunda sigortalý. Sigortacý için riziko baþladýktan sonra rizikonun artmasý veya deðiþmesine bir zaruret hali sebep olmuþsa (Meðer ki.cikir veya gemi sigorta akdi ile tesbit edilen rotadan ayrýlýr veya sigorta akdiyle tesbit olunmuþ rotaya dahil sayýlamýyacak olan bir limana uðrar yahut sigortalý diðer her ha ngi bir þekilde rizikonun artmasýna veya deðiþmesine sebep olursa ve bilhassa riziko dur umu hakkýndaki hususi vaitlerini yerine getirmezse.Sigorta ettiren veya sigortadan haberi olmak þartiyle.ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: Bu borcun yerine getirilmemesi halinde sigortacý. Bununla beraber sigortacý riziko kendisi için baþlandýktan sonra mallar sig ortalýnýn talimatý veya muvafakati olmaksýzýn yahut bir kaza neticesinde. II . tazminat tutarýndan indirebilir. III . B ek 1 ve gerek 2 nci fýkradaki hallere tatbik olunur. lazým olan tedbirler için önceden sigortacýya danýþmaya mecburdur .RÝZÝKONUN MAHÝYETÝ: . Kaptan insaniyet düþüncesiyle rotadan ayrýlmak mecburiyetinde kalmýþsa. 3.KORUMA TEDBÝRLERÝ: A . C . rizikonun artmýþ veya deðiþmiþ olmasýndan sonra meydana gelen kazadan sigortacý mesul olmaz. meðer ki.Madde 1375 - Taþýyacak gemi veya gemiler gösterilmeksizin (Belli olmýyan veya adý tayin olunmamýþ gemilerl ) yapýlan yük sigortasýnda sigortalý mallarýn hangi gemiye yüklendiðini öðrenir öðrenmez. geminin o kaptan tarafýndan idaresini vad etme sayýlmaz. GEMÝNÝN DEÐÝÞMESÝ: IV .KAPTANIN ÞAHSININ BÝLDÝRÝLMESÝ: 1.RÝZÝKONUN GERÇEKLEÞMESÝ HALÝNDE MÜKELLEFÝYETLER: . bu zaruret hali sigortacýnýn üstüne almadýðý bir rizikodan doðmuþ olsun. bun cýya bildirmekle mükelleftir. bu zaruret hali sigortacýnýn üstüne almadýðý bir rizikodan doðu n).

Sigortalýnýn kusuru olmaksýzýn üçüncü þahsýn talebi üzerine ihtiyati haciz veya ihtiya ler konma rizikosu.Madde 1381 1. gönderilenin yahut yük komisyon cusunun bu sýfatla kasýt veya ihmalleriyle sebep olduklarý zarar. kendiliðinden eksilme. yolculuðun uzam sýndan ileri geldikleri nispette tazmin etmeye mecburdur). 1378 inci madde gereðince halin icaplarýna göre gerekli o lan tedbirleri almaya mecburdur. 3.ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARIN ZARARDAN DOLAYI MESULÝYETÝ: I . Sigorta ettirilmiþ þey için bir zarar doðmak þartiyle gemi adamlarýndan birinin yolsu zluðu veya kusuru rizikosu. B) Sadece eskime. 2. III .1001 inci maddelerle 1214 üncü madde hükümleri gereðince deniz ödüncüne karþý rehnetmek yahut ayný maksat için mallar üzerin veya kullanmak suretiyle tasarruf etmek rizikosu. 5. buz hasarýna uðrama ve saire gibi tabii hadisele rle diðer deniz kazalarýndan doðabilecek rizikolarý. Gemi ve navlunun sigortasý halinde: A) Geminin 974 üncü maddeye muhalif olarak denize elveriþli veya yola elveriþli bir halde bulunmadan yahut lüzumlu vesikalar olmadan denize çýkarýlmasýndan doðan zararlar. Harb ve amme tasarruflarýndan doðabilecek rizikolarý.Madde 1379 - Sigortacý aþaðýda yazýlý zararlarý tazmin etmez:Madde 1380 Sigortacý bilhassa rizikolarý yüklenir 1. yangýn. II . B) Çatma hariç olmak üzere.RÝZÝKONUN BAÞLANGICI VE SONU: B . sigortalýnýn gemiyi yanlýþ sevk ve idare e suretiyle sebep olduðu zararý ödemeye mecburdur).DÖRDÜNCÜ KISIM : RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ I . 4. Yolculuða devam için sigorta ettirilmiþ mallarý 998 . parçalanma.UMUMÝLÝK ESASI: Aþaðýdaki hükümler veya mukavele ile baþka bir esas kabul edilmemiþ ise sigortacý sigortanýn ca geminin veya yükün maruz bulunduklarý bütün rizikolarý yüklenir. Hýrsýzlýk ile deniz haydutluðu yaðma ve diðer zorbalýk rizikolarý.RÝZÝKONUN MÜDDETÝ: 1. ma srafý sigortacýya ait olmak üzere. 5. karaya oturma. yanm batma. 3. yükün veya sa . gemiyi haczettirmeye veya baþka münasip bir þekilde. Yük veya navlunun sigortasý halinde: Mallarýn tabii mahiyeti iktizasý. donatanýn gemi adamlarýndan birinin üçüncü þahsa ika ettiði z 47 ve 948 inci maddeler gereðince mesul olmasýndan doðan zararlar. 7. patlama. Yalnýz geminin sigortasýnda: A) Geminin alelade kullanýlmasý yüzünden gemi ve teferruatýnýn uðradýðý zarar. Yük veya umulan karýn sigortasý halinde : Yükletenin. yýldýrým. Çarpýþma neticesi sigortalýnýn. tazminat isteme hakkýnýn müessir surette takibi içi n sigortacýya lüzumlu olabilecek yardýmda bulunmaya ve bu hakký emniyet altýna almak maksa diyle navlunu ödemeyip alýkoymaya. Sigortalýnýn kastý veya ihmali ile sebep olduðu zarar (Bununla beraber sigortacý si gortalýya kötü bir hareket tarzý isnadedilmedikçe. Bununla beraber sigortalý. zelzele. çürüme veya kurt yeniði sebebiyle gemi ve teferruatýnýn uðradýðý zarar. GEMÝNÝN SÝGORTASI HALÝNDE: Geminin bir yolculuk için sigorta ettirilmesi halinde sigortacý için riziko. 2. 4. Üçüncü bir þahsýn kusurundan ileri gelse bile su alma. 6. gemiler n çatmasý rizikosu. s igortacý bu zararý tazmin etmekle mükelleftir.ÝSTÝSNALAR: Sigortalýnýn bir zarar için kaptan veya baþka kimseden tazminat istemek hakký olsa bile. Sigortalý zararýn tazminini önce sigortacýdan stiyebilir. doðrudan doðruya veya bir üçüncü þahsa ika edilen zara cbur olmak suretiyle bilvasýta zarar görmüþ olmasý arasýnda bir fark gözetilmeksizin. hususiyle içten bozulma. normal akma ve sýzma ve bunlara benzer diðer sebep lerden yahut mallarýn fena ambalaj yapýlmýþ olmasýndan doðan zararlarla fare veya sýçanlar ta dan mallara yapýlan zararlar (Bununla beraber sigortacýnýn mesul olduðu bir kaza yüzünden yo lculuk mutat olmýyan bir þekilde uzarsa sigortacý bu bentte yazýlý zararlarý.

riziko. rizikonun bitmesini tayin bakýmýndan yolculuðun bittiði liman varma limaný yerine geçer. yük veya umulan karýn inci maddenin 5 inci bendinde gösterilen kimselerden olmaksýzýn geciktirilirse riziko. baþlamýþ veya sona ermiþ sayýlýr. 4.Yük. mallarýn gemiye veya mavnalara yükletilmek üzere karadan ayrýlmýþ olduklarý andan baþlar ve llarýn varma limanýnda yeniden karaya çýkarýldýðý anda biter. ancak yük gemiye veya mavnalara yükleti lmek maksadiyle daha önce karadan ayrýlmýþ bulunduðu takdirde mesuldür. ayný yolculuk için gem n sigorta ettirilmesi halinde riziko hangi anda baþlayacak ve sona erecek ise o an da. taþýma kýsmen veya tamamen karadan yapýlsa dahi ba riziko bu mallar için devam eder. bu paralarýn avans olarak veri diði yahut.Madde 1382 - . Yolcu taþýma ücretlerinin sigortasý halinde riziko. Bu hallerde vaktinden önceki boþaltmanýn masraflarý geçic i depo masraflarý ve karadan olsa dahi taþýmanýn fazla masraflarý sigortacýya düþer. UMULAN KAR VE KOMÝSYONUN SÝGORTASI HALÝNDE: Navlunun sigortasý halinde riziko:Madde 1384 Boþaltma. kararlaþtýrýlan müddet veya sigorta edilen y evamýnca durmadan iþler. sigortalý yahut. b) Yükün ve bu yüzden navlunun maruz kaldýðý kazalar bakýmýndan. YOLCULUKTAN VAZGEÇÝLMESÝ HALÝNDE: Bu kanunun 1386 ve 1387 nci maddeleri hükümleri ancak 1373 ve 1375 inci maddeler hükümle ri mahfuz kalmak þartiyle tatbik olunur. bunlarýn sarf edildiði anda ba ve deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ veya kendileri için avarya masraflarý sarf edilmiþ olan e gortasýndaki rizikolarýn bitmiþ olacaðý anda biter. 2. Boþaltma bitmeden önce yeni bir yolculuk için yük ve safra alýnýrsa riziko. avarya masraflarýný sigortalýnýn kendisi vermiþse. Yükleme ve boþaltma sýrasýnda mavnalarýn mahalli n da sigortacý mesuldür. böyle bir gecikme olmasaydý boþaltmanýn bitmiþ olacaðý anda biter. ancak navlun veya yolcu taþýma akitleri daha önce yapýlmýþ olduðu takdi ve donatan kendi hesabýna mal yüklemiþ bulunursa. ayný yolculuk için malla ta ettirilmesi halinde riziko hangi anda baþlýyacak ve sona erecekse o anda. Navlunu veya yolcu taþýma ücretini sigorta etmiþ bulunan sigortacý.Madde 1388 Geminin yolculuðundan vazgeçildikten sonra mallar taþýnmak üzere kararlaþtýrýlmýþ olan ge aþka bir suretle varma limanýna taþýnýrsa. hususiyle sigortacý bir barýnma veya ara limanýnda geçen günlerde ve yolculuk gidiþ ve geliþ için sigorta edilmiþse gidiþ yolculuðunun varma limanýnda geçen günle çýkan rizikodan da mesuldür. sigortalý veya 1380 biri tarafýndan muhik bir sebep olmasaydý boþaltmanýn bitmiþ olacaðý and teamüllere göre kullanýlmasýndan doðan r Deniz ödüncü veya avarya paralarýnýn sigortasý halinde riziko. yükün veya sa nýn alýnmasýna baþlandýðý anda biter.Madde 1385 a) Geminin ve bu yüzden navlunun maruz kaldýðý kazalar bakýmýndan. gemi sigortasýnda riziko hangi and a baþlamýþ veya sona ermiþ sayýlýrsa o anda baþlar veya sona erer.franýn alýnmasýna baþlandýðý yahut ne yük ne de safra alýnmýyacaksa geminin kalktýðý andan it e varma limanýnda yükün veya safranýn boþaltýlmasý bittiði anda biter. umulan kar veya taþýnacak mallardan kazanýlacak komisyonun sigortasý halinde riziko . böyle bir gecikme er. 3. DENÝZ ÖDÜNCÜ VEYA AVARYA PARALARININ SÝGORTASI HALÝNDE: 1. UMUMÝ OLARAK: II . gemiyi ilgilendire n bir kazadan dolayý.Madde 1383 Sigortalý boþaltmayý muhik bir sebep olmaksýzýn geciktirirse. .DEVAM MÜDDETÝ: Ýþlemiye baþlýyan riziko müddeti sigortacý için.Madde 1386 - Riziko müddeti iþlemiye baþladýktan sonra sigorta edilmiþ yolculuktan arzu ile veya mecbur en vazgeçilirse. YÜK. NAVLUNUN SÝGORTASI HALÝNDE: sigortasý halinde.Madde 1387 Mallarýn geçici olarak boþaltýlmasý lazýmgelir yahut gemi tamir için karaya çekilirse. 2. si tacý mallarýn veya geminin karada bulunduklarý sýradaki rizikodan da mesuldür.

DÝSPEÇÝN HÜKMÜ: Sigortacýnýn müþterek avarya garame paylarý ile müþterek avarya esaslarýna tabi tutulan garam aylarýndan doðan borçlarý. 3.LÝMANI SEÇME HAKKI: Sigorta müddetinin uzatýlmasý halinde sigortalý. sigorta hiç gözetilmeksizin. Türkiye'de ve yabancý memlekette dispeçin yapýlmasý gerekli olan y ve o memleketin kanunlarýna uygun olarak yapýlmýþ olan dispece göre tavin olunur.Madde 1393 - 1.MÜDDET ÜZERÝNE SÝGORTA: Akit. hususiyle keþif ve muayene. hafta veya ay yahut sene üzerine yapýlmýþ ise sigorta. uðrýyan sigortalý. dispeçte takdir edilen paranýn tamamýný ödemekle mükelleftir.Madde 1390 . fakat bütün limanlara uðramak mecburiyetinde deðild r. gemi henüz yola çýkmadan sigortayý uzatmak istem igortacýya ihbar edebilir. deðer biçme. dispeçte bu zarar için takdir edilmi lan paradan fazlasýný sigortacýdan istemek hakkýný haiz olmýyacaðý gibi sigortacý da.UÐRANACAK LÝMANLAR SIRASI: I .Madde 1391 - Sigorta birden çok limanlar için yapýlmýþ veya sigortalýya birden çok limanda durmak hakký ta sigortalý bu limanlara ancak kararlaþtýrýlan veya mukavele yoksa seyrüsefer icaplarýna uygun bir sýraya göre uðramaya salahiyetlidir. Bununla beraber sigortalý. Sigortacýya düþen zararýn takdiri ve tesbiti için yapýlacak masraflar.RÝZÝKONUN YERÝ: Birden çok limanlardan biri veya öteki için sigorta yapýlýrsa sigortalý bu limanlardan birin i seçebilir. uzama müddeti içinde ve gemi kaybolmuþsa gaiplik müddetinin bitimine kadar müddet üzerine kararlaþtýrýlan primi ödemeye devam etmekle elleftir.UMUMÝ OLARAK: Aksi anlaþýlmadýkça poliçedeki sýra. 4. geminin en yakýn varma limanýna ula ve bu limanda boþaltma yapýlýrsa 1382 nci maddede yazýlý olduðu gibi boþaltmanýn sonuna kada zatýlmýþ sayýlýr.Madde 1392 II .G Müddetin hesabýnda geminin bulunduðu yer esas tutulur. satýþ ve dispeç masraflarý. 2. mukavelenin yapýldýðý gün s ikide baþlar ve müddetin son günü saat on ikide biter. 1089 ve 1214 üncü maddeler gereðince müþterek ava saslarýna göre muamele görecek olan garame paylarý da müþterek avarya garame paylarý gibidir. C . Alýnan tedbirler neticesiz kalmýþ olsa bile 1378 inci madde gereðince kurtarma ve daha büyük mahzurlardan korunma için zaruri veya maksada uygun olarak yapýlan baþka masra flar. UMUMÝ OLARAK: III . 2. Sigorta "bir liman ve bir baþka liman" yahut "bir ve birkaç baþka liman" için yapýlýrsa sigortalý bu limanlardan her birine uðrayabilir.MÜÞTEREK AVARYA: Müþterek avarya halinde sigortacý aþaðýda yazýlý zarar ve masraflarý tazmin eder. MÜDDETÝN UZATILMASI: I . Sigortalýnýn kendi uðradýðý bir zarardan dolayý kendi üstüne almaya mecbur olacaðý kýs lduðu halde müþterek avarya garame paylarý. D . KAÝDE OLARAK: 1. gün. kararlaþtýrýlmýþ sýra olarak kabul edilir. Hususiyl e müþterek avaryadan olan bir zarara. MAHFUZ KALAN HÜKÜMLER: 1. Sigortanýn uzatýlmamasý halinde gaiplik müddeti sigorta müddetini aþarsa gaiplik sebebiy le sigortacýdan bir þey istenemez.3. Gemide mal bulunmuþ olsaydý müþterek avaryadan sayýlacak olan fedakarlýklar.Madde 1389 - eminin müddet üzerine sigorta edilmiþ olmasý halinde mukavelede kararlaþtýrýlan sigorta müdde gemi yolda iken biterse hilafý þart kýlýnmadýkça sigorta. II .Madde 1394 .

Madde 1395 Dispeçin yapýldýðý yerin hukukuna göre zarar müþterek avaryadan sayýlmamakta ise sigortal rýn diðer bir hukuka göre ve hususiyle sigortanýn yapýldýðý yerin hukukuna göre müþterek avar uðu sebebine dayanarak sigortacýdan zararýn tazminini istiyemez.Madde 1401 Kaza sýrasýnda sigorta olunan þeylerin bir kýsmý sigortacýya ait olan riziko dýþýnda kalm rsa 1 inci fýkrada yazýlý hakký kullanan sigortacý. Önceki kaza neticesinde yukarýki fýkrada bildirilen mahiyetteki masraflarýn (Mese la geminin tekrar satýnalýnmasý veya itiraz masraflarý) yapýlmýþ bulunmasý. 3.Madde 1398 5.Madde 1399 . bu dispeçin yapýldýðý y eket hukukuna uygun olmadýðýný ve bu yüzden sigortalýya zarar verdiðini ileri sürerek itirazd ulunamaz. bu yüzden ödenecek tazminatýn tamamý sigorta bedelini geçse bile 1393 üncü mad in 3 ve 4 üncü bentlerinde yazýlý masraflarýn hepsini ödemeye mecburdur. sigortalýnýn k e bu kazanýn mahiyetini ve bundan doðrudan doðruya doðan neticeleri ve kendisince biline n ve kazaya taalluk eden diðer bütün halleri kendisine bildirdiði günün geçmesinden itibaren n geç üç gün içinde bildirmeye mecburdur.S 1. UMUMÝ OLARAK: Sigortacý. Bununla beraber sigortalý kendi zararýndan menfaat görenlere karþý olan hak larýný sigortacýya devretmeye mecburdur. Önceki kasa neticesinde zarara uðramýþ þeylerin tamiri veya eski hale konulmasý için p ra sarf edilmiþ (Mesela ayný maksatla avarya masrafý ödenmiþ) olmasý. Yeni kazadan önce. Bir kazadan sonra yeni bir kaza meydana gelecek olursa sigortacý aþaðýdaki hallerde ön ceki kaza dolayýsiyle mesul olduðu masraflar ve garame paylarý hesaba katýlmaksýzýn sonraki kazadan doðan zararlardan dahi bütün sigorta bedeli tutarýnca mesul olur: 1. ÝSTÝSNA: Dispeç kanunen salahiyetli bir kimse tarafýndan yapýlmýþsa sigortacý. SÝGORTALININ ALACAKLI OLDUÐU GARAME PAYLARI SEBEBÝYLE SÝGORTACININ MESULÝYETÝ: Sigortalýnýn kusuru olmaksýzýn dispeç yapýlmamýþ ise sigortalý sigorta mukavelesi uyarýnca bü r için sigortacýya doðrudan doðruya müracaat edebilir. sigortalý kendi haklarýný gereði gibi gözetmemek yüzünden bu zararlara se olmuþ bulunsun. 1394 üncü maddede yazýlý ve fakat kendisinin sigorta mukavelesine göre mesul olmýy caðý bir kazadan doðmuþ olan garame paylarýný tazmin etmekle mükellef deðildir.Madde 1396 3. 4. II . KUSUR OLMAKSIZIN DÝSPEÇÝN YAPILMAMASI: I .Sigortacý.MESULÝYETÝN TAHDÝDÝ: Sigortacý bir kaza çýktýktan sonra sigorta bedelinin tamamýný ödemek suretiyle sigorta mukave esinden doðan diðer bütün borçlardan ve hususiyle sigorta edilen þeylerin kurtarýlmasý. SÝGORTACININ ÝTÝRAZI: Müþterek avaryadan sayýlan veya müþterek avarya hükümlerine tabi tutulan zararlara uðramýþ ol dolayý sigortalýnýn müþterek avarya hükümleri uyarýnca üçüncü þahýstan alacaklý bulunmasý hal usulüne göre dispeç yapýlmýþ olduðu takdirde ve (Tazminat alacaðýnýn alýnmasý neticesine ula davalar hariç) sigortalýnýn hakkýný aramak için gerekli bütün tedbirlere baþvurmuþ olmasýna r lacaðýný alamamýþ olduðu nispette mesuldür. korun ve eski hallerine getirilmesi için lüzumlu masraflarý vermekten kurtulabilir. dispeçi o nispette hükümsüz olarak telakki edebilir. bu müddet içinde ihbarda bulunmazsa 1400 üncü madde zýlý hakký düþer.EN YÜKSEK HADDÝ: E . 2. sigortalý tarafýndan önceki kaza dolayýsiyle müþterek avarya garame eri ödenmiþ veya böyle garamelerin ödenmesi için þahsen borç altýna girilmiþ olmasý.Madde 140 0 - Sigortacý 1400 üncü maddedeki hakký kullanma hususundaki kararýný sigortalýya.SÝGORTACININ MESULÝYETÝ: igortacý zarardan ancak sigorta bedeli tutarýnca mesuldür.Madde 1397 Buna mukabil sigortalýnýn uðradýðý zararýn dispeç yapýlan yabancý memleketin hukukuna gör lazým gelmezken bu zarar müþterek avarya olarak muameleye tabi tutulmuþsa sigortacý sigor talýya karþý. sigorta bedelinin onlara düþen kýsmýný öd bur deðildir. 2. meðer ki. .

müddet üzerine veya birden çok yolculuk için sigorta ettirilmiþ ise yüzde üç her bi olculuk için ayrýca hesap edilir.) 3.2915/2 md."HARB ENGELLERÝ FRANKODUR" KAYDI: Sigortacýnýn harb rizikolarýný üstüne almýyacaðý ve diðer rizikolar için de sigortanýn yalnýz r engel çýkmasýna kadar süreceði kararlaþtýrýlmýþ hususiyle "Harb manileri frankodur" kaydý p mýþsa sigortacý için riziko.Sigortacý sigorta bedelini ödemekle sigorta olunan þeyler üzerinde bir hak elde etmiþ olmaz. HUSUSÝ MUKAVELELER: Sigortacýnýn mukavelede gösterilen nispette muaf olacaðý kabul edilmiþ bulunduðu takdirde yüzde üç yerine bu nispet esas alýnmak suretiyle. Ancak bunlar 1404 üncü ede yazýlý yüzde üçün tesbitinde hesaba katýlmaz. Yolculuk mefhumu 1238 inci maddeye göre tayin olunur . sonradan sigortacýya ait olmýyan bir riziko neticesi nde yeni bir zararýn ve hatta tam bir ziyaýn hadis olmasiyle ne düþer ne deðiþir. harb rizikosunun yolculuk üzerinde tesir etmeye baþladýðý.SÝGORTA DEÐERÝNÝN ALTINDA SÝGORTA HALÝNDE: Sigortacýnýn bir zararý tazmin borcu.) Aksine sözleþme yoksa. sigorta bedelini ödemiþ bulunsa bile sigorta edilen þeylerin kurtarýlmasý. Fakat sigortacý doð udan doðruya harb rizikosu yüzünden doðan zararlardan ve bilhassa þunlardan mesul deðildir:M adde 1408 B . korunma sý veya eski hale getirilmesi için yapýlan masraflarý tazmin etmekle mükelleftir. geminin varma l . HUSUSÝ AVARYA HALÝNDE: V .3 sayýlý bentlerinde yazýlý garame paylarýný. hususiyle "Yalnýz deniz rizikosu için" kaydý p sigortacý için riziko. ÖDENMESÝ MECBURÝ MASRAFLAR: Madde 1406 .2915/3 md. Sigortacý 1393 üncü maddenin 1 . fedakarlýklarý flarý sigorta deðerinin yüzde üçüne varmasalar bile ödemeye mecburdur.HUSUSÝ KAYITLAR: A . ar ve masraflardan ancak sigorta bedelinin sigorta deðerine olan nispetine göre mesu l olur. HARB RÝZÝKOSU HAKKINDA: VI . 1. 2.Madde 1405 Gemi.(Deðiþik madde: 12/10/1983 .SONRAKÝ KAZALAR ÜZERÝNE: 1. 1404 ve 1405 inci maddeler uygulanýr. MÜDDET: Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa sigortacý. bilha olculuðun baþlamasý veya devamý harb gemileri.MUAFLIK: Madde 1404 .Madde 1403 IV . Sigortacýnýn yukarda yazýlý hakký kullanmak istediðini bildiren beyaný sigortalýya ulaþmý igortacý. 1393 üncü maddede yazýlý garame paylarý. ancak sigorta olunan þeye mütaallik mahkumiyet karariyle veya har b rizikosu istisna edilmiþ olmasaydý rizikonun bitmiþ olacaðý anda biter."YALNIZ DENÝZ RÝZÝKOSU ÝÇÝN" KAYDI: Mukavele "Salimen muvasalat için" kaydiyle yapýlmýþsa sigortacý için riziko. hususi avaryalar.(Deðiþik madde: 12/10/1983 . korsanlar veya abluka yüzünden sekteye uðradýð harb rizikosunu bertaraf etmek için geciktirildiði gemi böyle bir sebeple yolunu deðiþtird iði veyahut da kaptan harb yüzünden gemiyi artýk serbestçe idare edemez hale düþtüðü anda bit e 1407 - Sigortacýnýn harb rizikosunu üstüne almýyacaðý ve fakat bütün diðer rizikolarý harb yüzünden an sonra dahi üstüne alacaðý kararlaþtýrýlmýþ.Madde 1402 III . 2. 1393 üncü maddenin 4 üncü bendindeki zararýn tes iti masraflarý hesaba katýlmaksýzýn sigorta deðerinin yüzde üçünü geçmedikçe sigortacý bunlar de üçü geçerse yüzde üç indirilmeksizin tam olarak tazmin eder.

"KARAYA OTURMADAN BAÞKA KIRILMA VE PARÇALANMA FRANKODUR" KAYDI: Aþaðýdaki hallerde 1410 ve 1411 inci maddelere göre "Karaya oturma" vardýr:Madde 1412 5. 2 ve 4 üncü bentlerinde yazýlý garame paylarý. Yere saplanan gemi demir üzerinde hisalamak. Hasarýn böyle bir kazadan doðduðuna ihtimal verilebilirse onun kaza netice sinde meydana gelmiþ olduðu kabul olunur. Bundan baþka. Tevkif ve itiraz. 3. mallar varma limanýna ulaþmýþ olursa sigortacý bir hasardan veya hasar neticesind eki zýyadan mesul olmaz. Geminin sigortasý halinde gemi tamamen zayi olur veya 1420 nci madde gereðinc e býrakýlýr yahut bir kaza yüzünden varma limanýna ulaþýlmadan önce tamir kabul etmediði veya deðmediði için 1432 nci madde gereðince satýlýrsa. 2. "SALÝMEN MUVASSALAT ÝÇÝN" KAYDI: Mukavele "Karaya oturmadan baþka hasar frankodur" kaydý ile yapýlmýþsa sigortacý hasardan doð uþ bir zarardan. 2. sigorta edilen mallarýn yüklü bulund uðu gemi veya mavna karaya oturmuþ olsun. boþa epo masraf ve rizikosu. karaya oturma gibi kazalardan birini n olup olmadýðý aranmaksýzýn. Harb gemileri ve korsanlarýn zabýt ve tahrip. þ adar ki. "KARAYA OTURMADAN BAÞKA HASAR FRANKODUR" KAYDI: Mukavele "Karaya oturmadan baþka kýrýlma ve parçalanma frankodur" kaydiyle yapýlmýþsa sigorta ancak 1410 uncu maddeye göre hasardan mesul olduðu nispette kýrýlma ve parçalanmadan mesul olur. meðer ki. 3. 3. geminin parçal anmasý ve gemi veya mavnayý tamir kabul etmez bir hale sokan bir deniz kazasý karaya o turma gibidir.Madde 1410 Sigortacý da ancak aþaðýdaki hallerde mesul olur: 1. mallarýn bozulmasý ve azalmasý. s igortacý mesul olur. Mallarýn sigortasý halinde bir kaza neticesinde mallar veya mallarýn bir kýsmý varm a limanýna ulaþmaz.HALLER: . teknenin kýrýlmasý. sonradan sevk masraflarý. Gemi deniz yolculuðunun mutat hallerinden olmýyarak bir yere saplanýp kalýr ve te krar yüzdürülemezse. mukavele sanki yukardaki kaydolunmaksýzýn yapýlmýþ gibi mesul o 93 üncü maddenin 1. 2.imanýnda mutat veya münasýp yere demir attýðý veya baðlandýðý anda biter. yüzdürülürse. 2. sigortacý hiçbir halde 1393 üncü maddede yazýlý garame paylarý ile fedakarl ve masraflarý çekmez. batma. Alabora. Sigortacý hasardan doðmuþ olmýyan her zarardan. Kendiliðinden ateþ alma hali hariç yangýn veya böyle bir yangýný söndürme yahut bombardým doðan bir hasardan "Karaya oturmadan baþka hasar frankodur" kaydý konulmuþ olsa dahi. yelken toplamak gibi alelade t edbirlerle deðil direkler kesmek. fedakarlýklar ve masraflar her halde mesul olursa da ayný maddenin 3 üncü bendinde yazýlý masraflardan ancak kendisi ne düþecek bir zýyaýn önüne geçilmesi için yapýlmýþ olmalarý þartiyle mesul olur. KARAYA OTURMA TABÝRÝ: A .Madde 1411 Karaya oturma veya buna eþit sayýlan bir deniz kazasý halinde sigortacý böyle bir deni z kazasýndan doðan ve 1404 üncü maddede yazýlý yüzde üçü aþan her hasardan mesul olup baþka b mesul olmaz. durma limanýnýn ablukasý veya abluka edilen bir limana kabul edilmemek yahut da harb rizikosu dolayýsiyle ihtiyari durma yüzünden çýkan masraflardan. bu zararýn kýymet düþüklüðü yahut tamamen veya kýsmen zýyadan ibaret olmasý e mallarýn varma limanýna tamamen bozulmuþ ve asli vasýflarý kaybolmuþ bir halde olarak ulaþm sý yahut hasar veya büsbütün mahvolmak tehlikesi yüzünden yolculuk sýrasýnda satýlmýþ olmalar rasýnda bir fark gözetilmeksizin mesul olmaz. Tereddüt halinde harb rizikosunun zarara sebebiyet vermediði kabul edilir.Madde 1409 1. 4. Böyle bir durmanýn aþaðýda yazýlý neticelerinden. hususiyle varma limanýna ulaþmadan önce bir kaza neticesinde satýlýrsa.TAM ZIYA: 1. imha ve yaðmalarýndan. yükün bir kýsmýný denize atmak veya boþaltmak gibi fevkalad tedbirlerle yahut sularýn fevkalade yükselmesi suretiyle. BEÞÝNCÝ KISIM : ZARARIN ÞÜMULÜ I . 4. Muharip devletlerin müsaderesinden. Gemi teknesi saplanma yüzünden önemli bir zarara uðradýktan sonra gemi yüzdürülürse.

NAVLUN: .Madde 1414 2.Navlun için tam zýya.Madde 1415 3. mallarýn varma yerine ulaþmamalarý halinde var sayýlýr.1. B . Sigorta bedeli ödendikten sonra tam veya kýsmi bir kurtarma yapýlýrsa sonradan kurta rýlan þeyler üzerinde yalnýz sigortacý hak iddia edebilir. Gemi veya mallarýn ambargo edilmiþ.Madde 1417 A . GEMÝ VEYA YÜK: Gemi veya mallar yok olmuþ veya bir daha elde etmek ihtimali olmaksýzýn sigortalýnýn elind en çýkmýþ. deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerle kend arya paralarý avans olarak verilen veya harcanan þeylerin tam zýyaa uðramalarý veyahut da. UMULAN KAR VEYA KOMÝSYON: Deniz ödüncü ile avarya paralarý için tam zýya. 1357 nci mad de hükmünce yapýlacak indirmeler mahfuzdur. .BIRAKMA: Sigortalý aþaðýdaki hallerde sigorta edilen þey üzerinde haiz olduðu haklarý devrederek sigor bedelinin tamamýnýn ödenmesini istiyebilir:Madde 1420 A . Gemi enkazýnýn veya demirbaþ teferruat tek-tük parçalarý kurtarýlýrsa bile tam zýya var sayýlýr. ÞARTLARI: III .Madde 1413 .KISMÝ KURTARMA HALÝNDE: 2.Madde 1416 4. UMUMÝ OLARAK: II. aþan para umulan karýn sigor ta bedelinden indirilir.Madd 8 - Umulan karýn 1415 inci maddede yazýlý tam zýyaý halinde mallar safi satýþ bedeli mallarýn sig a deðerini aþacak kadar karlý bir surette satýlmýþ olur yahut müþterek avarya hallerinde feda ilmiþ olan veya 1001.UMULAN KARIN ZIYAI HALÝNDE: 1.TAZMÝNAT: Tam zýya halinde sigortacý sigorta bedelini tam olarak ödemeye mecburdur. muharib bir devlet tarafýndan müsadere olunmuþ veya baþka suretle bir amme tasarrufiyle alýkonulmuþ yahut deniz haydutlarý tarafýndan zap tedilmiþ olmasý sebebiyle sigortanýn mevzuu olan þey tehlikeye maruz bulunur ve bu olayl ar. Gemi aþaðýdaki maddeler hükmünce gaip sayýlýrsa. ÝNDÝRÝLME: Tam zýya halinde sigorta bedelinin ödenmesinden önce bir þey kurtarýlmýþ olursa bunun satýþ b sigorta bedelinden indirilir.Mallarýn varma yerine ulaþmasý halinde beklenilen komisyon veya umulan kar için tam zýya . Sigorta tam deðer üzerinden yapýlm sigortacý yalnýz kurtarýlan þeylerin sigorta deðeriyle mütenasip bir kýsmýna hak kazanýr.Madde 1419 Sigorta bedelinin ödenmesiyle sigortalýnýn sigorta edilmiþ þey üzerindeki haklarý sigorta a geçer. 2. alýnan deniz ödünçleri veya sair takyitler neticesinde mezkur paralarý karþýlamak için hiçbi almýyacak þekilde bir hasarla neticelenen diðer bir deniz kazasýna uðramalarý halinde var sa yýlýr. 1112 nci maddelere göre tazminat verilmesi lazýmgelen mallar için sigorta deðerlerinden fazla bir para tazmin edilmiþ olursa.UMUMÝ OLARAK: 1. hususiyle kurtarýlamýyacak surette batmýþ veya asli vasýflarý kaybolmuþ yahut gani a karar verilmiþse gemi veya mal için tam zýya vardýr. bütün navlunun kaybolmasý halinde var sayýlýr. DENÝZ ÖDÜNCÜ VEYA AVARYA PARALARI: 1. Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa sigorta bedelinden yalnýz kurtarýlan þeyin satýþ bedelinin sigorta deðeriyle mütenasip bir kýsmý indirilir.

2. Kalkma ve varma limanlarýndan yalnýz biri Avrupa dýþýnda bir liman olur ve Ümit yahut Horn burunlarýnýn berisinde bulunursa. Bu süre 1420 ve 1421 inci maddelerde yazýlý müddetlerin bitmesiyle iþl emeye baþlar. B . Karadenizin ve Azakdenizinin bütün liman veya kýsýmlarý da dahil olmak üzere bi r Avrupa limanýnda veya bir Avrupa denizinde vaki olmuþsa býrakma süresi altý ay ve bütün dið hallerde dokuz aydýr. þu kadar ki. sigortalýnýn diðer sebep olayýsiyle bir zararýn tazminini istemek hakký mahfuzdur.Madde 1421 - . þu kadar ki . Karadeniz ve Azak denizinin bütün limanlarý veya kýsýmlarý da dahil olmak üze e bir Avrupa limanýnda veya Avrupa denizinde vaki olmuþsa altý ay. B . d i aydýr. BIRAKMA BEYANI: Býrakma beyanýnýn muteber olmasý için kayýtsýz ve þartsýz yapýlmasý ve sigorta edilmiþ þeyin niz rizikolarýna maruz bulundukça tamamýna taalluk etmesi lazýmdýr. B) Ümit ve Horn burunlarýnýn berisinde olmak üzere baþka sularda vaki olmuþsa dokuz ay.SIHHAT ÞARTLARI: Geminin gaipliði halinde býrakma müddetinin geçmiþ olmasýna raðmen sigortalý tam zýya içi nat istiyebilir.A) Akdeniz. geminin yolculuða baþladýðý günden itibaren hesap olunur.Madde 1425 - Býrakma beyanýnýn dayandýðý olaylar doðru çýkmaz veya beyanýn tebliði sýrasýnda artýk mevcut beyaný hükümsüz kalýr. Hem kalkma ve hem varma limaný Avrupa dýþýnda bulunursa yolculuðun ortalama müddeti i ki veya üç ayý geçmediðine yahut üç aydan fazla sürdüðüne göre yelkenli ve vapur için altý. Bu müddetler kazanýn 1377 nci madde gereðince sigortacýya sigortalý tarafýndan bildirild iði günden itibaren hesap olunur. 3.MÜDDETÝN BAÞLANGICI: A . vapur için dört ay. GEMÝNÝN GAÝPLÝÐÝ: Yolculuða baþlamýþ olan gemi gaiplik müddeti içinde varma limanýna ulaþmamýþ ve bu müddet içi liler ondan haber almamýþlarsa gaip sayýlýr.Gaiplik müddeti. Mükerrer sigorta halinde býrakma müddeti sigortacýnýn býrakmayý mükerrer sigortalýya bild günün geçmesiyle iþlemeye baþlar. C) Bu burunlardan birinin ötesinde olmak üzere baþka sularda vaki olmuþsa 12 ay.BIRAKMA MÜDDETÝNÝN GEÇMESÝ HALÝ: A . BIRAKMA MÜDDETÝ: Býrakma beyanýnýn sigortacýya býrakma müddeti içinde vasýl olmasý lazýmdýr. birinin vukuu halinde ola y Akdenizin.Madde 1423 - Býrakma müddeti geçtikten sonra býrakma caiz deðildir. Kalkma ve varma limanlarýnýn her ikisi de Avrupa limanlarýndan ise yelkenli için altý. Bununla beraber alktýktan sonra gemi hakkýnda haber alýnmýþsa gemi. emin olan habere göre son olarak bulunduð yerden kalkmýþ olsaydý hangi gün yolculuða baþladýðý gün sayýlacak idi ise o günden itibaren eti hesap olunurMadde 1422 Gaiplik müddeti: 1. 4.Madde 1424 1420 nci maddenin birinci bendinde yazýlý gaiplik halinde varma limaný bir Avrupa limaný ise ve ayný maddenin ikinci bendinde yazýlý olaylardan.UMUMÝ OLARAK: 3. bu burunlarda n birinin ötesinde bulunursa yelkenli ve vapur için 12 ay. 2. geçtiði halde gemi ve mallar serbest býrakýlmamýþ olursa. Tereddüt halinde en uzun müddet beklenir. Buna mukabil daha önce baþgöstermesi halinde býrakma hakkýnýn kullanýl labilecek olaylar sonradan çýksa bile býrakma beyaný her iki tarafý baðlar. yelkenli ve vapur için dokuz ay. sigorta edilmiþ þey tekrar meydana çýkarak tam zýya halinin me vcut olmadýðý anlaþýlýrsa sigortacýnýn talebi üzerine ve sigorta bedelinin ödenmesi neticesin inci maddeye göre elde ettiði haklardan feragat etmesi karþýlýðýnda sigorta bedelini geri ve erek uðradýðý kýsmý zararýn tazmin edilmesiyle iktifa etmeye mecburdur.Madde 1426 Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa sigortalý sigorta edilmiþ þeyin ancak mütenasip .

Bunlar bildirilmemiþ ise sigortacý sonradan bildirilinceye kadar sigorta bede lini ödemeden imtina edebilir.BIRAKILAN ÞEY ÜZERÝNDEKÝ HAKLARIN SÝGORTACIYA GEÇMESÝ: 5. GEMÝNÝN SATIÞI HALÝNDE: .Madde 1428 Býrakýlan þeyi býrakma beyaný sýrasýnda takyit eden ayný haklar sebebiyle sigortalý sigor teminat göstermeye mecburdur. kazanýn v uðu yolculuðun safi navlunu geminin sigortacýsýna ait olur.KORUMA TEDBÝRLERÝ: Sigortalý. Masraflarý sigortacý öder. býrakma beyaný sýrasýnda býrakýlan þeye dair baþka sigortalarýn yapýlýp yapýlm rinin yapýlmýþ olduðunu.KISMÝ HASAR: 1. býrakýlan þeyin deniz ödüncü veya baþka kayýtlarla takyidedilip edil lmiþse bunlarýn nelerden ibaret olduðunu sigortacýya elinden geldiði kadar bildirmeye mecb urdur.mak mecburiyetindedir. B .HÜKÜMSÜZLÜÐÜ: A . bu ayni haklar sigorta mukavelesine göre sigor tacýnýn mesul olduðu rizikolardan doðmuþ olsun.SÝGORTA BEDELÝNÝN ÖDENMESÝ: Sigortalý býrakma beyanýndan sonra da 1378 inci madde gereðince sigorta edilmiþ þeyleri kurt armak ve daha büyük zararlara meydan vermemek için gereken tedbirleri almaya. D . bu masraflarýn. Navlunun bu kýsmý mesafe navlunu n tesbiti için tatbik olunacak hükümlere göre hesap olunur. HÜKÜMLERÝ: Sigortalýnýn býrakýlan þey üzerinde haiz olduðu bütün haklar býrakma beyaný ile sigortacýya g 27 - Sigorta bedelinin ödenmesi ancak býrakmanýn haklý olduðunu gösteren vesikalar sigortacýya ibr z olunduktan ve bunlarý incelemek için münasip bir müddet geçtikten sonra istenebilir. Geminin býrakýlmasý halinde býrakma beyanýndan sonra kazanýlmýþ olmak þartiyle. þu kadar ki.Madde 1432 2. Ödeme için bir müddet kararlaþtýrýlmýþsa. B . sigortacýya k rþý gemiyi veya enkazýný açýk artýrma yolu ile sattýrmaya salahiyetlidir. talebi üzerine masraflarýný çekmek 427 nci madde gereðince haklarýný devrettiðini gösteren ve imzasý noterce tasdikli bir býrakm senedi vermiye ve býrakýlan þeylere ait vesikalarý teslim etmeye mecburdur.Madde 1430 Sigortalý zýyaa uðramýþ sayýlan bir þeyin tekrar meydana çýktýðýný öðrenirse bunu sigorta eye ve talebi üzerine kendisine o þeyin elde edilmesi veya paraya çevrilmesi için icabed en yardýmda bulunmaya mecburdur. C .BIRAKMA SENEDÝ: I . Satýþ halinde zarar satýþ bedeliyle sigorta deðeri arasýndaki farktan ibarettir. n igortacýsýna düþer. Býrakma beyanýndan cayýlmaz.Madde 1431 - Geminin. navlun ayrý olarak sigorta ettirilmiþ olduðu takdirde. meðer ki. Bu hal ve vaziyet dolayýsiyle sigortalýnýn uðradýðý zararý ödemek.GEMÝDE: B . sigortacýnýn kendisi buna muktedir oluncaya kadar mecburdur. sigortacýnýn üst ldýðý rizikolardan doðan hasarlara mütaallik olmasý lazýmdýr. býrakmanýn haklý olduðunu tanýyan sigortacýya. 1198 ve 1199 uncu maddelere göre tayin edi lecek tamir masraflarýnýn tutarýndan ibarettir.Madde 1429 Sigortalý. 818 inci madde gereðince tamir kabul etmez veya tamire deðmez bir halde bul unduðu 990 ýncý madde uyarýnca mahkumiyet karariyle tesbit edilmiþse sigortalý. UMUMÝ OLARAK: Geminin kýsmen hasara uðramasý halinde zarar. sigortalý talebederse kendisine münasip bir avans vermeye d e mecburdur. bu müddet ancak bild sonradan yapýldýðý andan itibaren iþlemeye baþlar. Býrak ma gaiplik sebebiyle vaki olursa geminin kalkma limanýndan çýktýðý tarih ile gaiplik müddeti nde varma limanýna ulaþmadýðý hakkýnda güvenilir vesikalarýn ibrazý da lazýmgelir.

II . . kararlaþtýrýlmýþ navlunun ve eðer mukavele yoksa.UMULAN KAR VEYA KOMÝSYONDA: Deniz ödüncü veya avarya paralarýnda kýsmi kayýp varsa zarar. Gümrük Resm e satýþ masraflarý çýkarýldýktan sonra kalan safi bedeliyle bunlara sigorta deðeri arasýndaki tan ibarettir.Kusuru olmaksýzýn sigortalýya meçhul kalmýþ olan mühim zararlar ancak sonradan meydana çýktýð tamirin baþlamýþ olmasý keyfiyeti. IV . sigortacý satýþ bede linden de mesuldür. mutat lunun kaybolan kýsmýndan ibarettir. Umulan karýn sigortasý halinde mallarýn ulaþmamýþ olan kýsmý bakýmýndan 1419 uncu maddeni mevcut olursa. SATILAN MALLAR: Navlunun kýsmen kaybý halinde zarar. açýk artýrma yolu ile yapýlacak satýþ i sigortacý muvafakat ederse. TAMÝRE BAÞLANDIKTAN SONRA MEYDANA ÇIKAN ZARARLAR: 1.Madde 1434 - Yükün bir kýsmý yolda zýyaa uðradýðý takdirde zýyaa uðrýyan yükün deðeri bütün yükün yüzde ka o miktar yüzdesi zarar sayýlýr. 3. bu mallarýn limanda hasarlý halde haiz old uklarý gayrisafi deðerle ayný mallarýn hasarsýz olarak ayný limanda haiz olacaklarý deðer muk se olunarak. 1393 . ZÝYAA UÐRAMIÞ MALLAR: Mallar yolculuk sýrasýnda bir kaza dolayýsiyle satýlýrsa zarar. kar veya komisyon olarak sigorta ed n paranýn ayný miktarda yüzdesinden ibarettir. sigort elinin tahsilinden de mesuldür. 2. takselenmiþ olsun olmasýn. deðer biçme suretiyle tesbit olunur.1397 nci maddeler hükümleri mahfuzdur. zarardan bu maddede yazýlý fazlanýn indirilmesi lazýmdýr. Muayene.NAVLUNDA: Mallarýn ulaþmasýndan beklenen komisyondan veya umulan kardan mahrum kalma halinde taz mine esas tutulacak zarar. geminin sigorta deðeri nazara alýnmaz . sigortalýnýn 1432 nci maddede yazýlý hakkýný kullanmasýna z. deniz ödüncüne karþý rehnedilmi isi için avarya paralarý avans olarak verilmiþ veya sarf edilmiþ þeyin sonraki kazalar net icesinde deniz ödüncü veya avarya paralarýný kapatmaya artýk kifayet etmemesi yüzünden ileri en açýktan ibarettir.Madde 1436 3. Geminin tamire deðmez bir halde bulunduðunu tayin için geminin hasara uðramadan önceki deðeri tesbit olunurken. kaybettiði deðerin yüzdesi tesbit olunmak lazýmdýr. deðer biçme ve satýþ masraflarý da sigortacýya düþer. HASARA UÐRAMIÞ MALLAR: Sigortalý hakkýný. sigortacý yapýlan tamir masraflarý gemi satýldýðý zaman tamir sayesinde daha fazla bir bedel elde edildiði nispette ayrýca ödeme e mecburdur.Madde 1439 Mallarýn bir kýsmýnýn varma limanýna ulaþmamasý halinde zarar. mallarýn hasarlý olarak ulaþmalarý halinde 1434 üncü maddeye göre esbit olunmasý lazýmgelen zarar bunlarýn sigorta deðerinin yüzde kaçýný teþkil ediyorsa kar v omisyon olarak sigorta edilmiþ olan paranýn ayný miktarda yüzdesinden ibarettir.YÜKTE: Varma limanýna hasarlý olarak ulaþan mallar için. tamir baþladýktan sonra kullanýrsa.Madde 1435 Mallarýn hasarlý halde iken haiz olduklarý deðer.Madde 1433 Sigortacýnýn üstüne aldýðý riziko ancak geminin veya enkazýnýn satýlmasiyle biter.Madde 14 38 Navlun takselenmiþ olup da taksenin 1350 nci maddenin 4 üncü fýkrasýna göre sigortacýnýn min edeceði bir zarar için esas tutulmasý lazýmgelirse zarar kararlaþtýrýlan veya mutat navlu un kaybolan yüzdesine kadar taksenin yüzdesinden ibarettir.Madde 1437 Sigortacýnýn üstüne aldýðý riziko ancak mallarýn satýlmasiyle biter. III. mallarýn varma limanýna ul mý bütün mallarýn deðerinin yüzde kaçýný teþkil ediyorsa. Sigorta deðerinin ayný mikta da yüzdesi zararýn miktarý sayýlýr. Mallarýn hasara uðramamýþ b r halde iken haiz olduklarý deðer 1112 nci maddenin 1 inci fýkrasýna göre tayin edilir. mallarýn navlunu.

Kazayý ispat için 985 inci maddede yazýlý deniz raporu ve gemi jurnalý.1439 uncu maddeler gereðince hesap ed len zararý tamamen ödemeye mecburdur. Sigorta ve kalet olmaksýzýn yapýlmýþsa sigortalý. eskime. 4. 3. Ýddianýn dayandýðý kazayý. Sigorta edilen þeyin deniz rizikolarýna maruz kaldýðýný. Zararý ve þümulünü. Menfaati ispat için: Geminin sigortasýnda. sigortalýnýn mallar üzerinde tasarrufta bulunabileceðini gösteren fat lar ve koniþmentolar.VESÝKALARIN MAHÝYETLERÝ: Sigortalýyý 1441 inci maddede yazýlý hallerin veya bu hallerden bir kýsmýnýn ispatýndan kurta mukavele muteberdir. Yükün sigortasýnda.TAZMÝNATIN ÞÜMULÜ: A .Madde 1441 - Baþkasý hesabýna sigorta halinde sigortalý yukarýki maddede yazýlý olanlardan baþka. sigortanýn kendi menfaatine yapýldýðýna delalet eden o at etmeye mecburdur.Madde 1444 1. çarter partiler ve koniþmentolar. sigorta irene mukavelenin akdi hususunda vekalet verdiðini de ispata mecburdur. deðer biçme ve açýk artýrmaya dair vesikalarla bilir kiþilerin keþif kaðýtlarý. mülkiyeti tevsik eden senetler. sigortacýnýn hilafýný ispat hakký mahfuzdur. yap mirlerin makbuzlu hesap pusulalarý ve verilmiþ diðer paralarýn makbuzmarý (Bununla beraber 1431 ve 1432 nci maddelerde yazýlý geminin kýsmi zarara uðramasý halinde muayene ve deðer b içme vesikalariyle keþif kaðýtlarý ancak aþýnma. 2. Navlunun sigortasýnda. 1357 nci madde hükmü mahfuzdur. gaiplik hallerinde geminin kalkma limanýndan çýktýðý zamana ve gaiplik müddeti içinde varma limanýna ulaþmadýðýna dair güvenil r. 3.Madde 1440 VI .MUACCELÝYET VE ZARARI ÝSPAT KÜLFETÝ: 1. BAÞKASI HESABINA SÝGORTA HALÝNDE: Baþka deliller bulmaktaki güçlük dolayýsiyle ticari münasebetlerde kabul edilegelmekte olan vesikalar ve hususiyle aþaðýda yazýlý olanlar umumiyetle ispata kafi vesikalar sayýlýr:Madde 443 II .DENÝZ ÖDÜNCÜ VEYA AVARYA PARALARINDA: Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmýþsa sigortacý 1431 . Mallarýn yüklendiðini ispat için koniþmentolar.Madde 1442 Sigortalý zararýn tazminini istiyebilmek için sigortacýya zararýn hesabýný gösteren bir l e vermeye ve kafi vesikalarla aþaðýdaki hususlarý ispat etmeye mecburdur: 1. sigortacý 1288 inci madde dairesinde bu zararý ancak kýsme r.SÝGORTACININ BORÇLARININ MUACCELÝYETÝ VE ZARARIN TAZMÝNÝ ÞARTLARI: ALTINCI KISIM : ZARARIN ÖDENMESÝ I . UMUMÝ OLARAK: Rizikonun gerçekleþmesi sebebiyle sigortacýnýn sigorta akdinden doðan borçlarý. 4. þu kadar ki. ikinci fýkrada gösterilen vesikalarýn sigortacýya verilmesi tarihinde n gerçekleþeceði akitle kabul olunabilir. çürüme veya kurt yemesinden ileri ge ar ayrýca tesbit edilmiþ olmak ve ayný zamanda mümkün olduðu derecede Hükümetçe resmen tayin n yahut o yer mahkemesi veya Türkiye Cumhuriyeti konsolosu tarafýndan ve bunlar yoks a yahut var da bunlarýn iþtiraklerine imkan bulunmamýþsa. zararýn tesbit olunduðu yerin kanun veya teamüllerin muayene. 1377 nci madd hükmünce rizikoyu ihbar mükellefiyetinin doðduðu tarihte muaccel olur.) .V . diðer resmi makam tarafýndan husus i surette nasbolunan bilir kiþiler çaðrýlmýþ bulunmak þartiyle kifayet eder. en geç. Menfaati. zabýt ve müsad re hallerinde zabýt ve müsadere mahkemesinin kararý. 2. Mallarýn sigor asý halinde koniþmentonun ibrazýna lüzum olmadýðýna dair mukaveleye konulan kayýt ancak malla lenmiþ olduðunu ispat külfetinden kurtarýr. Bununla beraber mu acceliyetin. Zararýn ve þümulünün ispatý için. Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa. þu kadarki. 2.

poliçeyi sigortalýya veya onun alacaklýlarýna yahut iflas masasýna teslime m cbur deðildir.SÝGORTALININ HAKLARI: B .Madde 1448 3.SÝGORTA ETTÝRENÝN HAKLARI: Sigorta ettiren sigorta mukavelesinden sigortalý lehine doðan haklar üzerinde kendi na mýna tasarruf edebilir. sigortalýnýn sigortaya muvafakat ettiðini kendisin e ispat etmek þartiyle.TAZMÝNAT ALACAÐININ DEVRÝ: I.Madde 14 45 1. III .Madde 1446 - Sigorta ettiren.AVANS VERMEK MÜKELLEFÝYETÝ: Kazanýn bildirilmesinden itibaren iki ay geçtikten sonra 1441 maddede yazýlý zararýn hesap listesi sigortalýnýn kusuru olmaksýzýn ibraz olunmamýþ ve fakat takribi bir keþifle sigortac düþen en az para tesbit edilmiþ olursa.Madde 1447 Sigorta ettiren sigortalýnýn muvafakati olmaksýzýn. sigorta ettirene karþý mesul olur.III. poliçe sigorta ettirenin elinde bulunduðu müddetçe sigortalýya veya sigortalýnýn a aklarýna yahut iflas masasýna ödemede bulunmak veya onlarla mukavele yapmak suretiyle sigorta ettirenin 1447 nci maddede yazýlý hakkýný ihlal ederse.BAÞKASI HESABINA SÝGORTADA: . sigorta ettirilmiþ olan konudan dolayý sigortalýya karþý haiz olduðu alacak lar ödenmedikçe. HUSUSÝ OLARAK: . SÝGORTACININ SÝGORTA ETTÝRENE KARÞI MESULÝYETÝ: Sigortacý.Madde 1451 Sigortacý:Madde 1452 2. HAPÝS RÜÇHAN HAKKI: Sigortacý. 2.Baþkasý hesabýna yapýlan sigortada sigorta mukavelesinden doðan haklar sigortalýya aittir. II . sigorta ettirene ödemede bulunmaya mecburdur. UMUMÝ OLARAK: V . Madde 1450 IV . ancak sigorta ettiren istiyebilir. sigortalý ve onun alacaklarýna karþý r hakkýný haizdir. sigorta ettirene karþý mevcut olan alacaðýný. kazalardan doðmuþ ve ileride vukubulacak k azalardan doðacak olan tazminat alacaklarýný üçüncü þahsa devredebilir. Poliçe emre yazýlý is abýna sigorta halinde ilk devrin muteber olmasý için sigorta ettirenin cirosu kafidir. bu hakka dair mukaveleler yap oliçeyi geri almadan veya üzerine lazým gelen þerhi yapmadan sigorta paralarý ödemek suretiy le dereceye kadar mesul olacaðý Borçlar Kanunu hükümlerine göre tayin olunur.ÝSPAT KÜLFETÝNDEN MUAFLIK KAYDI: I . vukubulmuþ ve ileride vukubulacak. sigorta ettirenin muvafakati olmaksýzýn ancak poliçe elinde bulunduðu takdi rde haklarý üzerinde tasarruf edebileceði gibi bu haklarý mahkemede iddia edebilir. sigortacý bu parayý kendi borcundan indirerek muv akkat olarak ödemekle mükelleftir. sigorta paralarý ödendikten sonra da onlar üzerinde.TAKAS: Sigortalý.Madde 1449 Sigortacýnýn poliçe üzerinde hakký olan üçüncü þahsa karþý. Bununla beraber poliçenin verilmesini. Sigortacý. Bu alacaklarý için sigorta ettiren zarar halinde sigorta tazminatý üzerinde . sigortalýnýn tazminat alacaðý ile takas edebilir. Ödeme müddeti zarar hesabýnýn sigortacýya tebliðinden itib n iþlemeye baþlýyacaksa bu halde müddet sigortacýya muvakkat keþfin haber verildiði andan iti aren hesap olunur. TASARRUF SALAHÝYETÝ: Sigortalý. ödenecek paralarý almaya ve sigortalý haklarýný devretmeye ancak poliçe elinde bulunduðu takdirde salahiyetlidir. ancak sigorta ettiren. bu alacak sigortalý için yapýlan sig an doðmak þartiyle.

Madde 1453 - Sigorta. feshi ihbar hakký sigortayý haber aldýðý andan ibaren bir ay geçinceye kadar baki kalýr. sigortalý mukaveleden caymadan veya yeni sigorta mukavelesi yapmadan önce sig ortacýnýn mükellefiyetleri için kafi teminat gösterilirse.Madde 1455 III .A .UMUMÝ OLARAK: C . böyle bir hakký kalmaz. YEDÝNCÝ KISIM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER I.SÝGORTACININ ACZÝ: I . iktis ap edenin sigortadan haberi olmadýðý takdirde.MUKAVELENÝN SÝGORTACI ÝÇÝN HÜKÜMSÜZ KALMASI HALÝNDE: Sigortacý için riziko baþlamýþ bulunursa bir ristorno yapýlamaz. sigortalý dilerse mukaveleden cayarak bütün primi geri ister veya r. sigorta münasebetinden kendisine karþý doðan alacaklar bakýmýndan. avans olarak vermekle mükelleftir.Madde 1459 Sigortacý temliki. mülkiy eti devam ettikçe sigortalýnýn sigorta münasebetinden doðan hak ve borçlarýný üzerine almýþ s borcundan.Madde 1458 - Yukarki madde hükümleri bir gemi payýnýn sigortasý halinde de tatbik olunur. Borçlar Kanununun 165 ve 167 nci ma ddeleri hükümleri burada da tatbik olunur.Madde 1454 Ristorno hakký.PRÝMÝN ÝNDÝRÝLMESÝ: Ýhbar mükellefiyetinin yerine getirilmemesinden veya diðer bir sebepten dolayý sigorta a kdinin sigortacý için hükümsüz olmasý. II . temlikin yapýlmamýþ olmasý halinde çýkmýyacak olan rizikolardan mesul olmaz.GEMÝNÝN VEYA PAYININ TEMLÝKÝ HALÝNDE: .Madde 1456 IV .Madde 1457 B . Ýktisap eden bir ihbar müddeti gözetmeksizin sigorta mukavelesini feshedebilir.RÝSTORNO HAKKI: Sigortalý.SÝGORTA EDÝLEN ÞEYÝN TEMLÝKÝ: Sigorta edilen þey sigortalý tarafýndan baþkasýna temlik olunursa iktisap eden kimse. 1453 ve 1454 üncü maddelerin tatbikina engel olmaz. Fe shi ihbar hakký iktisap ettikten sonra bir ay içinde kullanýlmazsa düþer. sigortanýn taalluk ettiði teþebbüsten tamamen veya kýsmen vazgeçer yahut kendi yüz olmamak þartiyle sigorta edilen þeyin tamamý veya bir kýsmý sigortacýnýn üstüne aldýðý rizik aktýrýlmazsa.Sigortacý acze düþmüþse. Ýktisap eden feshi ihbar ederse.RÝZÝKONUN BAÞLAMIÞ OLMASI HALÝNDE: . anc k bunu haber aldýðý andan itibaren kabule mecburdur. dilerse masrafý sigortacýya ait olmak üzere yeni bir sigorta mukavelesi yapar. þu kadar ki.RÝSTORNO: 1. Avarya hallerinde sigorta ettirilmiþ þeyin kurtarýlmasý. ihtiyaç hasýl olur olmaz. 1339 uncu maddede yazýlý menfaatin yokluðundan yahut 1345 inci madde gereðince aþkýn sigortadan dolayý hükümsüz olup da sigorta ettiren mukavelenin yapýldýðý sýrada ve baþk gorta halinde de sigortalý vekalet verildiði sýrada hüsnüniyet sahibi idiyse prim kezalik 1453 üncü maddede gösterilen ristorno hakký mahfuz kalmak üzere geri istenebilir veya alýkon ulabilir. Geminin veya mallarýn zaptý halinde itiraz masraflarýndan kendisine düþen paralarýn t amamýný. primin tamamý veya bir kýsmý sigortacýya ait olan bir ristorno hakký mahfuz kal ak üzere geri istenebilir yahut alýkonulabilir. bu hükümsüzlüðe raðmen sigortacý primin tamamýný istem iz olsa bile. þu kad ar ki. temlik eden ile iktisap eden müteselsilen mesuldürler. 2. korunmasý veya tamiri için lü umlu masraflara mütaallik olarak ilerde tesbit edilecek borcuna mahsuben kendisine düþen paranýn üçte ikisini. baþka bir para kararlaþtýrýlmýþ deðilse yahut sigortanýn yapýldýðý yerde amül yoksa. Sigortacý. primden mes ul olmaz. Sigorta olunan þeyin cebri satýþý halinde de yukardaki fýkralarýn hükümleri tatbik olunur II . sigorta bedelinin tamamýnýn yahut mütenasip bir kýsmýnýn yüzde yarýmýndan ve faka sigorta bedelinin %1'inden az olursa primin tamamýnýn veya mütenasip kýsmýnýn yarýsýndan ibar ir.

Madde 1463 D . MEVADDI TÝCARÝYE.KÜÇÜK TACÝR. mevaddý ticariye.Madde 1465 F . Yolculuðun baþlangýcý ve sonu 1382 nci maddeye göre tayin olunur. diðer hallerde i se birinci fýkrasýnda tanzim olunan faiz manasýna gelir. Gem i muaayyen bir müddet veya birden fazla yolculuk için sigorta edilmiþ ise. aksine hususi bir hüküm bulunm adýkça. hata ile yapýlmýþ olmasa dahi alýnýr. geminin yol culuklardan biri sýrasýnda temliki halinde sigorta ancak geminin en yakýn varma limanýnd a boþaltýlmasýna kadar uzar. 8 inci madde hükümlerine tabi olduðu gibi ödeme yerinde banka iskontosu yüzde ondan ziyade olduðu takdirde temerrüt faizi iskonto miktarýna göre de istenebilir.Madde 1466 G .ÞÝRKET DAVALARINDA MUHAKEME USULÜ: Gemi sigorta edilmiþse bu hükümler ancak gemi bir yolculuk sýrasýnda temlik edildiði tak dirde tatbik olunur.Ticaret þirketlerinde ortaklarýn þirketle veya birbirleriyle olan münasebetlerinden doða n davalarda ve þirketlerin idare meclisi azalarý. ticari mu kavele sözleri. Böyle kararnamelerin çýkarýlmasý ha inde onlarda gösterilen miktardan aþaðý gayrisafi geliri bulunan sanat ve ticaret erbabýnd an baþka hiç kimse kanunun 17 nci maddesinde tarif edilen esnaftan sayýlamaz. iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalýþmasýna dayanan ve kazancý ancak geçimini saðlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret erbabý sayýlmasý için kar arnameler çýkarmaya icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.Ma dde 1460 Bu kanunda ve diðer ticari hükümlerde geçen (Kanuni faiz) veya (Nizami faiz) tabirleri. C . gerekse diðer kanunlardaki (Mukavele) ve (Akit) sözleri ayný manaya gelir.MUKAVELE SÖZÜNÜN MANASI: Bir tacir iþletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiði bütün defterleri tutmamýþ olduðu takd e. þu kadar ki. TÝCARÝ MUKAVELE SÖZLERÝNÝN MANASI: Bu kanundan gayrý olan ticari hükümlerde geçen (Küçük tacir) veya (Esnaf) sözü.Madde 1462 9 uncu maddenin ikinci fýkrasýndaki miktardan fazla temerrüt faizi ödenmesini derpiþ e den mukaveleler.HUKUKÝ MUAMELELERÝN YASAK EDÝLMESÝNÝN VE EDALARDA EN YÜKSEK HADLERÝN AÞILMASININ NETÝ I . 66 ncý maddenin 1 ila 3 numaralý bendinde yazýlý defterleri tutmuþ olsa bile. fiilen tu tmuþ olduðu defterlerin kayýtlarý. Bu hallerde Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fýkrasýnýn son cümlesi tatbik olunmaz. en yüksek had üzerinden yapýlmýþ sayýlýr ve bu hadden fazla olan edalar.TÝCARÝ MUAMELE.Madde 1464 Yýllýk gayrisafi geliri kararnamede gösterilecek miktardan aþaðý olan sanat ve ticaret e rbabýnýn. E . ancak aleyhine delil olabilir.KAPTANIN DÝSÝPLÝN SALAHÝYETÝ: H . SON HÜKÜMLER .A .KANUNÝ VE NÝZAMÝ FAÝZ SÖZLERÝNÝN MANASI VE FAÝZE AÝT TAMAMLAYICI HÜKÜMLER: Bu kanundan gayrý olan ticari hükümlerde geçen ticari muamele. Borçlar Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fýkrasý hükmünün ticari temerrüt faizlerine kinde yüzde beþ yerine yüzde on miktarý esas tutulur. müdürleri veya murakýplarýna karþý bu kanun mer'iyetinden sonra açýlacak mesuliyet davalarýnda basit muhakeme usulü tatbik olunur. bu kanunun 17 maddesinde tarif edilen esnafý anlatýr. temerrüt durumu mevcut olduðu takdirde 9 uncu maddenin ikinci fýkrasýnda. 5373 sayýlý Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri hakkýndaki Kanun hükümleri ile küçük tacir veya esnafýn tarifine ait diðer hususi er mahfuzdur.KAPTANLA GEMÝDE BULUNAN KÝMSELERÝN MÜNASEBETLERÝNE AÝT ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER: .Madde 1461 B .DELÝL SAYILACAK DEFTERLER: Ticari hükümlerle yasak edilmiþ bulunan muamele veya þartlar. ESNAF SÖZLERÝNÝN MANASI VE ESNAF TARÝFÝNE AÝT KARARNAMELER: Gerek bu kanunda. bu kanunun 3 üncü maddesindeki ticari iþleri anlatýr. bir akit hükmünce yerine getirilmesi gereken edalar hakkýnda k n veya salahiyetli makamlarýn kabul etmiþ olduðu en yüksek haddi aþan mukaveleler. batýldýr.

Müsaade almadan gemiden þahsýna veya baþkalarýna ait eþyayý çýkarmak veyahut gemiye gi yük. gemi zabitleri ve diðer amirleri tarafýndan verilen hizmet emirl erini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal ve harfiyen yerine getirmek ve gemi hiz metlerini ilgilendiren bütün hususlar ve bu arada diðer gemi adamlarý hakkýnda bildiklerin i doðru ve tam olarak bildirmek mecburiyetindedirler. hususiyle halin icabýna uygun olmak þartiyle gemi adamlarý ve gemide bulunan diðer þahýslar üzerinde cebir kullanmýya. II . 2.VAZÝFENÝN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝNÝN CEZASI: Bir gemi adamýna veya gemideki diðer bir kimseye karþý disiplin salahiyetini kötüye kullanan kaptan veya gemi zabitleri. Kaptan. Gemi aksamýný. 9. aletleri veya cihazlarý istiyerek hasara uðratmak veya geminin mak ine ve bilcümle alet veya cihazlarýnýn normal surette iþlemelerini bozacak veya aksataca k çarelere baþvurmak. disiplin salahiyetine dayanarak vereceði emirlerin yerine getirilmesin de veya alacaðý tedbirlerde. vazife görmemek maksadiyle gemiden kaçanlarý zaruret halinde zorla gemiye getirtmeye salahiyetlidir. Gece nöbetlerini hiç veya gereði gibi tutmamak.GEMÝ ADAMLARININ ÝTAAT VE BÝLGÝ VERME MECBURÝYETÝ: Aþaðýda sayýlan suçlardan birini iþliyen gemi adamlarý. gemi zabitleri veya diðer amirlerin hizmet emirlerini yerine getirm emek. itaatsizlikte ýsrar edenleri uygun bir yere kapatmaya veya gemiden uzaklaþtýrmaya. Kaptan veya diðer gemi adamlarýný vazife görmemeye teþvik etmek veya onlarýn vazife görmelerine tehdit. yukarýki hükümler gereðince aldýðý tedbirleri. üzerlerini ve eþyalarýný aramaya. eþya veya insan sokmak. Kaptan bu sal ahiyetinin kullanýlmasýný ancak güverte zabitlerinin baþý olan kimse ile çarkçýbaþýya kendi h alarý ile mahdut olmak üzere býrakabilir. zabýta ve ihtiyaç halinde. gemi hizmetlerinin gereði gibi görülmesi için veya gemide emniyet veya inzýbatý temin maksadiyle disiplin salahiyetine dayanarak lüzumlu her türlü tedbire baþvurabilir. Þu kadar k i. Hizmetten kaçýnmak maksadiyle saklanmak. memnuiyet cezasý iki aydan aþaðý olamaz:Madde 1469 III . Kaptan. gemi zabitlerine veya diðer amirlerine yardýmda b ulunmamak. 5. 11. Kumanyayý israf etmek veya salahiyeti olmadan satmak veya saklamak veyahut yok etmek. gemi adamlarýnýn ve gemide bulunan diðer þahýslarýn disiplin amiridir.Madde 1470 1.Madde 1471 - . Ýzin almadan gemiden çýkmak veya izin müddeti bittiði halde haklý bir mazeret olmaksýz gemiye dönmemek. kaptan veya donatanýn þikayeti üzerin günden bir yýla kadar hapse ve en az iki aylýk ücretleri tutarýnca adli para cezasýna ve hap is müddeti kadar meslek ve sanatý ifadan memnuiyet cezasýna mahkum edilirler. cezalar yarýsý kadar artýrýlýr. IV . gemi adamlarýnýn eþyalarýný muhafa lýp kendilerine vermemeye. itaatsizliklerin önlenmesi veya bastýrýlmasý içi istekte bulunmalarýna raðmen kaptana. 6.Madde 1467 - Gemi adamlarý kaptan. 7. Gemi hizmetlerinin esaslý þekilde aksamasý neticesini doðurmuþ olan ve yapmamasý ger eken ve yukarýki bentler þümulüne girmeyen bir hareketi bilerek yapmak veya ihmal edilme si ayný mahiyette bulunan ve yapmasý gereken bir hareketten bilerek kaçýnmak. 4.Kaptan.Madde 1468 Kaptan. menfaat vaadi veya diðer her hangi bir suretle engel olmak. askeri kuvvetler kendisine derha l yardým etmekle mükelleftir. Birden fazla gemi adamýnýn anlaþarak ayný fiili iþlemeleri halinde ceza yarýsý kadar artý Þikayette bulunan. Hizmet sýrasýnda sarhoþ bulunmak.DÝSÝPLÝN SALAHÝYETÝNÝN KÖTÜYE KULLANILMASININ VE KAPTANIN VAZÝFESÝNÝ YAPMAMASININ CE Yukarýki maddelerde yazýlý suçlarýn yurt dýþýnda iþlenmeleri halinde dahi bu hükümler tatbik kadar ki. þikayetini hüküm kesinleþinceye kadar her zaman geri alabilir. þikayet üzerine on beþ günden bir seneye kadar hapis ve en az iki aylýðý tutarýnda adli para cezasiyle cezalandýrýlýrlar. Gemide emniyet veya inzýbatýn temini. 3. 10. imkan bulur bulmaz sebepleriyle bi likte gemi jurnaline yazar. Kaptan. 8.

varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetle r güvenli elektronik imza ile düzenlenemez.Madde 1473 Kaçmasý veya delilleri yok etmesi veya delillerin gereði gibi toplanmasýna engel olm asý tehlikesi mevcut olduðu takdirde kaptan maznunu tevkif edebilir.Madde 1472 VI . gönderilebili r.Madde 1474 J .md./16. sembol þeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atýlabilir. bono. . gerekse gemide bulunan bütün diðer þahýslar kaptanýn emirl ni yerine getirmeye.K.Deniz Ticaret Kanunu). taþýma senedinin ve sigorta poliçesinin imzasý elle. Bu senetlere iliþkin kabul. faksimile baský. oluþturulabilir. zýmb . Bu maddede gösterilen suçlarý iþliyenler re'sen takip olunur. Kenar baþlýklarý da metne dahil olan iþbu kanun 01/01/1957 tarihinde mer'iyete girer.) ÇEVRÝMÝÇÝ ÝÞLEMLER Poliçe. teleks. aval ve ciro g ibi senet üzerinde gerçekleþtirilen iþlemler güvenli elektronik imza ile yapýlamaz. çek. gerekli kimse leri dinleyip sözlerini zapta geçirmeye.SUÇLARIN YURT DIÞINDA ÝÞLENMESÝ: Gemi yabancý bir memlekette veya denizde bulunduðu sýrada gemi adamlarýndan veya gemidek i diðer kimselerden birisinin her hangi bir suç iþlemesi halinde kaptanýn seçeceði gemi zabi tleri ve diðer itimada deðer kimselerle suçun ispatýna yarýyacak bütün delilleri doðru ve tam arak tesbit etmeye. 13/05/1929 gün ve 1440 sayýlý Ticaret Kanunu (Ýkinci kitap . Konþimentonun.KALDIRILAN HÜKÜMLER: Ek Madde 1 . Ticaret þirketleri ile gerçek ve tüzel kiþi diðer tacirlere iliþkin olarak.(Ek madde: 29/03/2011-6215 S.SUÇ ÝÞLENMESÝ HALÝNDE KAPTANIN VE GEMÝDE BULUNANLARIN VAZÝFELERÝ: 29/05/1926 gün ve 865 sayýlý Ticaret Kanunu. makbuz senedi. þu k adar ki.Madde 1475 K . faks ve elektronik diðer araçlarla yazýlabilir.) 6762 sayýlý Kanunun 35 ve 36 ncý maddelerinde geçen "sicilin baðlý olduðu mahkeme" ibarel ri "sicilin bulunduðu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi" olarak deðiþtirilmiþtir.(Ek madde: 24/06/1995 .559/14 md. Þikayet. V . bu kanunun mer'iyet ve tatbik þekli hakkýndaki kanun hükümleri mahfuzdur. Kaptanýn bu madde hükmünce yapmasý gerekli olan tahkikat iþlerinde gerek gemi zabitler i ve diðer itimada deðer kimseler. suç vasýtalarýný saklamaya mecburdur. diðer kimseler ise 100 liradan aþaðý olmamak üzere adli para cezasýna mahkum edilir. ýstampa. Ticaret Kanununun 386 ncý maddesini deðiþtiren 12/11/1931 gün v e 1749 sayýlý kanun ve Ticaret Kanununun bazý maddelerini deðiþtiren 17/12/1954 günlü ve 6442 sayýlý kanun ile 22/03/1303 tarihli Murabaha Nizamnamesinin ticari iþlere ait olan hükümle ri ve hususi mahiyette olan kanun hükümleri mahfuz olmak kaydiyle diðer kanunlarýn bu ka nuna aykýrý hükümleri kaldýrýlmýþtýr.Gemi hizmetlerinin esaslý bir þekilde aksamasý neticesini meydana getirebilecek ma hiyette bulunan ve yapmamasý gereken bir hareketi bilerek yapan veya ihmal edilmes i ayný mahiyette bulunan ve yapmasý gereken bir hareketten bilerek kaçýnan veya yukarýki m addede yazýlý suçlarýn iþlenmesine göz yuman veyahut bunlara iþtirak eden kaptan donatanýn þi i üzerine yukarýki maddedeki cezaya mahkum edilir. sorduklarýna doðru ve tam olarak cevap vermeye mecburdurlar. Bu mecburiyeti yerine getirmiyen gemi adamlarý 1469 uncu maddede gösterilen cezalar il e. toplamaya. 29/05/1926 gün ve 866 sayýlý Ticaret Kanununun sureti tatbiki hakkýnda Kanun.KHK .KANUNU ÝCRA EDECEK MAKAM: Ek Madde 2 . Düze nlendikleri ülke kanunlarýnýn izin verdiði ölçüde bu senetlerde yer alacak kayýtlar el yazýsý af.KANUNUN MER ÝYETE GÝRMESÝ: Bu Kanunu tatbika Ýcra Vekilleri Heyeti memurdur. hüküm kesinleþmesine kadar geri alýnabilir. Ý . suç yerinin durumunu tesbit etmeye. delillerin zýyaa uðramamasý için mümkün olan bütün tedbirleri aya ve hususiyle þahýslar üzerinde veya eþyalarýnda gerekli aramalarý yapmaya. bu Kanunun z orunlu tuttuðu bütün iþlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapýlabilir. 1469 ila 1471 inci maddelerle veya bu maddede yazýlý fiilleri iþliyenlerin daha aðýr c ezalara mahkum edilmesini derpiþ eden hükümler mahfuzdur.

paylarýn 399 uncu maddeye intibak ett rilmesini saðlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlüdür.Geçici Madde 1(Ek madde: 09/12/2004 . Ýntibak süresince anonim þirket hissedarlarýnýn itibarî deðeri ne olursa olsun sahip olduð aylardan doðan haklarý saklýdýr. Bu madde kapsamýnda intibak amaçlý olarak yapýlacak sermaye artýrýmý ve esas mukavele deð iklerinde. KANUNA ÝÞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 24/06/1995 TARÝH VE 559 SAYILI KHK NÝN GEÇÝCÝ MADDELERÝ: Ticaret sicili memurluklarýnýn devir iþlemleri. kullanýlacak nitelikli elektronik sert ifikalarda sertifika sahibi alaný içerisine. Þirket adýna imza yetkisini haiz kiþiler þirket namýna kendi adlarýna üretilen güvenli el ronik imzayla imza atabilirler. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý kiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan düzenlenen bir protokole göre yürütülür ve bir yýl tamamlanýr. Þirket yönetim kurulu.mad) Hisse senetlerinin itibarî kýymeti bir Yeni Kuruþ ve katlarý þeklinde olmayan anonim þir ketler 31. Limited þirketlerin sermayelerini beþyüzmilyon Türk lirasýna kadar çýkarmalarýna iliþkin ele deðiþikliði için. diðer hâllerde merkezî veri tabaný sistemindeki tarih esas alýnýr. 5083 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkýnda Kanun gereðince münhasýra intibak amaçlý yapýlacak anasözleþme deðiþikliklerinin tescili.Geçici Madde 1 Ticaret sicilinde Adalet Bakanlýðýnýn memuru olarak çalýþan personel. Bu maddenin uygulanmasýna dair usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Bu durumda.5274 S.2009 tarihinde sona erecek intibak süresi beþ yýla kadar uzatýlabili r. Birinci fýkrada belirtilen sürenin sonunda bir Yeni Kuruþa tamamlanmamýþ paylar için kes ir makbuzu düzenlenir.Geçici Madde 2 Anonim þirketlerin sermayelerini beþmilyar Türk lirasýna kadar artýrmalarý sýrasýnda 6762 yýlý Kanunun 391 inci maddesi uygulanmaz. istekleri halinde a geçen Bakanlýkta durumlarýna uygun bir kadroya atanýrlar./1. Bakanlar Ku rulu kararý ile 31. (Son fýkra Mülga: 20/09/1995 . þirket esas mukavelesinde aksine hüküm bulunsa dahi 372 nci maddede yer ala n nisaplar uygulanýr ve imtiyazlý paylar genel kurulu yapýlmasý þartý aranmaz. Esas sermayesi beþmilyar Türk lirasýndan aþaðý olan anonim þirketler ile beþyüzmilyon Tür dan aþaðý olan limited þirketler. Adalet Bakanlýðý.12. Bu husus tescil ve ilan edilir.12. Bu madde kapsamýnda intibak amaçlý olarak 400 üncü madde çerçevesinde yapýlacak iþlemlerd pay sahibinin muvafakati aranmaz.) . her türlü vergi. .K.Bu iþlemlerin dayanaðý olan belgeler de ayný usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. resim ve ha uaftýr. Za man unsurunun belirlenmesi gereken ve yönetmelikte düzenlenen hallerde güvenli elektro nik imzaya eklenen zaman damgasýnýn tarihi. sermayenin yarýsýndan fazlasýný temsil eden ortaklarýn karar vermesi ye dir. sertifika sahibinin ismiyle birlikte te msil ettiði tüzel kiþinin de ismi yazýlýr.2009 tarihine kadar 399 uncu maddeye intibak edecektir. bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayýmý tarihinden itibaren 3 2/1998 tarihine kadar sermayelerini bu miktarlara çýkararak tescil ettirmedikleri ta kdirde münfesih olurlar.KHK-567/1 md.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful