TÜRK TÝCARET KANUNU Kanun Numarasý: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayýmlandýðý

Resmi Gazete Sayýsý: 9353 BAÞLANGIÇ A - KANUNUN TATBÝK SAHASI: I - TÝCARÝ HÜKÜMLER: Madde 1 - Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrýlmaz bir cüzüdür. Bu kanundaki hükümlerle, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari þekilde iþletilen her hangi bir mües seseyi ilgilendiren muamele, fiil ve iþlere dair diðer kanunlarda yazýlý hususi hükümler, ti cari hükümlerdir. Hakkýnda ticari bir hüküm bulunmýyan ticari iþlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dah i yoksa umumi hükümlere göre karar verir. II - TÝCARÝ ÖRF VE ADET:

Madde 2 - Kanunda aksine bir hüküm yoksa teamül, ticari örf ve adet olarak kabul edi ldiði tesbit edilmedikçe hükme esas olamaz. Þu kadar ki; irade beyanlarýnýn tefsirinde teamül erin dahi nazara alýnmasý esasý mahfuzdur. Bir bölgeye veya bir ticaret þubesine mahsus olan ticari örf ve adetler umumi olan lara tercih olunur. Ýlgililer ayný bölgede bulunmadýklarý takdirde, kanun veya mukavelede aksine hüküm olmadýkça, ifa yerindeki ticari örf ve adet tatbik olunur.

Tacir sýfatýný haiz olmýyanlar hakkýnda ticari örf ve adet, ancak onlar tarafýndan bilind veya bilinmesi gerektiði takdirde tatbik olunur. III - TÝCARÝ ÝÞLER: Madde 3 - Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ticarethane veya fabrika y ahut ticari þekilde iþletilen diðer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve iþler icari iþlerdendir. IV - TÝCARÝ DAVALAR VE DELÝLLERÝ: 1. UMUMÝ OLARAK: Madde 4 - 21 inci maddenin birinci fýkrasý gereðince her iki taraf için ticari sayýlan hususlardan doðan hukuk davalarý ile taraflarýn tacir olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn: 1. Bu kanunda; 2. Medeni Kanunun, rehin mukabilinde ikraz ile meþgul olanlar hakkýndaki 876 ila 883 üncü maddelerinde; 3. Borçlar Kanununun, bir iþletmenin satýlmasý veya diðeriyle birleþtirilmesi hakkýndaki 79 ve 180, rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, neþir mukavelesi hakkýndaki 372 ila 385, itibar mektubu ve itibar emri hakkýndaki 399 ila 403, komisyona dair 416 ila 429, ticari mümessiller ve diðer ticari vekiller hakkýndaki 449 ila 456, havale hakkýnd aki 457 ila 462, vedia hakkýndaki 463 ila 482 nci maddelerinde;

4. Alameti farika, ihtira beratý ve telif hakkýna mütaallik mevzuatta; 5. Bu kanunun 135 inci maddesinde yazýlý ticarete mahsus yerler hakkýndaki hususi hükümlerde; 6. Bankalar ve ödünç para verme iþleri kanunlarýnda; tanzim olunan hususlardan doðan huk uk davalarý ticari dava sayýlýr. Þu kadar ki; her hangi bir ticari iþletmeyi ilgilendirmiy en havale, vedia ve telif hakkýndan doðan davalar bundan müstesnadýr. Ticari davalarda dahi deliller ve bunlarýn ikamesi Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu nu hükümlerine tabidir.

(Ek fýkra: 20/04/2004-5136 S.K. 1.mad) Ýþ durumunun gerekli kýldýðý yerlerde Hâkimler ve cýlar Yüksek Kurulunun olumlu görüþü ile Adalet Bakanlýðýnca, bu Kanunun Dördüncü Kitabýnda y ticaretine iliþkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik Ýh tisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargý çevresi Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurul u tarafýndan belirlenir. 2. TÝCARET MAHKEMELERÝNÝN ÝÞ SAHASI: Madde 5 - Aksine hüküm olmadýkça, dava olunan þeyin deðerine göre asliye hukuk veya sulh ukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla vazifelidir.

Þu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin vazi fesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükmünce ticari sayýlan davalarla hususi hük er uyarýnca ticaret mahkemesinde görülecek diðer iþlere ticaret mahkemesinde bakýlýr.

Ýkinci fýkrada yazýlý hallerde, munhasýran iki tarafýn arzularýna tabi olmýyan iþler hari üzere, bir davanýn ticari veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iþ sahasýna girip girmediði yalnýz iptidai itiraz þeklinde taraflarca dermeyan olunabilir. Ýtiraz varit görüldü kdirde dosya ilgili mahkemeye gönderilir; bu mahkeme davaya bakmaya mecburdur; anc ak, davanýn mahiyetine göre tatbiký gerekli usul ve kanun hükümlerini tatbik eder. Ticari bir davanýn hukuk mahkemesi, ticari olmýyan bir davanýn ticaret mahkemesi tarafýndan görülme si hükmün bozulmasý için yalnýz baþýna kafi bir sebep teþkil etmez.

Vazifesizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi halinde yapýlacak muamelelere ve bunlarýn tabi olduklarý müddetlere dair usul hükümleri, iþ sahasýna ait iptidai itirazýn kabu linde de tatbik olunur. B - ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER: I - MÜRURUZAMAN:

Madde 6 - Kanunda aksine hüküm olmadýkça ticari hükümler koyan kanunlarla tayin olunan mü uruzaman müddetleri mukavele ile deðiþtirilemez. II - TESELSÜL KARÝNESÝ:

Madde 7 - Ýki veya daha fazla kimse, içlerinden yalnýz biri veya hepsi için ticari m ahiyeti haiz bir iþ dolayýsiyle diðer bir kimseye karþý müþtereken borç altýna girerlerse muk de aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça müteselsilen mesul sayýlýrlar. Ticari borçlara kefalet halinde, gerek asýl borçlu ile kefil ve gerek kefiller ara sýndaki münasebetlerde dahi hüküm böyledir. III - TÝCARÝ ÝÞLERDE FAÝZ: 1. MUKAVELE SERBESTÝSÝ:

Madde 8 - Ticari iþlerde faiz miktarý serbestçe tayin olunabilir.

Üç aydan aþaðý olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi alnýz cari hesaplarla borçlu bakýmýndan ticari iþ mahiyetini haiz olan karz akitlerinde mu teberdir.

Ödünç para verme iþleri, bankalar, tasarruf sandýklarý ve tarým kredi kooperatifleri hakk aki hususi hükümler mahfuzdur. 2. KANUNÝ FAÝZ MÝKTARI VE TÝCARÝ TEMERRÜT FAÝZÝ:

Madde 9 - Ticari iþlerde faiz miktarý hakkýnda Borçlar Kanununun 72 nci maddesi cari dir. Þu kadar ki; faizin iþlemeye baþladýðý tarihte ödeme yerinde benzer muameleler için daha ek bir faiz ödenmekte ise bu faiz miktarý esas tutulur. 8 inci madde hükmü mahfuzdur. Ticari iþlerde temerrüt faizi yýllýk yüzde ondur. 3. FAÝZÝN BAÞLANGICI: Madde 10 - Aksine mukavele yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminde n ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren iþlemiye baþlar. BÝRÝNCÝ KÝTAP : TÝCARÝ ÝÞLETME BÝRÝNCÝ FASIL : TACÝR A - TÝCARÝ ÝÞLETME: I - UMUMÝ OLARAK: Madde 11 - Ticarethane veya fabrika yahut ticari þekilde iþletilen diðer müesseseler , ticari iþletme sayýlýr. Tesisat, kiracýlýk hakký, ticaret unvaný ve diðer adlar, ihtira beratlarý ve markalar, b ir sanata mütaallik veya bir þahsa ait model ve resimler gibi bir müessesenin iþletilmes i için daimi bir tarzda tahsis olunan unsurlar, mukavelede aksine hüküm bulunmadýkça, tica ri iþletmeye dahil sayýlýr. II - TÝCARETHANE VE FABRÝKA: Madde 12 - Aþaðýda yazýlý veya mahiyetçe bunlara benziyen iþlerle uðraþmak üzere kurulan er, ticarethane sayýlýr: 1. Menkul mallarýn satýlmak veya kiraya verilmek üzere tedariki ve bunlarýn aynen ve ya baþka bir þekle sokularak satýlmasý yahut kiraya verilmesi; 2. Kýymetli evrakýn satýlmak üzere tedariki ve bunlarýn satýlmasý; 3. Her çeþit imal veya inþa; 4. Madencilik; 5. Matbaacýlýk, gazetecilik ve kitapçýlýk, yayýn, ilan ve istihbarat; 6. Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahaller, hususi mektep ve hastane ve açýk satýþ yerlerinin iþletilmesi; 7. Umumi maðazalar ve sair depo ve ambarlarýn iþletilmesi; 8. Borsa ve kambiyo iþleri, sarraflýk, bankacýlýk;

9. Ýçtimai sigortalar hariç olmak üzere sigortacýlýk; 10. Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eþya taþýmak; 11. Su, gaz ve elektrik daðýtma, telefon ve radyo ile haberleþme ve yayýn; 12. Acentelik, tellallýk, komisyonculuk ve sair bütün tavassut iþleri. Fabrikacýlýk, ham madde veya diðer mallarýn makine yahut sair teknik vasýtalarla iþlener ek yeni veya deðerli mahsuller vücuda getirilmesidir. III- TÝCARÝ ÞEKÝLDE ÝÞLETÝLEN DÝÐER MÜESSESELER:

Madde 13 - Aþaðýdaki iþleri görmek üzere açýlan bir müessesenin iþlerinin hacým ve ehemmi ari muhasebeyi gerektirdiði ve ona ticari veya sýnai bir müessese þekil ve mahiyetini ve rdiði takdirde bu müessese de ticari iþletme sayýlýr: 1. Bir toprak sahibinin veya çiftçinin, mahsullerini olduðu gibi veya zirai sanatý d olayýsiyle bir tezgahta þeklini deðiþtirerek satmasý;

2. Esnaf veya güzel sanatlar erbabýndan birinin gerek bizzat gerek iþçi çalýþtýrarak veya kine kullanarak eserler vücuda getirmesi ve bu eserleri satmasý. Bu hüküm, iþlerinin mahiyetine göre,12 nci madde gereðince ticarethane veya fabrika ol arak vasýflandýrýlamýyan diðer müesseseler hakkýnda da tatbik olunur. B - TACÝR: I - HAKÝKÝ ÞAHISLAR: 1. UMUMÝ OLARAK: Madde 14 - Bir ticari iþletmeyi, kýsmen dahi olsa kendi adýna iþleten kimseye tacir denir.

Bir ticari iþletmeyi kurup açtýðýný, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan vasýtalariyle h a bildirmiþ veya iþletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilan etmiþ olan kimse fiilen iþletmeye baþlamamýþ olsa bile tacir sayýlýr. Bir ticari iþletme açmýþ gibi, ister kendi adýna, ister adi bir þirket veya her ne suret le olursa olsun hukukan var sayýlmýyan diðer bir þirket adýna (Ortak sýfatiyle) muamelelerde bulunan kimse, hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslara karþý tacir gibi mesul olur. 2. KÜÇÜK VE MAHCURLAR:

Madde 15 - Küçük ve mahcurlara ait ticari iþletmeyi bunlarýn adýna iþleten veli ve vasi, acir sayýlmaz. Tacir sýfatý, temsil edilene aittir. Þu kadar ki; kanuni mümessil ceza hükümle i bakýmýndan tacir gibi mesul olur. 3. TÝCARETTEN MENEDÝLENLER: Madde 16 - Þahsi halleri veya yaptýðý iþlerin mahiyeti yahut meslek ve vazifeleri itib ariyle kanuni veya kazai bir yasaða aykýrý olarak veyahut baþka bir þahsýn iznine veya resmi bir makamýn ruhsatýna lüzum olup da izin veya ruhsatname almadan bir ticari iþletmeyi iþl eten kimse de tacir sayýlýr. Bu hareketin doðurduðu hukuki, inzýbati ve cezai mesuliyet mahfuzdur. 4. ESNAF:

2. ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iþ adamý gibi hareke t etmesi lazýmdýr. Tacir sýfatýna baðlý olan diðer hükümler mahfuzdur. muameleyi yaptýðý anda bunun ticari iþletmesiyle ilgili olmadýðýný diðer tarafa açýkça ya muamele. kanunda aksin e hüküm olmadýkça. diðeri için de ticari iþ sayýlýr. C . ister bir dükkanda veya bir sokaðýn muayyen yerler inde sabit bulunsunlar.Ticaret þirketleriyle. ister amme hukuku hükümlerine göre idare edilen ve iþletilen bir hükmi þahýs eliyle iþletsinler kendileri tacir sayýlamazlar. iþletmelerini ticaret sicil ine kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar. Bundan baþka. II . ticari iþletmesiyle ilgili bir iþ veya hizmet görmüþ olan tacir.Tacirler her türlü borçlarýndan dolayý iflasa tabi olduklarý gibi.HÜKMÝ ÞAHISLAR: Madde 18 . FATURA VE TEYÝT MEKTUBU: .Madde 17 . bir ticari iþletmeyi ister doðrudan doðruya.Ýster gezici olsunlar. ÜCRET ÝSTEME HAKKI: Madde 22 . kanun hüküm ine uygun olarak bir ticaret unvaný seçmeye ve kullanmaya. Her tacirin. Devlet.DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: Madde 19 .HUSUSÝ OLARAK: 1.TACÝR OLMANIN HÜKÜMLERÝ: I . münasip bir ücret istiyebilir. Þu kadar ki.Tacir olan veya olmýyan bir kimseye. verdiði avanslar eya yaptýðý masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanýr. gayesine varmak için ticari bir iþletme iþleten de rnekler ve kendi kuruluþ kanunlarý gereðince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilm ek veya ticari þekilde iþletilmek üzere devlet. vilayet ve belediye gibi amme hükmi þahýslarý ile umumi menfaate hadim cemiy etler.UMUMÝ OLARAK: Madde 20 .Tacirlere dair olan hükümler donatma iþtiraki hakkýnda da tatbik olunur. II . belediye gibi amme hükmi þahýslarý t rafýndan kurulan teþekkül ve müesseseler dahi tacir sayýlýrlar. Tacirler arasýnda.Bir tacirin borçlarýnýn ticari olmasý asýldýr. vilayet. hakiki þahýs olan acir. iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalýþmasýna dayanan ve kazancý ancak geçimini saðlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir deðildirler. TÝCARET KARÝNESÝ: Madde 21 . fiil veya iþin ticari sayýlmasýna halin icabý müsait bulunmadýðý takdirde borç ad . Taraflardan yalnýz biri için ticari iþ mahiyetinde olan mukaveleler. tacirlere mahsus hükümlerden bu kanunun 22 ve 55 inci maddeleriyle Medeni Kanunun 864 üncü maddesinin ikinci fýkrasý hükümleri bunlar hak kýnda da tatbik olunur. diðer tarafý temerrüde düþürmek veya mukaveleyi fesih yahut ondan rücu ksadiyle yapýlacak ihbar veya ihtarlarýn muteber olmasý için noter marifetiyle veya iade li taahhütlü bir mektupla yahut telgrafla yapýlmasý þarttýr. Þu kadar ki. III . 3.

kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiþ ise bunun da faturada gösterilmesini istiyebilir. sat s hakký mahfuz kalmak þartiyle. satýcý tarafýndan alýcý namýna bir bankaya ve banka bulunmadý de notere tevdi olunur ve keyfiyet hemen alýcýya bildirilir. Sif satýþ ve diðer deniz aþýrý satýþlar hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. bu müddet azaltýlabilir.Aþaðýdaki hususi hükümler mahfuz kalmak þartiyle.Madde 23 . satýþýn açýk artýrma yoliyle veya bu iþe memur edilen bir kimse marifetiyle yapý sýna karar verir.559/1md. Açýkça belli deðilse alýcý emtiayý teslim aldýktan sonra sekiz gün içinde mua meye veya ettirmeye ve bu muayene neticesinde emtianýn ayýplý olduðu ortaya çýkarsa. aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmam teyit mektubunun yapýlan mukaveleye ve beyanlara uygun olduðunu kabul etmiþ sayýlýr.Tacir sýfatýný haiz bir borçlu. Þu kadar ki. taraflarýn maksadýna veya emtianýn cinsine göre satýþ mukavel esinin kýsým kýsým icrasý kabil veya bu þartlarýn mevcut olmamasýna raðmen alýcý kýsmen yapýl htirazi kayýt ileri sürmeksizin kabul etmiþse. Oda olmayan veya yeterli teþkilatý bulunmayan odalarýn olduðu yerlerde t icaret sicil iþleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tesbit edilecek o il dahilindeki yete rli teþkilata sahip odalardan birinin ticaret sicili memurluðu tarafýndan yürütülür. mukavelenin yerine getirilmemesi yüzünden a lýcýnýn haiz olduðu haklar yalnýz teslim edilmemiþ olan kýsým hakkýnda kullanýlabilir. Þifahen. tacirler arasýndaki ticari s týþ ve trampalarda dahi Borçlar Kanununun satýþ ve trampa hakkýndaki hükümleri tatbik olunur. Emtianýn ayýplý olduðu teslim sýrasýnda açýkça belli ise alýcý iki gün içinde keyfiyet meye mecburdur.KHK . telefon veya telgrafla yapýlan mukavelelerin veya beyanlarýn muhtevasýný teyi t eden bir yazýyý alan kimse.(Deðiþik madde: 24/06/1995 . diðer taraf.K. 4.TEÞKÝLAT: I . Mukavelenin mahiyetine.mad) 492 sayýlý Harçlar Kanunu hükümleri uyarýnca il edilen ticaret sicili harçlarýnýn red ve iadeler düþüldükten sonra kalan tutarýnýn yüzde 2 .Ticari iþletmesi icabý bir mal satmýþ veya imal etmiþ veyahut bir iþ görmüþ ya ir menfaat temin etmiþ olan tacirden. 2. satýþa çýkarýlacak emtianýn v ekspere tesbit ettirir./25. 3. ÝKÝNCÝ FASIL: TÝCARET SÝCÝLÝ A .) Ticaret ve sanayi odasý veya ticaret odasý bulunan yerlerde bir ticaret sicili m emurluðu kurulur. Diðer hallerde Borçlar Kanununun 198 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarý tatbik olunur. (Deðiþik fýkra: 28/03/2007-5615 S. Satýþ masraflarý satýþ bedelinden çýkarýldýktan sonra artan para. ÜCRET VE CEZANIN TENKÝSÝ: Madde 24 . malýn satýþýna izin verilmesini mahkemeden is ir. Borçlar Kanununun 207 nci maddesindeki müruruzaman müddeti tüccarlar arasýndaki tic ari satýþlarda altý aydýr. Satýcý talebederse satýþa memur edilen kimse. Alýcý mütemerrit olduðu takdirde satýcý. 5. 5. Mahkeme. TÝCARÝ SATIÞ VE TRAMPA: Madde 25 . Bir faturayý alan kimse aldýðý tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatý hakkýnda bi razda bulunmamýþsa münderecatýný kabul etmiþ sayýlýr. Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin 2 nci fý siyle 161 inci maddesinin 3 üncü fýkrasýnda ve 409 uncu maddesinde yazýlý hallerde. haklarýn uhafaza için keyfiyeti bu müddet içinde satýcýya bildirmeye mecburdur. 4. fahiþ old iddiasiyle bir ücret veya cezanýn indirilmesini mahkemeden istiyemez. 1.UMUMÝ OLARAK: Madde 26 .

(Deðiþik madde: 24/06/1995 . Sicil memurluðunun iþ hacmine göre. hepsi tarafýndan istenmiþ sayýlýr.559/2 md.K.KHK . sicil defterlerinin nasýl tutulacaðý.) Ticaret sicilinin yönetimi.K. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý. TALEP: Madde 29 . II . Sanayi ve Ticaret Bak anlýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenir.ili odaya gelir kaydedilmek üzere aktarýlýr. kiþisel veril rin korunmasý ve bilgi güvenliðinin saðlanmasýna iliþkin tedbirler mevzuata uygun bir þekilde alýnarak korunur.KHK . 2. Þu kadar ki.) Ticaret sicili memurluðunun teþkilatý./13. . B . si memur ve yardýmcýlarý ile diðer personelde aranacak þartlar. a dýgeçen Bakanlýkça alýnan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdür. ÝLGÝLÝLER: Madde 30 . kanunda aksine hüküm olmadýkça./13.(Deðiþik madde: 24/06/1995 .NÝZAMNAME: Madde 28 .Tescil talebi ilgililer veya mümessilleri yahut hukuki halefleri ta rafýndan salahiyetli sicil memurluðuna yapýlýr.Tescil. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S. III . Bir hususun tescilini istemiye birkaç kimse mecbur veya salahiyetli olduðu takdi rde. sicil memurlarýnýn kararlarýna karþý itiraz yollarý.md.) Ticaret sicili kayýtlarýnýn elektronik ortam da tutulmasýna iliþkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikl lenir. Ticaret sicili memuru ve yardýmcýlarý ile diðer personeli. bunlardan birinin talebi üzerine yapýlan tescil. ticaret sicili memurluklarýnýn faaliyetlerini her zaman d enetlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili memurluklarý.md. talep üzerine yapýlýr. Ticaret sicili memurluðunun kurulmasýnda aranacak þartlar ile odalar arasýnda sicil iþlemleri konusunda gerekli iþbirliðinin saðlanmasýna iliþkin esaslar.YÖNETÝM Madde 27 . Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn uygun görüþü alýnarak ilgili o isi tarafýndan atanan bir sicil memuruna aittir. görevleriyle ilgili suçlardan dolayý Devlet memuru gibi cezalandýrýlýr ve bunlara karþý iþlenmiþ suçlar Devlet memurlarýna iþ sayýlýr. Bu kayýtlar ile tescil ve ilan edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak elek tronik ortamda depolanan ve sunulabilen merkezi ortak veri tabaný. res'en veya ait olduðu makamýn bi ldirmesi üzerine yapýlacak tesciller hakkýndaki hükümler mahfuzdur.559/3 md.) Ticaret sicili kayýt iþlemlerinin elektron ik ortamda yapýlmasý için toplanmasý ve iþlenmesi gerekli olan kiþisel veriler.ÞARTLARI: 1. Sanayi ve Ticar et Bakanlýðý ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdinde oluþturulur. disiplin iþleri ve bu hususla ilgili diðer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir. ayný usulle yeteri kadar yardýmcý görevlendirilir. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S. tescil mecb uriyetinin nasýl yerine getirileceði.TESCÝL: I .

sicil memurunun teklifi üzerine. Þu k adar ki. Ticaret sicili memurluðunun salahiyet çevresi dýþýnda oturanlar için bu müddet bir aydýr. TESCÝLE DAVET VE CEZA : Madde 35 . sicilin bulunduðu yerde tica ri davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi kararýyla iki milyon liradan kýrk milyon liraya kadar para cezasýna mahkum edilir. Sicilin bulunduðu yerde ticar i davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak t . 5.Sicil memuru tescil için aranýlan kanuni þartlarýn mevcut olup olmadýðýný tetk e mükelleftir.Tescil edilmiþ hususlarda vukubulacak her türlü deðiþiklikler de tescil olu nur. tescili talep müddeti on beþ gündür. MÜDDET: Madde 32 . tayin edeceði münasip bir müddet içinde kanuni mecburiyeti yerine get irmeye yahut o hususun tescilini gerekli kýlan sebeplerin bulunmadýðýný ispat etmeye davet eder. tescile tabi hususun vukubulduðu. DEÐÝÞÝKLÝKLER : Madde 33 . TETKÝK VAZÝFESÝ: Madde 34 . üçüncü þahýslarda yanlýþ bir fikir yara ahiyette bulunmamasý ve amme intizamýna aykýrý olmamasý da þarttýr. 4. Tescil edilecek hususlarýn hakikata uygun olmasý. Dilekçe sahibi hüviyetini ispata mecburdur. 2. Memurca bildirilen müddet içinde tescil talebinde bulunmýyan ve imtina sebeplerini de bildirmiyen kimse. 31 ve 32 nci maddelerin hükümleri caridir. ilgililer üç ay içinde mahkemeye müracaat ettikleri yahut aralarýnda anlaþtýklarýný etmezlerse muvakkat kayýt re'sen silinir.3.SÝCÝL MEMURUNUN VAZÝFELERÝ: 1. Tescilin dayandýðý hadise veya muameleler tamamen veya kýsmen sona erer veya ortadan kalkarsa sicildeki kayýt da tamamen veya kýsmen silinir. Her iki halde 29. TALEBÝN ÞEKLÝ: Madde 31 . Bu müddet.Tescil talebi dilekçe ile olur. II. Müddeti içinde imtina sebepleri bildirildiði takdirde. bilhassa þirket mukavelesinin. emredici hükümlere aykýrý olu adýðý ve kanunun mecburi kýldýðý esaslarý ihtiva edip etmediði araþtýrýlýr. tamamlanmasý bir senet veya vesikanýn t anzimine baðlý olan hususlarda bu senet veya vesikanýn tanzim olunduðu tarihten baþlar. 30. Mahkemeye müracaat halinde katileþmiþ olan hükmün neticesine göre muamele yapýlýr. Halli bir mahkeme hükmüne baðlý bulunan veya sicil memuru tarafýndan kati olarak tesci linde tereddüt edilen hususlar. ilgililerin talebi üzerine muvakkaten kaydolunur. Hükmi þahýslarýn tescilinde.Tescili mecburi olup da kanuni þekilde ve müddeti içinde tescili istenm emiþ olan veya 34 üncü maddenin 3 üncü fýkrasýndaki þartlara uymýyan bir hususu haber alan si emuru. Dilekçedeki imza noterlikçe tasdik edilm iþse ayrýca hüviyeti ispata lüzum yoktur.Kanunda aksine hüküm olmadýkça. ilgilileri.

kanun veya nizamnamede aksine bir hüküm bulunmadýkça ayne n ilan olunur. Bir hususun sicil de kayýtlý olup olmadýðýna dair tasdikname dahi istenebilir. beyanname ve bütün senet ve vesikalar ve ilanlarý havi gazeteler. ÝTÝRAZ: Madde 36 . Ýlan. tebliðinden itibaren sekiz gün içinde sicil in bulunduðu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe i le itiraz edebilirler. üçüncü þahýslarýn sicilde kayýtlý bulunan hususlara müt aatlerini ihlal ettiði takdirde.Ticaret sicili kayýtlarý. Tescili lazým geldiði halde tescil edilmemiþ veya tescil edilip de ilaný gerekirken ilan edilmemiþ olan bir husus ancak bunu bildikleri ispat edilmek þartiyle. TESCÝLÝN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARA TESÝRÝ: Madde 38 . hükümet merkezinde bütün Türkiye'ye ait sicil kayýtlarýný ilana mahsus gazete ile y IV . Herkes ticaret sicilinin münderecatýný ve dairede saklanan bütün senet ve vesikalarý tet kik edebileceði gibi bunlarýn tasdikli suretlerini de istiyebilir. SÝCÝLLE ÝTÝMAT: Madde 39 . üçüncü þahýslar hak . Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü þahýslar hakkýnda hüküm ifade edeceðine veya rin derhal iþliyeceðine dair hususi hükümler mahfuzdur.HÜKÜMLERÝ: 1. 3. kaydýn gazete ile ilan edildiði. Bu maddeye göre hükmolunan para cezalarý hapse çevrilmez. son kýsmýnýn beden iþ gününden itibaren hüküm ifade eder.ALENÝYET: Madde 37 . Temyiz icrayý durdurur. ilanýn tamamý ayný nüshada yayýnlanmamýþ ise. . nerede bulunurlarsa bulunsunlar.Tescil muamelesinin dayandýðý dilekçe. üçüncü þahýslara ermeyan edilebilir. Þu kadar ki. sicil memurunun kararý. Yukarýki maddenin 4 üncü fýkrasý hükmü bu halde dahi tatbik olunur. yukarýki madde gereðince kendilerine karþý hüküm ifade etmi rý bilmediklerine mütaallik iddialarý dinlenmez. aksi takdirde memurun talebini reddeder.Üçüncü þahýslarýn. Mahkemenin bu madde gereðince vereceði kararlar aleyhine ilgililer ve sicil memu ru teblið tarihinden itibaren on beþ gün içinde Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerince emyiz yoluna müracaat edebilirler. Bu itiraz mahkemece evrak üzerinde incelenerek karara baðlanýr.escili gerekli olan bir hususun mevcut olduðu neticesine varýrsa tescilini sicil mem uruna emreder. kaydýn ilaný tarihinden itibaren iþle baþlýyacak olan müddetlere de baþlangýç olur. Ýlana tabi tescil ve kayýtlar. itiraz edenle üçüncü þahýs da dinlenir. 2. Ýlgililerin para cezasýna ait mahkumiyet kararlarýný temyiz edebilmeleri için hükmolunan parayý mahkeme veznesine yatýrmýþ veya ayný miktarda teminat göstermiþ olmalarý þarttýr. Gelmezlerse evrak üz ne karar verilir. üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaralarý yazýlmak sur etiyle saklanýr. Bu günler.Ýlgililer. III . vukubulacak tescil veya tadil yahut terkin talepleri üzeri ne sicil memurluðunca verilecek kararlara karþý.

ticari iþletmenin giriþ cephesinin herkes tarafýndan kolayca görülebilecek bir yerine okunaklý bir þekilde yazýlmasý mecburidir. Hakikata aykýrý tescilden dolayý zarar görenlerin tazmina aklarý mahfuzdur. Merkezi Türkiye'de bulunan ticari iþletmelerin þubeleri de bulunduklarý yerin ticare t siciline tescil ve ilan olunur. 2.Her tacir. Birden fazla þubesi varsa.TÝCARET UNVANININ ÞEKLÝ: 1. HAKÝKÝ ÞAHISLAR: .Her tacir. Tacir hükmi þahýs ise unvanla birlikt e onun namýna imzaya salahiyetli kimselerin imzalarý da notere tasdik ettirilerek si cil memuruna verilir. Kanunda aksine hüküm olmadýkça merkezin baðl sicile geçirilmiþ olan kayýtlar þubenin baðlý bulunduðu sicile de tescil olunur. ilk þubenin tesci linden sonra açýlacak þubeler yerli ticari iþletmelerin þubeleri gibi tescil olunur. Her tacir kullanacaðý ticaret unvanýný ve bunun altýna atacaðý imzayý notere tasdik ettir ten sonra sicil memuruna tevdi etmiye mecburdur. ticari iþletmenin açýldýðý günden itibaren on beþ gün içinde ticari ini ve seçtiði ticaret unvanýný. TESCÝL: Madde 42 . Tescil olunan ticaret unvanýnýn.TÝCARET UNVANI: I . yerli ticari iþle ler gibi tescil olunur.7397/64 md. UMUMÝ OLARAK: Madde 41 . ÜÇÜNCÜ FASIL : TÝCARET UNVANI VE ÝÞLETME ADI A . Þu kadar ki.) II . hususta þube sicil memurunun ayrý bir inceleme mecburiyeti yoktur. Ticaret unvanýna ve imza örneklerine mütaallik yukarýk i fýkralarýn hükümleri bunlara da tatbik olunur. ticari iþletmesine mütaallik muameleleri ticaret unvaniyle yapmaya ve iþletmesiyle ilgili senet ve sair evraký bu unvan altýnda imzalamaya mecbu rdur.3. Bu gibi þubeler için ikametgahý Türkiye'de bulunan tam salahiyet li bir ticari mümessil tayini mecburidir. ÝLGÝLÝLERÝN CEZAÝ VE HUKUKÝ MESULÝYETÝ: Madde 40 . kendi memle et kanunlarýnýn ticaret unvaný hakkýndaki hükümleri mahfuz kalmak þartiyle. Kayýtlarýn 34 üncü maddenin üçüncü fýkrasýndaki esaslara uymadýðýný öðrendikleri halde dü nler ile tescil olunan bir hususun deðiþmesi veya sona ermesi veyahut kaldýrýlmasý dolayýsiy le kaydýn deðiþtirilmesini veya silinmesini istemiye veya yeniden tescili icabeden bir hususu tescil ettirmeye mecbur olup da bunu yapmýyanlar bu kusurlarý yüzünden üçüncü þahýsla rý zararlarý tazmin ile mükelleftirler. iþletme merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur. Merkezleri Türkiye dýþýnda bulunan ticari iþletmelerin Türkiye'deki þubeleri.KULLANMA MECBURÝYETÝ: 1. ( Son fýkra mülga: 12/12/1959 .Tescil ve kayýt için suiniyetle hakikata aykýrý beyanda bulunanlar ceza m ahkemesi tarafýndan iki milyon liradan kýrk milyon liraya kadar adli para cezasýna vey a bir aydan altý aya kadar hapis cezasýna yahut bu cezalarýn ikisine birden mahkum edi lirler ve ayrýca bir yýldan beþ yýla kadar ticaret ve sanayi odalarýna aza olabilmek ve bo rsada muamele yapabilmek haklarýndan mahrumiyetlerine veya borsalardan muvakkat ol arak çýkarýlmalarýna karar verilir.

Tacirin hüviyeti ve iþletmenin geniþlik ve ehemmiyeti yahut mali durumu hakkýnda üçüncü þahýslarda yanlýþ bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyette vey ikata yahut amme intizamýna aykýrý olmamak þartiyle her ticaret unvanýna. müþterek donatanlardan hiç olmazsa birinin ad ve s oyadýný veya deniz ticaretinde kullanýlan geminin adýný ihtiva eder. Bunlarýn ticaret unvanýnda hakiki bir þahsýn ad veya soyadý lunduðu takdirde þirket nevini gösteren ibarelerin rumuzla veya kýsaltýlmýþ olarak yazýlmalar z deðildir. anonim ve kooperatif þirketler. (Türkiye). B .LÝMÝTED. Tek baþýna ticaret yapan hakiki þahýslar ticaret unvanlarýna bir þirketin mevcut olduðu z nnýný uyandýracak ilaveler yapamazlar. HÜKMÝ ÞAHISLAR: A . (Limited þirket.MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Madde 47 . hakiki bir þahsýn ad veya soyadý yer almýþ bul a.Madde 43 .Ticari iþletmeye sahip olan dernek ve diðer hükmi þahýslarýn ticaret unvanlarý adlarýnýn aynýdýr. 3.Hükmi þahsýn ticaret unvanýnda. Ticaret unvanýnda ayrýca donatma iþtirakini gösterecek bir ibare de bulunur. komandite ortak lardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadiyle þirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ih tiva eder. Adi veya Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerin ticaret unvaný. (Cumhuriyet) ve (Milli) kelimeleri bir ticaret unvanýna ancak Ýcr . (Türk).Kolektif þirketin ticaret unvaný. lüzumlu ilavelerin yapýlmasý mecburidir. Soyadlarý ve gemi adý ký týlamaz.) (Anonim þirket) ve (Kooperatif) kelimelerinin bulunmasý þarttýr.Limited. Bir hükmi þahsýn ticaret unvanýna Türkiye'nin her hangi bir sicil dairesinde daha önce t escil edilmiþ bulunan diðer bir unvandan ayýrdedilmesi için gerekli olduðu takdirde.Hakiki þahýs olan tacirin ticaret unvaný 48 inci maddeye uygun olarak y apabileceði ilaveler ile kýsaltýlmadan yazýlacak ad ve soyadýndan terekkübeder. bütün ortaklarýn veya hiç olmazsa ortaklard an birinin adý ve soyadiyle þirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva eder. 2.KOLLEKTÝF VE KOMANDÝT ÞÝRKETLER: Madde 44 . ÝLAVELER: Madde 48 . Bu þirketlerin ticaret unvanlarýnda komanditer ortaklarýn ad ve soyadlarýnýn bu lunmasý yasaktýr. D . C TACÝR SAYILAN DÝÐER HÜKMÝ ÞAHISLAR VE DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: Madde 46 . Donatma iþtirakinin ticaret unvaný. ANONÝM VE KOOPERATÝF ÞÝRKETLER: Madde 45 . Baþka bir sicil dairesinde daha tescil edilmiþ olan ayný ad ve soyadýný ihtiva eden bir ticaret unvaný sahibinin haksýz rek abetten doðan haklarý mahfuzdur. Ticaret unvanýna ayný sicil dairesinde daha evvel tescil edilmiþ olan unvanlardan açýkça ayýrdetmeye yarýyacak ilavelerin yapýlmasý mecburidir. iþletmenin mahiyet ini gösteren veya unvanda zikredilen kimselerin hüviyetlerini belirten yahut muhayye l adlardan ibaret olan ilaveler yapýlabilir. 43 üncü madde tatbik olunur. iþletme mevzuu gösterilmek ve 48 inci madde hükmü mahfuz kalmak þartiyle ticaret unvanlarýný serbestçe seçebilirler. ticaret unvanlarýnda. Þu kadar ki.

TÝCARET UNVANININ DEVRÝ: Madde 51 . 4. merkezin ve þubenin bulunduðu yerlerin ve þube olduðunun gösterilmesi þarttýr.Bütün mahkemeler ve memurlar. 3.a Vekilleri Heyeti karariyle konabilir. 41 ila 48 ve 50 nci maddeler hükümlerine aykýrý hareket edenler ve 51 inci maddeye m uhalif olarak ticaret unvanýný devredenlerle devralan ve kullanan kimseler. kusur halinde bunun da tazminini istiye bilir.Ticari iþletme sahibinin veya bir ortaðýn ticaret unvanýna dahil bulunan adý kanunen deðiþir veya salahiyetli makamlar tarafýndan deðiþtirilirse unvan olduðu gibi kal bilir.Ticaret unvaný iþletmeden ayrý olarak baþkasýna devredilemez.TÝCARET UNVANININ KORUNMASI: 1. ÞUBELER: Madde 50 .Ticaret unvaný kanuna aykýrý olarak baþkasý tarafýndan kullanýlan kimse. unvanýn dahi devrini tazammun r. ESAS: Madde 52 . Mahkeme. Bu unvana þube ile ilgili ilavelerin yapýlmasý caizdir. 6. 2. Bir iþletmenin devri. ticaret ve sanayi odalarý ve noterler vaz ifelerini yaparken bir ticaret unvanýnýn tescil edilmediðini veya kanunun hükümlerine aykýrý larak tescil yahut istimal edildiðini öðrenirlerse keyfiyeti salahiyetli ticaret sicil memuruna ve müddeiumumiliðe bildirmeye mecburdurlar. 43 ve 47 nci maddeler þubenin ticaret unvaný hakkýnda da tatbik olunur. Þirketten ayrýlan ortaðýn adý da yazýlý muvafa rtiyle þirket unvanýnda kalabilir. Bu þirketlerden birinin tic aret unvanýna adý dahil olan bir ortaðýn ölümü üzerine mirasçýlarý onun yerine geçerek þirket eder veya þirkete girmemekle beraber bu hususta muvafakatlerini yazýlý þekilde bildirir lerse þirket unvaný olduðu gibi býrakýlabilir. . masraflarý aleyhine hüküm verilen kimsey e ait olmak üzere hükmün gazete ile de yayýnlanmasýna karar verebilir. 40 ýncý madd enin birinci fýkrasýndaki cezalara mahkum edilirler. TÝCARET UNVANININ DEVAMI: Madde 49 . bunun men'ini ve haksýz kullanýlan ticaret unvaný tescil edilmiþse kanuna uygun bir þekilde deðiþti ilmesini veya silinmesini ve zarar görmüþ ise. munh asýran sahibine aittir. Kolektif veya komandit þirkete yahut donatma iþtirakine yeni ortaklarýn girmesi ha linde ticaret unvaný deðiþtirilmeksizin olduðu gibi kalabilir. UNVANINA TECAVÜZ EDÝLEN KÝMSENÝN HAKLARI: Madde 54 . davayý kazanan tarafýn talebi üzerine. aksi açýkça kabul edilmiþ olmadýkça. 5.Usulen tescil ve ilan edilmiþ olan ticaret unvanýný kullanmak hakký. kendi merkezinin ticaret unvanýný þube olduðunu belirterek kullan mak mecburiyetindedir. ÝHBAR VE CEZA: Madde 53 . Merkezi yabancý memlekette bulunan bir iþletmenin Türkiye'deki þubesinin ticaret unv anýnda. III .Her þube.

Paye.Ýþletme sahibini hedef tutmaksýzýn doðrudan doðruya iþletmeyi tanýtmak ve benz iþletmelerden ayýrdetmek için kullanýlan adlarýn da sahipleri tarafýndan tescil ettirilmesi lazýmdýr. Üçüncü þahýslarýn müstahdemlerine. 53 ve 54 üncü maddeler tatbik olu . unvan. Baþkasýnýn ahlaký veya mali iktidarý hakkýnda hakikata aykýrý malumat vermek. II . 8.Hüsnüniyet kaidelerine aykýrý hareketler hususiyle þunlardýr: 1. iþ mahsulleri. Hüsnüniyet sahibi kimseleri iðfal edebilecek surette hakikata aykýrý hüsnühal ve iktid r þahadetnameleri vermek. yanýltýcý veya lüzumsuz yere incitici beyanlarla kötülemek.UMUMÝ OLARAK: I . DÖRDÜNCÜ FASIL : HAKSIZ REKABET A . 5. hususiyle baþkasýnýn h olarak kullandýðý ad. Baþkasýnýn emtiasý. ad.B . 6. iþaret gibi tanýtma vasýtalarý kullanmak veyahut iltiba sa meydan veren mallarý. 3.ÝÞLETME ADI: Madde 55 .TARÝFÝ: Madde 56 . onlarý vazif e sevk etmek suretiyle kendisine veya baþkasýna menfaatler saðlamak maksadiyle veya bu kabil menfaatleri saðlamaya elveriþli olacak surette. vekillerine veya diðer yardýmcýlarýna. B .Haksýz rekabet. vekilleri veya diðer yardýmcý kimseleri iðfal suretiyle. faaliyetlerini yahut ticari iþler yanlýþ. 7.ÇEÞÝTLÝ DAVALAR: . Rakipler hakkýnda da cari olan kanun. 52. marka. durumu bilerek veya bilmiyerek. 43 fk 2. 9. 40.HUKUKÝ MESULÝYET: I . unvan. iþ mahsullerini. istihdam ed enin veya müvekillerinin imalat veya ticaret sýrlarýný ifþa ettirmek veya ele geçirmek. mukavele yahut mesleki ve ya mahalli adetlerle tayin edilmiþ bulunan iþ hayatý þartlarýna riayet etmemek. Ýþletme adlarý hakkýnda dahi 28. þahadetname veya mükafat almadýðý halde bunlara sahip imiþçesine hareket ederek tesna kabiliyete malik bulunduðu zannýný uyandýrmaya çalýþmak veya buna müsait olan yanlýþ un ut mesleki adlar kullanmak. müstehak olmadýklarý menfaatler tem in veya vadetmek. 4. emtiasý. satýþa arz etmek veya þahsi iht iyaçtan baþka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak. 10. 2. Müstahdemleri.HÜSNÜNÝYET KAÝDELERÝNE AYKIRI HAREKETLER: Madde 57 . iþ mahsulleri. üçüncü þahýslar hakkýnda ayný þekilde h tiyle rakiplerine nazaran onlarý üstün duruma getirmek. Hüsnüniyet kaidelerine aykýrý bir þekilde elde ettiði veya öðrendiði imalat veya ticar arýndan haksýz yere faydalanmak veya onlarý baþkalarýna yaymak. iþaret gibi tanýtma vasýtalariyle iltibasa meydan verebi lecek surette. nizamname. marka. aldatýcý hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykýrý sair suret erle iktisadi rekabetin her türlü suistimalidir. Kendi þahsi durumu. Baþkalarýný veya onlarýn emtiasýný. faaliyeti veya ticaret iþletmesiyle iltibaslar mey dana getirmeye çalýþmak veya buna müsait bulunan tedbirlere baþvurmak. ticari faaliyeti veya ticari iþleri h akkýnda yanlýþ veya yanýltýcý malumat vermek veyahut.

aleyhine de açýlabilir.ÝSTÝHDAM EDENÝN MESULÝYETÝ: Madde 59 . Davacý lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hakim. yazý iþleri müdürü ve ilan servisi þefi gösterilmemiþ veya yoksa bu da gösterilmemiþse matbaacý. Yukarki maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bendlerinde yazýlý davalar hakkýnda Borçla Kanunu hükümleri caridir. c) Haksýz rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldýrýlmasýný.BASININ MESULÝYETÝ: Madde 60 . kredisi. b) Yazý sahibi veya ilan verenin kim olduðunun bildirilmesinden imtina olunursa. (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalarý açabili r. þu kadar ki: a) Yazý veya ilan. hizmet veya iþlerini gördükleri esnada müstahdemler v eya iþçiler tarafýndan iþlenmiþ olursa yukarýki maddenin birinci fýkrasýnýn (a). c) Baþka sebepler yüzünden yazý sahibi veya ilaný verenin meydana çýkarýlmasý veya aleyhl bir Türk mahkemesinde dava açýlmasý mümkün olmazsa. istihdam edenlere karþý dahi açýlabilir. d) Kusur varsa zarar ve ziyanýn tazminini.Haksýz rekabet yüzünden müþterileri. esnaf dernekleri. II . (b) ve (c) bentlerinde yazýlý davalar. haksýz rekab et neticesinde davalýnýn elde etmesi mümkün görülen menfaatin karþýlýðýna dahi hükmedebilir. (b) ve (c) b rinde yazýlý davalar. mesleki itibarý. haksýz rekabet y anlýþ veya yanýltýcý beyanlarla yapýlmýþsa bu beyanlarýn düzeltilmesini. yazý sahibinin yahut ilan verenin haberi olmaksýzýn veyahut rýzalarýn a aykýrý olarak yayýnlanmýþsa.Haksýz rekabet fiili. III . Haksýz rekabet yüzünden iktisadi menfaatleri haleldar olan müþteriler de birinci fýkrada yazýlý davalarý açabilirler. e) Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde gösterilen þartlar mevcutsa manevi tazmina t verilmesini. Birinci fýkranýn b ve c bentleri gereðince bir kimse aleyhine verilmiþ olan hüküm. ancak yazý sahibi veya ilan veren aleyhi ne açýlabilir. yazý iþleri müdürü eðer bir bahis ise ilan servisi þefi. bu davalar. borsalar ve nizamnamelerine göre az alarýnýn iktisadi menfaatlerini korumaya salahiyetli bulunan diðer mesleki ve iktisadi birlikler dahi kendilerinin veya þubelerinin azalarý bir ve ikinci fýkralar gereðince d ava açmak hakkýný haiz olduklarý takdirde (a). haksýz rekabete mevzu olan mallarý. Bu haller dýþýnda. Ticaret ve sanayi odalarý. naþir ve matbaacýya bir kus edilebilirse yukarýki fýkrada yazýlý sýraya bakýlmaksýzýn kusurlu olanlar aleyhine dava açýla .Madde 58 .Haksýz rekabet basýn vasýtasiyle iþlenmiþ ise. istiyebilir. ticari iþletmes veya diðer iktisadi menfaatleri bakýmýndan zarar gören veya böyle bir tehlikeye maruz bul unan kimse: a) Fiilin haksýz olup olmadýðýnýn tesbitini. 58 inci maddenin birinci fýkra sýnýn (a). yazý iþleri müdürüne. b) Haksýz rekabetin men'ini. ilan servisi þefine. doðrudan doðruya veya dolayýsiyle ondan elde etmiþ olan þahýslar hakkýnda da icra olunur.

4.Mahkeme.1.58 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (d) ve (e) bentlerinde yazýlý davalarda Borçlar Kanu nunun hükümleri tatbik olunur. mevcut vaz iyetin olduðu gibi muhafaza edilmesine.CEZAYI MÜSTELZÝM FÝÝLLER: Madde 64 .MÜRURUZAMAN: Madde 62 . Þu kadar ki. para cezasý ve masraflardan hükmi þahýs bu hakiki þahýslarla birlik e müteselsilen mesul olur. haksýz rekabetin men'ine ve yanlýþ veya yanýltýcý beyanlarýn düzeltilmesine ve lüzuml edbirlerin alýnmasýna Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun ihtiyati tedbir hakkýndaki hükümler ine göre karar verebilir.58 inci maddede yazýlý davalar. C . masrafý haksýz çýkan taraftan alýnm k üzere hükmün katileþmesinden sonra ilan edilmesine de karar verebilir.2. bu müddet hukuk davalarý hakkýnda da caridir VI . cezayý müstelzim bir fiil iþlenmiþ bulunursa.Hükmi þahýslarýn iþleri görülürken bir haksýz rekabet fiili iþlenirse 64 üncü i þahýs namýna hareket etmiþ veya etmesi gerekmiþ olan organýn azalarý veya ortaklar hakkýnda tbik olunur. iþ mahsulleri. 2. Müsdahdemleri. Elli yedinci maddenin 1. Þu kadar ki.Dava açmak hakkýný haiz olan kimsenin dilekçesi üzerine mahkeme. IV. istihdam edenin veya müvekk illerinin imalat veya ticaret sýrlarýný ifþa etmelerini veya ele geçirmelerini temin için iðf l edenler. Ýlanýn þekil ve þümu m tayin eder.KARARIN ÝLANI: Madde 61 . 3.ÝHTÝYATÝ TEDBÝRLER: Madde 63 . davayý kazanan tarafýn talebiyle. 4.HÜKMÝ ÞAHISLARIN CEZAÝ MESULÝYETLERÝ: Madde 65 . Ýstihdam edenler veya müvekkillerden. ticari faaliyeti ve iþleri hakkýnda kasten yanlýþ veya yanýltýcý m t verenler.8 ve 9 uncu bentlerinde yazýlý hak sýz rekabet fiillerinden birini kasten iþliyenler. iþçilerinin veya müstahdemlerinin veyahut vek illerinin.6. Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için þahsi durum u.CEZAÝ MESULÝYET: I . vekilleri veya diðer yardýmcý kimseleri. 58 inci madde gereðince hukuk davasýný açma hakkýný haiz bulunanlardan birinin þikayeti ü ine ceza mahkemesince bir aydan bir yýla kadar hapis veya beþ yüz liradan on bin liray a kadar adli para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandýrýlýrlar. II . davaya hakký olan tarafýn bu haklarýn doðumun u öðrendiði günden itibaren bir yýl ve her halde bunlarýn doðumundan itibaren üç yýl geçmekle na uðrar. .5. V. Haksýz rekabetin men'i hakkýndaki kesinleþmiþ ilama raðmen haksýz rakebet fiiline aynen veya tali deðiþikliklerle devam eden kimse altý aydan aþaðý olmamak üzere hapis ve beþ bin li an on bin liraya kadar adli para cezasýna mahkum edilir ve suçlu re'sen takip olunur . 58 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ve (c) b entlerinde yazýlý olduðu veçhile haksýz rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldýrý masýna. ceza kanunlarý gereðince daha uzun bir müruruzaman müddetine tabi ola n. emtiasý. iþlerini gördükleri sýrada cezayý müstelzim olan bir haksýz rekabet fiilini iþledi rini öðrenip de bu fiili menetmiyen veya gerçeðe aykýrý beyanlarý düzeltmiyenler.

görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür II. mikrofiþ. belediyeler gibi amme hükmi þahýslarý tarafýndan kurulan ve hükmi þahsiyeti bulu mýyan ticari iþletmeler ile dernekler tarafýndan kurulan ticari iþletmeler ve bunlara be nziyen ve hükmi þahsiyeti olmýyan diðer ticari teþekküller./14.DEFTER TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: I . Diðer kanunlarda bulunan cezai hükümler mah fuzdur. Hakimler. bunlarý tutmakla vazifelendirilmiþ olan kimseler dahi ayný cezaya mahkum edilirler. aþaðýdaki defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur: 1.K.) Bu defterler elektronik ortamda veya d osyalama suretiyle tutulabilir.MESULÝYET: Madde 67 . Ticari defterlerin kýsmen veya tamamen mevcut olmamasýndan yahut kanuna uygun su rette tutulmamasýndan veyahut saklanmasý mecburi olan defter ve kaðýtlarýn gereði gibi sakla nmamasýndan doðan mesuliyet doðrudan doðruya iþletme sahibine ve hükmi þahýslarda idare organ alarýna veya idare iþlerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi þahsiyeti olmýyan ticari iþl etme ve teþekküllerde onlarý idareye salahiyetli olan kimselere aittir. envanter defteri ve karar defteri. 66 ncý maddenin birinci fýkrasýnýn 1 ila 3 üncü bentlerinde sayýlan defterleri tutma müke fiyetini hiç veya kanuna uygun þekilde yerine getirmeyip de ikinci fýkraya göre mesul ol anlar üç milyon liradan otuz milyon liraya kadar adli para cezasiyle cezalandýrýlýr.Her tacir. Tacir hükmi þahýs ise yevmiye defteri./13. Bunlar.) Tacir. noterler. sicil memurlarý ve diðer memurlar resmi muameleler dolayýsiyle bir tacirin defter tutma mükellefiyetine aykýrý hareket ettiðini öðrenince keyfiyeti müddeiu umiliðe bildirmeye mecburdurlar. Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari þekilde iþletilmek üzere devl et. 2. diðer kanunlarýn leri mahfuz kalmak üzere.md.Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve iþletmeye devam eden . borç ve ala cak münasebetlerini ve her iþ yýlý içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadiyle. karar defteri hariç yukarki bentt yazýlý defterleri. karbonlu kopya. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S. (Deðiþik fýkra: 29/03/2011-6215 S. Bu defterlerin açýlýþ ve kapanýþ onaylarýnýn þekli ve esaslar u defterlerin nasýl tutulacaðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðýnca çýkarýlaca tebliðle belirlenir.ÞÜMULÜ: Madde 66 . kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamazlar. iþletmesiyle ilgili olarak gönderi lmiþ bulunan her türlü belgenin.Bir tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye salahiyet li kýldýðý kimsenin bu defterlere geçirdiði kayýtlar.BEÞÝNCÝ FASIL : TÝCARÝ DEFTERLER A . III. Defte rlerin kanuna uygun þekilde tutulmamasý halinde.K. defteri kebir. ticari iþletmesinin iktisadi ve mali durumunu. bilgisayar kaydý veya benzer þekildeki bir kopyasýný. 3. vilayet. iþletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiði bütün defterleri ve bilhassa. Tacir hakiki þahýs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte yazýlý defterle ri veya iþletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece iþletme defteri.md.SAKLAMA MÜDDETÝ: Madde 68 . fotokopi. o tacirin kendisi tarafýndan tutulmuþ k hükmündedir. yazýlý.

). Yevmiye maddelerinin en az aþaðýdaki malumatý ihtiva etmesi þarttýr: 1. Ancak mirasýn resmi ta fiyesi halinde defter ve kaðýtlar birinci fýkrada yazýlý müddetle sulh mahkemesi tarafýndan s klanýr. izahat sütununda gösterilmek þarttýr). kayda geçirilmesi icabeden muameleleri vesikalarda n çýkararak tarih sýrasiyle ve "madde" halinde tertipli olarak yazmaya mahsus defterdi r. Alacaklý hesap (Toplayýcý hesaplar kullanýldýðý takdirde nihai yardýmcý hesabýn ismini hi þarttýr). Bir tacirin saklamakla mükellef olduðu defter ve kaðýtlar. Böyle bir vesika almamýþ olan tacir defterlerini ibrazdan kaçýnmýþ sayýlýr. Þirket lerin müteakip yýl defterleri ile kullanýlmasý zorunlu diðer defterler 213 sayýlý Vergi Usul anununun defterlerin tasdikine iliþkin hükümlerine göre tasdik olunur.(Deðiþik fýkra: 11/06/2003 . 5.ÇEÞÝTLÝ DEFTERLER: I-YEVMÝYE: Madde 70 . notere tevdi olunur. Bu mükellefiyeti hiç veya kanuna uygun þekilde yerine getirmiyen tacirin bu gibi defterleri lehine delil olamaz. Borçlu hesap (Toplayýcý hesaplar kullanýldýðý takdirde nihai yardýmcý hesabýn isminin þarttýr. tutmaya mecbur olduðu diðer defterlerle tutmak istediði defterlerin her birinin nevi ve mahiyetleriyle sayfa sayýlarýný gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterl eri kullanmaya baþlamadan önce sicil memuruna vermeye mecburdur. yangýn. IV . 4. Kollektif ve adi komandit þirketlerin her ne suretle olursa olsun infisahý halin de bunlara ait defter ve kaðýtlar.Yevmiye defteri. 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine iliþkin hükümlerinde yer a lan bilgileri içerecek þekilde tasdik ve imza olunur. .K./1. Mahkeme lüzumlu gördüðü delillerin toplanmasýný d emredebilir. þirket merkezinin bulunduðu yerdeki salahiyetli mahke me tarafýndan 1 inci fýkra gereðince saklanmak üzere ortaklardan birine veya notere. Memur. diðer þirketlerin infisahý halinde ise. Sicil memuru veya noter. su baskýný veya yer sa sýntýsý gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uðrarsa tacir zýyaý öðrendiði t tibaren on beþ gün içinde ticari iþletmesinin bulunduðu yerin salahiyetli mahkemesinden ke ndisine bir vesika verilmesini istiyebilir. md. Her tacir. Hakiki þahýs olan tacirin ölümü halinde mirasçýlarý ve ticareti terk etmesi halinde kendi defter ve kaðýtlarý birinci fýkra gereðince saklamakla mükelleftirler. Madde sýra numarasý (Makine ile tutulan muhasebelerde mecburi deðildir. 3. Noterlerce tasdik edilen defterlerin mahiyet ve adetleri ve bunlarýn kime ait olduðu en geç yedi gün içinde ilgili ticaret sicili memurluðuna bildirilir. Meblað (Yardýmcý hesaplara taksim edilenler.TASDÝK ETTÝRME VE BEYANNAME VERME MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 69 . 2.halefleri defterleri son kayýt tarihinden ve saklanmasý mecburi olan diðer hesap ve kaðýtl arý tarihlerinden itibaren on yýl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar. Bu d efterler. Tarih.). defte rlerin kaç sayfadan ibaret bulunduðunu ilk ve son sayfaya yazarak resmi mühür ve imzasýyla tasdik eder.) Þirket kuruluþ aþamasýnda 66 nc addenin birinci fýkrasýnda yazýlý defterler kullanýlmaya baþlanmadan önce tacir tarafýndan ti i iþletmenin bulunduðu yerin ticaret sicili memurluðuna veya notere ibraz edilir. bunlardan bi risini tasdik ederek tacire geri verir.4884 S. Noter harc ve ücreti þirket mevc udundan ödenir. B .

ölçmek. .Envanter defterine iþletmenin açýlýþ tarihinde ve mütaakiben her iþ yýlý sonun n envanterler ve bilançolar kaydolunur. vergi kanunlarýna göre müteharrik yapraklý yevmiye defterinin kullanýlmasýna müsaade lunduðu takdirde vergi kanunlarýna uygun olmak þartiyle bu defterler de kullanýlabilir. Tarih.6. kolektif ve komandit þirk etlerde hudutsuz olarak mesul olan bütün ortaklar. UMUMÝ OLARAK: Madde 72 . Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sýra numaralý olur.ENVANTER DEFTERÝ: 1. III .Defterikebir. 3. iþ yýlý envanter ve bilançolarýn gelecek iþ yýlýnýn ilk üç ayý içinde tamamlanmýþ olmasý lazýmdýr. Envanter defteri ciltli ve sayfalarý müteselsil sýra numaralý olur. on iki aydan çok olamaz. Ýþ yýlý. Kanunda aksine hüküm olmadýkça. 2. Noterin yapacaðý muamele hakkýnda 70 inci maddenin son fýkrasý tatbik olunur. Ýmza edile n envanter ve bilançonun ilaný ve resmi makamlara verilmesi hakkýndaki hükümler mahfuzdur. Defterikebirdeki kayýtlarýn en az aþaðýdaki malumatý ihtiva etmesi þarttýr: 1. tacir. Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço. þu kadar ki. Yukarki maddenin üçüncü fýkrasý hükmü defterikebir hakkýnda da tatbik olunur. on günden fazla geciktiri lemez. Toplu hesaplarda yardýmcý nihai hesaplarýn isimleri. altý aydan az. ENVANTER: Madde 73 .Envanter çýkarmak. Her kaydýn dayandýðý vesikalarýn nevi ve varsa tarih ve numaralarý. tartmak ve deðerlendirmek suretiyle. Yevmiye defterine geçirilecek kayýtlar haklý sebep olmaksýzýn. Envanter ve bilançonun taalluk ettiði tarihe "bilanço günü" denir. 2. 4. Meblað. yevmiye defterine geçirilmiþ olan muameleleri buradan a larak sistemli bir surette hesaplara daðýtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplýyan defterdir.DEFTERÝKEBÝR: Madde 71 . bil anço günündeki mevcutlarý. saymak. alacaklarý ve borçlarý kati bir þekilde ve müfredatlý olarak tesbi tir. donatma iþtiraklerinde bütün donatanlar ve tacir sýfatýný haiz olan diðer þirket ve kurumlarda idare iþlerine salahiyetli olan kims eler tarafýndan imza ve notere ibraz olunur. Yevmiye defteri madde numarasý. Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayý sonuna kadar notere ibraz edilip so n kaydýn altýna noterce (Görülmüþtür) sözü yazýlarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek þart II .

Buna aþaðýdaki maddeler bire ayrý yazýlýr: A) Masraf tablosuna: 1. Þu kadar ki. Bu takd irde envanter defterine listeler muhteviyatý icmalen kaydolunur. Çýkarýlan envantere göre iþ yýlý baþýndaki emtia mevcudunun deðeri. Pasifler. ana serm nin cüzüleri sayýlýrlar.Ciltli ve sayfalarý müteselsil sýra numaralý olan iþletme hesabý defterinin s ol tarafýný masraf. pasif tablo sunda. satýnalýnan emtia bili ödenen paralar ve iþletme ile ilgili diðer bütün masraflar. Bilançonun aktif tablosunda. Meblað. iþletmenin iktisadi ve mali durumu hakkýnda mümkün olduðu kadar doðru bir fikir edinebilmeleri için. envanterde gösterilen kýymetlerin tasnifi ve karþýlýklý olarak deðerl itibariyle tertiplenmiþ hulasasýdýr. .Mevcutlar. AÇIKLIK VE DOÐRULUK ESASLARI: Madde 75 . Masraf kýsmýna. iþlerinde geniþ ölçüde ve kullanan büyük iþletmeler. 4. Her iþ yýlý sonunda bir "iþletme hesabý hulasasý" çýkarýlýr. alacaklar ve borçlar iþletmeye dahil iktisadi kýymetleri ifade eder. 3. emtia s hizmet mukabili alýnan paralar ve iþletme faaliyetinden doðan diðer hasýlat kaydolunur. en çok bilanço gününde iþletme için haiz olduklarý deðer üzerinden kaydol sada kote edilen emtia ve kýymetler o günün borsa rayicine göre ve tahsil edilemiyen vey a ihtilaflý bulunanlar müstesna olmak üzere. M asraf ve hasýlat kayýtlarýnýn en az aþaðýdaki malumatý ihtiva etmesi þarttýr: 1. itibari deðeri üzer en hesaba geçirilir. borçlar gösterilir. BÝLANÇO: Madde 74 . envanter ve bilançolarýn ticari esaslar gereðince eks iksiz. Aktif yekunu ile borçlar arasýndaki fark tacirin iþletmeye tahsis ettiði ana sermaye yi teþkil eder.Bilanço. 3. 2. Ana sermaye de pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve p asif tablolarýnýn yekünlarý denkleþir. DEFTER VE HÜLASA: Madde 76 . hasýlat kýsmýna ise. bütün alacaklar da itibari miktarlarýna göre hes bedilir. açýk ve kolay anlaþýlýr bir þekilde memleket parasýna göre tanzimi lazýmdýr. Sýra numarasý. 4. IV . mevcutlarla alacaklar ve varsa zarar. Ticaret þirketleriyle ticaret kurumlarýnýn envanter ve bilançolarý hakkýndaki hususi hükü r mahfuzdur.Ýlgililerin. þarta baðlý veya vadeli olsa bile.ÝÞLETME HESABI: 1. Yedek akçeler ve kar ayrý gösterilseler dahi. Muamelenin nev'i. envanterlerini listeler halinde tanzim edebilirler. sað tarafýný hasýlat kýsmý teþkil eder. Kayýt tarihi. Bütün aktifler. hususiyle bütün borçlar. Envanter esas itibariyle defter üzerine çýkarýlýr.

Ýþ yýlý içinde hizmet mukabili vesair suretle alýnan paralar. le kayýtlarýný takibeden sayfalara yazýlýr.Ticari defterlerle. Ýþ yýlý içinde satýnalýnan emtianýn deðeri.Hükmi þahýs olan tacirler tarafýndan tutulan karar defterine gerek umumi heyet veya ortaklar heyeti. satmak maksadiyle alýnan veya imal edilen mallarla iptid ai ve ham maddeler ve yardýmcý malzeme dahil olmak üzere emtia mevcutlarýný saymak. muamelelere ait kayýtlarla karýþtýrýlmamak suretiyle yeniden iþe baþlama halinde iþletme hesabý defterinin baþ tarafýna. hesap ve kaðýtlar. 2. Ýbrazýna karar verilen ticari defter. ölçmek. 3. saklanmasý mecburi olan diðer kaðýtlarýn teslimi.ÝBRAZ MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 80 .TESLÝM VE ÝBRAZ: I .KARAR DEFTERÝ: Madde 78 . Emtia envanteri. 3. mütaakiben de her iþ yýlý kapandýktan sonra. 2. þirket ve iflas iþlerinde istenebilir.TESLÝM MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 79 . V . emtia hareketlerini iþletme hesabýnýn masraf ve hasýlat kýsýmlarýnda ayrý bir sütunda göstermiye ve bir emtia envanteri çýkarmýya mecburdurla Emtia envanteri çýkarmak. II . 75 inci madde hükmü iþletme hesabý hulasasýna da tatbik olunur. Ýþ yýlý içinde yapýlan bütün masraflar. davaya bakan mahkemeden baþka bir mahkemenin kaza dairesi içinde olup da nakil ve ibrazýnda güçlük bulunduðu takdirde bu defterlerin kanuna uygun olarak tutulup tutulmadýklarýnýn ve bunlarýn ibrazýný gerekli kýlan al ve keyfiyetin ehlivukuf vasýtasiyle incelenerek neticesini gösterir bir zabýt varak asý tutulmasý ve rapor alýnmasý ve lüzumuna göre suretlerinin çýkarýlýp gönderilmesi ticari d sap ve kaðýtlarýn bulunduðu yerde ticari davalara bakmakla mükellef mahkemeden istenir. . EMTÝA ENVANTERÝ: Madde 77 . Ýþ yýlý içinde satýlan emtianýn deðeri. gerek varsa idare meclisi tarafýndan müzakere neticesind e ittihaz olunan kararlarla toplantýda hazýr bulunan azalarýn adlarý ve soyadlarý ve topla ntý günü ile beyan edilen rey ve müzakerelerin tam bir surette bilinmesi için gerekli diðer hususlar geçirilir ve bu kararlarýn altý þirket namýna imza koymaya salahiyetli olanlar ta rafýndan imza edilir. D . miras . B) Hasýlat tablosuna: 1. hesap ve kaðýtlarýn her ta rafý gerek mahkeme ve gerek ilgililer tarafýndan incelenebilir. Çýkarýlan envantere göre iþ yýlý sonundaki mevcudun deðeri.Emtia üzerine iþ yapanlar. Teslim halinde defter.2. t rtmak ve deðerlendirmek suretiyle kati bir þekilde ve müfredatlý olarak tesbit etmektir.Muhakeme esnasýnda muhik bir menfaatin mevcudiyeti ispat olunur ve mahkeme ibraz edilmesini sübut bakýmýndan zaruri addederse yalnýz ihtilaflý meseleye mütaall ik kayýtlarýn sureti çýkarýlmak veya ehlivukuf tetkikatý yaptýrýlmak üzere mahkeme re'sen vey aflardan birinin talebi üzerine bunlarýn birine yahut her ikisine ait defterlerle sa klanmasý mecburi olan kaðýtlarýn ibrazýný emredebilir.

II . diðeri aleyhinde delil olur. Þu kadar ki.KATÝ DELÝL: Madde 82 .SAHÝBÝNÝN ALEYHÝNDE: Madde 84 .Ýki kimsenin para. Hasým taraf. kanuna uygun olan de fterlerde sahibi lehine olan kayýtlar dahi aleyhindeki kayýtlar gibi muteber olup bu nlar birbirlerinden ayrýlamaz.YEMÝN: Madde 83 .Taraflardan birinin defterleri kanuna uygun olup da diðerininki olm az veya hiç defteri bulunmaz yahut ibraz etmek istemezse. vesika eya diðer muteber delillerle ispat edilirse sözü geçen kaydýn ispat kuvveti kalmaz. mal.Ticari iþlerden dolayý tacir sýfatýný haiz olan kimseler arasýnda çýkan ihtila rda ticari defterler aþaðýdaki maddelerde gösterilen þartlar dairesinde delil olarak kabul olunur. hizmet ve diðer hususlardan dolayý birbirlerind eki alacaklarýný ayrý ayrý istemekten karþýlýklý olarak vazgeçip bunlarý kalem kalem zimmet v p þekline çevirerek hesabýn kesilmesinden çýkacak bakýyeyi istiyebileceklerine dair bulunan .Mahkeme. V . ALTINCI FASIL : CARÝ HESAP A . mahkeme.Kanuna uygun olarak veya olmýyarak tutulmuþ olan ticari defterlerin mün derecatý. III .III . defterleri muntazam olan tacirin birbirini teyit eden defterlerindeki kayýtlar.Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun. þu kadar ki hasým tarafýn keza kanuna uygun surette tutulmuþ olan ve birbirlerini teyideden defterleri buna aykýrý ol ur veya bu hususta hiçbir kaydý havi bulunmazsa yahut iddianýn dayandýðý kaydýn aksi. Bir tacirin tuttuðu bütün defterlerin birbirini teyit etmesi þarttýr.MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Madde 81 . Tasdika tabi olmýyan defterler ancak 69 uncu madde gereðince tasdika tabi olup d a tasdik edilmiþ olan ilgili defterlerle birlikte delil olarak kabul olunur. E . sahibi ve halefleri aleyhinde delil sayýlýr.TÝCARÝ DEFTERLERÝN ÝSPAT KUVVETÝ: I . d efterlerin ibrazýný istemiþ olan tarafa iddiasýnýn sýhhati hakkýnda bir yemin verir. muhasebeye muhtaç davalarda ihzar i muamelelere ait hükümleriyle senetlerin ibrazý mecburiyetine dair olan hükümleri ticari iþlerde dahi tatbik olunur.TARÝFÝ VE ÞEKLÝ: Madde 87 .Kanuna uygun bir surette tutulan ve birbirini teyit eden ticari d efterlerin münderecatý sahibi lehine delil ittihaz olunur. aleyhinde delil ittihaz olunan kaydýn aksini muteber delillerle ispat edebilir. Taraflardan biri hasmýn ticari defterlerinin münderecatýný kabul edeceðini mahkeme huz urunda beyan etmiþ iken hasmý ticari defterlerini ibrazdan imtina ederse. aksi takdirde de fterler delil olmaktan çýkar. defter münderecatýný sahibi lehine hükm görmüþse kanaatini kuvvetlendirmek için o kaydýn doðru olduðuna ve davacýnýn halen davalýda getirilmesi gereken hakký bulunduðuna dair defter sahibine tamamlayýcý bir yemin verir. aþaðýdaki hükümler gereðince. IV .DÝÐER TARAFIN ALEYHÝNDE: Madde 86 .SAHÝBÝNÝN LEHÝNDE: Madde 85 .

BAKÝYE: 1. 3. . 5. Her hesap devresi sonunda zimmet ve matlubu teþkil eden tutarlar birbirinde n çýkarýldýktan sonra tanýnan veya hükmen tayin olunan bakiye. TESBÝTÝ: Madde 92 . Hesap devresi hakkýnda mukavele veya ticari teamül yoksa her takvim yýlýnýn son günü tara larca hesabýn kapatýlmasý günü olarak kabul edilmiþ sayýlýr. komisyondan ileri gelen ücr etin ve her türlü masraflarýn istenmesine mani olmaz. Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça cari hesaba zimmet veya matlup kaydý. Taraflar arasýnda cari hesap mukavelesinin akdinden önce mevcut bir matlup.Borçlar Kanununun 115 inci maddesiyle 122 nci maddesinin üçüncü fýkrasý hüküml ahfuz kalmak üzere cari hesap mukavelesinin hükümleri þunlardýr: 1.UMUMÝ OLARAK: Madde 88 .HÜKÜMLERÝ: I . HESAP DIÞINDA KALAN ALACAKLAR: Madde 91 . Bu mukavele yazýlý olmadýkça muteber olmaz. 2. Mukavele veya muamele iptal edilirse ondan doðan kalem hesaptan çýkarýlýr. Bir ticari senedin cari hesaba kaydý bedelinin tahsil edilmesi halinde mute ber olmak þartiyle vukubulmuþ sayýlýr.Yukarýki maddenin 3 üncü bendi gereðince cari hesaba kayýt olunup bedeli ta hsil edilemiyen ticari senet sahibine geri verilerek kaydý silinir.Takasý kabil olmýyan alacaklarla muayyen bir cihete sarf edilmek veya ayrýca emre amade tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doðan alacaklar cari hesaba geçirilemez. ca ri hesabýn kapatýlmasý ve zimmet ile matlup kalemleri arasýndaki farkýn tesbit edilmesi la zýmgelir.mukaveleye cari hesap mukavelesi denir. B .HUSUSÝ HALLER: 1. II . TÝCARÝ SENETLER: Madde 89 .Mukavele veya ticari teamül ile muayyen hesap devreleri sonunda. t araflarýn rýzasiyle cari hesaba kaydedilirse aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça bu matlup yenile maz. Cari hesabýn matlup kýsmýna kaydolunan tutarlar için mukavele veya ticari teamüller gereðince alýndýklarý günden itibaren faiz iþler. 3. ÜCRET VE MASRAFLAR: Madde 90 . mukavele sona ermiþ veya bakýye haczedilmiþ ise onun öde nmesi gerekir. Tesbit edilen bakýyeyi gösteren alan taraf. yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere hesaba geçirilir. zimmet veya matl doðuran mukavele veya muameleye mütaallik taraflarýn haiz olduklarý dava ve müdafaa hakla rýný düþüremez. 2. 4.Taraflar arasýnda cari hesabýn mevcudiyeti. III . aldýðý tarihten itibaren bir ay içinde noter marifetiyle veya taahütlü bir mekt upla veya telgrafla itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul etmiþ sayýlýr.

CARÝ HESABIN SONU: I . beþ yýl geçmekle müruruzamana uðrarlar.BAKÝYENÝN HACZÝ: Madde 98 .2. hesaba geçirilen kalemle aciz anýndan önce doðmuþ bulunan hukuki bir münasebetten ileri gelmiþ olan.Taraflardan birinin alacaklýsý onun hesap bakýyesini haciz ettirdiði gün he sap kapatýlarak bakýye tesbit edilir.UMUMÝ OLARAK: Madde 93 . . 8 inci madde hükmü mahfuzdur.Zimmet ve matlup kalemlerinin birbirinden çýkarýlmasý neticesinde hasýl ola n bakýye için dahi tesbit edildiði günden itibaren faiz iþler. 3. Kararlaþtýrýlan müddetin bitmesi.Cari hesaba geçirilen matlup ve zimmet kalemleri ayrýlmaz bir bütün teþkil eder. etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari h esaba yeni kalemler geçirilmek suretiyle aðýrlaþtýrýlamaz. alacaklý veya borçlu sayýlamaz. B . bakýyenin ödenmesi ancak hesabýn 92 nci maddeye göre k apatýlmasý gereken tarihte istenebilir.Cari hesabýn tasfiyesine. ile sona erer.ÖLÜM VE HACÝR HALLERÝ: Madde 97 . 2. Haciz ettiren alacaklý bakýyeden. C .Cari hesap mukavelesi: 1. Taraflardan birinin iflas etmesi. Meðer ki. kendi alacaðýna tekabül eden kýsmýnýn ödenmesini ancak 92 nci maddeye göre kapatýlmasý gereken anda istiyebilir.BÜTÜNLÜK ESASI: Madde 95 . Þu kadar ki. T araflarýn hukuki durumunu ancak mukavelenin sonundaki hesabýn kesilmesi tayin eder. hesap hata ve zuhullerine. FAÝZ: A . Bir müddet kararlaþtýrýlmadýðý takdirde taraflardan birinin feshi ihbar etmesi. II . Cari hesabýn kesilmesinden önce taraflardan hiçbiri.Mukavelede bir müddet tayin edilip de taraflardan biri ölür veya hacir altýna alýnýrsa her iki taraf ve halefleri on gün önce haber vermek þartiyle cari hesap muka velesini feshedebilir. Bu halde borcundan dolayý haciz teblið edilen taraf on beþ gün içinde haczi kaldýrtmazsa diðer taraf mukaveleyi feshedebilir.UMUMÝ OLARAK: Madde 96 . D . kabul edilen veya hükmen tayin olunan bakýyey e veya faiz bakýyelerine.MÜREKKEP FAÝZ VE DÝÐER CÝHETLERE AÝT HÜKÜMLER: Madde 94 .Taraflar. E .MÜRURUZAMAN: Madde 99 . cari hesaptan hariç addolunmak lazým gelen veya haksýz olarak cari hesaba geçirilmiþ olan kalemlere veya mükerrer kayýtlara iliþkin bulunan davalar. IV . üç aydan aþaðý olmamak üzere diledikleri zaman faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaþtýrabilecekleri gibi hesap devrelerini ve faiz ve komisyon mikt arlarýný dahi mukavele ile tayin edebilirler.

veya kýymetli evrak alým satýmlarýnda bunlarýn nev'ini. o mukavele ile ilzam olunur. em ia. taraflardan her birine muamele ya dýktan sonra.Taraflardan hiçbirine ticari mümessil. Borsa tellallarý hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. ona karþý haklý bir it irazda bulunmazsa. fiyatýný ve teslim zam ren ve kendi imzasýný taþýyan bir bordro vermeye mecburdur. meçhul kalan taraf sonradan kendisine bildirilince.TARÝFÝ: Madde 100 . satýþ memuru veya müs tahdem yahut acente gibi bir sýfatla daimi bir surette baðlý olmaksýzýn. taraf sayýlýr ve diðer tarafa karþý akdin hak ve borçlarý kendisine ait olur. Ticari senet lerin alým ve satýmýna aracýlýkta bulunan tellal bu senetleri satana ait olan imzanýn sýhhati den dahi mesuldür. II . hususiyle. Bordroda gösterilmemiþ olan taraf müddeti içinde bildirilmez veya bildirilip de aley hine haklý bir itiraz ileri sürülürse. miktarýný. tellal derhal diðer tarafa keyfiyeti ihbarla mükelleftir. Mukaveleyi bizzat yerine getiren tellal.Mukavelenin taraflarýnca vazgeçilen veya emtianýn nevi dolayýsiyle mahal li teamül gereðince lüzum bulunmýyan haller dýþýnda tellal.Tellal kendi vasýtasiyle nümune üzerine satýlan emtiadan her birinin tev di olunan nümunesini. Tellallar bu fasýlda gösterilen haklarý haiz ve borçlarla mükelleftirler. taraflarýn ad ve soyadlarýný ve mukavelenin mevzuu ve þartlarýný.NÜMUNENÝN SAKLANMASI: Madde 104 . Ticari olmýyan iþlere dair olan mukavelelerin akdi hususunda aracýlýkla meþgul olan ve ya ticari bir aracýlýk iþini arýzi olarak üzerlerine alan kimseler hakkýnda Borçlar Kanununun 404 ila 409 uncu maddeleri tatbik olunur.Diðer tarafýn sonradan bildirileceði kaydýný ihtiva eden bir bordroyu kabu l eden kimse. Taraflardan biri bordroyu kabul veya imza etmekten çekinirse. taraflardan her birine diðer tarafýn imzasýný taþýyan bordro v erilmek lazýmdýr. re mütaallik mukavelelerin akdi hususunda taraflar arasýnda aracýlýk yapmayý meslek edinen kimseye tellal denir. 3. Tellal taraflarýn bordroya koymuþ olduklarý imzalarýn sýhhatinden mesuldür. B . ticari vekil. ücret karþýlýðýnda. malýn vasýflarýna itiraz edilmeksizin kabulüne veya muamelenin diðer s .YEDÝNCÝ FASIL : TÝCARET ÝÞLERÝ TELLALLIÐI A . böyle bir teamül yoksa halin gereðine göre uygun bir müddet içinde dirilir. DÝÐER TARAFIN SONRADAN BÝLDÝRÝLMESÝ: Madde 103 . 24 üncü madde hükmü mahfuz kalmak üzere Borçlar Kanununun 409 uncu maddesi hükmü ticaret lallýðýna da tatbik olunur. mukavelenin yerine getirilmesini bizzat tellaldan istiyebilir.HÜKÜMLERÝ: I . VERME MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 101 .BORDRO: 1. TARAFLARCA ÝMZASI: Madde 102 . Bordroda gösterilmemiþ olan tarafýn ki m olduðu mahalli teamüle.Derhal yerine getirilmesi kararlaþtýrýlmýþ olmýyan muameleler hakkýnda bordro ar taraflara imza ettirilmek. 2. bordroyu kabul etmiþ olan taraf. Þu kadar ki tellalýn müracaatý üzerine mukave lenin ifasýný derhal istemezse artýk davasý dinlenmez.

Ücretin miktarý.Tarafsýzlýðý ihlal edecek derecede akýdlerden birini iltizam eden veya hüsni niyet kaidelerine aykýrý mahiyette bunlarýn birinden kendisine menfaat temin eden tell alýn. mukavele ve tarifelere ve bunlar yoksa mahallindeki ticari teamüle göre tayin olunur. Kayýtlarýn tarih sýrasiyle yapýlmasý ve 101 inci maddede yazýlý hususlarý iva etmesi lazýmdýr. mahallindeki ticari teamül nazara alýnýr. ÝSTEMEK HAKKI VE MÜRURUZAMAN: Madde 106 . 4. Tellal. kendi aracýlýðý ile yapýlan muameleleri bir yevmiye defterine günü gü yazmaya mecburdur. III . 2. bedeli tahsile veya mukavelede gösterilen sair þeyleri tesli m almaya salahiyetli sayýlmaz. MÝKTARI: Madde 107 . bu da yoksa taraflar bu ücreti yarý y arýya öderler. Her kayýt. ücret ve masraflarý istemek hakký kalmaz. her zaman taraflardan birinin talebi üzerine aracýlýðýný yaptýðý muameleler için .YEVMÝYE DEFTERÝ: 1. HAKKIN DÜÞMESÝ: Madde 110 .KABZA SALAHÝYETSÝZLÝK: Madde 105 . günü gününe tellal tarafýndan imza olunur. tutu lmasýna ve saklanmasýna dair hükümler tellalýn yevmiye defteri hakkýnda da caridir. TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 111 . Ticari defterlerin tasdikine.uretle bitirilmesine kadar saklamakla mükelleftir.Tellal. IV-ÜCRET: 1. tellal. V . Bu hak muamelenin yapýldýðý günden itibaren bir yýl geçince müruruzamana uðrar. 5. bu masraflar istenebilir. 3. tevdi edilen nümuneye hususi bir iþare t koymaya ve ticari teamülün icabýndan ise bu iþareti taraflara imza ettirmeye mecburdur . Taraflar nümunenin saklanmasýndan açýk olarak vazgeçer veya emtianýn nev'ine göre mahalli teamül gereðince buna lüzum olmazsa tellal. BORÇLU: Madde 108 . Eðer muka pýlmaz veya talik olunduðu þart tahakkuk etmezse.Tellal ücretini hangi tarafýn ödiyeceði mukavele veya kanun ile tayin ed ilmemiþ ise. Tellal ilerde delil olarak kullanmak üzere.Tellal. bu iþteki teþebbüslerinden dolayý ü t isteyemez. MASRAFLAR: Madde 109 .Tellal tarafýndan yapýlacak masraflarýn ödenmesi kararlaþtýrýlmýþsa muamele b lmese bile.Muamele yapýlýnca veya mukavele bir þarta baðlý ise þart tahakkuk edince bor droyu vermiþ olan tellal ücretini istemek hakkýný haizdir. tevdi edilen nümuneyi saklamaya mecbur deðildi r.

UMUMÝ OLARAK: I .defterinin o iþe ait kýsmýnýn bir suretini imzalýyarak vermeye mecburdur. III . Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya þubesi olmýyan ecnebi ticari iþletmeleri nam ve hesabýna memleket içinde muamelelerde bulunanlar.TARÝFÝ: Madde 116 .Yevmiye defterinin tutulmasý ve saklanmasiyle ilgili hükümlere aykýrý hare ket eden tellal hakkýnda 67 nci madde hükmü tatbik olunur. bu faslýn hükümleri tatbik o unmaz. birbirleriyle rekabette bulunan mütaaddit ticari iþletmeler hes abýna aracýlýk yapamaz. acente dahi a yný yer veya bölge içinde. satýþ memuru veya müstahdem gibi tabi bir sýfat olmaksýzýn bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir sur ette ticari bir iþletmeyi ilgilendiren akitlerde aracýlýk etmeyi veya bunlarý o iþletme adýn a yapmayý meslek edinen kimseye acente denir. 3.TATBÝK SAHASI: Madde 117 . 2. TEVDÝ MÜKELLEFÝYETÝ: Madde 114 . SEKÝZÝNCÝ FASIL : ACENTELÝK A . C . 2. Sigorta mukavelelerinin akdi hususunda aracýlýk edenler.Aksi yazýlý olarak kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. taraflar arasýnda çýkan bir davaya ait hususlarýn ispatý için veya diðer her hangi bir dava zýmnýnda bordro.Ölen veya iþten çekilen tellalýn yevmiye defterleri.ESNAF ARASINDA ARACILIK: Madde 115 . ayný zamanda ve ayný ge içinde ayný ticaret dalý için birden fazla acente tayin edemiyeceði gibi. ÝBRAZ MECBURÝYETÝ: Madde 112 . Bu fasýlda hüküm bulunmýyan hallerde aracýlýk eden acenteler hakkýnda tellallýk hükümleri yapan acenteler hakkýnda komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulunmýyan hallerde vekalet hükümleri tatbik olunur.ACENTENÝN SALAHÝYETLERÝ: . bulunduðu yerin noter ine tevdi edilir. ticari vekil.ÝNHÝSAR: Madde 118 . B . 3.Ticari mümessil. Mukaveleleri yerli veya yabancý bir iþletme hesabýna ve kendi adýna akdetmeye dai mi olarak salahiyetli bulunanlar.Esnaf arasýnda aracýlýk yapan kimseler hakkýnda. II . suret ve diðer ispat edici vesikalarýn karþýlaþtýrý sadiyle yevmiye defterinin ibrazýný tellala emir ve ondan gereken izahlarý talebedebil ir. 4. MESULÝYET: Madde 113 . müvekkil.Mahkeme.Hususi kanunlardaki hükümler mahfuz olmak üzere bu fasýl hükümleri þunlar hak da da tatbik olunur: 1.

AKÝT YAPMA SALAHÝYETÝ: Madde 121 . salahiyetli olmaksýzýn veya salahiyeti sýnýrlarýný aþarak müvekkili n bir mukavele yaparsa müvekkili mukavelenin akdini haber alýr almaz üçüncü þahsa. Acente. müvekkili hesabýna saklamakta bulunduðu emtia veya eþyaya arýz olan hasarlardan kusursuz olduðunu ispat etmedikçe mesuldür. IV. icazet vermiþ sayýlýr. Bu hükümlere aykýrý olan þartlar muteber deðildir.SALAHÝYETSÝZLÝK: Madde 122 . ihbar ve protesto gibi hakký koruyan beyanlarý müvekkili namýna yapmaya ve bunlarý k abule salahiyetlidir. akde icazet vermediðini derhal bildirmediði takdirde.HABER VERME BORCU: Madde 124 .ÖNLEYÝCÝ TEDBÝRLER: Madde 125 . aracýlýkta bulunduðu veya akdettiði mukavelelerle ilgili her türlü i htar. Bu gibi mukavelelerden çýkacak ihtilaflardan dolayý acente müvekkili namýna dava açabile ceði gibi kendisine karþý da ayný sýfatla dava açýlabilir. Þu kadar ki. III . II. Acentelere müvekkilleri adýna akit yapma salahiyetini veren vesikalarýn acente tar afýndan tescil ve ilan ettirilmesi mecburidir. iþin aceleliði müvekkilinden sormaya müsait olmaz veya acente en f aydalý þartlar dairesinde harekete mezun bulunursa basiretli bir tacir gibi kendi görüþüne gö e muameleyi yapar. bilhassa.Acente.I .Acente. müvekkilinin taþýcýya karþý dava hakkýný emniyet altýna almak üzere hasa .Hususi ve yazýlý bir muvafakat olmadan acente. müþterilerin mali durumunu ve bu durumda vukubulan deðiþiklikleri ve yap n muamalelere mütaallik müvekkilini ilgilendiren bütün hususlarý ona vaktinde bildirmeye m ecburdur. müvekkilinin iþlerini görmeye ve menfaatlerini korumaya mecburdur.UMUMÝ OLARAK: Madde 119 . C .Acente. emir alýncaya kadar muameleyi gecik tirebilir. bölgesindeki durum ve þartlarýný. Ýcazet verilmediði halde ace te akitten bizzat mesul olur. mütevekkili namýna mukave le akdine salahiyetli deðildir.UMUMÝ OLARAK: Madde 123 .ACENTENÝN BORÇLARI: I .Acente. üçüncü þahýslarýn kabule salahiyetli olduðu beyanlarýný. kendisine býrakýlan bölge ve ticaret dalý içinde mukavele uyarýnca. Müvekkilin açýk talimatý olmýyan meselelerde acente.KABZA SALAHÝYETÝ: Madde 120 .Acente.Müvekkilinin hususi ve yazýlý muvafakati veya vekaleti olmadan acente. III . bizzat teslim etmediði mallarýn bedelini kabza ve bedelini bizzat ödemediði mallarý tesli m almaya mezun olmadýðý gibi bu muamelelerden doðan alacaðý tecil veya miktarýný tenzil dahi mez. II . müvekkili hesabýna teslim aldýðý eþyanýn taþýnma sýrasýnda hasara uðr eler görecek olursa.

Mukavelede hüküm bulunmadýkça ücretin miktarý acentenin bulunduðu yerdeki tic ri teamüle. iþlerini ifa için yaptýðý masraflardan ancak fevkalade masraflarýn t azminini istiyebilir. II . ÜCRETÝN ÖDEME ZAMANI: Madde 131 .ÜCRET: 1. ÜCRETE TABÝ MUAMELELER: Madde 128 . emtiayý mümkün olduðu kadar muhafaza eylemek veya büsbü telef olmasý tehlikesi varsa.Acente.FEVKALADE MASRAFLARIN TAZMÝNÝ: Madde 127 . Bu hallerde müvekkile isnadedilebilecek bir se layý mukavele yerine getirilmemiþ olsa bile acente ücretin ödenmesini istiyebilir. 4. o andan itibaren faiz ve gerekirse ayrýca tazminat vermeye mecburdur. ÜCRETÝN MÝKTARI: Madde 130 . Aksi takdirde ihmali yüzünden doðacak zararý tazmine mecbur olur.Acente. müvekkilinin malý veya bedeli yahut onun yerine diðer bi r karþýlýðý aldýðý tarihte ücrete hak kazanýr. 3. Mukavele kýsým kýsým yerine getirilecekse acente.ek ve gereken diðer tedbirleri almak.Acente fiilen aracýlýkta bulunduðu veya akdettiði muamelelerden ve aracýlýkt a bulunmamakla beraber bölgesi içindeki þahýslarla müvekkili arasýnda doðrudan doðruya yapýla inhisar dalý içine giren muamelelerden dolayý bir ücret istemek hakkýný haizdir.Müvekkil. Acenteye ait alacaklarýn. Avanslar hakkýnda 22 nci madde tatbik olunur. tesbit edilerek ödenmesi lazýmdýr. IV.ACENTENÝN HAKLARI: I . D . doðrudan doðruya yaptýðý muameleleri derhal acenteye bildirmeye borçludur. Müvekkil. acentenin ücrete hak kazanmýþ olduðu muamelelere ait defter kayýtl arýnýn bir suretini hesap cetveli ile birlikte acenteye vermeye mecburdur. teamül yoksa halin icabýna göre mahkemece tayin olunur. yerine getirildiði veya yerine getir ilmesi gerektiði nispette ücrete hak kazanýr. aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. ÜCRETE HAK KAZANMA ZAMANI: Madde 129 . Satýlmak üzere acenteye gönderilen emtia çabuk bozulacak cinsten olur veya deðerini düþür k deðiþikliklere maruz bulunur ve müvekkilden sormaya vakit müsait olmaz veya müvekkil izi n vermede gecikirse.Acente müvekkiline ait olan paranýn gönderilmesi veya teslim edilmesi lazým geldiði zaman bunu yapmazsa. mukavele mevzuu bir malýn satýnalýnmas imal edilmesi veya satýlmasý ise. her üç ayda bir defa ve her ha vim yýlýnýn sonunda veya acentelik mukavelesi sona erdiði zaman. . 2. Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereðince salahiyetli mahkemenin izniyle sattýrmak ve gecikmeksizin keyfiyeti müvekkiline haber vermekle mük elleftir. acenta salahiyetli mahkemenin izniyle Borçlar Kanununun 92 nc i maddesi gereðince bu emtiayý sattýrmaya salahiyetli ve müvekkilin menfaatleri bunu ger ekli kýlýyorsa mecburdur. mukavelenin yapýldýðý tarihte.ÖDEME BORCU: Madde 126 .

Müvekkilin veya acentenin iflas veya ölümü yahut hacir altýna alýnmasý sebebiyle acenteli mukavelesi sona ererse. B .ACENTELÝK MUKAVELESÝNÝN SONA ERMESÝ: I. komandit. baþlanmýþ iþlerin tamamlanmamasý yüzünden diðer tarafýn uðradýðý zararý ta . taraflardan her biri üç ay önce ihbar etmek þartiyle feshedebilir.Muayyen olmýyan bir müddet için aktedilmiþ olan acentelik mukavelesini. kollektif.Borsalar. Müvekkile ait mallar acente tarafýndan mukavele veya kanun icabý satýldýðý takdirde acent satýlan mallarýn bedelini ödemekten kaçýnma salahiyetini haiz olur. DOKUZUNCU FASIL : TÝCARETE MAHSUS YERLER Madde 135 . Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur. mukavele ile bir müddet tayin edilmiþ olsa dahi muhik sebeplerden dolayý akit her zaman fesih olunabilir.Ticaret þirketleri.TAZMÝNAT BORCU: Madde 134 .HAPÝS HAKKI: Madde 132 . 867 nci maddeleri mahfuzdur. antrepo ve ticarete mah sus diðer yerler hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. Medeni Kanununun 864 üncü maddesinin ikinci fýkrasiyle 865.Ticaret þirketleri hükmi þahsiyeti haiz olup þirket mukavelesinde yazýlý iþle me mevzuunun çevresi içinde kalmak þartiyle bütün haklarý iktisap ve borçlarý iltizam edebili r.NEVÝLERÝ: Madde 136 . Müvekkil aciz halinde bulunduðu takdirde acentanýn henüz muaccel olmamýþ alacaklarý hakký da yukarki fýkralar tatbik olunur.Acente.HÜKMÝ ÞAHISLARIN EHLÝYETÝ: Madde 137 .Muhik bir sebep olmadan ve üç aylýk ihbar müddetine riayet etmeksizin ak di fesheden taraf.III. panayýr ve pazar yerleri. ÝKÝNCÝ KÝTAP : TÝCARET ÞÝRKETLERÝ BÝRÝNCÝ FASIL : UMUMÝ HÜKÜMLER A . limited ve kooper atif þirketlerinden ibarettir. Müvekkilin veya acentenin iflas veya ölümü yahut hacir altýna alýnmasý halinde Borçlar Ka unun 397 nci maddesi tatbik olunur. 866. müvekkilindeki bütün alacaklarý ödeninceye kadar acentelik mukavel esi dolayýsiyle alýp da gerek kendi yedinde gerek hususi bir sebebe binaen zilyed ol makta devam eden bir üçüncü þahýs yedinde bulunan menkul þeyler ve kýymetli evrak ile emtia s di vasýtasiyle tasarruf edebildiði emtia üzerinde hapis hakkýna maliktir. II .SEBEPLERÝ: Madde 133 . sergi.TATBÝK OLUNACAK KANUN HÜKÜMLERÝ: . E . anonim. C . iþlerin tamamen görülmesi halinde acenteye verilmesi gereken üc ret miktarýna nispetle tayin olunacak münasip bir tazminat acenteye yahut yukardaki hallere göre onun yerine geçenlere verilir.

Ticari itibar. 3.49 uncu maddeleri nun 520-541 inci maddeleri ret þirketleri hakkýnda da nevine mahsus hükümler mahfuz kalmak þartiyle Medeni Kanunun ve bu fasýlda hüküm bulunmayan hususlar hakkýnda Borçlar Kanunu her þirket nevinin mahiyetine uygun olduðu nispette.48. Þirket. 6. tica tatbik olunur. Þahsi emek. 140 ýncý madde gereðince tazminat hakkýna halel gelmemek þartiyle. 7. UMUMÝ OLARAK: Madde 140 . alacak. Menkul ve garimenkullerin faydalanma ve kullanma haklarý. Telif haklarý.Her þirket 45. resmi l aranmaksýzýn muteberdir. maden ruhsatnameleri gibi iktisadi deðeri olan sair haklar kon abilir. Para. Ýmtiyaz ve ihtira beratlarý alameti farika ruhsatnameleri gibi sýnai haklar. Ortaklarca sermaye olarak konulmasý taahhüt edilen haklarýn muhafazasý için kurucular tarafýndan ortaklar aleyhine ihtiyati tedbir talebedilebilir. Ticari iþletmeler. her ortaðýn sermaye koyma taahhüdünü yerine getirmesine talep ve dava edebileceði gibi ifada gecikme sebebiyle uðradýðý zararýn tazminini de istiyebilir. Tedbir üzerine açýlacak da valar için Usul Kanununda derpiþ edilen müddet ancak þirketin tescil ve ilaný tarihinden i tibaren iþlemeye baþlar. 3.Madde 138 .SERMAYE KOYMA BORCU: I. 2.KONUSU: Madde 139 . sermayenin ödenmesi gereken günden itibaren kanuni faiz in de verilmesi lazýmdýr.Kanunda aksine hüküm olmadýkça ticaret þirketlerine sermaye olarak: 1. II . Sermaye olarak konulmasý taahhüt edilen diðer haklarýn devri kanunen hususi þekilleri tabi olsa dahi þirket mukavelesi. 4. devredecek ortaðýn ayrýca rýzasýna bakýlmaksýzýn. 8. usulüne göre tanzim ve imza edilmiþ þirket mukavelesiyle koym ayý taahhüt eylediði sermayeden dolayý þirkete karþý borçludur. Tazminat talebi için ihtar þarttýr. Sermaye olarak gayrimenkul mülkiyeti veya gayrimenkul üzerinde mevcut veya tesis edilecek ayni bir hakkýn konulmasý taahhüdünü ihtiva eden þirket mukavelesi hükümleri. 5. 2.47. kýymetli evrak ve menkul þeyler. Her nevi gayrimenkuller.HÜKMÜ: 1.Vaktinde konulmýyan sermaye para ise. D . þirkete a rcilerden bu haklarýn devrini istemek salahiyetini verir.Her ortak. GECÝKME FAÝZÝ: Madde 141 . TEKEFFÜL: .

Birleþme. Hizmet karþýlýðý olarak verilecek ücretin kýsmen veya tamamen kara iþtirak suretiyle ifas arlaþtýrýldýðý takdirde bu kayýt memur ve müstahdemlere ortak sýfatýný vermez. . Henüz bilanço tanzim edilmemiþse alacaklý bilançonun tanzimi neticesinde borçluya düþecek kar ve tasfiye payý üzerine ihtiyati haciz koydurabilir. KARÝNELER: Madde 143 .Birleþme. Alacak kýsmen tahsil edilmiþse yukarki hükümler tahsil edilmemiþ olan kýsým hakkýnda cari Mukavelede aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça.Sermaye olarak konulan ayýnlarýn deðerleri þirket mukavelesinde tesbit e dilmemiþse konulduklarý zamandaki borsa veya piyasada cari fiyatlarý. muaccel ise þirket muk arihinden itibaren bir ay içinde þirketçe tahsil edilmek lazýmdýr.ÞÝRKETLERÝN BÝRLEÞMESÝ: I . Alacak müeccel ise.Bir þirket devam ettiði müddetçe ortaklardan birinin þahsi alacaklýlarý.Madde 142 . sermaye olarak konan mallarýn mülkiyeti þirke ve haklar þirkete temlik edilmiþ olur. þir ketçe tahsil edilmiþ olmadýkça sermaye koyma borcundan kurtulmuþ olmaz. Yukardaki hükümler borçlu ortaklarýn þirket dýþýndaki mallarýna alacaklýlarýn müracaat ha Çeþitli ticaret þirketlerine ait hususi hükümler mahfuz kalmak þartiyle birleþme hakkýnda akýp maddelerdeki hükümler tatbik olunur. iki veya daha fazla ticaret þirketinin birbiriyle birleþerek yeni bir ticaret þirketi kurmalarýndan veya bir yahut daha fazla ticaret þirketinin m evcut diðer bir ticaret þirketine iltihak etmesinden ibarettir. . gecikmed en dolayý þirketin tazminat hakkýna halel gelmemek þartiyle. borçlular it bulunan hisse senetlerini haczettirebilirler. Her ne sebeple olursa olsun bu müddet içinde tahsil edilemediði takdirde. 5.ÞARTLAR: 1. ilgililerce kabul edilmiþ sayýlýr. ortak. E . Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerle anonim þirketlerde alacaklýlar. II .Kanunda aksine hüküm olmadýkça. 4. ortaklarýn koyduklarý sermayeler için faiz ve rketteki hizmetleri dolayýsiyle kendilerine ücret verilmesi þirket mukavelesiyle kabul olunabilir. müddetin bitiminden it ibaren geçecek günlerin kanuni faizini dahi vermiye mecburdur.Sermaye olarak þirkete alacaklarýný devretmiþ olan bir ortak alacaklarý. ez. bunlar bulunmadýðý tak dirde ehlivukuf tarafýndan biçilecek deðerleri. hakl rýný ancak þirketin bilançosu gereðince o ortaða düþen kar payýndan ve þirket fesholunmuþsa t yýndan alabilirler.ORTAKLARIN ÞAHSÝ ALACAKLARI: Madde 145 .TARÝFÝ: Madde 146 . F . NEVÝLERÝN AYNI OLMASI: Madde 147 . yalnýz ayný neviden olan þirketler arasýnda caizdir. FAÝZ VE ÜCRET ALMA HAKKI: Madde 144 . aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça vade gününden.

HÜKÜMLERÝ: 1. Bunlarýn bütün hak ve borçlarý. ilan gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder.MUKAVELE: . keyfiyetin ayrýca tescil ve ilaný zaruridir.NEVÝ DEÐÝÞTÝRME: Madde 152 . Böylece yeni n ev'e çevrilen þirket eskisinin devamýdýr.Birleþme kararý.Birleþme için ilgili þirketlerin. Þirketlerin birleþmesinden yeni bir þirket meydana gelmiþse. yeni nev'e ait kuruluþ merasimine tabidir. 2. ayný neviden sayýlýr. Birleþen þirketlerin alacaklýlarýndan her biri ilandan itibaren üç ay içinde salahiyetli ahkemeye müracaatla birleþmeye itiraz edebilir. mukavalelerinin deðiþmesi hakkýndaki usul ve þartlar dairesinde. aralarýnda tesbit edilecek bir örneðe göre ta nzim edilmiþ olan bilançosunu ilan eylemeye ve birleþme sebebiyle varlýklarý sona eren þirke tler ise ayrýca kendilerine ait borçlarýn ne suretle ödeneceðine dair tanzim edecekleri be yannameyi bilanço ile birlikte ilana mecburdurlar. KARAR: Madde 148 . B . G .Þu kadar ki. Borç karþýlýðýnýn bankaya tevdi keyfiyetinin ilaný lazýmdýr. III . KÜLLÝ HALEFÝYET: Madde 151 . BÝLANÇO: Madde 149 . ALACAKLILARIN ÝTÝRAZ HAKKI: Madde 150 .Birleþen þirketlerin her biri. 2. ortadan kalkan þirketlerin ye rine geçer.Yukarýdaki maddede tayin olunan müddet içinde itiraz edilmemiþse. kollektif þirkettir. birleþme muamelesi katileþir ve kalan yahut yeni kurulan þirket.Ticari bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek maksadiyle haki ki þahýslar arasýnda kurulan ve ortaklarýndan hiçbirisinin mesuliyeti þirket alacaklarýna kar hdid edilmemiþ olan þirket. Ýtiraz hakkýndan vazgeçilmedikçe yahut bu hu sustaki itirazýn reddine dair mahkemece verilen karar katileþmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat þirket tarafýndan verilmedikçe birleþme hüküm ifade etmez.Bir ticaret þirketinin nevinin diðer bir ticaret þirketi nevine çevrilme si kanunda aksine hüküm olmadýkça. birleþme bakýmýndan kollektif ile komandit þirketler ve anonim ile sermay esi paylara bölünmüþ komandit þirketler. ÝKÝNCÝ FASIL : KOLLEKTÝF ÞÝRKET BÝRÝNCÝ KISIM : ÞÝRKETÝN MAHÝYET VE KURULUÞU A . ayrý ayrý karar vermeleri ve bu kararýn tescil ve ilan olunmasý ger ekir.TARÝFÝ: Madde 153 . Þu kada ilandan önce birleþen þirketler borçlarýný ifa yahut borca tekabül eden parayý Türkiye Cumhu Merkez Bankasýna yahut muteber diðer bir bankaya tevdi etmiþ veyahut alacaklýlar þirketle rin birleþmesine razý olmuþ ise birleþme kararý ilan gününden itibaren hüküm ifade eder. kalan veya yeni kurulan þirkete intikal eder. 3.

I . ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLAR ARASINDAKÝ MÜNASEBET A .ÞEKLÝ: Madde 154 . sicil dairesince saklanýr ve 155 inci madde gereðince mukaveleye konmasý mecbu ri olan kayýtlar ile kanunun emreylediði diðer hususlar ticaret siciline tescil ve ila n olunur. þirket mukavelesinde þirket mevzuunun hudutlarýnýn açýkça göst lmasý þarttýr. Þirketin mevzuu. III . Þu kadar ki.Kollektif þirketi kuranlar buna ait þirket mukavelesinin noterlikçe ta sdikli bir suretini tasdik tarihinden itibaren on beþ gün içinde þirket merkezinin bulun duðu yerdeki ticaret siciline tevdi ile þirketin tescilini talebetmiye mecburdurlar. Þirketin ticaret ünvaný ve merkezi. II .MÜKELLEFÝYET: Madde 157 .MUKAVELE SERBESTLÝÐÝ: .NOKSANLIKLAR: Madde 156 . adi þirket hük lup hakkýnda 158 inci madde hükmü mahfuz kalmak þartiyle Borçlar Kanununun 520 . Þirketin kollektif olduðu. Ortaklar emredici hükümlere aykýrý olmamak þartiyle þirket mukavelesine diledikleri kayýt arý koyabilirler.TESCÝL: I . 5. mukaveledek i imzalarýn noterce tasdiki da þarttýr. Þirketi temsile salahiyetli kimselerin ad ve soyadlarý. 2. þirketin nevini gösterir bir kaydý ihti va etmese bile müþterek bir unvan altýnda üçüncü þahýslarla muameleye giriþilmesi veya onlara bir fiil iþlenmesi halinde de ayný hüküm caridir.ÝHTÝVA EDECEÐÝ MECBURÝ KAYITLAR: Madde 155 . yok a birlikte mi imza koymaya mezun olduklarý. 3.Kollektif þirket mukavelesine aþaðýda sayýlan hususlarýn yazýlmasý mecburidir 1.541 inci maddeleri tatbik olunur. Suret.Mukavelesi kanuni þekilde yapýlmamýþ veya mukaveleye konmasý mecburi olan kayýtlardan biri veya bazýlarý eksik yahut hükümsüz olan bir kollektif þirket. Ortaklarýn ad ve soyadlariyle ikametgahlarý ve tabiiyetleri. 14 üncü madde hükmü mahfuzdur.Tescil mükellefiyeti yerine getirilmeksizin þirket namýna iþlere baþlanmýþ ol uðu takdirde ortaklar giriþtikleri iþlerden dolayý üçüncü þahýslara karþý müteselsilen mesuld Bir kollektif þirket mukavelesi akdolunmaksýzýn. Her ortaðýn sermaye olarak koymayý taahhüt ettiði para miktarý. para mayetinde olmýyan sermayenin deðeri ve bu deðerin ne suretle biçilmiþ olduðu. eðer þahsi emek bahis konusu ise u emeðin mahiyet ve þümulü. C .MÜKELLEFÝYETÝN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝ: Madde 158 . II . bunlarýn yalnýz baþýna mý.Kollektif þirket mukavelesi yazýlý þekle tabidir. 4. Þu kadar ki. 6.

Bununla beraber þirketi idare ile mükellef olan ortaklardan bazýsý. muhik sebep sayýlýr.ÝDARE ÝÞLERÝNÝN ÞÜMULÜ: Madde 165 . DÝÐER ORTAKLARIN ÝTÝRAZI: Madde 164 . yapýlacak bir iþin.Madde 159 . B .ORTAKLAR KARARI ÝLE TAYÝN HALÝNDE: Madde 162 . . AZÝL: A . Ekseriyet h asýl olmadýðý takdirde. þirket maksat ve mevzuunu elde et mek için icrasý gereken mutat muamele ve iþlerden ibarettir. bu kýsýmdaki maddeler mahfuz kalmak þartiyle.ÝDARE ÝÞLERÝNÝN KÝME AÝT OLDUÐU: 1. idare iþlerine bakan ortaðýn þirket mukavelesi hükümlerini ihlal etti la her bir ortak azil için mahkemeye müracaat edebilir.Ýdare iþleri þirket mukavelesiyle bir ortaða verilmiþse bu ortak.Þirketin idaresine giren hususlar. 136 ila 145 i nci maddeler tatbik olunur. muhik sebepler mevcutsa. 3. ortaklýklarýn hepsine veya birkaçýna verilmiþ ise b nlarýn herbiri yalnýz baþýna salahiyetlidir. ortakla rdan birine veya birkaçýna yahut hepsine verilebilir. Ticari mümessiller ve diðer ticari vekiller hakkýndaki hükümler mahfuzdur.Ýdare iþleri mukavele ile bir ortaða verilmiþ ise. UMUMÝ OLARAK: Madde 160 . þirket mukavelesi yapýldýktan sonra ittihaz edilen bir karar la bir ortaða verilmiþse o ortak. onun idare. feragat ve kabul ile tahkime dahi salahiyetl idirler. satýnalmak ve teminat olarak göstermek gibi mutat iþ ve muameleler dýþýnda kalan hususlarda ortaklarýn ittifaký þarttýr. Þirket iþlerinin idaresi kendilerine verilmiþ ortaklarýn birlikte hareket etmeleri þir ket mukavelesinde yazýlý ise.MUKAVELE ÝLE TAYÝN HALÝNDE: Madde 161 . Anc ak. 2. Þu kadar ki. ortaklarýn ekseriyeti ile azledilebilir. 4. mukaveledeki hükümler ve mu kavelede hüküm olmýyan hallerde. þirketin menfaatlerine uygun olmadýðýný beyan edecek sa idare hak ve vazifesini haiz diðer ortaklar ekseriyetle o iþi yapabilirler. ÝDARE ÝÞLERÝNDE YALNIZ BAÞINA VEYA BÝRLÝKTE HAREKET: Madde 163 .ÞÝRKETÝN ÝDARESÝ: I . Þirket mukavelesiyle veya ortaklarýn ekseriyeti ile idare iþleri. Vazifenin yerine getirilmesinde basiretsizlik.Þirket iþlerinin idaresi. hileye müstenit olmamak þartiyle þirketin idar esi için gereken muameleleri yapabilir.Ortaklardan her biri ayrý ayrý þirketi idare hak ve vazifesini haizdir . B . Þirketi idare edenler þirket menfaatine uygun gördükleri iþlerde sulh.Ortaklarýn birbiriyle olan münasebetlerinde. teberruda bulunmak ve þirket mevzuuna girmiyorsa gayrimenkulle ri satmak. aðýr ihmal veya idarede iktidarsýzlýk gibi haller. ortaklardan birinin talebi üzerine mahkeme kararý ile i dare hak ve vazifesi tahdit veya nez'olunabilir. hak ve va zifesi diðer ortaklar tarafýndan tahdit olunamýyacaðý gibi kendisi azil dahi olunamaz. Anlaþamadýklarý takdirde keyfiyet ortaklar umumi heyetine tev di ve heyetçe verilecek karara göre hareket edilir. II .Ýdare iþleri. Þu kadar ki. ortaklarýn gecikmede tehlike görülen haller müstesna olmak üzer her iþte anlaþmalarý gerekir. diðer orta klarýn itiraz ve muhalefeti vaký olsa bile.

Kar ve zararýn taksimine dair olan karar hakkaniyet kaidelerine aykýrý görüldüðü takdirde hkemece iptal olunur. sermayesinden eksi len kýsmý tamamlamýya zorlanamaz. Ortaklar.ALACAÐI ÝSTEME HAKKI: Madde 170 . þir kete ödünç olarak verdiði paranýn ve eðer kararlaþtýrýlmýþ ise koyduðu sermayenin faizlerini. III. kar payýnýn tamamen veya kýsmen alýnmas bir kimseye devredilmesi zararýn ödenmesine baþlanmasý gibi açýk veya zýmni kabulü gösteren rde. aksine karar yoksa. elesi gereðince hak ettiði ücreti ve þayet kanun ve mukavele hükümlerince yýl sonu bilançosu mamýþ ise bunun yapýlmasýný ve yapýlmýþ bilançoya göre kar payý tesbit edilmiþ deðilse bunun tten istemek ve alacaklarýný almak hakkýný haizdir. Bu madde ile ortaða tanýnmýþ olan salahiyetleri kaldýrma veya daraltma neticesini doðura n bütün mukavele þartlarý hükümsüzdür. Bu halde kar ve zararýn taksimi hakkýnda Borçlar Kanununun 523 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. ileride hasýl olacak kar paylariyle telafi olunur. F . hesap yýlý sonunda tahakkuk eden kardan kendisine düþen payý.Mukavelenin her ne suretle olursa olsun deðiþtirilmesine dair olan k ararlar ittifakla. C . kar ve zarardan kendilerine düþen miktarýn tayinini þirket mukavelesiyle y ahut sonradan ittihaz edecekleri kararla içlerinden birine veya bir üçüncü þahsa býrakabilirl r. bütün orta rýn ekseriyeti ile verilir.Her ortak.Bir ortak þirketten ödünç aldýðý veya þirket hesabýna bir yerden tahsil eyled ayý.Ýdare iþlerini gören kimse. diðer kararlar ise þirket mukavelesinde aksine hüküm olmadýkça.MURAKABE: Madde 167 .KAR VE ZARAR: I . þirketin hesap yýlý sonundaki bilançosunu esas it ihaz ederek kar ve zarar hesabýný tanzim ve ona göre her ortaðýn payýný tayin ve tesbit eder.ZARAR PAYI: Madde 171 .Ortaklar ittifakla karar vermedikçe hiçbir ortak. D .HESABIN TESBÝTÝ: Madde 169 . aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. itiraz hakký düþer.REKABET YASAÐI: . E .KARARLAR: Madde 168 . Buna aykýrý mukavele hükümsüzdür. II . Sermayeden eksilen kýsým. vade gününde veya mümkün olan en kýsa zamanda tediye ve ecek olursa bu vadenin veya zamanýn geçmesinden itibaren kanuni faizi dahi vermeye m ecbur olur.III .FAÝZ VERME BORCU: Madde 166 . Bu ortak veya üçüncü þahsýn bu hususta vereceði kararýn hakkaniyet kaidelerine aykýrý olma Bu kararýn öðrenilmesinden itibaren üç ayýn geçmesi.Bir ortak idare salahiyetini haiz olmasa dahi þirket iþlerinin gidiþi hakkýnda bizzat bilgi edinmek ve þirketin evrak ve defterlerini incelemek ve bunlara göre kendisi için þirketin mali durumunu gösterecek bir hesap varakasý tanzim etmek hakkýný aizdir.

Ancak þirket mukavelesinin tescil ve ilan edilmiþ olan kýsmýna göre þirketin ilzam edile bilmesi için mütaaddit ortaklarýn imzasý þart kýlýnmýþsa. þirket. B . haklarý ihlal edilen ortaklarýn. azalarýndan bulunduðu þirketin yaptýðý ticari iþler nev'inden bir . C .Ortaklar. þirket alacaklý ve borçlu olur.ÞÝRKETÝN MEVCUDÝYETÝ: Madde 174 .TEMSÝL SALAHÝYETÝNÝN KÝME AÝT OLDUÐU: Madde 175 .Þirketi ortaklara ve üçüncü þahýslara karþý temsil salahiyet ve vazifesi. þirketin feshini istemek haklarýna ha el getirmez. bu þart. Bir ortaðýn þirkete ait vazifelerini ifa dolayýsiyle iþlediði haksýz fiillerden þirket de udan doðruya mesuldür.AYKIRI HAREKET: Madde 173 . Bu hususlardan birinin tercihi diðer ortaklara aittir.HÜKÜMLERÝ: Madde 177 . daha önce kurulmuþ diðer bir þirketin de mesuliye i tahdidedilmemiþ azasýndan olduðunu diðer ortaklar bildikleri halde evvelki þirketten iliþið nin kesilmesi hususu aralarýnda açýkça kararlaþtýrýlmazsa. II . Aks ine mukavele üçüncü þahýslara karþý hükümsüzdür.Bir ortak yukariki hükme aykýrý hareket edecek olursa. þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý müteselsilen ve bütün malla . bir muamele nin yapýldýðýnýn yahut ortaðýn diðer bir þirkete girdiðinin öðrenildiði tarihten itibaren üç uamelenin yapýldýðý tarihten itibaren bir yýl sonra müruruzamana uðrar. kendisind en tazminat istemekte. þirketin gayesine dahil olan her nevi iþ ve hukuki muameleleri þirket namýna yapmak ve þirketin unvanýný kullanmak salah iyetini haizdir. 160 ncý madde gereðince þirket iþlerini idar ak ve vazifesini haiz olanlara aittir.Bir ortak. üçüncü þahýslarýn hesabýna yapmýþ olduðu iþlerden doðan menfaatlerin þirkete esttir. II .ÞÝRKET ALACAKLILARININ VAZÝYETÝ: I .Kollektif þirket ticaret siciline tescil ile hükmi þahsiyet kazanýr.Þirketi temsile salahiyetli olan kimse.ESAS: Madde 172 .ORTAKLARIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝ: Madde 178 . açýk veya zýmni olarak þirket namýna yapýlmýþ olan muamelelerden dolayý. diðer ortaklarýn muvafakati olmaksýzýn kendi veya baþkasý hesabýna yapamýyacaðý gibi ayný n i iþlerle meþgul bir þirkete mesuliyeti tahdidedilmemiþ ortak sýfatiyle de giremez. Yeni kurulan bir þirkete giren ortaðýn. bu hali kabul etmiþ sayýlýrlar. üçüncü þahýslara karþý da III.I . veya tazminat yerine o ortaðýn kendi namýna yaptýðý iþleri þirket namý pýlmýþ saymakta. Bu hak. tes e ilan edilen mukavelede aksine hüküm olmadýkça. ÜÇÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARLA OLAN MÜNASEBETLERÝ A .ÞÜMULÜ: Madde 176 .TEMSÝL: I . Yukarýki hükümler.Þirketi temsil salahiyetini haiz olan kimseler tarafýndan. hüsniniyetle hareket eden üçüncü þahýsla karþý hükümsüzdür. Bu salahiyeti tahdit eden her þart.

koyduklarý sermaye ve iþlemekte olan f aizler için masaya giremezler. V .TAKAS: Madde 184 .ile mesuldürler. 3. yalnýz ortak veya ortakla birlikte þirket aleyhine dava açýlabilir ve taki p yapýlabilir.Þirkete borçlu olan kimse bu borcunu ortaklardan birinde olan alacaðý il e takas edemez. ORTAKLARIN HAKLARI: Madde 183 . þirkete karþý yapýlan icra takibi semeresiz kalmýþ veya þirket her hangi bir sebeple sona ermiþ ise.Yalnýz þirket aleyhine alýnmýþ olan ilam. diðer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün mallarý ile mesuldür.MESULÝYETÝN DERECESÝ: Madde 179 . ÞÝRKETÝN ÝFLASI: Madde 181 .Þirketin borç ve taahhütlerinden dolayý birinci derecede þirket mesuldür. ÞÝRKETÝN VE ORTAKLARIN ÝFLASI: Madde 182 . Ýcra emrinin þirkete tebliðine raðmen borç ödenmediði takdirde alacaklý þirketle birlikte klarýn veya bazýlarýnýn da doðrudan doðruya iflasýný istiyebilir. Bu fý hükmünce konulmuþ bulunan ihtiyati hacizler hakkýnda Ýcra ve Ýflas Kanununun 264 üncü maddes n birinci fýkrasýnda derpiþ edilen müddet. ihtiyati haciz zabýt varakasýnýn tebliðinden itibaren kanuni müddet içinde þirkete karþý ta veya davaya baþlanmadýðý takdirde ihtiyati haciz düþer. Ortaklarýn mallarýna gerek adi takip gerek iflas yolu ile müracaat olunursa bunlarýn þahsi alacaklýlarý ile þirket alacaklýlarý arasýnda bir tekaddüm ve imtiyaz hakký yoktur. Ancak depo kararýna raðmen ara yatýrýlmadýðý takdirde alacaklý depo kararýnýn ortaklara veya içlerinden bazýlarýna da te muktezasýný yerine getirmedikleri takdirde þirketle birlikte iflaslarýna karar verilmesi ni mahkemeden talebedebilir.ÝFLAS: 1. 2. ortaklarýn iflasýný gerektirmez. Yukarýki fýkralara aykýrý olarak mukaveleye konan þartlar. Þirkete yeni giren kimse. Bu hakkýný kullanmamýþ olan alacaklýnýn. Yukarýki hükümler. þirket hakkýndaki takip semeresiz k lmadýkça veya þirket her hangi bir sebeple sona ermiþ olmadýkça ortaklar hakkýnda icra edilem z. Ancak iþlemiþ faizlerle ücretler ve þirket lehine yaptýklarý m sraflar için her hangi bir alacaklý gibi masaya girebilirler. ortaklar alacaklýlarý þirket mallarýna müracaat edemezler.ÝLAM: Madde 180 . ortaklarýn þahsi mallarýna ihtiyati haciz koymaya mani deðildir.Þirketin iflasý. IV. . birinci fýkranýn ikinci cümlesi hükmünce ortaða ka ya takibe baþlama salahiyetinin doðduðu tarihten itibaren iþlemeye baþlar. Bununla beraber . III. An si alacaklýlar arasýnda kanunen rüçhan hakký olanlarýn bu haklarý mahfuzdur.Þirketin iflasý halinde.Þirketin iflasý halinde ortaklar. þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýkça. girme tarihinden evvel meydana gelmiþ olsa bile þirketin borçlarýndan. þirket masasýndan alaca men alamamasý halinde ortaklarý iflas yoliyle dahi ayrýca takip hakký mahfuzdur. üçüncü þahýslar hakkýnda hüküm II. Þu adar ki.

Konkordato ile neticelenmiþ olsa bile þirketin iflasý. Bir ortaðýn þahsi menfaatleri uðrunda þirketin ticaret unvanýný veya mallarýný suistimal etmiþ olmasý. 2. Bir ortaðýn. 3. MUHÝK SEBEPLER: Madde 187 . 1. ÝSTÝSNALAR: Madde 186 . 4. Tescil ve ilan 157 nci maddede gösterilen müddet içinde veya sonra yapýlmamýþsa. þirketin idare iþlerinde veya hesaplarýnýn tanzimi hususunda þirkete ihan t eylemiþ olmasý. DÖRDÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN ÝNFÝSAHI VE ORTAKLARIN AYRILMASI A . Þirket sermayesinin tamamý veya üçte ikisi zayi olup da tamamlanmasýna veya geri kalan kýsmý ile iktifaya ortaklarca karar verilmemiþ olmasý. 196 ncý madde hükmü mahfuz olmak üzere ortaklardan birinin iflasý.Þirket mukavelesinde muayyen bir veya birkaç sebebe munhasýr olmaksýzýn um umi olarak fesih sebeplerinden her hangi birinin vücudu halinde þirketin infisah etm iyeceðine dair olan þart muteber deðildir. Ancak kanunun amir hükümlerine muhalif olmamak kaydiyle muayyen bazý fesih sebeplerinin þirketin infisahýný mucip olmýyacaðý þirket mukavele de kabul olunabilir. Buna mukabil þirketin bir alacaklýsý ayný zamanda ortaklardan birinin þahsi borçlusu ise 179 ve 182 nci maddeler gereðince ortaðýn þirket borcundan dolayý þahsen takip edilebildiði ndan itibaren gerek þirket alacaklýsý ve gerek ortak takas hakkýný haizdirler.Bir ortak da þahsi alacaklýsýna olan borcunu þirketin ayný þahýstaki bir alacaðý ile taka mez. 3. 4.Kollektif þirketler. 2. . UMUMÝ OLARAK: Madde 185 . uðradýðý daimi bir hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý. 3. arad an ne kadar müddet geçmiþ olursa olsun ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine ve n oter marifetiyle diðer ortaklara münasip bir mehli havi ihtarname gönderilmiþ olmak þartiy le mahkemece feshe karar verilmiþ olmasý. üstüne aldýðý yapmak için lüzumlu olan kabiliyet ve ehliyetini kaybetmesi.SEBEPLERÝ: 1. gibi haller haklý sebeplerdendir. þirketin kuruluþu mucip olan fiili veya þahsi mülahazalarýn þirk t maksadýnýn husulünü imkansýz kýlacak veya güçleþtirecek surette ortadan kalkmýþ olmasýdýr. Bir ortaðýn kendisine düþen esas vazife ve borçlarý yerine getirmemesi. 195 inci madde hükmü mahfuz olmak üzere Borçlar Kanun unun 535 ve 536 ncý maddelerinde ve aþaðýda yazýlý sebeplerle infisah eder: 1. Bir ortaðýn. 2. Þirketin diðer bir þirket ile birleþmesi.Haklý sebep. 5.ÝNFÝSAH: I .

f esih davasý düþer. 2. mirascýlarýn iþtiraki mümkün olmýyan veya güç olan hallerde sað kala r tarafýndan verilir. infisah halindeki þirket nam ve hesabýna muamele yapamazlar. ölünün mira birlikte bütün ortaklar. Þirketin feshi bir ortaðýn ölümünden ileri gelmiþse tescil ve ilan dilekçesi. borçlunun þahsi mallarýndan ve kanunun 145 inci ddesi gereðince þirketteki kar payýndan alacaðýný alamazsa.HÜKÜMLERÝ: 1. þirketin feshini istemeye salahiyetlidir. 194 üncü madde hükümleri mahfuzdur.2 ve 3 sayýlý bentleri gereðince fesih sebebi meydana getirmiþ olan or taðýn dava hakký yoktur. B . 5.Bir ortaðýn þahsi alacaklýsý.KARÝNE: Madde 189 .Mukavelede yazýlý müddetin sona ermesinden sonra iþlere devam etmek sure tiyle zýmmen uzatýlmýþ bulunan veya müddeti bir ortaðýn hayatý ile tahdit edilmiþ olan þirket ayyen olmýyan müddet ile kurulmuþ sayýlýrlar. TESCÝL VE ÝLAN: Madde 192 .Þirketi idareye salahiyetli olanlar. HUSUSÝ HALLER: A .HACÝZ VE ÞÝRKETÝN FESHÝNÝ ÝSTEME HAKKI: Madde 191 . tasfiye sonunda borçlu ortaða düþ ya haciz koydurmaya ve altý ay önce ihbar etmek ve hesap yýlý sonu için hüküm ifade etmek þar le.ÞÝRKET MÜDDETÝNÝN UZATILMASI HALÝNDE ÝTÝRAZ HAKKI: Madde 190 .Þirketin infisahý halinde ortaklar keyfiyeti tescil ve ilan ettirmek le mükelleftirler. Ýflas sebebiyle þirketin infisahý halinde bu mükellefiyet iflas memurun a aittir. ORTAKLARIN ÞAHSÝ ALACAKLILARIN VAZÝYETÝ: A . Fesih keyfiyeti usulen tescil ve ilan edilmedikçe bütün ortaklarýn üçüncü þahýslara karþý .SERMAYE KOYMA BORCUNUN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝ: Madde 188 . Müddetin uzatýlmasý hakkýndaki karar tescil ve ilan edilmemiþ ise alacaklý her zaman bu karara itiraz edebilir.Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayý fesih davasý açabilmek için önce ortaða noter vasýtasiyle münasip mehli havi bir protesto gönderilmek lazý B . aksi takdirde bu muamelelerinden müteselsilen ve hudut suz olarak mesul olurlar. ORTAKLARIN ÝDARE HAKLARININ SONA ERMESÝ: Madde 193 .Þirket müddetinin uzatýlmasý hakkýnda ortaklarca ittihaz olunan karara. Mahkemece feshe karar verilmezden önce þirket veya diðer ortaklar borcu öderlerse. Müddetinde bu itiraz yap itiraz hakký düþer.Bu maddenin 1. II . 4. Ýtirazda bulunabilmek için alacaklýnýn ilam veya o mahiyetteki vesikaya yahut katileþm iþ icra takibine dayanmasý ve uzatma kararýnýn ilaný tarihinden itibaren on beþ gün içinde it zýn noter vasýtasiyle tebliði için notere müracaat edilmesi þarttýr. or taklardan herhangi birinin þahsi alacaklýsý tarafýndan itiraz olunabilir.

ölen ortaðýn pa yýndan kendisine düþen miktar ile komanditer olarak þirkete kabul edilmesini teklif edeb ilir.Müddeti belli olmýyan þirketlerde ortaklardan biri feshi ihbar ettiði ta kdirde diðer ortaklar feshi kabul etmiyerek ortaðý çýkarýp þirketin kendi aralarýnda idamesin arar verebilirler. mirascýlar kollektif sýfatiyle þirkete dev edip etmemekte serbesttirler. Mirascýlar þirkete kollektif ortak veya komanditer olarak dahil olup olmýyacaklarýný ortaðýn ölüm tarihinden itibaren üç a e þirkete bildirmeye mecburdurlar. müflis ortak þirketten çýkarýlabilir. Þirketin. Bu takdirde þirket diðer ortaklar arasýnda devam eder ve müflisin payý.Bir ortaðýn hacir altýna alýnmasý veya iflasýna karar verilmesi halinde. Ancak. MUVAKKAT ÝDARE: Madde 194 . ölen ortaðýn mirascýlariyle diðer ortaklar arasýnda kollektif þirket olarak dev edeceði hakkýnda þirket mukavelesinde hüküm varsa. HAKLI SEBEPLER: Madde 197 .MUHÝK SEBEPLER: .HALLER: 1. Yukardaki fýkra hükmü. Mirascýlar veya içlerinden biri þirkette kalmaya razý olmazlarsa. BÝR ORTAÐIN ÝFLASI: Madde 196 . mukavele ile ortaklarýn bu hakký kaldýrýlabilir. Þu kadar ki. Diðer ortaklar bu teklifi kabule mecbur deðillerdir. 3. mirascýlarla diðer ortaklarýn ittifakla verecekleri karar üzerine þirket aralar a devam edebilir. diðer ortaklar kabule mecbu rdurlar. 4.Ortaklardan birinin iflasý halinde. masaya ödenir.Bir ortaðýn þahsýna ait sebeplerden dolayý þirketin feshinin istenebileceði h llerde ve mukavelede hüküm bulunduðu takdirde diðer ortaklarýn ekseriyeti. diðer ortaklar ölen ortaðýn payý üzerindeki miras hisselerini razý olmayan mirascýlara vermek suret yle onlarý þirketten çýkarýr ve þirkete devam edebilirler. Bu kararýn noter marifetiyle tebliðinden itibaren üç ay içinde. Bu takdirde þirketin idamesine d air verilen karar alacaklýya teblið edilir ve borçlu ortak hesap yýlý sonunda þirketten çýkar 5.ORTAKLARIN ÞÝRKETTEN AYRILMASI: I . FESHÝN ÝHBARI: Madde 198 . mirascýlar þirkette komanditer olarak kalmýþ sayýlýrlar. ÝKÝ KÝÞÝLÝK ORTAKLIKTA: A . B . Keyfiyetin þirkete bildirilmesine kadar. onun þirketten çýk asý suretiyle þirketin devamýna karar verebilirler. 2. Bu müddet içinde beyanda bulunmamýþ olan miras detin hitamýndan itibaren kollektif ortak sýfatýný iktisap ederler. çýkarýlan ortak tarafýnda ali diðer ortaklara karþý dava edilmediði takdirde bu karar kesinleþir. bir ortaðýn þahsi alacaklýsýnýn 190 veya 191 inci maddeler gereðin az veya fesih hakkýný kullanmasý hallerinde de caridir.Þirket mukavelesinde þirketin ölen ortaðýn mirascýlariyle devam edeceðine dai hüküm yoksa. Borç ar Kanununun 537 nci maddesi hükmü tatbik olunur.eri devam eder. BÝR ORTAÐIN ÖLÜMÜ: Madde 195 . 3. Þirketten devamýný isterlerse. kollektif sýfatiyle þirkette kalmak istemiyen mirascý varsa. Sað kalan ortaklardan birinin þirk n devamýna razý olmamasý sebebiyle ittifak hasýl olamadýðý takdirde þirket infisah eder.

MUKAVELE SERBESTÝSÝ: 1. D .Madde 199 . ESAS: Þirket mukavelesinde baþka hükümler bulunmýyan hallerde tasfiye.Ýki kiþiden ibaret olan bir þirkette ortaklardan birinin þahsi alacaklýsý. çýkarýlan ortak hakkýnda 204 üncü madde hükmü tatbik olunur.Madde 205 Çýkarýlan veya çýkan ortak ayrýlma tarihinden önce giriþilen iþler tasfiye edilmedikçe þi sermaye payýný alamaz. AYRILAN ORTAÐIN PAYI: Þirketten çýkarýlan veya çýkan ortaðýn payý. Çýkan veya çýkarýlan ortak. çýkmanýn talebolu rihteki þirket mevcudu esas tutularak tayin olunur. ayrýlmadan önce baþlamýþ olan iþlerin doðrudan doðruya neticeleri borçlara iþtirak eder. yukardaki madde gereðince tayin olunan payýný þirketten ancak nak labilir.Madde 200 II . evvelce baþlanmýþ iþlerin kalan ortaklar tarafýndan faydalý s rette tamamlanmasýna ve bir sonuca baðlanmasýna engel olamaz.HESAP TARZI: Bir ortaðýn ölümü halinde 192 nci maddenin 2 nci fýkrasý tatbik olunur. her hesap yýlý sonun içinde bitirilen iþlerin hesaplarýný ve cari muamelelerin o zamanki vaziyeti hakkýnda bilg i verilmesini istiyebilir. Þu kadar ki. 191 ve 198 inci maddelere göre haiz olduðu itiraz veya fesih hakkýný kullanýr veya ortaklardan b iri iflas ederse. mukavelede aksine hüküm yoksa. bu kýsýmdaki hükümlere göre de 206 - . B . bahsolunan iþle rin derhal tasfiyesi kabil olmadýðý takdirde çýkan veya çýkarýlan ortak.Yalnýz iki kiþiden ibaret bir kollektif þirkette. TESCÝL: Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý halinde. 2. Bu halde.ÖDEME ZAMANI: Çýkarýlan veya çýkan ortak. ortaklar keyfiyeti tescil ve ilan ett mükelleftirler. mukave ilen tarihte ve mukavelede hüküm yoksa ayrýlmadan sonra ilk yapýlacak bilanço zamanýnda ödeni .Madde 203 B .UMUMÝ HÜKÜMLER: Çýkarýlan veya çýkan ortak. 199 uncu madde hükümlerinden faydalanabilir. keyfiyetin tescil ve ilan tarihine kadar vukubulan þirket mu amelelerinden üçüncü þahýslara karþý mesuldür.ÖDEME TARZI: Çýkarýlan veya çýkan ortaðýn 202 nci maddede yazýlý esaslara göre tayin edilecek payý. ortaklardan birinin þi rketten çýkarýlmasýný gerektiren haklý sebepler mevcut ise.Madde 202 - Çýkarýlan veya çýkan ortak.HÜKÜMLER: 1. diðer ortak. 190. Bir ortaðýn þirketten çýkarýlmasý ve çýkmasý üçüncü þahýslara karþý ancak tescil ve ilan eber olur. diðer ortaðýn talebi üzerine mahk ih ve tasfiyeye hükmetmeksizin þirkete ait bütün iþ ve muameleleri ve þirketin mevcudunu ala cak ve borçlarý ile beraber davacý ortaða terk ve tahsise ve ortaðýn þirketten çýkarýlmasýna ebilir.Madde 204 C .DÝÐER SEBEPLER: . BEÞÝNCÝ KISIM : TASFÝYE I .TAMAMLANMAMIÞ ÝÞLER: A .Madde 201 A .

SEÇÝM VE TAYÝN: 1. Bununla beraber ortaklardan biri nin talebi üzerine ait olduðu mahkeme tasfiye halindeki þirket için bir veya bir kaç tasfi ye memuru tayin eder. Kararýn en kýsa bir zamanda verilmesi l azýmdýr. þirketin infisahýndan sonra dahi devam eder.AZÝL: A .UMUMÝ OLARAK: B . Ýttifak olmadýðý takdirde ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine h aklý sebeplerden dolayý mahkemece azlolunabilirler. Ortaklarla tasfiye memurlarý arasýnda çýkan ihtilaflar. ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine haklý sebeplerden dola yý mahkemece azlolunabilirler. itti fak olmadýðý takdirde.Madde 210 IV . diðer ortaklarýn ittifakiyle azledilebilirler.ÝHFÝSAHTAN SONRA TAYÝN OLUNANLAR: Ortak olmýyan tasfiye memurlarý. herhalde ortaklarýn ittifakiyle az lolunabilirler.M adde 211 Tasfiye memurlarý þirket mukavelesiyle.Madde 207 2. bütün ortaklar ve a bunlarýn kanuni mümessilleri tasfiyeye memur sayýlýr. Tasfiye memurlarý ve ortaklar dinlenir.TASFÝYE MEMURLARI: .Madde 209 III. Mahkeme lüzum görürse dilekçeyi teblið ederek diðer ortaklarý dinleyebi ir. III . Mirascýlar bu hususata ittifakla bir mümessi l tayin ederler. basit muhakeme usulüne göre ince lenir. tasfiye gayesiyle mahdut olarak hükmi þahsiyetini muhafaza ve ticaret unvanýný (Tasfiye halinde) ibaresini ilave suretiyle kullanmakta devam eder.Madde 213 fisahtan sonra ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memurlarý. ölümü halinde mirasçýlara ve ltýna alýnmasý halinde kanuni mümessile aittir. Bu husustaki kararlar katidir. diðer ortaklarýn ittifakiyle azledilebilirler.Madde 212 II . Ýttifak hasýl olmadýðý takdirde mümessilin tayini mahkemeye aittir. II .ÝFLAS: Kollektif þirket alacaklýlarýnýn þirket mallarý üzerinde ortaklarýn þahsi alacaklarýna karþý arý rüçhan haklarý.Ýflastan baþka hallerde bir kollektif þirketin tasfiyesi. ortaklarla olan münasebetlerinde dahi tasfiye sonuna ka dar ve ehliyeti 232 nci madde hükmü mahfuz kalmak kaydiyle. ortaklardan her hangi birinin talebi üzerin .Ýn Azil davasý infisahdan önce dahi açýlabilir. tasfiye memurlarýna aittir. TASFÝYE MEMURU OLAN ORTAKLAR: Birinci fýkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru seçilmemiþse. B .ÞÝRKET ALACAKLILARININ RÜÇHAN HAKKI: I . bir ortaðýn iflasý halinde iflas idaresine.Tasfiye memurlarý tasfiye zamanýnda ortaklarýn tasfiyeye mütaallik ittifakla verdikleri kararlara göre hareket ederler.Madde 214 .ÝNFÝSAHTAN ÖNCE TAYÝN OLUNANLAR: Tasfiye memurlarý þirket mukavelesiyle veya infisahtan önce ortaklarca verilen bir kar arla ortaklar arasýndan seçilmiþlerse. iflasýna engel olmaz.HÜKMÝ ÞAHSÝYETÝN DEVAMI: Bir kollektif þirketin tasfiye halinde bulunmasý. Ýttifak hasýl olmadýðý takdirde. þirketin devamý sýrasýnda veya infisahýndan sonra ort klarýn ittifakiyle seçilir. Gerek ortaklarýn seçecekleri gerek mahkemenin tayin edeceði tasfiye memurlarýnýn ortak lardan veya üçüncü þahýslardan olmasý caizdir. þirket mukavelesi veya sonradan verilen bir kararla y ahut þirketin infisahýndan sonra seçilmiþ olsalar bile.Madde 208 Tasfiye memurlarýnýn tayini ve azli veya onlara verilecek talimatla ilgili karar lara iþtirak hakký. ORTAKLARIN KARARLARINA RÝAYET MECBURÝYETÝ: Tasfiye haline giren þirket.

. ORTAK OLMIYAN TASFÝYE MEMURLARI: Yukarýki madde hükmü. ihtar ve teblið gibi beyanlarýn tas murlarýndan yalnýz birine karþý ifasý kafidir.TESCÝL VE ÝLAN: Ortaklar arasýndan seçilen tasfiye memurlarý. ücret kararlaþtýrýlmasa bile mahkeme ce halin icabýna göre takdir edilecek münasip bir ücret istiyebilirler. ortaklar tarafýndan ittifakla veya haklý sebebe dayanýlarak mahkemece verilen karar ile daraltýlýp geniþletilebilir. icap. bazý muayyen iþ ve muameleleri ifa için tasfiye memurlarý içlerinden birini veya b azýlarýný yahut baþka bir þahsý tevkil edebilirler. feragat. kabul ve tahkim e ve hususiyle hakem seçmeye dahi salahiyetlidirler ve zaruret halinde yeni muamel eler de yapabilirler. þirket mukavelesi veya iþ görme þartlarýný tesbit eden diðer hükümlere aykýrý hareket rý veya ortaklarý zararlandýran tasfiye memurlarý kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe mütese l olarak mesul tutulurlar. MAHKEMECE TAYÝN OLUNAN TASFÝYE MEMURLARI: 1. Tasfiye halinde bulunan kollektif þirket namýna tanzim olunan bütün evrak ve senetle rin "Tasfiye halinde bulunan filan þirketin tasfiye memurlarý" ibaresi ilave edilmek suretiyle tasfiye memurlarý tarafýndan imzalanmasý þarttýr. keyfiyet usulü dairesinde tescil ve ilan olunur .Madde 224 Ortak olmýyanlardan tayin edilen tasfiye memurlarý.Madde 222 Tescil ve ilan olunmadýkça salahiyetlerin daraltýlmasý. 2.Madde 217 - Bir tasfiye memuru vazifesini diðer bir tasfiye memuruna veya üçüncü þahýslara devredemez.e haklý sebeplerden dolayý mahkemece azlolunabilirler. Þu dar ki. mukavelede veya sonradan verilmiþ bir kara rda tesbit edilmediði takdirde.Madd e 221 Þirketin menfaatleri için tehlike umulan hallerde hususiyle kanun yollarýna gidilm esinde tasfiye memurlarý tek baþlarýna hareket edebilirler.ÜCRET: Kanun. 5.M adde 216 Azil davasý infisahdan önce dahi açýlabilir. TEVKÝL: Tasfiye halinde bulunan þirketi mahkemelerde ve hariçte temsil salahiyeti tasfiye me murlarýna aittir. TEMSÝL: Üçüncü þahýslar tarafýndan yapýlacak teklif. ihbar. V .Madde 220 Tasfiye memurlarý þirket için faydalý gördükleri takdirde sulh. tebdil ve azilleriyle haiz olduklarý salahiyetlere dair þirk et mukavelesinin hükümleri ve ortaklar veya mahkeme tarafýndan verilen kararlar tescil ve ilan olunur. YALNIZ BAÞINA HAREKET: Tasfiye memurlarýnýn kanunen haiz olduklarý salahiyetler. hüsniyet sahibi üçüncü þahýslar h . ücret alamazlar. SALAHÝYETLERÝN GENÝÞLETÝLMESÝ VEYA DARALTILMASI: Tasfiye memurlarýnýn tayin. BÝRLÝKTE HAREKET: IV .MUAMELE TARZI: Þirket mukavelesi veya sonradan ittihaz olunan kararla tasfiye iþlerini yalnýz baþýna idar eye mezun kýlýnmamýþ olan tasfiye memurlarý birlikte hareket ederler. 3. mahkemece tayin edilen tasfiye memurlarýnýn azli hakkýnda da caridir.Madde 215 2.Madde 218 Yalnýz baþýna harekete mezun iseler.Madde 219 3. Bir tasfiye memurunun vazifesini ifa dolayýsiyle iþlediði haksýz fiillerden þirket dah i mesuldür. 4.Madde 223 VI.

davacýnýn zararý ve failini öðrendiði tarihten itibaren iki yýlda ve her hald zararý doðuran fiilden itibaren beþ yýlda müruruzamana uðrar.MUHAFAZA TEDBÝRLERÝ: Tasfiye memurlarý. SON BÝLANÇO: Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanmasý hakkýnda 68 inci madde hükmü tatbik o lunur. þirket mukavele si veya iþ görme þartlarýný tesbit eden diðer hükümlere aykýrý hareketlerinden dolayý da Borç un 100 üncü maddesi hükmünce gerek üçüncü þahýslara gerekse ortaklara karþý müteselsil olarak Bu davalar. tayin ve istihdam ettikleri kimselerin kanun. safi mevcudu elde etmeye yarýyan bütün iþ ve muameleleri yapmaya mecburdurlar. zararý doðuran fi r suç teþkil ettiði ve Ceza Kanununa göre müddeti daha uzun bir müruruzamana tabi olduðu takd rde tazminat davasýna da o müruruzaman tatbik olunur. Tasfiye memurlarý lüzum görürlerse þirket mallarýna deðer biçmek için eksperlere müracaat edebilirler. Aksi ta kdirde bu türlü muamelelerden dolayý ortaklara karþý müteselsilen mesuldürler. þirketin mevzuunu teþkil eden muamelelere.TASFÝYE ÝÞLERÝ: Tasfiye memurlarý. Bundan sonra ortaklar.Madde 228 3. tasfiye memurlarý ortaklarýn mukavele veya kanun hükümlerine göre sermaye ile kar ve zarardaki paylarýný ve diðer haklarýný gösteren bir bilanço tanzim ederek ortakla a teblið ile mükelleftirler.YENÝ ÝÞLER: Tasfiye memurlarý tasfiyenin icaplarýndan olmýyan yeni bir muamele yapamazlar. feshe mahkemece karar verilmiþ olan hallerde ortaklar ittifak edemezlerse m ahkemenin tasvibiyle muvakkat olarak devam edebilirler. bilanço katileþmiþ olur.DEFTER TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: Tasfiye memurlarý. þirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye. tasfiye halinde bulunan þirketin bütün mal ve haklarýnýn muhafazasý için b retli bir iþ adamý gibi gerekli tedbirleri almakla ve tasfiyeyi mümkün olan en kýsa zamand a bitirmekle mükelleftirler.Madde 232 - .VII . herhalde ortaklarýn ittifa kiyle. þirketin devamý zamanýnda baþlanmýþ olup da henüz neticelendirilmemiþ olan muameleleri tamamlamaya. 2.Madde 230 III. C . BAÞLANGIÇ ENVANTERÝ VE BÝLANÇOSU: II.Madde 225 1. önceden seçilmiþlerse þirketin infisahýný ve sonradan ortaklarca seçilmiþ mahkemece tayin olunmuþlarsa seçim ve tayinlerini mütaakýp þirket iþlerini gören kimseleri da et ederek onlarla birlikte. DEFTERLER: Tasfiye sonunda.Madde 227 Envanter ve bilançonun imzasýndan sonra. SAKLAMA MECBURÝYETÝ: Tasfiye memurlarý.MESULÝYET: I . Tanzim olunan envanter ile bilanço. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye müracaatla itiraz etmezler se.Madde 231 Tasfiye memurlarý.TASFÝYENÝN GAYESÝ: 1. þirketin alaca klarýný tahsile ve mevcut mallarýný paraya çevirmeye kýsaca.Madde 226 Tasfiye memurlarý tasfiye muamelelerinin selametini saðlamak için gereken defterleri t utmakla mükelleftirler.Madde 229 4. Þu kadar ki. kendilerine düþen paylarý almaktan kaçýnd takdirde tasfiye memurlarý. bu paylarý her ortaðýn namýna ayrý ayrý 235 inci maddede gösteril bankalardan birine yatýrýrlar. tasfiye memurlarýnýn huzuriyle þirket iþlerini idare edenler tarafýndan imzalaný . tasfiye memurlarý infisah halinde bulunan þirketin envanterde yazýlý bütün mallarý ile evrak ve defterlerine el koyarlar. ESAS: IV . gelmedikleri takdirde yalnýz baþlarýna þirketin mali vaziyet ini gösteren bir envanter ile bir bilanço tanzim ederler.

þirketin ticaret unvanýnýn sicilden silinmesi için keyfiye t tasfiye memurlarý tarafýndan ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Merkez Ban kasýna ve Merkez Bankasý bulunmýyan yerlerde muteber bir bankaya þirket adýna yatýrmaya mecb urdurlar. halin icabýna göre ya artýrma su retiyle veya pazarlýkla satabilirler. Mukavelede aksine hüküm veya ortaklarýn kararý olmadýðý halde ak yapýlýr. talep üzerine þirkete ve tasfiyeye ait olan bütün defterleri ve evraký ta sfiye muamelesinin yapýldýðý yerde ortaklara göstermeye mecburdurlar. tasfiye sýrasýnda elde edilen paralarýn bin liradan fazlasýný. tasfiye iþlerinin vaziyeti hakkýnda her zaman bilgi ve i stedikleri takdirde bu hususta imzalý bir vesika vermeye mecburdurlar.Madde 238 Þirketin safi mevcudu.BORÇLARIN ÖDENMESÝ: Bir kollektif þirketin mevcudu borçlarýnýn tamamýna yetmediði takdirde.Madde 235 3.2.Madde 236 VI .MALLARIN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Tasfiye memurlarý infisah halinde þirkete ait menkulleri.Madde 240 Tasfiye memurlarý.Madde 241 Tasfiye memurlarý tasfiyenin sonunda tasfiye iþ ve muamelelerine dair ortaklara hesap vermeye mecburdurlar. TOPTAN SATIÞ: Tasfiye memurlarý. ortaklara. DEFTERLERÝ ÝNCELEME HAKKI: Tasfiyenin sona ermesi üzerine. MUVAKKAT ÖDEMELER: VIII . SON DAÐITMA: 1.ORTAKLARIN MUNZAM ÖDEMELERÝ: 1. ÝSTÝSNA: 1. kalan borçlarýn ödenm saðlamak için tasfiye memurlarý ortaklara müracaat edebilirler.Madde 239 2. ORTAKLARIN KONTROL HAKKI: Tasfiye memurlarý. BÝLGÝ ÝSTEME HAKKI: IX.M adde 234 Ýlgililer arasýnda küçüðün veya hacir altýna alýnmýþ bir kimsenin bulunmasý bu hükmün tat . AYRI AYRI SATIÞ: V .Madde 242 X . esas mukaveleye veya sonradan verilecek karara göre tasfiye m emurlarý tarafýndan daðýtýlýr. alacaklýlarýn ve ortaklarýn ilerde tahakkuku muhtemel olan hak ve ala caklarýna yetecek miktarý alýkoymak þartiyle mevcut parayý muvakkat olarak ortaklar arasýnda daðýtabilirler.Madde 237 VII .TASFÝYE BAKÝYESÝNÝN DAÐITILMASI: Tasfiye memurlarý. 2. PARANIN YATIRILMASI: Tasfiye halinde bulunan bir kollektif þirketin vadesi henüz gelmemiþ olan borçlarýný tasfiye memurlarý iskontonun tenzili suretiyle derhal ödemeye ve alacaklýlar da bu ödeme tarzýný ka bule mecburdurlar. Ýttifakla verilen bir kararla ortaklar baþka bir satýþ þeklini tesbit etmedikleri takdirde gayrimenkuller ancak Ýcra ve Ýflas Kanunu hükümler dairesinde açýk artýrma yoliyle satýlabilir. 2.TASFÝYENÝN SONU: . Ortaklarýn bu defter v e evraktan suret almalarýna tasfiye memurlarý mani olamazlar.Madde 233 - Ortaklar ittifakla karar vermedikçe tasfiye memurlarý þirket mallarýný toptan satamazlar.

Madde 250 Önemli sebeplerin bulunmasý halinde. komanditerin talebi üzerine þirketin iþl erinin ve mevcudunun bizzat veya eksper marifetiyle incelenmesine her vakit izin .Madde 248 - Her komanditer.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I . Bu incelemeyi bizzat yapabileceði gibi eksp ere de yaptýrabilir. Madde 249 II . Mukavelede bulunmýyan hususlar da bu kýsýmda yazýlý hükümler mahfuz kalmak þartiyle kollek þirketlere dair olan 159 . Komandite ortaklarýn hakiki þahýs olmalarý lazýmdýr.ÝDARE: B . Hükmi þahýslar ancak "komanditer" or labilirler.KOMANDÝTERLERÝN SERMAYE KOYMA BORCU: A .MUKAVELE SERBESTÝSÝ: Bir komanditer þahsi emeðini ve ticari itibarýný sermaye olarak koyamaz.KOMANDÝTERLERÝN HUKUKÝ VAZÝYETÝ: Komanditerler.158) i nci maddelerin hükümleri komandit þirketler hakkýnda da tatbik olunur. mahkeme. Ancak komanditerler.Madde 244 Mesuliyetleri mahdut olmýyan ortaklara komandite.Madde 246 Bir þirketin komandit olduðu tayin edilmediði halde o þirket kollektif sayýlýr.MURAKABE: Kollektif ortaklarýn þirket mevzuunu teþkil eden muamelelerin aynýný Yapamýyacaklarýna dair o an 172 nci madde hükmü komanditerler hakkýnda tatbik olunmaz. ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLAR ARASINDAKÝ MÜNASEBETLER Komandit þirkette ortaklarýn birbirleriyle olan münasebetleri mukavele ile tayin olunu r. þirket iþlerini görmeye mezun ve mecbur olmadýklarý gibi idare hakkýný haiz ol nlarýn salahiyetleri dahilinde gördükleri iþlere de engel olamazlar. Ortaklar tarafýndan þ e verilen ad ve vasýf yalnýz baþýna o þirketin nev'ini tayine esas olamaz. II.173 üncü maddeler hükümleri tatbik olunur.TARÝFÝ: Ticari bir iþletmeyi bir ticaret unvaný altýnda iþletmek maksadiyle kurulan ve þirket alac aklýlarýna karþý ortaklardan bir veya bir kaçýnýn mesuliyeti tahdit edilmemiþ ve diðer ortak ortaklarýn mesuliyeti muayyen bir sermaye ile tahdit edilmiþ olan þirket komandit þirket tir. Þu kadar ki. þirke t konusunu teþkil eden iþlerle uðraþacak bir iþletme açar veya böyle bir iþletme açan bir þah tak olur veyahut bu mahiyette bir þirkete dahil olurlarsa komandit þirketin evrak ve defterlerini incelemek hakkýný kaybederler. B . iþ yýlý sonunda ve iþ saatleri içinde þirketin envanteriyle bilanço muhteviya ve bunlarýn sýhhatini incelemeye mezundur.Madde 243 - Bu kýsýmdaki hususi kaideler mahfuz kalmak þartiyle kollektif þirkete dair (154 . idare ha kkýný haiz olanlarýn salahiyetleri dýþýnda kalan hususlar hakkýnda rey verebilirler.Madde 245 Bir komandit þirket mukavelesine 155 inci maddede gösterilen hususlardan baþka komandi terlerin ad ve soyadlarý ve her birinin koyduklarý veya koymayý taahhüt ettikleri sermay e miktarlarý yazýlarak tescil ve ilan ettirilir.TEFSÝR: C . Eksperin þahsý hakkýnda bir itiraz dermeyan edilirse komanditerin t alebi üzerine mahkeme tarafýndan ehlivukuf tayinine karar verilir. mesuliyeti mahdut olanlara k omanditer denir. Bu karar katidir.BÝRÝNCÝ KISIM : ÞÝRKETÝN MAHÝYETÝ VE KURULUÞU ÜÇÜNCÜ FASIL : KOMANDÝT ÞÝRKET A .MUKAVELE: Þirketin komandit olup olmadýðý mukavele hükümlerine göre tayin olunur.Madde 247 I .

Madde 251 A . yalnýz ticari mümessil.ÝSTÝSNALAR: Adi þirket unvanýna dahil olan komanditer.Madde 253 B . UMUMÝ OLARAK: IV .Madde 254 Ölen bir komanditerin yerine mirasçýlarý geçer.KOMANDÝTER ORTAÐIN MESULÝYETÝ: Bir komanditerin mesuliyeti koyduðu veyahut taahhüt eylediði sermaye miktarýný aþamaz. Ýdare hakkýnýn ve tems il salahiyetinin hududu kollektif þirketler hakkýndaki hükümlerle muayyendir. bu kýsýmdaki hususi kaideler ma ak þartiyle kollektif þirkete dair 174-184 üncü maddelerin hükümleri tatbik olunur. DEVÝR HALÝNDE: V .USULSÜZ TAHAKKUK ETTÝRÝLMÝÞ OLANLAR: 1.UMUMÝ OLARAK: Komanditer ortaklar. þirketteki payýný baþkasýna devredebilir.Madde 256 Komandit þirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. GERÝ VERÝLMESÝ MECBURÝ OLMIYAN FAÝZLER VE KAR PAYLARI: Komanditerler önce aldýklarý ve usulüne göre tahakkuk ettirilmiþ faiz ve kar paylarýný þirket nradan vukubulan zararýný telafi için geri vermeðe mecbur tutulamazlar. üçüncü þahýslara karþý komandite bir ortak gibi me .ÞÝRKETÝN TEMSÝLÝ: I .Madde 257 B .verebilir.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: ÜÇÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARLA OLAN MÜNASEBETLERÝ Þirket ve ortaklarýn üçüncü þahýslarla olan münasebetlerinde. C . Yukarki fýkralar hükümlerine aykýrý mukavele þartlarý muteber deðildir. ADÝ ÞÝRKET UNVANINA DAHÝL OLAN KOMANDÝTER: II.Madde 259 Ticari mümessil. ticari vekil veya ticari memur olarak tayin edilebilir. þirket mukavelesinde aksine hüküm olmamak þartiyle komanditer ortak. gelecek yýllarda elde edi lecek kar paylarýndan sermayenin noksaný tamamlandýktan sonra artan kýsýmdan ilk önce evvelk i yýllara ait birikmiþ faizler ödenir. ticari vekil veya ticari memur olarak hareketettiðini açýkça bildirmeksiz . Fakat koyduklarý sermayeler her hangi bir sebeple azalmýþ ise noksaný tamamlanýncaya kadar kar ve faizi isteyemezler.Madde 255 2. þirketi temsil ve idare salahiyetini haiz deðildirler. iþ yýlý sonunda tahakkuk eden kar paylarýný ve mukavelede kararlaþtýrýlmýþ ola eri nakten alýrlar.KAR VE ZARAR: Komanditerler.Madde 252 - Komanditerler þeklen muntazam ve kar gösteren bir bilançoya göre hüsnüniyetle aldýklarý ve fa usulsüz tahakkuk ettirilmiþ kar paylarýný veya mukavele ile kabul edilmiþ olan faizleri g eri vermeye mecbur tutulamazlar. III . Þu kad ar ki.Madde 258 1.AZALIÐIN ÝNTÝKALÝ: Komanditer. Þu kadar ki. Fakat devre diðer ortaklar muvafakat e tmemiþlerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü tatbik olunur.REKABET YASAÐI: 1.USULÜNE GÖRE TAHAKKUK ETTÝRÝLMÝÞ OLANLAR: 2. ÖLÜM HALÝNDE: A .

184 üncü madde hükmü mahfuzdur. Fakat alacaklýlar þirket infisah halinde bulunmadýkç a þirket aleyhine vukubulan icra takibatý semeresiz kalmýþ olmadýkça komanditerlere müracaat demezler.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: DÖRDÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN ÝNFÝSAHI. B . 252 ve 253 üncü madde hükümleri mahfuz kalmak þartiyle. bu þahýs þirketteki alacaðýný komanditere olan borc le takas edebilir. ortaklarýn þahsi alac karþý rüçhan hakký yoktur. Þu kadar ki .ALACAKLILARIN VAZÝYETÝ: Komanditerler.Þ Ortaklarýn þahsi mallarýna müracaat halinde þirket alacaklýlarýnýn. bu muamelelerden dolayý hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslara karþý komandite ortak gibi mesul olur. gerek doðrudan doðruya ve gerek faiz veya kar payýna mahsup için dolayýsiyle tamamen veya kýsmen g eri alamýyacaðý gibi sermayesi her hangi bir sebeple azalmýþsa noksaný tamamlanýncaya kadar f iz veya kar payýný almaktan memnudur.Madde 267 - . TASFÝYESÝ VE NEVÝ NÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Kollektif þirketlerin infisahýna ve tasfiyesine ve ortaklarýn þirketten çýkma ve çýkarýlmasýn olan 185 . k omanditer vasfýna halel vermez. Aksi halde komanditer aldýðý para kadar þirket alacaklý arýna karþý 261 inci maddenin birinci fýkrasý gereðince mesul olur.in þirket namýna muamelelerde bulunan komanditer ortak. sermaye borcunu henüz yerine getirmemiþ veya koyduðu serma i geri almýþ bir komanditere borcu varsa. müflis komanditerin þahsi alacaklýlarýna karþý rüçhan hakký y de 265 . III . TAKÝP ÝMKANI: Komanditerlerin iþlerin idaresine müdahaleyi tazammun etmiyecek veçhile rey ve nas ihat vermeleri ve þirketin iþ ve muameleleri üzerinde haiz olduklarý murakabe haklarýný kull anmalarý ve kanunda yazýlý hallerde idare iþlerini gören kimselerin tayin ve azillerine iþti rak eylemeleri ve þirket içinde tali hizmet ve memuriyetlerde istihdam edilmeleri. ÝFLAS: . bunlarýn.ÞÝRKETÝN ÝFLASI: 3.Madde 260 2.Madde 266 4.Madde 262 Þirketin iflasý halinde alacaklýlarýn haiz olduklarý haklar iflas masasýna geçer. 2. koymayý taahhüt ettikleri sermayelerin zimmetlerinde kalan kýsmýna kadar þi rketin alacaklýlarýna karþý mesuldürler.KOMANDÝTERÝN ÝFLASI: Þirketten alacaðý olan bir þahsýn. þirket mukavelesinde aksine bir hüküm bulunmadýkça komanditerin ölümü veya vesayet altýna a ketin infisahýný mucip olamaz.Bir komandit þirketin iflasý halinde þirket alacaklýlarý alacaklarýný almadýkça ortaklarýn caklýlarý þirket mallarýna müracaat edemezler.Madde 261 - Bir komanditer sermayesini.242 nci maddeler hükümleri komandit þirketlerde de tatbik olunur.Madde 264 Komanditerlerin koyduklarý sermaye dahi. þirkete koymayý taahhüt ettikleri sermayeyi aþan bir miktar ile mesul iyeti üzerine aldýklarýný yazý ile beyan veya ilan etmiþlerse üçüncü þahýslara veya beyanýn m meblað miktarýnca mesul olurlar. þirket alacaklýlarýnýn birinci fýkrada yazýlý ol gibi tercihan haklarýný elde edecekleri mallardan sayýlýr. bu alacaklýlar geri kalan alacak larýndan dolayý komanditelerin þahsi mallarýna müracaat edebilir. TAKAS: A . ÞÝRKET NAMINA MUAMELEDE BULUNAN KOMANDÝTER: 1. SERMAYENÝN AZALTILMASI: A . iflas etmiþ bir komanditerin masasýn a müracaat ederlerse. C .KOMANDÝTERLERÝN MESULÝYETÝ: irket ve iflas halinde masasý veya þirket alacaklýlarý. Komanditerler.Madde 263 Þirketin mevcudu þirket alacaklýlarýna yetmiyecek olursa.

Denetim.(Deðiþik madde: 24/06/1995 . Bu þirketlerin esas mukavele deðiþiklikl ri de Bakanlýðýn iznine tabidir. bütün ortaklar tarafýndan ittifakla verilecek ve ticaret siciline tescil ve ilan edilecek bir kararla komandit þirkete çevrildiði t akdirde eski ortaklardan komanditer sýfatýný kazananlar üçüncü þahýslara karþý bu sýfatý anca tescil ve ilan tarihinden sonra vukubulan iþlerden dolayý dermeyan edebilirler. vilayet.SERMAYE MÝKTARI: Özel kanunlarda aksine hüküm olmadýkça esas sermaye miktarý ellimilyar Türk lirasýndan aþ z. bir unvana sahip. esas mukavelede þirket mevzuunun hudutlarýnýn açýkça gösterilmiþ olmasý þart IV . Devlet.NEV ÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: BÝRÝNCÝ KISIM : ÞÝRKETÝN MAHÝYETÝ VE KURULUÞ ÞEKÝLLERÝ Bir komandit þirket tasfiye edilmeksizin bütün ortaklar tarafýndan ittifakla verilec ek ve ticaret siciline tescil ve ilan edilecek bir kararla kollektif þirkete çevrild iði takdirde komanditer sýfatýný kaybeden ortaklarýn mesuliyeti hakkýnda 178 inci madde hükmü tbik olunur.UMUMÝ HÜKÜMLER: I . esas sözleþme hükümlerine veya kamu düzenine aykýrý iþlemler ve faaliyetlerde bul uðu anlaþýlan þirketler aleyhine özel kanunlarýndaki hükümler saklý kalmak kaydýyla Sanayi ve .559/4 md.) Þu kadar ki. Bunun dýþýnda anonim þirketlerin kuruluþu ve esas mukavele d ikleri Bakanlýðýn iznine tabi deðildir. belediye gibi amme hükmi þahýslarýndan birisine esas mukaveleye dercedi lecek bir kayýtla pay sahibi olmasa dahi.KHK .Madde 271 III.HUSUSÝ KANUNLAR ÝLE KURULAN ANONÝM ÞÝRKETLER: Anonim þirketler.(Deðiþik madde: 11/06/2003 .) Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca yayýmlanacak tebliðle faaliyet alanlarý tespit ve ilan ed ilecek anonim þirketler Bakanlýðýn izni ile kurulur. MURAKABE: Anonim þirketlerinin muameleleri.KHK 559/5 md. Diðer bakanlýk ve kuruluþlarca anonim þirk eri ilgilendiren konularda düzenleme yapýlmasý halinde. 1. kanunen yasak olmýyan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabi lirler. esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüþ olan ve borçlarýn an dolayý yalnýz mamelekiyle mesul bulunan þirkettir.Madde 269 - Hususi kanunlarla kurulan anonim þirketler. bu f slýn hükümlerine tabidirler. md. II .MEVZU VE MAKSAT: Madde 272 .DEVLETÝN KONTROLÜ: Madde 273 .(Deðiþik madde: 24/06/1995 . Bakanlýðýn uygun görüþü alýnýr. bir tüzük ile tayin olunacak þekilde Sanayi ve Tic aret Bakanlýðý ticaret müfettiþleri tarafýndan denetlenir.Madde 270 Ortaklarýn mesuliyeti. kuruluþ kanunlarýnda aksine hüküm olmadýkça.TARÝFÝ: Anonim þirket. Bakanlar Kurulunca on katýna kadar artýrýlabilir.Madde 275 Kanuna. KURULUÞA ÝZÝN: V . Madde 274 . bilançonun açýklýk ve doð slarý çerçevesinde yapýlacak incelemeyi de kapsar. Bakan un ticaret þirketlerine iliþkin hükümlerinin tatbikatýyla ilgili olarak tebliðler çýkarmaya y ilidir. Ticaret sicili memurluklarý teblið hükümlerine uymakla yükümlüdür. taahhüt etmiþ olduklarý sermaye paylarý ile mahduttur./2.K.) 2.Bir kollektif þirket tasfiye edilmeksizin. Bu miktar.4884 S. mevzuu amme hizmeti olan anonim þirketleri n idare ve murakabe heyetlerinde temsilci bulundurmak hakký verilebilir. DÖRDÜNCÜ FASIL : ANONÝM ÞÝRKET A .Madde 268 B .

ÇEÞÝTLERÝ: Yukarýki fýkrada yazýlý þirketlerde pay sahibi olan amme hükmi þahýslarýnýn idare meclis kabe heyetlerindeki temsilcileri ancak bunlar tarafýndan azlolunabilir.t Bakanlýðýnca fesih davasý açýlabilir. Paradan baþka sermaye olarak konan haklar ve mallarla bunlara mukabil veril ecek hisse senetlerinin miktarý ve mevcut bir iþletmenin veya bazý ayýnlarýn devir alýnmasý b his mevzuu olduðu takdirde onun bedeli ve kurucular tarafýndan þirketin kurulmasý için þirke t hesabýna satýnalýnan diðer þeylerin bedelleriyle þirketin kurulmasý hususunda hizmetleri gö lere verilmesi gereken ücret veya tahsisat yahut mükafatýn miktarý. de 277 - Esas mukaveleyi tanzim ve imza eden ve sermaye olarak esas mukavelede muayyen pa rayý veyahut paradan baþka bir þeyi koymayý taahhüt eden pay sahipleri kurucu sayýlýrlar. 4.Madd 278 2. Hükmi þahsýn rücu hakký mahfuzdur.Madde 280 Esas mukaveleye aþaðýdaki hususlar yazýlýr: 1. Kurucularla idare meclisi azalarýna ve diðer kimselere þirket kazancýndan saðlanaca . 3. Þirketin maksadiyle mevzuunu teþkil eden muamelelerin nev'i ve mahiyeti. ödeme suret ve þart larý. Bu üçüncü þahýs. ya tedrici veya ani þekilde kurulur. Kurucular yukarýki fýkralarda yazýlý muamelelerden birini. bir kýsým paylarýn kurucular tarafýndan taahhüt olunmasý ve geri kalan k için de halka müracaat edilmesi suretiyle olur. Þu kadar ki. u mumi heyet tarafýndan seçilen azalarýn hak ve vazifelerini haizdirler. SAYISI: Ani kuruluþ. genel kurul ile ilgili görev ve yetkiler i Bakanlýkça bir yönetmelikle tesbit edilir. kendi hesabýna iþ gören kimsenin bildiði veya bilmesi gereken bir vakýay n bilmediðini ileri süremez. þirket esas sermayesinin yüzde onunun tediye veya temi n edildiðini gösteren bir vesika ile birlikte Ýktisat ve Ticaret Vekaletine verilerek þi rketi kurmak için izin alýnýr.KURUCULAR: Bir anonim þirketin kurulmasý için þirkette pay sahibi en az beþ kurucunun bulunmasý þarttýr. AMME HÜKMÝ ÞAHISLARININ ÝÞTÝRAKÝ: I .Madde 276 - 1. 5. II . 2. Bu Kanunun 297 ve 378 inci maddeleri uyarýnca anonim þirketlerin genel kurul top lantýlarýna katýlacak komiserlerin nitelikleri. Bakanlýk komiserlerinin yol giderleri ve za ruri masraflarý Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (B) bendi ile tesbit edilen Devlet memu rlarýna ödenen en yüksek yurt içi günlük harcýrah tutarýnýn üç katýný geçmemek üzere þirket t tarafýndan ödenecek ücret ve yolluk miktarlarý ve bunlarýn ödenme þekli yönetmelikte gösteril 3. Amme hükmi þahýslarý þirket idare meclisi ve murakabe heyetlerindeki temsilcilerinin bu sýfatla iþledikleri fiil ve yaptýklarý muamelelerden dolayý þirkete ve onun alacaklýlariyle p y sahiplerine karþý mesuldür. III . üçüncü bir þahsýn hesabýna yap rde bu þahýs da kuruluþtan doðan mesuliyetler bakýmýndan kurucu sayýlýr.Madde 279 Tedrici kuruluþta. esas mukaveleyi tanzim ve imza etmeksizin paradan baþka bir þey i sermaye olarak koyan pay sahipleri de kurucu sayýlýrlar. Amme hükmi þahýslarýnýn.KURULUÞ: Anonim þirketler. Tedrici kuruluþ. þirket idare meclisi ve murakabe heyetlerindeki temsilcileri. Þirketin ticaret unvaniyle merkezinin bulunacaðý yer. þirket paylarýnýn kurucular tarafýndan tamamen taahhüt edilmesiyle olur. bunl ar. TARÝFÝ: Esas mukavelenin yazýlý þekilde yapýlmasý ve bütün kurucularýn imzalarýnýn noterce tasdik edi nmasý þarttýr. Þirketin esas sermayesinin miktarý ile her payýn itibari kýymeti.ESAS MUKAVELE: Geçen maddede yazýlý esas mukavele. idare meclisi azasý sýfatiyle pay senetleri tevdi etmek mükellefiyetinden muaftýrlar . B .

Umumi heyetlerin ne suretle davet edileceði. 281 inci maddede yazýlý izahnamenin muhtevasý ve iþtiraki taah edenlerin ad ve soyadlariyle ikametgahlarý ve almayý taahhüt ettikleri paylarýn yazý ile i fade edilen miktarý ve taahhüt günü.(Deðiþik fýkra: 24/06/1995 . Ani Kuruluþ halinde.ÝZÝN: I . SÝRKÜLER: 1.) Esas sermayeye tekabül eden payl . kurucu veya idare meclisi azalarýna veya diðer kimselere saðlanan hususi menfaatleri ve sermaye olarak konan ayýnl arý ve bu ayýnlar mukabilinde verilecek karþýlýðý ve mevcut bir iþletmenin veya bazý ayýnlarý lýnmasý esas mukavele hükümlerinden ise onun bedelini ve kuruluþ umumi heyeti toplantýlarýnýn riyle icra suretini gösteren bir izahname tanzim ederek halký iþtirake davet için ilan e ttirirler.Madde 284 Ýþtirak taahhütnamelerine. 9.k hususi menfaatler. Ýþtirak taahhütnamesinde yazýlý hususlar ile esas mukavele veya izahname münderecatýna vu uf hasýl edildiðini bildiren ve imzasý noterce tasdik edilmiþ olan bir mektupla kurucula ra veya bunlardan birine yapýlacak müracaatlarla dahi iþtirak taahhütleri kabul edilebil ir.Madde 283 - Ýþtirak taahhütnameleri yukarýki maddede yazýlý þekilde tanzim edilmediði veya iþtiraki taleb tarafýndan bazý kayýt ve þartlar ilave edildiði surette taahhüt hüküm ifade etmez. sirküler ve diðer yayýn vasýtalariyle de halka bildirebilirler. HÜKÜMLERÝ: Madde 285 . ÝZAHNAME: Ýzin alýndýktan sonra þirket tedricen kurulacak olursa kurucular þirketin maksat. 7. 10. ÞEKÝL: II . C .Madde 281 Kurucular. 6. Þirket iþlerini idare ve murakabe ile mükellef olanlarýn ne suretle seçilecekleri v e bunlarýn hak ve vazifeleri ve imza koymaya salahiyetli olanlar.KHK 559/6 md. 8. iki nüsha iþtirak taahhütnamesi tanzimi ile olur.TEDRÝCÝ KURULUÞ: 1.ÝÞTÝRAKE DAVET: Ýktisat ve Ticaret Vekaleti esas mukavelelerin kanunun müffessir hükümlerinden ayrýldýðýn ri sürerek izinden imtina edemez. Ýmzalarý noterce tasdik edilmiþ olan iþtirak taahhütnamelerinde gayrimenkul mülkiyeti ve ya gayrimenkul üzerindeki ayni haklarýn sermaye konulmasýna ait taahhütler resmi þekil ara nmaksýzýn muteberdir. esas mukavelenin veya izahname münderecatýnýn kabul edil iþ olduðu ve muayyen müddet içinde þirket kurulmadýðý takdirde taahhüdün düþeceði yazýlýr.TAAHHÜDÜN MAHÝYETÝ: 2. mevzu ve müddeti ve esas sermayenin miktariyle her payýn kýymetini.Madde 282 2. halký þirket sermayesine iþtirake davet için 281 inci maddede yazýlý izahnameyi. IV . Þirket bir müddet ile tahdit edilmiþse bu müddet. toplantýlarýn vakti ve rey verme i le müzakere icrasý ve karar verilmesi hususlarýnýn tabi olduðu kayýt ve þartlar. Þu kadar k suretle iþtiraki taahhüt eden kimse kuruluþ umumi heyetinin ilk toplantýsýnda hazýr bulunur veyahut sonradan pay sahipliðine ait haklarý kullanýr ve vazifeleri yerine getirirse kayýt ve þartlardan ari ve þekline uygun bir taahhütname ile þirkete baðlý sayýlýr. B . Bu takdirde izahnamenin ilan edildiði gazetelerin numara ve tarihlerinin gösterilmesi lazýmdýr.MUHTEVASI: Þirket sermayesine iþtirak talebi. her ortaðýn taahhüt ettiði sermayenin nev'i ve pay miktarý.ÝÞTÝRAK TAAHHÜTNAMESÝ: A .ÞEKÝL NOKSANLIÐI: A . Þirkete ait ilanlarýn ne suretle yapýlacaðý.

B .REY HAKKINDAN MAHRUMÝYET: Ýdare meclisi azalarý þirket esas mukavelesiyle tayin edilmedikleri takdirde.TOPLANTIYA DAVET: Esas sermayenin tamamýna iþtirak taahhüt edildikten ve paylarýn 287 nci maddede muayyen bedelleri ödendikten sonra on gün içinde. þirk etin hükmi þahsiyet kazandýðý tarihten itibaren onlar üzerinde malik sýfatiyle doðrudan doðru sarruf edebileceðinin ve gayrimenkul üzerindeki mülkiyet veya sair ayni haklarýn sermaye olarak konulmasý taahhüdü ise.PAYLARIN BEDELÝ: Paylarýn kanunen ödenmesi gereken bedellerinin taahhüt anýnda ödenmesi þart kýlýnmadýðý takdi taahhütleri kurucular tarafýndan kabul edildikten sonra kurucular iþtiraki taahhüdedenl ere taahhütlü mektup göndererek ve gazetelerle ilan ederek üzerine aldýklarý paylara ait bed ellerin muayyen bir müddet içinde ödenmesini ihtar ederler. 6. ÝLK TOPLANTI: A . bu haklarýn þirketin hükmi þahsiyet kazanmasiyle beraber tapu siciline tescil edileceðinin kabul edilmiþ olmasý demektir. Her pay. 3.arýn muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiþ olmasý þarttýr.Madde 287 Senetlerin itibari kýymetlerinden yüksek bir bedelle çýkarýlmalarý esas mukavelede bu hu susta bir hüküm bulunmasýna veya bunun umumi heyet tarafýndan karar altýna alýnmasýna baðlýdý C . Ýþtiraki taahhüdedenlerin ilgileri kesildiði taktirde yerlerine geçecek kimsele r tarafýndan paylarýn bedeller ödenmedikçe þirket kurulamaz. hisse senedi çýkarýlamaz. Dav et mektubunun toplantý gününden en az on beþ gün önce gönderilmesi ve aþaðýda yazýlý hususlar bildirilmesi þarttýr. B . bu menfaatlerin tasvibine ait müzakere de rey kullanamazlar. Kuruculara þart kýlýnan hususi menfaatlere dair tekliflerin karara baðlanmasý. Murakýplarýn seçilmesi. 2. Paylarýn bütününe iþtirak taahhüt olunduðunun ve bunlarýn 287 nci maddede muayyen bede rinin ödendiðinin tesbiti. D .Madde 289 - Kuruluþ umumi heyeti yukarýki maddede yazýlý hususlarý müzakere edip karara baðlar. Ýdare meclisi azalarýnýn ad ve soyadlarý iþtirak taahhütnamelerindeki izahnamede göste ilmediði halde bu azalarýn seçilmesi. Sermaye olarak gösterilen ayýnlarýn ve eðer þirketin mevcut bir iþletmeyi veya bazý ay arý satýnalmasý esas mukavele þartlarýndan ise bu iþletmenin veya ayýnlarýn deðerini biçmek i ukuf tayini. sahibine bir rey hakký verir. Kararlar mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir.ÝLK TAKSÝT: Madde 288 .KURULUÞ UMUMÝ HEYETÝ: 1. 4.KARARLAR: Ayýn nevinden sermaye koyan kimse bunun deðerinin biçilmesinde ve kendilerine hususi m enfaatler saðlýyan kurucu ve diðer pay sahipleri.Madde 286 Sermaye olarak paradan baþka iktisadi bir deðer veya menkul mal konulmasý taahhüdü. kurucular her pay sahibine taahhütlü mektup gönder erek ve gazetelerle ilan ederek kuruluþ umumi heyetini toplantýya davet ederler. 5.TEVDÝ: III .(Mülga madde: 24/06/1995 .) Ýþtiraki taahhüdedenlerin bu müddet içinde bedelleri ödememeleri takdirinde kurucular on larýn þirketle olan ilgilerini kesmek veya kendilerini taahhüdün ifasýna icbar etmek hakkýný aizdirler. Ýtibari kýymetlerinden aþaðý bir bedel ile.Madde 291 Nakdi sermayenin en az yarýsýný temsil eden pay sahipleri hazýr bulunmadýkça müzakere yap maz.KHK-559/13 md.Madde 290 1. Kurucularýn þirketi kurmak için giriþtikleri taahhütlerle yaptýklarý muamele ve masraf arýn kabulü. C . taahhüt sa .

DEVLET KOMÝSERLERÝ VE KARARLARIN MUTEBERLÝK ÞARTI: Kurucularýn þirketi kurduklarý sýrada sarf ettikleri emeðe karþýlýk olarak para ve bedelsiz h e senedi almak gibi bir suretle þirket sermayesinin azalmasýný mucip olacak bir menfaa tin kendilerine tahsisi hakkýnda esas mukaveleye dercedecekleri þartlar hükümsüzdür. kurucularýn talebi üzerine mahkemece tayin olunu r.) 2. nakdi sermayenin en az üçte ikisini tem sil eden pay sahiplerinin hazýr olmalarý þarttýr. Bu zabýtlara.Madde 296 C .KURULUÞUN TAMAMLANMASI: Madde 299 . Ancak h asýl olan kazançtan 466 ncý maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý yedek akçe ile pay sahipleri i de 5 kar payý ayrýldýktan sonra kalanýn onda birini kendilerine tahsis edebilirler. 290 ýncý maddede yazýlý toplantý nisabýnýn mevcut olduðu bilirkiþi raporlarý okunup incelendikten ve lüzumunda ayýn nevinden sermaye koyan kimsel erin ve devralýnacak iþletmenin veya ayýnlarýn sahibinin izahlarý dinlendikten sonra 281 i nci maddede yazýlý izahnamedeki deðerlerin aynen kabul veya reddine yahut ilgililerin muvafakatiyle deðiþtirilmesine 290 ýncý maddede gösterilen ekseriyetle karar verilir.SAÐLANABÝLECEK HUSUSÝ MENFAATLER: 1. E .KHK-559/7 md.(Deðiþik fýkra: 24/06/1995 .Madde 293 Ýlk murakýplarýn tayini umumi heyete ait olup bunlarýn esas mukavele ile tayinleri c aiz deðildir. Müzakere nýs abý temin edilemediði takdirde bilirkiþi.(Mülga madde: 24/06/1995 .Madde 297 D .TOPLANTIYA DAVET: 2. verilen kararlarýn mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanl arýn muhalefet sebepleri yazýlýr.hipleri arasýndan kuruluþ umumi heyetince seçilirler.TOPLANTININ TALÝKÝ: Kuruluþ umumi heyetlerinin verdikleri kararlarýn muteber olmasý için toplantýlarda Ýktisat v e Ticaret Vekaletinden bir komiser bulunmasý ve komiserin zabýtlarýn kanuna uygun bir þe kilde tutulmasýna nezaret ve zabýtlarý reyini kullanan pay sahipleriyle birlikte imza etmesi þarttýr.KHK-559/13 md.Madde 294 Umumi heyetin ikinci toplantýsýnda.Madde 295 B .BÝLÝRKÝÞÝLERÝN SEÇÝMÝ: A .Madde 292 D . ayýn olan sermayelerin ve devralýnacak iþletmenin veya ayýnlarýn deð rlerini biçecek bilirkiþiyi tayin edebilmesi için. . Kuru culara zikri geçen menfaatler için verilecek senetlerin nama yazýlý olmasý lazýmdýr.) Kuruluþ umumi heyetinin yapýlmasýnda n sonra 15 gün içinde þirket merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve ilan ol unur. ÝKÝNCÝ TOPLANTI: Yukarýki madde gereðince tayin olunan bilirkiþi gereken raporlarý tanzim edip verdikten sonra kurucular tarafýndan kuruluþ umumi heyeti 289 uncu maddede yazýlý müddet içinde ve ayný kilde yeniden toplantýya davet olunur.KARARLAR: Bilirkiþi raporunun okunup incelenmesi için yukarýki madde gereðince toplanan kuruluþ umum i heyetinde 290 ýncý maddede yazýlý nisap hasýl olmadýðý takdirde 297 nci maddede yazýlý oldu bir zabýt tanzim olunarak toplantý bir ay sonraya býrakýlýr ve keyfiyet kurucular tarafýndan toplantýda bulunmýyan her pay sahibine taahhütlü mektuplarla bildirilir ve gazetelerle de ilan olunur. MAHKEMENÝN VAZÝFESÝ: V .ÝLK ÝDARE MECLÝSÝ VE MURAKABE HEYETÝNÝN SEÇÝMÝ: Kuruluþ umumi heyetinin. ÞÝRKETÝN TESCÝL VE ÝLANI: Madde 300 .Madde 298 IV . Davet mektuplarýna bilirkiþi raporunun birer su reti baðlanýr. Kararlar ekseriyetle verilir.

Ayýn nev'inden sermaye ko nmasý veya þirketin mevcut bir iþletmeyi veya bazý ayýnlarý devralmasý þart kýlýnmýþ ise. Hisse senetlerinin nevileri.KHK-559/7 md. 8. Þirketin kurulmasý her hangi bir sebepten dolayý kabil olmadýðý takdirde u masraflar kuruculara ait olup pay sahiplerine rücu haklarý yoktur.Madde 303 - Ani olarak kurulan anonim ortaklýðýn pay sahipleri ortaklýðýn tescilinden sonra beþ yýl içind ka müracaat suretiyle paylarýný elden çýkarmak isterlerse 281.209 uncu maddede yazýlý beyanname ile vesika ve sair evrakýn hakikat hilafý tanzim edi lmiþ olmasýndan doðan zararlardan kurucularla bu vesika ve varakalarýn tanzimine iþtirak e denler müteselsilen mesuldürler ve haklarýnda Ceza Kanununun 350 nci maddesi tatbik ol . kurucular kuruluþ masraflarýndan dolayý þ e rücu edebilirler. bunlarýn kuruluþ umumi heyetince tasdik edilmesine baðlýdýr. HÜKMÝ ÞAHSÝYET ÝKTÝSABI: Þirket ticaret siciline tescil ile hükmi þahsiyet kazanýr. Masraflarýn þirkett en alýnabilmesi.USUL: D . 4. ikametgahlarý ve tabiyetleri.KURULUÞTAN ÖNCEKÝ MUAMELELER: Tescil ve ilan edilecek hususlar þunlardýr: 1.) Esas sermayesinin miktarý. 7. 6.HALKA MÜRACAAT: I .Madde 301 - Þirketin tescilinden önce paylarýn devri þirkete karþý hükümsüzdür.Madde 302 Tescilden önce þirket namýna muamele yapanlar bu muamelelerden þahsan ve müteselsilen mesuldürler. ileride kurulacak þirket namýna yapýldýðý açýkça bi e þirketin ticaret siciline kaydýndan sonra üç aylýk bir müddet içinde bu taahhütler þirket t an kabul olunmuþsa. B . bu gibi taahhütlerin. Þirket hükmi þahsiyet kazandýkdan sonra. (Deðiþik bent: 24/06/1995 . Þirketin maksat ve mevzuu ve varsa müddeti. yalnýz þirket mesul olur. Ancak.Madde 304 Bu suretle ortaklar 285 inci madde ile 289 uncu maddenin 4 ve 5 numaralý bentl eri hükümlerini yerine getirdiklerini göstermek üzere 279 uncu maddede yazýlý hususlara havi bir esas mukaveleyi ayný maddede yazýlý þekilde tanzim ederler. 9.HALLER: E . Esas mukavelenin tarihi. 3. bun ni biçecek bilirkiþi mahkemece tayin olunur. kuruculara saðlanan hususi menfaatlerin mahiyet ve deðerleri.A . Kurucular þirketi kurmak için yaptýklarý muamele ve giriþtikleri taahhütlerden üçüncü þah suldürler. Ayýn nev'inden sermaye ve devralýnan mali kýymetlerle iþletmelerin neden ibaret o lduklarý ve bunlara biçilen deðerler. 2.ANÝ KURULUÞ: Muayyen þahýslar bütün paylarý aralarýnda taksim etmek suretiyle bir anonim þirket kurabilirl r. 3. Ýdare meclisi azalariyle þirketi temsile salahiyetli kimselerin ad ve soyadla rý. ödeme suret ve þartlarý ve hisse senetlerinin itibari kýymeti. VESÝKALARIN DOÐRU OLMAMASI: . II . 283 ve 284 üncü maddeler lerine riayet etmeye mecburdurlar. Þubeler. 282.KURULUÞTAN DOÐAN MESULÝYET: 1. 5.KURULUÞTAN ÖNCE PAYLAR ÜZERÝNDEKÝ TASARRUFLAR: I . Þirketin yapacaðý ilanlarýn þekli ve eðer esas mukavelede de bu hususta bir hüküm vars dare meclisi kararlarýnýn pay sahiplerine ne suretle bildirileceði. Þirketin ticaret unvaný ve merkezi. hamiline veya nama yazýlý olduklarý ve muayyen his se senetlerinin bahþettikleri imtiyazlar. merkezin sicil kaydýna atýf yapýlmak suretiyle bulunduklarý yer ticaret sicil ine tescil olunurlar. Þirketin ne suretle temsil olunacaðý.

TAZMÝNAT TALEBÝ: II . Mesul olan kimselere karþý tazminat istemek hakký davacýnýn zararý ve mesul olan kimseyi öðrendiði tarihten itibaren iki yýl ve her halde zararý doðuran fiilin vukuu tarihinden iti baren beþ yýl geçmekle müruruzamana uðrar. 306. 307 ve 308 inci maddelerde yazýlý fiillerle ýzrar edilmesi halinde. Þu kadar ki. Bu hususta Ýcra ve Ýflas Kanununun 245 inci maddesi hükmü carid ir. tesisat veya baþka mal ve haklarýn esas sermayenin onda birini aþan ve bede l karþýlýðýnda þirketçe devralýnmasýna dair. esas sermayenin en az yarýsýný temsil eden pay sahipleri hazýr bulunmadýkça müzakere yapýlamaz.Madde 309 - Kurucularýn ve idare meclisi azalarýnýn ve murakýplarýn. bu fiilde kendilerine iþtirak ede nler. mukavelenin aslýný veya note .KURULUÞ TARZI: Umumi heyet kararýný vermeden önce idare meclisinin talebi üzerine. AYIN NEVÝNDEN SERMAYEYE DEÐER BÝÇÝLMESÝNDE HÝLE: lk idare meclisi azalariyle murakýplar. Mesul olan kimselerin cümlesi aleyhinde þirket merkezinin bulunduðu yer mahkemesin de dava açýlabilir. Þu kadar ki. þirketin tescilinden itibaren iki yýl içinde yap leler umumi heyetçe tasdik ve ticaret siciline tescil edilmedikçe muteber olmaz. þirketin bu yüzden uðradýðý zararý müteselsilen tazmin ile mükelleftirler ve haklarýnda Türk ununun 343 üncü maddesi tatbik olunur. Müzakere hakkýnda 295 inci madde tatbik olunur. A k. mahkemece tayin edilecek bilirkiþi. Bununla beraber esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranýn tasdikine muhalif iseler. ESAS SERMAYE HAKKINDA YANLIÞ BEYANI: Konan ayýn nevinden bir sermaye veya deviralýnmasý kararlaþtýrýlan bir iþletmeye veya bazý ay a deðer biçilmesinde hile kullanan kurucularla. 2. yukarýki maddeler gereðince tabi old klarý mesuliyetler.Madde 310 Þirketin iflasý halinde pay sahiplerinin ve þirket alacaklýlarýnýn haiz olduklarý haklar flas idaresine ait olur. hükmolunacak tazminat þirkete verilir. bu fiil cezayý müstelzim olup Ceza Ka una göre müddeti daha uzun müruruzamana tabi bulunuyorsa tazminat davasýna da o müruruzama n tatbik olunur. Bu hususta ihmalleri anlaþýlýr ve bu yüzden hasýl olan zar inat kuruculardan alýnamamýþ bulunursa inceleme iþini ihmal eden idare meclisi azalarý ve murakýplar. þirketin kurulmasýnda yolsuzluk vaki olup olma dýðýný incelemekle mükelleftirler. mevcut reyl n ekseriyetiyle verilir. sulh ve ibra umumi heyetçe t asdik olunamaz. Umumi heyetin tasdik kararýndan sonra. þirketin tescili tarihinden itibaren dört yýl geçmedikçe sulh ve ibra su retiyle ýskat edilemez.Ma 2. müteselsilen mesul olurlar ve haklarýnda Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddes i tatbik olunur. Karar.Madde 311 F . bu paylarý kendi hesaplarýna almaya ve karþýlýðýný müteselsilen ödemeye mecburdurlar. ÝLK ÝDARE MECLÝSÝ VE MURAKABE HEYETÝ AZALARININ ÝHMALÝ: 1.KANUNA KARÞI HÝLE: A .Madde 307 3.Madde 308 .MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Þirketin 305.Ý 4. idare meclisi.unur. b undan. Bu gibi mukavelelerin tasdik ve tescilinden önce bunlarýn ifasý maksadiyle yapýlmýþ olan tasarr uflar dahi muteber olmaz. bu fiilde kendilerine iþtirak edenler. Bu müddetin geçmesinden sonra sulh ve ibra ancak umumi heyetin tasdikiyle tamam olur.Madde 305 Esas sermaye tamamiyle taahhüt olunmamýþ veya karþýlýðý kanun hükümleri gereðince ödenmemiþ i lmiþ veya yerine getirilmiþ gibi gösteren kurucularla. ÝBRA: Bir iþletme. dolayýsiyle zarar gören pay sahipleri ve þirket alacaklýlarýnýn dava haklarý vardýr. þirket tarafýndan devralýnacak þeylerin deðerini biçerek rapor verir.

299 uncu madd enin 2 ve 3 üncü fýkralarýna göre incelemelerde bulunarak kararýný verir. hýrsýzlýk.Madde 317 Ýdare meclisi her yýl azalarý arasýndan bir reis ve bulunmadýðý zamanlarda ona vekalet etmek .Madde 314 Ýdare meclisinin muvafakatiyle rehin makamýnda olan hisse senetleri.Madde 312 - Ýdare meclisi azalarýndan her biri. þirketin iþtigal mevzuunu kolaylaþtýrmak veya mümkün kýlmak için vukubul tisaplar bundan müstesnadýr. 2. bir üçüncü þahýs tar an da tevdi edilebilir. VAZÝFE MÜDDETÝ: 275 inci madde hükmü mahfuz olmak üzere bir azalýk açýlýrsa idare meclisi kanuni þartlarý hai kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arzeder. AZALARIN SAYISI VE SIFATI: Anonim þirketlerin esas mukavelesiyle tayin veya umumi heyetçe intihap edilmiþ en az üç kiþi den ibaret bir idare meclisi bulunur. itibari kýymetleri esas sermayenin en az yüzde birin e muadil miktarda hisse senetlerini þirkete tevdie mecburdur.AZÝL: I .SEÇÝM VE TAYÝN: 1. Þu kadar ki. 3. III .Madde 313 Ýdare meclisi pay sahibi aza ortaklardan teþekkül eder. Azlolunan azanýn tazminat talebine hakký yoktur.Madde 315 275 inci madde hükmü mahfuzdur. Mukavele tarihi. bunun kimden iktisabolunacaðý ve verilecek karþýlýk.AZALIÐIN AÇILMASI: Ýdare meclisi azalarý esas mukavele ile tayin edilmiþ olsalar dahi umumi heyet karariy le azlolunabilirler.Madde 316 Ýdare meclisi azalarýndan biri iflasa tabi kimselerden olup da iflasýna karar veri lir veya hacir altýna alýnýr yahut azalýk için lüzumlu kanuni vasýflarý kaydederse. Þu kadar ki. Bu sure tle seçilen aza umumi heyet toplantýsýna kadar vazifesini yapar. esas serm ayenin yüzde biri 5 000 lirayý aþarsa fazlasýnýn tevdii mecburi deðildir. B . Mahkeme. dolandýr arýndan dolayý mahkumiyet halinde dahi hüküm aynýdýr. 275 inci madde hükmü mahfuzdur. vazifesi a ermiþ olur. Fakat hükmi þahsýn temsilcisi o an hakiki þahýslar idare meclisine aza seçilebilirler. iktisabedilecek þey. ESAS: Anonim þirket idare meclisi tarafýndan idare ve temsil olunur.ÝDARE VE TEMSÝL: 1. HÝSSE SENEDÝ TEVDÝÝ MECBURÝYETÝ: Ýdare meclisi azalarý en çok üç yýl müddetle seçilirler.310 uncu maddelerin hükümleri de tatbik olunur. ticaret siciline tescil ve ilan edilir.UMUMÝ OLARAK: 275 inci madde hükmü mahfuzdur. Þirketin iþtigal mevz uuna giren veya cebri icra yoliyle iktisabedilen þeyler hakkýnda bu madde hükmü tatbik o lunmaz. emniyeti suiistimal. Tevdi olunan hisse senetleri azanýn umumi heyetçe ibrasýna kadar vazifesinden doðan mesuliyete karþý merhum hük de olup baþkalarýna devrolunamaz ve þirketten geri alýnamaz. 275 inci madde hükmü mahfuzdur. ÝKÝNCÝ KISIM : ÝDARE MECLÝSÝ I . Pay sahibi olan hükmi bir þahýs idare meclisi azasý olamaz. bilirkiþi raporu ve diðer vesikalarla birlikte tescil ed ilmesine müsaade edilmesi için ait olduðu mahkemeye tevdi eder. II. umumi heyetin tasdik kararýnýn tarihi. Aðýr hapis cezasiyle veya sahtekarlýk.rlikçe tasdikli bir suretini. Bu halde 305 . Ancak pay sahibi olmýyan kim seler aza seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sýfatýný kazandýktan sonra iþe baþlýyabilir . Esas mukavelede aksine hüküm yoksa t eçilmeleri caizdir.

azalardan lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. Þirketin rücu hakký mahfuzdur.UMUMÝ OLARAK: Þirketin aciz halinde bulunduðu þüphesini uyandýran emareler mevcutsa idare meclisi ak tiflerin satýþ fiyatlarý esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder.Madde 324 - A .Madde 322 Temsil salahiyetinin tahdidi. Temsile salahiyetli olanlar tarafýndan yapýlan muamelenin esas mukaveleye veya u mumi heyet kararýna aykýrý olmasý. AZALARIN ÝHTÝMAM DERECESÝ: 1. Mahkeme bu takdirde þirketin iflasýna hükmeder. hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslara karþý hüküm ifade etmez. Þu kadar k i.TEMSÝL SALAHÝYETÝ: Temsile salahiyetli olanlar þirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi iþleri v e hukuki muameleleri þirket adýna yapmak ve þirket unvanýný kullanmak hakkýný haizdirler. ÞÝRKETÝN MALÝ DURUMUNUN BOZULMASI HALÝNDE: III . umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasýna veya kalan üçte maye ile iktifaya karar vermediði takdirde þirket feshedilmiþ sayýlýr. bütün emli meseleler hususiyle bilançonun tanzimi hakkýnda rapor vermek ve kararlarýnýn tatbikýn a nezaret etmek üzere. aksine esas mukaveled e hüküm olmadýkça temsile selahiyetli olanlardan ikisinin imzasý kafidir. Þirketin aktifleri þir et alacaklarýnýn alacaklarýný karþýlamaya yetmediði takdirde idare meclisi bu durumu derhal m hkemeye bildirmeye mecburdur. Bu gibi ka yýtlar bulunmadýðý takdirde 317 nci madde hükmü tatbik olunur. ÝMZA ÞEKLÝ: Ýdare meclisi. iþlerin gidiþine bakmak.Madd 321 - Þirket namýna imza salahiyeti olanlar.ÝDARE VAZÝFELERÝ: Son yýllýk bilançodan esas sermayenin yarýsýnýn karþýlýksýz kaldýðý anlaþýlýrsa. þirketin unvanýný ilave etmeye mecburdurlar. Temsil salahiyetine mütaallik kararýn noterlikçe tasdik edilmiþ suretini n de sicil memuruna verilmesi lazýmdýr. þirket durumunun ýslahý mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklýnýn talebi üzeri . þirketi temsile salahiyetli kimseleri. VÜSAT VE ÞÜMULÜ: II. TESCÝL: 1. TEÞKÝLAT: Esas mukavelede idare ve temsil iþlerinin idare meclisi azalarý arasýnda taksim edilip edilmiyeceði ve taksim edilecekse bunun nasýl yapýlacaðý tesbit olunur. hüsnüniyet sahibi üçüncü þahýslarýn o muameleden dolayý þi olamaz.re bir reisvekili seçer. il salahiyetinin sadece merkezin veya bir þubenin iþlerine hasrolunduðuna veya müþtereken kullanýlmasýna dair tescil ve ilan edilen tahditler muteberdir. VAZÝFELERÝN AZALAR ARASINDAKÝ TAKSÝMÝ: Ýdare meclisi azalarýnýn þirket iþlerinde gösterecekleri dikkat ve basiret hakkýnda Borçlar K nunun 528 inci maddesinin ikinci fýkrasý hükmü tatbik olunur. 3.Madde 319 Ýdare meclisi.Madde 320 Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare iþlerinin hepsini veya bazýlarýný id are meclisi azasý olan murahhaslara veya pay sahibi olmalarý zaruri bulunmýyan müdürlere býr akabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir. Ýdare meclisinin en az bir azasýna þirketi temsil salahiyeti verilir.Madde 318 2. Anonim þirket adýna tanzim edilecek evrakýn muteber olmasý için. tescil edilmek üzere ticaret sic iline bildirir. Bu imz alar hakkýnda 42 nci maddenin 2 nci fýkrasý hükmü tatbik olunur. 2. idare meclis durumu umumi heyete bildirir. 4. Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur. Temsile veya idareye salahiyetli olanlarýn vazifelerini yaptýklarý sýrada iþledikleri haksýz fiillerden anonim þirket mesul olur.Madde 323 3. kendisine arzolunacak hususlarý hazýrlamak. Esas sermayenin üçte ikisi karþýlýksýz kaldýðý takdirde.

Pay sahiplerinin ad ve soyadlarý veya unvanlariyle ikametgahlarýnýn ve þirketin k urulmasý anýnda konan yahut sonradan tedricen çoðaltýlan sermayeye tekabül eden paylar için y pýlan tediyelerin yazýlmasýna mahsus (Pay sahipleri defteri). m e iktisadi durumunu ve yapýlan muamelelerin hulasasýný gösterir bir rapor tanzimine ve d aðýtýlacak kazanç miktarý ile yedek akçeyi teþkil edecek miktarýn tayinine dair.Madde 327 1. 3. Bu muameleler yýllýk raporda gösterilir. Reyler müsavi olduðu tak dirde keyfiyet gelecek toplantýya býrakýlýr.e iflas kararýný tehir edebilir.Madde 325 Tacirlerin tutmaya mecbur olduklarý defterlerden baþka idare meclisi aþaðýdaki defterleri de tutmakla mükelleftir:Madde 326 B . Devralýnan hisse senetleri. MEMUR VE MÜSTAHDEMLERÝN TAYÝNÝ: Þirket. 6. 3. Hisse senetlerinin devir veya rehin alýnmasý keyfiyeti esas mukaveleye göre þirke t konusuna giren muamelelerden ise. Diðer hallerde bu senetler ilk fýrsatt a tekrar elden çýkarýlýr. Onda dahi müsavilik olursa bahis mevzuu tekli f reddedilmiþ sayýlýr. Hisse senetleri idare meclisi azalarý. Azalarýn yekdiðerine niyabetle rey vermeleri caiz deðildir. DEFTER TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: Ýdare meclisi. idare meclisine aittir. 3. 4. 2. Ýdare meclisinin toplantý ve müzakerelerinin yazýlmasýna mahsus. kendi hisse senetlerini temellük edemiyeceði gibi rehin olarak da kabul edemez . 2. Þirketçe devralýnan paylarýn umumi heyette temsi i caiz deðildir. mevcut azalarýn ekseriyetiyl ilir. teklif varak azýrlamýya mecburdur.Madde 328 4. müdürler ve memurlar tarafýndan kendilerin e bu sýfatla düþen mükellefiyetlere karþý rehin olarak yatýrýlmýþ ise. YILLIK RAPORUN TANZÝMÝ: Memur ve müstahdemlerin tayini umumi heyete ait olduðuna dair esas mukavelede bir ka yýt yoksa. Kararlar. IV . (Toplantý ve müzakere defteri). (Ýdare meclisi karar lar defteri). ÞÝRKETÝN KENDÝ HÝSSE SENETLERÝNÝ SATIN ALMASI: 1.HUSUSÝ DEFTERLER: Ýdare meclisi her iþ yýlý sonunda 325 inci maddede yazýlý bilançodan baþka þirketin ticari. Hisse senetleri bir mamelekin veya iþletmenin borç ve alacaklariyle beraber t emellük edilmesi neticesinde þirkete geçmiþse. 1 numaralý bentte yazýlý halde derhal imha edilir ve bu hususta tutulan zabýt ticaret siciline verilir. Bu senetlerin temellükü veya rehin alýnmasý neticesini doðuran akitler hükümsüzdür. azalarýn en az yarýsýndan bir fazlasýnýn hazýr olmasý þarttýr. Umumi heyet zabýtlarýnýn yazýlmasýna mahsus. Ýdare meclisinin müzakereleri azalar arasýndan veya dýþardan seçilen b tip marifetiyle muntazaman zaptolunur. Temellük ivazsýz ise. envanter tanzimi veya bir yediemi n tayini gibi þirket mallarýnýn muhafazasý için lüzumlu tetbirleri alýr. umumi heyet toplantýsýndan en az 15 gün önce ay sahiplerinin tetkikine arz olunur. Þu kada gösterilen akitler bu hükümden müstesnadýr:Madde 329 5. Zabýtlarýn hazýr bulunan azalar tarafýndan imzala . Bu halde mahkeme. 2. lüzumlu defterleri tutmak ve muayyen müddet içinde geçen iþ yýlýna ait bilanço nun hükümleri gereðince tanzim ve umumi heyet toplantýsýndan en az on beþ gün önce pay sahipl nin tetkikine arz etmekle mükelleftir. Hisse senetleri þirketin sermayesinin azaltýlmasýna dair bir karara dayanýlarak d evralýnmýþsa. Rapor ve teklif varakasý. Hisse senetleri þirketin kurulmasý veya esas sermayesinin çoðaltýlmasý dolayýsiyle vak lan iþtirak taahhüdünden baþka bir sebepten doðan þirket alacaklarýnýn ödenmesi maksadiyle de . KARARLAR: 1. 5.ÝDARE MECLÝSÝ TOPLANTILARI: Esas mukavelede aksine hüküm olmadýkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için.

Madde 336 . þirketi temsile ve þirket iþlerini görmeye memur olan kimselerden iþlerin gidiþi veya muayyen bazý iþler hakkýnda izahat istemek hakkýný haizdirler Ýdare meclisi. defter ve dosyalarýn kendisine ibrazýna dahi karar verebilir. Ancak aþaðýda yazýlý hallerde gerek þirkete gerek münferit pay sahiplerine ve þ et alacaklýlarýna karþý müteselsilen mesuldürler. V .Ýdare meclisi toplantýlarýnda azalar.Madde 335 Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur.nmasý ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin zapta yazýlmasý ve rey s ahibi tarafýndan imzalanmasý lazýmdýr. Ayný hak diðer taraf için me cut deðildir. ayný nev ticari muamelelerle meþgul bir þirkete mesuliyeti tahdidedilmemiþ olan ortak sýfatiyle de giremez. ilgili olduðu muamele yüzünden þirketin husule gele ararýný tazmine mecburdur. zikredilen ticari muamelelerin yapýldýðýný veyahut idare meclisi azasýnýn diðe ir þirkete girdiðini sair azalarýn öðrendikleri tarihten itibaren üç aylýk ve herhalde vukula n itibaren bir yýllýk müruruzamana tabidir. Bu haklar.Madde 334 - Ýdare Meclisi azalarýndan biri umumi heyetin müsaadesini almaksýzýn þirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendi veya baþkasý hesabýna yapamýyacaðý gibi. 3.HALLER: Bu haklardan birinin tercihi birinci fýkra hükmüne aykýrý harekette bulunan azadan baþka azalara aittir. MÜZAKERELERE ÝÞTÝRAK EDÝLMEMESÝ: 1. ilgili aza.Ýdare meclisi azalarý þahsi menfaatlerine veya 349 uncu maddede sayýlan yakýnlarýnýn menfaa lerine taalluk eden hususlarýn müzakeresine iþtirak edemezler. ilgisini kurula bildirmeye ve keyfiyeti o toplantýnýn zaptýna yazdýrmaya mecburdur.Madde 330 - . 3.MECLÝS AZALARININ HUKUKÝ DURUMU: Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde idare meclisi azalarýna her toplantý günü için t verilir. idare meclisinin toplantýya davet edilmesini reisten yazýlý olarak istiye bilir. B .Böyle bir husus müzakere kon usu olunca. MESULÝYET: .Ýdare meclisi azalarý þirket namýna yapmýþ olduklarý mukavele ve muamelelerden dolayý þahsa ul olamazlar.Madde 331 Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadýkça idare meclisi kararlarý.REKABET YASAÐI: A . serbes ttir.ÞÝRKETLE MUAMELE YAPMAK YASAÐI: 2.Ma dde 333 A . Bu hükme aykýrý harekette bulunan idare meclisi azasýndan þirket tazminat iste mekte veya tazminat yerine yapýlan muameleyi þirket namýna yapýlmýþ addetmekte ve üçüncü þahý akdolunan mukavelelerden doðan menfaatlerin þirkete aidiyetini talebetmekte. 2. 330 uncu maddenin 2 nci fýkrasýndaki halde bu cihet teklifi tesb it eden kaðýda yazýlýr. AZALARIN HAKLARI: . içlerinden bir inin muayyen bir hususa dair yaptýðý teklife diðerlerinin yazýlý muvafakatleri alýnmak sureti le de verilebilir. HAREKET SERBESTÝSÝNÝN TAHDÝDÝ: Ýdare meclisi azalarýndan biri umumi heyetten izin almadan kendi veya baþkasý namýna bizza t veya dolayýsiyle þirketle þirket konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. Aksi tak dirde þirket yapýlan muamelelerin batýl olduðunu iddia edebilir. Ücret miktarý esas mukavelede tayin edilmemiþse umumi heyetçe tayin olunur. Kararlarýn muteberliði yazýlýp imza edilmiþ olmasýna baðlýdýr.Madde 332 Her aza. HUZUR HAKKI: Bu hükümlere aykýrý hareket eden aza.

hususiyle bu muamelelere muhalif rey vermiþ olup key fiyeti müzakere zaptýna yazdýrmakla beraber murakýplara hemen yazýlý olarak bildiren veyahut mazeretine binaen o muamelenin müzakeresinde hazýr bulunmýyan aza dahi mesul deðildir. pay sahiplerine ve þir et alacaklarýna karþý mesul olur. Hisse senetleri bedellerine mahsuben pay sahipleri tarafýndan vukubulan ödeme lerin doðru olmamasý. þirket.Madde 337 1. gereði gibi veya hiç yerine getirmemiþ olmasý halin idare meclisi azasýnýn mesuliyetlerine ait hükümler gereðince þirkete. müdür.Madde 339 D .Madde 340 E . TAYÝNÝ VE AZLÝ: . Kanunen tutulmasý gereken defterlerin mevcut olmamasý veya bunlarýn intizamsýz bi r surette tutulmasý.Madde 343 2.YENÝ TAYÝN EDÝLEN AZALARIN MESULÝYETÝ: Yukarki maddeler gereðince müteselsil mesuliyeti mucibolan muamelelerde bir kusuru o lmadýðýný ispat eden aza mesul olmaz. Beþ numaralý bentte yazýlý vazifelerden birisi 319 uncu madde gereðince idare meclisi azalarýndan birine býrakýlmýþsa. bu karar veya talep tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur.MÜDÜRLER: Þirket muamelelerinin icra safhasýna taalluk eden kýsmý. B .Madde 342 Müdürler aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde idare meclisince tayin ve azlolunur. esas mukavele veya umumý heyet ve ya idare meclisi karariyle idare meclisi azasýndan veya ortaklardan olmýyan bir müdüre t evdi edildiði takdirde. murakýplara aittir. Davanýn reddi halinde pay sahi pleri yalnýz þirkete karþý tazminat ile mükelleftirler. mesuliyetin ancak ilgili azaya yükletilmesi lazým gelip o mu meleden dolayý müteselsilen mesuliyet cari olmaz. Umumi heyetten çýkan kararlarýn sebepsiz olarak yerine getirilmemesi. VI . Bu esas aykýrý bir þartýn esas mukaveleye konmasý veya müdü meclisinin emri ve nezareti altýnda bulunmasý mesuliyeti bertaraf edemez.M adde 338 Aksi halde seleflerinin mesuliyetlerine iþtirak ederler.YANLIÞ BEYANLAR: 336 ve 337 nci maddelerin hükümleri gereðince idare meclisi azalarýna yükletilen mesuliyet hakkýnda 309 uncu madde hükmü de tatbik olunur. 5. Ancak azlýðýn reyiyle dava açýlmasý halinde murakýplar dýþýnda bir vekil tayin edebilir. 4. Dava açýlmasý reyinde bulunan pay sahipleri hiss senetlerini þirketin zarar ve ziyanýna karþý teminat olarak davanýn sonuna kadar merhun k almak üzere muteber bir bankaya yatýrmaya mecburdurlar.Yeni seçilen veya tayin olunan idare meclisi azalarý. Bu müddet geçirilmesiyle dava hakký düþmez. idare meclisince tescil ve ilan ettirilir.ORTAKLARIN VE ÞÝRKET ALACAKLILARININ TAZMÝNAT DAVASINA AÝT DÝÐER HÜKÜMLER: Umumi heyet. C . 2. 315 inci madd enin birinci fýkrasý hükmü de tatbik olunur. her ne þekilde olursa olsun.MESULÝYETTEN KURTULMA HALÝ: Þirketin hali hazýrdaki durumu hakkýnda. kanun veya esas mukavele yahut iþ görme þartlarýný tesbit eden r hükümlerle yükletilen mükellefiyetleri. ayin ve azil keyfiyeti. seleflerinin belli olan yolsuz muamelelerini murakýplara bildirmeðe mecburdurlar. yanlýþ zehap uyandýraca desiseler kullanmak veya hakikate aykýrý beyanda bulunmak suretiyle üçüncü þahýslarý aldatan e meclisi azasý sebebiyet verdiði zarardan þahsan mesul olur. idare meclisi azalarý aleyhine dava açýlmasýna karar verirse yahut dava açýlmam asýna karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri dava açýlmasý reyinde bulunursa. Murakýplarýn ve al arýn vekilinin mesuliyeti hakkýndaki hükümler mahfuzdur. Gerek kanunun gerek esas mukavelelerinin kendilerine yüklediði sair vazifeler in kasden veya ihmal neticesi olarak yapýlmamasý. MESULÝYET: Þirket namýna dava açmak. 3. Daðýtýlan ve ödenen karpaylarýnýn hakiki olmamasý.Madde 341 F .ÞÝRKET NAMINA AÇILACAK DAVA: 1.

Pay sahipleri arasýndan seçilen murakýplar azillerinden dolayý tazminat istiye . umumi heyet tarafýndan her vakit azil ve yerlerine diðer kimseler tayin ed ilebilir. 338 inci madde gereðince bu baptaki kusura iþtirak et iði sabit olan aza. beþten fazla olmamak üzere bir veya daha çok murakýp bulunur. Müddetleri biten murakýplarýn tekrar seçilmeleri caizdir.Madde 34 4 3. Murakýp bir ise. kötü niyetle hareket ettikleri ispat pay sahipleri. pay sahibi olan ve olmýyanlar arasýndan ilk defa bir yýl için kuruluþ umumi heyeti ve sonradan en çok üç yýl için umumi heyet tarafýndan seçilirler.Madde 345 4. HUSUSÝ OLARAK: Ýdare meclisi azalarýnýn usul ve füruundan biriyle eþi ve üçüncü dereceye kadar (Bu derece da kan ve sýhri hýsýmlarý murakýplýða seçilemezler. son iki yýl içinde þirketin kuruluþuna veya idare muamelelerine mütaalik bir suiistimalin vuku bulduðunu veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine önemli bir surette aykýrý hareket edild iðini iddia ettikleri takdirde. umumi heyetçe ibra edilmedikçe murakýplýða seçilemezler. idare meclisi azalarýnýn vazife müdd i aþan bir zaman için tayin olunamazlar ve onlar gibi her zaman azlolunabilirler.Madde 346 5. SEÇÝLME MANÝLERÝ: Murakýplar. Umumi heyetin toplantý vaktinden itibaren en az altý ay önceden beri esas sermayen in en az onda birine muadil paylara sahip olduklarý sabit olan pay sahipleri. Vazifeleri b iten idare meclisi azalarý. þirketin bu yüzden gördüðü zarardan dolayý müteselsilen mesuldürler. mesul olmaz.SEÇÝM VE AZÝL: ÜÇÜNCÜ KISIM : MURAKIPLAR 1.Madde 347 - Umumi heyet bazý muayyen hususlarýn tetkik ve teftiþi için lüzumu halinde hususi murakýp seçe ilir. UMUMÝ OLARAK: Anonim þirketlerde. Birden çok olan murakýplar bir heyet teþkil ederler. Mahkemece talep reddolunduðu veya tahkikat netice lerine göre iddia varit görülmediði takdirde kötü niyetle hareket ettiði ispat edilen pay sah pleri. müdürlerin sebebiyet verdikleri zararlardan mesul deðildirler. onun. þirketin bu yüzden gördüðü zarardan müteselsilen mesuldürler. Bu talep reddolunduðu takdirde lüzumlu masraflarý peþin ödemek. VAZÝFENÝN DEVREDÝLMEMESÝ: Ýdare meclisi azalarý. 2. Bu talebin mahkemece kabul edilebilmesi için iddia olunan hususlar hakkýnda kafi delil ve emare gösterilmesi lazýmdýr. seçilmiþlerse derhal çekilmeye mecburdurlar. birden çok ise. idare meclisi azalarý ehil olmýyan müdürler tayin etmek veya onlarýn þirket için zarar olan iþ ve muamelelerine karþý müsamaha göstermek veya idare meclisinin salahiyetli olmadýðý uslara müdürleri mezun kýlmak suretiyle sebebiyet verdikleri zararlardan dolayý þirkete ka rþý 336 ncý madde hükmünce mesuldürler. Murakýplar ayný zamanda idare meclisi azalýklarýna seçilemiyecekleri gibi þirketin memuru dahi olamazlar. ÝDARE MECLÝSÝ AZALARININ MESULÝYETÝ: I . 3.Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde müdürler. çeþitli bazý muayyen muameleleri ifaya mezun olmak üzere baþkalarýný tevkil edebili fakat müdürlük vazifesini devredemezler. bunlarý veya bilançonun gerçekliðini tahkik için hususi mura kýpler tayinini umumi heyetten isteyebilirler. Pa y sahipleri arasýndan seçilen müdür sebepsiz azli iddiasiyle tazminat istiyemez. Þu kad ar ki. VAZÝFE MÜDDETÝ: Müdürler. dava neticesine kadar merhun kalmak üzere sahip olduklarý pay sen etlerini muteber bir bankaya tevdi etmek þartiyle mahkemeye müracaat hakkýný haizdirler. yarýsýndan bir fazlasýnýn Türkiye Cumhuriyeti vata daþý olmasý lazýmdýr.Madde 348 Murakýplar. Hususi murakýp tayini talebi mahkemece reddolunur ve murakýplarýn verecekleri rapo ra göre bu talebin haklý sebebe dayanmadýðý anlaþýlýrsa.

yahu t þirketin veznesinde hýfzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kýymetli evr akýn mevcut olup olmadýðýný tahkik ve kayýtlara tatbik eylemek. Hususiyle murakýp lar þu vazifelerle mükelleftirler:Madde 353 - Murakýplar. Murakýplarýn yukarda yazýlý murakabe salahiyetleri.VAZÝFELERÝ: Murakýplarýn vazifeleri. Murakýplar bu müracaatlarý tahkika mecburdurlar. idare meclisi tarafýndan derhal ticaret siciline tesci l ettirilmekle beraber 37 nci madde hükmünce ilan ettirilir. Tahkikat neticesinde þikayet e . Umumi heyet toplantýlarýnda hazýr bulunmak. 7. vazifelerini ifa esnasýnda idare iþlerine ait olmak üzere öðrenecekleri n oksanlýk ve yolsuzluklarý veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine aykýrý hareketleri. Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplantýlarýna iþtirakleri için gere ktiði bildirilen þartlarýn yerine getirilip getirilmediðini incelemek. Böyle bir rapor alýnmadan umumi heyet bilanço hakkýnda bir karar ve remez.Madde 354 1. 3. çekilmesi. Ýdare meclisi azalarýnýn kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamiyle riayet eylem elerine nezaret etmek. Þirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayýtlarýn intizamla tutulmasýný saðla ak maksadiyle hiç olmazsa altý ayda bir defa þirketin defterlerini incelemek. Tasfiye muamelelerine nezaret etmek. hýrsýzlýk. bun lardan mesul olanýn üstü olan makama ve idare meclisi reisine ve mühim hallerde umumi he yete ihbar ile mükelleftirler. BÝR MURAKIPLIÐIN AÇILMASI: Murakýplarýn tayin ve azilleri. bunu. UMUMÝ OLARAK: II . Ýdare meclisinin ihmali halinde adi ve fevkalade olarak umumi heyeti toplan týya davet etmek. dolandýrýcýlýk suçlarýndan dolayý mahk alinde. 9. YILLIK RAPORUN TANZÝMÝ VE ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: Murakýplar zaruri ve müstacel sebepler çýktýðý takdirde umumi heyeti fevkalade toplantýya dav mecburdurlar.Madde 351 5. 5. ölümü.mezler. Þirketin idare meclisi azalariyle iþ birliði ederek bilançonun tanzim þeklini tayin etmek. 6.Madde 355 3. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sýk sýk ve ansýzýn þirket veznesini t iþ etmek. sý veya hacir altýna alýnmasý gibi bir sebeple vazifelerinin sona ermesi ve aðýr hapis cezas iyle veya sahtekarlýk. emniyeti suiistimal. Murakýplar. 8. UMUMÝ HEYETÝN FEVKALADE TOPLANTIYA DAVETÝ: Her pay sahibi. Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek. 4. TESCÝL VE ÝLAN: 1. 2. En az ayda bir defa þirketin defterini inceliyerek rehin veya teminat. esas mukavele veya umumi heyet k ararý ile tahdit olunamaz. þirketin idare meclisi azasý veya müdürleri aleyhinde murakýplara müracaat e debilir.Madde 352 6. Murakýp bir kiþiden ibaret olup da yukarda yazýlan hallerden birinin m evcudiyetine binaen yerine diðer bir kimsenin tayini gerekirse.Madde 350 4. AZÝL: Bir murakýbýn. bir maniden dolayý vazifelerini yapamýyacak halde bulunmasý. umumi heyeti n ilk toplantýsýna kadar vazifeli olmak þartiyle her münferit pay sahibinin veya idare m eclisi azalarýndan her birinin talebi üzerine þirket merkezinin bulunduðu yer mahkemesi tayin eder. 2. 10. þirketin iþ ve muamelelerini murakabe etmektir. idare meclisinin tanzim ettiði bil ançoya ve sair hesaplara ve daðýtýlmasýný teklif ettiði kazançlara mütaallik idare meclisinin ceði rapor ve sair evrak hakkýndaki mütalaalarýný havi olmak üzere umumi heyete bir rapor ve rmekle mükelleftirler. her yýl sonunda þirketin hal ve durumuna. diðer murakýplar umumi heyetin ilk toplantýsýna kadar vazife yapmak üzere yerine b irisini seçerler.

Madde 359 2.MESULÝYETÝ: Murakýplar. BÝLANÇO: Pay sahiplerinden her biri. murakýplar bu müracaat hakkýndaki fikir ve mütalaalarýný raporlarýnda bildirmeye ve lüzu dükleri halde umumi heyeti derhal fevkalade toplantýya davet etmeye mecburdurlar. Bu mesuliyet hakkýnda 309 ve 341 inci maddeler hükümleri tatbik olun ur. 5. pay sahibi ol mýyan üçüncü bir þahýs vasýtasiyle de kullanabilir.Madde 357 Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil paylara sahip olduklarý sure tte. ÝHTÝMAM DERECESÝ: A . menfaatlerini hakkaniyete uygun bir þekilde göz önünde tutarak hareket etmemiþ olmasýndan dolayý malike karþý mesuldür. hakký olmýyan kimselerin umumi heyet toplantýsýna iþtirak . Hamile yazýlý bir hisse senedinin zilyedi bulunduðunu ispat eden kimse þirkete karþý rey hakkýný ku nmaya salahiyetlidir. Temsil salahiyeti ayrý bir senede yazýlmýþ olmak þartiyle. temsile salahiyetli zily ed malik yerine ve onun menfaatine olarak rey hakkýný kullanmaya salahiyetli sayýlýr.Madde 358 - Murakýplar. umumi heyet toplantýlarýnda bu hakkýný bizzat kullanab ileceði gibi pay sahibi olan veya esas mukavelede hilafýna hüküm bulunmadýkça. ÞÝKAYETLERÝ TAHKÝK: Murakýplar idare meclisi toplantýlarýnda müzakere ve reye iþtirak etmemek þartiyle hazýr bulu abilirler ve münasip gördükleri teklifleri idare meclisi ve umumi heyetin fevkalade to plantýlarý gündemlerine ithal ettirebilirler.AZALIK: DÖRDÜNCÜ KISIM : UMUMÝ HEYET I .TOPLANTIYA ÝÞTÝRAK HAKKI: 1.Madde 361 Rey hakkýný haiz olan pay sahibi. 2. 2. vazifelerini yaptýklarý esnada öðrendikleri hususlarý münferit pay sahiplerine ve lara ifþa etmekten memnudurlar. ÝDARE MECLÝSÝNÝN TOPLANTILARINA ÝÞTÝRAK: 1. hesaplarýn tasdik ve kazancýn daðýtýlmasý gibi þirket iþler aallik haklarýný umumi heyet toplantýlarýnda kullanýrlar. SIR SAKLAMA MÜKELLEFÝYETÝ: III . kanun veya esas mukavele ile kendilerine yükletilen vazifelerini hiç veya gereði gibi yapmamalarýndan doðan zararlardan dolayý kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe müt lsilen mesuldürler. Üzerinde intifa hakký bulunan bir hisse senedinden doðan rey hakký. SUÝÝSTÝMAL: 1. Ýkinci fýkraya dayanarak murakýplara müracaat edenlerin yukarýda yazýlý miktardaki hisse enetlerini muteber bir bankaya rehin olarak tevdi etmeleri lazýmdýr. Nama yazýlý hisse senetleri için temsil salahiyetinin yazý ile verilmesi þarttýr. Bunu ispat maksadiyle hamile yazýlý hisse senetlerinin sahiple ri rey haklarýný umumi heyette kullanabilmek için hisse senetlerini veya bunlara mutas arrýf olduklarýný gösteren vesikalarý toplantý gününden bir hafta önce þirkete tevdie mecburd Hamile yazýlý hisse senetleri rehin veya tevdi edilmiþ yahut ariyet olarak baþka bir kim seye býrakýlmýþ olduðu takdirde malik ve zilyed arasýndaki münasebetlerde rey hakkýnýn kullan kýmýndan aþaðýdaki hükümler caridir: 1.Madde 360 - Rey hakkýna mütedair tahditlerden birini tesirsiz býrakmak maksadiyle hisse senetlerin in. organlarýn tayini. Bu senetler umu mi heyetin ilk toplantýsýnýn sonuna kadar bankada kalýr. UMUMÝ OLARAK: Pay sahipleri. intifa hakký sahib i tarafýndan kullanýlýr. umumi heyette rey hakkýný kullanmak üzere baþkasýna verilmesi caiz deðildir.dilen hadisenin gerçekliði sabit olursa keyfiyet murakýplarýn yýllýk raporuna yazýlýr.Madde 3 4. intifa hakký sahibi. Rey hakký malike aittir. Þu kadar ki.

UMUMÝ OLARAK: Umumi heyetler adi ve fevkalade olarak toplanýrlar.ÝDARE MECLÝSÝ VE MURAKABE HEYETÝ: Yýlda birkaç kere kazançlarýný daðýtan anonim þirketlerde her daðýtma için. hem idare meclisine. sonrada aklýk hakkýný zayi etmiþ olsa dahi. umumi heyeti fevkala de toplantýya davet etmesi veya umumi heyetin zaten toplanmasý mukarrer ise müzakeresi ni istedikleri maddeleri gündeme koymasý mecburidir.DAVET: Þirketin ticari defterleriyle muhaberatýnýn tetkiki yalnýz umumi heyetin açýk bir müsaade i veya idare meclisinin karariyle mümkündür. 2.AZLIK: . Bu toplantýda 369 uncu madde g ereðince müzakere gündemine konulmasý gereken hususlar müzakere olunur. Pay sahiplerinin malumat alma hakký esas mukavele ile veya þirket organlarýndan bi rinin karariyle bertaraf veya tahdidedilemez. B . bilanço. hiçbir ortak þirketin iþ sýrlarýný öðrenmeye sal ir.etmelerine karþý idare heyeti nezdinde itiraz edebileceði gibi itirazýný umumi heyet zaptýna da yazdýrabilir. Her ortak.Madde 365 Þirket sermayesinin en az onda biri deðerinde paylara sahip olan kimselerin gerektir ici sebepleri bildiren yazýlý talepleri üzerine idare meclisinin. idare meclisine ve fevkalade toplantýlara davet. her ne suretle olursa olsun öðrenmiþ olduðu. Adi toplantý her hesap devresi s onundan itibaren üç ay içinde ve en az yýlda bir defa olur. II . þüpheli gördükleri noktalara murakýplarýn dikkat nazarlarýný çekmeye ve lüzuml tý istemiye salahiyetlidirler.MALUMAT ALMA HAKKI: Kar ve zarar hesabý. yýllýk rapor ve safi kazancýn nasýl daðýtýlacaðý hususundaki te murakýplar tarafýndan verilecek raporla birlikte umumi heyetin adi toplantýsýndan en az on beþ gün önce þirketin merkez ve þubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur. Pay defterine kaydedilen nama yazýlý hisse senedi sahiplerine ayrýca tebligat yapýlýr. meydana gelecek zararlardan þirkete karþý mesul olduðu gibi þirketin þika yeti üzerine. Hamile yazýlý hisse senetleri ihracedilmiþ ise yukarda adý geçen vesikalarýn pay sahiple rine açýk bulundurulduðu keyfiyeti 37 nci maddede anýlan gazeteden baþka esas mukavele ile muayyen þekilde dahi ilan olunur. toplantýdan itibaren bir yýl müdd tle pay sahiplerinin emrine amade kalýr.Madde 363 Bunlardan kar ve zarar hesabý. Ýncelenmesine müsaade edilen defter ve vesika lardan öðrenilecek sýrlar hariç olmak üzere. lüzumu halinde fevkalade toplantýya davet olunur. Umumi heyet. Umumi heyet toplantýsýna iþtirake salahiyeti olmýyan kimseler bir karara iþtirak etmiþ b ulunuyorlarsa pay sahiplerinin her hangi birisi önceden itiraz etmemiþ olsa bile. davalý þirket bu iþtirakin karara müe ssir olmadýðýný ispat ederse talep reddolunur. bir yýla kadar hapis veya beþ yüz lirad an on bin liraya kadar adli para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandýrýlýr. Her pay sahibi masrafý þirkete ait olmak üzere kar ve zarar hesabiyle bilançonun bir suretini istiyebilir. 2. hem de 355 inci madde gereðince murakýplara aittir. Bu mecburiyeti yerine getirmiyen ortak. Madde 362 - Pay sahipleri. bilanço ve yýllýk rapor. daima gizli tutmaya mecburdur. Bu talep hakkýný haiz kimselerin sa hip olmalarý gereken paylarýn miktarý esas mukavele ile daha az bir miktara indirilebi lir. þirkete ait iþ sýrlarýný. TÝCARÝ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA MÜKELLEFÝYETÝ VE CEZA: I . bu kararýn iptalini mahkemeden istiyebilir.TOPLANTILAR: 1.Madde 364 A . umumi heyeti davet lazýmdýr. her hangi bir zarar umulmasa dahi. Þu kadar ki.Madde 366 B . DAVETE SALAHÝYETLÝ OLANLAR: Umumi heyeti adi toplantýya davet.

taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantý günü bildirilir.Madde 372 III . 5. C . Müddetleri sona ermiþ olan idare meclisi azalariyle murakýplarýn tekrar seçilmeleri veya deðiþtirilmeleri.TOPLANTI YERÝ: Umumi heyetler bu kanunda veya esas mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere þirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuriyle toplanýrlar. Mahkemeye mürac aat halinde dahi 356 ncý maddenin son fýkrasý tatbik olunur. Þirketin bilanço ve kar zarar hesabýný ve kazancýnýn daðýtýlmasý hakkýndaki teklifleri veya deðiþtirilecek þekilde kabul yahut reddi. Toplantýya davete veya gün deme eklenen hususlara mütaallik ilana. toplan tý vaktinden en az iki hafta önce yapýlmak lazýmdýr. kendisi veya karý ve kocasý yahut usul ve füruu ile þirket arasýn . Lüzumlu görülen sair hususlar. Bu esasa aykýrý olmamak þartiyle hisse senet lerinin maliklerine vereceði rey hakkýnýn sayýsý esas mukavele ile tayin olunur. müzakere yapmaya ve karar vermeye salahiyetlidirler. Gündemde gösterilmiyen hususlar müzakere olunmaz.GÜNDEM: Bütün paylarýn sahip veya temsilcileri. aralarýndan biri itirazda bulunmadýðý takdirde umumi eyet toplantýlarýna dair olan diðer hükümler mahfuz kalmak þartiyle toplantýya davet hakkýnda merasime riayet etmeksizin de umumi heyet olarak toplanabilirler. temsil ettikleri sermayenin miktarý ne ol ursa olsun.Madde 373 Pay sahiplerinden hiçbiri. Ýdare meclisi ve murakýplar tarafýndan verilen raporlarýn okunmasý.Madde 371 Böyle bir toplantýda bütün pay sahip veya temsilcileri hazýr olmak þartiyle umumi heyeti n vazifelerinden olan hususlar müzakere edilerek karara baðlanabilir. Ýdare meclisi azalariyle murakýplarýn ücret ve aidatlarý mukavelede muayyen deðilse t ayini. UMUMÝ OLARAK: Her hisse senedi en az bir rey hakký verir.KARARLAR: 1.Madde 370 1. DAVETÝN ÞEKLÝ: Umumi heyetin toplantýya daveti.UMUMÝ OLARAK: 3.Madde 368 - Umumi heyeti toplantýya davete dair olan ilan veya davet mektuplarýnda gündemin gösteril mesi lazýmdýr. 3.MAHKEMENÝN ÝZNÝ: A . Senetleri nama yazýlý olan pay sahipleri le önceden þirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahýný bildiren pay sahiplerine. II . þirket merkezinin bulunduðu yerde toplantýya davet edilir. 4. mahkemenin izni yazýlmak lazýmdýr.BÜTÜN PAY SAHÝPLERÝNÝN HAZIR OLMASI: Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde umumi heyet.REY HAKKI: C .NÝSAP: I .Madde 367 C . 2. Ýlk toplantýda bu nisap hasýl olmadýðý takdirde tekrar toplantýya davet edilirle inci toplantýda hazýr bulunan pay sahipleri. esas mukavelede gösterilen þekil ve surette ve her ha lde 37 nci maddede anýlan gazete ile ilan ve toplantý günleri dahi olmamak üzere.Pay sahiplerinin yukarýki maddede yazýlý talepleri idare meclisi ve 355 inci madde ger eðince murakýplar tarafýndan nazara alýnmadýðý takdirde þirket merkezinin bulunduðu yerdeki m e adý geçen pay sahiplerinin talebi üzerine umumi heyeti toplantýya davete veya istedikl eri hususu gündeme koymaya kendilerini salahiyetli kýlabilir. Esas mukaveleye göre umumi heyetin muayyen zamanlarda yapacaðý adi toplantý gü demine þunlar konur:Madde 369 B .

Madde 379 - Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararý.Madde 375 Umumi heyetin toplantý anýnda hazýr bulunan pay sahibi veya temsilcilerinin.daki þahsi bir iþe veya davaya dair olan müzakerelerde. Ýdare meclisi bu zaptýn noterce tasdikli bir suretin derhal ticaret sicili dairesine vermekle beraber bu zabýt münderecatýndan tescil ve i lana tabi hususlarý tescil ve ilan ettirmekle mükelleftir.Aþaðýda yazýlý kimseler. Bununla beraber a zlýðýn talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar müzakerelerin geri býrakýlmasý t bolunabilmek için bilançonun itiraza uðrayan noktalarý hakkýnda gereken izahatýn verilmemiþ o masý þarttýr. pay sahiplerinin toplantýya ve müzakerelere iþtirak etmek ve rey haklarýný ku llanmak salahiyetleri bulunup bulunmadýðýnýn tesbiti için gereken tedbirleri alýr. keyfiyet 368 inci maddede yazýlý üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur. MAHRUMÝYET: 1. kanun veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet e aslarýna aykýrý olan umumi heyet kararlarý aleyhine. idare meclisi azalariyle müdürler ve murakýplar. bilançonun tasdikiyle ibra edilmiþ olmazlar.MUTEBERLÝK ÞARTLARI: 1. UMUMÝ OLARAK: Þirket iþlerinin görülmesine her hangi bir suretle iþtirak etmiþ olanlar.Madde 380 2. ÝBRA: 1. ayný zamanda verilen kararlar ve yapýlan seçimlerle pay sahiplerinin vaký beyanlarý geçirilmek üzere bir zabýt tutulmasýný saðlar. IV . ÞARTLAR: V . Bununla beraber bilançod bazý hususlar belirtilmemekte veyahut bilanço þirketin gerçek durumunun görülmesine mani ya nlýþ bir takým hususlarý ihtiva etmekte ise. Toplantýda hazýr bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyad larýný gösteren 376 ncý maddedeki cetvel ile toplantýya davetin usulü dairesinde cereyan ett iðini ispat eden vesikalar zapta baðlanýr. 2. Adý geçen vesikalarýn münderecatý zabýtta açýkland nlarýn ayrýca baðlanmasýna lüzum yoktur. Umumi heyet toplantýsýna reislik edebilecek kimse. aksine sarahat olmadýðý takdirde.KARARLARIN TESÝRÝ: Umumi heyet tarafýndan verilen kararlar toplantýda hazýr bulunmýyan veyahut muhalif rey veren pay sahipleri hakkýnda dahi muteberdir.Madde 377 3. mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir. idare meclisi azalarýnýn ibrasýna ait kararlarda rey hakkýný haiz deðildirler.Madde 374 Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduðu takdirde bunlar ancak bir temsil ci marifetiyle rey haklarýný kullanabilirler. CETVEL: Bilançonun tasdiki hakkýndaki müzakere. tarihlerinden itibaren üç ay içinde þirk . MÜZAKERENÝN BAÞKA BÝR GÜNE BIRAKILMASI: Kararlar. Bu yasaðýn murakýplara þümul II . rey hakkýný kullanamaz. idare meclisi azalariyle müdürler ve murakýplarýn ibrasýný tazammun eder. esas mukavelede tayin edilmed iði takdirde umumi heyetçe seçilir. UMUMÝ OLARAK: Kararlarýn muteber olmasý için zabýtlarýn 297 nci maddede gösterilen esaslar dairesinde tutulmasý þarttýr.Madde 378 III .Madde 376 Ýdare meclisi. 2. ad ve soy adlariyle ikametgahlarýný ve pay miktarýný gösteren ve reis tarafýndan imza edilen bir cetve l tanzim olunarak ilk reylerin toplanmasýndan önce hazýr olanlarýn görebilecekleri bir yer e asýlýr.MÜZAKERELER: Ýdare meclisi. ekseriyetin veya þirket sermayesinin onda birine sahip olan azlýðýn talebi üzerine bir ay sonraya býrakýlýr.KARARLARIN ÝPTALÝ: .

2. rey kullanmak.merkezinin bulunduðu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davasý açabilirler:Madde 381 Yukarki madde hükmüne dayanarak umumi heyet kararý aleyhine iptal davasý açýldýðý takdirde ma idare meclisi azalariyle murakýplarýn reyini aldýktan sonra. aleyhine iptal davasý açýlan k ararýn icrasýnýn geri býrakýlmasýna karar verebilir. katileþtikten sonra bütün pay sahipleri hakkýnda hüküm ifade eder Ýdare meclisi bu ilanýn bir suretini derhal ticaret siciline kaydettirmeye mecburdu r.ESAS MUKAVELENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: 1.Madde 384 4. bütün pay sahiplerinin ittifaký þarttýr. md. Mahkeme þirketin talebi üzerine þirketin muhtemel zararýna karþý davacýlarýn teminat göst ine karar verebilir. Kararlarýn infazý idare meclisi azalariyle murakýplarýn þahsi mesuliyetlerini mucip olduðu takdirde bunlarýn her biri. MÜKTESEP HAKLAR: Aksine esas mukavelede hüküm olmadýðý takdirde umumi heyet aþaðýdaki maddelerde bildirilen þa dairesinde esas mukavelenin bütün hükümlerini deðiþtirebilir.Madde 383 3. kar payý almak ve tasfiye neticesine iþtir ak etmek gibi haklardýr. SUÝNÝYETLE ÝPTAL DAVASI AÇANLARIN MESULÝYETÝ: I .Madde 382 1. Madde 389 . Ýdare meclisi. iptal davasý açmak.(Deðiþik madde: 16/06/1989 . 2. ÝPTAL KARARININ TESÝRÝ: Umumi heyetin kararý aleyhine suiniyetle iptal davasý açýldýðý takdirde davacýlar bu yüzden þ uðradýðý zararlardan müteselsilen mesuldürler.K. kanun veya esas mukavele hükümlerine göre umumi heyet ve idare mecl isi kararlarýna tabi olmýyan yahut umumi heyetin toplantýlarýna iþtirak hakkýndan doðan.3585/1 md.UMUMÝ OLARAK: D . Esas mukavelenin deðiþtirilmesi için yapýlan toplantýda. Birinci fýkrada yazýlý üç aylýk hak düþüren müddetin sona ermesinden önce duruþmaya baþla fazla iptal davasý açýldýðý takdirde.(Deðiþik madde: 16/06/1989-3585/2 md. TOPLANTI VE KARAR NÝSABI Þirketin tabiyetini deðiþtirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini artýrmak hususunda ki kararlar için. Toplantýda hazýr bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti zapta geçirten vey a reyini kullanmasýna haksýz olarak müsaade edilmiyen yahut toplantýya davetin usulü daire sinde yapýlmadýðýný veyahut gündemin gereði gibi ilan veya teblið edilmediðini yahut umumi he oplantýsýna iþtirake salahiyetli olmýyan kimselerin karara iþtirak etmiþ bulunduklarýný iddia en pay sahipleri. husu iyle azalýk.Madde 387 3. idare heyeti tarafýndan lunur. Þu kadar ki.4884 S.) Müktesep haklar.) 4. münferit pay sahi rinin bu sýfatla haiz olduklarý müktesep haklarda rýzalarý olmaksýzýn hiçbir deðiþiklik yapýl e 385 - Madde 386 . Ýptal davasýnýn açýlmasý keyfiyetiyle duruþmanýn yapýlacaðý gün. 3. 2. davalar birleþtirilerek görülür.) ./3. ÝLAN VE TEBLÝÐ: Umumi heyet esas mukavelenin deðiþtirilmesi için toplantýya davet edildiði takdirde deðiþ klik metninin asýl metin ile birlikte 368 inci maddede yazýlý olduðu üzere ilaný ve ilgilile re tebliði lazýmdýr. REY HAKKI: Madde 388 . KARARIN ÝCRASININ GERÝ BIRAKILMASI: Kararýn iptaline dair ilam.(Deðiþik madde: 11/06/2003 . Teminatýn mahiyet ve miktarýný tayin mahkemeye aittir. esas mukavelede aksine hüküm olsa da i her hisse senedi ancak bir rey hakký verir.

umumi heyeti usulüne uygun olarak ikinci defa toplantýya çaðýrabilir. Deðiþtirme kararý tescilden önc e hüküm ifade etmez. Bu hususi toplantýda müzakere ve karar nisabý. MUAMELELER: Esas sermayenin artýrýlan kýsmýna halk iþtirake açýkça davet olunduðu takdirde bu davet. 389 uncu maddenin iki ve üçüncü c esi hükümleri bu toplantýlar hakkýnda da tatbik olunur. esas sermayenin yarýsýna malik olan pay sahipleri veya temsilcil erinin hazýr bulunmasý gerekir. Bu heyeti idare meclisi veya murakýplar toplantýya çaðýrmaya mecburdur. þirket sermayesinin en az üçte birine malik olan pay sahipl erinin veya temsilcilerinin hazýr bulunmasý yeterlidir. umumi heyet yeni hisse senetleri çýkarmak suretiyle sermayenin artýrýlmasýna karar veremez. anonim þirketlerin kuruluþuna ait hükümler cari olur. Ýkinci topl antýnýn yapýlabilmesi için. Ýkinci topl antýda müzakere yapabilmek için. malla evralýnmasý ve hususi menfaatlerin saðlanmasý ile alakalý kararýn mevcudiyeti halinde bu hus uslara mütaallik hükümler tatbik olunur. þirkete. Bu hallerde kuruluþ esnasýnda verilmesi þart olan b ilirkiþi raporu idare meclisi tarafýndan verilir. 5. idare meclisi t arafýndan þirket merkezinin ve þubelerinin bulunduðu yerin ticaret siciline tescil ve eðer ilana tabi olan hususlar varsa onlar da ilan ettirilir.Madde 393 Esas sermayenin artýrýlmasý yukarýki hükümlere göre icra edilmemiþ ise bu husustaki muame er batýl ve bundan dolayý da idare meclisi azalariyle murakýplar. Ýlk toplantýda sermayenin üçte ikisi temsil edilmediði takdirde. umumi h eyetin kararýndan ayrý olarak adý geçen nevilerden her birine ait hisse senedi sahipleri nin de hususi bir toplantý yaparak karar vermeleri þarttýr. TESCÝL: 1. 3 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fýkralarý hükümlerine tabidir.Madde 390 6. ÝZAHNAME: Umumi heyetin esas sermayenin artýrýlmasýna mütaallik kararýnda aksine þart olmadýkça pay sah erinden her biri yeni hisse senetlerinden þirket sermayesindeki payý ile mütenasip mik tarýný alabilir. Hey et azasýndan herhangi birisi de çaðýrabilir. Ýþtirak taahhütnamelerine. 368 inc addeye uyulmak suretiyle en geç bir ay içinde ikinci bir toplantý yapýlabilir. ÝMTÝYAZLI PAY SAHÝPLERÝ GENEL KURULU Umumi heyetçe esas mukavelenin deðiþtirilmesine dair verilen karar imtiyazlý hisse s enedi sahiplerinin haklarýný ihlal edecek mahiyette ise bu karar. i nfaz edilemez. e meclisi. sermayenin ar týrýlmasýna dair olan karardan ve kanunen bir izahname tanzimi lüzumlu olduðu takdirde bu izahname münderecatýndan bilgileri bulunduðuna ve yeni hisse senetlerinin halkýn açýkça iþtir ne arz olunduðuna dair kayýtlar konulur. idar lisi namýna ortaklýðý temsile salahiyetli olan bir kimse tarafýndan imza olunacak bir izah name ile yapýlýr. adý geçen pay sahipler inin yapacaklarý hususi bir toplantýda verecekleri diðer bir kararla tasdik olunmadýkça. ÞARTLAR: II . Esas mukavelenin deðiþtirilmesine mütaallik umumi heyetçe verilen karar.Þirketin mevzuu veya nev'inin deðiþtirilmesine taalluk eden umumi heyet toplantýlarýnd a þirket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcileri nin hazýr bulunmasý þarttýr. Ýkinci ve üçüncü fýkralara göre toplanan umumi heyetin kararlarý mevcut reylerin ekseriye le verilir. Ýdare meclisi pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedellerini ga .Madde 391 - Umumi heyet yeni hisse senetleri çýkarmak suretiyle esas sermayenin çoðaltýlmasýna karar ver diði takdirde. münferit ortakl ara ve üçüncü þahýslara karþý müteselsilen mesuldürler. Muhtelif imtiyazlarý haiz mütaaddit nevi hisse senedi sahipleri mevcut olduðu takdirde.ESAS SERMAYENÝN ARTIRILMASI: Esas sermayeye karþýlýk olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe. Ýlk toplantýda bu nisap hasýl olmadýðý takdirde.Madde 392 2. Hususiyle para sermay esinin dörtte birinin yatýrýlmasýna ait hüküm ile ayýn nevinden bir sermayenin konmasý. Birinci ve ikinci fýkralarda yazýlý hususlar dýþýndaki deðiþiklikler için yapýlacak umumi toplantýlarýnda þirket sermayesinin en az yarýsýna malik olan pay sahiplerinin veya temsil cilerinin hazýr bulunmalarý gerekir. 3.

Ýþtirak taahhüdünün ne zamana kadar lüzum ifade edeceði. Þirketin ticaret unvaný ile merkezi. Esas sermayenin azaltýlmasýndan kayýtlara göre doðacak bir kazanç münhasýran itfalar için anýlabilir. 12. Esas sermayenin halihazýr miktarý ve nelerden ibaret olduðu. TESCÝL: 1. Þirketin ticaret siciline tescil olunduðu gün. aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva eder: 1.Madde 394 Ýzahname. Tazminat haklarý mahfuzdur. taahhüdedilen hisse senetlerin e ait zaruri olan ilk ödemelerin yapýlmýþ olduðunu tesbit eden umumi heyet kararý alýndýktan ra ticaret siciline tescil olunur. (Deðiþik fýkra: 24/06/1995 . þu kadar ki. Esas sermayenin artýrýlm asý keyfiyetinin tescilinden önce çýkarýlan hisse senetleri hükümsüzdür. idare mecli sinin talebi üzerine mahkemece tayin edilecek üç bilirkiþi tarafýndan verilecek müþterek bir aporla. 7.) Esas sermaye hiç bir suretle bu Kanunun 272 nci maddesi ile belirlenen asgari sermaye miktarýndan aþaðý indirilemez. 6. Ayýn nev'inden sermaye ile devralýnacak mallar ve saðlanan hususi menfaatler. 11. 9. Umumi heyet esas sermayenin azaltýlmasýna karar verdikten sonra idare meclisi bu kar arý 37 nci maddede anýlan gazetede ve ayný zamanda esas mukavele ile muayyen þekilde üç defa ilan ederek 37 nci maddede anýlan gazetedeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde alacakla rýný beyan etmek suretiyle ödeme veya teminat istiyebileceklerini alacaklýlara bildirir. Þu kadar ki. 5. ALACAKLILARI DAVET: Esas sermaye. Son beþ yýl içinde daðýtýlan kar paylarýnýn nispet ve bedelleri. miktar ve nev'i. 4. esas sermayenin azaltýlmasýna raðmen þirket alacaklýlarýnýn haklarýný tamamen karþýlý rda aktifler mevcut olduðu tesbit edilmiþ olmadýkça böyle bir karar verilemez. itibari kýy meti. iþtirak doðan mükellefiyetler bakidir.KHK-559/8 md. Kararda bilirkiþi raporunun sonucu açýklanarak sermaye azaltýlmasýnýn ne tarzda y pýlacaðý gösterilir. 4.zetelerle ilan eder. Murakýplarýn raporu ile beraber son kar ve zarar hesabiyle bilanço.) Bu hususta 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fý uygulanýr.Madde 395 5. sermayesini azaltarak azaltýlan kýsmýn yerine geçmek üzere tamamen ödenecek yeni isse senetleri çýkarmak niyetinde deðilse umumi heyet. ticaret siciline bildirilir. 2.ESAS SERMAYENÝN AZALTILMASI: Bir þirket. bu hakký tahdideden hükümler ve rüçhan haklarý. esas sermayenin itibari kýymetine dair esas mukavelenin hükümlerinin deðiþtirilmesine karar verir. Yeni hisse senetlerinin ne zamandan itibaren kar payýna hak kazandýracaklarý. 8. Þirketin tahviller çýkarmak suretiyle yaptýðý istikrazlar. ihraç fiyatý. . ancak alacaklýlara verilen müddetin bitmesinden ve beyan edilen alacak larýn ödenmesinden veya temin edilmesinden sonra fiilen azaltýlabilir.Madde 398 Esas sermaye zararlar neticesinde bilançoda husule gelen bir açýðý kapatmak maksadiyle ve bu açýklar nispetinde azaltýlacak olursa idare meclisince alacaklýlarý davetten ve bun larýn haklarýnýn ödenmesinden veya temininden vazgeçilebilir. Ýdare meclisi ve murakebe heyetinin kuruluþ tarzý. Þirketçe malum olan alacaklýlara ayrýca davet mektuplarý gönderilir. Ýcabýnda ayýn nev'inden sermaye ve devralýnacak malla r hakkýndaki hususi kararlar da. Bu hususta yapýlacak ilanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma haklarýný kullanabilmeleri için tayin olunacak müddet.Madde 397 2. Varsa intifa haklarý ile saðladýklarý menfaatler. 3. hisse senetlerinin itibari kýymetiyle nev'i ve çeþitleri ve varsa rüçhan haklarý. YENÝ PAY ALMA HAKKI: Esas sermayenin artýrýlmasýna dair olan umumi heyet kararý. Bu maddede yazýlý hususlarýn iþtirak taahhütnamelerine yazýlmasý halinde ayrýca bir izahn ye lüzum yoktur.Madde 396 - (Deðiþik fýkra: 16/06/1989-3585/3 md. Yeni hisse senetleri ihracýna ait karar ve senetlerin tamamýnýn tutarý. 10. 15 günden aþaðý olamaz. KARAR: III .

ÝMTÝYAZLI HÝSSE SENETLERÝ: (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S. bedeli itfa ol unan paylarýn sahipleri. belediye ve diðer kamu tüzel kiþileri. Yukarýki fýkralarla 396. il özel ida resi./1. Müruruzaman hakkýnda 309 uncu maddenin son fýkrasý caridir.) Pay sahipleri arasýnda Devlet. kurucular veya bunlara benzer bir sebeple þirket .mad) *1* Þirketin müþkülleþmiþ olan malî vaziyet hý için hisse senetlerinin itibarî kýymeti en az bir Yeni Kuruþa kadar indirilebilir. 399 uncu madde hükmü mahfuzdur. KARARIN ÝCRASI: A . Þu kadar ki.Madde 401 Umumi heyet./15. 397 nci maddelerde yazýlý þartlara riayet edilmiþ olduðunu göste vesikalar ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltýlmasýna dair karar ve sermayenin ge rçekten azaltýlmýþ olmasý keyfiyeti. sendikalar. UMUMÝ OLARAK: Madde 399 . 2.ÝTÝBARÝ KIYMETÝ: 1./1.K. bunlarý çýkaran leri sahiplerine karþý müteselsilen mesuldürler. ticaret siciline kaydolunamaz. Yukarýki fýkra hükmünce aykýrý olarak çýkarýlan hisse senetleri batýldýr. (Deðiþik fýkra: 09/12/2004 . ilgili esas mukavele hükümleri bu sürenin dolduðu tarihte kendiliðinden geçersiz hal e gelir ve esas mukavelede öngörülen imtiyazlarýn tümü kanunen sona erer.md. HÝSSE SENETLERÝNÝN BÖLÜNEMEMESÝ: Hisse senedi þirkete karþý bölünemez.ÝNTÝFA SENETLERÝ: Umumi heyet. þirkete karþý haklarýný ancak müþterek bir mümessil vasýtasiyle kullanabilirler. II .mad) *1* Hisse senetlerinin itiba rî kýymeti en az bir Yeni Kuruþtur. geri verilmiyen senetle in iptal olunacaðý hususu da yazýlýr. esas mukavele gereðince veya esas mukaveleyi deðiþtirerek. karar gereðince mübadeleye yetmezse bu senetler iptal olunarak bunlarýn mukabi linde verilmesi gereken yeni senetler satýlýp paylarýna düþen miktar þirkette saklanýr.3. alacaklýlar. kamu tüzel kiþi i ile kamuya yararlý dernek ve vakýflar lehine tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olm ak üzere. bir mümessil tayin etmedikleri takdirde þirketçe bunlardan birisine yapýlacak teblið heps i hakkýnda muteber olur.(Deðiþik fýkra: 09/12/2004 ./15. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduðu takd irde bunlar.ÝHDASI: B . Bu kýymet ancak en az birer Yeni Kuruþ olarak yükseltile bilir. Bu fýkrada belirtilen miktar Bakanlar Kurulunca yüz katýna kadar artýrýlabilir.md. bu mad denin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl * içinde anýlan fýkra hükmüne uygun hale ge Gerekli esas mukavele deðiþikliklerinin ve uyarlamalarýnýn bu süre içinde gerçekleþtirilmemes alinde.) Ýkinci fýkraya aykýrý esas mukaveleler. þirketçe iptal edilebilir. Pay sahiplerinin mübadele olunmak üzere þirkete geri verdikleri hisse senetlerinin miktarý. (Ek fýkra: 29/03/2011-6215 S.5274 S. diðer pay sahiplerinden biri veya birkaçý lehine bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Mübadele için þirkete geri verilmesi zýmnýnda yapýlan tebliðlere. esas sermaye miktarý ayný kalmak üzere esas mukaveleyi deðiþtirmek sureti yle hisse senetlerini itibari kýymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari kýymetleri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleþtirmek salahiyetini haizdir. hisse senetlerinin birleþtirilmesi her pay sahibinin muvafakat ine baðlýdýr. dernekler. vakýflar. kooperatif ler ve bunlarýn üst kuruluþlarý bulunan anonim þirketlerde ve iþtiraklerinde.HÝSSE SENETLERÝ: Azaltma kararýnýn icrasý için hisse senetleri miktarýnýn mübadele veya damgalanmak sureti le veyahut diðer bir tarzda azaltýlmasýna lüzum görüldüðü halde yapýlan ihtara raðmen geri ve an hisse senetleri.K.Madde 400 - Esas mukavele ile bazý nevi hisse senetlerine kar payý veya tasfiye halindeki þirket m evcudunun daðýtýlmasý ve sair hususlarda imtiyaz haklarý tanýnabilir. BEÞÝNCÝ KISIM : HÝSSE SENETLERÝ I . I .K.K.5274 S.

Ýptal edilen hisse senetleri ele geçirilem iyorsa iptal kararý 37 nci maddede yazýlý gazetede ve ayrýca esas mukavelenin derpiþ ettiði þ kilde ilan olunur.432 nci maddelere tabi bulunan bir heyet teþki l ederler.NEVÝLERÝ: Nama yazýlý hisse senetleri sahiplerine bu davet ve ihtar taahhütlü mektubla yapýlýr.Madde 402 - Ýntifa senedi sahiplerine azalýk haklarý verilemez. intifa senetlerinin ihdasý esnasýnda daha aðýr hükümler konmuþ olmadý heyet kararlarýný mevcudun mutlak ekseriyetiyle verir. 429 . Ýntifa senetleri sahipleri.le ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdasýna karar verebilir.K.SERMAYE KOYMA BORCU: Pay sahibi./30.Madde 405 1.Madde 404 C .Madde 408 Ýdare meclisi bundan baþka mütemerrit ortaðý iþtirak taahhüdünden ve yaptýðý kýsmi ödemel larýndan mahrum etmeye ve yerine baþka ortak almaya ve kendisine verilmiþ hisse senedi varsa bunlarý iptal etmeye salahiyetlidir.ÞÜMULÜ: D .Madde 40 3 Ýlk esas mukavelede derpiþ edilmiþ olmadýkça kurucular. Bu mükellefiyetleri n mahiyet ve þümulü hisse senetlerine ve ilmuhaberlere yazýlýr. safi kazanca veya tasfiye n eticesine iþtirak yahut yeni çýkarýlacak hisse senetlerini alma haklarý tanýnabilir. Esas mukavele ile pay sahipleri temerrüt halinde cezai þart ödemeye mecbur tutulab ilirler.TEMERRÜT: Paylarýn bedelleri esas mukavelede baþkaca hüküm bulunmadýkça pay sahiplerinden ilan suretiy le istenir. lehine intifa senetleri ihdas olunamaz. tasfiye p ayýna mütaallik haklarý mahfuzdur. Þu kadar ki.USUL: I . ÖDEMEYE DAVET: Pay sahipleri sermaye olarak þirkete verdiklerini geri istiyemezler. Bu gibi tali mükellefiyetler hakkýnda esas mukavele ile cezai þart kabul edilebilir.HÜKÜMLERÝ: Ayýn karþýlýðý olan hisse senetlerinin þirketin tescilinden itibaren iki yýl geçmeden baþkala i hükümsüzdür. TEMERRÜDÜN HÜKÜMLERÝ: Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine getirmiyen pay sahibi ihtara lüzum olmaksýzýn te merrüt faizi ödemekle mükelleftir.DEVÝR YASAÐI: (Ek fýkra: 16/06/2009-5904 S.mad) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre yapýlacak bölünmelerde bu hüküm uygulanmaz. II. II .Madde 407 407 nci ay nin nci maddenin 2 ve 3 üncü fýkralarýnýn tatbiký için idare meclisi tarafýndan mütemerrit or maddede yazýlý gazete ile ve esas mukavelenin derpiþ ettiði þekilde ilan suretiyle bir zarfýnda ödemeye davet ve aksi halde haklarýndan mahrum ve cezai þartýn tahsil edileceði ihtar edilmesi þarttýr.Madde 406 A . I . Þirketin tazminat haklarý mahfuzdur. hisse senetlerinin çýkarýlmasý sýrasýnda tayin olunan ve hisse senetlerinin itib ari kýymetine müsavi veya ondan yüksek olan pay bedelinden fazla bir þey ödemeye esas muka vele ile dahi mecbur tutulamaz. Hisse senetlerinin devri þirketin muvafakatine baðlý olan hallerde esas mukavele h issedarlara esas sermayeye iþtirak borcundan baþka muayyen zamanlarda tekerrür eden me vzuu para olmýyan edalarda bulunmak mükellefiyetini de yükleyebilir. ancak.UMUMÝ OLARAK: 2. B . .

HAMÝLE YAZILI SENETLER: IV .Madde 415 A . Bu senetler þirketin pay defterine kaydolunur .HÝSSE SENETLERÝ: 1. hamiline veya nama yazýlý olur. UMUMÝ OLARAK: Hisse senetleri. III . nama yazýlý senetlerin hamiline yazýlý senetlere çevrilmesi için de pay bedelinin ta mamen ödenmiþ olmasý þarttýr. DEÐÝÞTÝRME: Nama yazýlý hisse senetleri yerini tutmak üzere çýkarýlan ilmühaberlerin nama yazýlý olmasý l nlarýn devri nama yazýlý hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir. devir þirkete karþý ancak tarihinden itibaren hüküm ifade eder. E .Madde 416 Þirket.Madde 413 Tescilden önce hisse senetleri çýkaran kimse. esas sermaye miktarýný ve tescil tarihini. Ýmza damga veya mühür þeklinde ola eði gibi matbu dahi olabilir. senet ka enmiþ olan miktarý da ihtiva etmesi þarttýr. ikametgahýný.DEVÝR KABÝLÝYETÝ: 2. tedavülü mümkün olmýyacak derecede yýpranmýþ veya bozulmuþ o esas münderecatý ve ayýrdedici alametlerinin tereddütsüz anlaþýlmasý kabil bulunduðu takdirde ibi masraflarýný peþin ödemek þartiyle þirketten yeni bir senet ve ilmühaber istemek hakkýný ir.Madde 412 - Hisse senetlerinin þirketin unvanýný.YIPRANMIÞ SENETLER: 1.ÇIKARMA: Þirketin tescilinden önce çýkarýlan hisse senetleri hükümsüzdür.HÝSSE SENETLERÝNÝN DEVRÝ: Hamiline yazýlý hisse senetlerinin devri þirket ve üçüncü þahýslar hakkýnda ancak teslim ile eder. TESCÝLDEN ÖNCE: Hamiline yazýlý hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazýlý ilmühaberler ancak al acaðýn devri hakkýndaki hükümlere göre devrolunabilir.Madde 414 Nama yazýlý hisse senetlerinin ayrýca sahiplerinin ad ve soyadýný. Bu hükme aykýrý olarak çýkarýlanlar hükümsüzdür. bundan doðan zararlardan mesuldür. nama yazýlý hisse senetleri sahiplerini ad.Madde 409 - Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadýkça çýkarýlan hisse senetlerinin nev'i deðiþtirilebilir dar ki. ancak iþtirak taahhüdünden d etler baki kalýr. 2. 2.Madde 410 Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadýkça hisse senetlerinin nama yazýlý olmasý lazýmdýr. SENETLERÝN ÞEKLÝ: Bir hisse senedi veya ilmühaber. esas mukavelede aksine hüküm olmadýkça devrolunabilir. ÝLMÜHABERLER: 1. II .Madde 411 3. 419 uncu madde hükmü mahfuzdur. Bedelleri tamamen ödenmemiþ olan paylar için hamile yazýlý hisse senetleri veya ilmühabe rler çýkarýlamaz. Hüsnüniyet sahiplerinin ta uzdur. soyad ve adresleriyle bir pay deft . Þu kadar ki. senedin n evi ve itibari kýymetini ihtiva etmesi ve þirketin namýna imza etmeye salahiyetli olan lardan en az ikisi tarafýndan imza edilmiþ olmasý þarttýr. NAMA YAZILI SENETLER: Nama yazýlý hisse senetleri.Þirket bilhassa yeni pay sahibinin ödemeleriyle kapanmayan açýklarýn tazminini mütemerri t ortaktan istiyebilir.

erine kaydeder.Madde 417 Devir ciro edilmiþ senedin devralana teslimi ile olur. Þu kadar ki; devir, þirkete karþý ancak pay defterine kayýtla hüküm ifade eder. B - PAY DEFTERÝ: Þirket, devir keyfiyetini esas mukavelede derpiþ olunan sebeplerden dolayý pay defteri ne kayýttan imtina edebilir.Madde 418 Hisse senedinin yukarýki maddeye uygun olarak devredildiði ispat edilmedikçe devra lan pay defterine yazýlamaz. Ýdare meclisi, kaydýn yapýldýðýný hisse senedine iþaret eder. Þirkete karþý ancak pay defterinde kayýtlý bulunan kimse ortak sýfatýný haizdir. C - KAYITTAN ÝMTÝNA:

Bedeli tamamen ödenmemiþ nama yazýlý bir hisse senedini iktisap eden kimse, pay defterin e kaydedilmekle þirkete karþý geri kalan bedeli ödemek ve varsa tali borçlarý yerine getirme kle mükellef olur.Madde 419 Sebep gösterilmeksizin dahi kayýttan imtina olunabileceði þartýnýn esas mukaveleye konma sý caizdir. Hisse senedi karþýlýðýnýn tamamen ödenmemiþ olmasý halinde þirket teminat talep ve temina lmediði takdirde kayýttan imtina edebilir. Hisse senetleri, miras, karý - koca mallarýnýn idaresine ait hükümler veya cebri icra yoliyle iktisap edilmiþ ise teminat istenemiyeceði gibi kayýttan imtina olunamaz. Þu kad ar ki; idare meclisi azalarý veya ortaklar bu hisseleri borsa rayici, bulunmadýðý takdir de kayýt için müracaat tarihindeki hakiki deðeri üzerinden almaya talip olduklarý takdirde k ayýttan imtina olunabilir. D - KARÞILIKLARI TAMAMEN ÖDENMEMÝÞ OLAN HÝSSE SENETLERÝ:

A - TARÝFÝ: Þirketin kurulmasý veya esas sermayenin artýrýlmasý esnasýnda iþtirak taahhüdünde bulunan e hisse senedini baþkasýna devrettiði takdirde bedelin henüz ödenmemiþ olan kýsmý kendisinden tenemez; meðer ki, þirketin kuruluþu veya esas sermayenin artýrýlmasý tarihlerinden itibaren iki yýl içinde þirket iflas etmiþ ve hisse senedini iktisabeden kimse paydan doðan haklar dan mahrum edilmiþ olsun. Hisse senedini devreden kimse ikinci fýkra hükmüne tabi deðilse, iktisap edenin pay defterine kaydedilmesiyle borçlarýndan kurtulmuþ olur. ALTINCI KISIM : TAHVÝLLER

Anonim þirketlerin ödünç para bulmak için itibari kýymetleri eþit ve ibareleri ayný olmak üze larý borç senetlerine (Tahvil) denir.Madde 420 I - ÞARTLAR: B - TAHVÝL ÇIKARMA: 1. ÝKÝNCÝ ÇIKARMA:

Çýkarýlan tahvillerin bedelleri tamamen alýnmadýkça ikramiyeli veya ikramiyesiz yenileri çýka az.Madde 421 nonim þirketlerin çýkaracaklarý tahviller, esas sermayenin ödenen ve tasdik olunmuþ son bila nçoya göre mevcudiyeti anlaþýlan miktarýný aþamazMadde 422 - A. 2. EN ÇOK MÝKTAR: 3. UMUMÝ HEYET KARARI:

Madde 423 -(Deðiþik madde: 16/06/1989 - 3585/4 md.) Esas mukavele, tahviller çýkarýlmasýna müsait bulunsa bile, bu hususta umumi heyet tar afýndan karar verilmesi lazýmdýr. Bu kararýn muteber olmasý için 388 inci maddenin üçüncü fýk akere nisabýnýn ve son fýkrasýndaki ekseriyetin vücudu þarttýr. Umumi heyetçe verilen karar, cil ve ilan edilmedikçe infaz edilemez.

1. MAHKEMENÝN TASDÝKÝ: II - SATINALMA TAAHHÜTLERÝ: Madde 424 - (Mülga madde: 24/06/1995 - KHK - 559/13 md.) 2. ÝZAHNAME:

Tahvil çýkarmak için halka müracaat etmek istiyen idare meclisi, aþaðýdaki cihetleri ihtiva e en bir izahname neþrine mecburdur:Madde 425 -

Tahvillerin satýnalýnmasý taahhüdü yukarýki maddede anýlan izahnameyi ihtiva eden ve iki nüsh n ibaret varaka üzerine yazýlýp imzalanmak suretiyle yapýlýr.Madde 426 1. Þirketin unvaný, mevzuu, merkez ve müddetini; 2. Esas sermayenin miktarýný; 3. Esas mukavele tarihini ve bunda deðiþiklikler yapýlmýþsa bunlarýn da tarihiyle ilan e dildikleri tarihleri; 4. Þirketçe tasdik edilmiþ son bilançoya göre þirketin durumunu; 5. Çýkarýlmýþ ve çýkarýlacak tahvillerin itibari kýymetlerinin tutarýný ve bu kýymetlerin suretini ve her tahvilin itibari kýymetiyle verilecek faizinin miktarýný, nama yazýlý veya hamiline ait olduðunu ve tahvillerin itfa sureti ve zamanýný; 6. Tahvil çýkarýlmasýna dair umumi heyet kararýnýn tescil ve ilan tarihini; 7. Þirketin menkul veya gayrimenkulleri, evvelce çýkarýlan tahvillerden veya diðer bir sebepten dolayý rehnedilmiþ veyahut teminat gösterilmiþse bu cihetleri. Bu izahnamenin tahvillerin tedavül mevkiine çýkarýlmasýndan en az on beþ gün önce neþir v n edilmesi lazýmdýr. 3. TAAHHÜDÜN ÞEKLÝ: Tahvillere izahnamede zikri gereken hususlardan baþka tahvillerin ana sermaye ve f aizlerinin ödeme þartlarý ve varsa itfa planý yazýlmak lazýmdýr.Madde 427 III - TAHVÝLLERÝN ÞEKLÝ:

Tahvil çýkarýldýðý takdirde þirketçe nama yazýlý tahvillerin kaydýna mahsus bir defter tutulu 28 Tahvillerin þirket namýna imza etmeye salahiyetli olanlardan en az ikisi tarafýnda n imza edilmiþ olmasý þarttýr. Ýmza, damga veya mühür þeklinde olabileceði gibi matbu dahi ol r. IV - TAHVÝL DEFTERÝ: I - TOPLANTIYA DAVET: C - TAHVÝL SAHÝPLERÝNÝN UMUMÝ HEYETÝ: - Ýdare meclisi veya murakýplar, tahvil sahiplerini umumi heyet halinde icabýnda topla ntýya davet edebilirler. Tedavülde bulunan tahvillerin bedelleri tutarýnýn beþde birine sa hip olanlarýn talebi halinde de umumi heyeti toplantýya davete mecburdurlar. Tahvil sahiplerinin toplantýya daveti ve toplanma talebinde bulunanlarýn ihtiyaç halinde mahk emeden izin alma salahiyetleri þirket umumi heyetinin toplantýya daveti hakkýndaki hükümle re tabidir.Madde 429 Tahvil sahiplerinin umumi heyeti aþaðýdaki hususlar hakkýnda müzakere yapýp karar vermek sal ahiyetini haizdir:Madde 430 II - UMUMÝ HEYETÝN SALAHÝYETLERÝ:

ukarýki maddenin 1,2,3 ve 4 sayýlý bentlerinde yazýlý hususlara ait kararlarýn bütün tahvil s pleri hakkýnda muteber olmasý için tedavülde bulunan tahvillerin üçte ikisini temsil eden ta hvil sahiplerinin reyi þarttýr.Madde 431 - Y 1. Tahvil sahiplerine ait hususi teminatýn azaltýlmasý veya kaldýrýlmasý; 2. Faiz vadelerinden bir veya birkaçýnýn uzatýlmasý, faiz miktarýnýn indirilmesi veya öde þartlarýnýn deðiþtirilmesi; 3. Ýtfa müddetinin uzatýlmasý ve itfa þartlarýnýn deðiþtirilmesi; 4. Tahvil sahiplerinin alacaklarýna mukabil hisse senedi almalarýnýn kabul edilmes i;

5. Yukarýki hususlarýn icrasýna ve gayrimenkul teminatý azaltýlmasýna veya kaldýrýlmasýna muamelelerde tahvil sahiplerini temsil etmek üzere bir veya müteaddit temsilci tayi ni. III - EKSERÝYET: Tahvil sahipleri umumi heyetinin toplantýsýndan önce, idare meclisi tedavülde bulunan ta hvillerin bir cetvelini yaparak tahvil sahiplerinin görebilecekleri bir yere asar. Madde 432 5 inci bentte bahsolunan temsilcinin tayini için, mezkur tahvillerin yarýsýný temsil eden tahvil sahiplerinin reyi kafidir. IV - CETVEL: Bu kýsýmda yazýlý hükümlere aykýrý harekette bulunan idare meclisi azalarý, ilgililere karþý nraki maddeler hükümlerince mesuldürler.Madde 433 D - ÝDARE MECLÝSÝ AZALARININ MESULÝYETÝ: A - ÝNFÝSAH: YEDÝNCÝ KISIM : ANONÝM ÞÝRKETLERÝN ÝNFÝSAHI VE TASFÝYESÝ I - SEBEPLERÝ: 1. UMUMÝ OLARAK:

nonim þirketler þu sebeplerden biri ile münfesih olur:Madde 434 - A 1. Akdolunduklarý müddetin sona ermesi; 2. Þirket maksadýnýn husulü veya husulünün imkansýzlýðý; 3. Þirket sermayesinin 324 üncü madde gereðince üçte ikisinin zýyaý; 4. Pay sahiplerinin beþ kiþiden aþaðýya düþmesi; 5. Þirket alacaklýlarýnýn 436 ncý maddeye göre talepte bulunmasý; 6. Esas mukavelede bir fesih sebebi tayin edilmiþ ise onun tahakkuku; 7. Þirketin diðer bir þirketle birleþmesi; 8. Þirketin iflasýna karar verilmiþ olmasý; 9. (Deðiþik bent: 16/06/1989-3585/5 md.) 388 inci maddenin ikinci ve dördüncü fýkralarýna uygun olarak umumi heyetçe feshe karar verilmiþ olmasý. A - PAY SAHÝPLERÝ SAYISININ DÜÞMESÝ VEYA ORGANLARIN EKSÝKLÝÐÝ; 274 üncü madde ile 299 uncu maddenin son iki fýkrasý hükümleri mahfuzdur. 2. HUSUSÝ HALLER: Þirketin tescilinden sonra hakiki pay sahiplerinin sayýsý beþten aþaðýya düþer veya þirketin lüzumlu organlarýndan biri mevcut olmaz yahut umumi heyet toplanamazsa, pay sahiple rinden veya þirket alacaklýlarýndan birinin yahut Ticaret Vekaletinin talebi üzerine, ma hkeme þirketin durumunu kanuna uygun hale ifrað için münasip bir müddet tayin eder ve buna raðmen durum düzeltilmezse þirketin feshine karar verir.Madde 435 -

Þirketin alacaklýlarý esas sermayenin üçte ikisini kaybeden þirketin feshini dava edebilirle r. Ancak, davacýnýn alacaðýna karþý muteber teminat gösterilmesi halinde fesih kararý verilme adde 436 Davanýn açýlmasýný mütaakýp mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine lüzumlu tedbirler bilir. B - ESAS SERMAYENÝN ÜÇTE ÝKÝSÝNÝN KAYBI:

Ýflas halinde tasfiye iflas idaresi tarafýndan Ýcra ve Ýflas Kanunu hükümlerine göre yapýlýr. organlarý temsil salahiyetlerini ancak þirketin iflas idaresi tarafýndan temsil edilm ediði hususlar için muhafaza ederler.Madde 437 C - ÝFLAS: 1. TESCÝL VE ÝLAN: II - HÜKÜMLERÝ:

Ýnfisah iflastan baþka bir sebepten ileri gelmiþse idare meclisince ticaret siciline t escil ve en çok birer hafta fasýla ile üç defa ilan ettirilir. Ýlana þirket alacaklýlarýnýn v lariyle beraber bir yýl içinde müracaat etmeleri lüzumu yazýlýr. Bu müddetin baþlangýcý, üçün ir.Madde 438 -

Þirketin diðer bir þirketle birleþmesi, bir limited þirket þekline çevrilmesi veya bir amme h i þahsý tarafýndan devralýnmasý halleri hariç olmak üzere, infisah eden þirket tasfiye haline rer.Madde 439 2. TASFÝYE HALÝ: Þirket tasfiye haline girince organlarýn vazife ve salahiyetleri, tasfiyenin yapýlabil mesi için zaruri olan fakat ve mahiyetleri icabý tasfiye memurlarýnca yapýlamýyan muamelel ere inhisar eder.Madde 440 Tasfiye haline giren þirket, pay sahipleriyle olan münasebetlerinde dahi, tasfiy e sonuna kadar ve ehliyeti, 232 nci madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle tasfiye gayesi yle mahdut olarak hükmi þahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanýný (tasfiye halinde) ibaresi ni ilave suretiyle kullanmakta devam eder. III - ÞÝRKET ORGANLARININ DURUMU: I - TASFÝYE MEMURLARI: Tasfiye iþlerinin icaplarýndan olan hususlar hakkýnda karar vermek üzere umumi heyet tasfiye memurlarý tarafýndan, toplantýya davet edilir. B - TASFÝYE: 1. TAYÝN:

Esas mukavele veya umumi heyet karariyle ayrýca tasfiye memuru tayin edilmedikçe tas fiye iþleri, idare meclisi tarafýndan yapýlýr. Tasfiye ile vazifelendirilen kimseler esa s mukavele veya tayin kararýnda aksi derpiþ edilmiþ olmadýkça mutat bir ücrete hak kazanýrlar Madde 441 - Esas mukavele veya umumi heyet karariyle tayin edilmiþ olan tasfiye memurlarý yahu t bu vazifeyi ifa eden idare meclisi azasý umumi heyet tarafýndan her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.Madde 442 Ýdare meclisi tasfiye memurlarýný ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye iþlerinin idare meclisince yapýlmasý halinde dahi bu hüküm tatbik olunur. 2. AZÝL:

Umumi heyet aksine karar vermiþ olmadýkça tasfiye memurlarý þirketin aktiflerini pazarlýk su retiyle de satabilirler.Madde 443 Pay sahiplerinden birinin talebiyle mahkeme dahi haklý sebepler dolayýsiyle tasf iyeye memur kimseleri azil ve yerlerine yenilerini tayin edebilir. Bunlar kendil erini tescil ve ilan ettirirler. 3. AKTÝFLERÝ SATMA SALAHÝYETÝ: (Deðiþik fýkra: 16/06/1989-3585/6 md.) Aktiflerin toptan satýlabilmesi için umumi heye tin kararý gereklidir. Bu karar hakkýnda 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fýkralarý uygul 1. ÝLK ENVANTER VE BÝLANÇO: II - TASFÝYE ÝÞLERÝ:

Tasfiye memurlarý vazifelerine baþlar baþlamaz þirketin, tasfiyenin baþlangýcýndaki hal ve du umunu inceliyerek buna göre envanter defterleriyle bilançosunu tanzim eder ve umumi heyetin tasdikine sunarlar.Madde 444 -

Alacaklý olduklarý þirket defterleri veya diðer vesikalar münderecatýndan anlaþýlan ve ikamet larý bilinen þahýslar taahhütlü mektupla, diðer alacaklýlar 37 nci maddede yazýlý gazetede ve amanda esas mukavele ile muayyen þekilde ilan suretiyle þirketin infisahýndan haberdar ve alacaklarýný beyana davet edilirler.Madde 445 226 ncý madde ile kollektif þirket tasfiye iþlerini gören kimselere tevdi olunan vaz ifeler, anonim þirketlerin tasfiyesinde idare meclisince yapýlýr.

231. Esas mukavelede ve umumi heyet kararýnda aksine hüküm bulunmadýkça daðýtma para olarak ya .227. Yukarýki fýkralarda yazýlý hükümlere aykýrý hareket eden tasfiye memurlarý haksýz olarak i paralardan dolayý 224 üncü madde hükmünce mesuldürler. 5. Böyle ir birleþme hakkýnda anonim þirketlerin kurulmasýna ve bir anonim þirketin diðer bir anonim þ rket tarafýndan devralýnmasýna dair olan hükümler tatbik olunur. 3.Madde 452 1. þirketin cari muamelelerini tamamlamak. bu gibi borçlar kafi bir teminat ile k arþýlanmýþ veya þirket mevcudunun ortaklar arasýnda taksimi bu borçlarýn ödenmesine talik edi sun. meðer ki. ALACAKLILARIN DAVETÝ VE HÝMAYESÝ: Tasfiye memurlarý.Madde 450 IV . mahkeme iflasýn açýlmasýna karar verir. Ýþbu talep üzerine terkin keyfiyeti tes cil ve ilan olunur.TATBÝK OLUNACAK DÝÐER HÜKÜMLER: I .TASFÝYESÝZ ÝNFÝSAH: 1. Tasfiye memurlarý tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yýl sonu için ara bilançolarý ve t asfiye sonunda son ve kati bir bilanço tanzim ederek umumi heyete tevdi ederler. 232. 235. 4. pay sahipleri arasýnda ödedikleri sermayeler ve paylara baðlý o imtiyaz haklarý nispetinde daðýtýlýr. o suretle ki adý geçen þirketlerin mallarý tasfiye edilmeksizin yeni þirkete geçer.Madde 448 Alacaklýlarý üçüncü defa davetten itibaren bir yýl geçmedikçe kalan mevcut daðýtýlamaz.Madde 449 III .Madde 446 Alacaklý olduklarý malum olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarýnýn tutarý notere tev di olunur. 224 .2. 236. pay bedellerinin henüz ödenme miþ olan kýsýmlarýný icabý halinde tahsil etmek.ÞÝRKET UNVANININ SÝCÝLDEN TERKÝNÝ: Yukarýki hususi hükümler mahfuz kalmak üzere 207 nci maddenin 3 üncü fýkrasiyle 212 nci madde in 3 üncü fýkrasý ve 217 . aktifleri paraya çevirmek ve þirket borçlarý asfiye bilançosundan ve alacaklýlarýn daveti neticesinde anlaþýlan vaziyete göre þirket mevcu undan fazla olmadýðý taayyün etmiþ ise bu borçlarý ödemekle mükelleftirler. DEFTERLERÝN SAKLANMASI: Tasfiyenin sona ermesi üzerine þirkete ait ticaret unvanýnýn sicilden terkini tasfiye me murlarý tarafýndan sicil memurluðundan talep olunur. Þ al ve duruma göre alacaklýlar için bir tehlike mevcut olmadýðý takdirde mahkeme bir yýl geçme dahi daðýtmaya izin verebilir.Madde 447 Þirket borçlarýnýn þirket mevcudundan fazla olmasý halinde tasfiye memurlarý keyfiyeti de hal mahkemeye bildirirler. 240 ýncý maddeler hükümleri an m þirketler hakkýnda da tatbik olunur. esas mukaveled e aksine bir hüküm olmadýkça. DÝÐER ÝÞLER: Tasfiye halinde bulunan þirketin borçlarý ödendikten sonra kalan mevcudu. C .221.BÝRLEÞME: Kollektif þirketlerin tasfiyesinde ortaklarýn ittifakla verecekleri kararlar ano nim þirketlerde umumi heyetin riayetle mükellef bulunduðu 372 ve 378 inci maddelerde m uayyen nisap ve ekseriyet hükümlerine tabidir. Devralan þirketin idare meclisi infisah eden þirketin alacaklarýný tasfiye hakkýnda . DEVRALMA: Bir anonim þirket diðer bir anonim þirket tarafýndan bütün aktif ve pasifleriyle devralýnmak uretiyle infisah ederse aþaðýdaki hükümler tatbik olunur:Madde 451 - Birden çok anonim þirketin mallarý yeni kurulacak bir anonim þirket tarafýndan devralýnabili r. TASFÝYE NETÝCESÝ DAÐITMA: Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanmasý hakkýnda 68 inci madde hükmü tatbik o lunur. Þirketin henüz muaccel olmýyan borçlariyle münazaalý bulunan borçlarýna tekabül edecek bi a dahi kezalik notere tevdi olunur.

devralan þirketin iflasýnda bu mallar ayrý bir masa teþkil eder ve icap ediyors münhasýran infisah eden þirket borçlarýnýn ödenmesinde kullanýlýr. infisah eden anonim þirket borçlarýndan þahsan ve müteselsilen mesul olurlar. Þirketin ihfisahý halinde her p ay sahibi infisah eden þirket mallarýnýn kullanýlmasý hakkýnda esas mukavelede baþkaca bir hü lmadýðý takdirde. SEKÝZÝNCÝ KISIM : ANONÝM ÞÝRKETÝN HESAPLARI I .Madde 455 Esas mukavelede aksine bir hüküm yoksa kazanç ve tasfiye paylarý esas sermayeye mahsuben ortaðýn þirkete yaptýðý ödemelerle mütenasiben hesap ve tesbit olunur. tasfiye neticesine payý nispetinde iþtirak hakkýný haizdir. II . infisah hakkýndaki hükümlere göre verilir ve tescil ve ilan ettirilir. 7. 2. 4. vilayet. Devralan þirketin idare meclisi azalarý. Tasdik karariyle tekemmül eden yeni þirket esas mukavelesi üzerine mütaakip kurul uþ merasimi ikmal edilerek keyfiyet tescil ve ilan olunur. birleþme mukavelesi hükümlerine göre kendilerine eslim olunur. borçlarý tediye veya temin edilinceye kadar ayrý olara k ve devralan þirket tarafýndan idare olunur. 2. þirketin umumi heyeti tasfiye yapýlmamasýna karar verebilir.KAZANÇ VE TASFÝYE PAYI: Bu karar.BÝR AMME HÜKMÝ ÞAHSÝYETÝ TARAFINDAN DEVRALINMA: A . birleþtiklerini. 3. Þirketin infisahý. payý nispetinde iþtirak hakkýný haizdir.Ma 453 Ayrýca aþaðýdaki hükümler dahi caridir: 1. devralan komandit þirketin komand azalarý. YENÝ ÞÝRKET KURULMASI: Bir ket ite dde anonim þirket aktif ve pasifleriyle birlikte sermayesi paylara bölünmüþ bir komandit þir tarafýndan devralýnmak suretiyle infisah ederse. bütün hisselerin taahhüt olunduðunu . Ýnfisah eden þirketin alacaklýlariyle devralan þirket alacaklýlarý arasýndaki münasebe rde devralýnan ve ayrý idareye tabi olan mallar ayný müddet içinde infisah eden þirketin mal larý sayýlýr.Madde 454 Diðer hususlarda bir anonim þirketin diðer bir anonim þirket tarafýndan devralýnmasý hakk aki hükümler tatbik olunur. Tescil ile þirketin mal ve borçlarý amme hükmi þahsýna intikal etmiþ olur ve ticaret sici inden þirketin unvaný silinir ve keyfiyet ilan olunur. 5. Þirketler imzalarý noterce tasdikli birleþme mukavelesinde. Her iki þirket mallarý. ancak infisah eden bir anonim þirket mevcudunun pay sah iplerine daðýtýlmasý caiz olduðu anda birleþtirilebilir. Mallarýn ayrý olarak idare edildiði müddet içinde infisah eden þirkete karþý açýlacak da salahiyetli mahkemenin salahiyeti bakidir. ticaret siciline tescil olunur. Þirket borçlarý tediye veya temi n edildikten sonra ticaret sicilinden infisaha ait kayýt silinir ve keyfiyet ilan olunur.UMUMÝ OLARAK: Her pay sahibi. 6. yeni anonim þirketin esas mukavelesini tanzim ettiklerini. Ýnfisahýn tescilinden sonra devralan þirketçe infisah eden þirketin pay sahiplerine karþýlýk olarak verilecek hisse senetleri.ki hükümlere göre davet eder. alacaklýlara karþý infisah eden þirket malla rýnýn ayrý olarak idaresini temin hususunda þahsan ve müteselsilen mesuldürler. mevcut þirketlerin mallarýný sermaye olarak yeni þirkete koyduklarýný ve yeni þirketin lüzu organlarýný tayin ettiklerini tesbit ederler. belediye gibi bir amme hükmi þahsiyeti tara fýndan devralýnýrsa.Madde 456 Esas mukavelede hisse senetlerinin bazý nevilerine tanýnan imtiyaz haklariyle ku . Ýnfisah eden þirketin mallarý. 8. Birleþme mukavelesi birleþen þirketlerden her birinin umumi heyeti tarafýndan tas dik olunur. 4. Tescilden sonra eski þirketlerin hisse senetleri karþýlýðýnda birleþme mukavelesi gere ce yeni þirketin hisse senetleri verilir. 3. 3. 2. SERMAYESÝ PAYLARA BÖLÜNMÜÞ BÝR KOMANDÝT ÞÝRKET TARAFINDAN DEVRALINMA: Bir anonim þirketin mallarý devlet. kanun ve esas mukavele hükümlerine göre pay sahiplerine daðýtýlmaya tahsis o lunan safi kazanca.

aktiflerin bilanço günündeki kýymetlerinden daha aþaðý bir k bilançoya konmasý þeklinde veya baþka suretle gizli yedek akçe ayrýlmasý caizdir. II .S Þirket iþlerinin devamlý inkiþafýný veyahut mümkün mertebe istikrarlý kar paylarý daðýtýlmasý asip ve faydalý olduðu takdirde. bunlarýn bedellerinin transferindeki güçlükler dahi hesaba katýlýr. ilk tesisat veya iþletmenin sonradan geniþletilmesi veya iþletmenin deðiþtirilmes i için esas mukavele yahut umumi heyet kararlarýnda derpiþ olunan teþkilat masraflarý. STOK VE SAÝR MALLAR: Bununla beraber bu mallarýn maliyet deðeri bilançonun tanzimi zamanýnda cari fiyatta n fazla ise bunlar bilançoya en fazla cari deðer üzerinden geçirilebilir. 4. 5. en çok bilanço gününden bir ay evveline ait müddet içind ki ortalama rayiçleriyle bilançoya geçirilebilir. itfa deðerleri üzerinden bir tek rakam olarak pasif ta losuna geçirilir. 3. emtia ve satýlýk diðer mallar en faz liyet deðerleri üzerinden bilançoya geçirilebilir. ESAS SERMAYE VE HUSUSÝ AKÇELER: Þirket tarafýndan çýkarýlan tahviller. 6. III . ÇIKARILAN TAHVÝLLER: . hususi imal ve istihsal usulleri.M adde 460 2. faiz temettü gibi gelirler ve kýymetlerindeki her hangi bir azalma nazara alýnmak suretiyle ve maliyet kýymetlerini geçmemek üzere bi lançoya kaydolunur. Haklar. iþlenmiþ ve yarý iþlenmiþ eþya.HESAP TARZI: I . gizli yedek akçe ve sarf yerleri hakkýnda murakýplara malumat vermekl e mükelleftir. Þu k adar ki. ruhsat nameler. ihtira beratlarý. Tesisat sigorta edilmiþse bilanço kýymetleri yanýna sigorta kýymetleri de yazýlýr.Madde 459 Gayrimenkuller. imtiyazlar. masraf olarak gösterilir. DEVAMLI TESÝSAT: Madde 461 . nakil vasýtalarý.Madde 462 Esas sermaye ile yedek akçe. Dam ga Resmi tutarlarý. aktif tablosuna ayrý olarak geçirilir. alet ve ed evat ve mobilya gibi devamlý surette iþletmede kullanýlan tesisler halin icabýna göre münasi p olan tenzilat yapýldýktan sonra en fazla maliyet deðerleri üzerinden bilançoya geçirilir. binalar. Yabancý borsalarda muamele gören kýymetli evrakýn rayici söz konusu olan hallerde. yýllýk bilançoya göre hesap ve tesbit olunur. pasif tablosunda itfa ve yenilme akçeleri teþkili suretiyle de yapýlabil ir.Madde 464 Esas sermayenin henüz ödenmemiþ olan kýsmý. markalar ve bunlara benzer sair kýymetler hakkýnda dahi ayný hüküm caridir. MASRAFLAR: Ýdare meclisi.Madde 463 Borsada rayici olmýyan kýymetli evrak. II . teþkilat ve idare masraflarý kar ve zarar hesabýnda. KIYMETLÝ EVRAK: Borsa rayici bulunan kýymetli evrak. en çok beþ yýllýk bir zamana bölünebilir.ENVANTER VE BÝLANÇO: afi kazanç. yardým ve hayýr iþleri ve benzeri cihetlere ayrýlmýþ muhtelif akçeler pasif tablosuna yazýlýr. makineler.ruculara ve sair kimselere tanýnan hususi menfaatlar mahfuzdur.MÜNFERÝT AKTÝF VE PASÝFLER: Kuruluþ.Hammaddeler. itfa.UMUMÝ OLARAK: B . Bu suretle her yýla ait olan mi r o yýlýn kar ve zarar hesabýnda masraf olarak gösterilir.GÝZLÝ YEDEK AKÇE: 1.Madde 458 Aþaðýdaki maddelerde yazýlý hususi hükümler mahfuz kalmak üzere yýllýk envanter ve bilanç defterler bölümündeki hükümler gereðince tanzim olunur. enerji santralleri. Tenzilat.Madde 457 . yenileme.

II . münhasýran ziyanlarýn kapatýlmasýna rin iyi gitmediði zamanlarda iþletmeyi idameye. Umumi yedek akçe esas sermayenin yarýsýný geçmedikçe. Ýptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapýlan ödemelerin. artan kýsmý. tesis mallarýnýn þirkete karþý bir alacaktan ibaret olacaðý tasrih oluna ilir.KANUNÝ YEDEK AKÇE: Bunlardan veya ilerde yerine getirilecek teslim veya tesellüm mükellefiyetlerind en veyahut bunlara benzer taahhütlerden doðmasý muhtemel zararlara karþýlýk olmak üzere bilan a yedek akçe konur.YEDEK AKÇELER: Her yýl safi karýn yirmide birinin ödenmiþ esas sermayenin beþte birini buluncaya kadar um umi yedek akçe olarak ayrýlmasý mecburidir. UMUMÝ OLARAK: Kanuni haddini bulduktan sonra dahi bu akçeye aþaðýdaki paralar eklenir: 1. pay sahipleriyle kara iþtirak eden diðer kimselere daðýtýlmasý kararlaþtýr onda biri. iþsizliðin önüne geçmeye veya neticelerini ha ifletmeye elveriþli tedbirler alýnmasý için sarf olunabilir. bilançoda veya ilavesinde birer kalem olarak ayrý ayrý gösterilir. 2. III . 2. Safi kardan. birinci fýkrada yazýlý yedek akçeden baþka pay sahipleri için %5 kar payý ayrýldýktan sonra. Tahviller her yýl eþit miktarda ve kur'a suretiyle itfa olunacaksa. hizmet münasebeti unda tesis þartlarýna göre bu akçeden faydalanmadýklarý takdirde müstahdem ve iþçilere hiç de kleri meblaðlar ödeme tarihlerinden itibaren %5 faiziyle birlikte geri verilir. çýkarma masraflarý indirildikten sonra.Madde 466 - 1. itibari kýy ten fazla olarak elde edilen hasýlatýn itfalara veya yardým ve hayýr iþlerine sarf edilmiy en kýsmý.KAR PAYI: . itfa sýrasýnda i tibari kýymetinden fazla ikramiye ödenecek olduðu takdirde bu ikramiyeler ancak tahvil lerin muacceliyet kesbettikleri hesap yýlýndaki hesabýn pasifine geçirilebilir. þirket mallarýndan ayrýlarak bunlar la Medeni Kanun hükümleri dairesinde bir tesis meydana getirilir.Madde 468 Esas mukavele ile baþkaca akçe ayrýlmasý derpiþ ve bunlarýn tahsis ve sarf suretleri tes bit olunabilir. 3. DÝÐER TAAHHÜTLER: I . MÜSTAHDEM VE ÝÞÇÝLER LEHÝNE YARDIM AKÇESÝ: Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve esas mukavele hükmünce ayrýlmasý gerekli diðer p aralar safi kardan ayrýlmadýkça kar payý daðýtýlamaz.ÝHTÝYARÝ YEDEK AKÇE: Yedek akçeye safi karýn yirmide birinden fazla bir meblaðýn ayrýlacaðý ve yedek akçenin ödenm esas sermayenin beþte birini aþabileceði hakkýnda esas mukaveleye hüküm konabilir. Hisse senetlerinin çýkarýlmasýnda. 7.Madde 469 Yardým maksadýna tahsis olunan para ve diðer mallar.Kefaletten ve garanti taahhütlerinden doðan mükellefiyetler ve üçüncü þahýs lehine tesis olun hinler. gayesi esas itibariyle baþka irakten ibaret olan "Holding" þirketleri hakkýnda cari deðildir. Hususi kanunlara tabi olan anonim þirketlerin yedek akçeleri hakkýndaki hükümler mahfu zdur. Tesis senedinde. Þirketten alýnandan baþka müstahdem veya iþçilerden de aidat alýnmýþsa.KAR PAYI ÝLE YEDEK AKÇELER ARASINDAKÝ MÜNASEBET: I . Ýkinci fýkranýn 3 numaralý bendi ve üçüncü fýkra hükümleri.Madde 467 - Esas mukavelede þirketin müstahdem ve iþçileri için yardým sandýklarý vesair yardým teþkilatý ve idamesi maksadiyle akçe ayrýlmasý derpiþ olunabilir. bunlarýn yerine çýkarýlan senetlerden elde edilen hasýlat noksaný kapatýldýktan sonra.Madde 465 Çýkarma fiyatiyle itfa bedeli arasýnda þirket lehindeki fark aktif tablosuna geçebilir se de bu fark en geç tahvillerin vade gününe kadar yýllýk indirmelerle amorti edilir. C .

diðerleri bir anonim þirket ortaðý g olan þirkettir. komandit þirketlerdeki hükümlere tabidir.Madde 475 - . Sermaye.HAZIRLIK DEVRESÝ FAÝZÝ: .ÞÝRKETÝN ÝFLASI HALÝNDE: A . tesisat hesabýna geçirilmek üzere mu ayyen bir müddetle ve en geç yeni tesisatýn iþletmeye baþlandýðý güne kadar faiz ödenmesi kab abilir.Madde 472 Ýþletme yeni hisse senetlerinin çýkarýlmasý suretiyle geniþletilecek olursa esas sermayen n artýrýlmasýna dair olan kararda yeni pay sahiplerine. bu aidat esas mukavele ile muayy en yardým akçeleri hakkýndaki hükümlere tabidir. BEÞÝNCÝ FASIL : SERMAYESÝ PAYLARA BÖLÜNMÜÞ KOMANDÝT ÞÝRKET Sermayesi paylara bölünmüþ komandit. þirket. þirket müstahdem ve iþçileri için yardým s larý vesair yardým teþkilatý kurulmasý ve idamesi maksadiyle veya diðer yardým maksatlarýna h m olmak üzere.TARÝFÝ: Sebepsiz iktisap hakkýndaki hükümler gereðince istirdadý mümkün olmýyan paralarýn geri ve si mükellefiyeti yoktur. ödenmemeleri gereken paralarý geri vermekle mükelleftirler.KAR PAYI. sermayesi paylara bölünen ve ortaklarýndan bir v birkaçý þirket alacaklarýna karþý bir kollektif þirket.Þirketin devamlý inkiþafý veya mümkün mertebe istikrarlý kar paylarýnýn daðýtýlmasýný tem ve faydalý olduðu takdirde umumi heyet kar payýnýn tesbiti sýrasýnda kanun ve esas mukavele de zikredilenlerden baþka yedek akçeler ayrýlmasýna ve yedek akçelerin kanun ve esas mukav ele ile muayyen haddinin artýrýlmasýna karar verebilir. sadece safi kardan ve ancak kanuni yedek akçe için muayyen para ayrýldýktan ve pay sahiplerine yüzde dört nispetinde veya esas mukavele ile muayyen daha yüksek bir nispette bir kar payý daðýtýldýktan sonra verilebilir. tesisat hesabýna geçirilmek üzere muayyen bir faiz ödenmesi esas mukavelede þar t kýlýnabilir.Madde 471 Kar payý ancak safi kardan ve bu gaye için ayrýlan yedek akçelerden daðýtýlabilir.KAZANÇ PAYLARI: I .Ýþletmenin tam bir þekilde faaliyete baþlamasýna kadar geçecek olan hazýrlýk devresi için p hiplerine. Esas mukavele bu devre ile mahdut olmak üzere faiz ödemelerinin en geç ne z amana kadar devam edeceðini de tayin eder. halin bütün icaplarýný gözününde bulundurarak takdir hakkýný kullanýr.ESAS MUKAVELE: .Madde 473 - . safi kardan aidat tefrik edebilir. Esas mukavelede hüküm olmasa bile umumi heyet.Ýdare meclisi azalarýnýn kazanç paylarý. II . Mahkeme. III . iflasýn açýlmasý on üç yýl içinde kazanç payý veya baþka bir nam altýnda hizmetlerine karþýlýk olarak aldýklar sip ücreti aþan ve bilanço münasip bir ücret miktarýna göre tedbirli bir tarzda tanzim edilmi lduðu takdirde.Madde 476 B .Madde 470 - . II . paranýn alýndýðý tarihten itibaren beþ yýl sonra müruruzamana uðrar.ÝSTÝRDAT HAKKI: Haksýz yere ve kötü niyetle kar payý ve hazýrlýk devresi faizi alan pay sahipleri. bunlarý ge ivermekle mükelleftirler. HAZIRLIK DEVRESÝ FAÝZÝ VESAÝR KAZANÇ PAYLARI: Esas sermaye için faiz ödenemez. D .Madde 474 Geri alma hakký.KÖTÜ NÝYET HALÝNDE: E . paylara bölünmeksizin sadece birden çok komanditerin iþtirak nis betlerini göstermek maksadiyle kýsýmlara ayrýlmýþ bulunuyorsa adi komandit þirket hükümleri t olunur.Komanditelerin gerek birbirleriyle gerekse komanditerlerin heyeti umumiyesi ve üçüncü þahýslarla olan hukuki münasebetleri ve bilhassa þirketi idare ve temsil vazife ve sa iyetleri ve þirketten çekilmeleri.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I . Ýdare meclisi azalarýnýn kazanç paylarý hakkýnda da ayný hüküm tatb ur.Þirketin iflasý halinde idare meclisi azalarý þirket alacaklýlarýna karþý.

Fakat þirketin ku rulmasýna karar verebilmek için komanditer ortaklarýn dörtte birinin hazýr bulunmasý ve bunl arýn temsil ettikleri sermaye tutarýnýn da komandite ortaklar tarafýndan konan sermaye h ariç olduðu halde. komandite ortaklarla komanditelerin heyeti umumiyesi arasýnda meydan a gelen davalarda komanditerleri temsil edebilirler. yazýlý þekilde tanzim ve kurucularla komandite ortaklarýn hepsi tarafýndan imza olunur. Komandite ortaklar murakýp olamazlar.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: D . umumi heyetin ka rarý ile bu salahiyet hususi temsilcilere tevdi olunabilir.UMUMÝ HEYET: I .Madde 477 2.KURULUÞ: 1.Madde 481 Þirketi idare ve temsil ile vazifeli olan komandite ortaklar. III . Azil kararýnýn tescili ile azlolunanlarýn þirketin ilerdeki borçlarýndan dola yý þahsi mesuliyetleri sona erer. kuruluþ umumi heyeti toplantýlarýna iþtirak ederler.Madde 480 Kurucular beþ kiþiden az olamaz.MURAKIPLARIN VAZÝFELERÝ: BÝRÝNCÝ KISIM : KOOPERATÝF ÞÝRKETLERÝN KURULUÞU Murakýplar. Esas mukavelenin tanzimine iþtirak edenlerle þirkete paradan baþka sermaye koyanlarýn he psi.Madde 478 Müsaade alýnmasýna mütaallik 280 inci madde hükmü tatbik olunmaz.Birinci fýkrada gösterilen hususlarýn dýþýnda.AZÝL HAKKI: Komandite bir ortak diðer komanditelerin ve umumi heyetin izni olmaksýzýn þirketin konus u olan ticaret nevine mütaallik bir iþ yapamýyacaðý gibi bu nevi ticaretle meþgul bir þirkete mesuliyeti tahdit edilmemiþ ortak sýfatiyle de dahil olamaz.Madde 482 II .Madde 483 III .M 484 Bu madde hükmüne aykýrý hareket eden komandite ortak hakkýnda 173 üncü madde hükmü tatbik ur.REKABET YASAÐI: Esas mukavelede baþkaca hüküm olmadýkça umumi heyet kararlarýnýn icrasý. Þu kadar ki.Madde 479 II . MUHTEVASI: Esas mukaveleye 279 uncu maddenin 6 numaralý bendinden baþka bentlerde gösterilen husu slar yazýlýr. anonim þirket hükü olunur. Kuruculardan hiç olmazsa birisinin komandite olma sý þarttýr. Þu kadar ki.ÝDARE: Anonim þirketler idare meclisinin vazifeleriyle mesuliyetlerine dair olan hükümler. Kurucu sýfatýný haiz olan komanditerlerin malik olduklarý paylar tutarýnýn esas m leye yazýlmasý lazýmdýr. kurucu sayýlýr. ALTINCI FASIL : KOOPERATÝF ÞÝRKETLER . mukaveledeki imzalarýn noterce tasdiki lazýmdýr.KURUCULAR: Komandite ortaklar. aksine hüküm olmadýkça. C . E . kollektif þirketlerin idare ve temsiline vazifeli ortaklar için tayin olunan hal ve þartlar dairesinde azl olunabilirler. ÞEKLÝ: Esas mukavele. murakýplara aittir. þirket sermayesinin en az dörtte biri nispetinde olmasý lazýmdýr. ko mandite ortaklar hakkýnda dahi caridir.

2.) Madde 500 .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. taraf lardan birinin talebi üzerine gerekli ihtiyati tedbirleri alabilir.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) Madde 488 .Madde 505 1. Esas sermaye ile her ortaðýn koymayý taahhüt ettiði sermaye miktarlarý. MECBURÝ KAYITLAR: II .) Madde 493 .) Madde 489 .) Madde 491 .) Madde 498 .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. þu kadar ki. 3.ORTAKLARIN SAYISI: I .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.MÝKTARI: 1.MUHTEVASI: Þirket mukavelesinde aþaðýdaki hususlarýn açýkça yazýlmasý lazýmdýr:Madde 506 A . Þirketin ticaret unvaniyle merkezi.) Madde 486 .Madde 504 Ortaklar tarafýndan konulan sermaye için.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLARIN VE ÞÝRKET SERMAYESÝNÝN DEÐÝÞMESÝ Madde 496 . Ýþletmenin konusu.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969 .1163/100 md. or aklarýnýn mesuliyeti koymayý taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muay yen olan þirkete limitet þirket denir.) Madde 490 .ÞEKLÝ: Ortaklarýn sayýsý sonradan bire iner veya þirketin zaruri organlarýndan biri mevcut ol mazsa münasip bir müddet içinde bu eksiklikler tamamlanmadýðý takdirde ortaklardan birinin v eya þirket alacaklýsýnýn talebi üzerine mahkeme þirketin feshine karar verir.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) Madde 49 4 .Madde 485 .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.MURAKABE: Limitet þirket mukavelesinin yazýlý þekilde yapýlmasý ve bütün kurucularýn imzalarýnýn noterc þarttýr.Madde 503 - Ortaklarýn sayýsý ikiden az ve elliden çok olamaz. SERMAYE: . C . Þirketin müddeti. B .) Madde 499 . Þirketin yapacaðý ilanlarýn þekli. anonim þirkette olduðu gibi hisse senedi çýkarý amaz.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md. 5.) Madde 497 .TARÝFÝ: Ýki veya daha fazla hakiki veya hükmi þahýs tarafýndan bir ticaret unvaný altýnda kurulup. Mahkeme. 2.) Madde 492 . 4.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.) YEDÝNCÝ FASIL : LÝMÝTED ÞÝRKET BÝRÝNCÝ KISIM : LÝMÝTED ÞÝRKETÝN KURULUÞU A .(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.(Mülga madde: 24/04/1969 .) Madde 502 .) Madde 501 . 271 inci madde hükmü limitet þirketler hakkýnda da caridir.) Madde 495 .1163/100 md.) Madde 487 . limitet þirketl er sigortacýlýk yapamazlar.(Mülga madde: 24/04/1969-1163/100 md.

(Deðiþik madde: 24/06/1995 . 2. Devir için bölme ve mirasýn taksimi hali hariç olmak üzere ortaðýn sermayesi bölünmez bir Bu maddede yazýlý miktarlar. md. 6. 3.Madde 508 Ortaklarýn koyacaklarý sermaye birbirinden farklý olabilir.K. 4.) Dilekçe sahiplerinin bundan baþka. ikametgahlarý ve tabiiyetleri.KURULUÞ: Madde 509 . md. Ýþletme konusu ve þirketin müddeti. tabiiyetleri.) Limited þirketin esas sermayesinin en az beþmilyar Türk lirasý olmasý þarttýr. 9.ÝZÝN: Þirketin ortak veya üçüncü þahýslardan paradan baþka mali kýymetler devralmasý kararlaþtý a mukavelede: devralýnacak mali kýymet. 7. Müdürlerin ad ve soyadlarý. Ancak. devredenin ad ve soyadý ve þirketin vereceði karþýlýk erilir. Þirketin ne suretle temsil edileceði. III. TALEP: II .HÜKMÝ ÞAHSÝYET: I .KARAR: Tescilden önce þirket namýna muamelelerde bulunulmuþ ise muameleyi yapanlar þahsen ve müteselsilen mesul olurlar. 2. Ortaklardan biri.) Müdürler.(Mülga fýkra: 11/06/2003 . ileride kurulacak þirket namýna yapýldýðý açýkça bildirilmiþ ve þir .(Deðiþik fýkra: 11/06/2003 . dilekçede her ortaðýn koyacaðý sermayeyi tamamen taahh etmiþ ve bu sermayeye mahsuben kanun veya mukavelenin tesbit ettiði miktarý ödemiþ. Ortaklardan her birinin ad ve soyadý.Ýnceleme sonunda kanuni þartlarý haiz bulunduðu anlaþýlan limitet þirket. yahut mukavelede yazýlý ayný sermaye ile karþýlamýþ olduðunu bildirmeleri lazýmdýr.Madde 507 . Þirketin ne suretle temsil edileceði. 4. Her ortaðýn koymayý taahhüt ettiði sermaye ile ödediði sermaye miktarý.Madde 512 1. Bütün ortaklarýn ad ve soyadlarý. TESCÝL VE ÝLAN: Þirket. D . sermayeyi ayýn olarak koymayý taahhüt etmiþse mukavelede. (Mülga fýkra: 11/06/2003 .KHK . bir hükmi þahýs bahi s konusu ise adý veya ticaret unvaný ve merkezi. müdürlerin ad ve soyadlarý.2 1. Þirketin ticaret unvaný ve merkezi. aynýn neden ib aret olacaðý.4884 S. Bu gibi taahhütlerin. ister üçüncü þahýs olsun. Bu maksatla verilecek dilekçede þunlar yazýlýr: 1.559/9 md. Þirkete ait ilanlarýn ne þekilde yapýlacaðý. md. ortaklarýn koyaca klarý sermayenin en az yirmibeþmilyon Türk lirasý veya bunun katlarý olmasý lazýmdýr.K.TESCÝL: Madde 510 . aþaðýdaki hususla olmak üzere. 3.) 85 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü limitet þirketlerde de caridir. ikametgahlarý./4. . Esas sermaye ile ortaklarýn koymayý taahhüt ettikleri sermaye miktarlarý.AYNI NEV ÝNDEN: I .K. deðerinin nasýl biçileceði ve taahhüt ettiði sermayeye ne miktarda mahsup edile ve bunun karþýlýðý olarak esas sermayeden kendine ne miktarda bir iþtirak payý düþeceði husus zýlý olmasý þarttýr. ikametgahý ve tabiiyeti. Bakanlar Kurulunca on katýna kadar artýrýlabilir B . ticaret siciline tescil ile hükmi þahsiyet kazanýr. ticaret siciline tescil ve ilan olunur:Madde 511 2. Ayýn olan sermayenin ve devralýnan mali kýymetlerin neden ibaret olduðu ve bunlarýn taahhüt edilen sermayeye ne suretle mahsup edileceði.4884 S. 5./4. 31 inci madde hükümlerin uygun olarak þirket merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline kaydedilmesini talep ederler.4884 S. Mukavele tarihi./5. 8. Ýster ortak.

UMUMÝ OLARAK: Sermaye payý. 2.559/10 md. paylarýn devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili diðer deðiþiklikler bu deft ere kaydolunur. her halde ittifakla verilm esi gerekir. Yalnýz. md. . DEVÝR: Her takvim yýlý baþýnda ticaret sicil memuruna. müdürler þahsan ve müteselsilen mesuldürler.K. Muk avelenin deðiþtirilmesi hakkýndaki kararlar üçüncü þahýslar hakkýnda. ilk mukavelede olduðu gibi tescil ve ilan edilir. mukavelede veya artýrma karar aksine hüküm olmadýkça her ortak.KHK .KARARIN TEKEMMÜLÜ: III . vukubula n ödemeler. bir deðiþiklik olmadýðý dilekçe ile bildirilir. sermayesi nispetinde esas sermayenin artýrýlmasýna iþtirak eyi istemek hakkýný haizdir. ortaklarýn ad ve soyadlarýný. A .) Mukavelede daha yüksek bir nisap öngörülmemiþ ise mukavele.(Mülga madde: 11/06/2003 .ESAS SERMAYENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: Þirketin kuruluþu hakkýndaki hükümlere ve hususiyle sermayenin ayýn olarak konmasý ve mali ký tlerin devralýnmasýna dair kaidelere riayet þartiyle esas sermaye artýrýlabilir.MUKAVELENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: Madde 513 . her ortaðýn ayý taahhüt ettiði sermaye miktarýný ve buna mahsuben ödediði kýsmý gösterir ve müdürler tara nmýþ bir liste verilir. sermayenin üçte ikisini temsi eden ortaklarýn kararýyle deðiþtirilebilir.et siciline tescilinden sonra üç aylýk bir müddet içinde bu taahhütler þirket tarafýndan kabu lunmuþsa muameleyi yapanlar mesuliyetten kurtulur ve yalnýz þirket mesul olur./5.Madde 516 - Madde 517 . Pay defterinin ve listelerin kusurlu ve noksan tutulmasý veya verilen malumatýn yanlýþ olmasý yüzünden husule gelecek zarardan. Pay hakkýnda tanzim edilecek senetler kýymetli evrak vasfýný haiz olmayýp sadece bir i spat vasýtasý sayýlýrlar. ARTIRILMASI: IV . E . Madde 514 .KHK -559/11 md. ÝKÝNCÝ KISIM : ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI I . pay miktarlarý. Ortaklarýn ad ve soyadlarý.Madde 519 Sermaye payý ortaklar arasýnda dahi ancak aþaðýdaki hükümler dairesinde devredilebilir ve miras yoliyle geçer. Þu kad r ki. II . zarar neticesinde bilançoda husule gelen bir açýðýn amortisman yoluyla kapatýlmasý maks dý güdülse bile alacaklýlar davet ve bildirilen alacaklar tediye ve temin olunur.PAYLAR: Anonim þirketlere ait hükümler esas sermayenin azaltýlmasý hakkýnda tatbik olunur. Pay hakkýnda tanzim edilecek senetlerin sermaye payýnýn tamamýna ait olmasý þarttýr. II . tescil tarihinden itiba fade eder. Þu kadar ki.PAY DEFTERÝ VE ORTAKLIK LÝSTESÝ: 1.) Artýrýlan kýsým için yeni ortaklar alýnabilir.4884 S. konulmasý taahhüt edilen sermayeye göre tayin olunur. bu Kanunun 507 nci madde si ile belirlenen miktarlardan aþaðý indirilemez. Son listenin tevdi tarihinden itibaren her hangi bir deðiþiklik olmamýþsa liste verilmez.Madde 515 1. AZALTILMASI: Her ortaðýn koymuþ olduðu sermaye miktarý ile þirket sermayesi.(Deðiþik madde: 24/06/1995 .) Ortaklarýn mesuliyetini geniþletme hakkýndaki kararlarýn.Madde 518 - Paylar hakkýnda bir defter tutulur.(Deðiþik madde: 24/06/1995 .TESCÝL VE ÝLAN: Mukavelede yapýlan her deðiþiklik.

V . hüküm ifade etmez. esas sermayenin azaltýlmasý hakkýndaki hükümler tatb olunur. Ortaðýn koymayý taahhüt ettiði sermaye ayýn ise.Madde 520 - Bir payýn miras yoliyle veya karý koca mallarýnýn idaresine ait hükümler gereðince iktisabý i ortaklarýn. iflas masasýnýn veya takibatta bulunan alacaklýnýn haklarýný öde . 3. ortaklardan en az dörtte üçünün dev re muvafakat etmesi ve bunlarýn esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olmasý þarttýr. muvafakatine lüzum yoktur. Pay. Payýn devri veya devir vadi hakkýndaki mukavele yazýlý þekilde yapýlmýþ ve imzasý noterce ik ettirilmiþ olmadýkça ilgililer arasýnda dahi. ÝNFÝSAHIN ÖNLENMESÝ: Madde 524 -(Deðiþik fýkra: 09/12/2004 . payýn diðer bir ortak tarafýndan iktisabý halinde de ta k olunur. Dördüncü bentte yazýlý halde hakkýnýn tasfiyesi maksadiyle ortaða verilecek para yüzünden ermayenin itibari deðeri düþecek olursa. 2. 1. Pay bedelinin veya ödenecek paranýn iflas idaresine veya icra dairesine verilmes i þarttýr. 2.Madde 525 VI .Madde 522 - Ýnfisahýn tescilinden önce aþaðýdaki þartlardan birisi gerçekleþtiði takdirde þirket fesih ve olunamaz:Madde 523 Böyle bir ihbar neticesinde þirket infisah ederek tasfiye haline girerse tasfiye memurlarý. payý hakiki deðeri üzerinden satýnalýnacak üçü þahsý göstermedikçe muvafakatten imtina edemezler. Esas sermayenin ekseriyetini temsil eden ortaklarýn sayý itibariyle ekseriyet i aleyhinde takibat yapýlan ortaðýn koymuþ olduðu sermayenin hakiki bedelini alarak þirkette n çýkarýlmasýna karar verirse.PAYIN DÝÐER BÝR ORTAK TARAFINDAN ÝKTÝSABI: .K. Þirket veya ortaklar.Payýn intikali hakkýndaki hükümler. Þirket mukavelesi paylarýn devrini yasak edebileceði gibi yukarýki fýkralarda derpiþ edi lenlerden daha aðýr þartlara da baðlý tutabilir.ÝNTÝKAL: Bir payýn devri. bütün ortaklarla iflas idaresi veya icra dairesinin muvafakatiyle baþka bi r ortak veya üçüncü þahýs tarafýndan devralýnýrsa.mad) *1* Mukavelede aksine hüküm olmadýkç . 2.CEBRÝ ÝCRA: Ortaklardan birinin iflasý halinde iflas idaresi en az altý ay önce ihbar etmek þartiyle þirketin feshini istiyebilir.III . KARI KOCA MALLARININ ÝDARESÝ: 1. aleyhine takibat yapýlan ortaða düþen tasfiye payýný iflas idaresine veya icra da resine vermeye mecburdurlar./2. her bölümü yirmibeþ Yeni Türk Lirasýndan aþaðý olmamak þartýyla bir payýn bölünmesi ve bölü ir. 4. ÞÝRKETÝN FESHÝNÝ ÝHBAR VE ÝNFÝSAHI: Mukavelede aksine bir þart varsa ortaklar. Ortaklardan birinin payýný haczettirmiþ olan alacaklý da ay ni hakka sahiptir. MÝRAS. Ýlgililerin muvafakat için þirkete müraca arý tarihinden itibaren bir ay içinde üçüncü þahýs gösterilmediði takdirde muvafakat edilmiþ IV . . payýný þirketin kuruluþunu takip eden üç sýna devredemez.5274 S. þirket hakkýnda ancak þirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek þa rtiyle hüküm ifade eder. Payýn iflas idaresi veya icra dairesi marifetiyle ve açýk artýrma yoliyle satýlmasýna ve pay kendisine ihale olunan kimsenin yeni bir ortak olarak þirkete girmesine diðe r bütün ortaklar muvafakat ederlerse.Madde 521 Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için.PAYLARIN DEVÝR ÝÇÝN BÖLÜNMESÝ: Bölme ve devir muamelelerinin muteber olmasý için tam bir payýn devri hakkýndaki hükümler n tatbik olunmasý þarttýr.

UMUMÝ OLARAK: Ortaklýðýn infisahý veya iflasý halinde tasfiye memurlarý veya iflas idaresi. AÇIK ÇIKMASI HALÝNDE MESULÝYET: Ortaklar.Madde 527 Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirildikten sonra paylar ortaklýk tarafýnda n iktisap edilebilirse de bunlarýn bedelleri ancak ortaklýk mallarýnýn esas sermayeyi aþan kýsmý ile ödenebilir. koymayý taahhüt ettikleri sermayeler itibari deðerleri nispetinde para olarak ödemeye mecburdurlar. aksi takdirde muamele muteber olmaz.ÖDEME: Bu durum devam ettikçe ortaklar payla ilgili ödemeler dolayýsiyle ortaklýða karþý mütesel en mesul olurlar.Madde 528 - 1. ortaklarýn koymayý taahhüt ettikle i sermayenin ödenmesi tecil olunamýyacaðý gibi ortaklarýn bu borçtan ibra edilmeleri de caiz deðildir.Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirilmedikçe paylarýn þirket tarafýndan iktisabý veya rehin olarak kabulü muteber olmaz. ÞÝRKETTEN ÇIKARMA: Esas sermayenin azaltýlmasý hali müstesna olmak üzere. II . Þu kadar ki. VIII . . 2. çýkarma tarihi ne göre en az on yýl evvel ortak sýfatýný kaybetmiþ olanlar bu hükümden müstesnadýr. sýra itibariyle sonra gelen kimse. Ayýn nevinden sermaye hakkýndaki hükümler mahfuzdur. 3.SERMAYE KOYMA BORCU: Þirket mukavelesinde aksine hüküm bulunmadýkça ortaklar. Ancak. Ancak.Madde 526 Bir ortak diðer bir ortaðýn payýný kýsmen veya tamamen elde ederse koyduðu sermayenin iti ari deðeri o nispette artar. mesuliyetten kurtulur lar.BÝRDEN FAZLA ORTAÐA AÝT PAY: I . meðer ki bu muameleler esas sermayeye iþtirakten d oðmayan alacaklarýn ödenmesi maksadiyle vukubulsun.PAYLARIN ÞÝRKET TARAFINDAN ÝKTÝSABI VEYA REHÝN OLARAK KABULÜ: Bir pay birden fazla ortaða ait olduðu takdirde bunlarýn müþterek bir temsilci tayin etmel eri gerekir. PAYIN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Çýkarýlan ortaðýn payý paraya çevrildiði halde elde edilen para þirkete olan borcuna yetmezse eçen ortaðýn pay defterine kaydedildiði tarihten önce beþ yýl içinde pay defterine kayýtlý bü ri aradaki farktan dolayý þirkete karþý ikinci derecede mesul olurlar.Madde 529 - Þirketten çýkarýlan ortaðýn payý diðer bir ortak tarafýndan hakiki deðeri üzerinden devralýna ket tarafýndan açýk artýrma yoliyle satýlabilir. ortaklarýn meleri gereken borcu yukarýdaki hükümlere göre tesbit ve talebederler. Çýkarýlan ortak da dahil olduðu halde bütün muvafakatiyle payýn diðer bir þekilde paraya çevrilmesi caizdir.Madde 532 Bu mesuliyet kayýt sýrasýna göre olup ödemede bulunan eski ortaðýn.Madde 530 Noter marifetiyle ve on beþ günden aþaðý olmamak üzere tayin edilecek müddetlerle iki def yapýlan ihtara raðmen sermaye koyma borcunu ödemiyen ortak þirketten çýkarýlabilir. temerrüt fai zini ve þirket mukavelesine cezai bir þart konmuþsa bunu da ödemekle mükelleftir. C . B . davet tarihinden itibaren bir aylýk müdd et içinde ödemede bulunmadýðý takdirde ondan önce gelene müracaat edilir. kendisinden önce gele imselere rücu hakký vardýr.ORTAKLARIN MESULÝYETÝ: I . ortaklara koyduklarý sermaye kýsmen veya tamamen geri verilmiþ veya ha ksýz yere kar yahut faiz ödenmiþ ise aldýklarý para nispetinde mesuldürler. sermaye koyma borçlarýný yerine getirdikleri nispette. Çýkarýla mediði borçtan dolayý mesuliyeti eskisi gibi devam eder.Madde 531 Elde edilen paradan ortaðýn borcu kesildikten sonra geri kalaný ortaða verilir.TEMERRÜT: Sermaye koyma borcunu tayin edilen müddet içinde yerine getirmiyen ortak. VII .

Hakkýnda ibra kararý verilecek ortak. D . paranýn alýndýðý tarihten beþ yýl. ortaklarýnýn sayýsý yirmiden fazla o imitet þirketlerin umumi heyet toplantýlarý hakkýnda da tatbik olunur. Bütün ortaklar. Anonim þirket umumi heyet kararlarýnýn iptali hakkýndaki hükümler burada dahi tatbik olu nur. þirket mukavelesi hükümlerince veya þirketin me tirdikçe dahi çaðýrýlýr. pay karþýlýðýnýn ödenmemiþ olan miktarý nispetinde. toplantýnýn maksadýný gös termek suretiyle. müteselsil o tutulurlar. aksi takdirde karar hükümsüzdür. ortaklarýn yazýlý reyleriyle ve rilebilir.) Þirket mukavelesinde aksine hüküm olm adýkça her ortaðýn rey hakký koyduðu sermaye miktarýna göre hesaplanýr. yýllýk bilançoya göre. umumi heyetin toplantýya çaðýrýlmasýný yazýlý olarak istiyebilir. Geri alma hakký.TOPLANTIYA ÇAÐIRMA: Umumi heyet aþaðýdaki salahiyetleri haiz olup bunlarý baþka bir organa devredemez:Madde 53 9 Esas sermayenin onda birini temsil eden ortak veya ortaklar. . Ortak sayýsý yirmi ve daha az olan þirketlerde kararlar. elde edilmiþ olan safi kardan pay alýrlar.Madde 535 III . sermaye koyma borçlarýný yerine geti kleri nispette. aralarýndan biri itirazda bulunmadýðý takdirde toplantýya çaðýrma hakkýnd ime riayet etmeksizin de umumi heyet halinde toplanabilirler.Madde 533 - Anonim þirketin bilanço ve yedek akçe hakkýndaki hükümleri.HAKSIZ ALINAN KAR PAYLARININ GERÝ VERÝLMESÝ: A . koyduklarý sermaye için faiz verilemez.(Deðiþik fýkra: 24/06/1995-KHK-559/12 md. II. bunlarý geri vermekle mükelleftir. karþýlýðý henüz tamamiyle ödenmemiþ olan þirket paylarýnýn þirketçe muteb veya rehin alýnmasý halinde.Madde 534 Ortaklara. bu kararýn ittihazýnda rey hakkýný kullanamaz.REY HAKKI: Ortaklar umumi heyeti müdürler tarafýndan her yýlda bir defa ve iþ yýlýnýn sona ermesini taki en üç ay içinde toplantýya çaðýrýlacaðý gibi. Toplantýya ve yazýlý olarak rey vermeye davet þirket mukavelesinde gösterilen þekilde ve eðer mukavelede bu hususta hüküm yoksa taahhütlü mektupla ve toplantýdan en az beþ gün önce emi bildirmek suretiyle yapýlýr. umumi heyetin salahiyetine dahil olan hususlar müzaker e edilerek karara baðlanabilir. II.Madde 538 Rey hakkýndan mahrumiyete dair mukaveleye konan kayýtlar hükümsüzdür.KARARLAR: Anonim þirketin umumi heyet toplantýlarýna ait hükümler.KARA ÝÞTÝRAK: Þirket mukavelesinde aksine hüküm bulunmadýkça ortaklar. Her yirmibeþmilyon Tü ir rey hakký verir. Böyle bir toplantýda bütün ortaklar hazýr olmak þartiyle.ORTAKLAR UMUMÝ HEYETÝ: Hüsnüniyet sahibi olduklarý takdirde ortak veya müdürün geri verme borcu.Madde 536 - Madde 537 . Müdürler bu talebi münasip bir müddet içinde yerine getirmedikleri takdirde mahkeme te klif sahiplerinin talebi üzerine umumi heyetin toplantýya çaðýrýlmasýna karar verir. þirket alacaklý haklarýný ödemek için lazým olan miktarý aþamaz. hüsnüniyete dayanan hallerde iki yýl uzamana uðrar. III. ÜÇÜNCÜ KISIM : ÞÝRKETÝN TEÞKÝLATI I . limited þirketler hakkýnda da tat olunur.BÝLANÇO VE YEDEK AKÇELER: Haksýz yere kar almýþ olan ortak veya müdür. Her iki halde ödenmiþ esas sermayenin hiç olmazsa yarýsýndan fazlasýný temsil eden ortakl rýn müzakere edilen husus lehine rey vermiþ olmasý gerekir.Diðer ortaklar.

4. þirketin unvaniyle beraber müdürlerin kendi imzala a bulunmasý lazýmdýr. 2. ortaklar hep birlikte müdür sýfatiyle þirket iþlerini idarey temsile mezun ve mecburdurlar. Þirket mukavelesini deðiþtirmek. Þirket mukavelesinde aksine hüküm olmadýkça umumi heyet. 3. ancak o hükmi adýna limitet þirketin temsil ve idaresini üzerine almýþ bulunan hakiki þahýs limitet þirket temsilcisi olarak tescil ve ilan edilir. Müdürleri ibra etmek. idare ve temsile mezun ve mecbur deðildirler. Azlolunan müdürün muk aveleden doðan haklarý mahfuzdur. ORTAK OLANLAR: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. 4. ortaklarýn koymayý taahhüt ettik i sermayeye mahsuben ödiyecekleri paralarýn ödeme gününü tesbit ve ticari mümessillerle. Paylarýn bölünmesi hakkýnda karar vermek. Müdür olmýyan ortaklara bahþedilen kontrol haklarý mahfuz kalmak þartiyle murakýplarý tayin ve azletmek. Kuruluþtan sonra þirkete giren ortaklar. bütü ari iþletmeyi idare hakký verilen ticari vekilleri tayine salahiyetlidir. KALDIRILMASI: Þirket namýna yapýlacak yazýlý beyanlarda. 5. Limitet þirketin temsilcileri arasýnda bir hükmi þahýs bulunduðu takdirde. Kar ve zarar hesabýný ve bilançoyu tasdik ve safi karýn kullanma þeklini tayin etme k. TÝCARÝ MÜMESSÝL VE VEKÝLLERÝN TAYÝNÝ: . 3. ancak umumi heyet karariyle tayin olunabilir.Madde 540 - Þirket mukavelesi veya umumi heyet karariyle þirketin idare ve temsili. 2. bunlarý azletmek salahiyetine sahiptir. kollektif þirkete da ir 161 ve 162 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Kuruluþ veya idare iþlerinden dolayý þirketin kendi organlarýna veya münferit ortakla ra karþý haiz olduðu tazminat taleplerini dermeyan etmek. 6.MÜDÜRLER: 1.Madde 544 Ortak olmýyan müdür umumi heyet karariyle her zaman azlolunabilir.ÝDARE VE TEMSÝL: 1. bu hususta umumi heyetin ayrý bir kararý ol madýkça.Madde 542 Ortaklara ait idare ve temsil salahiyetlerinin kaldýrýlmasý hakkýnda. ortak olmýyan kimselere de býrakýlabilir.Madde 541 Þirket mukavelesi veya umumi heyet kararý ile þirketin idare ve temsili ortaklarda n bir veya birkaçýna býrakýlabilir.SALAHÝYETLER: I . Müdürleri tayin ve azletmek. ÞÜMULÜ: II. ÝMZA ÞEKLÝ: . ORTAK OLMAYANLAR: 1. B . Bununla b eraber her müdür. evrak ve vesikalarda.IV .Madde 543 Vazifelerini ifa dolayýsiyle müdürlerin iþlemiþ olduklarý haksýz fiillerden þirket mesul r. þirketin unvaniyle birlikte esas sermaye miktarýnýn gösterilmesi þarttýr. Bu gibi kimselerin salahiyet ve mesuliyetleri hakkýnda ort ak olan müdürlere ait hükümler tatbik olunur.Madde 545 Þirket tarafýndan tanzim edilecek mektup.TEMSÝL SALAHÝYETÝ: Müdürlerin haiz olduklarý temsil salahiyetinin þümul ve tahdidi hakkýnda. 7. 2.Mukavelede aksine hüküm olmadýkça ticari mümessiller ile bütün iþletmeyi idare salahiyetini iz olan ticari vekiller. anonim þirketin ida e meclisine dair olan 321 inci madde hükmü tatbik olunur.

Mukavelede aksine açýk hüküm olmadýkça. Þirketin iflasýna karar verilmesiyle.Þirket þu hallerde infisah eder:Madde 549 Müdürler. B .ÞÝRKETTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA: Anonim þirketin. tasfiye memurlarýný tayin ve azilleri. Esas sermayenin yarýsýndan fazlasýna sahip bulunan ortaklarýn mutlak ekseriyeti tara fýndan muvafakat edilmek þartiyle þirket. ayrýlan ortaðýn haklarý. Þirket mukavelesinde yazýlý sebeplerle. iflastan gayrý bir sebeple vukubulan infisahý tescil ve ilan edilmek üzere ticar et siciline bildirirler.Madde 547 6. Ortaklardan birinin talebi üzerine ve muhik sebeplerden dolayý mahkeme karari yle. Bu fasýlda baþka bir hüküm bulunmadýðý takdirde anonim þirketlerdeki murakýplara ait hükümler l et murakýplarýna da tatbik olunur. diðer ortaklarýn muvafakati olmadan þirketin uðraþtýðý ticaret dalýnd i ve ne de baþkasý hesabýna iþ göremiyeceði gibi baþka bir iþletmeye mesuliyeti tahdidedilmem tak. yahut þ etin aciz halinde bulunduðu þüphesini uyandýran emareler mevcut ise anonim þirket hakkýndaki 324 üncü madde hükmü tatbik olunur.Müdür olan bir ortak. muhik sebeplerden dolayý bir ortaðýn þirketten çýka ahkemeden istiyebilir.ÝNFÝSAH SEBEPLERÝ: Ortaklarýnýn sayýsý yirmi ve yirmiden az olan limitet þirketlerde. 5. komanditer ortak veya limitet þirketin azasý sýfatiyle iþtirak dahi edemez.Madde 546 5.NEVÝ DEÐÝÞTÝRME: Bir anonim þirket tasfiye edilmeksizin aþaðýdaki þartlar altýnda limitet þirkete çevrilebilir dde 553 - .TESCÝL: Þirket mukavelesiyle. Bir ortaðýn þirketten çýkmasý veya çýkarýlmasý ancak esas sermayenin azaltýlmasý hakkýnda et þartiyle muteberdir. esas sermayenin dörtte üçüne sahip olan ortakl üçünü teþkil eden bir ekseriyet tarafýndan verilecek kararla. ortaklara þirketten çýkma hakký verilebileceði gibi bu hakkýn kullanýlm uayyen þartlara da tabi tutulabilir. idare hak ve vazife si bütün ortaklara ait deðilse müdür sýfatýný haiz olmýyan ortaklar Borçlar Kanununun 531 inc sinde yazýlý haktan faydalanabilirler. muhik sebeplere dayanmak þartiyle þirketten çýkmasýna müsaade edilmesini veya þirketin feshini mahkemeden talebedebilir. REKABET YASAÐI: Ortaklarýn sayýsý yirmiyi aþan limitet þirketlerde bir veya birden fazla murakýp bulunur. Kanunda yazýlý sair hallerde. Þu kadar ki. 4.Madde 552 Her ortak. 3. ticaret sicil indeki kaydýn silinmesi ve ticari defterlerin saklanmasý hakkýndaki hükümleri limited þirket lerde dahi tatbik olunur. SERMAYENÝN KISMEN KAYBI: .TASFÝYE: I . Bu yasa k.Esas sermayenin yarýsý kaybedilmiþ veya þirketin borçlarý mevcudundan fazla tutmuþsa.ÞARTLAR: E .MURAKABE: A . DÖRDÜNCÜ KISIM : ÝNFÝSAH VE AYRILMA .Madde 550 1. tasfiyenin icrasý.Madde 548 C . þirketin esas sermayesinin itib ri miktarýný geçen mallarýndan ödenir veya payý sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi hakkýndaki hükümler gereðince paraya çevrilirse yahut baþka bir ortak tarafýndan devralýnýrsa sermayenin azaltýlmasý hakkýndaki hükümlere riayet etmeye lüzum yoktur.Madde 551 C . 2. D . mukaveleye konacak hükümle bütün ortaklara teþmil edilebilir.

infisah eden anonim þirketin alacaklýlarý üçüncü ilandan itibaren an az olmamak üzere tayin edilecek münasip bir müddet içinde haklarýný bildirmeye davet olun urlar.Limitet þirkete hiç iþtirak etmiyen veya anonim þirketteki paylarýnýn yalnýz bir kýsmý ile iþ den her pay sahibi limitet þirketten.PAY SAHÝPLERÝNÝN HAKLARI: (Deðiþik fýkra: 16/06/1989 .Madde 554 1. 3. Bu suretle iþtirak edecek kimselerin koyacaklarý paylar tutarýnýn.Madde 556 BÝRÝNCÝ FASIL : UMUMÝ HÜKÜMLER ÜÇÜNCÜ KÝTAP : KIYMETLÝ EVRAK A . C .KIYMETLÝ EVRAKIN TARÝFÝ: Kýymetli evrak öyle senetlerdir ki.ANONÝM ÞÝRKET HÜKÜMLERÝNE YAPILAN ATIFLAR: Limitet þirketin ticaret siciline tescil edilmesiyle mukavelesinde yazýlý þekilde ve üç defa yapýlacak ilanla. Limitet þirket esas sermayesinin anonim þirketin esas sermayesinden az olmama sý.3585/7 md.KIYMETLÝ EVRAKIN DEVRÝ: Mülkiyet veya sair bir ayný hak tesisi maksadiyle kýymetli evrakýn devri için. Bütün alacaklýlarýn haklarý bu þekilde teminat altýna alýnmadýkça infisah eden anonim þir larýndan pay sahiplerine hiçbir ödeme yapýlamaz.Madde 555 III. anonim þirketin esas sermayesinin en az üçte ikisine tekabül etmesi. ancak senedin teslimi mukabilinde ödeme ile mükelleftir. II . 2. bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrý olarak dermey an edilemediði gibi baþkalarýna da devredilemez.Kýymetli evrakýn borçlusu. BEÞÝNCÝ KISIM : TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER Þirketin kuruluþuna iþtirak edenlerle þirketin idare veya murakabesine memur edilen kims elerin ve tasfiye memurlarýnýn mesuliyeti. Anonim þirketin infisahý tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline bildirilir. infisah eden anonim þirket mallarýndan kendisine düþecek miktarýn ödenmesini istiyebilir. kendiliðinden limitet þirkete intikal eder. Bundan baþka emre yazýlý senetlerde ciroya nama ya . Limitet þirketin ticaret siciline kaydedilmesiyle infisah eden anonim þirketin malla rý. sahip olduklarý paylarýn itibari deðerlerine kadar limitet þir ketin esas sermayesine iþtirak imkanýnýn verilmesi. Limitet þirketi borçlu olarak kabul etmiyen alacaklýlarýn haklarý tediye veya temin edild ikten sonra infisah eden anonim þirketin ticaret sicilindeki kaydýnýn silinmesi limite t þirket tarafýndan talebedilir. Bu müddet içinde noter protestosiyle itiraz edilmediði takdirde borçlarýn limitet þir kete intikal edeceði ilanda açýkça bildirilir.SENETTEN DOÐAN BORÇ: I . kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe. Anonim þirketin pay sahiplerine þirket mukavelesiyle tesbit edilmiþ þekle uygun o larak yapýlacak bir ilanla.Madde 558 B . Ýtiraz vukuunda bildirilen alacak ya ödenir veya temin olunur.UMUMÝ ÞEKÝL: Hile veya aðýr kusuru bulunmadýkça borçlu vadenin hululünde senedin mahiyetine göre alaca lý olduðu anlaþýlan kimseye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur. her halde s enet üzerindeki zilyedliðin devri þarttýr. þahsen ve müteselsilen mesuldürler. cezai mesuliyetler ve þirketin vekaletlerce murakabesi hakkýnda anonim þirketin bu hususlara mütaallik hükümleri tatbik olunur.) Bu miktar anonim þirket umumi heyet toplantýsýn da temsil olunan esas sermayenin üçte ikisine tekabül eden bir ekseriyet tarafýndan tasv ip olunacak bir bilançoya göre hesap olunur.ALACAKLILARIN HAKLARI: A . Müdürler infisah eden anonim þirketin alacaklýlarýna karþý bu hükümlere riayet edilmemesi dolayý.Madde 557 .

Madde 567 - Nama yazýlý senet içinde senet bedelini her hamiline ödemek hakkýný mahfuz tutmuþ olan borçlu lacaklý sýfatýnýn ispat edilmesini aramamýþ olsa dahi hamile hüsnüniyetle yapacaðý ödeme neti orcundan kurtulmuþ olur. Bu beyan kýymetli evrakýn üzerine yaz leceði gibi ayrý bir kaðýt üzerine de yazýlabilir.EKSÝK NAMA YAZILI SENETLER: . ancak senedin hamili bulunan ve senette adý yazýlý olan veya onun hukuki halefi olduðunu ispat eden þahýslara ödemeye mecburdur.TAHVÝL: I . II .Madde 568 Bu cihet ispat edilmediði halde ödemede bulunan borçlu. Bu muvafakatin bizzat senet üzerine yazýlmasý gerekir.ALACAKLININ HAKKINI NASIL ÝSPAT EDECEÐÝ: Borçlu. II . Þu kadar ki.HÜKÜMLERÝ: Muhtelif kýymetli evrak hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. ancak deðiþikliði yapan alacaklý ile onun haklarýna doðrudan doðru lef olan þahýs arasýnda hüküm ifade eder. poliçenin cirosu hakkýndaki hükümlere göre yapýlýr.CÝRO: Bütün hallerde ciro. F . ancak kendisine hak verdiði ve borç yüklediði bütün kimselerin afakatiyle hamile yazýlý bir senet haline getirilebilir. ÞEKÝL: Kanun veya mukavele ile baþka kimselerin bu arada bilhassa borçlunun da devre iþti rakleri mecburi kýlýnabilir.Madd e 563 - Ýptal kararý üzerine hak sahibi hakkýný senetsiz olarak da dermeyan veya yeni bir senet ih dasýný talebedebilir.ÞARTLARI: Hamile yazýlý senetlerin nama veya emre yazýlý senet haline getirilmesi hususunda da ayný esas caridir.Madde 564 Kýymetli evrakýn zayi olduðu yahut zýyaýn meydana çýktýðý zamanda senet üzerinde hak sahi . Bu son halde hak veya borç sahibi kimselerden birinin muvafakati bulunmazsa bu deðiþiklik. II . kýymetli evrakýn muhtelif nevilerine mütaallik hususi hükümler tatbik olunur.KAÝDE OLARAK: B .Madde 565 Bunun haricinde iptal usulü ve hükümleri hakkýnda. HÜKÜM: Nama yahut emre yazýlý senet. tam ciro ve senedin teslimi kafidir.Madde 560 Devri kabil olan bütün kýymetli evrakýn. senedin iptaline karar verilmesini istiyebilir.senetlerde yazýlý bir devir beyanýna da ihtiyaç vardýr. E . hamile ödemede bulunmakla mükellef deðildir.Madde 566 I .Madde 559 1.HUSUSÝ HÜKÜMLER: A . 2.Madde 562 D . 697 nci maddenin ikinci fýkrasý hükmü mahfuzdur.TARÝFÝ: ÝKÝNCÝ FASIL : NAMA YAZILI SENETLER Belli bir þahýs namýna yazýlý olup da onun emrine kaydýný ihtiva etmiyen ve kanunen de emre y zýlý senetlerden sayýlmýyan kýymetli evrak nama yazýlý senet sayýlýr.Madde 561 Devir için.ÝPTAL KARARI: Kýymetli evrak zayi olduðu takdirde mahkeme tarafýndan iptaline karar verilebilir. ciro ve teslimi ile cirantanýn haklarý ciro edilene geçer. senedin muhteviyatýndan veya mahiyetinden aksi an laþýlmadýkça. senedin hakiki sahibi olduðu nu ispat eden bir üçüncü þahsa karþý borcundan kurtulmuþ olmaz.

intifa senetleri. 2.Madde 569 C .BORÇLUNUN DEFÝLERÝ: Borçlu hamile yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý ancak senedin hükümsüzlüðüne taalluk ed ten anlaþýlan defilerle alacaklý her kim ise ona karþý þahsan haiz olduðu defileri ileri süre ir.Madde 570 I . ilerde muacceliyet kesbedecek olup asýl senetl e birlikte kendisine teslim edilmiyen faiz kuponlarýnýn tutarýný bu kuponlar hakkýnda cari olan müruruzaman müddeti geçinceye kadar alýkoymak hakkýný haizdir. senet ibraz edilmeksizin ve iptaline karar verilmeksizin dahi muteber olmak üzere ödemek hakkýný da mahfuz tutabilir. Senedin borçlunun rýzasý hilafýna tedavüle çýkarýldýðý yolunda bir defi dermeyan olunamaz II . B . SALAHÝYET: Hisse senetleri.ÝPTAL KARARI: A . tahviller. senette ilanlarýn sayýsýný azaltmak veya mehilleri kýsaltmak suretiyle iptal için daha basit bir usul derpiþ edebileceði gibi alacaklý kendisine senedin iptal ve borcun itfa olunduðunu gösteren. ÜÇÜNCÜ FASIL : HAMÝLE YAZILI SENETLER Senedin metin veya þeklinden.UMUMÝ OLARAK: Ana paranýn ödenmesi halinde. senedin zilyedi bulunmuþ ve onu zayi etmiþ olduðuna dair ver diði izahatýn doðruluðunu kuvvetle muhtemel görürse.UMUMÝ OLARAK: Mahkeme karariyle ödemeden menedilen borçlunun ödemesi muteber olmaz. ancak senedi iktisabederken hamilin bilerek borçlunun zararýn a hareket etmiþ olmasý halinde caizdir. C . meðer ki. ÖDEME YASAÐI: Mahkeme. borçlu.HAMÝLE YAZILI FAÝZ KUPONLARI: I . esas kupon varakalarýnýn yenilenmesine yarýyan kuponlar (Talonlar) gibi hamile yazýlý senetlerin iptaline hak sahibinin talebi üzerine mahkemece karar verilir .Aksine hususi hükümler olmadýkça nama yazýlý senetler.TARÝFÝ: Borçlu. resmen tanzim veya usulen tasdik edilmiþ bir vesika verildiði takdirde.Madde 573 - Dilekçe sahibinin talebi üzerine mahkeme senedin borçlusunu.ÝPTAL KARARI: 1. dilekçe sahibinin.Madde 571 - Borçlu hamile yazýlý faiz kuponlarýndan doðan alacaða karþý ana paranýn itfa edildiði definde maz. belli olmýyan hamili ilan yoliyle senedi muayyen bir müddet içinde ibraz etmeye davet ve aksi takdirde senedin iptaline karar . Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduðu ve onu zayi ettiði yolundaki iddialarýnýn mahkemece kuvvetle muhtemel görülmesi lazýmdýr.Madde 572 Borçlu ile önceki hamillerden birisi arasýnda doðrudan doðruya mevcut münasebetlere daya nan defilerin dermeyaný. Kupon varakasý veya talonu bulunan bir senet hamilinin elinden yalnýz kupon vara kasý veya talonu çýkmýþ olursa talebin haklý olduðunun ispatý için esas senedin ibrazý yeter. hamili kim ise o kimsenin hak sahibi sayýlacaðý anlaþýlan her kýymetli evrak.Madd e 574 Salahiyetli mahkeme borçlunun ikametgahý mahkemesi veya hisse senetleri hakkýnda a nonim þirket merkezinin bulunduðu yerin mahkemesidir. teslim edilmey n kuponlarýn iptaline karar verilmiþ yahut tutarý mukabilinde teminat gösterilmiþ olsun. hilafýna hareket ettiði takdi rde iki defa ödemek mecburiyetinde kalacaðýný ihtar ederek bedelini ödemekten meneder. hamile (Hamiline) yazýlý senet sayýlýr. hamile yazýlý senetler hakkýndaki hükü iptal olunur. (Münferit kuponlar hariç olmak üzere) ku pon varakalarý.

5.Madde 580 Üç yýl geçtikten sonra hiçbir hak sahibi müracaat etmemiþ olur ve vadenin hululünden itib n üç yýl geçmiþ olursa mahkeme karariyle bedel dilekçe sahibine verilir. ÝLAN ÞEKLÝ: A .ÞEKÝL: I .ÝPOTEKLÝ BORÇ SENEDÝ VE ÝRAT SENEDÝ: BORÇLANMA EHLÝYETÝ: DÖRDÜNCÜ FASIL : KAMBÝYO SENETLERÝ Akit ile borçlanmaya ehil olan kimse. poliçe.KUPONLARDA USUL: Banknot ve büyük miktarda çýkarýlýp görüldüðünde ödenmesi gereken ve para yerine ödeme vasýta n ve muayyen bedelleri yazýlý olan diðer hamile yazýlý senetlerin iptaline karar verilemez .SENEDÝN ÝBRAZI HALÝNDE: Mahkeme lüzum gördüðü takdirde ayrýca münasip göreceði diðer þekillerde de ilanlar yapýlm erebilir. senedi geri verir ve ödeme yas aðýný kaldýrýr. dilekçe sahibine senedin iadesi hususun da dava açmasý için bir mehil tayin eder. mahkeme.BANKNOTLARDA VE BUNA BENZER KAÐITLARDA USUL: Hamile yazýlý olan ipotekli borç senediyle irat senedi hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. 3. senedin iptaline karar v erir veya lüzum görürse baþka tedbirler de ittihaz edebilir.verileceðini ihtar eder. Madde 581 Devlet tarafýndan çýkarýlmýþ olan tahviller hakkýndaki hususi hükümler mahfuzdur. UMUMÝ OLARAK: . B .UNSURLARI: 1. Ýptal kararý üzerine dilekçe sahibi. mahkeme. D . bedelin vadesinde ve eðer vade esasen hulul etmiþ bulunursa derhal mahkemeye yatýrýlmasýna karar verir. bu müddet ilk ilan gününden itibaren iþlemeye baþlar.Mad 6 4. çek ve bono ile borçlanmaya da ehildir.Madde 577 Senet tayin olunan mehil içinde ibraz edilmezse. MÜRACAAT MÜDDETÝ: Senedi ibraz hususundaki ilanýn 37 nci maddede yazýlý gazetede üç kere yapýlmasý lazýmdýr. Müddetin en az altý ay olarak tesbiti lazýmdýr.Madde 578 Dilekçe sahibi bu mehil içinde dava açmazsa. II. HÜKÜMLERÝ: Ýptali istenen senet ibraz edilirse mahkeme.Madde 575 Bir kupon varakasýnýn iptaline karar vermek lazýmgeldiði takdirde vadeleri dava sýrasýnd a hulul eden münferit kuponlar hakkýnda faiz kuponlarýnýn iptaline mütedair hükümler tatbik o unur.SENEDÝN ÝBRAZ EDÝLMEMESÝ HALÝNDE: Münferit kuponlarýn zýyaý halinde hak sahibinin talebi üzerine. ÝLAN ÝLE DAVET.Madd e 579 Hamile yazýlý bir senedin iptali hakkýndaki karar derhal 37 nci maddede anýlan gazet e ile ve mahkeme lüzum görürse baþka vasýtalarla da ilan edilir. masrafý kendisine ait olmak üzere yeni bir senet ih dasýný veya muaccel borcun ifasýný istemek hakkýný haizdir.Mad de 582 BÝRÝNCÝ AYIRIM : POLÝÇENÝN KEÞÝDESÝ VE ÞEKLÝ BÝRÝNCÝ KISIM : POLÝÇE A . III . mahkeme.

Senet metninde "Poliçe" kelimesini ve eðer senet Türkçe'den baþka bir dille yazýlmýþsa dilde poliçe karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi. Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadýný.Madde 586 2.Poliçe:Madde 583 - Yukarki maddede yazýlý hususlardan birini ihtiva etmiyen senet aþaðýdaki fýkralarda yazýlý ha r dýþýnda poliçe sayýlmaz. 8. Keþide yeri gösterilmiyen poliçe.Madde 584 1. Ödiyecek olan kimsenin (Muhatabýn) ad ve soyadýný. o poliçeden dolayý bizzat mesul olur ve poliçeyi ödediði takdirde temsil olunan haiz o labileceði haklara sahip olur. 3. poliçenin keþide gününden itibaren iþler. 5. Keþidecinin imzasýný. Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayýtsýz ve þartsýz havaleyi. ödeme yeri ve ay nda da muhatabýn ikametgahý sayýlýr.SALAHÝYET OLMAKSIZIN ÝMZA: Keþideci. UNSURLARIN BULUNMAMASI: 1. ihtiva eder. Bütün diðer poliçelerde böyle bir faiz þartý yazýlmamýþ sayýlýr.MÜNFERÝT UNSURLAR: . 6. POLÝÇE TUTARININ MUHTELÝF ÞEKÝLLERDE GÖSTERÝLMESÝ: I . II. sahte imzalarý. Vadeyi. 7. Keþidecinin kabu . Ödeme yerini. gösterilmemiþ ise faiz þartý yazýlmamýþ s Baþka bir gün zikredilmemiþse faiz. 3. 2. mevhum þ arýn imzalarýný yahut imzalýyan veya namlarýna imzalanmýþ olan þahýslarý herhangi bir sebep d e ilzam etmiyen imzalarý taþýrsa. KEÞÝDECÝNÝN AYNI ZAMANDA MUHATAP VEYA EMRÝNE ÖDENECEK KÝMSE OLMASI: Vadesi gösterilmiyen poliçenin görüldüðünde ödenmesi meþrut sayýlýr. diðer imzalarýn sýhhatine bu yüzden halel gelmez. 2. 4.Madde 590 II . B .Madde Bu üçüncü þahsýn ikametgahý muhatabýn ikametgahýnýn bulunduðu yerde (Adresli poliçe) veya rde (Ýkametgahlý poliçe) bulunabilir. FAÝZ ÞARTI: Poliçe bedeli hem yazý ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasýnda fark bulunursa yazý ile gösterilen bedele itibar olunur. Ayrýca tasrih edilmiþ olmadýkça muhatabýn soyadý yanýnda gösterilen yer.ÝMZA EDENLERÝN MESULÝYETÝ: Bir poliçe. poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden dolayý mesuldür.MUTEBER OLMIYAN ÝMZALARIN BULUNMASI: Poliçe bedeli yalnýz yazý ile veya yalnýz rakamla mütaaddit defalar gösterilmiþ olup da b deller arasýnda fark bulunursa en az olan bedel muteber sayýlýr. Salahiyetini aþan temsilci için dahi hüküm böyledir.Poliçe bizzat keþidecinin emrine yazýlý olabileceði gibi bizzat keþideci üzerine veya bir ü esabýna da keþide edilebilir. 4.Madde 585 Poliçenin üçüncü þahsýn ikametgahýnda ödenmesi þart koþulabilir.Madde 589 Temsile salahiyetli olmadýðý halde bir þahsýn temsilcisi sýfatiyle bir poliçeye imzasýný koya se. poliçe ile borçlanmaya ehil olmýyan kimselerin imzasýný. Keþide tarihi ve yerini. ADRESLÝ VE ÝKAMETGAHLI POLÝÇE: Görüldüðünde veya görüldüðünden muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart kýlýnan bir poliçeye k þartý dercolunabilir.Madde 588 Faiz miktarýnýn poliçede gösterilmesi lazýmdýr. keþidecinin soyadý yanýnda gösterilen yerde keþide edil ayýlýr.

CÝRONUN ÞEKLÝ: 1. emre yazýlý olmasa dahi. poliçeyi kabul etmiþ olsun veya olmasýn muhataba.CÝRO: Cironun kayýtsýz ve þartsýz olmasý lazýmdýr. Bu kimseler poliçeyi yeniden c iro edebilirler. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro takibederse son ciroyu imza lýyan kimse. III. TEMÝNAT VAZÝFESÝ: Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse. hamile karþý ileri sürülemez. Ciro. Bu nun muteber olmasý için cironun poliçenin arkasýna veya alonj üzerine yazýlmasý lazýmdýr.AÇIK POLÝÇE: A . poliçe ancak alacaðýn temliki yolu ile devrolunabilir ve bu devir alacaðýn t mlikinin hukuki neticelerini doðurur. son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakký mütese lsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde salahiyetli hamil sayýlýr." kelimelerini veya ayný manayý ifade eden bir k ydý dercetmiþse. B .Madde 595 Kýsmi ciro batýldýr. Madde 593 - I .POLÝÇENÝN DEVREDÝLMESÝ: ÝKÝNCÝ AYIRIM : CÝRO Her poliçe sarahaten.KEÞÝDECÝNÝN MESULÝYETÝ: . 3. Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir. 3. Çizilmiþ c hususta yazýlmamýþ hükmündedir. Ciroyu kendi namýna veya diðer bir þahýs namýna doldurabilir. Beyaz ciroyu doldurmaksýzýn ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi baþka bir k imseye verebilir.Madde 592 IV . poliçeyi beyaz ciro ile iktisabetmiþ sayýlýr. Bu þekildeki cirolara "beyaz ciro" denilir. cirantanýn s dece imzasýndan bile ibaret olabilir. aradaki anlaþmalara aykýrý doldurulursa bu anlaþmalara riayet edilmemiþ olmasý keyfiyeti.KAYITSIZ. Cironun tabi tutulduðu her þart yazýlmamýþ addol 594 - Cironun poliçe veya poliçeye baðlý olan ve "Alonj" denilen bir kaðýt üzerine yazýlmasý ve cir tarafýndan imzalanmasý lazýmdýr. keþideciye veya poliçe ile borç altýna girmiþ olanlardan her hangi birine de yapýlabilir.Madde 591 III. ÞARTSIZ OLMASI: Keþideci poliçeye: "Emre yazýlý deðildir. II .Tedavüle çýkarýlýrken tamamen doldurulmamýþ bulunan bir poliçe. ciro ve teslim yolu ile devrolunabilir. meðer ki hamil poliçeyi kötü niyetle iktisabetmiþ veya iktisap sýrasýnda kendisine aðýr bir k isnadý mümkün bulunmuþ olsun.Madde 596 Aksine þart bulunmadýkça ciranta poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden mesuldür.Madde 598 Ciranta. Poliçeyi yeniden beyaz olarak yahut diðer muayyen bir þahsa tekrar ciro edebili r. senet sonr adan kendilerine ciro edilmiþ olan kimselere karþý mesul olmaz.l edilmeme halinde mesuliyetten kendini muaf tutmasý caiz ise de ödenmeme halinde me suliyetten muaf olduðunu gösteren kayýtlar yazýlmamýþ sayýlýr. NAKÝL VAZÝFESÝ: Lehine ciro yapýlan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum olmadýðý gibi ciro. 2. poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir. HAK SAHÝPLÝÐÝNÝ ÝSPAT VAZÝFESÝ: .M adde 597 Ciro beyaz ciro ise hamil: 1. 2. bu halde.CÝRONUN HÜKÜMLERÝ: Ciro ve teslim neticesinde poliçeden doðan bütün haklar devredilmiþ olur.

KABULE ARZ: Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun tanzimi için muayyen o lan müddetin geçmesinden önce yapýlmýþ sayýlýr. poliçenin muayyen bir tarihten önce kabule arz edilmemesini de þart kýl abilir. fa at kendisi tarafýndan yapýlan bir ciro ancak tahsil cirosu hükmündedir. 3.Madde 602 Poliçeden mesul olanlar. meðer ki. TAHSÝL ÝÇÝN CÝRO: Alacaðýn temliki yoliyle yapýlan devirlere ait hükümler mahfuzdur. hamil poliçeyi iktis abederken bile bile borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun. REHÝN CÝROSU: Vadenin geçmesinden sonra yapýlan ciro.Görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart kýlýnan poliçelerin. .Madde 604 II . bir müddet tayin etmek v etmemek suretiyle. poliçeyi iktisabederken bile bile borçlunun zararýna hareket etmiþ olsun. IV . bir müddet tayin etmek veya etmemek suretiyle poliçenin kabule arz edilmesin i þart koþabilir. "Bedeli teminattýr".Madde 601 Poliçeden mesul olanlar bu halde ancak cirantaya karþý ileri sürebilecekleri defiler i hamile karþý dermeyan edebilirler. bu salahiyeti verenin ölümü ile s ona ermiyeceði gibi onun medeni haklarý kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz. ancak poliçeyi kötü niyetle iktisabetmiþ olduðu veya iktisabýnda kusur bulunduðu takdirde o poliçeyi geri vermekle mükelleftir. 2. kendileriyle ciranta arasýnda doðrudan doðruya mevcut olan münasebetlere dayanan defileri hamile karþý ileri süremezler. Keza keþideci.DEFÝLER: 1.Poliçeden dolayý kendisine müracaat olunan kimse keþideci veya önceki hamillerden biriyle kendi arasýnda doðrudan doðruya mevcut olan münasebetlere dayanan defileri müracaatta bulu nan hamile karþý ileri süremez. hamil.Madde 600 - Ciro. fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu þeklinde tekrar ciro edebilir. ödenmeme protestosundan yahut bu protestonun tanzimi için muayyen olan müdd etin geçmesinden sonra yapýlan ciro ancak alacaðýn temliki hükümlerini meydana getirir. kadar ki.Madde 605 Keþideci.CÝRONUN HUSUSÝ ÇEÞÝTLERÝ: Ciro "Bedeli tahsil içindir. hamil poliçeden doðan bütün haklarý kullanabilir. ÜÇÜNCÜ AYIRIM : KABUL VE AVAL I . poliçeden doðan bütün haklarý ku llanabilir. keþide gününden iti içinde kabule arz edilmesi lazýmdýr."Vekaleten" ibaresini veya sadece tevkil i ifade eden diðer her hangi bir kaydi ihtiva ederse hamil.Madde 603 Keþideci.KABUL ARZ ÞARTI VE YASAÐI: . Tahsil için verilen ciroda münderiç bulunan salahiyet.KAÝDE: Poliçe vadenin hululüne kadar hamil veya poliçeyi elinde tutan herkes tarafýndan muhatabýn ikametgahýnda onun kabulüne arz olunabilir." "Kabýz içindir". VADEDEN SONRAKÝ CÝRO: A . Keþideci poliçenin kabule arzýný menetmiþ olmadýkça her ciranta. meðer ki. V . poliçenin kabule arzýný þart koþabilir. "Bedeli rehindir" ibarelerini yahut terhini ifade eden diðer her hangi bir kaydý ihtiva ederse. vadeden önce yapýlan bir cironun hükümlerini doðurur.Madde 599 Poliçe her hangi bir surette hamilin elinden çýkmýþ bulunursa yukarýki fýkrada yazýlý hük hakký anlaþýlan yeni hamil. üçüncü bir þahsýn ikametgahýnda veya muhatabýn ikametgahýndan baþka bir yerde y n muayyen bir müddet sonra ödenmesi gereken poliçeler hariç olmak üzere. poliçenin kabule ar zýný menettiðini poliçeye yazabilir.

ödiyecek üçüncü bir þahsý göstermeksizin. kayýtsýz. poliçeyi kabul ettiðini yazý ile bildirmiþ olursa bunlara karþý kabul beyaný dairesinde mesul olur. Cirantalar kabule arz müddetlerini kýsaltabilirler. Aksi takdirde mu eme yerinde poliçeyi bizzat ödemeyi taahhüt etmiþ sayýlýr.HÜKÜMLERÝ: Muhatap. ancak bu talep protestoya dercedildiði ta kdirde ileri sürebilirler. muhatap. lduðu takdirde hamil cirantalarla keþideciye karþý müracaat haklarýný muhafaza edebilmek için eksikliði vaktinde tanzim edilecek bir protesto ile tesbit ettirmeye mecburdur. UMUMÝ OLARAK: Kabul beyaný poliçe üzerine yazýlýr ve "Kabul edilmiþtir" tabiriyle veya buna muadil baþka bi ibare ile ifade ve muhatap tarafýndan imza edilir.Madde 611 Ödemeden imtina halinde hamil.Madde 612 Aval þerhi. 2. fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir kýsmýna hasrede adde 608 Poliçenin görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart edilmiþ olduðu veya hususi b gereðince muayyen bir müddet içinde kabule arz edilmesi lazým geldiði takdirde. Aksi sabit oluncaya kadar kabul þerhi.Madde 609 Kabul þerhi bundan baþka noktalarda poliçe münderecatýndan farklý olursa. kabul þe enin yapýlacaðý yer olmak üzere ödeme yerinde bulunan bir adresi gösterebilir. 3. Bununla beraber kabulü yapan. UMUMÝ OLARAK: Eðer poliçenin bizzat muhatabýn ikametgahýnda ödenmesi þart kýlýnmýþsa.Madde 606 Keþideci bu müddeti kýsaltabileceði gibi daha uzun bir müddet de þart koþabilir. muhatabýn ikametgahýndan baþka b eri olarak göstermiþse muhatap kabul þerhinde bir üçüncü þahsý gösterebilir. B .Madde 607 - Kabul.Madde 610 - Muhatap. C . aval suretiyle tamamen veya kýsmen temin olunabilir. kabule arz edilen poliçeyi muhatabýn eline vermeye mecbur deðildir. kabul hükmündedir. poliçe üzerindeki kabul þerhini poliçeyi geri vermeden önce çizmiþ olursa kabulden i tina etmiþ sayýlýr. Muhatabýn poliçenin yüz tarafýna yalnýz imzasýný koymasý. poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiþ addolunur. 2. poliçe veya alonj üzerine yazýlýr. poliçeyi kabul etmekle bedelini vadesinde ödemeyi taahhüt etmiþ olur. II. keþidesi dahi olsa poliçeden dolayý 637 ve 638 inci m addeler gereðince istenebilecek þeylerin hepsini kabul edenden doðrudan doðruya talep ha kkýný haizdir.III . IV . ADRESLÝ VE ÝKAMETGAHLI POLÝÇE: 1. gililer bu talebin yerine getirilmediðini.AVAL VERENLER: Bununla beraber muhatap hamile yahut poliçede imzasý bulunan bir kimseye. KABULÜN TAHDÝDÝ: Keþideci poliçede.GÖRÜLDÜKTEN MUAYYEN BÝR MÜDDET SONRA ÖDENMESÝ GEREKEN POLÝÇELERDE: Muhatap. kabulündeki þartlar dairesinde mesuldür.AVAL: Poliçedeki bedelin ödenmesi. KABUL ÞERHÝNÝN ÇÝZÝLMESÝ: I . hamil ibr az günü tarihinin atýlmasýný istemedikçe kabul hangi gün vukubulmuþsa o günün tarihi atýlýr. þartsýz olmalýdýr. poliçenin kendisine arz edildiði günü takibeden günde bir daha ibrazýný istiyebilir.BÝR DAHA KABULE ARZ: I-ÞEKÝL: Hamil. poliçe kabul ed lmemiþ sayýlýr.Madde 613 - .KABUL: 1.

Eðer vade olarak bir ayýn baþý. kabul þerhinde yazýlý tar eya protesto tarihine göre tayin olunur. GÖRÜLDÜKTEN MUAYYEN BÝR MÜDDET SONRA ÖDENECEK POLÝÇE: 1. II . Aval veren kimse. ortasý veya sonu tesbit edilmiþse bu tabirlerden ayýn bir nci.Madde 614 Aval "aval içindir" tabiri ile veya buna muadil diðer her hangi bir ibare ile if ade ve avalý veren kimse tarafýndan imza edilir. ödemenin yapýlmasý gereken ayýn mukabil gününde gelmiþ olur. Kimin için verildiði aval þerhinde açýklanmak lazýmdýr.Madde 616 1. görüldüðünde ödenecek bir poliçenin muayyen bir günden önce ödenmek üzere ibraz hakkýnda þart koyabilir.VADE: Aval veren kimsenin temin ettiði borç. 2.MÜDDETLERÝN HESABI: Keþide gününden veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmek üzere keþide edilen bir pol desi. poliçe bedelini ödediði takdirde poliçeden dolayý lehine taahhüt altýna girmiþ olduðu kimseye ve ona karþý poliçe gereðince mesul olan kimselere karþý poliçeden doða rý iktisabeder. kimin için taahhüt altýna girmiþse týpký onun gibi mesul olur. 2. Görüldüðünde. ilk önce tam aylar hesap edilir.Bu teminat. III . Ýbraz müddetleri cirantalar tarafýndan kýsaltýlabilir.HÜKÜMLER: A . Muhatap veya keþdecinin imzalarý müstesna olmak üzere poliçenin yüzüne konan her imza. Böyle bir poliçenin keþide ir yýl içinde ödenmesi için ibrazý lazýmdýr. UMUMÝ OLARAK: Kabul þerhinde tarih gösterilmemiþ ve protesto da çekilmemiþ olursa poliçe. DÖRDÜNCÜ AYIRIM : ÖDEME I . ödenmek üzere keþide olunabilir. ödeme yerinin takvimine göre tesbit edilmiþ sayýlýr. UMUMÝ OLARAK: Bir poliçe:Madde 615 - Görüldüðünde ödenmek üzere keþide olunan poliçe ibrazýnda ödenir. üçüncü bir þahýs yahut poliçede zaten imzasý bulunan bir kimse tarafýndan da ebilir. II . Bu takdirde ibraz müddeti o tarihten baþlar.VADENÝN TESBÝTÝ: 1. açýklanmadýðý takdirde aval. keþi miþ sayýlýr.Madde 619 Bir poliçe. þekle ait noksandan baþka bir sebepten dolayý b atýl olsa dahi aval verenin taahhüdü muteberdir. Keþide gününden muayyen bir müddet sonra. 3. GÖRÜLDÜÐÜNDE ÖDENECEK POLÝÇE: Görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenecek bir poliçenin vadesi.Madde 617 Keþideci. Muayyen bir günde. Keþideci bu müddeti kýsaltabileceði gibi daha uz et dahi tesbit edebilir.ÞEKÝL: Aval veren kimse. "Sekiz gün" veya "on beþ gün" tabirlerinden bir . 4. 3. kabule ibraz için derpiþ edilen müddetin son günü kabul edilmiþ sayýlýr. Görüldükten muayyen bir müddet sonra.Madde 618 - Muayyen bir günde ödenecek bir poliçenin keþide yeri ile ödeme yeri arasýnda takvim farký old takdirde vade. on beþinci ve sonuncu günleri anlaþýlýr. keþide gününden veya görüldükten bir buçuk ay veya birkaç ay ve yarým ay sonr üzere keþide olunduðu takdirde. kabul eden h akkýnda. Vadesi baþka þekilde yazýlan veya birbirini takibeden vadeleri gösteren poliçeler batýldý . av l þerhi sayýlýr. Mukabil gün bulunmadýðý ta de o ayýn son günü gelmiþ olur.

Bununla beraber keþideci ödenecek paranýn poliçede yazýlý muayyen bir rayice göre hesap e ilmesini þart edebilir.Madde 621 Poliçenin bir takas odasýna ibrazý. Kýsmi ödeme halinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine iþaret edilmesini ve kendisine bi r makbuz verilmesini isteyebilir. TAKVÝMLERÝN ÇATIÞMASI: I . Poliçedeki bir kayýt veya poliçenin diðer münderecatýndan.Madde 620 .Muhatap poliçeyi öderken hamil tarafýndan bir ibra þerhi yazýlarak poliçenin kendisine ver ilmesini isteyebilir.MÜRACAAT HAKKI : BEÞÝNCÝ AYIRIM : KABUL VE ÖDEMEDEN ÝMTÝNA HALLERÝNDE MÜRACAAT HAKLARI I . Borçlu ödemede geciktiði takdir hamil poliçe bedelinin dilerse vade günündeki dilerse ödeme günündeki rayice göre memleket pa asiyle ödenmesini istiyebilir.Madde 624 Kanuni rayici olmýyan paranýn kýymeti. Hile veya aðýr bir kusuru bulunmadýkça poliçeyi vadesinde ödeyen kimse borcundan kurtulm uþ olur. poliçeyi ödeme gününde veya onu takip eden iki iþ günü içinde ödenmek üzere cburdur. cirolar arasýnda muntazam bir teselsülün mevcut olup olmadýðýný incele mecbur ise de cirantalarýn imzalarýnýn sýhhatini araþtýrmaya mecbur deðildir. cirantalara.Muayyen bir günde veya keþide gününden yahut görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenecek oliçenin hamili. keþide ve ödeme yeri olan memleketlerde ayný adý taþýyan ve fakat kýymetle birbirinden farklý olan para ile gösterildiði takdirde ödeme yerindeki para kasdedilmiþ sa yýlýr.TEVDÝ: A .Madde 623 Vadeden önce ödeyen muhatap. ödeme için ibraz yerine geçer. V .UMUMÝ OLARAK: Hamil. Keþideci ödemenin muayen bir para ile yapýlmasý lüzumunu þart koþmuþ ise (Aynen ödeme þar ki fýkranýn hükümleri tatbik olunmaz.Bir poliçe 620 nci maddede tayin edilen müddet zarfýnda ödeme için ibraz edilmediði takdir de borçlu masraf ve hasar hamile ait olmak üzere poliçenin bedelini notere tevdi edebi lir. Ödeyen kimse. maksadýn baþka olduðu anlaþýlý e hükümleri tatbik olunmaz. IV . 2. B .ÝBRAZ: Takvimleri farklý olan iki yer arasýnda keþide edilen bir poliçe keþide gününden muayyen ir müddet sonra ödenmek üzere keþide edildiði takdirde keþide günü ödeme yerindeki takvimin m l gününe irca olunmak suretiyle vade hesap edilir. bedeli ade günündeki kýymetine göre o memleket parasiyle ödenebilir. vadenin hululünde poliçe ödenmemiþse.ya iki hafta deðil hakiki olarak sekiz veya on beþ günlük bir müddet anlaþýlýr. II . vadeden önce poliçe bedelini almaya zorlanamaz. Poliçelerin ibraz müddetlerinin hesabý hususunda da yukarýki fýkralar hükümleri tatbik ol nur. Poliçe bedeli. "Yarým ay" ta on beþ günlük bir müddeti gösterir.Madde 625 - .MAKBUZ ÝSTEMEK HAKKI: Hamil. keþideciye ve poliçe dolayýsiyle ta hhüt altýna girmiþ olan diðer kimselere karþý müracaat hakkýný kullanabilir. ödeme yerindeki ticari teamüllere göre tayin olun ur. III .VADEDEN ÖNCE VE VADESÝNDE ÖDEME: Poliçenin ödeme yerinde rayici olmýyan bir para ile ödeneceði þart koþulduðu takdirde.ÖDEME: . bu yüzden doðacak mesuliyeti kendisi üzerine almýþ olur.Madde 622 Hamil kýsmi ödemeyi reddedemez.YABANCI MEMLEKET PARASÝYLE ÖDEME: .

hamil müracaat haklarýný ancak poliçenin ödenm si için muhataba ibrazýndan ve protestonun çekilmesinden sonra kullanabilir. 2. Kabulden tamamen veya kýsmen imtina edilmiþ. MÜDDETLER VE ÞARTLARI: Hamil: 1. Kabul etmeme protestosu çekilmiþ olmasý halinde ödeme için poliçeyi ibraz etmeye lüzum ol adýðý gibi ödememe protestosu çekmeye de ihtiyaç yoktur. ÞEKLÝ: Protestonun aþaðýdaki maddede bildirilen þekil ve surette noterlikçe tanzimi lazýmdýr. poliçeden doðan taahhüdünü yerine getirmeye dave t edildiði halde taahhüdünü yerine getirmemiþ veya kendisi bulunamamýþ yahut ticaret yerinin eya meskeninin tesbit edilememiþ olduðuna dair bir þerhi.NOTERLÝKÇE TANZÝMÝ: Kabul etmeme protestosunun. Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn. ödeme gününü takibeden iki iþ günü i si lazýmdýr. II . Kýsmi ödeme. poliçedeki bedelin bir kýsmýna munhasýr bulunupta bu yüzden protesto tanzim edilirs e poliçenin bir sureti çýkarýlarak protesto bu suret üzerine yazýlýr. C . protestoda zikredilir.Madde 629 1. Þayet 606 ncý maddenin birinci fýkrasýnda gösterilen halde poliçenin ilk arzý vadenin so de vukua gelmiþ ise protesto o günün ertesi günü dahi çekilebilir.Madde 6 7 Protesto:Madde 628 B . 2.PROTESTO: Kabulden veya ödemeden imtina. kabul etmeme veya ödememe protestosu denilen resmi bi r vesika ile tesbiti mecburidir. Sözü geçen davetin yapýldýðý veya davet teþebbüsünün akim kaldýðý yer ve güne ait bir 4. Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn muhatap veya kabul için arz edilmesi menedilen bi r poliçenin keþidecisi iflas etmiþse iflas ilamýnýn ibrazý. 3. Kendisine protesto çekilen kimsenin. Muayyen bir günde veya keþide gününden veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi vi bir poliçeden dolayý çekilecek ödememe protestosunun. muhatap ödemelerini tatil etmiþ veya aleyhindeki h er hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ ise. bulunursa vadenin hululünden önce de ayný müracaat hakkýný haizdir. Diðer nüshalara veya surete.1. Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin keþidecisi iflas etmiþ. D . Protestoyu tanzim eden noterin imzasýný ihtiva eder. ayný bir poliçenin mütaaddit nüshalarý veya poliçenin aslý ile bir sureti az edilerek tanzim edilmiþ ise protestoyu bu nüshalardan birisine veya asýl senede baðla mak kafidir. Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kimselerin ad ve soyadlarýný veya ticaret unvanlarýný. müracaat hakkýnýn kullanýlmasý iç 2. tek protesto varaka sý tanzim olunabilir. Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiþ olan muhatap. Görüldüðünde ödenmesi þart olan bir poliçeden dolayý çekilecek ödememe protestos a kabul etmeme protestosu için gösterilen müddetler içinde çekilir. kabule arz için muayyen olan müddet içinde çekilmesi lazým dýr.Madde 631 E .PROTESTO VARAKASI: Kabul.KISMÝ KABUL HALÝNDE: Bir poliçeyi kabul ve tediye edecek birden çok borçlularýn hepsi için.ÝÇÝNDEKÝLER: Protesto ayrý bir varaka halinde tanzim edilerek poliçeye baðlanýr.Madde 626 - A .BÝRDEN FAZLA KÝMSELER ALEYHÝNE TANZÝM EDÝLEN PROTESTO . poliçenin ertesi günü tekrar ibrazýný istemiþ ise bu keyfiyet de protestoya yazýlýr. Poliçeyi kabul etmiþ olsun olmasýn muhatap iflas etmiþ veya sadece ödemelerini tati l etmiþ yahut aleyhindeki her hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþ. protestonun kalan nüshalardan birine veya poliçenin aslýn a baðlanmýþ bulunduðu kaydolunur.Madde 630 Eðer protesto. 3.

. kabul. senet üzerine "Masrafsýz iade". V . "Protest osuz" þartlarýný veya bunlara muadil diðer herhangi bir ibareyi yazarak imzalamak sureti yle. PROTESTONUN MUAFÝYETÝ Hamil. soyadý ve adreslerini de göstermek suretiyle kendi cirantasýna bildirmeye mecbur dur.Protestoyu tanzim eden noter poliçenin bir suretini protesto varakasý ile birlikte s aklamakla mükelleftir.Madde 632 3. Keþideciye varýncaya kadar bu minval üzeri muamele edilir. 5. IV . SAKAT PROTESTO Keþideci veya ciranta yahut aval veren kimse. Ýhbarý yapmakla mükellef olan kimse bunu muayyen müddet içinde yaptýðýný ispat etmek mecb tindedir. HAMÝLÝN HAKKI : Hamil bunlarýn borçlanmadaki sýralarý ile baðlý olmaksýzýn her birine veya bunlardan bazý yahut hepsine birden müracaat edebilir. Bir ciranta adresini hiç yazmamýþ yahut okunmasý mümkün olmýyacak surette yazýlmýþ ise ih an önceki cirantaya tebliði kafidir.ÝHBAR MECBURÝYETÝ: . Poliçede imzasý bulunan bir kimseye yukarýki fýkra gereðince ihbarda bulunulduðu takdird e. borçlulardan yalnýz birine müracaat etmekle. poliçeden dolayý taahhüt altýna girmiþ psine karþý hüküm ifade eder. poliçeyi vaktinde ibraz etmek ve gereken ihbarlarý yapmak mükellefi yetlerinden vareste kýlmaz.Madde 635 Bu þart. Poliçeden dolayý taahhüt altýna girmiþ olup da poliçeyi ödemiþ bulunan herkes ayný hakký bilir.TESELSÜL: 1.Bir poliçeyi keþide. diðer borçlularla ilk önce müracaat e tiði borçludan sonra gelenlere karþý haklarýný kaybetmez.Madde 633 4. hamile müracaat hakkýný kullanmak için kabul etmeme veya ödememe protestosu keþidesinde n muaf tutulabilir. hamili. Þart bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafýndan konduðu takdirde bu þarta raðmen çekilmiþ olan bir protestonun gerektirdiði masraflarý. bunu hamile k rþý iddia eden þahsa düþer. Müddetler önceki ihbarýn alýn rihten itibaren cereyana baþlar. Ýhbarý yapacak olan kimse bunu noter marifetiyle veya sadece poliçenin iadesi sure tiyle yapabilir.Madde 636 Her ciranta aldýðý ihbarý bunlarý aldýðý günü takip eden iki iþ günü içinde önceki ihbarl n ad. Keþideci tarafýndan yazýlan þarta raðmen hamil yine protesto sraflar kendisine ait olur. kendisine aval veren kimseye de ayný müddet içinde bu ihbarýn yapýlmasý lazýmdýr.MÜRACAAT HAKKININ ÞÜMULÜ : Hamil müracaat yoliyle:Madde 637 - . kabul veya ödemeden imtina keyfiyetlerini kendi cirantasýna ve keþideciye i bar etmeye mecburdur. Müddetlere riayet olunmadýðýný ispat mükellefiyeti. Yukarda gösterilen müddet içinde ihbarname göndermiyen kimse müracaat hakkýný kaybetmezse de ihmalinden doðan zarar ve ziyandan mesul olur. Hamil. ciro eden veya o poliçeye aval veren kimseler hamile karþý. III . poliçeden dolayý taahhüt altýna giren in hepsi tanzim ile mükelleftirler. Ancak bu zarar ve ziyan miktarý po liçe bedelini aþamaz. müteselsil borçlu sýfatiyle mesuldürler. bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafýndan yazýldýðý takd hükmü yalnýz ona münhasýr kalýr.Madde 634 Noter hakkýndaki inzýbati hükümler mahfuzdur. Bu þart poliçeye keþideci tarafýndan yazýlmýþ ise. protesto günü yahut eðer poliçede "Masrafsýz iade artý" mevcut ise ibrazý gününü takip t iþ günü içinde. SAKLAMA MÜKELLEFÝYETÝ Noter tarafýndan imza edilen protesto kanuna uygun olarak tanzim edilmediði veya içind eki kayýtlar yanlýþ olduðu takdirde dahi muteberdir.

istiyebilir. UMUMÝ OLARAK: 1. Vadenin gelmesinden itibaren iþliyecek yüzde on hesabiyle faizi. Retret bir ciranta tarafýndan keþide edilirse poliçe bedeli . poliçede aksine þart bulunmadýkça kendisinden önce gelen borçlula n biri üzerine çekeceði ve bu kimsenin ikametgahýnda görüldüðü anda ödenmesi þart olan ve "Re ilen yeni bir poliçe vasýtasiyle rücuda bulunabilir. Poliçe bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini. Yaptýðý masraflarý. 2. Retret hamil tarafýndan keþide edilirse poliçe bedeli poliçenin ödeneceði yerden önceki b rçlunun ikametgahý bulunan yer üzerine keþide edilen ve görüldüðünde ödenmesi þart olan bir p ri fiyatýna göre tayin olunur. hamil ona poliçenin ve protestonun tasdikli birer suretini vermeye mecburdur.637 ve 638 inci maddelerde gösterilen paralardan baþka tellallýk ücretini ve retretin damga resmini ihtiva eder. Poliçenin kabul edilmemiþ veya ödenmemiþ olan bedelini ve eðer þart kýlýnmýþsa iþlemiþ 2.Madde 643 1. meðer k i. . KISMÝ KABUL HALÝNDE: Müracaat hakký olan herkes. 3. 3. 3.Madde 640 Poliçeyi ödemiþ olan her ciranta.MÜRACAAT HAKKININ DÜÞMESÝ: Hamil. UMUMÝ OLARAK: Retret. Bundan baþka. keþidecinin yalnýz kabule ait mesuliyeti müstesna tutmak istediði þerhten anlaþýlsýn. kabul ve ödemeden imtina sebebiyle müracaatta bulunmak haklarýný kaybeder. Kabul maksadiyle ibraz edilmesi için keþidecinin tayin ettiði müddete hamil riayet e tmezse. poliçe ve protesto varakasýnýn ayrýca doldurulacak bir makbuz ile birlikte kendisi ne verilmesini istemek hakkýný haizdir. 2. Ödemiþ olduðu meblaðýn tamamýný. kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelen borçlula rýn cirolarýný çizebilir.Poliçe bedelini ödemiþ olan kimse kendisinden önce gelen borçlulardan :Madde 638 1. Protestonun ve hamil tarafýndan teblið olunan ihbarnamelerinin masraflariyle diðer masraflarý. kabul eden kimse hariç olmak üzere cirantalara. ödemenin poliçe üzerine yazýlmasýný ve kendisine bu hususta bir verilmesini istiyebilir. VI . 4. Ödeme tarihinden itibaren bu meblaðýn yüzde on hesabiyle faizini. retreti keþide eden kimsenin ikametgahýndan önceki borçlunun ikametgahý olan yer üzerine k eþide edilen ve görüldüðünde ödenmesi þart bulunan bir poliçenin cari fiyatýna göre tayin olu VIII . müracaat mevzuu olan bedeli ödey ince.RETRET: 1. keþideciye ve diðer borçlular a karþý haiz olduðu haklarý kaybeder." Þerhinin bulunmasý halinde poliçeyi ödeme maksadiyle ib raz etmezse. Görüldüðünde veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart olan poliçeyi ibr 2. istiyebilir. 4. onun sonradan diðerlerine karþý müracaat haklarýný ku lanabilmesi için. ÖDEYEN KÝMSENÝN HAKKI: 1.Madde 639 - Poliçenin kýsmen kabulünden sonra müracaat hakkýnýn kullanýlmasý halinde poliçe bedelinin kab ilmiyen kýsmýný ödiyen kimse. Poliçe bedelinin binde ikisini aþmamak üzere komisyon ücretini.MAKBUZ: Kendisine müracaat edilen veya edilmesi mümkün olan borçlu.Madde 641 VII . Eðer müracaat hakký vadenin hululünden önce kullanýlýrsa poliçe bedelinden bir iskonto ya Bu iskonto müracaat tarihinde hamilin ikametgahýnda cari olan resmi iskonto haddi üzer inden hesap edilir. "Masrafsýz iade olunacaktýr. Kabul etmeme veya ödememe protestosunu keþide. muayyen müddetleri içinde:Madde 642 - Kanunen muayyen olan müddetler içinde poliçenin ibrazý veya protesto keþidesi bir devletin mevzuatý veya her hangi bir mücbir sebep gibi aþýlmasý imkansýz bir mani yüzünden mümkün olm uameleler için muayyen olan müddetler uzatýlýr. 2.

E . poliçe bedelini aþmamak üzere mesul olur. ibraz müddetinin bitmesinden önce de yapýlabilir.ARAYA GÝRME SURETÝYLE KABUL: Vadenin gelmesinden önce hamilin müracaat hakkýný kullanabileceði bütün hallerde araya girme uretiyle kabul caizdir.Ciroda ibraz için bir müddet þart kýlýnmýþsa ancak ciranta bu müddeti ileri sürebilir. karþýlýk münasebetinden dolayý haiz rsa sözü geçen haklar. poliçe. aþaðýda yazýlý þartlar altýnda. meðer ki. Mücbir sebepler vadenin gelmesinden itibaren 30 günden çok sürerse poliçenin ibrazýna ve protesto çekmeye lüzum kalmaksýzýn müracaat hakký kullanýlabilir. 2. ÞARTLAR.ARAYA GÝRME: olduðu haklarýný devrettiðini poliçede beya ait olur. II . C . poliçede gösterilen mehil bittikten ra iþlemeye baþlar. kabul için ibraz edilmesi menedilen bir poliçe bahis mevzuu olsun. Poliçeden doðan borcu düþmüþ olan cirantaya karþý böyle bir dava açýlamaz. hamili kim ise ona Muhatap. Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kimse. poliçeyi gecikmeksizin kabul veya ödeme maksadiyle ibraz ve icabýnda protesto keþide etmesi lazýmdýr. Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasýndan sonra hamilin. iflasýn açýldýðý ilan veya kendisine nýz poliçenin iadesi mukabilinde usulü dairesinde bilir.poliçeyi kabul eden kimse hariç olmak üzere . muhataba ikametgahlý bir poliçeyi ödeyecek ola n kimseye ve keþideci poliçeyi baþka bir þahýs veya ticarethane hesabýna çekmiþ olduðu takdir kimseye veya ticarethaneye karþý dahi açýlabilir. hamilin kendisinden önce gelen borçluya mücbir sebebi ihbar ettiði tarihten itibaren iþler. poliçeyi lüzumu halinde kabu l edecek veya ödiyecek olan bir kimseyi gösterebilir. poliçe karþýlýðýnýn veya keþidecinin muhatap hes olarak geçirdiði diðer paralarýn geri verilmesi hususunda keþidecinin muhataba karþý poliçe m betinden baþka bir hukuk münasebetinden dolayý haiz olduðu talep hakký poliçe hamiline geçmiþ ur.Madde 647 - . devir keyfiyeti ihbar edildikten sonra yal hakkýný ispat eden hamile karþý ödemede bul Keþideci ve cirantalardan veya aval verenlerden her biri.Madde 644 Hamil mücbir sebepleri gecikmeksizin kendisinden önce gelen borçluya ihbar etmeye ve bu ihbarý poliçeye yahut bir alonja iþaretle beraber altýna yer ve tarihi yazarak imz alamaya mecburdur. Muhatap da dahil her üçüncü kiþi veya .pol n dolayý zaten borçlu olan herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir veya bedelini öd iyebilir. Bu ihbar. Bu müddete riayet etmezse ihbarda bulunmamýþ olmasýndan doðan zarardan. lehine araya girdiði bo rçluya keyfiyeti iki iþ günü içinde bildirmeye mecburdur. Diðer cihetler hakkýnda 635 inci madde hükümleri tatbik olunur.Madde 645 Sebepsiz mal edinmeye dayanan dava. Hamilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur ettiði kimsenin sýrf zatlarýn a ait olaylar mücbir sebeplerden sayýlmaz.POLÝÇE KARÞILIÐININ DEVRÝ: I .SEBEPSÝZ ÝKTÝSAP: Keþideci hakkýnda iflas açýlmasiyle beraber.UMUMÝ HÜKÜMLER: Keþideci. Görüldükten muayyen bir mü t sonra ödenmesi þart olan poliçelerde 30 günlük müddet. HAMÝLÝN DURUMU : Poliçe. MÜCBÝR SEBEPLER: Keþideci ve poliçeyi kabul etmiþ olan muhatap. poliçe dolayýsiyle kendisine müracaat edilmesi mü hangi bir borçlu için araya giren bir kimse tarafýndan kabul edilebilir veya ödenebilir .Madde 646 - 1. D . (Müruruzaman sebebiyle veya senede dayana n haklarýn muhafazasý için kanun hükmünce yapýlmasý gerekli muamelelerin ihmal edilmiþ bulunm olayýsiyle poliçeden doðan borçlarý düþmüþ olsa bile) hamilin zararýna ve sebepsiz olarak ikt iþ olduklarý meblað nispetinde ona karþý borçlu kalýrlar. Görüldüðünde veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart olan poliçeler hakký t.

MAKBUZ: Araya girme suretiyle ödemede bulunan kimse. keþideci lehine vukubulmuþ sayýlýr. buna muvafakat ederse. ÞEKÝL: Araya girme suretiyle kabul eden kimse. 5. ödeme halinde borçtan kimle r kurtulacak idiyse onlara karþý müracaat haklarýný kaybeder. 2.Madde 652 Protesto vaktinde çekilmemiþse. lehine ödenecek kimsenin ödemeye mecbur olduðu tutarýn ta mamýna þamil olur.Araya girme suretiyle kabul keyfiyeti. ARAYA GÝRENLERÝN BÝRDEN FAZLA OLMASI HALÝ: I . ödeme kimin için yapýlmýþ ise o kimse gösterilmek suret yle poliçe üzerine makbuz mahiyetinde bir þerh yazýlýr.Madde 653 4. o kimseye poliçeyi ibraz etmiþ ve araya girme suretiyle kabulden imtina halinde imtina keyfiyetini bir protesto ile tesbit ettirmiþ olmadýkça. 3. araya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulu nulmuþsa ona ve bir de ondan sonra gelen borçlulara karþý vadenin hululünden önce müracaat ha larýný kullanamaz. Þu kadar ki.Madde 651 Araya girme suretiyle ödeme. Diðer araya girme hallerinde hamil. lehine ödemede bulunduðu kimseye ve poliçed en dolayý ona borçlu olan kimselere karþý poliçeden doðan haklarý iktisap eder. lehine kabul vaký olan kimse ile ondan önce g elen borçlular 637 nci maddede gösterilen tutarý ödemek þartiyle hamilden poliçenin ve varsa protesto varakasýnýn ve bir makbuzun verilmesini istiyebilir. poliçe üzerine yazýlýr ve araya giren tarafýndan im za edilir. . lüzumu halinde ödiyecek kimseyi göstermiþ olan veya aray a girme suretiyle lehine poliçe kabul edilmiþ bulunan kimse ile onlardan sonra gelen borçlular mesuliyetten kurtulmuþ olurlar. araya girmek suretiyle ödemede bulunan kimseye v erilmesi lazýmdýr.Madde 648 Poliçeyi lüzumunda ödeme yerinde kabul edecek veya ödiyecek olan bir kimse poliçede göst erilmiþ olduðu takdirde. Bu ödemenin en geç. hamil. HAMÝLÝN ÝBRAZ MÜKELLEFÝYETÝ: Araya girme suretiyle kendisine vaký ödemeyi reddeden hamil. gösterilmemiþ ise kabul . ödememe protestosunun çekilmesi için muayyen olan son günün ertesi gü pýlmasý lazýmdýr. Kabul þerhinde kimin lehine araya girildiði gösterilir. hamile ve kimin lehine araya girmiþse onda n sonra gelen borçlulara karþý týpký lehine araya girilen kimse gibi mesul olur. araya girme suretiyle kabulü reddedebilir. ARAYA GÝRME SURETÝYLE KABUL EDENÝN MESULÝYETÝ: 1. REDDÝN NETÝCESÝ: Araya girme suretiyle ödeme vukuunda. içeyi yeniden ciro edemez. ödememe protestosunun çekilmesi için muayyen ol an müddetin bittiði günün ertesi günü poliçeyi bütün bu kimselere ibraz etmeye ve icabýnda ar me suretiyle ödemeden imtina edildiðinden dolayý protesto çekmeye mecburdur.POLÝÇE NÜSHALARI: Lehine ödemede bulunulan kimseden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar.Madde 649 3. keþideci için yapýlmýþ sayýlýr. Kimin için ödendiði gösterilmediði ta eme. ikametgahlarý ödeme yerinde bulunan kimseler tarafýndan araya girme suretiyle ka bul edilmiþ veya ikametgahlarý ödeme yerinde bulunan kimseler lüzumu halinde ödemede bulun mak üzere tayin edilmiþler ise hamil en geç.ARAYA GÝRME SURETÝYLE ÖDEME: Hamilin vadenin gelmesinde veya vadenin gelmesinden önce müracaat haklarýný kullanabilec eði bütün hallerde araya girme suretiyle ödeme caizdir. ÞARTLARI: Araya girme suretiyle kabule raðmen. 2.Madde 654 Poliçenin ve varsa protestonun. HAKLARIN DEVRÝ. þu kadar ki. o kimseyi göstermiþ olan þahsa ve o þahýstan sonra gelen borçlulara karþý vadenin hululünden acaat hakkýný kullanamaz.Madde 650 - Poliçe. III .

" kaydýný veya buna b enzer bir kaydý ihtiva ederse bundan sonra senedin aslýna yazýlacak cirolar hükümsüzdür. II . Kabul için gönderilen nüshayý elinde tutan kimse. Diðer nüsha üzerine de kabul veya ödemenin elde edilemediði. Kabul için gönderilen nüshanýn tarafýndan vaki olan talep üzerine kendisine teslim ol unmadýðý. 2. poliçenin suretlerini çýkarmaya hakký vardýr. cirolar ve poliçede bulunan diðer bütün kayýtlarla birlikte senedin aslýný.Nüshalardan birini kabul için gönderen kimse bu nüshayý elinde tutan kimsenin adýný diðer n ar üzerine iþaret etmeye mecburdur. masraflarý endisine ait olmak üzere mütaaddit nüshalar verilmesini istiyebilir. kimler borçtan kurtulacak idiyseler onlara ka rþý müracaat haklarýný kaybeder. Bundan baþka cirant alar.Poliçe birbirinin ayný olmak üzere birden fazla nüsha olarak keþide edilebilir . diðer nüshanýn salahiyetli hamiline teslim etmekle mükelleftir. bütün nüshalardan doðan haklarý düþürür. SENET ASLININ TESLÝMÝ: A . Þu kadar ki. kabul þer da kendisine geri verilmemiþ olan her nüshadan dolayý muhatabýn mesuliyeti bakidir. senet aslýnýn kimin elinde bulunduðunu göstermesi lazýmdýr. suretin salahiyetli hamiline teslim ile mükelleftir. Poliçe nüshalarýndan biri üzerinde yapýlacak ödemenin diðer nüshalarý hükümsüz kýlacaðý kaydý n biri üzerine yapýlan ödeme. Suret. ancak: 1.SURETLER: Her poliçe hamilinin. bir protesto ile tesbi t ettirilmiþ olduðu takdirde kullanabilir. Ortada da ha iyi bir teklif bulunduðunu bildiði halde araya girme suretiyle ödemede bulunan kims e. suretin cirantalarýna ve suret üzerine aval veren kimselere karþý müracaat haklarýný kullanabilir.Madde 659 Suretin. bunu. suretin tanziminden önce en son olarak aslýna yazýlmýþ olan cirodan sonra "Buradan itibaren ancak suret üzerine yazýlacak cirolar muteberdir. Bu nüshalara teselsül eden sýra numaralarý konulur.Madde 658 - Suretin.Madde 656 Aksi takdirde nüshalarýn her birine ayrý bir poliçe nazariyle bakýlýr. ALTINCI AYIRIM : POLÝÇE NÜSHALARI VE POLÝÇE SURETLERÝ 1. KABUL ÞERHÝ: 1. aslý gibi ve ayný hükümler meydana getirmek üzere ciro edilebilir ve aval taahhüdü e mevzu teþkil edebilir. Tek nüsha olarak keþide edildiði kaydýný ihtiva etmiyen bir poliçenin hamili. Senedin aslý. ÞEKÝL VE HÜKÜMLERÝ: Teslimden imtina ederse hamil müracaat hakkýný. 2.Madde 657 Mütaaddit nüshalarý muhtelif kimselere veren ciranta ile ondan sonra gelen borçlular kendi imzalarýný havi olup da geri verilmemiþ olan bütün nüshalardan dolayý mesuldürler. yeni nüshalar üzerine kendi cirolarýný yeniden yazmaya mecburdurlar. Aslý elinde tutan kimse. 2. NÜSHALAR ARASINDAKÝ MÜNASEBET: . YEDÝNCÝ AYIRIM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER . en iyi teklif tercih edilmiþ olsaydý. ancak vaký talebe raðmen senet aslýnýn kendisine tes lim edilmediðini bir protesto ile tesbit ettirdiði takdirde. Numaralar metne yazýlýr. 3. ayne .SENET METNÝNDEKÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER: Teslimden imtina halinde hamil. bunu. ÝSTEME HAKKI : Madde 655 .Araya girme suretiyle ödemede bulunmak hususunda mütaaddit teklifler yapýlmýþsa bu tek liflerden hangisi borçlulardan en çoðunu borçtan kurtaracaksa o tercih olunur. ihtiva etmesi ve nerede son bulduðunu göstermesi lazýmdýr. Bu maksatla hamil kendi cirantasýna baþvurduðu takdirde hamilin cirantasý ve daha önceki cirantalar sýra ile birbirlerine ve ilk ciranta da keþideciye baþvurmaya mecburdurlar.

mihaniki her hangi bir vasýta veya el ile yapýlan ve yahut tasdik edilmiþ olan bir iþaret yahut resmi bir þahadetname kullanýlamaz. cirantanýn poliçeyi veya poliçenin dava yolu ile kendisine karþý dermeyen edildiði tarihten itibaren altý ay geçmekle müruruzamana uðrar.MÜDDETLER: Vadesi pazara veya diðer bir resmi tatil gününe rastlýyan poliçenin ödenmesi.ÝMZALAR: El yazýsý ile olan imza yerine. ancak tatili t akibeden ilk iþ günü istenebilir. takip talebinde bulunulmasý.Madde 668 Ticaret yeri veya meskenin bulunduðu yer dikkatle araþtýrýlýr. davanýn ihbar edilmesi veya alacaðýn las masasýna bildirilmesi sebepleriyle kesilir. dava açýlmasý.Madde 666 3. C .Bir poliçe metni tahrif edildiði takdirde deðiþtirmeden sonra poliçe üzerine imza koymuþ olan kimseler deðiþmiþ metin gereðince ve ondan önce imzasýný koyanlar ise eski metin gereðince me olurlar. 2. HÜKÜMLERÝ 1. II . Ara tatil günleri müddet hesabýna dahildir. SEBEPLERÝ: Hamilin. Þu kadar ki. MÜDDETÝN HESAPLANMASI: Poliçelerde kanuni veya kazai atýfet mehilleri caiz deðildir. Bir cirantanýn baþka cirantalarla keþideci aleyhine açacaðý davalar.Madde 664 - Kanunun bu kýsmýnda veya poliçede gösterilen müddetler hesap edilirken bunlarýn baþladýðý gün adde 665 Bu muamelelerden biri. son günü pazara veya diðer resmi tatil gününe rastlýyan bir müddet içinde yapýlmasý lazýmgeldiði takdirde bu müddet onu takip eden ilk iþ gününe kadar uzar.Madde 660 I .Madde 661 - 1.MÜDDETLER: B . zabýta veya mahalli posta idaresinden edinilen malumattan bir netic e çýkmadýðý takdirde baþka araþtýrmalar yapmaya lüzum kalmaz. Poliçeye mütaallik diðer bütün muameleler.Madde 667 D .POLÝÇEYE ÝLÝÞKÝN MUAMELELERÝN YAPILACAÐI YER: Poliçe üzerindeki beyanlarýn el yazýsý ile imza edilmesi lazýmdýr.Madde 662 - Müruruzamaný kesen muamele her kim hakkýnda vaký olmuþsa ancak ona karþý hüküm ifade eder. protesto çekmek.Mad 3 2. cirantalar ile keþideciye karþý açacaðý davalar müddetinde keþide edilen protest arihinden veya senette "Masrafsýz iade olunacaktýr" kaydý varsa vadenin bittiði tarihten itibaren bir yýl geçmekle müruruzamana uðrar.ÝPTAL: . poliçenin bir nüshasýnýn verilme i istemek gibi muayyen bir kimse nezdinde yapýlacak olan bütün muamelelerin bu kimseni n ticaret yerinde ve böyle bir yeri yoksa meskeninde yapýlmasý lazýmdýr.MÜRURUZAMAN: Poliçeyi kabul edene karþý açýlacak davalar vadenin geldiði tarihten itibaren üç yýl geçmekle mana uðrar./50. (Mülga fýkra : 01/07/2005-5378 S.KESÝLME: Müruruzaman.K. TATÝL GÜNLERÝ: Müruruzaman kesilince. E . ATIFET MEHÝLLERÝ: Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek. müddeti ayný olan yeni bir müruruzaman iþlemeye baþlar.mad) F . hususiyle kabul ibraz ve protesto muameleleri de tatilde yapýlmayýp ancak bir iþ gününde yapýlýr.

dilekçe sahibine istirdat d avasý açmasý için münasip bir mühlet verir. DÝLEKÇE SAHÝBÝNÝN KÜLFETLERÝ: Dilekçe sahibi. poliçeyi muayyen bir müddet iç nde getirmeye davet ve aksi takdirde poliçenin iptaline karar vereceðini ihtar eder. mahkeme. tayin olunan mühlet içinde davayý açmazsa. münasip göreceði daha baþka ilan tedbirleri ne dahi müracaat edebilir.Rýzasý olmaksýzýn poliçe elinden çýkan kimse. IV .I . 2. mahkeme. vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye müsaade ve tevdi yerine tayin eder. ÝHTAR: Mahkeme.Madde 676 V . ödeme yerindeki mahkemeden.ÖNLEYÝCÝ TEDBÝRLER: . vadesi gelmiyen poliçeler hakkýnda vadenin gelmesinden itibaren cereyan eder.Madde 677 Poliçenin iptaline karar verilmiþ olmasýna raðmen dilekçe sahibi kabul edene karþý.MÜDDETLER: Poliçenin getirilmesine mütaallik ilan.MUHTEVASI: Ýptal talebinde bulunan kimse. poliçenin iptaline karar verilmesi istenebil ir.Madde 670 Mahkeme. II . muhatap hakkýndaki öd me yasaðýný kaldýrýr. müddet ile baðlý deðildir.Madde 675 Hususiyet arz eden hadiselerde. iptale karar vermeden önce de. VI .Madde 669 Poliçeyi eline geçiren kimse malum olduðu takdirde. . poliçeyi eline geçireni.Madde 671 - A . dilekçe sahibinin. ödemeyi meneden kararda muhataba. muhatabýn poliçey en menedilmesini istiyebilir.EHLÝYET: Teminat hüsnüniyetle poliçeyi iktisabeden kimsenin zararlarýna bir karþýlýk teþkil eder.ÝLAN: Elden çýkan poliçe getirilirse mahkeme. E . istirdat davasý açmak üzere dilekçe sahibine münasip mühlet verir.ÝSTÝRDAT DAVASI: Elden çýkan poliçe tayin edilen mühlet içinde getirilmezse mahkeme onun iptaline karar ver ir. 37 nci maddede anýlan gazete ile üç kere yapýlýr. vadesi gelen poliçeler hakkýnda birinci ilan gününden. muhatap hakkýndaki ödeme yasaðýný kaldýrýr. mahkeme. mahkeme. Müddet. kabul edene. poliçe elinde iken zýyaa uðradýðýna dair verdiði izahlarýn doðrul vetle muhtemel görürse ilan yolu ile.ÝPTAL KARARI: Mahkeme. Dilekçe sahibi bu mühlet içinde dava açmazsa. poliçe bedelini tevdi etmeyi ve ya kafi teminat mukabilinde bunu ödemeyi bile emredebilir. III . Madde 672 Poliçeyi getirme müddeti en az üç ay ve en çok bir yýldýr. poliç n doðan talep hakkýný dermeyan edebilir.Madd 674 Vadesi gelmiþ poliçelerde müruruzaman üç ayýn dolmasýndan önce tahakkuk edecekse mahkeme.TEMÝNAT: I .POLÝÇEYÝ ELÝNE GEÇÝRENÝN BÝLÝNMESÝ: Poliçeyi eline geçiren kimse malum deðilse.Madde 673 B . poliçeyi mahkemeye get irmiþ olana geri verir. poliçe elinde iken zýyaa uðradýðýný kuvvetle muhtemel göst delilleri mahkemeye temin etmek ve senedin bir suretini ibraz etmek veya senedin esas muhteviyatý hakkýnda malumat vermekle mükelleftir.POLÝÇEYÝ ELÝNE GEÇÝREN KÝMSENÝN BÝLÝNMESÝ: 1.

2.ÞEKÝL VE MÜDDETLER: Poliçe ile yapýlan taahhütlerin þekli. bedel yabancý bir memleket parasiyle tayin edilmiþ poliçelerin ödenme keyfiyeti. te minat geri alýnabilir. UMUMÝ OLARAK: III . MÜRACAAT HAKKI: 1.Madde 681 3.Protestonun þekli ve protesto çekilmesi için muayyen olan müddetler ile poliçeden doðan ha klarýn kullanýlmasý veya muhafazasý için gerekli diðer muamelelerin þekli protestonun çekilme veya muamelenin yapýlmasý lazýmgelen memleketin kanunlarýna göre tayin olunur. ödeme yerindeki kanun tayin eder. hususiyle vadenin geldiði günün ve ödeme tarihinin hesaplanmasý. SEKÝZÝNCÝ AYIRIM : KANUNLAR ÝHTÝLAFI Bir kimsenin poliçe ile borçlanmasý için gereken ehliyeti tabi bulunduðu devletin kanunu i le tayin olunur. vukubulduðu ülkenin kanunlarý hükmünce þekil bakýmýndan muteber olma aber ayný poliçeye iliþkin sonraki bir taahhüdün vukubulduðu ülke kanunlarýnca muteber bulunu ilk taahhüdün þekil bakýmýndan muteber olmayýþý. ödeme yerindeki kanunl ara göre tayin olunur. senedin keþidesine sebep olan alacaðý iktisabedip etmiyeceðini. ÖDEME: Muhatap.Bir poliçenin kaybolmasý veya çalýnmasý halinde alýnacak tedbirleri. bu taahhütler hangi memleke tte imza edilmiþ ise o memleket kanununa tabi olur. sene din keþide edildiði yerdeki kanun tayin eder. UMUMÝ OLARAK: Yukarýki fýkrada bildirilen kanun gereðince ehliyeti haiz olmýyan kimse. bunlarýn ikametgahlarýnýn bulunduðu m emleketin kanununa göre tayin olunur. eðer mevzuatý b akýmýndan kendisini ehil sayan bir memleket içinde imza koymuþsa.Madde 686 5. bütün poliçe borçlularý hakk keþide edildiði yerde cari olan mevzuata göre tayin olunur.Madde 685 4. KISMÝ KABUL VE ÖDEME: Vade geldiðinde ödeme.Madde 683 Senetteki diðer borçlularýn taahhütlerinden doðan neticeler. KARÞILIÐIN HAMÝLE GEÇMESÝ: .Madde 684 3. Eðer bu kanun diðer bir memleketin kanununa atýfta bulunuyorsa o kanu n tatbik olunur. sonraki taahhüdün muteberliðine halel getir Bir Türkün yabancý memlekette yapmýþ olduðu bir poliçe taahhüdü Türk mevzuatýnýn gösterdi lunduðu takdirde Türkiye'de baþka bir Türk'e karþý muteberdir. 2. taahhütleri ile mülzem olu r.Madde 678 1.et iptal edildiði veya senetten doðan haklar diðer bir sebeple ortadan kalktýðý takdirde.Madde 680 Bir poliçe taahhüdü. HAKLARIN KULLANILMASI VE MUHAFAZASINA MÜTEALLÝK MUAMELELER: Müracaat haklarýnýn kullanýlmasý için riayeti gereken müddetler. ödeme yerindeki kanun .Madde 682 - Kabul keyfiyetinin poliçedeki bedelin bir kýsmýna hasredilebilip edilemiyeceðini ve hami lin kýsmi ödemeyi kabule mecbur bulunup bulunmadýðýný.TAAHHÜTLERÝN HÜKÜMLERÝ: Bir poliçeyi kabul eden kimsenin taahhütlerinden doðan neticeler. poliçe hangi m emlekette ödenmek lazým geliyorsa o memleketteki kanuna göre tayin olunur. II . bu taahhütlerin imzalandýðý memleketin kanunlarýna tab Madde 679 - . ikametgahlý poliçeyi ödeyecek olan üçüncü þahýs ve (Keþidecinin baþka bir kimse veya ane hesabýna poliçe çekmiþ olmasý halinde) kendi hesabýna poliçe çekilmiþ bulunan kimse veya ethane aleyhlerine sebepsiz iktisaptan doðan haklar. SEBEPSÝZ ÝKTÝSAPTAN DOÐAN HAKLAR: Bir poliçe hamilinin.

Tanzim eden. bundan önceki maddede gösterilen unsu an birini ihtiva etmiyen bir senet bono sayýlmaz. D . bononun kendisine ibraz edildiðini.ÞEKÝL: . 641 .614) üncü maddeler hükümleri de bonolar hakkýnda tatbik olunur. tanzim edenin ad ve soyadý yanýnda yazýlý ol an yerde tanzim edilmiþ sayýlýr. Vadeyi. týpký bir poliçeyi kabul eden gibi mesuldür.639. 2. bonolar hakkýnd caridir. 4. Senedin tanzim edildiði gün ve yeri.Madde 689 1.NOKSANLAR: Bononun mahiyetine aykýrý düþmedikçe poliçelerin cirosuna ait (593-602) ve vadeye dair (615 .663) ve iptale mütaallik (669 . ÜÇÜNCÜ KISIM : ÇEK A . 6.687) inci maddeler hükümleri bonolar hakkýn da da caridir. 5. ödeme yeri ve ayný zamanda tan zim edenin ikametgahý sayýlýr. B . Tanzim edildiði yer gösterilmiyen bir bono. Kayýtsýz ve þartsýz muayyen bir bedeli ödemek vaadini. gününü iþaret etmek suretiyle teyit e tmekten imtina ederse keyfiyet bir protesto ile tesbit edilir. ihtiva eder. ÝPTAL KARARI: A . avalýn kimin hesabýna verildið göstermezse bonoyu tanzim eden kimse hesabýna verilmiþ sayýlýr.677) ve tatil günleri.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: Bir bonoyu tanzim eden kimse.ayin eder. 659) ve bozup deðiþtirme hakkýndaki (660) ve müruruzamana ait (661 . Sarahat bulunmadýðý takdirde senedin tanzim edildiði yer.668) ve kanunlar ihtilafýna dair (678 . Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadýný.Madde 690 Vadesi gösterilmemiþ olan bono. 613 üncü maddenin son fýkrasýnda derpiþ edilen halde aval.654) ve su retlere mütaallik (658. Müddet ibraz þerhi tarihinden itibaren iþlemeye baþl ar. Senedi tanzim edenin imzasýný. müddetlerin hesabý ve atýfet meh illerinin yasaðý. 3. bononun kendisine ibraz edildiðini bono üzerine ibraz gününü iþaret etmek v e imzasýný koymak suretiyle teyit eder. poliçeye mütaallik muamelelerin yapýlmasý icabeden yer ve imza hakkýndaki ( 64 .Madde 691 Kezalik üçüncü bir þahsýn ikametgahýnda veya muhatabýn ikametgahýndan baþka bir yerde öde olan poliçeye mütaallik (586 ve 609) ve faiz þartýna mütedair (587) ve ödenecek bedele dair muhtelif beyanlar hakkýndaki (588) ve muteber olmýyan bir imzanýn neticelerine dair (5 89) ve temsil salahiyetini haiz olmýyan veya salahiyeti hududunu aþan bir kimsenin i mzasýna mütedair (590) ve açýk poliçeye mütaallik (592) inci madde hükümleri.UNSURLAR: ÝKÝNCÝ KISIM : BONO VEYA EMRE MUHARRER SENET Bono veya emre muharrer senet:Madde 688 - Aþaðýdaki fýkralarda yazýlý haller mahfuz kalmak üzere. Bu takdirde müddet protesto gününden itibaren iþlemeye baþlar. Tanzim eden. görüldüðünde ödenmesi þart olan bir bono sayýlýr.643) ve araya girme suretiyle ödemeye ait (646.TANZÝM EDENÝN MESULÝYETÝ: BÝRÝNCÝ AYIRIM : ÇEKLERÝN KEÞÝDESÝ VE ÞEKLÝ Görüldüðünden muayyen bir müddet sonra ödenmesi þart olan bonolarýn tanzim edene (605) in ddede yazýlý müddetler içinde ibraz olunmasý lazýmdýr. Ödeme yerini. Senet metninde (Bono) veya (Emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçe'd en baþka bir dilde yazýlmýþsa o dilde bono karþýlýðý olarak kullanýlan kelimeyi.624) ve ödemeden imtina halinde müracaat haklarýna dair (625 . C . Avala mütedair (612 . 7.619) ve ödeme hakkýndaki (620 . 650 .Madde 687 6.

Çek üzerine yazýlmýþ bir kabul þerhi. yazýlmamýþ sayýlýr.Ma dde 695 Diðer bir kimse üzerine çekilen çek. ödeme yeri sayýlýr. Keþide gününü ve yerini. muhatabýn elinde keþidecinin emrine tahsis edilmiþ bir k arþýlýk bulunmasý ve keþidecinin bu karþýlýk üzerinde çek keþide etmek suretiyle tasarruf hak unacaðýna dair muhatapla keþideci arasýnda açýk veya zýmni bir anlaþma mevcut olmasý þarttýr. yazýlmamýþ 96 Keþideci. MUHATABOLMA EHLÝYET: Türkiye'de ödenecek çeklerde muhatab olarak ancak bir banka gösterilebilir. "Çek" kelimesini ve eðer senet Türkçe'den baþka bir dille yazýlmýþ ise o dilde "Çek" k kullanýlan kelimeyi.I . II. muhatap nezdinde çekin ancak bir kýsým karþýlýðýný hazýr bulundurduðu takdirde kýsmi karþýlýðýn tutarýný ödemekle mükelleftir. Havale sayýlan bir çek hakkýnda Damga Resmi Kanununun çeklere ait hükümleri tatbik olunm az. keþidecinin ad ve soyadý yanýnda yazýlý olan yerde çe yýlýr.MUHATAP: Çekte sarahat yoksa muhatabýn ad ve soyadý yanýnda gösterilen yer. 2.MÜNFERÝT UNSURLAR: 1.UNSURLARIN BULUNMAMASI: I . çek sayýlmaz.KABUL YASAÐI: .Madde 698 1. Kayýtsýz ve þartsýz muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi. Keþide yeri gösterilmemiþ olan çek. "Emre yazýlý deðildir" kaydiyle veya buna benzer bir kayýtla muayyen bir kimseye. II . Ödeme yerini. Böyle bir sarahat ve baþka bir kayýt da mevcut deðilse çek muhatabýn iþ merkezinin bulundu yerde ödenir. Gösterilen paraya mukabil muhatap nezdinde karþýlýðý bulunmadan bir çek keþide eden kimse in kapatýlmýyan miktarýnýn yüzde beþini ödemekle mükellef olduktan baþka hamilin bu yüzden uð mine mecburdur. 3. 4. "Emre yazýlý" kaydiyle veya bu kayýt olmadan muayyen bir kimseye. 3.FAÝZ ÞARTI: . KARÞILIK: Çek hakkýnda kabul muamelesi cari deðildir. 2. ilk gösterilen yerde öd r. yalnýz havale hükmündedir. Çeki çeken kimsenin (Keþidecinin) imzasýný. Kimin lehine keþide edildiði gösterilmemiþ olan bir çek. hamile yazýlý bir çek sayýlýr.KÝMÝN LEHÝNE KEÞÝDE EDÝLEBÝLECEÐÝ: Çekte münderiç her hangi bir faiz þartý.Madde 693 1.Çek:Madde 697 III. 5. hamile yazýlý çek hükmündedir.UNSURLAR: Çek:Madde 692 - Yukarýki maddede gösterilen hususlardan birini ihtiva etmiyen bir senet aþaðýdaki fýkralarda yazýlý haller dýþýnda. Ödeyecek kimsenin "muhatabýn" ad ve soyadýný. Veya hamile. Mu abýn ad ve soyadý yanýnda birden fazla yer gösterildiði takdirde çek. 2. ödenmek üzere keþide edilebilir. IV . ihtiva eder. B .Madde 694 - Bir çekin keþide edilebilmesi için. bu hükümlere riayetsizlik halinde senedin çek olarak muteber olmasýna halel gelmez. Muayyen bir kimse lehine olarak veya "Hamiline" kelimesinin yahut buna benze r diðer bir tabirin ilavesiyle keþide kýlýnan çek. i. 6.

II . al caðýn temlikinin hukuki neticelerini doðurur. kýsmen veya tamamen aval ile temin olunabilir.PROTESTODAN VE VADEDEN SONRAKÝ CÝRO: A .KAYBEDÝLEN ÇEK: Protestonun keþidesinden veya ayný mahiyette bir tesbitten yahut ibraz müddetinin geçmes inden sonra yapýlan bir ciro. ÜÇÜNCÜ AYIRIM : ÖDEME VE ÖDEMEDEN ÝMTÝNA I .CÝRO: Cironun. þu kadar ki. protesto veya ayný mahiyette bir tesbitin icrasýndan veya ibraz müddetinin geçmesinden önce yapýlmýþ sayýlýr. Buna aykýrý her hangi bir kayýt yazýlmamýþ hükmündedir. muhatabýn birden fazla þubes i olup da ciro. ister ciro suretiyle nakledilebilen bir çek bahis mevzuu olup da ham il hakkýný 702 nci maddeye göre ispat etsin çek eline geçmiþ bulunan yeni hamil ancak çeki kö yetle iktisabetmiþ olduðu veya iktisapta aðýr bir kusuru bulunduðu takdirde o çeki geri verm ekle mükelleftir.Madde 703 III . meðer ki. her hangi bir suretle hamilinin elinden çýkmýþ bulunursa ister hamile yazýlý bir çek bah mevzuu olsun.Çek. þartlara tabi tutulmuþsa bunlar yazýlmamý 701 - Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa bile kendi hakký müteselsil ve birbirine baðlý cirolardan anlaþýldýðý takdirde salahiyetli hamil sayýlýr rolar bu hususta yazýlmamýþ hükmündedir.HAK SAHÝPLÝÐÝNÝ ÝSPAT VAZÝFESÝ: Hamile yazýlý bir çek üzerine yapýlan bir ciro cirantayý.ÖDEME: Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro.S I .HAMÝLE YAZILI ÇEK ÜZERÝNE YAPILAN CÝRO: Çek. Muhatap lehindeki ciro yalnýz makbuz hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diðer bir ciro takibederse bu son ciroyu imzalýyan kimse çeki beyaz ciro ile iktisabetmiþ sayýlýr. kayýtsýz ve þartsýz olmasý lazýmdýr.UMUMÝ OLARAK: "Emre yazýlý deðildir" kaydiyle veya buna benzer bir kayýtla muayyen bir kimse lehin e ödenmesi þart kýlýnan bir çek ancak alacaðýn temliki yoliyle devredilebilir ve bu devir.AVAL: Çekte yazýlý bedelin ödenmesi. keþideci veya çekten dolayý borçlu olanlardan her hangi biri lehine de yapýlabil ir.Madde 699 V . bu üçüncü þahsýn bir banka olmasý þarttýr. müracaat hakkýna dair hükümler gere ul kýlarsa da senedin mahiyetini deðiþtirerek onu emre yazýlý bir çek haline getirmez. Ciro.Madde 704 C .Madde 700 .Madde 705 D .Madde 707 .ADRESLÝ VE ÝKAMETGAHLI ÇEK: A .Madde 706 . Hamiline yazýlý ciro beyaz ciro hükmündedir.Çek. ancak alacaðýn temliki hükmünde tutulur ve böyle bir temlikin neticelerini doðurur. Bu kimseler çeki yeniden ciro edebilirler.Madde 702 Kýsmi ciro ve muhatabýn cirosu batýldýr.DEVÝR KABÝLÝYETÝ: ÝKÝNCÝ AYIRIM : DEVÝR arahaten "Emre yazýlý" kaydiyle veya bu kayýt olmadan muayyen bir kimse lehine ödenmesi þa rt kýlýnan bir çek. Ciro. B . ciro ve teslim yoliyle devredilebilir. çekin üzerine çekildiði þubeden baþka bir þube üzerine yazýlmýþ bulunsun. görüldüðünde ödenir. muhatabýn ikametgahýnda veya baþka bir yerde üçüncü bir þahýs tarafýndan ödenmek üzere k r.

ÞEKÝL VE ÞARTLARI: Kanuni rayici olmýyan paranýn kýymeti.Madde 712 Cirosu kabil bir çeki ödiyen muhatap. ödeme yerindeki para kasdedilmiþ sayýlýr. hami k bedelinin dilerse ibraz. ödemenin muayyen bir para ile yapýlmasý lüzumunu þart koþmuþ ise (Aynen ödeme þ iki fýkra hükümleri tatbik olunmaz.Madde 715 - . Bu bakýmdan. ödeme yerindeki ticari teamüllere göre tayin olun ur.YABANCI MEMLEKET PARASÝYLE ÖDENECEK ÇEK: 1.mad) 2.Madde 709 Ödeneceði memleketten baþka bir memlekette keþide edilen çek.VADE: 1./32. Yukarda yazýlý müddetler. onu.Madde 710 3.Madde 708 - Çek takvimleri farklý olan iki yer arasýnda çekildiði takdirde.Madde 711 Çekten cayýlmamýþsa. keþide ve ödeme memleketlerinde ayný adý taþýyan ve fakat kýymetleri birbirin farklý olan para ile gösterildiði takdirde. TAKAS ODASI: 1. keþide edildiði yerde ödenecekse on gün. bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz'de sahili bulunan bir me mlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz'de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lazýmgelen çekler ayný kýtada keþide edilmiþ ve ödenmesi þar yýlýr. 716 ncý maddede gösterilen neticeleri doðurmak üzere ç zebilir. UMUMÝ OLARAK: IV . Bununla beraber keþideci.ÖDEME ÝÇÝN ÝBRAZ: Bir çek.Bu teminat muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir þahýs yahut çek üzerinde esasen imzasý bu kimse tarafýndan da verilebilir. Çek bedeli. keþide yeri ile ödeme yeri yný kýtada ise bir ay ve ayrý ayrý kýtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.Ma 713 V . keþide edildiði yerden baþka bir yerde öden e bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. II . TAKVÝM ÝHTÝLAFI: Çekin bir takas odasýna ibrazý.K. Keþideci. çekte keþide günü olarak gösterilen tarihten itibaren iþler. çekin ibra deki kýymetine göre o memleket parasý ile ödenebilir. dilerse ödeme günlerindeki rayice göre memleket parasiyle öde nmesini istiyebilir.ÇEKTEN CAYMA: Çekten cayma.ÇÝZGÝLÝ ÇEK: Bir çekin keþidecisi veya hamili. ödeme yerindeki min mukabil gününe irca olunur. cirolarýn arasýnda muntazam bir teselsülün mevcut olup olmadýðýný incelemeye mecbur ise de ciranta imzalarýnýn sýhhatini tahkika mecbur deðildir. UMUMÝ OLARAK : Keþide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü öd III. ödeme için ibraz yerine geçer. HUSUSÝ HALLER: .Çekin tedavüle çýkarýlmasýndan sonra keþidecinin ölümü veya medeni haklarýný kullanma ehliy tmesi yahut iflasý çekin muteberliðine halel getirmez.CÝROLARIN TAHKÝKÝ: Çekin ödeme yerinde rayici olmýyan bir para ile ödenmesi þart koþulmuþ ise bedeli. ancak ibraz müddeti geçdikten sonra hüküm ifade eder. Ýbraz üzerine ödenmediði takdirde. keþide günü. 2.Madde 714 VI . VII . muhatap. ödenecek meblaðýn çekte yazýlý muayyen bir rayice göre hesap ol asýný þart koþabilir. ibraz müddetinin geçmesinden sonra dahil çeki ödiyebilir. (Mülga fýkra:18/02/2009-5838 S.

muhatap tarafýndan ancak hesaba alacak kaydý. Kezalik onu. çek bedelini aþmamak üzer e. Þu kadar ki. çek vaktinde teslim edildiði halde ödenmediðini tesbit eden tarih li bir beyaný ile.Madde 718 Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hamili.Madde 721 1. bu çekin. HAMÝLÝN HAKLARI: . muhatap iflas etmiþ veya ödemelerini tat il etmiþ veyahut aleyhine yapýlan her hangi bir icra takibi semeresiz kalmýþsa çek bedelin i nakten ödemesini muhataptan istiyebileceði gibi imtina halinde müracaat hakkýný da kulla nýr. Muhatap tarafýndan. hususi çizgiye tahvil olunabilir. Umumi çizgi. muhatap tarafýndan ancak bir bankaya veya muhatabýn bir müþter isine ödenebilir. çekin iç yüzünü birbirine muvazi iki çizgi çekmek suretiyle yapýlýr. ibraz günü de gösterilmek suretiyle. keþideci ve diðer çek borçlul . hasýl olan zarardan mesuldür. hamilin borçl arýna mahsubedilmek kabiliyetini haiz olmadýðýný beyan etmiþ olduðunu ispat ederse müracaat h arýný kullanabilir. VIII . Resmi bir vesika ile (Protesto). 3. 2.Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin hamili. Eðer iki çizgi arasýna muayyen bir bankanýn adý yaz k. 2. ibraz müddetinin geçmesinden önce yapýlmalýdýr.ÖDEMEDEN ÝMTÝNA: Vaktinde ibraz edilmiþ olan çekin ödenmemiþ olduðu ve ödenmeden imtina keyfiyeti:Madde 720 - Protesto veya buna muadil olan tesbit. hükümsüz sayýlýr. çek bedelini kayýtsýz ve þartsýz diye hesaba geçirmekten imtina veya ödeme yerindeki takas odasýnýn. Çek. çekin bir takas odasý tarafýndan tahs l edilebilmesi maksadý ile yapýlmýþ olmasý þarttýr. sözü geçen kimselerden baþkalarý hesabýna tahsil edemez. çekin üzerine yazýlmýþ olan t i bir beyanla. umumi olarak çizilmiþtir. çizgili bir çeki. sabit bulunduðu takdirde hamil.HAMÝLÝN MÜRACAAT HAKLARI: B .HESABA GEÇÝRÝLMEDEN ÝMTÝNA HALÝNDE: I . adý gösterilen banka. çekin bedelini aþmamak üzere hasýl olan ardan mesuldur. cirantalar.HESABA GEÇÝRÝLMEK ÜZERE ÇEKÝLEN ÇEK: Bir çekin keþidecisi veya hamili çekin yüz tarafýna mailen enine doðru "Hesaba geçirilecektir kaydýný veya buna benzer bir tabiri yazarak çekin nakten ödenmesini menedebilir.Madde 717 A . Bu tak dirde çek.ÝFLAS HALÝNDE: "Hesaba geçirilecektir" kaydýnýn çizilmesi hükümsüzdür. bedelin t ahsili iþini diðer bir bankaya býrakabilir. hesap nakli suretiyle kayden ödenebilir.Madde 719 B . Çek a hususi olarak çizilebilir. hususi olarak çizilmiþ demektir. fakat hususi çizgi umumi bir çizgiye tahvil olunamaz. Yukardaki hükümlere muhalif hareket eden muhatap veya banka. Bir takas odasýnýn. Yukardaki hükümlere aykýrý hareket eden muhatap. Bir banka. Bu kayýtlar ödeme yerine geçer.Umumi olarak çizilen bir çek. HÜKÜMLERÝ: 1. muhatabýn. takas.Madde 716 Çekin çizilmesi. muhatap tarafýndan ancak adý gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müþterisine ödenebilir. Çizgilerin veya zikredilen banka adýnýn silinmesi. Ýki çizgi arasýna hiçbir iþaret konmamýþ veya "Banka" kelimesi veya buna benzer bir tabir konmuþ ise çek. ancak müþterilerinden veya diðer bir bankadan iktisabedeb ilir. 2. birden fazla hususi olarak çizilmiþ ise muhatabýn bu çeki ödemeye mezun olmasý için ikiden fazla çizilmemiþ olmasý ve çizgilerden birinin. UMUMÝ OLARAK: Hususi olarak çizilen bir çek.

mücbir sebep keyfiyetini kendi cirantasýna ihbar ettiði günden itibaren on beþ günden fazla devam eder se çekin ibrazýna ve protesto keþidesine yahut buna muadil tesbite lüzum kalmaksýzýn müracaat hakký kullanýlabilir.SAHTE VEYA TAHRÝF EDÝLMÝÞ ÇEK: Hamil mücbir sebepleri gecikmeksizin kendi cirantasýna ihbar etmeye ve bu ihbarý çek e yahut bir alonja iþaretle beraber altýna yerini ve tarihini yazarak imzalamaya mec burdur.Madde 723 1. müracaat yoliyle:Madde 722 Ýbraz keyfiyeti müddetin son gününde vukubulursa protesto veya buna muadil tesbit.MÜDDETLER: . 2. Mücbir sebepler. istiyebilir. III .arýna karþý müracaat haklarýný kullanabilir. müt aakýp iþ gününde de yapýlabilir. Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasýndan sonra hamil çeki gecikmeksizin ödeme maksadý il e ibraz ve icabýnda protesto veya buna muadil tesbiti yaptýrmaya mecburdur. Protestonun veya buna muadil olan tesbitin ve gönderilen ihbarnamelerin mas raflarý ile diðer masraflarý. senette keþideci olarak gösterilen kimseye kendisine býrakýlan çek defterini iyi saklamamýþ o masý gibi bir kusurun isnadý mümkün olsun.Hamile yazýlý çekler müstesna olmak üzere bir memlekette keþide edilip de diðer bir memleke te veya ayný memleketin denizaþýrý bir kýsmýnda ödenmesi þart olan ve aksine olarak bir memle in denizaþýrý bir kýsmýnda keþide edilip o memlekette ödenmesi þart olan veyahut ayný bir mem in denizaþýrý olan ayný kýsmýnda veya muhtelif kýsýmlarýnda keþide edilip ödenmesi þart olan irinin ayný olarak muhtelif nüshalar halinde keþide olunabilir. Þu kadar ki.MÜRURUZAMAN: Çek borçlularýndan birinin diðerine karþý haiz olduðu müracaat haklarý bu çek borçlusunun eya çekin dava yolu ile kendisine karþý dermeyan edildiði tarihten itibaren üç yýl * geçmekle ruzamana uðrar. Aksi takdirde her nüsha ayrý bir çek sayýlýr e 725 II . ödeme yeri Türkiye dýþýnda olan çekler hakkýnda "Banka" kelimesinden gi müesseselerin anlaþýlacaðý ödeme yeri kanunu ile tayin olunur. Bu fasýlda geçen "Banka" tabirinden maksat. 635 inci madde hükümleri burada da tatbik olunur. Ýbraz gününden itibaren yüzde on faizini.Madde 727 IV . II .MÜCBÝR SEBEPLER: I . III . DÖRDÜNCÜ AYIRIM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER Sahte veya tahrif edilmiþ bir çeki ödemiþ olmasýndan doðan zarar muhataba ait olur. Çek bedelinin binde üçünü aþmamak üzere komisyon ücretini. TATÝL GÜNLERÝ: V . cirantalarla keþideci ve diðer çek borçlularýna karþý haiz olduðu müracaat haklarý i etinin bitiminden itibaren Madde 726 . 3."BANKA"NIN TARÝFÝ: 1.üç yýl * geçmekle müruruzamana uðrar. Çekin ödenmemiþ olan bedelini.Madde 724 - . bir devletin mevzuatý veya her hangi bir mücbir sebep gibi aþýlmasý imkansýz b mani yüzünden mümkün olmamýþsa bu muameleler için muayyen olan müddetler uzar. Bankalar Kanununun hükümlerine tabi olan müess eselerdir. 4.Hamil. meðer ki. IV .ÇEKÝN BÝRDEN FAZLA NÜSHA OLARAK TANZÝM EDÝLMESÝ: Hamilin. Hamilin veya çeki ibraza veya protesto çekmeye yahut buna muadil tesbit yaptýrmaya memur ettiði kimsenin sýrf zatlarýna ait olaylar mücbir sebeplerden sayýlmaz.PROTESTO: . hamilin ibraz müddetinin bitiminden önce olmak þartiyle. Bu nüshalar senet metnin de teselsül eden sýra numaralarý ile gösterilir.MÜRACAAT HAKKININ ÞÜMULÜ: Kanunen muayyen olan müddetler içinde çekin ibrazý veya protesto yahut buna muadil tesbi tin yapýlmasý.

TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I .ÞEKÝL VE MÜDDETLERÝ: 1. pazara veya diðer bir tat l gününe rastladýðý takdirde bu müddet onu takibeden ilk iþ gününe kadar uzar. bu taahhütlerin imza edilmiþ olduðu memleketin kanununa göre tay n edilir. Poliçe nüshalarý arasýndaki münasebete ait 656 ncý madde. 21. Poliçenin ödenmesi halinde müracaat hakkýna ve poliçe. KEÞÝDE YERÝ KANUNU: 679 uncu maddenin iki ve üçüncü fýkralarý da tatbik olunur. Poliçede gösterilen bedeller arasýndaki farklara mütaallik 588 inci madde.592 nci maddeler. 2. Ýhbar hakkýndaki 635 inci madde. Ciro hakkýndaki 595 . poliçeye mütaallik muamelelerin yapýlmasý elen yer ile el yazýsý ile imzaya dair 666 . 680 ve 681 inci madde ler. 11.Madd - Kanunun bu kýsmýnda gösterilen müddetler hesap edilirken bunlarýn baþladýðý gün sayýlmaz. Bir makbuz istemek hakkýna ve kýsmen ödemeye dair 621 inci madde. 15. Poliçe karþýlýðýnýn devrine dair 645 inci madde. Sebepsiz iktisaptan doðan haklara dair 644 üncü madde. 13. 9. Deðiþiklikler hakkýndaki 660 ýncý madde. III . 3.668 inci maddeler. 19.TAAHHÜTLERÝN HÜKÜMLERÝ: . Aradaki tatil müddet hesabýna dahildir. 4. 12. Avalin þekil ve hükümlerine dair 613 ve 614 üncü maddeler. 2. Bununla beraber.597 nci maddeler.629 uncu ve 631 . salahiyetsiz imzaya. Poliçeye ait defiler hakkýndaki 599 uncu madde. çekin ödeneceði memleket kanunu tayin eder. B kanuna göre çek. Poliçe borçlularýnýn müteselsil mesuliyetine dair 636 ncý madde. "Protestosuz" þartýna mütedair 634 üncü madde. ödeme yeri kanuniyle emredilen þekillere riayet kafidir.MUHATAP OLMA EHLÝYETÝ: 1.Madd Çeke mütaallik muamelelerin ve hususiyle ibraz ve protesto veya buna muadil tesb it muamelelerinin yapýlmasý için kanunla muayyen müddetin son günü. 634 üncü maddenin bir ve üçüncü fýkralariyle 635 inci maddenin birinci fýkrasý ve 639 unc de hükümlerinin çeklere tatbik olunmasýnda protesto yerine 720 nci maddenin 2 ve 3 üncü fýkra arý gereðince tesbit dahi muteberdir. keþidecinin me suliyetine ve açýk poliçeye ait 589 . 16. 8. üzerine keþide edilmiþ olan kimsenin þahsý bakýmýndan hükümsüz sayýlýyorsa bir hükümsüzlük sebebi bulunmýyan memleketlerde çek üzerine atýlan imzalardan doðan taahhütle erdir. Atýfet müddetlerinin kabul olunamýyacaðýna. 17. 5. 6. 14. 18.633 üncü maddeler.Madde 731 - Çeke ait taahhütlerin þekli. poliçe ve bonolara mütaallik haklarýn muhafazasý ile müracaat hakkýnýn kull nýlmasý için lüzumlu muamelelere iliþkin kanun ihtilaflarýna dair 678. 20. kendi üzerine ve üçüncü þahýs hesabýna keþide edilen kkýndaki 585 inci madde. Vekaleten yapýlan cirodan doðan haklara mütedair 600 üncü madde.M adde 732 II. protesto makbuzunun kendisi ne verilmesini istemek hakkýna dair 638 ve 639 uncu maddeler. 7.Bir çekin ibrazý ve protestosu tatil günleri yapýlmayýp ancak bir iþ gününde yapýlabilir. Protestoya ait 627 . Borçlanmaya ehil olmýyan kimselerin imzasýna. Müruruzamanýn kesilmesine dair 662 ve 663 üncü maddeler. Ehliyete. 10. MÜDDETLERÝN HESABI: Poliçeye ait aþaðýdaki hükümler çek hakkýnda da tatbik olunur:Madde 730 VI . Keþidecinin bizzat kendi emrine. Ýptal hakkýndaki 669-675 inci maddelerle 676 ncý maddenin 1 inci fýkrasý. BEÞÝNCÝ AYIRIM : KANUNLAR ÝHTÝLAFI: Bir çekin kimin üzerine keþide edilebileceðini.

Madde 737 II .BORÇLUNUN DEFÝLERÝ: I .EMRE YAZILI HAVALELER: Borçlu ile önceki hamillerden birisi veya senedi tanzim eden kimse arasýnda doðrudan doðruya mevcut münasebetlere dayanan defilerin dermeyaný. Çekin kaybedilmesi veya çalýnmasý halinde alýnacak tedbirler. emre yazýlý senetlerdendir. senedin hükümsüzlüðüne taalluk ed metninden anlaþýlan defilerle alacaklý kim ise ona karþý þahsan haiz olduðu defileri ileri s bilir. emre yazýlý bir senetten doðan alacaða karþý ancak.TARÝFÝ: . 3. Ýbraz müddeti.Madd 736 Borçlu. KABUL MECBURÝYETÝNÝN BULUNMAMASI: . 7. ÖDEME YERÝ KANUNU: Muhatap ve ikametgahlý çeki ödiyecek olan üçüncü þahýs aleyhine sebepsiz iktisaptan doðan hak kimselerin ikametgahlarýnýn bulunduðu memleketin kanununa göre tayin olunur.Emre yazýlý olan veya kanunen böyle sayýlan kýymetli evrak. Hamilin kýsmen ödemeyi istiyebilip istiyemiyeceði ve böyle bir ödemeyi kabule mecbu r olup olmadýðý. ancak senedi iktisabederken hamilin bilerek borçlunun zararýna hareket etmiþ olmasý halinde caizdir. 6. eðer havale olunan kimse iflas veya ödemelerini tatil etmiþ yahut aleyhine yapýlan takip semeresiz kalmýþsa vadenin gelmesinden önce müracaat hakkýný kullanamaz. Bununla ber ber hamil. 5. 2. keþideciye ve diðer çek borçlularýna karþý olan müracaat haklarýnýn muhaf bir protesto veya buna muadil bir tesbit icra etmenin lüzumlu olup olmadýðý.KAMBÝYO SENETLERÝNE BENZÝYEN SENETLER: 1. Çekin. 3. Çekin mutlaka görüldüðünde mi ödenmesi gerektiði yoksa görüldükten muayyen bir müddet i þartiyle de keþide edilip edilemiyeceði ve hakiki keþide gününden sonraki bir günün çeke ya ne gibi neticeler doðuracaðý.Madde 7 .Madde 735 1. Cirantalara. Keþidecinin çekten cayabilip cayamýyacaðý veya çekin ödenmesine itiraz edebilip edemiy ciði. B .Madde 738 Emre yazýlý havale kabul için ibraz edilmez. Buna raðmen ibraz edilir ve kabulden de imt ina olunursa hamilin bu sebepten dolayý hiçbir müracaat hakký yoktur. kabul. poliçenin kabulü hükmündedir. Çekin karþýlýðý üzerinde hamilin hususi haklarý bulunup bulunmadýðý ve bu haklarýn mah olduðu. UMUMÝ OLARAK: Senet metninde poliçe olarak gösterilmekle beraber sarahaten emre yazýlý olarak ihdas ed ilen ve diðer hususlarda da poliçede aranýlan unsurlarý ihtiva eden havaleler. 4. tasdik.Madde 733 Aþaðýda yazýlý hususlar çekin ödeneceði memleket kanununa göre tayin olunur:Madde 734 2. poliçe hükmünd dir.Çekten doðan taahhütlerin neticeleri.EMRE YAZILI SENET: BEÞÝNCÝ FASIL : KAMBÝYO SENETLERÝNE BENZÝYEN SENETLER VE DÝÐER EMRE YAZILI SENETLER I . Çekin çizilip çizilemiyeceði yahut (Hesaba geçirilecektir) kaydýný veya buna muadil bi tabiri ihtiva edip edemiyeceði ve bu çizginin veya bu kaydýn yahut ona muadil olan ta birin ne gibi neticeler doðuracaðý.Emre yazýlý bir havalenin ihtiyari olarak kabulü.Madde 739 2. teyit veya vize edilip edilmiyeceði ve bu kayýtlarýn ne gib i neticeler doðuracaðý. ÝKAMETGAH KANUNU : A . bu taahhütlerin vukubulduðu memleket kanununa göre tay in olunur. 8. 9.

ÞEKÝL: Tevdi edilmiþ þeyler mukabilinde verilmiþ olan ve fakat kanunun aradýðý þekil þartlarýna senetlerle iþbu þekil þartlarýna uygun olup da müsaade almamýþ olan müesseseler tarafýndan v iþ senetler kýymetli evraktan olmayýp tesellüm ilmühaberleri veya baþka ispat vesikalarý hükm ir. iptal kararý ve senedi elinde bulunduranýn o nu iade ile mükellef olmasý hususlarýnda poliçelere mütaallik hükümler caridir.Madde 743 Ýcra ve Ýflas Kanununun. çekler. ÝCRADA TATBÝK OLUNMIYACAK HÜKÜMLER: Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber sarahaten emre yazýlý olarak ihdas edilmiþ olan ve bonoda aranýlan diðer unsurlarý da ihtiva eden ödeme vaitleri. C . Umumi maðazalarýn kuruluþ usul ve þartlarý.UMUMÝ OLARAK: Makbuz senedi ve varant (Rehin senedi) verme karþýlýðýnda serbest veya gümrüklenmemiþ emtia v ahireyi vedia olarak kabul etmek ve mudilere de bu senetlerle tevdi olunan emtia ve zahireyi satabilmek veya terhin edebilmek imkanýný vermek maksadiyle kurulan maðaz alara "umumi maðaza" denir. MAKBUZ SENEDÝ: Umumi maðazalara tevdi edilen emtia ve zahire mukabilinde verilen makbuz senedinin .Madde 741 Kezalik havale edenin iflasý halinde vadenin gelmesinden önce hamil müracaat hakkýný k ullanamaz. ALTINCI FASIL : EMTÝA SENETLERÝ A . Þu kadar ki. 4. fýkrada yazýlý senetler hakkýnda tatbik olunmaz. bono hükmünded r. Bu hususta Borçlar Kanununun vedia hakkýndaki hükümleri tatbik olunur. konþimento.Madde 744 - Yukarýki maddede yazýlý senetleri vermeksizin yalnýz emtia ve zahireyi vedia olarak kabu l etmek üzere açýlan sair müessese ve mahaller hakkýnda umumi maðazalara ait hükümler cari ol .ÝSTÝSNALAR: I.CÝROSU KABÝL OLAN DÝÐER SENETLER: BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ MAÐAZALAR TARAFINDAN ÇIKARILAN MAKBUZ SENEDÝ VE VARANT Kambiyo senetlerindeki müracaata mütaallik hükümler kanunda aksine açýk hüküm olmadýkça. taþýma senedi gibi cirosu kabil olan senetler ha kkýnda. hususi kanun ve nizamn melerle tayin olunur.0 3.Madde 742 II. KABULÜN HÜKÜMLERÝ: Ýcra ve Ýflas Kanununun. poliçeler ve emre muharrer senetler hakkýnda takibe mütaall ik hükümleri emre yazýlý havaleye tatbik olunmaz.Madde 745 Umumi maðazalar muameleleri bu kýsým hükümlerine tabidir. emre yazýlý olarak ihdas edilmiþ olan ödeme vaitleri hakkýnda araya girme su retiyle ödemeye iliþkin bulunan hükümler cari olmaz. varant. çekler ve poliçeler ve emre muharrer senetler hakkýnda takibe mütaallik hükümleri. Umumi maðazalar Ticaret Vekaletinin müsaadesiyle kurulur.MAKBUZ SENEDÝ VE VARANT: 1. cironun þekli.EMRE YAZILI ÖDEME VAÝTLERÝ: Makbuz senetleri.UMUMÝ MAÐAZALAR: I . B . II . bunlara kabul edilecek emtia ve zahire cin sleri ve umumi maðazalarýn henüz gümrüklenmemiþ olan eþyayý kabul etmeye salahiyetli sayýlmal gereken þartlarý ve bunlar üzerinde gümrük murakabesinin icrasý tarzý. emre yazýlý olarak ihdas edilmiþ bulunan ödeme vaitlerine tatbik olunam z. Müsaade olmadan umumi maða za açarak makbuz senedi veya varant tanzim edenler hakkýnda Türk Ceza Kanununun 526 ncý maddesi tatbik olunur. hamilin hak sahipliði.

Yalnýz makbuz senedinin cirosu varant hamilinin hakký mahfuz kalmak þartiyle. 3. DEFTER: Makbuz senedi ve varantýn hamili. cirantanýn haklarýný hamile devreder. yapýldýðý günün tarihini de ihtiva etmelidir. 7. masraflarý kendisine ait olmak üzere önceden tevdi olu nan þeylerin kýsýmlara ayrýlmasýný ve her kýsým için ayrý ayrý senet verilmesini istiyebilir. 6. Makbuz senedi ve varantýn birlikte cirosu. UMUMÝ OLARAK: II.EÞYANIN GERÝ ALINMASI: Varanttan ayrýlmýþ bir makbuz senedinin hamili varant ile temin edilmiþ olan borcun ana parasý ile vade gününe kadar olan faizlerini umumi maðazaya tevdi ederek vade gününden önce d hi eþyayý çekebilir. 3.Madde 749 4. 4. UMUMÝ OLARAK: II . Tevdiatýn yapýldýðý umumi maðazanýn ticaret unvaný ile bulunduðu yer.Madde 753 1. her iki senet teslim edildiði takdirde. Senedin kimin namýna veya emrine tanzim edildiðini gösteren bir ibare. Tevdi olunan þeylerin tabi olmasý lazýmgelen bütün resim.Madde 752 1. VARANT: Makbuz senedi ve varanttan mürekkep olan vesikanýn dip koçanlý bir defterden koparýlmýþ olmas e defterin umumi maðazaya ait vesikalar arasýnda saklanmasý lazýmdýr. Yalnýz varantýn cirosu.Madde 750 Senedin teslimi þartiyle ciro aþaðýda yazýlý hükümleri doðurur:Madde 751 Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de ciro edilebilir. 3. C . Tevdi olunan þeylerin cins ve miktarý ile mahiyet ve kýymetinin bilinmesi için açýkla nmasý lazýmgelen hususlar. Ciro.Madde 754 - . Bu türlü ci ro. harç ve vergilerin ödenip öd ediði ve sigorta edilip edilmediði. el koyma veya rehin yapýl amaz. 2. 2. HÜKÜMLERÝ: Varantýn ilk cirosu hangi borcun temini için yapýlmýþsa onun ve faizinin miktarlarýný ve vade tarihini ihtiva etmelidir. KISMÝ SENET: 1. 2. Umumi maðaza sahibinin imzasý.EÞYA ÜZERÝNDE TASARRUFLAR: Varant ile makbuz senedinin zýyaý veyahut miras ve iflas sebebiyle çýkan ihtilaflar hariç olmak üzere umumi maðazalara tevdi olunan þeyler üzerinde haciz.Madde 748 3. rde eski vesika iade ve iptal olunur.CÝRO: Makbuz senediyle varant emre yazýlý olmasa bile ayrý ayrý veya birlikte teslim ve ciro t arikiyle devredilebilir. Ödenmiþ olan veya ödenecek ücret ve masraflar. t evdi olunan þeylerin mülkiyetini nakleder. 2. 5. Tevdi edenin ad ve soyadý ile sanat ve ikametgahý.aþaðýda yazýlý hususlarý havi olmasý lazýmdýr:Madde 746 - Varantýn da yukarýki maddede yazýlý hususlarý aynen ihtiva etmesi ve makbuz senedine baðlanm asý lazýmdýr. VARANTIN CÝROSU: I-SENET ESASI: Varantýn cirosunda yazýlý hususlar aynen makbuz senedinin üzerine de yazýlarak varantýn ciro edildiði kimse tarafýndan imza edilmelidir. tevdi olunan þeylerin mülkiyetini na kleder. varantýn devredildiði kimseye tevdi olunan þeyler üzerinde re hin hakký bahþeder.Madde 747 1.

TAÞIYICI OLMIYAN KÝMSELER: B .aranttan ayrýlmýþ makbuz senedinin hamili umumi maðazaya tevdi olunan misli eþyadan bir kýsmý kmek istediði takdirde maðazanýn mesuliyeti altýnda. Alacaklýnýn. makbu z senedi hamiline ödenmek üzere maðaza sahibine verilir.Madde 7 I . eþyanýn satýþ günüdür.Madde 759 Protesto çekmemiþ veya kanuni müddeti içinde tevdi olunan eþyayý sattýrmaya teþebbüs etme n varant hamili cirantalarýna karþý bütün haklarýný kaybederse de borçluya karþý müracaat hak .V Tevdi olunan para varantýn geri verilmesi mukabilinde hamiline ödenir.SENETLERÝN KAYBEDÝLMESÝ: BÝRÝNCÝ AYIRIM : UMUMÝ HÜKÜMLER ÝKÝNCÝ KISIM : TAÞIMA ÝÞLERÝ VE TAÞIMA SENEDÝ A .Madde 760 D . poliçeler hakkýndaki müruruzamana tabidir.Madde 755 .Madde 756 - Gümrük resmi ve sair resim. poliçe hamili gibi protesto çektikten on gün so ehin hükümlerine göre tevdi edilen eþyalarý sattýrabilir. Ýzin. MÜRACAAT HAKKI: Afet vukuunda varantýn hamili.SATTIRMA HAKKI: Vade gününde alacaðý ödenmemiþ varant hamili. Kaybolan varantýn müddeti geçmiþse ha ilinin talebi üzerine mahkeme ayný veçhile borcun ödenmesine izin verebilir. maðazaya ve varanta müteallik ise hem maðazaya ve hem ilk borçluya teblið olunur. bu senetlere malik olduðunu ispat etmek v e teminat vermek suretiyle maðazanýn bulunduðu yerdeki mahkemeden alacaðý izin üzerine keyfi yetin kararda gösterilen o yer gazetelerinde ilanýndan ve muhalefet için tayin olunaca k müddetin geçmesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. ilgililerin talebi üzerine tetkik mercii hüküm kat ileþinceye kadar tevdi olunan eþyanýn satýþýndan elde edilecek paranýn icra veznesinde saklan asýna karar verebilir.HÜKÜMLERÝN TATBÝK SAHASI: Eþya veya yolcu taþýmayý arýzi olarak taahhüt eden kimse hakkýnda da bu kýsým hükümleri tatbi Madde 763 - .Madde 761 E . Ýtiraz üzerine mahkeme derhal hükmünü verir.Madde 757 753 üncü maddede yazýlý haller satýþa mani deðildir. maðazan bulunduðu yerde bir de ikametgah göstermesi lazýmdýr.MÜRURUZAMAN: Makbuz senedi veya varantý kaybeden hamil. ücret mukabilinde yolcu ve eþya (Yük) taþýma iþlerini üzerine alan kimsedir. ÞARTLAR: III . Cirantalara karþý müracaat için müruruzamanýn baþlangýcý. 2. bo rçlunun veya cirantalarýn mallarýna müracaat hakký vardýr. hem çekeceði kýsým ve hem de varant ile in olunmuþ borç ile mütenasip bir miktar parayý maðazaya tevdi etmesi lazýmdýr.B Birinci fýkrada yazýlý paralar ve temin edilen borç ödendikten sonra geri kalan. Maðaza sahibi ve borçlu izin kararýna i iraz edebilirler. KISMEN GERÝ ALMA: 1. Ancak. Hüküm alacaklý lehine ise icra eri býrakýlmasýna karar verilemez. 4. SATIÞ BEDELÝ: ir varant hamilinin ancak tevdi olunan eþya satýlýp da alacaðýna kafi gelmediði takdirde. harç ve vergilerle tevdi olunan eþya için umumi maðaza tarafýndan yapýlan masraflar ve maðazanýn ücreti satýþ bedelinden mümtazen ödenir. SÝGORTA: Makbuz senetleri ve varantlar. 3.Madde 758 .TAÞIYICI: Taþýyýcý. 2. sigorta bedelinden alacaðýný tahsil eder.

gönderen talebettiði takdirde taþýyýcý. Gönderilenin adý.TAÞIMA SENEDÝ: Bu müddet. eþyanýn teslimi ve nun ulaþmasý lazýmgeldiði tarihten itibaren iþlemeye baþlar. Fa taþýma senedi tanzim edilmemiþ olsa bile muvafakatleri ve eþyanýn taþýyýcýya teslimi ile söz aflar arasýnda tamam olur.MÜRURUZAMAN: ÝKÝNCÝ AYIRIM : EÞYA TAÞIMA A . umumi þartnamelere tarif eya bunlara benzer diðer vesikalara konulmuþ olmasý halinde de hüküm aynýdýr.Madde 770 1. eþya taþýmasýnda eþyanýn gönderilene vaki teslimi. Taþýmanýn yapýlacaðý müddeti. I . Taþýyýcýnýn adý. taþýyýcýnýn hile veya aðýr kusurundan dolayý zayi olmuþ.Madde 768 - Taþýma senedi aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva eder. Taþýnacak eþyanýn cinsini. 3. soyadý veya ticaret unvanýný ve adresini.Madde 765 2.1.MESULÝYETÝN KALDIRILMASINA VEYA HAFÝFLETÝLMESÝNE AÝT ÞARTLARIN HÜKÜMSÜZLÜÐÜ: Haksýz olarak alýnan taþýma ücretinin geri alýnmasý ve taþýma ücreti dahil olmak üzere taþýma en doðan bütün alacaklar bir yýlda müruruzamana uðrar. Gönderenin adý. 6. 6085 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 50 nci maddesindeki müruruzaman hükmü mahfuzdur . noksanlaþmýþ veya bozulmuþ edilmiþse veya yolcu. ESASIN TEÞMÝL EDÝLEMEMESÝ: Taþýma akdinde kanunun taþýyýcýya ve hususiyle faaliyetleri devletin iznine baðlý taþýma iþle yüklediði mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldýrýlmasý neticesini doðuran bütün k þartlar hükümsüzdür. yolcu taþýmasýnda yolcunun hinden baþlar.Madde 769 Gönderen. paket halinde isel er paketlere yazýlý numaralarý ve iþaretleri ve ambalajýn þekil ve vasfýný. 4. ESAS: II. . soyadý veya ticaret unvanýný ve adresini. talebi halinde iki nüsha olarak bir taþýma senedi vermeye mecburdur. yýlý içinde telgraf. soyadý veya ticaret unvanýný ve adresini. 2. taþýyýcýya. istiap derecesi veya adedini. II .Madde 766 C .TANZÝM MECBURÝYETÝ: Gönderen.HUSUSÝ HÜKÜMLERÝN SAKLI KALMASI: . sýklet. kanunun kendisine yüklediði mesuliyetin hafi tilmesini veya kaldýrýlmasýný istiyemez. Taraflar arasýnda kararlaþtýrýlan diðer hususlarý.Madde 767 D . 7.Madde 764 Taþýyýcý veya taþýma iþleri komisyoncusu üzerine aldýðý taþýma iþini yukarýki maddede yazýlý n bir müesseseye gördürmüþ olduðu takdirde dahi. taþýyýcýya. Gönderen ve gönderilen taþýyýcýya karþý olan haklarýný. Eþya. taþýyýcýnýn hilesi yahut aðýr kusuru yüzünden geç ulaþmýþ veya meydana neticesinde cismani zarara uðramýþ veya ölmüþ ise taþýyýcýnýn mesuliyeti bu maddedeki müruru olmaz. 5. taahhütlü me o ile istemiþ olmak ve dava hakký eþyanýn kabulü ile düþmemiþ bulunmak þartiyle. gümrük kaðýtlarýný ve eþyanýn taþýnmasý için muhtaç olduðu diðer ve u kaðýt ve vesikalarýn þekle ve hakikata uygun ve kafi olmamalarýndan gönderen mesuldür. Taþýma ücreti ve ücret ödenmiþse bu ciheti. defi olarak aman dermeyan edebilirler.ÞEKÝL: Taþýma senedi tanzim edilmemiþ ise. Bu kayýt ve þartlarýn iþletme nizamnamelerine. eþyanýn gönderildiði yeri senedinin emre yazýlý olmasý isteniyorsa emrine þerhini.Denizde taþýma iþleriyle demir ve havayollarý ile taþýma iþlerine ve posta idaresine mütaal hususi hükümler mahfuzdur. taþýma senedine y suslarý ihtiva eden bir ilmühaberi imzalayýp vermiye mecburdur. Eþya tamamen zayi olmuþ veya yolcu ulaþmamýþ ise müruruzaman müddeti.

taþýma senedini aldýðý yahut taþýyýcýnýn kendisini haberdar ettiði zamanda gönderenin emirlerini icra ile mükellef deðildir. bundan doðan zarar ve ziyaný da ödemekle mükelleftir.ÝHTÝRAZÝ KAYIT: I . Taþýma senedi emre yazýlý ise taþýyýcý ancak kendi imzaladýðý taþýma senedini ibraz ve te emirlerini icraya mecburdur.SENEDÝN TESELLÜMÜ: Taþýyýcý.FAZLA ÜCRET VE MASRAFLAR: A . UMUMÝ OLARAK: Taþýyýcý. III.Bu kayýtlardan birinin sehven yazýlmamasýndan veya yanlýþ yahut hakikata aykýrý olarak ya masýndan doðan zarar ve ziyan gönderene aittir.Madde 774 2. Madde 773 - Taraflardan birisi için kusur teþkil etmiyen bir sebepten dolayý eþyanýn taþýnmasý menedilmiþ t pek ziyade gecikmiþ olursa taþýyýcý keyfiyeti derhal gönderene bildirmeye mecburdur. aldýðý emre göre harekete mecburdur. Taþýnacak eþya barut ve infilak maddeleri gi bi tehlikeli eþyalardan ise bunu bildirmeyen ve ambalaj üzerine etiket ve iþaret koymýya n gönderen. 2.ÝLMÜHABER: Taþýma senedinin bir nüshasý gönderen tarafýndan imza edilerek taþýyýcýya verilir ve taþýma e le birlikte sevk olunur. taþýma senedinin eþyayý adýna gönderildiði yazýlý olan kimseden baþkasýna vermeye yahut diðer suretle tasarruf zundur.ÝCRA MÜKELLEFÝYETÝ: 3. SEFERÝN DURAKLAMASI: . alýnan emre uymýyarak halin gereðine göre hareket edebilir. taþýyýcý:Madde 775 - Gönderenin veya gönderilenin kararlaþtýrýlmýþ þartlara aykýrý olarak verdikleri emir veya tal ine mesafe artar veya taþýma müddeti uzarsa taþýyýcý. eþyanýn rileceði yerlere veya diðer sebeplere göre veya mücbir bir sebepten dolayý baþka bir surette hareket zaruri bulunuyorsa. taþýnacak eþyayý taþýma senedine veya ayrý bir kaðýda. BÝLDÝRME BORCU: A .Madde 776 1. V . Þu kadar ki.EMRE GÖRE HAREKET: B . adýna gönderilene ve taþýyýcý tarafýn a olunan emre yazýlý taþýma senedinin hamiline karþý. Diðer nüshasý taþýyýcý tarafýndan imza edilerek gönderene geri veril aþýma senedi emre yazýlý ise taþýyýcýnýn imzaladýðý nüshanýn cirosu ve teslimi eþyanýn mülkiy 771 IV . eþyanýn gönderilmesinde.Madde 772 Taþýma senedinde gösterilmiyen hususlara dayanarak. bu artma veya uzama nispetinde fazla üc e ve bu yüzden yaptýðý masraflara hak kazanýr. B . hiçbir iddia dermeyan olunamaz. Birinci fýkrada yazýlý þekil þartlarýna uymýyan taþýma senedi kýymetli evrak olarak deðil sellüm ilmühaberi veya baþka ispat vesikasý telakki olunur. YENÝ EMÝRLER: Gönderen halin icabýna göre 777 ve 778 inci madde hükümleri dairesinde taþýyýcýya tazminat ve suretiyle taþýmayý durdurmak ve eþyayý geri almak hakkýný haiz olduðu gibi. Þu kadar ki. dýþ görünüþü itibariyle hiçbir kusuru olmadýðýný kabu adar ki. Gönderilen.TAÞIYICININ BORÇLARI: 1. Bu ta kdirde gönderen. teslim aldýðý zamandaki duru bir kayýt koymadan kabul edecek olursa.MÜCBÝR SEBEPTEN DOLAYI: 4. eþyayý kayýtsýz kabul etmiþ olsa bile dýþýndan anlaþýlmasý kabil olmayan noksanlarýn ia ve ispat edebilir. taþýyýcýnýn imzaladýðý taþýma senedi nüshasýný kendisine geriye vermek ve 77 eðince tayin olunacak tazminatý ödemek suretiyle mukaveleden cayabilir. Eþyanýn gönderildiði yere ulaþtýðý yahut ulaþmasý lazýmgeldiði ve gönderilenin bunlarý ediði tarihten.

Zýya ve hasar.GECÝKME: 1. bu yüzden doðan zarar ve z ul olur. uðradýðý zýya ve hasardan mesuldür. TAÞIMA MÜDDETÝ: Yükün. taþýma ücretinin tamamýný ve yük ve boþaltma masraflariyle eþya gönderene iade olununcaya kadar taþýyýcý tarafýndan yapýlan z masraflarý. gönderenin arzusiyle kesilecek olursa aþaðýdaki hükümler tatbik olunur. kalan kýsmýn ücretini almak hakkýný h 2. taþýma ücreti. Kendi kusurundan doðmýyan bir sebepten. Taþýma hareketten sonra durdurulacak olursa gönderen. ödemeye mecburdur. noksanýn eþyanýn mahiyetinden doðmayýp diðer bir sebepten ileri ldiðini. Taþýnan eþyanýn bir kýsmý telef olmuþ ise taþýyýcý.ZIYA VE HASARLARDAN DOLAYI MESULÝYET: Taþýyýcý eþyanýn kendisine teslim edildiði tarihten gönderilene teslim olunduðu tarihe kadar det içinde. Hareketten önce taþýma durdurulacak olursa gönderen. kararlaþtýrýlmýþ olan ücretin yar ma ve yükletme masraflariyle taþýyýcý tarafýndan yapýlan diðer zaruri masraflarý. ancak üç numaralý bentte yazýlý bulunan halden doðmuþ ise.GÖNDERENÝN ARZUSÝYLE: A . Eþya. Gecikme müddeti.Madde 779 - Eþya. taþýyýcý.UMUMÝ OLARAK: 1. yükleme ve boþaltma masraflariyle yaptýðý diðer zaruri masraflarý is iyebilir. gönderen veya gönderilenlerin fiilerinden veya mücbir sebepten doðd ispat ederse. 3. gecikme için mazeret sebebi olamaz.Madde 781 - Taþýyýcýnýn kullandýðý kimselerin veya maiyetinde çalýþanlarýn kusurlarý kendi kusuru hükmünd Taþýyýcý zýya ve hasarýn: 1. geciken t ile mütenasip olarak indirilir. 2. Gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdikleri emir ve talimatýn tatbiki nden.Madde 783 3. 2. YARDIMCILARIN KUSURU: Taþýyýcý. ancak gidilen mesafe nispe aþýma ücretine hak kazanýr. yaptýðý masraflarý istemek hakkýna halel gelmemek üzere. paketlere bölünmüþ ise bu mesuliy et her biri için ayrýca tahdid edilebilir. yukarki madde gereðince belli olan müddetlerden sonra ulaþýrsa. gecikmenin.Madde 780 B .Madde 777 - Sefer. rete hak kazanmasa bile. taþýma esnasýnda mahiyetleri icabý hacým ve tartýlarý azalan eþyadan dolayý mesuliy li bir miktarda iptidaen tayin ve tahdid edebilir. Eþyada zaten mevcut noksan ve ayýplardan. taþýnan eþyanýn gönderilene teslimine kadar kendi yerine geçen bütün taþýyýcýlarýn e býraktýðý kimselerin fiil ve kusurlarýndan kendi kusuru gibi mesuldür. UMUMÝ OLARAK: Taþýyýcý. Taþýma vasýtalarýnýn yokluðu veya yetersizliði. bu gecikmeden mesul olmaz. mukavele veya ticari teamül ile belli olan ve bunlarýn yokluðu halinde halin icabýna göre münasip görülen bir müddet içinde taþýnmasý lazýmdýr. 5. ARA TAÞIYICILARDAN DOLAYI MESULÝYET: . ileri geldiðini ispat edecek olursa mesuliyetten kurtulur. II .Madde 778 Taraflardan birisi için kusur teþkil etmiyen sebeplerden dolayý taþýmaya baþlanmamýþ ise. yahut eþyanýn mahiyetinden veya ambalajýn fena yapýlmasýndan. mal tamamen zayi olsa dahi taþýyýcý ücretinin tamamýna hak kazanýr. MESULÝYETÝN TAHDÝDÝ: Taþýyýcý. mukavele ile belli olan müddetin ik i mislini geçerse taþýma ücreti tamamen düþmekle beraber taþýyýcý. hal ve olaylara göre noksanýn tahdid edilen miktara balið olmýyacaðýný ispat ederse uliyetin tahdit edilmiþ olmasý hükümsüz kalýr. B .Taraflardan birisi için kusur teþkil etmiyen sebeplerden dolayý sefer duraklayýp kalýrsa.Madde 784 Gönderen veya gönderilen. 4.

TAZMÝNAT DAVALARININ DAVALILARI: Eþyanýn kayýtsýz ve þartsýz kabulü. Zýya veya hasar kendi hilesinden yahut aðýr kusurundan doðmuþ ise taþýyýcý dava hakkýnýn düþtüðünü iddia edemez. er zýya ve hasarýn.Mahiyet ve deðerleri beyan edilmeksizin taþýyýcýya teslim olunan eþyanýn zýyaýndan doðacak t. Zýya ve hasardan dolayý mesul olmasý lazýmgelen taþýyýcý tayin edilemediði takdirde zarar aþýyýcýlar arasýnda herbirinin taþýma ücretindeki hissesi ile mütenasip olmak üzere bölünür. 2.Madde 786 Hasardan doðan tazminat.A . Þu kadar ki. TAZMÝNAT: Zýyadan doðan tazminat. D . kýymetli e k ve diðer vesikalarýn hasar ve zýyaýndan mesul olmaz. ka hi: 1. Zarar. gönderileni bulamamasý veya gönderilenin eþyayý kabul etmemesi yahut kabulde gec gönderilen ile taþýyýcý arasýnda bir ihtilaf yahut tesellüme mani diðer bir sebebin çýkmasý e. taþýyýcýnýn. Bununla ce hasar veya noksaný mahkemece tayin edilen bilirkiþi marifetiyle tesbit ettirilmiþ i se gönderilenin taþýyýcýya karþý dava hakký düþmez. Bu davanýn aradaki bir taþýyýcý aleyhine açýlabilmesi için. taþýyýcý aleyhine açýlacak dava hakkýný düþürür. taþýnan eþya yerine ulaþýnca derhal gönderilene haber vermeye mecburdur.GÖNDERÝLENE KARÞI: Taþýyýcý. þartiyle taþýyýcý aleyhine dava açmak ký mahfuz kalýr. gönderene aittir. taþýma senedine geçirilen deðere. taþýyýcýnýn aðýr kusuru veya hilesinden doðmuþ olduðu takdirde yukarki fýkrada aný eya bu maddenin birinci fýkrasý veyahut 785 inci maddedeki tazminatlar yerine tam ta zminat istenebilir. ancak eþyanýn gönderilene teslim edileceði yerde hasardan öncek i deðeri ile hasardan sonraki deðeri arasýnda mevcut farka göre tesbit edilir. çabuk bozulan c . birinci veya sonuncu taþýyýcý aleyhine ikame ed dýr. Bu kabil eþyanýn maruz olduðu tehlike ve zarar. taþýma ücreti ve sair masraflar malýn piyasa de n indirilir.Madde 789 - Taþýyýcýnýn.GÖNDERÝLENE TESLÝM: A . para. eþyanýn yediemine teslimi için eþyanýn ulaþtýðý yerdeki mahkeme lir. keyfiyeti hemen gönderene bildirmesi ve cevabýný beklemesi lazýmdýr. B . zýya ve hasarýn bu taþýyýcýn a geldiðini ispat etmek þarttýr.Madde 785 . C . eþyayý kendisi taþýdýðý zaman içinde vaki olmadýðýný ispat eden taþýyýcý iþtirak etmez.TAYÝNÝ: 5. böyle deðer bulunmadýðý takdirde ayný cins ve vasýftaki eþyanýn gönderilene teslim edileceði yerde ne göre tayin olunur. kendisine teslim olunurken beyan edilmemiþ olan kýymetli eþya.Madde 788 Bir taþýyýcý mesul olmadýðý fiillerden dolayý tazminat verir veya bu yüzden aleyhine dava doðrudan doðruya kendisinden önce gelen taþýyýcýya yahut esasen mesul olmalarý lazým gelen ar taþýyýcýlara rücu hakký vardýr. Keyfiyet ne bildirmek mümkün olmaz veya gönderen cevap vermekte gecikir. Eþya. yahut icrasý mümkün olmýyan b zý talimat verirse. Zýya ve hasarýn eþyanýn taþýyýcýya tevdii ile gönderilene teslimi arasýndaki zaman içi olduðunu ispat etmek. BÝLDÝRME BORCU: Eþya kabul edildiði sýrada. ancak.Madde 787 Taþýyýcý.DAVA HAKKININ DÜÞMESÝ: 1. her hadisede halin icabýna göre tayin olunur. tazminatýn piyasa deðerine göre tayin edildiði hallerde zý a dolayýsiyle ödenmemiþ bulunan gümrük resmi. III .MALIN MAHÝYET VE DEÐERÝ BEYAN EDÝLMÝYEN HALLERDE AÐIR KUSUR HALÝNDE TAZMÝNAT: Taþýyýcý aleyhine açýlacak tazminat davalarý. taþýma senedinde deðer göste ve fakat taþýyýcýya bildirilip onun tarafýndan kabul edilmiþ bir deðer mevcut ise ona. bir kýsmýnýn zýyaýný veya hasarýný anlamak mümkün deðilse. Zararýn anlaþýlmasýný mütaakýp ve eþyanýn kabulünden itibaren nihayet sekiz gün içinde rifetiyle eþyanýn tetkik ve muayenelerini talep etmek. taþýyýcý.

Madde 790 B . taþýnacak eþyayý ve taþýma senedini tesellüm ett bütün borçlarda önceki taþýyýcýnýn yerine geçerler. Þu kadar ki. nama re yazýlý olan ve tarafýndan imza edilen taþýma senedinin ikinci nüshasý kendisine geri veril edikçe taþýnan eþyayý teslime mecbur deðildir. Aksi halde eþya sahibinin bu yüzd en uðradýðý zararlarý tazminle mükellef olur. son taþýyýcý evvelkilerin haklarýný kullanýr. yukarki maddede gösterilen borçlarýný vermiy olursa taþýyýcý. gönderilen sayýlýr. Taþýyýcý.TEVDÝ: Taþýyýcý. Bununla beraber bu suretle gönderil enin ödemiþ olduðu masraflar.BÝRDEN ÇOK TAÞIYICILAR Birinci taþýyýcýdan sonra gelen taþýyýcýlar. Gönderilen. anýlan madde gereðince satýldýðý takdirde. GÖNDERÝLENÝN HAKLARI: A .Madde 793 B . Borçlar Kanununun 92 nci maddesi hükmüne uyarak hareket eder. HAPÝS HAKKI: . GÖNDERÝLENÝN BORÇLARI: Taþýma ücreti ile ardiye ve sair masraflarýn. yukarki madde gereðince tevdi lduðu para taþýyýcýnýn hapis hakký noktasýndan eþya hükmündedir. kendisinin yahut kendisinden evvelki taþýyýcýlarýn veyahut gönderenin alacaðýný min bir yere tevdiini talep etmeksizin taþýnan eþyayý teslim ederse. MUAYENE: 1. gönderenin ve kendisi nden evvelki taþýyýcýlarýn sarf ettikleri yahut alacaklý bulunduklarý paralardan dolayý onlar . yahut diðer kaðý slim olunan eþyanýn ne halde bulunduklarýný tesbit ettirebilirler. 3. 2. BORÇLARI: Masraflar muayeneyi isteyen tarafa aittir.Eþyanýn teslimi sýrasýnda. eþyayý teslime mecbur deðildir. aksine mukavele olmadýðý takdirde. gönderilen. teslimi þart ilen yerde. taþýma senedine göre gönderilen tarafýndan verilmesi la Madde 792 - Taþýnan þeyleri almak üzere müracaat eden kimse. taþýma mukavelesinden doðan bütün alacaklar için eþya üzerinde hapis hakkýný haizdi e. bu hükme uyulmadýðý takdir 772 nci madde hükümleri tatbik olunur. taþýyýcý eþyayý teslime mecbur olur.GÖNDERENE KARÞI: Taþýyýcý. taþýyýcý. taþýma ücretiyle yaptýðý masraflar halinde ve en kýsa bir müddet içinde gerek göndereni ve gerek gönderileni keyfiyetten habe rdar etmeye mecburdur. IV . onun hasara uðradýðýný dýþardan gösterecek hiçbir alamet ve iþar hi.Madde 794 4. gerek üçüncü þahýslar rak taþýma mukavelesinden doðan bütün haklarý. eþyanýn ulaþmasýndan önce. esasen taþýyýcýyý mesul kýlan bir zýya ve hasardan doðmuþ ise b gönderilen taþýyýcýdan istiyebilir. eþyanýn kabulünden sonra. Ayný hakký taþýyýcý da h r. eþyanýn ulaþmasýndan ve taþýma senedini veya bunun yerini tutan ilmühaberi hamil ise eþyanýn ulaþmasý gereken günden sonra gerek kendi. borcun miktarýnda ihtilaf çýkar len borçlu olduðunu kabul ettiði miktarý öder ve aradaki farký da muteber bir bankaya yahut notere yahut emin bir yere tevdi ederse. Eþya. taþýyýcý. Bunlar taþýma senedine. taþýnan eþya sahibinin menfaatlerini muha a hususunda sürat ve basiret ile harekete mecburdur.Madde 795 5. Gönderilenin. bunlarýn hal ve vasýflarýný taþýyýcýnýn önünde derhal ve bizzat muayene etmek llüm yerindeki mahkeme marifetiyle muayene ettirmek hakkýný haizdir. aþaðýdaki fýkraya göre keyfiyet gönderene bildirilinceye kadar zarar ve tehlike nin vukuu melhuz ise. taþý llanabilir ve beyan edilen zamandan itibaren taþýnan eþyanýn kendisine teslimine ve taþýma s enedinin taþýyýcýdaki nüshasýnýn geri verilmesini istiyebilir.ÖDEME: Emre yazýlý bir taþýma senedinin hamili.insten olup. Aksi takdirde kendisinden zarar ve ziyan talep olunabilir .Madde 791 Birinci fýkrada beyan olunan hallerde taþýyýcý.Madde 796 - Son taþýyýcý. bunlarýn muhafazasý hususunda gönderilen tarafýndan veri icraya mecburdur. zarar ve ziyan davasý dahil olduðu halde.

SEFERÝN DURAKLAMASI: I . YOL DEÐÝÞTÝRME: II . seferden vazgeçmiþ olsa dahi ücretin tamamýný vermesi lazýmdýr. taþýma mukavelesinin akdinden sonra ve hareketten evvel durdurulursa aþaðýdaki hükümle tatbik olunur:Madde 799 B . Fakat bu paralardan dolayý gönderilene müracaat hakký bakidir. yapýlmakta olan kara seyahatinde gecikme iki günü aþar veya gecikme yüzünden yolcunun seyahatten beklediði fayda kalmaz ise sözleþmeden cayabilir ve ödediði ücreti de geri istemek hakkýný haizdir. muka ele tazminatsýz olarak kendiliðinden hükümden düþer.Madde 802 - Sefer.TALÝMAT: ÜÇÜNCÜ AYIRIM : YOLCU TAÞIMA Yolcular. yolcu tazminat istiyebilir. taþýyýcýlar tarafýndan iç hizmetleri tanzim için konmuþ olan usul ve talimatý ihlal mekle mükelleftirler. akdin ifasýndan vazgeçmeye ve tazminat istemeye hakký vardýr. 3. taþýma mukavelesinin akdinden ve hareketten sonra duraklýyacak olursa mukaveled e bu hususta bir hüküm bulunmadýðý takdirde aþaðýdaki hükümler tatbik olunur:Madde 800 1. Yolcu. yolcunu n. Yolcu. Sefer. seyahat etsin etmesin.SEFERÝN DURDURULMASI: Sefer.Madde 801 . kamyon veya her hangi bir taþýma vasýtasýnýn tamiri zaruri lmasýndan veya ansýzýn çýkýp seyahate devamý tehlikeli kýlan bir halden dolayý gecikmiþ ise. seyahat ücretinin verilmesi lazým gelmez. 4. hükümetin emrinden. hastalýk veya buna benzer diðer bir mücbir sebepten dolayý durmuþsa.Madde 797 2. belli vakitte hareket yerinde hazýr bulunmayacak olursa mütaakýp vasýta il e seyahat hakkýný haizdir. 6.H 1. yolcunun þahsýný veyahut taþýma vasýtasýný ilgilendiren ve taþýyýcý için kusur bir sebepten dolayý duraklýyacak olursa.4 ve 5 inci bentlerde anýlan hallerde taþýyýcý peþin almýþ olduðu taþýma üc ermeye mecburdur. af arasýnda hususi bir anlaþma olmadýðý takdirde aþaðýdaki hükümler tatbik olunur:Madde 803 Taþýyýcý. 2. 5. yolcudan baþka yük de taþýmakta ise yükü boþaltmak için gereken zaman kadar kal ahiptir. ücreti önce öd enmiþ ise tamamýný geri alabileceði gibi zarar ve ziyan da istiyebilir.arþý mesul olur. C . Sefer. Taþýma vasýtalariyle ilgili olan ve taþýyýcý için kusur teþkil etmiyen bir sebepten ya ki tarafýn da kusurlarý olmaksýzýn yolculuða engel olan veya onu tehlikeli kýlan sair sebepl erden dolayý sefer yapýlmamýþsa mukavele hiçbir tarafýn tazminat vermek mecburiyeti olmaksýzý endiliðinden hükümden düþer. gidilen mesafe ile mütenasip olarak veri lir. Bu halde hiçbir taraf diðerine tazminat vermeye mecbur deðildir.SEFER ESNASINDA: Taþýyýcý. Taþýyýcý sefere devamdan vazgeçer veyahut onun kusuru yüzünden yolcu yol üzerinde bulu bir yerde kalmaya mecbur olursa.Madde 798 - Sefer. 2. sefer esnasýnda tarifesine girmiyen bir yerde durur veya tayin etmiþ olduðu yoldan aþka bir yerde durur veya tayin etmiþ olduðu yoldan baþka bir yolu takibeder yahut diðer b ir suretle ve kendi fiili yüzünden gidilmesi kasdolunan yere ulaþmasý gecikirse. ücret. araba. Yolcu kendi arzusu ile yol üzerinde bulunan bir yerde seyahattan vazgeçecek o lursa ücretin tamamýný ödemeye mecburdur. MESULÝYETÝ: A .SEFERÝN GECÝKMESÝ: areket gecikecek olursa yolcu. ücreti tamamen ödemeye mecburdu r.HAREKETÝN GECÝKMESÝ: 1. Yukarýki 3. Sefer. 3. . Yolcu. D . ölüm. Aki ten cayýlsýn veya cayýlmasýn gecikme sebebiyle her hangi bir zarar ispat edilmese dahi b ilet parasýnýn üç misli maktu tazminat olarak hükmolunur. zarar ve ziyan talebedebileceði gibi. taþýyýcýnýn fiili veya kusuru yüzünden durmuþsa.

Yolcu. engelin kalkmasýný veya tamiratýn sonunu beklemek istemezse. 2.Madde 804 - Taþýyýcý. bagajý ve zati eþyalarý için. sefer esnasýnda ölürse. yolcularý gidecekleri yere sað ve salim olarak ulaþtýrmakla mükelleftir. iþbu muameleler murakabe maksadiyle müdahale e taþýyýcýdan. taþýma mukavelesi hakkýndaki hükümler taþýma iþleri komisyonculuðuna da tatbik r.Madde 809 - . B . taþýyýcý. E . 785 ve 786 nci maddelerd dilen hükümler dairesinde mesuldür. ZARURÝ SEBEPLER YÜZÜNDEN: I .HÜKÜMLERÝ: Komisyoncu.YOLCUNUN ÖLÜMÜ: A .TARÝFÝ: Ölünün yakýnlarýndan biri orada mevcut ise.Madde 807 Yolcularýn kazaya uðramalarý halinde bundan doðacak zararlarý taþýyýcý tazmin eder. II . Fakat taþýma ücretinde yemek de dahil ise durma müddet ince yemek masrafýný yolcu çeker.ÝHTÝMAM: Bu ayýrýmdaki hususi hükümler baki kalmak þartiyle komisyon mukavelesi ve eþyanýn taþýnma t hususlarda. Daha aðýr cezalar derpiþ eden hükümler mahfuzdur.TAÞIYICININ HAPÝS HAKKI: Taþýyýcý. taþýma ücretini. Yolcu. G .Bu madde hükümleri mukavelede aksine hüküm yoksa caridir.TAÞIYICININ MESULÝYETÝ: 1.Madde 806 F . taþýyýcý.BAGAJ: Yolcu. bilette tayin edilen yerin baþka bir kimseye verilmiþ olmasý veyahut bilette ta in edilen vasýta yerine onun ayný olmýyan baþka bir vasýtanýn sefere konulmuþ olmasý veya vas belli saatten önce hareketi sebebiyle yolcunun yetiþememesi yahut taþýma vasýtasýnda halin g erekli kýldýðý ilk sýhhi yardým malzeme ve ilaçlarýnýn bulundurulmamasý veya bunlardan derhal de edilmesi imkanýnýn saðlanmamýþ olmasý sebebiyle dahi yukarki fýkra hükmünce mesuldür ve he bir zarar ispat edilmese bile bilet parasýnýn üç mislini maktu tazminat olarak ödemekle mük elleftir.Madde 805 Yolcunun yanýnda alýkoyduðu eþyadan. kazanýn kendisine v yükletilmesi mümkün olan bir kusurdan doðmadýðýný ispat ettiði takdirde bu iki haldeki tazmin kurtulur. aksine mukavele yoksa ayrý ücret vermeye mecbur deðildir Taþýyýcý. gidilen mesafe ile mütenasip olarak ödiyerek sözleþmeden cayabilir. adý geçen eþyalarýn kendi elinle bulunduðuna dair bir beyanname talep edebilir DÖRDÜNCÜ AYIRIM : TAÞIMA ÝÞLERÝ KOMÝSYONCULUÐU Ücret mukabilinde kendi namýna ve bir müvekkil hesabýna eþya taþýtmayý sanat ittihaz etmiþ ol mseye taþýma iþleri komisyoncusu denir. Yukarýki fýkrada gösterilen hareketleri yapan vasýta þoförleri ve vasýtalarý emri altýnda nduran kimseler ile vasýtalarý taþýma iþinde kullananlar þikayet üzerine elli liradan aþaðý o ere hafif para cezasiyle cezalandýrýlýrlar. yolcu eþyasýnýn zýya veya hasara uðramasýndan dolayý 781. taþýma mukavelesi hükümlerini yerine getirmekte ve bilhassa taþýyýcýlarý ve ara k oncularý seçmekte.Madde 808 - I .TAÞIYICININ MESULÝYETÝ: Yolcu. seyahat ücretini ve sefer esnasýnda yolcuya verdiði erzak bedellerini alabilmek içi agaj üzerinde hapis hakkýný haizdir. taþýma vasýtasýnýn hareketini beklemeyi tercih edecek olursa. kararlaþtýrýlmýþ fazla bir þey vermeye mecbur olmaz. Þu kadar ki. Bu miktarý aþan zarar halinde onun da tazmini istenebilir. tedbirli bir tacir gibi hareket etmeye ve müvekkilinin menfaatlerin i korumaya ve talimatýna uymaya mecburdur. mirasçýlarýn menfaatlerini korumak için yolcuya ait eþyalarý ilgililerine teslim edinceye kadar bunlarýn iyi surette muhafazalarýna ait tedb irleri almaya mecburdur. 2. taþýyýcý mesul deðildir. Yolcu aza neticesinde ölmesi halinde onun yardýmýndan mahrum kalan kimseler dahi uðradýklarý zarar lara karþýlýk taþýyýcýdan tazminat istiyebilirler. Taþýyýcý.

BÝRDEN ZÝYADE KOMÝSYONCU: Komisyoncu. Bu halde komisyoncu taþýyýcý sayýlýr.Taþýma komüsyonculuðu akdinden doðan bütün davalar bir yýlda müruruzamana uðrar. rü n dolayý mesuliyetten kurtulamaz.Madde 812 IV . taþýma senedinin ikinci nüshasýný 771 inci madde hükmünce kendi adýna imza ed müvekkiline gerivermiþ veya kendi adýna taþýma ilmühaberi tanzim ederek müvekkiline vermiþ ve ut kendisiyle müvekkili arasýnda taþýma ücreti ve bütün masraflara karþýlýk olarak kesin bir yin edilmiþ ise komisyoncu taþýyýcý sayýlýr. DÖRDÜNCÜ KÝTAP : DENÝZ TÝCARETÝ BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ HÜKÜMLER A . sonuncu aracýlýk eden komisyoncular. II . kendisinden sonra gelen komisyoncu tarafýndan temin edi lecek olursa. denizde hareket etmesi imkanýna baðlý bulu nan ve pek küçük olmýyan her türlü tekne "Gemi" sayýlýr.Madde 817 Denizde kazanç elde etme maksadýna tahsis ullanýlan her gemi.GEMÝ. "Tica . TÝCARET GEMÝSÝ: Tahsis edildiði gayeye uygun olarak kullanýlmasý. önce gelen komisyoncunun hapis hakký ondan sonraki komisyoncuya geçer.TARÝFLER: I . kimin tarafýndan ve kimin et gemisi" sayýlýr. taþýyýcýnýn ücretini ödediði takdirde. taþýnan eþyaya gerçekten veyahut taþýma senedini veya onun yerine geçecek ilmühab yahut eþyanýn bir maðaza veyahut antrepoya tevdi edildiðini bildiren makbuz kaðýdýný hamil ol suretiyle hükmen zilyet ise bu eþyanýn taþýma masrafý. Bu madde hükümlerinin taþýtan aleyhine deðiþtirilmesi neticesini doðuran bütün kayýt ve þ dür. komisyon ücreti ve avanslarýndan dola üzerinde hapis hakký vardýr. V . kazan gibi esas anormal tehlikeler hariç) deniz tehlikelerine "Denize elveriþli" sayýlýr.Madde 816 Tekne. taþýyýcý ile mukavele ettiði miktardan fazla bir taþýma ücretini müvekkili he geçiremez.Madde 8 VI .Madde 811 III. kendilerinden önceki komisyoncularýn haklarýný ve bilhassa onla rýn taþýnan eþya üzerindeki hapis haklarýný kullanmaya mecburdur.KOMÝSYONCUNUN TAÞIMA ÝÞÝNÝ ÜZERÝNE ALMASI: .HALEFÝYET: Aksine mukavele olmadýðý takdirde komisyoncu eþyayý kendi vasýta ve adamlarý ile taþýyabilece kendi yerine geçen taþýyýcýlara da taþýtabilir. za unun hile veya aðýr kusurundan doðmuþ bulunmasý halleri 767 nci madde hükümlerine tabidir. müruruzamana uðramýþ hakkýn defi olarak ileri sürülebilmesi. onun haklarý kendisine geçer.ÜCRET HAKKI: Komisyoncu.Madde 815 Komisyoncu.Madde 813 Bir komisyoncunun alacaðý.MÜRURUZAMAN: BÝRÝNCÝ FASIL : GEMÝ Müruruzamanýn baþlangýcý. makine. de 810 Komisyoncu. kýsýmlarý bakýmýndan yapacaðý yolculuðun (Tamam karþý koyabilecek durumda olan bir gemi edilen veya fiilen böyle bir maksat için k nam ve hesabýna kullanýlýrsa kullanýlsýn. VII.Komisyoncunun deruhde ettiði iþ kendi namýna bir taþýyýcý seçerek taþýma mukavelesi yapmaktan olduðu taraflar arasýndaki akitten açýkça anlaþýldýðý takdirde eþyayý taþýyýcýya teslim etti stemeye hak kazanýr. taþýyýcýlara karþý olan rücu hakkýný kendi kusuru yüzünden zayi etmiþ ise.HAPÝS HAKKI: Eþyanýn taþýnmasýna biribiri ardýnca birden çok komisyoncu aracýlýk ettiði takdirde. umumi donatým. Diðer hallerde ücretin muaccel oluþu taþýma akdindeki hükümlere tabidir. Komisyoncu.

K.Madde 822 B . o gemiye ait seferlerin idare olunduðu limandýr. kaptan ve gemi alacaklý kkýndaki fasýllarý ile deniz ödüncü. III . Bayrak.GEMÝ ADAMLARI: Hususi kanunlarda aksine hüküm bulunmadýkça.5136 S. yükleme durumu.Madde 820 V . 3. teþkilatý.Madde 823(Deðiþik madde: 20/04/2004 . VI . eski ve yeni farký gözetilmeksizin. yabancý bir devlet veya onun tebaasý hesabýna Türkiye'de inþa olunan gemilere. Tamiri hiç veya bulunduðu yerde mümkün deðilse ve tamir edilebileceði bir limana götür zse "Tamir kabul etmez gemi". spor. Donatanýn gemi adamlarýnýn kusurundan doðan mesuliyetine mütaallik 947 nci madde il e 948 inci maddenin birinci fýkrasýnýn üçüncü bendi. diðer hallerde ise. bu kitabýn çatma. geminin yolc uluða çýkarken haiz olduðu deðerden. 2.II. sayýlýr. "Tamire deðmez gemi".Madde 819 1.ÞARTLARI: . kurtarma ve yardýma da iyle mahdut mesuliyete mütaallik 1236 ncý maddenin son fýkrasý hükmü munhasýran bir amme hizm tine tahsis edilen devlet gemileriyle donanmaya baðlý harb gemilerine ve yardýmcý gemile re. gemi denize elveriþsiz hale gelmeden ce haiz olduðu veya gereði gibi donatýlmýþ olmasý halinde haiz olacaðý deðerden ibarettir. denize elveriþsizlik bir yolculuk sýrasýnda meydana gelmiþse. önceki deðerinin dörtte üçü sa. Bu izin bitme dikçe veya kanunî sebeplerle geri alýnmadýkça gemi Türk Bayraðý çekemez. TAMÝRE DEÐMEZ GEMÝ: Bir geminin baðlama limaný. öðretim ve ilim gayelerine tahsis ed ilmiþ gemilere. 3. yatlar. Denizde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanunun hükümleri mahfuzdur.Madde 821 Süveyþ kanalýnýn tamamý Süveyþ'e kadar Akdeniz'den sayýlýr. 823 üncü mad dede yazýlý niteliklere sahip olmayan kiþilere en az bir yýl süreyle kendi namýna iþletilmek re býrakýlmýþ olursa malikin talebi üzerine Denizcilik Müsteþarlýðý en çok iki yýl süreyle ge ayrak çekmesine o memleket kanunlarý müsait olmak kaydýyla izin verebilir. yakýtý.AVRUPA LÝMANLARI: "Gemi adamlarý". bu kitabýn gemi. bu kanunun hükümleri ticaret gemileri hakkýnda t tbik olunur.K.HÜKÜMLERÝN TATBÝK SAHASI: A .Madde 824(Deðiþik madde: 20/04/2004 . Yalnýz Türk vatandaþlarýnýn malý olan gemi Türk gemisidir. dahi tatbik olunur. eðitim. çatma. kaptan. Avrupa limanlarý ile Avrupa dýþý limanlarý ayrý tutan hükümlerin tatbikinde bütün z ve Karadeniz limanlarý Avrupa limanlarýndan sayýlýr. 2.BAÐLAMA LÝMANI: Bu Kanunda. Donatanýn gemi adamlarýnýn kusurundan doðan mesuliyetine mütaallik 947 nci madde il e 948 inci maddenin birinci fýkrasýnýn üçüncü bendi. Önceki deðer.5136 S. Tamir masrafý geminin.mad) *1* Her Türk gemisi Türk Bayraðý çeker.TAMÝR KABUL ETMEZ GEMÝ. . ÝKÝNCÝ KISIM : BAYRAK I . IV . 2. . YOLA ELVERÝÞLÝ GEMÝ: Denize elveriþsiz hale gelmiþ olan bir gemi bu kanunun tatbiki bakýmýndan:Madde 818 Denize elveriþli olan gemi. gemi zabitleri.DENÝZE ELVERÝÞLÝ GEMÝ. gemi adamlarýný erliði ve sayýsý bakýmlarýndan yapacaðý yolculuðun (Tamamiyle anormal tehlikeler hariç) tehli ine karþý koyabilmek için gerekli vasýflarý haiz bulunduðu takdirde "Yola elveriþli" sayýlýr. kurtarma ve yardým hakkýndaki kýsýmlarý.TÜRK BAYRAÐINI ÇEKME HAKKI VE MÜKELLEFÝYETÝ: Ancak: 1. tayfalar ve gemide istihdam edilen diðer ki mselerdir. komanyasý.mad) *1* Bir Türk gemisi. gemi sicili ve inþa halinde gemiler üzerindeki haklara mütaallik hükümler. iþtirme gemileri gibi münhasýran gezinti.

Þu kadar ki. tanzim edildiði günden itibaren ancak bir yýl için muteberdir. dernek ve vakýflarýn malý olan gemiler id rganýný teþkil eden kiþilerin çoðunluðu Türk vatandaþý olmak.Madde 826 2. Þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar.Birlikte mülkiyet esaslarýna göre birden fazla kiþilere ait olan gemiler.Madde 828 Gemi tasdiknamesi alýnmadýkça. 824 üncü maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hallerde bayrak þahadetnamesi müsaade müddeti teber olmak üzere Münakalat Vekaletince tanzim olunur. Bayrak þahadetnamesi. Ancak. þirketi idare ve temsil etmeye yetk ili ortaklarýn çoðunluðu Türk vatandaþý olmak ve þirket sözleþmesine göre oy çoðunluðu Türk o k. Türk ticaret þirketlerinin malý olan gemiler. Tüzel kiþiliði haiz olan teþekkül. satýþ talebinde bulunanlar dahi girebilirler. 823 üncü maddede yazýlý niteliklere sahip olan kiþilere en az bir yýl süreyle kendi namýna iþletilmek üzere býrakýlmýþ olursa malikin muvafakatý alýnmý evzuatýnýn kaptan ve gemi zabitleri hakkýndaki hükümlerine riayet olunmak. müessese. mücbir sebep yüzünden uzadýðý takdirde müddet de uzar. gemi tasdiknamesi ile ispat olunur. Ýhale. bu müddetin altý ayý geçtikte inin en az üçte birine sahip olan diðer müþterek donatanlarýn ekseriyetle verecekleri karar ü erine sicil dairesinden o gemi payýnýn sahibi hesabýna açýk artýrma ile satýlmasý istenebilir rtýrmaya. yolculuk. HUSUSÝ HALLER: I . 2.Madde 827 - Türkiye dýþýnda bulunan bir gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný elde ederse geminin bulunduðu y onsolosu tarafýndan Türk Bayraðýný çekme hakkýna dair verilecek "bayrak þahadetnamesi" gemi t iknamesi yerine geçer. Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iþtiraklerinin malý olan gemiler. Bu maddenin ikinci fýkrasýnda belirtilen gemiler. III . Denizcilik Müsteþarlýðýnca tutulacak hu usi bir sicile kaydolunur.ÝSTÝSNALARI: 1. payl arýnýn yarýsýndan fazlasý Türklere ait ve iþtiraki idare ve temsil etmeye yetkili müþterek do larýn çoðunluðu Türk vatandaþý olmak kaydýyla Türk gemisi sayýlýrlar.HAKKIN ÝSPATI: Geminin Türk Bayraðýný çekme hakký.TÜRK GEMÝSÝ VASFININ ZIYAI: 823 üncü madde ile 824 üncü maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý þartlardan birinin ortadan kalkm e gemi aþaðýki madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle Türk gemisi olmaktan çýkar.Madde 825 - Bir donatma iþtirakinde geminin yarýsýndan fazlasýna sahip olan müþterek donatan veya donata nlar Türk vatandaþlýðýný kaybeder yahut paylarý temlikten baþka suretle yabancýya geçerse gem ene müddetle Türk Bayraðýný çekme hakkýný muhafaza eder. izin alan kiþi her iki yýlda bir izin için gere li þartlarýn mevcudiyetini sürdürdüðünü ispatlamakla yükümlüdür.MUAFÝYET: . pay çokluðunun Türk vatandaþlarýna ait olmasý þartýyla Türk gemisi sayýlýrlar. Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil memurluðunca tasdik edilmiþ bir hulasasý yahut bayrak þahadetnamesi yolculukta daima gemide bulundurulur. Türk Bayraðýný çekme hakký kullanýlamaz.GEMÝ TASDÝKNAMESÝ: B . 1. anonim ve sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerde ayrýca paylarýn çokluðunun nama bir baþkasýna devri þirket yönetim kurulunun iznine baðlý bulunmak. ancak bir Türk vatandaþýna yap bilir. III . yabancý kanunda d a bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak þartýyla Denizcilik Müsteþarlýðý geminin býrakma süres ayraðý çekmesine izin verebilir. UMUMÝ OLARAK: Türk gemisi olmayan bir gemi.Madde 829 Bir Türk limanýnda inþa edilmiþ olup da 823 üncü madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hak gemilere Münakalat Vekaletince gidecekleri teslim yerine kadar muteber olmak üzere bir bayrak þahadetnamesi verilebilir. II . Türk kanunlarý uyarýnca kurulup da. II.BAYRAK ÞAHADETNAMESÝ: On sekiz gros tonilatodan ufak gemiler gemi tasdiknamesine ve bayrak þahadetnamesi ne ihtiyaç olmaksýzýn Türk Bayraðýný çekebilirler.

Geminin suçluya ait olup olmadýðý gözetilmeksizin müsaderesine de ka ilebilir. TASDÝKNAME VEYA ÞAHADETNAMENÝN GEMÝDE BULUNDURULMAMASI VE GEMÝ ADININ YAZILMAMASI: Harb gemileri ve sahil istihkamlarý önünde veya Türk limanlarýna girerken yahut bunlardan çýk rken ticaret gemisine bayrak çekmiyen kaptan.SEÇME SERBESTÝSÝ: C .SÝCÝL MEMURLUKLARI VE BÖLGELERÝ: Türk gemileri için hükümetin münasip göreceði yerlerde gemi sicilleri tutulur.KUSUR ESASI: Bu Kanunun 832.CEZAYI MÜSTELZÝM FÝÝLLER: D .Madde 830 - Sicile kayýtlý bir geminin bordalarýnýn her iki tarafýna adý.I .CEZA HÜKÜMLERÝ: 1. KANUNA AYKIRI ÞEKÝLDE BAYRAK ÇEKME: .GEMÝNÝN ADI: Geminin ilk Türk maliki. kýçýna da adý ile baðlama liman . iki yüz liraya hafif para cezasý veya bir aya kadar hafif hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. TASDÝKNAME VEYA ÞAHADETNAME ALMADAN BAYRAK ÇEKME: 827 nci maddenin son fýkrasý ile 831 inci madde hükümlerine aykýrý hareket eden kaptan yüz li aya kadar hafif para cezasý veya on beþ güne kadar hafif hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.Madde E . 833 ve 834 üncü maddelerindeki fiiller.TEKNE ÜZERÝNE YAZILMA MECBURÝYETÝ: I .Madde 839 - . bozulmaz ve çok okunaklý harflerle yazýlýr.Madde 832 827 ve 828 inci maddelere aykýrý olarak Türk Bayraðýný çeken geminin kaptaný.UMUMÝ HÜKÜMLER: ÜÇÜNCÜ KISIM : GEMÝ SÝCÝLÝ I . gemiye dilediði adý vermekte serbesttir.Madde 835 4. seçilen ad iltibasa mahal býrakmýyacak surette baþka gemilerin adlarýndan farklý olmalýdýr. II .MEMLEKET DIÞINDA TATBÝK ESASI: Gemi tasdiknamesiyle bayrak þahadetnamesinin nasýl tanzim olunacaðý ve gemi adýnýn gemi üzeri e nasýl yazýlacaðý ve bu kýsým hükümlerinin tatbik þekli bir nizamname ile tayin olunur. HARB GEMÝLERÝ.Madde 833 2. ÝSTÝHKAMLAR ÖNÜNDE VE LÝMANDA BAYRAK ÇEKMEMEK: Kasýt veya ihmali sabit olmýyan kimseye yukarki maddeler gereðince ceza verilemez.Madde 831 Gemi tasdiknamesi verilmiþ olan bir geminin adý Münakalat Vekilinin izniyle deðiþtiril ebilir.Madd e 836 II .823 ila 826 ncý maddelere aykýrý olarak Türk Bayraðý çeken veya ayný maddelerin hükümlerine Bayraðý çekmesi lazýmgelirken diðer bir devletin bayraðýný çeken geminin kaptaný veya bu hare menetmemiþ olan donataný 400 liraya kadar adli para cezasý veya altý aya kadar hapis ce zasý ile cezalandýrýlýr. Türkiye dýþýnda bir Türk veya yabancý rafýndan iþlenmiþ olsa bile cezalandýrýlýr.NÝZAMNAME: A . Þu kadar ki.Madde 837 III. yüz liraya kadar hafif para cezasý veya on beþ güne kadar hafif hapis ile cezalandýrýlýr.Madd 834 3.

Ýktisap sebebi. B . 6. 2. liman reisliði nezdinde çalýþan sicil memurlarý tarafýndan o yer asliye hukuk mahkemesinin nezareti altýnda tutulur.TALEP: Alakasý olduðunu ispat eden herkes. Baðlama limaný. II . ÞEKLÝ: Gemi. 26 ncý maddenin 2 nci fýkrasý hükmü bu hususta da tatbik olunur. Medeni Kanunun 917 nci maddesi gemi sicilleri hakkýnda da caridir. MECBURÝYET: Tescil talebiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:Madde 845 840 ýncý maddeye göre gemi siciline tescili caiz olan diðer gemilerin malikleri gemi lerini tescil ettirmekte serbesttirler. baðlama limanýn tabi olduðu sicil dairesince tescil olunur.UMUMÝ OLARAK: 1.Madde 842 Bir geminin seferleri yabancý bir limandan idare edilecekse veya baðlama limaný yo ksa maliki gemisini dilediði yer siciline tescil ettirebilir. Ýnþa olunduðu yer ve kýzaktan indiði yýl (Tesbit edilmeleri fevkalade müþkül olmamak þ ).SALAHÝYETLÝ SÝCÝL DAÝRESÝ: Gemi sicili alenidir. 5. Resmi ölçme neticeleri ve makine takati.TESCÝLÝ CAÝZ GEMÝLER: Gemi.SÝCÝLÝN ALENÝYETÝ: I . MUHTEVASI: A .Madde 844 Talep dilekçe ile olur. 823 üncü madde gereðince Türk Bayraðýný çekme hakkýný haiz ticaret gemileri il ci maddenin 2 nci fýkrasýnýn 1 ve 3 numaralý bentlerinde yazýlý gemiler kaydolunur. 2 nci fýkrada yazýlý vesikalarýn örnekleri yalnýz ilgili olduðunu ispat eden imseye verilebilir.Madde 840 Gemi sicilleri. tescil talebind e bulunmaya mecburdur. varsa ticaret unvaný ve kayýtlý bulunduðu ticaret sici memurluðu ile sicil numarasý. b) Ticaret þirketi ise: Þirketin nev'i. ticaret unvaný ve tescil olunduðu ticaret si cil memurluðu ile sicil numarasý. Geminin maliki: a) Hakiki þahýs ise: Ad ve soyadý.Madde 841 III . 3. IV . 2. 3. c) Diðer hükmi þahýslardan ise: Adý ve merkezi. . d) Donatma iþtiraki ise müþterek donatanlarýn ad ve soyadlarý ile gemi paylarýnýn miktarý 7. bir kaydýn itmamý için gemi sicilinde atýf yapýlmýþ o esikalarý. Malikin Türkiye dahilinde ikametgahý veya ticari iþletmesi yoksa bu kanunda yazýlý hak larý kullanmak ve vazifeleri yerine getirmek üzere sicil memurluðuna o bölgede oturan bi r mümessil göstermesi lazýmdýr.GEMÝNÝN TESCÝLÝ: 1. Herkes sayfalarýný tetkik edebilir.Madde 843 On sekiz gros tonilatoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki. Nev'i ve imalinde kullanýlmýþ olan esas malzeme. 8. Geminin adý. Türk Bayraðýný çekme hakkýna esas teþkil eden sebepler. ancak malikin veya maliklerden birinin talebi üzerine gemi siciline tescil o lunur. Talep üzerine ve masrafý ödenmek þartiyle sicildeki kayýtlarýn tasdikli veya tasdiksiz ör ekleri verilir.Gemi siciline. henüz neticelenmemiþ tescil taleplerini ve sicil dosyalarýný da tetkika mezundu r. 4.

5.2. Hükmi þahýs olan bir malikin mümessilinin taaddüdü halind e de ayný esas caridir. Gemi tescil edilmezden önce her hangi bir kimse kendisinin malik olduðunu ileri sürerek tescil talebinde bulunan þahsýn mülkiyetine itiraz ederse gemi tescil edilmekle beraber itiraz eden lehine þerh verilir. DEÐÝÞÝKLÝKLER: 844. 4. 847 ve 849 uncu maddeler gereðince yapmakla mükellef olduðu vazifeleri. 6 ve 7 nci bentlerinde yazýlý hususlarla makine takatine ait b eyanlarýn doðruluðunun kuvvetle muhtemel olduðunun anlaþýlmasý. geminin kaydolunduðu gün ve sicil sýra numarasý sicile geçirilir. varsa gemi müdürü. Tescil hususunda 845.4. inþa halindeki gemilere mahsus sicile tescil edilmiþse o sicile kayýtlý buluna n gemi ipotekleri. bayrak çekme hakkýnýn dayandý neticelerinin ise ispatý lazýmdýr.3.YABANCI SÝCÝLDE KAYITLI GEMÝ: 1. Gemi tamamen veya kýsmen memleket içinde inþa edilmiþse. haiz olduklarý dereceler mahfuz kalmak þartiyle. Bu hususu ifaya mecbur olanlar birden fazla ise bunlardan birinin talebi kafidir. Ýzin biter veya geri alýnýrsa bu dahi tescil olunur. 846. salahiyetli memur tarafýndan imzalanýr. Gemi kurtarýlamýyacak þekilde batar veya tamir kabul etmez bir hale girer yahut Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybederse bu hususlarýn da gecikmeksizin sicil memurluðuna bildiril i lazýmdýr. Yukarýki fýkralara göre yapýlmasý lazýmgelen talepleri gemi maliki ve donatma iþtirakinde gemi müdürü dahi yapmaya mecburdurlar.8 ve 9 uncu bentlerinde yazýlý olup da 848 inci maddenin 1 ve 2 nci fýkralarý uyarýnca tescil olunan hususlarda vukua gelecek deðiþikliklerin gemi s iciline geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil memurluðuna derhal bildirilmesi lazýmdýr. Kayýt. B . Geminin tescil olunduðu. Lüzu mu halinde böyle bir kaydýn mevcut olmadýðýný kuvvetle muhtemel gösterecek vesikalarýn ibrazý . 846 ve 848 inci maddeler dahi tatbik olunur. imkansýzlý halinde bundan sarfýnazar olunabilir. kayýt muamelelerini gerektiren hususlarý öðrendikten sonra onbeþ gün içinde yerine getirmiyen kims eler hakkýnda 35 inci madde hükmü tatbik olunur. 2. TESCÝL EDÝLECEK HUSUSLAR: 844 üncü madde gereðince tescili mecburi olan bir gemi yabancý bir gemi sicilinde ka yýtlý ise malikin bu kaydý terkin ettirmesi ve keyfiyeti tevsik eylemesi lazýmdýr. gemi siciline re 'sen nakledilir. TESCÝLE DAVET: .TESCÝL: Bir geminin kaydýnda 845 inci maddenin 1 ila 7 ve 9 sayýlý bentlerinde yazýlý hususlarla ölçm yi tevsik eden belgenin mahiyeti.Madde 850 824 üncü maddenin 1 inci fýkrasý gereðince Türk Bayraðý yerine diðer bir bayrak taþýmasýn lmiþ olan geminin ne müddetle Türk Bayraðý çekemiyeceði sicil memurluðuna bildirilir ve keyfi tescil olunur.Madd e 849 845 inci maddenin 6 ncý bendine göre tescil edilmesi lazýmgelen gemi malik veya ma liklerinin vatandaþlýk durumu.Madde 846 - Gemi.Madde 848 - 845 inci maddenin 1. 10. yabancý bir gemi sicilinde kayýtlý bulundukça Türk gemi siciline tescil olunamaz. Gemi. inþa halindeki gemilere mahsus sicili tuta n memura bildirilir. VESÝKALAR: Yukarki maddenin 3. soyadý ve adresi. 3.Madde 847 Gemi memleket içinde henüz resmen ölçülmemiþ ise. mesaha þahadetnamesi yerine geçmek üzer ye dýþýnda yapýlmýþ ölçmeye dair belgenin veya tasdikli baþka bir vesikanýn ibrazý kafidir. 841 inci maddenin 3 üncü fýkrasýnda yazýlý halde mümessilin adý. II. inþa halindeki gemilere mahsu s sicilde kayýtlý bulunup bulunmadýðýna dair inþaat yeri sicil memurluðundan alýnacak bir ves nýn tevdi edilmesi lazýmdýr. Donatma iþtirakinde.9. geminin bir ticaret þirketine ait olmasý veya donatma iþtir aki halinde 823 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fýkralarýnda yazýlý hususlarýn mevcut olduðu ayrýca eçirilir.

gemi ipoteðinin el'an mevcut olduðunu ileri sürerek Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybetmiþ olan bir geminin terkinine itiraz ederse kayýt terkin edil ip sadece geminin Türk Bayraðýný çekme hakkýný zayi ettiði tescil olunur.K. talep üzeri lden kaydý terkin olunur. icabýnda 852 nci maddedeki ilan suretiyle .Madde 853 Geminin kaydý ancak imtina ve itiraz sebeplerinin müddeti içinde bildirilmemesi ve ya bunlarýn mahkemece varit görülmediðine dair verilen kararýn kesinleþmesi halinde terkin o lunabilir. II . müseccel gemi ipotekleri b ahis mevzu olmadýðý nispette. talebi üzerine. HUSUSÝ HALLER: I .I .RE SEN: Esaslý þartlarýndan biri mevcut olmamasý sebebiyle tescili caiz olmýyan bir gemi tescil ed ilmiþ olur veya 849 uncu maddenin 3 üncü fýkrasýnda yazýlý haller sicil memurluðuna bildirilm e 35 inci madde hükmü tatbik olunur. sicil memurunun teklifi üzerine mahkeme 852 nci madded e yazýlý merasime hacet kalmaksýzýn gemi kaydýnýn terkin edilmesine re'sen karar verir. Tasdiknameye.Madde 852 - Tescil edilmiþ bir gemi hakkýnda yirmi yýldan beri hiçbir kayýt muamelesi yapýlmamýþ ve Münak Vekaletinden alýnan izahata göre de geminin artýk mevcut olmadýðýna veya denizcilikte kullaný amýyacak hale geldiðine kanaat getirilmiþ olursa. Bir ipotekli alacaklý.MUHTEVASI: D . 4. geminin sicile kaydolunduðuna dair bir gemi tasdiknamesi tanzim ede r. gemi tasdiknamesinin tasdikli bir hülasasý veril .Madde 851(Deðiþik cümle: 20/04/2004 . 1.TERKÝN: . Tescili ihtiyari olan gemilerin kaydý.Madde 855 Gemi tasdiknamesinde ayrýca 846 ncý maddede yazýlý vesikalarýn ibraz edildiði ve geminin Türk Bayraðýný çekme hakkýný haiz olduðu da gösterilir.TALEP ÜZERÝNE: 852 nci madde hükmü mahfuzdur.5136 S. geminin Türk Bayraðýný çekme hakkýn aybettiði gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. malik veya malikler inin talebi üzerine dahi terkin olunur.mad) *1* Gemi. keyfiyetten haberdar ederek tayin edeceði münasip bir müddet zarfýnda itirazlarýný bildirm eye davet eder. 2. gemi üzerinde ipotek veya intifa hakký t escil edilmiþ bulunmadýðý takdirde. UMUMÝ ÞARTLARI: Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi sebebiyle kaydýnýn terkini talep olundukt a sicil memuru müseccel ipotekli alacaklýlarý. Gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybederse kaydý ancak ipotekli alacaklýlarýn ve gemi s erecatýna göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü þahýslarýn muvafakatleriyle terkin olun Muvafakat terkin talebiyle beraber tevsik edilmemiþ ise. Malik ve diðer hak sahiplerinin kimler olduðu yahut ikametga hlarý belli deðilse terkine davet ve tayin edilen müddet 37 nci maddede yazýlý gazete ile diðer münasip bir gazete'de ilan edilir ve ilan kaðýdý sicil memurluðu ve mahkeme divanhanes ine asýlýr. kurtarýlamayacak þekild e batar veya tamir kabul etmez hale gelir yahut yurt dýþýnda cebri icra yolu ile bir y abancýya satýlarak veya baþka bir surette Türk Bayraðý çekme hakkýný zayi ederse.Madde 854 Gemi siciline geçirilen her kayýt gecikmeksizin gemi tasdiknamesine de yazýlýr. Geminin malikine. keyfiyetin müseccel diðer hak sahiplerin e de bildirilmesi lazýmdýr. Þu kadar ki. sicildeki kayýtlarýn münderecatý aynen ve tam olarak geçirilir. C . Bir gemi payýnýn takyidine mütaallik kayýtlar hakkýnda bu hüküm tatbik olunmaz. Tescili ihtiyari olan gemilere ait kayýtlarýn maliklerinin mücerret talepleri üzerin e terkin edilebilmesi için ipotekli alacaklýlarýn ve gemi sicili münderecatýna göre ipotek üz rine hak sahibi olan üçüncü þahýslarýn muvafakatleri þarttýr. gemi kaydýnýn terkini hükmündedir. Bu kayýt.GEMÝ TASDÝKNAMESÝ: Sicil memurluðu. Müddeti içinde bildirilen itirazlarýn varit görülmediðine dair mahkemece ver ilen kararýn kesinleþmesi üzerine gemi kaydý terkin olunur.

2. geminin inþa olunduðu tersane sahibinin vereceði dilekçe üzerine mahsus siciline kay dolunur. Maliki.Yapý.ir. TESCÝL DÝLEKÇESÝ: Yapý.UMUMÝ OLARAK: Geminin yabancý memlekette bulunmasý halinde sicil memurluðu yeni tasdiknameyi. sici lin sayfalarýný ve müstenidatýný tetkik ve örneklerini talebeden kimsenin ispat etmesi lazýmd II .Madd e 858 - 1. TESCÝL: Bir yapýnýn kaydýnda. bu memurluk tarafýndan yeni inþaat yerindeki sicil memurluðuna yapýnýn kaydedilmiþ old uðu bildirilir. E . Gemi baðlama limanýna veya si cil memurluðunun bulunduðu limana gelince bu mecburiyet kaptana da düþer.TADÝLLER: 849 uncu maddede yazýlý haller ile gemi mülkiyetinin intikali veya bir gemi payýnýn iktisa bý halinde. ancak yapý üzerinde bir gemi ipoteðinin tesisi veya yapýnýn ihtiyati veya icrai haczinin bahis mevzuu olmasý halinde mahsus siciline tescil olunur.Madde 857 851 inci maddenin 1 ve 3 üncü fýkralarýnda yazýlý hallerde gemi tasdiknamesi ve varsa hül sasý geri alýnarak iptal olunur. IV .MUHTEVASI: A . 941 inci maddenin 2 nci fýkrasýndaki þartlarýn mevcut olduðu. sal . II . Bu hülasaya yalnýz 845 inci maddenin 1 ila 5 sayýlý bentlerinde yazýlý hususlarla gemini n Türk Bayraðýný çekme hakkýný haiz olduðu yazýlýr.ÝBRAZ MECBURÝYETÝ: Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilmesi için eskisinin ibrazý veya zýyaa uðradýðýnýn ispa týr.KÝMÝN VEREBÝLECEÐÝ: . Mahsus sicil hakkýnda 839 ve 842 nci maddeler hükmü tatbik olunur. 850 nci madde burada da caridir. es kisinin iadesi mukabilinde kaptana verilmek üzere mahalli Türk makamlarýna gönderir. 2. Yapý.YAPININ TESCÝLÝ: A . 849 uncu maddenin 4 üncü fýkrasýnda zikrolunan þahýslar. Tersane sahibi yapýnýn maliki deðilse kayýt dilekçesini malik de verebilir.Madde 856 III . Geminin maliki olarak tersane sahibinden baþka bir kimse gösterildiði takdirde.ÝNÞA HALÝNDEKÝ GEMÝLERE MAHSUS SÝCÝL: Ýnþa halindeki bir gemi. Ýnþa halinde bulunan geminin nevi ile adý veya numarasý yahut ayýrdedilebilmesine y arýyan her hangi bir iþareti. B . te rsane sahibi tarafýndan resmi þekilde tanzim ettirilen ve malik olarak gösterilen kims enin mülkiyeti ne suretle iktisabettiðini bildiren bir beyannamenin de tevdii lazýmdýr. gemi tasdiknamesini ve v rsa tasdikli hülasasýný sicil memurluðuna ibraza mecburdurlar. salahiyetli gemi mesaha makamýnýn vereceði bir belge ile ispat olunur. Þu kadar ki. Tasdikli hülasa hakkýnda dahi ayný hüküm caridir.YENÝDEN TANZÝMÝ: I . 860 ýncý maddenin 1 inci fýkrasýnda yazýlý hususlarla ayný maddenin 2 v alarýnda yazýlý vesikalarýn mahiyeti ve yapýnýn kaydolunduðu gün sicile geçirilir.Madde 859 Tescil talebiyle birlikte aþaðýdaki hususlar bildirilir:Madde 860 Ýhtiyati veya icrai haciz kararý almýþ olan alacaklý dahi icra memurunun tezkeresi üzeri ne yapýnýn mahsus sicile tescilini istiyebilir. inþaat yerinin tabi olduðu sicil memurluðunca tescil olunur. 3. bu sicil memu rluðunun dairesi dýþýndaki diðer bir yere götürülse dahi ayný sicil memurluðu salahiyetli kal r ki. Ýnþaat yeri ve geminin inþa olunduðu tersane. Kayýt.TESCÝL EDÝLECEK HUSUSLAR: 1.

1 ve 2 nci bentlerde yazýlý hallerde ipot ekli alacaklýnýn ve sicile kayýtlý bulunan diðer hak sahiplerinin terkine muvafakatleri de lazýmdýr. 2. Medeni Kanunun menkullere mütaallik hükümleri tatbik olunur. Bildirilen hususlarýn te vsiki lazýmdýr. 869 ve 870 inci madde hükümleri. Bu temliklerde hüsnüniyetle iktisabýn muteber olmasý temellük edenin zilyedliði devraldýðý sýra hüsnüniyet sahibi olmasýna baðlýdýr. memurlarýn haiz olmalarý lazýmgelen vasýflar. kendi sine temlike dair resmi veya imzasý noterce tasdikli bir senet verilmesini istiyeb ilir.Madde 865 G .NÝZAMNAME: BÝRÝNCÝ AYIRIM : UMUMÝ HÜKÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM : MÜLKÝYET VE DÝÐER AYNÝ HAKLAR A . böyle b ir geminin veya gemi payýnýn temlikinde akýdlar mülkiyetin sadece akitle intikal edeceðini kararlaþtýrmýþlarsa zilyedliðin devrine hacet kalmaksýzýn mülkiyet temellük edene geçer. Tersane sahibi tarafýndan.S 1.Madde 864 . kayýtlarýn tashih. bir kayýt le sicil memurluðuna gecikmeksizin bildirmeye mecburdurlar. tescil olunan hususlarda vuku a gelecek deðiþiklikleri ve geminin inþasýnýn tamamlandýðýný. TEMLÝK: .KAYITLI BULUNMIYAN GEMÝLER HAKKINDA: I . Yapý üzerinde bir ipotek bulunduðu takdirde. geminin yabancý memlekete teslim edildiðinin bildiri lmesi. masrafýný çekmek þartiyle.i memur tarafýndan imzalanýr.TERKÝN: icil memurunun kararlarý hakkýnda 36 ncý madde hükmü tatbik olunur. tescil edilmek üzere. tadil ve terkini hakkýnda tamamlayýcý hükümler nizamname ile tesbit olunur. 3. III . Yapýnýn maliki ile geminin inþa olunduðu tersane sahibinin.KAYITLI BULUNAN GEMÝLER HAKKINDA: Kanunda aksine hüküm olmadýkça bu kýsým hükümleri yalnýz bir Türk gemi siciline kayýtlý bulun hakkýnda tatbik olunur.ÝKTÝSABI: Gemi veya payýnýn temliki halinde taraflardan her biri.ÝTÝRAZLAR: Gemi sicilinin kuruluþu ve nasýl tutulacaðý.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: I . müseccel olmýyan gemiler hakkýnda da tatbik olunur. B . Yapýnýn harap olmasý. Þu kadar ki. hu i münasebetlerin nasýl tevsik ve tescil olunacaklarý.Madde 867 Bir Türk gemi siciline kayýtlý bulunan gemi üzerindeki mülkiyetin iktisap ve ziyaý Türk k nunlarýna tabidir.DEÐÝÞÝKLÝKLER: Yapýnýn sicildeki kaydý:Madde 863 Geminin inþaasýnýn tamamlandýðý bildirildikten veya 846 ncý maddenin 3 üncü fýkrasýndaki rildikten sonra artýk inþa halindeki gemilere mahsus sicile bir gemi ipoteði tescil ol unamaz. kaydýn terkinini talep etmeleri.MÜLKÝYET: 1. 850 nci madde hükmü burada da caridir.Madde 862 B .Madde 861 - Geminin inþa olunduðu tersanenin sahibi ve yapýnýn maliki. F . hallerinde terkin olunur. II .Madde 866 - Bir Türk gemi siciline kayýtlý bulunmýyan gemiler üzerindeki mülkiyet ve sair ayni haklar hu susunda.

901 .Madde 871 Geminin iktisap eden tarafýndan teslim alýnmasý için muayyen bir gün kararlaþtýrýlmýþsa. gemi yolculukta bulunduðu sýrada temlik edilirse temlik edenle ikti sapeden arasýndaki münasebetlerde bu yolculuðun kar veya zararý.Madde 869 Gemi payýnýn temliki hakkýnda 965 inci madde hükmü tatbik olunur. mülkiye tin iktisap edene intikal edeceðine dair anlaþmalarý lazým ve kafidir.NEFÝ VE HASAR: Bir geminin veya gemi payýnýn temliki. Bu müddetin hesabý. masrafýný çekmek þartiyle kendisine temlike dair resmi veya imzasý noterce tasdikli b ir senet verilmesini istiyebilir. Tescile karar verilmeden önce üçüncü bir þahýs malik sýfatýyle tescil edilir veya üçüncü layýsiyle gemi sicilinin doðru olmadýðý yolunda bir itiraz þerhi verilmiþ olursa. Þu kadar ki. Zilyedli k müddetinin hesabý kesilmesi ve durmasý Borçlar Kanununun alacak müruruzamaný hakkýndaki hük ine tabidir. Tescil ancak mahkeme kararý ile olur.UMUMÝ OLARAK: Gemi siciline kayýtlý bulunan bir geminin temliki için malik ile iktisap edenin. Medeni Kanunun 687. tescil beþ yýl devam etmek ve kendisi de bu müddet zarfýnda gemiyi fa sýlasýz ve nizasýz asli zilyed sýfatiyle yedinde bulundurmak þartiyle mülkiyetini iktisap ed er. feragat ettiðini sicil dairesine bildirmek ve feragat keyfiyeti gemi sicili ne tescil edilmek suretiyle geminin mülkiyeti terk edilebilir.Madde 8 73 B .A . kesilmesi ve durmasý Borçlar Kanununun alacak müruruzamaný hakkýndaki hükümlerine tabidir.Madde 872 - Sicile kayýtlý olmýyan bir gemiyi on yýl müddet ile fasýlasýz ve nizasýz asli zilyed sýfatiyl inde bulunduran kimse o geminin kendi malý olmak üzere tescilini istiyebilir. Bu müddet içinde itiraz edilmez veya itiraz reddolunursa tescile karar verilir.FEVKALADE: Malik.TEMLÝK EDENÝN ÞAHSÝ BORÇLARI: A . aksine anlaþma olmadýkça ikt sap edenindir.Madde 868 - Taraflarca aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. gemi demirbaþ defterinde y azýlý þeyler teferruattan sayýlýr. ede aksine hüküm olmadýkça. birinci fýkrada yazýlý þartlar altýnda yedinde bulun an kimse dahi o geminin maliki olarak tescil edilmesini talep edebilir. g mi veya gemi payý. ÝKTÝSABÝ MÜRURUZAMAN: Mülkiyetini iktisap etmiþ olmadýðý halde gemi siciline bir geminin maliki olarak tescil ed ilmiþ bulunan kimse. 902 ve 904 üncü maddeleri tatbik olunur. Ýktisap edenin hüsnüniyeti hususunda zilyedliði e lde ettiði an esas ittihaz edilir. B . C . temlik edenin üçüncü þahýslara olan þahsi borçlarýna h rmez. .Madde 874 Sicilden maliki kim olduðu anlaþýlmýyan veya on yýl önce ölmüþ yahut gaipliðine karar ver kimse adýna kayýtlý bulunan bir gemiyi. nefi ve hasar ancak iþbu günden itibaren iktisap edene intikal e der. Taraflardan her b iri. tescil kara hakkýnda hüküm ifade etmez. temlik edene ait olmýyan veya üçüncü þahýslara ait haklarla takyit ed lmiþ bulunan teferruat da iktisap edenin zilyedliðine geçerse. D .Madde 870 Temlik neticesinde. Filikalar da geminin teferruatýndandýr. geminin mülkiyeti ile birlikte. Mahkeme bir müddet tayin ederek ilgilileri itirazlarýný bildirmeye ilan yolu ile davet eder.GEMÝNÝN TEFERRUATI: Nefi ve hasar hakkýnda Borçlar Kanununun 183 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. Tereddüt halinde. iktisap eden.ADÝ: 2. Kaydýn doðru olmadýðý yolunda gemi sicilinde bir itiraz kayýtlý oldukça an durur. ikt p anýnda mevcut ve temlik edene ait olan teferruatýn mülkiyetini de iktisap eder.

Madde 880 Þerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapýlacak tasarruflar. Hak. geminin tescilinde bu gibi ipotekler re'sen sicile geçirilir. Müstakbel veya þarta baðlý bir mutalebenin temini için de gemi siciline þerh veril mesi caizdir.GEMÝ ÝPOTEÐÝ: Sahipsiz bir gemiyi ihraz hakký munhasýran devletindir. Tasarrufun. mesuliyetinin mahdut olduðunu ileri süremez. kendisini gemi s iciline malik sýfatiyle tescil ettirmek suretiyle mülkiyeti iktisap eder. o yapý veya ge mi üzerinde kanuni bir ipoteðin tescilini talep edebilir.VERÝLMESÝ: Þerh neticesinde gemisi veya hakký takyit olunan kimse.TARÝF: Bir alacaðý temin için gemi üzerinde ipotek tesis olunabilir.HALLERÝ: Akdi intifa hakkýnýn tesisi hususunda 876 ncý madde hükmü tatbik olunur. Þu kadar ki. Devlet.ÞERHLER: Bir gemi veya gemi ipoteði üzerinde bir hak tesisini veya kaldýrýlmasýný yahut böyle bir hakk muhteva veya derecesinin tadilini istiyebilmek hakkýný temin için gemi siciline þerh ver ilebilir.II . ancak bu geminin dahil bulunduðu mamelek veya terek enin tamamý veya þayi bir cüz'ü üzerinde esasen bir intifa hakký tesisiyle mükellef bulunulma halinde ve bu mükellefiyeti Ýfa zýmnýnda kabildir. þerh verilmek suretiyle temin edildiði nispette mükellefin mirasçýsý. þerh ile temin olunan mutalebe hakkýnýn dermeyanýný daimi olarak imkansýz kýlan bir def'e sahip bulunduðu takdirde alacaklý þerhin terkinini istiyebilir.Madde 877 Ýpotek tesisine ait anlaþmalarýn yazýlý þekilde ve imzalarý noterce tasdikli olmasý þartt 2. Bu haktan önceden feragat mu teber deðildir. Ýhtiyati tedbir kararýnýn verilmesinde hakkýn tehlikede olduðunun kuvvetle muhtemel gösterilmesi aranmaz.810 ve 811 inci maddeleri tatbik olunur. Þerh ile temin edilen hakkýn derecesini tayinde þerh tarihi esas tutulur.TERK: I .ÝNTÝFA HAKKI: I . alacaklýya geminin bedelinden alacaðýný alma salahiyetini verir. Ýleride vü ut bulacak yahut þarta baðlý olan bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir. þerh ile teminat altýna alýnan hakký haleldar ettiði nispette muteber deðildir.Madde 879 Þerh.Madde 881 III . D . II . C .Madde 878 Bu kanuni ipoteðin tesisi hakkýnda Medeni Kanunun 809. B . KANUNÝ ÝPOTEK: Gemi üzerinde intifa hakký tesisi. cebri icra veya ihtiyati haciz suretiyle yahut iflas idaresi tar afýndan yapýlmasý hallerinde de hüküm böyledir.Madde 876 Gemi ipoteði.TESÝS: Bir tersane sahibi bir geminin inþa veya tamirinden doðan alacaklar için. bir ihtiyati tedbir kararýna yahut þerh neticesinde gemisi veya hakký takyit oluna n kimsenin muvafakatine müsteniden verilir.DÝÐER AYNÝ HAKLAR: 1. AKDÝ ÝPOTEK: A .TERKÝNÝ: .Madde 875 - Gemi ipoteðinin tesisi için geminin maliki ile alacaklýnýn bu hususta anlaþmalarý ve ipoteðin gemi siciline tescil edilmesi lazýmdýr. t escil hükmündedir. yabancý bir memlekette iktisap edil ip henüz Türk gemi siciline tescil edilmemiþ olan gemilerde bayrak þahadetnamesine þerh. II .

ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER: Gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulunan kimse.MÜRURUZAMAN: . meðer ki. gemi ipoteði. temliki men eden bir emirle temin edilmiþ olmasý halinde de hüküm böyl dir. Ýptale karar verilmekle þerh de hükümden düþer. bir gemi ipoteðinin veya ipotek üzerindeki bir hakkýn yahut bir intifa hak kýnýn iktisabý. bir ihtiyati tedbir kararýna yahut sicilin tadili neticesinde hakký halele uðrýyacak olan kimsenin muvafakatine müsteniden tescil olunur. ilan yoliyle davet olunarak hakkýnýn iptaline karar verilebilir. ipotek üzerindeki bir hak./63. 2) terkin olunursa o hakkýn artýk mevcut olmadýðý kabul edilir Medeni Kanunun 905 inci maddesinin ikinci cümlesi hükmü mahfuzdur.Mad de 888 Ýtiraz.ÝTÝRAZIN TESCÝLÝ: Tescil edilmiþ haklardan doðan mutalebeler müruruzamana tabi deðildir. geminin maliki sayýlýr. III . Ýhtiyatý tedbir kararýnýn ver lmesinde hakkýn tehlikede olduðunun kuvvetle muhtemel gösterilmesi aranmaz. lehine þerh verilmiþ olan kimseye karþý hükümsüz olduðu takdirde þerh sahibi. Hak sahibinin müseccel bir hak üzerindeki tasar ruf salahiyeti muayyen bir kimse lehine tahdit edilmiþ ise bu tahdit keyfiyeti ikt isap eden hakkýnda ancak gemi sicilinde yazýlý olmasý veya kendisinin suiniyet sahibi bu lunmasý halinde hüküm ifade eder.Madde 887 IV . sicile bir itiraz kaydedilmiþ veya iktisa p eden suiniyet sahibi bulunmuþ olsun.mad). tadil neticesinde hakký halele uðrýyacak olan kimseden kaydýn tadiline muva fakat etmesini istiyebilir.HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: . gemi sicilinin muhtevasý. E . V .Madde 883 V .KAYITLARIN HÜKÜMLERÝ: Gemi sicilinin muhtevasý. gemi ipoteðini veya ipot ek üzerindeki bir hakký iktisap eden kimse lehine.KARÝNELER: Mutalebe hakkýnýn.Sicile þerh verilmek suretiyle mutalebe hakký temin edilmiþ olan alacaklý belli olmaz ve bir gemi ipoteði alacaklýsýnýn hakkýnýn iptali için 930 uncu madde ile muayyen þartlar mevcu lursa.TADÝL: (Mülga fýkra: 27/11/2007-5718 S. intifa hakký yahut 885 inci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesinde yazýlý neviden bir tasarruf tah didi bakýmýndan gerçek hukuki duruma uymadýðý takdirde.Madde 882 IV . 886 ncý maddede yazýlý hallerde gemi sicilinin doðru olmadýðý hakkýnda bir itiraz tescil olun lir.Madde 886 Hakkýn iktisabý için tescil þart olan hallerde tescili talep tarihi hüsnüniyete esas tut ulur. Yukarýki fýkralarda yazýlý bulunan tadili isteme haklarý müruruzamana tabi deðildir. olunan mutalebe hakkýnýn tahakkuku için lüzumlu olan tescil veya terkine muvafakat etme sini iktisap edenden istiyebilir. alacaklý. hakký tescil edilmemiþ veya yanlýþ te ilmiþ yahut mevcut olmýyan bir hak veya tahdidin tescili neticesinde hakký halele uðramýþ bu lunan kimse.K.Madde 885 Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteði veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir in tifa hakký tescil edilmiþ olan kimse o hakkýn sahibi sayýlýr. Müseccel bir hak (Fýkra 1. Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiþ olan kimseye bu hakký sebebiyle bir edada bulunulmasý veya bu kimsenin üçüncü bir þahýs ile müseccel hak üzerinde bir tasarruf m esinde bulunmasý hallerinde de yukarki fýkra hükmü tatbik olunur.Madde 884 - Hukuki bir muamele ile bir geminin mülkiyetini.HÜKÜMLERÝ: I . II .Mülkiyetin. intifa hakkýný. mülkiyet. bu haklar a taalluk ettiði nispette doðru sayýlýr. Muayyen zamanda i fasý lazýmgelip de birikmiþ olan edalarla tazminata ait mutalebeler bundan müstesnadýr.

Madde 891 VIII .Madde 889 Tescil edilmiþ bir itiraza mevzu teþkil eden haklar da müseccel haklar hükmündedir. gerek tamaml anmýþ olan bütün gemiler. VII .Madde 893 - 1.ÞARTLARI: 2. II .GAYRÝMENKULE MÜTAALLÝK HÜKÜMLERDEN GEMÝLERE TEÞMÝL EDÝLENLER: Yola çýkmýya hazýr bir gemi cebri icra yolu ile satýlamýyacaðý gibi ihtiyaten haciz de edilem Þu kadar ki. alacaðýn miktarý. 470 ve 575 inci maddeler inin tatbikinde " Gayrimenkul mallar" tabiri içine. faizler de azami hadde dahil sayýlýr. ihracý deruhte eden iþletme için tesis edilecekse gemi ipo teði üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakký da tescil olunur. borçlu ile alacaklýlarýn cümlesini bird temsil edecek bir temsilci.Madde 894 A . Hakkýn ve alacaðýn muhtevasýna ait diðer cihetl için tescil talepnamesine atýf yapýlabilir. TESCÝL ESASI: Alacak miktarý gayrimuayyen veya mütehavvil ise hakiki miktarý zamanýnda tesbit olun mak üzere ipoteðin temin edeceði alacak miktarýnýn azami haddi tayin ve gemi siciline tesc il edilir. VI . mevzuu para olmýyan a larda bunun Türk parasiyle karþýlýðý.Madde 895 Derece deðiþtirilmesi. DERECENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: Ýpotek derecelerinin sonradan deðiþtirilmesi için. Alacak faizli ise. Deðiþme neticesinde derecesi düþen ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa bunlarýn da muvafak atý lazýmdýr. tali edalar kabul edil miþ ise bunlarýn da tutarý sicile kaydolunur.Aksi mukavele ile kararlaþtýrýlmadýkça gemi veya payý üzerindeki mülkiyetin nakline veya diðe ayni hakkýn tesisine yahut devrine mütaallik kayýt masraflarý. tadil ile bunun için lüzumlu beyanlarýn masraflarýný çeker. mülkiyeti veya diðer ayni hakký iktisap edene aittir . ÝKÝNCÝ AYIRIM : GEMÝ ÝPOTEÐÝNÝN TESCÝLÝ VE MUHTEVASI I . alacak hakkýnda müruruzamanýn cereyanýna mani olur.SÝCÝLE GEÇÝRÝLECEK HUSUSLAR: Gemi ipoteðinin tescilinde alacaklýnýn adý ve soyadý.Madde 892 IX . Bir gemi ipoteðinin tescili. dereceleri deðiþtirilen ipotekler arasýnda bulunan ipoteklere halel . cebri satýþ veya haczi icabettiren borç zaten bu yolculuk dolayýsiyle yapýlmýþs bu hükümler tatbik olunmaz. dereceleri deðiþen ipotek sahipleriyle ma likin imzasý noterce tasdikli mukavele ile anlaþmalarý ve keyfiyetin tescili þarttýr.YOLA HAZIR GEMÝNÝN ÝCRADAKÝ DURUMU: A .Madde 890 Kendisi ile mükellef arasýndaki hukuki münasebetten aksi anlaþýlmadýkça bir kaydýn tadili lebinde bulunan kimse. gerek inþa halinde.GEMÝNÝN KÝRALANMASI: Medeni Kanunun 379 uncu maddesinin 2 numaralý bendi.Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri Medeni Kanunun gayrimenkul rehini hakkýndak i hükümlerine göre tayin olunur. alacak faizli ise faiz nispeti. keza "Tapu sicili" tabiri içine "Gemi sicilleri" dahil olduðu gibi Borçlar Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fýkrasýndaki "Gayrimenkul rehni" tabirin e de "Gemi ipoteði" mefhumu girer. 388. tescil için lüzumlu senet ve vesika masraflarý dahil olmak üzere.DERECE: .KAYIT MASRAFLARI: Sicile kayýtlý gemilerin kiralanmasýnda Borçlar Kanununun gayrimenkul kiralarýna mütaallik hü leri kýyas yolu ile tatbik olunur. Nama veya hamile yazýlý tahvillerin bir gemi ipoteði ile temini halinde ipotek ist ikrazýn tamamý için tesis edilecekse alacaklý yerine.ÝPOTEÐÝN TESÝSÝ: Bu madde hükmü 867 nci maddede yazýlý gemiler hakkýnda da tatbik olunur.

geminin evvelki haline iadesi veya alacaklarý ipotekle temin edilmiþ alac aða takaddüm eden gemi alacaklýlarýna verilmesi maksadiyle malike tazminat bedeline mahs uben tediyede bulunmuþ ve bu maksatlara eriþilmesi teminat altýna alýnmýþ ise.TEMÝN EDÝLEN ALACAK: Ýpotekli geminin karþýlýyacaðý alacaklar hakkýnda Medeni Kanunun 790 ýncý maddesinin 1 inci f le 791 inci maddesi hükmü caridir. MÜTEMMÝM CÜZÜ. B .UMUMÝ OLARAK: Alacaklý. ödeme.Madde 899 Temerrüt þartlarý yalnýz gemi malikine karþý mevcut olduðu takdirde dahi ipotek temerrüt zlerini karþýlar. NAVLUN VE KÝRALAR: Ödeme zamaný ve yeri hakkýnda yapýlacak deðiþiklikler için kezalik bu hak sahiplerinin mu afakatine lüzum yoktur.Madde 900 - 1. II . SÝGORTACININ YAPACAÐI ÖDEMELER: A . gemi siciline kayýtlý ipoteði bilmediðini ileri süremez.ÝPOTEÐÝN ÞÜMULÜ: Ýpoteðin þümulü hakkýnda Medeni Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri tatbik olunur.Madde 897 III . tazminatýn muaccel olduðu tarihten cereyana baþlar. ipotekl alacaklýya karþý da muteberdir.Madde 901 - . C . Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa onlarýn da muvafakati lazýmdýr. muvakkat olmamak kaydiyle. B . 873 ve 875 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Yukarýki fýkra hükmü mütemmim cüzüler hakkýnda da caridir. malik veya onun hesabýna bir baþkasý tarafýndan sigorta ettirilmiþ olmasý halinde.HÜKMÜ: Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payý ipotek edilmiþ olursa bunlardan her biri borcun tamamýndan mesuldür.ÞARTLARIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: I . dereceleri müsavi olan vey sonradan gelen hak sahiplerinin muvafakatine lüzum kalmaksýzýn yüzde beþi aþmýyan bir faizi e temin edecek þekilde tevsi olunabilir. gemiden ayýrma ve uzaklaþtýrma kaim olur.getirmez. Müdde t bitinceye kadar alacaklý sigortacýya karþý tediyeye itiraz edebilir.Madde 896 Ýpotekli alacaðýn taksimi halinde.Madde 898 - Alacak faizsiz veya faiz miktarý yüzde beþten aþaðý olursa ipotek. kýsmi ipoteklerin kendi aralarýnda sýralarýný deðiþtir malikin muvafakati aranmaz. teferruat vasfýný yerine. tazminatý sigorta ettiren kimsey e ödemekle alacaklýya karþý da mesuliyetten kurtulur.SÝGORTA TAZMÝNATI: Geminin. ESAS: Teferruattan olan þeyler. Þu kadar ki. Bununla beraber. gemi ipoteði sigorta tazminatýnda da þamil olur.Sigortacý. ipotek artýk unlara þamil olmaz. navlunlar dahi 778 inci madde þümulüne dahildir. normal bir iþletmenin icabatýndan olarak bu durumdan çýkarýlýr eya alacaklý lehine el konmazdan önce temlik edilerek gemiden uzaklaþtýrýlýrsa.TEFERRUAT. sigortacý. Þu kadar ki. sicil memurluðuna yapýlacak beyan ve tesci l ile olur.Madde 902 Aþaðýdaki hükümler mahfuz kalmak üzere Medeni Kanunun rehnedilen alacaklara ait 868 inci maddesinin ikinci cümlesiyle 872. sigortacý. II . her gemi veya pay ancak muayyen bir kýsýmdan mesul olmak üzere alacaðýný gemi v ya paylar arasýnda taksim edebilir. Ýhbar fevkalade müþkül ise bundan sarfý olunabilir. 2. bu takdirde müddet. sigorta cý veya sigorta ettiren kimse zararýn vukuunu alacaklýya ihbar etmiþ olur ve ihbardan it ibaren iki haftalýk bir müddet geçmiþ bulunursa. 869 uncu maddenin 2 nci fýkrasý hükmü burada da tatbik olunur.BÝRLÝKTE GEMÝ ÝPOTEÐÝ: I .ÝHBAR KÜLFETÝ: . Taksim.

Bunun a beraber sigortacýnýn alacaklýya butlan haber vermesinden yahut alacaklýnýn bunu her hang i bir þekilde öðrenmesinden itibaren iki hafta geçmekle sigorta münasebeti alacaklýya karþý d ona ermiþ olur.BÝRDEN ÇOK SÝGORTACININ MEVCUT OLMASI HALÝNDE: . Gemi denize elveriþsiz bir halde yahut usulü veçhile donatýlmaksýzýn veya gemi adamla rý tamamlanmaksýzýn yola çýktýðý. sigortacýnýn mesul olduðu sigorta bedelini aza ltan veya tehlikenin þümulünü darlatan bir anlaþma yaptýðý takdirde. sigortanýn þümulüne giren ve ipoteðe takaddüm eden bir gemi alacaklýsý hakkýna esas teþkil ed rýnýn ödenmesi halinde de hüküm aynýdýr.Madde 905 C . Ýhb r. SÝGORTACIYA BÝLDÝRÝLEN GEMÝ ÝPOTEÐÝ: Ýpotekli alacaklý ipoteði sigortacýya bildirmiþ ise sigorta priminin vaktinde ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme mühleti tayin edilmesi halinde. Madde 907 Sigortacý: 1. B . Jeran sigortacý keyfiyeti diðer sigortacýlara bildirmekle mükelleftir.Madde 906 . Sigorta priminin ödenmemesi yüzünden mühletin s nunda sigorta münasebetinin feshedilmesi halinde de ayný hüküm caridir. muacceliyet kesbeden sigorta primlerini ve sigorta mukavelesi gereðince y apýlmasý lazýmgelen diðer ödemeleri.Madde 90 4 Sigorta münasebetlerinin vaktinden önce sona ermesini intaceden feshi ihbar.ALACAKLININ ÝKAMETGAHININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ: igortacý. Sigorta primi müddeti içinde ödenmediði. için borcundan kurtulursa.Madde 903 - Gemi. ikinci fýkranýn birinci atbik olunur.Ýpotekli alacaklý ikametgahýný deðiþtirip de bunu sigortacýya bildirmezse 903 üncü madde ge yapýlacak ihbarýn. Gemi bildirilen veya mutat olan rotadan ayrýldýðý. 5. gemi ipoteðini bildirmiþ olan bir alacaklýya karþý butlan iddiasýnda bulunamaz. Malikin. KANUNÝ HALEFÝYET: Sigortacý. gemi ipoteðini sigortacýya bildirmiþ olan alacaklý hakkýn da ancak sigortacýnýn alacaklýya sigorta münasebetinin sona erdiðini ve henüz son bulmamýþ is on bulacaðý tarihi haber verdiði veya alacaklýnýn bunu diðer her hangi bir þekilde öðrendiði n itibaren iki hafta geçmekle hüküm ifade eder. 903 üncü madde gereðin ipoteðin. sigorta ettirenin aþkýn veya çifte sigorta sayesinde muameleki nde haksýz olarak bir fazlalýk elde etmek kasdiyle akdedilmiþ olmasý yüzünden batýl olursa si ortacý. birden çok sigortacý nezdinde müþtereken sigorta edilmiþ olursa. Þu kadar ki.Gemi evvelki haline iade edildiði yahut teferruattan olan yeni parçalar yerlerin e konulduðu takdirde. kanunen reddedebileceði hallerde bile. 903 üncü maddenin 2-4 üncü fýkralariyle 906 ncý madde gereðince alacaðý ödediði ni ekli alacaklýnýn haklarýna kanunen halef olur. malik tarafýndan alacaklýya jeran olarak gösterilmiþ olan sigortacýya bildirilmesi kafidir. 2. cay ma veya diðer her hangi bir vakia. halefiyet alacaklýnýn zararýna ol rak ileri sürülemiyeceði gibi sigortacýnýn kendilerine karþý mesuliyeti devam eden ve dereces ayný olan veya sonra gelen ipotekli alacaklýlarýn zararýna olarak da dermeyan edilemez. sigortacýnýn ipotek alacaklýsýna karþý olan mesuliyeti kalkar. Sigorta mukavelesi.S 4. Sigortacýnýn. alacaklýya karþý olan borcu bakidir. sigortacýnýn bunu ala caklýya gecikmeksizin haber vermesi lazýmdýr. sigortalýdan ve i otekli alacaklýdan kabul etmeye mecburdur. alacaklýnýn son adresine taahhütlü bir mektupla bildirilmesi kafidir. 3.Madde 908 - . Sigorta münasebetinin. birin ci fýkranýn birinci cümlesi tatbik olunmaz. rizikonun tahakkukundan sonra mukave leden caymasý halinde dahi ayný hüküm caridir. sigorta ettiren kimse ile. Sigortacý. 3. sigorta priminin vaktinde ödenmemesi yüzünden feshedilmesi yahut sigortacýnýn iflasý üzerine son bulmasý halin bu hüküm cari deðildir. sigorta ettiren kimsenin veya sigortalýnýn fiili yüzünden borcundan kurtulsa bil e. SÝGORTACININ BORCUNDAN KURTULMASI: Sigortacý. alacaklýnýn ikametgahýný deðiþtirmemiþ ve muntazam iþliyen nakil vasýtasiyle yapýlmýþ olma ngi tarihte eline geçecek idi ise o tarihten itibaren hüküm ifade eder.

bir kayyým tayin eder. borçlusunun mu accel bir alacaðý ile takas imkanýna sahip bulundukça gemi maliki ayný salahiyeti haizdir.6. alacaklý bakýmýndan malik sayýlýr.ÖDEME HAKKI: Alacak malike karþý muacceliyet kesbeder yahut borçlu borcunu ödemek hakkýný haiz olursa. Borçlunun ölmesi halinde malik. mirasçýlarýn borçtan ancak mahdut bir þekilde mesul olduklar ermeyan edemez. sulh mahkemesi.Madde 912 Malik. kendi kusuru olmaksýzýn malik in kim olduðunu bilmemesi halinde de ayný hüküm tatbik olunur. ne de bir temsilci göstermemiþs e. ÞARTLARI: III . sigorta primlerinin yahut sigorta mukavelesi gereðince sigortacýya yapýlmasý lazýmgelen baþka ödemelerin ifasý için alacaklý tarafýndan sarf edilen paralarla bu faizlerini de temin eder. D . MALÝKE KAYYIM TAYÝNÝ: 1. alacaklýya memleket dahilinde ne bir ikametgah. Ýpoteðin þümulüne giren teferruatýn kötüleþmesi veya normal bir iþletmenin icaplarýna ayk miden uzaklaþtýrýlmasý hali de geminin kötüleþmesi hükmündedir.Madde 913 2. alacaklý derhal ipoteði paraya çevirmek hakkýný elde eder. alacaklýnýn talebi üzerine mahkeme tehlike nin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasýna karar verir. Alacaklý. ÝLGÝLÝLER: Borçlunun bir defiden feragati gemi malikinin haklarýna halel getirmez.ÜÇÜNCÜ ÞAHISLAR HAKKINDA: I .Madde 915 Malik.GEMÝ MALÝKÝ ALEYHÝNDE: Ýpotekli gemi. II . tahsil ve muacceliyet tarihler i arasýndaki zamana ait kanuni faiz indirilir. ma lik borcu ödiyebilir. SÝGORTACININ PRÝMLERÝ KABUL ETMEK MECBURÝYETÝ: I . Gemi cilinde malik olarak kayýtlý bulunan kimse. Al acak faizsiz olup henüz muacceliyet de kesbetmemiþse. Alacaklý buna ihbard a bulunur.FESHÝ ÝHBAR: Alacaðýn muacceliyet kesbetmesi ihbara baðlý ise ihbar. üçüncü þahýs aleyhine ancak bu fiilin men'i davasýný açabilir 910 Malikin gemiye iþletme tarzý neticesi olarak ipoteðin saðladýðý teminatý tehlikeye koyaca urette gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesinden veya ipotekli alacaklýnýn haklarýnýn baþkaca teh girmesinden endiþe olunur yahut üçüncü þahýslar tarafýndan vukubulacak bu gibi müdahale veya tahribata karþý malik lüzumlu tedbirleri almazsa. parayý tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklýnýn hakkýný yerine getirebil . II . mahkeme baþka tedbirleri ka fi görmezse alacaklýnýn derhal ipoteði paraya çevirebilmesine karar verir.Madde 911 1. Hale .Ýpotekli gemi maliki. ipoteðin saðladýðý teminatý tehlikeye düþürecek derece olunursa bu takdirde alacaklý.GEMÝ DEÐERÝNÝN DÜÞMESÝNE KARÞI TEDBÝRLER: Gemi veya tesisatýnýn kötüleþmesi neticesi olarak ipoteðin saðladýðý teminat tehlikeye düþers ehlikeyi bertaraf etmek üzere malike münasip bir mehil tayin edebilir. alacaklýnýn talebi üzerine. Bu mehil içinde tehlike bertaraf edilmezse.DEFÝ HAKLARI: E .Madde 909 - Üçüncü þahsýn fiili sebebiyle geminin. Malikin ikametgahýnýn bilinmemesi veya alacaklýnýn. ancak alacaklý tarafýndan malike yah ut malik tarafýndan alacaklýya yapýlmasý halinde gemi ipoteði hakkýnda hüküm ifade eder.MALÝKÝN HAÝZ OLDUÐU HAKLAR: .Madde 914 - Malik ayný zamanda borçlu deðilse alacaðý ödediði nispette alacaklýnýn yerine kaim olur. alacaklýnýn zararýna olarak ileri sürülemez. borçlunun alacaklýya karþý haiz bulunduðu defileri ipotekli alacaklýy karþý ileri sürebileceði gibi borçlu borcuna esas olan hukuki muameleyi feshedebildiði müdde alacaklýnýn hakkýný gemiden istifa edebilmesine de engel olabilir.

2. malik alacaklýya alacaðýný tahsil maksadiyle gemiyi temlik etmek yahut cebri icra yolundan baþka bir þekilde elden çýkarmak hakkýný bahþed mez. 3. alacaklýnýn zararýna olarak ileri sürülemez.Alacaklýnýn hakkýnýn yerine getirilmesi karþýlýðýnda malik.ÝPOTEÐÝN DEVRÝ: 916 ncý madde hükmü burada da caridir.Madde 923 - . cebri icra neticesinde zilyedliðini k ybetmek tehlikesine maruz kaldýðý takdirde. HALEFÝYET: .ALACAKLININ GEMÝYE MALÝK OLABÝLMESÝ HAKKINDA ÞART: Alacaklý. TADÝLÝ VE DÜÞMESÝ I . 886 ve 887 nci maddelerle 889 uncu maddenin son fýkrasý hükümle ri bu defi hakkýnda da caridir. Alacak için birlikte gemi ipoteði mevcutsa 936 ncý madde hükmü tatbik olunur.ir. Bu takdirde gemi ipoteði.Alacak malike karþý muacceliyet kesbetmedikçe. VESÝKALARIN VERÝLMESÝ: A .ALACAKLIYA HALEF OLMAK: A . tevdi veya takas suretiyle dahi alacaklýnýn alacaðýný ödemek hakkýný haiz . Halefiyet.Madde 917 - Gemi ipoteðinden mütevellit hakkýn takibi sýrasýnda gemi sicilinde malik olarak kayýtlý bulun n kimse alacaklý bakýmýndan malik sayýlýr. II . alacak ile birlikte intikal etmez.KARÝNE: .UMUMÝ OLARAK: Ýpotekle temin edilmiþ olan alacaðýn temliki ile gemi ipoteði de yeni alacaklýya intikal ede r. gemi ipoteðine mütaallik olup her hangi bir hukuki münasebete müsteniden eski a lacaklýya karþý haiz olduðu bir defi.DEFÝLER: Birikmiþ faizlere veya sair tali edalara yahut ihbar ve takip masraflarýna (Madde: 8 98) veya 908 inci maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý hususlara taalluk eden alacaklarýn devr i ve malik ile yeni alacaklý arasýndaki hukuki münasebet. yeni alacaklýya karþý da ileri sürülebilir. gemi sicilinin tadili veya gemi eðinin terkini için lüzumlu vesikalarýn kendisine verilmesini istiyebilir. alacaðýn temliki hakkýndaki u hükümlere göre de devredilebilir. gemi ve gemi ipoteðinin þümulüne giren eþya üzerinden alacaðýný ancak cebri icra yo alabilir.Madde 920 D . geminin paraya çevrilmesi yolu ile takibe baþladýðý takdirde. B .UMUMÝ OLARAK: ÜÇÜNCÜ AYIRIM : GEMÝ ÝPOTEÐÝNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ Alacaklý.Madde 921 - Malikin. Geminin veya 900 üncü maddede yazýlý eþyanýn zilyedi.Madde 916 Borçlunun malik ile olan hukuki münasebetlerinden doðan itiraz haklarý mahfuzdur.Madde 918 897 nci maddede yazýlý hallerde alacaklý alacaðýnýn tamamýný veya bir kýsmýný gemilerin v rýn her biri üzerinden tahsil edebilir. 893 üncü maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý hallerde alacak. Mülkiyeti tescil edilmemiþ olan malikin gemi ipote e karþý haiz olduðu defileri ileri sürmek hakký mahfuzdur.Madde 919 C . ayný hakký haiz olur. Üçüncü þahýs borcu ödediði aklýnýn yerine kaim olur. 885 inci ma n birinci ve ikinci fýkrasý. Borçlunun ü olan bir hukuki münasebetinden doðan defi haklarý mahfuzdur. DÖRDÜNCÜ AYIRIM : GEMÝ ÝPOTEÐÝNÝN DEVRÝ. Alacaðýn temliki yazýlý þekilde ve gemi siciline tescil ile olur. alacaðýn devri hakkýndaki umumi hük ere tabidir.Madde 922 Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrý olarak devredilemez. cebri icra neticesin de gemi veya gemi ipoteðinin þümulüne giren eþya üzerindeki bir hakkýný kaybetmek tehlikesine ruz bulunan herkes.

Madde 925 Ýpotek üzerinde üçüncü bir þahsýn hakký varsa.Madde 927 2. Tescil hususunda 893 üncü m enin 1 inci fýkrasý hükmü tatbik olunur. gemi maliki alacaklý sýfa tiyle geminin paraya çevrilmesini istiyemez ve faiz alacaklarý için de gemi teminat teþk il etmez. Ýpotek ü ak sahibi üçüncü þahsýn muvafakati de lazýmdýr. Üç aylýk devreler takvim yýlý baþýndan itibaren hesap olunu III . Þu kadar ki. eski ipotekli alacaklý deðilse.MUHTEVA BAKIMINDAN: Yukarda yazýlý alacaklar hakkýnda 885 inci maddenin 1 ve 2 nci fýkralarý tatbik olunma z. 4.SEBEPLERÝ: Yeni alacaðýn sahibi. yukarýki fýkrada yazýlý anlaþmaya o a iþtiraki lazýmdýr.Madde 929 Borçlu gemi malikinden baþka bir þahýs olduðu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa hakký mevcut bulunduðu takdirde ipotek devam eder.Madde 924 - Ýpotekle temin edilmiþ olan alacak yerine baþkasý ikame olunabilir.ALACAÐIN TEBDÝLÝ: I . Bunun için alacaklý ile malik arasýnda yapýlacak. ALACAÐIN DÜÞMESÝ: Alacaðýn sona ermesiyle ipotek de düþer. ALACAKLININ FERAGATÝ: Gemi ipoteðiyle mülkiyetinin ayný þahýsta birleþmesi halinde ipotek düþer. alacaklýnýn alacaðýný tediye veya feshi ihbar hakkýný haiz olur ve alacaðýn tutarý ola geri almak hakkýndan feragat etmek suretiyle. DÜÞME KARARI: Alacaklýnýn kim olduðu bilinmiyorsa. ALACAKLI VE MALÝK SIFATLARININ BÝRLEÞMESÝ: Gemi sicilinden haksýz yere terkin edilmiþ olan akdi ipoteklerle tescil edilmemiþ bulu nan kanuni ipotekler. ipoteðin dermeyanýný daimi olarak imkansýz kýlan bir defe sahip bulunduðu takdird e alacaklýdan ipotekten feragat etmesini istiyebilir.ÝPOTEÐÝN DÜÞMESÝ: 1. va de gününün mürurundan önce cereyana baþlamaz. ipoteðe mütaallik olmak üzere gemi siciline yapýlan son ayýttan itibaren on yýl geçtiði ve alacaklýnýn hakký bu müddet içinde malik tarafýndan Borçla un 133 üncü maddesi gereðince müruruzamaný kesecek tarzda tanýnmýþ olmadýðý takdirde alacaklý ile davet olunarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir vadeli alacaklarda bu müddet.UMUMÝ HÜKÜMLERE TABÝ ALACAKLAR: I .Madde 926 - Ýpotek. MÜRURUZAMAN: A . imzasý noterce tasdikli yazýlý anlaþmanýn tescili þarttýr. alacaklýnýn malike karþý haiz bulunduðu mutalebenin müruruzamana uðrama iyle düþerler.Madde 928 Malik. belli olmýy . B .ALACAKLININ BELLÝ OLMAMASI HALÝNDE: 5.ÝPOTEÐÝN TADÝLÝ: Ýpotek muhtevasýnýn deðiþtirilebilmesi için malik ile alacaklý arasýnda yapýlacak imzalarý no asdikli yazýlý anlaþmanýn gemi siciline tescil edilmesi lazýmdýr. ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa onlarýn da muvafakati þarttýr. birinci fýkrada yazýlý defilere karþý 885 inci maddenin bir ve ikinci fýkralarýna istinadedemez. alacaklý namýna tevdi ederse. tadili için onun da muvafakati lazýmdýr.Alacak. Þu kad ki. Kanundaki istisnalar mahfuzdur. faiz veya sair tali edalara taalluk eder ve bunlarda en geç malikin de vri öðrendiði günün dahil bulunduðu ilk üç aylýk devre ile bunu takip eden ikinci üç aylýk de accel hale gelirse alacaklý. Feragat beyaný imzasý noterce tasdikli bir senetle olur. C . 3. II . alacaklýnýn ondan feragati ve bunun üzerine sicilden kaydýn terkini ile düþer.Madde 930 - Malik.

Madde 931 Düþme kararýnýn verilmesiyle ipotek sona erer.BORÇLUNUN HALEFÝYETÝ: I . B . düþme kararýnýn verilmesine takaddüm eden üç eki zamana ait faizler tevdi edilmez. Alacaklýnýn hakkýný cebri icra yoliyle ipotekli gemilerden birinden almasý halinde bir inci fýkranýn birinci cümlesi hükmü tatbik olunur.MALÝKÝN HALEFÝYETÝ: D . gemi ipoteðinin alacaklý uhdesinde kalan kýsmý borçlu a itibariyle önce gelir. ödeme neticesinde ipoteði iktisap eder veya ayný sebepten dolayý gemi sicilinin ta shihinde menfaattar bulunursa alacaklýdan sicilin tashihi için lüzumlu vesikalarý kendis ine vermesini istiyebilir. malikin si cil memurluðuna beyanda bulunmasý ve sicile tescil kafidir.Madde 935 3. a ncak miktarý sicile geçirilmiþ ise tevdi olunur.Madde 938 - .TERKÝN ÞERHÝ: 1.HUSUSÝ HALLER: Hamiline yazýlý bir senetten mütevellit alacak hakkýnda gemi ipoteði tesisi için.Geminin maliki olmýyan borçlu. II . Faizler. BORÇTAN KURTULMA: Borçlu. Alacaklý daha önce tevdi yerine müracaat etmediði takdirde tevdi edilen meblað üzerindek i hakký düþme kararýnýn verilmesinden itibaren on yýl geçmekle sukut eder. Alacaðýn malike devri veya alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn malikin þahsýnda birleþmesi. a ik tarafýndan ödenmesi hükmündedir. alacaðýn ödenmesi hükmündedir.Madde 937 Kýsmen ödeme halinde alacaklý üzerinde kalan ipotek yukarýki fýkra ile 928 inci maddenin 2 nci fýkrasý gereðince malike intikal eden ipoteklerden sýra itibariyle önce gelir. ipotekle temin edilmiþ olan borcu ödemesi sebebiyle mal iki veya onun hukuki seleflerine rücu hakkýný haiz olduðu nispette gemi ipoteði kendisine intikal eder.BÝRLÝKTE GEMÝ ÝPOTEÐÝNDE HALEFÝYET: Alacaklýya ödemede bulunan gemi maliki diðer ipotekli gemilerden birinin malikine veya onu hukuki seleflerine rücu hakkýný haiz bulunduðu nispette o malikin gemisi üzerindeki i poteðe sahip olur. 2.an alacaklý ilan yoliyle davet olunarak ipoteðin düþmesine karar verilebilir.Madde 932 Borçlar Kanununun tevdi hakkýndaki hükümlerine göre daha önce hakkýný istifa etmiþ sayýlm rarýnýn verilmesiyle borç ödenmiþ addolunur.Madde 936 - Birlikte gemi ipoteðinde borçlu 933 üncü maddedeki halde ipotekli gemilerden yalnýz birini n malikine veya onun hukuki seleflerine rücu hakkýný haiz olursa ancak bu gemi üzerindek i ipotek kendisine intikal eder. alacaðýn düþmesi halinde gemi ipoteðini de terkin ettirmeyi taah rse terkini istemek hakkýnýn temini için gemi siciline þerh verilebilir.PARANIN TEVDÝÝ HALÝNDE: . diðer gemiler üzerindekiler düþer.Madde 933 Alacaklý ipotekten vazgeçmek veya diðer bir ipoteðe rüçhan hakký tanýnmak suretiyle borçluyu. HALEFÝYET: III .GEMÝNÝN MALÝKÝ OLMIYAN BORÇLUNUN DURUMU: . Bu halde tevdi ede kimse tevdi sýrasýnda geri almak hakkýndan feragat etmiþ olsa bile tevdi ettiði meblaðý geri alabilir. II . Alacaklý ve borçlu sýfatlarýnýn ayný þahýsta birleþmesi. rýki madde gereðince ipotekten hakkýný almak imkanýndan mahrum býraktýðý nispette borçlu borc urtulur.KIYMETLÝ EVRAKA AÝT ÝPOTEKLER: E . 928 inci maddenin 2 nci fýkrasý gereðince devam eden ipotekle iþbu ipot ek birlikte ipotek teþkil eder.Malik bir baþkasýna karþý.Madde 934 Borçlu alacaðýn bir kýsmýný öderse. VESÝKALARI ÝSTEMEK HAKKI: I .

alacaðýn devri mezkur lacaklarýn devri hakkýndaki hükümlere tabidir.DONATAN: Ýntifa hakkiyle gemi ipotekleri arasýndaki münasebetler Medeni Kanunun 784 üncü maddes i hükmüne tabidir.Mad de 941 - Yapý üzerine ipotek tesisi. II . ayný derecede birden fazla para türü kullanýlarak gemi ipoteði tesis edilemez. inþa halindeki gemilere mahsus olan sicile kayýt suretiyle o lur.Madde 943 Bu ayýrýmýn hususi hükümleri mahfuz kalmak þartiyle. B . sigorta tazminatýna ancak malikin yapýyý ayrýca sigorta ettirmiþ olmasý hal nde þamildir. Medeni Kanunun gayrimenkuller üzerindeki intifa hakký hükümler ine tabidir.YABANCI PARA ÜZERÝNE ÝPOTEKLER: Türk parasiyle ödenecek borçlarda ipotekli geminin karþýlýyacaðý alacak ve tali borçlarýn mik veya yabancý para ölçüsü ile tayin olunabilir. Ayný tarihle kaydedilmiþ bulunan haklar ayný derecededirler. Ancak. 873. ipotek.K.Madde 940 III .Gemi ipoteði inþa halindeki gemiye. 874 ve 876 ncý maddeler hükümleri de tatbik olunur. 872. TARÝFÝ: . inþaatý tamamlandýktan sonra eski derecesiyle gemi ü erinde kalýr. 900 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükmü bu halde de tatbik olunur. II .ÞARTLAR: Gemi ipoteði.Madde 939(Deðiþik madde: 20/04/2004 . 895. tersanede inþa edilmekte olan gemi (Yapý) üzerinde de tesis olunabilir. inþaatýn her safhasýnda þamildir. 5. Bir poliçeden veya hamiline yazýlý bir senetten yahut ciro suretiyle devri kabil d iðer bir senetten mütevellit alacak için geri ipoteði tesis edilmiþse. On sekiz gros tonilaton ufak yapýlar üzerinde ipotek tesis olunamaz. mad) *1* Yabancý para üzerinden gem i ipoteði tesis olunabilir. yapý üzerindeki ipotek hakkýnda 875 madde ile 879 ila 940 ýncý maddeler hükümleri.DERECESÝ: Gemi üzerindeki intifa hakký. Yukarýki fýkrada yazýlý gemi ipoteklerinde alacaklý namýna bir mümessil tayin olunabilir.896 ve 929 uncu maddeler hükümleri burada da tatbik olunur. mahsus sicile tescil olunduktan s onra 869.ÞÜMULÜ: Yapý üzerinde tesis olunan gemi ipoteði. bu mümessil. alacaðý sonradan iktisap edenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteði üzerinde muay yen tasarruflarda bulunabileceði gibi ipoteðin paraya çevrilmesi için yapýlacak takibatta da alacaklýyý temsil eder.TESÝSÝ: BEÞÝNCÝ AYIRIM : ÝNÞA HALÝNDEKÝ GEMÝLER ÜZERÝNDE ÝPOTEK I .SABÝT KIYMETLÝ ÝPOTEKLER: A .Madde 942 Omurgasý vaz'olunarak gemi kýzaktan indirilinceye kadar görülebilecek bir yerin ad v eya numara konmak suretiyle yapýnýn açýk ve daimi bir þekilde tefrik ve temyizi mümkün kýlýnd tibaren ipotek tesisi caizdir. hesap günündeki T iyet Merkez Bankasýnýn döviz alýþ kuru esas alýnýr.Madde 945 ALTINCI AYIRIM : ÝNTÝFA HAKKI A . ÝKÝNCÝ FASIL : DONATAN VE DONATMA ÝÞTÝRAKÝ I. Yabancý veya Türk parasý karþýlýklarýnýn hesabýnda.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: . yapý malikinin mülkiyetine girmemiþ olan kýsýmlar müstesn ede bulunup inþaatta kullanýlacak olan ve bu bakýmdan iþaretlenmiþ bulunan kýsýmlara da þamil .5136 S. Gemi ipoteði bundan b a 900 üncü maddede yazýlý þeylerle.Madde 944 Gemi ipoteði. C ..

donatan mukavelenin ifasýn da bizzat kusurlu olur veya mukavelenin ifasýný ayrýca tekeffül etmiþ bulunursa birinci fýkr anýn hükmü tatbik olunmaz.KARARLAR: .Donatan.SALAHÝYETLÝ MAHKEME: I . Alacak. Alacak. kaptanýn hususi bir vekaletle deðil sýrf kaptan sýfatiyle haiz olduðu kanun i salahiyete istinaden yaptýðý hukuki muamelelerden doðmuþ ise.Birden ziyade þahsýn müþterek mülkiyet þeklinde malik olduklarý bir gemiyi. ortaklýðýn donatma iþtiraki olduðu ve müþterek donatanlarýn gemi paylarýnýn miktarlarý tescil Geminin mülkiyetinin veya iþletme hakkýnýn bir ticaret þirketine ait olmasý halinde. A itte hüküm olmadýkça aþaðýdaki maddeler tatbik olunur.Madde 952 Ýþtirakin ticaret siciline kaydettirilmesi hakkýnda 155 ve 158 inci maddeler tatbi k olunur. þu kadar ki. geminin iþletilmes olayý gemi alacaklýsý sýfatiyle bir talepte bulunan kimseyi.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: Donatma iþtirakinin iþleri müþterek donatanlarýn kararý ile görülür. her hangi bir alacaktan dolayý.GAYRÝMAHDUT MESULÝYET: Donatan aleyhine. üçüncü þahýslarla olan münasebetlerinde donatan sayýlýr. cümlesi nam ve hesabýna deniz ticaretinde kullanmalarý halinde donat ma iþtiraki mevcuttur. gemi adamlarýndan birinin kusurundan doðmuþ ise. don atma iþtirakine mütaallik hükümler tatbik olunmaz. mukavelenin ifa edilmemesinin yahut noksan veya fen a ifa edilmesinin gemi adamlarýndan birinin kusurundan mütevellit olup olmadýðýna bakýlmaz. donatanýn yükle ilgili þahýslara karþý ola iyeti. Alacak.TARÝFÝ: B . Þu kadar ki. Karar lehinde ey verenlerin. GEMÝ ADAMLARININ KUSURLARINDAN DOLAYI: II . Kararlar ekseriyetle ver Reyler müþterek donatanlarýn gemideki paylarýnýn miktarýna göre hesap olunur. II . Kendisinin o lmýyan bir gemiyi kendi adýna deniz ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle kulla nan kimse.Madde 953 III . Ýkinci bentte yazýlý hallerde. bütün paylarýn.MESULÝYETÝ: Donatan. yarýsýndan fazlasýna sahip olmalarý halinde karar için aranýla eriyet mevcut sayýlýr.MAHDUT AYNÝ MESULÝYET: 2. gemi adamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarýndan yalnýz gemi ve navlun ile deðil þahsan da mesuldür. MESULÝYETÝN MAHÝYETÝ: Aþaðýdaki hallerde donatan üçüncü þahsýn alacaðýndan dolayý ancak gemi ve navlun ile mesuldür Donatan. gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine denir. 155 inci maddenin 2 ve 5 inci bentlerinin yerine geçmek üzere.DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: . B . þahsan veya yalnýz gemi ve navlun ile mesul olduðuna bakýlmaksýzýn. bu sýfatla. Birinci fýkranýn 1 ve 2 numaralý bentlerinde yazýlý hallerde. taþýyanýn gemi adamlarýnýn kusurundan doðan mesuliyeti derecesindedir.Madde 947 A . hakkýný istemekten menedemez. 3. geminin baðlama limaný mahkemesinde de dava açýlabi . bu iþletilme malike karþý haksýz alacaklý da kötü niyet sahibi olmadýkça.Madde 951 Müþterek donatanlar arasýndaki hukuki münasebet. 2.Madde 949 1.Madde 950 III . aralarýndaki mukavele hükümlerine tabidir. aralarýnda yapm klarý akit gereðince. Malik. gemi adamlarýndan birinin vazifesini yaparken iþlediði kusur neticesinde üçüncü þahý verdiði zararlardan dolayý mesuldür.Madde 946 1. donatan tarafýndan akdedilmiþ olup da ifasý kaptana düþen bir mukavelenin y erine getirilmemesinden yahut noksan veya fena ifasýndan doðmuþ ise..

ÞÜMULÜ: Gemi müdürü her zaman ekseriyet karariyle azlolunabilir. hususiyle geminin donatýlmasýna ve bakýmýna. HESAP ÝÞLERÝ: Gemi müdürü. müþterek donatanlardan her birine talebi halinde. Müdür.ÝHTÝMAM DERECESÝ: A . þu kadar ki. IV . Þu kadar ki.M adde 958 Gemi müdürü. rey birliði lazýmdýr. C . TAYÝN VE AZÝL: Donatma iþtiraki mukavelesinin deðiþtirilmesine mütaallik veya bu mukavelenin hükümlerin e aykýrý yahut donatma iþtirakinin maksadýna yabancý bulunan kararlar için. fevkalade tamirler yahut kaptanýn tayin veya azli b ahis mevzuu olduðu takdirde önceden donatma iþtirakinin kararýný almasý lazýmdýr. Kaptan yalnýz gemi müdürünün talim iayetle mükellef olup müþterek donatanlardan her hangi birinin vereceði talimata uymaya mecbur deðildir. salahiyetlerinin þümulü hususunda iþtirakçe konan tahd ayetle mükelleftir. donatma iþtiraki veya müþterek don ardan her hangi biri namýna kambiyo taahhütlerine girmeye yahut ödünç para almaya.1.Madde 95 5 - Gemi müdürünün bu sýfatla ve kanuni salahiyeti içinde yapacaðý hukuki bir muamele ile. müþte anlar. ak muamelenin yapýldýðý anda bu tahdidi bilen üçüncü þahsa karþý ileri sürülebilir. Gemi müdürü kaptaný tayin ve azletmeye salahiyetlidir. mukavelesi ger eðince ücret talebedebilir. donatma iþtirakine karþý. donatma iþtirakinin iþlerini tedbirli bir donatan gibi özenerek yapmaya mecburd ur. Kezalik kararlara göre hareket ve kararlarý ifa etmeye mecburdur.Madde 954 A . donatm iraki üçüncü þahýslara karþý hak iktisap ve borç iltizam etmiþ olur.GEMÝ MÜDÜRÜ : Donatma iþtiraki iþlerinin idaresi için ekseriyet kararý ile bir gemi müdürü tayin olunabilir Tayin edilecek gemi müdürü müþterek donatanlardan deðilse. müþterek donatanl hepsinin rey birliði lazýmdýr. geminin. gemiyi veya gemi paylarýný satmaya. B . Gemi müdürünün tayin ve azli ticaret ve gemi sicillerine kaydolunur. 2. rehnetmeye salahiyetli deðildir.Madde 956 Gemi müdürü bu hudut dahilinde donatma iþtirakini mahkemede de temsil eder.HÜKÜMLERÝ: Gemi müdürünün 955 inci maddede yazýlý salahiyetlerinin tahdidi donatma iþtiraki tarafýndan. idare ettiði donatma iþtiraki iþlerine dair ayrý defter tutmak ve ispata yarar v sikalarý saklamakla mükelleftir. Gemi müdürü ayrýca hususi bir vekaleti haiz olmadýkça. do . gemi müdürünün iþtirake karþý dahi salahiyetinin madde hükmüne tabidir. Muamelede müþterek donat gösterilmiþ olup olmamasýnýn tesiri yoktur. bu sýfatla. navlunun donatma masraflarýnýn ve müþterek avaryadan doðan alacaklarýn sigorta ettirilmesine ve iþleri mutat seyri dolayýsiyle dönen paralarýn kabzýna da þamildir.Madde 957 Gemi müdürünün yaptýðý bir hukuki muamele ile donatma iþtiraki borç iltizam ederse. TEMSÝL SALAHÝYETÝ: Donatma iþtirakinin üçüncü þahýslarla olan münasebetlerinde gemi müdürü.DEFTER TUTMA VE BÝLGÝ VERME MÜKELLEFÝYETÝ: 4.Madde 959 Birinci fýkra hükmü mahfuz olmak üzere.TAHDÝDÝ: A . donatma utat iþleri icaplarýndan olan bütün muameleleri ve hukuki tasarruflarý yapmaya salahiyetli dir. muamele bizzat kendileri tarafýndan yapýlmýþ gibi (Madde 948) mesul olurlar. ÝDARE HAKKI: Gemi müdürü. taþýma mukavelelerinin yapýlm sýna. B . Bu salahiyet.ÞÜMULÜ : 3.

Verilen avan s neticesinde. 2. mektuplarý vesai r kaðýtlarý göstermeye her zaman mecburdur. B .HESAP VERME MÜKELLEFÝYETÝ: 1. donatma iþtiraki masraflarýna. MASRAFLARA ÝÞTÝRAK: V . iktisabedenle birlikte temliki diðer donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe. 2.Yeni bir yolculuða veya bir yolculuk sonunda gemiyi tamir etmeye yahut donatma iþt irakinin yalnýz gemi ve navlunla mesul olduðu bir alacaðýn ödenmesine karar verilirse kara ra iþtirak etmiyen müþterek donatanlardan her biri. ÞARTLARI: Kar ve zararýn hesabý ve karýn daðýtýlmasý takvim yýlý sonunda yapýlýr. Býrakýlan iþtirak payý. temli müþterek donatanlarýn muvafakatiyle hüküm ifade eder.Madde 960 - Gemi müdürü her zaman.Madde 964 Bu hakkýný kullanmak istiyen müþterek donatan. öteki müþterek donatanlara iþtirak paylarý nispetinde geçer. müþterek donatanlar için mütemerridin gemi payý üzerinde sigortaya mevzu olab ilecek bir menfaat doðar.Madde 96 5 - Ýþtirak payýný temlik eden müþterek donatan. Sadece gemi payýnýn ipotek edilmesi hakkýndaki hükümler mah fuzdur. Ýþtirak payýnýn temliki. müþterek donatan sýfat kalýr.Madde 961 B . kararýn verildiði tarihten. Bu menfaatin sigorta ettirilmesi halinde. KAR VE ZARARA ÝÞTÝRAK: 1. emi müdürünün verdiði hesabýn ekseriyet tarafýndan kabul edilmesi ve gördüðü iþlerin tasvibol inin itiraz haklarýný düþürmez.ESAS: Müþterek donatanlardan herbiri. Bununla beraber iktisabeden dahi iktisap anýndan itibaren. hususiyle geminin donatýlma sý ve tamiri masraflarýna. gemideki paylarý nispetinde iþtirake mecburdur.natma iþtirakine. donatma iþtirakinin kararý üzerine. sigorta masraf larýný temerrüde düþmüþ olan ortak çeker. her hangi bir karþýlýk istemeksizin iþtir k payýný býrakmak suretiyle kararý yerine getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kurtu labilir.Madde 963 Müþterek donatanlardan biri kendine düþen masraf payýný ödemekte temerrüde düþer ve bu pa müþterek donatanlar tarafýndan onun hesabýna avans olarak verilirse. Ýþtirak payýnýn rehnedilmesi imzasý noterce tasdikli bir mukavelenin yapýlmasý ve rehnin emi siciline tescili ile olur.MÜÞTEREK DONATANLARIN KAR VE ZARARA ÝÞTÝRAKÝ: A . HÜKÜMLERÝ: . yolculuða ve geminin donatýlmasýna taallük eden bütün mua eleler hakkýnda malumat vermeye ve donatma iþtirakine ait defterleri. mütemerrit ortak avan slarýn verildiði andan itibaren onlara temerrüt faizi ödemekle mükellef olur. kararýn bildirilmesinden itibaren üç gün içinde noter marifetiyle müþterek donatanlara veya gemi müdürüne ihbarda bulunmaya mecburdu r.Madde 966 Ýþtirak payýnýn temliki neticesinde gemi Türk Bayraðýný çekme hakkýný kaybedecekse.Madde 962 - . Temlik için gemi siciline tescil þarttýr. hususiyle gemiye. VI . donatanlarla olan münasebetlerinde müþterek donatan sayýlýr u ihbardan önce doðan bütün borçlardan dolayý diðer donatanlara karþý.ÝÞTÝRAK PAYININ TEMLÝKÝ VE TERHÝNÝ: Müþterek donatanlardan her biri iþtirak payýný dilediði anda ötekilerin muvafakati olmaksýzýn men veya kýsmen baþkasýna temlik edebilir. gemi üzerindeki müþterek mülkiyet hissesinin temlik ve sicile te li ile olur. diðer donatanlarla o lan münasebetlerinde müþterek donatan sýfatiyle mesuldür.BIRAKMA HAKKI: Kar ve zarar müþterek donatanlara gemideki paylarýna göre daðýtýlýr. iþtirake hesap vermeye mecburdur. eðer karar ver lirken kendisi veya temsilcisi hazýr bulunmadý ise.

Madde 969 - Müþterek donatanlar aleyhine. Yaln iyen ortaðýn þahsýn ilgilendiren ve diðerlerinden biri için akde aykýrý bir hareket teþkil et hadiseler haklý sebep olarak kabul edilemez. Donatma iþtiraki hakkýnda iflasýn açýlmasiyle de iþtirak sona erer. müsaade edilmesini bu mümkün olmadýðý takdirde iþtirakin feshini istiyebilir. Geminin temliki hakkýndaki kara 968 birinin ölümü veya iflasý.MÜÞTEREK DONATANLARIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARA KARÞI MESULÝYETÝ: Müþterek donatanlar. ancak gemi baðlama limanýnda veya diðer b Türk limanýnda bulunup da ifasý ile mükellef bulunduðu bir navlun mukavelesiyle henüz baðlý b nmadýðý bir sýrada yapýlabilir. Ortaðýn durumunu. iþtirakte kalmasý afaki iyiniyet esaslarý gereðince k endisinden beklenilemiyecek derecede aðýrlaþtýrýlmýþ olan hadiseler haklý sebep sayýlýr.Madde Müþterek donatanlardan Müþterek donatanlardan 2. bu sýfatla. temlik edenin. VII . gemi açýk artýrma ile ve iþtirak tasfiye olunur. iktisabedene karþýda takas edebilirler. bir iþtirak payýnýn cebri icra yolu ile satýlmasý halinde de tat olunur. müþterek donatanla rdan biri veya bir üçüncü þahýs tarafýndan geminin baðlama limaný mahkemesinde dava açýlabili 70 Ýþtirak payýnýn temliki halinde. Mahkeme haklý sebebi sabit görürse da irak payýna bilirkiþinin biçeceði deðerin diðer ortaklar tarafýndan ödenip bu payýn devralýnm lara uygun bir mehil verir. Müþterek donatanlarýn hepsinin muvafakatiyle satýþ þekil ve þ lebilir. 968 inci maddelerle 969 uncu m . bu sýfatla. donatma iþtirakinin infisahýný mucip ol hiçbiri iþtirakten çýkarýlamaz. Verilen mehil içinde para ödenip pay devralýnmadýðý takdirde mahkeme iþt feshine karar verir. u hdesine düþen bütün borçlarý. 962. temlik edilen payýna mütaallik olmak üzere. þahsan mesul olduklarý hallerde. Diðer ortaklarýn davacýnýn payýný kendi iþtirak paylarý nispetind evralmalarý asýldýr. her hangi bir alacaktan dolayý. ÝNFÝSAHI MUCÝP OLMIYAN HUSUSLAR: Donatma iþtiraki mukavelesi hükümleri. verilen kararlar ve giriþilmiþ muameleler.1. Geminin tamir kabul etmez veya tamire deðmez bir halde bu lunduðu mahkeme karariyle tesbit olunmadýkça satýþ. Bu memurun haklarý ve vazife ve mesuliyetleri hakkýnda kollektif þirket tasfiye memurlarýna ait hükümler kýyas yoliyle tatbi k olunur. Ýktisabedeni n tekeffül bakýmýndan temlik edene karþý haiz olduðu haklarý mahfuz kalmak þartiyle diðer don ar. Bu fýkra hükümlerinin ortaklar aleyhine deðiþt irilmesi neticesini doðuran akit þartlarý hükümsüzdür. Ýþtirak payý üzerinde tesis olunan rehin hakkýnda Medeni Kanunun teslimi meþrut þekilde r hne ait hükümleri kýyas yolu ile tatbik olunur. 953.Ýki veya daha fazla kimsenin beraberce deniz ticaretinde kullanmak üzere müþtereken bi r gemi inþa ettirmek için birleþmeleri halinde 952. teml ik edeni ne nispette baðlamakta idiyse iktisabedeni de o nispette baðlar. müþterek donatan sýfatiyle. üçüncü þahýslara karþý anca duklarý iþtirak paylarý nispetinde mesuldürler. 966. ÝNFÝSAH SEBEPLERÝ: karariyle fesholunabilir. Ortaklardan her biri haklý sebebe dayanarak iþtirakten çýkmasýna. 1.DONATMA ÝÞTÝRAKÝNÝN ÝNFÝSAHI: Müþterek donatanlarýn deðiþmesi iþtirakin devamýna tesir etmez. Satýþ þekil ve þartlarý veya tasfiye memuru tayini hususlarýnda müþterek donatanlarýn uzl arý veya feshe mahkemece karar verilmiþ olmasý halinde mahkeme gemiyi satmak ve iþtiraki tasfiye etmek üzere bir tasfiye memuru tayin eder. 967 nci maddelerle 969 u ncu maddenin birinci fýkrasý hükümleri ve geminin inþasý tamamlanýp da tersane sahibi tarafýn teslimi anýndan itibaren de fazla olarak 965. SALAHÝYETLÝ MAHKEME: . temlik ile 966 ncý maddede yazýlý ihbar arasýnda geçen z içinde bu pay yüzünden doðmuþ olan þahsi borçlardan dolayý temlik eden ve iktisabeden mesuldü 2. VIII . ÞÜMULÜ: Donatma iþtirakinin feshi yahut geminin temliki kararlaþtýrýlmýþsa. Yukarki fýkra hükümleri.Madde 967 Donatma iþtiraki ekseriyet r dahi bu hükümdedir.

Bu takdirde gemi müdür tayin edilir edilmez. yükletene. istifin denizcilikte cari olan usul ve ör flere uygun bir tarzda yapýlmasýna dikkat etmeye mecburdur. II . denizcilik örf ve usullerince geminin aþýrý derecede yüklü olmamasýna. taþýnmasýn nmasýna elveriþli ve tertibatlý bir halde bulunmasýna dikkate mecburdur. kaptaný. hususiyle bu fa sýlla ilerdeki fasýllarda ve diðer kanunlarda yazýlý vazifelerini yapmamasýndan doðacak zarar ardan mesuldür.YABANCI MEVZUATA RÝAYET VAZÝFESÝ: Gemi kalkmaya hazýr olunca kaptan ilk elveriþli fýrsatta yola çýkmaya mecburdur. YOLA ELVERÝÞLÝLÝK: Kaptan. ikinci kaptanla birlikte ayný zamanda gemiden ayrýlamazlar.ÝHTÝMAM: Kaptan. acil bir sebeple kaptan ve ikinci kapta n gemiden ayrýlmaya mecbur kalýrlarsa kaptan. hastalýk veya diðer bir sebepten dolayý gemiyi idare edemiyecek bir halde bulunsa dahi geminin kalkmasýný veya yolculuðun devamýný iþi bozacak surette geciktiremez. hususiyle polis ve gümrük nizam larýna riayetle ve bunlara aykýrý hareketlerinden çýkan zararlarý tazmin ile mükelleftir. ilerdeki donatma iþtiraki iþleri bakýmýndan gemi müdürünün haiz olduðu e vazifelere sahip olur. geminin 817 nci maddede yazýlý bakýmlardan denize ve yola elveriþli o lmasýna ve gemiye. ÜÇÜNCÜ FASIL : KAPTAN I . Ýþlediði kusurlardan. YÜKLEME VE BOÞALTMAYA ELVERÝÞLÝLÝK: Kaptan. ayrýlmadan önce zabitler ve tayfalar arasýnd an iþini baþarabilecek birini vekil olarak yerine koymaya mecburdur. yükleme ve boþaltma aletlerinin maksada elveriþli bir halde bulunmasýna ve istif iþleri hususi istifçiler tarafýndan görülse bile. donatandan baþka.YOLA ÇIKMA VAZÝFESÝ: Yükleme baþladýktan boþaltma bitinceye kadar acil sebepler olmadýkça kaptan.Madde 971 Davanýn müþterek donatanlardan bir veya birkaçýna karþý açýlmýþ olmasý halinde de ayný hü . gemi adamlarýna. hususiyle deniz ödün cü verene karþý da mesuldür. b .Madd 976 Kaptan.Madde 973 II . yabancý memlekette iken o memleketin mevzuatýna. gönderilene.Madde 978 Kaptan. IX . lüzumlu sa nýn yerinde olmasýna ve ambarlarýn akit uyarýnca taþýnacak olan mallarýn kabulüne.MESULÝYETÝ: Geminin inþaatý tamamlanmadan da bir gemi müdürü tayin edilebilir.Madde 972 - Kaptan. yola çýkmadan. yolcuya. alacaðý 8 inci maddeye giren bir kredi muamelesinden doðan gemi alacaklýsýna.addenin 2 nci fýkrasý hükümleri tatbik olunur.GEMÝYÝ YOLA ELVERÝÞLÝ HALE KOYMA VAZÝFESÝ: Donatanýn emrine uymuþ olmasý. bütün iþlerinde hususiyle ifasý kendine düþen mukavelelerin yerine getirilmesinde te dbirli bir kaptan gibi hareket etmeye mecburdur. III .VAZÝFELERÝ: 1.YAPI ORTAKLIÐI: A . yukarda sayýlan diðer kimselere karþý olan mesuli inden kurtaramaz. 962 nci madde hükmü inþaat masraflarýna da þam . Durumu bilerek böyle emir veren donatan da þahsan mesul olur. gemi adamlarýna ve yüke ait vesikalarýn gemide bulunmasýna dikkat etmey e mecburdur.KAPTANIN KENDÝLERÝNE KARÞI MESUL OLDUÐU KÝMSELER: I . B .Madde 977 Kezalik gemisine harb kaçaðý olduðunu bildiði veya bilmesi lazýmgelen malý yüklemesi yüzü zararý da tazmin ile mükelleftir.Madde 974 Kaptan.Madde 975 2. taþýtana.

ilakis halin icabýna göre donatandan emir almak mümkünse.Madde 981 Gemi jurnalý kaptanýn nezareti altýnda ikinci kaptan tarafýndan ve bunun mazereti ha linde bizzat kaptan yahut nezareti altýnda olmak þartiyle münasip bir gemi adamý tarafýnda n tutulur. geminin batmasý yüzünden veya diðer bir sebepten varma limanýna ulaþmadan b iter ise kaptanýn veya ona vekalet eden kimsenin uðradýðý ilk münasip yerde. bunlar ister gemi veya yükün zýyaýný y hasara uðramasýný.Madde 982 - Yolculuðun önemli hadiseleri. Gemi adamlarý arasýndaki deðiþiklikler. 3. 3. 2. Bu kaptaný seçmekte kusuru görülmedikçe kendine v ekalet eden kaptanýn fiillerinden dolayý mesul tutulamaz. Gemi tamir edildiði veya yük boþaldýðý takdirde barýnma limanýnda. Varma limanýnda ve eðer varma limaný birden çok ise kazadan sonra varýlacak ilk lim anda.DENÝZ RAPORU: Kaptan. Gemi veya yükünün uðradýðý bütün kazalar ve bunlarýn tafsilatý.GEMÝDE HAZIR BULUNMA MÜKELLEFÝYETÝ: Kaptan. Hava ve rüzgarýn hali. Nüfus Sicil Kanununun hükümleri mahfuzdur. Sintinelerdeki su yüksekliði. Bu deftere her yolculukta yük veya safranýn yüklenmesi baþlandýðý andan itibaren geçecek bellibaþlý hadiseler yazýlýr. Ýskandil edilen su derinliði. 5. 4. 4. 2. vakit kaybetmeden. TESBÝT ETTÝRME MÜKELLEFEYETÝ: 1.Madde 983 Bu tesbit. 3. aþaðýda yazýlý yerlerde yaptýrýlýr: 1. gemi adamlarýnýn tamamý yahut içlerinden bir kýsmýnýn iþtirakiyle ma tesbit ettirmeye mecburdur. . Kýlavuz alýnmasý ve kýlavuzun gemiye girdiði ve ayrýldýðý saatler. ister geminin bir barýnma limanýna girmesini veyahut her hangi baþka bir zararý intacetmiþ olsun. Kaptan ölür veya tesbit yaptýramýyacak bir halde bulunursa gemide kaptandan sonra en yüksek rütbeli zabit bunu yaptýrmaya mezun ve mecburdur. TUTMA MÜKELLEFÝYETÝ: VI . Görünür bir tehlike halinde veya gemi denizde iken acil zaruret olmadýkça kaptan gemid e hazýr bulunmak mecburiyetindedir. Bir liman içinde yolculuk eden küçük gemilerde jurnal tutmak mükellefiyeti yoktur. Geminin takip ettiði rota ve katettiði mesafeler. hususiyle kazalar ve zararýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý i lýnan tedbirler tam ve vazýh olarak mahkemece tesbit olunur. MUHTEVASI: 1. VII . vakit geçirmeden donatana manile ri bildirip emir gelinciye kadar lüzumlu tedbirleri almaya halin icabýna göre bu mümkün deði lse yerine baþka kaptan koymaya mecburdur. Bundan baþka þunlar da jurnala yazýlýr: 1. Gemide iþlenen suçlar ve verilen disiplin cezalariyle gemideki doðum ve ölüm vakalarý da hi jurnala yazýlýr. V .GEMÝ JURNALI: Her gemide (Gemi jurnalý) denilen bir defter tutulur. gemi zabitleriyle müþavereye lüzum görse bile verilen kararla bað mayýp alacýðý tedbirlerden daima bizzat mesul olur. Gemi meclisince verilen kararlar.GEMÝ MECLÝSÝ: 1. tehlike karþýsýnda. Geminin bulunduðu tul ve arz dairesi. Gemi jurnalý kaptan ve ikinci kaptan tarafýndan imzalanýr. ayný hüküm yükleme baþlamazdan e ve boþaltma bittikten sonra dahi tatbik olunur. IV . 2. Yolculuk.Madde 979 Gemi emin olmýyan bir liman veya sahilde bulunduðu zaman. 2. Mani olmadýkça kayýtlar her gün yapýlýr.Madde Gemi jurnalýna günü gününe þunlar yazýlýr. yolculuk esnasýnda vukubulacak bütün kazalarý.

kaptan ayrýca verilmiþ hususi salahiyete istinaden hareket etmiþ veya borç baþka hususi bir kanuni sebepten ileri gelmiþ olsun.Madde 989 Muamelenin muteber sayýlmasý. ZAPTIN ASLININ SAKLANMASI: I . Gemi veya yükle ilgili þahýslar ve kaza ile her hangi bir surette ilgili olanlar.Madde 985 Müracaat üzerine mahkeme tesbit için mümkün olduðu kadar yakýn bir gün tayin ve münasip b rzda ilan eder. donatan tarafýndan onun hareket tarzýna ait talimatlar veya iþe ait emirler verilmiþ olmasý kapta nýn yapmýþ olduðu muamelelerden dolayý üçüncü þahýslara karþý donatanýn þahsan mesul tutulmas z. bütün gemi adamlarýnýn ad ve soyadlarýný ihtiva eden bir cetvel ve gemi j rnaliyle birlikte 982 nci maddede yazýlý yerdeki mahkemeye müracaat eder. Kaptan açýkça verilmiþ bir temsil salahiyetini haiz olmadýkça. paranýn hakikaten sarf edilmiþ olup olmamasýna veya kapt anýn seçtiði kredi þeklinde isabet bulunup bulunmamasýna yahut kaptanýn emrinde para mevcut olup olmamasýna baðlý deðildir. Þu kadar ki. ÞÜMULÜ: A . Hakim lüzum görürse gemi adamlarýndan gelmemiþ olanlarý da dinliyebilir. 1. HUSUSÝ HALLER: Kaptan. ödünç para veya veresiye mal almaya ve bu gibi kredi muamelelerine giriþmeye.KREDÝ MUAMELELERÝ: Taþýma mukaveleleri yapmak ve kendi vazifeleri çerçevesine dahil hususlarda dava açmak da kaptanýn salahiyetleri cümlesindendir. yakýt yasýna. Kaptan ve diðer gemi adamlarýna doðru söylemeleri lüzumu ihtar olunur. iþin iyi anlaþýl kaptan ve diðer gemi adamlarýna istediðini sorabilir. meðer ki.DONATANIN TEMSÝLCÝSÝ SIFATÝYLE: C . TESBÝT EDÝLECEK HUSUSLAR: Tesbit için kaptan. Gemi jurnalý mahkemeye getiri lemiyorsa veya tutulmasý mecburi deðilse bu hallerin sebepleri bildirilmelidir.Madde 986 - . B . ilan mahzurlu bir gecikmeyi mucip olacaksa bundan vaz geçebilir. Fk. MUHAKEME USULÜ: Zaptýn aslý mahkemede saklanýr. gemi adamlarýna.GEMÝ BAÐLAMA LÝMANI DIÞINDA BULUNDUÐU ZAMAN: A . meðer ki.Denizde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanun hükmü mahfuzdur.Madde 984 3. 4. ilgililerden istiyenlere tasdikli sureti verilir. geminin iyi halde muhafaza edilmesine ve umumi olarak yolcu luðun selametle icrasýna mütaallik her türlü muamele ve tasarruflarý üçüncü þahýslarla donata aya salahiyetlidir.Madde 987 Kaptan baðlama limanýnda dahi olsa tayfa tutabilir. 2.Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada kaptan bu sýfatla geminin donatýlmasýna. 2.GEMÝ BAÐLAMA LÝMANINDA BULUNDUÐU ZAMAN: Gemi henüz baðlama limanýnda bulunduðu sýrada kaptanýn yapmýþ olduðu hukuki muameleler donata m etmez. Kaptan gemi jurnalýna istinaden izahlarda bulunur. üçüncü þahýs kötü niyet sahibi olsun.KANUNDAN DOÐAN TEMSÝL SALAHÝYETÝ: 1.DONATANIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝNÝ DOÐURAN MUAMELELER: . Kaptan ancak yolculuðun icrasý için zaruret halinde ve yalný u zaruretle ölçülü derecede deniz ödüncü alabilir. bir vekil de bulundurabilirler. bizzat mahkemede bulunabilecekleri gibi. B . Bent 1).Madde 988 - Kaptanýn muamelelerinden ve bilhassa kambiyo taahhütlerinden dolayý donatanýn þahsan mesul tutulmasý kaptana donatan tarafýndan açýk bir temsil salahiyeti verilmiþ olmasýna baðlýdýr ( 948. an cak gemiyi muhafaza etmek veya yolculuðu yapmak için zaruret halinde ve bu zaruretle ölçülü derecede salahiyetlidir.

TEMSÝL SALAHÝYETÝNÝN TAHDÝDÝ: Vekaleti olmadan donatan hesabýna kendi parasýndan avans veren veya þahsan borçlanan kap tan donatandan tazminat isterken üçüncü þahýs hükmündedir.990 ýncý maddeler hükümleri kaptanýn donatan ile olan münase veya kanuni salahiyetleri çerçevesini aþmadýkça kaptan bu gibi kadar ki. bir ihtiyacý giderecek parayý deniz ödüncü almadan veya vazgeçilebilecek gemi te ferruatý ve kumanyasýný satmadan elde edemiyeceði hallerde. donatana en az zarar verecek tedbirleri almakla mükelleftir. yaptýðý hukuki muamelelerle donatan üçüncü kiþilere karþý hak i eylediði gibi gemi ve navlun ile mesul de olur.Madde 992 4. Satýþ açýk artýrma ile yapýlýr.DONATANA KARÞI: tarafýndan tahdit edilmiþ olmadýkça kaptanýn haiz olduðu salah .ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARA KARÞI: 5.YOLCULUÐUN DEVAMINA ENGEL OLAN HAL: Bir zýyaýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý için hususi tedbirler alýnmaya lüzum görüldüð ilgili olanlarýn temsilcisi sýfatiyle menfaatlerini korumaya ve kabil oldukça talimatl arýný alarak mümkün mertebe tatbika mecburdur.Madde 991 Geminin bulunduðu yerde mahkeme veya tahkikat yapabilecek baþka bir makam yoksa kaptan hareketini haklý gösterecek bilirkiþi raporu almak.Madde 994 Ýfasýný tekeffül etmedikçe elerden þahsan mesul olmaz. yolculuk hadiselerinden. elinde donatana ait kafi para bulunsa bi le. þu eri mahfuzdur. Kaptan fevkalade tamirleri ve alýmlarý. kaptanýn 972 ve 973 üncü maddelerde yazýlý mesuliyet 1. yükü tamamen veya kýsmen boþaltmaya ve yükün bozulmasýndan veya air sebeplerden ileri gelebilecek büyük bir zararýn baþka surette önüne geçilemiyeceði haller satmaya yahut yükün muhafazasý ve daha ileri götürülmesi için lüzumlu paralarý elde etmek ma yle deniz ödüncü almaya ve yük alýkonmuþ veya müsadere edilmiþ yahut baþka bir suretle elinde .Geminin bulunduðu yerin mahkemesi bilirkiþi dinliyerek ve varsa Türk Konsolosunun mütala asýný alarak satýþta kati zaruret bulunduðuna karar vermedikçe kaptan gemiyi satamaz. donatan adýna hareket ettiðini ildirerek veya bildirmiyerek.Madde 995 - A . yolcu eðiþtirilmesi veya kesilmesi zaruretinde ve fevkalade tamirler veya alýmlarda donatand an talimat istemiye mecburdur. B . bunlara imkan bulunmazsa kaptan takdirine göre hareket eder ve umumi olarak yükle ilgili olanlara hadiselerden ve alýnan tedbir lerden gecikmeksizin haber verir.YÜKLE ÝLGÝLÝ OLANLARIN TEMSÝLCÝSÝ SIFATÝYLE: Yükle ilgili olanlarýn menfaatlerini korumak için kaptan yolculuðun devamýnda mümkün olduðu k r yüke bakmakla mükelleftir. kaptanýn tahdi tlere riayetsizliðini yalnýz bunlarý bilen kimselere karþý ileri sürebilir. buna da imkan yoksa baþka del iller toplamak mecburiyetindedir. ancak zaruret halinde yapabilir. açýlan daval rdan donatana muntazam bir tarzda haber vermekle mükellef olduðu gibi hal ve zaman e lverdikçe bütün önemli iþlerde ve hususiyle 988 ve 990 ýncý maddelerde yazýlý hallerde. geminin durumundan. HÜKÜMLERÝ: Kaptanýn bu sýfatla ve kanuni salahiyetleri çerçevesi içinde. II . Kaptan. KAPTANIN VERDÝÐÝ AVANSLAR: A . 3. yaptýðý sözleþmelerden.GEMÝ SATIÞI: Kaptanýn kanundan doðan temsil salahiyetlerini tahdit etmiþ olan donatan.Madde 993 Kaptanýn salahiyetleri donatan yetleri þümulüne mütaallik 986 nde de tatbik olunur.Madde 9 90 C . UMUMÝ OLARAK: Kaptan. Kaptan geminin baðlama limanýna dönüþünde ve her isteyiþinde donatana hesap vermeye mecbu dur. Bu gibi hallerde kaptan.

u geri almak için adli ve idari makamlara veya fertlere karþý her türlü taleplerde bulunma ya ve her türlü davalarý açmaya dahi salahiyetlidir.UMUMÝ OLARAK: 3. 995. Bu yasaða aykýrý hare derse donatanýn bu yüzden uðramýþ olduðu daha fazla zararý tazmin ettirmek hakký mahfuz kalma tiyle.Müþterek avarya yoksa kaptan. YÜK ÜZERÝNDE TASARRUFLAR: Kaptan. MUAMELELERÝN MUTEBER SAYILMASI: I . Madde 999 B .NAVLUNDAN BAÞKA ALINAN PARANIN TESLÝM MECBURÝYETÝ: D . yükü karþýlýk göstererek deniz ödüncü almaya yahut bir kýsmý baþka suretle tasarruf etmeye ancak para ihtiyacýnýn baþka suretle giderilememesi veya diðer tedbirin alýnmasýnýn donatan için fahiþ bir zararý mucip olmasý halinde salahiyetlidir.Madde 996 Kaptan. donatanýn muvafakati olmaksýzýn kendi hesabýna eþya yükletemez.MÜÞTEREK AVARYA OLMIYAN HALLERDE: ukarýki maddede yazýlý hallerde yük karþýlýk gösterilerek deniz ödüncü alýnmasý yahut yükün b a baþka bir suretle tasarruf edilmesi. 999 ve 1000 inci maddeler gereðince yaptýðý hukuki muamelelerin mutebe r sayýlmasý için 988 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü tatbik olunur. 988 inci madde ile 1235 inci maddenin 6 ncý b endi hükümlerine uygun ve donatan hesabýna yapýlmýþ bir kredi muamelesi sayýlýr. Mallar üzerinde satýþ suretiyle yapýlan tasarruf halinde safi satýþ tutarý 1112 nci maddede yazýlý deðeri ge nun yerine safi satýþ tutarý kaim olur. Deniz ödüncü donatan için fahiþ bir zararý mucip olmadýkça kaptan.YÜKLE ÝLGÝLÝ OLANLARIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝNÝ DOÐURAN MUAMELELER: A . 998. pey ve saire mükafat v tazminat gibi her ne nam ile olursa olsun navlundan baþka aldýðý bütün paralarý da donatanýn tlubuna kaydetmeye mecburdur.Madde 998 - Para ihtiyacý müþterek avaryadan ileri gelmiþ olup da kaptan bunu gidermek için çeþitli tedbi ler karþýsýnda bulunursa bunlardan ilgililere en az zarar verecek olaný seçmeye mecburdur. halin icabýna ve imkan nispetinde tatbikina mecbur olduðu talimata göre yolculuða ya baþka bir rotada de vam etmeye yahut bunu kýsa veya uzun bir müddet için kesmeye veyahut kalkma limanýna dönme ye salahiyetlidir. yükletenden veya gönderilenden ikramiye.MÜÞTEREK AVARYA HALÝNDE: .Kaptan.Madde 1001 Kaptan bu hallerde bile 1160 ýncý maddenin 1 inci fýkrasý gereðince yükü ancak gemi ve na lunu ile birlikte karþýlýk göstererek deniz ödüncü alabilir.Madde 1003 Kaptan. 2.Yolculuðun ilk rotadan devamýna umulmýyan bir hal mani olursa kaptan. D .KENDÝ HESABINA GEMÝYE EÞYA YÜKLEME YASAÐI: . HUSUSÝ HALLER: .Madde 1002 Donatanýn vereceði tazminat hakkýnda 1112 nci madde hükmü tatbik olunur. yükle ilgili olanlarýn þahsi mesuliyetlerini doðuracak muameleleri 995 inci madd edeki hallerde bile.Madde 1004 II . yükleme yerinde ve zamanýnda verilmesi mut at olan navlunun en yükseðini vermeye mecburdur.Madde 997 Taþýma mukavelesinin hükümden düþmesi halinde kaptan 1086 ncý madde gereðince muamele yap B . de 1000 C . bahþiþ.ÞAHSÝ MUAMELELERÝ: . taþýtandan. ancak hususi bir salahiyetle yapabilir. 4. satýþ yerine deniz ödü una gider. 995 inci maddede yazýlý hallerden baþkasýnda yolculuðun devamý için zaruri olmadýkça tererek deniz ödüncü almaya yahut yükün bir kýsmýný satmaya yahut baþka suretle yük üzerinde a bulunmaya salahiyetli deðildir.MÜÞTEREK HÜKÜM: Kaptanýn. bu gibi yolculuklarda mümasil eþya için.

E . UMUMÝ OLARAK: .Madde 1005 A .HÝZMET SÖZLEÞMESÝNÝN SONU: 1. bilirkiþilerce takdir edilecek deðeri ile satýnalýnmasýný istiyebilir. dönüþ yolculuðu gemini ma limanýnda bitmezse.Madde 1010 1008 inci maddede yazýlý iki veya dört aylýk miktarýndaki tazminatýn hesabýnda.Madde 1006 .ÞAHSÝ EHLÝYETSÝZLÝK: 2. Kapt anýn tazminat haklarý mahfuzdur. hizmete alýndýðý limana kadar parasýz götürülmesini ve ayrýca tam ücre nun tutarý tazminatýn verilmesini istiyebilir.DÖNÜÞ YOLCULUÐU: Muayyen olmýyan bir zaman için hizmete alýnan kaptan.Madde 1011 3. 10 1008 inci maddelerdeki hallerde kaptana verilecek ücret miktarý. harp. ithalat ve ya ihracat yasaðý yahut gemi veya yüke mütaallik umulmýyan baþka bir hal yüzünden yolculuða b amasýndan veya baþlanmýþ iken devam edilmemesinden dolayý vazifesinden çýkarýlmýþsa. Ancak.Aksi kararlaþtýrýlmýþ olsa bile donatan tarafýndan kaptana her zaman yol verilebilir.Madde 1007 B . yükleme ve boþaltma için gerekli zaman ile geminin durumu ve vasfý gözönünde tutulur.GÖTÜRÜ ÜCRETE GÖRE TAZMÝNATIN TAYÝNÝ: Gidiþ geliþ veya muayyen olmýyan bir zaman için hizmete alýnan kaptan. Kaptan muhik bir s ebep olmadan bu hakkýný istemekte gecikirse hakký düþer. kararlaþtýrýl menfaatler de dahil olduðu halde iþten çýkarýldýðý güne kadar hak etmiþ olduðu ücretler kendi r. ÇEKÝLME: Kaptan müþterek donatanlardan biri ise kendi istemeden yol verildiðinde müþterek donatanla rla yaptýðý sözleþme gereðince iþtirakte donatan sýfatiyle haiz olduðu payýn.Madde 1008 Bu hallerde kaptana yol verilmesi yolculuk sýrasýnda olmuþsa kaptan ayrýca hizmete a lýndýðý limana parasýz götürülmesini veya bunun tutarý olan tazminatýn verilmesini istiyebili Bu kanuna göre parasýz seyahat hakký.MÜCBÝR SEBEPLER VE OLAÐANÜSTÜ HALLER: Muayyen olmýyan müddet için hizmete alýnýp da muayyen bir yolculuða baþladýktan sonra 1006 nc 1007 nci maddelerde yazýlý sebeplerden baþka bir sebeple iþten çýkarýlan kaptan.Madde 1012 Bununla beraber kaptan. C . 1007 nci mad e hükmü gereðince alacaðý paralardan baþka Avrupa limanýnda çýkarýlmýþsa iki ve Avrupa dýþý b aylýk ücretini de tazminat olarak alýr. abluka.DÝÐER HALLERDE: Ücret zaman itibariyle olmayýp da bütün yolculuk için götürü olarak tesbit edilmiþse 1006. ir müddet için hizmete alýnýp muayyen bir yolculuða baþladýktan sonra yukardaki sebeplerden d layý yol verilmiþ kaptan hakkýnda da ayný hüküm tatbik olunur. yolculuktaki geçim masraflariyle kaptanýn zati eþy asýnýn taþýnmasýna da þamildir. ambargo. yolculuðu asati devam müddeti esas tutulur. bir yolculuða baþlamýþ olduðu takdirde inin baðlama limanýna veya baþka bir Türk limanýna dönüp boþaltmasýna kadar vazifesine devam e mecburdur. yaptýðý hizmete ve eðer yo la çýkmýþsa geçirdiði yolculuk safhasýnýn bütün yolculuk derecesine olan nispetine göre tayin adde 1009 D .YOL VERME: E . kararlaþ bütün menfaatler de dahil olduðu halde çýkarýldýðý güne kadar hak etmiþ olduðu ücreti alýr.Ý Muayyen bir yolculuk için hizmete alýnmýþ olan kaptan.I . çekilme ihbarý zamanýnda gemi bir Avrupa limanýnda veya Avru . Bu müddetin tayininde. diðer donatanla n. TAZMÝNAT HAKLARI: þe yaramadýðýndan veya vazifesini yapamadýðýndan dolayý kaptana yol verilmiþse. alacaðý tazminat yolculuðu bitirmesi halinde hak edeceði miktarý geçemez.

Madde 1013 II . kadar ki.ÖLÜM: . Hastalýða veya yaralanmaya.Gemi zayi olsa bile kaptan. Kaptan gemiyi Türk limanlarýndan birine býrakýnca geçim ve bakým mükellefiyeti sona erer. Tedaviye hekime gösterme ve gemide bulunm asý mecburi olan veya bir limanda durulduðu esnada tedarik edilmesi kabil olan ilaç ve mutat tedavi vasýtalariyle bakým da dahildir. donatan cenaze masr arýný da verir. Teklif edilen tedaviyi veya bir hastanede bakýlmayý haklý bir sebep olmaksýzýn kabul e tmekten kaçýnan kaptan bu kaçýnma müddetince parasýz bakýlmak hakkýný kaybeder. yola çýkmamýþsa hizmetin tatiline kadar. gemi býrakýldýktan sonraki zaman için de geçim ve bakýma borçludu m ve bakým mükellefiyeti geminin býrakýlmasýndan itibaren 26 haftanýn geçmesiyle sona erer. Hastalýktan veya yaralanmadan dolayý yabancý memlekette kalmýþ olan kaptan.Madde 1014 Bakým hastanýn bakýlmasý ve tedaviye þamildir. III . Kaptan bu müddete ait ücret ve geçim masrafla rýndan baþka 1007 nci madde gereðince parasýz götürülmesini ve bunun tutarý olan tazminatý is ilir. Þ t kaptan daha evvel memlekete iade edilir veya kendisi avdet ederse bu müddet daha evvel de sona erebilir. ilk çýkýþtan itibaren iki veya üç yýl geçtikten sonra h esine müsaade istiyebilir.pa dýþý bir limanda bulunduðuna göre. yolculuk baþladýktan sonra ölürse. donatan. IV . Kaptan. yabancý memlekette kaptanýn bakým ve tedavisini bir hastanede temin edebi lir. Donatan çekilme haberini alýr almaz geminin dönmesini emrederse. Eðer kaptan ya emlekette iþe girmiþ ve hastalýk veya yaralanma hizmete girmeden evvel olmuþ ve kaptan h astalýktan veya yaralanmadan dolayý yolculuða baþlamamýþ ise donatan yukarda yazýlý masraflar mekle mükellef deðildir. kaptan. Bundan baþka kaptan geminin müdafaasý sýrasýnda bir zarara uðrarsa münasip ve lüzumu hali hakim tarafýndan tayin edilecek bir ikramiye istiyebilir. Böyle bir halde kaptan. Bu müddet geç için muayyen zamana dahil olur. Karar. MÜÞTEREK DONATAN OLAN KAPTAN: Kaptan.Madde 1015 Kaptan gemiyi müdafaa ederken ölürse. gemi üzerinde veya vazifenin icabettirdiði yolculukt a bulunduðu müddetçe donatan geçim ve bakým masraflarýný vermekle mükelleftir. hizmete girdikten sonra hastalýk veya yaralanma dolayýsiyle tedaviye muhtaç ol ur veya çalýþamýyacak bir hale gelirse. yerine baþkasýnýn konulmasý için donatana asip müddet býrakmak ve bu müddet içinde iþine devam ve her halde baþladýðý yolculuðu bitirme riyetindedir. Donatan. deniz raporunu tesbit ettirmeye ve icabettiði müddetçe d onatanýn menfaatlerini korumaya mecburdur. yola çýkmýþsa iden ayrýldýðý güne kadar meþrut olan diðer bütün menfaatler de dahil olmak üzere ücret alýr. Eðer kaptan muvafakatini bildirmiyecek halde olur veya haklý sebep olmaksýzýn rýza göstermezse bir hekim dinlendikten sonra kaptanýn bulunduðu yerdeki deniz iþleriyle uðraþan daire izin verebilir. Kaptan hastalýktan veya yaralanmadan dolayý yabancý bir memlekette gemiyi býrakmaya mecbur kalmýþ ise. Hastalanan veya yaralanan kaptan. öldüðü güne kadar olan ücretini ve kararlaþtýrýlmýþ d i donatanýn. Geçim ve bakým mükellefiyetinden dolayý kaptan ile donatan arasýnda çýkan ihtilaf en evve salahiyetli deniz iþleri memurluðu tarafýndan muvakkaten karara baðlanýr. cezayý mucip bir fiili ile sebebiyet veren veya hizmet i haksýz surette býrakan kaptan hakkýnda yukariki hükümler tatbik olunmaz. ede ikamet sýrasýnda ücret alacaðýna halel gelmez. ihtiyati tedbir kararý gibi icra olunur. kendisinin ve hekimin veya deniz iþleriyle uðraþan dairenin muvafakati ile bir Türk limanýna gönderile bilir.HASTALIK: Kaptan hizmete alýndýktan sonra ölürse.GEMÝNÝN ZIYAI VE DENÝZ ÝÞ HUKUKÝYLE BU FASIL HÜKÜMLERÝ ARASINDAKÝ MÜNASEBET: . hastanýn kendi haline býrakýlmasý tehlikeli ise bakýma devam olunmak lazýmdýr. Eðer kaptan gemi ile memleketi limanýna veya hizmet sözleþmesinin yapýldýðý limana dönmez rasýz götürülmek veya muvafýk bir tazminat istemek hakkýný da haiz olur. donatan fazla olarak münasip bir ikramiye de v ermekle mükelleftir. gemiyi ge ri getirmekle mükelleftir. 4. ödemesi lazýmdýr.

Madde 1018 C . Kaptanýn donatana karþý hastalýk ve kaza sebebiyle bu kanundan doðan haklarý. yükleme limaný nizamlarý ve bunlar yoksa mahalli teamüller ile aksi tayin edil miþ olmadýkça. onun hasta lanmasý ve kazaya uðramasý hallerinde.Madd 1019 D . mahalli nizamlar veya tesisler.ÇARTER PARTÝ: Çarter mukavelesi yapýldýðýnda taraflardan her biri. tedbirli bir taþýyanýn sarf etmekle mükellef olduðu dikk ve ihtimam gösterilmekle beraber eksikliði yolculuðun baþlangýcýna kadar keþfe imkan bulunmam sun. GEMÝNÝN DENÝZE. verilen talimata göre hareket etmeye mani olursa kaptan mutat yükleme yerine demirler. aksine bir kanun hükmü bulunmadýkça. Parça mal olan muayyen eþyayý denizde taþýmayý taahhüt eder ki buna da "Kýrkambar Muka esi": denir. II . yola veya yüke elveriþli olmamasýnda oðan zararlardan mesuldür. ÝKÝNCÝ AYIRIM : YÜKLEME VE BOÞALTMA I . 2.Madde 1020 - Mukavele. Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kamaralar hariç tutulmuþ sayýlýr. içtimai sigorta k nlarý uyarýnca kendisine fiilen saðlanmýþ bulunan menfaatler nispetinde düþer. yükle ilgili olanlara karþý geminin denize.KAMARALAR: Her nevi navlun mukavelesinde taþýyan.BÝRÝNCÝ KISIM : EÞYA TAÞIMA NAVLUN MUKAVELELERÝ Deniz Ýþ Kanununa tabi olan bir gemide çalýþan kaptanýn belli bir hukuki hadiseden doðan aklarý. bununla beraber muvafakati olmaksýzýn kamaralara eþya yükletilemez.MUKAVELE NEVÝLERÝ: Navlun mukavelesiyle taþýyan. navlun karþýlýðýnda:Madde 1016 B . zamanýnda gösterilmemiþ veya bütün taþýtanlar yer göstermekte birleþmemiþ bulunur ve uyun derinliði. YOLA VE YÜKE ELVERÝÞLÝ OLMAMASINDAN DOLAYI MESULÝYET: A . meðer ki. Geminin tamamýný veya bir cüzünü yahut muayyen bir yerini taþýtana tahsis ederek eþyay izde taþýmayý taahhüt eder ki buna "Çarter Mukavelesi". geminin selameti.TAÞIYANIN. DÖRDÜNCÜ FASIL : DENÝZ TÝCARET MUKAVELELERÝ BÝRÝNCÝ AYIRIM : UMUMÝ HÜKÜMLER A . KARARLAÞTIRILANLARDAN BAÞKA EÞYA: III . yükleme masrafý ise taþýyana ait Yer.YÜKLENECEK EÞYA: Kararlaþtýrýlan eþya yerine ayný varma limaný için taþýtan tarafýndan gemiye baþka eþya yükle . o kanu na tabi olur. Deniz Ýþ Kanuniyle bu kanundan hangisinin hükümleri kaptanýn daha lehine ise.YÜKLEME MASRAFLARI: 1. masrafýný çekmek þartiyle. taþýmaya afazaya elveriþli bir halde bulunmasýný (Yüke elveriþliliðini) temin etmekle mükelleftir.Madde 1017 1.YÜKLEME: Taþýyan. geminin denize ve yola elveriþli bir halde bulu nmasýný (Madde 817) ve soðutma tesisatý da dahil olmak üzere ambarlarýn yükü kabule. eþyanýn gemiye kadar taþýma masrafý taþýtana. kendisine muk þartlarýný ihtiva eden bir çarter parti verilmesini istiyebilir. Bu kýsýmdaki hükümler posta idaresinin denizde eþya taþýmalarýna tatbik olunmaz.YÜKLEME YERÝ: Kaptan yükü almak için gemiyi taþýtanýn ve gemi birden çok kimselere tahsis edilmiþ ise hepsi gösterecekleri yere demirler.

Kaptan bu gibi eþyayý tekrar karaya çýkarmaya ve gemiyi v eya diðer yükü tehlikeye düþürürse icabýnda denize atmaya salahiyetlidir. imha etmeye veya baþka suretle zararsýz hale sokma ya salahiyetlidir. baþka gemiye yükliyemez. Bu halde kaptan eþyayý her zaman ve h er hangi bir yerde gemiden çýkarmaya. kusuru var taþýyana ve 973 üncü maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý diðer kimselere karþý beyanlarýnýn do doðacak zararlardan mesuldürler. Müþterek avarya h alinde zararýn paylaþýlmasýna dair olan hükümler mahfuzdur. BÝLGÝ: Taþýyan. vergi ve gümrü rýna aykýrý hareket ederler ve bu fiillerinde kusurlarý bulunursa ayný hüküm tatbik olunur.Madde 1022 A . eþyanýn kararlaþtýrýlan gemiye yükletilmiþ olmasý halinde dahi zara uu muhakkak ve zarar taþýtana aitola. Bu halde de taþýyan veya kaptan.Madde 1027 Kaptan eþyanýn tehlikeli vasýf ve mahiyetini bildiði halde. taþýtan veya yükleten.KARARLAÞTIRILMIÞ OLAN GEMÝ: Yükletenin muvafakati olmadýkça eþya güverteye konamýyacaðý gibi küpeþteye de asýlamaz. bu yüzden durumu güçleþmedikçe bunu kabul ile mükelleftir. gemiyi veya diðer mallarý tehlikeye sokarsa. 1025 ve 1026 maddelerdeki hallerde kaptanýn bilgisi hükmündedir. 2. kendilerine bir kusur is nat edilmese dahi 1024 üncü maddeye göre mesul olur. 973 üncü maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý diðer þahýslara karþý ise anca e mesuldür. Bunlardan her biri beyanlarýnýn doðru olmamasý yüzünden ileri gelen zarardan taþ na karþý mesuldür. harb kaçaðý veya ihracý.lirse taþýyan.Madde 1023 - Eþyanýn cins ve mahiyeti hakkýnda yanlýþ beyanlarda bulunan taþýtan veya yükleten.Madde 1026 D . C . BÝLDÝRME MECBURÝYETÝ: Taþýtan ile yükleten. Bunlar eþyanýn müsadere edilmiþ olduðunu ileri sürerek navlunu ödemekten imtina edemezler Eþya.Madde 1024 Taþýyanýn navlun mukavelesi gereðince taþýtan ve yükletenden baþka kimselere karþý olan m etleri mahfuzdur. B .Madde 1028 IV.EÞYANIN CÝNS VE MAHÝYETÝ HAKKINDA: Kaptanýn bilgisi olmaksýzýn gemiye eþya getiren kimse de 1024 üncü maddeye göre bu yüzden doð zararý tazmin etmekle mükelleftir.GÝZLÝCE YÜKLENEN EÞYA: Denizde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanunun 12 nci maddesinin A .GÜVERTEYE KONACAK EÞYA: . TARTI VE MARKALARI HAKKINDA: Mukavelede eþya yalnýz nev'i ve cinsi ile tayin edilmiþ olmayýp da ferden tayin edil miþ ise bu hüküm tatbik olunmaz.EÞYANIN ÖLÇÜ.TEHLÝKELÝ EÞYA: Taþýyanýn veya acentasýnýn bilgisi 1024. bunu karaya çýkarmaya veya acil hallerde denize atmaya salahiyetlidir. yüklemeye muvafakat etmiþ ol ursa eþya gemiyi veya diðer yükü tehlikeye soktuðu halde ayný þekilde hareket etmeye salahiye lidir. SAYI. taþýtanýn muvafakatini almadan eþyayý. 3.Madde 1025 Bu kimseler. V . Kaptanýn muvafakatiyle hareket etmiþ olmalarý taþýtan ve yükleteni diðer þahýslara karþý liyetten kurtaramaz.F bentlerinde y azýlý olan tehlikeli eþya kaptanýn bunlardan veya bunlarýn tehlikeli vasýf veya mahiyetlerin den bilgisi olmaksýzýn gemiye getirilirse. sayý ve tartýsý ile markalarý hakkýnda taþýyana karþý doð elleftirler. zararý tazmine mecbur deðildirler. Kaptan eþyayý gemid a bunlar için yükleme yerinde ve yükleme sýrasýnda bu gibi yolculuk ve eþya için alýnan en yü navlunun ödenmesi lazýmdýr. ithali veya transit olarak geçirilmesi yasak ola n eþyayý yükler yahut yükleme sýrasýnda kanun hükümlerine ve hususiyle zabýta. kaptan. eþyanýn ölçü. meðer ki.Madde Tehlike halinde ve yolculuk baþladýktan sonra yapýlacak aktarmalar hakkýnda birinci fýkra hükmü tatbik olunmaz. yüklerse bundan doða dan mesul olur.

Madde 1030 Yükleme müddeti mukavele ile tesbit edilmemiþ ise yükleme limanýnýn nizamlarýna ve yoksa orad ki teamüle göre tayin olunur.Madde 1035 - Yükleme müddetinde günler iþ günü olarak. ir ihbarý almýþ olduðunu kafi bir þekilde tevsik etmekten kaçýnýrsa bu takdirde taþýyan. bu halde yükleme müddetinin bitmesi ve sürastaryanýn baþlama yeni bir ihbarýna lüzum yoktur. hangi gün bu müdde ayacaðýný taþýtana bildirebilir. 5. bu müddet yükleme müddetinin yarýsýndan ibarettir. Kararlaþtýrýlmýþsa taþýyan. sürastarya müddetinde ise aralýksýz hesap olunur.Ma 6 7. UMUMÝ OLARAK: VI . þu kadar ki. Taþýyan yükleme müddeti içinde bile. Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça yükleme müddeti r para istenemez. BEKLEME MÜDDETÝNÝN HESABI: A . ÝHBARIN ÞEKLÝ: A . buz istilasý veya seferberlik gibi her iki tarafýn faaliyet sahasýný ilgilendir en tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiye teslim edilmesi ve alýnmasý mümkün olmýyan günl eme müddetine ilave olunur. sürastarya müddeti içinde olsa b ugünler için sürastarya ücreti istenemez.YÜKLEME MÜDDETÝ: . 2. BEKLEME MÜDDETÝ: Taþýyanýn 1032 ve 1033 üncü maddeler gereðince yapacaðý ihbarlar hiçbir þekle tabi deðildir. eþyanýn yükletilmesi için "yükleme müddeti"nden fazla bekleme Bu fazla müddete "Sürastarya" müddeti denir. gemi yükü alacak hale gelir gelmez bunu taþýtana bildirir. SÜRASTARYA ÜCRETÝ: Sürastarya ücreti mukavele ile tesbit olunmamýþsa hakkaniyet üzere takdir olunur.Madde 1033 Mukavelede böyle bir hüküm yoksa taþýyan.Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kaptan. SÜRASTARYA MÜDDETÝNÝN BAÞLANGICI: Yükleme müddeti veya bir sürastarya kararlaþtýrýlmýþ ise sürastarya müddeti bittikten sonra t e için fazla beklemeye mecbur deðildir. masr ait olmak üzere noterden bunu bir zabýtla tesbit etmesini istiyebilir. Fýrtýna.Madde 1032 Mukavelede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretinden bahsedilip de sürastarya müddeti tayin edilmemiþ ise. 3. yükleme müddeti içinde olsa bile taþýtan bugünler iç .TAYÝNÝ: 6.KATÝ VADE: Taþýtanýn faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiye tes i mümkün olmýyan günler dahi yükleme ve sürastarya müddetlerinin (Bekleme müddetinin) hesabýn zara alýnýr. yükleme veya sürastarya müddetinin bitmesinden üç gün önce taþýtana bunu bildirmeye mecbu bildirmezse yükleme veya sürastarya müddeti. böyle bir teamül de yoksa yükleme müddeti halin icaplarýna uygu bir müddettir. Bu takdi r sýrasýnda halin hususiyetleri ve bilhassa gemi adamlarýnýn ücret bakým masraflarý ve taþýya rum kalacaðý navlunlar gözönünde tutulur. Fakat taþýtan sürastarya müddeti için taþýyana sürastarya ücreti ödemekle m r.1.Madde 1031 Yükleme müddeti ihbarýn ertesi gününden itibaren iþlemeye baþlar.Madde 1034 Yukarda yazýlý üç gün bütün hallerde takvime göre fasýlasýz olarak hesap olunur. 4. MÜDDETÝN DEVAMI: Yüklemenin ne kadar süreceði veya hangi gün biteceði mukavele ile tayin edilmiþ ise sürastary müddeti yükleme müddetinin bitmesiyle baþlar. sonradan yapacaðý ihbardan itibaren üç gün geçm bitmez. Bununla beraber taþýyan fazla beklemek istemiyor sa. yükleme müddetinin bitmiþ olduðunu taþýtana bil sürastarya müddeti iþlemeye baþlamaz. Taþýyanýn faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiye alý kün olmýyan günler ise bu müddetin hesabýnda nazara alýnmaz.

de 1041 Bu hükmün tatbikinde aþaðýdaki hallerin birinde dahi yolculuk baþlamýþ sayýlýr: 1.Madde 1042 Yükün gemiden çýkarýlmasý halinde taþýtan bunun mucip olduðu fazla masraflarý ödemeye mec gibi boþaltma sebebiyle geminin durmasý yüzünden taþýtanýn uðradýðý zararlarý dahi tazmin ile Taþýyan yükün gemiden çýkarýlmasý için yolculuðu deðiþtirmeye veya bir limana uðramaya me C . TAÞITANIN MUKAVELEDEN CAYMASI: Taþýtan. taþýtan mukaveleden caymadýðý takdirde yola çýkýp yuka taleplerde bulunabilir. kararlaþtýrýlmýþ olan navlunun yarýsýný piþmanlý larak ödemeye mecburdur. yükü üçüncü þahýstan alacak olup da yük almaya hazýr olduðunu mahallin adetine göre asýna raðmen üçüncü þahýs bulunmamýþ veya yükü teslimden imtina etmiþ ise taþýtaný en kýsa bi rdar etmeye ve sürastarya mukavele edilmiþ olsa bile ancak yükleme müddetinin sonuna kad ar beklemeye mecburdur.YOLCULUK BAÞLADIKTAN SONRA: Gemi dönüþ için de tutulur veya mukavele gereðince yükü almak için baþka limandan kalkmasý ge e her iki halde de 1040 ýncý maddeye göre dönüþ yolculuðu için yola çýkmadan veya yükleme lim kmadan önce mukaveleden cayma bildirilmiþ bulunursa. bu takdirde ukarki maddenin üçüncü fýkrasý gereðince fazla beklemeye mecbur deðildir. Bundan baþka. Taþýtan yükün tesliminden sonra yukarda yazýlý cayma hakkýný kullanýrsa yükleme ve boþalt larýný da ödiyeceði gibi yükleme müddetini aþan boþaltma günleri için sürastarya ücreti de ve den tekrar çýkarýlmasý mümkün olduðu kadar çabuk yapýlmak lazýmdýr. taþýtan. taþýtanýn talebi üzerine yola çý cak bu takdirde.Madde 1040 - Yukarki madde hükmünce yolculuk baþladýktan sonra taþýtan. 2. ancak tam navlunu ve taþýyanýn 106 u madde gereðince haiz olduðu diðer alacaklarý ödemek ve 1070 inci maddede yazýlý alacaklarý tediye veya temin etmek þartiyle mukaveleden cayarak yükün gemiden çýkarýlmasýný istiyebilir. tam navlunun üçte ikisini piþma lýk navlunu olarak verir. Bekleme müddetini aþsa bile taþýyan malýn gemiden çýkarýlmasý için beklemeye mecburdur. VII .PÝÞMANLIK NAVLUNU: A .Madde 1037 - Taþýyan. BEKLEME MECBURÝ OLMIYAN HALLER: Taþýyan. Þu kadar ki.YOLCULUK BAÞLAMADAN ÖNCE: Gemi ister basit. eksik yükleme yüzünden ihtiyarýna mecbur kaldýðý fazla masrafl a taþýtan kendisine ödemekle mükelleftir. yükleme müddeti içinde taþýtandan veya salahiyetli vekilin den aksine emir almýþ olsun. 8. vlunun eksik yükleme neticesinde teminatsýz kalan kýsmý için muntazam teminat gösterilmesini de istiyebilir. ancak bu nizam ve teamüllere aykýrý olmadýkça tatbik olunurlar. taþýtan. Yükleme müddeti 1031 inci madde gereðince mahalli nizam veya teamüle göre tayin olunac aksa. meðer ki. navlunun tamamýna ve icabýnda sürastarya ücretine hak kazanmýþ olacaðý gibi.Madde 1038 B . kararlaþtýrýlan yükün tamamý yüklenmemiþ olsa bile. yolculuk baþlama dan önce mukaveleden cayabilir. C . B . ister mürekkep bir yolculuk için tutulmuþ olsun. Yük tamamen veya kýsmen teslim edilmiþ olup da bekleme müddeti dolmuþ ise.YÜKLETENÝN BULUNMAMASI: Taþýyan.MÜREKKEP YOLCULUK HALÝNDE: . yukarki fýkralar. taþýyanýn yükleme için beklemeye mecbur olduðu müddetin (Bekleme müddeti) sonuna yüklemeyi tamamlamamýþ olursa taþýyan.na sürastarya ücreti ödemekle mükelleftir. yüklenmenin behemehal muayyen bir güne kadar bitmesini þart koþmuþ ise.YÜKLEME TAMAMLANMADAN YOLA ÇIKMA: 1.Madde 1039 Yükleme ve boþaltma için tek bir müddet tayin olunmuþ ise yukarki fýkrada yazýlý halde bu etin yarýsý yükleme müddeti sayýlýr. Bekleme müddetini aþan zaman için sürastarya ücreti ve eðer bu müddetin aþýlmasýndan doða astarya ücretinden fazla ise bu fazlayý da tazminat olarak istiyebilir. Taþýtan tarafýndan yükleme iþinin tamamlanmýþ olduðu sarahaten veya zýmnen kaptana bil miþ ise.

teslim olunmýyan yükün yerine taþýtanýn yükl diðer mallarýn navlunu indirilir. gecikmeden eþyayý yüklemeye mecburd Madde 1046 - Taþýtan. bütün taþ afakat etmiþ olsunlar.Taþýtan bekleme müddeti sonuna kadar hiç yük teslim etmemiþ ise taþýyan mukaveleden doðan taa ine baðlý kalmýyacaðý gibi taþýtan 1040 ve 1042 nci maddeler gereðince mukaveleden caymýþ ols i taleplerde bulunabilecek idiyse bunlarý da taþýtana karþý ileri sürebilir. taþýtan. piþmanlýk navlunundan indirilemez. Þu kadar k nýn teslim edilmiþ olmýyan mal yerine yüklediði eþyanýn navlunu indirilir. VIII. 1040 ve 1041 inci maddelerdeki hallerde boþaltma. Taþýyanýn ihbarý hakkýnda 1034 üncü madde hükmü tat r. taþýtan. geciken taþýtandan. Yolculuk.Madde 1049 - . sözü geçen maddelere göre navlunun ancak bir kýsmýný alabileceði hallerde piþ unu olarak tam navlun alýr. 1042 nci mad kinci fýkrasý hükmü mahfuzdur. Taþýyanýn. 2. Bu takdirde 1041 inci maddenin üçüncü fýkrasý hükmü de ta adde 1047 Taþýtan gecikirse taþýyan. Bununla beraber tam navlundan. TAÞITANIN MUKAVELEDEN CAYMASI: Taþýyan. taþýtanýn müracaatý üzerine. Taþýyan. GEMÝNÝN BÝR CÜZ Ü VEYA MUAYYEN BÝR YERÝNÝN TAHSÝSÝ HALÝNDE: 1. meðer ki.KIRKAMBAR MUKAVELESÝNÝN HUSUSÝYETLERÝ: Kýrkambar mukavelesinde taþýtan. 2. 2. yolculuðun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise. taþýyan piþmanlýk nav am navlun alýr. MÜÞTEREK HÜKÜMLER: Geminin bir cüz'ü veya muayyen bir yeri taþýtana tahsis edilmiþse 1030-1044 üncü maddeler hük i aþaðýdaki deðiþikliklerle tatbik olunur:Madde 1045 Taþýyanýn piþmanlýk navlununa hak kazanmasý mukavelede gösterilen yolculuðun yapýlmasýna r. centesini yahut kaptaný dinledikten sonra daha ziyade gecikmesi caiz olmýyan hareket gününü halin icabýna göre tayin eder. þu kadar ki. YÜKLEME ANI: 1. malýn boþaltýlmasýný istiyemez. kaptanýn daveti üzerine. mallarýn teslimini beklemekle mükellef deðildir. taþýtanlarýn hepsi mukaveleden caymýþ veya mallarý tesl etmemiþ olsunlar. bildirmezse hakkýný kaybeder. Piþmanlýk navlunu taþýyanýn sürastarya ücreti ve 1069 uncu maddede yazýlý diðer alacaklar ine mani olmaz. HÝÇ YÜK VERÝLMEMESÝ: Taþýyanýn baþka mal yüklemekle aldýðý navlun. boþaltmadan doðan masraflarla zarar ve ziyaný t zmin etmekle mükelleftir. kýrkambar mukaveleleri yaparak denizde taþýmak üzere eþya kabul edeceðini ilan etmiþ da hareket anýný tesbit etmemiþse yükleme limanýndaki mahkeme.Madde 1043 Baþka mürekkep yolculuklarda taþýtan.Madde 1044 3. Bundan baþka. mal ar tesellüm edilmeden baþlamýþ olsa bile. 4. cayma yüzünden taþýyanýn masraftan kurtulmuþ ve baþkaca navlun e tmek fýrsatýna sahip bulunmuþ olduðu halin icabýndan anlaþýlýrsa. eþyanýn teslimi için gerekli müddet içinde malýn ta mlu vesikalarýn hepsini kaptana vermeye mecburdur.Madde 1048 3. HAREKET GÜCÜNÜN MAHKEMECE TAYÝNÝ: Her türlü navlun mukavelelerinde taþýtan. Taþýtanlarýn hepsi cayma haklarýný kullanýrsa 1040 ve 1041 inci maddeler olduðu gibi tatb k olunur. tam navlundan münasip bir m indirilir. yüklemeden sonra tam navlunu ve taþýyanýn 1069 uncu madde gereðince haiz olduðu diðe lacaklarý ödemek ve 1070 inci maddede yazýlý alacaklarý da tediye veya temin etmek þartiyle yalnýz 1045 inci maddenin ikinci bendinin birinci fýkrasý hükmüne göre mukaveleden cayarak yü gemiden çýkarýlmasýný istiyebilir. seferin son kýsmýna baþlamak bakýmýndan 1040 ýncý m nce yolculuk baþlamýþ sayýlmadan önce mukaveleden caydýðýný bildirirse. taþýtan tam navlun ödemekle mükelleftir. Ýndirilen miktar hiçbir halde navlunun yarýsýný geçmez. meðer ki. navlun istiyebilmesi için bunu yola çýkmadan önce taþýtana si gerekir.

Mahkeme kararý katidir. IX - VESÝKALARI VERME MÜKELLEFÝYETÝ:

I - BOÞALTMA YERÝ: Bu vesikalardaki bütün yolsuzluklardan ve hususiyle bunlarýn hakikata uymýmayan beya nlarý ihtiva etmelerinden ileri gelen zararlardan taþýtan ve yükleten taþýyana ve yükle ilgil diðer kimselere karþý 1023 üncü madde gereðince mesuldür. B - BOÞALTMA:

Kaptan yükü boþaltmak için gemiyi yükü teslim alacak olan kimsenin (Gönderilen) ve bunlar bir en fazla ise, hepsinin gösterecekleri yere demirler.Madde 1050 -

Mukavele, boþaltma limaný nizamlarý ve bunlar yoksa mahalli teamüller ile aksi tayin edi lmiþ olmadýkça eþyanýn gemiden çýkarýlmasý masrafý taþýyana, geri kalan boþaltma masraflarý d tir.Madde 1051 Yer zamanýnda gösterilmemiþ veya bütün gönderilenler yer göstermekte birleþmemiþ bulunur ut suyun derinliði, geminin selameti, mahalli nizamlar veya tesisler verilen talim ata göre hareket etmeye mani olursa kaptan, mutat boþaltma yerine demirler. II - BOÞALTMANIN MASRAFLARI: 1. UMUMÝ OLARAK: III - BOÞALTMA MÜDDETÝ:

Geminin tamamý taþýtana tahsis edildiðinde kaptan, boþaltmaya hazýr olunca bunu gönderilene b ldirir. Kaptan gönderileni tanýmýyorsa boþaltmaya hazýr olduðunu mahallin adetine göre ilan e er.Madde 1052 -

Boþaltma müddeti mukavele ile tesbit edilmemiþ ise boþaltma limanýnýn nizamlarýna ve yoksa or daki teamüle göre tayin olunur; böyle bir teamül de yoksa boþaltma müddeti halin icaplarýna u gun olan müddettir.Madde 1053 Boþaltma müddeti, ihbarýn ertesi gününden itibaren iþlemeye baþlar, Kararlaþtýrýlmýþsa ta için boþaltma müddetinden fazla beklemeye mecburdur (Sürastarya müddeti). Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça boþaltma müddeti için ayrý bir para istenemez. Fakat süra i için taþýyana sürastarya ücreti verilir. Sürastarya ücretinin miktarý hakkýnda 1035 inci madde hükmü tatbik olunur. 2. MÜDDETÝN DEVAMI:

Boþaltmanýn ne kadar süreceði veya hangi gün biteceði mukavele ile tayin edilmiþ ise sürastar müddeti boþaltma müddetinin bitmesiyle baþlar.Madde 1054 Mukavelede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretinden bahsedilip de sürastarya müddeti tayin edilmemiþ ise bu müddet boþaltma müddetinin yarýsýndan ibarettir. 3. SÜRASTARYA MÜDDETÝNÝN BAÞLANGICI:

Boþaltma müddetinde günler iþ günü olarak, sürastarya müddetinde ise aralýksýz hesap olunur.M 55 Mukavelede böyle bir hüküm yoksa taþýyan, boþaltma müddetinin bitmiþ olduðunu gönderilene medikçe sürastarya müddeti iþlemeye baþlamaz. Taþýyan, boþaltma müddeti içinde bile hangi gün bitmiþ sayacaðýný gönderilene bildirebilir; bildirmiþ ise boþaltma müddetinin bitmesi ve sür yanýn baþlamasý için taþýyanýn yeni bir ihbarýna lüzum yoktur. Taþýyanýn, ikinci fýkrada yazýlý beyanlarý hakkýnda 1034 üncü madde hükmü tatbik olunur. 4. BEKLEME MÜDDETÝNÝN HESABI:

Taþýyan, boþaltmanýn behemahal muayyen bir güne kadar bitmesini þart koþmuþ ise bu takdirde y rki maddenin üçüncü fýkrasý gereðince fazla beklemeye mecbur deðildir.Madde 1056 Gönderilenin faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemide n karaya çýkarýlmasý mümkün olmýyan günler dahi boþaltma ve sürastarya müddetlerinin hesabýnd . Taþýyanýn faaliyet sahasýnda tahakkuk eden tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiden çý kün olmýyan günler ise bu müddetin hesabýnda nazara alýnmaz; sürastarya müddeti içinde olsa b u günler için sürastarya ücreti istenemez.

Fýrtýna, buz istilasý veya seferberlik gibi, her iki tarafýn faaliyet sahasýný ilgilendi ren tesadüfi sebepler dolayýsiyle yükün gemiden çýkarýlmasý ve karaya götürülmesi mümkün olmý e müddetine ilave olunur. Þu kadar ki; boþaltma müddeti içinde olsa bile gönderilen bu günler için taþýyana sürastarya ücreti ödemekle mükelleftir. Boþaltma müddeti 1053 üncü madde gereðince mahalli nizam veya teamüle göre tayin olunacak a yukarki fýkralar, ancak bu nizam ve teamüllere aykýrý olmadýkça tatbik olunurlar. 5. BEKLEME MECBURÝYETÝ OLMAYAN HAL:

Gönderilen, malý almaya hazýr olduðunu bildirip de riayet etmeye mecbur olduðu müddeti geçire ek yükü teslim almakta gecikirse, kaptan, gönderilene haber verdikten sonra malý bir umu mi ambara veya emniyetli her hangi bir yere tevdi edebilir.Madde 1057 IV - YÜKÜN TEVDÝÝ:

Geminin bir cüz'ünün veya muayyen bir yerinin taþýtana tahsis edilmiþ olmasý halinde de 1052 1057 nci maddeler hükümleri tatbik olunur.Madde 1058 Gönderilen, malý teslim almaktan imtina eder yahut 1052 nci maddede yazýlý ihbar vey a ilan üzerine malý teslim almaya hazýr olup olmadýðýný bildirmez veyahut da bulunamazsa kapt n, birinci fýkrada gösterilen tarzda hareket etmek ve ayný zamanda taþýtana haber vermekle mükelleftir. Kaptanýn kusuru olmaksýzýn gönderilenin gecikmesi veya tevdi muamelesi yüzünden boþaltma deti geçmiþ ise, taþýyan, sürastarya ücreti istiyebilir. Bugünler sürastarya müddeti mahiyeti lmadýkça taþýyanýn uðradýðý daha büyük bir zararýn tazminini istemek hakký mahfuzdur. V - GEMÝNÝN BÝR CÜZ Ü VEYA MUAYYEN BÝR YERÝNÝN TAHSÝSÝ: 1. BOÞALTMA ÝÞLERÝ: VI - KIRKAMBAR MUKAVELESÝ: Kýrkambar mukavelesinde gönderilen, kaptanýn daveti üzerine gecikmeden mallarý teslim alma ya mecburdur. Kaptan, gönderileni tanýmýyorsa davet, mahalli adet üzere ilan suretiyle y apýlýr.Madde 1059 -

Geminin tamamý veya bir cüz'ü yahut muayyen bir yeri taþýtana tahsis edilmiþ olup da taþýtan la kýrkambar mukaveleleri yapmýþ bulunursa asýl taþýyanýn hak ve vazifeleri 1052 - 1057 nci m ddeler hükümlerine tabidir.Madde 1060 Kaptanýn, yükü tevdi etmek salahiyet ve mecburiyeti hakkýnda 1057 nci madde hükmü tatbik olunur. Bu maddeye göre taþýtana yapýlmasý icabeden ihbar mahalli adet üzere ilan suretiyle olur. Gönderilenin gecikmesi veya tevdi muamelesi yüzünden boþaltma müddeti geçmiþ olursa taþýy starya ücreti istiyebilir; daha fazla tazminat istemek hakký mahfuzdur. 2. TAÞITANIN ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARLA YAPTIÐI KIRKAMBAR MUKAVELELERÝ: A - TAÞIYANIN MESULÝYETÝ: ÜÇÜNCÜ AYIRIM : TAÞIYANIN MESULÝYETÝ VE HAKLARI I - UMUMÝ OLARAK: 1. ÝHTÝMAM DERECESÝ:

Taþýyan, mallarýn yükletilmesi, istifi, taþýnmasý, elden geçirilmesi ve boþaltmasýnda tedbirl aþýyanýn dikkat ve ihtimamýný göstermekle mükelleftir. Teslim alýndýklarý andan teslim edildi na kadar geçen müddet içinde mallarýn zýyaý veya hasarý yüzünden doðacak zararlardan taþýyan ki, zýya veya hasar, tedbirli bir taþýyanýn dikkat ve ihtimamý ile dahi önüne geçilemiyecek eplerden ileri gelmiþ olsun.Madde 1061 -

Taþýyan, kendi adamlarýnýn ve gemi adamlarýnýn kusurlarýndan, kendi kusuru gibi mesuldür.Madd 062 2. ADAMLARININ KUSURLARINDAN DOLAYI: 1. HALLER: Zarar geminin sevkine veya baþkaca teknik idaresine ait bir hareketin veya yan

gýnýn neticesi olduðu takdirde taþýyan yalnýz kendi kusurundan mesuldür. Daha ziyade yükün me i icabý olarak alýnan tedbirler geminin teknik idaresine dahil sayýlmaz. Tereddüt halinde zararýn teknik idarenin neticesi olmadýðý kabul edilir. II- TAÞIYANIN MESUL OLMAMASI: Taþýyan aþaðýdaki sebeplerden ileri gelen zararlardan mesul deðildir:Madde 1063 -

Taþýtan veya yükleten, malýn cins veya kýymetinin koniþmentoda yanlýþ gösterilmesine bilerek olmuþsa, taþýyan, her türlü mesuliyetten kurtulur.Madde 1064 1. Denizin veya gemi iþlemesine elveriþli diðer sularýn tehlike va kazalarýndan; 2. Harb hadiselerinden, karýþýklýk ve ayaklanmalardan, amme düþmanlarýnýn hareketlerinden alahiyetli makamýn emirlerinden veya karantina tahditlerinden; 3. Mahkemelerin elkoyma kararlarýndan; 4. Grev, lokavt veya diðer çalýþma manilerinden; 5. Yükletenin veya yükün sahibiyle acentasýnýn veya mümessilinin hareket veya ihmallerin den; 6. Denizde can ve mal kurtarmadan veya kurtarma teþebbüsünden; 7. Hacým veya tartý itibariyle kendiliðinden eksilmeden veya malýn gizli ayýplarýndan ya hut malýn kendine has tabii cins ve mahiyetinden. Zararýn halin icaplarýna göre birinci fýkrada yazýlý tehlikelerin biri sebebiyle vukuu mü kün ise zararýn bu tehlikeden ileri geldiði farz olunur; þu kadar ki, aksi ispat olunabi lir. Tehlikenin meydana gelmesine taþýyanýn mesul olduðu bir hadisenin sebep olduðu ispat o lunursa taþýyan mesuliyetten kurtulamaz. 2. KONÝÞMENTODA YANLIÞ BEYANLAR:

1. ÝSTEME SALAHÝYETÝ: Donatanýn taþýtan veya yükletenle anlaþarak koniþmentoya hakikata aykýrý kayýtlar koymuþ en gelecek mesuliyetlerden dolayý taþýtan veya yükletene rücu hakký bulunduðunu derpiþ eden b laþmalar hükümsüzdür. III- MUAYENE:

Gönderilen mallarý teslim almadan, kaptan veya gönderilen mallarýn hal ve vaziyetini, ölçü, s yý ve tartýsýný tesbit ettirmek maksadiyle onlarý mahkemeye veya salahiyetli diðer makamlara yahut bu husus için resmen tayin olunmuþ eksperlere muayene ettirebilir. Mümkün oldukça d iðer taraf da hazýr bulundurulur.Madde 1065 -

Mallarýn uðramýþ olduðu zýyaý veya hasarýn, en geç navlun mukavelesi gereðince bunlarý teslim alahiyetli olan kimseye teslimi sýrasýnda taþýyana veya boþaltma limanýndaki temsilcisine ya zýlý olarak bildirilmesi þarttýr. Zýya veya hasar haricen belli deðilse, ihbarnamenin mezkur tarihten itibaren üç gün içinde gönderilmesi kafidir. Ýhbarnamede zýya veya hasarýn umumi ol k gösterilmesi lazýmdýr.Madde 1066 2. ÝHBAR KÜLFETÝ:

Mallarýn tesliminden (Madde 1066, fýkra 1, cümle 1) veya teslim edilmiþ olmalarý icabeden tarihten itibaren bir yýl içinde mahkemeye müracaat edilmediði takdirde, taþýyan aleyhine ma llarýn zýya veya hasarýndan dolayý her türlü mesuliyet davasý hakký düþer.Madde 1067 Mallarýn hal ve vaziyeti yahut ölçü, sayý veya tartýsý en geç birinci fýkranýn birinci cü yazýlý anda her iki tarafýn iþtirakiyle mahkeme veya salahiyetli makam yahut bu husus için resmen tayin edilmiþ eksperler tarafýndan tesbit edilmiþse ihbara lüzum kalmaz. Mallarýn zýya veya hasarý ne ihbar edilmiþ ve ne de tesbit ettirilmiþ olursa, taþýyanýn m arý koniþmentoda yazýlý olan halde teslim ettiði ve þayet mallarda bir zýya veya hasar sabit lursa, bu zararýn taþýyanýn mesul olmýyacaðý bir sebepten ileri geldiði kabul olunur. Þu kada bu karinelerin aksi ispat olunabilir. 3. DAVA HAKKININ DÜÞMESÝ: Muayene masraflarýný müracaatta bulunan çeker.Madde 1068 4. MUAYENE MASRAFI: I - NAVLUN HAKKI:

Gönderilen muayene için müracaatta bulunup da taþýyanýn tazminat vermesi lazýmgelen bir z veya hasar tesbit olunursa muayene masraflarý taþýyana düþer. B - TAÞIYANIN HAKLARI: 1. ÖDEME MÜKELLEFÝYETÝNÝN DOÐUMU:

Gönderilen; malý teslim almakla navlun ve navlun teferruatýndan olan bütün masraflarý ve süra tarya ücretini, teslim almanýn dayandýðý mukavele veya koniþmento hükümlerine göre ödemeye, k sabýna Gümrük Resmi ödenmiþ ve baþka masraflar yapýlmýþ ise bunlarý da vermeye ve kendine düþ rçlarý ifaya mecbur kalýr.Madde 1069 -

Taþýyan; müþterek avarya, kurtarma ve yardým masraflarý ve deniz ödüncü yüzünden malý takyid larýna mukabil bu alacaklarýn tutarý olan parayý yahut o deðerde teminatý elde etmedikçe malý slime mecbur tutulamaz.Madde 1070 Taþýyan navlunun ödenmesi ve gönderilene düþen diðer borçlarýn yerine getirilmesi karþýlý e mecburdur. 2. YÜKÜ TESLÝMDEN ÝMTÝNA HAKKI:

Taþýyan, bozulmuþ veya hasarlanmýþ olsun olmasýn yükü navlun yerine kabule mecbur deðildir.Ma 071 Deniz ödüncü donatan hesabýna alýnmýþ ise, taþýyanýn teslimden önce malý deniz ödüncü kay llefiyeti malýn teslimine engel olamaz. 3. MALI NAVLUN YERÝNE KABUL:

A - ZIYAA UÐRIYAN MALLAR: Akan þeylerle dolu kablar yolculuk sýrasýnda tamamen veya yarýdan fazla boþalmýþsa bunlar taþýyana 1069 uncu madde hükmü gereðince ödenecek navlun ve diðer alacaklarý yerine býrakabi Taþýyanýn akmadan mesul olmýyacaðý veya (Akma frankodur) þartý bu hakký ortadan kaldýrmaz r ki, kablar gönderilenin eline geçmekle bu hak düþer. Navlun toptan kararlaþtýrýlmýþ olur ve kablarýn yalnýz bazýlarý tamamen yahut yarýsýndan mýþ bulunursa akan kablar, taþýyana navlun ve diðer alacaklarýnýn bununla mütenasip olan kýsm olarak býrakýlabilir. 4. NAVLUN TUTARI:

Aksine mukavele olmadýkça her hangi bir kaza neticesinde zýyaa uðrayan yük için navlun ödenme ve peþin ödenmiþ ise geri alýnýr.Madde 1072 -

Taþýnmak üzere teslim alýnan mallar için navlun miktarý kararlaþtýrýlmamýþsa yükleme zamaný v at olan navlun ödenir.Madde 1073 Geminin tamamý veya bir cüzü yahut muayyen bir yerinin taþýtana tahsis edilmiþ olmasý hal nde de ayný hüküm tatbik olunur. Böyle bir halde navlun toptan kararlaþtýrýlmýþ ise mallardan kýsmýnýn zýyaý navlunun o nispette indirilmesine hak verir. Tabiatý itibariyle bilhassa içinden bozulma, kendiliðinden eksiltme ve mutat akma ve sýzma yüzünden zýyaa uðrayan mallar ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmemeleri hal nde bile navlun ödenir. Müþterek avarya dolayýsiyle feda edilmiþ olan yük için ödenecek navlun tazminatý hakkýnda avarya hükümleri tatbik olunur. B - KARARLAÞTIRILMAMIÞ NAVLUN:

Navlun, malýn ölçüsü, tartýsý veya sayýsý üzerine þart edilmiþ ise, tereddüt halinde, navlun ne teslim edilen malýn ölçü, tartý veya sayýsýna göre tayin olunur.Madde 1074 Taþýnmak üzere teslim alýnan mal kararlaþtýrýlmýþ olandan fazla ise fazlasý için dahi muk ayin olunan nispete göre navlun ödenir. C - HESAP TARZI:

Ayrýca kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça navlun dýþýnda kapo, prim bahþiþ ve saire namiyle hiçbir þe 1075 5. NAVLUN VE TEFERRUATI DIÞINDA KALAN PRÝM VE MASRAFLAR: - Müddet üzerine kararlaþtýrýlmýþ olan navlun, mukavelede aksine þart bulunmadýkça, kaptanýn

azýr olduðunu haber verdiði günü takibeden günden itibaren iþlemiye baþlar. teslimd sonra dahi.REHÝN HAKKI: Taþýyan. REHNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ HALÝ: Gönderilen malý teslim almazsa taþýtan. II. mahkemece tayin edilecek yere atýrýlmaz taþýyan mallarý teslim etmeye mecburdur. TEVDÝ VE TEMÝNAT: 1. taþýyanýn zararýna olarak.Ma 7 - Taþýyanýn alacaklarý hakkýnda ihtilaf çýkarsa. Ancak taþýtanýn. Böyle bir halde taþýyan hususiyle a acaklarý için yük üzerinde 1077 ve 1078 inci maddeler hükümlerine göre rehin hakkýný ve 1070 maddede yazýlý malý teslimden kaçýnma hakkýný haizdir. Gönderilen bulunmaz veya yükü teslim almaktan imtina ede se ihbar ve tebliðlerin taþýtana yapýlmasý lazýmdýr. karantina.Madde 1081 3. münazaalý para. yalnýz taþýyana düþer. navlun mukavelesi gereðince navlunu ve diðer alacakl arý taþýyana ödemekle mükelleftir. gemiciliðin adi ve fevkalade masraflarý ve hususiyle kýl iman. gönderilene karþý haiz olduðu alacaklarýn (Madde 1069) öde taþýtandan istiyemez. yük alýkonduðu veya tevdi edildiði yerde bulunduðu müddetçe bakidir. 2. kendisiyle taþýtan arasýnda yapýlan navlun mukavelesinde oðan alacaklarýný elde edemediði nispette taþýtana rücu edebilir. MALLARIN TESLÝMÝ HALÝNDE: Taþýyan. Safra ile yolculu ise. 6. haksýz mal iktisabýnda bul ette rücu caizdir. romörkaj. MÜDDET ÜZERÝNE NAVLUN: 1.Madde 1079 - Taþýyan mallarý teslim etmeyip de rehni paraya çevirmek hakkýnýn kullanmýþ ve fakat satýþ net e alacaðýný tamamen elde edememiþse. fener. Müddet üzerine navlun boþaltmanýn tamamlandýðý günden sonra iþlemez. bütün hallerde ancak yo en itibaren iþlemiye baþlar.1115 inci maddeler hüküm gönderilen yerine taþýtan geçmek suretiyle tatbik olunur.Madde 1080 2. MUKAVELENÝN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: . mallarýn tesliminden sonra kafi teminat göstererek yatýrýlmýþ olan parayý alabil III. emniyet altýna alýnmasý ve kurtarýlmasý için sraflar hakkýnda ikinci fýkra hükmü tatbik olunmaz. Taþýyanýn kusuru olmaksýzýn yolculuk gecikir veya kesilirse müddet üzerine navlun 1092 ve 1093 üncü maddelerin hükümleri mahfuz kalmak üzere araya giren günler için dahi ödenir. Müþterek avarya halleriyle yükün muhafazasý. 076 Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça. GÖNDERÝLENÝN MALLARI TESLÝM ALMAMASI HALÝNDE: A . yolculuða hazýr olduðunu haber verdiði günü takibeden günden ve bu haber yolculuðun baþ dan bir gün evveline kadar verilmemiþse geminin yola çýktýðý günden itibaren iþlemiye baþlar.1078 ve 1112 .Madde 1078 Rehin hakký. DÖRDÜNCÜ AYIRIM : YOLCULUÐUN BAÞLAMASINA VEYA DEVAMINA ENGEL OLAN SEBEPLER I .YOLCULUK BAÞLAMADAN ÖNCEKÝ HADÝSELER: 1. Ýcra ve Ýflas Kanununun 145 ve mütaakýp maddeleri gereðince borçluya yapýlmasý lazým gele ar ve tebliðler gönderilene yapýlýr. UMUMÝ OLARAK: Sürastarya kararlaþtýrýlmýþsa müddet üzerine þart edilmiþ navlun. buz kýrdýrma ve bunlara benziyen hususlara mütaallik r esim ve ücretler zikri geçen masraflarý doðuran tedbirleri almakla navlun mukavelesi hükümle rine göre mükellef olmasa bile. 1069 uncu maddede yazýlý alacaklarýndan dolayý yük üzerinde rehin hakkýný haizdir.BASÝT YOLCULUK: Yükün taþýtan tarafýndan teslim alýnmasýnda 1050.RÜCU HAKKI: Mallarý teslim etmiþ olan taþýyan. otuz gün içinde mahkemeye müracaat olunmak ve mal henüz gönderilenin zilyedliðin de bulunmak þartiyle devam eder.

mukavele hükümden düþmez. II . mukaveleden cayabilir:Madde 1083 1. eþya taþýma mukavelesi gereðince taþýnacak olan mall limanýndan ihracýnýn veya varma limanýna ithalinin menedilmesi.Madde 1086 - .MESAFE NAVLUNU HESABI: Eþya taþýma mukavelesinin hükümden düþmesi. acil hallerde önceden danýþmaya dahi lüzum kalmaksýzýn in icaplarýna göre ya yükü ilgililerin hesabýna baþka bir gemi ile varma limanýna taþýmaya ve da yükün depo edilmesini veya satýlmasýný temin etmeye ve yükün taþýtýlmasý veya depo edilme e de. rizikolar ve zahmetler itibariy le yolculuðun aþýlan kýsmý ile kalan kýsmý arasýndaki nispet dahi göz önünde tutulur. kaptanýn. 3. taþýtan 1022 nci maddeye dayanarak zayi olanlar yerine b aþka mal teslimine hazýr olduðunu gecikmeksizin bildirdiði ve yine ayný müddet içinde teslime baþladýðý takdirde. vasati olarak. gerek bunun ve gerekse yükün bakýmý için lazým olan paralarý elde etmek maksadiyle yükü kýsmýný satmaya veya taþýtýlmasý halinde yükü tamamen veya kýsmen deniz ödüncüne karþý rehne ve mecburdur. 2.Madde 1084 - . Eþya taþýma mukavelesinde muayyen ve müþahhas olarak gösterilmemiþ mallar gemiye konul uktan veya gemiye yükletilmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafýndan teslim alýndýktan sonr a zayi olursa. tazminat vermekle mükellef olmaksýzýn.997 nci maddeler gereðince onlarýn menfaatini korumak hususundaki vazife sini deðiþtirmez. ancak mevcut ihtimallere göre az zamanda ortadan kalkmýyacaðý anlaþýldýðý takdirde mukavel cayma hakkýný verir. varma yeri memleketi ile ticaretin menedilmesi.YOLCULUK BAÞLADIKTAN SONRAKÝ HADÝSELER: A . ayný zamanda. yükleme veya varma limanýnýn abluka altýna alýnmasý. diðer bir amme tasarrufu i le geminin yola çýkmasýnýn veya yolculuðun yapýlmasýnýn yahut eþya taþýma mukavelesi gereðinc ilecek olan mallarýn yollanmasýnýn men olunmasý. Eþya taþýma mukavelesinde yalnýz cins veya nevi ile deðil de muayyen ve müþahhas olara gösterilmiþ olan mallar zayi olursa.GEMÝNÝN ZIYAA UÐRAMASI: Gemi. Bütün bu hallerde amme tasarrufundan çýkan e l.Yolculuk baþlamadan önce umulmýyan bir hal yüzünden:Madde 1082 - Aþaðýdaki hallerde taraflardan her biri. masraflar. 2. gemiye ambargo konmasý yahut devlet veya yabancý devlet hizmeti için el konmasý. MUKAVELEDEN CAYMA HAKKI: 1. Bu hükümler 1022 nci madde ile taþýtana verilmiþ olan salahiyetin kullanýlmasýna mani olm z. kurtarýlmýþ olan mal deðerini aþamaz. Bu itibarla kaptan. B . hususiyle batar yahut 818 inci madde gereðince mahkumiyet k ararý verilir ve "tamire deðmez" halinde de gemi geciktirilmeksizin açýk artýrma ile satýlýr eya deniz haydutlarýnýn eline geçer yahut düþman malý diye yakalanýr veya alýkonup ganimet ol a hüküm verilirse. zaman. Birinci fýkranýn üçüncü bendindeki halde mallar 1039 uncu maddenin ikinci fýkrasýnda yazý eme müddeti içinde zayi olursa. geminin zýyaýndan sonra da yükle ilgili gýyabýnda 995 . taraflar biri diðerine tazminat vermekle mükellef olmaksýzýn eþya taþýma mukav lesi hükümden düþer. MUKAVELENÝN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: 1. Bununla b r mallar emniyet altýna alýnmýþ veya kurtarýlmýþ olduðu nispette taþýtan aþýlan mesafenin büt nispetine göre mesafe navlunu öder. Yolculuk baþlamadan önce. 2.Mesafe navlununun hesaplanmasýnda yalnýz aþýlmýþ mesafe ile kalan mesafe arasýndaki nispet eðil. Gemi zayi olur. yolculuk baþladýktan sonra umulmýyan bir hal yüzünden 1082 nci maddenin birinci fýkrasý birinci bendinde yazýlý surette zayi olursa eþya taþýma mukavelesi hükümden düþer.Madde 10 Ödenecek mesafe navlunu. Taþýtan bu mallarýn yüklenmesini en kýsa bir za ye. Yolculuk baþlamadan önce bir harb çýktýðý için geminin veya eþya taþýma mukavelesi ger ile taþýnacak olan mallarýn yahut her ikisinin artýk serbest sayýlmamasý ve zabýt ve müsaade tehlikesine maruz kalmasý. bu yükletmenin fazla masraflarýný üzerine almaya ve yükleme yüzünden bekleme müddeti uzar taþýyanýn bu yüzden uðradýðý zararý tazmine mecburdur.

Madde 1090 2. YÜKÜN YALNIZ BÝR KISMINA MÜTAALLÝK HADÝSELER: Kaptanýn denizde can veya mal kurtarmak maksadiyle veyahut baþka haklý bir sebeple rot adan ayrýlmasý taraflarýn hak ve mükellefiyetleri üzerine tesir icra etmez ve hususiyle taþýy n bu yüzden doðacak zararlardan mesul olmaz. 997 ve 1086 ncý maddeler gereðince yükle i lgili olanlarýn menfaatini korumakla mükelleftir. GEMÝNÝN LÝMANDA KALMA ZARURETÝ: Ancak 1083 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn birinci bendinde yazýlý umulmýyan hallerden b çýktýðý takdirde cayma hakkýný kullanmak için.Madde 1089 - Yükün tamamý hakkýnda gerçekleþmesi halinde 1082 ve 1083 üncü maddeler uyarýnca akdi hükümsüz akitten cayma salahiyetini verecek olan sebeplerden birisi. III. yüklemeyi en kýsa bir zamanda bitirmek. kurtarma ve yardým masraflarý ve deniz ödüncü rý ödenmedikçe veya temin edilmedikçe kaptan yükü elden çýkarmaya veya taþýtmak üzere baþka b eslim etmeye mecbur deðildir. yükün umulmýyan hal yüzünden kazaya uðramýþ olan kýs .Madde 1088 2. 3 ve 5 inci nde yazýlý bütün masraflar kalma masraflarýndan sayýlýrsa da giriþ ve çýkýþ masraflarý. taþýyana durumunu güçleþtirmemek þartiyle kararlaþtýrýlanlarýn emekte yahut kararlaþtýrýlmýþ bulunan navlunun yarýsýndan ibaret olan piþmanlýk navlununu ve aymadan doðan diðer alacaklarýný (1040 ýncý madde) ödeyerek mukaveleden caymakta serbesttir. Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça gemi.Madde 1087 Mesafe navlunu ile taþýyanýn 1069 uncu madde gereðince istiyebileceði diðer alacaklarý ve yükü takyideden müþterek avarya gareme paylarý.KAPTANIN VAZÝFELERÝ: Yolculuk baþladýktan sonra mallar umulmýyan bir hal yüzünden zayi olursa eþya taþýma mukavele iki taraftan biri ötekine tazminat vermeye mecbur olmaksýzýn hükümden düþer. gem inin varma limanýna en yakýn olmak üzere ulaþtýðý noktanýn esas tutulmasý suretiyle tesbit ol mesafe üzerinden hesap edilir. Manii dolayýsiyle gemi kalktýðý limana veya baþka bir limana dönerse mesafe navlunu. Kaptan manii bir limanda bulunduðu sýrada öðrenirse bu müddet haber aldýðý günden. aksi t de kendisine haber verildikten sonra gemi ile bir limana vasýl olduðu günden itibaren hesap olunur. D . hususiyle 1072 n i maddenin 3 ve 4 üncü fýkralarýna göre aksine hüküm bulunmadýkça navlunun tamamen veya kýsme i lazým gelmez. yukarda yazýlý hallerde de eþya taþýma mukavelesinden cayma haberi verilmeden ön ce olduðu gibi verildikten sonra da 995. yükten bir kýsmý hakkýnda g erçekleþtiði takdirde taþýtan. caymanýn bildirildiði sýrada bulunduðu limanda boþa Taþýtan. gemi bir Avrupa limanýnda bulunuyorsa üç ay. bu yüklemenin fazla masr da üzerine almak ve bekleme müddeti bu sebepten uzarsa. taþýyanýn bu yüzden uðrayacaðý zararl tazmin etmek mecburiyetindedir. kalma masraflarý müþterek avarya þartlarý bulunmasa bile yakýnda mukaveleden cayma ihbarýnýn yapýlacaðýna veya mukavelenin tamamen ifa olunacaðýna bakýlmaksýzýn gemi nav yük arasýnda müþterek avarya esaslarýna göre paylaþýlýr. ancak yle bir barýnma limanýna sýðýnýlmýþ olduðu takdirde kalma masraflarýndan sayýlýr.YÜKÜN ZIYAA UÐRAMASI: Yolculuk baþladýktan sonra 1083 üncü maddede yazýlý umulmýyan hallerde biri çýkarsa taraflard r biri tazminat vermekle mükellef olmaksýzýn mukaveleden cayabilir.Madde 1091 Bu iki haktan hiçbirini kullanmazsa. limanda bulunuyorsa beþ ay müddetle maniin kalkmasýný beklenmesi lazýmdýr. Birinci fýkraya göre kaptana düþen vazifelerin yapýlmamasýndan doðacak zararlardan donata dahi navlun ile ve gemiden bir þey kurtarýlmýþ oldukça gemi ile mesuldür. Kaptan. 2. 1190 ýncý maddenin 1. MUKAVELEDEN CAYMA HAKKI: 1. yolculuðun aþýlan kýsmý için 1084 ve 1085 inci maddeler gereðince mesafe navlunu le mükelleftir.C . bununla beraber iki haktan hangisini kullanmak istediðini gecikmeksizin bildirmek ve baþka mal yüklem ek þýkkýný seçtiði takdirde. aþýtan bu haklarý kullanýrken riayet etmesi icabeden müddetle baðlý deðildir. 996.HUSUSÝ HALLER: Gemi yükü aldýktan sonra yolculuða baþlamadan önce yükleme limanýnda yahut yolculuða baþladýk bir ara veya barýnma limanýnda 1083 üncü maddede yazýlý hadiselerden biri dolayýsiyle kalmay mecbur olursa.

4. yolculuðun baþlamadan önce ve tan sonra tabii hadiseler veya umulmýyan diðer haller yüzünden gecikmesi taraflarýn hak ve mükellefiyetlerini deðiþtirmez. Gemi yükleme limanýna ulaþtýktan sonr ndan yolculuða baþlanmadan önce olsa bile mukavele kendiliðinden veya cayma neticesinden hükümden düþerse taþýyan. 1083 ve 1088 inci maddelerdeki hallerde taraflardan her biri. 5. 1072 nci madde hükmü mahfuzdur.1095 inci maddeler hükümleri aþaðýdaki farklarla tatbik olunur:Madde 1096 Diðer mürekkep yolculuklarda 1082 . Fakat böyle bir halde yolculuk anca k yükleme limanýndan hareketten sonra baþlamýþ sayýlýr. . ancak bunlar tamir sýrasýnda zaten boþatýlm akdirde ve tam navlunu ile diðer alacaklarý ödemek þartiyle geri alabilir. C . GEMÝNÝN YOLCULUK SIRASINDA TAMÝRÝ: Navlun mukavelesi. Yeniden yüklemezse navlunun tamamýný ödemey mecbur kalýr ve her halde sebep olduðu boþaltma yüzünden çýkan zararlarý tazmin eder.1094 üncü maddeler tatbik olunur.1094 üncü maddeler ancak mukavelenin mahiyeti ve muhtevasý mani olmadýðý nispette tatbik olunur.Madde 1095 B . 1092 nci maddedeki halde taþýtan muvakkaten boþaltmak hakkýný ancak diðer taþýtanlar m fakat ettikleri takdirde kullanabilir. GEMÝNÝN ROTADAN AYRILMASI: Bu kanunun 1083 . yükün bu yüzden kazaya u kaptan yükün mezkur kýsmýný varma limanýndan baþka bir limanda boþaltmak zaruretinde kalýp d culuða gecikerek veya gecikmeksizin devam etse dahi. Harb. 4. mani çýkar çýkmaz n e kadar süreceðine bakmaksýzýn mukaveleden cayma hakkýný kullanabilir.Madde 1 Medeni Kanunun ikinci maddesi hükmü mahfuzdur.1090 ýncý maddelerinde yazýlý haller dýþýnda.NEVÝLERÝ VE TANZÝMÝ: 1.MÜREKKEP YOLCULUK: Navlun mukavelesi geminin tamamýna ait olmayýp da ancak geminin bir cüzü veya muayyen bi r yerine veyahut da parça mallara dair olursa 1082 . 3.MASRAFLAR: Geminin yükü almak üzere yükleme limanýna safra ile yolculuk yapmak mecburiyetinde kalmasý h alinde de 1082 . boþaltmanýn diðer masraflarýný beraber umulmayan hal yalnýz yüke taalluk ederse boþaltmanýn bütün masraflarý taþýtana düþer addedeki halde yükün yalnýz bir kýsmý boþaltýlýrsa hüküm aynýdýr.1088 inci maddeler gereðince kendiliðinden veya cayma neti cesinde hükümden düþerse gemiden çýkarma masraflarýný taþýyan. 1082 .Madde 1094 IV . Bununla beraber umulmýyan bir hal yüzünden vaki olan ve mevcut ihtimallere göre uzunca bir zaman süreceði anlaþýlan her gecikme sýrasýnda taþýtan gemiye yükletilmiþ ola iziko ve masrafý kendisine ait olmak üzere vakit ve zamaniyle yeniden yüklemek için temi nat göstermek þartiyle boþaltmaya salahiyetlidir.tam navlun ödemeye mecburdur. Bu son halde. 3. meðer ki. navlun müddet üzerine kar arlaþtýrýlmýþ olduðu takdirde tamirin devam ettiði müddet için navlun ödemek lazým gelmez. Böyle bir halde boþaltma iç ak icabederse taþýtan liman masraflarýný da çeker. navlunun tamamýný ve taþýyanýn 1069 dde hükmü gereðince istiyebileceði diðer alacaklarýný ödemek ve 1070 inci maddede yazýlý alac diye veya temin etmek þartiyle geminin bulunduðu yerde yükü tamamen geri almakta veyahut da tamirin bitmesini beklemekte serbesttir. tam navlunu ödemekle mükelleftir. 2. yükleme limanýna olan yolculuk için 1085 inci maddedeki esaslara g aplanacak bir mesafe tazminatý alýr. Ýthalat veya ihracaat yasaðý yahut diðer bir amme tasa rrufu yüzünden yükün artýk serbest sayýlmýyan kýsmýný her halde gemiden çýkarýp geri almaya m Umulmýyan hal yolculuk baþladýktan sonra baþ gösterirse taþýtan.Mad Gecikme bir amme tasarrufundan ileri gelmiþ ve navlun da 1076 ncý madde hükmü gereðinc e müddet üzerine kararlaþtýrýlmýþ olursa amme tasarrufunun devam ettiði müddet için navlun öd gelmez. mukavelenin belli gayesi bu gecikme yüzünden kayb olmuþ olsun. Taþýtan 1093 üncü maddedeki halde mallarý. DÝÐER GECÝKME SEBEPLERÝ: Yolculuk sýrasýnda geminin tamiri lazým gelirse taþýtan.GEMÝNÝN TAMAMINA MÜTAALLÝK OLMIYAN TAÞIMA MUKAVELELERÝ: A . 1090 ýncý maddedeki halde taþýtan mukaveleden cayma hakkýn kullanamaz.

TARTI VE MARKALARINA MÜTAALLÝK ÞERHLER: .Madde 1097 - I . II . Kaptanýn ve soyadýný. 2. Kaptan ve donatanýn bu hususta salahiyetli her hangi bir temsilcisi de.Madde 1100 2. talep üzerine. 8. 2. Tesellüm koniþmentos una mallarýn ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiþ olduðuna dair þerh verildiði takdirde bu kon iþmento "Yükleme koniþmentosu" hükmündedir. taþýyanýn hu susi salahiyetine lüzum kalmaksýzýn koniþmentoyu tanzim etmeye mezundur. Navluna ait þartlarý. 10. Yükletenin beyanlarýnýn doðruluðunu kontrol etmeye imkan bulunmamasý veya bu beyanlarý doðruluðundan yahut tamam olmasýndan þüphe edilmesi halinde. sayý veya tartýsý. Taþýyanýn adý yanlýþ bildirilmiþ ise beya n doðacak zarardan gönderilene karþý donatan mesuldür. Gönderilenin ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný. yükün teslim alýndýðý sýrada verilmiþ olan muvakkat makbuz niþmentosunun (Fýkra 5) iadesi mukabilinde yükletenin istediði kadar nüshada "Yükleme koniþme tosu" tanzim eder.Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça yükletenin talebi üzerine koniþmento gönderilenin emrine ve emre olarak tanzim olunur. 3. Geminin adý ve tabiiyetini. taþýyan sayýlýr. Tanzim olunan nüshalarýn sayýsýný. Ýkinci fýkrada yazýlý hallerden koniþmentoya bu hususa dair bir þerh verilmek þartiyle yü tenin bildirdikleri olduðu gibi yazýlabilir. kendisinin yükleme baþlangýcýndan önce yazýlý olarak bildirmiþ o i gösterilir. Boþaltma limanýný veya buna dair talimat alýnacak yeri. Yükleme limanýný. B . 4.1045 ve 1047 nci maddeler hükümleri mahfuzdur. Taþýyanýn ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný. koniþmentonun kendisi tarafýndan imzalanmýþ olan bir kopyasýný t vermeye mecburdur. Tanzim olunduðu yer ve günü. TAÞIYANIN ADININ HÝÇ GÖSTERÝLMEMESÝ VEYA YANLIÞ GÖSTERÝLMESÝ: 1. 6. 5.MALLARIN SALAHÝYETLÝ KONÝÞMENTO HAMÝLÝNE TESLÝMÝ: . 7. Gemiye yüklenen veya taþýnmak üzere teslim alýnan mallarýn cinsi.Madde 1 101 Bu hüküm aþaðýda sayýlý hallerde tatbik olunmaz: 1. markalariyle haricen belli olan hal ve mahiyetleri koniþmen a yükletenin talebi üzerine.HUSUSÝ HALLER: Kaptan veya donatanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan tanzim olunan bir koniþmentoda taþýyaný adý gösterilmemiþ olursa donatan.Madde 1099 - Mallarýn ölçü.UNSURLARI: Koniþmentonun bütün nüshalarý ayný metinde olmasý ve her birinde kaç nüsha tanzim edildið erilmesi lazýmdýr. 11. 9. EMRE YAZILI KONÝÞMENTO: I . Markalar. mallarýn veya ambalajlý olmalarý halinde kablarýnýn yahut zarflarýnýn üstüne amýþ veyahut normal þartlar altýnda yolculuðun sonuna kadar okunaklý kalacak þekilde baþka su te tesbit edilmemiþ olduðu takdirde. SAYI. Yükletenin muvafakatiyle taþýnmak üzere teslim alýnan fakat henüz gemiye yükletilmemiþ ol mallara dair de koniþmento (Tesellüm koniþmentosu) tanzim olunabilir. Bu son halde "Emre" yükletenin emrine demektir. Yükleten. Yükletenin ad ve soyadýný veya ticaret unvanýný. BEÞÝNCÝ AYIRIM : KONÝÞMENTO Yük gemiye alýnýr alýnmaz taþýyan. 3. MALLARIN ÖLÇÜ. ölçüsü sayý veya tar rý ve haricen belli olan hal ve mahiyetleri.MUHTEVASI: Koniþmento aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva eder:Madde 1098 - 1.

kendisi h enüz teslim talebinde bulunmadan önce bir diðer nüshaya istinaden 1102 nci madde uyarýnca kaptandan mallarý teslim almýþ olan kimse aleyhine ileri süremez.Madde 1103 Koniþmento birden çok nüsha olarak tanzim edilmiþse mallar.UMUMÝ OLARAK: 4.Madde 1104 A . 1105 ve 1106 n cý maddeler mahfuz kalmak þartiyle. YÜKLETENÝN TALÝMATI: Emre yazýlý bir koniþmento tanzim edilmiþse kaptan. mallarý teslim almaya salahiye tlidir.Madde 1106 B .MALLARIN TESLÝMÝNDEN SONRA: 2. koniþmento gereðince yükü tesellüme salahiyetli olan kimseye teslimi. ancak konþimento nüshasýnýn mallarýn alýndýðýna þerh verilerek iadesi karþýlýðýnda te 1107 Ciro edilip de baþka bir yere gönderilen konþimento nüshasý hakkýnda irsal tarihi konþime tonun hamiline teslim tarihi hükmündedir.HÜKÜMLERÝ: 1.Madde 1102 Koniþmentonun birden çok salahiyetli hamili ayný zamanda müracaat ederse kaptan. C . UMUMÝ OLARAK: Kaptan hareket tarzýna ve sebeplerine dair resmi bir senet yaptýrmaya ve bu yüzden çýkan masraflarý navlunda olduðu gibi.Koniþmento gönderilen sýfatiyle taþýyanýn veya kaptanýn namýna yazýlý olabilir. . 2. KONÝÞMENTONUN GERÝ VERÝLMESÝ MUKABÝLÝNDE MALLARIN TESLÝMÝ: A .KONÝÞMENTONUN MALLARI TEMSÝLÝ: Mallar. koniþmentonun birden çok nüshalarýný muhtelif kimselere devretmiþ olan müþterek ciranta ta dan mallarý teslim almaya salahiyetli kýlacak þekilde ilk önce ciro ve teslim edilmiþ olan nüshanýn hamili diðerlerine tercih olunur. yük üzerinden almaya salahiyetlidir. Medeni Kanunun 871 ve 893 üncü maddelerinde yazýlý hukuk i neticeleri doðurur. BÝRDEN ÇOK KONÝÞMENTO HAMÝLÝ: Emre yazýlý bir koniþmento birden fazla nüsha olarak tanzim edilmiþse nüshalardan birinin ha mili.Madde 1108 - Navlun mukavelesinin.Kaptan mallarý henüz teslim etmeden birden çok koniþmento hamili müracaatla hamili bulun duklarý koniþmento nüshalarýna dayanarak mallar üzerinde birbirine zýt haklar iddia ederlers e. koniþmentonun teslimine 1104 üncü madde gereðince terettübeden neticeleri.Madde 1109 Gemi.MALLARIN TESLÝMÝNDEN ÖNCE: Mallar. UMUMÝ OLARAK: Koniþmento gereðince kendisine mallar teslim edilecek olan veya koniþmento emre yazýlý ise ciro ve teslim ile kendisine devredilmiþ olan kimse. 3. bir tek nüshanýn salahiyetli hamiline teslim edilir. geminin varma limanýna vasýl olmasýndan önce umulmayan bir hal net icesinde 1082 . kaptan veya taþýyanýn diðer bir temsilcisi tarafýndan taþýnmak üzere teslim alýnýnca onun. II . yükletenin mallarýn iadesi veya teslimi hususundaki talimatýna ancak kendisine koniþmentonun bütün nüshalarý geri verildiði takdirde iayet eder.1096 ncý maddeler gereðince kendiliðinden veya cayma yüzünden hükümden düþmes inde de 1108 inci madde hükmü tatbik olunur. BÝRDEN ÇOK KONÝÞMENTO HAMÝLÝNÝN MÜRACAATI: 1. hepsini n talebini reddederek mallarý bir umumi ambara veya baþka emin bir yere tevdi etmeye ve hareket tarzýnýn sebeplerini de göstererek bunu mezkur koniþmento hamillerine bildir meye mecburdur. varma limanýna vasýl olmadan bir koniþmento hamili mallarýn teslimini talebede rse ayný hüküm tatbik olunur.Madde 1105 - .

varma yeri sayýlýr. koniþmentonun hiçbir nüshasý ibraz edilmese dahi mallar iade veya teslim ol unur. 1112 nci maddeni kinci fýkrasý hükmü burada da tatbik olunur. eðer gemi bu yerde boþaltýlmazsa oraya muvasalatýnda lduðu deðeri öder.MEMLEKET PARASI: I .Madde 1111 Koniþmento hususiyle taþýyanýn mallarý 1098 inci maddenin 8 inci bendinde ve 1114 üncü ma dede yazýlý olduðu gibi teslim aldýðýna dair karine teþkil eder. Bu hüküm: 1.UMUMÝ OLARAK: D .TAZMÝNATIN EN YÜKSEK HADDÝ: Tazminatýn hesap ve ödenmesinde Borçlar Kanununun 83 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. TAZMÝNAT BORCUNUN ÞÜMULÜ: Yükün tamamen veya kýsmen zýyaý yüzünden 1061 ve 1062 nci maddeler gereðince tazminat verilme lazýmgelirse. Koniþmentoya: "Ýçindeki belli deðil veya ayný manayý ifade eden bir þerhin yazýlmasý þ kaptana ambalajlý olarak veya kapalý kablar içinde tevdi edilmiþ olan mallarýn muhtevasý ha kkýnda. Taþýyan ile taþýtan arasýndaki hukuki münasebetler navlun mukavelesinin hükümlerine baðlý 2.Madde 1112 - Yükün hasarý yüzünden 1061 ve 1062 nci maddeler gereðince tazminat verilmesi lazýmgelirse. taþýyan mallarýn adi piyasa deðerini veya ayný cins ve mahiyetteki mallarýn var a yerinde boþaltmanýn baþladýðý tarihte. Þu kad ki. B . navlun buna göre tayin olunur. Þu kadar ki. Koniþmentoya 1100 üncü maddenin son fýkrasý uyarýnca bir þerhin yazýlmasý halinde. ta mallarýn hasarlý haldeki satýþ deðeri ile piyasa deðeri veya mallarýn varma yerinde boþaltýl aþladýðý tarihte hasarsýz olarak haiz olacaklarý deðer arasýndaki farký öder. tatbik olunmaz. sürast sürastarya ücreti hakkýndaki hükümler dahil sayýlmaz. KARÝNE: III .Madde 1114 C .Madde 1115 D . B . her halde beher koli veya parça baþýna en çok 1500 Türk lirasý olur. 1100 üncü enin son fýkrasýnda yazýlan þerh koniþmentoda aksine bir þart sayýlmaz.TAÞIYANLA GÖNDERÝLEN ARASINDAKÝ MÜNASEBET: Taþýyan ile gönderilen arasýndaki hukuki münasebetlerde koniþmento esas tutulur.Madde 1113 Varma yerine ulaþýlmadýðý takdirde yolculuðun bittiði yer. hasar sebebiyle uf edilen gümrük ve diðer masraflar bundan indirilir. 3.MUKAVELENÝN UMULMAYAN HAL YÜZÜNDEN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: 1. bundan zýya sebebiyle tasarruf edilen gümrük ve sair masraflarla navlun i ndirilir.AMÝR HÜKÜMLER: Bir koniþmento tanzim edildiði takdirde taþýyanýn:Madde 1116 - . taþýyan.MALLARIN HASARI HALÝNDE: Yükleten yükün cins ve kýymetini yükleme baþlamadan önce bildirmemiþ ve bu beyaný koniþmentoy mýþ olduðu takdirde. sayý veya tartýsýna) göre kararlaþtýrýlmýþ ve miktar da kon iþ olursa. Koniþmento emre yazýlý deðilse. yolculuk geminin zýyaýyle bite yükün emniyet altýna alýndýðý yer. yükleten ve konþimentoda adý yazýlý gönderilen muvafakat ri takdirde. NAVLUNUN HESABI: A .MALLARIN ZIYAI HALÝNDE: Navlun için taþýma mukavelesine atýf yapýlýrsa bu atfýn þümulüne boþaltma müddeti. mallarýn miktarýna (Ölçü. koniþmentonun bütün nüshalarý geri verilmiþ deðilse taþýyan bu yüzden doða arlar için önce teminat gösterilmesini istiyebilir.Kaptan bu hükümlere aykýrý hareket ederse taþýyan koniþmentonun salahiyetli hamiline karþ ul kalýr. hesap geminin varma yerine ulaþmasý sýrasýndaki rayiç üzerinden yapýlýr.Madde 1110 - Navlun. 2. koniþmentoda hilafýna bir þart olmadýkça.

kaptanýn k endisini beklemeksizin yolculuða baþlamýþ veya devam etmiþ olmasý halinde taþýma ücretini tam ak vermeye mecburdur.. III .TAÞINMA HAKKININ DEVRÝ: Taþýma mukavelesinde yolcunun adý yazýlý olursa yolcu. birinci fýkranýn 4 numaralý bendi hariç olmak üzere Türkiye'de bir yer iðer yere taþýnan mallara ait navlun mukavelelerinde koniþmento tanzim edilmemiþ olsa dahi tatbik olunur.YOLCUNUN HAK VE MÜKELLEFÝYETLERÝ: ÝKÝNCÝ KISIM : YOLCU TAÞIMA MUKAVELESÝ I . taþýnma hakkýný bir baþkasýna devredem 1119 Yolcu kaptanýn gemideki nizama mütaallik bütün talimatýna uymaya mecburdur.Madde 1118 . II . Tazmin mükellefiyetine mütaallik 1023 üncü maddenin ikinci fýkrasiyle 1061. 2.ÇARTER MUKAVELESÝ: A . Yukarýki fýkradaki hallerde kabul edilecek olan mesuliyeti bertaraf veya tahdide den þartlar hakkýnda Borçlar Kanunu hükümleri mahfuzdur.Madde 1121 III . 1062 ve 1063 üncü.Madde 1122 - Gemi 1082 nci maddenin birinci fýkrasýnýn birinci bendinde yazýlý umulmýyan hal yüzünden zýya . Geminin denize.KAPTANIN TALÝMATINA RÝAYET: Yolculuk baþlamadan önce veya baþladýktan sonra vaktinde gemiye gelmiyen yolcu. Mutat ticari taþýma iþlerinden olmamasýna raðmen normal ticari iþler arasýnda yapýlaca lan bir mal taþýma iþine mütaallik olup da mallarýn hususi vasýflarý veya mahiyetleri yahut t nýn hususi halleri sebebiyle haklý görülen anlaþmalar (Yalnýz koniþmentonun bu anlaþmalarý ve e deðildir" kaydýný ihtiva etmesi þarttýr).ÝSTÝSNALAR: arter mukavelesi halinde bir koniþmento tanzim edilirse 1116 ncý madde hükmü koniþmentonun bir üçüncü þahsa teslim edildiði andan itibaren tatbik olunur. 1116 ncý maddenin 3 üncü fýkras ahfuzdur. 1118 inci maddede yazýlý çarter partiler. Mukavelenin canlý hayvanlara veya koniþmentoda güvertede taþýnacaðý yazýlý olup da fii le taþýnan mallara taalluk etmesi.MUKAVELENÝN HÜKÜMDEN DÜÞMESÝ: Yolcu. Muayene ve zararýn tesbitine mütaallik 1066 ve 1067 nci. 3. Sigortadan doðan hak ve alacaklarýn taþýyana temlik edilmesi veya taþýyana buna benzer m enfaatler saðlanmasý neticesini doðuran anlaþmalar ve hususiyle kanunlarla tanzim edilmiþ bulunan ispat külfetinin taþýtan veya gönderilenin aleyhine olarak tersine çevrilmesi neti cesini doðuran bütün kayýt ve þartlar dahi birinci fýkrada yazýlý kayýt ve þartlar hükmündedi Yukarýki hükümler. 5. Mesuliyeti geniþleten anlaþmalarýn koniþmentoya yazýlmasý lazýmdýr. yola ve yüke elveriþliliðine mütaallik 1019 uncu.YOLCUNUN GECÝKMESÝ: I . 3.Müþterek avarya için yapýlan anlaþmalarda ve aþaðýda yazýlý hallerde 1116 ncý madde hükmü t :Madde 1117 1. 4. 2. Koniþmentonun karine teþkil etmesine dair 1110 uncu. maddeler gereðince olan borç ve me suliyetlerini önceden kaldýrma veya daraltma neticesini doðuran bütün kayýt ve þartlar hüküms mükellefiyetlerden doðan gemi alacaklýsý haklarý için dahi ayný hüküm caridir.Madde 1120 II . mallarýn yüklenmesinde önce ve boþaltýlmasýndan sonra düþen mükellefiyetler. Mesuliyetin en yüksek haddine mütaallik 1114 üncü.Ç 1. þu kadar ki. 4. yolculuk baþlamadan önce taþýma mukavelesinden caydýðýný bildirir veya öbür yahut hast þahsýna taalluk eden diðer bir umulmýyan hal yüzünden yolculuktan vazgeçmiye mecbur olursa t ücretinin ancak yarýsýný öder. Taþýyana.YOLCUNUN ÞAHSINDAKÝ SEBEPLER YÜZÜNDEN: B .

para ve kýymetli evrak için ancak malýn cinsi ve kýymeti teslim sýrasý da kaptana veya memur edilen þahsa bildirilmiþ olduðu takdirde taþýyan mesul olur. IV . donatanýn gemi ve navlu la mahdut olarak mesul tutulmasýna ait hükümler mahfuzdur.Mad Bagaj kaptan veya bu hususa memur edilen þahýs tarafýndan teslim alýnmýþ olursa zýyaý vey asarý halinde 1061.Madde 1130 Rehin hakký ancak eþyanýn alýkonduðu veya depo edildiði müddetçe mevcuttur.1028 inci maddelerle 1073 üncü madde hükümleri de tatbik olunur.1068 inci maddeler hükümleri tatbik olunur. Kýymetli eþya.Madde 1127 Gemiye getirilen bagaj hakkýnda 1021 ve 1051 inci maddelerle 1072 nci maddenin ilk fýkrasý hükümleri tatbik olunur. taþýma ücretini aþýlan kýsmý tine göre öder. III .TAZMÝNAT: maddeler gereðince hükümden düþmesi halinde taraflard deðildir. C . mukavele gereðince yolcunun haiz olduðu diðer haklara halel gelmeksizin bir fýr sattan istifade ile yolcuyu ayný derecede iyi olan diðer bir gemi ile varma limanýna t aþýmayý teklif edip yolcu da bu teklifi kabul etmezse yolculuk tekrar baþlayýncaya kadar y atacak yer ve yiyecek temini talebinde bulunamaz. taþýma mukavelesi gereðince gemiye getirebileceði baga etinden baþka bir ücret vermeye mecbur deðildir. Þu kadar ki.Madde 1126 Mukavele yolculuk baþladýktan sonra hükümden düþmüþse yolcu. D . 1063 üncü ve 1065 . taþýma ücretini tam olarak verir.ÜCRET: Taþýyan.M . yolcunun gemiye getirdiði eþya üzerinde rehin hakkýný haizdir.BAGAJ: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça yolcu. Yolcu tarafýndan gemiye getirilmiþ olan bütün eþya hakkýnda 1023 .sa taþýma mukavelesi hükümden düþer.TAÞIYANIN ÖLÜM VEYA CÝSMANÝ ZARAR HALÝNDEKÝ MÜKELLEFÝYETLERÝ: Geminin tamamý veya muayyen bir cüzü yolcu taþýmak üzere üçüncü þahsa tahsis edilir veya üçün ktarda yolcu taþýma hakký verilirse.Madde 1125 dolayý veyahut gemi esas itibariyle yük taþýmaya tahs yük taþýma iþinin yapýlamamasý halinde taþýyan dahi a Yolculuk sýrasýnda geminin tamiri lazýmgelirse yolcu.YOLCULUK SIRASINDA GEMÝNÝN TAMÝRÝ: I . sanat eserleri.Madde 1124 III .CAYMA HAKKI: Taþýma mukavelesinin. taþýyan ile üçüncü þahýs arasýndaki hukuki münasebet hak irinci kýsmýnýn mezkur münasebetin mahiyeti ile telif olunabilecek hükümleri tatbik olunur.REHÝN HAKKI: Taþýyanýn yolcularý sað ve salim olarak ulaþtýrma mükellefiyeti ve bu mükellefiyetin yerine g lmemesi neticesinde yolcular ve ölümleri halinde yardýmlarýndan mahrum kalanlar lehine d oðan tazminat haklarý 806 ncý madde hükümlerine tabidir.Madde 1123 Yolculuk baþladýktan sonra mukaveleden cayma bildirilir veya yukarda yazýlý umulmýyan hallerden biri vaki olursa taþýma ücreti tam olarak verilir.Madde 1128 II . 1123 ve 1124 üncü iri diðerine tazminat vermekle mükellef Yukarýki fýkrada yazýlý sebeplerden edilmiþ olup da kendi kusuru olmaksýzýn yabilir. II . tamirin bitmesini beklemese bile . Ödenecek miktarýn hesabýnda 1085 inci madde hükmü tatbik olunur. IV . taþýyan kendisine yolculuk tekrar baþlayýncaya kadar ayrýca bir ücret istemeksizin yatacak yer temin etmeye ve yem ek hususunda da taþýma mukavelesi gereðince kendisine düþen mükellefiyetleri ifaya devam etm eye mecburdur.GEMÝNÝN ZIYAI: Bir harb çýkarsa ve bunun neticesi olarak gemi artýk serbest sayýlmayýp da zaptedilmek teh likesine maruz bulunursa yahut gemiye taalluk eden bir amme tasarrufiyle yolculu k durdurulursa yolcu mukaveleden caymak hakkýný haizdir.TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: Taþýma ücreti için taþýyan. Tamirin bitmesini beklerse.

geminin tayinini veya mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçerek tazm inat verilmesini istiyebilir.adde 1131 Taþýyanýn yukarýki fýkra hükmüne dayanan mesuliyetini hafifleten veya kaldýran bütün þart a 766 ncý madde hükümleri tatbik olunur. bu mukavele boþaltma yerinde teslim þartiyle vukubulan bir satýþtýr. mahkemeye müracaat ederek mezkur müddetin müstacelen tayinini talebedebilir. mallarýn yükletildiði veya yükletileceði gemiyi mukavele veya ticari teamül ile k l edilen bir müddet içinde tayin hakkýný muhafaza ettiði takdirde mezkur müddet içinde gemiyi tayin etmemiþ ise alýcý. Yolcu ölürse kaptan.Madde 1134 - Mukavele ile veya sonradan tayin olunan geminin hareketi veya varma yerine ulaþmasý için bir müddet tayin edilip de gemi mezkur vakitte hareket etmemiþ veya muayyen müddet içinde varma yerine ulaþmamýþsa alýcý mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçebilir. Tayin edilen müddet içinde gemi ulaþmazsa alýcý aynen den vazgeçebilir. MALLARIN HASARA UÐRAMASI: Yükleme limaný zikrolunarak "Fob" satýlan mallarýn satýcý tarafýndan mukavele þartlarý daires ve bunlar yoksa yükleme yerindeki teamüllerle muayyen olan suret ve zamanda ve ambal .UMUMÝ OLARAK: Satýþ mukavelesinde. 2. Þu kadar ki.GEMÝNÝN YOLCU TAÞIMAK ÜZERE DÝÐER BÝR KÝMSEYE TAHSÝSÝ: Aksine hüküm olmadýkça bu kanunun aþaðýdaki fasýllarýnda yazýlý olan "Navlun" tabirinden taþý laþýlýr. AKTARMA: Yolculuk sýrasýnda mallar. GEMÝNÝN TAYÝNÝ: 1134-1137 nci maddeler hükümleri mahfuz kalmak þartiyle 25 inci madde hükmü boþaltma yer inde teslim þartiyle satýþlar hakkýnda da tatbik olunur. "Sif" veya her hangi baþka bir ticari ýstýlah kullanýl lsa bile. GEMÝNÝN HAREKET VEYA ULAÞMA ZAMANININ TAYÝNÝ: Mallar yolculuk sýrasýnda mücbir sebep yüzünden yükletildiði gemiden diðer bir gemiye aktarýl in aynen ifasýndan vazgeçilemeyip mallarýn aktarma edildiði gemi önceden tayin olunan gemi nin yerine geçmiþ sayýlýr.MALLARIN YÜKLETÝLDÝÐÝ VEYA YÜKLETÝLECEÐÝ GEMÝNÝN TAYÝNÝ SURETÝYLE SATIÞI: Mallarýn yükletildiði veya yükletileceði geminin tayini suretiyle satýþý halinde bu akit gemi varma yerine selametle ulaþmasý þartýna baðlý sayýlýr.Madde 1132 F .Madde 1135 Satýcý. II . Bu takdirde geminin ul aþmasý gecikmiþse alýcý mahkemeye müracaat ederek bu hususta müstacelen bir müddet tayinini t bedebilir. 3. yüklemeden sonraki nefi ve hasarlarýn munhasýran satýcýya ait olacaðýna mukavelenin ifasý hususunun geminin varma yerine selametle ulaþmasýna talikine yahut a lýcýnýn emtiayý arzusuna veya mukavele yapýldýðý anda teslim olunan numuneye göre beðenip beð serbest olacaðýna dair þartlar varsa.Madde 1137 4.BOÞALTMA YERÝNDE TESLÝM ÞARTÝYLE SATIÞ: ÜÇÜNCÜ KISIM : DENÝZAÞIRI SATIÞ MUKAVELELERÝ I .NAVLUN TABÝRÝNÝN ÞÜMULÜ: A . kasdedilen menfaat zail olacak derecede deniz hasarýna uðramýþsa mukavele hükümden düþer.Madde 1136 Geminin ulaþmasýna dair bir müddet tayin edilmediði takdirde mezkur geminin yolculuðun u bitirmesi için lazýmgelen zaman taraflarca tayin edilmiþ sayýlýr. in ulaþmasý için tayin edilen zamaný alýcý bir veya birkaç defa temdidedebilir. Gemiyi tayin için mukavele veya ticari teamül ile kabul edilmiþ bir müddet yoksa alýcý. E . Her halde mahkemenin tayin edeceði müddet geminin yükleme yerinden hareketi tarihinden itibaren altý ayý geçemez.Madde 1133 1. ölenin gemide bulunan eþyasýný 807 nci madde gereðince korunmakla mü leftir.

mallarýn usulüne muvafýk olarak yükletildiðini bir yükleme koniþmentosu ile ispat .TARÝF: "Fob" satýlan mallarýn geminin küpeþtesini fiilen geçtiði andan itibaren nefi ve hasarý a a aittir. yüklemenin koniþmentoda yazýlý tarihte hakikaten yapýlmadýðý zaman ispat edebilir. yükleme borcunu kýsmen veya tamamen yükleme tarihinde mücbir sebebe dayanmaksýzýn yer getirmemiþ ise alýcý mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçebilir. Böyle bir halde.aj içinde alýcý tarafýndan tayin olunacak gemide teslim edilmesi lazýmdýr. Tesellüm koniþmentosu halinde. Vazgeçme gecikmeksizin ihbar edilmelidir. . malýn mülki alýcýya geçmesi onu temsil eden koniþmentonun ciro ve teslimi ile olur. koniþmento masraflar iyle navlun bedeli ve hasarýn alýcýya intikal ettiði andan sonra mallara binen bütün masrafl ar alýcýya aittir.Madde 1139 - 1. Þu kadar ki. Þu kadar ki. C .YÜKLEME TARÝHÝ: Satýcý. Mukavele yapýldýðý anda satýlan mallar gemiye yükletilmiþ veya 1097 nci maddenin son fýkr mü gereðince taþýyan tarafýndan taþýnmak üzere teslim alýnmýþ bulunur yahut satýcý borcunu ye üzere her hangi bir gemiye yükletilmiþ olup da satýlan mallarýn cins. Þu kadar ki. Diðer hususlarda 25 inci madde hükmü "Fob" satýþ hakkýnda da tatbik olunur. Satýcýya düþen teslim borcunun ifa yeri malýn yüklendiði yerdir.1158 inci maddeler hükümleri mahfuz kalmak þartiyle 25 inci madde hükmü sif satýþ akkýnda da tatbik olunur. tartý ve vasýflarýný keþif ve muay eceðine dair olan mukavele muteberdir. bildirme hükmündedir. mahiyet ve vasýflarý i ibariyle ayný mallarý tedarik etmek hakkýný haiz olursa.FOB SATIÞ: I . 1140 .Madde 1138 Diðer hallerde alýcý mallarý ulaþtýrýldýklarý zamandaki bulunduðu hal üzere kabule mecbur akdirde bilirkiþi marifetiyle takdir edilecek miktar malýn bedelinden indirilir. yükletilmek üzere teslim e mükelleftir.SATICININ BORÇLARI: A . satýcý mezkur mallarýn mukavelenin i asý için tayin ve tahsis edilmiþ olduðunu alýcýya bildirmekle birinci fýkrada yazýlý borcunu e getirmiþ sayýlýr. B .SÝF SATIÞ: Bir malýn muayyen bir yere taþýnmasý için gemiye yükletilmesi þartiyle mal deðerinden ve satý fýndan ödenecek sigorta ücretiyle navlundan ibaret maktu bir bedel karþýlýðýnda yapýlan satýþ atýþ denir. satýcý tarafýndan mukavele þartlarý dairesinde ve bunlar yoksa yüklem erindeki teamüllerle muayyen olan þekil ve zamanda ve ambalaj içinde gemiye yükletilmesi lazýmdýr. II . Masraflar hakkýnda 1146 ncý madde hükmü tatbik olunur. YÜKLEME BORCU: Satýcý borcunu kýsým kýsým yerine getirmeye salahiyetli olduðu takdirde yükletilen her ký ia ayrýca satýlmýþ sayýlýr.Madde 1142 Satýcý.Madde 1141 Satýcýnýn.UMUMÝ OLARAK: "Sif" satýlan mallarýn. koniþmento ve sair be rin alýcýya teslimi.Madde 1140 - Satýcý. tesellüm koniþmentosu 1097 nci maddenin son fýkrasýnýn so n cümlesinde yazýlý þerhi ihtiva ederse alýcý hilafýný ispat edemez. Bilir kiþi tarafýndan tanzim edilen rapor hileye müstenit deðils e alýcýya karþý muteberdir. tayin olunan gemi vaktinde hazýr olmazsa mallarýn satýcý tarafýndan a lýcýnýn emrine amade kýlýndýðý andan ve alýcý gemiye vakit ve zamanýnda tayin etmemiþ veya ma ak için bir müddet tayin yahut teslim yeri hakkýnda seçme hakkýný muhafaza etmiþ olup da vaki ve zamanýnda buna dair talimat göndermemiþ olduðu takdirde kararlaþtýrýlan müddetin bitimind itibaren hasarý alýcýya aittir. satýlan mallarýn hepsini mukavele ile muayyen tarihte ve müddet içinde yahut mukavel e yoksa münasip bir müddet içinde gemiye yüklemek veya taþýyýcýya. Þu kadar ki. B . Bu takdirde satýcý mahkemeye müracaatla bilir kiþi tayinini talebedebilir. daha önce bildirme yapýlmamýþ ise. mallarýn gemiye yükletildiði andaki halini.

1140 ýncý maddenin 3 üncü fýkrasýnda yazýlý haller haric olmak üzere. cins ve mahiyetine elveriþli bir taþýma mukavelesi yapmakla mükelleftir.Madde 1143 Mücbir sebep. yükleme tarihi hükmünde tutulur. D . B . satýcý mallar e zamanýnda bu gibi mallarýn yollanmasý için mutat olan ve yükleme ve varma limanlarý arasýnd ki mutat yolu takibeden bir gemi ile taþýtabilir. C . iþlenmesine.Madde 1145 Malýn hangi gemiye yükletileceði akitle kararlaþtýrýlmýþ olmadýðý takdirde. vergi. C .UMUMÝ OLARAK: 1140 ýncý maddenin üçüncü fýkrasýnda yazýlý hallerde nefi ve hasar.Taþýma mukaveleleri dolayýsiyle gemiye yükletilmiþ veya yükletilmek üzere taþýyana teslim e olan mallar karþýlýðýnda bir koniþmento tanzim ettirilmesi lazýmdýr. bildirme tarihinden i alýcýya aittir. satýþ mukavelesine aykýrý olarak ve muhik sebep olmaksýzýn.Madde 1146 Koniþmentolarla taþýma mukavelelerine derci mutat olan þartlar.GECÝKME: "Sif" satýlan mallarýn geminin küpeþtesini aþtýðý andan itibaren nefi ve hasarý alýcýya aitti ki. 2.MASRAFLAR: A . 1141 inci maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý müddetin sonun ren 15 gün geçmiþse her iki taraf tazminat istemeksizin mukaveleden veya mukavelenin h enüz ifa edilmemiþ olan kýsmýndan cayabilir.Madde 1144 - . 1141 inci maddenin son fýkrasý gereðince tek koniþmento ile gönderilmiþse bu kon iþmento mallarýn ilk sevk edildiði yerde ve bütün yolculuða þamil olmak üzere tanzim edilmek dýr. satýcý ile olan münasebetlerinde bu tayin kaydýna riayete mecbur ol llerde satýcý da alýcýya karþý mezkur kayda riayetle mükellef deðildir. menþe þahadetnamesiyle yükleme veya m nþe memleketinde verilip mallarý varma yerine ithal veya mallarýn üçüncü devlet ülkesinden tr it tarikiyle geçmesi için alýcýya lüzumlu olabilecek vesikalarýn masraflarý ve bunlarýn tercü tasdiki için sarf edilen harç ve sair masraflar alýcýya aittir. mallarý tayin edilend a bir gemiye veya vapur yerine yelkenliye yahut doðru bir gemi yerine bazý iskeleler e uðrayan bir gemiye yükletmiþ ise alýcý aynen ifadan vazgeçerek tazminat istiyebilir. SÝGORTA ETTÝRME BORCU: Satýcý. yükletilmiþ mallarý. Satýcý.KONÝÞMENTO: Satýcý ambalaj masraflarý ve navlundan baþka mallarýn gemiye yükletilmesi için gerekli muayen ve kontrol iþlerine mütaallik masraflara. 3. Caymanýn 15 günlük müddetin geçmesinden itibaren hafta içinde ihbar edilmesi þarttýr. mallar yalnýz nevan tayin edilmiþse satýcý mallarýn yükleme aný ile markalarý ve yükleti emi hakkýnda aldýðý malumatý derhal alýcýya bildirmek suretiyle yüklettiði mallarý tayin ve t tmiþ olmasý þarttýr. hususiyle kalite kontrolü ölçü. 1116 ve 1118 inci ma ddeler hükümlerine muhalif olmadýkça alýcýya karþý da muteberdir. gönderilmesine ya yüklenmesine yahut eþya taþýma mukavelelerinin yapýlmasýna mani olursa. Mallar. Þu kad r ki. yükleme yerinde anýnda vinç üzerinde teslimine kadar taþýnmasý için ve navlun kendi tarafýndan ödenmek üzere. satýlan mallarýn veya bir kýsmýnýn istihsaline. satýcý keyfiyeti g kmeksizin alýcýya bildirdiði takdirde yüklemenin yapýlacaðý müddet. sair mükellefiyetlere katlanmaya mecburdur.UMUMÝ OLARAK: Alýcý tarafýndan istihsali talep olunduðu takdirde. satýcý mallarýn yükletileceði gemiyi tek koniþmento münderecatýna dayanarak tayin etmiþ donatanýn veya taþýyanýn. sigorta poliçelerine derci mutat olan þartlar dairesinde denizci . resim ve ihra rý dahil olmak üzere. TAÞIMA SÖZLEÞMESÝNÝ YAPMAK BORCU: Satýcý. tartý ve sayma mas aflarý ile bütün yükleme masraflarýna ve ödenmesi lazýmgelen bütün harç.NEFÝ VE HASAR: A . Þu kadar ki. maniin ortadan kalkmasýna r uzatýlmýþ sayýlýr.Mallar memleket içindeki bir þehirden veya nehir üzerinde bulunan bir limandan sev k edildiði ve mezkur mallarý taþýyacak bütün vasýtalar için tek koniþmento tanzim kýlýndýðý t arýn yükletildiði ilk vasýta ile sevk edildiði tarih.

Kezalik bazý muayyen sebepler zikir ve tasrihi ile vesikalarý reddetmiþ veya ihtir azý kayýtla kabul etmiþ ise bu muayyen sebepler dýþýnda bir itiraz dermeyan edemez. alýcý satýcýya tazmi . varma limanýnda nç üzerinde teslimine kadar olan rizikolarý karþýlamasý lazýmdýr.Madde 1152 - A .ALICININ BORÇLARI: Alýcý yukarýki maddede yazýlý vesikalarýn kendisine ibraz edilmesi üzerine bunlarý inceliyere ecikmeksizin kabul veya reddettiðini beyana mecburdur. VESÝKALARI ÝNCELEME BORCU: Koniþmento birden çok nüsha olarak tanzim edilip de metninde alýcý veya acentasý yahut d iðer bir temsilcisi gönderilen olarak gösterilmiþse. meðer ki. dið r nüshalarýn ibraz edilmemesi yüzünden doðacak zararýn tazminini saðlýyan muteber bir bankaný inat mektubunu alýcýya vermiþ olsun.VESÝKALARIN TAM VE MUNTAZAM OLMASI: 1. sigortanýn mallarýn yükletmiþ veya yükletil taþýyýcýya teslim edilmiþ olduðu yerden. muteber ve muntazam olduðunu kabul etmiþ sayýlýr. koniþmentonun yalnýz bir nüshasý etmekle iktifa edebilir. C . muafiyetlere ve sigorta bedelinin ödeme tarzýna ait þartlarýn tayini . VESÝKALARI ÝBRAZ ETME BORCU: Mallar yükletildikten sonra muntazam cirolu koniþmentosu ile beraber sigorta poliçesi veya onun yerine muvakkat bir sigorta ilmühaberi.Madde 1148 Aksine mukavele veya teamül olmadýkça sigorta bedelinin mallarýn fatura ile belli ol an sif deðerine umulan kar olarak yüzde on ilavesi suretiyle hasýl olacak tutarda olma sý lazýmdýr.Madde 1149 Sigortanýn þümulüne. III .UMUMÝ OLARAK: 4. satýcý tarafýndan gecikmeksizin alýcýya ibraz edilir veya ett rilir. Alýcýnýn talebi üzerine harb rizikosuna karþý da sigorta ya sa mezkur sigorta ücreti alýcýya aittir.ik rizikolarýna karþý muteber bir sigortacýya sigorta ettirmek ve sigorta ücretini ödemekle mükelleftir. B .MUVAKKAT SÝGORTA ÝLMÜHABERÝ: A . mutat aktarmalar dahil olmak üzere. Ýbraz edilen vesikalarýn münderecatý esaslý noktalarýnda satýþ mukavelesine tevafuk etmez alýcý vesikalarý reddederek mukavelenin aynen ifasýndan vazgeçip tazminat istiyebilir.RÝZÝKOLAR: Muvakkat bir sigorta ilmühaberi. muvakkat fatu ra ve icabý halinde mallarýn vasfý ve tartýsýný müsbit þahadetname ile mukaveleye göre satýcý mecbur olduðu diðer vesikalar. B . kati fatura veya mallar kýsým kýsým yüklet ilmiþ yahut 1157 ve 1158 inci maddelerde yazýlý hallerden biri mevcutsa. Vesikalarý reddettiði takdirde reddin haksýz olduðu tebeyyün ederse. Satýcý alýcýya karþý bizzat sigortacý vazifesini göremez. Þu kadar ki. muteber ve muntazam olmasý ve mallarýn irsal edildiði yerde tanzim edilmiþ bulunmalarý þarttýr.Madde 1151 Koniþmentoda çarter mukavelesine taalluk eden kayýtlar bulunursa çarter partinin sur eti de ibraz edilir. yükleme yerindeki ticari taammüllerle mallarýn cins ve mahiyeti ve geminin önceden tay in olunan rotasý göz önünde tutulur. satýcý. alelade riziko aret olup harb rizikosu hariçtir.Madde 1147 - Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça sigorta ile karþýlanmasý lazýmgelen rizikolar. Satýcý mallarý tanýnmýþ ve muteber bir sigortacýya sigorta ettirmiþ ise sigortacýnýn sigo elini ödemekten aciz kalmasýndan dolayý alýcýya karþý mesul deðildir. Mallar kýsým kýsým yükletilmiþ ise her kýsým ayrý ayrý sigorta ettirilir.Madde 1150 Alýcýya ibraz edilen vesikalarýn tam. diðer hallerde bütün nüshalarý ibraz etmeye mecburdur.UMUMÝ OLARAK: Vesikalarýn ibrazýndan itibaren üç gün zarfýnda alýcý bir itiraz dermeyan etmediði takdir nlarýn tam. sigortanýn hususi þartlarýný havi olmadýkça ve diðer þartlar da sigorta poliçesi numunelerinden birine atfen tanzim edilmedikçe sigorta poliçesi ye rine geçmez.

Madde 1154 Alýcý. Satýcýnýn kusuru sebebiyle mallarýn tayin ve teþhisi kabil olmamýþsa alýcý mukavelenin ay fasýndan vazgeçerek tazminat istiyebilir.MASRAFLAR: A . vergi ve ithal takaslarý dahil olmak üzere. Bu suretle mukavele münderecatýna göre muvakkat bir fa tura tanzim edilerek vesikalarýn ibrazýnda ödenecek olan para satýþ bedelinin yüzde yetmiþ be ile doksaný arasýnda bir noksanla tayin olunur. 2. mallarý muayene etmek fýrsatýný henüz bulamamýþ olduðunu ileri sürerek muntazam ve ddedemiyeceði gibi satýþ bedelini ödemekten de imtina edemez. 3. mu kavelede aksine hüküm yoksa. mallarýn yolculuk sýrasýndaki firesinden veya deniz hasarlarý s . ambalaj þ larý itibariyle gemiden çýkan mallara muvafýk olup olmadýðý muayene edebilir. ziyade veya noksan olarak teslim olunabilir. vesikalarý hamil olduðu halde münderecatýnýn numara.UMUMÝ OLARAK: Mallarý teslim alabilmek için 1069 ve 1070 inci maddeler gereðince paralarýn ödenmesi lazýmgelirse alýcý. diðer mükellefiyetleri alýcýya aittir.Madde 1156 G Mallar koniþmento ve taþýma mukavelesindeki þartlara ve bunlarda açýk kayýt yoksa varma l manýndaki teamüllere göre çýkarýlýr. resim. Alýcý. fatura tutarýna kadar ve satýþ bedelinden indirilmek üzere ödemelerde bul aya mecburdur. mavna ücretiyle mallarýn rýhtýma çýkarýlmasý içi arý. "Katiyen muayyen miktar" kaydý alýcýya mukavelede muayyen olan miktarýn tamamýný talep h akkýný bahþeder. boþaltma limanýndaki teamüllere göre tesbit olunur."TAHMÝNEN" VEYA "KATÝYEN MUAYYEN MÝKTAR" KAYITLARI: A . HUSUSÝ HALLER: Satýþ bedeli tutarýnýn. B . B . Ýki fatura tutarlarý arasý ki fark.ermeye mecburdur.Madde 1153 - Mallarýn varma limanýna kadar deniz yoliyle taþýnmasý sýrasýnda ihtiyar olunacak türlü masraf satýþ mukavelesinde aksine hüküm olmadýkça.Madde 1155 - önderilen mallar ile mukavelenin mevzuunu teþkil eden mallar arasýnda vasýf itibariyle görül en fark. B . satýcýnýn hilesi sabit olmadýkça veya mallarýn vesikala catýna uygun olmadýðý anlaþýlmadýkça mukaveleye riayete mecburdur.Madde 1157 - Mukavelede "Tahminen" veya "Katiyen muayyen miktar" kayýtlý bulunduðu zaman satýþ bedeli aþað yazýlý tarzda tayin olunup ödenir:Madde 1158 Mallarýn ulaþtýðý limanda taraflar veya acenta veyahut temsilcileri hazýr olduðu halde us lü dairesinde tartýsý yapýldýktan sonra kati fatura tanzim olunur. ÖDEME BORCU: Alýcý 1151 inci maddede yazýlý vesikalarý teslim alabilmek için satýþ mukavelesinde aksine hü adýkça satýþ bedelini ödemekle mükelleftir. satýþ bedelinden bilir kiþi tarafýndan takdir ed ilecek bir miktarýn indirilmesini istiyebilir. boþaltma zamanýnda tahakkuk edecek veya kabul edilecek tartý üzerinde neceðine dair olan þart muteberdir. Ancak. alýcýnýn malý kabul etmeye nesafet kaidesine göre zorlanamýyacaðý derecede aþýrý deð larý teslim almaya mecbur tutulur. marka. Satýþ bedelinden indirilecek miktar.SATIÞ PARASINI ÝNDÝRME HAKKI: A .TARÝFÝ: Mukavelede "Tahminen" kaydý mevcutsa satýlan mallar geminin tamamen hamulesine þam il olduðu takdirde kararlaþtýrýlan miktardan yüzde on ve hamulenin bir kýsmýndan ibaret bulun uðu takdirde yüzde beþ. kontr marka. Þu kadar ki. MALLARI TESLÝM ALMA BORCU: Geminin varma limanýna ulaþmasýnda alýcý mallarý teslim almakla mükelleftir.TARTI ÜZERÝNDEN ÖDEME: 4. mallarýn tesim alýnmasý tarihinden itibaren sekiz gün içinde icabýna göre alýcý tara enir veya satýcý tarafýndan kendisine geri verilir. gümrük ve mallarýn ithali sebebiyle ve ithali sýrasýnda talep olunan harc. Alýcý vesikalarý kabul etmiþ ise.

ödünç muam sebep olan yolculuðun biteceði yere ulaþmasýndan sonra istiyebilir. ancak navlun deniz rizikosuna maruz bulunduðu müddetçe alýna ir. Gemi baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada geminin. Mamafih mallarýn kýsmen denize atýlmasý veya deniz suyu ile ýslanarak aðýrlýðýnýn artmasý veya eksilmesi sebebiyle hakiki tartýsýnýn tesbiti mü muvakkat fatura tutarý katileþmiþ olur. 2. Navlun üzerine deniz ödüncü. Bununla beraber aksi ispat olunabilir.Madde 1161 1.Madde 11 63 Deniz ödüncü senedine. Deniz ödüncü alacaklýsýnýn adý ve soyadý.Madde 1162 C . at gemi ve yük üzerine ödünç alýnmýþsa navlun rehne dahil sayýlýr.DENÝZ ÖDÜNCÜ SENEDÝ: . mallarýn gemiden çýkarýldý yerdeki rayice göre tayin olunup ödenir. faizi de ihtiva eder. taraflar tamamiyle serbesttirler. 998.ZARURETÝN TEVSÝKÝ: Deniz ödüncü priminin haddini tayinde. yolculuðunu. deniz ödüncü muamelesine dair bir deniz ödüncü senedi tanzim etmesi lazýmdýr.PRÝM: I . bu unmadýðý takdirde senedin tanzim edildiði yerdeki mahkeme ve bu da yoksa salahiyetli lim an baþkanlýðý ve bunun da bulunmamasý halinde bütün gemi zabitleri tarafýndan yazýlý olarak t dildiði takdirde kaptanýn. B . Yolculuðun henüz baþlanmamýþ olan kýsmýna ait navlun üzerine de deniz ödüncü alýnabilir.Madde 1159 - I . Türk konsolosu.ZARURET HALLERÝ: Kaptanýn ayný zamanda geminin veya yükün yahut her ikisinin tek veya müþterek maliki olm asý veya deniz ödüncü mukavelesini ilgililerin hususi talimatlariyle yapmýþ bulunmasý.Madde 1165 1. Her iki halde çýkacak olan noksan veya ziyade miktarýn bedeli. ödünç vere caðýný ancak rehin gösterilen þeyler üzerinden tahsil eder ve bunu yalnýz geminin.TANZÝMÝ: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça prim. DÖRDÜNCÜ KISIM : DENÝZ ÖDÜNCÜ MUKAVELESÝ Bu kanunun tatbiki bakýmýndan deniz ödüncü bir mukaveledir ki.Kaptanýn. 1000 1002 nci maddeler gereðince bitirebilmesi maksadiyle. ihtiyacý karþýlamak üzere kaptan tarafýndan alelade bir kredi muame lesi yapýlmýþ olsaydý hangi haklarý haiz bulunacak idiyse yalnýz bunlara sahip olur. bu kýs lerinin tatbikine mani teþkil etmez.ÞARTLARI: Kaptan ancak aþaðýda yazýlý hallerde deniz ödüncü mukavelesi yapabilir:Madde 1160 - Deniz ödüncü senedinin tanziminden önce muamelenin yapýlmasýndaki zaruret.MUHTEVASI: Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça deniz ödüncü senedi. 999. Sen nzim edilmezse alacaklý. navlunu ve yükü veya bunlardan birini yahut birkaçýný rehnetmek suretiyle ödünç para alýr. ödünç verenin talebi üzerine alacaklýnýn emre yazýlý olarak tanzim olunur. aþaðýdaki hususlarýn yazýlmasý lazýmdýr:Madde 1164 II. ka nunun kendisine verdiði salahiyetlere dayanarak bir prim temin ve gemiyi. yapmýþ olduðu muameleye salahiyetli olduðu kabul olunur. Yolculuk sýrasýnda sýrf yükle ilgili olanlarýn menfaatleri icabý yükün 995. onunla kaptan. Birinci fýkranýn 2 nci bendindeki halde kaptan deniz ödüncü almak maksadiyle yalnýz baþýn rehnetmeye salahiyetli olduðu halde diðer bütün hallerde her ne kadar yalnýz gemi veya yal nýz navlun karþýlýðýnda ödünç para alabilirse de yükü ancak gemi ve navlun ile birlikte deniz nedebilir. Navlun zikredilmeksizin gemi üzerine deniz ödüncü alýnmýþsa navlun rehne dahil deðildir. 988. bu sýfatla. D . . 1002 ve 10 ncý maddeler gereðince korunmasý ve ileriye taþýnmasý maksadiyle. Bu son halde "emre" ibaresi deniz ödüncü verenin emrine demektir.biyle meydana gelen noksandan dolayý satýcý mesul olmaz. II .

Deniz ödüncü borcunun ana parasý.Madde 1169 Ödeme. Deniz ödüncü borcunun ödeneceði zaman ve yer. deniz ödüncü senedinin mütaaddit nüsha olarak tanzimini istiyebilir.2.Madde 1167 - 1. 3. Kaptanýn imzasý.Madde 66 Kaptanýn muameleyi yapmaya salahiyetli olmadýðý veya giriþmiþ olduðu hudut dairesinde yap aya salahiyetli bulunmadýðý hakkýndaki itiraz. Deniz ödüncünün hangi yolculuk için yapýldýðý. 10. G . 11.YER VE ZAMAN: Birden fazla nüsha yapýlmýþsa kaç nüsha yapýldýðý her birinde gösterilir.BORCUN ÖDENMESÝ: Deniz ödüncü senedinde hilafýna hüküm olmadýkça deniz ödüncü borcunun. senedi ciro ve teslim suretiyle iktisabed ene karþý da ileri sürülebilir.ALACAKLI: . sebepleri de dirilmek suretiyle.Madde 1170 Paranýn resmi bir vezneye yatýrýlmasý mümkün olmayan hallerde. E . 4.Madde 1168 Birden çok nüsha olarak tanzim edilen deniz ödüncü senedinin birden fazla salahiyetli hami li müracaat ederse. yatýran. haberdar edilir. Deniz ödüncü priminin haddi yahut alacaklýya ödenmesi lazýmgelen paranýn mecmuu. 9. 8.KÝMÝN EMRÝNE TANZÝM EDÝLECEÐÝ: Deniz ödüncü veren.ÝHTÝYATÝ HACÝZ: . aldýðý tedbir ve ebepleri hakkýnda resmi bir vesika tanzim ettirmeye ve bu muamele yüzünden yapýlan masra flarý deniz ödüncü borcundan indirmeye salahiyetlidir.BÝRDEN ÇOK NÜSHA: I . Geminin adý ve kaptanýn adý ve soyadý. ilgili yolculuðun varm e geminin bu limana ulaþmasýndan itibaren sekiz gün içinde ödenmesi lazýmdýr. geriverilmesi mukabili enebilir.AVARYALAR: Deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerin her biri deniz ödüncü alacaklýsýnýn alacaðýnýn tamam Bununla beraber deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ olan þeyler müþterek veya hususi avarya esi olarak artýk deniz ödüncü alacaklýsýnýn alacaðýný itfaya kifayet etmezse. bu hüküm tatbik olunmaz.Deniz ödüncünün. bunlarýn hepsi reddedilir ve deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerin reh en kurtulmasý icabediyorsa para resmi bir vezneye veya bu yapýlmazsa baþka emin bir ye re yatýrýlýr ve müracaat etmiþ olan deniz ödüncü senedi hamilleri bu tedbirden. BÝRDEN ÇOK SENEDÝN HAMÝLÝ: Deniz ödüncü alacaklýsýna ne müþterek ve ne de hususi avaryadan pay düþmez. 2. Deniz ödüncü alýnmasýný zaruri kýlan haller. senedin yalnýz bir nüshasý ibraz edilmiþ olsa dahi sala li hamiline ödenmesi lazýmdýr. Prim zaman üzerine þart edilmiþse. vade gününden itibaren fai . vadesi geldiðinde. SENEDÝN HAMÝLÝ: Prim de içinde olduðu halde deniz ödüncü borcunun tamamý için. Senedin metninde deniz ödüncü senedi olduðunun yazýlmasý yahut borcun deniz ödüncü bor arak yapýldýðýnýn beyan edilmesi veya muamelenin deniz ödüncü mahiyetini kafi derecede belli cek diðer bir ifade. IV . II . Þu kadar ki. 6. III . bundan doðan za disi çeker. Senedin tanzim edildiði tarih ve yer. F . 7. Deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeyler. zaman üzerine þart ilmiþ prim ana para ödeninceye kadar iþler. ancak bu nüshanýn bedelinin alýndýðýný gösteren bir þerhle. 5. Talebolunursa kaptanýn imzasýnýn notere tasdik ettirilmesi lazýmdýr.

meðer ki.YOLCULUKTAN VAZGEÇÝLME HALÝ: BÝRÝNCÝ KISIM : MÜÞTEREK VE HUSUSÝ AVARYALAR Deniz ödüncü ile ilgili yolculuk. alacaklý deniz ödüncüne ilmiþ þeylere ihtiyati haciz koydurabilir. alacaklýnýn mamen alamamasý keyfiyeti yolculuðun deðiþtirilmesinden veya rotadan ayrýlmadan yahut da y eni deniz rizikosundan ileri gelmemiþ olsun. Alacaklý haciz sebepleri hakkýnda delil gösterm eye mecbur deðildir. bunun rehnedilmiþ o þeyler üzerinde alacaðýný tahsil edemediði nispette þahsan mesul olur. primin müten indirilmesine razý olmasý lazýmgelir.KAPTANIN MESULÝYETÝ: Kaptan deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerin muhafazasýný temin etmeye mecburdur. alacaklýnýn menfaati icabetmediði halde yeniden niz rizikosuna arzederse. 1172. deniz ödüncü borcundan dolayý alacaklýya karþý.REHNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Malý deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ olduðunu bilerek teslim alan gönderilen. Yukarki fýkralar hükümlerinden aksi anlaþýlmadýkça bu hallerde 1168-1177 nci maddeler de atbik olunur. J . Ancak.ALACAKLININ RÝZÝKOSUNUN KEYFÝ OLARAK ARTIRILMASINDAN: Kaptan alacaklýnýn alacaðý ödenmeden veya temin edilmeden deniz ödüncüne karþý rehnedilen yük eya kýsmen teslim edemez. mallarýn teslimi n önce kaptana karþý yapýlýr. mallarýn teslim zamanýnda ala caðýný tamamen almýþ olabileceði kabul olunur. Alacaklýnýn.Madde 1175 IV .I . Ödeme müddeti yolculuðun kati olarak durdurulduðu günden itibaren h sabolunur. Yük hakkýndaki takibat.Madde 1174 III .Madde 1176 Ý . deniz ödüncü veren için mukavelenin yapýldýðý sýrada göze alýnana naz veya deðiþmesine sebebolacak hiçbir harekette bulunamaz. Bu hususta rehinin paraya çevrilmesi hakkýndaki hükümler tatbik o lunur. prim indirilmeksizin bu son limanda mukavele ile tayin edilen müd detin ve böyle bir müddet tayin edilmemiþse 1167 nci maddede yazýlý sekiz günlük ödeme müddet geçmesinden sonra ödenir. deniz ödüncü ile ilgili yolculuðun varma limanýna ulaþýnca. Prim indirilirken bilhassa geçirilen rizikonun göze alýnan rizikoya olan nispeti gözönünde tutulur. mal teslim edi masaydý alacaklýnýn bundan alacaðýný elde edebileceði nispette ve en çok malýn teslim zamanýn eti kadar alacaklýya karþý þahsan mesul olur. kaptan aleyhine verilen hüküm donatan aleyhine de verilmiþ sayýlýr. Acil seb er olmadýkça rizikonun. ederse. BEÞÝNCÝ FASIL : DENÝZ KAZALARI . 1173 ve 1174 üncü maddelerde yazýlý hallerde kaptanýn hareket tarzýný tayin et iþ bulunursa 973 üncü maddenin ikinci fýkrasý hükümleri tatbik olunur. teslim edilen mallar üzerinden teslim zamanýnda elde edilecek menfaat nispetinde þahsan mesul olur. alacaklý alacaðýný deniz ödüncüne karþý reh inden tahsil edebilir. deniz ödüncü inin yapýldýðý yerde ödünç verilen paranýn derhal ödenmesini istiyebilir.REHNEDÝLEN ÞEYLERÝN KORUNMASINDAN: Gemi.Madde 1172 - Alacaklýnýn menfaati icabetmediði halde kaptan deniz ödüncü ile ilgili yolculuðu keyfi olarak deðiþtirir veya bu yolculuðun rotasýndan keyfi olarak ayrýlýr yahut da yolculuk bittikten so nra deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ þeyleri. II .Madde 1177 Gemi ve navlun hakkýndaki takibat kaptan yahut donatana karþý yapýlýr.Madde 1173 Kaptan bu hükümlere muhalif hareketinden doðacak zararlardan deniz ödüncü alacaklýsýna ka üncü madde gereðince mesuldür.DONATANIN TALÝMAT VERMESÝ HALÝNDE: Deniz ödüncü borcu vadesinde ödenmediði takdirde.MALLARI TESLÝM ALANIN MESULÝYETÝ: Gemi yola çýkmadan deniz ödüncü ile ilgili yolculuktan vazgeçilmiþ ise alacaklý.ALACAK ÖDENMEDEN VEYA TEMÝN EDÝLMEDEN YÜKÜN TESLÝM EDÝLMESÝNDEN: Donatan. Alacaklý deniz ödüncü dolayýsiyle rehnedilen yükü hüsnüniyetle karþý takibatta bulunamaz.Madde 1178 K . bu yolculuðun varma limanýndan baþka bir limanda biter se deniz ödüncü borcu. H .

çýmalarý veya yelkenlerini kesme. gemi navlun ve yük arasýnda aþaðýd ki hükümlere göre paylaþýlýr.UMUMÝ HÜKÜMLER: I . müþterek avarya garamesine kabul olunur.Müþterek avaryadan olmýyan. demir halatlarý .HALLERÝ: Bununla beraber sonraki kazanýn vukuundan önce hasara uðramýþ olan þeyin sahibinin bunun eski hale getirilmesi için yapmýþ olduðu masraflardan dolayý tazminat istemek hakký mahfuzd ur. HUSUSÝ AVARYA: Tehlikenin üçüncü bir þahsýn veya ilgililerden birinin kusurundan doðmuþ olmasý. fevkalad e bir fedakarlýk yapýlmasý veya fevkalade bir masrafa katlanýlmasý halinde "Müþterek avarya h reketi" mevcut sayýlýr ve bu hareketin ancak doðrudan doðruya neticesi olan zarar veya m asraflar müþterek avaryadýr. Þu kadar ki. gemi kýsýmlarýný veya gemi aletleri ze atma.Madde 1181 Hususi avaryanýn gemiye ait olanýna gemi maliki.Madde 1183 2. II . III . MÜÞTEREK AVARYA: . bundan donatan da 1947 ve 1948 inci maddelere göre mesul olur. yüke ait olanýna yük sahibi katlanýr. müþterek avaryaya girer.TEHLÝKEYE SEBEBÝYET VEREN KÝMSENÝN DURUMU: 1.A . gerekse yolculuktan sonraki bir gecikmeden meydana gelen (Ýþsiz kalma zararlarý gibi) gemiyi veya yükü ilgilen diren bütün zararlar veya ziyanlar ile bir müþterek avarya hareketinin dolayýsiyle netices i olan (Rayiç farkýndan meydana gelen ziyanlar gibi) zararlar hususi avaryadýr. böyle bir kusuru olan ilgili sadece kendi uðradýðý za rar için herhangi bir tazminat isteyemiyeceði gibi sebep olduðu avarya garamesine iþtira k edenlerin bu yüzden uðradýklarý zararlardan da onlara karþý mesul olur. 1075 inci madde hükmüne girmiyen ve bir kaza neticesinde doðan bütün zarar ve masraflar ve hususiyle.Madde 1 180 1184 . B . 2.Müþterek bir deniz sergüzeþtine atýlmýþ olan gemiyi ve yükü tehdit eden bir tehlikeden onla mak maksadiyle ve makul bir hareket tarzý teþkil edecek þekilde ve bile bile. o þeyin sonradan hususi avar yaya uðramasý halinde ortadan kalkmaz. Müþterek avarya garamesine giren zarar veya masraflar.1195 inci maddelerde sayýlan haller dahi birinci fýkradaki unsur mevcut o lmak ve bu kýsýmda aksine hususi hüküm bulunmamak þartiyle. müþterek ava nin tatbikina mani olmaz. gerek yolculuk sýrasýndaki. TAZMÝNAT ÝSTEMEK HAKKI ÜZERÝNE: I .Madde 1179 .TARÝFLER: 1. DENÝZE YÜK VE SAÝRENÝN ATILMASI: Gemide mutat ticari teamüllere göre taþýnmakta olan yükü.Madde 1182 Müþterek avaryadan olan bir hasar sebebiyle tazminat istemek hakký hasara uðrayan þeyin so nradan vukubulacak bir hususi avarya neticesinde tekrar hasara uðramasý veya zayi ol masý ile deðil.MÜÞTEREK AVARYADAN SONRA ÇIKAN HUSUSÝ AVARYALARIN TESÝRLERÝ: Kurtarýlan bir þeyden dolayý avarya garamesine iþtirak borcu. demirleri. ancak sonraki kazanýn önceki ile hiçbir ilgisi olmamasý ve önceki zarar vaki lmasaydý dahi sonraki kazanýn tek baþýna bu yeni zararý tevlit edebilecek mahiyette olmasý h alinde ortadan kalkar. GARAMEYE ÝÞTÝRAK BORCU ÜZERÝNE: Tehlikeye gemi adamlarýndan birinin kusuru sebep olmuþsa. Müþterek avaryadan sayýlacak bir masrafýn yapýlmamasý için göze alýnan her fazla masraf d a ilgili þahýslar bu fazla masraflardan faydalansalar bile önlenmiþ olan masrafýn tutarýna k adar. gemi direklerini.MÜÞTEREK AVARYA: 1.

GEMÝNÝN YÜZDÜRÜLMESÝ: Gemide çýkan yangýný söndürmek üzere gemide ve yükte veya bunlardan birinde su ile yahut lomb arý açarak batýrma da dahil olmak üzere baþka suretlerle meydana getirilen zararlar. müþterek avarya olarak kabul olunur.Madde 1186 3. liman vey yerine girmesi yahut yükleme liman veya yerine dönmesi yahut gereken tamiratý yaptýrmak buralarda mümkün olmadýðý takdirde baþka bir barýnma limanýna girmesi ve bu hareketlerin müþ elamet bakýmýndan zaruri bir tedbir mahiyetini arz etmesi halinde aþaðýda sayýlan zarar ve m asraflar müþterek avarya olarak kabul olunur:Madde 1190 7. Þu kadar ki.Madde 1185 . 1185 inci maddede yazýlý zararlar. bir yükleme. 2. GEMÝDE ÇIKAN YANGININ SÖNDÜRÜLMESÝ: Tehlike karþýsýnda müþterek selamet uðruna zaruri olarak yakýt gibi yakýlan yük. gerek bu fedakarlýklardan gemiye veya yüke gelebilecek diðer zararlar. bunun için yükün.Madde 1188 1. GEMÝNÝN HAFÝFLETÝLMESÝ: Geminin yalnýz batmak veya zaptedilmek tehlikesinden korunmasý için bilerek karaya otu rtulmasý halinde. hallerinde gerek bizzat bu fedakarlýklarýn teþkil e ttiði zararlar. Þu kadar ki. durma veya barýnma limanýnda müþterek salamet uðruna veya müþterek avaryad sayýlacak bir fedakarlýk neticesinde hasýl olan hasarlardan dolayý muvakkaten tamir edil irse bu tamirin masraflarý. GEMÝ EÞYASI VE KUMANYASI: Kaza. son hareket limaný ve gününün rayici üzerinden hesaplanarak donat zimmet ve müþterek avaryaya matlup kaydolunur. zikri geçen tedbir alýnmamýþ olsaydý geminin mutl aka sahil veya kayalara bindireceði anlaþýlýrsa yalnýz yüzdürme masraf ve zararlarý müþterek kabul olunur. YAKIT YERÝNE YAKILAN YÜK. Yelken ve direk veya bunlardan birinin zýyaý yahut hasara uðramasýndan doðacak zara rlar.Madde 1189 6. gemi eþyasý asý veya bunlardan biri. karaya oturma ve yeniden yüzdürmeden çýkan zararlar ve yüzdürme masraflarý k avarya olarak kabul olunur. bu suretle yakýlan þeylerin muadili olan yakýt m iktarýnýn muhammen kýymeti. müþterek avarya olarak kabul olunur.K Daha önce denizciliðin tabii tehlikelerinden birinin tahakkuku ile kopmuþ bulunan direk veya baþka eþyanýn kýrýk ve döküntülerini kesme hallerinde meydana gelen kayýp ve zarar rek avarya olarak kabul olunmaz. kazaen vak . karaya oturma yüzünden çýkan zararlar müþterek avaryadan sayýlmamakla beraber y den yüzdürme için yapýlan masraflarla bu maksatla gemiye veya yüke bilerek yapýlan zararlar müþterek avaryadandýr. yakýtýn veya kumanyanýn hepsinin yahut bir kýsmýnýn mavnalara veya dið lara aktarýlmasý halinde. GEMÝNÝN KARAYA OTURTULMASI: Gemi. müþterek avarya garamesine kabul olunur. kendisinin ve yükün kurtarýlmasý için bilerek karaya oturtulmuþ olmayýp da baþka sebepl en oturmuþsa. 2. mavnalar veya diðer vasýtalarýn kirasý ile zikri geçen þeylerin akt alarý ve yeniden gemiye yüklenmeleri sýrasýnda gemiye veya kendilerine ve vasýtalarda yüklü b lunduklarý sýrada yalnýz kendilerine gelebilecek bütün zararlar müþterek avaryaya kabul olunu . 3.Madde 1184 - araya oturmuþ olan geminin hafifletilmesi bir müþterek avarya hareketi teþkil ettiði takdi rde. fedakarlýk veya baþka fevkalade haller yüzünden yolculuða devam olunmasý gemiye ve yüke müþterek bir tehlike getirecek olup da bunun önüne geçmek için geminin bir barýnma. 5. ancak ve ancak gemi tam ve bol yakýt ile donatýlmýþ olduðu takdirde müþterek avarya kabul olunur. (Yükün y nmamýþ kalan parçalarýnýn istif edilmeksizin veya dökme halde gemiye yüklenmiþ bulunan mallar gemi kýsýmlarýnýn yanma yüzünden uðradýðý zararlar hariç) müþterek avaryadandýr. Hususiyle tehlikeli bir vaziyette bulunan gemiyi müþterek selamet uðr una yüzdürmek veya daha derin bir yere götürmek için sarf olunan gayretler yüzünden:Madde 118 4. h ususiyle denize mal atmak üzere açýlan ambar kapaklarýndan veya baþka bir delikten ambara giren sularýn yapacaðý zararlar. Þu kadar ki. BARINMA LÝMANINDAKÝ MASRAFLAR: Gemi. Makine ve kazanlara arýz olan hasarlar.veya zincirleri býrakma yahut kesme.

yolculukla ilgililer tarafýndan. yeniden yükleme ve istif ameliyeleri sýrasýnda uðrayacaklarý hasar ve kayýplar. Geminin bir barýnma limanýna girmesi veya yükleme limanýna veya yerine dönmesi sebe biyle uzýyan yolculuk dolayýsiyle kaptanla diðer gemi adamlarýna verilmiþ olan ücretlerle bu uzýyan yolculuk sýrasýnda onlarýn yiyip içmeleriyle yakýt ve kumanyadan sarfedilmiþ olanlar n yapýlmýþ bulunan ve makul had dahilinde olan masraflar. durma veya barýnma liman yahut yerinde boþaltmak için yapýlan masraflar. ancak. mezkur depo masraflarýnýn boþaltmanýn bittiði ana kada tahakkuk eden kýsmý müþterek avaryaya kabul olunur. bunlarýn yeniden yükletilme ve gemide istif edilme masraflariyle depo ve makul surette yapýlmýþ olmak þartiyle depo ile ilgili sigo rta masraflarý.Madde 1191 1. müþterek avarya olarak kabul olunur. yakýt veya kumanyayý gemi içi koyup kaldýrmak yahut bir yükleme. Gerek bu bendin. 6. Hasara uðramýþ bir gemi. bu masraflar. bir liman veya yere girer veya bir liman veya bir yerde kalýrsa. þu kadar ki. Bir gemi. depolama. Munzam durma devresi. gemi mahkum edilir veya baþladýðý yolculuðunu yarýda býrakýrsa g mahkumiyetine hükmolunmasý veya yolculuðun býrakýlmasý tarihinden sonra iþliyecek depo masraf arý müþterek avarya olarak kabul olunmaz. Mezkur liman veya yere giriþ masraflariyle. 8. müþterek avaryaya kabul olunur.Madde 1192 Müþterek avaryadan sayýlan muvakkat tamir masraflarýndan yeni ve eski farký indirilmez . 5. gerekse müþterek avarya ile ilgili diðer hükümlerin tatbikinde. Gemi hasarlarýnýn tamiri için zaruri olmak þartiyle yük. Kaptanlara ve diðer gemi adamlarýna geminin bakýmý veya müþterek avaryaya girmiyen ta mirler için fazla çalýþma ücreti ödenmiþ olduðu takdirde bu ücret bunun ödenmiþ olmasý dolayý hacet kalmamýþ bulunan ve yapýlmasý halinde müþterek avaryaya dahil edilecek olan masraflar nispetinde müþterek avaryaya kabul olunur. Munzam durma devresinde sarfedilmiþ olan kumanya ve yakýt ve bu devrede yapýlmýþ olan liman masraflarý (Müþterek avaryadan olmýyan tamirlerin yapýlmasý sebebiyle sarf edilmiþ bulu an hariç olmak üzere). MUVAKKAT TAMÝRLER: . þu kadar ki. kaptan ve di emi adamlarýna veya onlar lehine yapýlmýþ bulunan bütün ödemeler ücret sayýlýr. fakat yükün boþaltýlmasý bitmeden gemi mahkum edild eya yolculuktan vazgeçildiði takdirde. emi mahkum edildiði veyahut ilk yolculuðuna devam etmediði takdirde geminin mahkum edi ldiði yahut yolculuðu býraktýðý tarihte ve þayet bu tarihte gemi henüz boþaltýlmamýþ olursa b iði tarihte sona erer. yakýt ve kumanyanýn yalnýz elden geçirme. 9. BOÞALTILMA SIRASINDA YÜKE GELEN ZARARLAR: . do natanýn kanun ile veya iþ akdiyle bunlarý ödemeye mecbur olduðuna bakýlmaksýzýn. 3. 7. sarfedilecek römorkaj ve aktarma masraflariyle yükün varma limanýna ulaþtýrýlm sair fevkalade masraflar. 8. yolculuða bütün yükü ile devamýný temin edecek surette tamir eði bir liman veya yerde bulunur da. masraftan tasarruf maksadiyle tamir için baþka bi r liman veya yere yahut da varma limanýna kadar yedekte çektirilir veya yük kýsmen veya tamamen baþka bir gemiye aktarma ve sair herhangi bir suretle varma limanýna doðru yol a çýkarýlýrsa. müþterek a yaya girebilir. bu ameliyelere ait masraflarýn müþterek avaryadan sayýlmalarý halinde. boþaltma. bu suretle sarfýnda n kurtulmuþ olduklarý fevkalade masraflar nispetinde ödenir. barýnma veya dönmenin neticesi sayýla bilmek þartiyle. 4. böylece tasarruf edilecek fevk alade masraf tutarýný aþmamak þartiyle. geminin bu liman veya yerden ilk yükünün tamamý veya bir kýsmiyle hareketin deki çýkýþ masraflarý. kaptanýn ve gemi ad amlarýnýn ücretleriyle yiyip içmeleri için geminin bu liman veya yerde durduðu munzam devred e ve yolculuk edebilecek duruma girdiði veya bu duruma girmesi lazým geldiði tarihe ka dar makul had içinde yapýlmýþ bulunan masraflar müþterek avaryadandýr.Yük. yahut bir kaza veya fedakarlýk neticesinde geminin uðradýðý hasarlarýn tamirini mümkün kýlmak emi bir limana veya bir yere girer veya bir limanda yahut bir yerde kalýrsa ve gem inin emniyetle yolculuða devam edebilmesi bu tamire baðlý bulunursa.i bir hasar neticesinde sadece yolculuðun ikmalini temin için muvakkat tamirlere gir iþilmiþse yapýlan masraflar ancak mezkur tamirler yapýlmamýþ olsaydý karþýlaþýlacak ve müþter rak tazmin edilecek olan masraftan elde edilen tasarruf nispetinde ve yapýlmýþ olan ma sraflar yüzünden diðer ilgililerin elde edebilecekleri tasarruflara bakýlmaksýzýn. yakýt veya kumanyayý elden geçirme ve boþaltma masraflarý 2 nci bent hükmü gereði rek avarya olarak kabul olunduðu takdirde. Yük. 2.

GEMÝNÝN KURTARILMASI: Müþterek avarya masraflarýný kapatmak üzere yolculuk sýrasýnda para bulmak lazým gelip de bu zarar ve masraflara sebep olmuþ veya ilgililer arasýnda yapýlacak paylaþma ayrýca masrafý i cabettirmiþse. verilen fidye müþterek avarya olarak kabul olunur. Hususiyle yolculuk sýrasýnda satýlan mallarýn satýþýndan doðan ziyan.UMUMÝ OLARAK: Gemi ve teferruatýnýn uðramýþ olduklarý hasarlara ve ziyaa karþýlýk müþterek avaryaya kabul e iktar. MÜÞTEREK AVARYA OLARAK KABUL OLUNAMIYACAK HASARLAR: 1. 2. zabitler ve tayfalarýn ücretleri ve geçim masraflarý ve yolculuk sýrasýnda yeniden tedarik edilmemiþ olan yakýt ve kumanya bedelleri nazara alýnmaz. HUSUSÝ AVARYA HALLERÝ: Para.Madde 1 193 10. 3. þu kadar ki.Madde 1195 12. Ancak. Gemi ve yük için birlikte itiraz edilmiþ ve her ikisi kurtarýlmýþ olsalar bile itiraz masraflarý. Taþýyanýn acentesinin veya sair temsilcisinin haberi olmaksýzýn veya yükleme sýrasýnda le bile yanlýþ beyanla yükletilmiþ mallar. mezkur zarar ve masraflar da müþterek avaryaya kabul olunur. tamir yapýlmýþ veya eski parçalarýn yerine yenileri konulmuþ olduðu takdirde.Madde 1198 - Eski malzeme veya parçalar yenileriyle deðiþtirildiði takdirde müþterek avarya tazminatý hesa . Mutat ticari teamüllere uygun þekilde taþýnmýþ olmayan mallar. II . GEMÝNÝN MÜDAFAASI: Geminin düþman veya deniz haydutlarý tarafýndan durdurulup da fidye verilerek geminin ve yükün kurtarýlmasý halinde rehinelerin geçim ve kurtarýlma masraflariyle birlikte. 3. lazým olan para deniz ödüncü yolu niz ödüncü primi.ÝSTÝSNALARI: Aþaðýdaki haller müþterek avaryadan olmayýp hususi avaryadan sayýlýr:Madde 1196 - . gemi adamlarýndan biri müdafaa sýrasýnda yaralandýðý a öldüðü takdirde tedavi ve cenaze masraflarý. Yolculuk sýrasýnda olsa bile hususi avarya neticesinde lazým olan paranýn tedarik inden çýkan zarar ve masraflar. atýlmaz:Madde 1197 1. bu sýrada sarf olunan cephane. Yükleme sýrasýnda hakiki deðerlerinden aþaðý bir deðer bildirm retiyle yükletilen mallara arýz olacak zarar ve kayýplar. komisyon hesap edilirken kaptan. tamirin veya yenilemenin makul ve haki ki deðerinden ibaret olacaktýr.ZARAR VE TAZMÝNATIN TESBÝTÝ: A . bu gibi mallar kurtarýlmýþ olursa müþ varya borcuna iþtirak ederler. para ve kýymet li evrak.Müþterek avarya hallerinde zararýn tesbitinde aþaðýdaki þeylerin uðradýklarý hasar ve zýya. 2. müþterek avarya olarak kabul olunur.Geminin düþman veya deniz haydutlarýna karþý müdafaasý halinde müdafaa sýrasýnda gemiye veya n hasar. sanat eserleri. III . aþaðýdak de gösterilen indirmeler mahfuz kalmak üzere. bildirilen deðer üzerinden tazmi n olunursa da müþterek avarya borcuna hakiki deðerleri üzerinden girer. Kaptana usulüne göre bildirilmemiþ olan kýymetli eþya. 1013 ve 1014 üncü maddelerle diðer mevzuat ger e verilmesi lazým gelen tazminat ve mükafat. borçlu masaya dahil ilgililerden herhangi biri tarafýndan temin olunmamýþsa müþter ek avaryaya giren sarfiyat için yüzde iki nispetinde bir komisyon kabul olunur. PARA TEDARÝKÝ: 1. deniz ödüncünden baþka bir suretle alýnmýþsa sarf olunan paranýn sigorta pr rlarýn tesbit ve tayini ve müþterek avarya hesaplarýnýn yaptýrýlmasý masraflarý müþterek avar kabul olunur. Gemi yüzmekte iken yelken zorlamasý veya makine ve kazanlarýn çalýþtýrýlmasý yüzünden e navlun veya bunlardan birinin duçar olacaðý kayýp ve hasarlar. 2.Madde 1194 11. GEMÝ HAKKINDA: 1.

boyama veya ziftleme masraflarýndan üçte biri indirilir. kumanya ve istihlak maddeleri ve boya bedel lerinden üçte bir indirilir. mo e mefruþattan üçte bir ve direk ve sýrýklarýn demir kýsýmlariyle (Kazanlar ve teferruatý dahi makinelerden altýda bir indirilir. izolasyon te rtibatý. halatlar. B) Bir yaþýndan üç yaþýna kadar: Karinayý kazýma. telsiz telgraf aletlerinin. muþambalar. Ahþap veya muhtelif teknelerde madeni kaplamalar asaðýdaki þekilde muamele görür: Gemiden çýkarýlan madeni kaplamalarýn gayrisafi aðýrlýðýna müsavi bir miktarýn bedelinden atýþ tutarý düþürülür ve bakýye meblað tam olarak kabul edilir. teçhizat. telsiz telgraf aletleri. Ýndirme yeni malzeme ve parçalarýn deðeri üzerinden yapýlýr. Ancak. Ýndirme yukardaki (B) bendine uygun olarak yapýlýr. iskota ve palamarlarýn. örtüler. aþaðýdaki hükümlere göre indirilir 99 Tamirat yapýlmamýþ ise. Ancak. çapa zincirleri týda bir indirmeye tabidir. dümen cihazlarý. kumanya ve demirbaþ eþya. ciro (gyro) pusla te týnýn. bütün teçhizat atlarýn.UMUMÝ OLARAK: Esas itibariyle indirmeler geminin yaþýna göre hesabedilir. ahþap direk. maçu vinç ve teferruatý ile (Kazanlar ve teferruatý dahil) sair bütün makinelerin bedellerinde n üçte bir indirilir. istikamet tayin eden aletler. telsiz aletleri. temizleme ve boyama masraflarýndan (A) ne göre indirme yapýlýr. tabak. istikamet gösteren aletler ile iskandil aletleri ve benzerlerinde ve makine ve kazanlarda indirme. C) Üç yaþýndan altý yaþýna kadar. çapa zinciri ve zincirler. 1191 inci maddenin son fýkrasý hükmü mahfuz kalmak üzere. ciro (gyro) puslasý tertibatý. istihlak maddeleri ve aletler hakkýnda hiçbir indirme yapýlm az. Ancak. Hasarý tesbit masraflarý müs bu deðere iþçilik ve yerleþtirme masraflarý da dahildir. Kullanýlmamýþ olan kumanya. maçuna. Ambarýn iç döþemeleri. Anc arýn iç döþemeleri dahil teknenin tahta kýsýmlarýndan. ilgili eþyanýn kendi yaþýna göre yapýlýr. istikamet gösteren cihazlarla akis yoliyle iskandil cihazlarý ve benzerlerinin. ci ro (gyro) puslarý tertibatý. direk ve sýrýklarýn demir kýsýmlarýnýn. tahta direkler ve sýrýklar ve sandallar dahil teknenin ahþap kýsým obilya. bilirkiþinin takdir ettiði tamir masraflarýný aþmamak þartiyle. kurtarma sanda llarý ve benzerleri. karinayý kazým .TAMÝR TUTARLARINDAN ÝNDÝRÝLECEK YENÝ-ESKÝ FARKLARI: A . mü rek avaryadan olmýyan hasarlarýn tamir masraflarý ve varsa satýþ tutarý çýkarýldýktan sonra k eminin takdir edilen saðlam hali deðerinden ibarettir. sýrýk ve sandallardan. m varyaya makul bir amortisman kabul olunur. madeni ve cam eþya. B . demir aksamý ile çimento iþleri ve çapa zincirlerinden altýda bir indirilir. akis yoliyle iskandil ve benzeri cihazlar. E) On yaþýndan onbeþ yaþýna kadar: Bütün yenilemelerden üçte bir indirme yapýlýr. dümen cihazlarý ve teferruatý. Kazaya takaddüm eden altý ay zarfýnda boyanmýþ ise karinayý temizleme ve boyama masrafla rý da hesaba ithal edilir. D) Altý yaþýndan on yaþýna kadar: Ýndirme (C) bendine göre yapýlýr. izolasyon tertibatý. ipler. am bar kapaklarý. Çapalar ise tam bedelle hesaba alýnýr. Zincir ve madeni teller hariç olmak üzere yelkenler. çanak takýmlarý. temizleme. Yeni kaplamalar yapmak için k iler. Ancak. mefruþat. 2. Geminin fiili veya hükmi tam zýyaý halinde gemiye verilecek müþterek avarya tazminatý. yardýmcý makineler.da müþterek avarya olarak ödenmesi kabul edilen tamir tutarlarýndan yeni ve eski farklarý. Ancak. Çapalar ise tam bedelle hesap edilir. palamar. keçe ve iþçilik üçte bir tenzilata tabidir. yardýmcý makineler. teller ve madeni palamar. Kýzak ve havuz ücretleriyle geminin yer deðiþtirme masraflarý tam olarak kabul olunur. F) On beþ yaþýndan sonra: Bütün yenilemelerden üçte bir indirilir. vinç ve elektrik makinele ve teferruatý (Elektrik tahrik makineleri hariç) deðerleri üzerinden altýda bir indirilir. YÜK HAKKINDA: Fedakarlýk neticesinde zýya veya hasara uðrayan yük için verilecek tazminat mal sahibinin . Diðer tamirler tam bedelleriyle kabul olunur. A) Bir yaþýna kadar bütün tamir masraflarý tam olarak kabul edilir. geminin ilk defa olara k gemi siciline kaydolunduðu tarihten kazanýn vukubulduðu tarihe kadar geçen müddet gemini n yaþý itibar olunur. izolasyon tesisatýnýn.

bu yüzden uðradýðý zarara eþit olacaktýr. Zarar miktarý geminin boþaltýldýðý son gündeki veya limanýndan baþka bir yerde bitirilirse yolculuða son verildiði tarihteki piyasa fiyatý es as tutularak takdir olunur.Madde 1200 -

Fedakarlýk neticesinde hasara uðrýyan mallar satýldýðý ve zararýn tutarý hakkýnda taraflarca slar kabul edilmiþ olmadýðý takdirde hiç hasara uðramamýþ olduðu kabul edilmek suretiyle mall son boþaltma günündeki veya yolculuk asýl varma limanýndan baþka bir limanda sona ermiþse yo culuðun sona erdiði gündeki safi kýymeti ile avaryalý mallarýn safi satýþ tutarý arasýndaki f k avaryaya ithal edilecek zarar miktarýný gösterir.Madde 1201 Piyasa fiyatý yoksa yahut bu fiyat veya bu fiyatýn nasýl tatbik edileceði bilhassa m alýn mahiyeti yüzünden kestirilemiyorsa fiyat bilirkiþilere biçtirilir. Bu fiyattan, malýn ziyaý neticesi tasarruf edilen navlun, Gümrük Resmi ve sair masra flar indirilir. Müþterek avaryadan sayýlmýyan ve avaryaya sebep olmuþ hadiseden önce veya so nra yahut hadise sýrasýnda hasýl olan deðer düþüklüðü ve ziyanlar dahi, tazminat hesap olunur irilir. 1183 üncü madde hükmü mahfuzdur. Müþterek avarya masraflarýný kapatmak üzere 1195 inci madde hükmü gereðince satýlan malla feda edilmiþ mallardan sayýlýr. B - HASARA UÐRIYAN MALLARIN SATIÞI:

Yükün zýya veya hasarýndan doðan navlun kayýtlarýnýn müþterek avarya yoliyle tazmini; navlun r müþterek avarya hareketi neticesi olmasýna yahut da bizzat yükün zýya veya hasarýnýn müþter yaya kabul edilmiþ bulunmasýna baðlýdýr.Madde 1202 3. NAVLUN HAKKINDA: 1. UMUMÝ ESASLAR: Kaybedilen gayrisafi navlundan, yapýlan fedakarlýk sebebiyle tasarruf edilmiþ olan masraflar indirilir. IV - GARAMEYE ÝÞTÝRAK BORCU: Müþterek avaryaya kabul olunan zararlarýn tamamý, gemi, yük ve navlun arasýnda gemi ve yükün leri ve navlunun miktarý ile mütenasip olarak pay edilir.Madde 1203 -

A - UMUMÝ OLARAK: Müþterek avaryaya iþtirak borcu, birinci fýkrada yazýlý þeylerin yolculuðun sonundaki hak safi deðerlerine, önceden ithal edilmiþ olmadýkça feda olunan þeyler için kabul olunan müþte varya tazminatý ilave olunmak suretiyle tesbit olunur. Geminin ve yükün müþterek avarya hareketi anýnda tamamiyle zýyaa uðramalarý halinde, navl hak kazanmak üzere ödenmelerine veya yapýlmalarýna hacet kalmýyacak olup da müþterek avaryad n sayýlmýyan gemi adamlarý ücretleriyle masraflar, donatanýn rizikoya uðrýyan yük ve yolcu na nlarýndan indirilir. Garameye iþtirak eden þeyler için müþterek avarya hareketinden sonra yapýlmýþ olan ve müþ varyaya kabul edilmiþ olmýyan masraflar da bunlarýn iþtirak deðerlerinden indirilir. Yolcu larýn bagajlarý ile koniþmentoya baðlanmamýþ olan zati eþyalarý müþterek avaryaya iþtirak etm 2. TAZMÝNATA HAKKI OLANLARIN REHÝN HAKLARI:

Tazminata hakký olanlar gemi ve navluna düþen garame paylarý için bir gemi alacaklýsý hakkýný arameye girecek mallarýn her biri üzerinde de o mallara düþen garame paylarý için bir yük ala aklýsý hakkýný haizdirler; þu kadar ki, yük alacaklýsý hakký, mallar teslim edildikten sonra dliði hüsnüniyetle iktisap etmiþ olan üçüncü þahýs zararýna olarak kullanýlamaz.Madde 1204 -

Geminin 1207 nci maddeye göre zararýn tesbit ve taksim edilmesi lazým gelen limandan a yrýlabilmesi için gemiye düþen garame paylarýna karþýlýk olarak yük ile ilgili olanlara temin ermek mecburidir.Madde 1205 Garameye girecek mallarýn gönderileni; mallarý teslim alýrken bunlara bir garame payý düþmüþ olduðuna vakýf ise bu pay için, mallar teslim edilmiþ olmasaydý o mallarýn paraya çevr linde garame payý ne nispette ödenecek idiyse o nispette mallarýn teslim zamanýndaki deðer ine kadar þahsan mesuldür. B - GEMÝYE DÜÞEN GARAME PAYI ÝÇÝN TEMÝNAT: Kaptan, garame paylarý ödenmedikçe veya 1070 inci madde gereðince temin edilmedikçe garame

ye iþtirak eden mallarý teslim edemez; ederse mallar üzerindeki rehin hakkýna halel gelm emekle beraber kendisi de bu paylardan þahsan mesul olur.Madde 1206 C - YÜKÜ TAKYÝD EDEN REHÝN HAKKININ KULLANILMASI:

I - UMUMÝ OLARAK: Kaptanýn hareket tarzýný donatan emretmiþse 973 üncü maddenin 2 nci fýkrasý tatbik olunur Tazminata hakký olanlarýn garameye giren mallar üzerindeki rehin hakký bunlar namýna, taþýyan tarafýndan kullanýlýr. Taþýyan bu rehin hakkýný kullanýrken navlundan ve sarfettiði p dolayý kendisinin haiz olduðu rehin hakkýna dair 1077 nci madde hükümlerine tabidir. C - DÝSPEÇ: 1. YAPILACAÐI YER: Zararýn tesbit ve taksimi varma yerinde ve eðer buraya varýlmazsa, yolculuðun bittiði lima nda yapýlýr.Madde 1207 -

Dispeç, hükümetçe tayin edilmiþ olan dispeççiler ve bunlar yoksa, mahkemenin tayin edeceði ki ler tarafýndan yapýlýr. Þu kadar ki; gemi ve yükle alakalýlar da müttefikan dispeççi seçebili dde 1208 2. DÝSPEÇÇÝ:

Kaptan gecikmeksizin dispeçi yaptýrmakla mükelleftir; bu mükellefiyetini yerine getirmez se ilgililerin her birine karþý mesul olur. Sigortacý dahil bütün ilgililerin kaptanýn dispeç yaptýrmaya mecbur tutulmasý için kaptana ve donatana karþý dava açmak haklarý mahfuzdur.Madde 1209 Ýlgililerden her biri dispeçin yapýlmasý için lazým olan ve elinde bulunan vesikalarý hus siyle çarter partileri, koniþmento ve faturalarý, dispeççiye ibraz etmeye mecburdur. Dispeççinin talebi üzerine mahkeme, Usul Kanunu hükümleri gereðince ellerinde bulunan ve sikalarý dispeççiye ibraz etmelerini bunlarý elinde bulunduranlara emreder. Dispeççi; ilgililerin dispeçi tetkik etmelerine müsaade ve talepleri üzerine masraflarýný kmek þartiyle, bir kopya vermeye mecburdur. 3. DÝSPEÇÝ YAPTIRMA MÜKELLEFÝYETÝ:

1. DURUÞMA: Dispeç vaktinde yaptýrýlmazsa ilgililerden her biri ve bu arada sigortacý bunun yapýlm asýný istemiye ve yaptýrmaya salahiyetlidir. Dispeçin yapýlmasý talebi hadisenin müþterek avarya sayýlamýyacaðý ileri sürülerek dispeç eddedilirse dispeçin yapýlmasý lazým gelip gelmediðine ilgililerden herhangi birinin ve bu arada sigortacýnýn müracaatý üzerine 1207 nci maddede yazýlý yerdeki mahkemece karar verilir Mahkeme evrak üzerine veya ilgilileri ve bu arada sigortacýlarý dinliyerek bu hususta karar verir. Bu halde, basit muhakeme usulü tatbik olunur. II - DÝSPEÇÝN TASDÝKÝNI TALEP VE ÝTÝRAZ: Ýlgililer ve bu arada sigortacýlar 1207 nci maddede yazýlý yerdeki mahkemeden dispeçin tas dikiný istiyebilecekleri gibi avaryanýn nevine veya hesaplarýna itiraz da edebilirler. Madde 1210 -

Tayin olunan günde hazýr olanlarla duruþma yapýlýr. Dispeçe karþý duruþmada veya daha önce bi z yapýlmamýþ olduðu takdirde dispeç tasdik olunur. Ýtiraz yapýlmýþsa ilgililer dinlenir. Ýtir nde olduðu görülür, veya baþka surette bir anlaþmaya varýlýrsa dispeç buna göre düzeltilerek unur.Madde 1211 Dilekçede duruþmaya çaðýrýlacak olan ilgililerin ad ve soyadlarý bildirilmek lazýmdýr. Dilekçe üzerine mahkeme dispeççiden dispeç ile müsbit evraký ister, bu vesikalarýn tamaml asýna lüzum görülürse ibrazýný onlarý elinde bulunduranlara emreder. Ýlgililerin hepsi duruþmaya çaðýrýlýr. Davetiyede, dispeç ile müsbit vesikalarýn mahkeme de incelenebileceði ve çaðýrýlanýn daha önce de dispeçe karþý mahkemede itirazda bulunabilece n günde gelmediði takdirde dispeçe muvafakat etmiþ sayýlacaðý yazýlýr. Davetiyenin teblið içi den en az on beþ gün önce gönderilmesi lazýmdýr. Dispeç raporuna itirazýn en geç ilk celsede hiçbir tereddüdü gerektirmiyecek derecede açý e etraflý olarak bildirilmesi mecburidir. Haklý sebepler dolayýsiyle bu mümkün olmazsa, ha

kim ilgiliye itirazýný bildirmek üzere bir defalýk uygun bir mehil verir. Ýlk celsede veya en geç hakim tarafýndan verilecek mehil içinde gereði gibi açýk ve etraflý þekilde bildirilm olan itiraz vukubulmamýþ sayýlýr. 2. DÝSPEÇÝN TASDÝKÝ:

1210 ve 1211 inci maddeler hükümleri mahfuz kalmak þartiyle dispeçin tasdikinda ve itira zlarýn tetkikinde basit muhakeme usulü hükümleri tatbik olunur.Madde 1212 Ýtirazýn hemen karara baðlanmasýnýn mümkün olmamasý halinde dispeç raporunun itirazýn þüm larý ayrý bir kararla tasdik ve itiraz edilen kýsým hakkýnda duruþmaya devam olunur. 3. TATBÝK OLUNACAK USUL HÜKÜMLERÝ:

Dispeç raporunun tasdiki hakkýndaki kararýn kesinleþmesiyle bu karar, raporda gösterilen a lacaklarýn ödetilmesi için verilmiþ bir ilam mahiyetini kazanýr. Þu kadar ki; itiraza uðramam an bir raporun tasdiki kararý kesinleþmeden önce de bu mahiyeti haizdir.Madde 1213 4. DÝSPEÇ RAPORUNUN TASDÝKÝ HAKKINDAKÝ KARARIN HÜKMÜ:

1. ÞARTLAR; Raporun tasdikine ait ilam, tasdik talebi üzerine yapýlan duruþmaya usulüne göre çaðýrýlm ilgililer aleyhine hiçbir netice doðurmaz. D - MÜÞTEREK AVARYA ESASLARINA TABÝ OLAN BAÞKA HALLER:

Kaptan yolculuða devam maksadiyle fakat müþterek avaryadan olmýyan bir sarfiyat için 1000 ve 1001 inci maddeler gereðince yükü deniz ödüncüne karþý rehnetmiþ olur veya satmak veya kul k suretiyle yükün bir kýsmý üzerinde tasarruf etmiþ bulunursa yükle ilgili olanlardan birinin hakký olan tazminatý gemi ve navlun üzerinden tamamen veya kýsmen alamamasý yüzünden uðrýyaca yükle ilgili olanlarýn hepsi tarafýndan müþterek avarya esaslarýna göre çekilir.Madde 1214 -

Bu kanunun 1089 ve 1214 üncü maddelerinde yazýlý hallerde ödenecek garame paylarý ve alýnacak tazminat, her hususta müþterek avarya hallerindeki garame paylarý ve tazminat hükmündedir. Madde 1215 Bütün hallerde ve hususiyle 1001 inci maddenin ikinci fýkrasýnýn ikinci cümlesindeki hal de yükle ilgili olanlara ait zarar, 1200 üncü maddede yazýlý tazminata göre tesbit olunur. S atýlan mallar meydana gelebilecek, müþterek avaryalarýn garamesine dahi yukarda yazýlý tazmi nata esas tutulan deðer üzerinden girer. 2. HÜKÜMLER: A - KUSURSUZ ÇATMA: ÝKÝNCÝ KISIM : ÇATMA

Çatma umulmýyan bir hal veya mücbir kuvvet yüzünden vukua gelmiþ veya neden ileri geldiði anl mamýþsa çarpýþan gemilerin yahut gemilerde bulunan can ve mallarýn çatma yüzünden uðradýklarý azminat istenemez.Madde 1216 I - BÝR TARAFLI KUSUR: B - KUSURLU ÇATMA: Çatma gemilerden birinin gemiadamlarýnýn kusurundan ileri gelmiþse, zararý o geminin donat aný tazmine mecburdur.Madde 1217 -

Çatma; çarpýþan gemilerin gemiadamlarýnýn müþterek kusurlarýndan ileri gelmiþse, bu gemilerin nlarý çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan mallarýn uðradýklarý zararý kusurlarýnýn a tazmin etmeye mecburdurlar.Madde 1218 II - MÜÞTEREK KUSUR: Gemi mecburi kýlavuz tarafýndan sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan ge minin donataný mesul olmaz; meðer ki, gemiadamlarýndan olan kimseler kendilerine düþen vaz ifeleri yapmamýþ olsunlar.Madde 1219 Gemide bulunan bir insanýn ölümünden veya yaralanmasýndan yahut sýhhatinin bozulmasýndan oðan zararlardan, gemilerin donatanlarý zarar görene karþý müteselsilen mesul olurlar. Donatanlarýn birbirine karþý olan münasebetlerinde bu gibi zararlar için dahi birinci

fýkra tatbik olunur. III - MECBURÝ KILAVUZUN KUSURU: Gemi bir manevrayý yapmak veya yapmamak suretiyle yahut nizamlara riayetsizlik yüzünde n baþka bir gemiye yahut gemide bulunan can veya mallara çatma olmaksýzýn, bir zarar ver irse bu kýsým hükümleri tatbik olunur.Madde 1220 C - ÇATMA OLMAKSIZIN ZARAR:

- Donatanýn mesuliyetinin gemi ve navlun ile tahdidine ve mukavelelerden doðan mesul iyetine dair hükümlerle gemiadamlarýnýn kusurlarý sebebiyle mesuliyetine dair hükümler ve Den zde Can ve Mal Koruma hakkýndaki Kanun hükümleri mahfuzdur.Madde 1221 D - MAHFUZ TUTULAN HÜKÜMLER: A - ÜCRET ÝSTEME HAKKI: ÜÇÜNCÜ KISIM : KURTARMA VE YARDIM I - ÞARTLARI:

Deniz tehlikesi altýnda bulunan bir gemi veya gemideki þeyler; gemiadamlarýnýn idaresind en çýktýktan sonra üçüncü þahýslar tarafýndan ele geçirilerek emniyet altýna alýnýr veya, bu gemi veya gemide bulunan þeyler üçüncü þahýslarýn yardýmiyle deniz tehlikesinden kurtarýlýr i leri gereðince kurtarma veya yardým için bir ücret istenebilir.Madde 1222 -

1. NETÝCESÝZ KALMIÞ HÝZMETLER: Kurtarma veya yardým ayný donatanýn birden çok gemileri arasýnda olsa da hüküm aynýdýr. Ödenecek para, emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeylerin deðerini hiçbir halde geçem II - ÝSTÝSNALARI: Yapýlan hizmetler neticesiz kalmýþ olursa kurtarma veya yardým ücreti diye bir þey istenemez .Madde 1223 -

Kaptanýn açýk mümanaatýna raðmen bir gemiye yardýmda bulunmuþ olan kimse, kurtarma veya yardý i diye bir þey istiyemez; meðer ki, mümanaatýn makul olmadýðý anlaþýlsýn.Madde 1224 2. ÜCRET ÝSTÝYEMÝYECEK KÝMSELER:

I - SÖZLEÞME YOKSA: Tehlike altýnda bulunan geminin gemiadamlarý da böyle bir talepte bulunamazlar. Römorkör tarafýndan çekilen geminin yahut yükünün emniyet altýna alýnmýþ veya kurtarýlmýþ kurtarma veya yardým ücreti istenebilmesi için cer mukavelesinin yerine getirilmesi ma hiyetinde sayýlamýyacak derecede fevkalade hizmetlerde bulunulmuþ olmasý þarttýr. B - ÜCRETÝN TAYÝNÝ: 1. UMUMÝ OLARAK: Taraflar arasýnda bir mukavele yoksa kurtarma veya yardým ücreti, halin icabý gözetilerek hak ve nasafet dairesinde tayin olunur.Madde 1225 -

Kurtarma veya yardým ücretinin tutarý tayin olunurken baþlýca þunlar gözetilir:Madde 1226 1230 uncu madde hükmü mahfuz kalmak þartiyle kurtarma veya yardým iþlerine iþtirak etmiþ lan birden çok kimseler arasýnda kurtarma veya yardým ücretinin pay edilmesinde de birin ci fýkra hükmü tatbik olunur. Kurtarma veya yardým ücreti para olarak tesbit olunur. Ýlgililer rey birliðiyle iste medikçe ücret, emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeylerin deðerlerinin bir yüzdesi nispet e tesbit edilemez. 2. GÖZETÝLECEK BAÞLICA HUSUSLAR:

Resmi dairelerin masraf ve harclarý ve emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeyler için öden esi lazým gelen gümrük ve diðer resimlerle bu þeylerin muhafazasý, korunmasý, deðerlerinin bi si ve satýlmasý maksatlariyle yapýlan masraflar; kurtarma ve yardým ücretine dahil deðildir. Madde 1227 -

yapýlan hizmetlerle herhangi bir cihetten aþýrý derecede nispetsiz bulunursa ayný hüküm t tbik olunur.Bir gemi veya yükü. Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra pay cetveli aynen veya lüzumunda deðiþtiril erek tasdik olunur. yardým veya kurtarmaya iþtirak etmiþ olanlarýn kendileri ve gemileri için göze aldýklarý tehlike.MUKAVELE VARSA: Kurtarma veya yardým hakkýnda yapýlan bir mukavele tehlike zamanýnda ve tehlikenin tesir i altýnda yapýlmýþ ve kabul edilen þartlar hak ve nasafet esaslarýna aykýrý bulunmuþ olursa. üzerine mahkeme tarafýndan deðiþtirilebilir yahut iptal olunabilir.Elde edilen netice.UMUMÝ OLARAK: D . çalýþmýþ olanlarýn emeði ve hizmeti. Kurtarýlan kimseler kurtarma veya yardým ücreti ödemeye mecbur deðildir.REHÝN VE HAPÝS HAKKI: Yardým ve kurtarma masraflarý ile ücretinden dolayý alacaklýnýn emniyet altýna alýnan veya ku rýlan þeyler üzerinde rehin hakký ve emniyet altýna alýnan þeyler üzerinde teminat verilincey . sarfedilen zaman. Mukaveleyi yapanlar dan biri hile ile mukaveleyi yapmaya sevk edilmiþ olur yahut kurtarma veya yardým ücre ti.GEMÝ VE YÜKÜN KURTARILMASI HALÝNDE: C . herbirinin bilhassa maddi ve þa hsi hizmeti gözetilerek aralarýnda pay edilir. Bir ve ikinci fýkralara aykýrý mukaveleler hükümsüzdür. MUKAVELENÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VEYA ÝPTALÝ: II . ÜCRETÝN ÝNDÝRÝLME VEYA KALDIRILMASI: I . Kararýn bir sureti mahkemece gecikmeden dona tana re'sen teblið edilir. Kurtarma veya yardým iþlerinin bu maksada tahsis edilmiþ olan gemi veya römorkör tarafýn dan yapýlmasý halinde yukarki hükümler tatbik olunmaz. Pay yolculuk bitmeden gemiadamlarýna bi ldirilir ve her birinin payýný gösteren bir cetvele göre kaptan tarafýndan yapýlýr.Madde 1228 - Yardýmda bulunan veya kurtaran kimseler kurtarma veya yardým iþini kendi kusurlarý ile z aruri kýlmýþ yahut hýrsýzlýk etmiþ veya mal gizlemiþ yahut doðruluða sýðmýyan baþka hareketle larsa kurtarma veya yardým ücreti indirilebilir veya hiç verilmiyebilir. vapur kaptaný ve diðer gemiadamlarýna altýda birer. yelkenli kaptaný ve dið miadamlarýna dörtte birer verilmek suretiyle pay edilir.Madde 1230 Kurtarmayý veya yardýmý icabettiren kaza sýrasýnda insan kurtarmak için çalýþmýþ olan kimse.M adde 1231 Kaptan müstesna olmak üzere gemiadamlarýna düþen miktar. bir baþka gemi tarafýndan tamamen veya kýsmen emniyet altýna alýnýr vey urtarýlýrsa. kurtarma veya yardým ücreti. emniyet altýna alýnan veya kurta eminin ve içindeki can ve mallarýn maruz kaldýklarý tehlike.Madde 1229 2. öteki geminin donataný. ilk önce donatana yardým veya kurtarma yüzünden geminin uðradýðý zararla iþletme yüz fazla masraflar tazmin edildikten sonra bakýyeden vapur donatanýna üçte iki. Bu karar katidir. 3. Emniyet altýna alýnan veya kurtarýlan þeylerin deðeri ile hak kazanýlan navlun ve yolcu taþýma ücretleri ancak ikinci derecede gözönünde tutulur. Pay cetveline karþý cetvelin bildirilmesinden sonra ilk varýlan yerdeki mahkemeye veyahut da geminin bu yolculuktan baðlama limanýna dönmesinden itibaren on gün içinde o ye rdeki mahkemeye itiraz olunabilir. ÜCRETE GÝRMÝYEN MASRAFLAR: 1.ÝNSAN KURTARANLARA TAZMÝNAT: I . yelkenli d onatanýna yarýsý. Bu hükümler 1225 inci maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý kimseler arasýndaki taksim hakkýna tatbik olunur. II . kaptaný ve diðer gemi adaml rasýnda. ya gemide bulunan þeyleri kurtarmýþ olanlara ait tazminattan hak ve nasfete uygun bir pay istiyebilir. meydana gelen zararlar ve yapýlan masraflar. kurtarma veya yardýma iþtirak etmiþ olanlarýn göze aldý larý tazmin mesuliyeti veya diðer mahzurlar tehlikeye soktuklarý malzemenin deðeri va ya rdým eden veya kurtaran gemi hususi bir maksada tahsis edilmiþse bu maksat.ÜCRETÝN PAYLAÞTIRILMASI: .

ederse alacaklýnýn. Gemi seyrüsefer ve liman resimleri ve hususiyle þamandýra. 6.Madde 1236 - . Geminin müþterek avarya garame borçlarý. Gemi cebri icra yolu ile satýldýðý takdirde. sigorta veya iþ kanunlarý gereðince donatanlarýn Sigor Kurumuna karþý þahsan mesul tutulmasýna ait hükümler mahfuzdur. karantina ve liman paralarý. fýkra 1. Geminin tamamýna veya bir kýsmýna sahip olsa bile gemiadamlarýndan birinin kusuru ndan doðan (Madde 947. ALTINCI FASIL : GEMÝ ALACAKLILARI VE YÜK ALACAKLILARI Aþaðýdaki alacaklar sahiplerine "gemi alacaklýsý hakký" verir:Madde 1235 - I .KAPTANIN VE DONATANIN MESULÝYETÝ: Kurtarma veya yardým keyfiyeti kendiliðinden kurtarma ve yardým masraflarýný ödemek için þahs ir borç doðurmaz. Ýþçi Sigortalarý Kurumunun iþ hayatýna ait sigorta kanunlarý hükmünce donatanlardan i bileceði bütün alacaklar.Madde 1233 Rehin hakkýnýn kullanýlmasýnda 1176 ncý madde hükmü tatbik olunur. 8. kaptan. 3. Gemiadamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarý. bent 3) alacaklar. Baðlama limaný dýþýnda bulunduðu sýrada zaruret hallerin ve ihtiyaçla mahdut olarak geminin bakýmý veya yolculuðun baþarýlmasý için bir kredi açmaksýz na bu sýfatla verilmiþ levazýmdan veya yapýlmýþ hizmetlerden doðan alacaklar da bu hükümdedir 7.GEMÝ ALACAKLISI HAKKINI VEREN ALACAKLAR: Gönderilen mallarý teslim alýrken onlardan kurtarma veya yardým masrafý ödeneceðine vakif ise bu masraflar için mallar teslim edilmiþ olmasaydý bunlarýn paraya çevrilmesi halinde m asraflar ne nispette ödenecek idiyse o nispette þahsan mesuldür. Deniz ödüncüne karþý kendilerine gemi rehnedilmiþ olan deniz ödüncü alacaklýlarýnýn al eminin tamamýna veya bir kýsmýna sahip olsa bile kaptanýn bu sýfatla ve gemi baðlama limaný d bulunduðu sýrada zaruret hallerinde 988 ve 1001 inci maddeler hükümleri gereðince yaptýðý dið edi muamelelerinden doðan alacaklar. Taþýyan ayný zamanda donatan olmasa bile. fýkra 1. yük ile 1128 inci maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý bagajýn teslim edilmemesinden veya hasara uðramasýndan doðan alacaklar ile yolcu vey a mal taþýma akitlerinin hiç veya gereði gibi yerine getirilmemiþ olmasýndan doðan peþin öden lunun geri alýnmasý dahil diðer bütün alacaklar.MEVZUU: 1. 10. geminin son limana girmesinden itiba ren yapýlan ve cebri icra masraflarýndan sayýlmýyan gemi ile teferruatýnýn bekçilik ve muhafa a masraflarý. 9. Kýlavuz ücretleriyle kurtarma yardým. Teslim edilen mallarla birlikte baþka þeyler de emniyet altýna alýnmýþ veya kurtarýlmýþ o gönderilenin þahsi mesuliyeti masraflarýn bütün þeyler arasýnda pay edilmesi halinde teslim dilen mallara düþecek miktarý geçemez.GÖNDERÝLENÝN MESULÝYETÝ: A . Kaptanýn hususi bir vekaletle deðil sýrf kaptan sýfatiyle haiz bulunduðu kanuni sal ahiyetine (Madde 948. fidye ve itiraz ücret ve masraflarý. mallarý tamamen veya kýsmen teslim edemez.Madde 1234 Kaptanýn hareket tarzýný donatan emretmiþ ise 973 üncü maddenin 2 nci fýkrasý hükümleri t lunur. 2. 948. 4. III . GEMÝ VE TEFERRUATI: Deniz ödüncündeki akdi rehin dýþýnda gemi alacaklýlarýnýn gemi ve teferruatý üzerinde kanuni haklarý vardýr. teslim edilen þeylerden teslim zamanýnda elde edebileceði mikt ar nispetinde alacaklýya karþý þahsan mesul olur.Madde 1232 - Alacaklýnýn alacaðý tediye veya temin edilmedikçe. fener. fýkra 1.adar ayný zamanda hapis hakký vardýr. Þu kadar ki. bent 1) dayanarak yaptýðý hukuki muamelelerden ve donatan tarafýndan aktedilmiþ olup ifasý kaptana düþen bir mukavelenin yerine getirilmemesinden y ahut noksan veya fena ifasýndan doðan (Madde 948. II . 5. bent 2) ve yukarki bentlere girmiyen alacaklar. B .KANUNÝ REHÝN HAKKI: 1.

Madde 1242 - Donatanýn. YOLCULUK: Muhtelif yolculuklar ayný hizmet veya iþ mukavelesinin hükmü içinde yapýlmýþ olduðu takdirde inci maddenin 3 üncü bendinde yazýlý gemi alacaklýlarýnýn. gemi ve teferruatýnýn alacaklara sebep olan yolculuk sonundaki deðeri ile ay yolculukta kazanýlan navlun tutarý. faizi. Þu kadar ki.Gemi alacaklýlarýndan her birinin kanuni rehin hakký.Madde 1243 Þu kadar ki. g mi ve navlun gemi alacaklýlarýna karþýlýk sayýlýr. gemi alacaklýlarý arasýnda kanun sýralarýna göre paylaþtý alacaklýlara düþecek miktar ne idiyse o nispette þahsan mesuldürler. 1252 ve 1253 üncü maddel rle 1255 inci maddenin 2 nci fýkrasý ve 1256 ncý madde hükmü burada da tatbik olunur. NAVLUN: Bu fasýl hükümlerinin tatbikinde "Yolculuk". DONATANIN ÞAHSÝ MESULÝYETÝ: Gemi bir donatma iþtiraki tarafýndan iþletildiði takdirde bir tek donatanýn malý imiþ gibi.Madde 1237 Rehin hakký gemiye zilyed olan her üçüncü þahsa karþý ileri sürülebilir. II . gemi ve navlun (Deniz serveti) üzerinden haklarýný Ýcra ve Ýflas Kanunu hü rine göre alýrlar. gemi baðlama limanýnda bulunsa bil e. 3. ana parayý. Mücerret gemi teferruatýnýn veya gemi siciline kayýtlý bulunmýyan gemilerin satýþý ile un alacaðýnýn devri hakkýnda Ýcra ve Ýflas Kanununun 112-121 inci maddeleri hükümleri tatbik nur. belediye ve diðer amme hükmi þahýslarýna ait olup denizde kazanç elde e tme maksadýna tahsis edilmiyen veya fiilen böyle bir maksat için kullanýlmýyan gemiler üzeri nde kanuni rehin hakký doðmaz.Madde 1240 5.REHNÝN PARAYA ÇEVRÝLMESÝ: Gemi alacaklýlarý. Ýcra ve Ýflas Kanununun rehinle temin edilmiþ alacaklar için ihtiyati haciz isten miyeceðine dair olan hükmiyle rehin paraya çevrilmeden iflas yoliyle takip yapýlmasýna eng el olan hükmü burada tatbik olunmaz. Dava veya takip donatana karþý olabileceði gibi. GEMÝADAMLARININ REHÝN HAKKI: Deniz ödüncü alacaklýsýnýn 1159 uncu maddeye göre haiz olduðu rehin hakkýna diðer gemi alacak uni rehin haklarýna dair hükümler tatbik olunur. geminin yeni baþtan donatýlmasýný icabettiren ve a yeni bir çarter mukavelesiyle giriþilen yahut da yük tamamen boþaltýldýktan sonra baþlanan olculuktur. 2. bu hükmi þahýslar 1235 inci maddedeki gemi alaca klýlarýna karþý. DENÝZ ÖDÜNCÜ ALACAKLISININ REHÝN HAKKI: Gemi alacaklýlarýnýn rehin hakký. deniz ödüncü primini ve masraflarý ayný temin eder. 1. Kaptan aleyhine verilen hüküm veya kesinleþen takip donatana saridir. DONATMA ÝÞTÝRAKÝ: .Madde 1238 3.TEMÝN EDÝLEN ALACAK: 1. 2. Devlet. alacaðýn doðduðu sýrada veya daha sonra borçtan dolayý ayný zamanda þahsan dahil m masý.Madde 1244 Bu hüküm bilhassa gemiadamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarýna tatbik olunur. UMUMÝ OLARAK: III .M dde 1239 4. vilayet. daha sonraki bir yolculuktan doðan acaklarýndan dolayý daha önceki yolculuklarýn navlunu üzerinde de kanuni rehin hakký vardýr. 2. 3.Madde 1241 Deniz ödüncü alacaklýsýnýn rehin hakkýnýn þümulü 1160 ýncý madde hükmü gereðince yapýlmýþ göre tayin edilir. alacaðý sebep olan yolculuðun gayrisaf i navlununa da þamildir. kaptana karþý da olabilir. gemi alacaklýlarýnýn haklarý üzerinde hiçbir tesir icra etmez.

2. Türkiye genelinde tirajý en yüksek beþ gazete arasýndan iki ayrý gazetede üç gün ara i i kez ilânen tebligat yapýlmak suretiyle gemi alacaklýlarýnýn satýþtan haberdar edilmeleri ka dýyla yurt dýþýnda cebri icra yoluyla. MUHTELÝF YOLCULUKLARDAN DOÐAN ALACAKLAR: Ayný yolculuða ait alacaklarla 1248 inci madde gereðince ayný yolculuða ait sayýlan alacakla r aþaðýdaki sýraya göre ödenir:Madde 1249 Son yolculuktan evvelki yolculuklardan doðan alacaklar arasýnda yeni yolculuktan doðmuþ olanlarý eskilerine tercih olunur.Madde 1245 (Deðiþik fýkra: 20/04/2004 . 3. Kaptan tarafýndan 990 ýncý madde hükmü gereðince kanunî yetkisine dayanarak zorunlu ha lerde. daha önceki bir yolculuða ait alacaklar için d irler.5136 S. yardým. fidye ve itiraz ücret ve masraflarý (Madde 1 235. daha sonraki bir yolculuða ait alacaklarý için haiz olduklarý rüçhan hakkýný. bu yolculuklarýn birincisi bittikten sonra baþlanan yolculuk ara ait olan alacaklardan sonra gelir.Madde 1250 1. bent 7).mad) *1* Geminin. son yolculuða (Madde 12 38) ait alacaklar. bent 5). Gemi. YUKARKÝ MADDEDE YAZILI ALACAKLAR ARASINDAKÝ SIRA: .Madde 1248 2. Gemiadamlarýnýn hizmet ve iþ mukavelelerinden doðan alacaklarý (Madde 1235. ÝPTAL KARARI: 1. 6. 3.Madde 1246 1. Satýlmasý durumunda gemi alacaklýlarýnýn gemi üzerindeki rehin haklarý kalkar. bent 2). Deniz ödüncüne sebep olan yolculuk 1258 inci madde gereðince birden çok yolculuðu ihtiva ediyorsa. 1245 inci maddede yazýlý haller haricinde temlik edilirse. GEMÝNÝN CEBRÝ VEYA ZARURÝ SATIÞI: IV . yolculuðun bitmesinden sonra doðan alacaklar da dahil olmak üzere d aha önceki yolculuklara ait alacaklara karþý rüçhan hakkýný haizdirler. 1235 inci maddenin 8 ve 9 sayýlý bentlerinde yazýlý alacaklar. Yurt içinde cebri icra yoluyla. 2. BEKÇÝLÝK VE MUHAFAZA MASRAFLARI: V . 4. 4. 5.1. Kýlavuz ücretleriyle kurtarma. Gemi ipoteði hakkýndaki hususi hükümler mahfuz kalmak üzere 1 inci fýkra hükümleri gemi ü deki diðer rehin haklarýna da tatbik olunur. seyrüsefer ve liman resimleri (Madde 1235. AYNI YOLCULUÐA AÝT MUHTELÝF ALACAKLAR: Yukarki maddenin 1.SUKUTU: . gemi bakýmýndan gemi alacaklýlarýnýn diðer bütün alacaklarýna karþý rüçhan h 1247 1235 inci maddenin 2 ila 9 sayýlý bentlerinde yazýlý alacaklardan. bent 3) . iktisap eden kimse. 2. Gemi. ilan yolu ile tebligat yapýlarak belli olmýyan gemi alacaklýlarýnýn rehin haklarýnýn iptalin karar verilmesini istiyebilir. deniz ödüncü alacaðý. geminin müþterek avarya garame borçlarý (Madde 1235.DERECELERÝ: Geminin son limana girmesinden itibaren yapýlan bekçilik ve muhafaza masraflarýnýn (Madd e 1235. bent 6).2. bent 4). zaruret hall erinde kaptanýn giriþtiði deniz ödüncü muamelesinden ve diðer kredi muamelelerinden doðan ala larla bu mahiyette sayýlan alacaklar (Madde 1235. 3. Yük ve bagajýn teslim edilmemesinden veya hasara uðramasýndan doðan alacaklar ile y olcu veya mal taþýma akitlerinin hiç veya gereði gibi yerine getirilmemiþ olmasýndan doðan pe ödenmiþ navlunun geri alýnmasý dahil diðer bütün alacaklar (Madde 1235. Satýþ bede tarafýndan henüz ödenmediði veya kaptanýn yahut acentenin elinde bulunduðu müddetçe gemi alac arý için gemi yerine geçer. bent 1).K. Muhtelif yolculuklar ayný hizmet veya iþ mukavelesi gereðince yapýlmýþ olduklarý takdirde 1235 inci maddenin 3 sayýlý bendinde yazýlý gemi alacaklýlarý. 4 ve 5 inci bentlerinde gösterilen alacaklardan ayný bent içinde bulunanlarý ayný sýradadýrlar.

NAVLUN ÜZERÝNDEKÝ REHÝN HAKKI: 1. 1235 inci maddenin 10 uncu bendinde yazýlý alacaklar. þu kadar ki. bent 6) yapmýþ olursa .Madde 1252 - Donatan navlunu. hukuka aykýrý hareketiyle bu zararlara sebep olan kimse tarafýndan donatana öd . TAZMÝNAT HALÝNDE: Gemi alacaklýlarýnýn rehin haklarý. donatanýn alac dan her birine karþý olan bu mesuliyeti. üzerinde alacaklýnýn rehin hakký bulunan navlunu tahsil etmiþ olmasý yüzünden nci madde hükmü gereðince doðan þahsi mesuliyeti mahfuzdur. tahsil olunan paranýn kanuni sýra gereðince paylaþýl asý halinde her birine isabet edecek olan miktarý geçemez.Madde 1253 Donatanýn kendi hesabýna gemiye yüklettiði mallar için yükleme yerinde ve yükleme zamanýn enmesi mutat olan navlun hakkýnda da 1 inci fýkra hükmü tatbik olunur. 2. þahsan dahi mesul olur.Madde 1254 3. bu alacak için ayný zamanda. 5. bu yüzden rehin haklarýný tamamen veya kýsmen kaybetmiþ olan g emi alacaklýlarýna karþý.Madde 1255 4. tazminatýn karþýlýk olduðu þeyler yerine geçer. tahsil ettiði nispette þahsan mesuldür. GEMÝNÝN YENÝ BÝR YOLCULUÐA ÇIKARILMASI HALÝNDE: Müþterek avarya hallerinde feda edilen veya hasara uðrýyan þeyler için verilen tazminat. rehin veya ipotekle temin edilmiþ veya edilmemiþ olan dið r bütün alacaklara takaddüm eder. Donatanýn. 1249 uncu maddenin 3 üncü bendinde yazýlý olanlardan daha önce doðmuþ olan alacaklarý öde n kaptan tarafýndan yapýlan kredi muamelelerinden ve bilhassa deniz ödüncü mukavelelerinde n çýkan alacaklarla bu gibi önceki alacaklarý tanýma veya tecdit yahut bunlarýn vadesini uza tma maksadiyle yine kaptan tarafýndan yapýlan mukavelelerden doðan alacaklar. doðuþ tarihlerine göredir. NAVLUNUN TAHSÝLÝ HALÝNDE: 1247 ila 1250 nci maddeler hükümleri bu rehin hakkýna da tatbik olunur. geminin yeni yolculuðun baþýndaki deðerinin gemi alacaklý arý arasýnda kanuni sýralarýna göre paylaþtýrýlmasý halinde bu.DONATANIN MAHDUT ÞAHSÝ MESULÝYETÝ: Navlun tahsil eden donatan.Madde 1251 Ayný maddenin 3 üncü bendinde yazýlý alacaklar arasýnda sýra.Gemi alacaklýlarýnýn navlun üzerindeki rehin hakký (Madde 1237). Navlun alacaðýnýn devri halinde. VI .Madde 1257 Geminin zýyaý veya hasarý yahut malýn zýyaý veya hasarý neticesi olarak navlunun eksilmes halinde. kredi mu amelesi veya mukavele yolculuða devam etmek için zaruri bulunmuþ olsa bile ancak önceki alacaðýn haiz olduðu rüçhan hakkýndan istifade eder. yalnýz gemi ve navlun ile mesul olduðu bir gemi alacaklýsýnýn alacaðýný öðrendikten lacaklýnýn menfaati iktizasý olmadýðý halde gemiyi yeni bir deniz yolculuðuna (Madde 1238) gö rirse. NAVLUNUN BAZI ALACAKLILARA TEVZÝÝ HALÝNDE: Donatan 1245 ve 1246 ncý maddelerde yazýlý hallerde satýþ bedelini tahsil ederse cebri icr a veya zaruri satýþ neticesinde yahut ilan yoliyle davet sonunda verilen iptal kararý sebebiyle rehin haklarý düþmüþ olan gemi alacaklýlarýna karþý 1252 ve 1253 üncü maddelerde ya i þahsan mesul olur. alacaklýya düþecek olan mikta e. anca ettiði miktar nispetinde mesul olur. nda doðanlarýn sýrasý birdir. bunlardan doðan alacaklar ayný zamanda doðmuþ sayýlýr. rüçhan hakký olan alacaklýlara karþý.Madde 1256 Bu paylaþmada alacaklýnýn alacaðýný tamamen elde edebileceði kabul olunur: þu kadar ki. gem i alacaklýlarý için. navlun üzerinde rehin hakký olan gemi alacaklýlarýndan birinin veya bir kaçýnýn alacaðýný ödemek için kullandýðý takdirde. navlun henüz ödenmedið parasý kaptanýn yahut acentanýn elinde bulunduðu müddetçe devralana karþý da ileri sürülebili VII . ancak navlun henüz ödenmedið eya kaptan yahut acentanýn elinde bulunduðu müddetçe hüküm ifade eder. d tan bunun aksini ispat edebilir. gemi alacaklýlarýnýn rehin hakký. doðuþ tarihlerine bakýlmaksýzýn dið bütün gemi alacaklýlarýndan sonra gelir. Kaptan ayný zaruret icabý olarak birden çok muamele (Madde 1235. GEMÝNÝN CEBRÝ VEYA ZARURÝ SATIÞI HALÝNDE: Donatan.

Kurtarma ve yardým masraf ve ücretlerinden doðan alacaklar hakkýnda.MÜDDETÝ: Bu kanunun 1235 inci maddesinin 1 ila 9 uncu bentlerinde yazýlý alacaklar bir yýlda müru ruzamana uðrar. 1204 ve 1232 nci maddeler gereðince) yükü takyided en rehin haklarýndan navluna ait olanýn derecesi. Müruruzaman rücu hakkýna sebep olan ödemenin yapýldýðý günün geçme e 1262 1.Madde 1258 C . Kaptanýn ayný zaruret icabiyle yapmýþ olduðu muamelelerden doðan alacaklar.YÜK ALACAKLISI. müþterek avarya garame payýndan ve kurtarma veya yardým t ve masraflarýndan dolayý (1077. Bununla beraber:Madde 1259 - Yukarki maddede yazýlý müruruzaman. Gemiadamlarýnýn avans veya taksit ödenmesini isteme haklarý birinci bentte bildirile . alacaklýnýn donatan veya gemi adamlarýndan birine karþý þ talep haklarýna da þamildir. Donatan tazminatý tahsil etmiþse. III . itibaren iþlemiye baþlar. Ancak:Madde 1261 1067 nci madde hükmü mahfuzdur. 3.Madde 1260 1. ayný zamanda do sayýlýr. ayný zamanda doðanlarýn sýrasý ise . deniz ödüncü paralarýndan. müþterek avarya hareketinden sonra geminin 1207 nci madde hükmünce dispeçin yapýlmasý lazýmgelen yere vardýðý tarihten. 2.BAÞLANGIÇ: Donatanlarýn 1218 inci maddenin 2 nci fýkrasýna göre aralarýnda haiz olduklarý rücu haklarý.enecek tazminat da ayný hükme tabidir.ÞAHSÝ ALACAKLAR HAKKINDA: Gemi alacaklarý hakkýndaki müruruzaman. kaptan tarafýndan bir zýyaýn önüne geçilmesi veya azaltýlmasý için 995 inci maddenin üçüncü n satýþ halinde 1245 ve hesabýna satýþ yapýlmýþ olan kimse satýþ bedelini almýþsa 1254 üncü m atbik olunur. yýlda müruruzamana uðrar. için müruruzaman iki yýldýr. gemilerin çatmasýndan yahut 1220 nci maddeye giren bir hadiseden doðan ta zminat alacaklarý hakkýnda ise hadisenin meydana geldiði tarihten. Bu sonunculardan yeni doðaný daha önce doðana takaddüm eder. 1159. II . YEDÝNCÝ FASIL : MÜRURUZAMAN I . 2. 4. 1235 inci maddenin 3 üncü bendinde yazýlý gemiadamlarýnýn alacaklarý hakkýnda hizmet v iþ münasebetinin bittiði tarihten. bütün diðerlerininkinden sonra gelir.MÜRURUZAMAN: Müþterek avarya haliyle hukuka aykýrý hareketlerden doðan zýya ve hasar hallerinde 1256. tahsil ettiði miktar nispetinde gemi alacaklýlarýna karþý 1252 ve 1253 üncü maddelerde yazýlý olduðu gibi þahsan mesul olur. 1235 inci maddenin 7 ve 9 uncu bentlerinde yazýlý mallarýn veya bagajýn hasarlanm asýndan veya geç teslim edilmesinden doðan alacaklar hakkýnda mallarýn teslimi tarihinden. kurtarma ve yardým iþinin bittiði tarihten. ilgililer tarafýndan dispeç yapmaya mecbur tutulmasý için kaptan veya donatana karþý açýlacak davalar veya 1209 uncu maddenin ikinci fýkrasýndaki sal ahiyetin kullanýlmasý hakkýnda. 1235 inci maddenin 5 inci bendinde yazýlý gemiye düþen dispeç raporiyle tesbit edil miþ bulunan müþterek avarya garame paylarýndan doðan alacaklar hakkýnda dispeç raporunun tasd kine ait kararýn kesinleþmesinden. VIII . HAKKINI VEREN ALACAKLAR VE DERECELERÝ: D . Ümit veya Horn burunlarýnýn ötesinde hizmetlerinden çýkarýlmýþ gemiadamlarýnýn hizmet elelerinden doðan alacaklarý. mallarýn teslim edilmemesinden doðan alacaklar hakkýnda onlarýn teslim edilmiþ olmalarý ger eken tarihten. 5.GEMÝ ALACAKLILARININ DÝÐER ALACAKLILARA KARÞI RÜÇHAN HAKKI: Navlundan. Gemiadamlarýndan birinin kusurundan doðup 1235 inci maddenin 9 uncu bendinde yazýlý ve fakat bu maddenin 2 nci bendine girmiyen alacaklar hakkýnda ilgilinin zararý öðren diði tarihten. alacaðýn muaccel olduðu tarihten itibaren iþlemeye ba r. Çatmadan yahut 1220 nci maddeye giren bir hadiseden doðan tazminat alacaklari yle kurtarma veya yardým ücreti alacaklarý.

1395. 1280 inci maddelerle 1281 inci maddenin son fýkrasý 1287 nci madde. 1314. 14 20 ila 1430 ve 1453 ila 1459 uncu maddeler hükümlerine aykýrý olan mukavele þartlarý hükümsüz 1265. son fýkrasý hariç 1332 nci maddelerle 1345 inci maddenin 2 nci fýkrasý. 1289 uncu mad delerle 1292 nci maddenin son fýkrasý. 1324 ila 1329. Müruruzaman kurtarma vey yardým iþinin bittiði gün baþlar.2915/1 md. 1399.TARÝFÝ: Sigorta bir akittir ki bununla sigortacý bir prim karþýlýðýnda diðer bir kimsenin para ile öl ir bir menfaatini halele uðratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi ha linde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle vey a hayatlarýnda meydana gelen belli bir takým hadiseler dolayýsiyle bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayý üzerine alýr. 1361. 1286. B . Türkiye dýþýndaki sigortacýlarla yapýlmýþ bulunan sigorta aki bu hükümden müstesnadýr. 1293. 1368. 1301 inci madde ile 1312 nci maddenin 2 nci fýk rasý. 1334 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fýkralarý 1336 ncý maddenin ikinci fýkrasý. Denizde yolcu ve yük taþýma akitlerinden veya koniþmentodan taþýyan lehine doðan masrafla tazmini ve navlun dahil olmak üzere bütün alacaklar bir yýlda müruruzamana uðrar. BEÞÝNCÝ KÝTAP : SÝGORTA HUKUKU A . 1339. 1284. Þu kadar ki. 1274. 1315. 1362 nci maddelerle 1365 inci maddenin 2 nci fýkrasý. 1396. 1298. 1290.n müruruzaman baþlangýcýný deðiþtirmez. 1341. (Deðiþik fýkra: 12/10/1983 .Madde 1263 - Bu kitapta hüküm bulunmadýkça sigorta mukavelesi hakkýnda Borçlar Kanunu hükümleri tatbik olu . iki yýlda müruruzamana uðrar.SÝGORTA MUKAVELESÝ: I . 1275 inci maddelerle 1278 inci maddenin ikinci cümlesi. 1369. 1292 nci maddenin birinci fýkrasý. 1401. onun ruhsatname almamýþ olduðunu bilerek yapýlan s rta sözleþmesi hakkýnda Borçlar Kanununun kumar ve bahis hakkýndaki 504 ve 505 inci maddel eri tatbik olunur. 1279. 1338 inci madd inci cümlesi hükümleriyle 1371 inci maddenin 3 üncü fýkrasý. II .TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER VE AMÝR HÜKÜMLER: I .HUSUSÝ HALLER: BÝRÝNCÝ FASIL : UMUMÝ HÜKÜMLER Deniz ödüncü paralarý ve müþterek avarya garame payýndan dolayý mallarý takyid eden alaca a bu paralar ve garame paylarýnýn meydana getirdikleri þahsi talep haklarý da bir yýlda müru ruzamana uðrar. 1291. Müruruzaman. 1285. 1333. müþterek avarya paylarý bakýmýndan ise dispeç raporuna ait kararýn kesinleþmesinden baþlar. 1273. 1302. 1266. Birçok þahýslarýn birleþerek içlerinden herhangi birinin duçar olacaðý her nevi tehlikede zikodan) doðan zararlarý tazmin etmeyi taahhüt etmelerine "Karþýlýklý sigorta" denir.SÝGORTA POLÝÇESÝ VE MUVAKKAT ÝLMÜHABER: Sigortacý sigorta ettirene sigorta mukavelesi gereðince her iki tarafýn haiz olduðu hak ve borçlarý gösteren ve kendi tarafýndan imza edilen bir sigorta poliçesi veya onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta ilmühaberini ekleriyle beraber vermeye mecburdur. 136 6 ncý maddenin 2 nci fýkrasý. 1283. Deðiþtirilirse kanu n hükümleri re'sen tatbik olunur.) 1270 inci maddenin 2 nci fýkrasý. Diðer kanunlardaki sigortalara mütaallik amir hükümler mahfuzdur. 1317. 1400. 1367. 1350 nci maddenin 2 nci fýkrasý. S . Kurtarma ve yardým ücret ve masraflarýndan dolayý mallarý takyid eden alacaklarla bu m asraflardan doðan þahsi talep haklarý. 1318. 1321. 1397. 1277. 1299. 1306. IV . 1300. deniz ödüncü paralarý bakýmýndan muaccel olduklarý tarihten.Madde 1264 Ruhsatname almamýþ olan bir þahýs ile.UMUMÝ OLARAK: 1269. 1344 ve 1346 ncý maddele rle 1304 üncü maddenin 2 nci fýkrasý hükümlerine aykýrý olan mukaveleler batýldýr. 1441 inci maddenin birinci fýkra sigorta ettiren kimsenin zararýna olarak mukavele ile deðiþtirilemez. 1331 inci maddelerle 1332 nci maddenin son fýkra sý. 1288 inci maddenin ikinci fýkrasý. 1295 inci maddelerle 1297 nci maddenin 1 inci fýkrasý.

komisyoncu ve diðer kimseler. þu kadar ki. Bu fýkradak i tasdika ve baskýya ait olan þartlarýn yerine getirilmemiþ olmasý halinde dahi umumi þartna me hükümlerinden sigorta ettirenin zararýna olanlar yerine kanun hükümleri tatbik olunur. Sigortanýn mevzuu. malikin adi veya rehinli alacaklýsý. vekaleten sigorta ettireceði yerdeki mutat þartlar dairesinde sigorta akdetmeye mecburdur. Sigortacýnýn üstüne aldýðý rizikolarýn hakiki mahiyetlerini tamamen tayine yarýyacak b er. Diðer bir kimsenin nam ve hesabýna yapýldýðý. 6. malýn muhafazasýndan dolayý malikine karþý mesul ola acenta. Aksi takdirde sigorta ettiren kimse sigortacý ile sigortaya aracýlýk yapan tel laldan tazminat istiyebilir.SÝGORTA EDÝLEN MENFAAT: I . Tanzim tarihi.Madde 1265 Poliçe ve ilmühaberin aþaðýda yazýlý hususlarý ihtiva etmesi lazýmdýr:Madde 1266 Poliçe ve ilmühaberi sigorta ettirenin talebi üzerine nama.DÝÐER BÝR KÝMSENÝN NAM VE HESABINA YAPILAN SÝGORTA: Bir kimse diðer bir kimsenin nam ve hesabýna dahi sigorta akdedebilir. UMUMÝ OLARAK: II . mukavele þartlarýndan anlaþýlmýyan bir sigo . 4.MUHTEVASI: Sigorta mukavelesi doðrudan doðruya sigorta ettiren kimse veya onun temsilcisi veya vekili ile yapýlmýþsa mukavele tarihinden yirmi dört saat içinde ve mukavele bir tellal va sýtasiyle yapýlmýþ ise en geç on gün içinde sigortacý poliçeyi sigorta ettiren kimseye vermey burdur. 7. malýn muhafazasýnda hakikaten menfaatli o lan kimseler yahut bunlarýn kanuni temsilcileri. III .Madde 1269 1.MÜRURUZAMAN: BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ HÜKÜMLER ÝKÝNCÝ FASIL : MAL SÝGORTASI A . 2.igortacý istediði takdirde. bu menfaati sigorta ettirebilirle r.Madde 1270 - Vekaleten akdolunan sigorta müvekkil tarafýndan kabul olunduðu takdirde vekil vekalete uygun olarak hareket etmiþ sayýlýr. kiracý. emre yahut hamile yazýlý o larak tanzim olunabilir. sigortalý dahi poliçe veya ilmühaberin ve eklerinin bir örneðini mzalýyarak sigortacýya vermekle mükelleftir. Sigorta þartlarýna dair müvekkil talimat vermemiþ ise ve il. 3. Sigortacýnýn ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin adý v e soyadý veya ticaret unvaný ve ikametgahlarý. Sigorta poliçesi birinci fýkrada yazýlý hususlardan baþka Ýktisat ve Ticaret Vekaletince tasdik edilmiþ ve zahmetsizce okunabilecek bir tarzda basýlmýþ olan sigorta umumi þartlarýný muvakkat sigorta ilmühaberi ise.POLÝÇEYÝ VERME MÜKELLEFÝYETÝ: Sebepsiz yere ödenmiþ bulunan primin veya sigorta bedelinin geri alýnmasý alacaklarý dahil sigorta mukavelesinden doðan bütün mutalebeler.Madde 1268 C . Sigortacýnýn üstüne aldýðý rizikolarla bunlarýn baþlýyacaðý ve son bulacaðý an.Madde 1267 1. II . Primin tutarý ile ödeme zamaný ve yeri. nam ve hesabýna hareket ettiði kimseyi temsile salahiyetli deðilse sigorta prim inden dolayý bizzat mesul olur. zikri geçen umumi þartlara atfý ihtiva eder. o kimse.Madde 1271 Nam ve hesabýna sigorta mukavelesi yapýlan kimse rizikonun gerçekleþmesinden önce veya sonra icazet verirse sigortadan faydalanýr. 5. Sigorta bedeli. iki yýlda müruruzamana uðrar.MENFAAT SAHÝBÝ: Bir malý muayyen rizikolara karþý temin etmekte para ile ölçülebilecek bir menfaati olan mal ik.

Fakat hiçbir halde sigortacý sigorta ettiren veya sigort adan faydalanan kimsenin kasdýndan veya aksi mukavelede yazýlý deðilse sigorta edilen ma lýn ayýbýndan doðan hasarlarý tazmine mecbur olmaz. þu kadar ki.Madde 1277 Mukavelede aksine hüküm olmadýkça sigortacý.MÜKERRER SÝGORTA REASSÜRANS: I .elesi bunu yapmýþ olan kimsenin nam ve hesabýna yapýlmýþ sayýlýr.Madde 1276 V .ALACAKLININ MENFAATÝ: Bir alacaklý alacaðýný.Madde 1275 IV . hasar inat ancak mezkur alacaklýlara nazaran alacaklarýnýn e geçmiþ sayýlýrlar. MUKAVELENÝN YAPILDIÐI SIRADA: II .Mad de 1279 - . ilk önce borçlunun mallarýna müracaatla bunlarý sattýrarak alacað sil etmesini sigorta ettiren alacaklýdan istiyebilir.Madde 1274 B . VEKÝL ÝLE MÜVEKKÝL ARASINDAKÝ MÜNASEBET: 1. sigortacýnýn sigorta ettirene karþý olan borçlarýný ýskat etmez ve sigo ttiren kimseye. 2. rizikonun g erçekleþmiþ olduðunu yahut sigortacý rizikonun gerçekleþmesi imkaný kalmadýðýný bilmekte isel mukavelesi hükümsüzdür.RÝZÝKONUN GERÇEKLEÞMÝÞ OLMASI: Mukavelenin yapýldýðý sýrada sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimse.RÝZÝKO: 1.Madde 1278 2. sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan ki msenin yahut fiillerinden hukukan mesul bulunduklarý kimselerin kusurlarýndan doðan ha sarlarý tazmin ile mükelleftir. CAÝZ OLMIYAN SÝGORTA: Sigortadan faydalanan veya sigorta ettiren kimsenin kanunla yasak edilmiþ ve ahlak a (Adaba) aykýrý olan fiilinden doðabilecek bir zarara karþý sigorta yapýlamaz. Bu takdirde aksi e mukavele yoksa sigortacý. ACZE KARÞI SÝGORTA: III .MÜÞTEREK MENFAATLERÝN SÝGORTASI: Mükerrer sigorta (Reassürans) inhisarý hakkýndaki hükümler mahfuz kalmak üzere sigortacý. borçlunun aczi rizikosuna karþý sigorta ettirebilir. birinci halde sigortacý sigorta primini istiyebilir.HALEFÝYET: 2.MEÞRU OLMASI: Mükerrer sigorta.Madde 1272 A . AYNÝ BÝR HAKLA TEMÝN EDÝLEN ALACAK SAHÝBÝ: Menkul ve gayrimenkul mallarla gemiler üzerine haciz n yahut bunlar üzerinde hapis hakký veya buna benzer klýlar mezkur þeyleri sigorta ettirmiþler ise.TEMÝNATIN KAFÝ OLMAMASI HALÝNDE: Bir malýn veya o mala mütaallik bir hakkýn yalnýz bir kýsmýnda menfaat sahibi olan kimse ken disine ait olan kýsmýndan fazlasýný da sigorta ettirmiþse sigortanýn bu fazlaya ait kýsmý ond lgisi olanlar hesabýna yapýlmýþ sayýlýr.Madde 1273 koyduran veya bunlarý rehin ala imtiyazlý bir hakký haiz olan alaca vukuu halinde ödenmesi gereken tazm taalluk eylediði sigortalý þeyler yerin Sigorta olunan þeye hakký taalluk eden alacaklýlarýn imtiyaz dereceleri birbirinden fark lý ise bu þeyin deðeri imtiyaz derecesi sonradan gelen alacaklýnýn alacaðýný ifaya kafi olmad tte bu alacaklý o þeyi sigorta ettiremez. SÝGORTA ETTÝRENLE SÝGORTADAN FAYDALANAN KÝMSENÝN KUSURU: 1. mükerrer sigortayý yapan sigortacýya karþý doðrudan doðruya dava hakký vermez B . sig a ettiði menfaati dilediði þartlarla tekrar sigorta ettirebileceði gibi sigorta ettiren kimse dahi sigorta primini sigorta ettirebilir.

Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin deðerini aþarsa sigort anýn bu deðeri aþan kýsmý batýldýr. 2. bir veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilir. sigorta ettirilmiþse ancak aþaðýdaki hallerde ve þartlarla mutebe sayýlýr:Madde 1286 Mukavelelere göre müteaddit sigortacýlar müteselsilen mesul olduklarý takdirde sigorta ettiren kimse.Ma dde 1283 Bir maldan elde edilmesi umulan karýn makul haddi aþan kýsmý. 1 inci fýkra gereðince mesul olduðu rizikolardan biri sigorta poliçesinin hükmünden istisna edilmiþse vaki hasarýn istisna edilen rizikolardan doðduðunun ispatý sigort cýya aittir. uðradýðý zarardan fazla bir para istiyemiyeceði gibi sigortacýlardan her bir i yalnýz kendi mukavelesine göre ödemekle mükellef olduðu bedele kadar mesul olur. UMUMÝ OLARAK: Sigortacý.TAZMÝNAT ESASI: 1.Madde 1280 2. sigorta priminin dah ona tekabül eden kýsmý indirilir ve primin fazla tahsil edilen kýsmý geri verilir. SÝGORTACININ MESULÝYETÝ BAÞLAMADAN ÖNCE: 1.VÜSAT VE ÞÜMULÜ: Sigortacý.Madde 1285 - Deðerinin tamamý sigorta olunan bir menfaat sonradan ayný kimse tarafýndan ayný rizikolara karþý sigorta ettirilemez. MÜÞTEREK SÝGORTA: II . sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin ancak hakikaten uðradýðý za rarý tazmine mecburdur. sigorta edilemez. Bu takdirde sigortacýlardan her bi ri sigorta bedellerinin toplamýna nazaran sigorta ettiði bedel nispetinde mesul olur .Madde 1287 - .Madde 1282 Sigortacýnýn. Bu t akdirde o menfaati sonradan sigorta eden sigortacýlar deðer bakýyesinden dolayý mukavele lerin tarihleri sýrasiyle mesul olurlar. MÜDDET: I .AÞKIN SÝGORTA: C . þu kadar ki. Bu sebeple sigorta bedeli indirilir. UMULAN KARIN SÝGORTA ETTÝRÝLMESÝ HALÝNDE: 1. Bu hald e ödemede bulunan sigortacýnýn diðer sigortacýlara karþý haiz olduðu rücu hakký.Madde 128 4 2. menfaat deðeri taraflarýn rey birliði ile seçtikleri bilir kiþiler tarafýndan önceden ta dir ve tahmin edilmiþ ve taraflarca kabul olunmuþsa sigortacý bu deðere itiraz edemez. Ayný günde yapýlmýþ olan mukaveleler ayný anda yapýl . 2. geri kalan deðerine kadar. sigortacýlar a mukavelelere göre ödemeye mecbur olduklarý bedeller nispetindedir. Sigortanýn devam müddeti mukavelede yazýlý deðilse taraflarýn müþterek maksadiyle mah teamül ve sair haller göz önünde tutularak mahkemece tayin olunur. UMUMÝYET ESASI: III . primin ödendiði tarihten itibaren gerçekleþen rizi suldür.Sigortacýnýn mesuliyeti baþlamazdan önce sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kims enin fiil ve tesiri olmaksýzýn rizikonun gerçekleþmesine imkan kalmazsa sigortacý prime ha k kazanmaz.Madde 1281 - Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça sigortacý. harb ve isyandan baþka bir sebeple mallara arýz olan telef ve tagayyür gibi bütün hasarlardan mesul olur.BÝRDEN ÇOK SÝGORTA: Bir menfaat birden çok sigortacý tarafýndan ayný zamanda ve ayný rizikolara karþý sigorta olu duðu takdirde yapýlan mütaaddit sigorta mukavelelerinin heyeti umumiyesi ancak sigorta olunan menfaatin deðerine kadar muteber tutulur. ÇÝFTE SÝGORTA: Sigorta olunan menfaatin deðerinin tamamý önceki mukavele ile temin edilmemiþse bu menfa at.

Bu müddet.ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: D .Sigortacý sigorta olunan menfaatin konusu olan malýn deðerini tahkik için o malý dilediði zaman muayene edebilir. Sonraki ve önceki sigortacýlar muvafakat ederlerse. üçüncü þahsýn sigorta açmasý halinde sigortacýya sigortalýnýn müdafaasýna yardým etmeye mecbur tutan mesuliyet sig alarýnda sigortalýnýn tebligat üzerine davayý öðrendiði. kendiliðinden. tarifede derpiþ edilen prim farkýný es imin ödenmesine ait hükümler uyarýnca öder. bu isteðin noter protestosu ile sigortacýya bildirildiði günden sonra gelen günden itibaren akit hükümleri. sigortacý mukaveleyi feshedebilir. malýn yerini veya muka vele zamanýndaki halini deðiþtirdiði takdirde bu deðiþiklik mukavelenin yapýldýðý anda mevcut alde sigortacýnýn sigorta mukavelesini yapmamasýný veya daha aðýr þartlarla yapmasýný mucip b hiyette ise. Sigorta ettiren kimse önceki sigortadan doðan haklarýný ikinci sigortacýya devir ve ya o haklardan feragat etmiþ ise. Sigortalý. KISMÝ SÝGORTA: Sigorta bedeli. bu halde önceden yapýlmýþ olan sigortanýn ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý zsa ikinci sigorta mukavelesi hükümsüz sayýlýr. SÝGORTA MÜDDETÝ ÝÇÝNDE: Sigorta ettiren kimse sigortanýn taalluk ettiði rizikonun gerçekleþtiðini haber aldýðý tariht itibaren beþ gün içinde sigortacýya haber vermeye mecburdur.Madde 1290 . Sigorta ettiren kimsenin kötü niyeti anlaþýldýðý takdirde sigortac kazanýr. 2. Sigorta ettiren kimse deðiþiklik keyfiyetini sigortacýya ihbar etmediði halde dahi s igortacý vaki deðiþikliði öðrendikten sonra sekiz gün içinde feshetmez veya sigorta primini t .1. Bu takdirde devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine yazýlmasý lazýmdýr. þu kadar ki. yazýlmazs a ikinci sigorta mukavelesi hükümsüz sayýlýr. 3. sigorta deðerinden aþaðý olduðu takdirde ve sigorta edilmiþ menfaatin bir kýs halele uðramasý halinde sigortacý aksine mukavele bulunmadýkça sigorta bedelinin sigorta deðerine olan nispeti neden ibaretse zararýn o kadarýndan mesul olur.SÝGORTA ETTÝRENÝN MÜKELLEFÝYETÝ VE BORÇLARI: 1. 3. Bu takdirde sigorta mukaveleleri ayný zamanda yapýlmýþ sayýlarak hasar vukuunda sigort a bedeli 1285 inci maddede gösterilen nispette sigortacýlar tarafýndan ödenir. sigortalýnýn üçüncü kiþiye vereceði rafýndan ödenmesine ait mesuliyet sigortalarýnda ise hakkýndaki mahkeme kararýnýn kesinleþtið sigortalýnýn öðrendiði veya dava olmaksýzýn yahut dava neticesi beklenmeksizin üçüncü þahsa ra ödemiþ olmasý halinde parayý ödemiþ olduðu tarihten baþlar. MUKAVELE YAPILIRKEN: igorta ettiren kimse. Sigorta ettiren kimse sorulduðu halde susmuþ veya noksan yahut haki kata muhalif beyanlarda bulunmuþ ise hakikata vakif olmýyan sigortacý mukaveleden caya bilir.Madde 1289 Sigortacýnýn sigorta bedelini aþmýyan zararýn tamamýndan mesul tutulacaðý þeklinde sigort avelesinin deðiþtirilmesini sigorta ettirenin rizikonun gerçekleþmesinden önce istemesi ha linde.Madde 1291 Sigorta mukavelesinin yapýlmasý sýrasýnda sigorta ettirene doldurmasý teklif olunan li stede yazýlý sorular dýþýnda hiçbir mesuliyet teveccüh etmez.S . IV . sigortacýnýn mukavele yapýlýrken hakiki vaziyetleri bildiði takdirde mukaveleyi yapmamasýný veya daha aðýr þartlarla yapmasýný mücibolacak bütün hususlarý sigort rmeye mecburdur.Sigorta ettiren kimse sigortacýnýn muvafakati olmaksýzýn sigortalý.Madde 1288 III . sigortacýnýn sigorta bedelini aþmýyan zararýn tamamýn esul bulunduðu þeklinde deðiþtirilmiþ olur.MENFAAT DEÐERÝNÝN ALTINDA OLAN SÝGORTALAR: .SÝGORTACININ TAHKÝK SALAHÝYETÝ: I . sigortacý hakikatý öðrendiði tarihten itibaren bir ay içinde cayma hakkýn lanmamýþ ise bu hak düþer. 2. Sonraki sigortacýnýn ancak önceki sigortacýnýn ödemediði tazminattan dolayý mesuliyeti kýlýnmýþ ise.Madde 1292 Birinci fýkrada yazýlý deðiþikliði yapan kimse keyfiyeti sekiz gün zarfýnda sigortacýya b miþse sigortacý ihbar tarihinden itibaren sekiz gün içinde fesih hakkýný kullanmadýðý takdird ortanýn hükmü devam eder.

il etmek gibi sigorta hükmünün devamýna razý olduðunu gösteren bir harekette bulunursa fesih akký düþer. 3. RÝZÝKONUN GERÇEKLENMESÝ HALÝNDE:

- Sigorta ettiren kimse zararý önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarýyacak tedbirler i almakla mükelleftir. Alýnan tedbirlerden doðan masraflar bu tedbirler faydasýz kalmýþ olsa bile sigortacý tarafýndan ödenmek lazýmdýr; þu kadar ki; sigorta, menfaat deðerinin tamamýna alluk etmiyorsa vaki masraflar ancak sigorta bedelinin menfaat deðerinin tamamýna ol an nispetine göre ödenir.Madde 1293 Birden çok sigortalarda, sigorta ettiren kimse birinci fýkrada muayyen müddet içinde sigortacýlardan her birine gerek hasar keyfiyetini ve gerekse ayný menfaat hakkýnda y aptýðý sigorta mukavelelerini bildirmeye mecburdur. Sigorta ettiren kimse kasten yukarýki fýkralar gereðince ihbarda bulunmamýþ ise sigort a haklarýný zayi eder. Sigorta ettiren kimsenin kusuru halinde, kusurun aðýrlýðýna göre sigor ödemekle mükellef olduðu bedel indirilebilir. II - KORUMA TEDBÝRLERÝ: 1. UMUMÝ OLARAK: 1292 nci maddenin son fýkrasý hükmü burada da tatbik olunur. III - PRÝM ÖDEME BORCU:

- Sigorta ettiren kimse, primlerin en yüksek haddinin tayinine ait hususi hükümler mah fuz kalmak üzere, mukavele ile kararlaþtýrýlmýþ olan primi ödemekle mükelleftir. Sigorta prim ukavelede gösterilmemiþse ilgili vekaletçe tasdik edilmiþ olan tarifeler gereðince tayin o lunur.Madde 1294 (Deðiþik fýkra: 21/06/1994 - KHK - 537/1 md.) Sigorta primi para olarak ödenir. Ödeme için senet verilmesi halinde senet bedelinin tahsil edildiði tarihte ödeme yapýlmýþ sayýlýr.

Madde 1295 - (Deðiþik madde: 21/06/1994 - KHK - 537/2 md.) Primin aylýk veya yýllýk olarak taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlabilir. Böyle bir mukavele ksa sigorta priminin toptan ödenmesi lazýmdýr. 2. ÖDEME ZAMANI: Sigorta priminin tamamýnýn, taksitle ödenmesi kararlaþtýrýlmýþsa ilk taksitin, akit yapýl az ve poliçenin teslimi karþýlýðýnda ödenmesi gerekir. (Ýkinci fýkra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 11/03/1997 tarih ve E.1997/24, K.1997 /35, sayýlý Kararý ile) Sigortacýnýn sorumluluðu primin veya ilk taksitin ödendiði tarihten baþlar.

Sigorta primi sigorta ettirenin ikametgahýnda ödenir. Sigorta priminin sigortacýnýn veya acentasýnýn ikametgahýnda ödeneceðine dair poliçede bir þart varsa bu þarta riayet olunur; þ ar ki; þarta raðmen sigorta primi fiilen sigorta ettirenin ikametgahýnda ödenegelmekte i se þart yok sayýlýr.Madde 1296 Þu kadar ki, kara ve denizde mal taþýma iþlerine ait sigortalarda sigortacýnýn sorumluluð , akdin yapýldýðý andan baþlýyacaðý gibi sigorta primi de henüz poliçe tanzim edilmemiþ olsa da muaccel olur. Sigortacýnýn sorumluluðu baþlamadan önce sigorta ettiren kararlaþtýrýlmýþ olan primin yar mukaveleden kýsmen veya tamamen cayabilir. 3. ÖDEME YERÝ:

Madde 1297 - (Deðiþik madde: 21/06/1994 - KHK - 537/3 md.) 4. TEMERRÜT: Bir yýldan uzun süreli can sigortalarýnda, sigorta ettiren kimse, sigorta primini 1295 inci madde gereðince vermemiþ veya prim tecil edilmiþ yahut taksitlere baðlanmýþ olduðu alde iþbu primi veya herhangi bir taksidi vadenin bitiminde ödememiþ ise, sigortacý, ken disinin veya akid sýfatýyle hareket eden vekilinin yazý ile sigortacýya bildirilmiþ son ik ametgah veya meskenine resmi bir ihtarname veya taahhütlü mektup göndererek bir ay içind e söz konusu ücret veya taksidi ödemez ise sigortanýn feshedilmiþ olacaðýný ihtar eder. Bu sü bitiminde borç ödenmemiþ ise sözleþme feshedilmiþ olur. (Ýkinci fýkra iptal; Anayasa Mahkemesi'nin 11/03/1997 tarih ve E.1997/24, K.1997 /35 sayýlý Kararý ile)

Teminatýn durduðu süre içinde rizikonun gerçekleþmemesi þartýyla primin ödenmesi halinde at durduðu yerden devam eder.

Birden çok yýllar için yapýlan sigorta mukavelelerindeki sigorta priminin tayininde rizi koyu aðýrlaþtýrýlmýþ olan hususi sebepler göz önünde tutulmuþ ise, bu sebepler sonradan ortad dirde, sigorta ettiren kimse gelecek yýllara ait primlerin indirilmesini istiyebil ir.Madde 1298 5. PRÝMÝN ÝNDÝRÝLMESÝ VE GERÝ VERÝLMESÝ: I - BORCUN ÞÜMULÜ VE MUACCEL OLMA ZAMANI: Sigorta mukavelesinin kanuni sebeplerle sona ermesi halinde, kanunda baþkaca hüküm bulunmadýkça sona erme gününden sonraki zamana ait olan prim onu ödemiþ olana geri verilir. E - SÝGORTACININ SÝGORTA BEDELÝNÝ ÖDEME BORCU: 1. UMUMÝ OLARAK:

Sigorta bedelini ödeme borcu, karada ve iç sularda taþýma rizikolarýna ait sigortalar dahi l, bütün mal sigortalarýnda, rizikonun gerçekleþtiðini sigortacýya ihbar borcunun 1292 nci ma de hükmünce doðduðu tarihten muaccel olur.Madde 1299 Sigorta edilen malýn deðeri poliçede gösterilmemiþ ise sigorta ettiren kimse, bu malýn rizik onun gerçekleþtiði andaki deðerini ispata mecburdur.Madde 1300 Tazmini lazýmgelen sigorta bedeli, sigorta olunan menfaatin rizikonun gerçekleþtiði zamandaki deðerine göre tesbit olunur. Bu deðer sigorta bedelini aþarsa sigorta olunan m al tamamen telef olduðu takdirde sigorta bedelinin ödenmesi lazýmdýr. Kýsmen telef halinde tazminat miktarý, aksine mukavele yoksa, sigorta bedelinin malýn deðerinin tamamýna olan nispetine göre tayin olunur. 2. DEÐERÝN ÝSPATI:

Sigortacý sigorta bedelini ödedikten sonra hukukan sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan dolayý üçüncü þahýslara karþý dava hakký varsa bu hak n ettiði bedel nispetinde sigortacýya intikal eder.Madde 1301 Sigorta edilen malýn deðerinin poliçede gösterilenden az olduðunu iddia eden sigortacý, bunu ispata mecburdur; 1283 üncü madde hükmü mahfuzdur. Deðer hakkýnda taraflar her türlü delil gösterebilecekleri gibi mahkeme dahi toplanmýþ de illerle edindiði kanaatini kuvvetlendirmek için taraflardan birisine re'sen yemin et tirebilir. II - HALEFÝYET:

Sigorta akdi sona ermezden önce sigortacý veya sigorta primi henüz ödenmediði takdirde sig orta ettiren kimse, Borçlar Kanununun 82 nci maddesinde yazýlý hale düþerse diðer taraf taah hüdü yerine getirileceðine dair teminat talep ve bu tarihten üç gün içinde teminat verilmemiþ e sigorta mukavelesini feshedebilir.Madde 1302 Sigorta ettiren kimse, 1 inci fýkra gereðince sigortacýya intikal eden haklarýný ihlal edecek bir hal ve harekette bulunursa sigortacýya karþý mesul olur. Sigortacý zararý kýsmen tazmin etmiþ ise sigorta ettiren kimse kalan kýsmýndan dolayý üçüncü þahýslara karþý haiz ol akkýný muhafaza eder. F - ACZE DÜÞME HALÝ:

Mukavele müddeti içinde sigorta edilen malýn sahibi her hangi bir surette deðiþmiþse, mukave lede aksine hüküm olmadýkça sigortadan doðan hak ve borçlar o malýn rizikosu kendisine ait ol uðu tarihten itibaren yeni sahibine intikal eder.Madde 1303 G - SÝGORTALI MALIN SAHÝBÝNÝN DEÐÝÞMESÝ: A - RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ: Sigortacý sigorta priminden dolayý evvelki malike müracaat edebilir. ÝKÝNCÝ KISIM : YANGIN SÝGORTASI I - UMUMÝ OLARAK:

Sigortacý sigorta edilen menkul ve gayrimenkul mallara yangýn sebebiyle arýz olan bütün ha sarlarý tazmin ile mükelleftir.Madde 1304 -

þaðýda gösterilen hasarlar aksine mukavele olmadýðý halde yangýndan doðan zararlar hükmündedi 305 - A Sigortacý, sigorta ettiren kimsenin kasten çýkarmýþ olduðu veya kasten çýkarýlmasýnda her bir þekilde suç ortaklýðý etmiþ bulunduðu bir yangýndan doðan zararlarý tazmin etmez. II - HUSUSÝ HALLER:

Menkul ve gayrimenkul mallarýn yangýna karþý sigortasýna dair poliçeye 1266 ncý maddede yazýl uslardan baþka:Madde 1306 1. Yangýný durdurmak veya söndürmek için kullanýlan her nevi vasýtalardan yahut hararet v ya duman veya buhardan veya sigorta ettirilen eþyanýn kurtarýlmasý için alýnan baþka yere taþ gibi tedbirlerden veya eþyanýn kaybolmasýndan yahut yangýnýn geniþlemesine mani olmak maksad iyle sigorta ettirilen binanýn ilgili memurun emriyle tamamen veya kýsmen yýktýrýlmasýndan d oðan hasar ve masraflar; 2. Sigorta edilen binanýn ayýbý, sigorta ettiren kimsenin malumu olmadýðý surette bu ayýp an ileri gelen hasarlar; 3. Yangýn vukuuna sebebiyet vermemiþ olsa bile ateþten, yýldýrýmdan, infilaktan veya bun a benzer olaylardan ileri gelen hasarlar. B - POLÝÇE:

I - TESBÝT VE TAZMÝN ÞEKLÝ: 1. Sigorta olunan binanýn bulunduðu mahallin, inþaat tarzýnýn ve kullanma þeklinin; 2. Eþya sigorta edilmiþse bunlarýn bulunduklarý binanýn yerinin, inþaat tarzýnýn ve kulla þeklinin; yazýlmasý lazýmdýr. C - HASAR VE TAZMÝNAT:

Sigortalý bir binaya yangýndan dolayý kýsmen arýz olan hasar, o binanýn yangýndan önceki deðe sonraki deðerinin mukayesesi suretiyle tesbit olunur.Madde 1307 -

Aksine mukavele yoksa sigorta ettiren kimse yangýndan kurtarýlan eþyayý hasara uðramýþ olsa d hi sigortacýya býrakarak bedelinin tazminini istiyemez.Madde 1308 Sigortalý bir binanýn yanmasýndan doðan hasar, bedelinin ödenmesi suretiyle tazmin olu nur. Tamamen veya kýsmen yanan binanýn yeniden inþasý veya tamiri kararlaþtýrýlmýþ ise tarafl rey birliðiyle ve uzlaþmadýklarý takdirde mahkemece tayin olunan müddet içinde, masraflar si gortacý tarafýndan verilmek þartiyle, sigorta ettiren kimse binayý inþa veya tamir ettirme ye mecburdur. Bu suretle sigortacý inþa veya tamir masraflarý olarak ödemeye mecbur olduðu paranýn mahalline sarfýný murakabe etmek hakkýný haizdir. II - BIRAKMA HAKKININ BULUNMAMASI: I - ÞARTLAR VE ÞÜMULÜ: D - MESULÝYET SÝGORTASI:

Bir mala diðer kimsenin hesabýna olarak vazýyed eden kimse, kusurundan dolayý o mal tama men veya kýsmen yandýðý takdirde tazminat ödemeye mecbur kalmak rizikosuna karþý mezkur malý orta ettirebildiði gibi bir malý her ne sýfatla olursa olsun elinde bulunduran kimse k usuriyle vukua gelecek bir yangýnýn diðer bir kimsenin mallarýna sýrayeti sebebiyle o kims eye karþý hukukan mesul tutulmak rizikosunu sigorta ettirebilir. Bu takdirde aksine mukavele yoksa, sigortacý, sigorta ettiren kimsenin bu kusurundan ancak doðrudan doðru ya doðan hasarý tazmine mecbur olup o kimsenin baþkaca mahkum olacaðý tazminatý ödemekle müke f olmaz.Madde 1309 -

Yukarýki maddede yazýlý hallerde, sigortacýnýn sigorta ettirene karþý ödemeye mecbur olduðu t atý tahsil salahiyeti munhasýran sigorta ettiren kimsenin kendisine karþý mesul olduðu þahsa ait olup sigorta ettiren kimsenin alacaklýlarý bu tazminattan faydalanamazlar. Sigo rta ettirenin kendisine karþý mesul olduðu þahýs sigortacýdan tazminatýn tamamýný alamamýþ is dan dolayý yangýn sebebiyle kendisine karþý mesul olan kimseye müracaat hakký mahfuzdur.Madd e 1310 -

II - FAYDALANAN KÝMSE: A - TATBÝK OLUNACAK HÜKÜMLER: ÜÇÜNCÜ KISIM : KARADA VE ÝÇ SULARDA TAÞIMA RÝZÝKOLARINA KARÞI SÝGORTA

Bu kýsýmda hüküm bulunmýyan hallerde denizcilik rizikolarýna karþý sigortalara mütaallik hükü ik olunur.Madde 1311 -

Karada ve iç sularda taþýnan eþyanýn sigortasý halinde sigortacý, aksine mukavele yoksa, eþya aþýyýcýya teslimi tarihinden itibaren gönderilene kanunen teslim edilmiþ sayýldýðý zamana kad ne sebeple olursa olsun, maruz kaldýðý hasarlardan mesuldür.Madde 1312 B - RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ:

Sigorta bedeli, sigorta olunan malýn taþýnmasý için taþýyýcýya teslim olunduðu zaman o yerdek le varma yerine ulaþmasýna kadar olan taþýma ücretine ve diðer masraflara þamildir; þu kadar malýn varma yerine ulaþmasý halinde umulan ve makul haddi aþmýyan kar, sigorta poliçesine a yrýca dercedilmek þartiyle sigorta bedeline dahil ettirilebilir.Madde 1313 Sigortacý taþýma iþlerini görmeye memur olanlarýn kasten veya kusurlariyle sebebiyet ver dikleri hasarlarý da tazmin ile mükelleftir. C - SÝGORTA BEDELÝ:

Sigorta poliçesi 1266 ncý maddede yazýlý hususlardan baþka aþaðýda yazýlanlarý da ihtiva eder 1314 D - POLÝÇE:

Taþýmaya mütaallik hadis alacak zaruretler dolayýsiyle taþýma muvakkat olarak durdurulur yah ut taþýmanýn yapýlmakta olduðu yol, vasýta veya taþýma tarzý deðiþtirilirse sigorta mukaveles lmiþ olmaz.Madde 1315 1. Malýn taþýnacaðý vasýta ve taþýmada takip olunacak yol; 2. Taþýyýcýnýn adý, soyadý ve ticaret unvaný; 3. Gönderenle taþýyýcý arasýnda taþýma için bir müddet tayin olunmuþsa bu müddet; 4. Eþyanýn taþýyýcýya tevdi olunduðu yer ile gönderilene teslim olunacaðý yer. E - TAÞIMANIN DURDURULMASI: A - MENFAAT VE RÝZÝKO: DÖRDÜNCÜ KISIM : ZÝRAÝ SÝGORTA Biçilmiþ veya biçilmemiþ her nevi mahsuller, yýlýn her zamanýnda sigorta ettirilebilir.Madde 316 -

I - MÜDDET ÝÇÝNDE VAKÝ OLAN HASARLAR: Zirai ve ehli bütün hayvanlar her nevi bulaþýcý hastalýklarla kazalara karþý sigorta etti ebilir. B - MÜDDET:

Zirai sigortalar yapýldýklarý müddet için muteberdir. Sigortanýn devamý müddetince meydana ge ek bir zarar ile mukavele sona ermez, diðer zararlar için de devam eder.Madde 1317 -

Karþýlýklý zirai sigorta þirketlerinde sigorta müddeti, þirketin devamý müddetidir. Ancak, ge ket ve gerekse ortak, her yýl sonunda kooperatif þirket hakkýndaki hükümler gereðince þirket e dolayýsiyle sigorta münasebetini sona erdirmeye salahiyetlidir.Madde 1318 II - KARÞILIKLI SÝGORTALAR: Zararlar taraflarca tayin olunacak bilirkiþiler tarafýndan tesbit olunur.Madde 1319 C - ZARARIN TESBÝTÝ:

Hýrsýzlýktan zarar gören kimselerle hýrsýzlýk dolayýsiyle hukuki mesuliyete maruz kalan kimse i temin için hýrsýzlýða karþý sigorta yapýlabilir.Madde 1320 -

Madde 1328 - .ÖLÜM VE YAÞAMA ÝHTÝMALLERÝ: Bir kimse hayatýný.Madde 1325 - Prim ödenmesinden muaf sigortanýn natýk olacaðý bedel önceden temin edilen bedelin poliçede y zýlý cetvele göre ve ödenmiþ safi primlerle poliçe uyarýnca ödenmesi lazým gelen safi primler daki nispet esas tutularak dirilmesi suretiyle elde edilir.Madde 1321 - Sigortacý. yaþý.Madde 1327 III . üç yýl geçmeden önce sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmez e.PRÝM ÖDENMESÝNDEN MUAF SÝGORTALAR: Sigortacý. ya o kimse yahut onun bilgi ve muvafakati mevcut olmasa bile üçüncü b ir þahýs tarafýndan sigorta ettirilebilir. verdiði primi veya bedeli sigortacýdan talebedemez.SÝGORTA ETTÝRÝLEBÝLECEK KÝMSE: Bir kimsenin hayatý. mahcurlarýn veya mümeyyiz olmýyanlarýn ölümünü þart koyarak sigorta etmek bat yatý üzerine sigorta yaptýrmak muteberdir. veya mütaaddit sigortacýlara si gorta ettirebilir. II . bir kimsenin ya muayyen bir müddet içinde veyahut mukavelede muayyen olan þar t ve haller içinde ölümü veya o kimsenin mukavele ile muayyen bir müddetten fazla yaþamasý ih imallerini sigorta edebilir. Bu poliçe nama veya emre yazýlý olabilirse de hamile yazýlý olamaz.BEÞÝNCÝ KISIM : HIRSIZLIÐA KARÞI SÝGORTA BÝRÝNCÝ KISIM : HAYAT SÝGORTASI ÜÇÜNCÜ FASIL : CAN SÝGORTASI A . bu müddetin geçmesinden önce sigortalýnýn intiharý anýnda akli melekeleri ne olursa ols n sigortacý sigortanýn o andaki riyazi ihtiyatýný öder.Madde 1326 Sigorta ettiren kimse. meslek ve sýfat ve sý nin hal ve derecesi yazýlmak lazýmdýr. Hayatý sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden evvel ölmüþ ise sigorta hükümsüzdür.SATINALMA VE ÖDÜNÇ VERME: Sigortalý. sigorta ettiren kimsenin talebi ne ve sigorta poliçesinin iadesi karþýlýðýnda poliçede yazýlý cetvele göre satýn almaya veya oliçesi üzerinden ödünç para vermeye mecburdur.ÇÝFTE SÝGORTA: Hayat sigortasý poliçesine. II . þu kadar ki. Sigorta mukavelesinin kanuni sebeplerle sona ermesi halinde primlerin geri a lýnmasý hakkýnda 1298 inci maddenin ikinci fýkrasý tatbik olunur.Madde 1324 B .POLÝÇE: I .Madde 1323 III . en az ilk üç yýllýk primi ödenmiþ olan sigortayý.TARAFLARIN HAKLARI: C .MENFAAT: I . 1266 ncý maddede yazýlý hususlarýn hayat sigortasýna tatbiki kabi olanlarýndan baþka hayatý sigorta olunan kimsenin adý ve soyadý. üçüncü þahsýn o kimsenin hayatýnýn de veya manevi menfaati bulunmasý sigortanýn muteberliði için þarttýr.PRÝMÝN ÖDENMEMESÝ: Sigorta priminin ödenmemesi halinde 1297 nci maddenin 1 inci fýkrasý hükmü cari olup sigor tacýnýn bu sebepten dava açmýya hakký yoktur. Her iki halde de ölüm vukubulursa sigortanýn ölüm ihindeki riyazi ihtiyatý ödenir. intihar veya intihara teþebbüs neticesinde öldüðü takdirde sigorta arasýz olarak e z üç yýl devam etmiþ bulunuyorsa sigortacý poliçede yazýlý sigorta bedelini tamamen ödemekle ftir.Madde 1322 Küçüklerin. dilediði bir veya muhtelif bedellerle. Sigorta ettiren kimse. en az ilk üç yýllýk primi ödedikten sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmezse 1327 nci maddede yazýlý haklarý kullanmadýðý takdirde sigorta prim mesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiþ olur. Bunun þartlarýnýn poliçede açýkça gösterilme .

þu kadar ki.Madde 1330 Sigorta mukavelesinde üçüncü þahsýn mirasçý sýfatý gösterilmiþ olsa bile bu þahýs birinci doðrudan doðruya sigortacýya karþý hak ve menfaatlere sahip olur. Ýhbar mükellefiyetinin yerine getirilmemesi halinde mal sigortalarýna ait hükümler kýyas yoliyle tatbik olunur. kargaþalýk ve iç harb vukuunda sigorta mukavelesi muteber kalýr. II .SÝGORTACININ ÝFLASI HALÝNDE: Sigortalý sigortacýyý haberdar etmeksizin Türkiye'de ve dünyanýn her tarafýnda karada ve deni de mutlak surette. Umumi veya kýsmý seferberlik.D . bu beþ günlük müddetin geçtiði tarihte muaccel olur. Kesilme devresi içinde askeri vazifede iken ölen sigortalýlarýn hak sahiplerine üç bin l iraya kadar olan sigorta bedellerinin tamamý ve bu miktardan yukarý olanlarýnýn üç bin lirad an aþaðý olmamak üzere hükümetçe tayin edilecek miktarý ve fazlasýnýn riyazi ihtiyatý ve harb arb hareketleri sýrasýnda ölen sigortalýlarýn hak sahiplerine sigorta bedellerinin tamamý öde ir. iflas kararýna kadar her sözleþme için tahakkuk etmiþ riyazi ihtiyatla rýn ve bu tarihten ödeme gününe kadar hesap edilmiþ faizlerin verilmesine inhisar eder.DEÐÝÞTÝRME: Sigortacýnýn iflasý halinde henüz yürürlükte olan sigorta mukavelesinden faydalanan kimselere ait mutalebe haklarý. Medeni Kanunun 509 uncu maddesi hükmü mahfuzdur. Sigorta bedeli. Kesilme devresi içinde sigortalýnýn ölümü halinde kesilme tarihine kadar tahakkuk etmiþ r yazi ihtiyatlar bu tarihten ödeme tarihine kadar hesabedilmiþ teknik faizleriyle bir likte hak sahiplerine ödenir. rizikonun gerçekleþtiðini öðrendiði tarihten tibaren beþ gün içinde durumu sigortacýya bildirmeye mecburdur. Sigortalý veya sigortadan faydalanan kimse. Sigortasý kesilmeye tabi tutulmuþ olan sigortalý kesilme devresi sonunda hayatta i se sigorta mukavelesi týbbi muayeneye lüzum kalmadan yeniden yürümeye baþlar ve sigortalýlar kesilme devresine ait primlerle sürprimlerin teknik faizleriyle birlikte ödenmesiyl e. hükümetçe tesbit edilecek þartlar dairesinde.ÜÇÜNCÜ ÞAHIS LEHÝNE ÞART: Sigortadan faydalanan kimse hayatý üzerine sigorta yapýlmýþ olaný öldürmüþ veya onun öldü r hangi bir þekilde suç ortaklýðý etmiþ bulunduðu takdirde sigorta bedelinden mahrum kalýr ve bedel ölenin mirasçýlarýna ait olur.FAYDALANAN KÝMSELERÝN HAKLARI: Üçüncü bir þahsýn lehine yapýlan hayat sigorta mukavelesinden doðan hak ve menfaatleri sigort n talep ve tahsil salahiyeti doðrudan doðruya o kimseye aittir. her hangi bir sebeple olur a olsun. havada ancak yolcu sýfatiyle seyahat edebilir. sigorta ettiren kimse deðiþtirme hakkýnda n feragat ettiðini sigorta poliçesine yazdýrmakla beraber sigorta poliçesini sigortadan faydalanan üçüncü þahsa teslim etmiþ ise o þahsý deðiþtiremez. mükellef tutulur veyahut sigorta müddeti o nispette uzatýlmak suretiyle kesilme müddetine ait prim ve sürprim borçlarýndan ibra olunu r. sigorta bedelinin hükümetçe tayin edilecek kýsmýna ait ödenmemiþ primlerle sürprimler tek faizleriyle birlikte o ödemeden indirilir.Madde 1333 Sulh zamanýndaki silahlý sevkiyat mahiyetini haiz seyahat ve seferberlikler sýrasýnd a veya isyan. E .Mad de 1331 III . primleri veya sürprimleri. devletin harbe girmesi ihtimali veya Türkiye Cumhuri yetini de ilgilendiren yabancý devletler arasýndaki harb dolayýsiyle kabul edilen mevz uatýn tatbik edildiði müddetçe hükümet. . ödenmiyen her nevi hayat sigortalarýný kesilmeye tabi tutabilir. Kesilme devresi içinde sigortalý 1325 .1327 nci maddele rde yazýlý haklardan faydalanabilir.Madde 1329 - Sigorta ettiren kimse sigortadan faydalanan kimseyi mukavele yapýlýrken veya sonrada n tayin edebilir. Kezalik sigorta ettiren kimse sigortadan faydalanan kimseyi ta yin ettikten sonra da deðiþtirebilir.Madde 1332 F .ÝNTÝHAR: I .RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ VE ÝHBARI VE SÝGORTA BEDELÝNÝN MUACCEL OLMASI: Ortaklar tarafýndan verilen muayyen birer taksit neticesinde tahassul edecek tutar larýn muayyen bir tarihte hayatta bulunanlar arasýnda paylaþýlmasý þartiyle yapýlacak sigorta batýldýr.

Madde 1336 - Aksine þart olmadýðý takdirde sigortacý poliçede yazýlý tazminattan baþka sigortalýnýn sarf e i masraflarýný da vermekle mükelleftir.Madd 1334 - Kaza sigortalarý.MENFAAT: I . Kaza ölümü intac eylediði takdirde gerek ani olsun ve gerek kaza tarihinden itiba ren azami bir yýl içinde ölüm vukua gelsin tazminat. sig gortasý nazara alýnmaksýzýn bütün zarar ve ziyanýný tazminle mükellef tutulur. hak sahibine veya mirasçýlara ödenir.TAZMÝNATIN ÞÜMULÜ VE MUACCEL OLUÞU: Kaza sigortalarýnda sigortacý aþaðýda yazýlý olaylarýn vukuunda poliçedeki tazminatý vermekle tir.TONTÝN: A . Kanunun 112 nci maddesi hükmü mahfuzdur.Madde 1335 Kaza sigortasý bizzat sigorta ettiren kimse tarafýndan yapýlacaðý gibi bir veya mütaaddi t þahýslar lehine olarak diðer kimse tarafýndan dahi yapýlabilir. Meslek veya memuriyetinin zikri kafidir. sigorta ettirenin üçüncü þahsa müracaat hakkýný iskat etmez.Madde 1339 - . maddi menfaatlerini haleldar edecek her hangi bir olay. iþ kazalarý yahut nevi ve mahiyet i muayyen baþka bir kaza sebebiyle ölümü veyahut muvakkat veya daimi surette çalýþma kudretin en veya imkanýndan mahrumiyet halinde gerek sigorta ettirene. sigorta ettirene ödenir. bir grup üzer ine dahi yapýlabilir.TARÝF: ÝKÝNCÝ KISIM : KAZAYA KARÞI SÝGORTA Kazaya karþý sigorta.G . Ancak. 3. Muvakkat surette çalýþma kudretinden mahrum kaldýðý takdirde sigorta ettirene poliçede yazýlý azami müddet içinde mahrumiyetin devam ettiði müddetçe günlük hesabiyle tazminat veril Kaza sigortalarýnda rizikonun ihbarý ve sigorta bedelinin muaccel oluþu 1332 nci m addenin son fýkrasý hükümlerine tabidir. hastalýk. Üçüncü þahýs. Daimi maluliyeti mucip olduðu takdirde poliçede yazýlý maluliyet derecesine göre ic abeden tazminat. Bu takdirde kazaya karþý sigorta olunan kimselerin adlarýný göstermiye lüzum yoktur.Madde 1338 D . Bu kýsýmda hüküm bulunmýyan hallerde hayat sigortasýna mütaallik hükümler tatbik olunur.Madde 1337 1. gerek mirasçýlarýna veya y erine geçmiþ olanlara ve gerek muayyen veya mütaaddit hak sahiplerine muayyen sermaye tediyesini veyahut irat tahsisini bir prim karþýlýðýnda sigortacýya yükliyen mukaveledir. sigortalýnýn bir kaza sebebiyle ödiyeceði taz ata ait davada ona yardým saðlamak veya tazminatý karþýlamak üzere yapýlan sigortalarda ihbar müddetinin baþlangýcýna 1292 nci maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi hükmü tatbik olun II . 2.MENFAAT: I . Bu kabil kazalarda sigor tacý zararýn bedelden az olduðunu iddia edemez. sigorta ettirenin duçar olduðu kazadan dolayý zararýný tazmin etmek üzere y pýlabileceði gibi kimseye ödemeye mecbur olacaðý kaza tazminatýný telafi etmek maksadiyle dah yapýlabilir.UMUMÝ OLARAK: Geminin veya yükün denizcilik rizikolarýný salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menf i olan kimse bu menfaatini sigorta ettirebilir.TEDAVÝ MASRAFLARI: Üçüncü þahsýn kusuru neticesinde vukua gelen kazalardan dolayý sigorta ettirenin sigortacýdan zminat almasý. Kazaya karþý sigorta poliçesi ferden bir vey a müteaaddit muayyen þahýslar üzerine olabileceði gibi bir heyet.KUSURLU OLAN KÝMSEYE KARÞI DAVA HAKKI: BÝRÝNCÝ KISIM : UMUMÝ HÜKÜMLER DÖRDÜNCÜ FASIL : DENÝZCÝLÝK RÝZÝKOLARINA KARÞI SÝGORTALAR A . bir cemiyet.UMUMÝ OLARAK: C . sigorta ettirenin maruz kalacaðý her hangi bir kaza. B .

C . 1270 inci maddenin 1 ve 2 nci fýkralariyle 1271 inci madde hükümleri burada da tat bik olunur. yoksa baþkasý hesabýna mý yaptýrýldýðý da tayin ir. Sigortacýnýn üzerine aldýðý riziko. Deniz ödüncü paralarý. 5. 4. 7. þu kadar ki. 8. Yük.AÞKIN SÝGORTA: Tazmin olunacak zararýn meydana gelmesi imkanýnýn ortadan kalkmýþ olduðuna yalnýz sigorta yahut zararýn zaten meydana gelmiþ olduðunu yalnýz sigorta ettiren bildiði takdirde mukave le durumu bilmiyen tarafý baðlamaz. yolcu taþýma ücr ti veyahut yükün karþýlýk teþkil ettiði diðer alacaklar. baþkasý hesabýna sigorta halinde 1364 üncü madde hükmü ve gemi. Gemi.Madde 1343 Mukavelede sigortanýn kendi hesabýna mý. navlun. taraflar durumu biliyorsa mukavele hükümsüzdür. KENDÝ. yük gibi birden çok konunun veya bir konuyu teþkil eden eþyanýn toptan sigortasý halinde 136 7 nci madde hükmü tatbik olunur. Müþterek ve hususi avarya paralariyle ödetilmeleri için gemi. BAÞKASI VE KÝMÝN OLACAKSA ONUN HESABINA SÝGORTA: III . Navlun ve yolcu taþýma ücretinden doðan alacaklar.Madde 1342 - Sigorta salahiyetli bir vekil. 2. 9.Madde 1341 1. 2. "Kimin olacaksa onun hesabýna" yapýlan bir sigortadan baþkasý hesabýna yaptýrýldýðý anlaþ sabýna sigorta hükümleri tatbik olunur. Bunlardan birinin sigorta ettirilmesiyle diðerleri sigorta ettirilmiþ sayýlmaz. MÜNFERÝT MENFAATLER: II .MEVZUU: Sigorta ettirilebilen menfaatler bilhassa aþaðýda yazýlý mevzulara taalluk edenlerdir:Madd e 1340 - Kaptanýn veya diðer gemi adamlarýnýn hizmet veya iþ akitlerinden doðan ücret alacaklarý kendi i tarafýndan sigorta ettirilemez. 2. Kazanýlacak komisyon. sigorta ettiren sayýlmýyacaðý gibi bizzat sigorta da aþkasý hesabýna sigorta sayýlmaz. vekaleti olmadan baþkasý hesabýna tasarrufta bulunan bi r kimse yahut da sigortalýnýn diðer her hangi bir temsilcisi tarafýndan onun namýna yapýlýrsa sigortalýnýn namýna hareket eden kimse. SÝGORTASI CAÝZ OLMIYAN MENFAAT: 1.SÝGORTA DEÐERÝ: . baþkasý hesabýna sigorta sayýlýr.Madde 1344 Mukavelede adý ile gösterilen bir üçüncü þahsýn menfaatine taalluk eden bir sigorta.1. tere halinde. Yükün gönderildiði yere ulaþmasiyle elde edileceði umulan kar. üçüncü bir þahsýn m aatini ise "Baþkasý hesabýna sigorta" þeklinde ve bu son halde de sigortalýnýn hüviyetini bil irerek veya bildirmiyerek sigorta ettirebilir. Mukaveleden sigortanýn baþkasý hesabýna veyahut kimin olacaksa onun hesabýna yaptýrýldýðý sa sigorta ettirenin kendi hesabýna yapýlmýþ sayýlýr. TEMSÝL: Sigortacý tarafýndan tazmin edilecek zararlarýn meydana gelmesi imkaný mukavelenin yapýldýðý a ortadan kalkmýþ yahut bu anda zarar zaten meydana gelmiþ olsa bile sigorta mukaveles i muteberdir. Mukavelenin sigorta ettiren için bir temsilci tarafýndan yapýlmasý halinde 1363 üncü mad denin 2 nci fýkrasýnýn hükmü. Yapýlmakta olan gemi. Ýkinci halde sigortacý mukavelenin kendisini baðlamýyacað leri sürse bile primin tamamýný istiyebilir.MENFAATÝN SAHÝBÝ: Sigorta ettiren kimse kendi menfaatini "Kendi hesabýna sigorta" þeklinde.RÝZÝKONUN GERÇEKLEÞMÝÞ OLMASI: I . B . 3. 6.

þu kadar ki.Madde 1350 - Bir poliçe ile gemi. AYRI TAKSELER: .Madde 1351 Takse esaslý surette fahiþ ise sigortacý indirilmesini istiyebilir.ÇÝFTE SÝGORTA: Bir menfaat ayný rizikoya karþý birden çok sigortacýlara sigorta ettirilmiþ ve sigorta bedel lerinin tutarý sigorta deðerini aþmýþ olursa.Madde 1348 Sigorta bedelinin ve primin indirilmesi sigortanýn baþladýðý andan itibaren hüküm ifade e er. sigortacýlar sigortalýya karþý müteselsilen mes lar. ancak hususi surette þart kýlýnmýþsa sigorta deðeri için esas olabilir. sigortacýlardan her birinden sigorta bedelinin ve bununla mütenasip olara primlerinin de 1346 ncý maddenin 2 nci fýkrasýnda yazýlý nispete göre indirilmesini istiyeb ilir.Madde 1346 - Sigorta ettiren çifte sigortayý meydana getiren mukaveleyi diðer sigortadan haberi olm aksýzýn yapýlmýþsa.Madde 1345 1. "Þimdilik takselenmiþ" kaydýný taþýyan bir poliçe. birinci sigortacýya karþý. UMUMÝ OLARAK: Sigorta bedeli. sigortacý mukavelenin yapýldýðý sýrada butl rsa primin tamamýný istiyebilir. PRÝMÝN VE SÝGORTA BEDELÝNÝN ÝNDÝRÝLMESÝ: Bir menfaati ayný rizikoya karþý birden çok sigortacýlara sigorta ettiren kimse her bir si gortacýya öteki sigortalardan gecikmeksizin haber vermeye mecburdur.TAKSELENMÝÞ POLÝÇE: Taraflar mukavele ile sigorta deðerini muayyen bir para olarak tesbit ederlerse bu para taraflar arasýnda sigorta deðeri için esas olur.Madde 134 9 III.MENFAAT DEÐERÝNÝN ALTINDA OLAN SÝGORTA: 1. "takselenmemiþ" oliçe sayýlýr. sigortalý.Sigorta olunan menfaatin tam deðeri sigorta deðeridir. 3. 2. navlun ve yük gibi birden çok mevzuun veya bir bütün teþkil eden eþyanýn ptan sigortasý halinde toptan bir tek sigorta bedeli konur fakat bu konularýn bazýlarý içi n ayrý takseler kararlaþtýrýlmýþ olursa ayrý olarak takselenmiþ her mevzu ayrýca da sigorta e lmiþ sayýlýr. sigortalardan biri hakkýnda yabancý hu kuk tatbik edilecek olursa yabancý hukuka tabi sigortacý ancak tabi olduðu hukuk gereðin ce bizzat kendisine karþý da rücu hakkýnýn kullanýlmasý mümkün olduðu takdirde diðer sigortac kullanabilir. 2. þu kadar ki. Sigortacýnýn münasip bir ristorno ücreti istemiye hakký vardýr. takse katileþmedikçe. uðradýðý zarardan fazla bir para isteyemiyeceði gibi sigortacýla n her biri yalnýz kendi mukavelesine göre ödemekle mükellef olduðu bedele kadar mesul olur . TAKSE: IV . ÝHBAR KÜLFETÝ: Sigorta bedeli sigorta deðerinden az ise 1288 inci madde hükmü tatbik olunur. ancak talebedildiði andan itibaren hüküm ifade eder. Navlun sigortasýnda sigortacý tarafýndan tazmin edilecek bir zarar hakkýndaki takse. Sigortacýlardan biri için riziko diðer sigortacý ile mukavele yapýlmadan önce baþlamýþ ol indirme.Madde 1347 Sigortacýlarýn birbirlerine karþý olan rücu haklarý her birerlerinin sigorta mukavelesi gereðince sigortalýya ödemekle mükellef olduklarý sigorta bedelleri mecmuunun sigorta deðeri ne olan nispetine göre tayin olunur. sigorta deðerini aþamaz. Sigorta ettiren çifte sigortayý haber alýr almaz gecikmeksizin indirme talebinde b ulunmazsa bu hak düþer. II . Umulan kar tak selenmiþ ise taksenin mukavele yapýldýðý sýrada ticari tahminlere göre elde edilmesi mümkün g rý aþmasý halinde sigortacý bunun indirilmesini istiyebilir. Sigortalý haksýz olarak bir fayda temin etmek niyetiyle çifte sigorta yaptýrmýþ ise bu n iyetle yapýlmýþ olan akitlerin her biri batýldýr.

Madde 1358 - Umulan kar veya komisyon ayrý ayrý olarak sigorta ettirilmiþ ve fakat sigorta deðeri tak selenmemiþ bulunuyorsa. 4.UMUMÝ OLARAK: 2. ayrý ayrý sigorta ettirilmiþ olsun veya gayrisafi navlunun s igorta ettirilmesi suretiyle sigorta ettirilmiþ bulunsun yahut navlunla beraber yo lculuk sýrasýnda ve varma limanýnda yapýlacak masraflar dahi yükün sigorta ettirilmesi sýrasý sigortalanmýþ olsun. Bunlar. UMULAN KAR VE KOMÝSYONUN DEÐERÝ: Yük sigortasýnda umulan kar veya komisyon. YÜKÜN DEÐERÝ: Donatým masraflarý veya gemi adamlarýna ödenecek ücretler veya navlun. TASARRUF EDÝLEN MASRAFLAR: A . gayrisafi tutarýna kadar sigorta ettirilebilir. geminin sigortacý için ri baþladýðý andaki deðeri. Sigorta bedelinin hangi kýsmýnýn gidiþ ve hangi kýsmýnýn dönüþ navlununa ait olacaðý tayi zin gidiþ ve dönüþ navlunlarý bir tek sigorta bedeli üzerine sigorta ettirilmiþse bedelin yar idiþ yarýsý da dönüþ navlununa ayrýlýr. onun sigorta deðeri sayýlýr.Madde 1353 Bu hüküm.1.Madde 1352 Donatým ve sigorta masraflariyle gemi adamlarýna ödenecek ücretler. gemi ile birlikte ve ya ayrý ayrý olarak yahut gayrisafi navlunun sigorta ettirilmesi suretiyle sigorta e ttirilebilir.HUSUSÝ HALLER: A . mallarýn sigorta deðeri takselenmiþ olsa dahi. yolculuk sýrasýnda ve arma yerinde yapýlacak masraflar sigorta ettirilmiþ olduðu takdirde sigortacý. sigorta bedeli ayný zamanda sigorta deðerinin de taksesi olarak kabul edilir. ancak hususi surette kararlaþtýrýlmýþsa.DONATIM VE SÝGORTA MASRAFLARÝYLE TAYFA ÜCRETÝ: A . geminin sigorta deðerinin takselenmesi halinde de tatbik olunur.Madde 1355 Mal taþýma mukavelelerinde þart kýlýnmýþ olan navlun tutarý ve muayyen bir navlun kararla eya mallar donatan hesabýna yüklenmiþse 1073 üncü maddede yazýlý mutat navlun tutarý. tereddüt halinde.Madde 1354 - Navlun sigorta edilirken tamamýnýn yahut bir kýsmýnýn sigorta ettirildiði tayin edilmemiþse n vlunun tamamý sigorta ettirilmiþ sayýlýr. masraflar dan.Madde 1359 Umulan kar yük sigortasýna dahil olup da sigorta deðeri takselenmiþ ve fakat takseni n hangi kýsmýnýn umulan kara iliþkin olduðu tayin edilmemiþse taksenin yüzde onunun umulan ka .Madde 1356 Navlunun safi yahut gayrisafi olarak sigorta ettirildiði tayin edilmemiþse gayri safi navlun sigorta ettirilmiþ sayýlýr. 3.UMUMÝ OLARAK: 5. B . GEMÝNÝN DEÐERÝ: V .Madde 1357 Navlun ile yolculuk sýrasýnda ve varma yerinde yapýlan masraflar ancak kararlaþtýrýldýðý rde hesaba katýlýr.UMUMÝ OLARAK: Taraflar deðer biçilmesi için baþka bir esas kararlaþtýrmamýþlarsa. hüküm deðiþmez. mallarýn yükleme yerinde e zamanýndaki deðerleriyle sigorta masraflarý da dahil olduðu halde gemiye yükleninceye ka dar yapýlan bütün masraflar. navlunu igorta deðeri sayýlýr. ücretlerden veya navlundan kaza neticesinde tasarruf edilen kýsým için tazminat ver mez. ancak mukavelede açýkça bildirildiði takdirde sigorta edilmiþ sayýlýr. NAVLUNUN DEÐERÝ: Navlun. Yukarý ki hükümler mallarýn sigorta deðeri takselenmiþ olmasý halinde de tatbik olunur. mallarýn sigorta deðeri sayýlýr. gemi ile birlikte sigorta e ttirilmiþ sayýlýr. Masraflar ve ücretler. B .TEFSÝR KAÝDELERÝ: Taraflar deðer biçilmesi için baþka bir esas kararlaþtýrmamýþlarsa.

Umulan kar yük sigortasýna dahil olup da sigorta deðeri takse lenmemiþ ise mallarýn 1356 ncý maddede yazýlý sigorta deðerinden yüzde onu umulan kar olarak igorta ettirilmiþ sayýlýr. mukavelenin yapýldýðý sýrada k isince bilinen ve sigortacýnýn üzerine alacaðý rizikonun takdiri için olan önemine binaen muk veleyi yapýp yapmamak veya ayný þartlar altýnda yapmak hususundaki kararýna müessir olabilec ek mahiyette olan bütün halleri sigortacýya bildirmekle mükelleftir.UMUMÝ OLARAK: Gerek kendi ve gerekse baþkasý hesabýna sigorta ettiren kimse. navluna ve yüke þamil sayýlýr. istediði takdirde sigortacýya. B . II .Madde 1363 - Sigortanýn baþkasý hesabýna yaptýrýlmasý halinde mukavelenin yapýldýðý sýrada bizzat sigortal ki vekilin bildikleri hallerin de sigortacýya bildirilmesi lazýmdýr. Sigortalý. B . sigortalý vekalet vermeden ve onun malumatý olmadan yapýlmýþ ve mukavelenin y apýldýðý sýrada vekaletin olmadýðý sigortacýya bildirilmiþse. Bununla beraber s igortalý veya aradaki vekil bildirilecek hali. sigorta ettirene mukavelenin yapýlmasýndan önce haber veremiyecek kadar geç öðrenirse. SEBEPLERÝ: A . temsilci kendisince bilinen halleri de bildirmeye mecburdur. fevkalade tedbirler alýnmaksýzýn.BAÞKASI HESABINA SÝGORTA HALÝNDE: I .MÜKELLEFÝYETÝN ÝHLALÝ: 1. sigortalýnýn bildirilecek hali mesine bakýlmaz.MÜKELLEFÝYETÝN ÞÜMULÜ: Sigortalý sigortacýdan hakkýný istemeden önce borçluya karþý mevcut olan haklarýný ileri ecbur deðildir. üçüncü þahsa karþý sigortalýnýn haklarýna halef olur. sigorta ettirilmiþ alacaðýn borçlusuna karþý mevcut olan h sigortacýya devretmeye mecburdur.Madde 1364 Mukavele sigorta ettiren için bir temsilci tarafýndan yapýlýrsa. 1256 ve 1258 inci maddelerin 2 nci fýkralarýnýn hükümlerine halel gelmeksizin. deniz ödüncüne karþý hangi þeylerin rehnedildiði göst orta gemiye. sigortacýnýn yukarda yazýlý haklarýna halel verecek olan her türlü hareketinde esuldür.CAYMA: Sigorta.Madde 1361 Deniz ödüncü paralarý sigortasýnda. D .a ait olduðu kabul edilir.Madde 1362 Sigortalý. Komisyon yük sigortasýna dahil olmasý halinde de 2 nci fýkra hükümleri yüzde on yerine yü iki koymak suretiyle tatbik olunur. onlarýn bu ha i bilmiþ olmalarý nazara alýnmaz.HALEFÝYET: Ödetilmesi için deniz tehlikelerine maruz bir þeyin karþýlýk teþkil ettiði bir alacaðýn sigor rilmiþ ve zararýn meydana gelmiþ olmasý halinde. masrafý ona ait olmak üzere. Eðer hakikaten deniz ödüncüne karþý bütün bu þeyl e bunu ancak sigortacý ileri sürebilir. DENÝZ ÖDÜNCÜ PARALARI: Borçlarýný yerine getiren sigortacý. sigortacýnýn sigortalýya karþý olan borçlarý etirmiþ olduðu nispette sigortalý.TAKSE: Deniz ödüncü paralarý primiyle birlikte alacaklýsý için sigorta ettirebilir.Madde 1360 6. sigortalýnýn üçüncü þahsa tazmin ettirebileceði bir zara iði takdirde. E . üçüncü þahsa karþý rýna halef olduðunu gösteren ve noterlikçe imzasý tasdik olunan bir senet vermeye mecburdu r.MÜKELLEFÝYETÝN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝ HALÝNDE: . ÝKÝNCÝ KISIM : MUKAVELENÝN YAPILDIÐI SIRADAKÝ ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ I .SÝGORTALI ALACAÐIN DEVRÝ: A .

HÝLE HALÝNDE: A . Mukavelenin yapýldýðý sýrada sigortacýnýn rizikoyu üzer lmasý bakýmýndan önemli olan bir durumun diðer tarafça bilinmediði için sigortacýya bildirilm masý halinde dahi hüküm aynýdýr. sigorta ettiren kimseye düþer.Madde 1369 Caymanýn sigorta ettirene karþý beyan edilmesi lazýmdýr.RÝZÝKOYU DEÐÝÞTÝRMEMEK BORCU: Sigortacý için riziko baþlamadan önce mukavelede tesbit edilen yolculuk yerine baþka bir y olculuða baþlanýrsa.PRÝMÝN ARTIRILMASI VE CAYMA HAKKININ DÜÞMESÝ: . hali öðrenmekten kasýt ile kaçýnd hal bildirilmemiþse hüküm aynýdýr. CAYMANIN MÜDDET. Sigortacý.Önemli bir hal 1363 ve 1364 üncü maddelerin hükümlerine muhalif olarak bildirilmemiþ olursa. önemli hale dair yanlýþ bir ihbarda bulunulmuþ olmasý halinde de mukaveleden caya bilir. II . 1372 Sigortalýnýn fiili veya talimatý veya muvafakatiyle yolculuðun baðlamasý veya bitirilmesi ge .YOLCULUÐUN DEÐÝÞMESÝ: Prim ödemek borcu.MÜKELLEFÝYETÝN KISMEN YERÝNE GETÝRÝLMESÝ HALÝNDE: Mukaveleden cayma ancak bir hafta içinde caizdir. sigortacý mukaveleden cayabilir.Madde 1365 Sigortacý. C . sigortacý bu kýsým hakkýnda da mukaveleden cayabilir.Madde 1371 I .Madde 1366 Sigortacýnýn bildirilmemiþ olan durumu bilmesi veya ihbar etmemiþ olmanýn kusura dayan mamasý halinde cayma caiz deðildir. rizikosunu üzerine aldýðý kaza tahakkuk ettikten sonra cayarsa. ancak yolculuk sigortalý tarafýndan deðiþtirilmemiþ yahut onun talimatý v ya muvafakati olmaksýzýn deðiþtirilmiþ olduðu takdirde diðer yolculuk için rizikoyu yüklenir.Madde 1367 Sigortacýnýn ihbardaki yanlýþlýðý bilmesi veya ihbarýn yanlýþ yapýlmasýnýn kusura dayanma yma caiz deðildir. B . baþka sigortalarda.Hileden dolayý Borçlar Kanununun 28 ve 31 inci maddeleri gereðince sigortacýnýn haiz old uðu haklar mahfuzdur. ihbar mükellefiyetinin ih edildiðini veya önemli bir halin bildirilmediðini öðrendiði andan itibaren bir hafta içinde igortacý tarafýndan ileri sürülmediði takdirde düþer.PRÝM ÖDEME BORCU VE PRÝMÝ GERÝ ÝSTEME HAKKI: ÜÇÜNCÜ KISIM : SÝGORTALININ SÝGORTA MUKAVELESÝNDEN DOÐAN BORÇLARI Aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça primlerin mukavele yapýlýr yapýlmaz ve poliçenin teslimi karþ dýr.Madde 1370 Sigortacýnýn kararlaþtýrýlan primden yüksek prim istemek hakký. tazminat verme mükellefiyeti baki kalýr. ÞEKÝL VE HÜKÜMLERÝ: Ýhbar mükellefiyeti gereði gibi yerine getirilmemiþ olup da bu hususta diðer tarafa isnade dilebilecek bir kusurun bulunmamasýndan dolayý sigortacý cayma hakkýný haiz deðilse ve rizik onun kabul edildiðinden daha yüksek olmasý sebebiyle daha fazla bir prim verilmek lazým geliyorsa sigortacý bunu istiyebilir. Sigorta ettiren veya 1363 üncü maddenin 2 nci fýkrasýna veya 1364 üncü maddeye göre bilgisi önemli olan bir ilgili. Bu müddet sigortacýnýn ihbar mükellefiye tinin ihlal edildiðini öðrendiði andan itibaren baþlar. kendisine b ildirmemiþ olan halin kazanýn meydana gelmesi ve sigortacýnýn ödeme borcunun þümulü üzerine b siri olmadýðý takdirde. Sigortacý caysa da primin tamamý alýr.YANLIÞ ÝHBAR HALÝNDE: Sigorta ettirilmiþ mevzularýn bir kýsmý hakkýnda sigortacýnýn caymasýný haklý kýlacak þartlar ancak sigortacýnýn geri kalan kýsým için mukaveleyi ayný þartlar altýnda yapmýþ olmýyacaðý ha nlaþýldýðý takdirde. B . deniz sigortalarýnda da tatbik olunur. 1298 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmü. alýnmýþ tazminat geri verilir ve alýndýðý günden itibaren faizi de ödenir. gemi ve navlunun sigortasýnda sigortacý her türlü mesuliyetten kurtulur.Madde 1368 2. III .

tazminat tutarýndan indirebilir.Madde 1373 Sigortacý için riziko baþlandýktan sonra mukavelede tesbit edilen yolculuk deðiþtirilirs e sigortacý yolculuðun deðiþmesinden sonra çýkan Kazalardan mesul deðildir.Madde 1378 Mesuliyet sigortalarýnda ihbar mükellefiyeti 1292 nci maddenin birinci fýkrasýnýn ikin ci cümlesinde bildirilen hallerde davayý veya hükmün kesinleþtiðini öðrenme yahut parayý ödem aþlar. Baþka bir varma limanýna gitmeye karar verilip de bu kararýn tatbikina geçilince her iki varma limanýna giden yollar henüz ayrýlmamýþ olsa bile yolculuk deðiþtirilmiþ sayýlýr. GEMÝNÝN DEÐÝÞMESÝ: IV . yüklenmiþ mallarýn uðrýyacaklarý kazala hiçbirinden mesul olmaz. bu zaruret hali sigortacýnýn üstüne almadýðý bir rizikodan doðmuþ olsun.YOLCULUÐUN GECÝKMESÝ GÝBÝ RÝZÝKOYU ARTIRAN FÝÝLLER: Mukavele yapýlýrken kaptanýn ismen gösterilmesi.ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: Bu borcun yerine getirilmemesi halinde sigortacý. taþýmaya tahsis edi en gemiden baþka bir surette taþýnmasýna devam olunursa mukavele hükümlerine göre mesul olur. bu zaruret hali sigortacýnýn üstüne almadýðý bir rizikodan doðu n). lazým olan tedbirler için önceden sigortacýya danýþmaya mecburdur . 3.Madde 1375 - Taþýyacak gemi veya gemiler gösterilmeksizin (Belli olmýyan veya adý tayin olunmamýþ gemilerl ) yapýlan yük sigortasýnda sigortalý mallarýn hangi gemiye yüklendiðini öðrenir öðrenmez.RÝZÝKONUN MAHÝYETÝ: .Madde 1376 2. II . rizikonun artmýþ veya deðiþmiþ olmasýndan sonra meydana gelen kazadan sigortacý mesul olmaz. Bununla beraber y lculuk sigortalý tarafýndan deðiþtirilmemiþ yahut onun talimatý veya muvafakati olmaksýzýn de lmiþ yahut da yolun deðiþtirilmesi zaruret halinden ileri gelmiþse sigortacý bu kazalardan mesuldür. bildirmezse sigortacý vaktinde haber verilm esi halinde tazminattan azaltabileceði miktarý. meðer ki. Bununla beraber sigortacý riziko kendisi için baþlandýktan sonra mallar sig ortalýnýn talimatý veya muvafakati olmaksýzýn yahut bir kaza neticesinde.Sigorta ettiren veya sigortadan haberi olmak þartiyle.Madde 1374 Birinci fýkra hükmü aþaðýda yazýlý hallerde tatbik olunmaz: 1. C .GEMÝNÝN TAYÝNÝ: Yük sigortasýnda mallar bu husus için kararlaþtýrýlan gemi ile. kaza sigortacýnýn üzerine almadýðý bir rizikodan doðmuþ olsun.KAPTANIN ÞAHSININ BÝLDÝRÝLMESÝ: 1. B ek 1 ve gerek 2 nci fýkradaki hallere tatbik olunur. Sigortacý için riziko baþladýktan sonra rizikonun artmasý veya deðiþmesine bir zaruret hali sebep olmuþsa (Meðer ki. Rizikonun artmasý veya deðiþmesinin sonraki kaza üzerine hiçbir tesiri olmadýðý halin býndan anlaþýlýrsa. taþýnmazsa sigortacý hiçbir k mesul olmaz.Madde 1377 . II . ÝHBAR MÜKELLEFÝYETÝ: I . Bu nunla beraber imkan varsa. Kaptan insaniyet düþüncesiyle rotadan ayrýlmak mecburiyetinde kalmýþsa. gerek sigorta ettirilmiþ þeyleri kurtarmak ve gerekse d aha büyük zarara meydan vermemek için mümkün olan gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. III .Bir kaza vukuunda sigortalý. sigortalý bir kazayý öðrenir öðrenme bunu sigortacýya bildirmekle mükelleftir.cikir veya gemi sigorta akdi ile tesbit edilen rotadan ayrýlýr veya sigorta akdiyle tesbit olunmuþ rotaya dahil sayýlamýyacak olan bir limana uðrar yahut sigortalý diðer her ha ngi bir þekilde rizikonun artmasýna veya deðiþmesine sebep olursa ve bilhassa riziko dur umu hakkýndaki hususi vaitlerini yerine getirmezse.KORUMA TEDBÝRLERÝ: A . 2. meðer ki. geminin o kaptan tarafýndan idaresini vad etme sayýlmaz.RÝZÝKONUN GERÇEKLEÞMESÝ HALÝNDE MÜKELLEFÝYETLER: . bun cýya bildirmekle mükelleftir.

parçalanma. doðrudan doðruya veya bir üçüncü þahsa ika edilen zara cbur olmak suretiyle bilvasýta zarar görmüþ olmasý arasýnda bir fark gözetilmeksizin.UMUMÝLÝK ESASI: Aþaðýdaki hükümler veya mukavele ile baþka bir esas kabul edilmemiþ ise sigortacý sigortanýn ca geminin veya yükün maruz bulunduklarý bütün rizikolarý yüklenir. yangýn. 5. sigortalýnýn gemiyi yanlýþ sevk ve idare e suretiyle sebep olduðu zararý ödemeye mecburdur). Yalnýz geminin sigortasýnda: A) Geminin alelade kullanýlmasý yüzünden gemi ve teferruatýnýn uðradýðý zarar. Üçüncü bir þahsýn kusurundan ileri gelse bile su alma. 2. kendiliðinden eksilme. yükün veya sa . 4. ma srafý sigortacýya ait olmak üzere. Sigortalýnýn kusuru olmaksýzýn üçüncü þahsýn talebi üzerine ihtiyati haciz veya ihtiya ler konma rizikosu.RÝZÝKONUN BAÞLANGICI VE SONU: B . 5. yýldýrým. yolculuðun uzam sýndan ileri geldikleri nispette tazmin etmeye mecburdur).DÖRDÜNCÜ KISIM : RÝZÝKONUN ÞÜMULÜ I . 6. karaya oturma. s igortacý bu zararý tazmin etmekle mükelleftir.Madde 1381 1. GEMÝNÝN SÝGORTASI HALÝNDE: Geminin bir yolculuk için sigorta ettirilmesi halinde sigortacý için riziko. Bununla beraber sigortalý. Yük veya navlunun sigortasý halinde: Mallarýn tabii mahiyeti iktizasý. B) Sadece eskime. çürüme veya kurt yeniði sebebiyle gemi ve teferruatýnýn uðradýðý zarar. B) Çatma hariç olmak üzere. 1378 inci madde gereðince halin icaplarýna göre gerekli o lan tedbirleri almaya mecburdur. donatanýn gemi adamlarýndan birinin üçüncü þahsa ika ettiði z 47 ve 948 inci maddeler gereðince mesul olmasýndan doðan zararlar. gönderilenin yahut yük komisyon cusunun bu sýfatla kasýt veya ihmalleriyle sebep olduklarý zarar. II . gemiyi haczettirmeye veya baþka münasip bir þekilde. Sigortalý zararýn tazminini önce sigortacýdan stiyebilir. patlama.Madde 1379 - Sigortacý aþaðýda yazýlý zararlarý tazmin etmez:Madde 1380 Sigortacý bilhassa rizikolarý yüklenir 1. 7. 3. Çarpýþma neticesi sigortalýnýn. zelzele. Yük veya umulan karýn sigortasý halinde : Yükletenin.RÝZÝKONUN MÜDDETÝ: 1. buz hasarýna uðrama ve saire gibi tabii hadisele rle diðer deniz kazalarýndan doðabilecek rizikolarý. Yolculuða devam için sigorta ettirilmiþ mallarý 998 .ÜÇÜNCÜ ÞAHISLARIN ZARARDAN DOLAYI MESULÝYETÝ: I . hususiyle içten bozulma. Sigorta ettirilmiþ þey için bir zarar doðmak þartiyle gemi adamlarýndan birinin yolsu zluðu veya kusuru rizikosu. 3. Hýrsýzlýk ile deniz haydutluðu yaðma ve diðer zorbalýk rizikolarý. tazminat isteme hakkýnýn müessir surette takibi içi n sigortacýya lüzumlu olabilecek yardýmda bulunmaya ve bu hakký emniyet altýna almak maksa diyle navlunu ödemeyip alýkoymaya. Gemi ve navlunun sigortasý halinde: A) Geminin 974 üncü maddeye muhalif olarak denize elveriþli veya yola elveriþli bir halde bulunmadan yahut lüzumlu vesikalar olmadan denize çýkarýlmasýndan doðan zararlar. 4. Sigortalýnýn kastý veya ihmali ile sebep olduðu zarar (Bununla beraber sigortacý si gortalýya kötü bir hareket tarzý isnadedilmedikçe. III . Harb ve amme tasarruflarýndan doðabilecek rizikolarý. 2. yanm batma. normal akma ve sýzma ve bunlara benzer diðer sebep lerden yahut mallarýn fena ambalaj yapýlmýþ olmasýndan doðan zararlarla fare veya sýçanlar ta dan mallara yapýlan zararlar (Bununla beraber sigortacýnýn mesul olduðu bir kaza yüzünden yo lculuk mutat olmýyan bir þekilde uzarsa sigortacý bu bentte yazýlý zararlarý.ÝSTÝSNALAR: Sigortalýnýn bir zarar için kaptan veya baþka kimseden tazminat istemek hakký olsa bile.1001 inci maddelerle 1214 üncü madde hükümleri gereðince deniz ödüncüne karþý rehnetmek yahut ayný maksat için mallar üzerin veya kullanmak suretiyle tasarruf etmek rizikosu. gemiler n çatmasý rizikosu.

bunlarýn sarf edildiði anda ba ve deniz ödüncüne karþý rehnedilmiþ veya kendileri için avarya masraflarý sarf edilmiþ olan e gortasýndaki rizikolarýn bitmiþ olacaðý anda biter. 2. DENÝZ ÖDÜNCÜ VEYA AVARYA PARALARININ SÝGORTASI HALÝNDE: 1. avarya masraflarýný sigortalýnýn kendisi vermiþse. UMUMÝ OLARAK: II . Boþaltma bitmeden önce yeni bir yolculuk için yük ve safra alýnýrsa riziko. rizikonun bitmesini tayin bakýmýndan yolculuðun bittiði liman varma limaný yerine geçer.Madde 1387 Mallarýn geçici olarak boþaltýlmasý lazýmgelir yahut gemi tamir için karaya çekilirse.Madde 1385 a) Geminin ve bu yüzden navlunun maruz kaldýðý kazalar bakýmýndan. ancak navlun veya yolcu taþýma akitleri daha önce yapýlmýþ olduðu takdi ve donatan kendi hesabýna mal yüklemiþ bulunursa.Madde 1382 - . sigortalý yahut. UMULAN KAR VE KOMÝSYONUN SÝGORTASI HALÝNDE: Navlunun sigortasý halinde riziko:Madde 1384 Boþaltma. bu paralarýn avans olarak veri diði yahut. YOLCULUKTAN VAZGEÇÝLMESÝ HALÝNDE: Bu kanunun 1386 ve 1387 nci maddeleri hükümleri ancak 1373 ve 1375 inci maddeler hükümle ri mahfuz kalmak þartiyle tatbik olunur. ancak yük gemiye veya mavnalara yükleti lmek maksadiyle daha önce karadan ayrýlmýþ bulunduðu takdirde mesuldür.franýn alýnmasýna baþlandýðý yahut ne yük ne de safra alýnmýyacaksa geminin kalktýðý andan it e varma limanýnda yükün veya safranýn boþaltýlmasý bittiði anda biter.Yük.DEVAM MÜDDETÝ: Ýþlemiye baþlýyan riziko müddeti sigortacý için. ayný yolculuk için malla ta ettirilmesi halinde riziko hangi anda baþlýyacak ve sona erecekse o anda. riziko. yükün veya sa nýn alýnmasýna baþlandýðý anda biter. hususiyle sigortacý bir barýnma veya ara limanýnda geçen günlerde ve yolculuk gidiþ ve geliþ için sigorta edilmiþse gidiþ yolculuðunun varma limanýnda geçen günle çýkan rizikodan da mesuldür. 3.Madde 1386 - Riziko müddeti iþlemiye baþladýktan sonra sigorta edilmiþ yolculuktan arzu ile veya mecbur en vazgeçilirse. si tacý mallarýn veya geminin karada bulunduklarý sýradaki rizikodan da mesuldür. ayný yolculuk için gem n sigorta ettirilmesi halinde riziko hangi anda baþlayacak ve sona erecek ise o an da. Yükleme ve boþaltma sýrasýnda mavnalarýn mahalli n da sigortacý mesuldür. gemi sigortasýnda riziko hangi and a baþlamýþ veya sona ermiþ sayýlýrsa o anda baþlar veya sona erer. mallarýn gemiye veya mavnalara yükletilmek üzere karadan ayrýlmýþ olduklarý andan baþlar ve llarýn varma limanýnda yeniden karaya çýkarýldýðý anda biter. böyle bir gecikme er. Navlunu veya yolcu taþýma ücretini sigorta etmiþ bulunan sigortacý. 2. böyle bir gecikme olmasaydý boþaltmanýn bitmiþ olacaðý anda biter. kararlaþtýrýlan müddet veya sigorta edilen y evamýnca durmadan iþler. gemiyi ilgilendire n bir kazadan dolayý. .Madde 1388 Geminin yolculuðundan vazgeçildikten sonra mallar taþýnmak üzere kararlaþtýrýlmýþ olan ge aþka bir suretle varma limanýna taþýnýrsa. umulan kar veya taþýnacak mallardan kazanýlacak komisyonun sigortasý halinde riziko . Bu hallerde vaktinden önceki boþaltmanýn masraflarý geçic i depo masraflarý ve karadan olsa dahi taþýmanýn fazla masraflarý sigortacýya düþer. 4. taþýma kýsmen veya tamamen karadan yapýlsa dahi ba riziko bu mallar için devam eder. b) Yükün ve bu yüzden navlunun maruz kaldýðý kazalar bakýmýndan. Yolcu taþýma ücretlerinin sigortasý halinde riziko.Madde 1383 Sigortalý boþaltmayý muhik bir sebep olmaksýzýn geciktirirse. sigortalý veya 1380 biri tarafýndan muhik bir sebep olmasaydý boþaltmanýn bitmiþ olacaðý and teamüllere göre kullanýlmasýndan doðan r Deniz ödüncü veya avarya paralarýnýn sigortasý halinde riziko. yük veya umulan karýn inci maddenin 5 inci bendinde gösterilen kimselerden olmaksýzýn geciktirilirse riziko. NAVLUNUN SÝGORTASI HALÝNDE: sigortasý halinde. YÜK. baþlamýþ veya sona ermiþ sayýlýr.

geminin en yakýn varma limanýna ula ve bu limanda boþaltma yapýlýrsa 1382 nci maddede yazýlý olduðu gibi boþaltmanýn sonuna kada zatýlmýþ sayýlýr. 3.UÐRANACAK LÝMANLAR SIRASI: I .MÜÞTEREK AVARYA: Müþterek avarya halinde sigortacý aþaðýda yazýlý zarar ve masraflarý tazmin eder. 1089 ve 1214 üncü maddeler gereðince müþterek ava saslarýna göre muamele görecek olan garame paylarý da müþterek avarya garame paylarý gibidir.DÝSPEÇÝN HÜKMÜ: Sigortacýnýn müþterek avarya garame paylarý ile müþterek avarya esaslarýna tabi tutulan garam aylarýndan doðan borçlarý. dispeçte bu zarar için takdir edilmi lan paradan fazlasýný sigortacýdan istemek hakkýný haiz olmýyacaðý gibi sigortacý da.Madde 1393 - 1.Madde 1394 . Bununla beraber sigortalý. Alýnan tedbirler neticesiz kalmýþ olsa bile 1378 inci madde gereðince kurtarma ve daha büyük mahzurlardan korunma için zaruri veya maksada uygun olarak yapýlan baþka masra flar. UMUMÝ OLARAK: III .Madde 1389 - eminin müddet üzerine sigorta edilmiþ olmasý halinde mukavelede kararlaþtýrýlan sigorta müdde gemi yolda iken biterse hilafý þart kýlýnmadýkça sigorta.RÝZÝKONUN YERÝ: Birden çok limanlardan biri veya öteki için sigorta yapýlýrsa sigortalý bu limanlardan birin i seçebilir. Sigortacýya düþen zararýn takdiri ve tesbiti için yapýlacak masraflar. C . gemi henüz yola çýkmadan sigortayý uzatmak istem igortacýya ihbar edebilir. uzama müddeti içinde ve gemi kaybolmuþsa gaiplik müddetinin bitimine kadar müddet üzerine kararlaþtýrýlan primi ödemeye devam etmekle elleftir. MAHFUZ KALAN HÜKÜMLER: 1. 4. satýþ ve dispeç masraflarý. hafta veya ay yahut sene üzerine yapýlmýþ ise sigorta. KAÝDE OLARAK: 1. fakat bütün limanlara uðramak mecburiyetinde deðild r. Hususiyl e müþterek avaryadan olan bir zarara. Sigorta "bir liman ve bir baþka liman" yahut "bir ve birkaç baþka liman" için yapýlýrsa sigortalý bu limanlardan her birine uðrayabilir. II .Madde 1390 .UMUMÝ OLARAK: Aksi anlaþýlmadýkça poliçedeki sýra. Gemide mal bulunmuþ olsaydý müþterek avaryadan sayýlacak olan fedakarlýklar. 2. gün.Madde 1392 II .Madde 1391 - Sigorta birden çok limanlar için yapýlmýþ veya sigortalýya birden çok limanda durmak hakký ta sigortalý bu limanlara ancak kararlaþtýrýlan veya mukavele yoksa seyrüsefer icaplarýna uygun bir sýraya göre uðramaya salahiyetlidir. uðrýyan sigortalý. mukavelenin yapýldýðý gün s ikide baþlar ve müddetin son günü saat on ikide biter. Sigortanýn uzatýlmamasý halinde gaiplik müddeti sigorta müddetini aþarsa gaiplik sebebiy le sigortacýdan bir þey istenemez. D . MÜDDETÝN UZATILMASI: I .MÜDDET ÜZERÝNE SÝGORTA: Akit.G Müddetin hesabýnda geminin bulunduðu yer esas tutulur. deðer biçme. Türkiye'de ve yabancý memlekette dispeçin yapýlmasý gerekli olan y ve o memleketin kanunlarýna uygun olarak yapýlmýþ olan dispece göre tavin olunur. hususiyle keþif ve muayene. sigorta hiç gözetilmeksizin. Sigortalýnýn kendi uðradýðý bir zarardan dolayý kendi üstüne almaya mecbur olacaðý kýs lduðu halde müþterek avarya garame paylarý.LÝMANI SEÇME HAKKI: Sigorta müddetinin uzatýlmasý halinde sigortalý.3. 2. dispeçte takdir edilen paranýn tamamýný ödemekle mükelleftir. kararlaþtýrýlmýþ sýra olarak kabul edilir.

Yeni kazadan önce. 2. II . sigortalý kendi haklarýný gereði gibi gözetmemek yüzünden bu zararlara se olmuþ bulunsun. Önceki kasa neticesinde zarara uðramýþ þeylerin tamiri veya eski hale konulmasý için p ra sarf edilmiþ (Mesela ayný maksatla avarya masrafý ödenmiþ) olmasý. 1394 üncü maddede yazýlý ve fakat kendisinin sigorta mukavelesine göre mesul olmýy caðý bir kazadan doðmuþ olan garame paylarýný tazmin etmekle mükellef deðildir. SÝGORTALININ ALACAKLI OLDUÐU GARAME PAYLARI SEBEBÝYLE SÝGORTACININ MESULÝYETÝ: Sigortalýnýn kusuru olmaksýzýn dispeç yapýlmamýþ ise sigortalý sigorta mukavelesi uyarýnca bü r için sigortacýya doðrudan doðruya müracaat edebilir.S 1.MESULÝYETÝN TAHDÝDÝ: Sigortacý bir kaza çýktýktan sonra sigorta bedelinin tamamýný ödemek suretiyle sigorta mukave esinden doðan diðer bütün borçlardan ve hususiyle sigorta edilen þeylerin kurtarýlmasý.Madde 1399 . UMUMÝ OLARAK: Sigortacý.Madde 1397 Buna mukabil sigortalýnýn uðradýðý zararýn dispeç yapýlan yabancý memleketin hukukuna gör lazým gelmezken bu zarar müþterek avarya olarak muameleye tabi tutulmuþsa sigortacý sigor talýya karþý.Madde 140 0 - Sigortacý 1400 üncü maddedeki hakký kullanma hususundaki kararýný sigortalýya. KUSUR OLMAKSIZIN DÝSPEÇÝN YAPILMAMASI: I . sigortalýnýn k e bu kazanýn mahiyetini ve bundan doðrudan doðruya doðan neticeleri ve kendisince biline n ve kazaya taalluk eden diðer bütün halleri kendisine bildirdiði günün geçmesinden itibaren n geç üç gün içinde bildirmeye mecburdur. . bu yüzden ödenecek tazminatýn tamamý sigorta bedelini geçse bile 1393 üncü mad in 3 ve 4 üncü bentlerinde yazýlý masraflarýn hepsini ödemeye mecburdur. Bununla beraber sigortalý kendi zararýndan menfaat görenlere karþý olan hak larýný sigortacýya devretmeye mecburdur. meðer ki. Önceki kaza neticesinde yukarýki fýkrada bildirilen mahiyetteki masraflarýn (Mese la geminin tekrar satýnalýnmasý veya itiraz masraflarý) yapýlmýþ bulunmasý. Bir kazadan sonra yeni bir kaza meydana gelecek olursa sigortacý aþaðýdaki hallerde ön ceki kaza dolayýsiyle mesul olduðu masraflar ve garame paylarý hesaba katýlmaksýzýn sonraki kazadan doðan zararlardan dahi bütün sigorta bedeli tutarýnca mesul olur: 1. bu dispeçin yapýldýðý y eket hukukuna uygun olmadýðýný ve bu yüzden sigortalýya zarar verdiðini ileri sürerek itirazd ulunamaz. korun ve eski hallerine getirilmesi için lüzumlu masraflarý vermekten kurtulabilir.Madde 1398 5.Sigortacý. dispeçi o nispette hükümsüz olarak telakki edebilir.Madde 1396 3.EN YÜKSEK HADDÝ: E . ÝSTÝSNA: Dispeç kanunen salahiyetli bir kimse tarafýndan yapýlmýþsa sigortacý. 4. sigorta bedelinin onlara düþen kýsmýný öd bur deðildir.Madde 1401 Kaza sýrasýnda sigorta olunan þeylerin bir kýsmý sigortacýya ait olan riziko dýþýnda kalm rsa 1 inci fýkrada yazýlý hakký kullanan sigortacý. 3.SÝGORTACININ MESULÝYETÝ: igortacý zarardan ancak sigorta bedeli tutarýnca mesuldür. bu müddet içinde ihbarda bulunmazsa 1400 üncü madde zýlý hakký düþer.Madde 1395 Dispeçin yapýldýðý yerin hukukuna göre zarar müþterek avaryadan sayýlmamakta ise sigortal rýn diðer bir hukuka göre ve hususiyle sigortanýn yapýldýðý yerin hukukuna göre müþterek avar uðu sebebine dayanarak sigortacýdan zararýn tazminini istiyemez. sigortalý tarafýndan önceki kaza dolayýsiyle müþterek avarya garame eri ödenmiþ veya böyle garamelerin ödenmesi için þahsen borç altýna girilmiþ olmasý. SÝGORTACININ ÝTÝRAZI: Müþterek avaryadan sayýlan veya müþterek avarya hükümlerine tabi tutulan zararlara uðramýþ ol dolayý sigortalýnýn müþterek avarya hükümleri uyarýnca üçüncü þahýstan alacaklý bulunmasý hal usulüne göre dispeç yapýlmýþ olduðu takdirde ve (Tazminat alacaðýnýn alýnmasý neticesine ula davalar hariç) sigortalýnýn hakkýný aramak için gerekli bütün tedbirlere baþvurmuþ olmasýna r lacaðýný alamamýþ olduðu nispette mesuldür. 2.

korunma sý veya eski hale getirilmesi için yapýlan masraflarý tazmin etmekle mükelleftir. Yolculuk mefhumu 1238 inci maddeye göre tayin olunur .2915/3 md. 1404 ve 1405 inci maddeler uygulanýr. hususi avaryalar. HUSUSÝ AVARYA HALÝNDE: V . harb rizikosunun yolculuk üzerinde tesir etmeye baþladýðý. hususiyle "Yalnýz deniz rizikosu için" kaydý p sigortacý için riziko."YALNIZ DENÝZ RÝZÝKOSU ÝÇÝN" KAYDI: Mukavele "Salimen muvasalat için" kaydiyle yapýlmýþsa sigortacý için riziko."HARB ENGELLERÝ FRANKODUR" KAYDI: Sigortacýnýn harb rizikolarýný üstüne almýyacaðý ve diðer rizikolar için de sigortanýn yalnýz r engel çýkmasýna kadar süreceði kararlaþtýrýlmýþ hususiyle "Harb manileri frankodur" kaydý p mýþsa sigortacý için riziko.MUAFLIK: Madde 1404 . sigorta bedelini ödemiþ bulunsa bile sigorta edilen þeylerin kurtarýlmasý. ÖDENMESÝ MECBURÝ MASRAFLAR: Madde 1406 . Fakat sigortacý doð udan doðruya harb rizikosu yüzünden doðan zararlardan ve bilhassa þunlardan mesul deðildir:M adde 1408 B . HUSUSÝ MUKAVELELER: Sigortacýnýn mukavelede gösterilen nispette muaf olacaðý kabul edilmiþ bulunduðu takdirde yüzde üç yerine bu nispet esas alýnmak suretiyle. bilha olculuðun baþlamasý veya devamý harb gemileri. 1.(Deðiþik madde: 12/10/1983 .2915/2 md.(Deðiþik madde: 12/10/1983 .) 3. Ancak bunlar 1404 üncü ede yazýlý yüzde üçün tesbitinde hesaba katýlmaz. ar ve masraflardan ancak sigorta bedelinin sigorta deðerine olan nispetine göre mesu l olur.) Aksine sözleþme yoksa. fedakarlýklarý flarý sigorta deðerinin yüzde üçüne varmasalar bile ödemeye mecburdur.Sigortacý sigorta bedelini ödemekle sigorta olunan þeyler üzerinde bir hak elde etmiþ olmaz. sonradan sigortacýya ait olmýyan bir riziko neticesi nde yeni bir zararýn ve hatta tam bir ziyaýn hadis olmasiyle ne düþer ne deðiþir. 2.3 sayýlý bentlerinde yazýlý garame paylarýný. 1393 üncü maddenin 4 üncü bendindeki zararýn tes iti masraflarý hesaba katýlmaksýzýn sigorta deðerinin yüzde üçünü geçmedikçe sigortacý bunlar de üçü geçerse yüzde üç indirilmeksizin tam olarak tazmin eder. geminin varma l . Sigortacý 1393 üncü maddenin 1 .Madde 1403 IV .Madde 1402 III .SONRAKÝ KAZALAR ÜZERÝNE: 1. HARB RÝZÝKOSU HAKKINDA: VI . 1393 üncü maddede yazýlý garame paylarý.Madde 1405 Gemi. müddet üzerine veya birden çok yolculuk için sigorta ettirilmiþ ise yüzde üç her bi olculuk için ayrýca hesap edilir.HUSUSÝ KAYITLAR: A .SÝGORTA DEÐERÝNÝN ALTINDA SÝGORTA HALÝNDE: Sigortacýnýn bir zararý tazmin borcu. korsanlar veya abluka yüzünden sekteye uðradýð harb rizikosunu bertaraf etmek için geciktirildiði gemi böyle bir sebeple yolunu deðiþtird iði veyahut da kaptan harb yüzünden gemiyi artýk serbestçe idare edemez hale düþtüðü anda bit e 1407 - Sigortacýnýn harb rizikosunu üstüne almýyacaðý ve fakat bütün diðer rizikolarý harb yüzünden an sonra dahi üstüne alacaðý kararlaþtýrýlmýþ. 2. ancak sigorta olunan þeye mütaallik mahkumiyet karariyle veya har b rizikosu istisna edilmiþ olmasaydý rizikonun bitmiþ olacaðý anda biter. Sigortacýnýn yukarda yazýlý hakký kullanmak istediðini bildiren beyaný sigortalýya ulaþmý igortacý. MÜDDET: Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa sigortacý.

BEÞÝNCÝ KISIM : ZARARIN ÞÜMULÜ I . sonradan sevk masraflarý. 4. "KARAYA OTURMADAN BAÞKA HASAR FRANKODUR" KAYDI: Mukavele "Karaya oturmadan baþka kýrýlma ve parçalanma frankodur" kaydiyle yapýlmýþsa sigorta ancak 1410 uncu maddeye göre hasardan mesul olduðu nispette kýrýlma ve parçalanmadan mesul olur. Gemi deniz yolculuðunun mutat hallerinden olmýyarak bir yere saplanýp kalýr ve te krar yüzdürülemezse. 3. 4. bu zararýn kýymet düþüklüðü yahut tamamen veya kýsmen zýyadan ibaret olmasý e mallarýn varma limanýna tamamen bozulmuþ ve asli vasýflarý kaybolmuþ bir halde olarak ulaþm sý yahut hasar veya büsbütün mahvolmak tehlikesi yüzünden yolculuk sýrasýnda satýlmýþ olmalar rasýnda bir fark gözetilmeksizin mesul olmaz. Harb gemileri ve korsanlarýn zabýt ve tahrip. teknenin kýrýlmasý.imanýnda mutat veya münasýp yere demir attýðý veya baðlandýðý anda biter. Kendiliðinden ateþ alma hali hariç yangýn veya böyle bir yangýný söndürme yahut bombardým doðan bir hasardan "Karaya oturmadan baþka hasar frankodur" kaydý konulmuþ olsa dahi. imha ve yaðmalarýndan. Alabora. 2.Madde 1410 Sigortacý da ancak aþaðýdaki hallerde mesul olur: 1. KARAYA OTURMA TABÝRÝ: A . Sigortacý hasardan doðmuþ olmýyan her zarardan. karaya oturma gibi kazalardan birini n olup olmadýðý aranmaksýzýn. 2.TAM ZIYA: 1. Yere saplanan gemi demir üzerinde hisalamak. Bundan baþka. Muharip devletlerin müsaderesinden. yelken toplamak gibi alelade t edbirlerle deðil direkler kesmek. "SALÝMEN MUVASSALAT ÝÇÝN" KAYDI: Mukavele "Karaya oturmadan baþka hasar frankodur" kaydý ile yapýlmýþsa sigortacý hasardan doð uþ bir zarardan. fedakarlýklar ve masraflar her halde mesul olursa da ayný maddenin 3 üncü bendinde yazýlý masraflardan ancak kendisi ne düþecek bir zýyaýn önüne geçilmesi için yapýlmýþ olmalarý þartiyle mesul olur. Mallarýn sigortasý halinde bir kaza neticesinde mallar veya mallarýn bir kýsmý varm a limanýna ulaþmaz. Tereddüt halinde harb rizikosunun zarara sebebiyet vermediði kabul edilir. batma. Geminin sigortasý halinde gemi tamamen zayi olur veya 1420 nci madde gereðinc e býrakýlýr yahut bir kaza yüzünden varma limanýna ulaþýlmadan önce tamir kabul etmediði veya deðmediði için 1432 nci madde gereðince satýlýrsa. s igortacý mesul olur. mallarýn bozulmasý ve azalmasý. 3. yüzdürülürse. Böyle bir durmanýn aþaðýda yazýlý neticelerinden. sigortacý hiçbir halde 1393 üncü maddede yazýlý garame paylarý ile fedakarl ve masraflarý çekmez. yükün bir kýsmýný denize atmak veya boþaltmak gibi fevkalad tedbirlerle yahut sularýn fevkalade yükselmesi suretiyle.Madde 1409 1. meðer ki. geminin parçal anmasý ve gemi veya mavnayý tamir kabul etmez bir hale sokan bir deniz kazasý karaya o turma gibidir. Hasarýn böyle bir kazadan doðduðuna ihtimal verilebilirse onun kaza netice sinde meydana gelmiþ olduðu kabul olunur. durma limanýnýn ablukasý veya abluka edilen bir limana kabul edilmemek yahut da harb rizikosu dolayýsiyle ihtiyari durma yüzünden çýkan masraflardan. 2 ve 4 üncü bentlerinde yazýlý garame paylarý. 3. sigorta edilen mallarýn yüklü bulund uðu gemi veya mavna karaya oturmuþ olsun. boþa epo masraf ve rizikosu. "KARAYA OTURMADAN BAÞKA KIRILMA VE PARÇALANMA FRANKODUR" KAYDI: Aþaðýdaki hallerde 1410 ve 1411 inci maddelere göre "Karaya oturma" vardýr:Madde 1412 5.Madde 1411 Karaya oturma veya buna eþit sayýlan bir deniz kazasý halinde sigortacý böyle bir deni z kazasýndan doðan ve 1404 üncü maddede yazýlý yüzde üçü aþan her hasardan mesul olup baþka b mesul olmaz. þ adar ki. Gemi teknesi saplanma yüzünden önemli bir zarara uðradýktan sonra gemi yüzdürülürse. Tevkif ve itiraz.HALLER: . 2. mallar varma limanýna ulaþmýþ olursa sigortacý bir hasardan veya hasar neticesind eki zýyadan mesul olmaz. hususiyle varma limanýna ulaþmadan önce bir kaza neticesinde satýlýrsa. 2. mukavele sanki yukardaki kaydolunmaksýzýn yapýlmýþ gibi mesul o 93 üncü maddenin 1.

UMULAN KARIN ZIYAI HALÝNDE: 1.Madde 1413 . Gemi veya mallarýn ambargo edilmiþ.Madde 1417 A .Navlun için tam zýya. Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa sigorta bedelinden yalnýz kurtarýlan þeyin satýþ bedelinin sigorta deðeriyle mütenasip bir kýsmý indirilir. Gemi enkazýnýn veya demirbaþ teferruat tek-tük parçalarý kurtarýlýrsa bile tam zýya var sayýlýr. DENÝZ ÖDÜNCÜ VEYA AVARYA PARALARI: 1. 1357 nci mad de hükmünce yapýlacak indirmeler mahfuzdur. hususiyle kurtarýlamýyacak surette batmýþ veya asli vasýflarý kaybolmuþ yahut gani a karar verilmiþse gemi veya mal için tam zýya vardýr. UMUMÝ OLARAK: II. bütün navlunun kaybolmasý halinde var sayýlýr. mallarýn varma yerine ulaþmamalarý halinde var sayýlýr.Madd 8 - Umulan karýn 1415 inci maddede yazýlý tam zýyaý halinde mallar safi satýþ bedeli mallarýn sig a deðerini aþacak kadar karlý bir surette satýlmýþ olur yahut müþterek avarya hallerinde feda ilmiþ olan veya 1001. ÝNDÝRÝLME: Tam zýya halinde sigorta bedelinin ödenmesinden önce bir þey kurtarýlmýþ olursa bunun satýþ b sigorta bedelinden indirilir.Mallarýn varma yerine ulaþmasý halinde beklenilen komisyon veya umulan kar için tam zýya . 1112 nci maddelere göre tazminat verilmesi lazýmgelen mallar için sigorta deðerlerinden fazla bir para tazmin edilmiþ olursa. NAVLUN: . ÞARTLARI: III . UMULAN KAR VEYA KOMÝSYON: Deniz ödüncü ile avarya paralarý için tam zýya. .KISMÝ KURTARMA HALÝNDE: 2.Madde 1414 2. 2. Gemi aþaðýdaki maddeler hükmünce gaip sayýlýrsa.Madde 1416 4.BIRAKMA: Sigortalý aþaðýdaki hallerde sigorta edilen þey üzerinde haiz olduðu haklarý devrederek sigor bedelinin tamamýnýn ödenmesini istiyebilir:Madde 1420 A .UMUMÝ OLARAK: 1.Madde 1415 3.1. Sigorta tam deðer üzerinden yapýlm sigortacý yalnýz kurtarýlan þeylerin sigorta deðeriyle mütenasip bir kýsmýna hak kazanýr. Sigorta bedeli ödendikten sonra tam veya kýsmi bir kurtarma yapýlýrsa sonradan kurta rýlan þeyler üzerinde yalnýz sigortacý hak iddia edebilir.Madde 1419 Sigorta bedelinin ödenmesiyle sigortalýnýn sigorta edilmiþ þey üzerindeki haklarý sigorta a geçer. alýnan deniz ödünçleri veya sair takyitler neticesinde mezkur paralarý karþýlamak için hiçbi almýyacak þekilde bir hasarla neticelenen diðer bir deniz kazasýna uðramalarý halinde var sa yýlýr. deniz ödüncüne karþý rehnedilen þeylerle kend arya paralarý avans olarak verilen veya harcanan þeylerin tam zýyaa uðramalarý veyahut da. muharib bir devlet tarafýndan müsadere olunmuþ veya baþka suretle bir amme tasarrufiyle alýkonulmuþ yahut deniz haydutlarý tarafýndan zap tedilmiþ olmasý sebebiyle sigortanýn mevzuu olan þey tehlikeye maruz bulunur ve bu olayl ar. GEMÝ VEYA YÜK: Gemi veya mallar yok olmuþ veya bir daha elde etmek ihtimali olmaksýzýn sigortalýnýn elind en çýkmýþ. B .TAZMÝNAT: Tam zýya halinde sigortacý sigorta bedelini tam olarak ödemeye mecburdur. aþan para umulan karýn sigor ta bedelinden indirilir.

BIRAKMA MÜDDETÝNÝN GEÇMESÝ HALÝ: A .Gaiplik müddeti. d i aydýr.UMUMÝ OLARAK: 3. 2. geminin yolculuða baþladýðý günden itibaren hesap olunur.A) Akdeniz. Bununla beraber alktýktan sonra gemi hakkýnda haber alýnmýþsa gemi. bu burunlarda n birinin ötesinde bulunursa yelkenli ve vapur için 12 ay.Madde 1421 - .Madde 1424 1420 nci maddenin birinci bendinde yazýlý gaiplik halinde varma limaný bir Avrupa limaný ise ve ayný maddenin ikinci bendinde yazýlý olaylardan. Karadenizin ve Azakdenizinin bütün liman veya kýsýmlarý da dahil olmak üzere bi r Avrupa limanýnda veya bir Avrupa denizinde vaki olmuþsa býrakma süresi altý ay ve bütün dið hallerde dokuz aydýr. birinin vukuu halinde ola y Akdenizin. sigorta edilmiþ þey tekrar meydana çýkarak tam zýya halinin me vcut olmadýðý anlaþýlýrsa sigortacýnýn talebi üzerine ve sigorta bedelinin ödenmesi neticesin inci maddeye göre elde ettiði haklardan feragat etmesi karþýlýðýnda sigorta bedelini geri ve erek uðradýðý kýsmý zararýn tazmin edilmesiyle iktifa etmeye mecburdur. 4.MÜDDETÝN BAÞLANGICI: A . Mükerrer sigorta halinde býrakma müddeti sigortacýnýn býrakmayý mükerrer sigortalýya bild günün geçmesiyle iþlemeye baþlar. yelkenli ve vapur için dokuz ay. emin olan habere göre son olarak bulunduð yerden kalkmýþ olsaydý hangi gün yolculuða baþladýðý gün sayýlacak idi ise o günden itibaren eti hesap olunurMadde 1422 Gaiplik müddeti: 1. Kalkma ve varma limanlarýnýn her ikisi de Avrupa limanlarýndan ise yelkenli için altý. B . þu kadar ki. C) Bu burunlardan birinin ötesinde olmak üzere baþka sularda vaki olmuþsa 12 ay.Madde 1423 - Býrakma müddeti geçtikten sonra býrakma caiz deðildir. BIRAKMA BEYANI: Býrakma beyanýnýn muteber olmasý için kayýtsýz ve þartsýz yapýlmasý ve sigorta edilmiþ þeyin niz rizikolarýna maruz bulundukça tamamýna taalluk etmesi lazýmdýr. Buna mukabil daha önce baþgöstermesi halinde býrakma hakkýnýn kullanýl labilecek olaylar sonradan çýksa bile býrakma beyaný her iki tarafý baðlar. sigortalýnýn diðer sebep olayýsiyle bir zararýn tazminini istemek hakký mahfuzdur.SIHHAT ÞARTLARI: Geminin gaipliði halinde býrakma müddetinin geçmiþ olmasýna raðmen sigortalý tam zýya içi nat istiyebilir. GEMÝNÝN GAÝPLÝÐÝ: Yolculuða baþlamýþ olan gemi gaiplik müddeti içinde varma limanýna ulaþmamýþ ve bu müddet içi liler ondan haber almamýþlarsa gaip sayýlýr. geçtiði halde gemi ve mallar serbest býrakýlmamýþ olursa. Bu süre 1420 ve 1421 inci maddelerde yazýlý müddetlerin bitmesiyle iþl emeye baþlar. Bu müddetler kazanýn 1377 nci madde gereðince sigortacýya sigortalý tarafýndan bildirild iði günden itibaren hesap olunur. B . þu kadar ki . 2. B) Ümit ve Horn burunlarýnýn berisinde olmak üzere baþka sularda vaki olmuþsa dokuz ay. vapur için dört ay. Karadeniz ve Azak denizinin bütün limanlarý veya kýsýmlarý da dahil olmak üze e bir Avrupa limanýnda veya Avrupa denizinde vaki olmuþsa altý ay. Tereddüt halinde en uzun müddet beklenir. Hem kalkma ve hem varma limaný Avrupa dýþýnda bulunursa yolculuðun ortalama müddeti i ki veya üç ayý geçmediðine yahut üç aydan fazla sürdüðüne göre yelkenli ve vapur için altý. Kalkma ve varma limanlarýndan yalnýz biri Avrupa dýþýnda bir liman olur ve Ümit yahut Horn burunlarýnýn berisinde bulunursa.Madde 1426 Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa sigortalý sigorta edilmiþ þeyin ancak mütenasip .Madde 1425 - Býrakma beyanýnýn dayandýðý olaylar doðru çýkmaz veya beyanýn tebliði sýrasýnda artýk mevcut beyaný hükümsüz kalýr. 3. BIRAKMA MÜDDETÝ: Býrakma beyanýnýn sigortacýya býrakma müddeti içinde vasýl olmasý lazýmdýr.

Madde 1430 Sigortalý zýyaa uðramýþ sayýlan bir þeyin tekrar meydana çýktýðýný öðrenirse bunu sigorta eye ve talebi üzerine kendisine o þeyin elde edilmesi veya paraya çevrilmesi için icabed en yardýmda bulunmaya mecburdur. Navlunun bu kýsmý mesafe navlunu n tesbiti için tatbik olunacak hükümlere göre hesap olunur. þu kadar ki.Madde 1429 Sigortalý. D .BIRAKILAN ÞEY ÜZERÝNDEKÝ HAKLARIN SÝGORTACIYA GEÇMESÝ: 5.GEMÝDE: B . býrakma beyaný sýrasýnda býrakýlan þeye dair baþka sigortalarýn yapýlýp yapýlm rinin yapýlmýþ olduðunu. Masraflarý sigortacý öder. Bu hal ve vaziyet dolayýsiyle sigortalýnýn uðradýðý zararý ödemek. talebi üzerine masraflarýný çekmek 427 nci madde gereðince haklarýný devrettiðini gösteren ve imzasý noterce tasdikli bir býrakm senedi vermiye ve býrakýlan þeylere ait vesikalarý teslim etmeye mecburdur. sigortacýnýn üst ldýðý rizikolardan doðan hasarlara mütaallik olmasý lazýmdýr.Madde 1432 2.SÝGORTA BEDELÝNÝN ÖDENMESÝ: Sigortalý býrakma beyanýndan sonra da 1378 inci madde gereðince sigorta edilmiþ þeyleri kurt armak ve daha büyük zararlara meydan vermemek için gereken tedbirleri almaya. sigortalý talebederse kendisine münasip bir avans vermeye d e mecburdur.Madde 1431 - Geminin. B . sigortacýnýn kendisi buna muktedir oluncaya kadar mecburdur. Býrakma beyanýndan cayýlmaz. bu masraflarýn. C . býrakmanýn haklý olduðunu tanýyan sigortacýya. sigortacýya k rþý gemiyi veya enkazýný açýk artýrma yolu ile sattýrmaya salahiyetlidir. Býrak ma gaiplik sebebiyle vaki olursa geminin kalkma limanýndan çýktýðý tarih ile gaiplik müddeti nde varma limanýna ulaþmadýðý hakkýnda güvenilir vesikalarýn ibrazý da lazýmgelir. bu ayni haklar sigorta mukavelesine göre sigor tacýnýn mesul olduðu rizikolardan doðmuþ olsun. B . meðer ki. Bunlar bildirilmemiþ ise sigortacý sonradan bildirilinceye kadar sigorta bede lini ödemeden imtina edebilir. 1198 ve 1199 uncu maddelere göre tayin edi lecek tamir masraflarýnýn tutarýndan ibarettir.Madde 1428 Býrakýlan þeyi býrakma beyaný sýrasýnda takyit eden ayný haklar sebebiyle sigortalý sigor teminat göstermeye mecburdur.BIRAKMA SENEDÝ: I . Geminin býrakýlmasý halinde býrakma beyanýndan sonra kazanýlmýþ olmak þartiyle. n igortacýsýna düþer. bu müddet ancak bild sonradan yapýldýðý andan itibaren iþlemeye baþlar. 818 inci madde gereðince tamir kabul etmez veya tamire deðmez bir halde bul unduðu 990 ýncý madde uyarýnca mahkumiyet karariyle tesbit edilmiþse sigortalý. Ödeme için bir müddet kararlaþtýrýlmýþsa. GEMÝNÝN SATIÞI HALÝNDE: . navlun ayrý olarak sigorta ettirilmiþ olduðu takdirde. kazanýn v uðu yolculuðun safi navlunu geminin sigortacýsýna ait olur. Satýþ halinde zarar satýþ bedeliyle sigorta deðeri arasýndaki farktan ibarettir.mak mecburiyetindedir. býrakýlan þeyin deniz ödüncü veya baþka kayýtlarla takyidedilip edil lmiþse bunlarýn nelerden ibaret olduðunu sigortacýya elinden geldiði kadar bildirmeye mecb urdur.KISMÝ HASAR: 1. UMUMÝ OLARAK: Geminin kýsmen hasara uðramasý halinde zarar.HÜKÜMSÜZLÜÐÜ: A .KORUMA TEDBÝRLERÝ: Sigortalý. HÜKÜMLERÝ: Sigortalýnýn býrakýlan þey üzerinde haiz olduðu bütün haklar býrakma beyaný ile sigortacýya g 27 - Sigorta bedelinin ödenmesi ancak býrakmanýn haklý olduðunu gösteren vesikalar sigortacýya ibr z olunduktan ve bunlarý incelemek için münasip bir müddet geçtikten sonra istenebilir.

Geminin tamire deðmez bir halde bulunduðunu tayin için geminin hasara uðramadan önceki deðeri tesbit olunurken. HASARA UÐRAMIÞ MALLAR: Sigortalý hakkýný.Madde 1437 Sigortacýnýn üstüne aldýðý riziko ancak mallarýn satýlmasiyle biter. sigortalýnýn 1432 nci maddede yazýlý hakkýný kullanmasýna z.Madde 1435 Mallarýn hasarlý halde iken haiz olduklarý deðer.Madde 1434 - Yükün bir kýsmý yolda zýyaa uðradýðý takdirde zýyaa uðrýyan yükün deðeri bütün yükün yüzde ka o miktar yüzdesi zarar sayýlýr. deðer biçme suretiyle tesbit olunur.Madde 14 38 Navlun takselenmiþ olup da taksenin 1350 nci maddenin 4 üncü fýkrasýna göre sigortacýnýn min edeceði bir zarar için esas tutulmasý lazýmgelirse zarar kararlaþtýrýlan veya mutat navlu un kaybolan yüzdesine kadar taksenin yüzdesinden ibarettir.UMULAN KAR VEYA KOMÝSYONDA: Deniz ödüncü veya avarya paralarýnda kýsmi kayýp varsa zarar.YÜKTE: Varma limanýna hasarlý olarak ulaþan mallar için. mallarýn varma limanýna ul mý bütün mallarýn deðerinin yüzde kaçýný teþkil ediyorsa. 1393 . III. Gümrük Resm e satýþ masraflarý çýkarýldýktan sonra kalan safi bedeliyle bunlara sigorta deðeri arasýndaki tan ibarettir. mallarýn navlunu. 2.Kusuru olmaksýzýn sigortalýya meçhul kalmýþ olan mühim zararlar ancak sonradan meydana çýktýð tamirin baþlamýþ olmasý keyfiyeti. kaybettiði deðerin yüzdesi tesbit olunmak lazýmdýr. IV . kar veya komisyon olarak sigorta ed n paranýn ayný miktarda yüzdesinden ibarettir. mallarýn hasarlý olarak ulaþmalarý halinde 1434 üncü maddeye göre esbit olunmasý lazýmgelen zarar bunlarýn sigorta deðerinin yüzde kaçýný teþkil ediyorsa kar v omisyon olarak sigorta edilmiþ olan paranýn ayný miktarda yüzdesinden ibarettir. SATILAN MALLAR: Navlunun kýsmen kaybý halinde zarar. tamir baþladýktan sonra kullanýrsa.Madde 1439 Mallarýn bir kýsmýnýn varma limanýna ulaþmamasý halinde zarar. Sigorta deðerinin ayný mikta da yüzdesi zararýn miktarý sayýlýr. TAMÝRE BAÞLANDIKTAN SONRA MEYDANA ÇIKAN ZARARLAR: 1. açýk artýrma yolu ile yapýlacak satýþ i sigortacý muvafakat ederse. sigort elinin tahsilinden de mesuldür. mutat lunun kaybolan kýsmýndan ibarettir. Mallarýn hasara uðramamýþ b r halde iken haiz olduklarý deðer 1112 nci maddenin 1 inci fýkrasýna göre tayin edilir. . takselenmiþ olsun olmasýn. ZÝYAA UÐRAMIÞ MALLAR: Mallar yolculuk sýrasýnda bir kaza dolayýsiyle satýlýrsa zarar.Madde 1436 3. sigortacý satýþ bede linden de mesuldür. II . sigortacý yapýlan tamir masraflarý gemi satýldýðý zaman tamir sayesinde daha fazla bir bedel elde edildiði nispette ayrýca ödeme e mecburdur. deðer biçme ve satýþ masraflarý da sigortacýya düþer.1397 nci maddeler hükümleri mahfuzdur. deniz ödüncüne karþý rehnedilmi isi için avarya paralarý avans olarak verilmiþ veya sarf edilmiþ þeyin sonraki kazalar net icesinde deniz ödüncü veya avarya paralarýný kapatmaya artýk kifayet etmemesi yüzünden ileri en açýktan ibarettir.Madde 1433 Sigortacýnýn üstüne aldýðý riziko ancak geminin veya enkazýnýn satýlmasiyle biter. zarardan bu maddede yazýlý fazlanýn indirilmesi lazýmdýr. bu mallarýn limanda hasarlý halde haiz old uklarý gayrisafi deðerle ayný mallarýn hasarsýz olarak ayný limanda haiz olacaklarý deðer muk se olunarak. geminin sigorta deðeri nazara alýnmaz .NAVLUNDA: Mallarýn ulaþmasýndan beklenen komisyondan veya umulan kardan mahrum kalma halinde taz mine esas tutulacak zarar. Umulan karýn sigortasý halinde mallarýn ulaþmamýþ olan kýsmý bakýmýndan 1419 uncu maddeni mevcut olursa. kararlaþtýrýlmýþ navlunun ve eðer mukavele yoksa. Muayene. 3.

eskime. çürüme veya kurt yemesinden ileri ge ar ayrýca tesbit edilmiþ olmak ve ayný zamanda mümkün olduðu derecede Hükümetçe resmen tayin n yahut o yer mahkemesi veya Türkiye Cumhuriyeti konsolosu tarafýndan ve bunlar yoks a yahut var da bunlarýn iþtiraklerine imkan bulunmamýþsa. 1377 nci madd hükmünce rizikoyu ihbar mükellefiyetinin doðduðu tarihte muaccel olur.MUACCELÝYET VE ZARARI ÝSPAT KÜLFETÝ: 1.V . 2. Menfaati ispat için: Geminin sigortasýnda. mülkiyeti tevsik eden senetler.Madde 1440 VI . Kazayý ispat için 985 inci maddede yazýlý deniz raporu ve gemi jurnalý. sigortacýnýn hilafýný ispat hakký mahfuzdur.Madde 1444 1. 4. Mallarýn yüklendiðini ispat için koniþmentolar. 4. zararýn tesbit olunduðu yerin kanun veya teamüllerin muayene.DENÝZ ÖDÜNCÜ VEYA AVARYA PARALARINDA: Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmýþsa sigortacý 1431 . Mallarýn sigor asý halinde koniþmentonun ibrazýna lüzum olmadýðýna dair mukaveleye konulan kayýt ancak malla lenmiþ olduðunu ispat külfetinden kurtarýr. sigortacý 1288 inci madde dairesinde bu zararý ancak kýsme r. çarter partiler ve koniþmentolar. þu kadarki. BAÞKASI HESABINA SÝGORTA HALÝNDE: Baþka deliller bulmaktaki güçlük dolayýsiyle ticari münasebetlerde kabul edilegelmekte olan vesikalar ve hususiyle aþaðýda yazýlý olanlar umumiyetle ispata kafi vesikalar sayýlýr:Madde 443 II . zabýt ve müsad re hallerinde zabýt ve müsadere mahkemesinin kararý. Zararýn ve þümulünün ispatý için. sigortalýnýn mallar üzerinde tasarrufta bulunabileceðini gösteren fat lar ve koniþmentolar. Yükün sigortasýnda.Madde 1442 Sigortalý zararýn tazminini istiyebilmek için sigortacýya zararýn hesabýný gösteren bir l e vermeye ve kafi vesikalarla aþaðýdaki hususlarý ispat etmeye mecburdur: 1.SÝGORTACININ BORÇLARININ MUACCELÝYETÝ VE ZARARIN TAZMÝNÝ ÞARTLARI: ALTINCI KISIM : ZARARIN ÖDENMESÝ I . Ýddianýn dayandýðý kazayý.TAZMÝNATIN ÞÜMULÜ: A . sigortanýn kendi menfaatine yapýldýðýna delalet eden o at etmeye mecburdur.Madde 1441 - Baþkasý hesabýna sigorta halinde sigortalý yukarýki maddede yazýlý olanlardan baþka. 1357 nci madde hükmü mahfuzdur. UMUMÝ OLARAK: Rizikonun gerçekleþmesi sebebiyle sigortacýnýn sigorta akdinden doðan borçlarý. diðer resmi makam tarafýndan husus i surette nasbolunan bilir kiþiler çaðrýlmýþ bulunmak þartiyle kifayet eder. ikinci fýkrada gösterilen vesikalarýn sigortacýya verilmesi tarihinde n gerçekleþeceði akitle kabul olunabilir. deðer biçme ve açýk artýrmaya dair vesikalarla bilir kiþilerin keþif kaðýtlarý. Bununla beraber mu acceliyetin.) . en geç. Sigorta tam deðer üzerinden yapýlmamýþsa. Menfaati.1439 uncu maddeler gereðince hesap ed len zararý tamamen ödemeye mecburdur. þu kadar ki. Sigorta ve kalet olmaksýzýn yapýlmýþsa sigortalý. 3. Zararý ve þümulünü. Navlunun sigortasýnda.VESÝKALARIN MAHÝYETLERÝ: Sigortalýyý 1441 inci maddede yazýlý hallerin veya bu hallerden bir kýsmýnýn ispatýndan kurta mukavele muteberdir. Sigorta edilen þeyin deniz rizikolarýna maruz kaldýðýný. sigorta irene mukavelenin akdi hususunda vekalet verdiðini de ispata mecburdur. gaiplik hallerinde geminin kalkma limanýndan çýktýðý zamana ve gaiplik müddeti içinde varma limanýna ulaþmadýðýna dair güvenil r. yap mirlerin makbuzlu hesap pusulalarý ve verilmiþ diðer paralarýn makbuzmarý (Bununla beraber 1431 ve 1432 nci maddelerde yazýlý geminin kýsmi zarara uðramasý halinde muayene ve deðer b içme vesikalariyle keþif kaðýtlarý ancak aþýnma. 2. 2. 3.

poliçeyi sigortalýya veya onun alacaklýlarýna yahut iflas masasýna teslime m cbur deðildir. Bu alacaklarý için sigorta ettiren zarar halinde sigorta tazminatý üzerinde . bu hakka dair mukaveleler yap oliçeyi geri almadan veya üzerine lazým gelen þerhi yapmadan sigorta paralarý ödemek suretiy le dereceye kadar mesul olacaðý Borçlar Kanunu hükümlerine göre tayin olunur. Ödeme müddeti zarar hesabýnýn sigortacýya tebliðinden itib n iþlemeye baþlýyacaksa bu halde müddet sigortacýya muvakkat keþfin haber verildiði andan iti aren hesap olunur.Baþkasý hesabýna yapýlan sigortada sigorta mukavelesinden doðan haklar sigortalýya aittir. sigorta ettirenin muvafakati olmaksýzýn ancak poliçe elinde bulunduðu takdi rde haklarý üzerinde tasarruf edebileceði gibi bu haklarý mahkemede iddia edebilir. Bununla beraber poliçenin verilmesini.SÝGORTA ETTÝRENÝN HAKLARI: Sigorta ettiren sigorta mukavelesinden sigortalý lehine doðan haklar üzerinde kendi na mýna tasarruf edebilir. vukubulmuþ ve ileride vukubulacak. Sigortacý. Madde 1450 IV .ÝSPAT KÜLFETÝNDEN MUAFLIK KAYDI: I . sigortalýnýn sigortaya muvafakat ettiðini kendisin e ispat etmek þartiyle. kazalardan doðmuþ ve ileride vukubulacak k azalardan doðacak olan tazminat alacaklarýný üçüncü þahsa devredebilir. sigorta ettirene karþý mesul olur. HAPÝS RÜÇHAN HAKKI: Sigortacý. ancak sigorta ettiren istiyebilir. ancak sigorta ettiren.AVANS VERMEK MÜKELLEFÝYETÝ: Kazanýn bildirilmesinden itibaren iki ay geçtikten sonra 1441 maddede yazýlý zararýn hesap listesi sigortalýnýn kusuru olmaksýzýn ibraz olunmamýþ ve fakat takribi bir keþifle sigortac düþen en az para tesbit edilmiþ olursa. sigorta ettirene ödemede bulunmaya mecburdur.Madde 1451 Sigortacý:Madde 1452 2.Madde 1446 - Sigorta ettiren. SÝGORTACININ SÝGORTA ETTÝRENE KARÞI MESULÝYETÝ: Sigortacý. sigorta paralarý ödendikten sonra da onlar üzerinde. sigortacý bu parayý kendi borcundan indirerek muv akkat olarak ödemekle mükelleftir. poliçe sigorta ettirenin elinde bulunduðu müddetçe sigortalýya veya sigortalýnýn a aklarýna yahut iflas masasýna ödemede bulunmak veya onlarla mukavele yapmak suretiyle sigorta ettirenin 1447 nci maddede yazýlý hakkýný ihlal ederse. II . 2.BAÞKASI HESABINA SÝGORTADA: . sigortalý ve onun alacaklarýna karþý r hakkýný haizdir. UMUMÝ OLARAK: V . III . TASARRUF SALAHÝYETÝ: Sigortalý. bu alacak sigortalý için yapýlan sig an doðmak þartiyle.Madde 1449 Sigortacýnýn poliçe üzerinde hakký olan üçüncü þahsa karþý.III. HUSUSÝ OLARAK: .TAZMÝNAT ALACAÐININ DEVRÝ: I. sigorta ettirilmiþ olan konudan dolayý sigortalýya karþý haiz olduðu alacak lar ödenmedikçe. sigortalýnýn tazminat alacaðý ile takas edebilir.Madde 14 45 1.Madde 1448 3.TAKAS: Sigortalý. Poliçe emre yazýlý is abýna sigorta halinde ilk devrin muteber olmasý için sigorta ettirenin cirosu kafidir. ödenecek paralarý almaya ve sigortalý haklarýný devretmeye ancak poliçe elinde bulunduðu takdirde salahiyetlidir. sigorta ettirene karþý mevcut olan alacaðýný.Madde 1447 Sigorta ettiren sigortalýnýn muvafakati olmaksýzýn.SÝGORTALININ HAKLARI: B .

Madde 1456 IV . Sigorta olunan þeyin cebri satýþý halinde de yukardaki fýkralarýn hükümleri tatbik olunur II .Madde 1455 III . ihtiyaç hasýl olur olmaz. sigortalý mukaveleden caymadan veya yeni sigorta mukavelesi yapmadan önce sig ortacýnýn mükellefiyetleri için kafi teminat gösterilirse.GEMÝNÝN VEYA PAYININ TEMLÝKÝ HALÝNDE: .RÝZÝKONUN BAÞLAMIÞ OLMASI HALÝNDE: . 1453 ve 1454 üncü maddelerin tatbikina engel olmaz. Borçlar Kanununun 165 ve 167 nci ma ddeleri hükümleri burada da tatbik olunur. avans olarak vermekle mükelleftir. Ýktisap eden feshi ihbar ederse. anc k bunu haber aldýðý andan itibaren kabule mecburdur.RÝSTORNO HAKKI: Sigortalý.UMUMÝ OLARAK: C . Avarya hallerinde sigorta ettirilmiþ þeyin kurtarýlmasý. korunmasý veya tamiri için lü umlu masraflara mütaallik olarak ilerde tesbit edilecek borcuna mahsuben kendisine düþen paranýn üçte ikisini. YEDÝNCÝ KISIM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER I.SÝGORTACININ ACZÝ: I . sigorta bedelinin tamamýnýn yahut mütenasip bir kýsmýnýn yüzde yarýmýndan ve faka sigorta bedelinin %1'inden az olursa primin tamamýnýn veya mütenasip kýsmýnýn yarýsýndan ibar ir. þu kadar ki. iktis ap edenin sigortadan haberi olmadýðý takdirde.SÝGORTA EDÝLEN ÞEYÝN TEMLÝKÝ: Sigorta edilen þey sigortalý tarafýndan baþkasýna temlik olunursa iktisap eden kimse.PRÝMÝN ÝNDÝRÝLMESÝ: Ýhbar mükellefiyetinin yerine getirilmemesinden veya diðer bir sebepten dolayý sigorta a kdinin sigortacý için hükümsüz olmasý.Madde 1454 Ristorno hakký.MUKAVELENÝN SÝGORTACI ÝÇÝN HÜKÜMSÜZ KALMASI HALÝNDE: Sigortacý için riziko baþlamýþ bulunursa bir ristorno yapýlamaz. þu kad ar ki. 1339 uncu maddede yazýlý menfaatin yokluðundan yahut 1345 inci madde gereðince aþkýn sigortadan dolayý hükümsüz olup da sigorta ettiren mukavelenin yapýldýðý sýrada ve baþk gorta halinde de sigortalý vekalet verildiði sýrada hüsnüniyet sahibi idiyse prim kezalik 1453 üncü maddede gösterilen ristorno hakký mahfuz kalmak üzere geri istenebilir veya alýkon ulabilir.Madde 1458 - Yukarki madde hükümleri bir gemi payýnýn sigortasý halinde de tatbik olunur.Madde 1459 Sigortacý temliki. 2. baþka bir para kararlaþtýrýlmýþ deðilse yahut sigortanýn yapýldýðý yerde amül yoksa. böyle bir hakký kalmaz. Geminin veya mallarýn zaptý halinde itiraz masraflarýndan kendisine düþen paralarýn t amamýný. mülkiy eti devam ettikçe sigortalýnýn sigorta münasebetinden doðan hak ve borçlarýný üzerine almýþ s borcundan. Sigortacý.Sigortacý acze düþmüþse. primin tamamý veya bir kýsmý sigortacýya ait olan bir ristorno hakký mahfuz kal ak üzere geri istenebilir yahut alýkonulabilir. sigortalý dilerse mukaveleden cayarak bütün primi geri ister veya r.A . sigortanýn taalluk ettiði teþebbüsten tamamen veya kýsmen vazgeçer yahut kendi yüz olmamak þartiyle sigorta edilen þeyin tamamý veya bir kýsmý sigortacýnýn üstüne aldýðý rizik aktýrýlmazsa.Madde 1457 B .RÝSTORNO: 1. primden mes ul olmaz. feshi ihbar hakký sigortayý haber aldýðý andan ibaren bir ay geçinceye kadar baki kalýr. dilerse masrafý sigortacýya ait olmak üzere yeni bir sigorta mukavelesi yapar. II . temlik eden ile iktisap eden müteselsilen mesuldürler. sigorta münasebetinden kendisine karþý doðan alacaklar bakýmýndan. temlikin yapýlmamýþ olmasý halinde çýkmýyacak olan rizikolardan mesul olmaz.Madde 1453 - Sigorta. bu hükümsüzlüðe raðmen sigortacý primin tamamýný istem iz olsa bile. Ýktisap eden bir ihbar müddeti gözetmeksizin sigorta mukavelesini feshedebilir. Fe shi ihbar hakký iktisap ettikten sonra bir ay içinde kullanýlmazsa düþer.

E . bu kanunun 3 üncü maddesindeki ticari iþleri anlatýr. hata ile yapýlmýþ olmasa dahi alýnýr.KAPTANLA GEMÝDE BULUNAN KÝMSELERÝN MÜNASEBETLERÝNE AÝT ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER: . bu kanunun 17 maddesinde tarif edilen esnafý anlatýr.Madde 1466 G . 8 inci madde hükümlerine tabi olduðu gibi ödeme yerinde banka iskontosu yüzde ondan ziyade olduðu takdirde temerrüt faizi iskonto miktarýna göre de istenebilir. temerrüt durumu mevcut olduðu takdirde 9 uncu maddenin ikinci fýkrasýnda.Madde 1464 Yýllýk gayrisafi geliri kararnamede gösterilecek miktardan aþaðý olan sanat ve ticaret e rbabýnýn.KANUNÝ VE NÝZAMÝ FAÝZ SÖZLERÝNÝN MANASI VE FAÝZE AÝT TAMAMLAYICI HÜKÜMLER: Bu kanundan gayrý olan ticari hükümlerde geçen ticari muamele. ticari mu kavele sözleri.A .TÝCARÝ MUAMELE.Ma dde 1460 Bu kanunda ve diðer ticari hükümlerde geçen (Kanuni faiz) veya (Nizami faiz) tabirleri. 66 ncý maddenin 1 ila 3 numaralý bendinde yazýlý defterleri tutmuþ olsa bile. þu kadar ki. Yolculuðun baþlangýcý ve sonu 1382 nci maddeye göre tayin olunur. C .DELÝL SAYILACAK DEFTERLER: Ticari hükümlerle yasak edilmiþ bulunan muamele veya þartlar. diðer hallerde i se birinci fýkrasýnda tanzim olunan faiz manasýna gelir. ESNAF SÖZLERÝNÝN MANASI VE ESNAF TARÝFÝNE AÝT KARARNAMELER: Gerek bu kanunda. TÝCARÝ MUKAVELE SÖZLERÝNÝN MANASI: Bu kanundan gayrý olan ticari hükümlerde geçen (Küçük tacir) veya (Esnaf) sözü.HUKUKÝ MUAMELELERÝN YASAK EDÝLMESÝNÝN VE EDALARDA EN YÜKSEK HADLERÝN AÞILMASININ NETÝ I .KÜÇÜK TACÝR.Madde 1461 B . Böyle kararnamelerin çýkarýlmasý ha inde onlarda gösterilen miktardan aþaðý gayrisafi geliri bulunan sanat ve ticaret erbabýnd an baþka hiç kimse kanunun 17 nci maddesinde tarif edilen esnaftan sayýlamaz. mevaddý ticariye.Madde 1463 D . MEVADDI TÝCARÝYE. Borçlar Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fýkrasý hükmünün ticari temerrüt faizlerine kinde yüzde beþ yerine yüzde on miktarý esas tutulur. gerekse diðer kanunlardaki (Mukavele) ve (Akit) sözleri ayný manaya gelir. ancak aleyhine delil olabilir. fiilen tu tmuþ olduðu defterlerin kayýtlarý. SON HÜKÜMLER . müdürleri veya murakýplarýna karþý bu kanun mer'iyetinden sonra açýlacak mesuliyet davalarýnda basit muhakeme usulü tatbik olunur. geminin yol culuklardan biri sýrasýnda temliki halinde sigorta ancak geminin en yakýn varma limanýnd a boþaltýlmasýna kadar uzar. bir akit hükmünce yerine getirilmesi gereken edalar hakkýnda k n veya salahiyetli makamlarýn kabul etmiþ olduðu en yüksek haddi aþan mukaveleler. en yüksek had üzerinden yapýlmýþ sayýlýr ve bu hadden fazla olan edalar.ÞÝRKET DAVALARINDA MUHAKEME USULÜ: Gemi sigorta edilmiþse bu hükümler ancak gemi bir yolculuk sýrasýnda temlik edildiði tak dirde tatbik olunur.KAPTANIN DÝSÝPLÝN SALAHÝYETÝ: H .MUKAVELE SÖZÜNÜN MANASI: Bir tacir iþletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiði bütün defterleri tutmamýþ olduðu takd e.Ticaret þirketlerinde ortaklarýn þirketle veya birbirleriyle olan münasebetlerinden doða n davalarda ve þirketlerin idare meclisi azalarý. Bu hallerde Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fýkrasýnýn son cümlesi tatbik olunmaz. Gem i muaayyen bir müddet veya birden fazla yolculuk için sigorta edilmiþ ise. aksine hususi bir hüküm bulunm adýkça. iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalýþmasýna dayanan ve kazancý ancak geçimini saðlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret erbabý sayýlmasý için kar arnameler çýkarmaya icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.Madde 1465 F .Madde 1462 9 uncu maddenin ikinci fýkrasýndaki miktardan fazla temerrüt faizi ödenmesini derpiþ e den mukaveleler. 5373 sayýlý Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri hakkýndaki Kanun hükümleri ile küçük tacir veya esnafýn tarifine ait diðer hususi er mahfuzdur. batýldýr.

kaptan veya donatanýn þikayeti üzerin günden bir yýla kadar hapse ve en az iki aylýk ücretleri tutarýnca adli para cezasýna ve hap is müddeti kadar meslek ve sanatý ifadan memnuiyet cezasýna mahkum edilirler. gemi adamlarýnýn ve gemide bulunan diðer þahýslarýn disiplin amiridir. yukarýki hükümler gereðince aldýðý tedbirleri. zabýta ve ihtiyaç halinde. Gemi aksamýný.Madde 1468 Kaptan. 6.Kaptan. 9. Kaptan veya diðer gemi adamlarýný vazife görmemeye teþvik etmek veya onlarýn vazife görmelerine tehdit.Madde 1471 - . 7. Hizmetten kaçýnmak maksadiyle saklanmak. vazife görmemek maksadiyle gemiden kaçanlarý zaruret halinde zorla gemiye getirtmeye salahiyetlidir. gemi zabitleri ve diðer amirleri tarafýndan verilen hizmet emirl erini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal ve harfiyen yerine getirmek ve gemi hiz metlerini ilgilendiren bütün hususlar ve bu arada diðer gemi adamlarý hakkýnda bildiklerin i doðru ve tam olarak bildirmek mecburiyetindedirler.GEMÝ ADAMLARININ ÝTAAT VE BÝLGÝ VERME MECBURÝYETÝ: Aþaðýda sayýlan suçlardan birini iþliyen gemi adamlarý. Kumanyayý israf etmek veya salahiyeti olmadan satmak veya saklamak veyahut yok etmek. askeri kuvvetler kendisine derha l yardým etmekle mükelleftir. 2.VAZÝFENÝN YERÝNE GETÝRÝLMEMESÝNÝN CEZASI: Bir gemi adamýna veya gemideki diðer bir kimseye karþý disiplin salahiyetini kötüye kullanan kaptan veya gemi zabitleri. 11. Kaptan. Þu kadar k i. þikayetini hüküm kesinleþinceye kadar her zaman geri alabilir. gemi zabitleri veya diðer amirlerin hizmet emirlerini yerine getirm emek. hususiyle halin icabýna uygun olmak þartiyle gemi adamlarý ve gemide bulunan diðer þahýslar üzerinde cebir kullanmýya. Müsaade almadan gemiden þahsýna veya baþkalarýna ait eþyayý çýkarmak veyahut gemiye gi yük. Kaptan. gemi zabitlerine veya diðer amirlerine yardýmda b ulunmamak. Gemi hizmetlerinin esaslý þekilde aksamasý neticesini doðurmuþ olan ve yapmamasý ger eken ve yukarýki bentler þümulüne girmeyen bir hareketi bilerek yapmak veya ihmal edilme si ayný mahiyette bulunan ve yapmasý gereken bir hareketten bilerek kaçýnmak. imkan bulur bulmaz sebepleriyle bi likte gemi jurnaline yazar. þikayet üzerine on beþ günden bir seneye kadar hapis ve en az iki aylýðý tutarýnda adli para cezasiyle cezalandýrýlýrlar. 8. Ýzin almadan gemiden çýkmak veya izin müddeti bittiði halde haklý bir mazeret olmaksýz gemiye dönmemek. 3. 10. IV . cezalar yarýsý kadar artýrýlýr. aletleri veya cihazlarý istiyerek hasara uðratmak veya geminin mak ine ve bilcümle alet veya cihazlarýnýn normal surette iþlemelerini bozacak veya aksataca k çarelere baþvurmak. Kaptan bu sal ahiyetinin kullanýlmasýný ancak güverte zabitlerinin baþý olan kimse ile çarkçýbaþýya kendi h alarý ile mahdut olmak üzere býrakabilir. Gemide emniyet veya inzýbatýn temini. gemi hizmetlerinin gereði gibi görülmesi için veya gemide emniyet veya inzýbatý temin maksadiyle disiplin salahiyetine dayanarak lüzumlu her türlü tedbire baþvurabilir. Hizmet sýrasýnda sarhoþ bulunmak. Kaptan. memnuiyet cezasý iki aydan aþaðý olamaz:Madde 1469 III . II . itaatsizliklerin önlenmesi veya bastýrýlmasý içi istekte bulunmalarýna raðmen kaptana. eþya veya insan sokmak. disiplin salahiyetine dayanarak vereceði emirlerin yerine getirilmesin de veya alacaðý tedbirlerde. itaatsizlikte ýsrar edenleri uygun bir yere kapatmaya veya gemiden uzaklaþtýrmaya. menfaat vaadi veya diðer her hangi bir suretle engel olmak. Birden fazla gemi adamýnýn anlaþarak ayný fiili iþlemeleri halinde ceza yarýsý kadar artý Þikayette bulunan. Gece nöbetlerini hiç veya gereði gibi tutmamak. üzerlerini ve eþyalarýný aramaya.Madde 1470 1. 5. gemi adamlarýnýn eþyalarýný muhafa lýp kendilerine vermemeye. 4.Madde 1467 - Gemi adamlarý kaptan.DÝSÝPLÝN SALAHÝYETÝNÝN KÖTÜYE KULLANILMASININ VE KAPTANIN VAZÝFESÝNÝ YAPMAMASININ CE Yukarýki maddelerde yazýlý suçlarýn yurt dýþýnda iþlenmeleri halinde dahi bu hükümler tatbik kadar ki.

V .Madde 1473 Kaçmasý veya delilleri yok etmesi veya delillerin gereði gibi toplanmasýna engel olm asý tehlikesi mevcut olduðu takdirde kaptan maznunu tevkif edebilir. sorduklarýna doðru ve tam olarak cevap vermeye mecburdurlar. þu k adar ki. Bu maddede gösterilen suçlarý iþliyenler re'sen takip olunur. Bu senetlere iliþkin kabul. Ticaret þirketleri ile gerçek ve tüzel kiþi diðer tacirlere iliþkin olarak. zýmb . faksimile baský. bu kanunun mer'iyet ve tatbik þekli hakkýndaki kanun hükümleri mahfuzdur.Madde 1474 J . Ticaret Kanununun 386 ncý maddesini deðiþtiren 12/11/1931 gün v e 1749 sayýlý kanun ve Ticaret Kanununun bazý maddelerini deðiþtiren 17/12/1954 günlü ve 6442 sayýlý kanun ile 22/03/1303 tarihli Murabaha Nizamnamesinin ticari iþlere ait olan hükümle ri ve hususi mahiyette olan kanun hükümleri mahfuz olmak kaydiyle diðer kanunlarýn bu ka nuna aykýrý hükümleri kaldýrýlmýþtýr. makbuz senedi.559/14 md. teleks.KANUNUN MER ÝYETE GÝRMESÝ: Bu Kanunu tatbika Ýcra Vekilleri Heyeti memurdur. sembol þeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atýlabilir.Madde 1475 K . Düze nlendikleri ülke kanunlarýnýn izin verdiði ölçüde bu senetlerde yer alacak kayýtlar el yazýsý af.K. diðer kimseler ise 100 liradan aþaðý olmamak üzere adli para cezasýna mahkum edilir. faks ve elektronik diðer araçlarla yazýlabilir.KANUNU ÝCRA EDECEK MAKAM: Ek Madde 2 . taþýma senedinin ve sigorta poliçesinin imzasý elle. hüküm kesinleþmesine kadar geri alýnabilir.(Ek madde: 24/06/1995 . Bu mecburiyeti yerine getirmiyen gemi adamlarý 1469 uncu maddede gösterilen cezalar il e. delillerin zýyaa uðramamasý için mümkün olan bütün tedbirleri aya ve hususiyle þahýslar üzerinde veya eþyalarýnda gerekli aramalarý yapmaya. aval ve ciro g ibi senet üzerinde gerçekleþtirilen iþlemler güvenli elektronik imza ile yapýlamaz. Ý . Kaptanýn bu madde hükmünce yapmasý gerekli olan tahkikat iþlerinde gerek gemi zabitler i ve diðer itimada deðer kimseler.Deniz Ticaret Kanunu). suç vasýtalarýný saklamaya mecburdur. Konþimentonun.SUÇ ÝÞLENMESÝ HALÝNDE KAPTANIN VE GEMÝDE BULUNANLARIN VAZÝFELERÝ: 29/05/1926 gün ve 865 sayýlý Ticaret Kanunu. varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetle r güvenli elektronik imza ile düzenlenemez.) ÇEVRÝMÝÇÝ ÝÞLEMLER Poliçe. . gerekli kimse leri dinleyip sözlerini zapta geçirmeye. bono.(Ek madde: 29/03/2011-6215 S. bu Kanunun z orunlu tuttuðu bütün iþlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapýlabilir. suç yerinin durumunu tesbit etmeye. Þikayet.md.KALDIRILAN HÜKÜMLER: Ek Madde 1 . 1469 ila 1471 inci maddelerle veya bu maddede yazýlý fiilleri iþliyenlerin daha aðýr c ezalara mahkum edilmesini derpiþ eden hükümler mahfuzdur. gönderilebili r. Kenar baþlýklarý da metne dahil olan iþbu kanun 01/01/1957 tarihinde mer'iyete girer.Madde 1472 VI . 13/05/1929 gün ve 1440 sayýlý Ticaret Kanunu (Ýkinci kitap . 29/05/1926 gün ve 866 sayýlý Ticaret Kanununun sureti tatbiki hakkýnda Kanun. toplamaya. oluþturulabilir.) 6762 sayýlý Kanunun 35 ve 36 ncý maddelerinde geçen "sicilin baðlý olduðu mahkeme" ibarel ri "sicilin bulunduðu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi" olarak deðiþtirilmiþtir.KHK .SUÇLARIN YURT DIÞINDA ÝÞLENMESÝ: Gemi yabancý bir memlekette veya denizde bulunduðu sýrada gemi adamlarýndan veya gemidek i diðer kimselerden birisinin her hangi bir suç iþlemesi halinde kaptanýn seçeceði gemi zabi tleri ve diðer itimada deðer kimselerle suçun ispatýna yarýyacak bütün delilleri doðru ve tam arak tesbit etmeye. gerekse gemide bulunan bütün diðer þahýslar kaptanýn emirl ni yerine getirmeye. çek.Gemi hizmetlerinin esaslý bir þekilde aksamasý neticesini meydana getirebilecek ma hiyette bulunan ve yapmamasý gereken bir hareketi bilerek yapan veya ihmal edilmes i ayný mahiyette bulunan ve yapmasý gereken bir hareketten bilerek kaçýnan veya yukarýki m addede yazýlý suçlarýn iþlenmesine göz yuman veyahut bunlara iþtirak eden kaptan donatanýn þi i üzerine yukarýki maddedeki cezaya mahkum edilir. ýstampa./16.

resim ve ha uaftýr. (Son fýkra Mülga: 20/09/1995 . þirket esas mukavelesinde aksine hüküm bulunsa dahi 372 nci maddede yer ala n nisaplar uygulanýr ve imtiyazlý paylar genel kurulu yapýlmasý þartý aranmaz.K. Birinci fýkrada belirtilen sürenin sonunda bir Yeni Kuruþa tamamlanmamýþ paylar için kes ir makbuzu düzenlenir. diðer hâllerde merkezî veri tabaný sistemindeki tarih esas alýnýr. Ýntibak süresince anonim þirket hissedarlarýnýn itibarî deðeri ne olursa olsun sahip olduð aylardan doðan haklarý saklýdýr. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý kiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan düzenlenen bir protokole göre yürütülür ve bir yýl tamamlanýr. istekleri halinde a geçen Bakanlýkta durumlarýna uygun bir kadroya atanýrlar. sertifika sahibinin ismiyle birlikte te msil ettiði tüzel kiþinin de ismi yazýlýr.12. KANUNA ÝÞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 24/06/1995 TARÝH VE 559 SAYILI KHK NÝN GEÇÝCÝ MADDELERÝ: Ticaret sicili memurluklarýnýn devir iþlemleri.mad) Hisse senetlerinin itibarî kýymeti bir Yeni Kuruþ ve katlarý þeklinde olmayan anonim þir ketler 31. Bakanlar Ku rulu kararý ile 31. Limited þirketlerin sermayelerini beþyüzmilyon Türk lirasýna kadar çýkarmalarýna iliþkin ele deðiþikliði için.Geçici Madde 1 Ticaret sicilinde Adalet Bakanlýðýnýn memuru olarak çalýþan personel. Esas sermayesi beþmilyar Türk lirasýndan aþaðý olan anonim þirketler ile beþyüzmilyon Tür dan aþaðý olan limited þirketler.12. kullanýlacak nitelikli elektronik sert ifikalarda sertifika sahibi alaný içerisine. her türlü vergi.Bu iþlemlerin dayanaðý olan belgeler de ayný usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Bu maddenin uygulanmasýna dair usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Bu husus tescil ve ilan edilir. sermayenin yarýsýndan fazlasýný temsil eden ortaklarýn karar vermesi ye dir.2009 tarihine kadar 399 uncu maddeye intibak edecektir. Bu madde kapsamýnda intibak amaçlý olarak yapýlacak sermaye artýrýmý ve esas mukavele deð iklerinde.KHK-567/1 md. Bu durumda. .2009 tarihinde sona erecek intibak süresi beþ yýla kadar uzatýlabili r. Za man unsurunun belirlenmesi gereken ve yönetmelikte düzenlenen hallerde güvenli elektro nik imzaya eklenen zaman damgasýnýn tarihi. Þirket adýna imza yetkisini haiz kiþiler þirket namýna kendi adlarýna üretilen güvenli el ronik imzayla imza atabilirler.) . paylarýn 399 uncu maddeye intibak ett rilmesini saðlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlüdür. Bu madde kapsamýnda intibak amaçlý olarak 400 üncü madde çerçevesinde yapýlacak iþlemlerd pay sahibinin muvafakati aranmaz.5274 S.Geçici Madde 2 Anonim þirketlerin sermayelerini beþmilyar Türk lirasýna kadar artýrmalarý sýrasýnda 6762 yýlý Kanunun 391 inci maddesi uygulanmaz. Adalet Bakanlýðý./1. 5083 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkýnda Kanun gereðince münhasýra intibak amaçlý yapýlacak anasözleþme deðiþikliklerinin tescili.Geçici Madde 1(Ek madde: 09/12/2004 . Þirket yönetim kurulu. bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayýmý tarihinden itibaren 3 2/1998 tarihine kadar sermayelerini bu miktarlara çýkararak tescil ettirmedikleri ta kdirde münfesih olurlar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful