TÜRK TÝCARET KANUNU Kanun Numarasý: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayýmlandýðý

Resmi Gazete Sayýsý: 9353 BAÞLANGIÇ A - KANUNUN TATBÝK SAHASI: I - TÝCARÝ HÜKÜMLER: Madde 1 - Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrýlmaz bir cüzüdür. Bu kanundaki hükümlerle, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari þekilde iþletilen her hangi bir mües seseyi ilgilendiren muamele, fiil ve iþlere dair diðer kanunlarda yazýlý hususi hükümler, ti cari hükümlerdir. Hakkýnda ticari bir hüküm bulunmýyan ticari iþlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dah i yoksa umumi hükümlere göre karar verir. II - TÝCARÝ ÖRF VE ADET:

Madde 2 - Kanunda aksine bir hüküm yoksa teamül, ticari örf ve adet olarak kabul edi ldiði tesbit edilmedikçe hükme esas olamaz. Þu kadar ki; irade beyanlarýnýn tefsirinde teamül erin dahi nazara alýnmasý esasý mahfuzdur. Bir bölgeye veya bir ticaret þubesine mahsus olan ticari örf ve adetler umumi olan lara tercih olunur. Ýlgililer ayný bölgede bulunmadýklarý takdirde, kanun veya mukavelede aksine hüküm olmadýkça, ifa yerindeki ticari örf ve adet tatbik olunur.

Tacir sýfatýný haiz olmýyanlar hakkýnda ticari örf ve adet, ancak onlar tarafýndan bilind veya bilinmesi gerektiði takdirde tatbik olunur. III - TÝCARÝ ÝÞLER: Madde 3 - Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ticarethane veya fabrika y ahut ticari þekilde iþletilen diðer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve iþler icari iþlerdendir. IV - TÝCARÝ DAVALAR VE DELÝLLERÝ: 1. UMUMÝ OLARAK: Madde 4 - 21 inci maddenin birinci fýkrasý gereðince her iki taraf için ticari sayýlan hususlardan doðan hukuk davalarý ile taraflarýn tacir olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn: 1. Bu kanunda; 2. Medeni Kanunun, rehin mukabilinde ikraz ile meþgul olanlar hakkýndaki 876 ila 883 üncü maddelerinde; 3. Borçlar Kanununun, bir iþletmenin satýlmasý veya diðeriyle birleþtirilmesi hakkýndaki 79 ve 180, rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, neþir mukavelesi hakkýndaki 372 ila 385, itibar mektubu ve itibar emri hakkýndaki 399 ila 403, komisyona dair 416 ila 429, ticari mümessiller ve diðer ticari vekiller hakkýndaki 449 ila 456, havale hakkýnd aki 457 ila 462, vedia hakkýndaki 463 ila 482 nci maddelerinde;

4. Alameti farika, ihtira beratý ve telif hakkýna mütaallik mevzuatta; 5. Bu kanunun 135 inci maddesinde yazýlý ticarete mahsus yerler hakkýndaki hususi hükümlerde; 6. Bankalar ve ödünç para verme iþleri kanunlarýnda; tanzim olunan hususlardan doðan huk uk davalarý ticari dava sayýlýr. Þu kadar ki; her hangi bir ticari iþletmeyi ilgilendirmiy en havale, vedia ve telif hakkýndan doðan davalar bundan müstesnadýr. Ticari davalarda dahi deliller ve bunlarýn ikamesi Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu nu hükümlerine tabidir.

(Ek fýkra: 20/04/2004-5136 S.K. 1.mad) Ýþ durumunun gerekli kýldýðý yerlerde Hâkimler ve cýlar Yüksek Kurulunun olumlu görüþü ile Adalet Bakanlýðýnca, bu Kanunun Dördüncü Kitabýnda y ticaretine iliþkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik Ýh tisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargý çevresi Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurul u tarafýndan belirlenir. 2. TÝCARET MAHKEMELERÝNÝN ÝÞ SAHASI: Madde 5 - Aksine hüküm olmadýkça, dava olunan þeyin deðerine göre asliye hukuk veya sulh ukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla vazifelidir.

Þu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin vazi fesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükmünce ticari sayýlan davalarla hususi hük er uyarýnca ticaret mahkemesinde görülecek diðer iþlere ticaret mahkemesinde bakýlýr.

Ýkinci fýkrada yazýlý hallerde, munhasýran iki tarafýn arzularýna tabi olmýyan iþler hari üzere, bir davanýn ticari veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iþ sahasýna girip girmediði yalnýz iptidai itiraz þeklinde taraflarca dermeyan olunabilir. Ýtiraz varit görüldü kdirde dosya ilgili mahkemeye gönderilir; bu mahkeme davaya bakmaya mecburdur; anc ak, davanýn mahiyetine göre tatbiký gerekli usul ve kanun hükümlerini tatbik eder. Ticari bir davanýn hukuk mahkemesi, ticari olmýyan bir davanýn ticaret mahkemesi tarafýndan görülme si hükmün bozulmasý için yalnýz baþýna kafi bir sebep teþkil etmez.

Vazifesizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi halinde yapýlacak muamelelere ve bunlarýn tabi olduklarý müddetlere dair usul hükümleri, iþ sahasýna ait iptidai itirazýn kabu linde de tatbik olunur. B - ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER: I - MÜRURUZAMAN:

Madde 6 - Kanunda aksine hüküm olmadýkça ticari hükümler koyan kanunlarla tayin olunan mü uruzaman müddetleri mukavele ile deðiþtirilemez. II - TESELSÜL KARÝNESÝ:

Madde 7 - Ýki veya daha fazla kimse, içlerinden yalnýz biri veya hepsi için ticari m ahiyeti haiz bir iþ dolayýsiyle diðer bir kimseye karþý müþtereken borç altýna girerlerse muk de aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça müteselsilen mesul sayýlýrlar. Ticari borçlara kefalet halinde, gerek asýl borçlu ile kefil ve gerek kefiller ara sýndaki münasebetlerde dahi hüküm böyledir. III - TÝCARÝ ÝÞLERDE FAÝZ: 1. MUKAVELE SERBESTÝSÝ:

Madde 8 - Ticari iþlerde faiz miktarý serbestçe tayin olunabilir.

Üç aydan aþaðý olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi alnýz cari hesaplarla borçlu bakýmýndan ticari iþ mahiyetini haiz olan karz akitlerinde mu teberdir.

Ödünç para verme iþleri, bankalar, tasarruf sandýklarý ve tarým kredi kooperatifleri hakk aki hususi hükümler mahfuzdur. 2. KANUNÝ FAÝZ MÝKTARI VE TÝCARÝ TEMERRÜT FAÝZÝ:

Madde 9 - Ticari iþlerde faiz miktarý hakkýnda Borçlar Kanununun 72 nci maddesi cari dir. Þu kadar ki; faizin iþlemeye baþladýðý tarihte ödeme yerinde benzer muameleler için daha ek bir faiz ödenmekte ise bu faiz miktarý esas tutulur. 8 inci madde hükmü mahfuzdur. Ticari iþlerde temerrüt faizi yýllýk yüzde ondur. 3. FAÝZÝN BAÞLANGICI: Madde 10 - Aksine mukavele yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminde n ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren iþlemiye baþlar. BÝRÝNCÝ KÝTAP : TÝCARÝ ÝÞLETME BÝRÝNCÝ FASIL : TACÝR A - TÝCARÝ ÝÞLETME: I - UMUMÝ OLARAK: Madde 11 - Ticarethane veya fabrika yahut ticari þekilde iþletilen diðer müesseseler , ticari iþletme sayýlýr. Tesisat, kiracýlýk hakký, ticaret unvaný ve diðer adlar, ihtira beratlarý ve markalar, b ir sanata mütaallik veya bir þahsa ait model ve resimler gibi bir müessesenin iþletilmes i için daimi bir tarzda tahsis olunan unsurlar, mukavelede aksine hüküm bulunmadýkça, tica ri iþletmeye dahil sayýlýr. II - TÝCARETHANE VE FABRÝKA: Madde 12 - Aþaðýda yazýlý veya mahiyetçe bunlara benziyen iþlerle uðraþmak üzere kurulan er, ticarethane sayýlýr: 1. Menkul mallarýn satýlmak veya kiraya verilmek üzere tedariki ve bunlarýn aynen ve ya baþka bir þekle sokularak satýlmasý yahut kiraya verilmesi; 2. Kýymetli evrakýn satýlmak üzere tedariki ve bunlarýn satýlmasý; 3. Her çeþit imal veya inþa; 4. Madencilik; 5. Matbaacýlýk, gazetecilik ve kitapçýlýk, yayýn, ilan ve istihbarat; 6. Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahaller, hususi mektep ve hastane ve açýk satýþ yerlerinin iþletilmesi; 7. Umumi maðazalar ve sair depo ve ambarlarýn iþletilmesi; 8. Borsa ve kambiyo iþleri, sarraflýk, bankacýlýk;

9. Ýçtimai sigortalar hariç olmak üzere sigortacýlýk; 10. Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eþya taþýmak; 11. Su, gaz ve elektrik daðýtma, telefon ve radyo ile haberleþme ve yayýn; 12. Acentelik, tellallýk, komisyonculuk ve sair bütün tavassut iþleri. Fabrikacýlýk, ham madde veya diðer mallarýn makine yahut sair teknik vasýtalarla iþlener ek yeni veya deðerli mahsuller vücuda getirilmesidir. III- TÝCARÝ ÞEKÝLDE ÝÞLETÝLEN DÝÐER MÜESSESELER:

Madde 13 - Aþaðýdaki iþleri görmek üzere açýlan bir müessesenin iþlerinin hacým ve ehemmi ari muhasebeyi gerektirdiði ve ona ticari veya sýnai bir müessese þekil ve mahiyetini ve rdiði takdirde bu müessese de ticari iþletme sayýlýr: 1. Bir toprak sahibinin veya çiftçinin, mahsullerini olduðu gibi veya zirai sanatý d olayýsiyle bir tezgahta þeklini deðiþtirerek satmasý;

2. Esnaf veya güzel sanatlar erbabýndan birinin gerek bizzat gerek iþçi çalýþtýrarak veya kine kullanarak eserler vücuda getirmesi ve bu eserleri satmasý. Bu hüküm, iþlerinin mahiyetine göre,12 nci madde gereðince ticarethane veya fabrika ol arak vasýflandýrýlamýyan diðer müesseseler hakkýnda da tatbik olunur. B - TACÝR: I - HAKÝKÝ ÞAHISLAR: 1. UMUMÝ OLARAK: Madde 14 - Bir ticari iþletmeyi, kýsmen dahi olsa kendi adýna iþleten kimseye tacir denir.

Bir ticari iþletmeyi kurup açtýðýný, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan vasýtalariyle h a bildirmiþ veya iþletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilan etmiþ olan kimse fiilen iþletmeye baþlamamýþ olsa bile tacir sayýlýr. Bir ticari iþletme açmýþ gibi, ister kendi adýna, ister adi bir þirket veya her ne suret le olursa olsun hukukan var sayýlmýyan diðer bir þirket adýna (Ortak sýfatiyle) muamelelerde bulunan kimse, hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslara karþý tacir gibi mesul olur. 2. KÜÇÜK VE MAHCURLAR:

Madde 15 - Küçük ve mahcurlara ait ticari iþletmeyi bunlarýn adýna iþleten veli ve vasi, acir sayýlmaz. Tacir sýfatý, temsil edilene aittir. Þu kadar ki; kanuni mümessil ceza hükümle i bakýmýndan tacir gibi mesul olur. 3. TÝCARETTEN MENEDÝLENLER: Madde 16 - Þahsi halleri veya yaptýðý iþlerin mahiyeti yahut meslek ve vazifeleri itib ariyle kanuni veya kazai bir yasaða aykýrý olarak veyahut baþka bir þahsýn iznine veya resmi bir makamýn ruhsatýna lüzum olup da izin veya ruhsatname almadan bir ticari iþletmeyi iþl eten kimse de tacir sayýlýr. Bu hareketin doðurduðu hukuki, inzýbati ve cezai mesuliyet mahfuzdur. 4. ESNAF:

fiil veya iþin ticari sayýlmasýna halin icabý müsait bulunmadýðý takdirde borç ad .HÜKMÝ ÞAHISLAR: Madde 18 .Tacir olan veya olmýyan bir kimseye. Tacirler arasýnda. ister amme hukuku hükümlerine göre idare edilen ve iþletilen bir hükmi þahýs eliyle iþletsinler kendileri tacir sayýlamazlar.UMUMÝ OLARAK: Madde 20 . gayesine varmak için ticari bir iþletme iþleten de rnekler ve kendi kuruluþ kanunlarý gereðince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilm ek veya ticari þekilde iþletilmek üzere devlet. iþletmelerini ticaret sicil ine kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar. Devlet. Her tacirin.Tacirlere dair olan hükümler donatma iþtiraki hakkýnda da tatbik olunur. tacirlere mahsus hükümlerden bu kanunun 22 ve 55 inci maddeleriyle Medeni Kanunun 864 üncü maddesinin ikinci fýkrasý hükümleri bunlar hak kýnda da tatbik olunur. belediye gibi amme hükmi þahýslarý t rafýndan kurulan teþekkül ve müesseseler dahi tacir sayýlýrlar.Bir tacirin borçlarýnýn ticari olmasý asýldýr.Ticaret þirketleriyle. kanun hüküm ine uygun olarak bir ticaret unvaný seçmeye ve kullanmaya. vilayet ve belediye gibi amme hükmi þahýslarý ile umumi menfaate hadim cemiy etler. muameleyi yaptýðý anda bunun ticari iþletmesiyle ilgili olmadýðýný diðer tarafa açýkça ya muamele. verdiði avanslar eya yaptýðý masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanýr. diðeri için de ticari iþ sayýlýr. diðer tarafý temerrüde düþürmek veya mukaveleyi fesih yahut ondan rücu ksadiyle yapýlacak ihbar veya ihtarlarýn muteber olmasý için noter marifetiyle veya iade li taahhütlü bir mektupla yahut telgrafla yapýlmasý þarttýr.Ýster gezici olsunlar.HUSUSÝ OLARAK: 1.Tacirler her türlü borçlarýndan dolayý iflasa tabi olduklarý gibi. II . Taraflardan yalnýz biri için ticari iþ mahiyetinde olan mukaveleler.DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: Madde 19 .Madde 17 . hakiki þahýs olan acir. ÜCRET ÝSTEME HAKKI: Madde 22 . 3. Þu kadar ki.TACÝR OLMANIN HÜKÜMLERÝ: I . Tacir sýfatýna baðlý olan diðer hükümler mahfuzdur. ticari iþletmesiyle ilgili bir iþ veya hizmet görmüþ olan tacir. 2. ister bir dükkanda veya bir sokaðýn muayyen yerler inde sabit bulunsunlar. Bundan baþka. C . FATURA VE TEYÝT MEKTUBU: . TÝCARET KARÝNESÝ: Madde 21 . vilayet. Þu kadar ki. III . bir ticari iþletmeyi ister doðrudan doðruya. kanunda aksin e hüküm olmadýkça. II . ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iþ adamý gibi hareke t etmesi lazýmdýr. münasip bir ücret istiyebilir. iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalýþmasýna dayanan ve kazancý ancak geçimini saðlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir deðildirler.

) Ticaret ve sanayi odasý veya ticaret odasý bulunan yerlerde bir ticaret sicili m emurluðu kurulur.Ticari iþletmesi icabý bir mal satmýþ veya imal etmiþ veyahut bir iþ görmüþ ya ir menfaat temin etmiþ olan tacirden. 4. 3. haklarýn uhafaza için keyfiyeti bu müddet içinde satýcýya bildirmeye mecburdur. 4. diðer taraf.mad) 492 sayýlý Harçlar Kanunu hükümleri uyarýnca il edilen ticaret sicili harçlarýnýn red ve iadeler düþüldükten sonra kalan tutarýnýn yüzde 2 . Mahkeme. fahiþ old iddiasiyle bir ücret veya cezanýn indirilmesini mahkemeden istiyemez. Oda olmayan veya yeterli teþkilatý bulunmayan odalarýn olduðu yerlerde t icaret sicil iþleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tesbit edilecek o il dahilindeki yete rli teþkilata sahip odalardan birinin ticaret sicili memurluðu tarafýndan yürütülür.UMUMÝ OLARAK: Madde 26 ./25. satýþa çýkarýlacak emtianýn v ekspere tesbit ettirir. kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiþ ise bunun da faturada gösterilmesini istiyebilir. 5. (Deðiþik fýkra: 28/03/2007-5615 S. malýn satýþýna izin verilmesini mahkemeden is ir.TEÞKÝLAT: I . mukavelenin yerine getirilmemesi yüzünden a lýcýnýn haiz olduðu haklar yalnýz teslim edilmemiþ olan kýsým hakkýnda kullanýlabilir. Alýcý mütemerrit olduðu takdirde satýcý. taraflarýn maksadýna veya emtianýn cinsine göre satýþ mukavel esinin kýsým kýsým icrasý kabil veya bu þartlarýn mevcut olmamasýna raðmen alýcý kýsmen yapýl htirazi kayýt ileri sürmeksizin kabul etmiþse. Sif satýþ ve diðer deniz aþýrý satýþlar hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. Satýþ masraflarý satýþ bedelinden çýkarýldýktan sonra artan para. satýþýn açýk artýrma yoliyle veya bu iþe memur edilen bir kimse marifetiyle yapý sýna karar verir. Þu kadar ki. Borçlar Kanununun 207 nci maddesindeki müruruzaman müddeti tüccarlar arasýndaki tic ari satýþlarda altý aydýr.559/1md. tacirler arasýndaki ticari s týþ ve trampalarda dahi Borçlar Kanununun satýþ ve trampa hakkýndaki hükümleri tatbik olunur. Diðer hallerde Borçlar Kanununun 198 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarý tatbik olunur.K. Mukavelenin mahiyetine. sat s hakký mahfuz kalmak þartiyle.Tacir sýfatýný haiz bir borçlu. Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin 2 nci fý siyle 161 inci maddesinin 3 üncü fýkrasýnda ve 409 uncu maddesinde yazýlý hallerde. ÝKÝNCÝ FASIL: TÝCARET SÝCÝLÝ A . Þifahen. Açýkça belli deðilse alýcý emtiayý teslim aldýktan sonra sekiz gün içinde mua meye veya ettirmeye ve bu muayene neticesinde emtianýn ayýplý olduðu ortaya çýkarsa. aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmam teyit mektubunun yapýlan mukaveleye ve beyanlara uygun olduðunu kabul etmiþ sayýlýr.(Deðiþik madde: 24/06/1995 . Satýcý talebederse satýþa memur edilen kimse. satýcý tarafýndan alýcý namýna bir bankaya ve banka bulunmadý de notere tevdi olunur ve keyfiyet hemen alýcýya bildirilir.Aþaðýdaki hususi hükümler mahfuz kalmak þartiyle. 1.Madde 23 . 5. Bir faturayý alan kimse aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatý hakkýnda bi razda bulunmamýþsa münderecatýný kabul etmiþ sayýlýr. ÜCRET VE CEZANIN TENKÝSÝ: Madde 24 . TÝCARÝ SATIÞ VE TRAMPA: Madde 25 . Emtianýn ayýplý olduðu teslim sýrasýnda açýkça belli ise alýcý iki gün içinde keyfiyet meye mecburdur. bu müddet azaltýlabilir.KHK . telefon veya telgrafla yapýlan mukavelelerin veya beyanlarýn muhtevasýný teyi t eden bir yazýyý alan kimse. 2.

TESCÝL: I . a dýgeçen Bakanlýkça alýnan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdür.md. sicil memurlarýnýn kararlarýna karþý itiraz yollarý. ticaret sicili memurluklarýnýn faaliyetlerini her zaman d enetlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili memurluðunun kurulmasýnda aranacak þartlar ile odalar arasýnda sicil iþlemleri konusunda gerekli iþbirliðinin saðlanmasýna iliþkin esaslar.ili odaya gelir kaydedilmek üzere aktarýlýr.) Ticaret sicili kayýt iþlemlerinin elektron ik ortamda yapýlmasý için toplanmasý ve iþlenmesi gerekli olan kiþisel veriler.NÝZAMNAME: Madde 28 . Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý. III . Ticaret sicili memurluklarý. ÝLGÝLÝLER: Madde 30 . tescil mecb uriyetinin nasýl yerine getirileceði. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S.(Deðiþik madde: 24/06/1995 .) Ticaret sicili kayýtlarýnýn elektronik ortam da tutulmasýna iliþkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikl lenir.KHK . Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn uygun görüþü alýnarak ilgili o isi tarafýndan atanan bir sicil memuruna aittir. Þu kadar ki. si memur ve yardýmcýlarý ile diðer personelde aranacak þartlar.md. .) Ticaret sicili memurluðunun teþkilatý./13.) Ticaret sicilinin yönetimi. Sicil memurluðunun iþ hacmine göre.559/2 md. kiþisel veril rin korunmasý ve bilgi güvenliðinin saðlanmasýna iliþkin tedbirler mevzuata uygun bir þekilde alýnarak korunur. talep üzerine yapýlýr. 2. Bu kayýtlar ile tescil ve ilan edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak elek tronik ortamda depolanan ve sunulabilen merkezi ortak veri tabaný.K.559/3 md. Sanayi ve Ticaret Bak anlýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir. II .YÖNETÝM Madde 27 . B . TALEP: Madde 29 . sicil defterlerinin nasýl tutulacaðý.Tescil. ayný usulle yeteri kadar yardýmcý görevlendirilir. kanunda aksine hüküm olmadýkça. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S.ÞARTLARI: 1. bunlardan birinin talebi üzerine yapýlan tescil.(Deðiþik madde: 24/06/1995 . disiplin iþleri ve bu hususla ilgili diðer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir. Ticaret sicili memuru ve yardýmcýlarý ile diðer personeli. Bir hususun tescilini istemiye birkaç kimse mecbur veya salahiyetli olduðu takdi rde.KHK . görevleriyle ilgili suçlardan dolayý Devlet memuru gibi cezalandýrýlýr ve bunlara karþý iþlenmiþ suçlar Devlet memurlarýna iþ sayýlýr. Sanayi ve Ticar et Bakanlýðý ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdinde oluþturulur.Tescil talebi ilgililer veya mümessilleri yahut hukuki halefleri ta rafýndan salahiyetli sicil memurluðuna yapýlýr./13. res'en veya ait olduðu makamýn bi ldirmesi üzerine yapýlacak tesciller hakkýndaki hükümler mahfuzdur. hepsi tarafýndan istenmiþ sayýlýr.K.

Sicil memuru tescil için aranýlan kanuni þartlarýn mevcut olup olmadýðýný tetk e mükelleftir. 30. Her iki halde 29. ilgilileri. II. tescile tabi hususun vukubulduðu. ilgililerin talebi üzerine muvakkaten kaydolunur.Tescil edilmiþ hususlarda vukubulacak her türlü deðiþiklikler de tescil olu nur. tayin edeceði münasip bir müddet içinde kanuni mecburiyeti yerine get irmeye yahut o hususun tescilini gerekli kýlan sebeplerin bulunmadýðýný ispat etmeye davet eder. Dilekçedeki imza noterlikçe tasdik edilm iþse ayrýca hüviyeti ispata lüzum yoktur. bilhassa þirket mukavelesinin. Dilekçe sahibi hüviyetini ispata mecburdur. tescili talep müddeti on beþ gündür. tamamlanmasý bir senet veya vesikanýn t anzimine baðlý olan hususlarda bu senet veya vesikanýn tanzim olunduðu tarihten baþlar. TETKÝK VAZÝFESÝ: Madde 34 . 5. DEÐÝÞÝKLÝKLER : Madde 33 . TALEBÝN ÞEKLÝ: Madde 31 . Þu k adar ki. sicil memurunun teklifi üzerine. Memurca bildirilen müddet içinde tescil talebinde bulunmýyan ve imtina sebeplerini de bildirmiyen kimse. emredici hükümlere aykýrý olu adýðý ve kanunun mecburi kýldýðý esaslarý ihtiva edip etmediði araþtýrýlýr.SÝCÝL MEMURUNUN VAZÝFELERÝ: 1. Sicilin bulunduðu yerde ticar i davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak t . 4. 2.Tescil talebi dilekçe ile olur.3. Bu müddet. Hükmi þahýslarýn tescilinde. üçüncü þahýslarda yanlýþ bir fikir yara ahiyette bulunmamasý ve amme intizamýna aykýrý olmamasý da þarttýr. Mahkemeye müracaat halinde katileþmiþ olan hükmün neticesine göre muamele yapýlýr. sicilin bulunduðu yerde tica ri davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi kararýyla iki milyon liradan kýrk milyon liraya kadar para cezasýna mahkum edilir. TESCÝLE DAVET VE CEZA : Madde 35 . Müddeti içinde imtina sebepleri bildirildiði takdirde. Halli bir mahkeme hükmüne baðlý bulunan veya sicil memuru tarafýndan kati olarak tesci linde tereddüt edilen hususlar. Tescilin dayandýðý hadise veya muameleler tamamen veya kýsmen sona erer veya ortadan kalkarsa sicildeki kayýt da tamamen veya kýsmen silinir. 31 ve 32 nci maddelerin hükümleri caridir.Kanunda aksine hüküm olmadýkça.Tescili mecburi olup da kanuni þekilde ve müddeti içinde tescili istenm emiþ olan veya 34 üncü maddenin 3 üncü fýkrasýndaki þartlara uymýyan bir hususu haber alan si emuru. ilgililer üç ay içinde mahkemeye müracaat ettikleri yahut aralarýnda anlaþtýklarýný etmezlerse muvakkat kayýt re'sen silinir. Tescil edilecek hususlarýn hakikata uygun olmasý. MÜDDET: Madde 32 . Ticaret sicili memurluðunun salahiyet çevresi dýþýnda oturanlar için bu müddet bir aydýr.

Bir hususun sicil de kayýtlý olup olmadýðýna dair tasdikname dahi istenebilir. üçüncü þahýslara ermeyan edilebilir. Bu maddeye göre hükmolunan para cezalarý hapse çevrilmez. Mahkemenin bu madde gereðince vereceði kararlar aleyhine ilgililer ve sicil memu ru teblið tarihinden itibaren on beþ gün içinde Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerince emyiz yoluna müracaat edebilirler. Gelmezlerse evrak üz ne karar verilir. Ýlana tabi tescil ve kayýtlar. III . nerede bulunurlarsa bulunsunlar. kanun veya nizamnamede aksine bir hüküm bulunmadýkça ayne n ilan olunur. Tescili lazým geldiði halde tescil edilmemiþ veya tescil edilip de ilaný gerekirken ilan edilmemiþ olan bir husus ancak bunu bildikleri ispat edilmek þartiyle. Yukarýki maddenin 4 üncü fýkrasý hükmü bu halde dahi tatbik olunur.Tescil muamelesinin dayandýðý dilekçe. Bu günler. beyanname ve bütün senet ve vesikalar ve ilanlarý havi gazeteler. Herkes ticaret sicilinin münderecatýný ve dairede saklanan bütün senet ve vesikalarý tet kik edebileceði gibi bunlarýn tasdikli suretlerini de istiyebilir. üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaralarý yazýlmak sur etiyle saklanýr. Þu kadar ki. .HÜKÜMLERÝ: 1. 3. hükümet merkezinde bütün Türkiye'ye ait sicil kayýtlarýný ilana mahsus gazete ile y IV .ALENÝYET: Madde 37 . tebliðinden itibaren sekiz gün içinde sicil in bulunduðu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe i le itiraz edebilirler. Temyiz icrayý durdurur. aksi takdirde memurun talebini reddeder. kaydýn gazete ile ilan edildiði. Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü þahýslar hakkýnda hüküm ifade edeceðine veya rin derhal iþliyeceðine dair hususi hükümler mahfuzdur. Ýlgililerin para cezasýna ait mahkumiyet kararlarýný temyiz edebilmeleri için hükmolunan parayý mahkeme veznesine yatýrmýþ veya ayný miktarda teminat göstermiþ olmalarý þarttýr. 2. SÝCÝLLE ÝTÝMAT: Madde 39 . son kýsmýnýn beden iþ gününden itibaren hüküm ifade eder. ÝTÝRAZ: Madde 36 . itiraz edenle üçüncü þahýs da dinlenir.Ýlgililer.Ticaret sicili kayýtlarý. yukarýki madde gereðince kendilerine karþý hüküm ifade etmi rý bilmediklerine mütaallik iddialarý dinlenmez. Bu itiraz mahkemece evrak üzerinde incelenerek karara baðlanýr.escili gerekli olan bir hususun mevcut olduðu neticesine varýrsa tescilini sicil mem uruna emreder. vukubulacak tescil veya tadil yahut terkin talepleri üzeri ne sicil memurluðunca verilecek kararlara karþý. TESCÝLÝN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARA TESÝRÝ: Madde 38 . kaydýn ilaný tarihinden itibaren iþle baþlýyacak olan müddetlere de baþlangýç olur. üçüncü þahýslar hak . Ýlan. üçüncü þahýslarýn sicilde kayýtlý bulunan hususlara müt aatlerini ihlal ettiði takdirde. sicil memurunun kararý. ilanýn tamamý ayný nüshada yayýnlanmamýþ ise.Üçüncü þahýslarýn.

Her tacir. ÜÇÜNCÜ FASIL : TÝCARET UNVANI VE ÝÞLETME ADI A .) II .7397/64 md.Her tacir. ticari iþletmesine mütaallik muameleleri ticaret unvaniyle yapmaya ve iþletmesiyle ilgili senet ve sair evraký bu unvan altýnda imzalamaya mecbu rdur. yerli ticari iþle ler gibi tescil olunur.KULLANMA MECBURÝYETÝ: 1.3. ticari iþletmenin açýldýðý günden itibaren on beþ gün içinde ticari ini ve seçtiði ticaret unvanýný. UMUMÝ OLARAK: Madde 41 . 2. Tacir hükmi þahýs ise unvanla birlikt e onun namýna imzaya salahiyetli kimselerin imzalarý da notere tasdik ettirilerek si cil memuruna verilir. ÝLGÝLÝLERÝN CEZAÝ VE HUKUKÝ MESULÝYETÝ: Madde 40 . Þu kadar ki.TÝCARET UNVANININ ÞEKLÝ: 1. Birden fazla þubesi varsa. iþletme merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur. Kayýtlarýn 34 üncü maddenin üçüncü fýkrasýndaki esaslara uymadýðýný öðrendikleri halde dü nler ile tescil olunan bir hususun deðiþmesi veya sona ermesi veyahut kaldýrýlmasý dolayýsiy le kaydýn deðiþtirilmesini veya silinmesini istemiye veya yeniden tescili icabeden bir hususu tescil ettirmeye mecbur olup da bunu yapmýyanlar bu kusurlarý yüzünden üçüncü þahýsla rý zararlarý tazmin ile mükelleftirler. Tescil olunan ticaret unvanýnýn. Kanunda aksine hüküm olmadýkça merkezin baðl sicile geçirilmiþ olan kayýtlar þubenin baðlý bulunduðu sicile de tescil olunur. ilk þubenin tesci linden sonra açýlacak þubeler yerli ticari iþletmelerin þubeleri gibi tescil olunur. ( Son fýkra mülga: 12/12/1959 .Tescil ve kayýt için suiniyetle hakikata aykýrý beyanda bulunanlar ceza m ahkemesi tarafýndan iki milyon liradan kýrk milyon liraya kadar adli para cezasýna vey a bir aydan altý aya kadar hapis cezasýna yahut bu cezalarýn ikisine birden mahkum edi lirler ve ayrýca bir yýldan beþ yýla kadar ticaret ve sanayi odalarýna aza olabilmek ve bo rsada muamele yapabilmek haklarýndan mahrumiyetlerine veya borsalardan muvakkat ol arak çýkarýlmalarýna karar verilir. Hakikata aykýrý tescilden dolayý zarar görenlerin tazmina aklarý mahfuzdur. hususta þube sicil memurunun ayrý bir inceleme mecburiyeti yoktur. Merkezi Türkiye'de bulunan ticari iþletmelerin þubeleri de bulunduklarý yerin ticare t siciline tescil ve ilan olunur. ticari iþletmenin giriþ cephesinin herkes tarafýndan kolayca görülebilecek bir yerine okunaklý bir þekilde yazýlmasý mecburidir. kendi memle et kanunlarýnýn ticaret unvaný hakkýndaki hükümleri mahfuz kalmak þartiyle. Merkezleri Türkiye dýþýnda bulunan ticari iþletmelerin Türkiye'deki þubeleri. Ticaret unvanýna ve imza örneklerine mütaallik yukarýk i fýkralarýn hükümleri bunlara da tatbik olunur. TESCÝL: Madde 42 . Bu gibi þubeler için ikametgahý Türkiye'de bulunan tam salahiyet li bir ticari mümessil tayini mecburidir.TÝCARET UNVANI: I . Her tacir kullanacaðý ticaret unvanýný ve bunun altýna atacaðý imzayý notere tasdik ettir ten sonra sicil memuruna tevdi etmiye mecburdur. HAKÝKÝ ÞAHISLAR: .

(Türkiye). Donatma iþtirakinin ticaret unvaný. lüzumlu ilavelerin yapýlmasý mecburidir. 2.MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Madde 47 . Ticaret unvanýnda ayrýca donatma iþtirakini gösterecek bir ibare de bulunur. ÝLAVELER: Madde 48 . Bunlarýn ticaret unvanýnda hakiki bir þahsýn ad veya soyadý lunduðu takdirde þirket nevini gösteren ibarelerin rumuzla veya kýsaltýlmýþ olarak yazýlmalar z deðildir. Þu kadar ki.KOLLEKTÝF VE KOMANDÝT ÞÝRKETLER: Madde 44 . anonim ve kooperatif þirketler.LÝMÝTED. iþletme mevzuu gösterilmek ve 48 inci madde hükmü mahfuz kalmak þartiyle ticaret unvanlarýný serbestçe seçebilirler. Baþka bir sicil dairesinde daha tescil edilmiþ olan ayný ad ve soyadýný ihtiva eden bir ticaret unvaný sahibinin haksýz rek abetten doðan haklarý mahfuzdur. C TACÝR SAYILAN DÝÐER HÜKMÝ ÞAHISLAR VE DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: Madde 46 . Adi veya Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerin ticaret unvaný. (Cumhuriyet) ve (Milli) kelimeleri bir ticaret unvanýna ancak Ýcr . hakiki bir þahsýn ad veya soyadý yer almýþ bul a. Bu þirketlerin ticaret unvanlarýnda komanditer ortaklarýn ad ve soyadlarýnýn bu lunmasý yasaktýr.) (Anonim þirket) ve (Kooperatif) kelimelerinin bulunmasý þarttýr.Tacirin hüviyeti ve iþletmenin geniþlik ve ehemmiyeti yahut mali durumu hakkýnda üçüncü þahýslarda yanlýþ bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyette vey ikata yahut amme intizamýna aykýrý olmamak þartiyle her ticaret unvanýna. iþletmenin mahiyet ini gösteren veya unvanda zikredilen kimselerin hüviyetlerini belirten yahut muhayye l adlardan ibaret olan ilaveler yapýlabilir. ticaret unvanlarýnda. bütün ortaklarýn veya hiç olmazsa ortaklard an birinin adý ve soyadiyle þirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva eder. (Türk). Soyadlarý ve gemi adý ký týlamaz. B . Ticaret unvanýna ayný sicil dairesinde daha evvel tescil edilmiþ olan unvanlardan açýkça ayýrdetmeye yarýyacak ilavelerin yapýlmasý mecburidir. 3. HÜKMÝ ÞAHISLAR: A .Ticari iþletmeye sahip olan dernek ve diðer hükmi þahýslarýn ticaret unvanlarý adlarýnýn aynýdýr.Hükmi þahsýn ticaret unvanýnda. müþterek donatanlardan hiç olmazsa birinin ad ve s oyadýný veya deniz ticaretinde kullanýlan geminin adýný ihtiva eder. Tek baþýna ticaret yapan hakiki þahýslar ticaret unvanlarýna bir þirketin mevcut olduðu z nnýný uyandýracak ilaveler yapamazlar. 43 üncü madde tatbik olunur. Bir hükmi þahsýn ticaret unvanýna Türkiye'nin her hangi bir sicil dairesinde daha önce t escil edilmiþ bulunan diðer bir unvandan ayýrdedilmesi için gerekli olduðu takdirde. komandite ortak lardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadiyle þirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ih tiva eder. (Limited þirket.Kolektif þirketin ticaret unvaný. D .Madde 43 .Hakiki þahýs olan tacirin ticaret unvaný 48 inci maddeye uygun olarak y apabileceði ilaveler ile kýsaltýlmadan yazýlacak ad ve soyadýndan terekkübeder.Limited. ANONÝM VE KOOPERATÝF ÞÝRKETLER: Madde 45 .

a Vekilleri Heyeti karariyle konabilir. 6. TÝCARET UNVANININ DEVRÝ: Madde 51 . kendi merkezinin ticaret unvanýný þube olduðunu belirterek kullan mak mecburiyetindedir. Merkezi yabancý memlekette bulunan bir iþletmenin Türkiye'deki þubesinin ticaret unv anýnda. 2. davayý kazanan tarafýn talebi üzerine. ESAS: Madde 52 . munh asýran sahibine aittir. Bu unvana þube ile ilgili ilavelerin yapýlmasý caizdir.Bütün mahkemeler ve memurlar. 3. Mahkeme. 40 ýncý madd enin birinci fýkrasýndaki cezalara mahkum edilirler. Þirketten ayrýlan ortaðýn adý da yazýlý muvafa rtiyle þirket unvanýnda kalabilir.Usulen tescil ve ilan edilmiþ olan ticaret unvanýný kullanmak hakký.Ticaret unvaný kanuna aykýrý olarak baþkasý tarafýndan kullanýlan kimse. Kolektif veya komandit þirkete yahut donatma iþtirakine yeni ortaklarýn girmesi ha linde ticaret unvaný deðiþtirilmeksizin olduðu gibi kalabilir. masraflarý aleyhine hüküm verilen kimsey e ait olmak üzere hükmün gazete ile de yayýnlanmasýna karar verebilir. TÝCARET UNVANININ DEVAMI: Madde 49 . unvanýn dahi devrini tazammun r. ÞUBELER: Madde 50 . ÝHBAR VE CEZA: Madde 53 . bunun men'ini ve haksýz kullanýlan ticaret unvaný tescil edilmiþse kanuna uygun bir þekilde deðiþti ilmesini veya silinmesini ve zarar görmüþ ise.Her þube. ticaret ve sanayi odalarý ve noterler vaz ifelerini yaparken bir ticaret unvanýnýn tescil edilmediðini veya kanunun hükümlerine aykýrý larak tescil yahut istimal edildiðini öðrenirlerse keyfiyeti salahiyetli ticaret sicil memuruna ve müddeiumumiliðe bildirmeye mecburdurlar. .Ticari iþletme sahibinin veya bir ortaðýn ticaret unvanýna dahil bulunan adý kanunen deðiþir veya salahiyetli makamlar tarafýndan deðiþtirilirse unvan olduðu gibi kal bilir. 43 ve 47 nci maddeler þubenin ticaret unvaný hakkýnda da tatbik olunur.TÝCARET UNVANININ KORUNMASI: 1. kusur halinde bunun da tazminini istiye bilir. 4. III . UNVANINA TECAVÜZ EDÝLEN KÝMSENÝN HAKLARI: Madde 54 . aksi açýkça kabul edilmiþ olmadýkça. Bu þirketlerden birinin tic aret unvanýna adý dahil olan bir ortaðýn ölümü üzerine mirasçýlarý onun yerine geçerek þirket eder veya þirkete girmemekle beraber bu hususta muvafakatlerini yazýlý þekilde bildirir lerse þirket unvaný olduðu gibi býrakýlabilir.Ticaret unvaný iþletmeden ayrý olarak baþkasýna devredilemez. Bir iþletmenin devri. merkezin ve þubenin bulunduðu yerlerin ve þube olduðunun gösterilmesi þarttýr. 41 ila 48 ve 50 nci maddeler hükümlerine aykýrý hareket edenler ve 51 inci maddeye m uhalif olarak ticaret unvanýný devredenlerle devralan ve kullanan kimseler. 5.

Müstahdemleri. Baþkalarýný veya onlarýn emtiasýný.UMUMÝ OLARAK: I .Hüsnüniyet kaidelerine aykýrý hareketler hususiyle þunlardýr: 1. 4. iþ mahsullerini. Baþkasýnýn emtiasý. vekilleri veya diðer yardýmcý kimseleri iðfal suretiyle. üçüncü þahýslar hakkýnda ayný þekilde h tiyle rakiplerine nazaran onlarý üstün duruma getirmek.Ýþletme sahibini hedef tutmaksýzýn doðrudan doðruya iþletmeyi tanýtmak ve benz iþletmelerden ayýrdetmek için kullanýlan adlarýn da sahipleri tarafýndan tescil ettirilmesi lazýmdýr. þahadetname veya mükafat almadýðý halde bunlara sahip imiþçesine hareket ederek tesna kabiliyete malik bulunduðu zannýný uyandýrmaya çalýþmak veya buna müsait olan yanlýþ un ut mesleki adlar kullanmak.ÝÞLETME ADI: Madde 55 . iþaret gibi tanýtma vasýtalarý kullanmak veyahut iltiba sa meydan veren mallarý. Kendi þahsi durumu. 40. Paye. iþ mahsulleri. Rakipler hakkýnda da cari olan kanun. istihdam ed enin veya müvekillerinin imalat veya ticaret sýrlarýný ifþa ettirmek veya ele geçirmek. II . müstehak olmadýklarý menfaatler tem in veya vadetmek. faaliyeti veya ticaret iþletmesiyle iltibaslar mey dana getirmeye çalýþmak veya buna müsait bulunan tedbirlere baþvurmak.Haksýz rekabet. 53 ve 54 üncü maddeler tatbik olu . aldatýcý hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykýrý sair suret erle iktisadi rekabetin her türlü suistimalidir. yanýltýcý veya lüzumsuz yere incitici beyanlarla kötülemek. unvan. unvan.B . iþaret gibi tanýtma vasýtalariyle iltibasa meydan verebi lecek surette. B . marka. Hüsnüniyet kaidelerine aykýrý bir þekilde elde ettiði veya öðrendiði imalat veya ticar arýndan haksýz yere faydalanmak veya onlarý baþkalarýna yaymak. Ýþletme adlarý hakkýnda dahi 28. 10. ticari faaliyeti veya ticari iþleri h akkýnda yanlýþ veya yanýltýcý malumat vermek veyahut. 52. Hüsnüniyet sahibi kimseleri iðfal edebilecek surette hakikata aykýrý hüsnühal ve iktid r þahadetnameleri vermek. marka. nizamname. 43 fk 2. 2. 5.HUKUKÝ MESULÝYET: I .HÜSNÜNÝYET KAÝDELERÝNE AYKIRI HAREKETLER: Madde 57 . Üçüncü þahýslarýn müstahdemlerine. 6. durumu bilerek veya bilmiyerek.TARÝFÝ: Madde 56 . mukavele yahut mesleki ve ya mahalli adetlerle tayin edilmiþ bulunan iþ hayatý þartlarýna riayet etmemek. emtiasý. Baþkasýnýn ahlaký veya mali iktidarý hakkýnda hakikata aykýrý malumat vermek. hususiyle baþkasýnýn h olarak kullandýðý ad. onlarý vazif e sevk etmek suretiyle kendisine veya baþkasýna menfaatler saðlamak maksadiyle veya bu kabil menfaatleri saðlamaya elveriþli olacak surette. ad.ÇEÞÝTLÝ DAVALAR: . iþ mahsulleri. vekillerine veya diðer yardýmcýlarýna. 9. faaliyetlerini yahut ticari iþler yanlýþ. 3. satýþa arz etmek veya þahsi iht iyaçtan baþka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak. 7. 8. DÖRDÜNCÜ FASIL : HAKSIZ REKABET A .

Bu haller dýþýnda. bu davalar.Haksýz rekabet basýn vasýtasiyle iþlenmiþ ise. istihdam edenlere karþý dahi açýlabilir.BASININ MESULÝYETÝ: Madde 60 . b) Haksýz rekabetin men'ini. (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalar.Haksýz rekabet fiili. yazý iþleri müdürü eðer bir bahis ise ilan servisi þefi. III . (b) ve (c) b rinde yazýlý davalar. kredisi. haksýz rekab et neticesinde davalýnýn elde etmesi mümkün görülen menfaatin karþýlýðýna dahi hükmedebilir. yazý sahibinin yahut ilan verenin haberi olmaksýzýn veyahut rýzalarýn a aykýrý olarak yayýnlanmýþsa. d) Kusur varsa zarar ve ziyanýn tazminini. e) Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde gösterilen þartlar mevcutsa manevi tazmina t verilmesini. c) Haksýz rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldýrýlmasýný. II . Ticaret ve sanayi odalarý. mesleki itibarý. (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalarý açabili r. borsalar ve nizamnamelerine göre az alarýnýn iktisadi menfaatlerini korumaya salahiyetli bulunan diðer mesleki ve iktisadi birlikler dahi kendilerinin veya þubelerinin azalarý bir ve ikinci fýkralar gereðince d ava açmak hakkýný haiz olduklarý takdirde (a).Madde 58 . doðrudan doðruya veya dolayýsiyle ondan elde etmiþ olan þahýslar hakkýnda da icra olunur. Yukarki maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bendlerinde yazýlý davalar hakkýnda Borçla Kanunu hükümleri caridir. c) Baþka sebepler yüzünden yazý sahibi veya ilaný verenin meydana çýkarýlmasý veya aleyhl bir Türk mahkemesinde dava açýlmasý mümkün olmazsa.Haksýz rekabet yüzünden müþterileri. þu kadar ki: a) Yazý veya ilan. ticari iþletmes veya diðer iktisadi menfaatleri bakýmýndan zarar gören veya böyle bir tehlikeye maruz bul unan kimse: a) Fiilin haksýz olup olmadýðýnýn tesbitini. naþir ve matbaacýya bir kus edilebilirse yukarýki fýkrada yazýlý sýraya bakýlmaksýzýn kusurlu olanlar aleyhine dava açýla . Haksýz rekabet yüzünden iktisadi menfaatleri haleldar olan müþteriler de birinci fýkrada yazýlý davalarý açabilirler. Davacý lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hakim. hizmet veya iþlerini gördükleri esnada müstahdemler v eya iþçiler tarafýndan iþlenmiþ olursa yukarýki maddenin birinci fýkrasýnýn (a). istiyebilir. ancak yazý sahibi veya ilan veren aleyhi ne açýlabilir. 58 inci maddenin birinci fýkra sýnýn (a). b) Yazý sahibi veya ilan verenin kim olduðunun bildirilmesinden imtina olunursa. yazý iþleri müdürü ve ilan servisi þefi gösterilmemiþ veya yoksa bu da gösterilmemiþse matbaacý. yazý iþleri müdürüne. esnaf dernekleri. Birinci fýkranýn b ve c bentleri gereðince bir kimse aleyhine verilmiþ olan hüküm. haksýz rekabet y anlýþ veya yanýltýcý beyanlarla yapýlmýþsa bu beyanlarýn düzeltilmesini. ilan servisi þefine. aleyhine de açýlabilir. haksýz rekabete mevzu olan mallarý.ÝSTÝHDAM EDENÝN MESULÝYETÝ: Madde 59 .

58 inci maddede yazýlý davalar.1. bu müddet hukuk davalarý hakkýnda da caridir VI . emtiasý. 58 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ve (c) b entlerinde yazýlý olduðu veçhile haksýz rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldýrý masýna. davayý kazanan tarafýn talebiyle.Mahkeme. haksýz rekabetin men'ine ve yanlýþ veya yanýltýcý beyanlarýn düzeltilmesine ve lüzuml edbirlerin alýnmasýna Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun ihtiyati tedbir hakkýndaki hükümler ine göre karar verebilir.Dava açmak hakkýný haiz olan kimsenin dilekçesi üzerine mahkeme. Müsdahdemleri. 3. ticari faaliyeti ve iþleri hakkýnda kasten yanlýþ veya yanýltýcý m t verenler. 4. 2. II . C .5. . iþ mahsulleri.58 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bentlerinde yazýlý davalarda Borçlar Kanu nunun hükümleri tatbik olunur. davaya hakký olan tarafýn bu haklarýn doðumun u öðrendiði günden itibaren bir yýl ve her halde bunlarýn doðumundan itibaren üç yýl geçmekle na uðrar.ÝHTÝYATÝ TEDBÝRLER: Madde 63 . Ýstihdam edenler veya müvekkillerden.MÜRURUZAMAN: Madde 62 .8 ve 9 uncu bentlerinde yazýlý hak sýz rekabet fiillerinden birini kasten iþliyenler. IV.6.CEZAÝ MESULÝYET: I .Hükmi þahýslarýn iþleri görülürken bir haksýz rekabet fiili iþlenirse 64 üncü i þahýs namýna hareket etmiþ veya etmesi gerekmiþ olan organýn azalarý veya ortaklar hakkýnda tbik olunur. mevcut vaz iyetin olduðu gibi muhafaza edilmesine. Elli yedinci maddenin 1.CEZAYI MÜSTELZÝM FÝÝLLER: Madde 64 . 58 inci madde gereðince hukuk davasýný açma hakkýný haiz bulunanlardan birinin þikayeti ü ine ceza mahkemesince bir aydan bir yýla kadar hapis veya beþ yüz liradan on bin liray a kadar adli para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandýrýlýrlar. Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için þahsi durum u. Þu kadar ki. istihdam edenin veya müvekk illerinin imalat veya ticaret sýrlarýný ifþa etmelerini veya ele geçirmelerini temin için iðf l edenler.KARARIN ÝLANI: Madde 61 . iþlerini gördükleri sýrada cezayý müstelzim olan bir haksýz rekabet fiilini iþledi rini öðrenip de bu fiili menetmiyen veya gerçeðe aykýrý beyanlarý düzeltmiyenler. vekilleri veya diðer yardýmcý kimseleri. ceza kanunlarý gereðince daha uzun bir müruruzaman müddetine tabi ola n.2. Haksýz rekabetin men'i hakkýndaki kesinleþmiþ ilama raðmen haksýz rakebet fiiline aynen veya tali deðiþikliklerle devam eden kimse altý aydan aþaðý olmamak üzere hapis ve beþ bin li an on bin liraya kadar adli para cezasýna mahkum edilir ve suçlu re'sen takip olunur . V. iþçilerinin veya müstahdemlerinin veyahut vek illerinin. masrafý haksýz çýkan taraftan alýnm k üzere hükmün katileþmesinden sonra ilan edilmesine de karar verebilir. Þu kadar ki. para cezasý ve masraflardan hükmi þahýs bu hakiki þahýslarla birlik e müteselsilen mesul olur.4. Ýlanýn þekil ve þümu m tayin eder. cezayý müstelzim bir fiil iþlenmiþ bulunursa.HÜKMÝ ÞAHISLARIN CEZAÝ MESULÝYETLERÝ: Madde 65 .

envanter defteri ve karar defteri.BEÞÝNCÝ FASIL : TÝCARÝ DEFTERLER A .K. Ticari defterlerin kýsmen veya tamamen mevcut olmamasýndan yahut kanuna uygun su rette tutulmamasýndan veyahut saklanmasý mecburi olan defter ve kaðýtlarýn gereði gibi sakla nmamasýndan doðan mesuliyet doðrudan doðruya iþletme sahibine ve hükmi þahýslarda idare organ alarýna veya idare iþlerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi þahsiyeti olmýyan ticari iþl etme ve teþekküllerde onlarý idareye salahiyetli olan kimselere aittir. karbonlu kopya. fotokopi. noterler. Diðer kanunlarda bulunan cezai hükümler mah fuzdur. Tacir hakiki þahýs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte yazýlý defterle ri veya iþletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece iþletme defteri. sicil memurlarý ve diðer memurlar resmi muameleler dolayýsiyle bir tacirin defter tutma mükellefiyetine aykýrý hareket ettiðini öðrenince keyfiyeti müddeiu umiliðe bildirmeye mecburdurlar. karar defteri hariç yukarki bentt yazýlý defterleri. Tacir hükmi þahýs ise yevmiye defteri.) Bu defterler elektronik ortamda veya d osyalama suretiyle tutulabilir. Bu defterlerin açýlýþ ve kapanýþ onaylarýnýn þekli ve esaslar u defterlerin nasýl tutulacaðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðýnca çýkarýlaca tebliðle belirlenir. Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari þekilde iþletilmek üzere devl et. diðer kanunlarýn leri mahfuz kalmak üzere. Bunlar.Bir tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye salahiyet li kýldýðý kimsenin bu defterlere geçirdiði kayýtlar. borç ve ala cak münasebetlerini ve her iþ yýlý içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadiyle.MESULÝYET: Madde 67 . görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür II. Defte rlerin kanuna uygun þekilde tutulmamasý halinde. mikrofiþ. belediyeler gibi amme hükmi þahýslarý tarafýndan kurulan ve hükmi þahsiyeti bulu mýyan ticari iþletmeler ile dernekler tarafýndan kurulan ticari iþletmeler ve bunlara be nziyen ve hükmi þahsiyeti olmýyan diðer ticari teþekküller. aþaðýdaki defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur: 1.SAKLAMA MÜDDETÝ: Madde 68 .md./14. 66 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn 1 ila 3 üncü bentlerinde sayýlan defterleri tutma müke fiyetini hiç veya kanuna uygun þekilde yerine getirmeyip de ikinci fýkraya göre mesul ol anlar üç milyon liradan otuz milyon liraya kadar adli para cezasiyle cezalandýrýlýr. bilgisayar kaydý veya benzer þekildeki bir kopyasýný. defteri kebir.Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve iþletmeye devam eden . vilayet. ticari iþletmesinin iktisadi ve mali durumunu.Her tacir./13. 3. bunlarý tutmakla vazifelendirilmiþ olan kimseler dahi ayný cezaya mahkum edilirler. III.) Tacir. iþletmesiyle ilgili olarak gönderi lmiþ bulunan her türlü belgenin. iþletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiði bütün defterleri ve bilhassa.K. o tacirin kendisi tarafýndan tutulmuþ k hükmündedir. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S.md. kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamazlar. 2.DEFTER TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: I . Hakimler. yazýlý. (Deðiþik fýkra: 29/03/2011-6215 S.ÞÜMULÜ: Madde 66 .

(Deðiþik fýkra: 11/06/2003 . Sicil memuru veya noter. Memur. defte rlerin kaç sayfadan ibaret bulunduðunu ilk ve son sayfaya yazarak resmi mühür ve imzasýyla tasdik eder.Yevmiye defteri. 3. Kollektif ve adi komandit þirketlerin her ne suretle olursa olsun infisahý halin de bunlara ait defter ve kaðýtlar. Ancak mirasýn resmi ta fiyesi halinde defter ve kaðýtlar birinci fýkrada yazýlý müddetle sulh mahkemesi tarafýndan s klanýr. Mahkeme lüzumlu gördüðü delillerin toplanmasýný d emredebilir.K.halefleri defterleri son kayýt tarihinden ve saklanmasý mecburi olan diðer hesap ve kaðýtl arý tarihlerinden itibaren on yýl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar./1. bunlardan bi risini tasdik ederek tacire geri verir. IV .4884 S. Bir tacirin saklamakla mükellef olduðu defter ve kaðýtlar.ÇEÞÝTLÝ DEFTERLER: I-YEVMÝYE: Madde 70 .TASDÝK ETTÝRME VE BEYANNAME VERME MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 69 . Borçlu hesap (Toplayýcý hesaplar kullanýldýðý takdirde nihai yardýmcý hesabýn isminin þarttýr. Noterlerce tasdik edilen defterlerin mahiyet ve adetleri ve bunlarýn kime ait olduðu en geç yedi gün içinde ilgili ticaret sicili memurluðuna bildirilir. Bu mükellefiyeti hiç veya kanuna uygun þekilde yerine getirmiyen tacirin bu gibi defterleri lehine delil olamaz. Madde sýra numarasý (Makine ile tutulan muhasebelerde mecburi deðildir. B . Yevmiye maddelerinin en az aþaðýdaki malumatý ihtiva etmesi þarttýr: 1. Tarih. Alacaklý hesap (Toplayýcý hesaplar kullanýldýðý takdirde nihai yardýmcý hesabýn ismini hi þarttýr).). Meblað (Yardýmcý hesaplara taksim edilenler. 4. Her tacir. izahat sütununda gösterilmek þarttýr). þirket merkezinin bulunduðu yerdeki salahiyetli mahke me tarafýndan 1 inci fýkra gereðince saklanmak üzere ortaklardan birine veya notere. Noter harc ve ücreti þirket mevc udundan ödenir. notere tevdi olunur. su baskýný veya yer sa sýntýsý gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uðrarsa tacir zýyaý öðrendiði t tibaren on beþ gün içinde ticari iþletmesinin bulunduðu yerin salahiyetli mahkemesinden ke ndisine bir vesika verilmesini istiyebilir. kayda geçirilmesi icabeden muameleleri vesikalarda n çýkararak tarih sýrasiyle ve "madde" halinde tertipli olarak yazmaya mahsus defterdi r. Bu d efterler. diðer þirketlerin infisahý halinde ise. 2.). 5.) Þirket kuruluþ aþamasýnda 66 nc addenin birinci fýkrasýnda yazýlý defterler kullanýlmaya baþlanmadan önce tacir tarafýndan ti i iþletmenin bulunduðu yerin ticaret sicili memurluðuna veya notere ibraz edilir. Hakiki þahýs olan tacirin ölümü halinde mirasçýlarý ve ticareti terk etmesi halinde kendi defter ve kaðýtlarý birinci fýkra gereðince saklamakla mükelleftirler. Böyle bir vesika almamýþ olan tacir defterlerini ibrazdan kaçýnmýþ sayýlýr. yangýn. tutmaya mecbur olduðu diðer defterlerle tutmak istediði defterlerin her birinin nevi ve mahiyetleriyle sayfa sayýlarýný gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterl eri kullanmaya baþlamadan önce sicil memuruna vermeye mecburdur. md. 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine iliþkin hükümlerinde yer a lan bilgileri içerecek þekilde tasdik ve imza olunur. Þirket lerin müteakip yýl defterleri ile kullanýlmasý zorunlu diðer defterler 213 sayýlý Vergi Usul anununun defterlerin tasdikine iliþkin hükümlerine göre tasdik olunur. .

Meblað. Tarih. Her kaydýn dayandýðý vesikalarýn nevi ve varsa tarih ve numaralarý. on iki aydan çok olamaz. Toplu hesaplarda yardýmcý nihai hesaplarýn isimleri. on günden fazla geciktiri lemez. alacaklarý ve borçlarý kati bir þekilde ve müfredatlý olarak tesbi tir. Yukarki maddenin üçüncü fýkrasý hükmü defterikebir hakkýnda da tatbik olunur. 4. 3. ENVANTER: Madde 73 . Ýþ yýlý. yevmiye defterine geçirilmiþ olan muameleleri buradan a larak sistemli bir surette hesaplara daðýtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplýyan defterdir. Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço. Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sýra numaralý olur. tacir.Envanter defterine iþletmenin açýlýþ tarihinde ve mütaakiben her iþ yýlý sonun n envanterler ve bilançolar kaydolunur. UMUMÝ OLARAK: Madde 72 . Envanter ve bilançonun taalluk ettiði tarihe "bilanço günü" denir.6. . III . Kanunda aksine hüküm olmadýkça. 2. ölçmek.ENVANTER DEFTERÝ: 1. tartmak ve deðerlendirmek suretiyle. 2. Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayý sonuna kadar notere ibraz edilip so n kaydýn altýna noterce (Görülmüþtür) sözü yazýlarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek þart II . Yevmiye defterine geçirilecek kayýtlar haklý sebep olmaksýzýn.Defterikebir. Envanter defteri ciltli ve sayfalarý müteselsil sýra numaralý olur. Ýmza edile n envanter ve bilançonun ilaný ve resmi makamlara verilmesi hakkýndaki hükümler mahfuzdur. iþ yýlý envanter ve bilançolarýn gelecek iþ yýlýnýn ilk üç ayý içinde tamamlanmýþ olmasý lazýmdýr. Yevmiye defteri madde numarasý. altý aydan az. donatma iþtiraklerinde bütün donatanlar ve tacir sýfatýný haiz olan diðer þirket ve kurumlarda idare iþlerine salahiyetli olan kims eler tarafýndan imza ve notere ibraz olunur. Defterikebirdeki kayýtlarýn en az aþaðýdaki malumatý ihtiva etmesi þarttýr: 1. bil anço günündeki mevcutlarý. þu kadar ki. vergi kanunlarýna göre müteharrik yapraklý yevmiye defterinin kullanýlmasýna müsaade lunduðu takdirde vergi kanunlarýna uygun olmak þartiyle bu defterler de kullanýlabilir.Envanter çýkarmak. saymak. kolektif ve komandit þirk etlerde hudutsuz olarak mesul olan bütün ortaklar. Noterin yapacaðý muamele hakkýnda 70 inci maddenin son fýkrasý tatbik olunur.DEFTERÝKEBÝR: Madde 71 .

iþletmenin iktisadi ve mali durumu hakkýnda mümkün olduðu kadar doðru bir fikir edinebilmeleri için. Bu takd irde envanter defterine listeler muhteviyatý icmalen kaydolunur.Ciltli ve sayfalarý müteselsil sýra numaralý olan iþletme hesabý defterinin s ol tarafýný masraf. hususiyle bütün borçlar. 4. Masraf kýsmýna. 2. ana serm nin cüzüleri sayýlýrlar. 3. envanterde gösterilen kýymetlerin tasnifi ve karþýlýklý olarak deðerl itibariyle tertiplenmiþ hulasasýdýr. Bilançonun aktif tablosunda.ÝÞLETME HESABI: 1. þarta baðlý veya vadeli olsa bile. Meblað. M asraf ve hasýlat kayýtlarýnýn en az aþaðýdaki malumatý ihtiva etmesi þarttýr: 1. Kayýt tarihi. envanter ve bilançolarýn ticari esaslar gereðince eks iksiz. envanterlerini listeler halinde tanzim edebilirler. Muamelenin nev'i. Yedek akçeler ve kar ayrý gösterilseler dahi. emtia s hizmet mukabili alýnan paralar ve iþletme faaliyetinden doðan diðer hasýlat kaydolunur. Her iþ yýlý sonunda bir "iþletme hesabý hulasasý" çýkarýlýr. Envanter esas itibariyle defter üzerine çýkarýlýr.Bilanço. mevcutlarla alacaklar ve varsa zarar. pasif tablo sunda. hasýlat kýsmýna ise. iþlerinde geniþ ölçüde ve kullanan büyük iþletmeler. sað tarafýný hasýlat kýsmý teþkil eder. Buna aþaðýdaki maddeler bire ayrý yazýlýr: A) Masraf tablosuna: 1. bütün alacaklar da itibari miktarlarýna göre hes bedilir. IV . DEFTER VE HÜLASA: Madde 76 . Þu kadar ki. Ticaret þirketleriyle ticaret kurumlarýnýn envanter ve bilançolarý hakkýndaki hususi hükü r mahfuzdur. itibari deðeri üzer en hesaba geçirilir. en çok bilanço gününde iþletme için haiz olduklarý deðer üzerinden kaydol sada kote edilen emtia ve kýymetler o günün borsa rayicine göre ve tahsil edilemiyen vey a ihtilaflý bulunanlar müstesna olmak üzere. . 4.Mevcutlar. Ana sermaye de pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve p asif tablolarýnýn yekünlarý denkleþir. 3. alacaklar ve borçlar iþletmeye dahil iktisadi kýymetleri ifade eder. Sýra numarasý. Pasifler. satýnalýnan emtia bili ödenen paralar ve iþletme ile ilgili diðer bütün masraflar. AÇIKLIK VE DOÐRULUK ESASLARI: Madde 75 . açýk ve kolay anlaþýlýr bir þekilde memleket parasýna göre tanzimi lazýmdýr. Aktif yekunu ile borçlar arasýndaki fark tacirin iþletmeye tahsis ettiði ana sermaye yi teþkil eder. Bütün aktifler. BÝLANÇO: Madde 74 .Ýlgililerin. Çýkarýlan envantere göre iþ yýlý baþýndaki emtia mevcudunun deðeri. borçlar gösterilir.

Ýþ yýlý içinde satýnalýnan emtianýn deðeri. muamelelere ait kayýtlarla karýþtýrýlmamak suretiyle yeniden iþe baþlama halinde iþletme hesabý defterinin baþ tarafýna. gerek varsa idare meclisi tarafýndan müzakere neticesind e ittihaz olunan kararlarla toplantýda hazýr bulunan azalarýn adlarý ve soyadlarý ve topla ntý günü ile beyan edilen rey ve müzakerelerin tam bir surette bilinmesi için gerekli diðer hususlar geçirilir ve bu kararlarýn altý þirket namýna imza koymaya salahiyetli olanlar ta rafýndan imza edilir.2. II .TESLÝM MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 79 . satmak maksadiyle alýnan veya imal edilen mallarla iptid ai ve ham maddeler ve yardýmcý malzeme dahil olmak üzere emtia mevcutlarýný saymak.Ticari defterlerle. 2. saklanmasý mecburi olan diðer kaðýtlarýn teslimi. V . t rtmak ve deðerlendirmek suretiyle kati bir þekilde ve müfredatlý olarak tesbit etmektir. emtia hareketlerini iþletme hesabýnýn masraf ve hasýlat kýsýmlarýnda ayrý bir sütunda göstermiye ve bir emtia envanteri çýkarmýya mecburdurla Emtia envanteri çýkarmak. EMTÝA ENVANTERÝ: Madde 77 . Çýkarýlan envantere göre iþ yýlý sonundaki mevcudun deðeri. B) Hasýlat tablosuna: 1. 2. hesap ve kaðýtlarýn her ta rafý gerek mahkeme ve gerek ilgililer tarafýndan incelenebilir. D . Ýbrazýna karar verilen ticari defter. 75 inci madde hükmü iþletme hesabý hulasasýna da tatbik olunur. davaya bakan mahkemeden baþka bir mahkemenin kaza dairesi içinde olup da nakil ve ibrazýnda güçlük bulunduðu takdirde bu defterlerin kanuna uygun olarak tutulup tutulmadýklarýnýn ve bunlarýn ibrazýný gerekli kýlan al ve keyfiyetin ehlivukuf vasýtasiyle incelenerek neticesini gösterir bir zabýt varak asý tutulmasý ve rapor alýnmasý ve lüzumuna göre suretlerinin çýkarýlýp gönderilmesi ticari d sap ve kaðýtlarýn bulunduðu yerde ticari davalara bakmakla mükellef mahkemeden istenir. le kayýtlarýný takibeden sayfalara yazýlýr.KARAR DEFTERÝ: Madde 78 . Teslim halinde defter. Ýþ yýlý içinde hizmet mukabili vesair suretle alýnan paralar. þirket ve iflas iþlerinde istenebilir.ÝBRAZ MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 80 .TESLÝM VE ÝBRAZ: I . ölçmek. Ýþ yýlý içinde yapýlan bütün masraflar. .Hükmi þahýs olan tacirler tarafýndan tutulan karar defterine gerek umumi heyet veya ortaklar heyeti. hesap ve kaðýtlar. Emtia envanteri. Ýþ yýlý içinde satýlan emtianýn deðeri.Muhakeme esnasýnda muhik bir menfaatin mevcudiyeti ispat olunur ve mahkeme ibraz edilmesini sübut bakýmýndan zaruri addederse yalnýz ihtilaflý meseleye mütaall ik kayýtlarýn sureti çýkarýlmak veya ehlivukuf tetkikatý yaptýrýlmak üzere mahkeme re'sen vey aflardan birinin talebi üzerine bunlarýn birine yahut her ikisine ait defterlerle sa klanmasý mecburi olan kaðýtlarýn ibrazýný emredebilir. 3. miras . mütaakiben de her iþ yýlý kapandýktan sonra. 3.Emtia üzerine iþ yapanlar.

Ýki kimsenin para. defterleri muntazam olan tacirin birbirini teyit eden defterlerindeki kayýtlar.Kanuna uygun bir surette tutulan ve birbirini teyit eden ticari d efterlerin münderecatý sahibi lehine delil ittihaz olunur. defter münderecatýný sahibi lehine hükm görmüþse kanaatini kuvvetlendirmek için o kaydýn doðru olduðuna ve davacýnýn halen davalýda getirilmesi gereken hakký bulunduðuna dair defter sahibine tamamlayýcý bir yemin verir.KATÝ DELÝL: Madde 82 . Tasdika tabi olmýyan defterler ancak 69 uncu madde gereðince tasdika tabi olup d a tasdik edilmiþ olan ilgili defterlerle birlikte delil olarak kabul olunur.SAHÝBÝNÝN ALEYHÝNDE: Madde 84 .Kanuna uygun olarak veya olmýyarak tutulmuþ olan ticari defterlerin mün derecatý.Ticari iþlerden dolayý tacir sýfatýný haiz olan kimseler arasýnda çýkan ihtila rda ticari defterler aþaðýdaki maddelerde gösterilen þartlar dairesinde delil olarak kabul olunur. ALTINCI FASIL : CARÝ HESAP A . Bir tacirin tuttuðu bütün defterlerin birbirini teyit etmesi þarttýr.Mahkeme. Hasým taraf. hizmet ve diðer hususlardan dolayý birbirlerind eki alacaklarýný ayrý ayrý istemekten karþýlýklý olarak vazgeçip bunlarý kalem kalem zimmet v p þekline çevirerek hesabýn kesilmesinden çýkacak bakýyeyi istiyebileceklerine dair bulunan .YEMÝN: Madde 83 . þu kadar ki hasým tarafýn keza kanuna uygun surette tutulmuþ olan ve birbirlerini teyideden defterleri buna aykýrý ol ur veya bu hususta hiçbir kaydý havi bulunmazsa yahut iddianýn dayandýðý kaydýn aksi. aþaðýdaki hükümler gereðince.TARÝFÝ VE ÞEKLÝ: Madde 87 . IV . vesika eya diðer muteber delillerle ispat edilirse sözü geçen kaydýn ispat kuvveti kalmaz. diðeri aleyhinde delil olur. II .DÝÐER TARAFIN ALEYHÝNDE: Madde 86 .Taraflardan birinin defterleri kanuna uygun olup da diðerininki olm az veya hiç defteri bulunmaz yahut ibraz etmek istemezse. sahibi ve halefleri aleyhinde delil sayýlýr. d efterlerin ibrazýný istemiþ olan tarafa iddiasýnýn sýhhati hakkýnda bir yemin verir.MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Madde 81 . aksi takdirde de fterler delil olmaktan çýkar.SAHÝBÝNÝN LEHÝNDE: Madde 85 . aleyhinde delil ittihaz olunan kaydýn aksini muteber delillerle ispat edebilir. V .TÝCARÝ DEFTERLERÝN ÝSPAT KUVVETÝ: I .III . Taraflardan biri hasmýn ticari defterlerinin münderecatýný kabul edeceðini mahkeme huz urunda beyan etmiþ iken hasmý ticari defterlerini ibrazdan imtina ederse. Þu kadar ki. III . E . mahkeme. muhasebeye muhtaç davalarda ihzar i muamelelere ait hükümleriyle senetlerin ibrazý mecburiyetine dair olan hükümleri ticari iþlerde dahi tatbik olunur. kanuna uygun olan de fterlerde sahibi lehine olan kayýtlar dahi aleyhindeki kayýtlar gibi muteber olup bu nlar birbirlerinden ayrýlamaz. mal.Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun.

TÝCARÝ SENETLER: Madde 89 . Her hesap devresi sonunda zimmet ve matlubu teþkil eden tutarlar birbirinde n çýkarýldýktan sonra tanýnan veya hükmen tayin olunan bakiye. . t araflarýn rýzasiyle cari hesaba kaydedilirse aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça bu matlup yenile maz. Mukavele veya muamele iptal edilirse ondan doðan kalem hesaptan çýkarýlýr. 5. Cari hesabýn matlup kýsmýna kaydolunan tutarlar için mukavele veya ticari teamüller gereðince alýndýklarý günden itibaren faiz iþler.Borçlar Kanununun 115 inci maddesiyle 122 nci maddesinin üçüncü fýkrasý hüküml ahfuz kalmak üzere cari hesap mukavelesinin hükümleri þunlardýr: 1.Yukarýki maddenin 3 üncü bendi gereðince cari hesaba kayýt olunup bedeli ta hsil edilemiyen ticari senet sahibine geri verilerek kaydý silinir. zimmet veya matl doðuran mukavele veya muameleye mütaallik taraflarýn haiz olduklarý dava ve müdafaa hakla rýný düþüremez. Bir ticari senedin cari hesaba kaydý bedelinin tahsil edilmesi halinde mute ber olmak þartiyle vukubulmuþ sayýlýr. Hesap devresi hakkýnda mukavele veya ticari teamül yoksa her takvim yýlýnýn son günü tara larca hesabýn kapatýlmasý günü olarak kabul edilmiþ sayýlýr. Tesbit edilen bakýyeyi gösteren alan taraf.UMUMÝ OLARAK: Madde 88 . TESBÝTÝ: Madde 92 . 4. Bu mukavele yazýlý olmadýkça muteber olmaz.HÜKÜMLERÝ: I . 2. yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere hesaba geçirilir.HUSUSÝ HALLER: 1. aldýðý tarihten itibaren bir ay içinde noter marifetiyle veya taahütlü bir mekt upla veya telgrafla itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul etmiþ sayýlýr.BAKÝYE: 1. 3. komisyondan ileri gelen ücr etin ve her türlü masraflarýn istenmesine mani olmaz. ÜCRET VE MASRAFLAR: Madde 90 .Mukavele veya ticari teamül ile muayyen hesap devreleri sonunda.Takasý kabil olmýyan alacaklarla muayyen bir cihete sarf edilmek veya ayrýca emre amade tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doðan alacaklar cari hesaba geçirilemez. III . mukavele sona ermiþ veya bakýye haczedilmiþ ise onun öde nmesi gerekir. HESAP DIÞINDA KALAN ALACAKLAR: Madde 91 . II . 3.Taraflar arasýnda cari hesabýn mevcudiyeti. ca ri hesabýn kapatýlmasý ve zimmet ile matlup kalemleri arasýndaki farkýn tesbit edilmesi la zýmgelir. Taraflar arasýnda cari hesap mukavelesinin akdinden önce mevcut bir matlup. 2.mukaveleye cari hesap mukavelesi denir. B . Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça cari hesaba zimmet veya matlup kaydý.

Cari hesaba geçirilen matlup ve zimmet kalemleri ayrýlmaz bir bütün teþkil eder.UMUMÝ OLARAK: Madde 93 . Taraflardan birinin iflas etmesi. üç aydan aþaðý olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaþtýrabilecekleri gibi hesap devrelerini ve faiz ve komisyon mikt arlarýný dahi mukavele ile tayin edebilirler.MÜREKKEP FAÝZ VE DÝÐER CÝHETLERE AÝT HÜKÜMLER: Madde 94 . 2. kabul edilen veya hükmen tayin olunan bakýyey e veya faiz bakýyelerine. Kararlaþtýrýlan müddetin bitmesi. Bu halde borcundan dolayý haciz teblið edilen taraf on beþ gün içinde haczi kaldýrtmazsa diðer taraf mukaveleyi feshedebilir. beþ yýl geçmekle müruruzamana uðrarlar. Bir müddet kararlaþtýrýlmadýðý takdirde taraflardan birinin feshi ihbar etmesi.MÜRURUZAMAN: Madde 99 .BÜTÜNLÜK ESASI: Madde 95 . Cari hesabýn kesilmesinden önce taraflardan hiçbiri. Meðer ki. E .UMUMÝ OLARAK: Madde 96 . T araflarýn hukuki durumunu ancak mukavelenin sonundaki hesabýn kesilmesi tayin eder. hesaba geçirilen kalemle aciz anýndan önce doðmuþ bulunan hukuki bir münasebetten ileri gelmiþ olan.Taraflardan birinin alacaklýsý onun hesap bakýyesini haciz ettirdiði gün he sap kapatýlarak bakýye tesbit edilir. C .CARÝ HESABIN SONU: I . bakýyenin ödenmesi ancak hesabýn 92 nci maddeye göre k apatýlmasý gereken tarihte istenebilir.BAKÝYENÝN HACZÝ: Madde 98 . alacaklý veya borçlu sayýlamaz.Zimmet ve matlup kalemlerinin birbirinden çýkarýlmasý neticesinde hasýl ola n bakýye için dahi tesbit edildiði günden itibaren faiz iþler. etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari h esaba yeni kalemler geçirilmek suretiyle aðýrlaþtýrýlamaz. ile sona erer. kendi alacaðýna tekabül eden kýsmýnýn ödenmesini ancak 92 nci maddeye göre kapatýlmasý gereken anda istiyebilir. Þu kadar ki. II . . cari hesaptan hariç addolunmak lazým gelen veya haksýz olarak cari hesaba geçirilmiþ olan kalemlere veya mükerrer kayýtlara iliþkin bulunan davalar. FAÝZ: A .ÖLÜM VE HACÝR HALLERÝ: Madde 97 . 3. D . B .Cari hesabýn tasfiyesine.Cari hesap mukavelesi: 1. hesap hata ve zuhullerine.2.Mukavelede bir müddet tayin edilip de taraflardan biri ölür veya hacir altýna alýnýrsa her iki taraf ve halefleri on gün önce haber vermek þartiyle cari hesap muka velesini feshedebilir. Haciz ettiren alacaklý bakýyeden. IV .Taraflar. 8 inci madde hükmü mahfuzdur.

mukavelenin yerine getirilmesini bizzat tellaldan istiyebilir. Borsa tellallarý hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. Bordroda gösterilmemiþ olan tarafýn ki m olduðu mahalli teamüle. re mütaallik mukavelelerin akdi hususunda taraflar arasýnda aracýlýk yapmayý meslek edinen kimseye tellal denir. 3. ücret karþýlýðýnda. Ticari senet lerin alým ve satýmýna aracýlýkta bulunan tellal bu senetleri satana ait olan imzanýn sýhhati den dahi mesuldür.Mukavelenin taraflarýnca vazgeçilen veya emtianýn nevi dolayýsiyle mahal li teamül gereðince lüzum bulunmýyan haller dýþýnda tellal. taraflardan her birine muamele ya dýktan sonra. taraf sayýlýr ve diðer tarafa karþý akdin hak ve borçlarý kendisine ait olur.Taraflardan hiçbirine ticari mümessil.NÜMUNENÝN SAKLANMASI: Madde 104 . bordroyu kabul etmiþ olan taraf. o mukavele ile ilzam olunur. DÝÐER TARAFIN SONRADAN BÝLDÝRÝLMESÝ: Madde 103 . Tellallar bu fasýlda gösterilen haklarý haiz ve borçlarla mükelleftirler. 24 üncü madde hükmü mahfuz kalmak üzere Borçlar Kanununun 409 uncu maddesi hükmü ticaret lallýðýna da tatbik olunur. miktarýný. VERME MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 101 . Tellal taraflarýn bordroya koymuþ olduklarý imzalarýn sýhhatinden mesuldür. veya kýymetli evrak alým satýmlarýnda bunlarýn nev'ini. satýþ memuru veya müs tahdem yahut acente gibi bir sýfatla daimi bir surette baðlý olmaksýzýn. taraflardan her birine diðer tarafýn imzasýný taþýyan bordro v erilmek lazýmdýr. tellal derhal diðer tarafa keyfiyeti ihbarla mükelleftir.BORDRO: 1.TARÝFÝ: Madde 100 . taraflarýn ad ve soyadlarýný ve mukavelenin mevzuu ve þartlarýný. Mukaveleyi bizzat yerine getiren tellal. TARAFLARCA ÝMZASI: Madde 102 . böyle bir teamül yoksa halin gereðine göre uygun bir müddet içinde dirilir.YEDÝNCÝ FASIL : TÝCARET ÝÞLERÝ TELLALLIÐI A .Tellal kendi vasýtasiyle nümune üzerine satýlan emtiadan her birinin tev di olunan nümunesini. ona karþý haklý bir it irazda bulunmazsa. Taraflardan biri bordroyu kabul veya imza etmekten çekinirse. malýn vasýflarýna itiraz edilmeksizin kabulüne veya muamelenin diðer s .HÜKÜMLERÝ: I .Diðer tarafýn sonradan bildirileceði kaydýný ihtiva eden bir bordroyu kabu l eden kimse. em ia. ticari vekil.Derhal yerine getirilmesi kararlaþtýrýlmýþ olmýyan muameleler hakkýnda bordro ar taraflara imza ettirilmek. fiyatýný ve teslim zam ren ve kendi imzasýný taþýyan bir bordro vermeye mecburdur. meçhul kalan taraf sonradan kendisine bildirilince. 2. B . hususiyle. Ticari olmýyan iþlere dair olan mukavelelerin akdi hususunda aracýlýkla meþgul olan ve ya ticari bir aracýlýk iþini arýzi olarak üzerlerine alan kimseler hakkýnda Borçlar Kanununun 404 ila 409 uncu maddeleri tatbik olunur. II . Bordroda gösterilmemiþ olan taraf müddeti içinde bildirilmez veya bildirilip de aley hine haklý bir itiraz ileri sürülürse. Þu kadar ki tellalýn müracaatý üzerine mukave lenin ifasýný derhal istemezse artýk davasý dinlenmez.

Tellal. Tellal. Bu hak muamelenin yapýldýðý günden itibaren bir yýl geçince müruruzamana uðrar. TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 111 . bu iþteki teþebbüslerinden dolayý ü t isteyemez. BORÇLU: Madde 108 .Tellal. bedeli tahsile veya mukavelede gösterilen sair þeyleri tesli m almaya salahiyetli sayýlmaz.Tellal ücretini hangi tarafýn ödiyeceði mukavele veya kanun ile tayin ed ilmemiþ ise.Ücretin miktarý. tevdi edilen nümuneye hususi bir iþare t koymaya ve ticari teamülün icabýndan ise bu iþareti taraflara imza ettirmeye mecburdur .Tellal tarafýndan yapýlacak masraflarýn ödenmesi kararlaþtýrýlmýþsa muamele b lmese bile.Tarafsýzlýðý ihlal edecek derecede akýdlerden birini iltizam eden veya hüsni niyet kaidelerine aykýrý mahiyette bunlarýn birinden kendisine menfaat temin eden tell alýn.Muamele yapýlýnca veya mukavele bir þarta baðlý ise þart tahakkuk edince bor droyu vermiþ olan tellal ücretini istemek hakkýný haizdir. Her kayýt. Kayýtlarýn tarih sýrasiyle yapýlmasý ve 101 inci maddede yazýlý hususlarý iva etmesi lazýmdýr. bu da yoksa taraflar bu ücreti yarý y arýya öderler. MÝKTARI: Madde 107 . günü gününe tellal tarafýndan imza olunur. 2. mukavele ve tarifelere ve bunlar yoksa mahallindeki ticari teamüle göre tayin olunur. her zaman taraflardan birinin talebi üzerine aracýlýðýný yaptýðý muameleler için . Tellal ilerde delil olarak kullanmak üzere. tutu lmasýna ve saklanmasýna dair hükümler tellalýn yevmiye defteri hakkýnda da caridir. Taraflar nümunenin saklanmasýndan açýk olarak vazgeçer veya emtianýn nev'ine göre mahalli teamül gereðince buna lüzum olmazsa tellal. III . ücret ve masraflarý istemek hakký kalmaz. MASRAFLAR: Madde 109 . V . tellal. IV-ÜCRET: 1. 4. mahallindeki ticari teamül nazara alýnýr.KABZA SALAHÝYETSÝZLÝK: Madde 105 . 5. bu masraflar istenebilir. Ticari defterlerin tasdikine.uretle bitirilmesine kadar saklamakla mükelleftir. 3. Eðer muka pýlmaz veya talik olunduðu þart tahakkuk etmezse. HAKKIN DÜÞMESÝ: Madde 110 . ÝSTEMEK HAKKI VE MÜRURUZAMAN: Madde 106 .YEVMÝYE DEFTERÝ: 1. tevdi edilen nümuneyi saklamaya mecbur deðildi r. kendi aracýlýðý ile yapýlan muameleleri bir yevmiye defterine günü gü yazmaya mecburdur.

Sigorta mukavelelerinin akdi hususunda aracýlýk edenler. birbirleriyle rekabette bulunan mütaaddit ticari iþletmeler hes abýna aracýlýk yapamaz.Ticari mümessil. MESULÝYET: Madde 113 . suret ve diðer ispat edici vesikalarýn karþýlaþtýrý sadiyle yevmiye defterinin ibrazýný tellala emir ve ondan gereken izahlarý talebedebil ir. B . 2. C . III . 2.Hususi kanunlardaki hükümler mahfuz olmak üzere bu fasýl hükümleri þunlar hak da da tatbik olunur: 1.defterinin o iþe ait kýsmýnýn bir suretini imzalýyarak vermeye mecburdur.UMUMÝ OLARAK: I . TEVDÝ MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 114 . bulunduðu yerin noter ine tevdi edilir.ESNAF ARASINDA ARACILIK: Madde 115 . 3. 4. II . SEKÝZÝNCÝ FASIL : ACENTELÝK A .Aksi yazýlý olarak kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. bu faslýn hükümleri tatbik o unmaz.ÝNHÝSAR: Madde 118 .TARÝFÝ: Madde 116 .TATBÝK SAHASI: Madde 117 . ayný zamanda ve ayný ge içinde ayný ticaret dalý için birden fazla acente tayin edemiyeceði gibi. acente dahi a yný yer veya bölge içinde.ACENTENÝN SALAHÝYETLERÝ: . taraflar arasýnda çýkan bir davaya ait hususlarýn ispatý için veya diðer her hangi bir dava zýmnýnda bordro. Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya þubesi olmýyan ecnebi ticari iþletmeleri nam ve hesabýna memleket içinde muamelelerde bulunanlar.Esnaf arasýnda aracýlýk yapan kimseler hakkýnda.Yevmiye defterinin tutulmasý ve saklanmasiyle ilgili hükümlere aykýrý hare ket eden tellal hakkýnda 67 nci madde hükmü tatbik olunur. ÝBRAZ MECBURÝYETÝ: Madde 112 . Bu fasýlda hüküm bulunmýyan hallerde aracýlýk eden acenteler hakkýnda tellallýk hükümleri yapan acenteler hakkýnda komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulunmýyan hallerde vekalet hükümleri tatbik olunur. 3. ticari vekil. müvekkil.Ölen veya iþten çekilen tellalýn yevmiye defterleri. satýþ memuru veya müstahdem gibi tabi bir sýfat olmaksýzýn bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir sur ette ticari bir iþletmeyi ilgilendiren akitlerde aracýlýk etmeyi veya bunlarý o iþletme adýn a yapmayý meslek edinen kimseye acente denir.Mahkeme. Mukaveleleri yerli veya yabancý bir iþletme hesabýna ve kendi adýna akdetmeye dai mi olarak salahiyetli bulunanlar.

III .UMUMÝ OLARAK: Madde 119 . salahiyetli olmaksýzýn veya salahiyeti sýnýrlarýný aþarak müvekkili n bir mukavele yaparsa müvekkili mukavelenin akdini haber alýr almaz üçüncü þahsa. bizzat teslim etmediði mallarýn bedelini kabza ve bedelini bizzat ödemediði mallarý tesli m almaya mezun olmadýðý gibi bu muamelelerden doðan alacaðý tecil veya miktarýný tenzil dahi mez.Acente. kendisine býrakýlan bölge ve ticaret dalý içinde mukavele uyarýnca. aracýlýkta bulunduðu veya akdettiði mukavelelerle ilgili her türlü i htar.Acente.ACENTENÝN BORÇLARI: I . Acente. icazet vermiþ sayýlýr. akde icazet vermediðini derhal bildirmediði takdirde. bölgesindeki durum ve þartlarýný. Bu hükümlere aykýrý olan þartlar muteber deðildir. Ýcazet verilmediði halde ace te akitten bizzat mesul olur.ÖNLEYÝCÝ TEDBÝRLER: Madde 125 . Bu gibi mukavelelerden çýkacak ihtilaflardan dolayý acente müvekkili namýna dava açabile ceði gibi kendisine karþý da ayný sýfatla dava açýlabilir. Müvekkilin açýk talimatý olmýyan meselelerde acente. müþterilerin mali durumunu ve bu durumda vukubulan deðiþiklikleri ve yap n muamalelere mütaallik müvekkilini ilgilendiren bütün hususlarý ona vaktinde bildirmeye m ecburdur.Müvekkilinin hususi ve yazýlý muvafakati veya vekaleti olmadan acente. iþin aceleliði müvekkilinden sormaya müsait olmaz veya acente en f aydalý þartlar dairesinde harekete mezun bulunursa basiretli bir tacir gibi kendi görüþüne gö e muameleyi yapar.SALAHÝYETSÝZLÝK: Madde 122 .UMUMÝ OLARAK: Madde 123 . bilhassa. müvekkilinin taþýcýya karþý dava hakkýný emniyet altýna almak üzere hasa .I . II .HABER VERME BORCU: Madde 124 . mütevekkili namýna mukave le akdine salahiyetli deðildir.Acente. müvekkilinin iþlerini görmeye ve menfaatlerini korumaya mecburdur.Acente. C .Hususi ve yazýlý bir muvafakat olmadan acente. III . müvekkili hesabýna saklamakta bulunduðu emtia veya eþyaya arýz olan hasarlardan kusursuz olduðunu ispat etmedikçe mesuldür.AKÝT YAPMA SALAHÝYETÝ: Madde 121 . ihbar ve protesto gibi hakký koruyan beyanlarý müvekkili namýna yapmaya ve bunlarý k abule salahiyetlidir. emir alýncaya kadar muameleyi gecik tirebilir. IV. Acentelere müvekkilleri adýna akit yapma salahiyetini veren vesikalarýn acente tar afýndan tescil ve ilan ettirilmesi mecburidir.Acente. II.KABZA SALAHÝYETÝ: Madde 120 . Þu kadar ki. müvekkili hesabýna teslim aldýðý eþyanýn taþýnma sýrasýnda hasara uðr eler görecek olursa. üçüncü þahýslarýn kabule salahiyetli olduðu beyanlarýný.

Müvekkil.ACENTENÝN HAKLARI: I . D . teamül yoksa halin icabýna göre mahkemece tayin olunur. acentenin ücrete hak kazanmýþ olduðu muamelelere ait defter kayýtl arýnýn bir suretini hesap cetveli ile birlikte acenteye vermeye mecburdur. doðrudan doðruya yaptýðý muameleleri derhal acenteye bildirmeye borçludur. acenta salahiyetli mahkemenin izniyle Borçlar Kanununun 92 nc i maddesi gereðince bu emtiayý sattýrmaya salahiyetli ve müvekkilin menfaatleri bunu ger ekli kýlýyorsa mecburdur. 3. . ÜCRETÝN MÝKTARI: Madde 130 . yerine getirildiði veya yerine getir ilmesi gerektiði nispette ücrete hak kazanýr. ÜCRETÝN ÖDEME ZAMANI: Madde 131 . ÜCRETE HAK KAZANMA ZAMANI: Madde 129 . o andan itibaren faiz ve gerekirse ayrýca tazminat vermeye mecburdur.Acente müvekkiline ait olan paranýn gönderilmesi veya teslim edilmesi lazým geldiði zaman bunu yapmazsa. IV.Müvekkil.Acente.Acente. Mukavele kýsým kýsým yerine getirilecekse acente.Acente fiilen aracýlýkta bulunduðu veya akdettiði muamelelerden ve aracýlýkt a bulunmamakla beraber bölgesi içindeki þahýslarla müvekkili arasýnda doðrudan doðruya yapýla inhisar dalý içine giren muamelelerden dolayý bir ücret istemek hakkýný haizdir. 4. Acenteye ait alacaklarýn. müvekkilinin malý veya bedeli yahut onun yerine diðer bi r karþýlýðý aldýðý tarihte ücrete hak kazanýr. aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. II .ek ve gereken diðer tedbirleri almak. Avanslar hakkýnda 22 nci madde tatbik olunur. Satýlmak üzere acenteye gönderilen emtia çabuk bozulacak cinsten olur veya deðerini düþür k deðiþikliklere maruz bulunur ve müvekkilden sormaya vakit müsait olmaz veya müvekkil izi n vermede gecikirse. tesbit edilerek ödenmesi lazýmdýr.FEVKALADE MASRAFLARIN TAZMÝNÝ: Madde 127 . iþlerini ifa için yaptýðý masraflardan ancak fevkalade masraflarýn t azminini istiyebilir. mukavele mevzuu bir malýn satýnalýnmas imal edilmesi veya satýlmasý ise.ÖDEME BORCU: Madde 126 . emtiayý mümkün olduðu kadar muhafaza eylemek veya büsbü telef olmasý tehlikesi varsa. 2. Bu hallerde müvekkile isnadedilebilecek bir se layý mukavele yerine getirilmemiþ olsa bile acente ücretin ödenmesini istiyebilir.Mukavelede hüküm bulunmadýkça ücretin miktarý acentenin bulunduðu yerdeki tic ri teamüle. Aksi takdirde ihmali yüzünden doðacak zararý tazmine mecbur olur. mukavelenin yapýldýðý tarihte. her üç ayda bir defa ve her ha vim yýlýnýn sonunda veya acentelik mukavelesi sona erdiði zaman. ÜCRETE TABÝ MUAMELELER: Madde 128 .ÜCRET: 1. Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereðince salahiyetli mahkemenin izniyle sattýrmak ve gecikmeksizin keyfiyeti müvekkiline haber vermekle mük elleftir.

iþlerin tamamen görülmesi halinde acenteye verilmesi gereken üc ret miktarýna nispetle tayin olunacak münasip bir tazminat acenteye yahut yukardaki hallere göre onun yerine geçenlere verilir. 866. Müvekkile ait mallar acente tarafýndan mukavele veya kanun icabý satýldýðý takdirde acent satýlan mallarýn bedelini ödemekten kaçýnma salahiyetini haiz olur. II . B . Medeni Kanununun 864 üncü maddesinin ikinci fýkrasiyle 865.NEVÝLERÝ: Madde 136 .ACENTELÝK MUKAVELESÝNÝN SONA ERMESÝ: I. mukavele ile bir müddet tayin edilmiþ olsa dahi muhik sebeplerden dolayý akit her zaman fesih olunabilir. Müvekkilin veya acentenin iflas veya ölümü yahut hacir altýna alýnmasý sebebiyle acenteli mukavelesi sona ererse. sergi.Ticaret þirketleri.Borsalar. baþlanmýþ iþlerin tamamlanmamasý yüzünden diðer tarafýn uðradýðý zararý ta . Müvekkil aciz halinde bulunduðu takdirde acentanýn henüz muaccel olmamýþ alacaklarý hakký da yukarki fýkralar tatbik olunur. limited ve kooper atif þirketlerinden ibarettir.III. antrepo ve ticarete mah sus diðer yerler hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. anonim.Ticaret þirketleri hükmi þahsiyeti haiz olup þirket mukavelesinde yazýlý iþle me mevzuunun çevresi içinde kalmak þartiyle bütün haklarý iktisap ve borçlarý iltizam edebili r.HAPÝS HAKKI: Madde 132 . 867 nci maddeleri mahfuzdur.HÜKMÝ ÞAHISLARIN EHLÝYETÝ: Madde 137 . müvekkilindeki bütün alacaklarý ödeninceye kadar acentelik mukavel esi dolayýsiyle alýp da gerek kendi yedinde gerek hususi bir sebebe binaen zilyed ol makta devam eden bir üçüncü þahýs yedinde bulunan menkul þeyler ve kýymetli evrak ile emtia s di vasýtasiyle tasarruf edebildiði emtia üzerinde hapis hakkýna maliktir. DOKUZUNCU FASIL : TÝCARETE MAHSUS YERLER Madde 135 .TAZMÝNAT BORCU: Madde 134 . komandit. panayýr ve pazar yerleri.TATBÝK OLUNACAK KANUN HÜKÜMLERÝ: .Acente.Muhik bir sebep olmadan ve üç aylýk ihbar müddetine riayet etmeksizin ak di fesheden taraf. taraflardan her biri üç ay önce ihbar etmek þartiyle feshedebilir.SEBEPLERÝ: Madde 133 . C . Müvekkilin veya acentenin iflas veya ölümü yahut hacir altýna alýnmasý halinde Borçlar Ka unun 397 nci maddesi tatbik olunur. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur. kollektif. ÝKÝNCÝ KÝTAP : TÝCARET ÞÝRKETLERÝ BÝRÝNCÝ FASIL : UMUMÝ HÜKÜMLER A .Muayyen olmýyan bir müddet için aktedilmiþ olan acentelik mukavelesini. E .

TEKEFFÜL: . usulüne göre tanzim ve imza edilmiþ þirket mukavelesiyle koym ayý taahhüt eylediði sermayeden dolayý þirkete karþý borçludur. II . Sermaye olarak gayrimenkul mülkiyeti veya gayrimenkul üzerinde mevcut veya tesis edilecek ayni bir hakkýn konulmasý taahhüdünü ihtiva eden þirket mukavelesi hükümleri. alacak. maden ruhsatnameleri gibi iktisadi deðeri olan sair haklar kon abilir. her ortaðýn sermaye koyma taahhüdünü yerine getirmesine talep ve dava edebileceði gibi ifada gecikme sebebiyle uðradýðý zararýn tazminini de istiyebilir. GECÝKME FAÝZÝ: Madde 141 . kýymetli evrak ve menkul þeyler. D .Madde 138 . Sermaye olarak konulmasý taahhüt edilen diðer haklarýn devri kanunen hususi þekilleri tabi olsa dahi þirket mukavelesi. Ortaklarca sermaye olarak konulmasý taahhüt edilen haklarýn muhafazasý için kurucular tarafýndan ortaklar aleyhine ihtiyati tedbir talebedilebilir.49 uncu maddeleri nun 520-541 inci maddeleri ret þirketleri hakkýnda da nevine mahsus hükümler mahfuz kalmak þartiyle Medeni Kanunun ve bu fasýlda hüküm bulunmayan hususlar hakkýnda Borçlar Kanunu her þirket nevinin mahiyetine uygun olduðu nispette. 6. Þahsi emek. Menkul ve garimenkullerin faydalanma ve kullanma haklarý. Para. 8. 140 ýncý madde gereðince tazminat hakkýna halel gelmemek þartiyle.47. 3. Þirket. tica tatbik olunur.Vaktinde konulmýyan sermaye para ise. Tedbir üzerine açýlacak da valar için Usul Kanununda derpiþ edilen müddet ancak þirketin tescil ve ilaný tarihinden i tibaren iþlemeye baþlar. 2. UMUMÝ OLARAK: Madde 140 .KONUSU: Madde 139 .48. sermayenin ödenmesi gereken günden itibaren kanuni faiz in de verilmesi lazýmdýr.SERMAYE KOYMA BORCU: I. Telif haklarý.Kanunda aksine hüküm olmadýkça ticaret þirketlerine sermaye olarak: 1. 7. Ticari iþletmeler. þirkete a rcilerden bu haklarýn devrini istemek salahiyetini verir. Ýmtiyaz ve ihtira beratlarý alameti farika ruhsatnameleri gibi sýnai haklar.Her þirket 45. 3. 2.Her ortak. 5. Her nevi gayrimenkuller. Ticari itibar. devredecek ortaðýn ayrýca rýzasýna bakýlmaksýzýn. resmi l aranmaksýzýn muteberdir. 4. Tazminat talebi için ihtar þarttýr.HÜKMÜ: 1.

ilgililerce kabul edilmiþ sayýlýr. Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerle anonim þirketlerde alacaklýlar. yalnýz ayný neviden olan þirketler arasýnda caizdir. borçlular it bulunan hisse senetlerini haczettirebilirler.Sermaye olarak þirkete alacaklarýný devretmiþ olan bir ortak alacaklarý.Bir þirket devam ettiði müddetçe ortaklardan birinin þahsi alacaklýlarý.Kanunda aksine hüküm olmadýkça.Birleþme. . FAÝZ VE ÜCRET ALMA HAKKI: Madde 144 . hakl rýný ancak þirketin bilançosu gereðince o ortaða düþen kar payýndan ve þirket fesholunmuþsa t yýndan alabilirler. .TARÝFÝ: Madde 146 . Yukardaki hükümler borçlu ortaklarýn þirket dýþýndaki mallarýna alacaklýlarýn müracaat ha Çeþitli ticaret þirketlerine ait hususi hükümler mahfuz kalmak þartiyle birleþme hakkýnda akýp maddelerdeki hükümler tatbik olunur.ÞARTLAR: 1. þir ketçe tahsil edilmiþ olmadýkça sermaye koyma borcundan kurtulmuþ olmaz.Sermaye olarak konulan ayýnlarýn deðerleri þirket mukavelesinde tesbit e dilmemiþse konulduklarý zamandaki borsa veya piyasada cari fiyatlarý. Henüz bilanço tanzim edilmemiþse alacaklý bilançonun tanzimi neticesinde borçluya düþecek kar ve tasfiye payý üzerine ihtiyati haciz koydurabilir. Hizmet karþýlýðý olarak verilecek ücretin kýsmen veya tamamen kara iþtirak suretiyle ifas arlaþtýrýldýðý takdirde bu kayýt memur ve müstahdemlere ortak sýfatýný vermez. ortak.Madde 142 . ortaklarýn koyduklarý sermayeler için faiz ve rketteki hizmetleri dolayýsiyle kendilerine ücret verilmesi þirket mukavelesiyle kabul olunabilir. F . E . ez. aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça vade gününden. 4. Her ne sebeple olursa olsun bu müddet içinde tahsil edilemediði takdirde. Alacak müeccel ise. sermaye olarak konan mallarýn mülkiyeti þirke ve haklar þirkete temlik edilmiþ olur.Birleþme. iki veya daha fazla ticaret þirketinin birbiriyle birleþerek yeni bir ticaret þirketi kurmalarýndan veya bir yahut daha fazla ticaret þirketinin m evcut diðer bir ticaret þirketine iltihak etmesinden ibarettir. müddetin bitiminden it ibaren geçecek günlerin kanuni faizini dahi vermiye mecburdur. gecikmed en dolayý þirketin tazminat hakkýna halel gelmemek þartiyle. 5.ÞÝRKETLERÝN BÝRLEÞMESÝ: I . NEVÝLERÝN AYNI OLMASI: Madde 147 . bunlar bulunmadýðý tak dirde ehlivukuf tarafýndan biçilecek deðerleri. II . Alacak kýsmen tahsil edilmiþse yukarki hükümler tahsil edilmemiþ olan kýsým hakkýnda cari Mukavelede aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. KARÝNELER: Madde 143 .ORTAKLARIN ÞAHSÝ ALACAKLARI: Madde 145 . muaccel ise þirket muk arihinden itibaren bir ay içinde þirketçe tahsil edilmek lazýmdýr.

G .NEVÝ DEÐÝÞTÝRME: Madde 152 . BÝLANÇO: Madde 149 . kalan veya yeni kurulan þirkete intikal eder. Böylece yeni n ev'e çevrilen þirket eskisinin devamýdýr. ALACAKLILARIN ÝTÝRAZ HAKKI: Madde 150 . ÝKÝNCÝ FASIL : KOLLEKTÝF ÞÝRKET BÝRÝNCÝ KISIM : ÞÝRKETÝN MAHÝYET VE KURULUÞU A . birleþme muamelesi katileþir ve kalan yahut yeni kurulan þirket. kollektif þirkettir. ortadan kalkan þirketlerin ye rine geçer. Birleþen þirketlerin alacaklýlarýndan her biri ilandan itibaren üç ay içinde salahiyetli ahkemeye müracaatla birleþmeye itiraz edebilir. ayrý ayrý karar vermeleri ve bu kararýn tescil ve ilan olunmasý ger ekir.MUKAVELE: . KÜLLÝ HALEFÝYET: Madde 151 .TARÝFÝ: Madde 153 .Birleþme için ilgili þirketlerin. Þu kada ilandan önce birleþen þirketler borçlarýný ifa yahut borca tekabül eden parayý Türkiye Cumhu Merkez Bankasýna yahut muteber diðer bir bankaya tevdi etmiþ veyahut alacaklýlar þirketle rin birleþmesine razý olmuþ ise birleþme kararý ilan gününden itibaren hüküm ifade eder. ayný neviden sayýlýr. 3.HÜKÜMLERÝ: 1. Þirketlerin birleþmesinden yeni bir þirket meydana gelmiþse.Birleþme kararý.Birleþen þirketlerin her biri. mukavalelerinin deðiþmesi hakkýndaki usul ve þartlar dairesinde.Bir ticaret þirketinin nevinin diðer bir ticaret þirketi nevine çevrilme si kanunda aksine hüküm olmadýkça. Borç karþýlýðýnýn bankaya tevdi keyfiyetinin ilaný lazýmdýr. ilan gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder. 2. keyfiyetin ayrýca tescil ve ilaný zaruridir.Ticari bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek maksadiyle haki ki þahýslar arasýnda kurulan ve ortaklarýndan hiçbirisinin mesuliyeti þirket alacaklarýna kar hdid edilmemiþ olan þirket.Yukarýdaki maddede tayin olunan müddet içinde itiraz edilmemiþse. Ýtiraz hakkýndan vazgeçilmedikçe yahut bu hu sustaki itirazýn reddine dair mahkemece verilen karar katileþmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat þirket tarafýndan verilmedikçe birleþme hüküm ifade etmez. KARAR: Madde 148 . birleþme bakýmýndan kollektif ile komandit þirketler ve anonim ile sermay esi paylara bölünmüþ komandit þirketler. Bunlarýn bütün hak ve borçlarý. aralarýnda tesbit edilecek bir örneðe göre ta nzim edilmiþ olan bilançosunu ilan eylemeye ve birleþme sebebiyle varlýklarý sona eren þirke tler ise ayrýca kendilerine ait borçlarýn ne suretle ödeneceðine dair tanzim edecekleri be yannameyi bilanço ile birlikte ilana mecburdurlar. 2.Þu kadar ki. B . yeni nev'e ait kuruluþ merasimine tabidir. III .

þirketin nevini gösterir bir kaydý ihti va etmese bile müþterek bir unvan altýnda üçüncü þahýslarla muameleye giriþilmesi veya onlara bir fiil iþlenmesi halinde de ayný hüküm caridir. Þirketi temsile salahiyetli kimselerin ad ve soyadlarý.541 inci maddeleri tatbik olunur. Suret. 6. Þirketin ticaret ünvaný ve merkezi.I . adi þirket hük lup hakkýnda 158 inci madde hükmü mahfuz kalmak þartiyle Borçlar Kanununun 520 . Þirketin mevzuu. bunlarýn yalnýz baþýna mý. 2. 14 üncü madde hükmü mahfuzdur. Þu kadar ki. Ortaklarýn ad ve soyadlariyle ikametgahlarý ve tabiiyetleri.Mukavelesi kanuni þekilde yapýlmamýþ veya mukaveleye konmasý mecburi olan kayýtlardan biri veya bazýlarý eksik yahut hükümsüz olan bir kollektif þirket. II . 4. Þirketin kollektif olduðu. Her ortaðýn sermaye olarak koymayý taahhüt ettiði para miktarý. 3.ÞEKLÝ: Madde 154 .Kollektif þirket mukavelesi yazýlý þekle tabidir.NOKSANLIKLAR: Madde 156 . III . para mayetinde olmýyan sermayenin deðeri ve bu deðerin ne suretle biçilmiþ olduðu.Kollektif þirketi kuranlar buna ait þirket mukavelesinin noterlikçe ta sdikli bir suretini tasdik tarihinden itibaren on beþ gün içinde þirket merkezinin bulun duðu yerdeki ticaret siciline tevdi ile þirketin tescilini talebetmiye mecburdurlar.TESCÝL: I .Tescil mükellefiyeti yerine getirilmeksizin þirket namýna iþlere baþlanmýþ ol uðu takdirde ortaklar giriþtikleri iþlerden dolayý üçüncü þahýslara karþý müteselsilen mesuld Bir kollektif þirket mukavelesi akdolunmaksýzýn.MUKAVELE SERBESTLÝÐÝ: . Ortaklar emredici hükümlere aykýrý olmamak þartiyle þirket mukavelesine diledikleri kayýt arý koyabilirler. C .MÜKELLEFÝYET: Madde 157 . II . 5. yok a birlikte mi imza koymaya mezun olduklarý.ÝHTÝVA EDECEÐÝ MECBURÝ KAYITLAR: Madde 155 . mukaveledek i imzalarýn noterce tasdiki da þarttýr. sicil dairesince saklanýr ve 155 inci madde gereðince mukaveleye konmasý mecbu ri olan kayýtlar ile kanunun emreylediði diðer hususlar ticaret siciline tescil ve ila n olunur. eðer þahsi emek bahis konusu ise u emeðin mahiyet ve þümulü.MÜKELLEFÝYETÝN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝ: Madde 158 .Kollektif þirket mukavelesine aþaðýda sayýlan hususlarýn yazýlmasý mecburidir 1. ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLAR ARASINDAKÝ MÜNASEBET A . Þu kadar ki. þirket mukavelesinde þirket mevzuunun hudutlarýnýn açýkça göst lmasý þarttýr.

Anc ak.ÞÝRKETÝN ÝDARESÝ: I . Þirketi idare edenler þirket menfaatine uygun gördükleri iþlerde sulh. B .Þirket iþlerinin idaresi. . ortaklýklarýn hepsine veya birkaçýna verilmiþ ise b nlarýn herbiri yalnýz baþýna salahiyetlidir. ortaklarýn ekseriyeti ile azledilebilir. onun idare. hak ve va zifesi diðer ortaklar tarafýndan tahdit olunamýyacaðý gibi kendisi azil dahi olunamaz. Þu kadar ki. feragat ve kabul ile tahkime dahi salahiyetl idirler. DÝÐER ORTAKLARIN ÝTÝRAZI: Madde 164 . yapýlacak bir iþin. Bununla beraber þirketi idare ile mükellef olan ortaklardan bazýsý. Þirket iþlerinin idaresi kendilerine verilmiþ ortaklarýn birlikte hareket etmeleri þir ket mukavelesinde yazýlý ise. 3. ortakla rdan birine veya birkaçýna yahut hepsine verilebilir. þirket mukavelesi yapýldýktan sonra ittihaz edilen bir karar la bir ortaða verilmiþse o ortak. satýnalmak ve teminat olarak göstermek gibi mutat iþ ve muameleler dýþýnda kalan hususlarda ortaklarýn ittifaký þarttýr. mukaveledeki hükümler ve mu kavelede hüküm olmýyan hallerde. UMUMÝ OLARAK: Madde 160 . B .Ýdare iþleri þirket mukavelesiyle bir ortaða verilmiþse bu ortak. Anlaþamadýklarý takdirde keyfiyet ortaklar umumi heyetine tev di ve heyetçe verilecek karara göre hareket edilir.Ortaklarýn birbiriyle olan münasebetlerinde.ORTAKLAR KARARI ÝLE TAYÝN HALÝNDE: Madde 162 . hileye müstenit olmamak þartiyle þirketin idar esi için gereken muameleleri yapabilir.Ortaklardan her biri ayrý ayrý þirketi idare hak ve vazifesini haizdir . muhik sebep sayýlýr. bu kýsýmdaki maddeler mahfuz kalmak þartiyle. idare iþlerine bakan ortaðýn þirket mukavelesi hükümlerini ihlal etti la her bir ortak azil için mahkemeye müracaat edebilir. teberruda bulunmak ve þirket mevzuuna girmiyorsa gayrimenkulle ri satmak.ÝDARE ÝÞLERÝNÝN KÝME AÝT OLDUÐU: 1.MUKAVELE ÝLE TAYÝN HALÝNDE: Madde 161 .ÝDARE ÝÞLERÝNÝN ÞÜMULÜ: Madde 165 . ortaklarýn gecikmede tehlike görülen haller müstesna olmak üzer her iþte anlaþmalarý gerekir. muhik sebepler mevcutsa. Þirket mukavelesiyle veya ortaklarýn ekseriyeti ile idare iþleri. Þu kadar ki. aðýr ihmal veya idarede iktidarsýzlýk gibi haller.Madde 159 . ÝDARE ÝÞLERÝNDE YALNIZ BAÞINA VEYA BÝRLÝKTE HAREKET: Madde 163 . 2. AZÝL: A . ortaklardan birinin talebi üzerine mahkeme kararý ile i dare hak ve vazifesi tahdit veya nez'olunabilir.Ýdare iþleri.Ýdare iþleri mukavele ile bir ortaða verilmiþ ise. 4. þirket maksat ve mevzuunu elde et mek için icrasý gereken mutat muamele ve iþlerden ibarettir. Vazifenin yerine getirilmesinde basiretsizlik. diðer orta klarýn itiraz ve muhalefeti vaký olsa bile. 136 ila 145 i nci maddeler tatbik olunur. þirketin menfaatlerine uygun olmadýðýný beyan edecek sa idare hak ve vazifesini haiz diðer ortaklar ekseriyetle o iþi yapabilirler. II . Ekseriyet h asýl olmadýðý takdirde.Þirketin idaresine giren hususlar. Ticari mümessiller ve diðer ticari vekiller hakkýndaki hükümler mahfuzdur.

þirketin hesap yýlý sonundaki bilançosunu esas it ihaz ederek kar ve zarar hesabýný tanzim ve ona göre her ortaðýn payýný tayin ve tesbit eder. C . kar ve zarardan kendilerine düþen miktarýn tayinini þirket mukavelesiyle y ahut sonradan ittihaz edecekleri kararla içlerinden birine veya bir üçüncü þahsa býrakabilirl r. hesap yýlý sonunda tahakkuk eden kardan kendisine düþen payý. aksine karar yoksa.MURAKABE: Madde 167 .Bir ortak idare salahiyetini haiz olmasa dahi þirket iþlerinin gidiþi hakkýnda bizzat bilgi edinmek ve þirketin evrak ve defterlerini incelemek ve bunlara göre kendisi için þirketin mali durumunu gösterecek bir hesap varakasý tanzim etmek hakkýný aizdir.ALACAÐI ÝSTEME HAKKI: Madde 170 .Bir ortak þirketten ödünç aldýðý veya þirket hesabýna bir yerden tahsil eyled ayý. bütün orta rýn ekseriyeti ile verilir.KAR VE ZARAR: I .FAÝZ VERME BORCU: Madde 166 . II . D . III.REKABET YASAÐI: .HESABIN TESBÝTÝ: Madde 169 . kar payýnýn tamamen veya kýsmen alýnmas bir kimseye devredilmesi zararýn ödenmesine baþlanmasý gibi açýk veya zýmni kabulü gösteren rde. itiraz hakký düþer. Bu halde kar ve zararýn taksimi hakkýnda Borçlar Kanununun 523 üncü maddesi hükmü tatbik olunur.ZARAR PAYI: Madde 171 .Ortaklar ittifakla karar vermedikçe hiçbir ortak. elesi gereðince hak ettiði ücreti ve þayet kanun ve mukavele hükümlerince yýl sonu bilançosu mamýþ ise bunun yapýlmasýný ve yapýlmýþ bilançoya göre kar payý tesbit edilmiþ deðilse bunun tten istemek ve alacaklarýný almak hakkýný haizdir.III . F . Bu madde ile ortaða tanýnmýþ olan salahiyetleri kaldýrma veya daraltma neticesini doðura n bütün mukavele þartlarý hükümsüzdür. Bu ortak veya üçüncü þahsýn bu hususta vereceði kararýn hakkaniyet kaidelerine aykýrý olma Bu kararýn öðrenilmesinden itibaren üç ayýn geçmesi. Ortaklar.KARARLAR: Madde 168 .Ýdare iþlerini gören kimse. Buna aykýrý mukavele hükümsüzdür.Mukavelenin her ne suretle olursa olsun deðiþtirilmesine dair olan k ararlar ittifakla. ileride hasýl olacak kar paylariyle telafi olunur. diðer kararlar ise þirket mukavelesinde aksine hüküm olmadýkça. þir kete ödünç olarak verdiði paranýn ve eðer kararlaþtýrýlmýþ ise koyduðu sermayenin faizlerini. Kar ve zararýn taksimine dair olan karar hakkaniyet kaidelerine aykýrý görüldüðü takdirde hkemece iptal olunur. vade gününde veya mümkün olan en kýsa zamanda tediye ve ecek olursa bu vadenin veya zamanýn geçmesinden itibaren kanuni faizi dahi vermeye m ecbur olur. sermayesinden eksi len kýsmý tamamlamýya zorlanamaz. Sermayeden eksilen kýsým. aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça.Her ortak. E .

bir muamele nin yapýldýðýnýn yahut ortaðýn diðer bir þirkete girdiðinin öðrenildiði tarihten itibaren üç uamelenin yapýldýðý tarihten itibaren bir yýl sonra müruruzamana uðrar.HÜKÜMLERÝ: Madde 177 . tes e ilan edilen mukavelede aksine hüküm olmadýkça. hüsniniyetle hareket eden üçüncü þahýsla karþý hükümsüzdür. Yukarýki hükümler. C . açýk veya zýmni olarak þirket namýna yapýlmýþ olan muamelelerden dolayý. ÜÇÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARLA OLAN MÜNASEBETLERÝ A .ÞÝRKET ALACAKLILARININ VAZÝYETÝ: I .TEMSÝL SALAHÝYETÝNÝN KÝME AÝT OLDUÐU: Madde 175 . daha önce kurulmuþ diðer bir þirketin de mesuliye i tahdidedilmemiþ azasýndan olduðunu diðer ortaklar bildikleri halde evvelki þirketten iliþið nin kesilmesi hususu aralarýnda açýkça kararlaþtýrýlmazsa. veya tazminat yerine o ortaðýn kendi namýna yaptýðý iþleri þirket namý pýlmýþ saymakta. þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý müteselsilen ve bütün malla . azalarýndan bulunduðu þirketin yaptýðý ticari iþler nev'inden bir .ÞÝRKETÝN MEVCUDÝYETÝ: Madde 174 . II . Bu hak.Þirketi temsile salahiyetli olan kimse.ORTAKLARIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝ: Madde 178 .ESAS: Madde 172 . þirketin gayesine dahil olan her nevi iþ ve hukuki muameleleri þirket namýna yapmak ve þirketin unvanýný kullanmak salah iyetini haizdir.Ortaklar. Yeni kurulan bir þirkete giren ortaðýn. Ancak þirket mukavelesinin tescil ve ilan edilmiþ olan kýsmýna göre þirketin ilzam edile bilmesi için mütaaddit ortaklarýn imzasý þart kýlýnmýþsa. haklarý ihlal edilen ortaklarýn. Bir ortaðýn þirkete ait vazifelerini ifa dolayýsiyle iþlediði haksýz fiillerden þirket de udan doðruya mesuldür.Bir ortak yukariki hükme aykýrý hareket edecek olursa.Kollektif þirket ticaret siciline tescil ile hükmi þahsiyet kazanýr.I . üçüncü þahýslarýn hesabýna yapmýþ olduðu iþlerden doðan menfaatlerin þirkete esttir. B .AYKIRI HAREKET: Madde 173 .ÞÜMULÜ: Madde 176 .Þirketi temsil salahiyetini haiz olan kimseler tarafýndan. II .Þirketi ortaklara ve üçüncü þahýslara karþý temsil salahiyet ve vazifesi.Bir ortak. Bu salahiyeti tahdit eden her þart. Aks ine mukavele üçüncü þahýslara karþý hükümsüzdür. diðer ortaklarýn muvafakati olmaksýzýn kendi veya baþkasý hesabýna yapamýyacaðý gibi ayný n i iþlerle meþgul bir þirkete mesuliyeti tahdidedilmemiþ ortak sýfatiyle de giremez. þirket. þirketin feshini istemek haklarýna ha el getirmez. üçüncü þahýslara karþý da III. bu þart. þirket alacaklý ve borçlu olur. kendisind en tazminat istemekte.TEMSÝL: I . Bu hususlardan birinin tercihi diðer ortaklara aittir. 160 ncý madde gereðince þirket iþlerini idar ak ve vazifesini haiz olanlara aittir. bu hali kabul etmiþ sayýlýrlar.

V .TAKAS: Madde 184 . ÞÝRKETÝN VE ORTAKLARIN ÝFLASI: Madde 182 . diðer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün mallarý ile mesuldür.Þirketin iflasý halinde ortaklar. Bununla beraber . girme tarihinden evvel meydana gelmiþ olsa bile þirketin borçlarýndan. Bu fý hükmünce konulmuþ bulunan ihtiyati hacizler hakkýnda Ýcra ve Ýflas Kanununun 264 üncü maddes n birinci fýkrasýnda derpiþ edilen müddet.Þirkete borçlu olan kimse bu borcunu ortaklardan birinde olan alacaðý il e takas edemez. 3. Bu hakkýný kullanmamýþ olan alacaklýnýn. Ancak depo kararýna raðmen ara yatýrýlmadýðý takdirde alacaklý depo kararýnýn ortaklara veya içlerinden bazýlarýna da te muktezasýný yerine getirmedikleri takdirde þirketle birlikte iflaslarýna karar verilmesi ni mahkemeden talebedebilir.Yalnýz þirket aleyhine alýnmýþ olan ilam.ÝLAM: Madde 180 . koyduklarý sermaye ve iþlemekte olan f aizler için masaya giremezler.MESULÝYETÝN DERECESÝ: Madde 179 . yalnýz ortak veya ortakla birlikte þirket aleyhine dava açýlabilir ve taki p yapýlabilir. ortaklarýn þahsi mallarýna ihtiyati haciz koymaya mani deðildir.Þirketin iflasý. Þu adar ki. . Ortaklarýn mallarýna gerek adi takip gerek iflas yolu ile müracaat olunursa bunlarýn þahsi alacaklýlarý ile þirket alacaklýlarý arasýnda bir tekaddüm ve imtiyaz hakký yoktur. ihtiyati haciz zabýt varakasýnýn tebliðinden itibaren kanuni müddet içinde þirkete karþý ta veya davaya baþlanmadýðý takdirde ihtiyati haciz düþer.ile mesuldürler. IV. þirkete karþý yapýlan icra takibi semeresiz kalmýþ veya þirket her hangi bir sebeple sona ermiþ ise. An si alacaklýlar arasýnda kanunen rüçhan hakký olanlarýn bu haklarý mahfuzdur. Yukarýki hükümler.Þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý birinci derecede þirket mesuldür. Þirkete yeni giren kimse. 2. Yukarýki fýkralara aykýrý olarak mukaveleye konan þartlar. Ýcra emrinin þirkete tebliðine raðmen borç ödenmediði takdirde alacaklý þirketle birlikte klarýn veya bazýlarýnýn da doðrudan doðruya iflasýný istiyebilir.ÝFLAS: 1. ORTAKLARIN HAKLARI: Madde 183 . ortaklarýn iflasýný gerektirmez. III. Ancak iþlemiþ faizlerle ücretler ve þirket lehine yaptýklarý m sraflar için her hangi bir alacaklý gibi masaya girebilirler. þirket masasýndan alaca men alamamasý halinde ortaklarý iflas yoliyle dahi ayrýca takip hakký mahfuzdur. þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýkça. üçüncü þahýslar hakkýnda hüküm II.Þirketin iflasý halinde. birinci fýkranýn ikinci cümlesi hükmünce ortaða ka ya takibe baþlama salahiyetinin doðduðu tarihten itibaren iþlemeye baþlar. ÞÝRKETÝN ÝFLASI: Madde 181 . ortaklar alacaklýlarý þirket mallarýna müracaat edemezler. þirket hakkýndaki takip semeresiz k lmadýkça veya þirket her hangi bir sebeple sona ermiþ olmadýkça ortaklar hakkýnda icra edilem z.

ÝNFÝSAH: I . DÖRDÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN ÝNFÝSAHI VE ORTAKLARIN AYRILMASI A .Þirket mukavelesinde muayyen bir veya birkaç sebebe munhasýr olmaksýzýn um umi olarak fesih sebeplerinden her hangi birinin vücudu halinde þirketin infisah etm iyeceðine dair olan þart muteber deðildir. 5. uðradýðý daimi bir hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý. ÝSTÝSNALAR: Madde 186 . Bir ortaðýn. þirketin kuruluþu mucip olan fiili veya þahsi mülahazalarýn þirk t maksadýnýn husulünü imkansýz kýlacak veya güçleþtirecek surette ortadan kalkmýþ olmasýdýr. 3. Konkordato ile neticelenmiþ olsa bile þirketin iflasý. üstüne aldýðý yapmak için lüzumlu olan kabiliyet ve ehliyetini kaybetmesi. Ancak kanunun amir hükümlerine muhalif olmamak kaydiyle muayyen bazý fesih sebeplerinin þirketin infisahýný mucip olmýyacaðý þirket mukavele de kabul olunabilir. þirketin idare iþlerinde veya hesaplarýnýn tanzimi hususunda þirkete ihan t eylemiþ olmasý. Tescil ve ilan 157 nci maddede gösterilen müddet içinde veya sonra yapýlmamýþsa. 196 ncý madde hükmü mahfuz olmak üzere ortaklardan birinin iflasý. gibi haller haklý sebeplerdendir.Kollektif þirketler. Þirketin diðer bir þirket ile birleþmesi. 1. Buna mukabil þirketin bir alacaklýsý ayný zamanda ortaklardan birinin þahsi borçlusu ise 179 ve 182 nci maddeler gereðince ortaðýn þirket borcundan dolayý þahsen takip edilebildiði ndan itibaren gerek þirket alacaklýsý ve gerek ortak takas hakkýný haizdirler. Bir ortaðýn. 3. 4. Bir ortaðýn þahsi menfaatleri uðrunda þirketin ticaret unvanýný veya mallarýný suistimal etmiþ olmasý. MUHÝK SEBEPLER: Madde 187 . arad an ne kadar müddet geçmiþ olursa olsun ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine ve n oter marifetiyle diðer ortaklara münasip bir mehli havi ihtarname gönderilmiþ olmak þartiy le mahkemece feshe karar verilmiþ olmasý. 4.Haklý sebep. Bir ortaðýn kendisine düþen esas vazife ve borçlarý yerine getirmemesi. 2. UMUMÝ OLARAK: Madde 185 .SEBEPLERÝ: 1. 195 inci madde hükmü mahfuz olmak üzere Borçlar Kanun unun 535 ve 536 ncý maddelerinde ve aþaðýda yazýlý sebeplerle infisah eder: 1.Bir ortak da þahsi alacaklýsýna olan borcunu þirketin ayný þahýstaki bir alacaðý ile taka mez. 2. 3. Þirket sermayesinin tamamý veya üçte ikisi zayi olup da tamamlanmasýna veya geri kalan kýsmý ile iktifaya ortaklarca karar verilmemiþ olmasý. 2. .

SERMAYE KOYMA BORCUNUN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝ: Madde 188 . ORTAKLARIN ÝDARE HAKLARININ SONA ERMESÝ: Madde 193 . 4. or taklardan herhangi birinin þahsi alacaklýsý tarafýndan itiraz olunabilir.Þirket müddetinin uzatýlmasý hakkýnda ortaklarca ittihaz olunan karara. Müddetinde bu itiraz yap itiraz hakký düþer.Bu maddenin 1. II . B .Bir ortaðýn þahsi alacaklýsý.Mukavelede yazýlý müddetin sona ermesinden sonra iþlere devam etmek sure tiyle zýmmen uzatýlmýþ bulunan veya müddeti bir ortaðýn hayatý ile tahdit edilmiþ olan þirket ayyen olmýyan müddet ile kurulmuþ sayýlýrlar. borçlunun þahsi mallarýndan ve kanunun 145 inci ddesi gereðince þirketteki kar payýndan alacaðýný alamazsa.Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayý fesih davasý açabilmek için önce ortaða noter vasýtasiyle münasip mehli havi bir protesto gönderilmek lazý B .2 ve 3 sayýlý bentleri gereðince fesih sebebi meydana getirmiþ olan or taðýn dava hakký yoktur.HACÝZ VE ÞÝRKETÝN FESHÝNÝ ÝSTEME HAKKI: Madde 191 .Þirketi idareye salahiyetli olanlar. Ýtirazda bulunabilmek için alacaklýnýn ilam veya o mahiyetteki vesikaya yahut katileþm iþ icra takibine dayanmasý ve uzatma kararýnýn ilaný tarihinden itibaren on beþ gün içinde it zýn noter vasýtasiyle tebliði için notere müracaat edilmesi þarttýr.ÞÝRKET MÜDDETÝNÝN UZATILMASI HALÝNDE ÝTÝRAZ HAKKI: Madde 190 . aksi takdirde bu muamelelerinden müteselsilen ve hudut suz olarak mesul olurlar. 2.HÜKÜMLERÝ: 1. Müddetin uzatýlmasý hakkýndaki karar tescil ve ilan edilmemiþ ise alacaklý her zaman bu karara itiraz edebilir. TESCÝL VE ÝLAN: Madde 192 . HUSUSÝ HALLER: A . f esih davasý düþer.KARÝNE: Madde 189 . mirascýlarýn iþtiraki mümkün olmýyan veya güç olan hallerde sað kala r tarafýndan verilir. tasfiye sonunda borçlu ortaða düþ ya haciz koydurmaya ve altý ay önce ihbar etmek ve hesap yýlý sonu için hüküm ifade etmek þar le. Mahkemece feshe karar verilmezden önce þirket veya diðer ortaklar borcu öderlerse. Ýflas sebebiyle þirketin infisahý halinde bu mükellefiyet iflas memurun a aittir. þirketin feshini istemeye salahiyetlidir. infisah halindeki þirket nam ve hesabýna muamele yapamazlar. ORTAKLARIN ÞAHSÝ ALACAKLILARIN VAZÝYETÝ: A . 5. 194 üncü madde hükümleri mahfuzdur. Þirketin feshi bir ortaðýn ölümünden ileri gelmiþse tescil ve ilan dilekçesi.Þirketin infisahý halinde ortaklar keyfiyeti tescil ve ilan ettirmek le mükelleftirler. Fesih keyfiyeti usulen tescil ve ilan edilmedikçe bütün ortaklarýn üçüncü þahýslara karþý . ölünün mira birlikte bütün ortaklar.

MUHÝK SEBEPLER: . 2. ÝKÝ KÝÞÝLÝK ORTAKLIKTA: A . Þirketin. kollektif sýfatiyle þirkette kalmak istemiyen mirascý varsa. mirascýlar þirkette komanditer olarak kalmýþ sayýlýrlar. 3. müflis ortak þirketten çýkarýlabilir. Bu kararýn noter marifetiyle tebliðinden itibaren üç ay içinde. Bu müddet içinde beyanda bulunmamýþ olan miras detin hitamýndan itibaren kollektif ortak sýfatýný iktisap ederler. Bu takdirde þirketin idamesine d air verilen karar alacaklýya teblið edilir ve borçlu ortak hesap yýlý sonunda þirketten çýkar 5. Keyfiyetin þirkete bildirilmesine kadar.Þirket mukavelesinde þirketin ölen ortaðýn mirascýlariyle devam edeceðine dai hüküm yoksa. diðer ortaklar kabule mecbu rdurlar. Þu kadar ki. Sað kalan ortaklardan birinin þirk n devamýna razý olmamasý sebebiyle ittifak hasýl olamadýðý takdirde þirket infisah eder. onun þirketten çýk asý suretiyle þirketin devamýna karar verebilirler. BÝR ORTAÐIN ÖLÜMÜ: Madde 195 . MUVAKKAT ÝDARE: Madde 194 . Bu takdirde þirket diðer ortaklar arasýnda devam eder ve müflisin payý.Bir ortaðýn þahsýna ait sebeplerden dolayý þirketin feshinin istenebileceði h llerde ve mukavelede hüküm bulunduðu takdirde diðer ortaklarýn ekseriyeti. masaya ödenir. Mirascýlar veya içlerinden biri þirkette kalmaya razý olmazlarsa. B . HAKLI SEBEPLER: Madde 197 . 4. mirascýlar kollektif sýfatiyle þirkete dev edip etmemekte serbesttirler. FESHÝN ÝHBARI: Madde 198 . ölen ortaðýn pa yýndan kendisine düþen miktar ile komanditer olarak þirkete kabul edilmesini teklif edeb ilir.HALLER: 1.Bir ortaðýn hacir altýna alýnmasý veya iflasýna karar verilmesi halinde. Borç ar Kanununun 537 nci maddesi hükmü tatbik olunur. Þirketten devamýný isterlerse. ölen ortaðýn mirascýlariyle diðer ortaklar arasýnda kollektif þirket olarak dev edeceði hakkýnda þirket mukavelesinde hüküm varsa. Mirascýlar þirkete kollektif ortak veya komanditer olarak dahil olup olmýyacaklarýný ortaðýn ölüm tarihinden itibaren üç a e þirkete bildirmeye mecburdurlar. 3. mirascýlarla diðer ortaklarýn ittifakla verecekleri karar üzerine þirket aralar a devam edebilir. bir ortaðýn þahsi alacaklýsýnýn 190 veya 191 inci maddeler gereðin az veya fesih hakkýný kullanmasý hallerinde de caridir. diðer ortaklar ölen ortaðýn payý üzerindeki miras hisselerini razý olmayan mirascýlara vermek suret yle onlarý þirketten çýkarýr ve þirkete devam edebilirler.ORTAKLARIN ÞÝRKETTEN AYRILMASI: I . Ancak.Müddeti belli olmýyan þirketlerde ortaklardan biri feshi ihbar ettiði ta kdirde diðer ortaklar feshi kabul etmiyerek ortaðý çýkarýp þirketin kendi aralarýnda idamesin arar verebilirler. Yukardaki fýkra hükmü. çýkarýlan ortak tarafýnda ali diðer ortaklara karþý dava edilmediði takdirde bu karar kesinleþir.Ortaklardan birinin iflasý halinde. mukavele ile ortaklarýn bu hakký kaldýrýlabilir.eri devam eder. Diðer ortaklar bu teklifi kabule mecbur deðillerdir. BÝR ORTAÐIN ÝFLASI: Madde 196 .

Bu halde. BEÞÝNCÝ KISIM : TASFÝYE I . çýkmanýn talebolu rihteki þirket mevcudu esas tutularak tayin olunur.Madde 201 A .HESAP TARZI: Bir ortaðýn ölümü halinde 192 nci maddenin 2 nci fýkrasý tatbik olunur. TESCÝL: Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý halinde. B .Madde 204 C . çýkarýlan ortak hakkýnda 204 üncü madde hükmü tatbik olunur. diðer ortak. evvelce baþlanmýþ iþlerin kalan ortaklar tarafýndan faydalý s rette tamamlanmasýna ve bir sonuca baðlanmasýna engel olamaz.Yalnýz iki kiþiden ibaret bir kollektif þirkette. 190. mukavelede aksine hüküm yoksa.Madde 205 Çýkarýlan veya çýkan ortak ayrýlma tarihinden önce giriþilen iþler tasfiye edilmedikçe þi sermaye payýný alamaz. ESAS: Þirket mukavelesinde baþka hükümler bulunmýyan hallerde tasfiye. mukave ilen tarihte ve mukavelede hüküm yoksa ayrýlmadan sonra ilk yapýlacak bilanço zamanýnda ödeni . her hesap yýlý sonun içinde bitirilen iþlerin hesaplarýný ve cari muamelelerin o zamanki vaziyeti hakkýnda bilg i verilmesini istiyebilir. Bir ortaðýn þirketten çýkarýlmasý ve çýkmasý üçüncü þahýslara karþý ancak tescil ve ilan eber olur.UMUMÝ HÜKÜMLER: Çýkarýlan veya çýkan ortak.DÝÐER SEBEPLER: . 2.Ýki kiþiden ibaret olan bir þirkette ortaklardan birinin þahsi alacaklýsý.Madde 200 II . ortaklar keyfiyeti tescil ve ilan ett mükelleftirler.Madde 199 . yukardaki madde gereðince tayin olunan payýný þirketten ancak nak labilir.TAMAMLANMAMIÞ ÝÞLER: A .ÖDEME TARZI: Çýkarýlan veya çýkan ortaðýn 202 nci maddede yazýlý esaslara göre tayin edilecek payý. bu kýsýmdaki hükümlere göre de 206 - . ayrýlmadan önce baþlamýþ olan iþlerin doðrudan doðruya neticeleri borçlara iþtirak eder.Madde 203 B . D .HÜKÜMLER: 1.MUKAVELE SERBESTÝSÝ: 1. bahsolunan iþle rin derhal tasfiyesi kabil olmadýðý takdirde çýkan veya çýkarýlan ortak. 191 ve 198 inci maddelere göre haiz olduðu itiraz veya fesih hakkýný kullanýr veya ortaklardan b iri iflas ederse. Çýkan veya çýkarýlan ortak. keyfiyetin tescil ve ilan tarihine kadar vukubulan þirket mu amelelerinden üçüncü þahýslara karþý mesuldür. diðer ortaðýn talebi üzerine mahk ih ve tasfiyeye hükmetmeksizin þirkete ait bütün iþ ve muameleleri ve þirketin mevcudunu ala cak ve borçlarý ile beraber davacý ortaða terk ve tahsise ve ortaðýn þirketten çýkarýlmasýna ebilir. ortaklardan birinin þi rketten çýkarýlmasýný gerektiren haklý sebepler mevcut ise. AYRILAN ORTAÐIN PAYI: Þirketten çýkarýlan veya çýkan ortaðýn payý. Þu kadar ki. 199 uncu madde hükümlerinden faydalanabilir.ÖDEME ZAMANI: Çýkarýlan veya çýkan ortak.Madde 202 - Çýkarýlan veya çýkan ortak.

iflasýna engel olmaz. III . herhalde ortaklarýn ittifakiyle az lolunabilirler.Madde 213 fisahtan sonra ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memurlarý. tasfiye gayesiyle mahdut olarak hükmi þahsiyetini muhafaza ve ticaret unvanýný (Tasfiye halinde) ibaresini ilave suretiyle kullanmakta devam eder.Madde 207 2. ortaklardan her hangi birinin talebi üzerin . diðer ortaklarýn ittifakiyle azledilebilirler.Tasfiye memurlarý tasfiye zamanýnda ortaklarýn tasfiyeye mütaallik ittifakla verdikleri kararlara göre hareket ederler. Ýttifak olmadýðý takdirde ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine h aklý sebeplerden dolayý mahkemece azlolunabilirler.Madde 214 .Madde 209 III.ÝFLAS: Kollektif þirket alacaklýlarýnýn þirket mallarý üzerinde ortaklarýn þahsi alacaklarýna karþý arý rüçhan haklarý.TASFÝYE MEMURLARI: .Ýn Azil davasý infisahdan önce dahi açýlabilir.HÜKMÝ ÞAHSÝYETÝN DEVAMI: Bir kollektif þirketin tasfiye halinde bulunmasý. ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine haklý sebeplerden dola yý mahkemece azlolunabilirler. Bununla beraber ortaklardan biri nin talebi üzerine ait olduðu mahkeme tasfiye halindeki þirket için bir veya bir kaç tasfi ye memuru tayin eder. Ýttifak hasýl olmadýðý takdirde.ÞÝRKET ALACAKLILARININ RÜÇHAN HAKKI: I . Mirascýlar bu hususata ittifakla bir mümessi l tayin ederler.ÝNFÝSAHTAN ÖNCE TAYÝN OLUNANLAR: Tasfiye memurlarý þirket mukavelesiyle veya infisahtan önce ortaklarca verilen bir kar arla ortaklar arasýndan seçilmiþlerse. ölümü halinde mirasçýlara ve ltýna alýnmasý halinde kanuni mümessile aittir.M adde 211 Tasfiye memurlarý þirket mukavelesiyle. basit muhakeme usulüne göre ince lenir. bir ortaðýn iflasý halinde iflas idaresine. ortaklarla olan münasebetlerinde dahi tasfiye sonuna ka dar ve ehliyeti 232 nci madde hükmü mahfuz kalmak kaydiyle. Tasfiye memurlarý ve ortaklar dinlenir.Ýflastan baþka hallerde bir kollektif þirketin tasfiyesi.UMUMÝ OLARAK: B .ÝHFÝSAHTAN SONRA TAYÝN OLUNANLAR: Ortak olmýyan tasfiye memurlarý. Ýttifak hasýl olmadýðý takdirde mümessilin tayini mahkemeye aittir. Gerek ortaklarýn seçecekleri gerek mahkemenin tayin edeceði tasfiye memurlarýnýn ortak lardan veya üçüncü þahýslardan olmasý caizdir. II . Kararýn en kýsa bir zamanda verilmesi l azýmdýr. tasfiye memurlarýna aittir. bütün ortaklar ve a bunlarýn kanuni mümessilleri tasfiyeye memur sayýlýr. Bu husustaki kararlar katidir. TASFÝYE MEMURU OLAN ORTAKLAR: Birinci fýkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru seçilmemiþse.Madde 212 II . þirket mukavelesi veya sonradan verilen bir kararla y ahut þirketin infisahýndan sonra seçilmiþ olsalar bile.Madde 208 Tasfiye memurlarýnýn tayini ve azli veya onlara verilecek talimatla ilgili karar lara iþtirak hakký. B .SEÇÝM VE TAYÝN: 1. Mahkeme lüzum görürse dilekçeyi teblið ederek diðer ortaklarý dinleyebi ir.AZÝL: A . Ortaklarla tasfiye memurlarý arasýnda çýkan ihtilaflar. ORTAKLARIN KARARLARINA RÝAYET MECBURÝYETÝ: Tasfiye haline giren þirket. þirketin infisahýndan sonra dahi devam eder.Madde 210 IV . itti fak olmadýðý takdirde. diðer ortaklarýn ittifakiyle azledilebilirler. þirketin devamý sýrasýnda veya infisahýndan sonra ort klarýn ittifakiyle seçilir.

Madde 217 - Bir tasfiye memuru vazifesini diðer bir tasfiye memuruna veya üçüncü þahýslara devredemez. TEVKÝL: Tasfiye halinde bulunan þirketi mahkemelerde ve hariçte temsil salahiyeti tasfiye me murlarýna aittir. kabul ve tahkim e ve hususiyle hakem seçmeye dahi salahiyetlidirler ve zaruret halinde yeni muamel eler de yapabilirler.Madde 220 Tasfiye memurlarý þirket için faydalý gördükleri takdirde sulh. TEMSÝL: Üçüncü þahýslar tarafýndan yapýlacak teklif. SALAHÝYETLERÝN GENÝÞLETÝLMESÝ VEYA DARALTILMASI: Tasfiye memurlarýnýn tayin. Tasfiye halinde bulunan kollektif þirket namýna tanzim olunan bütün evrak ve senetle rin "Tasfiye halinde bulunan filan þirketin tasfiye memurlarý" ibaresi ilave edilmek suretiyle tasfiye memurlarý tarafýndan imzalanmasý þarttýr. MAHKEMECE TAYÝN OLUNAN TASFÝYE MEMURLARI: 1. BÝRLÝKTE HAREKET: IV . icap.Madde 219 3. ihbar. ihtar ve teblið gibi beyanlarýn tas murlarýndan yalnýz birine karþý ifasý kafidir. mahkemece tayin edilen tasfiye memurlarýnýn azli hakkýnda da caridir. þirket mukavelesi veya iþ görme þartlarýný tesbit eden diðer hükümlere aykýrý hareket rý veya ortaklarý zararlandýran tasfiye memurlarý kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe mütese l olarak mesul tutulurlar. tebdil ve azilleriyle haiz olduklarý salahiyetlere dair þirk et mukavelesinin hükümleri ve ortaklar veya mahkeme tarafýndan verilen kararlar tescil ve ilan olunur. bazý muayyen iþ ve muameleleri ifa için tasfiye memurlarý içlerinden birini veya b azýlarýný yahut baþka bir þahsý tevkil edebilirler. hüsniyet sahibi üçüncü þahýslar h .TESCÝL VE ÝLAN: Ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memurlarý.ÜCRET: Kanun.M adde 216 Azil davasý infisahdan önce dahi açýlabilir.MUAMELE TARZI: Þirket mukavelesi veya sonradan ittihaz olunan kararla tasfiye iþlerini yalnýz baþýna idar eye mezun kýlýnmamýþ olan tasfiye memurlarý birlikte hareket ederler.Madde 222 Tescil ve ilan olunmadýkça salahiyetlerin daraltýlmasý. Þu dar ki. mukavelede veya sonradan verilmiþ bir kara rda tesbit edilmediði takdirde. V . ORTAK OLMIYAN TASFÝYE MEMURLARI: Yukarýki madde hükmü. Bir tasfiye memurunun vazifesini ifa dolayýsiyle iþlediði haksýz fiillerden þirket dah i mesuldür. 4.Madde 218 Yalnýz baþýna harekete mezun iseler.e haklý sebeplerden dolayý mahkemece azlolunabilirler. ücret kararlaþtýrýlmasa bile mahkeme ce halin icabýna göre takdir edilecek münasip bir ücret istiyebilirler. feragat. YALNIZ BAÞINA HAREKET: Tasfiye memurlarýnýn kanunen haiz olduklarý salahiyetler. 2.Madde 224 Ortak olmýyanlardan tayin edilen tasfiye memurlarý. ücret alamazlar.Madd e 221 Þirketin menfaatleri için tehlike umulan hallerde hususiyle kanun yollarýna gidilm esinde tasfiye memurlarý tek baþlarýna hareket edebilirler. . 5.Madde 223 VI. 3. ortaklar tarafýndan ittifakla veya haklý sebebe dayanýlarak mahkemece verilen karar ile daraltýlýp geniþletilebilir.Madde 215 2. keyfiyet usulü dairesinde tescil ve ilan olunur .

bu paylarý her ortaðýn namýna ayrý ayrý 235 inci maddede gösteril bankalardan birine yatýrýrlar. Tasfiye memurlarý lüzum görürlerse þirket mallarýna deðer biçmek için eksperlere müracaat edebilirler. SAKLAMA MECBURÝYETÝ: Tasfiye memurlarý. tayin ve istihdam ettikleri kimselerin kanun. tasfiye memurlarý ortaklarýn mukavele veya kanun hükümlerine göre sermaye ile kar ve zarardaki paylarýný ve diðer haklarýný gösteren bir bilanço tanzim ederek ortakla a teblið ile mükelleftirler. Bundan sonra ortaklar.Madde 230 III.MESULÝYET: I . tasfiye halinde bulunan þirketin bütün mal ve haklarýnýn muhafazasý için b retli bir iþ adamý gibi gerekli tedbirleri almakla ve tasfiyeyi mümkün olan en kýsa zamand a bitirmekle mükelleftirler. davacýnýn zararý ve failini öðrendiði tarihten itibaren iki yýlda ve her hald zararý doðuran fiilden itibaren beþ yýlda müruruzamana uðrar. herhalde ortaklarýn ittifa kiyle.Madde 226 Tasfiye memurlarý tasfiye muamelelerinin selametini saðlamak için gereken defterleri t utmakla mükelleftirler. 2. SON BÝLANÇO: Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanmasý hakkýnda 68 inci madde hükmü tatbik o lunur.TASFÝYE ÝÞLERÝ: Tasfiye memurlarý. gelmedikleri takdirde yalnýz baþlarýna þirketin mali vaziyet ini gösteren bir envanter ile bir bilanço tanzim ederler. Tanzim olunan envanter ile bilanço. safi mevcudu elde etmeye yarýyan bütün iþ ve muameleleri yapmaya mecburdurlar. þirket mukavele si veya iþ görme þartlarýný tesbit eden diðer hükümlere aykýrý hareketlerinden dolayý da Borç un 100 üncü maddesi hükmünce gerek üçüncü þahýslara gerekse ortaklara karþý müteselsil olarak Bu davalar. Þu kadar ki. þirketin alaca klarýný tahsile ve mevcut mallarýný paraya çevirmeye kýsaca. tasfiye memurlarýnýn huzuriyle þirket iþlerini idare edenler tarafýndan imzalaný .Madde 232 - . bilanço katileþmiþ olur.Madde 228 3. feshe mahkemece karar verilmiþ olan hallerde ortaklar ittifak edemezlerse m ahkemenin tasvibiyle muvakkat olarak devam edebilirler. önceden seçilmiþlerse þirketin infisahýný ve sonradan ortaklarca seçilmiþ mahkemece tayin olunmuþlarsa seçim ve tayinlerini mütaakýp þirket iþlerini gören kimseleri da et ederek onlarla birlikte. zararý doðuran fi r suç teþkil ettiði ve Ceza Kanununa göre müddeti daha uzun bir müruruzamana tabi olduðu takd rde tazminat davasýna da o müruruzaman tatbik olunur.DEFTER TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: Tasfiye memurlarý. þirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye. þirketin mevzuunu teþkil eden muamelelere.Madde 227 Envanter ve bilançonun imzasýndan sonra. ESAS: IV .VII .Madde 229 4. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye müracaatla itiraz etmezler se.TASFÝYENÝN GAYESÝ: 1.Madde 231 Tasfiye memurlarý. BAÞLANGIÇ ENVANTERÝ VE BÝLANÇOSU: II. kendilerine düþen paylarý almaktan kaçýnd takdirde tasfiye memurlarý.Madde 225 1. tasfiye memurlarý infisah halinde bulunan þirketin envanterde yazýlý bütün mallarý ile evrak ve defterlerine el koyarlar. DEFTERLER: Tasfiye sonunda.MUHAFAZA TEDBÝRLERÝ: Tasfiye memurlarý. Aksi ta kdirde bu türlü muamelelerden dolayý ortaklara karþý müteselsilen mesuldürler. þirketin devamý zamanýnda baþlanmýþ olup da henüz neticelendirilmemiþ olan muameleleri tamamlamaya. C .YENÝ ÝÞLER: Tasfiye memurlarý tasfiyenin icaplarýndan olmýyan yeni bir muamele yapamazlar.

ORTAKLARIN KONTROL HAKKI: Tasfiye memurlarý. PARANIN YATIRILMASI: Tasfiye halinde bulunan bir kollektif þirketin vadesi henüz gelmemiþ olan borçlarýný tasfiye memurlarý iskontonun tenzili suretiyle derhal ödemeye ve alacaklýlar da bu ödeme tarzýný ka bule mecburdurlar. ÝSTÝSNA: 1. þirketin ticaret unvanýnýn sicilden silinmesi için keyfiye t tasfiye memurlarý tarafýndan ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Merkez Ban kasýna ve Merkez Bankasý bulunmýyan yerlerde muteber bir bankaya þirket adýna yatýrmaya mecb urdurlar. alacaklýlarýn ve ortaklarýn ilerde tahakkuku muhtemel olan hak ve ala caklarýna yetecek miktarý alýkoymak þartiyle mevcut parayý muvakkat olarak ortaklar arasýnda daðýtabilirler.Madde 241 Tasfiye memurlarý tasfiyenin sonunda tasfiye iþ ve muamelelerine dair ortaklara hesap vermeye mecburdurlar.TASFÝYENÝN SONU: . SON DAÐITMA: 1.Madde 242 X .Madde 240 Tasfiye memurlarý. MUVAKKAT ÖDEMELER: VIII . Mukavelede aksine hüküm veya ortaklarýn kararý olmadýðý halde ak yapýlýr. talep üzerine þirkete ve tasfiyeye ait olan bütün defterleri ve evraký ta sfiye muamelesinin yapýldýðý yerde ortaklara göstermeye mecburdurlar. TOPTAN SATIÞ: Tasfiye memurlarý. DEFTERLERÝ ÝNCELEME HAKKI: Tasfiyenin sona ermesi üzerine.Madde 233 - Ortaklar ittifakla karar vermedikçe tasfiye memurlarý þirket mallarýný toptan satamazlar. Ortaklarýn bu defter v e evraktan suret almalarýna tasfiye memurlarý mani olamazlar.M adde 234 Ýlgililer arasýnda küçüðün veya hacir altýna alýnmýþ bir kimsenin bulunmasý bu hükmün tat . 2. ortaklara.TASFÝYE BAKÝYESÝNÝN DAÐITILMASI: Tasfiye memurlarý. BÝLGÝ ÝSTEME HAKKI: IX. 2. halin icabýna göre ya artýrma su retiyle veya pazarlýkla satabilirler.Madde 235 3.Madde 236 VI .MALLARIN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Tasfiye memurlarý infisah halinde þirkete ait menkulleri.Madde 237 VII .BORÇLARIN ÖDENMESÝ: Bir kollektif þirketin mevcudu borçlarýnýn tamamýna yetmediði takdirde. tasfiye iþlerinin vaziyeti hakkýnda her zaman bilgi ve i stedikleri takdirde bu hususta imzalý bir vesika vermeye mecburdurlar. tasfiye sýrasýnda elde edilen paralarýn bin liradan fazlasýný.2. AYRI AYRI SATIÞ: V . esas mukaveleye veya sonradan verilecek karara göre tasfiye m emurlarý tarafýndan daðýtýlýr.ORTAKLARIN MUNZAM ÖDEMELERÝ: 1.Madde 238 Þirketin safi mevcudu.Madde 239 2. kalan borçlarýn ödenm saðlamak için tasfiye memurlarý ortaklara müracaat edebilirler. Ýttifakla verilen bir kararla ortaklar baþka bir satýþ þeklini tesbit etmedikleri takdirde gayrimenkuller ancak Ýcra ve Ýflas Kanunu hükümler dairesinde açýk artýrma yoliyle satýlabilir.

mesuliyeti mahdut olanlara k omanditer denir.TEFSÝR: C . iþ yýlý sonunda ve iþ saatleri içinde þirketin envanteriyle bilanço muhteviya ve bunlarýn sýhhatini incelemeye mezundur.KOMANDÝTERLERÝN SERMAYE KOYMA BORCU: A .Madde 244 Mesuliyetleri mahdut olmýyan ortaklara komandite.Madde 247 I . B . þirke t konusunu teþkil eden iþlerle uðraþacak bir iþletme açar veya böyle bir iþletme açan bir þah tak olur veyahut bu mahiyette bir þirkete dahil olurlarsa komandit þirketin evrak ve defterlerini incelemek hakkýný kaybederler. Þu kadar ki.MUKAVELE SERBESTÝSÝ: Bir komanditer þahsi emeðini ve ticari itibarýný sermaye olarak koyamaz.158) i nci maddelerin hükümleri komandit þirketler hakkýnda da tatbik olunur. Hükmi þahýslar ancak "komanditer" or labilirler.Madde 250 Önemli sebeplerin bulunmasý halinde.Madde 245 Bir komandit þirket mukavelesine 155 inci maddede gösterilen hususlardan baþka komandi terlerin ad ve soyadlarý ve her birinin koyduklarý veya koymayý taahhüt ettikleri sermay e miktarlarý yazýlarak tescil ve ilan ettirilir.173 üncü maddeler hükümleri tatbik olunur. Komandite ortaklarýn hakiki þahýs olmalarý lazýmdýr. ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLAR ARASINDAKÝ MÜNASEBETLER Komandit þirkette ortaklarýn birbirleriyle olan münasebetleri mukavele ile tayin olunu r.Madde 243 - Bu kýsýmdaki hususi kaideler mahfuz kalmak þartiyle kollektif þirkete dair (154 . Ancak komanditerler.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I .TARÝFÝ: Ticari bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek maksadiyle kurulan ve þirket alac aklýlarýna karþý ortaklardan bir veya bir kaçýnýn mesuliyeti tahdit edilmemiþ ve diðer ortak ortaklarýn mesuliyeti muayyen bir sermaye ile tahdit edilmiþ olan þirket komandit þirket tir. Mukavelede bulunmýyan hususlar da bu kýsýmda yazýlý hükümler mahfuz kalmak þartiyle kollek þirketlere dair olan 159 . II.MUKAVELE: Þirketin komandit olup olmadýðý mukavele hükümlerine göre tayin olunur. þirket iþlerini görmeye mezun ve mecbur olmadýklarý gibi idare hakkýný haiz ol nlarýn salahiyetleri dahilinde gördükleri iþlere de engel olamazlar.Madde 246 Bir þirketin komandit olduðu tayin edilmediði halde o þirket kollektif sayýlýr. komanditerin talebi üzerine þirketin iþl erinin ve mevcudunun bizzat veya eksper marifetiyle incelenmesine her vakit izin . Eksperin þahsý hakkýnda bir itiraz dermeyan edilirse komanditerin t alebi üzerine mahkeme tarafýndan ehlivukuf tayinine karar verilir. Madde 249 II .MURAKABE: Kollektif ortaklarýn þirket mevzuunu teþkil eden muamelelerin aynýný Yapamýyacaklarýna dair o an 172 nci madde hükmü komanditerler hakkýnda tatbik olunmaz.BÝRÝNCÝ KISIM : ÞÝRKETÝN MAHÝYETÝ VE KURULUÞU ÜÇÜNCÜ FASIL : KOMANDÝT ÞÝRKET A . Bu karar katidir.Madde 248 - Her komanditer.KOMANDÝTERLERÝN HUKUKÝ VAZÝYETÝ: Komanditerler.ÝDARE: B . Bu incelemeyi bizzat yapabileceði gibi eksp ere de yaptýrabilir. idare ha kkýný haiz olanlarýn salahiyetleri dýþýnda kalan hususlar hakkýnda rey verebilirler. mahkeme. Ortaklar tarafýndan þ e verilen ad ve vasýf yalnýz baþýna o þirketin nev'ini tayine esas olamaz.

verebilir. yalnýz ticari mümessil. Þu kadar ki.ÞÝRKETÝN TEMSÝLÝ: I .Madde 253 B .Madde 254 Ölen bir komanditerin yerine mirasçýlarý geçer.Madde 257 B . ÖLÜM HALÝNDE: A .UMUMÝ OLARAK: Komanditer ortaklar. bu kýsýmdaki hususi kaideler ma ak þartiyle kollektif þirkete dair 174-184 üncü maddelerin hükümleri tatbik olunur. iþ yýlý sonunda tahakkuk eden kar paylarýný ve mukavelede kararlaþtýrýlmýþ ola eri nakten alýrlar.Madde 259 Ticari mümessil. Fakat devre diðer ortaklar muvafakat e tmemiþlerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü tatbik olunur.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: ÜÇÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARLA OLAN MÜNASEBETLERÝ Þirket ve ortaklarýn üçüncü þahýslarla olan münasebetlerinde. þirketteki payýný baþkasýna devredebilir.Madde 256 Komandit þirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. Ýdare hakkýnýn ve tems il salahiyetinin hududu kollektif þirketler hakkýndaki hükümlerle muayyendir. Yukarki fýkralar hükümlerine aykýrý mukavele þartlarý muteber deðildir.USULÜNE GÖRE TAHAKKUK ETTÝRÝLMÝÞ OLANLAR: 2.KOMANDÝTER ORTAÐIN MESULÝYETÝ: Bir komanditerin mesuliyeti koyduðu veyahut taahhüt eylediði sermaye miktarýný aþamaz.Madde 255 2. þirket mukavelesinde aksine hüküm olmamak þartiyle komanditer ortak. gelecek yýllarda elde edi lecek kar paylarýndan sermayenin noksaný tamamlandýktan sonra artan kýsýmdan ilk önce evvelk i yýllara ait birikmiþ faizler ödenir.Madde 258 1.Madde 252 - Komanditerler þeklen muntazam ve kar gösteren bir bilançoya göre hüsnüniyetle aldýklarý ve fa usulsüz tahakkuk ettirilmiþ kar paylarýný veya mukavele ile kabul edilmiþ olan faizleri g eri vermeye mecbur tutulamazlar.USULSÜZ TAHAKKUK ETTÝRÝLMÝÞ OLANLAR: 1.AZALIÐIN ÝNTÝKALÝ: Komanditer.KAR VE ZARAR: Komanditerler. Fakat koyduklarý sermayeler her hangi bir sebeple azalmýþ ise noksaný tamamlanýncaya kadar kar ve faizi isteyemezler. UMUMÝ OLARAK: IV . DEVÝR HALÝNDE: V .ÝSTÝSNALAR: Adi þirket unvanýna dahil olan komanditer. III . ADÝ ÞÝRKET UNVANINA DAHÝL OLAN KOMANDÝTER: II. Þu kad ar ki.Madde 251 A . ticari vekil veya ticari memur olarak hareketettiðini açýkça bildirmeksiz . þirketi temsil ve idare salahiyetini haiz deðildirler. GERÝ VERÝLMESÝ MECBURÝ OLMIYAN FAÝZLER VE KAR PAYLARI: Komanditerler önce aldýklarý ve usulüne göre tahakkuk ettirilmiþ faiz ve kar paylarýný þirket nradan vukubulan zararýný telafi için geri vermeðe mecbur tutulamazlar.REKABET YASAÐI: 1. üçüncü þahýslara karþý komandite bir ortak gibi me . ticari vekil veya ticari memur olarak tayin edilebilir. C .

Madde 260 2.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: DÖRDÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN ÝNFÝSAHI. ÝFLAS: .Þ Ortaklarýn þahsi mallarýna müracaat halinde þirket alacaklýlarýnýn. iflas etmiþ bir komanditerin masasýn a müracaat ederlerse. TASFÝYESÝ VE NEVÝ NÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Kollektif þirketlerin infisahýna ve tasfiyesine ve ortaklarýn þirketten çýkma ve çýkarýlmasýn olan 185 . Komanditerler. k omanditer vasfýna halel vermez.ÞÝRKETÝN ÝFLASI: 3. þirket mukavelesinde aksine bir hüküm bulunmadýkça komanditerin ölümü veya vesayet altýna a ketin infisahýný mucip olamaz. þirket alacaklýlarýnýn birinci fýkrada yazýlý ol gibi tercihan haklarýný elde edecekleri mallardan sayýlýr.Bir komandit þirketin iflasý halinde þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýkça ortaklarýn caklýlarý þirket mallarýna müracaat edemezler.KOMANDÝTERÝN ÝFLASI: Þirketten alacaðý olan bir þahsýn. bu alacaklýlar geri kalan alacak larýndan dolayý komanditelerin þahsi mallarýna müracaat edebilir. ÞÝRKET NAMINA MUAMELEDE BULUNAN KOMANDÝTER: 1. 2. TAKAS: A . bu muamelelerden dolayý hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslara karþý komandite ortak gibi mesul olur.ALACAKLILARIN VAZÝYETÝ: Komanditerler. koymayý taahhüt ettikleri sermayelerin zimmetlerinde kalan kýsmýna kadar þi rketin alacaklýlarýna karþý mesuldürler.Madde 264 Komanditerlerin koyduklarý sermaye dahi. SERMAYENÝN AZALTILMASI: A . 252 ve 253 üncü madde hükümleri mahfuz kalmak þartiyle.Madde 262 Þirketin iflasý halinde alacaklýlarýn haiz olduklarý haklar iflas masasýna geçer. Aksi halde komanditer aldýðý para kadar þirket alacaklý arýna karþý 261 inci maddenin birinci fýkrasý gereðince mesul olur. bu þahýs þirketteki alacaðýný komanditere olan borc le takas edebilir. bunlarýn.Madde 263 Þirketin mevcudu þirket alacaklýlarýna yetmiyecek olursa. þirkete koymayý taahhüt ettikleri sermayeyi aþan bir miktar ile mesul iyeti üzerine aldýklarýný yazý ile beyan veya ilan etmiþlerse üçüncü þahýslara veya beyanýn m meblað miktarýnca mesul olurlar.Madde 266 4.242 nci maddeler hükümleri komandit þirketlerde de tatbik olunur. B .KOMANDÝTERLERÝN MESULÝYETÝ: irket ve iflas halinde masasý veya þirket alacaklýlarý. gerek doðrudan doðruya ve gerek faiz veya kar payýna mahsup için dolayýsiyle tamamen veya kýsmen g eri alamýyacaðý gibi sermayesi her hangi bir sebeple azalmýþsa noksaný tamamlanýncaya kadar f iz veya kar payýný almaktan memnudur.in þirket namýna muamelelerde bulunan komanditer ortak. ortaklarýn þahsi alac karþý rüçhan hakký yoktur. C . Fakat alacaklýlar þirket infisah halinde bulunmadýkç a þirket aleyhine vukubulan icra takibatý semeresiz kalmýþ olmadýkça komanditerlere müracaat demezler. 184 üncü madde hükmü mahfuzdur. müflis komanditerin þahsi alacaklýlarýna karþý rüçhan hakký y de 265 .Madde 267 - . Þu kadar ki . sermaye borcunu henüz yerine getirmemiþ veya koyduðu serma i geri almýþ bir komanditere borcu varsa. TAKÝP ÝMKANI: Komanditerlerin iþlerin idaresine müdahaleyi tazammun etmiyecek veçhile rey ve nas ihat vermeleri ve þirketin iþ ve muameleleri üzerinde haiz olduklarý murakabe haklarýný kull anmalarý ve kanunda yazýlý hallerde idare iþlerini gören kimselerin tayin ve azillerine iþti rak eylemeleri ve þirket içinde tali hizmet ve memuriyetlerde istihdam edilmeleri. III .Madde 261 - Bir komanditer sermayesini.

MURAKABE: Anonim þirketlerinin muameleleri. esas mukavelede þirket mevzuunun hudutlarýnýn açýkça gösterilmiþ olmasý þart IV . Ticaret sicili memurluklarý teblið hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bakanlýðýn uygun görüþü alýnýr.) 2.KHK 559/5 md. Diðer bakanlýk ve kuruluþlarca anonim þirk eri ilgilendiren konularda düzenleme yapýlmasý halinde. vilayet. Denetim.HUSUSÝ KANUNLAR ÝLE KURULAN ANONÝM ÞÝRKETLER: Anonim þirketler.(Deðiþik madde: 24/06/1995 .TARÝFÝ: Anonim þirket.Bir kollektif þirket tasfiye edilmeksizin. bilançonun açýklýk ve doð slarý çerçevesinde yapýlacak incelemeyi de kapsar. Bu miktar. bir tüzük ile tayin olunacak þekilde Sanayi ve Tic aret Bakanlýðý ticaret müfettiþleri tarafýndan denetlenir.MEVZU VE MAKSAT: Madde 272 . kuruluþ kanunlarýnda aksine hüküm olmadýkça. Madde 274 . esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüþ olan ve borçlarýn an dolayý yalnýz mamelekiyle mesul bulunan þirkettir./2. II . bu f slýn hükümlerine tabidirler.(Deðiþik madde: 11/06/2003 .Madde 275 Kanuna. Devlet.NEV ÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: BÝRÝNCÝ KISIM : ÞÝRKETÝN MAHÝYETÝ VE KURULUÞ ÞEKÝLLERÝ Bir komandit þirket tasfiye edilmeksizin bütün ortaklar tarafýndan ittifakla verilec ek ve ticaret siciline tescil ve ilan edilecek bir kararla kollektif þirkete çevrild iði takdirde komanditer sýfatýný kaybeden ortaklarýn mesuliyeti hakkýnda 178 inci madde hükmü tbik olunur. taahhüt etmiþ olduklarý sermaye paylarý ile mahduttur.Madde 271 III. bütün ortaklar tarafýndan ittifakla verilecek ve ticaret siciline tescil ve ilan edilecek bir kararla komandit þirkete çevrildiði t akdirde eski ortaklardan komanditer sýfatýný kazananlar üçüncü þahýslara karþý bu sýfatý anca tescil ve ilan tarihinden sonra vukubulan iþlerden dolayý dermeyan edebilirler.(Deðiþik madde: 24/06/1995 .UMUMÝ HÜKÜMLER: I .) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca yayýmlanacak tebliðle faaliyet alanlarý tespit ve ilan ed ilecek anonim þirketler Bakanlýðýn izni ile kurulur.Madde 270 Ortaklarýn mesuliyeti.) Þu kadar ki. Bakanlar Kurulunca on katýna kadar artýrýlabilir.SERMAYE MÝKTARI: Özel kanunlarda aksine hüküm olmadýkça esas sermaye miktarý ellimilyar Türk lirasýndan aþ z. Bunun dýþýnda anonim þirketlerin kuruluþu ve esas mukavele d ikleri Bakanlýðýn iznine tabi deðildir. KURULUÞA ÝZÝN: V .Madde 269 - Hususi kanunlarla kurulan anonim þirketler. kanunen yasak olmýyan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabi lirler.DEVLETÝN KONTROLÜ: Madde 273 . esas sözleþme hükümlerine veya kamu düzenine aykýrý iþlemler ve faaliyetlerde bul uðu anlaþýlan þirketler aleyhine özel kanunlarýndaki hükümler saklý kalmak kaydýyla Sanayi ve .559/4 md. 1. DÖRDÜNCÜ FASIL : ANONÝM ÞÝRKET A .KHK . mevzuu amme hizmeti olan anonim þirketleri n idare ve murakabe heyetlerinde temsilci bulundurmak hakký verilebilir. bir unvana sahip.K.Madde 268 B . Bu þirketlerin esas mukavele deðiþiklikl ri de Bakanlýðýn iznine tabidir. md. Bakan un ticaret þirketlerine iliþkin hükümlerinin tatbikatýyla ilgili olarak tebliðler çýkarmaya y ilidir. belediye gibi amme hükmi þahýslarýndan birisine esas mukaveleye dercedi lecek bir kayýtla pay sahibi olmasa dahi.4884 S.

Kurucularla idare meclisi azalarýna ve diðer kimselere þirket kazancýndan saðlanaca . Bu Kanunun 297 ve 378 inci maddeleri uyarýnca anonim þirketlerin genel kurul top lantýlarýna katýlacak komiserlerin nitelikleri. 2. Paradan baþka sermaye olarak konan haklar ve mallarla bunlara mukabil veril ecek hisse senetlerinin miktarý ve mevcut bir iþletmenin veya bazý ayýnlarýn devir alýnmasý b his mevzuu olduðu takdirde onun bedeli ve kurucular tarafýndan þirketin kurulmasý için þirke t hesabýna satýnalýnan diðer þeylerin bedelleriyle þirketin kurulmasý hususunda hizmetleri gö lere verilmesi gereken ücret veya tahsisat yahut mükafatýn miktarý. bir kýsým paylarýn kurucular tarafýndan taahhüt olunmasý ve geri kalan k için de halka müracaat edilmesi suretiyle olur. þirket idare meclisi ve murakabe heyetlerindeki temsilcileri. SAYISI: Ani kuruluþ. Kurucular yukarýki fýkralarda yazýlý muamelelerden birini. þirket esas sermayesinin yüzde onunun tediye veya temi n edildiðini gösteren bir vesika ile birlikte Ýktisat ve Ticaret Vekaletine verilerek þi rketi kurmak için izin alýnýr. II . Þirketin ticaret unvaniyle merkezinin bulunacaðý yer. III . esas mukaveleyi tanzim ve imza etmeksizin paradan baþka bir þey i sermaye olarak koyan pay sahipleri de kurucu sayýlýrlar.ESAS MUKAVELE: Geçen maddede yazýlý esas mukavele. Amme hükmi þahýslarýnýn.Madde 280 Esas mukaveleye aþaðýdaki hususlar yazýlýr: 1.Madde 276 - 1. þirket paylarýnýn kurucular tarafýndan tamamen taahhüt edilmesiyle olur. 3. B .ÇEÞÝTLERÝ: Yukarýki fýkrada yazýlý þirketlerde pay sahibi olan amme hükmi þahýslarýnýn idare meclis kabe heyetlerindeki temsilcileri ancak bunlar tarafýndan azlolunabilir. Þu kadar ki. TARÝFÝ: Esas mukavelenin yazýlý þekilde yapýlmasý ve bütün kurucularýn imzalarýnýn noterce tasdik edi nmasý þarttýr. ödeme suret ve þart larý. Þirketin maksadiyle mevzuunu teþkil eden muamelelerin nev'i ve mahiyeti. ya tedrici veya ani þekilde kurulur.Madde 279 Tedrici kuruluþta. u mumi heyet tarafýndan seçilen azalarýn hak ve vazifelerini haizdirler.Madd 278 2.KURULUÞ: Anonim þirketler. Hükmi þahsýn rücu hakký mahfuzdur. bunl ar. 4. idare meclisi azasý sýfatiyle pay senetleri tevdi etmek mükellefiyetinden muaftýrlar . Amme hükmi þahýslarý þirket idare meclisi ve murakabe heyetlerindeki temsilcilerinin bu sýfatla iþledikleri fiil ve yaptýklarý muamelelerden dolayý þirkete ve onun alacaklýlariyle p y sahiplerine karþý mesuldür. 5. Bu üçüncü þahýs. Tedrici kuruluþ.t Bakanlýðýnca fesih davasý açýlabilir. kendi hesabýna iþ gören kimsenin bildiði veya bilmesi gereken bir vakýay n bilmediðini ileri süremez. Þirketin esas sermayesinin miktarý ile her payýn itibari kýymeti. de 277 - Esas mukaveleyi tanzim ve imza eden ve sermaye olarak esas mukavelede muayyen pa rayý veyahut paradan baþka bir þeyi koymayý taahhüt eden pay sahipleri kurucu sayýlýrlar. genel kurul ile ilgili görev ve yetkiler i Bakanlýkça bir yönetmelikle tesbit edilir.KURUCULAR: Bir anonim þirketin kurulmasý için þirkette pay sahibi en az beþ kurucunun bulunmasý þarttýr. AMME HÜKMÝ ÞAHISLARININ ÝÞTÝRAKÝ: I . Bakanlýk komiserlerinin yol giderleri ve za ruri masraflarý Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (B) bendi ile tesbit edilen Devlet memu rlarýna ödenen en yüksek yurt içi günlük harcýrah tutarýnýn üç katýný geçmemek üzere þirket t tarafýndan ödenecek ücret ve yolluk miktarlarý ve bunlarýn ödenme þekli yönetmelikte gösteril 3. üçüncü bir þahsýn hesabýna yap rde bu þahýs da kuruluþtan doðan mesuliyetler bakýmýndan kurucu sayýlýr.

10. Ani Kuruluþ halinde. sirküler ve diðer yayýn vasýtalariyle de halka bildirebilirler. HÜKÜMLERÝ: Madde 285 .k hususi menfaatler.MUHTEVASI: Þirket sermayesine iþtirak talebi.ÝZÝN: I .ÞEKÝL NOKSANLIÐI: A .KHK 559/6 md. kurucu veya idare meclisi azalarýna veya diðer kimselere saðlanan hususi menfaatleri ve sermaye olarak konan ayýnl arý ve bu ayýnlar mukabilinde verilecek karþýlýðý ve mevcut bir iþletmenin veya bazý ayýnlarý lýnmasý esas mukavele hükümlerinden ise onun bedelini ve kuruluþ umumi heyeti toplantýlarýnýn riyle icra suretini gösteren bir izahname tanzim ederek halký iþtirake davet için ilan e ttirirler.(Deðiþik fýkra: 24/06/1995 .Madde 284 Ýþtirak taahhütnamelerine. mevzu ve müddeti ve esas sermayenin miktariyle her payýn kýymetini.TAAHHÜDÜN MAHÝYETÝ: 2.Madde 281 Kurucular. SÝRKÜLER: 1.) Esas sermayeye tekabül eden payl . Þirket iþlerini idare ve murakabe ile mükellef olanlarýn ne suretle seçilecekleri v e bunlarýn hak ve vazifeleri ve imza koymaya salahiyetli olanlar. 8. IV . 7. Ýmzalarý noterce tasdik edilmiþ olan iþtirak taahhütnamelerinde gayrimenkul mülkiyeti ve ya gayrimenkul üzerindeki ayni haklarýn sermaye konulmasýna ait taahhütler resmi þekil ara nmaksýzýn muteberdir. esas mukavelenin veya izahname münderecatýnýn kabul edil iþ olduðu ve muayyen müddet içinde þirket kurulmadýðý takdirde taahhüdün düþeceði yazýlýr. Ýþtirak taahhütnamesinde yazýlý hususlar ile esas mukavele veya izahname münderecatýna vu uf hasýl edildiðini bildiren ve imzasý noterce tasdik edilmiþ olan bir mektupla kurucula ra veya bunlardan birine yapýlacak müracaatlarla dahi iþtirak taahhütleri kabul edilebil ir. iki nüsha iþtirak taahhütnamesi tanzimi ile olur.TEDRÝCÝ KURULUÞ: 1. B . ÞEKÝL: II .ÝÞTÝRAKE DAVET: Ýktisat ve Ticaret Vekaleti esas mukavelelerin kanunun müffessir hükümlerinden ayrýldýðýn ri sürerek izinden imtina edemez. Bu takdirde izahnamenin ilan edildiði gazetelerin numara ve tarihlerinin gösterilmesi lazýmdýr. her ortaðýn taahhüt ettiði sermayenin nev'i ve pay miktarý. 281 inci maddede yazýlý izahnamenin muhtevasý ve iþtiraki taah edenlerin ad ve soyadlariyle ikametgahlarý ve almayý taahhüt ettikleri paylarýn yazý ile i fade edilen miktarý ve taahhüt günü. halký þirket sermayesine iþtirake davet için 281 inci maddede yazýlý izahnameyi. Þirket bir müddet ile tahdit edilmiþse bu müddet. Þu kadar k suretle iþtiraki taahhüt eden kimse kuruluþ umumi heyetinin ilk toplantýsýnda hazýr bulunur veyahut sonradan pay sahipliðine ait haklarý kullanýr ve vazifeleri yerine getirirse kayýt ve þartlardan ari ve þekline uygun bir taahhütname ile þirkete baðlý sayýlýr. 9.ÝÞTÝRAK TAAHHÜTNAMESÝ: A . C . ÝZAHNAME: Ýzin alýndýktan sonra þirket tedricen kurulacak olursa kurucular þirketin maksat. Þirkete ait ilanlarýn ne suretle yapýlacaðý. toplantýlarýn vakti ve rey verme i le müzakere icrasý ve karar verilmesi hususlarýnýn tabi olduðu kayýt ve þartlar. Umumi heyetlerin ne suretle davet edileceði. 6.Madde 282 2.Madde 283 - Ýþtirak taahhütnameleri yukarýki maddede yazýlý þekilde tanzim edilmediði veya iþtiraki taleb tarafýndan bazý kayýt ve þartlar ilave edildiði surette taahhüt hüküm ifade etmez.

Madde 291 Nakdi sermayenin en az yarýsýný temsil eden pay sahipleri hazýr bulunmadýkça müzakere yap maz.REY HAKKINDAN MAHRUMÝYET: Ýdare meclisi azalarý þirket esas mukavelesiyle tayin edilmedikleri takdirde. D . B . taahhüt sa .Madde 289 - Kuruluþ umumi heyeti yukarýki maddede yazýlý hususlarý müzakere edip karara baðlar.PAYLARIN BEDELÝ: Paylarýn kanunen ödenmesi gereken bedellerinin taahhüt anýnda ödenmesi þart kýlýnmadýðý takdi taahhütleri kurucular tarafýndan kabul edildikten sonra kurucular iþtiraki taahhüdedenl ere taahhütlü mektup göndererek ve gazetelerle ilan ederek üzerine aldýklarý paylara ait bed ellerin muayyen bir müddet içinde ödenmesini ihtar ederler. Ýdare meclisi azalarýnýn ad ve soyadlarý iþtirak taahhütnamelerindeki izahnamede göste ilmediði halde bu azalarýn seçilmesi. ÝLK TOPLANTI: A . 6. 4. hisse senedi çýkarýlamaz.KHK-559/13 md. bu haklarýn þirketin hükmi þahsiyet kazanmasiyle beraber tapu siciline tescil edileceðinin kabul edilmiþ olmasý demektir. Sermaye olarak gösterilen ayýnlarýn ve eðer þirketin mevcut bir iþletmeyi veya bazý ay arý satýnalmasý esas mukavele þartlarýndan ise bu iþletmenin veya ayýnlarýn deðerini biçmek i ukuf tayini.TEVDÝ: III .Madde 286 Sermaye olarak paradan baþka iktisadi bir deðer veya menkul mal konulmasý taahhüdü. 2. Kurucularýn þirketi kurmak için giriþtikleri taahhütlerle yaptýklarý muamele ve masraf arýn kabulü. B .ÝLK TAKSÝT: Madde 288 .KARARLAR: Ayýn nevinden sermaye koyan kimse bunun deðerinin biçilmesinde ve kendilerine hususi m enfaatler saðlýyan kurucu ve diðer pay sahipleri.KURULUÞ UMUMÝ HEYETÝ: 1.) Ýþtiraki taahhüdedenlerin bu müddet içinde bedelleri ödememeleri takdirinde kurucular on larýn þirketle olan ilgilerini kesmek veya kendilerini taahhüdün ifasýna icbar etmek hakkýný aizdirler. Murakýplarýn seçilmesi.Madde 287 Senetlerin itibari kýymetlerinden yüksek bir bedelle çýkarýlmalarý esas mukavelede bu hu susta bir hüküm bulunmasýna veya bunun umumi heyet tarafýndan karar altýna alýnmasýna baðlýdý C . Her pay.TOPLANTIYA DAVET: Esas sermayenin tamamýna iþtirak taahhüt edildikten ve paylarýn 287 nci maddede muayyen bedelleri ödendikten sonra on gün içinde.arýn muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiþ olmasý þarttýr.Madde 290 1. Kararlar mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir. Ýþtiraki taahhüdedenlerin ilgileri kesildiði taktirde yerlerine geçecek kimsele r tarafýndan paylarýn bedeller ödenmedikçe þirket kurulamaz.(Mülga madde: 24/06/1995 . Ýtibari kýymetlerinden aþaðý bir bedel ile. kurucular her pay sahibine taahhütlü mektup gönder erek ve gazetelerle ilan ederek kuruluþ umumi heyetini toplantýya davet ederler. þirk etin hükmi þahsiyet kazandýðý tarihten itibaren onlar üzerinde malik sýfatiyle doðrudan doðru sarruf edebileceðinin ve gayrimenkul üzerindeki mülkiyet veya sair ayni haklarýn sermaye olarak konulmasý taahhüdü ise. Paylarýn bütününe iþtirak taahhüt olunduðunun ve bunlarýn 287 nci maddede muayyen bede rinin ödendiðinin tesbiti. sahibine bir rey hakký verir. C . 5. bu menfaatlerin tasvibine ait müzakere de rey kullanamazlar. Kuruculara þart kýlýnan hususi menfaatlere dair tekliflerin karara baðlanmasý. Dav et mektubunun toplantý gününden en az on beþ gün önce gönderilmesi ve aþaðýda yazýlý hususlar bildirilmesi þarttýr. 3.

Madde 293 Ýlk murakýplarýn tayini umumi heyete ait olup bunlarýn esas mukavele ile tayinleri c aiz deðildir.) 2. Ancak h asýl olan kazançtan 466 ncý maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý yedek akçe ile pay sahipleri i de 5 kar payý ayrýldýktan sonra kalanýn onda birini kendilerine tahsis edebilirler.KHK-559/7 md. ÝKÝNCÝ TOPLANTI: Yukarýki madde gereðince tayin olunan bilirkiþi gereken raporlarý tanzim edip verdikten sonra kurucular tarafýndan kuruluþ umumi heyeti 289 uncu maddede yazýlý müddet içinde ve ayný kilde yeniden toplantýya davet olunur.Madde 298 IV . ayýn olan sermayelerin ve devralýnacak iþletmenin veya ayýnlarýn deð rlerini biçecek bilirkiþiyi tayin edebilmesi için.Madde 295 B .) Kuruluþ umumi heyetinin yapýlmasýnda n sonra 15 gün içinde þirket merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve ilan ol unur. Davet mektuplarýna bilirkiþi raporunun birer su reti baðlanýr. Kuru culara zikri geçen menfaatler için verilecek senetlerin nama yazýlý olmasý lazýmdýr.Madde 292 D . Kararlar ekseriyetle verilir. ÞÝRKETÝN TESCÝL VE ÝLANI: Madde 300 .(Deðiþik fýkra: 24/06/1995 .Madde 294 Umumi heyetin ikinci toplantýsýnda.Madde 296 C . 290 ýncý maddede yazýlý toplantý nisabýnýn mevcut olduðu bilirkiþi raporlarý okunup incelendikten ve lüzumunda ayýn nevinden sermaye koyan kimsel erin ve devralýnacak iþletmenin veya ayýnlarýn sahibinin izahlarý dinlendikten sonra 281 i nci maddede yazýlý izahnamedeki deðerlerin aynen kabul veya reddine yahut ilgililerin muvafakatiyle deðiþtirilmesine 290 ýncý maddede gösterilen ekseriyetle karar verilir.TOPLANTIYA DAVET: 2.KHK-559/13 md.DEVLET KOMÝSERLERÝ VE KARARLARIN MUTEBERLÝK ÞARTI: Kurucularýn þirketi kurduklarý sýrada sarf ettikleri emeðe karþýlýk olarak para ve bedelsiz h e senedi almak gibi bir suretle þirket sermayesinin azalmasýný mucip olacak bir menfaa tin kendilerine tahsisi hakkýnda esas mukaveleye dercedecekleri þartlar hükümsüzdür.SAÐLANABÝLECEK HUSUSÝ MENFAATLER: 1.ÝLK ÝDARE MECLÝSÝ VE MURAKABE HEYETÝNÝN SEÇÝMÝ: Kuruluþ umumi heyetinin.hipleri arasýndan kuruluþ umumi heyetince seçilirler.BÝLÝRKÝÞÝLERÝN SEÇÝMÝ: A . . verilen kararlarýn mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanl arýn muhalefet sebepleri yazýlýr.Madde 297 D .TOPLANTININ TALÝKÝ: Kuruluþ umumi heyetlerinin verdikleri kararlarýn muteber olmasý için toplantýlarda Ýktisat v e Ticaret Vekaletinden bir komiser bulunmasý ve komiserin zabýtlarýn kanuna uygun bir þe kilde tutulmasýna nezaret ve zabýtlarý reyini kullanan pay sahipleriyle birlikte imza etmesi þarttýr.(Mülga madde: 24/06/1995 .KARARLAR: Bilirkiþi raporunun okunup incelenmesi için yukarýki madde gereðince toplanan kuruluþ umum i heyetinde 290 ýncý maddede yazýlý nisap hasýl olmadýðý takdirde 297 nci maddede yazýlý oldu bir zabýt tanzim olunarak toplantý bir ay sonraya býrakýlýr ve keyfiyet kurucular tarafýndan toplantýda bulunmýyan her pay sahibine taahhütlü mektuplarla bildirilir ve gazetelerle de ilan olunur. kurucularýn talebi üzerine mahkemece tayin olunu r. Müzakere nýs abý temin edilemediði takdirde bilirkiþi. nakdi sermayenin en az üçte ikisini tem sil eden pay sahiplerinin hazýr olmalarý þarttýr. MAHKEMENÝN VAZÝFESÝ: V . E .KURULUÞUN TAMAMLANMASI: Madde 299 . Bu zabýtlara.

Þirketin ticaret unvaný ve merkezi. kurucular kuruluþ masraflarýndan dolayý þ e rücu edebilirler. 7. 5.KURULUÞTAN ÖNCE PAYLAR ÜZERÝNDEKÝ TASARRUFLAR: I . 8. B . Ayýn nev'inden sermaye ve devralýnan mali kýymetlerle iþletmelerin neden ibaret o lduklarý ve bunlara biçilen deðerler. kuruculara saðlanan hususi menfaatlerin mahiyet ve deðerleri.KURULUÞTAN ÖNCEKÝ MUAMELELER: Tescil ve ilan edilecek hususlar þunlardýr: 1. ileride kurulacak þirket namýna yapýldýðý açýkça bi e þirketin ticaret siciline kaydýndan sonra üç aylýk bir müddet içinde bu taahhütler þirket t an kabul olunmuþsa. Ýdare meclisi azalariyle þirketi temsile salahiyetli kimselerin ad ve soyadla rý. (Deðiþik bent: 24/06/1995 . 9. Þubeler. yalnýz þirket mesul olur. bunlarýn kuruluþ umumi heyetince tasdik edilmesine baðlýdýr. Þirketin kurulmasý her hangi bir sebepten dolayý kabil olmadýðý takdirde u masraflar kuruculara ait olup pay sahiplerine rücu haklarý yoktur. ikametgahlarý ve tabiyetleri. ödeme suret ve þartlarý ve hisse senetlerinin itibari kýymeti. VESÝKALARIN DOÐRU OLMAMASI: .A .USUL: D . Ancak. HÜKMÝ ÞAHSÝYET ÝKTÝSABI: Þirket ticaret siciline tescil ile hükmi þahsiyet kazanýr. 6. Þirketin ne suretle temsil olunacaðý. 283 ve 284 üncü maddeler lerine riayet etmeye mecburdurlar. Þirketin yapacaðý ilanlarýn þekli ve eðer esas mukavelede de bu hususta bir hüküm vars dare meclisi kararlarýnýn pay sahiplerine ne suretle bildirileceði. bun ni biçecek bilirkiþi mahkemece tayin olunur. 3. hamiline veya nama yazýlý olduklarý ve muayyen his se senetlerinin bahþettikleri imtiyazlar.Madde 304 Bu suretle ortaklar 285 inci madde ile 289 uncu maddenin 4 ve 5 numaralý bentl eri hükümlerini yerine getirdiklerini göstermek üzere 279 uncu maddede yazýlý hususlara havi bir esas mukaveleyi ayný maddede yazýlý þekilde tanzim ederler.Madde 301 - Þirketin tescilinden önce paylarýn devri þirkete karþý hükümsüzdür. 4. Kurucular þirketi kurmak için yaptýklarý muamele ve giriþtikleri taahhütlerden üçüncü þah suldürler. bu gibi taahhütlerin.KURULUÞTAN DOÐAN MESULÝYET: 1.ANÝ KURULUÞ: Muayyen þahýslar bütün paylarý aralarýnda taksim etmek suretiyle bir anonim þirket kurabilirl r.) Esas sermayesinin miktarý.209 uncu maddede yazýlý beyanname ile vesika ve sair evrakýn hakikat hilafý tanzim edi lmiþ olmasýndan doðan zararlardan kurucularla bu vesika ve varakalarýn tanzimine iþtirak e denler müteselsilen mesuldürler ve haklarýnda Ceza Kanununun 350 nci maddesi tatbik ol .KHK-559/7 md. merkezin sicil kaydýna atýf yapýlmak suretiyle bulunduklarý yer ticaret sicil ine tescil olunurlar. II . 282. Esas mukavelenin tarihi. 2. 3. Þirketin maksat ve mevzuu ve varsa müddeti. Ayýn nev'inden sermaye ko nmasý veya þirketin mevcut bir iþletmeyi veya bazý ayýnlarý devralmasý þart kýlýnmýþ ise.Madde 303 - Ani olarak kurulan anonim ortaklýðýn pay sahipleri ortaklýðýn tescilinden sonra beþ yýl içind ka müracaat suretiyle paylarýný elden çýkarmak isterlerse 281. Hisse senetlerinin nevileri.HALKA MÜRACAAT: I . Masraflarýn þirkett en alýnabilmesi.Madde 302 Tescilden önce þirket namýna muamele yapanlar bu muamelelerden þahsan ve müteselsilen mesuldürler.HALLER: E . Þirket hükmi þahsiyet kazandýkdan sonra.

Mesul olan kimselerin cümlesi aleyhinde þirket merkezinin bulunduðu yer mahkemesin de dava açýlabilir. Þu kadar ki. Bu müddetin geçmesinden sonra sulh ve ibra ancak umumi heyetin tasdikiyle tamam olur. ÝLK ÝDARE MECLÝSÝ VE MURAKABE HEYETÝ AZALARININ ÝHMALÝ: 1.KURULUÞ TARZI: Umumi heyet kararýný vermeden önce idare meclisinin talebi üzerine. Bununla beraber esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranýn tasdikine muhalif iseler. tesisat veya baþka mal ve haklarýn esas sermayenin onda birini aþan ve bede l karþýlýðýnda þirketçe devralýnmasýna dair. bu fiilde kendilerine iþtirak edenler.Madde 307 3. bu fiil cezayý müstelzim olup Ceza Ka una göre müddeti daha uzun müruruzamana tabi bulunuyorsa tazminat davasýna da o müruruzama n tatbik olunur. Mesul olan kimselere karþý tazminat istemek hakký davacýnýn zararý ve mesul olan kimseyi öðrendiði tarihten itibaren iki yýl ve her halde zararý doðuran fiilin vukuu tarihinden iti baren beþ yýl geçmekle müruruzamana uðrar. b undan. þirketin tescilinden itibaren iki yýl içinde yap leler umumi heyetçe tasdik ve ticaret siciline tescil edilmedikçe muteber olmaz. mukavelenin aslýný veya note .Madde 311 F . TAZMÝNAT TALEBÝ: II . yukarýki maddeler gereðince tabi old klarý mesuliyetler.Ma 2. Bu hususta ihmalleri anlaþýlýr ve bu yüzden hasýl olan zar inat kuruculardan alýnamamýþ bulunursa inceleme iþini ihmal eden idare meclisi azalarý ve murakýplar. müteselsilen mesul olurlar ve haklarýnda Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddes i tatbik olunur. idare meclisi. Bu gibi mukavelelerin tasdik ve tescilinden önce bunlarýn ifasý maksadiyle yapýlmýþ olan tasarr uflar dahi muteber olmaz. þirketin bu yüzden uðradýðý zararý müteselsilen tazmin ile mükelleftirler ve haklarýnda Türk ununun 343 üncü maddesi tatbik olunur.unur. Karar. bu fiilde kendilerine iþtirak ede nler. AYIN NEVÝNDEN SERMAYEYE DEÐER BÝÇÝLMESÝNDE HÝLE: lk idare meclisi azalariyle murakýplar.Madde 308 . esas sermayenin en az yarýsýný temsil eden pay sahipleri hazýr bulunmadýkça müzakere yapýlamaz. bu paylarý kendi hesaplarýna almaya ve karþýlýðýný müteselsilen ödemeye mecburdurlar. Bu hususta Ýcra ve Ýflas Kanununun 245 inci maddesi hükmü carid ir. 307 ve 308 inci maddelerde yazýlý fiillerle ýzrar edilmesi halinde. dolayýsiyle zarar gören pay sahipleri ve þirket alacaklýlarýnýn dava haklarý vardýr.Madde 305 Esas sermaye tamamiyle taahhüt olunmamýþ veya karþýlýðý kanun hükümleri gereðince ödenmemiþ i lmiþ veya yerine getirilmiþ gibi gösteren kurucularla. þirketin tescili tarihinden itibaren dört yýl geçmedikçe sulh ve ibra su retiyle ýskat edilemez. Þu kadar ki.KANUNA KARÞI HÝLE: A . hükmolunacak tazminat þirkete verilir. þirketin kurulmasýnda yolsuzluk vaki olup olma dýðýný incelemekle mükelleftirler. ÝBRA: Bir iþletme. A k.Madde 310 Þirketin iflasý halinde pay sahiplerinin ve þirket alacaklýlarýnýn haiz olduklarý haklar flas idaresine ait olur. Umumi heyetin tasdik kararýndan sonra. þirket tarafýndan devralýnacak þeylerin deðerini biçerek rapor verir.Madde 309 - Kurucularýn ve idare meclisi azalarýnýn ve murakýplarýn. mahkemece tayin edilecek bilirkiþi.MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Þirketin 305. sulh ve ibra umumi heyetçe t asdik olunamaz. 2. mevcut reyl n ekseriyetiyle verilir. 306.Ý 4. ESAS SERMAYE HAKKINDA YANLIÞ BEYANI: Konan ayýn nevinden bir sermaye veya deviralýnmasý kararlaþtýrýlan bir iþletmeye veya bazý ay a deðer biçilmesinde hile kullanan kurucularla. Müzakere hakkýnda 295 inci madde tatbik olunur.

itibari kýymetleri esas sermayenin en az yüzde birin e muadil miktarda hisse senetlerini þirkete tevdie mecburdur.Madde 312 - Ýdare meclisi azalarýndan her biri.Madde 314 Ýdare meclisinin muvafakatiyle rehin makamýnda olan hisse senetleri. Esas mukavelede aksine hüküm yoksa t eçilmeleri caizdir. Bu sure tle seçilen aza umumi heyet toplantýsýna kadar vazifesini yapar. Þu kadar ki. Þirketin iþtigal mevz uuna giren veya cebri icra yoliyle iktisabedilen þeyler hakkýnda bu madde hükmü tatbik o lunmaz.Madde 313 Ýdare meclisi pay sahibi aza ortaklardan teþekkül eder. Aðýr hapis cezasiyle veya sahtekarlýk. Azlolunan azanýn tazminat talebine hakký yoktur. Ancak pay sahibi olmýyan kim seler aza seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sýfatýný kazandýktan sonra iþe baþlýyabilir .AZÝL: I . 299 uncu madd enin 2 ve 3 üncü fýkralarýna göre incelemelerde bulunarak kararýný verir. Þu kadar ki.Madde 317 Ýdare meclisi her yýl azalarý arasýndan bir reis ve bulunmadýðý zamanlarda ona vekalet etmek . bilirkiþi raporu ve diðer vesikalarla birlikte tescil ed ilmesine müsaade edilmesi için ait olduðu mahkemeye tevdi eder. ESAS: Anonim þirket idare meclisi tarafýndan idare ve temsil olunur.310 uncu maddelerin hükümleri de tatbik olunur. II. Tevdi olunan hisse senetleri azanýn umumi heyetçe ibrasýna kadar vazifesinden doðan mesuliyete karþý merhum hük de olup baþkalarýna devrolunamaz ve þirketten geri alýnamaz. ticaret siciline tescil ve ilan edilir. iktisabedilecek þey. bir üçüncü þahýs tar an da tevdi edilebilir. 2. 275 inci madde hükmü mahfuzdur. AZALARIN SAYISI VE SIFATI: Anonim þirketlerin esas mukavelesiyle tayin veya umumi heyetçe intihap edilmiþ en az üç kiþi den ibaret bir idare meclisi bulunur. vazifesi a ermiþ olur. Mahkeme. Bu halde 305 . esas serm ayenin yüzde biri 5 000 lirayý aþarsa fazlasýnýn tevdii mecburi deðildir. þirketin iþtigal mevzuunu kolaylaþtýrmak veya mümkün kýlmak için vukubul tisaplar bundan müstesnadýr. Pay sahibi olan hükmi bir þahýs idare meclisi azasý olamaz. VAZÝFE MÜDDETÝ: 275 inci madde hükmü mahfuz olmak üzere bir azalýk açýlýrsa idare meclisi kanuni þartlarý hai kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arzeder. 275 inci madde hükmü mahfuzdur.UMUMÝ OLARAK: 275 inci madde hükmü mahfuzdur.Madde 315 275 inci madde hükmü mahfuzdur.SEÇÝM VE TAYÝN: 1. dolandýr arýndan dolayý mahkumiyet halinde dahi hüküm aynýdýr. 3.ÝDARE VE TEMSÝL: 1. HÝSSE SENEDÝ TEVDÝÝ MECBURÝYETÝ: Ýdare meclisi azalarý en çok üç yýl müddetle seçilirler. hýrsýzlýk. emniyeti suiistimal. umumi heyetin tasdik kararýnýn tarihi. Mukavele tarihi. B . bunun kimden iktisabolunacaðý ve verilecek karþýlýk.AZALIÐIN AÇILMASI: Ýdare meclisi azalarý esas mukavele ile tayin edilmiþ olsalar dahi umumi heyet karariy le azlolunabilirler.rlikçe tasdikli bir suretini. ÝKÝNCÝ KISIM : ÝDARE MECLÝSÝ I .Madde 316 Ýdare meclisi azalarýndan biri iflasa tabi kimselerden olup da iflasýna karar veri lir veya hacir altýna alýnýr yahut azalýk için lüzumlu kanuni vasýflarý kaydederse. III . Fakat hükmi þahsýn temsilcisi o an hakiki þahýslar idare meclisine aza seçilebilirler.

re bir reisvekili seçer. þirketi temsile salahiyetli kimseleri. Bu imz alar hakkýnda 42 nci maddenin 2 nci fýkrasý hükmü tatbik olunur. Þirketin rücu hakký mahfuzdur. ÞÝRKETÝN MALÝ DURUMUNUN BOZULMASI HALÝNDE: III . hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslarýn o muameleden dolayý þi olamaz.Madde 322 Temsil salahiyetinin tahdidi. þirketin unvanýný ilave etmeye mecburdurlar. azalardan lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. tescil edilmek üzere ticaret sic iline bildirir. 3.Madde 320 Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare iþlerinin hepsini veya bazýlarýný id are meclisi azasý olan murahhaslara veya pay sahibi olmalarý zaruri bulunmýyan müdürlere býr akabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir. ÝMZA ÞEKLÝ: Ýdare meclisi.UMUMÝ OLARAK: Þirketin aciz halinde bulunduðu þüphesini uyandýran emareler mevcutsa idare meclisi ak tiflerin satýþ fiyatlarý esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Temsile salahiyetli olanlar tarafýndan yapýlan muamelenin esas mukaveleye veya u mumi heyet kararýna aykýrý olmasý. TESCÝL: 1. Anonim þirket adýna tanzim edilecek evrakýn muteber olmasý için.Madde 324 - A . Bu gibi ka yýtlar bulunmadýðý takdirde 317 nci madde hükmü tatbik olunur. Þu kadar k i.Madd 321 - Þirket namýna imza salahiyeti olanlar.TEMSÝL SALAHÝYETÝ: Temsile salahiyetli olanlar þirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi iþleri v e hukuki muameleleri þirket adýna yapmak ve þirket unvanýný kullanmak hakkýný haizdirler.Madde 318 2. Temsile veya idareye salahiyetli olanlarýn vazifelerini yaptýklarý sýrada iþledikleri haksýz fiillerden anonim þirket mesul olur.Madde 323 3. 2. VAZÝFELERÝN AZALAR ARASINDAKÝ TAKSÝMÝ: Ýdare meclisi azalarýnýn þirket iþlerinde gösterecekleri dikkat ve basiret hakkýnda Borçlar K nunun 528 inci maddesinin ikinci fýkrasý hükmü tatbik olunur. TEÞKÝLAT: Esas mukavelede idare ve temsil iþlerinin idare meclisi azalarý arasýnda taksim edilip edilmiyeceði ve taksim edilecekse bunun nasýl yapýlacaðý tesbit olunur. bütün emli meseleler hususiyle bilançonun tanzimi hakkýnda rapor vermek ve kararlarýnýn tatbikýn a nezaret etmek üzere. Temsil salahiyetine mütaallik kararýn noterlikçe tasdik edilmiþ suretini n de sicil memuruna verilmesi lazýmdýr. iþlerin gidiþine bakmak. hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslara karþý hüküm ifade etmez. Þirketin aktifleri þir et alacaklarýnýn alacaklarýný karþýlamaya yetmediði takdirde idare meclisi bu durumu derhal m hkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde þirketin iflasýna hükmeder. Esas sermayenin üçte ikisi karþýlýksýz kaldýðý takdirde. umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasýna veya kalan üçte maye ile iktifaya karar vermediði takdirde þirket feshedilmiþ sayýlýr. VÜSAT VE ÞÜMULÜ: II.Madde 319 Ýdare meclisi. kendisine arzolunacak hususlarý hazýrlamak. 4. þirket durumunun ýslahý mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklýnýn talebi üzeri . AZALARIN ÝHTÝMAM DERECESÝ: 1. idare meclis durumu umumi heyete bildirir. Ýdare meclisinin en az bir azasýna þirketi temsil salahiyeti verilir. Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur. aksine esas mukaveled e hüküm olmadýkça temsile selahiyetli olanlardan ikisinin imzasý kafidir. il salahiyetinin sadece merkezin veya bir þubenin iþlerine hasrolunduðuna veya müþtereken kullanýlmasýna dair tescil ve ilan edilen tahditler muteberdir.ÝDARE VAZÝFELERÝ: Son yýllýk bilançodan esas sermayenin yarýsýnýn karþýlýksýz kaldýðý anlaþýlýrsa.

umumi heyet toplantýsýndan en az 15 gün önce ay sahiplerinin tetkikine arz olunur. YILLIK RAPORUN TANZÝMÝ: Memur ve müstahdemlerin tayini umumi heyete ait olduðuna dair esas mukavelede bir ka yýt yoksa. Hisse senetleri þirketin sermayesinin azaltýlmasýna dair bir karara dayanýlarak d evralýnmýþsa. m e iktisadi durumunu ve yapýlan muamelelerin hulasasýný gösterir bir rapor tanzimine ve d aðýtýlacak kazanç miktarý ile yedek akçeyi teþkil edecek miktarýn tayinine dair. (Toplantý ve müzakere defteri). Rapor ve teklif varakasý. 5. Pay sahiplerinin ad ve soyadlarý veya unvanlariyle ikametgahlarýnýn ve þirketin k urulmasý anýnda konan yahut sonradan tedricen çoðaltýlan sermayeye tekabül eden paylar için y pýlan tediyelerin yazýlmasýna mahsus (Pay sahipleri defteri). Hisse senetleri þirketin kurulmasý veya esas sermayesinin çoðaltýlmasý dolayýsiyle vak lan iþtirak taahhüdünden baþka bir sebepten doðan þirket alacaklarýnýn ödenmesi maksadiyle de . Hisse senetleri idare meclisi azalarý. 1 numaralý bentte yazýlý halde derhal imha edilir ve bu hususta tutulan zabýt ticaret siciline verilir. mevcut azalarýn ekseriyetiyl ilir.e iflas kararýný tehir edebilir. Ýdare meclisinin toplantý ve müzakerelerinin yazýlmasýna mahsus. envanter tanzimi veya bir yediemi n tayini gibi þirket mallarýnýn muhafazasý için lüzumlu tetbirleri alýr. müdürler ve memurlar tarafýndan kendilerin e bu sýfatla düþen mükellefiyetlere karþý rehin olarak yatýrýlmýþ ise. Bu muameleler yýllýk raporda gösterilir. Bu senetlerin temellükü veya rehin alýnmasý neticesini doðuran akitler hükümsüzdür.Madde 327 1. 3. Hisse senetleri bir mamelekin veya iþletmenin borç ve alacaklariyle beraber t emellük edilmesi neticesinde þirkete geçmiþse. KARARLAR: 1.Madde 328 4. Þu kada gösterilen akitler bu hükümden müstesnadýr:Madde 329 5. 3. ÞÝRKETÝN KENDÝ HÝSSE SENETLERÝNÝ SATIN ALMASI: 1. Umumi heyet zabýtlarýnýn yazýlmasýna mahsus. 2. teklif varak azýrlamýya mecburdur. IV . MEMUR VE MÜSTAHDEMLERÝN TAYÝNÝ: Þirket. Bu halde mahkeme.ÝDARE MECLÝSÝ TOPLANTILARI: Esas mukavelede aksine hüküm olmadýkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için. Onda dahi müsavilik olursa bahis mevzuu tekli f reddedilmiþ sayýlýr. Azalarýn yekdiðerine niyabetle rey vermeleri caiz deðildir. 6.HUSUSÝ DEFTERLER: Ýdare meclisi her iþ yýlý sonunda 325 inci maddede yazýlý bilançodan baþka þirketin ticari. Temellük ivazsýz ise. Zabýtlarýn hazýr bulunan azalar tarafýndan imzala . DEFTER TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: Ýdare meclisi. Devralýnan hisse senetleri. Ýdare meclisinin müzakereleri azalar arasýndan veya dýþardan seçilen b tip marifetiyle muntazaman zaptolunur. 4. Reyler müsavi olduðu tak dirde keyfiyet gelecek toplantýya býrakýlýr. Kararlar. azalarýn en az yarýsýndan bir fazlasýnýn hazýr olmasý þarttýr. 2. kendi hisse senetlerini temellük edemiyeceði gibi rehin olarak da kabul edemez . Diðer hallerde bu senetler ilk fýrsatt a tekrar elden çýkarýlýr. 2. Hisse senetlerinin devir veya rehin alýnmasý keyfiyeti esas mukaveleye göre þirke t konusuna giren muamelelerden ise. Þirketçe devralýnan paylarýn umumi heyette temsi i caiz deðildir. (Ýdare meclisi karar lar defteri).Madde 325 Tacirlerin tutmaya mecbur olduklarý defterlerden baþka idare meclisi aþaðýdaki defterleri de tutmakla mükelleftir:Madde 326 B . 3. lüzumlu defterleri tutmak ve muayyen müddet içinde geçen iþ yýlýna ait bilanço nun hükümleri gereðince tanzim ve umumi heyet toplantýsýndan en az on beþ gün önce pay sahipl nin tetkikine arz etmekle mükelleftir. idare meclisine aittir.

330 uncu maddenin 2 nci fýkrasýndaki halde bu cihet teklifi tesb it eden kaðýda yazýlýr. HAREKET SERBESTÝSÝNÝN TAHDÝDÝ: Ýdare meclisi azalarýndan biri umumi heyetten izin almadan kendi veya baþkasý namýna bizza t veya dolayýsiyle þirketle þirket konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. Ayný hak diðer taraf için me cut deðildir. 2. HUZUR HAKKI: Bu hükümlere aykýrý hareket eden aza. AZALARIN HAKLARI: .MECLÝS AZALARININ HUKUKÝ DURUMU: Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde idare meclisi azalarýna her toplantý günü için t verilir. Aksi tak dirde þirket yapýlan muamelelerin batýl olduðunu iddia edebilir. V .Ýdare meclisi azalarý þirket namýna yapmýþ olduklarý mukavele ve muamelelerden dolayý þahsa ul olamazlar.ÞÝRKETLE MUAMELE YAPMAK YASAÐI: 2.Madde 335 Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur. MÜZAKERELERE ÝÞTÝRAK EDÝLMEMESÝ: 1. 3. serbes ttir.REKABET YASAÐI: A .HALLER: Bu haklardan birinin tercihi birinci fýkra hükmüne aykýrý harekette bulunan azadan baþka azalara aittir.Madde 336 . defter ve dosyalarýn kendisine ibrazýna dahi karar verebilir. 3.Ma dde 333 A . idare meclisinin toplantýya davet edilmesini reisten yazýlý olarak istiye bilir.Ýdare meclisi azalarý þahsi menfaatlerine veya 349 uncu maddede sayýlan yakýnlarýnýn menfaa lerine taalluk eden hususlarýn müzakeresine iþtirak edemezler.Madde 334 - Ýdare Meclisi azalarýndan biri umumi heyetin müsaadesini almaksýzýn þirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendi veya baþkasý hesabýna yapamýyacaðý gibi. ilgili olduðu muamele yüzünden þirketin husule gele ararýný tazmine mecburdur. içlerinden bir inin muayyen bir hususa dair yaptýðý teklife diðerlerinin yazýlý muvafakatleri alýnmak sureti le de verilebilir.Böyle bir husus müzakere kon usu olunca. ilgisini kurula bildirmeye ve keyfiyeti o toplantýnýn zaptýna yazdýrmaya mecburdur. þirketi temsile ve þirket iþlerini görmeye memur olan kimselerden iþlerin gidiþi veya muayyen bazý iþler hakkýnda izahat istemek hakkýný haizdirler Ýdare meclisi. Bu haklar. Bu hükme aykýrý harekette bulunan idare meclisi azasýndan þirket tazminat iste mekte veya tazminat yerine yapýlan muameleyi þirket namýna yapýlmýþ addetmekte ve üçüncü þahý akdolunan mukavelelerden doðan menfaatlerin þirkete aidiyetini talebetmekte.Madde 331 Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadýkça idare meclisi kararlarý. B . zikredilen ticari muamelelerin yapýldýðýný veyahut idare meclisi azasýnýn diðe ir þirkete girdiðini sair azalarýn öðrendikleri tarihten itibaren üç aylýk ve herhalde vukula n itibaren bir yýllýk müruruzamana tabidir. ayný nev ticari muamelelerle meþgul bir þirkete mesuliyeti tahdidedilmemiþ olan ortak sýfatiyle de giremez. Kararlarýn muteberliði yazýlýp imza edilmiþ olmasýna baðlýdýr. MESULÝYET: . Ücret miktarý esas mukavelede tayin edilmemiþse umumi heyetçe tayin olunur.nmasý ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin zapta yazýlmasý ve rey s ahibi tarafýndan imzalanmasý lazýmdýr. ilgili aza.Madde 332 Her aza.Ýdare meclisi toplantýlarýnda azalar.Madde 330 - . Ancak aþaðýda yazýlý hallerde gerek þirkete gerek münferit pay sahiplerine ve þ et alacaklýlarýna karþý müteselsilen mesuldürler.

bu karar veya talep tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. ayin ve azil keyfiyeti. pay sahiplerine ve þir et alacaklarýna karþý mesul olur.Madde 343 2. C .Madde 339 D . müdür. yanlýþ zehap uyandýraca desiseler kullanmak veya hakikate aykýrý beyanda bulunmak suretiyle üçüncü þahýslarý aldatan e meclisi azasý sebebiyet verdiði zarardan þahsan mesul olur. hususiyle bu muamelelere muhalif rey vermiþ olup key fiyeti müzakere zaptýna yazdýrmakla beraber murakýplara hemen yazýlý olarak bildiren veyahut mazeretine binaen o muamelenin müzakeresinde hazýr bulunmýyan aza dahi mesul deðildir. idare meclisince tescil ve ilan ettirilir.ÞÝRKET NAMINA AÇILACAK DAVA: 1.M adde 338 Aksi halde seleflerinin mesuliyetlerine iþtirak ederler.Madde 341 F .YENÝ TAYÝN EDÝLEN AZALARIN MESULÝYETÝ: Yukarki maddeler gereðince müteselsil mesuliyeti mucibolan muamelelerde bir kusuru o lmadýðýný ispat eden aza mesul olmaz. esas mukavele veya umumý heyet ve ya idare meclisi karariyle idare meclisi azasýndan veya ortaklardan olmýyan bir müdüre t evdi edildiði takdirde. Umumi heyetten çýkan kararlarýn sebepsiz olarak yerine getirilmemesi. Davanýn reddi halinde pay sahi pleri yalnýz þirkete karþý tazminat ile mükelleftirler. 315 inci madd enin birinci fýkrasý hükmü de tatbik olunur. kanun veya esas mukavele yahut iþ görme þartlarýný tesbit eden r hükümlerle yükletilen mükellefiyetleri. Bu esas aykýrý bir þartýn esas mukaveleye konmasý veya müdü meclisinin emri ve nezareti altýnda bulunmasý mesuliyeti bertaraf edemez. Kanunen tutulmasý gereken defterlerin mevcut olmamasý veya bunlarýn intizamsýz bi r surette tutulmasý. her ne þekilde olursa olsun. mesuliyetin ancak ilgili azaya yükletilmesi lazým gelip o mu meleden dolayý müteselsilen mesuliyet cari olmaz. Ancak azlýðýn reyiyle dava açýlmasý halinde murakýplar dýþýnda bir vekil tayin edebilir.MÜDÜRLER: Þirket muamelelerinin icra safhasýna taalluk eden kýsmý.Yeni seçilen veya tayin olunan idare meclisi azalarý.YANLIÞ BEYANLAR: 336 ve 337 nci maddelerin hükümleri gereðince idare meclisi azalarýna yükletilen mesuliyet hakkýnda 309 uncu madde hükmü de tatbik olunur. seleflerinin belli olan yolsuz muamelelerini murakýplara bildirmeðe mecburdurlar. 2. TAYÝNÝ VE AZLÝ: . B . Dava açýlmasý reyinde bulunan pay sahipleri hiss senetlerini þirketin zarar ve ziyanýna karþý teminat olarak davanýn sonuna kadar merhun k almak üzere muteber bir bankaya yatýrmaya mecburdurlar. idare meclisi azalarý aleyhine dava açýlmasýna karar verirse yahut dava açýlmam asýna karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri dava açýlmasý reyinde bulunursa.Madde 340 E .Madde 337 1. 3. Bu müddet geçirilmesiyle dava hakký düþmez. 5.Madde 342 Müdürler aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde idare meclisince tayin ve azlolunur. þirket. Hisse senetleri bedellerine mahsuben pay sahipleri tarafýndan vukubulan ödeme lerin doðru olmamasý. gereði gibi veya hiç yerine getirmemiþ olmasý halin idare meclisi azasýnýn mesuliyetlerine ait hükümler gereðince þirkete. Gerek kanunun gerek esas mukavelelerinin kendilerine yüklediði sair vazifeler in kasden veya ihmal neticesi olarak yapýlmamasý. VI . MESULÝYET: Þirket namýna dava açmak. murakýplara aittir. 4.ORTAKLARIN VE ÞÝRKET ALACAKLILARININ TAZMÝNAT DAVASINA AÝT DÝÐER HÜKÜMLER: Umumi heyet.MESULÝYETTEN KURTULMA HALÝ: Þirketin hali hazýrdaki durumu hakkýnda. Daðýtýlan ve ödenen karpaylarýnýn hakiki olmamasý. Beþ numaralý bentte yazýlý vazifelerden birisi 319 uncu madde gereðince idare meclisi azalarýndan birine býrakýlmýþsa. Murakýplarýn ve al arýn vekilinin mesuliyeti hakkýndaki hükümler mahfuzdur.

Madde 34 4 3.Madde 348 Murakýplar. bunlarý veya bilançonun gerçekliðini tahkik için hususi mura kýpler tayinini umumi heyetten isteyebilirler. seçilmiþlerse derhal çekilmeye mecburdurlar. yarýsýndan bir fazlasýnýn Türkiye Cumhuriyeti vata daþý olmasý lazýmdýr. UMUMÝ OLARAK: Anonim þirketlerde. Hususi murakýp tayini talebi mahkemece reddolunur ve murakýplarýn verecekleri rapo ra göre bu talebin haklý sebebe dayanmadýðý anlaþýlýrsa. idare meclisi azalarý ehil olmýyan müdürler tayin etmek veya onlarýn þirket için zarar olan iþ ve muamelelerine karþý müsamaha göstermek veya idare meclisinin salahiyetli olmadýðý uslara müdürleri mezun kýlmak suretiyle sebebiyet verdikleri zararlardan dolayý þirkete ka rþý 336 ncý madde hükmünce mesuldürler. Murakýplar ayný zamanda idare meclisi azalýklarýna seçilemiyecekleri gibi þirketin memuru dahi olamazlar. kötü niyetle hareket ettikleri ispat pay sahipleri. 338 inci madde gereðince bu baptaki kusura iþtirak et iði sabit olan aza. Birden çok olan murakýplar bir heyet teþkil ederler. müdürlerin sebebiyet verdikleri zararlardan mesul deðildirler. pay sahibi olan ve olmýyanlar arasýndan ilk defa bir yýl için kuruluþ umumi heyeti ve sonradan en çok üç yýl için umumi heyet tarafýndan seçilirler.Madde 346 5. Müddetleri biten murakýplarýn tekrar seçilmeleri caizdir. mesul olmaz.Madde 345 4. birden çok ise. SEÇÝLME MANÝLERÝ: Murakýplar. Vazifeleri b iten idare meclisi azalarý. HUSUSÝ OLARAK: Ýdare meclisi azalarýnýn usul ve füruundan biriyle eþi ve üçüncü dereceye kadar (Bu derece da kan ve sýhri hýsýmlarý murakýplýða seçilemezler. dava neticesine kadar merhun kalmak üzere sahip olduklarý pay sen etlerini muteber bir bankaya tevdi etmek þartiyle mahkemeye müracaat hakkýný haizdirler.Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde müdürler. beþten fazla olmamak üzere bir veya daha çok murakýp bulunur. 3. 2.SEÇÝM VE AZÝL: ÜÇÜNCÜ KISIM : MURAKIPLAR 1. Bu talebin mahkemece kabul edilebilmesi için iddia olunan hususlar hakkýnda kafi delil ve emare gösterilmesi lazýmdýr. VAZÝFENÝN DEVREDÝLMEMESÝ: Ýdare meclisi azalarý. Umumi heyetin toplantý vaktinden itibaren en az altý ay önceden beri esas sermayen in en az onda birine muadil paylara sahip olduklarý sabit olan pay sahipleri. son iki yýl içinde þirketin kuruluþuna veya idare muamelelerine mütaalik bir suiistimalin vuku bulduðunu veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine önemli bir surette aykýrý hareket edild iðini iddia ettikleri takdirde. Bu talep reddolunduðu takdirde lüzumlu masraflarý peþin ödemek. onun.Madde 347 - Umumi heyet bazý muayyen hususlarýn tetkik ve teftiþi için lüzumu halinde hususi murakýp seçe ilir. Mahkemece talep reddolunduðu veya tahkikat netice lerine göre iddia varit görülmediði takdirde kötü niyetle hareket ettiði ispat edilen pay sah pleri. þirketin bu yüzden gördüðü zarardan dolayý müteselsilen mesuldürler. ÝDARE MECLÝSÝ AZALARININ MESULÝYETÝ: I . Pay sahipleri arasýndan seçilen murakýplar azillerinden dolayý tazminat istiye . Þu kad ar ki. idare meclisi azalarýnýn vazife müdd i aþan bir zaman için tayin olunamazlar ve onlar gibi her zaman azlolunabilirler. Murakýp bir ise. çeþitli bazý muayyen muameleleri ifaya mezun olmak üzere baþkalarýný tevkil edebili fakat müdürlük vazifesini devredemezler. Pa y sahipleri arasýndan seçilen müdür sebepsiz azli iddiasiyle tazminat istiyemez. umumi heyetçe ibra edilmedikçe murakýplýða seçilemezler. umumi heyet tarafýndan her vakit azil ve yerlerine diðer kimseler tayin ed ilebilir. þirketin bu yüzden gördüðü zarardan müteselsilen mesuldürler. VAZÝFE MÜDDETÝ: Müdürler.

idare meclisinin tanzim ettiði bil ançoya ve sair hesaplara ve daðýtýlmasýný teklif ettiði kazançlara mütaallik idare meclisinin ceði rapor ve sair evrak hakkýndaki mütalaalarýný havi olmak üzere umumi heyete bir rapor ve rmekle mükelleftirler. Tahkikat neticesinde þikayet e . Murakýplarýn yukarda yazýlý murakabe salahiyetleri. hýrsýzlýk. Þirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayýtlarýn intizamla tutulmasýný saðla ak maksadiyle hiç olmazsa altý ayda bir defa þirketin defterlerini incelemek. emniyeti suiistimal. esas mukavele veya umumi heyet k ararý ile tahdit olunamaz. þirketin iþ ve muamelelerini murakabe etmektir. her yýl sonunda þirketin hal ve durumuna. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sýk sýk ve ansýzýn þirket veznesini t iþ etmek. Böyle bir rapor alýnmadan umumi heyet bilanço hakkýnda bir karar ve remez. yahu t þirketin veznesinde hýfzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kýymetli evr akýn mevcut olup olmadýðýný tahkik ve kayýtlara tatbik eylemek. Ýdare meclisi azalarýnýn kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamiyle riayet eylem elerine nezaret etmek. AZÝL: Bir murakýbýn. bunu. Murakýp bir kiþiden ibaret olup da yukarda yazýlan hallerden birinin m evcudiyetine binaen yerine diðer bir kimsenin tayini gerekirse. 5. YILLIK RAPORUN TANZÝMÝ VE ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: Murakýplar zaruri ve müstacel sebepler çýktýðý takdirde umumi heyeti fevkalade toplantýya dav mecburdurlar. 9. 3. Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplantýlarýna iþtirakleri için gere ktiði bildirilen þartlarýn yerine getirilip getirilmediðini incelemek. UMUMÝ OLARAK: II . bir maniden dolayý vazifelerini yapamýyacak halde bulunmasý. Murakýplar bu müracaatlarý tahkika mecburdurlar.Madde 352 6. TESCÝL VE ÝLAN: 1. 7. bun lardan mesul olanýn üstü olan makama ve idare meclisi reisine ve mühim hallerde umumi he yete ihbar ile mükelleftirler. 4. UMUMÝ HEYETÝN FEVKALADE TOPLANTIYA DAVETÝ: Her pay sahibi. Umumi heyet toplantýlarýnda hazýr bulunmak. 2. çekilmesi. Þirketin idare meclisi azalariyle iþ birliði ederek bilançonun tanzim þeklini tayin etmek. 8. En az ayda bir defa þirketin defterini inceliyerek rehin veya teminat. dolandýrýcýlýk suçlarýndan dolayý mahk alinde. Tasfiye muamelelerine nezaret etmek. 2. umumi heyeti n ilk toplantýsýna kadar vazifeli olmak þartiyle her münferit pay sahibinin veya idare m eclisi azalarýndan her birinin talebi üzerine þirket merkezinin bulunduðu yer mahkemesi tayin eder. diðer murakýplar umumi heyetin ilk toplantýsýna kadar vazife yapmak üzere yerine b irisini seçerler. ölümü. Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek.Madde 354 1. þirketin idare meclisi azasý veya müdürleri aleyhinde murakýplara müracaat e debilir.Madde 350 4. sý veya hacir altýna alýnmasý gibi bir sebeple vazifelerinin sona ermesi ve aðýr hapis cezas iyle veya sahtekarlýk. idare meclisi tarafýndan derhal ticaret siciline tesci l ettirilmekle beraber 37 nci madde hükmünce ilan ettirilir. Murakýplar. 6.Madde 355 3. 10.VAZÝFELERÝ: Murakýplarýn vazifeleri.Madde 351 5.mezler. Ýdare meclisinin ihmali halinde adi ve fevkalade olarak umumi heyeti toplan týya davet etmek. vazifelerini ifa esnasýnda idare iþlerine ait olmak üzere öðrenecekleri n oksanlýk ve yolsuzluklarý veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine aykýrý hareketleri. BÝR MURAKIPLIÐIN AÇILMASI: Murakýplarýn tayin ve azilleri. Hususiyle murakýp lar þu vazifelerle mükelleftirler:Madde 353 - Murakýplar.

2. SUÝÝSTÝMAL: 1.dilen hadisenin gerçekliði sabit olursa keyfiyet murakýplarýn yýllýk raporuna yazýlýr. Temsil salahiyeti ayrý bir senede yazýlmýþ olmak þartiyle. 5.Madde 359 2. Rey hakký malike aittir. Bu senetler umu mi heyetin ilk toplantýsýnýn sonuna kadar bankada kalýr. menfaatlerini hakkaniyete uygun bir þekilde göz önünde tutarak hareket etmemiþ olmasýndan dolayý malike karþý mesuldür.Madde 361 Rey hakkýný haiz olan pay sahibi. organlarýn tayini. ÝDARE MECLÝSÝNÝN TOPLANTILARINA ÝÞTÝRAK: 1. umumi heyet toplantýlarýnda bu hakkýný bizzat kullanab ileceði gibi pay sahibi olan veya esas mukavelede hilafýna hüküm bulunmadýkça. pay sahibi ol mýyan üçüncü bir þahýs vasýtasiyle de kullanabilir. Hamile yazýlý bir hisse senedinin zilyedi bulunduðunu ispat eden kimse þirkete karþý rey hakkýný ku nmaya salahiyetlidir. intifa hakký sahib i tarafýndan kullanýlýr. hakký olmýyan kimselerin umumi heyet toplantýsýna iþtirak .TOPLANTIYA ÝÞTÝRAK HAKKI: 1. umumi heyette rey hakkýný kullanmak üzere baþkasýna verilmesi caiz deðildir. 2.Madde 358 - Murakýplar. ÝHTÝMAM DERECESÝ: A .Madde 360 - Rey hakkýna mütedair tahditlerden birini tesirsiz býrakmak maksadiyle hisse senetlerin in. temsile salahiyetli zily ed malik yerine ve onun menfaatine olarak rey hakkýný kullanmaya salahiyetli sayýlýr.Madde 357 Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil paylara sahip olduklarý sure tte. hesaplarýn tasdik ve kazancýn daðýtýlmasý gibi þirket iþler aallik haklarýný umumi heyet toplantýlarýnda kullanýrlar.MESULÝYETÝ: Murakýplar. intifa hakký sahibi. ÞÝKAYETLERÝ TAHKÝK: Murakýplar idare meclisi toplantýlarýnda müzakere ve reye iþtirak etmemek þartiyle hazýr bulu abilirler ve münasip gördükleri teklifleri idare meclisi ve umumi heyetin fevkalade to plantýlarý gündemlerine ithal ettirebilirler. UMUMÝ OLARAK: Pay sahipleri. Üzerinde intifa hakký bulunan bir hisse senedinden doðan rey hakký. Bunu ispat maksadiyle hamile yazýlý hisse senetlerinin sahiple ri rey haklarýný umumi heyette kullanabilmek için hisse senetlerini veya bunlara mutas arrýf olduklarýný gösteren vesikalarý toplantý gününden bir hafta önce þirkete tevdie mecburd Hamile yazýlý hisse senetleri rehin veya tevdi edilmiþ yahut ariyet olarak baþka bir kim seye býrakýlmýþ olduðu takdirde malik ve zilyed arasýndaki münasebetlerde rey hakkýnýn kullan kýmýndan aþaðýdaki hükümler caridir: 1. Þu kadar ki. Bu mesuliyet hakkýnda 309 ve 341 inci maddeler hükümleri tatbik olun ur. Ýkinci fýkraya dayanarak murakýplara müracaat edenlerin yukarýda yazýlý miktardaki hisse enetlerini muteber bir bankaya rehin olarak tevdi etmeleri lazýmdýr.Madde 3 4. kanun veya esas mukavele ile kendilerine yükletilen vazifelerini hiç veya gereði gibi yapmamalarýndan doðan zararlardan dolayý kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe müt lsilen mesuldürler. murakýplar bu müracaat hakkýndaki fikir ve mütalaalarýný raporlarýnda bildirmeye ve lüzu dükleri halde umumi heyeti derhal fevkalade toplantýya davet etmeye mecburdurlar. vazifelerini yaptýklarý esnada öðrendikleri hususlarý münferit pay sahiplerine ve lara ifþa etmekten memnudurlar. Nama yazýlý hisse senetleri için temsil salahiyetinin yazý ile verilmesi þarttýr. BÝLANÇO: Pay sahiplerinden her biri.AZALIK: DÖRDÜNCÜ KISIM : UMUMÝ HEYET I . SIR SAKLAMA MÜKELLEFÝYETÝ: III .

bu kararýn iptalini mahkemeden istiyebilir.ÝDARE MECLÝSÝ VE MURAKABE HEYETÝ: Yýlda birkaç kere kazançlarýný daðýtan anonim þirketlerde her daðýtma için. TÝCARÝ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA MÜKELLEFÝYETÝ VE CEZA: I . UMUMÝ OLARAK: Umumi heyetler adi ve fevkalade olarak toplanýrlar. Þu kadar ki. DAVETE SALAHÝYETLÝ OLANLAR: Umumi heyeti adi toplantýya davet. II . her hangi bir zarar umulmasa dahi. umumi heyeti davet lazýmdýr. Bu toplantýda 369 uncu madde g ereðince müzakere gündemine konulmasý gereken hususlar müzakere olunur.AZLIK: .Madde 366 B . B .DAVET: Þirketin ticari defterleriyle muhaberatýnýn tetkiki yalnýz umumi heyetin açýk bir müsaade i veya idare meclisinin karariyle mümkündür. bilanço ve yýllýk rapor. toplantýdan itibaren bir yýl müdd tle pay sahiplerinin emrine amade kalýr. bilanço. 2. Bu mecburiyeti yerine getirmiyen ortak.etmelerine karþý idare heyeti nezdinde itiraz edebileceði gibi itirazýný umumi heyet zaptýna da yazdýrabilir. sonrada aklýk hakkýný zayi etmiþ olsa dahi.Madde 364 A . hem idare meclisine. Bu talep hakkýný haiz kimselerin sa hip olmalarý gereken paylarýn miktarý esas mukavele ile daha az bir miktara indirilebi lir.MALUMAT ALMA HAKKI: Kar ve zarar hesabý. daima gizli tutmaya mecburdur.Madde 365 Þirket sermayesinin en az onda biri deðerinde paylara sahip olan kimselerin gerektir ici sebepleri bildiren yazýlý talepleri üzerine idare meclisinin. her ne suretle olursa olsun öðrenmiþ olduðu. bir yýla kadar hapis veya beþ yüz lirad an on bin liraya kadar adli para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandýrýlýr. 2. Her pay sahibi masrafý þirkete ait olmak üzere kar ve zarar hesabiyle bilançonun bir suretini istiyebilir.Madde 363 Bunlardan kar ve zarar hesabý. þüpheli gördükleri noktalara murakýplarýn dikkat nazarlarýný çekmeye ve lüzuml tý istemiye salahiyetlidirler. Her ortak. umumi heyeti fevkala de toplantýya davet etmesi veya umumi heyetin zaten toplanmasý mukarrer ise müzakeresi ni istedikleri maddeleri gündeme koymasý mecburidir.TOPLANTILAR: 1. þirkete ait iþ sýrlarýný. Pay defterine kaydedilen nama yazýlý hisse senedi sahiplerine ayrýca tebligat yapýlýr. lüzumu halinde fevkalade toplantýya davet olunur. hiçbir ortak þirketin iþ sýrlarýný öðrenmeye sal ir. Umumi heyet. Madde 362 - Pay sahipleri. hem de 355 inci madde gereðince murakýplara aittir. Ýncelenmesine müsaade edilen defter ve vesika lardan öðrenilecek sýrlar hariç olmak üzere. Adi toplantý her hesap devresi s onundan itibaren üç ay içinde ve en az yýlda bir defa olur. Umumi heyet toplantýsýna iþtirake salahiyeti olmýyan kimseler bir karara iþtirak etmiþ b ulunuyorlarsa pay sahiplerinin her hangi birisi önceden itiraz etmemiþ olsa bile. Pay sahiplerinin malumat alma hakký esas mukavele ile veya þirket organlarýndan bi rinin karariyle bertaraf veya tahdidedilemez. meydana gelecek zararlardan þirkete karþý mesul olduðu gibi þirketin þika yeti üzerine. davalý þirket bu iþtirakin karara müe ssir olmadýðýný ispat ederse talep reddolunur. idare meclisine ve fevkalade toplantýlara davet. Hamile yazýlý hisse senetleri ihracedilmiþ ise yukarda adý geçen vesikalarýn pay sahiple rine açýk bulundurulduðu keyfiyeti 37 nci maddede anýlan gazeteden baþka esas mukavele ile muayyen þekilde dahi ilan olunur. yýllýk rapor ve safi kazancýn nasýl daðýtýlacaðý hususundaki te murakýplar tarafýndan verilecek raporla birlikte umumi heyetin adi toplantýsýndan en az on beþ gün önce þirketin merkez ve þubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur.

Þirketin bilanço ve kar zarar hesabýný ve kazancýnýn daðýtýlmasý hakkýndaki teklifleri veya deðiþtirilecek þekilde kabul yahut reddi. Gündemde gösterilmiyen hususlar müzakere olunmaz. Mahkemeye mürac aat halinde dahi 356 ncý maddenin son fýkrasý tatbik olunur. Toplantýya davete veya gün deme eklenen hususlara mütaallik ilana. UMUMÝ OLARAK: Her hisse senedi en az bir rey hakký verir.NÝSAP: I . taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantý günü bildirilir. Ýdare meclisi ve murakýplar tarafýndan verilen raporlarýn okunmasý. 4. mahkemenin izni yazýlmak lazýmdýr.Pay sahiplerinin yukarýki maddede yazýlý talepleri idare meclisi ve 355 inci madde ger eðince murakýplar tarafýndan nazara alýnmadýðý takdirde þirket merkezinin bulunduðu yerdeki m e adý geçen pay sahiplerinin talebi üzerine umumi heyeti toplantýya davete veya istedikl eri hususu gündeme koymaya kendilerini salahiyetli kýlabilir.BÜTÜN PAY SAHÝPLERÝNÝN HAZIR OLMASI: Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde umumi heyet. müzakere yapmaya ve karar vermeye salahiyetlidirler. esas mukavelede gösterilen þekil ve surette ve her ha lde 37 nci maddede anýlan gazete ile ilan ve toplantý günleri dahi olmamak üzere. C . DAVETÝN ÞEKLÝ: Umumi heyetin toplantýya daveti. kendisi veya karý ve kocasý yahut usul ve füruu ile þirket arasýn .TOPLANTI YERÝ: Umumi heyetler bu kanunda veya esas mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere þirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuriyle toplanýrlar. Bu esasa aykýrý olmamak þartiyle hisse senet lerinin maliklerine vereceði rey hakkýnýn sayýsý esas mukavele ile tayin olunur. 3.Madde 373 Pay sahiplerinden hiçbiri. aralarýndan biri itirazda bulunmadýðý takdirde umumi eyet toplantýlarýna dair olan diðer hükümler mahfuz kalmak þartiyle toplantýya davet hakkýnda merasime riayet etmeksizin de umumi heyet olarak toplanabilirler.Madde 371 Böyle bir toplantýda bütün pay sahip veya temsilcileri hazýr olmak þartiyle umumi heyeti n vazifelerinden olan hususlar müzakere edilerek karara baðlanabilir.MAHKEMENÝN ÝZNÝ: A .KARARLAR: 1.Madde 370 1.GÜNDEM: Bütün paylarýn sahip veya temsilcileri. Lüzumlu görülen sair hususlar. 2. 5.Madde 372 III . þirket merkezinin bulunduðu yerde toplantýya davet edilir. Ýdare meclisi azalariyle murakýplarýn ücret ve aidatlarý mukavelede muayyen deðilse t ayini. Esas mukaveleye göre umumi heyetin muayyen zamanlarda yapacaðý adi toplantý gü demine þunlar konur:Madde 369 B . toplan tý vaktinden en az iki hafta önce yapýlmak lazýmdýr. temsil ettikleri sermayenin miktarý ne ol ursa olsun. Ýlk toplantýda bu nisap hasýl olmadýðý takdirde tekrar toplantýya davet edilirle inci toplantýda hazýr bulunan pay sahipleri. Senetleri nama yazýlý olan pay sahipleri le önceden þirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahýný bildiren pay sahiplerine.Madde 368 - Umumi heyeti toplantýya davete dair olan ilan veya davet mektuplarýnda gündemin gösteril mesi lazýmdýr. II .UMUMÝ OLARAK: 3. Müddetleri sona ermiþ olan idare meclisi azalariyle murakýplarýn tekrar seçilmeleri veya deðiþtirilmeleri.REY HAKKI: C .Madde 367 C .

MÜZAKERENÝN BAÞKA BÝR GÜNE BIRAKILMASI: Kararlar. aksine sarahat olmadýðý takdirde. Bu yasaðýn murakýplara þümul II . Bununla beraber a zlýðýn talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar müzakerelerin geri býrakýlmasý t bolunabilmek için bilançonun itiraza uðrayan noktalarý hakkýnda gereken izahatýn verilmemiþ o masý þarttýr. Adý geçen vesikalarýn münderecatý zabýtta açýkland nlarýn ayrýca baðlanmasýna lüzum yoktur. UMUMÝ OLARAK: Þirket iþlerinin görülmesine her hangi bir suretle iþtirak etmiþ olanlar.KARARLARIN TESÝRÝ: Umumi heyet tarafýndan verilen kararlar toplantýda hazýr bulunmýyan veyahut muhalif rey veren pay sahipleri hakkýnda dahi muteberdir. Bununla beraber bilançod bazý hususlar belirtilmemekte veyahut bilanço þirketin gerçek durumunun görülmesine mani ya nlýþ bir takým hususlarý ihtiva etmekte ise. Toplantýda hazýr bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyad larýný gösteren 376 ncý maddedeki cetvel ile toplantýya davetin usulü dairesinde cereyan ett iðini ispat eden vesikalar zapta baðlanýr. ekseriyetin veya þirket sermayesinin onda birine sahip olan azlýðýn talebi üzerine bir ay sonraya býrakýlýr.Madde 380 2. ad ve soy adlariyle ikametgahlarýný ve pay miktarýný gösteren ve reis tarafýndan imza edilen bir cetve l tanzim olunarak ilk reylerin toplanmasýndan önce hazýr olanlarýn görebilecekleri bir yer e asýlýr. Umumi heyet toplantýsýna reislik edebilecek kimse.daki þahsi bir iþe veya davaya dair olan müzakerelerde.Madde 375 Umumi heyetin toplantý anýnda hazýr bulunan pay sahibi veya temsilcilerinin. ÝBRA: 1.Madde 376 Ýdare meclisi. idare meclisi azalariyle müdürler ve murakýplar.KARARLARIN ÝPTALÝ: . 2. mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir. idare meclisi azalariyle müdürler ve murakýplarýn ibrasýný tazammun eder.MÜZAKERELER: Ýdare meclisi. esas mukavelede tayin edilmed iði takdirde umumi heyetçe seçilir. idare meclisi azalarýnýn ibrasýna ait kararlarda rey hakkýný haiz deðildirler. tarihlerinden itibaren üç ay içinde þirk . keyfiyet 368 inci maddede yazýlý üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur.Madde 379 - Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararý. ayný zamanda verilen kararlar ve yapýlan seçimlerle pay sahiplerinin vaký beyanlarý geçirilmek üzere bir zabýt tutulmasýný saðlar. MAHRUMÝYET: 1. Ýdare meclisi bu zaptýn noterce tasdikli bir suretin derhal ticaret sicili dairesine vermekle beraber bu zabýt münderecatýndan tescil ve i lana tabi hususlarý tescil ve ilan ettirmekle mükelleftir. pay sahiplerinin toplantýya ve müzakerelere iþtirak etmek ve rey haklarýný ku llanmak salahiyetleri bulunup bulunmadýðýnýn tesbiti için gereken tedbirleri alýr. IV . 2.Madde 378 III . CETVEL: Bilançonun tasdiki hakkýndaki müzakere.Madde 377 3. UMUMÝ OLARAK: Kararlarýn muteber olmasý için zabýtlarýn 297 nci maddede gösterilen esaslar dairesinde tutulmasý þarttýr.MUTEBERLÝK ÞARTLARI: 1. bilançonun tasdikiyle ibra edilmiþ olmazlar.Aþaðýda yazýlý kimseler. rey hakkýný kullanamaz. ÞARTLAR: V .Madde 374 Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduðu takdirde bunlar ancak bir temsil ci marifetiyle rey haklarýný kullanabilirler. kanun veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet e aslarýna aykýrý olan umumi heyet kararlarý aleyhine.

UMUMÝ OLARAK: D . kanun veya esas mukavele hükümlerine göre umumi heyet ve idare mecl isi kararlarýna tabi olmýyan yahut umumi heyetin toplantýlarýna iþtirak hakkýndan doðan.Madde 383 3. rey kullanmak.Madde 387 3. Ýptal davasýnýn açýlmasý keyfiyetiyle duruþmanýn yapýlacaðý gün. Birinci fýkrada yazýlý üç aylýk hak düþüren müddetin sona ermesinden önce duruþmaya baþla fazla iptal davasý açýldýðý takdirde. Kararlarýn infazý idare meclisi azalariyle murakýplarýn þahsi mesuliyetlerini mucip olduðu takdirde bunlarýn her biri. SUÝNÝYETLE ÝPTAL DAVASI AÇANLARIN MESULÝYETÝ: I . TOPLANTI VE KARAR NÝSABI Þirketin tabiyetini deðiþtirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini artýrmak hususunda ki kararlar için.4884 S. 2. husu iyle azalýk. Esas mukavelenin deðiþtirilmesi için yapýlan toplantýda. KARARIN ÝCRASININ GERÝ BIRAKILMASI: Kararýn iptaline dair ilam. Toplantýda hazýr bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti zapta geçirten vey a reyini kullanmasýna haksýz olarak müsaade edilmiyen yahut toplantýya davetin usulü daire sinde yapýlmadýðýný veyahut gündemin gereði gibi ilan veya teblið edilmediðini yahut umumi he oplantýsýna iþtirake salahiyetli olmýyan kimselerin karara iþtirak etmiþ bulunduklarýný iddia en pay sahipleri. bütün pay sahiplerinin ittifaký þarttýr.merkezinin bulunduðu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davasý açabilirler:Madde 381 Yukarki madde hükmüne dayanarak umumi heyet kararý aleyhine iptal davasý açýldýðý takdirde ma idare meclisi azalariyle murakýplarýn reyini aldýktan sonra. 2. ÝLAN VE TEBLÝÐ: Umumi heyet esas mukavelenin deðiþtirilmesi için toplantýya davet edildiði takdirde deðiþ klik metninin asýl metin ile birlikte 368 inci maddede yazýlý olduðu üzere ilaný ve ilgilile re tebliði lazýmdýr.(Deðiþik madde: 16/06/1989 .K. iptal davasý açmak. Madde 389 . Þu kadar ki. kar payý almak ve tasfiye neticesine iþtir ak etmek gibi haklardýr. ÝPTAL KARARININ TESÝRÝ: Umumi heyetin kararý aleyhine suiniyetle iptal davasý açýldýðý takdirde davacýlar bu yüzden þ uðradýðý zararlardan müteselsilen mesuldürler.(Deðiþik madde: 16/06/1989-3585/2 md. Ýdare meclisi. REY HAKKI: Madde 388 .ESAS MUKAVELENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: 1. katileþtikten sonra bütün pay sahipleri hakkýnda hüküm ifade eder Ýdare meclisi bu ilanýn bir suretini derhal ticaret siciline kaydettirmeye mecburdu r.Madde 384 4./3. MÜKTESEP HAKLAR: Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde umumi heyet aþaðýdaki maddelerde bildirilen þa dairesinde esas mukavelenin bütün hükümlerini deðiþtirebilir.) . md.3585/1 md. davalar birleþtirilerek görülür.) Müktesep haklar. esas mukavelede aksine hüküm olsa da i her hisse senedi ancak bir rey hakký verir. Mahkeme þirketin talebi üzerine þirketin muhtemel zararýna karþý davacýlarýn teminat göst ine karar verebilir. idare heyeti tarafýndan lunur. 3.(Deðiþik madde: 11/06/2003 . Teminatýn mahiyet ve miktarýný tayin mahkemeye aittir.Madde 382 1. münferit pay sahi rinin bu sýfatla haiz olduklarý müktesep haklarda rýzalarý olmaksýzýn hiçbir deðiþiklik yapýl e 385 - Madde 386 . aleyhine iptal davasý açýlan k ararýn icrasýnýn geri býrakýlmasýna karar verebilir. 2.) 4.

Ýkinci topl antýnýn yapýlabilmesi için. TESCÝL: 1. Ýþtirak taahhütnamelerine. esas sermayenin yarýsýna malik olan pay sahipleri veya temsilcil erinin hazýr bulunmasý gerekir. umumi h eyetin kararýndan ayrý olarak adý geçen nevilerden her birine ait hisse senedi sahipleri nin de hususi bir toplantý yaparak karar vermeleri þarttýr. 5. sermayenin ar týrýlmasýna dair olan karardan ve kanunen bir izahname tanzimi lüzumlu olduðu takdirde bu izahname münderecatýndan bilgileri bulunduðuna ve yeni hisse senetlerinin halkýn açýkça iþtir ne arz olunduðuna dair kayýtlar konulur. malla evralýnmasý ve hususi menfaatlerin saðlanmasý ile alakalý kararýn mevcudiyeti halinde bu hus uslara mütaallik hükümler tatbik olunur.Þirketin mevzuu veya nev'inin deðiþtirilmesine taalluk eden umumi heyet toplantýlarýnd a þirket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcileri nin hazýr bulunmasý þarttýr.Madde 390 6. Muhtelif imtiyazlarý haiz mütaaddit nevi hisse senedi sahipleri mevcut olduðu takdirde. umumi heyet yeni hisse senetleri çýkarmak suretiyle sermayenin artýrýlmasýna karar veremez.ESAS SERMAYENÝN ARTIRILMASI: Esas sermayeye karþýlýk olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe. þirket sermayesinin en az üçte birine malik olan pay sahipl erinin veya temsilcilerinin hazýr bulunmasý yeterlidir. 389 uncu maddenin iki ve üçüncü c esi hükümleri bu toplantýlar hakkýnda da tatbik olunur. Hey et azasýndan herhangi birisi de çaðýrabilir. ÝMTÝYAZLI PAY SAHÝPLERÝ GENEL KURULU Umumi heyetçe esas mukavelenin deðiþtirilmesine dair verilen karar imtiyazlý hisse s enedi sahiplerinin haklarýný ihlal edecek mahiyette ise bu karar. idare meclisi t arafýndan þirket merkezinin ve þubelerinin bulunduðu yerin ticaret siciline tescil ve eðer ilana tabi olan hususlar varsa onlar da ilan ettirilir. Bu heyeti idare meclisi veya murakýplar toplantýya çaðýrmaya mecburdur. 3. anonim þirketlerin kuruluþuna ait hükümler cari olur. Ýkinci ve üçüncü fýkralara göre toplanan umumi heyetin kararlarý mevcut reylerin ekseriye le verilir. Ýlk toplantýda bu nisap hasýl olmadýðý takdirde. Ýlk toplantýda sermayenin üçte ikisi temsil edilmediði takdirde. ÞARTLAR: II . umumi heyeti usulüne uygun olarak ikinci defa toplantýya çaðýrabilir. Bu hususi toplantýda müzakere ve karar nisabý. Ýdare meclisi pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedellerini ga . Deðiþtirme kararý tescilden önc e hüküm ifade etmez. 3 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fýkralarý hükümlerine tabidir.Madde 392 2. MUAMELELER: Esas sermayenin artýrýlan kýsmýna halk iþtirake açýkça davet olunduðu takdirde bu davet. ÝZAHNAME: Umumi heyetin esas sermayenin artýrýlmasýna mütaallik kararýnda aksine þart olmadýkça pay sah erinden her biri yeni hisse senetlerinden þirket sermayesindeki payý ile mütenasip mik tarýný alabilir.Madde 393 Esas sermayenin artýrýlmasý yukarýki hükümlere göre icra edilmemiþ ise bu husustaki muame er batýl ve bundan dolayý da idare meclisi azalariyle murakýplar. münferit ortakl ara ve üçüncü þahýslara karþý müteselsilen mesuldürler. adý geçen pay sahipler inin yapacaklarý hususi bir toplantýda verecekleri diðer bir kararla tasdik olunmadýkça. Bu hallerde kuruluþ esnasýnda verilmesi þart olan b ilirkiþi raporu idare meclisi tarafýndan verilir.Madde 391 - Umumi heyet yeni hisse senetleri çýkarmak suretiyle esas sermayenin çoðaltýlmasýna karar ver diði takdirde. e meclisi. þirkete. idar lisi namýna ortaklýðý temsile salahiyetli olan bir kimse tarafýndan imza olunacak bir izah name ile yapýlýr. Esas mukavelenin deðiþtirilmesine mütaallik umumi heyetçe verilen karar. 368 inc addeye uyulmak suretiyle en geç bir ay içinde ikinci bir toplantý yapýlabilir. i nfaz edilemez. Hususiyle para sermay esinin dörtte birinin yatýrýlmasýna ait hüküm ile ayýn nevinden bir sermayenin konmasý. Birinci ve ikinci fýkralarda yazýlý hususlar dýþýndaki deðiþiklikler için yapýlacak umumi toplantýlarýnda þirket sermayesinin en az yarýsýna malik olan pay sahiplerinin veya temsil cilerinin hazýr bulunmalarý gerekir. Ýkinci topl antýda müzakere yapabilmek için.

Esas sermayenin artýrýlm asý keyfiyetinin tescilinden önce çýkarýlan hisse senetleri hükümsüzdür. Ýdare meclisi ve murakebe heyetinin kuruluþ tarzý.zetelerle ilan eder. itibari kýy meti. 7.Madde 395 5.) Bu hususta 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fý uygulanýr. ticaret siciline bildirilir. Varsa intifa haklarý ile saðladýklarý menfaatler. 15 günden aþaðý olamaz. Þirketçe malum olan alacaklýlara ayrýca davet mektuplarý gönderilir. Yeni hisse senetleri ihracýna ait karar ve senetlerin tamamýnýn tutarý. Esas sermayenin halihazýr miktarý ve nelerden ibaret olduðu. 2. Bu hususta yapýlacak ilanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma haklarýný kullanabilmeleri için tayin olunacak müddet. Ýcabýnda ayýn nev'inden sermaye ve devralýnacak malla r hakkýndaki hususi kararlar da. Yeni hisse senetlerinin ne zamandan itibaren kar payýna hak kazandýracaklarý.) Esas sermaye hiç bir suretle bu Kanunun 272 nci maddesi ile belirlenen asgari sermaye miktarýndan aþaðý indirilemez. Ayýn nev'inden sermaye ile devralýnacak mallar ve saðlanan hususi menfaatler. Tazminat haklarý mahfuzdur. iþtirak doðan mükellefiyetler bakidir. Bu maddede yazýlý hususlarýn iþtirak taahhütnamelerine yazýlmasý halinde ayrýca bir izahn ye lüzum yoktur. 4. (Deðiþik fýkra: 24/06/1995 . Þirketin ticaret siciline tescil olunduðu gün. Ýþtirak taahhüdünün ne zamana kadar lüzum ifade edeceði. 10. YENÝ PAY ALMA HAKKI: Esas sermayenin artýrýlmasýna dair olan umumi heyet kararý. Þirketin tahviller çýkarmak suretiyle yaptýðý istikrazlar. Murakýplarýn raporu ile beraber son kar ve zarar hesabiyle bilanço. 4.Madde 396 - (Deðiþik fýkra: 16/06/1989-3585/3 md. TESCÝL: 1. hisse senetlerinin itibari kýymetiyle nev'i ve çeþitleri ve varsa rüçhan haklarý. esas sermayenin itibari kýymetine dair esas mukavelenin hükümlerinin deðiþtirilmesine karar verir. esas sermayenin azaltýlmasýna raðmen þirket alacaklýlarýnýn haklarýný tamamen karþýlý rda aktifler mevcut olduðu tesbit edilmiþ olmadýkça böyle bir karar verilemez. Esas sermayenin azaltýlmasýndan kayýtlara göre doðacak bir kazanç münhasýran itfalar için anýlabilir. ihraç fiyatý. miktar ve nev'i.ESAS SERMAYENÝN AZALTILMASI: Bir þirket. Kararda bilirkiþi raporunun sonucu açýklanarak sermaye azaltýlmasýnýn ne tarzda y pýlacaðý gösterilir. ancak alacaklýlara verilen müddetin bitmesinden ve beyan edilen alacak larýn ödenmesinden veya temin edilmesinden sonra fiilen azaltýlabilir.Madde 397 2. KARAR: III . 9. 6. Þu kadar ki. Son beþ yýl içinde daðýtýlan kar paylarýnýn nispet ve bedelleri. idare mecli sinin talebi üzerine mahkemece tayin edilecek üç bilirkiþi tarafýndan verilecek müþterek bir aporla. 5. Þirketin ticaret unvaný ile merkezi. 8. bu hakký tahdideden hükümler ve rüçhan haklarý. sermayesini azaltarak azaltýlan kýsmýn yerine geçmek üzere tamamen ödenecek yeni isse senetleri çýkarmak niyetinde deðilse umumi heyet.KHK-559/8 md. aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva eder: 1. taahhüdedilen hisse senetlerin e ait zaruri olan ilk ödemelerin yapýlmýþ olduðunu tesbit eden umumi heyet kararý alýndýktan ra ticaret siciline tescil olunur. 12. Umumi heyet esas sermayenin azaltýlmasýna karar verdikten sonra idare meclisi bu kar arý 37 nci maddede anýlan gazetede ve ayný zamanda esas mukavele ile muayyen þekilde üç defa ilan ederek 37 nci maddede anýlan gazetedeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde alacakla rýný beyan etmek suretiyle ödeme veya teminat istiyebileceklerini alacaklýlara bildirir. 11. .Madde 398 Esas sermaye zararlar neticesinde bilançoda husule gelen bir açýðý kapatmak maksadiyle ve bu açýklar nispetinde azaltýlacak olursa idare meclisince alacaklýlarý davetten ve bun larýn haklarýnýn ödenmesinden veya temininden vazgeçilebilir. 3.Madde 394 Ýzahname. ALACAKLILARI DAVET: Esas sermaye. þu kadar ki.

Madde 400 - Esas mukavele ile bazý nevi hisse senetlerine kar payý veya tasfiye halindeki þirket m evcudunun daðýtýlmasý ve sair hususlarda imtiyaz haklarý tanýnabilir. Yukarýki fýkra hükmünce aykýrý olarak çýkarýlan hisse senetleri batýldýr. kurucular veya bunlara benzer bir sebeple þirket .Madde 401 Umumi heyet.ÝMTÝYAZLI HÝSSE SENETLERÝ: (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S.md. 2. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S. I . UMUMÝ OLARAK: Madde 399 . Müruruzaman hakkýnda 309 uncu maddenin son fýkrasý caridir. bir mümessil tayin etmedikleri takdirde þirketçe bunlardan birisine yapýlacak teblið heps i hakkýnda muteber olur.ÝHDASI: B . KARARIN ÝCRASI: A . 397 nci maddelerde yazýlý þartlara riayet edilmiþ olduðunu göste vesikalar ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltýlmasýna dair karar ve sermayenin ge rçekten azaltýlmýþ olmasý keyfiyeti. ticaret siciline kaydolunamaz. esas sermaye miktarý ayný kalmak üzere esas mukaveleyi deðiþtirmek sureti yle hisse senetlerini itibari kýymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari kýymetleri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleþtirmek salahiyetini haizdir.(Deðiþik fýkra: 09/12/2004 . II . kamu tüzel kiþi i ile kamuya yararlý dernek ve vakýflar lehine tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olm ak üzere. belediye ve diðer kamu tüzel kiþileri. bu mad denin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl * içinde anýlan fýkra hükmüne uygun hale ge Gerekli esas mukavele deðiþikliklerinin ve uyarlamalarýnýn bu süre içinde gerçekleþtirilmemes alinde. Bu fýkrada belirtilen miktar Bakanlar Kurulunca yüz katýna kadar artýrýlabilir. kooperatif ler ve bunlarýn üst kuruluþlarý bulunan anonim þirketlerde ve iþtiraklerinde. 399 uncu madde hükmü mahfuzdur.K. hisse senetlerinin birleþtirilmesi her pay sahibinin muvafakat ine baðlýdýr.ÝNTÝFA SENETLERÝ: Umumi heyet. il özel ida resi. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduðu takd irde bunlar.) Pay sahipleri arasýnda Devlet.K. alacaklýlar. bunlarý çýkaran leri sahiplerine karþý müteselsilen mesuldürler. þirketçe iptal edilebilir.) Ýkinci fýkraya aykýrý esas mukaveleler.5274 S. þirkete karþý haklarýný ancak müþterek bir mümessil vasýtasiyle kullanabilirler. Þu kadar ki. dernekler.md.HÝSSE SENETLERÝ: Azaltma kararýnýn icrasý için hisse senetleri miktarýnýn mübadele veya damgalanmak sureti le veyahut diðer bir tarzda azaltýlmasýna lüzum görüldüðü halde yapýlan ihtara raðmen geri ve an hisse senetleri.mad) *1* Hisse senetlerinin itiba rî kýymeti en az bir Yeni Kuruþtur. esas mukavele gereðince veya esas mukaveleyi deðiþtirerek./1. geri verilmiyen senetle in iptal olunacaðý hususu da yazýlýr. HÝSSE SENETLERÝNÝN BÖLÜNEMEMESÝ: Hisse senedi þirkete karþý bölünemez./15. Bu kýymet ancak en az birer Yeni Kuruþ olarak yükseltile bilir.mad) *1* Þirketin müþkülleþmiþ olan malî vaziyet hý için hisse senetlerinin itibarî kýymeti en az bir Yeni Kuruþa kadar indirilebilir. Pay sahiplerinin mübadele olunmak üzere þirkete geri verdikleri hisse senetlerinin miktarý.3./15. diðer pay sahiplerinden biri veya birkaçý lehine bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez.5274 S. bedeli itfa ol unan paylarýn sahipleri.K. (Deðiþik fýkra: 09/12/2004 ./1. ilgili esas mukavele hükümleri bu sürenin dolduðu tarihte kendiliðinden geçersiz hal e gelir ve esas mukavelede öngörülen imtiyazlarýn tümü kanunen sona erer. sendikalar.K. BEÞÝNCÝ KISIM : HÝSSE SENETLERÝ I . vakýflar.ÝTÝBARÝ KIYMETÝ: 1. Yukarýki fýkralarla 396. Mübadele için þirkete geri verilmesi zýmnýnda yapýlan tebliðlere. karar gereðince mübadeleye yetmezse bu senetler iptal olunarak bunlarýn mukabi linde verilmesi gereken yeni senetler satýlýp paylarýna düþen miktar þirkette saklanýr.

mad) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre yapýlacak bölünmelerde bu hüküm uygulanmaz.432 nci maddelere tabi bulunan bir heyet teþki l ederler.Madde 404 C . 429 . II . .Madde 407 407 nci ay nin nci maddenin 2 ve 3 üncü fýkralarýnýn tatbiký için idare meclisi tarafýndan mütemerrit or maddede yazýlý gazete ile ve esas mukavelenin derpiþ ettiði þekilde ilan suretiyle bir zarfýnda ödemeye davet ve aksi halde haklarýndan mahrum ve cezai þartýn tahsil edileceði ihtar edilmesi þarttýr.Madde 405 1.ÞÜMULÜ: D .UMUMÝ OLARAK: 2.SERMAYE KOYMA BORCU: Pay sahibi. lehine intifa senetleri ihdas olunamaz. Ýntifa senetleri sahipleri./30. safi kazanca veya tasfiye n eticesine iþtirak yahut yeni çýkarýlacak hisse senetlerini alma haklarý tanýnabilir. Esas mukavele ile pay sahipleri temerrüt halinde cezai þart ödemeye mecbur tutulab ilirler. I . B . Þu kadar ki.K. Bu mükellefiyetleri n mahiyet ve þümulü hisse senetlerine ve ilmuhaberlere yazýlýr. Bu gibi tali mükellefiyetler hakkýnda esas mukavele ile cezai þart kabul edilebilir.Madde 40 3 Ýlk esas mukavelede derpiþ edilmiþ olmadýkça kurucular.HÜKÜMLERÝ: Ayýn karþýlýðý olan hisse senetlerinin þirketin tescilinden itibaren iki yýl geçmeden baþkala i hükümsüzdür. ÖDEMEYE DAVET: Pay sahipleri sermaye olarak þirkete verdiklerini geri istiyemezler.le ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdasýna karar verebilir. hisse senetlerinin çýkarýlmasý sýrasýnda tayin olunan ve hisse senetlerinin itib ari kýymetine müsavi veya ondan yüksek olan pay bedelinden fazla bir þey ödemeye esas muka vele ile dahi mecbur tutulamaz.Madde 402 - Ýntifa senedi sahiplerine azalýk haklarý verilemez.NEVÝLERÝ: Nama yazýlý hisse senetleri sahiplerine bu davet ve ihtar taahhütlü mektubla yapýlýr. Þirketin tazminat haklarý mahfuzdur.DEVÝR YASAÐI: (Ek fýkra: 16/06/2009-5904 S. Ýptal edilen hisse senetleri ele geçirilem iyorsa iptal kararý 37 nci maddede yazýlý gazetede ve ayrýca esas mukavelenin derpiþ ettiði þ kilde ilan olunur. TEMERRÜDÜN HÜKÜMLERÝ: Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine getirmiyen pay sahibi ihtara lüzum olmaksýzýn te merrüt faizi ödemekle mükelleftir. tasfiye p ayýna mütaallik haklarý mahfuzdur. intifa senetlerinin ihdasý esnasýnda daha aðýr hükümler konmuþ olmadý heyet kararlarýný mevcudun mutlak ekseriyetiyle verir. Hisse senetlerinin devri þirketin muvafakatine baðlý olan hallerde esas mukavele h issedarlara esas sermayeye iþtirak borcundan baþka muayyen zamanlarda tekerrür eden me vzuu para olmýyan edalarda bulunmak mükellefiyetini de yükleyebilir.Madde 406 A . II. ancak.TEMERRÜT: Paylarýn bedelleri esas mukavelede baþkaca hüküm bulunmadýkça pay sahiplerinden ilan suretiy le istenir.USUL: I .Madde 408 Ýdare meclisi bundan baþka mütemerrit ortaðý iþtirak taahhüdünden ve yaptýðý kýsmi ödemel larýndan mahrum etmeye ve yerine baþka ortak almaya ve kendisine verilmiþ hisse senedi varsa bunlarý iptal etmeye salahiyetlidir.

NAMA YAZILI SENETLER: Nama yazýlý hisse senetleri. Bu senetler þirketin pay defterine kaydolunur . hamiline veya nama yazýlý olur. tedavülü mümkün olmýyacak derecede yýpranmýþ veya bozulmuþ o esas münderecatý ve ayýrdedici alametlerinin tereddütsüz anlaþýlmasý kabil bulunduðu takdirde ibi masraflarýný peþin ödemek þartiyle þirketten yeni bir senet ve ilmühaber istemek hakkýný ir. 2. esas sermaye miktarýný ve tescil tarihini. ancak iþtirak taahhüdünden d etler baki kalýr.Madde 412 - Hisse senetlerinin þirketin unvanýný.Madde 414 Nama yazýlý hisse senetlerinin ayrýca sahiplerinin ad ve soyadýný.Madde 413 Tescilden önce hisse senetleri çýkaran kimse. SENETLERÝN ÞEKLÝ: Bir hisse senedi veya ilmühaber.HÝSSE SENETLERÝNÝN DEVRÝ: Hamiline yazýlý hisse senetlerinin devri þirket ve üçüncü þahýslar hakkýnda ancak teslim ile eder.Þirket bilhassa yeni pay sahibinin ödemeleriyle kapanmayan açýklarýn tazminini mütemerri t ortaktan istiyebilir. Bu hükme aykýrý olarak çýkarýlanlar hükümsüzdür. ikametgahýný. Bedelleri tamamen ödenmemiþ olan paylar için hamile yazýlý hisse senetleri veya ilmühabe rler çýkarýlamaz.YIPRANMIÞ SENETLER: 1. DEÐÝÞTÝRME: Nama yazýlý hisse senetleri yerini tutmak üzere çýkarýlan ilmühaberlerin nama yazýlý olmasý l nlarýn devri nama yazýlý hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir. 2. devir þirkete karþý ancak tarihinden itibaren hüküm ifade eder. III .DEVÝR KABÝLÝYETÝ: 2. HAMÝLE YAZILI SENETLER: IV . esas mukavelede aksine hüküm olmadýkça devrolunabilir. senedin n evi ve itibari kýymetini ihtiva etmesi ve þirketin namýna imza etmeye salahiyetli olan lardan en az ikisi tarafýndan imza edilmiþ olmasý þarttýr. 419 uncu madde hükmü mahfuzdur. TESCÝLDEN ÖNCE: Hamiline yazýlý hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazýlý ilmühaberler ancak al acaðýn devri hakkýndaki hükümlere göre devrolunabilir. Þu kadar ki. nama yazýlý hisse senetleri sahiplerini ad.Madde 410 Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadýkça hisse senetlerinin nama yazýlý olmasý lazýmdýr. bundan doðan zararlardan mesuldür. E .Madde 416 Þirket. Hüsnüniyet sahiplerinin ta uzdur. Ýmza damga veya mühür þeklinde ola eði gibi matbu dahi olabilir.ÇIKARMA: Þirketin tescilinden önce çýkarýlan hisse senetleri hükümsüzdür. senet ka enmiþ olan miktarý da ihtiva etmesi þarttýr. UMUMÝ OLARAK: Hisse senetleri.Madde 409 - Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadýkça çýkarýlan hisse senetlerinin nev'i deðiþtirilebilir dar ki. ÝLMÜHABERLER: 1.Madde 411 3. soyad ve adresleriyle bir pay deft .Madde 415 A . nama yazýlý senetlerin hamiline yazýlý senetlere çevrilmesi için de pay bedelinin ta mamen ödenmiþ olmasý þarttýr.HÝSSE SENETLERÝ: 1. II .

erine kaydeder.Madde 417 Devir ciro edilmiþ senedin devralana teslimi ile olur. Þu kadar ki; devir, þirkete karþý ancak pay defterine kayýtla hüküm ifade eder. B - PAY DEFTERÝ: Þirket, devir keyfiyetini esas mukavelede derpiþ olunan sebeplerden dolayý pay defteri ne kayýttan imtina edebilir.Madde 418 Hisse senedinin yukarýki maddeye uygun olarak devredildiði ispat edilmedikçe devra lan pay defterine yazýlamaz. Ýdare meclisi, kaydýn yapýldýðýný hisse senedine iþaret eder. Þirkete karþý ancak pay defterinde kayýtlý bulunan kimse ortak sýfatýný haizdir. C - KAYITTAN ÝMTÝNA:

Bedeli tamamen ödenmemiþ nama yazýlý bir hisse senedini iktisap eden kimse, pay defterin e kaydedilmekle þirkete karþý geri kalan bedeli ödemek ve varsa tali borçlarý yerine getirme kle mükellef olur.Madde 419 Sebep gösterilmeksizin dahi kayýttan imtina olunabileceði þartýnýn esas mukaveleye konma sý caizdir. Hisse senedi karþýlýðýnýn tamamen ödenmemiþ olmasý halinde þirket teminat talep ve temina lmediði takdirde kayýttan imtina edebilir. Hisse senetleri, miras, karý - koca mallarýnýn idaresine ait hükümler veya cebri icra yoliyle iktisap edilmiþ ise teminat istenemiyeceði gibi kayýttan imtina olunamaz. Þu kad ar ki; idare meclisi azalarý veya ortaklar bu hisseleri borsa rayici, bulunmadýðý takdir de kayýt için müracaat tarihindeki hakiki deðeri üzerinden almaya talip olduklarý takdirde k ayýttan imtina olunabilir. D - KARÞILIKLARI TAMAMEN ÖDENMEMÝÞ OLAN HÝSSE SENETLERÝ:

A - TARÝFÝ: Þirketin kurulmasý veya esas sermayenin artýrýlmasý esnasýnda iþtirak taahhüdünde bulunan e hisse senedini baþkasýna devrettiði takdirde bedelin henüz ödenmemiþ olan kýsmý kendisinden tenemez; meðer ki, þirketin kuruluþu veya esas sermayenin artýrýlmasý tarihlerinden itibaren iki yýl içinde þirket iflas etmiþ ve hisse senedini iktisabeden kimse paydan doðan haklar dan mahrum edilmiþ olsun. Hisse senedini devreden kimse ikinci fýkra hükmüne tabi deðilse, iktisap edenin pay defterine kaydedilmesiyle borçlarýndan kurtulmuþ olur. ALTINCI KISIM : TAHVÝLLER

Anonim þirketlerin ödünç para bulmak için itibari kýymetleri eþit ve ibareleri ayný olmak üze larý borç senetlerine (Tahvil) denir.Madde 420 I - ÞARTLAR: B - TAHVÝL ÇIKARMA: 1. ÝKÝNCÝ ÇIKARMA:

Çýkarýlan tahvillerin bedelleri tamamen alýnmadýkça ikramiyeli veya ikramiyesiz yenileri çýka az.Madde 421 nonim þirketlerin çýkaracaklarý tahviller, esas sermayenin ödenen ve tasdik olunmuþ son bila nçoya göre mevcudiyeti anlaþýlan miktarýný aþamazMadde 422 - A. 2. EN ÇOK MÝKTAR: 3. UMUMÝ HEYET KARARI:

Madde 423 -(Deðiþik madde: 16/06/1989 - 3585/4 md.) Esas mukavele, tahviller çýkarýlmasýna müsait bulunsa bile, bu hususta umumi heyet tar afýndan karar verilmesi lazýmdýr. Bu kararýn muteber olmasý için 388 inci maddenin üçüncü fýk akere nisabýnýn ve son fýkrasýndaki ekseriyetin vücudu þarttýr. Umumi heyetçe verilen karar, cil ve ilan edilmedikçe infaz edilemez.

1. MAHKEMENÝN TASDÝKÝ: II - SATINALMA TAAHHÜTLERÝ: Madde 424 - (Mülga madde: 24/06/1995 - KHK - 559/13 md.) 2. ÝZAHNAME:

Tahvil çýkarmak için halka müracaat etmek istiyen idare meclisi, aþaðýdaki cihetleri ihtiva e en bir izahname neþrine mecburdur:Madde 425 -

Tahvillerin satýnalýnmasý taahhüdü yukarýki maddede anýlan izahnameyi ihtiva eden ve iki nüsh n ibaret varaka üzerine yazýlýp imzalanmak suretiyle yapýlýr.Madde 426 1. Þirketin unvaný, mevzuu, merkez ve müddetini; 2. Esas sermayenin miktarýný; 3. Esas mukavele tarihini ve bunda deðiþiklikler yapýlmýþsa bunlarýn da tarihiyle ilan e dildikleri tarihleri; 4. Þirketçe tasdik edilmiþ son bilançoya göre þirketin durumunu; 5. Çýkarýlmýþ ve çýkarýlacak tahvillerin itibari kýymetlerinin tutarýný ve bu kýymetlerin suretini ve her tahvilin itibari kýymetiyle verilecek faizinin miktarýný, nama yazýlý veya hamiline ait olduðunu ve tahvillerin itfa sureti ve zamanýný; 6. Tahvil çýkarýlmasýna dair umumi heyet kararýnýn tescil ve ilan tarihini; 7. Þirketin menkul veya gayrimenkulleri, evvelce çýkarýlan tahvillerden veya diðer bir sebepten dolayý rehnedilmiþ veyahut teminat gösterilmiþse bu cihetleri. Bu izahnamenin tahvillerin tedavül mevkiine çýkarýlmasýndan en az on beþ gün önce neþir v n edilmesi lazýmdýr. 3. TAAHHÜDÜN ÞEKLÝ: Tahvillere izahnamede zikri gereken hususlardan baþka tahvillerin ana sermaye ve f aizlerinin ödeme þartlarý ve varsa itfa planý yazýlmak lazýmdýr.Madde 427 III - TAHVÝLLERÝN ÞEKLÝ:

Tahvil çýkarýldýðý takdirde þirketçe nama yazýlý tahvillerin kaydýna mahsus bir defter tutulu 28 Tahvillerin þirket namýna imza etmeye salahiyetli olanlardan en az ikisi tarafýnda n imza edilmiþ olmasý þarttýr. Ýmza, damga veya mühür þeklinde olabileceði gibi matbu dahi ol r. IV - TAHVÝL DEFTERÝ: I - TOPLANTIYA DAVET: C - TAHVÝL SAHÝPLERÝNÝN UMUMÝ HEYETÝ: - Ýdare meclisi veya murakýplar, tahvil sahiplerini umumi heyet halinde icabýnda topla ntýya davet edebilirler. Tedavülde bulunan tahvillerin bedelleri tutarýnýn beþde birine sa hip olanlarýn talebi halinde de umumi heyeti toplantýya davete mecburdurlar. Tahvil sahiplerinin toplantýya daveti ve toplanma talebinde bulunanlarýn ihtiyaç halinde mahk emeden izin alma salahiyetleri þirket umumi heyetinin toplantýya daveti hakkýndaki hükümle re tabidir.Madde 429 Tahvil sahiplerinin umumi heyeti aþaðýdaki hususlar hakkýnda müzakere yapýp karar vermek sal ahiyetini haizdir:Madde 430 II - UMUMÝ HEYETÝN SALAHÝYETLERÝ:

ukarýki maddenin 1,2,3 ve 4 sayýlý bentlerinde yazýlý hususlara ait kararlarýn bütün tahvil s pleri hakkýnda muteber olmasý için tedavülde bulunan tahvillerin üçte ikisini temsil eden ta hvil sahiplerinin reyi þarttýr.Madde 431 - Y 1. Tahvil sahiplerine ait hususi teminatýn azaltýlmasý veya kaldýrýlmasý; 2. Faiz vadelerinden bir veya birkaçýnýn uzatýlmasý, faiz miktarýnýn indirilmesi veya öde þartlarýnýn deðiþtirilmesi; 3. Ýtfa müddetinin uzatýlmasý ve itfa þartlarýnýn deðiþtirilmesi; 4. Tahvil sahiplerinin alacaklarýna mukabil hisse senedi almalarýnýn kabul edilmes i;

5. Yukarýki hususlarýn icrasýna ve gayrimenkul teminatý azaltýlmasýna veya kaldýrýlmasýna muamelelerde tahvil sahiplerini temsil etmek üzere bir veya müteaddit temsilci tayi ni. III - EKSERÝYET: Tahvil sahipleri umumi heyetinin toplantýsýndan önce, idare meclisi tedavülde bulunan ta hvillerin bir cetvelini yaparak tahvil sahiplerinin görebilecekleri bir yere asar. Madde 432 5 inci bentte bahsolunan temsilcinin tayini için, mezkur tahvillerin yarýsýný temsil eden tahvil sahiplerinin reyi kafidir. IV - CETVEL: Bu kýsýmda yazýlý hükümlere aykýrý harekette bulunan idare meclisi azalarý, ilgililere karþý nraki maddeler hükümlerince mesuldürler.Madde 433 D - ÝDARE MECLÝSÝ AZALARININ MESULÝYETÝ: A - ÝNFÝSAH: YEDÝNCÝ KISIM : ANONÝM ÞÝRKETLERÝN ÝNFÝSAHI VE TASFÝYESÝ I - SEBEPLERÝ: 1. UMUMÝ OLARAK:

nonim þirketler þu sebeplerden biri ile münfesih olur:Madde 434 - A 1. Akdolunduklarý müddetin sona ermesi; 2. Þirket maksadýnýn husulü veya husulünün imkansýzlýðý; 3. Þirket sermayesinin 324 üncü madde gereðince üçte ikisinin zýyaý; 4. Pay sahiplerinin beþ kiþiden aþaðýya düþmesi; 5. Þirket alacaklýlarýnýn 436 ncý maddeye göre talepte bulunmasý; 6. Esas mukavelede bir fesih sebebi tayin edilmiþ ise onun tahakkuku; 7. Þirketin diðer bir þirketle birleþmesi; 8. Þirketin iflasýna karar verilmiþ olmasý; 9. (Deðiþik bent: 16/06/1989-3585/5 md.) 388 inci maddenin ikinci ve dördüncü fýkralarýna uygun olarak umumi heyetçe feshe karar verilmiþ olmasý. A - PAY SAHÝPLERÝ SAYISININ DÜÞMESÝ VEYA ORGANLARIN EKSÝKLÝÐÝ; 274 üncü madde ile 299 uncu maddenin son iki fýkrasý hükümleri mahfuzdur. 2. HUSUSÝ HALLER: Þirketin tescilinden sonra hakiki pay sahiplerinin sayýsý beþten aþaðýya düþer veya þirketin lüzumlu organlarýndan biri mevcut olmaz yahut umumi heyet toplanamazsa, pay sahiple rinden veya þirket alacaklýlarýndan birinin yahut Ticaret Vekaletinin talebi üzerine, ma hkeme þirketin durumunu kanuna uygun hale ifrað için münasip bir müddet tayin eder ve buna raðmen durum düzeltilmezse þirketin feshine karar verir.Madde 435 -

Þirketin alacaklýlarý esas sermayenin üçte ikisini kaybeden þirketin feshini dava edebilirle r. Ancak, davacýnýn alacaðýna karþý muteber teminat gösterilmesi halinde fesih kararý verilme adde 436 Davanýn açýlmasýný mütaakýp mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine lüzumlu tedbirler bilir. B - ESAS SERMAYENÝN ÜÇTE ÝKÝSÝNÝN KAYBI:

Ýflas halinde tasfiye iflas idaresi tarafýndan Ýcra ve Ýflas Kanunu hükümlerine göre yapýlýr. organlarý temsil salahiyetlerini ancak þirketin iflas idaresi tarafýndan temsil edilm ediði hususlar için muhafaza ederler.Madde 437 C - ÝFLAS: 1. TESCÝL VE ÝLAN: II - HÜKÜMLERÝ:

Ýnfisah iflastan baþka bir sebepten ileri gelmiþse idare meclisince ticaret siciline t escil ve en çok birer hafta fasýla ile üç defa ilan ettirilir. Ýlana þirket alacaklýlarýnýn v lariyle beraber bir yýl içinde müracaat etmeleri lüzumu yazýlýr. Bu müddetin baþlangýcý, üçün ir.Madde 438 -

Þirketin diðer bir þirketle birleþmesi, bir limited þirket þekline çevrilmesi veya bir amme h i þahsý tarafýndan devralýnmasý halleri hariç olmak üzere, infisah eden þirket tasfiye haline rer.Madde 439 2. TASFÝYE HALÝ: Þirket tasfiye haline girince organlarýn vazife ve salahiyetleri, tasfiyenin yapýlabil mesi için zaruri olan fakat ve mahiyetleri icabý tasfiye memurlarýnca yapýlamýyan muamelel ere inhisar eder.Madde 440 Tasfiye haline giren þirket, pay sahipleriyle olan münasebetlerinde dahi, tasfiy e sonuna kadar ve ehliyeti, 232 nci madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle tasfiye gayesi yle mahdut olarak hükmi þahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanýný (tasfiye halinde) ibaresi ni ilave suretiyle kullanmakta devam eder. III - ÞÝRKET ORGANLARININ DURUMU: I - TASFÝYE MEMURLARI: Tasfiye iþlerinin icaplarýndan olan hususlar hakkýnda karar vermek üzere umumi heyet tasfiye memurlarý tarafýndan, toplantýya davet edilir. B - TASFÝYE: 1. TAYÝN:

Esas mukavele veya umumi heyet karariyle ayrýca tasfiye memuru tayin edilmedikçe tas fiye iþleri, idare meclisi tarafýndan yapýlýr. Tasfiye ile vazifelendirilen kimseler esa s mukavele veya tayin kararýnda aksi derpiþ edilmiþ olmadýkça mutat bir ücrete hak kazanýrlar Madde 441 - Esas mukavele veya umumi heyet karariyle tayin edilmiþ olan tasfiye memurlarý yahu t bu vazifeyi ifa eden idare meclisi azasý umumi heyet tarafýndan her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.Madde 442 Ýdare meclisi tasfiye memurlarýný ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye iþlerinin idare meclisince yapýlmasý halinde dahi bu hüküm tatbik olunur. 2. AZÝL:

Umumi heyet aksine karar vermiþ olmadýkça tasfiye memurlarý þirketin aktiflerini pazarlýk su retiyle de satabilirler.Madde 443 Pay sahiplerinden birinin talebiyle mahkeme dahi haklý sebepler dolayýsiyle tasf iyeye memur kimseleri azil ve yerlerine yenilerini tayin edebilir. Bunlar kendil erini tescil ve ilan ettirirler. 3. AKTÝFLERÝ SATMA SALAHÝYETÝ: (Deðiþik fýkra: 16/06/1989-3585/6 md.) Aktiflerin toptan satýlabilmesi için umumi heye tin kararý gereklidir. Bu karar hakkýnda 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fýkralarý uygul 1. ÝLK ENVANTER VE BÝLANÇO: II - TASFÝYE ÝÞLERÝ:

Tasfiye memurlarý vazifelerine baþlar baþlamaz þirketin, tasfiyenin baþlangýcýndaki hal ve du umunu inceliyerek buna göre envanter defterleriyle bilançosunu tanzim eder ve umumi heyetin tasdikine sunarlar.Madde 444 -

Alacaklý olduklarý þirket defterleri veya diðer vesikalar münderecatýndan anlaþýlan ve ikamet larý bilinen þahýslar taahhütlü mektupla, diðer alacaklýlar 37 nci maddede yazýlý gazetede ve amanda esas mukavele ile muayyen þekilde ilan suretiyle þirketin infisahýndan haberdar ve alacaklarýný beyana davet edilirler.Madde 445 226 ncý madde ile kollektif þirket tasfiye iþlerini gören kimselere tevdi olunan vaz ifeler, anonim þirketlerin tasfiyesinde idare meclisince yapýlýr.

Tasfiye memurlarý tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yýl sonu için ara bilançolarý ve t asfiye sonunda son ve kati bir bilanço tanzim ederek umumi heyete tevdi ederler.Madde 452 1. bu gibi borçlar kafi bir teminat ile k arþýlanmýþ veya þirket mevcudunun ortaklar arasýnda taksimi bu borçlarýn ödenmesine talik edi sun. 240 ýncý maddeler hükümleri an m þirketler hakkýnda da tatbik olunur. Böyle ir birleþme hakkýnda anonim þirketlerin kurulmasýna ve bir anonim þirketin diðer bir anonim þ rket tarafýndan devralýnmasýna dair olan hükümler tatbik olunur. Ýþbu talep üzerine terkin keyfiyeti tes cil ve ilan olunur. o suretle ki adý geçen þirketlerin mallarý tasfiye edilmeksizin yeni þirkete geçer. Esas mukavelede ve umumi heyet kararýnda aksine hüküm bulunmadýkça daðýtma para olarak ya . 236. þirketin cari muamelelerini tamamlamak. Þirketin henüz muaccel olmýyan borçlariyle münazaalý bulunan borçlarýna tekabül edecek bi a dahi kezalik notere tevdi olunur.2.Madde 447 Þirket borçlarýnýn þirket mevcudundan fazla olmasý halinde tasfiye memurlarý keyfiyeti de hal mahkemeye bildirirler. esas mukaveled e aksine bir hüküm olmadýkça. aktifleri paraya çevirmek ve þirket borçlarý asfiye bilançosundan ve alacaklýlarýn daveti neticesinde anlaþýlan vaziyete göre þirket mevcu undan fazla olmadýðý taayyün etmiþ ise bu borçlarý ödemekle mükelleftirler.BÝRLEÞME: Kollektif þirketlerin tasfiyesinde ortaklarýn ittifakla verecekleri kararlar ano nim þirketlerde umumi heyetin riayetle mükellef bulunduðu 372 ve 378 inci maddelerde m uayyen nisap ve ekseriyet hükümlerine tabidir. TASFÝYE NETÝCESÝ DAÐITMA: Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanmasý hakkýnda 68 inci madde hükmü tatbik o lunur. mahkeme iflasýn açýlmasýna karar verir. pay sahipleri arasýnda ödedikleri sermayeler ve paylara baðlý o imtiyaz haklarý nispetinde daðýtýlýr. Þ al ve duruma göre alacaklýlar için bir tehlike mevcut olmadýðý takdirde mahkeme bir yýl geçme dahi daðýtmaya izin verebilir. meðer ki.227. ALACAKLILARIN DAVETÝ VE HÝMAYESÝ: Tasfiye memurlarý.ÞÝRKET UNVANININ SÝCÝLDEN TERKÝNÝ: Yukarýki hususi hükümler mahfuz kalmak üzere 207 nci maddenin 3 üncü fýkrasiyle 212 nci madde in 3 üncü fýkrasý ve 217 . 224 .Madde 448 Alacaklýlarý üçüncü defa davetten itibaren bir yýl geçmedikçe kalan mevcut daðýtýlamaz. 3.TATBÝK OLUNACAK DÝÐER HÜKÜMLER: I . DEFTERLERÝN SAKLANMASI: Tasfiyenin sona ermesi üzerine þirkete ait ticaret unvanýnýn sicilden terkini tasfiye me murlarý tarafýndan sicil memurluðundan talep olunur.221. 231. 232.TASFÝYESÝZ ÝNFÝSAH: 1. 5. 4.Madde 449 III .Madde 446 Alacaklý olduklarý malum olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarýnýn tutarý notere tev di olunur. Yukarýki fýkralarda yazýlý hükümlere aykýrý hareket eden tasfiye memurlarý haksýz olarak i paralardan dolayý 224 üncü madde hükmünce mesuldürler. Devralan þirketin idare meclisi infisah eden þirketin alacaklarýný tasfiye hakkýnda . DÝÐER ÝÞLER: Tasfiye halinde bulunan þirketin borçlarý ödendikten sonra kalan mevcudu. pay bedellerinin henüz ödenme miþ olan kýsýmlarýný icabý halinde tahsil etmek. C . 235. DEVRALMA: Bir anonim þirket diðer bir anonim þirket tarafýndan bütün aktif ve pasifleriyle devralýnmak uretiyle infisah ederse aþaðýdaki hükümler tatbik olunur:Madde 451 - Birden çok anonim þirketin mallarý yeni kurulacak bir anonim þirket tarafýndan devralýnabili r.Madde 450 IV .

Þirketin infisahý. 3. 3. 8. 4. Þirketler imzalarý noterce tasdikli birleþme mukavelesinde.Ma 453 Ayrýca aþaðýdaki hükümler dahi caridir: 1. þirketin umumi heyeti tasfiye yapýlmamasýna karar verebilir. Devralan þirketin idare meclisi azalarý. 2. vilayet. Ýnfisah eden þirketin alacaklýlariyle devralan þirket alacaklýlarý arasýndaki münasebe rde devralýnan ve ayrý idareye tabi olan mallar ayný müddet içinde infisah eden þirketin mal larý sayýlýr. birleþme mukavelesi hükümlerine göre kendilerine eslim olunur. devralan þirketin iflasýnda bu mallar ayrý bir masa teþkil eder ve icap ediyors münhasýran infisah eden þirket borçlarýnýn ödenmesinde kullanýlýr. infisah eden anonim þirket borçlarýndan þahsan ve müteselsilen mesul olurlar. 2. Þirketin ihfisahý halinde her p ay sahibi infisah eden þirket mallarýnýn kullanýlmasý hakkýnda esas mukavelede baþkaca bir hü lmadýðý takdirde. Her iki þirket mallarý. 6. Tescil ile þirketin mal ve borçlarý amme hükmi þahsýna intikal etmiþ olur ve ticaret sici inden þirketin unvaný silinir ve keyfiyet ilan olunur. borçlarý tediye veya temin edilinceye kadar ayrý olara k ve devralan þirket tarafýndan idare olunur. devralan komandit þirketin komand azalarý. mevcut þirketlerin mallarýný sermaye olarak yeni þirkete koyduklarýný ve yeni þirketin lüzu organlarýný tayin ettiklerini tesbit ederler. II .Madde 456 Esas mukavelede hisse senetlerinin bazý nevilerine tanýnan imtiyaz haklariyle ku . Ýnfisahýn tescilinden sonra devralan þirketçe infisah eden þirketin pay sahiplerine karþýlýk olarak verilecek hisse senetleri. Tasdik karariyle tekemmül eden yeni þirket esas mukavelesi üzerine mütaakip kurul uþ merasimi ikmal edilerek keyfiyet tescil ve ilan olunur. bütün hisselerin taahhüt olunduðunu . SERMAYESÝ PAYLARA BÖLÜNMÜÞ BÝR KOMANDÝT ÞÝRKET TARAFINDAN DEVRALINMA: Bir anonim þirketin mallarý devlet. 7. kanun ve esas mukavele hükümlerine göre pay sahiplerine daðýtýlmaya tahsis o lunan safi kazanca.Madde 455 Esas mukavelede aksine bir hüküm yoksa kazanç ve tasfiye paylarý esas sermayeye mahsuben ortaðýn þirkete yaptýðý ödemelerle mütenasiben hesap ve tesbit olunur. infisah hakkýndaki hükümlere göre verilir ve tescil ve ilan ettirilir. ticaret siciline tescil olunur.BÝR AMME HÜKMÝ ÞAHSÝYETÝ TARAFINDAN DEVRALINMA: A . SEKÝZÝNCÝ KISIM : ANONÝM ÞÝRKETÝN HESAPLARI I . ancak infisah eden bir anonim þirket mevcudunun pay sah iplerine daðýtýlmasý caiz olduðu anda birleþtirilebilir. Ýnfisah eden þirketin mallarý. birleþtiklerini. Mallarýn ayrý olarak idare edildiði müddet içinde infisah eden þirkete karþý açýlacak da salahiyetli mahkemenin salahiyeti bakidir. tasfiye neticesine payý nispetinde iþtirak hakkýný haizdir.Madde 454 Diðer hususlarda bir anonim þirketin diðer bir anonim þirket tarafýndan devralýnmasý hakk aki hükümler tatbik olunur. 4. 2.KAZANÇ VE TASFÝYE PAYI: Bu karar. 5. yeni anonim þirketin esas mukavelesini tanzim ettiklerini. alacaklýlara karþý infisah eden þirket malla rýnýn ayrý olarak idaresini temin hususunda þahsan ve müteselsilen mesuldürler. Þirket borçlarý tediye veya temi n edildikten sonra ticaret sicilinden infisaha ait kayýt silinir ve keyfiyet ilan olunur. belediye gibi bir amme hükmi þahsiyeti tara fýndan devralýnýrsa. 3.ki hükümlere göre davet eder. Tescilden sonra eski þirketlerin hisse senetleri karþýlýðýnda birleþme mukavelesi gere ce yeni þirketin hisse senetleri verilir. Birleþme mukavelesi birleþen þirketlerden her birinin umumi heyeti tarafýndan tas dik olunur. payý nispetinde iþtirak hakkýný haizdir. YENÝ ÞÝRKET KURULMASI: Bir ket ite dde anonim þirket aktif ve pasifleriyle birlikte sermayesi paylara bölünmüþ bir komandit þir tarafýndan devralýnmak suretiyle infisah ederse.UMUMÝ OLARAK: Her pay sahibi.

ihtira beratlarý. imtiyazlar. aktiflerin bilanço günündeki kýymetlerinden daha aþaðý bir k bilançoya konmasý þeklinde veya baþka suretle gizli yedek akçe ayrýlmasý caizdir. III . KIYMETLÝ EVRAK: Borsa rayici bulunan kýymetli evrak. ruhsat nameler. makineler. emtia ve satýlýk diðer mallar en faz liyet deðerleri üzerinden bilançoya geçirilebilir.MÜNFERÝT AKTÝF VE PASÝFLER: Kuruluþ.UMUMÝ OLARAK: B . yenileme. binalar.GÝZLÝ YEDEK AKÇE: 1. ilk tesisat veya iþletmenin sonradan geniþletilmesi veya iþletmenin deðiþtirilmes i için esas mukavele yahut umumi heyet kararlarýnda derpiþ olunan teþkilat masraflarý. II . Bu suretle her yýla ait olan mi r o yýlýn kar ve zarar hesabýnda masraf olarak gösterilir. II .Madde 459 Gayrimenkuller. STOK VE SAÝR MALLAR: Bununla beraber bu mallarýn maliyet deðeri bilançonun tanzimi zamanýnda cari fiyatta n fazla ise bunlar bilançoya en fazla cari deðer üzerinden geçirilebilir.ruculara ve sair kimselere tanýnan hususi menfaatlar mahfuzdur.M adde 460 2. en çok bilanço gününden bir ay evveline ait müddet içind ki ortalama rayiçleriyle bilançoya geçirilebilir. gizli yedek akçe ve sarf yerleri hakkýnda murakýplara malumat vermekl e mükelleftir. itfa deðerleri üzerinden bir tek rakam olarak pasif ta losuna geçirilir. faiz temettü gibi gelirler ve kýymetlerindeki her hangi bir azalma nazara alýnmak suretiyle ve maliyet kýymetlerini geçmemek üzere bi lançoya kaydolunur.Madde 458 Aþaðýdaki maddelerde yazýlý hususi hükümler mahfuz kalmak üzere yýllýk envanter ve bilanç defterler bölümündeki hükümler gereðince tanzim olunur. bunlarýn bedellerinin transferindeki güçlükler dahi hesaba katýlýr. DEVAMLI TESÝSAT: Madde 461 . nakil vasýtalarý.Madde 457 . iþlenmiþ ve yarý iþlenmiþ eþya. MASRAFLAR: Ýdare meclisi. 4. Tenzilat. aktif tablosuna ayrý olarak geçirilir.ENVANTER VE BÝLANÇO: afi kazanç. Dam ga Resmi tutarlarý. Tesisat sigorta edilmiþse bilanço kýymetleri yanýna sigorta kýymetleri de yazýlýr. enerji santralleri. itfa. pasif tablosunda itfa ve yenilme akçeleri teþkili suretiyle de yapýlabil ir. Þu k adar ki.Madde 464 Esas sermayenin henüz ödenmemiþ olan kýsmý. ESAS SERMAYE VE HUSUSÝ AKÇELER: Þirket tarafýndan çýkarýlan tahviller. markalar ve bunlara benzer sair kýymetler hakkýnda dahi ayný hüküm caridir. masraf olarak gösterilir. ÇIKARILAN TAHVÝLLER: . alet ve ed evat ve mobilya gibi devamlý surette iþletmede kullanýlan tesisler halin icabýna göre münasi p olan tenzilat yapýldýktan sonra en fazla maliyet deðerleri üzerinden bilançoya geçirilir. teþkilat ve idare masraflarý kar ve zarar hesabýnda. Haklar.Madde 463 Borsada rayici olmýyan kýymetli evrak. 3.Hammaddeler. yardým ve hayýr iþleri ve benzeri cihetlere ayrýlmýþ muhtelif akçeler pasif tablosuna yazýlýr. 5.Madde 462 Esas sermaye ile yedek akçe. hususi imal ve istihsal usulleri. 6. Yabancý borsalarda muamele gören kýymetli evrakýn rayici söz konusu olan hallerde. yýllýk bilançoya göre hesap ve tesbit olunur.HESAP TARZI: I . en çok beþ yýllýk bir zamana bölünebilir.S Þirket iþlerinin devamlý inkiþafýný veyahut mümkün mertebe istikrarlý kar paylarý daðýtýlmasý asip ve faydalý olduðu takdirde.

birinci fýkrada yazýlý yedek akçeden baþka pay sahipleri için %5 kar payý ayrýldýktan sonra.Madde 468 Esas mukavele ile baþkaca akçe ayrýlmasý derpiþ ve bunlarýn tahsis ve sarf suretleri tes bit olunabilir.YEDEK AKÇELER: Her yýl safi karýn yirmide birinin ödenmiþ esas sermayenin beþte birini buluncaya kadar um umi yedek akçe olarak ayrýlmasý mecburidir. UMUMÝ OLARAK: Kanuni haddini bulduktan sonra dahi bu akçeye aþaðýdaki paralar eklenir: 1. MÜSTAHDEM VE ÝÞÇÝLER LEHÝNE YARDIM AKÇESÝ: Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve esas mukavele hükmünce ayrýlmasý gerekli diðer p aralar safi kardan ayrýlmadýkça kar payý daðýtýlamaz.KAR PAYI: . Umumi yedek akçe esas sermayenin yarýsýný geçmedikçe. çýkarma masraflarý indirildikten sonra.Madde 465 Çýkarma fiyatiyle itfa bedeli arasýnda þirket lehindeki fark aktif tablosuna geçebilir se de bu fark en geç tahvillerin vade gününe kadar yýllýk indirmelerle amorti edilir. Safi kardan. III . münhasýran ziyanlarýn kapatýlmasýna rin iyi gitmediði zamanlarda iþletmeyi idameye. DÝÐER TAAHHÜTLER: I . II .Madde 466 - 1. iþsizliðin önüne geçmeye veya neticelerini ha ifletmeye elveriþli tedbirler alýnmasý için sarf olunabilir. Ýkinci fýkranýn 3 numaralý bendi ve üçüncü fýkra hükümleri.Kefaletten ve garanti taahhütlerinden doðan mükellefiyetler ve üçüncü þahýs lehine tesis olun hinler. Tahviller her yýl eþit miktarda ve kur'a suretiyle itfa olunacaksa. þirket mallarýndan ayrýlarak bunlar la Medeni Kanun hükümleri dairesinde bir tesis meydana getirilir. Hususi kanunlara tabi olan anonim þirketlerin yedek akçeleri hakkýndaki hükümler mahfu zdur. itibari kýy ten fazla olarak elde edilen hasýlatýn itfalara veya yardým ve hayýr iþlerine sarf edilmiy en kýsmý. Hisse senetlerinin çýkarýlmasýnda. 2. itfa sýrasýnda i tibari kýymetinden fazla ikramiye ödenecek olduðu takdirde bu ikramiyeler ancak tahvil lerin muacceliyet kesbettikleri hesap yýlýndaki hesabýn pasifine geçirilebilir. C . tesis mallarýnýn þirkete karþý bir alacaktan ibaret olacaðý tasrih oluna ilir.KAR PAYI ÝLE YEDEK AKÇELER ARASINDAKÝ MÜNASEBET: I . Þirketten alýnandan baþka müstahdem veya iþçilerden de aidat alýnmýþsa. bunlarýn yerine çýkarýlan senetlerden elde edilen hasýlat noksaný kapatýldýktan sonra. artan kýsmý.KANUNÝ YEDEK AKÇE: Bunlardan veya ilerde yerine getirilecek teslim veya tesellüm mükellefiyetlerind en veyahut bunlara benzer taahhütlerden doðmasý muhtemel zararlara karþýlýk olmak üzere bilan a yedek akçe konur. gayesi esas itibariyle baþka irakten ibaret olan "Holding" þirketleri hakkýnda cari deðildir.ÝHTÝYARÝ YEDEK AKÇE: Yedek akçeye safi karýn yirmide birinden fazla bir meblaðýn ayrýlacaðý ve yedek akçenin ödenm esas sermayenin beþte birini aþabileceði hakkýnda esas mukaveleye hüküm konabilir. bilançoda veya ilavesinde birer kalem olarak ayrý ayrý gösterilir. 7.Madde 467 - Esas mukavelede þirketin müstahdem ve iþçileri için yardým sandýklarý vesair yardým teþkilatý ve idamesi maksadiyle akçe ayrýlmasý derpiþ olunabilir. hizmet münasebeti unda tesis þartlarýna göre bu akçeden faydalanmadýklarý takdirde müstahdem ve iþçilere hiç de kleri meblaðlar ödeme tarihlerinden itibaren %5 faiziyle birlikte geri verilir.Madde 469 Yardým maksadýna tahsis olunan para ve diðer mallar. Tesis senedinde. 2. Ýptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapýlan ödemelerin. 3. pay sahipleriyle kara iþtirak eden diðer kimselere daðýtýlmasý kararlaþtýr onda biri.

II . paylara bölünmeksizin sadece birden çok komanditerin iþtirak nis betlerini göstermek maksadiyle kýsýmlara ayrýlmýþ bulunuyorsa adi komandit þirket hükümleri t olunur. II .KÖTÜ NÝYET HALÝNDE: E . sermayesi paylara bölünen ve ortaklarýndan bir v birkaçý þirket alacaklarýna karþý bir kollektif þirket.ÝSTÝRDAT HAKKI: Haksýz yere ve kötü niyetle kar payý ve hazýrlýk devresi faizi alan pay sahipleri.Madde 472 Ýþletme yeni hisse senetlerinin çýkarýlmasý suretiyle geniþletilecek olursa esas sermayen n artýrýlmasýna dair olan kararda yeni pay sahiplerine. þirket.Madde 473 - .HAZIRLIK DEVRESÝ FAÝZÝ: . sadece safi kardan ve ancak kanuni yedek akçe için muayyen para ayrýldýktan ve pay sahiplerine yüzde dört nispetinde veya esas mukavele ile muayyen daha yüksek bir nispette bir kar payý daðýtýldýktan sonra verilebilir. Sermaye.TARÝFÝ: Sebepsiz iktisap hakkýndaki hükümler gereðince istirdadý mümkün olmýyan paralarýn geri ve si mükellefiyeti yoktur.KAR PAYI. komandit þirketlerdeki hükümlere tabidir.ÞÝRKETÝN ÝFLASI HALÝNDE: A . þirket müstahdem ve iþçileri için yardým s larý vesair yardým teþkilatý kurulmasý ve idamesi maksadiyle veya diðer yardým maksatlarýna h m olmak üzere. D . III . BEÞÝNCÝ FASIL : SERMAYESÝ PAYLARA BÖLÜNMÜÞ KOMANDÝT ÞÝRKET Sermayesi paylara bölünmüþ komandit. Esas mukavelede hüküm olmasa bile umumi heyet.Madde 474 Geri alma hakký.Þirketin iflasý halinde idare meclisi azalarý þirket alacaklýlarýna karþý.KAZANÇ PAYLARI: I . Mahkeme. bunlarý ge ivermekle mükelleftirler.Madde 470 - .Madde 476 B . Esas mukavele bu devre ile mahdut olmak üzere faiz ödemelerinin en geç ne z amana kadar devam edeceðini de tayin eder.ESAS MUKAVELE: . bu aidat esas mukavele ile muayy en yardým akçeleri hakkýndaki hükümlere tabidir.Madde 471 Kar payý ancak safi kardan ve bu gaye için ayrýlan yedek akçelerden daðýtýlabilir. halin bütün icaplarýný gözününde bulundurarak takdir hakkýný kullanýr. tesisat hesabýna geçirilmek üzere mu ayyen bir müddetle ve en geç yeni tesisatýn iþletmeye baþlandýðý güne kadar faiz ödenmesi kab abilir.Ýþletmenin tam bir þekilde faaliyete baþlamasýna kadar geçecek olan hazýrlýk devresi için p hiplerine.Þirketin devamlý inkiþafý veya mümkün mertebe istikrarlý kar paylarýnýn daðýtýlmasýný tem ve faydalý olduðu takdirde umumi heyet kar payýnýn tesbiti sýrasýnda kanun ve esas mukavele de zikredilenlerden baþka yedek akçeler ayrýlmasýna ve yedek akçelerin kanun ve esas mukav ele ile muayyen haddinin artýrýlmasýna karar verebilir.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I . Ýdare meclisi azalarýnýn kazanç paylarý hakkýnda da ayný hüküm tatb ur. diðerleri bir anonim þirket ortaðý g olan þirkettir.Komanditelerin gerek birbirleriyle gerekse komanditerlerin heyeti umumiyesi ve üçüncü þahýslarla olan hukuki münasebetleri ve bilhassa þirketi idare ve temsil vazife ve sa iyetleri ve þirketten çekilmeleri. tesisat hesabýna geçirilmek üzere muayyen bir faiz ödenmesi esas mukavelede þar t kýlýnabilir.Ýdare meclisi azalarýnýn kazanç paylarý.Madde 475 - . paranýn alýndýðý tarihten itibaren beþ yýl sonra müruruzamana uðrar. iflasýn açýlmasý on üç yýl içinde kazanç payý veya baþka bir nam altýnda hizmetlerine karþýlýk olarak aldýklar sip ücreti aþan ve bilanço münasip bir ücret miktarýna göre tedbirli bir tarzda tanzim edilmi lduðu takdirde. safi kardan aidat tefrik edebilir. HAZIRLIK DEVRESÝ FAÝZÝ VESAÝR KAZANÇ PAYLARI: Esas sermaye için faiz ödenemez. ödenmemeleri gereken paralarý geri vermekle mükelleftirler.

UMUMÝ HEYET: I .Madde 483 III . Komandite ortaklar murakýp olamazlar. komandite ortaklarla komanditelerin heyeti umumiyesi arasýnda meydan a gelen davalarda komanditerleri temsil edebilirler.REKABET YASAÐI: Esas mukavelede baþkaca hüküm olmadýkça umumi heyet kararlarýnýn icrasý. C . murakýplara aittir.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: D .M 484 Bu madde hükmüne aykýrý hareket eden komandite ortak hakkýnda 173 üncü madde hükmü tatbik ur. Þu kadar ki. anonim þirket hükü olunur.Madde 477 2. MUHTEVASI: Esas mukaveleye 279 uncu maddenin 6 numaralý bendinden baþka bentlerde gösterilen husu slar yazýlýr.Madde 479 II .Madde 481 Þirketi idare ve temsil ile vazifeli olan komandite ortaklar. mukaveledeki imzalarýn noterce tasdiki lazýmdýr. ko mandite ortaklar hakkýnda dahi caridir.ÝDARE: Anonim þirketler idare meclisinin vazifeleriyle mesuliyetlerine dair olan hükümler. Þu kadar ki. umumi heyetin ka rarý ile bu salahiyet hususi temsilcilere tevdi olunabilir. III . kurucu sayýlýr. Kurucu sýfatýný haiz olan komanditerlerin malik olduklarý paylar tutarýnýn esas m leye yazýlmasý lazýmdýr. þirket sermayesinin en az dörtte biri nispetinde olmasý lazýmdýr. E .KURUCULAR: Komandite ortaklar. Kuruculardan hiç olmazsa birisinin komandite olma sý þarttýr.MURAKIPLARIN VAZÝFELERÝ: BÝRÝNCÝ KISIM : KOOPERATÝF ÞÝRKETLERÝN KURULUÞU Murakýplar. aksine hüküm olmadýkça.Birinci fýkrada gösterilen hususlarýn dýþýnda. Fakat þirketin ku rulmasýna karar verebilmek için komanditer ortaklarýn dörtte birinin hazýr bulunmasý ve bunl arýn temsil ettikleri sermaye tutarýnýn da komandite ortaklar tarafýndan konan sermaye h ariç olduðu halde. ÞEKLÝ: Esas mukavele.KURULUÞ: 1.Madde 482 II .AZÝL HAKKI: Komandite bir ortak diðer komanditelerin ve umumi heyetin izni olmaksýzýn þirketin konus u olan ticaret nevine mütaallik bir iþ yapamýyacaðý gibi bu nevi ticaretle meþgul bir þirkete mesuliyeti tahdit edilmemiþ ortak sýfatiyle de dahil olamaz. Esas mukavelenin tanzimine iþtirak edenlerle þirkete paradan baþka sermaye koyanlarýn he psi. ALTINCI FASIL : KOOPERATÝF ÞÝRKETLER . Azil kararýnýn tescili ile azlolunanlarýn þirketin ilerdeki borçlarýndan dola yý þahsi mesuliyetleri sona erer. kuruluþ umumi heyeti toplantýlarýna iþtirak ederler.Madde 480 Kurucular beþ kiþiden az olamaz.Madde 478 Müsaade alýnmasýna mütaallik 280 inci madde hükmü tatbik olunmaz. kollektif þirketlerin idare ve temsiline vazifeli ortaklar için tayin olunan hal ve þartlar dairesinde azl olunabilirler. yazýlý þekilde tanzim ve kurucularla komandite ortaklarýn hepsi tarafýndan imza olunur.

) Madde 497 .) Madde 499 . 5.Madde 504 Ortaklar tarafýndan konulan sermaye için.(Mülga madde: 24/04/1969 .MUHTEVASI: Þirket mukavelesinde aþaðýdaki hususlarýn açýkça yazýlmasý lazýmdýr:Madde 506 A .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.1163/100 md.ÞEKLÝ: Ortaklarýn sayýsý sonradan bire iner veya þirketin zaruri organlarýndan biri mevcut ol mazsa münasip bir müddet içinde bu eksiklikler tamamlanmadýðý takdirde ortaklardan birinin v eya þirket alacaklýsýnýn talebi üzerine mahkeme þirketin feshine karar verir. or aklarýnýn mesuliyeti koymayý taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muay yen olan þirkete limitet þirket denir.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.MURAKABE: Limitet þirket mukavelesinin yazýlý þekilde yapýlmasý ve bütün kurucularýn imzalarýnýn noterc þarttýr. 3. MECBURÝ KAYITLAR: II .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. Þirketin müddeti.) Madde 498 .(Mülga madde: 24/04/1969 .) ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLARIN VE ÞÝRKET SERMAYESÝNÝN DEÐÝÞMESÝ Madde 496 .) Madde 49 4 .TARÝFÝ: Ýki veya daha fazla hakiki veya hükmi þahýs tarafýndan bir ticaret unvaný altýnda kurulup. anonim þirkette olduðu gibi hisse senedi çýkarý amaz.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.MÝKTARI: 1.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) Madde 501 .) Madde 492 . SERMAYE: .) Madde 488 . Þirketin ticaret unvaniyle merkezi.) Madde 493 .ORTAKLARIN SAYISI: I . Ýþletmenin konusu.) Madde 489 .) Madde 495 . Esas sermaye ile her ortaðýn koymayý taahhüt ettiði sermaye miktarlarý. Þirketin yapacaðý ilanlarýn þekli.1163/100 md.Madde 505 1.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) Madde 491 .) YEDÝNCÝ FASIL : LÝMÝTED ÞÝRKET BÝRÝNCÝ KISIM : LÝMÝTED ÞÝRKETÝN KURULUÞU A .) Madde 502 . B . 2.Madde 485 . 271 inci madde hükmü limitet þirketler hakkýnda da caridir.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) Madde 487 . C .) Madde 486 . þu kadar ki.) Madde 490 .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.Madde 503 - Ortaklarýn sayýsý ikiden az ve elliden çok olamaz.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. 4. Mahkeme.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. limitet þirketl er sigortacýlýk yapamazlar.) Madde 500 .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. taraf lardan birinin talebi üzerine gerekli ihtiyati tedbirleri alabilir. 2.

Ancak. 5. D . TALEP: II .559/9 md. Þirketin ne suretle temsil edileceði. Müdürlerin ad ve soyadlarý.(Deðiþik madde: 24/06/1995 . Esas sermaye ile ortaklarýn koymayý taahhüt ettikleri sermaye miktarlarý. Bakanlar Kurulunca on katýna kadar artýrýlabilir B .) 85 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü limitet þirketlerde de caridir. Bu gibi taahhütlerin. Ayýn olan sermayenin ve devralýnan mali kýymetlerin neden ibaret olduðu ve bunlarýn taahhüt edilen sermayeye ne suretle mahsup edileceði. deðerinin nasýl biçileceði ve taahhüt ettiði sermayeye ne miktarda mahsup edile ve bunun karþýlýðý olarak esas sermayeden kendine ne miktarda bir iþtirak payý düþeceði husus zýlý olmasý þarttýr./5.Madde 508 Ortaklarýn koyacaklarý sermaye birbirinden farklý olabilir. Þirketin ne suretle temsil edileceði. III. tabiiyetleri. Her ortaðýn koymayý taahhüt ettiði sermaye ile ödediði sermaye miktarý. Devir için bölme ve mirasýn taksimi hali hariç olmak üzere ortaðýn sermayesi bölünmez bir Bu maddede yazýlý miktarlar.4884 S. 4. Þirkete ait ilanlarýn ne þekilde yapýlacaðý.AYNI NEV ÝNDEN: I . 3.K.4884 S. Ýster ortak. Ýþletme konusu ve þirketin müddeti.Madde 512 1. ikametgahý ve tabiiyeti.Ýnceleme sonunda kanuni þartlarý haiz bulunduðu anlaþýlan limitet þirket.) Limited þirketin esas sermayesinin en az beþmilyar Türk lirasý olmasý þarttýr. müdürlerin ad ve soyadlarý. .2 1. ticaret siciline tescil ile hükmi þahsiyet kazanýr. Bütün ortaklarýn ad ve soyadlarý.) Dilekçe sahiplerinin bundan baþka. Þirketin ticaret unvaný ve merkezi. md. 2. Bu maksatla verilecek dilekçede þunlar yazýlýr: 1. ileride kurulacak þirket namýna yapýldýðý açýkça bildirilmiþ ve þir .ÝZÝN: Þirketin ortak veya üçüncü þahýslardan paradan baþka mali kýymetler devralmasý kararlaþtý a mukavelede: devralýnacak mali kýymet.Madde 507 . 9. 6. ikametgahlarý. bir hükmi þahýs bahi s konusu ise adý veya ticaret unvaný ve merkezi. TESCÝL VE ÝLAN: Þirket. devredenin ad ve soyadý ve þirketin vereceði karþýlýk erilir. dilekçede her ortaðýn koyacaðý sermayeyi tamamen taahh etmiþ ve bu sermayeye mahsuben kanun veya mukavelenin tesbit ettiði miktarý ödemiþ.(Deðiþik fýkra: 11/06/2003 . ortaklarýn koyaca klarý sermayenin en az yirmibeþmilyon Türk lirasý veya bunun katlarý olmasý lazýmdýr. ikametgahlarý ve tabiiyetleri. Ortaklardan her birinin ad ve soyadý. 3.4884 S. 4. yahut mukavelede yazýlý ayný sermaye ile karþýlamýþ olduðunu bildirmeleri lazýmdýr. 31 inci madde hükümlerin uygun olarak þirket merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline kaydedilmesini talep ederler. ticaret siciline tescil ve ilan olunur:Madde 511 2./4. 7.(Mülga fýkra: 11/06/2003 . ister üçüncü þahýs olsun./4.KHK . Ortaklardan biri.HÜKMÝ ÞAHSÝYET: I . sermayeyi ayýn olarak koymayý taahhüt etmiþse mukavelede. 2.K. (Mülga fýkra: 11/06/2003 . aþaðýdaki hususla olmak üzere. md.K. 8.) Müdürler. md.TESCÝL: Madde 510 . Mukavele tarihi. aynýn neden ib aret olacaðý.KARAR: Tescilden önce þirket namýna muamelelerde bulunulmuþ ise muameleyi yapanlar þahsen ve müteselsilen mesul olurlar.KURULUÞ: Madde 509 .

zarar neticesinde bilançoda husule gelen bir açýðýn amortisman yoluyla kapatýlmasý maks dý güdülse bile alacaklýlar davet ve bildirilen alacaklar tediye ve temin olunur.) Artýrýlan kýsým için yeni ortaklar alýnabilir. her ortaðýn ayý taahhüt ettiði sermaye miktarýný ve buna mahsuben ödediði kýsmý gösterir ve müdürler tara nmýþ bir liste verilir. bir deðiþiklik olmadýðý dilekçe ile bildirilir. tescil tarihinden itiba fade eder. A . Pay defterinin ve listelerin kusurlu ve noksan tutulmasý veya verilen malumatýn yanlýþ olmasý yüzünden husule gelecek zarardan.et siciline tescilinden sonra üç aylýk bir müddet içinde bu taahhütler þirket tarafýndan kabu lunmuþsa muameleyi yapanlar mesuliyetten kurtulur ve yalnýz þirket mesul olur. .559/10 md.MUKAVELENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: Madde 513 . ortaklarýn ad ve soyadlarýný. vukubula n ödemeler. Madde 514 . Ortaklarýn ad ve soyadlarý. Son listenin tevdi tarihinden itibaren her hangi bir deðiþiklik olmamýþsa liste verilmez. E .Madde 515 1. sermayesi nispetinde esas sermayenin artýrýlmasýna iþtirak eyi istemek hakkýný haizdir. konulmasý taahhüt edilen sermayeye göre tayin olunur.) Ortaklarýn mesuliyetini geniþletme hakkýndaki kararlarýn. Pay hakkýnda tanzim edilecek senetler kýymetli evrak vasfýný haiz olmayýp sadece bir i spat vasýtasý sayýlýrlar. II . sermayenin üçte ikisini temsi eden ortaklarýn kararýyle deðiþtirilebilir.TESCÝL VE ÝLAN: Mukavelede yapýlan her deðiþiklik. md. her halde ittifakla verilm esi gerekir. DEVÝR: Her takvim yýlý baþýnda ticaret sicil memuruna.ESAS SERMAYENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: Þirketin kuruluþu hakkýndaki hükümlere ve hususiyle sermayenin ayýn olarak konmasý ve mali ký tlerin devralýnmasýna dair kaidelere riayet þartiyle esas sermaye artýrýlabilir. ARTIRILMASI: IV . Þu kad r ki. paylarýn devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili diðer deðiþiklikler bu deft ere kaydolunur.(Mülga madde: 11/06/2003 .UMUMÝ OLARAK: Sermaye payý.PAY DEFTERÝ VE ORTAKLIK LÝSTESÝ: 1. Muk avelenin deðiþtirilmesi hakkýndaki kararlar üçüncü þahýslar hakkýnda. 2. AZALTILMASI: Her ortaðýn koymuþ olduðu sermaye miktarý ile þirket sermayesi.(Deðiþik madde: 24/06/1995 . mukavelede veya artýrma karar aksine hüküm olmadýkça her ortak.KARARIN TEKEMMÜLÜ: III .) Mukavelede daha yüksek bir nisap öngörülmemiþ ise mukavele.Madde 519 Sermaye payý ortaklar arasýnda dahi ancak aþaðýdaki hükümler dairesinde devredilebilir ve miras yoliyle geçer.4884 S. pay miktarlarý.(Deðiþik madde: 24/06/1995 .PAYLAR: Anonim þirketlere ait hükümler esas sermayenin azaltýlmasý hakkýnda tatbik olunur.KHK .K. ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI I . Þu kadar ki. bu Kanunun 507 nci madde si ile belirlenen miktarlardan aþaðý indirilemez. ilk mukavelede olduðu gibi tescil ve ilan edilir. müdürler þahsan ve müteselsilen mesuldürler. Yalnýz.KHK -559/11 md. Pay hakkýnda tanzim edilecek senetlerin sermaye payýnýn tamamýna ait olmasý þarttýr./5.Madde 518 - Paylar hakkýnda bir defter tutulur.Madde 516 - Madde 517 . II .

hüküm ifade etmez. Ortaklardan birinin payýný haczettirmiþ olan alacaklý da ay ni hakka sahiptir. Ýlgililerin muvafakat için þirkete müraca arý tarihinden itibaren bir ay içinde üçüncü þahýs gösterilmediði takdirde muvafakat edilmiþ IV . payýný þirketin kuruluþunu takip eden üç sýna devredemez. Þirket mukavelesi paylarýn devrini yasak edebileceði gibi yukarýki fýkralarda derpiþ edi lenlerden daha aðýr þartlara da baðlý tutabilir. Esas sermayenin ekseriyetini temsil eden ortaklarýn sayý itibariyle ekseriyet i aleyhinde takibat yapýlan ortaðýn koymuþ olduðu sermayenin hakiki bedelini alarak þirkette n çýkarýlmasýna karar verirse. Dördüncü bentte yazýlý halde hakkýnýn tasfiyesi maksadiyle ortaða verilecek para yüzünden ermayenin itibari deðeri düþecek olursa.III . 4.ÝNTÝKAL: Bir payýn devri. MÝRAS. 1. KARI KOCA MALLARININ ÝDARESÝ: 1. Þirket veya ortaklar. ÝNFÝSAHIN ÖNLENMESÝ: Madde 524 -(Deðiþik fýkra: 09/12/2004 . .Madde 525 VI . Pay.CEBRÝ ÝCRA: Ortaklardan birinin iflasý halinde iflas idaresi en az altý ay önce ihbar etmek þartiyle þirketin feshini istiyebilir.K. bütün ortaklarla iflas idaresi veya icra dairesinin muvafakatiyle baþka bi r ortak veya üçüncü þahýs tarafýndan devralýnýrsa. iflas masasýnýn veya takibatta bulunan alacaklýnýn haklarýný öde .5274 S. 2. V . her bölümü yirmibeþ Yeni Türk Lirasýndan aþaðý olmamak þartýyla bir payýn bölünmesi ve bölü ir. 2. 2. ÞÝRKETÝN FESHÝNÝ ÝHBAR VE ÝNFÝSAHI: Mukavelede aksine bir þart varsa ortaklar. 3.Madde 522 - Ýnfisahýn tescilinden önce aþaðýdaki þartlardan birisi gerçekleþtiði takdirde þirket fesih ve olunamaz:Madde 523 Böyle bir ihbar neticesinde þirket infisah ederek tasfiye haline girerse tasfiye memurlarý. muvafakatine lüzum yoktur. esas sermayenin azaltýlmasý hakkýndaki hükümler tatb olunur. payýn diðer bir ortak tarafýndan iktisabý halinde de ta k olunur.Madde 520 - Bir payýn miras yoliyle veya karý koca mallarýnýn idaresine ait hükümler gereðince iktisabý i ortaklarýn.PAYLARIN DEVÝR ÝÇÝN BÖLÜNMESÝ: Bölme ve devir muamelelerinin muteber olmasý için tam bir payýn devri hakkýndaki hükümler n tatbik olunmasý þarttýr.Madde 521 Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için. aleyhine takibat yapýlan ortaða düþen tasfiye payýný iflas idaresine veya icra da resine vermeye mecburdurlar. þirket hakkýnda ancak þirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek þa rtiyle hüküm ifade eder. Payýn devri veya devir vadi hakkýndaki mukavele yazýlý þekilde yapýlmýþ ve imzasý noterce ik ettirilmiþ olmadýkça ilgililer arasýnda dahi./2. Ortaðýn koymayý taahhüt ettiði sermaye ayýn ise. Pay bedelinin veya ödenecek paranýn iflas idaresine veya icra dairesine verilmes i þarttýr.PAYIN DÝÐER BÝR ORTAK TARAFINDAN ÝKTÝSABI: .mad) *1* Mukavelede aksine hüküm olmadýkç .Payýn intikali hakkýndaki hükümler. Payýn iflas idaresi veya icra dairesi marifetiyle ve açýk artýrma yoliyle satýlmasýna ve pay kendisine ihale olunan kimsenin yeni bir ortak olarak þirkete girmesine diðe r bütün ortaklar muvafakat ederlerse. payý hakiki deðeri üzerinden satýnalýnacak üçü þahsý göstermedikçe muvafakatten imtina edemezler. ortaklardan en az dörtte üçünün dev re muvafakat etmesi ve bunlarýn esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olmasý þarttýr.

Çýkarýlan ortak da dahil olduðu halde bütün muvafakatiyle payýn diðer bir þekilde paraya çevrilmesi caizdir.Madde 531 Elde edilen paradan ortaðýn borcu kesildikten sonra geri kalaný ortaða verilir.Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirilmedikçe paylarýn þirket tarafýndan iktisabý veya rehin olarak kabulü muteber olmaz.Madde 526 Bir ortak diðer bir ortaðýn payýný kýsmen veya tamamen elde ederse koyduðu sermayenin iti ari deðeri o nispette artar. temerrüt fai zini ve þirket mukavelesine cezai bir þart konmuþsa bunu da ödemekle mükelleftir.Madde 528 - 1.ORTAKLARIN MESULÝYETÝ: I . sermaye koyma borçlarýný yerine getirdikleri nispette. çýkarma tarihi ne göre en az on yýl evvel ortak sýfatýný kaybetmiþ olanlar bu hükümden müstesnadýr. ortaklarýn meleri gereken borcu yukarýdaki hükümlere göre tesbit ve talebederler. Ayýn nevinden sermaye hakkýndaki hükümler mahfuzdur. koymayý taahhüt ettikleri sermayeler itibari deðerleri nispetinde para olarak ödemeye mecburdurlar.PAYLARIN ÞÝRKET TARAFINDAN ÝKTÝSABI VEYA REHÝN OLARAK KABULÜ: Bir pay birden fazla ortaða ait olduðu takdirde bunlarýn müþterek bir temsilci tayin etmel eri gerekir. mesuliyetten kurtulur lar. Çýkarýla mediði borçtan dolayý mesuliyeti eskisi gibi devam eder. aksi takdirde muamele muteber olmaz. . VII . ortaklarýn koymayý taahhüt ettikle i sermayenin ödenmesi tecil olunamýyacaðý gibi ortaklarýn bu borçtan ibra edilmeleri de caiz deðildir. C . PAYIN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Çýkarýlan ortaðýn payý paraya çevrildiði halde elde edilen para þirkete olan borcuna yetmezse eçen ortaðýn pay defterine kaydedildiði tarihten önce beþ yýl içinde pay defterine kayýtlý bü ri aradaki farktan dolayý þirkete karþý ikinci derecede mesul olurlar. Ancak. davet tarihinden itibaren bir aylýk müdd et içinde ödemede bulunmadýðý takdirde ondan önce gelene müracaat edilir.Madde 527 Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirildikten sonra paylar ortaklýk tarafýnda n iktisap edilebilirse de bunlarýn bedelleri ancak ortaklýk mallarýnýn esas sermayeyi aþan kýsmý ile ödenebilir. 2.UMUMÝ OLARAK: Ortaklýðýn infisahý veya iflasý halinde tasfiye memurlarý veya iflas idaresi.ÖDEME: Bu durum devam ettikçe ortaklar payla ilgili ödemeler dolayýsiyle ortaklýða karþý mütesel en mesul olurlar. ortaklara koyduklarý sermaye kýsmen veya tamamen geri verilmiþ veya ha ksýz yere kar yahut faiz ödenmiþ ise aldýklarý para nispetinde mesuldürler. ÞÝRKETTEN ÇIKARMA: Esas sermayenin azaltýlmasý hali müstesna olmak üzere. AÇIK ÇIKMASI HALÝNDE MESULÝYET: Ortaklar. Ancak. VIII . II .TEMERRÜT: Sermaye koyma borcunu tayin edilen müddet içinde yerine getirmiyen ortak.Madde 532 Bu mesuliyet kayýt sýrasýna göre olup ödemede bulunan eski ortaðýn. 3.Madde 530 Noter marifetiyle ve on beþ günden aþaðý olmamak üzere tayin edilecek müddetlerle iki def yapýlan ihtara raðmen sermaye koyma borcunu ödemiyen ortak þirketten çýkarýlabilir. B .SERMAYE KOYMA BORCU: Þirket mukavelesinde aksine hüküm bulunmadýkça ortaklar. meðer ki bu muameleler esas sermayeye iþtirakten d oðmayan alacaklarýn ödenmesi maksadiyle vukubulsun.BÝRDEN FAZLA ORTAÐA AÝT PAY: I . Þu kadar ki. sýra itibariyle sonra gelen kimse. kendisinden önce gele imselere rücu hakký vardýr.Madde 529 - Þirketten çýkarýlan ortaðýn payý diðer bir ortak tarafýndan hakiki deðeri üzerinden devralýna ket tarafýndan açýk artýrma yoliyle satýlabilir.

Geri alma hakký. umumi heyetin toplantýya çaðýrýlmasýný yazýlý olarak istiyebilir. ortaklarýnýn sayýsý yirmiden fazla o imitet þirketlerin umumi heyet toplantýlarý hakkýnda da tatbik olunur.Madde 533 - Anonim þirketin bilanço ve yedek akçe hakkýndaki hükümleri.Madde 538 Rey hakkýndan mahrumiyete dair mukaveleye konan kayýtlar hükümsüzdür.ORTAKLAR UMUMÝ HEYETÝ: Hüsnüniyet sahibi olduklarý takdirde ortak veya müdürün geri verme borcu. sermaye koyma borçlarýný yerine geti kleri nispette.Madde 535 III .HAKSIZ ALINAN KAR PAYLARININ GERÝ VERÝLMESÝ: A . ÜÇÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN TEÞKÝLATI I .KARA ÝÞTÝRAK: Þirket mukavelesinde aksine hüküm bulunmadýkça ortaklar. þirket mukavelesi hükümlerince veya þirketin me tirdikçe dahi çaðýrýlýr. Böyle bir toplantýda bütün ortaklar hazýr olmak þartiyle. limited þirketler hakkýnda da tat olunur. Bütün ortaklar.(Deðiþik fýkra: 24/06/1995-KHK-559/12 md.BÝLANÇO VE YEDEK AKÇELER: Haksýz yere kar almýþ olan ortak veya müdür. III. Hakkýnda ibra kararý verilecek ortak. II.Diðer ortaklar. D . Ortak sayýsý yirmi ve daha az olan þirketlerde kararlar. pay karþýlýðýnýn ödenmemiþ olan miktarý nispetinde. aksi takdirde karar hükümsüzdür. bunlarý geri vermekle mükelleftir.KARARLAR: Anonim þirketin umumi heyet toplantýlarýna ait hükümler. Müdürler bu talebi münasip bir müddet içinde yerine getirmedikleri takdirde mahkeme te klif sahiplerinin talebi üzerine umumi heyetin toplantýya çaðýrýlmasýna karar verir. Anonim þirket umumi heyet kararlarýnýn iptali hakkýndaki hükümler burada dahi tatbik olu nur. II.) Þirket mukavelesinde aksine hüküm olm adýkça her ortaðýn rey hakký koyduðu sermaye miktarýna göre hesaplanýr. koyduklarý sermaye için faiz verilemez. Her yirmibeþmilyon Tü ir rey hakký verir. Toplantýya ve yazýlý olarak rey vermeye davet þirket mukavelesinde gösterilen þekilde ve eðer mukavelede bu hususta hüküm yoksa taahhütlü mektupla ve toplantýdan en az beþ gün önce emi bildirmek suretiyle yapýlýr.Madde 534 Ortaklara. hüsnüniyete dayanan hallerde iki yýl uzamana uðrar.Madde 536 - Madde 537 . müteselsil o tutulurlar.TOPLANTIYA ÇAÐIRMA: Umumi heyet aþaðýdaki salahiyetleri haiz olup bunlarý baþka bir organa devredemez:Madde 53 9 Esas sermayenin onda birini temsil eden ortak veya ortaklar. elde edilmiþ olan safi kardan pay alýrlar. toplantýnýn maksadýný gös termek suretiyle. Her iki halde ödenmiþ esas sermayenin hiç olmazsa yarýsýndan fazlasýný temsil eden ortakl rýn müzakere edilen husus lehine rey vermiþ olmasý gerekir. ortaklarýn yazýlý reyleriyle ve rilebilir. yýllýk bilançoya göre. paranýn alýndýðý tarihten beþ yýl. umumi heyetin salahiyetine dahil olan hususlar müzaker e edilerek karara baðlanabilir. aralarýndan biri itirazda bulunmadýðý takdirde toplantýya çaðýrma hakkýnd ime riayet etmeksizin de umumi heyet halinde toplanabilirler. . þirket alacaklý haklarýný ödemek için lazým olan miktarý aþamaz. bu kararýn ittihazýnda rey hakkýný kullanamaz. karþýlýðý henüz tamamiyle ödenmemiþ olan þirket paylarýnýn þirketçe muteb veya rehin alýnmasý halinde.REY HAKKI: Ortaklar umumi heyeti müdürler tarafýndan her yýlda bir defa ve iþ yýlýnýn sona ermesini taki en üç ay içinde toplantýya çaðýrýlacaðý gibi.

ORTAK OLANLAR: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. 6. Kar ve zarar hesabýný ve bilançoyu tasdik ve safi karýn kullanma þeklini tayin etme k. Kuruluþ veya idare iþlerinden dolayý þirketin kendi organlarýna veya münferit ortakla ra karþý haiz olduðu tazminat taleplerini dermeyan etmek. Þirket mukavelesini deðiþtirmek. ORTAK OLMAYANLAR: 1. Þirket mukavelesinde aksine hüküm olmadýkça umumi heyet. 5. 2.Madde 542 Ortaklara ait idare ve temsil salahiyetlerinin kaldýrýlmasý hakkýnda.MÜDÜRLER: 1.Madde 545 Þirket tarafýndan tanzim edilecek mektup. Paylarýn bölünmesi hakkýnda karar vermek. ortak olmýyan kimselere de býrakýlabilir. anonim þirketin ida e meclisine dair olan 321 inci madde hükmü tatbik olunur. ÝMZA ÞEKLÝ: . Azlolunan müdürün muk aveleden doðan haklarý mahfuzdur. 2.IV . bu hususta umumi heyetin ayrý bir kararý ol madýkça. ÞÜMULÜ: II.Madde 541 Þirket mukavelesi veya umumi heyet kararý ile þirketin idare ve temsili ortaklarda n bir veya birkaçýna býrakýlabilir. evrak ve vesikalarda. bunlarý azletmek salahiyetine sahiptir. Müdürleri tayin ve azletmek. ortaklarýn koymayý taahhüt ettik i sermayeye mahsuben ödiyecekleri paralarýn ödeme gününü tesbit ve ticari mümessillerle. 4.ÝDARE VE TEMSÝL: 1. ancak o hükmi adýna limitet þirketin temsil ve idaresini üzerine almýþ bulunan hakiki þahýs limitet þirket temsilcisi olarak tescil ve ilan edilir. 7. 3. 2.Madde 543 Vazifelerini ifa dolayýsiyle müdürlerin iþlemiþ olduklarý haksýz fiillerden þirket mesul r. Bu gibi kimselerin salahiyet ve mesuliyetleri hakkýnda ort ak olan müdürlere ait hükümler tatbik olunur. Kuruluþtan sonra þirkete giren ortaklar.TEMSÝL SALAHÝYETÝ: Müdürlerin haiz olduklarý temsil salahiyetinin þümul ve tahdidi hakkýnda. 3. Müdür olmýyan ortaklara bahþedilen kontrol haklarý mahfuz kalmak þartiyle murakýplarý tayin ve azletmek. þirketin unvaniyle beraber müdürlerin kendi imzala a bulunmasý lazýmdýr.Madde 540 - Þirket mukavelesi veya umumi heyet karariyle þirketin idare ve temsili. þirketin unvaniyle birlikte esas sermaye miktarýnýn gösterilmesi þarttýr.Mukavelede aksine hüküm olmadýkça ticari mümessiller ile bütün iþletmeyi idare salahiyetini iz olan ticari vekiller.Madde 544 Ortak olmýyan müdür umumi heyet karariyle her zaman azlolunabilir. Bununla b eraber her müdür. ancak umumi heyet karariyle tayin olunabilir. kollektif þirkete da ir 161 ve 162 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. TÝCARÝ MÜMESSÝL VE VEKÝLLERÝN TAYÝNÝ: . B . idare ve temsile mezun ve mecbur deðildirler.SALAHÝYETLER: I . ortaklar hep birlikte müdür sýfatiyle þirket iþlerini idarey temsile mezun ve mecburdurlar. bütü ari iþletmeyi idare hakký verilen ticari vekilleri tayine salahiyetlidir. 4. Limitet þirketin temsilcileri arasýnda bir hükmi þahýs bulunduðu takdirde. Müdürleri ibra etmek. KALDIRILMASI: Þirket namýna yapýlacak yazýlý beyanlarda.

Mukavelede aksine açýk hüküm olmadýkça. þirketin esas sermayesinin itib ri miktarýný geçen mallarýndan ödenir veya payý sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi hakkýndaki hükümler gereðince paraya çevrilirse yahut baþka bir ortak tarafýndan devralýnýrsa sermayenin azaltýlmasý hakkýndaki hükümlere riayet etmeye lüzum yoktur. ticaret sicil indeki kaydýn silinmesi ve ticari defterlerin saklanmasý hakkýndaki hükümleri limited þirket lerde dahi tatbik olunur. Þu kadar ki. Esas sermayenin yarýsýndan fazlasýna sahip bulunan ortaklarýn mutlak ekseriyeti tara fýndan muvafakat edilmek þartiyle þirket.ÝNFÝSAH SEBEPLERÝ: Ortaklarýnýn sayýsý yirmi ve yirmiden az olan limitet þirketlerde.Esas sermayenin yarýsý kaybedilmiþ veya þirketin borçlarý mevcudundan fazla tutmuþsa. Þirket mukavelesinde yazýlý sebeplerle.Madde 548 C . ortaklara þirketten çýkma hakký verilebileceði gibi bu hakkýn kullanýlm uayyen þartlara da tabi tutulabilir. Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý ancak esas sermayenin azaltýlmasý hakkýnda et þartiyle muteberdir. idare hak ve vazife si bütün ortaklara ait deðilse müdür sýfatýný haiz olmýyan ortaklar Borçlar Kanununun 531 inc sinde yazýlý haktan faydalanabilirler. 2.Müdür olan bir ortak.Þirket þu hallerde infisah eder:Madde 549 Müdürler.Madde 551 C . 4. Ortaklardan birinin talebi üzerine ve muhik sebeplerden dolayý mahkeme karari yle. Kanunda yazýlý sair hallerde. esas sermayenin dörtte üçüne sahip olan ortakl üçünü teþkil eden bir ekseriyet tarafýndan verilecek kararla. komanditer ortak veya limitet þirketin azasý sýfatiyle iþtirak dahi edemez. Bu yasa k. 5. DÖRDÜNCÜ KISIM : ÝNFÝSAH VE AYRILMA . muhik sebeplerden dolayý bir ortaðýn þirketten çýka ahkemeden istiyebilir.Madde 546 5. tasfiye memurlarýný tayin ve azilleri. iflastan gayrý bir sebeple vukubulan infisahý tescil ve ilan edilmek üzere ticar et siciline bildirirler. Þirketin iflasýna karar verilmesiyle.Madde 552 Her ortak. ayrýlan ortaðýn haklarý. yahut þ etin aciz halinde bulunduðu þüphesini uyandýran emareler mevcut ise anonim þirket hakkýndaki 324 üncü madde hükmü tatbik olunur. Bu fasýlda baþka bir hüküm bulunmadýðý takdirde anonim þirketlerdeki murakýplara ait hükümler l et murakýplarýna da tatbik olunur.TASFÝYE: I .ÞÝRKETTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA: Anonim þirketin. mukaveleye konacak hükümle bütün ortaklara teþmil edilebilir. muhik sebeplere dayanmak þartiyle þirketten çýkmasýna müsaade edilmesini veya þirketin feshini mahkemeden talebedebilir. D .Madde 547 6.TESCÝL: Þirket mukavelesiyle. diðer ortaklarýn muvafakati olmadan þirketin uðraþtýðý ticaret dalýnd i ve ne de baþkasý hesabýna iþ göremiyeceði gibi baþka bir iþletmeye mesuliyeti tahdidedilmem tak.NEVÝ DEÐÝÞTÝRME: Bir anonim þirket tasfiye edilmeksizin aþaðýdaki þartlar altýnda limitet þirkete çevrilebilir dde 553 - . tasfiyenin icrasý.Madde 550 1. REKABET YASAÐI: Ortaklarýn sayýsý yirmiyi aþan limitet þirketlerde bir veya birden fazla murakýp bulunur.MURAKABE: A . B . SERMAYENÝN KISMEN KAYBI: .ÞARTLAR: E . 3.

PAY SAHÝPLERÝNÝN HAKLARI: (Deðiþik fýkra: 16/06/1989 .UMUMÝ ÞEKÝL: Hile veya aðýr kusuru bulunmadýkça borçlu vadenin hululünde senedin mahiyetine göre alaca lý olduðu anlaþýlan kimseye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur. Bundan baþka emre yazýlý senetlerde ciroya nama ya . kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe. her halde s enet üzerindeki zilyedliðin devri þarttýr. Bütün alacaklýlarýn haklarý bu þekilde teminat altýna alýnmadýkça infisah eden anonim þir larýndan pay sahiplerine hiçbir ödeme yapýlamaz.ANONÝM ÞÝRKET HÜKÜMLERÝNE YAPILAN ATIFLAR: Limitet þirketin ticaret siciline tescil edilmesiyle mukavelesinde yazýlý þekilde ve üç defa yapýlacak ilanla. Anonim þirketin infisahý tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline bildirilir. infisah eden anonim þirket mallarýndan kendisine düþecek miktarýn ödenmesini istiyebilir. cezai mesuliyetler ve þirketin vekaletlerce murakabesi hakkýnda anonim þirketin bu hususlara mütaallik hükümleri tatbik olunur. C . Limitet þirketin ticaret siciline kaydedilmesiyle infisah eden anonim þirketin malla rý.KIYMETLÝ EVRAKIN TARÝFÝ: Kýymetli evrak öyle senetlerdir ki. anonim þirketin esas sermayesinin en az üçte ikisine tekabül etmesi. Limitet þirket esas sermayesinin anonim þirketin esas sermayesinden az olmama sý.Madde 557 . Müdürler infisah eden anonim þirketin alacaklýlarýna karþý bu hükümlere riayet edilmemesi dolayý. 2. II . kendiliðinden limitet þirkete intikal eder.Madde 555 III. 3. Bu müddet içinde noter protestosiyle itiraz edilmediði takdirde borçlarýn limitet þir kete intikal edeceði ilanda açýkça bildirilir. Anonim þirketin pay sahiplerine þirket mukavelesiyle tesbit edilmiþ þekle uygun o larak yapýlacak bir ilanla.) Bu miktar anonim þirket umumi heyet toplantýsýn da temsil olunan esas sermayenin üçte ikisine tekabül eden bir ekseriyet tarafýndan tasv ip olunacak bir bilançoya göre hesap olunur. þahsen ve müteselsilen mesuldürler. Bu suretle iþtirak edecek kimselerin koyacaklarý paylar tutarýnýn. infisah eden anonim þirketin alacaklýlarý üçüncü ilandan itibaren an az olmamak üzere tayin edilecek münasip bir müddet içinde haklarýný bildirmeye davet olun urlar.Madde 554 1.Limitet þirkete hiç iþtirak etmiyen veya anonim þirketteki paylarýnýn yalnýz bir kýsmý ile iþ den her pay sahibi limitet þirketten. ancak senedin teslimi mukabilinde ödeme ile mükelleftir.Kýymetli evrakýn borçlusu.SENETTEN DOÐAN BORÇ: I .KIYMETLÝ EVRAKIN DEVRÝ: Mülkiyet veya sair bir ayný hak tesisi maksadiyle kýymetli evrakýn devri için. Ýtiraz vukuunda bildirilen alacak ya ödenir veya temin olunur. sahip olduklarý paylarýn itibari deðerlerine kadar limitet þir ketin esas sermayesine iþtirak imkanýnýn verilmesi. Limitet þirketi borçlu olarak kabul etmiyen alacaklýlarýn haklarý tediye veya temin edild ikten sonra infisah eden anonim þirketin ticaret sicilindeki kaydýnýn silinmesi limite t þirket tarafýndan talebedilir. BEÞÝNCÝ KISIM : TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER Þirketin kuruluþuna iþtirak edenlerle þirketin idare veya murakabesine memur edilen kims elerin ve tasfiye memurlarýnýn mesuliyeti.Madde 556 BÝRÝNCÝ FASIL : UMUMÝ HÜKÜMLER ÜÇÜNCÜ KÝTAP : KIYMETLÝ EVRAK A .3585/7 md. bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrý olarak dermey an edilemediði gibi baþkalarýna da devredilemez.ALACAKLILARIN HAKLARI: A .Madde 558 B .

TAHVÝL: I . senedin iptaline karar verilmesini istiyebilir.Madde 566 I . Bu muvafakatin bizzat senet üzerine yazýlmasý gerekir. 697 nci maddenin ikinci fýkrasý hükmü mahfuzdur.ALACAKLININ HAKKINI NASIL ÝSPAT EDECEÐÝ: Borçlu. ciro ve teslimi ile cirantanýn haklarý ciro edilene geçer.HUSUSÝ HÜKÜMLER: A . E .Madde 564 Kýymetli evrakýn zayi olduðu yahut zýyaýn meydana çýktýðý zamanda senet üzerinde hak sahi .Madde 565 Bunun haricinde iptal usulü ve hükümleri hakkýnda.Madde 568 Bu cihet ispat edilmediði halde ödemede bulunan borçlu. Bu beyan kýymetli evrakýn üzerine yaz leceði gibi ayrý bir kaðýt üzerine de yazýlabilir. ancak senedin hamili bulunan ve senette adý yazýlý olan veya onun hukuki halefi olduðunu ispat eden þahýslara ödemeye mecburdur. tam ciro ve senedin teslimi kafidir.ÞARTLARI: Hamile yazýlý senetlerin nama veya emre yazýlý senet haline getirilmesi hususunda da ayný esas caridir. Bu son halde hak veya borç sahibi kimselerden birinin muvafakati bulunmazsa bu deðiþiklik.Madde 559 1. HÜKÜM: Nama yahut emre yazýlý senet. ancak deðiþikliði yapan alacaklý ile onun haklarýna doðrudan doðru lef olan þahýs arasýnda hüküm ifade eder. II .Madde 561 Devir için.Madd e 563 - Ýptal kararý üzerine hak sahibi hakkýný senetsiz olarak da dermeyan veya yeni bir senet ih dasýný talebedebilir.Madde 567 - Nama yazýlý senet içinde senet bedelini her hamiline ödemek hakkýný mahfuz tutmuþ olan borçlu lacaklý sýfatýnýn ispat edilmesini aramamýþ olsa dahi hamile hüsnüniyetle yapacaðý ödeme neti orcundan kurtulmuþ olur.HÜKÜMLERÝ: Muhtelif kýymetli evrak hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. senedin muhteviyatýndan veya mahiyetinden aksi an laþýlmadýkça. 2.Madde 562 D .ÝPTAL KARARI: Kýymetli evrak zayi olduðu takdirde mahkeme tarafýndan iptaline karar verilebilir. ÞEKÝL: Kanun veya mukavele ile baþka kimselerin bu arada bilhassa borçlunun da devre iþti rakleri mecburi kýlýnabilir. senedin hakiki sahibi olduðu nu ispat eden bir üçüncü þahsa karþý borcundan kurtulmuþ olmaz.EKSÝK NAMA YAZILI SENETLER: . ancak kendisine hak verdiði ve borç yüklediði bütün kimselerin afakatiyle hamile yazýlý bir senet haline getirilebilir.Madde 560 Devri kabil olan bütün kýymetli evrakýn.TARÝFÝ: ÝKÝNCÝ FASIL : NAMA YAZILI SENETLER Belli bir þahýs namýna yazýlý olup da onun emrine kaydýný ihtiva etmiyen ve kanunen de emre y zýlý senetlerden sayýlmýyan kýymetli evrak nama yazýlý senet sayýlýr. II . II . hamile ödemede bulunmakla mükellef deðildir. kýymetli evrakýn muhtelif nevilerine mütaallik hususi hükümler tatbik olunur. F .KAÝDE OLARAK: B . poliçenin cirosu hakkýndaki hükümlere göre yapýlýr. Þu kadar ki.CÝRO: Bütün hallerde ciro.senetlerde yazýlý bir devir beyanýna da ihtiyaç vardýr.

senette ilanlarýn sayýsýný azaltmak veya mehilleri kýsaltmak suretiyle iptal için daha basit bir usul derpiþ edebileceði gibi alacaklý kendisine senedin iptal ve borcun itfa olunduðunu gösteren.ÝPTAL KARARI: A . senedin zilyedi bulunmuþ ve onu zayi etmiþ olduðuna dair ver diði izahatýn doðruluðunu kuvvetle muhtemel görürse.BORÇLUNUN DEFÝLERÝ: Borçlu hamile yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý ancak senedin hükümsüzlüðüne taalluk ed ten anlaþýlan defilerle alacaklý her kim ise ona karþý þahsan haiz olduðu defileri ileri süre ir.Madde 571 - Borçlu hamile yazýlý faiz kuponlarýndan doðan alacaða karþý ana paranýn itfa edildiði definde maz.Madde 570 I .UMUMÝ OLARAK: Ana paranýn ödenmesi halinde. C . 2. hamile yazýlý senetler hakkýndaki hükü iptal olunur. dilekçe sahibinin. teslim edilmey n kuponlarýn iptaline karar verilmiþ yahut tutarý mukabilinde teminat gösterilmiþ olsun. senet ibraz edilmeksizin ve iptaline karar verilmeksizin dahi muteber olmak üzere ödemek hakkýný da mahfuz tutabilir. ilerde muacceliyet kesbedecek olup asýl senetl e birlikte kendisine teslim edilmiyen faiz kuponlarýnýn tutarýný bu kuponlar hakkýnda cari olan müruruzaman müddeti geçinceye kadar alýkoymak hakkýný haizdir. borçlu. ÖDEME YASAÐI: Mahkeme.TARÝFÝ: Borçlu. (Münferit kuponlar hariç olmak üzere) ku pon varakalarý.Madde 573 - Dilekçe sahibinin talebi üzerine mahkeme senedin borçlusunu. tahviller. Senedin borçlunun rýzasý hilafýna tedavüle çýkarýldýðý yolunda bir defi dermeyan olunamaz II . meðer ki. Kupon varakasý veya talonu bulunan bir senet hamilinin elinden yalnýz kupon vara kasý veya talonu çýkmýþ olursa talebin haklý olduðunun ispatý için esas senedin ibrazý yeter.UMUMÝ OLARAK: Mahkeme karariyle ödemeden menedilen borçlunun ödemesi muteber olmaz.Madde 572 Borçlu ile önceki hamillerden birisi arasýnda doðrudan doðruya mevcut münasebetlere daya nan defilerin dermeyaný. hamile (Hamiline) yazýlý senet sayýlýr.Madd e 574 Salahiyetli mahkeme borçlunun ikametgahý mahkemesi veya hisse senetleri hakkýnda a nonim þirket merkezinin bulunduðu yerin mahkemesidir. intifa senetleri. hamili kim ise o kimsenin hak sahibi sayýlacaðý anlaþýlan her kýymetli evrak. esas kupon varakalarýnýn yenilenmesine yarýyan kuponlar (Talonlar) gibi hamile yazýlý senetlerin iptaline hak sahibinin talebi üzerine mahkemece karar verilir . resmen tanzim veya usulen tasdik edilmiþ bir vesika verildiði takdirde.HAMÝLE YAZILI FAÝZ KUPONLARI: I . SALAHÝYET: Hisse senetleri.Aksine hususi hükümler olmadýkça nama yazýlý senetler. B . belli olmýyan hamili ilan yoliyle senedi muayyen bir müddet içinde ibraz etmeye davet ve aksi takdirde senedin iptaline karar . ancak senedi iktisabederken hamilin bilerek borçlunun zararýn a hareket etmiþ olmasý halinde caizdir.ÝPTAL KARARI: 1.Madde 569 C . ÜÇÜNCÜ FASIL : HAMÝLE YAZILI SENETLER Senedin metin veya þeklinden. hilafýna hareket ettiði takdi rde iki defa ödemek mecburiyetinde kalacaðýný ihtar ederek bedelini ödemekten meneder. Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduðu ve onu zayi ettiði yolundaki iddialarýnýn mahkemece kuvvetle muhtemel görülmesi lazýmdýr.

KUPONLARDA USUL: Banknot ve büyük miktarda çýkarýlýp görüldüðünde ödenmesi gereken ve para yerine ödeme vasýta n ve muayyen bedelleri yazýlý olan diðer hamile yazýlý senetlerin iptaline karar verilemez . 5. mahkeme.SENEDÝN ÝBRAZ EDÝLMEMESÝ HALÝNDE: Münferit kuponlarýn zýyaý halinde hak sahibinin talebi üzerine.UNSURLARI: 1. III . mahkeme.Madde 580 Üç yýl geçtikten sonra hiçbir hak sahibi müracaat etmemiþ olur ve vadenin hululünden itib n üç yýl geçmiþ olursa mahkeme karariyle bedel dilekçe sahibine verilir. II. HÜKÜMLERÝ: Ýptali istenen senet ibraz edilirse mahkeme.BANKNOTLARDA VE BUNA BENZER KAÐITLARDA USUL: Hamile yazýlý olan ipotekli borç senediyle irat senedi hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. dilekçe sahibine senedin iadesi hususun da dava açmasý için bir mehil tayin eder. MÜRACAAT MÜDDETÝ: Senedi ibraz hususundaki ilanýn 37 nci maddede yazýlý gazetede üç kere yapýlmasý lazýmdýr. 3.ÝPOTEKLÝ BORÇ SENEDÝ VE ÝRAT SENEDÝ: BORÇLANMA EHLÝYETÝ: DÖRDÜNCÜ FASIL : KAMBÝYO SENETLERÝ Akit ile borçlanmaya ehil olan kimse. D .ÞEKÝL: I . poliçe. Ýptal kararý üzerine dilekçe sahibi.verileceðini ihtar eder. bu müddet ilk ilan gününden itibaren iþlemeye baþlar.Madde 577 Senet tayin olunan mehil içinde ibraz edilmezse. masrafý kendisine ait olmak üzere yeni bir senet ih dasýný veya muaccel borcun ifasýný istemek hakkýný haizdir. B . senedi geri verir ve ödeme yas aðýný kaldýrýr. ÝLAN ÝLE DAVET. Madde 581 Devlet tarafýndan çýkarýlmýþ olan tahviller hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur.Madde 575 Bir kupon varakasýnýn iptaline karar vermek lazýmgeldiði takdirde vadeleri dava sýrasýnd a hulul eden münferit kuponlar hakkýnda faiz kuponlarýnýn iptaline mütedair hükümler tatbik o unur.Madd e 579 Hamile yazýlý bir senedin iptali hakkýndaki karar derhal 37 nci maddede anýlan gazet e ile ve mahkeme lüzum görürse baþka vasýtalarla da ilan edilir.Mad de 582 BÝRÝNCÝ AYIRIM : POLÝÇENÝN KEÞÝDESÝ VE ÞEKLÝ BÝRÝNCÝ KISIM : POLÝÇE A .Madde 578 Dilekçe sahibi bu mehil içinde dava açmazsa. bedelin vadesinde ve eðer vade esasen hulul etmiþ bulunursa derhal mahkemeye yatýrýlmasýna karar verir. mahkeme. çek ve bono ile borçlanmaya da ehildir. UMUMÝ OLARAK: .SENEDÝN ÝBRAZI HALÝNDE: Mahkeme lüzum gördüðü takdirde ayrýca münasip göreceði diðer þekillerde de ilanlar yapýlm erebilir.Mad 6 4. ÝLAN ÞEKLÝ: A . senedin iptaline karar v erir veya lüzum görürse baþka tedbirler de ittihaz edebilir. Müddetin en az altý ay olarak tesbiti lazýmdýr.

Madde 589 Temsile salahiyetli olmadýðý halde bir þahsýn temsilcisi sýfatiyle bir poliçeye imzasýný koya se. 8. ADRESLÝ VE ÝKAMETGAHLI POLÝÇE: Görüldüðünde veya görüldüðünden muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart kýlýnan bir poliçeye k þartý dercolunabilir.Madde Bu üçüncü þahsýn ikametgahý muhatabýn ikametgahýnýn bulunduðu yerde (Adresli poliçe) veya rde (Ýkametgahlý poliçe) bulunabilir.Poliçe:Madde 583 - Yukarki maddede yazýlý hususlardan birini ihtiva etmiyen senet aþaðýdaki fýkralarda yazýlý ha r dýþýnda poliçe sayýlmaz. FAÝZ ÞARTI: Poliçe bedeli hem yazý ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasýnda fark bulunursa yazý ile gösterilen bedele itibar olunur. poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden dolayý mesuldür. Keþide tarihi ve yerini. 4. ihtiva eder. Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayýtsýz ve þartsýz havaleyi. 6. o poliçeden dolayý bizzat mesul olur ve poliçeyi ödediði takdirde temsil olunan haiz o labileceði haklara sahip olur. Vadeyi. diðer imzalarýn sýhhatine bu yüzden halel gelmez. 2. Keþide yeri gösterilmiyen poliçe. poliçenin keþide gününden itibaren iþler. 5. UNSURLARIN BULUNMAMASI: 1. Ödiyecek olan kimsenin (Muhatabýn) ad ve soyadýný. 4.Madde 586 2.SALAHÝYET OLMAKSIZIN ÝMZA: Keþideci. mevhum þ arýn imzalarýný yahut imzalýyan veya namlarýna imzalanmýþ olan þahýslarý herhangi bir sebep d e ilzam etmiyen imzalarý taþýrsa. KEÞÝDECÝNÝN AYNI ZAMANDA MUHATAP VEYA EMRÝNE ÖDENECEK KÝMSE OLMASI: Vadesi gösterilmiyen poliçenin görüldüðünde ödenmesi meþrut sayýlýr. keþidecinin soyadý yanýnda gösterilen yerde keþide edil ayýlýr.MÜNFERÝT UNSURLAR: .Madde 584 1. Keþidecinin imzasýný. poliçe ile borçlanmaya ehil olmýyan kimselerin imzasýný. POLÝÇE TUTARININ MUHTELÝF ÞEKÝLLERDE GÖSTERÝLMESÝ: I . ödeme yeri ve ay nda da muhatabýn ikametgahý sayýlýr. sahte imzalarý. Bütün diðer poliçelerde böyle bir faiz þartý yazýlmamýþ sayýlýr. Salahiyetini aþan temsilci için dahi hüküm böyledir.Madde 590 II . Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadýný. Keþidecinin kabu . 7.ÝMZA EDENLERÝN MESULÝYETÝ: Bir poliçe. Ödeme yerini.Poliçe bizzat keþidecinin emrine yazýlý olabileceði gibi bizzat keþideci üzerine veya bir ü esabýna da keþide edilebilir. II. B .MUTEBER OLMIYAN ÝMZALARIN BULUNMASI: Poliçe bedeli yalnýz yazý ile veya yalnýz rakamla mütaaddit defalar gösterilmiþ olup da b deller arasýnda fark bulunursa en az olan bedel muteber sayýlýr. 3.Madde 588 Faiz miktarýnýn poliçede gösterilmesi lazýmdýr. Senet metninde "Poliçe" kelimesini ve eðer senet Türkçe'den baþka bir dille yazýlmýþsa dilde poliçe karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi. gösterilmemiþ ise faiz þartý yazýlmamýþ s Baþka bir gün zikredilmemiþse faiz. 2.Madde 585 Poliçenin üçüncü þahsýn ikametgahýnda ödenmesi þart koþulabilir. 3. Ayrýca tasrih edilmiþ olmadýkça muhatabýn soyadý yanýnda gösterilen yer.

Beyaz ciroyu doldurmaksýzýn ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi baþka bir k imseye verebilir.POLÝÇENÝN DEVREDÝLMESÝ: ÝKÝNCÝ AYIRIM : CÝRO Her poliçe sarahaten.Madde 592 IV . 3. hamile karþý ileri sürülemez.Tedavüle çýkarýlýrken tamamen doldurulmamýþ bulunan bir poliçe. Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir. Bu þekildeki cirolara "beyaz ciro" denilir. Madde 593 - I . meðer ki hamil poliçeyi kötü niyetle iktisabetmiþ veya iktisap sýrasýnda kendisine aðýr bir k isnadý mümkün bulunmuþ olsun. HAK SAHÝPLÝÐÝNÝ ÝSPAT VAZÝFESÝ: .Madde 598 Ciranta. senet sonr adan kendilerine ciro edilmiþ olan kimselere karþý mesul olmaz. II . NAKÝL VAZÝFESÝ: Lehine ciro yapýlan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum olmadýðý gibi ciro. poliçeyi beyaz ciro ile iktisabetmiþ sayýlýr.KEÞÝDECÝNÝN MESULÝYETÝ: .KAYITSIZ. III.CÝRONUN HÜKÜMLERÝ: Ciro ve teslim neticesinde poliçeden doðan bütün haklar devredilmiþ olur. Bu nun muteber olmasý için cironun poliçenin arkasýna veya alonj üzerine yazýlmasý lazýmdýr. keþideciye veya poliçe ile borç altýna girmiþ olanlardan her hangi birine de yapýlabilir.Madde 596 Aksine þart bulunmadýkça ciranta poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden mesuldür. Poliçeyi yeniden beyaz olarak yahut diðer muayyen bir þahsa tekrar ciro edebili r. bu halde. Bu kimseler poliçeyi yeniden c iro edebilirler.Madde 591 III.AÇIK POLÝÇE: A . poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir. 3. Ciroyu kendi namýna veya diðer bir þahýs namýna doldurabilir. ciro ve teslim yolu ile devrolunabilir. emre yazýlý olmasa dahi. poliçeyi kabul etmiþ olsun veya olmasýn muhataba. B . aradaki anlaþmalara aykýrý doldurulursa bu anlaþmalara riayet edilmemiþ olmasý keyfiyeti. cirantanýn s dece imzasýndan bile ibaret olabilir. poliçe ancak alacaðýn temliki yolu ile devrolunabilir ve bu devir alacaðýn t mlikinin hukuki neticelerini doðurur. son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakký mütese lsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde salahiyetli hamil sayýlýr. 2.CÝRO: Cironun kayýtsýz ve þartsýz olmasý lazýmdýr.l edilmeme halinde mesuliyetten kendini muaf tutmasý caiz ise de ödenmeme halinde me suliyetten muaf olduðunu gösteren kayýtlar yazýlmamýþ sayýlýr. 2.Madde 595 Kýsmi ciro batýldýr. Ciro. Çizilmiþ c hususta yazýlmamýþ hükmündedir." kelimelerini veya ayný manayý ifade eden bir k ydý dercetmiþse. TEMÝNAT VAZÝFESÝ: Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse.CÝRONUN ÞEKLÝ: 1. ÞARTSIZ OLMASI: Keþideci poliçeye: "Emre yazýlý deðildir. Cironun tabi tutulduðu her þart yazýlmamýþ addol 594 - Cironun poliçe veya poliçeye baðlý olan ve "Alonj" denilen bir kaðýt üzerine yazýlmasý ve cir tarafýndan imzalanmasý lazýmdýr.M adde 597 Ciro beyaz ciro ise hamil: 1. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro takibederse son ciroyu imza lýyan kimse.

poliçenin kabule ar zýný menettiðini poliçeye yazabilir. TAHSÝL ÝÇÝN CÝRO: Alacaðýn temliki yoliyle yapýlan devirlere ait hükümler mahfuzdur. hamil. poliçeden doðan bütün haklarý ku llanabilir.Madde 599 Poliçe her hangi bir surette hamilin elinden çýkmýþ bulunursa yukarýki fýkrada yazýlý hük hakký anlaþýlan yeni hamil. 3.Görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart kýlýnan poliçelerin. "Bedeli teminattýr".DEFÝLER: 1. fa at kendisi tarafýndan yapýlan bir ciro ancak tahsil cirosu hükmündedir.Madde 601 Poliçeden mesul olanlar bu halde ancak cirantaya karþý ileri sürebilecekleri defiler i hamile karþý dermeyan edebilirler. kendileriyle ciranta arasýnda doðrudan doðruya mevcut olan münasebetlere dayanan defileri hamile karþý ileri süremezler. V . hamil poliçeyi iktis abederken bile bile borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun. vadeden önce yapýlan bir cironun hükümlerini doðurur.CÝRONUN HUSUSÝ ÇEÞÝTLERÝ: Ciro "Bedeli tahsil içindir."Vekaleten" ibaresini veya sadece tevkil i ifade eden diðer her hangi bir kaydi ihtiva ederse hamil. bir müddet tayin etmek v etmemek suretiyle. Keþideci poliçenin kabule arzýný menetmiþ olmadýkça her ciranta. keþide gününden iti içinde kabule arz edilmesi lazýmdýr." "Kabýz içindir". REHÝN CÝROSU: Vadenin geçmesinden sonra yapýlan ciro. fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu þeklinde tekrar ciro edebilir.Madde 602 Poliçeden mesul olanlar. VADEDEN SONRAKÝ CÝRO: A . meðer ki. bu salahiyeti verenin ölümü ile s ona ermiyeceði gibi onun medeni haklarý kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz. ödenmeme protestosundan yahut bu protestonun tanzimi için muayyen olan müdd etin geçmesinden sonra yapýlan ciro ancak alacaðýn temliki hükümlerini meydana getirir.KAÝDE: Poliçe vadenin hululüne kadar hamil veya poliçeyi elinde tutan herkes tarafýndan muhatabýn ikametgahýnda onun kabulüne arz olunabilir.KABUL ARZ ÞARTI VE YASAÐI: . ancak poliçeyi kötü niyetle iktisabetmiþ olduðu veya iktisabýnda kusur bulunduðu takdirde o poliçeyi geri vermekle mükelleftir. Keza keþideci. üçüncü bir þahsýn ikametgahýnda veya muhatabýn ikametgahýndan baþka bir yerde y n muayyen bir müddet sonra ödenmesi gereken poliçeler hariç olmak üzere. kadar ki.Poliçeden dolayý kendisine müracaat olunan kimse keþideci veya önceki hamillerden biriyle kendi arasýnda doðrudan doðruya mevcut olan münasebetlere dayanan defileri müracaatta bulu nan hamile karþý ileri süremez. bir müddet tayin etmek veya etmemek suretiyle poliçenin kabule arz edilmesin i þart koþabilir. ÜÇÜNCÜ AYIRIM : KABUL VE AVAL I . Tahsil için verilen ciroda münderiç bulunan salahiyet. poliçeyi iktisabederken bile bile borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun. poliçenin muayyen bir tarihten önce kabule arz edilmemesini de þart kýl abilir. meðer ki. hamil poliçeden doðan bütün haklarý kullanabilir. poliçenin kabule arzýný þart koþabilir. .Madde 604 II . 2.Madde 600 - Ciro.Madde 603 Keþideci.KABULE ARZ: Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun tanzimi için muayyen o lan müddetin geçmesinden önce yapýlmýþ sayýlýr. IV .Madde 605 Keþideci. "Bedeli rehindir" ibarelerini yahut terhini ifade eden diðer her hangi bir kaydý ihtiva ederse.

3.HÜKÜMLERÝ: Muhatap. lduðu takdirde hamil cirantalarla keþideciye karþý müracaat haklarýný muhafaza edebilmek için eksikliði vaktinde tanzim edilecek bir protesto ile tesbit ettirmeye mecburdur.Madde 606 Keþideci bu müddeti kýsaltabileceði gibi daha uzun bir müddet de þart koþabilir. poliçenin kendisine arz edildiði günü takibeden günde bir daha ibrazýný istiyebilir.AVAL: Poliçedeki bedelin ödenmesi. muhatabýn ikametgahýndan baþka b eri olarak göstermiþse muhatap kabul þerhinde bir üçüncü þahsý gösterebilir. KABULÜN TAHDÝDÝ: Keþideci poliçede. þartsýz olmalýdýr. fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir kýsmýna hasrede adde 608 Poliçenin görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart edilmiþ olduðu veya hususi b gereðince muayyen bir müddet içinde kabule arz edilmesi lazým geldiði takdirde.Madde 609 Kabul þerhi bundan baþka noktalarda poliçe münderecatýndan farklý olursa. muhatap.AVAL VERENLER: Bununla beraber muhatap hamile yahut poliçede imzasý bulunan bir kimseye. 2. poliçe kabul ed lmemiþ sayýlýr. 2. KABUL ÞERHÝNÝN ÇÝZÝLMESÝ: I . poliçeyi kabul etmekle bedelini vadesinde ödemeyi taahhüt etmiþ olur. C . Aksi takdirde mu eme yerinde poliçeyi bizzat ödemeyi taahhüt etmiþ sayýlýr. kayýtsýz. UMUMÝ OLARAK: Kabul beyaný poliçe üzerine yazýlýr ve "Kabul edilmiþtir" tabiriyle veya buna muadil baþka bi ibare ile ifade ve muhatap tarafýndan imza edilir. B . poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiþ addolunur. IV .GÖRÜLDÜKTEN MUAYYEN BÝR MÜDDET SONRA ÖDENMESÝ GEREKEN POLÝÇELERDE: Muhatap. keþidesi dahi olsa poliçeden dolayý 637 ve 638 inci m addeler gereðince istenebilecek þeylerin hepsini kabul edenden doðrudan doðruya talep ha kkýný haizdir. ADRESLÝ VE ÝKAMETGAHLI POLÝÇE: 1. aval suretiyle tamamen veya kýsmen temin olunabilir. kabul hükmündedir. II.Madde 611 Ödemeden imtina halinde hamil. ödiyecek üçüncü bir þahsý göstermeksizin. hamil ibr az günü tarihinin atýlmasýný istemedikçe kabul hangi gün vukubulmuþsa o günün tarihi atýlýr. ancak bu talep protestoya dercedildiði ta kdirde ileri sürebilirler.Madde 610 - Muhatap.BÝR DAHA KABULE ARZ: I-ÞEKÝL: Hamil. poliçe üzerindeki kabul þerhini poliçeyi geri vermeden önce çizmiþ olursa kabulden i tina etmiþ sayýlýr.Madde 607 - Kabul.Madde 612 Aval þerhi. kabul þe enin yapýlacaðý yer olmak üzere ödeme yerinde bulunan bir adresi gösterebilir.KABUL: 1. poliçeyi kabul ettiðini yazý ile bildirmiþ olursa bunlara karþý kabul beyaný dairesinde mesul olur. Aksi sabit oluncaya kadar kabul þerhi. UMUMÝ OLARAK: Eðer poliçenin bizzat muhatabýn ikametgahýnda ödenmesi þart kýlýnmýþsa.III .Madde 613 - . gililer bu talebin yerine getirilmediðini. kabulündeki þartlar dairesinde mesuldür. Muhatabýn poliçenin yüz tarafýna yalnýz imzasýný koymasý. poliçe veya alonj üzerine yazýlýr. Cirantalar kabule arz müddetlerini kýsaltabilirler. kabule arz edilen poliçeyi muhatabýn eline vermeye mecbur deðildir. Bununla beraber kabulü yapan.

ödeme yerinin takvimine göre tesbit edilmiþ sayýlýr.Madde 619 Bir poliçe.Madde 616 1. Kimin için verildiði aval þerhinde açýklanmak lazýmdýr. Ýbraz müddetleri cirantalar tarafýndan kýsaltýlabilir. Bu takdirde ibraz müddeti o tarihten baþlar. UMUMÝ OLARAK: Bir poliçe:Madde 615 - Görüldüðünde ödenmek üzere keþide olunan poliçe ibrazýnda ödenir. görüldüðünde ödenecek bir poliçenin muayyen bir günden önce ödenmek üzere ibraz hakkýnda þart koyabilir.HÜKÜMLER: A . DÖRDÜNCÜ AYIRIM : ÖDEME I . Görüldükten muayyen bir müddet sonra. Vadesi baþka þekilde yazýlan veya birbirini takibeden vadeleri gösteren poliçeler batýldý . UMUMÝ OLARAK: Kabul þerhinde tarih gösterilmemiþ ve protesto da çekilmemiþ olursa poliçe. on beþinci ve sonuncu günleri anlaþýlýr. keþide gününden veya görüldükten bir buçuk ay veya birkaç ay ve yarým ay sonr üzere keþide olunduðu takdirde. 4.Madde 617 Keþideci. Keþideci bu müddeti kýsaltabileceði gibi daha uz et dahi tesbit edebilir. GÖRÜLDÜÐÜNDE ÖDENECEK POLÝÇE: Görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenecek bir poliçenin vadesi. Görüldüðünde. II . kimin için taahhüt altýna girmiþse týpký onun gibi mesul olur. poliçe bedelini ödediði takdirde poliçeden dolayý lehine taahhüt altýna girmiþ olduðu kimseye ve ona karþý poliçe gereðince mesul olan kimselere karþý poliçeden doða rý iktisabeder. 2. açýklanmadýðý takdirde aval. Eðer vade olarak bir ayýn baþý. Muhatap veya keþdecinin imzalarý müstesna olmak üzere poliçenin yüzüne konan her imza. kabul eden h akkýnda. üçüncü bir þahýs yahut poliçede zaten imzasý bulunan bir kimse tarafýndan da ebilir. Aval veren kimse.Madde 614 Aval "aval içindir" tabiri ile veya buna muadil diðer her hangi bir ibare ile if ade ve avalý veren kimse tarafýndan imza edilir. keþi miþ sayýlýr. þekle ait noksandan baþka bir sebepten dolayý b atýl olsa dahi aval verenin taahhüdü muteberdir. kabule ibraz için derpiþ edilen müddetin son günü kabul edilmiþ sayýlýr.Bu teminat.VADE: Aval veren kimsenin temin ettiði borç. 2. III . Böyle bir poliçenin keþide ir yýl içinde ödenmesi için ibrazý lazýmdýr. Muayyen bir günde. 3. Keþide gününden muayyen bir müddet sonra. II .ÞEKÝL: Aval veren kimse. ilk önce tam aylar hesap edilir. kabul þerhinde yazýlý tar eya protesto tarihine göre tayin olunur. GÖRÜLDÜKTEN MUAYYEN BÝR MÜDDET SONRA ÖDENECEK POLÝÇE: 1. av l þerhi sayýlýr. ödenmek üzere keþide olunabilir. "Sekiz gün" veya "on beþ gün" tabirlerinden bir . ortasý veya sonu tesbit edilmiþse bu tabirlerden ayýn bir nci. 3. ödemenin yapýlmasý gereken ayýn mukabil gününde gelmiþ olur.VADENÝN TESBÝTÝ: 1. Mukabil gün bulunmadýðý ta de o ayýn son günü gelmiþ olur.MÜDDETLERÝN HESABI: Keþide gününden veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmek üzere keþide edilen bir pol desi.Madde 618 - Muayyen bir günde ödenecek bir poliçenin keþide yeri ile ödeme yeri arasýnda takvim farký old takdirde vade.

ödeme yerindeki ticari teamüllere göre tayin olun ur.Muhatap poliçeyi öderken hamil tarafýndan bir ibra þerhi yazýlarak poliçenin kendisine ver ilmesini isteyebilir. bedeli ade günündeki kýymetine göre o memleket parasiyle ödenebilir. cirolar arasýnda muntazam bir teselsülün mevcut olup olmadýðýný incele mecbur ise de cirantalarýn imzalarýnýn sýhhatini araþtýrmaya mecbur deðildir. Poliçedeki bir kayýt veya poliçenin diðer münderecatýndan. ödeme için ibraz yerine geçer.Muayyen bir günde veya keþide gününden yahut görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenecek oliçenin hamili. Hile veya aðýr bir kusuru bulunmadýkça poliçeyi vadesinde ödeyen kimse borcundan kurtulm uþ olur.Bir poliçe 620 nci maddede tayin edilen müddet zarfýnda ödeme için ibraz edilmediði takdir de borçlu masraf ve hasar hamile ait olmak üzere poliçenin bedelini notere tevdi edebi lir. Bununla beraber keþideci ödenecek paranýn poliçede yazýlý muayyen bir rayice göre hesap e ilmesini þart edebilir.ÖDEME: . maksadýn baþka olduðu anlaþýlý e hükümleri tatbik olunmaz. Keþideci ödemenin muayen bir para ile yapýlmasý lüzumunu þart koþmuþ ise (Aynen ödeme þar ki fýkranýn hükümleri tatbik olunmaz. Poliçelerin ibraz müddetlerinin hesabý hususunda da yukarýki fýkralar hükümleri tatbik ol nur.Madde 624 Kanuni rayici olmýyan paranýn kýymeti.ya iki hafta deðil hakiki olarak sekiz veya on beþ günlük bir müddet anlaþýlýr. Kýsmi ödeme halinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine iþaret edilmesini ve kendisine bi r makbuz verilmesini isteyebilir. V . cirantalara.YABANCI MEMLEKET PARASÝYLE ÖDEME: .Madde 625 - . 2.UMUMÝ OLARAK: Hamil. vadeden önce poliçe bedelini almaya zorlanamaz.Madde 622 Hamil kýsmi ödemeyi reddedemez. B . "Yarým ay" ta on beþ günlük bir müddeti gösterir. Borçlu ödemede geciktiði takdir hamil poliçe bedelinin dilerse vade günündeki dilerse ödeme günündeki rayice göre memleket pa asiyle ödenmesini istiyebilir.Madde 620 .Madde 621 Poliçenin bir takas odasýna ibrazý.ÝBRAZ: Takvimleri farklý olan iki yer arasýnda keþide edilen bir poliçe keþide gününden muayyen ir müddet sonra ödenmek üzere keþide edildiði takdirde keþide günü ödeme yerindeki takvimin m l gününe irca olunmak suretiyle vade hesap edilir.VADEDEN ÖNCE VE VADESÝNDE ÖDEME: Poliçenin ödeme yerinde rayici olmýyan bir para ile ödeneceði þart koþulduðu takdirde. III . vadenin hululünde poliçe ödenmemiþse. Ödeyen kimse. poliçeyi ödeme gününde veya onu takip eden iki iþ günü içinde ödenmek üzere cburdur.MÜRACAAT HAKKI : BEÞÝNCÝ AYIRIM : KABUL VE ÖDEMEDEN ÝMTÝNA HALLERÝNDE MÜRACAAT HAKLARI I . Poliçe bedeli.Madde 623 Vadeden önce ödeyen muhatap. II .MAKBUZ ÝSTEMEK HAKKI: Hamil.TEVDÝ: A . keþideciye ve poliçe dolayýsiyle ta hhüt altýna girmiþ olan diðer kimselere karþý müracaat hakkýný kullanabilir. TAKVÝMLERÝN ÇATIÞMASI: I . IV . bu yüzden doðacak mesuliyeti kendisi üzerine almýþ olur. keþide ve ödeme yeri olan memleketlerde ayný adý taþýyan ve fakat kýymetle birbirinden farklý olan para ile gösterildiði takdirde ödeme yerindeki para kasdedilmiþ sa yýlýr.

NOTERLÝKÇE TANZÝMÝ: Kabul etmeme protestosunun. poliçeden doðan taahhüdünü yerine getirmeye dave t edildiði halde taahhüdünü yerine getirmemiþ veya kendisi bulunamamýþ yahut ticaret yerinin eya meskeninin tesbit edilememiþ olduðuna dair bir þerhi. Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn muhatap veya kabul için arz edilmesi menedilen bi r poliçenin keþidecisi iflas etmiþse iflas ilamýnýn ibrazý. ödeme gününü takibeden iki iþ günü i si lazýmdýr. protestoda zikredilir. Kendisine protesto çekilen kimsenin. Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiþ olan muhatap. C .Madde 629 1. D .Madde 6 7 Protesto:Madde 628 B .BÝRDEN FAZLA KÝMSELER ALEYHÝNE TANZÝM EDÝLEN PROTESTO .PROTESTO VARAKASI: Kabul.Madde 630 Eðer protesto. Protestoyu tanzim eden noterin imzasýný ihtiva eder. ayný bir poliçenin mütaaddit nüshalarý veya poliçenin aslý ile bir sureti az edilerek tanzim edilmiþ ise protestoyu bu nüshalardan birisine veya asýl senede baðla mak kafidir. müracaat hakkýnýn kullanýlmasý iç 2. Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin keþidecisi iflas etmiþ. Kabulden tamamen veya kýsmen imtina edilmiþ. 2. Kabul etmeme protestosu çekilmiþ olmasý halinde ödeme için poliçeyi ibraz etmeye lüzum ol adýðý gibi ödememe protestosu çekmeye de ihtiyaç yoktur. Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn. Görüldüðünde ödenmesi þart olan bir poliçeden dolayý çekilecek ödememe protestos a kabul etmeme protestosu için gösterilen müddetler içinde çekilir. Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kimselerin ad ve soyadlarýný veya ticaret unvanlarýný. 3.ÝÇÝNDEKÝLER: Protesto ayrý bir varaka halinde tanzim edilerek poliçeye baðlanýr. 2. Þayet 606 ncý maddenin birinci fýkrasýnda gösterilen halde poliçenin ilk arzý vadenin so de vukua gelmiþ ise protesto o günün ertesi günü dahi çekilebilir. kabul etmeme veya ödememe protestosu denilen resmi bi r vesika ile tesbiti mecburidir. MÜDDETLER VE ÞARTLARI: Hamil: 1. Sözü geçen davetin yapýldýðý veya davet teþebbüsünün akim kaldýðý yer ve güne ait bir 4.PROTESTO: Kabulden veya ödemeden imtina. hamil müracaat haklarýný ancak poliçenin ödenm si için muhataba ibrazýndan ve protestonun çekilmesinden sonra kullanabilir.1. poliçedeki bedelin bir kýsmýna munhasýr bulunupta bu yüzden protesto tanzim edilirs e poliçenin bir sureti çýkarýlarak protesto bu suret üzerine yazýlýr.Madde 631 E . Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn muhatap iflas etmiþ veya sadece ödemelerini tati l etmiþ yahut aleyhindeki her hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ. Kýsmi ödeme.KISMÝ KABUL HALÝNDE: Bir poliçeyi kabul ve tediye edecek birden çok borçlularýn hepsi için. poliçenin ertesi günü tekrar ibrazýný istemiþ ise bu keyfiyet de protestoya yazýlýr.Madde 626 - A . 3. Diðer nüshalara veya surete. protestonun kalan nüshalardan birine veya poliçenin aslýn a baðlanmýþ bulunduðu kaydolunur. ÞEKLÝ: Protestonun aþaðýdaki maddede bildirilen þekil ve surette noterlikçe tanzimi lazýmdýr. Muayyen bir günde veya keþide gününden veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi vi bir poliçeden dolayý çekilecek ödememe protestosunun. bulunursa vadenin hululünden önce de ayný müracaat hakkýný haizdir. muhatap ödemelerini tatil etmiþ veya aleyhindeki h er hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ ise. tek protesto varaka sý tanzim olunabilir. kabule arz için muayyen olan müddet içinde çekilmesi lazým dýr. II .

Yukarda gösterilen müddet içinde ihbarname göndermiyen kimse müracaat hakkýný kaybetmezse de ihmalinden doðan zarar ve ziyandan mesul olur. diðer borçlularla ilk önce müracaat e tiði borçludan sonra gelenlere karþý haklarýný kaybetmez. soyadý ve adreslerini de göstermek suretiyle kendi cirantasýna bildirmeye mecbur dur. SAKAT PROTESTO Keþideci veya ciranta yahut aval veren kimse. Þart bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafýndan konduðu takdirde bu þarta raðmen çekilmiþ olan bir protestonun gerektirdiði masraflarý.ÝHBAR MECBURÝYETÝ: . ciro eden veya o poliçeye aval veren kimseler hamile karþý. müteselsil borçlu sýfatiyle mesuldürler. Hamil. protesto günü yahut eðer poliçede "Masrafsýz iade artý" mevcut ise ibrazý gününü takip t iþ günü içinde. poliçeyi vaktinde ibraz etmek ve gereken ihbarlarý yapmak mükellefi yetlerinden vareste kýlmaz.Madde 635 Bu þart. kabul veya ödemeden imtina keyfiyetlerini kendi cirantasýna ve keþideciye i bar etmeye mecburdur. PROTESTONUN MUAFÝYETÝ Hamil.MÜRACAAT HAKKININ ÞÜMULÜ : Hamil müracaat yoliyle:Madde 637 - . Müddetler önceki ihbarýn alýn rihten itibaren cereyana baþlar. Poliçede imzasý bulunan bir kimseye yukarýki fýkra gereðince ihbarda bulunulduðu takdird e.Madde 633 4. Bu þart poliçeye keþideci tarafýndan yazýlmýþ ise. III .Madde 636 Her ciranta aldýðý ihbarý bunlarý aldýðý günü takip eden iki iþ günü içinde önceki ihbarl n ad. Ancak bu zarar ve ziyan miktarý po liçe bedelini aþamaz. V . Ýhbarý yapacak olan kimse bunu noter marifetiyle veya sadece poliçenin iadesi sure tiyle yapabilir. hamili. Bir ciranta adresini hiç yazmamýþ yahut okunmasý mümkün olmýyacak surette yazýlmýþ ise ih an önceki cirantaya tebliði kafidir.TESELSÜL: 1. poliçeden dolayý taahhüt altýna giren in hepsi tanzim ile mükelleftirler. Ýhbarý yapmakla mükellef olan kimse bunu muayyen müddet içinde yaptýðýný ispat etmek mecb tindedir.Madde 632 3. Keþideci tarafýndan yazýlan þarta raðmen hamil yine protesto sraflar kendisine ait olur.Madde 634 Noter hakkýndaki inzýbati hükümler mahfuzdur. bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafýndan yazýldýðý takd hükmü yalnýz ona münhasýr kalýr.. Poliçeden dolayý taahhüt altýna girmiþ olup da poliçeyi ödemiþ bulunan herkes ayný hakký bilir. borçlulardan yalnýz birine müracaat etmekle. Keþideciye varýncaya kadar bu minval üzeri muamele edilir.Bir poliçeyi keþide. Müddetlere riayet olunmadýðýný ispat mükellefiyeti. senet üzerine "Masrafsýz iade". kendisine aval veren kimseye de ayný müddet içinde bu ihbarýn yapýlmasý lazýmdýr. poliçeden dolayý taahhüt altýna girmiþ psine karþý hüküm ifade eder. 5. "Protest osuz" þartlarýný veya bunlara muadil diðer herhangi bir ibareyi yazarak imzalamak sureti yle. bunu hamile k rþý iddia eden þahsa düþer. hamile müracaat hakkýný kullanmak için kabul etmeme veya ödememe protestosu keþidesinde n muaf tutulabilir. kabul. SAKLAMA MÜKELLEFÝYETÝ Noter tarafýndan imza edilen protesto kanuna uygun olarak tanzim edilmediði veya içind eki kayýtlar yanlýþ olduðu takdirde dahi muteberdir. IV . HAMÝLÝN HAKKI : Hamil bunlarýn borçlanmadaki sýralarý ile baðlý olmaksýzýn her birine veya bunlardan bazý yahut hepsine birden müracaat edebilir.Protestoyu tanzim eden noter poliçenin bir suretini protesto varakasý ile birlikte s aklamakla mükelleftir.

UMUMÝ OLARAK: Retret. istiyebilir." Þerhinin bulunmasý halinde poliçeyi ödeme maksadiyle ib raz etmezse. kabul ve ödemeden imtina sebebiyle müracaatta bulunmak haklarýný kaybeder. Vadenin gelmesinden itibaren iþliyecek yüzde on hesabiyle faizi. Ödemiþ olduðu meblaðýn tamamýný. Poliçe bedelinin binde ikisini aþmamak üzere komisyon ücretini. onun sonradan diðerlerine karþý müracaat haklarýný ku lanabilmesi için. Ödeme tarihinden itibaren bu meblaðýn yüzde on hesabiyle faizini. Eðer müracaat hakký vadenin hululünden önce kullanýlýrsa poliçe bedelinden bir iskonto ya Bu iskonto müracaat tarihinde hamilin ikametgahýnda cari olan resmi iskonto haddi üzer inden hesap edilir. muayyen müddetleri içinde:Madde 642 - Kanunen muayyen olan müddetler içinde poliçenin ibrazý veya protesto keþidesi bir devletin mevzuatý veya her hangi bir mücbir sebep gibi aþýlmasý imkansýz bir mani yüzünden mümkün olm uameleler için muayyen olan müddetler uzatýlýr. Kabul etmeme veya ödememe protestosunu keþide.MÜRACAAT HAKKININ DÜÞMESÝ: Hamil. 2. müracaat mevzuu olan bedeli ödey ince. "Masrafsýz iade olunacaktýr.Poliçe bedelini ödemiþ olan kimse kendisinden önce gelen borçlulardan :Madde 638 1. VI . meðer k i. retreti keþide eden kimsenin ikametgahýndan önceki borçlunun ikametgahý olan yer üzerine k eþide edilen ve görüldüðünde ödenmesi þart bulunan bir poliçenin cari fiyatýna göre tayin olu VIII . ödemenin poliçe üzerine yazýlmasýný ve kendisine bu hususta bir verilmesini istiyebilir. Görüldüðünde veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart olan poliçeyi ibr 2. kabul eden kimse hariç olmak üzere cirantalara. 3. istiyebilir. 3. 4.Madde 643 1. ÖDEYEN KÝMSENÝN HAKKI: 1. Protestonun ve hamil tarafýndan teblið olunan ihbarnamelerinin masraflariyle diðer masraflarý.RETRET: 1. KISMÝ KABUL HALÝNDE: Müracaat hakký olan herkes. 2. 4. kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelen borçlula rýn cirolarýný çizebilir. 2. keþidecinin yalnýz kabule ait mesuliyeti müstesna tutmak istediði þerhten anlaþýlsýn. Retret hamil tarafýndan keþide edilirse poliçe bedeli poliçenin ödeneceði yerden önceki b rçlunun ikametgahý bulunan yer üzerine keþide edilen ve görüldüðünde ödenmesi þart olan bir p ri fiyatýna göre tayin olunur. hamil ona poliçenin ve protestonun tasdikli birer suretini vermeye mecburdur. . Yaptýðý masraflarý. Bundan baþka. 3. poliçe ve protesto varakasýnýn ayrýca doldurulacak bir makbuz ile birlikte kendisi ne verilmesini istemek hakkýný haizdir. Poliçenin kabul edilmemiþ veya ödenmemiþ olan bedelini ve eðer þart kýlýnmýþsa iþlemiþ 2. Retret bir ciranta tarafýndan keþide edilirse poliçe bedeli .Madde 641 VII .Madde 639 - Poliçenin kýsmen kabulünden sonra müracaat hakkýnýn kullanýlmasý halinde poliçe bedelinin kab ilmiyen kýsmýný ödiyen kimse.MAKBUZ: Kendisine müracaat edilen veya edilmesi mümkün olan borçlu.Madde 640 Poliçeyi ödemiþ olan her ciranta. UMUMÝ OLARAK: 1. poliçede aksine þart bulunmadýkça kendisinden önce gelen borçlula n biri üzerine çekeceði ve bu kimsenin ikametgahýnda görüldüðü anda ödenmesi þart olan ve "Re ilen yeni bir poliçe vasýtasiyle rücuda bulunabilir.637 ve 638 inci maddelerde gösterilen paralardan baþka tellallýk ücretini ve retretin damga resmini ihtiva eder. Kabul maksadiyle ibraz edilmesi için keþidecinin tayin ettiði müddete hamil riayet e tmezse. keþideciye ve diðer borçlular a karþý haiz olduðu haklarý kaybeder. Poliçe bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini.

Diðer cihetler hakkýnda 635 inci madde hükümleri tatbik olunur.ARAYA GÝRME SURETÝYLE KABUL: Vadenin gelmesinden önce hamilin müracaat hakkýný kullanabileceði bütün hallerde araya girme uretiyle kabul caizdir. poliçe karþýlýðýnýn veya keþidecinin muhatap hes olarak geçirdiði diðer paralarýn geri verilmesi hususunda keþidecinin muhataba karþý poliçe m betinden baþka bir hukuk münasebetinden dolayý haiz olduðu talep hakký poliçe hamiline geçmiþ ur. 2. poliçede gösterilen mehil bittikten ra iþlemeye baþlar.Ciroda ibraz için bir müddet þart kýlýnmýþsa ancak ciranta bu müddeti ileri sürebilir. Mücbir sebepler vadenin gelmesinden itibaren 30 günden çok sürerse poliçenin ibrazýna ve protesto çekmeye lüzum kalmaksýzýn müracaat hakký kullanýlabilir. Muhatap da dahil her üçüncü kiþi veya .pol n dolayý zaten borçlu olan herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir veya bedelini öd iyebilir. ibraz müddetinin bitmesinden önce de yapýlabilir.SEBEPSÝZ ÝKTÝSAP: Keþideci hakkýnda iflas açýlmasiyle beraber.ARAYA GÝRME: olduðu haklarýný devrettiðini poliçede beya ait olur.Madde 645 Sebepsiz mal edinmeye dayanan dava. Poliçeden doðan borcu düþmüþ olan cirantaya karþý böyle bir dava açýlamaz. (Müruruzaman sebebiyle veya senede dayana n haklarýn muhafazasý için kanun hükmünce yapýlmasý gerekli muamelelerin ihmal edilmiþ bulunm olayýsiyle poliçeden doðan borçlarý düþmüþ olsa bile) hamilin zararýna ve sebepsiz olarak ikt iþ olduklarý meblað nispetinde ona karþý borçlu kalýrlar. Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kimse. E . aþaðýda yazýlý þartlar altýnda. iflasýn açýldýðý ilan veya kendisine nýz poliçenin iadesi mukabilinde usulü dairesinde bilir. hamili kim ise ona Muhatap. Bu ihbar. MÜCBÝR SEBEPLER: Keþideci ve poliçeyi kabul etmiþ olan muhatap. poliçe.UMUMÝ HÜKÜMLER: Keþideci. Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasýndan sonra hamilin. C . karþýlýk münasebetinden dolayý haiz rsa sözü geçen haklar. poliçeyi lüzumu halinde kabu l edecek veya ödiyecek olan bir kimseyi gösterebilir.POLÝÇE KARÞILIÐININ DEVRÝ: I . Görüldükten muayyen bir mü t sonra ödenmesi þart olan poliçelerde 30 günlük müddet. lehine araya girdiði bo rçluya keyfiyeti iki iþ günü içinde bildirmeye mecburdur. poliçe dolayýsiyle kendisine müracaat edilmesi mü hangi bir borçlu için araya giren bir kimse tarafýndan kabul edilebilir veya ödenebilir . Görüldüðünde veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart olan poliçeler hakký t. muhataba ikametgahlý bir poliçeyi ödeyecek ola n kimseye ve keþideci poliçeyi baþka bir þahýs veya ticarethane hesabýna çekmiþ olduðu takdir kimseye veya ticarethaneye karþý dahi açýlabilir. poliçeyi gecikmeksizin kabul veya ödeme maksadiyle ibraz ve icabýnda protesto keþide etmesi lazýmdýr. kabul için ibraz edilmesi menedilen bir poliçe bahis mevzuu olsun. hamilin kendisinden önce gelen borçluya mücbir sebebi ihbar ettiði tarihten itibaren iþler. Hamilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur ettiði kimsenin sýrf zatlarýn a ait olaylar mücbir sebeplerden sayýlmaz. poliçe bedelini aþmamak üzere mesul olur. HAMÝLÝN DURUMU : Poliçe. ÞARTLAR. D . meðer ki.Madde 646 - 1. Bu müddete riayet etmezse ihbarda bulunmamýþ olmasýndan doðan zarardan. II . devir keyfiyeti ihbar edildikten sonra yal hakkýný ispat eden hamile karþý ödemede bul Keþideci ve cirantalardan veya aval verenlerden her biri.poliçeyi kabul eden kimse hariç olmak üzere .Madde 647 - .Madde 644 Hamil mücbir sebepleri gecikmeksizin kendisinden önce gelen borçluya ihbar etmeye ve bu ihbarý poliçeye yahut bir alonja iþaretle beraber altýna yer ve tarihi yazarak imz alamaya mecburdur.

HAMÝLÝN ÝBRAZ MÜKELLEFÝYETÝ: Araya girme suretiyle kendisine vaký ödemeyi reddeden hamil.Madde 654 Poliçenin ve varsa protestonun. keþideci lehine vukubulmuþ sayýlýr.Madde 648 Poliçeyi lüzumunda ödeme yerinde kabul edecek veya ödiyecek olan bir kimse poliçede göst erilmiþ olduðu takdirde. Kabul þerhinde kimin lehine araya girildiði gösterilir. ödememe protestosunun çekilmesi için muayyen olan son günün ertesi gü pýlmasý lazýmdýr.Madde 653 4. hamil. REDDÝN NETÝCESÝ: Araya girme suretiyle ödeme vukuunda. araya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulu nulmuþsa ona ve bir de ondan sonra gelen borçlulara karþý vadenin hululünden önce müracaat ha larýný kullanamaz. ödeme kimin için yapýlmýþ ise o kimse gösterilmek suret yle poliçe üzerine makbuz mahiyetinde bir þerh yazýlýr. ÞEKÝL: Araya girme suretiyle kabul eden kimse. içeyi yeniden ciro edemez. Þu kadar ki. þu kadar ki. 2. ödeme halinde borçtan kimle r kurtulacak idiyse onlara karþý müracaat haklarýný kaybeder. Diðer araya girme hallerinde hamil.ARAYA GÝRME SURETÝYLE ÖDEME: Hamilin vadenin gelmesinde veya vadenin gelmesinden önce müracaat haklarýný kullanabilec eði bütün hallerde araya girme suretiyle ödeme caizdir. ARAYA GÝRME SURETÝYLE KABUL EDENÝN MESULÝYETÝ: 1. 5. o kimseyi göstermiþ olan þahsa ve o þahýstan sonra gelen borçlulara karþý vadenin hululünden acaat hakkýný kullanamaz.Madde 650 - Poliçe. 2. hamile ve kimin lehine araya girmiþse onda n sonra gelen borçlulara karþý týpký lehine araya girilen kimse gibi mesul olur. ikametgahlarý ödeme yerinde bulunan kimseler tarafýndan araya girme suretiyle ka bul edilmiþ veya ikametgahlarý ödeme yerinde bulunan kimseler lüzumu halinde ödemede bulun mak üzere tayin edilmiþler ise hamil en geç. Kimin için ödendiði gösterilmediði ta eme. Bu ödemenin en geç.Madde 651 Araya girme suretiyle ödeme.POLÝÇE NÜSHALARI: Lehine ödemede bulunulan kimseden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar. ödememe protestosunun çekilmesi için muayyen ol an müddetin bittiði günün ertesi günü poliçeyi bütün bu kimselere ibraz etmeye ve icabýnda ar me suretiyle ödemeden imtina edildiðinden dolayý protesto çekmeye mecburdur. lehine kabul vaký olan kimse ile ondan önce g elen borçlular 637 nci maddede gösterilen tutarý ödemek þartiyle hamilden poliçenin ve varsa protesto varakasýnýn ve bir makbuzun verilmesini istiyebilir. lehine ödemede bulunduðu kimseye ve poliçed en dolayý ona borçlu olan kimselere karþý poliçeden doðan haklarý iktisap eder. lüzumu halinde ödiyecek kimseyi göstermiþ olan veya aray a girme suretiyle lehine poliçe kabul edilmiþ bulunan kimse ile onlardan sonra gelen borçlular mesuliyetten kurtulmuþ olurlar.Madde 649 3. III . poliçe üzerine yazýlýr ve araya giren tarafýndan im za edilir. HAKLARIN DEVRÝ. lehine ödenecek kimsenin ödemeye mecbur olduðu tutarýn ta mamýna þamil olur. araya girme suretiyle kabulü reddedebilir. gösterilmemiþ ise kabul . MAKBUZ: Araya girme suretiyle ödemede bulunan kimse. ARAYA GÝRENLERÝN BÝRDEN FAZLA OLMASI HALÝ: I .Araya girme suretiyle kabul keyfiyeti. araya girmek suretiyle ödemede bulunan kimseye v erilmesi lazýmdýr. . ÞARTLARI: Araya girme suretiyle kabule raðmen. buna muvafakat ederse. keþideci için yapýlmýþ sayýlýr. 3.Madde 652 Protesto vaktinde çekilmemiþse. o kimseye poliçeyi ibraz etmiþ ve araya girme suretiyle kabulden imtina halinde imtina keyfiyetini bir protesto ile tesbit ettirmiþ olmadýkça.

II . ÞEKÝL VE HÜKÜMLERÝ: Teslimden imtina ederse hamil müracaat hakkýný. 2. NÜSHALAR ARASINDAKÝ MÜNASEBET: . aslý gibi ve ayný hükümler meydana getirmek üzere ciro edilebilir ve aval taahhüdü e mevzu teþkil edebilir. suretin cirantalarýna ve suret üzerine aval veren kimselere karþý müracaat haklarýný kullanabilir.SENET METNÝNDEKÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER: Teslimden imtina halinde hamil.Nüshalardan birini kabul için gönderen kimse bu nüshayý elinde tutan kimsenin adýný diðer n ar üzerine iþaret etmeye mecburdur. Suret.Madde 658 - Suretin.Madde 657 Mütaaddit nüshalarý muhtelif kimselere veren ciranta ile ondan sonra gelen borçlular kendi imzalarýný havi olup da geri verilmemiþ olan bütün nüshalardan dolayý mesuldürler. ancak: 1. 2.Poliçe birbirinin ayný olmak üzere birden fazla nüsha olarak keþide edilebilir . Diðer nüsha üzerine de kabul veya ödemenin elde edilemediði. SENET ASLININ TESLÝMÝ: A . Numaralar metne yazýlýr. Kabul için gönderilen nüshanýn tarafýndan vaki olan talep üzerine kendisine teslim ol unmadýðý. Bu nüshalara teselsül eden sýra numaralarý konulur. bütün nüshalardan doðan haklarý düþürür. 2. ALTINCI AYIRIM : POLÝÇE NÜSHALARI VE POLÝÇE SURETLERÝ 1.Araya girme suretiyle ödemede bulunmak hususunda mütaaddit teklifler yapýlmýþsa bu tek liflerden hangisi borçlulardan en çoðunu borçtan kurtaracaksa o tercih olunur. kabul þer da kendisine geri verilmemiþ olan her nüshadan dolayý muhatabýn mesuliyeti bakidir. Senedin aslý. cirolar ve poliçede bulunan diðer bütün kayýtlarla birlikte senedin aslýný. bunu. Bu maksatla hamil kendi cirantasýna baþvurduðu takdirde hamilin cirantasý ve daha önceki cirantalar sýra ile birbirlerine ve ilk ciranta da keþideciye baþvurmaya mecburdurlar. Ortada da ha iyi bir teklif bulunduðunu bildiði halde araya girme suretiyle ödemede bulunan kims e. ayne . bunu. ihtiva etmesi ve nerede son bulduðunu göstermesi lazýmdýr. ancak vaký talebe raðmen senet aslýnýn kendisine tes lim edilmediðini bir protesto ile tesbit ettirdiði takdirde. Þu kadar ki." kaydýný veya buna b enzer bir kaydý ihtiva ederse bundan sonra senedin aslýna yazýlacak cirolar hükümsüzdür. Tek nüsha olarak keþide edildiði kaydýný ihtiva etmiyen bir poliçenin hamili.Madde 659 Suretin. senet aslýnýn kimin elinde bulunduðunu göstermesi lazýmdýr. Kabul için gönderilen nüshayý elinde tutan kimse. diðer nüshanýn salahiyetli hamiline teslim etmekle mükelleftir. 3. suretin tanziminden önce en son olarak aslýna yazýlmýþ olan cirodan sonra "Buradan itibaren ancak suret üzerine yazýlacak cirolar muteberdir. poliçenin suretlerini çýkarmaya hakký vardýr. kimler borçtan kurtulacak idiyseler onlara ka rþý müracaat haklarýný kaybeder. yeni nüshalar üzerine kendi cirolarýný yeniden yazmaya mecburdurlar.Madde 656 Aksi takdirde nüshalarýn her birine ayrý bir poliçe nazariyle bakýlýr. suretin salahiyetli hamiline teslim ile mükelleftir. Bundan baþka cirant alar. KABUL ÞERHÝ: 1. en iyi teklif tercih edilmiþ olsaydý. Aslý elinde tutan kimse. Poliçe nüshalarýndan biri üzerinde yapýlacak ödemenin diðer nüshalarý hükümsüz kýlacaðý kaydý n biri üzerine yapýlan ödeme.SURETLER: Her poliçe hamilinin. masraflarý endisine ait olmak üzere mütaaddit nüshalar verilmesini istiyebilir. bir protesto ile tesbi t ettirilmiþ olduðu takdirde kullanabilir. ÝSTEME HAKKI : Madde 655 . YEDÝNCÝ AYIRIM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER .

Poliçeye mütaallik diðer bütün muameleler. Bir cirantanýn baþka cirantalarla keþideci aleyhine açacaðý davalar. E . son günü pazara veya diðer resmi tatil gününe rastlýyan bir müddet içinde yapýlmasý lazýmgeldiði takdirde bu müddet onu takip eden ilk iþ gününe kadar uzar. ancak tatili t akibeden ilk iþ günü istenebilir. Þu kadar ki. protesto çekmek.Madde 664 - Kanunun bu kýsmýnda veya poliçede gösterilen müddetler hesap edilirken bunlarýn baþladýðý gün adde 665 Bu muamelelerden biri./50.ÝPTAL: . Ara tatil günleri müddet hesabýna dahildir. ATIFET MEHÝLLERÝ: Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek.Madde 661 - 1.Mad 3 2.Madde 667 D . zabýta veya mahalli posta idaresinden edinilen malumattan bir netic e çýkmadýðý takdirde baþka araþtýrmalar yapmaya lüzum kalmaz.ÝMZALAR: El yazýsý ile olan imza yerine.Madde 662 - Müruruzamaný kesen muamele her kim hakkýnda vaký olmuþsa ancak ona karþý hüküm ifade eder.KESÝLME: Müruruzaman.Madde 660 I . takip talebinde bulunulmasý. hususiyle kabul ibraz ve protesto muameleleri de tatilde yapýlmayýp ancak bir iþ gününde yapýlýr. davanýn ihbar edilmesi veya alacaðýn las masasýna bildirilmesi sebepleriyle kesilir.K. müddeti ayný olan yeni bir müruruzaman iþlemeye baþlar. II . C . cirantanýn poliçeyi veya poliçenin dava yolu ile kendisine karþý dermeyen edildiði tarihten itibaren altý ay geçmekle müruruzamana uðrar.Madde 668 Ticaret yeri veya meskenin bulunduðu yer dikkatle araþtýrýlýr.Madde 666 3.MÜDDETLER: B . HÜKÜMLERÝ 1. TATÝL GÜNLERÝ: Müruruzaman kesilince. (Mülga fýkra : 01/07/2005-5378 S.Bir poliçe metni tahrif edildiði takdirde deðiþtirmeden sonra poliçe üzerine imza koymuþ olan kimseler deðiþmiþ metin gereðince ve ondan önce imzasýný koyanlar ise eski metin gereðince me olurlar. SEBEPLERÝ: Hamilin.POLÝÇEYE ÝLÝÞKÝN MUAMELELERÝN YAPILACAÐI YER: Poliçe üzerindeki beyanlarýn el yazýsý ile imza edilmesi lazýmdýr.MÜRURUZAMAN: Poliçeyi kabul edene karþý açýlacak davalar vadenin geldiði tarihten itibaren üç yýl geçmekle mana uðrar. 2. MÜDDETÝN HESAPLANMASI: Poliçelerde kanuni veya kazai atýfet mehilleri caiz deðildir. poliçenin bir nüshasýnýn verilme i istemek gibi muayyen bir kimse nezdinde yapýlacak olan bütün muamelelerin bu kimseni n ticaret yerinde ve böyle bir yeri yoksa meskeninde yapýlmasý lazýmdýr.mad) F . mihaniki her hangi bir vasýta veya el ile yapýlan ve yahut tasdik edilmiþ olan bir iþaret yahut resmi bir þahadetname kullanýlamaz.MÜDDETLER: Vadesi pazara veya diðer bir resmi tatil gününe rastlýyan poliçenin ödenmesi. dava açýlmasý. cirantalar ile keþideciye karþý açacaðý davalar müddetinde keþide edilen protest arihinden veya senette "Masrafsýz iade olunacaktýr" kaydý varsa vadenin bittiði tarihten itibaren bir yýl geçmekle müruruzamana uðrar.

muhatap hakkýndaki ödeme yasaðýný kaldýrýr. poliçeyi mahkemeye get irmiþ olana geri verir.I . IV . iptale karar vermeden önce de. vadesi gelen poliçeler hakkýnda birinci ilan gününden.POLÝÇEYÝ ELÝNE GEÇÝREN KÝMSENÝN BÝLÝNMESÝ: 1. 37 nci maddede anýlan gazete ile üç kere yapýlýr. poliçe bedelini tevdi etmeyi ve ya kafi teminat mukabilinde bunu ödemeyi bile emredebilir. dilekçe sahibinin. münasip göreceði daha baþka ilan tedbirleri ne dahi müracaat edebilir. poliçeyi eline geçireni. mahkeme.ÖNLEYÝCÝ TEDBÝRLER: . ödemeyi meneden kararda muhataba. poliç n doðan talep hakkýný dermeyan edebilir.EHLÝYET: Teminat hüsnüniyetle poliçeyi iktisabeden kimsenin zararlarýna bir karþýlýk teþkil eder. mahkeme. müddet ile baðlý deðildir.ÝLAN: Elden çýkan poliçe getirilirse mahkeme. muhatap hakkýndaki öd me yasaðýný kaldýrýr. kabul edene. E . mahkeme. vadesi gelmiyen poliçeler hakkýnda vadenin gelmesinden itibaren cereyan eder. ÝHTAR: Mahkeme.Madde 671 - A .Madde 670 Mahkeme. tayin olunan mühlet içinde davayý açmazsa. muhatabýn poliçey en menedilmesini istiyebilir. Dilekçe sahibi bu mühlet içinde dava açmazsa. poliçe elinde iken zýyaa uðradýðýna dair verdiði izahlarýn doðrul vetle muhtemel görürse ilan yolu ile.Madde 676 V .Madde 673 B .Madde 675 Hususiyet arz eden hadiselerde.Madd 674 Vadesi gelmiþ poliçelerde müruruzaman üç ayýn dolmasýndan önce tahakkuk edecekse mahkeme.Madde 669 Poliçeyi eline geçiren kimse malum olduðu takdirde. poliçe elinde iken zýyaa uðradýðýný kuvvetle muhtemel göst delilleri mahkemeye temin etmek ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin esas muhteviyatý hakkýnda malumat vermekle mükelleftir. dilekçe sahibine istirdat d avasý açmasý için münasip bir mühlet verir. III . ödeme yerindeki mahkemeden. 2. Müddet. VI .ÝPTAL KARARI: Mahkeme.Rýzasý olmaksýzýn poliçe elinden çýkan kimse.MÜDDETLER: Poliçenin getirilmesine mütaallik ilan.TEMÝNAT: I . DÝLEKÇE SAHÝBÝNÝN KÜLFETLERÝ: Dilekçe sahibi. Madde 672 Poliçeyi getirme müddeti en az üç ay ve en çok bir yýldýr. mahkeme. istirdat davasý açmak üzere dilekçe sahibine münasip mühlet verir. II . poliçeyi muayyen bir müddet iç nde getirmeye davet ve aksi takdirde poliçenin iptaline karar vereceðini ihtar eder. . vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye müsaade ve tevdi yerine tayin eder.ÝSTÝRDAT DAVASI: Elden çýkan poliçe tayin edilen mühlet içinde getirilmezse mahkeme onun iptaline karar ver ir.Madde 677 Poliçenin iptaline karar verilmiþ olmasýna raðmen dilekçe sahibi kabul edene karþý.MUHTEVASI: Ýptal talebinde bulunan kimse. poliçenin iptaline karar verilmesi istenebil ir.POLÝÇEYÝ ELÝNE GEÇÝRENÝN BÝLÝNMESÝ: Poliçeyi eline geçiren kimse malum deðilse.

taahhütleri ile mülzem olu r.Madde 678 1. UMUMÝ OLARAK: III . te minat geri alýnabilir. vukubulduðu ülkenin kanunlarý hükmünce þekil bakýmýndan muteber olma aber ayný poliçeye iliþkin sonraki bir taahhüdün vukubulduðu ülke kanunlarýnca muteber bulunu ilk taahhüdün þekil bakýmýndan muteber olmayýþý. sene din keþide edildiði yerdeki kanun tayin eder. SEKÝZÝNCÝ AYIRIM : KANUNLAR ÝHTÝLAFI Bir kimsenin poliçe ile borçlanmasý için gereken ehliyeti tabi bulunduðu devletin kanunu i le tayin olunur. KARÞILIÐIN HAMÝLE GEÇMESÝ: . eðer mevzuatý b akýmýndan kendisini ehil sayan bir memleket içinde imza koymuþsa.Madde 681 3.TAAHHÜTLERÝN HÜKÜMLERÝ: Bir poliçeyi kabul eden kimsenin taahhütlerinden doðan neticeler. ödeme yerindeki kanun tayin eder. ödeme yerindeki kanunl ara göre tayin olunur.Madde 682 - Kabul keyfiyetinin poliçedeki bedelin bir kýsmýna hasredilebilip edilemiyeceðini ve hami lin kýsmi ödemeyi kabule mecbur bulunup bulunmadýðýný.Protestonun þekli ve protesto çekilmesi için muayyen olan müddetler ile poliçeden doðan ha klarýn kullanýlmasý veya muhafazasý için gerekli diðer muamelelerin þekli protestonun çekilme veya muamelenin yapýlmasý lazýmgelen memleketin kanunlarýna göre tayin olunur. ödeme yerindeki kanun . HAKLARIN KULLANILMASI VE MUHAFAZASINA MÜTEALLÝK MUAMELELER: Müracaat haklarýnýn kullanýlmasý için riayeti gereken müddetler.et iptal edildiði veya senetten doðan haklar diðer bir sebeple ortadan kalktýðý takdirde. 2. bütün poliçe borçlularý hakk keþide edildiði yerde cari olan mevzuata göre tayin olunur.Madde 685 4. sonraki taahhüdün muteberliðine halel getir Bir Türkün yabancý memlekette yapmýþ olduðu bir poliçe taahhüdü Türk mevzuatýnýn gösterdi lunduðu takdirde Türkiye'de baþka bir Türk'e karþý muteberdir.Madde 686 5. UMUMÝ OLARAK: Yukarýki fýkrada bildirilen kanun gereðince ehliyeti haiz olmýyan kimse. II . Eðer bu kanun diðer bir memleketin kanununa atýfta bulunuyorsa o kanu n tatbik olunur. 2. hususiyle vadenin geldiði günün ve ödeme tarihinin hesaplanmasý. SEBEPSÝZ ÝKTÝSAPTAN DOÐAN HAKLAR: Bir poliçe hamilinin. ikametgahlý poliçeyi ödeyecek olan üçüncü þahýs ve (Keþidecinin baþka bir kimse veya ane hesabýna poliçe çekmiþ olmasý halinde) kendi hesabýna poliçe çekilmiþ bulunan kimse veya ethane aleyhlerine sebepsiz iktisaptan doðan haklar. MÜRACAAT HAKKI: 1. bu taahhütlerin imzalandýðý memleketin kanunlarýna tab Madde 679 - . senedin keþidesine sebep olan alacaðý iktisabedip etmiyeceðini. ÖDEME: Muhatap. bedel yabancý bir memleket parasiyle tayin edilmiþ poliçelerin ödenme keyfiyeti. bunlarýn ikametgahlarýnýn bulunduðu m emleketin kanununa göre tayin olunur.Madde 684 3.ÞEKÝL VE MÜDDETLER: Poliçe ile yapýlan taahhütlerin þekli.Madde 683 Senetteki diðer borçlularýn taahhütlerinden doðan neticeler.Madde 680 Bir poliçe taahhüdü.Bir poliçenin kaybolmasý veya çalýnmasý halinde alýnacak tedbirleri. poliçe hangi m emlekette ödenmek lazým geliyorsa o memleketteki kanuna göre tayin olunur. KISMÝ KABUL VE ÖDEME: Vade geldiðinde ödeme. bu taahhütler hangi memleke tte imza edilmiþ ise o memleket kanununa tabi olur.

Bu takdirde müddet protesto gününden itibaren iþlemeye baþlar.Madde 690 Vadesi gösterilmemiþ olan bono. tanzim edenin ad ve soyadý yanýnda yazýlý ol an yerde tanzim edilmiþ sayýlýr. 659) ve bozup deðiþtirme hakkýndaki (660) ve müruruzamana ait (661 .677) ve tatil günleri.643) ve araya girme suretiyle ödemeye ait (646.654) ve su retlere mütaallik (658.UNSURLAR: ÝKÝNCÝ KISIM : BONO VEYA EMRE MUHARRER SENET Bono veya emre muharrer senet:Madde 688 - Aþaðýdaki fýkralarda yazýlý haller mahfuz kalmak üzere. Müddet ibraz þerhi tarihinden itibaren iþlemeye baþl ar. Senedi tanzim edenin imzasýný. bononun kendisine ibraz edildiðini bono üzerine ibraz gününü iþaret etmek v e imzasýný koymak suretiyle teyit eder.NOKSANLAR: Bononun mahiyetine aykýrý düþmedikçe poliçelerin cirosuna ait (593-602) ve vadeye dair (615 . ödeme yeri ve ayný zamanda tan zim edenin ikametgahý sayýlýr.639.TANZÝM EDENÝN MESULÝYETÝ: BÝRÝNCÝ AYIRIM : ÇEKLERÝN KEÞÝDESÝ VE ÞEKLÝ Görüldüðünden muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart olan bonolarýn tanzim edene (605) in ddede yazýlý müddetler içinde ibraz olunmasý lazýmdýr. müddetlerin hesabý ve atýfet meh illerinin yasaðý. ihtiva eder. Tanzim eden.663) ve iptale mütaallik (669 .ÞEKÝL: . 4. D . Senet metninde (Bono) veya (Emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçe'd en baþka bir dilde yazýlmýþsa o dilde bono karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi. 6.687) inci maddeler hükümleri bonolar hakkýn da da caridir. Senedin tanzim edildiði gün ve yeri. poliçeye mütaallik muamelelerin yapýlmasý icabeden yer ve imza hakkýndaki ( 64 . 7. 5. görüldüðünde ödenmesi þart olan bir bono sayýlýr. Tanzim edildiði yer gösterilmiyen bir bono.ayin eder.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: Bir bonoyu tanzim eden kimse. avalýn kimin hesabýna verildið göstermezse bonoyu tanzim eden kimse hesabýna verilmiþ sayýlýr. bonolar hakkýnd caridir. 641 .Madde 691 Kezalik üçüncü bir þahsýn ikametgahýnda veya muhatabýn ikametgahýndan baþka bir yerde öde olan poliçeye mütaallik (586 ve 609) ve faiz þartýna mütedair (587) ve ödenecek bedele dair muhtelif beyanlar hakkýndaki (588) ve muteber olmýyan bir imzanýn neticelerine dair (5 89) ve temsil salahiyetini haiz olmýyan veya salahiyeti hududunu aþan bir kimsenin i mzasýna mütedair (590) ve açýk poliçeye mütaallik (592) inci madde hükümleri. C . týpký bir poliçeyi kabul eden gibi mesuldür. Vadeyi.619) ve ödeme hakkýndaki (620 . Ödeme yerini.668) ve kanunlar ihtilafýna dair (678 . Avala mütedair (612 .Madde 687 6. B . bononun kendisine ibraz edildiðini. bundan önceki maddede gösterilen unsu an birini ihtiva etmiyen bir senet bono sayýlmaz. 2. 613 üncü maddenin son fýkrasýnda derpiþ edilen halde aval. 650 . ÜÇÜNCÜ KISIM : ÇEK A . ÝPTAL KARARI: A .Madde 689 1. Tanzim eden. gününü iþaret etmek suretiyle teyit e tmekten imtina ederse keyfiyet bir protesto ile tesbit edilir. Kayýtsýz ve þartsýz muayyen bir bedeli ödemek vaadini.614) üncü maddeler hükümleri de bonolar hakkýnda tatbik olunur. Sarahat bulunmadýðý takdirde senedin tanzim edildiði yer. 3. Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadýný.624) ve ödemeden imtina halinde müracaat haklarýna dair (625 .

UNSURLARIN BULUNMAMASI: I . 3. Çeki çeken kimsenin (Keþidecinin) imzasýný. ihtiva eder. 5. 3. Kayýtsýz ve þartsýz muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi. ödenmek üzere keþide edilebilir. Kimin lehine keþide edildiði gösterilmemiþ olan bir çek. II.Çek:Madde 697 III. "Emre yazýlý deðildir" kaydiyle veya buna benzer bir kayýtla muayyen bir kimseye. 4.FAÝZ ÞARTI: .Madde 693 1. muhatap nezdinde çekin ancak bir kýsým karþýlýðýný hazýr bulundurduðu takdirde kýsmi karþýlýðýn tutarýný ödemekle mükelleftir.KÝMÝN LEHÝNE KEÞÝDE EDÝLEBÝLECEÐÝ: Çekte münderiç her hangi bir faiz þartý. ödeme yeri sayýlýr. 6. hamile yazýlý bir çek sayýlýr. Veya hamile. muhatabýn elinde keþidecinin emrine tahsis edilmiþ bir k arþýlýk bulunmasý ve keþidecinin bu karþýlýk üzerinde çek keþide etmek suretiyle tasarruf hak unacaðýna dair muhatapla keþideci arasýnda açýk veya zýmni bir anlaþma mevcut olmasý þarttýr. IV . 2. Ödeyecek kimsenin "muhatabýn" ad ve soyadýný. Havale sayýlan bir çek hakkýnda Damga Resmi Kanununun çeklere ait hükümleri tatbik olunm az.MUHATAP: Çekte sarahat yoksa muhatabýn ad ve soyadý yanýnda gösterilen yer.I . Gösterilen paraya mukabil muhatap nezdinde karþýlýðý bulunmadan bir çek keþide eden kimse in kapatýlmýyan miktarýnýn yüzde beþini ödemekle mükellef olduktan baþka hamilin bu yüzden uð mine mecburdur.Ma dde 695 Diðer bir kimse üzerine çekilen çek.UNSURLAR: Çek:Madde 692 - Yukarýki maddede gösterilen hususlardan birini ihtiva etmiyen bir senet aþaðýdaki fýkralarda yazýlý haller dýþýnda. MUHATABOLMA EHLÝYET: Türkiye'de ödenecek çeklerde muhatab olarak ancak bir banka gösterilebilir. Mu abýn ad ve soyadý yanýnda birden fazla yer gösterildiði takdirde çek. Çek üzerine yazýlmýþ bir kabul þerhi. Böyle bir sarahat ve baþka bir kayýt da mevcut deðilse çek muhatabýn iþ merkezinin bulundu yerde ödenir. II . bu hükümlere riayetsizlik halinde senedin çek olarak muteber olmasýna halel gelmez.Madde 698 1. çek sayýlmaz. Keþide yeri gösterilmemiþ olan çek. Keþide gününü ve yerini. "Çek" kelimesini ve eðer senet Türkçe'den baþka bir dille yazýlmýþ ise o dilde "Çek" k kullanýlan kelimeyi. keþidecinin ad ve soyadý yanýnda yazýlý olan yerde çe yýlýr.KABUL YASAÐI: . yazýlmamýþ 96 Keþideci.Madde 694 - Bir çekin keþide edilebilmesi için. yazýlmamýþ sayýlýr. ilk gösterilen yerde öd r. i. hamile yazýlý çek hükmündedir. 2. yalnýz havale hükmündedir. 2. B .MÜNFERÝT UNSURLAR: 1. Muayyen bir kimse lehine olarak veya "Hamiline" kelimesinin yahut buna benze r diðer bir tabirin ilavesiyle keþide kýlýnan çek. Ödeme yerini. KARÞILIK: Çek hakkýnda kabul muamelesi cari deðildir. "Emre yazýlý" kaydiyle veya bu kayýt olmadan muayyen bir kimseye.

Çek.PROTESTODAN VE VADEDEN SONRAKÝ CÝRO: A . Ciro.Madde 700 .S I .HAK SAHÝPLÝÐÝNÝ ÝSPAT VAZÝFESÝ: Hamile yazýlý bir çek üzerine yapýlan bir ciro cirantayý. þartlara tabi tutulmuþsa bunlar yazýlmamý 701 - Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa bile kendi hakký müteselsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde salahiyetli hamil sayýlýr rolar bu hususta yazýlmamýþ hükmündedir.Çek.UMUMÝ OLARAK: "Emre yazýlý deðildir" kaydiyle veya buna benzer bir kayýtla muayyen bir kimse lehin e ödenmesi þart kýlýnan bir çek ancak alacaðýn temliki yoliyle devredilebilir ve bu devir.Madde 704 C . þu kadar ki. meðer ki. ancak alacaðýn temliki hükmünde tutulur ve böyle bir temlikin neticelerini doðurur. ister ciro suretiyle nakledilebilen bir çek bahis mevzuu olup da ham il hakkýný 702 nci maddeye göre ispat etsin çek eline geçmiþ bulunan yeni hamil ancak çeki kö yetle iktisabetmiþ olduðu veya iktisapta aðýr bir kusuru bulunduðu takdirde o çeki geri verm ekle mükelleftir. II . Muhatap lehindeki ciro yalnýz makbuz hükmündedir.Madde 702 Kýsmi ciro ve muhatabýn cirosu batýldýr. kýsmen veya tamamen aval ile temin olunabilir. bu üçüncü þahsýn bir banka olmasý þarttýr.Madde 705 D . ciro ve teslim yoliyle devredilebilir.Madde 703 III .DEVÝR KABÝLÝYETÝ: ÝKÝNCÝ AYIRIM : DEVÝR arahaten "Emre yazýlý" kaydiyle veya bu kayýt olmadan muayyen bir kimse lehine ödenmesi þa rt kýlýnan bir çek. Buna aykýrý her hangi bir kayýt yazýlmamýþ hükmündedir.Madde 707 . Hamiline yazýlý ciro beyaz ciro hükmündedir. çekin üzerine çekildiði þubeden baþka bir þube üzerine yazýlmýþ bulunsun.ADRESLÝ VE ÝKAMETGAHLI ÇEK: A . Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro takibederse bu son ciroyu imzalýyan kimse çeki beyaz ciro ile iktisabetmiþ sayýlýr. müracaat hakkýna dair hükümler gere ul kýlarsa da senedin mahiyetini deðiþtirerek onu emre yazýlý bir çek haline getirmez. al caðýn temlikinin hukuki neticelerini doðurur. protesto veya ayný mahiyette bir tesbitin icrasýndan veya ibraz müddetinin geçmesinden önce yapýlmýþ sayýlýr. ÜÇÜNCÜ AYIRIM : ÖDEME VE ÖDEMEDEN ÝMTÝNA I .ÖDEME: Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro. B . keþideci veya çekten dolayý borçlu olanlardan her hangi biri lehine de yapýlabil ir. muhatabýn birden fazla þubes i olup da ciro. her hangi bir suretle hamilinin elinden çýkmýþ bulunursa ister hamile yazýlý bir çek bah mevzuu olsun.CÝRO: Cironun.HAMÝLE YAZILI ÇEK ÜZERÝNE YAPILAN CÝRO: Çek.KAYBEDÝLEN ÇEK: Protestonun keþidesinden veya ayný mahiyette bir tesbitten yahut ibraz müddetinin geçmes inden sonra yapýlan bir ciro.AVAL: Çekte yazýlý bedelin ödenmesi.Madde 699 V . kayýtsýz ve þartsýz olmasý lazýmdýr. muhatabýn ikametgahýnda veya baþka bir yerde üçüncü bir þahýs tarafýndan ödenmek üzere k r. Ciro. görüldüðünde ödenir. Bu kimseler çeki yeniden ciro edebilirler.Madde 706 .

Bununla beraber keþideci.Madde 710 3.mad) 2.Çekin tedavüle çýkarýlmasýndan sonra keþidecinin ölümü veya medeni haklarýný kullanma ehliy tmesi yahut iflasý çekin muteberliðine halel getirmez. ödeme yerindeki para kasdedilmiþ sayýlýr. UMUMÝ OLARAK : Keþide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü öd III. ödeme için ibraz yerine geçer. ödenecek meblaðýn çekte yazýlý muayyen bir rayice göre hesap ol asýný þart koþabilir. ödemenin muayyen bir para ile yapýlmasý lüzumunu þart koþmuþ ise (Aynen ödeme þ iki fýkra hükümleri tatbik olunmaz. UMUMÝ OLARAK: IV . 2.VADE: 1. ancak ibraz müddeti geçdikten sonra hüküm ifade eder. keþide ve ödeme memleketlerinde ayný adý taþýyan ve fakat kýymetleri birbirin farklý olan para ile gösterildiði takdirde. ibraz müddetinin geçmesinden sonra dahil çeki ödiyebilir. cirolarýn arasýnda muntazam bir teselsülün mevcut olup olmadýðýný incelemeye mecbur ise de ciranta imzalarýnýn sýhhatini tahkika mecbur deðildir. keþide günü. çekin ibra deki kýymetine göre o memleket parasý ile ödenebilir. onu. bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz'de sahili bulunan bir me mlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz'de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lazýmgelen çekler ayný kýtada keþide edilmiþ ve ödenmesi þar yýlýr. TAKAS ODASI: 1.CÝROLARIN TAHKÝKÝ: Çekin ödeme yerinde rayici olmýyan bir para ile ödenmesi þart koþulmuþ ise bedeli.Ma 713 V .K. ödeme yerindeki min mukabil gününe irca olunur. Keþideci. (Mülga fýkra:18/02/2009-5838 S.Madde 714 VI .Madde 711 Çekten cayýlmamýþsa. keþide edildiði yerden baþka bir yerde öden e bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.Madde 715 - . ödeme yerindeki ticari teamüllere göre tayin olun ur. Bu bakýmdan. muhatap.Madde 712 Cirosu kabil bir çeki ödiyen muhatap. TAKVÝM ÝHTÝLAFI: Çekin bir takas odasýna ibrazý.ÇEKTEN CAYMA: Çekten cayma. Ýbraz üzerine ödenmediði takdirde. Çek bedeli./32.Bu teminat muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir þahýs yahut çek üzerinde esasen imzasý bu kimse tarafýndan da verilebilir.ÖDEME ÝÇÝN ÝBRAZ: Bir çek. dilerse ödeme günlerindeki rayice göre memleket parasiyle öde nmesini istiyebilir.Madde 709 Ödeneceði memleketten baþka bir memlekette keþide edilen çek. çekte keþide günü olarak gösterilen tarihten itibaren iþler.YABANCI MEMLEKET PARASÝYLE ÖDENECEK ÇEK: 1. hami k bedelinin dilerse ibraz. 716 ncý maddede gösterilen neticeleri doðurmak üzere ç zebilir.Madde 708 - Çek takvimleri farklý olan iki yer arasýnda çekildiði takdirde. ÞEKÝL VE ÞARTLARI: Kanuni rayici olmýyan paranýn kýymeti. keþide yeri ile ödeme yeri yný kýtada ise bir ay ve ayrý ayrý kýtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Yukarda yazýlý müddetler. VII . keþide edildiði yerde ödenecekse on gün. II .ÇÝZGÝLÝ ÇEK: Bir çekin keþidecisi veya hamili. HUSUSÝ HALLER: .

Bir takas odasýnýn. Çek. 3. Yukardaki hükümlere aykýrý hareket eden muhatap. Bir banka. çekin iç yüzünü birbirine muvazi iki çizgi çekmek suretiyle yapýlýr. sözü geçen kimselerden baþkalarý hesabýna tahsil edemez. Umumi çizgi. ibraz günü de gösterilmek suretiyle. Þu kadar ki. çekin bedelini aþmamak üzere hasýl olan ardan mesuldur. bedelin t ahsili iþini diðer bir bankaya býrakabilir. hesap nakli suretiyle kayden ödenebilir.HESABA GEÇÝRÝLMEDEN ÝMTÝNA HALÝNDE: I . muhatap iflas etmiþ veya ödemelerini tat il etmiþ veyahut aleyhine yapýlan her hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþsa çek bedelin i nakten ödemesini muhataptan istiyebileceði gibi imtina halinde müracaat hakkýný da kulla nýr. muhatap tarafýndan ancak adý gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müþterisine ödenebilir. cirantalar. 2. UMUMÝ OLARAK: Hususi olarak çizilen bir çek.Madde 717 A . hasýl olan zarardan mesuldür. muhatap tarafýndan ancak hesaba alacak kaydý. hamilin borçl arýna mahsubedilmek kabiliyetini haiz olmadýðýný beyan etmiþ olduðunu ispat ederse müracaat h arýný kullanabilir. Eðer iki çizgi arasýna muayyen bir bankanýn adý yaz k. Resmi bir vesika ile (Protesto). çek bedelini kayýtsýz ve þartsýz diye hesaba geçirmekten imtina veya ödeme yerindeki takas odasýnýn.Madde 721 1. umumi olarak çizilmiþtir.Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hamili. çek bedelini aþmamak üzer e. adý gösterilen banka. hükümsüz sayýlýr.ÝFLAS HALÝNDE: "Hesaba geçirilecektir" kaydýnýn çizilmesi hükümsüzdür.Madde 719 B . HÜKÜMLERÝ: 1.Madde 718 Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hamili. birden fazla hususi olarak çizilmiþ ise muhatabýn bu çeki ödemeye mezun olmasý için ikiden fazla çizilmemiþ olmasý ve çizgilerden birinin. Çizgilerin veya zikredilen banka adýnýn silinmesi. muhatabýn.ÖDEMEDEN ÝMTÝNA: Vaktinde ibraz edilmiþ olan çekin ödenmemiþ olduðu ve ödenmeden imtina keyfiyeti:Madde 720 - Protesto veya buna muadil olan tesbit.Umumi olarak çizilen bir çek. Muhatap tarafýndan.Madde 716 Çekin çizilmesi. hususi çizgiye tahvil olunabilir. VIII . Kezalik onu. 2.HAMÝLÝN MÜRACAAT HAKLARI: B . HAMÝLÝN HAKLARI: . Bu kayýtlar ödeme yerine geçer. 2.HESABA GEÇÝRÝLMEK ÜZERE ÇEKÝLEN ÇEK: Bir çekin keþidecisi veya hamili çekin yüz tarafýna mailen enine doðru "Hesaba geçirilecektir kaydýný veya buna benzer bir tabiri yazarak çekin nakten ödenmesini menedebilir. keþideci ve diðer çek borçlul . çek vaktinde teslim edildiði halde ödenmediðini tesbit eden tarih li bir beyaný ile. ancak müþterilerinden veya diðer bir bankadan iktisabedeb ilir. fakat hususi çizgi umumi bir çizgiye tahvil olunamaz. muhatap tarafýndan ancak bir bankaya veya muhatabýn bir müþter isine ödenebilir. sabit bulunduðu takdirde hamil. çizgili bir çeki. çekin üzerine yazýlmýþ olan t i bir beyanla. ibraz müddetinin geçmesinden önce yapýlmalýdýr. Ýki çizgi arasýna hiçbir iþaret konmamýþ veya "Banka" kelimesi veya buna benzer bir tabir konmuþ ise çek. Bu tak dirde çek. takas. bu çekin. Çek a hususi olarak çizilebilir. Yukardaki hükümlere muhalif hareket eden muhatap veya banka. hususi olarak çizilmiþ demektir. çekin bir takas odasý tarafýndan tahs l edilebilmesi maksadý ile yapýlmýþ olmasý þarttýr.

III .Hamil.MÜDDETLER: . 3.MÜRACAAT HAKKININ ÞÜMULÜ: Kanunen muayyen olan müddetler içinde çekin ibrazý veya protesto yahut buna muadil tesbi tin yapýlmasý. II . Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasýndan sonra hamil çeki gecikmeksizin ödeme maksadý il e ibraz ve icabýnda protesto veya buna muadil tesbiti yaptýrmaya mecburdur. IV . mücbir sebep keyfiyetini kendi cirantasýna ihbar ettiði günden itibaren on beþ günden fazla devam eder se çekin ibrazýna ve protesto keþidesine yahut buna muadil tesbite lüzum kalmaksýzýn müracaat hakký kullanýlabilir.MÜCBÝR SEBEPLER: I . TATÝL GÜNLERÝ: V .üç yýl * geçmekle müruruzamana uðrar.Hamile yazýlý çekler müstesna olmak üzere bir memlekette keþide edilip de diðer bir memleke te veya ayný memleketin denizaþýrý bir kýsmýnda ödenmesi þart olan ve aksine olarak bir memle in denizaþýrý bir kýsmýnda keþide edilip o memlekette ödenmesi þart olan veyahut ayný bir mem in denizaþýrý olan ayný kýsmýnda veya muhtelif kýsýmlarýnda keþide edilip ödenmesi þart olan irinin ayný olarak muhtelif nüshalar halinde keþide olunabilir.arýna karþý müracaat haklarýný kullanabilir. meðer ki. Bu fasýlda geçen "Banka" tabirinden maksat. Protestonun veya buna muadil olan tesbitin ve gönderilen ihbarnamelerin mas raflarý ile diðer masraflarý. Mücbir sebepler. bir devletin mevzuatý veya her hangi bir mücbir sebep gibi aþýlmasý imkansýz b mani yüzünden mümkün olmamýþsa bu muameleler için muayyen olan müddetler uzar.Madde 724 - . Bu nüshalar senet metnin de teselsül eden sýra numaralarý ile gösterilir.SAHTE VEYA TAHRÝF EDÝLMÝÞ ÇEK: Hamil mücbir sebepleri gecikmeksizin kendi cirantasýna ihbar etmeye ve bu ihbarý çek e yahut bir alonja iþaretle beraber altýna yerini ve tarihini yazarak imzalamaya mec burdur. hamilin ibraz müddetinin bitiminden önce olmak þartiyle."BANKA"NIN TARÝFÝ: 1. DÖRDÜNCÜ AYIRIM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER Sahte veya tahrif edilmiþ bir çeki ödemiþ olmasýndan doðan zarar muhataba ait olur. Hamilin veya çeki ibraza veya protesto çekmeye yahut buna muadil tesbit yaptýrmaya memur ettiði kimsenin sýrf zatlarýna ait olaylar mücbir sebeplerden sayýlmaz. müracaat yoliyle:Madde 722 Ýbraz keyfiyeti müddetin son gününde vukubulursa protesto veya buna muadil tesbit.Madde 723 1. Çek bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini. Þu kadar ki. 2. Çekin ödenmemiþ olan bedelini. ödeme yeri Türkiye dýþýnda olan çekler hakkýnda "Banka" kelimesinden gi müesseselerin anlaþýlacaðý ödeme yeri kanunu ile tayin olunur.PROTESTO: . 635 inci madde hükümleri burada da tatbik olunur. müt aakýp iþ gününde de yapýlabilir. cirantalarla keþideci ve diðer çek borçlularýna karþý haiz olduðu müracaat haklarý i etinin bitiminden itibaren Madde 726 . Bankalar Kanununun hükümlerine tabi olan müess eselerdir.ÇEKÝN BÝRDEN FAZLA NÜSHA OLARAK TANZÝM EDÝLMESÝ: Hamilin. III . senette keþideci olarak gösterilen kimseye kendisine býrakýlan çek defterini iyi saklamamýþ o masý gibi bir kusurun isnadý mümkün olsun.MÜRURUZAMAN: Çek borçlularýndan birinin diðerine karþý haiz olduðu müracaat haklarý bu çek borçlusunun eya çekin dava yolu ile kendisine karþý dermeyan edildiði tarihten itibaren üç yýl * geçmekle ruzamana uðrar.Madde 727 IV . 4. Aksi takdirde her nüsha ayrý bir çek sayýlýr e 725 II . istiyebilir. Ýbraz gününden itibaren yüzde on faizini.

7. Poliçe karþýlýðýnýn devrine dair 645 inci madde.629 uncu ve 631 . keþidecinin me suliyetine ve açýk poliçeye ait 589 . 4. Aradaki tatil müddet hesabýna dahildir. poliçeye mütaallik muamelelerin yapýlmasý elen yer ile el yazýsý ile imzaya dair 666 . Avalin þekil ve hükümlerine dair 613 ve 614 üncü maddeler. 21.592 nci maddeler. Poliçeye ait defiler hakkýndaki 599 uncu madde. Poliçede gösterilen bedeller arasýndaki farklara mütaallik 588 inci madde. Sebepsiz iktisaptan doðan haklara dair 644 üncü madde. 17.Madde 731 - Çeke ait taahhütlerin þekli. 10. 18.M adde 732 II. KEÞÝDE YERÝ KANUNU: 679 uncu maddenin iki ve üçüncü fýkralarý da tatbik olunur.Madd Çeke mütaallik muamelelerin ve hususiyle ibraz ve protesto veya buna muadil tesb it muamelelerinin yapýlmasý için kanunla muayyen müddetin son günü.Madd - Kanunun bu kýsmýnda gösterilen müddetler hesap edilirken bunlarýn baþladýðý gün sayýlmaz. pazara veya diðer bir tat l gününe rastladýðý takdirde bu müddet onu takibeden ilk iþ gününe kadar uzar. poliçe ve bonolara mütaallik haklarýn muhafazasý ile müracaat hakkýnýn kull nýlmasý için lüzumlu muamelelere iliþkin kanun ihtilaflarýna dair 678. ödeme yeri kanuniyle emredilen þekillere riayet kafidir. 5.633 üncü maddeler. kendi üzerine ve üçüncü þahýs hesabýna keþide edilen kkýndaki 585 inci madde.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I .MUHATAP OLMA EHLÝYETÝ: 1. Bir makbuz istemek hakkýna ve kýsmen ödemeye dair 621 inci madde. Ehliyete. Ýhbar hakkýndaki 635 inci madde. salahiyetsiz imzaya. Poliçe borçlularýnýn müteselsil mesuliyetine dair 636 ncý madde.ÞEKÝL VE MÜDDETLERÝ: 1. çekin ödeneceði memleket kanunu tayin eder. 15. 6. Bununla beraber. B kanuna göre çek. Müruruzamanýn kesilmesine dair 662 ve 663 üncü maddeler.Bir çekin ibrazý ve protestosu tatil günleri yapýlmayýp ancak bir iþ gününde yapýlabilir.597 nci maddeler. 16. III . Deðiþiklikler hakkýndaki 660 ýncý madde. Ciro hakkýndaki 595 . 2. Poliçenin ödenmesi halinde müracaat hakkýna ve poliçe.TAAHHÜTLERÝN HÜKÜMLERÝ: . Vekaleten yapýlan cirodan doðan haklara mütedair 600 üncü madde. Ýptal hakkýndaki 669-675 inci maddelerle 676 ncý maddenin 1 inci fýkrasý. 13. bu taahhütlerin imza edilmiþ olduðu memleketin kanununa göre tay n edilir. "Protestosuz" þartýna mütedair 634 üncü madde. 14. 2. Protestoya ait 627 .668 inci maddeler. Atýfet müddetlerinin kabul olunamýyacaðýna. 680 ve 681 inci madde ler. 3. Borçlanmaya ehil olmýyan kimselerin imzasýna. MÜDDETLERÝN HESABI: Poliçeye ait aþaðýdaki hükümler çek hakkýnda da tatbik olunur:Madde 730 VI . 11. 8. BEÞÝNCÝ AYIRIM : KANUNLAR ÝHTÝLAFI: Bir çekin kimin üzerine keþide edilebileceðini. protesto makbuzunun kendisi ne verilmesini istemek hakkýna dair 638 ve 639 uncu maddeler. üzerine keþide edilmiþ olan kimsenin þahsý bakýmýndan hükümsüz sayýlýyorsa bir hükümsüzlük sebebi bulunmýyan memleketlerde çek üzerine atýlan imzalardan doðan taahhütle erdir. Keþidecinin bizzat kendi emrine. 12. Poliçe nüshalarý arasýndaki münasebete ait 656 ncý madde. 20. 19. 634 üncü maddenin bir ve üçüncü fýkralariyle 635 inci maddenin birinci fýkrasý ve 639 unc de hükümlerinin çeklere tatbik olunmasýnda protesto yerine 720 nci maddenin 2 ve 3 üncü fýkra arý gereðince tesbit dahi muteberdir. 9.

emre yazýlý senetlerdendir.TARÝFÝ: .BORÇLUNUN DEFÝLERÝ: I .Madde 733 Aþaðýda yazýlý hususlar çekin ödeneceði memleket kanununa göre tayin olunur:Madde 734 2. ÝKAMETGAH KANUNU : A .Madde 7 . 5. 3. Çekin mutlaka görüldüðünde mi ödenmesi gerektiði yoksa görüldükten muayyen bir müddet i þartiyle de keþide edilip edilemiyeceði ve hakiki keþide gününden sonraki bir günün çeke ya ne gibi neticeler doðuracaðý. ÖDEME YERÝ KANUNU: Muhatap ve ikametgahlý çeki ödiyecek olan üçüncü þahýs aleyhine sebepsiz iktisaptan doðan hak kimselerin ikametgahlarýnýn bulunduðu memleketin kanununa göre tayin olunur. Çekin karþýlýðý üzerinde hamilin hususi haklarý bulunup bulunmadýðý ve bu haklarýn mah olduðu. Keþidecinin çekten cayabilip cayamýyacaðý veya çekin ödenmesine itiraz edebilip edemiy ciði. KABUL MECBURÝYETÝNÝN BULUNMAMASI: .Madde 735 1. Buna raðmen ibraz edilir ve kabulden de imt ina olunursa hamilin bu sebepten dolayý hiçbir müracaat hakký yoktur. kabul.Madde 737 II . emre yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý ancak.Emre yazýlý olan veya kanunen böyle sayýlan kýymetli evrak. bu taahhütlerin vukubulduðu memleket kanununa göre tay in olunur. 4.Çekten doðan taahhütlerin neticeleri. poliçenin kabulü hükmündedir. senedin hükümsüzlüðüne taalluk ed metninden anlaþýlan defilerle alacaklý kim ise ona karþý þahsan haiz olduðu defileri ileri s bilir. keþideciye ve diðer çek borçlularýna karþý olan müracaat haklarýnýn muhaf bir protesto veya buna muadil bir tesbit icra etmenin lüzumlu olup olmadýðý. 2. 7. B . eðer havale olunan kimse iflas veya ödemelerini tatil etmiþ yahut aleyhine yapýlan takip semeresiz kalmýþsa vadenin gelmesinden önce müracaat hakkýný kullanamaz. Cirantalara. 3. poliçe hükmünd dir. Çekin çizilip çizilemiyeceði yahut (Hesaba geçirilecektir) kaydýný veya buna muadil bi tabiri ihtiva edip edemiyeceði ve bu çizginin veya bu kaydýn yahut ona muadil olan ta birin ne gibi neticeler doðuracaðý.EMRE YAZILI HAVALELER: Borçlu ile önceki hamillerden birisi veya senedi tanzim eden kimse arasýnda doðrudan doðruya mevcut münasebetlere dayanan defilerin dermeyaný.Madd 736 Borçlu.KAMBÝYO SENETLERÝNE BENZÝYEN SENETLER: 1. 9. tasdik. Çekin. Bununla ber ber hamil. 8. UMUMÝ OLARAK: Senet metninde poliçe olarak gösterilmekle beraber sarahaten emre yazýlý olarak ihdas ed ilen ve diðer hususlarda da poliçede aranýlan unsurlarý ihtiva eden havaleler. 6.Madde 739 2. teyit veya vize edilip edilmiyeceði ve bu kayýtlarýn ne gib i neticeler doðuracaðý.Emre yazýlý bir havalenin ihtiyari olarak kabulü.EMRE YAZILI SENET: BEÞÝNCÝ FASIL : KAMBÝYO SENETLERÝNE BENZÝYEN SENETLER VE DÝÐER EMRE YAZILI SENETLER I . Hamilin kýsmen ödemeyi istiyebilip istiyemiyeceði ve böyle bir ödemeyi kabule mecbu r olup olmadýðý. Ýbraz müddeti. ancak senedi iktisabederken hamilin bilerek borçlunun zararýna hareket etmiþ olmasý halinde caizdir.Madde 738 Emre yazýlý havale kabul için ibraz edilmez. Çekin kaybedilmesi veya çalýnmasý halinde alýnacak tedbirler.

bono hükmünded r. taþýma senedi gibi cirosu kabil olan senetler ha kkýnda. Müsaade olmadan umumi maða za açarak makbuz senedi veya varant tanzim edenler hakkýnda Türk Ceza Kanununun 526 ncý maddesi tatbik olunur. Umumi maðazalar Ticaret Vekaletinin müsaadesiyle kurulur.0 3. KABULÜN HÜKÜMLERÝ: Ýcra ve Ýflas Kanununun. iptal kararý ve senedi elinde bulunduranýn o nu iade ile mükellef olmasý hususlarýnda poliçelere mütaallik hükümler caridir.Madde 741 Kezalik havale edenin iflasý halinde vadenin gelmesinden önce hamil müracaat hakkýný k ullanamaz.UMUMÝ MAÐAZALAR: I .UMUMÝ OLARAK: Makbuz senedi ve varant (Rehin senedi) verme karþýlýðýnda serbest veya gümrüklenmemiþ emtia v ahireyi vedia olarak kabul etmek ve mudilere de bu senetlerle tevdi olunan emtia ve zahireyi satabilmek veya terhin edebilmek imkanýný vermek maksadiyle kurulan maðaz alara "umumi maðaza" denir. 4. bunlara kabul edilecek emtia ve zahire cin sleri ve umumi maðazalarýn henüz gümrüklenmemiþ olan eþyayý kabul etmeye salahiyetli sayýlmal gereken þartlarý ve bunlar üzerinde gümrük murakabesinin icrasý tarzý. MAKBUZ SENEDÝ: Umumi maðazalara tevdi edilen emtia ve zahire mukabilinde verilen makbuz senedinin . II . C . konþimento. emre yazýlý olarak ihdas edilmiþ olan ödeme vaitleri hakkýnda araya girme su retiyle ödemeye iliþkin bulunan hükümler cari olmaz.ÝSTÝSNALAR: I.MAKBUZ SENEDÝ VE VARANT: 1.Madde 742 II. Bu hususta Borçlar Kanununun vedia hakkýndaki hükümleri tatbik olunur. hususi kanun ve nizamn melerle tayin olunur. çekler ve poliçeler ve emre muharrer senetler hakkýnda takibe mütaallik hükümleri. B . hamilin hak sahipliði. ALTINCI FASIL : EMTÝA SENETLERÝ A .Madde 745 Umumi maðazalar muameleleri bu kýsým hükümlerine tabidir.CÝROSU KABÝL OLAN DÝÐER SENETLER: BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ MAÐAZALAR TARAFINDAN ÇIKARILAN MAKBUZ SENEDÝ VE VARANT Kambiyo senetlerindeki müracaata mütaallik hükümler kanunda aksine açýk hüküm olmadýkça. ÝCRADA TATBÝK OLUNMIYACAK HÜKÜMLER: Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber sarahaten emre yazýlý olarak ihdas edilmiþ olan ve bonoda aranýlan diðer unsurlarý da ihtiva eden ödeme vaitleri.EMRE YAZILI ÖDEME VAÝTLERÝ: Makbuz senetleri. fýkrada yazýlý senetler hakkýnda tatbik olunmaz. Þu kadar ki.Madde 743 Ýcra ve Ýflas Kanununun. Umumi maðazalarýn kuruluþ usul ve þartlarý. varant.Madde 744 - Yukarýki maddede yazýlý senetleri vermeksizin yalnýz emtia ve zahireyi vedia olarak kabu l etmek üzere açýlan sair müessese ve mahaller hakkýnda umumi maðazalara ait hükümler cari ol .ÞEKÝL: Tevdi edilmiþ þeyler mukabilinde verilmiþ olan ve fakat kanunun aradýðý þekil þartlarýna senetlerle iþbu þekil þartlarýna uygun olup da müsaade almamýþ olan müesseseler tarafýndan v iþ senetler kýymetli evraktan olmayýp tesellüm ilmühaberleri veya baþka ispat vesikalarý hükm ir. poliçeler ve emre muharrer senetler hakkýnda takibe mütaall ik hükümleri emre yazýlý havaleye tatbik olunmaz. çekler. cironun þekli. emre yazýlý olarak ihdas edilmiþ bulunan ödeme vaitlerine tatbik olunam z.

UMUMÝ OLARAK: II.EÞYANIN GERÝ ALINMASI: Varanttan ayrýlmýþ bir makbuz senedinin hamili varant ile temin edilmiþ olan borcun ana parasý ile vade gününe kadar olan faizlerini umumi maðazaya tevdi ederek vade gününden önce d hi eþyayý çekebilir. 3. yapýldýðý günün tarihini de ihtiva etmelidir. Bu türlü ci ro. 3. 7.Madde 750 Senedin teslimi þartiyle ciro aþaðýda yazýlý hükümleri doðurur:Madde 751 Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de ciro edilebilir. Tevdi olunan þeylerin cins ve miktarý ile mahiyet ve kýymetinin bilinmesi için açýkla nmasý lazýmgelen hususlar.EÞYA ÜZERÝNDE TASARRUFLAR: Varant ile makbuz senedinin zýyaý veyahut miras ve iflas sebebiyle çýkan ihtilaflar hariç olmak üzere umumi maðazalara tevdi olunan þeyler üzerinde haciz. Tevdi olunan þeylerin tabi olmasý lazýmgelen bütün resim. HÜKÜMLERÝ: Varantýn ilk cirosu hangi borcun temini için yapýlmýþsa onun ve faizinin miktarlarýný ve vade tarihini ihtiva etmelidir. harç ve vergilerin ödenip öd ediði ve sigorta edilip edilmediði. VARANT: Makbuz senedi ve varanttan mürekkep olan vesikanýn dip koçanlý bir defterden koparýlmýþ olmas e defterin umumi maðazaya ait vesikalar arasýnda saklanmasý lazýmdýr. cirantanýn haklarýný hamile devreder.Madde 752 1. tevdi olunan þeylerin mülkiyetini na kleder. KISMÝ SENET: 1. 2. el koyma veya rehin yapýl amaz. rde eski vesika iade ve iptal olunur. Makbuz senedi ve varantýn birlikte cirosu. Senedin kimin namýna veya emrine tanzim edildiðini gösteren bir ibare. 4. 3.aþaðýda yazýlý hususlarý havi olmasý lazýmdýr:Madde 746 - Varantýn da yukarýki maddede yazýlý hususlarý aynen ihtiva etmesi ve makbuz senedine baðlanm asý lazýmdýr. masraflarý kendisine ait olmak üzere önceden tevdi olu nan þeylerin kýsýmlara ayrýlmasýný ve her kýsým için ayrý ayrý senet verilmesini istiyebilir. her iki senet teslim edildiði takdirde. t evdi olunan þeylerin mülkiyetini nakleder.Madde 754 - .CÝRO: Makbuz senediyle varant emre yazýlý olmasa bile ayrý ayrý veya birlikte teslim ve ciro t arikiyle devredilebilir. Tevdi edenin ad ve soyadý ile sanat ve ikametgahý. 2. Ödenmiþ olan veya ödenecek ücret ve masraflar. Umumi maðaza sahibinin imzasý.Madde 749 4.Madde 747 1. 2. 2. Tevdiatýn yapýldýðý umumi maðazanýn ticaret unvaný ile bulunduðu yer. UMUMÝ OLARAK: II . varantýn devredildiði kimseye tevdi olunan þeyler üzerinde re hin hakký bahþeder. Yalnýz varantýn cirosu. Yalnýz makbuz senedinin cirosu varant hamilinin hakký mahfuz kalmak þartiyle.Madde 753 1. 6. VARANTIN CÝROSU: I-SENET ESASI: Varantýn cirosunda yazýlý hususlar aynen makbuz senedinin üzerine de yazýlarak varantýn ciro edildiði kimse tarafýndan imza edilmelidir. C . Ciro. DEFTER: Makbuz senedi ve varantýn hamili.Madde 748 3. 5.

3. Kaybolan varantýn müddeti geçmiþse ha ilinin talebi üzerine mahkeme ayný veçhile borcun ödenmesine izin verebilir. hem çekeceði kýsým ve hem de varant ile in olunmuþ borç ile mütenasip bir miktar parayý maðazaya tevdi etmesi lazýmdýr.Madde 757 753 üncü maddede yazýlý haller satýþa mani deðildir.SATTIRMA HAKKI: Vade gününde alacaðý ödenmemiþ varant hamili.Madde 756 - Gümrük resmi ve sair resim. poliçe hamili gibi protesto çektikten on gün so ehin hükümlerine göre tevdi edilen eþyalarý sattýrabilir.MÜRURUZAMAN: Makbuz senedi veya varantý kaybeden hamil. eþyanýn satýþ günüdür. KISMEN GERÝ ALMA: 1. 2.Madde 7 I .Madde 760 D .Madde 759 Protesto çekmemiþ veya kanuni müddeti içinde tevdi olunan eþyayý sattýrmaya teþebbüs etme n varant hamili cirantalarýna karþý bütün haklarýný kaybederse de borçluya karþý müracaat hak . Cirantalara karþý müracaat için müruruzamanýn baþlangýcý. Ancak.TAÞIYICI OLMIYAN KÝMSELER: B . ilgililerin talebi üzerine tetkik mercii hüküm kat ileþinceye kadar tevdi olunan eþyanýn satýþýndan elde edilecek paranýn icra veznesinde saklan asýna karar verebilir.TAÞIYICI: Taþýyýcý. maðazaya ve varanta müteallik ise hem maðazaya ve hem ilk borçluya teblið olunur. harç ve vergilerle tevdi olunan eþya için umumi maðaza tarafýndan yapýlan masraflar ve maðazanýn ücreti satýþ bedelinden mümtazen ödenir. bo rçlunun veya cirantalarýn mallarýna müracaat hakký vardýr.B Birinci fýkrada yazýlý paralar ve temin edilen borç ödendikten sonra geri kalan. 2. Maðaza sahibi ve borçlu izin kararýna i iraz edebilirler. ücret mukabilinde yolcu ve eþya (Yük) taþýma iþlerini üzerine alan kimsedir. Alacaklýnýn. makbu z senedi hamiline ödenmek üzere maðaza sahibine verilir.Madde 758 . ÞARTLAR: III . maðazan bulunduðu yerde bir de ikametgah göstermesi lazýmdýr.Madde 761 E .SENETLERÝN KAYBEDÝLMESÝ: BÝRÝNCÝ AYIRIM : UMUMÝ HÜKÜMLER ÝKÝNCÝ KISIM : TAÞIMA ÝÞLERÝ VE TAÞIMA SENEDÝ A .HÜKÜMLERÝN TATBÝK SAHASI: Eþya veya yolcu taþýmayý arýzi olarak taahhüt eden kimse hakkýnda da bu kýsým hükümleri tatbi Madde 763 - .V Tevdi olunan para varantýn geri verilmesi mukabilinde hamiline ödenir. SÝGORTA: Makbuz senetleri ve varantlar. 4. MÜRACAAT HAKKI: Afet vukuunda varantýn hamili. SATIÞ BEDELÝ: ir varant hamilinin ancak tevdi olunan eþya satýlýp da alacaðýna kafi gelmediði takdirde. Ýtiraz üzerine mahkeme derhal hükmünü verir. poliçeler hakkýndaki müruruzamana tabidir. bu senetlere malik olduðunu ispat etmek v e teminat vermek suretiyle maðazanýn bulunduðu yerdeki mahkemeden alacaðý izin üzerine keyfi yetin kararda gösterilen o yer gazetelerinde ilanýndan ve muhalefet için tayin olunaca k müddetin geçmesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir.aranttan ayrýlmýþ makbuz senedinin hamili umumi maðazaya tevdi olunan misli eþyadan bir kýsmý kmek istediði takdirde maðazanýn mesuliyeti altýnda. sigorta bedelinden alacaðýný tahsil eder. Ýzin. Hüküm alacaklý lehine ise icra eri býrakýlmasýna karar verilemez.Madde 755 .

gümrük kaðýtlarýný ve eþyanýn taþýnmasý için muhtaç olduðu diðer ve u kaðýt ve vesikalarýn þekle ve hakikata uygun ve kafi olmamalarýndan gönderen mesuldür. paket halinde isel er paketlere yazýlý numaralarý ve iþaretleri ve ambalajýn þekil ve vasfýný. umumi þartnamelere tarif eya bunlara benzer diðer vesikalara konulmuþ olmasý halinde de hüküm aynýdýr.TANZÝM MECBURÝYETÝ: Gönderen. gönderen talebettiði takdirde taþýyýcý. kanunun kendisine yüklediði mesuliyetin hafi tilmesini veya kaldýrýlmasýný istiyemez. taþýyýcýya. I . taahhütlü me o ile istemiþ olmak ve dava hakký eþyanýn kabulü ile düþmemiþ bulunmak þartiyle. 6085 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 50 nci maddesindeki müruruzaman hükmü mahfuzdur .Denizde taþýma iþleriyle demir ve havayollarý ile taþýma iþlerine ve posta idaresine mütaal hususi hükümler mahfuzdur.1. eþya taþýmasýnda eþyanýn gönderilene vaki teslimi. noksanlaþmýþ veya bozulmuþ edilmiþse veya yolcu. Taþýmanýn yapýlacaðý müddeti. sýklet. defi olarak aman dermeyan edebilirler. Gönderilenin adý. soyadý veya ticaret unvanýný ve adresini. 7. eþyanýn teslimi ve nun ulaþmasý lazýmgeldiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar.HUSUSÝ HÜKÜMLERÝN SAKLI KALMASI: . Eþya. taþýma senedine y suslarý ihtiva eden bir ilmühaberi imzalayýp vermiye mecburdur. soyadý veya ticaret unvanýný ve adresini.MÜRURUZAMAN: ÝKÝNCÝ AYIRIM : EÞYA TAÞIMA A . Gönderenin adý. taþýyýcýnýn hile veya aðýr kusurundan dolayý zayi olmuþ. Taþýyýcýnýn adý.TAÞIMA SENEDÝ: Bu müddet. 5. Eþya tamamen zayi olmuþ veya yolcu ulaþmamýþ ise müruruzaman müddeti. soyadý veya ticaret unvanýný ve adresini. yýlý içinde telgraf. ESASIN TEÞMÝL EDÝLEMEMESÝ: Taþýma akdinde kanunun taþýyýcýya ve hususiyle faaliyetleri devletin iznine baðlý taþýma iþle yüklediði mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldýrýlmasý neticesini doðuran bütün k þartlar hükümsüzdür. Gönderen ve gönderilen taþýyýcýya karþý olan haklarýný. ESAS: II.Madde 765 2.Madde 766 C . Taþýnacak eþyanýn cinsini. 6. taþýyýcýya. istiap derecesi veya adedini.Madde 767 D . talebi halinde iki nüsha olarak bir taþýma senedi vermeye mecburdur.Madde 764 Taþýyýcý veya taþýma iþleri komisyoncusu üzerine aldýðý taþýma iþini yukarýki maddede yazýlý n bir müesseseye gördürmüþ olduðu takdirde dahi.Madde 768 - Taþýma senedi aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva eder. Bu kayýt ve þartlarýn iþletme nizamnamelerine. II . Taraflar arasýnda kararlaþtýrýlan diðer hususlarý.Madde 769 Gönderen. Taþýma ücreti ve ücret ödenmiþse bu ciheti. Fa taþýma senedi tanzim edilmemiþ olsa bile muvafakatleri ve eþyanýn taþýyýcýya teslimi ile söz aflar arasýnda tamam olur.ÞEKÝL: Taþýma senedi tanzim edilmemiþ ise. 2. . 4. taþýyýcýnýn hilesi yahut aðýr kusuru yüzünden geç ulaþmýþ veya meydana neticesinde cismani zarara uðramýþ veya ölmüþ ise taþýyýcýnýn mesuliyeti bu maddedeki müruru olmaz. 3. eþyanýn gönderildiði yeri senedinin emre yazýlý olmasý isteniyorsa emrine þerhini.MESULÝYETÝN KALDIRILMASINA VEYA HAFÝFLETÝLMESÝNE AÝT ÞARTLARIN HÜKÜMSÜZLÜÐÜ: Haksýz olarak alýnan taþýma ücretinin geri alýnmasý ve taþýma ücreti dahil olmak üzere taþýma en doðan bütün alacaklar bir yýlda müruruzamana uðrar. yolcu taþýmasýnda yolcunun hinden baþlar.Madde 770 1.

YENÝ EMÝRLER: Gönderen halin icabýna göre 777 ve 778 inci madde hükümleri dairesinde taþýyýcýya tazminat ve suretiyle taþýmayý durdurmak ve eþyayý geri almak hakkýný haiz olduðu gibi.ÝCRA MÜKELLEFÝYETÝ: 3. bu artma veya uzama nispetinde fazla üc e ve bu yüzden yaptýðý masraflara hak kazanýr. bundan doðan zarar ve ziyaný da ödemekle mükelleftir. SEFERÝN DURAKLAMASI: . Taþýma senedi emre yazýlý ise taþýyýcý ancak kendi imzaladýðý taþýma senedini ibraz ve te emirlerini icraya mecburdur.TAÞIYICININ BORÇLARI: 1. dýþ görünüþü itibariyle hiçbir kusuru olmadýðýný kabu adar ki.FAZLA ÜCRET VE MASRAFLAR: A . eþyanýn gönderilmesinde.EMRE GÖRE HAREKET: B . Birinci fýkrada yazýlý þekil þartlarýna uymýyan taþýma senedi kýymetli evrak olarak deðil sellüm ilmühaberi veya baþka ispat vesikasý telakki olunur. Þu kadar ki. Gönderilen. BÝLDÝRME BORCU: A . taþýyýcýnýn imzaladýðý taþýma senedi nüshasýný kendisine geriye vermek ve 77 eðince tayin olunacak tazminatý ödemek suretiyle mukaveleden cayabilir. taþýyýcý:Madde 775 - Gönderenin veya gönderilenin kararlaþtýrýlmýþ þartlara aykýrý olarak verdikleri emir veya tal ine mesafe artar veya taþýma müddeti uzarsa taþýyýcý.MÜCBÝR SEBEPTEN DOLAYI: 4. Þu kadar ki. adýna gönderilene ve taþýyýcý tarafýn a olunan emre yazýlý taþýma senedinin hamiline karþý. Eþyanýn gönderildiði yere ulaþtýðý yahut ulaþmasý lazýmgeldiði ve gönderilenin bunlarý ediði tarihten. teslim aldýðý zamandaki duru bir kayýt koymadan kabul edecek olursa. hiçbir iddia dermeyan olunamaz. aldýðý emre göre harekete mecburdur.Madde 776 1. taþýnacak eþyayý taþýma senedine veya ayrý bir kaðýda. alýnan emre uymýyarak halin gereðine göre hareket edebilir. taþýma senedini aldýðý yahut taþýyýcýnýn kendisini haberdar ettiði zamanda gönderenin emirlerini icra ile mükellef deðildir. taþýma senedinin eþyayý adýna gönderildiði yazýlý olan kimseden baþkasýna vermeye yahut diðer suretle tasarruf zundur. B .Bu kayýtlardan birinin sehven yazýlmamasýndan veya yanlýþ yahut hakikata aykýrý olarak ya masýndan doðan zarar ve ziyan gönderene aittir. Madde 773 - Taraflardan birisi için kusur teþkil etmiyen bir sebepten dolayý eþyanýn taþýnmasý menedilmiþ t pek ziyade gecikmiþ olursa taþýyýcý keyfiyeti derhal gönderene bildirmeye mecburdur.ÝHTÝRAZÝ KAYIT: I . Bu ta kdirde gönderen.ÝLMÜHABER: Taþýma senedinin bir nüshasý gönderen tarafýndan imza edilerek taþýyýcýya verilir ve taþýma e le birlikte sevk olunur. Diðer nüshasý taþýyýcý tarafýndan imza edilerek gönderene geri veril aþýma senedi emre yazýlý ise taþýyýcýnýn imzaladýðý nüshanýn cirosu ve teslimi eþyanýn mülkiy 771 IV .Madde 774 2. 2. Taþýnacak eþya barut ve infilak maddeleri gi bi tehlikeli eþyalardan ise bunu bildirmeyen ve ambalaj üzerine etiket ve iþaret koymýya n gönderen. UMUMÝ OLARAK: Taþýyýcý. V .Madde 772 Taþýma senedinde gösterilmiyen hususlara dayanarak. eþyayý kayýtsýz kabul etmiþ olsa bile dýþýndan anlaþýlmasý kabil olmayan noksanlarýn ia ve ispat edebilir. eþyanýn rileceði yerlere veya diðer sebeplere göre veya mücbir bir sebepten dolayý baþka bir surette hareket zaruri bulunuyorsa.SENEDÝN TESELLÜMÜ: Taþýyýcý. III.

YARDIMCILARIN KUSURU: Taþýyýcý. 2.Madde 777 - Sefer.GECÝKME: 1.Madde 779 - Eþya. UMUMÝ OLARAK: Taþýyýcý. taþýma ücreti.Madde 783 3. kararlaþtýrýlmýþ olan ücretin yar ma ve yükletme masraflariyle taþýyýcý tarafýndan yapýlan diðer zaruri masraflarý. II . yaptýðý masraflarý istemek hakkýna halel gelmemek üzere. uðradýðý zýya ve hasardan mesuldür. yahut eþyanýn mahiyetinden veya ambalajýn fena yapýlmasýndan. paketlere bölünmüþ ise bu mesuliy et her biri için ayrýca tahdid edilebilir. 3. gönderenin arzusiyle kesilecek olursa aþaðýdaki hükümler tatbik olunur. taþýnan eþyanýn gönderilene teslimine kadar kendi yerine geçen bütün taþýyýcýlarýn e býraktýðý kimselerin fiil ve kusurlarýndan kendi kusuru gibi mesuldür. Taþýnan eþyanýn bir kýsmý telef olmuþ ise taþýyýcý. mukavele ile belli olan müddetin ik i mislini geçerse taþýma ücreti tamamen düþmekle beraber taþýyýcý. yukarki madde gereðince belli olan müddetlerden sonra ulaþýrsa. yükleme ve boþaltma masraflariyle yaptýðý diðer zaruri masraflarý is iyebilir. geciken t ile mütenasip olarak indirilir. Hareketten önce taþýma durdurulacak olursa gönderen. Zýya ve hasar.Madde 780 B . Kendi kusurundan doðmýyan bir sebepten. TAÞIMA MÜDDETÝ: Yükün. gönderen veya gönderilenlerin fiilerinden veya mücbir sebepten doðd ispat ederse. bu gecikmeden mesul olmaz. Gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdikleri emir ve talimatýn tatbiki nden. Eþyada zaten mevcut noksan ve ayýplardan.UMUMÝ OLARAK: 1. gecikme için mazeret sebebi olamaz. MESULÝYETÝN TAHDÝDÝ: Taþýyýcý. mal tamamen zayi olsa dahi taþýyýcý ücretinin tamamýna hak kazanýr. 5. 2. taþýma esnasýnda mahiyetleri icabý hacým ve tartýlarý azalan eþyadan dolayý mesuliy li bir miktarda iptidaen tayin ve tahdid edebilir. Eþya. 4. Taþýma hareketten sonra durdurulacak olursa gönderen. ancak üç numaralý bentte yazýlý bulunan halden doðmuþ ise. taþýyýcý. mukavele veya ticari teamül ile belli olan ve bunlarýn yokluðu halinde halin icabýna göre münasip görülen bir müddet içinde taþýnmasý lazýmdýr.ZIYA VE HASARLARDAN DOLAYI MESULÝYET: Taþýyýcý eþyanýn kendisine teslim edildiði tarihten gönderilene teslim olunduðu tarihe kadar det içinde.GÖNDERENÝN ARZUSÝYLE: A . bu yüzden doðan zarar ve z ul olur. ödemeye mecburdur.Madde 778 Taraflardan birisi için kusur teþkil etmiyen sebeplerden dolayý taþýmaya baþlanmamýþ ise.Madde 781 - Taþýyýcýnýn kullandýðý kimselerin veya maiyetinde çalýþanlarýn kusurlarý kendi kusuru hükmünd Taþýyýcý zýya ve hasarýn: 1. taþýma ücretinin tamamýný ve yük ve boþaltma masraflariyle eþya gönderene iade olununcaya kadar taþýyýcý tarafýndan yapýlan z masraflarý.Taraflardan birisi için kusur teþkil etmiyen sebeplerden dolayý sefer duraklayýp kalýrsa. kalan kýsmýn ücretini almak hakkýný h 2. ARA TAÞIYICILARDAN DOLAYI MESULÝYET: .Madde 784 Gönderen veya gönderilen. hal ve olaylara göre noksanýn tahdid edilen miktara balið olmýyacaðýný ispat ederse uliyetin tahdit edilmiþ olmasý hükümsüz kalýr. ancak gidilen mesafe nispe aþýma ücretine hak kazanýr. gecikmenin. Gecikme müddeti. noksanýn eþyanýn mahiyetinden doðmayýp diðer bir sebepten ileri ldiðini. ileri geldiðini ispat edecek olursa mesuliyetten kurtulur. rete hak kazanmasa bile. Taþýma vasýtalarýnýn yokluðu veya yetersizliði. B .

ka hi: 1. birinci veya sonuncu taþýyýcý aleyhine ikame ed dýr. taþýma ücreti ve sair masraflar malýn piyasa de n indirilir.Madde 788 Bir taþýyýcý mesul olmadýðý fiillerden dolayý tazminat verir veya bu yüzden aleyhine dava doðrudan doðruya kendisinden önce gelen taþýyýcýya yahut esasen mesul olmalarý lazým gelen ar taþýyýcýlara rücu hakký vardýr. böyle deðer bulunmadýðý takdirde ayný cins ve vasýftaki eþyanýn gönderilene teslim edileceði yerde ne göre tayin olunur. taþýnan eþya yerine ulaþýnca derhal gönderilene haber vermeye mecburdur. bir kýsmýnýn zýyaýný veya hasarýný anlamak mümkün deðilse.GÖNDERÝLENE TESLÝM: A . BÝLDÝRME BORCU: Eþya kabul edildiði sýrada. D . taþýma senedine geçirilen deðere. 2. B .MALIN MAHÝYET VE DEÐERÝ BEYAN EDÝLMÝYEN HALLERDE AÐIR KUSUR HALÝNDE TAZMÝNAT: Taþýyýcý aleyhine açýlacak tazminat davalarý. taþýyýcýnýn aðýr kusuru veya hilesinden doðmuþ olduðu takdirde yukarki fýkrada aný eya bu maddenin birinci fýkrasý veyahut 785 inci maddedeki tazminatlar yerine tam ta zminat istenebilir. Zýya veya hasar kendi hilesinden yahut aðýr kusurundan doðmuþ ise taþýyýcý dava hakkýnýn düþtüðünü iddia edemez. ancak. Zarar.Mahiyet ve deðerleri beyan edilmeksizin taþýyýcýya teslim olunan eþyanýn zýyaýndan doðacak t. keyfiyeti hemen gönderene bildirmesi ve cevabýný beklemesi lazýmdýr. Keyfiyet ne bildirmek mümkün olmaz veya gönderen cevap vermekte gecikir. kendisine teslim olunurken beyan edilmemiþ olan kýymetli eþya. Zýya ve hasarýn eþyanýn taþýyýcýya tevdii ile gönderilene teslimi arasýndaki zaman içi olduðunu ispat etmek. taþýyýcýnýn. Bununla ce hasar veya noksaný mahkemece tayin edilen bilirkiþi marifetiyle tesbit ettirilmiþ i se gönderilenin taþýyýcýya karþý dava hakký düþmez. TAZMÝNAT: Zýyadan doðan tazminat.DAVA HAKKININ DÜÞMESÝ: 1. eþyayý kendisi taþýdýðý zaman içinde vaki olmadýðýný ispat eden taþýyýcý iþtirak etmez. her hadisede halin icabýna göre tayin olunur.GÖNDERÝLENE KARÞI: Taþýyýcý. gönderileni bulamamasý veya gönderilenin eþyayý kabul etmemesi yahut kabulde gec gönderilen ile taþýyýcý arasýnda bir ihtilaf yahut tesellüme mani diðer bir sebebin çýkmasý e. taþýma senedinde deðer göste ve fakat taþýyýcýya bildirilip onun tarafýndan kabul edilmiþ bir deðer mevcut ise ona. Zýya ve hasardan dolayý mesul olmasý lazýmgelen taþýyýcý tayin edilemediði takdirde zarar aþýyýcýlar arasýnda herbirinin taþýma ücretindeki hissesi ile mütenasip olmak üzere bölünür. ancak eþyanýn gönderilene teslim edileceði yerde hasardan öncek i deðeri ile hasardan sonraki deðeri arasýnda mevcut farka göre tesbit edilir. eþyanýn yediemine teslimi için eþyanýn ulaþtýðý yerdeki mahkeme lir. para. III . gönderene aittir. er zýya ve hasarýn. çabuk bozulan c . zýya ve hasarýn bu taþýyýcýn a geldiðini ispat etmek þarttýr.TAZMÝNAT DAVALARININ DAVALILARI: Eþyanýn kayýtsýz ve þartsýz kabulü. taþýyýcý. þartiyle taþýyýcý aleyhine dava açmak ký mahfuz kalýr.Madde 789 - Taþýyýcýnýn. tazminatýn piyasa deðerine göre tayin edildiði hallerde zý a dolayýsiyle ödenmemiþ bulunan gümrük resmi.TAYÝNÝ: 5. Zararýn anlaþýlmasýný mütaakýp ve eþyanýn kabulünden itibaren nihayet sekiz gün içinde rifetiyle eþyanýn tetkik ve muayenelerini talep etmek. Bu davanýn aradaki bir taþýyýcý aleyhine açýlabilmesi için.Madde 787 Taþýyýcý. kýymetli e k ve diðer vesikalarýn hasar ve zýyaýndan mesul olmaz. Bu kabil eþyanýn maruz olduðu tehlike ve zarar. yahut icrasý mümkün olmýyan b zý talimat verirse. Eþya.A . C .Madde 786 Hasardan doðan tazminat.Madde 785 . taþýyýcý aleyhine açýlacak dava hakkýný düþürür. Þu kadar ki.

son taþýyýcý evvelkilerin haklarýný kullanýr.ÖDEME: Emre yazýlý bir taþýma senedinin hamili.Eþyanýn teslimi sýrasýnda. anýlan madde gereðince satýldýðý takdirde. teslimi þart ilen yerde. Gönderilenin. eþyanýn ulaþmasýndan ve taþýma senedini veya bunun yerini tutan ilmühaberi hamil ise eþyanýn ulaþmasý gereken günden sonra gerek kendi. IV . eþyanýn ulaþmasýndan önce.insten olup. Bunlar taþýma senedine. taþý llanabilir ve beyan edilen zamandan itibaren taþýnan eþyanýn kendisine teslimine ve taþýma s enedinin taþýyýcýdaki nüshasýnýn geri verilmesini istiyebilir. bunlarýn muhafazasý hususunda gönderilen tarafýndan veri icraya mecburdur. bunlarýn hal ve vasýflarýný taþýyýcýnýn önünde derhal ve bizzat muayene etmek llüm yerindeki mahkeme marifetiyle muayene ettirmek hakkýný haizdir.TEVDÝ: Taþýyýcý. zarar ve ziyan davasý dahil olduðu halde. Gönderilen.GÖNDERENE KARÞI: Taþýyýcý. Borçlar Kanununun 92 nci maddesi hükmüne uyarak hareket eder. gönderilen.BÝRDEN ÇOK TAÞIYICILAR Birinci taþýyýcýdan sonra gelen taþýyýcýlar. onun hasara uðradýðýný dýþardan gösterecek hiçbir alamet ve iþar hi. Þu kadar ki. taþýyýcý eþyayý teslime mecbur olur. GÖNDERÝLENÝN HAKLARI: A . eþyayý teslime mecbur deðildir. Taþýyýcý. 2. eþyanýn kabulünden sonra. yukarki maddede gösterilen borçlarýný vermiy olursa taþýyýcý. MUAYENE: 1. taþýnan eþya sahibinin menfaatlerini muha a hususunda sürat ve basiret ile harekete mecburdur. Eþya. aksine mukavele olmadýðý takdirde. Aksi takdirde kendisinden zarar ve ziyan talep olunabilir . taþýnacak eþyayý ve taþýma senedini tesellüm ett bütün borçlarda önceki taþýyýcýnýn yerine geçerler. taþýma ücretiyle yaptýðý masraflar halinde ve en kýsa bir müddet içinde gerek göndereni ve gerek gönderileni keyfiyetten habe rdar etmeye mecburdur. gönderenin ve kendisi nden evvelki taþýyýcýlarýn sarf ettikleri yahut alacaklý bulunduklarý paralardan dolayý onlar .Madde 795 5. taþýma mukavelesinden doðan bütün alacaklar için eþya üzerinde hapis hakkýný haizdi e. kendisinin yahut kendisinden evvelki taþýyýcýlarýn veyahut gönderenin alacaðýný min bir yere tevdiini talep etmeksizin taþýnan eþyayý teslim ederse. taþýyýcý. yahut diðer kaðý slim olunan eþyanýn ne halde bulunduklarýný tesbit ettirebilirler.Madde 794 4. gönderilen sayýlýr.Madde 796 - Son taþýyýcý. HAPÝS HAKKI: .Madde 793 B .Madde 790 B . BORÇLARI: Masraflar muayeneyi isteyen tarafa aittir. Aksi halde eþya sahibinin bu yüzd en uðradýðý zararlarý tazminle mükellef olur. taþýyýcý. esasen taþýyýcýyý mesul kýlan bir zýya ve hasardan doðmuþ ise b gönderilen taþýyýcýdan istiyebilir. borcun miktarýnda ihtilaf çýkar len borçlu olduðunu kabul ettiði miktarý öder ve aradaki farký da muteber bir bankaya yahut notere yahut emin bir yere tevdi ederse. Ayný hakký taþýyýcý da h r. nama re yazýlý olan ve tarafýndan imza edilen taþýma senedinin ikinci nüshasý kendisine geri veril edikçe taþýnan eþyayý teslime mecbur deðildir.Madde 791 Birinci fýkrada beyan olunan hallerde taþýyýcý. 3. gerek üçüncü þahýslar rak taþýma mukavelesinden doðan bütün haklarý. Bununla beraber bu suretle gönderil enin ödemiþ olduðu masraflar. aþaðýdaki fýkraya göre keyfiyet gönderene bildirilinceye kadar zarar ve tehlike nin vukuu melhuz ise. yukarki madde gereðince tevdi lduðu para taþýyýcýnýn hapis hakký noktasýndan eþya hükmündedir. bu hükme uyulmadýðý takdir 772 nci madde hükümleri tatbik olunur. taþýma senedine göre gönderilen tarafýndan verilmesi la Madde 792 - Taþýnan þeyleri almak üzere müracaat eden kimse. GÖNDERÝLENÝN BORÇLARI: Taþýma ücreti ile ardiye ve sair masraflarýn.

Madde 801 . Taþýma vasýtalariyle ilgili olan ve taþýyýcý için kusur teþkil etmiyen bir sebepten ya ki tarafýn da kusurlarý olmaksýzýn yolculuða engel olan veya onu tehlikeli kýlan sair sebepl erden dolayý sefer yapýlmamýþsa mukavele hiçbir tarafýn tazminat vermek mecburiyeti olmaksýzý endiliðinden hükümden düþer. taþýyýcýlar tarafýndan iç hizmetleri tanzim için konmuþ olan usul ve talimatý ihlal mekle mükelleftirler.SEFERÝN DURAKLAMASI: I . Sefer.arþý mesul olur. 5. YOL DEÐÝÞTÝRME: II . yolcu tazminat istiyebilir.TALÝMAT: ÜÇÜNCÜ AYIRIM : YOLCU TAÞIMA Yolcular.Madde 798 - Sefer. ölüm.H 1. yolcudan baþka yük de taþýmakta ise yükü boþaltmak için gereken zaman kadar kal ahiptir. . seferden vazgeçmiþ olsa dahi ücretin tamamýný vermesi lazýmdýr. 3.SEFER ESNASINDA: Taþýyýcý. Yolcu. kamyon veya her hangi bir taþýma vasýtasýnýn tamiri zaruri lmasýndan veya ansýzýn çýkýp seyahate devamý tehlikeli kýlan bir halden dolayý gecikmiþ ise. yolcunun þahsýný veyahut taþýma vasýtasýný ilgilendiren ve taþýyýcý için kusur bir sebepten dolayý duraklýyacak olursa. Sefer. gidilen mesafe ile mütenasip olarak veri lir. araba. hükümetin emrinden. Aki ten cayýlsýn veya cayýlmasýn gecikme sebebiyle her hangi bir zarar ispat edilmese dahi b ilet parasýnýn üç misli maktu tazminat olarak hükmolunur.SEFERÝN DURDURULMASI: Sefer. 2. yolcunu n.HAREKETÝN GECÝKMESÝ: 1. yapýlmakta olan kara seyahatinde gecikme iki günü aþar veya gecikme yüzünden yolcunun seyahatten beklediði fayda kalmaz ise sözleþmeden cayabilir ve ödediði ücreti de geri istemek hakkýný haizdir. 4. 6. seyahat etsin etmesin. taþýma mukavelesinin akdinden ve hareketten sonra duraklýyacak olursa mukaveled e bu hususta bir hüküm bulunmadýðý takdirde aþaðýdaki hükümler tatbik olunur:Madde 800 1. Yolcu kendi arzusu ile yol üzerinde bulunan bir yerde seyahattan vazgeçecek o lursa ücretin tamamýný ödemeye mecburdur. D . hastalýk veya buna benzer diðer bir mücbir sebepten dolayý durmuþsa. 2. Yukarýki 3. Yolcu. C .4 ve 5 inci bentlerde anýlan hallerde taþýyýcý peþin almýþ olduðu taþýma üc ermeye mecburdur. zarar ve ziyan talebedebileceði gibi.SEFERÝN GECÝKMESÝ: areket gecikecek olursa yolcu. Taþýyýcý sefere devamdan vazgeçer veyahut onun kusuru yüzünden yolcu yol üzerinde bulu bir yerde kalmaya mecbur olursa. ücret. sefer esnasýnda tarifesine girmiyen bir yerde durur veya tayin etmiþ olduðu yoldan aþka bir yerde durur veya tayin etmiþ olduðu yoldan baþka bir yolu takibeder yahut diðer b ir suretle ve kendi fiili yüzünden gidilmesi kasdolunan yere ulaþmasý gecikirse. akdin ifasýndan vazgeçmeye ve tazminat istemeye hakký vardýr. belli vakitte hareket yerinde hazýr bulunmayacak olursa mütaakýp vasýta il e seyahat hakkýný haizdir. ücreti tamamen ödemeye mecburdu r.Madde 797 2. MESULÝYETÝ: A . muka ele tazminatsýz olarak kendiliðinden hükümden düþer. ücreti önce öd enmiþ ise tamamýný geri alabileceði gibi zarar ve ziyan da istiyebilir.Madde 802 - Sefer. Fakat bu paralardan dolayý gönderilene müracaat hakký bakidir. taþýyýcýnýn fiili veya kusuru yüzünden durmuþsa. Bu halde hiçbir taraf diðerine tazminat vermeye mecbur deðildir. 3. seyahat ücretinin verilmesi lazým gelmez. Yolcu. taþýma mukavelesinin akdinden sonra ve hareketten evvel durdurulursa aþaðýdaki hükümle tatbik olunur:Madde 799 B . Sefer. af arasýnda hususi bir anlaþma olmadýðý takdirde aþaðýdaki hükümler tatbik olunur:Madde 803 Taþýyýcý.

bagajý ve zati eþyalarý için. engelin kalkmasýný veya tamiratýn sonunu beklemek istemezse. taþýyýcý. Daha aðýr cezalar derpiþ eden hükümler mahfuzdur. kazanýn kendisine v yükletilmesi mümkün olan bir kusurdan doðmadýðýný ispat ettiði takdirde bu iki haldeki tazmin kurtulur. Yolcu aza neticesinde ölmesi halinde onun yardýmýndan mahrum kalan kimseler dahi uðradýklarý zarar lara karþýlýk taþýyýcýdan tazminat istiyebilirler. taþýma vasýtasýnýn hareketini beklemeyi tercih edecek olursa.BAGAJ: Yolcu. tedbirli bir tacir gibi hareket etmeye ve müvekkilinin menfaatlerin i korumaya ve talimatýna uymaya mecburdur.ÝHTÝMAM: Bu ayýrýmdaki hususi hükümler baki kalmak þartiyle komisyon mukavelesi ve eþyanýn taþýnma t hususlarda. taþýma mukavelesi hakkýndaki hükümler taþýma iþleri komisyonculuðuna da tatbik r. II . gidilen mesafe ile mütenasip olarak ödiyerek sözleþmeden cayabilir.Madde 809 - .TAÞIYICININ MESULÝYETÝ: Yolcu. G . 2. taþýyýcý. Taþýyýcý. Yolcu. Bu miktarý aþan zarar halinde onun da tazmini istenebilir.Bu madde hükümleri mukavelede aksine hüküm yoksa caridir.TAÞIYICININ MESULÝYETÝ: 1.Madde 807 Yolcularýn kazaya uðramalarý halinde bundan doðacak zararlarý taþýyýcý tazmin eder. E .Madde 805 Yolcunun yanýnda alýkoyduðu eþyadan.Madde 804 - Taþýyýcý.TARÝFÝ: Ölünün yakýnlarýndan biri orada mevcut ise. ZARURÝ SEBEPLER YÜZÜNDEN: I .Madde 806 F . adý geçen eþyalarýn kendi elinle bulunduðuna dair bir beyanname talep edebilir DÖRDÜNCÜ AYIRIM : TAÞIMA ÝÞLERÝ KOMÝSYONCULUÐU Ücret mukabilinde kendi namýna ve bir müvekkil hesabýna eþya taþýtmayý sanat ittihaz etmiþ ol mseye taþýma iþleri komisyoncusu denir. yolcu eþyasýnýn zýya veya hasara uðramasýndan dolayý 781. taþýma ücretini.Madde 808 - I . iþbu muameleler murakabe maksadiyle müdahale e taþýyýcýdan. Þu kadar ki. taþýma mukavelesi hükümlerini yerine getirmekte ve bilhassa taþýyýcýlarý ve ara k oncularý seçmekte. Yukarýki fýkrada gösterilen hareketleri yapan vasýta þoförleri ve vasýtalarý emri altýnda nduran kimseler ile vasýtalarý taþýma iþinde kullananlar þikayet üzerine elli liradan aþaðý o ere hafif para cezasiyle cezalandýrýlýrlar. Yolcu. Fakat taþýma ücretinde yemek de dahil ise durma müddet ince yemek masrafýný yolcu çeker. seyahat ücretini ve sefer esnasýnda yolcuya verdiði erzak bedellerini alabilmek içi agaj üzerinde hapis hakkýný haizdir.HÜKÜMLERÝ: Komisyoncu. yolcularý gidecekleri yere sað ve salim olarak ulaþtýrmakla mükelleftir. 785 ve 786 nci maddelerd dilen hükümler dairesinde mesuldür. B . 2. aksine mukavele yoksa ayrý ücret vermeye mecbur deðildir Taþýyýcý.TAÞIYICININ HAPÝS HAKKI: Taþýyýcý. mirasçýlarýn menfaatlerini korumak için yolcuya ait eþyalarý ilgililerine teslim edinceye kadar bunlarýn iyi surette muhafazalarýna ait tedb irleri almaya mecburdur.YOLCUNUN ÖLÜMÜ: A . bilette tayin edilen yerin baþka bir kimseye verilmiþ olmasý veyahut bilette ta in edilen vasýta yerine onun ayný olmýyan baþka bir vasýtanýn sefere konulmuþ olmasý veya vas belli saatten önce hareketi sebebiyle yolcunun yetiþememesi yahut taþýma vasýtasýnda halin g erekli kýldýðý ilk sýhhi yardým malzeme ve ilaçlarýnýn bulundurulmamasý veya bunlardan derhal de edilmesi imkanýnýn saðlanmamýþ olmasý sebebiyle dahi yukarki fýkra hükmünce mesuldür ve he bir zarar ispat edilmese bile bilet parasýnýn üç mislini maktu tazminat olarak ödemekle mük elleftir. sefer esnasýnda ölürse. kararlaþtýrýlmýþ fazla bir þey vermeye mecbur olmaz. taþýyýcý mesul deðildir.

taþýyýcýnýn ücretini ödediði takdirde. de 810 Komisyoncu. makine. onun haklarý kendisine geçer. kimin tarafýndan ve kimin et gemisi" sayýlýr.HALEFÝYET: Aksine mukavele olmadýðý takdirde komisyoncu eþyayý kendi vasýta ve adamlarý ile taþýyabilece kendi yerine geçen taþýyýcýlara da taþýtabilir.Madde 817 Denizde kazanç elde etme maksadýna tahsis ullanýlan her gemi.HAPÝS HAKKI: Eþyanýn taþýnmasýna biribiri ardýnca birden çok komisyoncu aracýlýk ettiði takdirde. taþýyýcý ile mukavele ettiði miktardan fazla bir taþýma ücretini müvekkili he geçiremez. Bu halde komisyoncu taþýyýcý sayýlýr.KOMÝSYONCUNUN TAÞIMA ÝÞÝNÝ ÜZERÝNE ALMASI: . Diðer hallerde ücretin muaccel oluþu taþýma akdindeki hükümlere tabidir. TÝCARET GEMÝSÝ: Tahsis edildiði gayeye uygun olarak kullanýlmasý.Madde 815 Komisyoncu. rü n dolayý mesuliyetten kurtulamaz. VII. taþýyýcýlara karþý olan rücu hakkýný kendi kusuru yüzünden zayi etmiþ ise. komisyon ücreti ve avanslarýndan dola üzerinde hapis hakký vardýr. kendilerinden önceki komisyoncularýn haklarýný ve bilhassa onla rýn taþýnan eþya üzerindeki hapis haklarýný kullanmaya mecburdur.Taþýma komüsyonculuðu akdinden doðan bütün davalar bir yýlda müruruzamana uðrar.Madde 811 III. V .BÝRDEN ZÝYADE KOMÝSYONCU: Komisyoncu.MÜRURUZAMAN: BÝRÝNCÝ FASIL : GEMÝ Müruruzamanýn baþlangýcý. sonuncu aracýlýk eden komisyoncular. kendisinden sonra gelen komisyoncu tarafýndan temin edi lecek olursa. Komisyoncu. taþýnan eþyaya gerçekten veyahut taþýma senedini veya onun yerine geçecek ilmühab yahut eþyanýn bir maðaza veyahut antrepoya tevdi edildiðini bildiren makbuz kaðýdýný hamil ol suretiyle hükmen zilyet ise bu eþyanýn taþýma masrafý.Madde 8 VI . II .TARÝFLER: I . taþýma senedinin ikinci nüshasýný 771 inci madde hükmünce kendi adýna imza ed müvekkiline gerivermiþ veya kendi adýna taþýma ilmühaberi tanzim ederek müvekkiline vermiþ ve ut kendisiyle müvekkili arasýnda taþýma ücreti ve bütün masraflara karþýlýk olarak kesin bir yin edilmiþ ise komisyoncu taþýyýcý sayýlýr. önce gelen komisyoncunun hapis hakký ondan sonraki komisyoncuya geçer. za unun hile veya aðýr kusurundan doðmuþ bulunmasý halleri 767 nci madde hükümlerine tabidir.Komisyoncunun deruhde ettiði iþ kendi namýna bir taþýyýcý seçerek taþýma mukavelesi yapmaktan olduðu taraflar arasýndaki akitten açýkça anlaþýldýðý takdirde eþyayý taþýyýcýya teslim etti stemeye hak kazanýr. umumi donatým. müruruzamana uðramýþ hakkýn defi olarak ileri sürülebilmesi. kýsýmlarý bakýmýndan yapacaðý yolculuðun (Tamam karþý koyabilecek durumda olan bir gemi edilen veya fiilen böyle bir maksat için k nam ve hesabýna kullanýlýrsa kullanýlsýn. "Tica .Madde 816 Tekne.Madde 813 Bir komisyoncunun alacaðý. kazan gibi esas anormal tehlikeler hariç) deniz tehlikelerine "Denize elveriþli" sayýlýr.Madde 812 IV .ÜCRET HAKKI: Komisyoncu. denizde hareket etmesi imkanýna baðlý bulu nan ve pek küçük olmýyan her türlü tekne "Gemi" sayýlýr. Bu madde hükümlerinin taþýtan aleyhine deðiþtirilmesi neticesini doðuran bütün kayýt ve þ dür.GEMÝ. DÖRDÜNCÜ KÝTAP : DENÝZ TÝCARETÝ BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ HÜKÜMLER A .

"Tamire deðmez gemi".TAMÝR KABUL ETMEZ GEMÝ. gemi sicili ve inþa halinde gemiler üzerindeki haklara mütaallik hükümler. VI . kurtarma ve yardýma da iyle mahdut mesuliyete mütaallik 1236 ncý maddenin son fýkrasý hükmü munhasýran bir amme hizm tine tahsis edilen devlet gemileriyle donanmaya baðlý harb gemilerine ve yardýmcý gemile re.5136 S.Madde 824(Deðiþik madde: 20/04/2004 .mad) *1* Bir Türk gemisi. geminin yolc uluða çýkarken haiz olduðu deðerden. iþtirme gemileri gibi münhasýran gezinti.Madde 819 1. komanyasý. önceki deðerinin dörtte üçü sa.mad) *1* Her Türk gemisi Türk Bayraðý çeker. Bu izin bitme dikçe veya kanunî sebeplerle geri alýnmadýkça gemi Türk Bayraðý çekemez.HÜKÜMLERÝN TATBÝK SAHASI: A . teþkilatý. Donatanýn gemi adamlarýnýn kusurundan doðan mesuliyetine mütaallik 947 nci madde il e 948 inci maddenin birinci fýkrasýnýn üçüncü bendi. Tamir masrafý geminin. III . .BAÐLAMA LÝMANI: Bu Kanunda. diðer hallerde ise.AVRUPA LÝMANLARI: "Gemi adamlarý".TÜRK BAYRAÐINI ÇEKME HAKKI VE MÜKELLEFÝYETÝ: Ancak: 1. Avrupa limanlarý ile Avrupa dýþý limanlarý ayrý tutan hükümlerin tatbikinde bütün z ve Karadeniz limanlarý Avrupa limanlarýndan sayýlýr. Yalnýz Türk vatandaþlarýnýn malý olan gemi Türk gemisidir. YOLA ELVERÝÞLÝ GEMÝ: Denize elveriþsiz hale gelmiþ olan bir gemi bu kanunun tatbiki bakýmýndan:Madde 818 Denize elveriþli olan gemi. çatma. tayfalar ve gemide istihdam edilen diðer ki mselerdir. 2.K. öðretim ve ilim gayelerine tahsis ed ilmiþ gemilere. kaptan. yabancý bir devlet veya onun tebaasý hesabýna Türkiye'de inþa olunan gemilere. ÝKÝNCÝ KISIM : BAYRAK I .GEMÝ ADAMLARI: Hususi kanunlarda aksine hüküm bulunmadýkça. Denizde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanunun hükümleri mahfuzdur. denize elveriþsizlik bir yolculuk sýrasýnda meydana gelmiþse. yükleme durumu. gemi denize elveriþsiz hale gelmeden ce haiz olduðu veya gereði gibi donatýlmýþ olmasý halinde haiz olacaðý deðerden ibarettir. kurtarma ve yardým hakkýndaki kýsýmlarý. o gemiye ait seferlerin idare olunduðu limandýr. 3. bu kitabýn çatma. gemi adamlarýný erliði ve sayýsý bakýmlarýndan yapacaðý yolculuðun (Tamamiyle anormal tehlikeler hariç) tehli ine karþý koyabilmek için gerekli vasýflarý haiz bulunduðu takdirde "Yola elveriþli" sayýlýr. 2. sayýlýr. eðitim.5136 S. dahi tatbik olunur. Donatanýn gemi adamlarýnýn kusurundan doðan mesuliyetine mütaallik 947 nci madde il e 948 inci maddenin birinci fýkrasýnýn üçüncü bendi. . kaptan ve gemi alacaklý kkýndaki fasýllarý ile deniz ödüncü. TAMÝRE DEÐMEZ GEMÝ: Bir geminin baðlama limaný. bu kitabýn gemi.Madde 823(Deðiþik madde: 20/04/2004 .Madde 821 Süveyþ kanalýnýn tamamý Süveyþ'e kadar Akdeniz'den sayýlýr. spor.II. bu kanunun hükümleri ticaret gemileri hakkýnda t tbik olunur.DENÝZE ELVERÝÞLÝ GEMÝ. yakýtý. eski ve yeni farký gözetilmeksizin.ÞARTLARI: .K. Tamiri hiç veya bulunduðu yerde mümkün deðilse ve tamir edilebileceði bir limana götür zse "Tamir kabul etmez gemi". IV . 3. 2. gemi zabitleri. Önceki deðer. Bayrak. 823 üncü mad dede yazýlý niteliklere sahip olmayan kiþilere en az bir yýl süreyle kendi namýna iþletilmek re býrakýlmýþ olursa malikin talebi üzerine Denizcilik Müsteþarlýðý en çok iki yýl süreyle ge ayrak çekmesine o memleket kanunlarý müsait olmak kaydýyla izin verebilir.Madde 820 V .Madde 822 B . yatlar.

Madde 826 2. Türk ticaret þirketlerinin malý olan gemiler. Þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.Madde 829 Bir Türk limanýnda inþa edilmiþ olup da 823 üncü madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hak gemilere Münakalat Vekaletince gidecekleri teslim yerine kadar muteber olmak üzere bir bayrak þahadetnamesi verilebilir. 2. II .Madde 825 - Bir donatma iþtirakinde geminin yarýsýndan fazlasýna sahip olan müþterek donatan veya donata nlar Türk vatandaþlýðýný kaybeder yahut paylarý temlikten baþka suretle yabancýya geçerse gem ene müddetle Türk Bayraðýný çekme hakkýný muhafaza eder. UMUMÝ OLARAK: Türk gemisi olmayan bir gemi.GEMÝ TASDÝKNAMESÝ: B . III . 824 üncü maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hallerde bayrak þahadetnamesi müsaade müddeti teber olmak üzere Münakalat Vekaletince tanzim olunur. izin alan kiþi her iki yýlda bir izin için gere li þartlarýn mevcudiyetini sürdürdüðünü ispatlamakla yükümlüdür. Türk kanunlarý uyarýnca kurulup da. III . Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iþtiraklerinin malý olan gemiler. tanzim edildiði günden itibaren ancak bir yýl için muteberdir. payl arýnýn yarýsýndan fazlasý Türklere ait ve iþtiraki idare ve temsil etmeye yetkili müþterek do larýn çoðunluðu Türk vatandaþý olmak kaydýyla Türk gemisi sayýlýrlar. pay çokluðunun Türk vatandaþlarýna ait olmasý þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar. yolculuk. satýþ talebinde bulunanlar dahi girebilirler.MUAFÝYET: .TÜRK GEMÝSÝ VASFININ ZIYAI: 823 üncü madde ile 824 üncü maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý þartlardan birinin ortadan kalkm e gemi aþaðýki madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle Türk gemisi olmaktan çýkar. müessese.HAKKIN ÝSPATI: Geminin Türk Bayraðýný çekme hakký. Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil memurluðunca tasdik edilmiþ bir hulasasý yahut bayrak þahadetnamesi yolculukta daima gemide bulundurulur. Bu maddenin ikinci fýkrasýnda belirtilen gemiler. 823 üncü maddede yazýlý niteliklere sahip olan kiþilere en az bir yýl süreyle kendi namýna iþletilmek üzere býrakýlmýþ olursa malikin muvafakatý alýnmý evzuatýnýn kaptan ve gemi zabitleri hakkýndaki hükümlerine riayet olunmak. Denizcilik Müsteþarlýðýnca tutulacak hu usi bir sicile kaydolunur. anonim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde ayrýca paylarýn çokluðunun nama bir baþkasýna devri þirket yönetim kurulunun iznine baðlý bulunmak. Tüzel kiþiliði haiz olan teþekkül.ÝSTÝSNALARI: 1. bu müddetin altý ayý geçtikte inin en az üçte birine sahip olan diðer müþterek donatanlarýn ekseriyetle verecekleri karar ü erine sicil dairesinden o gemi payýnýn sahibi hesabýna açýk artýrma ile satýlmasý istenebilir rtýrmaya. Þu kadar ki. II. mücbir sebep yüzünden uzadýðý takdirde müddet de uzar. þirketi idare ve temsil etmeye yetk ili ortaklarýn çoðunluðu Türk vatandaþý olmak ve þirket sözleþmesine göre oy çoðunluðu Türk o k.Madde 828 Gemi tasdiknamesi alýnmadýkça.Birlikte mülkiyet esaslarýna göre birden fazla kiþilere ait olan gemiler. ancak bir Türk vatandaþýna yap bilir. yabancý kanunda d a bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak þartýyla Denizcilik Müsteþarlýðý geminin býrakma süres ayraðý çekmesine izin verebilir.Madde 827 - Türkiye dýþýnda bulunan bir gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný elde ederse geminin bulunduðu y onsolosu tarafýndan Türk Bayraðýný çekme hakkýna dair verilecek "bayrak þahadetnamesi" gemi t iknamesi yerine geçer. Bayrak þahadetnamesi. Ancak. HUSUSÝ HALLER: I . Türk Bayraðýný çekme hakký kullanýlamaz. Ýhale. gemi tasdiknamesi ile ispat olunur. 1. dernek ve vakýflarýn malý olan gemiler id rganýný teþkil eden kiþilerin çoðunluðu Türk vatandaþý olmak.BAYRAK ÞAHADETNAMESÝ: On sekiz gros tonilatodan ufak gemiler gemi tasdiknamesine ve bayrak þahadetnamesi ne ihtiyaç olmaksýzýn Türk Bayraðýný çekebilirler.

yüz liraya kadar hafif para cezasý veya on beþ güne kadar hafif hapis ile cezalandýrýlýr.Madde 830 - Sicile kayýtlý bir geminin bordalarýnýn her iki tarafýna adý.823 ila 826 ncý maddelere aykýrý olarak Türk Bayraðý çeken veya ayný maddelerin hükümlerine Bayraðý çekmesi lazýmgelirken diðer bir devletin bayraðýný çeken geminin kaptaný veya bu hare menetmemiþ olan donataný 400 liraya kadar adli para cezasý veya altý aya kadar hapis ce zasý ile cezalandýrýlýr.Madde 832 827 ve 828 inci maddelere aykýrý olarak Türk Bayraðýný çeken geminin kaptaný. Þu kadar ki. II .TEKNE ÜZERÝNE YAZILMA MECBURÝYETÝ: I .Madde E .Madde 835 4.Madde 839 - .I . ÝSTÝHKAMLAR ÖNÜNDE VE LÝMANDA BAYRAK ÇEKMEMEK: Kasýt veya ihmali sabit olmýyan kimseye yukarki maddeler gereðince ceza verilemez.CEZA HÜKÜMLERÝ: 1.MEMLEKET DIÞINDA TATBÝK ESASI: Gemi tasdiknamesiyle bayrak þahadetnamesinin nasýl tanzim olunacaðý ve gemi adýnýn gemi üzeri e nasýl yazýlacaðý ve bu kýsým hükümlerinin tatbik þekli bir nizamname ile tayin olunur.SÝCÝL MEMURLUKLARI VE BÖLGELERÝ: Türk gemileri için hükümetin münasip göreceði yerlerde gemi sicilleri tutulur.Madde 831 Gemi tasdiknamesi verilmiþ olan bir geminin adý Münakalat Vekilinin izniyle deðiþtiril ebilir. Geminin suçluya ait olup olmadýðý gözetilmeksizin müsaderesine de ka ilebilir. kýçýna da adý ile baðlama liman . iki yüz liraya hafif para cezasý veya bir aya kadar hafif hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. TASDÝKNAME VEYA ÞAHADETNAMENÝN GEMÝDE BULUNDURULMAMASI VE GEMÝ ADININ YAZILMAMASI: Harb gemileri ve sahil istihkamlarý önünde veya Türk limanlarýna girerken yahut bunlardan çýk rken ticaret gemisine bayrak çekmiyen kaptan.Madde 837 III. 833 ve 834 üncü maddelerindeki fiiller.KUSUR ESASI: Bu Kanunun 832. gemiye dilediði adý vermekte serbesttir.UMUMÝ HÜKÜMLER: ÜÇÜNCÜ KISIM : GEMÝ SÝCÝLÝ I .GEMÝNÝN ADI: Geminin ilk Türk maliki. TASDÝKNAME VEYA ÞAHADETNAME ALMADAN BAYRAK ÇEKME: 827 nci maddenin son fýkrasý ile 831 inci madde hükümlerine aykýrý hareket eden kaptan yüz li aya kadar hafif para cezasý veya on beþ güne kadar hafif hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Türkiye dýþýnda bir Türk veya yabancý rafýndan iþlenmiþ olsa bile cezalandýrýlýr. HARB GEMÝLERÝ.Madde 833 2. seçilen ad iltibasa mahal býrakmýyacak surette baþka gemilerin adlarýndan farklý olmalýdýr.NÝZAMNAME: A . bozulmaz ve çok okunaklý harflerle yazýlýr.CEZAYI MÜSTELZÝM FÝÝLLER: D .Madd e 836 II .SEÇME SERBESTÝSÝ: C .Madd 834 3. KANUNA AYKIRI ÞEKÝLDE BAYRAK ÇEKME: .

GEMÝNÝN TESCÝLÝ: 1. b) Ticaret þirketi ise: Þirketin nev'i. Talep üzerine ve masrafý ödenmek þartiyle sicildeki kayýtlarýn tasdikli veya tasdiksiz ör ekleri verilir.Madde 842 Bir geminin seferleri yabancý bir limandan idare edilecekse veya baðlama limaný yo ksa maliki gemisini dilediði yer siciline tescil ettirebilir. Medeni Kanunun 917 nci maddesi gemi sicilleri hakkýnda da caridir. Resmi ölçme neticeleri ve makine takati. 2 nci fýkrada yazýlý vesikalarýn örnekleri yalnýz ilgili olduðunu ispat eden imseye verilebilir. MECBURÝYET: Tescil talebiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:Madde 845 840 ýncý maddeye göre gemi siciline tescili caiz olan diðer gemilerin malikleri gemi lerini tescil ettirmekte serbesttirler. Herkes sayfalarýný tetkik edebilir. 3. tescil talebind e bulunmaya mecburdur. 8.TALEP: Alakasý olduðunu ispat eden herkes.UMUMÝ OLARAK: 1. liman reisliði nezdinde çalýþan sicil memurlarý tarafýndan o yer asliye hukuk mahkemesinin nezareti altýnda tutulur.Madde 844 Talep dilekçe ile olur. 6. 2. Ýnþa olunduðu yer ve kýzaktan indiði yýl (Tesbit edilmeleri fevkalade müþkül olmamak þ ). c) Diðer hükmi þahýslardan ise: Adý ve merkezi.Madde 841 III . 823 üncü madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hakkýný haiz ticaret gemileri il ci maddenin 2 nci fýkrasýnýn 1 ve 3 numaralý bentlerinde yazýlý gemiler kaydolunur. 5.Madde 840 Gemi sicilleri. henüz neticelenmemiþ tescil taleplerini ve sicil dosyalarýný da tetkika mezundu r. Malikin Türkiye dahilinde ikametgahý veya ticari iþletmesi yoksa bu kanunda yazýlý hak larý kullanmak ve vazifeleri yerine getirmek üzere sicil memurluðuna o bölgede oturan bi r mümessil göstermesi lazýmdýr. 3.SALAHÝYETLÝ SÝCÝL DAÝRESÝ: Gemi sicili alenidir. baðlama limanýn tabi olduðu sicil dairesince tescil olunur.Madde 843 On sekiz gros tonilatoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki. Geminin adý. Türk Bayraðýný çekme hakkýna esas teþkil eden sebepler.Gemi siciline. IV . ticaret unvaný ve tescil olunduðu ticaret si cil memurluðu ile sicil numarasý. 2. ancak malikin veya maliklerden birinin talebi üzerine gemi siciline tescil o lunur. Nev'i ve imalinde kullanýlmýþ olan esas malzeme. varsa ticaret unvaný ve kayýtlý bulunduðu ticaret sici memurluðu ile sicil numarasý. MUHTEVASI: A . Ýktisap sebebi.TESCÝLÝ CAÝZ GEMÝLER: Gemi. d) Donatma iþtiraki ise müþterek donatanlarýn ad ve soyadlarý ile gemi paylarýnýn miktarý 7. bir kaydýn itmamý için gemi sicilinde atýf yapýlmýþ o esikalarý. Geminin maliki: a) Hakiki þahýs ise: Ad ve soyadý. 26 ncý maddenin 2 nci fýkrasý hükmü bu hususta da tatbik olunur. B . . II . 4. ÞEKLÝ: Gemi. Baðlama limaný.SÝCÝLÝN ALENÝYETÝ: I .

846.8 ve 9 uncu bentlerinde yazýlý olup da 848 inci maddenin 1 ve 2 nci fýkralarý uyarýnca tescil olunan hususlarda vukua gelecek deðiþikliklerin gemi s iciline geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil memurluðuna derhal bildirilmesi lazýmdýr. Gemi kurtarýlamýyacak þekilde batar veya tamir kabul etmez bir hale girer yahut Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybederse bu hususlarýn da gecikmeksizin sicil memurluðuna bildiril i lazýmdýr. 847 ve 849 uncu maddeler gereðince yapmakla mükellef olduðu vazifeleri. Ýzin biter veya geri alýnýrsa bu dahi tescil olunur.5. inþa halindeki gemilere mahsus sicile tescil edilmiþse o sicile kayýtlý buluna n gemi ipotekleri. 10. gemi siciline re 'sen nakledilir. mesaha þahadetnamesi yerine geçmek üzer ye dýþýnda yapýlmýþ ölçmeye dair belgenin veya tasdikli baþka bir vesikanýn ibrazý kafidir. 6 ve 7 nci bentlerinde yazýlý hususlarla makine takatine ait b eyanlarýn doðruluðunun kuvvetle muhtemel olduðunun anlaþýlmasý.Madd e 849 845 inci maddenin 6 ncý bendine göre tescil edilmesi lazýmgelen gemi malik veya ma liklerinin vatandaþlýk durumu. haiz olduklarý dereceler mahfuz kalmak þartiyle. 846 ve 848 inci maddeler dahi tatbik olunur.Madde 848 - 845 inci maddenin 1. 841 inci maddenin 3 üncü fýkrasýnda yazýlý halde mümessilin adý.3. Gemi. TESCÝL EDÝLECEK HUSUSLAR: 844 üncü madde gereðince tescili mecburi olan bir gemi yabancý bir gemi sicilinde ka yýtlý ise malikin bu kaydý terkin ettirmesi ve keyfiyeti tevsik eylemesi lazýmdýr. imkansýzlý halinde bundan sarfýnazar olunabilir.4.Madde 846 - Gemi. TESCÝLE DAVET: . inþa halindeki gemilere mahsus sicili tuta n memura bildirilir. soyadý ve adresi. Gemi tamamen veya kýsmen memleket içinde inþa edilmiþse. varsa gemi müdürü. Hükmi þahýs olan bir malikin mümessilinin taaddüdü halind e de ayný esas caridir. Bu hususu ifaya mecbur olanlar birden fazla ise bunlardan birinin talebi kafidir. geminin bir ticaret þirketine ait olmasý veya donatma iþtir aki halinde 823 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fýkralarýnda yazýlý hususlarýn mevcut olduðu ayrýca eçirilir. 3. geminin kaydolunduðu gün ve sicil sýra numarasý sicile geçirilir. B . Kayýt. salahiyetli memur tarafýndan imzalanýr. Donatma iþtirakinde.9.Madde 850 824 üncü maddenin 1 inci fýkrasý gereðince Türk Bayraðý yerine diðer bir bayrak taþýmasýn lmiþ olan geminin ne müddetle Türk Bayraðý çekemiyeceði sicil memurluðuna bildirilir ve keyfi tescil olunur. 4. DEÐÝÞÝKLÝKLER: 844. kayýt muamelelerini gerektiren hususlarý öðrendikten sonra onbeþ gün içinde yerine getirmiyen kims eler hakkýnda 35 inci madde hükmü tatbik olunur. 2. II. yabancý bir gemi sicilinde kayýtlý bulundukça Türk gemi siciline tescil olunamaz.YABANCI SÝCÝLDE KAYITLI GEMÝ: 1.TESCÝL: Bir geminin kaydýnda 845 inci maddenin 1 ila 7 ve 9 sayýlý bentlerinde yazýlý hususlarla ölçm yi tevsik eden belgenin mahiyeti. Tescil hususunda 845. Gemi tescil edilmezden önce her hangi bir kimse kendisinin malik olduðunu ileri sürerek tescil talebinde bulunan þahsýn mülkiyetine itiraz ederse gemi tescil edilmekle beraber itiraz eden lehine þerh verilir. VESÝKALAR: Yukarki maddenin 3. Yukarýki fýkralara göre yapýlmasý lazýmgelen talepleri gemi maliki ve donatma iþtirakinde gemi müdürü dahi yapmaya mecburdurlar.2. Geminin tescil olunduðu.Madde 847 Gemi memleket içinde henüz resmen ölçülmemiþ ise. bayrak çekme hakkýnýn dayandý neticelerinin ise ispatý lazýmdýr. inþa halindeki gemilere mahsu s sicilde kayýtlý bulunup bulunmadýðýna dair inþaat yeri sicil memurluðundan alýnacak bir ves nýn tevdi edilmesi lazýmdýr. Lüzu mu halinde böyle bir kaydýn mevcut olmadýðýný kuvvetle muhtemel gösterecek vesikalarýn ibrazý .

2.RE SEN: Esaslý þartlarýndan biri mevcut olmamasý sebebiyle tescili caiz olmýyan bir gemi tescil ed ilmiþ olur veya 849 uncu maddenin 3 üncü fýkrasýnda yazýlý haller sicil memurluðuna bildirilm e 35 inci madde hükmü tatbik olunur. Gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybederse kaydý ancak ipotekli alacaklýlarýn ve gemi s erecatýna göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü þahýslarýn muvafakatleriyle terkin olun Muvafakat terkin talebiyle beraber tevsik edilmemiþ ise.Madde 851(Deðiþik cümle: 20/04/2004 .K. sicil memurunun teklifi üzerine mahkeme 852 nci madded e yazýlý merasime hacet kalmaksýzýn gemi kaydýnýn terkin edilmesine re'sen karar verir. Þu kadar ki. gemi üzerinde ipotek veya intifa hakký t escil edilmiþ bulunmadýðý takdirde. müseccel gemi ipotekleri b ahis mevzu olmadýðý nispette.mad) *1* Gemi.TERKÝN: . keyfiyetin müseccel diðer hak sahiplerin e de bildirilmesi lazýmdýr. keyfiyetten haberdar ederek tayin edeceði münasip bir müddet zarfýnda itirazlarýný bildirm eye davet eder.TALEP ÜZERÝNE: 852 nci madde hükmü mahfuzdur. Tescili ihtiyari olan gemilerin kaydý. Malik ve diðer hak sahiplerinin kimler olduðu yahut ikametga hlarý belli deðilse terkine davet ve tayin edilen müddet 37 nci maddede yazýlý gazete ile diðer münasip bir gazete'de ilan edilir ve ilan kaðýdý sicil memurluðu ve mahkeme divanhanes ine asýlýr. Tescili ihtiyari olan gemilere ait kayýtlarýn maliklerinin mücerret talepleri üzerin e terkin edilebilmesi için ipotekli alacaklýlarýn ve gemi sicili münderecatýna göre ipotek üz rine hak sahibi olan üçüncü þahýslarýn muvafakatleri þarttýr.Madde 854 Gemi siciline geçirilen her kayýt gecikmeksizin gemi tasdiknamesine de yazýlýr.I . icabýnda 852 nci maddedeki ilan suretiyle . Tasdiknameye. sicildeki kayýtlarýn münderecatý aynen ve tam olarak geçirilir.Madde 853 Geminin kaydý ancak imtina ve itiraz sebeplerinin müddeti içinde bildirilmemesi ve ya bunlarýn mahkemece varit görülmediðine dair verilen kararýn kesinleþmesi halinde terkin o lunabilir. 4.GEMÝ TASDÝKNAMESÝ: Sicil memurluðu. UMUMÝ ÞARTLARI: Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi sebebiyle kaydýnýn terkini talep olundukt a sicil memuru müseccel ipotekli alacaklýlarý.Madde 852 - Tescil edilmiþ bir gemi hakkýnda yirmi yýldan beri hiçbir kayýt muamelesi yapýlmamýþ ve Münak Vekaletinden alýnan izahata göre de geminin artýk mevcut olmadýðýna veya denizcilikte kullaný amýyacak hale geldiðine kanaat getirilmiþ olursa. HUSUSÝ HALLER: I . geminin sicile kaydolunduðuna dair bir gemi tasdiknamesi tanzim ede r. Geminin malikine. gemi ipoteðinin el'an mevcut olduðunu ileri sürerek Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybetmiþ olan bir geminin terkinine itiraz ederse kayýt terkin edil ip sadece geminin Türk Bayraðýný çekme hakkýný zayi ettiði tescil olunur. geminin Türk Bayraðýný çekme hakkýn aybettiði gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. 1.MUHTEVASI: D . gemi kaydýnýn terkini hükmündedir. talebi üzerine. Bu kayýt. kurtarýlamayacak þekild e batar veya tamir kabul etmez hale gelir yahut yurt dýþýnda cebri icra yolu ile bir y abancýya satýlarak veya baþka bir surette Türk Bayraðý çekme hakkýný zayi ederse. talep üzeri lden kaydý terkin olunur.Madde 855 Gemi tasdiknamesinde ayrýca 846 ncý maddede yazýlý vesikalarýn ibraz edildiði ve geminin Türk Bayraðýný çekme hakkýný haiz olduðu da gösterilir. Bir ipotekli alacaklý. Müddeti içinde bildirilen itirazlarýn varit görülmediðine dair mahkemece ver ilen kararýn kesinleþmesi üzerine gemi kaydý terkin olunur. malik veya malikler inin talebi üzerine dahi terkin olunur.5136 S. II . C . gemi tasdiknamesinin tasdikli bir hülasasý veril . Bir gemi payýnýn takyidine mütaallik kayýtlar hakkýnda bu hüküm tatbik olunmaz.

YENÝDEN TANZÝMÝ: I . Kayýt.TESCÝL EDÝLECEK HUSUSLAR: 1.YAPININ TESCÝLÝ: A .Madde 857 851 inci maddenin 1 ve 3 üncü fýkralarýnda yazýlý hallerde gemi tasdiknamesi ve varsa hül sasý geri alýnarak iptal olunur. ancak yapý üzerinde bir gemi ipoteðinin tesisi veya yapýnýn ihtiyati veya icrai haczinin bahis mevzuu olmasý halinde mahsus siciline tescil olunur. 850 nci madde burada da caridir.TADÝLLER: 849 uncu maddede yazýlý haller ile gemi mülkiyetinin intikali veya bir gemi payýnýn iktisa bý halinde. te rsane sahibi tarafýndan resmi þekilde tanzim ettirilen ve malik olarak gösterilen kims enin mülkiyeti ne suretle iktisabettiðini bildiren bir beyannamenin de tevdii lazýmdýr. Tersane sahibi yapýnýn maliki deðilse kayýt dilekçesini malik de verebilir. IV .ir. sal . 2.Madde 856 III . 2. TESCÝL: Bir yapýnýn kaydýnda.Yapý. II . TESCÝL DÝLEKÇESÝ: Yapý.KÝMÝN VEREBÝLECEÐÝ: . Tasdikli hülasa hakkýnda dahi ayný hüküm caridir. Mahsus sicil hakkýnda 839 ve 842 nci maddeler hükmü tatbik olunur. gemi tasdiknamesini ve v rsa tasdikli hülasasýný sicil memurluðuna ibraza mecburdurlar. es kisinin iadesi mukabilinde kaptana verilmek üzere mahalli Türk makamlarýna gönderir. 3. Geminin maliki olarak tersane sahibinden baþka bir kimse gösterildiði takdirde. 941 inci maddenin 2 nci fýkrasýndaki þartlarýn mevcut olduðu.ÝNÞA HALÝNDEKÝ GEMÝLERE MAHSUS SÝCÝL: Ýnþa halindeki bir gemi.Madde 859 Tescil talebiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:Madde 860 Ýhtiyati veya icrai haciz kararý almýþ olan alacaklý dahi icra memurunun tezkeresi üzeri ne yapýnýn mahsus sicile tescilini istiyebilir. sici lin sayfalarýný ve müstenidatýný tetkik ve örneklerini talebeden kimsenin ispat etmesi lazýmd II . B . E .ÝBRAZ MECBURÝYETÝ: Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilmesi için eskisinin ibrazý veya zýyaa uðradýðýnýn ispa týr. Maliki. bu sicil memu rluðunun dairesi dýþýndaki diðer bir yere götürülse dahi ayný sicil memurluðu salahiyetli kal r ki. 860 ýncý maddenin 1 inci fýkrasýnda yazýlý hususlarla ayný maddenin 2 v alarýnda yazýlý vesikalarýn mahiyeti ve yapýnýn kaydolunduðu gün sicile geçirilir. inþaat yerinin tabi olduðu sicil memurluðunca tescil olunur. Ýnþaat yeri ve geminin inþa olunduðu tersane. Ýnþa halinde bulunan geminin nevi ile adý veya numarasý yahut ayýrdedilebilmesine y arýyan her hangi bir iþareti. geminin inþa olunduðu tersane sahibinin vereceði dilekçe üzerine mahsus siciline kay dolunur. Gemi baðlama limanýna veya si cil memurluðunun bulunduðu limana gelince bu mecburiyet kaptana da düþer. bu memurluk tarafýndan yeni inþaat yerindeki sicil memurluðuna yapýnýn kaydedilmiþ old uðu bildirilir. Yapý.MUHTEVASI: A . 849 uncu maddenin 4 üncü fýkrasýnda zikrolunan þahýslar. Þu kadar ki.Madd e 858 - 1. salahiyetli gemi mesaha makamýnýn vereceði bir belge ile ispat olunur. Bu hülasaya yalnýz 845 inci maddenin 1 ila 5 sayýlý bentlerinde yazýlý hususlarla gemini n Türk Bayraðýný çekme hakkýný haiz olduðu yazýlýr.UMUMÝ OLARAK: Geminin yabancý memlekette bulunmasý halinde sicil memurluðu yeni tasdiknameyi.

869 ve 870 inci madde hükümleri. B .i memur tarafýndan imzalanýr. bir kayýt le sicil memurluðuna gecikmeksizin bildirmeye mecburdurlar.Madde 867 Bir Türk gemi siciline kayýtlý bulunan gemi üzerindeki mülkiyetin iktisap ve ziyaý Türk k nunlarýna tabidir.TERKÝN: icil memurunun kararlarý hakkýnda 36 ncý madde hükmü tatbik olunur.KAYITLI BULUNMIYAN GEMÝLER HAKKINDA: I . Yapý üzerinde bir ipotek bulunduðu takdirde.DEÐÝÞÝKLÝKLER: Yapýnýn sicildeki kaydý:Madde 863 Geminin inþaasýnýn tamamlandýðý bildirildikten veya 846 ncý maddenin 3 üncü fýkrasýndaki rildikten sonra artýk inþa halindeki gemilere mahsus sicile bir gemi ipoteði tescil ol unamaz. memurlarýn haiz olmalarý lazýmgelen vasýflar. kaydýn terkinini talep etmeleri.Madde 861 - Geminin inþa olunduðu tersanenin sahibi ve yapýnýn maliki.Madde 865 G . III . 850 nci madde hükmü burada da caridir. TEMLÝK: .TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I . Yapýnýn maliki ile geminin inþa olunduðu tersane sahibinin.MÜLKÝYET: 1. hu i münasebetlerin nasýl tevsik ve tescil olunacaklarý.NÝZAMNAME: BÝRÝNCÝ AYIRIM : UMUMÝ HÜKÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM : MÜLKÝYET VE DÝÐER AYNÝ HAKLAR A . tescil olunan hususlarda vuku a gelecek deðiþiklikleri ve geminin inþasýnýn tamamlandýðýný. tadil ve terkini hakkýnda tamamlayýcý hükümler nizamname ile tesbit olunur. Bu temliklerde hüsnüniyetle iktisabýn muteber olmasý temellük edenin zilyedliði devraldýðý sýra hüsnüniyet sahibi olmasýna baðlýdýr. II . böyle b ir geminin veya gemi payýnýn temlikinde akýdlar mülkiyetin sadece akitle intikal edeceðini kararlaþtýrmýþlarsa zilyedliðin devrine hacet kalmaksýzýn mülkiyet temellük edene geçer. müseccel olmýyan gemiler hakkýnda da tatbik olunur.KAYITLI BULUNAN GEMÝLER HAKKINDA: Kanunda aksine hüküm olmadýkça bu kýsým hükümleri yalnýz bir Türk gemi siciline kayýtlý bulun hakkýnda tatbik olunur. kayýtlarýn tashih. tescil edilmek üzere.ÝKTÝSABI: Gemi veya payýnýn temliki halinde taraflardan her biri. Medeni Kanunun menkullere mütaallik hükümleri tatbik olunur.ÝTÝRAZLAR: Gemi sicilinin kuruluþu ve nasýl tutulacaðý. 3. Tersane sahibi tarafýndan.S 1.Madde 866 - Bir Türk gemi siciline kayýtlý bulunmýyan gemiler üzerindeki mülkiyet ve sair ayni haklar hu susunda.Madde 864 .Madde 862 B . 2. 1 ve 2 nci bentlerde yazýlý hallerde ipot ekli alacaklýnýn ve sicile kayýtlý bulunan diðer hak sahiplerinin terkine muvafakatleri de lazýmdýr. Þu kadar ki. kendi sine temlike dair resmi veya imzasý noterce tasdikli bir senet verilmesini istiyeb ilir. geminin yabancý memlekete teslim edildiðinin bildiri lmesi. Bildirilen hususlarýn te vsiki lazýmdýr. Yapýnýn harap olmasý. F . hallerinde terkin olunur. masrafýný çekmek þartiyle.

901 .UMUMÝ OLARAK: Gemi siciline kayýtlý bulunan bir geminin temliki için malik ile iktisap edenin. feragat ettiðini sicil dairesine bildirmek ve feragat keyfiyeti gemi sicili ne tescil edilmek suretiyle geminin mülkiyeti terk edilebilir. birinci fýkrada yazýlý þartlar altýnda yedinde bulun an kimse dahi o geminin maliki olarak tescil edilmesini talep edebilir.Madde 872 - Sicile kayýtlý olmýyan bir gemiyi on yýl müddet ile fasýlasýz ve nizasýz asli zilyed sýfatiyl inde bulunduran kimse o geminin kendi malý olmak üzere tescilini istiyebilir.ADÝ: 2. tescil kara hakkýnda hüküm ifade etmez. masrafýný çekmek þartiyle kendisine temlike dair resmi veya imzasý noterce tasdikli b ir senet verilmesini istiyebilir. g mi veya gemi payý.Madde 874 Sicilden maliki kim olduðu anlaþýlmýyan veya on yýl önce ölmüþ yahut gaipliðine karar ver kimse adýna kayýtlý bulunan bir gemiyi. gemi yolculukta bulunduðu sýrada temlik edilirse temlik edenle ikti sapeden arasýndaki münasebetlerde bu yolculuðun kar veya zararý. Kaydýn doðru olmadýðý yolunda gemi sicilinde bir itiraz kayýtlý oldukça an durur. Bu müddetin hesabý. Bu müddet içinde itiraz edilmez veya itiraz reddolunursa tescile karar verilir. Mahkeme bir müddet tayin ederek ilgilileri itirazlarýný bildirmeye ilan yolu ile davet eder.GEMÝNÝN TEFERRUATI: Nefi ve hasar hakkýnda Borçlar Kanununun 183 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. Ýktisap edenin hüsnüniyeti hususunda zilyedliði e lde ettiði an esas ittihaz edilir. tescil beþ yýl devam etmek ve kendisi de bu müddet zarfýnda gemiyi fa sýlasýz ve nizasýz asli zilyed sýfatiyle yedinde bulundurmak þartiyle mülkiyetini iktisap ed er. kesilmesi ve durmasý Borçlar Kanununun alacak müruruzamaný hakkýndaki hükümlerine tabidir. temlik edene ait olmýyan veya üçüncü þahýslara ait haklarla takyit ed lmiþ bulunan teferruat da iktisap edenin zilyedliðine geçerse. Taraflardan her b iri. Þu kadar ki.TEMLÝK EDENÝN ÞAHSÝ BORÇLARI: A .Madde 868 - Taraflarca aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. D . Zilyedli k müddetinin hesabý kesilmesi ve durmasý Borçlar Kanununun alacak müruruzamaný hakkýndaki hük ine tabidir. ÝKTÝSABÝ MÜRURUZAMAN: Mülkiyetini iktisap etmiþ olmadýðý halde gemi siciline bir geminin maliki olarak tescil ed ilmiþ bulunan kimse.FEVKALADE: Malik.A . Tescil ancak mahkeme kararý ile olur. nefi ve hasar ancak iþbu günden itibaren iktisap edene intikal e der.Madde 870 Temlik neticesinde. ede aksine hüküm olmadýkça. Filikalar da geminin teferruatýndandýr. Tescile karar verilmeden önce üçüncü bir þahýs malik sýfatýyle tescil edilir veya üçüncü layýsiyle gemi sicilinin doðru olmadýðý yolunda bir itiraz þerhi verilmiþ olursa. iktisap eden. ikt p anýnda mevcut ve temlik edene ait olan teferruatýn mülkiyetini de iktisap eder.Madde 8 73 B .Madde 871 Geminin iktisap eden tarafýndan teslim alýnmasý için muayyen bir gün kararlaþtýrýlmýþsa. geminin mülkiyeti ile birlikte. mülkiye tin iktisap edene intikal edeceðine dair anlaþmalarý lazým ve kafidir. Medeni Kanunun 687. aksine anlaþma olmadýkça ikt sap edenindir.NEFÝ VE HASAR: Bir geminin veya gemi payýnýn temliki. 902 ve 904 üncü maddeleri tatbik olunur.Madde 869 Gemi payýnýn temliki hakkýnda 965 inci madde hükmü tatbik olunur. B . C . Tereddüt halinde. . gemi demirbaþ defterinde y azýlý þeyler teferruattan sayýlýr. temlik edenin üçüncü þahýslara olan þahsi borçlarýna h rmez.

Þerh ile temin edilen hakkýn derecesini tayinde þerh tarihi esas tutulur.HALLERÝ: Akdi intifa hakkýnýn tesisi hususunda 876 ncý madde hükmü tatbik olunur. Þu kadar ki. geminin tescilinde bu gibi ipotekler re'sen sicile geçirilir. Tasarrufun. alacaklýya geminin bedelinden alacaðýný alma salahiyetini verir. þerh ile teminat altýna alýnan hakký haleldar ettiði nispette muteber deðildir. cebri icra veya ihtiyati haciz suretiyle yahut iflas idaresi tar afýndan yapýlmasý hallerinde de hüküm böyledir.Madde 880 Þerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapýlacak tasarruflar. II . o yapý veya ge mi üzerinde kanuni bir ipoteðin tescilini talep edebilir. Hak.ÞERHLER: Bir gemi veya gemi ipoteði üzerinde bir hak tesisini veya kaldýrýlmasýný yahut böyle bir hakk muhteva veya derecesinin tadilini istiyebilmek hakkýný temin için gemi siciline þerh ver ilebilir. Bu haktan önceden feragat mu teber deðildir. t escil hükmündedir. þerh ile temin olunan mutalebe hakkýnýn dermeyanýný daimi olarak imkansýz kýlan bir def'e sahip bulunduðu takdirde alacaklý þerhin terkinini istiyebilir. C .TERKÝNÝ: . Ýhtiyati tedbir kararýnýn verilmesinde hakkýn tehlikede olduðunun kuvvetle muhtemel gösterilmesi aranmaz.810 ve 811 inci maddeleri tatbik olunur.Madde 881 III . mesuliyetinin mahdut olduðunu ileri süremez.Madde 876 Gemi ipoteði.TARÝF: Bir alacaðý temin için gemi üzerinde ipotek tesis olunabilir.DÝÐER AYNÝ HAKLAR: 1.TERK: I . kendisini gemi s iciline malik sýfatiyle tescil ettirmek suretiyle mülkiyeti iktisap eder.GEMÝ ÝPOTEÐÝ: Sahipsiz bir gemiyi ihraz hakký munhasýran devletindir. D . Devlet. ancak bu geminin dahil bulunduðu mamelek veya terek enin tamamý veya þayi bir cüz'ü üzerinde esasen bir intifa hakký tesisiyle mükellef bulunulma halinde ve bu mükellefiyeti Ýfa zýmnýnda kabildir. KANUNÝ ÝPOTEK: Gemi üzerinde intifa hakký tesisi. AKDÝ ÝPOTEK: A . II .Madde 879 Þerh.VERÝLMESÝ: Þerh neticesinde gemisi veya hakký takyit olunan kimse.ÝNTÝFA HAKKI: I . yabancý bir memlekette iktisap edil ip henüz Türk gemi siciline tescil edilmemiþ olan gemilerde bayrak þahadetnamesine þerh. bir ihtiyati tedbir kararýna yahut þerh neticesinde gemisi veya hakký takyit oluna n kimsenin muvafakatine müsteniden verilir.Madde 875 - Gemi ipoteðinin tesisi için geminin maliki ile alacaklýnýn bu hususta anlaþmalarý ve ipoteðin gemi siciline tescil edilmesi lazýmdýr. B . Ýleride vü ut bulacak yahut þarta baðlý olan bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir.II .Madde 877 Ýpotek tesisine ait anlaþmalarýn yazýlý þekilde ve imzalarý noterce tasdikli olmasý þartt 2.Madde 878 Bu kanuni ipoteðin tesisi hakkýnda Medeni Kanunun 809. Müstakbel veya þarta baðlý bir mutalebenin temini için de gemi siciline þerh veril mesi caizdir. þerh verilmek suretiyle temin edildiði nispette mükellefin mirasçýsý.TESÝS: Bir tersane sahibi bir geminin inþa veya tamirinden doðan alacaklar için.

ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER: Gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulunan kimse. 886 ncý maddede yazýlý hallerde gemi sicilinin doðru olmadýðý hakkýnda bir itiraz tescil olun lir. bir gemi ipoteðinin veya ipotek üzerindeki bir hakkýn yahut bir intifa hak kýnýn iktisabý. ilan yoliyle davet olunarak hakkýnýn iptaline karar verilebilir. bir ihtiyati tedbir kararýna yahut sicilin tadili neticesinde hakký halele uðrýyacak olan kimsenin muvafakatine müsteniden tescil olunur. alacaklý. meðer ki.KAYITLARIN HÜKÜMLERÝ: Gemi sicilinin muhtevasý.HÜKÜMLERÝ: I .mad).Mad de 888 Ýtiraz.Mülkiyetin. Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiþ olan kimseye bu hakký sebebiyle bir edada bulunulmasý veya bu kimsenin üçüncü bir þahýs ile müseccel hak üzerinde bir tasarruf m esinde bulunmasý hallerinde de yukarki fýkra hükmü tatbik olunur.MÜRURUZAMAN: .TADÝL: (Mülga fýkra: 27/11/2007-5718 S.KARÝNELER: Mutalebe hakkýnýn.Madde 884 - Hukuki bir muamele ile bir geminin mülkiyetini./63.Madde 883 V .Madde 885 Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteði veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir in tifa hakký tescil edilmiþ olan kimse o hakkýn sahibi sayýlýr.Madde 887 IV . gemi ipoteðini veya ipot ek üzerindeki bir hakký iktisap eden kimse lehine. Ýhtiyatý tedbir kararýnýn ver lmesinde hakkýn tehlikede olduðunun kuvvetle muhtemel gösterilmesi aranmaz. Hak sahibinin müseccel bir hak üzerindeki tasar ruf salahiyeti muayyen bir kimse lehine tahdit edilmiþ ise bu tahdit keyfiyeti ikt isap eden hakkýnda ancak gemi sicilinde yazýlý olmasý veya kendisinin suiniyet sahibi bu lunmasý halinde hüküm ifade eder. E . Muayyen zamanda i fasý lazýmgelip de birikmiþ olan edalarla tazminata ait mutalebeler bundan müstesnadýr. Ýptale karar verilmekle þerh de hükümden düþer.HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: .Madde 882 IV . geminin maliki sayýlýr. hakký tescil edilmemiþ veya yanlýþ te ilmiþ yahut mevcut olmýyan bir hak veya tahdidin tescili neticesinde hakký halele uðramýþ bu lunan kimse.ÝTÝRAZIN TESCÝLÝ: Tescil edilmiþ haklardan doðan mutalebeler müruruzamana tabi deðildir. V . III . lehine þerh verilmiþ olan kimseye karþý hükümsüz olduðu takdirde þerh sahibi.K. sicile bir itiraz kaydedilmiþ veya iktisa p eden suiniyet sahibi bulunmuþ olsun. olunan mutalebe hakkýnýn tahakkuku için lüzumlu olan tescil veya terkine muvafakat etme sini iktisap edenden istiyebilir. II . gemi ipoteði. mülkiyet. 2) terkin olunursa o hakkýn artýk mevcut olmadýðý kabul edilir Medeni Kanunun 905 inci maddesinin ikinci cümlesi hükmü mahfuzdur. tadil neticesinde hakký halele uðrýyacak olan kimseden kaydýn tadiline muva fakat etmesini istiyebilir.Sicile þerh verilmek suretiyle mutalebe hakký temin edilmiþ olan alacaklý belli olmaz ve bir gemi ipoteði alacaklýsýnýn hakkýnýn iptali için 930 uncu madde ile muayyen þartlar mevcu lursa. Yukarýki fýkralarda yazýlý bulunan tadili isteme haklarý müruruzamana tabi deðildir.Madde 886 Hakkýn iktisabý için tescil þart olan hallerde tescili talep tarihi hüsnüniyete esas tut ulur. bu haklar a taalluk ettiði nispette doðru sayýlýr. ipotek üzerindeki bir hak. Müseccel bir hak (Fýkra 1. temliki men eden bir emirle temin edilmiþ olmasý halinde de hüküm böyl dir. intifa hakký yahut 885 inci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesinde yazýlý neviden bir tasarruf tah didi bakýmýndan gerçek hukuki duruma uymadýðý takdirde. intifa hakkýný. gemi sicilinin muhtevasý.

tali edalar kabul edil miþ ise bunlarýn da tutarý sicile kaydolunur. cebri satýþ veya haczi icabettiren borç zaten bu yolculuk dolayýsiyle yapýlmýþs bu hükümler tatbik olunmaz. gerek tamaml anmýþ olan bütün gemiler. Deðiþme neticesinde derecesi düþen ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa bunlarýn da muvafak atý lazýmdýr.GEMÝNÝN KÝRALANMASI: Medeni Kanunun 379 uncu maddesinin 2 numaralý bendi. alacaðýn miktarý. tescil için lüzumlu senet ve vesika masraflarý dahil olmak üzere.Madde 890 Kendisi ile mükellef arasýndaki hukuki münasebetten aksi anlaþýlmadýkça bir kaydýn tadili lebinde bulunan kimse.GAYRÝMENKULE MÜTAALLÝK HÜKÜMLERDEN GEMÝLERE TEÞMÝL EDÝLENLER: Yola çýkmýya hazýr bir gemi cebri icra yolu ile satýlamýyacaðý gibi ihtiyaten haciz de edilem Þu kadar ki. Hakkýn ve alacaðýn muhtevasýna ait diðer cihetl için tescil talepnamesine atýf yapýlabilir. borçlu ile alacaklýlarýn cümlesini bird temsil edecek bir temsilci. gerek inþa halinde.ÞARTLARI: 2.Madde 894 A . VII . II . Bir gemi ipoteðinin tescili.Aksi mukavele ile kararlaþtýrýlmadýkça gemi veya payý üzerindeki mülkiyetin nakline veya diðe ayni hakkýn tesisine yahut devrine mütaallik kayýt masraflarý.YOLA HAZIR GEMÝNÝN ÝCRADAKÝ DURUMU: A . alacak hakkýnda müruruzamanýn cereyanýna mani olur.Madde 893 - 1.Madde 895 Derece deðiþtirilmesi. alacak faizli ise faiz nispeti. TESCÝL ESASI: Alacak miktarý gayrimuayyen veya mütehavvil ise hakiki miktarý zamanýnda tesbit olun mak üzere ipoteðin temin edeceði alacak miktarýnýn azami haddi tayin ve gemi siciline tesc il edilir. mülkiyeti veya diðer ayni hakký iktisap edene aittir . ihracý deruhte eden iþletme için tesis edilecekse gemi ipo teði üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakký da tescil olunur. DERECENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: Ýpotek derecelerinin sonradan deðiþtirilmesi için.KAYIT MASRAFLARI: Sicile kayýtlý gemilerin kiralanmasýnda Borçlar Kanununun gayrimenkul kiralarýna mütaallik hü leri kýyas yolu ile tatbik olunur.Madde 892 IX . VI . dereceleri deðiþen ipotek sahipleriyle ma likin imzasý noterce tasdikli mukavele ile anlaþmalarý ve keyfiyetin tescili þarttýr. keza "Tapu sicili" tabiri içine "Gemi sicilleri" dahil olduðu gibi Borçlar Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fýkrasýndaki "Gayrimenkul rehni" tabirin e de "Gemi ipoteði" mefhumu girer. ÝKÝNCÝ AYIRIM : GEMÝ ÝPOTEÐÝNÝN TESCÝLÝ VE MUHTEVASI I . Alacak faizli ise. Nama veya hamile yazýlý tahvillerin bir gemi ipoteði ile temini halinde ipotek ist ikrazýn tamamý için tesis edilecekse alacaklý yerine.Madde 891 VIII . mevzuu para olmýyan a larda bunun Türk parasiyle karþýlýðý.ÝPOTEÐÝN TESÝSÝ: Bu madde hükmü 867 nci maddede yazýlý gemiler hakkýnda da tatbik olunur. dereceleri deðiþtirilen ipotekler arasýnda bulunan ipoteklere halel .DERECE: . tadil ile bunun için lüzumlu beyanlarýn masraflarýný çeker. 388.Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri Medeni Kanunun gayrimenkul rehini hakkýndak i hükümlerine göre tayin olunur. faizler de azami hadde dahil sayýlýr. 470 ve 575 inci maddeler inin tatbikinde " Gayrimenkul mallar" tabiri içine.Madde 889 Tescil edilmiþ bir itiraza mevzu teþkil eden haklar da müseccel haklar hükmündedir.SÝCÝLE GEÇÝRÝLECEK HUSUSLAR: Gemi ipoteðinin tescilinde alacaklýnýn adý ve soyadý.

gemi siciline kayýtlý ipoteði bilmediðini ileri süremez. ödeme. sicil memurluðuna yapýlacak beyan ve tesci l ile olur.TEMÝN EDÝLEN ALACAK: Ýpotekli geminin karþýlýyacaðý alacaklar hakkýnda Medeni Kanunun 790 ýncý maddesinin 1 inci f le 791 inci maddesi hükmü caridir. 873 ve 875 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.Madde 899 Temerrüt þartlarý yalnýz gemi malikine karþý mevcut olduðu takdirde dahi ipotek temerrüt zlerini karþýlar. sigortacý. Ýhbar fevkalade müþkül ise bundan sarfý olunabilir. gemi ipoteði sigorta tazminatýnda da þamil olur. Bununla beraber.ÝPOTEÐÝN ÞÜMULÜ: Ýpoteðin þümulü hakkýnda Medeni Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri tatbik olunur. gemiden ayýrma ve uzaklaþtýrma kaim olur.Madde 901 - . Müdde t bitinceye kadar alacaklý sigortacýya karþý tediyeye itiraz edebilir. sigorta cý veya sigorta ettiren kimse zararýn vukuunu alacaklýya ihbar etmiþ olur ve ihbardan it ibaren iki haftalýk bir müddet geçmiþ bulunursa. 869 uncu maddenin 2 nci fýkrasý hükmü burada da tatbik olunur. geminin evvelki haline iadesi veya alacaklarý ipotekle temin edilmiþ alac aða takaddüm eden gemi alacaklýlarýna verilmesi maksadiyle malike tazminat bedeline mahs uben tediyede bulunmuþ ve bu maksatlara eriþilmesi teminat altýna alýnmýþ ise. II . kýsmi ipoteklerin kendi aralarýnda sýralarýný deðiþtir malikin muvafakati aranmaz.TEFERRUAT. MÜTEMMÝM CÜZÜ. teferruat vasfýný yerine.HÜKMÜ: Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payý ipotek edilmiþ olursa bunlardan her biri borcun tamamýndan mesuldür. tazminatýn muaccel olduðu tarihten cereyana baþlar.SÝGORTA TAZMÝNATI: Geminin. 2. Þu kadar ki. NAVLUN VE KÝRALAR: Ödeme zamaný ve yeri hakkýnda yapýlacak deðiþiklikler için kezalik bu hak sahiplerinin mu afakatine lüzum yoktur. her gemi veya pay ancak muayyen bir kýsýmdan mesul olmak üzere alacaðýný gemi v ya paylar arasýnda taksim edebilir.Madde 898 - Alacak faizsiz veya faiz miktarý yüzde beþten aþaðý olursa ipotek. normal bir iþletmenin icabatýndan olarak bu durumdan çýkarýlýr eya alacaklý lehine el konmazdan önce temlik edilerek gemiden uzaklaþtýrýlýrsa.getirmez. malik veya onun hesabýna bir baþkasý tarafýndan sigorta ettirilmiþ olmasý halinde.ÞARTLARIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: I .Madde 900 - 1. navlunlar dahi 778 inci madde þümulüne dahildir. Þu kadar ki. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa onlarýn da muvafakati lazýmdýr.UMUMÝ OLARAK: Alacaklý.BÝRLÝKTE GEMÝ ÝPOTEÐÝ: I . Yukarýki fýkra hükmü mütemmim cüzüler hakkýnda da caridir. dereceleri müsavi olan vey sonradan gelen hak sahiplerinin muvafakatine lüzum kalmaksýzýn yüzde beþi aþmýyan bir faizi e temin edecek þekilde tevsi olunabilir. B . bu takdirde müddet. C . sigortacý. II . Taksim. ipotekl alacaklýya karþý da muteberdir.Madde 896 Ýpotekli alacaðýn taksimi halinde. ipotek artýk unlara þamil olmaz. ESAS: Teferruattan olan þeyler.ÝHBAR KÜLFETÝ: .Sigortacý. tazminatý sigorta ettiren kimsey e ödemekle alacaklýya karþý da mesuliyetten kurtulur.Madde 902 Aþaðýdaki hükümler mahfuz kalmak üzere Medeni Kanunun rehnedilen alacaklara ait 868 inci maddesinin ikinci cümlesiyle 872. SÝGORTACININ YAPACAÐI ÖDEMELER: A . B .Madde 897 III . muvakkat olmamak kaydiyle.

3. Sigortacý. sigorta ettiren kimsenin veya sigortalýnýn fiili yüzünden borcundan kurtulsa bil e. alacaklýya karþý olan borcu bakidir. gemi ipoteðini sigortacýya bildirmiþ olan alacaklý hakkýn da ancak sigortacýnýn alacaklýya sigorta münasebetinin sona erdiðini ve henüz son bulmamýþ is on bulacaðý tarihi haber verdiði veya alacaklýnýn bunu diðer her hangi bir þekilde öðrendiði n itibaren iki hafta geçmekle hüküm ifade eder. birden çok sigortacý nezdinde müþtereken sigorta edilmiþ olursa. halefiyet alacaklýnýn zararýna ol rak ileri sürülemiyeceði gibi sigortacýnýn kendilerine karþý mesuliyeti devam eden ve dereces ayný olan veya sonra gelen ipotekli alacaklýlarýn zararýna olarak da dermeyan edilemez. Ýhb r.Madde 903 - Gemi.Gemi evvelki haline iade edildiði yahut teferruattan olan yeni parçalar yerlerin e konulduðu takdirde. sigortacýnýn mesul olduðu sigorta bedelini aza ltan veya tehlikenin þümulünü darlatan bir anlaþma yaptýðý takdirde. ikinci fýkranýn birinci atbik olunur. sigorta ettirenin aþkýn veya çifte sigorta sayesinde muameleki nde haksýz olarak bir fazlalýk elde etmek kasdiyle akdedilmiþ olmasý yüzünden batýl olursa si ortacý. alacaklýnýn son adresine taahhütlü bir mektupla bildirilmesi kafidir. 3. Sigorta priminin ödenmemesi yüzünden mühletin s nunda sigorta münasebetinin feshedilmesi halinde de ayný hüküm caridir. sigorta ettiren kimse ile. 2. sigortacýnýn ipotek alacaklýsýna karþý olan mesuliyeti kalkar. cay ma veya diðer her hangi bir vakia. Sigorta primi müddeti içinde ödenmediði.ALACAKLININ ÝKAMETGAHININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: igortacý. için borcundan kurtulursa. Þu kadar ki. gemi ipoteðini bildirmiþ olan bir alacaklýya karþý butlan iddiasýnda bulunamaz. Jeran sigortacý keyfiyeti diðer sigortacýlara bildirmekle mükelleftir. SÝGORTACININ BORCUNDAN KURTULMASI: Sigortacý. KANUNÝ HALEFÝYET: Sigortacý. muacceliyet kesbeden sigorta primlerini ve sigorta mukavelesi gereðince y apýlmasý lazýmgelen diðer ödemeleri. Bunun a beraber sigortacýnýn alacaklýya butlan haber vermesinden yahut alacaklýnýn bunu her hang i bir þekilde öðrenmesinden itibaren iki hafta geçmekle sigorta münasebeti alacaklýya karþý d ona ermiþ olur.Madde 908 - .Madde 905 C . Madde 907 Sigortacý: 1. sigortacýnýn bunu ala caklýya gecikmeksizin haber vermesi lazýmdýr.S 4. alacaklýnýn ikametgahýný deðiþtirmemiþ ve muntazam iþliyen nakil vasýtasiyle yapýlmýþ olma ngi tarihte eline geçecek idi ise o tarihten itibaren hüküm ifade eder. Gemi denize elveriþsiz bir halde yahut usulü veçhile donatýlmaksýzýn veya gemi adamla rý tamamlanmaksýzýn yola çýktýðý. B . Sigorta mukavelesi. sigortanýn þümulüne giren ve ipoteðe takaddüm eden bir gemi alacaklýsý hakkýna esas teþkil ed rýnýn ödenmesi halinde de hüküm aynýdýr. malik tarafýndan alacaklýya jeran olarak gösterilmiþ olan sigortacýya bildirilmesi kafidir. SÝGORTACIYA BÝLDÝRÝLEN GEMÝ ÝPOTEÐÝ: Ýpotekli alacaklý ipoteði sigortacýya bildirmiþ ise sigorta priminin vaktinde ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme mühleti tayin edilmesi halinde.BÝRDEN ÇOK SÝGORTACININ MEVCUT OLMASI HALÝNDE: . 903 üncü madde gereðin ipoteðin.Madde 90 4 Sigorta münasebetlerinin vaktinden önce sona ermesini intaceden feshi ihbar. 5. kanunen reddedebileceði hallerde bile. birin ci fýkranýn birinci cümlesi tatbik olunmaz. Gemi bildirilen veya mutat olan rotadan ayrýldýðý. sigortalýdan ve i otekli alacaklýdan kabul etmeye mecburdur. Sigortacýnýn.Madde 906 . 903 üncü maddenin 2-4 üncü fýkralariyle 906 ncý madde gereðince alacaðý ödediði ni ekli alacaklýnýn haklarýna kanunen halef olur. Malikin. rizikonun tahakkukundan sonra mukave leden caymasý halinde dahi ayný hüküm caridir. sigorta priminin vaktinde ödenmemesi yüzünden feshedilmesi yahut sigortacýnýn iflasý üzerine son bulmasý halin bu hüküm cari deðildir. Sigorta münasebetinin.Ýpotekli alacaklý ikametgahýný deðiþtirip de bunu sigortacýya bildirmezse 903 üncü madde ge yapýlacak ihbarýn.

Malikin ikametgahýnýn bilinmemesi veya alacaklýnýn. alacaklýnýn talebi üzerine.Madde 912 Malik.GEMÝ DEÐERÝNÝN DÜÞMESÝNE KARÞI TEDBÝRLER: Gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesi neticesi olarak ipoteðin saðladýðý teminat tehlikeye düþers ehlikeyi bertaraf etmek üzere malike münasip bir mehil tayin edebilir. Ýpoteðin þümulüne giren teferruatýn kötüleþmesi veya normal bir iþletmenin icaplarýna ayk miden uzaklaþtýrýlmasý hali de geminin kötüleþmesi hükmündedir.Ýpotekli gemi maliki.DEFÝ HAKLARI: E . borçlusunun mu accel bir alacaðý ile takas imkanýna sahip bulundukça gemi maliki ayný salahiyeti haizdir. alacaklýnýn talebi üzerine mahkeme tehlike nin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasýna karar verir.ÖDEME HAKKI: Alacak malike karþý muacceliyet kesbeder yahut borçlu borcunu ödemek hakkýný haiz olursa.GEMÝ MALÝKÝ ALEYHÝNDE: Ýpotekli gemi. kendi kusuru olmaksýzýn malik in kim olduðunu bilmemesi halinde de ayný hüküm tatbik olunur. tahsil ve muacceliyet tarihler i arasýndaki zamana ait kanuni faiz indirilir.6. ÝLGÝLÝLER: Borçlunun bir defiden feragati gemi malikinin haklarýna halel getirmez. ÞARTLARI: III . alacaklý bakýmýndan malik sayýlýr. alacaklý derhal ipoteði paraya çevirmek hakkýný elde eder. sulh mahkemesi. alacaklýnýn zararýna olarak ileri sürülemez.Madde 911 1. parayý tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklýnýn hakkýný yerine getirebil . üçüncü þahýs aleyhine ancak bu fiilin men'i davasýný açabilir 910 Malikin gemiye iþletme tarzý neticesi olarak ipoteðin saðladýðý teminatý tehlikeye koyaca urette gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesinden veya ipotekli alacaklýnýn haklarýnýn baþkaca teh girmesinden endiþe olunur yahut üçüncü þahýslar tarafýndan vukubulacak bu gibi müdahale veya tahribata karþý malik lüzumlu tedbirleri almazsa. ipoteðin saðladýðý teminatý tehlikeye düþürecek derece olunursa bu takdirde alacaklý. sigorta primlerinin yahut sigorta mukavelesi gereðince sigortacýya yapýlmasý lazýmgelen baþka ödemelerin ifasý için alacaklý tarafýndan sarf edilen paralarla bu faizlerini de temin eder. ma lik borcu ödiyebilir. Hale .Madde 909 - Üçüncü þahsýn fiili sebebiyle geminin. borçlunun alacaklýya karþý haiz bulunduðu defileri ipotekli alacaklýy karþý ileri sürebileceði gibi borçlu borcuna esas olan hukuki muameleyi feshedebildiði müdde alacaklýnýn hakkýný gemiden istifa edebilmesine de engel olabilir. mirasçýlarýn borçtan ancak mahdut bir þekilde mesul olduklar ermeyan edemez. SÝGORTACININ PRÝMLERÝ KABUL ETMEK MECBURÝYETÝ: I .Madde 914 - Malik ayný zamanda borçlu deðilse alacaðý ödediði nispette alacaklýnýn yerine kaim olur. II .FESHÝ ÝHBAR: Alacaðýn muacceliyet kesbetmesi ihbara baðlý ise ihbar. II . Bu mehil içinde tehlike bertaraf edilmezse.Madde 915 Malik. MALÝKE KAYYIM TAYÝNÝ: 1. Alacaklý.Madde 913 2. Gemi cilinde malik olarak kayýtlý bulunan kimse. Al acak faizsiz olup henüz muacceliyet de kesbetmemiþse. Borçlunun ölmesi halinde malik. bir kayyým tayin eder. alacaklýya memleket dahilinde ne bir ikametgah. mahkeme baþka tedbirleri ka fi görmezse alacaklýnýn derhal ipoteði paraya çevirebilmesine karar verir. ne de bir temsilci göstermemiþs e. ancak alacaklý tarafýndan malike yah ut malik tarafýndan alacaklýya yapýlmasý halinde gemi ipoteði hakkýnda hüküm ifade eder. Alacaklý buna ihbard a bulunur.MALÝKÝN HAÝZ OLDUÐU HAKLAR: .ÜÇÜNCÜ ÞAHISLAR HAKKINDA: I . D .

Madde 918 897 nci maddede yazýlý hallerde alacaklý alacaðýnýn tamamýný veya bir kýsmýný gemilerin v rýn her biri üzerinden tahsil edebilir. alacaðýn devri hakkýndaki umumi hük ere tabidir. tevdi veya takas suretiyle dahi alacaklýnýn alacaðýný ödemek hakkýný haiz . HALEFÝYET: . geminin paraya çevrilmesi yolu ile takibe baþladýðý takdirde. Halefiyet.KARÝNE: . gemi ve gemi ipoteðinin þümulüne giren eþya üzerinden alacaðýný ancak cebri icra yo alabilir. cebri icra neticesin de gemi veya gemi ipoteðinin þümulüne giren eþya üzerindeki bir hakkýný kaybetmek tehlikesine ruz bulunan herkes. 886 ve 887 nci maddelerle 889 uncu maddenin son fýkrasý hükümle ri bu defi hakkýnda da caridir. alacak ile birlikte intikal etmez. gemi ipoteðine mütaallik olup her hangi bir hukuki münasebete müsteniden eski a lacaklýya karþý haiz olduðu bir defi. Borçlunun ü olan bir hukuki münasebetinden doðan defi haklarý mahfuzdur.ALACAKLININ GEMÝYE MALÝK OLABÝLMESÝ HAKKINDA ÞART: Alacaklý. alacaðýn temliki hakkýndaki u hükümlere göre de devredilebilir.DEFÝLER: Birikmiþ faizlere veya sair tali edalara yahut ihbar ve takip masraflarýna (Madde: 8 98) veya 908 inci maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý hususlara taalluk eden alacaklarýn devr i ve malik ile yeni alacaklý arasýndaki hukuki münasebet. VESÝKALARIN VERÝLMESÝ: A .Madde 916 Borçlunun malik ile olan hukuki münasebetlerinden doðan itiraz haklarý mahfuzdur. gemi sicilinin tadili veya gemi eðinin terkini için lüzumlu vesikalarýn kendisine verilmesini istiyebilir. malik alacaklýya alacaðýný tahsil maksadiyle gemiyi temlik etmek yahut cebri icra yolundan baþka bir þekilde elden çýkarmak hakkýný bahþed mez.Madde 923 - .UMUMÝ OLARAK: Ýpotekle temin edilmiþ olan alacaðýn temliki ile gemi ipoteði de yeni alacaklýya intikal ede r. DÖRDÜNCÜ AYIRIM : GEMÝ ÝPOTEÐÝNÝN DEVRÝ.Madde 917 - Gemi ipoteðinden mütevellit hakkýn takibi sýrasýnda gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulun n kimse alacaklý bakýmýndan malik sayýlýr. II . Üçüncü þahýs borcu ödediði aklýnýn yerine kaim olur.UMUMÝ OLARAK: ÜÇÜNCÜ AYIRIM : GEMÝ ÝPOTEÐÝNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ Alacaklý. 893 üncü maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hallerde alacak. TADÝLÝ VE DÜÞMESÝ I .ir. Alacaðýn temliki yazýlý þekilde ve gemi siciline tescil ile olur. alacaklýnýn zararýna olarak ileri sürülemez. Mülkiyeti tescil edilmemiþ olan malikin gemi ipote e karþý haiz olduðu defileri ileri sürmek hakký mahfuzdur. B . Alacak için birlikte gemi ipoteði mevcutsa 936 ncý madde hükmü tatbik olunur.Madde 919 C .Madde 922 Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrý olarak devredilemez. 885 inci ma n birinci ve ikinci fýkrasý. yeni alacaklýya karþý da ileri sürülebilir. 3.Madde 921 - Malikin.ÝPOTEÐÝN DEVRÝ: 916 ncý madde hükmü burada da caridir. ayný hakký haiz olur. 2. Geminin veya 900 üncü maddede yazýlý eþyanýn zilyedi.Alacak malike karþý muacceliyet kesbetmedikçe. cebri icra neticesinde zilyedliðini k ybetmek tehlikesine maruz kaldýðý takdirde.ALACAKLIYA HALEF OLMAK: A . Bu takdirde gemi ipoteði.Alacaklýnýn hakkýnýn yerine getirilmesi karþýlýðýnda malik.Madde 920 D .

ÝPOTEÐÝN DÜÞMESÝ: 1. II .Madde 926 - Ýpotek. eski ipotekli alacaklý deðilse. Þu kadar ki.ALACAKLININ BELLÝ OLMAMASI HALÝNDE: 5. Bunun için alacaklý ile malik arasýnda yapýlacak. C . alacaklýnýn ondan feragati ve bunun üzerine sicilden kaydýn terkini ile düþer. Þu kad ki. alacaklýnýn alacaðýný tediye veya feshi ihbar hakkýný haiz olur ve alacaðýn tutarý ola geri almak hakkýndan feragat etmek suretiyle. alacaklýnýn malike karþý haiz bulunduðu mutalebenin müruruzamana uðrama iyle düþerler. Feragat beyaný imzasý noterce tasdikli bir senetle olur.Madde 929 Borçlu gemi malikinden baþka bir þahýs olduðu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa hakký mevcut bulunduðu takdirde ipotek devam eder. belli olmýy .Madde 927 2.ALACAÐIN TEBDÝLÝ: I .Madde 925 Ýpotek üzerinde üçüncü bir þahsýn hakký varsa. Tescil hususunda 893 üncü m enin 1 inci fýkrasý hükmü tatbik olunur. ALACAKLI VE MALÝK SIFATLARININ BÝRLEÞMESÝ: Gemi sicilinden haksýz yere terkin edilmiþ olan akdi ipoteklerle tescil edilmemiþ bulu nan kanuni ipotekler. imzasý noterce tasdikli yazýlý anlaþmanýn tescili þarttýr. ALACAKLININ FERAGATÝ: Gemi ipoteðiyle mülkiyetinin ayný þahýsta birleþmesi halinde ipotek düþer. 4.Madde 928 Malik. B .UMUMÝ HÜKÜMLERE TABÝ ALACAKLAR: I . ipoteðin dermeyanýný daimi olarak imkansýz kýlan bir defe sahip bulunduðu takdird e alacaklýdan ipotekten feragat etmesini istiyebilir. Üç aylýk devreler takvim yýlý baþýndan itibaren hesap olunu III . MÜRURUZAMAN: A . gemi maliki alacaklý sýfa tiyle geminin paraya çevrilmesini istiyemez ve faiz alacaklarý için de gemi teminat teþk il etmez.Madde 930 - Malik.Madde 924 - Ýpotekle temin edilmiþ olan alacak yerine baþkasý ikame olunabilir.ÝPOTEÐÝN TADÝLÝ: Ýpotek muhtevasýnýn deðiþtirilebilmesi için malik ile alacaklý arasýnda yapýlacak imzalarý no asdikli yazýlý anlaþmanýn gemi siciline tescil edilmesi lazýmdýr. ALACAÐIN DÜÞMESÝ: Alacaðýn sona ermesiyle ipotek de düþer. Kanundaki istisnalar mahfuzdur. ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa onlarýn da muvafakati þarttýr.MUHTEVA BAKIMINDAN: Yukarda yazýlý alacaklar hakkýnda 885 inci maddenin 1 ve 2 nci fýkralarý tatbik olunma z. va de gününün mürurundan önce cereyana baþlamaz. faiz veya sair tali edalara taalluk eder ve bunlarda en geç malikin de vri öðrendiði günün dahil bulunduðu ilk üç aylýk devre ile bunu takip eden ikinci üç aylýk de accel hale gelirse alacaklý. Ýpotek ü ak sahibi üçüncü þahsýn muvafakati de lazýmdýr.SEBEPLERÝ: Yeni alacaðýn sahibi. birinci fýkrada yazýlý defilere karþý 885 inci maddenin bir ve ikinci fýkralarýna istinadedemez. tadili için onun da muvafakati lazýmdýr. ipoteðe mütaallik olmak üzere gemi siciline yapýlan son ayýttan itibaren on yýl geçtiði ve alacaklýnýn hakký bu müddet içinde malik tarafýndan Borçla un 133 üncü maddesi gereðince müruruzamaný kesecek tarzda tanýnmýþ olmadýðý takdirde alacaklý ile davet olunarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir vadeli alacaklarda bu müddet. 3. DÜÞME KARARI: Alacaklýnýn kim olduðu bilinmiyorsa. alacaklý namýna tevdi ederse. yukarýki fýkrada yazýlý anlaþmaya o a iþtiraki lazýmdýr.Alacak.

II . Faizler. diðer gemiler üzerindekiler düþer. a ik tarafýndan ödenmesi hükmündedir.BÝRLÝKTE GEMÝ ÝPOTEÐÝNDE HALEFÝYET: Alacaklýya ödemede bulunan gemi maliki diðer ipotekli gemilerden birinin malikine veya onu hukuki seleflerine rücu hakkýný haiz bulunduðu nispette o malikin gemisi üzerindeki i poteðe sahip olur. VESÝKALARI ÝSTEMEK HAKKI: I . Alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn ayný þahýsta birleþmesi.an alacaklý ilan yoliyle davet olunarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir. Alacaklý daha önce tevdi yerine müracaat etmediði takdirde tevdi edilen meblað üzerindek i hakký düþme kararýnýn verilmesinden itibaren on yýl geçmekle sukut eder. Alacaðýn malike devri veya alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn malikin þahsýnda birleþmesi. Alacaklýnýn hakkýný cebri icra yoliyle ipotekli gemilerden birinden almasý halinde bir inci fýkranýn birinci cümlesi hükmü tatbik olunur.MALÝKÝN HALEFÝYETÝ: D . a ncak miktarý sicile geçirilmiþ ise tevdi olunur. alacaðýn düþmesi halinde gemi ipoteðini de terkin ettirmeyi taah rse terkini istemek hakkýnýn temini için gemi siciline þerh verilebilir. ödeme neticesinde ipoteði iktisap eder veya ayný sebepten dolayý gemi sicilinin ta shihinde menfaattar bulunursa alacaklýdan sicilin tashihi için lüzumlu vesikalarý kendis ine vermesini istiyebilir.Madde 931 Düþme kararýnýn verilmesiyle ipotek sona erer. malikin si cil memurluðuna beyanda bulunmasý ve sicile tescil kafidir.TERKÝN ÞERHÝ: 1. rýki madde gereðince ipotekten hakkýný almak imkanýndan mahrum býraktýðý nispette borçlu borc urtulur.Madde 935 3.Geminin maliki olmýyan borçlu. 2. gemi ipoteðinin alacaklý uhdesinde kalan kýsmý borçlu a itibariyle önce gelir.Madde 933 Alacaklý ipotekten vazgeçmek veya diðer bir ipoteðe rüçhan hakký tanýnmak suretiyle borçluyu.Madde 936 - Birlikte gemi ipoteðinde borçlu 933 üncü maddedeki halde ipotekli gemilerden yalnýz birini n malikine veya onun hukuki seleflerine rücu hakkýný haiz olursa ancak bu gemi üzerindek i ipotek kendisine intikal eder.PARANIN TEVDÝÝ HALÝNDE: . 928 inci maddenin 2 nci fýkrasý gereðince devam eden ipotekle iþbu ipot ek birlikte ipotek teþkil eder.Madde 932 Borçlar Kanununun tevdi hakkýndaki hükümlerine göre daha önce hakkýný istifa etmiþ sayýlm rarýnýn verilmesiyle borç ödenmiþ addolunur.HUSUSÝ HALLER: Hamiline yazýlý bir senetten mütevellit alacak hakkýnda gemi ipoteði tesisi için. B . HALEFÝYET: III .Madde 938 - .BORÇLUNUN HALEFÝYETÝ: I . alacaðýn ödenmesi hükmündedir.GEMÝNÝN MALÝKÝ OLMIYAN BORÇLUNUN DURUMU: .Madde 934 Borçlu alacaðýn bir kýsmýný öderse.Malik bir baþkasýna karþý. BORÇTAN KURTULMA: Borçlu. II . ipotekle temin edilmiþ olan borcu ödemesi sebebiyle mal iki veya onun hukuki seleflerine rücu hakkýný haiz olduðu nispette gemi ipoteði kendisine intikal eder. düþme kararýnýn verilmesine takaddüm eden üç eki zamana ait faizler tevdi edilmez.KIYMETLÝ EVRAKA AÝT ÝPOTEKLER: E . Bu halde tevdi ede kimse tevdi sýrasýnda geri almak hakkýndan feragat etmiþ olsa bile tevdi ettiði meblaðý geri alabilir.Madde 937 Kýsmen ödeme halinde alacaklý üzerinde kalan ipotek yukarýki fýkra ile 928 inci maddenin 2 nci fýkrasý gereðince malike intikal eden ipoteklerden sýra itibariyle önce gelir.

inþa halindeki gemilere mahsus olan sicile kayýt suretiyle o lur. Medeni Kanunun gayrimenkuller üzerindeki intifa hakký hükümler ine tabidir.Madde 940 III . sigorta tazminatýna ancak malikin yapýyý ayrýca sigorta ettirmiþ olmasý hal nde þamildir. alacaðý sonradan iktisap edenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteði üzerinde muay yen tasarruflarda bulunabileceði gibi ipoteðin paraya çevrilmesi için yapýlacak takibatta da alacaklýyý temsil eder. tersanede inþa edilmekte olan gemi (Yapý) üzerinde de tesis olunabilir.Madde 943 Bu ayýrýmýn hususi hükümleri mahfuz kalmak þartiyle. Yukarýki fýkrada yazýlý gemi ipoteklerinde alacaklý namýna bir mümessil tayin olunabilir. 900 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükmü bu halde de tatbik olunur. mahsus sicile tescil olunduktan s onra 869. 872. II . On sekiz gros tonilaton ufak yapýlar üzerinde ipotek tesis olunamaz. inþaatý tamamlandýktan sonra eski derecesiyle gemi ü erinde kalýr. ipotek. Ancak. Ayný tarihle kaydedilmiþ bulunan haklar ayný derecededirler. TARÝFÝ: . alacaðýn devri mezkur lacaklarýn devri hakkýndaki hükümlere tabidir. yapý üzerindeki ipotek hakkýnda 875 madde ile 879 ila 940 ýncý maddeler hükümleri.Madde 939(Deðiþik madde: 20/04/2004 .5136 S. hesap günündeki T iyet Merkez Bankasýnýn döviz alýþ kuru esas alýnýr. B .DERECESÝ: Gemi üzerindeki intifa hakký. II .YABANCI PARA ÜZERÝNE ÝPOTEKLER: Türk parasiyle ödenecek borçlarda ipotekli geminin karþýlýyacaðý alacak ve tali borçlarýn mik veya yabancý para ölçüsü ile tayin olunabilir. mad) *1* Yabancý para üzerinden gem i ipoteði tesis olunabilir. ayný derecede birden fazla para türü kullanýlarak gemi ipoteði tesis edilemez. Gemi ipoteði bundan b a 900 üncü maddede yazýlý þeylerle.Gemi ipoteði inþa halindeki gemiye.SABÝT KIYMETLÝ ÝPOTEKLER: A .Madde 944 Gemi ipoteði. 873. C .. Bir poliçeden veya hamiline yazýlý bir senetten yahut ciro suretiyle devri kabil d iðer bir senetten mütevellit alacak için geri ipoteði tesis edilmiþse. bu mümessil.ÞARTLAR: Gemi ipoteði.DONATAN: Ýntifa hakkiyle gemi ipotekleri arasýndaki münasebetler Medeni Kanunun 784 üncü maddes i hükmüne tabidir. 895.ÞÜMULÜ: Yapý üzerinde tesis olunan gemi ipoteði. 5.TESÝSÝ: BEÞÝNCÝ AYIRIM : ÝNÞA HALÝNDEKÝ GEMÝLER ÜZERÝNDE ÝPOTEK I . 874 ve 876 ncý maddeler hükümleri de tatbik olunur. inþaatýn her safhasýnda þamildir.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: .Madde 945 ALTINCI AYIRIM : ÝNTÝFA HAKKI A .Madde 942 Omurgasý vaz'olunarak gemi kýzaktan indirilinceye kadar görülebilecek bir yerin ad v eya numara konmak suretiyle yapýnýn açýk ve daimi bir þekilde tefrik ve temyizi mümkün kýlýnd tibaren ipotek tesisi caizdir.Mad de 941 - Yapý üzerine ipotek tesisi. Yabancý veya Türk parasý karþýlýklarýnýn hesabýnda. ÝKÝNCÝ FASIL : DONATAN VE DONATMA ÝÞTÝRAKÝ I.K. yapý malikinin mülkiyetine girmemiþ olan kýsýmlar müstesn ede bulunup inþaatta kullanýlacak olan ve bu bakýmdan iþaretlenmiþ bulunan kýsýmlara da þamil .896 ve 929 uncu maddeler hükümleri burada da tatbik olunur.

Þu kadar ki. 155 inci maddenin 2 ve 5 inci bentlerinin yerine geçmek üzere.Madde 947 A . Alacak. cümlesi nam ve hesabýna deniz ticaretinde kullanmalarý halinde donat ma iþtiraki mevcuttur. Ýkinci bentte yazýlý hallerde.Madde 951 Müþterek donatanlar arasýndaki hukuki münasebet. Alacak. II .GAYRÝMAHDUT MESULÝYET: Donatan aleyhine. Birinci fýkranýn 1 ve 2 numaralý bentlerinde yazýlý hallerde.TARÝFÝ: B .MESULÝYETÝ: Donatan. geminin baðlama limaný mahkemesinde de dava açýlabi . bu sýfatla. geminin iþletilmes olayý gemi alacaklýsý sýfatiyle bir talepte bulunan kimseyi. don atma iþtirakine mütaallik hükümler tatbik olunmaz. donatanýn yükle ilgili þahýslara karþý ola iyeti. GEMÝ ADAMLARININ KUSURLARINDAN DOLAYI: II .MAHDUT AYNÝ MESULÝYET: 2. yarýsýndan fazlasýna sahip olmalarý halinde karar için aranýla eriyet mevcut sayýlýr.Birden ziyade þahsýn müþterek mülkiyet þeklinde malik olduklarý bir gemiyi. MESULÝYETÝN MAHÝYETÝ: Aþaðýdaki hallerde donatan üçüncü þahsýn alacaðýndan dolayý ancak gemi ve navlun ile mesuldür Donatan. gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine denir. bütün paylarýn. bu iþletilme malike karþý haksýz alacaklý da kötü niyet sahibi olmadýkça.Madde 953 III .Madde 950 III . 2. gemi adamlarýndan birinin vazifesini yaparken iþlediði kusur neticesinde üçüncü þahý verdiði zararlardan dolayý mesuldür.. A itte hüküm olmadýkça aþaðýdaki maddeler tatbik olunur. Kendisinin o lmýyan bir gemiyi kendi adýna deniz ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle kulla nan kimse. mukavelenin ifa edilmemesinin yahut noksan veya fen a ifa edilmesinin gemi adamlarýndan birinin kusurundan mütevellit olup olmadýðýna bakýlmaz.Madde 952 Ýþtirakin ticaret siciline kaydettirilmesi hakkýnda 155 ve 158 inci maddeler tatbi k olunur.Donatan. kaptanýn hususi bir vekaletle deðil sýrf kaptan sýfatiyle haiz olduðu kanun i salahiyete istinaden yaptýðý hukuki muamelelerden doðmuþ ise. üçüncü þahýslarla olan münasebetlerinde donatan sayýlýr. gemi adamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarýndan yalnýz gemi ve navlun ile deðil þahsan da mesuldür. donatan mukavelenin ifasýn da bizzat kusurlu olur veya mukavelenin ifasýný ayrýca tekeffül etmiþ bulunursa birinci fýkr anýn hükmü tatbik olunmaz. aralarýndaki mukavele hükümlerine tabidir. hakkýný istemekten menedemez. her hangi bir alacaktan dolayý. Kararlar ekseriyetle ver Reyler müþterek donatanlarýn gemideki paylarýnýn miktarýna göre hesap olunur. taþýyanýn gemi adamlarýnýn kusurundan doðan mesuliyeti derecesindedir.Madde 946 1.DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: . gemi adamlarýndan birinin kusurundan doðmuþ ise.KARARLAR: . Malik. þu kadar ki. ortaklýðýn donatma iþtiraki olduðu ve müþterek donatanlarýn gemi paylarýnýn miktarlarý tescil Geminin mülkiyetinin veya iþletme hakkýnýn bir ticaret þirketine ait olmasý halinde. donatan tarafýndan akdedilmiþ olup da ifasý kaptana düþen bir mukavelenin y erine getirilmemesinden yahut noksan veya fena ifasýndan doðmuþ ise. 3.SALAHÝYETLÝ MAHKEME: I . þahsan veya yalnýz gemi ve navlun ile mesul olduðuna bakýlmaksýzýn.Madde 949 1. Karar lehinde ey verenlerin. Alacak. B .TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: Donatma iþtirakinin iþleri müþterek donatanlarýn kararý ile görülür. aralarýnda yapm klarý akit gereðince.

rey birliði lazýmdýr.GEMÝ MÜDÜRÜ : Donatma iþtiraki iþlerinin idaresi için ekseriyet kararý ile bir gemi müdürü tayin olunabilir Tayin edilecek gemi müdürü müþterek donatanlardan deðilse. Gemi müdürünün tayin ve azli ticaret ve gemi sicillerine kaydolunur. ak muamelenin yapýldýðý anda bu tahdidi bilen üçüncü þahsa karþý ileri sürülebilir. TAYÝN VE AZÝL: Donatma iþtiraki mukavelesinin deðiþtirilmesine mütaallik veya bu mukavelenin hükümlerin e aykýrý yahut donatma iþtirakinin maksadýna yabancý bulunan kararlar için. gemiyi veya gemi paylarýný satmaya. gemi müdürünün iþtirake karþý dahi salahiyetinin madde hükmüne tabidir. müþte anlar. idare ettiði donatma iþtiraki iþlerine dair ayrý defter tutmak ve ispata yarar v sikalarý saklamakla mükelleftir. Bu salahiyet. Þu kadar ki. Gemi müdürü kaptaný tayin ve azletmeye salahiyetlidir. hususiyle geminin donatýlmasýna ve bakýmýna. donatma iþtirakinin iþlerini tedbirli bir donatan gibi özenerek yapmaya mecburd ur. bu sýfatla. IV . donatma utat iþleri icaplarýndan olan bütün muameleleri ve hukuki tasarruflarý yapmaya salahiyetli dir. mukavelesi ger eðince ücret talebedebilir. donatma iþtiraki veya müþterek don ardan her hangi biri namýna kambiyo taahhütlerine girmeye yahut ödünç para almaya. salahiyetlerinin þümulü hususunda iþtirakçe konan tahd ayetle mükelleftir. HESAP ÝÞLERÝ: Gemi müdürü. taþýma mukavelelerinin yapýlm sýna. do .M adde 958 Gemi müdürü. muamele bizzat kendileri tarafýndan yapýlmýþ gibi (Madde 948) mesul olurlar.Madde 95 5 - Gemi müdürünün bu sýfatla ve kanuni salahiyeti içinde yapacaðý hukuki bir muamele ile. Kaptan yalnýz gemi müdürünün talim iayetle mükellef olup müþterek donatanlardan her hangi birinin vereceði talimata uymaya mecbur deðildir.1. donatm iraki üçüncü þahýslara karþý hak iktisap ve borç iltizam etmiþ olur.ÞÜMULÜ: Gemi müdürü her zaman ekseriyet karariyle azlolunabilir.Madde 959 Birinci fýkra hükmü mahfuz olmak üzere. geminin. þu kadar ki. B . rehnetmeye salahiyetli deðildir.ÞÜMULÜ : 3. Gemi müdürü ayrýca hususi bir vekaleti haiz olmadýkça. Muamelede müþterek donat gösterilmiþ olup olmamasýnýn tesiri yoktur.DEFTER TUTMA VE BÝLGÝ VERME MÜKELLEFÝYETÝ: 4. C .ÝHTÝMAM DERECESÝ: A . fevkalade tamirler yahut kaptanýn tayin veya azli b ahis mevzuu olduðu takdirde önceden donatma iþtirakinin kararýný almasý lazýmdýr. Müdür. 2. donatma iþtirakine karþý. Kezalik kararlara göre hareket ve kararlarý ifa etmeye mecburdur. B . navlunun donatma masraflarýnýn ve müþterek avaryadan doðan alacaklarýn sigorta ettirilmesine ve iþleri mutat seyri dolayýsiyle dönen paralarýn kabzýna da þamildir.Madde 957 Gemi müdürünün yaptýðý bir hukuki muamele ile donatma iþtiraki borç iltizam ederse. ÝDARE HAKKI: Gemi müdürü. müþterek donatanl hepsinin rey birliði lazýmdýr.Madde 954 A . müþterek donatanlardan her birine talebi halinde. TEMSÝL SALAHÝYETÝ: Donatma iþtirakinin üçüncü þahýslarla olan münasebetlerinde gemi müdürü.TAHDÝDÝ: A .HÜKÜMLERÝ: Gemi müdürünün 955 inci maddede yazýlý salahiyetlerinin tahdidi donatma iþtiraki tarafýndan.Madde 956 Gemi müdürü bu hudut dahilinde donatma iþtirakini mahkemede de temsil eder.

ESAS: Müþterek donatanlardan herbiri.Madde 961 B . Ýþtirak payýnýn rehnedilmesi imzasý noterce tasdikli bir mukavelenin yapýlmasý ve rehnin emi siciline tescili ile olur. B . gemideki paylarý nispetinde iþtirake mecburdur. hususiyle gemiye. iktisabedenle birlikte temliki diðer donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe.Madde 966 Ýþtirak payýnýn temliki neticesinde gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybedecekse. ÞARTLARI: Kar ve zararýn hesabý ve karýn daðýtýlmasý takvim yýlý sonunda yapýlýr.Madde 960 - Gemi müdürü her zaman. eðer karar ver lirken kendisi veya temsilcisi hazýr bulunmadý ise. diðer donatanlarla o lan münasebetlerinde müþterek donatan sýfatiyle mesuldür.Yeni bir yolculuða veya bir yolculuk sonunda gemiyi tamir etmeye yahut donatma iþt irakinin yalnýz gemi ve navlunla mesul olduðu bir alacaðýn ödenmesine karar verilirse kara ra iþtirak etmiyen müþterek donatanlardan her biri. Ýþtirak payýnýn temliki. müþterek donatanlar için mütemerridin gemi payý üzerinde sigortaya mevzu olab ilecek bir menfaat doðar. emi müdürünün verdiði hesabýn ekseriyet tarafýndan kabul edilmesi ve gördüðü iþlerin tasvibol inin itiraz haklarýný düþürmez. sigorta masraf larýný temerrüde düþmüþ olan ortak çeker. Býrakýlan iþtirak payý.BIRAKMA HAKKI: Kar ve zarar müþterek donatanlara gemideki paylarýna göre daðýtýlýr.ÝÞTÝRAK PAYININ TEMLÝKÝ VE TERHÝNÝ: Müþterek donatanlardan her biri iþtirak payýný dilediði anda ötekilerin muvafakati olmaksýzýn men veya kýsmen baþkasýna temlik edebilir. VI . gemi üzerindeki müþterek mülkiyet hissesinin temlik ve sicile te li ile olur. kararýn verildiði tarihten.natma iþtirakine.Madde 962 - . donatma iþtirakinin kararý üzerine. mektuplarý vesai r kaðýtlarý göstermeye her zaman mecburdur.HESAP VERME MÜKELLEFÝYETÝ: 1.Madde 96 5 - Ýþtirak payýný temlik eden müþterek donatan. müþterek donatan sýfat kalýr. hususiyle geminin donatýlma sý ve tamiri masraflarýna. iþtirake hesap vermeye mecburdur. 2.Madde 964 Bu hakkýný kullanmak istiyen müþterek donatan. HÜKÜMLERÝ: .MÜÞTEREK DONATANLARIN KAR VE ZARARA ÝÞTÝRAKÝ: A . Bununla beraber iktisabeden dahi iktisap anýndan itibaren. donatanlarla olan münasebetlerinde müþterek donatan sayýlýr u ihbardan önce doðan bütün borçlardan dolayý diðer donatanlara karþý. temli müþterek donatanlarýn muvafakatiyle hüküm ifade eder. KAR VE ZARARA ÝÞTÝRAK: 1. kararýn bildirilmesinden itibaren üç gün içinde noter marifetiyle müþterek donatanlara veya gemi müdürüne ihbarda bulunmaya mecburdu r. her hangi bir karþýlýk istemeksizin iþtir k payýný býrakmak suretiyle kararý yerine getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kurtu labilir.Madde 963 Müþterek donatanlardan biri kendine düþen masraf payýný ödemekte temerrüde düþer ve bu pa müþterek donatanlar tarafýndan onun hesabýna avans olarak verilirse. Sadece gemi payýnýn ipotek edilmesi hakkýndaki hükümler mah fuzdur. 2. Temlik için gemi siciline tescil þarttýr. donatma iþtiraki masraflarýna. mütemerrit ortak avan slarýn verildiði andan itibaren onlara temerrüt faizi ödemekle mükellef olur. öteki müþterek donatanlara iþtirak paylarý nispetinde geçer. Bu menfaatin sigorta ettirilmesi halinde. yolculuða ve geminin donatýlmasýna taallük eden bütün mua eleler hakkýnda malumat vermeye ve donatma iþtirakine ait defterleri. Verilen avan s neticesinde. MASRAFLARA ÝÞTÝRAK: V .

Geminin tamir kabul etmez veya tamire deðmez bir halde bu lunduðu mahkeme karariyle tesbit olunmadýkça satýþ.Ýki veya daha fazla kimsenin beraberce deniz ticaretinde kullanmak üzere müþtereken bi r gemi inþa ettirmek için birleþmeleri halinde 952. verilen kararlar ve giriþilmiþ muameleler. 962. þahsan mesul olduklarý hallerde. Ortaðýn durumunu. ÝNFÝSAHI MUCÝP OLMIYAN HUSUSLAR: Donatma iþtiraki mukavelesi hükümleri. Satýþ þekil ve þartlarý veya tasfiye memuru tayini hususlarýnda müþterek donatanlarýn uzl arý veya feshe mahkemece karar verilmiþ olmasý halinde mahkeme gemiyi satmak ve iþtiraki tasfiye etmek üzere bir tasfiye memuru tayin eder. Bu fýkra hükümlerinin ortaklar aleyhine deðiþt irilmesi neticesini doðuran akit þartlarý hükümsüzdür. Geminin temliki hakkýndaki kara 968 birinin ölümü veya iflasý. müþterek donatanla rdan biri veya bir üçüncü þahýs tarafýndan geminin baðlama limaný mahkemesinde dava açýlabili 70 Ýþtirak payýnýn temliki halinde. donatma iþtirakinin infisahýný mucip ol hiçbiri iþtirakten çýkarýlamaz. temlik edenin. temlik ile 966 ncý maddede yazýlý ihbar arasýnda geçen z içinde bu pay yüzünden doðmuþ olan þahsi borçlardan dolayý temlik eden ve iktisabeden mesuldü 2. Müþterek donatanlarýn hepsinin muvafakatiyle satýþ þekil ve þ lebilir. VII . bir iþtirak payýnýn cebri icra yolu ile satýlmasý halinde de tat olunur. 1. Ortaklardan her biri haklý sebebe dayanarak iþtirakten çýkmasýna. 966. Ýktisabedeni n tekeffül bakýmýndan temlik edene karþý haiz olduðu haklarý mahfuz kalmak þartiyle diðer don ar. bu sýfatla. Ýþtirak payý üzerinde tesis olunan rehin hakkýnda Medeni Kanunun teslimi meþrut þekilde r hne ait hükümleri kýyas yolu ile tatbik olunur. Diðer ortaklarýn davacýnýn payýný kendi iþtirak paylarý nispetind evralmalarý asýldýr. 967 nci maddelerle 969 u ncu maddenin birinci fýkrasý hükümleri ve geminin inþasý tamamlanýp da tersane sahibi tarafýn teslimi anýndan itibaren de fazla olarak 965. Mahkeme haklý sebebi sabit görürse da irak payýna bilirkiþinin biçeceði deðerin diðer ortaklar tarafýndan ödenip bu payýn devralýnm lara uygun bir mehil verir. ÝNFÝSAH SEBEPLERÝ: karariyle fesholunabilir. Yaln iyen ortaðýn þahsýn ilgilendiren ve diðerlerinden biri için akde aykýrý bir hareket teþkil et hadiseler haklý sebep olarak kabul edilemez.Madde Müþterek donatanlardan Müþterek donatanlardan 2. VIII . bu sýfatla. her hangi bir alacaktan dolayý. 953. Donatma iþtiraki hakkýnda iflasýn açýlmasiyle de iþtirak sona erer.MÜÞTEREK DONATANLARIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARA KARÞI MESULÝYETÝ: Müþterek donatanlar. ancak gemi baðlama limanýnda veya diðer b Türk limanýnda bulunup da ifasý ile mükellef bulunduðu bir navlun mukavelesiyle henüz baðlý b nmadýðý bir sýrada yapýlabilir. Bu memurun haklarý ve vazife ve mesuliyetleri hakkýnda kollektif þirket tasfiye memurlarýna ait hükümler kýyas yoliyle tatbi k olunur.Madde 969 - Müþterek donatanlar aleyhine. teml ik edeni ne nispette baðlamakta idiyse iktisabedeni de o nispette baðlar. u hdesine düþen bütün borçlarý.Madde 967 Donatma iþtiraki ekseriyet r dahi bu hükümdedir. iþtirakte kalmasý afaki iyiniyet esaslarý gereðince k endisinden beklenilemiyecek derecede aðýrlaþtýrýlmýþ olan hadiseler haklý sebep sayýlýr. müþterek donatan sýfatiyle. müsaade edilmesini bu mümkün olmadýðý takdirde iþtirakin feshini istiyebilir.DONATMA ÝÞTÝRAKÝNÝN ÝNFÝSAHI: Müþterek donatanlarýn deðiþmesi iþtirakin devamýna tesir etmez. ÞÜMULÜ: Donatma iþtirakinin feshi yahut geminin temliki kararlaþtýrýlmýþsa.1. 968 inci maddelerle 969 uncu m . Verilen mehil içinde para ödenip pay devralýnmadýðý takdirde mahkeme iþt feshine karar verir. gemi açýk artýrma ile ve iþtirak tasfiye olunur. SALAHÝYETLÝ MAHKEME: . temlik edilen payýna mütaallik olmak üzere. Yukarki fýkra hükümleri. iktisabedene karþýda takas edebilirler. üçüncü þahýslara karþý anca duklarý iþtirak paylarý nispetinde mesuldürler.

istifin denizcilikte cari olan usul ve ör flere uygun bir tarzda yapýlmasýna dikkat etmeye mecburdur. YÜKLEME VE BOÞALTMAYA ELVERÝÞLÝLÝK: Kaptan.Madde 978 Kaptan.MESULÝYETÝ: Geminin inþaatý tamamlanmadan da bir gemi müdürü tayin edilebilir.VAZÝFELERÝ: 1. YOLA ELVERÝÞLÝLÝK: Kaptan. gönderilene. Bu takdirde gemi müdür tayin edilir edilmez. yola çýkmadan. kaptaný. b . hususiyle bu fa sýlla ilerdeki fasýllarda ve diðer kanunlarda yazýlý vazifelerini yapmamasýndan doðacak zarar ardan mesuldür.Madde 974 Kaptan. yukarda sayýlan diðer kimselere karþý olan mesuli inden kurtaramaz.ÝHTÝMAM: Kaptan.Madd 976 Kaptan. Ýþlediði kusurlardan. geminin 817 nci maddede yazýlý bakýmlardan denize ve yola elveriþli o lmasýna ve gemiye. lüzumlu sa nýn yerinde olmasýna ve ambarlarýn akit uyarýnca taþýnacak olan mallarýn kabulüne. 962 nci madde hükmü inþaat masraflarýna da þam . taþýtana. ikinci kaptanla birlikte ayný zamanda gemiden ayrýlamazlar. ilerdeki donatma iþtiraki iþleri bakýmýndan gemi müdürünün haiz olduðu e vazifelere sahip olur.Madde 972 - Kaptan. donatandan baþka.YAPI ORTAKLIÐI: A . bütün iþlerinde hususiyle ifasý kendine düþen mukavelelerin yerine getirilmesinde te dbirli bir kaptan gibi hareket etmeye mecburdur.YABANCI MEVZUATA RÝAYET VAZÝFESÝ: Gemi kalkmaya hazýr olunca kaptan ilk elveriþli fýrsatta yola çýkmaya mecburdur. acil bir sebeple kaptan ve ikinci kapta n gemiden ayrýlmaya mecbur kalýrlarsa kaptan. Durumu bilerek böyle emir veren donatan da þahsan mesul olur. II . yabancý memlekette iken o memleketin mevzuatýna. taþýnmasýn nmasýna elveriþli ve tertibatlý bir halde bulunmasýna dikkate mecburdur. yolcuya.Madde 973 II . alacaðý 8 inci maddeye giren bir kredi muamelesinden doðan gemi alacaklýsýna. III .Madde 975 2. gemi adamlarýna.GEMÝYÝ YOLA ELVERÝÞLÝ HALE KOYMA VAZÝFESÝ: Donatanýn emrine uymuþ olmasý. hususiyle polis ve gümrük nizam larýna riayetle ve bunlara aykýrý hareketlerinden çýkan zararlarý tazmin ile mükelleftir.addenin 2 nci fýkrasý hükümleri tatbik olunur. hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý gemiyi idare edemiyecek bir halde bulunsa dahi geminin kalkmasýný veya yolculuðun devamýný iþi bozacak surette geciktiremez.YOLA ÇIKMA VAZÝFESÝ: Yükleme baþladýktan boþaltma bitinceye kadar acil sebepler olmadýkça kaptan.Madde 977 Kezalik gemisine harb kaçaðý olduðunu bildiði veya bilmesi lazýmgelen malý yüklemesi yüzü zararý da tazmin ile mükelleftir. hususiyle deniz ödün cü verene karþý da mesuldür. ayrýlmadan önce zabitler ve tayfalar arasýnd an iþini baþarabilecek birini vekil olarak yerine koymaya mecburdur. yükleme ve boþaltma aletlerinin maksada elveriþli bir halde bulunmasýna ve istif iþleri hususi istifçiler tarafýndan görülse bile.KAPTANIN KENDÝLERÝNE KARÞI MESUL OLDUÐU KÝMSELER: I . denizcilik örf ve usullerince geminin aþýrý derecede yüklü olmamasýna. ÜÇÜNCÜ FASIL : KAPTAN I . IX . B . yükletene. gemi adamlarýna ve yüke ait vesikalarýn gemide bulunmasýna dikkat etmey e mecburdur.Madde 971 Davanýn müþterek donatanlardan bir veya birkaçýna karþý açýlmýþ olmasý halinde de ayný hü .

GEMÝ MECLÝSÝ: 1. Görünür bir tehlike halinde veya gemi denizde iken acil zaruret olmadýkça kaptan gemid e hazýr bulunmak mecburiyetindedir. Gemi jurnalý kaptan ve ikinci kaptan tarafýndan imzalanýr. Gemi tamir edildiði veya yük boþaldýðý takdirde barýnma limanýnda. Geminin takip ettiði rota ve katettiði mesafeler. 5. Kaptan ölür veya tesbit yaptýramýyacak bir halde bulunursa gemide kaptandan sonra en yüksek rütbeli zabit bunu yaptýrmaya mezun ve mecburdur. 2. Bu deftere her yolculukta yük veya safranýn yüklenmesi baþlandýðý andan itibaren geçecek bellibaþlý hadiseler yazýlýr. TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: VI . vakit geçirmeden donatana manile ri bildirip emir gelinciye kadar lüzumlu tedbirleri almaya halin icabýna göre bu mümkün deði lse yerine baþka kaptan koymaya mecburdur. 4. Hava ve rüzgarýn hali. V . Nüfus Sicil Kanununun hükümleri mahfuzdur. Ýskandil edilen su derinliði. Bundan baþka þunlar da jurnala yazýlýr: 1.ilakis halin icabýna göre donatandan emir almak mümkünse.Madde 981 Gemi jurnalý kaptanýn nezareti altýnda ikinci kaptan tarafýndan ve bunun mazereti ha linde bizzat kaptan yahut nezareti altýnda olmak þartiyle münasip bir gemi adamý tarafýnda n tutulur.Madde 983 Bu tesbit.Madde Gemi jurnalýna günü gününe þunlar yazýlýr. . Kýlavuz alýnmasý ve kýlavuzun gemiye girdiði ve ayrýldýðý saatler.DENÝZ RAPORU: Kaptan. Gemi adamlarý arasýndaki deðiþiklikler. Bu kaptaný seçmekte kusuru görülmedikçe kendine v ekalet eden kaptanýn fiillerinden dolayý mesul tutulamaz. Gemi meclisince verilen kararlar. 2. IV . gemi zabitleriyle müþavereye lüzum görse bile verilen kararla bað mayýp alacýðý tedbirlerden daima bizzat mesul olur. geminin batmasý yüzünden veya diðer bir sebepten varma limanýna ulaþmadan b iter ise kaptanýn veya ona vekalet eden kimsenin uðradýðý ilk münasip yerde. aþaðýda yazýlý yerlerde yaptýrýlýr: 1. vakit kaybetmeden. Sintinelerdeki su yüksekliði. yolculuk esnasýnda vukubulacak bütün kazalarý. 3. Varma limanýnda ve eðer varma limaný birden çok ise kazadan sonra varýlacak ilk lim anda. MUHTEVASI: 1. 4. 3. VII .Madde 979 Gemi emin olmýyan bir liman veya sahilde bulunduðu zaman. TESBÝT ETTÝRME MÜKELLEFEYETÝ: 1. Gemide iþlenen suçlar ve verilen disiplin cezalariyle gemideki doðum ve ölüm vakalarý da hi jurnala yazýlýr. gemi adamlarýnýn tamamý yahut içlerinden bir kýsmýnýn iþtirakiyle ma tesbit ettirmeye mecburdur. 2.Madde 982 - Yolculuðun önemli hadiseleri. ister geminin bir barýnma limanýna girmesini veyahut her hangi baþka bir zararý intacetmiþ olsun. tehlike karþýsýnda. 2. hususiyle kazalar ve zararýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý i lýnan tedbirler tam ve vazýh olarak mahkemece tesbit olunur. 3. Yolculuk. Gemi veya yükünün uðradýðý bütün kazalar ve bunlarýn tafsilatý. Bir liman içinde yolculuk eden küçük gemilerde jurnal tutmak mükellefiyeti yoktur. ayný hüküm yükleme baþlamazdan e ve boþaltma bittikten sonra dahi tatbik olunur.GEMÝDE HAZIR BULUNMA MÜKELLEFÝYETÝ: Kaptan. Geminin bulunduðu tul ve arz dairesi. bunlar ister gemi veya yükün zýyaýný y hasara uðramasýný.GEMÝ JURNALI: Her gemide (Gemi jurnalý) denilen bir defter tutulur. Mani olmadýkça kayýtlar her gün yapýlýr.

GEMÝ BAÐLAMA LÝMANINDA BULUNDUÐU ZAMAN: Gemi henüz baðlama limanýnda bulunduðu sýrada kaptanýn yapmýþ olduðu hukuki muameleler donata m etmez. donatan tarafýndan onun hareket tarzýna ait talimatlar veya iþe ait emirler verilmiþ olmasý kapta nýn yapmýþ olduðu muamelelerden dolayý üçüncü þahýslara karþý donatanýn þahsan mesul tutulmas z.Madde 986 - . MUHAKEME USULÜ: Zaptýn aslý mahkemede saklanýr. ZAPTIN ASLININ SAKLANMASI: I . 1.Madde 984 3. TESBÝT EDÝLECEK HUSUSLAR: Tesbit için kaptan. üçüncü þahýs kötü niyet sahibi olsun. HUSUSÝ HALLER: Kaptan.KANUNDAN DOÐAN TEMSÝL SALAHÝYETÝ: 1. bizzat mahkemede bulunabilecekleri gibi. ilan mahzurlu bir gecikmeyi mucip olacaksa bundan vaz geçebilir.Madde 987 Kaptan baðlama limanýnda dahi olsa tayfa tutabilir. ÞÜMULÜ: A . 4. Bent 1). bir vekil de bulundurabilirler. Gemi veya yükle ilgili þahýslar ve kaza ile her hangi bir surette ilgili olanlar. B . Kaptan ve diðer gemi adamlarýna doðru söylemeleri lüzumu ihtar olunur.Madde 988 - Kaptanýn muamelelerinden ve bilhassa kambiyo taahhütlerinden dolayý donatanýn þahsan mesul tutulmasý kaptana donatan tarafýndan açýk bir temsil salahiyeti verilmiþ olmasýna baðlýdýr ( 948. iþin iyi anlaþýl kaptan ve diðer gemi adamlarýna istediðini sorabilir. an cak gemiyi muhafaza etmek veya yolculuðu yapmak için zaruret halinde ve bu zaruretle ölçülü derecede salahiyetlidir.DONATANIN TEMSÝLCÝSÝ SIFATÝYLE: C . geminin iyi halde muhafaza edilmesine ve umumi olarak yolcu luðun selametle icrasýna mütaallik her türlü muamele ve tasarruflarý üçüncü þahýslarla donata aya salahiyetlidir.Madde 985 Müracaat üzerine mahkeme tesbit için mümkün olduðu kadar yakýn bir gün tayin ve münasip b rzda ilan eder. Fk. 2. meðer ki. meðer ki.Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada kaptan bu sýfatla geminin donatýlmasýna.GEMÝ BAÐLAMA LÝMANI DIÞINDA BULUNDUÐU ZAMAN: A . Kaptan ancak yolculuðun icrasý için zaruret halinde ve yalný u zaruretle ölçülü derecede deniz ödüncü alabilir. gemi adamlarýna.KREDÝ MUAMELELERÝ: Taþýma mukaveleleri yapmak ve kendi vazifeleri çerçevesine dahil hususlarda dava açmak da kaptanýn salahiyetleri cümlesindendir. Kaptan açýkça verilmiþ bir temsil salahiyetini haiz olmadýkça. B . ödünç para veya veresiye mal almaya ve bu gibi kredi muamelelerine giriþmeye. paranýn hakikaten sarf edilmiþ olup olmamasýna veya kapt anýn seçtiði kredi þeklinde isabet bulunup bulunmamasýna yahut kaptanýn emrinde para mevcut olup olmamasýna baðlý deðildir. 2. Hakim lüzum görürse gemi adamlarýndan gelmemiþ olanlarý da dinliyebilir. Gemi jurnalý mahkemeye getiri lemiyorsa veya tutulmasý mecburi deðilse bu hallerin sebepleri bildirilmelidir. Kaptan gemi jurnalýna istinaden izahlarda bulunur. bütün gemi adamlarýnýn ad ve soyadlarýný ihtiva eden bir cetvel ve gemi j rnaliyle birlikte 982 nci maddede yazýlý yerdeki mahkemeye müracaat eder.Denizde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanun hükmü mahfuzdur. Þu kadar ki.DONATANIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝNÝ DOÐURAN MUAMELELER: . ilgililerden istiyenlere tasdikli sureti verilir. yakýt yasýna.Madde 989 Muamelenin muteber sayýlmasý. kaptan ayrýca verilmiþ hususi salahiyete istinaden hareket etmiþ veya borç baþka hususi bir kanuni sebepten ileri gelmiþ olsun.

bunlara imkan bulunmazsa kaptan takdirine göre hareket eder ve umumi olarak yükle ilgili olanlara hadiselerden ve alýnan tedbir lerden gecikmeksizin haber verir. açýlan daval rdan donatana muntazam bir tarzda haber vermekle mükellef olduðu gibi hal ve zaman e lverdikçe bütün önemli iþlerde ve hususiyle 988 ve 990 ýncý maddelerde yazýlý hallerde. ancak zaruret halinde yapabilir. buna da imkan yoksa baþka del iller toplamak mecburiyetindedir.Madde 995 - A . kaptanýn tahdi tlere riayetsizliðini yalnýz bunlarý bilen kimselere karþý ileri sürebilir. yaptýðý sözleþmelerden. þu eri mahfuzdur. KAPTANIN VERDÝÐÝ AVANSLAR: A . B .Madde 9 90 C . elinde donatana ait kafi para bulunsa bi le. Bu gibi hallerde kaptan. yolculuk hadiselerinden. 3. Kaptan geminin baðlama limanýna dönüþünde ve her isteyiþinde donatana hesap vermeye mecbu dur. donatan adýna hareket ettiðini ildirerek veya bildirmiyerek.YÜKLE ÝLGÝLÝ OLANLARIN TEMSÝLCÝSÝ SIFATÝYLE: Yükle ilgili olanlarýn menfaatlerini korumak için kaptan yolculuðun devamýnda mümkün olduðu k r yüke bakmakla mükelleftir. geminin durumundan.ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARA KARÞI: 5.Geminin bulunduðu yerin mahkemesi bilirkiþi dinliyerek ve varsa Türk Konsolosunun mütala asýný alarak satýþta kati zaruret bulunduðuna karar vermedikçe kaptan gemiyi satamaz.990 ýncý maddeler hükümleri kaptanýn donatan ile olan münase veya kanuni salahiyetleri çerçevesini aþmadýkça kaptan bu gibi kadar ki.Madde 994 Ýfasýný tekeffül etmedikçe elerden þahsan mesul olmaz. yükü tamamen veya kýsmen boþaltmaya ve yükün bozulmasýndan veya air sebeplerden ileri gelebilecek büyük bir zararýn baþka surette önüne geçilemiyeceði haller satmaya yahut yükün muhafazasý ve daha ileri götürülmesi için lüzumlu paralarý elde etmek ma yle deniz ödüncü almaya ve yük alýkonmuþ veya müsadere edilmiþ yahut baþka bir suretle elinde . Kaptan fevkalade tamirleri ve alýmlarý.GEMÝ SATIÞI: Kaptanýn kanundan doðan temsil salahiyetlerini tahdit etmiþ olan donatan.Madde 991 Geminin bulunduðu yerde mahkeme veya tahkikat yapabilecek baþka bir makam yoksa kaptan hareketini haklý gösterecek bilirkiþi raporu almak. yaptýðý hukuki muamelelerle donatan üçüncü kiþilere karþý hak i eylediði gibi gemi ve navlun ile mesul de olur. kaptanýn 972 ve 973 üncü maddelerde yazýlý mesuliyet 1. yolcu eðiþtirilmesi veya kesilmesi zaruretinde ve fevkalade tamirler veya alýmlarda donatand an talimat istemiye mecburdur. Satýþ açýk artýrma ile yapýlýr. II . HÜKÜMLERÝ: Kaptanýn bu sýfatla ve kanuni salahiyetleri çerçevesi içinde.DONATANA KARÞI: tarafýndan tahdit edilmiþ olmadýkça kaptanýn haiz olduðu salah . donatana en az zarar verecek tedbirleri almakla mükelleftir. Kaptan.YOLCULUÐUN DEVAMINA ENGEL OLAN HAL: Bir zýyaýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý için hususi tedbirler alýnmaya lüzum görüldüð ilgili olanlarýn temsilcisi sýfatiyle menfaatlerini korumaya ve kabil oldukça talimatl arýný alarak mümkün mertebe tatbika mecburdur. UMUMÝ OLARAK: Kaptan.Madde 993 Kaptanýn salahiyetleri donatan yetleri þümulüne mütaallik 986 nde de tatbik olunur. TEMSÝL SALAHÝYETÝNÝN TAHDÝDÝ: Vekaleti olmadan donatan hesabýna kendi parasýndan avans veren veya þahsan borçlanan kap tan donatandan tazminat isterken üçüncü þahýs hükmündedir.Madde 992 4. bir ihtiyacý giderecek parayý deniz ödüncü almadan veya vazgeçilebilecek gemi te ferruatý ve kumanyasýný satmadan elde edemiyeceði hallerde.

de 1000 C . yükletenden veya gönderilenden ikramiye. yükle ilgili olanlarýn þahsi mesuliyetlerini doðuracak muameleleri 995 inci madd edeki hallerde bile.Madde 997 Taþýma mukavelesinin hükümden düþmesi halinde kaptan 1086 ncý madde gereðince muamele yap B .Madde 1001 Kaptan bu hallerde bile 1160 ýncý maddenin 1 inci fýkrasý gereðince yükü ancak gemi ve na lunu ile birlikte karþýlýk göstererek deniz ödüncü alabilir. Madde 999 B . bahþiþ. taþýtandan. yükü karþýlýk göstererek deniz ödüncü almaya yahut bir kýsmý baþka suretle tasarruf etmeye ancak para ihtiyacýnýn baþka suretle giderilememesi veya diðer tedbirin alýnmasýnýn donatan için fahiþ bir zararý mucip olmasý halinde salahiyetlidir. YÜK ÜZERÝNDE TASARRUFLAR: Kaptan.KENDÝ HESABINA GEMÝYE EÞYA YÜKLEME YASAÐI: . halin icabýna ve imkan nispetinde tatbikina mecbur olduðu talimata göre yolculuða ya baþka bir rotada de vam etmeye yahut bunu kýsa veya uzun bir müddet için kesmeye veyahut kalkma limanýna dönme ye salahiyetlidir.MÜÞTEREK AVARYA OLMIYAN HALLERDE: ukarýki maddede yazýlý hallerde yük karþýlýk gösterilerek deniz ödüncü alýnmasý yahut yükün b a baþka bir suretle tasarruf edilmesi. donatanýn muvafakati olmaksýzýn kendi hesabýna eþya yükletemez. Bu yasaða aykýrý hare derse donatanýn bu yüzden uðramýþ olduðu daha fazla zararý tazmin ettirmek hakký mahfuz kalma tiyle. MUAMELELERÝN MUTEBER SAYILMASI: I .NAVLUNDAN BAÞKA ALINAN PARANIN TESLÝM MECBURÝYETÝ: D . satýþ yerine deniz ödü una gider. 4. 995. 988 inci madde ile 1235 inci maddenin 6 ncý b endi hükümlerine uygun ve donatan hesabýna yapýlmýþ bir kredi muamelesi sayýlýr. D . Mallar üzerinde satýþ suretiyle yapýlan tasarruf halinde safi satýþ tutarý 1112 nci maddede yazýlý deðeri ge nun yerine safi satýþ tutarý kaim olur. 2.Madde 1004 II .Madde 1003 Kaptan.MÜÞTEREK HÜKÜM: Kaptanýn.u geri almak için adli ve idari makamlara veya fertlere karþý her türlü taleplerde bulunma ya ve her türlü davalarý açmaya dahi salahiyetlidir.UMUMÝ OLARAK: 3.Madde 998 - Para ihtiyacý müþterek avaryadan ileri gelmiþ olup da kaptan bunu gidermek için çeþitli tedbi ler karþýsýnda bulunursa bunlardan ilgililere en az zarar verecek olaný seçmeye mecburdur.Yolculuðun ilk rotadan devamýna umulmýyan bir hal mani olursa kaptan.ÞAHSÝ MUAMELELERÝ: .MÜÞTEREK AVARYA HALÝNDE: . 998.YÜKLE ÝLGÝLÝ OLANLARIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝNÝ DOÐURAN MUAMELELER: A . Deniz ödüncü donatan için fahiþ bir zararý mucip olmadýkça kaptan.Kaptan. bu gibi yolculuklarda mümasil eþya için. HUSUSÝ HALLER: . pey ve saire mükafat v tazminat gibi her ne nam ile olursa olsun navlundan baþka aldýðý bütün paralarý da donatanýn tlubuna kaydetmeye mecburdur. ancak hususi bir salahiyetle yapabilir.Madde 996 Kaptan. yükleme yerinde ve zamanýnda verilmesi mut at olan navlunun en yükseðini vermeye mecburdur. 995 inci maddede yazýlý hallerden baþkasýnda yolculuðun devamý için zaruri olmadýkça tererek deniz ödüncü almaya yahut yükün bir kýsmýný satmaya yahut baþka suretle yük üzerinde a bulunmaya salahiyetli deðildir. 999 ve 1000 inci maddeler gereðince yaptýðý hukuki muamelelerin mutebe r sayýlmasý için 988 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü tatbik olunur.Müþterek avarya yoksa kaptan.Madde 1002 Donatanýn vereceði tazminat hakkýnda 1112 nci madde hükmü tatbik olunur.

Madde 1005 A .Madde 1006 . ithalat ve ya ihracat yasaðý yahut gemi veya yüke mütaallik umulmýyan baþka bir hal yüzünden yolculuða b amasýndan veya baþlanmýþ iken devam edilmemesinden dolayý vazifesinden çýkarýlmýþsa. yolculuktaki geçim masraflariyle kaptanýn zati eþy asýnýn taþýnmasýna da þamildir.Ý Muayyen bir yolculuk için hizmete alýnmýþ olan kaptan.GÖTÜRÜ ÜCRETE GÖRE TAZMÝNATIN TAYÝNÝ: Gidiþ geliþ veya muayyen olmýyan bir zaman için hizmete alýnan kaptan. bir yolculuða baþlamýþ olduðu takdirde inin baðlama limanýna veya baþka bir Türk limanýna dönüp boþaltmasýna kadar vazifesine devam e mecburdur. C . ambargo. Bu müddetin tayininde. TAZMÝNAT HAKLARI: þe yaramadýðýndan veya vazifesini yapamadýðýndan dolayý kaptana yol verilmiþse. abluka. yaptýðý hizmete ve eðer yo la çýkmýþsa geçirdiði yolculuk safhasýnýn bütün yolculuk derecesine olan nispetine göre tayin adde 1009 D . 10 1008 inci maddelerdeki hallerde kaptana verilecek ücret miktarý. ir müddet için hizmete alýnýp muayyen bir yolculuða baþladýktan sonra yukardaki sebeplerden d layý yol verilmiþ kaptan hakkýnda da ayný hüküm tatbik olunur. ÇEKÝLME: Kaptan müþterek donatanlardan biri ise kendi istemeden yol verildiðinde müþterek donatanla rla yaptýðý sözleþme gereðince iþtirakte donatan sýfatiyle haiz olduðu payýn. yolculuðu asati devam müddeti esas tutulur. E . alacaðý tazminat yolculuðu bitirmesi halinde hak edeceði miktarý geçemez.I . harp.DÝÐER HALLERDE: Ücret zaman itibariyle olmayýp da bütün yolculuk için götürü olarak tesbit edilmiþse 1006. UMUMÝ OLARAK: .ÞAHSÝ EHLÝYETSÝZLÝK: 2. diðer donatanla n.Madde 1008 Bu hallerde kaptana yol verilmesi yolculuk sýrasýnda olmuþsa kaptan ayrýca hizmete a lýndýðý limana parasýz götürülmesini veya bunun tutarý olan tazminatýn verilmesini istiyebili Bu kanuna göre parasýz seyahat hakký.DÖNÜÞ YOLCULUÐU: Muayyen olmýyan bir zaman için hizmete alýnan kaptan.Madde 1012 Bununla beraber kaptan.Madde 1011 3.Madde 1010 1008 inci maddede yazýlý iki veya dört aylýk miktarýndaki tazminatýn hesabýnda. Ancak. kararlaþ bütün menfaatler de dahil olduðu halde çýkarýldýðý güne kadar hak etmiþ olduðu ücreti alýr. yükleme ve boþaltma için gerekli zaman ile geminin durumu ve vasfý gözönünde tutulur.MÜCBÝR SEBEPLER VE OLAÐANÜSTÜ HALLER: Muayyen olmýyan müddet için hizmete alýnýp da muayyen bir yolculuða baþladýktan sonra 1006 nc 1007 nci maddelerde yazýlý sebeplerden baþka bir sebeple iþten çýkarýlan kaptan. kararlaþtýrýl menfaatler de dahil olduðu halde iþten çýkarýldýðý güne kadar hak etmiþ olduðu ücretler kendi r. 1007 nci mad e hükmü gereðince alacaðý paralardan baþka Avrupa limanýnda çýkarýlmýþsa iki ve Avrupa dýþý b aylýk ücretini de tazminat olarak alýr.Madde 1007 B . hizmete alýndýðý limana kadar parasýz götürülmesini ve ayrýca tam ücre nun tutarý tazminatýn verilmesini istiyebilir. Kapt anýn tazminat haklarý mahfuzdur. bilirkiþilerce takdir edilecek deðeri ile satýnalýnmasýný istiyebilir.Aksi kararlaþtýrýlmýþ olsa bile donatan tarafýndan kaptana her zaman yol verilebilir.YOL VERME: E . dönüþ yolculuðu gemini ma limanýnda bitmezse.HÝZMET SÖZLEÞMESÝNÝN SONU: 1. Kaptan muhik bir s ebep olmadan bu hakkýný istemekte gecikirse hakký düþer. çekilme ihbarý zamanýnda gemi bir Avrupa limanýnda veya Avru .

hastanýn kendi haline býrakýlmasý tehlikeli ise bakýma devam olunmak lazýmdýr. Böyle bir halde kaptan. Donatan çekilme haberini alýr almaz geminin dönmesini emrederse. gemi üzerinde veya vazifenin icabettirdiði yolculukt a bulunduðu müddetçe donatan geçim ve bakým masraflarýný vermekle mükelleftir. III . Þ t kaptan daha evvel memlekete iade edilir veya kendisi avdet ederse bu müddet daha evvel de sona erebilir. Bundan baþka kaptan geminin müdafaasý sýrasýnda bir zarara uðrarsa münasip ve lüzumu hali hakim tarafýndan tayin edilecek bir ikramiye istiyebilir. Eðer kaptan gemi ile memleketi limanýna veya hizmet sözleþmesinin yapýldýðý limana dönmez rasýz götürülmek veya muvafýk bir tazminat istemek hakkýný da haiz olur. yola çýkmýþsa iden ayrýldýðý güne kadar meþrut olan diðer bütün menfaatler de dahil olmak üzere ücret alýr. kendisinin ve hekimin veya deniz iþleriyle uðraþan dairenin muvafakati ile bir Türk limanýna gönderile bilir. Kaptan bu müddete ait ücret ve geçim masrafla rýndan baþka 1007 nci madde gereðince parasýz götürülmesini ve bunun tutarý olan tazminatý is ilir. yolculuk baþladýktan sonra ölürse. 4. Donatan. Kaptan hastalýktan veya yaralanmadan dolayý yabancý bir memlekette gemiyi býrakmaya mecbur kalmýþ ise. cezayý mucip bir fiili ile sebebiyet veren veya hizmet i haksýz surette býrakan kaptan hakkýnda yukariki hükümler tatbik olunmaz.Gemi zayi olsa bile kaptan.pa dýþý bir limanda bulunduðuna göre. Hastalýktan veya yaralanmadan dolayý yabancý memlekette kalmýþ olan kaptan. ihtiyati tedbir kararý gibi icra olunur.Madde 1014 Bakým hastanýn bakýlmasý ve tedaviye þamildir. IV .HASTALIK: Kaptan hizmete alýndýktan sonra ölürse. kadar ki. yola çýkmamýþsa hizmetin tatiline kadar.ÖLÜM: . Teklif edilen tedaviyi veya bir hastanede bakýlmayý haklý bir sebep olmaksýzýn kabul e tmekten kaçýnan kaptan bu kaçýnma müddetince parasýz bakýlmak hakkýný kaybeder. Geçim ve bakým mükellefiyetinden dolayý kaptan ile donatan arasýnda çýkan ihtilaf en evve salahiyetli deniz iþleri memurluðu tarafýndan muvakkaten karara baðlanýr. Eðer kaptan muvafakatini bildirmiyecek halde olur veya haklý sebep olmaksýzýn rýza göstermezse bir hekim dinlendikten sonra kaptanýn bulunduðu yerdeki deniz iþleriyle uðraþan daire izin verebilir. donatan fazla olarak münasip bir ikramiye de v ermekle mükelleftir.Madde 1015 Kaptan gemiyi müdafaa ederken ölürse. öldüðü güne kadar olan ücretini ve kararlaþtýrýlmýþ d i donatanýn. yerine baþkasýnýn konulmasý için donatana asip müddet býrakmak ve bu müddet içinde iþine devam ve her halde baþladýðý yolculuðu bitirme riyetindedir. Bu müddet geç için muayyen zamana dahil olur. deniz raporunu tesbit ettirmeye ve icabettiði müddetçe d onatanýn menfaatlerini korumaya mecburdur. Karar. Hastalanan veya yaralanan kaptan. Tedaviye hekime gösterme ve gemide bulunm asý mecburi olan veya bir limanda durulduðu esnada tedarik edilmesi kabil olan ilaç ve mutat tedavi vasýtalariyle bakým da dahildir. Kaptan. gemi býrakýldýktan sonraki zaman için de geçim ve bakýma borçludu m ve bakým mükellefiyeti geminin býrakýlmasýndan itibaren 26 haftanýn geçmesiyle sona erer.GEMÝNÝN ZIYAI VE DENÝZ ÝÞ HUKUKÝYLE BU FASIL HÜKÜMLERÝ ARASINDAKÝ MÜNASEBET: . hizmete girdikten sonra hastalýk veya yaralanma dolayýsiyle tedaviye muhtaç ol ur veya çalýþamýyacak bir hale gelirse.Madde 1013 II . Hastalýða veya yaralanmaya. yabancý memlekette kaptanýn bakým ve tedavisini bir hastanede temin edebi lir. ede ikamet sýrasýnda ücret alacaðýna halel gelmez. ödemesi lazýmdýr. MÜÞTEREK DONATAN OLAN KAPTAN: Kaptan. Eðer kaptan ya emlekette iþe girmiþ ve hastalýk veya yaralanma hizmete girmeden evvel olmuþ ve kaptan h astalýktan veya yaralanmadan dolayý yolculuða baþlamamýþ ise donatan yukarda yazýlý masraflar mekle mükellef deðildir. ilk çýkýþtan itibaren iki veya üç yýl geçtikten sonra h esine müsaade istiyebilir. kaptan. Kaptan gemiyi Türk limanlarýndan birine býrakýnca geçim ve bakým mükellefiyeti sona erer. donatan cenaze masr arýný da verir. gemiyi ge ri getirmekle mükelleftir. donatan.

YOLA VE YÜKE ELVERÝÞLÝ OLMAMASINDAN DOLAYI MESULÝYET: A .YÜKLEME MASRAFLARI: 1.TAÞIYANIN. Geminin tamamýný veya bir cüzünü yahut muayyen bir yerini taþýtana tahsis ederek eþyay izde taþýmayý taahhüt eder ki buna "Çarter Mukavelesi".Madde 1018 C . yola veya yüke elveriþli olmamasýnda oðan zararlardan mesuldür.YÜKLEME YERÝ: Kaptan yükü almak için gemiyi taþýtanýn ve gemi birden çok kimselere tahsis edilmiþ ise hepsi gösterecekleri yere demirler. Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kamaralar hariç tutulmuþ sayýlýr. verilen talimata göre hareket etmeye mani olursa kaptan mutat yükleme yerine demirler. zamanýnda gösterilmemiþ veya bütün taþýtanlar yer göstermekte birleþmemiþ bulunur ve uyun derinliði.Madde 1020 - Mukavele. ÝKÝNCÝ AYIRIM : YÜKLEME VE BOÞALTMA I . Kaptanýn donatana karþý hastalýk ve kaza sebebiyle bu kanundan doðan haklarý. DÖRDÜNCÜ FASIL : DENÝZ TÝCARET MUKAVELELERÝ BÝRÝNCÝ AYIRIM : UMUMÝ HÜKÜMLER A . Parça mal olan muayyen eþyayý denizde taþýmayý taahhüt eder ki buna da "Kýrkambar Muka esi": denir. içtimai sigorta k nlarý uyarýnca kendisine fiilen saðlanmýþ bulunan menfaatler nispetinde düþer. geminin denize ve yola elveriþli bir halde bulu nmasýný (Madde 817) ve soðutma tesisatý da dahil olmak üzere ambarlarýn yükü kabule. II . geminin selameti. meðer ki. masrafýný çekmek þartiyle.ÇARTER PARTÝ: Çarter mukavelesi yapýldýðýnda taraflardan her biri. onun hasta lanmasý ve kazaya uðramasý hallerinde. tedbirli bir taþýyanýn sarf etmekle mükellef olduðu dikk ve ihtimam gösterilmekle beraber eksikliði yolculuðun baþlangýcýna kadar keþfe imkan bulunmam sun.YÜKLEME: Taþýyan.KAMARALAR: Her nevi navlun mukavelesinde taþýyan. yükle ilgili olanlara karþý geminin denize. KARARLAÞTIRILANLARDAN BAÞKA EÞYA: III . yükleme masrafý ise taþýyana ait Yer. kendisine muk þartlarýný ihtiva eden bir çarter parti verilmesini istiyebilir. bununla beraber muvafakati olmaksýzýn kamaralara eþya yükletilemez.Madde 1017 1. eþyanýn gemiye kadar taþýma masrafý taþýtana. mahalli nizamlar veya tesisler. Bu kýsýmdaki hükümler posta idaresinin denizde eþya taþýmalarýna tatbik olunmaz.YÜKLENECEK EÞYA: Kararlaþtýrýlan eþya yerine ayný varma limaný için taþýtan tarafýndan gemiye baþka eþya yükle . GEMÝNÝN DENÝZE. taþýmaya afazaya elveriþli bir halde bulunmasýný (Yüke elveriþliliðini) temin etmekle mükelleftir.MUKAVELE NEVÝLERÝ: Navlun mukavelesiyle taþýyan. yükleme limaný nizamlarý ve bunlar yoksa mahalli teamüller ile aksi tayin edil miþ olmadýkça. aksine bir kanun hükmü bulunmadýkça. Deniz Ýþ Kanuniyle bu kanundan hangisinin hükümleri kaptanýn daha lehine ise.BÝRÝNCÝ KISIM : EÞYA TAÞIMA NAVLUN MUKAVELELERÝ Deniz Ýþ Kanununa tabi olan bir gemide çalýþan kaptanýn belli bir hukuki hadiseden doðan aklarý.Madd 1019 D . o kanu na tabi olur. navlun karþýlýðýnda:Madde 1016 B . 2.

taþýtan veya yükleten. vergi ve gümrü rýna aykýrý hareket ederler ve bu fiillerinde kusurlarý bulunursa ayný hüküm tatbik olunur. Kaptan bu gibi eþyayý tekrar karaya çýkarmaya ve gemiyi v eya diðer yükü tehlikeye düþürürse icabýnda denize atmaya salahiyetlidir.Madde 1023 - Eþyanýn cins ve mahiyeti hakkýnda yanlýþ beyanlarda bulunan taþýtan veya yükleten. bunu karaya çýkarmaya veya acil hallerde denize atmaya salahiyetlidir. harb kaçaðý veya ihracý. zararý tazmine mecbur deðildirler. kaptan.TEHLÝKELÝ EÞYA: Taþýyanýn veya acentasýnýn bilgisi 1024. Kaptan eþyayý gemid a bunlar için yükleme yerinde ve yükleme sýrasýnda bu gibi yolculuk ve eþya için alýnan en yü navlunun ödenmesi lazýmdýr. 3. yüklemeye muvafakat etmiþ ol ursa eþya gemiyi veya diðer yükü tehlikeye soktuðu halde ayný þekilde hareket etmeye salahiye lidir. ithali veya transit olarak geçirilmesi yasak ola n eþyayý yükler yahut yükleme sýrasýnda kanun hükümlerine ve hususiyle zabýta. eþyanýn kararlaþtýrýlan gemiye yükletilmiþ olmasý halinde dahi zara uu muhakkak ve zarar taþýtana aitola. taþýtanýn muvafakatini almadan eþyayý. Kaptanýn muvafakatiyle hareket etmiþ olmalarý taþýtan ve yükleteni diðer þahýslara karþý liyetten kurtaramaz.EÞYANIN CÝNS VE MAHÝYETÝ HAKKINDA: Kaptanýn bilgisi olmaksýzýn gemiye eþya getiren kimse de 1024 üncü maddeye göre bu yüzden doð zararý tazmin etmekle mükelleftir. baþka gemiye yükliyemez.Madde Tehlike halinde ve yolculuk baþladýktan sonra yapýlacak aktarmalar hakkýnda birinci fýkra hükmü tatbik olunmaz. kendilerine bir kusur is nat edilmese dahi 1024 üncü maddeye göre mesul olur.GÝZLÝCE YÜKLENEN EÞYA: Denizde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanunun 12 nci maddesinin A .Madde 1027 Kaptan eþyanýn tehlikeli vasýf ve mahiyetini bildiði halde.lirse taþýyan. bu yüzden durumu güçleþmedikçe bunu kabul ile mükelleftir.EÞYANIN ÖLÇÜ. Bunlardan her biri beyanlarýnýn doðru olmamasý yüzünden ileri gelen zarardan taþ na karþý mesuldür. TARTI VE MARKALARI HAKKINDA: Mukavelede eþya yalnýz nev'i ve cinsi ile tayin edilmiþ olmayýp da ferden tayin edil miþ ise bu hüküm tatbik olunmaz. Bu halde kaptan eþyayý her zaman ve h er hangi bir yerde gemiden çýkarmaya. Bunlar eþyanýn müsadere edilmiþ olduðunu ileri sürerek navlunu ödemekten imtina edemezler Eþya. B . 2. meðer ki. Bu halde de taþýyan veya kaptan.Madde 1025 Bu kimseler.Madde 1026 D . yüklerse bundan doða dan mesul olur.Madde 1024 Taþýyanýn navlun mukavelesi gereðince taþýtan ve yükletenden baþka kimselere karþý olan m etleri mahfuzdur.KARARLAÞTIRILMIÞ OLAN GEMÝ: Yükletenin muvafakati olmadýkça eþya güverteye konamýyacaðý gibi küpeþteye de asýlamaz. V . Müþterek avarya h alinde zararýn paylaþýlmasýna dair olan hükümler mahfuzdur. eþyanýn ölçü. C .Madde 1028 IV. 973 üncü maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý diðer þahýslara karþý ise anca e mesuldür.Madde 1022 A . sayý ve tartýsý ile markalarý hakkýnda taþýyana karþý doð elleftirler. 1025 ve 1026 maddelerdeki hallerde kaptanýn bilgisi hükmündedir.GÜVERTEYE KONACAK EÞYA: . SAYI. kusuru var taþýyana ve 973 üncü maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý diðer kimselere karþý beyanlarýnýn do doðacak zararlardan mesuldürler. imha etmeye veya baþka suretle zararsýz hale sokma ya salahiyetlidir. gemiyi veya diðer mallarý tehlikeye sokarsa. BÝLDÝRME MECBURÝYETÝ: Taþýtan ile yükleten. BÝLGÝ: Taþýyan.F bentlerinde y azýlý olan tehlikeli eþya kaptanýn bunlardan veya bunlarýn tehlikeli vasýf veya mahiyetlerin den bilgisi olmaksýzýn gemiye getirilirse.

yükleme müddetinin bitmiþ olduðunu taþýtana bil sürastarya müddeti iþlemeye baþlamaz. UMUMÝ OLARAK: VI . masr ait olmak üzere noterden bunu bir zabýtla tesbit etmesini istiyebilir.Madde 1033 Mukavelede böyle bir hüküm yoksa taþýyan. Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça yükleme müddeti r para istenemez. 2.Madde 1035 - Yükleme müddetinde günler iþ günü olarak. Taþýyanýn faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiye alý kün olmýyan günler ise bu müddetin hesabýnda nazara alýnmaz.TAYÝNÝ: 6. Kararlaþtýrýlmýþsa taþýyan. Taþýyan yükleme müddeti içinde bile.KATÝ VADE: Taþýtanýn faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiye tes i mümkün olmýyan günler dahi yükleme ve sürastarya müddetlerinin (Bekleme müddetinin) hesabýn zara alýnýr. gemi yükü alacak hale gelir gelmez bunu taþýtana bildirir.Ma 6 7.Madde 1032 Mukavelede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretinden bahsedilip de sürastarya müddeti tayin edilmemiþ ise. BEKLEME MÜDDETÝNÝN HESABI: A . böyle bir teamül de yoksa yükleme müddeti halin icaplarýna uygu bir müddettir. þu kadar ki. buz istilasý veya seferberlik gibi her iki tarafýn faaliyet sahasýný ilgilendir en tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiye teslim edilmesi ve alýnmasý mümkün olmýyan günl eme müddetine ilave olunur. Fakat taþýtan sürastarya müddeti için taþýyana sürastarya ücreti ödemekle m r. eþyanýn yükletilmesi için "yükleme müddeti"nden fazla bekleme Bu fazla müddete "Sürastarya" müddeti denir. sürastarya müddetinde ise aralýksýz hesap olunur.Madde 1030 Yükleme müddeti mukavele ile tesbit edilmemiþ ise yükleme limanýnýn nizamlarýna ve yoksa orad ki teamüle göre tayin olunur. SÜRASTARYA MÜDDETÝNÝN BAÞLANGICI: Yükleme müddeti veya bir sürastarya kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya müddeti bittikten sonra t e için fazla beklemeye mecbur deðildir. sürastarya müddeti içinde olsa b ugünler için sürastarya ücreti istenemez.YÜKLEME MÜDDETÝ: . BEKLEME MÜDDETÝ: Taþýyanýn 1032 ve 1033 üncü maddeler gereðince yapacaðý ihbarlar hiçbir þekle tabi deðildir. 4. Bu takdi r sýrasýnda halin hususiyetleri ve bilhassa gemi adamlarýnýn ücret bakým masraflarý ve taþýya rum kalacaðý navlunlar gözönünde tutulur. bu halde yükleme müddetinin bitmesi ve sürastaryanýn baþlama yeni bir ihbarýna lüzum yoktur.Madde 1034 Yukarda yazýlý üç gün bütün hallerde takvime göre fasýlasýz olarak hesap olunur. bu müddet yükleme müddetinin yarýsýndan ibarettir. hangi gün bu müdde ayacaðýný taþýtana bildirebilir.1. Bununla beraber taþýyan fazla beklemek istemiyor sa. 5. ÝHBARIN ÞEKLÝ: A . ir ihbarý almýþ olduðunu kafi bir þekilde tevsik etmekten kaçýnýrsa bu takdirde taþýyan. 3.Madde 1031 Yükleme müddeti ihbarýn ertesi gününden itibaren iþlemeye baþlar. sonradan yapacaðý ihbardan itibaren üç gün geçm bitmez. MÜDDETÝN DEVAMI: Yüklemenin ne kadar süreceði veya hangi gün biteceði mukavele ile tayin edilmiþ ise sürastary müddeti yükleme müddetinin bitmesiyle baþlar.Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kaptan. yükleme veya sürastarya müddetinin bitmesinden üç gün önce taþýtana bunu bildirmeye mecbu bildirmezse yükleme veya sürastarya müddeti. SÜRASTARYA ÜCRETÝ: Sürastarya ücreti mukavele ile tesbit olunmamýþsa hakkaniyet üzere takdir olunur. yükleme müddeti içinde olsa bile taþýtan bugünler iç . Fýrtýna.

ister mürekkep bir yolculuk için tutulmuþ olsun. tam navlunun üçte ikisini piþma lýk navlunu olarak verir. kararlaþtýrýlmýþ olan navlunun yarýsýný piþmanlý larak ödemeye mecburdur. Yük tamamen veya kýsmen teslim edilmiþ olup da bekleme müddeti dolmuþ ise. Bekleme müddetini aþan zaman için sürastarya ücreti ve eðer bu müddetin aþýlmasýndan doða astarya ücretinden fazla ise bu fazlayý da tazminat olarak istiyebilir. ancak tam navlunu ve taþýyanýn 106 u madde gereðince haiz olduðu diðer alacaklarý ödemek ve 1070 inci maddede yazýlý alacaklarý tediye veya temin etmek þartiyle mukaveleden cayarak yükün gemiden çýkarýlmasýný istiyebilir. 8. taþýtan. Taþýtan yükün tesliminden sonra yukarda yazýlý cayma hakkýný kullanýrsa yükleme ve boþalt larýný da ödiyeceði gibi yükleme müddetini aþan boþaltma günleri için sürastarya ücreti de ve den tekrar çýkarýlmasý mümkün olduðu kadar çabuk yapýlmak lazýmdýr.MÜREKKEP YOLCULUK HALÝNDE: . taþýtanýn talebi üzerine yola çý cak bu takdirde.YOLCULUK BAÞLADIKTAN SONRA: Gemi dönüþ için de tutulur veya mukavele gereðince yükü almak için baþka limandan kalkmasý ge e her iki halde de 1040 ýncý maddeye göre dönüþ yolculuðu için yola çýkmadan veya yükleme lim kmadan önce mukaveleden cayma bildirilmiþ bulunursa.Madde 1040 - Yukarki madde hükmünce yolculuk baþladýktan sonra taþýtan.YÜKLETENÝN BULUNMAMASI: Taþýyan.YÜKLEME TAMAMLANMADAN YOLA ÇIKMA: 1. kararlaþtýrýlan yükün tamamý yüklenmemiþ olsa bile.PÝÞMANLIK NAVLUNU: A . VII .Madde 1039 Yükleme ve boþaltma için tek bir müddet tayin olunmuþ ise yukarki fýkrada yazýlý halde bu etin yarýsý yükleme müddeti sayýlýr. TAÞITANIN MUKAVELEDEN CAYMASI: Taþýtan.Madde 1042 Yükün gemiden çýkarýlmasý halinde taþýtan bunun mucip olduðu fazla masraflarý ödemeye mec gibi boþaltma sebebiyle geminin durmasý yüzünden taþýtanýn uðradýðý zararlarý dahi tazmin ile Taþýyan yükün gemiden çýkarýlmasý için yolculuðu deðiþtirmeye veya bir limana uðramaya me C . de 1041 Bu hükmün tatbikinde aþaðýdaki hallerin birinde dahi yolculuk baþlamýþ sayýlýr: 1. vlunun eksik yükleme neticesinde teminatsýz kalan kýsmý için muntazam teminat gösterilmesini de istiyebilir. yükü üçüncü þahýstan alacak olup da yük almaya hazýr olduðunu mahallin adetine göre asýna raðmen üçüncü þahýs bulunmamýþ veya yükü teslimden imtina etmiþ ise taþýtaný en kýsa bi rdar etmeye ve sürastarya mukavele edilmiþ olsa bile ancak yükleme müddetinin sonuna kad ar beklemeye mecburdur. yukarki fýkralar. Bekleme müddetini aþsa bile taþýyan malýn gemiden çýkarýlmasý için beklemeye mecburdur. yüklenmenin behemehal muayyen bir güne kadar bitmesini þart koþmuþ ise. ancak bu nizam ve teamüllere aykýrý olmadýkça tatbik olunurlar. BEKLEME MECBURÝ OLMIYAN HALLER: Taþýyan. C .YOLCULUK BAÞLAMADAN ÖNCE: Gemi ister basit. Bundan baþka. taþýtan mukaveleden caymadýðý takdirde yola çýkýp yuka taleplerde bulunabilir. 2. bu takdirde ukarki maddenin üçüncü fýkrasý gereðince fazla beklemeye mecbur deðildir. Taþýtan tarafýndan yükleme iþinin tamamlanmýþ olduðu sarahaten veya zýmnen kaptana bil miþ ise. taþýyanýn yükleme için beklemeye mecbur olduðu müddetin (Bekleme müddeti) sonuna yüklemeyi tamamlamamýþ olursa taþýyan.Madde 1038 B . meðer ki.na sürastarya ücreti ödemekle mükelleftir. yolculuk baþlama dan önce mukaveleden cayabilir. B .Madde 1037 - Taþýyan. taþýtan. yükleme müddeti içinde taþýtandan veya salahiyetli vekilin den aksine emir almýþ olsun. Yükleme müddeti 1031 inci madde gereðince mahalli nizam veya teamüle göre tayin olunac aksa. navlunun tamamýna ve icabýnda sürastarya ücretine hak kazanmýþ olacaðý gibi. eksik yükleme yüzünden ihtiyarýna mecbur kaldýðý fazla masrafl a taþýtan kendisine ödemekle mükelleftir. Þu kadar ki.

Bundan baþka. 2.KIRKAMBAR MUKAVELESÝNÝN HUSUSÝYETLERÝ: Kýrkambar mukavelesinde taþýtan. 1040 ve 1041 inci maddelerdeki hallerde boþaltma. meðer ki. piþmanlýk navlunundan indirilemez. Ýndirilen miktar hiçbir halde navlunun yarýsýný geçmez. Taþýyan. Bununla beraber tam navlundan. Piþmanlýk navlunu taþýyanýn sürastarya ücreti ve 1069 uncu maddede yazýlý diðer alacaklar ine mani olmaz. taþýtan.Madde 1044 3. taþýtan tam navlun ödemekle mükelleftir. seferin son kýsmýna baþlamak bakýmýndan 1040 ýncý m nce yolculuk baþlamýþ sayýlmadan önce mukaveleden caydýðýný bildirirse. yüklemeden sonra tam navlunu ve taþýyanýn 1069 uncu madde gereðince haiz olduðu diðe lacaklarý ödemek ve 1070 inci maddede yazýlý alacaklarý da tediye veya temin etmek þartiyle yalnýz 1045 inci maddenin ikinci bendinin birinci fýkrasý hükmüne göre mukaveleden cayarak yü gemiden çýkarýlmasýný istiyebilir. boþaltmadan doðan masraflarla zarar ve ziyaný t zmin etmekle mükelleftir. eþyanýn teslimi için gerekli müddet içinde malýn ta mlu vesikalarýn hepsini kaptana vermeye mecburdur. mallarýn teslimini beklemekle mükellef deðildir. taþýyan piþmanlýk nav am navlun alýr. þu kadar ki. kýrkambar mukaveleleri yaparak denizde taþýmak üzere eþya kabul edeceðini ilan etmiþ da hareket anýný tesbit etmemiþse yükleme limanýndaki mahkeme.Taþýtan bekleme müddeti sonuna kadar hiç yük teslim etmemiþ ise taþýyan mukaveleden doðan taa ine baðlý kalmýyacaðý gibi taþýtan 1040 ve 1042 nci maddeler gereðince mukaveleden caymýþ ols i taleplerde bulunabilecek idiyse bunlarý da taþýtana karþý ileri sürebilir. kaptanýn daveti üzerine.Madde 1049 - . gecikmeden eþyayý yüklemeye mecburd Madde 1046 - Taþýtan. taþýtanýn müracaatý üzerine. HÝÇ YÜK VERÝLMEMESÝ: Taþýyanýn baþka mal yüklemekle aldýðý navlun. TAÞITANIN MUKAVELEDEN CAYMASI: Taþýyan. yolculuðun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise. navlun istiyebilmesi için bunu yola çýkmadan önce taþýtana si gerekir. GEMÝNÝN BÝR CÜZ Ü VEYA MUAYYEN BÝR YERÝNÝN TAHSÝSÝ HALÝNDE: 1. YÜKLEME ANI: 1. mal ar tesellüm edilmeden baþlamýþ olsa bile. malýn boþaltýlmasýný istiyemez. bütün taþ afakat etmiþ olsunlar. 1042 nci mad kinci fýkrasý hükmü mahfuzdur.Madde 1048 3. taþýtanlarýn hepsi mukaveleden caymýþ veya mallarý tesl etmemiþ olsunlar. cayma yüzünden taþýyanýn masraftan kurtulmuþ ve baþkaca navlun e tmek fýrsatýna sahip bulunmuþ olduðu halin icabýndan anlaþýlýrsa. teslim olunmýyan yükün yerine taþýtanýn yükl diðer mallarýn navlunu indirilir. sözü geçen maddelere göre navlunun ancak bir kýsmýný alabileceði hallerde piþ unu olarak tam navlun alýr. VIII. geciken taþýtandan. 2. Taþýyanýn ihbarý hakkýnda 1034 üncü madde hükmü tat r. HAREKET GÜCÜNÜN MAHKEMECE TAYÝNÝ: Her türlü navlun mukavelelerinde taþýtan. Taþýyanýn. Bu takdirde 1041 inci maddenin üçüncü fýkrasý hükmü de ta adde 1047 Taþýtan gecikirse taþýyan. 2. Þu kadar k nýn teslim edilmiþ olmýyan mal yerine yüklediði eþyanýn navlunu indirilir. meðer ki. taþýtan. MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Geminin bir cüz'ü veya muayyen bir yeri taþýtana tahsis edilmiþse 1030-1044 üncü maddeler hük i aþaðýdaki deðiþikliklerle tatbik olunur:Madde 1045 Taþýyanýn piþmanlýk navlununa hak kazanmasý mukavelede gösterilen yolculuðun yapýlmasýna r.Madde 1043 Baþka mürekkep yolculuklarda taþýtan. Taþýtanlarýn hepsi cayma haklarýný kullanýrsa 1040 ve 1041 inci maddeler olduðu gibi tatb k olunur. bildirmezse hakkýný kaybeder. 4. centesini yahut kaptaný dinledikten sonra daha ziyade gecikmesi caiz olmýyan hareket gününü halin icabýna göre tayin eder. Yolculuk. tam navlundan münasip bir m indirilir.

Mahkeme kararý katidir. IX - VESÝKALARI VERME MÜKELLEFÝYETÝ:

I - BOÞALTMA YERÝ: Bu vesikalardaki bütün yolsuzluklardan ve hususiyle bunlarýn hakikata uymýmayan beya nlarý ihtiva etmelerinden ileri gelen zararlardan taþýtan ve yükleten taþýyana ve yükle ilgil diðer kimselere karþý 1023 üncü madde gereðince mesuldür. B - BOÞALTMA:

Kaptan yükü boþaltmak için gemiyi yükü teslim alacak olan kimsenin (Gönderilen) ve bunlar bir en fazla ise, hepsinin gösterecekleri yere demirler.Madde 1050 -

Mukavele, boþaltma limaný nizamlarý ve bunlar yoksa mahalli teamüller ile aksi tayin edi lmiþ olmadýkça eþyanýn gemiden çýkarýlmasý masrafý taþýyana, geri kalan boþaltma masraflarý d tir.Madde 1051 Yer zamanýnda gösterilmemiþ veya bütün gönderilenler yer göstermekte birleþmemiþ bulunur ut suyun derinliði, geminin selameti, mahalli nizamlar veya tesisler verilen talim ata göre hareket etmeye mani olursa kaptan, mutat boþaltma yerine demirler. II - BOÞALTMANIN MASRAFLARI: 1. UMUMÝ OLARAK: III - BOÞALTMA MÜDDETÝ:

Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kaptan, boþaltmaya hazýr olunca bunu gönderilene b ldirir. Kaptan gönderileni tanýmýyorsa boþaltmaya hazýr olduðunu mahallin adetine göre ilan e er.Madde 1052 -

Boþaltma müddeti mukavele ile tesbit edilmemiþ ise boþaltma limanýnýn nizamlarýna ve yoksa or daki teamüle göre tayin olunur; böyle bir teamül de yoksa boþaltma müddeti halin icaplarýna u gun olan müddettir.Madde 1053 Boþaltma müddeti, ihbarýn ertesi gününden itibaren iþlemeye baþlar, Kararlaþtýrýlmýþsa ta için boþaltma müddetinden fazla beklemeye mecburdur (Sürastarya müddeti). Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça boþaltma müddeti için ayrý bir para istenemez. Fakat süra i için taþýyana sürastarya ücreti verilir. Sürastarya ücretinin miktarý hakkýnda 1035 inci madde hükmü tatbik olunur. 2. MÜDDETÝN DEVAMI:

Boþaltmanýn ne kadar süreceði veya hangi gün biteceði mukavele ile tayin edilmiþ ise sürastar müddeti boþaltma müddetinin bitmesiyle baþlar.Madde 1054 Mukavelede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretinden bahsedilip de sürastarya müddeti tayin edilmemiþ ise bu müddet boþaltma müddetinin yarýsýndan ibarettir. 3. SÜRASTARYA MÜDDETÝNÝN BAÞLANGICI:

Boþaltma müddetinde günler iþ günü olarak, sürastarya müddetinde ise aralýksýz hesap olunur.M 55 Mukavelede böyle bir hüküm yoksa taþýyan, boþaltma müddetinin bitmiþ olduðunu gönderilene medikçe sürastarya müddeti iþlemeye baþlamaz. Taþýyan, boþaltma müddeti içinde bile hangi gün bitmiþ sayacaðýný gönderilene bildirebilir; bildirmiþ ise boþaltma müddetinin bitmesi ve sür yanýn baþlamasý için taþýyanýn yeni bir ihbarýna lüzum yoktur. Taþýyanýn, ikinci fýkrada yazýlý beyanlarý hakkýnda 1034 üncü madde hükmü tatbik olunur. 4. BEKLEME MÜDDETÝNÝN HESABI:

Taþýyan, boþaltmanýn behemahal muayyen bir güne kadar bitmesini þart koþmuþ ise bu takdirde y rki maddenin üçüncü fýkrasý gereðince fazla beklemeye mecbur deðildir.Madde 1056 Gönderilenin faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemide n karaya çýkarýlmasý mümkün olmýyan günler dahi boþaltma ve sürastarya müddetlerinin hesabýnd . Taþýyanýn faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiden çý kün olmýyan günler ise bu müddetin hesabýnda nazara alýnmaz; sürastarya müddeti içinde olsa b u günler için sürastarya ücreti istenemez.

Fýrtýna, buz istilasý veya seferberlik gibi, her iki tarafýn faaliyet sahasýný ilgilendi ren tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiden çýkarýlmasý ve karaya götürülmesi mümkün olmý e müddetine ilave olunur. Þu kadar ki; boþaltma müddeti içinde olsa bile gönderilen bu günler için taþýyana sürastarya ücreti ödemekle mükelleftir. Boþaltma müddeti 1053 üncü madde gereðince mahalli nizam veya teamüle göre tayin olunacak a yukarki fýkralar, ancak bu nizam ve teamüllere aykýrý olmadýkça tatbik olunurlar. 5. BEKLEME MECBURÝYETÝ OLMAYAN HAL:

Gönderilen, malý almaya hazýr olduðunu bildirip de riayet etmeye mecbur olduðu müddeti geçire ek yükü teslim almakta gecikirse, kaptan, gönderilene haber verdikten sonra malý bir umu mi ambara veya emniyetli her hangi bir yere tevdi edebilir.Madde 1057 IV - YÜKÜN TEVDÝÝ:

Geminin bir cüz'ünün veya muayyen bir yerinin taþýtana tahsis edilmiþ olmasý halinde de 1052 1057 nci maddeler hükümleri tatbik olunur.Madde 1058 Gönderilen, malý teslim almaktan imtina eder yahut 1052 nci maddede yazýlý ihbar vey a ilan üzerine malý teslim almaya hazýr olup olmadýðýný bildirmez veyahut da bulunamazsa kapt n, birinci fýkrada gösterilen tarzda hareket etmek ve ayný zamanda taþýtana haber vermekle mükelleftir. Kaptanýn kusuru olmaksýzýn gönderilenin gecikmesi veya tevdi muamelesi yüzünden boþaltma deti geçmiþ ise, taþýyan, sürastarya ücreti istiyebilir. Bugünler sürastarya müddeti mahiyeti lmadýkça taþýyanýn uðradýðý daha büyük bir zararýn tazminini istemek hakký mahfuzdur. V - GEMÝNÝN BÝR CÜZ Ü VEYA MUAYYEN BÝR YERÝNÝN TAHSÝSÝ: 1. BOÞALTMA ÝÞLERÝ: VI - KIRKAMBAR MUKAVELESÝ: Kýrkambar mukavelesinde gönderilen, kaptanýn daveti üzerine gecikmeden mallarý teslim alma ya mecburdur. Kaptan, gönderileni tanýmýyorsa davet, mahalli adet üzere ilan suretiyle y apýlýr.Madde 1059 -

Geminin tamamý veya bir cüz'ü yahut muayyen bir yeri taþýtana tahsis edilmiþ olup da taþýtan la kýrkambar mukaveleleri yapmýþ bulunursa asýl taþýyanýn hak ve vazifeleri 1052 - 1057 nci m ddeler hükümlerine tabidir.Madde 1060 Kaptanýn, yükü tevdi etmek salahiyet ve mecburiyeti hakkýnda 1057 nci madde hükmü tatbik olunur. Bu maddeye göre taþýtana yapýlmasý icabeden ihbar mahalli adet üzere ilan suretiyle olur. Gönderilenin gecikmesi veya tevdi muamelesi yüzünden boþaltma müddeti geçmiþ olursa taþýy starya ücreti istiyebilir; daha fazla tazminat istemek hakký mahfuzdur. 2. TAÞITANIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARLA YAPTIÐI KIRKAMBAR MUKAVELELERÝ: A - TAÞIYANIN MESULÝYETÝ: ÜÇÜNCÜ AYIRIM : TAÞIYANIN MESULÝYETÝ VE HAKLARI I - UMUMÝ OLARAK: 1. ÝHTÝMAM DERECESÝ:

Taþýyan, mallarýn yükletilmesi, istifi, taþýnmasý, elden geçirilmesi ve boþaltmasýnda tedbirl aþýyanýn dikkat ve ihtimamýný göstermekle mükelleftir. Teslim alýndýklarý andan teslim edildi na kadar geçen müddet içinde mallarýn zýyaý veya hasarý yüzünden doðacak zararlardan taþýyan ki, zýya veya hasar, tedbirli bir taþýyanýn dikkat ve ihtimamý ile dahi önüne geçilemiyecek eplerden ileri gelmiþ olsun.Madde 1061 -

Taþýyan, kendi adamlarýnýn ve gemi adamlarýnýn kusurlarýndan, kendi kusuru gibi mesuldür.Madd 062 2. ADAMLARININ KUSURLARINDAN DOLAYI: 1. HALLER: Zarar geminin sevkine veya baþkaca teknik idaresine ait bir hareketin veya yan

gýnýn neticesi olduðu takdirde taþýyan yalnýz kendi kusurundan mesuldür. Daha ziyade yükün me i icabý olarak alýnan tedbirler geminin teknik idaresine dahil sayýlmaz. Tereddüt halinde zararýn teknik idarenin neticesi olmadýðý kabul edilir. II- TAÞIYANIN MESUL OLMAMASI: Taþýyan aþaðýdaki sebeplerden ileri gelen zararlardan mesul deðildir:Madde 1063 -

Taþýtan veya yükleten, malýn cins veya kýymetinin koniþmentoda yanlýþ gösterilmesine bilerek olmuþsa, taþýyan, her türlü mesuliyetten kurtulur.Madde 1064 1. Denizin veya gemi iþlemesine elveriþli diðer sularýn tehlike va kazalarýndan; 2. Harb hadiselerinden, karýþýklýk ve ayaklanmalardan, amme düþmanlarýnýn hareketlerinden alahiyetli makamýn emirlerinden veya karantina tahditlerinden; 3. Mahkemelerin elkoyma kararlarýndan; 4. Grev, lokavt veya diðer çalýþma manilerinden; 5. Yükletenin veya yükün sahibiyle acentasýnýn veya mümessilinin hareket veya ihmallerin den; 6. Denizde can ve mal kurtarmadan veya kurtarma teþebbüsünden; 7. Hacým veya tartý itibariyle kendiliðinden eksilmeden veya malýn gizli ayýplarýndan ya hut malýn kendine has tabii cins ve mahiyetinden. Zararýn halin icaplarýna göre birinci fýkrada yazýlý tehlikelerin biri sebebiyle vukuu mü kün ise zararýn bu tehlikeden ileri geldiði farz olunur; þu kadar ki, aksi ispat olunabi lir. Tehlikenin meydana gelmesine taþýyanýn mesul olduðu bir hadisenin sebep olduðu ispat o lunursa taþýyan mesuliyetten kurtulamaz. 2. KONÝÞMENTODA YANLIÞ BEYANLAR:

1. ÝSTEME SALAHÝYETÝ: Donatanýn taþýtan veya yükletenle anlaþarak koniþmentoya hakikata aykýrý kayýtlar koymuþ en gelecek mesuliyetlerden dolayý taþýtan veya yükletene rücu hakký bulunduðunu derpiþ eden b laþmalar hükümsüzdür. III- MUAYENE:

Gönderilen mallarý teslim almadan, kaptan veya gönderilen mallarýn hal ve vaziyetini, ölçü, s yý ve tartýsýný tesbit ettirmek maksadiyle onlarý mahkemeye veya salahiyetli diðer makamlara yahut bu husus için resmen tayin olunmuþ eksperlere muayene ettirebilir. Mümkün oldukça d iðer taraf da hazýr bulundurulur.Madde 1065 -

Mallarýn uðramýþ olduðu zýyaý veya hasarýn, en geç navlun mukavelesi gereðince bunlarý teslim alahiyetli olan kimseye teslimi sýrasýnda taþýyana veya boþaltma limanýndaki temsilcisine ya zýlý olarak bildirilmesi þarttýr. Zýya veya hasar haricen belli deðilse, ihbarnamenin mezkur tarihten itibaren üç gün içinde gönderilmesi kafidir. Ýhbarnamede zýya veya hasarýn umumi ol k gösterilmesi lazýmdýr.Madde 1066 2. ÝHBAR KÜLFETÝ:

Mallarýn tesliminden (Madde 1066, fýkra 1, cümle 1) veya teslim edilmiþ olmalarý icabeden tarihten itibaren bir yýl içinde mahkemeye müracaat edilmediði takdirde, taþýyan aleyhine ma llarýn zýya veya hasarýndan dolayý her türlü mesuliyet davasý hakký düþer.Madde 1067 Mallarýn hal ve vaziyeti yahut ölçü, sayý veya tartýsý en geç birinci fýkranýn birinci cü yazýlý anda her iki tarafýn iþtirakiyle mahkeme veya salahiyetli makam yahut bu husus için resmen tayin edilmiþ eksperler tarafýndan tesbit edilmiþse ihbara lüzum kalmaz. Mallarýn zýya veya hasarý ne ihbar edilmiþ ve ne de tesbit ettirilmiþ olursa, taþýyanýn m arý koniþmentoda yazýlý olan halde teslim ettiði ve þayet mallarda bir zýya veya hasar sabit lursa, bu zararýn taþýyanýn mesul olmýyacaðý bir sebepten ileri geldiði kabul olunur. Þu kada bu karinelerin aksi ispat olunabilir. 3. DAVA HAKKININ DÜÞMESÝ: Muayene masraflarýný müracaatta bulunan çeker.Madde 1068 4. MUAYENE MASRAFI: I - NAVLUN HAKKI:

Gönderilen muayene için müracaatta bulunup da taþýyanýn tazminat vermesi lazýmgelen bir z veya hasar tesbit olunursa muayene masraflarý taþýyana düþer. B - TAÞIYANIN HAKLARI: 1. ÖDEME MÜKELLEFÝYETÝNÝN DOÐUMU:

Gönderilen; malý teslim almakla navlun ve navlun teferruatýndan olan bütün masraflarý ve süra tarya ücretini, teslim almanýn dayandýðý mukavele veya koniþmento hükümlerine göre ödemeye, k sabýna Gümrük Resmi ödenmiþ ve baþka masraflar yapýlmýþ ise bunlarý da vermeye ve kendine düþ rçlarý ifaya mecbur kalýr.Madde 1069 -

Taþýyan; müþterek avarya, kurtarma ve yardým masraflarý ve deniz ödüncü yüzünden malý takyid larýna mukabil bu alacaklarýn tutarý olan parayý yahut o deðerde teminatý elde etmedikçe malý slime mecbur tutulamaz.Madde 1070 Taþýyan navlunun ödenmesi ve gönderilene düþen diðer borçlarýn yerine getirilmesi karþýlý e mecburdur. 2. YÜKÜ TESLÝMDEN ÝMTÝNA HAKKI:

Taþýyan, bozulmuþ veya hasarlanmýþ olsun olmasýn yükü navlun yerine kabule mecbur deðildir.Ma 071 Deniz ödüncü donatan hesabýna alýnmýþ ise, taþýyanýn teslimden önce malý deniz ödüncü kay llefiyeti malýn teslimine engel olamaz. 3. MALI NAVLUN YERÝNE KABUL:

A - ZIYAA UÐRIYAN MALLAR: Akan þeylerle dolu kablar yolculuk sýrasýnda tamamen veya yarýdan fazla boþalmýþsa bunlar taþýyana 1069 uncu madde hükmü gereðince ödenecek navlun ve diðer alacaklarý yerine býrakabi Taþýyanýn akmadan mesul olmýyacaðý veya (Akma frankodur) þartý bu hakký ortadan kaldýrmaz r ki, kablar gönderilenin eline geçmekle bu hak düþer. Navlun toptan kararlaþtýrýlmýþ olur ve kablarýn yalnýz bazýlarý tamamen yahut yarýsýndan mýþ bulunursa akan kablar, taþýyana navlun ve diðer alacaklarýnýn bununla mütenasip olan kýsm olarak býrakýlabilir. 4. NAVLUN TUTARI:

Aksine mukavele olmadýkça her hangi bir kaza neticesinde zýyaa uðrayan yük için navlun ödenme ve peþin ödenmiþ ise geri alýnýr.Madde 1072 -

Taþýnmak üzere teslim alýnan mallar için navlun miktarý kararlaþtýrýlmamýþsa yükleme zamaný v at olan navlun ödenir.Madde 1073 Geminin tamamý veya bir cüzü yahut muayyen bir yerinin taþýtana tahsis edilmiþ olmasý hal nde de ayný hüküm tatbik olunur. Böyle bir halde navlun toptan kararlaþtýrýlmýþ ise mallardan kýsmýnýn zýyaý navlunun o nispette indirilmesine hak verir. Tabiatý itibariyle bilhassa içinden bozulma, kendiliðinden eksiltme ve mutat akma ve sýzma yüzünden zýyaa uðrayan mallar ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmemeleri hal nde bile navlun ödenir. Müþterek avarya dolayýsiyle feda edilmiþ olan yük için ödenecek navlun tazminatý hakkýnda avarya hükümleri tatbik olunur. B - KARARLAÞTIRILMAMIÞ NAVLUN:

Navlun, malýn ölçüsü, tartýsý veya sayýsý üzerine þart edilmiþ ise, tereddüt halinde, navlun ne teslim edilen malýn ölçü, tartý veya sayýsýna göre tayin olunur.Madde 1074 Taþýnmak üzere teslim alýnan mal kararlaþtýrýlmýþ olandan fazla ise fazlasý için dahi muk ayin olunan nispete göre navlun ödenir. C - HESAP TARZI:

Ayrýca kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça navlun dýþýnda kapo, prim bahþiþ ve saire namiyle hiçbir þe 1075 5. NAVLUN VE TEFERRUATI DIÞINDA KALAN PRÝM VE MASRAFLAR: - Müddet üzerine kararlaþtýrýlmýþ olan navlun, mukavelede aksine þart bulunmadýkça, kaptanýn

GÖNDERÝLENÝN MALLARI TESLÝM ALMAMASI HALÝNDE: A . Müþterek avarya halleriyle yükün muhafazasý.BASÝT YOLCULUK: Yükün taþýtan tarafýndan teslim alýnmasýnda 1050. yolculuða hazýr olduðunu haber verdiði günü takibeden günden ve bu haber yolculuðun baþ dan bir gün evveline kadar verilmemiþse geminin yola çýktýðý günden itibaren iþlemiye baþlar. yük alýkonduðu veya tevdi edildiði yerde bulunduðu müddetçe bakidir. DÖRDÜNCÜ AYIRIM : YOLCULUÐUN BAÞLAMASINA VEYA DEVAMINA ENGEL OLAN SEBEPLER I . Böyle bir halde taþýyan hususiyle a acaklarý için yük üzerinde 1077 ve 1078 inci maddeler hükümlerine göre rehin hakkýný ve 1070 maddede yazýlý malý teslimden kaçýnma hakkýný haizdir. MALLARIN TESLÝMÝ HALÝNDE: Taþýyan.Madde 1079 - Taþýyan mallarý teslim etmeyip de rehni paraya çevirmek hakkýnýn kullanmýþ ve fakat satýþ net e alacaðýný tamamen elde edememiþse. yalnýz taþýyana düþer.YOLCULUK BAÞLAMADAN ÖNCEKÝ HADÝSELER: 1.REHÝN HAKKI: Taþýyan.1115 inci maddeler hüküm gönderilen yerine taþýtan geçmek suretiyle tatbik olunur. münazaalý para. UMUMÝ OLARAK: Sürastarya kararlaþtýrýlmýþsa müddet üzerine þart edilmiþ navlun.Ma 7 - Taþýyanýn alacaklarý hakkýnda ihtilaf çýkarsa. Taþýyanýn kusuru olmaksýzýn yolculuk gecikir veya kesilirse müddet üzerine navlun 1092 ve 1093 üncü maddelerin hükümleri mahfuz kalmak üzere araya giren günler için dahi ödenir. Gönderilen bulunmaz veya yükü teslim almaktan imtina ede se ihbar ve tebliðlerin taþýtana yapýlmasý lazýmdýr. Ýcra ve Ýflas Kanununun 145 ve mütaakýp maddeleri gereðince borçluya yapýlmasý lazým gele ar ve tebliðler gönderilene yapýlýr. MÜDDET ÜZERÝNE NAVLUN: 1. otuz gün içinde mahkemeye müracaat olunmak ve mal henüz gönderilenin zilyedliðin de bulunmak þartiyle devam eder.Madde 1078 Rehin hakký.1078 ve 1112 . gemiciliðin adi ve fevkalade masraflarý ve hususiyle kýl iman. karantina. TEVDÝ VE TEMÝNAT: 1. 1069 uncu maddede yazýlý alacaklarýndan dolayý yük üzerinde rehin hakkýný haizdir. mallarýn tesliminden sonra kafi teminat göstererek yatýrýlmýþ olan parayý alabil III. Müddet üzerine navlun boþaltmanýn tamamlandýðý günden sonra iþlemez.azýr olduðunu haber verdiði günü takibeden günden itibaren iþlemiye baþlar. MUKAVELENÝN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: . haksýz mal iktisabýnda bul ette rücu caizdir. REHNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ HALÝ: Gönderilen malý teslim almazsa taþýtan. fener. teslimd sonra dahi.RÜCU HAKKI: Mallarý teslim etmiþ olan taþýyan. navlun mukavelesi gereðince navlunu ve diðer alacakl arý taþýyana ödemekle mükelleftir.Madde 1080 2. buz kýrdýrma ve bunlara benziyen hususlara mütaallik r esim ve ücretler zikri geçen masraflarý doðuran tedbirleri almakla navlun mukavelesi hükümle rine göre mükellef olmasa bile. romörkaj. emniyet altýna alýnmasý ve kurtarýlmasý için sraflar hakkýnda ikinci fýkra hükmü tatbik olunmaz. gönderilene karþý haiz olduðu alacaklarýn (Madde 1069) öde taþýtandan istiyemez. taþýyanýn zararýna olarak. 6. Safra ile yolculu ise.Madde 1081 3. bütün hallerde ancak yo en itibaren iþlemiye baþlar. Ancak taþýtanýn. 076 Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. kendisiyle taþýtan arasýnda yapýlan navlun mukavelesinde oðan alacaklarýný elde edemediði nispette taþýtana rücu edebilir. 2. II. mahkemece tayin edilecek yere atýrýlmaz taþýyan mallarý teslim etmeye mecburdur.

geminin zýyaýndan sonra da yükle ilgili gýyabýnda 995 .GEMÝNÝN ZIYAA UÐRAMASI: Gemi. 2. Bu itibarla kaptan. hususiyle batar yahut 818 inci madde gereðince mahkumiyet k ararý verilir ve "tamire deðmez" halinde de gemi geciktirilmeksizin açýk artýrma ile satýlýr eya deniz haydutlarýnýn eline geçer yahut düþman malý diye yakalanýr veya alýkonup ganimet ol a hüküm verilirse. yükleme veya varma limanýnýn abluka altýna alýnmasý. acil hallerde önceden danýþmaya dahi lüzum kalmaksýzýn in icaplarýna göre ya yükü ilgililerin hesabýna baþka bir gemi ile varma limanýna taþýmaya ve da yükün depo edilmesini veya satýlmasýný temin etmeye ve yükün taþýtýlmasý veya depo edilme e de. 2. Gemi zayi olur.Madde 1084 - .Madde 10 Ödenecek mesafe navlunu. Bununla b r mallar emniyet altýna alýnmýþ veya kurtarýlmýþ olduðu nispette taþýtan aþýlan mesafenin büt nispetine göre mesafe navlunu öder.Mesafe navlununun hesaplanmasýnda yalnýz aþýlmýþ mesafe ile kalan mesafe arasýndaki nispet eðil. Yolculuk baþlamadan önce. 2.Yolculuk baþlamadan önce umulmýyan bir hal yüzünden:Madde 1082 - Aþaðýdaki hallerde taraflardan her biri.MESAFE NAVLUNU HESABI: Eþya taþýma mukavelesinin hükümden düþmesi. Birinci fýkranýn üçüncü bendindeki halde mallar 1039 uncu maddenin ikinci fýkrasýnda yazý eme müddeti içinde zayi olursa. Eþya taþýma mukavelesinde muayyen ve müþahhas olarak gösterilmemiþ mallar gemiye konul uktan veya gemiye yükletilmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafýndan teslim alýndýktan sonr a zayi olursa. Yolculuk baþlamadan önce bir harb çýktýðý için geminin veya eþya taþýma mukavelesi ger ile taþýnacak olan mallarýn yahut her ikisinin artýk serbest sayýlmamasý ve zabýt ve müsaade tehlikesine maruz kalmasý. Taþýtan bu mallarýn yüklenmesini en kýsa bir za ye. MUKAVELENÝN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: 1. Bu hükümler 1022 nci madde ile taþýtana verilmiþ olan salahiyetin kullanýlmasýna mani olm z. masraflar. rizikolar ve zahmetler itibariy le yolculuðun aþýlan kýsmý ile kalan kýsmý arasýndaki nispet dahi göz önünde tutulur. ancak mevcut ihtimallere göre az zamanda ortadan kalkmýyacaðý anlaþýldýðý takdirde mukavel cayma hakkýný verir. II . ayný zamanda. Eþya taþýma mukavelesinde yalnýz cins veya nevi ile deðil de muayyen ve müþahhas olara gösterilmiþ olan mallar zayi olursa. vasati olarak. kurtarýlmýþ olan mal deðerini aþamaz. mukaveleden cayabilir:Madde 1083 1. Bütün bu hallerde amme tasarrufundan çýkan e l.Madde 1086 - . eþya taþýma mukavelesi gereðince taþýnacak olan mall limanýndan ihracýnýn veya varma limanýna ithalinin menedilmesi. gemiye ambargo konmasý yahut devlet veya yabancý devlet hizmeti için el konmasý. MUKAVELEDEN CAYMA HAKKI: 1. tazminat vermekle mükellef olmaksýzýn. taþýtan 1022 nci maddeye dayanarak zayi olanlar yerine b aþka mal teslimine hazýr olduðunu gecikmeksizin bildirdiði ve yine ayný müddet içinde teslime baþladýðý takdirde. B . gerek bunun ve gerekse yükün bakýmý için lazým olan paralarý elde etmek maksadiyle yükü kýsmýný satmaya veya taþýtýlmasý halinde yükü tamamen veya kýsmen deniz ödüncüne karþý rehne ve mecburdur.997 nci maddeler gereðince onlarýn menfaatini korumak hususundaki vazife sini deðiþtirmez. varma yeri memleketi ile ticaretin menedilmesi. diðer bir amme tasarrufu i le geminin yola çýkmasýnýn veya yolculuðun yapýlmasýnýn yahut eþya taþýma mukavelesi gereðinc ilecek olan mallarýn yollanmasýnýn men olunmasý. taraflar biri diðerine tazminat vermekle mükellef olmaksýzýn eþya taþýma mukav lesi hükümden düþer. zaman. kaptanýn.YOLCULUK BAÞLADIKTAN SONRAKÝ HADÝSELER: A . mukavele hükümden düþmez. bu yükletmenin fazla masraflarýný üzerine almaya ve yükleme yüzünden bekleme müddeti uzar taþýyanýn bu yüzden uðradýðý zararý tazmine mecburdur. 3. yolculuk baþladýktan sonra umulmýyan bir hal yüzünden 1082 nci maddenin birinci fýkrasý birinci bendinde yazýlý surette zayi olursa eþya taþýma mukavelesi hükümden düþer.

bu yüklemenin fazla masr da üzerine almak ve bekleme müddeti bu sebepten uzarsa. hususiyle 1072 n i maddenin 3 ve 4 üncü fýkralarýna göre aksine hüküm bulunmadýkça navlunun tamamen veya kýsme i lazým gelmez. kurtarma ve yardým masraflarý ve deniz ödüncü rý ödenmedikçe veya temin edilmedikçe kaptan yükü elden çýkarmaya veya taþýtmak üzere baþka b eslim etmeye mecbur deðildir.Madde 1087 Mesafe navlunu ile taþýyanýn 1069 uncu madde gereðince istiyebileceði diðer alacaklarý ve yükü takyideden müþterek avarya gareme paylarý. gemi bir Avrupa limanýnda bulunuyorsa üç ay.Madde 1088 2.KAPTANIN VAZÝFELERÝ: Yolculuk baþladýktan sonra mallar umulmýyan bir hal yüzünden zayi olursa eþya taþýma mukavele iki taraftan biri ötekine tazminat vermeye mecbur olmaksýzýn hükümden düþer. taþýyanýn bu yüzden uðrayacaðý zararl tazmin etmek mecburiyetindedir. gem inin varma limanýna en yakýn olmak üzere ulaþtýðý noktanýn esas tutulmasý suretiyle tesbit ol mesafe üzerinden hesap edilir. Birinci fýkraya göre kaptana düþen vazifelerin yapýlmamasýndan doðacak zararlardan donata dahi navlun ile ve gemiden bir þey kurtarýlmýþ oldukça gemi ile mesuldür. 3 ve 5 inci nde yazýlý bütün masraflar kalma masraflarýndan sayýlýrsa da giriþ ve çýkýþ masraflarý. caymanýn bildirildiði sýrada bulunduðu limanda boþa Taþýtan. III. yüklemeyi en kýsa bir zamanda bitirmek. GEMÝNÝN LÝMANDA KALMA ZARURETÝ: Ancak 1083 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn birinci bendinde yazýlý umulmýyan hallerden b çýktýðý takdirde cayma hakkýný kullanmak için. Kaptan. taþýyana durumunu güçleþtirmemek þartiyle kararlaþtýrýlanlarýn emekte yahut kararlaþtýrýlmýþ bulunan navlunun yarýsýndan ibaret olan piþmanlýk navlununu ve aymadan doðan diðer alacaklarýný (1040 ýncý madde) ödeyerek mukaveleden caymakta serbesttir. yükten bir kýsmý hakkýnda g erçekleþtiði takdirde taþýtan. yolculuðun aþýlan kýsmý için 1084 ve 1085 inci maddeler gereðince mesafe navlunu le mükelleftir. 2. Manii dolayýsiyle gemi kalktýðý limana veya baþka bir limana dönerse mesafe navlunu. YÜKÜN YALNIZ BÝR KISMINA MÜTAALLÝK HADÝSELER: Kaptanýn denizde can veya mal kurtarmak maksadiyle veyahut baþka haklý bir sebeple rot adan ayrýlmasý taraflarýn hak ve mükellefiyetleri üzerine tesir icra etmez ve hususiyle taþýy n bu yüzden doðacak zararlardan mesul olmaz. yukarda yazýlý hallerde de eþya taþýma mukavelesinden cayma haberi verilmeden ön ce olduðu gibi verildikten sonra da 995.HUSUSÝ HALLER: Gemi yükü aldýktan sonra yolculuða baþlamadan önce yükleme limanýnda yahut yolculuða baþladýk bir ara veya barýnma limanýnda 1083 üncü maddede yazýlý hadiselerden biri dolayýsiyle kalmay mecbur olursa. aþýtan bu haklarý kullanýrken riayet etmesi icabeden müddetle baðlý deðildir. 997 ve 1086 ncý maddeler gereðince yükle i lgili olanlarýn menfaatini korumakla mükelleftir.Madde 1089 - Yükün tamamý hakkýnda gerçekleþmesi halinde 1082 ve 1083 üncü maddeler uyarýnca akdi hükümsüz akitten cayma salahiyetini verecek olan sebeplerden birisi. yükün umulmýyan hal yüzünden kazaya uðramýþ olan kýs . limanda bulunuyorsa beþ ay müddetle maniin kalkmasýný beklenmesi lazýmdýr. Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça gemi. Kaptan manii bir limanda bulunduðu sýrada öðrenirse bu müddet haber aldýðý günden. kalma masraflarý müþterek avarya þartlarý bulunmasa bile yakýnda mukaveleden cayma ihbarýnýn yapýlacaðýna veya mukavelenin tamamen ifa olunacaðýna bakýlmaksýzýn gemi nav yük arasýnda müþterek avarya esaslarýna göre paylaþýlýr.Madde 1091 Bu iki haktan hiçbirini kullanmazsa.C . ancak yle bir barýnma limanýna sýðýnýlmýþ olduðu takdirde kalma masraflarýndan sayýlýr. aksi t de kendisine haber verildikten sonra gemi ile bir limana vasýl olduðu günden itibaren hesap olunur.Madde 1090 2. D . 996. MUKAVELEDEN CAYMA HAKKI: 1. 1190 ýncý maddenin 1.YÜKÜN ZIYAA UÐRAMASI: Yolculuk baþladýktan sonra 1083 üncü maddede yazýlý umulmýyan hallerde biri çýkarsa taraflard r biri tazminat vermekle mükellef olmaksýzýn mukaveleden cayabilir. bununla beraber iki haktan hangisini kullanmak istediðini gecikmeksizin bildirmek ve baþka mal yüklem ek þýkkýný seçtiði takdirde.

NEVÝLERÝ VE TANZÝMÝ: 1. 1082 . Bu son halde. navlunun tamamýný ve taþýyanýn 1069 dde hükmü gereðince istiyebileceði diðer alacaklarýný ödemek ve 1070 inci maddede yazýlý alac diye veya temin etmek þartiyle geminin bulunduðu yerde yükü tamamen geri almakta veyahut da tamirin bitmesini beklemekte serbesttir. yükün bu yüzden kazaya u kaptan yükün mezkur kýsmýný varma limanýndan baþka bir limanda boþaltmak zaruretinde kalýp d culuða gecikerek veya gecikmeksizin devam etse dahi. tam navlunu ödemekle mükelleftir.Madde 1095 B . GEMÝNÝN YOLCULUK SIRASINDA TAMÝRÝ: Navlun mukavelesi.tam navlun ödemeye mecburdur. 3. C . Taþýtan 1093 üncü maddedeki halde mallarý.Madde 1094 IV .1094 üncü maddeler ancak mukavelenin mahiyeti ve muhtevasý mani olmadýðý nispette tatbik olunur. Ýthalat veya ihracaat yasaðý yahut diðer bir amme tasa rrufu yüzünden yükün artýk serbest sayýlmýyan kýsmýný her halde gemiden çýkarýp geri almaya m Umulmýyan hal yolculuk baþladýktan sonra baþ gösterirse taþýtan. mani çýkar çýkmaz n e kadar süreceðine bakmaksýzýn mukaveleden cayma hakkýný kullanabilir. boþaltmanýn diðer masraflarýný beraber umulmayan hal yalnýz yüke taalluk ederse boþaltmanýn bütün masraflarý taþýtana düþer addedeki halde yükün yalnýz bir kýsmý boþaltýlýrsa hüküm aynýdýr.MÜREKKEP YOLCULUK: Navlun mukavelesi geminin tamamýna ait olmayýp da ancak geminin bir cüzü veya muayyen bi r yerine veyahut da parça mallara dair olursa 1082 . 4. mukavelenin belli gayesi bu gecikme yüzünden kayb olmuþ olsun.Mad Gecikme bir amme tasarrufundan ileri gelmiþ ve navlun da 1076 ncý madde hükmü gereðinc e müddet üzerine kararlaþtýrýlmýþ olursa amme tasarrufunun devam ettiði müddet için navlun öd gelmez. 2. DÝÐER GECÝKME SEBEPLERÝ: Yolculuk sýrasýnda geminin tamiri lazým gelirse taþýtan. 3. Gemi yükleme limanýna ulaþtýktan sonr ndan yolculuða baþlanmadan önce olsa bile mukavele kendiliðinden veya cayma neticesinden hükümden düþerse taþýyan. . 1092 nci maddedeki halde taþýtan muvakkaten boþaltmak hakkýný ancak diðer taþýtanlar m fakat ettikleri takdirde kullanabilir. Yeniden yüklemezse navlunun tamamýný ödemey mecbur kalýr ve her halde sebep olduðu boþaltma yüzünden çýkan zararlarý tazmin eder.GEMÝNÝN TAMAMINA MÜTAALLÝK OLMIYAN TAÞIMA MUKAVELELERÝ: A . yolculuðun baþlamadan önce ve tan sonra tabii hadiseler veya umulmýyan diðer haller yüzünden gecikmesi taraflarýn hak ve mükellefiyetlerini deðiþtirmez.1095 inci maddeler hükümleri aþaðýdaki farklarla tatbik olunur:Madde 1096 Diðer mürekkep yolculuklarda 1082 . meðer ki. 1072 nci madde hükmü mahfuzdur. Bununla beraber umulmýyan bir hal yüzünden vaki olan ve mevcut ihtimallere göre uzunca bir zaman süreceði anlaþýlan her gecikme sýrasýnda taþýtan gemiye yükletilmiþ ola iziko ve masrafý kendisine ait olmak üzere vakit ve zamaniyle yeniden yüklemek için temi nat göstermek þartiyle boþaltmaya salahiyetlidir.1090 ýncý maddelerinde yazýlý haller dýþýnda.1094 üncü maddeler tatbik olunur. 4. 1090 ýncý maddedeki halde taþýtan mukaveleden cayma hakkýn kullanamaz. navlun müddet üzerine kar arlaþtýrýlmýþ olduðu takdirde tamirin devam ettiði müddet için navlun ödemek lazým gelmez. Böyle bir halde boþaltma iç ak icabederse taþýtan liman masraflarýný da çeker. GEMÝNÝN ROTADAN AYRILMASI: Bu kanunun 1083 . yükleme limanýna olan yolculuk için 1085 inci maddedeki esaslara g aplanacak bir mesafe tazminatý alýr. 1083 ve 1088 inci maddelerdeki hallerde taraflardan her biri. Fakat böyle bir halde yolculuk anca k yükleme limanýndan hareketten sonra baþlamýþ sayýlýr. ancak bunlar tamir sýrasýnda zaten boþatýlm akdirde ve tam navlunu ile diðer alacaklarý ödemek þartiyle geri alabilir. 5.1088 inci maddeler gereðince kendiliðinden veya cayma neti cesinde hükümden düþerse gemiden çýkarma masraflarýný taþýyan.MASRAFLAR: Geminin yükü almak üzere yükleme limanýna safra ile yolculuk yapmak mecburiyetinde kalmasý h alinde de 1082 . Harb.Madde 1 Medeni Kanunun ikinci maddesi hükmü mahfuzdur.

Yükleme limanýný. taþýyanýn hu susi salahiyetine lüzum kalmaksýzýn koniþmentoyu tanzim etmeye mezundur. taþýyan sayýlýr. Bu son halde "Emre" yükletenin emrine demektir. EMRE YAZILI KONÝÞMENTO: I . BEÞÝNCÝ AYIRIM : KONÝÞMENTO Yük gemiye alýnýr alýnmaz taþýyan.Madde 1097 - I . 2. Ýkinci fýkrada yazýlý hallerden koniþmentoya bu hususa dair bir þerh verilmek þartiyle yü tenin bildirdikleri olduðu gibi yazýlabilir. B . TAÞIYANIN ADININ HÝÇ GÖSTERÝLMEMESÝ VEYA YANLIÞ GÖSTERÝLMESÝ: 1. sayý veya tartýsý. 2. Tanzim olunan nüshalarýn sayýsýný.1045 ve 1047 nci maddeler hükümleri mahfuzdur. talep üzerine. markalariyle haricen belli olan hal ve mahiyetleri koniþmen a yükletenin talebi üzerine. 9. Markalar. Yükletenin beyanlarýnýn doðruluðunu kontrol etmeye imkan bulunmamasý veya bu beyanlarý doðruluðundan yahut tamam olmasýndan þüphe edilmesi halinde. Navluna ait þartlarý. Taþýyanýn adý yanlýþ bildirilmiþ ise beya n doðacak zarardan gönderilene karþý donatan mesuldür. Geminin adý ve tabiiyetini. Yükletenin ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný.HUSUSÝ HALLER: Kaptan veya donatanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan tanzim olunan bir koniþmentoda taþýyaný adý gösterilmemiþ olursa donatan. 3. Kaptanýn ve soyadýný. SAYI.Madde 1 101 Bu hüküm aþaðýda sayýlý hallerde tatbik olunmaz: 1. Boþaltma limanýný veya buna dair talimat alýnacak yeri. II . ölçüsü sayý veya tar rý ve haricen belli olan hal ve mahiyetleri. MALLARIN ÖLÇÜ. kendisinin yükleme baþlangýcýndan önce yazýlý olarak bildirmiþ o i gösterilir.Madde 1100 2. 5. yükün teslim alýndýðý sýrada verilmiþ olan muvakkat makbuz niþmentosunun (Fýkra 5) iadesi mukabilinde yükletenin istediði kadar nüshada "Yükleme koniþme tosu" tanzim eder.UNSURLARI: Koniþmentonun bütün nüshalarý ayný metinde olmasý ve her birinde kaç nüsha tanzim edildið erilmesi lazýmdýr.Madde 1099 - Mallarýn ölçü. 8.MUHTEVASI: Koniþmento aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva eder:Madde 1098 - 1. 6.Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça yükletenin talebi üzerine koniþmento gönderilenin emrine ve emre olarak tanzim olunur. 7. TARTI VE MARKALARINA MÜTAALLÝK ÞERHLER: . Taþýyanýn ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný. 3. Gemiye yüklenen veya taþýnmak üzere teslim alýnan mallarýn cinsi. 11. Kaptan ve donatanýn bu hususta salahiyetli her hangi bir temsilcisi de. Yükleten. Tesellüm koniþmentos una mallarýn ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiþ olduðuna dair þerh verildiði takdirde bu kon iþmento "Yükleme koniþmentosu" hükmündedir. 10. Yükletenin muvafakatiyle taþýnmak üzere teslim alýnan fakat henüz gemiye yükletilmemiþ ol mallara dair de koniþmento (Tesellüm koniþmentosu) tanzim olunabilir. 4. koniþmentonun kendisi tarafýndan imzalanmýþ olan bir kopyasýný t vermeye mecburdur. Gönderilenin ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný. Tanzim olunduðu yer ve günü.MALLARIN SALAHÝYETLÝ KONÝÞMENTO HAMÝLÝNE TESLÝMÝ: . mallarýn veya ambalajlý olmalarý halinde kablarýnýn yahut zarflarýnýn üstüne amýþ veyahut normal þartlar altýnda yolculuðun sonuna kadar okunaklý kalacak þekilde baþka su te tesbit edilmemiþ olduðu takdirde.

bir tek nüshanýn salahiyetli hamiline teslim edilir.Madde 1102 Koniþmentonun birden çok salahiyetli hamili ayný zamanda müracaat ederse kaptan.1096 ncý maddeler gereðince kendiliðinden veya cayma yüzünden hükümden düþmes inde de 1108 inci madde hükmü tatbik olunur.Madde 1104 A . varma limanýna vasýl olmadan bir koniþmento hamili mallarýn teslimini talebede rse ayný hüküm tatbik olunur. ancak konþimento nüshasýnýn mallarýn alýndýðýna þerh verilerek iadesi karþýlýðýnda te 1107 Ciro edilip de baþka bir yere gönderilen konþimento nüshasý hakkýnda irsal tarihi konþime tonun hamiline teslim tarihi hükmündedir. koniþmentonun birden çok nüshalarýný muhtelif kimselere devretmiþ olan müþterek ciranta ta dan mallarý teslim almaya salahiyetli kýlacak þekilde ilk önce ciro ve teslim edilmiþ olan nüshanýn hamili diðerlerine tercih olunur. BÝRDEN ÇOK KONÝÞMENTO HAMÝLÝ: Emre yazýlý bir koniþmento birden fazla nüsha olarak tanzim edilmiþse nüshalardan birinin ha mili.Madde 1109 Gemi.HÜKÜMLERÝ: 1. . koniþmentonun teslimine 1104 üncü madde gereðince terettübeden neticeleri. UMUMÝ OLARAK: Koniþmento gereðince kendisine mallar teslim edilecek olan veya koniþmento emre yazýlý ise ciro ve teslim ile kendisine devredilmiþ olan kimse. KONÝÞMENTONUN GERÝ VERÝLMESÝ MUKABÝLÝNDE MALLARIN TESLÝMÝ: A . UMUMÝ OLARAK: Kaptan hareket tarzýna ve sebeplerine dair resmi bir senet yaptýrmaya ve bu yüzden çýkan masraflarý navlunda olduðu gibi.UMUMÝ OLARAK: 4. geminin varma limanýna vasýl olmasýndan önce umulmayan bir hal net icesinde 1082 .Koniþmento gönderilen sýfatiyle taþýyanýn veya kaptanýn namýna yazýlý olabilir.KONÝÞMENTONUN MALLARI TEMSÝLÝ: Mallar. C .Kaptan mallarý henüz teslim etmeden birden çok koniþmento hamili müracaatla hamili bulun duklarý koniþmento nüshalarýna dayanarak mallar üzerinde birbirine zýt haklar iddia ederlers e. yük üzerinden almaya salahiyetlidir. hepsini n talebini reddederek mallarý bir umumi ambara veya baþka emin bir yere tevdi etmeye ve hareket tarzýnýn sebeplerini de göstererek bunu mezkur koniþmento hamillerine bildir meye mecburdur. YÜKLETENÝN TALÝMATI: Emre yazýlý bir koniþmento tanzim edilmiþse kaptan.Madde 1105 - . 3.MALLARIN TESLÝMÝNDEN ÖNCE: Mallar.Madde 1108 - Navlun mukavelesinin. koniþmento gereðince yükü tesellüme salahiyetli olan kimseye teslimi. 2. II .MALLARIN TESLÝMÝNDEN SONRA: 2.Madde 1106 B . BÝRDEN ÇOK KONÝÞMENTO HAMÝLÝNÝN MÜRACAATI: 1. 1105 ve 1106 n cý maddeler mahfuz kalmak þartiyle. kendisi h enüz teslim talebinde bulunmadan önce bir diðer nüshaya istinaden 1102 nci madde uyarýnca kaptandan mallarý teslim almýþ olan kimse aleyhine ileri süremez.Madde 1103 Koniþmento birden çok nüsha olarak tanzim edilmiþse mallar. mallarý teslim almaya salahiye tlidir. kaptan veya taþýyanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan taþýnmak üzere teslim alýnýnca onun. Medeni Kanunun 871 ve 893 üncü maddelerinde yazýlý hukuk i neticeleri doðurur. yükletenin mallarýn iadesi veya teslimi hususundaki talimatýna ancak kendisine koniþmentonun bütün nüshalarý geri verildiði takdirde iayet eder.

UMUMÝ OLARAK: D . Þu kad ki. bundan zýya sebebiyle tasarruf edilen gümrük ve sair masraflarla navlun i ndirilir. 1112 nci maddeni kinci fýkrasý hükmü burada da tatbik olunur. TAZMÝNAT BORCUNUN ÞÜMULÜ: Yükün tamamen veya kýsmen zýyaý yüzünden 1061 ve 1062 nci maddeler gereðince tazminat verilme lazýmgelirse.Madde 1113 Varma yerine ulaþýlmadýðý takdirde yolculuðun bittiði yer. 3.TAÞIYANLA GÖNDERÝLEN ARASINDAKÝ MÜNASEBET: Taþýyan ile gönderilen arasýndaki hukuki münasebetlerde koniþmento esas tutulur.Madde 1111 Koniþmento hususiyle taþýyanýn mallarý 1098 inci maddenin 8 inci bendinde ve 1114 üncü ma dede yazýlý olduðu gibi teslim aldýðýna dair karine teþkil eder.Madde 1112 - Yükün hasarý yüzünden 1061 ve 1062 nci maddeler gereðince tazminat verilmesi lazýmgelirse.MEMLEKET PARASI: I . yolculuk geminin zýyaýyle bite yükün emniyet altýna alýndýðý yer.AMÝR HÜKÜMLER: Bir koniþmento tanzim edildiði takdirde taþýyanýn:Madde 1116 - .TAZMÝNATIN EN YÜKSEK HADDÝ: Tazminatýn hesap ve ödenmesinde Borçlar Kanununun 83 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. Koniþmento emre yazýlý deðilse. navlun buna göre tayin olunur. Koniþmentoya: "Ýçindeki belli deðil veya ayný manayý ifade eden bir þerhin yazýlmasý þ kaptana ambalajlý olarak veya kapalý kablar içinde tevdi edilmiþ olan mallarýn muhtevasý ha kkýnda. tatbik olunmaz. her halde beher koli veya parça baþýna en çok 1500 Türk lirasý olur.Madde 1114 C .Madde 1110 - Navlun. Taþýyan ile taþýtan arasýndaki hukuki münasebetler navlun mukavelesinin hükümlerine baðlý 2. mallarýn miktarýna (Ölçü. 1100 üncü enin son fýkrasýnda yazýlan þerh koniþmentoda aksine bir þart sayýlmaz. varma yeri sayýlýr. KARÝNE: III . eðer gemi bu yerde boþaltýlmazsa oraya muvasalatýnda lduðu deðeri öder.MALLARIN HASARI HALÝNDE: Yükleten yükün cins ve kýymetini yükleme baþlamadan önce bildirmemiþ ve bu beyaný koniþmentoy mýþ olduðu takdirde. koniþmentonun hiçbir nüshasý ibraz edilmese dahi mallar iade veya teslim ol unur. ta mallarýn hasarlý haldeki satýþ deðeri ile piyasa deðeri veya mallarýn varma yerinde boþaltýl aþladýðý tarihte hasarsýz olarak haiz olacaklarý deðer arasýndaki farký öder. koniþmentonun bütün nüshalarý geri verilmiþ deðilse taþýyan bu yüzden doða arlar için önce teminat gösterilmesini istiyebilir. Koniþmentoya 1100 üncü maddenin son fýkrasý uyarýnca bir þerhin yazýlmasý halinde. yükleten ve konþimentoda adý yazýlý gönderilen muvafakat ri takdirde. hasar sebebiyle uf edilen gümrük ve diðer masraflar bundan indirilir.MALLARIN ZIYAI HALÝNDE: Navlun için taþýma mukavelesine atýf yapýlýrsa bu atfýn þümulüne boþaltma müddeti. B . hesap geminin varma yerine ulaþmasý sýrasýndaki rayiç üzerinden yapýlýr.Kaptan bu hükümlere aykýrý hareket ederse taþýyan koniþmentonun salahiyetli hamiline karþ ul kalýr. sürast sürastarya ücreti hakkýndaki hükümler dahil sayýlmaz.MUKAVELENÝN UMULMAYAN HAL YÜZÜNDEN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: 1.Madde 1115 D . koniþmentoda hilafýna bir þart olmadýkça. taþýyan mallarýn adi piyasa deðerini veya ayný cins ve mahiyetteki mallarýn var a yerinde boþaltmanýn baþladýðý tarihte. Bu hüküm: 1. Þu kadar ki. 2. taþýyan. NAVLUNUN HESABI: A . sayý veya tartýsýna) göre kararlaþtýrýlmýþ ve miktar da kon iþ olursa. B .

ÇARTER MUKAVELESÝ: A .Madde 1120 II . yolculuk baþlamadan önce taþýma mukavelesinden caydýðýný bildirir veya öbür yahut hast þahsýna taalluk eden diðer bir umulmýyan hal yüzünden yolculuktan vazgeçmiye mecbur olursa t ücretinin ancak yarýsýný öder.Madde 1118 . 3. þu kadar ki. 4. Geminin denize. Mesuliyeti geniþleten anlaþmalarýn koniþmentoya yazýlmasý lazýmdýr. mallarýn yüklenmesinde önce ve boþaltýlmasýndan sonra düþen mükellefiyetler. maddeler gereðince olan borç ve me suliyetlerini önceden kaldýrma veya daraltma neticesini doðuran bütün kayýt ve þartlar hüküms mükellefiyetlerden doðan gemi alacaklýsý haklarý için dahi ayný hüküm caridir.YOLCUNUN ÞAHSINDAKÝ SEBEPLER YÜZÜNDEN: B .Madde 1122 - Gemi 1082 nci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci bendinde yazýlý umulmýyan hal yüzünden zýya . Tazmin mükellefiyetine mütaallik 1023 üncü maddenin ikinci fýkrasiyle 1061. III . 5.YOLCUNUN GECÝKMESÝ: I .TAÞINMA HAKKININ DEVRÝ: Taþýma mukavelesinde yolcunun adý yazýlý olursa yolcu. kaptanýn k endisini beklemeksizin yolculuða baþlamýþ veya devam etmiþ olmasý halinde taþýma ücretini tam ak vermeye mecburdur. 2. Koniþmentonun karine teþkil etmesine dair 1110 uncu. 2. yola ve yüke elveriþliliðine mütaallik 1019 uncu.ÝSTÝSNALAR: arter mukavelesi halinde bir koniþmento tanzim edilirse 1116 ncý madde hükmü koniþmentonun bir üçüncü þahsa teslim edildiði andan itibaren tatbik olunur. II . 1116 ncý maddenin 3 üncü fýkras ahfuzdur. Muayene ve zararýn tesbitine mütaallik 1066 ve 1067 nci.Madde 1121 III ..Ç 1.Müþterek avarya için yapýlan anlaþmalarda ve aþaðýda yazýlý hallerde 1116 ncý madde hükmü t :Madde 1117 1. 1062 ve 1063 üncü. Mutat ticari taþýma iþlerinden olmamasýna raðmen normal ticari iþler arasýnda yapýlaca lan bir mal taþýma iþine mütaallik olup da mallarýn hususi vasýflarý veya mahiyetleri yahut t nýn hususi halleri sebebiyle haklý görülen anlaþmalar (Yalnýz koniþmentonun bu anlaþmalarý ve e deðildir" kaydýný ihtiva etmesi þarttýr). 1118 inci maddede yazýlý çarter partiler. birinci fýkranýn 4 numaralý bendi hariç olmak üzere Türkiye'de bir yer iðer yere taþýnan mallara ait navlun mukavelelerinde koniþmento tanzim edilmemiþ olsa dahi tatbik olunur.YOLCUNUN HAK VE MÜKELLEFÝYETLERÝ: ÝKÝNCÝ KISIM : YOLCU TAÞIMA MUKAVELESÝ I . Mukavelenin canlý hayvanlara veya koniþmentoda güvertede taþýnacaðý yazýlý olup da fii le taþýnan mallara taalluk etmesi. Taþýyana.MUKAVELENÝN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: Yolcu. 4. Yukarýki fýkradaki hallerde kabul edilecek olan mesuliyeti bertaraf veya tahdide den þartlar hakkýnda Borçlar Kanunu hükümleri mahfuzdur. Mesuliyetin en yüksek haddine mütaallik 1114 üncü. taþýnma hakkýný bir baþkasýna devredem 1119 Yolcu kaptanýn gemideki nizama mütaallik bütün talimatýna uymaya mecburdur. 3. Sigortadan doðan hak ve alacaklarýn taþýyana temlik edilmesi veya taþýyana buna benzer m enfaatler saðlanmasý neticesini doðuran anlaþmalar ve hususiyle kanunlarla tanzim edilmiþ bulunan ispat külfetinin taþýtan veya gönderilenin aleyhine olarak tersine çevrilmesi neti cesini doðuran bütün kayýt ve þartlar dahi birinci fýkrada yazýlý kayýt ve þartlar hükmündedi Yukarýki hükümler.KAPTANIN TALÝMATINA RÝAYET: Yolculuk baþlamadan önce veya baþladýktan sonra vaktinde gemiye gelmiyen yolcu.

Yolcu tarafýndan gemiye getirilmiþ olan bütün eþya hakkýnda 1023 .Madde 1125 dolayý veyahut gemi esas itibariyle yük taþýmaya tahs yük taþýma iþinin yapýlamamasý halinde taþýyan dahi a Yolculuk sýrasýnda geminin tamiri lazýmgelirse yolcu. II . taþýma ücretini aþýlan kýsmý tine göre öder.1068 inci maddeler hükümleri tatbik olunur.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: Taþýma ücreti için taþýyan.Madde 1124 III .BAGAJ: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça yolcu.CAYMA HAKKI: Taþýma mukavelesinin. D .ÜCRET: Taþýyan. donatanýn gemi ve navlu la mahdut olarak mesul tutulmasýna ait hükümler mahfuzdur.Madde 1126 Mukavele yolculuk baþladýktan sonra hükümden düþmüþse yolcu.Madde 1128 II .1028 inci maddelerle 1073 üncü madde hükümleri de tatbik olunur.REHÝN HAKKI: Taþýyanýn yolcularý sað ve salim olarak ulaþtýrma mükellefiyeti ve bu mükellefiyetin yerine g lmemesi neticesinde yolcular ve ölümleri halinde yardýmlarýndan mahrum kalanlar lehine d oðan tazminat haklarý 806 ncý madde hükümlerine tabidir. Ödenecek miktarýn hesabýnda 1085 inci madde hükmü tatbik olunur.sa taþýma mukavelesi hükümden düþer. taþýyan kendisine yolculuk tekrar baþlayýncaya kadar ayrýca bir ücret istemeksizin yatacak yer temin etmeye ve yem ek hususunda da taþýma mukavelesi gereðince kendisine düþen mükellefiyetleri ifaya devam etm eye mecburdur.GEMÝNÝN ZIYAI: Bir harb çýkarsa ve bunun neticesi olarak gemi artýk serbest sayýlmayýp da zaptedilmek teh likesine maruz bulunursa yahut gemiye taalluk eden bir amme tasarrufiyle yolculu k durdurulursa yolcu mukaveleden caymak hakkýný haizdir.Madde 1130 Rehin hakký ancak eþyanýn alýkonduðu veya depo edildiði müddetçe mevcuttur.TAÞIYANIN ÖLÜM VEYA CÝSMANÝ ZARAR HALÝNDEKÝ MÜKELLEFÝYETLERÝ: Geminin tamamý veya muayyen bir cüzü yolcu taþýmak üzere üçüncü þahsa tahsis edilir veya üçün ktarda yolcu taþýma hakký verilirse.YOLCULUK SIRASINDA GEMÝNÝN TAMÝRÝ: I .Mad Bagaj kaptan veya bu hususa memur edilen þahýs tarafýndan teslim alýnmýþ olursa zýyaý vey asarý halinde 1061. Kýymetli eþya. tamirin bitmesini beklemese bile .TAZMÝNAT: maddeler gereðince hükümden düþmesi halinde taraflard deðildir. taþýyan ile üçüncü þahýs arasýndaki hukuki münasebet hak irinci kýsmýnýn mezkur münasebetin mahiyeti ile telif olunabilecek hükümleri tatbik olunur. 1123 ve 1124 üncü iri diðerine tazminat vermekle mükellef Yukarýki fýkrada yazýlý sebeplerden edilmiþ olup da kendi kusuru olmaksýzýn yabilir. Þu kadar ki. III . para ve kýymetli evrak için ancak malýn cinsi ve kýymeti teslim sýrasý da kaptana veya memur edilen þahsa bildirilmiþ olduðu takdirde taþýyan mesul olur. C . IV . yolcunun gemiye getirdiði eþya üzerinde rehin hakkýný haizdir. 1063 üncü ve 1065 . sanat eserleri. Tamirin bitmesini beklerse.Madde 1123 Yolculuk baþladýktan sonra mukaveleden cayma bildirilir veya yukarda yazýlý umulmýyan hallerden biri vaki olursa taþýma ücreti tam olarak verilir.M .Madde 1127 Gemiye getirilen bagaj hakkýnda 1021 ve 1051 inci maddelerle 1072 nci maddenin ilk fýkrasý hükümleri tatbik olunur. mukavele gereðince yolcunun haiz olduðu diðer haklara halel gelmeksizin bir fýr sattan istifade ile yolcuyu ayný derecede iyi olan diðer bir gemi ile varma limanýna t aþýmayý teklif edip yolcu da bu teklifi kabul etmezse yolculuk tekrar baþlayýncaya kadar y atacak yer ve yiyecek temini talebinde bulunamaz. taþýma mukavelesi gereðince gemiye getirebileceði baga etinden baþka bir ücret vermeye mecbur deðildir. IV . taþýma ücretini tam olarak verir.

"Sif" veya her hangi baþka bir ticari ýstýlah kullanýl lsa bile. GEMÝNÝN HAREKET VEYA ULAÞMA ZAMANININ TAYÝNÝ: Mallar yolculuk sýrasýnda mücbir sebep yüzünden yükletildiði gemiden diðer bir gemiye aktarýl in aynen ifasýndan vazgeçilemeyip mallarýn aktarma edildiði gemi önceden tayin olunan gemi nin yerine geçmiþ sayýlýr. 2.Madde 1135 Satýcý. Bu takdirde geminin ul aþmasý gecikmiþse alýcý mahkemeye müracaat ederek bu hususta müstacelen bir müddet tayinini t bedebilir. GEMÝNÝN TAYÝNÝ: 1134-1137 nci maddeler hükümleri mahfuz kalmak þartiyle 25 inci madde hükmü boþaltma yer inde teslim þartiyle satýþlar hakkýnda da tatbik olunur.UMUMÝ OLARAK: Satýþ mukavelesinde.BOÞALTMA YERÝNDE TESLÝM ÞARTÝYLE SATIÞ: ÜÇÜNCÜ KISIM : DENÝZAÞIRI SATIÞ MUKAVELELERÝ I . Yolcu ölürse kaptan. MALLARIN HASARA UÐRAMASI: Yükleme limaný zikrolunarak "Fob" satýlan mallarýn satýcý tarafýndan mukavele þartlarý daires ve bunlar yoksa yükleme yerindeki teamüllerle muayyen olan suret ve zamanda ve ambal .Madde 1134 - Mukavele ile veya sonradan tayin olunan geminin hareketi veya varma yerine ulaþmasý için bir müddet tayin edilip de gemi mezkur vakitte hareket etmemiþ veya muayyen müddet içinde varma yerine ulaþmamýþsa alýcý mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçebilir. kasdedilen menfaat zail olacak derecede deniz hasarýna uðramýþsa mukavele hükümden düþer. Tayin edilen müddet içinde gemi ulaþmazsa alýcý aynen den vazgeçebilir. mahkemeye müracaat ederek mezkur müddetin müstacelen tayinini talebedebilir. geminin tayinini veya mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçerek tazm inat verilmesini istiyebilir. in ulaþmasý için tayin edilen zamaný alýcý bir veya birkaç defa temdidedebilir.Madde 1136 Geminin ulaþmasýna dair bir müddet tayin edilmediði takdirde mezkur geminin yolculuðun u bitirmesi için lazýmgelen zaman taraflarca tayin edilmiþ sayýlýr.MALLARIN YÜKLETÝLDÝÐÝ VEYA YÜKLETÝLECEÐÝ GEMÝNÝN TAYÝNÝ SURETÝYLE SATIÞI: Mallarýn yükletildiði veya yükletileceði geminin tayini suretiyle satýþý halinde bu akit gemi varma yerine selametle ulaþmasý þartýna baðlý sayýlýr. Gemiyi tayin için mukavele veya ticari teamül ile kabul edilmiþ bir müddet yoksa alýcý. mallarýn yükletildiði veya yükletileceði gemiyi mukavele veya ticari teamül ile k l edilen bir müddet içinde tayin hakkýný muhafaza ettiði takdirde mezkur müddet içinde gemiyi tayin etmemiþ ise alýcý. E . 3.GEMÝNÝN YOLCU TAÞIMAK ÜZERE DÝÐER BÝR KÝMSEYE TAHSÝSÝ: Aksine hüküm olmadýkça bu kanunun aþaðýdaki fasýllarýnda yazýlý olan "Navlun" tabirinden taþý laþýlýr. yüklemeden sonraki nefi ve hasarlarýn munhasýran satýcýya ait olacaðýna mukavelenin ifasý hususunun geminin varma yerine selametle ulaþmasýna talikine yahut a lýcýnýn emtiayý arzusuna veya mukavele yapýldýðý anda teslim olunan numuneye göre beðenip beð serbest olacaðýna dair þartlar varsa. bu mukavele boþaltma yerinde teslim þartiyle vukubulan bir satýþtýr.Madde 1137 4.adde 1131 Taþýyanýn yukarýki fýkra hükmüne dayanan mesuliyetini hafifleten veya kaldýran bütün þart a 766 ncý madde hükümleri tatbik olunur.NAVLUN TABÝRÝNÝN ÞÜMULÜ: A . Þu kadar ki.Madde 1132 F . ölenin gemide bulunan eþyasýný 807 nci madde gereðince korunmakla mü leftir. II . AKTARMA: Yolculuk sýrasýnda mallar.Madde 1133 1. Her halde mahkemenin tayin edeceði müddet geminin yükleme yerinden hareketi tarihinden itibaren altý ayý geçemez.

Madde 1142 Satýcý. Bilir kiþi tarafýndan tanzim edilen rapor hileye müstenit deðils e alýcýya karþý muteberdir. mallarýn gemiye yükletildiði andaki halini. Masraflar hakkýnda 1146 ncý madde hükmü tatbik olunur. Diðer hususlarda 25 inci madde hükmü "Fob" satýþ hakkýnda da tatbik olunur. satýcý mezkur mallarýn mukavelenin i asý için tayin ve tahsis edilmiþ olduðunu alýcýya bildirmekle birinci fýkrada yazýlý borcunu e getirmiþ sayýlýr. Þu kadar ki. yükleme borcunu kýsmen veya tamamen yükleme tarihinde mücbir sebebe dayanmaksýzýn yer getirmemiþ ise alýcý mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçebilir. satýlan mallarýn hepsini mukavele ile muayyen tarihte ve müddet içinde yahut mukavel e yoksa münasip bir müddet içinde gemiye yüklemek veya taþýyýcýya. B .YÜKLEME TARÝHÝ: Satýcý. yüklemenin koniþmentoda yazýlý tarihte hakikaten yapýlmadýðý zaman ispat edebilir. . bildirme hükmündedir. Satýcýya düþen teslim borcunun ifa yeri malýn yüklendiði yerdir.TARÝF: "Fob" satýlan mallarýn geminin küpeþtesini fiilen geçtiði andan itibaren nefi ve hasarý a a aittir. mahiyet ve vasýflarý i ibariyle ayný mallarý tedarik etmek hakkýný haiz olursa.aj içinde alýcý tarafýndan tayin olunacak gemide teslim edilmesi lazýmdýr. koniþmento masraflar iyle navlun bedeli ve hasarýn alýcýya intikal ettiði andan sonra mallara binen bütün masrafl ar alýcýya aittir. Tesellüm koniþmentosu halinde. satýcý tarafýndan mukavele þartlarý dairesinde ve bunlar yoksa yüklem erindeki teamüllerle muayyen olan þekil ve zamanda ve ambalaj içinde gemiye yükletilmesi lazýmdýr. Bu takdirde satýcý mahkemeye müracaatla bilir kiþi tayinini talebedebilir. mallarýn usulüne muvafýk olarak yükletildiðini bir yükleme koniþmentosu ile ispat . Þu kadar ki. B . malýn mülki alýcýya geçmesi onu temsil eden koniþmentonun ciro ve teslimi ile olur. Þu kadar ki.Madde 1138 Diðer hallerde alýcý mallarý ulaþtýrýldýklarý zamandaki bulunduðu hal üzere kabule mecbur akdirde bilirkiþi marifetiyle takdir edilecek miktar malýn bedelinden indirilir. Böyle bir halde.1158 inci maddeler hükümleri mahfuz kalmak þartiyle 25 inci madde hükmü sif satýþ akkýnda da tatbik olunur. Þu kadar ki.Madde 1139 - 1. tayin olunan gemi vaktinde hazýr olmazsa mallarýn satýcý tarafýndan a lýcýnýn emrine amade kýlýndýðý andan ve alýcý gemiye vakit ve zamanýnda tayin etmemiþ veya ma ak için bir müddet tayin yahut teslim yeri hakkýnda seçme hakkýný muhafaza etmiþ olup da vaki ve zamanýnda buna dair talimat göndermemiþ olduðu takdirde kararlaþtýrýlan müddetin bitimind itibaren hasarý alýcýya aittir. yükletilmek üzere teslim e mükelleftir. II .SÝF SATIÞ: Bir malýn muayyen bir yere taþýnmasý için gemiye yükletilmesi þartiyle mal deðerinden ve satý fýndan ödenecek sigorta ücretiyle navlundan ibaret maktu bir bedel karþýlýðýnda yapýlan satýþ atýþ denir. tartý ve vasýflarýný keþif ve muay eceðine dair olan mukavele muteberdir. Mukavele yapýldýðý anda satýlan mallar gemiye yükletilmiþ veya 1097 nci maddenin son fýkr mü gereðince taþýyan tarafýndan taþýnmak üzere teslim alýnmýþ bulunur yahut satýcý borcunu ye üzere her hangi bir gemiye yükletilmiþ olup da satýlan mallarýn cins. C . koniþmento ve sair be rin alýcýya teslimi.FOB SATIÞ: I . daha önce bildirme yapýlmamýþ ise. YÜKLEME BORCU: Satýcý borcunu kýsým kýsým yerine getirmeye salahiyetli olduðu takdirde yükletilen her ký ia ayrýca satýlmýþ sayýlýr.UMUMÝ OLARAK: "Sif" satýlan mallarýn. 1140 .Madde 1140 - Satýcý.Madde 1141 Satýcýnýn.SATICININ BORÇLARI: A . tesellüm koniþmentosu 1097 nci maddenin son fýkrasýnýn so n cümlesinde yazýlý þerhi ihtiva ederse alýcý hilafýný ispat edemez. Vazgeçme gecikmeksizin ihbar edilmelidir.

Madde 1144 - . yükleme tarihi hükmünde tutulur. mallar yalnýz nevan tayin edilmiþse satýcý mallarýn yükleme aný ile markalarý ve yükleti emi hakkýnda aldýðý malumatý derhal alýcýya bildirmek suretiyle yüklettiði mallarý tayin ve t tmiþ olmasý þarttýr.Mallar memleket içindeki bir þehirden veya nehir üzerinde bulunan bir limandan sev k edildiði ve mezkur mallarý taþýyacak bütün vasýtalar için tek koniþmento tanzim kýlýndýðý t arýn yükletildiði ilk vasýta ile sevk edildiði tarih.KONÝÞMENTO: Satýcý ambalaj masraflarý ve navlundan baþka mallarýn gemiye yükletilmesi için gerekli muayen ve kontrol iþlerine mütaallik masraflara. D . satýcý ile olan münasebetlerinde bu tayin kaydýna riayete mecbur ol llerde satýcý da alýcýya karþý mezkur kayda riayetle mükellef deðildir. satýþ mukavelesine aykýrý olarak ve muhik sebep olmaksýzýn.NEFÝ VE HASAR: A . iþlenmesine. C . vergi. resim ve ihra rý dahil olmak üzere. gönderilmesine ya yüklenmesine yahut eþya taþýma mukavelelerinin yapýlmasýna mani olursa. satýcý keyfiyeti g kmeksizin alýcýya bildirdiði takdirde yüklemenin yapýlacaðý müddet. maniin ortadan kalkmasýna r uzatýlmýþ sayýlýr. TAÞIMA SÖZLEÞMESÝNÝ YAPMAK BORCU: Satýcý. 1141 inci maddenin son fýkrasý gereðince tek koniþmento ile gönderilmiþse bu kon iþmento mallarýn ilk sevk edildiði yerde ve bütün yolculuða þamil olmak üzere tanzim edilmek dýr.GECÝKME: "Sif" satýlan mallarýn geminin küpeþtesini aþtýðý andan itibaren nefi ve hasarý alýcýya aitti ki. 1116 ve 1118 inci ma ddeler hükümlerine muhalif olmadýkça alýcýya karþý da muteberdir. mallarý tayin edilend a bir gemiye veya vapur yerine yelkenliye yahut doðru bir gemi yerine bazý iskeleler e uðrayan bir gemiye yükletmiþ ise alýcý aynen ifadan vazgeçerek tazminat istiyebilir. cins ve mahiyetine elveriþli bir taþýma mukavelesi yapmakla mükelleftir. yükletilmiþ mallarý.Madde 1143 Mücbir sebep. satýcý mallarýn yükletileceði gemiyi tek koniþmento münderecatýna dayanarak tayin etmiþ donatanýn veya taþýyanýn. satýcý mallar e zamanýnda bu gibi mallarýn yollanmasý için mutat olan ve yükleme ve varma limanlarý arasýnd ki mutat yolu takibeden bir gemi ile taþýtabilir. Satýcý. sair mükellefiyetlere katlanmaya mecburdur. B . yükleme yerinde anýnda vinç üzerinde teslimine kadar taþýnmasý için ve navlun kendi tarafýndan ödenmek üzere. tartý ve sayma mas aflarý ile bütün yükleme masraflarýna ve ödenmesi lazýmgelen bütün harç. sigorta poliçelerine derci mutat olan þartlar dairesinde denizci . Þu kadar ki.Madde 1145 Malýn hangi gemiye yükletileceði akitle kararlaþtýrýlmýþ olmadýðý takdirde. SÝGORTA ETTÝRME BORCU: Satýcý. 3.UMUMÝ OLARAK: 1140 ýncý maddenin üçüncü fýkrasýnda yazýlý hallerde nefi ve hasar. bildirme tarihinden i alýcýya aittir.UMUMÝ OLARAK: Alýcý tarafýndan istihsali talep olunduðu takdirde. Caymanýn 15 günlük müddetin geçmesinden itibaren hafta içinde ihbar edilmesi þarttýr.Madde 1146 Koniþmentolarla taþýma mukavelelerine derci mutat olan þartlar. 1141 inci maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý müddetin sonun ren 15 gün geçmiþse her iki taraf tazminat istemeksizin mukaveleden veya mukavelenin h enüz ifa edilmemiþ olan kýsmýndan cayabilir. Þu kad r ki. menþe þahadetnamesiyle yükleme veya m nþe memleketinde verilip mallarý varma yerine ithal veya mallarýn üçüncü devlet ülkesinden tr it tarikiyle geçmesi için alýcýya lüzumlu olabilecek vesikalarýn masraflarý ve bunlarýn tercü tasdiki için sarf edilen harç ve sair masraflar alýcýya aittir. Mallar. satýlan mallarýn veya bir kýsmýnýn istihsaline. C .Taþýma mukaveleleri dolayýsiyle gemiye yükletilmiþ veya yükletilmek üzere taþýyana teslim e olan mallar karþýlýðýnda bir koniþmento tanzim ettirilmesi lazýmdýr. 2.MASRAFLAR: A . 1140 ýncý maddenin 3 üncü fýkrasýnda yazýlý haller haric olmak üzere. hususiyle kalite kontrolü ölçü.

Madde 1149 Sigortanýn þümulüne. alelade riziko aret olup harb rizikosu hariçtir. Þu kadar ki. muteber ve muntazam olmasý ve mallarýn irsal edildiði yerde tanzim edilmiþ bulunmalarý þarttýr.Madde 1148 Aksine mukavele veya teamül olmadýkça sigorta bedelinin mallarýn fatura ile belli ol an sif deðerine umulan kar olarak yüzde on ilavesi suretiyle hasýl olacak tutarda olma sý lazýmdýr. yükleme yerindeki ticari taammüllerle mallarýn cins ve mahiyeti ve geminin önceden tay in olunan rotasý göz önünde tutulur. Alýcýnýn talebi üzerine harb rizikosuna karþý da sigorta ya sa mezkur sigorta ücreti alýcýya aittir. diðer hallerde bütün nüshalarý ibraz etmeye mecburdur.Madde 1150 Alýcýya ibraz edilen vesikalarýn tam.RÝZÝKOLAR: Muvakkat bir sigorta ilmühaberi. satýcý. B . C . III .UMUMÝ OLARAK: 4. koniþmentonun yalnýz bir nüshasý etmekle iktifa edebilir. Mallar kýsým kýsým yükletilmiþ ise her kýsým ayrý ayrý sigorta ettirilir.Madde 1151 Koniþmentoda çarter mukavelesine taalluk eden kayýtlar bulunursa çarter partinin sur eti de ibraz edilir.ik rizikolarýna karþý muteber bir sigortacýya sigorta ettirmek ve sigorta ücretini ödemekle mükelleftir. VESÝKALARI ÝNCELEME BORCU: Koniþmento birden çok nüsha olarak tanzim edilip de metninde alýcý veya acentasý yahut d iðer bir temsilcisi gönderilen olarak gösterilmiþse. muafiyetlere ve sigorta bedelinin ödeme tarzýna ait þartlarýn tayini . muteber ve muntazam olduðunu kabul etmiþ sayýlýr. Ýbraz edilen vesikalarýn münderecatý esaslý noktalarýnda satýþ mukavelesine tevafuk etmez alýcý vesikalarý reddederek mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçip tazminat istiyebilir. VESÝKALARI ÝBRAZ ETME BORCU: Mallar yükletildikten sonra muntazam cirolu koniþmentosu ile beraber sigorta poliçesi veya onun yerine muvakkat bir sigorta ilmühaberi. satýcý tarafýndan gecikmeksizin alýcýya ibraz edilir veya ett rilir. B .Madde 1147 - Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça sigorta ile karþýlanmasý lazýmgelen rizikolar. sigortanýn mallarýn yükletmiþ veya yükletil taþýyýcýya teslim edilmiþ olduðu yerden. sigortanýn hususi þartlarýný havi olmadýkça ve diðer þartlar da sigorta poliçesi numunelerinden birine atfen tanzim edilmedikçe sigorta poliçesi ye rine geçmez. Vesikalarý reddettiði takdirde reddin haksýz olduðu tebeyyün ederse. muvakkat fatu ra ve icabý halinde mallarýn vasfý ve tartýsýný müsbit þahadetname ile mukaveleye göre satýcý mecbur olduðu diðer vesikalar. varma limanýnda nç üzerinde teslimine kadar olan rizikolarý karþýlamasý lazýmdýr. Kezalik bazý muayyen sebepler zikir ve tasrihi ile vesikalarý reddetmiþ veya ihtir azý kayýtla kabul etmiþ ise bu muayyen sebepler dýþýnda bir itiraz dermeyan edemez. Satýcý alýcýya karþý bizzat sigortacý vazifesini göremez. dið r nüshalarýn ibraz edilmemesi yüzünden doðacak zararýn tazminini saðlýyan muteber bir bankaný inat mektubunu alýcýya vermiþ olsun. Satýcý mallarý tanýnmýþ ve muteber bir sigortacýya sigorta ettirmiþ ise sigortacýnýn sigo elini ödemekten aciz kalmasýndan dolayý alýcýya karþý mesul deðildir. mutat aktarmalar dahil olmak üzere. alýcý satýcýya tazmi .ALICININ BORÇLARI: Alýcý yukarýki maddede yazýlý vesikalarýn kendisine ibraz edilmesi üzerine bunlarý inceliyere ecikmeksizin kabul veya reddettiðini beyana mecburdur.UMUMÝ OLARAK: Vesikalarýn ibrazýndan itibaren üç gün zarfýnda alýcý bir itiraz dermeyan etmediði takdir nlarýn tam.VESÝKALARIN TAM VE MUNTAZAM OLMASI: 1. meðer ki.MUVAKKAT SÝGORTA ÝLMÜHABERÝ: A .Madde 1152 - A . kati fatura veya mallar kýsým kýsým yüklet ilmiþ yahut 1157 ve 1158 inci maddelerde yazýlý hallerden biri mevcutsa.

mallarýn yolculuk sýrasýndaki firesinden veya deniz hasarlarý s . Ancak. B .Madde 1155 - önderilen mallar ile mukavelenin mevzuunu teþkil eden mallar arasýnda vasýf itibariyle görül en fark. "Katiyen muayyen miktar" kaydý alýcýya mukavelede muayyen olan miktarýn tamamýný talep h akkýný bahþeder. mavna ücretiyle mallarýn rýhtýma çýkarýlmasý içi arý. B . satýcýnýn hilesi sabit olmadýkça veya mallarýn vesikala catýna uygun olmadýðý anlaþýlmadýkça mukaveleye riayete mecburdur. boþaltma limanýndaki teamüllere göre tesbit olunur. marka. ziyade veya noksan olarak teslim olunabilir. HUSUSÝ HALLER: Satýþ bedeli tutarýnýn.ermeye mecburdur.SATIÞ PARASINI ÝNDÝRME HAKKI: A . Þu kadar ki. alýcýnýn malý kabul etmeye nesafet kaidesine göre zorlanamýyacaðý derecede aþýrý deð larý teslim almaya mecbur tutulur. MALLARI TESLÝM ALMA BORCU: Geminin varma limanýna ulaþmasýnda alýcý mallarý teslim almakla mükelleftir. Satýþ bedelinden indirilecek miktar. Alýcý.Madde 1153 - Mallarýn varma limanýna kadar deniz yoliyle taþýnmasý sýrasýnda ihtiyar olunacak türlü masraf satýþ mukavelesinde aksine hüküm olmadýkça. Bu suretle mukavele münderecatýna göre muvakkat bir fa tura tanzim edilerek vesikalarýn ibrazýnda ödenecek olan para satýþ bedelinin yüzde yetmiþ be ile doksaný arasýnda bir noksanla tayin olunur. mu kavelede aksine hüküm yoksa. resim. gümrük ve mallarýn ithali sebebiyle ve ithali sýrasýnda talep olunan harc. vergi ve ithal takaslarý dahil olmak üzere.Madde 1157 - Mukavelede "Tahminen" veya "Katiyen muayyen miktar" kayýtlý bulunduðu zaman satýþ bedeli aþað yazýlý tarzda tayin olunup ödenir:Madde 1158 Mallarýn ulaþtýðý limanda taraflar veya acenta veyahut temsilcileri hazýr olduðu halde us lü dairesinde tartýsý yapýldýktan sonra kati fatura tanzim olunur.UMUMÝ OLARAK: Mallarý teslim alabilmek için 1069 ve 1070 inci maddeler gereðince paralarýn ödenmesi lazýmgelirse alýcý. satýþ bedelinden bilir kiþi tarafýndan takdir ed ilecek bir miktarýn indirilmesini istiyebilir. mallarýn tesim alýnmasý tarihinden itibaren sekiz gün içinde icabýna göre alýcý tara enir veya satýcý tarafýndan kendisine geri verilir. Ýki fatura tutarlarý arasý ki fark. Satýcýnýn kusuru sebebiyle mallarýn tayin ve teþhisi kabil olmamýþsa alýcý mukavelenin ay fasýndan vazgeçerek tazminat istiyebilir.TARÝFÝ: Mukavelede "Tahminen" kaydý mevcutsa satýlan mallar geminin tamamen hamulesine þam il olduðu takdirde kararlaþtýrýlan miktardan yüzde on ve hamulenin bir kýsmýndan ibaret bulun uðu takdirde yüzde beþ. 3. fatura tutarýna kadar ve satýþ bedelinden indirilmek üzere ödemelerde bul aya mecburdur. kontr marka. vesikalarý hamil olduðu halde münderecatýnýn numara.Madde 1156 G Mallar koniþmento ve taþýma mukavelesindeki þartlara ve bunlarda açýk kayýt yoksa varma l manýndaki teamüllere göre çýkarýlýr. Alýcý vesikalarý kabul etmiþ ise. 2. diðer mükellefiyetleri alýcýya aittir.Madde 1154 Alýcý. B . ambalaj þ larý itibariyle gemiden çýkan mallara muvafýk olup olmadýðý muayene edebilir. ÖDEME BORCU: Alýcý 1151 inci maddede yazýlý vesikalarý teslim alabilmek için satýþ mukavelesinde aksine hü adýkça satýþ bedelini ödemekle mükelleftir. boþaltma zamanýnda tahakkuk edecek veya kabul edilecek tartý üzerinde neceðine dair olan þart muteberdir.TARTI ÜZERÝNDEN ÖDEME: 4."TAHMÝNEN" VEYA "KATÝYEN MUAYYEN MÝKTAR" KAYITLARI: A .MASRAFLAR: A . mallarý muayene etmek fýrsatýný henüz bulamamýþ olduðunu ileri sürerek muntazam ve ddedemiyeceði gibi satýþ bedelini ödemekten de imtina edemez.

bu unmadýðý takdirde senedin tanzim edildiði yerdeki mahkeme ve bu da yoksa salahiyetli lim an baþkanlýðý ve bunun da bulunmamasý halinde bütün gemi zabitleri tarafýndan yazýlý olarak t dildiði takdirde kaptanýn. Yolculuk sýrasýnda sýrf yükle ilgili olanlarýn menfaatleri icabý yükün 995. ödünç verenin talebi üzerine alacaklýnýn emre yazýlý olarak tanzim olunur. 999. faizi de ihtiva eder. Yolculuðun henüz baþlanmamýþ olan kýsmýna ait navlun üzerine de deniz ödüncü alýnabilir. Sen nzim edilmezse alacaklý. Mamafih mallarýn kýsmen denize atýlmasý veya deniz suyu ile ýslanarak aðýrlýðýnýn artmasý veya eksilmesi sebebiyle hakiki tartýsýnýn tesbiti mü muvakkat fatura tutarý katileþmiþ olur. 1000 1002 nci maddeler gereðince bitirebilmesi maksadiyle. ancak navlun deniz rizikosuna maruz bulunduðu müddetçe alýna ir. Her iki halde çýkacak olan noksan veya ziyade miktarýn bedeli. Birinci fýkranýn 2 nci bendindeki halde kaptan deniz ödüncü almak maksadiyle yalnýz baþýn rehnetmeye salahiyetli olduðu halde diðer bütün hallerde her ne kadar yalnýz gemi veya yal nýz navlun karþýlýðýnda ödünç para alabilirse de yükü ancak gemi ve navlun ile birlikte deniz nedebilir. bu sýfatla.TANZÝMÝ: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça prim. at gemi ve yük üzerine ödünç alýnmýþsa navlun rehne dahil sayýlýr. Navlun zikredilmeksizin gemi üzerine deniz ödüncü alýnmýþsa navlun rehne dahil deðildir. aþaðýdaki hususlarýn yazýlmasý lazýmdýr:Madde 1164 II. Navlun üzerine deniz ödüncü. Deniz ödüncü alacaklýsýnýn adý ve soyadý. mallarýn gemiden çýkarýldý yerdeki rayice göre tayin olunup ödenir. ödünç muam sebep olan yolculuðun biteceði yere ulaþmasýndan sonra istiyebilir. onunla kaptan. 998. Bu son halde "emre" ibaresi deniz ödüncü verenin emrine demektir. . 2. Bununla beraber aksi ispat olunabilir.Kaptanýn. navlunu ve yükü veya bunlardan birini yahut birkaçýný rehnetmek suretiyle ödünç para alýr.Madde 1165 1. DÖRDÜNCÜ KISIM : DENÝZ ÖDÜNCÜ MUKAVELESÝ Bu kanunun tatbiki bakýmýndan deniz ödüncü bir mukaveledir ki.ZARURET HALLERÝ: Kaptanýn ayný zamanda geminin veya yükün yahut her ikisinin tek veya müþterek maliki olm asý veya deniz ödüncü mukavelesini ilgililerin hususi talimatlariyle yapmýþ bulunmasý.PRÝM: I . yapmýþ olduðu muameleye salahiyetli olduðu kabul olunur. B .Madde 1162 C . ödünç vere caðýný ancak rehin gösterilen þeyler üzerinden tahsil eder ve bunu yalnýz geminin.ÞARTLARI: Kaptan ancak aþaðýda yazýlý hallerde deniz ödüncü mukavelesi yapabilir:Madde 1160 - Deniz ödüncü senedinin tanziminden önce muamelenin yapýlmasýndaki zaruret. II .biyle meydana gelen noksandan dolayý satýcý mesul olmaz. Türk konsolosu.MUHTEVASI: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça deniz ödüncü senedi. yolculuðunu. ihtiyacý karþýlamak üzere kaptan tarafýndan alelade bir kredi muame lesi yapýlmýþ olsaydý hangi haklarý haiz bulunacak idiyse yalnýz bunlara sahip olur. taraflar tamamiyle serbesttirler. bu kýs lerinin tatbikine mani teþkil etmez. deniz ödüncü muamelesine dair bir deniz ödüncü senedi tanzim etmesi lazýmdýr.DENÝZ ÖDÜNCÜ SENEDÝ: .Madde 11 63 Deniz ödüncü senedine. 988.Madde 1161 1.ZARURETÝN TEVSÝKÝ: Deniz ödüncü priminin haddini tayinde. ka nunun kendisine verdiði salahiyetlere dayanarak bir prim temin ve gemiyi. 1002 ve 10 ncý maddeler gereðince korunmasý ve ileriye taþýnmasý maksadiyle. D . Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada geminin.Madde 1159 - I .

Senedin metninde deniz ödüncü senedi olduðunun yazýlmasý yahut borcun deniz ödüncü bor arak yapýldýðýnýn beyan edilmesi veya muamelenin deniz ödüncü mahiyetini kafi derecede belli cek diðer bir ifade.Madde 1170 Paranýn resmi bir vezneye yatýrýlmasý mümkün olmayan hallerde. yatýran. 10. Senedin tanzim edildiði tarih ve yer. Þu kadar ki. ancak bu nüshanýn bedelinin alýndýðýný gösteren bir þerhle.BÝRDEN ÇOK NÜSHA: I . bunlarýn hepsi reddedilir ve deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerin reh en kurtulmasý icabediyorsa para resmi bir vezneye veya bu yapýlmazsa baþka emin bir ye re yatýrýlýr ve müracaat etmiþ olan deniz ödüncü senedi hamilleri bu tedbirden. 11. vadesi geldiðinde. 2.ALACAKLI: . III . Geminin adý ve kaptanýn adý ve soyadý. bu hüküm tatbik olunmaz. 9. Talebolunursa kaptanýn imzasýnýn notere tasdik ettirilmesi lazýmdýr. 5. E . Prim zaman üzerine þart edilmiþse.Madde 1168 Birden çok nüsha olarak tanzim edilen deniz ödüncü senedinin birden fazla salahiyetli hami li müracaat ederse.BORCUN ÖDENMESÝ: Deniz ödüncü senedinde hilafýna hüküm olmadýkça deniz ödüncü borcunun. aldýðý tedbir ve ebepleri hakkýnda resmi bir vesika tanzim ettirmeye ve bu muamele yüzünden yapýlan masra flarý deniz ödüncü borcundan indirmeye salahiyetlidir. sebepleri de dirilmek suretiyle.Madde 66 Kaptanýn muameleyi yapmaya salahiyetli olmadýðý veya giriþmiþ olduðu hudut dairesinde yap aya salahiyetli bulunmadýðý hakkýndaki itiraz. Deniz ödüncü alýnmasýný zaruri kýlan haller. Kaptanýn imzasý. F . Deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeyler. ilgili yolculuðun varm e geminin bu limana ulaþmasýndan itibaren sekiz gün içinde ödenmesi lazýmdýr. 4. haberdar edilir. BÝRDEN ÇOK SENEDÝN HAMÝLÝ: Deniz ödüncü alacaklýsýna ne müþterek ve ne de hususi avaryadan pay düþmez. SENEDÝN HAMÝLÝ: Prim de içinde olduðu halde deniz ödüncü borcunun tamamý için.2. geriverilmesi mukabili enebilir. bundan doðan za disi çeker. IV . senedi ciro ve teslim suretiyle iktisabed ene karþý da ileri sürülebilir. vade gününden itibaren fai .AVARYALAR: Deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerin her biri deniz ödüncü alacaklýsýnýn alacaðýnýn tamam Bununla beraber deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ olan þeyler müþterek veya hususi avarya esi olarak artýk deniz ödüncü alacaklýsýnýn alacaðýný itfaya kifayet etmezse. Deniz ödüncü priminin haddi yahut alacaklýya ödenmesi lazýmgelen paranýn mecmuu.Deniz ödüncünün.Madde 1167 - 1. zaman üzerine þart ilmiþ prim ana para ödeninceye kadar iþler. 3. 6.ÝHTÝYATÝ HACÝZ: . Deniz ödüncü borcunun ödeneceði zaman ve yer. 7. senedin yalnýz bir nüshasý ibraz edilmiþ olsa dahi sala li hamiline ödenmesi lazýmdýr. II .KÝMÝN EMRÝNE TANZÝM EDÝLECEÐÝ: Deniz ödüncü veren. G .YER VE ZAMAN: Birden fazla nüsha yapýlmýþsa kaç nüsha yapýldýðý her birinde gösterilir. Deniz ödüncünün hangi yolculuk için yapýldýðý. Deniz ödüncü borcunun ana parasý. 8. deniz ödüncü senedinin mütaaddit nüsha olarak tanzimini istiyebilir.Madde 1169 Ödeme.

alacaklý alacaðýný deniz ödüncüne karþý reh inden tahsil edebilir. J .REHNEDÝLEN ÞEYLERÝN KORUNMASINDAN: Gemi. 1172.Madde 1177 Gemi ve navlun hakkýndaki takibat kaptan yahut donatana karþý yapýlýr.ALACAK ÖDENMEDEN VEYA TEMÝN EDÝLMEDEN YÜKÜN TESLÝM EDÝLMESÝNDEN: Donatan. Yukarki fýkralar hükümlerinden aksi anlaþýlmadýkça bu hallerde 1168-1177 nci maddeler de atbik olunur. mal teslim edi masaydý alacaklýnýn bundan alacaðýný elde edebileceði nispette ve en çok malýn teslim zamanýn eti kadar alacaklýya karþý þahsan mesul olur.Madde 1175 IV . BEÞÝNCÝ FASIL : DENÝZ KAZALARI . Ödeme müddeti yolculuðun kati olarak durdurulduðu günden itibaren h sabolunur.Madde 1172 - Alacaklýnýn menfaati icabetmediði halde kaptan deniz ödüncü ile ilgili yolculuðu keyfi olarak deðiþtirir veya bu yolculuðun rotasýndan keyfi olarak ayrýlýr yahut da yolculuk bittikten so nra deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ þeyleri. deniz ödüncü borcundan dolayý alacaklýya karþý. Ancak. kaptan aleyhine verilen hüküm donatan aleyhine de verilmiþ sayýlýr.ALACAKLININ RÝZÝKOSUNUN KEYFÝ OLARAK ARTIRILMASINDAN: Kaptan alacaklýnýn alacaðý ödenmeden veya temin edilmeden deniz ödüncüne karþý rehnedilen yük eya kýsmen teslim edemez. deniz ödüncü veren için mukavelenin yapýldýðý sýrada göze alýnana naz veya deðiþmesine sebebolacak hiçbir harekette bulunamaz. H . 1173 ve 1174 üncü maddelerde yazýlý hallerde kaptanýn hareket tarzýný tayin et iþ bulunursa 973 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükümleri tatbik olunur.REHNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Malý deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ olduðunu bilerek teslim alan gönderilen. teslim edilen mallar üzerinden teslim zamanýnda elde edilecek menfaat nispetinde þahsan mesul olur. Bu hususta rehinin paraya çevrilmesi hakkýndaki hükümler tatbik o lunur. mallarýn teslim zamanýnda ala caðýný tamamen almýþ olabileceði kabul olunur. Prim indirilirken bilhassa geçirilen rizikonun göze alýnan rizikoya olan nispeti gözönünde tutulur. prim indirilmeksizin bu son limanda mukavele ile tayin edilen müd detin ve böyle bir müddet tayin edilmemiþse 1167 nci maddede yazýlý sekiz günlük ödeme müddet geçmesinden sonra ödenir. Acil seb er olmadýkça rizikonun.DONATANIN TALÝMAT VERMESÝ HALÝNDE: Deniz ödüncü borcu vadesinde ödenmediði takdirde. bunun rehnedilmiþ o þeyler üzerinde alacaðýný tahsil edemediði nispette þahsan mesul olur.KAPTANIN MESULÝYETÝ: Kaptan deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerin muhafazasýný temin etmeye mecburdur.I .Madde 1176 Ý . meðer ki. Alacaklý deniz ödüncü dolayýsiyle rehnedilen yükü hüsnüniyetle karþý takibatta bulunamaz. alacaklý deniz ödüncüne ilmiþ þeylere ihtiyati haciz koydurabilir. deniz ödüncü ile ilgili yolculuðun varma limanýna ulaþýnca. primin müten indirilmesine razý olmasý lazýmgelir.MALLARI TESLÝM ALANIN MESULÝYETÝ: Gemi yola çýkmadan deniz ödüncü ile ilgili yolculuktan vazgeçilmiþ ise alacaklý. alacaklýnýn menfaati icabetmediði halde yeniden niz rizikosuna arzederse. Alacaklý haciz sebepleri hakkýnda delil gösterm eye mecbur deðildir. Yük hakkýndaki takibat. Alacaklýnýn. deniz ödüncü inin yapýldýðý yerde ödünç verilen paranýn derhal ödenmesini istiyebilir. ederse. II . alacaklýnýn mamen alamamasý keyfiyeti yolculuðun deðiþtirilmesinden veya rotadan ayrýlmadan yahut da y eni deniz rizikosundan ileri gelmemiþ olsun.Madde 1174 III . bu yolculuðun varma limanýndan baþka bir limanda biter se deniz ödüncü borcu. mallarýn teslimi n önce kaptana karþý yapýlýr.Madde 1173 Kaptan bu hükümlere muhalif hareketinden doðacak zararlardan deniz ödüncü alacaklýsýna ka üncü madde gereðince mesuldür.Madde 1178 K .YOLCULUKTAN VAZGEÇÝLME HALÝ: BÝRÝNCÝ KISIM : MÜÞTEREK VE HUSUSÝ AVARYALAR Deniz ödüncü ile ilgili yolculuk.

gemi navlun ve yük arasýnda aþaðýd ki hükümlere göre paylaþýlýr. Müþterek avarya garamesine giren zarar veya masraflar. ancak sonraki kazanýn önceki ile hiçbir ilgisi olmamasý ve önceki zarar vaki lmasaydý dahi sonraki kazanýn tek baþýna bu yeni zararý tevlit edebilecek mahiyette olmasý h alinde ortadan kalkar. bundan donatan da 1947 ve 1948 inci maddelere göre mesul olur. demirleri.UMUMÝ HÜKÜMLER: I .TARÝFLER: 1. 1075 inci madde hükmüne girmiyen ve bir kaza neticesinde doðan bütün zarar ve masraflar ve hususiyle. Þu kadar ki. B .MÜÞTEREK AVARYADAN SONRA ÇIKAN HUSUSÝ AVARYALARIN TESÝRLERÝ: Kurtarýlan bir þeyden dolayý avarya garamesine iþtirak borcu. o þeyin sonradan hususi avar yaya uðramasý halinde ortadan kalkmaz. MÜÞTEREK AVARYA: .TEHLÝKEYE SEBEBÝYET VEREN KÝMSENÝN DURUMU: 1. müþterek avarya garamesine kabul olunur. çýmalarý veya yelkenlerini kesme. böyle bir kusuru olan ilgili sadece kendi uðradýðý za rar için herhangi bir tazminat isteyemiyeceði gibi sebep olduðu avarya garamesine iþtira k edenlerin bu yüzden uðradýklarý zararlardan da onlara karþý mesul olur. HUSUSÝ AVARYA: Tehlikenin üçüncü bir þahsýn veya ilgililerden birinin kusurundan doðmuþ olmasý. Müþterek avaryadan sayýlacak bir masrafýn yapýlmamasý için göze alýnan her fazla masraf d a ilgili þahýslar bu fazla masraflardan faydalansalar bile önlenmiþ olan masrafýn tutarýna k adar. 2.HALLERÝ: Bununla beraber sonraki kazanýn vukuundan önce hasara uðramýþ olan þeyin sahibinin bunun eski hale getirilmesi için yapmýþ olduðu masraflardan dolayý tazminat istemek hakký mahfuzd ur. müþterek avaryaya girer. demir halatlarý . TAZMÝNAT ÝSTEMEK HAKKI ÜZERÝNE: I . fevkalad e bir fedakarlýk yapýlmasý veya fevkalade bir masrafa katlanýlmasý halinde "Müþterek avarya h reketi" mevcut sayýlýr ve bu hareketin ancak doðrudan doðruya neticesi olan zarar veya m asraflar müþterek avaryadýr.MÜÞTEREK AVARYA: 1. gerek yolculuk sýrasýndaki. müþterek ava nin tatbikina mani olmaz. II . yüke ait olanýna yük sahibi katlanýr. gemi kýsýmlarýný veya gemi aletleri ze atma.Madde 1181 Hususi avaryanýn gemiye ait olanýna gemi maliki.Madde 1183 2.Madde 1179 . DENÝZE YÜK VE SAÝRENÝN ATILMASI: Gemide mutat ticari teamüllere göre taþýnmakta olan yükü. III . gerekse yolculuktan sonraki bir gecikmeden meydana gelen (Ýþsiz kalma zararlarý gibi) gemiyi veya yükü ilgilen diren bütün zararlar veya ziyanlar ile bir müþterek avarya hareketinin dolayýsiyle netices i olan (Rayiç farkýndan meydana gelen ziyanlar gibi) zararlar hususi avaryadýr.A .Madde 1182 Müþterek avaryadan olan bir hasar sebebiyle tazminat istemek hakký hasara uðrayan þeyin so nradan vukubulacak bir hususi avarya neticesinde tekrar hasara uðramasý veya zayi ol masý ile deðil.1195 inci maddelerde sayýlan haller dahi birinci fýkradaki unsur mevcut o lmak ve bu kýsýmda aksine hususi hüküm bulunmamak þartiyle. GARAMEYE ÝÞTÝRAK BORCU ÜZERÝNE: Tehlikeye gemi adamlarýndan birinin kusuru sebep olmuþsa. gemi direklerini.Madde 1 180 1184 .Müþterek bir deniz sergüzeþtine atýlmýþ olan gemiyi ve yükü tehdit eden bir tehlikeden onla mak maksadiyle ve makul bir hareket tarzý teþkil edecek þekilde ve bile bile.Müþterek avaryadan olmýyan.

zikri geçen tedbir alýnmamýþ olsaydý geminin mutl aka sahil veya kayalara bindireceði anlaþýlýrsa yalnýz yüzdürme masraf ve zararlarý müþterek kabul olunur. bunun için yükün. liman vey yerine girmesi yahut yükleme liman veya yerine dönmesi yahut gereken tamiratý yaptýrmak buralarda mümkün olmadýðý takdirde baþka bir barýnma limanýna girmesi ve bu hareketlerin müþ elamet bakýmýndan zaruri bir tedbir mahiyetini arz etmesi halinde aþaðýda sayýlan zarar ve m asraflar müþterek avarya olarak kabul olunur:Madde 1190 7. h ususiyle denize mal atmak üzere açýlan ambar kapaklarýndan veya baþka bir delikten ambara giren sularýn yapacaðý zararlar. müþterek avarya olarak kabul olunur. 5. bu suretle yakýlan þeylerin muadili olan yakýt m iktarýnýn muhammen kýymeti.Madde 1185 .Madde 1188 1. son hareket limaný ve gününün rayici üzerinden hesaplanarak donat zimmet ve müþterek avaryaya matlup kaydolunur. YAKIT YERÝNE YAKILAN YÜK. GEMÝDE ÇIKAN YANGININ SÖNDÜRÜLMESÝ: Tehlike karþýsýnda müþterek selamet uðruna zaruri olarak yakýt gibi yakýlan yük. 2. Þu kadar ki. GEMÝNÝN HAFÝFLETÝLMESÝ: Geminin yalnýz batmak veya zaptedilmek tehlikesinden korunmasý için bilerek karaya otu rtulmasý halinde. müþterek avarya olarak kabul olunur. fedakarlýk veya baþka fevkalade haller yüzünden yolculuða devam olunmasý gemiye ve yüke müþterek bir tehlike getirecek olup da bunun önüne geçmek için geminin bir barýnma.Madde 1186 3. hallerinde gerek bizzat bu fedakarlýklarýn teþkil e ttiði zararlar. Þu kadar ki. 1185 inci maddede yazýlý zararlar. ancak ve ancak gemi tam ve bol yakýt ile donatýlmýþ olduðu takdirde müþterek avarya kabul olunur. GEMÝNÝN KARAYA OTURTULMASI: Gemi. bir yükleme.veya zincirleri býrakma yahut kesme.Madde 1189 6. karaya oturma ve yeniden yüzdürmeden çýkan zararlar ve yüzdürme masraflarý k avarya olarak kabul olunur. Makine ve kazanlara arýz olan hasarlar. 2. GEMÝNÝN YÜZDÜRÜLMESÝ: Gemide çýkan yangýný söndürmek üzere gemide ve yükte veya bunlardan birinde su ile yahut lomb arý açarak batýrma da dahil olmak üzere baþka suretlerle meydana getirilen zararlar. gemi eþyasý asý veya bunlardan biri. mavnalar veya diðer vasýtalarýn kirasý ile zikri geçen þeylerin akt alarý ve yeniden gemiye yüklenmeleri sýrasýnda gemiye veya kendilerine ve vasýtalarda yüklü b lunduklarý sýrada yalnýz kendilerine gelebilecek bütün zararlar müþterek avaryaya kabul olunu . GEMÝ EÞYASI VE KUMANYASI: Kaza. kazaen vak . Hususiyle tehlikeli bir vaziyette bulunan gemiyi müþterek selamet uðr una yüzdürmek veya daha derin bir yere götürmek için sarf olunan gayretler yüzünden:Madde 118 4. BARINMA LÝMANINDAKÝ MASRAFLAR: Gemi. müþterek avarya garamesine kabul olunur. Þu kadar ki. gerek bu fedakarlýklardan gemiye veya yüke gelebilecek diðer zararlar.K Daha önce denizciliðin tabii tehlikelerinden birinin tahakkuku ile kopmuþ bulunan direk veya baþka eþyanýn kýrýk ve döküntülerini kesme hallerinde meydana gelen kayýp ve zarar rek avarya olarak kabul olunmaz. yakýtýn veya kumanyanýn hepsinin yahut bir kýsmýnýn mavnalara veya dið lara aktarýlmasý halinde. Yelken ve direk veya bunlardan birinin zýyaý yahut hasara uðramasýndan doðacak zara rlar. karaya oturma yüzünden çýkan zararlar müþterek avaryadan sayýlmamakla beraber y den yüzdürme için yapýlan masraflarla bu maksatla gemiye veya yüke bilerek yapýlan zararlar müþterek avaryadandýr. (Yükün y nmamýþ kalan parçalarýnýn istif edilmeksizin veya dökme halde gemiye yüklenmiþ bulunan mallar gemi kýsýmlarýnýn yanma yüzünden uðradýðý zararlar hariç) müþterek avaryadandýr. 3. durma veya barýnma limanýnda müþterek salamet uðruna veya müþterek avaryad sayýlacak bir fedakarlýk neticesinde hasýl olan hasarlardan dolayý muvakkaten tamir edil irse bu tamirin masraflarý.Madde 1184 - araya oturmuþ olan geminin hafifletilmesi bir müþterek avarya hareketi teþkil ettiði takdi rde. kendisinin ve yükün kurtarýlmasý için bilerek karaya oturtulmuþ olmayýp da baþka sebepl en oturmuþsa.

Hasara uðramýþ bir gemi. yahut bir kaza veya fedakarlýk neticesinde geminin uðradýðý hasarlarýn tamirini mümkün kýlmak emi bir limana veya bir yere girer veya bir limanda yahut bir yerde kalýrsa ve gem inin emniyetle yolculuða devam edebilmesi bu tamire baðlý bulunursa. yakýt veya kumanyayý gemi içi koyup kaldýrmak yahut bir yükleme. Geminin bir barýnma limanýna girmesi veya yükleme limanýna veya yerine dönmesi sebe biyle uzýyan yolculuk dolayýsiyle kaptanla diðer gemi adamlarýna verilmiþ olan ücretlerle bu uzýyan yolculuk sýrasýnda onlarýn yiyip içmeleriyle yakýt ve kumanyadan sarfedilmiþ olanlar n yapýlmýþ bulunan ve makul had dahilinde olan masraflar. Munzam durma devresinde sarfedilmiþ olan kumanya ve yakýt ve bu devrede yapýlmýþ olan liman masraflarý (Müþterek avaryadan olmýyan tamirlerin yapýlmasý sebebiyle sarf edilmiþ bulu an hariç olmak üzere). kaptan ve di emi adamlarýna veya onlar lehine yapýlmýþ bulunan bütün ödemeler ücret sayýlýr. bu ameliyelere ait masraflarýn müþterek avaryadan sayýlmalarý halinde. bir liman veya yere girer veya bir liman veya bir yerde kalýrsa. bunlarýn yeniden yükletilme ve gemide istif edilme masraflariyle depo ve makul surette yapýlmýþ olmak þartiyle depo ile ilgili sigo rta masraflarý. emi mahkum edildiði veyahut ilk yolculuðuna devam etmediði takdirde geminin mahkum edi ldiði yahut yolculuðu býraktýðý tarihte ve þayet bu tarihte gemi henüz boþaltýlmamýþ olursa b iði tarihte sona erer. Mezkur liman veya yere giriþ masraflariyle. bu suretle sarfýnda n kurtulmuþ olduklarý fevkalade masraflar nispetinde ödenir. 9.Madde 1191 1. 6. 7. boþaltma. 8. Munzam durma devresi. þu kadar ki.Yük. 5. yakýt veya kumanyayý elden geçirme ve boþaltma masraflarý 2 nci bent hükmü gereði rek avarya olarak kabul olunduðu takdirde. geminin bu liman veya yerden ilk yükünün tamamý veya bir kýsmiyle hareketin deki çýkýþ masraflarý. Kaptanlara ve diðer gemi adamlarýna geminin bakýmý veya müþterek avaryaya girmiyen ta mirler için fazla çalýþma ücreti ödenmiþ olduðu takdirde bu ücret bunun ödenmiþ olmasý dolayý hacet kalmamýþ bulunan ve yapýlmasý halinde müþterek avaryaya dahil edilecek olan masraflar nispetinde müþterek avaryaya kabul olunur. BOÞALTILMA SIRASINDA YÜKE GELEN ZARARLAR: . 4. 2. durma veya barýnma liman yahut yerinde boþaltmak için yapýlan masraflar. 8. 3. Gemi hasarlarýnýn tamiri için zaruri olmak þartiyle yük. do natanýn kanun ile veya iþ akdiyle bunlarý ödemeye mecbur olduðuna bakýlmaksýzýn. sarfedilecek römorkaj ve aktarma masraflariyle yükün varma limanýna ulaþtýrýlm sair fevkalade masraflar. fakat yükün boþaltýlmasý bitmeden gemi mahkum edild eya yolculuktan vazgeçildiði takdirde. böylece tasarruf edilecek fevk alade masraf tutarýný aþmamak þartiyle. mezkur depo masraflarýnýn boþaltmanýn bittiði ana kada tahakkuk eden kýsmý müþterek avaryaya kabul olunur. müþterek avarya olarak kabul olunur.Madde 1192 Müþterek avaryadan sayýlan muvakkat tamir masraflarýndan yeni ve eski farký indirilmez . yolculuða bütün yükü ile devamýný temin edecek surette tamir eði bir liman veya yerde bulunur da. müþterek avaryaya kabul olunur. Yük. Bir gemi. depolama. barýnma veya dönmenin neticesi sayýla bilmek þartiyle. masraftan tasarruf maksadiyle tamir için baþka bi r liman veya yere yahut da varma limanýna kadar yedekte çektirilir veya yük kýsmen veya tamamen baþka bir gemiye aktarma ve sair herhangi bir suretle varma limanýna doðru yol a çýkarýlýrsa. Gerek bu bendin. MUVAKKAT TAMÝRLER: . müþterek a yaya girebilir. þu kadar ki. ancak. kaptanýn ve gemi ad amlarýnýn ücretleriyle yiyip içmeleri için geminin bu liman veya yerde durduðu munzam devred e ve yolculuk edebilecek duruma girdiði veya bu duruma girmesi lazým geldiði tarihe ka dar makul had içinde yapýlmýþ bulunan masraflar müþterek avaryadandýr.i bir hasar neticesinde sadece yolculuðun ikmalini temin için muvakkat tamirlere gir iþilmiþse yapýlan masraflar ancak mezkur tamirler yapýlmamýþ olsaydý karþýlaþýlacak ve müþter rak tazmin edilecek olan masraftan elde edilen tasarruf nispetinde ve yapýlmýþ olan ma sraflar yüzünden diðer ilgililerin elde edebilecekleri tasarruflara bakýlmaksýzýn. yakýt ve kumanyanýn yalnýz elden geçirme. bu masraflar. gerekse müþterek avarya ile ilgili diðer hükümlerin tatbikinde. gemi mahkum edilir veya baþladýðý yolculuðunu yarýda býrakýrsa g mahkumiyetine hükmolunmasý veya yolculuðun býrakýlmasý tarihinden sonra iþliyecek depo masraf arý müþterek avarya olarak kabul olunmaz. yeniden yükleme ve istif ameliyeleri sýrasýnda uðrayacaklarý hasar ve kayýplar. yolculukla ilgililer tarafýndan.

Müþterek avarya hallerinde zararýn tesbitinde aþaðýdaki þeylerin uðradýklarý hasar ve zýya. 2. lazým olan para deniz ödüncü yolu niz ödüncü primi. GEMÝNÝN MÜDAFAASI: Geminin düþman veya deniz haydutlarý tarafýndan durdurulup da fidye verilerek geminin ve yükün kurtarýlmasý halinde rehinelerin geçim ve kurtarýlma masraflariyle birlikte.Madde 1 193 10. para ve kýymet li evrak. 3. 3. Yükleme sýrasýnda hakiki deðerlerinden aþaðý bir deðer bildirm retiyle yükletilen mallara arýz olacak zarar ve kayýplar. GEMÝNÝN KURTARILMASI: Müþterek avarya masraflarýný kapatmak üzere yolculuk sýrasýnda para bulmak lazým gelip de bu zarar ve masraflara sebep olmuþ veya ilgililer arasýnda yapýlacak paylaþma ayrýca masrafý i cabettirmiþse. 1013 ve 1014 üncü maddelerle diðer mevzuat ger e verilmesi lazým gelen tazminat ve mükafat. tamirin veya yenilemenin makul ve haki ki deðerinden ibaret olacaktýr.Madde 1194 11. bu gibi mallar kurtarýlmýþ olursa müþ varya borcuna iþtirak ederler. 2. aþaðýdak de gösterilen indirmeler mahfuz kalmak üzere. bildirilen deðer üzerinden tazmi n olunursa da müþterek avarya borcuna hakiki deðerleri üzerinden girer. Gemi yüzmekte iken yelken zorlamasý veya makine ve kazanlarýn çalýþtýrýlmasý yüzünden e navlun veya bunlardan birinin duçar olacaðý kayýp ve hasarlar. Taþýyanýn acentesinin veya sair temsilcisinin haberi olmaksýzýn veya yükleme sýrasýnda le bile yanlýþ beyanla yükletilmiþ mallar. verilen fidye müþterek avarya olarak kabul olunur. borçlu masaya dahil ilgililerden herhangi biri tarafýndan temin olunmamýþsa müþter ek avaryaya giren sarfiyat için yüzde iki nispetinde bir komisyon kabul olunur. 2. III .UMUMÝ OLARAK: Gemi ve teferruatýnýn uðramýþ olduklarý hasarlara ve ziyaa karþýlýk müþterek avaryaya kabul e iktar. Hususiyle yolculuk sýrasýnda satýlan mallarýn satýþýndan doðan ziyan.ÝSTÝSNALARI: Aþaðýdaki haller müþterek avaryadan olmayýp hususi avaryadan sayýlýr:Madde 1196 - . deniz ödüncünden baþka bir suretle alýnmýþsa sarf olunan paranýn sigorta pr rlarýn tesbit ve tayini ve müþterek avarya hesaplarýnýn yaptýrýlmasý masraflarý müþterek avar kabul olunur. HUSUSÝ AVARYA HALLERÝ: Para. zabitler ve tayfalarýn ücretleri ve geçim masraflarý ve yolculuk sýrasýnda yeniden tedarik edilmemiþ olan yakýt ve kumanya bedelleri nazara alýnmaz. gemi adamlarýndan biri müdafaa sýrasýnda yaralandýðý a öldüðü takdirde tedavi ve cenaze masraflarý. Yolculuk sýrasýnda olsa bile hususi avarya neticesinde lazým olan paranýn tedarik inden çýkan zarar ve masraflar. bu sýrada sarf olunan cephane. II . Mutat ticari teamüllere uygun þekilde taþýnmýþ olmayan mallar. tamir yapýlmýþ veya eski parçalarýn yerine yenileri konulmuþ olduðu takdirde. þu kadar ki.ZARAR VE TAZMÝNATIN TESBÝTÝ: A . atýlmaz:Madde 1197 1.Madde 1195 12. Ancak.Geminin düþman veya deniz haydutlarýna karþý müdafaasý halinde müdafaa sýrasýnda gemiye veya n hasar. PARA TEDARÝKÝ: 1. komisyon hesap edilirken kaptan.Madde 1198 - Eski malzeme veya parçalar yenileriyle deðiþtirildiði takdirde müþterek avarya tazminatý hesa . müþterek avarya olarak kabul olunur. GEMÝ HAKKINDA: 1. mezkur zarar ve masraflar da müþterek avaryaya kabul olunur. MÜÞTEREK AVARYA OLARAK KABUL OLUNAMIYACAK HASARLAR: 1. Kaptana usulüne göre bildirilmemiþ olan kýymetli eþya. sanat eserleri. Gemi ve yük için birlikte itiraz edilmiþ ve her ikisi kurtarýlmýþ olsalar bile itiraz masraflarý.

dümen cihazlarý. istihlak maddeleri ve aletler hakkýnda hiçbir indirme yapýlm az. temizleme ve boyama masraflarýndan (A) ne göre indirme yapýlýr. demir aksamý ile çimento iþleri ve çapa zincirlerinden altýda bir indirilir. karinayý kazým . mefruþat. mo e mefruþattan üçte bir ve direk ve sýrýklarýn demir kýsýmlariyle (Kazanlar ve teferruatý dahi makinelerden altýda bir indirilir. 2. Yeni kaplamalar yapmak için k iler. keçe ve iþçilik üçte bir tenzilata tabidir. mü rek avaryadan olmýyan hasarlarýn tamir masraflarý ve varsa satýþ tutarý çýkarýldýktan sonra k eminin takdir edilen saðlam hali deðerinden ibarettir. ipler. Zincir ve madeni teller hariç olmak üzere yelkenler. Çapalar ise tam bedelle hesaba alýnýr. Ancak. bilirkiþinin takdir ettiði tamir masraflarýný aþmamak þartiyle. temizleme. iskota ve palamarlarýn. akis yoliyle iskandil ve benzeri cihazlar. Diðer tamirler tam bedelleriyle kabul olunur. Kullanýlmamýþ olan kumanya. telsiz telgraf aletleri. m varyaya makul bir amortisman kabul olunur. direk ve sýrýklarýn demir kýsýmlarýnýn. 1191 inci maddenin son fýkrasý hükmü mahfuz kalmak üzere. D) Altý yaþýndan on yaþýna kadar: Ýndirme (C) bendine göre yapýlýr. yardýmcý makineler. istikamet tayin eden aletler. çapa zinciri ve zincirler. teller ve madeni palamar. tabak. maçu vinç ve teferruatý ile (Kazanlar ve teferruatý dahil) sair bütün makinelerin bedellerinde n üçte bir indirilir. C) Üç yaþýndan altý yaþýna kadar. maçuna. aþaðýdaki hükümlere göre indirilir 99 Tamirat yapýlmamýþ ise. A) Bir yaþýna kadar bütün tamir masraflarý tam olarak kabul edilir. geminin ilk defa olara k gemi siciline kaydolunduðu tarihten kazanýn vukubulduðu tarihe kadar geçen müddet gemini n yaþý itibar olunur. Geminin fiili veya hükmi tam zýyaý halinde gemiye verilecek müþterek avarya tazminatý. örtüler. Ancak. Anc arýn iç döþemeleri dahil teknenin tahta kýsýmlarýndan. teçhizat. vinç ve elektrik makinele ve teferruatý (Elektrik tahrik makineleri hariç) deðerleri üzerinden altýda bir indirilir. muþambalar. çapa zincirleri týda bir indirmeye tabidir. Hasarý tesbit masraflarý müs bu deðere iþçilik ve yerleþtirme masraflarý da dahildir. ci ro (gyro) puslarý tertibatý. kurtarma sanda llarý ve benzerleri. Ýndirme yeni malzeme ve parçalarýn deðeri üzerinden yapýlýr. izolasyon tertibatý. kumanya ve istihlak maddeleri ve boya bedel lerinden üçte bir indirilir. Ahþap veya muhtelif teknelerde madeni kaplamalar asaðýdaki þekilde muamele görür: Gemiden çýkarýlan madeni kaplamalarýn gayrisafi aðýrlýðýna müsavi bir miktarýn bedelinden atýþ tutarý düþürülür ve bakýye meblað tam olarak kabul edilir. am bar kapaklarý. istikamet gösteren cihazlarla akis yoliyle iskandil cihazlarý ve benzerlerinin. B . yardýmcý makineler. Kýzak ve havuz ücretleriyle geminin yer deðiþtirme masraflarý tam olarak kabul olunur. izolasyon tesisatýnýn. çanak takýmlarý. Ambarýn iç döþemeleri. tahta direkler ve sýrýklar ve sandallar dahil teknenin ahþap kýsým obilya. E) On yaþýndan onbeþ yaþýna kadar: Bütün yenilemelerden üçte bir indirme yapýlýr.UMUMÝ OLARAK: Esas itibariyle indirmeler geminin yaþýna göre hesabedilir. F) On beþ yaþýndan sonra: Bütün yenilemelerden üçte bir indirilir. bütün teçhizat atlarýn. izolasyon te rtibatý.da müþterek avarya olarak ödenmesi kabul edilen tamir tutarlarýndan yeni ve eski farklarý. istikamet gösteren aletler ile iskandil aletleri ve benzerlerinde ve makine ve kazanlarda indirme. halatlar. telsiz telgraf aletlerinin. Kazaya takaddüm eden altý ay zarfýnda boyanmýþ ise karinayý temizleme ve boyama masrafla rý da hesaba ithal edilir. palamar. sýrýk ve sandallardan. Ýndirme yukardaki (B) bendine uygun olarak yapýlýr.TAMÝR TUTARLARINDAN ÝNDÝRÝLECEK YENÝ-ESKÝ FARKLARI: A . boyama veya ziftleme masraflarýndan üçte biri indirilir. ilgili eþyanýn kendi yaþýna göre yapýlýr. Ancak. kumanya ve demirbaþ eþya. ciro (gyro) pusla te týnýn. Ancak. YÜK HAKKINDA: Fedakarlýk neticesinde zýya veya hasara uðrayan yük için verilecek tazminat mal sahibinin . Ancak. ahþap direk. B) Bir yaþýndan üç yaþýna kadar: Karinayý kazýma. dümen cihazlarý ve teferruatý. telsiz aletleri. madeni ve cam eþya. ciro (gyro) puslasý tertibatý. Çapalar ise tam bedelle hesap edilir.

bu yüzden uðradýðý zarara eþit olacaktýr. Zarar miktarý geminin boþaltýldýðý son gündeki veya limanýndan baþka bir yerde bitirilirse yolculuða son verildiði tarihteki piyasa fiyatý es as tutularak takdir olunur.Madde 1200 -

Fedakarlýk neticesinde hasara uðrýyan mallar satýldýðý ve zararýn tutarý hakkýnda taraflarca slar kabul edilmiþ olmadýðý takdirde hiç hasara uðramamýþ olduðu kabul edilmek suretiyle mall son boþaltma günündeki veya yolculuk asýl varma limanýndan baþka bir limanda sona ermiþse yo culuðun sona erdiði gündeki safi kýymeti ile avaryalý mallarýn safi satýþ tutarý arasýndaki f k avaryaya ithal edilecek zarar miktarýný gösterir.Madde 1201 Piyasa fiyatý yoksa yahut bu fiyat veya bu fiyatýn nasýl tatbik edileceði bilhassa m alýn mahiyeti yüzünden kestirilemiyorsa fiyat bilirkiþilere biçtirilir. Bu fiyattan, malýn ziyaý neticesi tasarruf edilen navlun, Gümrük Resmi ve sair masra flar indirilir. Müþterek avaryadan sayýlmýyan ve avaryaya sebep olmuþ hadiseden önce veya so nra yahut hadise sýrasýnda hasýl olan deðer düþüklüðü ve ziyanlar dahi, tazminat hesap olunur irilir. 1183 üncü madde hükmü mahfuzdur. Müþterek avarya masraflarýný kapatmak üzere 1195 inci madde hükmü gereðince satýlan malla feda edilmiþ mallardan sayýlýr. B - HASARA UÐRIYAN MALLARIN SATIÞI:

Yükün zýya veya hasarýndan doðan navlun kayýtlarýnýn müþterek avarya yoliyle tazmini; navlun r müþterek avarya hareketi neticesi olmasýna yahut da bizzat yükün zýya veya hasarýnýn müþter yaya kabul edilmiþ bulunmasýna baðlýdýr.Madde 1202 3. NAVLUN HAKKINDA: 1. UMUMÝ ESASLAR: Kaybedilen gayrisafi navlundan, yapýlan fedakarlýk sebebiyle tasarruf edilmiþ olan masraflar indirilir. IV - GARAMEYE ÝÞTÝRAK BORCU: Müþterek avaryaya kabul olunan zararlarýn tamamý, gemi, yük ve navlun arasýnda gemi ve yükün leri ve navlunun miktarý ile mütenasip olarak pay edilir.Madde 1203 -

A - UMUMÝ OLARAK: Müþterek avaryaya iþtirak borcu, birinci fýkrada yazýlý þeylerin yolculuðun sonundaki hak safi deðerlerine, önceden ithal edilmiþ olmadýkça feda olunan þeyler için kabul olunan müþte varya tazminatý ilave olunmak suretiyle tesbit olunur. Geminin ve yükün müþterek avarya hareketi anýnda tamamiyle zýyaa uðramalarý halinde, navl hak kazanmak üzere ödenmelerine veya yapýlmalarýna hacet kalmýyacak olup da müþterek avaryad n sayýlmýyan gemi adamlarý ücretleriyle masraflar, donatanýn rizikoya uðrýyan yük ve yolcu na nlarýndan indirilir. Garameye iþtirak eden þeyler için müþterek avarya hareketinden sonra yapýlmýþ olan ve müþ varyaya kabul edilmiþ olmýyan masraflar da bunlarýn iþtirak deðerlerinden indirilir. Yolcu larýn bagajlarý ile koniþmentoya baðlanmamýþ olan zati eþyalarý müþterek avaryaya iþtirak etm 2. TAZMÝNATA HAKKI OLANLARIN REHÝN HAKLARI:

Tazminata hakký olanlar gemi ve navluna düþen garame paylarý için bir gemi alacaklýsý hakkýný arameye girecek mallarýn her biri üzerinde de o mallara düþen garame paylarý için bir yük ala aklýsý hakkýný haizdirler; þu kadar ki, yük alacaklýsý hakký, mallar teslim edildikten sonra dliði hüsnüniyetle iktisap etmiþ olan üçüncü þahýs zararýna olarak kullanýlamaz.Madde 1204 -

Geminin 1207 nci maddeye göre zararýn tesbit ve taksim edilmesi lazým gelen limandan a yrýlabilmesi için gemiye düþen garame paylarýna karþýlýk olarak yük ile ilgili olanlara temin ermek mecburidir.Madde 1205 Garameye girecek mallarýn gönderileni; mallarý teslim alýrken bunlara bir garame payý düþmüþ olduðuna vakýf ise bu pay için, mallar teslim edilmiþ olmasaydý o mallarýn paraya çevr linde garame payý ne nispette ödenecek idiyse o nispette mallarýn teslim zamanýndaki deðer ine kadar þahsan mesuldür. B - GEMÝYE DÜÞEN GARAME PAYI ÝÇÝN TEMÝNAT: Kaptan, garame paylarý ödenmedikçe veya 1070 inci madde gereðince temin edilmedikçe garame

ye iþtirak eden mallarý teslim edemez; ederse mallar üzerindeki rehin hakkýna halel gelm emekle beraber kendisi de bu paylardan þahsan mesul olur.Madde 1206 C - YÜKÜ TAKYÝD EDEN REHÝN HAKKININ KULLANILMASI:

I - UMUMÝ OLARAK: Kaptanýn hareket tarzýný donatan emretmiþse 973 üncü maddenin 2 nci fýkrasý tatbik olunur Tazminata hakký olanlarýn garameye giren mallar üzerindeki rehin hakký bunlar namýna, taþýyan tarafýndan kullanýlýr. Taþýyan bu rehin hakkýný kullanýrken navlundan ve sarfettiði p dolayý kendisinin haiz olduðu rehin hakkýna dair 1077 nci madde hükümlerine tabidir. C - DÝSPEÇ: 1. YAPILACAÐI YER: Zararýn tesbit ve taksimi varma yerinde ve eðer buraya varýlmazsa, yolculuðun bittiði lima nda yapýlýr.Madde 1207 -

Dispeç, hükümetçe tayin edilmiþ olan dispeççiler ve bunlar yoksa, mahkemenin tayin edeceði ki ler tarafýndan yapýlýr. Þu kadar ki; gemi ve yükle alakalýlar da müttefikan dispeççi seçebili dde 1208 2. DÝSPEÇÇÝ:

Kaptan gecikmeksizin dispeçi yaptýrmakla mükelleftir; bu mükellefiyetini yerine getirmez se ilgililerin her birine karþý mesul olur. Sigortacý dahil bütün ilgililerin kaptanýn dispeç yaptýrmaya mecbur tutulmasý için kaptana ve donatana karþý dava açmak haklarý mahfuzdur.Madde 1209 Ýlgililerden her biri dispeçin yapýlmasý için lazým olan ve elinde bulunan vesikalarý hus siyle çarter partileri, koniþmento ve faturalarý, dispeççiye ibraz etmeye mecburdur. Dispeççinin talebi üzerine mahkeme, Usul Kanunu hükümleri gereðince ellerinde bulunan ve sikalarý dispeççiye ibraz etmelerini bunlarý elinde bulunduranlara emreder. Dispeççi; ilgililerin dispeçi tetkik etmelerine müsaade ve talepleri üzerine masraflarýný kmek þartiyle, bir kopya vermeye mecburdur. 3. DÝSPEÇÝ YAPTIRMA MÜKELLEFÝYETÝ:

1. DURUÞMA: Dispeç vaktinde yaptýrýlmazsa ilgililerden her biri ve bu arada sigortacý bunun yapýlm asýný istemiye ve yaptýrmaya salahiyetlidir. Dispeçin yapýlmasý talebi hadisenin müþterek avarya sayýlamýyacaðý ileri sürülerek dispeç eddedilirse dispeçin yapýlmasý lazým gelip gelmediðine ilgililerden herhangi birinin ve bu arada sigortacýnýn müracaatý üzerine 1207 nci maddede yazýlý yerdeki mahkemece karar verilir Mahkeme evrak üzerine veya ilgilileri ve bu arada sigortacýlarý dinliyerek bu hususta karar verir. Bu halde, basit muhakeme usulü tatbik olunur. II - DÝSPEÇÝN TASDÝKÝNI TALEP VE ÝTÝRAZ: Ýlgililer ve bu arada sigortacýlar 1207 nci maddede yazýlý yerdeki mahkemeden dispeçin tas dikiný istiyebilecekleri gibi avaryanýn nevine veya hesaplarýna itiraz da edebilirler. Madde 1210 -

Tayin olunan günde hazýr olanlarla duruþma yapýlýr. Dispeçe karþý duruþmada veya daha önce bi z yapýlmamýþ olduðu takdirde dispeç tasdik olunur. Ýtiraz yapýlmýþsa ilgililer dinlenir. Ýtir nde olduðu görülür, veya baþka surette bir anlaþmaya varýlýrsa dispeç buna göre düzeltilerek unur.Madde 1211 Dilekçede duruþmaya çaðýrýlacak olan ilgililerin ad ve soyadlarý bildirilmek lazýmdýr. Dilekçe üzerine mahkeme dispeççiden dispeç ile müsbit evraký ister, bu vesikalarýn tamaml asýna lüzum görülürse ibrazýný onlarý elinde bulunduranlara emreder. Ýlgililerin hepsi duruþmaya çaðýrýlýr. Davetiyede, dispeç ile müsbit vesikalarýn mahkeme de incelenebileceði ve çaðýrýlanýn daha önce de dispeçe karþý mahkemede itirazda bulunabilece n günde gelmediði takdirde dispeçe muvafakat etmiþ sayýlacaðý yazýlýr. Davetiyenin teblið içi den en az on beþ gün önce gönderilmesi lazýmdýr. Dispeç raporuna itirazýn en geç ilk celsede hiçbir tereddüdü gerektirmiyecek derecede açý e etraflý olarak bildirilmesi mecburidir. Haklý sebepler dolayýsiyle bu mümkün olmazsa, ha

kim ilgiliye itirazýný bildirmek üzere bir defalýk uygun bir mehil verir. Ýlk celsede veya en geç hakim tarafýndan verilecek mehil içinde gereði gibi açýk ve etraflý þekilde bildirilm olan itiraz vukubulmamýþ sayýlýr. 2. DÝSPEÇÝN TASDÝKÝ:

1210 ve 1211 inci maddeler hükümleri mahfuz kalmak þartiyle dispeçin tasdikinda ve itira zlarýn tetkikinde basit muhakeme usulü hükümleri tatbik olunur.Madde 1212 Ýtirazýn hemen karara baðlanmasýnýn mümkün olmamasý halinde dispeç raporunun itirazýn þüm larý ayrý bir kararla tasdik ve itiraz edilen kýsým hakkýnda duruþmaya devam olunur. 3. TATBÝK OLUNACAK USUL HÜKÜMLERÝ:

Dispeç raporunun tasdiki hakkýndaki kararýn kesinleþmesiyle bu karar, raporda gösterilen a lacaklarýn ödetilmesi için verilmiþ bir ilam mahiyetini kazanýr. Þu kadar ki; itiraza uðramam an bir raporun tasdiki kararý kesinleþmeden önce de bu mahiyeti haizdir.Madde 1213 4. DÝSPEÇ RAPORUNUN TASDÝKÝ HAKKINDAKÝ KARARIN HÜKMÜ:

1. ÞARTLAR; Raporun tasdikine ait ilam, tasdik talebi üzerine yapýlan duruþmaya usulüne göre çaðýrýlm ilgililer aleyhine hiçbir netice doðurmaz. D - MÜÞTEREK AVARYA ESASLARINA TABÝ OLAN BAÞKA HALLER:

Kaptan yolculuða devam maksadiyle fakat müþterek avaryadan olmýyan bir sarfiyat için 1000 ve 1001 inci maddeler gereðince yükü deniz ödüncüne karþý rehnetmiþ olur veya satmak veya kul k suretiyle yükün bir kýsmý üzerinde tasarruf etmiþ bulunursa yükle ilgili olanlardan birinin hakký olan tazminatý gemi ve navlun üzerinden tamamen veya kýsmen alamamasý yüzünden uðrýyaca yükle ilgili olanlarýn hepsi tarafýndan müþterek avarya esaslarýna göre çekilir.Madde 1214 -

Bu kanunun 1089 ve 1214 üncü maddelerinde yazýlý hallerde ödenecek garame paylarý ve alýnacak tazminat, her hususta müþterek avarya hallerindeki garame paylarý ve tazminat hükmündedir. Madde 1215 Bütün hallerde ve hususiyle 1001 inci maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci cümlesindeki hal de yükle ilgili olanlara ait zarar, 1200 üncü maddede yazýlý tazminata göre tesbit olunur. S atýlan mallar meydana gelebilecek, müþterek avaryalarýn garamesine dahi yukarda yazýlý tazmi nata esas tutulan deðer üzerinden girer. 2. HÜKÜMLER: A - KUSURSUZ ÇATMA: ÝKÝNCÝ KISIM : ÇATMA

Çatma umulmýyan bir hal veya mücbir kuvvet yüzünden vukua gelmiþ veya neden ileri geldiði anl mamýþsa çarpýþan gemilerin yahut gemilerde bulunan can ve mallarýn çatma yüzünden uðradýklarý azminat istenemez.Madde 1216 I - BÝR TARAFLI KUSUR: B - KUSURLU ÇATMA: Çatma gemilerden birinin gemiadamlarýnýn kusurundan ileri gelmiþse, zararý o geminin donat aný tazmine mecburdur.Madde 1217 -

Çatma; çarpýþan gemilerin gemiadamlarýnýn müþterek kusurlarýndan ileri gelmiþse, bu gemilerin nlarý çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan mallarýn uðradýklarý zararý kusurlarýnýn a tazmin etmeye mecburdurlar.Madde 1218 II - MÜÞTEREK KUSUR: Gemi mecburi kýlavuz tarafýndan sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan ge minin donataný mesul olmaz; meðer ki, gemiadamlarýndan olan kimseler kendilerine düþen vaz ifeleri yapmamýþ olsunlar.Madde 1219 Gemide bulunan bir insanýn ölümünden veya yaralanmasýndan yahut sýhhatinin bozulmasýndan oðan zararlardan, gemilerin donatanlarý zarar görene karþý müteselsilen mesul olurlar. Donatanlarýn birbirine karþý olan münasebetlerinde bu gibi zararlar için dahi birinci

fýkra tatbik olunur. III - MECBURÝ KILAVUZUN KUSURU: Gemi bir manevrayý yapmak veya yapmamak suretiyle yahut nizamlara riayetsizlik yüzünde n baþka bir gemiye yahut gemide bulunan can veya mallara çatma olmaksýzýn, bir zarar ver irse bu kýsým hükümleri tatbik olunur.Madde 1220 C - ÇATMA OLMAKSIZIN ZARAR:

- Donatanýn mesuliyetinin gemi ve navlun ile tahdidine ve mukavelelerden doðan mesul iyetine dair hükümlerle gemiadamlarýnýn kusurlarý sebebiyle mesuliyetine dair hükümler ve Den zde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanun hükümleri mahfuzdur.Madde 1221 D - MAHFUZ TUTULAN HÜKÜMLER: A - ÜCRET ÝSTEME HAKKI: ÜÇÜNCÜ KISIM : KURTARMA VE YARDIM I - ÞARTLARI:

Deniz tehlikesi altýnda bulunan bir gemi veya gemideki þeyler; gemiadamlarýnýn idaresind en çýktýktan sonra üçüncü þahýslar tarafýndan ele geçirilerek emniyet altýna alýnýr veya, bu gemi veya gemide bulunan þeyler üçüncü þahýslarýn yardýmiyle deniz tehlikesinden kurtarýlýr i leri gereðince kurtarma veya yardým için bir ücret istenebilir.Madde 1222 -

1. NETÝCESÝZ KALMIÞ HÝZMETLER: Kurtarma veya yardým ayný donatanýn birden çok gemileri arasýnda olsa da hüküm aynýdýr. Ödenecek para, emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeylerin deðerini hiçbir halde geçem II - ÝSTÝSNALARI: Yapýlan hizmetler neticesiz kalmýþ olursa kurtarma veya yardým ücreti diye bir þey istenemez .Madde 1223 -

Kaptanýn açýk mümanaatýna raðmen bir gemiye yardýmda bulunmuþ olan kimse, kurtarma veya yardý i diye bir þey istiyemez; meðer ki, mümanaatýn makul olmadýðý anlaþýlsýn.Madde 1224 2. ÜCRET ÝSTÝYEMÝYECEK KÝMSELER:

I - SÖZLEÞME YOKSA: Tehlike altýnda bulunan geminin gemiadamlarý da böyle bir talepte bulunamazlar. Römorkör tarafýndan çekilen geminin yahut yükünün emniyet altýna alýnmýþ veya kurtarýlmýþ kurtarma veya yardým ücreti istenebilmesi için cer mukavelesinin yerine getirilmesi ma hiyetinde sayýlamýyacak derecede fevkalade hizmetlerde bulunulmuþ olmasý þarttýr. B - ÜCRETÝN TAYÝNÝ: 1. UMUMÝ OLARAK: Taraflar arasýnda bir mukavele yoksa kurtarma veya yardým ücreti, halin icabý gözetilerek hak ve nasafet dairesinde tayin olunur.Madde 1225 -

Kurtarma veya yardým ücretinin tutarý tayin olunurken baþlýca þunlar gözetilir:Madde 1226 1230 uncu madde hükmü mahfuz kalmak þartiyle kurtarma veya yardým iþlerine iþtirak etmiþ lan birden çok kimseler arasýnda kurtarma veya yardým ücretinin pay edilmesinde de birin ci fýkra hükmü tatbik olunur. Kurtarma veya yardým ücreti para olarak tesbit olunur. Ýlgililer rey birliðiyle iste medikçe ücret, emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeylerin deðerlerinin bir yüzdesi nispet e tesbit edilemez. 2. GÖZETÝLECEK BAÞLICA HUSUSLAR:

Resmi dairelerin masraf ve harclarý ve emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeyler için öden esi lazým gelen gümrük ve diðer resimlerle bu þeylerin muhafazasý, korunmasý, deðerlerinin bi si ve satýlmasý maksatlariyle yapýlan masraflar; kurtarma ve yardým ücretine dahil deðildir. Madde 1227 -

Madde 1230 Kurtarmayý veya yardýmý icabettiren kaza sýrasýnda insan kurtarmak için çalýþmýþ olan kimse.ÜCRETÝN PAYLAÞTIRILMASI: . bir baþka gemi tarafýndan tamamen veya kýsmen emniyet altýna alýnýr vey urtarýlýrsa. çalýþmýþ olanlarýn emeði ve hizmeti. ya gemide bulunan þeyleri kurtarmýþ olanlara ait tazminattan hak ve nasfete uygun bir pay istiyebilir. Kurtarma veya yardým iþlerinin bu maksada tahsis edilmiþ olan gemi veya römorkör tarafýn dan yapýlmasý halinde yukarki hükümler tatbik olunmaz. MUKAVELENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VEYA ÝPTALÝ: II . Mukaveleyi yapanlar dan biri hile ile mukaveleyi yapmaya sevk edilmiþ olur yahut kurtarma veya yardým ücre ti.M adde 1231 Kaptan müstesna olmak üzere gemiadamlarýna düþen miktar. kurtarma veya yardýma iþtirak etmiþ olanlarýn göze aldý larý tazmin mesuliyeti veya diðer mahzurlar tehlikeye soktuklarý malzemenin deðeri va ya rdým eden veya kurtaran gemi hususi bir maksada tahsis edilmiþse bu maksat. herbirinin bilhassa maddi ve þa hsi hizmeti gözetilerek aralarýnda pay edilir. Bu hükümler 1225 inci maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý kimseler arasýndaki taksim hakkýna tatbik olunur. Kararýn bir sureti mahkemece gecikmeden dona tana re'sen teblið edilir. vapur kaptaný ve diðer gemiadamlarýna altýda birer. meydana gelen zararlar ve yapýlan masraflar. 3. ÜCRETÝN ÝNDÝRÝLME VEYA KALDIRILMASI: I .REHÝN VE HAPÝS HAKKI: Yardým ve kurtarma masraflarý ile ücretinden dolayý alacaklýnýn emniyet altýna alýnan veya ku rýlan þeyler üzerinde rehin hakký ve emniyet altýna alýnan þeyler üzerinde teminat verilincey . yelkenli d onatanýna yarýsý. II . Pay cetveline karþý cetvelin bildirilmesinden sonra ilk varýlan yerdeki mahkemeye veyahut da geminin bu yolculuktan baðlama limanýna dönmesinden itibaren on gün içinde o ye rdeki mahkemeye itiraz olunabilir. Bir ve ikinci fýkralara aykýrý mukaveleler hükümsüzdür.Bir gemi veya yükü. ilk önce donatana yardým veya kurtarma yüzünden geminin uðradýðý zararla iþletme yüz fazla masraflar tazmin edildikten sonra bakýyeden vapur donatanýna üçte iki.GEMÝ VE YÜKÜN KURTARILMASI HALÝNDE: C . üzerine mahkeme tarafýndan deðiþtirilebilir yahut iptal olunabilir.ÝNSAN KURTARANLARA TAZMÝNAT: I .UMUMÝ OLARAK: D . yapýlan hizmetlerle herhangi bir cihetten aþýrý derecede nispetsiz bulunursa ayný hüküm t tbik olunur. kurtarma veya yardým ücreti. yelkenli kaptaný ve dið miadamlarýna dörtte birer verilmek suretiyle pay edilir. sarfedilen zaman.MUKAVELE VARSA: Kurtarma veya yardým hakkýnda yapýlan bir mukavele tehlike zamanýnda ve tehlikenin tesir i altýnda yapýlmýþ ve kabul edilen þartlar hak ve nasafet esaslarýna aykýrý bulunmuþ olursa. öteki geminin donataný.Elde edilen netice. kaptaný ve diðer gemi adaml rasýnda. Kurtarýlan kimseler kurtarma veya yardým ücreti ödemeye mecbur deðildir. Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra pay cetveli aynen veya lüzumunda deðiþtiril erek tasdik olunur.Madde 1228 - Yardýmda bulunan veya kurtaran kimseler kurtarma veya yardým iþini kendi kusurlarý ile z aruri kýlmýþ yahut hýrsýzlýk etmiþ veya mal gizlemiþ yahut doðruluða sýðmýyan baþka hareketle larsa kurtarma veya yardým ücreti indirilebilir veya hiç verilmiyebilir. emniyet altýna alýnan veya kurta eminin ve içindeki can ve mallarýn maruz kaldýklarý tehlike.Madde 1229 2. Pay yolculuk bitmeden gemiadamlarýna bi ldirilir ve her birinin payýný gösteren bir cetvele göre kaptan tarafýndan yapýlýr. Bu karar katidir. ÜCRETE GÝRMÝYEN MASRAFLAR: 1. Emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeylerin deðeri ile hak kazanýlan navlun ve yolcu taþýma ücretleri ancak ikinci derecede gözönünde tutulur. yardým veya kurtarmaya iþtirak etmiþ olanlarýn kendileri ve gemileri için göze aldýklarý tehlike.

teslim edilen þeylerden teslim zamanýnda elde edebileceði mikt ar nispetinde alacaklýya karþý þahsan mesul olur. kaptan. 948. 6. Taþýyan ayný zamanda donatan olmasa bile. 2. Gemi cebri icra yolu ile satýldýðý takdirde.Madde 1232 - Alacaklýnýn alacaðý tediye veya temin edilmedikçe.Madde 1233 Rehin hakkýnýn kullanýlmasýnda 1176 ncý madde hükmü tatbik olunur. fidye ve itiraz ücret ve masraflarý.MEVZUU: 1. bent 3) alacaklar. 8. Baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada zaruret hallerin ve ihtiyaçla mahdut olarak geminin bakýmý veya yolculuðun baþarýlmasý için bir kredi açmaksýz na bu sýfatla verilmiþ levazýmdan veya yapýlmýþ hizmetlerden doðan alacaklar da bu hükümdedir 7. Kýlavuz ücretleriyle kurtarma yardým. III .Madde 1234 Kaptanýn hareket tarzýný donatan emretmiþ ise 973 üncü maddenin 2 nci fýkrasý hükümleri t lunur. 3. Geminin tamamýna veya bir kýsmýna sahip olsa bile gemiadamlarýndan birinin kusuru ndan doðan (Madde 947. GEMÝ VE TEFERRUATI: Deniz ödüncündeki akdi rehin dýþýnda gemi alacaklýlarýnýn gemi ve teferruatý üzerinde kanuni haklarý vardýr. Gemi seyrüsefer ve liman resimleri ve hususiyle þamandýra. yük ile 1128 inci maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý bagajýn teslim edilmemesinden veya hasara uðramasýndan doðan alacaklar ile yolcu vey a mal taþýma akitlerinin hiç veya gereði gibi yerine getirilmemiþ olmasýndan doðan peþin öden lunun geri alýnmasý dahil diðer bütün alacaklar.GEMÝ ALACAKLISI HAKKINI VEREN ALACAKLAR: Gönderilen mallarý teslim alýrken onlardan kurtarma veya yardým masrafý ödeneceðine vakif ise bu masraflar için mallar teslim edilmiþ olmasaydý bunlarýn paraya çevrilmesi halinde m asraflar ne nispette ödenecek idiyse o nispette þahsan mesuldür. ALTINCI FASIL : GEMÝ ALACAKLILARI VE YÜK ALACAKLILARI Aþaðýdaki alacaklar sahiplerine "gemi alacaklýsý hakký" verir:Madde 1235 - I . 10. fýkra 1. bent 1) dayanarak yaptýðý hukuki muamelelerden ve donatan tarafýndan aktedilmiþ olup ifasý kaptana düþen bir mukavelenin yerine getirilmemesinden y ahut noksan veya fena ifasýndan doðan (Madde 948.adar ayný zamanda hapis hakký vardýr.GÖNDERÝLENÝN MESULÝYETÝ: A . bent 2) ve yukarki bentlere girmiyen alacaklar. 9. Kaptanýn hususi bir vekaletle deðil sýrf kaptan sýfatiyle haiz bulunduðu kanuni sal ahiyetine (Madde 948. Deniz ödüncüne karþý kendilerine gemi rehnedilmiþ olan deniz ödüncü alacaklýlarýnýn al eminin tamamýna veya bir kýsmýna sahip olsa bile kaptanýn bu sýfatla ve gemi baðlama limaný d bulunduðu sýrada zaruret hallerinde 988 ve 1001 inci maddeler hükümleri gereðince yaptýðý dið edi muamelelerinden doðan alacaklar. ederse alacaklýnýn. Þu kadar ki. Ýþçi Sigortalarý Kurumunun iþ hayatýna ait sigorta kanunlarý hükmünce donatanlardan i bileceði bütün alacaklar. geminin son limana girmesinden itiba ren yapýlan ve cebri icra masraflarýndan sayýlmýyan gemi ile teferruatýnýn bekçilik ve muhafa a masraflarý.KANUNÝ REHÝN HAKKI: 1. Geminin müþterek avarya garame borçlarý. mallarý tamamen veya kýsmen teslim edemez. 5. fýkra 1. sigorta veya iþ kanunlarý gereðince donatanlarýn Sigor Kurumuna karþý þahsan mesul tutulmasýna ait hükümler mahfuzdur. B . 4.KAPTANIN VE DONATANIN MESULÝYETÝ: Kurtarma veya yardým keyfiyeti kendiliðinden kurtarma ve yardým masraflarýný ödemek için þahs ir borç doðurmaz. fener. II . fýkra 1.Madde 1236 - . Gemiadamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarý. Teslim edilen mallarla birlikte baþka þeyler de emniyet altýna alýnmýþ veya kurtarýlmýþ o gönderilenin þahsi mesuliyeti masraflarýn bütün þeyler arasýnda pay edilmesi halinde teslim dilen mallara düþecek miktarý geçemez. karantina ve liman paralarý.

DENÝZ ÖDÜNCÜ ALACAKLISININ REHÝN HAKKI: Gemi alacaklýlarýnýn rehin hakký. geminin yeni baþtan donatýlmasýný icabettiren ve a yeni bir çarter mukavelesiyle giriþilen yahut da yük tamamen boþaltýldýktan sonra baþlanan olculuktur. NAVLUN: Bu fasýl hükümlerinin tatbikinde "Yolculuk". gemi ve teferruatýnýn alacaklara sebep olan yolculuk sonundaki deðeri ile ay yolculukta kazanýlan navlun tutarý. ana parayý. Ýcra ve Ýflas Kanununun rehinle temin edilmiþ alacaklar için ihtiyati haciz isten miyeceðine dair olan hükmiyle rehin paraya çevrilmeden iflas yoliyle takip yapýlmasýna eng el olan hükmü burada tatbik olunmaz. Mücerret gemi teferruatýnýn veya gemi siciline kayýtlý bulunmýyan gemilerin satýþý ile un alacaðýnýn devri hakkýnda Ýcra ve Ýflas Kanununun 112-121 inci maddeleri hükümleri tatbik nur. deniz ödüncü primini ve masraflarý ayný temin eder. UMUMÝ OLARAK: III . g mi ve navlun gemi alacaklýlarýna karþýlýk sayýlýr. 1. 3. Devlet.TEMÝN EDÝLEN ALACAK: 1. vilayet. DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: . bu hükmi þahýslar 1235 inci maddedeki gemi alaca klýlarýna karþý. Þu kadar ki.REHNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Gemi alacaklýlarý. gemi alacaklýlarýnýn haklarý üzerinde hiçbir tesir icra etmez. alacaðýn doðduðu sýrada veya daha sonra borçtan dolayý ayný zamanda þahsan dahil m masý. gemi alacaklýlarý arasýnda kanun sýralarýna göre paylaþtý alacaklýlara düþecek miktar ne idiyse o nispette þahsan mesuldürler. DONATANIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝ: Gemi bir donatma iþtiraki tarafýndan iþletildiði takdirde bir tek donatanýn malý imiþ gibi. faizi. daha sonraki bir yolculuktan doðan acaklarýndan dolayý daha önceki yolculuklarýn navlunu üzerinde de kanuni rehin hakký vardýr. 2. II . 2. 2.Madde 1237 Rehin hakký gemiye zilyed olan her üçüncü þahsa karþý ileri sürülebilir. Dava veya takip donatana karþý olabileceði gibi.Madde 1243 Þu kadar ki.Madde 1244 Bu hüküm bilhassa gemiadamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarýna tatbik olunur. Kaptan aleyhine verilen hüküm veya kesinleþen takip donatana saridir.Gemi alacaklýlarýndan her birinin kanuni rehin hakký. kaptana karþý da olabilir.Madde 1242 - Donatanýn. gemi baðlama limanýnda bulunsa bil e. 1252 ve 1253 üncü maddel rle 1255 inci maddenin 2 nci fýkrasý ve 1256 ncý madde hükmü burada da tatbik olunur. YOLCULUK: Muhtelif yolculuklar ayný hizmet veya iþ mukavelesinin hükmü içinde yapýlmýþ olduðu takdirde inci maddenin 3 üncü bendinde yazýlý gemi alacaklýlarýnýn. gemi ve navlun (Deniz serveti) üzerinden haklarýný Ýcra ve Ýflas Kanunu hü rine göre alýrlar.Madde 1241 Deniz ödüncü alacaklýsýnýn rehin hakkýnýn þümulü 1160 ýncý madde hükmü gereðince yapýlmýþ göre tayin edilir.M dde 1239 4. GEMÝADAMLARININ REHÝN HAKKI: Deniz ödüncü alacaklýsýnýn 1159 uncu maddeye göre haiz olduðu rehin hakkýna diðer gemi alacak uni rehin haklarýna dair hükümler tatbik olunur.Madde 1238 3. belediye ve diðer amme hükmi þahýslarýna ait olup denizde kazanç elde e tme maksadýna tahsis edilmiyen veya fiilen böyle bir maksat için kullanýlmýyan gemiler üzeri nde kanuni rehin hakký doðmaz.Madde 1240 5. 3. alacaðý sebep olan yolculuðun gayrisaf i navlununa da þamildir.

3.5136 S. yolculuðun bitmesinden sonra doðan alacaklar da dahil olmak üzere d aha önceki yolculuklara ait alacaklara karþý rüçhan hakkýný haizdirler. GEMÝNÝN CEBRÝ VEYA ZARURÝ SATIÞI: IV . 4. gemi bakýmýndan gemi alacaklýlarýnýn diðer bütün alacaklarýna karþý rüçhan h 1247 1235 inci maddenin 2 ila 9 sayýlý bentlerinde yazýlý alacaklardan.Madde 1248 2. 5. Gemiadamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarý (Madde 1235. Deniz ödüncüne sebep olan yolculuk 1258 inci madde gereðince birden çok yolculuðu ihtiva ediyorsa. iktisap eden kimse. Yük ve bagajýn teslim edilmemesinden veya hasara uðramasýndan doðan alacaklar ile y olcu veya mal taþýma akitlerinin hiç veya gereði gibi yerine getirilmemiþ olmasýndan doðan pe ödenmiþ navlunun geri alýnmasý dahil diðer bütün alacaklar (Madde 1235. 2. 3. bent 5). 1235 inci maddenin 8 ve 9 sayýlý bentlerinde yazýlý alacaklar. Gemi ipoteði hakkýndaki hususi hükümler mahfuz kalmak üzere 1 inci fýkra hükümleri gemi ü deki diðer rehin haklarýna da tatbik olunur. YUKARKÝ MADDEDE YAZILI ALACAKLAR ARASINDAKÝ SIRA: .Madde 1246 1. 1245 inci maddede yazýlý haller haricinde temlik edilirse. geminin müþterek avarya garame borçlarý (Madde 1235.DERECELERÝ: Geminin son limana girmesinden itibaren yapýlan bekçilik ve muhafaza masraflarýnýn (Madd e 1235. AYNI YOLCULUÐA AÝT MUHTELÝF ALACAKLAR: Yukarki maddenin 1. 2. zaruret hall erinde kaptanýn giriþtiði deniz ödüncü muamelesinden ve diðer kredi muamelelerinden doðan ala larla bu mahiyette sayýlan alacaklar (Madde 1235.Madde 1250 1. 2. bent 3) . bent 6).K. ÝPTAL KARARI: 1. yardým. 4.Madde 1245 (Deðiþik fýkra: 20/04/2004 . Gemi. daha önceki bir yolculuða ait alacaklar için d irler. Satýþ bede tarafýndan henüz ödenmediði veya kaptanýn yahut acentenin elinde bulunduðu müddetçe gemi alac arý için gemi yerine geçer. Kaptan tarafýndan 990 ýncý madde hükmü gereðince kanunî yetkisine dayanarak zorunlu ha lerde. bent 2). 4 ve 5 inci bentlerinde gösterilen alacaklardan ayný bent içinde bulunanlarý ayný sýradadýrlar.2. Muhtelif yolculuklar ayný hizmet veya iþ mukavelesi gereðince yapýlmýþ olduklarý takdirde 1235 inci maddenin 3 sayýlý bendinde yazýlý gemi alacaklýlarý. bent 1). bent 7). Kýlavuz ücretleriyle kurtarma. daha sonraki bir yolculuða ait alacaklarý için haiz olduklarý rüçhan hakkýný. son yolculuða (Madde 12 38) ait alacaklar. Satýlmasý durumunda gemi alacaklýlarýnýn gemi üzerindeki rehin haklarý kalkar. ilan yolu ile tebligat yapýlarak belli olmýyan gemi alacaklýlarýnýn rehin haklarýnýn iptalin karar verilmesini istiyebilir. BEKÇÝLÝK VE MUHAFAZA MASRAFLARI: V . Gemi. deniz ödüncü alacaðý. MUHTELÝF YOLCULUKLARDAN DOÐAN ALACAKLAR: Ayný yolculuða ait alacaklarla 1248 inci madde gereðince ayný yolculuða ait sayýlan alacakla r aþaðýdaki sýraya göre ödenir:Madde 1249 Son yolculuktan evvelki yolculuklardan doðan alacaklar arasýnda yeni yolculuktan doðmuþ olanlarý eskilerine tercih olunur. 3. Türkiye genelinde tirajý en yüksek beþ gazete arasýndan iki ayrý gazetede üç gün ara i i kez ilânen tebligat yapýlmak suretiyle gemi alacaklýlarýnýn satýþtan haberdar edilmeleri ka dýyla yurt dýþýnda cebri icra yoluyla. bent 4). 6. Yurt içinde cebri icra yoluyla.SUKUTU: . bu yolculuklarýn birincisi bittikten sonra baþlanan yolculuk ara ait olan alacaklardan sonra gelir.1. fidye ve itiraz ücret ve masraflarý (Madde 1 235. seyrüsefer ve liman resimleri (Madde 1235.mad) *1* Geminin.

GEMÝNÝN CEBRÝ VEYA ZARURÝ SATIÞI HALÝNDE: Donatan. üzerinde alacaklýnýn rehin hakký bulunan navlunu tahsil etmiþ olmasý yüzünden nci madde hükmü gereðince doðan þahsi mesuliyeti mahfuzdur. donatanýn alac dan her birine karþý olan bu mesuliyeti. bent 6) yapmýþ olursa . Donatanýn. alacaklýya düþecek olan mikta e. navlun üzerinde rehin hakký olan gemi alacaklýlarýndan birinin veya bir kaçýnýn alacaðýný ödemek için kullandýðý takdirde.Madde 1252 - Donatan navlunu. TAZMÝNAT HALÝNDE: Gemi alacaklýlarýnýn rehin haklarý. rüçhan hakký olan alacaklýlara karþý.Gemi alacaklýlarýnýn navlun üzerindeki rehin hakký (Madde 1237). doðuþ tarihlerine bakýlmaksýzýn dið bütün gemi alacaklýlarýndan sonra gelir.Madde 1255 4. yalnýz gemi ve navlun ile mesul olduðu bir gemi alacaklýsýnýn alacaðýný öðrendikten lacaklýnýn menfaati iktizasý olmadýðý halde gemiyi yeni bir deniz yolculuðuna (Madde 1238) gö rirse. 1235 inci maddenin 10 uncu bendinde yazýlý alacaklar. gem i alacaklýlarý için. ancak navlun henüz ödenmedið eya kaptan yahut acentanýn elinde bulunduðu müddetçe hüküm ifade eder. navlun henüz ödenmedið parasý kaptanýn yahut acentanýn elinde bulunduðu müddetçe devralana karþý da ileri sürülebili VII . þahsan dahi mesul olur. þu kadar ki. tahsil olunan paranýn kanuni sýra gereðince paylaþýl asý halinde her birine isabet edecek olan miktarý geçemez. 2.DONATANIN MAHDUT ÞAHSÝ MESULÝYETÝ: Navlun tahsil eden donatan.Madde 1251 Ayný maddenin 3 üncü bendinde yazýlý alacaklar arasýnda sýra. Navlun alacaðýnýn devri halinde. Kaptan ayný zaruret icabý olarak birden çok muamele (Madde 1235. 1249 uncu maddenin 3 üncü bendinde yazýlý olanlardan daha önce doðmuþ olan alacaklarý öde n kaptan tarafýndan yapýlan kredi muamelelerinden ve bilhassa deniz ödüncü mukavelelerinde n çýkan alacaklarla bu gibi önceki alacaklarý tanýma veya tecdit yahut bunlarýn vadesini uza tma maksadiyle yine kaptan tarafýndan yapýlan mukavelelerden doðan alacaklar. NAVLUNUN TAHSÝLÝ HALÝNDE: 1247 ila 1250 nci maddeler hükümleri bu rehin hakkýna da tatbik olunur.Madde 1254 3. hukuka aykýrý hareketiyle bu zararlara sebep olan kimse tarafýndan donatana öd . GEMÝNÝN YENÝ BÝR YOLCULUÐA ÇIKARILMASI HALÝNDE: Müþterek avarya hallerinde feda edilen veya hasara uðrýyan þeyler için verilen tazminat. tahsil ettiði nispette þahsan mesuldür. doðuþ tarihlerine göredir. rehin veya ipotekle temin edilmiþ veya edilmemiþ olan dið r bütün alacaklara takaddüm eder. NAVLUNUN BAZI ALACAKLILARA TEVZÝÝ HALÝNDE: Donatan 1245 ve 1246 ncý maddelerde yazýlý hallerde satýþ bedelini tahsil ederse cebri icr a veya zaruri satýþ neticesinde yahut ilan yoliyle davet sonunda verilen iptal kararý sebebiyle rehin haklarý düþmüþ olan gemi alacaklýlarýna karþý 1252 ve 1253 üncü maddelerde ya i þahsan mesul olur. anca ettiði miktar nispetinde mesul olur. VI .Madde 1256 Bu paylaþmada alacaklýnýn alacaðýný tamamen elde edebileceði kabul olunur: þu kadar ki.Madde 1257 Geminin zýyaý veya hasarý yahut malýn zýyaý veya hasarý neticesi olarak navlunun eksilmes halinde. gemi alacaklýlarýnýn rehin hakký. bu yüzden rehin haklarýný tamamen veya kýsmen kaybetmiþ olan g emi alacaklýlarýna karþý. nda doðanlarýn sýrasý birdir. kredi mu amelesi veya mukavele yolculuða devam etmek için zaruri bulunmuþ olsa bile ancak önceki alacaðýn haiz olduðu rüçhan hakkýndan istifade eder. 5. bu alacak için ayný zamanda. d tan bunun aksini ispat edebilir.Madde 1253 Donatanýn kendi hesabýna gemiye yüklettiði mallar için yükleme yerinde ve yükleme zamanýn enmesi mutat olan navlun hakkýnda da 1 inci fýkra hükmü tatbik olunur. bunlardan doðan alacaklar ayný zamanda doðmuþ sayýlýr. geminin yeni yolculuðun baþýndaki deðerinin gemi alacaklý arý arasýnda kanuni sýralarýna göre paylaþtýrýlmasý halinde bu. tazminatýn karþýlýk olduðu þeyler yerine geçer.NAVLUN ÜZERÝNDEKÝ REHÝN HAKKI: 1.

yýlda müruruzamana uðrar. 4. 2. Bununla beraber:Madde 1259 - Yukarki maddede yazýlý müruruzaman.MÜDDETÝ: Bu kanunun 1235 inci maddesinin 1 ila 9 uncu bentlerinde yazýlý alacaklar bir yýlda müru ruzamana uðrar. müþterek avarya garame payýndan ve kurtarma veya yardým t ve masraflarýndan dolayý (1077. HAKKINI VEREN ALACAKLAR VE DERECELERÝ: D . tahsil ettiði miktar nispetinde gemi alacaklýlarýna karþý 1252 ve 1253 üncü maddelerde yazýlý olduðu gibi þahsan mesul olur. 1235 inci maddenin 3 üncü bendinde yazýlý gemiadamlarýnýn alacaklarý hakkýnda hizmet v iþ münasebetinin bittiði tarihten. 5. Bu sonunculardan yeni doðaný daha önce doðana takaddüm eder. VIII . alacaklýnýn donatan veya gemi adamlarýndan birine karþý þ talep haklarýna da þamildir. gemilerin çatmasýndan yahut 1220 nci maddeye giren bir hadiseden doðan ta zminat alacaklarý hakkýnda ise hadisenin meydana geldiði tarihten. Müruruzaman rücu hakkýna sebep olan ödemenin yapýldýðý günün geçme e 1262 1. II . deniz ödüncü paralarýndan. mallarýn teslim edilmemesinden doðan alacaklar hakkýnda onlarýn teslim edilmiþ olmalarý ger eken tarihten. kaptan tarafýndan bir zýyaýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý için 995 inci maddenin üçüncü n satýþ halinde 1245 ve hesabýna satýþ yapýlmýþ olan kimse satýþ bedelini almýþsa 1254 üncü m atbik olunur. Gemiadamlarýndan birinin kusurundan doðup 1235 inci maddenin 9 uncu bendinde yazýlý ve fakat bu maddenin 2 nci bendine girmiyen alacaklar hakkýnda ilgilinin zararý öðren diði tarihten. III . itibaren iþlemiye baþlar. ilgililer tarafýndan dispeç yapmaya mecbur tutulmasý için kaptan veya donatana karþý açýlacak davalar veya 1209 uncu maddenin ikinci fýkrasýndaki sal ahiyetin kullanýlmasý hakkýnda. 3.GEMÝ ALACAKLILARININ DÝÐER ALACAKLILARA KARÞI RÜÇHAN HAKKI: Navlundan. bütün diðerlerininkinden sonra gelir. kurtarma ve yardým iþinin bittiði tarihten.ÞAHSÝ ALACAKLAR HAKKINDA: Gemi alacaklarý hakkýndaki müruruzaman. Kurtarma ve yardým masraf ve ücretlerinden doðan alacaklar hakkýnda.BAÞLANGIÇ: Donatanlarýn 1218 inci maddenin 2 nci fýkrasýna göre aralarýnda haiz olduklarý rücu haklarý. Donatan tazminatý tahsil etmiþse. Kaptanýn ayný zaruret icabiyle yapmýþ olduðu muamelelerden doðan alacaklar. 1159. Ümit veya Horn burunlarýnýn ötesinde hizmetlerinden çýkarýlmýþ gemiadamlarýnýn hizmet elelerinden doðan alacaklarý. için müruruzaman iki yýldýr.YÜK ALACAKLISI. ayný zamanda doðanlarýn sýrasý ise . YEDÝNCÝ FASIL : MÜRURUZAMAN I . müþterek avarya hareketinden sonra geminin 1207 nci madde hükmünce dispeçin yapýlmasý lazýmgelen yere vardýðý tarihten. alacaðýn muaccel olduðu tarihten itibaren iþlemeye ba r.Madde 1258 C .Madde 1260 1. 1204 ve 1232 nci maddeler gereðince) yükü takyided en rehin haklarýndan navluna ait olanýn derecesi.MÜRURUZAMAN: Müþterek avarya haliyle hukuka aykýrý hareketlerden doðan zýya ve hasar hallerinde 1256. Ancak:Madde 1261 1067 nci madde hükmü mahfuzdur. ayný zamanda do sayýlýr. 1235 inci maddenin 7 ve 9 uncu bentlerinde yazýlý mallarýn veya bagajýn hasarlanm asýndan veya geç teslim edilmesinden doðan alacaklar hakkýnda mallarýn teslimi tarihinden.enecek tazminat da ayný hükme tabidir. Çatmadan yahut 1220 nci maddeye giren bir hadiseden doðan tazminat alacaklari yle kurtarma veya yardým ücreti alacaklarý. 2. 1235 inci maddenin 5 inci bendinde yazýlý gemiye düþen dispeç raporiyle tesbit edil miþ bulunan müþterek avarya garame paylarýndan doðan alacaklar hakkýnda dispeç raporunun tasd kine ait kararýn kesinleþmesinden. Gemiadamlarýnýn avans veya taksit ödenmesini isteme haklarý birinci bentte bildirile .

Müruruzaman kurtarma vey yardým iþinin bittiði gün baþlar. 1334 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fýkralarý 1336 ncý maddenin ikinci fýkrasý. Deðiþtirilirse kanu n hükümleri re'sen tatbik olunur.SÝGORTA POLÝÇESÝ VE MUVAKKAT ÝLMÜHABER: Sigortacý sigorta ettirene sigorta mukavelesi gereðince her iki tarafýn haiz olduðu hak ve borçlarý gösteren ve kendi tarafýndan imza edilen bir sigorta poliçesi veya onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta ilmühaberini ekleriyle beraber vermeye mecburdur. 1317. 1274. 1289 uncu mad delerle 1292 nci maddenin son fýkrasý. 1324 ila 1329. 1306. 1280 inci maddelerle 1281 inci maddenin son fýkrasý 1287 nci madde. 1300. 1283.n müruruzaman baþlangýcýný deðiþtirmez. 1369.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER VE AMÝR HÜKÜMLER: I . 1293. 1338 inci madd inci cümlesi hükümleriyle 1371 inci maddenin 3 üncü fýkrasý. BEÞÝNCÝ KÝTAP : SÝGORTA HUKUKU A . 1362 nci maddelerle 1365 inci maddenin 2 nci fýkrasý. 1277. 1321. Müruruzaman. IV . 1314.UMUMÝ OLARAK: 1269. 1292 nci maddenin birinci fýkrasý. 1301 inci madde ile 1312 nci maddenin 2 nci fýk rasý. 1275 inci maddelerle 1278 inci maddenin ikinci cümlesi. 1315. 1399. 1298. 1339. B . 1331 inci maddelerle 1332 nci maddenin son fýkra sý. II . 1350 nci maddenin 2 nci fýkrasý. 1397. Kurtarma ve yardým ücret ve masraflarýndan dolayý mallarý takyid eden alacaklarla bu m asraflardan doðan þahsi talep haklarý. 1318.TARÝFÝ: Sigorta bir akittir ki bununla sigortacý bir prim karþýlýðýnda diðer bir kimsenin para ile öl ir bir menfaatini halele uðratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi ha linde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle vey a hayatlarýnda meydana gelen belli bir takým hadiseler dolayýsiyle bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayý üzerine alýr. 1285. Birçok þahýslarýn birleþerek içlerinden herhangi birinin duçar olacaðý her nevi tehlikede zikodan) doðan zararlarý tazmin etmeyi taahhüt etmelerine "Karþýlýklý sigorta" denir. 1396. 1266. 1302. 1286. 1361. 1279. onun ruhsatname almamýþ olduðunu bilerek yapýlan s rta sözleþmesi hakkýnda Borçlar Kanununun kumar ve bahis hakkýndaki 504 ve 505 inci maddel eri tatbik olunur. 1299.) 1270 inci maddenin 2 nci fýkrasý. 1395. 14 20 ila 1430 ve 1453 ila 1459 uncu maddeler hükümlerine aykýrý olan mukavele þartlarý hükümsüz 1265. Þu kadar ki. 1344 ve 1346 ncý maddele rle 1304 üncü maddenin 2 nci fýkrasý hükümlerine aykýrý olan mukaveleler batýldýr. Diðer kanunlardaki sigortalara mütaallik amir hükümler mahfuzdur.Madde 1264 Ruhsatname almamýþ olan bir þahýs ile.Madde 1263 - Bu kitapta hüküm bulunmadýkça sigorta mukavelesi hakkýnda Borçlar Kanunu hükümleri tatbik olu . 1401. son fýkrasý hariç 1332 nci maddelerle 1345 inci maddenin 2 nci fýkrasý. 1273. 1341.HUSUSÝ HALLER: BÝRÝNCÝ FASIL : UMUMÝ HÜKÜMLER Deniz ödüncü paralarý ve müþterek avarya garame payýndan dolayý mallarý takyid eden alaca a bu paralar ve garame paylarýnýn meydana getirdikleri þahsi talep haklarý da bir yýlda müru ruzamana uðrar. 1295 inci maddelerle 1297 nci maddenin 1 inci fýkrasý. 1367. 1368. 1333. 1291. S . Türkiye dýþýndaki sigortacýlarla yapýlmýþ bulunan sigorta aki bu hükümden müstesnadýr.SÝGORTA MUKAVELESÝ: I . iki yýlda müruruzamana uðrar. (Deðiþik fýkra: 12/10/1983 . 1284. 1400. Denizde yolcu ve yük taþýma akitlerinden veya koniþmentodan taþýyan lehine doðan masrafla tazmini ve navlun dahil olmak üzere bütün alacaklar bir yýlda müruruzamana uðrar. 1441 inci maddenin birinci fýkra sigorta ettiren kimsenin zararýna olarak mukavele ile deðiþtirilemez. deniz ödüncü paralarý bakýmýndan muaccel olduklarý tarihten. 1290.2915/1 md. müþterek avarya paylarý bakýmýndan ise dispeç raporuna ait kararýn kesinleþmesinden baþlar. 136 6 ncý maddenin 2 nci fýkrasý. 1288 inci maddenin ikinci fýkrasý.

Primin tutarý ile ödeme zamaný ve yeri.Madde 1269 1.MENFAAT SAHÝBÝ: Bir malý muayyen rizikolara karþý temin etmekte para ile ölçülebilecek bir menfaati olan mal ik.DÝÐER BÝR KÝMSENÝN NAM VE HESABINA YAPILAN SÝGORTA: Bir kimse diðer bir kimsenin nam ve hesabýna dahi sigorta akdedebilir. Sigortanýn mevzuu. 5. Bu fýkradak i tasdika ve baskýya ait olan þartlarýn yerine getirilmemiþ olmasý halinde dahi umumi þartna me hükümlerinden sigorta ettirenin zararýna olanlar yerine kanun hükümleri tatbik olunur. emre yahut hamile yazýlý o larak tanzim olunabilir.SÝGORTA EDÝLEN MENFAAT: I . kiracý. mukavele þartlarýndan anlaþýlmýyan bir sigo . iki yýlda müruruzamana uðrar.Madde 1267 1.Madde 1268 C . 2. Sigorta bedeli. Sigortacýnýn üstüne aldýðý rizikolarla bunlarýn baþlýyacaðý ve son bulacaðý an. malikin adi veya rehinli alacaklýsý. Sigortacýnýn üstüne aldýðý rizikolarýn hakiki mahiyetlerini tamamen tayine yarýyacak b er. malýn muhafazasýnda hakikaten menfaatli o lan kimseler yahut bunlarýn kanuni temsilcileri. Sigortacýnýn ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin adý v e soyadý veya ticaret unvaný ve ikametgahlarý. Sigorta poliçesi birinci fýkrada yazýlý hususlardan baþka Ýktisat ve Ticaret Vekaletince tasdik edilmiþ ve zahmetsizce okunabilecek bir tarzda basýlmýþ olan sigorta umumi þartlarýný muvakkat sigorta ilmühaberi ise.POLÝÇEYÝ VERME MÜKELLEFÝYETÝ: Sebepsiz yere ödenmiþ bulunan primin veya sigorta bedelinin geri alýnmasý alacaklarý dahil sigorta mukavelesinden doðan bütün mutalebeler. vekaleten sigorta ettireceði yerdeki mutat þartlar dairesinde sigorta akdetmeye mecburdur.Madde 1271 Nam ve hesabýna sigorta mukavelesi yapýlan kimse rizikonun gerçekleþmesinden önce veya sonra icazet verirse sigortadan faydalanýr. Sigorta þartlarýna dair müvekkil talimat vermemiþ ise ve il. UMUMÝ OLARAK: II .Madde 1270 - Vekaleten akdolunan sigorta müvekkil tarafýndan kabul olunduðu takdirde vekil vekalete uygun olarak hareket etmiþ sayýlýr. þu kadar ki. 6.MÜRURUZAMAN: BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ HÜKÜMLER ÝKÝNCÝ FASIL : MAL SÝGORTASI A . 7. III . komisyoncu ve diðer kimseler. Aksi takdirde sigorta ettiren kimse sigortacý ile sigortaya aracýlýk yapan tel laldan tazminat istiyebilir. zikri geçen umumi þartlara atfý ihtiva eder. Diðer bir kimsenin nam ve hesabýna yapýldýðý. malýn muhafazasýndan dolayý malikine karþý mesul ola acenta. bu menfaati sigorta ettirebilirle r. Tanzim tarihi.MUHTEVASI: Sigorta mukavelesi doðrudan doðruya sigorta ettiren kimse veya onun temsilcisi veya vekili ile yapýlmýþsa mukavele tarihinden yirmi dört saat içinde ve mukavele bir tellal va sýtasiyle yapýlmýþ ise en geç on gün içinde sigortacý poliçeyi sigorta ettiren kimseye vermey burdur. o kimse. nam ve hesabýna hareket ettiði kimseyi temsile salahiyetli deðilse sigorta prim inden dolayý bizzat mesul olur. II . 3.igortacý istediði takdirde. 4.Madde 1265 Poliçe ve ilmühaberin aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva etmesi lazýmdýr:Madde 1266 Poliçe ve ilmühaberi sigorta ettirenin talebi üzerine nama. sigortalý dahi poliçe veya ilmühaberin ve eklerinin bir örneðini mzalýyarak sigortacýya vermekle mükelleftir.

Bu takdirde aksi e mukavele yoksa sigortacý.Madde 1276 V .RÝZÝKONUN GERÇEKLEÞMÝÞ OLMASI: Mukavelenin yapýldýðý sýrada sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimse. ACZE KARÞI SÝGORTA: III . hasar inat ancak mezkur alacaklýlara nazaran alacaklarýnýn e geçmiþ sayýlýrlar.Madde 1277 Mukavelede aksine hüküm olmadýkça sigortacý.elesi bunu yapmýþ olan kimsenin nam ve hesabýna yapýlmýþ sayýlýr. MUKAVELENÝN YAPILDIÐI SIRADA: II . SÝGORTA ETTÝRENLE SÝGORTADAN FAYDALANAN KÝMSENÝN KUSURU: 1.MÜÞTEREK MENFAATLERÝN SÝGORTASI: Mükerrer sigorta (Reassürans) inhisarý hakkýndaki hükümler mahfuz kalmak üzere sigortacý. mükerrer sigortayý yapan sigortacýya karþý doðrudan doðruya dava hakký vermez B . ilk önce borçlunun mallarýna müracaatla bunlarý sattýrarak alacað sil etmesini sigorta ettiren alacaklýdan istiyebilir. 2. borçlunun aczi rizikosuna karþý sigorta ettirebilir. sigortacýnýn sigorta ettirene karþý olan borçlarýný ýskat etmez ve sigo ttiren kimseye.Madde 1272 A . sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan ki msenin yahut fiillerinden hukukan mesul bulunduklarý kimselerin kusurlarýndan doðan ha sarlarý tazmin ile mükelleftir.ALACAKLININ MENFAATÝ: Bir alacaklý alacaðýný.HALEFÝYET: 2. CAÝZ OLMIYAN SÝGORTA: Sigortadan faydalanan veya sigorta ettiren kimsenin kanunla yasak edilmiþ ve ahlak a (Adaba) aykýrý olan fiilinden doðabilecek bir zarara karþý sigorta yapýlamaz. AYNÝ BÝR HAKLA TEMÝN EDÝLEN ALACAK SAHÝBÝ: Menkul ve gayrimenkul mallarla gemiler üzerine haciz n yahut bunlar üzerinde hapis hakký veya buna benzer klýlar mezkur þeyleri sigorta ettirmiþler ise. VEKÝL ÝLE MÜVEKKÝL ARASINDAKÝ MÜNASEBET: 1. rizikonun g erçekleþmiþ olduðunu yahut sigortacý rizikonun gerçekleþmesi imkaný kalmadýðýný bilmekte isel mukavelesi hükümsüzdür. Fakat hiçbir halde sigortacý sigorta ettiren veya sigort adan faydalanan kimsenin kasdýndan veya aksi mukavelede yazýlý deðilse sigorta edilen ma lýn ayýbýndan doðan hasarlarý tazmine mecbur olmaz. þu kadar ki.MÜKERRER SÝGORTA REASSÜRANS: I .Madde 1275 IV .Madde 1273 koyduran veya bunlarý rehin ala imtiyazlý bir hakký haiz olan alaca vukuu halinde ödenmesi gereken tazm taalluk eylediði sigortalý þeyler yerin Sigorta olunan þeye hakký taalluk eden alacaklýlarýn imtiyaz dereceleri birbirinden fark lý ise bu þeyin deðeri imtiyaz derecesi sonradan gelen alacaklýnýn alacaðýný ifaya kafi olmad tte bu alacaklý o þeyi sigorta ettiremez. sig a ettiði menfaati dilediði þartlarla tekrar sigorta ettirebileceði gibi sigorta ettiren kimse dahi sigorta primini sigorta ettirebilir.Madde 1274 B . birinci halde sigortacý sigorta primini istiyebilir.TEMÝNATIN KAFÝ OLMAMASI HALÝNDE: Bir malýn veya o mala mütaallik bir hakkýn yalnýz bir kýsmýnda menfaat sahibi olan kimse ken disine ait olan kýsmýndan fazlasýný da sigorta ettirmiþse sigortanýn bu fazlaya ait kýsmý ond lgisi olanlar hesabýna yapýlmýþ sayýlýr.Mad de 1279 - .MEÞRU OLMASI: Mükerrer sigorta.RÝZÝKO: 1.Madde 1278 2.

Madde 1287 - . menfaat deðeri taraflarýn rey birliði ile seçtikleri bilir kiþiler tarafýndan önceden ta dir ve tahmin edilmiþ ve taraflarca kabul olunmuþsa sigortacý bu deðere itiraz edemez. 2. Bu t akdirde o menfaati sonradan sigorta eden sigortacýlar deðer bakýyesinden dolayý mukavele lerin tarihleri sýrasiyle mesul olurlar. 1 inci fýkra gereðince mesul olduðu rizikolardan biri sigorta poliçesinin hükmünden istisna edilmiþse vaki hasarýn istisna edilen rizikolardan doðduðunun ispatý sigort cýya aittir. sigorta ettirilmiþse ancak aþaðýdaki hallerde ve þartlarla mutebe sayýlýr:Madde 1286 Mukavelelere göre müteaddit sigortacýlar müteselsilen mesul olduklarý takdirde sigorta ettiren kimse.Madde 128 4 2. ÇÝFTE SÝGORTA: Sigorta olunan menfaatin deðerinin tamamý önceki mukavele ile temin edilmemiþse bu menfa at. bir veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilir. geri kalan deðerine kadar. UMULAN KARIN SÝGORTA ETTÝRÝLMESÝ HALÝNDE: 1. uðradýðý zarardan fazla bir para istiyemiyeceði gibi sigortacýlardan her bir i yalnýz kendi mukavelesine göre ödemekle mükellef olduðu bedele kadar mesul olur. MÜDDET: I . harb ve isyandan baþka bir sebeple mallara arýz olan telef ve tagayyür gibi bütün hasarlardan mesul olur. UMUMÝYET ESASI: III .Ma dde 1283 Bir maldan elde edilmesi umulan karýn makul haddi aþan kýsmý. Ayný günde yapýlmýþ olan mukaveleler ayný anda yapýl .TAZMÝNAT ESASI: 1. þu kadar ki.AÞKIN SÝGORTA: C . sigorta edilemez. sigorta priminin dah ona tekabül eden kýsmý indirilir ve primin fazla tahsil edilen kýsmý geri verilir. MÜÞTEREK SÝGORTA: II . Bu hald e ödemede bulunan sigortacýnýn diðer sigortacýlara karþý haiz olduðu rücu hakký. Bu sebeple sigorta bedeli indirilir. 2.Madde 1282 Sigortacýnýn.VÜSAT VE ÞÜMULÜ: Sigortacý.Madde 1285 - Deðerinin tamamý sigorta olunan bir menfaat sonradan ayný kimse tarafýndan ayný rizikolara karþý sigorta ettirilemez.Sigortacýnýn mesuliyeti baþlamazdan önce sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kims enin fiil ve tesiri olmaksýzýn rizikonun gerçekleþmesine imkan kalmazsa sigortacý prime ha k kazanmaz. Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin deðerini aþarsa sigort anýn bu deðeri aþan kýsmý batýldýr.Madde 1281 - Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça sigortacý. SÝGORTACININ MESULÝYETÝ BAÞLAMADAN ÖNCE: 1. primin ödendiði tarihten itibaren gerçekleþen rizi suldür. sigortacýlar a mukavelelere göre ödemeye mecbur olduklarý bedeller nispetindedir.BÝRDEN ÇOK SÝGORTA: Bir menfaat birden çok sigortacý tarafýndan ayný zamanda ve ayný rizikolara karþý sigorta olu duðu takdirde yapýlan mütaaddit sigorta mukavelelerinin heyeti umumiyesi ancak sigorta olunan menfaatin deðerine kadar muteber tutulur. UMUMÝ OLARAK: Sigortacý. sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin ancak hakikaten uðradýðý za rarý tazmine mecburdur. Bu takdirde sigortacýlardan her bi ri sigorta bedellerinin toplamýna nazaran sigorta ettiði bedel nispetinde mesul olur . Sigortanýn devam müddeti mukavelede yazýlý deðilse taraflarýn müþterek maksadiyle mah teamül ve sair haller göz önünde tutularak mahkemece tayin olunur.Madde 1280 2.

sigortacý hakikatý öðrendiði tarihten itibaren bir ay içinde cayma hakkýn lanmamýþ ise bu hak düþer. Sigorta ettiren kimsenin kötü niyeti anlaþýldýðý takdirde sigortac kazanýr. üçüncü þahsýn sigorta açmasý halinde sigortacýya sigortalýnýn müdafaasýna yardým etmeye mecbur tutan mesuliyet sig alarýnda sigortalýnýn tebligat üzerine davayý öðrendiði.Madde 1292 Birinci fýkrada yazýlý deðiþikliði yapan kimse keyfiyeti sekiz gün zarfýnda sigortacýya b miþse sigortacý ihbar tarihinden itibaren sekiz gün içinde fesih hakkýný kullanmadýðý takdird ortanýn hükmü devam eder. Bu müddet. 2. Bu takdirde devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý lazýmdýr. IV . sigortalýnýn üçüncü kiþiye vereceði rafýndan ödenmesine ait mesuliyet sigortalarýnda ise hakkýndaki mahkeme kararýnýn kesinleþtið sigortalýnýn öðrendiði veya dava olmaksýzýn yahut dava neticesi beklenmeksizin üçüncü þahsa ra ödemiþ olmasý halinde parayý ödemiþ olduðu tarihten baþlar. sigortacýnýn sigorta bedelini aþmýyan zararýn tamamýn esul bulunduðu þeklinde deðiþtirilmiþ olur. kendiliðinden. Sigorta ettiren kimse sorulduðu halde susmuþ veya noksan yahut haki kata muhalif beyanlarda bulunmuþ ise hakikata vakif olmýyan sigortacý mukaveleden caya bilir. bu halde önceden yapýlmýþ olan sigortanýn ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý zsa ikinci sigorta mukavelesi hükümsüz sayýlýr. Sonraki sigortacýnýn ancak önceki sigortacýnýn ödemediði tazminattan dolayý mesuliyeti kýlýnmýþ ise. KISMÝ SÝGORTA: Sigorta bedeli.S . Sigorta ettiren kimse önceki sigortadan doðan haklarýný ikinci sigortacýya devir ve ya o haklardan feragat etmiþ ise. Sigortalý.Madde 1291 Sigorta mukavelesinin yapýlmasý sýrasýnda sigorta ettirene doldurmasý teklif olunan li stede yazýlý sorular dýþýnda hiçbir mesuliyet teveccüh etmez.SÝGORTA ETTÝRENÝN MÜKELLEFÝYETÝ VE BORÇLARI: 1. bu isteðin noter protestosu ile sigortacýya bildirildiði günden sonra gelen günden itibaren akit hükümleri. tarifede derpiþ edilen prim farkýný es imin ödenmesine ait hükümler uyarýnca öder. sigortacýnýn mukavele yapýlýrken hakiki vaziyetleri bildiði takdirde mukaveleyi yapmamasýný veya daha aðýr þartlarla yapmasýný mücibolacak bütün hususlarý sigort rmeye mecburdur.ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: D .Madde 1288 III . MUKAVELE YAPILIRKEN: igorta ettiren kimse. malýn yerini veya muka vele zamanýndaki halini deðiþtirdiði takdirde bu deðiþiklik mukavelenin yapýldýðý anda mevcut alde sigortacýnýn sigorta mukavelesini yapmamasýný veya daha aðýr þartlarla yapmasýný mucip b hiyette ise.Madde 1289 Sigortacýnýn sigorta bedelini aþmýyan zararýn tamamýndan mesul tutulacaðý þeklinde sigort avelesinin deðiþtirilmesini sigorta ettirenin rizikonun gerçekleþmesinden önce istemesi ha linde.MENFAAT DEÐERÝNÝN ALTINDA OLAN SÝGORTALAR: . 3. sigorta deðerinden aþaðý olduðu takdirde ve sigorta edilmiþ menfaatin bir kýs halele uðramasý halinde sigortacý aksine mukavele bulunmadýkça sigorta bedelinin sigorta deðerine olan nispeti neden ibaretse zararýn o kadarýndan mesul olur.SÝGORTACININ TAHKÝK SALAHÝYETÝ: I .Sigorta ettiren kimse sigortacýnýn muvafakati olmaksýzýn sigortalý. Sigorta ettiren kimse deðiþiklik keyfiyetini sigortacýya ihbar etmediði halde dahi s igortacý vaki deðiþikliði öðrendikten sonra sekiz gün içinde feshetmez veya sigorta primini t .Madde 1290 . 3. Bu takdirde sigorta mukaveleleri ayný zamanda yapýlmýþ sayýlarak hasar vukuunda sigort a bedeli 1285 inci maddede gösterilen nispette sigortacýlar tarafýndan ödenir. sigortacý mukaveleyi feshedebilir. Sonraki ve önceki sigortacýlar muvafakat ederlerse.1. 2. SÝGORTA MÜDDETÝ ÝÇÝNDE: Sigorta ettiren kimse sigortanýn taalluk ettiði rizikonun gerçekleþtiðini haber aldýðý tariht itibaren beþ gün içinde sigortacýya haber vermeye mecburdur. yazýlmazs a ikinci sigorta mukavelesi hükümsüz sayýlýr.Sigortacý sigorta olunan menfaatin konusu olan malýn deðerini tahkik için o malý dilediði zaman muayene edebilir. þu kadar ki.

il etmek gibi sigorta hükmünün devamýna razý olduðunu gösteren bir harekette bulunursa fesih akký düþer. 3. RÝZÝKONUN GERÇEKLENMESÝ HALÝNDE:

- Sigorta ettiren kimse zararý önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarýyacak tedbirler i almakla mükelleftir. Alýnan tedbirlerden doðan masraflar bu tedbirler faydasýz kalmýþ olsa bile sigortacý tarafýndan ödenmek lazýmdýr; þu kadar ki; sigorta, menfaat deðerinin tamamýna alluk etmiyorsa vaki masraflar ancak sigorta bedelinin menfaat deðerinin tamamýna ol an nispetine göre ödenir.Madde 1293 Birden çok sigortalarda, sigorta ettiren kimse birinci fýkrada muayyen müddet içinde sigortacýlardan her birine gerek hasar keyfiyetini ve gerekse ayný menfaat hakkýnda y aptýðý sigorta mukavelelerini bildirmeye mecburdur. Sigorta ettiren kimse kasten yukarýki fýkralar gereðince ihbarda bulunmamýþ ise sigort a haklarýný zayi eder. Sigorta ettiren kimsenin kusuru halinde, kusurun aðýrlýðýna göre sigor ödemekle mükellef olduðu bedel indirilebilir. II - KORUMA TEDBÝRLERÝ: 1. UMUMÝ OLARAK: 1292 nci maddenin son fýkrasý hükmü burada da tatbik olunur. III - PRÝM ÖDEME BORCU:

- Sigorta ettiren kimse, primlerin en yüksek haddinin tayinine ait hususi hükümler mah fuz kalmak üzere, mukavele ile kararlaþtýrýlmýþ olan primi ödemekle mükelleftir. Sigorta prim ukavelede gösterilmemiþse ilgili vekaletçe tasdik edilmiþ olan tarifeler gereðince tayin o lunur.Madde 1294 (Deðiþik fýkra: 21/06/1994 - KHK - 537/1 md.) Sigorta primi para olarak ödenir. Ödeme için senet verilmesi halinde senet bedelinin tahsil edildiði tarihte ödeme yapýlmýþ sayýlýr.

Madde 1295 - (Deðiþik madde: 21/06/1994 - KHK - 537/2 md.) Primin aylýk veya yýllýk olarak taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlabilir. Böyle bir mukavele ksa sigorta priminin toptan ödenmesi lazýmdýr. 2. ÖDEME ZAMANI: Sigorta priminin tamamýnýn, taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlmýþsa ilk taksitin, akit yapýl az ve poliçenin teslimi karþýlýðýnda ödenmesi gerekir. (Ýkinci fýkra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 11/03/1997 tarih ve E.1997/24, K.1997 /35, sayýlý Kararý ile) Sigortacýnýn sorumluluðu primin veya ilk taksitin ödendiði tarihten baþlar.

Sigorta primi sigorta ettirenin ikametgahýnda ödenir. Sigorta priminin sigortacýnýn veya acentasýnýn ikametgahýnda ödeneceðine dair poliçede bir þart varsa bu þarta riayet olunur; þ ar ki; þarta raðmen sigorta primi fiilen sigorta ettirenin ikametgahýnda ödenegelmekte i se þart yok sayýlýr.Madde 1296 Þu kadar ki, kara ve denizde mal taþýma iþlerine ait sigortalarda sigortacýnýn sorumluluð , akdin yapýldýðý andan baþlýyacaðý gibi sigorta primi de henüz poliçe tanzim edilmemiþ olsa da muaccel olur. Sigortacýnýn sorumluluðu baþlamadan önce sigorta ettiren kararlaþtýrýlmýþ olan primin yar mukaveleden kýsmen veya tamamen cayabilir. 3. ÖDEME YERÝ:

Madde 1297 - (Deðiþik madde: 21/06/1994 - KHK - 537/3 md.) 4. TEMERRÜT: Bir yýldan uzun süreli can sigortalarýnda, sigorta ettiren kimse, sigorta primini 1295 inci madde gereðince vermemiþ veya prim tecil edilmiþ yahut taksitlere baðlanmýþ olduðu alde iþbu primi veya herhangi bir taksidi vadenin bitiminde ödememiþ ise, sigortacý, ken disinin veya akid sýfatýyle hareket eden vekilinin yazý ile sigortacýya bildirilmiþ son ik ametgah veya meskenine resmi bir ihtarname veya taahhütlü mektup göndererek bir ay içind e söz konusu ücret veya taksidi ödemez ise sigortanýn feshedilmiþ olacaðýný ihtar eder. Bu sü bitiminde borç ödenmemiþ ise sözleþme feshedilmiþ olur. (Ýkinci fýkra iptal; Anayasa Mahkemesi'nin 11/03/1997 tarih ve E.1997/24, K.1997 /35 sayýlý Kararý ile)

Teminatýn durduðu süre içinde rizikonun gerçekleþmemesi þartýyla primin ödenmesi halinde at durduðu yerden devam eder.

Birden çok yýllar için yapýlan sigorta mukavelelerindeki sigorta priminin tayininde rizi koyu aðýrlaþtýrýlmýþ olan hususi sebepler göz önünde tutulmuþ ise, bu sebepler sonradan ortad dirde, sigorta ettiren kimse gelecek yýllara ait primlerin indirilmesini istiyebil ir.Madde 1298 5. PRÝMÝN ÝNDÝRÝLMESÝ VE GERÝ VERÝLMESÝ: I - BORCUN ÞÜMULÜ VE MUACCEL OLMA ZAMANI: Sigorta mukavelesinin kanuni sebeplerle sona ermesi halinde, kanunda baþkaca hüküm bulunmadýkça sona erme gününden sonraki zamana ait olan prim onu ödemiþ olana geri verilir. E - SÝGORTACININ SÝGORTA BEDELÝNÝ ÖDEME BORCU: 1. UMUMÝ OLARAK:

Sigorta bedelini ödeme borcu, karada ve iç sularda taþýma rizikolarýna ait sigortalar dahi l, bütün mal sigortalarýnda, rizikonun gerçekleþtiðini sigortacýya ihbar borcunun 1292 nci ma de hükmünce doðduðu tarihten muaccel olur.Madde 1299 Sigorta edilen malýn deðeri poliçede gösterilmemiþ ise sigorta ettiren kimse, bu malýn rizik onun gerçekleþtiði andaki deðerini ispata mecburdur.Madde 1300 Tazmini lazýmgelen sigorta bedeli, sigorta olunan menfaatin rizikonun gerçekleþtiði zamandaki deðerine göre tesbit olunur. Bu deðer sigorta bedelini aþarsa sigorta olunan m al tamamen telef olduðu takdirde sigorta bedelinin ödenmesi lazýmdýr. Kýsmen telef halinde tazminat miktarý, aksine mukavele yoksa, sigorta bedelinin malýn deðerinin tamamýna olan nispetine göre tayin olunur. 2. DEÐERÝN ÝSPATI:

Sigortacý sigorta bedelini ödedikten sonra hukukan sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan dolayý üçüncü þahýslara karþý dava hakký varsa bu hak n ettiði bedel nispetinde sigortacýya intikal eder.Madde 1301 Sigorta edilen malýn deðerinin poliçede gösterilenden az olduðunu iddia eden sigortacý, bunu ispata mecburdur; 1283 üncü madde hükmü mahfuzdur. Deðer hakkýnda taraflar her türlü delil gösterebilecekleri gibi mahkeme dahi toplanmýþ de illerle edindiði kanaatini kuvvetlendirmek için taraflardan birisine re'sen yemin et tirebilir. II - HALEFÝYET:

Sigorta akdi sona ermezden önce sigortacý veya sigorta primi henüz ödenmediði takdirde sig orta ettiren kimse, Borçlar Kanununun 82 nci maddesinde yazýlý hale düþerse diðer taraf taah hüdü yerine getirileceðine dair teminat talep ve bu tarihten üç gün içinde teminat verilmemiþ e sigorta mukavelesini feshedebilir.Madde 1302 Sigorta ettiren kimse, 1 inci fýkra gereðince sigortacýya intikal eden haklarýný ihlal edecek bir hal ve harekette bulunursa sigortacýya karþý mesul olur. Sigortacý zararý kýsmen tazmin etmiþ ise sigorta ettiren kimse kalan kýsmýndan dolayý üçüncü þahýslara karþý haiz ol akkýný muhafaza eder. F - ACZE DÜÞME HALÝ:

Mukavele müddeti içinde sigorta edilen malýn sahibi her hangi bir surette deðiþmiþse, mukave lede aksine hüküm olmadýkça sigortadan doðan hak ve borçlar o malýn rizikosu kendisine ait ol uðu tarihten itibaren yeni sahibine intikal eder.Madde 1303 G - SÝGORTALI MALIN SAHÝBÝNÝN DEÐÝÞMESÝ: A - RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ: Sigortacý sigorta priminden dolayý evvelki malike müracaat edebilir. ÝKÝNCÝ KISIM : YANGIN SÝGORTASI I - UMUMÝ OLARAK:

Sigortacý sigorta edilen menkul ve gayrimenkul mallara yangýn sebebiyle arýz olan bütün ha sarlarý tazmin ile mükelleftir.Madde 1304 -

þaðýda gösterilen hasarlar aksine mukavele olmadýðý halde yangýndan doðan zararlar hükmündedi 305 - A Sigortacý, sigorta ettiren kimsenin kasten çýkarmýþ olduðu veya kasten çýkarýlmasýnda her bir þekilde suç ortaklýðý etmiþ bulunduðu bir yangýndan doðan zararlarý tazmin etmez. II - HUSUSÝ HALLER:

Menkul ve gayrimenkul mallarýn yangýna karþý sigortasýna dair poliçeye 1266 ncý maddede yazýl uslardan baþka:Madde 1306 1. Yangýný durdurmak veya söndürmek için kullanýlan her nevi vasýtalardan yahut hararet v ya duman veya buhardan veya sigorta ettirilen eþyanýn kurtarýlmasý için alýnan baþka yere taþ gibi tedbirlerden veya eþyanýn kaybolmasýndan yahut yangýnýn geniþlemesine mani olmak maksad iyle sigorta ettirilen binanýn ilgili memurun emriyle tamamen veya kýsmen yýktýrýlmasýndan d oðan hasar ve masraflar; 2. Sigorta edilen binanýn ayýbý, sigorta ettiren kimsenin malumu olmadýðý surette bu ayýp an ileri gelen hasarlar; 3. Yangýn vukuuna sebebiyet vermemiþ olsa bile ateþten, yýldýrýmdan, infilaktan veya bun a benzer olaylardan ileri gelen hasarlar. B - POLÝÇE:

I - TESBÝT VE TAZMÝN ÞEKLÝ: 1. Sigorta olunan binanýn bulunduðu mahallin, inþaat tarzýnýn ve kullanma þeklinin; 2. Eþya sigorta edilmiþse bunlarýn bulunduklarý binanýn yerinin, inþaat tarzýnýn ve kulla þeklinin; yazýlmasý lazýmdýr. C - HASAR VE TAZMÝNAT:

Sigortalý bir binaya yangýndan dolayý kýsmen arýz olan hasar, o binanýn yangýndan önceki deðe sonraki deðerinin mukayesesi suretiyle tesbit olunur.Madde 1307 -

Aksine mukavele yoksa sigorta ettiren kimse yangýndan kurtarýlan eþyayý hasara uðramýþ olsa d hi sigortacýya býrakarak bedelinin tazminini istiyemez.Madde 1308 Sigortalý bir binanýn yanmasýndan doðan hasar, bedelinin ödenmesi suretiyle tazmin olu nur. Tamamen veya kýsmen yanan binanýn yeniden inþasý veya tamiri kararlaþtýrýlmýþ ise tarafl rey birliðiyle ve uzlaþmadýklarý takdirde mahkemece tayin olunan müddet içinde, masraflar si gortacý tarafýndan verilmek þartiyle, sigorta ettiren kimse binayý inþa veya tamir ettirme ye mecburdur. Bu suretle sigortacý inþa veya tamir masraflarý olarak ödemeye mecbur olduðu paranýn mahalline sarfýný murakabe etmek hakkýný haizdir. II - BIRAKMA HAKKININ BULUNMAMASI: I - ÞARTLAR VE ÞÜMULÜ: D - MESULÝYET SÝGORTASI:

Bir mala diðer kimsenin hesabýna olarak vazýyed eden kimse, kusurundan dolayý o mal tama men veya kýsmen yandýðý takdirde tazminat ödemeye mecbur kalmak rizikosuna karþý mezkur malý orta ettirebildiði gibi bir malý her ne sýfatla olursa olsun elinde bulunduran kimse k usuriyle vukua gelecek bir yangýnýn diðer bir kimsenin mallarýna sýrayeti sebebiyle o kims eye karþý hukukan mesul tutulmak rizikosunu sigorta ettirebilir. Bu takdirde aksine mukavele yoksa, sigortacý, sigorta ettiren kimsenin bu kusurundan ancak doðrudan doðru ya doðan hasarý tazmine mecbur olup o kimsenin baþkaca mahkum olacaðý tazminatý ödemekle müke f olmaz.Madde 1309 -

Yukarýki maddede yazýlý hallerde, sigortacýnýn sigorta ettirene karþý ödemeye mecbur olduðu t atý tahsil salahiyeti munhasýran sigorta ettiren kimsenin kendisine karþý mesul olduðu þahsa ait olup sigorta ettiren kimsenin alacaklýlarý bu tazminattan faydalanamazlar. Sigo rta ettirenin kendisine karþý mesul olduðu þahýs sigortacýdan tazminatýn tamamýný alamamýþ is dan dolayý yangýn sebebiyle kendisine karþý mesul olan kimseye müracaat hakký mahfuzdur.Madd e 1310 -

II - FAYDALANAN KÝMSE: A - TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: ÜÇÜNCÜ KISIM : KARADA VE ÝÇ SULARDA TAÞIMA RÝZÝKOLARINA KARÞI SÝGORTA

Bu kýsýmda hüküm bulunmýyan hallerde denizcilik rizikolarýna karþý sigortalara mütaallik hükü ik olunur.Madde 1311 -

Karada ve iç sularda taþýnan eþyanýn sigortasý halinde sigortacý, aksine mukavele yoksa, eþya aþýyýcýya teslimi tarihinden itibaren gönderilene kanunen teslim edilmiþ sayýldýðý zamana kad ne sebeple olursa olsun, maruz kaldýðý hasarlardan mesuldür.Madde 1312 B - RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ:

Sigorta bedeli, sigorta olunan malýn taþýnmasý için taþýyýcýya teslim olunduðu zaman o yerdek le varma yerine ulaþmasýna kadar olan taþýma ücretine ve diðer masraflara þamildir; þu kadar malýn varma yerine ulaþmasý halinde umulan ve makul haddi aþmýyan kar, sigorta poliçesine a yrýca dercedilmek þartiyle sigorta bedeline dahil ettirilebilir.Madde 1313 Sigortacý taþýma iþlerini görmeye memur olanlarýn kasten veya kusurlariyle sebebiyet ver dikleri hasarlarý da tazmin ile mükelleftir. C - SÝGORTA BEDELÝ:

Sigorta poliçesi 1266 ncý maddede yazýlý hususlardan baþka aþaðýda yazýlanlarý da ihtiva eder 1314 D - POLÝÇE:

Taþýmaya mütaallik hadis alacak zaruretler dolayýsiyle taþýma muvakkat olarak durdurulur yah ut taþýmanýn yapýlmakta olduðu yol, vasýta veya taþýma tarzý deðiþtirilirse sigorta mukaveles lmiþ olmaz.Madde 1315 1. Malýn taþýnacaðý vasýta ve taþýmada takip olunacak yol; 2. Taþýyýcýnýn adý, soyadý ve ticaret unvaný; 3. Gönderenle taþýyýcý arasýnda taþýma için bir müddet tayin olunmuþsa bu müddet; 4. Eþyanýn taþýyýcýya tevdi olunduðu yer ile gönderilene teslim olunacaðý yer. E - TAÞIMANIN DURDURULMASI: A - MENFAAT VE RÝZÝKO: DÖRDÜNCÜ KISIM : ZÝRAÝ SÝGORTA Biçilmiþ veya biçilmemiþ her nevi mahsuller, yýlýn her zamanýnda sigorta ettirilebilir.Madde 316 -

I - MÜDDET ÝÇÝNDE VAKÝ OLAN HASARLAR: Zirai ve ehli bütün hayvanlar her nevi bulaþýcý hastalýklarla kazalara karþý sigorta etti ebilir. B - MÜDDET:

Zirai sigortalar yapýldýklarý müddet için muteberdir. Sigortanýn devamý müddetince meydana ge ek bir zarar ile mukavele sona ermez, diðer zararlar için de devam eder.Madde 1317 -

Karþýlýklý zirai sigorta þirketlerinde sigorta müddeti, þirketin devamý müddetidir. Ancak, ge ket ve gerekse ortak, her yýl sonunda kooperatif þirket hakkýndaki hükümler gereðince þirket e dolayýsiyle sigorta münasebetini sona erdirmeye salahiyetlidir.Madde 1318 II - KARÞILIKLI SÝGORTALAR: Zararlar taraflarca tayin olunacak bilirkiþiler tarafýndan tesbit olunur.Madde 1319 C - ZARARIN TESBÝTÝ:

Hýrsýzlýktan zarar gören kimselerle hýrsýzlýk dolayýsiyle hukuki mesuliyete maruz kalan kimse i temin için hýrsýzlýða karþý sigorta yapýlabilir.Madde 1320 -

II . II . yaþý. meslek ve sýfat ve sý nin hal ve derecesi yazýlmak lazýmdýr.PRÝMÝN ÖDENMEMESÝ: Sigorta priminin ödenmemesi halinde 1297 nci maddenin 1 inci fýkrasý hükmü cari olup sigor tacýnýn bu sebepten dava açmýya hakký yoktur. 1266 ncý maddede yazýlý hususlarýn hayat sigortasýna tatbiki kabi olanlarýndan baþka hayatý sigorta olunan kimsenin adý ve soyadý.Madde 1322 Küçüklerin.Madde 1325 - Prim ödenmesinden muaf sigortanýn natýk olacaðý bedel önceden temin edilen bedelin poliçede y zýlý cetvele göre ve ödenmiþ safi primlerle poliçe uyarýnca ödenmesi lazým gelen safi primler daki nispet esas tutularak dirilmesi suretiyle elde edilir.TARAFLARIN HAKLARI: C .ÇÝFTE SÝGORTA: Hayat sigortasý poliçesine. üç yýl geçmeden önce sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmez e. en az ilk üç yýllýk primi ödedikten sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmezse 1327 nci maddede yazýlý haklarý kullanmadýðý takdirde sigorta prim mesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiþ olur.MENFAAT: I . üçüncü þahsýn o kimsenin hayatýnýn de veya manevi menfaati bulunmasý sigortanýn muteberliði için þarttýr.ÖLÜM VE YAÞAMA ÝHTÝMALLERÝ: Bir kimse hayatýný.Madde 1326 Sigorta ettiren kimse. Her iki halde de ölüm vukubulursa sigortanýn ölüm ihindeki riyazi ihtiyatý ödenir. bu müddetin geçmesinden önce sigortalýnýn intiharý anýnda akli melekeleri ne olursa ols n sigortacý sigortanýn o andaki riyazi ihtiyatýný öder.BEÞÝNCÝ KISIM : HIRSIZLIÐA KARÞI SÝGORTA BÝRÝNCÝ KISIM : HAYAT SÝGORTASI ÜÇÜNCÜ FASIL : CAN SÝGORTASI A .Madde 1324 B . Bunun þartlarýnýn poliçede açýkça gösterilme . veya mütaaddit sigortacýlara si gorta ettirebilir.SATINALMA VE ÖDÜNÇ VERME: Sigortalý. intihar veya intihara teþebbüs neticesinde öldüðü takdirde sigorta arasýz olarak e z üç yýl devam etmiþ bulunuyorsa sigortacý poliçede yazýlý sigorta bedelini tamamen ödemekle ftir.Madde 1328 - . mahcurlarýn veya mümeyyiz olmýyanlarýn ölümünü þart koyarak sigorta etmek bat yatý üzerine sigorta yaptýrmak muteberdir. sigorta ettiren kimsenin talebi ne ve sigorta poliçesinin iadesi karþýlýðýnda poliçede yazýlý cetvele göre satýn almaya veya oliçesi üzerinden ödünç para vermeye mecburdur. ya o kimse yahut onun bilgi ve muvafakati mevcut olmasa bile üçüncü b ir þahýs tarafýndan sigorta ettirilebilir. verdiði primi veya bedeli sigortacýdan talebedemez.Madde 1323 III . Sigorta ettiren kimse. þu kadar ki. Bu poliçe nama veya emre yazýlý olabilirse de hamile yazýlý olamaz.POLÝÇE: I .SÝGORTA ETTÝRÝLEBÝLECEK KÝMSE: Bir kimsenin hayatý. dilediði bir veya muhtelif bedellerle. en az ilk üç yýllýk primi ödenmiþ olan sigortayý. Sigorta mukavelesinin kanuni sebeplerle sona ermesi halinde primlerin geri a lýnmasý hakkýnda 1298 inci maddenin ikinci fýkrasý tatbik olunur. bir kimsenin ya muayyen bir müddet içinde veyahut mukavelede muayyen olan þar t ve haller içinde ölümü veya o kimsenin mukavele ile muayyen bir müddetten fazla yaþamasý ih imallerini sigorta edebilir.Madde 1321 - Sigortacý. Hayatý sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden evvel ölmüþ ise sigorta hükümsüzdür.Madde 1327 III .PRÝM ÖDENMESÝNDEN MUAF SÝGORTALAR: Sigortacý.

her hangi bir sebeple olur a olsun. Medeni Kanunun 509 uncu maddesi hükmü mahfuzdur. ödenmiyen her nevi hayat sigortalarýný kesilmeye tabi tutabilir. Kesilme devresi içinde askeri vazifede iken ölen sigortalýlarýn hak sahiplerine üç bin l iraya kadar olan sigorta bedellerinin tamamý ve bu miktardan yukarý olanlarýnýn üç bin lirad an aþaðý olmamak üzere hükümetçe tayin edilecek miktarý ve fazlasýnýn riyazi ihtiyatý ve harb arb hareketleri sýrasýnda ölen sigortalýlarýn hak sahiplerine sigorta bedellerinin tamamý öde ir. bu beþ günlük müddetin geçtiði tarihte muaccel olur.Madde 1330 Sigorta mukavelesinde üçüncü þahsýn mirasçý sýfatý gösterilmiþ olsa bile bu þahýs birinci doðrudan doðruya sigortacýya karþý hak ve menfaatlere sahip olur.ÝNTÝHAR: I .DEÐÝÞTÝRME: Sigortacýnýn iflasý halinde henüz yürürlükte olan sigorta mukavelesinden faydalanan kimselere ait mutalebe haklarý. havada ancak yolcu sýfatiyle seyahat edebilir.Madde 1332 F . kargaþalýk ve iç harb vukuunda sigorta mukavelesi muteber kalýr. Ýhbar mükellefiyetinin yerine getirilmemesi halinde mal sigortalarýna ait hükümler kýyas yoliyle tatbik olunur.D .ÜÇÜNCÜ ÞAHIS LEHÝNE ÞART: Sigortadan faydalanan kimse hayatý üzerine sigorta yapýlmýþ olaný öldürmüþ veya onun öldü r hangi bir þekilde suç ortaklýðý etmiþ bulunduðu takdirde sigorta bedelinden mahrum kalýr ve bedel ölenin mirasçýlarýna ait olur. þu kadar ki. devletin harbe girmesi ihtimali veya Türkiye Cumhuri yetini de ilgilendiren yabancý devletler arasýndaki harb dolayýsiyle kabul edilen mevz uatýn tatbik edildiði müddetçe hükümet.Madde 1329 - Sigorta ettiren kimse sigortadan faydalanan kimseyi mukavele yapýlýrken veya sonrada n tayin edebilir.FAYDALANAN KÝMSELERÝN HAKLARI: Üçüncü bir þahsýn lehine yapýlan hayat sigorta mukavelesinden doðan hak ve menfaatleri sigort n talep ve tahsil salahiyeti doðrudan doðruya o kimseye aittir.1327 nci maddele rde yazýlý haklardan faydalanabilir. rizikonun gerçekleþtiðini öðrendiði tarihten tibaren beþ gün içinde durumu sigortacýya bildirmeye mecburdur. sigorta ettiren kimse deðiþtirme hakkýnda n feragat ettiðini sigorta poliçesine yazdýrmakla beraber sigorta poliçesini sigortadan faydalanan üçüncü þahsa teslim etmiþ ise o þahsý deðiþtiremez. mükellef tutulur veyahut sigorta müddeti o nispette uzatýlmak suretiyle kesilme müddetine ait prim ve sürprim borçlarýndan ibra olunu r. Sigortasý kesilmeye tabi tutulmuþ olan sigortalý kesilme devresi sonunda hayatta i se sigorta mukavelesi týbbi muayeneye lüzum kalmadan yeniden yürümeye baþlar ve sigortalýlar kesilme devresine ait primlerle sürprimlerin teknik faizleriyle birlikte ödenmesiyl e. primleri veya sürprimleri. E . II .Mad de 1331 III .RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ VE ÝHBARI VE SÝGORTA BEDELÝNÝN MUACCEL OLMASI: Ortaklar tarafýndan verilen muayyen birer taksit neticesinde tahassul edecek tutar larýn muayyen bir tarihte hayatta bulunanlar arasýnda paylaþýlmasý þartiyle yapýlacak sigorta batýldýr.Madde 1333 Sulh zamanýndaki silahlý sevkiyat mahiyetini haiz seyahat ve seferberlikler sýrasýnd a veya isyan. hükümetçe tesbit edilecek þartlar dairesinde. Kesilme devresi içinde sigortalýnýn ölümü halinde kesilme tarihine kadar tahakkuk etmiþ r yazi ihtiyatlar bu tarihten ödeme tarihine kadar hesabedilmiþ teknik faizleriyle bir likte hak sahiplerine ödenir. Kesilme devresi içinde sigortalý 1325 . sigorta bedelinin hükümetçe tayin edilecek kýsmýna ait ödenmemiþ primlerle sürprimler tek faizleriyle birlikte o ödemeden indirilir.SÝGORTACININ ÝFLASI HALÝNDE: Sigortalý sigortacýyý haberdar etmeksizin Türkiye'de ve dünyanýn her tarafýnda karada ve deni de mutlak surette. Sigorta bedeli. iflas kararýna kadar her sözleþme için tahakkuk etmiþ riyazi ihtiyatla rýn ve bu tarihten ödeme gününe kadar hesap edilmiþ faizlerin verilmesine inhisar eder. . Kezalik sigorta ettiren kimse sigortadan faydalanan kimseyi ta yin ettikten sonra da deðiþtirebilir. Umumi veya kýsmý seferberlik. Sigortalý veya sigortadan faydalanan kimse.

sigorta ettirenin üçüncü þahsa müracaat hakkýný iskat etmez. Daimi maluliyeti mucip olduðu takdirde poliçede yazýlý maluliyet derecesine göre ic abeden tazminat. 2.Madde 1337 1. Bu kabil kazalarda sigor tacý zararýn bedelden az olduðunu iddia edemez. sigorta ettirene ödenir.TAZMÝNATIN ÞÜMULÜ VE MUACCEL OLUÞU: Kaza sigortalarýnda sigortacý aþaðýda yazýlý olaylarýn vukuunda poliçedeki tazminatý vermekle tir.G .TEDAVÝ MASRAFLARI: Üçüncü þahsýn kusuru neticesinde vukua gelen kazalardan dolayý sigorta ettirenin sigortacýdan zminat almasý. Ancak. 3. Bu takdirde kazaya karþý sigorta olunan kimselerin adlarýný göstermiye lüzum yoktur. sig gortasý nazara alýnmaksýzýn bütün zarar ve ziyanýný tazminle mükellef tutulur. Muvakkat surette çalýþma kudretinden mahrum kaldýðý takdirde sigorta ettirene poliçede yazýlý azami müddet içinde mahrumiyetin devam ettiði müddetçe günlük hesabiyle tazminat veril Kaza sigortalarýnda rizikonun ihbarý ve sigorta bedelinin muaccel oluþu 1332 nci m addenin son fýkrasý hükümlerine tabidir. Kaza ölümü intac eylediði takdirde gerek ani olsun ve gerek kaza tarihinden itiba ren azami bir yýl içinde ölüm vukua gelsin tazminat.Madde 1335 Kaza sigortasý bizzat sigorta ettiren kimse tarafýndan yapýlacaðý gibi bir veya mütaaddi t þahýslar lehine olarak diðer kimse tarafýndan dahi yapýlabilir. B .Madde 1338 D . hak sahibine veya mirasçýlara ödenir. maddi menfaatlerini haleldar edecek her hangi bir olay.TONTÝN: A .Madde 1339 - . Bu kýsýmda hüküm bulunmýyan hallerde hayat sigortasýna mütaallik hükümler tatbik olunur.UMUMÝ OLARAK: Geminin veya yükün denizcilik rizikolarýný salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menf i olan kimse bu menfaatini sigorta ettirebilir. Kanunun 112 nci maddesi hükmü mahfuzdur. Üçüncü þahýs.UMUMÝ OLARAK: C . sigorta ettirenin maruz kalacaðý her hangi bir kaza.MENFAAT: I . bir grup üzer ine dahi yapýlabilir. Meslek veya memuriyetinin zikri kafidir.MENFAAT: I . bir cemiyet. iþ kazalarý yahut nevi ve mahiyet i muayyen baþka bir kaza sebebiyle ölümü veyahut muvakkat veya daimi surette çalýþma kudretin en veya imkanýndan mahrumiyet halinde gerek sigorta ettirene. Kazaya karþý sigorta poliçesi ferden bir vey a müteaaddit muayyen þahýslar üzerine olabileceði gibi bir heyet.KUSURLU OLAN KÝMSEYE KARÞI DAVA HAKKI: BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ HÜKÜMLER DÖRDÜNCÜ FASIL : DENÝZCÝLÝK RÝZÝKOLARINA KARÞI SÝGORTALAR A .TARÝF: ÝKÝNCÝ KISIM : KAZAYA KARÞI SÝGORTA Kazaya karþý sigorta.Madd 1334 - Kaza sigortalarý. sigortalýnýn bir kaza sebebiyle ödiyeceði taz ata ait davada ona yardým saðlamak veya tazminatý karþýlamak üzere yapýlan sigortalarda ihbar müddetinin baþlangýcýna 1292 nci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi hükmü tatbik olun II . sigorta ettirenin duçar olduðu kazadan dolayý zararýný tazmin etmek üzere y pýlabileceði gibi kimseye ödemeye mecbur olacaðý kaza tazminatýný telafi etmek maksadiyle dah yapýlabilir.Madde 1336 - Aksine þart olmadýðý takdirde sigortacý poliçede yazýlý tazminattan baþka sigortalýnýn sarf e i masraflarýný da vermekle mükelleftir. gerek mirasçýlarýna veya y erine geçmiþ olanlara ve gerek muayyen veya mütaaddit hak sahiplerine muayyen sermaye tediyesini veyahut irat tahsisini bir prim karþýlýðýnda sigortacýya yükliyen mukaveledir. hastalýk.

Madde 1342 - Sigorta salahiyetli bir vekil. C . BAÞKASI VE KÝMÝN OLACAKSA ONUN HESABINA SÝGORTA: III . Mukavelenin sigorta ettiren için bir temsilci tarafýndan yapýlmasý halinde 1363 üncü mad denin 2 nci fýkrasýnýn hükmü. sigorta ettiren sayýlmýyacaðý gibi bizzat sigorta da aþkasý hesabýna sigorta sayýlmaz. 9. tere halinde. Yapýlmakta olan gemi.Madde 1344 Mukavelede adý ile gösterilen bir üçüncü þahsýn menfaatine taalluk eden bir sigorta. þu kadar ki. Mukaveleden sigortanýn baþkasý hesabýna veyahut kimin olacaksa onun hesabýna yaptýrýldýðý sa sigorta ettirenin kendi hesabýna yapýlmýþ sayýlýr. 2.Madde 1341 1.SÝGORTA DEÐERÝ: .AÞKIN SÝGORTA: Tazmin olunacak zararýn meydana gelmesi imkanýnýn ortadan kalkmýþ olduðuna yalnýz sigorta yahut zararýn zaten meydana gelmiþ olduðunu yalnýz sigorta ettiren bildiði takdirde mukave le durumu bilmiyen tarafý baðlamaz. yük gibi birden çok konunun veya bir konuyu teþkil eden eþyanýn toptan sigortasý halinde 136 7 nci madde hükmü tatbik olunur. "Kimin olacaksa onun hesabýna" yapýlan bir sigortadan baþkasý hesabýna yaptýrýldýðý anlaþ sabýna sigorta hükümleri tatbik olunur. Müþterek ve hususi avarya paralariyle ödetilmeleri için gemi. yoksa baþkasý hesabýna mý yaptýrýldýðý da tayin ir. 7.MEVZUU: Sigorta ettirilebilen menfaatler bilhassa aþaðýda yazýlý mevzulara taalluk edenlerdir:Madd e 1340 - Kaptanýn veya diðer gemi adamlarýnýn hizmet veya iþ akitlerinden doðan ücret alacaklarý kendi i tarafýndan sigorta ettirilemez. 2. 2. MÜNFERÝT MENFAATLER: II . Sigortacýnýn üzerine aldýðý riziko. B .MENFAATÝN SAHÝBÝ: Sigorta ettiren kimse kendi menfaatini "Kendi hesabýna sigorta" þeklinde.1.RÝZÝKONUN GERÇEKLEÞMÝÞ OLMASI: I . 3.Madde 1343 Mukavelede sigortanýn kendi hesabýna mý. Deniz ödüncü paralarý. SÝGORTASI CAÝZ OLMIYAN MENFAAT: 1. 8. navlun. baþkasý hesabýna sigorta halinde 1364 üncü madde hükmü ve gemi. Navlun ve yolcu taþýma ücretinden doðan alacaklar. Gemi. Yük. üçüncü bir þahsýn m aatini ise "Baþkasý hesabýna sigorta" þeklinde ve bu son halde de sigortalýnýn hüviyetini bil irerek veya bildirmiyerek sigorta ettirebilir. Yükün gönderildiði yere ulaþmasiyle elde edileceði umulan kar. 5. Kazanýlacak komisyon. baþkasý hesabýna sigorta sayýlýr. vekaleti olmadan baþkasý hesabýna tasarrufta bulunan bi r kimse yahut da sigortalýnýn diðer her hangi bir temsilcisi tarafýndan onun namýna yapýlýrsa sigortalýnýn namýna hareket eden kimse. yolcu taþýma ücr ti veyahut yükün karþýlýk teþkil ettiði diðer alacaklar. 1270 inci maddenin 1 ve 2 nci fýkralariyle 1271 inci madde hükümleri burada da tat bik olunur. 4. taraflar durumu biliyorsa mukavele hükümsüzdür. KENDÝ. Bunlardan birinin sigorta ettirilmesiyle diðerleri sigorta ettirilmiþ sayýlmaz. Ýkinci halde sigortacý mukavelenin kendisini baðlamýyacað leri sürse bile primin tamamýný istiyebilir. TEMSÝL: Sigortacý tarafýndan tazmin edilecek zararlarýn meydana gelmesi imkaný mukavelenin yapýldýðý a ortadan kalkmýþ yahut bu anda zarar zaten meydana gelmiþ olsa bile sigorta mukaveles i muteberdir. 6.

3. TAKSE: IV . Sigortacýlardan biri için riziko diðer sigortacý ile mukavele yapýlmadan önce baþlamýþ ol indirme. takse katileþmedikçe. uðradýðý zarardan fazla bir para isteyemiyeceði gibi sigortacýla n her biri yalnýz kendi mukavelesine göre ödemekle mükellef olduðu bedele kadar mesul olur . UMUMÝ OLARAK: Sigorta bedeli.Madde 1350 - Bir poliçe ile gemi. sigortalardan biri hakkýnda yabancý hu kuk tatbik edilecek olursa yabancý hukuka tabi sigortacý ancak tabi olduðu hukuk gereðin ce bizzat kendisine karþý da rücu hakkýnýn kullanýlmasý mümkün olduðu takdirde diðer sigortac kullanabilir. ancak hususi surette þart kýlýnmýþsa sigorta deðeri için esas olabilir. Umulan kar tak selenmiþ ise taksenin mukavele yapýldýðý sýrada ticari tahminlere göre elde edilmesi mümkün g rý aþmasý halinde sigortacý bunun indirilmesini istiyebilir. sigortacý mukavelenin yapýldýðý sýrada butl rsa primin tamamýný istiyebilir. Sigortacýnýn münasip bir ristorno ücreti istemiye hakký vardýr. "Þimdilik takselenmiþ" kaydýný taþýyan bir poliçe.Madde 134 9 III.Madde 1345 1. II .Madde 1351 Takse esaslý surette fahiþ ise sigortacý indirilmesini istiyebilir. birinci sigortacýya karþý. Navlun sigortasýnda sigortacý tarafýndan tazmin edilecek bir zarar hakkýndaki takse. 2. Sigortalý haksýz olarak bir fayda temin etmek niyetiyle çifte sigorta yaptýrmýþ ise bu n iyetle yapýlmýþ olan akitlerin her biri batýldýr. Sigorta ettiren çifte sigortayý haber alýr almaz gecikmeksizin indirme talebinde b ulunmazsa bu hak düþer. AYRI TAKSELER: . sigortacýlardan her birinden sigorta bedelinin ve bununla mütenasip olara primlerinin de 1346 ncý maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý nispete göre indirilmesini istiyeb ilir. ÝHBAR KÜLFETÝ: Sigorta bedeli sigorta deðerinden az ise 1288 inci madde hükmü tatbik olunur. PRÝMÝN VE SÝGORTA BEDELÝNÝN ÝNDÝRÝLMESÝ: Bir menfaati ayný rizikoya karþý birden çok sigortacýlara sigorta ettiren kimse her bir si gortacýya öteki sigortalardan gecikmeksizin haber vermeye mecburdur. sigortacýlar sigortalýya karþý müteselsilen mes lar. þu kadar ki.ÇÝFTE SÝGORTA: Bir menfaat ayný rizikoya karþý birden çok sigortacýlara sigorta ettirilmiþ ve sigorta bedel lerinin tutarý sigorta deðerini aþmýþ olursa. ancak talebedildiði andan itibaren hüküm ifade eder. 2.Madde 1346 - Sigorta ettiren çifte sigortayý meydana getiren mukaveleyi diðer sigortadan haberi olm aksýzýn yapýlmýþsa.Madde 1347 Sigortacýlarýn birbirlerine karþý olan rücu haklarý her birerlerinin sigorta mukavelesi gereðince sigortalýya ödemekle mükellef olduklarý sigorta bedelleri mecmuunun sigorta deðeri ne olan nispetine göre tayin olunur. sigorta deðerini aþamaz.Sigorta olunan menfaatin tam deðeri sigorta deðeridir.Madde 1348 Sigorta bedelinin ve primin indirilmesi sigortanýn baþladýðý andan itibaren hüküm ifade e er.MENFAAT DEÐERÝNÝN ALTINDA OLAN SÝGORTA: 1. þu kadar ki. sigortalý.TAKSELENMÝÞ POLÝÇE: Taraflar mukavele ile sigorta deðerini muayyen bir para olarak tesbit ederlerse bu para taraflar arasýnda sigorta deðeri için esas olur. navlun ve yük gibi birden çok mevzuun veya bir bütün teþkil eden eþyanýn ptan sigortasý halinde toptan bir tek sigorta bedeli konur fakat bu konularýn bazýlarý içi n ayrý takseler kararlaþtýrýlmýþ olursa ayrý olarak takselenmiþ her mevzu ayrýca da sigorta e lmiþ sayýlýr. "takselenmemiþ" oliçe sayýlýr.

DONATIM VE SÝGORTA MASRAFLARÝYLE TAYFA ÜCRETÝ: A . Bunlar. navlunu igorta deðeri sayýlýr. yolculuk sýrasýnda ve arma yerinde yapýlacak masraflar sigorta ettirilmiþ olduðu takdirde sigortacý.Madde 1358 - Umulan kar veya komisyon ayrý ayrý olarak sigorta ettirilmiþ ve fakat sigorta deðeri tak selenmemiþ bulunuyorsa. ayrý ayrý sigorta ettirilmiþ olsun veya gayrisafi navlunun s igorta ettirilmesi suretiyle sigorta ettirilmiþ bulunsun yahut navlunla beraber yo lculuk sýrasýnda ve varma limanýnda yapýlacak masraflar dahi yükün sigorta ettirilmesi sýrasý sigortalanmýþ olsun.HUSUSÝ HALLER: A . GEMÝNÝN DEÐERÝ: V . onun sigorta deðeri sayýlýr. UMULAN KAR VE KOMÝSYONUN DEÐERÝ: Yük sigortasýnda umulan kar veya komisyon.UMUMÝ OLARAK: 5.Madde 1352 Donatým ve sigorta masraflariyle gemi adamlarýna ödenecek ücretler. sigorta bedeli ayný zamanda sigorta deðerinin de taksesi olarak kabul edilir.Madde 1354 - Navlun sigorta edilirken tamamýnýn yahut bir kýsmýnýn sigorta ettirildiði tayin edilmemiþse n vlunun tamamý sigorta ettirilmiþ sayýlýr. YÜKÜN DEÐERÝ: Donatým masraflarý veya gemi adamlarýna ödenecek ücretler veya navlun.Madde 1356 Navlunun safi yahut gayrisafi olarak sigorta ettirildiði tayin edilmemiþse gayri safi navlun sigorta ettirilmiþ sayýlýr. mallarýn sigorta deðeri takselenmiþ olsa dahi. B . gemi ile birlikte sigorta e ttirilmiþ sayýlýr.Madde 1357 Navlun ile yolculuk sýrasýnda ve varma yerinde yapýlan masraflar ancak kararlaþtýrýldýðý rde hesaba katýlýr. TASARRUF EDÝLEN MASRAFLAR: A . 3. gayrisafi tutarýna kadar sigorta ettirilebilir. hüküm deðiþmez.Madde 1359 Umulan kar yük sigortasýna dahil olup da sigorta deðeri takselenmiþ ve fakat takseni n hangi kýsmýnýn umulan kara iliþkin olduðu tayin edilmemiþse taksenin yüzde onunun umulan ka .Madde 1355 Mal taþýma mukavelelerinde þart kýlýnmýþ olan navlun tutarý ve muayyen bir navlun kararla eya mallar donatan hesabýna yüklenmiþse 1073 üncü maddede yazýlý mutat navlun tutarý.UMUMÝ OLARAK: Taraflar deðer biçilmesi için baþka bir esas kararlaþtýrmamýþlarsa. geminin sigorta deðerinin takselenmesi halinde de tatbik olunur.1. B .UMUMÝ OLARAK: 2. geminin sigortacý için ri baþladýðý andaki deðeri.TEFSÝR KAÝDELERÝ: Taraflar deðer biçilmesi için baþka bir esas kararlaþtýrmamýþlarsa. 4. ancak mukavelede açýkça bildirildiði takdirde sigorta edilmiþ sayýlýr. Masraflar ve ücretler. ücretlerden veya navlundan kaza neticesinde tasarruf edilen kýsým için tazminat ver mez.Madde 1353 Bu hüküm. mallarýn sigorta deðeri sayýlýr. tereddüt halinde. Sigorta bedelinin hangi kýsmýnýn gidiþ ve hangi kýsmýnýn dönüþ navlununa ait olacaðý tayi zin gidiþ ve dönüþ navlunlarý bir tek sigorta bedeli üzerine sigorta ettirilmiþse bedelin yar idiþ yarýsý da dönüþ navlununa ayrýlýr. NAVLUNUN DEÐERÝ: Navlun. mallarýn yükleme yerinde e zamanýndaki deðerleriyle sigorta masraflarý da dahil olduðu halde gemiye yükleninceye ka dar yapýlan bütün masraflar. Yukarý ki hükümler mallarýn sigorta deðeri takselenmiþ olmasý halinde de tatbik olunur. gemi ile birlikte ve ya ayrý ayrý olarak yahut gayrisafi navlunun sigorta ettirilmesi suretiyle sigorta e ttirilebilir. masraflar dan. ancak hususi surette kararlaþtýrýlmýþsa.

Madde 1362 Sigortalý. Eðer hakikaten deniz ödüncüne karþý bütün bu þeyl e bunu ancak sigortacý ileri sürebilir. Bununla beraber s igortalý veya aradaki vekil bildirilecek hali. Komisyon yük sigortasýna dahil olmasý halinde de 2 nci fýkra hükümleri yüzde on yerine yü iki koymak suretiyle tatbik olunur. Sigortalý. sigortacýnýn yukarda yazýlý haklarýna halel verecek olan her türlü hareketinde esuldür.SÝGORTALI ALACAÐIN DEVRÝ: A . fevkalade tedbirler alýnmaksýzýn.Madde 1361 Deniz ödüncü paralarý sigortasýnda.BAÞKASI HESABINA SÝGORTA HALÝNDE: I . üçüncü þahsa karþý rýna halef olduðunu gösteren ve noterlikçe imzasý tasdik olunan bir senet vermeye mecburdu r. B . sigorta ettirene mukavelenin yapýlmasýndan önce haber veremiyecek kadar geç öðrenirse. B . masrafý ona ait olmak üzere. D . deniz ödüncüne karþý hangi þeylerin rehnedildiði göst orta gemiye. 1256 ve 1258 inci maddelerin 2 nci fýkralarýnýn hükümlerine halel gelmeksizin. DENÝZ ÖDÜNCÜ PARALARI: Borçlarýný yerine getiren sigortacý. sigortalýnýn bildirilecek hali mesine bakýlmaz. mukavelenin yapýldýðý sýrada k isince bilinen ve sigortacýnýn üzerine alacaðý rizikonun takdiri için olan önemine binaen muk veleyi yapýp yapmamak veya ayný þartlar altýnda yapmak hususundaki kararýna müessir olabilec ek mahiyette olan bütün halleri sigortacýya bildirmekle mükelleftir.HALEFÝYET: Ödetilmesi için deniz tehlikelerine maruz bir þeyin karþýlýk teþkil ettiði bir alacaðýn sigor rilmiþ ve zararýn meydana gelmiþ olmasý halinde.Madde 1364 Mukavele sigorta ettiren için bir temsilci tarafýndan yapýlýrsa. istediði takdirde sigortacýya. II .UMUMÝ OLARAK: Gerek kendi ve gerekse baþkasý hesabýna sigorta ettiren kimse. ÝKÝNCÝ KISIM : MUKAVELENÝN YAPILDIÐI SIRADAKÝ ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ I . sigortacýnýn sigortalýya karþý olan borçlarý etirmiþ olduðu nispette sigortalý.MÜKELLEFÝYETÝN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝ HALÝNDE: . Umulan kar yük sigortasýna dahil olup da sigorta deðeri takse lenmemiþ ise mallarýn 1356 ncý maddede yazýlý sigorta deðerinden yüzde onu umulan kar olarak igorta ettirilmiþ sayýlýr.MÜKELLEFÝYETÝN ÝHLALÝ: 1.CAYMA: Sigorta. onlarýn bu ha i bilmiþ olmalarý nazara alýnmaz. sigorta ettirilmiþ alacaðýn borçlusuna karþý mevcut olan h sigortacýya devretmeye mecburdur. üçüncü þahsa karþý sigortalýnýn haklarýna halef olur.MÜKELLEFÝYETÝN ÞÜMULÜ: Sigortalý sigortacýdan hakkýný istemeden önce borçluya karþý mevcut olan haklarýný ileri ecbur deðildir. navluna ve yüke þamil sayýlýr.TAKSE: Deniz ödüncü paralarý primiyle birlikte alacaklýsý için sigorta ettirebilir.Madde 1363 - Sigortanýn baþkasý hesabýna yaptýrýlmasý halinde mukavelenin yapýldýðý sýrada bizzat sigortal ki vekilin bildikleri hallerin de sigortacýya bildirilmesi lazýmdýr. E . SEBEPLERÝ: A .a ait olduðu kabul edilir.Madde 1360 6. sigortalýnýn üçüncü þahsa tazmin ettirebileceði bir zara iði takdirde. temsilci kendisince bilinen halleri de bildirmeye mecburdur. sigortalý vekalet vermeden ve onun malumatý olmadan yapýlmýþ ve mukavelenin y apýldýðý sýrada vekaletin olmadýðý sigortacýya bildirilmiþse.

PRÝMÝN ARTIRILMASI VE CAYMA HAKKININ DÜÞMESÝ: . III . önemli hale dair yanlýþ bir ihbarda bulunulmuþ olmasý halinde de mukaveleden caya bilir. 1298 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü.Madde 1371 I . rizikosunu üzerine aldýðý kaza tahakkuk ettikten sonra cayarsa. ÞEKÝL VE HÜKÜMLERÝ: Ýhbar mükellefiyeti gereði gibi yerine getirilmemiþ olup da bu hususta diðer tarafa isnade dilebilecek bir kusurun bulunmamasýndan dolayý sigortacý cayma hakkýný haiz deðilse ve rizik onun kabul edildiðinden daha yüksek olmasý sebebiyle daha fazla bir prim verilmek lazým geliyorsa sigortacý bunu istiyebilir. kendisine b ildirmemiþ olan halin kazanýn meydana gelmesi ve sigortacýnýn ödeme borcunun þümulü üzerine b siri olmadýðý takdirde. gemi ve navlunun sigortasýnda sigortacý her türlü mesuliyetten kurtulur. sigorta ettiren kimseye düþer. Sigortacý caysa da primin tamamý alýr. 1372 Sigortalýnýn fiili veya talimatý veya muvafakatiyle yolculuðun baðlamasý veya bitirilmesi ge . ancak yolculuk sigortalý tarafýndan deðiþtirilmemiþ yahut onun talimatý v ya muvafakati olmaksýzýn deðiþtirilmiþ olduðu takdirde diðer yolculuk için rizikoyu yüklenir.HÝLE HALÝNDE: A . Bu müddet sigortacýnýn ihbar mükellefiye tinin ihlal edildiðini öðrendiði andan itibaren baþlar. ihbar mükellefiyetinin ih edildiðini veya önemli bir halin bildirilmediðini öðrendiði andan itibaren bir hafta içinde igortacý tarafýndan ileri sürülmediði takdirde düþer. tazminat verme mükellefiyeti baki kalýr. deniz sigortalarýnda da tatbik olunur.Önemli bir hal 1363 ve 1364 üncü maddelerin hükümlerine muhalif olarak bildirilmemiþ olursa.Hileden dolayý Borçlar Kanununun 28 ve 31 inci maddeleri gereðince sigortacýnýn haiz old uðu haklar mahfuzdur.Madde 1365 Sigortacý. B .Madde 1367 Sigortacýnýn ihbardaki yanlýþlýðý bilmesi veya ihbarýn yanlýþ yapýlmasýnýn kusura dayanma yma caiz deðildir. CAYMANIN MÜDDET. alýnmýþ tazminat geri verilir ve alýndýðý günden itibaren faizi de ödenir. Sigortacý. C . Sigorta ettiren veya 1363 üncü maddenin 2 nci fýkrasýna veya 1364 üncü maddeye göre bilgisi önemli olan bir ilgili.YANLIÞ ÝHBAR HALÝNDE: Sigorta ettirilmiþ mevzularýn bir kýsmý hakkýnda sigortacýnýn caymasýný haklý kýlacak þartlar ancak sigortacýnýn geri kalan kýsým için mukaveleyi ayný þartlar altýnda yapmýþ olmýyacaðý ha nlaþýldýðý takdirde.MÜKELLEFÝYETÝN KISMEN YERÝNE GETÝRÝLMESÝ HALÝNDE: Mukaveleden cayma ancak bir hafta içinde caizdir. baþka sigortalarda. hali öðrenmekten kasýt ile kaçýnd hal bildirilmemiþse hüküm aynýdýr. sigortacý bu kýsým hakkýnda da mukaveleden cayabilir.Madde 1370 Sigortacýnýn kararlaþtýrýlan primden yüksek prim istemek hakký. II . Mukavelenin yapýldýðý sýrada sigortacýnýn rizikoyu üzer lmasý bakýmýndan önemli olan bir durumun diðer tarafça bilinmediði için sigortacýya bildirilm masý halinde dahi hüküm aynýdýr.PRÝM ÖDEME BORCU VE PRÝMÝ GERÝ ÝSTEME HAKKI: ÜÇÜNCÜ KISIM : SÝGORTALININ SÝGORTA MUKAVELESÝNDEN DOÐAN BORÇLARI Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça primlerin mukavele yapýlýr yapýlmaz ve poliçenin teslimi karþ dýr.Madde 1366 Sigortacýnýn bildirilmemiþ olan durumu bilmesi veya ihbar etmemiþ olmanýn kusura dayan mamasý halinde cayma caiz deðildir. sigortacý mukaveleden cayabilir.YOLCULUÐUN DEÐÝÞMESÝ: Prim ödemek borcu.Madde 1368 2. B .RÝZÝKOYU DEÐÝÞTÝRMEMEK BORCU: Sigortacý için riziko baþlamadan önce mukavelede tesbit edilen yolculuk yerine baþka bir y olculuða baþlanýrsa.Madde 1369 Caymanýn sigorta ettirene karþý beyan edilmesi lazýmdýr.

Bu nunla beraber imkan varsa. B ek 1 ve gerek 2 nci fýkradaki hallere tatbik olunur.Madde 1378 Mesuliyet sigortalarýnda ihbar mükellefiyeti 1292 nci maddenin birinci fýkrasýnýn ikin ci cümlesinde bildirilen hallerde davayý veya hükmün kesinleþtiðini öðrenme yahut parayý ödem aþlar. 3. bu zaruret hali sigortacýnýn üstüne almadýðý bir rizikodan doðmuþ olsun.RÝZÝKONUN MAHÝYETÝ: . II . Sigortacý için riziko baþladýktan sonra rizikonun artmasý veya deðiþmesine bir zaruret hali sebep olmuþsa (Meðer ki. ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: I . Baþka bir varma limanýna gitmeye karar verilip de bu kararýn tatbikina geçilince her iki varma limanýna giden yollar henüz ayrýlmamýþ olsa bile yolculuk deðiþtirilmiþ sayýlýr. tazminat tutarýndan indirebilir.RÝZÝKONUN GERÇEKLEÞMESÝ HALÝNDE MÜKELLEFÝYETLER: .Madde 1375 - Taþýyacak gemi veya gemiler gösterilmeksizin (Belli olmýyan veya adý tayin olunmamýþ gemilerl ) yapýlan yük sigortasýnda sigortalý mallarýn hangi gemiye yüklendiðini öðrenir öðrenmez. taþýmaya tahsis edi en gemiden baþka bir surette taþýnmasýna devam olunursa mukavele hükümlerine göre mesul olur. II . kaza sigortacýnýn üzerine almadýðý bir rizikodan doðmuþ olsun. meðer ki. yüklenmiþ mallarýn uðrýyacaklarý kazala hiçbirinden mesul olmaz.Madde 1377 .Madde 1376 2. bu zaruret hali sigortacýnýn üstüne almadýðý bir rizikodan doðu n).Sigorta ettiren veya sigortadan haberi olmak þartiyle. Bununla beraber sigortacý riziko kendisi için baþlandýktan sonra mallar sig ortalýnýn talimatý veya muvafakati olmaksýzýn yahut bir kaza neticesinde. Kaptan insaniyet düþüncesiyle rotadan ayrýlmak mecburiyetinde kalmýþsa.KORUMA TEDBÝRLERÝ: A .GEMÝNÝN TAYÝNÝ: Yük sigortasýnda mallar bu husus için kararlaþtýrýlan gemi ile.KAPTANIN ÞAHSININ BÝLDÝRÝLMESÝ: 1. GEMÝNÝN DEÐÝÞMESÝ: IV . Bununla beraber y lculuk sigortalý tarafýndan deðiþtirilmemiþ yahut onun talimatý veya muvafakati olmaksýzýn de lmiþ yahut da yolun deðiþtirilmesi zaruret halinden ileri gelmiþse sigortacý bu kazalardan mesuldür. III . Rizikonun artmasý veya deðiþmesinin sonraki kaza üzerine hiçbir tesiri olmadýðý halin býndan anlaþýlýrsa. taþýnmazsa sigortacý hiçbir k mesul olmaz.cikir veya gemi sigorta akdi ile tesbit edilen rotadan ayrýlýr veya sigorta akdiyle tesbit olunmuþ rotaya dahil sayýlamýyacak olan bir limana uðrar yahut sigortalý diðer her ha ngi bir þekilde rizikonun artmasýna veya deðiþmesine sebep olursa ve bilhassa riziko dur umu hakkýndaki hususi vaitlerini yerine getirmezse. gerek sigorta ettirilmiþ þeyleri kurtarmak ve gerekse d aha büyük zarara meydan vermemek için mümkün olan gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. bildirmezse sigortacý vaktinde haber verilm esi halinde tazminattan azaltabileceði miktarý. lazým olan tedbirler için önceden sigortacýya danýþmaya mecburdur .Bir kaza vukuunda sigortalý. sigortalý bir kazayý öðrenir öðrenme bunu sigortacýya bildirmekle mükelleftir. rizikonun artmýþ veya deðiþmiþ olmasýndan sonra meydana gelen kazadan sigortacý mesul olmaz. bun cýya bildirmekle mükelleftir.Madde 1373 Sigortacý için riziko baþlandýktan sonra mukavelede tesbit edilen yolculuk deðiþtirilirs e sigortacý yolculuðun deðiþmesinden sonra çýkan Kazalardan mesul deðildir. meðer ki.ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: Bu borcun yerine getirilmemesi halinde sigortacý. geminin o kaptan tarafýndan idaresini vad etme sayýlmaz. C .YOLCULUÐUN GECÝKMESÝ GÝBÝ RÝZÝKOYU ARTIRAN FÝÝLLER: Mukavele yapýlýrken kaptanýn ismen gösterilmesi.Madde 1374 Birinci fýkra hükmü aþaðýda yazýlý hallerde tatbik olunmaz: 1. 2.

1001 inci maddelerle 1214 üncü madde hükümleri gereðince deniz ödüncüne karþý rehnetmek yahut ayný maksat için mallar üzerin veya kullanmak suretiyle tasarruf etmek rizikosu. 1378 inci madde gereðince halin icaplarýna göre gerekli o lan tedbirleri almaya mecburdur. Yolculuða devam için sigorta ettirilmiþ mallarý 998 . çürüme veya kurt yeniði sebebiyle gemi ve teferruatýnýn uðradýðý zarar. parçalanma.Madde 1379 - Sigortacý aþaðýda yazýlý zararlarý tazmin etmez:Madde 1380 Sigortacý bilhassa rizikolarý yüklenir 1. 3. 5. 2. 6. 3. normal akma ve sýzma ve bunlara benzer diðer sebep lerden yahut mallarýn fena ambalaj yapýlmýþ olmasýndan doðan zararlarla fare veya sýçanlar ta dan mallara yapýlan zararlar (Bununla beraber sigortacýnýn mesul olduðu bir kaza yüzünden yo lculuk mutat olmýyan bir þekilde uzarsa sigortacý bu bentte yazýlý zararlarý. hususiyle içten bozulma. kendiliðinden eksilme. Yalnýz geminin sigortasýnda: A) Geminin alelade kullanýlmasý yüzünden gemi ve teferruatýnýn uðradýðý zarar. Yük veya umulan karýn sigortasý halinde : Yükletenin. gönderilenin yahut yük komisyon cusunun bu sýfatla kasýt veya ihmalleriyle sebep olduklarý zarar. buz hasarýna uðrama ve saire gibi tabii hadisele rle diðer deniz kazalarýndan doðabilecek rizikolarý. 4.RÝZÝKONUN BAÞLANGICI VE SONU: B . tazminat isteme hakkýnýn müessir surette takibi içi n sigortacýya lüzumlu olabilecek yardýmda bulunmaya ve bu hakký emniyet altýna almak maksa diyle navlunu ödemeyip alýkoymaya. s igortacý bu zararý tazmin etmekle mükelleftir. yýldýrým. Sigortalýnýn kusuru olmaksýzýn üçüncü þahsýn talebi üzerine ihtiyati haciz veya ihtiya ler konma rizikosu. sigortalýnýn gemiyi yanlýþ sevk ve idare e suretiyle sebep olduðu zararý ödemeye mecburdur). doðrudan doðruya veya bir üçüncü þahsa ika edilen zara cbur olmak suretiyle bilvasýta zarar görmüþ olmasý arasýnda bir fark gözetilmeksizin. B) Sadece eskime. Sigortalý zararýn tazminini önce sigortacýdan stiyebilir. yanm batma. karaya oturma. Hýrsýzlýk ile deniz haydutluðu yaðma ve diðer zorbalýk rizikolarý. GEMÝNÝN SÝGORTASI HALÝNDE: Geminin bir yolculuk için sigorta ettirilmesi halinde sigortacý için riziko. patlama. gemiyi haczettirmeye veya baþka münasip bir þekilde. 4. Sigortalýnýn kastý veya ihmali ile sebep olduðu zarar (Bununla beraber sigortacý si gortalýya kötü bir hareket tarzý isnadedilmedikçe. ma srafý sigortacýya ait olmak üzere. III . Gemi ve navlunun sigortasý halinde: A) Geminin 974 üncü maddeye muhalif olarak denize elveriþli veya yola elveriþli bir halde bulunmadan yahut lüzumlu vesikalar olmadan denize çýkarýlmasýndan doðan zararlar.Madde 1381 1. Harb ve amme tasarruflarýndan doðabilecek rizikolarý. Sigorta ettirilmiþ þey için bir zarar doðmak þartiyle gemi adamlarýndan birinin yolsu zluðu veya kusuru rizikosu. 2.UMUMÝLÝK ESASI: Aþaðýdaki hükümler veya mukavele ile baþka bir esas kabul edilmemiþ ise sigortacý sigortanýn ca geminin veya yükün maruz bulunduklarý bütün rizikolarý yüklenir. yükün veya sa . Bununla beraber sigortalý. 7.ÝSTÝSNALAR: Sigortalýnýn bir zarar için kaptan veya baþka kimseden tazminat istemek hakký olsa bile. II . gemiler n çatmasý rizikosu. Üçüncü bir þahsýn kusurundan ileri gelse bile su alma. 5. zelzele. yangýn. Yük veya navlunun sigortasý halinde: Mallarýn tabii mahiyeti iktizasý. yolculuðun uzam sýndan ileri geldikleri nispette tazmin etmeye mecburdur).DÖRDÜNCÜ KISIM : RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ I . donatanýn gemi adamlarýndan birinin üçüncü þahsa ika ettiði z 47 ve 948 inci maddeler gereðince mesul olmasýndan doðan zararlar.ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARIN ZARARDAN DOLAYI MESULÝYETÝ: I .RÝZÝKONUN MÜDDETÝ: 1. Çarpýþma neticesi sigortalýnýn. B) Çatma hariç olmak üzere.

Madde 1383 Sigortalý boþaltmayý muhik bir sebep olmaksýzýn geciktirirse. b) Yükün ve bu yüzden navlunun maruz kaldýðý kazalar bakýmýndan. böyle bir gecikme olmasaydý boþaltmanýn bitmiþ olacaðý anda biter. gemi sigortasýnda riziko hangi and a baþlamýþ veya sona ermiþ sayýlýrsa o anda baþlar veya sona erer. Boþaltma bitmeden önce yeni bir yolculuk için yük ve safra alýnýrsa riziko. ayný yolculuk için gem n sigorta ettirilmesi halinde riziko hangi anda baþlayacak ve sona erecek ise o an da. UMULAN KAR VE KOMÝSYONUN SÝGORTASI HALÝNDE: Navlunun sigortasý halinde riziko:Madde 1384 Boþaltma.Madde 1385 a) Geminin ve bu yüzden navlunun maruz kaldýðý kazalar bakýmýndan. hususiyle sigortacý bir barýnma veya ara limanýnda geçen günlerde ve yolculuk gidiþ ve geliþ için sigorta edilmiþse gidiþ yolculuðunun varma limanýnda geçen günle çýkan rizikodan da mesuldür. bu paralarýn avans olarak veri diði yahut. sigortalý veya 1380 biri tarafýndan muhik bir sebep olmasaydý boþaltmanýn bitmiþ olacaðý and teamüllere göre kullanýlmasýndan doðan r Deniz ödüncü veya avarya paralarýnýn sigortasý halinde riziko. taþýma kýsmen veya tamamen karadan yapýlsa dahi ba riziko bu mallar için devam eder. 2. baþlamýþ veya sona ermiþ sayýlýr. YÜK. 4. Bu hallerde vaktinden önceki boþaltmanýn masraflarý geçic i depo masraflarý ve karadan olsa dahi taþýmanýn fazla masraflarý sigortacýya düþer. umulan kar veya taþýnacak mallardan kazanýlacak komisyonun sigortasý halinde riziko . yük veya umulan karýn inci maddenin 5 inci bendinde gösterilen kimselerden olmaksýzýn geciktirilirse riziko. gemiyi ilgilendire n bir kazadan dolayý.Madde 1382 - .Yük. ayný yolculuk için malla ta ettirilmesi halinde riziko hangi anda baþlýyacak ve sona erecekse o anda.DEVAM MÜDDETÝ: Ýþlemiye baþlýyan riziko müddeti sigortacý için. ancak yük gemiye veya mavnalara yükleti lmek maksadiyle daha önce karadan ayrýlmýþ bulunduðu takdirde mesuldür. Yükleme ve boþaltma sýrasýnda mavnalarýn mahalli n da sigortacý mesuldür. bunlarýn sarf edildiði anda ba ve deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ veya kendileri için avarya masraflarý sarf edilmiþ olan e gortasýndaki rizikolarýn bitmiþ olacaðý anda biter. YOLCULUKTAN VAZGEÇÝLMESÝ HALÝNDE: Bu kanunun 1386 ve 1387 nci maddeleri hükümleri ancak 1373 ve 1375 inci maddeler hükümle ri mahfuz kalmak þartiyle tatbik olunur.Madde 1386 - Riziko müddeti iþlemiye baþladýktan sonra sigorta edilmiþ yolculuktan arzu ile veya mecbur en vazgeçilirse. Navlunu veya yolcu taþýma ücretini sigorta etmiþ bulunan sigortacý. Yolcu taþýma ücretlerinin sigortasý halinde riziko. 2. rizikonun bitmesini tayin bakýmýndan yolculuðun bittiði liman varma limaný yerine geçer. . DENÝZ ÖDÜNCÜ VEYA AVARYA PARALARININ SÝGORTASI HALÝNDE: 1. kararlaþtýrýlan müddet veya sigorta edilen y evamýnca durmadan iþler.Madde 1387 Mallarýn geçici olarak boþaltýlmasý lazýmgelir yahut gemi tamir için karaya çekilirse. avarya masraflarýný sigortalýnýn kendisi vermiþse. UMUMÝ OLARAK: II . ancak navlun veya yolcu taþýma akitleri daha önce yapýlmýþ olduðu takdi ve donatan kendi hesabýna mal yüklemiþ bulunursa. böyle bir gecikme er. riziko. sigortalý yahut. NAVLUNUN SÝGORTASI HALÝNDE: sigortasý halinde. si tacý mallarýn veya geminin karada bulunduklarý sýradaki rizikodan da mesuldür. mallarýn gemiye veya mavnalara yükletilmek üzere karadan ayrýlmýþ olduklarý andan baþlar ve llarýn varma limanýnda yeniden karaya çýkarýldýðý anda biter.franýn alýnmasýna baþlandýðý yahut ne yük ne de safra alýnmýyacaksa geminin kalktýðý andan it e varma limanýnda yükün veya safranýn boþaltýlmasý bittiði anda biter.Madde 1388 Geminin yolculuðundan vazgeçildikten sonra mallar taþýnmak üzere kararlaþtýrýlmýþ olan ge aþka bir suretle varma limanýna taþýnýrsa. 3. yükün veya sa nýn alýnmasýna baþlandýðý anda biter.

1089 ve 1214 üncü maddeler gereðince müþterek ava saslarýna göre muamele görecek olan garame paylarý da müþterek avarya garame paylarý gibidir. deðer biçme. KAÝDE OLARAK: 1.UÐRANACAK LÝMANLAR SIRASI: I . dispeçte bu zarar için takdir edilmi lan paradan fazlasýný sigortacýdan istemek hakkýný haiz olmýyacaðý gibi sigortacý da.3.LÝMANI SEÇME HAKKI: Sigorta müddetinin uzatýlmasý halinde sigortalý. Gemide mal bulunmuþ olsaydý müþterek avaryadan sayýlacak olan fedakarlýklar. kararlaþtýrýlmýþ sýra olarak kabul edilir. fakat bütün limanlara uðramak mecburiyetinde deðild r. dispeçte takdir edilen paranýn tamamýný ödemekle mükelleftir.Madde 1394 .Madde 1390 .Madde 1391 - Sigorta birden çok limanlar için yapýlmýþ veya sigortalýya birden çok limanda durmak hakký ta sigortalý bu limanlara ancak kararlaþtýrýlan veya mukavele yoksa seyrüsefer icaplarýna uygun bir sýraya göre uðramaya salahiyetlidir.Madde 1389 - eminin müddet üzerine sigorta edilmiþ olmasý halinde mukavelede kararlaþtýrýlan sigorta müdde gemi yolda iken biterse hilafý þart kýlýnmadýkça sigorta. 3. 2. uðrýyan sigortalý. Türkiye'de ve yabancý memlekette dispeçin yapýlmasý gerekli olan y ve o memleketin kanunlarýna uygun olarak yapýlmýþ olan dispece göre tavin olunur. MÜDDETÝN UZATILMASI: I . Bununla beraber sigortalý. Sigortacýya düþen zararýn takdiri ve tesbiti için yapýlacak masraflar. II . Alýnan tedbirler neticesiz kalmýþ olsa bile 1378 inci madde gereðince kurtarma ve daha büyük mahzurlardan korunma için zaruri veya maksada uygun olarak yapýlan baþka masra flar.MÜÞTEREK AVARYA: Müþterek avarya halinde sigortacý aþaðýda yazýlý zarar ve masraflarý tazmin eder. Hususiyl e müþterek avaryadan olan bir zarara. MAHFUZ KALAN HÜKÜMLER: 1.Madde 1392 II . geminin en yakýn varma limanýna ula ve bu limanda boþaltma yapýlýrsa 1382 nci maddede yazýlý olduðu gibi boþaltmanýn sonuna kada zatýlmýþ sayýlýr. D .DÝSPEÇÝN HÜKMÜ: Sigortacýnýn müþterek avarya garame paylarý ile müþterek avarya esaslarýna tabi tutulan garam aylarýndan doðan borçlarý.UMUMÝ OLARAK: Aksi anlaþýlmadýkça poliçedeki sýra. gemi henüz yola çýkmadan sigortayý uzatmak istem igortacýya ihbar edebilir. 2.Madde 1393 - 1. C .G Müddetin hesabýnda geminin bulunduðu yer esas tutulur. satýþ ve dispeç masraflarý. hafta veya ay yahut sene üzerine yapýlmýþ ise sigorta. hususiyle keþif ve muayene.RÝZÝKONUN YERÝ: Birden çok limanlardan biri veya öteki için sigorta yapýlýrsa sigortalý bu limanlardan birin i seçebilir. 4. gün.MÜDDET ÜZERÝNE SÝGORTA: Akit. mukavelenin yapýldýðý gün s ikide baþlar ve müddetin son günü saat on ikide biter. sigorta hiç gözetilmeksizin. uzama müddeti içinde ve gemi kaybolmuþsa gaiplik müddetinin bitimine kadar müddet üzerine kararlaþtýrýlan primi ödemeye devam etmekle elleftir. Sigorta "bir liman ve bir baþka liman" yahut "bir ve birkaç baþka liman" için yapýlýrsa sigortalý bu limanlardan her birine uðrayabilir. Sigortalýnýn kendi uðradýðý bir zarardan dolayý kendi üstüne almaya mecbur olacaðý kýs lduðu halde müþterek avarya garame paylarý. UMUMÝ OLARAK: III . Sigortanýn uzatýlmamasý halinde gaiplik müddeti sigorta müddetini aþarsa gaiplik sebebiy le sigortacýdan bir þey istenemez.

sigortalý kendi haklarýný gereði gibi gözetmemek yüzünden bu zararlara se olmuþ bulunsun. dispeçi o nispette hükümsüz olarak telakki edebilir. Yeni kazadan önce. 2. 3. sigortalý tarafýndan önceki kaza dolayýsiyle müþterek avarya garame eri ödenmiþ veya böyle garamelerin ödenmesi için þahsen borç altýna girilmiþ olmasý. SÝGORTALININ ALACAKLI OLDUÐU GARAME PAYLARI SEBEBÝYLE SÝGORTACININ MESULÝYETÝ: Sigortalýnýn kusuru olmaksýzýn dispeç yapýlmamýþ ise sigortalý sigorta mukavelesi uyarýnca bü r için sigortacýya doðrudan doðruya müracaat edebilir. .Madde 1398 5. II . Önceki kasa neticesinde zarara uðramýþ þeylerin tamiri veya eski hale konulmasý için p ra sarf edilmiþ (Mesela ayný maksatla avarya masrafý ödenmiþ) olmasý.EN YÜKSEK HADDÝ: E .Madde 140 0 - Sigortacý 1400 üncü maddedeki hakký kullanma hususundaki kararýný sigortalýya. bu müddet içinde ihbarda bulunmazsa 1400 üncü madde zýlý hakký düþer. Bununla beraber sigortalý kendi zararýndan menfaat görenlere karþý olan hak larýný sigortacýya devretmeye mecburdur. meðer ki. UMUMÝ OLARAK: Sigortacý.Madde 1397 Buna mukabil sigortalýnýn uðradýðý zararýn dispeç yapýlan yabancý memleketin hukukuna gör lazým gelmezken bu zarar müþterek avarya olarak muameleye tabi tutulmuþsa sigortacý sigor talýya karþý.SÝGORTACININ MESULÝYETÝ: igortacý zarardan ancak sigorta bedeli tutarýnca mesuldür.MESULÝYETÝN TAHDÝDÝ: Sigortacý bir kaza çýktýktan sonra sigorta bedelinin tamamýný ödemek suretiyle sigorta mukave esinden doðan diðer bütün borçlardan ve hususiyle sigorta edilen þeylerin kurtarýlmasý. Bir kazadan sonra yeni bir kaza meydana gelecek olursa sigortacý aþaðýdaki hallerde ön ceki kaza dolayýsiyle mesul olduðu masraflar ve garame paylarý hesaba katýlmaksýzýn sonraki kazadan doðan zararlardan dahi bütün sigorta bedeli tutarýnca mesul olur: 1. SÝGORTACININ ÝTÝRAZI: Müþterek avaryadan sayýlan veya müþterek avarya hükümlerine tabi tutulan zararlara uðramýþ ol dolayý sigortalýnýn müþterek avarya hükümleri uyarýnca üçüncü þahýstan alacaklý bulunmasý hal usulüne göre dispeç yapýlmýþ olduðu takdirde ve (Tazminat alacaðýnýn alýnmasý neticesine ula davalar hariç) sigortalýnýn hakkýný aramak için gerekli bütün tedbirlere baþvurmuþ olmasýna r lacaðýný alamamýþ olduðu nispette mesuldür. sigorta bedelinin onlara düþen kýsmýný öd bur deðildir. sigortalýnýn k e bu kazanýn mahiyetini ve bundan doðrudan doðruya doðan neticeleri ve kendisince biline n ve kazaya taalluk eden diðer bütün halleri kendisine bildirdiði günün geçmesinden itibaren n geç üç gün içinde bildirmeye mecburdur. 2.Madde 1396 3.S 1.Madde 1395 Dispeçin yapýldýðý yerin hukukuna göre zarar müþterek avaryadan sayýlmamakta ise sigortal rýn diðer bir hukuka göre ve hususiyle sigortanýn yapýldýðý yerin hukukuna göre müþterek avar uðu sebebine dayanarak sigortacýdan zararýn tazminini istiyemez. 1394 üncü maddede yazýlý ve fakat kendisinin sigorta mukavelesine göre mesul olmýy caðý bir kazadan doðmuþ olan garame paylarýný tazmin etmekle mükellef deðildir. bu dispeçin yapýldýðý y eket hukukuna uygun olmadýðýný ve bu yüzden sigortalýya zarar verdiðini ileri sürerek itirazd ulunamaz.Madde 1401 Kaza sýrasýnda sigorta olunan þeylerin bir kýsmý sigortacýya ait olan riziko dýþýnda kalm rsa 1 inci fýkrada yazýlý hakký kullanan sigortacý. KUSUR OLMAKSIZIN DÝSPEÇÝN YAPILMAMASI: I . Önceki kaza neticesinde yukarýki fýkrada bildirilen mahiyetteki masraflarýn (Mese la geminin tekrar satýnalýnmasý veya itiraz masraflarý) yapýlmýþ bulunmasý. korun ve eski hallerine getirilmesi için lüzumlu masraflarý vermekten kurtulabilir. 4.Sigortacý. bu yüzden ödenecek tazminatýn tamamý sigorta bedelini geçse bile 1393 üncü mad in 3 ve 4 üncü bentlerinde yazýlý masraflarýn hepsini ödemeye mecburdur.Madde 1399 . ÝSTÝSNA: Dispeç kanunen salahiyetli bir kimse tarafýndan yapýlmýþsa sigortacý.

hususiyle "Yalnýz deniz rizikosu için" kaydý p sigortacý için riziko. sonradan sigortacýya ait olmýyan bir riziko neticesi nde yeni bir zararýn ve hatta tam bir ziyaýn hadis olmasiyle ne düþer ne deðiþir. korunma sý veya eski hale getirilmesi için yapýlan masraflarý tazmin etmekle mükelleftir.Madde 1403 IV . Yolculuk mefhumu 1238 inci maddeye göre tayin olunur . HARB RÝZÝKOSU HAKKINDA: VI . 1.) Aksine sözleþme yoksa. 1404 ve 1405 inci maddeler uygulanýr.) 3. Sigortacýnýn yukarda yazýlý hakký kullanmak istediðini bildiren beyaný sigortalýya ulaþmý igortacý.3 sayýlý bentlerinde yazýlý garame paylarýný. müddet üzerine veya birden çok yolculuk için sigorta ettirilmiþ ise yüzde üç her bi olculuk için ayrýca hesap edilir.2915/3 md.MUAFLIK: Madde 1404 . sigorta bedelini ödemiþ bulunsa bile sigorta edilen þeylerin kurtarýlmasý.Madde 1402 III . ar ve masraflardan ancak sigorta bedelinin sigorta deðerine olan nispetine göre mesu l olur.(Deðiþik madde: 12/10/1983 . MÜDDET: Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa sigortacý.HUSUSÝ KAYITLAR: A . ancak sigorta olunan þeye mütaallik mahkumiyet karariyle veya har b rizikosu istisna edilmiþ olmasaydý rizikonun bitmiþ olacaðý anda biter. 1393 üncü maddenin 4 üncü bendindeki zararýn tes iti masraflarý hesaba katýlmaksýzýn sigorta deðerinin yüzde üçünü geçmedikçe sigortacý bunlar de üçü geçerse yüzde üç indirilmeksizin tam olarak tazmin eder.SONRAKÝ KAZALAR ÜZERÝNE: 1. 2.(Deðiþik madde: 12/10/1983 .Madde 1405 Gemi.SÝGORTA DEÐERÝNÝN ALTINDA SÝGORTA HALÝNDE: Sigortacýnýn bir zararý tazmin borcu. 2. hususi avaryalar. korsanlar veya abluka yüzünden sekteye uðradýð harb rizikosunu bertaraf etmek için geciktirildiði gemi böyle bir sebeple yolunu deðiþtird iði veyahut da kaptan harb yüzünden gemiyi artýk serbestçe idare edemez hale düþtüðü anda bit e 1407 - Sigortacýnýn harb rizikosunu üstüne almýyacaðý ve fakat bütün diðer rizikolarý harb yüzünden an sonra dahi üstüne alacaðý kararlaþtýrýlmýþ. HUSUSÝ AVARYA HALÝNDE: V . Sigortacý 1393 üncü maddenin 1 . fedakarlýklarý flarý sigorta deðerinin yüzde üçüne varmasalar bile ödemeye mecburdur. 1393 üncü maddede yazýlý garame paylarý. bilha olculuðun baþlamasý veya devamý harb gemileri.Sigortacý sigorta bedelini ödemekle sigorta olunan þeyler üzerinde bir hak elde etmiþ olmaz."YALNIZ DENÝZ RÝZÝKOSU ÝÇÝN" KAYDI: Mukavele "Salimen muvasalat için" kaydiyle yapýlmýþsa sigortacý için riziko. HUSUSÝ MUKAVELELER: Sigortacýnýn mukavelede gösterilen nispette muaf olacaðý kabul edilmiþ bulunduðu takdirde yüzde üç yerine bu nispet esas alýnmak suretiyle. ÖDENMESÝ MECBURÝ MASRAFLAR: Madde 1406 . geminin varma l . harb rizikosunun yolculuk üzerinde tesir etmeye baþladýðý. Fakat sigortacý doð udan doðruya harb rizikosu yüzünden doðan zararlardan ve bilhassa þunlardan mesul deðildir:M adde 1408 B . Ancak bunlar 1404 üncü ede yazýlý yüzde üçün tesbitinde hesaba katýlmaz.2915/2 md."HARB ENGELLERÝ FRANKODUR" KAYDI: Sigortacýnýn harb rizikolarýný üstüne almýyacaðý ve diðer rizikolar için de sigortanýn yalnýz r engel çýkmasýna kadar süreceði kararlaþtýrýlmýþ hususiyle "Harb manileri frankodur" kaydý p mýþsa sigortacý için riziko.

HALLER: . Kendiliðinden ateþ alma hali hariç yangýn veya böyle bir yangýný söndürme yahut bombardým doðan bir hasardan "Karaya oturmadan baþka hasar frankodur" kaydý konulmuþ olsa dahi. yelken toplamak gibi alelade t edbirlerle deðil direkler kesmek. meðer ki. karaya oturma gibi kazalardan birini n olup olmadýðý aranmaksýzýn. 2. Gemi deniz yolculuðunun mutat hallerinden olmýyarak bir yere saplanýp kalýr ve te krar yüzdürülemezse. 4. Sigortacý hasardan doðmuþ olmýyan her zarardan. 2. Harb gemileri ve korsanlarýn zabýt ve tahrip. Tereddüt halinde harb rizikosunun zarara sebebiyet vermediði kabul edilir. mukavele sanki yukardaki kaydolunmaksýzýn yapýlmýþ gibi mesul o 93 üncü maddenin 1. mallarýn bozulmasý ve azalmasý. 4. Bundan baþka. "SALÝMEN MUVASSALAT ÝÇÝN" KAYDI: Mukavele "Karaya oturmadan baþka hasar frankodur" kaydý ile yapýlmýþsa sigortacý hasardan doð uþ bir zarardan. "KARAYA OTURMADAN BAÞKA KIRILMA VE PARÇALANMA FRANKODUR" KAYDI: Aþaðýdaki hallerde 1410 ve 1411 inci maddelere göre "Karaya oturma" vardýr:Madde 1412 5. yüzdürülürse. Hasarýn böyle bir kazadan doðduðuna ihtimal verilebilirse onun kaza netice sinde meydana gelmiþ olduðu kabul olunur. sigortacý hiçbir halde 1393 üncü maddede yazýlý garame paylarý ile fedakarl ve masraflarý çekmez. Geminin sigortasý halinde gemi tamamen zayi olur veya 1420 nci madde gereðinc e býrakýlýr yahut bir kaza yüzünden varma limanýna ulaþýlmadan önce tamir kabul etmediði veya deðmediði için 1432 nci madde gereðince satýlýrsa. teknenin kýrýlmasý. yükün bir kýsmýný denize atmak veya boþaltmak gibi fevkalad tedbirlerle yahut sularýn fevkalade yükselmesi suretiyle. imha ve yaðmalarýndan. mallar varma limanýna ulaþmýþ olursa sigortacý bir hasardan veya hasar neticesind eki zýyadan mesul olmaz.Madde 1411 Karaya oturma veya buna eþit sayýlan bir deniz kazasý halinde sigortacý böyle bir deni z kazasýndan doðan ve 1404 üncü maddede yazýlý yüzde üçü aþan her hasardan mesul olup baþka b mesul olmaz. hususiyle varma limanýna ulaþmadan önce bir kaza neticesinde satýlýrsa. Böyle bir durmanýn aþaðýda yazýlý neticelerinden. Mallarýn sigortasý halinde bir kaza neticesinde mallar veya mallarýn bir kýsmý varm a limanýna ulaþmaz. 2. Gemi teknesi saplanma yüzünden önemli bir zarara uðradýktan sonra gemi yüzdürülürse.TAM ZIYA: 1.imanýnda mutat veya münasýp yere demir attýðý veya baðlandýðý anda biter. KARAYA OTURMA TABÝRÝ: A . sonradan sevk masraflarý. geminin parçal anmasý ve gemi veya mavnayý tamir kabul etmez bir hale sokan bir deniz kazasý karaya o turma gibidir. Alabora. bu zararýn kýymet düþüklüðü yahut tamamen veya kýsmen zýyadan ibaret olmasý e mallarýn varma limanýna tamamen bozulmuþ ve asli vasýflarý kaybolmuþ bir halde olarak ulaþm sý yahut hasar veya büsbütün mahvolmak tehlikesi yüzünden yolculuk sýrasýnda satýlmýþ olmalar rasýnda bir fark gözetilmeksizin mesul olmaz. 2. Yere saplanan gemi demir üzerinde hisalamak. durma limanýnýn ablukasý veya abluka edilen bir limana kabul edilmemek yahut da harb rizikosu dolayýsiyle ihtiyari durma yüzünden çýkan masraflardan. 3. 2 ve 4 üncü bentlerinde yazýlý garame paylarý. s igortacý mesul olur. fedakarlýklar ve masraflar her halde mesul olursa da ayný maddenin 3 üncü bendinde yazýlý masraflardan ancak kendisi ne düþecek bir zýyaýn önüne geçilmesi için yapýlmýþ olmalarý þartiyle mesul olur. þ adar ki. "KARAYA OTURMADAN BAÞKA HASAR FRANKODUR" KAYDI: Mukavele "Karaya oturmadan baþka kýrýlma ve parçalanma frankodur" kaydiyle yapýlmýþsa sigorta ancak 1410 uncu maddeye göre hasardan mesul olduðu nispette kýrýlma ve parçalanmadan mesul olur. sigorta edilen mallarýn yüklü bulund uðu gemi veya mavna karaya oturmuþ olsun.Madde 1410 Sigortacý da ancak aþaðýdaki hallerde mesul olur: 1. 3. Tevkif ve itiraz. batma. BEÞÝNCÝ KISIM : ZARARIN ÞÜMULÜ I . Muharip devletlerin müsaderesinden. 3.Madde 1409 1. boþa epo masraf ve rizikosu.

. Gemi aþaðýdaki maddeler hükmünce gaip sayýlýrsa.Madd 8 - Umulan karýn 1415 inci maddede yazýlý tam zýyaý halinde mallar safi satýþ bedeli mallarýn sig a deðerini aþacak kadar karlý bir surette satýlmýþ olur yahut müþterek avarya hallerinde feda ilmiþ olan veya 1001. UMUMÝ OLARAK: II. UMULAN KAR VEYA KOMÝSYON: Deniz ödüncü ile avarya paralarý için tam zýya.Madde 1415 3.UMULAN KARIN ZIYAI HALÝNDE: 1.Madde 1417 A . bütün navlunun kaybolmasý halinde var sayýlýr. Sigorta tam deðer üzerinden yapýlm sigortacý yalnýz kurtarýlan þeylerin sigorta deðeriyle mütenasip bir kýsmýna hak kazanýr.Madde 1413 . ÞARTLARI: III . 2. GEMÝ VEYA YÜK: Gemi veya mallar yok olmuþ veya bir daha elde etmek ihtimali olmaksýzýn sigortalýnýn elind en çýkmýþ.KISMÝ KURTARMA HALÝNDE: 2. Gemi enkazýnýn veya demirbaþ teferruat tek-tük parçalarý kurtarýlýrsa bile tam zýya var sayýlýr.BIRAKMA: Sigortalý aþaðýdaki hallerde sigorta edilen þey üzerinde haiz olduðu haklarý devrederek sigor bedelinin tamamýnýn ödenmesini istiyebilir:Madde 1420 A . hususiyle kurtarýlamýyacak surette batmýþ veya asli vasýflarý kaybolmuþ yahut gani a karar verilmiþse gemi veya mal için tam zýya vardýr.Madde 1416 4.1.Madde 1414 2. alýnan deniz ödünçleri veya sair takyitler neticesinde mezkur paralarý karþýlamak için hiçbi almýyacak þekilde bir hasarla neticelenen diðer bir deniz kazasýna uðramalarý halinde var sa yýlýr.UMUMÝ OLARAK: 1.Mallarýn varma yerine ulaþmasý halinde beklenilen komisyon veya umulan kar için tam zýya . aþan para umulan karýn sigor ta bedelinden indirilir. NAVLUN: . ÝNDÝRÝLME: Tam zýya halinde sigorta bedelinin ödenmesinden önce bir þey kurtarýlmýþ olursa bunun satýþ b sigorta bedelinden indirilir. Sigorta bedeli ödendikten sonra tam veya kýsmi bir kurtarma yapýlýrsa sonradan kurta rýlan þeyler üzerinde yalnýz sigortacý hak iddia edebilir. 1357 nci mad de hükmünce yapýlacak indirmeler mahfuzdur. Gemi veya mallarýn ambargo edilmiþ.TAZMÝNAT: Tam zýya halinde sigortacý sigorta bedelini tam olarak ödemeye mecburdur. deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerle kend arya paralarý avans olarak verilen veya harcanan þeylerin tam zýyaa uðramalarý veyahut da. 1112 nci maddelere göre tazminat verilmesi lazýmgelen mallar için sigorta deðerlerinden fazla bir para tazmin edilmiþ olursa.Navlun için tam zýya. DENÝZ ÖDÜNCÜ VEYA AVARYA PARALARI: 1. muharib bir devlet tarafýndan müsadere olunmuþ veya baþka suretle bir amme tasarrufiyle alýkonulmuþ yahut deniz haydutlarý tarafýndan zap tedilmiþ olmasý sebebiyle sigortanýn mevzuu olan þey tehlikeye maruz bulunur ve bu olayl ar. mallarýn varma yerine ulaþmamalarý halinde var sayýlýr. Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa sigorta bedelinden yalnýz kurtarýlan þeyin satýþ bedelinin sigorta deðeriyle mütenasip bir kýsmý indirilir. B .Madde 1419 Sigorta bedelinin ödenmesiyle sigortalýnýn sigorta edilmiþ þey üzerindeki haklarý sigorta a geçer.

UMUMÝ OLARAK: 3. Tereddüt halinde en uzun müddet beklenir.Madde 1423 - Býrakma müddeti geçtikten sonra býrakma caiz deðildir.Madde 1426 Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa sigortalý sigorta edilmiþ þeyin ancak mütenasip .SIHHAT ÞARTLARI: Geminin gaipliði halinde býrakma müddetinin geçmiþ olmasýna raðmen sigortalý tam zýya içi nat istiyebilir. sigorta edilmiþ þey tekrar meydana çýkarak tam zýya halinin me vcut olmadýðý anlaþýlýrsa sigortacýnýn talebi üzerine ve sigorta bedelinin ödenmesi neticesin inci maddeye göre elde ettiði haklardan feragat etmesi karþýlýðýnda sigorta bedelini geri ve erek uðradýðý kýsmý zararýn tazmin edilmesiyle iktifa etmeye mecburdur. emin olan habere göre son olarak bulunduð yerden kalkmýþ olsaydý hangi gün yolculuða baþladýðý gün sayýlacak idi ise o günden itibaren eti hesap olunurMadde 1422 Gaiplik müddeti: 1.Madde 1421 - . birinin vukuu halinde ola y Akdenizin. geçtiði halde gemi ve mallar serbest býrakýlmamýþ olursa. d i aydýr. Bu süre 1420 ve 1421 inci maddelerde yazýlý müddetlerin bitmesiyle iþl emeye baþlar. Kalkma ve varma limanlarýndan yalnýz biri Avrupa dýþýnda bir liman olur ve Ümit yahut Horn burunlarýnýn berisinde bulunursa. 2. Mükerrer sigorta halinde býrakma müddeti sigortacýnýn býrakmayý mükerrer sigortalýya bild günün geçmesiyle iþlemeye baþlar. Bu müddetler kazanýn 1377 nci madde gereðince sigortacýya sigortalý tarafýndan bildirild iði günden itibaren hesap olunur.Madde 1424 1420 nci maddenin birinci bendinde yazýlý gaiplik halinde varma limaný bir Avrupa limaný ise ve ayný maddenin ikinci bendinde yazýlý olaylardan. Buna mukabil daha önce baþgöstermesi halinde býrakma hakkýnýn kullanýl labilecek olaylar sonradan çýksa bile býrakma beyaný her iki tarafý baðlar.MÜDDETÝN BAÞLANGICI: A . 4. sigortalýnýn diðer sebep olayýsiyle bir zararýn tazminini istemek hakký mahfuzdur. Karadenizin ve Azakdenizinin bütün liman veya kýsýmlarý da dahil olmak üzere bi r Avrupa limanýnda veya bir Avrupa denizinde vaki olmuþsa býrakma süresi altý ay ve bütün dið hallerde dokuz aydýr. Karadeniz ve Azak denizinin bütün limanlarý veya kýsýmlarý da dahil olmak üze e bir Avrupa limanýnda veya Avrupa denizinde vaki olmuþsa altý ay. Bununla beraber alktýktan sonra gemi hakkýnda haber alýnmýþsa gemi. BIRAKMA MÜDDETÝ: Býrakma beyanýnýn sigortacýya býrakma müddeti içinde vasýl olmasý lazýmdýr. geminin yolculuða baþladýðý günden itibaren hesap olunur. þu kadar ki. BIRAKMA BEYANI: Býrakma beyanýnýn muteber olmasý için kayýtsýz ve þartsýz yapýlmasý ve sigorta edilmiþ þeyin niz rizikolarýna maruz bulundukça tamamýna taalluk etmesi lazýmdýr.A) Akdeniz. GEMÝNÝN GAÝPLÝÐÝ: Yolculuða baþlamýþ olan gemi gaiplik müddeti içinde varma limanýna ulaþmamýþ ve bu müddet içi liler ondan haber almamýþlarsa gaip sayýlýr. 3. B . 2. Kalkma ve varma limanlarýnýn her ikisi de Avrupa limanlarýndan ise yelkenli için altý. vapur için dört ay. yelkenli ve vapur için dokuz ay. bu burunlarda n birinin ötesinde bulunursa yelkenli ve vapur için 12 ay. þu kadar ki . Hem kalkma ve hem varma limaný Avrupa dýþýnda bulunursa yolculuðun ortalama müddeti i ki veya üç ayý geçmediðine yahut üç aydan fazla sürdüðüne göre yelkenli ve vapur için altý.BIRAKMA MÜDDETÝNÝN GEÇMESÝ HALÝ: A . C) Bu burunlardan birinin ötesinde olmak üzere baþka sularda vaki olmuþsa 12 ay.Madde 1425 - Býrakma beyanýnýn dayandýðý olaylar doðru çýkmaz veya beyanýn tebliði sýrasýnda artýk mevcut beyaný hükümsüz kalýr. B) Ümit ve Horn burunlarýnýn berisinde olmak üzere baþka sularda vaki olmuþsa dokuz ay.Gaiplik müddeti. B .

Býrak ma gaiplik sebebiyle vaki olursa geminin kalkma limanýndan çýktýðý tarih ile gaiplik müddeti nde varma limanýna ulaþmadýðý hakkýnda güvenilir vesikalarýn ibrazý da lazýmgelir. 1198 ve 1199 uncu maddelere göre tayin edi lecek tamir masraflarýnýn tutarýndan ibarettir.GEMÝDE: B .KISMÝ HASAR: 1.BIRAKMA SENEDÝ: I .Madde 1429 Sigortalý. bu müddet ancak bild sonradan yapýldýðý andan itibaren iþlemeye baþlar. býrakýlan þeyin deniz ödüncü veya baþka kayýtlarla takyidedilip edil lmiþse bunlarýn nelerden ibaret olduðunu sigortacýya elinden geldiði kadar bildirmeye mecb urdur.Madde 1428 Býrakýlan þeyi býrakma beyaný sýrasýnda takyit eden ayný haklar sebebiyle sigortalý sigor teminat göstermeye mecburdur. býrakmanýn haklý olduðunu tanýyan sigortacýya.mak mecburiyetindedir. þu kadar ki. meðer ki.HÜKÜMSÜZLÜÐÜ: A . 818 inci madde gereðince tamir kabul etmez veya tamire deðmez bir halde bul unduðu 990 ýncý madde uyarýnca mahkumiyet karariyle tesbit edilmiþse sigortalý. bu ayni haklar sigorta mukavelesine göre sigor tacýnýn mesul olduðu rizikolardan doðmuþ olsun.Madde 1432 2. Býrakma beyanýndan cayýlmaz. Satýþ halinde zarar satýþ bedeliyle sigorta deðeri arasýndaki farktan ibarettir. sigortalý talebederse kendisine münasip bir avans vermeye d e mecburdur. UMUMÝ OLARAK: Geminin kýsmen hasara uðramasý halinde zarar. sigortacýya k rþý gemiyi veya enkazýný açýk artýrma yolu ile sattýrmaya salahiyetlidir.SÝGORTA BEDELÝNÝN ÖDENMESÝ: Sigortalý býrakma beyanýndan sonra da 1378 inci madde gereðince sigorta edilmiþ þeyleri kurt armak ve daha büyük zararlara meydan vermemek için gereken tedbirleri almaya. sigortacýnýn kendisi buna muktedir oluncaya kadar mecburdur. GEMÝNÝN SATIÞI HALÝNDE: . Navlunun bu kýsmý mesafe navlunu n tesbiti için tatbik olunacak hükümlere göre hesap olunur. Geminin býrakýlmasý halinde býrakma beyanýndan sonra kazanýlmýþ olmak þartiyle. sigortacýnýn üst ldýðý rizikolardan doðan hasarlara mütaallik olmasý lazýmdýr. B . kazanýn v uðu yolculuðun safi navlunu geminin sigortacýsýna ait olur. C . býrakma beyaný sýrasýnda býrakýlan þeye dair baþka sigortalarýn yapýlýp yapýlm rinin yapýlmýþ olduðunu. Ödeme için bir müddet kararlaþtýrýlmýþsa. HÜKÜMLERÝ: Sigortalýnýn býrakýlan þey üzerinde haiz olduðu bütün haklar býrakma beyaný ile sigortacýya g 27 - Sigorta bedelinin ödenmesi ancak býrakmanýn haklý olduðunu gösteren vesikalar sigortacýya ibr z olunduktan ve bunlarý incelemek için münasip bir müddet geçtikten sonra istenebilir. bu masraflarýn.Madde 1431 - Geminin.KORUMA TEDBÝRLERÝ: Sigortalý. Bu hal ve vaziyet dolayýsiyle sigortalýnýn uðradýðý zararý ödemek.BIRAKILAN ÞEY ÜZERÝNDEKÝ HAKLARIN SÝGORTACIYA GEÇMESÝ: 5. D . talebi üzerine masraflarýný çekmek 427 nci madde gereðince haklarýný devrettiðini gösteren ve imzasý noterce tasdikli bir býrakm senedi vermiye ve býrakýlan þeylere ait vesikalarý teslim etmeye mecburdur. navlun ayrý olarak sigorta ettirilmiþ olduðu takdirde.Madde 1430 Sigortalý zýyaa uðramýþ sayýlan bir þeyin tekrar meydana çýktýðýný öðrenirse bunu sigorta eye ve talebi üzerine kendisine o þeyin elde edilmesi veya paraya çevrilmesi için icabed en yardýmda bulunmaya mecburdur. Masraflarý sigortacý öder. n igortacýsýna düþer. B . Bunlar bildirilmemiþ ise sigortacý sonradan bildirilinceye kadar sigorta bede lini ödemeden imtina edebilir.

3. sigortacý satýþ bede linden de mesuldür. kar veya komisyon olarak sigorta ed n paranýn ayný miktarda yüzdesinden ibarettir. HASARA UÐRAMIÞ MALLAR: Sigortalý hakkýný.Madde 14 38 Navlun takselenmiþ olup da taksenin 1350 nci maddenin 4 üncü fýkrasýna göre sigortacýnýn min edeceði bir zarar için esas tutulmasý lazýmgelirse zarar kararlaþtýrýlan veya mutat navlu un kaybolan yüzdesine kadar taksenin yüzdesinden ibarettir.1397 nci maddeler hükümleri mahfuzdur.Madde 1439 Mallarýn bir kýsmýnýn varma limanýna ulaþmamasý halinde zarar. açýk artýrma yolu ile yapýlacak satýþ i sigortacý muvafakat ederse. III.YÜKTE: Varma limanýna hasarlý olarak ulaþan mallar için. sigort elinin tahsilinden de mesuldür. Geminin tamire deðmez bir halde bulunduðunu tayin için geminin hasara uðramadan önceki deðeri tesbit olunurken. 2. ZÝYAA UÐRAMIÞ MALLAR: Mallar yolculuk sýrasýnda bir kaza dolayýsiyle satýlýrsa zarar.Madde 1436 3. mutat lunun kaybolan kýsmýndan ibarettir. IV . . Umulan karýn sigortasý halinde mallarýn ulaþmamýþ olan kýsmý bakýmýndan 1419 uncu maddeni mevcut olursa. II .Madde 1437 Sigortacýnýn üstüne aldýðý riziko ancak mallarýn satýlmasiyle biter. deðer biçme suretiyle tesbit olunur. deðer biçme ve satýþ masraflarý da sigortacýya düþer. geminin sigorta deðeri nazara alýnmaz . mallarýn navlunu. Gümrük Resm e satýþ masraflarý çýkarýldýktan sonra kalan safi bedeliyle bunlara sigorta deðeri arasýndaki tan ibarettir.NAVLUNDA: Mallarýn ulaþmasýndan beklenen komisyondan veya umulan kardan mahrum kalma halinde taz mine esas tutulacak zarar.Madde 1433 Sigortacýnýn üstüne aldýðý riziko ancak geminin veya enkazýnýn satýlmasiyle biter. tamir baþladýktan sonra kullanýrsa. mallarýn varma limanýna ul mý bütün mallarýn deðerinin yüzde kaçýný teþkil ediyorsa. Muayene. kaybettiði deðerin yüzdesi tesbit olunmak lazýmdýr. 1393 . bu mallarýn limanda hasarlý halde haiz old uklarý gayrisafi deðerle ayný mallarýn hasarsýz olarak ayný limanda haiz olacaklarý deðer muk se olunarak. zarardan bu maddede yazýlý fazlanýn indirilmesi lazýmdýr. TAMÝRE BAÞLANDIKTAN SONRA MEYDANA ÇIKAN ZARARLAR: 1. Sigorta deðerinin ayný mikta da yüzdesi zararýn miktarý sayýlýr.Madde 1434 - Yükün bir kýsmý yolda zýyaa uðradýðý takdirde zýyaa uðrýyan yükün deðeri bütün yükün yüzde ka o miktar yüzdesi zarar sayýlýr. mallarýn hasarlý olarak ulaþmalarý halinde 1434 üncü maddeye göre esbit olunmasý lazýmgelen zarar bunlarýn sigorta deðerinin yüzde kaçýný teþkil ediyorsa kar v omisyon olarak sigorta edilmiþ olan paranýn ayný miktarda yüzdesinden ibarettir.Kusuru olmaksýzýn sigortalýya meçhul kalmýþ olan mühim zararlar ancak sonradan meydana çýktýð tamirin baþlamýþ olmasý keyfiyeti. deniz ödüncüne karþý rehnedilmi isi için avarya paralarý avans olarak verilmiþ veya sarf edilmiþ þeyin sonraki kazalar net icesinde deniz ödüncü veya avarya paralarýný kapatmaya artýk kifayet etmemesi yüzünden ileri en açýktan ibarettir.UMULAN KAR VEYA KOMÝSYONDA: Deniz ödüncü veya avarya paralarýnda kýsmi kayýp varsa zarar. SATILAN MALLAR: Navlunun kýsmen kaybý halinde zarar. Mallarýn hasara uðramamýþ b r halde iken haiz olduklarý deðer 1112 nci maddenin 1 inci fýkrasýna göre tayin edilir. sigortacý yapýlan tamir masraflarý gemi satýldýðý zaman tamir sayesinde daha fazla bir bedel elde edildiði nispette ayrýca ödeme e mecburdur. takselenmiþ olsun olmasýn. sigortalýnýn 1432 nci maddede yazýlý hakkýný kullanmasýna z. kararlaþtýrýlmýþ navlunun ve eðer mukavele yoksa.Madde 1435 Mallarýn hasarlý halde iken haiz olduklarý deðer.

çarter partiler ve koniþmentolar. Mallarýn yüklendiðini ispat için koniþmentolar. ikinci fýkrada gösterilen vesikalarýn sigortacýya verilmesi tarihinde n gerçekleþeceði akitle kabul olunabilir.SÝGORTACININ BORÇLARININ MUACCELÝYETÝ VE ZARARIN TAZMÝNÝ ÞARTLARI: ALTINCI KISIM : ZARARIN ÖDENMESÝ I . 1377 nci madd hükmünce rizikoyu ihbar mükellefiyetinin doðduðu tarihte muaccel olur. UMUMÝ OLARAK: Rizikonun gerçekleþmesi sebebiyle sigortacýnýn sigorta akdinden doðan borçlarý. 4. 2. 3.VESÝKALARIN MAHÝYETLERÝ: Sigortalýyý 1441 inci maddede yazýlý hallerin veya bu hallerden bir kýsmýnýn ispatýndan kurta mukavele muteberdir. mülkiyeti tevsik eden senetler.Madde 1441 - Baþkasý hesabýna sigorta halinde sigortalý yukarýki maddede yazýlý olanlardan baþka. Ýddianýn dayandýðý kazayý. Navlunun sigortasýnda. deðer biçme ve açýk artýrmaya dair vesikalarla bilir kiþilerin keþif kaðýtlarý. BAÞKASI HESABINA SÝGORTA HALÝNDE: Baþka deliller bulmaktaki güçlük dolayýsiyle ticari münasebetlerde kabul edilegelmekte olan vesikalar ve hususiyle aþaðýda yazýlý olanlar umumiyetle ispata kafi vesikalar sayýlýr:Madde 443 II .V . þu kadar ki. gaiplik hallerinde geminin kalkma limanýndan çýktýðý zamana ve gaiplik müddeti içinde varma limanýna ulaþmadýðýna dair güvenil r. Mallarýn sigor asý halinde koniþmentonun ibrazýna lüzum olmadýðýna dair mukaveleye konulan kayýt ancak malla lenmiþ olduðunu ispat külfetinden kurtarýr. sigortanýn kendi menfaatine yapýldýðýna delalet eden o at etmeye mecburdur. çürüme veya kurt yemesinden ileri ge ar ayrýca tesbit edilmiþ olmak ve ayný zamanda mümkün olduðu derecede Hükümetçe resmen tayin n yahut o yer mahkemesi veya Türkiye Cumhuriyeti konsolosu tarafýndan ve bunlar yoks a yahut var da bunlarýn iþtiraklerine imkan bulunmamýþsa. 2. Menfaati. zararýn tesbit olunduðu yerin kanun veya teamüllerin muayene.DENÝZ ÖDÜNCÜ VEYA AVARYA PARALARINDA: Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmýþsa sigortacý 1431 .) .TAZMÝNATIN ÞÜMULÜ: A .Madde 1440 VI .1439 uncu maddeler gereðince hesap ed len zararý tamamen ödemeye mecburdur. þu kadarki. Bununla beraber mu acceliyetin. sigortacýnýn hilafýný ispat hakký mahfuzdur. 3.MUACCELÝYET VE ZARARI ÝSPAT KÜLFETÝ: 1. Zararýn ve þümulünün ispatý için. sigorta irene mukavelenin akdi hususunda vekalet verdiðini de ispata mecburdur. zabýt ve müsad re hallerinde zabýt ve müsadere mahkemesinin kararý. Sigorta edilen þeyin deniz rizikolarýna maruz kaldýðýný. Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa. eskime. diðer resmi makam tarafýndan husus i surette nasbolunan bilir kiþiler çaðrýlmýþ bulunmak þartiyle kifayet eder. Kazayý ispat için 985 inci maddede yazýlý deniz raporu ve gemi jurnalý. Sigorta ve kalet olmaksýzýn yapýlmýþsa sigortalý. 2. en geç. yap mirlerin makbuzlu hesap pusulalarý ve verilmiþ diðer paralarýn makbuzmarý (Bununla beraber 1431 ve 1432 nci maddelerde yazýlý geminin kýsmi zarara uðramasý halinde muayene ve deðer b içme vesikalariyle keþif kaðýtlarý ancak aþýnma. 4. Zararý ve þümulünü. Yükün sigortasýnda. sigortacý 1288 inci madde dairesinde bu zararý ancak kýsme r. sigortalýnýn mallar üzerinde tasarrufta bulunabileceðini gösteren fat lar ve koniþmentolar.Madde 1444 1. Menfaati ispat için: Geminin sigortasýnda.Madde 1442 Sigortalý zararýn tazminini istiyebilmek için sigortacýya zararýn hesabýný gösteren bir l e vermeye ve kafi vesikalarla aþaðýdaki hususlarý ispat etmeye mecburdur: 1. 1357 nci madde hükmü mahfuzdur.

UMUMÝ OLARAK: V . HAPÝS RÜÇHAN HAKKI: Sigortacý. sigorta ettirene ödemede bulunmaya mecburdur. bu alacak sigortalý için yapýlan sig an doðmak þartiyle. 2. sigortacý bu parayý kendi borcundan indirerek muv akkat olarak ödemekle mükelleftir. Bu alacaklarý için sigorta ettiren zarar halinde sigorta tazminatý üzerinde . Bununla beraber poliçenin verilmesini. sigorta ettirilmiþ olan konudan dolayý sigortalýya karþý haiz olduðu alacak lar ödenmedikçe.Madde 1451 Sigortacý:Madde 1452 2. ancak sigorta ettiren istiyebilir.SÝGORTA ETTÝRENÝN HAKLARI: Sigorta ettiren sigorta mukavelesinden sigortalý lehine doðan haklar üzerinde kendi na mýna tasarruf edebilir.TAZMÝNAT ALACAÐININ DEVRÝ: I.Madde 14 45 1.Madde 1449 Sigortacýnýn poliçe üzerinde hakký olan üçüncü þahsa karþý. sigorta ettirene karþý mevcut olan alacaðýný. kazalardan doðmuþ ve ileride vukubulacak k azalardan doðacak olan tazminat alacaklarýný üçüncü þahsa devredebilir.Madde 1448 3.BAÞKASI HESABINA SÝGORTADA: . sigorta ettirene karþý mesul olur. ödenecek paralarý almaya ve sigortalý haklarýný devretmeye ancak poliçe elinde bulunduðu takdirde salahiyetlidir. poliçeyi sigortalýya veya onun alacaklýlarýna yahut iflas masasýna teslime m cbur deðildir. Madde 1450 IV .Madde 1447 Sigorta ettiren sigortalýnýn muvafakati olmaksýzýn. vukubulmuþ ve ileride vukubulacak. sigortalýnýn sigortaya muvafakat ettiðini kendisin e ispat etmek þartiyle. sigorta paralarý ödendikten sonra da onlar üzerinde. sigortalýnýn tazminat alacaðý ile takas edebilir.SÝGORTALININ HAKLARI: B .TAKAS: Sigortalý. poliçe sigorta ettirenin elinde bulunduðu müddetçe sigortalýya veya sigortalýnýn a aklarýna yahut iflas masasýna ödemede bulunmak veya onlarla mukavele yapmak suretiyle sigorta ettirenin 1447 nci maddede yazýlý hakkýný ihlal ederse. bu hakka dair mukaveleler yap oliçeyi geri almadan veya üzerine lazým gelen þerhi yapmadan sigorta paralarý ödemek suretiy le dereceye kadar mesul olacaðý Borçlar Kanunu hükümlerine göre tayin olunur. ancak sigorta ettiren.AVANS VERMEK MÜKELLEFÝYETÝ: Kazanýn bildirilmesinden itibaren iki ay geçtikten sonra 1441 maddede yazýlý zararýn hesap listesi sigortalýnýn kusuru olmaksýzýn ibraz olunmamýþ ve fakat takribi bir keþifle sigortac düþen en az para tesbit edilmiþ olursa.Baþkasý hesabýna yapýlan sigortada sigorta mukavelesinden doðan haklar sigortalýya aittir. II .III. SÝGORTACININ SÝGORTA ETTÝRENE KARÞI MESULÝYETÝ: Sigortacý. HUSUSÝ OLARAK: .Madde 1446 - Sigorta ettiren. Poliçe emre yazýlý is abýna sigorta halinde ilk devrin muteber olmasý için sigorta ettirenin cirosu kafidir. TASARRUF SALAHÝYETÝ: Sigortalý.ÝSPAT KÜLFETÝNDEN MUAFLIK KAYDI: I . Ödeme müddeti zarar hesabýnýn sigortacýya tebliðinden itib n iþlemeye baþlýyacaksa bu halde müddet sigortacýya muvakkat keþfin haber verildiði andan iti aren hesap olunur. Sigortacý. sigorta ettirenin muvafakati olmaksýzýn ancak poliçe elinde bulunduðu takdi rde haklarý üzerinde tasarruf edebileceði gibi bu haklarý mahkemede iddia edebilir. III . sigortalý ve onun alacaklarýna karþý r hakkýný haizdir.

Madde 1454 Ristorno hakký. sigorta münasebetinden kendisine karþý doðan alacaklar bakýmýndan.RÝSTORNO HAKKI: Sigortalý. sigortalý mukaveleden caymadan veya yeni sigorta mukavelesi yapmadan önce sig ortacýnýn mükellefiyetleri için kafi teminat gösterilirse. feshi ihbar hakký sigortayý haber aldýðý andan ibaren bir ay geçinceye kadar baki kalýr. Fe shi ihbar hakký iktisap ettikten sonra bir ay içinde kullanýlmazsa düþer. bu hükümsüzlüðe raðmen sigortacý primin tamamýný istem iz olsa bile. þu kad ar ki. Ýktisap eden bir ihbar müddeti gözetmeksizin sigorta mukavelesini feshedebilir.Sigortacý acze düþmüþse. YEDÝNCÝ KISIM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER I. 1339 uncu maddede yazýlý menfaatin yokluðundan yahut 1345 inci madde gereðince aþkýn sigortadan dolayý hükümsüz olup da sigorta ettiren mukavelenin yapýldýðý sýrada ve baþk gorta halinde de sigortalý vekalet verildiði sýrada hüsnüniyet sahibi idiyse prim kezalik 1453 üncü maddede gösterilen ristorno hakký mahfuz kalmak üzere geri istenebilir veya alýkon ulabilir. korunmasý veya tamiri için lü umlu masraflara mütaallik olarak ilerde tesbit edilecek borcuna mahsuben kendisine düþen paranýn üçte ikisini. primin tamamý veya bir kýsmý sigortacýya ait olan bir ristorno hakký mahfuz kal ak üzere geri istenebilir yahut alýkonulabilir. sigorta bedelinin tamamýnýn yahut mütenasip bir kýsmýnýn yüzde yarýmýndan ve faka sigorta bedelinin %1'inden az olursa primin tamamýnýn veya mütenasip kýsmýnýn yarýsýndan ibar ir. ihtiyaç hasýl olur olmaz. Geminin veya mallarýn zaptý halinde itiraz masraflarýndan kendisine düþen paralarýn t amamýný. Borçlar Kanununun 165 ve 167 nci ma ddeleri hükümleri burada da tatbik olunur. Sigortacý.MUKAVELENÝN SÝGORTACI ÝÇÝN HÜKÜMSÜZ KALMASI HALÝNDE: Sigortacý için riziko baþlamýþ bulunursa bir ristorno yapýlamaz.RÝZÝKONUN BAÞLAMIÞ OLMASI HALÝNDE: .SÝGORTA EDÝLEN ÞEYÝN TEMLÝKÝ: Sigorta edilen þey sigortalý tarafýndan baþkasýna temlik olunursa iktisap eden kimse.Madde 1458 - Yukarki madde hükümleri bir gemi payýnýn sigortasý halinde de tatbik olunur. Ýktisap eden feshi ihbar ederse. temlik eden ile iktisap eden müteselsilen mesuldürler. þu kadar ki. böyle bir hakký kalmaz.SÝGORTACININ ACZÝ: I .GEMÝNÝN VEYA PAYININ TEMLÝKÝ HALÝNDE: . primden mes ul olmaz. iktis ap edenin sigortadan haberi olmadýðý takdirde. baþka bir para kararlaþtýrýlmýþ deðilse yahut sigortanýn yapýldýðý yerde amül yoksa.UMUMÝ OLARAK: C . 1453 ve 1454 üncü maddelerin tatbikina engel olmaz. II . anc k bunu haber aldýðý andan itibaren kabule mecburdur.Madde 1459 Sigortacý temliki. sigortalý dilerse mukaveleden cayarak bütün primi geri ister veya r.RÝSTORNO: 1.A . Avarya hallerinde sigorta ettirilmiþ þeyin kurtarýlmasý. avans olarak vermekle mükelleftir.Madde 1455 III .Madde 1457 B . Sigorta olunan þeyin cebri satýþý halinde de yukardaki fýkralarýn hükümleri tatbik olunur II .Madde 1453 - Sigorta. dilerse masrafý sigortacýya ait olmak üzere yeni bir sigorta mukavelesi yapar. 2. temlikin yapýlmamýþ olmasý halinde çýkmýyacak olan rizikolardan mesul olmaz. mülkiy eti devam ettikçe sigortalýnýn sigorta münasebetinden doðan hak ve borçlarýný üzerine almýþ s borcundan. sigortanýn taalluk ettiði teþebbüsten tamamen veya kýsmen vazgeçer yahut kendi yüz olmamak þartiyle sigorta edilen þeyin tamamý veya bir kýsmý sigortacýnýn üstüne aldýðý rizik aktýrýlmazsa.Madde 1456 IV .PRÝMÝN ÝNDÝRÝLMESÝ: Ýhbar mükellefiyetinin yerine getirilmemesinden veya diðer bir sebepten dolayý sigorta a kdinin sigortacý için hükümsüz olmasý.

fiilen tu tmuþ olduðu defterlerin kayýtlarý.Madde 1465 F .HUKUKÝ MUAMELELERÝN YASAK EDÝLMESÝNÝN VE EDALARDA EN YÜKSEK HADLERÝN AÞILMASININ NETÝ I .KAPTANLA GEMÝDE BULUNAN KÝMSELERÝN MÜNASEBETLERÝNE AÝT ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER: . 66 ncý maddenin 1 ila 3 numaralý bendinde yazýlý defterleri tutmuþ olsa bile.MUKAVELE SÖZÜNÜN MANASI: Bir tacir iþletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiði bütün defterleri tutmamýþ olduðu takd e.A . bir akit hükmünce yerine getirilmesi gereken edalar hakkýnda k n veya salahiyetli makamlarýn kabul etmiþ olduðu en yüksek haddi aþan mukaveleler.DELÝL SAYILACAK DEFTERLER: Ticari hükümlerle yasak edilmiþ bulunan muamele veya þartlar. müdürleri veya murakýplarýna karþý bu kanun mer'iyetinden sonra açýlacak mesuliyet davalarýnda basit muhakeme usulü tatbik olunur. ESNAF SÖZLERÝNÝN MANASI VE ESNAF TARÝFÝNE AÝT KARARNAMELER: Gerek bu kanunda. MEVADDI TÝCARÝYE.KANUNÝ VE NÝZAMÝ FAÝZ SÖZLERÝNÝN MANASI VE FAÝZE AÝT TAMAMLAYICI HÜKÜMLER: Bu kanundan gayrý olan ticari hükümlerde geçen ticari muamele. aksine hususi bir hüküm bulunm adýkça.Madde 1463 D . en yüksek had üzerinden yapýlmýþ sayýlýr ve bu hadden fazla olan edalar.Madde 1462 9 uncu maddenin ikinci fýkrasýndaki miktardan fazla temerrüt faizi ödenmesini derpiþ e den mukaveleler.KÜÇÜK TACÝR. E .TÝCARÝ MUAMELE. 5373 sayýlý Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri hakkýndaki Kanun hükümleri ile küçük tacir veya esnafýn tarifine ait diðer hususi er mahfuzdur. bu kanunun 17 maddesinde tarif edilen esnafý anlatýr. þu kadar ki.Ticaret þirketlerinde ortaklarýn þirketle veya birbirleriyle olan münasebetlerinden doða n davalarda ve þirketlerin idare meclisi azalarý. Yolculuðun baþlangýcý ve sonu 1382 nci maddeye göre tayin olunur.Madde 1466 G . Böyle kararnamelerin çýkarýlmasý ha inde onlarda gösterilen miktardan aþaðý gayrisafi geliri bulunan sanat ve ticaret erbabýnd an baþka hiç kimse kanunun 17 nci maddesinde tarif edilen esnaftan sayýlamaz. SON HÜKÜMLER . bu kanunun 3 üncü maddesindeki ticari iþleri anlatýr. 8 inci madde hükümlerine tabi olduðu gibi ödeme yerinde banka iskontosu yüzde ondan ziyade olduðu takdirde temerrüt faizi iskonto miktarýna göre de istenebilir. iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalýþmasýna dayanan ve kazancý ancak geçimini saðlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret erbabý sayýlmasý için kar arnameler çýkarmaya icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. ancak aleyhine delil olabilir.Ma dde 1460 Bu kanunda ve diðer ticari hükümlerde geçen (Kanuni faiz) veya (Nizami faiz) tabirleri. batýldýr.Madde 1461 B . diðer hallerde i se birinci fýkrasýnda tanzim olunan faiz manasýna gelir. mevaddý ticariye. Borçlar Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fýkrasý hükmünün ticari temerrüt faizlerine kinde yüzde beþ yerine yüzde on miktarý esas tutulur. TÝCARÝ MUKAVELE SÖZLERÝNÝN MANASI: Bu kanundan gayrý olan ticari hükümlerde geçen (Küçük tacir) veya (Esnaf) sözü. Gem i muaayyen bir müddet veya birden fazla yolculuk için sigorta edilmiþ ise.KAPTANIN DÝSÝPLÝN SALAHÝYETÝ: H . geminin yol culuklardan biri sýrasýnda temliki halinde sigorta ancak geminin en yakýn varma limanýnd a boþaltýlmasýna kadar uzar. hata ile yapýlmýþ olmasa dahi alýnýr. ticari mu kavele sözleri. Bu hallerde Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fýkrasýnýn son cümlesi tatbik olunmaz. C .ÞÝRKET DAVALARINDA MUHAKEME USULÜ: Gemi sigorta edilmiþse bu hükümler ancak gemi bir yolculuk sýrasýnda temlik edildiði tak dirde tatbik olunur.Madde 1464 Yýllýk gayrisafi geliri kararnamede gösterilecek miktardan aþaðý olan sanat ve ticaret e rbabýnýn. gerekse diðer kanunlardaki (Mukavele) ve (Akit) sözleri ayný manaya gelir. temerrüt durumu mevcut olduðu takdirde 9 uncu maddenin ikinci fýkrasýnda.

10. askeri kuvvetler kendisine derha l yardým etmekle mükelleftir. 7. aletleri veya cihazlarý istiyerek hasara uðratmak veya geminin mak ine ve bilcümle alet veya cihazlarýnýn normal surette iþlemelerini bozacak veya aksataca k çarelere baþvurmak. Hizmetten kaçýnmak maksadiyle saklanmak. memnuiyet cezasý iki aydan aþaðý olamaz:Madde 1469 III . Kaptan.DÝSÝPLÝN SALAHÝYETÝNÝN KÖTÜYE KULLANILMASININ VE KAPTANIN VAZÝFESÝNÝ YAPMAMASININ CE Yukarýki maddelerde yazýlý suçlarýn yurt dýþýnda iþlenmeleri halinde dahi bu hükümler tatbik kadar ki. Kaptan veya diðer gemi adamlarýný vazife görmemeye teþvik etmek veya onlarýn vazife görmelerine tehdit. Gemide emniyet veya inzýbatýn temini. vazife görmemek maksadiyle gemiden kaçanlarý zaruret halinde zorla gemiye getirtmeye salahiyetlidir. gemi adamlarýnýn eþyalarýný muhafa lýp kendilerine vermemeye. Gemi hizmetlerinin esaslý þekilde aksamasý neticesini doðurmuþ olan ve yapmamasý ger eken ve yukarýki bentler þümulüne girmeyen bir hareketi bilerek yapmak veya ihmal edilme si ayný mahiyette bulunan ve yapmasý gereken bir hareketten bilerek kaçýnmak. Kaptan. II .Kaptan. IV . disiplin salahiyetine dayanarak vereceði emirlerin yerine getirilmesin de veya alacaðý tedbirlerde. gemi adamlarýnýn ve gemide bulunan diðer þahýslarýn disiplin amiridir. Þu kadar k i. cezalar yarýsý kadar artýrýlýr. gemi hizmetlerinin gereði gibi görülmesi için veya gemide emniyet veya inzýbatý temin maksadiyle disiplin salahiyetine dayanarak lüzumlu her türlü tedbire baþvurabilir. gemi zabitleri ve diðer amirleri tarafýndan verilen hizmet emirl erini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal ve harfiyen yerine getirmek ve gemi hiz metlerini ilgilendiren bütün hususlar ve bu arada diðer gemi adamlarý hakkýnda bildiklerin i doðru ve tam olarak bildirmek mecburiyetindedirler. þikayetini hüküm kesinleþinceye kadar her zaman geri alabilir. 5. itaatsizlikte ýsrar edenleri uygun bir yere kapatmaya veya gemiden uzaklaþtýrmaya.VAZÝFENÝN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝNÝN CEZASI: Bir gemi adamýna veya gemideki diðer bir kimseye karþý disiplin salahiyetini kötüye kullanan kaptan veya gemi zabitleri. 3. menfaat vaadi veya diðer her hangi bir suretle engel olmak. zabýta ve ihtiyaç halinde. Kaptan. Ýzin almadan gemiden çýkmak veya izin müddeti bittiði halde haklý bir mazeret olmaksýz gemiye dönmemek. imkan bulur bulmaz sebepleriyle bi likte gemi jurnaline yazar. Müsaade almadan gemiden þahsýna veya baþkalarýna ait eþyayý çýkarmak veyahut gemiye gi yük. 6. gemi zabitlerine veya diðer amirlerine yardýmda b ulunmamak. Kumanyayý israf etmek veya salahiyeti olmadan satmak veya saklamak veyahut yok etmek.Madde 1467 - Gemi adamlarý kaptan. hususiyle halin icabýna uygun olmak þartiyle gemi adamlarý ve gemide bulunan diðer þahýslar üzerinde cebir kullanmýya.Madde 1468 Kaptan. yukarýki hükümler gereðince aldýðý tedbirleri.Madde 1470 1. Hizmet sýrasýnda sarhoþ bulunmak.GEMÝ ADAMLARININ ÝTAAT VE BÝLGÝ VERME MECBURÝYETÝ: Aþaðýda sayýlan suçlardan birini iþliyen gemi adamlarý. Gece nöbetlerini hiç veya gereði gibi tutmamak. üzerlerini ve eþyalarýný aramaya. 2. gemi zabitleri veya diðer amirlerin hizmet emirlerini yerine getirm emek. itaatsizliklerin önlenmesi veya bastýrýlmasý içi istekte bulunmalarýna raðmen kaptana. 11. 8. 9. Birden fazla gemi adamýnýn anlaþarak ayný fiili iþlemeleri halinde ceza yarýsý kadar artý Þikayette bulunan. Kaptan bu sal ahiyetinin kullanýlmasýný ancak güverte zabitlerinin baþý olan kimse ile çarkçýbaþýya kendi h alarý ile mahdut olmak üzere býrakabilir. Gemi aksamýný. eþya veya insan sokmak.Madde 1471 - . kaptan veya donatanýn þikayeti üzerin günden bir yýla kadar hapse ve en az iki aylýk ücretleri tutarýnca adli para cezasýna ve hap is müddeti kadar meslek ve sanatý ifadan memnuiyet cezasýna mahkum edilirler. þikayet üzerine on beþ günden bir seneye kadar hapis ve en az iki aylýðý tutarýnda adli para cezasiyle cezalandýrýlýrlar. 4.

suç vasýtalarýný saklamaya mecburdur. 29/05/1926 gün ve 866 sayýlý Ticaret Kanununun sureti tatbiki hakkýnda Kanun. þu k adar ki.(Ek madde: 29/03/2011-6215 S.SUÇ ÝÞLENMESÝ HALÝNDE KAPTANIN VE GEMÝDE BULUNANLARIN VAZÝFELERÝ: 29/05/1926 gün ve 865 sayýlý Ticaret Kanunu.(Ek madde: 24/06/1995 . gönderilebili r.Madde 1473 Kaçmasý veya delilleri yok etmesi veya delillerin gereði gibi toplanmasýna engel olm asý tehlikesi mevcut olduðu takdirde kaptan maznunu tevkif edebilir.md. Bu senetlere iliþkin kabul. . Bu maddede gösterilen suçlarý iþliyenler re'sen takip olunur.Madde 1475 K . varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetle r güvenli elektronik imza ile düzenlenemez.) 6762 sayýlý Kanunun 35 ve 36 ncý maddelerinde geçen "sicilin baðlý olduðu mahkeme" ibarel ri "sicilin bulunduðu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi" olarak deðiþtirilmiþtir.Madde 1472 VI ./16. teleks. oluþturulabilir. V . çek. makbuz senedi. Ticaret Kanununun 386 ncý maddesini deðiþtiren 12/11/1931 gün v e 1749 sayýlý kanun ve Ticaret Kanununun bazý maddelerini deðiþtiren 17/12/1954 günlü ve 6442 sayýlý kanun ile 22/03/1303 tarihli Murabaha Nizamnamesinin ticari iþlere ait olan hükümle ri ve hususi mahiyette olan kanun hükümleri mahfuz olmak kaydiyle diðer kanunlarýn bu ka nuna aykýrý hükümleri kaldýrýlmýþtýr. 1469 ila 1471 inci maddelerle veya bu maddede yazýlý fiilleri iþliyenlerin daha aðýr c ezalara mahkum edilmesini derpiþ eden hükümler mahfuzdur.Deniz Ticaret Kanunu). 13/05/1929 gün ve 1440 sayýlý Ticaret Kanunu (Ýkinci kitap . faksimile baský. Þikayet. bu kanunun mer'iyet ve tatbik þekli hakkýndaki kanun hükümleri mahfuzdur. sorduklarýna doðru ve tam olarak cevap vermeye mecburdurlar. aval ve ciro g ibi senet üzerinde gerçekleþtirilen iþlemler güvenli elektronik imza ile yapýlamaz.SUÇLARIN YURT DIÞINDA ÝÞLENMESÝ: Gemi yabancý bir memlekette veya denizde bulunduðu sýrada gemi adamlarýndan veya gemidek i diðer kimselerden birisinin her hangi bir suç iþlemesi halinde kaptanýn seçeceði gemi zabi tleri ve diðer itimada deðer kimselerle suçun ispatýna yarýyacak bütün delilleri doðru ve tam arak tesbit etmeye. diðer kimseler ise 100 liradan aþaðý olmamak üzere adli para cezasýna mahkum edilir.Gemi hizmetlerinin esaslý bir þekilde aksamasý neticesini meydana getirebilecek ma hiyette bulunan ve yapmamasý gereken bir hareketi bilerek yapan veya ihmal edilmes i ayný mahiyette bulunan ve yapmasý gereken bir hareketten bilerek kaçýnan veya yukarýki m addede yazýlý suçlarýn iþlenmesine göz yuman veyahut bunlara iþtirak eden kaptan donatanýn þi i üzerine yukarýki maddedeki cezaya mahkum edilir. taþýma senedinin ve sigorta poliçesinin imzasý elle. faks ve elektronik diðer araçlarla yazýlabilir.559/14 md. bu Kanunun z orunlu tuttuðu bütün iþlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapýlabilir. Kaptanýn bu madde hükmünce yapmasý gerekli olan tahkikat iþlerinde gerek gemi zabitler i ve diðer itimada deðer kimseler. Bu mecburiyeti yerine getirmiyen gemi adamlarý 1469 uncu maddede gösterilen cezalar il e.) ÇEVRÝMÝÇÝ ÝÞLEMLER Poliçe. Ticaret þirketleri ile gerçek ve tüzel kiþi diðer tacirlere iliþkin olarak.K.KANUNU ÝCRA EDECEK MAKAM: Ek Madde 2 . gerekli kimse leri dinleyip sözlerini zapta geçirmeye.KANUNUN MER ÝYETE GÝRMESÝ: Bu Kanunu tatbika Ýcra Vekilleri Heyeti memurdur. suç yerinin durumunu tesbit etmeye. delillerin zýyaa uðramamasý için mümkün olan bütün tedbirleri aya ve hususiyle þahýslar üzerinde veya eþyalarýnda gerekli aramalarý yapmaya.KALDIRILAN HÜKÜMLER: Ek Madde 1 . bono.Madde 1474 J . Ý . sembol þeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atýlabilir.KHK . Kenar baþlýklarý da metne dahil olan iþbu kanun 01/01/1957 tarihinde mer'iyete girer. zýmb . Konþimentonun. toplamaya. hüküm kesinleþmesine kadar geri alýnabilir. ýstampa. Düze nlendikleri ülke kanunlarýnýn izin verdiði ölçüde bu senetlerde yer alacak kayýtlar el yazýsý af. gerekse gemide bulunan bütün diðer þahýslar kaptanýn emirl ni yerine getirmeye.

her türlü vergi. diðer hâllerde merkezî veri tabaný sistemindeki tarih esas alýnýr. Esas sermayesi beþmilyar Türk lirasýndan aþaðý olan anonim þirketler ile beþyüzmilyon Tür dan aþaðý olan limited þirketler. Bakanlar Ku rulu kararý ile 31. Þirket yönetim kurulu. Adalet Bakanlýðý. KANUNA ÝÞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 24/06/1995 TARÝH VE 559 SAYILI KHK NÝN GEÇÝCÝ MADDELERÝ: Ticaret sicili memurluklarýnýn devir iþlemleri. resim ve ha uaftýr. Bu madde kapsamýnda intibak amaçlý olarak yapýlacak sermaye artýrýmý ve esas mukavele deð iklerinde. bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayýmý tarihinden itibaren 3 2/1998 tarihine kadar sermayelerini bu miktarlara çýkararak tescil ettirmedikleri ta kdirde münfesih olurlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý kiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan düzenlenen bir protokole göre yürütülür ve bir yýl tamamlanýr.K./1. Za man unsurunun belirlenmesi gereken ve yönetmelikte düzenlenen hallerde güvenli elektro nik imzaya eklenen zaman damgasýnýn tarihi.5274 S. Bu madde kapsamýnda intibak amaçlý olarak 400 üncü madde çerçevesinde yapýlacak iþlemlerd pay sahibinin muvafakati aranmaz. þirket esas mukavelesinde aksine hüküm bulunsa dahi 372 nci maddede yer ala n nisaplar uygulanýr ve imtiyazlý paylar genel kurulu yapýlmasý þartý aranmaz.Geçici Madde 1(Ek madde: 09/12/2004 .) .12. Bu durumda. sertifika sahibinin ismiyle birlikte te msil ettiði tüzel kiþinin de ismi yazýlýr.mad) Hisse senetlerinin itibarî kýymeti bir Yeni Kuruþ ve katlarý þeklinde olmayan anonim þir ketler 31. kullanýlacak nitelikli elektronik sert ifikalarda sertifika sahibi alaný içerisine.Geçici Madde 2 Anonim þirketlerin sermayelerini beþmilyar Türk lirasýna kadar artýrmalarý sýrasýnda 6762 yýlý Kanunun 391 inci maddesi uygulanmaz. paylarýn 399 uncu maddeye intibak ett rilmesini saðlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlüdür.KHK-567/1 md. Bu maddenin uygulanmasýna dair usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. istekleri halinde a geçen Bakanlýkta durumlarýna uygun bir kadroya atanýrlar.2009 tarihinde sona erecek intibak süresi beþ yýla kadar uzatýlabili r.Bu iþlemlerin dayanaðý olan belgeler de ayný usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. . Birinci fýkrada belirtilen sürenin sonunda bir Yeni Kuruþa tamamlanmamýþ paylar için kes ir makbuzu düzenlenir. Bu husus tescil ve ilan edilir.12. Limited þirketlerin sermayelerini beþyüzmilyon Türk lirasýna kadar çýkarmalarýna iliþkin ele deðiþikliði için. 5083 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkýnda Kanun gereðince münhasýra intibak amaçlý yapýlacak anasözleþme deðiþikliklerinin tescili. Ýntibak süresince anonim þirket hissedarlarýnýn itibarî deðeri ne olursa olsun sahip olduð aylardan doðan haklarý saklýdýr.2009 tarihine kadar 399 uncu maddeye intibak edecektir. (Son fýkra Mülga: 20/09/1995 .Geçici Madde 1 Ticaret sicilinde Adalet Bakanlýðýnýn memuru olarak çalýþan personel. Þirket adýna imza yetkisini haiz kiþiler þirket namýna kendi adlarýna üretilen güvenli el ronik imzayla imza atabilirler. sermayenin yarýsýndan fazlasýný temsil eden ortaklarýn karar vermesi ye dir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful