Sene: I Numara : 83 Abone Şeraiti ı - ı» . - IMMHNp î'*'/ *»*arı. rtLKFOftı KİM Cumartesi I Eylül 1934 Mnlbuaf Fhiiz/iya.

IiImM ( Sabahları Çıkar Siyasi Gazet't «MUşkaret haksız olanların UWrh|nıdır,, i ıh Fiatı HcrjcraV 5 Kurulur ¦>-ı.. } ün.. HbfaM fn-mf tnakalt İstemi; olsaydık... istiklâl Harbini böyle yaptık ve böyle kazandık! * tnöniinde tarihi durdurur ve geri çevirirken ... Başkumandandan itmet Paşaya ı Siz Inönünde yalnız düşmanı değil, milletin taliini de yendiniz... Gazi Mustafa Kemal acne . ' - . V. fetişi bin türlü fcı'.ı-¦.nkArliıklc.e CÜıVt battan dıjrı başa yardakçıları bil mnb.lâga "rUulı. rint ve İlk .i .. . ' aaeu(up kacro«i« mûheyy. bîr halde bulunmuşlardı. Bu ..->..-" . . >k bir hakikattir, ki (Lotan) muahede* tinden tonra gfcû,tû£ûmüı BryoJlu lakinlerin fen bir Mu»<i »atan-daşıımı bİı« "BOvükf.raatlar ka cırdımı. Ordunu! ilim!» I* ta î'ı:'! ¦¦¦¦ bütün entım ufak bir harek* Istan bulu iki ü .İn::' tıalk Of gOnd< Utanbuldan naaıl eıkardıaıı - bangl I erikle rıbardtnıı 7 , Tartanda fuallenaaıre da "Sina drtta**, luhb deeafüU. İMİ» laaaer >-¦¦—¦) da «ar*Ur. OaWa Baercmyatl ai|M>U-rıntn ». lalolanların UHçakki a. |W>] *»'«• meniıt naai ol.aı.dı Bu nnaıl ¦«¦(buUûa taunda dururken M urhli)' m tanka ¦ n kadar emniyetimi, kelaı.dı. Naaıl kacalagımıu r .... itap adar** karada. .>..,.., (Marktık. Hem emin - Mı ıı bil) himey* adeecbk-rİ ar.altr t,/l.ı anal t* -mamanla kaçacaklar*. <mk« *:m<tuk NekUttJgimu aa Mbava-r*-kt e -rya. ettiği. . »i,l-e.eao MiT.r- atehte* eamamakla beraber . kaman eeVeO. Ba . bpa UrıM İr .. bu. »en. »Ma tadederl,. Bur.. b»ter Mrbat hueeetH mtJ^ha^kftdrbilı.... M.İİ Mü. Wv7tlTa..k..i. Caaeral (Hnriog-İMi)un İnadı ..ininden bir aralık inı.- ı.ı ..(.... O .akil l.met l'aşa. kir d-n III—fcj V ıcm.Mudanyaueltıant) ordumuıa ulak ki hareket (,ı—a«ı.. nnlll. Ordemuı da. ¦.¦a*** : Mr ¦ . t-,.,:,i r» d**™ b»f* namyaata Mr »Aatayfa) •aammfa m imar mı. ı .,¦-« ileri hareketi arUnbuU d..hal Ur vıhfcrıaı alır.I.!. ahtetlı. Bunun aeli'cel aa aba b.B.nir.i..-¦'I,-,'... ı,,.......I- MHiaflrr Ebûı lîı/a Zade D*vamı 2 inci tohijede mönünde yalnız düşmanı değil, milletin makûs taliini de yenmek Harikasını gösterirken... bÜyûk latıraplara ra fedakarlıklara katlanmak pahanna caartt ¦ „'u-

Hakirat.tt >a lıtiklal aabi. Mİ.I Iıtıklil aıkı, .,ı,l if ¦ Lnr.-r rı-i. 7-11 rı . 11 1.....kurtarmak o imi her taydı Tarihin b|, ikioeUini !.,.,¦-¦ ji muaııan laferlmiıe ayrı bir kıymet ¦. ¦ ¦ - 1 - , d. 1(1» b r. Spor kongresi dün toplandı Bütün işler takdir ve tah-sin ile karşılandı! M**a -i-., t .-.r. au ¦ılıl>tWlı ra»W •Hifn'li' lıUnbulipor mıatakınoıu boa- ' __ jrr.i dûn toplaodı. Va tahmin «tH. t i mit flbİ, bonfraya lakaddUm rd*a aıabl, mOcadalalI, gar (in kata i 1, r.r.. k.p.n.da baldı. Harfaet iıbrıntıaind. mbilana olurdu. Ki Gazi Hazretlerinin teşekkürleri laaab.il İl | A. A.) — Ri-jaaatl Cumhur Umumi KitİpRH«Ûmhur H..r.tlr,i JO Aj,,.'.. /,.,. Bayramı atbatlyla tebrikte bulunan Iteata memnuniyet ea IrarkkÜrlerinin lletifmealaa Anadolu ajan. aıaı InaH buyurmııalırdır. Amerika Reisicumhurunu tehdit! "Ya para verirsin, yahut ta torunlarını kaçırır ve seni hırpalarız!,, Naeyorb 31 (A.A) — 168 bla ,.ı- k . tfHm.it,M |,n ,fl| ,t.,l^t, Malûlgaziler ikiye ayrıldı Dünkü kongre münakaşalı ve gürültülü oldu Hayrünnas Beyin söz söylememesi hakkında ¦ emir varmışl - Malûl efrat rey hakkı istiyorlar ! Ankara, M • i., .: ¦, .-, Cemiyeti lalanbul Şubaıi iıaıı dûn Ünİeer-¦İte i.,-. I.. lalonunda r k,„,,,- abdetmi|Ierdir. Kon|>e ,,, ,ı . n ¦dlIblG .¦„¦.,,,Celse açılırken Öjl.den aonıa >aat U buçulrfa eelıe agılmi| ta riyaıetina Binbaşı lımail Hakkı Bey »efilSalonda ibî d aım ta tardı. M.ldl tabiilerden baret olan aall •İra adedi "M. S. .1 aıa addrdil» Malûl efradı aded .ı- "60. ¦ buluyordu. Kaba t yaıa mucibince efrada rey babbı .rrilra rdifti Icl.. bunlar keoarda «yirci kalmıalar. Lu,û.da> kopmu|lnr. "Ankaradan,, geht ve rapo Erteli Ankara ma dan galen teıhera okı leıbarede ban kimaal pagan dala >da bvlundu yeti d.t.tm.l. «ye ediliyordu. Yak eak ulan kurullapaj ni bir mal) te|ebbuw icap etli*! de bildirHi] Devamı 7 inci ihtftJâ Tramvay ücretleri bıif^ günden itibaren azaldı ksuL Birinci ve ikinci mevkilerde nekadar para verilecek Birinci mevkide: Sı m ıi.V Of kıta ıff'n 7 karvf 10 a, 9kamt 30 para ,t 12karaf. İkinci mevkide: ittifak edecekleri nıdir -.l.ı;,*tı-r-dendir. llamdl Emlu Beyin mınta¦ <¦- ı........,...ı... r.rai .'i-,, .di ...'.„. kanın batında, her türlü dedikoduların fethinde lıtanbul ıpoıu İtin müfit ,. tcmanal ederiı. Dteamt S inci tahifedt

para, 6* Auru; 30 p Bütünden İtibar: taylarıaıU..-S( mrtle ;Uı\ulır. 5r olar vm "akar maktfir. mûtefckkİTİe-lamanlar ve tünler* kadar •aan edip gi"Lizbon,, elçimiz İtim-, "Hak. mefhama-naım sini verdi olduju vakan, I. Iııameti vermıt dijer kıtale İkinci mevkide: M iki kıta için JJnmtı kıtalar için 6 kanıl V L l) L Uıbon 31 (A.A) — Türkiye e|. ck.1 Tetfih Kamil Bey, Cener.l Karmonnya itimatoomeaini tavdi çimil t ir. !:-ı .ı „ ı..„ ... ı,.,h. ı datra-I l..,....... meretim ) ıloıt b>(hac dakika .. r . /.AMAN . VeaiPı'iy Ka«t merheılı .,. .ı. ı malûmata <-. , un taıyih d.reeeei 76] m ¦ rami uçaklık 31, atgari I' Yine dün rüıglr aaalta I o mel re aüratle ermiştir, hıra ,ı ¦ far»"blie. — ZAMAN — Eyhll 1 tH^^C=î=Hİ^İBİElpl!iiE=R Rusya ve Milletler Cemiyeti Birçok devletler islemediği İçin, Rusyanın Cemiyeti Akvama girebilmesi şüpheli olduğu bildiri or LamnVa M (A. Al - -Dey* Ifarah. pMi rryaai m» kına»* ıdıhannı f*»« Soıyet g-meaı ha >kn'<»Ui maahalefalkr ykMra tehl-ke-I* futu. A«flt frrkaamea avanM «iki,, alaa arnıkar <. İtte dıyoa İli; "lıvıçra kabiaeıinin paıartrıi guı.kıl t.i|>laııtmnda Sovyet Ruiyanın kabulü aleyhinde rey vermeği kararla) tirat ağı muhakkaktır. Hnlaada kW Bclç.kanuı aley haı rey verecekleri. TnkH «d..mnairakifaa kala takları huıuıutda Ktdüi müfe-redrht bulunu«•„.. Hatbharc-hafleri afjphefi olan .bgr. dev-kthr r anoda Mataıtttan »* Km*İi ilt Un Caambl Am-rıha d..W<k..-de .»rd.. Bar memlrkrtm U illetler Ce-mıyetıo* kaban) içm aüTuıan •hnenyet kafi ke da heyeti («ılr kuvvetli bir ıııuiı»ıveul olma ta. reyini ittifakla vermek kap eden Ueelktc Sovyel Kut.an.n d.imi ıu ft a .... Baaaekraaaia «ntt .kalan t.,.,k eda** V. ..tel • b.d«. aamVdk k . uagmı « Fraaamı Imhm-elter. bet. k- "i—* km eahet y.p-maktadU Franta çabjıyor l andı. ı ] ( A. A. ) — İri malûma! "'an aıebafıl. SovyotIcr ittihadının Mılkller Oenuyelîae ..Mimi hakkında diplo-¦malik ItırbhUılcria drıım etli-H Ll>ı bildiriyor Ur. Ingiİte.rn uMialabi ktaatı lali bîr makiydi* v* Franıu teline mü-taheret rtaarbtra ibarettir. S»» yat ]¦ .1 . r. Mı tiril*» Ce-Buyelanc gir—M yalan bu mu-(Moctai clarıaıaını bavntJea-«kcaaUt la.m..a k, ayma lama ad* So.yatk* rttukadh * <kf«f au da.kUra? ar atanda daimi Uaaaa IraaM »mkaa *x-rıcrktirhî baradaa Avrupa ha• aaı laldad. eateeahaa Uzak Şarkta hâdisesiz gün yok! Japonya, Rusya ile mutlnka mesele çıkarmak İsti-yormus-Bir trene hücum cdîldi, vagonlar pa rçalandı HABERLER Harbin 31 (A. A.) — "Harli-n.ni 26 mil ;¦ nı jIiiiiIldı mır¦ yolunda bir trene hücum vaki olmuılur.

Rayların evvelce vidaları •Ökülmüı idi. Lokomotif yoldan pkip VI11 II. I I (h* ı.ıı.;' ı Dört vagon birbirlerinin itlerin* gu mittir. Kaıa yerine gönderilen ba»-tahane treni bir çok ölü ve yaBjrıLılıl.ıı ilan yağan aaajaaaa kurt aıı» gvreteatvaanaar Gmneraı I I İlli II I ' kaı kaMadar. Japonlar a çAarm^k istiyorlar I Moaka.. »1 - A A.ı - Harbinden ve M.ın,m ı.ııı ılıgrr yıı-İr rindin gdrn Kabar İr re göre Japon va ¦»¦¦çııim m r ha ırk ata Seayatl** ¦ ' ' 1 tekem I rj II , Pl| ¦¦ traaya tadı temerküz etmektedir- Man-çuri va Japon ga «eteleri mumaileyhi Çin şark demiryollarındaki t hribat faaliyetine v'.i'l. etmekle açıklan m, : • ittiham ediyorlar. Demir yollırı memurla rının kulüböndr meıklkr ialaayon polia mûfreıes) laıalın-danyapılaa taharriyal bir netice ¦er akla beraber kulüp hUkumel tarafından yine kafMtıİaMsııı. Harbinin iyi m.>-lumat alan meha fi inde aâylc-nddiğinc ,;ıire Sovyet komolo->una yapalnn taarruıkrr -Suvui Rusya ile Japonya arııvında • ılıian bir ıbtialf çıkarmağı iatindal ¦.İrmekledir. Almanlara "barbarsınııl,, diyorlar Beran 31 (A. A.) - Alman matbuatı. buy>iinıin Alnunlarım barbar diye tavsif eden İtalyan matbuatının hikunUrına karat hiddetle mukabeleye dr-am almektedir. Yt*m1 makale İslemiş olsaydık— Yiaa U..bulda ı.U. anlıkla-knaVa bar «a b*rk kar •» ¦ara |â.ıaM atuMrl rlaıaaa laraaârMaa<aa'ui btaan bn liüarİmlı raiaaVa M f-lyar. yakaa M» a«l *a taarei •••art aamtai aaaa-raaata W|l Mil amma kay ak bar BMtyal •¦ Om la. - . - , . ı.. ı.a, I,. \ „ . . haaaaıla|ıınıı (avhallaV ı»-b.yıaflını. bir aV letaabalda ¦ah»a* vıahıaalla -• ¦İla nd - :. :.".i".. II ıraı aıık|kılll( y >kıi iki.darda alaa •elayı hrekalad* Tark daanaanı !Iayi Çeri ). aaadaala k>n bir IdL lata ona ba l.db.k bûL'ımrlı mil;.. Aaaduiu iyi» oi'*(ul atarak lataakvl-BUU ı aııyrlı da tabii -a-takıp ¦rraıyseda. lata bu bâr tabak k«al) baraluaı kacaaaları jıb* •ayruM dıı>-ı~ı¦,>,..¦ bâr aaarar hatıraları bsrûa nr içlo tek-irlİaıe, düa im afly-ûırrr. n(rı ra ı< alt aaath*> KtiU dOftObc* yad etmek, laaaB altyaye adaa borçlanaatna an bu-aoaa bîridir. Bu|ûakn frrv<a btılnİtı n- -r yaptı•>¦¦¦ ıı miaallrrlyle gö'mrlidîr, bı hcndıılıılıı di nelrr yapmafı olatajıoı hakblyla blkıa. abultlB Uİt' ,'.ıı cr.ıule f«-nalııatı lae. m-.l.,.m .¦ ıl>-U-dar yakındnB Iıı-lıı. O natuaIı »I ıı ım ı r i i • bütün Uyla menkul durnaktadır> 'ryb tirat, feldiker bu ka-¦lllfiu nlar ırı »> İn rr. '-ı yükavu*' Fransız hava manevraları ne netice verdi?. 500 Tayyare manevraya iştirak etti, Fransızlar alıoan Deticeden memnun görünüyorlar lundurıdmau luaumnnu kapuetrı M. Co*. Pariı 31 (A. A.) - Hava, tayyare iBaaevralarıar mflaaıt gitrnemiftir. Bununla beraber 500 ta,yara hçbit hitliae olmadan manevra yapmi|l«rdır. Bombardıman Idula• inin büyük kir kar t aaaVaaiaa halhm «eç. bgmdka. l« Bajr ya_ akı Mı tabrap edkbrra| İılıkhı. Baraaa-

la be..Ur.....ttâjl I fİK haki ati. taarıuı eden layya-ııhral yaraa UaVakamaa «mI nkaımıaj »|> MıHmlti t-.Urder, Lmnun oi.b.l^.gl. "Eka M Fan,, gaıata-i .... •tun v* lopeaa yapdan br hava taaruuıunnn tevkif eddrmı-yacaf i kanaalıodadı/ «e buna binaen muıaflrrane bir türelle mukabeleye müıaıt bir haSakak kava bini tadil için çare, İmlim .-.«-kerl tayyareleri ilga etmeli, ticarel filolarının kontrolü i beynelmilel bar t.abılil tapmak ve beynebaakl bir kava paka kavveU ibda* eykraek .1 dağa—a yanyar. -f-amma.. —meraların dage. mraılebetferoV yapılan Ucubeleri, yani hava la-amalarına kar|i raueaair bi r (İper ılı ılı ımkanaubğnvı teyit eyUmıtvdtkıtfunu yaaryor. 1.4 K.,,. II (A. K.) — H—Avusturya istiklâlini koruyacak Viyana 31 (A- A.) — A«aa> torya teigvaf ajanaı bildiriyor : Baavckil maavinî Ştaremberg Vi yana Haymvenrea'Ieri oaaa da bir nutuk ir adede re k demaa— İte r han hır dâymına karaı A«ıa*tuıyaaaa hürriyat va K ım ı ,ı t . . ı<ı, malı.ınrnın vaıiyrtİad'n miran»™dur. V........-lata iftİıab »oVn SOO r¦ i ¦ ı r. -. 1 - ıı ikiaiada borukluk olmıııtııf. Manevralardan hava taarıuı ve müdafaan hakkına faydalı va ordulunun daima amade bur o.tırrl.r ı!dr rdılmı]tir Amerikada yeni bir grev başladı Vajİglon 31 (A. A| —Men-meal ifçılcrİ fedkıaıyonu grev ıl-nını karar vermiytir. lj Cu martcıi . Grev binden faxla lakrikaya tamildır. Bilbasea jmıtl de hâ-diaeler çıkmalından korkuluyor. Gıeve 425 bin kçi uytiıak ' —ktrr. Eger büyüne bu "'•¦¦n ola'iklır. iadıden Venizelos ve yangını körüklemek! Atina 31 (HtiMrti) — Baıve-kil M. ' (. gaiclecilcıe, M. "Zıimit., in tekrar Cumhur M.. — i.ur intihap cdjilecrgiaı ümit etliğini, çünkü bu makam İ bir fırka oan-ıcdi bulunmıyacağım ve yayet böyle bir nımıcl bulunuru (Milıvü Vcniıcloau hall r) ba halio Vuniınktaa tçia yangına kundak koymak kabilinden olacağını ııSylemıytır Balkan misakının kıymeti tina 31 (Huıuıi) — Avala baıvrkil U ' (,'aldarıa,. -yanalını bildirmektedir, ıldariı, an mİıakı uıak.. Balkan deılet-.ı.l.ılı bugünkü vari--,ı>:: n:.:.ı - ¦ t: Avrupa' alinâa te ehemı-ıi-• • 1 ¦ İm u ulur dur,, diyar. ingiliz lirası düştü Londra 31 (A. A.) — Ingibı liran 192*1 trnberi en dun ıe-vtyeyi bukak "75., • inaıiaiir. Ünde iob nefıimc kadar muhabere etmek iıliyoruı. Biı Avuı-turyaklaran barbarlığa !>¦..ı -ıpjı ı ,;ı mı' . ¦ : 11. ¦ rr il vardır. Bunun için de hür ve mliı-Ijkıl olmakhğ.mır İklim yı taaekkür eUnifar. TeuhUıa-lın tonunda M. "Fey.. 101 alarak Viyana haymveh.fn'lerinin timdi ye kadar olduğu gibi "Ştarhcmharf., a aadık kalacaklarını m ¦ ve M. s' ¦ I-, mi- ,¦; . >UdxoWk: - K... ,.e - bu a-erri bata-bedeeeğıa, yanyaıaa "Ştarnem ber-f,. draaaaftar. Ol ve samandan gümrük almıyacaklar Vıliagf 31 (AA.)— Wa-Itya ¦-. , -1 . hurakbktan a», tarıp mm>ak .iardakı hayyanlaıı .11. M .Iıııı..111-, İHI. haagı bir m*mleketinden gati-rdecek ot va lamanın htç bir reum abnmadan ithaline karar ve.Buflır II......tu m .1,..,. diğer n.addele. de bu hataya tarara ithal -deb.l...al. Almanya - Amerika arasında İhtilâf "nail 1 31 (A. A.) — At¦¦¦t¦¦Ihı* Nkjaail-. kâr mmm ¦¦ıHı M. Hal karada almadığı (avap turba-, gün gecıkaeakhr Harkiya aa> laretıada bugü

adâ-gıac 1141 ıran Alman 11 utan V'a|.n^ton için kabulü mümkün ..'m . .m bar ııuktai ... . İzmir de Burnovada dikilen Gaz büstü merasimle açıldı Itmir31 (A. A.| — Burnovada cumhuriyet parkında dikilen .11 büarfl meralimle .i., ı n,ıstır. Meralimde mülki ve askerî rûeıabuluamu]tur. Kurdele ¦İiânea Gaıi Haıretmrınıa bil«-tünü oâren halk yürekten gelen bir heyecanla "Yan Ga»î„ diye b arla minnet hiılerini iıhar etiBİ}!erdiı. İstanbulspor Ankırada mağlûp oldı Ankara U IHu-uıft — lOatvaHit apar takımı bug-Ga (dûn ( Ikt binden faıta 1. . - . I , .\Mı„ , -fled ite rnmel maç.nı ,„-,, ve bire kar,. d«rl tayı II. -...U,. „^,,., *'p™* Türk-Leh mukavelesi teati edildi ¦afalı rrtiart Harielya naaanll ı»ı. aa-ba ttaûdO. laaaial İt ''Şaataai, Ikt r.lrk.,. lıha.,dıan K.da. Rlaa aWa> miada ta-aa aaibaiatk. Vapurlann manifestolar ve bir müracaat Ankara 31 (TaMonla)— Taak Irmaavlau-aadarı hare ket edecek vaptarlaııa veraaek nrccburiya> lınde bulundukları mımfr-ıtolar tçia kan idarine 48 nıt aaühhtt veriliyordu. Be<> takcarlar va> parlara ıanimi altakleri eayala-nm maoafeataau için bu mudde-tkt aı g ildiğini deri ad»erek art-lauâakırdi. Güanûk-h Posta Müdürü si seyahat» çıkıyor w ıMuıı.ı r-.,... rtrlajral Umum Müdür* S.v takında Irakya ve garbi Anadolu illiyetlerine- gidarak rroata ve telgraf ialarini tetkik ede cekti'. Hariçle Posta ve Telgraf havalesi Ankara 91 (Hueuai) — Bir muddktleaYberı maaltal bulunan bar ati poa(a ya takjıaf M ı»ınraı<mın yeaaaara baala-naraJtbr t--aami I Iİİ Ml. ba. rraft. dinlerle, baagı deıkMerlr aaa. meteler yapııaeagaaa darr m> hab ere etmektedir Nafıa raüstesannın teflislerı Vıi.n. . 31 (At \t—Afyon-dan - I.- ım." gekn Nafıa miM-'¦•ıı Arif Bey vilayet Nafıa ı. fkıi.ı if ve bugün Afyona donmüalUr. *H."ankırı" da Minnet Çanlur, 31 |A-A> - Huna-yete 11 al Cemiyeti dilnkü za/er bayramı günü bir Minnet düğünü yapar liye yakın fakir çocuğu lünnet Tüccar için yeni bir kanun Ankara 31 (Telefonla) _ 1 .iktrk ih|MI mr,liu bu aV taki ktiauuda. t «rlaırtın aldıkları âna .n teıkeeeU baav fma taeakk ittıbaa ettikam aaeıımfcmabraaka yeyleıda tat-aaak akkıakııa. a « atek •ahrpkrka uraıa aokmaaıılın. m laraua eaita bar kaaura prakai baıarkyaeak va BaVyaaV \L l.ı ......'i..ı„ edtreekkr. Bu layihaya e »al ulacahrae-loüara baalınmi|tır. Bu kıuua Mecliain bu davısıinda la tutunu Je bulakla mıuakere cda lecekbr. Ba raretla ıy laaapatrl Je ı^ılenr, aMkakil laıiyethri Ira k anunlarla leabd aaamaj olacakttav yeni döviz listesi kabul edildi Ankara 31 (Telefonla) -Türk pıraımı kotuma kanununa ııtmadaa tatbik idde* U numaralı kararBam yanna göçecek olan »e hıı»ıı»ı bir heyetçe tetkik mı.m II numaralı kararname de 144,7 numara a maılaaa.aa otâra > ıra ika trrahıl ıbjaıan ye-raî omıil aVtyaç :.'«-* ' a Ve> kâlerı he.et. e tav d* eehMm.it.. konferaos Amaaya M (AA) — Gece Halkevi lalonuııd» halkeİ idare heycb ı. ı- ml m Kernml bey baralmdan la araı Uuldrnın çok kalababk bu- haff. buıurunda "Ergam niıkraı... hakkında bal kaadararaa verd a-ıbr. Ataara-a. ba yeaı tertibe daha gerray bk •rJrakte «ı...k - uı.ckt --İzmir., d* m> :n.. lamı 31 (A A) — Baarun Allamak ıtadında Balıkenr rd> man lurligı. Iımır yaropiyonu Allay da ¦ U»U Umİt |am-pıyonu tamamıyla bakamipati altında geçen avuna * - T gn/ip>. bJ.rdV -«fj* " lûl günü ¦üem-a » .H—a - 1 Ira , — Muana aaeabar -ta» Ure. Sa'at aadjaal P......ydta». alam 1.11 lı.h..ı bu muaaaatoU- M.uk ııur-ıaııı- tıaıırlarmıa, ma.ıı.-Iı-1m haı tat alında halh

rhlıraHerb taıll lab.il rtmiatiı. martı m ZaflOI paaa 71 afualoa l*.-ı ıh|iııı*ı jia aaat e.tt aa vara* • «ı|. n-a mm ba -mha^ Hant baaa. eanfcy.aaMvnr baaa. ık. ahkaha aabai adara* ¦¦¦ki— ¦ l aı p va ba tattalia a».hıima karaı ı-.y lılıftna ı-'.-.....r 1 Sun .....I- ' ...-(....i. Volt tırkaatnı mlıılaJ- u«ratnaah tatn bir, .,1 Irıabkvu-lrr tukubuldıy» da ba la. ..kbuab-t Ur netke vana.~ı| b. I—yar. V-ft heaaa. brJa aaıaraa. ı. kumlu ¦ -ı— gdaı Ba|0mia ba baaael ..ı-.H— da.. Haaal — ¦ ¦.....¦ Vraam ¦, baaa— |ıMtma-llala b.aval!rml.ı- ^d-- 6.rı. Irakta yabancılar ve memuriyet BbftBM H (»tarama - İman tak altı aynıda IVata aımaada.t «İrin laban.ılann aaytai "va-lî^ ıı afchBaTlSmS r^m'.M*"'1' *~ laakaaaarıa. paW ı-ak takat m '-t— kaaNv-lv adJaaOraanh va Uaaaa» baaa baaraar ıKakrıı auha Wanaram tamla aaVMema>. Irak harkankctıaıa d.(ar bu inaktaki Wlaa> ntamaıııatlari yw-l.laıa varmaklir. HUdıa.» vak.aa. Iıak parla"BerHn.. deki Faşist aleyhtarları serb«st Loadra 31 |A A.)—Birlinde tevkif edilerek dıp'omılık ıntl-dahakin ütoruM aerbeıt bua-kOaa aak Fava! aleyhtarı ba-raya raaıva*aUt etrraakt *a hararetle alkıytanaııylardıı. Halk hikâyeleri Biı mrcmuad» ballı bihayeleıl. ¦in muhtelif a», i lan hakkı. d. Frenk çeden t" c üroe ol bir yarı garan»». Se*> yallarda halk «aârrarhal tnanaah aa tamlanan, halb earieeıo» . fular d* ...r.kt,. karlara* aVrh •¦**¦ bir ae fcle toruk. kalk ;.k.ı'l-"-ı ıııırı atoma • mak m« (alınanlar ç-Jaldıfı »t balla bu i"iı.ı ülkü ila |evka felartk Asada! ada dolananlar bil* buru . cihatla o yaıı merakımı tahrik attl. dikkatle okudum Frr.h merm-ııh, balk Mhtyelf rial raaa İl eVııl kuma ayırıyor. 1 — lahl. X - CmI. »-L*»»d. « F.hm keknaram, .... gM daV a.:™ kma. . < banket .den hayvanken ıhı rttrhaa f».| maarum hıhayel** haat olunuyor. Caata'lar. aklıa kay alin kabul •d. «uy terfi vahalarla dolu hikayelerdir. Banlarda l amla ve laman yoktur. Vahanın narada re hangi tarihi* «arayan eltifı [¦-lıiılmn. Daima '<¦*() laman içinde bir pn-dıjıh «ardı. dlya b*|(*r Lrgendeleed* vahana feri ıı-rahatı, rinlanlıı. SahmUr. mu*yyra ferUe.dır. Harrh.lUrhada «ana n T,ı,d «««dar. B* nlklyern.adec* tarih* m mamı İl rm Hrtak. Mytbalcr inana eknaa erıaemıyeee; ı y-r. ¦¦ J* UmanUrda Uahi aafcu lar a raunda g.carla vakıalar dar. Okudur--» makalenin alt -a-rafı. ba deVt caart h.lk hıkayman*

Avutur nly ada Afrikoda rr imada bulun.n örneklerin tahlilinden ibarettir. Ben, hrplmiıln talan bildi »i mu. bu laaaili bir dr fu iuhlı «kıldr okuduktan anara bilim lıblaurimlı. Çantalarımı!. 1 nail ro My İkalarımla hacrinde bu güae banar yapılan Irthıkl**) ve • * adıina artınlar! föyle gİ!-dea grevdim, bıüm etüm Ûı.ldOa. Çank* Tarh halk h.bâyeb.n. naeH* alefcyeıam. „ tı-Jıamaa, ae de har güm lapla eabUeecfmi boan tnrenah tnbUna m «nam gi-ı iilmllartı Fabla nenadra alarak di Dar da dolayan hikayeler ör TU malı def ıldiı Ya hdmayuanameden. ya "l'ontrn.. den alın analı'. Conte-lor, tamım ila Iran m ahaaladur. Ld-gradalarımı. raraa da ya tâ tanedir, ya ben. Bunlarla milli Lafeade-Unmın tealamıa olmak kalkıaamayn, fftW*t atarın. Mytbelı i I da lyiadnr. . Ge* Ala Bayi. bmmp y.ımf. .k. ft, hakiye •aa Ibmrattar. HalhmU sn Fraakçeemn amana fevrüca makam delayımyl. Ur karo daha Af reaiyora ki garp llrm-nd» hrr mıllelıa handı milli hik İyeleri defıl A VHmV yalıların. Afrikalıların kil* halk maaaUan toplatmıılır. *4ıgeç)*n gaçlrllmi*-ı.r Ta bunların bütün hür* maaallariylc alakaları birer birer tcebit edilmtettr. Atebn her bağan tıirnıı alınmakta alna bar kılım U. İki romanları mı Lafım dr mvm garba karnı al. B .ninem Kreikbaa ba mammmVal arnantUn kadar da kıymam ye* Bu. i, TM hukay-rar knl balap aerUaaalry, ( hl tnnhâmiaa bagUhjımııı aaarU blbat etmif olalım. Yokna yaai yarılan maıallar o ballıktı iU.Iim.-i. berki bat inli fa nümün* taabll edtrl. B. ler ikiye ayrıldı taht/eden devam Devlet matbaası '. Asrı hapishane müdürü değişti Hamdı Emin Bey Vekâlet emrine alındı El sanayii tetkik ediliyor Ikbul ......... . m(tdÖJD Saffrt br, ,rh>^airde tot-tukaU ekranı rtaa*ktr«kr. MtntmWyh balkauma doka»-akk ııfcııııı tetkik etmekte, trikotaj e* focap fabrikalarının rekabe nında. kOfûk dük-kaoiarda ayai ajbrri yapas aa-Datkâ/laıf ¦• ¦ 11 > e 11 ula nteagul olmaktad V'ukubulan ban ıhtaıat Örerine Maarif mütrtliflerinin Devlet mat. tanrı-¦- labbıbata ba«latkkU naı enelee yum «tık Aldı timi m. ûnaatn göVo, D. t Ut matkaam mâdâ-o Hamdı Ennİa Bay Uaaad Vekaleti emriae a!ıımıatır. DevM mal* bnnaı mıldü.lüfü vekUeba. flaa f VtkAkrrl müdüri Faik Hamt Bay ita eylemektedir. Evlenme ve resmikabul Hariciye v.blll Terfik Rl|lü Beyin kın Fmel llınımefrndi ile Sefaret hltiplariadra Fal> n Rüftfi Berin ıHk|ballll mnaaaabetiyıe e.aeaU taratma— DcLm.kahta avrıymi. bar kaami fena. aort-, emi-., i. »Uami kaMdea anara rnnkm pır. re. gee. vabtn kadar devam etmiıtir. Tramvay ücretleri azaldı Bîrimi tahifrden devam Zahariar 1(1* hor art. akmak aarttyl* beriaeı aaevkı 4 baran 10 p*-

raehr ve amacı <• haeaerl kmvt KOeAb rabıt ve efrat lek> bnr-r-nı birine! mevki nereni için olman nİMB S baraf. ikinci mevki yoı paradır. Karaell alaraa yarnıı ikinci nvvkıd* 60 paradır. Harp r-l-l ... \çut b*r yr. birinci mevki d* S hurua> ikinci mevkide ettıpnradrr. İS yanan, kadar olan anvktep talebeni kria baraad mrvkl S kav**, ¦hıncı mevki İM pnranar. Ynmath metaıl iıınbanl upa naa-mUt mevrut defildir. Ancak bugfln b4alayan tarife mı..skk.ıt |. .1.tatbik edilmek üıer* eaaaları fcanrlanmabta olaa aablt tarifede Oa iveraita talebeni ieie de ...... raarilktb bilet veribneai kabai adeMrahtk. Bagflm tatbik aaalmrfe kanlanan lıı¥ıılı aah.dar nev.m -eVeaei heaâı makam aafldu. ManmoJib ü( ay kadar talmk .daldaktea aoara eerâni aabat tarifeye •--•d.eegı ¦ıı aol aam ¦ h tı r. Mınlaka ururün* grtı* harırlaa-maktn olaa «ılı larifede, tı cıV u elektrik, fiatUn, amet .Hni ve ,W ¦ - .ı anmliordeki halkın laka: *c ¦ r ı. ,¦. ı. ı - j. d* naıarı dikkat* ahnacoktır. Sat»t tarif, benünfad tercileri ' " ı ¦ •' i • daha indırmif olacaktır. Amerika Reisicumhurunu tehdit Bırınıi tahı/rden devam V., ,. 11 (A. A.) — "Z*TB_. • ¦m. ı knrnliade "....l-.' ., -l. otv-raa aanfta bir aileye meeuaartar. Aİleei, mi da Zem. m banma bir tayyare parvnneai ca>a4atm«. • vakıttenbcıı taaranaa b laalfrajama. bmmm aıttnamdı tokan* *d.l*|mi aBykımabtadk. Nevyarkm I .1,*.. Knka.âaaka. d. lavorna nVU ama -Zara. m to*U-Gaa hayrat elthkler.nl bıldlraunlerdtr. Istanbuldan 200 kadar mahkûm yakında Edirneye gönderilecek Adliye \ A... ı.nia Edıraede yaptırdığı aırî hapiıkatır mıutı b.lmi}tır. \ ukıada bapuhane «o .'U kati an aeBCİeai yaptarrlarak abaacak ve memleketin ısuhlrUf koje-ienodtkı ağır hapia mahkûmları oraya nakledilecektir. Bu mey an da latanbul hapiıbaiKiİo-deo d« 'liran, ya 700 kadar mahkdm gftnderılecrği tab-mro olUDUaktadır. "Edirne., bapi.hanenn.de mab-kliralara aymı ArBektc elbiaa cırdırıletek va beankır bapaaha -aat ı^ını'ekı muhlelıf aanalha-D*Je*de yevDuye *W t akala lU-caktır. Bu aurelle mahkıimların ha-piabanedeBçıktıkları unun mej-ru yolLarda raitfm9lanrun temin cdi lmi| olacağı Utnit cdilT. .-kiril.. İntihap faaliyeti başlıyor Yakınlaşan yeni bektdiyc intiha balı 1,111 kata Inbbap encümenleri im,, nı.lıitibarcD kaıa mr drııiıılr la.lmlr baalayac aklardır. İntihabat defterleri her tarafa aaaİBkaga haalamlmııiır Defter-ler bar halta a ak ala kaka cak rt bu arada ıtır adar dinlenecektir Bu naaddetaa hitamında dehalar tetkik edılacek * c y*ai rakaumr 01 ve nekemaf İmi bu yem 01..,. defterle, tekrar Bak)ya asılarak oo b e* gOa daha duracakta. _^ ^_ M.ı.ıj bugün BvıgOo mamurlara Fylül pelin maaslanoın irdıymnr has. Umlaıaklır. ıııİıı Yeni imtihanla'1 . I»rıOrtamekteplerde meı^ zuniyet ve ikmal im1 hanları bugün baslıy*1*"' Evvelce kaıa namı yanların t kal orya ve ikmal imtihanla!* na bugünden itibaren yenîdı

başlanacak her deralerin itnt"' han günleri tesbit edilmiy " , «ualler Vekâlette n ge lrni|tjı Sualler mümeyİı, muallim v« lale beııİn huzurunda mı Ulun günleri Der» mualliminin talebe hak- ' kındaki kanaati birinci derece-^ d« naıarı dikkata alınacaktır >, Bugün yalnız orta mektep-ir lerde meıuniyct ve ikmal imli- ¦ hanları yapılacak, bıelerin im ihanları ba ayın on uçûnds baslıyacaktır. İmtihan günleri ju sakilde tesbit edilmiştir. Orta mekteplerde bugün ri-yaıiye, 4 Eylfil aalı gtmil tabiiye. W Eylül çarıamba gnnû Türkçe; erde 13 Eylülde tabii İlimlar. 16 Eylül paıar günü rîyaıiye, 1 9 EylOI Çarşamba güoii Edebiya ları ya bı İntak ur. İmtihanlar sabah aaat 8.5 da başlayacak ve 12 de httecektir. İş Bankasının sergisi Gala tasa rayda ki İ| Bankası onuncu yılı sergîainİ dlin cuma olmak mü nue betiyle kalabalık halk kütlesi »iv»ret elmi|tir. Dûn Maliye vekİU Fuat beyde sergiyi germiştir. Bu sergi pazartesi günü kapanacaktır. Ükmekteplerde talebe kabulü bk mekteplerde bogündtn itibaren talebe kayıt ve kabulüne bulanacaktır. Elektrik saatleri kirası bugünden itibaren indirildi Elektrik :.>ıı kr tının a'lirler • danberi halktan pek (azla aurelle aldığı elektrik aaatleri .-ırTl.nmie yapılan tenzilat bu gtodea ılıfaar» Ut bak edJecaktnr. Nafıa *akaattB*x* ayda 12.5 kuras karaya taca tutaanaom ka-r arla (Oo-ana 10 aaspe rkk elektrik saati kullanan AO bin kadar abone aacTcut olduğn anla|.lnıv(tır Belediye ve Elektrik şirketi komiıerltği om bca ae neden fazla saat kullanan aboneleri tesbit etmeğe başlamıştır. Banlar Artık aaat kiran vermiyecek-ler ve isaflar kendilerinin malı olacaktır. Yalnız şirkete yakım ücreti olarak küçük bir meblâğ dir. Bu tekilde elektrik saatlerine teaahup edecek abone miktarı 30 bin kadnr tahm in edilmektedir. Bugünden itibaren 12,5 kuru} aylık verecek olan abonelerde 15 ıcae aonra elektrik ¦adile rine tesahup eyliyecek-lerdir. Şerhler 'Hakaret, haksız olanların burhanıdır,, Siniaae 'itim; alt Bepılaa fn/rt ae T affa» Btfitmı len'ı*''."***' 1 ' 1'1 ''- ' Sfrafetmdtn li r ¦ - -> J • Şerh na iroA .• Milâdın bİrinri asrında yr-ıyr, /.,/,„ muharrirle' rinden Seneaue. medi ju.-ı tıatiyle tihmm fikir M> edebieat tarihimde fer ml-•~-~*ır. Bm şöhretti mâlefek-ki' I i t r . '.-(ıı: o'on-a-.ırt burhanıdır) Dişor. tu ıahih ite bîıim di-yarımıtda hakka müttrnit hifbİr münakaşa teryan d-medifine hükmolunmak er ki çak feri bir şeydir. Çtnkm bittat ken-dimiıtn hotı-ioJtfımtı kulem m£naka}alarının heme mmıbrl bir neticem* varmamı», her iki tarafın birbirlerine hakaret tavarmalarıulr mihverîne dn çıkmış ire nihayet bir küfür ve ıi'i'iı. t/afmaru içinde kapanıp gitmiştir. Halbuki Se'ndaae'în dediji pek dojradmr. Hakaret, haktır alanların hakin tıklarını örtmek için b m'dukları kir inanını UI...II.I.t. Haklı alan vakar »lar ma hakka anrak vakar şakıtır. Münevv mütefekkirlerimi ıin, bir zamanlar ve hatta yakın günlere kadar miamuda reryan edip gidem mm Met ve çak kSH adetten mrtık temeffar ve tebaut etmiş olacaklarını um.. m .."i.- ("ıı. .ı hakaretin haktıılara yakıştığını km> buletmekle ve buna balâm fikir münakaşalarında göm-te mefhvmm-mm lk§ık aldmim vakarı. r ¦ ¦ '¦ iı. atameti vermiş o/tıratS. ZAMAN [ Müteferrik Haberler vet etmek hafafaı kime verikniatir ?„ Diye tonlu. di|rr bîr ta! "— Hariçte para taplaamı, ev bu paıa aaıfedilmia. Malûlga illerin '.-¦.,' ¦¦. i...i. ı. i Bdyle bir-ney var mıdır?. oVr*I| Rcla maaalvnia tahkikat (afha¦ında ' 'il ı,."'.'. ¦ ¦. > it- ııiı -. Söz söylememek emri! Ba eanada II • . ¦¦ ¦ ¦ Bty

mlara eeeap »ermek ı t, . n. fakat reli: — Sil aelı a&) liyemeıılnîı, emir var, dcmlatlr. I [.,r ...... Bey deı "— Ohald* krn aalonu terbecS-yorum, beni hem ragırdmıt, hem aoyletmiyorıunuı ' ¦ ¦¦¦¦ .ı lılyine bir gOrültO bauj ttrmla, - ...ıi »ıı Hayrünnaa Beyin *Sı aâyle ' --¦ : ¦ •. bu ¦r.uya a*II annm da ebaartyetl de etmif v* Hayrennaı Bey eil.e ı ......; . Mayrünnas Beyin beyanatı HayrUnaaa Bey demiştir kât " -— Ankarada bir Matülgaıiler -;....!¦ vardı. Brn buna karıfmak iatemedim. N h.ıyrt beni de h arıttırdılar. Ve '¦¦-ılı aubrai heyeti reiıi oldum. Faka. K rıarioye\tJcUi Terfik 'J**? m Bey, Mütalkr Cemiy«t;,phU; ınkerauna i|U>ak v':ı. re bir kaç güne kadar J(< |ri. nevre., ye hareket cdecelEUn heBu seyyaha ti 15 gfin i^il» sürecek olan Hariciye * kalemi mahıul mtldurü , olmalı Himit beyde refakat ,an lon„ "Sinop,, la balıkçılık tetkikah Sinep İS |A. A| — Sanapta balıkçı-Iıb (analını Inhiaaf eltlımvk, llmaada .e etse* anhillevd* ba da aayl mahalleri teekil elamh aukaadiyla galee mütekama letkikalıaa nevam etmahlreV. —mam — "Muğla,, da yağmur ihtiyacı Mufla 7t — San gflalerd* yat-bk (him'erdrn mıtır ve bulara binin ma hm İti in , .(ınıın |idde -le ihtiyarı rar. Ilaıa burah devaa nıelru> ettiği takdirde bu i'nenin meıruatı gecen atnekine nazaran nokaaa ol.eıbnr. Bîr fok mahallerde ba> ırvıln-ıliı belle yapmıa vebaaadada i» ¦ i. m • t Kuraklık dolaymiyle ba(tarda bi( bir haıtahk yoktur. Yalaıı aon defa yafan dolu OıOm mıhıutüııU kıımrn labrip etmlftlr. Bu ıcna bu mabıul gifen aeneki. nin hemen yalınından er tarafta iiıüea mahaulü kemale geltır. aaraf . ... Münhal memur ı"n l,'"n . ._. ayhbeude için ımtıhar, .-, i^,,,, Pcata. Telgraf ve 1 <•»*-aaflelürıyeb otmarmiyeıi t* roket münhal buluna n r-- 1 labitanın itin açılan imtıhaa r " gUan Poatanede mnhaf.Kaiananiar hi ("'naip dahibnne dar belli "'¦'a af.'""1' —f POLİSTE lan çıkıyor iki tabak *—z m eaı-ima k i*. 1' , .'mufUrdır. Şefaremım eakuık-ru...^^ duracı Mu?Uln ve arkj dettin, adamakıllı iar». baki,, duktan aonra Sarsy ™«y»^iy„HI. lokantacı Esat efendinindi.dr0lj,. nına girmişler, hic scbe>>>z k u> baklan kırmıya baslamıtn"1 Ikİsİ de polis Urafındaı? laomıshr. Cnaıe kaza yapt? i...ieede tıtanbul Bc!edİyes;nin,-"J otomobili dün Mecidiye den geçerken Yorgi İsr,1*.'* " birisin in otomobiline çarrF" basara ugratmujtır. Nırrunç! yİat olmamıştır.

Bilet alırken... Dün labah koprönüa fi vapur iskelende P^^^.. man efendinin ailı.bi, „ ,(,., i,, mm b ilet alırken ım,„ ™ılrı kalabalıktan tat yankeıicilik nrare \jmMal Uıthmü aımnak «tem i,lra ,eyl. )¦ kalan mı) tır. lalbukl bta rkarriPencere<*-ut Yau» l.ı.nTepebanndV'' "mu-l _ Merkezin fanda .akiı. KTVu"" 'H Alyon hanında temizlıhf y», ktn pencereden dusmûf, yal-.^ laıımıtlir. Mecruh Beyoğru hastanes kaldır.lroujtır. Kanı mektubu Milyonlara mal olan arazi bos duruyor " Çuaara - i. ¦ fırkam rem Rakam, liraal edası reisi Anî Beylelc MJli iktisat .e Taaerruf Cemiyeti rcitinıa imıalartyle aldığımız bir mektupta. "Çumra ,. nıo harbiurtıuminin acıkh gön millete ve orduya büyük mikyaıta buğday, arpa. pirinç ve aaa mahnılit yetzfr ludıgi katarla lalchb ta a nraara deaaBy-h, i|*e bu asahsulâtı veren hajine İle Belediytnıa malı olan yüz binlerce dön nen arazi ve . mera şimdi metruk ve istifade-- , den mahrum bir kaidedir. M..tonları* braya mal olaa ıslına aahaamda l ¦kanan bu araziaan vatana kavaa—akta olaa mokacir evlalkırı ile daidurulmııını ani ( pimhunıeltmilin yüce ba| vekilinden ateşin hûtmelleıimiıle dıkriz. Nahiye Müdürlüğü J "O.küd.ud* >rnıceşmre> ali tabibi M. Kamil [ley vaala aeren bariimlıe O la aaefttrp amvaBÛatv DnBmb>l Veklmliae ivtida ile ...... .*l ederek lalip uldukUıı tıkdırd* Nal hİye mOdürlûklrııne tayin a'eafl aaaklaaVaar. Sa* hı neblktt ka rekel edebiHrainiı Zamanın takvimi Z-1 Snb.h [•ı:r.ıınli.-<fl Sl>. 11) •ht 21 ¦USA S. T~ • 1 mü ¦ .... L. -"¦ Il-.ıilr ¦ -- alarak M. Barlu il* '•' ¦ Martan ve H. Lnnruree nı erektir. Bugünkü hava Y*(il'i'ly h ı. .ı merkaıiadea d.g.m'l mal. m ata gara ama ma taıyıh ebreecai J61 n*l aaaeal amahkk 31, atgarl 74 IdL Yine diın lüıgaı «•¦ıı. «ete* .-ati* ..-,!„ ••¦a deabd fer^.kl... Rusya ve Milletler Cemiyeti J ı. ı -, t ¦ ¦ i*xn Çare Cüzzam tedavi dilebilecek mi? Portekiz ı«(ılıtinin yalgına göre Pot t O şehri lap (a-altesi aınt*nlarından doktor vc doktor

Birçok devletler istemediği için, Rusyanın Cemi||,»boa. Neto Akvama girebilmesi şüpheli olduö i Idîri li v<lvi*80* S« in t yac<iuca<lc ° - -i.,° ¦* anpoıtelle şehrinde halı K«Londrn SI (A. A.) — "Deyli rieralL, gazetesinin aiyaal mu-harrkınin iddiasına göıe Sovyet Rusyıaın M ilk t Ur cemiyebne gM meal birdenbire jelireu ciddi muhalefetler yOaUndcn tehuke-ye filin lir. AaMİe (ukaaınıa nea»i efkarı alaa maskta- ge-lete diyor « "İsviçre kabiacatain paıarteıi günkü topJaatmada Sovyet Nuı-yaaea kabak) aleyhinde ray vermeğ •/ ¦ r la| t» a cağ ı mafuk-kakta-. Hol—da de BaltJumea aleyblak» ray »er«okla»ı, yak-aa sad akıl mı kala takları hııııııu-ıda hıoıiı mütereddıl bu. unu mor Halt.hat ' kelleri şüpheli olan dıgrt dev->tiler araımda Ma «arktan ve Kanada ile ban Cenubi Amerika devletler ııle vardır. Bir mrmlrkrtııı Milletle mı yeti ne kabulü İçİn lülUıan ekaeriyel kili lae de he umayede kuvvetli bir muhale fa tın mevcut olmaat, reyini ccmıye-ille linin tedavİ- .1, -ıh nişlerdir, r tarafa •İr «lâkı ittifakla vermeni icap r*1" Dt Meçimle Sovyet Ruıyanıal,n" ^ mi aıakk almam meaelea' "Jl ent.ik.UW, bertik eeWtm* " * oya» ¦ kama, «idrJkUr ki iC, , »e Fresma büküm..!.,, ^ h. devk tkr ne idinde hatt.luı ,:„„, Icriai anlamak için aak e Uyandırmış tır. maktadır.,, Avrupa tıp e menıup Fransa cahşıyo. r*r*k' ^B^u Lma*. »I (A A. , W .^kkmri, -etkrkatU bmalûmal alaa mehefiL S. ... , '_ .. ke rtinaadırma M.ıı.t,., Birkaç yuzbm sene yeiiae gâmeaj haUttnda evvel yaşayan hayvan malik leycbbüılerin devan l ...„ 30 (A A.)— Mulheiro gııu baldanyorLar. lagilb civa rında yapılan insani Cana bu hasaatabi icraatı lalı I niyette ve Franıu ten ¦akaret etmekten ir Sovyet Ruıyanıa afine miyetanc garmera ıı.nn vlvrileıını hnı "Adapazarı,, su istiyor " Çark„ suyunun içilmesi caiz değil, tifoya bile sebep oluyor \ İstemiş olsaydık-. Vıaa lalan bul da taler acul.Ha' imara. hrapV barda Mata nt maa-nara faVıaa» af/ımıu dlıma Imnnaar. linin ¦¦¦ <aW almak saplını mbnfca Bari ¦**.<». yabaa baba-mr< ve idare, devlet aahta. a a nıma M,;...-., arama beymi •ir ibtlyal re ItaV. Ha hareket »ak lâna-f«l»r»»ı hrdıhıdir. Ananen**. 1.. —.i.,.-, r ıahftafPİafrl il I V ("« * 11 fi I h Dff ti* UtAftLulmU ı ed...h tukur atta d 11 altına raak ıe mu Kitap Remti Kitaphaneü L Meselâ "yorolmuııun. Pe. tak. i yn-!)¦' ba İHal • I.;ı.>!¦¦!.ı bîr bırakıp katmaları gibi aayrlaa doyumolmaı bir aabıdı olmaktan, malnım batıraları "ı-jun ı.r ı,n tıkmana ııaaaa, «ab a> ı â»ea, anara im aa rdt aaa-bee vmaa anatamc lamm batevZllaba I«aemı bnl...-> aa'ar rapr.g.aan aa mı.a.ı....ı. e Or mı İldir, kl in l.lı-lı.l-ı ıı .1M- İri , . ,¦ I. ¦ 1 j- ¦ d,. ot.U|lm behhtym hlkm. ı.iaUabalaa lale* |-ılat.uula «fi rakaaB bav, ¦•aaaafua., reV -te. baeaa. kadar yakıad aa la. •anla alanlı, aaaka. O •ahaa-aalbaaı balıaarraada kdaaVa tıyta a»a..| d a. makta d», "ey b aııaaı faldıkcc bu ba-aaılaaaık va aalaraa )*•

•1..I--I ,ı.L-l... ı, gelmiıain., kelimele utanırsın a belen ve yapmakta mahıur laik sairleri de b5y-hafif ve agtr be. rMr* 'kıraısde kulakta ^'¦"t ahenk bo.uk-*•* Vnmiyel vermerler. raadaı Bombaı ¦«•»• aerfn bk k— lij„ .ı'ıvan bir parça da Uk/erua..dc deg Jrkr. Aatj, ır vrl krl.rnrundıı ır. ™>r redif sayılır. Ohalde , manı adı sel. yel. tel k..ı ı . ı akma gelmek ve bu kehn e >pa a .rk . b.ı "verin,, kelimesine bağlı lirim gelir. Halbuki Bey. ha Ik şairleri ak Üçüncü mı r, kafiyeyi reddkre gftre yapıyor veı id ıı la v..r. Bu, apaçık kaidesiılık-I kitapta gfirOkbilen bir Jankbr. iıımi olarak yapıldığı anla-ı bu nakatlıklar kir tarafa kuma Dağlarda Ruıgar adi , gûınl bir . »ilk. SabahattİB Ali Bey de Dir ı'lu'suı olmak nır-„ Sk bir laırdk Vaııgir. . ¦ı seve seve oku¦utat ıstı .. . ı- 11 B nunıune vermek ilanını ka j_ . . marteaı gû ,. . _ n^an bir fıkır vırdmeler tıkma Greve j2i unda lakribeD ıckiı melro derinliğinde tesim bir hayvan U-kelrlı bulunmuytur. Bu hayvan bundan bu kaç yOıbin sene evvel yasıyordu. Japon rekabetinin sırrı nedir? Nasd oluyor da Japonya, bütün dünyada yûkıeltdca gümrük duvarlarına rağmen yine mallarını dün afına göndererek yerli paıarlarla Blût-hiı rekabet yapabilyee? Bu betanla merakanı tatmin etmek uleyen bir Franıu mu-harrki pu neticelere varmıştır. Evveli Japonyada hayat çok ucuzdur. Yenin ( Japon parası I nın aukutu ihracatı çok arttır-mr atar. Fakat ba paramn dûf-¦Bcai dampingin yegâne lebcbi değildir. Japonyıda nüfus dehyetli bir aurrlle ¦rtınakladır. Bu eaıiyrl kannınaa amele rekabetıde ba* ÇÖalrrm ) ve UCUia çakaanlar çoğalmıştır. Amele dünyanın baıkn hiç bir yerinde bu kadar ucuı çılıamamak ladır. Bir Japon ıı-ur .ır teinin muamrlt — Eğer başka m.lktler gümrüklerini yüıde Oçyüı elli niı-betinde artlırırlarsn belki ihde Ada paran 26 (Hususi) — Son günlerde prhrimiıde Tıfe baılalıklan Icabil rdılcıekled ı Sebep o , havalann gayri labıllıği gösleıilmekle ke de, belli başlı amili Sapanca gölün-den | ı k hak.mı., bir halde a baUkkklar içanden gelen ve bülün bunlar yetmiyormuş gibi civar köy hayvanlarının yıkandığı ( ur. Her fta Icrakki yolunda büyük Ihatvelcr aldan bir alırda Adapeıarlılar belki yüı seneye yakın r lamandanberi kireçli ve mevadı urvîyenin bolmıklar-da kertetağı gayri katbaiı furp bar ¦uya içmeklednrler. Zaman raman hisleri avutan "Adapeıarına iyi ıu gclİriletek projekr yapılmif föyle olmuy, böyl olman., tay ılırım artık pek tabu bk ademi ılımalla karfdama k tayn. hail Belediye mumu Abım oğlu Ahme' mühim ve evvel çare bul temenni edî ¦u meselesir büyük bir b Lta* pek "Antalya,, da bir\ Koyun eti 14, ricatı mu mi,hr. lıklı menıumeyi buraya geçiri-yoruı; AaV »ini haıap «Imaıml Ta halini ıllhaliBiı aal Sandaki -'-i ' t-İronini. |AnGI ırln'l ml ? AaV.. Aklın Alca» Yar yo

Ut»— Atk yl Viin.ii . jaklur .»dan aldı B taıa oldun ¦ mi (bnUl yalm.ı nü I ma bak I» d.tın | ı.....L'..ı! ¦ ¦ ünden <*Ml.d>fln ırjl nOaUl yalavıl ml I riangl ılıdı mi (anayım A|ka n.a.1 d>ı anayım Vaadim, dahamı yanı>ım Yatmaıml fOnUl 1 ı. ,r i. '• - ¦ - ¦ atana İli Bin blı ı. . .i . ¦ -• ı . ı .. m Yalmu vat »«aOI »Han mi köy yandı Antalya 30 (AA) — Ahaek. kamının Büyük Elvata k&yüo-de karnen bk yangın çıkmış ve 96 ev. bir ki han bir köy odan ve yedi ekikkia yan-mujlır. " Aksaray „ da 5 ev, 1 dükkân yandı Akıaray 29 (A. A) — Gece yarısı Beledî .e liyalro bînaıın-dan çıkan bir yangın etrafa atrayet eı dûkkln ve bk kahveyi de yok etmiştir. İnsan layiatı yoktur. Elektrik cereyanından husule geldiği tahmin edı.'cn kontağın yangına sebep olduğu lenneddmehtedir. Adanada At koşuları ve sergi Adana 30 (A. A)— V.llye-tmuıin tutik edilen bütçesinde kotu yerine yapılacak tribünler için k nulmuş olan on bin liralık tahsisat ile Sonbahar at yanı'.ıı n ı kadar ba tnbuılerın yaptırde lı. •ılacıktır Sonbahar at koyuları arhrimiido 1? ve 17 Teşrinievvel de bı (Uyacaktır. Kosu-U senra da bir ehli hayvanlar sergin açılacakta-. Üzüm ve incir satışı lımır 30 (A A) — Ba ayın yirmi beşinden bugüne kadar bir halta (arlında Irmk borsasında alb L nyedi kuruşa kadar 17.078 ÇUVal urum. beş kur Uf tan onüç kuruya kadar 8.118 çuval inek lal.lmıy-tvr, Sığır 9 kuruş ! Tosya 26 (Hususi) — Hayvan fiallan son ıa mantarda çok düşmüştür. Belediye encümeni, ba hafta n etinio kilosunu on dört kurusa, sığır etini dokuı kurusa indirmiştir. "Ereğli„ de ereklrik Ereğli 30 (A A) — Bckdi-yemiıin yaptırdığı elektrik tesisatının açılma merasimi yüksek dav t lur ve bulun memleket halklara t otken heyecanıyla bugün laaıt 19 da yapılmıştır. **Tosya„ pirinçeilerinin arzusu Tosya 26 (Hususi)—Tosyada Sümer bankın idaresindeki Çeltik fabrikan. maJuahsn İdraki mevsi minde mualahsiücrin mallarını bir an evvel piyasaya yetiştirmek hususundaki arıuları-nı naıan kkati alarak mer-ıımıade kıp ettikçe geceleri dahî çalınmağı kararla)) irmiş, fabrika dahilin ik ten-vkalı yapmağı teşebbüs rtmiştır Fabrika, a alivc edakcek bit dinamo vaıılasiyle ee kendi iıtihsal etliği kuvvetle tenvirat temin edikeektk. Fabri ka idaresine e lurum gör öle B t e tasa t malıemesi ııpırı» edılmiştk. Darısı kasabanın basın Günde 17 ton un Ma.as 30 ( A A ) — Şehri-mııde yapılmakla olan un fabrikasının inşaatı ikmal edilmiş, fabrika le geçmiştk. Fabrika günde 16 ton ım çıkara bitecektir. "Muğla„da tütün satışı başlıyor Fakat kilosunu 3 kuruştan almak isliyorlar! Muğla 30 (A A) — Talimlerin 15 güne kadar ı ... .im. İsi biteceblu. S.mdiyc kadar tütün er Ulcr.ndr yapılan Tlkik-krde ba nene mahauaksn sak senelerdekine ııısbetle evsaf itibariyle nefis olacağı aolaıılmıs-lır. Şimdiye kadar gelen geri. Fekmenk vc Herman kamp a -yalarının ckıperkri mmakanın her yerinde Iclkikılla bulunarak tütünleri yrrinde görmü Tütünlerm (imdik, vaıi-yetine göre bu sene rebollesi Uç milyonu tecavüz edecektir. H iç bk hastalık yoktur. Her-maa kumpanyan 933 nsalavö-hVnden azami 3 kuruşlan mü-bayaalla bulunacaktır. Muğlada ipekçilik Muğla 29 (A A) — Mıata-kamız ipek yetiştirmeğe çok müsaittir. Bu sene vilâyet Ha halinde 600 kulu ipek böceği tunumu açılmış vc vasati olarak beherinden 60-75 kota yas koza lınımı tır. Adanada Pamuk 4r ^ düşüyor - İki

muk vo afil b.r ı 34-36 ıımuğu kuru|a 2.70.2.90 kadir yükselen kuruşa düşmüştür. Sııaının İd-leau 7, yulafm da 7.55-2.6S kur uy tur. Adanada Gazi Heykeli yapılıyor Adar. 30 (A. A.) — Açılış merasimi önümüzdeki Cumhurı. yel bay dacak ola o Gazi heykeli konUsyoDU dün tekrar toplanmış vc heykel ba-idesinin ya pı irilinin 1 Eylülde münakaşaya veriuntsıni karar-lastırmııtır. Teklifler 10 Eylüle kada edikeekür. "Adanan mekteplerine talebe alınıyor Adına 30 (A A.) — Mektep, kre yem Lak be kaydı kararet-le devam ediyor. İkmal ea ipka kalan kız ve erkek talebekr tehrimiıe gelmeğe be Sİ adalı r. İmtihan 1 eylülde başlıyacaklır. Bu sene liselere ot kadar meccani yli erkek ve kız, muallim mekteplerine hangi sınıflara ea ne kadar lale be alınac ağına dair vekâletten hcalut talimat gelmemişi». Maımafih talimatın önümüzdeki hafta İçi beklenmekttdır. Tefrika Ne: banı bir ¦lemlyıteCevebanı virdi. Rıaııi .-mı bir aldı, bu au.ılle darlaaan yOrefial saabl btıaı .......ii-r.il. rtU-v-alk)i .•kından (.kararak Ömer Çavaşa •¦•iti, d>«, kiı — ı ... u i bunu al, difarıda kapıda dar. E|a< ba .11 adam batmak aMaeae aummalai bâr hope h rt» ¦eeevb Ondan BOara Rımai arkaaıadan rakallnl va |AıalfŞlni tıkardı. Belindeki kayifi .I.-. Delikanlının paı.lı kollan. ,,ı.. aalafakrl Ut babakatea bir , , -. k----• aaaa|a b4remya.aVa. Söreyysye d*. ¦flp ««a, kiı — Srn de bıalm gibi banılın. \ ........H. de(U,...|lı. Şuı. ah iyl bil bl. be dof ııfn Ikteaaidea bari m-ıl-k ıığtsm (ıbaa>>aeabM. SDrtyya daı — Plbl. drdıftln ..U.ııı. r.'ı.lı bel-•ın.!. bulunarak ılı ılı-I tayanle. Suriyeli da karkak va hwvter adam* deşual. Daıaaa •psıla aŞraıtıtı için aaon da kolları paıılı. 411. i.-.1 ...1....... 1 11. olarak mi,. ¦• |AıO de pik ı.ldıaguna da aUpbe yuktu. 11.-1-- .11.11 yumrukların. ııktı ve R.mımla haı^avaala ma dada >ıı.ı". aldı. Bıaıueetlc iki m..dilim aekiı fon ııalya bi baktılar. Sonra ani bir . ..ratta 1 rk d- ('"¦"> faırtaa aealaİıler. Yumruklar karaılıbb b«y0h bir (İddatlt kalkıp InmeŞe ba|lıdı İki-aîalaı da (iplek vOıudeaılaa klıbat dakika itinde yaeyn ka başladı. Ondan anara bâraı ayrıldılar, Iblıl de birmOddet ¦ııl.ık aldıktın aaıu-a tekrar vuro . tkıa.i iBSIlırnı daha •Iddıtli nlan. Ihiıi da kıyıııya vuıuyoılır, bil birlerinin .anına , uaamuj |iba savlet , . ... -1 ¦ imlmm» Bk arabh Ahmet R dan t"»ine (iddftll Iı la i." i aidatı kanlı, • İmik rık aı vûaıı Ilı yırBirKT— Söyleme ya-

rabil» verdi ve ondan lonre . b.ıiıütün kaybetti, nıi artık biraey 0grenm-k 1 olma dilini nladı ve doful.ı| mı d (idd lan bırakıcına daba .(lirdi biri yumruklar ...aernietti. yınael eli yit da sat Ibkyaaranh ya, bııi s. kanat falın bu Sürayyayı I amamın 1 rı ... kartrak. dudakları kaa kpa-da adâ. baraı laad.byereh ba. d.n-ai y re koydu, aon bir gayretle ba. daha kalkmak ktvdi, takti Ul.-.i.. 1. • • j - ¦ 11:. balaaını ailnal vtnalfti, ayala faalba-yıaı derken bülbülün yert yuıtı-landı ve ulanıp baldı. K.0.11 faınanant yaklaalı a* haımmuı üıtııoe *|ıtıp b.j.r•>•'•: — Ömer Çavuş Diye ba|ııdı. Omee Çı'ua derhal içeri g nıul adı veçhilt aakerl aelâmı irdi. ı.>dl — Emrtl Yü.batını I Dada. — Çara* ba bariRa evveli thaa ayagıaı iyiea balla, andan tonra kendilini bir yorgana aar. Agnna bir kulu tıka blj yolda bağırıp, çaj • r l lîr.'ıiı.ı ataacmn iyi ukakamı? — Evet. Yulbaıım. — Sonra ktndkioi gttıûıflp hrauna tltmabâk bartb. Yakarıya cıb I.aa llaaama de.hal baanUamaaıaa ııİyle. Bir çeyıık aoarb 1- , ..!..„ 1 miııl aaaaânmn. Sende bilini* balı/TM twır Şarkta ve Aksayışarkta Bugünkü Suriye ne haldedir? Beş devletçiğe ayrılan Suriye haricî piyasalarını kaybetmiş, kurak, sönük bir memleket oldu ! (A.ı'ı ¦- İl . ı ¦ .ı-ı J .7 , I" .....'........'frı'n./rn Snrı." " r •< l*l4ı4ol >or>tlrra.at... Sa İUİM reler** n fl i .'«.<.... ¦ > I .anutlar Suriye» . Uvkll —Un ayn bat) devlete takam •¦aıi| balan ut tutar. Banlar Büyük LUbnan .....İr I ı ' Iı. Sıı-ııı . . ıı |. .. . - Iı Du.ıûle. . hükümeti. Ulviler hükümeti I .kendirce, mıntaka» Bulu* ba dcvVtlrria em aa* ¦treni Bevutt.ki Franaa fevkalade in..." 4-1 tSm uVehrttnrfu hepa bir araya g**mti tahnaro* anrnb . .¦ ¦¦ bir devlet ¦ , ..i *d*rl*r. Ba kOçüeUk dr .ir t in be, p.r. caya »y-ı'mıt olmalından na çıka¦ kolaylıkla la... vur olunur. Suriy* kalkıaın çoğu da aarmlrkrlIcrinm b*f bıuna ayr>ka>| aban-pytf ... etmekte ee aa aatUri eyamıkteoVlcr: ' M.ml.k-.rr,;. bat hubOmel-ayııldı. Mrr hükümel.n ba|inda bir hükümdar var. Beratta da bl. hü. h ümdar lar hükümdarı bulunuyor, hiıbümdaılardan makul Cumhuriyet reialerl Ha hükümet rr.al.rl. büka-darlann tmhahmdar. da Beratta ikabaat edea (eekaUd* Franma kı ¦İlindir. Franaa manda» Suriytnm be| parçaya ayrıtmı) olmamaa çok iyat

.irmektedir. Onun içil bir kim&c Lübnan-çıcek oluraa hudt mu r lan tarafındı krndi.iııe bir türü »e bir »ey ta fiyi p I ediliyor. Diğer taraftan bir fikir çıktı. C" Arnp olmıyarak F dır. Bu fikre >> ¦ ¦ r.-rv yapılıyor, «er ana ı nlke kelimesinin ı itin bertey yokılı; Sur İyeyi tef kil tin biri de bent Suriyeye gedu.amıyi'ak bir haldedir. ÇUııhü mrmlebrl bulun varidatı bir Irk hükümetin maaraflarını bile eek bir hnlaVehr. Cümeok r.—lrrl kr. mandana* manral— dan daranı bapatıyee. Onan içta karke.tea falla Suriye Büeahoriyeti balhı eıiyrt ve ı... 1.1. ı ve afır giler ı .m.ııl. .ı inim İnim loliyor. Suriye ile Mınr aıaıında. Suriye ile İl ak araıında IMarct aoa dere-e* durgun ıldaga için aMyvaİn .*-.¦. kat kal aeteaaktadkr. Su.ly* ile Irak aramada ticaret muahede.! yi pıt mak d tere ikea Franaa handı memulâtımd* Sariye mu .ı. .i. araıında aataıah iatedıf) için lak hükümeti buna harfi gelmif ve muahede yapıla meal .et' Oeun açia Sarıyı buiün har.-i piyaeaUrıuı haybetnaâf bulamaya*. Ticaret bu kolda nadufu gibi Zira. I te aûkuta ugrami|tır. Bunun •ebebıdr hıırahNktır. fabldı yanın en »ulak yarlerinde* olan fam auıuıtuklan et rlı bal* gflmiatır. Şam frbrinin el rafın dakl köyler, açlık İçindedir. Seeıyeum bagüakd v.rıyell i. t e bu nm.fc.nd.nV. Rif kahramanı Abdülke rim memleketine dönüyoı Pnri* 7* — Bur* gaır teininden banlarıma iıtihbaratua* g^r*. Franaa haknea.ii Rıf kahramanı Abdül-kerimin Foın avdet ** ara da ikamet ıtmeıin* rnüıad* edecektir. Hali hatırda mumaileyhin nerede ikımri .,1er.»i meıeU" konuıulIranda askerî manevralar Rus tayyarelerinin iştirakinden vaz geçildi Tahran 71 (Kabarede çıbanı O-b*U| gaıeteain» huomi mekonirkndeeı) — tma hOhümeti onümüıdaki trfrinievvt I ...... manevralar yapmağa karar **>mi|tir. Bir .ıı.ıı. Sovyet Ruayanıo dn bu manavralıra. bir buluk tayyar* göndererek İflirab rlmeıi dUıünÜl-muı v* bu ...ııbir l*bım tekBugün Kadıköye tramvay işlemeğe başlıyor 29Teşrinievvelde tramvay Bostancıya .armışolacaV "*\mW ı ... ıT**l**« ı a*m*a**tad* Geçen paıo.t..- gM Bk .... rahem yapakta *e Oehenmr-rUnrküy vapur lakahleHnl bnrbarme beft*-yın yeni Irameay batlında bugünd*n itibarın ynlıu nakliyatına baı-lanılaraklır. m....... ı. bw neferi** de tecrübe mahiyıliad* olacak ve ini kuşat meri al mi 79 Traıinicv-vcl Cumhuriyvl bayramındı yapa* Incaknr. D.f*r laraftaa. Kadıköy - Beelantı araamdahi l.amvay yolanua Fa* «bahçeye k renin, ak nohtoy* kanla, alna kamu d* henaumentir. Direk re tel leutuntı y*p.lm* kindar. Fener yolua da kat, demiryolu ûecrtndcu geçerekllr. Şirket, buaun um Daelat dimi. yollan idarenilc bir mubavala Imıatamiftır. Bu mukaveleye gftr* orad a İnimi leaiaat yapılacaktır. Nil*blm Yeldefirnı-ninden İbrahim A, mgiderken altından geçilen ki. demiryolu köp-riaûnde de kaaud t.ma.t vocude getinlmiıUr.

Feaeey**. geçUad.n acara kat nal alt raddenin IVı lerafıadaa yârüauhtcdir. Ba yürüyûfle hem nerıfet, ham d* bambaaha bir huauaiikiye ayrıldı Kupa m istanbul mı Busene "Ankara,, bir hâdise ol Efganistanda israf yasak Knbİl ?b ıll..... ı — Elgnnİıtan-da yerli halk grrrb evlenme, gerek eeaaa* müm*a*bctiyl* matem analarında fevkalade anına yapar ve bu vüde* bir çeh paralar ha r. ceder, harredeaeh Kınr par* butn-manı bor.n girer, halta bu yûıden hayalını tehlikeye keynr. t't'nı.ı . . hükümeti bu fena eı tehlikeli adetler* ka.fi gılmek için halkı bu çaflt luafUrda den bir hanun lıalı.lımi). bu kanun taadika İktiran ederek nefrolun! RADYO PROGRAMI \ i__ 1 Eylül Cumartesi UIASBUL Ift.lO Plth n.trlyaU 1* F.aoauca dera. 19.10 TGrk mu.lal nearly.lı | (Fahlee, 5*. fiye lljnınılar *a Hafik Fıhrıl Beyleri İİ F.fral' J.Iılı Bay Uralından ı m ÎI.10 Sıûii. ¦ .ıı,-. ve e.ı ¦¦'-(«i-.» M Kht BEI/İrat. t»l m. 21.* Krılm lakım TI.IS R.ldtmlar. Kral ZJ.IU K-hv.han* maa *W Kta. UHISLAU. 14.W t'liklı ¦ 7I,U •SU.ıy.nın tl,HI Hıberlre. I, Ul Khı BUDAII 21,1 f v..ı. . ' Haberi... Jl.Vt Fı Ki Khı. BCKKrJ ... - t* ı . - ¦ --ı: .. ¦iarapı ,.ı anr- Ç«mkl kal, rai g»«.nW1l'*Tab«*l ¦enVtftiyanT »^ayaTIBnnkJ fftHtT J» J O* t Bu *-.*tl* arf.lt endd*. tamamen tramvay yolundan ayrı kalıyor. Yııl.ula. arabalara eıfall taraftan değil, tramvayın gilligİ l.tib*mrttrn *bin*e»kl*rdir. Bu aur.il. arkadan lehliheye uğramak İhtimali yuhlar. Fener kakı. battı ha ny İçken*, Alı.,ol - Bahariye - hbad* pata T*erinm.v.l... biteeab ee Clmhııriyet hayrımın* te**düf edan 7* l. ,.. .. evval I gilnü Ilı, 1.ı ..... . 1 Kadıköy • Boatınrı. S - KadıkAy-Moda. 4 Kadıköy Fene.bnhç* hatlarının kepal i iletmeyi ham kin KanmlyUi. k.d.-H hnllnem ekrktrık ••»yanı Bn|lnrbnnmd*bi —-in-ııl- mev bundan verilmrb. Uatlr. I >ıl rr hallarıabi AI'P,..I0. imi Kfcı KONIOSİIF Bey yaıa-lil.y. cebbı fi ayacaktır. kada lopl.naı 11.15 Hukuki ba> Saat *y-rv M.IS Or n Ch.ııi Eenrbi dilli .ı m P^la heyıl, ırao lil '..1111 nihayet ' Anka.a 79 lHu.u.1) --•<. b.. v.v dtdfl ¦ebehiyıl vrren l| k. futbol h-yelln ka.anyle bu ren. e.b.n ve her y'',,• •'"»*' D^lan Inkki-U,akp,P dü-

k Hey.|| mm k.. atı» arı ba fayan «.unaaeueı.r «vrvk koagra kınV'','i'''r-•¦uda kandiaina .""¦"•a-Futly.1 h.y'rtl ',*(*• Bay -k-a ht DrmUşthr. Geçe- M.İ1'' geç bagl.n.1, V* t harlran aonuada OT Ankarada r.lv....... .., müı.b...., yaaMBoy kokları ¦ıcak olmalından biri ayaları, buruk lelaal imkinaıı bir (ekh.8*** Ankn.a Çulca*' hakkımı taraktı ve bu ¦ BiH -»aa lannı ikmal ,n^~ Cıniflir. rafım kanala **' "'emnauj, Uoyduju fulf»"'»'"-han.dır. I'' ¦•ki dahil cleyı laaTaya daf*ılalagmi|tı' ¦ ——. lâhaıneiykj sı ha()anıs niıvvclde bfl . | 93, o avare her aaah ınrılIhJT lada bitini— matlarına h,taka lib vı— uya o*.. aiaan •.. ¦ ¦.. — Biıd.' yapıUma.' — bmT katarı ikinci Salıı m 169 714 IIS » »70 74 63 100 JS 73 17 Kıpımı OÎ7.7S O.HOsO 17.06 S.S775 7.0MI ¦b.ba. W Mu. luM.lıf -1 |.ıhılm. II ı.lahMiU kı-M~> ti Saat ajan II H.h^. JJ.lt Plak. jy» Heaell kııi|i> n«*ri|* 71» Kha. VAH 3QV A. 11*5 m. 1 hunae.. 11.10 uja un 'l9B,7S Açıbı Kapanı* Buna oUn Ta. StMtkr tiyle —'¦ takım • güçlflea dilik a. tar oreli O-hıh bakılıra hakkaki kadar gerek •'<• dular ' Ankar" ta«8 — A.S4 5J-— 1»— 10.— 17,» 12.» eden devanı ¦'i elmeh hahhı kim* vı.İlmiatı. 7. Dîye ı.ıı l.ı, ıli|ı-ı bir tnt taı "— ll«i,le par* lonl*nmı| ve bu paıa ıııfedilmlı, M.lülg.ıile-rin ıc.riiyl* aynanmıa. Bdylr bir-

»ey var mam. 7. «Vatlftlr. Rem naeeeleana lahhıhat aalko•uadn ılaulunn ruyleenlıl». Söz sOylcmomek emri! Ba i.-.. M-. - ¦ ¦ 11 Bey • Eylemek ve hu ılkamlara tevjp ¦ -mı-l lalımla, 1.1 . 1 tela: - Si. anı .....1.1 un emir var. drmiıtir. II. v 1 Bey de: '— Obnlde ben ı.loua terkeda-yneam. bani kem ç*|ırdaara. hem «,>!-.,-.-.n-,'. dımhyar. Sa-kd* yine bar guralıa be, guV •¦<¦-¦ 4ı* ıı.,ı -. -Beyi, nöı *ny'lfnaerf*i i*lımıa»rr. bu arı uya .... .,. 4a rbmııyeti dc Iftieak etmı| >a Hayhanaa Bey nüve bn|kımi|lı.. HayrOnnas Beyin beyanatı Hayriinnaı Ba-y demiftir ki : - — Ankırad* b.r MalülguiUr leaakküü varda. «... U... koıu)mnk ianemramn Nimyel nemi de harujhrahb.. V. I..«.h.l nnheaı heyeti reim ılnnm Fak*t b ar guu beni reialıklea Uadeltiler. Belki kafam vardı. Fakat ben Idifa etmedim, hana biı ımriv.kl yaptılar T* beni ııt.la almif gibi goıteıdıIcr. Benden mührü alıp pciiıa taı-IIm etlaVr. Ben aneah bugün heyeti ıı- "n'dı.ı n<a intifa » Efradın da rty hakkı olmalı! Hayra..aa B*y buna*, anara -ııl ç*k,tıhl*nm v* maarif »tarak ga.lerd.kren paralar.a defin ¦r nedİ telakki aamVr.k peyklerinde pr opof anda yapıldı|ını anlatana, efrada dn l.d.1 edilen B inci madde ile rey hakkı verildiğini, fakat cemiyet* muhayyel malü! labilanın "»„ . efradın im 'y»0„ kifi olduk. Iar.no, bu arbephı aheng mubafa-ı.ıı için (frodm prrnaıp da hılınne na ıhtıı'arı ..ı.-ı.|l* ray* âfti-rak ıtn—leıi da bunkfaV. Efrat salondan çıkıyor Ba ıırada reydin mahrum edı-l*n efrat tekrar auıı harifmak ıt¦: 1 ır 1 ır , ,1, , , r Iı r. Sa'uada gOrOllfl büyümüf, ef»lt>a Hıbkı (**u| 1 - — v .-. bite rey hakkı •erilanfyee, o hol de biı gidiyoraa. Kolhan ...delion. deminli*. Banna aaaaan* baaaa efrat enle*» mhıftakıınV. Yem idara heyeti Bundan aanr* ••lı.ııd. knlnn W ma'A* lOkil *.alında yeni İdaır heyeti inlihalıı yapı'm'flı.. 10 rıydea dokuıu muHenkif kal-miftı.. Diğerleri t- ,1nın verini|W ve İder* 1 , ¦ Ziya. Ramiı, aaoil Hakkı, „ ı.ıı . Beyreei arf~ .uVedur. Merakipıg. d. be, kral İmanla. Yani knW* keyetl yeoVmna i* -etim mm nbteeVeektir. Etrat aza ne diyor? Kend.lr.ine rey hakkı eerilmİ-yen matül KüçUhiabil ve afrat ara dün bi. ¦ 1 ... ... .¦ |ianları ady. Icmiftir 1 " — Ananın Uuuantt U.rheıi y*ptlf>| ....... llc I..: .11 eniıi küıat atla. m. b- h¦ t,. ıkarrâyem kuU eehyareo. Yakara Latam-bnlnn m kav.yiv Vm imi kinken* Ankara4» ba*..amanı ıtıroı **nat-1 ¦ - .ır Yakan ki.da knkkı rey iıtı-yorul. Bi. bıkkımıaı ialrmekle devam cdıcefiı ve 1. ip ıriıu makamları ınûııraal .ılr.-.gıı l>ahı .i leri efrıl yurdu. ac*. afi. ____________ Milletler Cemiyetine gidecek Fransız heyeti Pnre. 11 IA. A.) — Horany* Neon N. Be.lu Naıula. Nıcüamde hariıl >ııiy*l >* Bilhama Avuı-turyn, Sar .eyinmı. Şark aiukı ...... V. Savy. İlerin Mîlletler

¦ ı-ıı.. -'i .ı- glrmeai m*ıel*l*ri kakkınan bayan*Ha kuluamualur. Naneme mfihai, Sa* hakkında hHI.Ürı Caml| ati kınaırmı gen-naıuVck nmnmenp .....p etoaa, 11 müteakiben Milletim Cemıyelae gidecek »ramı heyetkain aureti te¦ekkÜlünQ laadih rtml|t«. Heyet* ¦uırahka* afarah M. Bartu İm M. Jf.rn.-n M ,, ... V* M. I aiiini.li İrfti. rak edeeıkıl.. f Müteferrik Haherler "Sinop,, ta balıkçılık letkikatı S....p/«lA Al — Smapl. hakkçhb iamüjaf ettirmek, İlmin dn vr civar ınhâllerd* b* ık **yl mahalleri Icıbll etmek mıkıadiyl* gelen 11.. ¦......_.. etanehtıdir. " Muğla „ da yağmur ihtiyacı Mufla 7S — Son gOnU.d* yatIıb »klm!rrdrn 1- ... v* bunlara brn.ır mahıulilm yagmu.a flddet-I. .M.ı. var. Hav * harah deva. eetnji mhdbda ba nenenin naeera-a'. gıçea unıkiaı naıaran nıhaaa nla.akrır. Biı çok mah.lteıd* b% mahauUl helle yapmif ve handa d. Iıa,lj ıı'iı.ı'ıı. Kuraktıb ba|k»da hie bir ha atalık yek nur. Yakma aa> lılı jı|ıg İlli Irmn mabablnad humma l*br-p ItalpUr. Bu aen* bu aanheal geçen araekt- n hemen y*.aaındın ı.dı.. Her tarafta Uaüm ma İm İd beaıaia gtU mif t ir. c Karii mektubu Milyonlara mal olan arazi boş duruyor " Çumra ., Halk fırkan reia Rakım, liraat odalı reîn Avni Beylcle Milli iktisat ve. Tatarnıt Cemiyeti reiıinin imıalariyle al-(ii;;iiti.i bir mektupla. "Çumra nm barbiumuminİD atıktı gü lerinde millete *e orduya büyük mikyaıta bnğday, arpa, pirinç ve aair mabıulit yi.lL,-tirdıği brlatıldıktaıı loora deniliyor ki: ' i;.t. bu mahsulatı veren haline ile Belediyenin mab olan )Ui binlerce dönüm araıi ve m era -imdi metruk ve iılilade-den mahrum bir haldedir. Milyonlarca liraya mal olan ¦ulama sabasında bulunan bu araıînin vatana kavuşmakta olan mu hacir evlatları ile do*. durulmalını aıir Cûmh oriy e ti>. milin yüce bat vekilinden ateV fi n hürmetleritıiıle dileriı. Nahiye Müdürlüğü - O.kOdarda Yrmçefeneelc labibi M ...... 1 Bey ..¦¦„.,;. ¦dreain. varan 1. ..... n Oea mektep narraubn. DahaB Veeilrtim .ı..t. Ot laûrncn ederek İnle. aktaki... ı.huVeV N brye m4da.|jblrrm» tayin mnkladiflnı. Sa da bu aahıld * h rehel edebîIIııialı. Zamanın takvimi t ylöl B.aml .. mı Hl.,1 K.a. 1153 19 (' II M A R I K s I Sahan

10 ^ılfv*ıWİ ITT 21 17^ r^^gln-I-l 17 11 1 ¦ *_ L - ı_ » l» iT II) !< Bugünkü hava YanlkAy Roaal *m*k...dm duyuna mnMa.il gore *u> nın hm yük d*re*e*i 141 mil ...mi anıklık (I, aaga.l 71 İdL Yan* dûn raagar anotla 1 lomet.a larnll* nmiarlr. 8 hava dUahü gaeeeekllr. V J —ZAMAN— Eylûl 1 HİX=R=Î=C=Î=Hİ Rusya ve Milletler Cemiyeti Birçok devletler istemediği için, Rusyamn Cemiyeti Akvama girebilmesi şüpheli olduğu bildiri liyor Lg«»<lr. 31 ıa A) — -i.-.. Hu«lı.. |Wr>Hı ayaal am-harvaıata ırtrli¦ gür* Sovyet Hint.Bin Milletler ((miKİı-ı fitlini birdenbire '.lelırrn «iddi muhalif, ıı yOıÜnden tehlike .¦' kiiuii,' ,. Amil. fır kalının nnnari efkar, olun meıUr f.¦*l« diyor ¦ ' aleiçra. kabİMfninjjn pal ar t ret fftakt topiaabaada Sn»*» t R.t •anın kabulü »İtibiado rey «»<ıı . , ¦ .m ırlajbı mi,, muhakkaktı/, Hollanda île Bclçıkaom aleyhinim rty ¦ ereı eki. .i yek-m mm4\m ¦Htolraauf un kaU caklan nuaunrada heoü. m-trreddıl buiunu'n.or. Halt S. ketler. tâpİM-a olan drğer devletter mıınıiı Macariltan »e Kanada ile ban Cenubi Amerika .1. ıİrıltn-d* varchr. Bir Bemlekelin M Heder Ce-mı.et.n* kabala ıçia lullban ekaer.yel ki fi İM 4* be.* t. nmaaıyede ku. .et., bit anaanv laiatia bmkuI oaneu. reyini ıtlıfakla .ermesi icap eden V<. .ıı. Soeyet Rueyanaa d• • entrikaları !«,.- cdeb.hr Valiye! o kadar ciddidir ki tuğdu ve Franau hükümetleri ban devl etler neıdind* ballıbarekct-ferini anlamak için anket yap-maktadır... Frartsei çalışıyor l—d.. Sİ ( A A 1 - İyi malumat alan mrhıfil, S-., teller ittihadının Mille miyetine virinin hakkında diplo-.ı...ı k l. > Iı' L.-.K-r m devam ellilini baldirryoriar . ungüterrnın ba hnunaatakı icraatı tali hu ata. h.nMe- ve rraauı teııne aıu-lahercl tünekten eli» Sovyet Ruıyanın Millellcr Ce-_ 3 İstanbul piyasası siyasamızın bir haftalık vaziyeti rupa piyaaamııda canlılık ve *-İLtl b.ıv.ımıılır. Rlı halta m. Ytvnıt makale j İstemiş olsaydıkYine l-ı-ı bu îdi laler |. . ¦kirlinden bnaka bir en b4,|* bir aaaaar* goVemr hfımiıi da.** UnaıurI» ilhamı ataam-f ıh binan be >anıılnım'ı aanemairmıın tabi olarak dt.a.neoe-m.ıd.u Ibm jeJiyoı. yok I,' ..i. ¦ *v Idarfi dr ilaI noklal nall-nr.Hn. «r*>UnWaue* d.,an. buyuk kir mllya l *• tedbir il* harabat geieeefi beenhedV. Ana-nannafıa a lııhnlld» an-

. ., r. bM d* I......il •dneab —ikna İl* - e vnhu-ntkodar dahllmia .1 —da . an ynai mdıfcnVkı ç-¦na—V İnanma, ki aevlol aVt.dn.nn anan r* n.l-1 r ¦ ılın nahıvı lavh.anV ¦¦al— ¦ ¦** Inrh . 1-y. Cer»,. ......h iem em 1.1. .... bu ¦cin t-dbrh büküm.» ..... rt. d* hami yatak ip ¦¦ ..... l|tn ba mb.pl..»d.r. bi ınaol huevet-Ua.aana kor ınamh beadi hrnnh» > | kr, gih. ¦epe»I I I b bâr «-han akmaktan muhıuna hatıraları bugün n* ..... tabımı.* geline*, dBa dn »>•l»m. inin m an a*> aouhm amma ***•*.«. ,ad İr* »İnik anul. İlmi. olna bulularımı un aa bu-ıd..ı biridir. Bugünkü gençdia b.ıl.r.n ne'ur yapağımı, ¦lııllırıjk; fd.aMİ.d... bi ¦*aa"min dr noie. y.pm*|a imi.» bak-,, U> I..I. ... ııln.1. ıı ııl.ı (ûnîerinttl vuhaatı i.*imı,ı itifctrin. b.dar y*h..d-n ta-¦mae ninnin* anda*. O vmkaa-nnfham kodumanurna kemin tıyta maabuf durmak lada. 'eyb .rın grldık|. ba ka* a a. İvmek ve en la. m ¦İven»"! yUkoalan' Fa Remzi Kilaphanesİ W, Mctclâ '.-ı-.ılnı..¦-¦¦ ' . in. v¦ kclimclc"uunırıın,. a "bcıenir-500 Tiye yapmakta mahıur aüna^*''* ^e ^°>" hafil vc ağır keParİa 31 (A. kulakla Uyjare man ¦ ¦ntnk **">k' ., mmıyet vermezler. g,ıtınemift,r. 500 Uy yare h. „ madan m*mm jdW» v*h» Bcymbardımeialıyan bir parça da bîr kum. /c.in.,de değildir, (lltve yel kehmeıindec ir. edlcr redif «aydır. Oha İde İn ber»*,nl|rada Jil. yel, tel gibi bakik^lİDM gelmek ve bu keline ...r - i'-' "verin,, kelimeıine bağlı lAtım gelir. Halbuki Bey, halk ;...¦!¦¦•, ti- n- k uçuncii mıı.aldırıyor, kafiyeyi yaııyı rediflere g6re yapıyor ve: . lT . . ' "-¦ '.ı-lıın ounâdST'k ** -I-anca. memleketlere latonbul aan 2060 ton arpa Uhtnil y°*i|tir. Avıtıpa ilbaldtçı rocm. eUc rînd» ve Ingiliı pi-r^rVıradn yejnkk arpaya ta-vı^a.dar. 1 Her lar.ıta arpa (jJ Ur ta kap etmekte..j.ı'.l.k.m l,nı t. m.tul Utan-rJyaıyaaiaınd.a d* traıHni gö.Avtuf' Iriallann variye-prolenorler pt| u-nc ile nuıka-kefil hakkın., ^e^ıUn. r*. a • kdo.u-un Birkaç !)km,ll . evvel yaş.»fı* 3 kuruş 35 Eauen 30 (de avu. nail a 2 civarında •»,..,.. I.., arpa aında tahribe,. llmU ^ llMİU rınıiırındr trı , . kele" bulunn!*""' bundan bir' . __. ev»el Tmfteff' Mok" 715 ' varidat da 800 Japon rı ietikrar farenin) Jıar kiloeu 4

velâ Japonya lur. V. Bu. apaçık k.!.-ı,.-I k ¦ ^ikkh*pU gört-'w*B * ^*"*»l.ami olarak yapıldığı anlaJ*5j bu aakatbklar bir tarafa " "akıtırla Dığlarda RUrgir adlı vnorv( guır\ bir pjr fcü.b, u_ . '•dir. Sababnttin Alı l'.y de Amerlk^»» olmak Mr-¦ . ik hur aaırdır. bir grev*, mm Va|igton 31 tümüne vermek .uta! iıçilerl teı «1e okuyuculara ıLn.n.1 kaıaı vcrl>D verBUHcai günü durV*'*,m•I»,'.• °**JGrev Ünden fa, 1 ¦ M>addar. bdknana (, dınektr çıkn»*--—*~ «.ırv-ı Bday Sil 11 B^ngaundanberi Naııl otuyoou geyet muuit tüo dünyada akip etmektedir, rük duva rlaı buğday ticareti mallarını dü^; „, Bu b.ıu göndererek^ yükUtilmiy-hıj rekabet ya, ' , ., . ^m etmen ıım Hu huıuıtd m. „ etmek iıteyen bir,lkr harriri *u netkeler^kÜğe teEvvı ucuıdı nın ıı.kulu ihracatımufiktar 4 mntır. Fakat bu ku Ucalar da me» dampingin y. w|l e^ delildir . Japonyada nüf^'' G'<en bir surette artma bOtun dûn-vaıİyet kalıtında (day fîatla-belidc bat g mrmDjtik. Bu ÇaliHUillr Ço^ilm,traM|„ranl dünyanın baıka !, i(,,lk y.. bu kadar ucuı çılifn^ı^, rmfc duru- JaP°n n'Ûe"C« 130 *¦ -Eğer baakamil,4'- iAb"1' rûklerinî yüıde üçyü" bu8d'» betinde art racatı mit ,:... ,f.. .1.;" mİı Ur. --^rrlm,. 4 S bur" idi. Kn-bm itlerle tn.rmakkuket-°" mi- ı nsüs. " , Upanya ı.k: ı mrn.unıcvı yorut: A.b .eni h...p T.b.hnl tabii*. Sı-d.ll .(., bit Y<tauııai. (O.al yHaıeı .•m m!.'" bifAytın. ysblur . 1 ¦ ¦. 1*1 «n Aklını . .'. • İti. . Aı.rn. .İd., hep... ¦ müfteri Vıtmeı ml gonlil yelmdk ağılda ıal aldı bu yayi bulman Ay. . .1. . eeblirdif. IJlok» para ' hayli ıaıı."i. j'-ıiı nı ı >¦> mıııîıl. olan *,b. ...J d.y.n.,.n. I ıhılın, tlıhımı , ınıy* ¦ ¦ ı .... *UnUi yel*» ûıere I IIhaft.ı zarCA^attAid* aiananır #*>4İ' t . Yok k...u.'""Un i. ¦ bir .1.11. ı.,11 ı.. ırouh.ıkkak -Yılnneı mi ıtnOl yelm j L; kaf parb mal alan Ingilit ... cıları da baj yakınlarda mlibyfl. ala girilecektir. Rufl ar iac Önümü ide ki balla r.ılnnl.1 piya-aada tekrar gurroitecekUrdir. lîütün bunlardan da an ayıla. cağını gore, tiftik piyatanın gayet m. •-. ı bir vaııyellcdir. K .L ı.„ kalan ılok 7500O balyeyi teeaefU etaaei. tlınora. akryh önumuıdekı kırkım ™,.. «mine an tekil ay inr-famia bu -tannan kimde, elden Çakırı*, muh.kk.ht.r Aaamal t.ltığın k.lo.u ma mem 45 kuru, 41 aantnn etral itadadır ancak hu fin Har keçi aanapieeıne be-ni.ı kir buak neak aeviyede değirdir. Bir keçi leaede yalnu bir buçuk kilo tiftik eertynr hılbuki bu k .^nı.n nenede aa-ı." vergiat de dahd olduğu halde 135 kunif kadar manalı vardır. Fiatların d uba liyade yûkıc İm ra»ni kovln namına temenni adelım. Bu hafta Kimimi limanı 704 balye tıfli hraç ebanftir. latanbul ıluku 940 tondur. Yapak An ada İn ve Trabyanna bu kakamda p-y atalara venuJe-<eği mnl 45 ban kiloya teca-tui

eteaıyn*du. Bu miktarın buyuk bar knana aablama Wua-makiadı. gende kalan artaa. 10,00 0 badyayı Icbıruı rtmeı Yapak fiatlan Trakya kırkım, küoau 38 kuruf 7? ...!„. Trakya tabak 40 Lurıif 14 aan-tim. Anadolu kırkan 3S kur o» 10 ı.ııl m Iıl. tabak 36 kwUf ^5 anlım etr alını ladır. Bu hafta 245 toa yapak ihraç et ak. A- E. Bulgaristanda pirinç ekimleri Tarîki k a erit at gnre Bulga-rratana fannç lenyatını 15 ıncı anarda Türkler ithal Har adı, m knrarbk¦rıhıal 1?3 323248 leva kıyaaftanaV 10 111 500 kik. parinçtir. U.hıal mUnlakaUrı Burgn Stara • Zagura. Plord. veSofyaerviei.il. Mahaııl fündı rttcmlehetin dahili ihtiyarım lur-nıUya mln.ekted.r. Son aenekr-da Bulgnnılın prrinç ılhal e t-ın. ı.ı d r Ancak Bulgur pirinç ekenleri mal fittendin biç te ¦anman degıldu. 1978 dr kilon 22.30 leva iken ha fiat 1930da 15.35 *e 1932 de 12.47 ye d:.,¦mVf bulun-n.kt.drt RuganK.n mnekk pamaç İa-tibUkı vaaart 10 amtyua kdodmr. Bu'garartaneln pıranç leeıyatını hanaya rekn aaabauU hükümetçe aagari bâr tut tarin . d mı) o i buruk bar iıtihaal temlikim dk le**> erlikan/hr. Yaran ı Konan DoyU TAYYARE Mİ, TABUT MU ? Çeviren | Ahmet Cemoleddlı Dünkü nüıhamııdan devam Altt aimdi ylka.lıyar * bir ka* (iki mdı-eri alrafıı vl.l** ı. Lambamı «•...ı...k i|.|. K<ad* bu a* tafaat kiçianh mılral kı ¦¦' çırparak açaaaaa. draara emnl ılllıı te>|n...k ka* tepha İki netak *aaıki ı.y kv— i.. , bertik aareaa ¦ bil* «bina*eh deniyorlardı yet 1'eeıka.d,. koll.nnı ma f ibi maktan Niha. havaya Tabii Hıkl. . .!.-]. n bütün kuvvetli*: — IfHyıwT"Broeo-Perikord. motoru lyliyorl Diye baflırdı. Ve berdenbire d*lirmi| giH ı-.iırıı.jrn oynımıya, ¦ıplamıyn bofladı. "Brnvn.a geline* keyif ... yı ml'., la a iktifa ediyor d a. Rekabetin neticesi I ' Ti... muhteri, biı müddet oynadıktan. ııptadıktan aonra oela|*l ı . . - r't — Bak Brom dedi, o* kadar înliıamlı İpliyor. Tıpkı bir aaat makinen) Dİbi. Yarından teri yok İhtira biralını alm.k için draaae anüraenat edelim. Infiluün luralı amldı ve adeta — Ben daireyi murneant ittim eeı.bıeı verdi. ' — Müracaat ettin mî? Naaıl olur? Kendi .... 111.. u mahmrlt o'.an pllnları bından bnaka kim daireye lr*dı ¦ raanaret adar? Bnnua m."m *nr nı?.. "Brovn_ torak) bir ttbeaıûmtr . ı ı.ı . I ı. ..ıı.ıı V — Bu ..i .'n m i... berntı dni-..'i-. murneant ettim. Telif rtmeyiniı; kıurak bîr fey yoh.

— Peki müracaat ettin? beratı da -'İn. Bu beratı n.mma aldın?... — Tabii kendi ramım.. kum yok mu? — Pak) bemtta benim ıkredilmiyor mu? — M -1 r amma, _¦ "Perikord. birdenbire (ıldırmıı giba , ..I .¦mm ançını batını yolmaya 11)-': : — Haydut berrf, diye bafıo-. . ¦-!¦ . bırmı herifi Bana it alam ier.fl I» ballın mak İcra boratı ı alan kındı nananı al eratı hemen bana tealim et; yoka* aram uda kan olur... I Lakletindea kara foaWi kani-emalnr ançıynr; elini bnhnlüyoeahı. "Beovn,. ; . -ı . bir adam drgildİ fakat bu m. >ı üiha karttuadn ,- -ılıo. ve cebinden bâr bacak çıka r ar. k: — Oıaeiaıe gıâateyiniı. dedi bıa.ı hücum rd-eek nlu.unıı pif-aıoıı oîurtunua. Aaa biyetten uyun kmlmû) olan -Perikord.! — Benİ trhdiai. eib'et e* yorana ka I diye gnrleeS, drnuk k. keratı | Jnıtk arar etiyle hıraıılıl. ka»m> 'ıklen asara şimdi dr beni Oadûrevek e-ni. kafO olneakan Oy-Le ani ? İnat et roıa. âktiıa' buralım ver. — Otmaı. — " Brovm . nnu ı uıerr Kylüyoram *ur fa ihtira matını. — Sum ulanan dryo veiMİam. MütarÛ vûcude getlree ben degU miyim ?_ (Pırikord) vakai bâr bayana gikl ort atının Oıcruıe ııçradı. Fakat Ineilİl kn kütüm* l>: klrd.imden Tefrika Na: idi. Fakat »-.i,.. yi bildiği kanaa-¦na.ll* kaldıkça ı* kaifi daima faik unaraklı. Bu aurell* -ı^ÛtÜnk.ldır.p kıt-'ı vakit karan:,,ı-, ı.ı-M.ı. bana bîr 1. mı >b hakikat bu adanı, Cevabını virdi. Kımıl genif bir ne ııuıtlı dallanan ı ...| fr..ı.'..d..m.k hne-i,-- " çıbandın «.kurarak «V*--..İh. .-I, kfa ^ — Çn*.,, kan. .1. N , dar. P*.r bu miti t0*Mm mak Utrrar hındı.ln) bi."'n''-»"l g.lmrt. W»0b b" Ondan aonrı Remal k'' •ab*lm. ** ,.'.«1, j„„ m kmd.kl k.pa mka. D^V "j P...I. kelime puAm nd 1 » 1 knkıh.tı. m, p-Mi... gH5 ,AJ, oldu|u gortilGynrda. Sür. _,„,. . n-pd^kl: rJaT — Sın d* b.n.m gibi t-| ı.ı, Şvmr. bil kı. hu d6gû|tra ibimlı mam mu mulUk «alam çıkauyeenhm Su., yy. nen tim na. — PuU. aVaVflva eeean- ban nı ı M.,kab.lr.ınd, bulunan'*1 ......Surly.ll .t. k. -L., '" ¦*"»¦W Mil _lıı - .1 vetılı bir adam dıgildl.'

¦porlı ugraıtıgı Icin onur. vücudu ufllam f. ¦a tıvdı İJrı paı.lt, ¦ - İnatçı ** ...... d* p.' On ıı ¦ . ¦imi' ıı.ı I.ı.ı cıkanl-ma.ıoı gelince bu Vıktor iğin eid-d*u pah Layuk bir ıntarem Ukemlenin Üvevinde oturarak biç yer indi a kımılda ıcadıgı baldı on milyonu bulman, ae derec .-i....' : - malik otdufuau ne geni* n-caabil fikriyeyn mnlib bulundulnnu ır.pat ctUgl elSrtle bu m n alfak.j. «ı bulun lrlr.ru ili V anlatm.Jı möaıiaİ>> görüyorum. Mıia-yi fSolîa.a)nn v.l. ı.ıı.-lı.ıı birinin «.erinde (A. R. N.) kartleri hulanmıkta idi ve (Antuvan Breaak) t* bülûa talkıkatını bu üç kort ürerine Utma t i Ilımı. | İli. /în.* bu ÜÇ kırf (ArnavulUık) l -'ıni'.ıcı.n İlk hırfk-rî İdi. Halbuki (Breıak) geçen r k-.am varında Mi)a>>< |Sofîloı}ıın odaaıııdı takarı, yal yaparken, raf m uıerr. de ihtiyar adımın aıraladıjı kaıırab bire* bine vidan geçi ve brpıinin İlimlerini yüh*eh aayıyordu. Bu r . - ¦. ¦ fitremk) ın ~*ri>i.digl çocuklum mab realm albûmd. ...ı-Lihİj.. mokana pul al* büm... a.\.lr.., (Viktor) un ..hm.,d. cidden muıiıe Ue tavıll (dlİDcek bir tentr yaptı. Tılbakikn ıV.kt...). (IJ.e.A).n (A.R.Nl KarHeernc **rdVat maaanır. tamanıiyar yalma olduğu nu ee ana iki INI-1, harfinin fSrmlo*, tarafm-dan kriketi fayırtm.k İçin mahauı kBfl*ıaldv |-aı, hakikat halde jntmı |A) harfini atıın rtfbara almak 11-ıımreldiginl e* ku fA) karfî nde bİüayiı ISıdıloa) uu bu pulları böyle bir| küçük (ua-ujun halıraıı l(in ıakladı£ı meklrp kita rı aranma ulııftnmı| olmaaı hakikaten fevkalade nbi vldugun. dellıet etmekledir. Çünkü bu pulları bllyie eh* ramiye tat bîr eakl -i :.--' ...lld. İ ... 1- 1 I" ¦ Ian,..», mu mucip biamaıdı. F.anıııın rllıdıa yıka.mı kurtardı amma ıya(ı. 0 lirindi limbanm du.duju. boa aanda}a llifnrc andı, lambada yeri dUferrk «inmua. gara) dirin b.r bıraahfa l'ımulınûıiu Yelnn bir lıhtı bduadan aman ay ı . ' hoemamn bumetharı pnevİdaUynruu. - aW.ı, ı» -tVaeav-Çe-P T**. _ âyamnpaeea-nua? Yuae raeap yek- Al* ita kamurı«•¦.*•". ı.|ı'.aaiaa bnaka an* *ada ınrUlmiynr. bud.te .. nanrnktau ne yapiılıaı bikarı bir nnl* gelem Fraaaıa makineli karnnltkln el yurdamiyl* nmamıy. baolada. Birdenbim ali ınaillını alini Uma* elti. Ulun bu el kımUdamıyorda. Şimdi "Pirikurd.ua .....ıı.., kali yerin* karkunf bir dıbaet kaim oimu|tu. Bir kibrit çahorah .m-.r. buldu ** yaktı. İL.,..,,, yerde apu-ınn yabynrdu. Onu kullarının aranma alan- kaldırdı .* kal u . ,: ¦ d.rmaıda ıılı|ınan aakntunua aabebini anladı Itgulı yer* dümıke. beta ai-..d. balnue. km*dl kaçna. I. * .ün. a.pl..-., ve nl bi. 1. dV-ei. vık,t kokmadan dnrhnl Tayyaromi. Ubutmu? 'II.. .i l'ı. .L... ri .m.'...ûıı<ın karık et* ı,.ı(,|ı kanatlı tayyara homurdanarak bnfınm iartûnde da. iriler çiımkaa (l'ı.ıkord) kof kalanın bir kınalına olurdu v a. m .İlerinin araaıaı alarak dalgın güllerle önün. hakini .a b.al.d. Ba variyette barka| dnklkn en b-l ki de birkaç *¦¦¦ kıldıktan nura birdenbire kırara» verdL Varna o.t.(...-. üMıaaada kmd.rl do n dateer- . md d.ıa.,1. | |ıkln Imndl «.tuk., d. kon l(bad* adi ^tJâff**» _ *rt+# «M^rhuTaY. unaaTnnat al4**n— di hayat''t* ¦•¦w ı aak a a 11 nla|uı II İÜ ml* ıha.kil nal ¦ undpııah nnl h* ? bul katmak hr» T Kn çanaktı. Yakan ramda burkaç g«n akma karyem gm-hy kılijll Iı ananhl kar mımlıkalv f.raaa Am.rihaya am-aaba lirdi

Birde.t», —rt hlr aatırdı lyıt.ldı aı alıl Mİ n* düftO. Kanalların her çırpınanında .ı.ı kimi daha yut-¦eunif ve nihayet tavına çarparak teller yerladan oynamıı. motor durman ae laJul la yy oı e d* para -ı- ¦ ¦ anâfia. - Paeukmd . ffalak daradan Ingla çnvafcaı ÇİI.H. Hntür upuj. İma aka ayman. kUenr. myreem.-k*a Frnnma II uı'alı bi|mılı bi* sanana çaka. Bu M nnl «di nran aam —¦¦ *¦¦ fcurtnlafcnk.nl -Tmukurd. gmmpm bıpımn. acn-mk .****¦ ıı liff aknırrya. ay ¦tıaın fcaraı nende glınnıa har uıpeeur* kodar ... U.I., I.ıi'i.ril..| bar tamin ...ı.v.... enamı nnani ren baraktı. Semra naraya avdet ad ırak no«.V.. (,l,b daireyi, knaarnu. ko-ıı.ıla.. dn araya touadk *a titrek pau-vnoklorua flau nf oakk döneri .-..n— «traluaı I*.u 1.. ha-ın.... ılı I. ı.ll.n ftılarinn taba em hmraaal nugmınaı buna. Bar aU d-hafce narf.ara haeana I * a-ahp I I Ml ¦ a ¦ıbanaa bn.ı.e- >'-mea .«mi akan hnnna manla, ynai akma taraman anar. ıı cif lar mmhi aunan, gvatakç. k— kmm» nlrt. fc— | M ll| ı . kem d. aV—- amnıu nraVrarda. Ohadar kl bar aaat anara "aVuen - P-ribeaa. ananaVu. ba anenan kayeul nafcaneı Ohynnuaım nkdarl nrmada pnvua yave* kaybolan aan alam kanatlı k«r nnkta •NıvyDik. tımark.neliade kor-kaaç knkank bir nnka* ıırek kl kuun* kn ».alil ktrl.nm kmakti aa arreİ •*e.glmm n^ınannu-iftlr. Doktorlar ku t~ta.ee.. mnUyıCml ray-a .J.m.-Hı'.t.,. ...bi fciı aadaaaa nıl.eıa.nde abtıaı kaybetti(.n, *3y-(erler .a meıaamua buy aamaala-ruda hayaÜnd* ranlındırnrnV re¦.:..¦.¦¦ ...ı çıidiBİ k.rıpk elektrik aletlerini ve »ayam hayret açma makinelin ritimlerini fftltererek: — CMrnrnanul yal Bu adam akim. kaybetamaait eauyek .—mYaıaY. çak yaa-k.- Dere lıaılflıı •derler. -S0QEylül 1 —ZAMAN— Posta ve Telgraf memurlarının deniz tenezzühü nasıl geçti? Vapurun en iyi yeri — Tcnezzühe iştirak edenleri ı.iL.ııIo-tsd.ıi birbirlerinden ayırmak nede acaba? Kalktı. >..Ihıyor, kalkarak *• rr • rsHa . «ifa c*hlk*a vapur nihayet , ... ,.L hamtta, da »l-k-Bate.kUıta ıM»»n ..fmlip ıM>n r-n-n k<r .ahrle oloV». ath, feçharahel edJ«afl kal*». tt-Muaak M* hoprûnar petmahlılıaa lırm."«nt.r.a sdedı aı değildi. Vlpuruu ııtiap haddini bir harlı •*aa ........... ı . . b.ı bîrine k arattı hareket manam bet ila ıtktl* laralıaaa tamlanan halk, ev-"Iden a-.L-J.kU e. ntbntl kepmr¦aaalı «ada---* aafa. iala.8mr.ar-k,,. i.ey.t.T—*. Om da* ika s» ıa la». laatpel lealet »ttl H-' - -y erkimi mil «W vv banketin İtibaren tu a—î—e ba oeo. fakat t<i.t- ¦> »a raıın gürültüSnaasVn .. ı..,. .. -n ınjıarleri bn'aklata akaetrarge haglıdı. Gatlba Koprfiaia dalanları bûıbûlCa ¦.!.«!> Slmrk İtin olarak, saikıma HI I Dm. aV«W ,..»- laan atıamm , , 1 •Kf* a-ı.ynro.. PeaU vı ' .--i aaaaaıuları tcn.» «aı.yrlıaııı naraamba gılnu '"C d'mı ge sisti sindeyiz... Foata ve telgraf nem urlarının f ıımtjal dediğime babınla vapuru dol aVaranlaım kruahsin Pnala va telgraf roe~. ¦ .<_..¦. mnmeyıı Posaa memurları v apar halkının doetaa t..... Ie|ml.a1.yar.a „ .1. . Gardvf— bartmç eielale-

ı .:• afapamTâlM vapar. PcaU ec ¦et aıaf memurla rı od ıu riyada muhtelif bj vc aaa'at sebebi le dom.. b.ı. - . . ı. Maliye. Tapu memurlarından laıslı yarak devletin ı luhtebl hiımellarhıdv çsli|an memurlar da var.. Sen'at (¦babına jH.ncı. kemin kaa aaa'at faıbeı». nia bar mûmraaBlal vapurda bulmak saûnı 1 «adar. Cakuhakri meardaeı Bekdkye ¦ assasim¦¦ NHaislıs ıml m> bat.ıa akea baraa|.|ıa>da oarap andıran aaaj.rmılı ılyaa msıaı ylta, -ia. fırlatan adtfamıden birkaçı bile vapurda... Ilaasb lapur. muayyen bir kütlenin tcneuühuOr tak» edilmişten ı'ıyada Nuhun geminim be iniyor.. Vapurun gOvtrte an tonu dam eden (illini' ıhılıı. t ¦! ¦ .)¦> gi:-ıııltuaune il, ayak • anlı edenlerin haddi hasam yek. Vapurun an 1)1 «eri nlt (atomlu. Ehhdlleria h.man ha pal burada te.Ua.nse. Neyse. N.kat Betin basarda ı ıln lafı lae* anı takama cadde* c.lı..a.!' Vapur kafluam ba ¦•«• mess sebep maa ••». taaaaıukaaı mhaytine bada. burnum bk --ı - kaynağı haline sek tu. Hıla ı....... ..... kitamı.1.1 dc 11 bu naf'a bir mlall arttı vu oynanaa çille talll oyunları, hu oyucun kenarda •'¦••1 hılmi| bir çok erbabibi aaaydana kaydu. ınnsııuh. ,.. ¦- lerlib ildeki katılır «e kılbaıaa >u buhranı latama edsnraa, bayatı ¦¦lamlyaaı itibari yk kaa f'çmadi t.bıya uanıamlarsaları l.lm.n edebd-nvek Ki- ikaill geld (, had» çakyl. Vapar bİBeanea kalktı tan imara birkaç lakela.e mj»a varak B-, ... adat* gitti ve boraya keijıalır. cakaadmlaa amma nah ledamrvad damartnlL Ala., (akası) 1 a îae a ; t ta sapar ınnde d-ırt mal kalaklar. ...... aıahla demırlemrvi. •daya çıkınlarla ıımvreta kılanla. rın tam dArt ıaal ktibatıaı 1 ve bu hal herbııia bk bayii canını ııktı. Vapur, eıaaea Dflıail olan •da iıkeleaİnin bil kanarında du. rsbillı ve bu ııkıalıya meydan veri İm- m.» ol urdu. TanaiiCI.ua |eeo hasmı Botııi-tîede eeı'' va gâaalOvka»* nmpetla iyi alam. Saat aa baıcakta. ia aaı gasil tamKorrraye aıetat »aia. A amal arnvM bîr aj. dUba (aıta -Oİade sdlkkk^Ui. Kualaa laaaalaaa, vspar halkın.n do atla kirini tagbll aakn paala en telgraf memurlarına falaklrn kava bir gOn vs yarıma yaku bir fets çaldırdı. Rııa /<•*./¦ Bir âbideyi yıkmak istedi'er ftomen Başvekili "Ducı,, nın katlinden sonra epi mkıstırılsn demk nsuhnfıı teakilâU son günle e canlılık gfislermeğe t-.|lanı;; ve rndeMİİ hâdiselere sebep verroîstk. "Ducı., ma öldüröldüğü "Rn mv'c Vılce,, -ı-l-r ¦ % iı Faşist talebe başlumda "Stcbe-•C0„ o'H. yapmak tcjebb üı ünde bulunmuşlar, polisin müdahalesi ûıe-rine "Ducı., nın hatıran m taziz et n arhekı meydanına ıckzedılen abideyi yıkmağa İr sehpân el mislerdir. Za kuta elli kadar lalc tevkif etmiştir. Avusturya çiftçileri ve son isyan Viyana 30 (A. A.) — tstifa-¦i ajansına bildiriyor: CBzeteJerûı haber verdiklerine çifei fırkssının İ-..-11-dı i)Uraki bulunduğuna dau mühim ifta cJmustur. Llye.m Çekoslovakyaya m-ğ em ıs bulun ın eski Başvekil muavini Vinkler ile cıkî Bızırdan Baeb ve daha bazı !• İlliyetlerin, kyam tedip îcia Münihten dolyfun para almıy oldukları loyletım cdir. Avusturyanın ilk vapuru? Remi S: (A. Al _ İlk A,.„ lurya tieeret vıpuruna ılils Aakone- Aneeıe lîmımnda bayrak çekmiştir, lir'yııte lerbeal (umanını merbut alaeak olın vapura " aaM 1 ... .. r.:.ı. ; , Belçika Haricîye nazın

MParis" te Paris 31 (A. Al - Belçika Hariciye nazırı Ulun jaspar MJletler cemiyetinin içlimaından evv el beynelmılrl siyasî meıe-Iclcrlc iki memkkel arasındaiei ¦luhlclif tîcıri meseleler hakkınd . Bırlu ile gOrüsmck üzere yarın buraya gelecektir. ^Maksim Gorkiu nin eserleri Beriki 31 (A. A.) — PeJm. Maksİm Corkİnİn Almancı ela-rık intiaar eden bütün eserte-riıı-ı te ya erazisi üzerinde müsadere edileceğini Iı lıiirini;l.r Lehler Fransadan borç almıyorlar Varşova 31 (A. A.)— Yan resmi lıkra ajansı, Fransız bankasının Lehistan bankasını $00 milyon lık bir ikini yapmağa muvaiskat etliği hakkındaki haberi tekıir etmekic-diz_______ Sanayici -—~" 19 Tos*Hamaktan acıkarak Aı'ı ¦ergiline Istlıak valilini ur.utma. Hemen Iı ıhl.Ülr yeri al. «I. I. T. C. -Türk Mübadillerini NAZARI DİKKATİNE 24 — 19 ayhll Pirava II „ SaJlatga | 1. ¦. ¦ 1 donu,: Bllıl üereti vs pa ¦aport .ıı.--- 1- Yunaa ve Tflrl avze harrlaıı bu Hata dahil 32 Türk lirasıdır Seyahat yy actnlalı Ca'atı I- ¦ radde Ergani istikrazı tahvilleri Ergani demk yollan istikra-ıının Üçüncü C tertibi tahvilleri '.ı':! çıkarılmıştır. Yu.de beş faiıli ve her turlu tuşumdan muaf olan bu tahviller, gerek Bankalar ve Anoni m şirketler, gerek halk tarafından büyük bir ragbellt satın alınmaktadır. Yeni Hükümet konağı Belediye devaiH şimdi oyrt ayrı binalarda bulunmakladır. Belediye Reisi Muhittin 8. bu nları bir araya toplamak, istanbul Hükümet devairini de İhtiva etmek üzere şimdiki Vilâyet ko ağının bulunduğu yerde muaııam bir bina inya etlitmek lanavvururdadır. Muhillin Rey bu ... ¦ı alâkadar makamlarla temas edecek, 00-dın sonra filiyata geçecektir. Almanya buğday alıyor Yugoslavya- Alma oya arasında imzalanan ticaret uzlaşmasına neticesi olarak Yugoslavya imtiyazlı ihraca! sirkeli Alman-yaya buğday ihracatı için hamlığa başlamıştır. Uzlaşmada buğ uş olan "en ziyade müsıadeye maıhar_ ahkâmının tatbikatına crçmrk İçin Nitekim Aımanya bizim mem-i. - . r-ııidııı de buğday almak İçiş Ziraat bank.tsiyle temaslarda ktadır. YEM NEŞRİYAT Yeni Adam Yeni AoVam'm 41 meı aaynı eaa, Mim ....... I» |1 I,.-* "Halk Cm^.a-ia- daıı«..~o'a iflınıiyat bamvi. ı.."...-.., babeıkn. memlrhetımırdahi nama hare-ketler.. ¦ dair yasıUıla ismail Hakkı beyin " Suonulaf umul.. Abatülleyyaı Tevflb Beyin "D.r.m şuaları. K ¦ "'l.lırl ¦ t>l>ı Nurettin Hryîn **A|k acbktan mı gılmi|tk. ve Vahdet Cûllahın Dayın "Dört *-> . >b-enaltUlk. ı.,,ı . dikkate defaa (alalar vaedkr. Buna mı ¦ başka VaremsM •¦¦•¦¦ eemiyellm m ika»ı» 'DeUee •• k.aaı ır.ıa mukslae daar yaıataeb hVaalaa İl... Beyia Uırlnı ettiği livar lafca-yeal baJauan.htamr Bu levrf n »aı>kn aarcah laam remmkr aşkmek leahr. 'Aaaaaa'.aia^aaaaı A K B A Ankarada A K B A kitap > evinin birinci şubesi modern t bk tekil.!. Maarif Vekâleti kalcısında açılmıslır. A K B A kitap evleri her dilde kilap, mecmua, gazete ihtiy

arına cevap Termektedirler. Gerek J kitaplarınızı gerek kırtasiyenizi en ucuz olarak, gaz etemizin günü geçmiş nüshalarını da AKRA kitap evininden tıdarik e de bili rai n i 1. D I e I matbaası neşriyatının Anksr»-da satış yeri A K B A kitap evleridir. A K B A ı. -.¦ 1 - n 3131 Alrinel Şube IT6I İkinci Şube' S*maa Pııar "NAK. oyabil e renlalığt î TeL «llâl —— Zührevi ve cilt haıtaludart —: Mut.lı.l-ın Dr. HAYRI ÖMER t Ogtıdca anaıa Bcyoflu Afıraan baraaıuvia IU No. |_Ialı IHM Malûl Gaziler ikiye ayrıldı Birinci tahifedet devam Bundan . ... İdari hayalinin raporu ohunaneftu*. Bu rapaea güre Anka., .talühjallter e amlyal. Iılsnbıal |.b.ıı II Nkan «M lari-blade açılmış, barguıaa badar M lahit v* İM baalar d bayı .j..-...ı«I tam «• k... . . dda I lop', n mat, İM Iha M karva ya. pamuim-. Hayrûnnat Bay nadan eekjkli? Rapne akmaahaktaa aoaea aladan biri banara lemmdea eelıi reiı HayıCnnaa Beyle nlçıa klıla enigial .... |i ..i Kongre m.ı revıp vaeeıak' " — ReU 11- 1 .... ¦ Bey yaıodan içrri gorülto başlıyor Dîflrr ı..- .'ı.n. remiyetio ilasından buunaa, fak ol rey haklan 1 • 11m.111 n malûl elratta n biri ayağa ı... .i. 1. .i. ve i ¦ — Ben de id» tflyleyeeesim, benden pıra ıldınır. fiy hakkımı neden vremcyoemnnv ? H-ki muııaatasaya î|tirak edeyim.. Drmiylir. İstanbul Borsası kapanış fialleri 29 - 8-1934 N U KUT AI'I Ss"l 1 Sterkn «7 •30 1 Dolar 113. 113 1 M Franıır İr. 167 169 M Liret 114 214 » Belçika fr. 115 115 70 Dr a hm'. ».so- 25 M İsviçre İr. sis B10 W Levj 11.S4) 34 1 Florin B3 »3 » Çrk kronu » 100 1 l«eç _ 31 33 1 1 Avıat. |İL 21. M 1 Peçv*a la 17 1 M... 43 45 1 Ooü 22.S0 14 » uT iT.sa 19 ¦K Dinar ss 57 1 Yen 33 35 1 Türk alim 11 971 1 M-eidiy. 34 1 BankOa-B 118 240 ÇEKLER Açıhı K..[l.lll. i.»*" at& 627.75

Nev-York O.Nmîll 0.80SO Paris 12,0a 17.06 Milano 9.1750 9.27 Brüksel uan 3,3916 Atina 83,750 Ceııevra Sofya 2.43*7 ı.S.7S 2.436S Amıtrrdam I.175J Praf 1*1575 Stokhulm 3.0905 — Viyana 4,14a7 — Hadrit 5^225 Bertin 2.0*3* 1.0341 Va-nv. 4.557 — hm—i, 3,9587 — Biakres 79.255 — Belgrat H77J5 — Yokohama 2,«T5 —. Moskavs IO90.75 — Tahvil ve Senetler Açıta Kap»nıal »• S laMI ItU ¦kamlyıll <t>z-~) *e ı.s lalın rs«v boreu »anm t Aaadalu ' 8.»7.— .'»60 48.-

.

¦ 1 11 •7.—

Anadolu Damlı ıalu 49.IS 49,15 ...ı.--.. S/e ı,s rs.il a ın — — ar».t m\ as ¦ — tank 54.50 57.— Anadolu D. yolud.OSB 1) bank hini»» h baokaama 10.— 10.— Allan {latanın 11,30 11.30 vet elmak bahbı hıme ..ı.laaı,!.. t>ya 'erda, -.f '¦" mt U: — Hın.ır para laplaamı) ve ba para m He dikmiş. Msml|aıilarin tenliyle ay naamı). B8yU birfey var mıdırT. atamlatt'. Rek meıelıala tahkikat laıTıı.ıı.ıl.. r'ılın(...... L.y . ıı i|l.ı. Söz sOyiajrngmek emri! Ba - n. .. ıı. Bey anı loykmık n İm ılbamlara cevap veraseb ¦¦- . hbal - Sil ete a«yhyrmv>am.s. emir var. dami|tir. !!«.-,... .. Bey dil •— Oh al da I.... silonu tuk SaV.ı-i'm beai ham ..-1.'"n-ıı. hem . ¦. '¦ ¦ m . ' . .a>11 r Sakada yine bir gU.ultO bat I*** lermls, efral 1lı Ikysfaaaa Ba-... aSa afyleaaınlal Ist.ssislre. ba al uya naat Aaaaıa ala ekseriyeti de bptırah *4mı| <¦ Hıyrmmaa Bsy <¦"•• ¦¦¦ .'.ı. Hayrünnas Beyin beyanatı Hayrtlnnaı Bay dea>i|tlrkiı - — Ankarada bir MalûlfaıiUr . ı - - - - û varda, I.- , buaa kalat-mab imııaımm NJaayal hem d» barujtsvahbr. Ve aat salml | 1 heyeti reisi olduaa Fahat bar gam beni lalalıkta*, Belki hitam vardı. Fakat ben ktifa etmedim, hana bk tmrlvabl yaptılar re beai iıtıla etmlt Bib

i gösterdi-kr. Benden -...k. alıp poliıe leştim eltibr. Ben anrıb bugfla be. yeti .--.— i karpaıaa» istila rd ı aram _ Efrattın da ray hakkı olmalı Hayıûnnaı Br> ha-ndao sonra naaıl cah|tıklarmı vv mıaraf olarak .¦.-r .1..... paralatın d ¦enedi tellbbi edılrrrk akybkrinde propafsoda yapıldığını anlıtmi), efrada da tadıl idilin 8 inci madde ile rey hakka vıeildif ini. fahat rem yete amkayyal malü tabitama •Jt.. ehadaa ka -JBt_ his) eldaklar --. be ati işli ab.ng,n mohals-ı.aı İçsa efradın plensip dahilınne reye i|lil£ını aöy. muıahhaa'arı vsasta rak elm-l'ii dofıu i. m i at ir. Efral salondan çıkıyor Bu urada reyden mahrum I»n efrıl tekrar aaVıa haeı|nsak iı-n ı — l.-.ı ...... .('ardır. Sa'amsa g-rilıü bûylmA,. W-rattao Hakkı «avara " — Mad. -nh. bU» rey luakan ı ¦(«... .. abaaldv bk K. j,,...... Kal hm Brkadi||aa, fusalim. demia-tar. Banım Uıenaa balam efrat aaloou terke İm lalar ali'. Yani Idara hayatı Bundun sonra aalnoda kalan 30 .ıı- u' mini aıaııoda yeni İdare beyeli intihaba y-r ı. . .¦ Nalleede 30 reyden dobaıu ın»H-B*J kat-mıjlır Pı j.rVı. rnyleriai v krr ve i dan hayaHna .' ... Rmu, (.. ma.1 Hakkı, »adetim Beyleri srcmialıraVr. Merak ¦ Ife da kaa kıyı "I *—| ta. Yemi astar* heyeti ...... ilk ıcmavm. ak**eVe*ktk. Efrat Aza na diyor? K ¦ ıı 1.1. Uy mı r . • n malul KutUkıabıı ve alrat aıa dan bir muhal ekimi a* tunları soy. Iımıl'ı. " — Ankara Umumi Merkeu Vaptlf f ıı. ...... i ... i|* lııın mki İshal adi. Halbuki bta ekseriyeti Yalmı l.ı.n-imlda 880 bkiylı. Umumi M.rkeıia Aahae ams ı- r .......... ,lmayoeua. Yalmı bııde ksbkı rey ıatt-yoeas. Bk bakbamıı. Maaaaahka «atam (deeefıı «e »ap adan aıııarrı aalaaeaat eabeefk Dnha ahum bîı 'Harp aıa1* Tan efral yurdu, açaıafitıı ¦ ıı ai nın bnmmmtmmmmfı mv#—sai-a*a-aa*|ar| e* aaı-ıe* an Milletler Cemiyetine £İdecek Fransız heyeti Psri. 11 IA. A.» - Hariciye Natırı N. Bartu Namlar m.. ni-hariıl m 1 va Bilhassa Avua-la rys, Sae rırlaen. Şoth n ..... aaâıakeralı va W,:..t! cı mi yetine fMsseel aaaaakkrvi hakSaıarha. meela-. Sae hahhmak SaMetmv hıaıırk» g— ımklırıp ksassp etma| ıa tnûteablben Milletler Cemiyetne gidecek Fraııı heyslunn sureti le-•rhkUlün- ı .... ı. ılml|tir. Heyete murahhas olarak M. lu Ua ht İrrnıeıı Martsa •• M. Lamorar rih ıdeeıklk. ( Muitlerrik Haberler "Sinop„ta balıkçılık letkikah Sinop 78 (A.A) — ı - halıkcalık ...... . inkİHf alllrmeh. Umanda ıı mm «billerd. ba'ık sayt mahaMeri taabit ttaeh aa^kaaakyU gelen »-..I.... . trtklkaUaa devam etmakladar. " Muğla || da yağmur ihtiyacı

htefte 18 - Son ffek* yashh ehimkrm-a mınr ve hamlara benzer mahıulitıa yıfmura |lddatk ihtiyarı var. Hava kurak dıvas rttifi la...I.i.tr bu a-h.n ıı >,,-II .¦ alı geçen ııaehuve naıaraa nahma alaeakı*. Bar çek makaneree ba - ¦'¦ »ı hetk yapmı) vı kasada ak batlan-aıılır. Kuraklık dalayvaiyU ba|krda biç bir baltalık yabtuı. Yalmı Ma defa yit an doka tıfm Bi.kai'aıi kuma lakem I Um arar. Ba ıaa* ba ma baaa |-re*a meahi nin bamen Hee tarafta iııüm mi han! 0 kemals g-1müjtlr. c: Karii mektubu Milyonlara mal olan arazi boş duruyor "Çumra,, Halk fırkası reis Rakım, ziraat odası reisi Avaî Beyitle Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti reisinin imzalariyle aldığımız bir mektupta. "Çoid-ra ,, nın harbİumurainin ncıkb gü nde millete ve orduya büyük mikyasta bağdsy, arpa. pirinç ve sak mahsulât yetiş, tirdıği hatı ta o sonra deniliyor ki: "lyte bu mahsulatı veren hazine ile Belediyenin malı olan yUı binlerce dceıösn arazi ve me ra gimdi metruk ve istifade-den mahrum bir haldedir. Milyonlarca liraya mal nl. sulama sabııtndı bohının bu irilinin valana kavuşmakta o,an muhac ir evlatlsrı ile dui-durufmasmı aziz Cfimburiye; miıİn yüce baş vekilinden ıleşin hürmetlerim dikrîı. Nahiye Müdürlüğü " Û.küdarda YrıUçttmeüe lıbab> M Kamil Bey eomUaiyk aaSrcami vervn haeikaBase: O "ta mahlep aaanakan Vekatehaa latiab «e m .J.r.k ı.l.p slaiahkrı ı.Vdırde hiye müJDrlIlhkrın- tayin al maktadırlar. Sk da bu sehilda reket edebiarılnk. Zamanın takvimi EYLÜL CUMARTESİ Sabah s1' 10 ¦t! 26 CiWlİlİnl»«l 21 İHSA k 1 İH S. İn S. D. [S. > -İl R4 ISBS • ¦n Bugünkü hava • ¦ ı .. Raaal m*-h....d. dıfıanı ma'ıı-ı.lı g.iee d İri ma la.,,h akeeeeai 761 mil .k.k II. aagael M İdi, Yine dûn ı4ıgiı aaslla I Umaetra ammam IşSIl. B hars ımakü faeoraktie. mT>rı4*HE — ZAMAN — Dünyada eşi bulunmayan 200 müstahzaratı yalnız icat ve imal ve idare HASAN MÜSTAHZARATI EylfU 1 eden Tıbbî müstahzarat Hin» Kuvvet Şurubu küçük buyUk - » 1 Kg.

Haıan öksürük Pattilkri 90 derece halk limon çiçekleri kolonyasiyle yelemin, leylak, menekşe, oerkiı çiçeklerinden ¦e ruhnuvıı eııoılardan ihtar edilmiş Peri İtende Adedi 60 100 150 30 Dilline ile Adedi 50 85 125 25 Itriyat Küçük cep fiıeıl 1/24 Cep ı 1/16 Küçük 1/8 Orta 1/4 Düz büyük sujekrde Büyük 1/2 1 Cam kıpaklıatırler II . 1/4 . 1/2 Hııan Lavantaları (Yasemine, Viyolel, Perakende Düzüne İle Haıan Çocuk Podrası Haıın Talk Podrısı 500 Gr. Kulu Haıan Sürmeni (S Irmedenliğile) Lltks Büyük Hııan Maımukalları o dİılile 1 Perakende düzine ile 20 25 40 IS 20 30 Haıan Çiçekıu yu Haıan Cülıuyu 1/4 1/2 1 1.1 1/2 1 liieıilr Haıan kolonyan ve loıyonları Yaıemiııa, Viyolet Leyla, Narsis Leyli ve Milf<lö<) Nesnn Kolonyan 1/8 1/4 1/2 l litre cam kapaklı İle •iyeler n ¦a bİ d. ba «e. ıt c d «r i be d. fe ide BHİ B. ıtMV ay. tV ** Hatan tuvalet ııbun'an küçük büyük Hııan Tuvalet işbunu 220 . ı 140 250 . Haıan Cliıerin sabunu gül Haıan Gliserin sabunu Hasan Tıbbi Sabunlar Hasso Krcmİ Vazo yağsız Hasın Biryantini . .d ¦ . Yağsız. Arjantiya ¦ ¦ Yağsız Büyük - Yağsız Likit Hasan Bîryantinj Yağsız Büyük Hasan Trat Sabunu m m m Kremi

1. k

- Kutusuı 1/8 1/4 1/2 Lükı ¦eh Hasan Tras Bıçaktır Haıan Podrası 10 Adet litre 25 20 40 35 70 60 130 120 150 135 250 230 500 475 130 120 » 200 180 ¦ 300 275 100 90 35 30 60 SO 100 90 200 180 250 230 ttr 80 70 „ 130 120 m 200 180 10 100 15 150 25 20 25 20 35. 30 10 100 15 İSO 25 20 20 15 50 40 25 20 40 35 30 25 50 40 50 40 75 65 25 20 30 25 25 20 50 40 30 25 kın Hasan Gülyigı halis saf 5 Gramlık ......10. #a> ns> an en 1 ss> rrofa I sinsi 1 : :: :: i : Hasın Nane Huhu Hasan Melisa Kuhu Hasan Graalo Perzcrvatıl 6 Adet Kutu • an 'C-1' Difleri inci gibi yapan ve dıs ellerine eneden ve di, ağrmnı dakikasında durduran 25 40 40 50 60 40 50 60 300 550 75 75 300 520 50 50 S0 75 20 35 30 40 50 30 40 50 250 500 60 60 250 500 40 40 35 60 Diş müstahzaratı Hasan Dis Macunu Daalos . ı .. Suyu

ebedi hayat

veren v m

™ Orta . Büyük 20 30 60 100 15 20 50 M Gayet sağlam ve sert ve sıhhi dil fırçaları Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ifade eden Yağlar müstahzaratı Ha sı d Zeytinyağı Haşaratı ve fareleri imha eden müstahzarat Fayda Hasao 1/4 Litre Far H Hasan i.. ... 1/4 W . 1 6 „ Büyük ambalajda safı ki „ Pompa - H asan Fare Zebıri Macaa m Buğday ......Büyükleri fare zehirleri ıkiıİ bir arada 5° 2 o 1 80 % 400 J 374 70 70 '03 95 60 s> 25 20 25 20 40 ÎS 40 35 a mahsuı Glüten mamulâtt Hasan Zeytinyağı 1-4 1-2 1 2 6-2 17 Kg. Haıan Hüvi do Paralın Hasan Fıstık özü yağı Hasan Fıstık Szü yağı ufak (ifo Hastan Hintyığı b 50 . Hasan Bademyağı fiye _ ., acı _ Hsıan Balıbyığı 1 i 2 Sinek, Tahtıkuruıu, Güve ve bütün ¦¦¦ . trıyıe ı yumurtalariyle imhı eden FAYDA ile her nevi fare, sıçanla bat'iyetle oldüten 40 50 75 125 450 1050 75 200 100 20 25 30 40 40 60 100 175 160 »ıra 11 sûiilelcr iyle vı 1 tio % ıskonto 1050 60 175 90 15 20 25 35 30 50 Hasan Glüten Ekmeği „ Gevreği Bademli Gûlteıt ekmsğ _ Glüten Makarnası 1/2 Kg. „ Unu 1/2 ı Şehriyesi 1/2 . Hasan Diyabeti Çikolatan M. ıu Dİyabetik tekeri 50 Gr. _ ıoo m . 250 .. Çocuklara ebedi br hsyat ve sıhhat baba ve eı lallı, çorba ve pürelerin imabce özlü hububat unları Perakende emrine il.

35 60 60 60 60 60 25 450 40 7» 150 ve en tıcfîa ı yardım eden 20 400 35 66 140 ¦ahi Hasan I i 1-.1İ! kutusu kutusu pirinç özlü unu 250 Gr. 2S 20 Buğday nişastası „ . 25 20 İrmik .. unu 25 20 Palates „ 25 20 A,P* 25 20 Torl" » Mercimek,, 25 20 25 20 Bezelye „ » _ 25 20 B. mısır _ . _ 2S 20 Kcılane „ ,. ., 25 20 Faıulya „ .. 25 20 Nohut ...... 25 20 Çavdar „ ,, „ 25 20 Yulaf Özlü unu 250 gr. 35 30 ......503 .. 60 50 6ılü unları diğer envai 500 gr. Brekfast biskü.itleri 40 30 30 25 kilosu 250 225 Muhtelif müstahzarat Trihofil uç suyu Monisti — Nezle panzehir tigaratı Perakende düzine İle 125 100 50 40 İstanbul ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden: ¦aval istanbul Gi aruk Basmtdjrtüff. için lüzumu olan 150 lan *™ Laeamsnn maden kömürü de İst ithalât Ticareti Dahiliye n. .va Sârheci GünsrukUn için 30 ton kok kömürü ve 20,500 kJo *** i kûırüru 0e 240 çeki kesUmsı mese cınmodcn odun ol-U|Mr>ap1akı aartnamelerine tevfikan münak le alınacaktır. Talip •a slaalann 22VEyfüV9M Cumartesi günü saal 14 da kunbssl Itha-' mt G lsaal.taı^k. Satznakssa Kom-yorun. müracaatla-, -$211. m üksek Mühendis Mektebi »hac kelna degûı Msktep kütüphanesi için fıs ve revire ait tcıa dolabıma ^"9/8/934 tarihindeki pa.arlig.na t. l.p zuhur ctmcdiğindeB 3-9-934 arvsakaıartcsi güau saal 14 de pazarlığı İcra edileceği din »m umam-ara, ava Miıı_/ımj i VI C/Ç • fC/f Satınalma komisyonundan: •5282,. ¦ | İstanbul Evkaf Müdürlüğü İlânları | * | Gureba Hastanesine 934 senesi maliyesi zarfında lüzumu olan ı altı kilem alil alenî surett e münakaşaya vaıtdılmiatir. R|4İPan 1 Bci Cumartesi guaA saal 14 de ihalesi icra edslecettten şeraiti anlamak ve hileyi görmek Üzere her gün Levazım it ve ihale günü de Idaıc Encüme müracaatları "4614,. Satılık Ucuz Ev Kumkapı Nişane a sın d* büyük caddeye iki dakikalık mesafede ktelıf meyva ağaçlarını havi bah u dört oda. .ki so-¦U taşlık. 3 beli ve aıireyi kavi ahşap hane azimet ba sabiyi* fa asstakk lar taliple-.* Nassncade Çeşme sokağmda 1? nusss-•Balkar hane dcrunundıkilere mûısıaalları Tepe bası Belediye Bshçesinıle 2 . 9 - «14 |lU(,u luMipni

İTtSfZ WıirTîıj.îroM Yalova Türküsü 3 Perde Büyük Operet Nakili ı L GalIP Bıetıllrea : II. Faril Vafaaıır olduğu takdirde bıllık aahaadr tamular ıtrilerektir. Lıtanbul Be bak ve Ş ,l. eUııti Irsnvsyları yolcular İçin temin edil-mlttir. Fatih - Saraçhanebaşı Horhor Caddesi Münürpaşa Konağı Kız - Erkek w w • w m m Leylî - Neharî Hayriye Lisesi Ana - ilk Orla - Lise Resmi liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekâletince Muadeleti mu-sıddak kttr. Tedrisi tındaki ciddiyet ve intiıamiyle, talebenin sıbhal vc gıdasına itinasiyle tanın ma olan mektebimizde kayda başlanmıştır, tik kısımdan itibaren ecnebi lisanı baslar. Talebe m ktebin hususi olomobil ve otobusleriyle nakledilir. Cumadan maada hergûn 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir. Iıtiyeulere tafsilat, iıtiycnlere tarifname gönderilir. B akalorya imtihanları 1 Eylülde batlıya çaktır. Telefon: 20530 Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: Mektebin mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı olan beyaz vs kasar peyniri münakaşam 17/9/93 4 tarihine müsadif pazartesi günü ssal 14 ta icıa edilmek flzerc alenî münakaşaya konulmuştur eyenler ¦ırtuameıini mektep idareline müracaatla görelidirler. Münakaşaya girmek istiyenlerin muayyen saatten evvel muvakkat teminatlarını vezneye tellim eylemeleri ilin olunur. "5092. ^Tnhisarla^uİM Düıce ve Hendek ambarlarında takriben bir milyon 20(1 bin kilo yaprak tütünün Adapazarı, Hayd rpaşa tarikiyle İstanbul ambarlarını kadar nakliyatının pazarlığı 8-9-934larihine müsadif cum gilnû saat 15 de kra kdınacaktır. Talip a'anların tart* nameyi görmek için Cıbakde a km satan ommyomyk Kocaeli Basu»durı|etıste •• pazar ılık >çıa di layin u'unın |#J| >• laatt-7,5 muvakk tlariyk Cıbalıdcki alım satım komııyo-muracaallırı. (5097) Üsküdar - Kadıköy Tramvay seferlerinin işletmeye açılışı Üsküdar - Karkköy ve h.ı...ı Halh iramvaylan T. A. Şirketinden: kad.k.., Iraaamy a.bebeaa ede .-..al. balarlara Haıdırpass - KedAl, hattı 1 Evl-I 1*M nkakMıa rlıbarea Itletmege afilae.b ve be aaamta Kadıkut . (ik.Jar aıaranla mualaaam Ira asvay ..ı.-lrr. tu, (Jflık'ı. Ba yeai i)ktsse ySıfladıa. OahMar tramvay ı-h-l-.«d- tadB va Kadabay Tramvay t-bebesmde leu . .1.1-.. autahalar a I Eylâl IfM aabahıadan ıtıba-ea tatbıbl mukaırrr •* her mmtahsya aa l teniılatlı uerel ı.r.ı. ,,. bablemr »• 11. r -1- *e Kadıhby iskrk du-alıada mabt>. ram yolc r tarafından t, I... k t|. 17169) Karaciğer - Mide - Barsak - Taş- Kum hastalıklarına İÇMELERİ VE OTELİ İçme ve tren Hatlarında mühim tenzilât yapılmıştır IlırgOn köprüden 6,J0 - 7.» - B.S - 9,W 15,W. 16 - «5 ve Haydaıpaıaya giden vapurların trenleri Içmılaıe giderler TUZLA I İmtiyaz sahibi: Ali Umumi nesriyıtı adara edea yan Ifl eri mâddıl ı C. Hikmıt Matbaai Ebi i u y ı meza.tr mne dcrunundıkilere mu.acaatlan. | oun« mü.acaalları. (5097) | -------- u"" "' Ma,b«i EMıûy. ısipirol Necati; J&Aİ^ASL^Z SaBh Necati eczanesi Sene: I Numara: Abone Şeraili Jıi.lıK iftb Hat Vr-ıoı-."if.J'"İ'l'''f TBIFfOS JOt» J mmsm t ı. ı... !¦¦¦.¦! it Sabahlan Çıkar Siyasi Gazete

Yevmi makal» Hayrete yayan bir haberi H-BÛıı raMİVmll i, uyanı Ilı ret bu haber var. Hum. ,M„. ,i„ ,i il. ı." "Hır t ı , ı • „ ._,(,harar •.¦<¦:- »• «ut I«lk.k ¦t m de «-ki iislyan -H.tinkn re-ulee.adea kİM.a ıK.:*.f»l a* fkla mübalağa al.Mİyoraı. ajanım ulgeefunnaa ba baba» «e telgrafı akuy-aea gdılarıımı* inanamadık Mkraı tekrar eaad-a . Avrupanıa o. ta ilada kerhengı bîr fa akalada hadur ,.k-U.ı.d.. bırhanıl bl> ntemlehıtte huhomrl devrilip yırla* bir ba(ha ı .... çıkabılır-U. Herhalde mcrkeıi Av-- ı ..ı... har gün bir le.kallde haber fiİM. ıkllnall vardır bir haber kar.,.,-da bin. arnin d* (aymak Kalırından |HFaka) şurası da ... ı ¦- - -k t,... Miıay • |Mu»I.bİ) nin durup dururken İtalya da bur bir idare ı-ı . harar ...r.e/.nl bk aa b.l. kıaaa» - 1. meidl Boyk b-aa,l nasıl Uaaı-nar edebdelım. bl it.',a. Baırabiat -r.k. ihtiabra «.lif»adeabrrl talan bar idabada b.uamu|te* ar b-al.ıa-lk-Udav. O da (Dveaoh ra.il. |llwr..eO. ll'..laa..«ı...ı-ın.b. enfeslesin artık t aaaaaaaa k-aa*U|tı|ı ve bunalan aonra dûn) a.a (Fafıml-n k«k .-n ola ¦ >.|ı ı.(.t.ı...l.. Moa Muinlin.) bu İddialarını har veail. Ih a kadar tak-arlına.-ti.. I, nihayet kalyan anilt e!..... bundan aonra aklda ¦c İmanı ¦ I .......... din ibarrl olduğuna herkeı lnanmt|lır. Ilatla ¦ur ı .im.r (Fallını) İn yaloıı bir ;j]>.ın rı. ı teakil . edilmesine U| İİBİ) nin caılt d* te-ir ılım gömlek va eli. modan hafit a ,-nyet sylemlgt Ifta I Fa(k rıyor »e itayım) İdaresine bikri-yat ,.,,.-,„.(,., l.-ı......... . Kaç rte-dOı daram eden |tı açık t «ah havada, |. aıael ta bee-rak aeariada UıdıabUe şimşe çaksaydı, yıldırımlar dumeydı, «Ök-ler RÛrleaaıdi anlak bukadar hay retle kalırdık. Acaba ne oldu da, nereden naili bir rûif.r eeti de Muıyü •'. . . ı.rı.l b-rdrnUra bByk hürriyettin bahıelmık, (Kaldera) namında bir ¦alla hüıııyat .....ı..ı.... .....ılı ee batta patarlja girişmek lûruun» hieaeltı 7 I •\i< .11.r anaatteas•01 ba bapta heaeı talaıhl ...me-rnakia'l.' Ba tayanı hayret itin mahiyeti ea krmm .. . ¦ l..ı-~» as'emak i[in buhac f*a merakla bahkmah macbveıyatiaak hal... j. ı. F.b.t t-reaea. ramdadea aoyk-aeb.l-u.lu Manya iMmınal) her Uda çm. aa.am hayrat, (oh ev cam ee.a.l lOakri. bk aaltar. M-eaea bk hafta gıçmeı. bl yemi bk oal.b aiylaaama . -ren Anayı fiı-trl.-...!-.. hktmı bar makak yatmama ee anaya yeni bir likır atmama. Ba a. aha lale., ada kak Japon yanın daaya için bir trh'.ıbe tefhil ettifll >a Aeeupalılarıa bırklerak (aan tehlike t yr karta eephe almalarını Uekyv ad., Iıpon aeti rlaı ı.al.al ialamak meı. 1 u ı., . Fraaaaya talar, , .1. eahl Roma daalelinın kula ettiti yrrkrln bugUnbü lıal-yay* alı olduğu Iddkıını ortaya ¦lar, ıtlhaııl bir hıfla, on (ihan .İkan umumlyrıini ¦keeh yani yani llhirlar yeni yeai ••¦ lariytl.r ıa(ar. lak al kad

r hürriyetten bahaatll|l ya hi( i|ldll. .1 ...... ı. .1. „ ... , ,kaıda anıah .......1... katmalı «ıa*. ¦ '-.1^ı-lı Ramide kirdenbir. palUyı knenyıt riıayetinin mahiyetini. y-ahaeı4a ak akd etimiı avımla kmiaııa. Tıkat mahiye..... ı-.ıa tmma babaya Çalan İni» aka ammp dururken hıkrıyel ile " ¦ 1 ¦ •» kabili lebi ol<hı»una loylemeau diter mrmkkellerdeki |(ıpım) he-v-ahar -' mukallitlerinin da hk botuna ,-ileıüyeoektk. Çil akû bu ( I- 1 yamaklarım. I . madeaim. damtm-aaa da neraefdea •ere* hm.ı.et. balialamnb Makil etmaktemr. Mulyü Uumlini. bire çıbaıdıfı bun İta au kalmak kabilirıd-n bu makların nebini, haeıllnl. İ|ti •ım da kıçıımak İhtimali VIVI CatBUyor ya A,ı...... ,...\.t. ber eidaka aaı aa. kayırttır .1 1 aka -mm lala aoa. aa alarak 7. I armrakU befal.me«e d efe.. Ebûrtifa Zadı Nafıa Vekilinin tetkikatı Telefon şirketinin satın alınması yakındır Telefon şirketinin içyüzü meydana çıkıyor!—Bütün şirketlerin hattıharekctleri dikkatle takip Sehr.miıd. bulunan Nafıa vekili AH Bey, Naftay. teftiş ee tetkiki İt taler etrafında Ali Bey dun. Nafıa tkkctlcr mil fettiıi İbrahim Beyin Meıkeı Rıhlıaı hınıtıdaki dairelinde meıgul o'tauı, elektrik 'tirkeli hUkıı.n.t komiıeri Ckanpr Beyle lorahim Beyden memuriyetlerine taallûk eden îtler re şirketlerin takip etmekte oldukları haltıharekel hakkında İıahat almı|, mumaileyhime bundan aonra takip edecekleri tanı hareket hakkında direktifler »rrm.|tİr. Telefon sirkeli satın alınıyor Ali Bey bundan lon-a; Telefon lirketioîn iflertji ıe hcaaplarını. muamvklerioİ tftkika oı-mur eti »i heyeti davel ederek kendileriyle ooruımuj ee heyetin limdıye kadar telefon (irketi etrafında yaptığı lelkikah >e bundan ac nra vaU Ah Btf bu raıiyetî dûn ve BÖrmütlûr. ıa edıe heyetin verilecek rapor hakkını ktimal rfen piketini ıaBulg Pazar 2 Eylül 1934 "Akıl ve hürriyet zayıflık ile uyuşmaz, uyuşamaz» Voltah* fiili llrryçrdc S Knruylıır CŞe'hi S Ûorö lahlfede) arlar işi yine azıttılar! Türk akalliyetine mukabil Trakyayı Bul-garistana vermeli imişiz! Atina 1 (A.A.I — 'Proİa. zııe-teılnlıı Sol, a dan aldt|ı bir mektupla, Sofyıda -Bulgar harici -aıti,, iteninde bir kitabın nepedU-digi bildkilmcbledlr. Kitabın muharibi Trakya ili İc ra komitıal reial .... Ormanekl. tk.

Muharrir. Bulgarların bugUa 1818 tarihti - Ayaıtefanoa . nuıl-ı t.i-..,,.- giir* Irak ed ilmeli Una gelen ı-,,,,.'-. Bulgıriıtandın ve aynı lamında mûıUkM ve muhtar bk Makedon yada a bı hır t tik liri ol ve Bulgırlann bunda» baıka Dobricenin ve diğer ban Garp vilayetlerinin ve Tuakyının iadcknl^de ıı(ediklerini bllhaıal trUrüı cttlrmıktediHtr. •Proia. em muhıUH, Bulgar matbuat bûrnau mlmurlarmdın -Amra Boıiaof. un neırettigi digte bir kitaptan da bahsediyor. Bm kitapta eıcnm/e, TVirkijenin, BultorİMtandaki Türk akalliymtinm mukabil Tıakyayı Bulgathtana •ûlmrktedİı. Dün Kadıköye tramvay işlemeğe başladı Bilet ücretlerinde yüzde yirmi tenzilât yapıldı Birbuçuk ay mühlet verildi Gizli nüfuslar pul \e harç resmi alınmadan tescil edilecek Geçen 29 Tearinievvel cumhuriyetin Onunco yıl dönümü bayramından Oç gün evvel .... edilin umu af kanunu il. glıli o uluların ve -..iw tvleome. olum ve degum «U'aUrmiB taıc.l. içm .100 gün mühl'I va,llml|ti. Bu mühlel h ı —ıı" ı ve dünden itibaren yeni nû-fua kanununun tatbikine batlınım ıtır. Yeni nüfuı kanunu talimıtnı-meılne te.ilkin 3C0 .... ı •- mûhlıt aarfında kaydedilmeyen giıli lm ve doğum vı evlenme vak'alaımın ttaçlll İçin yeniden Tejrİniev velin oabetıoı kadar mO-ııa tİr. Bu bir buçuk ay ¦arlında giıli niifuı va İSlÛm, dolma ıu m Ûıküdar vapur kkelrıinl Kadıköy vapur iıkeleaine bağlayan yeni tramvay hattında, mukarrer dutu veçhile, dûn »bahtın itibaren yoku nakliyatına baılamlm.ılır. ÜakUdııdan KadıküyGıumt ı.... latelaa.aeaaaıra ken hat, m ., ı.. ¦.;. ı.. Emraıı intaniye haıtane-¦ yanından geçerek Ibeahlmpııa çayırında ne kıvrılmakla ve Altıyal agıı U-ribiyle »keleye inmektedir. Devam, 2 inci mhİfede -w. rafta \ı çektir. iliyle teıbit edikRıhtım şirketi sene başında hükümete geçiyor Şirket 100 milyon franga satın alınıyor, bu para her yıl 200 bin lira verilerek 40 senede öd enecek Uaamal Raatvm akbatfaka hnmeamrt tarafiBalaa ••¦•a al.»aaı .t.af.nd. (arbet muaMrlıla Nal,. VeklMi ara-aında cereyan eden miiı.kerekr bitmi| vebubuauılakı mu-ka.ele pııafr .Hilmi t Ur. Mukavele yakında Ankara di ndenkıin de pul ve harç rremi al-ıı-..i... ... ....... ı.:.,..,.ı... .1.'.. İS Tafinkvvılden ıımıı bu kabil vak'alın Uldi ime yenlerden em alınaraklır. Sularımızda Ölen İtalyan için.. Ankara 1 (AA) — Bir kaıa neMlramda ,.ı.ı «ama balyan gemi. ekaam kttrahaU rama içm * haeea-da aganına II krl naıar gaaa yeaalaa tyvae. manana be ka-metuı daveti ha a. ana Tarh ha—» .. ... ettiği kabee ıt» gmjam Ziraat Vekili Karsta Karı II (AA) — Şehrimİıda Imluaan Ziraat Vekili Muhik Bey dün htkhOmıt dairelini ve bilumum ı. n ... ayn ayrı ılyaıel ak ml|kıdir. Vekil Iky .....ı. ., alıl tulu (ıbeibaıını ıf.ımıt, muaaMaarif vekili Ankarada Ankara 1 ^ (Telefonla) — Ma-arif vekili Âbidio Bey bu ıa-I. ılı teh rimiıe gelmi| ye İtlaa-yonda Maarif erkini ta raf tadan karşıt»

l|b italya hürriyete akvuşacakmı? M. "Musolini,, muhalif-lerile anlaşmak istiyor! Şahsî hürriyet iade edilmiyecek, kollektif hürriyet verilecekmiş. Acaba bu kollektif hürriye t te ne demek oluyor ? at. -İfa m Hal. . /la'.../ara dala »ırlat I*" eeeale avlıa.ıar kadar Ta/... sar, .,'.....ı„ Mılsna 1 (A. A) — -1'. ¦! telgraf, muhsbiriola ögrendifiııa göre, M. Musahnl Seayslkt mtha llini. bu fırkasın Fs|iıl fırksıuıda yıal bk Soıyalkt Faıiıt eenıhı yıpmaa huıuıuoda .ı.Buna .-....'i Sosyılİıtkre, fk-. bada mObim va bllhaam ml.ll ı,ı kontrolü allında balundu.aıı İdari | tubelırıda ....... i. lUeaklIr. Dahili ılyaıel tar;binde, bu ts» Lûlfen sahifegi çeviriniz Sporcularımız Rusyadan döndüler ...-ı ı. a rafa t rdaa asa <a'ar.raıl 4tn ...mi» (.tlıMe*. .o—a /Yazıtı 2 inci lahifemitdei Yeni romanlarımız Bugünün Aşkla. Pek yakında karilerimin yeni bir romu takdim rdecegiı : ''BuginsiM Aekla Bu roman, birçok ennah fibi.h ayal mabsuH degıldk. Şimdi ıık gençliğin agnnda bk çiklet olmuş Tal tatlı çiğnenip sonra aldan bir nesne L. Onu çiğnemiyen yo ve .. Çlğaedaktca aonra atmıya a yok. Utuldu . boldu., çok tcvuıyev, fakat eastrO kasalyte yeni romanınur, bu herkesin ağrında çiğnenen çikleti tahlil ediyor. Bulgarlar "Çatalca, önünde Sabık Bulgar Çarı "Fercbnant,, Balkan harbinde "Çatalca,, Otıleııne nnııl ve o esnada büyük roller oynıyan diplomatların ifşaatına istinat eden bu tefrikayı da yakınd re ha ılıyacağı!. Karilerimi/, yeni roraanlanl mızı alâka ve heyecan tte t»--Biıan. i,,,.........!,(„,„ .... kip edeceklerdir. —ZAMAN— Eylül 3 H^^İ^=Î^İ^B=E=1^EeİEİR de OM M. "Ruzveltin,, yeni muvaffakiyeti Amerika Reisicumhurunun ameleyi himaye ederek sermayedarlara töz dinletmeğe muvaffak olması bekleniyor Anarıma Cub.ı ... .. . M l»ır • Rntverl . Mlarril frkUada. IkM umandı kaşhyan x kalkmam »• «t'••>">' lebhkeya dfişirur I**" f*euu<u Ikblkl. balana rfı|ı an* . IbOU'. heıu»aı> kamaya yer aa-rekaıdıa >ıll.lu.*.htnn baya. kalb>aaaa M..a.Ha. bir «m> deha ..[¦ h—l||lıı li Amanha Cemhmr ralal anallar! ynaııRnlş, rakıma aaalkrraai kil ıh a>ıi.. Sermaye ..kipini eu ue kaj anamal ata illa ılı laUmeuVk». Bilkaaaa ban anaol t.be.halan a.rt.pl.r . *m gnnlnrdl. ba mu ııı.ı > ıı nimah .,.<. ...l ..i.l., Bsauu netireel olarak ba fabrikalara menıtıp olaa amele f eev ilânına karar verdi. Aaar' .. kukamıtka sermayedarlara karıı kendilerini himaye ıtmeıını istımıb tidir. Aaarrıka Duhumılınan ameleyi maıetıee.t ade*veıir>d.<ı aılpt.. rd.la.l-yor. Bu boyla olacafıa a Malar Huıırll. m ameliyi ıtirg.yrr.k •ermaycd.rlara aiı d.nl.lmefa muvaffak nlr.ni bek tın . yer. Ö. R. İngiliz Veliahtı da gidecek mi? Atina 1 (Hususî) — Ban Atına g «eteleri, İngiliz Velİab-tının bu kerede Yunaniatanı pyaret ed ¦atmakta ite dc bugüne kadar hariciye ne-laretinc resmi malûmat gelme¦MİTi Muazzam bîr kütüphane

Londra 1 (A. A) — 500.000 İsterim liran aarfı de inşa ve ikmal edilen kem briç Üniversitesin in yeni kfitupfaancsİ kral taralından 22 birinci teşrinde açılacaktır. Bir Tayyareye yıldınm düştü Sen Joıef Mdaouri 1 (A. A.) — Evvelki gece bir yolcu tayyar enine yddırım düşmüş, tayyare yan eki 4 yolcu ile pilol Ölmüşlerdir. İngiltere de gürültü ile mücadele Londra 1 (A A i — 16 Eylül 1934 tarihinden itibaren butun İngiltere dahilinde otomobil lerin aaat 11.30 dan aonra korna (almaları yaıak e dil m İş -tir. Rusya ve Milletler Cemiyeti Rusynın Milletler Cemiyetine kolyükla giremiyeceği anlaşılıyor. Şark mısakı müzakereleri son günlerde hararet kesbetti 1 edeceğide malûm değildir. Vaziyet cesaret vehci İmiş Londra 1 (A. A.) — Röyter | ajanssı b iriyor: Cayri resmi Londra mehalı-Üne göre. Sovyetlerin Cemiyeti Akvama girmeleri hakkında üç bliyük evlet taralından muh. Paris 1 (A. A)—Dun aksara (ikan müteaddit "l'aria,, glte-leleri, Sovycl Ruıyanın inilirI -ler Cemiyetine girmesi meıel" BİBİ tCÜlak ,1mi. 1 !. .! r !• r 'Tan., garetesi ba| anakale-ı »ıi'. Sovyet Km . -ı. i. »ılkrl-ler Ccnuyeti hanemde hahna und aki maki arlan bu mueıeeeye .:rm, ıı,ıd- kı m* nf lallrrı kaydediyor, ve Sovyet Rueya-nm Cenevreye girmeni ile bu memlekelin ....... . ı. ¦ nı ha yet I. a ...ıı ve diploma» uaullerioi dıgcr devletlerin dip. İnmişi usullerine uydurman i i.uhlcri.il olduğu ilâve ed.yor. Eotranıiyın gaırlrıinc güre de Sovyet Kuaya Cenevre .m, e»*esesine girmelidir. Felemenk düşün0yor Uhey 1 (A. A.) - linlanda hükümeti. Soıyel Rnıyanın milletler ceemyetaae gaaaeai rmcer-lea inde itbbaı edeceği battı hareketi tetkik eykfark. Icdîr. Şimdiden anlatıldığına u i c . d ı devim edunekied göre. H n.ındı boıyıt Km yi nın girmeli aleyhinde rey ırr. miyecektir. Fakat lehlemı re> vereceği ve yahut iıtınkal mı kellerinde ya¦' ı ' II . ¦- ¦- .1 | ¦ mahiyettedir, ni ve Şark oselesi | — Fra nıa ¦i:...t.ı. Ro-ııın M. "Tiritlerin Miilet-rmeıi. ve Şark mi-hakkında goı ııji'ı ı jl i.F.r.ılr. Sovyetlerin milletler cenuyefıne girmesi için başlıyan mûıa bereler an ncticeal hakk a n kh nl.k gdeterıkacktcdir. Bundan başka »ark asmak. Ukkuafaki nnktai naıar teeti-sıtK alakadar devletler arasında Fakat bu müıakerelerın daha bir müddet devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu iki nevi m&tekcrc arasında hi sebet yoklur. I-t -yi Kbbna H "MuaolıoL alu en tu. etli kr (eaebbüıûdûr. Seayalirl lideri M. "Kaldcrn.nın M.-Mu*ol.ni..ı.İB teklifini kabul edip rtmeyecefi hakkında efkarı umutok muhteliftir va ~Hu. De M. *Koldera_ araıındaki mülakat hakkında birçok I») i-dol a f mak tadır. nTannf £ı...--¦'¦ Af 'I,,,'.¦ . Af. erkadaf „ olarak M. A-.'.'lJ.nim hârriytl todt rafıU/fi Fofiıl fttkaıtna (ıımıj. . ^ uıır oIJu1j.il' ¦... ItJıiı W. "Afuuf.n...n.n (U'ı: İnin ı

uny< ittil, MUktif M. ı,,ir, mruan-ı'1-'" ır '.m ¦ ı'.ı :.<,g. ı . -Ifjigî ricajaf . JaamaJıludkr. ,. -Milano, da efkar, umumiye, bi „ Kild.ra., ma dûru.lliâ|S ila nkfu-'.çm un.ın. efer hlrleame takakkuk yum deme, mrmaya ila iı* ayaı lamap¦klaıdn yaldım edeceği kanaat.nded... VnıiMMin.mHW44MMnı.ıı -Kadıköy tramvayı ^şlemeğe başladı Birinci lahi/cden devam Kadıkov - feneryolu, Kadıköy -Kadıköy - Boetancı hatlarıla inçaatı bitip ee Cnahu-bayramıada merariy.p. İdik tan aonra. KndıkAH.ıanp.(. makallral iti Kurcivarındaki iç mahallelerine tramvay uıatılacak, bu kı__la gelecek ilkbahara kadar ,ıarM aa' edilmûj olacaktır. ır - K.dıiöy tramraylarının İtlemcV baçlamnu bnubila Oaküdar biI ünatlarindr yapılan yüıde yir--teniilma dûndan lltkarrn lal-l ıdilmefe ba|lanm.at>r. Kadı dy de bu in, -i-, latifeyi ¦diim cdılmi|tiı. Simdi Kire Ûıkûdır eihetlrrİnde rn mınl.kl için I. in ollk l(in B.S burun bilet Ücreti 'ktedir. Fındık ihracatı Harice neyva ibraca tumı aden 'güne artmaktadır *e 'tun mühim bir kıunını fındık ııatı U-jk.l , laldığımıı malûmata naıaran flloeun uçUncu haftasında Ju ve havaliıinden I ' 1 kıymetinde 4 ; hıvaliıîndtnde 35 kıymetinde 98.000 kilo »tir. au ve nı \ kıymr tın Intrn va h lira kıymr ftk ihraç e Ticaret gemilerinin tahdidi? İngiltere, ticaret gemilerinin azalmasını isteyor Londra 1 (A. A.) — Reamİ n-.-i , ı . İngiltere Hariciye Na-ıirinin bütün denİı devletlerine b htıra gönderdiğini teyit ilmekte dır. Muhtırada, Hariciye Nazırı, devletlerden bugün deniı ti i yapan gemilerin aaydannı indirmek ihtimalleri hakkında noktai uaıar-larım aormaktadır. Londrn 1 (A. A.J — Sir "Jon Sımon.. on başlıca denil devletlerine botun ticaret gemi-İrrı to najının tenıilini tebhf ettiği teyit edilmektedir. Tekh'f, bu devletlerin ıncak kendi lî-rar etlerine Llıım olan miktarda gemi mükafata etmelerine matuftur. Amerikadaki harp bitecek mi? Va»ington 1 (AA! — Paraguay hükümeti, (ako harbîne mhayrl vermek için kayıt ve tartın olarak emi kabul ettiğini bddırmujtır. Bunu Boliv. yanın da kabul etmeline iotitar edilmekledir . Bolivya iki kaydı itiraıı koymaktadır. Bunlardın biri Para-guaya ait Rio limanı illerindeki hukukuna mütealliktir. Reımt mchafil Bolivyının nihayet kayılın şartııt hükmü kabul edeceği f er Bu luretle Bolivya Paraguay harbi hitam bulabilecektir. Arjantin. Orogu-ay ve Breıilyanın mûtalcası da bu mer ket dedir. Bolivyalılar ric'at ediyorlar Aaompıiyon 1 (A.A) —Reımî bir tebbğ. Paraguay kılalannm 14 kllfuk kaleyi ve 185 mitral-35 ı.ı ptelıikleriııi, 25 tabii ile 2899 aaber enr nldıklarını bddirmektıdir. Bolivya kıtaları geri ktedir. İsveç Veliahtı "Atina,, da Atina 1 (Huıuıi — Atinadn-ki lefarethaneıi Eylülün yirmisinde Itvcç Veliahdının reı-men Atinayi tiyaret edeceğini harcıya şetaretine tebliğ eyle tir. Yeni ziyaretler "Venizelos,, reisi Yugoslav krah "Paris„e ! CÜmhur OİUrsa? Fransız Hariciye Nazın "Roma,, ya gidiyorlar Pnriı 1 (A. A.) — Yugoslav Krah "Alekıandr., ın Paris seyahati için alınacak tedbirler "Belg rat, la hnrarelli noktaj naıar teatisine vesile olmakta. dr. Paris 1 (A. A.) — Hariciye tıs: n M "Bartu,. nun Sonbaharda "Romaya,, gideceği teyit e dilmektedir. Cenevre millrt'rr Cemiyeti müı a kereleri haricn-de yapılacak gArO meler

kısmen bu mühim diplomatik mülakatın ihtarını halledilecektir. Amerikada grev ve örfî idare Nevyork 1 (A. A.) — Yeni Orlean şehrinde örfi idare ilân edilmiıtir. Bunun sebebi. Luir-ya n hükümeti parlâmentosunun tayin ettiği hususi İcra komitesi tarafından, belediye islerin, d e suiistimaller olduğuna dan vaki ihbar üıerine, yapılacak tahkikatı himaye etmektir. HükümeLdahilinde yapılacak t cari ¦ İntihaba! dolay isiyle siyasi ihtiraslar son derecesin i bu İm "»t ur. İngiliz lirası düşürülüyor! Londra 1 lA A.) — Ingilir lirası 75 e mukabil 74,40 tan geçtikten sonra 74,55 te kapan mıştır. Piyasada pek gizli bir surette kontrola devam edilmektedir. Bu kontrol İnısc mani ol maktan ziyade bir kontrolün mevcut olduğunu göılermek İçin yapdmaktadır. Kontrolün bu mabİyeÜ. İngiliz lirasındaki lahavvülâtı şimdilik durdurmak iı teme dikler İni g uftur. Buııun!a beraber, arıu edilmeyen bir ıcviyeye kadar düşerse bu kontrolün daha şiddetle hale edeceğinde şüphe edilmemek, tedir. Dolar sabahleyin 501 de açılmış 498 buçukla kapanmıştır. Altın esasına btinat eden para-lar ç ktadır. Florin 7.25 t 3.4 te kapanmıştır. Yunan Başvekili, bunu mümkün görmiyor Atina 1 (Huaunji) — Hasta olan ceieral'Konddıa. de muştala mtasat mia.it. anaalesarın. dan mada butta naı-rlar .e müsteıarlaı dun lop'anmasiar ve yaklaımkta bulunan lumhur reisi intihaba etrafında konusmuy-lardır. Baavckit dıgcr naurlara bu hutmlakı firkırlerını anlat-mu) ve muhaliflerin cumhur reisi intihap meselesine diğer i htitifli mesaili kanıt ırma yatıklarını ümit elliğini Mylenuftir. Natırlardan hanları, muhahi-lerin reisi Motyd "Veniıolo*. cumhur reisliyi k.ıan.'H nı yatan ne olacağını Başvekilden soeaauelnfuV. Ba,. ek.ı. mesele kn rJVdas cdebarVceb olan bayie bir baba zuhuruna ınınmamaklı beraber hükümetin variyeti karşılayacak çareyi bulacağını ıAylrmistir. Atina, da tevkif ve tahliveleı "Dıamıiı., tevkif edilmiş, binbaşı "Floros,, ve "Pangolos,, yüıbaşı "Tcolopis,. mülanm "Popatnayus,, "Yu veriş,, ve ''.! ¦ . 11 ı ' ¦ • ¦ ¦¦ I - . tahliye edil-nıi,lerdir. Birde motorlu kıt'a yapıldı Berlin 1 (A. A.) — M. Mitlerin bir emriyle, hücum kıt'alan ve hususi kıtaların yanında bir m otorlû kıt'a teşkil olunmuştur. Bu motorlu kıt'a tamamen müstakil olacaktır. 2 Milyon amelfe grev yapıyor Vaşûvgton 1 (A. A.) — Yün işçileri reisleri pamuk menıu-cıtı grevine işlirnke karar vermişler arar 150.000 işçiye şamildir. Vı,ington 1 (A. A.) — Yün, İpek ve sun'i ipek sanayii işçi-Icr.ne. mensucat grevine iştirak e meleri bildirilmiştir. Hıii'un iki milyon işçinin grev ilin etmeleri muhtemeldir. HABERLE 3 Umumî Nüfusumuz Şimdiye kadar malûm olan mik-dardan fazla olduğu anlaşddı Ankara 1 (Telefonla)—Cumhuriyetin onuncu yıl donumu münasebetiyle sadır olan af kanunund an intifada edilerek yapılan gizli m.İm kayıtleıinın n.m:iaHm.ım her tarafında pek faıla aasV hanaya gelen haberteiden anlaşılmaktadır Ankara laf an Düdwlnğûae iliniz bugiın "dun. jcdıyiıı müracaat vaki r^bnuatur. Bu mikdarın yanımdan farlasın) kayıdedifmek iıtcyen tneklum nüfus er abı teşkil etmektedir. Ankara Nütut Müdürlüğüne son bîr ay tartınca 16350 ,. racaat vuku bulmuştur. Bu mü ¦ ı. ıılların yarısından fıuaH yine ka y ide dilmek isteyen ssek-tıam ı t.ı taralından yapmanı ta. Meklum nüfusun fıılılığı memleketin her larafında bu niıbeti mükafata etliği için umumi nUfus adar malûm olan mıkda.dan bir bayb falla olduğu anlasd-mık tadır. Meklum nüfusların da kıydin sonrn umumi nüfusu-mutun hakiki miktarı anlışıI .... i-'

Yeni Vali tayinleri Ankara 1 (Telefonla) — Vekâlet emrine alınanlardan Çankırı Valisi Muhtar Beyin yerine mülkiye müfettişlerinden Derviş Hüs-nü. Kocaeli Valisi Eşref Beyin yerine mülkiye müfettişlerinden Ha aik, Giresun Valiliğine mülkiye müfeİtişlerinden Terfik Talât, Burdurada İzmir Vali muavini S ip Beyler Vekâleten tayin edilmişlerdir. Şarap fabrikası üzüm alacak Tekirdağı 31 (A.A.) —Şarap fabrikası 15 Lylülden itibaren bağcılarımızdan fenni şeraite muvaf te yeni mahsulden şarap şarap imaline başlty ocaktır. isveçin ortaelçisi Ankara. 1 (A.A) — İsveçin Ankara ortaelçisi M E. Bohemin Varşoıa ortaelçiliğine tayin edilmiş eçin Paris orta elçiliği müsteşarı olan M. Vinter -unntner-, M. Boheman ın yerine Ankara orta elçiliği ne nak lobin muştur. Fakat bu değişiklik, İsveç prensi haıretlerinİn teşrinievvelde ziyaretini müteakip yapılacaktır. Rıhtım Şirketi hükümete geçiyor Birimi sahİ/eden devam Bu para, ıcncde Z.S milyon »»»»'m' " "r» ""-m." laıınar.m ederek İndir. Şmıd. Rıhtım Şubeli eenıbi ma-ip h#lal rt ııb |*> Aftl hı t tf I rf*rr*»das bul maaş vvrdkfl kaldı Tkvfc sse-•..lıiıiıı aı ma.t vermektedir. Mreeh ŞarhıMa -IHıi IkO loğdu lirnaı mnaı nlmnktndaı. İkin* ¦ı -Idnı na bu mmloınan daha nı biı maaaa makklir. Şubıtan fin iakreıaeMkı memnrlaıı ve i dar. maları kennl bîyla . 11 ¦ ¦ maaşlar almakladular. Şirket hub.ıiı.'ir fifllklen a.a. .a bu şrkildrki fıııııll m..radar malmış ve varidat la artmı, ola. eaktn. ¦ma... namnı *¦* mummmu munami Üniversitede imtihanlar Ou beş eylald. Wak,...k olan Oaİıııvata natıkanla.ma Inlebeaua ıııııı awaa*,U garmıu »tın eehâr ,nnakan|a b ışkı ¦¦¦alır. Ba wı.ıl. ımliknnlardn inliınm tenun edilmiş elıııhlı.. Bu ıelv.1Jı. dohuı rylUldı bilaııb va an lylülda I.ı... ».i.t. kn.ıriorlar.n. aaı'a.aklır. imtihan , bu Bursada Emlâk Bankası açıldı Bursa I (A. A.)— Esnlâk Ban-kaimin Bursa şubesinin açılma resmi bugün "dün. yapıldı. Bu münas belediye salonunda büyük bir toplantı oldu. banka <U.etajerini ağırladı ve nutuklar aâyhndi. era amade banka-mm idare nacrJaı reim Bey de bulunmakla ide Bilahare bankının merkezin e girUervk kor-deU Büyük Mdlet Meçimi read vekili «e Bursa mebusu Rafct Bey tarafından kes ildi. Halk Bursa nın imarına va ilerlemeline fırsat veren bu teşebbüsü alkışlamakta ve sevinm irdir. Balıkesir İzmir maçı lımir 31 (A. A) — Bugün Aksancak atnd yomunda b.: kenar İdman barlığı tııuır jjm. !¦ ı fiu AM Uaaa şampiyonu hakan bir •vtaala 4-2 fatip fek* A. I.ıj.r r T - * l-i lnr ITiaÇ Adapatarı 31 (A A.) — Sa-¦ an . Yem Hilâl arasında yapılan fulbol maçını Sa-karyaıpor hıkım oynamışına rağmen 3-4 kaybetti. İzmir sergisi ve Rusya Moskova I (A. A.) — Itnur sergisinin küşadı mOnaıebetiyla M. Karihan de Tevtık Rüştü Bey ve P nist bcarel odaı.ııa sargı komitan aralında telgraflar leotı ednunişttr. Sporcularımız Rusyadan geldiler Iınımuıuo a.nda. Caıdıt Kerîm Bryla ııyamtı allında İliklin Reaylaııı ınuhlılil aıhırlıriadı apur heyılt din a.bıh ».ı da yıhıimııı avdel .Imlşllr. Ilıyel. GaUla r.htım.ad. Halkevi, Halk larkoaı ı.kânıle bütün apo. hulenlerı mur.bkaalan veaa t tırıl..,la.- ba.a.leean.alırdı' Spnnularımaı dagıaıı Halkı t ana film şln. kaıırlaaanın rhai.d.ı kendkM.i .ı.ı veikıımeml-

m.a'.r. liyıfıtı —-i.«k¦» ıpe.ı^la'dan bu e*n( kaaa va keyeeanh bir hitabe i.at ...... apaıun ıı gençlifin taaliaiaı cıhşıa Halk fırka*, na ve Halhı.iaa leşvkkûrlarUl beyin itmiştir. Cevd.l k.nn. Bay buna hara•alil bir nulubla mukabıl.da bulunma |l ur. Bundın tonra aporıulıl lıtira. hal ilmik Uıırl illerine fitml|-İrrdir. Eylül 1 SÜTUNLARDA SEYAHAT — ZAMAN — Genç sırmalılar İki aOndOr, i. Tarda genç ite-mı uca re» ılıyorum, l'a. I parıl banma ımmmhUr. ariıa Ur flıgik yakalar. ¦ »ı !¦«<¦»tin va f*i*a (apraatUma hu «alaa yuaa arma kayıtlarla d* cana yakın ınadyorlar. Vahanvoı'u rogan çiı¦ne Irrıle malını alları nı fıkır ilalar ak (atlı çalımla 8)la lur g.r.,1,,, ¦ar ki dayanamıyor, donup ao>_p bakı,«M» Bayla.! bara, ,..„. -I .»-. kmçtn, •„„!.,. dar mı mı ya, mal anı» alı.meaa , adlan laımın uûgıincıiı ...ı.| ... ı çak t »mamaya çalınıyorlar. Kalaba* ligin gunülkrdekİ alımını eridikleri İçin lak Irk dolam» yaaakl Mut-laka o. d ..t omyorkır yanakl sairi kiri d «»inin alua bar mmrm f'bi enam. keskin r. ..,arlar. Cmnrtaa aa cefamı (e Jınde aa i-ı.l (Önlerini ...... ı ba gaaçlarm ıramı baklandır. Oalar bugün* bimblllr kaç çarpıntılı rüyadan •nara kavuştular I Daha yıldıılar kırpi|i'Vrn çaîan kalk hara a yaldulı rüyalar ıa hacını yaram bar ak İl İste emval ka yal a grrçah aldatana fOr«yee aa aırtl ml mamda «lam yrmaaıai nay-Har. Oalana harada; denlide, harada olıimu İmrenilecek büyük •¦ gUlal blraey yapacakların, and Içtiklıri ba ... .i', l ¦. •¦. , .',ım dr d-rîo amîa degıl. Dumanlı (ün Ur d. yurl ba f öfiıaU.a bayını koyap dıalrncak. Geaç aarmalılar, h> <l.ııı.ıı bun ata ham btrgva ngnmda ,.b...t,.„ yarda kutla ada» I._*gM İmtihanlar Mezuniyet ikmal imtihanları dün başladı DOadıa lt.bn.en liaa «a arta ¦nkttpIarıU nını.nl).I ikmal imtihanlarına ¦...)¦..!.¦. Dan Ikelertn Edebiyat ...b-. Ulrbtaİ Tarih, Coğrafya »ı Fen şubesi Ulabaal da Aılk kimya deeı lrr.ndrn imtihan '.İmi. | l.ıı .lir Ba ımtuunlif. astsU oldugundaa geç vnhte kadar ıkııır. ilmi, va kof yne* ma İmarlı tairbo katman olmıaıtaı. Ola t..... a imbavam tahriri ea-d.iu-ma. erlik ba.aarta mtemam) aa .İm hatmaamr. Y apaagıı lat-anhata g*ra arta smatvp mmalyvt Imtlbı alıımda .... la hal—, takba. İm kamamdan dana laılaahı. Da» yad. y.adae laaU uUb. d. orta kısam aon amıf Imtlhaalanna lltlrak Hâ Tramvaylarda yeni tarife Yeni ve daha ucuz tarife bu ayın sonuna kadar yapılarak Tramvay sırtım, dünden itibaren tenkildi tarılıyı tatbike basalamftır Din tramvaylara b..eoUr n bsrea|. yeni ûc-etl... klbaiaaslni içan kalatcUeraka re atratmdahila-rdea rase-mah mecburiyetinde b.lm.ılardı. Maması yem Urrılkr

eakkrine g&ra daha Bl küeural|ı nldugu İçin daka kolny akılda kalacak »e un utul mı-yatak vaııysttıdir. Kıtalar ıu m. tır. Yalnıı İkiarı nm I. Blılnrl mevkide eaı al t kurul 10 para ea çak • kurut otu paradır. Ik di. mıvhlfc de ea as 3 hanı 30 para aa ıah t km mm mm parada.. Bundan başka b.Ul yoktur. Bu saıiyet blklçikr itinde kale ylıgı maeip olmuftur. Yeni larıfanln tatbikinden ... ¦lyade .ı. .. eden uıak meaafa-de oturanlardır. Malam olduğu fiı-r. bugOnkü tarife muvakkatti*. Ve ea ta* ba ayısı •onana kadar talbA .«Vleee -Ik. Ç.oha evvalee akhette Naha vekâleti amanda hon.a,n'.ınua olan ban «anlar dahilinde eski ve yen' ..b.Her meıccediterek daha nunlaucıulayaeajı da anıa,nniBUiaoir. Çünkü dünden iliba.cn tatbik edilin .;ı başlanan 1913 mukavelesi la-rileıîodeki ûemtlae o ısm ektrik Hatlarına ve smıle ûcmllerlne ve bsyal .. ı ı. . ı- , .. : yır ' "'¦ ¦ bulunmaktadır. I l ... .!...]. hayat şeraiti de-giim>|iir. Elektrik (iatlırl dn İndiİntihap devresi dün baş1 adı Seçilen heyetler def terleri tetkik edecek Vaat l . kd . - mlmap devreai du.i.a lllbare. bilfUl basUm.,t>r. «ak.ll.Ued.. mtika minmmil sonra bayma hamlıklarda toplan. mıslaı. haıa İntihap eaeansenlaelni aaçmiylardır. Bu eneıimınler bee kaıanın nılluıuna ,1ınıa olsrsk mahalla mUmeıslltırl •raıından hurra İla uç limitindir. Meyiller hsymshsmlsrın riysmlln-de derhal Isa başlı yarsalar, defterleri tetkik sdıp mahallelere asI. - . ,1.1u .1 ı Defterler her aaakallrelt bir halta aaılı kalacak, hlıal a denk olsalar bandan asarı maıaıaa l eyieye-«..d.. Detteeiar aehrla va malbakaı.a har taralına aym güooa amLseab. aym gmsala kaldı. ılacaktu Başvekil Şarka gidiyor li.j-.kıl Un-, ı |'.,j Sah reya Perşembe gilnü |>hrimlıdta "Trabzon, a gidecek, Sark vlUyrlItrİnde 1^ hân kadar tathlkalta bulunduktan sonra ' \ı.l.... . .. ya avdet ¦dacakUr. lamel Pataya h Vekili Şükre Kaya. Trsbems heebmm Ha-seas. Cam aşk, a. mıbaam Hama Fehaai bVılaeka H....bilet ve Dahil, ya V»haseti hal... mamsas anaV-dmhtn rıfakal Hariciye vekili Evveleede yanldıf gibi Hariciye vekili Tsvfie Kesri) Bey bu ayın bc)inde Cenaırvye g.d arablir. Hariciye ve kili 10 eylOlda Crnevrede loplanaıak ..lan lıhdldl ı-.l iiu.ıl.ıanııadı halır bulunacaktı'. MÜTEFERRİK HABERLER oğlu rnınlaUıı hslı olsıahrıt. inin biraı lur. n.ı daha pı Bir tashih Dünkü nuahaan.ıda Devlet ms'baa.. mbduV* Haaadl tmm Beyin Veknbrt smnna almarak Faik Rrail Beyin matbsap .... ..... idrar a ya mamur ..)..., ... . , n..,T,k liu b. beeia. Hamdi Beyin f.ıralarda ssaı—ıyat alarak meıamıyetl eeaama da Faah Ramt Bayla kı.Maili vekalet atmealadıa galat ol ra|aa>u ama Af ramdık.

Bâylı fiali| b<r babaeln autun-lanmııa - ılınan a a Iraaıul eder va Dıılet asalbaaama vukuf as ihtilasla İdare edea Haeadl Beye beyanı Ulur eylvrlı. Gümrük memurlarına verilen ikramiye Gümrük muhafaıa menturlarma devamlı mesaîlerinin mükkfalı olarak meydana çıkardıkları kaçak ' e gSre, yOldr otuı nııbet.nde ikramiye verilmekte İdi. Aldığımı! malûma'. naıaran bu ikramiye yüıde yirmi bete in-dirilmi|lir. Ceri kalan yCıdı be|de varile basında yaralanarak malûl olan memurlara ve yine Vasile aaında sehil olan memur allaıııine verilecektir. Ergani istikrazı Ergani bakır yo'u atikraıının C tertibi tabrilleti diladeo itibaren sahsa pikinin .t ir. Milli n ecnebi bankalar bu tahvilleri toplan aatın almaktadırlar. Piyasaya çıkarılan ba y eni tsıtip ıMlrt milyoa ürsbktır. Bunların kısa bir ta. m-m-n latılacatı anlatılmaktadır. Nebatî boya fabrikası Memlekltimtt ınueaseıeleeindea biri Ticaıct Odaana mflrıcaatle yeril nebati bir boya fabrikan kurmak ve açmak lıtedifin l aöylemlatlr. Yıpılacak olan bu boya bir rafa madJalerda kullanılabilecektir. Şirketlerin ayırdıkları paralat- ı Rıhtım şirketi 2 milyc lira yerine -mal alıp gönderece' Imliyaılı >..k¦ ¦..-. mıı biricinde bulunan hissedar v> ys merkeılerine gönderseıkVsrl I. mettb hiııelrrini pars olarak İhrn edemi yrcekleıinl bunun yerine mem '. ı - . ' ¦ -.ı' ¦ .ı i. mal İhraç •dreeklerlnı \ ' .'ıııllıllaber aldıtımıla güre, Nafıa Vshtletl memleketi miıdı bolu nar ecnebi tirketlerln bu huıuıta liyctlırini tesblta ba|l.mıttır. Bu meyanda Rıhtım şirketini l iki senede a beri ayırdıfı fakat be nû> harire gfiodermrdigl 7 ilyo lİrabk temettü blıa-ri meml.kal milden çıka r il ına yataktır. Bun mukabil tl'ketîn mrmlrhetimîıde alacağı mal tlrkctle vekblet ara ¦mda lesbit edllmittir. Şirk t ya kında bu malları utın alaıngı bat Uyacaktır. Tramvavy t» rlıklrik |lrkstla-rinia hariçtrkî hUMdarlarına bu tiklide dağıtmak mecburiyet nde oldukları tamrttü hlmıleri de leıbit .dilmektedir. I.m.l fl'ketl İM kir etn.~..i,-L için temettü bUarai ayıraınami|tır. Bunun bırica para gllndcrccck va-ılyettv olmadığı anlaaılmıtlır. Maliye Vekili rahatsız Sebrlmiıde bulunan Maliye vekili Fuat Bey rahatın olduğu için bir müddet daha burads kaUcak ıa kendilini tıdaıl ettirecekti!. Talebe kaydı devam edecek Ağustos ı ..<ıı.n I., bil meal laum gelen orta mektep ve liselere kayıl kabul moamelesi talebenin lehine olarak tahdit edilmiştir. Aldığın» mslumsts' osısrno. ksyil y» kabul isi on be| eylüle kadar devam ederek ve icabederse eylül sonuna ba-daı Irbrar uıatıUçaktır. Talebe velileri bu keyfiyitten ..... meninub olmu|Urdır. Eıaıeo evvelce verilen mGblet pak oldo-gundan talebe mektebe kayıl olmakla mutkOUt çrkiyordu ve t- ¦ raa geç kalırsa ka bul kurkuau da mevettu. Halbuki simdi k. nıüdderlnin ul.tılm.li} ı. uf uk kslmsmıı ol ses Diğer taraftan ( i're. bu Sroe t1

gSÇ .... ı ...... ;: Ç( oı ıınıflardn mûml kıdsr aı talebe butun bunun iflnda yeri mda leplere faıla dersasel lecebllr. Fakat, talebe kabulü davam etmesi d olay ıııyle talebe mereudu -..ıu : .'• muayyen . m..d.; nd« n bu ksbİl mektepler dahilinde tadilata hrnüs baaUn ma mittir. Bulgar hükümetinin bir kararı ...men,,.. ve kabul .di. = Şerhler — *-*.-,.ı. -.'rl~'-~. AaHııım aaıraeaa rtımladm -^/rranıoraAtı.'. lak ¦• lers ra"lea ab <-ı. !¦» la , Mafmı aVdı'aaarı Arif Brg İlk ftaamaf ı aaraaae. Afj, "Akıl ve hürriyet, zayıflık ile uyuşmaz, uyuşamaz* VmllmİM ıi' t ¦ olanlara belki iürân-mrk hakkı bile verilmez. Şm takdirde Vallaira'iı* mJttl ile hirriaali. tapı/lıkta telif atanmmı birer fe>p taşman tam amıjle dağrudmr. Etlr milletlerde akıllı ta-ı kimselerin ueli,me~ sı hu J.n-.it/' ÇÜ'üğe çıka r, bazı atetelelerde zekâ gottermiş oltalar bile hirrigeti i itamı k ve aramukta zayıf yaşamı rdır. Binaenaleyh har olamadıkları gibi tam ikil de •ağılamazlar Akil, her şeyden rvte/ hürri i arar ve bulur. ZAMAN Şerh ve izah : Akıl, şüphe yok ki, iyiyi, doğruyu ve gazeli meçmm kudrettir. Oha İde zafın, . .m iyi ve güzel birşey olmadığını takdir edecektir. Hürriyet, İradeye - kayıtın, şartttı, ve ak demektir. I'u da mutlaka kuvvete tevakkuf eder. Ferdi ve kdtlevt hayatta âcilin hür olma-\ tına İmkân ı/oktur. Hürriyete en çok kıymet verilen garlarda bile zayıfın naıibi Hürriyetin boyla bir kıymeti bulamadığı garlarda İta zayıf va Sofya 1 (A. A.) — Hükümet, devletin emniyli hakkında neşrettiği bîr kararnamede, devkt memurl rına veya eıhaıa harjı ...ı'u ¦ ı-ri! tasavvur eden, ecnebi devitilir- karsı basmane harekâtt anan, siyasî maksatlarla şiddet, dehşet hareketlerine ve suiikasllerc nârncaal eden kims eler için on seneye kadar hapis ceıasıyle mühim cefayı naktî ve medenî hukuktan »kat ceulannı iş etmekledir. Karı* ıkkkiar veya suükast ve cürüm ikaı maksadıyla yabancı devletlerin ora ti geçmek için teşekkül elmiı müaellâh çetelere iştirak edenlerle bu kabil çetelere yardım edeol gösterenler, bunları iskân ve îasc edenler Jvcyahut bunların mevcudiyetinden haberleri old uğu halde hükümete haber vermiyenler hakkında şiddetli inilir konmuştur. Bu emirde yanlı cürü n hazırlandıklarından malûmatları olduğu kat'iyan kullanıl ma yarak lifeler ifa etmeleri bildkilmlıtlr. Kâzım Paşanın teşekkürleri I.' I 1 (A A.) — Büyük Millet Meclisi Reiıi Kânm Pasa Haı-rrtltri 30 agnıtoı lafer bayramı mm çok tebrik tetgra'Urıoı ayrı ayrı cevap ıcroıek İmkânın tığın dan dolayı, tifkhûr va mukabil ¦ ¦ Anadolu ajanımı tavıît I. ¦ V . r ı r- . ı -1 ¦ r il r Hariciye Vekilinin teşekkürleri tıtanbul 1 IA. A) — Hariciye Vekili Doktor Terfik Rüştü Bey ile refikaları Hanımefendi, krrit r-krlain İıdieaeı dolayııiyk har taraftıa aldıkları tebrik telgraf ve al yatılarına harp ıawkkürlerinin iblağına Anadolu a|aaaını lavslt buyurmualı.dır. Elektrik Elektrik sastk ı 12 buçu illba.rı mittir. Bu saatleri î İçin kabul edik kuıu) Ucıet dündeo tatbik' edı|mcga b.|lanŞi'k.ll yan tden muhab laldan alınarak I

•di İrce hık. ..¦ir edecek olan b lafhılı laaikrden r kadar da yüksek ! ufhalı inallar var-lakkında henÜı bil değildir. illet arasında re renden aonra bunr.t le tcıbit cdi. Nevyork şehri iflâs ediyor Nevyork Belediye reisi, Nev york cehrinin şimdiye kadar biı esini daha görmemiş olduğu mal ) buhrana çare bulmak için çok şiddetli letbklcr abnmadğı takdirde felâketin çok geçmeden gel cağını soykmif. tir. Bütan belediye bütçesini ¦arsan ve şimdiki şiddetli mali buhranı doğuran in bas-lıcası, belediyenin îaıiılore yaptığı yardımlardır. Bu yardımlar çok ağır bk yük teaki Hâlâ Paryaları insan addetmiyorlar Bombay 1 (A. A.) — Simla parkmentosu kenduerioe teması ı ...i olmıyan Paryalarm hini mab etlerine girmeler ine müta-ade edilmesine matııf| olan kanun teklifini hükümetin talebi veçbile reddetmesi uıerinc. Candi demiştir k.: "Bu kanun sekle daha ziyade riayet edilerek reddedilmeliydi. Tamamen içtimai m ahiyetle bir ıslahata müteallik Urun an;-___. Uyman P.,adan. Farlk Şsâlr'V-tadan ve Çene rai Kadeaski ila Kont Tolıtoydan bsksederkr . Fa- | kat bir Bulgar kumandan Uml ıumatlar. Çünkü yoktur. Bu hakikat üıerinde fart. kalım kullanmıya nc lüıum var ?.. Ruıl.r, Türhkys hudutlsnaı tecavO eedl 1677 bsrblnl Bulgsrlar mı açacaktı 7.. Yahut Bulgarların çeleri lij inden — RuaUrın tim Of yOı tin kiplik bir cdu Ik Balkan- \ Ura akıttın olmasa — Bulgar ¦ mi doğacaktı ?.. Demtk ki Şıpkan m Terkten basın, da verdiği bir şerri onun ¦¦ bibi herhalde Bulgarlar <k-| glldiı. Bu takdirde de va muht ı-1-:. ı, j i-'-. elin sen fini benli ¦arktın dogmut oluyor, Egeı kasının şerefini beeimıtmıkte varsa Bulgar kompıUrımıı nl( Şıpka kayalıkların. çıkıyorUr. mem. PıUvne. daha kotsy gidiliı 1 yerdir. Gidip oısda 57 yıl evve kanlı harptır in hatır al rmdan ref toplamalar | Lâstik - deri rekabeti | Lâstik - deri ııkabali münıscb tiyla bu kııım aınayİ fabrikaları geımeb Üırra bir bomlıyoo digioi re bu u-. fabril langeıercb tıtkikalıaı Ikn glnl yıımi|tık. Epl lemendanberl toplanımayl bu komlayon bugOn Ttearıt Odj aında Içllma edecek va raporu ha cırlayacaklar. •mi âyafl mi mulü İLLLıal.İj. r...r.r., A.k.^.m»At~<~ &:-z:î-xvJ?,,'^r'' a-Ma ı J.-..a*a X Al»— Saf-a—nda- mlf /«İlme LİSTE -ZAMAN — EyİÛl 2 M. "Ruzveltin,, yeni muvaffakiyeti Amerika Reisicumhurunun ameleyi himaye ederek sermayedarlara »Öz dinletmeğe muvaff ak olması bekleniyor «t " . ı ¦.-->. . ¦ Malrr • R„n.l( . kd* kenet i •eharııadM IkM aralında Ka|'i|.a »» ktUııiBi peegnmıeı tehlikeye deşacur gabi [üeiınrn ikhlat. bnt.r.l ıtm.|ı m.ııH.k «eatn. Ikuut. Taııfcaaı|i in*ntuyı h» ı.h—dun hail ala. dahim, tanka bbaaı «laarti*. Uf «aha ¦¦lafl II Anvenb. Ceenhnr 'ala. fentleri ^hjllOalı, çalı aan aaatUvtaa ku.ltaaaak. «,.,«,,. ..k.,.1.„ ba emareni İfa MM. M.awa\l«r lı 1 ..., ban mrnaural f.Beıhaları anhıpler.. acn gi.alir.Ir. bu ım.ı ayak. t.aa a la. ah itin ayakl

andılar. Il.ı.ı.ıı. ııi.ıni olarah bu fabrikalara men.ııp alan amal* grev ilanına bar.r rar.fi. Ame'r, hükûeırtin lermayedarlara karat 1....... himaye etmelini iatrm.kt'dir. Amini... I.UkUmrtinin ameliye m Bi akaret .de cartadan aiıphr rdilnılyor. Bu bili la olaea(ıaa nara Mîater Rai ııl t. İn nmalryi «airgiyereb aerm.yrd.rlara adı dinletmeğe muvaffak olmaaı beblınıynr. İngiliz Veliahtı da gidecek mi? Atına 1 (Hususi) — Ban Atina gatcteleri. Ingiliı Veliah-bnın bu kerede Yunaniıtanı liy.ıret edeceğini yatmakta ite de bugüne kadar hariciye oe-laıetine reımî malûmat gelmeli Muazzam bir kütüphane ılı Bir Tayyareye yıldırım düştü Sen Joıef Mıaaouri 1 (A A.) — Evvelki gece bir yoku tayyaresine yıldırım düşmüş, tayyare yanm yolcu ile pilot ölmüşlerdir. İngiltere de gürültü ile mücadele. ap İstiklâl savaşı nasıl oldu? Yaıao : M. Şevki Bey Batan : Aksam matbaası ! * ı.:- ı( onu - ieap •dere. - numune .yapaıak îıteyen milletler varl j Halbuki biıde, bendi iciraiıde elf t- muhteşem ve muaııım tarik ¦illy taı.lnıırıı..iı.. Hrmea her Türk ia-¦lar. ablll aarafi r reenkıbe ' de Slllr. O lavaşı yaşayanların yürek-rord '«kininde ııyıaıı hatıraların nuru 0 menkıbelerin heyecanı, Türk lım'aları gûphe yok ki neeile intikal edecektir. Mîl-l|kı gibi İatiklâl aasaşı dr*-dı bitdeo aonra gelecek oerukunu fuıur {(İndi dalga-ar.kl.r. Lakin bu tarih lakla! savasının tarihi mutl ak, ya-¦İmalıydı. Çünkü o .faalleri l. - ¦¦ ¦ •limanlıklarla dolu bir macera olmakla beraber efıane de||ldir, aan baana|tıran bir Hakikatinim hakkı İıa gibi iat.kbalr geçmektir. Buta rihlar temin rder. M. Şevki Beyin ka leme elit ve Akşam matbaaaının baatı*| lavaşı naııl oldu?, adlı bibu OrOn'ti rerın İhmali nebıe telifi edecek bir annrdir. lamı an. yalnıı bir kilemin ucunda ye yılnıı bir kitıbın kuca-} ıı.I ı — bütün safhalııüe — tebellür edecek bir vakıa değ aerl. bugüaı kadar ı ¦ .- ' ¦!¦ ¦ - -. yarılamıyıo bir tarüSia — biç olmaııa— hülasaiıdır. Bu itibarla çok b Blıııt M. Şevki Bıy, latikUl aa-vatının tam bir tarihini yaımış olmak iddialında bulunma) ur ni anlatırlarla biır auouyor:*Bnkilap ne bir rom indir, nede bir bırp tarihî. Elind co nlihı alırımı t cihangir bir milletin bendi ol yurdunda yaratılışını, d.h.ll iayanlııı, IniMO muharebelerini, Sıbıryı muharebelerini, büyük '..w '.-i , en heynanh halleriyle. en eıaala Ineet.bleriyila ve bardn tafuUtıyle gnruyaroa. Kitapta ıı kart kan kelimi, aulapU.ae.ni kolayla yinen yat lam «• krnki £aa tekrar adUyaeaı , katı kili ıln tam bir ı. .ı. yaıılmadı. Bo, teeeeOrı daffır Bir rbaibliktir. M. Şevki Bayln şu güıel eteri, o tneaaOru bıımın l.dil e va bu- Jilr kadına bisiklet çarptı Eyllpte Karlaltrpede oturan Gabide banım dün aksam Ba¦•»•ıırkij) de K ar I ıltr pedr n ıen Yumul iımınde birinin bindiği mi).ııklı im sıdcmesine uğramış eğ göründen yaralanmi|t (1V, Küçük kumarbazlar Dün iki I. m... 1.1.- çocuk ya-'"kılınmıştır Fatihte tış handa "'oturan Şcvkel ile Yakup 1 atındadırlar. İlanın taşlığında * tarla kumar oynarken lululAyıntap fıstığı Bu sene rekolte 2 bin tondur. îş bankasına bir teklif yapılıyor muşlardı'. , Merdivenden düştü k T.pebaşıoda Olyoo ban.nda " temulık yapan madam Seya, merdivenden düıerek y aralan-'"mışlır. t. Tabanca taşıyormuş " Selahaddîn isminde biri, Fenerde |üpbeli bîr vasiyette ge-

* terken Polmcı Gım arınmış, bir tabanca bulunarak müıa-dere eddmi|tir. Gazoz arabalarıda mı?. Ensin naninda bir inin idareid»*' ' B*t01 *-t*^**'- Cklaljlta Caıiaatrp 26 . M. -ı — Yal sn» dahide def d hariçte de ba-ı .il. şöhret ve müşterini buluma A inin kemsle erme mevıımi bu aylardır. Karadcni-nn fındığını mukabil Akdemsin Antep fettıgı. T t de keman heıuan vilâyetimin mlln-hııır bir mıhutdür. Antep r,ı',.-. Şaaada bir tek ağacı bu'unm.dif. halde Şam '" namım almış eibnı. tadır. Viliyet merketi île Nerip ve Paıarcık karaları ve Ma la t yaya bağlaran Bihiıini mıntıkaların tişmekte ve İslahiye, Fev-katalariyle Keferdit ve Alaca nahiyelerinde de yetisti-Mi >* Ayınlap |jt,,ı !. m... I l.n- . m isminde birine TVıTÎWfC5. ("Mırıakl çırpmış bir ayağından yarala-mı Yankesici kadın! Sabıkalı yankeakilerden Ayse um ndekı kadın, küprûstûn adalar ııkelrtındc balet almakla olan anımın manlosunun cebindeki para çuldanım aşılırken yakalanmıştır. Yangın Uıunçarşıdıı Yeni handa oturan Sidik» Hanımın mangalından sıçrayan ateşle yangın çıkmış, faka soudürükab^ür. İnegöl yolu Halk çok bozuk olan bu yolun yapılmasını istiyor İnegöl 28 (lluıusî) — Buna ile Karaküy arasındaki şose biihaaıa son laasanlarda çok bölülmüş iyenin işlemci, çok gü^kşsseştir. İnegöl ile Kur ı unlu arasında yoldaki ibî köprü da yıkıktı tobüs ve araba seferleri çok mu,kulada ve geç olarak yapılabilmektedir. İnegöl halkı Nafia ba endisliğinden bu yolun bir an evvel tamir edilmelini dilemektedir, yük tavış bıkkındı bir fikir rdl-nilmeaiol mümkün kılıyor. Binaenaleyh muharririni tebrik ile r aaarl okuyucularımın ta niye nlr..ı Aksım matbaıı da böyle faydalı ve pek lülumlu bir eaerl ayı tıbrlba liyıbtır. Antep fıstığf. -ıft"? "«ek vc masraf istemeyen, toprak »¦ni-bİni çok ı !ti.ııı memnun kan bîr i, ağacının mukavemeti nİsbelinde naıiktir. Bu ağaçlar ekseriyetle yıl aşırı meyva verir. I cak vc soğuktan pek çabuk mütecasir olur. Bu yıl, iyi bîr mıhını yıh olup atamı rindi, man be te iken batı mu-tır afetlerin ağaçlar bir kısım meyvalarını silkmİş ve Fırat kıyısındaki meyv 0 nisbetince içaiıe tesadüf edilmiştir. Rekolte 2000 ton tahmin edilmekte dır.Bu rekolte 9 32 yılındaki dört bin ton bir tarafa bırakdacak olursa on ydlık mevsimlerin en İyilerinde od İr. Antep fıstığı Amerikaya bundan kırk yıl evvel göndcrilmiş-tir.lhracat evvelleri kamilen Suriy olile ve Amerikaya yapılmakta iken, soo ıımınUrda vaki uyanıklık ve alâka dola-yısile bu yo) ukça değişmiştir. Ş.mıl: ihracatımız yütde hesabıle 42 Suriye yolile S doğrudan doğruya Ameri ',, 45 de Anadolu ve İstanbul tarikile diğer ecnebi memleketleredir. Bu ihracatın vas ati olarak memlekete temin ettiği senelik varidat bir milyondan falladır. » Şehrimitin bu mühim servet mcmbaı hakkında yukarıdaki itahatı verdikteo sonra, Uftve etmek i s terim ki, bugün, bir milyon liradan ibaret bulunan se¦-.',-t.t, daha bir kaç amali >uk-ltmek ve abcmı c.d-den çok olan bu rakipniı mıh sülün rındı k mümkündür. Pek lüıi bit emekle vc tnauafııı olarak ye-tışeDaâen bu mıhııılc verJeıek ebemeniyelin, haç bir suretle ve hiç bir tamın boşa gilmiyrcrği muhakkaktır. Şehrimi yetişebilen bu mahsulü diğer şehirleri mi t de de yeştir-¦rek kabil olduğu gibi yetiştiği mı a daba esaslı emekler saride bugünden çok daba musbel neticeler alınabdmcai niçin imkânın olı Elyevm yan yarıya Halep y nüyle ve adını değiştirerek Am r.kııı gitmesi vc mutavassıt ellerde kurtulamamış buluı şİdde ıf Vc bu işi, bu çok kirli, faydalı işi başarabilecek yegâne müessese ele İş Baakaıadar. kaaaatı tisadın inkişaf umu büyük yardaınlar sarfetmekten çe-kinmiyen bu kıymetU ticaret müesseaemnın tet bir şirket tcşkılıyle bu kıymetli mahsulü ecnebi boyunduruğundan kurtarman ve memlekete d ha büyük miktarlarda varidat temininin çarelerini araması her halde çok hayırlı o|acakttr. İnegöl İdman yurdu seyahata çıkıyor İnegöl 28 (Huaaai) — İnegöl İdman .... ,1u bu nene bu dağ-elik şubesi tema etmiştir. Yurdun futbol lakımı ise. "avun, bie mdddel gemi flıerin-

| a---'—r- ime mi nakliyorFglhi Akasat Rnrnnl.. karm.t-mUkn .. dıd. k. „¦ Ba kaeifl şaban getarap de'"mi ..I.......| . ? ."¦Haya. denin filan atacak Suı_ Fakat Çnıuş a. (¦¦ter ma. Bu melon, okadar kıl-{bl dedi|in gibi kendilini delaıamın dn İhtimali var. Sen aimd.lık emir 1arimi harayın şua bira.,, bn.nmal ¦ rbabenunl aş mmmmm a-a.. ota!, gidm Ü> - »erg.» Ile kBait'* balda oluna Sarıylyordı Bira ı:, ıı ı 1,111 gen gibi bir ¦ kıt •oarı bahriyeh bu İman omuılıyiDCi otomobili gdçıkınını lOrûp baraktı. Bu vanada SOreyy. da bendine gelmiş, göllerini »\ mıştı. Fakst agıı iyice tıkalı oldu gu içn ıra çıkılamıyordu. Yalnı ,¦ rl.r.... fıldır fıldır » ı ¦¦ i çeviriyor, kanuni ¦ kiduetint (öaterBeı dakika ¦ ¦ . leyi* Sahahat Haaıaı aşa|ı IndL Remil da yananda •di. İhtiyar halka ntnmabifca bir konin.iı bdyle paket g.bi aanh bar iaana gSrŞı.ı. bayı<aeak gibi olda. kekeleyenk «. * U ¦ — l - ... ı. •. ı ... Aman yarabbi yoka. kındaaini aldOrduabı mü? Om.BunV koy İv aeyln gBrmemiş olan .... - ı. kadın lir lir tıtrrmıktı hil Remil ııimkırane vı İdetı *nh-şlyane bir luıetlı dadi, kl ı — Hayır, daha ÖldöruMdim. Şimdilik ı-ı....... ihtiyacım var. Ooaa İçin aiı otomobilde oonn yanında elurae.hıımı ve ar.aır. agnadnbl havraya pevşallp n.fea atmrncıknmaa. Çnnka agn farla taknh durursa belki nef.aaiıbkteu Imanmu. —Peki amma kındiuai ne y.parakamı! ? — İlk yapaıaŞım şay işkınee •İmiktir, f.vvt. Meliha! Hanımın nendi olduğuna aoylıaıcal ınn kendiline iıkrnıe yapacağım. Eğer yine löylemetır, ieabıııdn aakİ limanlardı olduğu gibi kılgın demirle tabanlarını yakacağım. Çünkü Meliha! Hanımın ne olduğunu, nerede bulunduğunu bi.an avv.l rügrenme-ııı. ı liıım. Hır gecm dakika lovallı kıl için bir felâket olıbilir. Bu •damın tıbınlan yanmışa beşla. ¦ ıı ¦. I 1 ı lU.Up ı-ı. -.. n ı 1 1.1 i .ır ıı. n ı Süreyya bu loılrrl tamamıyla ı*ı' m. .ir İdi. Surlyelar vaıiyelîn hakikatin frn.laytınını, ba grcirmrdlgi işler grlrce-(ıııı anlamakta idi. Artık İnadı fûta unutmuş, e.dden korkmağa l Umiftı. Rımıi .... I.. ı,...... ve ömır çavuşa hilaben; — Çavuş, *rnde yanıma bin. Hemen hareke! ıd.yoruı. Emrini verdi. Çavuş: — Bir ııniye milaaıdv edio, yülbışım. Diyerek koşa koşa yukarı Çileli, bir İki .in - iki. sonra de elinde bir torba olarak geldi. Remıi »ordu, ki: — Bu ellndrkl torba ne. oı ya-pacakaın ?

— YOıbaşım ku benim çımışa lıırbııtıılı.. Pır bahriyeli seyahate (ika.ben da|areıflını alı.ıaı mı ? — Doğru, (abuk yanımı bin. ö-ır cnvuy da|.raıgıaı teyse Sabakat H.nım.a • ı aklar nın yanın, kay d. *e gayet terbiyeli b ylad.|ana had almak: — Nın., eeel rakatmı edecek amma ku.u.a bahma I Dldl vv .ahık kum.aıtanınm y.nına bindi. Akmrl Remıi molörO derhal Işlrltl vı . ı, ,, ' ı gec flrl karanlıkları içinde olanca aÜıalİyle harekat .tII. Melâhatin itirafl arı ıt kam; dar yollama . .ı ı.ı- ¦.........• ¦ ¦ mekte idi. Har sıkıdır ıportı çok Bir çocuk bir adamı bıçakladı Uaraş 20 (Haneni) — Zeytin ¦ '.tısındı oyun oynarken b-r mektepli çocuğun dıca yerlilerinden damı bıçakla yaralanması İle neticelenen bir vaka olmuştur; I-'. - kahvesinde tombala oynarlarken bir aralık Sarraf ls-mıd cfendmn 14 ti)ındı.ı oğlu Zaf er k nar ak Ahmet isminde llıce yerlilerinden birine söv-meğe başlamış, Ahmet onun çocukluğun amlederek bu sütler karşısında IIkayıt kalmış, fakat bu variyetten cür'et alın Zafer baçağmı ağ böğrürıdeu ağa aurette yarat ımıştır, Ahm.t bıygın bar halde yere düşmüştür, Ahmedin yaras al bir sıhhiye memuru çağırılmış vn küçük cırıh yakalanmıştır. Lüleburgaz hayvan sergisi Lulebtırgaı ı2S (Huıuıİ) — Her sene Lüleburgatda açılan ehli hayvan sergisi bu tene dn 19 Ağu rasimle, kuşat edilmiştir. Mcıaume kazam 1 kaymakamı Kemal Fırka kumanda m vekili Ferhat B eylerin memurin, labılın v« binlerin halk iştirak etmiştir. Açıtını merasimi kaymakam Beyin kısa bir hitahcai İla bış-lamıştır. Kaymakam Bey hitabesinde kınmam ak* ı.ndi kiyaset ve ebemm.yctını iısh ederek sergiyi açmıştır. Sergide c'.dılın tyt lıntıılmış. cins hayvanlar vardır. Bilhassa üç dört yaş arasındaki atlar eşgul ediyordu. Hakem heye'ti geçen senekera nispetle bu sene köyUtnan sergiye çok hayra n fetadeğisn *• gelen hayvanların daha iyi bakımlı olduğunu, bundan da köylünün hayvın bakmak hayvan yctİştİmck hcvesİDİa altlığı anlaşddığını ıö.İrmektedir. Kırkağaç belediyesinin hayırlı bir teşebbüsü Kırkağaç 24 (Hususi) - Belediyemi! çok hayırlı bir karat vermiştir. Bu sene bütün masarif bel tarafından Bdenmak Uıre Manisa OrUmektebinn üç çocuk gönderuecektir. _____ _ urit-ı---eylülün ıkınc' baflıundı Bursa. Mudanya. Balıkesir Boıöyûk va Eskişehir vilâyet vc kaıalartod üter* bîr seyahat tertip etmiştir. ulrışmi| re vOrSdO yorgunlu|ı lb|mi| iıede blyla alindi yl'ı Ilı çatılı Çırpılı yollardan m karık, etekleri dikenler, takıla mefa hakıkal.a güç oluyordu, (iane yt e y.v.y yavaı yUaelerek oeta-bfı yakmağa h.yi.¦aştı Ukai beyte bâr tar.fmn aacagıa tamriyk. dıf er taraftan yeegualahtnn pek bitap baldı bdydfa caddeyi buldu. Fakat a iaddeden iıtaaynna kadar daha vn a olarak *n aşafı bir aaal yol vardı.Genç bil bu yola y(lıBrn(gl gOıdaa beatinmıdl. Caddenin kenarına ollar 'a -1 - o turdu v» dûidnm'ga boyladı. Bdylv hlmıenı yardımcım, vunı bir yerde ne yapaı.|ıaı bılmedra fa.lmah baya. t.ada ılh defa başına feliyerde. O vakit mh bnabk|ın. kimaryl dinleme...... bindim fail. güname '. ma na bu,ûk kata al rugana batan •(ia.ıı biamlma|e başladı. Yorgunluk ea anık kavıcl ma an i yerini o kadar boımu| İdi ki hır tekrar (kımp) n dnvet •tmegl bila duşOndU. Devamı va r Eylül 1 -ZAMANMaarif işleri nasıl düzelir? ilkmekteplere daha fazla kıymet ve ehemmiyet vermelidir

Ilkmektep hocalarının içinde bulundukları şerait... MÜTEFERRİK HABERLER Attığın m Mearll * «ketine, ha-r imli de o etki bir İlli mektep ¦ İlini (ayanı dikkat e plar ¦sikledir, lımınin ¦ııKlııı tutul-u lıtlıen bj karalanıl bilhaa-a ImAm - •d-l— e*. f.k.rlrr.ne IfİKik ıtmrilknBektep -r.l.hı mıJJı »rdıfı r......ı"-. »h(...¦• .. d? biune-dıkbıl (ü«ıjşca aıanaaanp f Of. Kat hakkında) ¦•ek la t* THlılr dair i kat ** e», a t meble k. r j —' m '' .!-,.-.. «k.mk» r . t I > ¦ I ..-..¦'illi- mem ılı.l f.'.,.. I.n* gualen .. alâkayı lasefcbûrl l . r | I ı ı. p-.l ciddi Şii- 1ı aaoıf ol atak la beraber .... Jt, bı. k c > baenı b. (-.«. at -. ak keka. «oe-b baba- ol d-J.m ...a. aı. t aftan M.ar.t anken» h.dJımi aı.lr.. fl'ip |.ım-kljrı kimini atamadım. Bu aütooa velin i» geI-.-. 1 rırlplar hemen '.....bütün kabahati ilk mekteplere yüklrtiyor »a yükle t tektir. Ilkmektep hocasının vazifelen Dkmektfp bocalarını umumi «« maılak. bilgilerini arttırmak İtin ta* ılı e lerda bulunmak bir İdrt hOkmOnü •lauatır. Halbuk caların an (nbakaaı. m mufcteee— Ilkmektep boca. a.. Çaka*, a facrted- - | r -lel ....t ı.,.mık(> lak mektebi hı- m melk u'teıiid.r Çocufa »a-h jiı, -I m e filini cumhuriyetin ,'-1*1 inkılaplarını aıılar tahlilini d*>."' «ttireni yarekıa ona toprafın füıel kokularını koklatır, • akal aaa'at» .en u,. rtw Çnak takaÜ-al d«.aaı .».».r.klı amOıabbetıni kanatalar balası ki (ok fertleri bayatını Ulidadıaa da hatırlar. Ilkmektep hocan bir mürebbidır lik-ektep baca. bir m&rbb.-akr. Çeanaajaa kialmal kar peaaa aW, «alan aever. akaar, kavaftı*; İtikatlarına firar. **h|l bir oraıaa atıİBi| gibi aUbıldıJına yuıûmûı ¦ararları, dibınıeri koparır. yuıOnden «liadcn kan anarken o I t balan yarlara meyvalı ağaçlar i fl'-im im balansa lıkır la», kalbine i», iradıalıı oVrtekla» kayar. Orta tedrisata gelince Orta tadnaa ayafıaı kaaaa ço(•ıgııa i!.- ¦- :. olaa artık krndiaidlr. Çok dala ıı.u|.ırı- I-. .....l>,r. >• »a mubakrma «de.ek kandık». •Mal da a terbiye »der. Ilkmektep h.-..ı b*> »-.Ilımdır. «Vai-I Of-raOrba* bakaren-r anlatır, aarkala* aBykr, taklitler ;. ı; ¦ • «V *.l>. Har (ar»»» baa vurun halbual orta tadrla boraları akaıriya ilıı.ııı aatan aangla bil tarirdir, mecburtyat »a meauliyttt talebeye yOk-kriar. t. ¦. . Ma har kaaaaaaaa atıllara «aa> ba ata kaMb, ^aaranlar, balar ,¦<¦¦•. arta . jı-.-,,-.. ¦-b<n daraıanl etele, |İdarim. ImbBara ya kadar ohayaalar rakİ meali ktaı'.arima tarafgirlik ettiğimi ki .ı-t....... Fakat ,. kakıl ıt kam hahar adeb.br: Orta trdataao

g.lJaeah alama baiynk .a kıynttall peaee.all kol dyah, ela. . latada yahi|iklı aıra, mvaııam kür. •Ular, oldokea ahit raaait er İ| adaları bulunan bir mıklep. İyi tahılı çotuklar Ubil r<lad>n ialidat [..... ı" baba (ocugbaa orta tİaaU gladaranı - en atka kar ..k-l U arkadaa au.bueıyalle aVt.L faamUa Hr yarmam ..em. İlkmekteplere donelim Şimdi llkmebtepleee grlalltra. Balık in.mili. kapanına aıılınaı, a<>hraa kapaamaı partraaal!, riyanın girmafa fşudıtı bâr meklep. tcia. •ta arbalıbaıa eklemib aallaaar maW malan •< «raki. bir ¦¦¦mm ¦¦¦¦¦ı. dehk bar İakamla. batab— yaı ¦ -ı . bir tabla, bar ıak> a fına manaup lOrlâ tO.ld ....... bO10a bunlara III ve ten akal bir abearyn (oeıı|uno reaktehe good.rmar, fı-.n*»rn.«- dr bar aay yapalanar; latatmaaalUHt «• aramadı bey. ¦mmaa alamfram. g£e,.,(ltl ha. IHımatap kseaaı aarl N (anni ı... ' ¦' «ary anlarının lalarraatını dafılaa bil* dlOnıi kafalına yerleş, rtrmtatir. Ydrcglodckl UlkU bir mum •trgil, bir ocak bir ,. I Fakal 1... . ı ..¦ •* tahayyül rdl-nıı ki- Bir hı| ganB ae-f ak bâr odada, ota» (kararana, y! titre.. aa bcai ohaArtr. bir aûrû yaeraKu-|a an bani laıba rcaaita malık olmadın, aynı aahilde lahir bir muallim; iki («ya lif amili birden Dr. " Dıcroly . »a " C. Krr.eb.nata! a*... acaair mUrebhılrria laallycl «a terbiya br(n aıple.,ni tatbik adceehtie. Mühim olan noktaAııl kanı.an yara buralıdır re nrb buruktu. , tunla j bu h»Iİn lr>nllim maktapltıinio lilln ıınıf melunları muaaln addcdıl.ırk. okumadıklar. ,-, -.Ih »oJlari-" ' >am yıpalaeık. eeyahul -takıdtUri amaiyal altını alındı, haberleridir. Ne yapmak larımdır? Peki. a* yanmak buna gekoee. Ok aackteplae.n bnala.ına, aıraUrına. Icaaıım ma İtina mümkün mertebe hakmıtı; meklap (oeuklırı alımını -km ufak bir ııkk iratiha-nma t ab* tnlauk._ İstanbul Borsası kapanış liatleri 1-9-1934 NUKUT ÇEKLER Londra Nea-York Pa.il Milano Briikaal Atina Ccncrra Solya A mıtr r d» m rVaStokholm Viyana Mad.it Berlin Var tora Budapaata BGkre, Belgrat Yok obam a Mmk&ra Aç-'-, 611.« 0.MI71 12.0'. 9.W*9 Î,W88 t'M 2.43JS 67.«2S 1,175 19,1150

3.19 d,267S Kapıma 618.— II HU.'i 12,06 9.278i J.39 M.9690 66, İ2» 531*0 5,0 İHS

».8710 1 14.71 2.7140 1071.50 1081,50 Fakat mektebe kayıl edilenlerin deramında tıtlı daeranmalı ve g*l-miyenler hakkında (iddctli telalar meydana getirmelidir. Kıymetli fikir kökçükleri mrab-mıa. gülel itiyat yapraklın takın-mıy. renkli hîı tiçeklrri .ı Umtklep {otufu lar; orta . tedriaalın varildi yorulmadan onu ¦ . ¦ ı. re gübtelemektir . Kitap meselesi ve ideal talebe Kitaplar mr ar İrsi da mühimdir. Ilkmektep kitapları hiç to İyi değildir; bunun --!.-"¦ oolan yalanların ılkmektep muıllimi olmadıjıdıı Bi' llkçi yarmanın bilmadijin-den değil, yalamadığında d yaımı-yor. Vebâletimlıin mûıabaka Ur unılOoe yUrumeü tameo-nİ olunur. İdeal talebi nuatioılıa da ulak bir cevap: Benta İdral ı- -I... İyi görın, doğru dû|ûnen, rırdîgi karara varmak için atılır, dayanır, teceddüde cınatar, hareke İ lâ kendi vicdanı, aonrada kanunlar Önünde cevap vctiUee|l-Qİ bilen talebedir. .. Samım Büyük: meriÇok zengin Ingil RADYO PROGRAMI \ Alil Sab| 1 Staalio 613 618 1 Dolar 121. 124 20 Franııı h. 167 169 W Ura» 215 ?17 20 Belçika fr. 115 117 70 Drahmi ÎÎ.50 M ! 20 tı.Içre fr. 815 810 20 Leva 22.50 24 1 Florin 81 84 1 20 Çek kronu 95 100 1 Uree . 31 13 1 Anı' |İL 21. M 1 Paçeta İt 17 1 Mark 43 45 1 Zloü 22,50 34 20 Uy 17,50 1» 20 Dinar ss 57 1 Yen 33 3$ 1 ÎQ>k altın «1 922 1 Mecidiye 36 36,50 1 BankOrB 218. 240 2 Eylül Pazar İSTANBUL 11.10 Plak .¦<...'. M .'lı "| ırı. h.. bertrri. It.3al Tıarta muaâlıİ »rrriy.lı.- (Kemani Hr ııl. Mraut Cemil, Mıaıaffc. Seykeman -ıııa-ıl. ll.lt Rl[ traaı. .'i . . ı .. ..... m aaln Ot Khı. BÜKH15, HH IIJ0 Unl nearlyat '• nuılhl. 11 Otle hon.erl. II hıbuW • Etak. 13*1 Tagan-nlll hafif m aliki. 14.» haberler. K.10 nah. 17 Kofla ¦¦aıtyah. 14 Stbiıi.ıu «•

laeatrııa. It,.0 Tagınul ve popüler dinlin. 10 Onler.alta- 2».İ0 nah. J»,«t Da> . Jl ttaılja aeVeaH.aaa. ti Snor. H.I» Mııhlal.1 n.ill>ll.«n •t.a.lanndıa. Jl haberler. ivt Kkı DlllirsCHlAMIStNl>lH Itflm. IX Alanaa .lıi- 11 hatmin, r, Jt D.«. mullklıl. M Kha. İtAJtBURC m m lan. Udi Ah. I>».ı habea. Tahvil ve Senetler 1dan l.„...ı. iledir ı Bey • Erılncan \Uif İbrahim Necfcm Alalay bola.,— Aaanet hıılka|in ve Cınıp Bay 'Ordu ojı k ¦ ¦. ¦ lı. ı Raalt Bey "Mu. me1500 men.' 11,11 ¦'. 150 IJ..IİF1 t4ı" ¦•">¦»-olan Loadray -Za-gvMab. m-poaUnme kalıt bey. Barkıma t*a marya. ,UBa y, Neari-tnn aabarn MH< Qw bey. "A*. L-'t.1— «evvel C»B'P faaliyeti ta olan Yahup Kadri poala ve tiye dagin Ahmet Ce-ana va e.|, ,dı,«k|lr. mi|ti.-diguo go. n.ı kuvı 'AİIS iılosu a <a- a.» w. aaklecekt.'lt'k (Jo.u kutMDraklıları iafıharp gemin" ile ÇûnkO -Vokadarıkt lorptto duJundan. _— . ı___ .. „ - «* mürekkep bir ..Hilen • r çaldıklar ıly»"!!*™» galardaki . bu aarıih Krona-no. dini. 17a limanına harf. eak 15 ila riyal yapa —— iatıayoaiaitnas kaçıran ¦£ZZ, "adan, pnhab oW*»n l.mınımua aje-Y-ni aHiru yoJtularınrlan vat o1mak,ldn(4nıyc, orada Ufi «*:¦„(„ nıuay*D* kimıclerir nııarı dikit alini Acılıa Kapa i.: t lahll t*)! lkr>d.I(aM (Ergani) IVD 1 -j.-U haaru tahelll I M-40 28. Aaad.a. ELyelu I II 48.— 48. agna İlamla 47.70 lirini tak aılolmuç ' *"P'l»n ¦ttılyene-Ingllte1 tilerinden bir kİ-nefaaeti Iklı I. , ¦. , . mistir, bir Kh ma,.A,,r re Mada, t: ".oT^y* y-phğım.z Smaaihracat rina lu, in-..11 I . ar 1 ılı,.', çok radyo if vermakled»-. '"'-^«a malumata n.ıa.an 2S0 bi* .a . . ita Ira ,,r'"M*B Almanyaya ^ip^Viadılekr tilerinde çok len ıaı"l"'da ihrn'at vaplkelimİT israfından ya-n ihracat, Avrupa Ika-mîihiın bir rol oynayan tit, ı>ı>*ıa>' rpey.ee aarıratltrrr arpa alıyor '"rılık arpaya ul-n 1.-. artmaktadır. Inf ilil pi-an yenilik arpa ithalâlı ,ıaa Kanadaya bfi yOb at-(Irr 1.¦( ¦ : aa bOıuk lahire borla*. 1 Vnınıpekte >tmlık arpa lan f*v*n aya naıaran, $ " jıl .ııkıelmıılır Piyualar aaf-I ki ve lererfOe meyyaldir. Bitik arpa fiatian kuvvetli bi il Lıi' göı'ermektedır. Arpa iı.ı.i" krtaı de ıh-ıtat emtiamı-tm bajh bayi. maddele.ıadeaı U . Bulgar hükümetinin bir kararı

Sofya 1 (A. A.) — Hûkûroct, devletİD emnİylİ bakkında nc}r-ettîğî bir kararnamede, devlet m a veya e*hata karp katil ııırrr.iı taaavvur eden, ecnebi devletlere karıt baımane harekatt a bulunan, aîyaıî m akutlarla aiddcl. dch}et hareketlerine va auiikaatıerc aaöracaat eden kiroaeler icîn on aeneye kadar hapia ctıa«yle mühim n-¦ayı nakli ve medenî hukuktan •akat ularını derpi| çimektedir. Karışıldıklar veya ıtıtikaatva 1 irim, ikaı maktadıyU yabancı devl zbine geçmek îçİb teşekkül etmiş, mûacllâh (etelere iştirak edenlerle bu kabil çetelere yardı , teahilit göıte renler, bunları iskân ve i'ji' edenler [wyahut bunlann mevcadi yetinden haberleri olduğu halde hükümete haber vermiyenler hakkında aiddetli ceıalar konmuştur. Bu emirde yanlı cürümlerin hazırlandıklarından malumatları olduğ haber vermiyenler de yu-kanda yanlı ce*alara farpıla-raklardır. Bu husustaki muha kemeler adi muhakeme uıulle-rine tevfikan ve fakat müstaceliyetle yapdacak ve kara rlarla kabili istinaf olmıyacaktır. Bir facia Ped;rbon (A. A.) — 14 As-ker nakleden bir otomobil bir ağaca çarparak dcvrilmif ve ale v almıştır. Otomobilde bulunanların hepti yaralanmıştır. Bir çokları, aldıktan yanıklar dolay likesine ma-ruı bulunmaktadırlar. Hasta kadınlar kısır-laşhnlıyor Berlin 1 (A. A) — M. Go-ring. «beleıin sanatlarını icra ederken rutgeldikleri had aU koüım îl e sair ini hastalıklarla malûl kadınları, bunların ürerlerinde kısırlık ameliyesi yapılmak ür irmeleri mecburiyetine dair bir karar ittihat etrnistir. Nevyork şehri iflâs ediyor Nevyork Belediye reisi. Nev york şehrinin şimdiye kadar biı esini daha görmemi) olduğu mil i buhrana çare bulmak için çok şiddetli t e (birler alınmadığı takdirde felâketin çok geçmede acağım söykniia-tır. I!.nün belediye bütçesini sarsın ve jımdıkı şiddetli mali buhranı doğura s-hcuı, belediyenin isıizlore yaptığı yardımlardır. Bu yardımlar çok ağır bir yük teıkil etme Hâlâ Paryaları insan addetmiyorlar Bombay 1 (A. A.) — Simla parlementosu kendilerine teması caİı olmıyan Paryaların hint mabetl erine girmelerine müıa-adc ı ¦:¦ n. matufl olan kanun teklifini hükûmetİB talebi veçhile reddetmesi OıerİDr. Candi demiştir ki; *Bu kanun »ekle daha liya-de riayet edderek reddedilmeliydi. Tamamen içtimaî mahiyette bir ıslahata müteallik olan müıakerala sİyaıî maksatlar kanalırılması sayanı eseftir.,, " Paris - Moskova „ telefonla konuşuyor Par» 1 <A. A.) — Dün Pa-riılcMoskova arasında doğru t fon görügmeleri açılmi)tır. M. Bartu 1 u münasebetle Fransu hükümetinin Sovyet hükümet ve mit hitabet bir beyanname »n i ok um uf t ur. İngilizler bir mihraceyi azledeceklerin iş! Bombay 1 (A.A| — Hındaa-lın umumi valisi. Alver mihracesinin iki sene kendi devleti ar aıisine girmemesi hakkındaki kararı gayri muayyen müddet içio uıatnultır. Bu mihracetik hâlen gihı idaresinin kontrolü altında bulunmaktadır. Suiistimalle mü t lı hem olan mihracenin, Ga ndi hareketinde de ali-kası olduğu içio mı b rai elikten kal'î olarak çıkarılacağı muh-lımeld ADAPAZARİ Merkezi Adapazarı İstanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel. 22042 Kumüsyon ve ticaret kısmı: Tel. 23623 Galata şubesi Tel. 43201 Osküdar şubesi Tel. 60590 İtimadı Millî Tel. 41937 Sermayesi: 1,200,000 İhtiyat akçası: 130000 ŞUBELERİ Bandırma. Bartın. Bilecik Biga. Bolu. Buflj*, Bursa. Düzce Eikısehır, Hendek. I.mrl. Kaun. ur.el. Kulahya Muoumu M Kemal Pa;a. Galala. Gemlik. Gerede, Geyve. Safranbolu, T ekirdağ. Üsküdar. Yenişehir. Müsait tartlarla aaevakaat, havale katul eder. lıhmle • •aei aha İkraı maamelem y apar. Ha yatla gcVaâıulerek tt.bıt teftlir. rdual failleri mü-üriKumlısyon ve in.r.l kıamı her ne.İ emliai tkariya sab sına delllet eder. (İtimadı Millî) kendi sigortasıdır —ZAMAN Eylül 2 '"Yahudi Boykotajı M. "Ruzveltin,, yeni muvaffakiyeti Amerika Reisicumhurunun ameleyi himaye ederek sermayedarlara toz dinletmeğe mu

vaffak olması bekleniyor Aw4. CM* ntf IWn ¦ RnWt . aaaraaaaal wW»nfci ftU • r>«:ndaı bıt|lif** ¦* kftJhı#S# programını l'Mthcy* da>|ajfu«* jfüfvVB i"::.ı. k»vi< ıŞmığı mata"ak aM*. Ihi.ı.ı. karlmagl LaOfaya ya h,. »kıaadas halUluaduklaıı başka kalkınma aiyıaailde bir derere İlk» ee|la Bileştirildi Amerika CUmhur irili ûrrell-rl yükle lira il, (ali|me Biatlerini kıaalt-m.(d Somaya sahipleri mu bu .mimi ifa almak Ulrm'Hıler. Bitli nata ¦hipla ıl fabrikaları yak lao dalar. ¦licni olarak bu fabrikalara mcoıup Ame'e, hükümetin sermayedarlara ka Kın g dalar de, bu nıup olan ı şüphe ¦ ' ıı .i ama ar i* aıûınhaeet ı .1 ..... I¦-»ıı.ı fAre Mîeter Ruıvrlt.in ameleyi rı dinletti» 11 muvaffak olman bekleniyor. Ö. R. ed. fi . İngiliz Velîahtı da gidecek mi? Anm t (Huıuıi) — Ben Atina gaıeleleri, İngini Vcliah-bouı bu kerede Y una nü lanı (i yare t rdııcviııi yBimallta BM de bugün' kadar hariciye oe-ıaıeliıif resmi malûmat grlroc-¦Bİatir. Muazzam bir kütüphane, '•aa-ama Bir Tayyareye yıldırım düştü Sen Joıef Misaouri I (A. A.) — Evvelki gece bîı yolcu lay-ya re ıı ne yıldırım düşmüş, tay* y 4 yolcu üe pilot ölmüşlerdir. İngiltere de gürültü ile ı^ljütüj^ İstiklâl savaşı nasıl oldu ? Yaıan ı M. Şe.ki Bey Basan : Akşam matbaan ilerin kovduğu Yahudilerin idare ettikleri P .,h!"'Joy*co,aJ Almanyaya kaça mal oldu .ıık. ıı Almıııvaıi.ın ki .t nııif .w Y Yahudiler, yer yurûoe mSeaifck oUdaşUrı «aranda pag |M hararetli müdafi «ıl" Kü" Da'ınu*,Brd"'' "Y>|(eje ¦ Amerikada 4 inilin 11 ."i' vardır„. «.halaa, Td bugünlerde Ct-d> olura,««"«l e» [Dür.»a Ya-. yaaıri(»'*'»nıı| butun dıa karlarla kfj* mumlardır. daralarla alâkadar < kuvveti, ruh Luıııil. ti mis r İmi-la amali)'Iı mak iıtrdıklrri taer, lolariB kalp rede kurratl 6>neh lulylne bilim ,1.. ' latiklAl Hia|imııdır. btıl'.'.ııı o .,.,.111»'.] vaktiyle bayraa ..!.-.... la, J„, (||irad. onu - lup ederas - numune ¦ aa yapmak -¦*¦.-¦. milletler veri ^" Halbuki bîıde, krndi i-imM»u rr> . '¦ leş* 'i ve r. m tarih *[" Vanlmırnıjlır. Hemen her TOrk le^ Mklâl iavaşu.1 dair olabil ¦ da inilir. O ıaıa|i yaşayaalar ııırd Jekleriadt aayı u atrhyor. O mı ' ¦" ' ıu". ¦ !¦.. -aaaı ¦rakibe yürekBey. lal 'i hini ya: omayor sunuyor: Biııal Ş. . ı a; ı ı ı lam bir Iı

¦ak İddia» o d a bul nİautatırlarla biıe ne bir romandır, nede bir tarihi. Elindeo ¦ilahı alınmış cı gir bir ıı II -* . U. ı ¦ 6 iği 41 Om. dirim aara|inı «anlı. en karrklerUlik rakal ki lap il ¦ hararetli bîr rtk I l.ıl. ı hühû. l.-ıh.-ıı.-l.ı( VB ' MerdlVCcarl boykotaj „ Tepe başı net n teemrlık yap-*"*"*" - — uHKrdı>rad«n ¦ u,eaqtif. neda < .ne.e ta Tabanca [ " A*^„, >a| olan YaSeiahadd.n is lebhgleru,d nerde şüphe, b , ierl.ee, l'ol.ı. e . da boykota, bir tabanca bı bemeo umu-dere eddmiflir. Memkk eÜn t GaZOZ Orübl Margboa*ı I »ncMrJ gın».»,, M nİB. hamal llıı.ev.n n,oy|„Bİ|,if çarpım- bir »yagj^ B(n<k , koafad*. Yankesici Y-huSabıkalı yankeak ' Limndıkı kadıa. ki la. ..k.lr.ınde balet « Zehra Tl Hilal bmb '** bndekı para «üıdaa lakalanmUif l9» Yang,,',9J^ UıiAcaraıda fc ^ >an Sıdıka Hanımın dan ııcrayan ateşle mi), (akal airayet ( aondUrUlmllftdr. oı mutabık olaı " bûyOk fûnlaı bcyreanını ya aşan bir • ¦¦¦ taptı f ûçl ı bir ı na tava Al-Bdçika .-L.buıı (a İnegöl \ok keıif _ da ayni Halk çok bozul:'lw«»a¦ l '33 aeoeyolun yapılmas^^,^ İne,,,. 28 (HuauaOO Zlotj ile K.., ,1. .ı j,i,ıltı ayın¦ ı .-i'... ı aOO ima : 1 boıulmıtf ve veaaİtioabeline iflemcai çok gÜçleft e Kıı iki ki Haki (.¦. iatıkbı yanlı lanhlar ta trte M. Şerkl Ak,< m matbaaaınm baa(ı|ı \ UklU ¦«•»¦¦ aaııl oldu?, adb kı-l-n üıiln'.'ı rerra İhmali nvbte taldıfl bir ..., -. la yalan bir kalemin ha Bu, tara. M. Şerkİ Be leeaıürü kum tekrar lam bir ı-' dr.': T'İd 1933 da ,|Maywna ıbOa v Alman-^.kuladan 1600 ilmekl 1934 y.. a| mü» Mayı-bir ar>e rae A idi İr m. lalından ¦--.--..İçtir. Bu ında blı

On h.|llV'DP,kU tebrklık bir »çula nadir. matbaaya ,„, . «"¦""l-nen ol-,,bT' .t*Jtkoman .,;¦>!., bir maddet geokl Qı< »a emrini bekliyor Pfilıi Al.mri Rcmıİya hurmel a bak» ra dedi. bl I • B« berlR yokaa İlmi aalıreraergiı 7 ıı Hayır, dealte filan atacak tjı*- Fakal Çanı» « yapa«a|ı4ı' Bu ¦¦¦'.» ok a dar kıl* j kl ıl- ¦" . m gibi kendilini dada İhtimali rar. Sen Ilık emirlerimi harfiyen blrney* kananı* | Ü>>ı' .(uf.e yûıbaaıml fUş ondan aonra ntele fldip ,-ir ip »• bir de yorjan lir ta»!'» balda oluraa Sûrr,yanın tyİ(* al bir ¦ardı. Uel ye| kapımı bahriye mutla ildi rakUr daha neae-111 yet fıldır m| »iriyor, tununla haddelı.1 mefa filı>ı|..rı1u ' BVf dakika aaara Uyaı Haaaaa m ¦ 11 . - ' ¦ Raaaal a* km. aVUyae hadaa a*aa^ ¦tVataı b4 .U pakrl , , ""¦ kar iaaaa fa*4Wa kap'ae.'fada alda, kekeleyerek eVafc, U ı CBre-— Aaaaa yarabbi. Aaıa r'"*" yokaa kandtalni eldUıduauı ra»ntv ı buyla kndın ikin dedi r fûııibar Ut«rı-"lai İdi. adeta kl: to -ıl-.ır.ıı.:, ıı İhtiyat ımobılde on ikle — İlk yapaeı mekllr. Erat, rreda ulduSuD kendilini ¦t"" aey Melâhat •öyle a yapı inektedir. 1 Haziran 1934 tarihli ,;ı. . i-. ..' 'ı.ı.f I '¦ ııl Iı» .D bu huauala yaıdıklarıoı bar ahar okuyakan 'rBuarularraaıı An.arı Ünacatıaın ekmbneble olduğun lır iline, bunun y ah udi boy-kolajından ileri gelmekte olduğu tAylenc bilir.. S Temmu z ta-nbhGaıelterJc fn-, f. . ¦,, „ ,., yaıeaııtı: I Amerikan rlkirl uır.u-¦Bİyeai balta yabtı n Amerikalılar bile Almanyanm yeni >r......... <¦>I- aedit bir rnul, V. ı. ı cepheai almi|lardır ki bu muhalelet boykotayaa eaaa t.atak» t.,U «tnrektrdtr.I) Ba boykotaj aaddclıni lıay-l-rinırl.t. n cok uıaklır. Cerae va konferanaı aaagıdaki karar-lar yla buna yeni baalan fid-deUenuViiatır: "Oaçea aeoe cihan Yahudilerinin ikinci konfrranaında Alman Naayonal Soıyalııllerine karşı alı a olan boykotaj kararını nhanııı Gcûacu Yahudi koafaraaa. <U Utta mddetırkt de.ım rtiırmek a nde dır BaykoU|in üimna veaılr olan aebepler bugünde meKuttur. Bilhaıaa Amerika ve buyOk Brilanyada Yahudi olmayan bir cok IrakıUtın da bu bo>koti]i btrnil etmıı olduklarını bayan ederİL Almakla rdduguatuı neticeler yun geçtikçe art ma k-Udır

Bu hayanatlan aonra konfe-rana AJaaatt >Saı>Ca>aJ SoayaUt-liifioe karjı cır- boykotaja bütün dünyayı da*et rtmiıtar. 1| yalan beyanat va davetle de kalmıyor Yahudiler İyi neticele »aitti M) olan boy kotan daha a»ü-IteanaMİ bir bale aokattagı dû-f&nDyorlar. yeni bir takım eklifler telkih edilmekledir. Beynelmilel bir merkeı trakÜ olunarak bulÜtt harekeller.ıı b uradan idaren ve muhtelit ko-mıtalaıa »enlecek direktiflerin buradan çıkmam için çalışılmak-t udilerin intikamı devam ediyor ve gittikça şiddet-kaâyoe. Bakalım aonu ne olacak. _ A. £ Fransada buğday eksik Ziraat aeıaırtiBto yaptığı teedrgkrda da ¦aiaajrb|>nn fora İr intanın bu aenckı buğday rekolt .r Alınan neticeler 83594240 kental olduğu-guna naıaran bu netice gt^ta 1932 va 1933 e enelermıa ka-Mtaruadan ekaiktir. 1933 cb 98,611,200 ve 1932 de 90771340 kental buğda y iatıhıal eılılmış-ti. Sıkleti tabiiye itibarila bu Spor Haberleri Yeni hey'etin futbolu idare edip ede-miyeceği tereddüdü mucip oluyor Hey etin geçen seneki zafı malûmdur. Bu sene aynı şekilde hareket etmesi karışıklıkları celbe lıtanbul mıntakaaı kongraaı toplandı, yani aeneainıpor laa-Üyelini idare edecek heyetleri ifi bitirdi. Varıyelm huauaiyeti aeçti ve itibariyle TDrkiyenin apor mer-keıı an ılın latanbul iç n bu intihabatla değer mınUkalardad ayrı b'rh'rrmıı'lı vardır. Baaka şehirlerde, balla aa» aeae-lar ifanda batı gurultulu vakalara aahnr oiaa İlıniı de bale. mıntaka intihabı draack, bir ac-nelık apor aderirri - alelade mı-ııaalle - ledrir edacek rav ab aeçmek demaktır. Halbuki latanbul mıntakaaı b&yle değildir. Buradaki beycilerde vaııle ala ak ırvalın aadrıe clılıyelı len-niyleri roerıu baha İş başına getirilecek revatın Ur-lınn- ni cereyanları tebl edecek bir aufuıu natara, uıun aeoele iaı artık btr çcluaaaa ba-İme gatardrğı re kaballan kendi muhiti umde ıııımı bir lUlaf» çevtr malık olman lâiıtndır Butun tu noklaar m uyadc futbol heyet lerİBda tebarflı eder. latanblun en çok meşgul old uğu apor futboldur. Enıiyacla •!¦'!.amanan rakabeuer ve aalaşamamaılıklaı bu aahada kendini g rrir. Onun İçindir ki ! liı-ı n tanınmış ve kendini aay-dumış ıııa.ıııl.ıı j futbol heyetleri yetleri trşk.l edacek aeratın, bdfiil ¦porla meşgul nead ürerinde ki müeyyide*! aadeea ceıal luraa. kenefe vaıiyetida bir ilkaaaktep mubaaaınndaa çok farklı Oİmiya ¦aAmâWckar. Hey'eck aı n. bılhaaaa reia idmancıya bâr "ağa bay. raaaai rt btVaaeb telkin atmak aartile muvaff ak cJabaur. Bu cibrt.- oldukta uıun nenelerden bert, lıtanbul mınla-kaıında ihmal edilmiştir. Zavallı lıt ul mıntakaıı nylc rip manıaralar gArmbştur k t inimi gibi Birinci derecede bir aeoe Franaanıo buğdayları hektolitre başına 77.88 kilodur. Bulgaristan kontenjan listelerini genişletti Maliye neıaretmin aoo mry rettiğî har kararname de Bul-gaırtaana k..nir« bateiari getaişlelıl uş ra bttylcce ecnebi emtiaaı itkalitına koUybblar İr nur. e dalmıştır. Almanyaya yeni krediler verilecek Ncvyorktan alınan haberlere göre m ti lıı m bir kaç Amerikan mek -Baron illa 51a ıabı1 lılı | İlli ulunmak ta kur müdalaayl milliye bı poatadaa aldı. Zarfın i (lada bar aaaktap . B» tamla lika. Haaaa) aa ( Datrry t Uıafmdaa aa eaa -M-, l.'ı.j. iaab edilmek ta lal adllyealn ı ¦ ı yara ¦¦ takip «lan-man tıvalya IdL Ba »kaattaa aaara - • ¦ aa arilyealah pal kollrkrl Tonundan bîr daha bakıedlldigi iıitilmedi. Anlaşılın İl..... ı ba l > ı....... . aattık'an aaara kardıhnâ eabablar rer* ıcj.aa bııaıaiaı takati Itralfek İnin gaırtelerde iatişar meklubundan da boyla yapaı ¦(¦ anla-

(ilıııakla İdi. Ç nkü h--1. I .1 ¦'¦ blo oldu-yonu lüıumıuı haparylrdig.nl Mûaya !...'¦¦ Bunu a* ba on yara mnalrrdea ¦ ¦, . ı>.-lal. İdi. Ba («kuattan bir hafta aonra perşembe gOnü prenaea Alakaon-IraBaılIyaf, aaklt bulundufu ırdeo •karak fTlUUrl) bahcralode bir Ra-ıı'ı yapıyordu. Geoç kadıo g'jtl aada bar . ı .|lyinmî| olmakla beraber, o garip, fakat gayet eaıi-bedar .'.i. ,ı.ı-.ligi bulu a golleri (ekmekte İdi. Maamalıb prenaea bu naıarlardan kaçınmıyor, bıodİaİDİ aaklamaga (alışmıyordu. Oyla ya, kimden korkara olabilirdi? Za. tuta memurlarından bl(biri yâlOnO lylca g Örmedi ki «rl cihetle kendilini tanımalarını imkan yoktu. Bu İslarla alikamnı bilen b r (Braaakl üa bir da (Blrnişt vardı. Fakat onlar da lettnlak eanaaında katiyen ne şahımdan n e de ilminden bahıctmemlşlerdi. Şu balda çekinme ite n, korkmadan prkâll iılrdigi yete gidip ge!rbilirdi. Saat ıı,- doğru geılotlalni bırntRiro -Jan» geldi karak ila (Sı bah(ey ?ldu|u Oıere, İlk buluştuklar BOrâk bir ki bir kanepe oturmakta İdi. jk-f ı uı. ıı tabip anındaki alalı hıh(e malûm rVo A i* t o} ila • idi. ı golgeltglada ade bir adam apor merkeıinda bu nevi garabetlere naııl tahammül edildiği bâr tfiflU nah eddemcı. Yemİ ercıen futbol heyeU İria de bar çak şeyler ..1,1ar.--baar Yemi aaryatm rcim cdaa lal durüıt vr ciddi biı ımandar. Fakat ciddiye I n dürmlttı deruhte ettiği vaı ilenin bütün kabat k için kâfi değildir. Çtlakf: 1 — Bir Si"n lıtyatı yoktur. BugUnki nead içinde ouu tanıyana teaatujf edılrmeı. 2— Geçen mm ryı bir in-tîbab bu-akaauuan>|tır Bdhaaaa-aoa Galalaaaray - Fearerbabc» maçanda, i ifı aa) iir ye t verdi, ğı kararlarla I cncı babçayi bt-rar e İmiş ve bu tmıeketiiBB akıbet arşılamakta bu kİttim bırakmıştır. Bu variyet dahilinde hiç ta olmana, ut la etmeai icabeder-ken mikdaratını buut İhlâl etmey i babullenmeıi İyi tcaV ba-rakmınuştır. i — Gaçen aenek. futbol hc yebaia tarafgirlik yaptığım iddia etaMyoruL Bu da karauzkİ bu bey at, raaai da dahd olanak Oıere, bitaraflıktan ayrılmaya a.T.r'r, ¦ ' Fakat prcgramaıı bir İıtika-met takip rtmeğî, otorite rıok-ıını, iaabetaıilik gibi acbcplar-l uvalfaki)cte ptjnûj-li Bu vaıiyat dakmanda bu heyette earaah değil, hata kati değuakkkie r baklam yordu. Fakat olmadı. Bu olamayışm aebepleri ara* arnda apora faydalı mUihaza-laı bulunduğunu ümit atmek iatiyoruı. Dünya yüzme jyarışı Toronto 1 (A A.) — Dünya iıme maraton yansı Ameri-ı b "Nelaod. tarafmdan kanılmış tır. bankası murahhaalarıyla ban ban Ingiliı bankaları mûmcaail-larl ve Alman bDkOrccbnın ma-murl an araaıoda bugünlcrda aık aık müzakerelerin eıaaı Almanyaya yeni yeni Icrediltr açmak irakan Di bulmaktır.

Almanya buğday alıyor ög ramdigi miıa g&ıe, Almanya buğday almak Oıere Ziraat baaka-ıııı müracaat etmiş ra bugdayıa aert ciminden olma udi bilhaaıa kay dey lemistir. Almanyaya latedigl «loı bufday gdaderilec ektir. Cıo( kadm ba adıma dikkatti dikkatli baktıktan >onra Nreddudr .i .ı rtu. Aceba bu aradığı ad m mı İdi? Halbabl aa Ibtarko AtİiI.) ya ae de tVıktorl a blc benıema-aaekta İdi. Blllklı onların yerini aerif va kibar iı-' geni; va dln{ bir adam oturmakta Mi. Bu adımın gen(ligl, nrıfetl, kibar limam ve tatlı e e meri hık ıslın reaıeal prb ılyade mOtehaaaiı attî. Binaı>aaieyh gayri ihtiyari auretta o adama doğru yürüme;* başladı. Yaklaştığı -ıkıl oturan adam kaldırdı. Ikiıİein de naıarları birbirine ilişti. Genç kadının ttrrdılü dO bu n aı aı l ll oldu. I.ı.ı şüphe yoktu, ba adam (Viktorl değildi, (Marku Avurto) da değildi, MabutCın ı-.l.< bir adam idi, fakat yine o tanıdığı, uıun uıadıya koouştaf u adam olduğu da m.hak h-lıiı. linı••n.leyi. kaaapaaia aıeriada oaıan yaaıada oturdu. Devamı mır I.. . Ilı ¦ Zağrep müsabakaları Oyunlara dün devam edildi—Kral Hz. nişanlar verdi Zagıtp I (AA.) — Bugün butada beşinci Baihaa »yan1.....- d«¦¦¦ oIubDh>|I»>. Netıcakr şualardın ÎOO metre elım.«ıt.tır ' Bariacl .¦ ı 1. ¦ riya 11 lamrt* k/İt, 3. Vapkrıı K " ¦ ¦ 1 , ¦ V k rr . I. . . K İkna** L Yasa* Faaorad* 7. >¦.-... l' . ... ), Ba'gaı Noceherl M* metru FWk 1. . , - Ut Kotarkl J3 ...... î/lft Z. Yuaan Sjlelariya, 1. Yunan Hnnguahı, 4> Raananyah Kavacl, 4. Yağınla. Bana., «. Bulgar Noaahofl. 400 matr» manialı rliminatutar: birinci g. ,. I. Y.aea Maarllkaa 1 cı t¦ I. Y uf »ala a Ivanoviç, S. F I .ıı ı - !ı I"-'.»'. (hineigrup: 1. Yaman* Skiadaa, S9 saniye M* î Yabala. Sceta-Mkff|. J. Ama»-* C-Bfn. «N Bkctr* manialı final I. Yb--.- . Mı,.. « ta raiye 71» 7. 'ı i.-inalı Skıada*. 3. YaganltS Mai. ... , 4 Yb-gaalaı Itaaavk. 1. Alna.ut goga t. Romrnıılı Puhalo Ulun allama: I. Yugotlıt Kalay e malı* 8* 7. Yunan T'aaloa 1 Yb|oalaa Ruiılotic 4. Yunanlı Fa-terıkiı S Romanyalı katıklı B. Raanaayaa Sa»L M» — «.. 1. Yafam» Kret M Bakma 1. 11«, 7. Vaaaaa Kn-ya-kima ayal Mananda. S. Yafanla» Beukın 1. Yanan Or*adlla 5. T**k '-¦¦(ur f. V .71 ılı >l K -ırı.ı. Sakla! atma I I. Yafaala* Ko»eeevic 14 malta 77, 7, Yufcaslat Marancıc, ). Tlrh lalan, 4. Romanyalı Frita, S. TUrk Veyel. t. Ybbbb Sık* B00X«MXtM Balkan Bayrak yansı, L Ybbbb tabam. ) dakika 2» 10 ? Yagu.kı tabıma t Ramanya takam 4 Bulgar tak.m. * Tik n -h-am L Aa—-a4 lakına.

Muhittin Bey Dün akşam Ankaraya hareket etti Vali >t Brkdayt Rttai Muhittin Bay dûn akşam Anka/aya gitmiştir Muhittin Bay. ytal la «kil edîlaa ba.-d.ya.aa ba.kaa.nn İlk arii toplanacak ataa kaya'' hjna .(t ima mı lıtaab-d Bekdıtrıı aımaaı i atar ak aOMakt.' htakettia Bay banka Içnanm barokla* aaaara da Balımı t ya a.ı kaı, 14laraan lakıb.'a man*! alarak, aanra şahrimııe araVt eyftjerthnr. Tütün katıyoruz Çekaıtaıakya rajui tarafından aatuı alınarak olan 7 m. İyon kilo tütün içla İnhisar idareli b aaa açmıştır. Münakaşaya i|iıı> edecek 111. lOaıarUr nİırauo»l teini lnhiaar İdaresine . .mi- ¦ -..j. baş-lımı+Urdtf. hh.nak.aa bal ay o ıh.-I o J4* k^f t •*4#>w*ftf> t ^ it. Çakanla, ah ya kakam t ti. a-taa anaenfı ha tatıankn. WnV mn yanala, nah alın adayauh tar. Dıfcr yanaı Ur taka» t*ha lut alaca h Ur. Yanmayan lâmbalar Şehrin muhl.tlf | erlerinde l.i elektrik vt hatlın! lambalarından banlarının alakada' |ııL itler ee munı-i'c aurrlla yaktırılmıdıf 1 vaki İhbarlardan aali|ilmi|tır. Dûn br. I-' rlyaaatıadın yuhala fMdari>- bhr 1 akala miBaarlanaan h» hvıvau Bidaılla takip ft-mtirt. »» yakı'tnaı.a llaaha nanna-ratanan laaanl adalaarfc arktı, k.ldn.lmııı tahlif raVmaytır. Meyva müsabakaları yapılacak Mamla katimi ıO« m -1 11 . ., n lUrUaMBİ ıcln btr.nk ladUrUr du-sûnulaarklcdir. Bu mayanda faılc-cck mı aıhrimUda atdaıak ol n büyük mayıa aar^laada buy ilk mayaa mbaabıhıUr. yısılaıaktır. Mâaabaka. aa iyi |.ı mı »lan *a*i"a aabanİBi BM-ayrıa bkr ¦¦ Ba» BhukVat •...laatk aanratiyk Ura sakkıaktia. ak...bakı .., »a fshrh. Bat. alma. ar mat ı< aaare ¦aaytalaıa da tıam.1 aahutahtlr. fakat ba »•yalanı, an mühmini (nem laskll rlli(l İtin Urum muıabakalın kapalndan farbalada nUtak aa bu »Om bak a bayi.-d. yapılacaktı' 7. Yu-tya Ü S. Bularullnk İkinci i-" nrl^¦•'iı.ıl* yapılan umumi taamttu raılyat |u larldada: 1. Yunanlı t an V4 aaı gaalıa 99 paııaa, 1 Rcanı puran. 4- Tabblya 77 pnaaı rnriatan 1) j.--B. An ¦ ¦M» Oyamla., yana da aa» ,4a alarak davam alaaarah *B (amdıy kadar Ura oditmiyn bunmlar ila maraton yarım yapılacak». Kral nişan verdi Zajrvp 1 IA-AJ - YuftaU. kralı, baalncl Uft9 Balkan mOBababalan •¦¦lınyU b4khtm Halka. f ıdıvıiTiakırmıa Yaamlaryaya falca erkânana Batanlar vtrmi|ti Bu meyiBatı Huahanıltin Beye Sen 5ava nisanının hrmanddr ıül-bevl ve Tevftk Bryrde aynı nigaaın cı'ıı ye rıilln.l levıih olunmuatur. "Süleymaniye,, nin tenezzühü 1 .ııın ıırık ve mehtaplı gecelerinden İstanbul halkım îıtifade »ttirmeb t<în bîr(ok klüpler, cemlyal-ler mehlı p ti nen üh Itri yaparak rot Mukimisin gûırl bi ,ec« fCfİrİzmirde pehlivan ınüsa-bakalan yapılacak

basar 1 (A. A , - m . cimi yeti iamreainda ohmak aaere (•S.imlrd* Türkiye pehlitaal.b md-labakaıı yapılarahtır. la UBbuldıki proftıyonel lampiyoa pehlivanlarda ayrıca yapılacak alafraafa bak a bu a la ir ak edereklaadla Ba mia.bahalar EyU'ha yeanad n dakaaamca a-aaJcrı icra aknaneahne Güreş takımı çağrılıyor Irlanbul 1 (11 Al — (..,.., feda-ıaay*Bu .<jm.'.n t h4.ni ffarea tahıauBi «Bvatı Sıkı (alı|BMİara 4 rylut Mİ. |. ¦ Undea it,bar. Galaaaray k. BBİıamıml bankaabt». Batla tabım aıalanyk naau'ttarha aab, 1-,,.-,,!* ta ıiBirlıa gUolırl idman en---. beııbar ¦alona j etmeleri tabllj Sanayici' 19 Trfrlnleatclde n; l.ı aerfltiraa lal ir k Ankara ık taılfeni unutma. Hemen taahhütnameni gönder ve yerini al. M. I. vb T. C. Sıhhî levaizm satan dükkânlar Yatanı fUUalı ekmek Ik yaiaal bal ae baaak baf., katan. aV~ eeee ee aaare ftba aahkâ keaıaa •atın dkhlalına da afk lal Malda •ataa dukka.li. fibl ıfcasmkn anıt 71 ek hapaıılmalanBa akimi .aranan taralından karar eerilnrif. keyfiye) dün akıam kaymakamlıklara bildİrtniıtir. Fırtnl ar I'.. '<.! I.rınları fayıl . .1 ¦ a - -. - » ta lamı bir kak ¦¦'.•,< karar arrmi|tlı. 11. ¦ .at mû-du*İU|ü bu 1 1- raaalı tıthıhata ba*lam.|t.r. Bu Irth.hılın •.etrfar-nde bâr paraia kaınrlaBacak ee ırbir mcclniaa veeılecaht.e. Bu pıoycain kiBaılkaa talikan fınalaea ıra.e. -e akı 1 hallin n f*e*« ıa-aa bir EyU da •aeaknia akan araab-M ak arat daha tacil eaMmkeir. Muhakemat müdürlüğü İşe başladı Rtamİ dalralarin muhakemat mü-¦Urlûklerı Vilti't munakeiMt tnO|İ oldıa|u kıpıl adllnıaktedlr. Beyoğlundaki açık lağımlar kapatılıyor Kurbaf alı derenin tem illet i İmci (in v ¦¦' metliainde terilen karar agmen bu aenefai bût(* İle dırı ıln temiılrr.m'iı belediyece İmhiı ryoijiuıı ibi dah rot Isa 1 afalı dtr tek acaey ki Ilgımla-faldcli fSr-iradın bayenin ttmiıolorl" ıktar htnuİB kennaddl kâr tein dilerine bl min ederlet. t|te bu j ı aka ifnatea hayramıa.n tat.lindea ve ertem flama rama ah—adıa •atıf.da eden ^llı,mıılyı amm khfbi ¦lnııtlm. da «,«k*«l H.,.,.e-nm 7) numaralı tapaeu Ik f*ce mbaka kadar bafaı aa marmarada dolaıtılat. Vapur a, 1 .m 19,M da huprOdea hareket atıl va do'>u Buyukdere1 e gitti ba , • 1 1 ....... l.ı eaparan srtı batındaki akhırha aaı aoo çıkan ta oldukta rafbet gören piyasa |U kılarını | a İdi

Ur tuaflan miaıiarant kamet eakr-hra *|ee tara Han boaları da tek-b> âk dmkrdi. Vapua B«ynkdavaaka aa-aas dof-rm adaya gitti. Adada ¦'. . - akmriıi çıkarak ssehtapta merkepler .a arabalar Ik tur yapıyorlar ban (iftlerda agv ağır çimlaıdı do1i|mayı t rcih ediyor lor dı. VapHt 1 aaat Adada haldıkUa aoera tekrar Buyûhdareya dogın yol' pktı k. eaaada uyhninılufa pah yüıû •Imıyaalar aa alt katla har ¦¦ ayka keaaiiraVkar. Bayâhdaraa. ...at ağarda g4ıal aaeia ba* aabah rai-fin ar aaı ada tatlı bir aydealık her yeti kapadı vb teoeııO a bu ib» rstlr alhıyatlandl. Sıra şehir içindeki yollara geliyor Belediye (imdiya hadar bilbaasa »eli ıd-ı haıka gidi a yoDana ya-enİDiaaaaa •h.mmayal VBviyaBaV Yallar paBftamıaaa ba bıamı ha. • • - • bVbbbI ıdlkeak, gekeek aeaeaka I o hara a belediye ar tehir dahilindeki yolların ieıa ta tamirine thammlyal trtrrehtit. Hilekârlıkla mücadele edilecek Sade ya|kriB hıri|lıeılmıınam bıaauauada faadla. haakr alınan tcdbııkna ma*aa*r almadıfı aaU).:d.t>ad.a halamya Bahrim Bld.kİ yaa) —.iııhaael.—. atkı hie kontraca tahl tatmaya harar ta rnkatar. Bunan ıııaak ıhtUat B*Gdaî ...g» ik hıfnıakha mulahamı.lıg. tarafından mü.terck bir ama haııriaaaıahlır. Leh tayyarecileri Belgratta VBrpova 1 (AA) — Askeri tayyarecilik dairesi rerai Ccoc--cral Rayskraaa kuauBciaat aoa yedi bocam la. 1 artı.tiden mürekkep bar Tıl» Bakaraca liyarct «İmek ûıcre hıreket clmıjt Dördüncü Şark panayırı Ivov; I (A.A) — Sanayi nalın bugün .i.ınl,m... sark panayırı ııın 1. tim .....İr. yap ınıjli' Panayıra haaaaİBn. Avus-larya, 1 .L. ,.ı,n ak.a. İtalya, Alman.ı Roanaaya ve Macarist n iflırak ((Mıstar. Kereste Konfsransı Italyaya kereste ihrae eden memleketler ılnumuı.irkı Birinci t 11 ayında Tiryealrde toplanocaklardır. Bu memleketler Avusturya, Yııuntlavya ve Rc~ manyadıı. KonferBnıla r.:'\"" Kânunusanide imıalannuı olan ve aon taeaanıarda ıhraıat.ılaran iptal '¦ . ate aılınaaııa teluar g6iden fecirlkcekh' T ir j ette uılı>- • ¦ k eve ite ihracatı için muhtelif BemUkeller arasında |u Bİabatl kabul n.)iı Avusturya '/, 4?,5 Yn-goıUvya y, 30, ftuıva •/, 18 va Romaaya % da 6,5 Tarama dergisi ve Merkez heyeti tılaahul 1 (A-A| — T.' D. T. C «¦al h.ı.|l ı ---•> Oamanfc.adaa Ikahı'y. Taeaa— aVaaiai hıkk.ada d.ı.lla—. kınan va ıi|aı ytııdı gaka ratıpkna ataya kanaıak ı.ık.k,— bnakamab liretedir Bu haaauala mütalaa aeaI- i'i.'n-. aVjyOaaalariadaa aygna te yerinde g oralı «la t dergin m uk-maamda - sey llade - basılacak va kimin mııtıleaaı Bİdu|w da İBBret (di İt erktir. Tetkikleri bir ayah Bbc* baatıya-bitmek ¦ .¦. 1- ... .¦ .1. -.. olas Brka.layl.ı.rı hu ıı. ' • I. • I • ı • -iıml »1 lül ..n.iii. kadar AnkaradB T. C. M.aaeı n. ,'..d.ımıl.ri eliISimi yatk rica olunur. lataabal 1 (A.A.) — T. D. T. C üa.ıanl k.ı ,'.,.-d... T. D. T. C ana yval aumaımaya fkas tıahiUt.au yapssaatar. Sakil I, ta cahama kalmsaa b..'... aaıilmit, İbi Baakaa ttkillaft Nfkal yi. .l-.ıı.. Ba luaatla yaaldaa huralan L. M. H. teıhiUt. aaSyladir ı Ba|kan Sılfat Bey - ErıinriB mrbu... ¦ ¦ .... bilip İbrahim Nte-ıı.. Bey, Muhasebeci Batim At

lay Bay, Uııguittib bolbıım Ahmet Caınt Bay. I ... ı. ;. ...ıı..,.. te Başkan tahlil Ali Cani "Oratu mthuau.., f.lıaıukjı kolbi|in te Baf kan rakİlİ l - ¦- .. Raall Bey v. , at. buı-, Cramat • SaaUbal kol baya a. Yakam rUaVi Bay U,ıı kalhaaan Celal Saka. Bay Tagalıkb. — taah halbsa-aa Raf. t bay. Pir i .asa halkama Kaim rkmm bay, Kaari-yat Kolbaaaa rraat Cltl bay. "Al-yaa.. Haata baksaa CeUl Saha. baya byilaaiaaiya haakr AH Canip Bay' acyyahatta olan Yakap K adri baya da fatııiya defiB Ahmet Ca-tat bay tıhltlik ıdeeahllr. Bir Rus filosu Moskova 1 <A- A.) Sovyet Rnsyanın Balttk filosu kumandanı Amiral Mallar kumandasında M flratsaf ıharp gemisi ile Kalının ve VoİDdarslci toepato T..hr,p e.md.a. m.r.kkrp bir filo. LeUera .iynaelkria. iade «tasek Atat-, ba sabah Krona-Uldan Gaadya tamaesM h areket ctnaâftir,_ İpekli kumaş kaçıran bir Madam i.... n.!¦ ıı lımanımııa gelen Ege vapuru .kıllarından ni.id.iri l .. .I.IHİ.II". ¦. orada bulunan mtıhataıa ve muayene memurlarının nııarı cfakkalini celbetmi| «e yapılan muayenede Madamın Ürerinden bir kilo har pekli kumaş çıkmıştır. Kumaşlar mîraıdeıe ve Ma-daaa Irtlnf eaU-sastsr. Almanyaya yaptığımız ihracat Tûık - Alanın tararı itilafı fak İyi nelııeler veroıektedar. Aldı.ııını nıaKımata naıaran mu us ay larfında Almanyaya muhtelit maddekr uterinde cok MÜTEFERRİK HABERLER Bulgar hükümeti-1 Nevyork şehri nin bir kararı miktarda ihr rapııMemlc ketimi pılı d bu ihraç aralından ya-Avrupa tiea-r rol oynayan epeyice saraSolya 1 (A. A.) — Hükümet, devletin emoîyli hakkında neşrettiği bir kararnamede, devlet memoH rına veya eşhasa karta katil - .-i-: ı tasavvur eden. ecnebi devletlere karsı hasmane ha rekâtta bulanan, aiyati trısk-!ı aiddet. dehşet hareketlerine v« -uı.kojikn aafiracaat eden kimseler itin on tene ye kadar hapis cezasıylc mühim cefayı naktl ve medeni hukuktan işk al cezalarını derpiş etmektedir. Ka (Ilıklıklar veya suiikast va tUrUm .k.ıı mak devletlerin raıiı tetekkûl e 1 nı .¦. m ıdıyla yaba ne geçmek ı dugu halde hükümete veroıiyenler hakkıada ceıalar ketıcnaıtur. Bu yatılı türümlerin aa asa I uma U arı halde fiber ,,rm.»enle. harada yaub ctıalara »Uardır Be, hartsartak kemeler adı muhakeme nnc tevfikan ve la hat ıclıyetle yapılacah ve kıtı haber stddrtli r mirde rlaadık-olduğu de > n-çarpda-ı muha-uaulle-mûsta-kararacaktır. kabili istinaf ola . Bir facia Pedırbon (A. A.) — M Asker nakleden bir otomobil bir ak-.ı-. • çarparak devrılmıt te alev aln ttır. Otoaıobılde bu-lunaBİarm hepai yarBİanmıytır. Bâr (ohlan, .M.i'ın yanıklar dola» .siyle a.Be -samı bulunma W t id,rl«, Hasta kadınlar kısır-laşhrılıyor Berim 1 (A.A) — M. C«V ring. abekrin ..n. n n.n. Kta ederken raılgclıiıbkri had al-kul.mı üb b im .ıı. hatta-aiklarla malul kadınları, bunları a (İlerlerinde kısırlık ameliyeni yapumak O ildirane-leri mecburiyetine dair bir karar İtlİhai 'lrııı|lıı iflâs ediyor Nevyork Belediye reisi, Nev york şehrinin f'ımdiye kadar biı (fini daha görmemiş, olduğu mal i buhrana çare bulmak için cok şiddetli letbirkr alınma d tğ> takdirde felâketin cok gecrne. den gelip çatacağını Bâylemtf-I ı Bülün belediye bdtccnini tartan ve vımdıkı siddetlî aaali sebeblerin baş-İKaaı, belediyenin İaıiılore yaptığı yardımlardır. Bu yardımlar cok ağır bir ir.

Hâlâ Paryaları insan addetmiyorlar Bombay 1 (A. A.) — Simi. parkmentosu kendderine teması "iı olmıyan Paryalarm hrat mabetl erine girmelerine müıa-ade edilmesine matuf] olan kanun teklihni hükümetin talebi veçhile reddetmesi üıerine, Gandi demiştir ki: ' rı. kanun şekle daba tiya-de riayet edikrek rcddedilme-hydi. Tamamen içtimai mahİ. yet le bir lalahata müteallik olan müıakcrata siyasi maksatlar karıştırılması şayanı esef-tir.,. " Paris - Moskova „ telefonla konuşuyor l'ırı. 1 (A. A.) !:.:!':. crsIcMotkova arasında doğru telefon görüşmeleri acıkmıştır. M. Bartu I u münasebetle Franau h Sovyet hükümet ve milletine hitabet bir beyan-na m e i ı n i ok umuş I ur. İngilizler bir mihraceyi azledecekler miş! Bombay 1 (A.A) — llindia-tan umumi valisi, Alver mihracesinin iki aenc kendi devle ti ıı ıı 'o* girmemesi hakkındaki kararı gayri muayyen müddet için uıatnuştır. Bu mihraeeîîk sinin kontrolü altında bulunmaktadır. Suiistimalle mnttebem olan mihracenin, Gandi har eketinde de alâkası olduğu itin mihrace tik ten kat'i olarak çıkarılacağı muhle m eldir. retindr mi'hi Bratfor piyaı BBiftır. İngiltere arpa alıyor Yemlik arpaya ulan talep gittikçe artmaktadır. Ingıhl piyasaları yemlik arpa ithalâtı için b. ln-.. Kanadaya bUyuk •¦¦ parıyler vermektedir. Kaaıda-ııın ea büıüh tabire borsası olsa Vınni pa fiatlan geçen aya nararan, 13 aent yUkse İmiş tir. Piyaealar sağla aı ve tcrefföe meyyald ir. Biralık arpa futları huvvetb bâr k t ikrar \{Ot t ermekledir Arpa biıim tcus de ihra cat emtia milin belli başlı maddekr inden biri nl.ıl.l.r ADAPAZARI Merkezi Adapazarı İstanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin kat Kumüsyon ve ticaret kısmı: Galata şubesi Osküda adı Millî Tel. Tel. 22042 23623 Tel. 43201 Tel 60590 Tel. 41937 Sermayesi: 1,200,000 İhtiyat akçası* 130000 ŞUBELERİ Bandırma Bartın Bilecik Biga. Bolu. IVcyük. Bursa, Düzce. Eskişehir. Hendek. İzmit, Karamürse . Kütahya. Mudurnu. M. Kental Pasa, Galata. Gemlik, Gerede. Geyve. Safranbolu. Tek irdağ. Üsküdar. Yenışelıir. Müsait ııırlaı.a me.duat ha.a.e k senet alır. Dıraı muamekei yapı yelle fftruaülerek taıb.t edilir. Mcvdı ıbul tder at faizler lahsiİB 11. .. - Kumüsyon ve şidb delâlet eder ticaret kısmı her «evi eeatlai ticariyi ut. (İtimadı Millî) kendi sigortasıdır adR -ZAMAN— Eylül 2 Huzur ve rahat içinde zevk ve neş'e ile bilemeden bir adet HASAN TIRAŞ BIÇAĞİLE OTUZ DEFA Tır olanlar var O kadar keskin ve tıraşı o Kadar lâtiftir ki insan tıraş olurken bu inceliğe ve hafifliğe hay kalır Şimdiye kadar piyasada mevcul olan bütün tıraş bıçakları bu mükemmeliyet karşısında şa ima birinciliği musaddak Hasan markasının bu tıraş bıçakları emsaline çok faiktır 10 adetlik 50 kuruştur. Hasan tıraş sabunu ve sabun kremi sürmek zevkin nihayetidir. Hasan tıraş bıçakla -2-3-4 numaralı gayet keskin tarafları otup her bir numaralı tarafı insanı beş altı defa kema i suhuletle tıraş eder. Ve bir tarafı körlenmeden diğer tarafına başlamayınız. Hasan tıraş bı mi defa tıraş olduktan sonra bir su bardağının ıç tarafına biraz bastırarak ve sürterek gayet lenir. Ve bir tıraş bıçağı ile bir sene tıraş olmak kabil olur. Başka marka verirlerse almayınız. Taklitlerinden sak ininiz Hasan Ecza Deposu ¦VAPURCULUK

TORK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han. Telef/on: 72925 Trabzon yolu iDlimlll Pınar vapuru 3 Eylül Pnııı Gala la rıh tınımı Zonguldak. Sın i... Ünyr, , ¦ ı. ı an kalka» la-b-ıl... A Ordu. C I 20 d. ık. GlTlrebolu. Görele. 1 uya. Dönüyle bin O* ve Svrotanrye t ı'ıı.ıfra yatık tır >< h cif, ' m ' İn "'»a ¦t ti İstanbul e 7 nl İcra Memur-luğ undan: Tamamına 382 Lua kıymet takdir (dilen Kumkapıda Tülbentçi Hutamctlın Mıhjüıınde Hibenin soka*ında çakı 37/39 re yani 55/57 aumarafa 390 metre 98 deıuaetrc m.kla-ında bar kıta ar «anan temama ipotek borcundan doları açık artırmaya rai ret İmajlar, arta ma permdir, artırmaya iştirak edecek tnuy-tenlcrın kıymeti muabmıncnm ı."1 m 11 ( lıııılr pey nhçaaı veya Milli bir Bankanın teminat meklubunu hamil olmaları kap eder, müterakim vergi, ta nıilat. lan ek iye ve vakıf borç ulan muftrrııt aıttnr. ar lir ma sarthhmii 13-9-934 Urmâae mö-maaaf Peraenbe günü dairede naablu mabı men d. talik edik 2 cekhr Bırır* , a.t.rm.ı. 6-10-934 t arı hm e mana dil Cuma iten gülü daırrmiıde aaal 14 den 16 ya kadar icra edıkcektir, hır m, i artırmada bedeli kıymti mubam-Bkenenın ' .7Si bulduğu laklirde üstüne beakılatıklır, akli t r" lirde lon artıranın taahhüdü ba rJ™"ki kalmak Örere artırmaya on bı?u",be. gün daha temdi ik re k **21-10-934 larıh.ne mu. ,dil Pa"*"jar gunu taat 14 d.n 16 ,ı da-mked-r dairede yapdacak ık.nci ¦maayijrrai aetaıeııâde ea ço r. .mili I barakılacaklar. M numaralı icra ve iflas un 106 aıı maddeaine kakları Upu ıkii lrriy-k teıbit nlmayan ipotekli ala-k .ık .ı:ı .1.,. r alakadaranm ve 'rtılak hakkı aa hıpkrınin bu '"¦'ilklerini ve huıuaiyle fail ve ' **• "nasarile dair olan iddiala rını |Bk7M lan tarihinden itibaren 20 gün arlında evrakı müabıtekrıyle ^„^~khkte dakeea dırrockri lan ııımda AİUİ taktirde haklan npa akmkıiılı aabal olmayanlatı, be d* lanı maaın-hariç k dırlar, daha (arla lûmat almak latcycnlcrin 2145 numaralı do syada ıt evrak ve mahallen hare takliri kıymcl raporunu anlayacakları ilân olunur. Ui-niiı bar* ı eberl ora o Haydar Rifat Beyin K. 60 . 60 . 75 ~ ıoo . 150 - 100 - 12S - 75 .. 50 .. 175 - 125 . 75 . 100 b ıoo - 60 nmaıcp Vatan için ! ¦ibltep Millet için I av ba, ~.

. p^ırııv ' ve ı. - ¦ ı ani .enin Hıtalm *¦ lusoüni ™*iler evinin hatıralar 'clmcvl U,,av'ut toprak u, ...kl vc İhtilal İr • ima s-ın ini. ¦ayg istiklâl Lisesi Müdürlüğünden 1 — İlk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nlhari talebe kaydına devam olunmakla . 2 — Kayıt İçin hergOn saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 3 — Yeni talebenin kaydına devam edilmekle olduğundan, eski talebenin yerlerini muhafa za için bir an evvel kayıtlarını yenilemeleri lâzımdır. 4 — İsteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. Adres: Şehzadebaşı. polis merkezi arkası. Tel. 22534 ş{?(»i7|iim. >Feyziati Liseleri Müdürlüğünden 1 — Kiı ve erkekler kin aVrı tetkam ılâtaliklir. Ana İlk Orta taam - ¦'** ı..!, Kız ve erkekler İçin ayrı teskam ilâtalîktir. Ana, İlk, Orta ne Kar i talebe kaydına basla ıa tır. 2 — Kayıt için her gün mektebe veya Yenipostane arkasında idarehanesine müracaat edücbilir. 3 — İsteyenlere mektep t arif namesi gönderilir, ^^.^^^^ye^^ı^^ı^^ı^j^^^^^^^ı^j^jokyd^ıt,^,^! Lise sınıflarına leyli. Basiret hanında Öz yol IrletV. 2411* İstanbul 7 ncı lira Memurluğundan : Tamamına 157 lira 50 kuruş takdir edden Istanbulde Niaan-cayı atik Mehmet paya mahalle linde I»., hem., sokağında eski 37 asmkerrer auasarak 78 metre ve 75 deı metre murab-baınd s bk kıla arsaasn tamamı ipotek bonondan dolayı açık artırmsya vazedilmiştir. Ar-Urma peşindi artırmaya işli-rak edecek müfterilerin kıymell muhammenenin *, 7,5 nöbetinde ne. akı esi veva milli h"> 13-9-934 tarihine müsadif perşembe günü Dairede mahalli mahsu una talik edilecektir. Bar issti artırması 6-10-934 tarihine müsadif cumartesi günü Dakcmiıde saal 14 den 16 ya k ı il» cra edilecek, birinci ar-tırmada bedel kıymeti im I. mı. me ne ma . 75 ni bulduğu takdir de uaiir barak.be Aksi tak. dudr son artıranın t taahhüdü bakı kalmak ürere artırmaya 15 gün a temdit edÜerek 21-10-934 tarihine mûıadıl paıar güaü saal 14 den 16 ya kadar Dairede yapıla ikinci arlım,a neticesinde en çok arınanın üılünde bırakılacaktır. 2004 Numaralı İcra vc İflas Kanuıuaun 126 ncı maddeııne tevfikan kakları tapu sıdUcrıyle tabı ipotekli alacaklarla dıger alâkadarının ve irtifak hakkı saliplerinin bu haklarım ve hususi yle fail ve ma. sarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gun zartanda evrakı mvamvtetenytc her-bklo Daıremue bildirmeleri la-r m.l.ı Aksi takdirde haklan ta pu sicilleriyle sabit olmıyanlar sal af bedekni paylaşmalından hariç kalırlar, daha farla m»İÜ-mat almak kkyenkrus 914 2450 Numaralı Dosyada mevcut evrak vc mahallen hacir va tak lırı kıymet raporunu görüp İstanbul Belediyesi ilânları Mubayaasına lüzum görülen 500 kilo ince galvaniz lel açık münakaşaya konulmuştur. Talip olanl iti anlamak ürere Lcvanm Müdürlüğüne, münakaşaya girmek için de 28,5 liralık teminat akçesi m e 24-9-934 Patır İrsi günü saat on beje kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (5317) İstanbul 7 nçi İcra tuğundan Tamamıea 134 İka kıymet takbe rddıa Kiamkapa. da dülbeaM Hüsamettin mabal-leaınde dûlbenlo Hüsamettin sokağınd . 41 yeni 59 numaralı 69 melro mürabbaında bir kıla araanın lamamı ipotek borcundan dolayı aç ttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir, arttırmaya lylırak edecek müs-lerilerıo kıymeti mu e-mim % 7,5 eııbebcedc pey akça* veya M.lli bar Bankanın teminat nsektubuou kaasd olmala rı kabedrr, müterakim vergi, Tanrifat, Tenviriye ve Vakıf borçları müşteriye aittir, arttırma namesi 13-9-934 tarihine müsadil Perşembe günü da-kede mahalli mahsusuna talik edilecekt ir. Ekinci arttırman 6-10-934 larıh.ne mü adıl Cumartesi gtaü cUkcaaiıde saat 14 den 16 ya k adar kra edilecek, birinci arttırmada bedel kıymetı muhammıoenin ", 75 Dİ bulduğu taktirde üı

bırakd r aklî taktirde son arttıranın teahhüdü baki kalmak Uıere arttırmaya 15 gttn daha tem ¦ d,İçrek 21-10-934 tarih ine müsadif Paıar gtay aast 14 den 16 ya kadar devede yapılacak i kinci arttırma ne tice lan de ta Çok arttarauın uslundc bırakılacaktır. 2004 Numaralı tua ve lfl>> Tepebası Belediye Bahçcainde 2-9,M kasmiBkk^ ¦ast İl- iti Jehirll'yflîroîU Yalova Türküsü 3 Perde -eitmtıııııııl Büyük Operet NsIdÜi L Galip Besullyın ı H. Ferit Yagner olduğa lakdlrda •ıhaada lemalllar varilıeeklir İstanbul Bebek ve Şi|ll tramvayları yolıuUr İçin lımiı mi|tir. anlayacakları dân ol ™ Zührevi ve cilt hastalıkları — Mulehassııı Dr. HAYRI ÖMER Çileden asara Beyoğlu Agaramii karanında |JS No. l_T.li mat ı _ Uskudır Hukuk Hâkimliğinden: ÜsklMlarda Tenbel Hacı Mehmet mahallesinde Kasem l'l ı rn sokağı 7 No. ki hanede sakine Makbule hanım ta-rafından aynı banede sakin korası Ömer Muatafa Ef endi aleyhine açılan boşanma davası üıerıne tayın olunan günde mahkemeli ge'.med g n.len müdCariyenin ladebiyk hakkında gıyap karan illiharla tahkikat 29-9-934 Cumarleai aaal 1 0 na talik kılınmakla yevm ve saati meıkürda yine gelmediği ve şahitlerin muddaı!e»hln altı . enberı karnını terhkr meçhul har semle giltiğı ve Karmık alâkadar olmadığı ve bakmadığı hakkı ne karfi tarihi ilâmdan itibaren 20 gün sarfında bir idrarda bulunmadığı ve Kanunu me.t,Diri .n 137 uari maddek nsucıbiace bir ay iarlında birliğe denerek evliliğin ubtesine tahmil etliği tarihinden itibaren 20 gün ısr-fıada evrakı müsbitelerİ ile birlikte Dairi m ne bildkasekri la-; mıln Akaı takdrdc haklan tapu ıllcrıılı sabıl olmayan, lar satif bedelinin paylaymısın-d riç kalırlar.daha faıla malûmat almak istiyenlcrin 934-7449 nuasa.aU Dosyada asavcat evr ak va mahalkn ba-en va takdiri kıymcl raporunu görüp anlayacakları ilân olunur. meye alınmaydı lan gıyap kara nin bir nüshan meçhul iyet divanhane*!» fiyet ayrıca g olunur. kamctgâhınm hasebiyle mahkeme re asıldığı gibi beyle Üe de iUn 1 Satılık hane Ey&peultanda İslâm Bey caddesinde 53 No. Iu altı odalı, kinde k ark eceme suyu ve büyük bahçe i havi hane satılıktır. Ev ıkı bölükten ibaret olup ınabıır 20 lira icar getirmektedir. Is-le aarayda Horhor hamam sokağında 22 No. Iu hanede Bahriye banımı racaalları. Üsküdar icra daireı Tamamı nden: İstanbul 7 nel İcra Memurluğundan : Tamamına 31 lira kıymet taktir edden Dülbentçl Hüsamettin mahallesinde Dülbentci Hüsamettin l kagıada 43 numaralı 12 metre 68 dem.netre asıklar m d a bk kıta arsana tamamı ipotek borcu ndaD dolayı açık artırmaya varcdilmistir. Artırma peıindk, artırmaya iştirak edecek müslcnlcr eti muhammenenin , ' ', 7,5 nîsbelınde pey akçan veya Milli bir bankanın teminat meklubu nu hamil olmaları kap eder. müterakim vergi, tanrıf-t tenviriye ve vakıf taorçları müşteriye tir, artırma aartnameei 13-9-934 tarihine müsadif perşembe günü daired. mahalli ıshıuıuna Islık edılecı artırması 6-10-934 ti ¦adif Cumartesi günî de saat 14 dt icra edilece klir. ftr 16 paıar . kadarı ma ne lı. iıtûnde İflas «¦e 'İyte »aidatla temdit edile tarihîne müsadif saat 14 den 16 y de yapılacak artı de en çok artıranın bi a küacaktır. 2004 Numaralı Icr Kanununun 126 ncı ı tevfikan hakları Tapu sabit olmayan ipotek larla d

iğer alâkadaranın ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle fail ve masarife da r olan iddealarım ilân tarihinden İtibaren 20 gün sarfında evrakı müsbilelerıyle birlikte Dau bildirmeleri lanındır, aksi taktirde hakları tapu sicilleriyle sabit olmayanlar latif bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, daha faıla malû-934-2448 N ıak isleyenle lll ıi.ım .1.1.1 ı vcul evrak ve taktiri ip anlayayeminli üç ,0b" vukuf tarafından kıymet taktir Maltepcde f 3000 > İn edden Kartalda Çayırlar civan va çdingk sakağısvda 1094-3 No. Isı bir bap koykun mf hissesi 2780 No Iu keeunn tevfikaa açık arttırmaya rai edilmiştir. Satıy peşindir. Müterak m vergi evkaf borçlan lantıfat ve tenviriye müfteriye aittir. Müfterinin kıymeti mubamnune nin ' . yedi buçuğu nispetnda pey ak-çekri vermesi Naip eder: Arttırma sarlnamrıi 22-9-934 tarihine mûvıdıl ( ımır'r.ı güaü divanhaneye talik edıleeektk. B.rinici artbrması 3-10-934 te-r.hıne muıadıl Çarşamba gunu saa 14 den 16 ya kadar Üsküdar İcra dairesinde yapılacaktır. Meıkür hme 1420 İka mu-kabdınde bar cede ipotek tir. Arttırma bedeli kıymeti muhamıneniı ye (m iı >.:,.-. i bulduğu taktkda üatıinde buaks-hr. Aksi taktirde ea son arttıranın taahhüdü baki kalmak üıere ar 15 gün daha temdit edilerek 18-10-934 tarihine nuuadıl Pcryen e guniı aynı saatte icra r dileceklir. Arttırma bedeli kıymet, muhım-minenua , yelaaas b»su»ı bed-duğu taktirde Uılûnde Aksi taktirde 2280 N.lıt kanun mucıbm.c muamele ifa edamçektir. 2004 No. İn icravcilUs iddi sı mucirle diğer k hakkı ıkul üıelıusuuyle birlikte nihayet 20 gün iarfınd. icra daireı ne bildirmeleri ab< taktirde hakları tapu ıki lİy'.ı sabit olmayan alacaktılar tali bedelinin paylı tasalar ında B ha-i, kabalar alâkıdırsa a -iflâs k. r.ua mevadı mıhıuuım. tevfikan barekt e t mel en vı daha faıla malumat almak is t yenlerin 932-673 No. Iu dos yaya mü'acaal etmeleri ilâı olunr. (2266) a*a..^*jaHı AKBAf Ankarada A K B A kitap > evinin bk.nci fubesi modern bir şekilde Maarif Vebâkti 4 ka rsısında açılmıştır. A K B A 4 kilap evleri her dilde kitap, mecmua, gazete ihtiyaçlarına cev rmekledirler. Gerek kitaplarının gerek kırtasiyenizi en ucuz olarak, gaııtemi-ııı günü geçmiş KBA kitap evlerinden tedarik ede bilir si n i I. Devlet .-i ¦¦ :!..ı.!m neşriyatının Ankarad a satış yeri AKBA bitap Matbsıi I ..ı C. Hıkn Sene: I Numara: 85 Abone Şeraiti " «fi" Mkaraf ifirı 1 ....tik İM* Kr > arlık -m IH*» Kr. ZAMAN Pazartesi 3 Eylül 1934 TSİ JM.ıRııaf Ebü'/iya. Ulınbnl [ Sabahlan Çıkar Siyasî Garete rt-lı Hcrycrde 5 Karalı Munlatam ve esaslı apor. •»fol çalışan kafalar için ruf Air ^lon A İre/ir. „ la'ordaire tSerhi 3 Oaru lahit t d.) J*fi»mî makale1 Yeni bir hürriyet Büyük taarruzun dokuzuncu günü :

IMlltfİtki da yeni» ulur mu İoıi|? denilerek Tabii olm». Harriyrt İr hara va lu gibi inaanlana . .).ı ı.-., içia ...... olaa İhtiyar atı tabiiyi *« ıv. •...... Hmn.r Yır vuıündc bafiıırlıa luhurundenbeei ,M| Ma vtya t Set) baa ••nrd.B|..n n.ıl hava va aa hic dr.,.m...| la* va aanlneva yerine yraiaiai dr b-l«eh kabil aaamışae. kû.,,..t la h>( değişme m., *a «araa yerine .¦ —» eeMreek yol kirşry kaarratlaaraabyar. Ba. —I" - hakiki ra mantıki eh.ı.d.r. Fakat haraaa kir da fu yaşadığımı! yiıaıtarl ıar eıyı-nyaauaa *a aaıaııyıtcıler.na muha-ı d.[.r bir elketi daha vardır. Bu aiyaıiyal uleman harabat »erata kimyadan anlamıyorlar da ba-şımıta Ur da yrnl hava *a yra l au İradına halkı|mıyoıla>, onların ihtİaaıları valnıı vrnl ııkllde hürut vc kuvvetli mu İnham ilam Iı ıi olan Müıyü (Muidini) budala yrnl bir hürriyet keşfetmiş unun !¦irini de (kollektil hürriyet) koymuştur. Dûn bu tüt unlar da İtalyan Başrckîlioİa (Kaşİim) idareline hürriyet Temek gibi bîr garip leşebbü¦ ü otduSu hakkındaki haberleri merlerle uyuşmak iılrmeıine vr buııua icara da Soayallıt relilerinden MSayil (Kaldrra) ila müaaheraia girişmiş bulaomaaına inkıaar ediyar. Dûn (Deyli Telgraf) bırlarallan bu haberi vermekle beraber, dig.r taraftan * Haayd (Kaldrra) ma «yukaaak ktİa hürriyet Mencini. Mü.yi<Ua.Bbai) aia iae feerl kaVrlyıt l aremıyeccgi-ui. aavrak fkolkhtrl hurHyet)a ran olab.leceg.ni .aylrdıgml lU.e etmekte dir. İşte | yeni hürriyet ) dedigimiı, Müayü |Vvı..ılımı yr atfen rivayet edilen bu (Kollehtlf) hü . (KolleMlf) kelimeai '.ki-enberi bitim bir hayli tuhafımı ta gldea ıetil.hl.rd.ndir. Ba kelimenin medlulü maaaı gara (aoayallıaı) a aıra-auaa gara (kamaa««m| a ka ar. Faka t b ı U, h.l-.dı. .ikJa.ak.ri. bâr amaf balkın lışlıaı, hark e aia malına variyet rtmık. auura bu malı dbârtiglyle ylyhy İtmek ovınıaını anlamak ta yit. Aşağı yukan fkollektivitm) I talbik etmek ie-ı.,(!.:. -.¦ gayeli ba olduğa gibi, tatbik edenlerin da şimdiye kadar yaptıkları marifet bundan ibaret olmuştur. Haal şu bulm eıkidcnbe-ri (arUe.Be ) vrya | barifaaa ı dedi-gımiı kar yiy p İcara U u vardır. Birkaç arkadaş bir araya geakrler. kimi aeyCka yegh da kal, kimi helva, kiaai da kara kııartmaeı yapar, aaara bir kıra gıdarkrr aa bu n-lı« yemekleri beraber yerler, irerler, btrai da eaıboş olurlar v a yakut İşi biraı daha yakar h va şünul ıı tutarlar, bir Şİrkel yaparlar bir hayli para toplarlar, birtakım, müeaıeaelrr vücuda getirirler, nrtır-d- makaat ve gaye tıklanan paraları oturup tamamıyla yemektir. late kâim ealadı|—ıaı gUra (k...Irk t mim) b—dır. ıt«r.tt.. rahat şu tartta aaıeraa, ba menfaat •ulağım karmak İçin artada mal, para. aervet, meta' gibi .... . I şeyler lâıımdır. Yohea ,ı,. , mürerrrt mrlhumlara talbika İmkân yoktur. Zaten bu mrnfaat orağının, beşeriyeti yûkarltaeı va tnaanlrflln Ş*-elini İLİ aden dua rla hiçbir alakan aUmıı. Şu ha 1da fkallakUf kürriyetl tabı t.. .1. ı> da hiçbir mana (ıkarmaga imhan kalmıyor. Hâertyrt leeilrna yegan yegâu. bir hakkı ve âkbyarraar. Birçok (erdka veya kâr amaf kalk... barViyalual. kaaabaraya para atar g.ki kir yerdi '-maı; •e aonra nadee hepamın darıca derere kıMedar olman gibi bir garibe Devamı 2 imi taht/emlide Ebüııî<ia Zade

İlk hedefe böyle akıyorduk! Tramvay müstahdemleri düşünüyor Halk,iramvaylarınucu; lamasından memnun Hani tramvaylara "28„ yolcudan fazla almak merri nudu ve hanî tramvaylarda sigara içilmiyecekti r| Düşman kuvayi külliyesini "Vatanın harimî ismetinde boğan,, Türk Ordusu ilk hedefi olan Akden ze doğru rüzgârlarla yanşanbir hızla akıyordu... 1? ırne evıel bugün. Türk milleti hayat memat lavaşını şrrrflı bitirecek olan hedefine doğru yıldırım aûratiyle koşuyor, oo binlerce şehidin mübarek kanlarıyla tarihe rşaiı şehamet lahîfeleri yaımıffa devam rdiyoedu. — Oldular, ifâ htdtfinit Akdenlidir, .' Başkumandanında bu emri alan kahraman n ... yalnıı Türkün mıküa talimi değil, rinan 1-rİblntn teyrinı dahi değiştiren büyük taarruıa bışlıyalı henâı 9 gün olduğu halde, "Eıkişekir„ va 'Uşak. ı düşmanın payı iıtiUımdao kur I .¦ . .ı üçüncü " İnönü „ mtrdao veriyor, H) Aguıto* ta ' .1. i. ı.,. . da düşmanın cenuptak imha ettiği gibi bugün de "Kaaaacı Bayırı, ndakî şimaldeki düşman Or¦ - ...i. tepeliyordu. Üç kişinin hayatına malolan Maslak yolu faciasından kim mesuldür? Otobüs şoförü Hakkı efendi,"Yalnız ben mesulüm, Alber Taragano efendinin suçu yok., dedi mî? ı '.ı- /aılın ..'.,¦>!-.. t Saklı ay evvel Maalak yolunda vuku bulup ot&bde yolcularından r Hanım İle Ali ve otöbdı b iI-'.. ¦ Muatafn Elradiltrln olflmly-U nelicelınrn facia «uçlularının mu-hakemealna dün dava edilralşllr. Mahkemede, auçlulardın mev-kof bulunan otooü* şoförü Hakkı, keİaletle tahliye edilmiş olan -Alber Tnragaao. f endiler ve avukatları haıır bulunuyorl ardı. Malum olduğu ücre bu (arİaBio "Alber Taragono- ttrndinin otomo. iki ,ıi.'ı ı.—ı ı. i» .-•¦»-bilindeki elektrik lenerlrrinl idııdüımrmrainden İleri geldiği, bu ¦ebeplr karşıdan gelen otobüı şoftrk Hakkı ı •¦ gOl'eH kamaşarak ,.'..»¦ şaşırdığı vr oto-bümm agaıa (arparak kııaya ıtbep aadaga IdMU rAlaarktcdâr. Halbuki gacea ı.'a.de "Alber Taragaao. İl-.,..,, vekiller, bu fariadaa yaamı Hakkı Erredinia .ne, ıl ıı't., .ıı, iddia eylemişler va (Ayla d*mislerdlı Devamı 7 intİ lahifede Bulgaristandan yeni muhacir geldi — OrJvlar, İlk hedefini* Ak-denizdir, llirl! Artık bu hedefe varmak bir gün mrea!eal İdi. Şimaldeki duamı a bakİyetİBiüyuhı "lımir. e doğr derkeo ; cenuptaki dûşmın da bütün kuvveti tabanlarla a vererek, mımurelerimiı! yakıp yıkarak "Bur-¦¦„ ya doğru kakıyordu. Bili yokelmrge gelen düşman, 'vatanın .... - ı iamrlindaH boğul, muştu— Gazi Hz. ile Afgan Kralı arasında Afganistanın İstiklâl bayramı münasebetiyle teati edilen telgraflar Ankara 3 (AA) — 10 Aguıtoıta Afganiatanın ııtiklâl bayramıma yıl dönümü münaıebetiyle RriaİtOmhur Caıl Muatafa Kemal Haırrtlerîylo Afganlıtan Kralı Haşmetlü Mubammrd Zahir Haa Haıretlerl aralında aşağıdaki tebrik telgrafları teati olunrauştur. Utla» ruarf.ra Iraıea — Uruılad. .....ı. ! .k... gibi degtl. buyurun' Barefar ucaltıyln. baladiya ya-

aaklaıı. apartıaua kiraları, laral dıahulıyrleri d.Ş.I. tramvay A<raileriYakarıdaki daveti, tramvaylarla âo laka ılıklarında harıkaa aaaali va alaycı IrUaVal kaakaailerl , apıyaeiar. Orta yaştı taaaaul kâr kaaaaa. göbegiai va gâgauauagu tarar bımam bohşaaı gibi gOfiakla •a.ıyarak tramvaya bUdl. Vr, âaoüı hay-rıaı gAraaHdıgl şOpb.li btr majde ¦ 3 ı kimııtarla haliyle: — Hangi uruılımış. dadl, hıagl ı ¦ . - ı .¦ ı . ¦ -ı. r<ir' ı <• i.'.ulam i /'.. Cyır cayır aakl pa . alıyorlar giaa... Deınrrı 7 inci eahil Afganlalaa Kralı Haa—rllıl Mı Zahir Haa Haıotlaetn. Kabil ¦Doet Afganiıtaaın lıtlklll bayramının yit dönümü münaıebetiyle en lamimi tebriklerimi, şahıl ve kardeş Afgan mîlletinin refah ve İkbali hakkındaki trmennl-leriın'e birlikte tekrar eyl erim.. Cari Af- Kemal Türkiye RrulıUmh. a Gaıl M -ı . . Aakara -. ne Tor*«e aıea'eaeılae mt I Yatısı 3 üncü lahifemiıdedir / • AfgBnUtıaın mlIR bayramı maaaarbetıyle bana gönderdikleri tebrıkât vı trmennıyatlaa Uda aateaarala atarak .atı aV.lrt-tarlaa heıaratU Uşekkar .dev. ¦atı akalam şakul eaadetlari yle Tarkiyeaia va T ark ¦ [M ıttıla re-fak re ikbali kakhmdakl karareth taaaeaaUarlaal tekrara aaamreat ey Urlm.. v Kralı Kluhammed Zahir Mektep Programları Mekteplıleno mfıfrrdat prog-r ıralar .ıı J« bu aene deri adetleri aıalmıştır. Bu aene okunaca p kitapları ge^ea aene aia ayna atacaklar. Yaloıı şmdıya kadar «eki» rei ı:,..). -tutulan 11ı .ih uu acncücn İtibaren .cim., aıaıflarda da okutulacaktır. t 4/: a/|âı aa diki, gardanaa »a ..««*. arHl'ın / Yatısı üçüncü sahi/emin Yeni tefrikalarımız^ AskU gunun bir ııı ji mil -------en Pek yakında karÜcrunıta yeai lakoVaa edecegıı : Buğunun AşkUrt., Bu roman, birçok emuli gibi. hayt değilılır. ¦nı..lı a|k gençliğin ağımda bi : tatlı (igncnijı aonra atılan bir ın-nr !.. Onu (iğnemîyen va Çiğnedikten lonrı almıyan da uıdu-, boldur, cok tetdıjoe. fakat ömrü kata-. İşte yem romanımı, bu berkeıin ağrında çiğnenen çikleti tahlil ediyor. Bulgarlar "Çatalca,, önünde Sakak Bulgar Çan ' Ferduuat. Balkan harbinde Çatalca., dolerina nasıl gelmişti? Utanbula gittp "Ayatoİya.. camiinde "Biıana İmparatorluğunu,, illna lıaıır-lıınrlrıı buna ned Mak olamadı? Bir taraftan bile doal gArlinen Al-eaanlar. dkgar taraftan BulgarıılaBa neler . a. l !¦ . ı : ' Mcbüi ortaya atılaa «eami vcmkalara ve o cınada biıyük roller oynıyan dip-lomalların ifşaatın drn bu tei-rikayı da yakında neşre başlıyacağu. Karilerimiz yeni tefrikalarımız alâka ve heyecan ila* ».ıkip edecekler diV. Ll.ıı-ı l-ı-ı.lıl( Çau-TJ ZAMAN —

Eylül 3 HhA=B=E=R=L=E=R Faşistlik ile Sosyalistliğin anlaşmasına doğru... "ağ ile sol arasında mütereddit kalan ve bunalan Faşistlik orta bir yol bulmağa çalışıyor • Dünkü telgraftır İtalya bafvrklH Sinyor *Mnıolinl. nin Fafiıtliti lyaliıllıklc barıştırmak İçin vuku bulan tetebbu iterinden bahıedtyoi vc bu bidııenin laf arihinde bir d.HrıiJrn nokran olduğunu anlatıyordu. I tat ya dan ba haber le-in p-ldlffi ura da A İmanyedan da tam ooun esi olan haber ler gelmektedir. Bu haberlere g6re "İlliler, tİter de Alman Soıyıllılkri İle ayol tan re mah iyette m düke relere j[lrlanıl|leedtr. kalyadaki dönüm noktınndan bahaedeo haberler,aaııl bir IngiUı |iıı1-ıi olan (Drylİ Telgraf) tarafından verildi iae Almanyadaki dünüm noktalına ait haberler de yine bir lagilil gaıelaal elan 'Mançeıtır Gaediao. ta lafından verilme İttedir. balyadan gelea haberler d .lökü gaıetemlıde tahlil edildiği İrin bugün Atmaiyiya ait olanlarl meşgul olncajıı. * Verilen haberlere göre Almanyada Naılllk trakilllı (cindeki, amele r r, i... ıı ıı ¦<< |aramadığı anlaşıİdıfından * İti t Ur.eller Soıyaliıt liderlerile müıakare açarak yeni amele •endikalan vüıudr getirmek için konuşmuş, lır. iki iaı.ıt eaaa iti aamıılardır. Bu İhanrl anlatmayı yeni muta kereler takip edecek ve yeni yapılacak teşklUt bu illik ere eınaaında goaüaülecektk. lıOndra.lı gante. bu tahavvülû anlabyorken şu hm.. >.,:.... "Almanyadaki amele aecdika!erinin yerine (Ocude getirilen amele tetkilatı boıuk, fıydaıu , ir.riıamıu ve çok masraflı olduktan ba|bn diktatör lafa bila ki (bir fayda temin atmemişti r. HıtlrrcİhgİD SoayaliıHere va amel* arndîbaları liderlerine dönmelerinin mbebi budur. Bunun nellomi olarak bitaraf, fakat Naıi t,,'. 1.1ıa- bağlı yeni amele arndlkaları vüeuda i I fmnrileeektir.. L.s Bu lakavvülüo İfade ettİJi en mühim mana, aag il* aol araamda mütereddit balan Fafiıtlif n orta bir yol bulmak İrin cabaladıfıdır, Münha-_ anan ıtja giDmek içtimai ibtilkli korü n}., münhasıran aola gitmek aaarle aınıllarındın [¦.....-.. derin ıılırnp ve heyecanlara dü|ürdügû llı ' için her iki ta bir battıbareVet aranmakladır. Bunun pıaıl bulunacağını JııJm.Hrli (ünlerdi görecedir. bit ö- *¦ İl Amerikada yeni grevin korkunç neticeler vermesi muhtemeldir Yeni grev, harpten sonraki sanayi tarihinin en va. hım bir hadisesidir, şimdiden müsad emeler başladı Nevyork 2 (A. A.) — Mensucat sanayii icra, komitesiyle uıun boylu mü ıa kereler den sonr a vasiyetin değ isme d ği grevin grevim edilse,I, lelgv.l cderia savsama 1.300000 Var^AmevvSusda ymrt. gecTktsr Ulnsv kamla ma İbzalı, bat t Sİ İl grena, barplra saasrahı sanayi taramad a ea vahma b— mesai mı>mesrta illa} daha , 7^ bsydetmebmek. Fakarmr pak -T.d- gmrgm m-p fa enmt-k çık ma ı. ıı .11 n k ıu k uhı >or. Memleketin t e kmd .-mt a kuvvetleri Ot kaa, ..ke. muf-re releri her »İmsak kar yi Yttrml mlıkalt Yeni bir .. , hürriyet 0* * Birinci takifeden devam 0,1 ¦ ri tatbik deftil tamvvura blie İm-'''' •> ,! yoktur. İste bundan dolayıdır ki " ¦ lüayO Musolîniye stf edilen bo dB'j bollebtil hürriyet) İhtiramın agee I' ^dı alı varaa. bundan bil hiçbir ma-11 kı a çıkaramadık. Maamafıh buma-'"t- a çıkaramıyoru eni "** m ıtiram oelaya atılmaman da taıım-,rT"lal rimel. HM ün» t idarileri, devlet Sa -W ,tim hakkında aoeı umanUrda

^Ijjyla kadar hatır ve hayalı frimel lola*' t*" edildi ki fimdi Mr de I, loUrktif hürriyet) dûnum cıkalabbu İma blf şaşmamalıyı!. Yalnıı bu •di. ,,, <nl düalur hokuku rıaıİye erbabıa ttki 1 ve elemaıını hayli müşkülata ^jlH Walaeablır, lanartkrİr, Zaten O "v ıoo samanların yeni dûı-L j--- Vları karınındı ne düıûnrrekll*ıl, ne gibi İçilirlerde bu'uı ( |s . tmı çoktan ıj;nır . jlırdı. r aenbFaaal * yapnlmv aftaya <M l,l| gPal rahlesi, kuvvetti laamyalla* akıl aotahgı aenbee dama nlea far. belir karınıp da bep.mil makkOmmvün akUı , n,,ı Zade . dimak............~—....... '"Ü^'ÂDİSAT KAk!,ISIM)A\ ,^^'IKtRLER. GÖRÜŞLER ] T*Jjj-En emin nvahpest Rusya ve Milletler Cemiyeti Bir taraftan Rusyanın Milletler Cemiyetine girebilmesini temine çalışıyorlar, bir taraftan da Şark misakı müzakereleri berdevam Nevyork 2 (AA.) İyi malumat alan mrhafilde söylenildiğine güre Sovyet Ruıyanın Milletler Cemiyrbne girmesini kolay Isıt ırmak için bir çok hükümet merkeılerınde yapılan IrıebbUal-r ceıarrt verici bv neticeye varaamtır Şark misakı.Rusya ve Bemçikj Paria 2 (A. A.)—Havsa aması biMkıyu*: Belçika Hariciye Mim ile Franau Hariciye nalın M. 'Keı-tu_ va ticaret nasırı M. "I_a-muro, , arasında crryaa eden müıakerelrr esnasında kontenjan mesele ıı gorUsulmuttUr. Fransıı hüküm lçika ticareti lehine ban tadilll İtasını derpiş çimekledir. Bundan başka siyasi meseleler ve emimle Sovyellcrin Mdlellrr Cemiye tine girmcaı ve Sark mısakı me-seleleri de gorutaüımtaytOr. Belçika, Sovyetleri henüı ırı men lammıy olmakla beraber. İngiltere ve Fransa gibi ıhı dost m etin ba namıetleğe mü-¦aharcl etmeleri dolayıniyit bu hususta kal'I W muhalefet göstermeyece ktir. Diğer cihettea sulbü temine matuf her Iulu tr,rblnı-on 'Brüksel,, de musaıl bir surella ka r-tıUndıgı lemın olunabilir. Buna binaen Şark misakı da prrnıip ilibıriyla Briikıelde derhal cdılmujtir. manlar butun Amerikayı men bar haydut ı ardı: hükûmeU baa bîr mO-lora bu haydudu ele e olur ne olmsr, diye rmek ve orada hapla unu h iıeth. Şimdi hay-_ korfelinden kayalık bir adadadır. M dudun herhangi au-,.'ı-.. ¦ imkan larına ederken mı aOıIrr • imin mahpea ol-dilmü) bârfcy defll. o Seylan adalından ani firara tıyebbüa arın ¦-¦I. biri muFakat 111.¦ ı ¦. ı ı emlebel irinde olduırla yflıda biri ksçufanuyor^ ri kayırıp kaçırma. «uhafaıayn ¦¦......... > va ahlikını bağlıdır. R. be tahacümü artıyoı ve Orta mekteplere ta-1 tehacümü artmaktadır, fımıı tetkİkata naııran kad e Orta ere bin üçyüıdcn faıla kaydolmuştur. Bu mikta-adan çoğunu Orta lere kaydolan talebe j-rktedir. Sovyetler - Japonya Sovyetler iki memurun tevkifini şiddetle protesto ettiler Moskova: 2 (A.A| Tas ajansı lebi iğ ediyor:

31 Ağustosta Japon seliri M. Ota hariciye komiser muavini M. Slomonyakof'u ziyaret ettiği zaman. Stomonyakof, 22 ağustos Uribindc Harbindcki Japon jandarmasının ıkı So.yel me murunu tevkil ederek gayri insani işkenceler tatbik elliklerini Japor. ae liri ne bildirmiştir. M. Stomonyakof hu memur-Urdan bîri İsrafından Harbindcki Ccncral konsolosa yabaen vaki olan bu tebligatın. Çın şark şimendiferinde tevkif edilen memurlara yapılan işkencelere dair olarak matbuatta çıkan çok fena haberleri teyit ettiğini de ilâve etmiştir. Bu işkenceler, tren yoluna yapılan mUteaddit suikaıileri güya biızal kendilerinin yaptığım me lara 'itiraf,, ettirmek içindir. M. Stomonyakof, Sovyet hükümetinin emriyle Mançurideki Japon memullarının bu harekllerini pıotesto etmiş ve Sovyet hükümetinin, iki devlet müneıebat arar verdiği aşikâr olan gayri kabili kabul bu hareketlere nihayet verilmesi için Japon hükümetinin şiddetli tedbirler iltibas elmeaıne intişar eylediği wld..m.|t.. lekence yapılmış Kıberavsk 7 (A. A) Tu ajansı bilaariyar: Harbenden alman malumata sutıaran. Japon jandarması tarafından tevkif edderek isüç-vap esn asında aşkrmryc maruı tutulan ıkı yımendıfcı memurunu tahliye el mistir Bunlara işkence yapıl uayenesi ım...... 'it Ağustosta ¦ululan iki sabit vcrekaıİyte sabit bulunmaktadır. Yaraları ağırdır. Yunan tayyarecilerinin teşekkürü Ankara 2 |A A) - 24 Tı— nsuıda mtankuks n yare t e de a Yun an hava faksaa kumandan, Ka. makim 1 en.... ma metler, e ma unda I urk tayyare c caniyab tarafından haklarında gösterilen iyi kabulden dolayı Tayyare cemiyetine aamıml Ihi teyekkür mektubu göndermiştir. seferber edilmiş ve .¦¦' yaşartıcı gaı bombalariyle Icc-biz olunmuşlurr Daha şimdiden, grevin dilnfCarolın havnlmode ağır hadiseler v'kın-ıhr Paha, ailâh kullanmaya mecbur olmuştur. Bubisi öl rçok kimseler yaral jnmi',t ir. Vauua(iimi 2 (A. A.) — İpek sanayii aaıekesı nsmsscseracvi de ¦etumcıt ve pamuk grevine iştir ke karnı ıu ¦¦¦eh ııliı Bu kavas 200 hm ameleyi alâkadar 142 kişi boğuldu Heartam 2 (A A) — 60 tonluk. Taıyeea Marn gemini Yakı suyu ui.Nn.ir. Taygua Şam yaluntarıa da kayaya çarparak kemen ' - ¦ , - - Lcamiı bat. laman 158 yeJcvrdaa mslzuı U as Yugoslav Kralı Sofyaya gidecek Sofya 28 (Taymu) — Bulgaristan Harkiye Nazın M. . ¦ - ı lof„ Yugoslavya kral ve kraliçesinin Bulgar kralı "Boriı,. ile Bulgaristan kraliçesini ziyaret edeceğini matbuata bildirdi. Ziyaret ağkbi ihtimal eylülün son-(anoda vuku bulacak ve bu suretle kral "Boris„in <-... . vuku bul nn zıyareb iade edilmiş olacaktır. "Sofya,, da ümit olunduğuna göre Kral " Aleksandr „ Bul garis tana gelmeden evvel Makedo nya mahpuıları af va pısaport muamelâtını kolaylaştıran bir emirname neşredecektir. Bu suretl memleket arasındaki münakaleler I kolaylaşacak ve münasebet ta daha iyileşmiş olacaktır. Yanan şehirde kimse kalmadı Buenos Akea 2 (A. A.) Kampana şehrini tahrip eden yapgm netk esinde, şehirde bulunan diğer petrol hazineleri de ateş aldığından itfaiye sıcaklen Dumurları mı bütün halk slcına Oımak uıere şehirden çekilmiştir. Yunanistanda bititmek bilmîyen dedikodu Alana 2 <HesamSİ) — Başvekil M. ' Çalduu.. gueleealcre vuku bula a yem be ya ne bada, ye -ReilKÜBahur mlıhababaın muhale!.I rami M. \ mu.İn... aa ardetmden sonra kararlaştuı-bp kra eddecrçıru, bınatnakyh gaırlelerde görülen haberlerin tevehhUınden ibaret olduğunu söylemişti Atina 2 (Husuıi) — Duaki "Dimokradıkon Agon. gaıcta-amvde Ccenral " PUslkss.. n bk asaka lesi çıkmışı a. "Pılâıtkaa., bas makıkmade kcadammra ıtdaf taraftan olduğunu ve Yuoanaa-tanın n siyasi parti-krin birleşmen lâzım geldiğini yasmaktadır HABERLE Sİ Avusturya Yeni itilâ/name tebliğ Ankara 2 (Telefonla) — Avusturya ilo yapılan Klrring uıhşmaıı ve ticaret anlaşması be yeti v ikçe kabul edılanif ılı .toaım ,e merbut bu numaralı Imlrde yazdan «sahsüUtı hiç bir k.nJe tabi olmakaına

ile uzlaşma dün gümrükleme edildi serbestçe rnemkketimize îll.al edebdecebtk. Türk emliasının Avusluryaya ve Avttetorya emtiasının Türkı-yeye Ithah, mıkı „ ., - , itihs' e bunlar n nsaaesee sı eenehi ss*ndea«thıden g-k> emtianın muım.'-..m yspsnağa nraahiyattar Tü k ve Avıatbu i Uman islasy^nlan n ı.ıi'ci vîe? 1 (A. A.) -Vekâh Malana Bey bugün tan sankaleden Kara-Hakı Ziraat Vekili Erzurumda Örere giden riraat vekili Mu hur bey. dün aksam aaal 24 de refakatlerinde ki tevatia birlikte femrımsae ddmmmşkroar. Vek.. Bey mıatakamı varrye-KaıMa U ı -n>-- ve bslhasaa Orman Kasa 1 (AA) — Kağşave Baylar işleriyle yakından nseyvaeıkgı ve Tuafncsıal r olmuşlar va köylülerin dana barnjnsn tetkik etnank dileklerini umlcmıştır. Kiitahyanın kurtuluş günü Rntammn 2 (A A) — Dün Külah;,anı.un kurtuluş günü idi. Mı ılı! it ¦ ı 1? yd evvel bugün aydın mü-I I -' efe km taamı harekelkrinİ teSmSİlen ve her lusıf kaâkaa ¦ştiraki.le bü«ük bk sneiau ece fırka bahçesinde nssU ve makaJi oyunlar va her tarla şramUnlı bu güzel yddö-Düsnü kulhjla İncir müstahsilleri toplandılar Aydın 2 (A. A) — Aydın incir müı t ahvallerinden büyük bk ekseriyet fırka salonunda toplanara ul dü*ukluuğti hakkında uzun boylu görüşmüşlerdir. Toplantı geç vakte kadar devam etmiş, netk l lırnel pat* hazretlerine bir rapor verilmiştir. Değer incir mıntakalarında da mûıtahı-Ucr lopUnarak piyasa variyetini Irtkıh rrssurkledarler. Kayseri fabrikası malzemesi Moskova 2 (A A)— Zaryanın vepuruKıvseri labnkalarma »ît 2000 lon malıeme,ı hamilen Odesadan h rrkel ılnuyUr. Tayin edilen mal müdürleri Ankara 7 (Tek fonla) — Kâıımpayj kazası mal müdür-lüğikıe sabık Daday mal müdürü Abdü!,ehhap, ae de eski Pervari kazam saal müdürü Zıya beyler layın rdüasışkrdır. Devlet matbaası genişlet Ankara 2 (TelefonU)— Devlet matbaaıının şimdiye kadar b riken kârlarının matbaa leşi-salının e saıfolun-— ı- takarrür etmiştir. Maliye Vrkili bugün Aakarada bekleniyor Anbaea 7 | TrlmaaU. | — htaSea Sekili Faal k*y-m yana mseara (ekmeaa UL,.:-„lı,.. ı aaf .ani ı lamamı m din sılam aayanı ¦laıııaı Huni.....tg Malûller arasındaki mesele! Mtıiılf *iı(#' (cnıyvtti J «"IvjT InlK'Uı İıcrışam m laV fail ÛtÛ •£ kenanleeme ray kabbı verj-mayen melal a'raaVa bangııjl t- ¦ ketıihkemı yaiaaasub. kkamale ban ., brtaaaa da baIanamla yaam mUeeavk asvam-aaıl aımuaa ı '«ı 11. aaıaraıaal vdıle-rek .ıı m ı. »V. ¦ lûlgaıiler. lemıyıtık bk alakam kalmadığı ve *harp ....-I ..... birliğin.ıı kanunin mevrut he e, alla Ur toplantı yaparak bu teşekkülü ihya ede.-, bildirildiği haber atmmışpe. Diğer tariftin Mangalılar ,,. aaryetl Irlanbal subealaia mâl reki Ha, ı İnana Bey. "C .-.,.! iıayı ¦ 1 ¦ ' eâaa vs haagnlaede rkve.i.t, aaallabayı ad..-, a'rada hakkı rey »erilmema^ Tca-loUtı I .' ve ı ..... c ,rı kanunıyle kının. Mrdıalyl m-halı i cldugandan ,. bahkls rımai maka-mata labrUıa muiKialla buluamuttur. Ergani tahvilleri için Ankara 2(Tclefonl») — Yarın "bugün,, Ankara Ticaret Odasında bu içtima akteddecek vc bu içtim da Ergani bakır istikran tahvillerinin satış faaliyeti etrafında tertibat alınması bu tahvil lerden butun h ilkin iıbfade edebilmesi için konferanslar verilmesi esasları konuşulacak

tır. Ankaraya gidenler Ankara 2 ( TcUfott la ) — Bugünkü "dûn., trenle ui.mb.il valisi Muhill in, Dıvammuhaıebat reisi Seyfi beylerle Adliye müı-in şehrimize gelmişlerdir Şehrimlııse b.rka^ guııdeı .Ira ba|lıyan inaklar di llırı bu şekil almi|lı Ve|llkSy raaal nıerkrı). ün harırelin aıaml II. aagırl II dereee aldagaaa bıldırlyee. Kaadllll -aı.¦!...>•. ke düah. harıratl aa çak U,* , ..... İT daraca akrak tvıbil ılmi|Mr Arada bil hayh larb aldug-ualaaı -A.aba laaagaaa] dag'u' . sam! manam batıma * - U ,... aa ala. ba aU raaal merheıi araa-adahl memleata aıaavmgaodaa. î .a.lka, ık Kaaaal B ak aaeagm ayal şiddatl. Usanma aanasıa saat,. .11. alaa attetatS mtsûıTIda '«.T a.Tttg. İfân, W mm* aa baraeelia yiaa la bımm.lıvı bar «'k.l almaaıaaa Iit-k a 11 delik yak har. Bundan dnlayı •>vınenleı da. hiç şüpke yok, dokumanlar, auıular •e seıbetillerdir. Maımıf.h -ataklara bakıp tı kışıa ı-H-,t.,.iıı uaulma. mak. hıiMae lalaabulda baş , -•• ren kömür vs odun Iklıklrıadaıı kurtulmak Içla pmd.d» tedarikli davranmak - vakti yırlndo olınlar İçin - hin akıldır. - ZAMAN SÜTUNLAR ARASINDA Aramızda öyle birşey yok! Beratta çıkan " Elâhrar _ ea. ..-iviMi ı. aoo »ayılarından bİHnde *5yf* Ut başlık »ae, - Çıpl urklyeda taraftar buluyor. Hatti kadının biri çıplak hoaleyhinc fıplaktı£11 m.a davan ıçl. I .. dolayı ri i (inde rıı l'lıl.k cam bo*. Bütan nttnnkd auıetrl çıplaklığa ve çtpusbUra h> ¦ifâ bir fiaUp ila llh yatıyı bn natırla rın muharriri yaıdı. Fıkrncı muharrir arkadaşlar, bi lim yanlarımııdan aonra o mevtııı tema» ettiler, hayli nOkle harca ahlar. Fakat na bilim, ne de m*a lakUflann yanların da ..p'aki.,-aarıkep halam ¦ | kir kalem* yekta*. Nınl -l.b.1.. bi çıplaklık bir ak,J« defil, ba hkir .uf- bar dû<i - def il, nihayet bir noyunnudır' Gerct »yunanla., hayli bir yekûn tu ta yor, plljta.dın tiyada aobak. larda Çıplak var, Ukin bir peyin , - o şeyin mea hep haline aeldıBiaı delikli elmrt. taeeeUbuum mynrımııda dalanı» a vardır, y anhee*i da dal an A» ılı dn vnrehr.Bn *arbb mleuell yunkeni cilif e, dolan arıcılığa ine 1 hep matıt-yeti vnrdlnr ml 7 Onlar birer ıın'altlr, çıplak-ar içinde d* balkl aan'atkarlar bulanabilir. Fakat vana lllb arlyle çıplaklık sini akıllılıktan başka beraıy d.,.'Ar va o'anu ÇâahO. başka karamı yana bn d.g.-mm, veçhile, mnı.l.e daha —fa boeab'anada yata.kıa OnânmıJ. dil 1....... Henüs topraklan ebnaegi çıharmayı bcceremiyea, hayatı bir taş oyuğunda gaÇaa ilk inaan elbette bir sebep. Ur ihtiyaç va bir ururet Û.-ı.n* ha dbşfbseey* kapıldı. Şimdi çıplaklı|a. yanı aaagra devrindea dnha cerekl raca ıtmah h*nyealar d* bu bar.* »İl, nede ki hikmeti btab etmelidir Ur |__ Bunu yapamadıkları müddetçe s oyunuşları akıllılıktan başka bir «ıretle lıfıir otuoamaı. Fakat " Elllbrar a gaıetcsialn »Iiri fıkraıındaa da aalaşıbyor ki (iplıklınmılıa şu hareketle inde ysnbş telakkilere ¦ ıbebiyet veryor. Garçl bu talikkinin kıymeti yoktur. Bîıde çıplaklık

nihayet bedava ıcyrolunan bir komediden ibarettir. Bununla beraber gönül, ıckiı on sivri a kıllı yürü d -ecnebi mımleketleıde bilim vekı-nmua uygun düşmlyeeek habeelaı vn.'.uıı.ıı 1 dı Çıplak lan mu. 1111Î1 yerlerde kendilerine gülenlerden «'¦m ibret a İnal ar fena olmaı. Ya ba ra bil* gülünç olmanın nı tevki var ki?... fi. Ucuzluk Peynire mukabil yağl Belediye iktisat müdürlüğü bey ay nihayeti, o aya ait bazı eşya fiatlan hakkında bir İmle ba k la ve bunu alâkadar makamlara vermektedir. Havale! zaruriye ile en lüzumlu maddele rden mürekkep ve 30 kalemden ibaret olmak üzere fantim edilen bu hilelerin ağustos ayına ait olanı da b.tını,,-tir. Buna naıar 111 ağustos ayındı peynirler pa ha Iı İnamı |, fakat y n ucuılamnjtır. Hâ rim Beyin naklıdilmıal yerine yanş lal Atrf Bey da Sipahi ocağı kongresi Cevdet Kerim Bey Ocak riyasetinden çekildi Sipahi ocağı dün fevkalade bir kongre nkdelmiştir. Geçen nefer ekseriyet temin edilemediği İÇİn tebir olunan kongreye dOa " r'.. atadan *İS„ ki iştirak etmiştir. Kongre reisliğin* orak İkinci reiu Muhlis Bey ae t ildikten aonra ruınamenln birinci m addi it olan orağın Y*nibSydekl şubralalo aablmaaı una uıun görüşülmüş ve eaa.cn (9000) liraya ipotekli bulunan binanın ı.ı. 1..m için idari biyelini ¦ellhlyıt verilmiştir. Ruınamınin ikinci 1.1.1 İlen. ıo-vari binicilik mektebin* tahıl* o-lunmak Gıara ocağa ait Oç nın bu mektebe verilmeni idi. Bu karara karşı ocak İdare heyeti Itiraı itmişti. Bu ( odanın oenga temin et-Hği (1200) Ura varidatin U takdir-d* ---i .. ¦ düşCnülmûş ve bunun İdare heyeti lıtifa limittir. Bu variyet karşılında İdre heyetinin İstifa etmesi utun münaka mucip olmuş va kabul edilmemiştir. Yalnu relıt Cevdet Keifrıinln Ankarayı ¦n itibara alınarak îallh emilmeni re¦ ııtıklardın birin* Alim Bey İntihap edilmiştir. Ocak 9000 liri borcundan başka bo ayın maırah olarak 7500 Ura daha borçludur. Bir km m b orçlarını vırmlyen Sipahi Oca£ıoın Viliycti boıuk görülmektedir. Elektrik telefon faturaların n Ocağın elektriği ve telefonu I ellimi şt ir. Dünkü kongrede •eçilcn yeni "-ı'l--; 1. vaılyetinlo düıelmcaiad* İmil olacağı ve yeni tedbirl .... : ıi ederek yeni vıridat menbaları bulan». Om» edilmektedir. Bir mevkuf 1 anaSja Annesi bayılınca mahkemeden kaçtı Dün Sekizinci Ibtisaı mahkemelinde bîr kadın bayılmış ve mevkuten muhakeme edilen bir suçlu f r etmiştir. Esrar tatmak suçuiyle muhakeme altına alınan Mustafa, Tahir, Rita, İsmail, Sa lika İtin, Şabı . VaaiL Vehbi. Mehmet ve I r:ı = 1. Efendilerle Saüha Hanımın muhıkemclcrine dün sekizinci i htitaS mahkemesinde devam edilmiş ve muhakeme Khit celbi için başka güne r akılmış tır. Muhakeme bittikten sonra dışarıya çıkan mevkuf suçlııUrdaD I mailin annesi birdenbire fenalık iş ve birar sonra da mahkeme koridorlarındaki mer-mer taşların üzerine baygın olarak düşmüştü Bu turada İsmail annesinin baygınlığı dolay diy La etrafın karışıklığından iıtifada ederek he iştir. Kadıncağız bir müddet aonra ayılmış ve tahkikata başlanmıştır. İbrahim bey Şirketler komiseri İbrahim bey dun yeni açıları Üsküdar Kadıköy tramvay hattı İle yadmaltta olan Bostancı tramvay itini tetkik etmiştir. W _r_A r*#J^ a-»H 1 aaıu f* -ur " a»-. <• mm'' ,»7 i & -*rVa/ra Vtklll Ali Bej ,-'-ı«,.rf, ,..lıiWr al Iıl 11**1 ve lr/r,a*ı>*a j.... adbasn Ali S. ,, et. 4. ,, .t,,, m„,,l a, »UmkUn n - .-

.»*->. ..i. w . fUm/ı . i ,f""'! e.Saf*e.*ı**r t lıleSe Ur ro>*Ujr-S,llr P,.....la >lpe>e"na Ur ..¦.(.... (..,..¦ ....... Çarşamba biçki ve dikiş yurdu Bu sene mezun olan 19 Hanım şerefine dün bir toplantı yapıldı latnnbuluo kenar köşe yerlerinde mülrıaıı bîr şekilde memtebele faydalı olarak çalışan birçok c«ariller vardır. Bunlardan binde Çarşamba Biçki v. Dikiş mektebidir. Sabıİye Hanımın mUrıaiıi bulunduğu, Hayriye, Mcdlba ve Vedia Hanımlana dn heyeti talimiylıiu! ettikleri bu yurdun lı-ıılnicı yedinci yıl melunları şııaflna n*0n mektepte bir toplnnb yapı Fener Fırka mu t* mı di Hulful, Fa-ner nıhlyı mOdürüSabit Beylerle gali t e cî arkadaşlar ve 3" ı*vatın iştirak nttlgl bu toplıntıdı, mektebin bu arotbi melun Hanımları tarafından tanı İ l gezildi. Ve Hinim kulana eserleri Ukdir edildL Fırka mutemedi Hulûn Bey, kı-aaca nöyledigi birknç aöıd* Tork kadının İçtimai hayattaki vaıifclırînl blrır birer anlattı. Melunlardan Mrdlha Hanım da kGçûk bir notub irat ederek yuıdun viliyetinl etrnfiyl* iıah elti. Bu biçki yurdu yedi aenedelll0| m'ı.ı i. yırmiş v* bu melunların kıı mı i unu Anadolunun muht yerlerinde müıtakılen mQca*eaelır açmış) ardır. Bu arneki mrıunlar 19 kişidir. Tam mananla bir ev badını olırık yetişip hayata atılan bu gnn larımıım ıı.inleri şunlardır; Mûnrvnr, Müşerref, Şükran, Firuıe, Lütflye. Nevıat, Sıbiha, Nuriye, Nidaya., Sahihe. Muaılar, Seniha, Servet, Emine, Zihniye, Nuriye. Neriman, Naimr, hanımlar... Genç kıllarımın, hayatta mu-valtakiyrtler temenni edeni. İş evleri! Iıtanbulun birçok yerlerinde "iş evf_ -ıı.- nımtırlı bir takım ya-nbaoıler vardır. Buolaı, öt n* iş bulma ümitleri Ilı ıçılmış yarlerdir. Polis, dün b,mlanıın birinin aa-t.-(.mı yak ılımış a* dolıodıncıbgındın hakkında tahkikat yapmağı başlamıştır. "1| *vl. adını taşıyan bu yırla aohibi Ardaş ilminde bir Ermeoİdlr. Unbapanıada oturan İbrahim Efrndi Uminde biri, potla* müracaatla demiştir ki ı — "Ardaş Efendinin iş evine iş bulman İçin müracaat ettim, benden kaydiye namiylu 10 Ura pıra aldılar. Aylarca döndüm dolaştım.. La nihayet dolandı, ildiğimi anladım... Poliı İşte bu Iddlı dışı yabılımıştır, bu hanelerin umumi vııiyı ,ı. geçiri ir çektir. Asker ailelerine yardım Vaktiyle muhtarlar tarafından idare edilmekte olan asker ailelerine yardım isinin dn badema Belediye şubeleri tarafından yaptlmaaı kararlaştırılmıştır. Hemen hergün muhacir geliyor Bulgaristandan kaçıp gelenlerin hali cidden fecil ürerin* A kabil Idır itleri pelin Bulgar lılı t icardı ve tı etmektedir. I ana vatına bulımıyaa mutlak bir gılıbllmeblı Yeniden Türklere I aiya**ti de lu -m. ı v kaışıı ilticadan başka iyik r 1;1 n 11 - r e fak t İçindi diller.

; lı'ı ıı.ll!!' tam lotan! ılgariıtandan bir kafile muhacir muvatallt etmiştir. Bunlar şimdilik Tophane m rd re telind e likan olunmuştu dır. Şehltriıuiıe galin Bulgıryalı muhacirler peyderpey mürettı ¦ ııl - 'n . aevk Ancak bunlar, cldde ı yelledirler, on pır tur. ACİI ır.ı. . ı I ıı- id Okadır ki bu iı rınıııın beygir gübre rnbildıkîerl arpa ta lıl d ayafe hay vat ırını güıüytı ' bir rat b alb p«y rdır. ı elim bir valin dıhl yok-nuhl açtır lar. •alb ııktaşla-eri içinde bunlar ini l û piliyedir m n. ıSıüne haber vıel'llll. i.... u.: yürûni 'dikili'-. bu-göve muUr ııcîrterln baıan k m küçük oıemurt lika,d.ıı yOlünd re müşkül vaıiyrtlrr geçi çük bir himmet bu bahta gUlddrmrge kâfi Ikın yapılmadığı teessür İr. Hatti -Mim Sıı rina at. perişan bekleşen Bulgaryab hıcirlarin. o eaoıdı gelen deılet tftclümü dan bu haldi ,'irühn ¦¦ İçin bir mamur taıahadan alelacele oradın kaldı-oradan kaldırılarak yıcvk bir noktaya nakle lllrlldıkleri dc haber verilmektedir. Bu tanı hareket yvrine, b*d-baht muhacirleri rauıtarip vaıiyct-Icrıaden bîr aa evvel kurta rmak elbette llıımdı *o dıha muvafık olurdu. Her halde Bulgarların tazyikinden kn..;. gelen muhacirleri perişan variyetlerindin bir an ev-vıl kurtarmak llıımdır. Telefon paraları Şirket parayı eksik olarak yatırmış Telefon akrfcatînin, balatan nl-dv»> faıla par alan bılıakyrnin heanaana bemhayn yatardafUH yiimaş-t.k. b'le Mbnji yapılan tılbıkaU gar*, şuket kınkıyn 191 bin lan yatırmıştır. Hılbuki şlrketıu kılktan ta bal artığı faıla pnın bundan dnha çok tutmaktadır. Bmaenaleyb Belediye elyıvm telef** tind* muımılllı Telkık itmekle ıı- ı. . ;¦- ıı HİÇ dar bu parayı çaktır. Heyet İşin dey e mecbur nu tamımın irkete tımar bitirmeline Bankada İ bitirip ş olduğu p anlaş ı ılı ¦ketin km

ksr dikta ıktır Şerhler "Muntazam ve esaslı spor, fazla çalışan kafalar için en iyi bir panzehirdir.,, ¦s .ar o. ¦daire Şerh ve lımhı Meşhur Franttt edibi Marcel Pre'vaıt, bir iki tene .-i-, . .' " / ¦¦- senin L/rnJın. adlı bi r roman neşretti. Şöhretli edip. ba ueni eterinde Büyük harp-ten sonraki /ramız gençliğini ta r ediyordu, eterinde gençleri ı/aşatıgordu. Halbuki Marcel Prevost bu romanı yararken yetm iş yaşına ayak batmak âıera IdL Elli yıldanberi birçok gâıal es+rlrr vermiş, yıpratıcı bir fi iş olan edibin böyle yetmiş yaşında genç dâ-şmnceterle, genç ruhlarla yakından va derinden al r oluşu, gençliği içinden görüp 1,'nttermeti bütün münekkitlerin hayretini uyandırdı. Herketonun bu muvaffakiyetini pek mühim buluyordu v e sırrımı on lamı ya çalışıyordu. Nihayet bulunan hakikat şu oldu: Marcel Prfvost yetmiş yaşı ihti-yarlamamışdır. Çünkü ömrünün tek bir gününde sporu bırakmamıştır. Bu sebeple kuvvetlidi am bir genç gibi yaşayıp eterlerinde de ymşatmıya bedeni kabiliyeti vardır. İşte bir söıunâ yukarı kaydettiğimiı Lacordaire'in mütahatatındaki isabeti is-bateden en güıe i* ZAMAN Dün iki feci kaza oldu 2 Amt.e iskeleden ve bir genç merdivenden düşüp ağır'yaralandılar iki döş-ı vakam Va iki ı mucip Yirmi ddet aaal İçinde an* n-tkıat a fır yarıl ana ¦ IBirine; vaka Fatih'edi kişinin a|ır yaralanmam olmuştur. Ondçnaıd ilk mektep lamı.atında çabam.kla olna v* tUa-ktnştn atarsa htıkenrt ve Hnıi|m Ahmet ıı m'.-r mne ıkı amele, ak*i*nm budan bil* yıkıl maniyi* yedi maile irtifaındaıı yer* dûşmüşlır *• muhtelif y*rl*rinden ağır lu.altn yaıa-Lao-vışl ardır. Vaha la balaya kahır gelen mı m la* lar dmhal be rthyı da Cecabpsşa baat kaldırım şla rdır. Am**anln çalışbffı iahelt diyı Fan heyetin- kenteti iri ¦•keleyi kmnn Kâmil asındı ırtUvaba a hamiştir. İkinci vaka Yarılın yine l|ır olan vı ble dan dûşan iki amele gibi Cerahı şa haıtanrıınde tıdıvı altınd kanan ahde* vakada Balana Moaşkı maballeunde almuştur. Bu m.(.ailenin mahk.ma B-leİş va tabu •okagı katayc sonlu ¦ 'm irin ¦! v* IÖI 19 riinij-.iL bk rden 17 yaşlı Marta fı r buçuk» itreti bir err du ¦İH diıkkânda T-ıi.ı Trıb-gec* aaat 'nı kapadı ıl ,ıU k - ¦ Vakadan haberdar olan labıte

derhal dOhklna gelmia, Muıtafayı bitkin bir halde Cerrahpaşa bastnhanuine nıklettlrmlştır. Bu gencin hayatı tıklikıdad... Üsküdar tramvayı Kadıköy halkı dün merasim yaptı Oıküdırdan KadıkAyüna tramvay İsem*]* başladığını yaımışbb. Oakûdar tramvay şirketi, Boata Moda. Feaeryalu şababaıaruû dn ikmal sllfklan annen Iı inli Irkı Ciaumriyet Urraaamda snaaıa nm bir kuşat meraaımı yajımah hararındı oldu|u ııhelı* Kadıköy İnimi İçin ayrıcı meraaim yıpılmamıştır. Fakat Kadıköy Um tramvay İş. ı.'u.ıiıı 1 ıı fıvkalide mema lar verilmiş n yünden geçirib un ma şirket ¦ ddmlştlr. ¦biylı e I* bil rkkC İntihap işleri Kazalarda teşekkül eden intihap EınOmenleri faaliyete geç. mislerdir. Şimdi defterler tetk ik edilmektedir. Ancak bu is Salıya kadar bitirilemeyeceği cihetle cetveller Sah günü atıl a mayaca kbr. Bunların Farşem-be reva Cumava mahallelere aaılabılmeleri kabil olacaktır. fyöglesem tetiri yok ^uısam gönül raıı değil Seyyahlar şehrimizi nasıl geziyorlar? Uıakul. meşhur bir saatle, gkaal ligi d l..rılr geter. tarihi ıvvk vs heyecan varlı, fakat bu meşhur şehlrin i. .. i'.,: indinde mıkbul ola. bilaaaai İçin bir çok e klik İlkleri var. Olelleıı maktul ve pekala. Nakil vmalalan - . ınıan okantalar kayana ve kaşı kaç D.i-ıı- l-r anılııaıı. ı.ı.ıı'ar dalavereye düşkün. Daha bir çak aakal şey!** vira* dı aa y gjrnüyruuı. IntanSul kadar na alaınuş, tamkaımış v. iştiyak *ı»»;..mamaş nu* şvl.ırlıe, cm bvalr.ca myynb celbin- muvaffak ötüyorlar. nun ıtmab yolunu biliyorlar ıı buluyorlar. Bil İşba md* al tarafını aka nbynraı, hunuşeynruı. yaı.yoıel, ortaya auksbet bar aaee kayanayerus. lakl tas ve vaki kamam yine ye.b yırUdn duruyor. h'iıll bugün bıktım da e*y yahlann en geniş yollardı, hatta bil* doğram yel .!--,.¦ | - » Mköyaea keemp ga-neyyak Maaaabtli. lidl.......ım | prü ûı bit bOkeriad* arını tımiı Idum. Kır l*n )¦'.' kadar aan ki dağlık ır gibi nkıak yapıyorlardı. Batın bu 'ıhının İlin Iramı aylına ar MIHI girerek onlann yûrüyOıünO dnrduruyordu, baıan bir yük arabau oto-mobillere'.. baıenlik yapıyordu.Hea* Eminünûnden ve Sirkecid eki poliı işaret mevkii önünden geçiş cidden bir facia idi. Işİa fırkmda . myinlar. o flıtüıta binen otomlilırl uııkUa göra* mutlaka Belediy* aeyrûıefır -ı-ıı . ı •-1 -11 şoför ve- | »kan muayeneme çıkarak araba- | Un bir yeri toplıdıklınnı i-.- .1 ı :1ı Uıun beklıylşlarden . ı-ıı iler-I iyrbilen bu bnfüe, Gülhan* i "->-| nın agnnda bîr duraklımı geçirdi. Bunun sebebini liy yl* ınlıyamadım. Ondı. O geaış kapıda na rardı kl arabılar yurtV yrmiyordu v* asadan, yukarıya fi aylanda yûrûlo alakoyuyordu?.. Buran bence bul k.ı ıl.- da park kıpıaı hınk bir bit. dajtnık bir şnrit yar alan otomobilknn bîr sû.ü İnciler tan tından İhata gördüm

BöyU ııb la kil. >a.- ur .' ....... nntiba eı*rl la bil temaşnına tak 1 be İte yer ¦ata edild il ede. ode aı Onlar rihi b ık aeyyıh (ulunur. ;elip bedii mukabili •jile £d< k caddrl İmelerinl ıkadanm lıklerl rap ı yılmak ve lokaı etinden ¦erinde dol* 'ek.ller El ilânları Belediye yeni bir I ihdas etti Bundan lan İçin dı diyaya veyı ITHir ıı -m! alınacaktır. lonr J.ll. ker nevi al ¦dan e reel en yıkın pı di İare k bir ruhi Bu -....!,'. tabidir. Il-rn alınmadan el saktır. verili) ilim ruhıatl) ¦gıtmık İa¦dŞmJ+İM* t rnn.*ttr r.ır-1-^ rrujı'ı *lii,ı i''"''u" »* MufpıU.111 (¦İnler a(« t-*ı <r»*m ¦anınlıl'a W- ¦Ore-ıa. anşnan»jŞj /Mirana** -m—*».« -ICO. ¦*¦>>* dala na peHMIlar-Hİaa («'**¦ l*nr« I rmfm ..air-ıv. |.no« /./-«i iıai—il-ılrai-lr ıv ZAMAN — Zaman Ansiklopedisi Kaygusuzluk Okl.....ı lli'll (dan bi»l il. guaızlıgur ilmi bir ıstılah olup olmadığını soruyor, t: ı buna mu»'*» cevap •ereceğiz Frenine a (a pat hat) •¦ karşılığı sayılan bu hehmenıa hem fek** tanh. ,1, alâkası Vardır. Ahlak bahsinde ka>pamıhak. har hal sat atalet aali'.r.-rr lı-ı ı »lun'y». tan ikri fahvoraa Kescl den., ar. M.miı bar dııyguıuıluklan mrlevellıl ite tara kaygusuıluk d r.

Terbiyi yolunda (ocukların 1de göslerecckle-: dikkat uvandılgün yine bu sütunlarda yaza. cağız. Şimdilik kayguıuzluk tabirinin ilmi bir ıtlılah olduğunu l ile göıtermek kafidir . Günde bir Kitap Tımarhanede Yatan: Hatip Mehmel Hamdi Bey. Ba ibran: Muharririn oğlu ** Balıkesir Mtnuu Vaafi Bey. Istanbulda Güneş matbaası Bu lamı; eserin, yüreklerde tatlı ^ bir duygu uyandıran bir huau-ııyetî, bitıat muharrir ta afın-ı dan değil, muharririn oğlu la-. ¦ rafından bastırdın ış olmasıdır, "i 1 Evlâ bir baba "** £' duygusuna, baba kalbine göste-' ' p re bileceği saygının bundan daha db t i yühseği tasavvur olunamaz, ı, ı dU ¦ Babasının eserini babasının ıı *' bastıran evlât, bv he onun en oaıik hissine hürmet joslermiş demektir. Aynı za-¦i ¦ :"'' >¦¦¦¦-" müessirin evlâdı . ala .diyenlerin bu hükmü doğru iae 'S* ' babasının tan j '-eya uyi olmaktan kurtaran uf»" evlât, biraıda kendi kardeale-rinİ ko rumuf olmak mevkiine .çıkar. Mebus Vasfi Beyin yazıla,, ,] «lığı rnukaddemeden anlıyoruı a,,BISti "Tımarhane nin muharriri en ^Mehmet Hamdi Bey henüz tağ-r yatadır, doksan yaşındadır. Vaktiy-l,e b u eteri yazmış ve fakat ^U*joatUna»m*|ltr. Bunun sebebi, h|j*6hftt ardında do latmayan bu ""l^Vnadolulu mütefekkirin evvel-' niia'* baıtırdığı Define ve Köyhe-'"maıjimi ad romanların umduğu ioja*r jibi rağbet gönne meşinidir. B1I'I"'V oksa o romanlara verd iği adın ¦iğ B';ı>aşka muharrirler tarafından da r '¦uiijiıılmjıı mıdır? " Jı . . b" h" ltü »ntinıaıi nusavİ '* tu,7rtivvetle varil görüyonıı ve De-hfl'ne ile K mi adlarının liJğ" eserlere verilmesinden a olayı da cidden tesir duyuyo-Bir es ere ad koymak o ka-ı'ar müşkül bir is midir kİ basılı ¦a duran kitapların adını atmaya İhtiyaç görülüyor?. Şu mülahoıadan aoora etere gecelim: Tımarhane, İkinci Sultan Mahmut devrinde ceryan eden b ir faciayı İhtiva ediyor. Mevzu, birbirine gönül veren anatiyle amcasının elbirliği yaparak b basını öldürdükten aonra kendisini de tımarhaneye koydurduktan Hasan ismin do bir delıkanl ni oradaki haya-lıle kurtutuf sahnesinden ibarettir. Arada Sadra um La* Ahmet pasa a ilesinin limarantyi ı ..irilen ve Hasanın nevgiliııni sadrazam konağında bulusu da var. Muharrir, akıllı iken deli diye Tımarhaneye konulan gencin dayak yememek itin deli görünme sini, cok atıkb ve fakat (ok -.ı/'. _ar lisan ile tasvir ediyor. Sahneleri tertipte, vakaları birıbirioe bağlamakla da -bugünün birçok ro ma ncıların -dan fazla olark - muvaffak muştur. Yalnız dil, tabiallie birsi etkidir, muhavereler ¦un'idir Bununla beraber (Tımarhanede) adlı bu kitap faciadan zevk alanlar için seve seve okuna bilecek bir kıymetledir. a a a Mülkiye mecmuası Mülkiye Talebe Cemiyeti tarafından (.karılmakta olan bu "İçtimai ilimler mecmuası,, nin 41 i nci • ı,. ı da çıktı. Başında profesör Mustafa Sekip Beyin dil başlıklı bir yarısı, tonrı içt ktisada ve maliyeye, politikaya dair U tmı Fakat arlık buaa imkân yoktu, arının bahama Klmramn hakkındaki akakça fikir-Bfeeııdİhtın lonra arlık ı ¦aına bir dalıa gidemîyece riyle yüı yUıc gelemeyen» 'I, gelirse sabredemayip mutlaka karga çıkaracağını pekâlâ biT*frİka ıVo l.r'.|. ıı I ... yüklü bir kamyon «dip durdurma yunun şol6eU I bir taıırlı un — Küçük necetıa ı POLİSTE Deri fabrikasında bir kaza

Yedıkukde Gaibe, eşme de bir fabrikada dün bar kaıa olmuş ve bir genç, bilmediği bir makineyi lıştırmak istemiş ağır aurette yaralanmıtlır. Fabrika. Konyalı Şükrü Bey isminde birinin deri fabrikasadır. Şükrü Beyin oğlu 21 yaslarında ey, deri açmağa ¦saham olan aaakincyi çalıstıruuk istem.", bu sarada aaaaivelâya takılı cana ir har kanca yerinden fırkyarak aon hııla İbrahim beyin karnına çarpmı) ve genci ağır sure yaralaEylül 3 İbrahim bey, töı aAylcmıyc-cek bir halde yere uıanınca keyfiyetten ısbila haberdar edilmiş ve vallı genç tedavi için Balıklı Rum hastanesine yatır. I mittir. Bir yangın Kuzguncukta dun b.r yangın Uslanpe. okmnytmr. Anımın ıoh ağında oturan Sahure hinim, kolayca alet yakmak ıçm fırından alcı almaktadır. Bu ateşi söndürmeden merdiven allım bırakmış, fakat tahtaların kırıtman nnticeıİnde yangın te bu aırada duyularak yetişilmiş ve al') ı.ımlııı ııl'iııylı.r Kız muallim mektebi yanacaktı! Çapadaki kıt muallim mek-lebı mutfağındı yanmakla olan gaı ocağının parlamaaıle. etrafa ateş yangın çıkasak tehhkem Kıy go.term.ş İm de ate| orada bulunanlar tarafındın M>n dur. ima, tur İki otomobil kazası Son yirmi dört asal içinde İki yeni olomol.ıl kainat daha oldu. Şoför Niyaıi efendinin idare-aindeki 2155 numaralı otomobil Yedikutedeıı geçmekte İken oetvar oluran Süleyman efendi isminde biri AnOne çıkmış ve otomobilin tademetine uğrayarak yaralanır İL. ,,,, kaıa da Calalada olmuştur. Belediye amtlt hovu-nnds yatıp kalkan çapça Ara. Gakt-tada Makamı ıhıl caddesinden geçmekte iken anför Haakı .f. nd,n,n ıd.re„nd.k, 72S7 numaralı otomobil keodume çarp-¦u| ve vücudunun mühtehf mı-hallrr en yaıalarniflır. Hrrıki kaıama yaralıları tedavi allına alınmışlar, şoförler d< va k a la nmuda r dır. Alpullu pancarcıları Bu, Trakya pancar müstahsillerinin Ordumuza hediye ettikleri tayyarenin adıdır ' Al puftu pancarımın , layyaıeılaa ad kanma meriai.nl ¦ Edleaa VsllU II. Umumi HVeltlt İbra him Tali Baylea pmntır n.Dıl>Ulllert«den banim nna tavsiye ederir. Edirne 30 i I! ı..,.. ı — Bugün nat 16 da kalabalık bir halk, hükümet erkânı ve memurlarla as jandarma, polis müfrezelerimi» ve mektepliler numune çiftliği civarındaki tayyare-meydanınd a toplandılar. Bu büyük zafer gününde Trakya pancar müstahsilleri tarafından satın alınarak Ordumuza hediye len tayyarenin adı kondu, layyarenın sağ tarafında şahlanmış bir kurt resmi var. Kuyruğunda a ancağımızı temsil eden kırmızı bir zemin üzerine beyaı boya İle işlenmiş, güzel bir ayyddız.. da (Alpullu pancarcıları) İbaresi. Tayyare, bayramından iki gün evvel 7 ve 9 numaralı diğer iki tayyaremizin refakatinde Si livri, Çorlu, Babaetki, Burgaz vc Havsa üzerinden geçmek suretilc Edirnemiıin şerefli sema sına gelmiş ve şehir üzerinde muhtelif lruslar vapurak l.d.r— Uamlaya damlaya gol olur. Bu atalar tözünü unutma aziz yurtdai. Tayya'c için adam başına gü on para versen, günde 35 bin lira eder, ki atağı, yukarı bir harp tayyaresi demektir. B ir senede 360 tayyaremiz o!ur. Gayret et yurt-das, gayret I Su uyur, düşman uyumaz I . Saat on üçten itibaren tayyare meydanına giden utun ve tozlu yolda arabalar, otomobil, ler ve çoluk, çocuk kadın ve erkekten mürekkep kafileler görüyoruz. Büyük meydanda on binden yade halk var. Üç tayyare yanyana dizilmiş. Bunlardan birinin üzerinde kırmızı bayrağımız var Aşağıya doğru uzun bir de hordeİB sarkıyordu. Meralim, Albullu teker ve ispirto fabrikaları müdürü Şefik Beyin bir nath yle başladı Edirne mebusu Şeref Bey de bir nutuk irade-derek Trakya pancarcılarınm bu yûkıek atan acverkkkrioi heyvesnk bir İmanla anlat b. Ibrahım Tah Bey da hordclc,. keserek tayyarenin üserındeki bayrağı aldı Va böykrl kle "Alpullu pancarcıları, ibaresi meydana çıktı. Bu anda o engin ovayı şiddetli ve

kli bir alkış kapladı.. (-i ı : I .mı un şerefli göklerine bir tayyara daha ilâve etmek vatanperverliğini göate-reo Trakya pancarcıları, bütün raltyaldarın minnet ve şükran-lanyle aclâmtanırken "Alpullu pancarı .la'.., pilotu mülâzım Ta in idarelinde kana tlarusı harçBB bir surette çarpan har kartal gibi yükseli-yor d». Halk m cer inci, alkış tufanı ve yasa., "adalın aralında tayyarenm Selimi ı ey e doğru uzaklaştığı Selimiye nin ıtâhl minareleri üzerinden geçerek tekrar döndü. Saha ürerinde alçaldı, Bİçaldı. Bir sûru beyanname atarak başını engin gAklrra («virdi, tekra ra bartftl. Kilo kumandanı Ekrem beyle görüştüm. Tr A yi Mırın tayyareciliğimize gösterdikleri lamım i al layı pek çok mütehassis oldu; unu söyUycrck ŞU cümleleri ilâve eti. ¦Bug m hu T tak hava kur-vetieri, tayyare cemiyetinin yarıl, mlınm dayanıyor. Trakya-»¦tın mu gkhkrıade uçan bu çelih kaili.la. ~ı ı.ia yaktığımız benzinler, kullandığımız malıc-¦M *e te yetin ve d., .mu.' hamiyetli hal-kıraılın nafakalarından ayırdıkTrakyada kurulacak panayırlar Tek.rdağ (Hususi) — Her sene olduğu gibi bu senede bütün Trakya kazalarında panayırlar kurula aktır. Malkarada M Eylülde kurulacak olan hayvan ve caya panayırı beş gun devam edecek ve bu panayırda pehlivan güreşleri ele yapda-çaktır. Hayrrbolu panayırı da İS Eylülde başlıyacak vam edecektir. Tekİdağda camilerin tamiri Tekirdağı 31 (Hususi) — Şe-hirimiı Evkaf idaresi tarafından Camile tamirine başlanmıştır. Mimar Siaanın eserlerinden Tekirdağ Rüşte m paşa CamuBın (500) ava ke -ricl tamiratı münakaşaya çıkarılmıştır. 16 L.lj d- ihalesi yapılacaktır. K»rıta açılın sergi Kara 2 (A. A.) — Dün »-h-rünûde sedan ttgv ve at sergisinde Göle ve Ç idi ırkı olan kiranızı ** n-yab renkli inckkriyle buğaları halis ve yarım kan kısrak vc tayları makladır. Izmirde pehlivanlık müsabakaları Umur: 1 ı A. A I - Himaye) etfal cemiyeti idaresinde olmak üzre şehrimizde Eylülün yedinci ve 1 uncu günleri Türkiye baa pehlivanlık ntüsabakatı yapıla-çaktır, tttanbuldaki pecdaajeav mpıyonlar da ayrıca yapılacak alafranga tnütabakalara iştirak edeceklerdir. lan paralarla alınıyor. Fedakârlığım esirgemeyen bîr mille I, İstikbaline emniyetle bakabilir Tr akvamız üzenndc motor setlerini duyduğunuz ve iştiyakla seyrettiğioiz bu tayyareler, Tr akyanın fedakâr çocukları tarafından alınarak bize hediye) edilmiş en son harp süâhları-nuzdı alılan minnet va şükranla selâmlarım,,. a a a Belediye tarafından tayyare-çilerimiz şerefine bu gece bir ziyafet verecektir. Tayyare lerimiz burada üç gün kaldıktan tonra IsUnbula dönece klerdir. Trakya pancar müstahsillerini buracıkta derin bir şükranla anmak ve bu büyük ülküyü orlaya at başardığından dolayı fabrika müdürü Şefik Beyi takrirle selâmlamak bir memleket borcudur. mali yoklu ? Me'âhıl, plajlardı, rj-l - m-- yarlrribde hep kendi aşırında inıınlarla dUşUp mağı alıymı|tı. Scrrati, kibarlığı, babaaıaın şöhreti İtibariyle gıtti|i yerlfr-H- hckcı kendilini tıııırdı vc h-r dı. Halbuki bu gördüğü tecrübe daha yarım laıtlik tecrübe idi. Mcllbat kendi bendine beyle yabancı yerlerde, hifbir tanıdığı olmadığı bal de ı .mi-ile. h la rk, hatta avlarla kalmanın kendl.i iein İthale bu htiçiîk iıtaıyonun, kirli kanapekri adeta bir cennet kadar güııl gelmekte İdi. Mctâ lının Erenköyûndckl kfişkü. Şişlideki apartımaoı geldi. Orada çifter çifter hiımelK dû ee Ur de •klı ati göı it babasının ri.k iıtj•ıba yııedu-jtu.ımıı bir ıhat yuvan ımıga, sefil .yarak heobuldu. Maamafih hâil, .1 dı o satar ün kendiline ....... :ı küatah lOıler.r bsyvanİ hislerle do!u bakışların tesirinden kurluIsmıyordu. Böyle aşığı tabakalara m lerin İhtirasları, hatta lütfi Sd-

reyya g.bi arkada|larının bile pl-..)¦-'.. ,-ıı '¦ :¦¦ -¦ yaptıkUrı latifelere, 1 f ...rı ) k i.trlarına hiç benıcmiyordu. Bu İdi adamlarla yaloıı başına genç va gUıet bir kadın görünce bahi|lan, adeta aç bir kurdun şİkârınB bakışı kadar horkunç ve takşıyan* idi. Genç kına, bir çift yak ,.'>.-.11 brhunl bir İşliha Ik pırıl pırıl parıyarak kendiline baktığı mûtemadiyaa pişibayıUne geliyor, adeta korkunç bir klbuıtan kurtulmak iıtiyormaş gibi ell rini göllerinin önünden geçiriyordu. Bu hîslcrio teairi altmda savatlı kıı bir an ervcl lataabula varmah, babalının kollan arasına atılmak, o ırfhat vr muhabbet ynranna m-. ıı-n 1 k 1.1., i-.:... Bir gece i(inda kııın 'ı 1.1 pek büyük te/'.i . vat Eylül 3 BUrfttUARDI: — ZAM A N Bulgaristanda tahrikat B uTrakga„ gazetesi Bulgar gençliğini aleyhimize tahrik için eski bir "yemin„ sureti neşretti Bul i» (.ırfı.tr mdc bil* Oıaualı — H 7OTA f»T.|.n .IlrtJA UU .CllBl | BulıuıbıliK «II e*ap R«ı»en MkerlM Sofya 25 ( Hususi muhabiri-milden) — 19 mayıs inkılâbından bet) Bulgaristanda bir çok tebeddü ler ve yenilikler olmuştur. Siyasî fırkaların lâğvi ve bu fırkalara organlık eden gazetelerin ddi ile parlemenlo-oun feshi gibi hâdiseler bu cümledendir. Bugünkü Bulgar hükümeti, geçende e bildirdiğim veçilile. her şeyden evvel s&ıüne sahip, kuvvetli ve otoriter bir idare kurm ak azmindedir. Böylelikle hükümetin dahili ve harici siyasetinde amil olan gayrî mes'ul teşekkülleri dağıtma prensip ittihaz etmi|tir ve ilk iş olmak uzere Makedonya ihtilal komitesini dağıtmıştır. Ma tbuat hürriyeti «mam île takyit edilmiş ve neşriyata san-aör ta zolunm ustur. Teşekkül eden İ t müdürlüğü başlı basına bu mühim işlerle meşguldür. Müdürlük şimdi (yeni günler) namı altında birde gaıete neşrine başlamıştır, ki bu gazete ikti rganıdır. Bütün bunlar, Bulgaristan İçin, Bulgar mîlletinin İtilâsı Içİn yapılmakta olan şeylerdir ve b verlerinin ded kleri gibi iktidar mevkiind: bulunanlar idealist adamlardır ve bütün mc ui ve faaliyetlerini milletin vr memleketin', yükselmesine hasretmişlerdir. Salâhiyelt ar bir utla görüşüyorum. Bana malbuat hürriyetinden bahsederek 19 mayıs inkılâbından evvel Bu gazetelerinin bunu suiistimal eylediklerini izah ediyor. Muhtelif hiziplere ve t eşekküllere mensup gazetelerin, hükümetin Harici siyaseti üzerinde tetir yapmak maksadile gaıaıkârane neşriyatta bulunduklarını anlatıyor ve bu mvyanda "Makedonya „ gazetesini misal g iyor. Filhakika Makedonyalıların Yugoslavya aleyhindeki faaliyet ve neşriyatları, gelip geçmiş bütü Bulgar hükümetlerini müşkül variyetlere sokuyordu. Halta bu öyle bir dereceye -r i.- ¦ i: ksjBulgar ve Yugoslav ya hükümetleri arasında daimi bir soğukluk ve gerginlik husule getirmişti. Bir sıralar Yugoslavyalı ruhanilerden mürekkep bir gu'up Scfyayı ziyaret etmişti. Bunlara İa dcİ ziyarette bulunmak Ürere * eiı tutlar /. . .... .i ¦ .¦- kvno ci.arındık) (...¦.. -nakl ila ı ' ı. ı ¦ " L ıı ^ .,r ııı . i ¦ ı ¦ S o fy adan da bir b;y'elin YugOflavyaya gitmesi takarrür etmişti. Bu heyetin başında So fya Metrepolidi Stefan vardı. Programlar hazırlandı. Günler tesbİt ed.ldi. Fakat, tam bareket arifesinde Sırp Makc-donya sında bombalar patladı ve bîr tren yolu berhava edildi. Bittabi Bulgar ruhanilerin iad ei ziyaret seyahati akim kaldı. Bu ise iki devlet arasındaki yakınlığa mani oldu. Halbuki 19 Mayıs İnkılabından sonra vaziyet büsbütün değişti Makedonya komitası dağıtıldı vey kânı levkif edildi. Sofya dan uzaklaştırılarak ufak bazı kasabalarda ikamete mecbur edildi. Sofyada ve Bclgrad da birer dostluk cemiyeti teşekkül etti. Cemiyetin Bulgari'tanda ki kolu Yugoslavyaya bir seyahat tertip ederek sabık nazırla rdan Gospodin Kazasofun riyasetinde olarak hemen bütün Makc-| donyayı dolaştı. Vai iyettek i bu tebeddül Bulgar hükümetinin hesabına bîr muvaffakiyet olarak ve müspet bir netice* hali

nde kaydedilebilir. Bugünkü variyette Görgiyef kabinesi, kendi siyasetini kendisi yapıyor vc bütün harîcl müdahal ri ve tesirleri tamamîyle ortadan kaldırmış bulunuyor. Yalnız değişmeyen ve değişmediği için bizi mütecasir eden biraca vardır; Bulsarinlan da yacağını ve çünkü diğer gazeteler gibi hükümetin harici siyasetine müdahele edilmekten menedi e her şeyden evvel sansöre tabi tutulduğunu söyliyerek bu manyatın evvelki hükümet zamanında uğunda İsrar elti. Bu dosta ve bumUnevver meslektaşa mahud gazetenin 16 Ağustos tarihli ve 579 numaralı nüs hasını okumasını tavsiye ederiz. "Trakya,, gazetesi bu nüshasında yine baştan başa tariıkâr bir lisan kulanmış vc bugünün genç himize teşvik ve tahrik atmiş olmak için 1903 ihtilâlinden bahseden bir yazısına o zamanki B ulgar komitacılarıma bir yeminini dercetmiş-tir. Yemini aynen tercüme ediyoruz: " Makedonya ve Edirne havalisinin istiklali uğrunda kanımı akıtacağıma A İlahın kutsiyeti nam emin ederim. Esir Ma-kcdooyanın ve Edirnenin düş-manlarite mücadele edeceğime ve bu mücadele yi gücümün yet-| tiği müddetçe devam ettireceğime, arkadaşlarıma sadakat göstereceğime; en şi elere bÜe tahammül ederek kimseyi ele vermİyeceğime ant İçiyorum. Şu anda dünyevi rabıtalarımın her birinden, karımdan, çotuklarımdan, akrabamdan ve ahibbamdao r geçerek bütün bir mevcudiyetimle iatıklâl savasına atılıyorum. Reisime sadık kalacağıma va türlü emirlerini tereddüt etmeksizin yapacağıma yemin ediyorum. Yeminimde sebat etmediğim takdirde, nerede bulunuraam bulunayım, başımın üstünde duran kamala la parçalanmama riza ve muvafakat ediyor umSağlam bir daire ile ve temiz bir vicdanla bu mukaddes yemini tekrarlıyorum ve mukad des talibi, mukaddes tacili vc kamayı, öpüyorum. Allah yardımcımız olsun, amin..,. Yukarıdaki yemin 30 Mayıs 1901 tarihinde aşağıdaki imza sahipleri tarafından imza edilmiştir G. Kundlof C. Çerncf. D. Şclebof. K. Oİmİlrof, Ş. Hoicf. P. Marinof. D. Selef, A. Dimît. rof , N. Gorgİyef, D. Kotaef. 3 Eylül Pazartesi IsraMiUL ıı ¦¦! ı ...ı - .ı... 19 ı , -. .ı ¦¦ D*-(ent Kırım 1™.U Bey tarafından honle-raaa. 11.Jl TBr e-rrm. H~|.n. C.fl.l. IbrıMııı Berili ra Vecibe. Selva rlaBııalu) II,W A|aaa <• Bun. haberler . II,Vt stadya rai >a lan. ¦n arhıMrau, Li.ıl.pt KaılBi Hanım <aunun aaıısorc ra tenin hâlâ aleyh ması ve tahrikat hükümetin bu hı hakâr davrandığ dilenen İs işlerinde s . 11 İlah - haberi». 2X*> ı İla. --i.il Orr. Be n--. . AltŞlT. »0 m. JU.11 Muahahe. 11.10 Kor» k'akmla. İt 11 Ov»'» erllnnıı, ldı..>Ud<). IX** »uYüksek Mühendis Mektebi Satınalma komisyonundan: th.it tanhi Saati Marmelat 8 9 - 934 14 Tereyağı 8-9-934 I ..30 Mektebe luıumu olan yakar, iki m* vattır, itasın a tabp çıkanamu m binaen pazarlık auretde abalelrrıaua yakarda yaldı tarih saatlerde yapılacağı ilân olunur " 5347 «. Kıymet* Sert çekira marmelâ Kaysı. şeftali, kiraz, e. gayet güzel marmelât ¦ Bunlardan birbiriyle karof" rak meseli ka ysı ile ta' veya şeftali ile kirazın n rı İması ile yapılan marn daha lezzetli olur. nl Meyvalar; tamamiyleutt vc hatla geçkin olgun ı*aaMeyvaların ev" leri çıkarılır, h>la_ „rf. kaç p*<S*1* ¦Jydar.... Ar az su ile lâpa ıia iaıüıde haşlanır. Henüz.mhul kadı-süzgrçten n.n k^lk'" * . . ı . ildurdu? Uzennde kalır. d, to1ütl„t va «tinin beho kilo şeker katı melldında old şıncaya kadar "u,a»t*. Çilek, ahud.'^

gibi »eyvalart,, ,,ftbTt,,,_ meyvalar içert,ha!aştı. biçalek ve ahuı bu İnmiyor lir. marmelâtlardı' yanan Bu meyval. • ı lllâtın ne haykopardır kim. o ir ar, Cavct.. ı jnımtl, ani. »ardan kaçaı Jlıyan bir kül * { TARL. ! da (.¦¦lııın. ' ¦ .1. . hurS na ve tcı'"; ;»-•"'* | ya elde p,"*k • hariçlen her ima fiil cer î VC SOgUp bu tıamvay{ miyen «•»-• I ekilmcsiı illi (uları ııyd ro : i "ama, »r,,„. lea Hatlı I patalCS trenlerin, bile | l^f r nü HrnılafeanşT »üy» \ t.lltiİn kded., Ukümelın i nevam ;,amvaylara "2$. f,' |" Y : nıirn*,ı ; LERkC^, halka söz ge• lannda î yapılır1 d>eil, menfıaline : düşen ; sarfedi """7" "rd.'.n? r-.j rda -ı. .-.i ici'mr! ' tramvayların nl-- aşısınaiabite'indea faili î larınd." 1k**»l*tta • • ¦ ı.. .. .. ı ¦ - . key¦ na ıl' .. , . (rk tiryaki i ne mukabil, nkı ı obhaly, kutusuna dön-! Geçeoaya rattgetmrkte l'l Kİ... USİt... Araba arda ti-]ı || njirlrtio rorof a a tine, «-.lal'd..-1 h'ddi t,'"bil"1"1 ' * .eleri aleyhindedir. M"Vh« "h*"w ^ "'ûk »" 'e. -be» deveyim!. I" ııı >ek itiyadından -ır.lnab. 11 I Hunpard • * Und ^>r/',"*,*I, »""lenm ba-... .ı.ıı.ı.ı tüllerinde, ae... ^.:rn X,n kurtulanılıma 011 Kh, ~ . . -hrylı, revıorı var. M iler, kondüktörler, vat-**' Wıann araUnada, adeta ¦""uledilmi. birer kula İstanbul Millî Emlak Müdürlüğünden: Isatanbul Çerkez Maliye Da ıesinde mevcut kopya, tel va dikiş nmba makineleriyle M û* e Ilıt Piren Çmko Lavman ve sair r.uhlelıfül-caaa 54 kalem eşya 139,5 kira M «manen bedel üzeri den açık arttırma milliyle »atılacaktır. İstekti erin ve eşyayı görmek İsteyenlerin 5-9-934 Ç 1? de pey akçeleriyle müracaatları -M._ -4757.. n Cağalogju: Molla Feneri Caddesinde YENİ NESİL İLKMEKTEBİ YUVA - KIZ - ERKEK Bu sene hususi İlkmekleplet içinde mezuniyet imtihanlarında cn büyük muvaffakiyeti kazanmıştı Gayet muntazam ve asri bir yuva sınıfı vardır. Ecnebi i sanı öğretilmektedir. Kayıtlere başla martesi, Pazaı Clİt Çat»1 ¦ ı ¦ ¦ i": I*r r ı ı.-Vdnı şoma^rı^jörttcr^n^diye^ W• ^rmklc|br^nu İstanbul Borsası kapanış Halleri 1-9-1934

NUKUT

Alış Satış 1 Sterlin »11 61S 1 Dolar 131. 174 70 FraiMiı f>. 167 169 70 Üret İl S 217 20 Belçika fr. 115 117 70 Drahmi 23.M 25 70 İsviçre fr. BİS 670 70 Leva 77, S0 24 1 1 Florin H 70 Çekhnmu « 100 1 İsveç H $1 33 1 Avuat. şil. 71. 23 1 Peçela 16 17 1 Mark 43 45 1 '/'OM 71.W 24 70 Le, 17.S0 1» 70 Dinar 55 57 1 Yen B 35 1 Türk altın 971 912 i 1 Mecidiye 36 56,50 1 BankOr-B İH 240 ÇEKLER Aç.h, Kapımı Londra fılo^SO 618 — Ne-v-Yoık 0^074 0.8072 Pariı 17,0ü 17,06 Milano «.laf» 9.7764 Brüksel J,tS88 3,39 Atina b 84.9690 Ceeurvro 7,a375 — Sofya 67.M2S 64,>240 A mite rda m 1,175 — Prag 19,1150 — Stoktıolm 111 S. 1375 Viyana 4,7675 — Madrit 5,8140 5,8188 Berhn 2,0275 2.0571 Varıova 4J015 1,2168 Budapeşte 5,9*5 MGkre, 79.79 79,1275 Betgral M.87İ0 34,71 Yokokama 7,7140 Moıkova 1071.50 1081^0 Kiralık Ev Keşıktaşta Serence Bey ye— b ışıır la Çitleabak armagvnda 16 auaaarab S.-imin. temamı-kr ayrı ak bütün konforu han. babçelİ ve fevkalâde netarelb bir bölüğü kiralıktır Merkür eve müraca Satılık hane Eyüpsultanda İslâm Bey caddesinde 53 No. lu altı odalı, içinde kırkçcşme suyuvebüyük bahçeyi atılıktır. Ev İki bölükten ibaret olup mahiye 20 lira İcar getirmektedir. İtte yenler : Aksar da Horhor hamam sokağında 22 No. lu hanede Bahriye hanıma müracaatları. Tahvil vc Senetler Açılı» Kapanı» Ot 1 falan I*)) İkramiyen ..I . O* V 'edil TDrk lahvUll v. ..ı.ı. ı> ..' I II ¦' . 111 Aanakaa tk»ı. rol* ada» «ali

0ıo 'n'k " I" 18.10 78.45 | 48.— 47.70 47.70 f II — Me.hrı tla.ıl .Vn.nl.I, I' . . ¦' . i.) — la l .... hSoıiluu — I, I.ı ... ı. . 10— Allan <tıa«4ıı 10.— a' tır lanıaı-e. ıılırap--".ıııı rdamedl|im aebekl I -.de Aeı M (flldu ı -ı. kaaadaa kyle aaJıyo,,,1,'b ııl atın aeıaı biı Mu aaa— t k....... ¦ «_a»a kmkl» •unkraiyeıefi m>_. lııın») şafcp.fc.a, -i- . rudtm... k kukam ' .1. madam ¦ .Kal. Waktahf>raıı . ı'.ııi verdik. Raylarda har »l'k fiharaa tramvay. 'ınıehıri keş(ı,luaanıam,| 2ab dert g>W atakla,!. A/ar,' SmttuUmh Ucuzlııyamazmıs! Bir akşam gatrtr-ai. mezbahada hayvan başına alman be tam rtamıma bdo arerrrre akama ya başlaynaca etıtJ kilo basma on kuruş kadar ucuılayacağuaz yatmıştı. Belediyenin alâkadar mcha haberi lekıip etmektedir. 330 doğumluların İlk ve son yoklamaları Fatih Askerlik Şubesi s 1 - 330 Doğumlularda yer-li ve yabancı olanların her fan saat 1 den saat 16.30 ta kadar rlk yoklamaları yapılacak va erten gûeai ..ıt 9 dan saat 12 ye k adar aga 'muayeneleri yanılacağından buna göre müracaat etmeleri. ? — Tecil içio talebelerin mekteplerinden getirecekleri vesikalarda (934 • 935) dersse ne-siadc hangi ıını't devam edecekleri, terfii sınıf edip etmedikleri veya meıun olup olma-dı lırı veya iki tene brr sınıfta kalıp kalmadıkların, gfeterir ırruuddak fotoğraflı vazıh ve-su 5 Eytdl ilâ 30Tea-rinevvcl 934 tarihine kadar tahakkuk edecek vazıyetlerine göre vesik alariyk Şubeye ati acasl edeceklerdir. Zamanın lakvimi Bugünkü hava Yeşilköy rasat mrıkeıinden dıgımn malimata göre, dün ha taıyiki 754 milimetre, aıaıal ura ı k 31, aagart II oV'aee idL Uuhüd hava bulutlu olacak Yağmur yt(ma«ı ihtimali hav. İldir. v 4 )^AJJ%-^ Zaman Ansiklopedisi Spor Haberleri -ZAMANKaygusuzluk Okuyuculırınıııdan biıi kay- berbat gusııiığun timi bir ıslılıh olup ti bay câmıdıgını noruyer. Bil buna malıdıı artabet cc*ap ır-nrgu Vtmm- deledu •oca (apatbia) mm k..,. ,, aa- Bu *cl yılın b« krlın„n,n be. ,. U,l, deki { Urduk- kem ahlak ılt alakası ou '° v.rdır. "k « Ablak bahsinde kaygtmeutuk. emmi bâr bal im al.kl om-M ahr. «gar faıla yngunluk-tan ılrr l gelıyorıı KfMİ demir. Manevi bir duyguıuıluktan aülevrlkt ise lam kayguıuıluk )lur. Terbiye ...I. çocukların tılrtc y-oılcr'ı un yine bu mlunlır cağı t. Şimdilik kayguıuıluk tabirinin ilmi lı.rıı<ıl.ıh olduğunu ju icmal İle göstermek kati

Günde bir Kitap Tımarhanede Yarın: Hatip Mehmet Ilımdı Bey. Bastıran: Muharririn oğlu vc Ba lıkc lir M busu Vaıfİ . Istanbulda Güneş matbaan duran kitapların adını almaya Bu ıifiı, yUrcklerde tatlı * bir duygu uyandıran bir husu-'* nvrlı. huni muharrir tarafın, dan drğd. muharririn oğlu ta-, a rafından baıtırdmi| olman dır. ı b EvU.lın mütefekkir bir baba "ı t' duyguıunı. baba kalbine göete-'* h' rernkcefıııy n daha "b " î yükseği Isaat im arunımıı lâk, Babalının caennı babalının „ ba ıht raa erUt, U onun es nanb km ıı hürmet -» ' de*nekbr. Aynı taa7M 'manda «ıtre möenaarıa ev Udi ^ | diyenlerin bu hükmü doğru ine .babaı-nın yaıdarını unu a ıııı olmaktan kurtaran L*. ¦tvllt. berat da kendi kerdeşk-d. ın rın. koıumuş olmak mevki * »I f„u '".^ Mebus V.ıli Beyin yat->UM|| ııılı mukaddemeden anhyoruı ¦ "™JU "Tımarhane., nin muharrir mdi Bey henüı aağ. dokun yalındadır. Vıblıy-bu eaeri .aımıj ve takat nılırmımı|lır. Bunun seb da dolaşmayın bn û* ¦l**\nndcJulu mütefekkirin evvel-baıtırdıg. D»İme *« Koy be-•™*nnua adlı duğu M oruaaanUra verdiği adın ataktı muhn.ri.lr. tarafındın da lUnumau nudı. ' Bit, bar un iht imali manavı ette varit gürü yorul re De. İla Koy iırlmı. adlı rın m ¦nokra verilmeli '•»• »olan da cidden leair doyuyo-" —„ıı Bir rarre ad koymak o ka-"" . *r mu,kııl b idir ki baldı d.k, ıh Uya ç görülüyor?. Şu m Ula notadan aonra e acra geçelim | Tımarhane, İkinci Sultan Mahmut, devrinde ceryan eden bir faciayı ihtiva ediyor. Mevzu, birbirine gönül veren anaıiylc amcasının elbirliği ya parak babasını öldürdükten aonra kendilini de tımarhaneye koydurdukları Haıan beninde bir de nl nın oradaki hayatim kurtuluş sahnesinden ibarettir. Arada Sadraıam Laı Ahmet pasa ail esinin tiroaraneyi ti ya retle r) vc Hasanın sevgili, mi sadraıam konağında bulusu da var. Muharrir, akıllı iken deli diye Tımarhaneye konulan gencin dayak yememek için deb görünmesin i, çok acıklı ve fakat çok gfiıel -ıir liıan ile tasvir ediyor. Sahneleri tertipte, vakaları ibîrine bağlamakta da • bugünün birçok romancılarından faıla olark - muvaffak olmuştur. Yitik abİallie birat eskidir, muhavereler tun'idir Bununla beraber (Tımarhanede) adlı bu kitap faciadan tevk alanlar için seve seve okuna bilecek bir kıymettedir. n v a Mülkiye mecmuası Mülkiye Talebe Cemiyeti ta-rafından çıkardmakta olan bu "İçtimai ilimler mec n,, nın 41 inci sayın da çıktı. Başında profesör Mustafa Sekip Beyin dil başlıklı bir yarısı, a, hukuka, iktisada ve maliyeye, politikaya dıir lKTlSflT İŞLERİCihan İktisadiyatı in, Cava ve Rusyanın vaziyetleri 1 ve Dünya pazarları üçü Tefrika No III 85 Fakat artık buna İmkan yoktu. (adaalınniD bahama Klm>aaın ın, behhındaki alçakça fiki l öğrendikten lourn artık onla-........ bir daha gldımiy eleğini, nUeriyle yüı yuıe geUmey.e } bekli eneğe başlım. BİT arı ık U| 1, geline labrrdemeyip mullaka .kavga ( 1...racağın ı ...la bi. Mı Sonla Remıiyl de bir ya- 1 ¦ ta tırn.lr kadar (CÎndırmııti. 'bıcılı avdet elliği vakit ona na m bak...klı dU|0n(ılrr ¦ine genç ku (bımp) a avdetten 'ar vaıgeçerık Her ikiye gidip li.ım | Diyer Bu |otor aOr'atle geçe.beo ve su bir ibi lakırdıyı •oylarken km öyle mDtıeavlıan* ı.ı n I<ırkar¦¦ rır bir uaıeıln bak-mi|tı, kl nvalh Meliha t İn tür<• bınm. .ı tercih elti. Fakat ¦yeı.k balİ yoklu. Delki bir "e viya otouıobil geç Gmidile leri lıperdl. Ya bo| bulı böyle bir adamın yamnda, otursaydı baııoa neler gıtm. dııdi ıo ¦k ihtl. lî 932 Senesi, daha doğunu a senenin üçüncü dört ayı ! sınav., ı memleketler içm »ılı:: ı en timi tı Hu muddel sarfında Djndek.ler 1928 yılına nara-au büyük I ...d* 78. Italİa(. 76, Kraıııada 73 Alman-lj, S3, bi>letmı| Amerikada jtr"*^' "'esini gûs 11 n yordu. İj„;

i" "un en yüksek „ n 1974 yıl.sda bu mca'ı. me», "yük Bnt.oy.d- 106, |uıda i I..,Am-r-„j, 107 lmanyada 100 ve fc^da 101 di. edılm'i "_'^i" itibaren iylerde içm Babkb'- 'Ba*fc»'er i yatzrdmıalır Jın* yakUrttrrnı, Bir imm ¦*»„ mnal nitJtı.'it. ¦•urguncu, „ . , ¦ Je ™ ırarUMa başlangıcı nl^ Animin Almanya 71 de Sılıure hanı..... . , , ılekellerde ıınaı yakmak İçm hU ıı ı l. I.ııl.r . , , _ ırki» olduırun.ı Bu alcsı si . . . * , \~~ beraber bunlsr dıven allına ... . . a l. ı ¦ 'f**1' elmemrk. tahtaların kıt, , . ııı ¦ <xımın bir yangın (rblıkı ., ı a • T* *" «enubı ma. İı ılımla . . . ¦tr, .6-du.Ulr',1,,U"1" KlZ nill.lllka -İr Avttttuyana* liraat ren Çapadaki fc,rnUrdn iktiaa-teb* ¦Mtfağsnd0' '»"*• T*» g.ıoeığuM. p-ktanV Rımy rimi) w""*-» büst* tehlikesi bat g ¦yanetinı »> atef orada bulıh bütün dûndan lOndu.u lmutie. babneİkİ olomo bu >™r** r__ ¦ müessir ola.ı.'n yı.mı dı iki yeni otoenot"k '°** oldu. llinyı pııa.Şofür Niyati e" *>* müjUrl tindeki .'1 . ¦ bi u* Cava da bil Yedıkuleden »«iyiİrdir, ocıvarda an ;iallklml pren-di isminde biri u ihtiyaçla-ve otomobilin sı' K«ıde wl. rayarak ya.ala nrr»»ernlekeüer İkine, kaıa da "maktadır, aauslur. da da bil ol Belediye amele kmpemloe-yatıp kanlan çÖpçr<wb< ut-tada Mabaaudiye bir U.af-geçasekU iken mretasd bc~ ef. -ı.|.nın ıdı.eı.-ıd,, i, piyn¦urab otomobil kn ti^Asian m., v. vücudunun „ paıarU-halle, nden yaralaattc geçasif Heriki katanın davi altına .,I „..,,¦.,,, yttıu, ....." ı-raıtfi gayet güıel ve fiyi" eoemlr-kr var. *¦»»Mülkiyelilerin in'1-" oıuvaffakıycllc yürü ¦ ¦' .ı-ı ederek mecmnymetten cularımıta lavıiye mali ynblu I Me'ahınıltırmak eğlence yerlerinde hepi maral-rıadn innsnlnrln ¦¦ alı|nurlı. Ser hlbarnUfikuyonan aökreH Mihnııyle gıi a> herkin hıneVeml ı.»..-.., yerde dalsan hnVmet ı - * tı. tekirin b dnhlevmarn bûtîıa biı tecrübeni yabln. Onıflnl an-tdn İnsanları f ¦ıınola.danilddel garsonlar anlar |n yine krndııınln emrin* amade. nin bir kurama (demir va kereste) mahreç va talep buldular; bendi lanayılerini gayet nıu-sart bir suıetto barebeta yitirdiler (İsveç v« i ınlıudııak diğer taraftan da paralan In a takıp itmeyen Üauımırkı, Eıtunyı. Lılvanya ve Letnnya gibi memkebeticr Alman ve Ingılıı piy duğu tahdidat dolayısıyla çok sıkıntı çekmektedirler. Avrupanın Cenubu şakisinde m ıı . ıhlııa.jt (tatlarının yükselmesi ve ihracatta aııcık uvanmn yuuykı vatıyet birıı düıclmıatır (Macaristan, Yunaaıılan ve Yugonlavya-da olduğa gibi). Fakat hanlına kurak gitmesi b-.'.-n it m ve Roenanyanın rrkolteUrkul cek ıUlı»nr Mubtelıl mi li ihliaallann » mdı öıIirmekte olduğu ıkı IrnııyUl-den, senenin lıarındıntıeri ticari faaliy ve boyuna gcniılrnıcıi taraftın olan gurup 1913 cihan ticaretine yütde - m.n niıbctiode ifti rık ı iınn bulunmakladır. Ar.'ınn lı franaa da bulunan diğer memleketlerde ine. grç a noo bab aa ben vatıycl durgun ve yavsı yavan, gerikrmek-tedrr. Yün ve yapak piyasaları Kendi yapak piyasamın vc yapak ihracatı içm atan imkin ve ihtimalleri gölden geçirirken düny a variyetini tetkik etmek lanındır. Cihan yapak ticaret ve (lallarını istikamet veren Av usturalya muıayedcli aab| mevsimi bu hafta içinde Bria-hındı açılmaytır. İlk hareketler yün v

ak piyasalarının sağlımlığıa. göate.mı-,tır. Bıl-haana Merana koyunJ.r.odm abaan yapak fiyatl sek layi-lbilecek seviyelerde dollımak ladır FiatLtr librem 77 peniden açımıa bulunmakladır. Alıcılarda kuvvetli bir islrk kavdcdilbüyük yapak tevti merketi sayılan Lvndrada da müıayedelî tatısJar ba|(ar.- Onümütdeki ay için ra yapak eatıs hareketlerini bütün ithalâtçı memleketler çok yakından takip ederler. Istanbulspor maçı nasıl ¦ Ankaragücü ceryan etti Ankıra M (Huıuall — Bi. kıranı d in lakab ve Ur bumı dı bu eebıb f-brimıiı gelin lılınbıılspor takımı İlk maçını huğda oflaasn aonra A i. V j aahanndn Alt Ilı yaptı. Saha ve tfrtbualar bu mühim rnıçı leyrelmek Sı eve galan ibl brneVn taıln eryird Ha doka. Bâlân i . -. tuikİalııkn alg ve nal tarafı -deki eayauuae ıdnlan n çıkacak tabmlan bebkyer. Aradan aatl a| Ur laman r.,m.,uh. mböalerân aa|.ndan ahrahll alk^Ur nn mııdı nahnya çıkan lisan bn laf or, ani tnraltanda bana Ur fanla ile A ¦ ..i... etti. Maç nasıl ceryan •İti?.. Mutal meraıımdra aouıa tnhım-lar ıu nıkllde yerlerini lldılı.ı Utıııbalıpor Oımın Sahih Munl Nevıat Sami Fahri •mail Selahattia Orhan U.k.- Trafik Aaharagöıa , A....., Fnket Sedat Saua Saha Kae.r. Orhan ¦ehli Ah Rain Hani Hnkem Cemal Bey h*. Para atasını lıunbulspar kaıann>|ibdna oyun 17.11da Ankaıı gueAndn seri Ur kıkruma Uı U|l..l. İlk dakikalar daha ılyıde İki larnfın birUrinİ denemeliyle geçti. Yadlncl daklbada bir \, I......... ,. akını renaıınıla Sıdal ilııdnılvki mOdafıi grçeeeh Uk golU attı Blıaı aonra buau ikinci bir sol takıp attı. İlk lanıaUnrı —o» anal Mr mruû, da ıra ya aaıaran daha ianh us gİ-¦ •I - .aımılariBa ragmau ııl. -adan (,..¦¦ i-;.. . em yor Lirik. Oyuneulırın, ukıasa k.'.ı önlerindi her topa ...... yi. r. d> •eylrcllarl tam mı n mî la heyecan'-¦ 11 •¦ .-I.. Bu ıırada asidin Mr paa alan Ranm ••• bir laiıln nsâdalıleri gaçoak Cuıan nçna.11 gnUaune ynpo. Bu gol Irtanbull-larv Um maunmybt ka.< kıtı gel— dı. Fakat kuğun ciddin (kavi Ur oyun oynayan Güç müdafaanı gu atı varmıyordu. Oyun ı. ., -II İnci dakikayı buldu. Oyunua bılmı.iae pek aı bir t-y kılmıy vlmaaıaa >a|mın lılaabullular gay retle e yan yar laka! ne yaııkkı Iu. mtlardaa krtdade ed...k (~l „k.... auyarksras- Devrnnan 1T ı 1 ski dakma kala eaaa bn. ga* nkmı eanaıında nol nçab Seyri yaknlndılı Inyu »kı bir ffitle I ¦1 ¦ n '¦ I •, ¦' aj. larına lakarı va soa golAnO baydelll. Ri.aı aouıa bu devrede bitti va lılıabanrnır 1-4 mnflop vanyalta sakayı Uekeeti. Naaıl oynadılar 7 Utankulapor. duahO İpin naa naınraa, daha daıgön va goıal oynadı. Maçın her khl dıı.esinde ıkıerlyı hlbim oynamalarına ra *.it...midiler. Tabımda muvalfnk okular, SaUkatl.n. Semi. Faik. Seassh ve lamelidir. Kalevileri gnene no râaa ey-a.y.a eyunc. IdV Takmam sm|)ajUyevme anbeklyet verin yrgkne nyunın kıleel devam eden bu laıyıklen birden. Ur. kuetulaa GOçlıller bımrn la-taobul kilerine indi İr r vı u ıı. ¦ada Sedat ttçOnrâ golü «s yapmağa muvaffak oldu. Aneafa hibem dahi evvel fıvul çaldığındın bu ,- ıi anymadı. Ba goldan mnın «ıi-

arl pnauneln hBı.ma balkan katan. elinin, yom baaıaeı dakikada I ima ika ayagıadın ilk golü halan. ekler. Ba gel l.ianUMparu daha fasm ea.Uad.eeh kredi bir netice hami et—m» hmdeere bn vaas-yrtte 1—1 UtaeAukaanıun nb.yn.ai İkinci devre Bu davreda ker ıkl lakım da ılri » k M '¦• • !• aakaya çıklı. latan. bulıporun nkını iki on bir bar dafalba mdtıvaııa Ur şalı I. da davam ettikten aonra birden, brra Güç nml aahauna int kal eltL I.....'¦ ı ı ¦ ¦. bu devirde ilk daimi aı ediyor, yadcalyl buy beı ıı kona bu k Ur k. .rku bi ¦ba dû| yanım. ı ba|laı '' ı t- I rbuya al de drbyoı gelip haslı t da. Haiti Ur. m ıı liıc geliyor. ırdu. Ya Ihayet yı i yordu. Bu vaı ıımda rmı .i; ı ıı. ıılı iki d* poliı biVa aonra ıkbak gİU nrtık liıi . .1 - .iı h.fMI gArû. hiçbir . Bu. •dyoıdunm, Hılbııki ^ru ıiıi '..].¦- gOliir D enamı nur olan bu takım ban hafif yerlrrial muhafıadan Bebır vı Sedat, gaaç-l'rdeo de Raaim ila tamı allayarak oyaua çıfaub Tabım umumiyi tibariyle iyi ayana*. Fahri ve Sedat rlk devrede çıkan t™İlan auta t.hv.l etmek .-..n.le gıLbıyıb U|l.mlaat.rm.| akanlar. Sa| açsk Seyfl kmvat genç en bu lakım oyuncunu olma m anan rağmen maveffak alda. Mndafaıdı Bekir ve İkimi Stereo ite ka leci Halli flmdlyrkadır hır,İHr lakımda görünmeyin inhanı bir oyun oynıdılır. Sol açık Saimin aıılramanu na rağmen çok ça* Istanbulfpor kaplanı Sami ne diyor? Oy—dın nanrn kumbnumo. tabun b ıştını Semirt n^reruk maç aıkk.adaki ıo..... nm Sami aSh/nr bk *— Ankaraeneâ eaaa ı'.i./ , le İyi nyunda. Balkımı eeina geeun fuanunednn laMfnda ıbanamİ bildi-lae. Huaua aıtııom olarak lukur edea İki lıraalı makbı gali biyeli ...... ı. aliller. Mamafî t..ı. iıi. .' gallUyıt temin eden en İni, ııfc İmil kalreımııtn çok fana oyaaıaaaıdır Blıim çocukla, faıla ça hamakla barabnr b<r lamaabl ayıalnruH ; ¦ ,ir. n>- I Buaua da baahıa .-beU taasamile Anlaem Ue vıı.y.1-ta ve bârblrbai naul-nhap iki ayna ayıamıb mecnun yakmam kakm.l.nnm G4«j lyumıa lanaa gıka re, baleci gnkana Ur ayan ayna dr- Bvklırda çak güıel Saf hal tok lavolh) oy m yor. Orta haHar ıkl defa defıamcklı

beraber ı.ı.l oynadılar. Sedat iyi ve çoh ı ı ı Alleddın bence tabımdnn »yada hendıal Içla oynadı, lı. tı. • llıbaıiyla AnharagO-cü birdi çob (yl bir intiba Kendilerinin lımııdıa avdaltn leı.nl.-jl. ugrayarafa bııim İla bir mnç yapmalarını çok arıu .myoeuı.. Oyandan annen dil tnml ra«— elan Geç hlaMan (timinle, va amma «mel hep bukht. ktaayemn («•a » kul^n Lnaabul .p^. evla. terıfma Ur ,.,.(.. Hareket vakU Htnayeasu duldu. rnn bnlnbnbb Ur apercu kıtamı m n bi fıı be adeta tarafından uğur-lanan latanUalanurlnlar B.1S da I.-Unbula harabat •' ¦¦¦ 1 A. Celal Döviz kararnamesi Bütün döviz talepleri kambiyo müdürlerinin \izesiyle tediye edilecektir Ankara 1 (Husuul — 9 ve 10 ı Mebuslara l ....... ııırelte Av» m -ki. Yukarda laırlh »İtinan iratlar ba rai namede atjle aıralanmıjtır: Gayrı menkul iradından mütevellit kira bedelleri »e bunların aattı fularları; Turklyedeki Ban alarda mah/m bilcümle eaham, tahvilit. iııı.rl blaıei failleri, ' ' I rr r- .i. ¦ • . nunea tamimi iştiraki e-lan r" m .i" n Al I^ln döi'u veı Heyeti karar Memleketi devli tedarik eder. lkride latılmak ve iıtok teklin. de ılh'l olunan veya ban mü-eueeelerin haliçteki şuhr Itrine iraal edilin malların dittıleei bu mûea¦eaekrın mali vaılyrllcri ve ıatı| aıabeb taım edildikten «anara kambiyo muduıluft laralıad ka muaasse ik temin aavarar. Dd. ula. m temin taamca kambiyo nsamvekılia .e Un. olgnue. Hamal. 4a dshal e-du*. balak nüm uya bedelle» t d«•İlleri bk fmevak. Yataklı ıı,..u!ar. ıınebi vapar arrnlrlerı gık aeaabi mamleketler-de teki rdılnıif «ırk-ll.rl t imladaki şubelerinin mcrbeılerhaı aevlı ada r.h Itri ddviı mlklar-ları kampı yo müdürlüsünün vllıaiyl çıkarı Ur. Acı bir netice Zağrep müsabakalarında sondan ikinci olduk! Zagrep 2 (A.A.)—Bugün Balkan oyunUrına devam olunmuş ee aaaiî'daaJ netaCekr alınmıştır Grup r 1 Pa- si - Yunan • 52 aa-niye M, 2 - Nikkan- Yogoa-lav, 3 - Novakof - Bulga r. 2 .•urup: 1 ¦ Yordu» - Romanya-alı,2 Bançok-Yugoslav, 3-Fo-lıpuoloe • Yunan. 400 metre İmal: 1- Yugoslav Vkhıı, 51 saniye S-10. 2-Yana ık Pensi. 3-Bançok YngCmlat 4-Yp rdeş Rosnanyalı, 5.Yunanlı Fotobvl, 6 - Bulgar Novakof Yunan uıuliyle diak alma: 1-Yunan aİlaı 40 mebe 01. 2-Yugoslav Klcut, 3 - YugiMİav ¦ İarene iç, 4- Bulgar Gencel. 5-Y-nanl. Puuolra. 6-Tlkk Veyei. Maniab 110 metre rlimmalu-var: I Gurup Yunanlı Mantikaı 15 tan. 2- Yugoslav Ivenoviç. 3- Speriant Romanyalı. 2 gurup 1: Yugoslav Buratoviç 14.8, 2. Yunanlı Skiadae. 3- Türk S edat Hamak 110 anetrc pasak 1 . Yaaanlı Mantikaa 14 samyc 8-10 2 - Yugoslav İvanoviç. 3 . Y unanlı Skiadaı, 4 Spcrîant Romanyalı 5 • Türk Sedat, 6 -Yugotlav Buratoviç. Yunanlı Manbkas yeni Bal-kan rekoru .a?m¦«* r 1500 metre: 1 Yanan Ceor-gakopuJoı 4 dak. İv u. 8-10 2 Romaoyalı Manea. 3- Yagos-lav K rcva, 4- Çukalaa Yunaolı. 5 Yugotlav Gorıck, 6 Bulgar Pegol Çekiç alma: 1 YugoaUv Sis' paamk 48 metre 99. 2 Yuavaab Peboamlea 3 YufonU. Goyıç. 4-Dınut rupoloı Yunana. S-Ra-ananyak Fırla, 6-Türk lrlan 4-100 bayrak yarısı: 1- Yu-

Maslak faciası Birinci tahifeden devam " — Suçlu bulunan ..!.!. yo.-forll Halk. Efendi, levkiflıanede mavkaltur. Hakkı Efendi. lir korten 10 ıroenan takımı 43 saniye 6-10, 2- Yugoslav takımı, 3- Romanya takımı, 4- Türkiye takımı, 5- Bulgar lakımı, 6- Arnavt takımı. Sırıkla yüksek allama: 1-Bul-gar Doçef 3 metre 90 2 - Yunanlı Andreopulos, 3 -Romanyalı Biro 5 - Yugmlav Knllay 6- Türk Haydar. Üç adım : I Yunan Tenkis, 12, 14 metre 2 - Yugoalav Nikhaıi, 3 - Niokoviç Yugoslav, 4-TOrk Pulyos, 5-Bular Panayotof, 6 - Türk Selim. Maraton koşusu 68 aud metre 1 . Yunanlı Kiryakidu 2 saat 49 dak- 2 • Yugoslav Spornİ. 3 - Yugoslav Star man, 4 • Romanyalı Gali, S . Bulgar Fingarof, 6 Bul. gar Haralambiyc f. Bugün yapılan müsabakalarla Balkan olimpiyatı bilmiş vc nİ. bayet tasnifte milletler aşağıdak anlerı ve dereceleri almışlardır. Birinci | Yunaniatan puvan adedi 164,ikinci: Yugoslavya 1S5 üçüncü ¦ Romanya 62, Dördüncü B aristan 33, Beşinci Türkiye 32, Alımcı! Arnavutluk 7 Müsabakalardan sonra Yu-goslav federasyonu reis bir nutuk söylemiş ve oelkeleri ilin e tmiştir. Yugoslav kralını temıil eden ceneral Tokiç bu nulka cevap vererek Balkan oyunlarının bitliğini bildirmiş vc birinci gelen Yunanistan takımına kral tarantımı, mumaileyh mevkuf olduğu İçin jandarma muhafaıaunda mıhkemeye girmiştir. Riynıetin, şoför Hakkı Efendinin tevkifhanede söylediği iddk olunan iö ileri U.ylcyip hakkındaki sualine cevaben HİImı Efrndİ ı — Benîm böyle birşeydın killrri. bu siklilerinde behrmıhal eetpleıinl lıtemlşkr, mahkeme ba lalebl kabul .¦¦.ı. muhakemeyi 20 eylüle talih eykmlıtir. * a ¦ Tenis turnuvası final maçları Trabyada har sena mutat olan büyük tenis turnuvan, bu senede yoku k bâr alaka içinde cer eyan etli. Dün oynanan I nal m..lan da, başlan nihayete kadar «delerden bu alakaya lay .k derecede kesif bk kalabana önuode ceryan elti. İlk -...»... ı öğleden evvel muhtelit çiftler arasında ceryaa ett. Sınayan - Matmaıel Gro-dıt büyük bir müşkülat çeka-edrn Kolonel Miı Kaning Bina çilline (6-2,6-2) galip geldiler. M. nene daha faıla terakki »osterı-n ve bugün lıtanbulun en iyi kadın IcnUvciıı oaln Matmeırl (iroüclski nin, en kuvvell Itniıçisî Şirin-yanla beraber oynaması, maçın daha başlangıcında bu çiftin kaıasaeağı I ?hin a uyandırmış! . Nitekim eski bk (dabl-çıftU kurdu olan Bıns'ıo bütün gayretine rağmen ne tu e mine muvafık çık-mada. Irk.kîe, arasasdak. I.k müsabaka gürksa en eh-n-.mı.niı müsabaka siydi. Sır isvy anla Mehmet arakaşs karşdeptran bu nane . daha uya de )$> in-yanm lehinde lahmınkre yol açmakla bera ber Çckaç Kuy maçlarındı Suadı tasfiyeye uğratan Mehmet Karabaşın ıı man raman çok iyi oyunla asiyetini kavi m.ı.ıı.ı t. mukabil "Müteredditler partili,, . ... . ı ı getiriyordu. Fakal Mrhmrl Karakaş san-ııcdildıği kadar mııkamet edemedi ve .ı.ı......¦ Mil,Pll.II oyunu karşılında, onun haki-y etine muti olarak, (6-2. 6-1, 6-1) .,.!„..,. oldu. Tek kadınlarda küçük Mal-maıel O roda t akı. kati bk ka-k imi ve İle iki etli devam eltkerek Mı İm., el K..Ii,.„,IMVm| yendi Çift erkekler müsabakası be-ye «a nendi (,'ekaa Kap tama-vamm Saat - Sedat çifti gibi çok ku vvetli bk eluba gakp gelerek kasanı nayanla i ı fa,. Yafe ve Israri hiç nvOnhü-II t ...k nr.'en (6-1.6-2.6-4) yvndikr. Fatihteki yolsuzluk Fatih Mil modür laf ünde gaçenkrde yapıl» bir yokaıluk dolayıalyle mutrmıl Ahmıl I . . i-, Relık Bey, dlger Refik Bey kimlerinde •ç kişi lavklf vı bilihnrı bunlardan Hafik Bey lahlıya edilmiş'*. Bu baısuatakl ilk adin, lahUkatı ihıaıl rdilml|tlr. Mutemet Ahmat ! ı • r. .1 .¦¦ mubaha mani mevkuten İcra fevktikllr.

Tramvay müstah. temleri düşünüyor Birinti lahifeden devam Ay- amire*»» bakma.U.m ,.... bağana bal. ..m. bmıtçUVe. ibaı emimidabc« eaki laeUeyi tatbik ka-nmı diki M iy al larvada a barlala-smem-hı I .ıı-ıtt U.|.- ıı film tramvayın iki arakam en tıbba tık km dolu. Kalshalıh «raunda, aaluk yüılû eılıı bir adam, lalla alnirb ve tiliı mıhlUVlaiın kaplaııaa m| gayri labll rdalaıla kımıldanıp duruyor, onun halini, yaaımdabi hanınılaıılan hirlninin nııan dikkatini ealhatmiı olacak hl yanıadakinin kulağına .(ildi — Şuna lak, dedi, agrun tut-mu| gibi kıvranıp duruyor t Bu mamaareeye kalak aamaflrl oldugm» bmmden aVıVum güldü • — Asıl eureo yamemnkıkrdea blrmla ajr.ea t.la.al ama. buaı aamra— dedi »e lUva etti | — Iramı., l.r.ıı m ..ılının and 'Onlara, yaradı... Ç*nhA anııkuk tramvay'arın batababgıaı. ka işkrıBİ artlar di... — "Onlar, kim? — Tanımadın mı yahu.... Meşhur yankeatri Çakır ıı >«,!»¦ Aa evvel, yeni larifeden hala latıfıde edemedı|lııı aûylayın 1..11.I.11I kadını kalırlayarak gılldüm: — Demek, bu uıuı kalktaa 1İ-yıde oolaım yOsüam ,üldû,di? — Oyk._ En i.. - da t^örl... ûıdiL. Hayrette — Sebep? DamSea. .-i.il, bk gvaVaşk. Ir¦mai Imrolsakgı avahteyı ı—Ilıdı Mali. tramvaylara ragbvt aıl-lırınıa, baldır.mlaı leahalaştı. tdçalelee çiğneyecek adam butamıynrlar. — Desıne, bu İşli canı yanan iade Şirket dtalH... — TabilL bu Uaıllitıa ne bayrını, ne le şenini gArmaylnkr kim-l.ııl.' biliyor muaunuı I — "Paao. sa alanlar I Buna : — Hayır t Dıyea a, yaklaşan Sikiciyi geeee gnemes. sııldagı banmabtan. aanaaralaa kaçan bk laa-b lelaş-la al Uy aaı hu kalbmMyı (Hleıerek cevap varan: — Anlaamr-. Ve 1'aVve etti' — Onlar, ücret gaılrunden km-lulmaa n . lıı.—l.n.a lirbelîa îasalını beklemekten daha pratik yo'unu bul muş'ar L„ Makınaleımıı hur. mıafmı eır memurunu andıran bu tlamvaylara da bu ııaul varasırAıabııtabl ır-kuları ıayd m : lam almış kışı Hııa>. lea ilâlh 1 . . . h Ireakeıa. bık L ııkandıralılır Punu b.adıaM» mı koM- mmmı — Imlamba. atada, mü—n-ensri meıttkaee l.am.aylaea -.1. ki|.den laıla —Iı. ah.mamau Uıml — Ohalde şktet kalka ıoı geçieem'yue olacak I — S*.kal kalka deg.l. menlaatine •e liubümrlın .vayUrda. keynış lek tiryak, mukabil, kutuluna donra ıtgelmrb te — Cayel basil... Araba'arda si-gsra içilmeli Sirkelin menfaatine, arabalano niı.aıi haddi ialiabİkrini muhafaıa etmekri akyhindedie. Binaenaleyh, mübarek şirh-t, *yük İnşat,, ıi-11 .i.r -.- "ben deve knşuyuml,, "uçl. dcslllnee, 'ben deveyim!. Cevabını vermek

tiyadından aynlmaı. ¦ a a a Tramvay da kilerin yüılerİne bakıyorum. Hepatnln yüılerinde, aefaklten dertlen yarı kurtulabılmi| mağdurların keyfi. ııvinei var. Ve biletçilrr, kondoktörler, vatmanlar, oolann aralarında, adela efrndıkri .1. .1.1 .1 birer kil* eıaılyk dolaşıyorlar. Içlıeiıı.lr. bir tanesine. ıa!irapları nın tahmin edemediğim lebebi nl tordum. Aa acı güldü 1 — Eaaa karadan Ayle a alı yo-ruı M bu (emilirin aeuı bilim maaşlardan çıkarılacak I Oau, buna .mi.... . rı 1 Iı...... ,. I<ııı.I. Irr.ı II. ye : .1... ki ıı -nk ye yalan söyleyeyim - endîşesini tamımiyle hakmı hulımadımKiaa a r ı a ha 11 m 111 başladı i. mil yerde nihayet verdik. Raylarda mûatehıl bir ıslık çıkaran tramvay, l.-ı.-ı Paairhiıl kışlolunamamış bıybetli bir dert gibi oıakUşh. Naci Sadtıllah Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma komisyonundan: İh İr tarihi Saalİ MarmcUt 8 9 - 934 14 Tereyağı 8-9-934 1 S.30 Mıklebe iuınn.ıı olan yukar ıkı meradıD itasına takp çıkma* mauna binaen paıarbk turctdc ıhak yanlı tarih saatlerde yapılacağı ilin olunur " 5347 „_ istanbul Milli Emlak Müdürl üğünden: Lala»lul||eıkeı Mahye Da ı esande nsevttrl kopya, lel ve drtnş nmba nıakineleriyk Mücellil Pi en Çinko Lavman ve sakmuhtelifül' cins 54 kalem eşya 139,5 lira Mv »emmen bedel üıcrindco açı rttırma usuliyle saldacaktır. Istekk mı ve eşyayı gdemek kleyenkria 5-9-934 Çarşamba günü saa de pey ab çelen yk mü. a. s a İlan -kt. "4757.. > Cağalofelu : Molla Kenerl Caddesinde YENİ NESİL İLKMEKTEBİ YUVA - KIZ - ERKEK Bu ırnr huıuıi ilkmektepler içmde meıuniyel imtihanlarında en büyük muvaffakiyeti kaınn sıatı nlaıam ve aarl bk yuva ınıfı vard*r. Ecnebi - sanı ögretıkoektedar. KayıUefc başlanenışlır. C aıa eıi, Çarşamba kjıııkn öğleden ¦ oııra on dörtten ıın y.-dîye k • dar mek*ebe^müracMİ^unab İstanbul Borsası kapanış Halleri 1-9-1934 NUKUT Alış Satış 1 Sterlin 41S «18 1 Dolar 121. 124 70 Fraasıı fr. 167 169 » Lkel 215 217 20 Belç'kafr.: US 117 70 Drahmi »,M> 25 20 laviçre İr- 815 870 20 Uva 27.50 24 1 Florio 83 84 20 Çek kronu »5 100 1 İıvcç „ 31 33 1 Avmt. şIL 71. 21 1 Peçeîa M 17 1 Mark 43 45 ı zum 12,50 24 70 Ley 17,50 19 20 Dinar 55 57 1 Yen 33 35

1 Türk altın m 922 1 Mecidiye 3* W, 50 1 1' , k ( ı. 1. 238 7*0 ÇF.K1.ER Aç.lıı 1 "I il-a 618.50 Nev-Yr-k 0.--07İ Park 17,06 Mi'.. . 9.29*9 Blûk.rl 1,1888 Alinn 83,82 Cenevre 2.43J5 Sofya 61,9425 Amalerdım 1.175 Prag 19.1 J 50 Stok hol m 3.13 Viyana 4.267S Madrit 5.8140 Beilin 2.0275 Vaışora 4,2075 Budapeşte 3,945 Bükreş 79,29 Belgrat Yokohama 34.B7İ0 7,7140 M ..... . 1071.50 K-r-Tii) 618— 0.8077 12.06 9.2784 3.39 84.9690 66,1240 11Î7S 2,0575 «,2168 79,1775 34.71 1 (ih 1.50 Tahvil ve Senetler Açılış Kapanış A i j.l.ıl. a* ı lalın tısı ¦"—•>•¦ . I -,. -. — — U «alan Tarh mat I 28-k* 7aV45 Dyalu 1 II *>— 48-— K.M. tmu%} raa. 47,74 hlMİM ara — sfM.ı . _ ¦ _ ntrek.. H.^k *nıdal ı D. 1.1: — — l| baalaam. !•— Hk— Allan t'mıaHa Kiralık Ev Besiklaşla Serence Bey yokuşunda ÇılUnhak lokağında 16 numaralı hanenin, temimle ayrı. yadı o bütün konfora hail. bah.eb ve fevkali-' de ne iare tk bar boiugu kırabk-tsr. Merkür eve müracaat _ Satılık hane Eyüpraltanda İslim Bey cad-de-uode 53 No. İn altı odalı. Hinde karkçrşme SUyU ve büy ük bahçe aaM aaUadrtjr. E* ûVi bölükten ibaret olup mıh-e 20 lir. kar getirmektedir. !ı-teyenler: A kın a, da Horhor bamım sokağında 22 No. Iu hanede Bahriye hanıma mü-'amali i' Ucuzluyamazmıs! Bir akşam gaıı tem. eve i baha da hayvan başına alman kesem • enama» kdo urernse akama,a baş

yanca (tıs kilo basana on kuruş kadar ucuılayacağma yatmıştı. Bekdıyeain alâkadar mehafılı bu ebrip etmekledir. 330 doğumluların ilk ve son yoklamaları Fatih Askerlik Şubesi: 1 — 330 Doğumlularda yer-li ve yabamı olanların her gün saal 1 den aaal 16.30 u kadar ilk yoklamaları yapılacak re ertesi günü saat 9 dan aut 12 ye kadar wn Nnusyenelcri ya* psla cağmdan buns göre mürs-cut ctmcsfsi. 2 - Tecil sek) takbekrva nıcktepknnden gctaecekleri renk a Urda (934 - 955) dermen e-sinde hangi sınıfa devam edecekleri, terfii ıınıf edip etme-diklefi veya meıun olup olmadık arı veya ıkı ırnr bir sınıfla kalıp kalmadıklarını gi5etenr muıaddak fotoğraflı vaıih vr-lika tl İU 30 Teş-rİnevvel 934 tarihine kadar tahakkuk edecek vaıiyeUeriBe göre vcııkalariyle Şube mü-acaat cdcreklerdir. -amanın (ak vımı EYlUt Pnıni nam I9İ4 Ui 1 ¦ ¦ ı 171 Hacri Cm 1353 ¦mi aeae IA50 «i-ıl.. 71 PAZARTESİ Bugünkü hava Yeşilköy raıal meıkeıinden d.gım.ı malümalı gire, düa laıyiki 751 milimetre, eıaml lıh 31, asgari 11 de.ece idi. Bugün hıva bulutlu olacakı Yağmur yağman İhtimali huıv lidir. - ZAMAN Eylül 3 Dünyada eşi bulunmayan 200 müstahzaratı yalnız icat ve imal ve idare eden HASAN MÜSTAHZARATI Tıbbî müstahzarat I'".'.. ıılr Duiİlt* ll* Adedi Adedi Hatan Kuvvet $urubu kütük • m büyük . . - 1 Kg. Hatan Öksürük Paılillcri 60 100 150 30 50 85 125 25 90 derece halit limon çiçekleri kolonyatiyla yaiemio, leylak, menekşe, nerkiı çiçeklerinden ve ruhnuvaz etan>'ardan ıhıar edilmiş Itriyat Hatan kolonya aı ve loayonları Yasemina. Vİyolet Leylâ, Narsiı Perakende Küçük cep iaşeni I -I lıtra 25 Cep stat. 1716 40 Küçük l/S . 70 Orta 1/4 . 130 Dûı b&yub surelerde . İSO Bdyik 1/2 . 250 1 . 500 ı..-M . 130 . V4 . 200 . 1/2 . 300 Hatan Lavantaları (Yatemins, Viyolet, Leylâ ve Milf.lör) 100 Netim Kolonyan 1/8 lıtra 35 1/4 . 60

1'2 . 100 1 200 . - ala 250 .cam kapaklı tereler 1/8 bire 80 .....İM . 130 . • . . .1/2. 200 Hasan tuvalet Metanları kucak 10 »u.uk İS Hatan Tuvalet tabunu 220 Gr. 25 140 . Lama 25 ..„ . 250 . . 35 Hatan Gliserin tabunu gül 10 15 Hatan Clıtrnn tabııau 25 Hatan I l. I Sabunlar 20 Hatan Kremi Vaıo yağan 50 Hatan Birvantini 25 . Likid 40 . Yağan Arjantıya 30 . Yagmı Büyük 50 . Yağau Lık.t S0 Hatan Baryantam Yağuı Buytkk 75 Hatan Traş Sabratm 25 ' . . . KM . Kalana» 30 25 Hatan Traş Barakları 10 Adet 50 Hatan Podraıı 30 Düzüne ile 20 35 60 120 135 230 475 120 180 275 90 30 50 90 180 230 70 120 180 100 150 20 20 30 100 150 20 15 40 20 35 25 40 40 65 20 25 20 40 25 Perakende düıioe ila Hatan Çocuk Podraaı Hatan Talk Podratı 500 Cr. Kutu Hatan Sürmeıi (Sirmedenliğile) . . Lakı Büyük 20 M 40 I i 35 20 M Hatan Maimuknttan o ditt e 1 Kg şişe sile 25 20 _ 2 T 40 35 Hatan Çiçekauyu 1/4 40 30

ıı ¦ 1/2 50 40 _nj - a a a ı 60 50 Hatan Gülıuyu 1/4 40 30 r> 1/2 50 40 " m 1 60 50 Hatan Cdlyağı haliı saf 5 Gramlık 300 250 ,. ., ..10 „ 550 500 ¦) „ 1 ¦ 75 60 Hatan Nerolİ Eıanıı 1 7S 60 s 300 250 ...... 10 520 500 Hatan Nane Ruhu 50 40 Hatan Meliıa Ruhu 50 40 Hatan Granto Pcrıertatif 6 Adet Kulu so 35 . ipekli 75 60 Dişleri İnci gibi yapan ve A ellerine ebedî hayat kanamanoı meneden «a diş ağrılım dakıkaıında durduran Diş müstahzaratı Hatan Dış Macunu Danlot 20 15 . Saya 30 20 . Orta 60 50 . B*yut. 100 90 Gayet tarlam va tart va tuthi da) fut a lan Kutvel, SıKl.ıt. Nefatet ve Leuet ifade eden Yağ/ar müstahzaratı Hatan Zeytinyağı 1-4 Kg. 40 S 2 1-2 ., 1 50 75 e % 4 Hatan Zeytinyağı 1251 10 % ¦ 6-2 a 450| ıtkonlo a ¦ 1050 1050 Hatan Hüvi do Parafin 75 60 Hatan Fittik özü yağı 200 175 Hatan Fittik öıü yağı ufak şişe 100 90 Hattan Hintyağı ¦alİs 25 Gr. 20 ıs a . 50 . 25 20 Hatan Badem) ag W 30 25 •. acı 40 35 Hatan Balıkyağı 1-4 K«. 40 30 „ „ 1-2 .. 60 50 » I* 100 80 .1 II 2 175 160 30 1 50 on 1 — -1 J 80 1 '* -9 400 374 70 70 100 95 60 SS 25 20 25 20 40 35 40 35 Haşaratı ve fareleri imha eden müstahzarat Fayda Hatan 1/4 Lıtra W . 1 6 .. Buruk ambalajda tafı kılotu „ Pompa ¦' . 11 Far Hatan Fare Zehiri Macun ı. ı. ¦• Buğday „ ... Büyükleri

veren ta

Hatan fara lehlileri ıkiıı tur arada Sakar baltalıkların» v- zayıflamağa mahsus Glüten mamulâtı Hatan Glüten Ekraafi 35 £ „ _ Gevreği 60 5 Bademli GUllcn ekmtğ 6J 3 Glüten Makarnan 1/2 Kg. 60 0 Unu 1/2 60 Şehriyetİ 1/2 . hO Hasan Divanelik Çikolatası 75 20 Kg. 450 400 Hasan Diyabehk şekeri 50 Gr. 40 35 u 100 J 7» 65 „ 250 .. 150 140 Çocttklara ebedi bir bayat ve tahhal bahş ş*j rı nef » auhslkbi ¦atlı, VC pürelerin imaline yaldım eden Özlü hububat unları Perakende dûıinc İle kulutu kutunı Hatan pirinç özlü unu 250 Gr. 25 20 „ Buğday . Irmİk a nişaıtasa _ 25 20 „ unu „ 25 20 Patates „ 25 20 Arpa „ » ' 25 20 Türlü . a a 25 20 _ Mercimek „ a _ 25 20 „ Bezelye „ m 25 20 B. mısır . 25 20 Kcıtane „ ı. ı. 25 20 Fasulye . • 1 II 25 20 Nohut „ 25 20 „ Çavdar „ 25 20 Yulaf öılü unu 250 gr. 35 30 H 503 „ 60 50 Hatan Özlü unları diğer envai 500 gr. 40 30 Hasan Brekfaat bitküviüeri 30 25 ı 11 kilosu İSO 225 | Muhtelif müstahzarat Sinek. Tahtakurusu, Güva ve bütün haşaratı lülâleteriyle ve yumurtalariyle imha eden FAYDA ile her nevi fare. uçanları kal'ıyrlle öldüren • Trihofil mç tuyu Monattı — Nezle panıehir si «ara . Perakende 125 51 düzine ile 103 41 İnhisarlar U. Müdürlüğünden D | — Konyada inşaıt mukarrer BaşmüdUriyet binan kapalı iarf uıuliyle mıinakatıya konul ' 3 — Kırdırma şııtnametiyle projeleri on lira mukabilinde ' Başmüdür iye t vcı Cıbal.de Icvarım muhasibi meı'ullüb "vunetındea ılı-a. aktır 3 — Kardırma 8-9-934 la rıh.ne maîııdıf cûaaarleai gUMÜ aaal "15 la Cıbubdekı a. ıı. lal m ko a kıbnacaktır. 4 — Tekil atekrupian kaoundakı hükümlere göre yukarıda ahtaaa gûa va saatten evvel l omu. o a vrrıtmeboVr. 5 —Kırdarma şartname».ma maddeı mahtutaaı oıu<ıbınıe fenni liyetı hail bulunanlar iştirak ede 6 — ll-r sıteklı inşaat m bedeli keşfi olan (26718) İnan.» % buçuğu nilbetinde muvakkat temin m olunan aaaltcn tealim etmelidir. (4817) "65„ adedi depolarımız vo "177., adedi mücsseaaü sairemiıa İt olmak üzere ceman "242,, adet ngın söndürme âleti için edilen fiat haddi lâyik görülmediğinden mezkûr ilciler 6-9-933 müs

rşembe günü taıl "15„ de pazarlıkla satın iktır. Taliplerin terninat paralariyla birlikte ilideki Alım, komisyonuna müracaatları. "5348,, maşa kömürü kok kömürü Rckorrıpoıe madan kömürü: Kartpla .tadan kimlrO srrvi *a atak tartarı yazık asadsrttkat 3-9-934 larîanae STteti gkak aaat 14 da pazarUkla salın ahnacaktrr. irmeyi görmek için her gün ve pazarlık için de t ayin re saatta 1', 7,5 muvakkat teminat paraaiyle barlıkta Jım, Satım Komityonuna mürata alları. "5009,, Depo ve fabrikalar için ^Türkiye Cumhuriyet^ Merkez Bankasından: ' Gaslin Ijmamen E'ganı Demiryolunun inşasına tah-I ait olunan 'ikramiyesi '. 5 faizli 1933 istikrazının I 4.000.000, - liralık 3 ûncû kısmını teşkil «den C tor-I t'bı tahvillerin elesine 30 Ağustos 934 ta)Mimde ballanacak va 30 Eylül 934 ran hinde nihayet verilecektir. Bu İstikrazın B tertibi hamillerinin. C tertibinden aynı numaralan alabilmeleri için 30 Ağustos 1934 tarihinden 4 Eylül 934 aksamına kadar evvelce B tertibi muvakkat makbuzla rını hangi Bankalardan almışlar ise yine aynı Bankalara müracaat etmeleri lâzımdır. 6 EylOl 934 tarihinden 30 EylOl 934 tarihine kadar olan müddet zarfında satışlar umuma t ahsis olunmuştur. Beheri 20, — lira itibari kıymetinde!" C tertibi tahvillerin 19 lira fii ihracına müterakim kupon faizi Olarak 40 kuruş zam olunmuştur Bu suretle yeni ter-f ip tahviller 19 lira 40 kuruş üzerinden satılacaktır. Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu hakle Emlak ve Eytam, Sümer, İş, Osmanlı, Ziraat B nkalarının Tûrklyede ki bilûmum şubeleri ile İstanbul ve Izmlrdekl diter Bankalar tarafından apılacaktır. ¦ 5227 . Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: Mektebimiz Elektro • Mekanik şubesi için kapab zarf uıu iylc bir adet buhar makinesi alına caktır. Münakaşası 22/9/934 Pazı:-tesi günü ısat "14.. de yapılacaktır. İsleyenler şartname v iki lira bedel mukabilinde mektep veznesinden tedarik edebilirler. Müoakauya girec eklerin muayyen Malten evvel, muvakkat teminatlarını vezneye yatırdıklarına dair makbıılarla air evrakı lâıİracyi muhtevi kapalı zarflarını komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilân olunur. " i-.*Mide - Barsak - Taş - Kum hastalıklarına İÇMELERİ VE OTELİ Karaciğer TUZLA İçme ve İren Hatlarında mühim tenzilât yapılmıştır ıı.,,-:,. köprüden a.IO - 7J5 - f,* - «,» . 11 6-«. Haydarpaşaya ».İm vapurların İrenleri ilmelere giderler istanbul Üniversite mubayaat komisyonundan : 1 —- Ünıveristc Merkez Binası ve Fen ve Edebiyat fakülte- ¦ lerinîn İşgal etmiş olduğu Z binası harici sıva tamir ' ve boyalan ile Tıp Fakültesi Guraba hasla ha nesinde yapılacak olan deri ve freogi ıcririyatı inşaatları olbaplaki şartnamelerine tevfikan kap ab zarf uıuliyle münakaşaya konulmuştur. 2 — Üniveriste kül üpha netin in ve okuma Mİonunun kalurifer işi ve Tıp Fakültesi kütüphanesi ri şartnamesi mucibince ayrı ayrı olarak aleni münakaşaya konulmuştur. Yukarda yardı işlerden kapalı zarf uıuliyle yapılacak olan münakaşa 3/9/934 pazartesi günü la da ve alenî münakaşa ise 5/9/934 çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. Taliplerin hergün mübayaat komisyonuna müracaatla şartnamelerini tetkik edebilirler, re ihale günleri de verecekleri fiatın ', 7,5 tminatlariyla komisyonda banr bolunnsaları İlân olunur. (4687| İmtiyaz sahibi: Ali Umumi -'i-., »'¦ İdare rdea yan ijleri mildir* , C. Hlkmel Matbaal Ebüııiya ¦ ırala*, •ı» Şaş U| 3ITLISTE YILMAZ KÜTÜPHANE VE PAZARI f„ GAZETE ve MECMUALAR - KİTAP ve KIRTASİYE - MEKTEP LEVAZIMI - PUL BAYİLİĞİ - FOTOĞRAF MALZE V,. GRAMOFON PLAKLARI - TUHAFİYE ÇEŞİTLERİ - COKOLATA ve BİSKÜİTLER W«W« Btrüs vlmaz Numara: 86

Abone Şeraiti Tttbiy* iri" Aı icra./ Jat.*.. JtlfFOK Ki» Mılbıai fJıüıııya. Manimi Sabahlan Çıkar Siyasi Gazele Fliti Heryerae 5 K-ruşıur Salı 4 Eylül 1934 '"Kuyuya yaklaşan körü görüp te susmak alçaklıktır., Sadi ISeriı. J üarû sıhrlede) Yevmİ makale İstersek oluyormuş !.. Tramıay »•'•H«l hakikileri 'nrl.r İdi P (B|, d, fil. Ilı". bendi gııcteasiı *. dahil ¦>'duf u b.lı. kire f .,.,,1.,,, , ,,-dik Ur ma pfk inanmadı*, mu (ihalİr dûn la. -I- ,,, binil tramvaya I" .ıiıi. Ta i" I • . ¦¦ 1 bir aeaıt-len di»e. bir ¦rai. gi ardı-|miı kml pıra—d— aa'ai-k. ki i'tr vahittir r ¦ ı -. J ¦ . ı- - bil balya da|.l babikat İ Koehoea tramvay şirketi yıni biletler yap1ırmi| ve birinci me» kilerde öç kurna, ihinel — »kilerde İh. buru. •kaâk para ıbaıyır. rJaraı yakanda fuatatana ııı-d.fıaa laeam.dıg ımıı ıçia dedik. Bonunla faıetalarim yanlış ¦erdiklerini biııat kert dimi t itirai rtt>£lmtı* hûhmalunmıaın. tiaıete-ler .k~..,eil. aktıkları ha Verire. yasarlar. Ba haberle* yaahy pharaa kibarı.t onlardı drg.l. fakat haberia çıktığı ma m balana mütemadi). „ trhalûltedir. lrlraell tramvay üenllerinlr tanıil. kakhıadaki harar I) arastanla tıttak cdıle cht.. S«kct ne yapıp yapıp ba karana I ey his» hadar tamdtmna ma.affah sUa Kararların hnvl' değişmelinden Jola>ı yala balamamıl olacak, ki amaya) • ••a'a. kerhen teaııUtk nemler. Uttaki bas/nen. Nal.a Vekaletim ba ...allak.-nı.rı doları cidden tchr.k adarı). atıabal halkının da ta. lebeıkta İmimle b-rabar olduğuna şüphemi! ) oh hır. Diıda aahldenberi ecnebi sirket-leeİı kafiyen bas* cıhılasmyneafı aa ba ---....» ha* aatnakh taeunl kafcaaaakal yaaarahlnn h.k-hmala bar kanaat varakr. Ba kana-at ta boa yer e baai olmam.ıtr». Çünkü 4..M aataktanberi m....leket.m.ıd. birkaç dala sekli idare değişti. mühim inkılaplar yapt.k. Yalait pmahya hadaı acmaM şırbetlerİBde bankın menfa, t m. olarak aa adak Ur tebeddül lahanaa şahit •'aanadak. Ba sirkeli» talâkla .- - - gıçtıkça halkın aıanfaariae klımal .daran* kaam aaarul. Ie»ine hlımeti a rami demeye çıkar dilli. Bir »akitler İBgillı liran oa - ¦ > l.rlaaa derbıl at Ueretleri d* fırlar, gümüş hab yarım kra artaraa elektrik. t.l.l— t*nelerine dr a ¦labetta bir sam yapJards. Semra I-, ' . k-lam manaiB ali. Wa.ua tarda, duf*>, kOmıtr Rab yirmi Bradaa oa liraya laar, buna mukabil sirkatlerin halktan aldı*, -erit ta aynı nıabatte loecejıae, Ulaklı ylaa lir. tarak. İst* larallı halk seaatarta bu «ayam hayret aoygasscalaga anhal alarak artıh p-k-ı-rlı bugün başa tıhılıtakmak .mhaaaaa kan, maı oltaya, re ae yasulvaa mi» göoçok i| »ardır. Bilet fiıt-arının Indiıilmraini müteakip onu tmımen yapılarak diğer ¦ ı kıt'al letmektir. Tramvay şirketi yine bir kur-ıı ılık ederek kıtaları balkın tara-ini ve kendi menfaatine ea rafıh şekilde lahaim etmiş tu. Buna ¦arlı Ur mi.nl , . i- •¦ I". I ¦¦ "26 Ağustos - 9 Eylûl„ yıldönümü münasebetiyle —----"—a--—

Şehitlerimize şükran! Türk tarihinin dönüm noktasını teşkil eden bu şehamet günlerin! anarken veren aziz şehitlerimi bir borçtur ¦ Türk tarihînin dönüm noktasını teşkil eden bu şehaı I bizi halâs ve istiklâle ulaştırmak uğ kere daha tebcil etmek en kutsi bi en izi Nasıl muvaffak oldular? "Çenemin dizginlerini serbest bırakamam!,, Mahmut Ata Beye göre muvaffakiyetin sır'an hakkında söylenecek şeyler çoktur, fakal.... 26 Ağustos - 9 Eylül İMİ... Tflrkua yıllarca ıtiren elem »« ıraUna ıet çekerek tarihe sayıl degişlîrın altın lahifete ifl günlerin de»ri arsevlsi İçİn-yil. O günlerin muciıevl hıtırııını dederken, biıi maırllet ve esaret ulumundan çıkarıp hayal va ilılâl şahikalaıına yukaellmak uğrunda can «eren şühedanuıı bir kere daha taıîı »e tebcil edelim! Şimdi hür «a mâvtnkll yaşıyan Terh bu nimeti, »atının ber hsrış toprağını lertem.ı kanlarıyle yu»uran yûı hinteera şehidine medyun. dur. O şahitler hl bütün bir cihanı huıumet bili bıganaga illerken yalan vatBo aykiyle »e yal .ı grıide Ucuz meyva ve sebze! Kabzımallar aradan çıkarılacak, bundan hem müstahsil, hemde halk istifade edecek •İle yenler OM kir kuruş »( şiktlşUa Be le. flminSoU olan mı ııf. !>•<¦.1lı.I 2 •41 lıyaarı !>•—• •< elmıaierf" • İfrağını ana ettiğini bayan emiş. Hâlin ........ şekli hahk.nbalıılanaeak talimatnamede bu •el-Bİn bılhana naıan dikkatB . ..i.. .. Uldirmİştİr, bunun ule-a müıtahıila kredi temini ila Drvamı 2 inci tahifede kalanların bayat »a nanuınınu kurtarmak ıcia, şecaat »e bamaaılta ı .1 .l-ı ¦ « tefevvuk elml|ler, mO-lı....-'« kınlanın dokmrkten çekinmemişlerdir. Uukadar büyük bir fıragati Gazi Hz. Romanyayı ziyaret edecekleri hakkında asılsız bir rivayet Ankara 1 |Ialı(naU) — Bugüa *dün, buraya g'laıı I • h ¦ 1 Neueaten Naıhı.rhlen_ nım.ndıki A'mınıa gaıelr. Budapeşte muhı. biber atarla*. R.H-eUmkue (,¦¦> Haıerlkrraaaa 17 t. ~<l- Raaaanyayı ¦ y-ret rd«-rekl.r.u' . ıı,».»..- I. t Raasea f-• mâBİ ile kaUa.ta.laaa kaeakat ... leeak '. taaeeya çıkılmak aa oa reala Bukr'ya g.d.lm'h mır. liyla vaki olaragını yamukta ııe de bu hahamı ».lı o matlığı anlı I Başvekil Bitlise de gidecek Sakı i vTSaaaalI — Bİa»aak bil menbada- amfim matvmıra gara. baıaahJ lamel Paşa lUrr.tkm ... da yapacahlaıı barh a*yakal. ra.ıaııındı U.lll» da gılııehlndir. raiıdlr. Vaktiyle b> ,r davrl o'.d«»u ¦ ¦I. idltei ıl tahi/emîtde Yeni tefrikalarımız Bugünün Aşklar 4 üncü s ahifemizde neşre başladı atiyle MMyor antımanın. Benim da ke .oa uygun olup olmıdıjı — Ba ..i km. . olabilir kir — llllllt onun. ... ,.ıel ^. - ¦. '. — Vay. buna eöıol ¦ <-¦ - -- ¦ '

— N.ç a ctmıray.m. aa mıhım »aı?_ Bea Ur rram yaşamyaas. a mal kana ilkim edaa adama aoearag. S.ıa beaı.yaamn?. O adam ya »ıet dee, ya hayır. Bundan neçıhae sanki I,. Yeni romanımızı okuyunuz. Bulgarlar "Çatalca,, Önünde Sabık Bulgar Çarı "Fcrekaanl,, Hal kafi 1 ...I. .. lı- "Çatalca, onlerme oasıl (clna.ytı' Iıtjntuılj Kirip "Ayasorya, camiinde "Biranı Impsiralorluirunu,, ilâna lıanr-lanırkııı buna n muvallak olamadı? Bir ı .... ı ;-. bile dosl gorlknrn Al-nunlar. dıgcr tarallaa Bolganatana meler vackdıyo -rlaroı? 11,,, ..¦ ortaya atılan resmi vesikalara ve n r» ... ı btiyûk rulkr oynıyan dıp¦rmı.ll.... İ(..bIibb ialioal eden bil t«*akip tur nrahh 'Ay.tefya. ' Dimi lınııılorlııgu kn elaak a«daıma d laal Bulgar Car. -Fama — ZAMAN—Eyttl 4 Amerikadaki büyük grevde sermayedarlar mı, amelemi haklı? Amele ne isliyor, sermayedarland iddiası nedîr? Vıı.ıı.ı iı.rl-(ıL I daatı..(.,. ıl.....|> (.ılıyan mrnauııl gr** İlin tlllttı Grevden ÖOce anala mu mı w illeri, lalllalları bir yuvarlak maıa alrafıaıla ha cıa ser mayada! Itrin muattalı İlerini ,1.. .. .¦ aeıma|eıtarlnr bu daveti rvddile karşılamışlardı. '.....• tearUrıa İleri .... .I..LI. ¦ arkrp grev tekçiyi .'¦ . 1. kalkınma pt 1H11..1..™ raaılarifiı ladılr kalkıtmanın irna bir («i»* tı,kıl rd't'JI. aaeara amrU maaaeaMHeeMala ant.k kir akaUrvtJ l.aaatl ..... ,.. Ut. Aaael. ¦ triTlıriBİa İrteeVklerl «a SeraOeeaa ) M iki 1 I. aaraa. „.tl... . kmalblaaam aaV B ulan bayka kakVkbl petarkk raaaaak .... tıaaa kabatka» «W talep e*yaet..rt. İlk kal* .'i..ıı pamuk u.-...... .1. ameleni İla artma,.darlar aııamda •ububulduf u'halde daha aaaraılan 1 mı. İpek mtnauıai amalaal aa bunlara ıiı-lı.lı. karar vrr . Buaurelle ihtilafla alakadar alan amele II* aileleri İki milyon kişi-•r »ardı Gnrıa bâlân şid boyun aâraayaa alaraklır. ÇSaku dua Aaaırlka da t.ı.ı İra. Geae kdlua kenet va ekrraaaiyel ila Ir.rlli ıdara» aramayaaUrtsrıa d».».. Iı 1 ÇtatU boalar, a mala ıra* kalanaaa araeak smrl» ara ytaJe *1V_ I tamml etbfai ttarl aaVkyar. kama amutahal aataat maBaktlar. butu. aatakrl taaastf elt-karria» lala ss%antaSaV llaafl taralıa haklı olduğu buy..., vr yarıa aalaaılaraktır. 0. R | Macaristanda intihap usulü değiştirilmek isteniliyor Hükümetten yardım görenlerin vaziyeti? SON: HABERLE Budakeşte 3 (A. A.) — K,.-ÇÜk s : .ıl" lırkatiDin I,ulunun Fırkasının da müıahrretinc maı-har rürn intihabat ıllahalı programı şudur: Yalnıı tehirlerde Ulbik edilmekle olan giıli rey usulü tehirler haricine de teşmil edile-e ektir. ParL bu'unan fı ik Her Sosyalist demokrat matbuatı "irtica,, diye tavaıf ettikleri bu projeyi protetto etme kledirler. Türkiye-Mısır ve kapitülâsyonlar "Tan,, gaıcteaioin "Kahire,, ı.lduğuuu iabat edecektir. Isaiıler gibi herhangi ımaa ve netten laa, hayırperver haargi bir muvakkat varife alaav lacakUrdır1! Fransada dehşetli bir kasırga

Takat 3 (AA) — Data burada çakan kaaarga akadar tâddetli >e ıao«u oka dar tmstaı olmuş-h (ur i hemen hemen bütün ee-t Bubi vilayetler bundan ar çok d tarar görmüştür. Bağlar, bahri cebre ekinler mühim hasara E uğramıştır tki 610 varoVr. c Bir İtalyan askerî heyeti Rusyada , B ytakara 3 (A A) — Cesse-«b »I ıJfaı.... Framcmtko. nara 01 riyaseti altındaki İtalyan aaf e-g* ri heyeti dfta buraya gelmiştir. • r"a»mf makata • 't İstersek «* oluyormuş!., s fit Birimi takı/eden aVuam °*^<uaaakta ki. yairu asmak, ilk k, kJamıarı Icm S k ama veriyor. staV * m, nrkakl t ku«m.lr. hela. aV yalan 2 "kj karat «artrar. Aradaki ¦¦k.ldıBk nU,kakıkaUa fevkaladedir degü mi 7 ¦ J .kllomılraya k kurul re t kilo-«Miraya a* yalnıı 3 kuruş vermek '' * herhan fi b , haraba, akıl ea mane sa uf. .,(,„., Sııhrt n ¦.... bayie ynd)5ltayarT ÇOnhk ıı. liklaştaa aoara liAjOrt-kuj yaJeum (aklar ve Sirke! asU ujte ka çakknhuu kriıl.de temek 2? aHy... u?" B"*e«l.Fk Nata. Vakah B. 1„Sb lea ha be-akte ameakmim kampa ı.bOtJe maırka»ııle>aaa kâr kaaaiayuu "J ¦.akil Hatmini ve ta haa-l. 1 kalk la» yine Faıutl para alLa* t0**"™ ""nl •'"¦a«iH rira rdeıiı. **V I framea* ----*-¦* ln-rhAıle Avusturya ile Bulgaristanın malî vaziyetleri ne halde? Bulgarlar, Cemiyeti Akvam komiseri istemiyorlar! Cenevre 3 (A.A) — Milletler Cemiyeti mali komitesi Bulgaristan, Macaristan ve Avus turya mail variyetini tetkik edecektir. Sofvadakimillttler cemiyeti komiseri vaz ifesine hitam verilme-I i ütemüjtir. Mumaileyhin Uti-fata Sofyada milletler cemiyeti fevkalâde komiserliğinin devamına lıimm olup olmadığı meselesini ortaya çıkaracaktır. Bulgar hükümetinin İlgayı ....... ammaasmmaataamaatmaaaaaammmı Bîrde yumrumk modası çıktı Birinci ınhifeden devam la kir " allar hava,, da dem icat -¦¦-ir" Çünkü kaman her ,'-n bir aı emlak tir yrai bi r fırka .r vr bu fırka ItUket va İttâ-(akıam ilk alsmael alarak evvela renkli bir ...... Intikap ediyor, ondan »nra da bir (•! Iftrrti) ibdaa ediyor, bu el naretlerin.n bir ¦ 1 ¦' tam, bir iHHeı) lam. bir Aımiı... - lanı vardı, |lmdi dr bir (Sar) ıı...... lam çıkh. Fakat bu yrai tanda biraı degi|iklîb var. Şimd.yt kadar kollar vftcude r.u-ketle bir uvlyai kadda Ikarilrrimiı-den ta beadear tabirini kullaadı-gımııdan dolayı af dlleeiı ) lt,kil edeeak nrette havaya kalkıyarrda. lUlbuki iSar) havıuadakiler karaya yumruk aıkmain IşaratİBİ İkdaa -ir-ı)l-. Ba • f .r» 1 di|erlerina n» b-'. İr daha harpeuyane daha karraesclesiyle daı Btı istikran tekeffül eden devletler. İngiltere. Fransa, tınıya. Çekoalovaky . BeJçJca. Hnktsttm Norveç, lapanya ve Invtçredır. • • M,l II ııı w, M ¦¦¦.——,»«»,.. Ucuz meyva ve sebze! Birinci taht/eden devem taasssmrmlt Ummamı. kabul .aıIrmrHr. Malam olduğu tucUm skmdt atkaIahali malını ueuı bir hatla kahııııtedıgi Hal va fanlarla 11aaia aalaaea anu olunur. Lıa-ürreürr inin makul bir reti akkctla manfaın-kfl lıatttr ueuıladıfı uikSlın artacağı rrııı-¦kal atrkelltr liearefia kaidelini satarı itibara aı maarafla ıo

kalka. ln«, yumruklar ııkıla aıkıa nihayet bir gün bir yerd* bir aıkarlıV çıkmak İh Uma ti d* l....... 1.. . »rk defildir. Bu Işıret modaları biraı da elde ale( barutla oynamağa da brnlemiyor defil. Bu itibarla ta ' 1 ¦ ¦ 1 laarıllarin İeat ve ihdaaıadan do(iihu pek le anına un al emiyoruı. Almanyads evlenme ve doğum artıyor Berlin i l A. A.) — Iı lal it tık da ir rainü 1914 teı le bilgine güre üb Uç avında yaldan kir tayh aarar ılltfclaıl fkW ¦aatabakBar aV, kakam ¦ ita rda takıntılı heaaplan malla anlara |r mecbur kalıyorlaı ve baıtn de iddia edildiğine (Are maliyet f la (ini bile İr mi a e de iniyorlardı. Simdi ittihıt edilecek tedbirlrrla tanua mıAae geçilmeğe çalıplaraknr. M ı.l.l'..ıl' İr-.'. I. ın.nııı.1- (ekli hakkında ayrıta telkikat icraıına ba (la emiştir. Dİger taraftan ambalaj uautu-Diln 1 ...1 da kararlaştırılmış bu I ... .nl. da hi bir proje ' < leaaip edilmiş Ur. I'. .|".n ikıarından evvel halka amkalâj s'ıatamları tetkik uJunaı ak tır. Yunan ıstan da Reisicumhur intihabı Atina 1 ııin..... — Yani Cumhur -in n n 34 bylotdea aanra lai.!.ı-. tahaırkr elmkşur. Yunan - Bulgar hududunda bir müsademe Sal anık 3 (Hutual) — Dvaı bildi.Udıgıar f öre. dûn aababa karşı, kır Bulgar ....-ı ı-. Ihta geoidladen Yuaan toprağına girmek Utroaiş va hudut muhafıı farile çete efradı ar unda kir aaıl-t*n falla devam aden bir müaede-ma >uku bulmuşlar. On beş klşldan faıla olan çata Bulgar araütine kaçmıştır. Romanya Başvekili "Belgrat,, a gitti Belgrat 3 (A A.)—Romanya başvekili M. Talarcako bu sabah buraya gelmiş ve ialayayon-da başvekil ir hükümet erkini tarafından karşı la nmsşlır. ürerinde, kapı t ü-tatilade eden diğer devletler kortaolenlan gibi. bakla kaıa tabibi olma larını kabul Hindistanda kanlı bir vaka MsusVaa 3 (A. A.) — Dün ak-ffaaa vaka bulan bir kavga esna-tanda bâr müalüman bıçak darbesiyl öldürülmüş1, 10 ¦aaJB-nsan ve Üç hindu agtr aurette yaralanmışlardır. Polis kıtaatı mücadeleDİn gc-tûflemeıine mani olmuşlar. Yeni Irak kabinesi ve iktisadî isler Bağdat 2 (Huausl) — lıtifa eden aer kabinenin yerine yeni aea At Cevdet Beyin reisliği a llın d j teşekkül etti. Yeni kabinenin bil htm iktisadi inkiaa* fasa hUmet etmesi bekl eniyor. istif s eden başvekil Cemil Bay yeni kabinede müdafaa na-¦arlığını deruhte etmiştir. Cetsrsrl i Paşa hariciye nam fayın olunmuştur. Haham basıya abide S. Dıdier Fraaaa 3 (A. A.) — Umumî harple ölüm halinde bulunan yarak bir Katolik askere haç ö türürken muhaıcbe mey Bükreşte tvekı-fat yapıldı Bükreş 1 (A. A.) — llavıı ajaaaı bildırtyer ¦ I miı.v-tj Umumiye dua gece II -I. r n\- Icvkıfat yapsmştır. Bu bulutta Inftllil ahnmaaıış ia dr, ban şayialara na taran Ulhaıta Prrot Şarlın Londrada ikamrl adarkea atrafıada bulunanlardan bir şahm tevkif edilmiştir. Bundan başka abiıra bir nkloa auîiıtimali tşina* limalhal bulunan bir tcnrrarla evinde araşh rau yı-pıloS(ı iddia edilmektrd.r. Fransız deniz altı gemileri Hu baftadaa.cri şehrimiıdc bulunan iki Franaıı denir altı gemisi daha bir kaç gün şehrim iı d lmak için müsaade istemiştir, latenen mütaadc verilmiştir. Gençler mahfilinde faaliyet

Cumhuriyet Gençler mahfili 934-93S .......i için bütün kadroıiylr çalışmakta vc gürel eserler haıırlamaktadu. Bu mey an da büyük llalyan şairi ''Luici Prİandell,, nın en meşhur eterlerinden biri olan "Ço a Priraa,, isimli eseri puro-va edilmektedir. Bu- büyük piyes Teşrinievvelin ilk Cumau n-da mahfilde temsil edilecektir. Buğday siloları Yeni silolardan bir kısmı tesellüm ve memurları tayin edildi Ankar 3 (Telefonla) Ziraat Vekaletinin memleketin muhtelif mm takalarında yaptırdığı buğday ulularının inşaatı ikmal edilmiştir. Bunlardan Konya, tık işe h r ve Si vaat a inşası bitiril loların muvakkat kabul tesbit ve tayin ikmal Bu mayanda Ankara aibssu şefliğine Faik, Eaksşrhir silosu şefliğine Adana liraat mckteV makinist kısmı şelı Refik, Kon şef lig ine Haydarpaşa aılolan şefi Salım ve Sivas si-losunı da Sait beyler tayin ccU-atâşkt . Bunlardan başka Siloları har çok müstahdem abuuuş va va> lifclcnne başlamışlardır. Bu sene İlk defa olarak harice esaslı surette buğday ihraç edeceğiaaudeo bu Silolar* çok ehe mmiyet verilmekledir. Maliye vekili Ankarada • ¦ ı ¦ 3 fl.krfemuı — Ma!..e tr-ıı I ...t Bay bargam "dem. amSriraaıa g III m va Islat) 11 e vekaleti erkim tarafında» karşı!anmı|tır VekJ Bey öğleden sorara vekalet a gelmiş ve Uta o bulda yaptığı Ictkıkal e İr a Irada ıılsilı kadar müdürle m da koausmuştar Ziraat Vekili Erzincanda Ecaunım 3 (A A.) — Ziraat Vekili Muhlis Bey bugün şehri-milden ayı umutlardır. Muhlis Bey şer fine d On Belediye tarafın, dan bîr oğla liyafeti ve Belediye Reiıi tarafından da mebuslarımu Nafı Atof re Atım Beylerin de baıır bulundukları hususi bir SUanana yemeği verilmiştir. Ernncan 3 (A. A.) — Zanaat Vekili Muhlis Bey Pasİnlerden ge-çerken köylülerle lemis etmiş ve dileklerini dirdemiştin. Muh-ks Bey dürt Kolorduyu va diğer müessese ve daireleri germişl er vr hastabanede gördükleri sntiıamı takdir etmişlerdir. Mublis Bey bugün do civar köylere vc Ilıcaya gidecektir. Gümüş mecidiyeler Adana 3 (A.A ı — Mnfiye şubelerinde dünden itibaren gû> muş mecidiyeler 30 kuruştaa kabul edi meğe başlanmıştır. Belediyeler bankasının ilk içtimai Ankara 3 (Telefonla) — Belediyeler bank nünü bugüal İlk heyeti umumi ve içtimai yapılmıştır. Içtimada bankanın nasıl kurulduğu, mürakipler raporu, pl ir senelik faaliyet konuşulmuştur. Balkan Riyaziye konferansı At... 3 lA Al — Biriracı Balkan nyaırye koaferaam Başvekil M. Çaldana ila ataarif naıırı M Ms pulos va aiyaal alama ve ıra elcmme mensup birçok şahsiyetler huıuriyk* A lika Darülfünun ul onuoda aç ilmisin. Başvekd M. Ç aldan t tdyla-diği nutukta kongrenin pito-gor. arislot. rklıd gibi riyali-y e .lniil.-riii.il irmelim buran birçok Yunan ilimlerinin vatanında açıldığını gürmektan mütev emnuniyetini beyan ederek Balkan mıDetleri arasında ikan sahasındaki tefriki meta anma unlar m mü takabil moBata betlerinin tabriyerâ-na va dam va madrnıyetia ta-II'"." bırmt t adeeığım kay deyie-a-tk. Ankarada Belediye intihabatı Ankara 3 (Teklorda) — Bu-gln "dün . Belediye reiai Nevzat Bc)in riyasetinde Belıd>>c s alonunda intihap leftıa beıctı seçılrmşlİr. şeyden evvel hariçteki mail müesseselerin itimadını katanını» (ulumudur. Bu sayede, banka ken kefaletliye memleketi imarına Usare olası sermayeyi hariçten da tasma edebilecektir. Bankanm en çok ehemmiyet verdiği şey memleketin imarına çalışmaktır. Bankanın sermayesi şimdi ilyonu bul, muştur. Adanada fırınlar ve belediye Adana 3 ı \ \ ı - Bekdıye

Din m-ke.r.r 3 «a t.nUhkrsttt rağmen dune kadar fırın, lan n * akktnkb yugwma ssvaki-uen kerysmyan lırınlar dua ka -patdmıştu-. Mevcut ntakinek fırınlar şehrin ekmek ihliyaam temin ettiğinden şehirde heı hang ir ekmek buhranı olmamıştır Maamafıh Belediye son bir müsamaha göstererek makine tedarik etme iş ve kapan* rauş fırınlara on günlük bir mühlet vermiştir. Diğer taraftan şehrimiıdc tatdan bâr ihtikar olup olmadığının tetkikine vilayet ma kanunca devam s.İ..«n.k !<¦.!.. Metele birkaç gû* tarara aa> laşıl ataktır. Mahmut Esat B. Izmİr Halkevinde derslerine dün başladı larsâr 1 fHaaath — Sakak Adı.,. Vrh.li Maktaat Eaal tVy lalautat Oaiıeraitaai iakıltp en M .(kakada ,..-(. aVmlari > , - M. .- ¦ - kkUıttaa Ukrar Hataga ba al a atı t (ur. 8a mü....katla Halk rviada müthiş bir kalatabk vardı. Blriacl asavtau " TBrk ikllll llnda vatan mudalaau,, Idk Makntul ' ¦¦ ı Bey, baltaya Paıartaıl ganO İkinci .ı.ııı favam kl.r. r — ZAMAN — gıçnııı eanı „'¦.-' emi d inle m -iı-¦ürülükten çı rlyet, ne ka f vm pat layı-.lirde fışkın p kar. O, güneş gibidir, parlak kır eydınlıkl lamın ınmm ortada dıı£ mi («killi ballıyı Komaya yürüyüş çiim, bir kuvvet boşanıp İ ııı.ıı galan »ellerin ortahf id Fa-. Ao-yuop dökmtıiar ı^jılmıi- İtalyan hürrlyari, i|lc böyle bir horku atlatmıştı. Romanın alın yazınını kim (i.mrı? İmparatorluk kartalı ile goklrrî kapladığı taklarda bile, orada göt yaş- " :n"11 "¦¦l™> 11 Atlar kubbeli, unu uçak r altında omuiları terdan nr-nfalam çıplak erir lirde a aon baaa-maklaki adamı kadar, berb ea aı çok hOrriy etıİ idi. İm pırı torla rın ¦Hah, tanındı*! atkılarda uılk ol-mıyan kim >e n Fakı oluklardan damarlara man bu kumla tapma miran. Faalimin inlere havuşmaııoa yardım ett i. İşçi taşkınlıklarının, [grev korkuların ıo, lırkn patufılanaın bılk ı i uda bıraktığı yandan bu yeni kuruluşu belliyordu. Kara gömlek İtalya İçin İyi nü oldu, fena mı?-. Bunu yarın Büyüyecek. Yalnıı| şu rar ki, kuvvetimin dağı ıi iı. ainirlerio g unç bîr iç boıguounua ruhları lardıjı günlerde memleket, diıginlirine yapışacak1 kuvvrlli pençeler ¦iter. Tarihin övdüğü kahramanlı -nn brpnni bu karanlık re korkulu kara doğurmuştur. Muaolinlyi de buıırada görenler rar. Onun neyi kurtardığını, hangi düşmanı yendiğini, dünya aaraşıo-dan bnıınçlı çıkan İtalya iı yıllardır yalnıı yatak kuruyor, W imar " olaun I _ yorum. Fahal ul Doçe emrediyoı onun iıtemedifıı dly» mi yordu. Dönha tel yıı ofaud.Şumeı bİrriyet mujoa t -r - : ı ı-ıFahal .:.,. şaşma nah Uıım gali yer. IKmyataaı Ulunla. İ drrtn batÖmunini heruyat bâr net yoktur. Sanrı uma dOşuadukçe ondan manın kolayı da bulun a m Onun için İçin .'ılıyan yı |İbi bilgi ı 'i ııi ıı M bilenler, giînüjl puıulalarını atak tutmaılar. Balkının ı

gıaı re iğnenin earaıldıg-ıaı <». kılgın buluya kir kepal lir. Doçe beihi buna yapıyı rıh ntyktTer ki holaı.ktıa bmanhg. rçı, t. bayla kakaç ka-KiunanMa abra. Hürriyeti bir badi Şia» f b. glntmulır, nuua ııılı nUna>|m< halmiyrnleettt. HArrlyal earıbyor, dr mı yelim. Çünkü egee eeıillyorıa, İtalya hür-riyalini alıyor demsbtlr. Seyyah Ta10.1C Sadutlah Bey gitti Iktıaat Vakllıtl bara mûıteşan Sadullab Bey şehrimiıde tetbika-tını bitirmiş ve dün akşam Anka-raya barebıt etmiştir. İntihap encümenleri seçildi Bakırköy ve Adalar kazası heyetleri d, M '1 Bakırköy knıan inllhap eocü-menine Sn bur, V.. !-. Kemal, Alim. Muıtata, Galip, Raul, Hayr i. Mehmet re Talip Beyler, Adalar kainat encümenini de Sa 11 hat tin. Ruj. Ziya v» Şükrü B eyler arçilmişlerdir. Hariciye Vekili bugün gidiyor Hariciye VıkaU Tıvflk Ruştu Bey Cemiyeti Altıma makam ı ı cumamda beiunanah onara bugün Cenevreyn harabe t aeeeektir. Belediye mühendisleri arasında Kadıköy bilediyeıl baımühendlai Hüaametlın Bey marheır ılmırak yııina Macırl şubrıl müdürü Celâl Bey vekaleten lıyıa edilmiş, ile İrd.) t tetkik şubrnnden Vali Bay kanallı ıı yon mühandlali|ine. Birik-taş aaireıl başmOkendini vdet Bey de meık.ı inşaat muhnndiaS-glua unkhıdılmıaleıdb. Hilâliahmer Balosu Buneneht Hllllı.bmer yathk balca. * Eylül |»V| P.. serana akşamı Büyubada Yat hlâkûuuu Ueeknr. MAHKEMELERDE Rüşvet davası Komiser Mücİp ve Remzi efendiler beraat ettiler Beyojlu meıkeıindıhi rüşa-et hldiıeıi dolayniylr merket birinci I.- ıı-. ır M. ,| j".İl. mı lir ı '.-mdın Remıi efendilrr rüşval n'mnk, Sabahat. Gûliıır, Hat.ee hanımlar rüşvet vermeli, güıü güııl Maryam ve lûtçü ı ... ... lavaıaut luçlarındın ....... .ı cıra I- V '.. ¦¦ -ıı r , ıı. ı - . !¦¦ | "¦, Mahkeme dün bu darayı neti. erlendi emiştir. Müddeiumumi iddiaııoı arrded-Hıyetı iı.ı' ı m ¦ bir müddet müıı-kereden lonrı maınunlırın beraatlarına karar vermiştir. İzmirli Ali mahkemeye verildi Geçenlerde bir vak'a olmuş re Halk Fırkan binan içindeki bir portmantodan bir palto çalıp kaçan lınıirii Ali Jemindekl aabıkahyı yakalı ma k Oıere ırkıiın n (ırka kapıca» Emin Elendi yolda i ı.ı •—ı boğuşurken düşüp ölmüştü. Bilinire yakalına o Ali mOıtantlklIkçı tahtı tevkifi alınmıştı. latintab tahkike ü ahirin hitım bulmuş va AIİ hakkındaki takklkıt ırrakı mahkemeye tevdi edilmiştir. Ba m mm tali» fa /ferlıunur-r ıı»el oalrrınafe klnam talaıeJ./. goafma a. nı. >',,.' la - >.„... atarı ,. I< " nelere kalfa "aı ı laıaanı la -,>.-.-.. J, ¦allan .i,,ma l.aar. U-lrU* ŞU dUkö-, a aokalla telletip eaımrh fal ular. Bilm.fl.. "< 4* bl' ılı, .'ut ı'-ıl ı(ıa 11 ' t» ......ı-:,'.

t r.tıht. pı-jlrl ? ı ¦ n niüiı MtmaM Mimarî şubesi imtihanları Yapılan yanlışlık tashih edildi - imtihanlar tekrar yapılacak Geçenlerde guaai anne Har ıka-numial anaanatri kanam katibi ıkın yapdubvn talikaya varileu "laaıı. mevaeunuo * naat aarlındı yanılman Itnmgıtiyordu. Bu kadar kvaa bir ...ııl. bu ıi'-.. -i. yapılmauna Imbtn olmadıfı aclylınernk İdariye talika tarafından mUştırık unıalı bir lllraıeıma tavdl adlimi şti. İl' ıı .i. Hırlına İmtihan heyeti Namık banali Bıyin riyantınde re Profeaör I . ..... IştlıahiU bn Hİrau tathık ve rrddeytrmiş vı bu harara hırsı da bir tab talibe im' t m. a girmemiş ve layla iddia m ak lal aarfıada da aaer vermemiş nhln|nnann ¦ " "l nuhnukrl analaanM -aVt-Lân|av!air Lblbb kapanant-f» U Jü|u Akada mi klaram tarafından ilaa edilmişti*. Bu vnııyet kirş. un aı talebele-ria bir mm daka ak ama lan kap itmekledir. Yapılan yanlışlığın dü-¦ «İtilmen ıçın l'Şvbbıiaaltı bulunulmuş va Muallimler mec imtihanların îl tnşrlnlvvvıl 911 te laat • dı tekrar yapılman kararla|tırılmı|lır. Rizeli Osman Nazmiyeyi öldürmediğinde İsrar ediyor Üniveriste talebesi ve Panayır Cuma günü bîr grup fzmire gidiyor Onlveriıte lale berinden mûrakkrp yirmi brş kişilik bir grup dokuı «ylül panayırını gelmek üı ¦ ..i günü Aoafarta vapuru İle liralı e hareket edeceklerdir. 1 1 'r. ıı .1 i"n. ,--ı. Onlvrrlatcll gençler lımirdı beş gün kalacaklar va oradan Bergamaya da jidırıb me|hur Bergama harabelerini gneerkinidir. Talebe Birliği bir gece eğlentisi tertip etti AldıŞımıı mılOmıta namın, Ml. Türk Talebe Birliği gençleri pıb yabında Sarayburnu parkında bir gece eglentiai yapacaklardır. Tertip ettikleri bu gecı eglınti-¦ine gençler, "Birlik geceal. iımlni vermişindir. Milli Türk UVcbe birliği, çok güıel olae-gı tahmin edilen bu eğlenti etrafında hamlıklara ba ılanuştır. Bir Romen mektep gemisi geldi Dün .. ıi 12 dn f Köalaaca . iıminde Romanya hükümetine nit bir dinli mehtap gemiıl limanımır. Gemide * 116 . talibe an edr> ı'ı '-¦ ı * la n arı di.»afi rla ttt.e «i a.a. ımış ıı. ¦abiti memurla takatinde -. 11 _. ¦ ¦ ıı işlendiği odıyı götürülmüş, bir defa daka kendilini ¦ .i.-, n. un . amlş, fakat İnkardı Urır ıdarnk . " — Banim ba eîaıyettan haberim yoktur, NaınMye !• gkn kadar hıybeJmuştu. O ne ada naemlebetteki aeveemmra aa meblup nlaVa*. Beni çağın yurda. Gataaege meebur ebanm. Beni Inabeln da yakaladalnr. başka bieşey t-lmiyaramd-ml|tır Rıtali Onman hnbk.ndnhi beıırl.l, lahfaıbalı evrakı dun lıtlatak dairelim ırrılmıştır. Olman tav-

kıfhanaye ¦evkıdilmlşlir. Belediye arabaları Belediye bendi emr.nıtı bulunan bütka arabaların tıkerlehlerıne laı-tuk koydurmağa bnş'amışlı i mücadele t ilamı t name aı bunu lunreyleanatndrn BeWekye d^.r W uari reearla aa—unıl Imtlaal oanak anara evvel* bana l ba ten fcıılnışr... Limanlar hakkında tetkikat Limanlar umum mllıluru Muhaın Nalm Bey birkaç güne kadar Iımire gidırık limanlar hakkında tatklkatta bulunacaktır, Gemi lındıhlı açıklarında de. m rlemistir Ijrhr.m nU iki gün faaldıktan aonra Çarşamha aaat tf da Plraya va Gride müt«> vece ıhın harrkıt rdıcıbtlr. ADLİ TEPE Mahkemeler Yaz tatili bugün bitiyor yarın mahkemeler açık M lammaıda başlamış elan nd-liyenaa aeaerık yal taOll yana Uetmektndlr. Yarından İtibaren bötün kufauk ¦e ceıa mahb>melırl rabı faaliyetlerim tekrar başla yaraklardır. Bu ıı-ıımlı tabi müddall ıart.nda nnbetçi kalan mıkkıme «I ve mddatll ¦ammîlıH da aabeüe Hinler,nı ıvtımal eaecrbl-ı.l.r. Ayasofya Camiin bir kısmı müze mi olacak? Bir akşam gatetcaincle okunduğuna göre, Ayaıof ya cami ini o batı kıaımlarıada tarihi elerler tışhirine karar verilmiştir. B. mu., mıhiyelmde olacak bu kıı ¦!¦ ı-da Buaaa va Oa-manlı devi ait birçok enerler teşhir edilecektir. Maarif Vekili Ab.dıu Bey bu-tat bu işle meşgul olmaktadır. Şerhler "Kuyuya yaklaşan körü görüp te susmak alçaklıktır,, Sadİ Şerh ve ıraA; Kayuaa ı/aklafatl Itörmn oraya dü,me*Jnl teyre ha-arlanarak adam belki yer yû:û'ıd< yuklukaya gibi hiuis ma m kor kadar gönüz olmak demektir ki insanlar İrinde böylesini tasavvur etm ek, kendi mensup olduğumu/ cemiyeti çok aşağı görmek olur. Sadi, boyla bir görüşten daima ura an yüksek yaradılışlıjjnre duygulu bir sairdir. Onun istiure yolile ifade etmek iıtedıği mana anlarım serdikleri tehlikelerden fertleri veya cemiyetleri haberdar eylemeğe mecbur olduklarını söylemekten ibarettir. Dosllarımııın yanlış hareketlerinden doğabilecek ağır İk metleri kendilerine ihtar etmek bir gibi içinde yaşadığımı! cemiyetim sarorını mucip olacağını tandığımıı teşebbüsler ürerine di Bugünün yaşama şartları bu vaıifeyi fertlerden almış, ban teşekküllere ve bu mryanda gaıelel ir. Matbuat, umumi hayata hayırlı olacak teşebbüsleri müdafaa ma şar doğurabilecek fikirlerle muadele etmek mecburiyetindedir. İşte Sadi. bu vecibeye işaret ediyor. ZAMAN Şehir tiyatrosu ikiye ayrılıyor. Busene birde "Şehir Operet heyeti „ teşkil edilecek Şehir tiyatroau I teşri alev ve İden itibaren yeni mevaira tımıillcrim başlıyıcıktır. Ancak e şehir tiyatroau yeni bir kıdro re teşkilatla, mavum- girecektir. Bu teşkilat va kadronun bir teşrinievveli kndar haıırlanılmanna çalışılmaktadır. Yınl -.-,'..¦¦ıı. Şehir tiyatronu İkiye ayrılarak. Bir kıımı Şehir ti-yıtroıu namlyle Tepebaş , facia, komedi, gibi mütenevvi e iddi, rd-bl Birinci bınmda Galip Bey. İkinci kivim da laa Reayadan c-ıheddecek bar metekaama »llraVI nk yapacaklar, Lrtngrul Muhata Bey bir iki kııa ı baş riyana va şefi vıı.yetine, kalmaktır. B. ha...ulan nVmel arkı yarhk mka.dakı t.m.,ll.„ yafamda aibayv

verilecek. Teşrinievveli kadar bahçede yalan laa re arfaeatra bulunacaktır. Lâf atanlar Kadınlara sarkıntılık edenler yakalanıyor Patlat* hartaaalıılab Urunu teşkil idildik t» anma. ba bnrıkette bulunanların tak inleri taş At ıddaubrur. Yirmi dürt aaat İçinde bu neviden öç vak'a olmu| ve faillnrt yakalanmıştır ı t — Çapa S'lçuk ınn'ıt mektebindi bademi Mehmet, İı- ynşın-da Mclahat ıımmda bir kııa Ul attıgıadaa tulumu|tur. Hakkında labklkat yapılmakladır. I — Fuat va Kanam et-adiler u imler iade iki kişi Gedik paşada -•¦rai Madam Kamelyaya ıf at$ — h. , ¦ i -...Iı atuvan Inhrfa ıımınde birinin Liıblil eaddeaınden g«çm«hta .. ... Madam Mari -— de bir badını larfamlılıb .ttıgı gflrülmü| vı lıılulmuı'ur. Her üç nuçlu bıkkındaki lahfaıkıl ıvrlkı adliyeye vrrilmi|tır. Elektrik fiatlan ve sanayi Ticaret odasının idare metlinde geçenlerde e ak i un iyi müdürü K. tık Beyin lalanbtılda elek k Ikretlerinîn aanayl Öterinde yaptığı tetiri gösteren raporu tetkik edilirken atadan Refik CeUl «e Rc.a, Beyin, elektrik 'u ila rinan naneyi Sterinde fana tetirler yaptığım töyleyer ck keyfiyetin ıktıaat ve-kale tino bildirilvetin) iı lemislerdi. Odanın bu ıttcğinu Ibltaai vekkk-tıaden cevap gelmiştir. Ba cevaptı Nafıa vekltVbnau elektik Vrallerini telkık eder. kea bu huıutda nıtar dikkate alacalı bildirilmektedir. Oöyietom tetiri yok '-r nisam gönül rau değil Bir taraflı istatistikler latatiatih, bir mrmlıketin habtbalinl aöyliyrn en beliğ, an doğru İnandır. Krlimeai rakam olan bu liaanla konuşmayı Agrenmem keler, nekadıı mamur va nrkıdar medeni oturlaraa olıunlar yine meç. hul aayılırlar. Çünkü on'arın ne yedikleri, m giydikleri, ne okudukları, neler yaptıkları, na gibi baıtabklar çektikleri ve bUlaı medeniyi! .ı ¦•; İçinde ae lyarda tir marki aldıkları ancak lataUatibla anlaşılır, lata tik ılı yurt. del ler¦it ticaret crlndea farkmdır. o gibi erlerin girdlai. çıktın belli olmıı ıırırı ve bin kolıylıkla l-ı-ptt ol un mat l ıl. latatiıtlk, on mm evvel nıkıı bir ruiyette İdi. Cömrelı gibi, hııine gibi taten r ürerinde çalışan nbirıler mBıt-ana olmak Oıcra raaml mOenaeeıleria bendi faaliyat m bala rina dair tam •a bela mevnab bir İatatiıtlk yapmaları raümbünallı gibiydi. Bu. bir taraftın kayıtlın n dol e mı il İğinden bir taraftan dn latatiatih bllgiainin ebılktigladındi. On yddaaberi ratU yet degiıtl, brcatiıtifa bilgUl aut şekildi alınıp haımol u ve bu aayede umumi faaliyetlerin uman la ¦ıi" canlı şekilde tavıik vı teşhir olunmana! Imklnhaaıl oldu. Bugün hıplmiı bil., i ı ki ı-ı vardır. Yalnıı bir nokta, dikkat uyandırmaktan geri kalmıyor. Bar - ¦ -ı • a herncdiMc, bir taraflı ta nura olunuyor. Mcacll haı taneler bıkkında neşrolunan ıhaıl . - ı.-.lr, kıp bu sahildedir, bir (arallidir. Banlara babılınrn bir yılda kaç baıtanın filin baatahane de tedavi altını alındığın kat o ha.ı ¦! kaçının şifa bulup kaçının öldüğünü — akıartya — mıyamıyorut Halbuki bir biati-na da bakım işiraia ne dereceyi kadir muvaffakiyetle başarıldığı ancak bu noktanın apaçık görte* rılmealyla tebarüı eder. Efe ni de şifa bulanların layıu o nimeti errmîyenlerden yüıda dokıan alıbetinııe yüfaıekae o .... yurl İçin kaklk bir balaaklr rolü oynuyor dtmlbtlr. Bu nlı bat. Allah rnrgeain. te ri çıkıraa ayni r- ıi-.-» ı--.ı .. bnmluşundakl hıkmrte, gıyıyı temıı bile ctmtdigl nn-laulır. Bir tacir, her yıl »onunda yapacağı pillnçodı yalnıı kir lütunu ¦çıp la iarar la bileli bulundurmam | veyahut ahş verişini toptnn bir j kalemdi göıtcrİrıe hiçbir şey İfada | •İmiş olmıt Sütunu ıçık. rab lar aarıh r. nailce mOtebarİı ı

lıdır. Binaemlıyh başta haıt Irr olmalı Uıere halk hiı mamur mürıarıelrrİD ilta bitik ler de bir'ıraflı balem ütü m >i ın liıımdır. Ancak bu utla şu raya bu İşte kaıanr edebilirim Celâl Beyin teşekkürh Ltınbal S 1A. A.) — Iktııat kili Makmul Calll beyefendi «.ye İş banhannınm burulm ıl lak kın tebrik yanlanan ayn n eeeap aeraaak imklnaıal mille, bu nı.l'i menrlıniı gününü hallolaıbea faındllaıtal tırhyıa bütün nvata deriı börlarinln .1.11).r.. Anıdolt ıını tavııl »İm-kildirler. Jt- ı 11 t ••«- *' 29 — Mnd ba! Ben ıi Mattı . .loda, ki t beni lan poliı Fİ "a"*>ma 'Ml". kişi at • mm aaW« •Alıniade y.',, A«Hraaa*aJ.rl« . -(-analla». »Wm ın* rd>>f»inJaa 9 .Imiılir. Bm ın y-rliflırl/ırel'ıeıe Ura" mrval ¦ ¦a* ¦. ı ............ /ee* aa'de tnlaarfallarıaa ı:.¦.-,>'. ..... ve («.nurlarım o-..,..- ¦ - ZAMAN — Eylül 4 Zaman Ansiklopedisi İllet Halk dilinde baltalık manalına kullanılan bu kelimenin ilmi manan büsbütün başkadır. Latince vra — Cauıa., dan alınarak Fransız caya Cause teklinde intikal eden ümt ııtdaha karşılık olar ilezofları illet kelime ni bulmu lardı. Bu hayliye'lc illet, bir hâdiseyi mucip veya b aiı olan âmil mana-ıt yerine aebep te <adır. Ill< ¦I kullanılıyorıa da aralarındı yük bir fark vardır. Felsefede a)let, eaa* ilibarile dört (eşit olarak kabul edilmişti. Birisi, "Cauıe matr-r ielle., dedikleri maddi illettir ki bir şeyin neden vücude geldiğini bildirir. mirde İlletti retle Masa Ütun şey v eder. macı biç ağır İkincisi ıin tahtadan, ı olması gibi. birşeyin nasıl va ne ııı inle >;- lırılılı, mı anld ibi. un ve bıçağın şekl lüsÜ illeti mucibe dir. Bir ucu de getiren amili lemsil Masa ve bıçakta do içakçıgibi. Dördüncüsü Ç>aye>i bildiren illettir. Birşeyin ne maksatla yapılmış olduğunu göll yan yaıılmak veya yemek yenilmek için yapılmış olması gibi. illet şu kısa iıah ilcde anlaşılıyor!, ki hastalık değildir. Belki ilmi bir ıstılahattır. Günde bir Kitap Bu suya tende iğil!.. Şairi: M. Esat Bey Basan: İstanbul Olka kütüphanesi lUİıklırda ıç şairler iy Defti Birkaç her* yine bu ı ¦¦¦'-¦! • •oyledih : Edebiyatı nibmale ufrıdıfim ve bele şiirin kar kaldığım ıfiylcyenlerİ je fcshıip atmaht* tereddüt mk aıh enerle* neşrediyortar.

onlar m yatmakta *• yardıklarını bartı'mıkta iırar edişlerine bıhı-haea şiir okuyanların yioe bir yekta laşkil ettiğin* inan p «diyor. Bil inli I- bir İnan ihtiyacını taşıyanlırdamı va o İhtiyaçtan kurtulmadığımın Ml bahtiyar olacağı!. M Esst Bey, 'bu suya aea de İğil. adını *srdi|l şiir m*cmu*ı>nı baahrmakla edebiyat ile m i mi ide bir hareket olduğunu g en yeni bir ıı-:.ı varmlş oloyoe. Eme, bufüktür, topu topu 34* sahiltden İbarettir. Içind* 14. tana msnıume »ar, Birçoh şairlerimi! giU M. Esat Bey de kitabıa adını kitabın başına konulan mıoıumrdrn alıyor. Bu msalumenin aoo parçaıı biıce -katurauı -bir şiirdir, o haaatala vc •kuyuculanmııiB da bük rak edeceklerini umarak bu parçayı aynen nakledıyoruı ı Isfafluaı. CDIna bana. " Bu andan f>U|ll ana Ur 6mBı. fcClün tmf .(•r.diı' Şaa lıı i... r .i .r. i.: .ı ........ Bir çitekıln bu adle btraı itil. htadM gtncekalnl beraber şairin biraı tabiat* rai da lihre yürümen üt i ime M Esat Beyin hafiye bu ¦e bİtak dı , »eh. def* <lde , İntihap tabir eakta nd.ki o la dıkkı İlk. şairin i şiirlerden biri, mevrijıoaliteden dolayı, bilt uyandırıyor. Bı> yeni-hicran alamlaeinl kendinden siyada ae*gili*in* yükletişidir. ötedeube'i makbul veya ea» olan usul, hicrandan şairin şikâyet etmeni İdi. M. Eaat Bey "Ulak. laıda,, başbklı mantumede sevgilisini aglatıyo* va o nat "Atlama letglllm - benden utakta - Irarlli olur mu biç allamakta - şu yalpa dıfları bir baaama kta • çiğner da bir sabah gelirim yioe.. diyor. Demek hi sevg ilinin afladıfı r«nn'.. Bu, orijinal bir duyguou Bu manıumenin naklettıgimiı kıtmındaki "baaamakta^ kalııncu biraı abaak görünüyor. Çünkü yalcın defler bir basamakta asılma!. bir adımda aşılır. Bit, bu İtibar il* tutamağın orada (ihri i ta de eder diglnl laancdîyoruı. Ener hakkında daha lı ad y İrmek lalrmiyoruı. Şiir sev ler'n bu bilıpta şerhlerini tatı edecek hayli şeyler bnlabilecehleı umuyor ut. mnmmamamabanUnmannsMnssmaaıaa^ma Muallimler döndüler Adsna 3 (A. A.) — Tatillerini hariçte geçiren muallimlerimizin h':psi dönmüşler ve dünden il.baren orta tahsil mezu-niyet imtihanlarına başlaroışlardır. poliste Bir memuru elektrik çarptı Dün K.,.1.1... bir elektrik çarpma vakası olmuş ve bir elektrikçi TUrk genci »tümden yakasını sıyırmış, fakat pek ağır vo tehlikeli variyette olduğu için hastaneye kaldırılmıştır. F.lrktrik şirketi memurlarından Nafiz. Efendi, dün vaıife alarak daireden çıkmıştır. Nafiz Efendinin ogûn yapacağı işler aralında Kadıköyde Telefon caddesinde bir elektrik direği merbut ban tellerin ¦amir edilmesi de vardır. çıaaraa ısmırata oaşıamışıır. Tam bu sırada ufak bir iliklin 1 -siılık neticesi elektrik cery lonun çıplak br ucu Nafiı efendinin eline deymİş ve neye uğradığını şaşıran zavallı memur dir addeye yuvarlanmıştır. Nafiı efendi ölmemiş fakat ağır yaralı olduğu için haslaneye kaldırılm Kamyon çarptı

Seyyar satıcı altmış yaşlarında Mihail Efendi, Kalyoncu kolluğu caddesinden geçerken Kail m p a oturan İbrahim Efen* elinin kömür kamyonu kendisine çırpmış ve yaralamıştır. Bir madamı dolandırdılar Beyoğlunda yeni çarşıda oturan madam Kırisins polise müracaat tc bir iddiada bulunmuştur. Bu ddaya naıaran, Va-hap beninde biri, madamın 50 lira paraaiylc iki elmas yülüğü dolandırıp sav r. Polis. Vababı aramış bulmuş ve mahkemeye vermiştir. Bir adam tramvaydan düştü Küçük paıarda oturan Şevket efendi, Tepebaşından tramvayla geçmekte iken sahanlıktaki kalabal unalmıış ve muvaıenesini kaybederek dUt* mûş ve yaralanmıştır. Otomobil içinde bîr kavga Kemal, Nuri. kahveci Ali iîı,! fi ve Ahmet Efendiler isimlerinde dört kişi, dün gece Beyoğlu nda birkaç yerde oturup eğlendikten sonra bir otomobile binmişler vc lılanbula ha> reket etmişlerdir. Otomobil köprü üıcrine geldiği bir Birada, eğlentiye devam edilip edilmemeli hu da aralarında bir münaz; mobil içinde mislerdir. Kav mobilin de car arabayı durdı berdaı etmiştir. Gelen polialer, kavgacıları yakalamış, haklarında tahkikata ba sinmiştir. Çıkmış ve oto-<birlerine girtş-ı esnasında oto-kırılmış, şoför ırak polisi ha"Adapazarı,, su istiyor! Halk senelerdenberi içinde hayvanların yıkandığı suyu içiyor! A ' I ¦ıl ' .1 ' . ' Lı teapil edildiğini ğın çıkmaıın-la tünden saılıklı tifo I ı ı,ı re bu hastalı-Sapanca gö-. bataklıklar k şehre gelen aynı şekilde kullandığı kireçli vc uıvt maddelerle karışık bu gayri kabili şürp sudan bir an lmak iılcdiğİni muh-a birimiıin mektubuna atfen İlâve eylemiştik. Adapaıarı belediye riyasetinden bu hususta şu mektubu aldık: "1 Eylül 1934 tarihli ve 83 numaralı gaıeteniıin 4 üncü ta-hifesındekı (Adapazarı su istiyor) anda A da pazarında son günlerde tifo haa-lalığı v a kası olduğu ve bu hasisliğin kireçli ve lduğu iddia edilen Çark suyundan neş'et ettiği bildirilmiştir. Kasabamızda menşei İstanbul ol bir tek vakadan başka Tifo musabı yok tur. Kasabanın kuruluşundan beri içmekte olduğu suyun tifo tevlit elliği hakkında şimdiye kadar bi vak'a tesbıt edilmemiş olduğundan keyfiyetin Güçlenirin yine ayni sütununda tek-¦ibini rica derim efendim.., Belediye reisi bey. menşeî İstanbul olan bir vak'adan başka tifo haatalığı görülmediğini ve b ifo tevlit elliği hakkında şimdiye kadar bir vak'a tesbit edilmemiş olduğunu söylüyor. Ancak bu suyun sıhhi ve kabili şürp olup olmadığı mes-küt geçiliyor. Tifo hastalığı tevlit et bir suyun »çilracğe talih bulunmasına delâlet edemiyeceğine göre, bu tu hakkında yazılan yaz u ulduğu anlaşılıyor. Adapazarı gibi oldukça mamur ve zengin bir ticaret merkezi olan bîr şebir halkının, içinde ha vanların yıkandığı bir auyu içmeğe mecbur kalman vc bu halin senelerden beri devam etmeli tük e geçiştiri-rden olmasa gerlt hadi tktiı Bi ır numune 1 aa B* koyu "Eski Oba„ köyü maarifi, ümran ve refah sahalarında en ileridedir Tire 28 (Husutı, — "Eılci Oba_ köyü Tirenin şirin ve numune köylerinden biridir kaza merkezin üç saat mcıafcdc İzmir şosau güzergâhından ayrılan muntazam bir köy yolu ile kazaya bağlıdır utlar köyünden başlayarak tam Eıki Obanın içine ulaşır. Bu köyde üç senedir köy kanunu talbik ir. Köy halkının dîğer köylere nisbetctı hal ve vakti daha müta.ttir. Fakat paranın bol olduğ er, önde bir rehper olmadığından çok yazık ki ümran huıuıunda birşey yapılamamıştır. Ancak üç nunun tatbikini başlanmış yollar yapılmış ve köy bugün bir numune köyü haline getirilmiştir. Köyün 160 haneli bin küsur nütuıu vardır. İki sene evvel temeli atılan köyün mektebi ikmal edilmiş vc geçen sene tedrisata başlanmıştır iki dershaneli şık modern bir mekteptir. Köyün, manzarası güzel bir mahalline yapılmıştır. Fakat henüz ihata duv yeni yapılmaya başlanmıştır ve bu ayın sonunda ikmaline çalışılmaktadır.

Köylü, hududu içindeki bütün köy yollarını tamamlamıştır. İzmir şosaıındeo köy içine kadar ol köyün Cumhuriyet meydanından İzmir şosesinin daka garbine birleten yol. 2 kilometre, köyün ko lu olan Alacalı ve Yeni Oba köylerine bağlanan yollar, 4 ki cem'an 9 kilometrelik yol ya-pdmış ve yolun işaret levhaları da muntazam bir surette dikilmiştir. Köyün telefon işleri de çok muntaıarndır. Telefon santralımız üç kilometre mesafede bulunan M r köyündeki santral* bağlıdır Kaza merkeziyle, civar köylerle muntazam görüşülmektedir. Telef dasında daimî bir memur an idaresi altındadır. En ufak bir Adana pamuk rekoltesi Adana 3 (A. A-> — Zirai tahmin kah osunun son tnkm.mr.c göee pamuk re koli e ıı 136.000 balyadır. Büronun baı aenc rekoltem bıkkındaki ilk tanır...ı 137.000 balya idi. Buna naza-rat rada 1000 balyakk bu-noktan var demektir. Bununda leheh* birinci tahminden tonra havainin (ok uçak gİt-meai ve Ceyhan mınUkaıında-ki kurl tahribatıdır. Kütahya Halkcvinde ¦•-ı... ? (A. A.) — Dûn Halkcvırıdc bu yuh bir toplantı yapı Imıttır. 230 Muhtarın bulunduğu bet toplantıda hükümet,mm. BÖİuB ı.ınetmı ve f ilk o ulutun kayda hakkındaki kanun midi madde ırah edilerek tutulacak yolla r, usuller anlatılmıştır. Toplantıda hu ışın tattaki cephesine ail faydalı münakaşalar yapılm ten, sonra mebusumuz Hakkı Bey köylülerimizle tamimi bir haıbihal yapmışlar Iç va dış tiycıet da geniş ilahlarda bulunmuşlardır. Çorluda feci bir kaza Çorlu 2 (Hususi) — Kalamitin V.ııi. köyünde feci b-r kaıa olmuştur. Bu köy halkın-den olan Mu u Aptullı S bibisi Muttala ağaya ail bâr Karadağ tabancasıyla dıtğfaad*) ateş etmek maksadı. narken yanında bulunan arkadaşları 12 yaşında Adem ve sekil yaşında bulunan Kâmili vurmuştur. neıaret altına alınarak tahkikata 4 I...ı. ıştır. arıza derhal seyyar telefon memuru tarafından tamir va muhabere) temin ediliyor. Yeni mektebin önündeki geniş meydanlıkta bir de Cumhuriyet meydanı tesit edilmiş bit Dicydan bğın ortatına bir bayrak çekme yeri yapılmıştır. Milli bayramlar, toplantılar bu meydanda kut nacak tır. Bir tavuk ittaayonu yapılmıştır ve burada La gole n cinsinden tavuklar yetiştirü-mekte ve köy e yumurtaları dağıtılmaktadır. Tavuğun nasıl yetiştireleceği hakkıoda her köylü buradan aldığ etmektedir. Yakında bir köy odaıının bir umumî belânın bir de çocuk bahçesinin ve numune fid rarlaştırılmış, ve faaliyete başlanmıştır. İlkbahara doğru Etki Oba köyü çok değişsniş ol.«ak T'/rika Numaram t Milli Roman Ressamın resmini yaparken.,.. kjmi r"l Vapur uı. orta silosuna hoşı girdiler, bir hana pey. oturdular. Ciride bulu m»,, ayalardıkI erkek ve ksdıa batları hl imi bir daha görmek Içta arkanı»' çevriliyordu, ide oturanların (in/* ileri de en., irine dikilmişti, alaı,l r* kesilmiş aaçlar aralında dalı-,) -"u "uçuyordu. ( ,'| I1.I..1 İla s. »..-.r. .. .. ı.-.:.---r 'b l|a ""ua,'a tımamiyi* bihaber, JavJt l"'0* vr «BHİehua yapışan gdlI karsı lâkayit, yOkaak sanla ko— H ı.ııı rekor kırdık. Suadi-yeya bir buçuh aıatte gidip gelmek define yorüyUrünuo karı def — İnci haıedİBden çatlıyacak. — Va Nr '' . cvienmc olmuştu. •nenin ayni devresi •rt* kalan k. ^ ^ j(m.. !/¦ -ı ı •' ."ilenlerin Bdedî** Küçük baylarımnın ayımda k *• n«n bonbona gibi geıip .- ' ¦ ı ¦ ¦¦ ¦ sına da engel olamama, ki ı — Ne bonbon ya. Suni hıtır keataneai dıaan daha İyi olur.

— Sen . .i'i çig ne yenlere lor, — Muhterem biraderini» mî ? — İlkin mı pedeıiniıe, sonra aportmen doMumuı Kâmran Beye, dlhı tonra da benim muhartlt (itla rdeşime! Bu wn ..--i... aoyliynSerinçlL II- ..... atkadajına rrtap varmak İıterken şöyle bir durakladı, kendi oturduktan yerin bir ilerini nebi ha-napede oturan bir genca giıılerinİ dikti, uıun uıun b aktı »a bu »aıi-ifiı.ii boımadan Seıince l.nlıltdı: — Anua bak, llariy* bak. Na inea yOı, na manalı hatlar. Rahmetli I' -'n I Valânlİnodan daha canlı bir tip. Seıinç, arkadıımın göıânii dikmiş oldufu yere bakışlarını göndermek ı.ı.ıl.. 6n Öndeki nmuılardan aman bulamadı, alnlrli sinirli söylendi ı — Sen Valântinoyu layıhlayo*. ııın, ben bir eevİl kütûfU görüyorum. — Bana doğru Igll , ........ı. I. ı'i. başı Halmanın omuıuna yapifBeab kadar ifildi. onun gollerini kendi çehreaioda hapaeden genci goldü v* befendî. Şimdi oda aynı çehrenin taıelifİnde rını yıkıyordu, derin bîr hatla -ı... tema yayı yapıyordu. Üu genç kil ı .... ıı.I. birden beyecaa uyandıran genç, bu hımteaiı baıa-nılmi) lafeeİ hattâ arımiy*rrk denil e bakıyordu. Bu bakıy o lini bOtUO ,ı.ı- ı. - in ettiriyordu. Genç, e idde o gOıeldi. HeııCı yirmi bir »eyl yirmi İbi bahar taçlat. ea boyu r geceden tel tel örülmüş bir tül gibi başına siyah bir pırıltı »arıyordu. Burun, bu pırıltı altındn gülgelİ r* pek saril bir iri i çehrenin bütün günlükleri için sın ki bir kemal noktan idi. Gencin gerdanı, nadir bulunur bir lanaıHp taşıyordu. Bu gerdan, Oıerind* bir demet gOıelllk yaşayan madeni bie aakaıyı andırıyordu, eımer bir aalâbett* »• İmrendirici bir İrtifa II* pır . Açık »e hııııh yakalı beyıı gftmlek, o euner gerdanın kenarında imi .i bir vaıoya dulanmif öıtö gibi .ı¦ l'.-iııı ı. gollerini gencin yDıündea ayırmakııııt şın kafaya babeı — Ban bu b cmuıundaki un »erdi: ıfin reaınıni yapa Seıinç, içini çaberrk hafannı arkadaş nin omuıundan kaldırdı, mırıldandı ı — Dejeı; rcami alınmıya l.ı. yâreklere mhulmıya da drfer. — Alraandrr La grand'ın başı kadar güıal bir baş. — Ondan da gii.el. Hakiki bir Apollon. — Hayır. Alekısndr'a daha (sıla henıiyoe. Bah burnuna. Kadın yOeefi yahalımah için yarah bir gaga. def il mi Alekundr'ın burnu da bdyle İdi. — II. ],,..! , gıtaa böl ön ar Dalar I •erem eder. Ne yaıık ki bulada burnu. gÖ.ten şöyle boyla letit g' yordu. ¦\. - ı j 11 ıı .ıı iarboş bir lıl.ıltla nda çiıdıgi raimi hat bat. nokta kta takibedca Sevinç, harşılaıınhi feBÇteo kâfi t u itine bir ır. * yutar buLaytıfını gAeünea, al şmı — Beaıo Balmı. dadi, bemat-ı. Buna Büyük lakındır de fAraa

beğenir. !¦-..! bir rlindehl) reame, birde — hâlâ g5ılarial dcalıe ninni. te i w ar eden — gence bahb, dalgın dalgın mırıldandı; — Sen .r m, ı.l t ıı anla manın, benim de kendim» İtimadım yok. Şu çiıgilerın aalina uygan ol a bir ıfııdıa dinlemeliyim. — Bu agıı, k.m.n olabilir hl ? — Ii.ii.it onun, şu gütd çocu- Va rt ıdccekmlMiçin etmiyeyim, ne mahtur Ban bir retim yıpmıyım. a bana ilham eden adama anımı Siıe benılyor mu'.. O der. y ınhl?.. -Deva 3 Eylül 4 — ZAMAN — ıu pevi semi: Mısırda Sa't Zağlûl günü Bütün Kahire gazeteleri Sa't Zağlûl Paşa ile meşgul, onun vecizelerimde yazıyorlar .--«•Hak kuvvetin, millet hükümetin fevki ndedir.,, - 'Matbuata bizi niçin tenkit ettiğini def tıl, kendimize niçin lenbit ve müahaze ile karsılnaacak «eyler yaptığımızı sormalıyız. uhtacız. Fakat temiz ahlaka ihtiyacımız daha az değildir.,. Holivu -uKahır. 79 iHuautl mub» biı i milden — halkı kaa blı kayıt içinde, v.. , „ _„m \,i,n Sa't Zagaaaa velal devri ara*»»* minan-bıliyU katıra*» «aılı etti. Hav be*, kaam.om lak—¦ har,. ,-.ı-.. Itl. hah Ornat -mreok tedbir Irr .İmi,i. 'Millet evi. Baniyle lanılaa /. > n' Paşanın evi ila 7-i(l6l Paaa lnhaımın mtıkeü olan klüp etrafında tahıla kuvvetleri ¦aral Za|lül Paaanıa lırkaaı erkânı kulüple birleearek " Mıllrl eri. ne ytbl.r vt «ana m.İli I..kamu revat N.hhıı Paaa ala bWUm-.li Z>[Ul Pa|aa.n ırkana 11) ar «I rl İlla'. Etraf ballan he|a halkta dodan u anı. Nahhaa Pata, Za|l«l Patanın merkaclı dnufide tok kuvvetli bir ouluk irad (İli. Nutkun an mühim taraflaıın akledlyoruı 1 "— Vefl fırkam İktidar mevkiini ¦le aldıkça büküm»! tamamiyle •ruh ee lemlı ol muttur. Diler allarm idari, mali, ahlaki bar atV* f ...beh-r İrtikâp ¦Imiplııilı ee ma.larm kepe! eney-daa a (akmantar. Ba kaaıamıtleaSn bulun iattaatfabı malarla iradelice kar^ı gelen lulılm kuvveti idi. Onun İtin bu I... ....... 11 - r ia 1.1 ¦ -. 1. . dik(t fırınlı ganimet bilerek kendin» ee tırıftarlarınn hrrşeyl kaptırmak ııleml|, ortaya çık btınu meydana çıkar mı (t ir. Milleti» uadeııaa Ulinal (etmlyea her bmım-ıl-ı yapacag, mmmr. Ancak milli İradeye i ılınıl mihbemtiee memleketi ,.kacllnıvk. mem Iı betin mreetini mem lak a Ha ahlakını uya ne t etmek later. Onun için mlllvl bugün mukadderatını ele almak. Kanunu Eaaai-ıini va lıtikİtlini kurtarmak İç r. Hakka daima galebe kl-laadıraa Allaka güvenerek bu mıhladı iararat'mııa |6pbc etmiyoroiAncak b. şaUleı b. rek el etmekle Sa't Z.t 6le* abada, aldagumu. nr-¦ - :. ı - kJemmg, m,r. kaa.rn.lla korumağa ant içn|im iı emaneti mv-bafııa ilmi) ¦ 1 .. ZıB'ıil Paşanın halaraıı Mıaırın her tarıtİBda tatil »e lebeil edilmiştir. ¦ a a Mınr gaıılılrri be mûnııebetle bilkaaaa amrbma /.(. .1 Panama bire» İniamıııl 1...... - kaıaauuı bar çak .r«.ı.l..,«, aearetmVe. Boalarm har kaçmı eakledijorum :

"Hah kuvvetin, millet büküme-ı.n ie «kindedir. . Hürriyete koni riyıl eaııtırından Icrmadikçe, lulüm Biı millete ki Millet •eklllylı. 11 emıncU yerine , birinci varili mı id Matbuat hürdür. Kanun dairi-1 brr ı&ıü 1 . t brr tenkidi yapar. Matbuata blıl niçin tenkit at ligi nî değil, k.ndimlıe niçin tenkit ve müaheıe İle kar|ılınaeak şeyler yapliğimin lormalıyıt. Bü hürriyeti aeverİt. Fakat hürriyetin yerinde kullanılmalını daha faıla aeıerir. I.-1.11, m. kayıl altına koymayımı, Inaanlır.n bürriyetlriini kuma. yınır. d-mek çok gülıl bir aÖI, belki 1. i-f. 1. ¦ .'. I. . bir nağmedir. Bil kimıryl bayıl altına -ılın.k i. i:..-., r. h iyetini kıımab Ut emiyor uı. Yıl mı hakkı korumak öl takibinin hıktan mahrum olmalı mukabilinde batkaunın o hakkı kullınmaıına ınüaaade itmek Ü . a * a Mueallak olup olmamak beni nal» alakadar dn-rı. Çünkü brn »ölümü yalmı mec Ilı aıa una aöylemiyorum. Bütün millete hllap ediyorum Muhatabım yalnıı 'bugün, delildir, 'yarın, da mu hata b nidir. Ben hakkı müdafaaya aımetmi», bu yolda her I. . katlanmayı göre almış bir adımım. Bu uğurda kendilerini müdafaa iniklerimden de nankörlük fonem bile buna da V.Il'll ."I ¦; 1 IHI. II I I'. I' ir.-". '. İl' ¦•• öı yürekle baıarmayı, iaıanlır anımda ıregi »• aayıınıa kanun yerini tutmalını begrnlrim. Biıe diyorlar kl mutlak brmıle irişmeb imkanındır. Fakat ba aöı biıi marnbam alan kemale aria a Çah$maklan al.kayımıı. a a a bme çok muhlini. Fakat lemıı ahlaka İhtiyacımı! daha al değildir. a a a Milletin İradeline İktiran etmeyen bir kim- n ¦ karaı gelmeyi • bu kanun Bak» d ar laıdeli oluraa olauavıtıle bilir. 1. Çünkü bir kanunun lalemi armam aaa kınaniyu eereIstanbul Borsası kapanış Halleri 3-9-1934 NUKUT Ah» s*1* i [ 1 Sterlin 616 618 1 Dolar 177, lîi 1 10 Frannı fr. 167 169,50 30 Üret 315,75 215,75 70 Belçika fr. 115 117 M Drahmi 33.50 23 20 laviçrefr. 6?0 870 70 Leva 34 — 24 1 Florin 82 84 70 Çek kronu 96 100 1 Irreç ¦ 30 33 1 Avurt. şü. 30,50 22 i 1 Peçela 16 17 1 Mark 44 44 i 1 Zloli 23,50 24 20 Ley 19 19 20 Dinar SS 57 1 Yen 34 34

1 Türk altın 921 922 1 Mecidiye 37,50 38 1 BankOa-B 238 240 ÇEKLER Ani* Kapanıl Londra 618 617.20 . Nev-York 0,106841 0.6072 Par* l?,06 13,06 Milano 9.2784 — I |' Brokar! 3,1867 — I Atina 89.969 — 1 Cenevre 2,436 — 66,344 1,175 19.1150 — 3,1375 — Viyana" 4,7675 — Madrit 5,8188 5,8140 Berlin 2,03 2.0275 Varşova 4.2168 _ Budapeşte 3,965 Bükreş 79,1275 Belgrat 3W710 1 34,71 Yokohama 2.71 — Moakova 1081,50 1 Tahvil ve Senetler Af.ılı| Kapani| p/a 11 alili 191) .1 i........ I. |l ¦ ¦. | 0-0 7,1 lalak TBrk ba..u Uhv« I 28.45 28.40 Asadalu D.fnlu I U 47.60 47,50 . u M Aaadala I' - - . yolu — — ammaml Oaı 'A rurh B. ıo 27,40 27.50 tama II — 54— *»wı 26,65 10— 13,15 55.35 26.85 10— 17,15 met. Bunu ancak milli iıade bab-lede bilir. I'..ı,.-ııkıı le|rll eımlyıtlmitin salahiyetleri çok laiftir. Hükümetlin beklediğimi! şey, k tini kullanarak bu la'fı arı tır ma mak lir. Bile evveli medeni milletlerin par Um» lalarına beaılyea ve bav ut. »a ae.fi .-.,:..<„ bir parti-mealo vaeiaİL Bb da bük im a ktteehgt arlıı..,.tı »aernege Uıaru. a a a Hak lııabee edlaee eama tara* fm. tatmak ı(m geri diamektıa cehlamameHyİL Çiahl bu. pnı-m-ı. aahai lııali nelıimiıl değil, fakal kakkı müdafıa Içla haraya gıldıb.. RADYO PROGRAMI 4 Eylül Salı İMİ Plak neflyah. 19 Haıut Cemil Bay tarafından (ecuhlara 19J0 Tlrk muıiklal a,,riyali: (Sıttdyn an bey'ltl Yuar. ftılal Baylar va Emel, Menlikı. Uelıau. Il.n .aalarl >1.N AJım va Banı naberlerl. II,W Cemal Baalt, Lmlaakl, lııal 1,1.1. i'..„ı ı_",-ı.| Beyler tara-

l.adau - .. ..k ¦ . ..k «M Kh. BELGRAT. Ut m II Muaabaaa. il.»ı ıı.ı,..ı ıpııaaa-daa ..kil. yat ıpan. tut r S LA U. İl m. 11 Halurlır. İli* TahanaaV » köylü ......ık.. ıl.ıa H-ıai.-l.. ll.n habarlar. İMİ N.flı -aalMal. it Kka. BUDAI'UIT- IU m. İMİ Velal llgaa lak.aau il Muaaba-ha. dil lul.p.,.. baaaır arhfatraaa. II ıt.b.au Jl ul 1 IU Kt>ı. BOKRES. Mt m. 1İ.11 CondÜı neanıaU. II Kanaalı kr.aa.r- 11 Mabeıleı. It.'m Natıal lakımı. 14 Onir-ıait'. »J Kanlı-.anı. 31 - ¦ ¦ k konaer. 71 Kaalerana 71,11 Sınlanlk konaerln 7s habeıleı. İti Kht DEUISCHLAN D &E N D ER ItTIm 11,11 Halk ptıaal 'HarfeeaanıaL,' 7» h.k«rtar. 71 ur*al.-'.1 in aagna muaftl. tM K« BAaal'IC, III at .1 H.l.l ... «. Jl ll.l.,l-Tılı I ıılıli| - "ilata ı-aafc UarUr-lavm ııırlırlılam amnaalm Iı a 71 Makaeler. 2X71 aamt-, .ı- pra|iım ... m }ahle aakıatraaa. DCanaab Kaaaark KÖNMaa«am m. denilin oıla rdL Deredeki Haaanın tiyatro '.Iı O la manlar pişirdiğimi ııım aileler v tardı. Inkıiben beş ftm bl o vakll yedi Halbuki şimdi ¦ır tor aılıyoruı. ılın kaça alırdınıı raunul 7 pıra ya alıp on Halbuki şimdi nldıg.mıı mıaırları atı yoraı. yerleri araamdakı •urelle kayCeçenlc ¦ ı * P*T<C 'i' 'di. Bu sabıkayı •^blmıt bt, .fh. HardiDgi »tiw. Cumalan I Diğer Artaiları oluyor da biı Fıln DM Kh: 1*1,11 Br-rka.rın aar.lrnaılan loaiar. M,H KUIOr propaganda. 31 Haberler. 71,10 Bruc boer'dan aanleaılh ha-—r. 21 Mualklll radja ı. .ili. H AVtaalHe. 21,70 bakarlar. ıpaı. 71, 10 Cam konıeıl. MİLANO - TORİNO - FLORANSA. (Ötürü rlerdı. Halik biı tabla Ue bu WAlimi ısırına haı-ıel Aya kadar «Venler raMmlyen pik ta^,, «rmtlerde goalırmişllr. rllrri mıdır 7 varaca|ını kimli uılının yeğine mil . -Um pıfrai (6>en (ıra|ı MemlekılU t «ile a hlanleeat,ndtm ıhmeta* Amerika* lum,_. .^Lian IL.abir a Uda amem.k^,, (.bal ba tealrlrrİM .. -k ¦ .,. , lakından allka 1....... .....mı lere karşı pek ş ı. .,.,:„.„•,. mu wMm ahl Katolik P'paal«}r propagandalarllıım m„„u„mı a. «ora. bu mufcj, brbrjf H, M,tl Bar aperat t.maili - Dana avaal-klak 2*1 kaherlae. III Kkı mOkLACKER rerhalteıall Ş71 m Mil KnıH aeeHyah. 71 kaa».!.. 11,10 Kar.,.! a..lr* lafjanni ı* muılklll n.,rl-|aL Tl.lu Hıhulrrrt'ln hllmmlyan «aık.. lanndaaı 11.71 habarlee. 3j.1ı lauelyale.. 3j.» Ha»abana, apar. M Daaa maalkl. aL I Gam kanam, amama. »«Aa (7* m *».)• ¦.a>. p.,.». 11 M..^.^. M.M Pı(aa» ka.aerl. 31.» Itnaahal ıa 77 Radyo ......... ,. ı. .. . .ı. , . İlan m ima Sal.ıeaımal lakıma. 21.41 Iı a tu İn ROMA ¦ HAPOLİ - BARİ. 711,»» (Ka..f> 11.10 .-.i. IIM I ı.) - mvnahıl • ba. 71, li K. ve Muini din hı

r yemek İçin Üsküdar tramvaylarında tenzilât Oıküdar tramvaylarındı yeni tenıilillı tarifenin 1 Eylülden itibaren tatbiki kararlaşlınlrmş tik edilerek Ankara da d İade olunmadığı için bu tarifinin tatbikî bû-kıc K"D tehir edil m if r. Plakasız deniz nakil vesaiti Denil merakibinden W çoğunun plakam olduğu yapılan teftuylerdcD anlaatUnıştır. Belediye dün a arlara bir emir vermiş. Plakauı merakibm derhal plaka takmaları ve reaim-Icrİnin tahlil eıülmelrriıü, aka' takdirde il.i lak a darla mı ceıı-landınlmalarıoı bıldirmi,ti' Bakırköye Terkos Bakırköyüne lerkoı ıuyu ım İCİİ İçin Belediyece yapdan tet-kik al ilerle mistir. ŞİBidi Belediye mûhendiıleri tefriş edilecek borulann tulünü ölçmekte ve aular idareıi de bun atmakladır. Yakında ameliyata başlanacaktır. 600 Leva kaçırılırken Romanya bandıralı Prenıcı '¦'.i.-.... vapuruoun dün bmını-mırdan harekeb eanaıında İbrahim Ef e bir •damın Abdullah Bey ûmiada bir yolcuya gizli olarak 600 Leva verdimi, orada bulu nan muha-faıs memurları tarafından görülmüş ve iki şahıs da derhal yakalanarak tahkikatı başl m ur alımı o! ur' — Mıaırın maarifi kendiline verdigimiı paradan başka odun paran ile tut paralıdır. Rütglrb havalarda iki katan mınr pi,iımrk için bir çeki odun yaka-ı.ı.Tuı da çok miktarda larfnfuaur. Çünkü mıı.rLırı lallarken bir kılım lur riyan olmıktıdır. Bir taraftan Kimi! uıta ile ı. • . - -i yanan oea|^b deki aımıiyıh olmoş knıana bakmakta idim inim kalanlara baktığımı gören eaki mıııreı "Ne bakanın beyim. dedi. — Katanlar itten kuıguni ılyah o muş la ona bakıyorum, dedin: Kimli uıta derin deriş İçini çekti vı şöyle devam etti ı — Ah Beyim ıh etkiden onlar da bcmbeyatdı. İşler iyi olduğu laman dışı lamamiyle kalaylı dipıiı katanları b.ı hakiki katanların nıe-rine tıkardık Alev v» il amamdan ge.ervk iç kumı eiyıhlanır dış kiram Dil Bayramı kut-lulanacak !.....'. 1 ı -\ -\ . — T. D. T. C mıamaameauMİc bhSaei TaVb M i'ıt-'i ı«p'and.r. 24 I yml gûaıkaun nmlyet alaları aranaala P.l Bayramı olarak .......... yanlıdır. Çeçen pl bu bayrım yalnıı eamlyılln Ankara mırkrıind. bir kabul raimi İl» .I..I.m-1'¦ Ba pal lk„. T dek Dili KeralUymm da tnplıaıamı ıhmam mama»,balıyla M bayram.aa.ı. daha gea.ş b» aaÇada hetmtBMya harar «e b— ¦mı Içla U. M. hi)f »imdiaıa m nni ı.la.ı hararlaşiırmıflır. 1 — 24 Eylül günl Ankara va lıtaı.bul radyolarında U. M. II 1.1 ... tarafından dil ...... ve <lıl bayramı için nutuk'ar ıdytaammi (ba Buluklarla baagi malUıaV va batalıı la.al »dan ı«yl>a*rrg ta Baka .d-leeekv.ı 1 — ammaa Halk., la.mda TA T. C aka valiye! - . ¦.. : kaaa beyıtlael olan dik tarih va •detaya! kumIIeleriDİD oeıarell Balında katlulanma meıaalml rjul-ııı. ved.l mvaşının Türk ¦ I •"¦ iub varlığı ve ytikaelmeal üıeı.aeht yapalağı yara laairUe ¦ a naCİUr ve bıadıııaalır va-namam Halkevi um M aayıraea m-rae eeaegl merk.ıa g*n d-ı. bun la ıdaa uygun f-âeüieaüer t.-m.-yel bülleaınde de neşıolımaıablır. 3 — 26 Eylül ginü merkaı ve vUİyıllardaki bulun gaıellleria da dil aavaş. üırrlode yanlar yatmam va bl| dagüaa kâr aakılelerual la Terkçe yatılmış yatılarla aUOaaam¦rri. Batta r ¦, . -1 - • r- . (aıetale-. - , ¦. va Ankara ve lataabval raaV ı ' lam., i. bu ıvıı'ı

öre ylmd.dea bat ün haurhklırı yapmaları ve Betililerindin cemlyat marhaıinl haberdar etmeleri Terk Dili Ta'hlk ı ...... ¦¦ ... ,ka-il.-,1... iara BMhUdar. Yeni seyyah geldi Geçen gün Oçcnyı vapurile gelen »e yy ıhlar dün silmişlerdir. Buna mukabil geolaut vapuru ile dûn 650 İngini *ty yıhı daha gelmiştir. Seyyahlar dûn şehrimin ; mislerdir. Bugün akşam gideceklerdir. Zamanın takvimi tYLÛL Rıanl ar ıır 1934 ra hti 177 Hurt I 1353 f. . rr I -<* 1350 a,uıl-ı 23 SALI Sabah CeınaıliuUml imsak ı S. 0. s. D. ıu 51 24 i 5 30 ) 45 kadar I eylemişlerdir, hm gerek Amerikan ^ ol ve gerek lineı dik bir aurelte la Mücadelenin eı hımdt ba»-1 — GaynaMil'"' «eiirmış filmlerin gflıterilm. Al.k.andra 1 — Bu gibi Fıutlerlni görüme mrvi. ıiç müdahale 3 — Bugüne kuupen ) in bu olan filmlerde bu\ kınun hilinelerin derhal çıkadigı aölii tutMücarlale, pek <ihel.de vaı-Ur ıo retle baaladıı ( Ldpco | dı .«aileleri >e • m.ı. lakdibalda bulunmaktads,,|, Lap„e cereyaaa uymak m„ bi a-ÖrÜnmıktedirle,,,,, Kamil ualnnın gOr »rai KOçükıu t-a yırını kaplı yoldu: — Gökıtınua lütlü, lullıi mınr Gök ıo ıı un lUIIÛ.. Bu günkü hava Yeşilköy hava raaat utan nundan aldıgımu malûmata re. dün hava teıyaVî 754 metre, ataml mrakk 0 ı ri 17 ve vaaab " 26 idi Havanın bugün rkteriyet açık ve kıi'iır ı bulutlu olr mublemeldir. Ruıgir mute kuvvetle şima cıeccktir.J dlai.ıi tııpte attırmak ıçla yıptıgı leıılrlee ..-->.•¦ dava İkame raWrah hıma. Ulhh ımTJİ|H- Bara* tl'ir.,ım nııeai iae aalea d«l halm.|tı. Hu kadın, fjeeooı) un leaıdülın ıcec kendi yalak odaaına geld.e.n.. iVıktm) ua iişaatı Uıeriae ig,.em»aAaa bmrl | İcram | a karat aaubabbat baglamaytv Keıa (Jerıım) da kendi ırifrıının hıyanetini A| rendi kl.. nnıua oadaB nefret ¦ »kırık kir g**a ya "adam (Datıvy) e karlı • m* bir meyil hiamlmege baı'ımıştı. İşli bu mütekabil nntiteei olarak . ....i-.. . karar vermişler ve baş-fa ala kika.da akilieriaal (la-; f ....ak ı a hıntamaılarm. Bu «4(1 bahardan «kıp İl ..' .r r ı - .•. Birada «ar. t vaki ilk h v r O İma ıı bltlharr çok İyi eh aBylaaBİalian. Çünkü MU..B la bla—yıııh fepenıgıma aııde ae İyi 'a.r mrabtagraa etm

mia.mda yaml |ıau (.ireyaeum v» tu in bu tİaiıiıı şahidi olmakla ciridin hah yanm. LOı'en şu bükerimi kal buyurun. O ahşam Lapım eve gali Al.kaa-dra.a derf. — Kanal heaamum mrmnuBum. lalan balen ıımı rak yaptı|ı fenalıkları telifi elindin geldlf i kadar dı lytlk ıı.a, ¦ (alışmalıdır, harı» (Dol in M kak ır.ıen bu adın mal dua rdıpıde. aavil mimar a dı ¦•¦Imıyaeagmalaa emi Çiaki bu kama ancak Vıbla yeıında hem ....... ı.. . . ı hım de katil olan kor a an hu'luldvhlan başka, ani aevat •ttı adam üe da evlenmiş oldu) çili» ..- -¦ ilmik için d. kahiaıaıea amyial bat detfr. - Son — ZAMAN — Eylül 4 I f aman Ansiklopedisi illet Halk di'inde hastalık manalına kullanılan bu kelıasenin ¦İmi manavı bülbülün başkadır. I »inı lıaarak Fransızca ya Cauar »eklinde İntikal eden Jl. ıslılaha karşılık olarak Şark (ila 10(la 1 kelîmeıini bu mu laıdı. Bu hmnıİ* ılUı. bir hadiseyi mucip veya ban olan âmil ma nalınadır aebep le da aralınnda )'l)k bîr fark vardır. Felsefede jilet, cuı itibarile dürt (eıit olarak kabul edilmişti. Birini, "Cauıe maleViell e,, dedikleri maddi illettir ki bir şeyin neden vûcudc geldiğini bildirir. Masanın tahtadan, bıçağın demirden .'m. . gibi. İkincili -.in illettir, birıeyin naııl ve ne le vücude getirildiğini anlatır: Masanın ve biçığın tekli gibi Oçünııûıü illeti mucibedir. Bi aaıılı tenssd eder. Masa ve bıçak t ı doğra-aaacı ve bıçakçı gibi Dur düne üıü gayeyi bıldum apılmış olduğunu gösterir ı Masanın üstünde yan yatılmak veya yemek yenilmek içîn yapılmış ol İllet |u kısa iıah ilcde anlaşı-lıyork kİ hastalık değildir. Belki ilmi bir ııiı'ılı ili.. Günde bir Kitap Bu suya sende iğil!.. M. Esat Bey Basan: İstanbul Olku kütüphanesi beraber I1 i... keti inbu »ulu..:. aöytedik ı Edebiyatı aibmals tını va beta şiirin karanlıkta! d. kald.fini *6yl*ysaleri genç şairler tahtıp atmaktı tereddüt d mi yor-lae, aıh aıh reeeleı ae| iıoetar, satırın yaımshta .. yatmalar— baelrr makta ...ır t akşlrtin* bakı-akaca far okuyanla iaa bar yc-kaa teşkil ıttjfİBi inanmak icap adiye*. Bil böyle bir hua ihtiyacım ta (ı y anlat damı va o ihtiyattan kurtulma dıfımı ıı srıdıfimil ,.r. bahtiyar olacağıı. M lidl Bay, "bu auyı aen de İğil. adını eırdıfll şiir mecmuaıını baıtırmabla edebiyat llemimiıd* bir harekat olduğunu gösteren bir tetika *armi| oluya*. Eser, h Ocuktur, topu topu 31 sah ile den lbar*ttir. İni» "14. tan* maaıume var. Bieçab (Birlerimi! |ibi M. Eaat Bay d* hıtahta adıaı kttabaa faauns baaalaB ııaı—ıİıa alıyor. Ba m* a ram,si a **a parçam hiıc* InssBiıaı -bir ıtırdır, * baaalala a* ahtıyiKuUrımıı.a da hükmümün kjttrık edeceklerini umatah bu parçayı aynea naklediyor uı ı Şaıglllm CBla» bana. - Bu sudan atar. diye t Beklet .<*)¦ bb fhsaİBTta, (Of esfckaü! Biı, butu* eserd* bu dört mıa. kuvvetli bir paıça bulama-¦Vb. öhir ma.i-mele.de da| var. rar. tül far ese, fJl yaya eeaahraa yûıd. vae. LAkhs bu taa-

ysyh Zatı* |**-( yaratmayı ta ba tablolaeıa ı »ora bt* lıkn aımay. nt d. -ııı II. . hiç ¦atmıyor lir Halika mevıulan aşk t|kt Uallak edta - hicran, ishali ara (ilin gibi • yeyler. aştı t an hararat ı* bry*c*B lıai •* *l*c**,ı«ı kabul etmekle ¦ ¦ ' - bitu tabiatı v fikre 1 ı.ı.ıı:.-.ı I.. .¦ ı-ı.-'ı bun ett.fr . Eaat Beyin kafiyi itinalı takdir* def naıım . ,-kıllr tabi Serbeat l'iii ¦. luya bit Omtlr. |*B kl '...I . -¦'.....¦ ı b. ¦a i ' nleıı ığıl. kı 1(1 Kitaptı ındski kl fiillerden b Orijinaliteden dc batta dıhkal uyaodırıyo*. Bu yeniaya, sairin hicran e W m Ur mi kandı.*.. ..y.d* ııvyumaı ,-k .ı.-ftdfcr. Ol e den barı makbul veya earl edan «aut. hlırandan şairin fb*y*t etmesi ıdı. M. aat Bey -Ulaklarda, battıktı montumede >f iğdişini aflatıyırt ee ooa i "Ağlama ¦ ¦ . m - benden ulakla - teıelli ¦ lı' ma biç atlamakta - su yatçın daflan bir baaamahİB - (ıfar* d* bir tabak gelirim yİB*. d..... Demek bi inafkıdıfma (mia 1. Bu. cmjmal bir duyfuaur I Bu manı umanın •afalHtıfimiı hıımındahi ' I¦¦• :ı limeai biraı ahaak görünüyor. Çünkü yalçın dafİBr bir baıamıkta attlmıı, bir adımda alılır. Bit, bu İtibar ile baaa nafıa orada fikri ifade ede meçi (.m staaedıyoeıa. ¦Taevbakkmda daha faıU aka noyiemeh ittemiyoruı. Şut ateenIrrİB bu blupta ıı. -1..... tatmin adeeek hayli yrylrr bu'abılrceklerini Muallimler döndüler Adana 3 (A. A.) — Tatillerini hariçte geçiren muallimlerimizin lı.'p-ıı dönmüşler ve dünden i orta tahsil mezuniyet imtihaulanna başlamışlardır. -SAT İŞLER.: ağımızla kavrulurken fahsulâtı memleket dahilinde ¦aşımak için tertibat almalıyız 39 Senesinde Urnirde Türbin ilk ıkiı.ıni kongresi top-nıştı. Memleketin iktisat hama taallûk n çok mühim zakerclcr ceryan etmiş ve ada alınan kararlar "Miıak aadi esasları,, adile lopla nve neşredilmişti, direkürkiyenin ziraat, sanyi. tamir e ujçi zümrelerinden Nafikı beş yüı otu *ı iftirakile loplaoan ilk tısa t kon gr a sı] nin bit va kabul ettiği d ve m çıkarak 1 bu sizlik net. bulunan arlar arasından bukkali yedinci madN, yek iatiyoruı. Ea ıfız * vali. memur*» °« "¦*-*"*« caddeye yu"01 efendi Ölmen- Tkz* olarak olduğu ıçm »yva ve aebte-mıştır. ııun vagonlar Kamyılmiş hayvanlar Seyyar satı.une buılu soda Mihail Efeagonlar vSjraV lugu caddesine

ıımpaşada otur^emeğe mah-d,„.,ı kömür ka yerlieo diğer Çarpmış ve T*''başka m* m Bir madau olan ted-dırcP" »T» Beyoğluud. *u* rsn mada. K.r« «oHıtüs-n racaatle bir idd bet mûeaaeaetur. Bu ı 1 ılım huıUlî hap Istrunde oların sayılıra para..,'* ¦k>)ıa)U ^, Fol,. Vahab, ^ ve mahkemeye vkt(Md. ^ Bir adam tı,^ 'l>^\.a<at İ|İ. Kui.uk paıafdaunuıan ba-krt efendi. Tepeb ^ 0|,nak_ .ayla freçaaekle »kıl •amta-takı kalabalı n muvazenesini ka miiş ve yaıalannMB Otomobil . kavjn dahilinde Kemal, Nuri^ünaknlatıru Ragıp ve Ahmet a tertibatın krındc dört kışia gccıktı da birkaç eğlendikten ton^r sahil şe-bınmişler «e acun en leı-reket etmişle m rkrn Ans-köprü QrünO gör-da, eğlentiycchir vc kaaa-cdılmemeıi hu Dahilde nt.h-da bir mÛnıı-Kİedır kı b.i.k-n (Dı, j,, „ Icrdir. Ka-, bu|un. mûna katlara giriş-lUtail mobilin de caı anayiİD bu kısarabayı durd.,a(k meffiJckc| berdar etmişi vtti^c„ M Gelen pu^boriy e tindedir, yakalamış. b^jnin eheınrniye. başlamtşUr. ^ ^ jj.^, Vekaleti Avrupadau bir müte-httf getirerek, latan bulda bur eoatıtU açmış tatbukat ifin bi r dc vapur Batın alrcstı Bunların be pat teşekkşara lâyık, değerli hırmetlrr.in Aı.nn hastahğm ledavıai için lazım olan en müesair ilaç değildir. Balığın daha fazla tutulması için birler, balığın bolbol satılmalım temin ettikten tonra gelir. Balık nakliyatı aacselesiaî borada sadee* bir misal olarak ele aldık. Memlekette hususi tertibatı olmayan nakil vasıta-lannııı mefk udiye ti dolay isiyle yetiştikleri ram la katard an dışa-n>.ı (tkamayaa daha ne kadar nefis mahsuller vardır. Mersin ve hnılaı şekerpare, deml n bir cins kayıt yetiştirmeklerdir. Hu nnnaı alelade deniz ve kara nakliyatına daya-olma dığındın dışarıya gönde rilemeyor. Istanbuldan tartmalar Menine civar olan büyük şehirlerimiı u mey-vayı henüz tatmansıştır. Frigcei-fık vagonlar ve buzlu dolapları olan vapurların bu lel lı tney-vaya memleket dahilinde birçok istihlâk pazarlın .bulacağı muhakkaktır. Bu t ıı...ı J.ği kadar uıatılabilir. Meyva aebıc va uzun nakliyata dayanamayan diğer mafa-¦uilerİBBtiı tarara uğratmakaı-zın taşın tertibatın alınman zamanı çoktan gcEp gelmiştir. Iklaıat ve Nafıa Ve kale iler imisin bu ite de icap eden ehemmiyeti vereceklerine nnınır "Kendi yağiy e kavrulmak, prensibini şimdi bütün memleketler kendderİDe hedef cd.nm.,t.r H.ı.m de en banfyulı iakt-Mdidi **• uf*t*î^idiz Wo birisi mahsullcr.-iı.o memitket dahilinde m tıh lâkını amırroak için lâzım ol.ın tedbirler tır. Italyada yün ithalâtını azaltmak için Milli turanın ham maddeler EncünMtMnty verunuş olan bura porda yapak ithalâtını tahdit etmek ıçm mcmlıktltc çok bol olan ham ipek kullandma-l) ileri türülmekirdir. Ham ipek yünle karış ne a gayet gUzel kumaşlar dokunmaktadır. Böyle yapıldığı takdirde İtalyan iplik fabrikaları s 9 milyon kilo ham ipek kull.tıacağ.ndan Avusturatya. ArmBtra ve Cenubi Afrikadan ya pıtasakla olan yapak ithalâtı hayli aral-hlacakçır. Bugünün Aşkları Tefrika Numaran: 1 Milli Roman Ressamın resmini yaparken.... Ilı Ll orta lalonuna koşır biı kınapeyr dûşeı Vapur. Fahu>bi ,u;r. .ad I ,bî oturdular. Geride bulunan k di pelerdekl erkik ır kıdm lııylııı n. ^¦ ilan bir daha flrmek için arka* yam çevriliyordu, ileride oturanların kul

1.1. olu rai ı JlcrıdO mı "ııır ılılr.lnı -II ı j. *a'.ıı kesilmiş taçlar arasında dok.""i|ı duruyordu. rdBel mı II- Seviaç, uyandırdıkları , Monten tamaiatlyla bihaber, h» lirine et enı-t-rlue yapışan göıı l karşı iikay,ı, yükıık aeıle kola nu şu yo. lardı: — Buıun rakor kırdık. Suıdi-yay* bir bucak saatte gidişi felmeh defoıe ySrOyÜcilnân htrı drfill — tnıi hasedinden çatlıysıah. — Y# N-~~, „ etlenme o.muştu. _ . , ;wn a yas devresi halan kı , . , ılma. „ - M,t*t> tdı. Yine a, — ... ı t *n> , , , edaıyltnı «dedi Küçük ı. , ı. r ıı. .... ....... f Dun boa bunu gibi getip dolaımaıı.1- engel --ıı... ı . — Na bo.,Jn klBBBBİBB İŞtl-kaatanem de, kŞrlh bor kalıkla — ama Oma. batta h*v kadı o — 'ıi..:.ı.(„tnasarlardan — I kin „. ,Wdi bflyU beli. apoetman eVdaU har juİBBBBB dal- tanen Ilı l.ı in ,ılafı ¦ ....nin ahllhaıı. Bu •¦» anİBia her t eni la İta Raimi arka irer adi mth'ük ol-iateeken soy .,1 ,, BBaanlar a oturduhlaıı ¦ aıfret blaai dvyuna pr de otur dlkt., ..i-, a • .':.. 11.. İn,ı. yttksa knnnut ItaUhat (BfMidaB — Aman tr.ı ıt m da bar baine* yOı. m ....... .-ı-"* g*l,„.!!, Hudo,h. Orada bir olo¦ anlı bir llp.«.l|rı, CT*eU daf m Skevkaç. a, gllMlhli Fakat mi» oldufu ' gidec ek olnrsa kaFatlh ı...r......... laksaaloİB e-tk. a tıbba t,.. !.„ (SadbB'h) .iminde İyi hh> Itnanay «ardı. Otomeb.tr ¦ lanın aaVransI ¦ Sadbtıh M aksam b*ybt g*f «ahit Malakiti (kant* cantnoty* g İr ta *ı kayre -le.de kaldı. Fakat Uelaharin. ,B|. dinini* »el.tındın beri bsrıı fail* yOı bulehıfanu. heylın» g5r* hareket ettiğini d* blldifli e yina bdyle aklına bir ye y etere k geldiğine hükmetti. Fasla hleşey tormadı. Me'ahat la headıne m ikanı «irin v« tath eli ..-i. I Sadbcek ı Hanım» bira—a aınlarak ı — Ah ¦• ¦ I - baytnaa gelenleri sorma. Bu tıatte m tflr ife (ıdılmaı amma ben ı.ın . ıırıjı d kendi evim gibi b>ldt|iaı ifia] raini uı cttıru. Bu aksam bana biru-v Bulgaristan Türkleri ne halde? Gagavuz akalliyeti Bulgar değil^Türktür \ Gnçfavıular hâlâ çok temiz Türkçe konuşurlar» bütün âdetleri ve giyinmeleri bizimkinin aynidir KarÜMİraiıdcn *Psr*m**i oğlu,, yanyon 18 / 8 / 1914 tarlbÜ gııeleniıdc "İtalya, aabi Amatarya imparatoe-ı.(ii" ı İhyaya çalışıyor, ya muhabirlntıîn bir yanımı t. r hl makaleyi okuyunca bunun ail" Bulgarların "Slovı.. ı-..ı. . . ı- -I.- .i , ı fakat t- ı h • ı-.ı-.ı. m ıı de barı düşünceler kattıfı ııı'ı,lı.ı - Bul du(ıım için o tiki Tuna vilayetin), o bir ıımanki Türk ellerini çok İyi tanırg Bulgarların olıun. Romen-leein olıun davalarının ne olduğunu bilirim. Binaenaleyh bu bat utta benim da birkaç söı aöyll-

mem* müsaade buyurmanın dilerim. '-' ı ... 1 r. ıı¦ j . bu yanımda diyor ki ı " Bulgarlar Brtarabyada 300, 350 bin, Dobrlced* 700 bin Bulgar, Hçmenler de Bulgariatanda SO, 60 bin Romen akalliyeti olduğundan bahsederler. Bulgarlar, Robeıtlik TermcdikJerİBÎ her t&ı matı grldık(* yana yakıla «Syîı-rter. Rumenler ise, Besatabyad bri-ecde Bulgar olmadıkını. Bulgar diye iddia olunan adamların Bulgar değil. Gagaruı vpya atrn Mitiyanıo v- Beıarabyanın eski ahaİMinin soylarından kalma hiriıttyan vc binaenaleyh Rom eo layılmafa daha layık adamlar olduklarını, binaenaleyh kendilerine şimdiye kadar mahrum kaldıkları Romen kültürü verilerek Romrnleştiııldıklerîni töy-krler. Lâkin I' .' ¦ ¦ r ı.ı ı ..- Vidin eiva-rına vaktiyle yerleşmiş olan Rumenler II* Balkanın cen flarında ı bir halde yaşayın karakaçanları (buBİarın bir tnbım-ı IBtince kökünden çıkma bir d Rumenler bunları Rom*b Miyarlar) ki v» i.j bin kişidirler - b" i- -' i* jtı-ılrnı1: » oldukl rını ve bu akalnyetin haki arına Bul-sarlırın hiç riayet ıtmrdiklatinl iddia .drrl.r. . Doğrun, bu İki hükümetin de İddiaları muhali galidir. Çünkü ne '¦ .ı.,,ny..!- Öyla ISSO) bin na de Butf iri atı ada { 60 ) bin Romen vardır. Hakikat ulaa Besa-rabya ve Dobricedc (!00| bin bıdar t., .¦¦¦•in eardır. Bunlar, vaktiyle bıcddın Keykavea ile birlikte Oımatı| peb t"k Bulgarları kaldırarak o ta man bnim Bueab dadlglmlz b*aarapyaya gıitOrılp y**l*ştirmİşti kl bunlardan llu'farlnna çoktan tekra T Ör kıyaya d ,r< G aamların p-h ça-ğu ine orada hal mı şiar, fakat ddtevtni. aantbeı *„ Uarm—V d> ¦akafaıa ataa.«Uedhr. Şamd* Bat^arİar. Ual^anı Bulgar Bkhahbrtm iddiayı tıJısıyorta*. Oobrie* ve Ik......., ad. İH ban ha darda Dülger inlini Beaaral < da olaalar vaktiyle Ruılar laeafıa-dan gölürOlenlerden kılma. Dobrlced* olanlar Is* sunund a aralara .,...„. adamlardır. Komenttrln Romen olduklarını i .Idı a ettikleri karakaçanların Hamenlıkte hiç md-naaebellari olmayıp dm ha lam dı 30 bin kadar Koman vardar. İU taraf a boy** M *>*»*mBan bo-aııpmılıry İki t..tl..d. ha. bâ Inha topraklar ¦uda götten nknaııa ¦ :ar,i . Çsnhl Bnlgarlnr, Tuna ağlına kadar bvtBa DnbrM Buigar liprıf ı aa yallar, Lm alarmı ?aem'eheller.B* katmak ittirler ra Turanın lolundaki Btıarahya ya bile ııhip olasafı kural lar. Romto-terde Vidin ıaneı|ına göl koydukları gibi Rusçuk va Varnayı da - İmak utarlar. Ista bu İki bnkkmet «egaç birbirleri il* k-.il.-i-. aaylasMaannrd-. Ovam kzkn aşâmiı defıL fakı! .katb.et:*. banioknaalaa çak bab-aedan, bre liman yaygar a eden Bulgar flıeteterl Bulgaeı.t.nda hatmi y oiaa MO Lı- Ttıkta [ekt-a" ııbraptaraan bıçib babaatm rtar? lı ta ıı bul matbuatında, bilhassa Zvenoriatlerin Kimon Georgiyef bO-kümeıinın iktidar mavhila* gaktigl 18-19 mayii UrihiBde nbevi Bulga-¦ı'ı- lûrhlarİBİn ya*, yar ugradıhları ınluanlar y ta İmikti thr. (J jl-;ır faattaltrt **}<* bnhibaten hakk-ı an adale eka balayı cani hmnr* b» kam. BBths «—¦yteior? Fort. niçin s maıum kalk m U-hmd» birşey ysımıynrlnr. bu gariıtan »Mamhık BulgsrlardaB bakı ata. tnnlnnna ihanet adanler otdufu tıaide vatnalarıaa tama mi la aada-U.:|,¦¦.(. -ı,,.). k*r ı..ı- taayiklara kaUanmıı ola. o ia Uru. «ak¦t la o tır Biıa aşklar tarafındın bilâhare lorla hriıtiyan t dil m İşler. Oamsnlılar bııralaruı rakit 'ı.ı'ın burada bulmuşlar, fakat âdet eri olduğu ûırrp bunların dinlerine il ı jm- ıı ı. . r. on'ar da lı riatiyan olarak kalmışlardır. Gagavuzlar bugün açık vc temiz bir Türkç* kanııyurlar, adatlarl, giyinmeleri la m imi ya İr Türk adeti ve Türk giyinmelidir. 1838de Edirne muahedeıi ila bltan Tûrh . Rai harbinde K.ııta hükümeti bu (Jı-

,;-ı mi ıılo lsltmy* Balkanlarından yapıya .i gna daha ifık boş hmm. Akşam Attü beni .''lîıl. I"..... nur f.lirdin. Başa gaıledln. Şimdi eanı kraeH elimli bir çorba taşleaylnv V*taa>aı da yaptırayım cevabını »erdi. Sadbcrk Kıaun deıbal y*uk «tauna çıktı. Lakı I in lan guoel ¦ abun hohan aakıı gibi baysı yatak çarşaflarını Bu temiı v* bayaı oVtaUer. bu »-' ¦ . kakan aakıı gibi çar yallar aneah aahi Töeh e.leeınde. tak. lûek Hanınaiarmda fordiebtlea şaytaetk V.lak.t .aklıyla a—...adinde ba kanaatli*.. bu asaaiıbgi goedugl v* anam bıy-m-tıaı ball Baatmımğı elhatU .... t - - i. Mam—a y.U ....... eiBB. ı—ı.ı y.'a|.na bnyuk bar ¦eahl* bakıyor, t.ata.nın şamamnı hatırlayarak .çında bkyük Inh.taür hiıltti uy iniyordu. Biraı anar* ( Sı d bark ) Hanım, tııırı bir çarba da kaıulamıy clrinfı kılda Ilı Genç bina yorguounfana, bundaki yeil »Unınne bahn-rak büyük bir ııtırap g'.ır.ufını anlayan İhtiyar kadın bir şıy aormamığı, MaUhatl kıadin halina bırakmafı tan ili etti. tiklerinde Bulgaı . ..ı Cemiyeti nan "Ant iç baha* t inişi er rnidir? o hükümetinin .\rk.ra »On günle ümeaaillif iı >f.ta Bulga ıcak bîr ha ¦de Akvam . tayin otu-¦asan Tûrk-d? oldukla-¦ ııl- u ııdı r|ar tora-ını tanıyor k kor defim a biraı e delolal a yanlmatkllimiı İt-ı lımirda bunu aııUmarıı ki bugünkü Bulgar hükümeti de Hav.,kil Paşanın bu u-yasi nutuk la rı mi» ki mana incel i anlayarak bundan toara b-ri oıadaki masum Türkler* yan bakan memurları kemlerler •* ili hükümetin anlaşmalını tehllkay* düşürebilecek olan kötü unaurlann mani olurlar. Genç kıı yalmı kalınca - . aııup yatağına giıdi. Sıbantıabarl d*Tim eden ynegunloga nBiaran derhal uyumBu iktiı* ediyotda. Fakot herşeye rağmen tamamıl* •ühûnet I . . . rV.i götünü bîte kapamıfa mani otuyorda. Mütemadiycn bîr akşam avraMndrnberi ceryan ehniş olan vukuat aklına geliyor, gölünün önünden bir ti ıı e ma şeridi gıU . Kimranın kendiline hiyanelİni, aleyhinde tertip etmek istediği tutak hatırına geldıhçr cidden tüyleri ürprrmekt* idi. Sene t rden b*ri bir kardeş, hattı bir abla gibi »Cedi t i. kıııtıeyi dıBİemetkan yalını onu dinlediği, Ondan nasihat alchf ı. dertlerini anlattı .'ı bu kadın nasıl hendiıina buhadar .-."..:. olabilirdi/ Sonra oaa karşı ca ufak bir kuıuıu biİB yoktu. 11 mı f rur, bat (i biraz da kibirli bir laı oldaffu için ektrh arkadaşlarına »ert muamele eder. hele ku arkadaşlarına hiç el» maliyet meldi. Yalan Kim-anı a hatırını falla aıyar. Defıimı ıtır

Eylül 4 — ZAMAN Nasıl muvaffak oldular Birinci sahi/eden devam Kendilerine «abıt«**kl(il de-dirlcbifCı ek derecede kınıat-kar inwnl.it vardır kl kanolarını yurabilmeyi tam bir muvaffakiyet uyarlar. Kaan I mahrumu muhterislerin aç göıle tını doytıre bslecek sert-e -tin hadudmaa tayine, adetlerin aatssMİenaha be la fa ti faile yetm cı. Sorara, daha, ne bileyim ben, muvaffakiyeti, anda servetin ve refahın teraıesile ölçen b e-ın-glnlaı vardır. Buna mukabil > .ne muvaffakiyeti, tehı vc İğren, men fantlnrdnn müneuebe «I gayelere erişmenin zevkinde atayanlar mevcut-tav. Hülâsa, insan tıyssc Berinin budutıuı lahalufıl. muvaffakiyet tal.ikki-.in umumi ve değijmer ir çerçeve içinde tesbît edebîl-mrmire manidir. Söıüne biran fanla veren de-ğerb mut t hamıı r — Sana, dedi, bir masal, aklıma gekveten bâr asasal art-btaııa.. Meşhurdur, ifafasnal bdirsi n de... Çok eski devna abk.vebbam. v es tescil i enginler in den bîri. etrafını taran dalkavuk k ininlerden belbinliklen kurtulmanın careleriui sormu|. İçlerinden en açık gülü: — Efendim dem.,, çare gayet bant Dünyanın en bahtiyar kulunu bu un Onun gömleklerinden bat ini yirmi dürt saat sırtımı a geçirin. Gorec eksiniz ki gönlünü i. kanatlan züı-girlı, kokulu bahar sabahına açdmış bir oda gibi aydınlanıp (eraklayacak! Alık derebeyi, bu hcıeyana «anmış ve datullar. tellallar çıkarıp, dünyanın en bihli.tr kokma başlama. Günün btrissdc. buıuruna sefil, ve yarı çıplak bir bedeviyi getirtmeler, ve , — İste, demişler, arattığımı mahluk budur I Beriki, derhal elini şişkin kesesine atmış, ve bedeviye: — Aman. demiş, sana istediğin kadar para, bana eda bugeasrkğra. brd.ır at: Bedevi, biçare biçar* boynunu bükaataş: — Benim gömleğim ne ge-ıcr. Gördün mü hali? Buda, buna benıer nice nice misallerde gösterir ki dünya, hallerinden memeni n fıkaralar, vc gaileden kuz-trjUrrrıyan servet m kiplerde dc-kseksr. M, .-. mssvaff akiyct telâkkisi, tıpkı aşk. vc kadın ic.kkı.ı gibi, inaaolaruı seciyelerine, seviyelerim, ik arlarına, vasiyetlerine güre değişiz.,. Söıüne yine kısa bir fasıla veren Mahmut Ata Bey. muhataplarını, makul ve doğru bildikleri fikre ikoadan yorulmayan aabur sunanların haliyle s6 ıe başladı ı —Bar vakitler Ingiliı donanma ss Çanakkakrye dayandığı vakit, lamanın telaşlanan sadra ramı p konmuş. Sadi s-tamı; ağalık kapmış kısır kafalı harem ağalarından biri kar lılm,ıj ve : — Nedaı de araş, sse okıyor. ¦riskim bîr hadise mi var 1 Sadrazam soluk soluğa cevap vcrsni|.' — Daha ne olacak, Ingiliı donanması Çanakkaleye kadar girdi... Hirem a,¦ a-ı yiıtaadea daha aoğub bir sükûnetle i-.-tuş. — Çanakkale bstraya ne kadar yol? Sadraıam. o devîr vesaitiyle bu mesafenin kattedilebildiği müddeti -ı-......¦ — Oç gsksl Harem ağası, otuı iki dişin, eacrdana vararak ydsşak ve müatebıi bâr suıtraU, kasrr kafasında an cevheri yu-murtlamış: — öyleyse ne yırtınıp duruyorsun a paşam .Ben de düşman Osküdara geldi ısnnettim-. O daka bor caya kadar Allah kerimdir... çaresine bakıbr elbet! Bunu rjıttıı sadraıamım sabrı tUkrnmış, vr kıllarını iki yanma açarak I — Hey Allahım. de maş. ne olur. şu araban akhnş yarım saat bana ıhtan et ta rakatm yü-rünû gö Dünyada, bu harem ağası kadar geniş yürekli olanların miktarı da çoktur. Sen bu geniş mevıuun lerini n yara diliş t akile rr aoraraan. gaüctil gailcsiı û.ti ji nl kerki, ve âjâa «v.oden b s.t bir hesap mese-I- u halletmenin kolaykğiykr çıkı verirler.. Fakat ben, bu mcvi.ua giremem bile... Sonra, ne bileyim ben, bu bahis etrafında ak la gelenleri söylemekte çenenin dngıolcrını serbest barakıısak. ık.nı.iıle içinden güç çıkılır bu- çıkınaıa gireriı. Kıymetli doktor, ağlından hiç eksik etmediği ince zıvanalı sigarasını laırledıklen sonra güld — Ya, an um bence bayatla en bu>uk mavaffakiyet. böyle sualler karşmmda. insanı gû lûnç eden kalalıklardan mümkün mertebe atkın» bilmektedir Değerli mütehassısın iradesi, onu bu basıl mu

yetten mahrum etmiyrceb kadar kue-vcthcaL Bu kaaaatımm verdiği daba farU ,ö*l. t-mem*h mnıl-lilbği, beni teşekkür*, ve veda* mecbur rtli. iVmi Sadıtiah Itlanbalda geıinİİterı Mısır yemek için Gök-suya gidenler var! "Vaktile 15 çirağım vardı ve günde 7 bin mısır tatardım. Fakat, simdi 70 mısır zor salıyorum. Utan bulda krr armtia meşhur bir malı vardır, kamaria patİKaaı. YarSkalrraia aarrraaa, Uar /enu SSSkt. lalıgı. Çamluaaıa kıtali Arnavut koysaûn (.l.|. fakal kethalde bunİane |ea katla aa makak kak kl |Gftbaunua m .... J., | Iı .1 .n lata a bul yaa gelinee Çoktanım mıaırını yemek İçin ean atar. İşte şimdi dt mat» vakti olduğu için Anadolu ..... ı.ı. ırmr kılanları alev ala* yanan ateşin kaynamakladır. Senrleıbrnberı an.rır r-ışırmekle akkevt haaaamaf atan Kam.I atta ite kastaataat. KtadVeuae eMİeotmaga başladığım tamın atkı günleei hatırlamaktan vr o günleri şimdi bulamadı vellit ûıiintoia bir tsrır İle cevap »eriyordu. Kırk - .-m iık mısırcı — kaini utla kat eenrdir bu ksısneo beş.aaaaıaf — Tam ba ama İla bark tene okayar b rf im Brede a rvvrl taradı kıvırcık nam !• maıul kar Er manı muırcJ'k yaparak. 10 aeaa al nnunla ortak oldum na aene kidir betaber mmr aatlık, aonra yrııı.uv ŞBŞSmrj m™. I 11^ — Satmaı tJarlar aa. ı, .. frendim. aimmdra daka farta ae tarta. eh. Sarara bitim haıında im-" *ar dar. Bu laıltların anma. alıp evde piı 1 bu ¦ .-i. vermrı Hem o limanlat K0\Qhıu ve Gıihau lıtanbu-lua en patlak eğlence maksil rinden bari irk Lce-k. ı - korka kakar Lmfce*maı >.Jı ı-, i.fi En ı.ı.-ij sat «s. — (ıı lalla mınr aaltıfınıı ıamaalar hangi .ı . ' Günde 7 bin mısır — Hatim . - ... a elea-dâm aa farla ¦¦bilimlir bagkatar Şada marar yamak ieta la'aabuldan kalkıp la karaya kimaa gabari. Eakıdra saraylılar burayı dulPclib Halıye* Vıktoflu i i •Zıaıtı' aı Zabıta ARŞEN LÜPEN 1 Muhıııın 1 M*.,* RoDılTI karşı karşıya ı Uttan Arlık krndini avutmak İlin lüyeıe tehliktlrr aıhaıında koşmak, geea yarıları hıtaıılık vakalarına iştirak •-1 ıı k daim karkala hayat geçirmek ihtiyacım katiyen hiııetmiyordu. Maımafiharkadaıının getirdiği hayatın da gayri tabiiliğini büıbutun anlamıyor değildi, fakat oaua hayatı kıerinde mveasİr olmağa kafiyen çatılma-yordu Faaırn bu aı badat, abii *e batta gayrı kanuni Ur ha. yat geçilmekle beraber o kadar aeaStmli, o kadar nrş'tli, o kadar eğlenceli idi.ki kendiline me/ftan olmamak, onun ya nında can nkınlı-ı«ı kapılmak mümkün değildi. Bu Adamın yaptıjı l|lır, rkırıİyrtle kanunun yi di. Fakat bu işleri o kadar namuıkirine, o kadar intaniyılkiranr bir •urttte yapıynrdıı.ki hamın kendisini mahkûm etae dr, vie kûm elmeainc imkan yoklu le t adetliği şıyl nrkada n mullak tutuyl rlmek larımgetır oluraa o ne yaedı dımı yaj .... ı.ık.

m»k > kan ıldalı Din raah-Bir ke-yolauı ıı : o yarın ııelne ¦ brderadalaı Diğer raputı büyük bittabi •ı aa ııı-.ı. m ıhkûmtaı bin d nitece bit karışık m kımaeler ¦evbtdileeek İdi. la berabrt tam {i lirada e-htırnda lık oldu. Meçhul Aaçıyor) (kaçtı!) ¦ .. ..jı " >'..-.-uıırltı. Hakikıd ur ur I aidi. Sandallar dr alıl a orta yerine ktdar birikirdi. Dııedabl baıuthınc çayırında Hatama tiyatro kumpaayaaı oynardı. O uma on dört kaıan mırır pişirdiğimi bilirim. O ı -1. .11 bir kısım allelre kasan ile mim alırlardı. Beher katan takriben beş yül mııır alır. Demek kî o vakit yedi İn m. ur ulardık. Halbuki şimdi gGnde yrtmi| mınr ııır aatıyoruı. — Eskiden mısırı kıta »İndimi şimdi kaça abyorauaus ? — Etkiden beş pıtıya alıp aa paraya <<•¦.. Halbuki şimdi altmış paraya aldığının mıaırlaıı yüı paraya tor tatıyoruı. II ' ıı ıı r.... yetleri araaıodakı mevki i el İrdi İt i bir mertte kaybetti ve ediyor. Bundan altı yedi aeoe evvelde DaıültaÜ ı. ir ... - lu heyeti burada çalarken İşler epeyce »yi idi. Bu ...inli mıtırlarımııı lalanbulun dîger ıvmlteriae k ¦ -ı..... llalbabl şmm an.ak kar takla ile bu iai fâraaeg» (alıy>yarul Göksu mısırına hasret Çekenler — Barıda a baaba avmtrrraV nı «... |i.. 1-iıaıı • ar mıdır 7 km . .... Mraal aaiama taklaktekk .anleai aeVra (.raf. cevap -ara, r — Vardır efradım fvyBflunda atufaıı. rakidra Kılanı rflrı>ı rl.rına •li|iıı.| l — Yine barı bilim aıııırıarımııı ıcvcn kimse ne vakil Babrgc get•elar oradan mıııt yemek irin ¦andal ile buraya gelirler. — Mınr pişirmekle ne kadar Üsküdar tramvaylarında tenzilât Oaküdar tramvaylarındı yeni tenıilâtlı tarifenin 1 Eylülden itibaren tatbiki kararlaştırılmış ttik edilerek Anka radsa iade olunmadığı içîn bu tarifenin tatbiki birkaç gün tehir edilmişti Plakasız deniz nakil vesaiti Denil merakibinden bir çoğunun plakaııı olduğu yapılan teftişlerden anlaşıbnıştır. Belediye d ir emir vermiş. Plakanı merakibin der hal plaka takmaları ve resimlerinin tahsil e dil me lerini, aka' takdirde alâlakadarlaru ecıa-Isndırılmalarını bildirmiştir. Bakırköy e Terkos Bakırböyünc terkos tuyu İsa-leti için Belediyece yapılan tet-kikat ilerlemiştir. Şimdi Belediye mübendideri tefriş edilecek boruların tulünü Ölçmekte ve sular idaresi de bunl atırlatmaktadır. Yakında ameliyata başlanacaktır. 600 Leva kaçırılırken Romanya bandıralı Prenses Marya vapurunun dfln Emanı-mııdan hareketi esnasında İbrahim Efendi

isminde bir adamın Abdullah Bey isminde bir yolcuya gilii olarak 600 Leva verdiği, o rada bulunan muhafaza memurları tarafından görülmüş ve iki şahıs da derbal yakalanarak tahkik başlanmıştır. matrafınıı o!ur? — Mmıın mitralı ktndiıin» rırdigimiı paladan başka odun pırın ile tuı permdir. Rûıgirb haralarda iki kaıan mmr pişirmek it çeki odun yaka-z.t-.Tıu da çok miktarda urfolueur. Çünkü m. ıi.ıri tatlarken bir kıur tul liran atmıktadır. Bir taraftan Kamil uıta ile konuşurken yanaa nca£ın u.tündeki limıtyab olmuş katana kakmakta dim. Benim katanlara baktığımı gören etki mısırcı " Ne bakarım beyim. dedi. — Kaıanlır Üten buıguni siyah olmuş ta ona bahıyoruaa, dedim: Kirail uıta derin derin İçini erkti ve şöyle devam etti t — Ah Bey.m nh •ahiden onlar da bembeyardı. İşler iyi olduğu tama n dışı tamimi yle kalaylı di aıaotaıı bu hakiki katlıdan o ülerine tıkaedık Ale» *» i* aralından geçerek i( kıımı alyahlanır dı| kıaım Dil Bayramı kut-lulanacak ıı I.ı...i. ¦ I (A A ı — T. D. T. C tımneaıaaıade kitine) laik DkV Kurultayının lop'andılı Ik I ,111 ¦ünûa rrmlyrt a araunala Bayramı alarak kalkıUamf yınlıekr. Oeaa avl ba kayram yalmı ar> — Arakara m-ıh-nad. bar kaka! rraraa aa kattaUamıştt. Ba pst sksei Tarh DU. k-.'ı.T».. da "i"-ı atmam .,....»-.,. rk t hayam n>.ı. «aha bı. ol^kaa kutlulamaya karar artmış vr t~-mm ı,¦ ı U. kl kayMı şımmdtn m ¦oktalatı karar la ştırmurtıı. . 1 — M Eylül |*a« Ankara ve latanbal rad yuları ada D İL H aia'arı larafından dil tavası ve ıl.l bayramı İçin nutuk ar ır l (bu autuklarıa kıagi laallırdr klmlır tarafıadaa ¦ ¦. l ¦¦ ¦ ¦ ,ı ayihi İlla ..lıl.. -ki , ı t — hûlûn Hılkıvtrriade I.D. T.Cam riıayvl m.rkeı ve kara şube heyetleri o'aa d.1, tarh ta ealrbiyıt koaa. lalar lata aaıarrti altı ada hatlalaeaaa m-ıaıımı yapalmatm veml mvaşama Tark mlets- - *ırh|ı ea yük—lmeaı aHriada yapacağı tava lıraılrrl tekaraa ettreaeak aaroakkar va kaaa^raaalar aa. Hlraeai HrJkevlırtadı akytraaa karat araaffl merkrıı gka4e.aaat bamlaraao aygaa fCuktaJe . CerraV yet batta a^aa da ae aralım ırak tat. S — M Eylu gkaü market ea -ıia..ti. rd-k. batlı» z*>. ¦•!<-.i ea dil .•>.(. Uı-.lnde yatılır yaımaaı va klç def,İm Ur ..ı.ı. ..... At İGrkca yatılmış yaıılaıla Maleaaalert Bata a H-ı-. .i- ı — . inin .ı ra Ankıra *ı lılaabul radyolarının ba eaaalart gOıe şimdiden t. '.i..-. bııırlıhlar nvtıetleriadrD lamiyet mtrh etini haberdar etmeleri Tflrh DiliTa'kik Ceutiyeb Bışkaakgıadaa rrta edık> raaktrdit. Yeni seyyah geldi Geçen gür» Oçeaya vaponla £tn seyyahlar dün gıtmışlet-. Berna sstukahal Belgeni.ut vaputu de dün 6S0 Ingmt sey-ıahi daha gclaMftir. Seyyahlar dua şrlırisnin mislerdir. Bugün akşam ü gideceklerdir. Zamanın takvimi LYLUL tt.a-1 aea.

1934 «-¦>¦ ata ım> aiuılo, 72 SALI Sabah [.."VMUİİ.tEİ S. f>. İÜ 11 24 3 J n Kimli ustanın fUr ı çayırını kaplıyordu: — ¦ ... 'i. ı.. n sütl Gukıunıın aûtlfl. Bu günkü hava Ycşalhciy bava raaat ist nundan aldığırnu malûmata re. dün bava tnıyıki 7S4 metre, azami sıca ı rl 17 ve vasatı ise 26 idi. Havanın bugün ekseriyi açık va btrnen bulutlu el muhlemridir Rüıgir mut £. Nejal | kuvvetle şimalden esecektir ^lııı mınr kendi ya kaaıoın olay ordu { Lûpen | PM hemde bsş-yerine gri irmiş aıet Alekıandra fakat bunlar yordu. Çunkıl ıi> 'Ş ılı v»M «adla! şta F bu I.....¦¦. i1- förâki( mudthalı tlureali. m a*U ı.. - ' -a varda), aar* tas. etlak eaVrtıde varmala (tape-la. ilk kaaaaaa tak*, a f.kallr Llşiaı ali vatı at lı yaeaV ha adam kaçarml kit İm M... ... I memnun vlmrk pıyar. Ulah ıeya. İrrtıp ediyor, İki kir çlfl teşkil edenin» girip . i...... diıinl ı ..i-.' pm ....ak i(la yaptığı Irtvırl» Orrriaı davn ı .. rdrnk kadkaı taıl.k elatiatl Baran iDutreylia ıcvretl ita talaa dul kıllımı.. Bu kadın, (Jerooı) un la-aadülra geea kendi yal k oduma geldatıaa. (Vıktae) aa ifşaatı ilerine ri|readigından brri ( Jerom ) a kai|. muhabbrt baglarai|lı. Krıa (Jrrom) da keaeh ırvecainin hlyane-ttm agraatthtea aaara andan nefret aaVtak kir gara yaaıada g*ÇÛr-.1.; '"il..-.. iı'mH.,| r kartı o da kir mryîl kiaar tmege ha|lamıştL Isla ka ¦Hakakd kkraiyal aalircal olaıak • ¦ T.ırı,. harar vermişler ve bugün de kltitede akitlnlal yaa-l trrmahta buIvmmutlardı. Bu çiH ki-kaadaa rakip U HıaıHı kttıı.ai ur ada gayet ¦ -• ı ta ı - kir adam alinde güıal bir buktt olduğu —"--a. L_L.il kadına lak. şılmaaı bllfharr çak 1)1 slaeag BÖylemurMaa. Çaalm M—.ü İS kâm »erek geçwal|>aıı ger al ide ae iyi taair bırahtışmı rtml|lım. Tahminimde yanılma gınıı ylrUyoeum va ıııl şahidi olmakla nddaa yan m I kılca şa boL.Hm O akşam Lüpva •** gak Alekaandrayı dediı — Kradi headımdtn mrmauevm latan baırnıarurl rak ı n ' , frnabklan t eti fi ıfcaıdaa gıkflgi ar da lykfe asaf a (al.(mal.dır. Baran (D ia sabık ıı et evi bundaa aonra dua edişin de. a

İvil m'mur u da unutmıyacağından Çkakt ka kadın aerak VâVkS* yanaa. kam kaaakriaa fclyaaal a hem da hatlt otaa k oeaa kurtulduktan ı-ık- aııl aevr ergi adam ila de evlenmiş ııldu. çifte saadeti temin alma İnin da kakkatea Uyak kar de*Or. - Son -ZAMAN — Erlül 4 Beşeriyete belâ olan Fareleri imha ediniz.. ö â i a ü FARE I i cm D ® D I istanbul Tramvay şirketi evkat tari fesi 1934 senesi 21 temmuz gününden itibaren ilânı ahire kadar muteberdiı İV'-"' Fındık faresi, tarla faresi, »e uçanlarla, küçük »e büyikk ber nevi fareleri bîr saniyede der kurutur. Ve kokutmaı Far Hatan Fare tehirlerİDİn macun »e buğday nevilerini bir aıada iıtimal edilirse farelerin bütün ana baba vc ecdadı mahvı perişan olur. Tesiri ka''İdir. l.----M.iaLMHLvVBM^ Taklitlerinden sakınınız No. HUDUT HAREKET Fasdı ADAPAZARİ Merkezi Adapazarı istanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel. 22042 Kumüsyon ve ticaret kısmı: Tel. 23623 Galata şubesi Tel. 43201 Üsküdar şubesi Tel. 60590 İtimadı Millî Tel. 41937 Sermayesi: 1,200,000 İhtiyat akçası: 130000 ŞUBELERİ Bandırma. Bartın, Bilecik. Biga, Bolu, BozoyUk. Bursa. Düzce Eskişehir. Hendek. İzmi Karamürsel. Kütahya. Mudurıu M. Kemal Paşa Galata. Gemlik Gerede Geyve Safranbolu. Teki rdağ Üsküdar. Ye Risehtr. Müeaıt şartlarla mevduat, banla kabul eder Tanenle aeaat abr. tkraı muamelesi yapar. Mev duat faiıktrı müdüriyetle görüşülerek tesbıt edilir. Kumüsyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye satı ama delalet eder. (İtimadı Millî) kendi sigortasıdır. 1» ¦ Sı Satılık Ucuz Ev Kumkıpı Nişancısında büyük caddeye iki dakikalık meşalede ' 'suhtelif meyva ağaçlarını havi b dürt oda. iki so-I Jt, iki taşlık, 3 helâ ve ta ire yi havi ahşap hane aıimct haıebiyla le sa ktır. taliplerin Nişancada Çeşme sokağında 12 numaeıkür hane derunundakılcre müracaatları. Ik nci kra dairetinden i rçtan dolayı mahcuı te t çevrilme ti mukarrer olup artırmışı yapıl olan kt UTO VAREN mı,. Bakırköy lira Memurluğudan : Bir borcun ödenmesi için ervelıe hacıedi en takriben tekit beygir kuvvetinde bir motor ile bir silindir makinesi ve bi r Litografi makineliyle iki kuvvetinde elektrik mo-6-9-934 tarihine müsadif nbe günü saıt dörtten to Yeşİldİrekle Sıvacıyan kısa va bir yaııhane Eylülün 6 ncı Perşembe g Akif ef. toka-ırında n N ı İl Nemm Manini VIHUI v IW. U 1—^V.". L..IIV^ ef. nin müttecir bulunduğu fabr ikada açık arttırma ile paraya çevrileceğinden talip olanların yevm ve taali meıkürcde mabalc hatır bulunacak memuruna müracaat eylemelin ilin oluaur. lan Önünde satdacağından olanların yevmi metkürda bulunacak mamuruna mutları ilin oIudui. (Satif ir) (2316) I Lise ve Orta mektep mezunu Hanımlara

Altın bilezik Tafsilit için Çapada Selçuk Kıt San' edilmesi. "5305,, mektebine müracaat Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Mubayaam avoktaıi ."'1 . ton ı.ılı kak komuru kapalı tarf uıul.yle mam aka aa ya konunmnaytn r biaddeı aaeık ürenin 24 EytU 934 tarihinde münakaşası icra kdıaacağıada. taliplerin şartnam için brrgun şa.tnımedekı tantal dahilinde ihtar edilecek tckbfnamclerinı tevdi için de melkü tarihe müsadif Paıarteaı günıl aaat 14 de Beyoğlu Pneta Tel|[tat biaaıiBıu 3 Uncu katında mü kvmiıyonuna müracaatları. "5392,. | TERİ KESMEK ZARARLIDIR!.. : i Sakın bir lalım lerhlbl mrr,hkil f * lla(larla Irıımıı * * knlkıımayıaıı. * t Südorono [ «PERTEVİ | Kat ıyyen ten kesmez, t Sadece t MECRASINI DCĞİSIİRİR... Ş | Ondnn dolayı aa hiçbir ınrarı • J dokunmak m m. vücudun Irrliyrn İ J herhangi bir aııu merine J J aÜrUlehlkr. 1 eeaeaa................••••••• lltanbul altıncı Ura daİrrıindea ı Bir borçtan dolayı hacıedilen fe.ıköyünde Cclil paşa sokağında 26 numaralı apartmanın 2 ncı d ev eşyasının 8 Ağustos 934 tarikine mutadı! cumartesi günü aaat 12 den 14 de kadar mahallind açık artırma türettin furuht edileceğinden talip olanların yevmü mrıkıirde memurine müracaat si ilan olunur. YENİ NEŞRİYAT Holivut Hokvul'uB eylül nuahaaı Si-Ivyia Sidncyin çok güıel renkli bâr —I ila ea aan aaema ha. herler ni kati alarak intişar etmiştir Göz Hekimi Dr. Süleyman Şükrü Babıali, Ankara raddesi No. 60 Telefon, 22566 Satılık hane Eyüpsultanda İslâm Bey caddesinde 53 No. lu altı odalı, içinde kırçeşroe tuyu ve büyük bahçey satılıktır. Ev iki bölükten ibaret olup mahiye 20 lira icar getirmektedir. İsteyenler: Akıar yda Horhor hamam sokağında 22 No. lu hanede Bahriye Hanıma müracaatları. Kiralık Ev Beşiktaşta Serence Bey yokuşunda Çitlrnbİk sokağında 16 numaralı hanenin, temami-le ayrı, yed lı, bütün konforu hait, bahçeli ve fevkalâde neraretli bir bölüğü kirabk* tır. Melkür eve mür AKB A Ankarada AKB A kitap evinin birinci şubesi modern bir şekilde Maarif Vekâleti karşısında açıl K B A kitap evleri her dilde kitap, mecmua, gnıcte ihtiyaçlarına cevap vermekledirler . Gerek kitaplarının gerek kırtaıiye-nitienııcuı olarak, gatetemi. tîn günü geçmiş nüshaların vlerinden tedarik ede bil inin ir. Devlet matbaası neşriyatının Ankarada satış yeri A K B A kitap evleridir. A K B A Merkeıi Teleloa 3117 Airincİ Sube 1761 İkinci Şube ; Saman Paıar - Zührevi vc cilt hastalıkları — Mütehassısı Dr. HAYRI ÖMER öğleden marn Beyoğlu Alaramü karamada 111 No. I 12 Harbiv* _ Fatih |İ*,rD've,kn * Fatihe | - ' (Fatihten - Harbiyeye 15 Takaim-Sirkeci g-ksimdeo - Sirkeciya aa _ı b • ¦ a Maçkadan - E. Online - Maçka-Emınonu E önünde.-M.çkaya 3-6 9 5-7 9 5.8 17 İlk Son hırttı hırttı ı' ıul

5.31 23.4! 5.51 24.0: 6.32 l.d 5.49 24.2' 7.30 19.2 7.50 19.4 5.59 23.? 6.41 24.CT 6.S7 20.! 6.29 20.4" llam-fcfcvl r?'M'V^8 6.26 19.5* 12 6.58 _ . . [Taksimden-Aksıraya - T.kum-Aksarny |Aktataydan-Takt ime 19 Kurtuluş_Bey ant |jJur,um»''B-B*y'*s,*a ™-_?-: (Beyatıttan-Kurtuluşa -aaea^-ummı fSS^SSL 6-9 17 |B Taslan - Bebeğe - E. öaüna 6 22 Bebek—Eminönü bebekten - E. Önüne Eb İi»ö nü nde n - Be be g e Bebekten - B. Taşa 70 23 Orteköy-Aksatey lOrtaköyden-Aktaraya 8 ¦ ¦ ¦ f. ' Aksaraydan-Ortıköye lÜrlaköyden - E.ÖOÜOC 18 -O.t.köv-Emmönü Vrİ'}'^1" }.t:ooune |F. önünden - Ortıkrıır ..' .' 34 Beşiktaş — Fatih pesiktastan - Fatihe 7 İKalıhlen - Bcjiktışı 14 7.0? 19.51 7.38 20* 6.00 23.1 6.45 23.v 7.11 72.5ı 6.39 25.0 5.26 — 5.36 5.48 24. Af 5.56 L2I— 15', 5.50 20.5. 6.35 21.i' 6.26 23. i 6.52 24.:6.31 20.5: 716 21.3' IA. ıır lydan-T. kıpıya T.kapıdea - Sirkeciye 32 t^kapı-siaad ^"^¦j**™* ¦---*¦ ^=*ummmmmn> r.kapıdan . beyanda te ya uttan - T.kapıya I* kapnda. - Aksataya lAknarı.dn^Y.kntrea V kulrdaa - Sirkeci vc Sukec.dea-V kuleye > kuleden • Aksaravı Akaar a y dan ¦ E- kapıy a L kapıda. - Sirkeciye Sirkeciden - F kapıya I Lapı tan - Ak.«r.ıl 5.2» 5.40 23.: 6.12 8 24.04 24.30 33 Yedi kale—Sirkeci 24..' 1.1 L» 1.4* 6* 5.32 — 10 5.4S 23.7 16 6.20 23.5-— 24.2".

15

37 Edirnekapı-Sirkeci 5 5.24 10 5.48 23.3t 15 6.17 23.5' — 24.01 I Yüksek Mühendis Mektebi Satın alma Komisyonundan: Talebe efendilerin Mayıs 935 gayesine kadar çamaşırlarının yıkanması 8'9/934 Cumarleti gün» s de icra edilmek üre-e alenî münakaşaya konulmuştur. İsteyenler şartnamesini mektep idaresine müracaatla görebilirle Münakaşaya gireceklerin muayyen saatten evvel muvakkat teminatlarını veıoeye yalıtmalar, ili n olunur. "4842., | * | istanbul Evkaf Müdürlüğü İlânları Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanuı dördüncü katında 15 nu. maralı oda. Yukarıda yatık oda 935 nenesi Mayii nihayetine kadar pa* tartıkla kirabk olup talip ol anlar 5/9/934 Çarşa.ba günü aaıl on beşe kadar Evkaf müdüriyetinde Vakıf akarlar kalemine a*a sallın "S387. e a Garaba Hastanesine 934 Sı nci Mahyam iarf oda Ulumu ota. 179 kalem aletti tıbbiyenin aleni surette icra kılınan müaıkuı-¦ında talip tuhur etmediğinden mrıkürulaııktar alalın iha etiyle Eylülün 8 inci Cumartesi gününe temdit edilmiştir Talip olanlar şeraiti anlamak Uıere ergÜ. Levaıım tdareıiae va ihale gitnüed saat on dörtle Idaıe Encümenine müracaatları. -5384. 5 İstanbul Belediyesi ilânları '1 Kesif bedeli 117 Ura 65 kuruş olan Belediye karşısındaki bin bir direk sarnıcının elektrik te isatı paıarlıkla yaptırılacaktır. Ta-lip olanlar 18 liralık teminat akçesi makbutu İle 9-9-93 -şerabe günü saat on beşe kadar Levaıım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. "5403., Imtiyat tabibi: Ab Umumi neşriyatı lalara edin yııı İşini «uflarl ; C- Hikmet Matbaaİ rlbuıılyı ¦OV' Seme I Numara: 87 Abone Şeraiti '.-».< I(M> Harıt İ(*« .1,. ım I» <Y»'ea.-aaıa> Jare/ Ja-Vaa.. IFtfFON .•••¦> ZAMAN? Mafbaai rbiiiiiya. İılaab.l ^ Sabahları Çıkar Siyasi Gazete ^ ¦"«*•' Hcryeıd* i ylıır Çarşamba 5 Eylül 1934 ' W- vji olmak, fulara kapılmak intanlara mukadder olan halaların en büyüğüdür, II ¦¦¦¦¦ n-an fŞ.rhi I üarü .hilede) Knaıt m>e*ef« Mesul kim? T.em~ay —etV.ı l.-tJ ada*, ham faaaaa »alanı ¦ ı ».,.¦,¦¦ İı ¦ ita «aka ,rk tramvaya b 1 Tramvay airkctaaîa rol .....l ı,.ı.„... ,ı. imali • Uf- paradan I,dl lak İl dı|ı iki milyon lira da İ*c Ullrdal rdilıeeh Y..I Nal- V.ki-hoin hi( şaha fölurmlyeo aıin v» iradeline naıaraa bu paraya da »İndiden alınmı| neıariyle ba'-abi-liri.. II,,.-. cak İyi t F.h.l i| bununla Utanıyor. Yeni Nal.. VdukU Tramvay pek.*lrrı.1 lea- m. .k, aylak '..tkık üe kVmy k^nvenave». r*-

reakrv» ..baaa. pek taba. olarak ba» »kaddo naakVr ge-¦yee. liarbaa "Ba uyW-H yapmak ba kadar balny kmi| la. pimdi) ¦ kadar ı y.p.lmad.7 I ter Ab B-y Naha V.klll olmaaayd.. İr.ınn av Sır. beti yel paran namiyle halktan dıha n.kadar rnilyoa (ekerekli ve bilet Orralltrl, tahammül ediimeı ı.-1¦ I- f — ¦ dah» nakadar muhafa¦¦ edeeekh'., Suallerini kendikeo-dme ......... •e bu byleria leuelevle ba kadar yaamvı deeam Itamlam k, miB maa'al elda|aaa ifrtnm.k mBu (.»i...,. ...La. .anhr ve ba m*k hakik.l.n (e* m-lvmd... Çünkü dam d. »o, l'd.limiı IBM halkta eek.drnbe.ı "Şirketlerle katiyen bata (.kılıma., halktan iıtr-diklarl parayı, n.k.ı hık- i da olıa allılar ıe kim at buna ıeı çıkarama.,. Kanaati vardır. 8u kanaat (e Mr-jıut.yetin ilanından beri geren yirmi be* annenin verdi (i l.e.übalrıdaa hani olmuytur. Halbuki bu kanaatin Bekada* yaahe »4daaf.au e» Şark.tMrle pek kalay b.,.,1..ı.b.ia.hem de bar ilri ay iemaV baaa n~ kılab.-..,.-. \.f.a Vekaletim- yeveda işemek babada, halay ime kada. bu nıya yapalmad. ee bundaB Mm ....... ' Şuran muhakkaktır kl Tramıay al.hetinin aene-Irrdeebarl yaptfı eııiiatimel. Ali II-1- gokt.n gelıa bir ilham ile malûm aknem. Yıal Nafıa VekiU bu k.Wi, M, taVphe.i i ya Nah. VeUletıam. ya lıtanb mata daaya'a. k...,t.ra*ekla "ad. Bu doa.ıUrı Şark et -»hn..l.-.m.!.r,». amelle tatkm ıa takip mr lal rneeaaı le.at cama l. ¦ •,. mı imyb.ii ime. Hem m. ...at »ekılk. (âba «abam aVt^meılee. Senele.ee in kil rinde kalııUr. Şirket illeri.! daimi meMul oleaaları İUbariyle belki ea ulak Ufaerualma kadar , re Şirketlerin halkla olan mueııırbatını ııkı bir mürakebe altında tutmak bu .evat.n b»tlıea *a y.flm * a. i (eleridir. Ia<' bugunkU ı.ıiyıtte buketin eaeiyad.aaiar.dikkat.nl eelbeden ŞırbatUrin muamelatını ee beaap-Ur.n, I-..I- takip ık. am.aıxal .. mm-l kimi.lir bmmmm|n katd. jiaıdîrı kadar Tramıay fa yel paaam aamiyle ta-m'iv aaea ^AarıimıE«a* ba yolauıluk. la. AU Beyden e.eel yfetea Nafm eebilarriaİB namı dıkkatiae vaıed.lae idi luphenı daha a..el ..-ladır. I... ....., .. l.ı.ı ı .! balkıda aneah I... ¦undrnbefİ İdrak ettıiı Uru. bileli, tramvaya binmek şimaline daha cok avv«l Ua.-_.nun İli Iİİ Nıfıa vekili hararımu mSmUıİyelın.. ba y.h.l l|laeial hendıl., nden Fnknl bu meake. ı.ler. yapıla-lak bilmelinin yalnıı bir aafhaaını refkil ediyor. Buna |Üph yoklar,bl l.-...... alrk'll »nelerle vûrea Şark şimendiferlerinde Ücretler pek yakında tenziledilecek Nafıa Vekİlİ dün Şirket müdüründen izahat aldı. Küçükçekmeceye kadar olan ücretler ucuzlıyaca ¦ mim i'. ¦ ..... ...r-, a.r.lfar.ad. vakıada IraılUf ,.»...* -lan Ja-I pıaa. adı/e •'ee' lameid »/a/.. Vek.l. alil , Kaim vekili AU Bey duada aeh¦ımmd. <.tk.ble.ln. davam .tamatir.

V.kil Bey aba m bak aaal İt da Şaıh almaadM.veel . J.-.. .-¦mı mr kkl mal kada. — ,f Ah Bey. beaamelm .....t .<-.¦ I....I...».....I F..k Baydan muhtelif meaeteUrr hakkında iıakat ald.ktaa aa-ara ıı.h.tla mldtrÜ VI P..k. h ¦•.¦¦¦¦> ka~*aiyle Ke kada. L - - , Devamı 7 inci tahifede İngiliz İmparatorluğu bağları çözülüyor mu? Büyük Britanya harbederse dominyonlarının vaziyeti ne olacak? Bunlar da harbe girecek mi ? Looalva 4 ' v V ı — Herkcıl hu-bümetia (irıııaı ki harbe Demuada h.amkhkmadea aüeâal- t** '- DemUyaalar d*|r«daa almj-mya >|l..ah .ı..«..l.L'..,, h-rhan^i bir myali ....kanın, metlei "Uk—-na. maahed.aİBİn ahkamından met-ul ol.maılar.. Halbuki „.l.<.b kabineyi teakll «1.1.(1 en ..llhiv.tlar ..vat taralından . .. i- Kanadı liber.l fırka^ .aafdak p.....p .... ,, ı. hatl kararını ve.aua.fr, -Büyük Bellaaya b.li karpl* oU d^u e.k.t Kanada «a hal. harpteM. -Haak.ym. ımpa.a .....d. bir t.tk.k millelleri SStf, gmi -Im.kl.d.r. SeUk.y.tla. , , - ... mebafı-İmin ke.aat.ne faee hükümdar harpta I . .,..1..... laktırd. Impeıal.,!..,„., Ur ............ bitaraf kalmalına I,'. ..ım i m kaa yoklar. ftaalo K-.fi MrV—ı -C—t. iM.ke.l kükümelm fîriIhl.lİfU.a ı ¦ la-Bda hec del.nnda ml.üblıalp ¦üeükleamiyee.ti la.rik eli maktadır. Belediye intihabatı hazırlıkları Gazi Hz. Reisicumhur intihabından dolayı M. Hitleri tebrik ettiler Ankara 4 I A A I — Almaeyada yapalaa «.....-...... ialibabı dolayıaıyk- Kviıleüenhur '.an Muıtafa Kımıl Hı.r.lleel II» Alman, ya I'. «ı.ı ıı. .ı ¦• Baıvakili M Adolf Killer llalr.lt..1 araıınd» ¦|B{(ıdaki lelfrıflır l.atİ olun muttur ı Davlal K.İ.İ M. Adıılnl Kıllı. Ha..etleri Barli-Devietm.. en yehmk n. 1-tık.b.nı. d.la,-.ykl anal t.b.ıkl...m, ....yiel-.k.....Çak ı kabul Can «faal-re Kemal Tü.kT. Ii-iı.<.a.a.ııı Gani Mnrtlla K.m.l Haneli..İne Ankara Vaıif'ma ft.ad.imak I.ulumla bulunulan tebrikten dolayı ı....... ¦ ı.,->.!.,..I.rimin kabul buyueu'maaıaı latı devletlerinden riıa .darim. Almın Da.U-t. M-,-..il. Türk Mühendisinin İstikbali Mühendislerimize düşen vazife büyüktür Her imar hareketinin başına Türk mühendisi geçecek - Mektebin İhtiyaçları, talebenin dilekler maıia'ım a.pll ll—Ulrm Fa«a ftıh; aaadaaa.ı lir a.ada Belediye ınl.hap .neûm.nle.1 din kınlarda kaymakamlarla ei-laalam»^ dalte.le-

rır,..ı aa k.ım.ll.B dulayı bir taraftın (oh mbte|.bbır omukla be. rabar, aliler laıaflaa bu raelelrr. f manan /..ı,- Zada lıblar da bu l| dah. bir müddet atayaıahtır. Batim ka.alardek. .ai.bap eaıâammkrri ...I..I.I... bllvrmklea amma kin. anu—lT.a aya. (aade kalII Ilı Bu . ¦ ¦:¦ bukaknek olan Be-lediy. lalıbnbılında n.aap eklerifFtının l.min .ı.ı..-. içm Halk ¦rkaaa tarafından a.aml tayrel .lılrdilmekl* ı en l.dbirl.r il II ha ¦ ol u*mah tadır. Elma dağında kış sporları Ankara 4 (Telefonla) — Ba tene Ankarada ki l.lma dağında^ Itif »paeları lc.ia laaiaal y apılma una karar venlnuflir. Hukuk Fakültesi Dekanlığı Sıddık Sami Bey Dekanlığa tayin edildi lılınbul 1 ¦ ¦ .¦,'»" Kektûılü-(û, Ordinıryoı TmLıne Tabir Beyin iıtilaaile boıılan Hukuk fak tlll dekanl.(Jırı,ı İdare hukuka f.. (-...,., Sıddık Sami Beyin ı.linini inha .yUmıı, Maarif V.hil.b bu inhayı mavilik faVmee , Hukuk fakülteni daba»l.|.«a Suİakb Sami Beym layia e«mm|i dm. ümvm-iatey. t.Wâ| ..I..,.., Bey İMaamal Halk mail tahlil meml.h.tlmiı. dmam-atOr. . -. ı MUhlye aveklabiad. yedi aana prafaailrlOb el-l| v» «oa tefldlil mOn...h-ı .! Üa lvı.ıtt» k.,1ı. . ı .. Yeni dekan Sıddık Sami Bey. Hukuk faküllmİBİa de|erii .. m ...... prof.eorl.riad.Bdir. Rusyadaki askerî heyetimiz Hamın 4 (A Al — Kleem bu-alaa ....!.'.. kaeaiarri M. "Voeoılel. a.L... Tbrb heyet i »erefıne bir ılyafH .^nverir. Ziy.l.tl. TUeh heyelındea baaha -Bodiyeoi, Alb.Btı, K.m.rf. yoU daılır Uk.aaya hükıhm eti aıam vn .. yükıık kumında hey.H müm.mill'ri da haıır bul un mu (lal dır. -Voroaln*. ee-Budiy.nl. U. II. Fabr.ttla .. MuıaHer Papalar are—da nul.hlar l.ati oluaUkraaya dabalıy. keammel H. Bal.ıthı.LVr.n.» aa mi»fir:eve''Haanr'lmBİı.. aVmi|tir. Kiyetten hareket Heaknva 4 (A Al — Türk aakerl heyeti, Llk.anyn -ık ¦¦ -daireai kıta atının lalimlermde ha-ıı. bulunmak Al.ra m. Voeoıilol İle I.ı. I.I". Kly.H.a lıa..k.t etmiıBr. _ İktisat Vekili "Edirne» ye gitti BU madeVll.ab.ri mb.ımlıde bakman Ikt.Mi v.h.ı. Ol.! Bay. I| Valin, imarı pafanda \t" n. ....('.(¦ alan ıaaVkarıdlıl.riaılıla ta«a-•Ikl—t ı</aa ae >¦¦...... at.aa.1. ııva PaW a-. — Hanımlar, a». deeaaı o kadar f »il» raf bel atma yarlar.. Bab.*l.da bir klfpt. ile manlkıl • apMım. .ana. t. miyin. Mii.ei.di. mektebi r a b t ü r ü Fikri bay ll.bvaa-

:,¦-..( V. o Iı. ediyor I — Hırhılde Anadoluda İni tnpr.k ....¦d. h.ıprû kurmak hayali, '.<-.-¦ lerini köreltiyor... Gr,.- yalaı. dorl a, 1. Bunlardan fr.lea han.m Vr.rrl. Ul.a.l.ade. mıyerlar_. V.ht.baı yebUae iae la*) dür. alIkuVei arehanbe Mi ba re aıa (aV k. ınrı »¦¦( hitama Limanlar ıslah edilece Memleketimizin 79 limanı ayrı ayrı tetkik edilece ıslahata tedricen başlanılacak — M.. Iklıall vıhalall bili Un limanları.um »aiall.nl aarila|tirm»|. »ı her (ibeHen ı.' arar errmit-t*r. Büteeam maaaade.ı a.abetinde I.U. auf.-a- >•• a.tık um» .'.-(¦ ¦ aa '."¦(. '.-.il. ıa (.-..(.¦ «e tedriri olırnh yıpıUeab huUUhathahh.ndal.lhik.l Irr v ek ilet limanlar amum Lütfen tahifegi ceoirinİM Yeni tarihî tefrikamız Bulgarlar "Çatalca» önünde Sabd. Bulgar Çan "Ferdınant.. Balkan harbinde "Çatak;*.. Önlerine naııl gehDtati? /ılaniala t"1' •*»••"/¦*. taommua '»lıaaı i..-.1.ıllna »aıı-'aa.rle. ...... «rfa1-.1.//.I alamadı'1 Bir taraftan biıa doıt görünen Almanlar, diğer taraftan Bulgaristan* neler vadedıyorlar ? Bir maddett.ab.ri |.k..mi.d. im- H*"°' "f" lama. lk.,-1 Vehlb Cei.1 aWy. kj ve o ema.de buyuk re-Uar aymyan Bamba.-.. fmi l*-> *m v-he- I Umutla... nfpaatma -t—t ede. b. » **- ¦**••*- " rikaıı Peıyenvbe fim. maşra baafcy.ı la Baakam m Mu»mmer. EaMraı r«tbu»u Şakir, I .... ¦ ,-.ı-.. I ıı." I Hakkı. Tatkofiı mUdUrü Kurl ı.|lu Faik Beyler d» C.lil B.y» «lak»! elmaktrdirlır, Celil M ¦¦ l| Haakaıı (»bıUnia açılma meraMmindıa »nara ı yanıa Ihı.. »aılyıll İla a a.. ya fId.r.h Sakar fabrika.mı da gıııeifclır. V.kil Bey «uma fUnu mbrimiıa aUneıeklİr oV bntef-baabyataiu. BAaİmiaiÇ r.a w... .I-.»-. —a-"~ *"*— *.-al la ........ .,».. .... /,ı**.ıı«dm a." a. «aiia. nar 11* Ja ıMtarJe f*' *»/•(*..!•. panaıı Car - feıafı. Meal a, Hli.a.nı.ını UMırmatl* iarmeaaea*. . -.a »ir fal .akaılr'l a*. ••¦Il».(anıia lar.l v« ..l.»a* aaıarlar. Onla. aaraıeillr. Perşembe günü yeni tefrikamızı takip etmeğe başlayınız. Bar arakl " a-aaaa Uaa "bl.laa ı< 4* ..l...ıi|la Mr ,laW. I *rr »IVT. \U>ı k'/ IsatVirtP^ — ZAMAN— tylûl 5 | H^^t=C=Î^Hiİ^İBİEİRlli^ İtalyada Faşistlerle Sosyalistler barışacaklar mı ?

Verilen haberlerin aslı varsa İtalyada Faşizm haricinde Sosyalistlik kalmıyacaktır İki Ut gün rslki Ayına. İtalyada 1 *|.ıtlık Ur.hinde bir dönOm •oh. İta İrı«-Irdra deliliktik ildiriyordu. Bu yolda --nl. n «alü malın, aalı 'Londra, da çıban "Deyli Telgraf, gantrıinde e fru-tannurşl Bu (iletenin "Mili*, muhabiri bu münaatbrtlr birçok mûhiiB iıi'ı.ljı ırrmrbledır a tu dur Sinyor "Uuaolîal. İtalya aoayalial fırkaaiBin ilrrl grleeleeinden ıag kalanlarla konuşarak laşlat fır kanadı tottalitt bîr cenah vuruda getirmek ietedigini bildirmi! ra aoa>alUtl rrla dt ktadl fırhıaiBi kalılmalanar latap ctmi|tir. Şaytt bunlar kendiline katılarak ta fır kaııoiB içinde, yof/rulaeah elualarıa eda Onlara mrmirk»1 m bOIOa > va latthaal hayatım g6ul llyra hfckdmet dairelerinde rn mühim atevhileei vtrc'rktİr. Ingiliı muhabirinin anlatı...na gore İtalya Uatvek >aliıme dotru dönmeğe ve ondan yardım d lemeğe takildı ilah olunuyarı 1 — Yeni lial.a devleti kadar bu Korprae yon Urdan Loncalarda a mütr-yrkkildir. Bu l oncalar gen i (İrdik (r gr m (İranlı bulunuyor. Bunları !•>.-kırlr idare edebilmek İçin amrl n ilimal rll.gl adamlardan latifede atm-k. bu adamların da Baş tekil nııırında itimada Uyık bulunmaları (tabeder. 2 — Italrada işaituk ba* göatrrm Ijiır. (Geçee ay ı(dilina aayııı 30,000 da.) Sonra Italyaaın gittikçe atılmakladır. Bu trbeple amele ücretlerini keamek ve yeni bir takım tedbirler al mak kap ediyor. I«ı- bu yûıden haaıl alaıak bir lakım alımlılara karşı galmtk içindir kı toayallıtltrlc anlaşmak yolu tu tut mu 11 ur. ¦!>•¦. 'i telgraf, muhabinna gSer İki lıral aıaıında hant olan temaı Öterine Sinyor 'Hutollot otyaliıt arkadaşlarına Oç aylık bir mühlet vermiş, ha kc ay tartındı 'ırkaaına lltibah içi atanaı urtemi|tir. "OOyil telgpal.ın "Milin, mahabîri tarafındın verilen bu malûmatla atlı almadiflma dair ban teklifler •tşrt.lunmakladrr. Fakat bu teşehhüt aotyalialli|lde faşiımln içine almayı ır faşitm herifinde a o> yellim bırak iatlhdaf ettiğine bakılırla ortada tekıibe değee biraey bulun m adı Bı tevaıtuh eder, ¦5- R. Batvahillnl bu sakilde Soahtuheia Bey memur ıdllmiştir. Hııhıin Bay, vıbklıt dtalt ve kava muatrşın Sadultah Beyle birı.kı- "Şiir., da vı Hırmıraaıa batı atktllırlade tetkiki tu bulunduğu gibi aigtı bOtÛB limanlarıruııda birer birer tetkik edilecek. I.inanları mm a bugiıuhd fa liyetleri İle ' buedao aonra ne amelle daha faı' la istifade edileceği noktan araş-t tınlaeaktırt, Me m İr keti milde "Î9_ liman varil dar. Bunlardan "17, al Marmarada. 0 "t*, û de Karadraildr. "T*, uda j Akdrnîıdıdir. 1 blah e dil »t ek limanlar aralında J kilhaaıa lıipr.ll lımir, Merritı, h. Zonguldak ve Ereğli Iimanlına! „ fevk alide rhemmiyrt verilecektir. ,. Diter laraft an Ereğli den dahile ,j dofru clrktrlkll bir tren hattı İnşa-kırar »eriİmi( olman, bu ¦ma ehemini ırtırıı arttıtmıkta-Eıcgti limanı hakkında hırır. ¦k proje İçin ayru-a mûtalraları alını..................... e ^__._ » HÂDİSAT KARSlS/ı\DA FİKİRLER, GÖRÛŞLLR ISovyet birliğinde neşriyat „. .......... ı . s ..... •Mala atılmaaı mCnaıabaiı.le aoa baş yıl i artında Savytl birliği I Bnda yapılsa aaşriyaltaa kakaadea kari ae jan-Vâ^nafc tarla er "y Ş *C«c»« eabeş atara traBaa aaşra!,%•¦ aaVbi e—lv-d™ s — ,.. k>ha hamlan|t.r. Cari.» davrİam _ m atuı yıllık aralu-,n ratrlrr .L ; m. ,n nll. itaya*. Sav yal kirlili tt.ii d a en (k .1. i.,., muharııı " Mıkılm

'.>-¦ _ dlr. Sea btş ı-n« Irtndr ar ki. ala atarUrindra IV mi İyi» I ¦ ¦ .J n ' L ntatlır mı ur j 11 ıı mfiır. Haharrir 'Solokov.ua raerlerln-* Î.10«.000-Sertfimevl(.in eaeıle-|LUn ?.0«000 -Novihor-P rtbvi,, .il eaerlerıadea 977.000, -Cladkov., | ) ıı ı I- 1.. -".000 I', ....... mil llarladen I A ı ¦ . aaarUrUdan 917,000 aUalıa aaa, (.«¦.¦.('-. Badaı.. aia B» rhtrktdıa aaa aa kaş aeaa tarhaala ¦' C.-•»*• ¦ ¦'¦>* ^"kareytl hirtı(i Içiada 104 lııarla ıjlyat yapılmaktadır. Yalnıı 19)1 kŞ Rjlaktea Kuıı liıan*** aaakaya •armışl» *J**Jk» ummal htarkateat«h-aV. ba "¦•V t* bn-Hiaal kadar İ.-Utı 000 . aatları utabı banim.ı' ı . )><> .indir) (23ı R. Balkan devletleri arasında Yugoslavya - Romanya başvekilleri bir saat dostça konuktular Belgrtt (A. A | — Romanya başvekili M. I.ı.rr.ko dün akşam aaal 19,M) da YnSoa-Latya başvekd i M. "Utunoviç,, i liyaret etmişiir. İki okta*, »e komşu memleketlerin başvekilleri bir aaal kadar çok dostça görüşmüşlerdir. Bu mülkkat aa-naaında iki bnştakil Romanya *a YufOelaeyayı en bOtun metrlrlrr. tetkik etmiş, lerdir. Yunanistan • Romanya anlaşamadılar Atana 3 (Hunimi) — Büh.eş-ten ahnan telfraflara Batarın Yuaanutaala Koatanşa aratın dik ı yeni bar tkaret mukavelatt yapılmak ıçıa cereyan etmekte olan muiakrralla itilaf haaıl olanla»"tır. MUıakerat muvakkaten latil edilmiş va Yunan (muallimini Atmaya avdet etmek için karakel etmak uıere bulunmuştur Yunan Hariciye Nazırı istifa edecek Atana 4 (Haktan!) — Hancıya ¦tatarı M. 'Mtkı.mot. da» trenle Parıalro avdet cykmift.r. Caıcte erm latif atı hakkındaki suallerine dofrudan doğruya cevap veraıyeıek kendıtımn hükümetle caaırn muvakkat olarak bulun u, muayyen bası meta ılı harıcıycBin hallini çaltşdığını vc bunlardan ek-ırrı ,rtuı mutalfakı i aky lemistir. M. "M........ kkrkaç gam burada kaldıktan sonra akvam camı yatında Yan s malanı t e mail etmek bere "Cenevre, ye harekat aaiarektir Havana üniversitesinde İsyan Hatana 4 (A A) — On ... sile talebesi liruıersıl* binasına çekilerek hasntant nümayişlerde bu unmuş ve tramvay tellerini kramışlerdır / .ıt.ıt.. ııni-vcfsilcyi kanamıştır. Amerikada yalnız bir şehirde grev yüzünden 200 fabrika kapandı Is federasyonu reisi, Amerika amelesi, komünistliğin ve fesat hareketlerinin düşmanıdır, ılıy Nevyork 4 (A. A.) — Ser- I fabrikalarda SOJIKJO işçi çamaya sahipleri ile işçiler, mensucat grvenin büyüklüğü hakkında başka başka fikirler beslemek r. Yapılan tahminlere göre, menaucat sanayiinde, buhrandan evvel, 1.250.000 İşçi vardı vc grevi n ilânında bunlardan yalnıı 750.000 işçi çalışabiliyordu. Karolm'de 60.000 kişi işlerini bırakmışlar ve 200 fabrika kapanmıştır- Kapanmamış olan diğer kada da 75.000 kişi çalışmakta devam etmektedir. Crev emrine ne dereceye kadar uyulduğu bugün daha iyi anlaşılacaktır. Çunkfl 24 hükümet dahil eki fabrikalar, dün "iş yıiım.. münasebetiyle kapalı idi ve l.ıı.ı.ıı açılacaktır. Bu lışmak tadır. Vişita 4 (A.A.) — Amerika-iş federasyonu reisi M. "Grecn,, burada aoylediği bir nutukla demiştir ki: "İşsizliğin yegâne çareni, hafta mesaisini 40 dan 30 saate indirmek, nafıa işleri programının ikîni tesri eylemek, ve her şeye rağmen işsiı kn-lacaklara tahsisatlarını doğrudan doğruya v tedir...

M. "Grecn,, milli kalkınma İdaresinin verdiği haklardan istifade ederek ameleyi kendi aralarında teşkilât yapmaktan raenneden patronları lahtie etmiş ve fakat komünistliğin ve her türlü fesat hareketinin müthiş bir düşmanı olduğunu ı6y-te mistir. Hindistanda feyezan felâketi Raaçı - Htdaslsn 4 (A. A) — Bıkar vc Örme havaim nde sular t aşara) ta Aşağı yakan 300 koy n iarar görmüştür 7500 <• butuna. 5000 ev do banara haraptır. 11 kiki boğulmuştur İki yeni İtalyan tahtelbahiri f'lumr 4 (A A.) — Karnero tergâhlarında yapılan "Rubino,, ve "Topario,, adlı İtalyan dcniı-al gemileri son tecrübelerde 80 metro derinliğe kadar dalabil m işler dır Romanyada bir kaza Bakrıg 4 (A. A.) — Bar etobûe lı'l......' rıearuada davrıknaş ve ¦tinde kalan lalar ymalaamışlır. aWlaadan yarak akta dere* kraf laaave yat.nlmaşnr. Bir tayyarecinin feci akibetİ Kleveland-Amenka-4(A A)— T o topa o o kupası için yapılan uçuş müsabakalarında, dört defada v saalte 3116.215 mil uçarak dünya süral rekorunu kıran Atlantalı "Duglas Daviı., bu muvaffak iyetinin hemrn akabinde yere düşüp eıilmiştir. Dünya rakoru, bOyleıe, saatte 248,129 mü de Miralay Kıiı..' Turner'in üıerinde kal-ntıştrr. Belçikada büyük hata manevraları BrukaaJ 4 (A A.) — 5. Ş> *e 7 Eytasde Brtkarl va eıvartssm kava mOd11aaı. için battın harp t amam vesaiti kullanılarak ya-pdacak olan gece va gıindüı mınr ı ularını dıgrr ecnebi sabitler başka Japon ku-mandaaı "Okıyoma,. llt doktor yOıbaşı "Mesuda,, hatır bulanacaklardır. ,..».,.,.„ .1Belçika ve Balkan devletleri Erkânı harbîye Itri arasında dostluk? Brüksel 4 (A.A) — Kralın emir labiti Miralay "Valkur. Arnavutluk, Yagoalavya, Romınya tı B ul-garlıtao krallıriylc, Yunınlalaa relajcumhurunuıı neıtlerinde hıımıl bir vaılfı ile mamur rdilraİgtİr. Bunun |- ¦ ¦ ¦ ¦ Rel'lka mııkûr m'mlekv'ler erkânı lıarbtyrteri aralında mevrut do. t Tuk batlarım kuvretlendir — kl Milletler Cemiyeti ve Rusya İsviçre hükümeti, Rusyanın girmesi aleyhinde rey verecek Bern 4 (A. A.) — Harici işler federal meclisi atası ile. Is-viçren n mületler cemiyeti mur ahhasları üç saat devam eden bir celsenin iki saatini Sovyet Rusyanın milletler cemiyeti ne girmesi meseletioe tahsis etmişler ve müıakcredcn sonra bu mesele milletler cemiyet inde reye konulduğu saman "Hayır,, reyi verilmesini federal meclisine teklif etmeğe mütt efikan karar vermişlerdir. Rusların yeni keşifleri... Londra 4 ( AA.) — Rftytcr ajansı " Moskova „ dan haber alıyor Sovyet ordusuna mensup 89 labit Kafkasyada "El-bruı,, dağının tepesine çıktıklarını tel sille bildir mislerdir. 1 l.lbrııı .. un tepeli, 5642 metre yük sektiğin dedir. Diğer taraftan şimal kutbunun Sovyetler tarafından fethine devam edilmekledir. Bur. kıra n "Yrrmak., gemisindeki heyet yenî bir ada bulmuş va telinle haber vermiştir. Rus - Japon gerginliği ne halde? Askerin huduttan çekilmesi konuşuluyor Paris 4 (A. A.) - "Petipa-ı.tıveu . gaıelesinin Moskova-dan (İğrendiğine göre Japoo sefiri M. "Ota,, M. "Stimooia-kof., ile yeni bir mülakatta bu-hjomıışıur. Bu mülakatta hiçbir şey ıııma k Şark hudut mıntakalarındaki Sovyet ve Japoo küvetlerinin geri alnını.i. ve isbhkanılarının rip olunması meselesinin görüşüldüğü mushakkakhr. * "Londra., gaıetalerıoin verdiği malûmata ftVe, J.ıponva deniı ve karada yapacağı bd"Ruam,, mücadelesi Mücadele için her yerde büyük hazırlıklar yapılmaktadır Ankara 4 (Telefonla) — Birinci Teşrin ayının birinci günü bûlün memleket la başbyacak "ruam,, alığı mücadelesin a ait latama I name tabeoVmm ve vdiyetlere gönderılm.,tır. Uuahaılde -ıp.i..i ssskta-dele için lıtanbul belrdıyestnın idare ve Valinin reisliği alandaki vilâyet Bağlık la bit atı komisyonu tarafından çalışma programı tesbit edilecektir. Çalışms esaslarını yoluna koymak uıere Ziraat Vekâleti Baytar umusu aaidfch,jû mû-Ifhatvularındın Muıaffcr Bey bu hafta

içinde 1-1 mimin gidecektir. Ittanbnldaki mücadeleyi belediye baytar müdürü Eaat Bey idare edecektir. Vekalet bu mücadeleye çok ehemmiyet vermekle beraber, mevcut vilâyet, kata va 42 bin köy de ruam mücadelesi için sigarı 3 sene çabteaak Liran gelecektir. Ankara Gençleri B Bayramda fzmire giderek müsamereler verecekler Aakara 1 (A. A.) — Aldığımı, malumata göre lıml'ln Kurtulu) bayram. şralıhUrlaa laCUak aa btbeyarlmıUI panayırı ııyarei atmak va ba vaaaU a* kir Halkın stsaaaı yapmak kpia Aakara Hal-ka.ıadr. kırk klşUm Ur gvun Cuma gânhO I ırala kalkeri rtiı vekili do'.tor liBayın riyaaeti allında lıınire hareket edec ktir- H" .)-:... tedlr. . va m* kirlin Hanimi mal . Jnver Rrfik Beyler bir konar r vereceklerdir. Temtil şubeel dr -III mm r' ı oğlu. plyaılni temtil rdeırbiır. Bu trnuald* rıerın müellifi ıı i. .-i- Ahmet Nuri Bay pııeı-ıı mühim rold alan Ilı» -mal A|a rotunu kanıl ay myaraktır. Halktvı bu teyyakanadı kâyâk kurtahaş maka rr be lav ısla cereyan ett.fi takaya şrkıtlerımıre aaygılarını bildiren b barabataktır. Vr ItmiraVkl Ihamrti tanaunda Meacmrne giderek IÇubıl.n - .... i. ... ı.....: edecehlir. Bu bayBk ve biriari tlyarat Içla İllim galra laman tapmak, kanar* va ŞıttıilâıUkaan aa muıık kananlaruta fcaeırlamak aşk» Aakara kalkevlae aatnıap kir kaç arkadaş daka nııl raaria butun dekorlaııyie tıaair* gitmiş bulunu-yorlar. Orta tedrisat kadroları Ankara 4 (Trlctonla) — Otta tedrisat ItadverUrt tamamlan-atıştır Kadro da tıbbi sebeplerde n başka değişiklik yıpdmanuştır. Yeni kadro beş güne kadar alâkadar muallimin, tamamen tebliğ edilmiş oUcaktrr. Muallimlerin mesai saatleri ile müfredat programları kendilerine bildir il m iş lir. İlk elma mahsulü İnebolu 4 — (AA) Bu yıka tik eke» asabsulü bargua rsatrasimU vapura yakıenatiştjr. Oçyuı usvd bu ilk parti t lata Yafaya gönder atmıştır Ba yd elana mabtulunün ber eketfa oUiagı sa İl şd sta. Başvekil Rizeye uğrayacak Riıe 4 ( A. A ) — Şark vilâyetlarinde bir telbik seyahatine çıkmak uıere olan kıymetli Başvek Paşa Haıreller.nin bu **yahattc şehrimİıc da uğraaataklan haber alınmıştır Sovyet Baş kumandanının hediyesi lımr 4 i A A.) — So*yel orduları Baş kumandam Voroşilof cenapları lımır belediyesine Kırıl or fln harekâtını gösterir bir çok resimleri muhtevi bir albüm göndermiştir. Ankara yüzücüleri geliyor Ankara 4 (Telefonla) — Türkiye Deniıcİıik birincilikleri müsabakasına İştirak etmek Oıere Ank akası yüıO-cüleri yarın "bugün,, Utanbula hareket edeceklerdir. Alman ithalâtı ve İtalya Roma 4 (A.A) — Resmi ga-late tarafından derhal tatbik edilmek ürre neşredilen bir kararn ame mucibince. Alman ithalâtı, «ıı s'.ı-'j ne olursa olsun, milli kambiyo enstitüsünden satın k Alman markı ila Ödenecektir. Baaka türlil tediye me m n u dur. yük manevraları sebep göstererek Mançurinin cenubtındc ki "Dairen,, limanına 30 parça harp ge isi, şimali Mançurinin mcrkeıi ve Sovyet Ruıya hududuna civar bulunan "Harbin,, şehrine de yetmiş bomba tayyaresi göndermiştir. İktisat Vekâletinde bir tayin Ankara 4 (Telefonla) — İktisat Vekâleti l.evajım müdürü Cemal Bey Zonguldak kömür havzası mua ayio cddmişlir. "Sar,, da yeni hadiseler Cenr.re 4 lA.A) — "D-yli Telgraf muhabirinden :

Milletin .....>•' htyari rıııl .i...-:- umumi kitip M. "Avenol. (tmiyeta dahil derlrtlcr* müracaat ederek, Sarre için bitaraf bir polı teşkilini kn! >rla ¦•umalannı İrlr-mlştir. Ba ı ' Sır liımel komisyonu rtiıl olup Alman mkdahalr-¦inden |ikiyet rdan M. "Xaokt.ua bu mrktubu üırrinr yapılmıştır. Di|rr larattan 'Dıyli trlertf. nı-l'.at-ıı...... Sarrebıückenden dtr r ııı) .0 ı aır homkaıtl meb'uı hL "Sommer. r hürüm etmişler ve yarı kik bir baldr yol üatunr bırakarak çrkllip gitmişlerEylül 5 — ZAMAN — SÜTUNLAR ARASINDA Y-nn yine giderler! Spar (anamal m Za|rrp eoeûtti, An.ı1' ııı.. .m» IBM haııran.ndjfci Valr.ro dönüııine bantrdi. Boaa-peıtın ellIrVedigi nemtall dU-verler r..,.' rergna bükla yarılarını (,.,.. dAb-raa blum tefclevenl matı ol...¦aa d» . . • 'i; ¦ eardnfaa re pilli. 11 lı'a-bu'l 11.UI baılı-rdııljı Şimdi Harara Vernet f>bi bir rea-¦•111 brkhyoruı. O Vag.an. laciaaırı ı-l.' 1 l'i'rp --ıı ... ¦ - -1.1 DUİm beklediğimi 1 ınua da /'î"t fcadralal ta.v.r rderte rmırr-lao-mana fa utan dooi,;.-. I**bet daka . j.:„ , olar. matıyım litifıyı tahammûİd yak a alma • ağlamamak için gUİenlar gibi - bil aa ¦ ¦ •-¦ ya dok ay. j' 1 |İMİtıWıl alrmi ıramıyt (¦:,,,..: tart ttdau davranacak aktraak C* ara şvja» asylamtk icabcdrack. BaaHi yapmıyor ul. daka doğrulu yapamıyo-r.ı (kaka İJ ödeyecek halımla tmlara «ereceği «ta, bitim d* kalumuda ııılııırullır BaaaaU btrahar kar yal aa kar t tali ma 1 itaat aia ba yen. İm eh. etçaaaa yrailastk ...a,-, artık 011.1-1 rtrllmek Zira ıttk rlak |Oİ tivrn fulbol lakımı, prolrıyoarl bir hûriyetle bayaal-aaim takalarda bay rotta.m.ya-, mtmiahalim.il temı.l ed.ıor. Alİrana aa, prbJ.>ea'.u da o,le. IU ¦ baki ka buyuk t*rrf 1 amualarıaa alaıakta trrrddOl etmeyen'.ar, brr Ştydte trırl kimlrrtc karşılışırak-larıaı baaaplaraak mrcb ni lı ¦-Brtaaebyd.ler. bunu ı -\ — ¦ ı.ı' : attaliaaatkı.a, apar batmamı mt bak-rmyarlar. k »di krafcakaamd k «blliyrllrrıai ba * rai kılar a rrorc ölçmüyorlar. Ç kakıl g*ımıh, dol aşmak, gülmek, rf lanm r ihtiram, kar turlu mkl.uhaaaya ta-kakkkm atfa yar. B3,la Ur iştirak *e aataae -•uda T irk Çamrcal-g-aa aa iakvr-da. bu ıllktdr brılU ¦latada kimatala hakkı yoktur. Un kakikat ¦gar ınlaşılraıyorıa, anlaalamı1 ı.'i. umml bir pehlivan olla Kurt atarall Hikmet teo ibret alma.. ve ooaa agııadae ba kakikat ,,.ı,l.p 'gri allat a. Olarflaıd» arta yara r.i-mıyra Kart drrali b utun aaaat bayatla da taşıdığı bu şerefin aırrını anlatukaa soyla demi|ti 1 Ban güreş* çıkınca batûrı mılUUaua braİ aayratlıg.m dujüoürüm 11 aıVılıiıı ¦tıakraaaak ıçia matlık ¦ galip gelraeh ırl.rım. I|t* ıparralarımııın anutmamaya ¦•'bur oldukları diııtur hadur. Avrupaya gilmcıdrn cvtıl Uyla düşünme lımrler aa hû Bar mryda-aaaata arat aVJşu Ueımalıdu-'"kal kir yıllarda* aa yıl tır daokarl kaaaa akamı şakıt «V 7-"-ı. ataaıyoraı. Araba Zagrrp bir t m.m dmı, nndir ' Llraimı trırllı Fakat bit, ba ¦ 1 _ bir (la vat tuk aa ada, cartalarım mı ataktı yaailmık kpa t«|a.la.k

Ur. fara y-ae gidecek brr .ad* aa koeakaşe gidırak lar inde ı<. ı<K< etmtyataı. B. Raşit Rıza B. neden çekildi? Ba rarar rtral Sckir liyalrr.au kadmausı dakil olan Raril Hır* bey bu dela yırı- (akit byatraaundan ajrıtmıı'ır. Rntit Rııa beyin Şakir tiyatroMtndaa aynlma.ı bu mâaeaee* icra bkyak kir riyada Atoma had.aea.aMi .-b-P.<. hakiyle, aoyı mnıekMalkm otdofu Uıere, >" aşll Rıtı Bay geçaa - - Sakar ¦adağı aaaaaa kradi-iaa kar rkrU aalab.yrl la e.rılm-ttı. Ba atayaaab taklil ikin rolleri kai«adi|i takdirde kabul edecek ta barabrr oj-nıyatagı, arkadaşlarını da fini kra-dU lalıbıp cekti. Bukadar garaiş aaUklyel rerllmeama ı.|-« RaşM Haa Bey. bir malta! ha sakalda eVaam at-¦ı| re mkay.t yine Sakır liyatra¦unu bırakmıştır. Söylendiğine gore Kesit Rlıa Bey, Ankarada yani yapılmakta ulan Ş'hı. tu ıiroıunua başına g» mefc *« karada rejket f|rmıkta a'an aparat ayaalannı yal bir kadro İb> arada teet-ail tlm-k imalinde idi. Rışit Rııa ll.ı bu gayenin tahakkuku içi Ankarada ııtıaacak bl' kadroda trafcal erauşb. Bu karkada I-,- -J.:. artat alarak şT^ayt Bata Bayla ra-Hkaa Ukiba Hı..m. Şaka l.yalro.uııdıa Halada 11 Scatıka Hanan-larla, Halım. Vaıfı Km. Muammer. *e Mıhmut Baylar *ardu. Fakat yapılaa Irklifi bu ıctat kabul etmey.aa bu rmel de akga dOşmbytar. R« T-I Rııa Bey baaa* OarrlaŞekâr tır alr um id id ayrılmağa ka•ar **rmiş. Ve bu ..<..,-1 da tiyatro mOdkri yetine bildirmlftır. Ser-bert halaa Raşit Rııa Bay Surayya ..p.ı.n .. 1 Ua kkkutarah at aOr g'-p teaku eUaıyta Ba grup A»ıa»lada laaMg* çıkarak ta krp opera t ayaayacakne. Ba ar abnn mûıık kıımım i dara Içia Karta Kapuerlll angaje •di.rnıçtır. Hey'al yakında ttarıaya çıkaraklıı. Denil hamamUrından resim alınacak Daimi I ¦ .'ır-- verilen kir karar mucibince bıdema dtniı I -ı . ¦...... hem anılmaları kem ışlrm-f* bayla ya bilmeleri i-in H-ıd.,1,1 ayrı ayvt faatşat raami ataaeakUraV. Ba renim ba g-ki yarlarata şiaaefiy* kadar alıamamakta İdi. Museviler arasında Balatta teşkil e di Un Tarh Kottur kırlığı imalindin plbaş.U.1 mûn.-»tilr grle.ek halta kaynatır ¦¦ ilk gkaO kataa Smagaalaeaaahaaaıık aaava Maaaıl atUletıa- k.takaa bayaaaaata kalır lan mı (tır. Hu bayanaame. I ... ... llaaaıam mallOp şıkll vc Kıratla lamlmi t, 11 'lı. ı il - ' 't 7 ' ' ' da '-' I ¦¦¦¦'» n.'-'iti-iTii (...11 İla gitti - Parla. g.ıU.I-rl I 1 ..kl olan İlk ku»u re.ralald - Parla _ la haberi olarak •eli ila - Haakıı. şaHar* Bu .«İmde rrınııı Harklyı- N.un M. "Ilırlu. ır tUayl 1'i.., .... , pulla •¦ ı- . '. ¦ kamlan oldaşla rutU.iı!I Ortadaki IU la « .1 ... ¦. . -;.l-.l;..1 ..1. " mk.İ. id.. >

laaaldıgaa a|ana m =-11.- ¦ :¦ ".' e ı;.-ı ın.i) lual. l'IHoa rlda a ...mi.... 1.1. ¦ Telefon şirketinin vereceği para Belediye, 191 bin lirayı kendi namına devreltirmcge başladı Tılafoa şithelıain Market Ban-katına Wl bin lira yatırdığını yaı-.-I' I. i ı. ı . bal paradan eeinl bankada kendi aanuna devrattirmefa I (¦¦> 80 kişi paralarıa krndllerİae ia-deaiai iMemıştl. Yapılaa heıaba göre, bin Ura tulaa ba r—ra ada kavauaacak va ilah adarlara verilecektir. Fakat I - - ¦ ¦ - (.rhatin iadey* mecbur oldu £ n para yek ununun 191 ı..ı. ı,ıia. fok faıla olduğu ı.*rı.ı>. ıı ı-|.. Fakat telefon |lrk<ile Haaekl ve Cani lırinda pavlyonlar rıhella inşaatın hlt pırının mütrbnkiai mbl İte ektir. Bele* badanaya 11» ve yonlarm İnşaatı î( ¦ ı ¦ ı» bir miinahı İmtihanda bir yanlışlık mı? ¦ atbnamııa Kıbataşdaki Oımııı Paşa ¦ m dı ıı bir kain mektebin a ıbi laldı. Bi• yaıdırırkeB bir arhva düı-bunuo nrberai olarak halli :mki '.....m tuale imtihana gi•ca 01 efendiden klç biri do|ra olarak ravap verememiallr Talebe, kigıtlanau imtihan hr~yatta* lıaî ¦ aaa> ftktaklaa aaara yaakaâfm (arkına ...m.,'aı. ae imtihanda butunaa ayal maklıbin riyan,r maatiiml Nuri Bayla d,(,r uç 'lyaılfi hoeaıına mCıaeaat e taıı şlrıdir. Mualllmlif lualitetkikrimıı'" va vaakşkk mrrruı olda t una talabeye aaykmıalıraar. Ancak mahlep raâV *ar« iki gftnaVaberi rabıtan akaa-ff* İçta talebe keadlakıl a ma an) (a kaklarıaıa rlyaa airaaıaa Ihrima'tadrn rıH-a-«' dkşrıek Maarif Vek»la Iı . müracaat elmlalevdlr. SU yi* a İldiği gibi bir yanlışlık ıı..a, .ı -i bunun trah.M ve Imtlh.n.a Uk.ar rdtmaal Uııaıgrldigıaa şa>şaVa yoklar. II Ulrkaaia ıa-ribhak Myle kir yi"h,.|. lada rd.lem.yrr.ti .«birdir. Asrî helâ Sallıaıhmetlr yar altında aııl l..ı hail yapSılmahta ¦ .Ulumunu avvrica yarmar*ık. Kraal *a erk'k-lare mıh— o'mak kavra ayva ayn feıaım an kaluaaa ba yar ahi helaları attmtebıteatiıde Uk dala yapılmakladır. Bunlar gelerek afta atılacaklardır. Bir çocuk haşlanarak öldü! Yfaıkapıiı U-ı.la Kemal Paşa ra dittin ia Yakue) iade aparlimanında feci bir hata almaş va bir yavrucak kaynar tayla caya raya yanarak AlmOştOr. Kaıa şAyle olmuşlar ı Yahup iade i|............... ikla. ti katında ZUhtU Bey ailatl Oturmaktadır. ZâMü Bayın <ı' ı.. ı Nryyîer banım evin iımd. m.|»..l bir boladulu a-rada.^l ^.ş.aiıh kap aa k...... -la. k....... tıaıttuı mkelmtekne. Yavru, ah kavıgaıı ocaŞınıa nıtıhut olduğu hortumla oynamaca hultmıı va borluma aSkup Çt-

k.ırmııtır. Bunun Dıırlae ocaktaki Gümrüklerde te-avün sandığı ihtiyar olan memurlar bu sandıktan tstikraz yapabilecekler Birçok mUtatcae *a rttml dairelerde olduğu gibi lıtanbul gGmril-;, ıı .1. ıl. bir '-i-. ı -.--lifti Iraiıi karar verilmiştir. Gümrük baş müdürü Seyfî Bey, bu Mudilin tcaiae işleriyle blıtat meşgul olmaktadır. Yeni ttarÜD laodıgı için bir talimatname hatırlanmış ve bu ¦¦limatsame bi| mBdurlOb tarafından gDm.Ok dairelerine gönderilerek mrmurlana fikirleri lorulmuatur. /.-I.ıllı - n-l lir ılı l . | ı ¦ • ( ¦ . |a|itmi|. bir lakım rv tedbirlrrİBc BHVaraat . ¦— ı-ır. Bttta barolar yaar.lıŞ* hayalını kur. tara mı aa| ta ,-uk otıııu|iı.r Olumu müteakip pahı v* adliye tahhikafa vaı'ıyet etmiştir. Tevfik Rüştü Beyin harekeli milletler CemiyrB açtiaMaaa lş-tirnh -in lı İtere i'n 'Cearvre. ye hareketi mukarrer otan Hırıri-ya V. I., , T-vflk Rotta II-,. har*, kebal prrştmbeyr talik •ylemİşttr. Vali Muhittin Bey A ah araya evden Vak ra Balemya r.... Hukittio Bey bugka ı-hr mıtde h-hlenmehtedİr. Pazarlarda Satış yapanlar yer parası vereceklerdir Paıaı r- ..ı ' - m !¦- ¦atış iç İp yer İşgal edenlerden metrımikibı baaına aıaml on kuroş ren 'r. Halbuki batı yerlerde buna riayet edilmediği anlaşılmıştır. Dun Belrdiyrtr ¦ı göodcrileo bir tamimde bu reımia ta nailine dikkat edil meal ve Belediye »¦ridatiaın m ........ • tılmıraaaı bildirilmiştir. Üç aylıklar Mfltekaidin ile Eytam *a Camii U «<. aylık ........ dûn tevil 1 r ıl . ı.ı'.. ., ... Belediye yıllığı Belrdiya 9» - •» arn.alaa ah Uc&erO ı I j. .....im,,.. başlım, alır. Bu yıllık onumı] ı deki Kaa.aamaıaıa bakıda aagrOlacakta. Yıktga. (*ç*a ıı a ılır da ııkan yıllıklardı mevrut malûmat balatliyrleriyla rtatbl mamUkal beledi ..1. rmden kaşl.ealartaa art mil aa a¦ limit ta kamtiıiıM.r d* ill.c tdiimiftir. ı-- Şerhler "Me'yus olmak, fütura kapılmak insanlara mukadder olan hataların en büyüğüdür,, Jeri ire- İrnA.* Om ı,...... i aırıa an fuJtrtılli ressamlarından biri olan "IVoauıermai». . lanat-Icûrların bilhatıa ".'n/ı.-geldikleri ye'»* dasınenin, /atara kapılmanın, imilıitliğe majlâp ol-mantn pek bügitk kala olduğunu kuvv iddia edi-yor. Filhakika intana hiç yol 11 e-. ı «ü b. - ıl- w/ıı Jmit-lil liktir, füturdur. lık, tabiatı bile yene ır'.- bir kudret la leçhiı l '"I'uim.'i,- fin kmdretin mdı mtekâ. dır. kâ, mnt-lekm ı/enmekt* ve mutlaka muvaffak olmakla mübef" ı ı .ı ın }irdir. Mağaradan gofe Çıkan intanın tjaradıltsı, olur ol mat güçlüklere karıl m aJL lip almı arik, bagûnkâ g Aksal isa sahil olamazdı. Oha.Jr -Wauwerman.ın I V-'ti en bugük hata atarak tarif etmesinde haklı oh duğm aşikârdır. Ze i takibi olan herhangi bir intan, küçük veua büyük amalar • ¦nünde emellerinden vat geçmemeli Berin aşılma* tanılan setler, garın kolaylıkla atılır. Çünkü ı] tekinin şiarı rie'af değil dı eemektir ZAMAN

Bu ıımeye gc ¦k edecel Oöy/etom tetiri yok *-'uııo/n g&nül taıı değil ] : ı.l. -ı.ı ve Ediraa gümrüklerine de gönderilmiştir. Memurlardan muvafakat >ı geldikten tonra eandıfa altı kişiden ...jı : 1.1 -(¦ bîr idar» bayatl te-çileceh ve keyfiyi! rkk ve loİmarlar Vrkâletina artedilaccktlr. 3 milyon gizli nüfus yazıldı lın aaraalarıo trakiti İçin ••ıılra ıoa birbu.uk aylık mühlet dolayıııyle h.llıln nufuı mamurhıkla-naa ı.:..... tıyadcleşmışllr. Bu vali yel ha. sımada nU' tı Vıiayrıtea yardama memuru* kH.a.şier*.Nafaa aacaaaUrıam tak haklı alaa ba tafcrnMri Vıılyıl tarafındın naaan itibara ahatnaş va Kaymakamlıklara emir .ar iler ek nûfuı mrıuur rdım adılmeai bildir i İmi (tır. Dua labahtan ıttbırra kıjma-kaaalar Urehamaa Ulrık raVkm yaraaan mimarlar aatva da kal* nl(atışma fa başlamışlarda. Dua ahşam g*« takt* hadaı (aktin n.ı.lıi.ll temtleriadeki allfuı dairelerinde kaydedilea gitti nufuı ve kayıtın evlenme et d oğum rakıları " lavta* . i -¦:¦-......' Kayıt ana ' 'ı IS teşriaarvvel akşamı B.kayrt ,»-.'#«aktır Memlekedm.ı-de g*Çta Ieşriaıa***ldaa kadıı Iraklı edilen giıü ailfuı mik-darı * 000.000 „ u geçmiştir. Bu ¦oa Wr bucak -ılık muhlrlin hitamındı ba yrkknun bir milli hadar daka artaealı tahmil rd'mak l.dkr Bir vapur satışı imi." aıratelcrİBdeo birine aH ataa Andrae Uimll yolca *a ykk vapuru Mİ aeBeıiade Karade-bii boŞaaada katıya o turmBftu. Ba vapar b-rda demir hal.» ¦at-h-arl" Og-roOt—.. gore ka •aşvara ba şekılda aa t anlar la. aana alaalar hahkmda ta khıhala kaşI . ı. ıı. ('.. Edebiyatımız mahkemede! tki aç aydaakeH Lrtaabel cera mıhhamnaaaa ratrraaaa Mr mahkeme eerraa eakyce. Davamaı mevtan, garaaa .ataalırmda maa -ı.ı» teşrih ıd.lda|i kıaea, b.r hıtar. :->m ı ,,,!„ Daran Suhulet halûn-hanral tahlbl Stml Beydir. Saç'" foruoen ta gdaltrılaniar da Ba bıllı cadde alada - tıpkı davacı, gibi. kitapçılık tdrn İki lat il* onların U( adamıdır. P iıg. tahkikata *a adalat kuıurıma arıoluaiB İddiaya ı ... Srmih lkt-fı Beyin kitap dipten aMabkh kir tertip daırcmad* apka aş ve yâtler-ca oh kllak. .p,.l..,(„. m akak ı-mcaia raryıaı arata ada ¦'yhara aâılaraaa knaıa tvrıktan ba kitapların «buv kitapçılara art depolardı va hatti ...... .Tİeriade ele ı ı da --ıl.yor. Buraya kadar mreeleda Itvkafa adelik yok. Kitap, bilim yıııdumul* da pabuçtan dahi kıymıbriı olmakla beraber boyla bl* ıuç işleamiş olabilir. Fakat aaa »la* d. it leeia — riyaml mıkamıadın ttrcîk olunan a—utrı re vay alarak — akyİcankleri kam akı al ra b tiddra d*kata def er. lakta kay! mkin i| ¦a karrâa ha aathraya batUata. ¦aş alaa fa hitap baıallıfı davaaın-daa bii aûtaaada bahaadl|ımıriB ırbebi dc o rotlardı'. Bite pek gamlı gArOnea fa Bl* crrayı iıah idilimi ü(ûncfi erta mahkımıalnİB muhlerem reial, şüphe yok ki, davayı trevir içi toru yor ı

— Bir lakım kitaplrr toptan aa-• ı'.p ta ptrakradrri eıaılıo elana akpma. -rj. ¦ ı - eavap verijeeUe: — Kalrknm ...g.l-r.nde mtuafa pkantaa kitap çaktar. — Bunların İçinde ber çeşit k,. tap buluau* mu ¦' — Bulunur I Şahlllır. kaldıııma düımüşöterlerden bahaedarkaa artık ymıklarla ¦ekafa atılda f ibi vrya top blofbao toylar gıka taba kir lîaaa k-......-A halbuki o eterler, bu midenle tebaama' hafcflu »I.CI-.İ. k. . , a.t.hlar lif İfa. Yargım kt|*afcırkı «ar dinleri va kcrkaia4> yarda kir ika aar veraack ıçm harap o'«.| âatarlar tttırabı ağlıyor. l'i. rdcbiyalımııdaa *a * eterleri mit dan Ur bitap hıraıl davan do'ayaiylt mıhkrmedeböy bahın'undu.Hana öyle geliyor kl kl Çaldıklaıı = ¦ 1.. - -' a arıda mr eklinde bulunanla hltleı ikiler ini diaUıkre alarm Çâakl kaldknmbaaa alraaea Imt, diva. d. ırrb çaknakla ilk •laaaaak çak trti bk f*f. Onlar variyette yehat -ıl. gireami lar. ayak altına dkşmaş hhaşı aşırmak rti IçmaV bar İflaha İla ma ınua oluyorlar, kitaplarımı., lavallı kitap fal •ımıl I.. laglllard* yat kılı» (•¦raina ba aaa.bakada mifladkr. K-J.»rl- aaldın lala ı. . ¦¦.. ı Madara ¦ Pearl . ı- I.. ¦ ¦ gel*. Uk mâklfab da alını (lı». 9laıııa.illi.ı pek . mu. I. '¦ m . a..l'.l blrlnr ¦> İr - ZAMAN Eylül S Zaman Ansiklopedisi Edep ve nezahet Şiar ma muharriri mi i dünkü makalelerinin birinde Amerika-da başlayan ve gün geçtikçe kuvvet bulan ahlâki mücadele' den ba hac derken Amerika da üreyen yeni bir takım tabirleri de k aydetmiş, fakat bunların manalım verme misli. Bir kariimiı bu yeni tabirlerin manalını sorduğ ndan, diğer karilerimizin de istifadelini temin için bunları iıah cdiyoroı: 1 — Bu tabirlerin birincili " purityceal B dır. logiliı«.c de "purity„ temiılık. saflık, neza t ma naıında dır. "SesL mühür demektir. Ohalde Ameıikada yeni vc ahlâki c ııılara muvafık filimle re vurulan yeni damganın manan " temizlik . nezahet mührü,, dür. 2 — Aynı yazıda kullanılan tabirlerin biri de şudur: "Accenyleague. "Deccncy,, edep, terbiye, haya ma naıında dır. "League.. cemiyet, demektir, Ohalde "De -cenry league,, utanan, terbiyeli imanların teşkil ettikleri cemiye! manalına gelir. Bu iki tabir Amerikada başlayan yeni ahlâki cereyjnın n< kadar kuvvelli olduğumu göstermeğe kifayet eder. Bu iki tabir Amerikada insanlasın gayri ahlâki, edep ve terbiye kaidel erine münıfi hareketlerden istikrah duymağa başladıklarını apaçık gösteriyor. Günde bir Kitap "Bergson,, ve manevî kudrete dair birkaç konferans Profesör Mustafa Sekip Bey — Basın: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi Hu.¦¦ i-ı . ı ı m İlin »İrininde y. ar urun yıllı c da fikirlerini re kanaatlerini haykırdıktın »ora evine çekilmiş bir filelofliir. Kendili Iht lyırdır. yel-miş beş yaşındadır, fakat ı.ı.--tni henûı gençtir re batta en ta-se tedricinden lim yor-dumuıda Bargamı*u ilk okuym *e okutın Murtıfı Sekip Beydir. Bu-gür Bcrgaon ıdı anılır

-¦iıin hatırına Muıta'a Sekip İami na geliverir. Naıal la Ziya CBk Alna anınca Dıırkbcimı da rt «emi köklerinden kamyaıak bir hadret ballıma ıdım. 'beışaon'u okumadan ıvrel bayılın cileıUrl ararında aarfialık .ul. Kan kayatıa ¦balı kakhınaln aa öaıaaar. aa mam ekseriyi amut et¦aaVgh, IH.....U karşaUş- en aambla hayalı bar taeta telif eeeHela ba aaılyeltı kayalın bir a.ın alan İnkılaplar aşım beni MıbOtOa titiı en bedbin yapmaya Çünkü aklın baıbıaı al. kimdi ararken a kanasında bambnl olmıya bir Hırlat, eısarel r deme olgun Un va h-ye.anla rımda, ihn-rı.lınmdı teeell, •ekyaratn, pfekeerem rretnanVâ ka vaniyat* lan karlar sn. hnea k, . il kenlili mama Saki aeam yıkın, ruhunun bütün maııalnl şuuruna hücum ettirerek nnu kradi âlem yekpare bir kuvvet yapan Beıg-sondur. MasUll Sikip Rey, klodi benliflnde yeni *e selim bir tekevvün vücuda getiren bu frlarlryl memleket im ml' ya ymayı emel edinmtş ve Bırgııa'na Herlerini tercümeye gvrinmittlr. Meali ¦ Abana* Haini katınnenemm. küreler beetıg. ttjjh &r.|bva ediyor. Murlalı $eh<p Bey. satıl ttnıdıfı (llelııfun heıbiri bir rle d< nakle leıkl eden ı,. >. ¦ vvel kilit» 71 li"Icdlr, başlı başını bir carıdır.Ondan aonra Bergson'un konferanslarına geçiliyor. Felaefryj aevcnler. adı büyük bir şöhrıt lemsi) eden Berpaon'un döşün-çelerini BDİamak ialiyroler bu kitabı okumalıdırlar. Bugünün Aşkları 4.1 II ıVı-nın Tefrika Numaran: 2 Ressamın resmini yaparken.... hınş, Inkıt gülen Ur ¦ati tıkar?. "Sen çıkarım, I pk.rl_ C| barak Sevinç. Çünkl ¦un. Geleli Ik enlinde yıkışıı. HU şiir I. || ¦ mi? ' gÖra Ii) 1*. Bugünün ı bir dil lanın Zevki le (erk vır. •la. Abdal kal, Hlo.li riyalinden 4lıııııınlı — O sevk rüyalardı tadilinin ayni. N* kırın doyurur, nı ab nlr ı -¦ ¦ 11 > ¦ ¦ Biı, 11 i'Jni. emilen levkltr ialırlı. — Çak nç gollümle Belanı. Bİ. raide kayalı levaca ne nine? — Cruckeım keder seur L. Ban cinlik bir edada «aaar geçirip te lapan yada (¦'¦¦ ar kurmayı I ¦ ta -lalık aayarım. Hayal, k . Onu olduŞu gibi ynşamab lalerlm. Ikl genç kıl. ,¦¦- •<< lıeu o pırlık |.. I ¦!. m —¦ ııa vdrrler. POLİSTE 24 saatte Beş feci kaza oldu Son yirmi dörf aaat içinde beş tane kaıa va yaralanma vakası olmuş, yaralıları da tedavi altı mışlardır. 1 — Fatihde oturan Ali İsminde bir çocuk, evinin bahçesinde bir ağaca çıkmış ve bu sırada bal liğinin farkına varmııarah duy duş <e tehlikeli lurrtte yaralanmıştır. Ab çocuk ledavi altınd 2— Köprüde Haliç vapur iskelesinde gaırtc satan mene! je ismindeki kadın vapu* yanaştığı bir

lmuş ve müfterinin birine gali t e verirken ayağı vapurla iskele arasında kalarak ezilmiş, h astaneye hal da almıştır. —3 Boğııkeaende oturan Niko isminde bir Rum çocuğu yoldan geçerken ansıtın beşına düşen bir t a. palan tahkikatta bu taşın Yaşar isminde bir çocuk tarafın, dan stddığı trsbil edilmiş, Yaş lanmış. Nıboda tedavi altına alınmıştır. 4 — Samatyada oturan Niko isminde bir çocuk Kû^Ukpa-ıırdaB geçaaekte iken açdan derince bâr l eyretmeğe durmuş, bu sırada başım faıla iğdiği için lâğımın tçiı olmuştur. Biri Gala t a da diğeri de Eyüptedır. Calatada kuyu sokanında Sürpik isminde bir ermeni badını, ma derice sarhoş olarak esc gelm iş ve elindeki sigara ile yatağına a lanmış, bâr aı sonra ebndeki sigara yatağa dütanûş 'yata . Yatak tamamen yanmış, ateş, sürpiğin vucüdüne slrayrt etmiş, bunun üterine uyanan kadın : — Yangın var I.. diye bağırmıştır. Ev balkı yetişrniş ve ateşi söndür muştur. ' Eyûpte Verir tekkesinde 11 numaıak başarın evinin bo-durum katından yangın çıkmış ise dr de müştür. El birlig ile dayak! Cerrah posada bir kahvede oturan Davut, lshak ve Salih •feodiler. oyun yüzünden kavga etmişlerdir Kavga netaccsınde Lshak ile Sahh elendi, elbirhfile Davut efendiyi adam akdlı doğmuş vc sandalya ile de yaralamışlardır. Her ikisi yakalanmış, Davut efendi de tedavi altına alınırı Tirede Zafer bayramı Çok parlak ve heyecanlı tezahüratla tes'it edildi Sınan "¦> ıv lalıe ariMausı Tire 31 ftlusuai) — Bu senekı lafer *e tayyare bayrama çok dolgun va pek parlak şenlikle rle butlulanrh. tayyare cemiyetinin bir hafta evvel hatırladığı rengin program, bulun me mleket halkına çok güıel, çok heyecanlı bir gün geçirtti. Saat tekilde cumhuriyet meydanı, hü memurlar, fırka erkânı belediye ve müeueıal ve birlikler mensupları va mekteplilerle dolmuşt . Tam saat dokuıda yürüyüş Ma tiyle cumhuriyet meydanından kalkan marnı.rn ¦lap cumhuriyet mahallcs UOehı alay karargâhı meydanına geldi. Burada İdinin yurdu bandosu alayı karşıladı Karargâh meydanında hrr teşekkül, gösterilen yerd faldı. Karargâhın önü askeri kıt'at, kumandanlar kalabalık bir halk kitlesi ile tema. men do muştu. Alay tabiilerinden Niyaıi B. beliğ bir hitabe Ua 30 Ağustosun ne demek olduğunu anlattı, çok alkışlandı. Bundan sonra Tayyare Cemiyeti ıe gençlik namıns g.'nç »mlıınndın Muammer Recep B el re heyecanlı hitabenle büyük taferi ve Tayyare Cemiyetine yapılması vatan borcu olan ta rifenin büyüklüğünü anlattı, çok alkışlandı. Müteakiben mektepli iki hanım kıt şiirler Söyled nç yaşları döktüren bu güıel nutuklardan sonra, resaai geçide başlandı. Idmaa yurdu bandonun un kalplere üanat veren millî marşlar ıraımd» kahrantaa aıkcr. İtrini t ler. Çok alkışlanın kıtaatımızdan sonra ıa t ikbal için kea vapur Sara) burnuna gclmi|ti. hmnı aıaltarak aakin denli Gıerin. de yavaş yavaş aoıulüyerdu. Yolcuların çoğu, mınnnı bir it kalkmışlardı, kapı 6nünde yığılmaya gidiyorlardı. Bu aırada g'pe adamda yûıünü camdan ayırVe mcaut bîr tebılüble ilâve ıtbı — Palınım görmedin ml len. Bir ı..ı.m ateş. Bu nlr|in o iki layık İnciden naııl fırladı|ını s (...-.. kıl, bu kııa re pek kııa bakışlın ılevlenivermişti. Güt liri parlıyordu, >t.i al al reakle|iyı>r. du, burun delikleri titriyordu. O anda av kuk una alan Mr tan gibiydi, tepeden I mağa kadar irtiba ke-ailmiıll. — Yürü Sevinç, dedi, onu ka. (innıyalıiD. Ikl kıı. vapurla İlkele araaındıki takla köprüyü gencin kokusunu İçerik geçtiler, dar koridoru anı •ürünerek yürüdüler, bilet toplanan MnISılm Nlyaal Hey kHaSealal Iral aenver bite kuvvetli ümitler veren talebeler mektep sırasıyla geçtiler. Her mektep, her mualbm geçtikçe kuvvetli alkışlarlarla karşılanıyor, yüreği ince anaların çoğu göz yaşlarını tutamıy n sonra esnaf teşekkülleri geçtiler ve bu suretle merasim tona erdi. Halk takı ta ferler altında akşama kadar davul turna çalarık muhtelif eğlencelerle iyi bir gün geçirdi. Akşam alay parkında, alay vc Tayyare cemiyetinin ve İdman yurdunun müşterek tertibatı ile büy

bir gnrden parti verildi Boraya Tirenin inkılabı seven balkı çotuk ç . - a. ettiler, tımirden getir Jeo ince aat ve yurdun cazbandı mütemadiyen çaldı. Binlerce rengârenk elektrik riyaları altında dönen çiftler nenh bîr ımetle sabahlara kadar eglendder. güldüler v zaferin yd donümü-tes'İt ettiler. Muğladan yapılan ihraca! Muğla 3 (A. A.) — Temmuz ayı içinde vılâyrtimiıden yabancı adalara 247 sığır. 28 maada, 310 k yun 76 oğlak. 287 kınaca hayvana ve ncbıı ban kilo gübre çıka-ıdentttsr. Nüfus isleri Muğla 3 (A. A.) —Gıtli nüfus vakalarının baydı için bir Eylülden itibaren meriyete giren kınu bikatına ait işler hakkında görüsmûk üıere ¦erkete bağb köy aaufatarlariy-lc nahiye müdürleri lanarak görüşmeler ve direktif alınışlardır. Maraşlan Kayse. riye yol Maraş 31 ıH.....— Krarnşts •. ayetler.mirden elan Kayseri ile Maıaşı birleştirmek maksada ile Maraş . GokıOn . Kayseri y lunun yapılması vilâyet tarafından kararlaştıııbnıatır. Yapılacak -olu ilk defa tetkik etmek / Kahrettin Bey. başmühendis va daha bir kısım sera t Maraştaa hart ket ederek yolları gölden geformişlerdır. Maraş ¦ Göksün yoluna 10 Eylül 1934 tarihinden itibaren başlanacaktır. Göksün i yoluna ds şimdiden Gök. sünden başlsnmıştır. Yağlı su hamamı kapatıldı Gaziantep 30 I Hususi I — Şehrimi! de ötedenberi kötü brr adet vardı. Vücutlarında ağn ve sır dibağ hamamında dibağların deri yıkadıkları kırlı su ile dolu olın Havuza girer ve burada bi ka* dır kalarak bu pil sudan dert-krioe fayda uanatlardı. Hamım mûsteciri. yağb au yapmama sı ve bu suya lunae sokmaması hususunda ki tebâigsta riayet etmediğinden hamam kapatılmıştır. Konya Ereglide elektrik fabrikası açıldı Ereğb "Konya., 31 (Hususi) -* Tayyare re Zafer bayramı hararetle kutlulandaktao icarı, aynı gün akşam Öteri elckbr-lc fabrikasının resmi küşadı yapılmıştır. Meralimde belediye reisi Rı-sim, sabık Kooys mcb'uau Fuat ve gençlerden İsmail Hakkı B. l er birer hitabe irat ¦ImışJerdir. Fabrika işlemeğe be ılımış Ur. Keşan panayırı Keşan 1 (Humesiy—Kaıantı--da Eylülün dokutuncu günü bir hayvan ve emtia panayırı k -rulacak v afıa devam edecektir. Her tene olduğu gibi busene de panayırda hararetli alıf veriş yapılacağı tahmin olunmak tadar Gizli nüfuslar Adana 3 (A A) — Gidi nüfusların tescili için dünden beri şrhr.mitde ve köyleriniıde çalışmaya r ve köy muhtarları Cumhuriyet Halk Fırkasınds toplanarak gilli futların tescili işi üıarindc ve kendilerine kanunun mevıuu anlatılmıştır. Tekirdağında yağmurlar Tekirdağ 4 (A. A.) — Dün Tekirdağ havalisine bol yağmurlar yağmıştır. Aıtılt kaldırımda guıel genç birat duıabladı. hıngi tarafa gideceğini I.. -11' ı m ı .¦•-ıı i g bİ sağına, •oluna babındı, u yürümeğe başladı. Be İm a ile Sevinç v'ne yanı batında re adeta lıtigrık İçinde bulunuyorla kapıldığı gûırl güneyin İlci (ediğini gür Onca şöyle bir ¦ilkindi, idrakini topladı, iki sert Birıı aluıdu. ı -ı-ı .ı nı m • ¦ . ne "....... Iıl belirımlyın genrln bu donukluğundan cüreti (kınlıyor gibiydi. Fakat a mûtrnıılp endim, kıvılcım ı)ı,ı rl >ırıklı|ı lışıyan O iki alyak...... Milletini laıalamahte gecikmedi va birden makı.il a girm: - V.p11 sille kakala ala k b r rramım ıı endim. Arkadaşım Begee» dı. m..allak -M-(.~- .1) ..İl 1 ı. Un ban leeeakMl işiuabyi nml man benaatvaalehm mı. kınım ttmıam ml ».. Bnaa kirlen nöylnmrulsl rira adLynenm. Vl çnnlaıandan rvkaratagı aVeve. rla ronanl İhtiva caeu ııbateanâ ncıp nekknnlıyı ne attı ı — nûıfcanırl , Delikanlı, .mr tabii ve balla Ukayitli. Bir bu Ur al.«San ramı.

»in • a pil ma ıı mi a lıvhılldılık g-'r!¦ ¦ jı gibi şu garip ııknı Içmda ıdela yabancı gibi duruyordu Bar ek betime eöylımeeen, htçük b> m gAatermıılen re imi almi]ı, kotunu uıılarak uıaktan tetkik rdiyordu. Brtma, gAderlnl onun dullhlırını kapamışıı, bekllyoıdu. " var Eylül 5 - ZAMAN »ine Mittir Işiehi Mekteplerde imtihan usulünü mutlaka değiştirmek lâzımdır ¦ Bugünkü sistemin fenalıkları çoktur ERRIK HABERLER Üç otomobil kazası Son yirmi dort uat zarfındı. ire ve 1 Diyarıbekir tay- üî •'"^k3 ««•« »uku ¦eti Birkaç f 00 *>»el Maar.firki kalakal amelelerini ınevıuubahU **¦ —I •* dSnip!ha k.ı I., ,, „, a* •eteeah bnfûaân r*u »ckıılarıni mu-»alık hulmadı|.mııı. «1» kının ¦»•¦ ¦i mim ı-- yahni deralecinl yapmayanlara kar* kullanılmak Uıere illnıiı fibi trrhibi ceıalın aarrbil-mek Mİthiyctinin bahşedil meal 10-¦aaaunaı aaıdVlmifbk. Baran b»aıda t**Vİ~t kjUelyk m-,,.: . ... i ı H.h Nplcrım.l» rı| t»( paktan kir derecede *• kar MM mû-reııyll kir aûaalla artmakladır. Yalaıa talebenin niıbeti .m- aUbetini v* maktap , .- ı ¦¦. kar haalO uygun getirmek mOrnkOn el »mı <e.| " İlmin kı malım »..!.-¦ ynn hnlmıtıgı atî», b-.ke. aa t» hama* alıaraa ok™ aalaakaa maktana yallamıktadir. Eld-k. m mlarla bu ihtiyaca c«>ap tatmak mÜmkOa d., ildir, yani yeni muallim yetiştirmek ve bilh aata yani yetişen muallimleri, rejim* olgun, feragatli inaaaUrdaa aaeaaah, kil fkada yapılacak işlerden dc(.L Mektep yapmak na.ae.mt hm kk> bütçe mcaelcod-r. Bun. ragaaenlmıı ııın dikkatındrıı ka<mıyaeak derecede d* mahtep yapılmıştır. Bilhaaaa lımir vllayelimil değerli -e gayretli Kiıım l'ıaının himmetiyle bir te* mektep ... •anmışlar. Bu al y« karıda ta I. be o a r»|-h*tl harınında mekteplerin ea mualliminin allığından bekletm . İşte bu hadlae yûıûnden mekteplerimi ı tıklım tıklım dolmuş t uı. Bu »niyetten katilade etmek, Utcyra han kimaeler hueual mehtapla* atmak a-reOyle. ticaret hayatına hOa atalmışlar aa her baryûk haoak hmaant aaektep balla* halbcdılmıştır. Sınıflarda en aşağı alil lalrb* ¦ ardır. K1 lirleri laıla dokaanı bulan ... .t ... da varmış, biı onları burada ......: haricinda tutuyo. mtu Ba kalabalık nn.Ha.. tatbik »d.l.ı -a*-4. u.u'5. onbrş. kıııl.k ». «e» akların haaUnndı m-r.bbılıŞ. aa mualbmhgl beraber yapan kımaelerin bulunduğu buıuıi knllrjlvrd* tatbik edilmıai liıım-g*l*n bir tedris unludur. Yoklamalar ıe kanaat numaraları bilim mahlepler i mi ide Uıımgeiea İyi .»Uca yi ********* tok ulak halasış-ı.' İyi -. verramn.fl d* bar sana biraı daha kötûicyen Imli aa neticelerinden anlatılmaktadır Mehtepleeimiıd* oUa bitaal şayiaca halana edersek raiIyat daha İyi taraııuh eder. Malûmdur hl her aenc klnunue***! •e mart aylanada iki tahriral yakasına • araka. 0 talak* hahhındakl baaaata, bu 1 aklamalar neticesi ıld* edilen

numaralara İlli* edilir. Efe* Üç notun yekuna «ehil lutars* uleb* • dinlen naili terfi ede r. Şunu da kayiıUneh Itlımdır ki sılır denilen şey numaralar aramada yoktur. En aaa|. bir varda.. I..-* anıtta ,11, uUkoal alam ea başka mekteplerde d* kie aka-dar l*l*b*ye dar* ıcrca muallimin talebeai hakkında yanlışlığa mahal »»•mrdrn kanaat sahibi olmaaıns in. L.ı. ynhtur. Bu laahâumıkk haramında muitkaala yapacağı ky baaittir. Lg*e talak* U.-d. bar m» ,. kl... da İyi anenara alamam a*n* aaaanan d* iyi numara alır t* aınıtmı geç**. AT. marnıma a»na »onunda a edere*! gayret* rağmen sınıfta kalabilir. Yoklamanın na laman yapılara. S"" ta lebimin bilmemaai •» aık ¦h yoklama yapılman laıımdır. HalbmU na hnkmUlh bdmmet t. ••- hatan yahi.ana , - lerım bil.eler, anniyan mheıh tahae-ı-ı •Imeai Utımgden yohlamalar bild* .Hl.,1 | .1 II. 1 ¦İI....İIİ . •al »a mart aylarında blrır kere yapılır, talrbeyi darı* baldınp aık ¦ıh , l lamaga n- imktn a nen* larfıada bi t», I »n, kah*-•Va peageaan buma mân ıdı ada*. Sn »nld. iki takriri y/nhleasa laht-b-».. n aanahl mukadderat... l.y.n •dar. Mesele bununla da bilmiyor. Ilh yoklamada bir darl alan efendi- k. tak kab.ld.r - Ik..,., yoklamada da bir 1c «İme. arlık Hart aynada a dersken terfi amal *tnaia Imlnamyor. Muallim fa ana* t nama taamda •n kırık d ot alaeab bir verecektir. Halbufai işt* n biri* talebe anlı terfi .-in n' r Bin .r-.-. K Mart ayından itibarın o deraio bitapları kapatılır. Bir» um ııın-' n «kı.ıı. gottmûn* getirelim Ilh yak la ma da kir, ,knr..,nJ. al* İki al.» eteadi oa..l *4*n o der.Ua .bm.U haldi*. Irk* yine kitapl arı kapamakla ea tatili Mart ayından başlataaahtadır. Oç a*n* böylr ......... edinc e BahalorTl ı nı. m kadar bir anı ohumaRADYO PROGRAMI 5 Eylül Çarşamba İSTANBUL 11.10 I ... ... dara. 1* Plak n yatı. l»jn TUrk nvuıikl neırlyaiı :(H B^.q. C.d.1. Muit af». Sa Beylır »a Vaıihe. Sem .10 Ayanı m StUdyo e.ı re t liir, Kh.. KFIf.RAT. af. sıka Ha rta haberler sık e ıtrin. *1» m. li-lı Kem. 313* R.dya b raal nt, liu i 11.10 K.dyo oıkaal OıkMlra. UM Kah Dua. »W «u. URLSLAU. naerl. II Muaakabe. 21 Opera mugannl-ı tarafından aırkılar. a.ı - hibe ılı'. 2J.IS ıılıane ko l.H 3t Hanlki neyrlyatı. li Kata haberler. 11.10 Saar. ÎIJ» MIHI ¦¦pljll, ir Var-toeadan nakle . Ckap.ı.1. kons»ri. UM Fırka günü. İd* Khı. .- . I ¦ '¦ I I V i I tV> m. JS Ha • kem han rl. 11,10 Mideni-i..tının. mış .-....-i.-- glrrn talebe pek çoktur. Artık »bil olmuştur ki bu ueu! hakikaten biılm mıhtrpleriaıiı* ¦* bilim eeealtimiı* uygu* bir l de(ıldır. Bil aahl a*ııy*t* aadal *da

eek »en* mm İm t i kanların, ••¦etmek, fakat onua fena tarafı ol.» •*•• İtindecalifmama|h|a ş al imtihan .«marakarını, umumi imtihana taaae yapasalm**! aa kabul atasmb I iaı m m». Eaki borak aa.Ua bala bu reni uıuldea daha mlnh al*a|¦¦¦ anlamak ı,m geçen aenalee de kilerle buıenekrin autu* adedini harş k kilayel eder. Yahit gaçlraı*-memn aa b<> auriı gemin iatıkbaline müeıair nlabileeeh bir ha ran hemen vermenin ııraıı gitmiştir. İstanbul Borsası kapanış fiaHeri 4-9-1934 ÇEKLER Klı». I>I UT SC H l. A NDStN DLR UTlm 3l.it Aık İÇİ. ne (fiyat II I 1 .... n;,. l.ı» «M Khı. HAMBUKG, UI ¦U.II11. 31M Cır* neıll HM Amerika latlbalan 30 "M.lhl.ı Kappel..(almll rıdya t»m-aİU. 31 Haberler. Vl.t* San. 31JS Ber-lindcn nakil. 31 Orkeıtra Milleri. Ti Ha-berl.r. 3J3H Maılklli program aran. İt Yaylı anlar kuvartetl . 10» Klı. kÖNİCSBFJtO, Mİ m. 10 Om ki ı.'i...... 3*.3t Org k*>sert 31 Haberler. 31,10 Sair. 3IJŞ Mdll naııtyat. 33 Vaıryaıadan nakil. »,» Ta-gannL D Haber er. " m Dun muriklıL m Da LLİPZİC, m »ı ID.lt I . ¦¦ bahisler. 31 ¦ 31.10 Sur. IMS Caac, ¦¦ - ¦' neırlyah. T3 Varanadan Chopaln kanı»". 32M Dana parça an w aaflt mnalkl. MİLANO - IOKİNO - Il.OHANSA, 31,11 II" aerd.Uk kamada k.nıer. •il Khı. rMAC. ın» m .Sr-fenik .\ I 1 M 30,1i .s.... ' kon. 11... 11.01 Muaahak*. 31,30 BıUnadan or. keUra İle radyo popOrlaL 31 Solo piyan. *¦ trla ........ ı-i.-l- .1-. 3115 I' . ¦ 31.15 Haber leı. POHA - NAPOLİ - BARİ. 3110 P1.V-N.ohi.be. 31.15 "Madonaı Orettı,, IHaall b'rlk mualklB leaulL II Hab.rU.. Jl) Khı. VAH ŞOV A. İKİ m. İt,M. «¦» ¦h.b». ıı.ıs Aç-bş Kıpanış Ijındıa 6?0 620 Neı-York 0.K07470 0.8062 Parlı 12.0* 12.06 Milano S.2728 Brüksel Atina — Çenene 3.436 1.4361 Sofya \ 1 . ¦" ı r Tl 66.1H7S 1,1736 6M25 1 17JS Prag 1°,1«7S Stokholm 3.780 — Viyanı 4.277S blıdrit 5J17S BerUn 2.03 2,0336 Varşora 4,1975 Budapeşte 3,!» — BUbreş 78.93S — Belgrat 34.78S — Yokohama 2,7020 — Moskora 1092.25 — TabvU ve Senetler Açılış K*panu> 0*0 5 faiaU IHI lkri.mii. (Ergani) 96.7S 97

».0 1,5 faüll Tarh I..... . tahvUl 1 28.4ü 28.40 Anadolu D.y*lu 1 a 47.60 47.50 a Dİ Anadolu Demle yolu 48,60 48,65 nıkm.ıııl t/t T,5 Türk H Hl — — 0/07,5 . . II _ M.rkıı Bank An...)..!¦. H 1 .I'." — — l| bank hlmlllr — l. LW Sigorta 11.— 11,10 biaıund Telci. m 11.- İL— ; Jap 1S.JI ^ ......... 1 kauHrl ıi' Plak. İtSpaa-* Pıraw-kiBin ılysUmel Ua trla. k.n.ar. 10 Mmılııb.. 10.10 Tagunlli ıı.keılı L ai.H Aktaılıt*. 1015 Kaanaeuı devamı-muaalun». 31 Spae - k.ntıran». JU0 ı i.- 1...... ..... ı. kenler-muıahabe. II Taşannlll hanaar. M.H ttahlamlae. 55T Khı. VİVANA, *M m. kanaae. 11.55 Spae. 13 ¦anneleri. 31 tapı.anice, radaa arkeaıra.ı. 35^0 Kvıııılı ıhı .mı. M arın bayramı avcıları bu luma bayram yapacaklardır. ıll erkenden ara çıkıla-•aat onda avcılar Çobuluşaıahlar. aaat on im* başlanacaktır. Saat nek yenilerek, bundan Kılar aralarımla atış ıı yıpıcaklardır. Bir cevap Karilerimizden Osman Balcı Beye: Kambiyo ve eobam cetvelimizi latanbul menkul kıymetler ve kambiyo boranımdan bergün bo rsa kapandıktan aonra alı-yoruı. Liıtede KÖrdûgünüı rak-kamlar muameleye mUıtenit olup gOnün inaen-aley borsa cclvelimiı doğrudur efendim. Bolı lu panayırı Bolu 4 (A. A.) — İki gündür devam eden Bolu panayırı bugün bitmiştir. Geçen leneye nisbellc b satımı daha çok olmuştur. Bu ayın onunda Mudurnu k u.iMiiin. 15 inde Dürtenin, 28 inde de G ercde-nin panayırları açılacaktır. Bu panayırlar üçer gün devam vdcırktir. Amasyada hararet 381 Amasya 4 (A.A) — Dört gündenben devam eden ascak bugün daha ııyade artmıştır. Hararet gölgede Boluda sıcaklar Bolu I ı \ \ ı Hır kartadır Boluda bunalİKi sıcaklar | İn,kum sürmekledir. bina baş'** ...'ı.ı.ll... baltam nama * malıkMlı y e V. apon yuu^^^ kiyet Jır?^: te-Dar-IÇin kUmt yas-ıbtnaVr. nHa, haata»h.ald» hala. »aam». fifa ç.rel™. | dolasan hias** ebe.ebeiedı-..I-.-I.' 1.1 fel.el.a1. mââlelİnde üsteş arlık d* siniden bir lll'l- .f ı,r

ıteıa.lıg» M.'lye Ceımi Beyin ta-m mGdilrû Cemil De.Iet aralığına Gümrük va lahi-teıtiş hayatî reiai getirileceği soya Lisesi kaç alacak? tda «ski Tıp Fa-sda açılacak olao lnKİltereeL'»"i dahilindeki din seyyahl anK'e aûra le Frobcı gemledir. Yapılan bir bir aeyahatr'»ydarpaıa lisebatİnin h.tdco '"'» mualarının Bu hatıratı ¦ediyoruz Japon aşeref. L-ıeaioe Trabzon meklır: JoHİ|im ^k,,^,;. mayı oyBnj|-cc„i »6.|fnro.k. ler. Onlar değildir. L>le «ki,yüı bvıla-Soo 7 ın- ı1. 'i makineler ri hakkınd'lendi. Bunlpdacak işler ara-lıştırıldıkla'bül leşinin İç bah-yüiden Ja("m •* hale kon-¦alarmı "K tamirah ve Hakikat ¦• ¦ . sahiplen vaffakıyet.. . r ¦ ¦ ¦ . \.\"ye bonunu mucı-dakı tela), ları yeniden yapı-İngiliz k;iı,cmir edi a»h. kadroya göre : sekiz yüz de mektebe do 'inden Irn bi-bu inşaat bir Kul 'n ı,ı (ıni'i yarııın-Japon İçilin* düşen kıımının Bir Jat|* .. bsr"P •*«• ne Ubİı lurumu veriaiı. '¦r J,eP'er'n 'knıal ger bit,l'nanl*n ma Obderıa ihmal tmUfaanıan Orada ***ky*eah .. 70 eyhtkı savatı la bulunacaktı. S» nail gibi ka »a •y"1 « karpuz nakllyatın-YüJ ucuz tarife utr >inlendiler tdaoıı. UıunUr, .....I ,.„.|. ı. ceng karpuılır için nabllya ut|, ı ıı f I75 ......., .... yare postası Atman, aaaltaaat* gnea, namnrkıaiehi hafta ......d. n,.1-. ı- utaabaıl anımda tayyara il* poata nfkllyalına başlanacaktır. Tayyar * . Ie. Irianbol il. Diyar bahir ee amadaki mımdıyl 4 ...tte kat.anbiU-eebmtdir. ŞmaU haft ada bnr nata ıe!** yapalacıhtnr. II... yollanana t.tbik adllmek daere tenkil Ik bm tanla bıaı ıhta araş *» VekiB*e UyutkM* taam* edil mistir. Yüzme şampiyonluğu lltanbul Demtcıhk b*v.lu»dan: Ban eıbap dolayıııyle teehhüre uğrayan lıtanbul yiitm* şampiyonluğu 7/9/934 Cuma günü Moda de da icra edilecektir. MUıabakalara aaat 10 da I.aş-Lanacagıadan yuıuculerin vakti muayyende banyoda hakem heye tine müracaatları tebliğ olunur.bulmuştur. 1 — Şoför Mehmet efendinin idaresindeki otoanobd Bah,. kapıdan geçmektr iken. EyCpt* Otura n HOaeyin efendi iamınıle birine çarpmıştır. Hüseyin efaadi yaraUodığnıdan tedavi altına akma aUnaanştn. 2 —Şoför krtaryanotm idaresindeki Otoaaobil '.alalıda Necatı Bey caddaniaıdn gcejnrkea Şevk. lı Miadı birime çarpana* ve yıralonuşür. Şcrfnr yakalı n 3 — Şoför Nevıatto idara-aindeki 2140 nuanarak ol-mo-U T.kıaniı Ab Nan Efendi isminde bir la ta çarpmış vc ağır aurelte yıralaauştır. Nafi Efendi Beyogkı haıt.nesine kıl-dırıhnış, şoför

Her üç kaıa hakkında tahkikat yapılmaktadır. JVAPURCULUKİ T0RK ANONİhl ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Lunan han. Telefon: 22925 Hazırlanan Operetler Bu ıene f ranaıı Byktroaunda lema.ller veeaeak «Ua fakir tJyatramı operet hayatı peoeılara bnalaauk 4ın .*V. Ba aea* btynıtnd lei batı operetler Imuaııı piri. leıefa aahnamlıde nynınacaktır. Bu kıblldan | ...lı- ll* J , . iıimlı bOydh eperetl* Çardaş operetini varan büyük muhaırir "K . .a "Yaraıa, ı*imfi npereti tenmi Beynelmilel yol inşaatı kongresi Münih 3 (A.A) — Yedinci beynelmilel yol inşaatı kongresi bugün burada acıkmaktadır. Koıgrenin ri 8 Eylülde bitecektir. Kongreye • bi* nsıi-rahhas ıjlınk etmektedir. Ban-'arın b nı. elli m mlekete men-lup ecnebidir. 9 Eylülde konj(renler buıuıi ¦renle Nurenbergc giderek milli SoıyaJiıl firkatinin büyük topla a haıır bolum* çak -lar ve onda., samca da 19 Eylüle kadar Almanya içinde tetkik aeyahatle ri yakacaklardır. Kongra kapanış cebyesisini 19 Eylülde Berimde aktcdcccktir. Kooperatifçilik ve Faşizm Londra 4 (A. A.I — Bugün Londrada açdan beynsknJcl kooperatif bul gi kongresinde. Sovy et Kıı .ı .ı . ıı 6 cumhuriyeti de dahil olduğu halde 35 memleket trraıil cdılnüştJr. Bu milli kooşıer a lifler birb-ginân botun duaya da 100.000 iıam vardır. Zannedildiğine g6r*. Faşizm, mfizakertlerde urun boylu mev. ruo bahscdilectklir. Mersin yolu inönü Tz^L Paıar gûau aaat 10 da Sirkeci rıhtımından kalkarak, gidiş. ta Çanakkale, lıralr. Küllük, II-ı.I...T, Radon, Marmaria. tul-ı . - F.tkiya, KnOuın. Kış. Fı ntalya. Alanya. M.™- gidVetk nunuyt. ay. lakakhırVl barakar, Taşuen. A a arnaıı. Knşadam •* Çalık a'uy a ugrayacıhtır. İzmir sürat yolu Sakarya vapuru Her Perşembe r>*4 aaat 16 ala Galatı ını... d., kalka» dofrn İm-., gider. Bu eapuı her Paıar gunfl saıt 16 da Irmiedon kalkıp ı* :j. ı latanbula gelir. Bilûmum lımir ' rj UnıiUt. Karabiga yolu Cumartesi, Çarşamba »-l"."^ kın* nhtıemadan bu rapor kalkar. Gidiş *e dltaOyt. mut.t ia-farlelar* ufrar İzmit Yolu Haftanın CumU, Püzar. Salı, Çarşıınıua 9d» .oph.n* rıhtımındın kalkar. AKBA Sanayici 1 ıvelde açılacak Ankara 2» Teşri aeegiaine iştirak inileni unutm Hemen taahhUtuaınenl gflndar • yerini al. M. t »a T. C Ankarada AKBA kitap evinin birinci şubesi modern bir şekilde Maarif Vekile t i 4 karşılında açılmıştır. AKBA kitap evleri her dilde kitap. A mecmua, gazete ihtiyaçların vermektedirler. Gerek J kitaplarının gerek kırtasiyenizi en ucuz olarak, gazetemizin gflntt geçmiş nOıhalarmı da AKBA kitap evkrinden tedarik edebilirimiz. Devle matb aan neşriyatının Ankar da satış yeri AKBA kita evleridir. AKBA Meekari Telefon 111 Alrinel Şube 176 ¦ y .... ı Sub* ı Sıman Pıtır

J thinel : Satılık Ucuz Ev ¦Kumkapı Nişancaıında büyük caddeye İki dakikalık mesafe muhtelif roeyva ağaçlarını bayi bahç oda, iki fa, iki taşlık. 3 hela va aaıreyİ havi ahşap hane azimet haıebi acele satılıktır, la rin Nişancada Çeşme sokağında 12 num ralı mezkûr hane derunundak ilere mil taca alları. — ZAMAN — I Zaman Ansiklopedisi Edep ve nezahet Sinema muharrir im İı dünkü makalelerinin birinde Amcrikada başlayan *e gün geçtikle kuvvet b lan ahlakî mücadeleden bahar derken Amerika d a Oreyen yeni bîr takım tabirleri de kayde tmiş, fakat bunların manavını verme m i) ti. Bir kariimiı bu yeni tabirlerin manasını sorduğu n, diğer karilerimi i İn de istifadesini temin İçin bunları iıah ediyoruı: 1 — Bu tabirlerin birincisi " purityceal „ dır. İn,;.... < de "purity. temizlik, saflık, n e iane t manası odadır. "Seal- mühür demektir. Ohalde Amcrikada yeni ve abUk i esaslara muvafık li-limlere vurulan yeni damga nın manası " temitlik . netahet mUhrU.. dür. 2 — Aynı yanda kullanılan tabirlerin biri de şudur: " Aece n y lea g ue„ "Deceney,, edep. terbiye, haya ma »asında dır. "League.. cemiyet, demektir. Ohalde "De ceney league,, utanan, terbiyeli insanların teshil ettikleri cemiyet manasına gelir. Bu iki tabir Ameribada başlayan yeni ahlâki cereyanın ne kadar kuvvetli olduğuı-u göstermeğe ifayet eder. Bu iki tabir Amcrikada İnsaninin gayri ahlaki, edep vc terbiye kaidel erine mlinıfi hareketlerden istikrah duymağa bafladıklarını apaçık gösteriyor. If Gündc^b^^ Kitap "Bergson,, ve manevî kudrete dair birkaç konferans Yaı-an: Profesör Mustafa Sekip Bey — Basan: Muallim Ahmet Halit Kİtaphanesi i I c r V E > i o 8 '¦i d Haori Bergson, uran nüm adını İlim aleminde y adettir dik t eo, yi-aa .ıı:.-ı yıllar Colleg * Franee da fikirlerini ve kanaatlerini haykırdıktan aonra evine çekilmiş bîr fileıoftur. Krndûıî İhti et-nu| beş yalındadır, fakat felsefesi henûl gençtir vs balta en lale İrinlilerden biridir. Bilim yur-dvmufda Bergıon'u İlk okuyan ve okutan Mustafa Sekip Beydir. Bugün Berfaon a dı anılır anılmnı hepi-¦iıin kalırına Muıtıfa Sekip ismi de gıUverir. Nasıl ki Ziya Gök Alolmıya bir turlu, eeaaret edemediğim biı ve heyecanlarımda, Ihıl-raalarımda lıeılll ediyordu. Muhterim Prolaadrü bu variyetten kurtaran, kuru manlıbıyle iç benliği araaındabi neddi yıkıa, ruhunun bütün malilini şuuruna hücum etlirerek onu kendi a in.!. ¦dıo larıaı dayar, lakat hiç birinde ıra. ıliV demi kiklerinden kavnyacab bir mte kudrel bulamaıdım. ¦ijiı I "Bergıon'u okumadan evvel na^ı aklımla hayatın cilveleri arasında 0Y ık* dargınlık virdi. Ben kayalın hıL°ıLtikbali bakkıada ne dü|ünûr. aa lug* Uhmln ıderıem ekıcrlya ümit etJlu n.dijlm hâdlıelerlr kırçılaıır ve I,' ım' kiı hayatı bir türlü Uİİf edalı \u teldim. Hele lkl'a »eri bir ıryrl olan inkılâplar ı, b...*ade çalkalani|>m beni bülbülün ur. pahta, lil bedbin yapmıya İBİ 01 ı«|l« rr.ı ,! ı. I link ıl aklın bil.ılı »1Muallim Al,.,..ı Halil bitepha-namaln baaafae be>e»ıf ı hitap, Bcıf. eaa'vm smmmbf beavleranalanm uV b.n eaayee. mtartaf» Sekip Bey, m> lat tan.d.g. IrMiaafvm fc.rb.ri har femrfe derat t.|bıl .d., U. naı nakletme iden e* vıl kıtabaBeeg»On'ım felırfeat başlıklı bir yalı koyuyor. Tam kırk yedi — h ¦- tulan bu yan, yalnıı I -., latfe»!

dıjll o fılaıfa II» dlf.r mıktıp pa maıhapler ırıaındakl minaıebeli ve farkları da r....."" nefla L„ aaakaIcdir, başlı bapıaa bir emidir.Ondan imara Bngaam'ıraı k. miri a nılar.ca geeByar. I eleel. , ı aerakr, sah batyak bat pohı.l laaaaal aalan Beegıon un dtaüa cmWn.i ealamaa .alı,..Ur. bu hi-nmmrvar. PO/J 24 sa; Ü ytuk mensucat fiatları kâr talyada sanayi bey lant vak'a davi altı » smeyecek seviyelere düştü 1 — F mindc ı .... ."I ı Ki.nde„ nası pamuk ıııcıısııŞlanaa dahili ı.lıhlak •inde bi.j döndürmeğe 1>.) rada b.;(rı|| bir ticaret için farkına olan bu fabrikaların tehlikeli'vıclKrûM memleket Ak cecmt ***•-> 2 _ y ee pamuk mensucat . . . . ' fetiruaiveeek aevi-¦U,*,*W%û,tur. Hükümet pa-¦*»¦ Ven arama a me<-yınast.ğ.L„ .uc.de getirmek rau| ve muu cıkarmıalır. Bu ¦ete vediyet futları kay ki ukr arav* sararlı rekabet, hailine,, kaldırılıc.ktı/. — j B-ığ uhrao başlamadan ilminde k««" dangeferk,,n'«,*,> ı»*llerın sen bir tası* halde lifte pıl.n tahkik ¦•S"?* ü6' , . . ıu) leşkılalla bu»ar isminde Yabancı dan alıldığı »t.Pı*r.ı. boyuna '¦' »¦^¦•¦'•"deaaanayUBİaaallına alınmışve kenevu* mtis4 — Şamalım sabaları a ı ko isminde bir™!**»0* kal-urdaa geç met63* keyfiyeti derince hır Uğ * durmuş, bu mXJ* -la-aTv. ... «de» fibard1 UK*ran,.lle h. lanmış ve yaradı, b» m.k5 — Fener cr kac masa duüah rfcndmıa^rnk bir konunda çalışan tiksin atat bav de.tere kay» r*r*"Tmu» pi-eakMt varlı t teknığv-»• 4ya* hatlar.-« 'daki İtaum1 -lıd.n halli) tu vaım ıptırır ana yi ııya-tu bekasa fialları müatahaillrri memnun edecek acviyeleıi bulama-mıı dıgcr laraltan da İpekfiler b j hatları bir getirilecek kadar yûkaek sayarak omlarda fabrikaların ı|leriH»aaı devam .Itırrl Jmek ı,.o nmkûm.tUa yardam «Ueaaaaerdl Hafcueaetm l«.t m ı .,d n'.ı.ıı. r.,T.,r. Japoa İpek fabrikalarının fok sîd-detli rekabetleri kalyada ipek »anayım o ıhyaaıaa imkan barak maktadır. Her nekadar finsdı daha lennı usuller kullanmak suretiyle ipek koıaaı maliyet d allanın indirmek İçİB tedbirler alınmakla ise da yukarıda da ılı-dıgımıi gibi Japon rekabeti ümitleri iu-ya dO|Qrm.kl.dır. Suni ipeğin Bittikçe arlan ııtıhliki da dahi.i ipek piyaaaları aıiyctiai ¦oı laftır maktadır. !n.an o tâıaral asuvaıcne-arada famı apak .kr.<.lı son laman.a.da fok mamam bar ek-man olm ağa baslamı|lır Fmt-iarm ana dört saave larfmda en aaağı re »iyeler e dualugû 193Sle buihrar. OOOOOO liret inim, ,ı ıı I'".', Yılmdada ¦ .in', ipek iplıgl ile menıncat ihracatı boyuna art la beraber dahili iılihlâk la gcniale-mittir. Dahili piyasalarda fiatı Viscoaia kartel i lamım rlmek-tedir. tplik Baliyel fiatının bir parca daha ındın'mui lun'ı ipek ıı."ini al aa faali yellerini daha ı .».]. arttıracaktır. Dahili pıyaaalııda ıun men-lucalıoa ala» Uktbea 19İ3 *e 1934 yıllanada artman ttalyaa yün fab arının ı Cn ntıblikııu faıUlaılumnytar. Bununla beraber ihracat t., ar, ı mn vasiyeti dun Iı» nsucat sanayimin daha falla inkişafına Şimdilik İmkin yoktur.

Ilım ıld yaoe , . .* "unerın 1932 olmuıfur. Bir. L... >ip|l^ W de tyüptedır (kaai. dini, aeeı derece ı evegeimi, ^in^afja iktisadî vazıyet yalağına uıanmif, elindeki sigara ys.h, karışık 'yalağı luluftuımLar hal alaa tamamen yan düne nrayet rsdtun'arda uıer.ne uyanan kaim ıküaadl — h.,.ın.n! ' kugOa m.,lı. E» halk ef»"1 19M söndürmUftUı. ™~ * EyOpta Verir 11 numaralı Yaaar durum katından y isede derhal söodı El birliğ ile Cerrahpaşa da I oluran Davut, tsha efendiler, oyun yül ' ga - tm.)ln.li, düşuımek Kavga ıvehceain.t'»*'''!'»''-SaluS efendi, el birli, düzenden eteamyı adam ake- »"*•"-ve sand lye ile d. La göstar-lardır. Her ıkni yelle aft-Davul efendi de tı madrn-» ı. .. .i.. yüni md 40.8 40.6 94.6 58,2 rakamlarla tesbil edilebilecek giraTiistir. Atağı yukan bulun iktisadi faaliyetleri kucaklamakta olan aşağıda ki indeksi tablosunu tetkik edelim : Haıiran 1934 T.-i'iı. ,. 1933 77, 89.3 77.4 91.7 64.6 64.4 9S.5 96.9 68,5 138.3 63.0 144, 61.7 85.2 106 133 71.2 66.8 leemr clmi|tır. Hatıran ayında 3.150000 ton olan çelik istih-.alil. I m ...i.; 1.472.000 tona dlasmUftUr. Gecaa ıvaa ulibıal kabiliyetinin .in dr 58 ıı ile f al uyan çalık aaaayiı bu sene aacak % 28 ile c a liseni» I ıılıınmakladıı Ame. d Eylül 5 ARAMIZDA GOHOÜÛIİMUZ TİPLERDEN: M. Ruzvelt'ten lOmilyon dolar istiyen adam! Vaktim olmadığı İçin Amerikaya gidemiyorum Çıplaklar cemiyeti azasındanım — Güzellik kraliçeleri ve Çankınlı Tüccarzade Mehmet Bey Diye kap — Selim üaa ley h* dan Icavl bin , ''. »/» paftaerna. id- Citk-um kaman banaana. ymm har-aun hahar leaajL. lUiatı »m heia«s mı ald. ga Ur ta.ia »Bİapılam.yan dik v» lak yaka. boyun bufluguBa yrrlrftirılml| bir kraval ve b.r an bir dıfa yan m matr» yıikıekla va . - ı.ı. n Ham.y.B bir baatr-n laaıınrda. Kırı bir aellmdaa ...ma mamam ...... hm) bir (aktı »eaedu Ziyaret arbeblıai aormadan. a gSıt.rlal kırpıftırdı. C.krtin ıl rapl.rlai kanrtırdı, bif reımlnl v.rd — fUa. (anlunb I Makamı Begnav Dedh. Ve W t anala .ıt-t. ammi — I . • - alı beaım If ..mi., a yanlar yııar, pu rrımiml da bir büyültüp hı.raanıı ¦ ı I.- ıı ıı ı ¦' — Piıcin Mehmet Bay'., imdim. Otarmağa ,-hamlada. - u.ı.l o'mama - yarvm melreaVa faıla ymW.mf.mb, — Bir dr. t ; ı. dayı . ¦ . r ¦

aunui- Şıaıdi M. Ruıv.lt, p.Mm,lı to çekmektin geliyorum. Tamam on milyon dolar isliyorum... Kaç defa b«ai yasına fa|ırltı. Faka! vaktim almadığı ... .. rmldellim. Şimdi ılılnl. nlurup bir kaf dakika knaıupayMeam bu ima Ifia balak bir ¦ T ..¦ ı. Zada «I.ı.-.. bay. Ame> riaa Cmmbar raaal M. KaevaM I- aiaa A-ı;.|..da. haaa.dmbm . aagvaa. ıılıaı gajyaafc aa.k. başka k ima mm duymaa.a. urtememli bir aala aAyUy«.km.| giM bil va-llyet »İdi v» t — İla I. Aa.l aııe mühim bir havadlalm daha var.. Tabii duy-musaunuıdur kl bugünkü gllı.l krahl(»t*.l beai Mr ıtrlü paylaşamıyorlar İT. Hepalndan ayrı ayn 'idivaç leh1111,ıi alıyorum... Mehmet Bey. ...... yarma baraktı, eikal If tabana a... Biyok bar ahrfaer ve hafit lamam arsamda, karhaı hafi pmtam c-Wd. Laamımaml akuymma L Mehaaet mryvn «.•»(. bagn-ta bar takma aaaaaı yanar vardı. Gerek bu y»ıı. gar»k ima», belli ki Mehmet Beyi aevealrrdea biri tarat ndın utdurutmuı Mı eıerdi. Tüeesr sadenin, k<..i-,. ı.r lara' i. I.. .. .. .1 ..... ¦ ¦ ı . »mikaları i|l..hu muhahl.etname (I) lirdi. Mehm-ı Bey, bir defa daha ya-liadrn oynadı ı — Yahni banla. aVtlI efıadian. yalmı b—Uar dagil. buyurun ¦aka iklimin alının mıhtın olan bts aaaayaia ehemmiyeti g&ı vn..ne gelıı.lınce. 1 uaua kömürcülük, nakliyat ve dıger fabe-lere yapaca|ı teau- anlaşılır. hıf Isımda Amerikanın haftalık kömür istih..I, 6702000 i..", .'..jı..u,',ı 1933 yılının asında baaa kandl tmıalariyla h.dıra etlikleri fol aaj afları.. Çır.'. ¦ ¦ lileeaııada malyoae* önüma Mr ı-aa...... ..ı.ı midi. Bunlar I kak ıkı ayn ayn gOıetbht kral i çalar m la ı.a.m..rı idi. Kanarlan-a da bar Uham iıamamr ablmaf •a Mehmet Bey la ıram ithal m-dpt Mıha ıt Bay ¦.vdaaamiı ea bar türlü p. ı . |. ıa amd |maa — Balya» ee ketim.!»»! bu bari arkama. çahr çatır aAyiOya.akıı —Evet—. $unn ... .. olun kl bep hiç hırına yûı .»emiyorum.. Aldırıl elmiyırum... Yalnıs bualaı-daa bir lan.ıiyls Am»rlha Ruıvalıl ıl yarat. ........... hu¦ ııı n la -r.ıııı ı , ... .k... . lirdi.. Fakal bu kararından »nar»dan .aydıgı Içla fiaadi kandilinden SO00 Ura ıa.ar va man da.a adıynruaı1. Makanal Beyi keadt batkava barakaak. ni.U,..^, ¦¦.madaa :.ı...«tı. Biıaa da taa mı aaku> — mıkaıi Bay. iıdha Geçen gfm, p"lıa mai yakalayrp Tıbba adlı y. müıabed.y» guadaernif.. dogrn mu 7 IC'.rı.l. ..... rahat yerleştiği aaadalyalından bu Mİ«r tam] npladı. Koluna İn kılı baalonuou biıaı daha ı • • '- oylumuna ı -rl-ılırdi. V» aonra gdıleıl dı.ıra dalm.f Mr vaıiyetuı — Baaa o lal kil garaı yüıün-dea yaptılar.. Güya kaa acık aafak reem. cmarmmmı Öteye beri-ya yal i. amamı Ba da bir hahaaal - »y-s_ MeiSmat bey, ba. amibim yamana aokulaa. ça* agvr m iktıyalklr adaanlsr gibi, a a um kulağıma laflırdrı — Hım b.a alı. Mrpay »oyla— yeyim ml.. B*a da Çıplaklar (emıi'i, ı. ..... ... Yahında Almanyaya kadar da bir seyahat yaparı]ım Idcıaı lada, içindeki bütün derdini bir mrda|iaa oVSkmOe MUm-lar kadar • > ı V..... .

y«rt MeU g..»—Uf. kam BaVm-am-ams k.pkuman (»aeeal Ura. beyaa-lasama. Û< a.mara atanana ıhı k«mt-af aafian n* ammrmıkl maJhgİBİ kı.be'm.ıtı Eluml anta*. IU »Ma sakta I — Ea. baaadar glıhllfalmla yeter, malamva. vaktim yok- Daha Almanya ile Amerikaya kadar da gidip geleceğim.. Galetaya yatacak olıarma bflyBk bir ıramı mı baymayı UButmal. Lvvall.h, da d. va aramu-da hergün. bilhassa meaklana |iddeliodea aoaıa. M. famlarusa Icaa. d** r >¦;.,. . Ma yarım akılla haptd.« ,.kt,. r*ıaWa kaybaiam. _ il. A*. m. ba •stabaaUl 7.550.000 toa-du P.trolûa gündelik -tahsalalu 1934 BğMteamansa ilk balta -nd. 1.044.000 toaa eanldı 1933 ağustosiiBon .Ik baflaamada İbo bu istıhaalâl 1.150.000 vardı Hayat pahalılığı indeksleri de 1931 den beri olan acviyelerin en yükseğine çıkmıı bulunmak* t Tefrika Numaran. Ressamın resmini yaparken.. hıakıaf, fakal gülıa Ur cevap verdi ı Nb ml fakaı?. ">-.. çıkarım, ki Mae çıbaet. |'| •sMkM karah Savkac. Çe-mi eakreemm- C a.allık İWmai. |U. aok yakayat. Afb.. *. a., ,1 nslT lakile., g«m ft.la B.günüa Aşk İçin b.r dal tanır ı Zevki Şiirde d. ıevk var. — O ı»*k rüyalarda ladılanın ayol. Nı karın doyurur, ne alnı r yati|tınr. Bil, yenilen. »mllen ırvkl.r lat.riı. — Cok ac adılüaün R.'ma. Hi. han tapur S»' n . ¦ r . .. k ı-|U hııını aıaltarab »akİn „ onlmden de yavaı ,->-• sOıBlüg B ı. f ıı. man.... ,.(,,. ... IH ayağa k,ikonalar d.. .ld»dıla-y.|ım..a a>aftya.Urda. bamargeaf adam da yaıkam eamlya. sa ¦I., -"al.nı bakındı OıaaaİBrİB g.lmıı gibi yanını). d.hll.ri, ayakl. I. '.. | . Ba aaaly» durdu •ala ç*»ıüdi. Gamf kas. ba kam ve İtki. eat habi|lan abvleaivereaUjb, lelSJıat parlıyoıdu. yüai Sİ al r.aflıa ı.e-du, burun drlıkleıl lllrlyaım bir da av kuhuau alan bir la laa tapadan tırnağa kadar Iflii.edar dü|ünmekren neftini menedemİyor-de. Rrmri bu arkadaşlara niıbetlc Kakıkalea ne bıdır mOmteı b k ı.l Lülfi SBeeyyanın »alile kibarlığa 1. I .. rl . ¦ ¦!¦ goılerdifi korkaklığa Celâl beyin boş kıfalıtına >- ukılilıSıaı. Fcrd n a Mrlnhıl le, kendi ıırlörünü »e..bilir mi idi, bum imkin ve cevaı var mı İdi 1 Eğer Melih ıt I.., I. bir ş»y y»paa vs bu da ;uyu butıa idi, I. tanbulun kibar sl'mleıind» n» dedikodular yapılma!, arhsdaşlan İçin ne bilydk İıtihıa vruleaî Mılabat artık kibar allek-r neıdıne rıhın gıU girip çıkabilir miydi, eıbi d.'allın kendiliyle görülürler miydi ? Ula Melahal bir d» buralaıı düa*a. ıa» pl...l AlıdaMlıak Hamil dan al.as.itıı »e lakat jjüç bir ııııvelte da-rhıl| şaşırıp kaçmaktan İbarel olan »oylan ve kukla beylerle değildi. Acaba Rrmıi |u anda nar.d. ieH. ne yapıyofdu? f limit )tea d6ndib-ten »oara Melibatin mektabunu alınca ne yapmıştı ? Acaba d rrhıl BUraaya Şifa ut eli o» koşmuş mu İdi; Meliha t bunları bı turna getirince bca biı taraftan delikanlıya oynadığı oyum dan dolayı gayrlihliyarlgüJümıiyor, hem de difler taıaflan lavallıyı

bAyle şehirden şehir» koşnardujuodan dolayı da auyoıdu. işle Melibat boyla du«uiKelerla naallerle yalıgının İçinde ododOklen anma nihayet bitip kalarak derin bir uykuya daldı. Sabahleyin uyandığı vakll, aaat epl Hırlımı, İdi. Sadb.rk Hanım genç kına g.ç haldıgıaa bakarak birkaç dala odanna girmiş .a dirin uykuda oldufuou ^oVünra ıa-bala» »Imrja kıyamıyarab lakrar adan çıkmıştı. Devamı var Eylül 5 —ZAMAN— Karadeniz hattı için vapur Vapur.- ! lı --if 1. - ¦. i. r moru! »n-putlatı ı '' ı ¦ ı " kâfi ^*11 ı-.«H -,. mrıkûr şirh-t müdürü Muit» (a ve n"''1ı?i İdlte »ı»«ınn»ıı Ahırırt Bey ç* manalı olduğu lahdirde aonradan biı vapur daha mubayaa ıCı'.nr? ¦ dİ ı. ¦-!'.!- (ir Yeni vapurun nnıful vıp-j»Urdan daha I. -. .i', vahar daha mükemmel ..',,,...,,¦ bilhaaaa dikkat e*!«cehlir. Bu «apar Karide-ıı- İşleyecek. Trabıon a*(eelerini (apalaktır. Yani alınacak vapur. Irırlalee»*l İçinde Karede nlı m ferler i ne bnata ya'ıhtır. Fransız denizaltı gemileri gittiler On avndenbıri îlmammırda midae Akdaaİıa l.a.rk-ı etmişlerdir. Ağırcezada dün üç karar verildi Atıec-ıa mafck.mam ana mn-aekf ham daralar hakkında kararın, varmişıirı Baratmad. R um* b hanındı Madam Antooy») parıuna •tduemehten suçtu S«hrai 19 .ene mü tle a»ır hapır mabhüm adı ıuhaBir kaçakçılık kemesi Ipahll kum., ka(ıheıh|ından ¦uçlu Şıy**t* Hanım İamınde bir kadının sekiline i ihtiaaa mıhkeme-ı nde bir müddet t enberi davım •dan mnhakımeai loa . . l... ¦udddam.ml ıı ihyan an. aydan Û4, MHrr kadı. ham**at ea danrkal İnleri ed I —..... ..t.I ahal Sayrate Hinimin . rahatı bu muhakemede bulunamadığından muhakeme müdafaa için baıha gü-ne bu ab ilmi | tır. Kıbrıs lisesi şahadetnameleri Maarif Vekâleti yüksek mekteplere gönderdiği bir tamim--Ie, Kıbria lisesi şahadetnamesi ile mekteplere müracaat eden talebelerin namzet olarak kamil edılmenm büdırnaİatir. Yenİ inşaat ve yollar Müstakbel şehir planında mutlaka yola kalbe dilm«*i iktiza edeceği |ımdıden şehrin umumi vazi ine göre anlaşılmış olan yerlerde yeniden her gün inşaata müsaade edilmemesi lıalediyece kara ilmiş şubelere bildiril-¦kkrhV. TEVKIR Zeynep Kâmil hastancai Baş Hakimi Yakup ve Har niye hastalıkları m üt e hassası Dr. Tevfik B ef. leria. - gerek şahsi »r gerek adevi barı rahatsızlıklarımızın (müstesna bir necabctle) te sinde ¦ göaterdikleri yüksek h.*ıı'.ıt ve muvaffakiyeti sonsuı t e »kirlerle anan*. Tarh Şiir Kralı Floeİnalı Nallan, Türk Mühendisinin istikbali Birinci tah Ocretıiı okuyan lılebe iae, tahlil müddet nin ihi misli, yanı beş ¦ene mecburi hlımete tabidirler— Tabii nehırİIre bu mecburiyetten muaftırlar... Vaktiyle urslarında okuduğu Ocağın rektörlüğünde bulanan Fıbeİ Beyden mektebİa ihtiyaçların

dedi, iyi i Nafıa Vc-'yarat et. tikleri lamaa bunu öğrenmek iate-mişlerdl Keadilerina yeni teşkil olunan Elektrom* kinik ş-baainia akalhlaılndan hahaatıtıh. Sonra defer Ub.rahıeaetar İçin bas ma k. Nyetnîıfagıni aelatlık. »a bu haamaSa bar şarapı hnıuU |g — aayladm. K.ad I... b* noktalın ânaaat bnyaa •kakar. « hundu. ,.h,a..bHr aat harrurnVkr.. - MıâhemaV. .ak.ek ¦ - kaahkU re öleceği bahhmdakl ampriyat öagru mudur Bey elrı.d, : — Vadolunan. Muhendia mokleUna lıtıhlhl defil, . '¦-„.l..lıje h> • ikbaldir.. Bundan rllibir .ene avi/eden devam ""¦"ıı halı bulunmak maddesi var. Ha 1 - de*» ı ¦ ııvi.'i değişmemiştir. Binaenaleyh, bil ilk oaklaVa ehfagu gibi. ehttuk gjedag-mâı derileri Ickrar lakip m.thmiyırhsat* kahya*. .k. nen* hay badyamıI ... Ba yad an diye tefekkür vc veda rtHbtrn anara, bahçede ihmal İmtihanların* çalışan daimi l*yB talebeler* hanştık. Neşrinden faydalı bar ive! W a çıh*bıleı*|ini umdu|um İçin, çınlardın, mekteplerinin alakadar olanak* um Utedaklari nok-aanlannı. Baklalarını mi dam. Yukarıdaki ... ..i.--, talebe ı. - *ntf — Saaara. Imltbıalıraa amlieakri. Oenvırıa».....ka». B.bi davkad hÜrind* ymneu bi* abanmana! yapıyor Banan t emmi. hep mm ac>indir rr ek tir. Di|«r lı'. talebe, aıhadapom kanaatini tavdık il* *0i* haııştı ve: — Laburatuvırlanmuın hanlımrbuılufa. mûıl'yaıltla kadar yüknlm.y olanlar rardır. Afifi yukarı bütün nakliyat yolu a* İnşaat daire Ie r ini ıı umumi müdürleri da bu. raaın yetiştirdiği lal*b*d*adlrlı*. Fakat buna r*|m*n. bittabi, h.r-haç nen* ••»-! naeecut mühendisler: memleketin bu melek aa hkla-rin* olan ihtiyacına lamaaaiybı le-kahal .<-.*,!.<ak mu.dn.nn degd-dBrr. Hatta hm | ildi ı. pnıl»ln atta—» başladığı taman. Aırupadan berçam çenek. mnfc*ndkatar mek kalmıştan. Yan* müracaat m*r bun yetinde haldıfımıı mûtaab bitler ara unda bançliler, Almanlar var*. Bugün iae, murakabe va müteahhit beyitleri lamamıle Türk mühendıalerlnln alin* geçmiş bulunuvor. Bu ı .. .. -. I,, i.- ' ı. îıtlkBıarmııdı bulunanların amir. aatlarl »e hoealaeımııın, talebemi. ila, aalmış bar hıveale goıterecab-Icri candan gayra! ..,....!. fiıphc ynh kl çnfa yakında, m mleket toprağında bOtUn eaerler. İçine erneb eme|i barışmamış birer milli iftihar abidem gibi y il faul* * eh tir. — l.hıd.n. Mühendis mahlebine Rüştiye mrıunlan kabul ulu. nuynedu. Şimdi buraya gürvbatmeh ¦çın meaeut şeeaıtın başma.ha* dıpto— Bir elerdimiı daha vır, dedi, b>r derdimiı daha vali... Sordum, gülerek, anlattı: — Mektepten meıan olm talebemin a mikdan mektebe giren talebeye niıbeten çok at... Çünkü, amıft* iki lene dönenler tardoluauyorlar. Vc bu yüıdcn, mcıell geçan yıl arımııdan 72 arkadaş ehaildi. Cdldum ı — Aeı amma, bana 6yle geliyor ki bu huıu.ta tedbir almak va-ılfeai. . . .i.. arkad aşlara dbşerdi! Yoksa. Lunu. deralerinııln

a|ırlıgını anlatmak makaadile mi eo>l*dİnl| ? IçUrinden lehi bif taneli ceaap •ardi: — Öyle dejıl »mm», aeamııdan ayrıtınların teşkil ettikleri yekûnun kabarıklığı gâ.teriyor ki bu İşin mel'uliyeti iade onla etmiyor I Bu husustaki tam hakikat, m-tnl* blıim konuşmamıldıa liyade. ılı n bu lÖı'erimiıi yaımanıı neticesinde, bu cihete gösterilecek bir •likadan, bir tetkikten hten doğacaktır. İlerinin kıymetli grnç'vrinia, 1 ablasın imtibınlannı çalışmıya ayırdıkları deferli vakitleri riyan etmemek için urahlaştım. Yatımı, kıymetli »akil Ati Beye-fendinin, Mühendiı mektebinin bildikleri Ihliyaç'arına ilave et'.jj.n noktalara da ilk imkânda aynî kıymetli alâkayı 1 çekicin ırr.ı-ı olmanın keyfiyle bltirlyoeuml Şark Şimendiferlerinde Birinci tan V*h.t Bey Sieke.i - Küçük Çekmece araunda iştiyen mûlhsknl trenlerinin Ücret tarifeli illerin e ehemmiyetle meşgul olmuş re lıahıt almıştır. Ocr* İlerin fa ila ligi rtrafında halkın vaki olan şikayetlerini ehemmiyeti» atmış bulunan Vekil bty; laritede trnıilat yıp.lmaıı lüzumunu Şirket müdürüne lüytcmişlir. Şırhet müdürü Müıyü r. •-da bu buıuıta itip edea tedbirlerin derhal ittihat edileceğini a temıylir. Ali Bey Şirketin difer işleri etrılında dl tetkihntta bulunmuş ve umumi vatiyelten memnun oldufuau söyleyerek *ytılnu|tır. Mü.ya "Paskal, Üglcden aonra Nalia vekili Ali Beyi evinde ılyarrt etmiş re tenzilat yapılman için irabeden lıtklkala başlandıfını bildirmiştir. Faik Beyin beyanatı Şatb demir yolları hükümet baş homitrri Faih Bey, vehil Beyin emri ¦ıi'ri'ıi ucretlerd* yapılacak olan teolUat etrafında bir muharririmi» ymılar. aöylemistir, " —Bugünkü tren ücrrt'eri şirketle hükümet arasında mevcut şiklyetl*ri tetkik münuip bir hadde i,>rdie. Şirket bu hela plan yapahöy ve - Sirkeci araunda işllyın olobüaleıde ite Ûcıet 17,S kuruylur. Görülüyor ki arıda büyük bir fırk vardır. Şirk şimendiferleri kumpanyaaı, ücretleri otobûılerla ücreti aeeiye¦ ıı' İndiremiycceginl.mıamaflb ona ¦ l-ı ne çalışıra m de Bey bu devam ¦d* N. Fİ J**" MÜTEFERRİK HABERLER Polisin vazife ve salâhiyeti ...I... ..ıl.L.n. bnşUnam p«Ha .. r.'r va ıl.n bıbkmnabl ban— ail .masan. i -',-11 I 1 I . . I l. ..!]!.. Ahun malûmata gir* matale. alırı alınmak üırre Dahiliye Vı-kllelinden diler »ekll*tl*ea gönde

bu aâtaaanaana praktahs* f*r*. Ş»*a. aaagniy lam *nk*f taaanaf emniyeti, meakn* maauaıv>ı. ve halkın ur, can ** aulım muhatara va iıbrahattnl lemln. te-eavüa va anrhtntdagı men va mOleeıd.Uri habhnann Hkikni yapmakla makatlaf tnenlmaktadnr. Banlardan başka potla, luurta-laama vaya haıa gibi akralde halka yatdımda bulnamah, va pur, ı m.-.. r gibi nakü vaaıtalanaı kıçın alan haımdarmah çimlerini aeaiı çacablan karneye v* *k*v* yinVn bulununcaya kadir belediyelere *» .'i..,- m...ı...ı...... tas (İm atmak giU aaılf'laela da mûkell.l Intnlaaaktaakr. Maliye Vekâletinde yeni bir müsteşarlık Mabyr V.blUtİnaV yanulan bir haıJoe aı-.T-ıarlıJı ikdam takarrür elanuySie. Bm nSanSnusukdJs hlaky* teftiş heyeti raaai C*ımi Beyin tayini muhl emeldir. Gümrükler umam müdürü Cemil Beyin da Şurayı Dealet aıahgına tayini ila yerme Cam*ah *• hab» Vekalet, tehiş b*y*ti remi Beyin ,.t-,l.«.(i Soytarla Mu .-'ıııl..! Haydarpaşa Lisesi kaç talebe alacak? Haydarpaşnda esti Tıp Fakültem bmaıında açılacak olan Haydarpaşa Lisesi dahilindeki tadilata amele ile sik-atic devam edilmektedir. Yapılan bir be saba geVre, Haydarpaşa lne-sa nd* 1000 den Iııl* tılebe yatına hdcc ektir. Bu aeneki kadroya göre bin yalı talebe ve sekiz yılı de nebari talebe mektebe devam edecektir. Haydarpaşa Liaeaiae Trabzon »e Konya muallim mekteplerinin de nakledileceği söylenmekted ir Lîaeye saatte sekizyOı bula-saV yıkayacak makineler ¦ ıııı.ı . I.ım.y' r Burada yapılacak işler ara-unda Tıp Kakiılttsania aç bahçesinin muntazam bir hale konması da ardır. Kaldırım tamiratı ve bina sahipleri Yeni belediye kanunu mucibince, aokakla-ı yeniden yapılan veya temir edilen bina sah iplerinden bu inşaat ve tamirat masrafının yarınındın ninelerine düşen kmmının tahsili Uina g dr Bu paraların be sap edilerek al* kadarlardan abomaıı rüzumu şürbata bildirilmlşlir. tlkmekteplerin ikmal imtihanları lık-.. kı.y.1.-m ikmal rant ke alan 1» lrka.au bışbyacak ** N eylıMe kadar bılırileeektir. rek lelkikatta bulunacaktı. Kavun va karpuz nakliyatında ucuz tarife) Şark i ı.nd.le. usareni, Ulaa-hopaa v* havı »ilana-* ***b eakken kavun ** baHpaalae icM —kl.,, fa...l-r-d. yaıda JS l — ıılal yaş» •Ul'Ş-rk.t eakiden if taa nakliyat yapanafl laahkai edenle, içaa bu te.ı Un babaıl atmiştl. Şimdi M..k,„.ı.r. ı.ı.l-. .,ı...... bn Icsuültta bil».»İm.» her tacir için faabul elDiyar Hazırlanan Operetler Bn ı' ne 1 raimi tayhtıoauadn temiıhev «ereceh aian yak., tıyat'*¦ lyılıt hayali pravalara bna-l-mah aaae.aV. Ba aran bıyaıknd 1*1 hnıı ¦ |. -1. ¦ i'i İm rilerek «aknemi*d» eynaaaeahtn. Bu kabilden Jıeolky il* J r .ılı iaimli büyük ı.prr * Çardaş o| re alini yaıaa büyüh aiuhııeir K utman, m 1 ...... iaimli ope eti lemail edilecektir. Beynelmilel yol inşaatı kongresi

Mdnık 3 {A Aı - YetJnsci oeynelmilel yol maaştı kongresi bagfaa katran, acahmaktad. r. K-. ,¦...... 8 Evkklde kitecektır. Kongreye iki bin murahhas iştirak etmektedir. Bun-lann bini, elli memleket e mensup ecnebidir. 9 Eylülde bongrccilar huıııtl trenle Nurenbergc giderek milli 5io*yaJisl ftrkaıusın bâyük top lıısnda haıu bulunacaklar ve ondan lanra da 19 Ey-UkW kadar Akmanya irinde tetkik aeya hatarr. yakaeaklar-dar. Kangra kapanış celi camım 19 Eylülde Brılındc akı edecektir. Kooperaffifcilik ve Faşizm Londra 4 (A. A.) — BugUo I ..mi...lı açılan beynelmilel kooperatif biri ğı kongresinde, Sovy et Km. m ıı b cumhuriyeti de dahil oldug-u halde 3S memleket temml ed.leniştir. Bu milli kocrperabfhtr bub-ğiM butun dun.a I* 100,000 azam rareke. Zınocdıld.ji.ııe gara, Faguaa. mürak'rr İr ..1r urun boylu **ev. zud bahKdileçektir. "Sanayici ıbekir tayyare postası Akma malumata .¦- — ı.ı.l... batta ıırfmata Dıyarbrhlr— |ga Unbul ........... tıyyara IU pnat* r.nkı.,,1 „. başlnoaeahtjr. Tayyar*. İae l.ı m İla Diyarbakb um» d.k ¦ mııılıyi 4 anadv haJ.akıbila eehh-Ae. ŞımanTk k.O.da htr da-fl **f*r yapılacaktır. M..-, ynllarında tatMh .dilmek i«et» bir tarila haıırhka-amş ** V.küla. baryrei.** laadkh -dO iştu. _ Yüzme şampiyonluğu lıtanbul Denizcilik hayatından: Bazı eıbap dolaynuyl* teek-n*W uğrayan İstanbul yflune şampiyonluğu 7/9/954 Cuma günü Moda de banyolarında kra edikeektir. M.ı.a bahalara saat 10 da başlı nacağından »uıütülerin vakti muayyende banyoda hakem heyetine atları tebliğ olunur. Üç otomobil kazası f>oa yirmi dört saat zarfında yine Uç otomobd kazam vuku bulmuştur: 1 — Şoför Mehmet efendinin .•i.".«deh, c tim ıhıl Baue* kapıdan geçmekle iken. Evfipte oturan yİn efendi iarnasda birine çarpmıştır. Hüsayln efendi yarala ndagıadan tedavi altına almanı Ş kala»a—|tn. 2—Snlnr Lstaly.noıu. ufarn-mndekı ntamabi Gala lada Necat. Bey cackkaindea geçarkea Şevki isminde birine çarpmış *U ı »(alam.ştır. Şoför yakannnaBaylr. S — Şoför Ncvzaba idavrav nodeh. 2140 nunurak ntnmo-bıl Tabaunde Ali Nafı Efendi ilminde b ir zata çarpmış ve ağw suretle yara la maştır. Na fi Elendı Beyoğlu hastanemi»* kal-ıt şoför namşt. Har „, kaiahakk.ada tahkikat yapılmaktadır. IVAPURCULUKİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Mersin yolu ¦ T « •* ¦ıpunj Inonu , Efvii Paaı. gandi aaat !• da Sirknö nbtjmmnaa halk a. ak. gmaşı. Çanafckala, bank. Khlhâk. Bnıbrnas. Radaa, Marmarm. Dallın. F, Ib.ye. kalk»». Kaş. Finike. talya. Alanya, M»rain» gadecık dönüşte aynı lahtlrlerlc beraber, T..;.. Anamur. Kuşadan re Celibotuya ugrıyatıktır. izmir sürat yolu Sakarya vapuru Her Perşembe gaammatli da Gana la .akı....d— baJJkar dofbanin gider. Bu vapur her Paıar günm a*.t M da bnsardcu kalkıp doğru UtanbuU şak. Bıtümam lımir yaleulanaa S W I—.,1.1

Karabiga yolu Cumartesi, a*~v | günlrri --at Çarşamba™*. Top. han* rıhtımından bir vıpur kalkar. Gidiş ve dOnOıtr mutat tekele! er* ufrar. izmit Yo!u na»»». Cuma, Pazar, Salı, Çar__L _ günleri bir rapur samba L.rd.Top...n, rıhtımından kalkar. î* Teşrinicv »elde açılacak Ankıta aergİıİne İştirak valifenİ uautmı. Hemen taahhütnameni gdndae ve yerînl .1 M. L v. T. C. AKBA A,-..r.dı AKBA kitap c ıınm baTincı şube» modem 2 hm şekilde Ibarif Vekökch ^ karıuund* açılm ap evkrı her dilde kitap, mecmua, gazabı ihuyaçbrtnn cevap vrrmekt'dirler. Gerek 2 kİtap larınııı gerek kırtasiye-*] niıî en ucuz olarak, gazetemizin j'ür-u geçmiş nüıhılarını da A K den tedarik rdUtnJueinız. Derle* i matbaam neşriyatının Ankar-1 da aata) yeri AKBA kını evbn db. AKBA atrrbarl T*kMms SU Akrind Şnb* İkinci Şuh* ı Saman Paine Satılık Ucuz Ev ¦Kumkapı Nişancısında büyük caddeye iki dakikalık mesafe muhtelif meyva ağaçlarını havi bahçe da. iki fa, İki taşlıh. 3 belâ v« aaireyi havi ahşap hane azimet hasebi acele satılıktır, tal in Nişancıda Çeşme sokağında 12 nam rılı mezkûr hane deruuundakİlere rnöracaatlan. Eıi». 5 Huzur ve rahat içinde zevk ve neş'e ile bilemeden bir adet HASAN TIRAŞ BIÇAĞİLE OTUZ DEFA Tır olanlar var tarafı insanı beş anı acıa neman sunuıeııt* ııraş eutr. ve uır ididn nu'ienmeoen aıger iaraıı tıraş bıçakları İle yirmi defa tıraş olduktan sonra bir su bardağının iç tarafına biraz bastı gayet güzel bilenir. Ve bir tıraş bıçağı ile bir sene tıraş olmak kabil olur. m Ba#ka nıarka verirlerse almayınız. Taklitlerinden sakınınız Hasan Ecza DeP0su Terzilik ve Kürkçülük Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimi! dr imal edilen 34 adet ceket, 74 adet pantılnn, 10) adet «elek, 10 adet p ardöui 20 adel çekel alay pazarlık ur 26 t.U ırşamba gûenî salıncaktır. Takp olanların .m, -n aaal İS te teaaaaat nkçele.üe birlikte r.nd.kl.dı Yük-ack mcktr,Vc< mubayaa konut.onum <c mezkûr eşyayı görmek rçn de ScutnuıhaMl Ihıdır.ye çeşme sokağındı nacktep ıd.-e.m-nevacaalke S380 Yüksek Mühendis Mektebi Sat ına ima komisyonundan: İhale tarihi Sa.t. Marmelât S-9 - 934 14 Tereyağı 8 - 9 . 934 U.JO Mrkltbr lUlumıı olan yukardaki mr vadin ilasına talip çıkanaasasını banıen patarlık surctı'c ihalelerinin yukarda yanlı larıb >u»ı,.| -atada»**- lin cdnm». " 5347 _ M.tebaam» Dr. HAVRI ÖMER 0*4ne«u annea Beyit* Aş.,.-, kanma aı I» Nu. .Taiı ııu* _ I al Beşiktaş Ura daırcıindra: _| Zafer »e Behıre FabrOntuaa n hanımlara iıafelen avukat Ma. ¦ Un Ankarada Hariciye <b Vekaletinde memur Nnıire blumların ştyt'tu mutaaarnf olduklar. Ortehöyde ,.,.«.., oğlu •okag.nda kim kapıdan giıİl-.....lı ışrrnnaş Ur natre antredeki kapn ntt ve beyaak ¦ tropa . h.]-aaefm. har inaldı ve kur odu .£ V kı-uui. ımıpı çınmde d*neobir kiki vederununda ınr-sauç ve I ulum bal ı bir kuyu ve ' »alafranga ocağı bulunan mut-, bbak ve birinci balla dort oda d btxr aofa ve bir beli ve İkinci «Vatta krıa dört oda va bir tofa * "\e bir hela ve banyo ve bahçe

* . »phesinde binanın al'ında bu-*' *£nk bir kömürlük ve eltktnk °_re bstunbe ve mc.<adar aga an« bı.u.u mubl.v. 50 bir bap kirr. haPİN lıral mum liranın pul reıim. e ait olmak üıere k.ymelı olan ALTI VÜlde yedi bucutfu uırı.ı , On ı atatılarak 2f-lÖ pe... < .unJ aya. «¦ çok arttırana kati icra kılınacağı ve arttır. -mm...... berkrıin 20 a görebdaccğı ve meı-•ı Menkûl İlmindi |po-ibi alacaklılarla diğer ların haklarını huıuıik da lüıp telrrı.lr 2il I ,.„, «Idı.mrler. akli dalde rapu ı«illerıyle ıa>l * paylattırılmadan bar 12130) T.pebap BeWeh,e Babçe—i. « Eyût Pev- .111111.1.1 ZZSmt Taalbnîaa rea anal -Il_4en aaat '20.10.. kı dır Seki. bando», aıat it. drn 14 de ka. dar ana, nantık, akan, ley bek, oyunu. Lök* hayallin bılrl, kaıa-t» (Halım bV, lamlmdan). Duhuliye S kuru» .,„Uı 71 kuruş. lıtanbul. Bebek .. $,»> „ı,, Irameaylan rulolar t.^ ..ı.ı nmpnr. Ünküeİar İcra dane inden Taaanamna 4500 bra h.vmn tekdir edilen lataabulda MnlU Fenan eubelleeusdc Nuru O -maniye valde mektebi »kığın da kâin 45 nuanarak eakl re 57 yeni numaralı hanenin üç hisse bariyle bir !.....ı, Satış pcıindir müterakim ver-gi Evkaf borçları tanıifat ve tenviriye müfteriye ailtir. Müfter n kıymeti muhammınrnin % yedi buçuk nı.bc İmde pey akçeleri vermeleri icap eder. Arttrna şartnamen 27-9.9)4 tarihine mutnd.f Cumaıteai g*. nü divanhaneye talik edilece ktir. Berıno arttanmaaı 6- 10934 t.... kene müsadif Cuenaıteu rUaü aaat 14 de» 16 ya kıdar U dar İcra dairelinde yapılacaktır. Arttırma bedeli kıymalı mukim, minenin *', 75 şüıı bulduğu tünde bırakıbr aksi takdirde en ton arttıranın la. ahhüdü baki kalmak uıere arttırma 15 gün d dit edilerek 21.10-934 tarıh.ne nü. sadif Paıar günil aynı taatto icra edilerek en çok arttır na ihale edilecektir. 2004 No. lu icra ve iflâs K. aun 126 ncı madden mucibince ipotek alacaklılarla diğer alâ-k adaran» ve irtifak hakkı aa-htpkrr.nn gayri aneakul tlcrin-delb hak:,., v, bcaruıı.kr (a it ve maıarıfc dıi'olan nddıaUrm, evrakı n».piteleriyle birlikte aıhayet 20 gün ı.rf.nda k a ne bildirmeleri akli tak. dirde habUrı tapu aıciliyle aablt olmayan alacaklılar latış bede lini paylatmalarından hariç kalırlar. A .1. ..ı ,..... kra Va iflâı K. nun mevndı mahluta-ama tevfikan haıckrl cimrim vı daha fail* malûmat almak isteyenl erin <ı 11 . No. lu livaya aattracaet eic—leri dla ohınur. Kiralık Ev Beyiklaıta Sereme Bey yo. kuşunda Çitlenbik sobsğınds 16 numaralı hanenin, temamı-le ayrı. ye odak. bütün kor,, fora baiı. bençeb ve fevkabt-de neınretb bâr böeüğö kirabk-l- Meıkâr eve ] Göz Hekimi I Dr. Süleyman Şükrü I Babıali. Ankara caddeaiNo 60 İ Itlefon. 22566 Satılık hane Eyirpıultaoda lılam Bey cad-dennde 53 No. lu ahi odalı. •Çında kırç esme suyu ve I ..... bahç ari hane ta t ılıktır. E* iki bölükten ibaret olup nahiye 20 lira kir getirmektedir lıteyeol er: Aksarayda Hoıhor hamam sokağında 22 No İn hanede Bahriye Hanıma müra* caatları. istanbul Ziraat Bankasından: Semti Mıhı Sokağı. Cet rlı Ur ıı: emuk No. tu: 91 I .1.1.mr eden

bedel muııyedesî 8110 T. L. Sııa No tu. 1303 Galata Arap tanıl Kalsfstyrri Kıpır mağata Tamamı üıtü İç kal dört oda veca ire bur bap hane Yukarıda mevki va evsafı yatak gayımreakahid kra eeblea nıtlarata netkenndr elde edilen 8310 hrabk pey hadduayık göcuienedimden nüddelı muıayeda btr balta sjntelasn ve tv9'934 Pe rşembe günü aaat no dörtte ihaleni takarrür almıştır Talip oUnUrıs yHıde yedi buçuk pey akçalarıyle beraber satış komisyonuna müracaatları lâzımdı aokanıt kapı.ma aı.lmıştu- Scnei biliye vergisiyle Beled,», reaımlerı tnuşt.r... aittir 2 . Nışantasında - Tramvay ve Şakayık caddelerinde Şişli Terakki Lisesi Leyli Nehari ANA ¦ İLK - ORTA - LİSE M ntae e. ve) Selâaikte Maki va l»H dn İnana.!. n.hIreUaua, Twiuyeni n na erki keı.l mektebwlk>. Rrtmi liftlere muadeleti ve muamelulının düıtünlUgu Mumri/re mu—d uklır. Kıt ve erkek talebe İçin yı-yina ve geanş bahçeli ık. binada ayrı ktyh te-hr it, ver. evcut Fransızca. Almanca. İngilizce kurlarına doknt yaşından itibaren her ta lebe iştirak eder Resni müfredat programlarına göre talebesin, ciddi ve mu.sff.k bir s urette bakalorya ımt Kınlarını banrlıyan mUesseıe 20 kış fak bir Maarif encümemmn nezaret v ayeline nazbardır. Mektep hergun ıaat 10 - 17 srasında açıktır. Kayıt işlerine Cumartesi zartesi - ÇarSjrtıba günle,ı bakılır. Telefon: 42517 Kızlarınızın istikbalini düşünürken göreneğe kapılmayın Selçuk Kız San'at Mektebi Sağlan neciye*, yok erk ter b..eh dâtı Ev kadmı ve Sanatkâr Hanımlar yetiştirir. Mektep Meccanidir, verilir. Icmrıo maırafta tkteptı Lise. Orta ve ilkmektrp mtrunları İçin ayrı program ve teşkilât vardır. Ilkmrktepmelunları ay manda orta tahvillerini de yaparlar. Bir defa mektebi »e programlarını gürün, kırarının sonra Mektebin yeni ve bun»! teşkilâtı mer anla naa atölye açabilecek küçük bir sermaye va çekil te r. '5306.. Yüksek Mektepler Mübayaat Komisyonu Riyasetinden: Güıel Sanatlar Akademisinin ~293_ lira "S0_ kuruş bedeli kesitli kalorifer tesisatının bot uk kısımlarının tamiri 5-9-934 tarihinden itibıren birhıfla müddetle açık münakaşaya konmuıtu in 12-9-934 Çarşamba günü saal 15 le Fındıklıda Yükıek mektepler muhariplik dairelinde muhaya miıyonuna ve fatla İtahat almak ille yenle rın de Pazarlı» va Çarşamba günleri mektep idareli müracaatları ilân olunur. "5424. ¦ 1 ^ Türk Maarif Cemiyeti idrcsınHc Bursa Kız Lisesi Yalı - Göndüı Tan teşkilâtı. Orta ve Lme kumalar m. ha .rdır. Mektep L.c.-ı Anankablarda. aal.n aba.n K ale,.........i ¦ Kemi liselere muadelet. U.d.k edlm.tl. Usa a dersleri ecnebi nütchaısıılar tarafından vardır. Talim heyeti en gu-tide ve muktedir mu.ll.mlerden müt kkildir. Milli terbiyeye tnlhaıac ehemmiyet verilir. Senelik yatı ücreti 185 gündüz Dereli 35 brad.r. Taklitle alınır. Memur çocuklarına ayrıcı trııfilât vardır. Kayıt muamr-lâlına 15 Ağuıtoı 934 le başlsnacaklır u.tsda mektep müdürlüğüne ınUracaat edilmesi. 4411. Intıyat lknu.1 ueenynn sanrı euW yın. .lan.i | C Hihnaet hUthnal İv..... İstanbul Belediyesi ilânları 1 Keşif bedeli 117 bra 65 kuruş olan Bektaİyr karşramd.kı B.nbırd..rk sarn.nun elektrik tcsasa tı paıarkkU yaptudacaktu. Tabp nisalar 18 hrabk teatinat akçe. rn.kU.iu ân 6^/934 Perşembe gvnü aaat on beşe kadar Uıann Müdürlüğüne müracaat etmcldırUr '5403. Ayasofyada kiuı levazım anbannda nevıul 224 Iskan eıkı Belenya tlbneıi. 4036 bdo hurda demi

r, putrel, pirinç talaşı vesait 52 kalem muhtelif köhne eşya mahallen müzayede Üc satılacaktır. Satış günü 6 Eylü de taat 10 dan 12 ye va 13 ten 16 ya kadardır. Talip olanlar tayin olunan gün ve saa tlerde orada bulunacak heyete müracaatlu.. "5437_ Türkiye Cumhuriyeti İktisat Vekâleti Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden : 30 -i". ı teşrin 330 t ar .ah kanun bükümlerin* göra tescil edilmiş olan ecnebi şirketi erind n (Kredi f1> Al feri « rtö Tünıtı-Credıt Foncıer d'A'.gerie el de Tunulkt) şirketi bu kerre m lı Türkıyedeki faaliyetini lat.l ettiğini bildirmiştir. Meıkür şirketle alâkası olanların şirkete ve kabında lıtanbul Valiliğine mutaca!İlan ilân olu "t 1934 İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: 89 I... 50 kuruş bedeli kemli. 1 numaralı enbar.n kafea dahilindeki elektrik teıesatıada n tefriki iç» yanm tuğladea ibaret bölme dıvar ve kap. iaanaryykt kete 138 bra )9 kıartışkak eb keasfb Snraybutau 8 nuruaralı a otur dahiline dağılmış parça çıtaların konmu. ıc..n mevcut evkı kafrı mahallinin yıkılarak yeniden kaIn mahallinin losan olbaptaki ketaf defterleri mucibince münıkıvı ve ıhalât banuounun 18 inc i maddeamu 2 fıkramaa trıfıkan aıüs-laıelsa pil arlık la yaptırılacağından tal.p ola uların E rşamba yıı-ı.ı aaat 14 de lıtanbul hin -I fiınırlığlında müteşekkil kum •vi"i •nıhııunı miinc Akay işletmesi Müdürlüğünden: l.ev.ı. . ambarında mevcut - 35 • adet boş makior yağı fıçısı İle takriben bin b.lo etki tent 6 - Eylül - 934 tarihinde ¦ait ik.de açık arttırma ile istila taktır. İsteklilerin nscıkûv g e Aiap kaputa Lcvatnm amber.oda Sala) Heyetine mü-. acı a t lan. '5333. Sene: Numara: 88 Abone Şeraill tt£FO.\: «MM ZAMA lai Ebüızıya. istanbul [ Sabahları Çıkar Siyasi Gazete ) Halı lleryer* Yroml makale Tayyare tehlikesi artıyor Birkaç gün evvel Pariı elva-adı tayyare manevraları yapıldı. Iu mıne-ınlaıın nctaylcmî luııııı ¦ (rl.l-.inrl. dikkatin ı.,. ,. ,ı... harbinin veham't dehşeti bülbülün lebarüı rtnİf oluyor. Çünkü t'.tb Fraanı, gerek İngîliı muin-hatmini, tedafüi I. yy arer iliğin bir kıyın.Ii olm «dilim, keti aıadala* İn ı atı... i._ —: i-,,-. -¦ C i ligin Oıufit olabileceği kanaatin, var onlardır. Filhakika bugünkü top, mitral-yot. müdafaa ta ı var eleri l-.ii-.ii Btr ımııa harbi nıaMyttinl alabilir. Seara herhangi Ur aSaa-mam jaiBflıhılı kimini) . ft-mak bat*aal|le amroVreaah. ancak ayal kııtrdt tayyar* kuvvet»» aahıp olmağa mütevakkıfı. i-yOk davl.ll.r. ni.b.tlı ku.vri aı. kavlyrlerl. ikinci üçüncü drr.eede alan devletlerin tab ii tayyar, buv-•allan da a aaabıtte aa olacaktır. '»lalda Ba. de.Ictl-r L,ka, kav...I. bar aMnaııı kana h.nd.n, aa uda la a. a inakta balsamı yatağı anlaşılıyor. Böyle eayrl de.lellerİn bir harp halinde ya il.ırklari şry, kollarını kavuşturup ........ nin beltaa baaa yakılıp yıkılmalına myir.1 kalaaakUa ibaret olmak la"¦llLf la m ninem ea bul Ûk ıh-,rai olan tayyae.le.in. bir aram berenyet *(İB bu kadar mflUıi| bir tehlike, bir ¦I.I mahiyalini alacalı pek hatıra felmndi. laıan oğlun un leal kabı-'•ı ... • ea büyük eıa.i «lan layI aralar. Udayeite daka ılyıalı aaal* • ime aeammla anan manalı ava O avttarmaja v anıta artaeak |ika ta-lâkk. ed.lm.fb. Çmaam b a «yede atnaMItr artımdaki hudutla, hal. Bu ne cüVet! Telefon kablosu plânını göstermiyorlar!

Telefon şirketinin cür'etkârane yolsuzlukları -Yeni tramvay ve şimendifer ücretleri Rıhtım ketinin mubayaa mukavelesi hazır Perşembe 6 Eylül 1934 Hakikate giden yol mutlaka düz-ıydınltkltr. Yalan vc düzen I mutlaka karanlıktır, tıkı-Meslie (Seflıl İ üncü .-i..-! -ı -1 tJ ı r Fenama». Kiktim aa far* aıra.İlerin, el' *nri|>* i fi" in tali l.ı/ly Nafıa Vekili AIİ Beyin emri iterine Telefon |irk.tinin muamelatını t.tkik eden heyet meuİıin l epice ileri itmiştir. Haber aldıfımııa gtirt tetbiknl netıceıinda Şirketin gerek nıuımeıı k falını al İr. ¦âtında, gerek tehi| b.yetin. ibraı etmek mecburi ye be d e bulunduğu ban vnalkte ıhrmmly.tl i noktan, lar meydana , I mi] ı Devamı 7 inci sahi/ede Koca Mustafapaşada bir evi periler basmış! Polis bir aydanoeıi işin içinden çıkamadı, evi taşlıyan açıkgözleri bulamadı! Samalya poliı. _ merkrıine ballı Brlgrılkapı ve mıleı palîa mevkileribir lamındır - yrb natırda nearlı görülen Ur vaka lş.- ¦ I etmektedir. Bu• ¦ .' .-r ... — . ı'fia . - ¦¦ ı afr/a rav-ıı Aon o'-al mretarlatrl'ad. Belan orta larVa 'raa.İnden Bir ara» leyh te malin yaalı| olduğunu taadik rtmlıtlr. Dit" taraftan aldıgımu nalamata göre. imtihan evrakının tetkiki Bcticeıinde bu yanlış male 61 I.I-I...I... ancak üçünün ,.',,1- böyle ce.ıp verebildiği gâıülmüf ve bunlara ikişer buçuk numara verilmiştir. Devamı 7 inci sahi/ede Kuid v,... r.. AU îkıt maaal/'ilad.Bi İki akşam aonra taşlanma yine baş. lamı), evdekiler Ur İki gece daba bun. kallaamıalaraada yanldrn labıtaya raOracaata mecbur kılmışlardır. Devamı 7 inci tahifede Yunan Hariciye Nazırı çekiliyor Atina S (Huiu.il - Ba(v.kil M. "Çaldariı.. , Trşriniıaninia 77 moda dorl Balkan Hariciye Naıırı "Ankara„da mukarrer Içtîmalmnı akdettikten mora. Hariciye Naıırı M. "Makılmo*,.un kabineden çeki i ınylrmlştlr. yapınl., Demiştir. ı karakoldaki bahaadilan evi ardı oturarak ormeçlıul t.1 rjiI-iril., ev. Koca Muetufapaıa da Ali Faklh mahalleli n dert ir, 69 oumaro-ludur, . ... in I. m ı.... imamı olup kalen Anadolu da yol inşaatı mûtvahbıllıgi yapan Oımın Efendinin tahtı taıar ruf undadır. Her gece radyo çalarken... Oaman efendi eprv bir aıBdÜevam Yeni tarihî tefrikamız: Bulgarlar "Çatalca,, önünde! Bugün 6 ncı sahifemizde neşre başladık.

Sabık Bulgar Çarı "Ferdinant„ Balkan harbinde ~Ça-talca„ önlerine nasıl gelmişti. ? fstanbııla girip " Ayasofya,, camiinde "Biıant imparatorluğunu, ilâna ha-ztrlanırkan buna ne den muvaffak olamadı? Bu lualleı. ca.ap »*-r.a ve Balkan harbi felaketi nin iş yoıünû yrni meydanı çıkarılan rcami lalinuden teşrih eden tarihi tefrikamın bugün 6 ine. aahi-femilde neşre başladık. Koydugumuı reaim bu yeni tefrikamın ali olup "Balkan ittifakını Tü>-v. yıldırımlar yığdırırken, goal ermekledir lareteai rina r.nda M4IU/II, rfraleJle' (e <VUı. Bı> ...... aaaıfaır Bİmtk anı Barı fta-'ı-rtr aa.tın'ıp kullanıl** **rr.i»ı,f(. davı milir/lk .,- ı......... halılnııla'/a/ı T»rkl,f Birİmtihan neticeleri1 yine fena! Sınıf geçmiycnler ekseriyette! - Gazi Otman Pasa mektebindeki hâdite Cali Oıman Paşa orlamekt.bl ıon ¦inil ¦ I -.. i. nyaılya ikmıl İmtihanlarında, emlin yanlış v muvaffak olamadıkInrını kendi ıfıdrlerln. atfın yalmı (tık. DDn bu n ı mı malûmatını müracaat ettiglmlı maıbür mektep müdür muavini bay Iı ır. Iılabey. • n yanlışlığı veya doğruluğu hakkında wiı töylrmek ıılâhiyeb oim.ıdı;ını. ancak İmtihan günü umlen İmtihan vakti beş d.hika ...el, V.bâl.ltıo gılmlş olın kapalı ınallerin imtlhao heyeti liralından açılıp talebeye tebliğ edildiğini adylemlştlr. Talibinin ıAylrdl|iua ım*.hanı mût.akipkendilrri aualin yanlış olmııı Ihlima'.inİ rlyaıiye muallim-İni Nurİ beye loylcıni.ler, mumıiafahatına bir nazar ılor lir ¦„.. . ladu. CMtk.1 ea'ili'.a •teirpt. Tıkl-M, a. Bat la -Sınain', »lir Otl, Ç—ı -rTredlnanr. . ¦¦¦¦ M.ı.rl/r. illı/tkm pildin «lar inde A'inlm.! mlmmklaa'ı-ltr. 9*tf kiki "Bulgarlar Çatalca önünde!,, tefrikamızı 6 ncı sahifemizde takibe başlayınız. Cihan hâdiıatının karışık İngilizler, İtalyan Başvekili M. "Musolîni „ ye kızıyorlar Son İtalyan askerî manevralarını müteakip M. "Muvılıni,, nİn "Harp lâzımdır» şeklindeki nutkuna İngiliz matbuatı müttefİkan hücum edîye Bnnijl - Millini. Bmapyjajafjyaaa^ nle emriyle İtalyan neduıunun gıçenlerbir ...ı. .... ..-.-i ne çıkmış va boyu • d-a Ur m.ı, boya-.. -- ı bM kar naatea ieat rrı,. yarak .niımla 'Harp daimi mahl ya eledir vınakabili işlinaptır. demi|tir. Bu cümle Ustalı erkan smaml yeaaai ildin WayW d.rdıg.odan tagiliı gaııtelarl Müıyü Mn-aollnlyl şlddetla tıa-kit elmeklıdlrlar. Ba mayanda " Maaçeater C..'ıı- . diyar • : " F|r. HBeyt hlcaoa-nl bu piddalll aoılarl., A İmlalara va Vugoılavlara Ur deri vermek i.t.ml|ae. kap aaaamm —aa. | İBnk» ya.ıl ) İn dürt urlarını UButuym demektir Eeaıen ku»».tll olın ve gOa geçlıkça kuvvetleri arlan haramlara külte etmek ve onları tehd mek masını OİB.İM kadar lehlıheMn . Be eneln goe»l6yee. bl çam hu., vellldlr va adete v. -. UmoUaiye ıııalıııct.ıııi- .I.ı barhaç yevmi makalrminîe Maifd - Uu,. . odready lir İhlar evvelki ¦aa /tafran aıa.e.1 ma (an* _ m tw>mde ciddi, lıt-ı aılarir* liddeMi nnlla.a söylerken ~ Müayü Muinlini hafta geçmrı. kl Ur nutuk irat etmeııa ve bu nutuk

bir mıaıle çıkarmalın _ demlşbk. Bu aûıl.rireitin nekadar doğru olduğunu, üç gün tonraki vukuat »¦bat «İmiş oluyor. Rus-Japon münasebatı yine gergin! Mançuride bir trene haydutlar baskın vermiş ve beş Japonıı öldürmüşlerdir l'.ı.ı.ıa BDla nola DıerM v.nn l.pun İlan. İve Nıun Müsyü - Hirota . Mançuride yine vahim bir hâdiı- oldu. Bir lı.nl haydutlar baıarak br| J.ponu oldürmU|ler. iki Amerikalı ila bir Japonlu yu da dağa kı İd um lalardır. Japonların İddianaa nsıaran bu haydutlar , •, ¦ ı brmmel mûıellâh lmi(ler re aut matları da çok bol imiş. Binae leyh bil çetinin "Sovyet., Icr tarafındın lealib edilip gönderilmiş olman çok muhtemel bulunuyormuş Bu vak'anın. Japontano Kuıya-ya karşı yınî muini, m ita kılkış-ııı,. ıı. .. ! -I- ¦.»ı Teeeıc apunlar vah'a karmak için mütemadiyen baham arapıp dur m ıhtadır'ar. Maam.fıl bilim baoaalimiıcc makıatlatı, Ru Urla har bilmek değirdir. HÜIÜ emrllırı Mançuride halt kıın Rua İdare. . i. n şimeııdiler den Kullan kaçırauktıı. Yaaİ ' (uri şl man dilerler ini i-.-n.m-n ponlaşlırmak iıliyoılar. Bu rinda d. muvaffak o lacaklar hcıııdir. Çünkü Ruıtar. Uançori mındil.rl.ri ûıerinde evvelce etmiş olduktan hakları kolay bırakmak •«'- beraber, |im:nıiıt'..-rlır için jı;..ırıvl ile barbe girilmek te iıtemerle .- .'.ı da bunıı bildikleri İçil gün vak'a çıkara çıkara ni bülün '-I ... .. . ı ıı ¦¦ I.! rı . -ı ı. nyel edeceklerdi'. İşte Ruı-Ja ıhlilâfalmın şimdilik mahiyeti bl bundan ibarettir. Amerika Bütçe Nazırının İstifası Müsyü " ftuzvelt ,. in arkadaşları da birer birer kendis bırakıyor. Reisicumhurun Amerika parasını düşürmek siyas iflâs edecek gibi görünüyor Amerika Reiurüahuru klüıyı "Ruıvelt. İn Amerika Iklııadiyıtını düıeltm.k için l.venül ettiği en büyük tedbir, malûm olduğa Aıere dolırı mütemadiyen düşürmektir. Doların nıkutu bir aralık Aı mış gibi gölündü. Fakat n.Iİc. itibarile Doların bukadar oynak bir kal alman. iub bilâkiı İklimdi bayatı bülbülün lışcııâye ugııtlıgını İddia (denler da var. Halta yalnıı M. "Ruıvelt,. İb -.Iı ."i haıım'arı -.. ı. .ı i.-.-, de yavaş yavaş ba İddiada bulunanlara iltihak rdi. yorlar. Bu elimliden olarak Uı)>vü " Ruıvell - in en mühim müşı addeuİlen '* Butça Direktörü „ yani BAlçc Naıırı MUıyü"Lcı>ı M ba d.'a iri ila etmiştir. Bu lıtilaya l.lSaııa Ilınıl gaıelrleıl çok ebemmly.l v.rlyo.lar ve MOıyü " Ruıvıll „ İn iklıaadî liyatetiaİn illâı etmrk Oıera oldufunu - j yoıl.r. Bu if'fc» im Amırikayı vahim vaıiy.tlere İlki - ¦ -' i- •*• ıİH.HİI RıdlılıakunaraB ıa h '.aJiilannd.il f a. .I,lr I.I. Müsyü "Duglas„ R^I=CHÎ=^H A B EtR"L 111 SON HABERLE Almanya hakikaten silâhlandı mı, silâhlanmadı mı? İngiltere, İtalya ve Fransanın son günlerde yaptıkları hava manevraları, Almancının gizli sil sına karşı bir tedbir mi ?

Ahnt.niar.in fiili» ıtUhlnnıp •llahlınraadıftı meaclcıl iki da birde taırkntn. I.I. *a ile.ki.s* bir htıH lÜt lüyknen bir meırkrUr. Glçeuİcra* Inf.lltrrnın nb-lı B* t "kili MUlrr "Loyttorç. bu nıcncltyl n....... b.h.r,l.ı.V Alm.nıaaın dlihUnmadıtıoı ileri nÜrmüş ve onun nnrnb ouumuıdrhi ar.rkr İçinde nUh .ini, bu .ebeple sulbün birkaç nen* Icin emniyetti «ıdH|.n, aalatm-şh. 11. - daha ».a yaldan .. kgîltcreniu eo muirbc. ...H.U-.nd. yer bulan yalılar bu eaıartyenln Un n4*u kbnu (ab,mak ladır. Halta bu yarılar , ..,.-.1.- bir aralık. Mılkller Camiydi anmana harekat teVre kir hey et* Akmnaynan Mka.ri .. katklkltr ynpurnk kekik. 11 maydın, çıkaracağı aaykumiı. fakat bu aotlrr. ece, («tmrdV. unutul.n malum.tı.» .payndu. Bn malamnln fOr. 1934. arntaıain Nuamaa kadar Almanya Ut bumbnrdımaa tayyareni hmrl.ru şn Fakat bu tayyareler a,İr şali. farelere* ...I...I. a. fil, yar altındn hn>,rr......karargahlarda muhelaıa u lanmakladır. İt.m. bu «ali tayyare i ..... .. nnın Ha—ver, Colonat, Frankfort, Stulfaıt tu bunlara mamanl yarlarda inşa o'undukları hab ar vırUtyor, yapılarak tetkik 11 tıharrilrrdra bir netice ahnmaaınn kahin buluumıdıfı litre ıdillyor. -Londra. gıtılakrialu verdi|l bu malûmat doğru Ua Almaayanın iı..- ellihlaadıfıan va bunun neticesi olarah dıgcr Avrupa dr.l.ll.rl-nln d. mukabil l.e bl. ald.hlar.na hükmetmek Uı.meelir. Bu aİkhlanmamn y.l. yapılmıı olma», bdylr bir buhme mahal bırakmıyor» da bu yeıden ..ı.ıı ,.ı,, ,..,(. 1. kadar lahliktH bir m.hlytt aktifi an (ayal atıkta?. ö. R Amerikada da grev devam ediyor, Japonyada grev başladı Amerikada grev yapan mensucat. işçileri 200 bin kişidir - 10 bin amele grev ilân ettiğinden "Tokyo,, da tramvay \ e otobüs işlemiyor Nevyork 5 (A.A.) — Menıuo kadar da işçi vardır, cal işçilerinden tahminen yür- Bugün ork. la bir mıda elitti tilerini bırakmışlardır. tin» yapdaeak, 200.000 B.r tar.ll.n poliıler, bit taişçinn.. teaaaüt grevi yapıp yapmaman kararlaştırıl ktır. Nevyork 5 (A.AJ - Onbeş hükümette yaptığı «taraf har tctkık 650.000 reeaauc.t m,-tinden yalnı 0 atına gret yaptığnH ftatıramşU. Japonyada dagrev başladı Tokyo 5 <A_ A.) — 11,000 tramvay v tobOa memuru, belediye tarafından hatırlanan »Ii ha t projesini proteato km grev yapmışlar dır. Yalnıı S0 memur, greve İştirak etmemiştir. Gönüllülerin idarelinde bir kaç otobtta ve tramvay İşlemekledir. İttihatta 11.000 memura laı-minat verilerek işlcriadro çıkarılmaları ve mühim miktarda indiri retkek tekrar işe alınmaları düşünülmekle laV 1 ,t,-,ı 6 raftan fabrikaların buaual bek-(âerile grevciler aralında ufak İtfek dogüşler olmuştur. Nevyork umanı yardam ko-M. rek anları tutmak tatentedrgnti aadece rşteruıı bu-aktıkları taa bar işçiye yardım edıim.yece mışlır. İKİ aendıhalarının fitli pa-talan olmadığından bu ıfltler grevciler eratında inkitar uyan dır müddeti Uıe .....I. nafiı olabilecektir. Hemen hemen doğru ola bık tek rakamlar şunlardır : Yeni Ingilterede 50.000 ,,, free yapmıştır. 75.000 inci ç. hşuıektadır. Şimali ve cenubi Karn de 80.000 grevci ve moka/e Tayyare tehlikesi artıyor İl İlli tan./eeie* r anal yen id.lm.kt.. ki hınk t.y. veynhut ıkvde yeni bir tefe lir ila» ktedir. Bidenilebilir, kl bu-y.ry.ınndrn neeli ak vaı.lıyı biran ışına çıkmışlardır, tnu aa oUraktır ? ı. herhalde hleblr

l.m......<" birlori ¦oktur. Zatın btrin.l ¦şa(ı yukarı İntihar kar. e kametini . nhyna rknt bn aVtı hıhi-ihnb felmefv ha,, ¦«rar. Çeahu Dünya tahtelbahir satışı inhisar altında Bu işte mahut "Bazil Zaharofn un da parmağı var! har Tayyare kerkinin [İn evrat trkkfier vu-ı Bu InUbPmr ne ee-minmir ninenle ve ı hntm 'ıaee bemm -V aı y.flrumk neni I kUaklnrı aıaltaaak ıdlye kadar ulan la. .p iftaa attta,ne babı. İn cokl.k Omlrk dut¦dıfı anlatılır, yapılarak (ey hır ıvı.ll pnıuya vererek ¦ralaeinl aıtlırm.fn İbaret halı yar, • Iklnrl, Ö(Üu.a o>-ikrllrr ve mlüetlrr .!»...« beraber lalar ¦ılm.|. tarallaa ¦ıha. İmli., anamal ve ımmy.tl aV •bea artmu) alur. ZAMAN fanyadan çıkarılan Yahudilerin adedi I Pepole d'ltalbı. raıetıIgürt matbuat bUroıu Ya-/4ar hakkında aşağıdaki İtıilgi nearclmiştlr.' Jmaa i.......... tmrilf, bu b laH.nda Almanya'dan bk-, ,len Yahudıltrin adedi alt-La» kişidir Bu miktarın mi biaî I .a rı.... on bini f «'ya dort b... (..knalo-,J**ya .e üe bu,. Jjjaa. Holandı. ve I J. ¦ki h u. Ugiltıre'ye « ^Inaı de Belçika'ya aattet Vaşıngton 5 (A. A ) — Dün. ailâh ve mühimmat tkarıtı İyen tahkikat koamayOBunda mühim ifşaat . Ingt-fa ıi!ih faUikaaı "Vkkira,, ile Amerika "elektrikti gemi,, şikelinin dünyayı, drniıal lı ge-aatışı İçin hnıutl mıntakalarn takıim ettikleri görülmüştür. "Elektrikli graoi. (Vkat müdürü, şirketin, avnıpa da "Vie. kert _ tarafından yapdau bu çeşit la aatn) muamelcr.n. den bir ynıdeuk ald.g.n. aftySar Beril Zabarnf. »uke-Japonya yapmaktadu... Müdür, 1926. 1927. 1928. 1929 .e 1930 lenelerinde Sk "Bani /.'... ı un yütde beş komityon olarak şirketten 212,000 dolar aldığını ili ve etmiştir. Komîıyon rîainin ı_____ — Kimdir bu Sı. Baıil /.-harof? I cevabı vermiştir: " - Tandığım adamların en kamlıliyetluı, en büyüğüdü. Konvnyon raiai ş.ke T.a vrrildiğ. nrylenm,ş eaaa koanayoa öterinden varidat vergini ödeme-• - yardımla luçkı t uştur. M. Hitler büyük kongreyi açtı "Almanyada 1000 sene ihtilâl olamaz!,. Karşılıklı mitingler yapılacak İngiliz faşistleri de, komü-nistleridc serbestçe hazırlanıp duruyorlar Londr. S (ÂT A.) - Paıar günü "Hayat park,, ta Ingılıı faşiatleri tarafından muaııam bir miti mınmtler tara-fından mukabd bîr teıahür yapılacaktır. BülUo polUler o gda "Havai nırk.. a ^id.n vpl|are. olacaklar, hiçbir polm mcıuoi. yet verikaİyecckUr. Bu lurctlc 6,000 bin pnl.ı toplanacağı la h-mineddıyor. Şehirde iry.un.fe. huauıl mlfreıeler tarafında a leaai. edıleccküt. lagib pclomia otea». Uy-yareai. tcrahüralın devamı müd-drtmce, Jlayal park. iterinde açacaktı . ı i |A. A.) — Alman iıtihberat büronu bıldiriym: bt Hitler bu Mbuh aılm bir halk kille., onunda milli aoıyallıl lırkaıınm büyük kunfrMİni açmıştır. M. Iktler bey.nnaov.e t-U. - — Son aa iki Snayakemtln meekı en ku a. mi ay

et kururu ve verim» («realnİBr. H.Iİ1 W yahni inkıUk ıbbdan ek (eçirmnk B. aknkela kn tamnmiyk takakk-k al MdH «uyahat h».h.tlma .. devlet reieiaia ıımi aaraılmaı bir haldedir. O ne yapmak IrtedlŞım İ ir ve onun İHediŞİ ae ı... ... (¦ malumdur. Alman kayalının ,. -1, .., „...-,bin anan içla katiyen taıyyOn etmiştir. İMİ MarUndanberi yapılan r* yiimlarde mllktl. a.lrl bir rk«H-yeti hükümetin hnrlrl nlyaaet Mİ . a.ndıkl kararkrını tamamlyk laırip etmiş n devlet ......... münknn.an V-l , .İman I. Almanya ken.lnd.hi dûr»n'-an....n 1000 050 ... h.lif reyde l.khk.li Ur hakle- (Armekrİ biti ancak Uben. nhm ettirir. Bu kmaen na ae bu taheinçi biı ¦¦ ¦ .......Bu dahi İlerideki ı -..in .m da nrladan kalkacaktır. Bu enua vaıifealdlr. Bu profra-mıa rann laaılanı metal ik milli «uyal.ıl harekelinin kur. vı devkl içinde tinin ••ki aUı-anla-ıyl. Mk aeatça iUn attik. ıl Wr bnrbi nn. har.rkt.hUn ıetkree|lnl Uldl|lmlt İçin e.k. duşmıalırımııla manim be I lylkşllrnmk ,„.-.. ı.,ı. rllmiııkn gd.nl y.pt.h. Olldln biri vuhubulın mu. raınıtlırımıı ıkaerlyıtlı cıvapaıı kalmıştır. Fıhıl biı peklla bilijoruı bl bunun anlhl harpte. ¦ imeh 1.1 İye. ve (nbnt katiyen ... I-......I- nV.Suaml.ra Ur takım beynelmUel UhribitçıUrdu. ,.U..|. »midialterk emuynrur. Anenk kerk.l bilmelidir bl Al. man melİtM şaref ml nn krtftUkai her vnntayn mfancnatU mubnlaıa-ya hakUrınde. İtalya ve Avusturya tahtı? Müstakbel Avusturya Krah "Olto,, -İtalyan Prensesi evleniyorlar mı? Roma 5 ( A.A. | - Havan, ajansı muhabirinden ; Kral ve Krabçenin prenıra " Zlta .. yı nyarelle... Arşidük "OtlO.. ile İtalya hükümdar la nn.a en kil Çük kıtlar, prenses Manya., mm naaaalaaacakları .a,1.,Havama doğru bUe oka. bunun Hab.burgl.ru, lebrsr tahU çmmak kueuıundahı ta-bblerını dcğışlu-aveyeceği un nediliyor. Roma 5 (A. A.» — Kralın ¦aiyatina menıup bir rrnai şahaiyeL Avuaturya Arşidükü •'Otto,. ile İ naeslırla-dea M.ıi'.ı nın nişanlandık-lanın dair çıkarılan şayiaları katiyen tekıip etmlştk Paraguay, Milletler Cemiyeti raporunu reddetti Cenevre 5(A A) — Paraguay hükümeti, bal .ha.ple bulunduğu Bolivya lehine Urafgtraae i... t.m cdskmiş olarak uveif ettiği Mille tle. r.».,.H t.h.k.t hı-ssmyonm rl potunu reddetti. ğıni bdd.rm.ytu. iktisat Vekili Edirnede Edirnenin iktisadi kalkınması için hükümet herşeyi yapmıya karar vermiştir fş Bankası Edirne şubesi açıldı Erfelrnn S |A A.) — I. ı. ,r VakUl C.UI Bey burada açıUcak İş Bankaaı şubelinin reaml kOşadınd. Ulu.m.b »ıeee ba aabahbİ kau-vmnyrmel Ua şekekake (elmişt.r. Vekil Bey K.metne İnta.yonunaa Umma MM.ıt,, TaG ve ı.lı Salim öıaeanr Berk hrkn ve belediye MU

asaiyeıkri erkim. .enderi mektep takke., ve şek bn. tamfından kanlanan, ve kmyaWe« buketle. milettıyl.k ktlrahatten anara vUly.l, bekmyn ve fırkayı ¦lyaret itmiş ve halkrvinde ııul va hleıarUrdan merekkep olan kalabalık bir ılyaretçl kjtleal İla urun uıadıya mtmlebetla Ucarl ve ıklıaadi ...,,.11..,,,. dal. h..l .l.ıldr bnlunmuştıır. Vekil Bey vnkubmu I.-.L.I,, l-.de Edirnenin iktıııd! kalmaman İçin hSkümıtia bet şeyi ynp..,. harar vermiş olduğunu «....„.., .« siyaaVaiyk nlhışlanmışkr. Çileden n>nra aaat İS te banka |l......«uma mm. yaHnmşfar. Çeki Bey hmjnt . ı- • nemi it ir İni: " — Bnnkn ve lermaye dalma ....... ı arar. AramSı amniyal Uriaci asrvead. Myanl emniyet. İkinci darerad. Ue dakll I.I ikrardır. '............... kl .....,-„., hu. «nşkal naun 1 d.rn-de « »¦» nı. I .. mail nsaee-m.i. ...tTSeb ırab ile ali ma aalariyk mvmaan) ........ .ı. . . ....... duymuştur. S.nn mvinçleriniıı auyae.k .likadar olmıy.cak tek Mr l.rt ,,.!>.., Ldİrne'nin İMU re ıktlaadl inkişil. İçi a Edirne'nin ilıaihayı hur vı me.ul Türk il.ı ,.„.,.... - aai«hâ. oldujunu vabu buauata Unm gekn hır şeyi yapmaya hanr bulundu. un. adyllyahnrtav,. Bundan aonrn bütan davetliler banhay. glrmişkı C.lil Bey hanemin han Uebua Şe..l Bey. mmnaakyb famanUp Uşk .ıımlklaik ima ıİmkanı. Vabil Bey ymm ankek U ukuk kuekat rdecektir Tayyare seferleri Ücretlerde tenzilât yapılıyor Posta günleri değişecek Ankara 5 (Telefonla) - Ankara - İstanbul tayyare ücret* leriaden rnemim ten illi t ıak ve Ank.rj ile I-lanbul arasındaki gitme gelme 30 Uraya indirilecektir. Yabııı gitme veya gelme 20 lira olacaktır. Ankara ¦ Eıkisebir ve Eakİ-şfair - lıtanbul kamı içia ayrıca tentilit yapılacaktır. Tayyare seferlerinin günleri de değişecelrttr. Her lıalia (umsrleai. paıar-tesİ ve çarşamba günleri aaat üçte Ankaradan tıtanbuU Uy-yare har edecek ve erleaİ gunk.ıdelıUnbuldan kalkarak Ankaraya dönecektir Cuma gunlnı aefer yapıkaıy a ak tır. Maliye Vekâletinde yeni teşkilât haberleri mevsimsizdir 5 (Telefonla) — Bu Ank gün gelen Haber gaıetesinde Maliyede bir yeni teşkıUl yapılacağı etrafında çıkan baberkr ürer e vekaleti teftiş hey'eti reisi Cetmi Bey şunlan •Ay lemistir: "— Maliye vekâletinde yapı-lacak ban leşkilât Kransadan getirilen mütchasusuı vereceği raporb kadardır. Bu rapor ve kap edra kanun llyihetı haıırbnmadan şimdiden Maliye vekaletinde şu veya ba şekdde b.. teşkilat yapılacağı hakandaki haberler lemaacB mev-nmmıdue aleUde didıkodu mahiyetindedir. Yine bu gaıeteaia Vekalete a il yeni tayin ve nakitkr hakkında vs.digi haberler de a ylardan beri Ankarada loylen-miş ve haddi ıstinde hakiki vaıiyet va bir kerara taallûk e lmiyen günü geçmiş dedikodulardır .. Sivas Kongresinin yıl dönümü tezahüratla kutlulandı Sivas 5 ( A. A. ) — Sivas Kongresinnt kurulcfuğnnua yı! dünümü olan bugünü bütün Srvaı halkı ba kııilııl.dı Sabahleyin b»e blaam Ününde ve Cümbriyet raeyda-mada toplanan halka belediye ı Bey tarafından Kongrenin tarihçesi snlstılmış •e binadan aonra büyük kar rı^geç.t yapakamylar. Halk bu|tnl sevusç m,inde geçkek Kemfreaın lopUad-gı »e Gan Hsıretlrrıaıa odaları bdtüa halk Urafmdaa ... ...-i edildi

Gece de fener elaylan Icrtip edilmiş re bolün şehir baştanbaşa lüslenmiş-tir. Muallim Mektebi mezunları Ankara 5 (A A.) — İki üç va dort acarlık Muallim Mektebi mcıunlannm muallim muav nl ısyılmann ssıif Vekaletince karar vırıldıgı hakkında lıtanbul gstettlrıınden birinde çıkma) olaa haberi Anadolu Ajansı inci undur Mukabele bilmisilmi yapıyor'ar? Ankara 5 aekferala) - Saradaki ecnebi sefaret haneler iaden banlınnın sefaretbane krde kı Türk müıtabdeankr.n.a ışkımı •ayet verceklen süyknmektedn. Bu harekete, kje.uk aaaaüarm Türk tabaanna taba.* bakk.n, daU kanunun tatbiki müemtk n ldugnu Ubmin edenler vardır. (&na rVakmkrım.ı.n rkımur 7 İn*. ».-S. ) SÜTUNLAR ARASINDA Pilimiz sahnelerde tehzil edilemezi İT* CVçral'»*" Ur g*e* Caddebot-tı madaki Plaj gaıinoıunl giden muharrir arkadaşlar hikay* •M t O gaılnoda lAtÜm yabana varyete numamları |Aatcriliyormuş ve bu ara. da glu> ı Türkçcmit de tebıile yel. tcailiyormuş. Bir,ok aeyûcUer , 1. bilim arkadaşlar da atlı dİNmlıe karşı pla pla dil uratan abtAr bo¦oatutunor künlahlıgını protrato ettnnl-r «e rabıtaya müracaat ayla-mcktea çekinmemişler. Vaktiyle birde meddah!.k drallaa bir ı.ı .ıl vardı. Har - I uaak bir diyara aclır adeo ordular bayatından lüıütüp kaimi) o aar.at. bütün Şark dillerini »a o meyanda Türkçe nin de muhtelif f»* veterinl taklit etmek mretiyla yapılırdı. Fakat rnealdabbkta tahıl! ,|-o*kta. Seua tkkr, kendi sabunda . birçok tipleri ya tatmak btiyarek | onların cUfaıle konu şar do ea ba I h...ikalın yüJuak kir hkaar taşkll "kamaral Lak,. CadeabcaUmaaaki PUJ I gıılnoıonda makatroiık yapan adam. I bir kıra meddah dr (O. Sonra artla*, ta aayılmıy r. Oka İde onun eabracye (akıp ta Türkçün in and inceliklerirai kırpalaraaya kalkışma-at kuttuk bir maakara tan başka Ur şey Gerçi Gılıtad.. Beyoglundı iri harflerle aokaklara aadan İlân kâğıtlarında vitrinlerde, kapı levhalan oda güıel Türiıçrmlıe karşı na mı bürmetairlıkler yapıldığını sabit ı ımv'i Aıgiliı. Faka hrıryanı olarak tanıyıp iç kı.i¦ >¦ »öyle ini- yeniyoruı. yrhnt yenmeği çalışıyorın. Bu b gııinolardı kınalan varyete lah-ıı lı ı ıı!' numara teşkil edecek kaJar gniareree va küatah bir hokkabazın «nl. ece ip re kibar Türbçryl tchıil ctmealoc göt yumulur M vaıiyel değişir. O vnkll ta-brta valilerini yapmamış o Cadde boatanındakı Plâj gııîneaunda hayreanı düşep kendini bilmeı Bok kaba ıı prataaht -Arr. olar. gürel Türk (ey* alaa aeygıyı göater mak lan ı.?-. biraey yapmamışlardır. Onların luımaıı bîr auc olurdu. Likln nyircile.in şikayeti Oı.-rıivı na yapıldığını 6grcnmck ta biıîm İçin pek tabii bir ihtiyaçtır. A,aba bobkabaı, kar ¦ I lıûr ıtırt etmeği ı'-f rrııJ. ııı', ı "kıl ylae »hnede Mldİginİ okuyor mu 7 Bu, merak edilecek bir noktadır. Vergi alınıyor Mişon Ventura ve Emin Beylerden alınacak para Gecenle rda erki kibrit şirket müdürü S - -ı Bayla şirkelia kukak antkyavarl amşan Veataea FJeraotye vergi karardıkları ıkVatia aaaa ka> nbmth- yM-aa, «r ah aa-ykı vraHlaatati 01-e ey IcanvUk Bar akşam galetama*)* ekaeeaguae gara. Babada. ULeee

VreAara Eİcbu. aia vara* va ııallı bolun kanuni yotUrdna gıçmlş, kat'iya* hnkıt-mlş va para ata takati! a* başlamasa*. Emi» Bayla da Imram tetkik cdılml.. Eaaia Bayla ba parayı ...... yaptığı '. r. ...... ......... Urhindin anara bakıyı ıcagl »a ra-ranın takalllaa karar varllmi|tlr. TA Haydarpaşa geçit köprüsü Asri bir köprü yapılman na calisi l«cak HnydaıpıaadeU , . ı hoaaaaaaka inaaaata bati atarak harar verilmiştir. K... aari pratik Ur kkpek yapıfmaaı tanın göre Nafta Vekalelluee yakıada lıaı.rlasmıya baflarıaı abla. KAprüatıo İBtaatat m .... ..... Nalla ' •'" >ı. ile Belediye muşlııekra vereerklar-dir. Kof rü tamamlaadıktib avı Devlet Daesb-olları hattı ba köprünü altından geçtrilcıek. Haydarpaşa Ba OakMar a.aand.kl t «ay yaaman Ur hattı 4ı ba köpek üıerindro grçırıleeob Haydırpaşa aakaaai lakthra lUdaUyaaa kadar gdlkıkla lafcair. Kapı kat yaya ga-oaeakJar içia ayrı kınala alacak-far. KopeUnua Utaabala a maatak-bal imar planı gdı «aranda tutularak şehrin şerafiylı mDtanaalp ol-maana çalışılacak Mektepsiz talebe kalmıyacak llkmektep kadrolarını hazırlıyan komisyon işini bitiriyor Bu a ne talebenin mektepalı lurakılmimalarına bılhaun ehemmiyet ¦ ..-i..-.. ktı .i... Ba ma kantta Orta mektepler ela evreler tayin - .1.1. i. kayıt müddeti bu tim halde bu müddet Ur T esri o* reli kadar utatılmıjtır. Bundan başka relerine civar mekteplerin kadroları dolmuş ol an talebenin difler mekteplere i r» kaydedilmek turetlyla maktepalı kılmamaları temia edilecektir. Digcr tarallan llkmektep kad-r olarmı harırlayan koral ey on da mcMİıİne devam etmekledir- 44 ün-cu ilkmektepbr [aluşan bu koariv yon bir kaç güne bıdar İşin eeektir. intihap işleri Yeni beldi) o intihabı faa i-yetine devam edilmektedir. Şehir mecliti mııamelit müdürlüğüne ı u si de tahmil cdilmiatir. Muamelât müdüjtâgü dünden İtibaren bu şekildo çalışmaya başlamıştı Diğer taraftan fırka tarafından intihap hazırlıklarını icraya memur edilen heyet azan Silivri ve Çalakaya gilnuşlerdir. Bunlar bütün mülhakatı dolaşacaklardır. Hiylekârlar Kese kâğıtlarının altına dikkat ediniz Ban eınafın kna kâğıtlarının atım otabari koyarak müşterinin iatedigl maddeyi busun illerine koymak auretıle eklik mal verdikleri va ba tareti*kiytrya aaptıklan vaki rikâyttlerdra aalaşıbnırtır. Dün beltdiy* şuabatıu verilin bir »mirde ba halin keline girilmeal Udirllmlşttr. ta» aeehar baaaSr -Vane' «"¦¦•U fyıraniu teldi) la -W» ıı. ¦ ,. ıbaaa aagda) Tl a *>/*0 aayKcUda haraı-aıada aafUrlOla. Keoaal dnkuaaıt.ı rıvmdm tıtaı.ıl.. ıgo yuıaukl rı (Eıll ıgVu yaralndıkUı eoaa aH' davam etntektaa vat I((U. Staadl -'haılllam. a. rUUa ı n aıklal aamratyaalugumı Iıaıaaıh ı,ıı "Maa Huı, Ha .„,,.,¦¦.¦. baklaalka'kladl,. Üniversitede bir içtima yapıldı Kitap meselesi kalledildi - Yeni dekan tetkikat yapıyor Dua öjU-den rvvel Üalvırritada Rektür Camii Beyin riya.rti allıa-da Yeni Hukuk fakültemi dek anı Sıddık Sıraİ ve botnn fakülte de-k .mi., mı ı.ı iştira kile bir toplantı yapılmıştır. Bu topliBbda (ahülla Ihtlyaç-lan va yeBİ ahnıcak bitap meae-

lelrri etrafında g Ark | II Ira üstü r. Aldıgımıı malOmıta nalıran. kitap maa. İr. i hal la dil mistir. Fak a ita t* ait ban eşya ve veaaîre lıvanrada tcdrld iu retle abnaeabtır. yani hukuk fakkllaıi dıkanı Sıd amı bey, fakülteyeyr ait bütün muamrlktı etki dekan Tabu beyden tealim almışta. Fakülteye ait İşleri tamamlyle ilah için Tabir bay üç gün kadar Şaddık Sami beye yardım edece Yeai dekan düa hukuk faktlta-rinl grırrrk tetkikatta bu|unmuştur. Menine n m nal «ketini gitmiş •''.an Oniıertİtt ecnabl proftArleri, dm tamanmın yaklaıman dnt yv-liyte şehrlmııa avdıt atmağa baaI a mı 11 a r .11 r. Adliyede tatil Bugün mahkemeler tamamen açılıyor bnştıyao bir butatili dün tamım '/O t er-ıriı ¦ " ı çuk aylık adlıya olmuştur. Bugünden İtibar.n etki faaliyet başlamış buhanmaktadn. Bugün tabi yapan bütün mahkemeler açılmış ¦ .I.ı -.lir. Tatilde nAbetçi olıa mahkeme ala va müddriumumtrrl dr ara ile ilini erini İpek ve dudak boyası kaçakçısı yakalandı ' ¦ .'IV. gÜB İmırı-.ı, ;» -n Roma vapuru yolcularından Ey İp iamiadr birinin variyeti Orada bulanan mırhAİnıa ve muayene memur* larınıa naran dikkatini ealbetmiş va ba yolcunun eşyaları muayene .--I.Im ..... Araştırma neticetinde Eyİbm denkleri ıraanda nıretl mahluaada giıleomİş 6S kilo kidir İptk iplikle, boş tüp badın dudak boyau meydana çıkarılmıştır. Kaçak eşya ..nadiri rd.lmlt va kaçaktı Eykp Ihtlıaı mıl.k — m rain a vrril mittir. Divanı Muhasebat memurları Darauı Muhaıebat memurlarımn terfi lı.'- r ıı barırlaanıarja i. .- . I . yaunda çıkacaktır. Musevi vatanda$plll lar ve Türkçe akut İırar alıntıla met Pazartesi sinagonlard beyanname okunacak latanbulakl Muıevl ratondaşlar Muııvilcıin yılbaşı günü olan mûıdaki paıarleal günü »,ğkJ<ı ¦: . evvel bktfın rînagnnlaıda Muıevl cemaatlarına hitaben Türkçe ko,hi. nuşulnuıını tamim iden be ler okunmalına karar varmışlar-1"' dir. Bu kararın varllmaımde Anayab5"' olan •Balat Türk Kül a yar-r[_ dım CemİyetU erklnınban Lrml bry.^. bu harekat hakkında Ur muhrrlmlta şu i ıılıatı vermiştir : —¦ Bundan üç aeaa evveli ila-laltakl Abımla nomlyla tatlı cdı^u_ cemiyeti hıyriye niıa nr,,,, TÖrk düinin neşri vı tamimi butırtkaunda bir madde lllve etmiş ffklkV.llyrl- t..;.l ettlıvnlştik. Bilahare Türk kültür vı haraun*? tamim ederken cemiyetin i mini de deglrşt.ı 1 k (Balat Tü k Kültür „ v* yardım Cemiyeti) namını verdik, aCaye vo makıatı Muıevl valan-daılır arannda Türk liıaaını tamimdir. Trakillh eııtiya kanunu Uıa vatandaşlar bıkkını veriyor ve bil da bütün vırlıgımula bu hakka uıu İıbal Içîn bâtün TOrklUk irabatına oymağa çalışıyorur. Bunun tahakkukulçln de btr yerde, aratın dı kilo Türk Utanı ile kc—anttık Türk «.üLtil nü talkla itmek Itumdır. ü. ilmini:. . ı aıartcal günü ¦.' ı-i. j\\ basıları olmalından lıtifade ederek o gün bûtGa riaa-gonlarda okunmak üter* Maı*vi vatanda ]l ıra bitıbcn bir bey nname Deşredrergil. Va baadan

aonra göıeeekainiı ki. Mnuvllrria Türkça koBUşmldıklorı hakkında mütalâa v* şikâyetler yüıdc ortadan kalkacaktır. Celâl Ef. nin cesedi bulundu Bir kaç gün evvel, Ahırkapı aahîllarlada drnltdı bir eaket ve şıpka bulunmuş, bunun boğulmuş alt olduğa Bulaşılınca cıplerindde'yapılan taharriyatta ba takat tahlbiaİB Şchrrtniai tütOa da çalışan amılcdcn Hıb-¦ ıı. ı Celâl efendi olduğu anlaşılmıştı. Ortada. Mehmet Cettl efmdlnin vûtudünden hiçbir eter yoktu. Yapılan araytırmala da da bir şey ele geçmedL Nihayet dan öğleden aonra dalgalar yine Ahırkapı ¦abillıriac Ur iıuaa ceıedl attılar görealer poliri babardar rtu. Ce-aet lahile çıkarıldı. Mu a alındı. Dir müddet aonra da trşbiı edildiı Şehremini tüten depııau amele-bibaan Mehmet Celâl.. Crıet morga kaldırılmıştır.. * B I ie cur et! iahifvt/cn devam m-. " bulanan urm trımvay tarl» (iti mavakhal olduğu İçin ba ayın a.hayalinde yeniden Ur tarife teaM-" ne kaşla oılaı ab tır. Ba yrnl tarife kakk ladaTraa aa e ŞukHlyle V.kl'et arana dt eareyaa *•*¦ mkııh.rıka haaaı a-t calaamemlttir. Fakat tiratta da yaıaVgımıı giU takt Ur tarife kabul edi•*eegine Ûrc.t rdiimrkterlİr. Bu huıuMakl müıaktrertrl nelieeleadirmtk için Trımvay glrhıt) muralıhaıları AnümUıdakl hafta urlu.d. Ankaraya g.dtcıklerdir. Şark Şimendiferleri ücretlerinin tenzili Nah. Vebal AB Beyi. (Birine Ştrk şimraaaferleri Idarrainia mklkakal katlı aırrtlorinee trnriUt tetamaı hahal cttıgmi yıı. mıştık. Şiıkatln mbdüıü Müayü "Paıkal., yapılacak trıllltlaa şir* kctİB I'-- nl. lı ı ı ı. - krı . ¦ ıl.' r. blbardır vtmlştlr. Dünden ltibar*a a* trarilllıo ae şek Ma va aa mikdard- yapaUeagı atrafında IrvkıkaU kaalananatar. Rıhtım şirketinin mubayaası mukavelesi hazır Rıhtım şirketinin attın abnmaa için hükümetle Sirkat arııında tanlim edilen mukıvalrain parafı edildi}.n *a ¦ ¦ - ¦ --k. etaılın taııuı'.k. Hakir Bİdlgımııa gar* İlgi Tkrk marakaara ..-«ip, na ney Partatea şıkı kain g ila i par. Hariciye Vekili Bugün Cenevreye gidiyor Canevvede .... I.ıi*. crmiyttinın makarver latirah edecek alan Haneıye Veknl l.rlık Raştk Bay bagüa aaat anda Aarlya va. pariyl. ııkriaatıd.a barakat a tcaktâr. Tramvay değil, vapur... Oaküdar . «(............ • laaılUll peni tarif ılır bankı taatJb adilm*diı ıcİB tatbikine laıkia buluamadgı yanlacakkea atılkl gü m.ıda Oahkdar vıpurtarı jariaa -traaavayUn. aaaahalgnr. tvvat-cc de kayaVtbaieaa gibi Ortada tramvaynaa Kod.koy va bavahraaı lımaaB va ûakada'. KaaıkAy kat-

tibin ».-"ir açdmaa taanıabatİU yeni tenıllâttı tarıfa OakCdar ve Kadıköy tramvaylarında 1 EylA'dınbırl tatUk olunmaktadır. Şerhler " Hakikate giden yol mutlaka düzdür ve aydınlıktır. Yalan ve düzen yolu ise mutlaka karanlıkt sıkıcıdır,, Metlier Şerh ve Metlier, inkılâbına yıllarda hı zah ı Fransız büyük lekaddüm eden İki lehyiç için kilise alea^-için alet otaadından istifade edilmiş bir rahiptir. Meşhur Voltaire, onun namına bir vasiyetname kale me almış, yahut aldırmış ve ona hine hücum rak katlanmıştı. "Metlier* nin vatlyetnameti adını o eser, bugün de münakaşa mevıııu teşkil edebilecek kuvvetle bir yatıdır. Borada o eterin biıe lüzumu yok. Fakat yukarıya kaydettiğimiz tözün kıymeti vardır. Çünkü yüz evvel olduğa gibi bugün de İnsanların bir kısmı kakikml .i.» ryaşar, bir kısmı da hakikate netini çevirmekle katamç arar. Fakat git ell veya beş bin elli tava* mrmtt oldmğm gibi bagin de hakikate giden gol dildir, ışık içi ndedir. Yalan ve düıen yola isa mutlaka karanlıktır. Er veya geç ....... n düşmemek ittiyenler ışıklı yoldan ayrılmamalıdır. Aldaltet ter-raplar, bir müddet yalan düzen yolunu d latır gibi gbrinte de o golda asıl olan karanlık . sananda auji/nıt'iU yurufur. hakikate sırt . 11 .-.-../<gr/ı7 eder. Hayatta agak isti dara-bilealer, ancak hakikati **-venler va arayanlardır. ZAMAN VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han. Telefon: 22925 Mersin yolu İnönü •apuru • Eyle! Patır t*e* aaat 10 da Sarkacı ..hı—.r.Oln kalkar.h. gidkş. te Çanakkale, lıoair, Kulluk, Bodr m, Ka>!<ıı. Mırmııla. Dalya». F.thlyr. Kalkan, Kat.Finike. Antalya. Alanya. »(....., guleeek dormşta a,m iıkıUUri* beraber, lıs.. .ı Anamur, Kuaidata va Cjeliboluya ugrayocabtır. izmir sürat yolu Sakarya vapuru Her Perşembe) geaaaaatl* da Galata nk'aa adaa kalkar dc-gru İr mir* gkdar. Bu vapur n#r Patar gâak aa.l ı>. da Irmiıden kalkıp doğru la'aabula gelir. Bilûmum lımlr yolculaııaa % 40 ¦eaaftil Sokaklar Çöp, kâğıt atılmayacak Halk- aokaklara tmkbmekcri. binalarda a aokaklara kâg.t ae uire atmak ıuifl..!t cadd e'eri pialelmelcri mcncdilnafür, Dûn belediyeden şuabala goniarilan bir tamimde akai h areketle bulunanlarra ceıalandırtlmalan I. idırlnı.ı-ı.i | bundan başka tramvay arabalarıma d ayet temiı ı..ıı.imalın va arabaların nihayet avtaıyottlarda iyice te-muknmclerı şarkala ralm tir. İngiliz filime ıl er i Bir kaMaaaaaart ş^nmiaaa ka-m maeaarelar çıkmakla alaa B. L P. lagıhı hhm şirkıvt flnatrılcri ka akşamki ........ en—Jah.t!.rina ddnuıkl.rJlr Trabzon yolu Tan vapuru •EykH Paaar gka« uMNk Galata rd.lMa.ad.. kalkacak. O-d şta Zaagaldah. kaakaV Kjemmh Şama m. Oaya. OtaV aa akil ritaklanaî*. T rahvan ve Kılmadaki varimk kam?" >u**t*o pah parlak .-ı.ıt. takat .Ib>''I drr. Oalarm ıçiada Maarif va kaa modariakltriar. aüfattışlıklara va Ukmahtaataa doka katin ban a0~ ımraaUri kOraalavhaa jM ıılıalal var. Muail.m olmak laka vakUrla mat «kar okta taşkllâl —Ira da iki, aç vaya dArt aaa* maklapta okudukları bakaaıalyU batGa ba ı.ı....ı ı yılları ayak a

lıaarak i-.iil.ii- ......II ı.,ı« gimdl afatı kA-.ı. ır • l. --I ...... m aralarında ntaaar laklar *, mkf et tattıklara eyrv laaları da dar.«a daraca aşağı dk> şurmek degru Ur İş mıdır t Şu veya aa aa bap lav la maalüat-larimml kayatta bahtiyar adaariya-raa. Oalıraa har acıy a paa> teki* gıU '-r. ¦. ... ı ı,ı.r şey, tmmılbal kaıaauaV. Maıİkadır aatm ıklıva atl.gi *."'>• tegaddl va yiaa a gnıfla kcadl kam* dUarial tvaatB eaararla*. Dara* dutarfcra onları ba pın-. bilrea atarak ma atamı lı ı ..maalkaaa - «aria aa belki em htkavvtna akarak aamaa reıa goratah atma t ılı ıla|ı kakkındaki bakarkt amatı çrkmaıua ıtrin «hllyarut. Çaakk hayta Mr ana, >¦¦..... MkaHhara kartal.ı*al .Öıyışira alıtaeakta. _ L. Hırsız 3 buçuk sene hapsedilecek üalatnda Artaki etraa tamkab bırm.a dukkl.ındab damı ret lige bati »lıt va rlml çalmakla m\ Mtgaaa] ....... i. bir I —— ea yohalaamaş, A aliyi ya <iı..->. M i-*-. Ur a aınbarl kçaark aaaa mıfckıaıriaaa f* kında- Dada va artar .dl la lata. klakkrm* M ş.rer raktt aartakş va hindi Mi S • ay mü adılla keaaa baaa> a kadar at C d J et aa rraalyt al ya anara! a atada ba) aaaa karar vermiştir. >...-.. UaılcHndın 1'rat-ıSr "Corç "ıO*d, . tuhaf <(tınlar. »-".I Ba yıkmdı aayıhala çıkMaktı emini tıpraa U aayyar va lahU. bar lıbrlka .....l.ıi r,..... tn—aal aıalaka ıuiına.ı harara! ane.|İKadaa HtD*adı ıdaak baa ve bunla. .......n • O.alnla old urula njS kadım dıblaa kada uııaacaklıa. n Mr gemi aaah lıuat .latek OkyıneıaB ZAMAN — Almanya hakikaten silâhlandı mı, silâhlanmadı mı ? ingiltere, İtalya ve Fransanın son günlerde yaptıkları hava manevraları, Alman-yanın gizli si lanmasına karşı bir tedbir mi ? OLISTF ^zi Limanda bir kaza oldu Almanyanıo g l.ı-lır.ıı İril VI . I«dc tngi İter inin bahırdrrrk Alı.ı önümü ıdcki »«111* ¦blı p ıııını leyhlnda bir hayli afl. ¦bık Baıvekili Miat*. .li.lllı 1. ı.ı il ^."..idilde ailihlanıb.trı ım-dıjı ¦Aylrnn 'Loytro laaaaa bir mrırlrdlr Ç* bu nıtealey ..ıi ıı ıı i ra onu • ¦ '.i|l. lulhü iki dl ı .r l.ıcak .haç ılıbı goıetelr .1,1-.ı... ¦rai İçin emniyette oldufunu anlaln»|lı. Halbuki daha aonra yııdıa >• ingiltere ala yır bulan yııılır bu nıtarîyenin lam nddını iabala Hatla bu yanlar yüıüadan bir aralık, Milletler Cemiyeti namına ba-raktt rjn- bir heyetin A lmaayada taharri ır tetkikler yaparak hakikati miydin* çıkaracefı ıöylcomlş, fakat bu n. ıı. rmeden unutulup Son günlerdi lagiltere, Franaa va Italyanın hOmmalı bir faaliyetle tayyara müdafaan mane

vraları yapmalarını bin mOtebııııriar bu devletlerin Almanya laallhıtına mukabil duyulan *ndl e karşı aldıkları bir tedbir olarak f Aateraıebte, bu luratla A ¦ r........... aillhlanmaaı meırl'u yeniden ortaya çıkmaktadır. Yalnıı ba ııfer Almaayının «il id lan d.gına dair verilen mılünıat Önce varllrn malûmattan ap a gAıa 1911 arnrılnin ISiunına kadir Almanya 174 bombardıman tayyareal haıırtamıftı. Fakat bu yyareler öyle göıte görülecek yerlerda değil, yer altında hatırlanın hararglhlarda muhafaıa olunmaktadır. Hatta bu Çeşit tayyare karargihla»ııı Hanovvr, Cologna. Frankfort, Statgarl va bunlara mOmaail yerlerde lafa olunduktan h aber veriliyor, yapılacak tetkik ve taharrilrrdrn bir evlice alınmalını imkân bulunmadığı lllv* ediliyor, * Londra„ gaıetelreînin vrrdlji bu malûmat doğru Iae AlmaayaniB giılice lilahlandılına ve bunun nrtıcrıı olarak difet Avrupa devlellerl-¦Îb da mukabil tedbir dıklarına hükmetmek laıımgclir. Bu ailablanmama g.ılı yapılmış olman, böyle bir hükme mahal bırakmıyor» da ı .i nl. n Avrapeyı Utilİ yet ar d i ¦ da Ekler lûgatçesi Yazan: Ahrneî Cara! Bey Tarh DiH Tetkik rımlyıOaln gramer kolu n>|.ıt ti. aıramada bir da Ehle' çaka. O. Tirşeyi karmak aamiyla va bütan aatBcvverlerİB ya'daauaı gkurak (aarma Dil Ceaayeeaatı k—İ. ka lügatçe kekkmea aaa aaaami a*yUmâ| aVfllda. Fakat kir, Ccmı.et Beacıyat.aa dahil alaa bu çok kıyfıaikailır Umden ka legatçeyi mı '. •har E -il. I ' Kr d I' "A ;î ¦ak* ' av 'V ı*kl «E* m aeçırık bulutunda m**ıu Ittihaı rdlyoruı. Çünkü rk avratlara, blılm dili-miı* taalluk *ltlrl1di|l takdirdi, kledrııbrn yaman münakaşalar doğururdu. TOrkçıyt Oaaaıalılır devamdık! laUkhiya kAkaûı va Bal r *SI aUrak kabal almağa abana mayamı dil ilimleri. imikl... kar dok lar. aaıar patam aa vrrd.kle.. bkkkral.rı camdan kal kaflatUılır. İcat TaVkaryl ak haaea-aaU çak fakı. la da eaydktaaak Oolane - ar. gancrUrıo- gar, it.bar.la .hıncı Bean lak, (Utlmkl ıgglut, ald.gu iç1b krlimtlarla baş aa **h,. koca ma id., yaai yaı pahbtp kaliata ¦midi. Hılkubl Avrupa dı Itabıllyatl çoktan Ihraı alı Frıakçada aaa. >.r ¦ayarlar. iı tirler di anıya dı ı Tkrkçr, derecede dügeb, İtri. k. abla '„ıı bype: ekle.

Vidal IhtilİtUr v0< Yint onlı rintten olma I yatl taştdtgıaı yor lar dı. Maaelİ «Va beramedro rrdi. ¦nti, 'tho, gibi ¦ dı.» •Grû d*V re, hrpo, teper -baş ta Bil, bir i İr bil i yordu. dilİaİB de iri haıabiyle bu kabı. •fiylcmcfl unutan-ıı.rı'ı ıı k-i.m-. r. -brh'mbaramedcn I I*"' Fan gibi İleri kod. vücude rla.dı ¦kut, tirildi*, ini bu dediTOrkçayl kSlûrûm yaşatmaktı, Ur İşe yarama! .-I-, gösterip bışka dillerin ona tahakkümünü yürütmekti. Işt* Ahmrl Cırat Bryla yanp I ı- Dİti Tetkik Cemiyetinin bıı-tırdıgı Ekin lûgıtçeti bu yıllın mı | ta köktenimi İddia, bu cevap veriyor. Türkcenin ek buauıunda hiç te fakir ol-mıdıgmı götleri yor. Lügatçe çok kıymetlidir, bürük tthmitler ve himmetlerle kaleme alınmıştır. H-., 1c olmalına r ek m-.-İnini kökünden kallrtmiş olmak iddialında değildir. Nitekim lügatçenia başına gramer bolunun Ankara komiteal tarafından konulan Ur yatıda da şöyl eniliyor: *Bu ûrtlme kurallın ve Ekici lügat enini Ur anket lâyihan olarak çıkanyoruı. Türk D ni bÛjûk bir kültür Dili mrvkünr , .ı-ırllııı .- k Killi. . ,.l |lıı Dil işçilrriadrn bu layihada görecekleri kum ' mile y talaalaı Biı, letinde İçla ba bıhıetmeg mm dı ¦ esefi lllıı de yürü TOrkçeyc kat daha rhnkıihlrrl laakık va İkm ıb mdllhaıa va alİra laarla. dah. men.. gfca)kfkmha —t- IHaltmi» keaak ak^eaiar^ rm ..... e ricata bvin.k Ekim aaaıiaûlerak mûlahaıalar. ka dofru atılan ¦ darıları Ur ku.eıllendirereklır Efgan - Iran hudut ihtilâfları Iraa vı Elgaa bDkOmıtlırl aralında luhur «den ı* höktmıtİBUıİB hahemllfiaa kavala ıdilıe hudu mahalllnda tılkik aderek alaa h*y*l kir kaş gAne kadar aerllarak Iraaa gkraaWilacaktir. Al İllin .ıkıl. Karakdy kdprüaö llında bir mlUadrme olmuştur. Her aabah aaat yedi buçuktan . a Liman sirkelinin toroor-AlSrleri baraketa felmekte. i alt ma. nala n gidecekleri r( (-rl.r. k-l>tu.n..kt..|,r Bu yuıdea Habç vanurUıı• n f f . r İr, «le ., kir dı, oidugu '*pbi. o ıı.ardın fcçcn denil '''merabibi de beraa teklake geçirmekledir.

Nitekim, dünkü kala bu va-• 'tiyeli g Oa ter m iştir. *v Uman şirketinin I') numaralı romork ori) mavnalatın hulundu-""ğu yerden arkauna beş mavna *": .kunt aa Haliç tarafından di-lçger tarafa çıkmak Oıere köprü " ;.-.'M" girmece başlımujdr. kr Bu aırada da lataari um inde Bl m mua idare andaki aarkaya, römorkörde bağla atamalardan ,Bniri çarpana va «arkayı deva-8'mist ir. d' Müaademenin IcairiyU laUtri " aa hamal Oaman deniıc duş-mUşltr *a çırpınmağa b ıdır. Her Ikiaİ da boğulacakları •ırada civardan yetişe" mı dalların ¦ .inlimi. mavnalara alınmışla .ilîn >apıl-m ıştır. Karada hangi tarafın auçlu oldngu araştır dmak ladır. Bekçiden ne istiyordu? O.takd.de mahalle bekçim Süleyman, dua geea aaal yirmi akıya dofTU mabailrdt dalaşmakta iken iki kişıaia karga ettiğini görmüş, ayırmak lıta-mlş. bu aırada Eater İminde bir ıtıunvı erek yumrukla yOıUnc vurmuştur. Bekçinin ıabıtaya müracaatı Oıerına Eater yakalanmıştır. Bir kaza daha Dûn yıaa olnmobal kaıaau .... ra.,l: Bir vaka daha oldu va bar yanacak trklıkeli bir vaıiy ella kaaUkaacva kaldırıldı. K aia yi yapan otomobil lama-il efrnd) laminde bir şofcrun ırlırrı ndrdıı BcŞİblaşU dikili taş'* oturan 10 yaşlarında Salih iaminde bir çocuk, biraı hava almak uıare Akaretlere kadar gelmiş, burada dolaşmakla olduğu bir aırada laaıail Efendinin olotnobılıde ıtır etle geçerken ntştır. Şoför çe-ugun yaralandığını görünse durmuş, vak'a makallıa* paka gt'm.| va yarak çoCak baıtıbınr.r kaldırılnturtır. Arpa satanlar Arpa, Yulıf giU kıyvaalaıa makıa* gıda maddalari taliB dükkanlarla da akşamlan aaat II da kapatılmalarına Daimi ınrûmrn tarafındın harar kıyfıyıt dün ana bata Uldirilmlştir. Su Bekleyenler! Tosyada iki köy halkının biran evvel hayatını kurtarmak lâzım Toıya 3 (Kuauıl) — Tenyanın Göbene te brmelıb namında ki İki koyunda oturan halkın Doğalların mında karnen ekıeriyelle yumruk ce-tamet.nde ve daha bAyOk arlar .ırd.r kı buma kalk ddm de "hengelek. nımı verilmiştir. Başka köylerde görülmeyen ve irai bir ima iannedilen bu haatalık beş allı ay evrel «İlliyet ( nde toplanan kaymakamlar kongrtıinde mülhakatla ıh.alı bikhıycai konuşuhaken da aaevıuubaba olmuş . neticede ı rkainlere takdim edı-lea raporlar a...... i. bu da tıbbi neaail meyanında Sıbhal Vekaletine bildirilmiştir. Sıhhat Vekaleti bu urların halkın mütemadi yan kuyu ta dere auyu icmalinden ileri geleceğini ve ba köylere koy kanonuna lev-fik an fiatö kapab yollardan men-ba anları gturbmcmm bildirmiş va vîlftyel makamı da bu bna te minini baımakamlığa emir ve tebliğ eylemişllr. Filhakika bu köylerde meaba ¦uları mevcut olmadığından köylü öledenberi kuyu ve dere tular ı ila ihtivaı ıı ıı temin etme u Bununla boraber. Gobanc kı»uıun Afşar aaahal-leai aekiı on nene evval yandığı ve ba parça, ki yerinden uıak bir mahalde ve başka bar ¦u kenarında kurulduğu cihetle bu mahalle halkının ogaıların. deki urlaıın aeneden aeneye ın-tametını kaybetmekle olduğu görülmekte tdi. Iş mevtamı derlemek la olma-•ma rağmen nenûı bu aabada bar teşebema yoktur. Halbuki bu tul, vaıİyet karşıtında iki köy halkının hayat ve nî ko uıuıunda köy kaVekkltli ve viliyrl makamı bu hayati noktayı takipten vc alakadarları tekrar vaıifeyc di ret etmekten feragat eımeıler. Kavaklı halkı doktor bekliyor Kavaklı 31 (Huıuıi) — Kalanında İki tenedenberi doktor yoktur. Halk en baıit baltalıklar İçin otaya 3? kilometre mesafede bulunan Uıun-köpriîye gitmek mecburiyetinde kaim ak ta dur . Buna ağır bir baltanın bu kadar urun va gayn müıait bir yolculuk yapmaaındakı müşkülat ve teh da ilave ederaeniı içinde bulunduğuruuı vatîyetin fenabğı daha İyi anlatıbr. Halk karaya bir doktor tayin edilmelini Mbırmlıkla beklemekledir. Maraşta dereler kapatılıyor

Maraş 7 (Huıuıi) — Bir tane den bar i Belediyemi! ilimi faaliyet tarfederek memleket ıçmde bulunan pıt dereler.a uıerını k.[atmığa (alışauktadır. Şimdiye kadar İSO metro-den ıryada geniş derılena Dır-riai buruk ç.menlo kemerle kapalaa Bu ».ünlerde de Boğıı keten,, de bulunan 7$ metre derenin üatıioü buyuk çunenlo kemerle kapat amıştır. Buranda bitince ana caddenin yanından geçen bllyflk derenin Oıtu tamamen kapald-mış unacaktır. Ödemiş köylerinde yeni posta teşkilâtı yapıldı Ödemiş 3(Huıuıi) — Mektuplarımla aratır>ı fatllytilerindin, yaal ¦ l.fcttrİBden ıitayİ|le im Odrmlaimilin kı-, lil.ıı. aa teahltrıkilltı yı rilmiştir. Bu I. İçi ılıt Bukadı ka malik İhtiyacını. lİtı aaıarı '.ıııı.ıu bu e ara buluı lerll* difı U lın.koyltrde potta teşhldikkate alınarak höynûbrcm İhtiyacına da bir buş ve nahiye merkeı-hÂyltrda poıla çantaa ıı m olan potta çantaları da aat.b alınmıştır. Potta çıntannı hamil olan her köy re nahiyenin !.. kcumar-teıl, pa lar teri çarşamba gü ri merkeı Odtraiş pıatahaneıin* gala-erk ra anrrkeı poıt a hanelinde Ihdaı edilmiş huıuıi köy poata kutu) an oda ki mevcut evtak vr mektupları alarak ve getirdiği tup v* tmanetlrei de potta ya tealim ed-caktlr. Tanhhüllö. mektup muameleli, bık çil** vaaıtaılyte poatahıntd* İkmâl edilecektir. Bu hayalı teşebbûa köylüyü aerindlrmiştir. Tosyada intihap hazırlıkları Toaya 2 (Huetrti) — Bir muddeItcahen belediye intaka-btaa ait karakklara devam edd -d.gı a ola şab yordu DamaVn ıtı-haren ba baıaltklar fıhyaU mkllip İllim» mldı.b. ,d.re edecek olan rn.kaaen ilalarının mahıllelrrır ırçılmeıİ için icap eden muameleye iplldar olun* Toıya on bin nulutu ihtiva etmekle bulunduğu cıbetle be ledîye meclm yirmi andan ter ekküp etmektedir. Dört ıeaa<' v evvel yapılan belediye intiha- kt" lıın.l. bütün mlln ipler mık. lan ddrl bina yakın bulunu- * yordu. Ancak bunlardan yedi , yfir kıı.iı.unun ıştırtkı.le İnlihap icra edilmişi.' Bu aena u> t ıha Un bir guada ikmal edrtmet. düşûnûlamkta bulunduğundan dört bani leca, vûı e kBİamkamrdeo bit gün tartında yarıdan faılaımıo reye .şiirak eylemen Kap e ı İçmektedir ki. b n için tedbirler ıttihaı edilmekte bulunuyor. Buuun için kaaaba-nın biıbaç intihap şubesine a min te bu aurclle inlihabın birkaç yoldan yiırülulmeıi kararlaştırılmıştır. Kuduz bir kedi 7 kişiyi ısırdı Adapaıarı 4 (Huıuıi) — Ka-¦ıbemııın Yenicimi mahallelinde kuduran bir kedi yedi kişiyi ısırdı lle halkı tarafından tabanca ila oldurulmuşlar. Kcdınıa uurdıgı yedi çraenk betayı tedavi lıt artal hattaaearne artmaşmrrlir. Bir domuz bir çocuğu öldürdü Ipaala 2 IHıraual) — Ipaala- . nin Kemerdrreai mevbiında hayvan otlatmakla olan 11 yas larında HuınO oğlu Hu*, m. İa> , minde bir çotuğun Önüne orun n içinden birdenbire iki yüı ki domuı çıkmuj »a çocuğu, en oaıık uıvunu kn-parmak luretiylc Öldürmüştür. Adapazarında asri kasaplar

Adapaıarı 4 (Haanai) — Ka-taba m il beledi.ea kasaplar çarşannda na adet ana aiatem ¦art kas ap dükkanı hamama başlamıştır. Bu dükkânlar ma-gayede ile kasaplara icara verilecektir Beled. ton gOrder-de Inlhaııa lirin va kasap ea nalının temıılıkltrine çok ehemmiyet vermektedir. Buğunun Aşkları Bu aeıiotl yÜıündrn uyanan kını yenemedi, anlamak iated — Ir (ekkur ıderim, dedi eerik*lı bir a mat Sı daha öğrenmiş old Ögrıtan ıltı da U ıı lıı r ıı m ıldıı — plı ba. Ur . Banı brol •am bahtiyar ¦ bile çıkaı— Kiminle leaerrül" etliğimi tıaUllr miyim? — Betmı Sı i m. Vc Sevinci tanımayı da unut — Arkadaşım Sevinç Behııt, Sı I- ,- kardeş diybi'.irriniı- ÇûsV.ı ıl . m-V.trı-.l.n ll.-r.in lon m|lı mı Bülent Bey ? — Münaaip efendim. Şimdi defterler vc kl kaışılıklı alınlı n uy ordu. Be İmi alevli Iştihan.n lında bu tundu f I ddetli Ur rındeı ştı. ydol şlıya r,ı paj lylkl Milli Roman artac. ben ı ve bu boyunda tutanı genç kuvveti AI(Autunca bir tetkiktin ine Bılmayı uııtlı, ı Ilı hükmünü töylrnynr, fıkat basa brnıe im .;¦ .--lulnı. i. ı.ıı. ılıimanıı ve bir humamı inim. ¦I «kılmıştı. Yabancı li reamlal aiçin aldı* bile IDıum gârmiyen vı teşıbkO' laVrık yarda öğüt vırıa bu gvnç oaa hayli kaha görO.mı.,1- I Ikın bu ha kalık da beıke. hamkaıba Ur gkıalhh tıg--ı ediyatda. dakkaakya yakış aa. O aak*ada ka yek .akü -e çak yakıa.hkt adam. haasfaa kayhri gtU Ur saya! Ayni «amanda Balata, gürel gınçtı bir aanalhl' kak da ı. , a*mlştL Raamr kakışı vr '...I et. ı jı kaaaıti leV'hıa aldığı lavır. onun bkyl* şrylrrdca anlar bîr adam oldufunu Ihaaı r İn ¦ ..... mışım. Ne lena tcıadüf, ne Una t<-ııdOf? Bülent Bey hırlarla kaışılaştıfı -ıi'l.ı.ıln m İlk defa olarak gülümaidi i — Neden, dedi, fena tcaadûf olıun. SU realm aever U' hanımııaıı. bıa de retti id .m ü halde bu harşılaşmadaB memnun olmaklıfımıı linmgelir. (^önkil çabuk anlasa m fit. Vc Ur ı.... , hatırlamış giU küçük bir IrUı cH'l gikıtccrck ıur-dut ımr B Lûlfedl iı ikin iti I ... ıı.. ı.

er fologr örnek ) irim lıkd na, "Na lan ykkarktl, aHkaşlahları grçmt-mişti, honuşm,lorlardı. düşûnûyDr-lard. Bu ....... k Mmaf.ndt laklf tuhaf d-ai.,.1-. yarataapa. 1. ¦•¦ dı kayaahataa, a» aa kearaia. Ur matara katfıatofm, aaıiyaelarak. Saakl bir dö-am naktaaa* g* ->¦¦' p«J gara» ta aar-...ıt. . ka tahtıadt gıcaiyarbraY SaalaçNa daka alarii göeûaea Belır.ı. yanıbaşla'iadaa g*Çta Ur gencin g.ıg.J.ıe rardufu dıraa hindine elidi 7 ora arkadar>( rraaamın ıfru yol alici aî dokta oluyor. Ma-'dile aarılraıya ılımı". Ded1 bir UbıaıU ık ialıyortım. • .figüran Ula . ıı kj men uda ¦ cUıdan bulur Binin orrrııl Dr ımı ımr Eylül » — ZAMAN Şarkta ve Aksayışarkta iran bir felâket geçirdi Seller yalnız Tebriz şehrinde 72 milyon dolar zarara sebep oldu, ölenler de çoktur Tahran 7* (Huıu.l mu ha birimliden) İrin Şahı II» netleri Türktta .1 .-.„ ı,„ a • delini man ek İp bif .....1.1. ı Tahranda kelae.h d:. İn lala'illa meşgul olduktan •aarı memleket dahilinde e*»yat-lar yapmafa katar ı a« lk katta ı m.ı MhtlmaaV Sak*, »ak mi ,%¦„.--..-( taıafua* m - bat ebet etraİştU. Hakaaak Wkaaaa aVaukyak, uujaatıaa .ıa»et atmaktır. Sak Hamil»! (Calaal tarihiyi* hareket ¦İmiş bulunuşayal Tahran. İlalar abanın* baflıyaa fi İm yoldur <ı yolan aoaaada (Calna) n*na»da bu ha* bulunmaktadır. Yol boy ant a Ulara! »a 11 laf on kılları ¦ ¦itilmişin Yolun açılman Tahran il* (İmal ¦Uâralıır! imindi mukim bu bırehet .* faali,al* îmkln v*rmi| bulunup**, Bûlûcistan kabilelerini medenileştirmek 1'. ı... ıı1-.i İla» Iranın mühim fllkrUriadea biridir. Bu hatalıda kir tok İranlı aşiretler ık*m*l eder. Aşiretle* f6t*b* oldukları İtin mütemadi bir rw.lt. Uı n bir .... gâfarUı İr*, hükümet, ihi yıl e..el kutun k.l. lal... lakin «tmeyi a* bunlar* aran taama yi kararUatuaht. -t* bu ha.eUeVde las-ily.t. rr.|l> Va binalar* katle» r*—d* yelır—ha,l.m. Bu hat fk- ...al. bu h<,tl-rd-n b ir kumula ınta» ikmal dundu (undan o »...I .1... a*du bumaadam ..karı olunarak kabileler. I. pl., ırak bunlaıa -ıılı eiı aalatmıa >• artık bundan blyla |Açebel.f* nihayet vererek hükümet taralı od* a rdımlarla arallyl *hip bitmelerini larrly* ilmiyi lı Kabileler bu ta.ıiyalrri hü.nü habul tllihlerinden kendilerine tah-... olunan yerlere yerle ştirilmiştec, bu münaaabetle şroliklcr yapılmış tır. Şeni lı. . tınıaında köylülere ıı. olunmuştur. Iranda seller Bu aeae İrinin birçok yerlerinde birçok irilir tıhribıt yapmi|tır. Tahranı gelen ıon malûmata göe* Tebtiı hı.aliûnde yağın şiddetli yağmurlar peh milli.m "1-1. olmuştur. Horasan. Maıcod-

ı m hınliıindeki tellerde mühim tabıibat yapmıştır. Bu yflıdeo bir-çoh boyler au altında kalm r yerlerle irtibatı ı -¦ ¦ mif. ıclltr telgraf re telefon direklerini yer* duyurmuştur. Tebelldc «el yüıOnden |ahrin bir kıaraı harap olmuş, labıla binan kamilen yıkılmış, hükümet konağı-nıa biı kıımı ıu ıltında ka lk tanını kurtarmaca İmkân bulmuştur. Selin caddeleri ->- İt etmeli üıerine şehrin aokaklırı birer ırmağa döndüğü için mürur ee ubur ba-yıktırla temin edilmiştir. Firurjrûh taraflarında *u k .inilin iriler de batı köprüleri lüpûr-müş, teller geteleyin balk iji için unlarını hurlııamıyarak Öleo de olmuştur. Şimdiye kadar çamur, lardan çıkarılan telcilerin aayım 38 dlr. Sellerin tahribatı yütünden Teb-rîı halkının on milyon dolarlık, hükümetin 2 milyon dolarlık dıkları tahmin olunuyor. İrin matbuatı bu lararUna ö-nüne geçmek İçin liıım olın sed-lirin insin üıe rinde mühim mütal edirler. e cür'et! Uzak Şarkta bir harp var, fakat bu harp, diplomasi harbidir! Uıak Şarkta hiditclcr birbirini takibediyor. Bu hadiselerin ufku karartı ıı mu» mani olın bir cik ¦ebep, o bıralidr kış merıîminin bışlamak üırrc olmaaıdır. Japon la no Şarki Çin demiryolunda çalışan Soryet mrmutlarındın bir ¦ ı. ıı m t.- . uı! ilmel lünden endişeli hâdiarler vukua bekleniyor .* Rulyanın bu yûıden hareket* geçmeti umul yordıyıa d*, böyle bir şey olmadı. Biliki* Ruı memurlarının .tekirinden lonr* aynı hat çeteler tarafından baıılmış. bu »üretir Mınçuride emniyet •* aniyisin ..... etaaehlıa Ulak olduğu goeUlmi.il apon Ur bu hiahneyi Raa m—r Ur alayh..d* .... takibat yapmak İÇİa ermle ittıbal ederle. Sonbık.r —..... huhhl yalandan bu t*bl>h*b baâWkrha d plomaal harbinden başka bi* şey ı .karen a ma ı. baklanir. Kış «•raimi, muhahhak kı hee İhı baıb* »l.l m ak lan alakoymafa hâMk. Irakta tayyare cemiyeti Baftdat II (Huaual muhıhari-mıd.-ı bak tayyar* cemiyetinin hakhııuda m—l.h.ı.. h.a. kaıa r* a yrl^ıadı U pabaai baimama k t adu. bak tayyara cvan.yeb şube» l.ta kaıa .. aahiy .le.de ie ».ba*** ŞaaM Icuı aakraeaatta bulaaumuş. bu müracaat hühümetçe d* İyi t.Uhkl .Ju.mu,iu, Taşkını ta tamamleadıf ı takdirde tayyara cn.lyee.aU Irahtahi (ub*l*ri ıİST) y* .atacaktır. Zamanın takvimi EYLÜL . Rraml aene Hurt K.eoe 1353 1 1934 Rumi laŞM o 1550 R.IU kat» aruili. 124 14 PERŞFMK! Sabah CMl?i)ulmtl 26 s. ı>. ~ı | ı? i 19 1 île 1. il: i. d' > 16 lk_ 17 iti rı --1 1 SI D. 11 i >t> '> 12 la ıs .7(20 ÎT Irak ordusu tensik edilecek Bağdat 11 flluaual) — İrak h„. kim-., mecburi aaka.Ub ha.ununu talhib içi a tedbir itt.hai.aa âaaam ediyor. Irak Haehai (.e.a Uaetla

metk-el a.k.rl.k kaaau—u habul etaniş. fakat bunun Utbahba* ha> adı b*şlıam.m.ytu. bahta kadar hep gönkl'O aaher loplanmaht* ıdı. Mecburi a.h*rlıh hanuau bu .uıyeti tımımiyle de|lştlr*e«ktir. Irah Erkanı harUyaai Irak ordulunu tamamiyl* aırlleştiımek İçin pllnlar hatırlamaktadır. Bugünkü hava Suriyede yeni bir hükümet Şam 2 i 11 ı ı-1) — Burada şayi olan bir haber* göre Llıkiye. tıkendcroa mıntaktıma İlhak edilecek ve her ihbılnden bir hükümet vüeude getirilecek, bu hükü merkeıi Antakya olaeahtır. Yine haber verildi|ine gAıc Suriye fevkalâde kom'a-ri bu tak-lif. yakında Franaa Haric iye Nantı il» MıllelUr cemiyetine arıe" Ağa Han „ ve Milletler Cemiyeti Londra gazetelerine göre ba Hintlinin Milletler Cemiue-li ikinci reisliği muhlemel I 'Londra.da çıkan "Sundıy Re-feree,. gaıateıl, lllndi.tan preaıle-tinden Afa Han hakkında dikk te dıfee malûmıl veemrktedir. Bu malûmata göe*, manevi leb-ııı üıerindcbi ruhani nüfuıu İle iktifa etmeyen ıe taht aahibl o ülke İsteyen Aga lUn, me- ı tamına ermek yolundaki teşebbüslerine devam etmekte •* Hindiatan hükümeti ile m öl ak eteler de bulunmaktadır. Bu....... ':< ı; ı. .ı .i ne netltc vcree^i brnûı malûm defildır. Diter taraftan Afa Hin Hîndiatandaki nüfuıunu ku.ectlrndirmek ve onu btynelmilel bir lima haline getirmek ieln de bir takım ı.-.l-büıler vuku bulmakta dır. Bu tefrbbûılerin başında mumaileyhin Milletler Cemiyeti reli ıckillıjint nam-letlijini koyman iblima li geliyor. "Sunday Refcraen. gııtteıİnU vcıdiji malûmata gn>* bu namıct-lık m-ı-l-ıı bîr müddetten beri Ölmeden n^*;n almİaata kıymet . pllnın Idırıldıfı bazı bi Yapılacak en b( kabire koymak1' HûkûCadılardan, hortl şüphe herkes korku ile baha ıim gaıetc de h™^^ »rda dirilen bir hastat ,aıha. ¦etli »e ölmiyen bir kında ölü raporu vcrraıbhüilt-lediyc heki l,,.'h'- Hq" r RADYO PROGRAMI ! t___I 6 Eylül Perşembe İSTANBUL 11*1 Hak «i'.y.b. ItJO Ajana hahtr-Url. lt.W Tllrh -- n - .- ı. . (Kaaaal-Myaıi. Aıml Ba ylar •• Hayriye. Mlııy-y.n Hanımlar). II Silim huri Bey taramadan konl.raaa. SIJıı Mumllık Sa t Uey >.. .(.¦..!.-. 1.1. mu ve .ı: J- ¦¦ eabta"- Kh>. BLLOBAT. m. Iık bir yerd; bulmB bir olunur aıaplardaı"» keyfiy*-bundaki İArAAâf^^ olanları bile (ildir e rafındaki Iık. riyaııılık »c ?««•*¦* bu I ı l'l««l««r. zam olan kabir kendine gelen İr'1"1 S*" rînde kuvvet bul'zl,yacaK gınrlar, bu Mftf".*** ¦* rıdan işitilmez, ¦ ı —. bile ölünün borlir16T lir ve mezarı ıı

tehlikeli '"»''"t-TUCU rıoın insanlara lar arannda ıay gitti lar. bir tarafa fon,B) _ Bu kiki kabir azaonu Ankaramülreckte de, tje ikjnci bir Bir çok j.i......., ,: ,.. I*den devam makta bulunan ucuı trameay tart-I-.. B.takkat nk«ı*|a W ayın a bayatında yeniden bu lar.f* trakiti** kastında, aktar. Bu yeni tarıl. bakhındaTramray ı ¦-¦ . ı, V.hâVt ..... .. ı. tarayan eden müıahıreier henüı nıtıcaUıımamiştir. Fakat evvıkad* ,..¦!.)¦ mu gibi aahit bir tarif- kabul edil—fin. ümit .mim*kt*db. Bu kanamla ki muıakerrlerl aetıc»laun.rm.h UU Tremray ştrkaU mw.hkau... onnmrürrlaki hafta sarfında Aakae.ya ; de< .kl.rd.r Şark Şimendiferleri ücrellerinin tenzili Nafıa Vekili Ali Beyin «mel ürerin* Şark şimendiferini talare. -1 - mnUak.l kal-, fcr.rlarial. tennUt Ireanı. kahni ,n f... yaa-•iştik. ŞukeeU midir* Mkıyü ¦Taahal.. yapaueak tclıl'na fh>in Parivteki marheıini dün baI-. ıl ¦ r ».'..i, r. Döaden İtibaren d* t.aıitllın •* >r- 1.1- aa n* mibdarda yapılacafı etrafında tethibıtı ı ¦¦ tar. Rıhtım şirketinin mubayaası mukavelesi haur Rıhlım lıckrtinio nıtın alınman İçin hükümetle Şirket araaında tenlim rdilrn ...¦ n..- paraf* rd.Mıv.ı. ¦• mukarıkdeki eaaaları ...... k Haber alm|hb.ıa göre muba.e'ede yeni ban tank âl yapaU , .. A.k.r.d. bulunan Ş-ket müala.a şakriaaiıe f rhnlprlr. Nal., -ekıü Ali B*y »-....a.det ıttıhten Hara mubatele Ankatıda İmla edılataktlr. Ticaret odaları Odalar nizamnamesi tadil ediliyor Alınan mılümıtı fkr* Ikl.aat Vfkllıtı T-cartl odaları nııamna-meainın tadılın* Ibıum güatarmi yapılan *• bugünkü ıbliv-cı temin etmahl-a çak uıakta bulunan bu niı.eoa.menin lamlatı -.ı:r.j''i-.''l-ıla.mi|lu Ha um okluğu âanre bu anan namı, naamın lam.m.yi* kbeeal tâ> ra.et aııiemıne göre tanı.m ıd-laa-ş e* a Ulacı h*adi bilin* buıhmış-tu. Halbuki iktisadi ısmretler doa,,..,1. daetctıa gün gaÇt.hç* ıhII Plak. iıjı Suay la cL İS ka berter-K enserin Kahve Hana kanun 11 Da 150 Khı. -ini )| m. W Yıyb aaalu kanseri. II hıbıttee. 21.IU N.f'.ll ntu.lkL ri.lD h*mb..ı'l.« aakU. ut Da HiKAl-rsTt. ŞU) m. clcccklerdİı «kl ne,rlyat 13 Haberler. IV.» AktOali M 11... "...»¦ .. 1. ... 11. ., dana .1 7k KM. ¦ ı r /1.. m. İM M.DI Mandnll. ...... 11. .' . 1 neırlyaU. ıı k.hırlıe. il. 10 Dana tnnana eli paftalar. MŞ h»b»rlar, »per-MİLANO - TOHlflO NSA. n ak. ' aıroe 1, MUİ. ah ab.-Hah dd. lalmll pa .kibaa P-..I. bir perdelik o per .il MOrXACKEJI fStulyr»!) İ/J Op". Ilm •bı.t. Emi.

mezarına mr maıını ¦ )'li değildir. '^,1, Bir insan ta g olta mecburarı ı dmi mudafa için gtt *?-.*; kurtuknak Nebi uret.sı bir kopcrverlık b' II kahraman .1 tOplaCll bu l.rlUrT.,ffon|,^Tülk. hakkak r,r| 0glu Faik Bey kendi arı terenle şebrimire değme bi dc diril m sonra faik Beyin Aıapk bir bc-mmyon topların *¦ bu ıçlıusada Faik dnvtktrr ve lat anbuJdı yap-ban biat neturUrini aauat-berke* bdm*ı.jUgıjn geliyor ö*"" S (TclefonUl — Lt-a,ta,a alisi Muhillin Bey bu rin '• trenlr lılanbula haM '^mistir. ^Umumi Müfettiş, ş Müşavirliği '¦«aı — Bi-Ittşkk Baş Tozlan süpürg-" v««" *-ad ika TnıUta çak kiana-Ur «kan... ¦ermetUr, ... .1 ¦ . rltigimit ha. nin İçinde tayıııı mikrop bulunda .e bu mifaroplır.n toılar içinde j sadığını ılüyllnûruk ehemmiyet. lunao merhnm ferik Ounln Nuri P»f. Hı* ferinin rer.kalın Saadet hanımefendiye Hr. Mu. K. hjı derin aaygıUr beller •* m 'kt*bin manrr! u'u şabtiyeti namın* ı-ı- — kürlerini arı eyler. Türk vatandaşlığı Ankara 5 (Telefonla) — 182 kişi yenidan Türk vatandaşlığına kabul edilmiştir. İzmir F.*nat Bankası Ankara 5 (Telefonla) — lı-mir I -i vc eınaf bankasının mukavelenamesi İcra Vekilleri heyetin ce (adil edilmiştir. Ankara silosu teslim edildi Ankara S ) Telefonla ) — Anka rada inşaatı ikmal edilen Silonun muvakkat kabul muamele si bugün "dûn— husujî bir heyet tarafından yapılmıştır. Trabzonda kurak Trabzon 5 f A. A, ) — Ku-I Vr bûtüo şiddetiyle devam I perdeler. Mılir mahsulü vül| var ha UI a-anmış tu-. Sıcaklar VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acenteliği Liman han. Telefon: 22*W5 Mersin yolu İnönü Patır . ".n ; aaıt 10 da Sirkati nMmnatana kalka<»k. fidUt. Çanakkale. Umu. KaMkkk. Bodrum. Radoa. M.rmırie. Dal-yın, F.thiye. Kalkan, k i ....k.. Antalya. A . ¦¦ ¦ . Meeaİna , ı - ¦ -k nJaöş** avua UVaUUrU kır ah m. 1 .|.. - A.»mm. Kanadan v* Oelitotuya ugrayaıakbr. izmir sürat yolu Sakarya vapuru Her Perşembe günüıaatii da Galata rıhtımındın halkar doğru lı mır. gider. Bu vapur her Paıar günü saat 16 da bmlrd» kalkıp dc-gru b'anbula g*hr. Bilûmum !n. . yolculanaa % 4f Trabzon yolu Tan vapuru • Eylül Pııır tünü alil 20 de GaUU rıhtımından kalkarak. Gi-d şt* Zanguldab. İnebolu. Ayaank Sınan. Oay*. Ordu. Glrman, TkubaU. Görele. Trabaan ** kare y*. Dnnûate buaUra ıll.eten Ol ** SUm.nıye ugrayaeahtu. İmroz yolu Her Perşembe günü Tophıoe rıhtımından aaat 1» de bir vapur halhar. Gidiş ve dönö|U Gelibolu. Lapseki. Çınıhkalı likenle r.

Mudanya yolu Cuma Armutlu te-nezzüh seferleri Cum.rlraı gûoûnden maıdı her gün Mudınya yo'una Tophına nhtımından bit tapur halhar. Cuma Arm r.l yıpaa vapur btanbuldan ¦ait H.10 da digrr portalar 9,30 dı kalkar. Teneırüh postan aynı gün A.mulludan 16.30 da döner. Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden . M.Iİİ Müdafaa VeUelinin Beykoıda Yakköyünde Nafıa ver-ıedın Oamaa Beyin haoe-ainde mukim alay nlığiadca mutek.it İbrahim Etbrm Elec aleyha-e .haav, eykcbf, karnı 10 parsam uhsık hak-kındı , davanın cari muhal kemen netkcıınde meblâğı maktana bih UM buruş 10 para tahsiline ?2-Şubal 8 lar de karar verilmiş olduğu mûddıa aleyhin tarihi İl' İtibaren müddeti kanuniye*! fındı tc dava edebil ve akni takdirde hükmün k kıt ıı e! edeceği başkâtip ıhba namem ma kanuna kaim mk ilân olunur (254)) rîeyogrn birinci lulk ba hakmlığindrn: Milli mödafaa vcbâlebnıo latada Havyar hanında 42 na maralı odada Mustafa Sarf e bey aleyh ine ikame cyfcd" 97 lira 34 kuruş 10 par-lahıilı hakkındaki davanın e muhıkcmeıi neticesinde e Uğı müddaa hdı 97 lira 3 kuruş 10 narama tahliline 1 10-«28taruWd* karar veril olduğu r* mu daaleylua ta d ânın din itibarın müddeti k nuıuycaı ısılındı temyizi da edebileceği ve akli t . bal'iyel ede başkatip ihbarnameli makamı i kaim olmak Uıere Hanen lebi l olunur. (2347) eunt i en ihari talebe kaydın*; edilebilir, umlu ad^ .febenin f tnuyır mu ı icleıl hakkında ~k—^ ahlbl obcadıfımıt IçınT alnu kayd*tm«kl* ikOf* Dr. HİA=R=IEC^Î^Hİ, lan Kahve Piyasası Almanya hakikaten silâhlandı mı, Aı ı>4 îstihsalâtı beş senedenberi silâhlanmadı mı? ingiltere, İtalya ve Fransanın son günlerde yaptıkları hava manevraları, Alman-yanın gizli si lanmasına karsı bîr tedbir mi ? ı ıı..111 ı . ı.m.ı..ı | .llnlısı.ll.nptı-. ıtırı Ivıi İki di l:ır . leh »e alryhlndı bl> hıyll aıl« eltyırıten Mr mildedir. G-,-illerde Ingıltırenln ««bık lUpı ayleorç. biı meseleyi mtvıuu bıhsedeıek Almanıanın atlihlaumadıgını İleri aUImüş re onun anca r İlinde alla klana bile»; ¦.. . bu eebrplr • ı .... btıkar, acar için emniyette olduğunu anl |l> Halbuki daha anaıa yıldan ıa Uifiltıııala en mulebrı gaırlelcrİBiir yer bulan yaiılıı bu naıa .-. İabala (.alı intaktadır. Halta bu ..ı.l.ı tülünden bir atalık, M.II.iı-t Cemiyeti namına ha-rıkıl adam Mı bayatın Alma arri ıı tatklhlrı yaparak hakikati meydanı (i karmağı aüylraımk). lakat ba .Vılrı. (ok gedmed ulup a-itamşliSea gâalardı lagütıre. F.aaaa ıa Italyaam Hm m ıh bir laahreH» la ıı ar. maalılaaıı -...».alan yapesalarım hail ¦ Mıhlamalar ba devlelkteia Aamaaya ımamatma mukabil dajpJna tmMmirrt haeaa al a.k Un bir »ı mir olarak güHaia—f clı. ba laeıtla AJmaayama atlahlıamam meealra. ytaidıa artaye çakmak taehe. Yalmı ba erfee Aamaayaam ¦lakUamtıaa dair .enlen İl illi ıt maca aerOiB maniana İtan apayrmV . ¦« ¦¦Halita gere HM aaneamia Naaauna kadar Almanya 174 bomb.rd.maa tayyareni .....(.. .t- l.k.t <-..,yareier iykt gaılo şorüiı-eh yarlerde da|ıl. yer allında hamlanan kara rj Ihlar da muhal aıa lmamakladır Hatta ba nail tayyare kararglhlanam Hanover. Cotoene. Frankları. Stulf ırt .. bunlara mlma.il yerlerde laaa otuadnhlan haber ıııUlyor, yapılat ak lethlh ıa taharrilerden bir articr alınmalına İmkin buluşmadığı Ilı., .diliyor -1. .-d... geıctrleriaia ..rdıiı hu malumat amam laa AUnaayamB fiilice ıİlâblandı|ına .e bunun arliraal nlarah ehgrr Avrupa derililerinle da mukabil tedb ir aldıklarına hahmrlmıb Uıımgrlir. Ba alanla a ma ma fiili yapı İmi | olmam, Myle bir bükme al bırakırı' yoran ı .ıiılm A.rupayı lılilf |*s" yrl ıldıgı dı UlııJa' aa f .. h» raimemış miktara çıktı tora I

A ¦ i'- rı iin.de dünyanın kah a al! beheri 60 kiloluk a.((erleri çuvaldı, aon ıcneler Bu bübllık 1931 yılına ıio 'mimi artlı. Sonra da "İİbi, eıirile, mahreç piya-'"merakoyduğu l a-,:' ın-ıı.im ıı e kail İli. I»' ılı -" Niılarına atalım: j^'y*>a kahve istihlâki fB^jilîikınteıl Hır el*. ıılııı 3,890,000 22,251.000 23.554.000 «»feaae*01 25.091,000 K'tak.. "ğer la732-000 '"16,0110 Ekler Iûgatçesi 1 ' I ı İi brO Yatan : Ahmel Cavat Bey Tarh Dili Telktk cemiyetinle frımar kolu neariyıtı aaı anada bir da Ekler i.,.ı,.eı ,,ktı. öl TMfeji kurmah aamlyle ee batan a»eaevveelarıa yardam.aa gafcenh <a-bfaa Dil C lam yeli mil k-eiı ba hV gatea hakkında mı eöıünü aAyle-mi| değildir. Fakat bil. Cemiyet neşriyatına dahil olan birçok faatkOlltr içinden bu lügalç.yi kililtiıam aateı.h bu lorunda bahar ancvıu Ittihaı edayoeaı. Ça-hn ak m.mleei. biılm mil. ¦ha taalluk artânleagi takat. aV amufaahert yaman man ık nalı ¦ I -a-nmrd, Ttrhçayl Oamınhlır dev. Imatvbi «ara hahamı ea adeta ınakılı bir dil olarak kakel almıjr ılıaan mıyaııı dil ilimleri. türün yalatmaktı, bir İşe yaramıı flbi gösterip bi|ka dillerin Ona tahakkümünü yüıütmrkti. f.enkl. kurduklar nııoriyetere • candan bel • Km .111.1-11 kal .Ük ¦ me h*~ Bu a89-000 23.723,000 ¦'bi rumı-AOOO 32,848,000 romotkcırptrn Anır olduğu "bin çer) d* mtı.ir (iliklerin K'mİıtir. la mıkamaj Ame-a Masadn, Fransa re Al-"ea kamaktedır som ttot-müfler Alman,a ıkıncıhk analardır, ataya lerketmi) Her kV. anade ı ı.l.ı ııhan M il daların yara bir lurctıe ek-mıılar er men ııloklarda mıjl.r arda ¦ kı r Karada unlar ma doğru oldtvğu im. i. çuvala ytkBekçide -» »«»»'•"-»da 0.t^i,,"J»«> v""«kla Süleymen. ."uhlelıf memıkı,e d^,r,ıin golf. tetkik makla ikaı ettiğini ... islokları mlf, bu aif.ı'a'"* çuıseUıej bir muaevi '•" II .i ylo olmaaına rağmen ¦k meıeleıini k5kündrn hallelmı, olmak iddialında değildir. Nitekim lügıtçenin ba|ina gramer kolunun Ankara komiteni tarafından konulan bir yanda da |Aylı deniliyor. "Bu -w .... kuralları ve Ekler Idgatçeıini bir anket layihan olarak çıkarıyoru». Türk Dilini bûyOk bir kültür DİN m mık aıkıylr çılıaan Dil İlcilerinden bu lâyihada güreccblfri kuıur vc ekaikllklerl laıhih ve ikmale yarayacak mülakata vc müw ı.-... ı ataaf. cum ederek Laritan*. »aaV vurmuıtur. U510,>

mürac.aÜ B«™ îs2 . aramı ı».-v7oo lanmıylır Bir k."'0** l4J93Mi ~_ ı en mühim I'on yine D ,. n. e. Bu mem-urçmedı. Bur , . * " bulun dün-ve bi r yavru_m vaıiyette kaı . da kuraklığın tesirleri yanın kahvo İhtiyacını giderebilir. 1933/34 iatihaalatı bütUn dünya kahve lekoltııinın de 75 e idi. Bre «İd» kahve iıtihıelior 14 um ıı aırın ortalarına doğru başlanmıatır. Şimdi cihan İatih-•a Cihan kahve Istihslâtı (Rakamlar • »,.. ./.¦* mm -. Karlar Btrnll Difr rnlla mrmttkftlır 193930 :*....'r ,m r r.-.-n.., ,., .¦ ¦ - i" i' r ı .i.- ... ıı.tot.000 17ASI.0O0 ım-U rr.uı.ooo ro,>7inm» ıt.Hm.ooo " 11.6*1000 I9.UH İt. .v.w.ı»..' m ı,ı-> ı — ı Sıcak mıntıkalarda bulunan diğer memleketlerde kahve ekim nın . ıııı- inkişaf ettirmektedir. ¦ i. 'i ıı Kenya-Ugan-da ve Tanganyıka müı t emle keleri gayet iyi cinalen yetiştir-mckle ol ukları kahveler 1913 aeneıinde ancak 22,000 ç/uva! tutarken 1933 aenemnde bu UtihsaUt 450.000 çuvala çıkmıştır. Kolombiya 1913 yılında ancak 1.020.000 çuval ihraç ederken 1933 İhr 00 çuval tutmuştur. Bunun gibi Haili, Sılvalor, Veneıuclla, Guatemala, Mekaİka, Koılart-ka, Hindiıtan, Jamayka, Nikaragua, S. ..I Dominik vcıaîre bap htihıa İlerin i arttırmış bulunmakl Fiatlara gelince, lon aeneler aarfında hep tcnerıGie doğru bir yol almış bulunmaktadır. Şimdi beher 50 kiloıu 150 frank civarındadır. Bîıdr de kahve fiatlan şun-lardır : Muhtelif tipler beher kiloıu 97 • 99 kuru*. Bonüı beher kU ...mi 94,50 - 95.50 kurua. A. F. ak bbep kellaacler vücuda meıdi. Halbuki Avrupa kabillyati çoktan Ihıaı Frank çad nan, lupra, miti, hypo, arlho. byper, ultrı, aper, »per. giU ekler bir kelimenin baş tarafına ıld.lıııın.kla bir değil, bir lürü Ih' .l.ıl.r getlrilebiliyordu. Yine oolar, Farı dilinin de iri cinıtcn olman haaıbıylc bu bnbİi !'V,m'. Byed taşıdığını lüylrmcgJ uoutmıi t* yoftaıdı. M aa. 11 amadiB kalimeıln•* 'u ' O" berımıden. bebembarımeden tik Kaıayı yapa: il efendi iımîıda olduğu idarelin dedir, aenekî ku-turan İde aıkıntı-inde bînyan a, „|4n bu lajla ıl bcaliy-¦ I n •¦ gibi kel mrler vücude getİrildigüıl j;|I Uerl elırbyoetardı. Bütün bu dedi. bl kodulırdan nukıat. Türkçayi k ¦ de yürütülecek mulnhaıalar. üı Tûrkçeye doğru alılan adımları bir bat daha kuvvetlendir t et hür. Efgan - Iran hudut ihtilâfları Iran va Efgan hükümetleri arenada inli'.r adeo ve hükümetlmiıın hakemliğine havale edilen budul ılıtılıllarun mahallinde tetkik ıdırrk olan hayal bir kaç güna kadar ıc-çllerak Irınn gondarilecaktir. içerken çocuğa Şoför çocuğun

Son erin ber detbkleri adrûnce durmuş, * hava poua gelmiş ımm»fl-al cuk haalahaneye " ott** -—kararlar Arpa sat. -^trlt^^kialana da akşamlır kapatıl mala rina Dıiml tafındab karar vıli' nlaka--at üc-,'i haydün şuabata bildirilmişin ılıg 1 yerlere lagnmaı:nı temin için hayvan nakliye tarifelerini d m .i. ¦ m ı . ır. Buna rağmen açlıktan ölmemeleri İçin ,V< hayvanların kestim t »i lâıragclme Kurak mıntakalardan muhaceret batmamıştır. Ancak şimal cihetlerinde ekıle bilecek araıi şimdi çok mahdut odunundan muhaceret vaıl mikyaata olamıyacaktır. Yalnıı Saakaciva Tİlayel.nde 40. J0 aile yıni200.-000 İ-m maddeten ma hvo] m ustur. Dominyon idaresi çiftçilerin imdadıoa y etişmek 20,000.000 dolar tahsilat mıştır. için ayırEylûl 6 IİULGARLAK ÇATALI ._ÖNÜNDE__ Bulgar Çarı "Ferdinant,, Çatalca önüne nasıl gelmişti? tstanbula neden gİremed Özlediği merasimi i? — Ayasofyada okadar neden yapamadı? 1912 Bencimin yirmi doku-¦uncu günU Oımanlı İmparatorluğu aeftrbcrlıga başlamış, bana Bulgar alanda ıdareı örfiye ve ıcf e'berbat üâa edilmen takip etmişti. Teşrinievvelin aekırindc Kara iyeye karıt lıhtumala baa-hyor ve dokuı gün aunra Sırplar, Bulgarlar Karadağı taklit ediyorla dı. Karadagıdar mem-lekctlerına civar Oımanlı ara-ı.ııır! - n bir miktar yer lapce» d.yorlar. (t;kod..) ya.giremiyorlar, Sarpla, mr ili aı harpten birkaç güa anara (Oakfcp/ u ûygal e dayorlardı. Avrupa için aüpbeU nokta Romanyanın Balkan drvltllerina karsı harekib aakeriye ye baalayıp başlamıya-cağı keyfiyeti idi. Bulgariılanla Romanya irat nda bar bitaraflık ıruahcdei laf «canin mevt at olup olmadığme »e banae oJ-rciy oedu. Şayet Romanya Turluya t>-rafım < t ilam ederek harbe girecek oluna Lu hal Avrupa için fellket avrr olurdu. Zira bu takdirde A'Uilurya ile Rua-ya araunda bir harbin do layİaİla bir harbi umumin n onuna almak ihtimali kakmaıdı Bu uırıt.c Bu.garUr Tuaaâye-ye doğru BalkaaİAiı aş talar vc bütün Avnıpeyı bav'ete dâaören ¦u adılar. Kemiyet ve keyfiyet itibariyle faik ollB Bulrer kılaalı dört OOrılUncu münSerim ten aonr.il lere Edirnt du. A manya urparaloru ikinci Vılhclm Bulgarların pariak muıalfcriyal'.ıın toıhtı leıirinde kalar hoşlanmadığı l Ferdi, tunt)« knrsı fikrini hemen değiştırivcrmitlL lalaobulua bir kaç .ı ıı. bi yeniden Bulgar Çatlarının Ichdıdi altında kalman bir gün njcmlenj idi, (Ferdinant), en büy mca'u-lü ker.dm olmamakla beraber lenelerdcnbeıi haıırladığt. Bulgar milletinin mîllî mr elit de bir Irk muhalif reye karşı eıİci bir ekacriycllc candan arıuladıgını .ıbal etliği bu harp yût ı. meılegının ea y Ukıek ıcauarı mutteMk-lunu açmi| bulun'nırıııı ın..; .'ulu, .1. n,, ' ıı Bütün cihan Bulgar muvaffa-bıyetleriai alki|lıyor va hatta 'Berini bile Türk ordulunun Alm anlar I ar alından Icnaik cıiılımğıaı, (Krupl maheraamania teçbıı oluaduguna umularak Uı -mor kytirak mdıyoeda. "Fe-d m'. daha harpten evvel vaki olaa bir iBarlM) nyt-reb e ıa aaı nda İmparatordan b ir hakaret görmüştü : Bulgar Çan sarayı Imperalortda bir pencereden ıgılmuj dışarıyı seyreder imparatoru ikinci (Vilhelm)ln haberime gelip aıametlî Bulgar Çannıo kıçına bir aamar indirmi Bulgar t ıı :dan ıaa bunu UM h ç bal laman aHedemeıraaytl. Ba BBO-rmaebeüua paka ma (vmmkm) m (Fe.daaat) a vaam. .ki mem->.<;. o BBHavaMUUarına teaar edecek de uca de açaaU|ta. Halbuki do Mak6mdar ara-arndakı bu soğukluğa rağmei Bulgar muvaffkiyetleri Almanya impar atorunu o lamana kadar c' ¦ ı ¦ ¦ i.- ¦ vermediğini istihfaf ettiğini kabaca sak asile işba t tiği Bulgar çarıaa derhal yaklaştırmıştı. Ikiael (VUhelm). (Belgrat) ı ıkı A İma a aafiruun k

eımış olduğa rapora kemü al yaiaaryis şu dar-keaar. ...m„ı. -Utanbul tahtı tıkmkııir Of ladane aevk va idare e duta liulgarlar sketotlarva baçhar konfeeamk İle bir tak k o r d. - mahrum • -I In-.-'ı ı -ı, tahammül edeme iler. H ç omun ban, ba baptaki fikrim sorulursa buna muhalefet ederim. Bulgarlar istediklerini martçe döğüşmek su ret ylo elde elmek hakkını kalandılar ve lala kaa ve fık-<c mübtaç olan Avrupa barkğı-a* diki ldaUr. Ba heikı de B-ıın» ımpıraioru veyahut ta Balkan kuafederaayem remi (Bg-rma Çar herdusa t) dîye yaai bir aa hm ye İle karpJaşacağu . \ mim a ır.; nıl bu Bollerle barkasıa inandığı va yahut haç olmana muhlime! taltklri ettiği teye tercBman oluyordıı Davamı var Bugünün Aşkları ¦¦¦.i., re bu boyunda latam lirin genç kuvveti B!çUanIı. uıunıı bir tetkiki» ¦ ml yine Brlmaya uıaltı, r alva ile hükmü iyin. f.k.t »->"l rJ-. saat Mahir Be-Âtlaıja gittiği ¦dar orada kalacağı (al. MelihaII çok meyus en bOfOk va y.jln. dı bOlfla '•^loşa hoşa >. leşehhOr -vaaı h-., alduvrrea ba em, Halbuki e yu-ı*,~m..ı.) m.tl. bata. kuvven, kaıaml veeea libatl habaauam .*,.tı ML t a*yk- Helahal .. .. kalb.nl ı.ak a. BaAhlaı ilahı fa bar aarada bamasvaa balı mat taıa eleman bayatta ral.ııl.t,. aemvm baabaraa htaartrl 0 ..bta kadar hradmı laptrlmlş. ynalal yaamişalıa r"çkn artık daha (aıa taaammal ad.rn.4i va hûnaür 1 ¦..-(.r .ı .....,. ı .şlıd. Zavalh Oadlnrh) llaaım Mr a an. ¦ a maıhamali İla kılı lamllıya caBu arılnll yüıûndrn u^dımn kını imini .Iı nnlımsk Ic n — Tı şek kür * .¦ . .¦ eerİkıU Mr amalAr '.''-Htsıi dıha Otreamiş oldu. Kl ^Qn-Sgrıten utı df rum. „, „,i, ya.'arı le Delik' ¦¦ Ag.am.aı inadı. . ı dOşünmiyn battadı. keıereyo gidecekti ? Baban in IVI J..'iı ıı: . hİÇ ı I - ıı . du- Orada bir hafta müdıl-l.e yabancı hilmelçilerin iıtifhamkir nııarlan karşıııada ylpayaüuı ne yapalaktı 7 Bir aralık l.alanını, yanına gidip orada biraı muhitini değiştirmeği döşündü. Fakal oraya da nanl gidece ek Süreyynoın, gerek Rcmnnin oraya git tikler i al Ulıyordu. Ya anlar al'an orada ııelar, ya onlardın birlylı karşı hırsıya oelııı. ne ynn aaoa ¦bi ıı-k.ılaı, a, lale. Fakat bu t.(Sıdbırk, binim dı bu laak.l Öterin. McUkatin lımir leyabıllal muvaffak buldu. Ogün baeabar çıkıp bilet aldılar, biraa yol tedariki yaptılar. Erten aa Kah. dı Uaiihıt Seyri.efainİn gıiıel ..'pıırlaıındın Mriııln Mıinci kamaralına yerleşil. Kamara üal gö(ertede olduğu Içla hem İmalı... h m de kama çıkarken yabancılarla kaışılaa-mak ihtinnli aidi. O eibelle mkin bir havada vapur seyahati güıcl geçtî. Erten gün vapuh lımir e dahil olur elti ıı Meliha t r h limitin hemen Mr otomobi allayıp tsy-ı, . . . verdi. Tvyaeıl Sı-adel hanım karşı yakada oturmık-la İdi. Yarım mil lonr bil k.ır,1 yakanın CUı lahillerinde denire i... ı bahçe İçinde küçük, lak-1 çok larif Lir I ... ı..n tok ¦*t

del. olar oo y i * r ı... n Öcünde buyla »a-ı bîr o'cmobilin durman ev-.erin f.ınl.ı.ı. mu'p olmuş ık. kl derhal kapının Ununda uca, Lıraı m.in yapılı, i mı er D '...ırr ıı var Eıldl 6 Zağrep Bozgunu Madamki gitmenin doğru olmadığı anlaşılmıştı, niçin gidildi? Uğradığımız hezimet, yeni unlanan Aletizm faaliyetinin hızını kıracak kadar fecidir — ZAMAN — ,,k>,(Vl(a Oim dSaın Allrtlrılıviı Bıkecl gamana <i-.rl.r-,. Variyet eo sonra anlaşıldı: yan kabiliyetlere toptan bir Zağrepte yapılan Balkan alleuira "gayri mevcut,, damgası vuraoyunlannda, altı millet arasın- --L onların yerine, ikinci ıınıfta da besinciyi'- Hemen şunu soy. ,ı.. , -,ı-, .u.- .—.LHavutlar pek aı müsabakalara iştirak ettikleri için biıden ar putan almışlardır ve girdikleri ka adedine naıarao pu-van vaıivetleri bizdin çok iyi-dir. Valiydin bu şekilde takar-rürfl pekte bcklenmiycn bir şey değildi Atletizm işlerinde memle ketin cn salahiyetli adamı olan Federasyon reisi Burba-nettin Bey, milli takımımın Zağ-reb e götürmemeğe karar verdiği lamao, iştira kim i ı takdirinde akibetio böyle olacağını -- ¦. .ıj t-. Bu işlerde senelerce eskimiş artık hadiselere hulul kabiliyetini kalınmış bit idare adamının tahmininde batı şahsi ¦ebcpler aramaya kalkışanlar, kâğıt ürerinde pek mükemmel görünen hesap n Beyin kanaatim iptale uğraşmışlardı. Hâdiseler ispat etli ki atletizm federasyon umul un r eiıi bala etıda uğradığı aleıef. veri Balkan oyu mu hezimet. mamışlardır. Bu vatiyet Zağ-rebe gide o kafileye hâkim olan haleti ruhİyeyİ pek alâ göstere b Zağrep heıimcti ürerinde pek tiyadc vc ısrarla durulması icap eden bir hâdisedir. Spor yolun a getirilmek istenilen genç neslin, ûstüıte be t İme İlerden dolayı kırılmaması, sevicinden v isinden kaybetmemesi imkânı yoktur. Eğer memlekette bir »por ruhu yaratmak istiyorsak, eğe r yeni yetişen nesilde bir spor aşkının uyanman emelinde isek, mantıksızlığın doğurduğu bu fe bu elim bozgunluklara arlık bir nihayet vermek larurctindcyiı. Türk sporculuğunun ton kabiliyeti onu ancak Balkan be-şiaciliğine eriştirecek derecede ' . .., .Iı ton vaıiyete karşı tüy Icoecek ı(iz kalmaz, atletleri teşvikle, onların enerjisini ta ye ile iktifa ederdik. Fakat manasız olmaktan çok uzak vc tamamen mantıkî bir iddia olar ak İleri af rüyotuz ki Türk atletiım takımı Balkanlarda geçen teneki mevkiini muabafaza edebi i rdL Bu olmamıştır. İşte bu imkâna rağmen muvaffaklyetsîıliğin sebeple riı .r.'lrrui ttteyo 1 — Zağrabe gideo takımı-mıı. Türk milletinin aınmi kudrette bir mümessili olamamıştır. Çünkü etimiz, kükûmetin spora ehemmiyet veren yürüyüşüne rağmen, Zağrebc gidebilmek için müsaade at lâkadar nı-kamatın müsaade etmemek için ileri sürdüğü esbap makul olabilir. Yalnıı bu vaziyet en bîknmesi, böyle milli ve temıili temaslarda kendilerinden ııtİfadc etracmîte imkân olmayerine başkalarının çal ıştın İma. site belki yüz metreyi 1-10 saniye daha fazlada koşacak, g santim daha eksik atacak. irtifaİ beş santim daha az aşacak; fakat kendilinden muhakk ak surette istifade edebileceğimiz ¦¦¦'. dallar kazana-çaktık. Bu tecrübenin bundan sonraları için göt önünde butundu-rulm?sı lâzımdır. 1 — Seraİh ve Mehmet Ali Beyler 200 metre seçmelerinde "anlaşılmaz bir haleti ruhîye içinde, iye tarif edilen bir şekilde koşmuşlar ve bittabi tasfiyeye uğramışlar. Burada kazandıkJaıı derecelerle Balkan rekorlarını ?-r bırakan bu ,k! atletin .i.: cpte. tasfiye müsabaka-larında mağlûp olmalan kendi şöhretler hesabına da feci olmuştur. Semihîn bu nevi temsili koşularda müsabaka kıymeti olmadığını ilk miıoruz. zatı haritadan silmek pek muvafık olacaktır. Scmihin kusuru sadece müsabaka kabiliyeti olmamasından ibaret değildir. Son lıtanbul mıntıka n kongresinde mıntıka ikinci reisi fethi Tahsin beyin pek doğru teshini veçhile, bu genc in spor ruhu da kâfi inkişafa rot ıhar olamamıştır. Zağ-repte, kendisinin milli bir vazife de uhte edeceği atletitm oyun-lannın mukarrer tarihîni bilirken kapı kapı dolaşarak Rutya seyah atine, hiç işi olmadığı halde, gilmck imkânını arayan ve bulan Semih. Zağrep mağlubiyetinin t ini kendi elleriyle katmış ve hazırlamıştır.

Mehmet Aliye gelince, bu atlet hiçte ulmazsa bu sahalarda Semihtcn ayrıdır. Aşkla çalışır vc rji tahinidir. Zağrepteki tasfiye mÜıabakAİannı kaıana-m a ması için mutlaka sebepler vardır. , kendisi döndükten sonra anlayacağız. 3 — Zağrebe gitmemek için evvelce verilmiş bîr karar varken, havanın sonradan birdenbire deği si ve gidilmesi - bugün tarahtten anlaşılıyor ki -hataların cn büyüğü olmuştur. Federasyon re rinci baran verirken bugün emri jraki olaa akibeti o ramın anlamıştı. Bu kanaatine rağmen gidilmeline bilahare nasıl muvafakat etti. Bu öyle bir mene le d ir ki federasyon reisinin efkârı umu-raİyeye vereceği vazıh izahatla m utlaka halledilmesi icap eder. Bir evi periler bsmış Birinci sahi/eden devam Polis, oibayal ••in faabçtelode taraaaut tertibatı almağa ka raı b.k( rk ıa a* I imiş tır. Onlar i* Fakat laşlarıı ı —bi* edilemedi gayri mamryea | vım rirr-ikl" Hatta mı (kul tinler işi a âarırı İleri tâtârsaaşleıaıı ki artık eri fe-celeıın taşlamak tan . - r. ı m I| • -evvalki gflo birkaç ta| dır beli İr binanın çlııko'arını Hmnn va harekete getirmişi - .-¦ --•¦ıı.'- Zoo eh dir. t ıretk ıbite İmtihan neticeleri yine fena! Birinci sahi/eden devam Yine ¦oylrnlldlline nûrr 81 talebe içinde yalnıı üçünün bu kadar ehem siı muvaffakiyet götte-rebilmeat pek niıbetıit görüldüğün-den imtihan evrakı bir daha göt-den mevcuda göre «a iyi cevap verenlerden altı talebe daha tcıfi uaıfa .....'• ¦ ı..'. ¦ , Bu şekilde sınıfta kalan 72 talebe, il .'im kendilerine yanlış verildin! : ' ¦' ¦•ı,l- Maarif tine müracaat edeceklerini aüytemektedir. ler.Herhalde bu imtihan da yanhşlık olup olmadığı Vekaletin tetklhalın-dan ve vereceği karardan anlaşılacaktır. Di.ır tarallan, bütün liıe ve orta mekteplerde ki bakalorya ik. mal imtihanları çok fena nıti ejer r ermektedir. Hıbrr verildi* in e göre bir meVteple '120.. talebeden 'tıııl rüttafaka Hm teımiş. "57. ancak bir tali •i muvıffı talebelik 1 be ıınıf geı biyel .eııırmişlir. İstanbul Borsası kapanış Halleri 5 -9-1934 ÇEKLER Açılış Kapımı Londra Nev-Yorh Parai Milano Bıukıel Atina Çenene Sofya Aımtcıdını Prıg Stokhotm , .'t O 0.NI754S 17,06 9.77» \ İtin.? 0.807596 12,06 9,7713 83.1175 7.436 66.0175 t lllil 1,1715 İı 1 4İV 19.1075 2,1175 Vlyını Mıdrit Berlin Varşova Budapeşte Bükreş Belgrat 4,7686 S.66M 7,075 4,2075 5,82 269 3,9164 78.7675 14,6)75 — Yokohıma Moıkova 7,7070 1091,50 — Tahvil ve Senetler Açıluj Kapanış iı* 1 1 alili İti) hrmlnU ltr,.-J 96,75 97 ».* '.s tem» rark kare. I.I ııı 1 *>H S< M CB r-ır. .. 1 nlıVIII 1 Aiiıl.ı. D.yolu 11| 47.50 47.50 Aıt.Dinil . :-,.„ı 0.0 M Türk s lı . 10 37,5* 77,30

0M7,İ , . ıı — Kerk.ı B.nh Anada!. D. yalı nVSeB — — ' 1, b.nk hÜnUİK Şark Dvglrraıı ileri 0.80 0.85 banmati - Kik " 12.0: 1 12.05 Bu ne cür*et! Eı cümle Şirketin Utan buldaki tahtaları kablolara ait pllnı, kay. boldu gu bahane ı ile. bi ye t e, gösteri İme mistir. Evvelce Şirket tarafından tamim ve Nafıa Vıkâletice de taıdik edilen bu ı ı n (iradî ortadan baldırılmıvı narın dikkati eelbetraiştir. Fakat Şirket bunun kaybolduğunda iırar dı Birinci sakifeden devam mekla bulunan neni tramvay tarifli! muvakkat eldkrfe lekn bn nyna nJmyıtiaaa yeni İm bvr lanla teshiline baylanıl.ı aktır Bu yınl tııife hakkındıTramvay şirketiyle Vekâ'et araıındı rırayan eden müıakerıler kandı nattcıkıu-memlılir. Fakat evvelinde yaıdıf.*aıı gikt takat kir terli* kakel sanV leeef ine Om.t erkimeVt. «V. Bu hu-ınruki mOtakırelarl neticelendirmek İçin Tramvay şirketi miinllınl >ı ı dnümûıdeki halt Aakaraya g.alne eklerdir. Şark Şimendiferleri ücretlerinin tenzili Nafıa Vekili AH Uryın t mı i ÜHrlat S.ıh n'm-ndileılrrl IdarBundan maadı Şirketin abonelrrden a'dıgı faıla paralar etrafındaki tahkikat sayam dikkat bir aafhayi .ı-ı...;' r. Şirketin diler han taahhütle. rini de yapmadığı anlaşılmıştır. Hükümet Şirketi aatın almağı karar vermiş olmakla beıabır b fa'ar bahhında da aırıca idari tıbeyatee Vrk»rnpordan ¦- ¦¦ bn alınmaaına Tramvay ücretleri yakında daha ucuzlıyacak Bir rylûlden itibaren tatbik edil»lı.ıt,, a »ut, »t, .*,«.«., ,«.,„,.», ,.«,*«,. Son haberler J Ankaragücü Izmire gitti Ankara S (Telefonla)— Bu teneki şilt şampiyonu Ankaragücü Altınordu ile ikinci bir maç yapmak ere bugün "dün., Itmîre hareket etmiştir. Güç takımı lımirdc iyi neticeler al-dığı takdirde I decek ve "Istan' '¦¦ ' ! : bir maç yapı taktır. Balkan HariciT" Dılnden itibarın da traıilatın ne şekilde v» nı mlbdardn yapılacağı etrafında İrtkıkela knyl Hr. Rıhtım şirketinin mubayaası mukavelesi hazır Rıhtım şirketinin mim abamın için kuh.rr.rll> Şirket aranman tealim rdd.n makıvrlenın parafe editdlfini ve mukavalcdıkl annalan yaımış'ık. Haber aldı|ımnn f&re mukavelede yeni baııladi'â mışHr. Anbarada bulunan Şirkti müdûıü şehrimiıe gitmiştir. Nafıa vekili Ali Bay Aakaraya avdet rtnklın aonra mukavele Anbarada imla edilecektir. Ticaret odaları Odalar nizamnamesi tadil ediliyor Alının malumat* gara uliaat Vekaleti Ticnrıt edaları ulasana. meıiniM tıdılınn liıı-m goatırmiftir. Onheı —• ¦ evvel vımlıa re buNazırları Ankaıa 5 (Telefonla) — Aldığım malûmata göre Balkan Hariciye Nazırları evvel *e imzalanan Pak tetkikatta bulunmak üzere 26Teşrinievvel. de şehrimize geleceklerdir.

Ofis reisi bir komisyon topladı Ankara 5 (Telefonla)—Türk-ofb reisi Kurt oğlu Faik Bey bu sabahki terenle şehrimize gelm iştir. Öğleden tonra Faik Bey İn riyasetinde bir komisyon toplanmış ve bu İçtimada Faik Bey Itmİr ve lanbulda yaptığı tetkikat neticelerini anlatmıştır. Vali bugün geliyor Ankara 5 (Telefonla) — İt- | tanbııl Valisi Muhittin Bey bu akşamki trenle Ittanbula hareket etmiştir. Birinci Umumi Müfettişlik Baş Müşavirliği Ankara S (Telefonla) — Birinci umumi müfettişlik Baş Müşavirliğine Kaıtamoni Valisi Fuat Bcyİ ini âli taıdika iktiran etmiştir. Mumaileyhten inhilâl edrn Kaıtamoni Valiliğine de Mülkîye müfettişlerinden Fadıl Bey Vekâlete in edilmiştir. tlrmlşttr. Yeni ¦ i-- ¦ 1 i-ıı - hem bu ihtiyarı karşılıyacak va ham Ikllıal Vekâletinin odalar üterinde e I ve murakabe hakkını arttıracak ve bu »retle bilhıma Anadolu ticaret odalarında ban zevatı mevkilerinin nOfuıunu rakiplerinin aleyhine kuttan malan aa meydin ver i Iraty etektir. "Harbiye„nin teşekkürü Hırbiyr mektebi !¦ ı mu. Ij ıı 1-gından ¦ Harbiye mektebinin 100 Unca yılını çiçekten bir çelenk ır-ma|anla kutlutamab iacelıginde bulunan m ıh... ı ferik Nuri Paşa Ilı' Icrinin retikalan Saadet hanımefendiye Hr. Mp. K. lıiı derin laygılar besler ve m-ktrbin minevl u'u şahıiycti namını tıyekkürlerini nrıeyler. Türk vatandaşlığı Ankara S (Telefonla) — 182 kufi yenidan Türk vatandaşh-ğına kabul e dilini,tir. İzmir Ernaf Bankası Ankara S (Telefonla) — İzmir ahali ve ımıl bankasının mukavelenamesi kra Vekilleri heyetince tadil edilmiştir. Ankara silosu teslim edildi Ankara S (Telefonla l — An»' karada inşaatı ikmal edilen Silonun muvakkat kabul muameles i bugün "dün_ hususi bir heyet tarafından yapılmıştır. Trabzonda kurak Trabzon S ( A. A. ) — Kuraklık bütün şiddetiyle devam etmektedir. Mısır mahsulü yüzde yetmiş klar üç giindür fazlalaşmıştır. „_Z[VAPURCULUKİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han. Telefon: 22925 Mersin yolu W na an vapuru inonu «Eyhu Paıar gOae aaat |0 dn Sirkeci riklımından kalkarak. Ridif tp Çanakkale, lımir, Kullan, Bcdrum, Badas, .ı Dı' yın. I " . - Knlkan. Kas. I ın.k.. Antetya. »lıiı. Hrrainı giderek döııüılr aynı inkelelnrU baraner, Taşuıu, Anamur, Kııfdaıı ve tır. İzmir sürat yolu Sakarya vapuru Her Perşembe gs-a naat 16 dn Galam rvk-nmmann kalkar dogen bnair* gide*. Bu vapur her Paıar gtVat alet 16 da tımiıden kalkıp dejıu la' a n bul a grlıı. Bilûmum lımlı yulculırıns ^v İÜ lenıilat. Trabzon yolu Tan vapuru 9 Eşiti Punt şeknt aaat 7* «t Gnlata nfcfnıılıa kalkacak. Ga-d ştr Zongukiak. İni bale, Ayane Sımrur., On ye. Urdu. Gı.-enum,

Trrebom, Görele. Trabıon ıı Riıcya. [¦¦-...,¦. İnin lar a iUveten Ol vı Skrmenıyı ugr ay acıktır. İmroz yolu Her Perşembe günü r. r ¦ . inat 18 de bir vapur kalkar. I.ırl ı ve dönâlte tiel.beIn, Lapseki, Çanakhalı lıkıleleMudanya yolu Cuma Armutlu te-nezzüh seferleri Cumarteal gününden maadı her flın Mudanya yo'.una lopbıne rıhtımındın bir vıpor kılkar. Cuma Armutlu tcntııuh lefer'erînl yapan vapur latanbutdan ¦aat 8.30 da diğer poetalır 9,30 X dOı kalkar. Teneırüb pottan gün Armutludan 1" 'I uğu ilân Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden | Milti Müdafaı VtLA'etİnia Bej Urda YakkflyÜnde Nafıa vernedan Onman Beym banc-einde mukim alay emıalığiadcı mütekait İbrahim Elhem E fer aleyhine ikama eyktdrgı kuruş 10 paranın .abul ki davanın cari muhal meıi nrtııı.ıııılr meblâğı müd-| daa bib II" kuruş 10 paraı tabsibne Şu nış oldu, müddaa aleybm tanbi itibaren mmldctı kınuaiıesi fıada lemyiıi dava cdebOt ve akli takdirde hükmün kat'iye' edacegİ bışkâtıpit nsmeti makamı m olt üzere ilân olunur. (2343) Beyoğlu birinci "ulh hak mligindrn: Milli miydafaa vekâlelınm G; latada Havyar banında 42 maralı odada Mutlıfa Sa bey al eyhine ikime eyteı 97 lira 34 kuruş 10 lahtili hakkındaki davının muhakemesi urlu ci mde lağı müddaa hıh 97 Ilı kuruş 10 paranın tahlilîn 10-92» tarihinde karar veı olduğu yhıa ta. dâaaödan itibaren osÂddeli nanıyeu zarfında temyizi tdcbılcıegı ve aksi takı h kat'iyet çek başkâtip ihbarnameli makaı kaim olmak üıere llâncn olunur. (2342) parar istiklâl Lisesi Müdürlüğünden. ve erkek leyli ve nihari talebe kaydına| 1 — İlk, Orta ve Lise kısımlarına kız devam olunmakladıf. 2 — Kayıt için hergün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 3 — Yeni talebenin kaydına devam edilmekte olduğı-ndan. eski talebenin lerinî muhafaza İçin b r an evvel kayıtlarını yenilemeleri lazımdır. 4 — İsteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname RÖndcnlır. 5(2007) yerAdres: Şehzadebaşı. polis merkezi arkası. Tel. 22534 — ZAMAN — Eylül 6 Fatih - Saraçhanebaşı Horhor Caddesi Münürpaşa Konağı Kız - Erkek - Orta - Lise kısımlarını havi Ana v v • f • • Leylî iik Hayriye Lisesi Nehar, Resmî Kr'fi.n bütün imtiyaı hukukunu haiz vc Maarif Vekaletince. MUADELETİ taıdik oluomuştur. Tedrisitındaki ciddiyet «e intiıamiyle talebenin ııhhat ve gıdasına itinaıiyle tanınmış olan rde kayıt kabul muameleline başlanmıştır. İlk kıtımdan ilibaren ecnebi lisanı başlar. Talebe n buıuıi otomobil ve otobüsleriyle nakledilir. Cumadan maada her gün 10dan 17ye kadar müra caat kabul olunur. Tafailit isteyenlere tarifname gönderilir. Telefon 2OS30 Karaciğer - Mide • Barsak - Taş - Kum hastalıklarına TI|7I A İÇMELERİ TUZLA VE OTELİ İçme ve İren batlarında mühim tenzilat yapılmıştır

lir.;: n köprüden i. I I - 7.3S - S.5 - 9.50 • 11 • I3.IS-IS.10- 1* - «S v* M.« ı -"»¦ ı 111 n ı ...¦ıı-l. ı ıı İrenleri [meleri Herler Zafiyeti umumiye, iştihanzlık ve kuvvetsizlik halatındı büyük fa ide ve teairî görülen FOSFATLI ŞARK MALT HULÂSASI kullanınız.. Her eczanede satılır. Kızlarının refah, saadet ve istikbalini düşünen Anne ve Babalar Bir deli SELÇUK KIZ SAN'AT MEKTEBİNİ ¦iyaret etmelidir. Mektep Lata. Orta ve Ilkmektep mezunlarını kabul eder. Meccanidir. Temrin masarifleri mektepten verilir. Talebeyi modern düşünce ve ihtiyaçlara uygun bir h ayata karırlar. Mektebin yeni ve hususi teşkilâtı melunlarına atölye açabilecek küçük bir sermaye ve cebi. te der. "5307., istanbul Maarif Müdürlüğünden: Talebe kabulü İçin de 24 Eylülde nüddeti orta mekteple biteceği ilân olunur. için 10 Eylülde, lise!t '5481.. c inhisarlar U. Müdürlüğünden: 3 1 — Domateı luyu, süt, ütüm şİraıı gibi mrvadı teksif eden bir adet Lemal markalı ve 2 numara lif cihazı muteber bîr Banka teminatı karlılık gösterilmek şar tiyle bedeli iki ıcnede müsavi itlerle ödenmek üzere kapalı zarf uuılile satılığa çıkarılmıştır. 2 — Müzayede 8/9/934 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 15 te Cibaiidcki Alım, Satım Komisy nunda icra kılınacaktır. Şartnameyi görmek ve izahat almak için talipler her gün Komisyon* mü aat e*k bilirler. 3 — Teklif mcklupları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayin olunan gün ve aaatten evvel Kom syona verilecektir. 4 — Her istekli muhammen bedelin % 7,5 olan 561 liralık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir. (4739) tr v; ' u\"l 'u**.Galata ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Adet 8000 Granit parke t aşı. ıl Bu taybrın 26-8-934 tarihinde icra kılınan açık ar Itır maund ebcrine verilen 1 kuruş leş para haddi layik götûlırediğinden jUaha fazlısına istekliler 11-9-934 Salı günü saat 7 ye kadar 'latış komiıyoııuna müracaatları. *51B0,, lilarib.il Ikıntı icra dairesinden: ir borçtan dolayı mahcuz •~n paraya çevrilmesine karar •e iten 400 Liralık Gayri mü »dil bonoları 12-9-934 tarihine Ü-kad ar İcra memurluğundan: Bir borçtın dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 15000 liralık gayrı mübadiller bonola 12/9/931 tarihine mü-¦adil çarşamba yjûnü aaat 10 dan 11 re kıda. 4 Üncü Vakıf hanında esham borsasında açık arttırma suretiyle satılacağından talip olanların yevmi mezkûrda mahallinde ulunacak m racaat etmeleri ilân Avrupada diplomalarla musaddak birinciliği ve en büyük mükâfatı ye zafer nişanını kazanan HASAN MÜSTAHZARATI Tıbbî müstahzarat Haıan Kuvvet Şurubu küçük .... büyük .1 Kg. Hısan Öksürük Pastilleri Kolanga ve Losyonlar 90 derece inin limon çiçekleri kolonyaıiyle yasemin, leylâk, menekşe, nerkia çiçeklerindcnve uhuuvaz esanslardan ihzar edilmiştir. Hasan kolonyası ve losyon| Küçük Cep şiş Küçük Orta Düz büyük şisel Büyük 1/24 1/16 1/6 1/4 Hasan Levan t ılın Nevin Kolonyan 1/2 1

kapaklı şişeler 1/8 ., V4 1/2 1/8 1/4 1/2 1 açık kapaklı şişeler Sabunlar Hasan tuvalet labunlan küçük • _ büyük Hasan Tuvalet tabunu 220 Gr. 140 ., Uka 250 . „ Hasan Gliserin sabunu Hasan Gliserin sabunu gU Hasan Tıbbi Sabunlar 25 40 70 130 150 250 500 130 200 300 100 35 60 100 200 250 80 130 200 Krem ve Biryantin!er Hasan Kremi Vazo yağın 5C Haaan kremi tüp içinde 20 Hasan Biryantİni 25 . Likid 40 . Yağma Arjantiya 30 . Y«ğ«U Büyük 50 _ Yağsız Likit 50 Ha'an Biryantİni Yağsız Büyük 75 Haıan Traş Sabunu 25 . Kremi 30 Hasan Traş Bıçakları 10 Adet 45 Hatan Iraş bir adet 5 Hasan Mıımukattarı o dislilr 1 Kg ş şe»"" 25 Çiçek, gülsuyu, vs yay-arı 2 - 40 Hasan Çiçekıuyu 1/4 . 40 1/2 . 50 1 . M Hasan Gülsuyu 1/4 „ 43 1/2 . 50 1 - M Hasan Gulyagı kakı sal 5 Gramlık 3» „ -10 .. 550 - _ 1 . 75 Hasan Nerub Lnaam 1 „ 75 5 300 10 550 Hasan Nane Ruhu 50 Hısan Mclmı Ruhu 50 aO.ş müstahzaratı Dişleri inci gibi yapan ve diş eller.ne ebedi bayat veren ve kanamalını meneden ve dış ağrısını dakikasında durduran Hasan Diş Macunu Dantoı 20 . . Suyu 30 . Otla 60 _ Büyük 100 Gayet sağlam ve aert ve ııhhi dış fırçaları İstanbul Belediyesi ilânları Keşif bedeli 947 lira 95 kuruş olan Aygır dcpoıu vc müştemilâtında yapılacak tamirat ve tadil lı rufla münakaşaya konulmuştur. Talip olanlar keşif evrakını görmek ve şartname almak üzere lüğüne müracaat etmeli, münakaşaya girmek içinde 74,5 liralık teminat nrakbu* veya mektubu il cldtf mektuplarını 27/9/934 Perşembe günü aaat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. ~5480. Haıan Zeytinyağı Hasan Zeytinyağı Yağlar Kuvvet, Sıhhat, Nefaset vc Lernt ifade eder Kg. Hasın Haaan Hasan Hastan

Hısan I lalın 1-1 1-2 1 2 6-2 . 17 Hüvİ dö Paratİn Fıstık özü yağı Fıstık özü yağı ufak şişe Hinlyağ. halb 25 Gr. SO . Bademyağı Bal.k'yağı 1-4 Kg. 1-2 " „ 1 2 -lı) 50 75 125 450 1050 ".'5 2j0 100 20 25 30 40 43 60 İTO 175 Haşaratı ve fareleri imha eden müstahzarat Fayda Hasan 1/4 Litra 1/2 .. 1 >. 6 ,. Büyük ambalajda aafl kilosu: „ „ Pompa .. II Far Hasan Fare Zehiri Macun Ilısın fa „ Büyükleri yenirleri ikisi bir arada 30 50 80 luı 70 100 a 25 25 40' 40 _. . Glüten mamulâfı Şeker hastalığına ve zavıflam.ıga mahsus olup şeker hasta-lıklaraıda san etıbba kongresinin k lediği formül Örere tertip edilmiş çok dakik ve ayarlıdır. Lezzeti güzel ve çok tazedir. Hasan Gl.it. Bade Cinle i Ekmeği Gevreği ili Gültcn ekmığ Makarnası 1/2 ..Unu 1/2 . Şehriyesi 1/2 . Hasan Diyabelik Çikolatası . n .. .. Kg. Ha-an Divanelik şekeri 50 Gr. .. ıoo 1 250 „ 35 55 55 55 55 25 4 M 40 79 150 Çocuk) ı özlü hububat unları ¦bedî bir hayat vc sıhhat baha vc en ncfiı mal*iliş tatlı, çorba ve pürelerin imaline yardım Uıun pirinç özü u u 250 Gr. 25 Buğday _ nişastan „ 25 İrmik unu „ 25 Patates „ 25 (Ararot) Arpa . 25 Türlü n » 25 Mercimek _ m m 25 Bezelye . m 25 B. mısır 25 (Kornflavur) " Kestane „ 25 Kasulya .. 25 Nohut 25

Çavdar „ 25 Yulaf ör'ü unu 250 gr." 15 50» .. 60 fla'ian özlü unları dı ;er envat 500 gr. 40 Hasın Brekfast bisk vitlcri 30 kilosu 250 Mfhtelif müstahzarat Perakende au.u 125 ılı 50 Tnholil saç suyu Monaıti —Nez.e panrehır sıgaralı Hasan Çocuk Poyrası Hasan Talk PodriM 500 Gr. Kutu Hasan Sürmesi (S rene den liğılej Lüks Büyük Hasan Granto Penervatif 6 Adet Kotn ipekli Galata ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Kilo Marka No. Kap Cinsi 11844 İt i-ı 1/33 133 Çel tik pû Bu çeltik pirinçler 17/8/934 larihinden iti -killerin 6/9/934 Perşembe günü saat 17 y« 11....1 '. 1 • ı müracaat etmeleri tren aatılıktır. lakadır Sab| Ko-4829.. tabibi AU ısipirol Necati; ffir ve diş ağrılarının ilâcıdır. Deposu : Bahçekapıda Salih Necati e"anesi Sene; Numara BS —\ Abone Şeraiti Tirkiff ¦*>« Hariç itim ı ..o.l.ı "Ot Kı. Un* K. • ..M. *M İM* . î .. m .. s. ; ı „........... m . — „.<,,m..;,r. M Jatsjı. fCLFFO» JO'JO Fevttıı makale imtihan oyunları Geçenlerdi bu aotunlaıda Mas. illin İki mühim deröi olduğundan ¦e bu dertlerin mÛMnin bir hsıla-hk gibi vakit nkit nüksett en i» I." 1 r l: . ¦ I F.ylölfin hulülıyl. bir ikinci nüka " -I , i ı anlaşılıyor. Filhakika dünkü gaıetrlrrde yine bir İmtihan dedıkokuıu vır. Gııi Ola mektebi nin aon alnı I riyariyc imtihanları yapılıyormuş. Maarif vekaletinden gönderilmiş ola rîyaıiyr lualleri. İaılıhan aaıllodiD beş dakik* ı»vel açılmış va talebeye »eriirais. Fakat bu iu-aller talibe taralından edildikten nama yanlış olduğu anlaşıl-mıı ve mu ı İlimlerinin nııırı diktabii daha ıhtın ulur. Zaten bundan dürt av evvel de Galatamray Lleealnda bunun aynı bir hidiae daha olmuştu. Galat.aa¦ay Lı aaal nın a>m »ıl riyaılya Ha-ıvnaniır-dı taleba-ya yma hayta eankş aaaalV* verirmi b ¦ 'eh- ba ı anlış ıcevap ea-»cegtı niye bia mlrH aıa (aktık -ten aamra Bebeye* matihae k.g..' boş olarak, mamepı beyler» iade etmişlerdi Ortada amyie bir m baka da bulaneaaaı Gaıl Onmaa Paşa mahlebi talebraİB* vsellan ¦¦ ¦ İn mamlm.nda 4e yine bala irtikap ıdıl-

d.jll.: Uy» .İH I- Lr Bu halaların boylateheerür edip durman iıe, Malrll . I...-. ... ... drreıelırdı ıılıha oldufunı vı bu bapla nekadar ııattı (alışmak Unmgıldl|iaa bayatı bir dahidir. Çünkü İmtihanlar mehtap ve ulebe hayalıaıa aa mühim bir geçididir. O ...•¦> e bipfcmll geftJh vs • gvailjerla kalır aaı faldık., ahuma da Rtree avaravvn. amhh.aa» .-...Hah olamıy.n talebeye harp. saaerlf ee makt.p idareleri daima tek merh amelaıı-nur. Hatta bu merhamelaiıhk yaran kilde delil, dünyama her yeri ad* vardır. Talebe İmtihanda bir defa muvallıh olamıııa aınılla kalır, İkinci deli muvaffak olamaıaa mekt- ¦ boğulur. Bil talibi İş la mehtapta» ¦¦ £ ,.,. L. taa yarı ranmah ı.ı ı ı imli han yapmıaır yıhut imtihanları Unların hiçbir mı Çünkü nihayet dd mu Hak bir külfeti Yûılerce ulclch. satırlık .u.|l-( k, Talebenin sınıf imtihanı, gaıete ve meemuılarda gordûgümûı bilme:» t» muamma halli mutabakatı dr(ldir. Ku bilmece ve muamma-lı aran hata yapıldığı jrOrülür. Ebatlıya Zade Davamı 2 inci sahi/eda Cuma 7 Eylül 1934 ".ı!>." I 'ııı.'iı.ı. l-.'.-rlııı ^Hakikî (esaret ölümü çağırmak elıV, felâkete karşı mübarezeye M Sene'ı/uo . (Sırkİ 1 Unıü lahlled-) Türk - Rus dostluğu Fahrettin Paşa, Kızıl-duyu methediyor "M. ''Voroşilof„ un modern orduların en büyük cenerallerirden biri olduğunu teyit ederim.,, de, ı ¦ i.--.. .. parlak bir lurelle ifaya muktedir olduğunu güllere--i.- İşte evvelemirde kayıt vs işaret etmek iatediglaı şey dur. Birkıç gündür Sovyet Ukranyaııada bulunuyorul. Bu memleketin ıcngin şehir ıa kÜyleıint ıa kolkoı larlalırının bol oıshıulle-rini gördük. Diğer taraftan en ılysde naıırı dikkatimin celbeden şey bitkin K .i > onus efıal va kumandanlırına karşı göaterdigi hudulıuı aşklıı. Kıtaatın geçtiği yerlerde, halk oıdulırını büyük bir heyecan-la -II-I.....I.. le kuvvıili gürdük. İyi işüyeo bir çok layyarelerİo mUştereh hırrketlcrİBİ ve keza kıtaatın faaliyetlerini lıtklk ettik. Böyle bir kütleyi harp teknik vanta¦lyle idıre itmek kolay bir iş dirildir, ince bir fikir, ıo|uk kanlılık İyi teknik malûmata i yaç vardır. Bu tatbikatı gördükten soora bıııloıdunun butun bu meriyetlere mılik bulunduûuna kani 'İti Bu bi kaç gün iarfında harbiye komileri ''Voroşîlof.aa fssliyelinl dı gürdük. Sunu aoy İcmaliyim ki Kı.ı.ıııJu. rrislyle İftihar edebilir. M. -.r ¦ -1 - - -. ¦. modern orduların en büyük çenetlilerinden biri oldu {unu ley il ederim. Türk heyeti murıbhaaan, bu fırsattan blli.tilade Sovyel • Türk .' 'il .,ıı lun kuvvellenmıktıo hali kılmıdıgını bir kere dahi kaydeder. . Kııılordu bir harp vukua bl Perilerin bastığı ev! Bütün mahalle halkı birbirinden şüphe ediyor... Ali Fakih mahallesindeki taslar birinciye kadar cinlerle periler ele geçirilemiyec ek galiba!.. evine gOlürıoege çabalayan ulık bir , ... lordu mı

— Yavrum, şu, perili ev nerede? Saı benir.ll. klıll yüılt yavru, ¦ i' dudağını dolduran lümûgünün yanımı (ekil. yanımı yaladı, yuttu ıs kendi evini anlatıyormuş kadar tsbll bir ada ila: — Ilı Dedi, oradan gaslin aıa... Çsşmı vardı hani... Onun karşıaınds... M numaralı evin, paslı paslı dlen lİlin) çildim. Kapıyı, ...o dört yularında bir kıl çocudu — Perili ev boram mı ? Bu lualims gAlan çocuğun cıvsp •erm.aiaa «akil kalmadan önüm. de kırışık kum yütlû; alaca sakallı, koyu aamee, atmi| yasinindi bir ıa! pryda oldu: Devamı 7 inci sahifede «s rvı raf r, - ı m, 'ı..' ...... Dünkü n ü ıha mı i da okum ussunuıdur. Kora Muılıfa Paşanın Alî Fıkıh mahallelinde, 69 num.r.lı evde oturanlardan birisi ııbttaya müracaat ılmîş ve : — Aminin, demiş, erimiıl bir buçuk aydır periler, cinler taşa tuttu ... İmdadımı» koşun I / Filhakika, blrbucuk aydır bu Elektrik ücretleri ve sanayiimiz Sanayiimizin inkişafı için elektrik ücretleri tenzil edilecek Aletümuna elıkIrlk ...----i pahalı oldu» gibi, aanayide kullanılan elektrik fist larileal da matlûp der alada uruı ıl' i -1 - J ¦" ve bu hsl, lılan-bulda seaayini in-kiıafına mani olan sebeplerden birid ir) Bu eakî m.ar!. V-n drn tatelen¦İştir ve bu defa ıtaııl Org Binayieileılmlıla lehindi bir neticeye bsglanmsaı ümit edilmektedir. Devamı 7 inci tahifede Gayrı mübadiller lehinde bir karar Şimdiye kadar Ziraat Bankası vaıılaııyİe latılmskts olan firari mallarının Bankaya devrine takaddüm ed'o umanda birikmiş vergileri malı .alın alaa müşlrrilıı anilmektr, müşteriler de bu vergiletil kendilerini bitllbi ..------ l-l ıd.'I ıiTir-n- -1- vc bu yûıden satılın milin tısçil r. ..-,.-,„, kr. idi. Bu vergilerin satıla ların fuıuli siğillerinden ar.ı. ı ieıbcdecıgİ ve baaa intit.ren teıçil muamelelinin lıhirl muvafık olmayacağı ahieeo Maliye Vekaletince kabul edilerek keyfiyet vergi va tap u dılrılırlnı tebliğ edilmiştir. Firar! emlükîns ail vırgllııin yeai mutaıaırıflarından İıtrnilraeM, gayrı mübadilleri iırar eden ve doğru nlmıyan bir laleptl Maliyi Vekaletince oihayel bu bakanlığın önüne geçilmiş olman şayanı şükrandır. Koyun mu, keçi mi Mavi damgalı etler koyun, kırmızı damgalılar keçidir! Karaağaç met-babalınla hır gün birçok keçî kesildiği hılde lıtanbulda keçi eti ıılan - •¦ ilhamın hemen hiç yoklar. Iı... İçin keçi eti aranılın "Ben keçi eli ııIıyorum 1 „ diye ortaya çıkacak bir kasap var mıdır, bu da pek belli deffldiı. Ohalda bıılnı

keçiler ne oluyor ? Gayet baıil : Kasap'a no çoğa keçi ilini "Halli koyun !_ olarak halka .atmıktadır. Davamı 7 inci sahifede Tevfik Rüştü Bey dün gitti Milletler Cemiyetinde gayrı daimî aza oluyoruz Avrupalılık-Asyalıhk meselesi konuşulmadan izahlımızın kabulcdileceğİ muhakkak görü-Iijvm. mizde namzetliğinden feragat etti eva her gut, (CVİt boyunda ¦çbt il Hı Bulgarlar "Çatalca,, önünde! Bu tarihî tefrikamızı mutlaka takip ediniz Dündenberi neşre başladıgımu "Bulgarlar Çatalca «nünde 1. ilimli tarihi tefrika. biı» pek pahalı ya oturan Balkın harbi falikrtlain içyüıünü ve labık Bulgar Çarı " Ferdinand . ın Ihtiraal.rını »Islıyor. Bag ân m-yrefliginriı kıtımda oıamanki Sadrazam Kâmil Paşa tarafından Bulgarların lılanbuta g n mtnntdilmtleri için Myük lıı/ıi.'ı. Jııı ı'< vufcuöufan ('!••'¦( üıı ıı* Kâmil Paşanın "Bulgarları BobıâHde brhliyttth, hol-lugumJa ö/ecegım',, sekli yanalına aafna Alman kajitri •¦Vilhtlm,. yalakamı Alman I ¦Sam Ifavaalaaf. sSaıaa aısaatanlıfıaı ı/a rd.n Cemtral " Savof . - Bulgular I.ı ıa bula aSrec e kiridir ıa flrn •tl< ülcbUh!,, Diyar. Bütün bunlara rağmen: (ır '¦ Ferdinant . Iıtanbula (İrip la • Ay ara „ aa ¦ . - ¦ . ..I .... ..I > ¦dili bu cevabında Bu sualin cevabını ve Balkan Harbinin gizli taraflarım tefrikamızda okuyunuz. t»/ıa Miia Bı, ¦-- a*..aa(ı. fMa gelin lal- _ raflar, Mlllallsr Cemiyeti nveetisinde Çin da elaHodea İahiUI •• dea gayH daiaal atalığa Terbiyereaasaa keydu¦aaac : - ¦ Ceeaiyell ası aaadrkl da ".¦,h '," "* t.—' r«s-a a., ........... bilhsaıs . . - ynluodskl büyük gayrı! ıa hıım.llerlal anarak Cemiyet merim içinde da bu mraaimlıa devam etmek .•»-.*¦»¦---1 aalalmışlır. ¦a anal ¦ ı..... r.ı .•¦ -, Ayaı i(.h|a naslatlıgİDİ koymuş liaa İrin dealırJ, mımlıkıtlmiı le-lıindı nımıelügİBİ geri almıştır. Millıthr Cemiyeti, Cemiyete mıa-nıp olsa ıııdın bunlsrdan «sçllsn mıcllıtın tesskkül eder. Mae-llı iıslıgı yı daimidir, ysbut gayri d. rr.il r Gayri daim müddet için İntihap olunurlar , müddetini binaca intihapları temdi! vdilh> viya bsşka nnmlıt onlınn yerlerine aeçilirlır. Çin devirli dı gayrî daimi aıa aralında oldufu ve sıabk müddeti İni a m bulduğu irin memleketimlı onun yarını nımırtllginl koymu|1ue. Davamı 7 inci soAiJeda "Tunus,, ta da kanlı vukuat Fransız idaresinin memnun olmıyan gtnf Tunuslular tarafından yapılmıg olması malhot bîr karışıklık üzerine

"kfeknan,, de üç Tunuslu öldürnl'u'-lii. Tunaı 6 (A. A-l — "Sus. esrarındı, "Meknin. da h olan karışıklık >< <•¦¦-¦ • yırll J.ndır-it-. arıları bir - | ile ahal den ÛÇ kişi öldürülmüş, birçok ki mm lir dı i a - a — ın 11111 * Mıkaln . belıdiya dıiraıi ya o m i| tır. Aaayiş iade olunmuştur. Sokaktı rds kol gııiyor. Caryan eden bo hıdiaelır, aoo ı.Iın.lt rlabaşılırımn, cenuba ıürü'mrk lureHla ceınlandırılmıları hıkkında Franııı lükıek mskımtarının I.ı beyi İle antaşırak al-.ı Jı tedbirin n.-ı . -. ... Bu lelgrafnamede bahıedilen vakanın sebebi şu onabilir. "Tunumla birkaç semedir, Fraanı id aresin, den memnun olmıyan bir graç Tu-yda -.İm ıı İyi ta kail gör müş, ...ıı... v» k a .ııll arı cihells gaıelalse vo aalr neşir vaııtalıriyle yıplıklsrı propsluılul.r fırkan MDll.rlk.n es,.İB" kara' dahi haatı rakuata asbap oldukları anlaadaa Tuauı f'raaaıa uı V.IUS Tunus Bayi "Poyrulon.. Dİo A j aaı şu telgrafı etaalştir-, anda ila ' 1 uoua. la Fraaaaya k likıl bir hareket uyandırmağa vaffak olmuşlardır. Tunsa Idsr Devamı ineî sahifemizda Bugün avcıların bayramı var! ı ¦ i.. .¦ j.-ı. 11 ¦ - ...ıparrllr' Avcılık bsıks memleket 'ktrrskbi etmişür, blıdı de ıberi aı meraklılııı Ç"ktuı ılık b r> ¦ 1 ^. . .. ...,___1_____L. _ _ nur rsmı va r. Bu çıkaıa uhi arlılarının vay-labah erkenden a.rı-klar, saıt onds tEylÛl 7 H=A=R=^=I=H=A=B^E=li=L=E=R Sovyel birliği ve Milletler cemiyeti Bugün Mîlletler cemiyeti, Rusyanın kabulünü konuşacak, bu iltihak cemiyeti kuvvetlendirecekt ir Tfogiio toplanacak olan Milletler onmlyrli, Sovyet btılifinin Milletler cemiyetine kabul olunmaıını trtkik edecek ve bu vadide bir karar veee-(ektir. Mcıek bir müddetten b eri daelatler aralında ' m- .. k. r- edilmekte en Ruıyanın Milletler cemiyetine kabulü lc.ii aemin kaıırlanmış bulunmaktadır. Bu İtibarla So birliğinin Millntler ecmiyıti anlığına kabul olunman için lâıım olan ¦¦!.... ek.rriyctta temi lduğunda aûpha yoktur. Soeyet Ruıyanın millallrr Cemiyeti aıabjına İntihabı ile beraber Cemiyet mecllıinin daimî ala n birine İntihabı m ene İni e* derhal ortaya çıkacaktır. Fakat bu mrerlenln kolaylıkta hıN lecefinde auphe yoktur. Yalnıı Llhlıtının »e daha başka ban devletlerin, eiciımle Iıpanı • ile Ar'aalınin da ayni mahiyette atakta talip otmalan, bu i|ln bira» kanamalına aebep olacakta da Soryet birlisinin Lehiatandna nrrıt bu ¦evhü ılımı edeceği muhakkak gibidir. Bununla beraber l.rhııtan taralından bu radidc İleri aürülıo Iddialann rla Franaaca naıan dik e ilmac.fi anlatılıyor. Soryet birliğinin Milletler Cemiyetine girmeadla bu Cemiyetin kuvvet peydn edecef lnde Şüphe yoktur. Japonya II* Abnanya gibi biri Uıak .Şarkın mukadderatında, di (eri Arrupunın bayatında birer mohlm rolü halı Bİan iki derletin Cemiyetten çekllaarleri, onun cihanşümul mahiyette olman icap eden n&l nı re teeirini bir bnyl aartaua, haHa bn harekat bir eohlan tarafından Milletler Cem iyetinin Kumu mahiyetinde telakki ınTkntfti. Sovyet bûhftiniu Cemiyete İltihakı bu telakkiyi dıglştirecek re Mil-letlee Cemiyetinin «anıla nûfuıuau yeniden m|lamlnatırmı|a yardım edecektir. Ö.R ıı ul - ııo.'e İmtihan oyunları Birimi iıirSı/rrfcn dnram Cünha bunlar nihayet bir , .. .. *f-kmmruieeou ı hm el tir re kn nUmece-hrri ktieeaıye

nlere bur ..... geknnt-Fakar maktan Imtabnnlnrmm beyi* neaıla bilmeceleri gibi l.f .l ti ehemmlyetnı ı ¦ ' . .... aahît olmak inaanı ndden müteeaMr. batta naneni em,... Ç4nk< artadn meeaamnnk.ı alan aseaala, leeukkanmıtaa. yont memleketin UtıkhnlaV. Artık rai yavaş ıl Urmıh iktııa rdijor.hl I ıl. m.k. ren İmtihanları talebe için bir tmtaknn a*(C anan , ,Manrıf ¦ıkının»» için bir efckyel re ikildi' mtBkaaı mahıyıemı akmasa ba,:.. mayla. Ma.nl erkin, ba imlihanda peh tı parlak numara ¦ lamamıkta olduklarını - ) .ı..l. bilmeylı keadllırlnl gucrndirmiı akar mnrnı? Bu Cari Chmnn Pnşn •meikanli'ı meneieai. yeni Mnnnf Vekmm Ha. Maarif I narımla! nank ıran nekedar ıf aşmak nmeharl ye—e. ılâefnaa bar «aka ia ¦>mi| nlnyer. Mnnrıf erkaaımııın da artık mektep er Un tıkan işlerini daka çok ciddiyetle telakki etmeleri *a aan gara çakım ila n lamını gelmi| ee halta geçmiştir. Nihale* İni ikiyi iattlkna idilim narken, kantata iai. be taratmat. ,m< han alamaenk inat yatta unlanmak pah ta kene gidecek kir hal «af.ldlr nanede. 11 EbÜHİm* /.i,/' Yugoslavya ile iki muahede imzalandı Ankarn i ( Tnleloola | — Yu-¦ goılarya İle ırımııdı haıırlınan ¦kamet te iadei mücrimin muahe n, Hıriclye VakaMirimde imıa rdilmiytir. 'JhÂDISAİ' KARSISINDA1. ' FİKİRLER. GÖRÜŞLER 1 Gürültü ve kaza Inglltırede gurultu ile mücadele «unda haıanılan ilh mnveffıkıyıt. jlıedâ l.ondrada. daka ın rde ruknt mm takaları t rai» oldu. Bu lUkfit mm la t ala. ıh ur ban vrrmr.ı iteleri bunu iri b.rBütün Rusları çıkaracaklar! Rusya Japonyaya memurlar için dün bir nota verdi Mcatko.a 6 (A. A.)— Ka baro ak dan bildir di yor Harbin matbuatı, aon günlerde fark Çîa şime ndiferinde ıılahat tasa*-vurundan hararelle ba »«etmeğe bajJamıjtır McıtUU bahsoluoan ıslahat. Sovyet maatarlarile Pe-kın va hl ukden muahedeler, e temin cddana) olaa Sov yel Rat->ı hukuku aleyhinde yeni tedbirler ittihaııaı .atıh'İaf ıd.. -Rusya bîr nota verdi Moskovı 6 (AA.) — Tat ajanaı bildiriyor I Sovyel Kmuii.il harbin ce-n--.il koturjloe vekdi Mancuko aîyaal müroeaeuTıg.rı* bir nota vermiştir. Doktor raporlarının da merbut bulunduğu bu notada eaaeea keyfi bar landa tev kif edilen Sovyet • s t anonslarına yapdaa ..keneler anidetle p»o-tealo neblmrkt* va m Vatkt lab-kikal yapa latam ve mesul lena ağır teıaiaaatmlaıanı ntrarla istenmekledir. , Şakileri kim tı 'âhlandirmiş Moakova 6 (A. A.) — Harbinden hildınldığme göre, Man-cari ve Jap teleri için Şark demiryolunun cenup kuramdı 11 numaralı trenin uğradığı felaketi iatıımar etm m ısla rdır Bu f silleler . Sovyet Rue.ı ıle.h.odtkı mıtndeleleruse bu vesile ile daha boıuh bvrniddtl vırerek Seyryet memurlarını mer kur tren e ta-arrut eden takdirle berbaber hareket etmiş olmakla ittibam ederek Çın .Ş-ırl demiryol unun Japon arkrrl kuvvetleri tarafından işgalini ııtrmtktedir. Halbuki taarauı mahallinde hadiseden aonra Japonların kuapıa kovanları lopla »ak hulasanda f*4l er diklen itinaya rağmen elde edilen kovanlar sakile... knaier lar«f.adan silah! ladnnhenş olduğunu f4.tr,-mr kirde Bu kovanlarla il lerinde "Orİtava.. Japon markası varda.

IrlançtıkoRosya arasında nehirlerde seyrüsefer İçîn, Mancuko hükümeti İle Sovyetler arasında bir anlaşma yapılmıştır. ut Üıtünde bulunan Ustur i,. Sun gar i nehirleriyle Hanko golünde seyrüseferi tamim etmekt edir. Amerikada grev devam ediyor Grevciler, Reisicumhurun arzusunu mümkün mertebe yerine getirecekler-Ölen ve yaralanan lar I Vaşinglon 6 (A.A) — Bit bâr şahsiyet tarafından neşredilen bir islatatiğe .¦¦¦re m»n-tucal sa greve iştirak edenlerin tayındım akşam 301 000 olmuş'ur. Bu artışa, kıımen tehrbl ve şiddet i ep olmuştur. Ban palroolar. fabri-k ¦ İn nn ı k/Çİlert nrddatten ve fabrikayı ynğraadan korum kınd.le.ı kıpatmıkt.d» M Gormaa V* arkadaşları, hafta basandan evvel grcı.n lamam olman rçıa gayretlerini ¦rttır» ay da Cümbnr re mala bir tavassut bomsiyonu yapatacagı haberi grev liderleri arasında heyeca n uyandırmıştır. Tavassutun ne. ticcıin* kadar grev emrinin 3eri alınman teklif edildiği tak-irdesendıkaUrın alacakları valiydin ne olacağı meçhuldür. Fa grev komitesi. Cumhur İM. "Hitler,, e kim muavin olacak? Londra 6 (A. A.) - "Deyli Telgraf,, mu hn bin nın, itimada değer bir kaynaktan aldığı habe re güre. M. "Rudolf Heı„. Başvekil muavini. Reisteuıııbur muavini ve *-ııı I ikan meclis lıdn riai şahsıoda toplamış olacaktır. Mccda bdet muavmhğı itmiyle bir vatifeye de M. "Görniğ„in t ile-ceği lüyleniyorsa da kabul edeceğinden şüphe edilmektedir. 8e.Ua \ ' M. Rn. dolf Hesı'ın. Refau devktl ve BaşvekÜ muavinhgınr tay.a edildiğine dair " Deylı Teleg-raf ,. Berlin muhabiri tarafından verilen haber reımen tektip ediliyor. Yunan Reİsicüm-hurluğu Alına 6 (Huıual)— Harbiye Natırı Ceııeral "Kenddut., ga-ıdecilere vuku bulan beyaoa-tında. Cu reisi MlayO "7a-naas_ ia yana caSanbur reisliği intihabında yalnıı hükamet ta-raftarı fırkala aamıelbgını kabul edeceğim sbylemiştir. reimnia arıuıunu mümkün olduğu nİıbell* tatmin etmeğe çalışıcağını büdirmiştır. Muhtelif noktalarda karışıklıklar olduğu haber vertuyor. Tnoo şvbriada grıvçilerle bar fahrvk a nasvaal bekçsksrı ara-unda atea aç.lmuj. har kopi 4a-m ıı.. 70 kan kadar yaralaaanaştır. Vankagtaa i (A.A) — Amerdi ıdı .:,ır.,n.-.. şirketinin 8.700 .nçııi bu aabah lıkrar işe başbyalaklardır. ¦ Tokyo . dakl gıev de devam ediyor Tokyo 6 (A. A.)-Belediye, tramvay ve otobtte grevine ün-n. nlı d.m 4S memuru çıkarmış, fakat Cuma gÜnünden arvrl İşleıi başına geldikleri lakdirdo vaıifrlerıne devam edebileceklerini bi iştir. Çarklar yağlanmak istermiş! Tahtelbahir satışlarında memurlara komisyon veriliyormuş Va.ın.t.... I \ A I — Sdib va mülıımmit saUşları hnkkın-da trtkıkat yapan Ayan kosnıs* yonunda, dün, Cenubi Amerika devl ine yapılan deniultı gemileri satışlarında verilen bahşişler görüşülmüştür. I ı -ini .i gemi,, şirketi yuk-sek memurları, CrnuM Amerikada iş yapabilmek İçin komisyon ve rdiklerini, fakat böyle bîr uıulUn gayrimvşru obnadı. ğuıı, "Cenubi Amerikada itlerin yor ora n, n çarkların yağlanman irap eti., r. sayteLokomotifler gece düdük çalmıyacak Londra 6 (A. A ) — Gürültü ile mutedilinin muvalfaki)etı-m artlıımak maksadryle, lokomotifler n, mubrem bir lüıum olmadıkça, grcrleyın d&düb ."-türmelerl yatak ea*lmi|lir. Rus Profesörleri Profesör Meşçaninof Di beyanatta Dil Kurultayına iştirak etmek üıere şehrimıte gelen Rus âlimlerinden profesör Somoİloviç ve p eşçanıaof dün "Çvçeno.. vapurda şebrımudın Moıbovayafaarvkel etausleıd.r. Bu munasebelle Karullay hakkında mu likalarını ma eden bsr m-harrer-aiM profrah, Me.-çam ^f deamşt» İm - — Bu Ihiari Dd Kurultayı çok büyük bir tetar rarnkmış-tu. Çünkü, iki Kurullay araaın-daki m l isa elliği gibi, ¦ m umul. I.k. Kur alta ya kadar da cemiyetin mesat plinını kurmuştur H u çalışma planını inini ve ameli olarak İki kuma ayırabilirİı. Nararl olarak her-ktıin ıvn tv Ulerin-

I Kurultayı hakkında bulundu lisaniyat ekol - ecede-üdür 2 — 1 .... teth.nat.nda o İBMnıa ta.ıhi tekamülümü de tetkik larureli vardv. î — İman telkıkatı. açtınsaî • jiletlerdeki telimi.I telkik edilmeden icra cdılemet. 4 — Her lisanın yalnıı münferiden lelklki kafi değildir. Onunla müaatebetl ve akrabalığı ola larla mu v a ti tekilde tdkiki iaruridir. PUnın ameli kı.mı ite uoû-muıdeki iki atae tarfmda tet-kık eeharcek muhtebf «kIi-Icr.n teabıl aHş ctlmamdır. Daha tetkik ve ınlara mbhlaç birçok mettleler varda ki uıun i - ı< lıliiı.ıtterir. Bunlar, ilral bir türelle ortava Fuhuşla mücadele nizamnamesi Ankara 6 (Telefonla) — Fuhuşla mücadele niıamnamcıİnİn batı maddeleri İcra Vekilleri heyeti İ değiştirilmiş. HABERLE Panayır ve Rusya 1 Hariciye vekili ile Rus ricali arasında telgraflar teati edildi min kabulOnlI rica ilmekle beraber, büyük dosl davlcl pavi-yoaunna katatmsgı perbtk r.» veftakiyettea dolayı (diriklerimi talttıme mûnareat 'rylerim. Sovyetler itbhadı teşekküllerinin bu pena yır a iştirak etliklerini görmekle bahtiyar olarak , iki memleket arasındaki iktisadi münasebetlerin mütemadiyen ku.ıetlmmekte olduğu hakkındak i kanatta, bu münasebetle da - . - Umirde Terfik Rüştü Beyefendi Haıretlennc lımir panayırının açılması münasebetiyle en riklerimi ve balinan* li.ırklrrımi kabul btryurunuı. Carıl ıı Sovyetler htikadı Büyük Elçisi Karahsn HatretU-nnc M mhava Naıik4ne lel yaımıta karşılık en samimi teşekkürlerimle beraber, lımir milletler ıras dosl millet pav iyonunun katanasakla oidugt muvalfaluycttea dolayı bararetb tebri klerimi kabul r dînil '- ¦ - rTüşrü Ankara 6 (A. A.) — lımir milletler aran panayırının açılışı münnıeheli) le Hariciye Vekili Be Krsalinıky >e M. K.ı.ı,.i, tarafından gon-dcrileo telgraflarla cevapları şunlardır: lımir'dc flfc Rüştü Bey -I - ıı iı Hı. ne lımir milletler araaı panayırının ı,ılnı.«ı mOnaeebetiyle eo candan tebnkiervmı va ıa bararet im, kabul etme-aiıi rica eekrrias. Bu paaeyam muti Tarh .kbsadnsıa iaknyafıaa kanaatindeyim Bu panayıra Soryet iktisadi teşekküllerinin. iVi ¦irf-'¦-' ara.mdakı .ktinadı münasebetlerde yem bir merhale sayana iştiraklerini gbımeklc hassstan bahtiyarım. Kırılın ıkıMoskova'da Harkiye komnKi vekili M. Krotinsky Haıretlerlaa lımir milleller aran panayın. i' ıı açılman münasebetiyle göndermiş olduğun uı lelya tısında lütfen ilhar va i n netaket vc samimi duygulara karşı en candan teşekkürUri- | Terfi edecek Maliye memurlarının listesi hazırlanıyor 6 (TekfenU) — Ba günlerde Maliye Vebalelıadc tık a-V toptanın bir kom,.yon terfi ede a aaa bye memur lan dr llISBh.il maliye teşkilatında terfileri icıbedcn mamurların lıılc.nı tetkik çimekledir Bunlardın 40 kra maaşh Oıkadar mmUkem lahad baş memurluğuna raeıkür mıntaka-aaa 30 bra mı anl mc muru Saİm bey layia nlılmıştır Ayrıca Yenişehir mal mUdü rü Ziya bey Lapseki mal müdürlüğüne, Kırşehir çiçek dağı malmüdürü Samsunun Kavak kaıaıı malmüdürlüğüne, Tokat mal ml-k memuru İbrahim bey İncesu kaıaıı mÜdDrlU bey de Ergani malmüdürlüğüne tayin edilmişler dır Bîr adam çıldırdı ve çarşıda sekiz kişiyi yaraladı lımir 6 (Hususi) — ödemişte Hoaan isminde berisi delirmiş, lalanbul'da tedavi edildikten s onra ödemişe dönmüştü. Manı. dün akşam birdenbire tekrar çıldırmış ve dün aksam nebi e hibede bir kasap dttkktaından la aynı dükki-nın çorağı Muatafadan başb yarak önün* gelene saldırmış, tam tekil ¦ şıv. yaral Deli müşkülatla y akalana bum. 11, r -araklar kaılahaocye kıldı. nlm ayin. __ Bir köyde büyük bir rakı fabrikası bulundu, müsademe oldu lımir 6 ( Hususi ) — Berga-manın Doğancı köyünde Kırla dere içinde bîr kaçak rakı fabriknıı k

li! bulnmuştur. Oflu Süleyman ve dokui arkadaşının idare etliği bu fabrikayı aramaya giden jandarmalarla bu on kişi arasında şiddetli bir müsademe cereyan etmiş v c neticede Süleyman yaralı olarak yakalanmıştır. Diğerleri e ra tinin sarpbğndan istifade ede ek kaçmışlardır. Küçük sanatlar ve Yunanlılar Atina ( (AA) — Yunanlılar da dahil olmak üteıe Türkiyede bülüa ecnebilerin barı sanatların ic n anrnrclîlmcleri dola-ytsiyle asrmnoaİyelUılılderiai itaar eden bitaraf "Eatia. ga-ıctemnıa neşriyalıa. hükümet tarafları ' kalimerinu,. gıtclcsî tenkit eykryerek .ı-. - "Eğer bir antette varta, bu mesele, Tttrk- Yunan doıtlugu dahilinde de hal olunabili r, ve şartlarından birini. ıkı memleketin bryrnlmilel konferanslarda müşterek türelle temıil nman teşkil eden itilâfların cıanoa halel , ı ı ... ,, Ankarada su ucuzladı Ankara 6 (Telefonla) — Ankarada 21 metre raik'abına kadar beher metre mik'abı 20 vn 22 metre mik'abından itibaren beher metre mik'abı için İS kuruş olarak tespit edilen tu futı B elediye rnccUsinin kararı ve İcra Vekilleri bcyctinuı tasvibi ile bilh İstisna metre mik abının on beş kuruş olmaıı mu. ¦..rk , r-.ı! ıı-: ¦ I ıInegÖtün kurtuluşu İnegöl 6 (Hususi) — Buıfûn kaıamıııo kurtuluşunun yıl dö-nümüdür. Bu münaırbcllc cm-salıiı tc Eylül 7 1^ SÜTUNLAR ARASINDA Kıymetli bir tekzip llkmeht*p muallimlerinden bflyüh biı lı. mrıl m muallimlik tıfıl idi n neıolunırab unlııın muallim vekili ¦ ılıcıgı hakkında iki gün r*v< bir haber ı.n,ıı «İÜ. Memleketin iatik batini ıjliy-ı reütevaıı, iri*ir tc çok mülebamıail harı mimarlarını prk haklı olarak ve İncitecek olan böyle blf kararın maar inir .. !¦" ın. lı nl iti ııl-lrnır I ,^.......-. makla berıbrı bflyle bir şeytanın bilr 11.-. - rr !.¦ ne dirin elemler uyındıraıaftını ihıaa rlmiy olmak İçin biı da dünkü nikbanuıda bir fıkra yaıdıb. Hakli idik; çüahl o fıkrada kılara iıab rtlitlmil veçhile İlk mektep muallimleri yurdun hayrı ç a lifin vatandaşlar için da «• ağır «arifeyi omuzlarında lafiyan feda-kir bir rümrrdir. Ye i onlar yetiştiriyorlar »* bu nesle Vatan ırvgiıini. Cumhmiyet ¦¦.m.. Milliyet muhabbetini re okuma tevki nl yi-ıp Onlar veriyorlar. Bu büyûh işi imi- v İddianı bir hayat içinde başarıyorlar, bunlardan bir kanı dsha düne kadar muntaıam aylık I.-.lı- atamıyorlardı. Krndılrrina veri lef el en sflkaa bedeli çoktan krrllml| bulunuyor-dn. Kıdem lamUnnı alabilmekte -bOtça iarurallari dolayi Hyle - git-tikçe mûmkünıürlışiyor. Bûlûn bunlara rifmta onlar. yöce re nur dan bîr ihram haline gelmesini la-trdıjimiı, bu uğurda her türlü '-daklrlıgı yanmak tan çekinmediği-mlı ha raim ıı İçin ııflsm. pırlak ra saraılmaı bir temel ör rlar aa kaInuyaraklar. Bu kadar muhterem olan ilk mektep muzlimleri, jalnıt muallim olmamakla iftihar ede rkr. Muallimlik onların bayattan bile aıit varlık taııdır. İtte, bir gaıelr de gördüğümü! hab e edecek, mahiyetle idi. biıde re1! dünkü fıkrayı kaleme almi|tık. Anadolu a|ann, takdire »e tefe kkOıe deger bir hıılı haberin ¦ıılıılıgını Ublig etti. Bu fiyl ndört bin temlı kalbin elemini gideriyor \- muallimi, milli Irtlbbatia mimarı tanıyan ki mseleri de aerîoç içinde bırakıyor. ajiqi.ii bu mtısla için yaptığı tahlif, yine tekrar ediyoruı. taklip değil, teptirdi/. Tefekkür rdrriı B. Veremlilere şifa veren bir su! Karın imim A kçalr t knyû civa/vnda bâr tepe üzerinde bar M baarann*u,tur.

Bu auyun en Un>ıiı.ı Ka.talar* iyi geldiği Baharlı batkın-ca trmın «dılmekleeır. Hatta, ıtrin,m aOn derecesinde olupta bu auyu içen Hatan oğlu Al.m. ı ı i.. ı..!ı bir köytU d al iyileşmiştir. Suya "verem suyu., ismi verilmiştir. Bununla beralıer alâkadarlar henüı tahl l yapmamışlar dır. Çarşamba parkı Yeni Çarşamba parkuun Fa-tak Belediye bahçevn^eo daba büyük re Sultanahmet parkı kadar olmanı takarrür etmiştir Bu parka bir da çocuk bahçeni ilâve edilecektir. Park yeai Çarısın-m caddes n iki tarai i..-ladır Çubuk kaçakçılığı! Dun lehrlmlıda '< kaçakçılık daha meydana çıhırılmiftır. Civarında aı a* olduju için d* una h rüadaki Baha lanaaıadı- f>< vabıl kw bamyana t* ».i <>kı kadar ya| h e elana çnnuf, Jııldmnlmyğu va kalımı TakUkaledı kir dükkâna depo r J - ... mahafaıa teşkilâtı taralından habee alınarak tahkikata Suratla yapılan Uhklkal fek geçmeden nelıeıleıımif •• meıkur kemyonu Ehram Uminda Ur şoförün İdara «¦¦¦;. vaa healaaa çubuk laemmı Iık.. halada Mr el aahUnaVffı n bStua k. lılari d- Akma* kanlan lamanda birinin yapt.|ı lalaaılmışur. Alımı I haptan heaâı yakalanma mittir. I akal ı ..Kim yarın ele geçiri İt «afi muhakkak addedilmek. %edu. Dün limanada iki kaza oldu Bir motor battı bir sandal devrildi Dil a Sa tıpaları açıklarında bir .ir. ıi kltaıı . r-i'i ve bir motor bat mı »tır. Olman efendi imi İnde birine ait L.ı j ... ı motor Salıpaıırı açık. larında durmaktadır. Bu lirada Haydarpışadan Tnpaneye gelmekte olın MyOiı ve kum yüklü bir kıyık motora baudlrmif ve batırmıştır. Nüfuıca layiat olmamıytır. Bir sandal da devrildi Inebelulu Mefcmvdia idırrıind*-ki undalı, Galata rıhtımında ba^-lı bul ma Sakarya vapurum yüklenmek üıere demirler yüklctil-mî 11 îr. tahmil iyi eınıııada bir aralıh aandal muvaıcocalni kaybederek ¦ . rı - ıı lm.¦ ı .l.ı m Mehmet ile hamal Refit denite düşmüşlerdir. Hır ihiıi boğulmak tehlikeni at-lıimıılar ve livardan sandalcılar tarafından kurtarılmi|tır. Parlâmentolar Türk grupu hazırlıklarına devanı ediyor Beynelmilel Parlâmento'er Birliği Türk grupıı dün yine Dol mabahçe Sarayında toptanım) ve ha¦ırlıklar etrafındaki k onu ı mı la rina dr rom etmiştir. Beynelmilel parlâmentolar kon-frrann bu ayın ?4 ünde Yıldu Sarayında açılacaktır. Konferınıa edeeık memleketler murehhaı i lîıteleri kamilen gelmiştir. Simdi Dol ma natıç e Sarayında toptınmıktı olın Türk grupu top-lı ntı İn m nı Yıldu Sarayındahi yeni huausl ¦¦¦ I- ¦lı- dıeım adecehtİr. Yıldu Sarayında knnlerenalara tahııı edilen (Bİonnn t efe ifa tı da bilmiştir. İntihap işleri Halk hatipleri konferanslar verecek intihabat faaliyeti devam etmektedir. Encümenler defterlerin tetkiklerini Lıi.riti.» g ibidirler. Cetvellerin Paıar veya Pııarleal gûnO mahallelere aıılmııı mukırrerdir. Bu a,ıı, yirmilinden itibaren hılkı intibabatı tefrik için koufrranılara bafibnacıktır. Bu hulusta radyodan da arami surette ¦ıtifıde cdileeeklir. Bundan bifka dırarlara afifler atılacak, sinemalarda reklamlar yıpıİnaktır.

Halk hûr.ûiennde bnnfııanılar vermek için 168 hatip ııyrılmiftır. İçlerinde kadınlarda vardır. Fırınlarda temizlik lı m1 ¦ i.ıl.ı bir tabını fırınlardı ¦ıhhi (eratta riayet edilmedtg. nııarıdikkıti celbrtmi ¦usta müteyakkız bulunulman belediye Polisine tamim edı ınlftir. Alemdar Belediye komileri Hinci yapılın umumi bir teftişte Ta-vukpaıarında bir fırında bîr gü yapılaeab ekmeflrı mayan Dıerine bir hAmOr çuvalı OrtOldOgü gorlıl-mfl| ve ¦.¦¦..i n e ¦. 11 e yakalanarak haklımda evrak laaıim ¦ .ıı... - i.. Kırın sahibi Belediye Er, t lime nin e tcrilıniltlr. Adliyede faaliyet ?0 temmuzda I . !., - u bir buçuk aylık yaz tatlı bitmlftlr. Dünden İtibaren adliye rıkl faaliyet haline aedet etmlf bu kınını hindir. 11. .imıım İmlrııl. ea teıa mahhemeIeri faaliyete geçmifiir. Sultanahmet camii ne olacak? Bir aklim gıırlaalnde. meravk membadan alındığı kay dile çıkaa bir Ankara lalafon haberine gö ultanahmet camlialn kûıüpıne .117.- ıı i. kırar veeilmîftlr. Maaelf Vekiteti İle ıtikldirlıı bu huiuatı tatbikat yapmaktadırlar. Bu lahdir-da btanbul hütüpaneleein l bütün kitaplar Sultanahmet camiine toplan «tak bu suratla büyük va milli Ue kutuplun- ınıud t et irilin iş olaeıktır. Tütüncüler kapatılmamalıdır Halkı sıkan, Devlet varidatına zarar veren bu karar değiştirilmelidir Duahan w ma|«ıalaıuı aksamlar, .ı-ı aaatta hapalılsnalan hakkında ı.(l.- hır aydanheri tathhi haraelar kahhınna .tleaımı geçaa hiç bir gâa hemen ynk fih-d e Son gönlerde »U -la. bavı aMVaeaatlar hnhb e. hu gibi yaeSreaa hana «ana analleei üe|.|tı>ılm., .4. Ah^en t> ...-l.ıe. lif if e*baba tarafından yemdea raueaeaıl yap>lmı| .e dakkanları-nın kapatılma saatlerinin degıftlril. I«tenılml|tlr. Dıiml r........... l.ûlün bu mü. .ı toplan rıddetml|tir. Çünhli bıuılır da habul edildi|i takdirde hemen hemen hiilltn düh-klnlıeın dnhıııa kadar «ıık kalmaları .tabedeceği anli|ilmış aylık teırılbeya gdra gedaya müteallik maddeler muıyyea aaatlerda alınabilir, fakat lüıüa ve mgıre İntanın paketi bittiği ee aklına galdigi Mradı aranılaa fakat bulunımadıjı unda ekıiktigi fıvkallde hiıaedJen bir nemedir. Tütûneu dükkânlarının böyle tahdide tâbi tutulmaları batkı Otılügü ve uhtı|ı gibi tnhiıar idara¦mv, .liM.v.ı. v \r hükümete de ıararı vardır. ÇüohO tütÜnlü .l_U..nrlu-dar aatif .....!.-.Inhlur idaresi varidatı da o niıbette teııyüt etraif ıı lı eaktır. Belediyenin, tiHDneüleria bışhı maddelerde «attıkları rihetie erken kapatılmalarına ur üret olduğu -.-¦..¦-¦ mütalaaunı da hir doğru butmayoruı. Bir tütüncüye be yflıdr altı verilmektedir. Bunun iki ini malûller hmaeıidir. Mütebıki yûıde düet iae i... 'l..nırjıı tütün aatıfiyle bir dükkânı çevirmeğe »e bir ev geçindirmeğe katiyen bifı gel tbneultr aynı ¦• ııınnda blfkı maddelerde aalmafa m ee hurdur! ar. Binaenaleyh Daimi EneGmenln gerek halkın gerek Intıiıar İdarelinin manfaati irabı olarak I iri un etiler hakkındaki hıran

tadil eylemeli çok ıı.ıı. ¦ ıve yerinde bie hareket nlar.ıktır. Bn hikuata En. tümen mâlarını ne-¦ arı dikkatlerini relbtdrılı Sokakların temizliği lkio(i.Uç(ıntÜ derecedeki ¦¦...illini. m }¦ j ıı ı ı j I 1,1 Tl.: .. , 'ilikında fikiyetlar vaki olmuytur. Belediye bu gibi sokaklarında temizletil melce i yle alâkadar olacaktır. Seyyar esnafın w w terazileri ."i .İlk.hrrıl Belediye dün el tera lerini toplattırdı ,'uk.p Zincirli ve dilli el ternılleri1"''" kaldırılman hakkında ısrilen ""*'* * det dün bilmiş va ölçüler k«nn.ull,n mucibince bu kabil tıraıiler pi~ »dan toplanmaya başlanmışı İliç bir ernaf bu ıırıtiyl kull mıyacak kullaaınlır kanun m b'nce teeıiye cdılecaklrrdir. lDûn Vilâyetin bütün kan ye miltıkalırı balrdiye komiıerleri «r âliye ta geçmişler ve bo el teraı'"*""». nl kullanan eınaftı mislerdir. diyoeki: Yalnıı Alemdir Belediye . gereâ ¦erlıgl, kendi mınlıhaaında ¦ ı... ı. i ¦rden ?W ta«>a »» kildeki ¦ ...i,;-.- etmiştir. ırâfrdı Eınıf, Alçüler kınunu muıûşterek cc klbul edilen menyurlu ı-ı.ıM. M«kI .ı 1. ¦ ..¦ -•- meeburiy etindir lar. ı lıylıll Bu tenliler, taıtı hutnıoJıyu-,, halkın aldablmuınt mani olaı-klıüaŞirketi Hayriye Yusuf Ziya B. yarın tetkik seyahatine çıkıyor Şirketi ll.urnrıı.n yeniden alacağı vapurlar için tethikatta bulunmak . . ¦ rŞirketi Hayriye dUıA > n.ı.l Ziya Bey yarın şehrini- ılıt hıreV.ctle İngiltere. Frınm, Almanya, |.alya va HoL vapur Icıgıhlarını gerecek ve yeni model vapurları görecektir. Yn ...I Ziya Beyin bu aeyıhati tamamen bir tetkik ley rıha tidir. Vapur almak nallceya bağlıdır. Dünkü gaıetelerden biri Fransa ve 1- ,;ı ¦-¦-¦¦¦-r döet vapur alınacağını yarmıyaıdı bu haber Romen mektep gemisi gitti Oç gündenken şebrimîıde miını.ı bulunan r.. , ı ¦ . ı adlı Rr men m-ktep 4-m in düo akşam Pire ve Girlde gitmek Üıere yola çıkmıştır. Vapur alınıyor Heyet dün şehrimizden hareket etti Karıdeniı yolundı İsletmek Sırra \ .... : ¦¦.:!. şirketinin yeni vapur alacağı yanlmıştı. Şirke1 müdürü Mustafa Bey beraberinde Mediai İdare amindin Ahmet Bey olduğu halde ddn limınımııdın hırehet eden Adrlya vapuru İle Avıupaya gitmiştir. Mu-tafa Bey Tıryesle ve Ma--¦îlyıya ıı^rıyaıah buralardıhi şahlık vapurları lelkik edecek Limanımıza bir vi Yem inşa edile • e Alman bandıra m ta İlk gelişini bıyrnklarla duoatı şım vapur aernteı pırdı biı ¦ fet

Şerhler"a "Hakiki cesaret ölümü çağırmak değil, felâkete karşı mübarezeye girmektir,, Senegue Ştrh ve İzah: İrade ro'/ı, intanlığı kâ-eüllen bir nakitadtr. Evi yanan adamlara letadSf olunur ki kolaylık veya güçlükle telâ/iti herhalde mümkün olan bu beliye önünde kendini kaybeder, ölümü yardımın ir tacirin, açık' ta kalmış bir memurun, tevali hinden yiiı bulmıyan bir âjikın da ölümü arad rde ve her diyatda sıktık görülür. Halbuki iradesine tahip olan her iman, en büyük bİr /'lalelin bile tamiri kabil olduğuna dutunerek öfle bir vaıigrt kmrııtırtaa ilidalini kay etmez, gör düğü tarardan kartalmak julünü arar. iatVin fileıafm Senek kay-dettiğimit ı-e. ı.-mıV 'Pire Hİn yorgam yakılmmı. demek itliye. Haa göre mmtİbetlerin ktşmeeti nihayet bir pire mahiyetindedir. Felâkete kar,ı mücadele etmeği ö ek, ayni .*«¦ munda vatani bir borçtur da. Bu da unutulmamalıdır. ZAMAN isveç - Almanya atletizm müsabakaları yapıldı Al lıtokholm 6 (A. A.) — liretle manya arıunda yapılın ıtletiım müaabıkıu intizar hilafına olırak İlletlilerin gıleb««lu> neticelenmiştir. Birinci funü Almın adir ileri oldukları balda erteni B0a lıvıçUler buyuk bir tefevvuk götten,.ger vı neticıd Almınlıra yetiştikten başka 2/3 gibi Atletizm Avrupa şampiyonası Rama t (A. A.) — Bu aran lı.iy.dı Tnri» şahrlndı larn em-eah olan Avrupa allıtiım birinea-¦ ı .-. beyrıh yarışları haııç o-faeah. 3SI ail-ı iştirak euVrahttr. Amefikalılae müateana alara -ı o«n yanan an meşk »e ¦tirİleri meıeuttuı. Balkan millet'¦ıı •ııı-ndı Yunanlılar Fraoguma. ''¦i ı . ı ., ¦ I ,¦¦ "... Çbkalaa ve YogoaUrya Krav. İla İştirak «tasahteanr. Mûaabakalardaa biuaaaaa m*. 1<00 vc SOM metrelerin peh hararetli olncagı tahmil «dil mektedir. Çekoslovakya - Yugoslavya maçı Prag i (A. Al — Yirmi hin j^jui Ananda oynanın bu mCu«balardır. bVk Mr pueındıa nokun bir farkla galebeyi temin etmiflvrd r. Filhakika naUtceua LmçUke İti 1 /1 p» •an al..|>... Almanlar taa IMaVl pırvandı kalmışlardır. Bn nikroekoplk (ırk, huguahB vaıiyettc iU milletin yekdiğerine na dereea yakan alduhlarıaı gû.ferlr Galatasaray klûbünün tebliği btanbul i (AA.) — Calataıerly . klıaba remUgiadea: Caanlaaaray hlOhnla heyeti amnnarya l.rtaı 7B'«yhî'.f9*« rama gftnaı lıafcâlâda nUeak ahdadıl^innea •ımıi'i eiflerl riea olu nar. Norveç - Fenlândiya maç Oala a IA-A) — Yafumra eıf-men oabef han kişi haaaruaât aynamlan .r.«( - i. - ı.-l.. . asilli m-rabakeaanı 4-î Noe.eç 'ioat. için kimseyi İefc Bu huauala mdtal ¦ttigımlı aalâhlyattar l..' . iyinin galebcaiyle J - 0 bittiği halde diyete hınçlı blıe vermişti "İv Idn huauıi teşebbüslerle iylctilmekte olan otobüslerin, bir yirket halinde idaresi İçin otoboe

tabiplerinin birlaymck tefebbüaOn-de bulundukları son günlerde gaıa-terde okunmakta ve bu tefebbÜK iftlrak etmek irtemlyen otobüa sahiplerinin Sıiveri mııhlelıle ile ürer. Icıınde teair iki edilmek iateoıldlgi va şirket l.ı- I, taşebeuiunOo Vilâyet ve Belediyede Utlum edil-mekte olduğunun işae edildiği ilmektedir. Bundan başka Belediyece I--.--¦-ı'ı edılmlt olan otobüa |ışlıtme İmtlyaııaın dshi akim kıldığı yine '¦-.ıı gazetelerin . Hılbuhl 15 Tcıumuı 914 tarihli reuni ,-...¦.ı, neşredilen '.¦-'¦] tarih »Tl tayıh kanun .huni ı 11- Belediye nn !¦¦' r.ıl- muayyen mınlakalar aıa-ı,n l.ı yolcu nakil vaaıtnaı alarak olobüa, ' m.ı.l otokar işletmek hakkı m .ı. I. ıı belediyelere veilairş olduğundan mevınubabia im-öyoı tıyebbüıûnÜB akımeti hah-Lındaki neşriyat doğru değildi Dlger taraftın otobİH ¦ -I .'-rı. din falla ot .İr bili lı ıt ı araba t>tdu£ı Bu müracı Selanik sers;i Şrl.ı ...nı . bir kııım tarifleri. S, m11 dokuı eylül ¦ergisine iştirak etmeği harar veemlşlerdir. Bu miinııebılıı Tıııret Odan m«m leh el ıml ide imal o'unaa mnhevâil matlara ail nkmaatlee tapla-aaayn haşlamaanr. DiBee taraftaa Ucaelarata aarglya , .. .> .... hnaar-lıhlae yıpmthttmr. SaUaih megnanv latteah etrafında yapılın bu hamlıklar yarına kadar bitmiş ra Tıeıret Odun tar toplanılmak t* n'ın nümunalırda Tü>kofl«a ..... a alsa taktır. kanom ışlır. Mıntaka içtimai T. I C. I I- anlıul rrııV.'inılı-r 31/S719M kongreıânde nep-len mmlıkı merkez ve ıdmac be yellen rem ve aıamnan ışb-rakde 9/9/19 aıar günü anıt 17 de mmlıkı merkenndn umumi bir toplanma yapılacak-I tv .....-ın azam eşrifleri olaeık kutlaaılaa yere el ¦ ¦¦. !>-• kûmetça aylı|ı elli Hrıya tutulan o daireaia 1. . ......ı Üç ylla luaya çıkardı, pe-ıta şabeeinl da İşından geri .--¦¦) nihayet emelin* erdi. rakip la.,ı h| nıagaıanın komşuau oldu. Halbuhl bu ... I- huvveUyla. ba para İla busha bir yarda hir ban* mt —i hneaauhedL daha yakaan, hnr edılabılırdı >md.hı •ıııydla dar bir — h... mnayyan ıhatynu paylaş.:-! e*-v- - •*» -nranas-aeyı karsrrneah haaanç. -Vay* b mV mtjer. Bn, t • l*>« t*— lararn (.ant ** bu vatanda*! na kreş dururken mars onkmaktıe. kyt* ,-!.-¦!¦ -. i- v* bârçak şehirlerde hapınaa duhblnlana atılanlardan fııla olma.ının haki L 200 muallim taşraya veri İdi : - ı - Bey< a ı lııet. İlk tedTartB.S* . nee Ldl. «yidcki ders terolannın ..¦ı'ı yapıl* kıtam bulm ış yeninin ıkıl ıl't-anmıftr. p.k ya-

...ı .1. (.müdürü İlkti •¦diri , talebeni ¦ '¦-)eki n.f .eril. I ıdedi i vıı Bu ecnnhi hadrnra göl* Taşr* aksa e* — sim l*mnW mmiaân . ¦¦¦ .-r.m.yi.. e* lehrimiıabn d iki yut kadar mu alimin Taşeı . ¦ ¦ ' ' ' ¦- ıı 1 ¦¦' I.. . . İl' |tıı II.ı. lar mublelif kaıa ve ' ¦. ir., tı mm tanlınhtir. Yeni kadro. ted.--. . haaia ragı bir teşıial avvele kadar laıdil vı alâkadarlara lebli g edilmiş (aktır. Yanlış verilen sual Gatı Osman Piş* orta mehl ann aııııf rİyaıiy* imtihanında ı aha yanlış ıdyl*ome«l nel.rııi lı ıl-«ı. ant ak da fak aâahJdlgl Alan] mit malumata naıaran Uaar.f m '¦ ¦ ¦¦.....".i .'• bu mercie hahki la tahkikata başlami|tır. Vakan» hakliI mahiyeti bı kıhat neti t—i a «û anl«|.lmış cahtır. r .:„] 7 H=A^R^I=C=I=H Sovyet birliği ve Milletler cemiyeti Bugün Milletler cemiyeti, Rusyanın kabulünü konuşacak, bu iltihak cemiyeti kuvvetlendirece ktir Bogim toplanacak oU" eımlyetior kabul el un mor re k lir. "ılı-!1- bîr müddrltrnbrri M Rueyanın Milletler ııaniyat aktadır. Bu İtibarla Sovyet bir olunman iıin İllim ilmi MİI Sovyet butiğinin "in., bu vadide bir barar receında 'mılıılıır edilmekte ¦rmln baıırlaamif bulua-r ırı»iytli anlığına kabul temin ediliri) olduğunda Milletler aamlyetl, -ı tetkik edaeak va devletler arı kabulü iç id ıf.aio Milleti ¦ ritaerıyvtı »-aa- y--*-. Seayat Reayeeaa aalaVrtkn C.m.y.1. alakama la akik 4a karakaı Cemiyet malamla enle ri .ıalf ındaa biriar mt.kab. mirini da davkal ovtaya çıkacaktır. Fakat ba m r T Irala kalaılıkla halterhlerıglurf* löpka yoktur. Yahut Lthlal nın ta daha başha balı dı.l itlerin, urumla Upınya ile Arjaatialn da afal mahiyette atakla tahp almaları, ba haa M rai karıamaıiba mbr p olar a haa da Sovyet Urllfiaia LaklalaadaB attrl bu «ikil Ikraı i- m-hahhak albatr . I1-........ boralar I.I...'... liralından t... , ...ı, .ı.,. .. . .,„ İddialarla aa lıı.n.ı aaıarı dikkate ı1 n.. aalaştlıyoı Sovyet kir uf ala MlHerJer Ceariyatiat g—irili ba ı „ kuvvet payda .aw.....d. pkaka yekem. J.po.,. üa Ahnenye giki kiri Utak t-rk j mukadaarat.aaa dktari Avlamam» kayaCraam barar aakkim role kaû rama H arttan. Caarirvttaa çaknaılın. aaaa aatıı|ka I mak.,rtt« -amam kata atam <a am-ruri b ir haa* aaraama. Uda k. harekat bar ruklan tar.t.ada- «İletir* CeuarKuulu kikmd ..*.,..,,*> telakki aamamjk. Savyat kuuflmia Cemler*» ilhkahı ka krUkklyl Bağlat.«nk vv Hâl.

lathrr CrralyıtİBkı taralaa aüfeıueu yıaUra -|.... ıslamağa yardım rrlrecktlr. Ö,ft. •aaaı/ makata İmtihan oyunları Birinci tahiltdan devam Çaak- bualar aıhe.ıt ba aarriU «J kavtanadıa matrlti» « *- «•>•«* taıeaataraa ıSakM San Bayla Muharrir adb bu aaavkri ka ettea-1..-. >¦¦. aa lale . k .... takla Geaç makarrir. arkada ala ruaııdaa kira» yanlnjı atrktupta a tahldl k.ım.a nahoş bulduğunu yalıyor, balkı öyİr İdi. Fahat bit. bu eAtuaeıkJ yar I. ...ı. .nl. -'.m j.l'iı geldi gd kadar Utanı kalmak lıllyoruı. Mü. mirle def II yalan aaa*la ma,yut oluyorat. -Mukarrir.l tahlU rdtrkra da tym şrvt yaptık. gurdugümüıü *Attrrraa|t miattık. Nitekim a aı ramı arı aia yari Mr im Hal da o akaayatla t ak D] eaaeefil. * Eva aaraa yuafcrua . A—aV-1.4. gae-e Ur larieehr. lk bak,,-, mavna heatt t arkal a. Çbakt kar yarda t* daima fartara vakalarda» kavdkr. Fakat Nakit Sam Bay bu baaıt aarvtuu larbip etmek-kr eiddra muıallab ulm»|tur. Taaanaua dü,mıdıa. kalımisl t otlama dan ve ı.ı"- m .... .ı..ı iadelifini da bulmadım hihlyıya aalia bir Bütün Rusları^jl çıkaracak1 Rusya nettia matbaan Ahmat Şükrü rfradl aon darara "¦'--.i. oluyor, titan bula gitti, or va haraaaibia eMrile kaaadaşıyor. Şmdl aaaa kah Ur eı etleri ... hirllllaaamad.tı kararım» va iyetım ı.ıinr gtlırmık ta onun Ur ytıda bıkılmakta olan eaıekiı yalındaki km Muaııtıl alıp arlna fAtarmakl Ikliyar ibkb bu tarifeyi yapt-yar. gnari , . J . ¦ -. Aakareya gotarAyar. lata Eve dkşra ıılaaua budur, ba barata. Kamama tanka, kaçırmamak içia menau taaıant-lamaklan çebiaiyoree. Fakat manuniyatlı ıdylemaktan gırl kalama-ytlı .Njt.ıt Sırrı bay, a genç kın İtreea darıca yıldırım yapmakla tam Ur muaaHakiyıt ,¦.<-.,..,¦• ana riaaahaa aoara Saaüata ka vatmelarl. Şayıetıaıa kataılıadaa taUkllatrk Ida ç.ı rntriknlar gki'l ve turrtle taıvlr ulunmu|lar. Romanda yCkark bir Oalup, lel-; mlılahaıalar yoktur. Görgü.üı batta lahaıüBı Ur hadıa olan .. mvl|iriaava yok¦atlet aAylırlIa l|Wr. Bu. Ur ı romınntır gibi Nakit Sam br-dr nadınar tecil tltlkltrl Mr ileri gellyc ¦ eo|kunluf rpmıyr ıldırtrr rlrk Her tarafta talebe fazla Sıvaa 2 (Huauaİ) — Liıe ve ortameklebe kayıt ve kabul muameleli baglarnııtı. Bu ıene fimdıye u mekteplere kayıt olunanlar geçen lenekinden fazladır. POLİSTE Bir kadının 600 lirası çalındı Vapurculuk |irkrtinin vapurlarını bağladığı Sirkeci îıkele-rinde diln mühim bir yanketicilik vak'atı cdmımlur. Samiyc hanım m um .ıılr bir badınceğıı, lımirden «elen oğlunu karıılamak uıere Vateil vapuruna girmm. ogkı rani|tur. dDer. Samıye hanım, oğlunu da tattal***k vapurdan çıktığı lamın .. _uynundakı para çık kal içinde temam (600) ra bulunan çanlaurun yerinde trhdı.l,, ettiğini gotmuatlir. obna Samiye Hanım, ağlıya anlıya lalar " karakolunu dar bulmuf

fabrık'"" fc* ' anlalmi|tır. • 'oha, derhal bir araştırma ,(,° %a eivard. faaliyette bu-M tc.İHt edilen Sadık hafta nde bir ııbıkalı tutulmuş tamam iye Hanımla muvacehe edilarttıraV'' ("un,!""1 r Hanım, hır aralık bu ___,. n'a karşılaştığını adylemiş'""¦'»"bÜO lira meydanda yoktur f" "-k Adi iyeya ttalım eddmıştır 22* İki cerh tKcaın. . «mi dort aaat içmde ıkı dırc"'fc >•"••* «>l»ur*ar. ¦yy 1 — Kaıımpaşa aa adale da-fenadan Haran ile Riıek Memış Meyval ama geldik Irrt bir aırada ata lan odak i nöbet meıeİr«mdeo dolayı kavgaya lutuşmuşlardır. Biraı aonra blVgB kırışmış ve Ilının eline geçirdiği büyük bir aopa ile Menuşi bir çok yerlerinden tehlikeli lurelta yar mıştır. M. im. haıtahaneye kaldırılmıştır. Hatanda yakalanmıştır. 2 — Sikle ymani yede oturan hamal Kamaıan ile Kürt Hû-aeyia. Dohmecıler içinde bîr kahvede ov n nyamaktalar İkeo kavga çıkarmışlar, aatrcede Kurt Hjıen Kamaıaaı çakı de yaralamışta Hfaeyi Gece yarısı mandolin çalınır mı? Evvelki grır Şı,l ile lııet paşa konağında btr bâdıaa klmuştur: Rum ve ermeni gençlerinden mürrbkrp yedi kişilik bir kafile, ellerinde mandolin olduğu va bunları çaldıkları halde tokatlan geçmektedirler. Gecenin geç vaktinde yapılan bu h e kel doğru olmadığından devriye poliı memuru, bunları menetmek illemış, içlerinden lıtefın i rak polue karşı gelmiş. Ücn gen ¦Öylcnmiştir. Polen bu delikanlı haklında tabıtı.a bakara! ao ibat yapataya başlamayla. Yangın Br.oğlundı kürkçü Abrnhım efendinin dükklnındakı hata garı t r matı tamire muhtaç gSrulmOştUr Dün Kemal efendi iammde bîr tat İm teaiaatı tamir etmekte İken birdenbire boru patlamış re ya gın çıkmışında etrafa lirayetine meydan verilmeden tÖndürOlmuşlflr. Zorla güzellik olur mu? Zorla güıcllık o!mal derler. Maraş köylerinde "Hep Şehirliler okuyor, köylüleri hiç düşünen yok ki. Maraş 1 (Hıutuvi) — Maraş kaııbımı geılp "Zaman, karilerine tanıtmak makıadîyle karalara aeya "önten., köyüne düştü. Bu I kütü "Zaman,, kakuarmış, cana yakın ve mııalıı-perver adamlardır. Ben köye geldiğim ııtnın akşam oluyordu. Güneş temada kml İıler bırakıp batarken kây-İtil- r . kürek ve orakları ellerinde köylerine donuyorlardı. Biraz lonra köylerine miıafir bir gaıet ci geldiğini duyunca birer, ikişer gelip e İre f ima toplanmağa başladılar. Onlara "Zaman,, gazetesinden L.ıl ¦.. 'imi ve yanımda bulunan İki "Zaman,, nüıhaımı koyun okuma bilen delikan a verdim. Gaıeteyi alan delikanlılardan biri İçini çekerek: "— Ah Beyim gatete yüıü gormiyoruı ki, biç değil haftada bir köyümüze gazete gelse, okur, dün lup ne bittiğini öğrenirdik. Hep şehir-Uer okuyor köylüleri düşünen yok kil,, dedi. Onlarn arada ıırada"Zaman., gazeleti göndereceğimi löyle-d mı, çok ıctindiler, diğer bîr deli "— Köyümüıün güzelliği etrafa yayıldı da artık gazeteci-terde gelmeğe başladılar. Geçenlerde e iıi, meb'uı Halit Bey. Hükümet doktoru ve daha birçok zat-lırdan mürekkep atb bir kafile bi im köye .¦.l-lıi.r Valİ Bey hatırımın lordu dertlerimizi dinledi, kendiline buğdaylarımı un v ububatın Hatlarının düşük olduğunu «atılmadığını löylcdik: Bunun üzerine Vali Bey köyde bir z bazıları bunun akline olarak bu işi torla yapmağa katıkışmakta ve cezasını da bulmaktadır. §u vaka bir mıaaldir. Tophanede de Karabaş mahallesinde oturan Zehra hanım karako la mtiracaatıe: — Yuıuf isminde bir adam. hergun evime gelerek kardeşim Fatma île evlenmek ietemekte-dir . Ben buna imklo olmadığını •t* tiH açlıracağını vadeltl. Bu kooperatif batim buğdayları alıp toplan şrhirde lalacekmış. 11 . kAyUmüıün biraz öteıınde billur gibi temiz bir ¦ 11,1111111/ olduğu ha>de bil burada uı yllıU kı-ioiui" Sn .ş.nı de Vali Beye lovle-dik. Vali Bey bunun da kola->.nı buldu Kdydn eivarındakl ¦uıu de

mir hamlarla köye getireceğini anyledı re hemen işe başlamaları açan erair verm.şundi w i,, Dcbkaak aıumd bıtumemiş daka ntybyccakti, fakat bâr ihtiyar drbkanlınıo eeıtlnu kc«erek : " — Hele o doktorun bı italara baktığını hiç aoylemiyor-tun I Vallahi Beyin, baatalıktan başı n kalkmıyordu her gün karnım ağrırdı. Doktor muayene etti, iliç verdi. Çok şükür biışeycığim den başka daha birçok baltalara baktı onlara ilaçlar verdi, kinin -dağıttı. Bu yüzden bi Çok (itilalar kurtul.lu. Şimdi köyün bütan halkı doktora va gelenlere dua ediyorlar. Hem şimdi şehirde halk İçin bar ev yapmışlar, buraya "Hal-kevı., diyorlar m ış orada köylüler er aramışlar, adamlar acçmışlrr. onlar köyleri gerip köylüler a dertlerim danliyerek heyu-k çok işler raptı tklarmş „ O gece orada kalelim. Sabahleyin kalktığım laman bendimde bir hafiflik ve nndrlıb his-ae tlim. Bu, köyün havannın iyiliğinden olacaktı. Yine bu havanın veıükûnetın yaıdımıyle aababa r, bîr uyku çekmiştim. Köylüler tarlalarına giderken Türk yurdunun güzel veaavlmll başka bir köyünü göımek Oıere yol * müteaddit defalar kendi löyledunıe de dini e t tireme d i m. Bugün yine eva geldi : — Artık tana aon »6tüm. kardeşin Fatauyı bana vermeı-ten ıkmıı.de AkdaVeceğıml Di-ye tehdit elti. But m ehnden kurtarval Zehra Ha mm» perime vaki olan bu muraıaatı Oıcrine Yn-auf yabalanmrş, hakkında tahkikata başl nmış! ur. Adanada ihracat işleri 6 (A. A.) — Bu ianenin yaı mevıımi iıtıhıal va tkarî hareketleri itibariyle geçeı ianeden daha şunu et bir şekilde gcçaacktedir. Alınan haberlere göre Payaa limanından iki ay açında arpa, yulaf ve akdarı ihracatı 90 bin tonu bulmuştur Bunlardan başka 6 bin koyun. 1 bin tavuk va SS0 aığır ihraıatı kıydedd-mistir. Belediye intihabatı Adana 6 (AA) — Bcledİyı V intihıp encümenini teşkil et- " mek Uıe her mahalle.in ayrdan ikişer kışının adları, dün akşam belediyeye bildirilmiştir. ¦ Bunl di S? dir. Orta mektebe rağbet çok Adana 6 (A. A.) - Şcbrimîı> da orta tahail mekteplerine bu aene fevkalade bir rağbet var dır. Şımıi. ,r kadar kayıtlan yapılanların adedi geçen aene-n .ı iki mitlini geçmiştir. Muğlada Ergani tahvilleri Muğla S (A. A.) — Ergani dahili iıtıbraunıa -e- tırtıbının lahştna başlanmıştır. Diğerleri gi ller de halkımı i tarafından buyuk bir tehalükle aatın alınmaktadır. Trabıonda fındık satışları Trabıon 5 (A.A.) - Bu haf. ta 'I r.ılı.m (...i Hım.î ı M kuruş 3 kuruşa kadar 40,080 kilo İç, 16 kuruştan 18 kuruşa kadar 111,800 kilo kabuklu fındık 13 ku uştan 14 kuruş 10 naraya kadar 26.500 Un yaş fındık va 50 paradan 221.500 adet kndf yumurta ve 20 paradan 11 biav adet ikinci yumurta tatılmıştır. Sivas Takımı Kayseriyo gidecek Sıvaa 2 ı H. 11 — "Sıvaa apor., takımının Kayıeriyc giderek orada bir maç yapman ı.ııl iki ı .ı.-l .i ıııı I.ı m.ı! ı bara cereyan etmektedir. Ruj teman şehrimiz aporu İçia çok faideli olacaklar. Hafik kazasına su getiriliyor Sıvaa 1 ı H...... I — Hafik kamına iyi au getirilme turne* Uyeııne başlanmıştır. Hafikliler Önümüzdeki Cumhuriyet bayı ti . mır .ııv.ı kavuşacak. lardır. Buğunun Aşkları dırlıl vt İçindeki »IH Ur raisin. İçinde lentetk faturalardan .ok. şib dı, ben derinin na. JgUlU . ı ı StUr ı genç Ünakışa rr taamı.

dugunu allandıra OH ya çitişiyordu, ı, kupkuru blrşey ¦diyordu. Belma. Ren k-ndlmi gülünç olmaktın ko-ruyaragım. — " ı'-ıı ...... Bülent, ı : ı eve d* galmlyrrıh ml ' — Evlariıkt rirh ılmatıŞıa. bu hayvan kıtıkb adama mUaaadeniıla anlal.r.m. .i , ıl.lk.ı.n a kiri (.den h-tularaa». Bel a», kakaa s........ ka'uadaa çekil. ,..ıl.. ... aaaa mari gnrierını «kH. uıua ulun baktı; — litıulırı. d.dı, tabi ml aAylü-yur.un '.. Vapurda Apolloaa benaatllgl buluyı Bölendi timdi bayı gAılır na < rrnlyormuş giU yüıünü -aa 010 bakış, na SM bak do. Vapurda, mkatırek al ve katta kayrıtUrta keşu riyıh ııçlır, aıl bnım girdin (Irndl Se ¦ ında t . ialıhıa taailıal . ı. . . Ur arıl.k aıkada rkteV. Umm hala* 1 — Sea arall. aaa t-İ makla anandan, babanda rak bOtan bildik Itrin., tı na maakara otmıye nam Belma, kışlarını çattı : — Sevinç, dedi. bunları ciddi -ıl. ...ı. ı. ¦ ıı darılırım — Slbep ? — Çünkü ben Bülendi benlmtedlm. Ru yaı. binim gülüm odur, bülbülüm odur. Külün Ur mevaim onu koklıyacagım, onu dinliyeca-*i». — Sea de bu >.ı- tamimi mirin ? — Ilığımı kadar t — öyleyıe treteOflrriml tAyİrmeme r...... ı.ı- rt. Çünkü bu genç rinanı alılın Liri. Sinin kata b.r ..... | ¦ ı. şlıdı ve aerlligı birdenbire al yumuşak konuşmayı ¦ordu ı — CAnül ıcnln- I .- ¦ çSplügc de ataUlirıin. Fakat Muhtarı nı ı...... ı... . ? Yırın onunla plljda bulunacaktın ? — Bülendi tevmtk. Muhtarla bu-lııimaya nrdrıı mini olıun. Brn yarınki randrtümr udıkım. İki • mr-ıl- reıeımı beküyrıetim. Sevinç kıvrak Ur kahkaha baraktı ı — Yamanan Belma, dedi, bendi |u .. . - grnrr gAnül verip Muhilliye — Ya K....... ¦ — O (mı d-i amma sunana. ki hep bu yıllatalım, kendiri naııtaln. Sonra aaaa giril bir ı . ...i. da tar. Banımla aşk oy nu yapmak latırkıa kııkordryini de Uıim Maıatfıra şaşkış ŞgU—fa çaantyar. — İyi ya. O ar al etkaeVtr, kardaşia da aaaa kımek-miuL Bây leri daka aaaaanl ohaal aa ? — IÇaraVşİa gAlk aradı. Inriya Ur tOrlO lanaaaıyee. — Bealm yüreğim dı aılık 8â-Irntte. Biradır Bıyı'ıadlyı bunu lütlen ınlılıvrr da boş ytrr ttr tyva, rmış *a irleadlı ı çaiu-başlıya.ı.ı.ı., -

ine uğrardım? — Bülent, bile hakaret mi elti? — Hayır hanımefendi. İltifat buyurdu. Maamıllh hayvanların İltifatı da başka türlü olamaıdı. .— Değeri Tünele girilecek kapı Önünde durmuşlardı, 1 - ¦.- .i ¦ ¦ r giU konuşuyorlardı Sevinç, arhadıı l — Yok cinim iriıllga karşı ı | birkaç yedik — ıı ¦ . , . aı i? Oyrdrk degİ ¦ kok lanı r. ıgortatııın. mr) ylÜyorıun, , kılrk. Nı e. Sen l-lindeğll yenir kimine vrrırrk adam, ¦ loknrak lerlnl de çürük, kimine ¦ölaşOrleıken k İlerini pantıloo kendiler ınl ıü can kulıgıyl kir gibi ıralarında bunlaronaa 't payetD ' taçlı bir tipleri ı> a üyoıdu. aAıdinliyordo. Devamı var Eylül 7 — ZAMAN — 100 üncü gılda gördüklerim, duyduklarım m Cevat Paşanın hesabına göre Harbı-yeden kaç kişi mezun olmuştur? -o "Bir sofra ki etrafında, talebelerinin, talebelerinin talebelerini gören hocalar, ve hocalarının, hocalarının hocalarını gören talebe varl T/arlıya Bfel i . » a*rv,l r'flrı. il...*. K&Mt* fitte mattın «anları »fr arada — Bini din a* Cifi Fm imleri t Tahılın* giden tramvaylar, kalabalık ve ıcyyır birer Harbiye *ı-nılıaa döı n >.| Sırraıh mane kılıçlarını kuşanmış la-bitlerin anımı kan|mi| leklük ıl-eillır. ima Un H, fraklı rnUafîrlırlalonuna gün-rkeUk kıyafetle girmiş kimıelrr gibi gilıe batıyor. Sirkeciden Beyogluna giden tramvay yollarıma teeahkuf mıhal-lırl, beyhude yırı boı araba bek -llyrn bîçarelerle dolu. Kon d ıkt Ör İr -. durak yerlerindi gırtlakları kurumu} tellâllar gibi yırtınyortar ı — Takılma kadaı ilindim, Tak-lime kadar I.. — Hanım, Takıime kadar... ileriye gilmıı I Kuş beyinli bîr badın, «İtlide-günlerde bile nlıım yaıak, kanun tanımayan bu (lıbelln lavallı n, bu "ına baba. gü-nündr mantık umuyor ı — F. tabelada "Maçka,, yauyoı ya... Nrden gi t ml yormuş Tiklimden ileri I Abailigl ıc .t edinmiş bondoktÖr •ararenglı bir tavır takınıyor : — Citmeı, gitmiyor işle I Bu müphem cevap, brlk araıında lalınım], rı-, dedikodulara yol ııııoı: büyük bir yangın çıkmış I Ea faıla tela*, bir grup halinde toplanmı| Iı 'ilerde mlllyor ı — Nanl (idece j il yabu 7 — Yetiş* mlyccegl! galiba t

— Otomobilli giderir I — Otomobilde geçmiyor Tabiimden ileri I — Ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin etleydim ¦¦ bahtın giderdim t Nihayet aşina bir şoför biuetlia) dirilerine çare buluyor l — Beşik t aştan. Akaretlerden çıkarayım -öıi... Arka taraftan yol açıkl Ve. Harbıyenin yüıûncü yıldönümü gibi mühim bir badiıeyİ at-¦ımık ı I. ıl . u ı. atlamak laıî baya dolu yortar. Harbiye mrktrblnin civarını dolduran mahşerî kalabalık, arana-din tramvay otomobil drgil, in,mi, batta hava, au ıııdıımıyacak kadar keılf. Hele Sipahi ocağı avhuunun el-rafı, i Dun yığınlarından mürekkep koyu, aık ve geniş bir kuşak Nihayet, küraüde. Harbiye kumandanı göründü. O nutkunu löy-I¦ Ve. gaıeteeîlrr, epaıl.'rler-de rin en nelİnl bu'ouk İçin adeta kulaklarını ayar ediyorlar ve yontulmuş ka'rmlcr. bryaı t -.. 11 . r Ürerinde çille ırn duymuş keklik ayıkları gibi, adeta koşuyor. Bu "balemle kelim, yarışında geri katanlar, telisti telaşlı ıoru-yorlaı: — Tunç gbgütlrr.den lOnra oe dedi? — Eyvah kalemim kırıldı I — Telâş etme yahu. Ajanı verecek nutukları t — Okunarak nutukları dagıtk kendini... Bu nutuktan loara ı.ı-.. varl — Bu kalabalıkla, biı büfeden pek hıyır gürımeylıl — Yok renim... Bef* on biı kişilikmişl — Senin mrek kayama ¦¦¦an ta. rakamlar hakkındaki bilgim "rom, gaKba. On km kişiKk büfeye yer mi, imha aı garıcm ma, para mı dayamr I — Yüı aan.de bir ha yahu, yapmışlardır I Nutuklardan ınnra bir anafor gibi birbirine karışarak.eoşkuo bl. nehir, bir ml halinde mektep binaaıniB içine doğru akan kalabalık araamda karşılaş» malak ait vc e.ki labille* kaaaşeyoeları — Yeıaaeü aea* BrretrUa ba İş Mı karimi ıi mmmS — öylı Şuadan ı ı > her ten* gelaek barll Harbi)* bahçıalade kurulın beyaı Örtüler eolralırdan birinin başında meralimi gri» ı.ıatın en yübırb rütbe mlş olanları Meella RriaJ muvıaıaf ra ve mak bir araya gelmişin Kinm ve kıdemli b ordunun Handanı . Abid.n Nakliye müfettişi Hayrı Paşı, Halil Paşa ile ve kendi ıınıfianndan bir ılvll lalla konuşuyor. Sivil lal, Hayri Paşanın, kladi boyuna yaklaşın oğlum : — Ya, diyor, işte biı tam şurada yanyaaa oturduk bıkanla... Ama ben andın çok faile çalışkand Yaş'ı, kibir, ve inee yüılü biriıi lam o ıırada. livil lalın kulağım Çekiyor, ve gülüyor, — Hocanın yanında yalan ıoy-Irmc barll Halil Paşa ona: — Hocam divor, o, likiden kop-ye ederken dr; böyle yalan Boyler-krn olduğu gibi etrafını k ollamayı İhmal edip yabayı ile vermel miydi ? Deride ne ye erki bal İnin vırlle-eejinl duymıyın bit m iye elerden binil, n makaalln konmuş olan küplerden n'riaine, İçinde ıu var iannıyle aaldınyoe. Bulamayınca da yanında İd ne . — Yahu, diyor, bu ııcaga kar mı dayanır. Hemen dibini kurutmuşlar koca küplerin.

Diğeri, göllerini tavanlarda dolaştırarak yine aynı makaılla anılmış olan hıvagaıı kollarını — Yanh yahu, koca Hırbİyaya hali eleblrik getirmemişler t Nihayet, günün ışıklariyle beraber. Harbiye koridorlarını dolduran kalabalık la eriyor, dağıl Gurbetteki bütün evli Han na ba¦ üimnnın levkine doyamıyan. Harbiye, gurbete evlit g ün der mly a alışmış ferağa t kir v etlİ bir ana gîbl, eıelİ lûküluna dalıyor. Şimdi onun mütevaıi koyauada haki kutlelerlo yannkl değerli başları yetişiyor I Naci Sadultah RADYO PROGRAMI J 7 Eylül Cuma İSTANBUL .. Ö l'l.k n Iu It.M A]a ¦atkl ne,ri, .1 ,1-r ve Veril I' lyalı. It.'.o Plak ararı-habvrlerl. 19J» 10,1ı tCkrem. rtuırn, Cardel. Kaıan Feridun, Nedl-ilk .'-'I .ı Ajana l 7139 B.dy* ark.ılraI .t. ...I.ı (,1ı. Kl,.. ÜELCftAt. UT nv ja hmloa «.i .15 ^.gııplın «J piık-h.tı -.1- ı.ı. MM Muıatı.be. ...ı.ı. r/M i-- u'..' ¦¦ dar. J.I.JO K.k..h... tin, m m. lana ......... 7ı Harlı* Spor re bana. İt,il ¦babın "la XII. ri'Flll.n. .11 Haberler, 21, Jt Dana algan lakıma. ¦S, Mt m. ,. II ftadı* . .ıı Had»o ı D enızın d i biı. n bir ¦ I ' .y* mu bir • i ¦ ıikıimoı. 4e yapılarak / ıa dirorki, (i'in. a;*r*i feri mı Kıl Ur kır reva aao""•^^r"** ı '..-.İI../.I İle maştereh ',' yea-ea. et Hak-' , y aparatı fayiet¦ anan almalıyı!... ¦ Yunan ılılaHml yok | — Gnelrln. yin M ' Makıimoı.. *Z yapara|ı mülikaia P'nda yeni bir itilâf jyınaaı ......I'anini ilhar (derek *kl devlet aen-eda ıgını, Tcvlik Rıi|iü ıkaimoa,, un "Cenev-v"r». mem'eketlerlnl ali-Şimdİye m'**l<,"' konuşm birçok B ¦ ^aha bulmuş otacak. j iler. demi dip (irlarım r<üştü Bey "Ce-""e„ ye gitti P'âîl'Vrk'" Te,fih RU|"1 * J bah onda ' AJı;,.„ y'Veoed.k. Urİkiylc "Ce-

hareket etmiştir. Amcrikde toplanacak olan Mll-yaı nfn'il"." umumi içtimaını de hallun" Rö*,û B*>'' , r poliı mûfreleıl rrımi Elemiştir. I-I an bulda buğunu, Vn ecarbl elçiler. Irianbu •ıralardahoıa büyük rlciıi Vaaıf, larda bi*1'' *'vu,i HûıeyİB Ragıp, (ara karılır ük etçili Şevki, Muhtelit h onraMyımu Türk murahku bul. aaeaeaar vabık naiarı »İre »e aaar brçak iarai ı .ı ¦ a . Uıtıl Bayi *tmişl*ırm «a _ . .. . . ltırL 1 u' mııkarımmaa*. ba 1 eyyabatimhı aç halta kada. I ' I - J---aa_j — a _j. . -ni unus „ ta da ¦-anlı vukuat M*Wmtl Imhifedf-n devam |">.. v» "la», a nlıkall* biraı bo) aeıbeıtç* olduğu ıe Tunuı* ıln de şöyle bdyl* bir yırı ¦ .ıny.ı hakkında bulunduğu cifi Frannı idamı bir müddat %1-mleı- kaışı blrşay yapamaTı. Mı........\ Franıa bükünmll, lualaki haırkıltao mülrmadıyea ¦rh-nmehlr Uk Bu amirli.Ih .... ¦ da Iraaııı gaırMlrrlade gorü¦ duk l'Taaua. gıuıleriBia tahriki tun, laaala aklıaaaN laı.ırtıa ama m> II.-dr nyadrnıl* baı. ) alau* I t-.kl emyaeaV Y-k.r.dah. teU raf FraıHBıa aakayıl TaBualaUr» «ışı Brakl*Üi kara h harar ver-.Iglnl göıteıiyar. Çöakü -T-l-.. . at.nprelrriaİB bir kıamı Tmnaaua ee.ufau çallıee aaUalmûş. ba-BUB ÜI teine d* "Mrknraı,, deki n taîtvimi lalına eandalya'ar knınlmııı, ıın-dalyaların arkala.ma g.l» dava'ada 1117 de o yelleri İşgal nm.ş ır.ıt.n -i--, yeal ı an İmi t . İçeri gia-Uiaıa hap mm I .. ,.) taraflarına kl |4habli bwer k-|. ve maşrapa .laşli.d^ Davarlar* kavıgaıı kollarının çak...,. b~lr maval e-dmemiş. O mailin ak c mak mal harı) etine Iretyle, meklep gÜBİırml balılla-manın vırd.gı aıaa ila şak*l.|iYLU 'L ıı .m -i. tı.n pıa ııı r. ı 1 ı.ciı.ımıı OpCIltl >9I Khı. VİYANA, «17 71JD ııı.,... ...n. ıı,ı..... Jl A|. alile. 11,10 BeHhoıra'm eerılııin. koaaer. 1*7 Oplııl aa-aıklal. **.*> Hal? lar. 21^0 i„„„ muılhlıl. HM 12. Hicri K.na. mı Rami arar 1)50 AgultDI 7$ CUMA Sabah CfNi.lf. Mil İMSAK S. 1 D. S. n . ıo rş-T 27 I.I 111,! II.» V u

1 •I.ı 1 t.9 isveç - Almenya atletizm müsabakaları yapıldı lıtohkntm t (A. A.) — laeeel* Almaaya armada yapıta* Biletlim mümbakam larliıar hiUl.aa al arak Uveçhların gılebeall* »ı i.Ih.bijlir. Hırımı güaü Aknaalar 11 pa-vnn kidir Ilın oldukları halde ırteal gün l.vaçHler büyük bir tafev. tı* . j.r vı r.t. . ı. Almanlara yetiştikten başka 7/1 gibi Atletizm Avrupa şampiyonası Rama m (A. A.) — Bu mm Iı-1,-da Tarmo şehrl.da U*a .d.-ceh ¦¦' vrupa BiUılım biriaıâtikleeloa. be)rak ,anaları hariç a----»SI «Hat iştirak adaeaklir. Amerikalılar müıtrana alarak bun'"ııı arlımda dünyanın en meşhur alicileri mevcuttur. Balkan millet-lerl .na-Bda Vımakl» ı ..„,..:... Uaaulikas Yoeg.hoş-Je e, Çeakalaa ve Yıımaa*, e Krev* Ba kyaVab etmehledar, Müaab.hal..d*n bilha.m bOO, 1*00 vc S000 metrelerin pak hararetli olacağı lahmjı a d ilmekledir. Çekoslovakya - Yugoslavya maçı Prag e (A. A.| — Yirmi bin kifi önünde oynanan bu mıiaaba-)-| Çekoalnvakyanın gaUbealyla Di..-. devire 3 - • b.ı.,g, baJata tatael da er ada S ... ¦ . Y.goaiav. ların yerel ayanı kıydı mu,İlah Bir kayığın geçirdiği macera Kadı Uylıı krreıte tacirlerinden Hüseyin Bey, Cıbalıdea aldığı kere.İrim. Ahmcl kaptan iamind kayığına yükleyip yola çıkaraıif, kendin ıkt duahan ı ı ,-ıl-.. -tıTvBydV S ıraybaran ünle inde akmtıya tutulmıaş ve dümen tutturan-.--yırık- Ahır kapa. Kamvkapı. Sama ty a önlerinden Zt y tınbur na doğru yol alm.|t r N.hıırl /eılı.buınu açıktana kadar gelen kayık, bunda birdenbire bar kayaya çarpmış ve batmış nan Ahmcl va Ali kaplanlarla layla I l-.lli.ni ılr ıı ir ıluk,llııı,ı,lrlır de yllı* yflı* karaya çıkıp kurlul-muşlardır. Deniıc dükülen ke> reılelerİ da civardaki bayıkçda r Icalim etmişlerdir. Sanayi tetkikalı Bu aydaaberi ir hum. ide muhtelif aanayi şubeleri ûıerinoW teoaukat ıı .nıakl* olan Iktıaal Vekikıti Sanayi umum roUdUrü Rccaı Bey ledkikatını -kmal -İm ,t,. I ,tk ..I eana-nnda rer-plena w gûmrak tarifeler ıBan aanayi laJeriodîcki tenralı da ar aştır danuftır. Bu arada muamele vergniaıa «anayı ürerimde teairi geıe çarpmakladır. On ameleden faıla İKİ ça ekria bu ver-fiye tibl tululmaıı fabrikaların mı.cı.m mani aU duğu tahakkuk rlmişlir. Diğer t ftan kUçük mucaaeıelcr vergiye tâbi olmadıkları İçin bUyuk mileıaraelere rekabel yapmakladırl M«l,1lTH.„l,MI1tll1...l..ltl,.* IfHimitt'I t.1 -«-4 bir puvandnn nokian bir farkta IBİebey- IrnıİB ,tm.şlerd -. Filhakika neticede i,ı,-j,ı,, |0 I 1/3po-vın almışlar, Almanlar iae 1001/3 puvanda kalmışlardır. Bu ¦ikroı-kopik fark, bugünkü vaıiyette ild milletin ycbdigıeine ne derıeo yakın olduklarını göıterir. Galatasaray klübünün tebliği krtaabal t IA A | — Galataıaray kUM ...ı., , CaİBlaaaray kılana Ün aaye-b «mamayı l«ttmm ».¦*ym'/*H cama güam İni ılı tı atarak ahdeaMaraff^a amam tearrOeri rica iham. Norveç - Fenlândiya maç Oala t (A. Aj — Yagmma ragmea t-l-ı Un hışl huıuruada -, naulan Noreaş - I ...... ı.. . m,il. mumbakiaaaı i- 2 Norveç lakımı kalınmıştır. Mtntaka içtimai T. I. C. I I. ...I.l.I mıntakaaı rcial iğinden:

31/8/1934 konpennde «acilen mTıl ık ı merkeı ve ıdrnar beyellen ramı ve «ramımı ışti-rakde 9/ günü naat 17 da mmtıkı mrnıaoı mmmmmi bar lopla na a yapılacak, tır. Memlerem aıanıa ı.şnller ur. *.MM.»..M,*,.^n»^»,.,^W^.. .............. Üsküdarda hayvan Parkı Ankara 6 (Telefonla) — Anadolu da o yilrüyeıek Ltanbula em \ len nmiİ 100 000 baş kadaı h ayvanın «on muayene mevkii, olarak Zaraat Vekâietaaca Qrf kudarda inş. ¦•ın parkı rçia eden ¦m aatm ahnmaıı Zaraat Veka-İtlinden bugün lılanbul eiUyc-] tine tebliğ . d.lmıştır Bu mukları para da vıliycU] ¦(.:ı ıl ¦ ı Parklara rağbet arttı S..i. i-'nılrr de parklara raj artmışlır Tahmini bir be fAre yalnıı Cuma fünleri hane pa kına 45 bin kip atektrdar Halk parkm en ny de denire naıar lar al lana bet l'EN/ NEŞRİYAT Yeni Adam 36 tıcı «ayın dikkate dej bir şekilde (iklu Iç.ndcklll İtmad Hakkı, Dumlupınar «aı fi. Cami, SıytMİ llrmınde lar. A. Tevlik, Halk Unİver teni dertlerinden arıiyaL Molna r. ÜOnıUş kabın. Hakkı, Sait Çelebi (Dram). Cultebİn, Şiir aktyhîaale. I Bayı oVrdıne uıya' ÇOÇuk şchırirrı A Cemal. lıtanbuJ Mûkend» N «m Snaeaaa bnlelen-ma feı cephen lemıd Hakka, Nuri Beve açık mektup. am Kadyo alfalıaai. D ıcddin Sadan, Sokral bîr rnovrktlırl miydi ? Dünyl ¦anal, leıkil ha erleri va limit; r. | » | İstanbul Evkaf Müdürlüğü İlânlar?] 1 — 75 S-9.934 — Caanarlaai 76— 160 9.9-934 - Paıar 161— l:a 10-9-934 - Paıertam Hayrat hademe uma Aguat.a 934 • • ani eleri yukarıda •arı ble.de huıUrıadaki No. «ıraları r.leceğı «Van ol om] İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesin deı İkmal imtihanları 1 I. ır.me. > *N!e Batlayacakltr. Imlihana ccklenn 2$ Eylııl 934 tarih ine kadar imtihana İatek k.ig,tla| idareye vermeleri liıımdır, "5389.. ¦ Sovyet birliği ve Milletler cemiyeti Bugün Milletler cemiyeti, Rusyamn kabulünü konuşacak, bu iltihak cemiyeti kuvvetlendirec ektir Bugün "i'.ıı'.'l olla M.U, ıl.. annlyel Sovyel 1.1.15. nin Milletler remi yetine kabul a lna "tan m telkih edaeek *» bu vadide biı baraf verecektir. Meıele bir muddeltrabe, ı ıtri .«tin aralında ' o...; 11,.. - edilmekte •a RuaylBin Milletler ıraıı, ılı» habhlb lyıa Irmııı laa-r...tadır. Bu İtibarlı Sair* tartlglBİB hailede* ..m,,.t, aıahfm* kabul ı'ı-aı-ı- açta ola- aüldeaa ek....,.im tcmıaı edilmiş olduğunda ı. tur. Seeyel RaaTaa,a m.ll.tlr. C.aırıtı Staaafaaa intihal, uu MnHl Cemiyet mır! «taa» daim. aıahgm aa birin* lariaataba ¦¦¦uca» d» derhal artara (l.«..nı takat bu taacaılemi» haaaıtakla Bliean dı «İpka youear. Y.Wı LAlrtaata »a arma başka bara aW.lnl.T-. R(ûW tapanca ile Arj.at.ua da yal aaaUrataa asanla Uk> 4>al.n. ba kraa biraı Varujuuuaua a.Wf> akacak aa da Sarr ual aarlkaiala UltaSnadan arrel bu att-rha uaraa mmeft aaababbah fthienV. ¦uauall bar a bar Lahietaa tarafuadaa bu radUa Bari rdrOara Idd.alana Fraaaaca aaıııı dıkkal a al.aarafı anlatılıyor Sovyat blrb|Uua HılUtlar (.'.im. ftraaaaalı bu Cem.yetin burvtı peyda «d.<r|lada şaşma fabt ur. jtapoaya İla Alır.— ,. gM bı.ı Uıak .Şarkm aaukadaaratlad*, dı|e.ı Anuaaaıa hayatında karar muinim rnlO haiı Un iki aVvtetia Ceaniyvttea c^balmrlerl, auna rina atomal mahiyetti cim- İrap ad-n n-l.ı ra taalrlul bir hayli lanmış, batta bu karchat bir fokları tarafımla» M lletler Cemiyetinin o: ılın d mahiyılind* telâkki edUmiıti. Soryet hiılifinİB l.-ınr İltihakı bu talihklyi .1-ıh » Mil-•etler Ce«myeUru» aaml.» ntı'utuuu r-,;. «ardıan edecektir. Ö-R.

I makale İmtihan oyunları Bi/inti tahîfeden devam Çunka buaJar nihayet bar gar.*! e|amcaamdao laareetu ¦* bu «¦İmi** • • Aıaçıaalda Kaka* Sun Barla Mili ırk ada. Ur aaariai bu efltaa-larda biraı da laM* . anaca tamM laatlafc*. Genç aau-barru. arkada alar^aaudaa barka* yanak*, eaabtupta • tabada luaaaru nahoş b-idu|.a, yıuyc.. bal., S,-la tel. Fakat bit, bu .at»adak! ya-ida naaırda alimi tura ,.ld,t, badar tatar.I kalmak latiyoruı. Mucaaarl* «Vfil ralnn u* rvı. ' '1 ı ıı....ı .i". şt-yl yaptı f âttır mağa sevaı mm •Ihaİyctic tıh ¦ Eve duıe lıda geçen bl Bütün Rusları^) çıkaraca»'1 «raararar—^# ^U*y* .. nîncllİD matbaan Ak aaat Subra «iradi aeu daraca rattearaar atara*. Uaab-U gimyo* r* hardeş.a.B eUOaua karadaaıvoe. Ş.mdi bbub lak bir van II-.- lı,...-' bardeılnia ....... ¦ Ual yaılna f*tirınck v* oaun btr V*rd* bakılmakta olan «anin vıI - '" km Huaıaııl al>p eviua ¦oturuaakl tbııyar amca bu ..... vaprTor. ffiıal yefesinl Anbaraf* §0-. . . . l(ta tv* dO|eu yıldırım budur, bu kııdır. Rumanın kaçırmamak i(ln meııuu tamam-lamahtaa («kimj n«a> (abat ara. ¦an.rrlU adylrmttua (•>. halam«-l .i Nahat Sm kay. * |' m km derece doca yıldırım yapmakta Kakı yet g)l«tarml|tir. ı aoara Saıdınıa hııa U varmeleri. Şay«.l-nı~ hsea-ıı-ı aliaalaa latabltmrh >,.n (evir-4tH laarmitır fi,.l ,. mlh -a «clıa avrrtı* taan aknamBatar. Ramaada yfikaek bu uatup. fH•eH mulahaıalar yoktur. Câaeauaâı ve hıtla lahailuı bir kadın olas ı ı-ı arı 11 ~.t> .. yühach aatler a>ylıe|lml|Mr. Bu. bir coh iBtaıaıılıı gibi S«k>t Sam t— yiada atatan teeriı ıtHhlael bir aaaal .. ¦»¦.¦..¦ . İhtimal hl aceledrn İleri geliyor, yahut aaaat heyecanının co|kunlufu aıraamrlı gdıa (aıpmıy**. *E<* #»*>* yıldırım., ra.kl. Her tarafta talebe fazla Sıvaı 2 ıMı;n..iı — Liac ve orta mektebo kayıt ve kabul muameleli ba mqtı. Bu aene •imdi)e kadar bu mekteplere kayıt olunanlar geren ırnrkinden falladır. PO t ..Y BiOoların istikbali | | y ' m mjM m m ı _ Piyasası yeni baştan te-ıddude sevkedilmiştir arın • ıındt *• vak'ı pur k, du aoi.ı .l.tır, büh ı alikbali kurakmitmİııdt gelen «*¦ ¦nönii crttiğı buhranlı va*i-bur uluımettar makamları (ok dlleı Samektedi aıtcaarak-n İktidar sandalyeıino •ti-°7-8

ıberi i| âlemi İmi) olmakla ¦ »Ie ha-beraber tebef||f,tayın 10 milyonu gec-olmı 30 lı-r.r .ıııl ı hitama kalatliaaliye aeneıinin bütçe fab 0.OO0.000 dolardır. İçin k <jn muavenet fa ^Solunacağı muhak-bu aene milyon mıı.ıvenet ve imar luvermî« olduğu bütün hafta ,,,'^'lınıl.ı idi bu açık laman) iye !>0 dolar imi ¦ çen aene harcanroı-Cotnr,mi>.B içinde bulundu-komaiyP • \ aene larlında li, bJU mm "k .. uyandı ~ It idarcai liccain *ı 10 bin geri e'>"»' **">. airr-oh »«kaa» Amerikan blıt? iTıı mtal I .r.ııı .ın Hatıl -. - ¦ Meyv.hoiMn^ . J0»'1™-dikleri bir „, kay naldan bu nöbet meıeleıiı bol olan bir gaya lutu(mu|'(i mcaelcıine Biraı eonra rlıilır. Ancak ve Hısan eline »rtiti0 gidebir refaha Muhakkak da Amcriy iarfında de, ben derînin haınu gdrDyoeum. SeİB !• ıı. ı.ıı «da bir münakaşa ıa> genç reıtamı. I ¦I l..; ı, , allaadırı tmıya tılıııyordu. u, kupkuru bl ¦diyordu, B«lmı, Tefrika Na: 4 filler na ianlı, d«dibç* beriki, ig-reaiyormut g'bi yüıünü «kfitırrk "¦• W babif. b* *U baba* u. Vapaada. ır ı. .-iı.l-.ıai v* balta hayretlerlai baıanan koyu alyah taçlar, -'¦ — burun, bıoeıı gardan |inadl Saılacla ağımda hieaı ııdhu •••ılrd aiuyoedu. Clatta bir aral.k arhadafa adca («na halde aıaırleadı: — Sen dedi. onu erine çıfır-¦.¦I I. ımnrian, babından baalıya. rak bOlDn bildikUrİne. U,.,.I.WIarııak bir sopa ile Me Ie rinde n tchlikel la m iyiır. Metnİf haıtahı mıılır. Hatanda buluı lerınde 2 — SOleym hamal Ramaıan i •ey in. Dökme e ile nara aiya-kahvede oyun n. m,ıu mılh-kavga çıka ar, ı beyanat Hüaeyi Kamaıanı rU,,^ ralami|tır. Hüseyin ry.tı._T Gece yarısı rutUrıy&k. Çalınır rt>Am«ruVa E. «emi nac. t-T-naaı va anan konağında b->ranj Kum re <auubayılt m*"kw'In*nun etnin geç vaktinde ¦ hareket doğru ol^ devriye nolia memuin bıa-menetmek istem i), edeme-lılefan iımiode ı. r „ ,(„B. polise karşı gelmi), v söylenmiştir. Polia b mda aabılaya ItİffL* cundan takibat yapasa'*k,*>" ¦uştıe. Yangın Be.oğlund. kürkçü #**,*k efendinin dakkânusdak»"*' gnn t'.ı.alı tamire görülmüştür. Dûn Kemal efendi k ka-bir tat bu tesisatı tamir »000 İB İken birdenbire bcrrıbir lamış ve yan tc-rafa lirayetine meydan vet>v den aondOrflırnUaiOr. t. Zorla güzellik olur lC Zorla gûırllık olmaı de_ Remi >da ki Ben kendimi gülünç lyııagn — Bi rjan lyec - !'. imini

lyvan kılıklı ılalınm, riya ukuj tlleı wı -ı'maktan^ Bulan t, ! il? olmadığını. ı müıaadeni nin ııklet nd hurtıılu Beli dan çe götlerin kolu. kik go > dikti, uıun ulun b> — Il.alaeı. d.41, lahi mi yoran ?.. Vapeada Apol'oo. ı.ı-.j.n Batandı akam bnr — Genç faaıUra uaatl mâl ¦ I — -l.r.ı btlaiyr*. batta ¦ - . ¦ ı t... ı ... bir adama m dıalr kl T — Caniliğini anlamak, g ;¦ ıı' dirhem dııhem lalmak S. . .l.ı ıl. e Iııl onur memleketlerde kambiyo ve rayiç akçe teme vv&r atında kuvvetli biı istikrarı kendilerine ga ye edinmişlerdir. II ı .ı..ı Amerikanın altın mikyasım terkeılerek doları urun müddet karartt iş. şimdi parsamı gümüş ruam ut,nal etliımek ar m ıı y İr dolar pı,a.aı,m yeaİ bnşUa tereddüde <-..-¦.„.,'./ Yeni bir gümüş borsası Bulun raraat mıh.uller.le ma-de ederin bar e* lanenaaı nlukığu halde gansOş açan ayrıta bsr b rsa yokta. Son günlerde Kı-nadanın M¦ ntn «I şehrinde kambiyo va ..i,.m ı.bağk olmnb lartiyr* r gUmbş borsanı açılmamna karar vcrilnMş-tk. Bu boraa aimall Amerika da Bümtlş ûırrinr muamele yapan yegâna mileaaeaa olacaktır. Nevynrk bnraaaında gllm&ş itlerine mııamel* imkânları bulunamamıştı Bulgarİslanda yeni bir inhisar idaresi Proje *• kanunları haıırlan-mıhte olan petrol, tiltiın, sigara, ıspı-io va Isıl ınhuar idarel lgarııtan kaimesi Içm yani bn- vındal kaynağı teşkd e dr, r.t.r De.'et inhisarı bar kaç baltaya kadar laakyete geçB^ş bulanacaklar. Halı piyasamıı grçarnı^tnokr. Gtmrfak antrepolarında durgunluk devam •diyor. A mapanın muhtelif merbauktr indea ban ulak Irfeb ¦ıpııişler ahnmakta ise de bun* lar hep ucuı mallara ınhaar elmekladir. ununla beraber aoa umanlarda piyatamın bir ıkı ecnebi alıcı liyaret etmiştir. Iıatlaı uıun la abcri dcSene mistir. Eaaaen halılar nen lıenn ıı maliyet fia t mı aa lılmahta olduğundan bu trvıyrlerden daha aşağıya düşmelenna ihtimal yoktur. A..ı takdirde şckrunııuı İranlı halı a aval ut m aş olacaklarda*. Anbarlarda har cinsten almak ûıer. «00 halı • halt k> toka vardır. Yalua iaUıbaldu iflırin aç edilmektedir. Anadolu haklan ptıaaaat-da gayet tıkın olduğu gibi Balda gel—yoe Futlarda mat bar de«n>kkk kayde.i.lmem.,1^ Türk knltkrından Berna bm malları metre murabbaı B.M ua II; Borlu baklan $ iki 7ı Demim 4 İt a 6, laparta yıkanmış 9 ita W. yrkantMBMf 8 ita 10 lira a raundadır. Kayarrt has İpek 3S drn 60 liraya kadar; Menime ipek 15 den 20 ye kadar; nebati bi rinci mallar 16 dm 22 liraya kadardır. M RLAR ÇAT

ONtîNDE Bulgar Çarı "Ferdinant,, Çatalca Önüne nasıl gelmişti? Sadrazam, düşmanı Babıalide bekliyecekti 1 Almanya i m par atom "Bulgarlar Istanbula gîrme iil„diyordu — 2 — AbdUlbamit nylardanberi tahtan indirilmişti. Otroanlı idaresi iae ayakta duramıyacak d erecede taif bulunuyordu. Simdi herkes | Fcrdinant) ın ahval ve civarına gölünü, dikmiştar. ne yapacağını göılûyordu. Al manyanın (Londra) sefiri KOnknan Rus sefirinin beyanatına atfen rdinin! ) m odasında seneler-denbtri( Ayaıofya ) nin bir resmini sakladığını söylüyordu. Bu r yete göre (Fcrdinant) bu kadim mabette Birana imparatorlarınla tacım giymek hülyasında imiş. Artık Bulgar çan İslâv hissiyatının bu kadar coşup t.işmiş olduğu bir sırada Rusyamn mûıellch miyeceğini düşünerek bu hülyasının tabakkuk tamam geldiği kanaatinde idi. Teşrinievvelin yirm iıi ile otuı bîri arasında Türkler (Lük-burgat) da yeni bîr teıımı t* uğramışlar, Sırplar (Dr al etmişlerdi. Avrupa düveli rou-aıraması roelhuş ve kayran, daima Oamanhlann aleyhine cer eyanı vakayic karşı ne turlu bir variyet alacaklarını bir tür-!iı tay ? edemiyorlardı. Teşrinisaninin birinde (Londra) dakİ Rııa sefiri bariciya (SaıotKJv)a şu telgrafın çekiyordu: on vakayı burada okadar derin bîr tesir yapmıştır ki Türk davası ta mı.t ılı ortadan kaybolmu Grebi) Bulgarlara Çatalca hattı önünde tevakkuf etmelerini söylemenin milmbUn olmadığını lira bîr tevekkufuo Türklere kendilerini toplayıp harbin şimdiye kadar verdiği neticeleri berakıe edebilecek bir hrnat verebdeceğini beyan etti va Ingiltcrede efkân umumivenin Itmam ile Bulgar ların lehiuda o ri' ı-ı dolayısile Bulgarlann Çatalca Önünde duranlarını iste-yemi l ilâve eyledi. Halbuki Rusya Hariciye Nalın Bulgarların Istanbula girmelerini istemiyordu vc (Londr a) daki Kuı sefiri vasıtaıiyle bu noklayi naıarını İngiltere hükümetine bildirmişti. Lâkin (F !'¦..¦-¦ ı¦¦¦.-. muhaleletlae rağmen lıtanbula girecek olursa (Satonov) ne yapıçaktı 7 Rus hariciye naıın Ruıyanın (Paris) r*l.r ne şu telgrafı çekti: "Dfl-velimuaanâma Balkan devletle e (Edirne) den Karadeniıo kadar bulun Avrapay Oımani onlara terk edildiğini müttebideı bey an etmedikçe müttefiklerin lıtanbulu işgalden men edila-niiyocekleri lunaıtindeyit. Demek oluyor ki Bulgarların Istanbula kadar il erli y ecelde ri-nc bokça îman ctnılşlL T c arın i-aanının bidayetinde Osmanlı hükümeti dûvclimııaııâmaya bir mütareke aklı hutusuoda m'ı nisaninin dör-düucU günü Almanya imparatoru ikinci Vılbelm bu talebe su cevabı veriyordu: " Bu iş muhariplere taallûk eden bir mendedir. Galipler şartlar.nı İlcriyo SÜrsÜDİcr. Bal-kao . ¦ ı-t.e.-ını durdurmayı reddediyorum. Osmanlı büküme ti Balkan düveli müttefika-ıına müraca t müttefik devlet tarafından kendilerini rahatsıt etmek niyet ne atfedilebilecek herha ngi bir hare keta iştirak c d Umum i me ne diyor unv (i'crclıuınt) arnı cdS-yorsa Istanb ula girebilir^, Halbuki Tejrin isanmin yn-ünci günü Türk Hariciye Narın düveli mü* la ma nin İstanbul actırle toplıyarak ma beyanatta bulunuyordu: "Osman-b hükümeti Çatalca hatlarını sonuna kadar müdafaa etmeğe karar vermiştir vc bunu da mu-ı. Iftrıoc yapabileceğini ümit eylemektedir mahaıa kaıiy a aksinide derpiş eylemek mecburiyetindedir. Bu takdirde Bulgar ordusu şehrin kapdarın da tevekkül etmeı ve (Ferdinant) mnraffer kıtaatının bannda Istanbula girmek daiyratinde b ulunursa variyet son derece *e-hûmet keabeder. (Fcrdinant) bu harbin biı Ehlisalip seieri olduğunu ilân etti, Bulgar çeteleri yollanna tesadüf edrn bütün muslüman-ları boğathyordu. Istanbula iltica etmiş olan muhacirler bu katli mlar hakkında korkunç tafsilât veriyorlar, istanbul ahalisi de :.¦!¦:....¦...¦.¦ halde bulunu . Devamı var m. ktı: löylul ben «anlık ba. Sen ııpıltın galiba SrvUç) — Sapıtaaydım şunun bunun reımlnl yapardım, sonra anların hakaretlerine uğrardım? — Bülent, bite hakaret ail etti? — Hayır hanımefendi. İltifat buyurdu, '.(...ilini ı ı hayranların IIı.'.ı. da başka türlü olımlıd.. — P*fc İyİ yavrum, burada daha rahat edersin. Eşyaların neredel Melahat mıhıunma elindeki yol (•ntaıını gfiaterırıkı — İşi* af yara bundan ibare! I

Dedi. Nihal bağırarak ı — Melahat şakamı löyliyoraun, »en hiç latanbuldaa buraya bdyle bir çanta İle gellrmlala? MeUhat daha gelir galmcı va-me tini anlatmış olmamak İçin dadiki: — ÇokkaÜMih ,1-, 1 ... J- onun içio lıı-v.ı- bir caatallı '.m, Babam Aliaaya giML Oradan dönllıta gelip beni buradan ılıcak. Mrlahet bu anileri aöylerbeu bir kaç adım geride biraı yabana v* fakat kibar tavırla durma kta olan l~iii.li- ¦ ıl im.- gAıO '.ıı Nıkal lerhal neşe İle ¦!-.:.. . — Sana nişanlım, bahriye yüı-ayııı Şükrü Beyi tıkdm edeyim, dkrû beyden bea aaoa ber ahit m ae ra «k metheder di m. Simdi bltıat ..¦i..1.1-1 v i. ın ..i..,., İyi dikkatte bakırım, mıtheti|lm gibi yahışıhlı İyi bir dıbkınlı mı? Nıhalla ba alilerinden şakan, munla va çoh arılmll bir kıl oldu-al ¦ ¦ anlaşıh yordu. Melahat, bakrlya tabifı» biı selim ..... t elini mktı. Nihal mal Uı — Nişanlısı hakkında hama* biı baklan ««ramma. Vapurla da fim aş «laa a şimdi bae kılda aaraa cılmn Sana ant heearla>>r.ya kadar ,.l beeum t tim da ıtaraiıaa. hUUukaı. şahmı ve -...; mâı ılıl lıklbaa ava gu-nv Vntbaaa Stnrt ..« gerin* «.'¦ maş aâaa -laaaılıaaaaaı aaamri Saadet — Bu v* hlba* h«cak hanım l .n .' diye Baeıka. — Bu - /.lı hanım, lalanbulun en kibar aıleUeinılen birin* menaııp-lur. Bitim akrabaınııılır. dagu l(ln bleaı fatla aİBİranfa-dır. Pedırinlıı lıml Suat Mahir baydlr. —Suat Mahir b.y ml? Su lıtıabulun meşhur laprihatoro Suat Mahir bay mi ? — Eve! oflum. onua kın. SI» Suat Mahir beyi taoıy-oemuıuouı ? — Sahten degll, yalnıı ilmini biliyolum.Kııı Meliha t hıaımdında buraya gelmcıden birkaç gOa erle) bina bahactml|l«di. — Ne ır.0 mır Selle ? — Pek ıeıui|im >t peh değerli arkadaşlarımdan biri Mr!.hat. Malı, .m bilmem neeed. t.oımi| «a diaino büyük bir atiba baııl atml). Ben burayı, lımir* hınk*! alna*den birgÜB aeval arkadaşıma Utan-bulda raagalmlştlm va akşamı beraber geçirmiştik. I' ¦ ¦ . yemek eanuında uıun nııdıya Suat Mabİr Beyin kumdan bahıetmiş hatla lena arhadaşlarlı duyilp kalktığındın bini şikiyett* etmişti. Ne ı garip tesidüi, demek Mahir Beı kerimesi aiıin akrablsıı ¦ , ılbukl ben arkadaşımı Nihaiden bahsetmiş ve kendisiyle nlıın-ı /ı : -r var ¦* r'= '* Spor Hc tvKd 7 — ZAMAN — Perilerin bastığı ev Tevfik Rüştü B. gitti Birinci tahi/eden devam Birinci sahi/eden devam — Kleıl aıadınu tiradın* T — Sı bık İmim, vı MA mOle. ahhit Oıman Elindi aiıunlı f alılın? — Evtl ilindim t — Şirinle biııı hwıu,mık Ltl-forum, i' " fi "••......' Oımın ' ı-.¦.ı aln ırka.m takip tltim. Iaahfı »e mutbıgı gittik. Ahşap bir bılhona çıktık. Gı

¦an d» İye ler den birim olurdum ¦— Sn, nanant, , — . eia bık lyc-nindtn uaha»e»e*k tim... AaU rar m. ba laları»' — Na alı Mit U itindim, nam ¦-, akar na? — Ne emel — Ynai taa alan peri değil eratık Uti.cıa.m. Onman ıM mahram her la nrk» ml larallakl hempayı meret rltl, ra hianaryr duyurmaktan çek inir gibi fıaldadı | — H"" " alıyor laşlard — Niye, "Kadro., yu geç vahlr kadar boamıyaranauı dlyl ml? Kahrı artirın buçuk kn kı-natı ı — Nım-naaıknl al.ndim... AJn-turhn biline» bapıyoruıl Oıman t fendi anlaltı t — Elindim, benim bu komşu M ıM Hınımla ıram Imamhk lamammdaa açıktır. Aalatmaaı taiı almıyea den.- O. rahat atmak için blıl blıar , kaçırma! kara. Ofluyla km elnp ba ycen m,'oh ağarına bin.», filen*, kekle*. Ta, ıhla .1.I..1. Umaanr Hanmma ı. ani. İçeri k.çt*. .ar Bu.mkıle. ar kac arla lerİnan varmışlar ama, •<•<• emim almadan gânah. girmek i.1 eme nişle»... Yine ııaınııı .iran kuc.uk kıl: — Hem. nede Hakli» İlacım def il kl... Onun bit teı finde kl Necibe, er Kevser Mı....... birlik.- Muhlini Hinim nnlaıı kıakırlmıf.. Nöbetleşe nöbetleşe, bir gtee baalır, bir . • ¦¦ bbürlıri taşlıyorlar blıl... Ki( dıla f 61 umur İr gordOh... Oıman llendıdın ayrıldıktan aonra bitişik haniyi rurdum. Bun. onun bitişi.-ndeki evden ulanan bir bn| cevap verdi 1 — Huhliaa İlanımı aray uruma, paıara ..İri * — Ya... Sil Neetfca. yakut Kenar Hum almayana* 7 Hanım. ına kth|im« laanmı. gibi' — Ney» anmayayım atat, konim- '«-.(...., — Setini, atraı hnanaıab- Şu. peri I Hınl ne. ...cleeı yi. dal Nıelfce hanım — Darım M rai | Dem Va at aonra firmıml Boyledı. Kapının lam arkaaınn bir ııadalyı konmuştu, lakat ortada kime» de yoklu. Merdivenin arkalından bir ar. .e di, — Buyurun 1. ..... ? Ve laklambat oynar fibi blrbi-' im ın görmeden konuşmaya tın * — Neeıbe hanım, komşunun »uy İrdiğine .öre. Muhli «e hanımın leavıbı'.e. Onman beyin evim tnşhy aranmana! Neeıbe hamının mi hır çınla)tr — Bltmi?..Gllümûıc İyilik lafbk. . Ne dîyt taşlıyalım... EvimiraV> dehkaalı |nb ki aranırda neimnlyrl nkraa.- Hem bit teşvik. kapılacak inıanlar mı yıl? Hınİm babımı gArarulı ... Altntif yatında nail gümrek me-aannkr *— Geçenle laf ...ı.ı etti de. pencereye çıktı, bangır bangır blgirdıydi. kimdir. bu ¦ r -| Inliyıa di.-' Ona da hnk vererek uı.bU.lım. Ve, baaı aea|Mİı dûkkâmam kapın Onunde akukallı bir lalla (*-ne çalan bakkal lamnil elindi vc . Aym aaali aocdum, galanı — VatUhl keyl. bir larlû nn-lıyamadık gitti... Hep ayrı ayrı gll.p kendi evlerinin t.şUndıfıe fklyet re»yarlar- Gelin dv (ıh.a n .den . — biı Muhlin bmım varmış... Naaıl kadındır, ne ınmnn gıllr at

lımall itendi, ekle (arşı yalandın ynklnnan ertı yaak bir ha.im gove.ei; - lale. filiyoıt Vır.ım.1. eaklaam.—• h.aa.JI adım eıladı yani galileriyim— Slıden |n peri mantını ınlatmaoıu rica ndecektim... Onman beyin İrdiğine .Üre lifleri alın elımi|ainlı? Muhli.» hanım, aıkalıbııı landa! -V*de oturan ak aabalh lata İşaret ettlı — lata, âeaa, avenU kan. Yanar nmenm .M.rd. I IMı.ır,. ,„ıler, k. yerele neılaV — Bra ml ntrreeaam ? MnkHıe Hanem «evim etb. — Haya, ianhl, diyorum.- Evvelâ .-i iftira rlmedileı ml ? Nihayet lf dondu, dol.flı, ben im ba-fimi bindi demek— Onlar mı diyorlar ban atıyorum di ya /,. Gelin beraber d* ) üll.şe llm... Cevabı aıı behlrmrdea yürüyen Muhille Hanımı takip »İtim. Olma. Beyin kıtlarından kiri, yan İnik kateata n> halında otur »yarda. Muhline Hanım ar... »okutan — Sil mi ntyt»nişn>n>ı. ben na • Unlan T İnee hnr an a> yalda! — tabu ya— IK. «n, imla gaa aa fdalanmirt. germim- Arta fûphaU kalmadı kı - İleli dûn gece bacamdan nu lafı attıktan toorl ? — Taşı attıktan eanra degıl taf atıldıktan aonra kaşlım... Ta. atılınca ılı kacmıı mınnıı? Sit şüphe »tmtyealnlı diyı başımı gömi ^ ardım ılın .. — Sen atbnT — Ben ntmndımt Hiddet» gelen Muhik» Hama haaa anamaı — Getm aeanaâB aa aaintaraa aina— Gana g*ran kak .a B...I dnha yWa4ak ManJiae Hanımın vvine girdik. Hnbhne Hanım, ta,l.ndıf 1 nlyl*n*n ilnko haptı dırara bitişik kelinin kırık kı-rrmitlarinl .ûaterdi: — Allah i(ln ı..r!..ın PuıLa biıim... Biı tırrıllk olıun diye kendi mahmıtı kırar mı yit... Onlar, ani ba İşi yapanı nrıyaı.blaııae CııleBu Htlerîm'e ıu<ûn bulan muhatabım beni teıyi ederken: — 'Taımınatlık- iıtiyecefim hep. ı-ndect.. Cörûrler onlar I Diyordu t nınıları bakılırla, tımamen mt(hut v. i.,.. 1 ¦.. , bir 1 .-»-iBina kalıra., cinli, neyi anlı işlere tay (ikaricak kjdar cince, şeytanı, bir nıiılik, bir murıpli n« bileyim. | bir şey ki, Faklh mahallenlaln kurak bahçelerinde atılabilecek boydan tatl ar tükenmeden .ona ermiyecek. Naci Sadullah aaaamıaaaaamMnnlnmımm nnpnaı Koyun mu keçi mi Birinci tahifeden devanı Mîlletler cemiyetinin umumi içtimaları biricinde Cemiyet faaliyetleri meella tarafındın İdar e . Vn... Bu İtibarla meclina İştirak edea tın, 1 —.1 ıııı bu faaliy.il» mühim bir rol ".bibi Namzetliğimiz konuldu Cenevre 6 (A.A.) — Cemal Hûı-nü Bey, Milletler ceınlyıtl baş katipliğini .ûndcrdıgl bir mektu letler cemiyeti > ¦ meyinde in-hilil edecek otaa gayri daimi >ıslıklardan biriıiae Türkiye nln namletllglnl koymuştur, f ,.rı[.ı.lmnAilinde. Cinden boşalacak olan matı e o 7'uıl 1. .mu intihatı muıSaklıaa laı'ullı »di'mek(ıdir. T'drkıjenin İn-(ihnfrı .I.ı,,fı ne yakar a.crur>nlı gibi bir mertle de ah-

I .1.'" . 1 ... ı.-lrır Umumi heyet EylGlım 17 nci günü labahı lıpanya ile Çinin tekrar İntihaptan takibini go>3şecek ni gOn öf teden aonra da hon-¦ey iı.larmı letecekrU. Cemal Hüsnü Beyin beyanatı Cenevre " ıA. A.) larkİye. Milletler Cemiyeti meclîıind» Cinden iabiltl iden gayri daimi âına reımen nımırtllgini koymuştur. Milletler Cemiyeti mehafilindr, bir Aayatı memleketin di|er Aıyalı bir memleket tarafıdnın l.tihtâf edilmen hakkındaki meri u den bu dafn Turkiy» İri.ne olarak inhiraf edileceği beyan edilmektedir. Türkiyenln 'Bern- elçİıl ve Milletler Cemiyeti naıdlndı Daimi murahhuı Cemal HüaaU Bey b huıuıtn bulunarak hauaten demiştir ki : Türkiye Cumhuriyeti, Milletler Cemiyeti meeliıi gayri d.imî âııtıfını namıettlgini kovmuştur. Türkiyenln on ntnedenberi lulb yolunda yattığı gayreti»» malûmdur. Bilcümle devletlerle ve bi ten komşularımı ila ulan mûnaıebetleriıniı gıyet iyidir. İn- -mıctiı dahilinde de ayuı gayret vc meıaimîıe devam eyleme Avrupalılık — Asyalılık ? Türkiyenln nrmtetlIBıni koydaElektrik ücretleri ve sanayiimiz Birinci sahifeden devam lıtanbul Sretayi ıniidÜrİugaaun lağvındın evvel Müdir Refik Bey tarafından tamun ve lıcırctOdııı Mumaileyh bîr muharririmi!» demişi» kl: "— Elektrik ıınaylde pek faıla kullanıldığı balda bunun kilovat ¦nalladı fabrlkalaıa pek aı t 1. Bu luretle de yerli malı pahalıya maloluyor. lürüm inliyor. Halbuki ılrklrik Hatları indinuş hulun.n Iran '.'...ı.ı, dn i -kı,- l.hin» olarak .........iliğini .eriye .1 -. -,' Yunanistan namzetliğimizi müdafaa edecek Aline • (Haatell - #an Hari-¦lye N.ıar.~na» Bnşıekttnn Retatif. ıhında Hannyl N.neı MlayA Mak nknuu »a Hnrietyı N.ı... Cm.rai K-.ad.!.. On II.------ naı.r.b... altkadar alnlrlııialıa nmrıkbıp nlarak tnplaaan baaaiıynadı halici işle* mSıakeea aeVlmış ve ka arıla Akvam Cemlyıelnde boş bulnnan aıalıfa Tûıhiyınin namırttlf inin müdafaan hunrlaıtırıI im |hr. Türkiye - Yunanietan bir reye maliktirler Atina i (A. A.) — Ubnral "etefler on 1 ,ıı>... t.ı.i'iı lûrhiyeye mlb Intl»» 1 1, millinindi aıahk İşin M. -Mıkılmoı. tarafından *Cenevr»„ de yapılarak gayrıtlavı l.tvlp e4iyor •• dıynrhı I " Gnrrk larmalı'arın, r'r<" /ııri...-,-1 memtomlleri milUlUr '.— ,«'ı — 4.1....../. bir reye lift »'««/arın. iceer etti m ehledir Mademki Itrkıye ılı meeter.k bâr vMiyetta aeaaany-aeaı. M. Mak. abaanaa C.navrede yana..fi ı.<nl neerden dalnyı maıa ilmik yıl,. Yeni txr Türk-Yunan Hilafına hacet yok Atleı t I H - luı. | — Gıııteler, levtik PıûştO Beyin kt "Makıımoı., ila C*a»efede y.p.ıaf 1 mlı tkaU İki devlet ananda yeni bir itilaf B blca)İ lf ttt • man.lı verilmraindeo kadir edvn m-.eleteri konıışmık için bir fırıat d ıh. bulmuş olacaklarını yalıyorlar. Tevfik Rüştü Bey "Cenevre,, ye gilti " Tunus „ ta da kanlı vukuat Birinci sabi/eden devam "Ceıı'r,, v» "I . • a nlıbette bıraı daha lerbntçe oldu|u ve "Tunuı,

brflnla de şAyle boyla bir yarı Rın-. hım 12S Ikıl K.ı 135i -..il ... «lu.lu. ?s CUMA ¦i.bnh CniıMbİHti İMSAK TTa isveç - Alm&Tiya atletizm müsabakaları yapıldı lıtokkolm Ij |A. A.( — lıveçle Atmaoya araıında yapılan atlrtlım mûıabıkaaı intiıar hilifma nlarak fıveçlil.rin gatebeılle net-Celernuş-tır. Birinci günü Alma puvan kadar llırl olduktan balda ır-leei gün l.vıçlllrr bflyuk bir tefevvuk göaternıişler vı na n Almanlara yetiştikten başka 2/3 flbi Atletizm Avrupa şampiyonası Roma t (A. A.) — mm mnn kalyana Tarlan nehrladı keen eeV-tak alna Aımaa ntktram bkrkıd iı."..... kayrak şansları hariç aInıafc, İSI atlet iştirnk 1 linktir. Amerikalılar mûat'ina nlarak bunların armuda dünyanın en atletleri mevruttur. Balkan mlllatl»rl araandn Yuaaablar Fraagudiı. Mandıkaı, Yor.akom>laa, Çukal.ı ta Yaaaakvya Krrv. Ol kabak »tmıkteaV, MâanhakaUrdu bdhniM Mm, İM» v» S0O0 mel.el.rln pek bnrl-reUi olaca|ı tahmin edılmıhtıdır. Çekoslovakya - Yugoslavya maçı Prag t IA. AJ — Yirmi bat kap onanda oynanan ba maman, 1-1 Ça*nnlo»akynmn .a..»—iyU neti' •Ivnmişlh-, Hırın., devre 3 - 0 bit lifi hakla ikinci devrede Sokuloç Yu.ıı.tı»lanıı şerli aayııını kayda muvlfak Bir kayığın geçirdiği macera Kadı kuytu kereate tacirlerinden Hüseyin Bey, Cibalİden aldığı keresteleri, Ahmet kaptan tim inde bîrinin kayığına yükleyip yola çıkarmış, kendili de dükkânına gitmiştir. Kayık Sıraybnrn tutulmuş ve dümen tutturanı-yarak- Ahır kapı. Kumkapı, Sa-matya önlerinden 2«ytinburnu-na do yol almıştır. Nihayet Zeytiabtırnu açıkla-na kadar gelen kayık, burada birdenbire bir kayaya çarpmış ve bat Kayıkta bulunan Ahmet ve Ali kaptanlarla tayfa Oıman denire dökülmüşlerle de yüze yOıe karay urtulmuşlardır. Deoirc dükülen ke-reıteleri de civardaki kayıkçılaı topbyarak tabibine teslim ¦l: )l< 1 .IıSanayi tetkikatı Bir aydanberi şehrimiıde muhtelif ıtnayi şubeleri ürerinde tedkîkat yapmakta olan Iktıaat Vek leti Sanayi umum müdürü Recaİ Bey tedkikatını ikmal etmiştir. Telkikal eına.' . .1 k .1 1 ¦re rekabı bir puvındaa naklin bir (arkta galebeyi Irmin etmişlerdir. Filhakika neticede tıveçlikrr 101 l'l puvın almışlar. Almanlar İta 100 7/3 puvanda kalmışlardır. Bu mibroıfcop.lı fark, buganka «aılyetta iki milletin yebdifenne ne derece yakın oldukl.nnı .öıtrrir Galatasaray klübünün tebliği mtanbol 6 (A.A-) _ Cnlatnmrsy klûbû reiaU|indan: GaUUaarny klûbunûn heyeti umumiye İçtimai yl.ii.'iM cuma günü fevkalide olarak akdedileceğinden aıaam tışrifleri rica olunur. Norveç - FenlântJiya maç O.İO . (A.A) — Yalmura rıft-

men onbeş bin kişi huıurundl oynanılın Norveç - Fcolendlya müll müaabakaııaı s-2 Noıvcf takım Mıntaka içtimai T. t. C t U-anbul mıntakam rci iliğinden: 31/8V19Î4 kongrcıinde teçs-Icn mıntaka merkei ve idman heyetleri reisi ve aralının işli-rakik 9/9/1934 Paıar günü aaat 17 de mıntakı mcrkeıinda umumi bir toplanma yapdacak-tır. Muhterem a anın teşrifleri rica olunur. Üsküdarda hayvan Parkı Ankara 6 (Telefonla) — Ana-doludan yürüyerek lttanbala galen senevi 100 f»0 baş kadar hayv anın ton muayene mevkii olarak Ziraat Vekaletince Oa-küdarda İnşa ettirilecek van parkı için icap eden ma taun alınman Ziraat Vekaletinden bugün İstanbul vilayetine tebliğ ıdilmiştir. Bu ta muktazi para da vilâyete gönde rilmıştır. Parklara rağbet arttı Son günler de parklara ra artmıştır. Tahmini bir göre yalnız Cuma günleri G hane parkına bin kişi mektedir. Halk parkın cn de deniıe nanr laraflarımt bet etmektedir. yeni neşiiiyat Yeni Adam 36 ncı aayısı dikkate de' bir şekilde çıktı. Içindcbilr İsmail Hakkı, Dumhıpınar ta şı. minde o' lar. A- Tevfik, Halk ünive teni derslerinden arıiyat-M ol nar. Gümüş ka bra. Hakkı, Sait Çelebi (Dram). GüJtekm, Şiir aleyhinde. 1. Bayi derdine çare. Rusy a' çocuk şehirleri, A. Cemil, siz İstanbul. Mühendis N. man, Sinema hiylcleriniı cephesi. Umad Hakkı, Nuri Beye açık mektup. Y Adam Radyo alfabesi. Dr. teddin Şadan, Sokrat bîr rnetseksüel miydi ? Dünya sanat. İflkil haberleri vı ladırlar İstanbul Evkaf Müdürlüğü İlânları 1 — 75 8-9-934 — Cumartesi 76—160 9-9-934 - Pazar 161—İli 10-9-934 — Pazartesi Hayrat hademesinin Ağuatoı 934 - vazifeleri yukarıda y tarihlerde hizalanndaki No. lir alarına göre verileceği ilân otun (5509) 117 IS|*S İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde İkmal İmtihanları 1 Teşrinievvelde Başlaya taktır. İmtihana çeklerin 25 Eylül 934 taribİDC İmtihana istek kâğıtla İdareye vermeleri lâzımdır. "5389.. rt A N Far Buğday Taneleri Fil ¦İnli btllunduğo mahalle ( FmT ) Hatan ,'are tehirinden tuğday nevileri serpilerek billUa fareler öldürülür. Buğday Derilerinin beh er adedi bir adel fareyi muhakkak aurelle öldürür. Ve bu filen fareler kokmar *e lıaalca lı bir hala gelir. Ve iılimali gayet batittû*. Far macununun ince bir ekmek parçan {irerinde sürülerek ve ufak ufak keailerek veya ha mur, pastırma, ve her nevi yiyeceklere hafif aurette sürülerek farelerin bulunduğu mahal le bırakılır. Fareler bunu kemali iştihaile yerler. Ve derhal ölürler Ve bir daha kokmaılar. FAR MACUNU Far macuniyle far buğday danelerinin her ikisi bir arada istimal edenler farelerin ana baba ve ecdatlarının külliyen mahvu perişan olacakları muhakkaktır. Buğday nevileriyle macunlarının beher kutusu 25 ve büyükleri kırk kuruştur. İkisi bir arada 4 uruştur. Deposu Hasan Ecza Deposudur. Leyli Nisantaşında - Tramvay ve Şakayık caddelerinde Şişli Terakki Lisesi Neharî ANA - İLK - ORTA - LİSE 56 arar evrat Selanikte leata ve 19r* da Ltaabula nakledilmiş, Tûrkiyeaio en eıki hum.i Resmi liselere muadeleti ve muamelâtının dütaünlüğü Maarifçe mataddaktır. Kır ve erkek talebe ve senin bahçeli iki binada ayrı leyli teşkilâtı verdir. Mevcut Fransızca, Almanca. İngilizc kurlanna dokut yaşından itibaren her talebe iftîrak eder. Reımİ müfredat programlarına göre ebcaini ciddi ve muvaffak bir «urelle bakalorya İmtihanlarına hanrbyan müessese 20 kis lîk bir Maarif encümeninin neiaret ve hima-yetine ma ıh ar dır. Meblep bergiin aaal 10 17 araunda açıktır. Kayil İşlerine Cumartesi • 5_Pazartoaİ - Çarşamba günlerj bakılır. Telef

Satılık hane Eyüpsullanda İslam Bey cad-deıinde 53 No. Iu allı odalı, içinde kırç eşme toyu ve büyük bahçe e aatılıktır. Ev İki bölükten ibaret olup mahiye 20 lira icar getirmektedir, lateyenler: Aka arayda Horhor hamam aokağıoda 22 No. Iu hanede Bahriye Hanıma müracaattan. latanbul Kadaatro Hakimliğinden : Ahiçelebi me halle sin de Yemiş İlkelce! caddetinde eaki 7 yeni 5 numaralı dükkândan dolayı M liye haıioesi ile Olga Dota hanım aralarından mütekevvin davaya ait dava İılidaaı ve davetiye mrrburr Olga Pota hanımın ikametgahı meçhul ol-manna mebni tebliğ cdilemtrni| ve muhakemen inin 17-9-934 tarihine müsadif Pararteai günü aaal 14 te kraaı mukarrer bulunmuş olduğundan gün ve aaali meıkü'da haır bulunması veya tarafından bir vekil göndermeli lı.-1..-. ı itftnen iğ olunur. (2385) İstanbul Kadaatro hâkimliğinden: Ahiçelebi mahallelinde Tuıcularda numaralı dükkandan dolayı iye haıineai île Yorgi efendi ve Maryo Lenga Hinim meyanelerinde mDlehev-vin davaya ait iatida ile davetiye mumaileyhimanın ikametgahları meçhul olmanna mebni tebliğ edılemtm i} ve muhakeme 17-9-934 larihine müsadif pazartesi günü aaal 15 e talik edilmiş olduğundan gün vc aaali meıkûrde hanı bulunmaları veya taraflarından bir vekil göndermeleri İn.ı.mu Min bliğ olunur. (2384) istanbul Ziraat Bankasından: 1* iri ¦e; 1 İd buçuk pey akçeleriyic ihale bedelleri nakden veya gayrimubadil bononile ödenmek Uıero yu karıda yanb gayrımenkul-ıralıaı kapalı larfla, diğerleri açık arttırma auretiyle ııtışa çıkar Cu marleıi günü aaal Yûıd. vc ~1 lerdan 1083 a... ,* on bejledir. Şartname mucibince tanrJm olunacak kapak tartların meıkûr günde aaal on beşe kadar ut ıs komıayonuna tevdii II ' ' dîr. Şenel haliye vergiliyle belediye reıimleri müşter ye aittir. Şartname Bankamı *a««.K___ kapılına atılmıştır. "4900,, Mülkiye Mektebine alınma şartları Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: Mülkiye Mektebine Liae melunları alınır. Mektebe girmek ia--n'crin yasları 18 den küçük 25 de olmamalıdır. Utck-bir dilek kağıdı, aağlamlık ve çiçek aşııı raporları, altı tane X6 büyüklü şahadet-¦eıinin aıdları ile 1-9-934 tarihinden itibaren Paıartcti ve •en be günleri aaat ond on altıya kadar Yıldııdaki meklep IttrlOğüne müracaat elmelidirlrr. Müracaat müddeti 25 - Eyl biter. Taşrada bulunanlar bu tarihte mekteple bulumalılateklilcrin sayın mektebe alınacak talebe adedinden faıla ma aralarında Edebiyat, Felse fe, İçtimaiyat. Riyaıiye, Tabiiye, ¦ılı Coğrafîye ve ecnebi İnam derilerinin seçme İmtiha d San atlar Akademisi Müdürlüğünden: Sanatlar Akademili için münakaşaya konulan 340 met-ı için talibi tarafından verilen (iat kor aiıyonca yükack .nr!,-n 5-9-934 tarihinden İtibaren bir hafta müddetle «atılmışlar. Taliple 12-9-934 Çarşamba günü aaat diki,da Yûkıek mektepler muhaaipliğinda müteşekkil ı müracaatları. " 5508 „ Fatih - Saraçhanebaşı Horhor Caddesi Münürpaşa Konağı Kız - Erkek - Orta - Lise kısımla! Ana İlk Hayriye Lisesi havi Leylî Neharî Reamî liaelerin bütün imtiyat hukukunu baiı ve Maarif Vekaletince MUADELETİ laadik olunmuştu r. Tedriıatındaki ciddiye! ve intiramiyle talebenin ¦ I.I..; ve gıdasına itinaıiyle tanınmış mektebimiıde kayıl kabul muamelesine başlanmıştır. İlk kııımdan itibaren ecnebi liıanı başlar ebin bmuıl otomobd ve otobüıleriyle nakledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Ta fiili t iıteyenlere t ar ifna mc gönderilir. Telefon 20530 naBBBBBBBBBBBBB^ Eylül 7

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinai Hiııeıı Emlâk Hmseye göre kıymeti T.L No. ıu No. ıu muhammen 1310 Tarabya Tarabya Kolçiyan Hane 1/2 20/1-20 750 1311 Beyoğlu M .... .„ ağa TarUbaşı CadL Kigır hana 1/2 123 4000 1312 Bü)ükada Yal. Yazıc. 1/2 8 500 »313 BüyUkdcra Büyükdera Pıkolu eski. Kahkaha yeni „ 1/3 18-20 1250 1314 Burgatadan Burgatada» Manastır Cad. Arıa 700 Tamamı 29 1000 „ 1315 Galata Beyazıt Topçular Cad. Kagir dükkân 160/432 125 1112 1316 Ortaköy Ortaköy Aşmalı Ahşap hane 1/2 16 750 1317 Büyük' Maden Ayanikola Arıa metresi 3047 Tamamı 68 yeni, 44 eaki 3047 1318 Kadıki. Cafeıağa Mühürdar Cad. Kigİr dükkân üılü hane 3/16 5 S63 1319 Kumkapı Tavaai Fındık kıran Hane Tamamı 13 800 1083 Galata Kemankeş Gümrük Kagir mağaıa üıtü iki kat odalar yanmıştır. 2/3 6667 ^ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j A. — - 32.000,. kilo motorin ı "12-9-934 çarşamba saat 15 „ B. — "2,000,, ın. ire yağlı yeşil kaneviçe "22-9-934 cumartesi aaal 15„ Satın alınacak bu iki malzemeyi vermek ııteyenlerin şartnameleri gördükten aonra pazarlığa iş debilmek için "*/, 7,5„ teminat akçeleriyle beraber hergün birinin hiıaıında göıleıilen gün v balido alım aatım bomiıyonuna müracaatları. "5448,, Imtiyu aahibl: A1İ U-eavt aeerlrak İdare edan yan Işlari mudbe | C H.km.t Matbaa! tbUnlya rTürkiye Cumhuriyet^ Merkez Bankasından: Geliri tamamen Ergani Demiryolunun inşasına tahsis olunan ikramiyeli ', S faizli 193 3 istikrazının 4.OO0.000, — liralık 3 üncü kısmını teşkil eden C tertibi tahvillerin kayıt mu 30 Ağustos 934 tarihinde başlanacak ve 30 Eylül 934 rarihinde nihayet verilecektir. Bu İstikrazın B tertibi hamillerinin. C terlibinden aynı numaraları alabilmeleri İçin 30 Ağus os 1934 tarihinden 4 EylOl 934 aksamına kadar evvelce B tertibi muvakkat makbuzlarını hangi Bankalardan almışlar is© yine aynı Bankalara müracaat etmeleri lâzımdır. & Eylü! 934 tarihinden 30 EylOl 934 tarihine kadar olan müddet zarfında satışlar umuma tah sis olunmuştur. Behen 20, — lira itibari kıymetindeki C tertibi tahvillerin 19 lira 1İİ ih racına müterakim kupon taizî olarak 40 kuruş zam olunmuştur. Bu suretle yeni tertip tahvil ler 19 lira 40 kuruş üzerinden satılacaktır. Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu halde Emlâk ve Eytam, Sümer, İş, Osmanlı, Ziraat B alarının Türkiyede ki bilûmum şubeleri ile İstanbul ve Izmirdeki diğer Bankalar tarafından ya aktır. - 5227 ., Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 : Bu sene Yükıek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat ve Orman fakültelerine meccani leylî ve retli leyli ve niharî erkek vc kız talebe a'ınacaktır. Kayıt vc kabul şartlan aşağıda yanlıdı ¦ ; Türk tebaasından olmak (Ecnebiler huıuıi talimatname-tine göre kabul edilir). b : Lise bakaloryanın vermiş bulunmak. c : Leyli olacak talebenin yayı 17 den aşağı 25 den yukarı olmamak. d ı Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakk nda tam teşekküllü ha nclerden sıhhat raporu getirmek ve aşı şahadetnamesi vermek. a : Belediye veya polis merkeilerinden hüsnühal ma,hatan getirmek. 2 : Enstitüye girmek isliyenler yukarıdaki vesikalarla birlikle 6 kıl'a fotoğraflı bir ist ida İkt doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enatilüıü Rektörlüğüne göndermelıdİrlcr. 3 s Müracaat ramını Teramuıun onuncu gününden Eylülün sonuncu gününe kadardır. 4 : Evrakı tam olmayanlar enstitüye kabul edihnerlcr. Mü-estete kayıt ve kabul edilen ta lebeyi iki ay zarfında tekrar muayene ctbrir. Kabiliyeti bedeniyeyi hail olma yani ann kaydı ail i a ir. 5 • Leylî meccani talebeden slaj veya tahni devresi içinde stajını veya Fakültesini bırakanla dan veya ceıarn çıkarılanlardan hükümetçe yapılan maırafı ödeyeceklerine dair Enstitünün vere ceği numuneye göre Noterlikten kefaletname vereceklerdir.

6 : Vaktinde Um evrakla müracaat etmişler arasında kabu edilecek talebe diploma derece sine vc müracaat tarihlerine göre tefrik edilecektir. 7 : Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine alınacak talebeleı Tabii İlimler Fakültesinin I, 2 , 3 üncü sömestr!erinde mevcut dertlen de takibe mecburdurlar. 8 : Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankarada Gau Orman Çiftliğinde on ay staj görecekle rdir. Talebeye? bu staj muddetince yemek ve etb.se masrafları karşılığı olarak 30 lira aylık veri 27S lir. Harcırah verilme), ücreti üç taksitte ödenmek üzere cîh olunur. Kabul şartlarını han tahdit edümiıtır. (37011 Yüksek Mühendis Mektebi Sa-tınalma Komisyonundan : Mektebin mayıs 935 gayetine kadar ihtiyacı olan bryaı va kasar peyniri münakaşan 17/9/934 tarihine müsadif paıarlesi günü taat 14 te icra edilmek üıere aleni münakaşaya konulmuştur. İ er şartnamesini mektep idaresine müracaatla görebilirler. Münakaşaya girmek îıIİyenterln muay saatten evvel muvakkat teminatlarını vezneye teslim eylemeleri ilân olunur. "5092_ istanbul ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden: istanbul Günrük Başmüdürlüğü için lüıumu olan 150 ton i »ı.ım.ınn maden kömürü ile İstanbul İ irkeci Gümrükleri için 30 (on kok kömürü vc 20,500 kilo Mangal kömürü ile 240 çeki kesilmiş m en odun ol-baptaki şaı t namelerine tevfikan münakaşa ile alınacaktır. Talip olanların 22 I . ' 14 Cumartesi günü taat 14 de Utanbul İthalât Gümrüğündeki Salınalma Komiavonuna müracaatlar 11, Sene: Numara: 90 Abone Şeraiti Türkiye i<leı Harie ıcı'n İTO* Ki. M* i—' rVe(¦(!«¦•('. J"*/ 5»>ar'. TELEFON- »l» ZANANı'P Mjtbıal tbûııita. bllııbul Sabahları Çıkar Siyasi Gazete fiili Heijcfde ^ Kuru>iur Cumartesi 8 Eylül 1934 "Eıell ve mutlak bir kanun, hilkati idare eder: Tarakki kanunu!.. Hayatın lonsuıtağu içind e hersey yûkıelir. Sukutlar, hatalardır. Camitle Flammarion (Şerhi } Gara atbrfede) Yevmi makale Mes'uliyet hissi Deılrl ntlıan ı»a iyi yürûrnr-a> .(.• lâaan alaa tartlardın bari aa b. I k, t-...... • la . ela raaaV lıyat Mmiaaa (ah k.. ..ir, meveet ounaad» Zalca ¦ ¦ -ı hain hayalın bre .-ıim ı.ı. herkeıtr er her İşte bulunma» t&ıım bir rıa.hr. Herhangi bir ili deruhte elmİ|, Irrllerın geren •*»» i|ierınor, gerek umuma ail vı mrmlrkrl alarinde daima muvaffak oldukları görülür. Halla Carbaa rn kuvvetli ır en mrdeai «illetler., efradı n-r. karnine aa . •. i- —? alanlard.r akanın* ..baliği ûW Buda meeemyet maaL aran de-.rlerın »a kelkl aıun «¦ îhmılı y jiu aden raaattıruât hâli derecede tııı-uı va iaktşaf edememiştir. Bul-. fart Itlbar rat ibbarilede mrı'ullyelin nehadtr mühim bir eaaa oldu (unu layıkıyla takdir .im..... ıı. Halbuki bir milletin brr ferdi, ya I ait bulunduğu heyeti ıç'.rr... t • >. kır | dr t ıl. kendi lahmaa bara. da anteni m-t'uli. yatlar rJtaaaaaVr. Kandı turam a nraV Mç • --. ehue-yan re kamuya hreap trrmtk mea burıyabnde bulunmıyaa bir inaan bile rnaı'-ujattrn eareırta değildir-Kirmenin "Can benim d

eğil mi, inlediğim gibi ;..,.ı.ı.ıı ialrraem hayatıma bakarım, latarırm bakmam. Deme*, kak ktur. Her terdin şah» yet i > > < hratSnaı İte. anara da ¦ ¦n—f. aldogu hayati letimaiyeaia dir. Chakl aarf kendi ad aarjaaa rek aa aırl kendi arta ta be rem daire—aV yaşamak knJren bâr adam. .rakn.a amnaaede kani edeceği brairi Mıknnık m—- . ..-ildedir. O taalrl Mç düşünmemek dameb, batan millallae. memleketine hiyanat drrreeıint kadar bile tirabilir. Il.,l.ı Inaıa l(la, me|hur ı" Lı.... .. ı gibi metruk bir adada mûnıati yaşamak İmkanı yoklar, ki «¦'«'.. '..ikilinin yegâne rehberi nı mı yalaar kendi keyif ra ana aaa da ı ıhareŞ katoklk Fertler İçin ¦hemmlyeti birle alan mr. .(.yet hana aaataa bamtrtlari, da*Ut taleri aak ta. aannedaa daha büyük ak m iyen klıadar. Devl.ı.- karkaaai kk> tahıl tedvir maa'utiyttlal daluhde itmiş alan bir .... i'., u m ı ı .. 11rtiain ehemmiyetini nehadar takdir ederae devirt makinen dr okadar İyi yürümüş olur. r.ger mamur met'uliye-tT. takdir ıi-v- da. vaılleu ia yalan eerle* fcaılnıandrn maag alarak geekeu rahat geçârnektea İbaret aldagaaa aa.ı.orta aaa hakiki vaaaaoUI egretarah eVvIrUa, yina baadl aaaa faali aakta. nata. rındaa, an Oyada dikkat ıtrnaal laı un gele a bir İştir. Bu ı lan '.--.i. İla re lahet ' ayan lamanda lıbrl takip ila yapılmak eaıtlyU okadaı güç değildir. Oeeltlia hiçbir varile ihmali karşıtındı laal gAıir rm.dl |ı. bar ntrmurua daimi et haklı kir mürakaba alt.ada ı.ı. . kanaati haaıl akar etmeı ¦¦m.rlarda nrı. atly.t hama. a k ... »tlenaergint kâr, nâpfce efaraılıele. Blı girdie/imiı yani tarakki Vt taklavat yolanda ku mttelaya çek rhrr-urlyet »ar. m.k awem.rlyılinaayl r. Her ferd.a bem şabanı, hrm .lı ammeye karşı ne gibi met'uliyetler altında butun. .i..,..... ta aaıbttp analarındım ou-euklardaa başlıyarık mühim ac-mariyıilrra kadar ykkıelmi ara daimi au.ılta trlkin etmek idare ayaaetinin kaşk beııaa hır ¦aa—hr. Bul şa metUlatta bulunmağa aatcbar edıa Harp, Tramva sirkati İşlrrtala n'aS. manaı-b*lıyl» trtaya sıkan ..... mıırlelerdir. Ebdıliga Zade Devamı 2 înri tuhifede İmparator karar verecek Japonya denizlerde müsavat talebediyor Uzak Şarkın gayretli milleri, Amerika ve Ingilte-redcn aşağı kalmamak azminde görünüyor Dıln gelen telgraflar, Japon-yanın denil tetlıhah hakkında kati kararını vermek Ûıere bulundu Japonya namına derme yan edaleceh ton tekliflerin Japonya İmparatoruna atfedildiğini haber vermekte, bet tn--.li'\ jı ıı,t..ı. illi.. ..s menne mukabil Japonyınıa ancak bene mabetle Be derecelinde inşaat yapabilmelidir va el yevm tehir bulunan "Vaşina-ton,, muahrdeal bu e-taı üıerina tanrım edilmiştir Japonlar işte bu niabeti kal. durarak yeriae yeni bir mabet konmalını yanı Japonyanın Amer ika ve İngiltere de bahrî teıhhatta müsavatı e ta anut. biç olmana buna cok yakıa bir .-.ıı.ı devletlerce kaTevfik Rüştü B. Cenevre yolunda Yunan Hariciye Nazırı da Adriya vapuruna bindi Aaaa 7 «haaaafj - TaVhrya H.-raiye Vakık T.rflh Raat* Bey bağan .j.-.ı-, a.vel M-,. »apariyla ya . - ı ve Yuaaa Hariciye Naıırı M. "Makalmoa.. ile Türkiye Elciliği vr Kunıoloalugu yübaak memurları taralından iıtikbal edilmiştir. Atina T .11 .- . ı — Hariciye Namı M. -Makalmoa., bugUn Venedik tarikiyle Crnrıreyr gitm ek üıere "Adriya., vapariyla karekrt ada^bta. M. -Mikamı*. T-Wih RüytÜ BryU hakki, tryakat eaeeek va yolculuklar, .man.da iki mem-

l.k.n alakadar .d.» —K t.l.l me-aalela. g ar rnyalrr ektir M. -Mıkalaıaa.a M. -RaaaHİ. " Papadahia . va " Plpinelh _ refakat etmektedirler. Bunlar Yuaani.tanın " Paılı. rlçia* M. "Poli-diı. va Bran elelıl M. H..(n.l .. İle ...ı ı.ı- YuaaaUtanıa miyeti mürarrallligl hryerlai teşkil alm.ktrdi.lrr Yüzme birincileri seçildi Beykoz birinci, Galatasaray ikinci oldu Yüzmede yeni rekorlar kazanıldı - Galatasaray kürckçilerİ dün "trva,, ya gidip geldiler ı,....I. ¦ Oeaı.Ieraa a l'ğlllf ili -aaavaf ;„ '¦ - . bul edilmelini iıtîyorlar. Bunun başlıca aebebi de Japonya ila Amerika araıındaki rekabet tir. Devamı 2 inei sahi/ede Yeni gümüş paralar Birinciliği kazanan heykeltraş Mesrur izzet B. ne diyor ? Misak tasdiknameleri teati edildi Atina 1 (A. A.) — 'Aaria. vanaaiykt va V fardık tarihiyle Çenetlere gılıaebta alaa Türkiye Hariciye Vakılı T-rlik Rasta" Bey bugün Allnaya uğramış va M. "Makıimoa. la Ankarada imıalan- ı olan Anlat Kordiyal miıakı-mn taadlk namı lirini iradi eylı-niştir. Ba matara*itle ı.ai. alanla nu-•aklarrla İki mrmlıkt arana diki mkna ıı killerin akılışmımadı ıei!-.t eden laydılar k.ydolıınmu|1aı \ Mekteplere leylî mec-\\ canî girmek istiyenlere Rcımi I.ı- |ı ,ı.ı. -.k ..¦ Hrglr.'r Yem bııılaeak. gümüş pıralar müıabahau n d a bu paraların relim bulunan yürü için beykaltrea Mearar û-tat Beyin, arka kıamı için dr Giiırl Sanatlar Akademili muallimlerinden Vadat Ömer Beyin erer leri birinciliği k atandığı malûmdur. Bu mütebaki da balı hakuılıklar yapıldığı *re <ah|ırlan iddialar Oıerine fikrini aoraa Mr ... I.. . ı... ıı ..- Mearur lııel Bıy drmlşllr ki: I İmdim, berkea müaıbakıya kanamak niyetiyle gtrıı. kaıaaa-nıpaadı mktııaıir aka. Bu gayat tamı ba şey.. Hem hu giki daa r kır müııhakada ak». Maamalih gümüş paralar mBıa-bakannda gn.dûtDm dıdıkudulaf-daa aaara Bİkel paralar aalaakaba. ana girmek iatemıyorum „ maarar İnat Bay, a «vaka ae kkyla kir para mi. ı bıkın a. gaip kaıaaeaş ora* olanaokgı kakkıadahi malt ~evak*e de dıaûştar M , rtıiyl. birçok müaakakalara girdim En yenilrrindrn Mil I ı..-ıı 2 inci »ahi/ede H.berlrr kıta lahilrmi ididir I.'. Son İktisat Vekili "Alda pull u. Celâl Beyin bugün gelmesi bekleniyor |ş Bankıtıntn şubrıınl açmak üıre Edieneye gitmiş bulunan Ik. tuat Vekili Celâl Bey. Trakya mı n lak a ıı uda iktuadl vııiyrl etrafında tetkik lirde bulunmuıtur. CePerili evin hikâyesi! İnsan kıyafetindeki cinlerin ismi Polise aaai. a MJ de nida .1 - ...ı.ı. »*¦*• Oa—..... ı ... aı.k hile» I"»"

Kocamuıtafa paşada Ali Faik mahallelinde müteahhit Olman efendinin evini kiroleıın taşladığı e anlaşılamamıştır. Maamıfih emlerle perilerin bu İlkleri, büyük Mr intitam ve alâka içinde Ou ı (Modı) ban yolundaki y Sime bavulunda icra rdî1mi|t)r. Kalabalık bir halk kütleli tırılındın takip edilen bu yarışlarda alınan teknik net ay iç, yani Türkiye rekorları kaıandırnıau itibariyle çok sayam dikkat olmuştur. Neticeler şualardır: 100 m-İn acr-bett erkekler; Galat aia faydan Orhan birinci 11 '17. İl. Galat aia ray dan Ilı III ikinci, Fentıbak. eeden Fuat Utüncü. 100 mıtre ıır- ~ beıt llıaımlar: Fe-nrrbıh{idın Mat-matel Lola 1,36 ila yeni bir Türkiye reko at-mistir. baıan geceleyin, baıad da ffUı dür. i. . -. .i'.ı.ı.: ı niçin İB-rum jjfı.'.ı i'-. ¦ rek ala i)Or. Oıman efendinin yetişmiş olan dört kerimeni mevcut olup Devamı 2 inei tabi/ede "Aydın,, ın kurtuluşu Aydın 7 (A. A.) — Aydının kurtuluşunun on ikinci yıldönümü büyük meralimle kullulan-auştır. . anmış vc halk coşkun teıahüratta bulunmuştur. /U.iıl fUa mİM la katırı «ılı. kır lalına »'¦r.pfe ....-r. Iıııiıi»» Utaabal aa anarlar klabaadj LeyU Ana Tnrgut h»a iki ataâarlar. «M matr. aakıal »kaklar latataydaa Haki | *.«.» I kkrk Beykoıdaa Saltan ikavıi. juO m.l.r kurba|lama Hımml lıtanbul ıu ap.alaıı klubflnden Aaun Tuıgut Hinim -U .,.-ı .'uo metre kurhaglıma eri Beykoıdaa İnat ı' birlari, bnıdan ıblarl, Feneri Orkaa üçûaeO. 10* atatıl kerkagUan • BeykaeaUa Aglk OlM ila grai T-r l,ı e rıh ıra kaa* rtauştir. Utnurarrlae Orhan .k. vr.. Beyi aa füha kçunrfc. Deremi 5 ıneı eaÂi/t Üniversiteli gençlerden bir kafik dün şehrimizden " İzmir „e gil Ünivorıiteli -, gençlerden mürekkep yirmi beş L kişûHk bir katile j dün " Analarla „ I v ylç limanı- g,( mııdan lımire hareket etmiştir. Bu eençlcr 9 Eylül beynelmilel "lımİr., panıyrrt-nı geıecakler, "lı-¦ 11.r „ de birkaç ı .¦m ikatta bulunacaklar , bundan -...ıu» "Begrama,, y Li ı geçerek harabeleriOoivertiteK genç bulunduğu bu kaatlriı fil— •aadllcıov "»'- !• ,,ıu~.'.j.ı-!ıfilenîn seyahati bir tan edecektir. Dün kendilerini bîrçna kadaşları rıbtunda ıegj mistir. Davutpaşa gençleri arasınd; Dünkü kongrede azanın birliğe lâkaydİsİnı şikâyet edildi \e yeni İdare heyeti seçil' Dav ot pata Genç-ierb.rl.g, dûn tL ledcn avvelDavut-paşada ki kulöp bioaaıoda . l.ma.I Beyân takti riya-telinde aenelik kungreııni akdet-mişiir. ErvveU reîlBey; kongrede ancak Ottu kadar ilanın bulunmaun-dıo mületelit bir teca türk Bir-l.gm Mnakbab aaaana bat giki toplan t, la rda brr ar kadaşua'lj ulanara k fikirlerini Mylemrlerı IIOa»ijat> Cntlr' lal zımgeleccginİ hildirnu) bu vadida uıun tüllerle larmı tenvir etmiştir. Devamı 7 inti $al

Eylül H=A=R=j=C=î=H=A=B^E^R=L^E=R Amerikanın karşılaştığı meseleler ] Amerika grevinde kanlı hâdiseler Anı ı ık.. halkının altıda biri, işsizlik yüzünden devlet kesesinden betleneccklir Aa»#eiha kltM-l ¦¦«i ımılmânln İta etu*ı (tatla kıı»U». , . . ...... sakata ..«U- «t r«*¦* d—,. . —I. M..laWİai aerasayedarlarıa MUUk l..l.,ı .ir»b ....... haseaaaeh kiı..-ılındı' tm envetlr .— I. ¦¦¦¦İl çal.aa». t*'¦id «erilini ışl lı^nıcUını hukuk •» üllMlıllfı ı deMMde »larehtır. .W.ı.lı »İr taraftan I.ı* (Of Ista karşılaşlılı ,¦>¦. dl|»f taraflı . ObiI-raûıdıki kış aıe , milyon Anı.ın.'ı. ...ı.ı ı....'. ... j(. İtmek «Isılla! Urda 1. -1| ı - 111. iıinı m.!.-.n kişi, Aım 1.1.. buii.il ıı..ıı eşajı ı..... atlıda bııi irmektir ıı. ¦. -.ı ,., I.....-k Isla ı-'.in eloaaa »ıblâ| la* ı mm mm000 dolardır. Aaserlkâ hakilai.il İm kadaı borak •• tut Mirle karşı la |dı|ı balda ııı'..' .1 aaUşkllâtıaı ta ta küllin dânya oaıın ..ok ¦Okkn Isereaesiei darla bir asarak Ua takip etasekteallı H.r de.lalla- şeyle kdyle baş mil,od allar) ,.(l*l.r».k ı»a*lauri yelinde kal»... şla>4>r* badar (OValaaSa) barşay dafildi. Fakal bakışa. AssevtMyı ba .a,.,Ha aar«klaaalş bul.a.,o*. Iha Isla l|ltâıa (ateeSaasensa »..¦-.-. yala. IşasUr. İş balaaaklar. Fakat ha pm. varvaık içle ddaıyaaaa tabii bala dlaaaaat Uiıaaraa kl ba da ancak -lak bar M* bale* atabil eie-bâleeektkr. Ohaldr Asaarlkaaıa ba eakıotay. ona kir laasaa | | |aSII afaaVa yek lar o. * ı --mı sa halt takip • Yevmi makale Mes'uliyel hissi Birinci laki/eden devam Bo muelalerîn rn mûhiraltrluden biri m»'um oldu &u Örere Tramvay ŞirkeHala yol paıaaı nemiyle leoelrrrı latanbul halkından birkaç ani İyon Lrs çekmiş olmseıdır. Sanılırla devam rdea bu ıu-iıiimal, yeni bir Nafıa Vekilinin tşa başlar bsş tetkiki tla meydana çıktı n darhal Had abodı. Halbuki ftçea. lerde de yııdıfımıt teçhüt, Şlrk nclatındın aal mea'ul olan münhanrın bo muamelâtı murakabe İçin Devlet ba. ı maaş alın nnıvaıtat nıeardır. Bu mm urların ¦--eri, Tramvay Şirketinin hayrat yul.uılugu nanl «kellerini e el örtmem İştir, ta Sirkelin böyle milyonI olan paraları karı ün (ekip aieaasına muaaade Icrdir. İşte bu ihmal ve an oıe m urlarımı un 'u-ile nekadar aı alakadar a bir misal teşkil ım fiyle bir snîısl, ki di I e.hlıj.1 ı -n Iıı!. -bu ihmal ve ırı dikkatini y Sirkelinin İstimallerine set çekilmeli şGpDieakâr Mr Mınaettir. llaıliDil karşısında sala kayıl kalmış olanla nn de tesbİl cdılmeıl 1 Uıundır. Çi -... o yeoluru, Tramvay şirketi bebene kal bir çaresini ta ...., ıı . ,ıı,. aenebi Şirkrt-ıı ı.ı kısıfa raenfaatlrrlr bu aaeafaatyolı meydi .ılyonlı laydl Ibelm «Iı*. b.( ¦Ilır,'., (a re. kea. ¦ııaf olan-"-'ı bir »ttiklel(tn ¦be İle Dun ....I.ı...ı.ı aaerbara re sılrı..tHik ile ıl. isal (erk-naıUeidar kadar yasala. , alamı, aı —-I alaal... -...h-• deraıeaıylemMenanpabi-atı a alalıdır lar .kl y nlara bir dersi ibart laş-lıi> blıde mnullyıl hlasl, tı-ta kırda biçıasl ı'mrıırıl la.eaaah i avlur ¦ııaıljıaı ılı. ak «a-¦ Un-,! çak ekeesenyet »ı. varrfeıteî İyi yapan eıe-ı keheasekall

haıal vı lakaydl auılırınlaleadırıldı jmı ¦ nııiyoruı "i kl'-.lrııın daha "..ım . b-Uu lireti* tatb.li. in.-,. ak a MitdraV, kl baınan ehsagf lir S-k.U. eeaalvr."'.-l. i. ı n.l elaaiş riM lıel farabellrra sahil n kur I ula bil Irlı. I I -ı Zade ,11. \OİSAJ ,.*..'¦¦/// C KARŞISINDA ORÖŞLLR \7\ İmin açtığı iflcr Ma aa Hybv laydaUr.BBaa Biaalil a iş varaaııi, anları IBar.kııiBdırmahdır H.aııa (k.k.T.tlaı la bar aıualaaİBİa eaerettıfl aa rakre babaaab k'.ırı edeı |a.0fcll.,llkJ.W.OOO,ılaklrlk. ^OO.OOO- aln.r,..ıUk 400 000 ¦areakaOOOOO el,ktr.k ..aaıjsâjvataaı .Ikaalan IM.OOO, doğurdu^, ı bıraVlıfıı ı İş kapılı R. Müthiş bir tren kazası o'du Br> kifi öldü, kırk da yaralı var Londra 7 (A. A.» - Ik. İren Glaıguv marketi mlaaynaıı livarında çarpıtın ıslar d ar Makinist aci ölmuşleıdn Kık-tan (atla yaralı «ardır. Cehrin bDtun baıta mkleden olomo-bıllerına variye iştir. Bü-tâa kaataackerın dok lor lan acele olarak kata yerme jıt-mialerdir. Çarpışma iki yolcu treni ara-aıada olmuştur Lokomotiflerden biri Atakıaıa fiaMaat (ıkrmyl.' İ enin da tm fa; vagonları ıç ıı,r gıraaşler. parçalanmıslaı-dır. DiVt hattm flıeri tahta m dem udur. Londra 7 (A. A.) - Glna-g«v ıivıımılaki tren km., da yaralanan iki lokomotif.? birisi nin aleyçısi de olmüşlCır. I.oodra 7 (A. A.) — Glas-goı '..i. k.ı: i'ınla yaıelan iki kadın, yaralarının tcunle olmuş-te Bu suretle Alealeıin ıayun beş olmuştur. Perili evi taşlıyan-lar kim? Birinci lefıtfedrn devmm bunlar mektebe devam etmekte kendi hallerinde yasamakta v e babalarının aldığı son model ¦ ıdıo.ıı feç vakitlere kadar çalarak eğbs»snckiedWWr. Ara ¦ır sat eğlenceleri de buna ınnmam etmekledir. Halbuki o civar halkının bir kısmı vnıat geçuaai bu itibarla da cglcne-bslecık veuulteo saabruaı ol-dukları »çta. araya çakcateaaeıbk girdili u hasedin şevkiyle komşular lernfından Oınıan efrndi-tdn avi İaşUnmtk aureıiyle cahilane bir iham aiuamak h'endd.f. anlaşılmaktadır Oıman elendınia refikan . kendilerinden p&phe ettiği komşuları poliıe bildirmiştir. Zabıta ne takibat ve tahkikatını bul irmediği için biı da Mim ııkretL-ıo taşlanan arka kum.un nk ağaçlık olman, birkaç eve ait bahçtnin bu kılımda I irleş-m ı bu kimin aI-aaalsla olduğunu leıbıt etava-iainî gmjhr|tırme Mt ine de hakikat te ıı.«n o'an bu e erle perilerin kim oldukları nihayet anlaşıl*, ağma aüpht yoktur. Ceman yekûn 10 Ölü, kadar 64 kişi Nevyork 7 (A. A.) — Mcnaı» ıl grevinin ttçOıvrD gflnll tilih-snlkadkleler atmıışlur. Şimali K revciler, ça-bşnuk ısCiyea bir fabrika aar-aaasrlan ita Ç.rıasasışlaıdar. Altı kafi gam ar/t r heyecan içindedir. Cenubi Karolın da grevcilerle Ur fabrika bekçılan aramada Almanyada hankacılk Berili 7 (A A.) — Havana ayaası bildirlyoe HOkflmet, Alman ıklııadtyalına pek fa.dılı oımıyan i murısesrlennia adedini labdıl ı\ n .roı banka esaeaeler tarafıadan şubeler sçılmannı menelmıştı' Amcrikada harp bitmiyecek gibi Mağlûp olan Bolivya ilende zafere ulaşacağından emini Vaaanajtna 7 (A. A.) — Ha-ruıye Neıırelın.n I apaı din öğrendiğine naıaran cepheden avdet ede

hur M. " Ssl.im.iki „ ovada rrkânıhar-bîye ile istişarede bulunmuştur. Erkkoıharbiyc kendilin iki Oç gün tarfında cevap verecektir. Keiııcümburun urdu vaıiyelıni cesaret verici asakiyett ulduğu ve erklnıhaıbııen a krn-lısaaı benmet ifade idin şarttan kçbar lur.tle kabed etmemeğe tetvık ettiff. Uldı. ilkelle dar . Bu nikbinlik, Paraguaybianas UısUlh ırr kelerinden utak bulunmalarından ilen gelmekted ir. Zannedildiğine gire, Bolivya kendiaine yapılan teklifi ancak batı şartlar altında kabu l edecektir. Bohvya sefareti. Paraguaylıların taahhütlerine muhalif olarak, teklifi ka bul e) tiklini, vaklıaden evvel bdoVr-m.ı olmala-ıa. pratealn rimujtı.....¦.....aa I l^e^aavavam-^avş»>aaaava , . imparator karar verecek Birinci tmhi/eden devam Herfaalde Japonların istediklerini yapabilecek vati yyette olduklarına ıBohe rlmemelıdir. Tekliflerde "be« . ı.. , . Qç. eısbetıaın k aldırı Um ııı. Vaşin^-laa\. muahede taaan laddı v r başka mııabede yapılman i ardır. Bu sınırlın ta-.il,.. bugün kabineden istenilecek Mr. Japonya, aynı lamanda saflı harp zırhlıları ile layyare taşıyan gemilerin laaıamen kaldınt-masım *<ya cetrl sakilde tahttı-dun ittiyecektır Yeni gümüş -paralar Birimi takifeden devam EaU karilerle alın COedıurlyai aikıl Daralar» rveinlırUİ de bea yıptına t"., Bİyaaada kailaaıl. osakla a'ae a.bel k«raşlar ve yır-mdvk a. aaaabU. keaaaı ı.alear Boalardan başka şisaatiya bada. katılan birçok T irk paralın da b.niaı eıeriBidlr. Iıtiklal .,,.ı.u-ı.. II* Anbaıa alımlarını, yeni ılynıl altınlannıda ben yaptım.., >'.,..- In*| Bay, SeaayH ?.Iıt« aa.faleklaUB tlO anı-ni.aaaaV. ,.,k*. aaaklabia keıkılu aşlak b —»i UfİBcdakle bil-. ıı .|iı> Slaaaaalık saasıaıleyfc ... ı-•.lllrıllıkl.ı. ıı|.J. ıı.ıjrli.'ıj. d* llıl, 41 yaralı var. Şimdiye de Jevkif edildi >ıpılan mikadeseda bir grevci SaUhU oidOrakavatylav A t lanla şı hu iade bet grevci almış otdağa yaralann teairiyle olmuştur. Grevin başladığı günden bu güne kadar on İlla ve kırkbir yaralı vardır. 64 Kifi tevkif edilmi yapılan tekm.o-•" grevcilerin sayın aı 14O.D00 olarak leıbrl rlnırktedır İHamdan kurtuldu Viyana 77 (A. A»—25 tem-muıda (DolİDaAa katledildiği gün) Başvekâletle nAbetçi olan polis mem elıel idama mahkûm edilmişin \ ı.an 7 (A. A) — ll.-ı arlın idam karan asoebbet hapı. olarak değft ıllmlntıı 1 ™ 1 Almanyadaki Yahudiler M. "Hitler„ e neden rey vermişler miş? Berfm 6 (AA) Havas Ajan» bildiriyor: MıHıyelperveT Alman yahudilrrı cemiyeti doktor "Nav man.. ıo reisliğinde bugün toplanmıştır. Mumaileyh irat ettiği nutkunda demiştir ki: Reyiamda "evat,, reyi vermebhğımıt yeni bir ayrılıktan İçtinap ^ "dı. Yakaıdıler. Alman ,shud mdiki m uaru lirama anıusda daha sonra bir aılaşmanm tahakkukunu gArmek bmıdıyle her şeye ta hminini etmelidirler.,, Bu .. 'i.,ıtim marşında |u ifadeler vardır : "Almamak vaıdcmiıi yapalım, bnımle alay etsinler, biıî ustib-faf etainter, bı Akaaa kalalım.. Rusya borç mu istiyor? Vaaiagto*! 7 (A A) —, Salâhiyettir bir membadan haber alındığına gAıc Sovyet - Amerika tor(lı tVı a kerelerinin akamete ugıamaaına sebep. R'i-vanın 100 milıon do'arl.k bar «bkrai ile ayaı akik tarda kredi kotavhkları . , . - ;. içm ¦ *¦ a-H ¦ Söylendiğine gore Keıkiciim-bur, kredi kolaybklan yapd-masına musaıllir. Fakat ist k-raıı red etmekledir.

Irak Meclİsİ feshedildi Bağdal o I A A ı Kral bir Iasi*namı ile Parlamento)u fe«~ hetm.şt r Yetki ¦nlıhahat.n U-fı.lı teabit n:.lrnrn..ıtır Sırbistan Veliahdİne nisan Atina 7 (Husuıll — Yunan Cumhur Reisi M. "Zaimiı., Sır-bbtan Velıahmne Salip nİşamnı vermiştir Yunan kabinesine muhalifte mi alıncak? Atına 7 (Huıueı, "Vcniıolos., taraftan'' Ele fta r on V iau,. jgate-lennin bir Haberine gore Ayandan sabık hamiye natırı M. "Mihalabopuloa,.kendistve teklif edilen Maliye nrr arelini redet-mia vc hUhOnsttle ttarihi mesaide buluna bilmek ı,ıo Har- ne aetarebni kabul edeceğini s*rlemı,t.r Almanyada yeni tev-kifat var Berlin 7 (A. A.) — Royter aiann muhabirinden ı h¦imlinin oldukları iddia edilen ellî kişi. g iıli polis tarafından "Berlin,, la .'Sfieasebeıg,, nahiyesinde yaCılaa taharriyat tın inada tee-if cdîksaaStâr. Taharriyala devam edilmektedir. Söylendiğine geae pohı tahrikat yapan komllnıatlcrin umumi karargâhını bulmuştur. fcON HABERLER î Mekteplere alınacak leylî meccani talebe Maarif Vekâletinin Ankara T (A. A.) — Maarif | Vekai.lladrn Mldtrik*>fll>ı 9lt aaaaaralı lı-.ııı.n keksaa- | ler, eablkvaaV laaarbf Vıkll eli ı idariaiadiki (>ar ve Orlaaveklıp-lerdr le>tl Mercan! olnuık lallyen-leeia mkıakaka ian lıkaalaıı i|atı-dabl laaalar dahilinde lira idile-ceklİıı 1 — Mflnkıh. .•aldlealae. «U * / l*M faıae ş: bu aaat * da baaby araklar. 7 — '¦....i- ¦ ı ... «delklerin mieraıaatlan 19/f/lVM eylül eunıartıM gûniı akıaaıına kadar kabul idi İnaktır. ) - Leyli =,.-.... .ani..'..... ¦,'.-.k edeeeaJaeaa eaı ı-ıt.ı. v* vhvkt ıdıerblarl kalar nedurler tarsfıadaa lelk.k edilerek, lOıua (ArOl a Vekâlssçe tahkikat yspılaeaklsr. 4 — Leylî sseeeanll.h aıkıakaka .raiıh.,, ..ım iştirak 'deeak Ba.ml.rte hats aaeaaaaeı lea şartla, pndardar : a — Tftrk almak "»eaıbl tabiiyetindeki TOrk aoyundaa olan çocuklar da ,uı ,;„„... b — ı ¦ -¦ va -'.m.iı.ı'ı ı.nı ü h i m bir tlbi tebliği bıçblr suret Iı 'lyeeıhll,. ı - ı. ¦ e.sapları yaıark.o İh kalıılar kullsnnaıyalyaılya ,ç,0 rll. limaUımeatnin h< ettl|l yaş hadleri e — Bedenır malûl, sakal ve k d — Velisi ke tıremiyeesk kadaı a — Zekân, ç. racnıup oldufu a ' ¦¦¦ i: i.. ı. ...iDordûncü a şartları hüıiyel ?ıf için teıbıl de bulunmak. ruhça haata, Iu olmamak. In< tahlil al-

buluşmak. i»., ahlâkı dlıl lak ı.şk ¦¦¦ - l' | I ' ı ile sabit ddeain urdaniyl. dik. • b„ .Şlladıjı •It muafındın ade pûD mektep doktoru, buh takdirde, intihanın yapılaVı kalka bUk Savat lablbl la np. a ¦•'¦ -ılımı ıı-' ... aaaaıaİBi %%— veeileeek raporla, "a- tart. kıta*Mb»d.a. kiyki kas kay .btı.ır kry»alıda. Vıek eaaıbala İle şartı aaeklıplra aLscagı MsaUlmUr aaaebal msıbaUayts labakhak etllrllanmllr. S — ImtlhaB eualteri brr ıınıf aıeceanılıgı Içla syrı ayrı olmak ¦ VsbâlM larılıadan lırtlp olunarak ,ı.<rı.İr. rhl.ı 4 M....ı... -i.-...., her \l-lâyet aserkııİBdakı lisede. Ibe bulanmıyaa Vlllyetlerde orlıasaktıp lardı, orta mektep Io buluaasayaa VI-Uy.l BseekasleelaaV MaarH Idare-da Iı yaşa'aeaktır 7 - la.'ikaa kaavasyoolan^ Uaeseıde hae. eetaasek.eal.rd. .¦t,,--..,.. Maar.f idareamde Maarl' na tu.l.•.... >• reiıH|ı •» n-ı tışekkOl edterk knıvılıroa Uf afi n-dan yspılseaklır ..i'.,...-.~ .......Ml elaraklır. • — MOasbaka Imtlhırdarı "Terkçe - .,'.ı.ı,-ı -ılyaılye., -tarih - ıo|rafya ,. delilerinden v i atarak I. .1 '¦ . . ¦ 9 — V.kil.' lir.İmdin gdSHİe-rılacek aaal ııı'inı ıns.ıkaa kaasu-yasdarı Israhadan lalene da tam saal 4 da afUrak laleke] Irka} aSaaııabl^ 14 — M..b.ı. •avlıkaalana eeraplar. ba ¦¦ ¦ ¦¦.pılaı leva Vaki I.ı laralıodaa gondarUalş ela kâğıtlar âmine yaııtarakhr. II — l„.ı. .... ı .. ..... raûhüı »biaty işa ralli 17 -miUv.dd. taktır, Yı ¦iaradâınh kaı>ı II — Ulekaalar l/>/l«t ı.ı.ı. ve »III va 4/J/l*m tarih ve »1*4 a.a.ar.1. laeaıaUaeVa lakevrl ııatthaaJara a.t kakaasUrl dak.l.ade ı - ı II 14 — «kübik. .-.Iıbı-larm. yaparak adsa beyetıa reisi, asakBae muvsfık olsa meral aalları kabul İla şanları bil. alaalana adlı. ve kiviyi kin ım tuk İt .anık kendi artea foln|ra(h birse vrtıba veree*kn>. Aaeak bu vaalkap Ibeaı edealer baıtlkaaisra Hjtsrsk avtieHreekHr b — l:-l.' . . i(İn 'ı.ı. . f .-İr. ¦Oddrt laasada İmtihan bahtlar, toplanarak s.u'üne |Ara bir maıbata va komlıyon liralından İmla cdUee ektir. e — Maıbata : IssUkaBan cırysnı, uıal taıflarının açılma tam lavtlkaaa işi Irak edVa

d harlnkı adetleri ve kap adan ı. ı,ı- ı- ,r tn,1urul„khr, 15 — Vefcâlel eaasara o.çoter.nl -.!.»«.-asra asık.adiyle iealıhan k*[ıll.nnı merkrıde lıtklk vtUrreebtlr. Bunun Içla İmtihan kasılları bekeaaekeJ -Btıkan k.n.(l gka sari içme konarak mfiburlınetck va işenil lııkhüt'ıl olarak asaıhala 1le harlâkta dl|ı.â.a dıfıaye ledrlaat anıanı müd.ııl-tûne fd* deri lar ektir. 14 TSrkcı 34 Eyltl pat. I Teşrlnleves rafya natıka. |âaâ iern ıdllslakllr kaç saal surıcv|l l rinde tmlısae. II. YvkaraUki aarlU. dık.l.ea leyli raııeanll.k imtihanlarım kaııaanlsna adlan Vekâlsl taralından (aaı..Urla aaa ataaaıaktsr. 1B — İmi inanlarda muaavi dere, eda eauvsMak olanlardan aehlt ıa<.kl*rı tercih aleaseeht ar. !• — Bu taoılıa nunaıp mahallere anlmak luretlyle ilân ¦ealıılfctar. İmtihanlar nerede yapılacak? Imlihaalarm icra . yır'-r.n Malul aşağı il Ski 1 Adana E'kek 1.» ıı, Ankara kiı Harıl. Antalya erkek ...... Afyon ve Edebiyat İmtihanı r, Riyaıty* Ira İlhanı patartrıl. tarih - eoj-ı î Teşrinievvel aslı İ nn ¦ırfının ûıe.k.k Bal,!., Mı l-, Ço GOBiCahaae, b| İneli. Kırşehir, 'lir l,n Menin, du, liıı. SİDOp, Urla. Van, Zonf Ieriyle . Bursa erkek lisesi. Diysnbebİr sesL Ediıas lisesi, si. Eriııroea erkek lisesi. Gaitan tep. ıray lisesi, lımir Karı liırıi, Kaıayıeri Hissi, Kon-ıa İn rai, Alalarya kteal, .Sivas lise.i, difsl liaeaı, Anlı-erik. !¦¦,.¦„ Bo-nakkale, Çaokırı. rıiacas, Giresun. arla, ı, ,ı. KlrkManlıa, nlaıaı, Mutla. Njeda. On Siirt. Tekirde*, ıldak ortımeklep'• ı.ın' Mıı.lıirlutû. Izmirde üzüm ve incir satışları lımir 7 (A. A.) — Eylülün birinci gününden altıncı günü akşamına kadar bir hafta içinde lımir uştan on uç kuruş oluı paraya kadar 1650 çuval incir, yed) kuruttan on dokuz kuruta kadar 32,64? çuval urüra latdmııtır. "Cevizli,, köyü yeniden yapılıyor Akseki 7 (A.A) — Bir yangın neticesinde harap olan ve yc^ den maaşına başlanan Cevirli J.^ ,,, (nMatı hayli ileılemistir. 105 evden ibaret olan bu invaatın Lûmhuriyet bayramında bitirilmeli için çalışılmaktadır. Ziraat Vekili "Giresun,, da Giresun 7 (A. A.)— Ziraat VtkiU Muhliı Bey bu ubah Gulcemal vapuriylc buraya gelmiş ve şehrimizin mülki ve askeri erkim larafıcdan kargı. lanmıştır. Vekil Bey iskete ı.ı-, • dadın ihtiram kıtasını tef tıp ettikteo sonra belediyeye gelmiş te bir müddet İttiiii.il etmiştir. MuhUt Bey Paıar gününe ¦ dar burada kalarak tetkİı hu» ıEylül S —ZAMAN— .i,; kalmtf dul kalıktan İn ederek tabut ardında men çkkinliUrri büligiyle Oltaya atmıştı, arkalında geçecek iki

der cıı -i doatlnrın bu releri, koc namın henOı ¦Koniyle gol yan İçinde kadının yanı bafında ıtaga devroluna halar re daka biifob çirkin şeyler o yalıda canlandırılmış!!. Frınııt 'ıl İm. o küçük eıcrîyle cemiyetin nerelere kadar dÜşlügûnO tnıvlr etmek iıti yordu. Fani Ahmet beyde yirmi beş aene <¦¦¦ " kalbim. diye memur bir şiir yatmıştı. Bu da olüml- re meiar Ilı aliknlı idi. Fakat enler bir yarı olup şi biyle »e aşka ılnÜnıt edilerek kaleme alınmıştı. "Bir nınt Slüriiı ? » ynyıaı Dor-denlnklndeu de. Fani Ahmet bey nkıudeo d* gaaeMir.Çünkd Inmamıyle bı yattan kop »e odilmufti'. hayali re hatta mlıahl gibi goVönGrıa de baştan ı ¦ | . hakikattir, hiçbir utırında hayal yoktur. Oılabnodı mil ahi görünmeli ııa taa'.r ıı ıı.ı-ıı I..-1.1. , . ha ime t tir inek için ihtiyar olunmuş bîr kalem cilvelidir. Biı bu yan yi, muharrir ailaB aran ada yaşayan unu mî) e tatili t. i mertçe laıvîr ettiğinden dolap belendik. Fakat Matbuat C-m/.yetİ-ala, o yarıyı Mr dm gibi okumar-.r.ı itler ı Çünkü genç rom «cırının gOıterdıJl ağır akıbet, o cemiyeti teşkil eden iaaanların kepoi içia de ınukaddrrdir. Fakat Mr nokta daha rar ve Mahmut Yeaari Beyden vakit bulura! önada bByle mertçe ve açıkça taarlr etmrılnl rica adariı ı harrirlerin hıyatıl.. Bire kalma muhırrirlrrimlıla ölümleri kadar yaşamaları da b* lıciadu-, facia kl bunu şen Mr şekle tokmak anki meşrep Matbuat Cemiyetimi i İn bile etinde n grtmet, geleme t. Zavallı muharrirler I .. B. Avrupada muvaffakiyetle çalışan bîr talebemiz Avrupada talini İde bulunu gençlerimi t d a a harılan, çalışkanlıkları va durthHÜV.I.,, il-bil tün muhillerinde naran dikkati celbe,İrmekte ve Türkün namını yakı* İtenektedir • 1er. Mahkemeyi Tam yut dan Ziya Beyin mahdumu olup A manyanın Frankfurt Anunayn şehrinde pedagoji takati atmakta bukmaa Ba di Ziya Bey dı bu meyindi bulunmaktadır. Bu ayni lamındı orada mrmlrketimita dılr v> rdıgi müteaddit konfer antlar la büyük bîr alika ¦ bilhtma ilk İroni erirrandan dolayı Maarif Vekaleti kendirini reamen takdir itmiştir. Badi Ziya Bay, gaçanlardt "Sar. karraamdı aayabat adaa va muhtelif dokaı tı :ti (alcbeai ndrn müteşekkil olan talebe grupuaa İttifakla reb intihap olunmuştur. Rrımlnıiı. termit ettiği bu bey. aalmllal grup namına Badi Ziya Beyi "Sar..da mtçbul anket me lirine çelenk borken güıteriy or. Almanyaya buğday satacağız Muhtelif memleketlerle müzakere berdavam Ziraat Baakaaının müteaddit meaılekatl're buğday ikrarı hakkında yaptığı mioakrrelre nıtica v redir. Bu mayanda A'manyaya buğday ihracı lininindi yapılan nıüııkerat bir hayli llcıleıuİş ve hatta Almanyaya ilk ı 'manvıya ilk parti olarak '150.. ton buğday ihraç rdİleeektir. Ziraat Baabaıı bu • ¦ rarfınd. şimdiye kadar turradan~9. bin ton buğday aann almıştır. ¦1°W„ va -1-33. aınılarl tırfında bıakının köylüden etmiş oldufu buğday ¦ IS-'dlHl. tona keli* olmaktadır.

Cumhuriyet Gençler Mahfil ve Uzun köprülüler Cumhuriyet k.. . . maki ili, "4. temaii vermek ûıeee Uınnkuprü Halkevi tarafından ar.gajedilmiştir. 17 Eylülde buradan hareket udecnk alan gönder ?1 Ey ûl cuma günü şehrim ite avdet edeceklerdi'. Madam "Raşel,, in başına gelenler Kadıncağız sabaha kadar esya-sıyle sokakta kaldı! Dâa gere aaal M ceddalrri.aV Ankarı eaddıaindı garip bir tak'a olmuştur. Madam " Kayıl ., i « n m dr bir kadın l-mmndıgı bir evin kapılı ıınOnı krndmn- ait hullınevı,[ Başvekilin Şark Seyahati Ban-kal kı." I .,.».. Sark .ı ... yapa rafı aryokntaı ana kaman kentrn hamın tnnyftht rtanhşth kanat Paşa kaaokan-eVa tramrta Trahaıaa gi«Wrk. Eraneaan - Kara • BeyaaM - Van Maş vanyotkoiao do aaraamta. aaara "Diyarbakır, i uyara* adtı.k va aradan Anhuraya avdet »yt.ı-ı.kı.ı Baş.ekil Paganla ı.-yaret tdr erkleri vılar-tl-rdn İMıkbal hainliğini bışlaaat. mıytı mubavıa miktarı Telefon Şirketindeki fazla para Telefon şirketinin abonelerinden aldığı larJa paranın 220.000 lira '-i ..... talışılmıştır. Halbuki Şirket şimdilik yalnıı lou,0ÛÖ lirayı ilde e itti i i vı Mar atırmıştır. Potta ve Telgenf mûeliîrîügtinr müracaat ederek falla parayı be-l.-lı-, .ye teberru edtney erekler ini bildireD abonel erin i -i -rı meıkâr müdürlükçe Belediyeye bildîıUe-eaktrr. Leylek - Kartal harbi mecruhları! Leylaklar le Kartallar aramada vuknhulan kanb ..v, ... . kartlar imi il haberdar . ı... . U Galibi mag'kba liyıkıylr anlaşılamı. yan bu harpte ha- İki tarafın da bir hayli laytat vrvaûş ollugu anlaşılıyor. Metruk leylerden tonrı yaralı kartallar da mubarab* meydanındın dÖomrge batla m ıslardır. Evvelki güodrn beri İki yaralı kartal Halkı demirli duran yelkenlileıln direklerinde ı H ı V 1 - - rini • eiler bu mecruh muharipleri tedavi atmıkta ve karınlarını doyurmaktadır. Şehİr Tiyatrosunda yeni eserler lataabul b-v l .... Şehir ı...' onana Tenehaş. I.ak\.unda açtığı kane-mUl (aa'lyrl.ue aikayat vermıet,». hVnara ark iki yrai tıyatra ¦avamınin yaklaşmam ha mh pla provalara fcaş'aeaah harem a fcnEyhhen aakaahataa Mbara pre-valara. 1 ktnraa. r ı ¦ İdi aa hastam. Hırt ı lışlııılıııl %w. Ba aaaa ı-ı-ı- ntaereen • • y ı ı - ¦ .'. çak aa ağladır Bkauk maral ııırfaı "tn>".' «kiır Ba m.yanda Alman şairi -Gata. akı "Taaat. a. a "Hamlet', I, "KralOdip,. I va Hak bot, II. "*W.m Seajen,. gibi rıarlır vardır. A nar 1 ¦¦ alıtarn ¦,....¦»(. Sıatılı ederim T' V.- para , ı -ı'na aıanken va j ... .... ı. - .1-1,1 «ıi-.ı.,• ,'.-ı.iı--. .....ı gara .¦. .ı.ı. elaifrrr. rVev parMa ıı OM ...... Şarıaavan. oıraı ınaaada onlara rı- >rl" IfitH evıar aı.Jaı(lır. Ba mlı4t ..... ... laMıııaı. k Otrf ¦]¦ - .i lu >eıta ¦ ) ı . .... (*mıl r- ,.'-(...,..- oa da ¦ ¦ ¦ ı-'ıgar kr rtıarrlladair lalalar, llrpal gırfadell if .ı .'. '. İyi .....-ladırlar Nihayet AaVtra caddetiade Ahmet Iİi'.it k' ı. pı um .ı.. lam kartlımda 8) numaralı evde Ur boy oda bulmuştur. Madam odayı gelmiş, patırdı yapmış vc üç buçuk liraya kiralamıştır. tunun uıerinr Midim "Rıı-I demîalrrdir. nda Hantma — Ve biı *rnl tı yı da lana turalımıı Bu ıııiyet kar

¦Fi.-1. ... .1» '..H.1.1 -.m . bağamı I ı fakat biç Mr aeber kaad aunaytaca baala-mıştrr. Iıa müdahale atataş, fakat klana atan ava ıha m on kakıl Vida mm egyan aaaahklar, treaaVr. --..'la. araklar giki birreh parç-baaaa mmakkrp ra oklu çak oUuf. lala. eVahe l başka ka yara nak 11 d Ilım | mistir. Mıd.nı I..-IIIH1 başıadı oabahı kadar bekl.ı»rfv karar var-m ıtır. Dün gara krndla nl poTiı mukafaıı itmiştir. Mettka bu ladUreaklır. Bir Sigortayı dolandırmak İstediler C.uaarak mükafata aamoriarvkt ukU ka Hak lajartaa dıhndarll!ı|y"i meydana fahaıatışla. HaaVnr şadar : Şehrim aaa lalana, bar E/nam •arara alt alaa vr kl»na*n katı'in İktrve adea kaytk ha aaak OeVkaoami-m »*a-k ka âereele ıııı m il.. Siji-ı'ı h umnaa un !>¦11 v: vapura koy mu şt t pur Odcıaya ge'dif dengin'.n ortada olma tür. Bunun inerine t mış ve ı. vapuı larıaa ramnn rıl.i. jı re i:/ -ı. t j I dolandırmak .ı'-ml.j AUkadarlnr hakkındı laomıştır. Fık.t Gürültü cezası bin lirayı buldu Şehirde gürültüyü uıttaıl için bMrdiye tarafından itlihaı edilen tedbir İare muhalif hareket adan -'n-.'ı kir ay larfındı yaı.laa para ren liri kın lirayı hulmuttır. Bundan maada henüı keıbi katiyet etmemi* mühim mıkdarda erıalar-da vaedır. Kasap çırağının eli gitti l!.ı ı ı.. .... id. Tahmil aohagında haıap Hakin Eiendinİn dükkânında (ıraklık yapan i .... ¦ .¦ ilmindi bir çoeırlc dOn makine aıken elini mabinry* kapbrmıı, ağır aurtltr yaralanmışta. M ¦ . i. :..-!< .-ır kal dini m ıştır. POLİSTE Misafirlikte oluverdi ! Dka bir art mlaafû- g.ltıŞı bir l..ı i. matın n!aaâ)tüa. ..........H..... . , Jc oturan Mrhm-t kaptan dOn mahalle korıuruau Saai. yr Hanımın evine mlıafa gıtmiatlr. Ev aaVAVI ile maatVr akadan kr. rulon makabk-t edr.leriua Makata* kapııa bâdtabaa ald^ a yara yt-hdtvırıodş. ka gayri t¦ t.i kaldı, şn-ıır.n ı- >. Haaam laryada başlamıştır, l. rı..ı kıplaıun aakl.i kalpten oldügü aalaşıımıttır. Duftün evinde facia Sek ra.uk oturan Sreval kanam aka. o;|.rl.n aaara Ha laa ııddaundı Sk numaralı hanede yapılmakla eılan gorkmeeanln dkfa. n> ı- -ı y. merdivenleri Miat birdenbırr muvaırnaıinl kaybederek rUşmBşlaV. Şevval ka mm aj>a taretle yarakramaş aa karayı Irala.• Car.ak Pram hanken a a. nc kılaarınaışra. Vapurda dayak Sııt 6 vapuru Adalardan grRr-ken Narım vr Nurettin ,anında İki Şerhler= "Ezelî ve mutlak bir kanun, hilkati idare eder: Tarakki kanunu).. Hayatın sonsuzluğu içi nde herşey yükselir. Sukutlar, hatalardır,. Camitle Flammarion Şerh ve nah: Camitle Flammarion, bitim gardamaıda da şvhrel atmif âlimlerdendir, iılumü Hicrinden on se ne bile geç-m/>mİftir. Çok ajır fenni mevzuları ekseriya hikâye •ı.luf,île tahlil ve teşrih e

anlardan herkesin zevk alıp müstefit olmasına imkân verirdi. Bn meşhur âlîm. Kâinatı tarakki unun idare etliğini söylüyor ve hilkatte yükselmenin esas, sukutun da hata olduğunu iddia ediyor. Bülûn varlıklar İçin tarakki mukadder midir, her mevcut mutlaka yükselmek için mi var olmuştu Ha* rast istifa ve tekâmül kananları datayısiyte müra-* " vı davet etse bîla insanlığın ezelt naûbi her halde tarakkidır, nmrkzir. Bamrr sarimi, bm kar (....': i'.t.i.- kabal etmez surette itbat ediyor. Ohal-de fertlerin de hu tabii kanuna uygun bir hayal ge-çieemaleei zaruridir. Ba da ee'ıaı hafünden daha iai yapmağa çalışmakta tahakkuk eder. Bugünden iyi olan yarın, her yı ferdin tarakki kanunuma İntibak ettiğini çı,'lr'ir. Bugünden fena edam varın ita kanun harici-,Jr kaldığın* delâlet edecaği cihella feci birseg o ar. ZAMAN Yenileme Kanununa muhalefet Davete icabet etmeyince mahkûm oldu '.•>¦• .......| . »rmurlanndın ¦•mail bvy. .Iı.ıyal.nn yenilenme kanununa raukalif karrkrlt.n dolayı Sultan Akmel ... ı. .... rnohkamral tarafındın *IJ lira para etta-ana mahkûm edilmiştir. kmail bey.» ı-lı-l- n.ahkâmiy*' ti şudur: Ilır lala karala alaa I» maat kay ba tat tarafından va -d.!m.ş. fakat «ava evrakı Adkye yangınında yanmışta. Alacaktı vaka dfcdknıe ...a mamarhaa aat imiş tara mamura i. İM.11 beye Bl— gaad-rmlşüe. Harbuki l Bey .... maaaa'nnon davetini Iraket etmemiş bunun (lıv'in- meaelr ıera hakımlljin* intikal eylemiştir. İcra hıhiaıi Innıil Beyi "2WJ„ numaralı hanu-nun mırldrl mahauıuna tevfikan oo ba para ¦ makkftm ve keadkurû tekrar darat ı.r l.-ı.l Bey icra fcafctmtaU ba daratinaaa icabet ıt—ima) va makul kir rtâaa da rrrarybrvaam ş tlaagu.Jm aaıkâr kauaaaa T5_ lan! aaakar-ı.-ıı ¦' . harfi haaaaae t..(.kar. .-. ı. ı .. mahkıaeı ar m.kedılmn vı 'MI., -- para erıaıiBi mıLküm nunuıtur. Bu mıdda dı ûç aya kadar hapa raaaa da varda. Sabıkalı asker kaçağı yaralandı gkn FatAta bar amm 1 akman. Ur İlk I ıl bnçaang* luştkkhıaaka aagam akarak yarala n an-hr. V.k. , oarrtle alma., Saa»kakUrdaa Alıvad ş n.ml.l-mıruf Nıtm aym tamında aıker kacagı da oldu|«adan atan ınmıa-dan iaııbat mrtau'laiı kendilini ar arakta laıışlar. N.kayrt memurlar atbıhalıaıa Fatihte muh-tatî aldagn *vi ..i-.n.uı |kr va kandinini yakalamak Icia Mrtibat almaii'dır. i:.— . a - faraai Fıtıkla anb-. - t • • eıbarhan mımmmr 'ır«l ad» yaka^nnaş aa mnrkaaa gfck İlmik anar. yala eaUu-.aa.al.r Sah, hah .... . m alan, yit , •ıı miş v> uıaa. kaykataalş kabadayı kir eynara gıkl lara vrlaaada ,."-"><*• ka|lımi|tır. 1 ¦ - ı -ı ¦. atr) rtmrge ı . ¦ nnşlar ve n!tindi;ı batındın yaralamışlardır. Bîr kurşun yağmuru allında kalan tabıkab İşio ş dıgını anlıyarak durmuş ra yakaauu ynidın mı mufların rlioe tealim etmiştir. Samkıtı aıker hacagı. başındaki yara Dİdokça a^ır olduğundan, br-rayi Irdacl Cerrahpaşa haı -ı- ¦ . >' r .1 lı. ; ¦ ı. Ç^bytesem tesiri yok -¦Jassam gBnSİ razı değil Valiler arasında Saa gü.larl. muhı. hlakaa.arın. defınkaklırl umakrlaı aaden¦tmtankr. koşaltı valiam bîrdin »kilet ea..;.. a t ınmıa gibi alelade Lk İr a cok .¦ ı ..- b iye-

tm erbaplarla) eraşarautı lOıüm görmediler. Hatbakl vukuı gelen şu drgiaiblih dikkati değer b ydî ve tahialll. halkın dibi alaka naı uyandırma*.. Evet birkaç Volkan kuraca vı. ar. batana, a ruuthUglaamam Uaaa tarikâtde çok -,~k gaeakhr kaekarlerdenar. Dakakya Ve kak t. kka-la ka kara., aa gda laımılhlla aldı, dûtûnUhnrgr dagnat na ?_ Bit Mı dOşkncayl gacirjkra. ır-brari bar rHatla. O.maalılık va Meşrutiytt dıvlrlerindrbl vali eri hat-Udlb. kanlardan ev.elk.l.r. idare knyatrmb tak ka dantar aa ¦rriardı: Idnrai maalakat L Bu daabama knkıki anım yarbada Buymakta-. Van. yakam gOılaa ge«aryerhatv, |kıa—|l aagd. Bayta kir »ryi a.,--- , - aaa aaç aayarrkJiaray da alarai aonatakat noMlkaaada muvaffak "la.ıla-ı yani hic Mrşey yapmayıalırı ıfilba İle, anlı mü-kâfatlaadırırdı. 'I-,... . -ı . , , kana a c.kl drvİtaVn kakao adamlar*, yaai laır.mo itaplar na va aa riboltrial ba tarifi U.ak ıdamiş ¦ ılıri. Uahahl voJaala yük—kaka Be umaslodaf aaemlarm ml nanUaUnrıaa ateşrutl eaaılara gara tafiıra 1; maktan raman kafay ta bi'şeyler yapmayı dîltûnrmıyoılard. Meşrutiyet devrinde valilik anıt iıKiram elOgl vanfalan tamıaayle gfirıbOma alna bar yak de ad e. eh haarr atrhr. C—kariye*, har ad devrin an. kal veya a.rur Jai| ma İli, kat. dı. Çfiak- mılh kar.-«lir m.lata kâmart etmık ra yurdu yük »»İtmek ¦mklnlarını daraca derce gibi mamihlana dı nekr yapmaya aaeebur oldaklırını o imklnlara gft- | re mertebe mortıba tayin eylemiş-] ti. Vah. mutlaka ¦ nıVn kata araktı. yaaVa, mafcvıplır, maalar. iktiaadl aakalnr. harta ¦atar ka hakimli mnaryi gâfi | larvada lıhtllnr ıtMıılıkti. Dukdıye i...... braaa ı.. -- ı- i--- i-......auwet.fi .. . i..- . i- ¦ ¦ ...l.yrti de tak fcaıaaı dıvramyar. ye kfty kaaualanm tatbik Ur'al ve e.ıkd.y'l gralerua. bay ¡an yriıt'iTBie ı»ı«. kandı miat ianrarla b.r nalda hnhnı kara» ımk marttı r aknaa. ınaa karana h-t liralını rnank ha fak bnerek n|raaaa. | akarı 'uy g« - ' -.-.ı.,.. rerra. m-aulan •'>¦->¦ rayaaioi gfidın. Iktudl taşrt • ı- i ...'ı.r. ı. k.lın. .me l-m ı-ıyımırl» lı tıl rlmeal ve a Murakabenin bulundulu ratiianİn iyi gürüldulûna ¦.i -ı. .. .inlenin iyi t'.r.riba îar ....... n .... ita bitim ton idari değiş len çıkardığı' netical— Yangın başlangıcı Dün -;!( vakti, Ediraeka Atİkalipaşa nuhalkaunda Fak oğlu lokagıodı 89 aumaralı I ''Anııtaı., in kiracı olarak I- ahşap evla meret iven ı yangın (ikana, etrafa liraya*, mrdrn löndûrûlmkrfir. ve ça-l 'ar.'"'" andan git* gra.> "i.nı.a.""<« »».aı a«-U/.la-l«-ı tonaaaana ınldn lalaaaadarıa. aafaaa-ak ka ır<o lauuarrrarl* ş kurar tvraıalr'ıf.'. Bu tarara ».>-'.. - fo* <*' •"«'I- a/ıaaıahr.. (apgara Maaıa aarferU alan ¦ ffalau . da» 2SO mil „ ¦ 11 .'i » rlaa ¦ ffa laaıliılnde araalta aa .alıl. ,m,lf-,l~ parnal'adı'. fl/ aflı va gdıan ka lapparrla* aallaaıfmafU la(U».'dıgıntfın l»'ı < — ZAMAN — J

Zaman Ansiklopedisi Milletler Cemiyeti •Milletin ı ... ..-il M.eılfi yarı daimi ..- -ı.llı-ı... ¦ boyn-. -1. ¦ ¦ n ........ ı ı n I» 14ritırlmildin biri Milletler cemiyetinin a a ait bil teşekkü kluğunu toruyflr, ee-ı«eılyoruı. M. l.ıl. ı Camiydi \"l>........¦ dr ParUla toplanan talk konfetin* amin «iırul -erdiği bir teşrhkaldür. Veetey muabe.tr .i İm İr,.Holden ı ı lirdir Mılltllrf İı ıı. nı 1*1* «enerinin IH hn-.aa.ad* mltldık dc-lellrc II* Almaa murakhaıları tarefındaa tm-snaauan. HmuVa gur* tanecile. Ce—re*. rrm.. .1 t laman Ufkil ttt.g. ses*-mi k-..M.« BaUUeUv C—ndı m.rb—aVa .. «naml kıt.*. ...*>. ne.aafaa tephhül **V*. Umaml »,Uma* ba* aSehtU» «t mmıhaıu İBt,.*h *d*f. labal bar de.tdın bir nyi (ardır. Aaaya mam yy «a ıa-mantarda. yaba* Uıum goealdukıe Klima adarlar. Camiydi* m.-l. bu[ftk daılallaria aUŞUM, niebden im.-i- . - .... ,1.. . ıı... , da d.. .. im iı. rd*n d<WI mümemllatan hseeakal **Vr. Midi* M*di|l taktırdı İıaaıaın «aynını, umumi Ur i(timadı İranın marıfaballl* artırabilir. Mrıllain kararlın birer emir .(.(.I. '.i.. ta**ly(dlr. Ulum baaıl -'l- I..- toplanır, lakat ıiD.ılr Ur krra toplanman şarttır. 'ıln'ıi. (imiydi* dünya (utkunu allkadar eden meseleleri meııubahı eder. Fakat . 1 . ce-miyrtln Ura heyeti mevkiindedir. Ban muayyen latiınatardan ma. adaaında meelia de, temİyet te itti. lak İle eey eerrark meıburiyrlin. dedir. Daimi katibi umumilik ee. mi ye tin faali ye tlerioe göre daire. Irre ayrılmi|lır. Cemiyete girecek yeni ... . aü-tüıan ilanın ray w kabul di M..Inn ahhimına göta ..mi., lıaaından bir daılrt miaah abhim UUIına harbaaVeeh olura* • d*«l* but*,* cemiyet ....... kana İlli «ir»., ...ıl.r Oam IşU balla U aUıhrltrr a -..l.ı. maa.aa.Uil* riai haanle*. a-a har*. lk..«* t««*WI** ahular. H.ı-~ Uynılmılıl laana-atk. milletle! eteri ya ti hatiaaVfl neıdm d* lea.il edılee.k beş.d<reıu. Ah. al tahdıırlr tan.nmaı. Cemiyete fi r*a yeni lıa c*mly*t( g rmedeı e.e.l miaah ehhiaaeaa m.halıf heı hangi Ur taahhüde .,.ı. >!.<•. ı la.hhOltl. ok Mandalar .ermek te cemiyet buh ukundandıı. Milletler Cemiyetinin maarafı. I ¦raunda niabet dairelinde tcı Siyah örtü Yaıan: Doktor ll.ıv.ın Sükuti Bey Batan: Hilmi kitaphauısi il.! Jc ok tor Urdan hıyli edip. şair ıe romancı yati|mi|l>r , Belir Fuat. Naıım, Cenap. Aptullah Çer e*. Şeralettia Majmumi, lıhak Sıı..' lotueUileriaııdr bulunan rı'ilıı.-'.ı bir hatta haileler a*yr*dılm*ı kı /.. ¦ I rtaaaa Sak i-i Bayın romaaıaa da • bm böyle bir lanmıa Ik. dohto. [Irtal. glrâagfl lytımai a. İme bre İ {*¦ hiriam hitap bakaç kı adıla

1 fama »abı t nianfumn aaaarak * akne!ak. Halbuki ma.ıu biaUVtüt, .t-ltn* ı I". * t ea " | "Siyah ürlÜ, , Balkan h*rU la'j.|uunna taalluk ediyor. Muharrir, İli*t bu faciama ı, ıı'yaşamı*ı" *, Edim* mOatahkem m. .kimin aldafaamn* iştirak etmiıtir. H 1 Emri yarmak içıa IlıımgeUeı ," kam de o (anada» alıyor. ~?; "Siyah Orta, . g*a( *• ham ıı Uma EaVn* aMılıı. devam ¦yİmbın harbi guakganiiB* teeriatalûp ettlfı Uı Urıta attığı matemi örtüden geliyor. Fahat romanda a bu* va onun hayatıU balatalarına .....ya kadar birçok •»halele, (ar bl Uatat mahir-rina dâyân"kremi, duygulanan bı-ıan Biberi -e b*ıa* alyaa l i-baıalaım. ıkıl»* «diye. Yiae o tahrirler. Balkan kaıhiaıa tarih(•-aini dr- ,. ı > böyle edir. Bitçe enarin yıgln* hutuaİyetl de buradadır. M-ıharrlr, haleme atmak ı-ı.ılı j' ramına, oriji çıgırU girmek lıltmlş. Balkan harmnin tbeıhçeaı, i ,11.ne müdafaan . .. ** mtUaauualar — «aaat b*k>miB*Vt*> — Uı emeıl *>ta>iy*>. Fakat ey*i aatarlar ** aahateler. lan* Ulara «dile* Ur barbia balarını Uııat ladan, han *¦ *teş İçinde liyaaetin günahlarını hir duygulu doktorun feryadı da aayılaUlır. Haaaa Sukûti Bay, pgır yapmak illerken UitOn mbl elemlerini, aitrmlerioi *• |ıbi yctlerini de dök w i|* ûr. i,'- ba maUyelt«kı Ur rıtııı cakıyae. Madmrrlr, rıtaıı ı Balkaa harU terU.ce*. »e bagktnaıkta rem.".bu .1 gOatermi|tir. Vim o harUa da|urdugu facia, tornanın hablhl ı. .......nu taykıl etmekle beraber maharrlr, kendini Radyo ile nutuk iradederken... Başlıca meşhur simalar nasıl vaziyet alıyorlarmış ? Son ıımırlanla riıfıo ile nuluk ıradetmek ea laUi ha-dâaeler aırat-na girdi (lorün-miyen bir maka tap kütleline hita p etmek, mahdut dinleyicilere Kitap etmekten daha umumi oldu. Pir türü dcvlrl adamlarının nutuklarını radyoda idare eden bîr aat bunların naııl ı4ı aöy İrdiklerini y..ı'ııanlalmaktaIngiltcre kralı Bc*ıncl " Corc ,. ba|tan -:'.ı yaldızı nutku ağır ağır va kalıtını kâğıtlarda ktadır. Ingılıı velıahlı aıkıolılıdır. Na yatar, ne notu vardır. Kıtaca ve gekıirrUıel Boyler ve al karın.ndaıı kaçar. Sovlrdiğ) umanlarda da elin,m Bıkar, diğer tırıllan namlu, tavaada dol.,.. Voıo',. . latamla,. " roa_ gibi haç durmadan va oaV şünmeden ı.iılrr II...mi,lan ha-tiptir. Sdylerkca götleri, yılıü. parlar, elleriyle işaretler yapar. Iıpkı halk karşıtında imiş gibi erika Reiaicumhuru M. "Ruıvelt,, hatulıkııı dudaklarında tebrıaOm, ağır ağır ko> nuşur, emniy r gülüm-acyifi onu ~Dumerg.,e benıetir. mrııudan dişin bırakamıyor. Romandaki kahramınlaıla beraber dolaşıyor. İntihap edika giriıgâh u alakayı iaruri goıterlyor. Balkın harbinde şehit olan bir taUtle Edünryi bîr müddet ile geçiren Bulgarlar elinde yioe şe it düıcn nişanlın bu acıklı romanın nı hırrı-i teşkil ediyorlar. Zabiti bite muharrir taril ediyor, tanılıyor. Şehit aişanbnın hamaa ruhunu. Utta! onun kalemiyle teşrih ediyor. Bunlar, yani bir tarihçeden romana, romandan hatıralara gıçnaak

banketi* kırışıklık yapmıyor def il. Hele araya Bahaettin Şakİr Beye ait batıraUno, Trvfik Fi * şiirlerinin giımem, ani romanı ara yanlan, Uraı yoruyor. Bununla beraber kitap, okuyan ları *QrilkIemek-!*a geri kalmıyor. Eg*r Haaan Sükuti Bey. diler «•erlerinde afaki olmayı du|uaOr-ae vc afakiliği de enfüailik d erecelinde mueaffakiyetlc başarına dok. tor muhırrirlcr aratma yeni bir inim Ulvc etmiş olacaktır. Komşu Bulgarların Edirne yi sayıkladıkları günlerde bulunuyorut. 'Siyah örlO.ya bu inci okumık ¦ 11'' ı İbretli olacaktır. İzmir mektupları Izmirde yaz hayatı - Çeşme ılıcaları - Plajlar imar ve reklâma muhtaçtır İr 1 Ok kaça bilen kımaeler narinci nnıfa mensup insanlardır. Onların da gittiği yer Çeşme ılıcalarıd Çeaate İnimden B^i kilometre kadar çeker. İtiraf rtaack lâıun-dır ki şehre ılt alan bağlıyın yol hiçle fena değildir. Tart eri yolun deliklerini kapaya bilmek için mütemadiyrn uğraşmakladırlar. Yalnıı göntll arıuedrr ru havalarda ortalığı tuıa boğan şose, yenoi aafalla terk etsin. !.« aaıara çarpan ve hoşuma yolun sağ re Bolunda ekilmemiş bağ • e bahçe haline ifrağ edilmemiş bu kanş açık toprağın mt EskişehırdenAnkaraya giderken kika burada tanışdığım bırFranııı bana Çeşme Üe (Deauvıllc) plajının nm'.iyeı ... ı yaptığı l Ve nerede buradaki mavi sema ve deniıdek) sükunet, dedi. Orası mütemadi dalgalardan kurt ulmadığı gibi, güneş de kendisim nadire ı bulutlar ¦¦ arasından gösterir. Çeşen*d* anluşala «nustaat bir hal var. Platodaki hayat Flor-yayı krr halde aralanıyor. Suyu n gUteUiği va güneşin tatlılığı t ırlılrl.»ııın Suadiycyi akla bile getirmei.. Buranın plapoı işletmek hakkı Hilâliahmere verilmiş, pek de iyi edilmiş. Yalnıı bu cemiyete d r, şimdiki yaptığın-dan biraı İnli olması kabeder. f, e,menin kıymeli çok eski tamanlardanberi biliadıği halde şu luda birkaç sene tarfıada ¦iya rağbet gornseğe başladı Halkın ve bilhassa buralara rağbet edebilecek insanları» gelebıîmes.n. t.mm edebilmek için eldeki mevcut olelkria fi-atın ndirmek, daimi elektrik tcınatı viscude getirmek, gürel Ur .anın. inşa ederek akşamları geç v e kadar caıband bulundurmak akla gelen ilk ve ibtidal tedbirlerdendir. Buralara urlrlıilmek nihayet lesbit ede bil ineklen ibarettir. Maliyeti bu kadar u cu i olan tir leferruç biraı gayretle başa-ıdacak Ky değılcfa. Filhakika bir Çok ¦ mıı,ıı m uman mlı toplanarak grup halinde eğknce seyahatlerine çıktıkları nadir dcgıldîr. ^ Bu cümleden Almaya, Ro-manyaya. Kulgariatana M> yahalier yapılm.şlır' Son çıkan pasaport kar ar nam* aıyk hare Urdeabue artanca — yaran liradan on beş kraya çıkarılmıştır— buna imkan kal enaleyh grnçlrrimiıin seyahat ve eğlence ihtiyaçlarını rııemle t. Iııı nııı.tr ırım.Urı lûıumlu olacaktır. Meselâ onbeş aa altı araya buralara gr«p ha İmde yapıla-cah acynhatler. Utanbullulara hem bi r haftalık eğlence ve hatta hem de ucuıca bryahal ederek memleketin tanıtmağa ıe tanıtılmağa olan yerlerini tanımak imkânım bahşeder. Çeşme pJâ j Avrupai bir manıara almağa başla m.ştır Bil hası* cuma günleri plaj, tarif pijama gürel deııiı kenarı tuvalrllcnle dolmaktadır. Yorulan vc başlarını dinlemek için asude hayatı den insanlara burada bol bol tesadüf erathyar Eıcütnk geçen tene TevfuV Rüştü Bey. istirahat manlarını burada geçirdiği gibi bu arnedcMudataı ıı.ı ı ... Vekili Zekâi Bey 70 gûıı meıuniye miştir. Plajda bir lUrü tanıdık intana ras! gelmek mümkündür. Iımırden. Uuobuldan. Ankara-dan (irsal up gelen mensurlar, tüccarlar ıı tır aha t etmekte va aıhhal aramaktadırlar. Çeşmede hayal pahali değildir. Temİı güıel odalı oteller ve pantı.onlar vemek içmek de d.del lde aâhayet İki buçuk hark*. Bu sebepten dolap da lıeniıın butun Musevi aileleri buraya gelm işlerdir. Muscvilcıden başka Çeşme-DÎa tadını çıkaranlar, Itmirin yerli logiliılori ve Frasrrlandır Den aa yallar vc gûıcl kotralar tagdtrre «e Fransıı filamaları taşunaktadır. Yeni yeoi inşa*1 da göre çarpmaktadır, limitin marul doktoru ve İstanbul valilinin birader i Ekrem Hayrı, Sabun Adanada ekmek fiatı arttı İki değirmenin buğdayı karama kanunundan ıı/rmuıı iıleniiinoe

Adana t (A. A.) — Ortada hiç bir sebep yokken ekmek fîatlrrı Uç dftrt günden beri kiloda 20 para arttırılmıştır. Alâkadar makamlar bu hulusla tetkik ita basLsraaştır. Biri karşı yaka da. diğeri seli.r içinde olmak üterc iki değirmenin yalnıı köy İH buğ. daylar u buğdayı boruma kanunundan hariç tutulması için tekrar maliliye Yekinme müracaat edb% mıytır Adanada fiatlar düşüyor Adana 6 (A. A.) — Piyasada pamuk ve hububat fiattanrıda hafif va devamlı bir düşkünlük vardır ugün Mısır pamuğunun kdosu »- 33. 25. ekspres 74 dur. Dürt beş gtVadenberi parara gelmişe başlıyan kotanın kilosu da 5. S kurusa satılmaktadır. Arpama kilosu 2. 5 yulafın da 2 25 kuruea düşmüştür. Panayırı 100 bin kişi gezdi lımir 6 (A. A.) — Şimdiya kadar panayın liyarel edenlerin miktarı yüı raini geçmiştir. Panayı esi panayırın her günkü ı.yırctlcrinı gösterir bâr grafik ha ur b makta dır. tüccarı Ömer Muharrem beyler çok şık ve gürel villalar yaptırarak alıcı bîr surette orası nı r. Dünyada şöhret bulan vc binlerce ecnebiyi çeken pilâjlara. tabiat biıim pilâjımııdan daha cöm nmamıştır, onlara bu marufiyeti temin eden.konfor ve bilhassa reklamdır. Çeşme bugünkü vatiye le mütevazı bir mütekait gibi mlia-levi yaşamakladır. Onu bu halden ç karmak şahsi men-fcatlc i talmın edeceği gibi hiç olmana ıevk ve eğlence aramak için memlekelten dışarı gidenlere de mak gibi milli vaıifesini de görmesine yarayacaktır. Bu hesapla hariçten gelecek parayı naıa n dikkate almadık bile.. Memleketin Çeşme gibi ğûıcl yerlerini memleket ve hatta düoya efkârı umuıuiyesine tanıtmak ma a mühim vaıifclcrinden biridir. Bugünün Aşkları ıı ıHlli Roman ti Bülent Be, n ılık ıgı aarho|lukt*b hurn Bel ma, Ur değil on daa göt ha pala* atınl inindi. Fakat beriki |ım çokfıa el* alauş-ı solunu görüyordu, iuk mavisi mini m lal rıdi ütcrlerlne diken Belnaıdın evvel gAr-goıtrrdl ı d herif, demindıabırl I a göıla baktı va Urr#/ri*a «Va5 d.ı-.l - sialrlındl, ıl... atıldı, a-damra|ııın y&ıÜB* bir sili* yapış, tirdi ve hayhırdıı — C*aç k.ılara pıapil hakanların ınsam budur I Cip g.ç.a... kabam ,...-J. Ur alıma mllehyra g*nç kıta bakıp başlarım sallıyor lar d., aereya s-u|ifıg.nı tayla »d.m y.r.k bulundu Şu yeıda aallaBaa hır asçlı adamada arıyoılardı. Kimi ku kimi muhatap bulamıyarak havaya dühulın hUhOmlır, bh|> yukarı, şu şvhll taşıyoedu; Göatariş. kahp* Fakat kıtUr, h.adilerini ayıp-hyaa halk ıl. aUhıdar utmadılar. aandal içi ftatafiı tanarflalrTİBİB tıpuklarını s*«t ar.t taşlara «ararah yuriımil... taael d*bl,ıl..,.d* kayboldular. a • • Rıaaam Bülent Bey Belma İlanımın /.in .lı İçin allı redifi gün ı. ı.ı ıl. .... ı. ı...... g«ç tvrk>d*Ulmlştl. C*e* yaruıın-d.n iki aaat aoaısya kadar komşu .«d* pokee ey tatmıştı. Halbuki an aaat aya—ıh td-ti Mi. Ba İdcti. ea büyük .«vhkrt d* leda .ederek mu ha fa la etmeyi re «erk.a bu gece yedi aaat uyOysUhuiştl. Kcadiaa hem aşçılık, hem da ara aae* met* rralik eden Rum hm da o gün melundu, Bİşantıal, la g«ımege gitmişti. Ev boştu. t.«nı raasam b de ylerS ay uma b, . kı.k kalan aaalt*rl Iamamlaaaak khtiyaeam âayayoeda. F.bat y.tlUauak kşk. vnrtk. Bîr pul müsabaka» İç i a potreler hatırlı yaraktı, kar|ilarınd*ki apartmandaki yetmişlik bir Ermeni tee* gininin aylardanbeıi başlayıp ta bitiremediği rcıminİ bugünlerde

İhmal İçla namuau üıerlne töı vermişti. Alman İllerinden genç Ur kıtında büyük bir resmini yapmak mecburiyetinde İdi. O resmin bittiği gun geaç kıt, hendlılyle bir sinema İmasında başbaşa kalmayı ta. ı.ıW-.nl *tmiş bulunuyordu. Bu muataeel işlerden başka yarı katmış veya hiç başlanılmamış bir çok şeyler daha vaıdı. üç a - m. ı -ı. av l.... gûn geçtikçe kabaran bakkal va kaıap ¦ ı ¦«'.. tininin faturası, doatlardaıı alıamış Ur eürü ödün tirilmeliyle ödenecekti. Binaenaleyh çalışmıh İllimi Bülent, şada Ur İç hOmlegl r* İÇ pantolonu ile ûııelne uıandıg şeılongta bu lüıumu hatırlayıp üı yoıdu. Müsabaka için biri. akbna geldikçe uykusu kaçıyordu, şellong uatılnde kıveanmsy* bayla. yordu. KuUyın gücü yenmeline ramak kaldığı ıe ton Ur ..vı. göllerini kapayacağı tuada kapı illi çalı nden sıçradı. Yü¦ü ekfimijti. rahatın edildiğinden doUyı dudaklarında küfürler .'.ılışıyordu. Bİr aralık ılhnindrn aea çıkarmamak '• yioa şeılon Fakat sık aık kendini tiyaret* gelen küçük *e«gililerd*n birinin gelmiş olman ihtimalini dU-şünenk t* ba ihtimalin ahih çık. — SUi r .1..... .- i.. .-ı ı i. tıkın daha giyinmemiy«iniı de. —Giyinmek kolay. Hele ası ijerl girin, oturun. — Sıkılıyo.'um. terliyorum. Çok münaıebetıiı Ur liyıret. BelU içi— biıden hakkımda fena bükümler da . - . . | ı .¦ ı: Fakat laruret. beni boyla Ur hareket* «evkr.tl. S.einç, bütün bunları eşik üstünde aöyladikıen tonra içeri girdi. Raaaamın kapıyi kapsy.p yanına gelmeıl İçin geçen kısa Uran için-d* antrenin her taıalıaa göl nuna duarları koklar gibi görünen Ur şekil «erdi v» «İlerini çırpı çırp* reeıama döndü : — Sanat kokınu evinite de 1İ0-miş. CÖıüm ısnatkirı görürken burnum da o gûıal kokuyu alıyor. Ilûl.nt Bey, ne güldü. Ba teşekkür etti, aıdee» merdiımi grlsterdiı —. Çıkımı, atölyem yuk da konuşalım. dahi tetkiki irafı bir ( mııımt/ yBinilin at iıinli H. tt çim Devamı var Eylül 8 -TAMAM— Çocuk doğum tarihinde hiç görülmemiş bir hâdise a Kanadada bir koylu kadın bir balında bej çocuk birden doğurdu - Çocukların hepsi de yaşıyor nada hükümeti ve halkı çocukları evlâtlığa kabul etti ve fevkalâde tahsisatla bakıyor Kı "flitin Onto'yo rmaıetindt Rigan itmind* bir Uy/l ' ¦• i Beş; kız çocuğu bir arada ve hali Bandan iki ıy «ıvel, Kan.«»nın Çotukların baban olan 1-. ı ... tunların) |Turotlo)da bir kSylÜ kagtlinta adamcıgıı ilk gUeü bayının ağrıları tut tbtal ret ler »e d ı ı ,.¦ 1ı. r İçin i ¦ U . ¦ . yaban başına dofurtma am»lly.»lnİ kadar çc-rufn a. .d baal i yaratı rai. y.n.ı.|ır. Fakal «W kadil» dövUam.g» b.y'.r Fakal l-aan ıkl çocuk aldık ten a nra l(C(»akalada defana bnatntal g.....t.. ridn daha har bayi çocuk ol da*, aan »e akana*». C. re» e ler la „ ¦ •. my a-l.--t,wr h yretJerdn kalır, balla biraıda korkar, atrl* köyün heki¦ ¦ .i .. ¦( ı ('.i-. Hekim bir bayii

uğrattıktan aonra birbiri erkau-aa üt (ocuk daha alır. bu »ur.tl* kö,la kadın bir balında be| Ocuk ««ayaya ı~"~ , anar. Vakıa bar katında bat (ocuk no gar an kadın gOrılIrnemıı değildir. Fakal beş (o-rufun birden yaşama.mı şimdiyi kadar tıp tarihi baydrlmenıl|tlr. Kadını doğurtan doktor (Da(oe) ailtain İt kirliline bakar, bunların ba taraklar la re unu ıl. mrıgul »tama yar aklana, anlar t» b-ııal .,'•)¦'<• gerek çocukları yntalaı|ı. gerek annelerini kurtarmağa karar »ırlr. bej coeuga »a annenin* karşı büyük bil aliba ... .1. ;,¦ başlar. Kanada Sallbiahıııeıi biı lan* lialaal acar. Al tıuı.nda mühim mikdarda anra toplanır. Kanada doğum evleri remi yelleri, en ıjt (ocuk bakıcılardan tiç kadını çocuk lar. tayin eder v* her gün ba çocukla, .(i. şiş. şiş* 15a d» ur. Yine KaanaVma »a büyük coeuk doktorları bu bet kardeşle mcıgü ıı!>nıj» başlarlar. 1 r. ulak bir baatalık alâmeti gilatırtar* (erk.İade tedıblr ittihaı olunur, Nihay.t do.l beş halta ton» hem (ocukların anneal kurtarılır. inin bîr balında doğurduğu sıhhatte hemde beş kıı kardeş canlı, ııh-hatll Ur hal* getirilir. Fakat bütün bu işl.rl yapmab 'cin Sa nıerin laneti kifayet etmeyeceğinden ylaa gaıetcltrin aeştiyatiyle hükümet de İş* karışır. V* (ocuklara dürt tan* vari tayin » anan İane ile de köylünün evi civarında en aon tekâmûlitı havı bir çocuk bakım yurdn İnşa edilir. Bu yurda l ¦' ¦¦ banyo, aıcak ve ¦-¦ . - tertibatı fennin en aoa terikkiyatıoa gör» yapılmıştır. Ve Iha »I bu beş (ocuk bütün Kanadalıların Sterlerine titredikleri çok kıymetli evlatları olm Catettler her gün (oruklarıo ab-vali ııhhiyeai hakkında raporlar neşretmekte vn ha.ka malûmat vermektedir. Çocuktaıın babaaı köylü (Piyonla gelinrr, bidayrll» | leş çocuğu ne yapacı|ım | diye meyin ul u beş çocuk ıtye¦inde Kinim cn mr|bar adımı olmuştur. .Bir arada doğan beş yavru vn büyük babaları Ontary e anneleri, babı Beş yavıudan her birine herimi böyk reytinyağı banyotu yapılıyor İstanbul Borsası kapanış Halleri 6-9-1934 ÇEKLER A(ılı) Kapanış Londra 620.50 620.50 Nev-Yorb oj.0632 0.8090 Para 17,06 12,06 IfihUa 9.27 9,77 BrOkarJ 3.1925 3.39 Atina 113,18 Cenevre 2.4373 2,4360 Sofya «5,9nS — A in ti-r rda aı 1,1750 1,1746 tY., 19,085 — Stokholm 3.125 — Viyana — — Madrit 5.8215 5.87 Berlin 2.02 2,0191

Varşova 4.212& — Budapeşte 3,94125 — Bükreş 79.IS7S — Maral 34,8325 — Yokohama 2,685 1 *-¦- 1091,25 — r RADYO PROGRAMI 8 Eylül Cumartesi İStAKBUL .J II-I Pllk - ¦ m , .1 ıv . dara ll.ln TDıh muflkl ar-şriyıh: (Fahir. Safiri Hanımlar >• Belik Fıkır! Beyin). 21 Eşııi Ş larüı.daa konfeıauı ¦.ı.ı. Sladyo lango v* car ¦¦ .. .1 - ¦,. O* Kin. BtiCHAr. IH m. 11 Mu.ahab». VI,•• Orkıalr. nl.h.. İli. talk r.ııhıl.ıı 1/ Badya Htulraaı. II Habular. U.I1 K a. 2*At Pllk. 'II >.-.<.¦¦ 1 ıi. İl «J Da» pUkl.rı. 9İV KM. »HF-SLAU. İlim. JO.ai 11. .......,ıı. ..nere mj» Mu.. m pllk. İl 11. ... ll.lt ı .1. hiUi» danalar. tu »lir. M I Al 1 ¦ i' İU> nv Zamanın takvimi EYLÜL 1934 Ruıa hım 126 I 8 MU.1 K ten* 1353 Hbtnl »*ıif 1353 AŞ-ılel 26 C U M A H T F. SI Sabah 1). Ceın«J)ûls»ıel 15 D. 28 HMİ ItlanlJ !»ı,ınl Tıtn 5 U.S. 9 17 12 ıs miın l>. 31 71/...n "Sar,, da rey lama doğru ransa bîr mahtıra neşretti, bu reyiâmı kazanmaktan ümidini kestiğini mi gösleriyor? Tahvil rc Serinler Açılış Kapanış tft Ş (.MI İMİ Ikıaaıi) rli İti 11"' I J,S f.:.lı TUrh borcu ı.ı...:. I 28.45 28.45 Anadolu D.yolu I II ".40 *W . l" TTımlıl ıl ı — — ¦). ¦ ),i Tarh B. Dİ — — ıı.v'i . U _ Maıheı İt ı— — naaalu D. yaluO,'l(fi — — l« bank - .». 10 — 10 — Sark Değirmenle ıt _ — Damunli - M* kim pasta Bugünkü hava Yeşilköy hava ratat merhe-rinden aldığımıı maltıma la güre dün havanın laıyik dereeeıî 7,63 milimetre nej (ada Burakkk 29. en at İS derece idi. Kuruluk 25. rulu «I 23 dur. Bugün hava hafıl bulutlu ge-çecek, rüıgir Sima Men orta kuvvelta rıecektlr.

200 melro ter bet t Cılılııı-.vJıo Hf'rdıUmi-birinc». Beykoıdı Cü, Fentrbahfeelj^.^ ^ 400 m-1.u •-4>njt,1.( hat-F n ncc(M .j^j 7,48 iki yeni b^.t Vekaleti m t*- '(«•^,TtIf «abkıam-Sporler. kltib*. „ boBd, B Turgut İli» 1 ||, „ ketmiştİr. ,„ bir 1500 metree klX g^olenk Beykoıdan Sa.,,,, aylJİ ^ aİ bar Türkiyı,, al (4nımuş mişlir. Beyko^i ,, bl». yine Beykoıc1 *l™r. cerap verecek 4 X »O I Kanım., kantat - Cihat - »rjebitir mürekkep ]mıyoruı. Fakat 01,41.8, U.İ d;,, ....,.,,«. İkiBci. adığıaaiıdaa aa> Paraa i;;n bu na«ktu-yonluğunu kdlk. puvan vaıie^ koılll e yonu olpıuş . pervanla iki aY 1 puvanla M* . «-** Bcykot iddetındt 11 nüme • -i.,. , '"n'*1'1' ^n dukca uıu,d*B M»»"" bir m«taı-*"d* »*-«¦-rami «ImufC '«»"l'« •*itn le.de llc.I. mckıymelli Vd"° i,,,k,P «*" Fahri bayr" «unal-mal yü-— . tdı n» bir siki-^a,*/aSmÜcr tini lep-"IfVl delil olmad Oalataoinc nihayet lecek ay bnkrbriyor. ecbaet ck Yeti auktua ık ru kaıırLluncrağunu da 01-ı.ı- ıı > gnumaîleyb, evrakı Bebekli imahkeme lh,nnı ¦ • •raine rağmen ara kibedcır geçtiği halde bv-ıkıncı el babı adaleli barından I, jlave ediyor ve nnn ek4 yaşında, ramtı olaa yedi evladı-lüa •« ekmek irin let-olan < ..m ilade ediyor, nakkalılubunu'Ne olaca k-donecevet olıun, biran ev-Ehcteccllİ elıia *c maden i le bey yün eykrmn _ bu tfırıjor. Iı», fa Mııtaffcr clendınin i ılı.ıi' yokta işinden rina*, yedi evladiyle k«n-fa.d*''wa mahkû ünahlır. Ehemmiyette Sıkıtı celbcderit. - Kumkapı Bıyrıldılar f- Kumkapı klubUnUn e.-'I ... gibi ı. ... ayrılacağı eki haberler treyyet itmiştir. meıkue bluu kenfve-In . Kemkapı kl*nlerıam »m karar lapta*.şe>.. »1934 den itibaren her İki ül tabalarında anı lig! verilParit 7 (A. A.) — Frantı, ılbualı Sar meael" kakkıa. da frantı um reyıim koemayonuna ve Milletler Caniye line dabd bulunan derktik 11 vırdi-ği muhtırayı mTan uıadıya mev-nıu bahiı . in.e.ı,,!,,:. Sar reyioaaamm nrlaya çıkardığı muhtelif mrarlclın tetkik eden bu muhtırada meıkür nıe-ttlele den halledderek reyıim ile yeni rejim aruındakİ m ..n I. im , ı ,ı .ı. İm .mı ı.ı temenni olu d ır. Franaa baknaaeb Varna y anan-hedeaİDİn derpiş eltiği bar tç ihtimal de sararı dikkate alınırı uıuıab bildirmektedir: 1 — Sırın F-ınınvı iltihakı tı hilemde t rırtta hükümeti bulun Sar halkına dil, ırk va din farkı goıttııanıhıiııo Frınııı hr. Franaa reyltmın nellceti her ne onarta obam buna benzer ahkamın M,U.tle. Ccm.yetı taralından abnacak kararlara konulmalını ut emekte dır 1 — . ¦! .ı .. rejimin ipkan takdirinde Sar balkının hükümet işlerine kanaaaaauma maval, k. o ağı mütakratudador. Fıanaıt hükümeti lıtrûbeltrden abıtan dertlere gör» bu rcjuaun değiştiril elce yapılan temennderia naıarı dıkkala ıhnmtnmt kabul t der. lktiaap olunan hukukun temin i için Kap eden tedbirlerin tet- I kiki Milletler C«m.,.b Hecbaine aitbr. Nihayet lunıı Sar'da malık olduğu madearana büyük bu ktomını muvafık şeraitle bvt-ıat Sar hük etmeğe » midedir. sönham 3 — Sar'ua Almanyaya iltihakı la*nW intak Framaa Sar'dahi anadcnlrnma kıymetini İden eld a atmak .m. ¦ Bugün Sar'da tedavül etmekti olan dank. harici borçların ı-ı. ı tine ıırını ıd> Ve bo borçlar la namen adan-melidir. Nihayet Franaa rıyilm komitaaioia yapacağı diğer tekbfleri ananevi beynelmilel teşriki metli rihniyetıyk tetkike ima dedir. İngilizler Frannayı haklı buluyor Lemdra 7 (AA) — Fromr.ı muhtıran burada umumiyetle l a ivip olunmakladır Franm bûkumcLnn Sar m labiyeaını. > oradaki madenler bcdebnın "-d iyeeinn tabi tutmaaı, haklı gn-rnamekteAr Fransa Omldini kesti mi? Sll.brıiken 7 (A. A, > — Franau muhlraamı mevruubabt t dr o Alman cephen gatetekri. muhtıranın bılbaıta şimd.kı rejim

idametini cn güıel bir türeli hal olarak g 6ı t ermeği nrtıbdal eylediğini ylıma drr. Çünkü Franıanınrryiâmın kendi lehine neticeleneceği ümitleri artık tamamen uçmuştur. Sar geçerse Berlin 7 (A. A) — Framnı muhtıramın mnblcvıyat) bur adı hiçbir hayret uyandırma mit M imalı şunu da kaydetmek kap eder ki. Sar aıariııne Aknanya İla birleştikten aonra da huauıi ynelmilel bir re (ime tabi memleket mahiyeti vermek teşebbüsü muahedeye muh aliftir ra kabul olurmaaaa. Etatta Sar halkı da pekim bşkyor kı kendi meoalıi ancak ken di bok haneli taralından Uyıkik b maye oluntbdir. Ankara ve İzmîrde dünkü maçlar Ankara bisiklet teşvik müsabakalarının neticesi— Ankarada Çankaya, İzmirde Altınordu galip Aııbarı 7 (A. A.) Biaihltt (ederaayeouaua tırlip ettifi leşvik mdlabahalannden kârine İni bağan öfkeden evrat AhkaprU . EHmamrt ar a» uda kırk kilometre merinde yapı İni. ı' , lltilahıpordon TaUt Elindi 78 laUka 16 .anıya M ta birinci, üf metre g*ri*iaaea gele n Çankayndn Onep F.lenek ıkınc. ve Çanaıyadın Eyüp l.frnd. dr AcûneS ıdmuşlardır. Kt|likl*r aramtıda mıntaka t*ş'iljıab. muı.bıkı Ahhî ikivle ıpılmııtır. Bu - Gaıİ Ortan Yla* Çınkayanın b lakımiyln Ankır.gılıA ararında yapa an kupa mapm Çankaya 1-0 kın iran» 7 (A.A) — an) maş yanmak uıar» lımıre geiea Ankaragûcu lakımı bagûa knlabnlık Ur leyini hüt'raı önünde ilk maçını y.plı. lımir ikincili Allınnrdu la> « .ıı. ile y.ptıfı bu maç. Aakaıa-gaea 5-t knybettiHalkm intihaba iştiraki için Konya 7 (A.A.I — Belediye Intıh. I' fl 1 tarda iştirakin içtn icap eden etmiştir. İD topla-erin 9 Eylülde mboş Eylülde de ırar vermiştir. Belediye İnli-ısların fırla mik-kolaylaştırmak lelbirtcre teşebbd Biz "Zağrep,, mağlûbiyetimizin dedikoduları ile meşgul olurken... Yunanlılar galip atletlerini tezahüratla karşıladılar Belediyede iticiler ,errline muinim bir kabul re.mı yapılmış ve Maaıil Naıuı M. " hJakropulor.. ile "Atina. Belediye I'.-. İL "Kotll.. lar.fırıd.n nutukl ar şnı-cuhktan *"»r*:' | l lı İl ' n nın Boıhane av.,^ »den Yun» olmuşlardır. Orada . mislerdir, (iren Gatataıarayh gen^ kümeli tea şİl oımanlar araunda harptlediye re ada manıaralar teşkil derekb"'^ akan Irra dereaini vc köyü pek | m y ondan itibaren bal.diye daırcun» kadar 15 kin kişi rrlakal »Imlşlir. Atletle. Belediye dairiil.de» fikirken, faganura raf mea kin an m An8ndkt beklrmfkl» al M. bay âk har • «Ikın yani l.ı.rı-rl.rı.» barnJnş¦¦ ı ı ¦ . ¦ Atlıtlırl galiımekte olan trenin lıuduttın itibarın durduğa hır lala ay ond. halk allıtlır ı*r*fin* teı.hürlerde hulunnıuşlıır. name..............aaaaa .ıım—ı-ı-— Belediyenin iyi bir karan Behre.,., Ula.k-U.hi larÜu ve nhamrl kıymeti katı *m»tnn harnp dmaktan tuıtırmeh içm tamire . r »ermiarır. Be t-nılor cami, ¦hu ceıme. tarhı, »alı en

ı nııı ¦ kında ¦bit edi Zaman Ansiklopedisi Milletler Cemiyeti "Milletler Cemiyeti Meclisi yarı daimi atalığına namı.tllgimiıi hoyDUmiI rı ır İM I' ¦ , '.. ıı rılmîldra biri 'I I -'!-¦ remiyctinin nasıl bîr trtrkhül olduğunu soruyor, re-Va p i'-ıını: Milletin Cemiyeti 1919 lenecln-dr Parille loplanaD aulh konferansının vurul verdiği bi r Itırlı kuldur. Versty muahednl bu tc|ekhCld.o bahıeder. Milletler Cemiyetinin teşkilin* ali mlıab 1919 aıorıinln 38 haılranında müttefik devletler ila Alman murahhasları (aralından İmla idildi. Miı.ka gör. Mlllallır Crmiytlİ. vımiyıl İnamın teshil illimi umu-aal heyetten Mili*Ilır ('. r> i yet m.cfiainden va daimi kitini umimiligindeu 1*t*bkül eder. Umumi içHmıa h*r devletin Üç murabhaıı iıi.rak eder. fakat ber devletin bir reyi vardır. Aınya muayyen ta-mıolard*. yahut lüıum göcû r içtima ederlrr. Cemiyetin mecut büyük delililerin beşini, ni ebelen büyükçe aayılaa devletlerinde ddr-d.ıı.ı 'ıı.:.. eden dört mümraıil-den tsşckkÜI eder. Meclis e itaıının sayılını, umumt bir 'i' »ıııi lıanın mutafakattla artırabilir. Meclisin kararlın b birer terliyedir. Meclis, lüıum hani aldohça toplanır, l.l.-ı aenede bir hera toplıamaıı şart Mccliatr, eemîyelle dünya tul* hunu alakadar ed*n mearleleri mreıubaha *dıe. Fahal meeliı, cemiyetin Ura hayali mevkiindedir. Balı muayyen iıtianalardan ma-adaaıad* aıeılıı d*. ıımıyet te itti-lak İle rey rlnaei aa ia>ekvakV. Da.mı katık. ııı ı ımh eemrfrtla faali yıtUeıa* gara dairelere ayrılmıştır. Cemiyet* g.ıee.h yeni lı*. ail. lus.n lıanın ray vermeliyi* kabul olunur. Cemiyetten sikilecek bir devlet iki .-ıı- evvelinden haber verir. Mıaakıa .M .... ... gül* eemlyrt lua-ndaa bir d**l*l maaah ahkama biUfrava h->eb**Ve.k aharaa • darvlat hatmi cemyel aı...-. harp Ula •imıy aeyıl-t Oauea aşka buta* ba derk-tlec o da aleti* münasebe'le. rlal oa* harsı ihtı l tedbirler alırla*. Bûlûn beynelmilel laahhûller milletler cımiyetl hllipligi neıdin-dc teacil edllaerh ne|rolunur. Ah-•ı takdirle lan um u Cemiyet* gına y*ai iıa eemıyat. girmeden «rai miaah ıhbl—aa aymlmİf ber lutngi bu tagirifşlerae o taatdalttlereVen ibra *J-*aır. rtaadalaı ..... t I* cemiyeti* hukukun d*nd<r. Milletlee ı ,. masrafı, İıa .......'. niabet ı.....adı tevıi olunur. Siyah örtü Yaıaru Doktor Haıan Sükuti Bey Basan: Hilmi kitaphaneıi Biıd* dokl dan hayli edip, şair ** romancı ı - . ¦¦ . ı ı Beşır Fuat. Naıım, Ceolp, Aptullah Cee-det, Ş Mağmum İ, İtti ak SükÜtı o lüm -ı r. ı en şöhretlilerin. • dendir. Ş.mdi elimlide bulunan '"Siyah ö romanda bir doktorun kalaminden çıkmıştır. Doktorlar, in-antıgın ıstıraplarını yakındın tetlrika lıraat bulan aah ipleridir. Geril onların ettikleri ıstıraptır, daim* Fakat bu maddî elemle. _ muhitinde neler, ne facialar ve £ hatta haileler ¦eyredilmeı ki ?~ JM I Haıan Sûhû'l Beyin romanını da lı ! bil boyla bir tahı fhaanCn (Örd.igü İtap ' k — Lı.

M •eK latifi m kat rom t,le kal t ** i dokt ıldumeı büıbü Umduk. II laşha çıktı. | 'Siyah orta. , Balkan harbi f*. P^V-aa* ta ilhak aeBş-a*. Uunarrar. Jt <kuat bu lınaaıı ı( ad* yaşam.*^Pmatrmaraa iştirak etmiştir.. I Eaerl yatmak İçin ılnmgel** ham d* o faciadan ılıyor. .1. ıı.:'. . t -a ı* hamal _ 'p hııın tdirne müdafaan devam ır». kain Edirne mudil-, t^ı — ı-en hırbl günüjCnün- üıe.-iı İİ-,' takip etliği bir harita üıcrir. !*mf örtüden g*liya*. Falda o kıl* v* unun hay*> a'aı.nı f*hs>ety* hadasr ¦âliler e.e kl a-na muhae-ncclmai. duygalanaı, hıI re batan Uyaıl müil-İhtira ediyor. VI» o Balhau İmi...... tarih çerle böyle - u< lal ermekt dir, -ıe-... yeğine huaualyati dır. htakaırle. kalıma aşktı rımaaa. aHkaal bir aaek Bakkam I. horul. EaaVta. aaaaaf.» ıi tatlılar ra mOlibetalar bakımından — bu emeli abat l Idan binat ta dan gül ıtırlar »e sahile ı bir harbin ac , ka, aıeş ıçııı0* uyata'la günahtandı da gören hir duygulu deh t ocun lir yadı ala sayımadır. Ha**- Sılam Bey, rrgar yapmak ı.t.rk.n bütam -Kı eerna¦ r.ı . . ı... nı... ** şıbly*tl«*ioi de dökmüştür. lyt* bu mahiyetteki (ıgııdln bir roman (ıhıyor. Muharrir, romanını Balkan harbi tarih***»* ha a-makta »...tlakıyet gaa«e»tmştû. Yine a barbin dog*rd*|B facia, romanın hakiki mceıuunu taskll ilmekle beraber ¦aharrlr. kıadlni «racstanbul Piyasası BaşUciamızın bir haftalık vaziyeti btr-t için ¦aaa ualt—t Bayla dik . ...l-.|-.vı.,ı kur-l bir değil on gÖı 1 ¦!. - alıa-ıtd-. Fakat barikl çahtaa aU almtşaamau gO.ayo.d-a. maı.al mUi amal aıarlarİM mkea İmadan aerel gürelerdi l trlf, deminden beri «ila baktı ta bir7*#/rİ*ti No. daabiru aiaırUaal. Ueri ıtıMı. a-d.-..,.,,', yaıüa. hir .11. tardı ra ha,k..d.: — Gaaş kıtlara : . ¦ bakaataaam .,.¦).. - ' tî.lıp gaçrnlee, babaw yıelnata bir adamı ıllleliyen gen- kıta bakıp başlat dı. a*r*y* m*uşaı*|ıaı tayin idem yarek bu-laatdufı. ye.d* salla ası. k.ı ..ı'ı adamı da .. Kimi k-laklar*, kimi muhatap bulamayana: haraya dökülen bukümlar, — yukarı, şu şıhli taşıyoıd vaziyebübat k,*mı * mevandatın iman ve ihracı 50,1 to geçen hahakûıe mm. nutuk ırmeri dol ay ısıl e arpa disele hafil bîr durgunluk nı ıı.- ıı t ve f »atlar da aııcık hitap eti . ,. k seşuan İlin İmi

lere hıta^. n., m ,™ı mî oldu K S K S n, . ' ra r w ,*\m lariında Anadolu gff*"'.dan Istanbula 1457 bir tat gtkBnjij,. S chrûnuin I.diklenil, loadur. Yabancı dm apılan tahmili t ta Iranı, I merg., y.ıd.ic"'0ıL- •'P-7 '. •|ıdel (ist ıcvıyo-yerak okuma I. -> •a ıhratalımınn kın tasdikin. ,vwe.K Mimt^r glbı aletler fa^^^fa,,, İngiltere kralı BaBiaJhy*aJfn baştan aşağı kletihniş bulunağır ağır va k dan kaldıtmadmya larla mal Ingİliı veliahtvu'y-e „otıı'*,ü'- P'**"*ı ; - 11 . gelişi .1 t karşısından k eobire ar t ma -t lesir e Unuyla ma nUr da da ıhtelıl yerlerJO Um buğday dıger t«.(,«B glo|J>f( * «-^-e*- mmm aua ra 'Musolıei^, va.nao 10700 ı ıı.. gibi hiç dut dahil dağtlî'.......I -ı .n,l.ı ediyor. tiptir. Söykrken ton yükte-parlar, rİleriyle işi tnrikınckrn lıpk. kalk kar*»«,**••>• 3000 ko ika "v** mevai-. haı.,1»* gjjjlarmda tebeısûm, nuşur, emniyet ver "Dumeı ihracal. leyıjl onu bulundn^u mevıudan dışarı birimi bu tala-maodaki b«hramınlartir- Muhte-laşıyor. İntihap edil"1"™-1 hu i bu alahayı' göadesı riyor. n«n »aaatî ibi t İr Edirneyi bîr ıvU t geçiren Bulgular elim -düşea nişaalıaı bu ar y a* amhneial teşk.l ***yı 1 (S biı* muharrir tnrfj - . . Seki t aişaahaua ba—a ı«l aaa bıkrmiyl* ı.ı Bual*r. yaaı bir Şa mana, romandan hatırat iare tının hanhett* kanııklıh vane' ltW (Çavdar, dan vc asttır piyatalarında hiç bir harehel yoktur Kuş yemine gelince, bundan evv elki yaııtuula da işaret at* mış olduğumu! vrçhıle dallar . - ..rn aene a- .ı>< I. r.nın ıkı mıı'.ne ..kmeştu. Hal a.d. S*l- m. çehırrr-n aV>raaaanakt.l'ı lorTLeaf ^LT^İ 'şT^ ten d* daraç ı Ilı ,1». A İyon Avrupa d t atûıakereler yapmakta oban hey.iter. braiıı bar hıbor f tim t mastar Crçan haltı yalanış ohlugumuı gibi bu heyet Avrapa alyneı kartelleri-Ie atış için miıtakerck-r yapmakladır. İnhisar idaresi bu hafla rla haıice hiç bîr satış yapıtı da kilosu 787 kuruş ?0 paradan 198 kilo kaba mal r. 738 kuruş 20 paradae 779 kilo Ma latya afyonu «Jİılmaştır Keçi kılı, t." ..pûh Piyasama İn t, m laau'ıbsrı-¦ assakalaaa etasnratealtr. fin çok Ireutı.rl. aöy^m ş oldutnsstaı ftki hm ¦¦¦¦nail açın heçkir enelrscye mahal ynklur. Kırkımlar trauaaıt va asVar aartlarkt e'«keo çıkarda, aktır \.İr kim son haftaların Ban) **-riskti bu aöılırü-ıııı ley.l edaca m......'I'"-Aşağıya mukıyeaeli bir cetvel halii.lt derçrltiğnıiı ful-lar hiloaun vaaall l.atı olup kuruş uudır.

BULGARLAR ÖNÜNDE İngiltere Kralı "Corç„ diyordu ki: "Bulçjarlar mükemmelcn doğuşröler."Fe?ı-tiinanl,lın Istanbula girip "Ayasofya,, da iyin yaptırmak arzusu gayri kabili mukavemettir!,, — 9 — ¦aman da kamana •nkaraştu: Arrupa nmvnli mtmııımııının keodduaın Uanbıtls gırdegi takdirde aUcahlan uaııyeh rem iyen (Fe mdd üt elti. Şayet kendisi Alman, tngıli ve Rus hükümdarlarının bu hu-aantakt nk-ler-ı hakan ydı ... . -evaş-sreh? Bunun. Ls. paratc«rngo lı».. a..», tahakkuk ettirmek için herçı badabad ki »on kotunu da oynardı. Ba Cav* sjj ala hatta kanal ayat kafi Kari kılı İBİnİ ej.oı iijı H..j* t<fUlı anamal a.n •İ.II ___ . C-tH» t*— — 4 trbat-ti . Sa-ı MSI . Kakı spjt _ t.pah >>-wr. ¦aasta etjı eı.ıt _ _ Tnbak ¦_ İM» . AlMa» krrbım MK*7 Jt-ıt _ _ TUul sı,ta _ _ Bu I, ıl'.a 80 ton keçi !.¦!• 136 tnn liftik 35S ton yapak ibrac .I'ı-. A. £ ından taze üzüm ihra-ı bu sene aritı han uç t*b geri kalmıyor. ,.r,m.ın Ef" Haaan SükaU BIYlJh-J earelerm*. afakî olmayı 'İ8-9SJ ae ra al.k.l.gı de enlOı.bk >-» ta-0 aind* mu.aH.kiy.tle başar l»ÜO tor muharririn aralına ) kJo İBİm ili** elim, .1..-..ı . tıvi(f tCtanau Bulgarlar,. Edsrı ykladıkUr. güadcrd* baiaaı,, -Siyah Cvtn.yfl bu -"ada^yi, mık daha İbretli olacaktır piyasalarda , d t' i rekabetler karınındı erken mal yetaŞtır. rnek herhalde mini ah 1in İril .nedir. Halbuki laUnbu'da <)&0000) gayri moalıme karsa (fcSOÛÛO) ..I-1. I ulunuyor. Dıatck uluyo r ki mnkakkah I.. felakete dağ. I. gd.,o.aı IkuVu^ar. pr.vm M na.rla. u..-n l.ı, J>r* kıpar da taıyııak Lar. Hepi-raiı vaırfcBBİı tmşmda ahurya asanattsk. Bmaun aleyh hnanrkn m.a la.mUr. Busgat O'dusneıu durdurmak tueetıytc manı okstayı d. ıjıış elaavk Avrupa tkvicta c duaca bar vaıdedar.., I ıtnuı u o samaakt lttaabıd " 'ır. rtlUBytl il .i ı . |<altl| raptı ¦ m ılı bu beyanata Uveten diyor kı: "Buttun üzerine içeri> ye Sadrttam girdi ve Hariciye .. ..i.... aöıleriıu daha İb¦ ıı- ¦ ... ve daha frcİ cümlelerle tekit elti ve düşmanı BabıAlide brkhyeKgını ve kolluğu Ür edi. ,, Almanya İmparatoru kendimi, bn beyanatı bildiren sefiri (Vanrfenhesm) in raporuna şu t elhisi yatmıştı "Manastı soller. Bulgarlar Ut ın bu! t girrtekl-rdar ve gırmeI.Hırlerdr Sadrııın ihtiyar Kinul ketnah ~t ram^sai aun^mat. .. ^ Ikatao VJhahB Onmnnlslamı ÇaHİrsuii Bmgar taaytkana to(Ayaaufy.) ya tareengs hakfan-dakı aktarı Lar raporda da ¦ Erat Bulgar hukaasaart *Aya-• -i, a.. jm tritnstnıtkr,, notuna k'iymuştur. IregaHnre krak "Corj., iae \vıı.(ıııy.nın ' l.ıınir*, Bchri M ı a I .1 . I. y.....-ııın altlBCI

.mı au töılrrı söylüyordu ; " — Bulgarlar mükemmel btr surette dövnatUer Bu adaadarı i ılı ıIcrıı ,n lemerclcrınden mahru k doğru oksuı. In-(ılterada el.İn lantumıyc Bul-gırlan hm hmhkrtneian mahrum etmeğe m.tut yap Ucak her hangi br t e t> t hakta ar 4a t a de etme ı. "Fer ılınan t., ut U girip " Aya so . • m ti* Aynı ıı ra r t t.r t. «ı aı ı»«u gayrı Va-baİ arnkaraatenVv SaaVatam. ıktrah muıııa-m* nı a m uda ha le t de myrcek-Lerıaı anlayıaca bar mütareke aktı iç '.u naran dikkate alarak, doğrudan doğruya çar (Ferdanant)a mtjrataat etti. Bu mueklet lartında tae üçüncü Bulga.lar ÇaUİca battı ele tevakkuf ..¦ıtıK'-rı Balkan roottcfiklcri arasında ilk nifak cm m* .'eri görünmeğe başlamıştı YunanlıUr, Selanik-teki Bulgar kuauodanının Çar "Ft^djruant,, a c uğu bir Iclgrafaamedcn fena balda kuşkulanmtşlardı. Bulgar kumandam bu telgr a {namesind e ''Selanik bugünden itibaren utı şahaneniıin metnlekelleri n>eyanına dahil olmuş bulunuyor, diyordu. Halbuki Yunanlılar SeLtaıgi bİzıat ınbt ve muhafaıa etmek şerefini kendilerine haa.rttni.j-le dı. Filvaki Balkan devlet-len araınsda yapılan anlaşmalarda (Sektank) haç bir devleti, tah sis edilmiş değildi ve ÜÇ devlet ordusu da bu nehri ayni lamanda girecekti. Diğer taraftan Kara dağlıların variyeti Sırplan endişeye aerkedi-yordu. Romanyalılar îte bita-raflıklannın larak Bulgar hududundaki arazi hicrinde bîr takım rnöddcıyat aer-d«d i y carlardı. Büyük Rome m olan ( Univeraul), 'Bulgarların Istanbula girmeğe ve Bulgar hükümdarının | Biram) tahtının amak la nnı (ılıma kta olduğu si'ada Romanyanın oe lapcutn İiına geldiğini., soru. yordo. Hal i Bulgar efkârı umumryesi o kadar büyük fedakarlıklar pah.ısını elde ed.ln-iş olan muvjHakiye cn bedmest bir bale gelmişti. (Sofya) da diplomatça hare ket edilerek Bu'gariatana yeni dostlar tedariki çaresine i..k, n•-. değildi. Halta bir aralık (Berlin) de Bulgaristan a Türkiyeye ittifak teklif etmiş olduğu havadi-side deveran eltniştîDeuamt var ı bu IİIİ0 riş, kahpe g öl «e İşli— Fakat hıtlır, kandilır hy.a halk il. alakadar olma1'" aa-ıl.l içi uatıuı IskarpiaU t'puklanm sert sert laşlara i rak ynrnaal**, tünel dehliıUr.0' h*yboki*l.e. m. H....... II»!.-. Be, II. ,. Şf* aamıa **ia. gttmıh için aöı ra' diği gûnüa aabahaBd* yatsğıaı pe' geç Ur kadehi İmi Şti. G«ea yaratan dan İki *aal ......... hadar komşu arda poker oynamıştı. Halbuki on Mat uyumak İd.t. ıl. Bu İdetl, •n büyük ta ek liri da feda J ' muhıfau atmayi Hınkta bu yedi saat uyüyaUl-işti. V hım aşçıhh. hem d* ... mSuT+*. re elik ede. İm kanda--" inana, .ia.al.-yl. — H. Et batta. Gr-*'"* «an* aal. lak lekau* *<reataı*m mshr.ariytt İBB aaatl. Uitue alma—a «duıuı- vuedL İf** aa» mr* gaealen ,»-. ..I., (aarrknieri, a^ç.naak-lan bunnaa ileri ge'ıy İta na İae bu anea«lcu*u ll.nö* daha (»la bahsede ılı. — Valia ı ..ın. barşay I... »O'.'a».^. — N. aneaıakma of lam ' — Mrllhal liaaım gr .ı , ı suhlt baas çob mika— »* knduaı Şa*>r-muj giU ş^Ütada, ait* ata tyU Bal T — Erat. laıatlı h.i'agıı (aaa Bas bim s—Harap gabi glrüadü. — Hyb ehmaa nü ,a.ta .1. ya aı ı-:. a (......,... lngBalafa. rraig.no «alalıinjn. bakıy atındaki mahıuııluk v* d- gmkk ber Ln'd başından b-ı(ey geylığiae deli el -diıuı. US. t e büyük bir şefkat te miıli-yimetle mu anide ediyor, geaç kına gönlünü almağa çalışıyor Yemekle* d* gayet gâıeldi. Bern bayaı anfra ü .„.- . ** havİB ar,

parıl pınl parlıyan anfra t* hım'arı İlâna iıc pişirilmiş yemekler, hu eıdrki kadınların tim .. ' -¦.. ¦. ¦' ¦ I...i.i. .....ıı . ..i editördü. Yemek yrdıkhri yer g*Bİş ra bn. ¦adar idi. Ataç'-ıkh ve çiçekli hibeden -ırn hafif rürgir gût arı g-tirıyo-, açık kapıdan karlı yakoo-n berrak Ve nk.n dcnîıi g&fünuyrmlu. Ulum. şeftali, şen ve liufcet bir delikanlı UI. ft.bal de nişanlının uyarak o da gayet tatlı tatlı koşuşuyor. - ¦ - ... ın-, ¦—^dırmrk İyin elindrn galvul yapıyordu. Saadet H Meura i..-...' . . i. ¦¦ .i '. Nıb.I'n lllifaırrln* ra aerimti löalrriıa* m. kabete etmek i'-.-, t Fakat ı.hnî-nin daims bir t. peşinde «IJu.'ı| uıu.u bi; İJ.u't-.ııı mDtcmadi anrette tahta te.iriad* bauundn-gu anlaşılıyordu. Yemek ten aunr- evin Onunda aar> .ıı .i 1.' t BBİlnmlar İl* Örtülmüş olan taraçaya çıktılar, haan kolluklara oturdular, kahvelerini İçmeğe başlacrilar. II Meliha t alafranga usul mucibince <ebi.dea çıkardığı tiril b:r tabakadan aldığı inen kadın ligsramu da yaktı. Geaç Ur kum böyle, b.buıaa annesi yerinde yaylı bir banımın yanında sigaıa ¦ -'.n- - Şükrünün elbetmektea hail kalmadı. Dctiknab aıaaıta gülünün ocuyla Meliha 11 tetkik ediyor, bn I-.'İn 'iı.-.» hnımıa. k.-n.r.ı hıline rağmen haaır kolluk Ûıerin-de uıanmk olunuaaı, ay afim ayağının öterine alması, lelltn iro aigara içmtal hayliden hayliye hayretini mucip oluyordu. Nihale geline* oda nİşanlıııniD İn havrelini görüyor ra llüfcei kıı ......... .-.i kahkaha aalıverip dtu uyurdu, Mhal bir aralık d.-.(.. Uı Devamı var mm MfKTUpum "Siz Bulgar mısınız?,, İstanbul Dil Kurultayından dönen Prefosör "Gaca nof,-, Türkiyede Bulgarlara eziyet edildiği efsanesine inanmıştı. Bereket versin ki.. •İtfam »buldan ahşam Hırıl halkan Av rupi treni 11» bölün gere .H.ın UgB vr yorum Ur jo.su". laktan aanra labatıın yrdiıine doBr< Karaafsç leH.ye.ouna r arını mı f n vahin Halban ıt). la rı «den hırınla, aaearL hâ-wkıaM i ¦ r... .< - ¦. .aande daha aa ıkt .a.ıl.h kar »cleednh mm. Ka«vaaa<v«a><L en atak •araklına bUa hatkraa. mrmamm gvtmtyee. GaWsk paaa»ar t ,->kIamaları Irla dur.nal. mecbariyeti«-da '..I.,., ı ... hudııl (ftarshlsnndaM (¦m tabii ı...hh. ıı.,.ı. taba.. Talihsiz memleket Kı..... ....... •diyerui Or ul.kta dr »İn kir imi ilik var. Gûıvl Edirnenin utaklan. harap ı ' r. r i 11. hatin bir iv di j ur. bit ta di rupa l'.l ı ıı-.ı . I Ldlrnrnin bUtUı borada atanırla birçok kimıelıri yat mevsimini bu şlr ¦vlerl va köy aıa: ırk n köşeli, boş arsala şıyo'd ecnebi ı-"..-dı. Faıla o! ı yat günlerini v ııırada bir ssyfîy l-r, rak hayatı halinde geçirdiklerini dr soruyorduk. Muhtelif aaheri asıd va eeıirlere vt bir lûrû eıgın va muhteria lıtilâlaıı u|rayan k abramı o Ediminin bu şirin mahalleli, bugün temit sineıinde bala o kirli lallli gOnlcrinin yaralarını taşıyor.. TaI Iı- ı. ili' ml'-.. 1 '.

Edirncya bakıyorum. Trro artık Yunsa topıajınde Muılalapaşaya .1-1" yol akyor. Sabah güneşini lk şuaları. ¦ - ..iyenin iUht kub>..., fimin t .,1.1.-.:. Yeni parçalanaD sillen bir tOl içersinde g-Sıst Edirne muhteşem Sclİmlyrıİyle git-tîkça mahlası yor; uı Baiyor.. "Bulgarlara eziyet ediyorlarmış ?„ KaıaaBaç tan bilim kupaya kuta*! {Ocuktu bir Madara bin di. Seyahatte tanışmak, hiçbir meratima tabi defildir. Refikam derhal bu Madamla ahbap oluyor ve- konuşuyorlar. Yaşlı, şişman ve p alabıyık bîr tat ta başını uıataıak Bulgarca «ovuyor ı — 5lı Bulgar mmnıı ? Muhaverenin Bulgarca oluşundan reaaret alan bu tat ı.ı'i .ı surar-irk ,(,.,,- ,-¦ ı | oluruyı ıımııı açmala meydaı iulgar Mtdam nıûıbct bir cevap veriyor. — Işidiyoruı. kl Türkler buradaki Bulgarlara niyet ediyorlarmış. İşlerine, güçlerine müıaadc Mekteplerini kapatmışlar.. Kovuyorlarmış.. Doğrumu?. Kalbim burkuluyor. Bulgar madamın verecefi ervahı bekliyorum: — Hayır, diyor madam. Türklerin bite iliştiği yok. Herkti İtile günle meşguldür. F.dirnede '¦ hane kadar Bu'gar raidir. Mektepleri, muallimleri, kiliseleri vc papadan vardır. Yalandır bu ıdyledlbltriaİı.. — Bitim gaırielrr öyle yaldılar. Btdfarftrı hudut harici ediyorlarmış. — Yanlış ya mı ı(l ar _ Emebi la-biîyelinde olanlara mabut bir kanun vardır. Benim kocam Uıun rOde altı. yedi ırn eden beri terrl. lik yapıyor. Lakin Bulgar tab'auAg«dan — Allah ı geçindik. Ysj yaşadık. Muhattbım çaı Bu tailt tan anmlekıtinı hı İn.İni malûmu ili l.ştıg. k lb.kli.dr tî arala! telakki ve ıılp atmak ihtiyarîyle un. TOrk olduğumu. rıalrklim hakkında animle bütÜB bir gönül ap vermeğe hatır busöyledim.. V Bulgar aıadsı lik ••nallar kl ııınra hu ııl ol IU iş •aha ıtıbım u mi idb TUıkç. dikkatimi rakvalı vı mi hır tat. ı loylilyor. relbrtmlttt. ya Maktdt Ara-Bu. Sor. uyalı Cevap yerli kardığı büyür Okudum. Bu. şark Uranları ¦ v.ı..,. Gaeat ¦ bana cebinden çı-k bir kartl atattı. So'ys Onlıeraileıi profııörfl gotpodİB f. un Dil kurul Da arrhr.lt* girebilmelini mömkûr kılan lılanbul D.l kurultayı duhuliye kartlarından biriydi .. Profesör "Gacanof,, Solye üniversiteli namına bitim Dil kurulla -yını ecldmltmıpa giden ve i lk içi i -

malarda bulunduklaa loma memleketine dönmekte olan tat.Bu, benim İçin iy! bir fırlattı. Evvelâ muhterem prnfeaArfio ateanleketimlı hakkında taşıdı|ı feas kanaılleri düıeltmek ve mora da Kurultay hakkındaki (iklrleı k... Dit Kurultayına dair Birçok şeylerden bahirdi yorul. Bııyiık ileri hareketleri m ilin hemen hır HİhmiDi ilah ediyo um. Büyüklerimiıin dahili ve harici siyasetleri bıkkıadıkl n ok t al nsıarları filerinde duruyorum. Y eni fabrikalar ırandan ve yeni şimendifer yollanmııdsn bahsediyorum. Bu meranda memleketi mi ide yaşayan ekalliyet* Unu ¦ linyitinim an latıyorum. Goe-podin "Geç a not* beni dikkatle dia~ Icyor ve.. Fena bir tesir altında bölündüğüne düıânereh müteessir görünüyor. Artık İki komşu, ikî dost gibi seoll benli gorüşüyoruı. •örüyorum i — DU Kurultayında bulundunuı. Bu bûyflk İş hakkındaki düşüme-IcrÎBİıl aiîyler mlılnil 1 — Çok büyük bir dava.. Csbık olarak bir İŞ drflll. Fakat, nıidraki bo i,id de başında Gatl vırtbr. mutlaka ittedtgieiı Ur ilde halis d ilecek tir.. Muhterem profes&r kliniklere mrelup re... *¦'-¦.. m.I.;, Bıaı Arap ve Farili Uııolaruun ıcogin-liklerinden ve ıbeakleriadın bahsederek divsD edebiyatındın arçalar okuyor. Ben müdafaaların-, yapıyorum. O, hemen temin ediyor ı — Dedim ya.. Bu atılışımı mk-'11m. bir davadır. I ikin yıkacaktınız-. Çünkü; | başında * Caıi bışınııdı durdukça herşeyi ba ıa r at a k şınur.» Münavvar bir komşunun kalının alryblmlt de ne«rlyal yap-n Ur, iki haria va avrgfiıışlei Bulgı ¦ lucarak mrmleketimİıİD tarihî kongıeltrlndeıa birinde mlıalirllk edıa bu tat, onul olmuş ta hıkkımııdaki fikirlerini dOıtltmrgı İmkan bu-lımımış ?. TeıadOl Uıl karşılaştırmamış oUayda, e mi nin k Bulgar madamın adilerinden müteessir o i mı yarak ve getirdiği ıı-¦ ı i. ve h. ı.ı fik aynın götflrreaktl.. İki millet aranna lenalık aokmak nr fena şey I. Bunlar, gidermek İçin hır iki tarafın mGnevvr leri el birligile ve bütün bir lamimiyelle çılışmaga merbuldurlar.. Mutla fa Şerif ....... ,IIIMI,M«,»,«««ll,,l»»l,,k»«, ,M,t»»„, ,.*.,,..,., Davutpaşa gençleri arasında / inci tahifedea devam Bundan sonra ban İta -...¦/ alaıak birliğin muhtelif sporcu-beler inin ismi her laman ağıtlarda dolaşan büyük kulüpler dereciline yükseltilmesi temennisini ilh r etmişler, bunun için dr ıı daha d rek bu hı r'ivı ksydisinden balı atisi hakkında ,.I- ¦!¦ umumun al mistir. Neticede ekse heyeti İntihabına vc Mehmet Sırrı Ocnan Nuri, t AHıl, Umail ve I yeni idare heyı kongreye n İha ye c KARİ MEKTUPLARI w J Berberlerin tatili meselesi Kad.k.-.ılnde berber Ahmet Sefa elendi. Berberler Cemiyeti resti Muetala Sabri efe neluıin garatrmuda çıkan "beıberler tatil MU yor. Hiç banasnııa rae-deoi yaşa ytş.xt yoktur., aki beyanatındın babisle gönderdiği bit mektupla diyor ki: " Mustafa Hayrı elendi medeni ihtiyacı yalan (Jılkktn kapamak nn ran ediyor ?

Bir çok berber gösterebilirim ki tencerede yimek pitirip kapağında yiyerek kadar yoksuld ur ve bunu lemio etmek için bile dişini tırnağına takıp 16 saat çalışmak mecbonye- \ tınd* k. ta 24 aaalta çahaacab, atvertV ki kartımı durur ıu o I Sayın çok olan bay bcıbcı-lar.n tatil kshinkSSaae imkan var aastkr? Bunlar tse rıımı gka-lejr . ¦eda eyyamı amyc de rJOk-kânlarını arken kapamak bde it t e metler. Her tulde Muıtafa Hayri efendinin reyi ile hareket edilmemeli, ekseriyetin reyine bakılmalıdır. „ a e e Bez fabrikasından çıkan amele Bakır kovda Sekil ağacında Iskr'e ¦ adıirım.i« Mchmcl Ve YtnitBa halle da drın sokağında Celal tfenetsler. BakrAoy bet fabrıbaasnin 4 senelik ışçuu ol dukla.ı halem kylervaı bırakmak mecburiyeti ile karşslaştaıldak-lanoı ı&vlcyerek bundan şikây orlar, Bu karilcrıaûnn ı(a<--1 ur pın> kemli.ııı şınıdıjt kadar pamuk kısmında talıy-mışlar ve ihtiaae keıbclmialerdir, Halbuki durup duruıken ve ortada hiç aebrp yokken, yerlerine badın alınmak ınretiylc. 4- 5 erkek amele mryanında kendileri de pamuk klanından dokuma kılmışa verilmişlerdir. Dokuma kısanında çalışmakta ve meır ¦ ruyet «ti. ..eLum ,ı:.•»-¦.,-. gibi batı bedeni evsafa iate bu sebeptcrle karuerimsı doku. ma kısaasadla çalrsamayacak-lannı gornOeler. üten seb ep, i" pamuk kıamındnn naklecblmeterini de çıkı rınl bir mukaddeme illerini bırakmıttardır. I ,ı . kabikaleo kcnddrrı bilâaebep pamuk kıımından du-kım. kıımma ıııklolunmuşlaru ortada bi de-mektir ve bu faabsıılık nelıce-liaoV 4-fi ıiTirirn.ıı sşaiı kalma. tı doğru d. ,ıld.r Nat ederıt Bir türlü gelmiyen nüfus kaydı Be*oğlunda I içm sokağında 7 numarada sakın S ahun hanımın rcvıı ıı lal etmiştir. I yaşındaki oğlu Uguıa küçük bir maaş bağlanmştıe, fakat şimdi bunu alamıyor. oraya 'mala-¦yarak Sahure hanım .'ip mektupla bu ki: "ÇOC ı.ı.-.111..1.1 Sar ika mış la dır letkereıi de var. getirilmedikçe ı vorlaı. Nüfuı kt\ göndeı ¦ta diy< kaydı nüfus nüfuı elinde Fakat kaydı ¦ ..-rı. vermi. İnhisarlar Vekâletine nasıl girdiler? Sabık Trabıoo rnuskiral amillerinden ve a mı lir ı mümessili Istnaü Safa tas ta siyle asmğrms ar mektupla denairyas k.. "97? seaesiode İnkisarlar . e-kâletane assaracaal eaknrek akti-sasım hasebiyle mflnaas p har va-lifeye tayin cdatsaesss isledim Utun mueaaklerdM ..-ıra ın-hitarlar umura mudurlügıiaden gelen 1 1 - i . 'I l I t a, „ ı, 1 • 5591 numaralı tahriratU tahlilim Orta derecede olmadığı için memuriyete (ayin rdılemî-yeceğim ldirildi. Halbuki lıeıiım Uhıilim de-ı ¦. ¦ -m.!, okumuş olanların, hatta daba aşağı derecede tabail g& aarlar VekâJeb meraurryetlerinde (avtif edildik, kentli görüyorum ve bundan dolayı SU duyuyorum . Karun ı bundan tasara bâr vatandaşın lahnlı kıt görülerek aknmadıgı «anfelere aynı ea-viyedk okumuş olaaların nasıl alıoabıldrğıai bit-dk soruyor. Tabii buna cevap verecek vanyelte değdiı. Kanİasiı iddiasını maddeten İabat ed-hüır mi? Bunu latiyoıaı. Fakat gayri vakii vaki diye gdıtere-ceğiai de ummadığımı! da a uslardık katı - ¦ : bu mektubundan bahseyledik. a • * Yedi evlâdile bera-ber açl İstanbul Hala; fen^ıinde Mürsel paşa caddetiade II numarada sabık Umu hk işleri müstahdemleri den Mıuaffer efendi bite giderdiği bar mektupla. "Belediye tem.ıl.k ışkri mddünyelındc muvatt f me-aMsrlar tarafındaa İrtıkip adalen yoksulluk ve luıaatimal , . ¦ünden, hakkında ne bir şi

yet ve ne de mucrimiyetini lep-yin edecek delil olmadığı halde,, va ıı fenne nihayet verilmiş olduğunu ı.l.ı.m Lıaıetı ücreti maktua İle müstahdem bulunduğunu da iU-ye eyleyen mumaileyh, evrakı ı.l.-1.., kemeye verildiği söylenilmesi ne rağmen aradan baltalar geçtiği halde bunun bîr turlu baba a daleti bulamadığını da ilâve ediyor ve en baykğ* 14 yaşında, ea InV çkğu 9 ayisk edan yed. eı Ukmt ekmek ıçsa feryat ettıkkrîmi ntade edayor, -ıı "m mektubunu ~Ne olacakta biran evvel o lsan, biran evvel adalet tecelli etsin ve ma-tumıycttm IrbeyyuB eylesin, diyerek b itiriyor. Filhakika Muıalfer rlendinın hiç bir kabahati yoksa isinden çıkarılman, yedi evladiylc kendi rinin açlığa mahkûm halde kalman günahtır. Ehemmiyetle natarı dikkati celbederiı. Vefa - Kumkapı ayrıldılar Vefa . ıl.,....,.. „ rı audaaı alaa|u yibt skiye ayıdaraf. kah kındaki kabaran leeyyat ılıışlkr. Dfi- ioş.U— sseıl.r kl.p kaagee-ai. Vata . Kaas kUplırİaâ» İrim* dea ıtıkaeea kee iki khlşı kıadl ..'.I....'. ayrı ralu|arskl.r hldp koagreıı. har Ihl larafıa ¦aalariyla pak kalabalık bIbmş. koogrıyı [.¦•ı.ı.. l mıntıka Iblnıl rılıi felhı lahala Bey tl|a*el elmı| >e kungrr |»k lamımı bir hava u.~.lr "Sar,, da reyiâma doğru Fransa bir muhtıra neşretti, bu* reyiâmı kazanmaktan ümidini kekliğini mi gösteriyor? Parkı 7 (A. A.) — Franaıı asalbuatı Sar mıııhiai kakkıa-da Fraaaanıa rtyvâm koeaasyo-nana ve ren'in.' dahil bulunan devletlere verdiği muhtırayı itfan aıadıya mevtuu '-.I.,, 'tmrktedırl-r Sar m .aminin ortaya çıkardığı mııhtclıf aaaackUri tetkik eden bu muhtırada mer kur meseleler iden hslledıleıek reyiim de yeni repm arasındaki müddetin ujaltılmaması İrmenin olun maktadır Fıansa hûkümcb Verıay mua-hedesmın derpiş ettiği ber uç de r. 11 - dakkala . ¦ • rak aaağ usa 11 bildi»* aafkttdu: 1 — Sarın Franaaya ıllikakı takdirinde Fransa hfkk&metİ beV-iılıı Sar halkına dil, ırk ve din tilmeksiıin I rinan vatandaş> auıkukusva vereeehta--Franta reySaanm aetkeei her ar olu rsa olsun buna be mır ahkâmın Milletler Cemiyeti tarafından alınacak kararlara konulmasını İs ektedir. 2 — '-.-nd'kı re ı-mıı ipkası takdirinde Sar balkıma hükümet işlerine karıtmtnnnı nt. > af,•. olacağı mütalesundadır. Frana lerden alının dairelere g6re bu rejimin de giyit' ilmesi bulutunda evvelce yapılan tem enniler,n imin dikkate alınmasını kabul eder. İktisap olunan hukukun temans kpm kap edetcrJbre*krrin tetkiki V,lİnle. Cemiyeti Meclinne ailtir. Nihayet Fransa Sar'da malık olduğu madenlerin bOyuk bir kısmını muvafık şer sı İle b.l-tal Sa netane terk itmeğe ammakyalr. SOıw" HABERLER 3 ram Sav'ut Almanın ı iltihak, takdirinde Fransa -ardaki madenler mm kıymetim filen e lek etmek ataauackedı. Bafgffm Sar'da ledaval etmekte otaa frank, harici borçların teıvi yeline yar.n-nlı.l r Vc bu borçlar ta aamca aslen-raelrdtr Ntkayet Fraavaa reyikm komıtaaınıa yspacağı ckğe* tekiBeri ananevi beynelnsslel teşriki mcıaı lihoiyetıyle tetkike amarlcdir. İngilizler Fr ansayt haklı buluyor Lestdra 7 (A-A> — Fraaatu maktu m barsds tnıaı-1 Ha tasvip r. unmakudır Fransu hukütac tinin Sar'm lahbyeaını, oradaki madenler be d. Imm ted iyesine tabı tutması, haklı göV ruJeaeklechr Fransa ümidini ketlimi? Saarbrökea 7 (A. A.) — Franaıı nıuhlrasını aMViuubaha eden Alman c esi gaıetelcri, muhtıranın bilhassa timdaki rejunm idamesini en fiil el bir .„..-¦! bal olarak gmtermeğl istihdaf r,İrdiğini yatmaktadır. Ç Fransanm reyiâasın kendi lehine neticeleneceği ümitleri artık tamamen uçmuştur. Sar Almanyaya geçerse Berlin 7 {A. A) — Franau muhtıran nın mahlevıyatı bar adı hiçbir hayret uyandırın ı mı'tır. M aydetmek kap eder hi. Sar nraıiıine Almanya Ik btrlealiktcn nonra da hıııusl beynelmilel b ir rejime tabi meısuekrl mahiyeti vermek te-şebbksk ¦¦ıhedrye muhalıftır ve kabul olun amer E

asen Sar halkı da pekiiâ bnryoe ki kenv-di menalıi anesk kerdı mİLD hıikümeti taralından lâyıkile maye olunabilir. Ankara ve İzmirde dünkü maçlar Ankara bisiklet teşvik müsabakalarının neticesi— Ankarada Çankaya, İzmİrde Altınordu galip Ankara 1 (A. A.) Bitikle! (ede- V|aa Çaabayanın b tabaûyU raıyaaunua tertip atikti lışvlk aıO- AnkaragOrO srsnada yapı'aa kupa ¦abakatırındıa İmla. ı.l bugün r.j- maçını Çankaya ı " ksıanmıştır. ledea evvel Abkoprfl — tki ssaç yaş» aralında kırk kiloaaılre mirinde saik limıre geleB Aakararıpıtınıştu gürü lakıeaı bagkn kalabalık bir seyir ei küt'eai âafladt ilk aaaçıaı yaptı, hm» ıkıneta. Alt marda rakıma da yaptatı aa eaac. Aakara* gdnl S-» Halkın intihaba iştiraki için Konya 7 (A.A.> — Belediye intihap encümeni bugün lopla» narak deherlerin ° Eylıilde açılmasın onbef Eylû'de ek indirilmesine karar vermiştir. Halk I .'ta., Belediye labhabrna ratandkalann fıık miktarda iştirakini kolaylaştırmak içi* kap eden lelbârlere teşebbüs ir akiks 36 metre ge Osep Efı İ.indea g" idi İkinrı Eyüp F.fendı de Oçuı Küçükler srıunı ¦ ik mllssbakaıı y mfiııbaka Akköprf çiftll|i tarikiyle i' 14 kilometre uıeıin1 en Çankaysd* re Çaokayadan eü olmuşlardır. a mutlaka le|ıpılmi)tı». Bu - Gaıi Orlan la ay ons kadar ıe İcra idi İm s. Çankayadan ftifst Lfendi Urinrl Çankaya n Salih v Marko Efendiler ıkirl ve Üçüncü gelmişlerdir. Ankara 7 (A.A) — Bugün Çankaya ıı Domlrıpor kulûpfrrialn bilinci takımları arınoda bir maç yapılmış, Çankaya 8-0 galip gelmiştir. Biz "Zağrep,, mağlûbiyetimizin dedikoduları ile meşgul olurken... Yunanlılar galip atletlerini tezahüratla karşıladılar Beledly.da atletler şereliaı muanın. Ur kabul ..ım yaBilmış ve Maarif Nsıen M. ' ttak.op.l... «s -AUaa. ekrâsdiye Raaal M. 'Katta. ¦>-alından nutuklar söylenmiştir. "Atina. Belrdıyc Reiai ayrıra alblkre " Akropol _ dsbl "Mııııııı. tr)lin ag.tındır kopa-nlssaş kir dal levdi -.... ,ı . * Abaa * (A A.) — "------'- -, ... Halkaa aaaaV ı-.. ¦ iı . ı ..¦ ¦ .ı.. •-- . temeli . 1. . Yunan .. I '. ı . . ı , j.ljaadın llıkaıea dairelini kadar II I - kişi refaksl etaBİştı'. Atletler Belediye ıkslrsıiadea çıkarken, yıgraura rağmen Uasara oaâ-de brblrmeklr alın bâyOh kfer kalkı» >•¦¦ lrıabârl.rl>le karşılaşmışlar dir. Atlıllırl olsa İnala huduttan .ıı.,.." î, kar laUayoada kalk alkiller şeeeeİaa I-¦ akarUrde I _luam-|l-r Belediyenin iyi bir kararı Bele*,.. UtanUldaki lanh, ye ¦ >---*' I,.—I... haran lı*ni"(t Ibcdt HASAN

zevtinyagı M'î.id ıcytinyagı l ¦ rk ı •¦<¦ en leıiı vı an nelia yağıdır, ırytînyetı kadar «fil bir y penin pîa »abun >a(l Hamıılyati laıla yağlat brI......¦ •! Haaan ıeylinya|ı ......ıl ı am Uı.ı at »elli yıfı alup rıhın» lı ehıp tababette ifaark nerelılı «alalı Kaan. tuş karar ) rafar ku<abk laf man. İl/ı aaa. nal d ¦ la YaaxkW.aV. tefi a rda. ¦, ı.da leı mala, aaaree>ıde laıaal ra ar la er tını Mı dm aayıl alanlar ae baı *a b la rında i kreaeh-l HASAN ZEYTİNYAĞINDAN UBıdır I n mûkııBOHİ (e ra ııMıl aa aa* aa labil. M» aaa Haaaa | yekine. A nail ¦ n takıl» ... . 1.,. aide '.I . ..¦ .......-..„,... ba yaşlar en leaa vı la burduk ı« . temlılenmak ıurelila rlde edilir. Fakal kiç İr lir 11 t oktur - * .. krrkat eaW<. 1 .... . kpa i.haaal lalan. TaVkryaaaa vr barka aklaya-ıp ıırııryUaıul şöhreti kaııd.r. Sar bal f İki lal* 1. I.ı !. 11.1 aalra, aanlık ır kara!'¦ I Haaaa . r nvıp l(lnlı) ¦afi yerini re lata ta Urda. karpay an yoktur. Hımıılıctt yoktur. DUItarlp olanlar yemeklerinda be-timll etmeb'dirlır. MOlryyio ve M-ugaddl ve mukıen dir. teytiayaeını fay.t İyi yağlı beyni peyeUle eiirıb re 1 - ¦ 1 rarak haeyır kıliada bıi klı o kadar Um Ur gıdı olur kl •ergili ya.ralarını ırern aaa re babalar bu mükemmel r baaleyleı ra cok arfVl gıdayı kar labah bakealtıdı çocuklarına yedlrirlrr, toruklr. o kadar aeerr ki herguTı rrrrrail bıkmaılar,_ bur uZay'» t Ergani iflıkraı tahvillerinin - B,. tertibine ait 102753 No. lu muvakkat makbulü kaybe ttim. Gö-rİLijüm lülum OgcriaC işbu makbuıun kıymeti kalmadığını ilin ederim. Su Şehir merkeı muallimi Ferdiye Adapazarı Türk Ticaret Bankası 1934 SENESİ MART BİLANÇOSU AKTİF PASİF İZAHAT T. Lira» Kuş. "l'z A H A T T. Liranı Koa. TaTnunaT"1 * m ' ¦ r - *-¦ ~ ' " ' "*i---— -TnT--Taaaoa»n^Ma^fcn»ka na»innr- mnnnan-jggannnnnnnnn-nı — ¦ 1 —— Banknot...... . •...... 907.485 59 SERMAYE............. 1.200.000 0 0 Dahüdeki muhabir Bankalar........83.526 52 ,,,.. „ .„ „, SENEDAT CÜZDANI........ 1.536.334 23 ,UW 45 Vadaama Uç ay kalan 1.536.334.23 Fnvk.lâd. ihtiyat 0.00 üç aydan farla kalan_om Kanuni ve Nİıaml ihtiyat 131.376.45 ESHAM VE TAHVİLÂT CÜZDANI . . . . 238.389 90 Muhabir bankalar......... ...S5.2;6 21 Boruda kote olanla. 94.810.00 Mevduat.....T.........19S.561 50 „ nlmıyanlar 143.579.90 Cari heupUr............ 1.578.656 62 AVANSLAR...........I î 695.408 73 T.tamuf mevduat............ 2.408.959 21 Emtia va veuik üzerine avamlar 533.055.24 Vadesin 145 682.10 Sair mütenevvi avanalar 162.353,49 Vadeli 2.263.277.11 BORÇLU HESABI CARİLER...... 1 137.258 43 Kefalet mukabili krediler " 741.943.29 • Bir ay kadar 948.629.71 Teminatlı krediler 395.315.14 Bir aydan bir aeneye kadar 82.182.27 MUHTELİF BORÇLULAR.......i 762.188 52 Bir ıen. v. bir Benden İpotek mukabili a-anaLar 334.333 31 ^ ntbtikr 1.225.465.13 İştirakler 354.394 41 MENKULLER I ..... \ i 132.394 41 Tediye emirleri:.........: 39.4

42 93 Makineler 11.400.00 Sair muhtelif a laca Ihlar......... 694.8J4 00 Kııei-r 10.368.41 |(ffj tlınrt..............12.710 02 Mefruşat 51 619 25 Talep olunmamış temettüler ve kopoatar . . . 120.296 97 ÜAVRİ MENKULLER . :......: : 285.344 49 *),Iım beuplar...........1.242.732 38 Bank. binaları 98.791.30 Diğer gayri menkuller 186.553.19 NÂZIM HESAPLAR . '........ 1.262.732 38 _ 7.729.846 29 1.729.846 29* istanbul Ziraat Bankasından: Sıra No.au 1321 1322 1323 1324 Semti Fener Beyoğlu Bo jaıiti Kadıköy 1325 Tophane 1326 1327 1328 1329 Kadıköy Boğaıiçi Galıta Eminönü Mahalleli Tahta minare Hlhveyin ağa Yenimahalle Oıman ağa Sefer Kâhya Cafer ağa Yen ima hal le Arap camii Ah. çelebi Sokağı Fırın ve Tahtam.nere Arnavut ve Bileıtk Bakkal Söğütlü çeşme ve birinci aokak Boğ e i kesen cad. Orta Paurbası vr Fıçıcı •O kaklar Yemeniciler Çardak Cinai Hnaeai Üç duk ...., va üç hane 2/24 İki hane Ana metre 66 Kigir yedi dükkân K...ır dükkân «b40 Kagir hane Ahi ip hane ve dükkân Emlâk Hmiv( ...... No. in muhammen kıymeti 2-4-109-111-113-115 484 T.L Ahşap hane vr Kigir mağara Yûıde yedi buçuk pey akçelerde İbal rim-nkullcr açık arttırma s: retıle Utma ç aıılmıştır. Sr e belediye ktlan dân olunur. 5007 2/7 4/-71 600 Tamamı 5 100 197-197/1-27-295000 31-33-3S 44640 131 55296 3308 «50 133 12Ö~ 1/2 3 20u0 1/2 1-124 eald 900 1/2 69-71 1500 187? eıki92 519 40.120 yeni 4 e bedelleri nakden veya g.yrimübadil bonoaile ödenmek Uıere yukarıda evaafı yaııh gky-karılmı leri 10/9/934 Paıarteti günü uaton beştedir. Şartname Bankamı» kapı»ma rejimleri müşteriye ai ip olanların ur ait bankasında müteşekkil komiıyona miiracaSaar havzasının sınaî kıymeti

Kömür, demir ve çelik İstihsalâtı Malin, olduğu üzere Akvam cemiyetinin tayın etmiş olduğu idinkomuy onun kararıyla Saar havra n Alman ordulunun şimali Fraaaa madenlerinde yaptığı tahribata bedel 15 ıcoc müddetle Freni* )» verilmişti. Bu müddet 1934 yıbnda bitmektedir. Müddetin hitamında da Saar a ha İni bugünkü enin de* ramı yabut mınt.kın Franuya veya Almanyaya ilhakı İçin rey vereceklerdir. 1289 kilometre murabbaında I ra 7.000.000 nüfuslu olan bu vilâyet bilhııu kömür, demir | va çelik bakımındın çok kıymetlidir: Cihanın en I..ılı îıtih-' ul acacai olan 1929dn b "uo kömür iıtıhıalltı 13580000 j ton iken bu rakkamlar 1932 da • 10,580,000 tona inmişti. * Frauıaom meıkûr aenelera ' tekabül eden kömür uübulatı f 1929 da 54,900,000 ton vn h 1932 d 7,250.000 tondu Al-f manyanın dı 338.600.000 le yeni neşriyat ~Ölkû çıkh ımslılı 4 hac. ea-İmi baş-kyaa 19 un. u uyan rakmıştrr Bu aayıda ¦•>... olarak Nah re Kurul tayı., makalen vardır. Bunu tak.beden Ahmet Nenmı be un memleket hadiıeleri ûıerında aydınlatmıu bir alaka uyandıran yanlardır. Kemal Salın beyle yap at buğday koruma i|İ hakkında etraflı iıabat vermektedir. Ülkü bu uymada "KöycOIer Bölümü., nün ikinci yaşına baa* tığını haber veriyor va köycü-'ere g ulunuyor. ,.] t.ı,m..- ederiı. 227,5TO,ööö tondu! Sair"bav"' raiıııııı ham demir latihıalâtı, cihanın en yüksek i-tili-.ii y .070,000 Fran-umn 10.209.000 Almanyanın d. 13,190,000 tondu. 1932 Yılında bu iıtihuiât Saar havıaunda 1,330,000 Franuda 5,540.000 Almanyada 3870,000 to na düşmuşlü. Çelik M ıh ıa lalında da aynî vaıiyetî Satılık hane \ A K B A Eyüpıultanda lalam Bey cad-deMnde 53 No. lu alb odan, içinde kırçeşme ıuyu ve büyük bahçeyi h e altılıktır. Ev iki bölükten ibaret olup mahiye 20 lira icar getirmektedir. Uteyenler: Ak urıyda Horhor hamam sokağında 22 No. lu hanede Bahriye Hanıma mûraAnkarada AKBA kitap evinin birinci şubeli modern bir şekilde Maarif Vek-'eti karşılında açılm AKBA kitap evleri her dilde kitap, mecmua, gaıete ihtiyaçlarına ıcvap vermektedirler. Ge rek kitaplarının gerek kırtaıiye-niri en ucuı olarak, gaıetrmi-rin gOnO geçmiş nüıbalarım da p evlerinden tedarik adehihrıinir. Devlet matbaası-neşriyatının AnkırıI Karaciğer • Mide • Eüarsak - Taş - Kum hastalıklarına TUZLA 1/V OTELİ ', r-.r ve tren hatlarında mühim tenzilAt yapılmıştır Hırgün köprüdun On - İM - s.S - 9.50 • 15,10 - M-45 ra Haydarpışaya gidea vapurların trenleri içmelere giderler a Satılık Ucuz Ev Kumkıpı Nışancaıında büyük caddeye iki dakikalık meıafede muhtelif meyva ağaçlannı havi bahçe da, ki sofa. İki taşlık, 3 belâ ve uireyi havi ahşap hane azimet hasebiyle acele utılıktır. t plerin Nişancıda Çeşme sokağında 12 numaralı meşkur hane derunundakilerc m.ıraca atları ııa 1 im 5.550.000 Almanyanın 5.680 000 tona düşmüştü. 1932 Rakamların, ele almak suretile görÜrüı ki Saar havrası Alman kömürlerinin yuıda 40,6, de rinin yüıda 34,04 re çeliğinin 25.03 nısbetini temsil etmektedir Franu için bu mabetler kömür 2204 kömüre yüıde 24.0. çeliğe yüzde 25,09 düşmektedir. Saar lı i. ..ı.ıı.m her İki memleket rakamlardan da aşikâr bir surette görülmektedir. Fatih - Saraçhanebaşı Horhor Caddesi Münürpaşa Konağı Kız - Erkek - Orta - Lise kısımlarını havi tîk" Hayriye Lisesi J -!. ..'•» AKBA kitap J r.lr.ıdı. 3 A K ¦ A TıMaa lljf 2 Arrinel Snka 17*1 1 Ikiarl Şahı 1 Simin Paaar guyararnymsıuyyşşnrny a. ayna —" Zührrel vr cilt hail .lakları —t | Mütrhaıanu Dr HAYRI ÛMER I Oglıden aoarı Ilı(•.(.. Agıeıau

i karamana 111 No. .ru ı um Göz Hekimi Dr. Süleyman Şükrü Babıâli, Ankara caddesi No. 60 Telefon. 22566 K( -.ini barlerin bütün imliyaı hukukunu hail vc Maarif Vc-kiletınee MUADELETİ laadık nlunmuş ur. Tcdrıutındaki . .dd. yat ve intıumiylr talebinin adı ha t re grdaaıaa iti na uy le tanınmış olan mekleb-m ; ir kant kabul muamelıımı banimmışlır f'h kınımdan itibarca r.n-bı kaam bağlar. Talaka raek-tehan kusanı oton»bal vc enyle naklrd.hr Cnmadın maada her gün 10 dan 17 ye kadir müracaat kabul olunu laliil.it iıteyrnicre ta rıfnamc gör.derilir. Telefoa 2()519 anaaBBnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn^HBa^HaBanunrnM Tayyare Piyango Müdürlüğünden : Şartnamesi mucibince 35 ton kalburlanmış yerli Kn-ipjc ma* den kömürü mubayaa edileceğinden t liplerin 8 Eylül Cumartesi ¦,-ıın-ı uat 14 buçukta Kentilyona müracaatları. "5372„ r<cx> »ocoooooccoocoo>roo« Ci t Zührevi hastalıklar mütehassısı Dr. Feyzi Ahmet Babıâli Ankarı raddeni No. 43 Cumadan başka hergün saba h ta ıı akşama Tr-l-lkn ı 'OW9 ZK COOOOCOO M OC Kiralık Ev Beşaktaşta Serence Bey yokuşunda Çıllrnbak eaamğıada 1" anana r ab hanenin, t e mamı-ta ayrv adak. butta kan-loru hail. bahçeli ve fe.kı a-da neuretk bar bolugü karalık-lir. Meıkür eve müracaaL Imtiyaı lahibi ı Ali Umumi neşriyatı idin rdca yan işlen I n ı ı C. Hikmet Mıtbaaİ ' .ıı.ı... Asipirol Necati; L^İIa±.te ve diş ağrılarının Deposu : Bahçekapıda Salih Necati eczanesi Sene: 1 Numara: 91 Abon e Şeraiti M.ılh.-ui 'Tefekkür, sevgi kadar lalı }altal her sevgiden faydalıdır. i . Hugo girerken.,. uranlığında Türk Ol-¦ i' - sı - '.ı rı (el [it» günler mnni-yı "izmir,, in kurtulduğu gün! tandır. Afyondan taarruıa gee.tigimiı »akit bn.tıyan İyin dehıetinl birdenbire Garp âlemi kıvrnyama-mıylı. laarruidan aonra hiç bir rr orduya tarihin bi( bir devrinde nııip olnuraıı auratla dalları tepeleri atarak hcdeIun.:e koyarhen, hem ı nfaH '¦lirin, demde onlara yardakçılık rdtnlerin Ümitleri b...bütün UİI ot-mamııb. Onlar bâlâ leoa b diklerini unoedîyo'lar, bu k bu rüyanın birdenbire inil o bekliyorlardı, takat babım Maarif Vekilinin beyanatı Mezuniyet imtihanları tekrar edilecek mi? Gazi Osman Paşa mektebindeki riyaziye imtihanı hâdisesinin mahiyeti ne imiş? Ankara S [Telefonla) — v ... , V*k.h Abidın Beyi ratelemiı a aman tiyarat atthm. Vekil Bay t tandıra. B...iemraW m. ıtnaba .alan -.1.1.1,1 .'.arif memkrhrrl 1 hakkında aardafun Haltere Cnrap-. l ir aermlar. I «......1- Maarif Vekili bn in İlk | l.dıiıat uıullerlnde ban mühim da-

giıiklikl.r yıpar.|ı hakkında bir labah g.r.l.-nd- (.ban haberler | hakkında Vekil Bey dedi ki: — İlk "ılımı ı; o »emden i m,.iı tebn.1 edecek moklyetta ı ritmi) kaeula.la.mma yoklar. | learİHt u> kâtkn ..m«an İla F r/ha | grnknndu, IHk.k e*leeekhr. - Birçok gıtetrler Lylbl a niyet .mtı hin lirinin bir(ok • • ¦üllmelkr uyındırdılım yanynrl Yarı daimî âzalığa intihabımıza doğru... umumiye yan daimi â: ya veya Cinden birini cehlir. Maamafih "Cer len malûmat, bin m gay lıt> intıb-p olunıe.aıı Iı-..:. dort tene müddetle yin. t.nhin hi(Ur millete re.n ,.,,„. atin;, bir ntap *e ımra p çekti. Buna yılmadan, acır düamedrn, Heyetini bi. an ' l- k.ybetmedn ur,U ecdadı ervah, titreten bir tabir va tahammül il- mukavemet etti- Fa* kat tarih yine bu labır ve .... tin mükafatını, hiçbir millete naaip etmediği bir aaea. ile verdi. Çekilen hudutıüı tulüm re iykenecnin intikamını. Anadoluya bir daba ayak !,;.., ,l hırıma dO.eceb olanlann cer'elini rbrdiyrn kıracak bir kahı - bütan bir cihını huıumetln] gaıl»ri Önünde, onları h.yret ve dehıetten dilleri tutulacak bir hale gctlrer.k, onlara meydan okoyark aldı. lımir* girdiğimi! gün, duymanUn Türkly.yi imha itin Öl mUlbümüır aald.rmıı olanların ujrı-dıjı İnkiıar bile biılm IcIn aa büyük Mr incili .dilenidir. I«mirir. «nelerle tahammül ettiği facialar ııbal ediyor, kl ölmek lıtemlyen bir milleti mağlû ar)e İmkan yoktur, Oyla Ur millet ye'.e düşmedikçe, maıiaini unutmadıkça ı.ı.iıı-ı bir cihan, .. ı ¦.. den kopmuş *tt| olırık ,-U. yine «alet vn galebe raı.hahbîr İcaı kudı ııghrarak; " gfirb/ruıunu ı Balkan konferansı bu sene toplanamıyor! Evvelâ muhtelif Balkan devletleri arasındaki nok-tai nazar ihtilâflarının halline çalışılacak Bir (eır.nnıfıle ye hır ıra ıl İr aktı mukarrer olan beaıncı Balkan konferannınn» teanr edil» teği ve ag-lebı ihtimal koni iran bu KİK ıkledıkmı.cıc^ı anlatılma ktadır. Kararı ve "Trabton,. aatb'utu Bey bu buauıla bu muharririmi! e dem ittir ki: "-Bu tene iki kr.nle.ana yapacaktık. Bunlardan biri Balkan konleranıının mutat te ntbk i clnaaı idi ve burada Güvey nereye gitti! Bir Musevî kızı, evlenecekleri gün ortadan kayj bolrn Musevî delikanlısını dava etti InatoanıeJ -f.ı.r. unda dr Mune.İ kın yine Maee.i Incc.ıdJ -İH, »fendi al.yk.nne Adliyeye r raat limittir. Birinci iıllatak dıirı.i iı tahkikatı ikmvl eylemli vı Ü.-unra e... mıhh.me..n. ml \''L,'0d. röyelta. laılandtn-alan ba davana mnddeı KetmeF l...... -at. Elend. i-.l-d.--f d.v.ç vıeat* ı*IV alandagamn aH e, temek tedie. H.tta Matmııel* k, flrndl ile evl.nme n lım'm.n ıkınıl *dilml| (•Unu'de t.yin o'uomıı», fakat f gün. dugUr. pü.0. "M. ,.rlmed.*i «Ih. hır daha da H=A=R^I=C=I Uzak şarktaki gerginlikler .Rus-Japon hâdiseleri bilip tükenmek bilmiyor-sada bir harbe ihtimal veren yok gibid ir Japonya tir Sovyet birliŞı araanda aan gw-.leıdr hah alevlenen, han yatıran ihblafiar he

nilı harlara! ralılmiş Ur vaııyette eVgileV. En eta.lı ihtilal, aark; Çın dearirvnlu olmakta nevam rdiyar. hUuce* gtroUktee »ıı R.... ka hart» »kari aokl.i neıa-nndın kıy mil—, ı ¦ ... ¦ .¦. anardan n sa banana yo-•anana lam**» al an g an. ,.Wmo*. kn k.tt. U..** 000 ı.t..l.~ nrekeUlia* eatmayv ı.ki.l itmişti Banma ararına lapam matbaam ««..yatta M anarak b. hıi.n jikmk ol da tana a&ykdtktta learı Çark*. Kaayaaama Jnpooyaya 18 andyon ..terlin barem elemtuaa anlatmış «e kartın rina aim 4 aailyaa İra edecegm. y.imi re. 19)3 neuejiuin I* ktayj.ada Mantarı hakaantU, lak yanan marti.aatı ıl* kattı aatın almayı tahlil altl ra Hanya ya ) milyon ııtrrlıa kadar • er.bilere».oı anlatt r bu müddet daha ılrrlrdiktrn anara [.pouya kam kal mak.bilinde ham kal üırrınde çatıaea Rın urlarına Uraünat olmak -ı.r. R7M).0OO uUrl.n ttklil, Ruıyn hOhömcti dr 11 milyon Irtırlin Irttmthla ıuw ıtauşlır. Mil »kerelerin bu aalkaya •ırmıu.ı kadar bir hayli r.ıiyeıler tauaddü* »lml(, birçok hadlatltr .. l ,. Ikl taralın Iılnııebrtlrri Ur .i - (erginlikler geçirmiştir. NlrLım .,m .. ıı Iı f ıl. dr bıîyle oldu. Buna rntmto bu ihtilal yüıUaeea iki taraf aralında harp çıkman tahmin Amerika kaza. belâ yatağı oldu! Hakikatin Uıak şark muna.ebetleıini bn la m k la (tiran bu hıdive lir in aml athtUı ıkl I.r.fin blrbirint hnr(i duy Od taraf kar (ilikli nllahlanmıylard.r. «aam.fıh ıhı taraf aramada m.arlUb verilemea. Uanb Şark va» yetini tak ynkmdaa Iı la ye ha...tt.[. fcnşnaekılınhı ir. lapanla na da ta-a. bete* kreman atak ı Ha, anı, aama y.ye ınrkalnk !.r —. ıkl imal >e*u*au, ... | darlığa maral olduktan rlb.ll. , n ,l,„ ¦ı ek ler,-ı e* labeıkaUrlyl* leıgthlı bu denir devirtin* learrol rlmiyre eklerini yûıde nûeadel* vukuuna ihtimal rden * Taymİ. a bu mcaeuridc bir loru i(ltrl bulun-gelecek ten* Şarki s I r lylediklrn loorı Kutlarda mikya.ta aefrrber etmek n 3000 mil meıafede olan ıtmahtadır. Ö r?. Aksayı şarkta Rus hazırlığı? Tokyo 8 ( A. A. ) — Yan rtunl Rcngo ajanımın haber aldığına göre Sovyeller, VUdiroıtuk'ta dort deniıaltı gemili yapmaktadırlar. Bu limanda 26 harp gemili tahsil edilmiş b u-lun mak tadır. f aıctclcr bu imlih.nların ıılecetini yalıyorlar. Böyıvvur var mıdır? ¦la tetkik ettir ilmekte dır. ¦İtan lonra variyet te-l.ktır. la ledılnat kadrolunda bi hâdisesi •fonla) — C.ıı O.m.n taU riyadye İmtıbanıaı r'ı jlık bıkkında ıılihi. nJardan aldırım nınea'el* şudur. riyaıiy* grubundan ve bendene lualleri anrlanarak Türkiye-'ta mekteplerin e gon¦ ıhı ıı itin da bu meal gönderilmişti. Gaıi ı-ı 1.1ı - riyaııye muin lika o tuallarlni llnıl-ıkarkeo ble kelimeyi .1) olmaaı berine böy. hid>ı otmattur. CûnBir taraftan grev devam tüyler ürperten feci Aıburi Park - Yeni Jeraey 6 (A.A.) — " Morrobattl,, iıirab 11520 lonhık Amerika yolcu '

gemili alevler içindedir. Gemi Skontland lener gemilinin 20 mil cenubundan imdat işa reti göndermiştir. İşareti alan radyo mrrkeıi muhaberenin kesildiğini bildirmekledir. Jerıey'de ve şimaldeki bütün ¦ahıl muhafızları geminin imNevyork 8 ı A A. I — Lu-kenbab vapuru. Mor oca» tir.'in yanana -okulup tay balan yoktu ve mürettebatı hnrıknmna almışta*. Kurtarılan yobrulardan 14 hâni S;.rmy'j«r if çıkarılmıştır. Nevyark 8 (A A.) — Mo.ro-C aitle vapura yakıtlarından bir lal üt»inadı; Sprıny>btke'e gdnı ıştır Knr talanla no anlat bltla rina göre. vapur, yeni Jaraey'in 8 mil açığında, yıldırım ma.betiy tutuşmuştur. Yangın bahar ır-r ildiği zaman, butun gemi alevler içinde bulunuyordu. Y»İmlan h rdar etmek aşra nmriederken, diğer taraftan vapur kazaları oldu tarılıpla yaralı olanlar basta* neye yatırılmışlardır. Morrocaatle'in suvarttİ kap. tan VUmot gemiye yıldırım düş. roeden lir.w evvel kalp tekle-ti nden vefat etmiş ve kumandayı ikinci kaplan Varmı almıştı. Bîr vapur kazası daha Reçeatcr Nevyork 8 (A-A) — Genert nehrinde bir vapur batım,!., Lpor Je 300 m'şi vardı. RoveahEr 8 IA A | — Vapur batmamıştır- Fakat oltadar fiddrtii salkanmıytıı kı. yolcuların Ctaju sandalyelerinden yere düşmüşlerdir t ılı yarab vardır. Kaptan, şiddetli bir rüagâr-dın kurtulmak için yolunu de-ğışlırmia, ve vapur dönerken şiddetl .lu'. in Yar aliler dun yalana ıhı kişi han ianeye kaldınimratrr. Grev devam ediyor Vafiraghan 8 (A. A.) — Men-aucat grevinin altıncı y-Unû m. bclen ııkın geçmiştir. Amerika iş yonu reini, teahu-UU bavl. 108 aandutay. greve muzahaıct etmelerini emaret-mişt r. İspanyada da grev ilân edildi M.dm 8 (A A.) — Anemi ietspraaeabt etmek itin ba onat 6 da umnıni grev "Hitler,, fırkasında temizlik! Almanya yaşayacaktır M. "Hitler,,, Almanya kendisinden hukuk müsavatını esirgeyenlerle mücadele edecektir, di yor kılatlmnı Irmırlemık olduğunu bildirmiştir Şimdiye kadar yapılan trn-ııkatta ıkı bucuk milyon ata a (arka ..... 700.000. mdır.l-mıyt. Ba takı k- m .r...l 4aa. (nrka ve IrşkıUtUnndan urakU|tır-lm.|t.r S - ».er. SIA.A-1 —MaTı Soayabıt şcflınnın loplaatm. dün akşam «ait 18 de yapıl-mışlır. Bot ....i.......'. 180 b.. Ira.' M Hitit'., baauuıın halk kütJenrnc; bi tabeder ek. i mmj k. Ban Ur. bâr farka ı'dıj...... diğer bamanrıaV kar teşknât ııIAıgumuju löybyorlar- Bû ne bcrıaı. nede Idam aolâ Gelerek 12 ay ıcravde daha İyi olmağa çahşacağımııa ve mücadele lenelerındc b.ıe rehRusya ve Milletler Cemiyeti Sovyetlerin kabulündV-ki m üş kil âf azalıyor t-.««re 11 A. ) - Milket Cıımip-tı mrtaimnın ilk bütün dikkatini celbeden Leh.ı-tan -ı 11 .ı ..- natırı M. Bek. M. İnil Eylül 9 Izmirin kurtuluşu J Bugün İzmirde muazzam tezahüratla kutlutanacak tıp olunan program ıl mal edilmiştir. Birçok vil İ yet terden heyetler gelmektedir. imtihanlar hakkındaki makalem^. Ankara ö (Telefonla| — Evveli. günkÛ '¦'..„. d. Hmliha , .ı-ı,nn.. urravham nUmdn tıkan veba lentki imtihanlardın b.hvaden haanıakale Mnaril mahatUlnda bin tenirat yıpmı| va kuvvetli telakki .dilminl*.

İzmir su şirketi halktan 200,000 lira fazla para almış! tamir 8 < Hununî I — Su şirkin harplarını tetkik namı ' - ıf j -.'¦I. .11. bilir arak raparmna Nnlıa Velu etU* gün nar du lamırin ¦¦n.d.d.nmm bari tarar Matufa anlaşılaışlır. 938 lencıüıdrnberi tarHtıim dr-gi|tlrm*y*rık metro mi kip bapaa Ikl buruş olmak Bıere kılktan a alınan paraların yek ûr,udi İki yut bin kuaur lirayı bulmaktadır. Komiıyon raporunda bu paranın da halka lıdrıini iıtemişrir. İkmal imtihanları •"Devlet, serbest ise kendini kabul ettiremiyecek olanların imaret ocağı olmıyacaktır,, eknamra • V A , — Fnnm «u hVr Tlmıl. bnaja> ilkin» heajaakt rklmnniii.nl manya gnaannnlıı. a» m-a-Uyi - ime f ¦¦ ¦ I ¦ kana rnmn Umma re yanan) nlamfnnı. Vıkovet İkmal mıtıkanluıu ıı.a »ebat Oanm da neeârekrri** ÇıHn-TnavH -ın I ı* . in aj i,|l n aıttaııhırıaın U. kıaar rakı enddi n p.iın ıı-nı ut emekten başka bir dıy.ıefimiı yoktur. Biz iıl.liıtik Bir yol mühendlal kendiline Faili* vakit rn ma 'inlilerle yolu yapan mütrhaıaıı demektir. Sovyetler beş acachk plâna başladıktan Ur muddel aonra .*¦-î.ıik eatvellarıada r*ka* kaıan-mn eniaa- oianlana Uıaat da-vayı nehaa** ak a. taam ıHn|mı galura-mm^. Beg» RnayaaU 1-n t-k n r* (mine, KnlHn. f akat bunatyaa mektep meravm. ¦nkmaiyea trnktaV gıU 4tt&4*. O. ölûnriy* h.dır aab.dalname ami dik etmiş ol., aevlrtlen bak m yen. kaykınp b*|ır.n bir mıılumdur. İşe yarnmıyın Iraktö* Ur koşayı ıtılaUlır. Hlr (akadetnamınln İşe ı .---.i ı - n* kendilin* hıHa ne de başkalarına kabul .n.nimet. İdarede Iİtim*ı vı mUmr vardır. Kimatalılır aoka(. alıuna mm Imhkanlarann abadan rene netiı elerden en nı atan alanların İn lekeler alaagnaa 4a a*ylemeb Ur.m gebe Hraap Ulmiyen g eat. kainin ata narlııa kaaae naml geUUUı? Cefr.fry. babniyna( aenhanh, Oaa-.rı.,1... fi aan amvflarına kadar naml (iknUld. ' I (.. bu genç. m.hvelap giden en giıel (agıaın beııb-nı *orma|a kalkıpraa. mıtar ^OO'mtlidir. Nı Irrbt). li.lrmi-li o kııymuiHi, ne imlıh.n ıtÜkatını e yapmi(tır- N* de l. ...... .ı o tayontar .a hatOa nakli var>la1a.ı İh» *C gtıllı Ivmare gehnleeı I. aan ab-la mengatat,!,,. Kaçak ra biyuh oteller, miıalır kabul «den her civar \ ¦ ı.ı ¦. - 11. .ı . tr hatalardan gelenler la dolmuytur lımir dlbj (imdldeo bayraklarla donanmıştır. Ham beyeh Cmahnln U> bnyak f*a4 mhmaıtl. katkOmaıy. hatırla»aklanVr. •aden 1 i l\f" i//L\dli . T tr. Kane olacak mı ? ara 8 (Telctonla)— Sul-'.'i camıinın kütüphane eddeccğı bakkındaki ba-n7rr.ni malûmatını rica ekili Abidİn ıı meaele hakkında veril-karor olma rlı ğını toy leye Vekili tzmirde r 8 - II... ... ı - Adliye Vekaplıcaları nd* bulunan Armut-ı Maliye Vekil.linçe la (tın İmi ştı. Fransa — İtalya ittifakı mı?

Askerî bir ittifak akdinden bahsediliyor Lnndra 8 (A. A.) — İtalya ile Kranta ararında muayyen bir anlaşma veya İllifab yapddığı-na da bir . ¦ - çıkmış vc bu Paria ile Roma tarafından leb-tip edilmiştir. Son günlerde İtalya ve F hükümetlerinin teşriki mcıai edebdmek ihtimallerini göıteren bir çok alametler olmalına rağm iltere bübûmet mahafıli bu haberi hayretle karşılamıştır. Görünüşe bakılma, ingiltere hükümeti yeni hiçbir anlaşma yapılmadığındın haberdar edilmişi İr İngiltere diplomatı mahafıli, italya ve F re anı hükûmetJeri-nin aakeri kar ittifak yapmak n iyetinde rılaatahklan fakrto-ie-dar. Ingilterede sermayedarlığın iflâsı? Londra 8 (A. A.) — Amele birlikleri koogreıi, demir ve ceük lana yimin aoayalntHtlirİhne-tini derpiş eden. kapitabalbgın iflötuH ikin caVa vc anbayet mmmk barlık kı ının.nd, «hrmohrai noayalıalkg* olan ima o m. ley it eden bir karar aurclmı ittifakla kabul rlmişlır. Halita olarak denebilir bi, dünkü müıabereler ccaarel verici mahiyetle ve mum t hİr netice «İde edileceğe benıemekledir. Rı.'.yanın girmesi («cibiyof 1 ¦ ¦¦ 8 (A. Al — Knnıey İlan Sevyet Raayınm kakal8 va ...... daimi İı atık v «nimeti hakhıad* Ur harar ıttlka.. İrap •daa batıa* .anartan» maeeat ola.. aalmt garveek. bag«n nglaaam aem-. ı Uı ı......h. mnhilran* netknrkrrâai h.yıl v* t.ıkl inin tapmav man derini «eklen gıık reUeyi pn-ı.ıuı. .baam.ee lakka harar ver. .İŞİeedhr. KremnavM ark. U yi. ı.hh.k. mâek.t ~.a kal.... uokal.na göre talik H Bek Be.k. ı.,.ı.,.j.«ı ır kı lalene M \ ,.\ .... (.ama taralından mua.heıel edk'mlılır. Vartov* ile Ham av t ar.ı.nda aag. ivdi. ılığını. aıulak.I.I dili •* M Bekin paınrlrnl ,.M Ur naile* almalı -„.,ı ettiği bildirilmektedir M. Dek Sovyel Ruıylaın kabu-lUnU ır keııdı.ia. daimi atalık ve-rilmrıln' mubılefel . in.ı, c< mdıden Uldlrmi|llr. Arianlin İti. ...I........H. I-.......bl...-;ı ,.„ ne dil uı> lıi "l-ı Okuyan ve bilenler* şa-hadelıumt vermekle Ur. liyakati mütemadiyen imtihan altında bulan . durmakla iki, bir genç iltimaı ile nıuhrnditllk şahadetinme.i alabilir. Fakat şahadetnamenin yol yaptığı görutmrmi(lir. Bundan bayka her günkü fen lerakkderini takip etmi-ı -' mühendi.İn elindeki şa adetnamede Ur müddet lonra bul. m kıymetini kaybclmîş nlaUur. Şaha del nameden *vv*l ve yaba-rietnamaden ..r. liyakat, mrktep-t* ve mrkt'plen lo nra mütemadi imtihan, «erbeıt İş bunu yapıyor. Irevlct tr bunu yapacaktır. Devlet, terbeıt işe kendini kabul eltıraıt-yeeek olanların imare t ocağı oi-mıyaetkbr. Davanın şabadelnamey* kadar olan kumu Maarif Vrkât*hnin, »a-h.detnımrden ıiHi.akl kum her fe rdin kendi mcauliyl ıltuıdadıı. Askerî Hey'etimiz Harkofta Harkof 8 (A.A) — Türk Aı keti Hey'eti buraya gelmiş ve V ¦ r'-. Sovyet bayraklariyle sütle11111 -¦ bulunan İtlaiyonda tivİl «• askeri memurlar ta afından karşı'anmışlır. Ittanbulda bîr kıla asker heyete telim resmini İfa etmiştir. Türk miıafirler, Harkof gar-nironu kumandanı M. I . ¦-. kiyi, mıntaka icra komıtrıi ikin ci rritı M Bogutokı'yı ııyaret etatt)lrrdir Heyet bundan aonra Harkof traktör labrikanBi, Kınlordu evini ve Tayyare karargihını gcımujlu Tayyare meydanında Türk heyeti şerefine hır hava grrit reımi yapılmış tr akşam M. Tu. rovtki tarafındın bir mafel venlnvştir. an<^^«r^fif*a4-a,Sin

Erlol 9 — ZAMAN — SÜTUNLAR ARASINDA Ipekfil Bilim d* Mr Stüdyomııı vardı, batan İyi v» çok defa kötü kunleIII ar cevirite-rdu, TUr hır a-a'i meşhar alan «rtl itler anânn çagıı bu Stüdyo .-.'i —d lam bir şühra*. ıl mitli Hrlr barı karha mu1kaVaaramu. »• İn» rırfıhaıınna gördükleri *okr*t haaama. Ipei.fi». Slüdyaa—— la .(ki. akille! götkri ııaım aVml yak* tamah bakn.arl...*. iri çili II. ı%annkaia fini »arım *k—nf o* boştu, fakat • a*bo*i.k bila halk lar»: ıı İn. bs| Çünkü Türk b1ii*hii idi. Türk bayalım rkıik veya (arprk ta nkıa - g.ialer-mrgc ...ı ı. IclneV ..Kinin Turfctfl, bu ıırr.tJ. ıhlııad fay. dan da aırdı. Orada Türk muharriri, T4rh oyunculu, Türk bastakirı. Türk maı*ı çalışocah .aha tm* luyocdu kural *Va UL, lr-kfilm. ha* turla rrkumlaa ma*ta|ni bar ea-ota İbr kadakları >h*.,«r*V Stüdyoya karaala*. baları h Baa nivrırh Türkün çeblaa A...I*-Jınbe-ı lanmp eeed.jı. hullaadı|ı r* dünyada Uaıhnaıına d*lil*t *ttt|i Mr larıl ne*ıe nin adın. h mitil arın* firarn yaprotşkdı. Bu da ayraca alaka uyandın yordu. Stüdyonun «anal tarihtar d. immı ı. .. ı ¦ . yana yoh olauh bir takım Blnıtlar *» unatkirler orada (a**rllrn f.lmlr.'. Utmbak- latthat .....I kabili***,** mı" hahaıı,arlardı- K -. ak-torlar, arta } nı aaaatfcartarı ba lata buh.d*. Hraraa ü baaa-da* a ak* uyauratoaa bu atndyv, *aaH* bahar a lak; *n la gar*. Ma fünkrinl yaşamaktadır. Artık RLm (•¦irmiyor, ala.m. Islarla, .rt çe-ririyormaş ¦~W, 7... H*r rarrl onbİBİarea Bayirriyi rinama lar a hoştu-raa bir muoıaearnla kaymama deıeıılırlaa flmaala-i. hi ar bap aı olabilir: Elbette IderıeuLkl. Bil U.,:. bir ılıUm. biri<ık Btadyamuıu* .,.,ı..d. yıaı | ...... mıımı candan matnmıHt Ban aa *a hlmail lp.kl.im. anflanaa?. Iııaar — Ma ba Batana* rabaa yandaki iki akykaa* eVudet hrfi-maai - aaahl ,> ¦,, -I. , p fciDard* yrkl.nd. dıı.imiştir. Itıur ¦dem B. Dünkü müsabaka imtihanları Dila şehrini ı - İki m ılı* bak» un lı,,.ı_ı yapılmıştır. Lılatiıtlk unum müdürlüğü tara-(ıod*a Ulıtiılik tahlili için Italya-ya gönderilecek olan tal. bı İmtihanı dün Maarif müdürlüğünde yapılmıştır. Bn İmtihan* 181 kİ|i iştirak almlştir. Buadan başka dön Utanbul liıc-lind* de Caıl TerMya F.n*tİtü*0»a ahnaıab ı.l. I, muaaoaka İmtihanı lira adilsin. ** hu Imtdua. da 470 talebe İştirak *rmi«Hr. TA mâ 1 Topkapıda feci bir kaza

Zabıta dün esrarengiz bir cinayetin tahkikatına başladı Zabıta. eHı* nearengiı bir dn*. ı.l l.l.kık. I .... ı . . ı.rı .'-i,.. Elek bakı aaa İmama mackat biı ileti kılgındı ı* betayı bir b*ıtı yorııaga b»aı*y*a ba kadar* hıbtrmnı bir ' ı m »•#*•*' tahkikat ataarı Dan aaaah «hm*. nW|aaa*V>-nmaaa a.laamak a****, hir bahaeı aaa dal, ıbaıır »hıiBpnr. B.laktılar bir middıt Ada açakbnavd* dalaşmakta nldıılu Ur lirada danlı uıcıiad* boylh bir <i. min bir karallı haliada yölm e olduğunu gör muşlar e. kayıkların. bu eiaen* dafra çehmı|-.d„ Kayık. ' ı.ıı aoarB ona yabla«mea h, ,..... ¦aartaakı .'t.... İte bir in*BB enen. olduğa." g Ar mislerdir a.L.ı.pi-. maada aatU bir gar. attakUa 11 a man, bn mana aıamıa pa-röaİB param parya aldBg eBa, g*aleemea bmmıa aya ma* baıİB*-*u(*-r.n ** gayet agw bir k*k* neı-e'-tifinl gOrmöf e* duym uylarakr. Ba «ariyet* naıaeaa urua möd¦ -' ... I. haldıgı aa'apUn bu mail ¦'bir ı .,,1, blıyUkad* n.reU.r ını mu.İm,ıı. ı.ı'lri,ı müddıiumumlalai hab*rd*ı ¦tmlf, bu *urelle ... '.ı.. .1 l Ie tahklhatiB ad!) ı a Ih* un. ı .rl *tmia*ir. Miıdablumuml b.ru...I. ıml aa' ... t* adlıys htaeİB.ı lae.l.ndaı. .......... ı r-.,l.. i.ı... ı. ,ı «5 alaa k* aaa bir aakaktrf ararla d. kl Hbia* ta--..miyla Ur k*VyU aöamnalnlr. Vöraa—aa b*>ı<.k y.r. ea bnrele. g*._Wk.e. g-.e. l.l.mih. tıı iIbIib g***h .ıl... j»amı4.B'i«e hsMbt. aniaa.uhktavd. C«a*eha .I'ı,.-. taaıiaaa d* ba- İp uarçıaı buluamurlue. Dk . - .- Adalarda böyle bir adamın bu'uaup hulunmaıiıfı araş. bir İl* İr...Iııl I.I..-.. mlıtir. ı .' ı ..i. ı . I ıı..) turna yapılmi|aade höıiyrlinl lıbat edecek hif bir mujtır. ıcûka bulun "mayii heri " kayıp *ımuraeaat rdilmit, rr tarafından kıyıp it yapılan mürara-bir adamın tahliyeni em i (tir. ıati muayene yapılt morga nakledilııatı. 10 amperden fazönlerinde bir ceset la saatler.. Vekilcl ttlkık.ıl yap,yor Tramvay adetleri kontrol ediliyor B-Udıy* , ¦-. ıl'- hcm*a*>ebgi. Nafıa VebaMftlıaİB ı.l.ı" bıeria-, rrhrimiıdrhi |l.h*tlee* bi gr-ndrrmiı. hunlarm gr.rk aboneler yıdind* huluBBB gerek .tok olan arpaUnad* daraa n „,.:., e ı I.....I"... •* ham* art tka.1 malim*»» bra*pmmtm kap e«Vn —••ik-ı .•r. bu eetrıaVl. ana Nal.a Veki ttaa gımanribnlatfr. O a amyre*libt*a aiab Baatkrı

hakkındaki tetbıbat bitmia. hu aaatl.ıla uı. alınmB formülleri t**Mt ..M»., ta kira badeli de bundan aoara için 1?,S ' ¦¦mı olarak .a,... adilmiati. Şimdi em amperhkı*ı. Iıılı .Betlerin llhi olacafı formol hakkında tetkıkat yapılmakta olup bu t.lhikal da mti.lkre.ktir. Dt|« U.e':.a llel-drfe S>k*«-ler k a atta* r II ti tramray ırabalarım koatrota de*.m ey UmrkUrdkr. Bu -.,..-* k-ıob-l eaketmaVki *r* hala eda btrlael meıkl adedi y-.de ot.,a Uey-gU kneaıad. ,0a-d* elHy* lıadlrilm irMr. Bundan hafh* Kadıköy - L'ıki-oar ....m ..i1.. - . sil f.allyrt er de. a m atmahtedir. Kadıköy - Bollan*! kının {l't hal alarak in*. edilmehta alup (oh yahında bitiri-leeckltr. Rak.rlyrden geçerek Modaya ¦ıd'.-k hatla KaİMııy - feneri luaan m»... k.^.,ı.,,ı,. Bir dif tabibi aleyhindeki dava Ömer Yümlı Bey lamında bir takımı tarafında. Bahırhöyde di, doktn-.. k. ¦ ¦ I.....I. alayhana bir :, ma! ıt ı I .1 ... daıan açılmıttı. Daraya aebep, Kora Efaadiain 0,,..r Vılmıı Beyin d,,m. t eda», ertıgl aaaada ı ,. m. -1 ¦ ı'.. bîrial ... .ı i..- k.eıttmıı otmaıı İdi Dua bu daeara Üenae» eela m*.k,m...... aV*am adkldL (a Uendmuı -.pie—a", mae, oi-p o'.»***• kahkmd* Sakkrye mödm ri,eiıı>d.n karim yao> mıyt> Dma-ha e*i***k> .. I- - -ûı.b k... akmana. Bunda K*ea EtVm lkaan d.ploma-. d..,- 1 1 ¦ ı ¦ ı ? ¦ ı bilanrum. Ya'au ömaı Vılaaat İlayla eaaa muaycae¦ao ail Tıbkıadil laporları gelmemi,ti. Mıhhama bu eihelln tıkidi İçin muhakra^yl Tt eylöl* talik t-m. Halkevînde califmalaır B-T*- m- - . • ı.ı... , s— bu i<n**a papaeab. ¦ , II I 1 -i- —I prmj.— b.n.h,Uaktar Halk,.... aUg.r gubalarl aa ba ay ıç ad* bara* bir** ktahaıp Byaı «*-kilde haiırlk yapacak tar. Halk**! liaaa b*r*l*r< har Tcae..i.*r>lıİH lUha.m • cilacakfır polıı koamuf. Bu yük* 4* merk* ne de aıaîuaul «eıılm.ıtir. Kail neticeyi morg teabit e d Bir araba hayvanı ürktü, rükledi ve İkisi ağır c I ... k. gön Tophapıda bir aı*. ba hay raaıaın -il.ii.fi nalkaaİBae fıri Mr hata almuı, ¦-¦¦ agn olı.ı.l. m-.. .ı. hlfl muhtelif yerler iaden > ıı¦ ı.,ıı ırak rılm. ıtırdır Bu f*ıİ kaı -••tak. Cama günleri dald ail* bahçe edeeı İne* nı nryel l.m.ı. cOabBı C rt hanında Saim beyler gaçan Cum* gOaÖ Mat on dörtte Fdırnıha-;,¦! ¦ ¦¦ Topkapı hah.aya gmbbah i -.i Mr arabaya k.-— Irraar. Araba ağır .gır yoluna eV.am ¦ iken ır itan bir kırbaç ...i-... - btygm koglurmah haıe-aine .l.ı,».ı> | ve hayvana bir hıı muttur. Ba hırbaçtaa urken hayvBa ¦ . ..I. biraı hoşmal* bap llmııaa da baiabara bırdaabır. da-rar.h ..abaya ee arabacıya naKhiı çıtlelee atmafa l. dalgan.

Ç.llel*eaVB bâr akıai kay .ama hemea aıbaamda otutaa arabaeıaıa ¦ ¦ ...ı. ...i. si- biçare adınım yö-¦ I. ...I. et mi i, hemea bütila /.II <-•—inir. Hayvan bu ılfSaek vülyıtlariada t.thıh.ll* ¦»:,,.... Ziraat Ve'*!. Halkı Bey ..... ııbrlatiır g-le-ekt-. anmanı fW. klanbuldı bnrknç gna audarak ..l.-.'-l r.t.r.k'ır. çektir. Muallimler Mecburî hizmet taahhüdünde bulu nmıyacak lar Açık yer bulunamadığı cilveli*, aoa »-elerde Muallim mektebinden melon olan barı gençlere »aıile • enlememek te re bunlar mekteb* girerkaa birar laahhûtbam* ver-diklerİBÖan ba|kabir ig t* yap*marn a 1ı tadır lar. Maarif 111(11111 bu huıuıu naran dıhkat* almıf ** Maalllm mek-trplerindelri mecburi hiım.H kaldırarak meniBİan barka üjler yapmakta acı beıt bırakmıgtır. ÖjrcBdıgımiıe göre, bundan aonra Muallim mektaUne gltıalerden dr, muayyen bir müddet mecburi b ını-ı görceekleriae dair Mr taahhütname alınmayacakru. Esnaf Bankası yine toplanamadı Bankaaı heyeti u . ı•I geçen ayın on b-r.nHr bit içtima yapacaktı. Kakal ekaceiye-t olm.ıb-jrodan bu içtima döne Dırakılmi|tı. İçtima, dua d* ¦¦.ııi) .r ¦* bir ay ¦oaraya bırakılmt|br. Peynircilik Vekâlet esaslı tetkikat yaptırıyor Peye. r aaB.yı.mıı g-aden güne terakki ıtmehtıdie. BUhaBaa Edlraa peynirleri çok br geni İm tedir. Bu - ...... r l.ı,... Vekalet. taralından bjtirneya bir mütchııedektir. Bu mayanda peynir aatıılarmı kolaylaştırmak keyfiyeti de d il i i ıı i 11 m e k tedir. Şirketi Hayriye müdürü dün ıritti Şirketi Hayriye müdürü Vuaarf Ziya lley Avrupının batı grim toglhlarmda ı-1'- l... • ı.. bulunmak üterr dun ,-l . -...... bar*krl »t¦aiytkr. Vaauf Zıya Bey ırrrli kal yara ufea.aeak. oradan rr.aaiyle Franıa. Ingılara. Holaadaya gkle-..k trikıbıtını devam rd*c.ktie. Şerhler "Tefekkür, sevgi kadar tatlı, fakat her ] sevgiden faydalıdır,, Huf<o Sem m reklâm bll.1l** ¦ ur.! hl. I = -IİI..1-' k.M.dır. •lal., olaıdıgını. yal. Kc Şerh ve ilah: Sevgi, hamalın ifiğıdır. Bu ışık narana hangi kaynaklan alır-, altın intan yüreğini m«.tınlat , küf bir göl» benler. Hugm, dilıÛnmenin aa> mlifünebilmemim terbiden de tatlı aldmğmnm töf I bununla da kalmıyor, tefekkürün her memgi-dtn faydalı alacağını da iddia ediyor. Kıta bir mâ bm hüAmün doğrm-lağmnu İthal etmeğe kifayet eder. Çünkü tefekkür, ırtünın iılemeıl demektir. her$ey, hayatiyetini muhafaıa et' mi, olmak mevkiindedir, hayatiye! İte netedir. Ele m, hareketti ilikle ve durgunluktadır. Akan tu. a.!-¦ !¦<-¦ rir, dn'y un m - ekteriya -tıkıntı getirir. Binaenaleyh iflıye ekâ, labiatile ingı-'.1*1 doğurur- Ba işleyişten mir eter doğman muhalc-kak ite o inşirah dah çoğalır. Hugonun tefekkürü her tevgiden faydalı görmeli ba yizJem alacaktır. Çünkü mrvgiler. -rlmli mlamaı. Heteli tabii güıelliktrrî §evmek maddi bir eter verme i. Bilerek, bir hedef

göteterek. bir mevsua bağlı olarak yapılan tefekkürler, elbette verimlidir ve km İtiba—la ko mmgiden, mahal ktrcak tmvgllerden faydalıdır. ZAMAN Limanlar müdürü Iz-mire gitti lâmaalar umum müdürü Muhal* Bey lam talar hakkındaki tatbikatla* daram atmak Hara dua lımir* k»r*h*t • tantal... Afyonlarımız Köylüye yeni tohumlar tevzi edilecek Anadil-...». — .hı.l,f maalabalarında ye «ide* I vın alyen tohum nümunrlırl getirlleıeh Yeşilköy tohum ıı ilk 1. net ıı iı ı.ıı e göndvrllmiatlr. Bu tohumlar Irilhkaaede ¦ ¦ tk ık -jı mi, re en .l.kı.k d*r*e*U Hal kavi olanları. mıml*h*Mmİıln mabloJ.f ¦kanal maa ta kalana akı aar*ej haamayaata hautlaaam| ola* UiBİUrd. ı- ı.,ı.c>la,.k aıee* d-|erbbr alakt Barata mtlılılTtııı arr-ri ......kı. Iraaaaa gaUrlIanaf olaa afyon ¦mtıhıımm aı. II., ı., bay, içme afyonu, toplama ueulleria! mûtıhııll.cr göller mi |tlr. Getri ek aene bu .....---...... edecek ve afyonlarımı! |ark* rekab et deıeerıin* - - k ı Jl." ı olaeahtır. Lâstik ¦ .m.imi için bir madde Bo,a..Lk .e kt.au. ..atyıiadl kalbuaakaa Kat**nat dü kakdy.m. •ama d (erle ırpaaya b-yaı. aant-ler. m. m. Buraa civa na-İB OrhaacU ka taamda buluamuf ve bu midir tahlil Nrticfd* memUhetlmiıd* bulunan ba maddenıa tapana buyanı ı- .ı.....hatta daha İyi olduğu torpil adikmlgtir. laalık fabrikaları bundan *unra, bunu lıtimal edecektir. Arabayı alabildiğine sü-arak 3 kişi yaralandı olan araba biçareyi eıereb yo'unl devam etmignr. Arabama içinde bulunan dört ld|l iradil erini mö'hi. bir Bİubct* lürükkytaı bayram ugri|mi|laraa da n.ueaffak olamadıklarını görünce büyük bir yetik hıliı çar raini kendilerini an atmakta bulnrıalar ** bütün aBratjyla ikrliyea arabadan birer Mrer kendilerini atmağa baalamıylardır. Arabadan elindeki kanunla evvelâ atlayan kanuni I una il Bey müthiş, bir whut ,..ı.... m, alladıfı ymde ıcriti bılmi)br. Buna müteakip atıbadın kendini ataa Ka nende Saim Bey d* aynı aklb*te bgraymea arabada kalan taraail e* Celal Beyler a rk.da,1a.mm bu feci abibati harpımda *tlamaktaa vat geçerek büyük bir teeenUll* oıticeyt ' - i-;-.„.-.,,. ,. Nahıyet büyük bir hendagin önünde bJ tâbi* durın hayvaBin bu ı.moır. L. ....(.d- arabadan baıanrc* atlamıylar ve on. nadn kendilerine yetiaıa N->ırn Nihat Beyin yırdımiyk geride yerda yatan arbadaılannt re arabacıyı bir baykı araba ik • derhal baıtanay. nakktmıglcrdar. A"-m. .i n «aran çok a gır •* yuyoruı; Biı. üç dört — .,, do caddelerde ve davul ııarna enhna eak çocuklara kumar ¦•¦kı Bplandatıaı yauyoruı. Kumar, kim o* dere* daaia ve kimler oynara* oymam, içtimai bir beliye dir. Yuva yıkar, aileler tarumar a der. Bu uğurun t* yedi oekiı yaylakl eocnklıta ıevk dly* telkin etmek, bir türü namen yavruyu limdidea kumara alıştırmak gû-aah Halbuki bu günah. Dîranyo. luada, Bey oğlunun lıtiklll cadd*-ı r.'i- •• buna ı. -mil' en kak— yeelerek açıkça İrtikap olunuyor. Belediye de reyini kalıyor. Çünkü tali Joyana adı altında inini mini çocuklara kumar re »ki ¦jl.o-ınııı için kendlal mOoaade etmiştir n buno bütçemn* lehli O t koymak fıkriyk yapmıştır.

Şimdi baUdlyemlideki ektihlik na olduğu Mlmeyiı ki. anUpldı mı 7 Bu eknk il'* hu kumar der -larrnlerinin kıpatılmau İçin yanlan kucak kucak tatıriınn okurona-mauadır. Bunun dtlllctjyk rai İri beleeliy.T* m BÖylcrck -Idı-r.n olmıyaıak. Çünkü orada matbuat aileri aürülea haklı dilekleri tetkik edecek Mr yar yoktur. Herkaa pa-raaııl.lın geri bıraktud yığın işlerin elemini çekmekle meşgul I. İyi arama (ocuklara kumar ki veren dllkkanlatuı bu küt -. i. . -' ı.;..... nihayet eermeb t* raya tevakkuf etmet kî... İntihap işleri intihap encümenleri faali; n* d. ...i. etmektedir. F.ncüma defterlerin UtkiUoriaİ bitirmiş Uycte ıcrmişkrılar. Şimdi r kerede V i Uy *l ma kımıl kik olunacak, aonra mahallelere n>t| İnaktır. Cetvellerin yarın aııln ıı muhİcmaldir. Kimsesizlerin kampıJ GalaUdaki Kımaeıiıler Yard tar ah adan bu Yurt .al e belen Mr kamp kurulmuştu Vali ıe Bch ctelal Muhittin Bey bu kampı etmişti.. BlrteA *>eml*k«laaa( Imr lycıl**.' «c-rdaU^ a*nl lalatarl aetaalaa kail 1,1a '.i, . hir .nü. -I. ' Mi-mnUr- M-ellalabib •Kayda. Abat. şcarlaâ* ¦ adaleye .h.nmlyMI* devam aıUl naklıdlc. Re.la.Ir gUrula. .ÜOıl « Hak derin h- biri t^' Ifflu llr«.a. —«^ btıloı paraaııla bi. liraya akladır. r«eele* bu erlerin' »™™* rab. arrerlan. lae.nlan c.«urdan y.pı'mıı iıbeUr b*taBurd kOyl.ri. boş. biri* temlı me*b.nl-l. ^e—r- a.k.d.ı sayam tem—ak A M Eylül 9 |H^A=R^ÎEC •POLİSTE |J-J—ılektrik bir ada. ~ mı öldürdü Uzak şarktaki gerginlikler Kus-Japon hâdiseleri bitip tükenmek bilmiyorsa da bir harbe ihtimal veren yok gibidi r Japonya il> Sovyet birlin aratanda «on g Ünlerde kah alevlenen, kah yali(an ılıt.İlli-- hrnDı bertaraf edilmiş bir variyette delildir. En narlı ihliUf, |arkî Çin ralryoln olmakta devam ediyor. Japonlar Mançuriy* ftrdikltn aonra Ruaya bu hattın aakarl mıhlat .....ini.- kıymetin, Mr*r1 nohtal natrdan da rahip hatların .,t ¦>, yH¦ûndrn laidealı görmüş, bu hattı >'-.>00.000 lıtrrlin mukabilinde artmayı teklif etmişti Bunun aterina Japon matbuatı nrşriystta bulunarak bu llatın yüktek olduğunu noy İrdikten aonra Çarlık I.uyanma Jnponyaya IB milyon lıtrrlin bırclu olduğunu anlatmış re hattın olan olaa 4 milyoo lira edeceğini yatmi|tı. 1M3 »enerinin IH Maymnda Mançuri hükümeti. Tokyoeıun muvafakati ile hattı ı.ıtın almayı teklif HU re Rntyaya i milyon iattrlin kadar verebileceğini anlattı. Cim kere ler bir müddet daha ikiledikten aonra Japonya hım hat mukabilinde hem hat ür erinde çalışan Ruı memurlarına toımlnat olmak üıere S, 7 »,000 İıterlin teklif, Ruaya hükümet n irteılin iıtrmekte iarar etmi|1İr. Sİ û tak.relerin bu u Ihı ya varmaıına kadar bir hayli variyetler ta. ııaddü. rtmî), birçok hldlıeler vukubulmuş,' İki tarafın m ün ait bel İr e i bir (ok gerginlikler geçirmiştir. Nitekim ıon günlerde de böyle oldu. Buna raf/men bu ihtilaf yülûodeo iki taraf arlımda harp çıkman tahmin olunmat. Hakikatta Uıak aa,k münatebellrrinİ bnlamkla.lıran bu ha di relerin ' asıl aebebi. iki tırılın birbirine harp duyduğu itimaimliktir. Bu yüıderı iki tırıl karşılıklı lİlshlanm Ma.mafıh iki taraf varili Garp musikisinde büyük adamlar Yatan: Mebrure Sami Hanım. Batan: Hilmi kitaphanesi Dn dr Garp mualhiai baııetü

yer tutmu|lur. münevvrrlr rlmllin cefa a manini fi meer e* arar. Uo-aiki ÜV _f »(.>'.r .anıdan bir hay. ¦at ae garp beeıekırUl •aaımrınd* brren.Cn. ederle. Bn -h-p'e Mesnrt. B< • döven. kV.gnee. Ckopin. Verdi Uinleri klik diline geçmi|tir ve ıık ıık aaılagılmeklı bulun-¦uttur Halbuki gırp -ı. ¦ l .. . ¦etro-Inrla çoğu va hattl n muaiki İle uğratanların >" kıamı da bn , enerler.m nıalıdıklari untat-larm Hitamı! bıaVrinl UyabBe banana. Mıııll M enen - meri erin aa | ıı ı> • Ulan b r(ok banan vardır bi anan gamaldOfa gen mc¦ar.il kaldığını İtilmemi «İM. Bet-bofenın olurken naııl inlediğini duymami|lır, Virdinin Ayd halk ettialnaen blhabrıdlr. Uebrme Sanal Hanım, İpte "Çarp mua.kııındı bvı ûk idamlar. adiyle yenp baatı/aVgı bur kıtanı* kn manlıH malam kakma koymak banalini gatmat ve bite jm mmmt maelkı ıi» a dinin hayatım ög-retnriatat. E*arln «¦ ıon vtaibalata İıtİDat nv çeıit elalar gördüler î Yahut pek atyrıh t* olan ne gibi ııadet-terle yûı yûıe g.ldilır ?. ar reerltrini ne gibi ithamlar altındı ve ne gibi şartUra bağlı olarak vûeud* getirdilrr 1 bjte Mebrure Samı Hanımın eterinde göetrrdiji ha kik at lir I. Cidden iyi düıûnüleeeh, İyi ve-¦ikalar loplaoır.k yaııtmi) olan bu güıel **er. Garp mu.ibiai öıtallanodan bir kumıoın hayatını batan bir tabloda eanlandırmi|lır. Meaeli (Moı.rt) ın tereûmei haline girmeden evvel muharrir Hanım yu birkaç telin yan yor ı 'Moıann ı düştüğü gece müthiş bir kaıırgn koptu, knbrlatan - fakirler kabririanı - altüst oldu. Af a (lar yerle rinden tıktı, me-tar tatları devrildi, toprak ı ı leri •- '-¦ altında botuldu ve erteıi aabah (Moıart) ın dul karın kna eannın nereye gömOldÖgOnö bir türlü bulup .vVıı amnl... Nekadar hııin ve en nlı de! II mi 7.. BethofeDÎn tercüme! halim de böyle bir tablo anlıdır. O da yatıyoruı, " Beethoven ölüm döşeğine -l'i'.' Yanına koşan ihtiyar do*lu II ı- "i ' büyük bîr »lem diye inledi, dı, degil mi7, ¦tadının bu, ıon ¦ml Hanımın şu kita Clrp mıııhın le— •gı blımıl büyüktür. arlk v* bitabı bütün ita ı- ı ¦ v ederir. lopkapıda lleyaıit ağa ma-bnllcsinde oturan tapu memur-Urından 40 yaşlarında Halit efendi, e vindeki elektrik teıiıa-tını kendi kendine la mir etmeğe kalkmış, bu > tadı kontak yapman dol lt t e reyi na kapılarak ölmüştü.. I'.. ı .ııııı vuku fklı hakkında pauâace tahkikat yapdaaaktadar. İskeleden düştü Beyoğlunda Tünel hanını boyamakla nı.y - »! nljıı Jojef efendi, çatışmakla olduğu iıkeleden d yoğlu batta netine kaldırılmıştır, Sokağa bir çocuk bırakıldı Sokağa çotuk bırakılma va-kaimi bir müddeltrnberi lena-düf oluamıyordu l>ûn yine böyle bâr va u Terke dilen acılat on beş ffan-lük bar oğlan {oorğadur. Bara-kıldığı yrr. Kumkapıda çoban cam ucuğun üıcrintM hüviyetine dair hiçbir ener bulunmamı}, tabıta tarafından DarUllceıeya gonJrir. Terbcden meçhul adamın hüviyetini de teıbita (alışılmaktadır. İki yangın Son yirmi dort aaat zarfında iki yangın vakan olmuştur: 1 — Ortakoyde Şifa Yurdu haıta ncıî civarındaki çalılıkta oturan ban kimselerin attı ğı sigar utuşmuş v« 10i) metro ınıırnhb.tı kadar bir yer yandıktan tonra söndürülmüştür. 1 — Galatada Kemcraltın-da Ahmcdin kahvesin deki ocaktan sıçrayan kıvılcımlarla ocak yanındak

r tutuşarak yangın tehlikesi göstermişse de ¦öndürülmûştur. KÖpek kuduz mu ? - - î.! ı -H r Tayyare apartıman* lennda oturan Itmail Hakkı beyûs 8 yaşındaki çocuğu Bülent, Sungur hanımın köpeği tarafından ııırdmıştır. İsmail Hakkı beyin zabıtaya müracaatı Öterine çocuk ku-duı hatta n eti ne gbnderdmiş, köpek t stanede müşahede allına alınmıştır. tzmİrîn suları lımir 5 (Huıuıİ) — Birkaç gundenberi şchrimiıde bulun-makta olan liraat enstitüleri İn bora t r tefi Kerim Ömer bey vilâyetle ve mülhakattaki suların radyo aktotite derecelerini tetk ik ile meşgul olmaktadır. Kerim Ömer bey vali paşanın refakatinde kimyaker Stlâ-battin Fuat beyle birlikte olarak dün Develi köye gitmişler ve orada Şaşal menbaında ban tatbikat yapmışlardır. t um Sivasta yapılan Silo Yakında merasimle açılacak Birat 4 (Hutuıi) — Şchrimiıde istasyon civarında yapılmakta olan büyük buğday silosunun inşaa ibidir. Silo pek yakında büyük mcıaıîmle açılacaktır. Gönderdiğim reıim memleketin büyük bîr lan silonun İnşaatının son safhalarını göstermektedir. jzmirin büyük derdi incir tacir ve müstahsil/eri arasında asabi mûnakaşafor oluyor! Vekâlet hurda incir mubayaasını emretti Irmİr S (Huıuıİ) — İncir mıh-sülünün fıal düşkünlüğü burada çok hararetli münakaşalara mevıu Malum olduğu Ürere. Başve. kil İsmet paşan'n şrhnmm Of gbrrlük tıyaretı esnasında incir müstahsilleri elemli illiyetlerim keadısuse nah edebaamtk fı sa-taa. bulmuşlardı Fakal Başvekil «aktın darlığından dolayı Farka bina unda bulurlarında baş natıcelennı alamamışlar ve bej vaıifeyİ Fırka vilâyet idara hey'eli reiai Avnİ beye vermişler eri başlayan münakaşalar elân devam etmektedir. Ban tüccartarımtıın aliveıe satışlarını alınacak tedbirler ytl-lünden umdukları fıata bapa-tı leri sürdükleri mutalealar. münakaşaları noebl ve sert bir bava içinde bu akmıştır. Bu tacirl yasama normal olduğunu soy. lemister ve kooperalillerin d* aleyhinde bulunmuşlardır İnci r [•ıırını tabii bir bale getirmek için m..tfıh. I, IrşkualUn-dırmak icap eltığiau müdafaa ed ra uğramudar-dır. Halbuki fiatlar tabii veya gayri tabii telâkki tdÜtın, Türk Çiftçisini teşk dırmak memleket menfaatim düşünenler iç İd biran evvel tahkikine >, ¦ ¦¦¦ < cak bir gaye cddugunda şûp-be yoktur. Trjkılıti.nmı,. şakai men-faalinin* uıgun ,-lırrrı . rı'< r bu 'un. Ubmdnr. Fakal busların < ur < t.c.nı devlet ri> cabne doğru millimi t veımı yecek kadar ilen götür eleri müsamaha de karşılatmak aS-valdcn değildir. Dıırer İsraftın mualahslkr cak gibi görünmektedir. Çünkü İktisadi mesailin asabiyet ve heyecanla müzakeresi ve bu mevıua ssiyatın hâkim kılınması netice hakkında intanı bedbinine hükümlere tü Ukliye-cek âmillerdend ticaret işleri her şeyden evvel hesap mete İdidir. Vanyet şudur: Birkaç tüccar farla iş yapmak gayretiyle mütemadiyen fiatları kırmaktadır, lar. kutla fiat teklifleri bir amldir, fakat bu hareket başlı başına İnciri düşüren bir kuvvet ola Fiatlan kıranlar Türk köylü.ûnin teşkilâttır, buOdun yerine Resmî dairelerde maden kömürü yakılacak Ziraıl Vekâleti ormaaltrımı-nn tahribattan korunman için esaslı tedbirler almak kararım vermi e sahillerden yirmi kdometre kadar iccrilcrdckj levlet ormanlarından kab'yab meart mıştır Bu bal memleketin bir Ç«h inlerinde Ur kumul buhranı tevlit edeceği ihtimaline binaen e yeni batı çarelere baş vurulmuş reım dairelerde maden kömürü ,,-kılması hakkında bir tamim Bu t a asimde : ¦ — Oımmlsr mü...n köyler v* kaıalınn ve büyük mahrukatın ötedenberi mütesmd olduğu Ürere en rdan tedarik ve temini münasebetiyle bütün tabilleri-m ile şimendifer vc guıer-göhında ormanl 'a! ve I ıhın—ı fllıi fevkinde yapdae kat.,at oesnanları barapetmekte ve orman sahaları bu su etle daralmaktadır. Bu vı: . r|r ¦ • 'ı.ıı lıiı «İlâyctîerde mahrukat ihtiyacı yü-«ânden her tene 2O00 - 2500 hektar ıııman tatvnum aıalrJs-•ı gc Memlekclı-•nîıde maden kömürlerinin ta-ammiim etmediği ve eski devirlerin akıbeli olarak yak

rihten t varûs edilen bu hale artık bîr o.Jayct ıcrumcıi ve milli senetlenmııden olan ormanlirimin muh.f.r.ıı ncktac.ndan odun ve mangal kömürü yerine maden kömürü kullanılmışının tim mi tarımdır. ., Delunmasından kuvvet almaktadırlar. Binaenaleyh, Türk köylüsü koompera lifler etrafında toplana ak ihracatçıların karsısına bir kuvvet olarak çıkarılırsa incir piyasası gayri tabii düyükluk caktır. Diğer taraftan. Başvekilin verdiği talimat üıerûıe, İnhisarlar Vekâleti şebrİmiı İnhisarlar b mubayaa! na başlanması için emir vermiştir. İdare, piyasaya çıkacak reko'tenıo yükünü hafifl olmaısa hurda incirleri piyasadan kaldırmak için hemen faaliyete geçmiştir. Mü-bayaatın şekb' shil edilmektedir. ı ¦T Bugünün Aşkları 'üMilll Roman Tefrika A/o .• 6* git r — N* lenn ı..ı.:..' Bukndar nçık kaplımdan pırişa*'>|ı görü-" Lj'*tlnıı ¦ ı..' ı.-.ı ca bÜyUreb bir odayı goatırarek ¦ıı. ı,- ı ır Bir mektupla lordu."'vJ?lalarımın bildirirdim. — Atölyıniı buran, ¦'¦ BOIent, mıhçup şörünnıvk l.tar- Sanatın oturdufu ülkrl göllerindi nış'a gölOmaiyıo laktan tanılıyor, bmn ı.tıl. tcraddûdûnü «ın rgil ml/.. daha ılın kuıbınları v.ılyellnd* ıllrdnOyorlardı. P*arıe*l«*la İç va dk( perdeleri bil* barmakaııpktı. mutat olan konuş ntklllarlul kaybad*r*b bü-birlerue bucak ku**|* g*lmi|lerdl. Tam artana yaralan lattee. bi-tbilmlş bir renim gOralere.de. Bu, kart bir Ermeni y kıt idL fırçalar, boy.Ur ba raaaaa yamnaa *WaV ğnnn görı ramımın onanla m**gul okl*|n anla (ılı yordu. Eanr, fen* degıld.. yılml| yııma gelmiş tipik bir ıı.ki.ı'ıgin butlan lıcııtlni ıaalandınyordu. Bir kOçâk m.m Oa-tünd* ıltl itmiş fotoSııl, loılu bir ıtajeıâe birkaç cilt (ar pı yordu. Bulınt Bey, hayli wkimlş Ur kollu!» gna( misaflrinn göaterdl. oturmaamı rita alB. Fakat ku , çirkin ritmin bmştaaaa «h.lmlştl. duk.tb mkkalil ....... tnreyeeam — Ba ılh.mı u*e*a*e ala.au I — İmam '. ( ' . ı ¦ - ı I —Sipeıl( ml'Drmvk yrr yüıunde i.u kıdar çirkin kadınlar bulunuyor. — Tabiat, giiıal kadar çirkinde yaratır. Babana ardında haıan, gUnduıün arkalında g(rı y*(lr. — Fakat hatanın da müşiri vardır. Gecelerin gül*Miti olduğu gibi. Bu çehrenin her yanı çirkin. — Tnblalin emri, hem de cnnlı bir eeeel olduğuna güre bir naat*-kirin bunu (Irkin bulmasın a İmkân yoktur. — Drmık ki sil çirkinlerin d* ¦ismini, guletler İçin olduğu kadar, lı.. ı İle yapnraınıt. — Şüphe yok. Fırçanın heyecanı, örn-,¦ ıı aynını yaratabilmek eadi|rrlndcn doğar. Burada çirkinlik, günlük arınanı. Enir, allına uygun çıktı mı ıınatklr muvaffak olmuştur. — Ben aanatklrlınn yalnıı günlükten ve göletlerden llbam al. diklerini ıınıyordum. — Eğir öyle oltaydı rotam ve beybıltrış atölyeleri pek boş kalırdı. — Neden 7 — Çünkü rr. r-.lı um yaptıranların, heykellerini döktürenlerin hem lengin, hem güıel olmaları a mümkün obası da ondan. Ve ¦¦¦¦¦ıı .!-.-. ı ıı m -1, için tekrar koltuğu göllerdi.. — Otuıunuıda, dedi. öyl* konu-

şalım. Buraya .anattao vc unatktrladao bahsetmek İçin geldi|ıniıi tlıııırtnııyorunı. EJbatta bir emri-nlı vrya rmirlerîniı var. İkin onları öğrenmek..... Sevinç oturdu. Gölü genç ren ıanı. ıı ı.ıı (iplik endamında İdi. Onun bir I IbfJı anlıyordu. Çünkü reı iyi.nl benıiyordu. kaidelerinden haberi ilk kelime biliyordu çıplaklık ta unun İr ¦niyetini apaçık göı Şuhadsr hİ hu hu Veli l (. ¦ ı çayırındı nşlsrdı baıcu İnm lara teıaduf olunur. lar gıbt bir mıh'üktu K.lımelerl ve haefltri çlfney* çlfnıy* honaşman bi'a p*M p.rded.n bir kişn. meyi andırıyordu. Lakin tapdıgı tasnanajl ''Pfcı " r*'*' finş ntln*ı gU bi, ku genç adama da rag« bir talibe ver.yor d-. Onma anana» aVnrap ... ınrlf bir yeleyi nnekraa m ehşıaa.k mtiyatma yahaaeı basmak, ı.'-ı ı..'.-. atlamak iştiyakına kapılmamak pek al a*. O. gene ku , arekkt ne hal* kar raranri hrrra, mnbmaı knllanmah keveni aav llynn atlardındk. Sevinç, ınıiıı.ı ve ma||ua. bu. duy. nci» ıı geçirirken genç rcuam kısa bir ilkemle nlıeak kum dilleri d.bin* -.........»'¦¦ ll-'ıl kı Iı ** tert adaleli kollarına krndı diı eri Utlunda bir h.vıt çiıdlrerek sorudan Eylül 9 —zaman— ASKERİ bahisler Almanya silâhlanmıştır! e1 - - Almanyamn vücuda getirdiği yeni askerî tayyare-ler Berlin - Londra yolunu üç saatte geçiyor Al nü nmidıi leyi nakletmeyi münasip gördük. Ancak: bu m yede Avru-panın mukadderatı meri nde büyük bar ehemmiyeti hail olan bu aiUhlanma işinin luları 6ğ-eeı İm | olaeahtır. Muhaber yor U: • Mûîetier Ceeaiyeti aanıaı. yahut .likada, de.lelie.de. müteşekkil b.r küme om n.-¦una hareket edeeek bu heyetin Alman teıUhatını kontrol elmeıine ve bu konlrol aulb ve raüaalemel dairevinde yapmaruına İmkân kal marnlatır. 1931 ve 1932 ianelerine kadar ıhl n-ıalkı. Almanyamn mühim ailahları yoklu. Onun en çok gilvendiği silâhlar kolaylıkla harp layynre-•ine ...... ı . l.ıl. ı. « bi kaç ¦İv I tayyare ile muahede ahkâmı dairelinde teşkil edden ordu idi. 1932 de hava ve kimya y enilinin ileri goldrüldûğû-ne dair birçok şayialar intişar eli. ve Ç«Ut atagfcrUcrin 170 birı ları, hücum kıta-kna n nOO «rede» falla bir yekûn I eşkal etbluVri —ilendi Teslıhatın bugünkü n larnvı mdaetlev Cemiydi mclıalilinde bir tetkik komisyonunun t e «kılı luı umundan, bu komı un Almanya Ut ıhıl m kontrol etmesiyle bir harbin Önil alımcısından bahsedildi Fakat bu soll er auratle unutuldu. Çtlukü bu taharrilerin yapılman, belki de bütün Avrupayı harbe ıllrükler Almanyamn mil teılihatı geçen •ene. daha doğrusu aon on ıc. - ı ayda aıâmi genişliği aldı. Bugün Almanya ile İngiltere aralında bir harp vuku bulduğu takdirde harOın ilinim birkaç taa t geçmeden Almanya nın bombardıman tayyareleri IngJ-tcrenın uıerme, umumi harp •ıralarındı at 00 lortluk mermilerden daha ağır ateras*-l-r a ta bikre ek ta-. Bu yeni mermiler geçen defa alılan mermilerden kal kat tahrıpkârdU. Osv-kıtlenn korkuları Son baltalar içinde İngil ere, Fransa ve İtalya devletleri hava hücumlarına karşı aldıkları tedbirleri denemekle meşgul dular. Acaba bu manevraların bu ¦ıralarda yapılmalının sebebi Almanyaya karşı b imliğin lam o hîaıeltirmck mi İdi 7 Yokıa bu devlellcr hava tarafından bir hücuma uğrayacaklarını hia elli mı bu tekilde harekete lüıum gördüler? Bu böyle iae bu korkuların ıcbebi nedir? 1934 Senennııı 1 ananında Alıcın,anın hiç olma ısa 174 büyük bomhııdımın tayyareti bulunovoro luk meran taşıyacak kabiliyetle rd-er Daha sonraki aylarda Jun-ker fabrikan ber gün (Ju 52) •¦¦teminde tayyarelerden lıkri-ben i kînni bitirmeğe başladı

< ıı.ı bu aialem tayyareler yoku taşımağa da yarar, fakat ıı onların her dakika bombardıman latyareıine çevrücbılecr-ğiai goılcren bir sürü del i d vardnr '- asttı ,,.: ,n bin bu tayyarelerden her biline mıhım bir bombardıman mahıen. yapıldığını ve ayrıca tealim nlundııt>unu bildir. tayyaredir. Bu tayyare 15 yolcu, 3 pilot, ve miklan ifa* olunmayan yük ve potta taşıyo rdu. Tayyare iki merkez arasındaki mesafeyi üç saattan aşağı bir rAddette geçti. 174 Bombardı tayyaresi Almanyamn 1 nisan 1934 de büyük bombardıman tayyaresi tu sistem illeredir: 52 Ju tipinde 10 aıkerî |.. ¦ ¦ -ker tayyaresi. Bunlar, üç Üç buçuk tonluk bombalar taşıyor. 36 askeri Dornier tayyaresi. Bunların tipi " Doy „ dır. Bu tayyareler üç, d&rt tonluk merm i taşıyabilmektedir. Oo askeri Meıcrsmit tayyaresi. Bunların tipi (M. 3 4) dir. Bu tayyareler iki, iki buçu k tonluk bomba taşıyor. 110 Sivil tayyare. Bunlar kolaylıkla Askeri tayyareye çevi-Tipleri (Ju 52| dir. 60 muhtelif tipte tayyare. Bunlar bir buçuk ton mermi taşıyabilir. Bakırköyde feci bir kaza oldu Evvelki gün Rakırköyündc bîr bsıa olmuştur, Bakırköye tabi raTe" nel kdyündc Haıan ve Muıtafa Uİmlcrinde iki genç, O livardaki tai oraklarına girerek oyn amağa başlamışlardır. Halta bir aralık bunlardan biri eline geçirdiği bir kuma ile önra açılan bir çukurun İçine girip ta} c>karme£a ba|lamıştır. 1,1 e bu ıırada, çukurun yukarımda bulunan kayalar birdenbire koparak çotuklar ın 0 terine yuvar lan mı ıtır. Bu ibretle çocuklar lalların allında kalmışlardır. Hadiseye muttali ola olar kata da o Janda rmayı haberdar elmi|lcr ve bunun ürerine çocuklar Isıların altından Çikanlarak haılınıye kaldırılmıştır. Fakı! ha-tanrde Hasın ölmüştür. Muıtafsnın da hayatı teh-likcdcdİr. Mühendis Mektebi programları Müheadlı mektebinin verimli şekilde talibe yetiştirmesi İçin önümüıdeki deri srneıinde programlarda barı tadilat ve Hata yapılara}! söylenmekledir. Pro-ft r meclisi de bo huıuıta hamlıklara başlamıştır. Bundan başka ihtiyaç naıarı ilibara al nar ak mühendiıligİ kıımına faıla talebe ayrılı rak tır. Bu türelle her sine sınat 6 - 7 mı ...ıı verin bu şubeden I.ı ırnr. İS kadar mühendiı yetiştir! İt tektir. Bir davet 'I ... Nüıbet ..ii.--ii.le Tayyare Cemiyetine yanlan mektup aahibinln lıtanbul şubeli müdürlüğüne mûrstaab rica olu o mı bta dır. Misafir Leh gençleri Muhalaza altında hangarlar Her Adolf Hitlerin baş vekilli marnlamış olacaklardır. Almanyamn her tarafı tayyarı- karargâhları ile be Beklenmiştir. Bunların bir kısmı havadan görıile bildiği halde bir kısmı görülmemektedir. Hududa yakın olan karargâhları göte görünroeyecek hale getirilmişlerdir. Huduttaki karargahların bir çoğunun ye angarları vardır. Bunların kaç tane olduğu tabkik edilememiştir. Yer altındaki hangarı Hanovcr Co-logne, Frakf ort, Istoograt vc daha başka yellerde ikmal olunmuştur. Bunlardan başka bir türü hangar lada inşa olunmaktadır. Bu yer altındaki haogarlano görülmemeli için herşey yapılmıştır. O kadarkî Almanyaya bir tetk syonu gidecek oba bile burada saklanan tayyareleri bulmasına imkin yoktur.,, İstanbul Borsası kapanış Halleri 8 -9-1934 ÇEKLER Ardı, Kapanı, Londra 1.70,1 S 620,50

Nev-York 0,ru5*S9 0.81 Paris 17,06 12,06 Milano 9.2695 9.2*70 Brüksel 3,39 Atina ¦Mİ» 83,4393 1 Cenevre 7,4366 2,436) Sof,. 66,1725 66,0075 \ ıı ....... . 1,1748 1.1739 Prag 19,11» 19.0875 Stokholm 3.12S 31125 Viyana 4,2737 4,7686 Madril 5,9173 5,8190 Berlin 2.0O5 2.005 Varşova 4,2125 4,2075 Budapeşte 3.9I7S 1,9464 Bükreş 79,81 79.57)4 Belgrat 34,915 34,8737 Yokohama 2,695 16885 Moskova 1087,75 1089,25 Tahvil ¦İle Açılış Kapanı, ¦-, » t ı. . ı. 1*11 lkr»l|.ll II ,,«.!) *' — 97— •>•> M taash TM kaeeainlnml . - ili .-).> »«**. D yat. ı a 47.41 47.45 m »¦ini. !>.-,,-. t» 55 ke U rark nın — — aaı ri—„ W- 59Hark.. İM — ¦ ı-.'.ı. !¦ ...vı.ıl — — U t-ak .... 10 — 10 — ,... ı..,........... _ _ Aıl^n Çın 1? 12 Fırınlar asrî olacak Belediye kanununun bir maddesine göre yrnl fırınların brlrdlyı tarafından yapılarak plânlara görı İnşan itlim gelmektedir. Hılbnbl fırın yaptırmak isleyenlerin projeleri ısdrrı frn. bir malı-tur görülmeıap taıdib edi . Bunu naıarı dlkkala .tan beleIbahir Radyo iv slerdir Sonbahar î*un ûtej w .a.engiı radyo rftViiz.. Her şeyin bir mevsimi""1 "•" gibi radyonun en iyi dit kr** ve paraıit (fuvuli gürü» fev¦b, az ldığı ve hiç kalma .S.>r.lı.ıl dür arından radyo rlinlemek i,m,tU A"* Un narnİmlercLr. «"Reisi Yağmurlarla ...I, ^«"•»«e havalann gelmesi rady '¦»•n meği teshil etliğinden"""U,di a uıak I . . ketlerin dinlenme* kolaylaşmış ola-"*"» ,on" "atil Şimdiki halı»'">* tarafındın vel alınması ,t a be t Ibahir ler kabar çok ulak '«*• y ea erken tnalİWrt»* M kum-sit bir halde (*• 3 naaikji mv-lanmışl... Bir mud)a Uhtelba bir-daha aı.la, da yapılmııı Bir müddet evve 2*kan>* U-tanra liyikile dinM olunduğunu it la t yon lar şimdi, vel alıs

sssaklsdtr. . °"ka soara bu istasyolar dah'"Jk>» gelen nabıleceği gibi I" okumuştur, la.ında yat ıamannSİ't«re Ami-redılemiyen mûlca'C tabtrlhshı. lerede tesackrl er*» ArmaSakın bunları ı. talip olduğu, len istasyonlar faıla Bu postalar her /u» -t'" bunla-fakat rr-evıımın n-'ın yapılacağı tından işidılemıy^' sonra yr ki ¦ r1 ':¦'- 1917 timlerinde dınle-'r« vukubulan takır. Knj mruı-,,,ı müh. m mı | dinlenmen bu. ı Amerika nisküI«!.ın onlarındı,»tırtıı Verilme .ı ¦ediğimiz kada^i'i'ivor. tcıle gelir. Yal,*, n. olduğu mdjtfj de batı hoşa ,.ftİI-ttan bîr re tesadüf «dy„, j|e Am,. korerresin. rİHyanın lesuhat ™-" d*J»« b*rac. kethği edan ve yatın,,yor ;......." ******* hah para ıkrn kısın ^ alınabilen •»!„,„ h.^rJdıUB Bl taeu ede. aıUBİ eferece-J, meydana get.u ,„|in„, ¦M" '•' ıkubulan be, t,Kb-ğerini tacil,. fia)tmm\tMmmtm mevn-norJe llwmm ^ ^ Unleta, te„, >uy> T,-Lp,L mıHem.d.yc„1|lda #niBİVt| „ Cıı ^'*-tiyede küçük san'-riben" vc Yunanistan edilen» 8 (Hususi) — Başvekil Bu h. da. ı gaıclccilere va-lakıp inalında Iurkı,rn.n ku-başlad ar kanununu lal bık Bunn Yunanittana karşı bu-bugünlatluk Mabatmı gdıte.di-saat kı meselenin enevrrde dürüst Kİvt Njjırı arasında yeTopkapıda feci bir kaza Bir araba hayvanı ürktü, rükledi ve İkisi ağır o Evvelki gün Topkapıda bir ara- I ba na.ıı,.ı .. . ..-I . . . -finde . feci bir kata olmuş, ihîvi agı» ol- I mab ütere Oç kişi nıııhtılİf yerlerin- 1 ılı ak haltı kaldı rılmışlar Bu feci kaıarun lanı rerryanıaı anlatalım, C-sse gaaaeri !• ,-ıp. kar-oa-i. ¦ • 4e bittendi -,. sJssast eden ksee sos kay itinde a breaıai laraall, rO-bas CeâlL kaaaaâ l.ea.ıl vs haninde Seim beyler grçea Ca-nu günü ssst on dörtte Fdırnrksı i'... Tupkapı hanrındskl kalıcıyı gitmek .ırrr tur arabaya binmişlerdir. Araba ağır afur yolana davam etmekle kVra arabaeı lar v..r..; darkaalrke beyg.n koftımaah kartım» dâşasbş vt kayrana bu kırbaç ....i..,'..( Ba kırbaçlan Irkın hayvan ıvıılâ biıaı koşmağa başlamışla da bilahare birdaablrs durarak arabaya ve arabanya raf çifteler aleaaSa haştssnstar. Çıfirleedea bâr akaal kay «an. a brsaea ark inadı oturan arıbaııaas ykıtan İsabetle t.;a.- ıd ttaO buedrhaş etmiş, hemen biıtnn dişlerini dökmüştür. Hayvan W çifteleri aıûttakıp i. ı.'. -I i...in kın İla koşmağa y ildir un Mrati İle ruı... buluk olsa yollarda .bukleme** başlıassaiaT. • -. kaslar .(..de skııanı ragsseo kayvaasaı teafcia Içta batan kaıvellyla diıglnlare saılaa arabarı, sen bir çifte dsrbeıİTİe arsbadan yırı dd|m(l| re lurıilr gilmıkla Arabayı alabildiğine lü-arak .1 kisi yaralandı alan araka h ınıaşl eaaveh vamsa devini etmiştir. Arabama i^ıaoV bulunan dOrl kişi kendilerini mklkiş bir akıbete ıftıükleyta eıki-¦a ¦*rsşmıslarsa da muvaffak ola-madıkUrm. gaVaaıe k*ytUl bâr yeSsla nalaı larra-a. kmdk aba da a almakla kvlsaaalar va btılaa al', aliyle ilarliyıa «abadan Mırr Wre> kınılil.rı.ı. .,. I a ılımlılardır.

Ar abadın elindeki kanunla evvelâ ılır ait ksonnl lassail Bey ssathâş ke naknt aaOna-aaa alladagı yardı sveiG kalmu,tıı Bana aıûlrakip arabadan krnd.nı alaa ı..-.-.I. '....m Bey da aynı ıklbela ugrayınea arabada kılan l ve Celâl Beyl.r arkaatasUruıaa ba tali ahlaken ...|i m], allı »ah Ha vat g'çerek bayük bir l.ıekküll* oe lir ry I bekle ¦işler dır. Nihavrl büyük bir hendeğin nnünd* bir lıhıa daran hayvana ba levahkaluadan bı mirada arn-bnbs. kusnu atLna.sU... a vanada krndıl ırası **eyırn N.hai be,.n yardımıyle geeide yeıdı yalan arkadaşlarım ve arabacıyı bi/ başka ar aka ile derhal aaataaey* nal ..'™ »Irrd». ArsWe>eaa yaram tak ı(« *o IrblıkrUaV. kanuni banali BayvaaSı bıra|ının kemiği hrlsmışiır. Ha-nande S.im Beyin yarası da drs l- ı. ' ¦ «e dlg.rıerın* imarın rhemnsiyılıiıeıdir. Arına lamı m en parçıtaamış. key,,r dr mukırlıf yırfteindea yaıaâaa. maştır. Kaıa bıkkında Irabıden uhk,kat ya pil mıhladır. Milletler Cemiyeti ve biz ıu hı -de.ı devam Cenevre 8 I A. A. | — Çin baş murahhııı 'Kotsyşl, Milletler Cemiyeti umum! bâtipbftinr aşağıd bu göndermiştir: - Milletler Cımlyıli „.r 9 gsyrı dsîmi sinlik Inlihabs kaidr-leriol. 'iılk müddetinî, ve tekrar İntihap usulünü teablt eden heyeti ¦ -..rr.lv. -.ın 15 Eylül 1926 tarihli karanna tevfikan hükümetinin tekrar intihap edilebileıeji yolunda karır var ilmesi huıuıundakl lalebinin heyeti umumiyrye arımı rİŞİ ederim. a Yunanistan bize müzaheret edecek Alin. 8 (AA) — Caııteler, Hariciye naıırı M. "Mık.imııı., un Türkiyenin Milletler Cemiyeti mec-llılndrkl yan dıfml âıalık ligine müııhsral ıdeerginl ehem e kaydetmektir. ¦ Türkiye - Yunanistan beraber konuşuyor, "Hlraaje Daten,, gaıetrıi başmakılr.inde Tflrk - Yunan dnıtlugunun ısmlmiyetini kaydettikten aonra Ankara ililsfnamcuode buna müteallik maddeyi ılbre dırek diyor İd : "Bunlır bssit birer sSıdrn ibaret drglldir. Bu maddeye hmuıiyet .dı birlik bir kere daha '..il olunmuştur. Yunan gazelelerinin neşriyatı Tsvfık Kast* Bay ........... mhubalan bayanatıada. TurkıyeıMa Yueıoiıtaaa kırı. bû.il kir daat:-k kaafeaSa.nl ,nr Bisfio vaathuaı. sarka fark. ssakauua. Tarklyaaia kUlktler Ce> auy.tl yan lamı aıal.(ına lakta babını 'ı .,.....«• ¦ neh I r-ıırılı bir ııtrettı müdafii ıdsrıgiai yasa ma k t adı ılar. Tevfık ROşlü Bey vı M. 'Msk. ıtoMa. un riya .»II altındaki Yuna murahhaı hıyerl dün RfAsaİM s ¦ Adriya . vaatınvle ve beısbıree hareket ılaalşlerdir. Balkanlarda bisiklet lurkne bassklet fedc

nu Balkanlarda bar bssJuet ra yaptırmağa karar ve nen Bu tura işla-âb edecek İçicilerin te sbıtı içm bulun takalarda 30 b Icunctıelik m kavemel kıaulaıı lertip e çektir. Vefa Klübü > ııı .1 lışau Vefa Cuma gflnt nrtirrılodr ılıkl-rini v .i....!-.' olan Antant Kurdiy.ii misakı muıaddsb nüıhslııının düa Alinada Terfik RûştU Beyle oı. araııoda tıatlıl meralimi çok ..m.... olmuştur. Bu meralim Hariciye Netsretin-de ve Başvekil M. "Caldaris* in I .ıı.ı.ı.l' İcra edilmiş. M. "Çaldakıdar müşlrrıkea .e Kumk.pı k!üpt> yıplıkları bir kon ayrılmıga karar r mıı(ık. a klübü mennplın t hryeltcıinı iren kongre ler ioi ' ' ' ' '¦ ı.ıtn tunda yapmışlar, tüt büyüklerine ayn ı ¦ tatimst edilmişi lan unıa idare irini teçtrek. rain ederek faili yal n ila mı şiardır, brilerl merhum Ke hap nelire.inde Vı , ectacı Arif Nusta| lor Hayrl Bay, Muıtafa Sı i m, ırgat, Edip Faik I •e ç ilmi şlerdi heyetine de. Ab ı lleeai aıud*r mu dahine Refik H-.fj ıslardır. Bulgar-Alman ma) mübadelesi Berlin 8 ¦ A \ı — le Bulgaristan arasında al un eşya mübadelesi mukavı ncrryele gSrssvfbV Bo mokaı nucibince Almanya Bu'gı 19 milyon marklık sanayi itleri verecek ve mukabil lolg ar iut.ir.il alacaktı Hu müesadereler beş sene ı e kontenjan usulü ile yapdaj Eylül 9 :A-R^İ^C=z:!rz=H^le Av d^isi sergisi Uzak şarktaki gerginlikler Rus-Japon hâdiseleri bilip (ükenmck bilmiyorsa da bir harbe ihtimal veren yok gibidi r Mrlifi barla Japon) a i İr Sory yalıtan ihtilaller hrnûr barlara! ad İhtilal, ],,-¦ Çin demiryolu olmaktı |apenlar Mançuriye girdilim anarından hıymrtılı, tlrarl noktai ¦ünden fıldr.iı olduğunu gdrmuş, b artmayı teklif etmişti. Buaun lıerlnı Japon malbualı nr|riyalla bulunarah bu fiatı olduğunu röyledikten anma Çarlık Ku.yaıınıo Japonyaya IB milyc * aon .'"nİH. hih alevlrnco, klh ıi| bir variyette değildir En emli levam ediyor. ora Ruaya bu ballın aakerl noklal aırdan da ınblp hattann inşan yÜhaltı ¦¦, .1 - .mi lata»Hu mukıMlindr yükıek ı""l ıı I "(.'ı: olduğunu anlatmif »a hattı ı yitmişti.

1933 arn<#inln 18 Mırıundı Mı ılr hattı aatıa almayı teklif etb Trrrbilrceglo) anlattı. MOı Japonya hem hat mukabilinde hem larmlnat almak üzere S.730,000 II milyon irinlin iıtcmektn larır Ufiıakırrlrrln bu ııfhaya varı «addOı etmiş, birçok hadlırlrr lub tok gerginlikler geçirmiştir. Nİtekl .•(men bu ihtilal y en İki olunmaı. HakikaMa Uıak şark ,-. Bal «bebi. iki tarafın birbirine karşı duyduğu iki taral karşılıklı ailihlanmi|lırdır. laamafıh iki larıl "iyoda miiarflıb bir nıû* 4 milyı lan ¦de dr da hı ktaştıra »ıııııiı. böyle oldu. Bunı rp çıkmalı tahmin Garp musikisinde büyük adamlar Yaıan: Mcbeuro Sami I O ıdr Garp ¦ ¦ - kurırtli yer tutmuştur, münevveri* Hm; im çegu n muaıkııl aeerr re arar. kutana Ba ograşenlsrunun» kir ybal de garp br atiler lal • malana Öt rrmen. ederler. Sn arkanla V. -¦art, Ur koren. r Vagner, Ckonia, Verdi iaımlarl hıtb dirine geçmiştir re aık uk amlagılmrkt* bulunHalbuki gırp mankiainl analaria çof u va hatta a arunikl ile ugr aşanlar ta kir karraa «a kayan amuarkııarlınm * alı di i ırl anut-kamı fcmhmıt ha narini htrUnfc ma, Mıııll Maaan - aaarlarkıl maıyırak - bikra Mera n vardır kı aaaa gamkldugu gkamr-larııı baarhaiM Ui kaseni atkı. DitBatan: I Hilmi kitaphaDeaİ hayatı up-a koy-i y ır-ıı ögadileıek yanldıgı bellidir. Ucbr Hanım, tetkik ettiği ' ceye naklederken pıyet irili iı. kul ıı i, de aldığı hayatını cidden eanlandırmi)-Onlar, O büyük adamlar, yarken ne elemler çektiler, ne ı -(arap'ar duydular, naili lüründülrr Şreya " nadiren • aanl bahtiyar Oİ-Malar 7.. BugOB ııımlrn huud bir İhtira. İle ınılan ? dahiler, topre%m Oatüude ne derin yokluklar re ç>|iı ııalar günlüler 'ı Yahut pak aryrrk ta olee aa gibi Medetlerle ykı .m- geldiler?,. Va yine onlar enerlerini na gibi ilhamlar atlında va aa giki şanlara şaglı olarak «Ocuda getirdiler ? lyle kirbrueı Saau Hu.ia.ia turtada gdatcrnVgı hakikatle. I Cadden İyi efctşueûlırek. iri «e-a.baUr I ipli a ar ak yauknaş alan ba gnaal ener. Garp mumk un anlat-lanadaa b. knumara kayatmı ba-aaa ktr ut'-J. ranl an ek ranttır. Meal» şMoıa.1. .a t.rrûm.l haline girmeden, ıvval muharrir Hanım ı.. bilkaç aatırı yalıyor ı "Meıar.n toprağa du|iH|ü grı-r müthiş bir bııırga koptu, kabriaUl • fnfc.il. r l -I .ml. n. . BltBlI oldu. Ağaçlar yeılırlndıa çıktı, m«-tar taşları dinildi, toprak lümıek-İrrl lellıı allında bo .1 tabah lUııarI) m dul kamı koralinin narayı gAmüldü|SuQ bir turla bulup anlıyamadı.. Nebadar kaıfca va IBalı defti rm 7.. B.' ¦ ¦ > tır rami ha: . de b.ı. l> kir (abla arıkrkr. Onu ae II -n-.afc.-a alam de neğine ataatn. Vaaaaa kanan .Mı.a. anutu M—er Mykk bir alam praar. T.- aea .,1e, akye inledL karaı akma değerim turuı. değil mir. -tanı muakl Imkaa ba. aaa •OaVrt alda.

M'W »re Samı Hanımın şu hitabı yaıaufala Garp ıh.• ... rrnlerı yaptığı k.ımal buyiıklur Kendilini tıbrifa ve hlUbı bütün okururular.mııa laruyı adeıı|. Buğunun Aşkları treaduf?.. ilukadır ulu hibeydim ılya-ıdlm. Bir mektupla liri r di m. çup görünmek latcr¦ ıı-ı'e gülümıiyen m tneddÜdUnü ı ıı ı gidermeğe lüıum Tefrika Na. 6 açak kıpo-dıa Barlasak|ı göra-nam büynruk hnr adayı gaatmrrk earaW — Atnlyrmı kaıam. n.g.1 m.?. Sanatla atarangu an..Ur dana laktan la aık yer. içeri girdiler. Buran yaram» (urukların rndaıeNı bir hırçınlıkla lopk a piyasasını yakından takip etmek mecburiyetinde bulunuyoruz ¦rındairiıi tlearrtl gerek İç pl-fcndi "'öa gerek» ihrarıl bcanı ker m""'™ hır yer tutmıhtakalkr r der aka ı -1 r - ¦ /e hareketlerini • m-"1 Serler. Birde bu Urak ^ m ticaret vr I .ıı ¦ i. hakkında okııy poliaçel' lunmak İatedik ı I Be, ıll" Î4 eylUlflnde Londradı imal'"' hallaaı . açılıyor. Bı artında dünya kf i. î*'.. Zl......1 I..-, fi n1 ğun ilıerind; hiçbir eaer bu . ır 11 ıııl.ı n I».' ritmiştir. Te**' mın hüviyetli" maktadır. iki, Son yirmi • iki yangın va 1 — Ort. haı taneli tfi ta oturan bı* nühlm darl Ura-ndra. Lalpıig *ı rkemmiveliai Br~ İnguaa anUl Ka. alya gtbl ¦ kabak. ¦ ıdyaadar Pıı dkaya ama* merllnri galmaklaakı. ça|kwaa kaykk t.-kulaşllgi aakladı ıa ka vaı-yel domabadalalerla ba-alıla Mr deri il alili İl , ve & mani*, "i".'.^ -.III ..nk.1,.,1 .¦ bir yer v»ıı„, (1(„r„ Upıigin dilrillmuştllr. Mya faadar ar 2 — GalaakMm Mr markıı da Ahmedm -1 ¦ tan «çrayan «--^H UaMya-y.mndaki k"« " «"* yangın trblık,, ^ «erlkari ¦öndürûlmûşlı plraaarnr L.krag Köpek )-a ha-aır, aab-a^hde Ta''' •*»• _, _ '".Mya garankş a.-Urınd. otu.at(

beyin B yaşını lent, komşuıu kadar Liapaigia köpeği tarafınd""a»il marketi. Um.,1 Hakkı 1-pM-l-e basılı Üleı .terbi dul haıtıncıim her* tat nı ama köpek te ayı müşahede lerkrıi hiç olda Laipıig t derirllik ıaI /inil in birlrşmlş Ama-lımır S ( Hum-M. tarHria-gfhndeanari şehri'-1- -*"»•¦ ¦HbU olan gir. Ubo.atuv.rUr fe( , B.BI|,„IIA bey vilâyette ve ^,,,,1 Oldo»a lularııı radyo aktmtakılla darl Icrini tetkik ile mı, ,,,„,„ ,B. tad ' akladır. Har Kerim Ömer be*» " eı ı ı ¦ Hırn.klr benin relakatındc kim . —.....ırmlrhetietbaltın Fuat beyle b dun Develi köye da gümrük kı •,„..¦-. ithalatına ırn mu!., ril bindi 'ımr m Iyklı. orada Şaşal menb tatbikat yapmışlardı --., rla kurbanları eeııyetinr' ,...ı.r.ı. Paaerrrlrrla perdılrri bile karmakarışı olaa konuş sakillerini k bhrklrkrrkle urak kurağa ,. Tam arta da yarı da a fa..,, tirilmlş Mr raalm nMtl(kart bir Ermıal yOıO leH. ık|| hayalar bu reemle yıaıada aaal |u« göra ramı mı a ununla 4 ^4 m •Idmt- aJa-my-ran. ea-a,.,... dagUdı, yrlaalş Şişma gebr ^ bU çirkinliğin bütün lecaat ¦-".).m. c!'i Bir i.- ..uk m( a^llt_ tnada alhi ıtanş lotagral. I >a>|> ela (ar ne t», ha, ..lı kitı çarpıyordu. ıdıktıa Belini Bay, hayli -(v. kulluğu gıaç maıallnae bıadaa uluımaauu rica attl. Fa naarah flrkln rrımia karşısını a.. hanı dikkatti dikkatli ıCırrek a-',û,uııa — Bu likamı nırıdın a akma- İlham degll, ılpaılş I kaıina >n nitelerdedir kl kürkçüdûl ı>iu""nl'' m mühim lirayı al-le Ur râituaırTe.kedilen-!'"-' "U~" *f ........ iBiyrn Sımılı Aük bir ogl-n 7n. mekıldığı yer. Kuo pty4,„, Wr u. çavja c.mü öni;n t„,ıa6t tir. I>ıgrr taraltanda yeni kurı müeıarıeler şBylı bAyle Ibraı bile bafîamış bulunmaktadır. Deri iatıhaaülında ancak bir ¦niş Bmerika ile Kanadadın ae grlrn Soıyet Ruıya cUmhuıiyrt 1929 yıhadınbrıi deri lerbiyn haş racatı çok gr leünlştir. CünkO Ruayı hııın Çinçilla Ruı aaı a için ba ı hayva edildi. ıtıı yarlerde bir kı.n nrıli tükendi. Me-lenilen kürk hıyrı. ıru kain.<<ıı.,tır. İşte me m I-ketler da kürk ara mahıua ç i İlik lar

San Mrkaç aenrnln alyaıl va Iktııadl hadıırlarl lalpılg darl lirarrtlaia mühim Mr .Ur r t ta a kal. matine aıbep almuşlur. Almanyanın kradi huhrnnı ve kımMyn tahdidatı av derilerini '¦¦ ı mü teri «ir etmiştir. Daha l'i: yılında darl ¦anayi. cllrrl l.pılgten muhaırrala başlaI,..,' Nail ı-l -¦ ¦ ı iklldaı ı. dalyrılnr çıkma.İl. Mr Meral büa-bütün arlı. ÇOakO darirltrria bflykk kir kramı Yahudi va Alman ırkına atenuup almıyıa inaaalardı M.b..uUr Londra. Parla, Var yo. a va Kıaknıle gittiler. Laipııgla va-ıtyerj bayları karap ak arkaa Lnaeieuae vatlyatl kavvallıştl aVagün Lnadra ra m kkım av anana Braret »•"«>¦•> || aYaWk9anf<h^. San ıkı aen. anrh-da » kırma I . f. h,.. laa araya ta a. aaa. gri r Rua drri t.. ...t. lafcıdm U ,. . raaıtaalyU ,.p.l..d. Snnna hn H-raırilr Lnadra yolana lutlurmugrur rt h..« gl.mL,, T.IM İşlnlaka ~ifc.ii lamrbarkr. Kanada ç.lthk. lar la ye>ı|lird-|ı ka rina tilkılarie Noevıç ra Rnayanıa aatıga çıkardığı gkmıkşıln kep L • ~ - dkaya taelrlrrl». aıııdllmıkteder. Lalpılg darl tiaar-linl baabOlkn alından çıbarırahlır. Çünkü ciltliklerde yetişen kürk kayvaa'ı-¦ ııl. g0mü|l ı. k. b muhtaç değildir. BAylere ae derıai lira'eliade daayaam en mkklm mrrkrıı olaa L~adra ı .... . T0>h ..-uları lıınan deri Işlerlmlıı Inkişal vermek İçin Terk ol lala «I av derlet İhracat işlerini yakındın gül laflada tutarağına emlnlı. ________a. Jt BiiU:.ıt ısi.ınJ.ı hububatın ıslahı Devlet tccrlbc ıet a iyonlarında »<tıstır,İmiş olan Lnğday vc çavdardan bat aaaa koyluya Ia-h dığıtdmınna karar m> rıkntglır. Bu tohumlan köylüler kendi tohumlarıyle değiş tokuş edecekle m almış olacaklardır. Seçme tohumlardan alınacak rekolteler Bulgar hububatının dış piyatalard acını genişletecektir. [DULOARLAR ÇATALCA] _ONUNPE 1 Çar "Ferdinant,, kork/nuştu! "Edirne,, de Selimiye camiine çrir'erken siyah bir kedi ile karşılaşınca teseüm etti:**—Eyvah.diyordu, mağlûp olacağım!., — a* — Almanya İmparatoru bu rivayet ürerine bir takım bayıner burmuş bı (Alman - Aıunlurşa-İtalyan gar - TUrk) ittifakı ¦le bütün Akdeniıe ve lalam alemine tahakküm etmek plA-nını çiımifti. Halbuki ikinci Vühelmin bul yııı bakikıtc tevafuk atfhJfe fld>ğl t b kl muhaıamal Utan Tür-henüz dû-rşmekeşler >i Kânunu-ncü günü bir darbe i haberi rdenbire Şubatın peniden alındı okadı üçünde alevlendi. Mariın yirmi altıncı günü ağır gayiat mukabilinde (Edirne) kaleainl hücumla ııptetti-ler. Bu rfında Yunanlılar (Yaoya) ya girmiş, (tşkod-ra) düveli muamma kıtaatı tarafından İşgal edilmi Çar (Ferdinant) Edirnenin Bulgarlar tarafından işgalinden aonra (Selimiye) camiini ziy aret ederkeo bir liyah kedi ile karşılaşmıştı. Çar bir feryat kopararak elleriyle yüıûnO örtt inden birini lavallı hayvanı koğarben o : — Eyvah dedi demek ki ben Edirne yi kaybedeceğim. Martın 31 inci günü toplanmış olan ikinci (Londra) kon-«aranıı müıakcratına baslarken Bulgar ca) önünde aureti katiyede durdurulmuştu. (Sofya) daki Alman aefiri daha martın üçüncü günü h buaıına bir rapor göndererek Sırbııtanın Yunaniatan ve Romanya İle Bul-gariıtan aleyhine bir yapmış olduklarım ihbar edi-edıyordu. Hatta Sırbiıtan ile Türkiye .raunda harpten lonra ak t i müteaavver tecavüıî ve tedafüi bir i faknamenin daha liyade mevıuubahı edildiğini bile bildiriyordu. İkinci "VÜhelm., bu rapora

şu haşiyeyi yazmıştı: ~Buna Ruıya ne buyuru-? Acaba bunun ıcbebi Bulgariıtanın falla büyümüş liyade İıtiklâl peyda etmiş olman mıdır?_ Biraz sonra imparator V ilin Un Bulgar hüküm-daima rşı yine tebdili hissiyat ediyor vc daha bir ay evvel askeri muvaffakiyetlerinden he yecanla bahsettiği ve batta Bin nı İmperatolarının tahtına lâyık gördüğü -ferdinat» lan yth çeviriyor, 'm aafer de Yunan kralına teveccüh göllrrmeğc başlı "i" ı 13 Martta (Berlin)dc ki Avusturya m!sreth inerinde verilen bir riyefette Alm anya imparatoru: - — Srrbiıtaa va Yunaara-tanın BuhrarMtana borsa harekete geçeceklerini İşittiğini., ffl bir aber olarak söylüyor. Ba sırtlarda hiç şüphe yok kl imparator "Vilhrlm., Bulmanı tana ve Ruıy argı "bir Balkanlar İttihadı,, teşkili fikrine avdet etmiştir. Halbuki Almanya İmparatorunun Bulgar ii.axt.ni Balkanlarda Ruaya ma bir puftan tal iki., etmen tnlhaııa rt liralarda feci okkfğn kadarda gfalunç-14 Almanya imparatora bu s uretle "Ferdinant.. alcybinc döndükten sonra bar Türk-Yunan mukarenetıne şiddetle taraftar lık göstermeğe başlamıştı. "Türkler ve Yunanlılar, Sırp-larıo muavınatile Balkanlarda Bulgar rşı bir mukabil cephe vücuda getirmek-darler.. fıknade ıd. İmparator "Vılhalm_ yaln i. -Ferdm _ ajıarp ajkmn muğberdi. Bunu gülemiyor, çok şıddeth bar lurette VS alenen ıfham ediyordu da. Bdbasaa, bir (Bulgar-Komcn) mukarcnrtinin buıul bulmıma-um çok arzu ediyordu. Bulgarla rla Sırplar m anlaşamamaları ne bar şeyden evvel "Almanya - Avusturya - İtalya,. ıttdakt-nın ihnleı meaaluadea ıdL A. uıt ur> a - Mae ar ..tan Balkanlardaki eufuıeera adaase eime.ı sd i. Bu -. ' ıı ı bar (Sırp - Türk -Yunan) mukarcaeti Myr^iode daha kolaylıkla elde edilebilir di. Halbuki "Ferdinant,, bu rnb-r i kalan hissedecek ve anlayacak kadar mahir bir ad amdı. Binaenaleyh Bulgar efkârı umu-miyeıioin Irmsyülatıaa rağmen Romaayaya karşı bir çok fed a bulunuyor va biç olmazsa kendiai O t.-attan tahtı emniyete aknak ntiye*du. Ayaı lamanda Avusturya ile hoş geçinmek cihetini dti-zam etmişti. (Viyana) da be Almanya İmparatorunun (Ferdinant) a karşı göıterd.ği nefretin iıalesi için gayret sarfından geı) ordu. De un mı oar ikk lanmış ve Oıtırdr duruyor, yerde d yordu. Saadet şöyle Mr baktı • ¦alırları okudu. " Dinim ırrglll va şrlkaUl babarıgıaı. • Sana bu mektubu lımlrdro. tryıım Saadrt II.........ı aviadan yalıyorum. Tl yirmin ıriaa iltica etmek, kendimi kurtarmak için geldim. Eva* takrir ea kyoram, buralara baaabaU. daka dana kadar eoetuun akllkmı aa ulrdaaru arkadaş ardın kurtarmak va koruraak içia geldim va leyıeye iltica ettim Biranda hindimi topla m. fa. nı..ı;...... Irak i ne muhtaç İdim. Sinden habarılı bu leyahatl yapmam. Mr gUa ırnla, küçük re «.i .İn .ı.ı-ı hılıaıa yüıündıo çok aVsaı banım, hakiki bir l ..ılı- bu nltırları okurbr mUterulr oldu, kindi kındlaıı — Zaralli yavrucak t Dedi. Yatağa yaklaştı. Melabat .I.-.:, uykuda idî. Fakat genç kıaılfr bet. Zavalb İÇİnda bu Mr hateı ıımıt vr aaa et nlan alnıayl yavaşça okkıaarında he¦ ı ulan gıka faşlarını ır ¦ .. .... .u . y.n.Ml...g. kana* riu.bk.iU yaaasakta idi. at, ykna «yanak, ge,k-r a

«la, baahlkr nant Mr ad ı..k . lâmnsa Mr ,.. alt,.da hB, kı ı Çak y.lhnr Mr rada İla, ngim. •<¦¦*¦¦ {-m . I-, m Hamma a ¦na aybu mahmurluğu şı. bu yOrvbtra ıld gelıa bir Ut İmdat ila sbbcdbİ arayışı Saadıt ilanımı çok müteraıır elti, büyük bir şelkat va merhametle kılın ı.i'-ıı- igildi, alnından hafifçe ÖptıL ıınki onu anneainln I .........^ı ıı ayırmaktan i. ¦, I. ¦ •muş glM hafitçe! — Hıyır. yarrueı, beaim, tayım 'Jlılıl II.. miri idindi. Dııumı va' Eytol 9 —ZAMAN— Balkan konferansı toplanamıyor Birinci sahi/eden devam Yugoslavya grubu bazı mülâhazalar bayan ederek besinci konferansın Bclgratta da toplanma masını teklif etti ve kon-Icı-anım tehiri ileri sürüldü Bunun Uz erine dir ki besinci balkan konferansının İstanbul-da toplanması konseyce karar la ıtırüdı Riyaseti ikinci defa devren almıştık, riyasete düsen vszifeleri Türk grubu İfa etm . hkbahardanberi Balkan memleketlerinden bazılarında teptil-ler oldu- Bu dahili teptil krin konferansın faaliyeti üzerinde tesirleri görüldü. Balkan haftası dediğimii mutat içtimal iç bir Balkan memleketinde yapamadık. Yunan grubu Balkan haftasını Eylülün beşine tehir etmiş Diğer grupların iştirak edeceğine dair haber jlımadiK1 içindir ki bu tehire mecbur olmuştu. Aynı şekilde bizde Istan bulda düşündüğümüz Balkan haftasını tehir etmek mecburiyetinde kalmı Arnavutluk grubu Atinadaki konsey içtimaını iştirak etmemişti. Konferansa iştirakini temin İç bu grup riyasetine yazılan tezkerelere de müsbet cevap alamadık. Diğer taraftan Yugoslavya grubu ile Balkan haftası dola-yııiyle ceryan eden muhabereden, grubun bu seneki konferansa iştirak etmemek niyetinde olduğu öğrenilmiştir. Balkan konfer ansı toplanamıyacak Alakadar gruplarla muhabereden sonra Balkan konferansının parlemento konfer ansının hita mı akibinde bir teşrinevvlde toplanması riyasetçe teıbit ve gruplara tebliğ olunmuştu. Yunan rubu hariç olarak diğerlerinden muvalfakat ettiklerine dair ocu üz haber gelmemiştir. Bundan ûtidlalen anlayoruz ki Yugoslavya grubu evvelki nokti nazarında ısrar etmektedi r. Bu grubun iştiraki temin olunmadıkça Balkao konferan-nnıo In'ikadı düşünülemez.. Oınİt ediyorum ki Millettcı Cemiyetinin İçtimai münaıebetiyle Cenevrede toplanacak olan Balka memleketleri Hariciye N a urları, Balkan konferansının inikadına dair aralarında müşterek bî oktaî nazar tespit ederek guruplara bildirirler. Bu cihet Eylül nihayetinden evvel anlaşılamaz, benim şahtı intibaım budur ki lerj tısının bu ir etmek zaruretinde kalacağı*. Henüz kat'İ birse >* söybye-¦i.-tti . Bu, sureti kafiyede anlaşıldığı zaman matbuata haber ve . Balkan memleketlerinde ki yeni şerait koofrrantın faydalı ve müıbrt bir şekilde çalışmasına m ncaya kadar konferanı toplantılarını teblr etmek, konferanı içtimalarını gruplar arasındaki n azar ihtilâflarının tezahürü için bir ,al.r- haline koymamak daha ihtiyatlı bir hattı hareket , kanaatindeyim. Onun için sîzi kısaca bu vaziyetten haberdar etmek istedim. Vaziyette yeni bir değişiklik vukuunda tekrar beyanatta bulunacağım. Parlâmentolar konferansı toplanacak Ümdi in'ikadı mukarrer kunferan yılnız parlamentolar konferansıdır. Bu yın yirmisinde veya yirmi birinde Ccncvredcki konferanı büroıu buraya nakledilecektir. Konfeıanıa ait yerde tzmirin kurtulduğu gün Birinci lahi/eden devam luretıle bütün dünyayı ve tarihin layrini şaşırtaa bir mucize göıtormişti Artık hiç kimaa Tür karşı duranıar. Türkün zaferi ve istiklali önıinde hürmetle iğit-mekten başka bir şey yapa-u 9 Eytüi tarihi" Türk nalleti için pek mukaddeatîr. Türk bu tarihi idrak etmek, bu tarihin gösterdiği ilk hedefine kavuşmak içia dört aene ııtıra bu uğurda maddi ve manevi butta varbğuu kullanmış, aıbayat hakkı olan va yasadan bak ettiği

nlen. iıfakLili kaıanasaştrr. 9 eylül, bulun bir mı-letın tak bir vücut, tek bir kalp halinde senelere* aüren ııtrrap ve he ecan ¦ ¦ > ¦ - ¦ % beklediği hallini mUbbrşşlrl, Türkün mucizelini tamamladığı, düşmanlarını tiği gündür Bugünü yaratmak ve bunu hürriyetimin. istiklâlimizi, ninni-¦umuru kurtarmak uğrunda şehit ola lara na mutlu I Tarih bu kahramanların İaim-lerinİ aînesinde şeref ve şehamat nişanesi olarak taşıyor... Yeni bir barem hazırlanıyor Ankara — Başvekalet müsteşarı Kemal Beyin reisliği altında çalışan bir komisyon; barem kanunu iyete girmesinden sonra muhtrlif vekaletlerin huıuıi kanunlarla ortaya koydukları yüksek maaş takara vc derece terlilerini tetkik et. mektedir. Komisyon, baremin meriyete girdiği 19?9 tarindekı devlet memurları adet ve maaş niıpetleriyle müteakip senelcrdeBalkan kı eki içtima tfiw.nr fin t ıtrimi ııan ırıyaıurnır Harıl ba| muavini Ali Rııa Beyin avlenme mrraaiml S<vaı bslrdiyındı yapılmıştır. Tırıleyne aaa-deller temenni olunur. program teıUt edilmiştir. Yakında bu program ntşrrdılecek. lir. I ı inlini yirmi uçUnde konfe ans açılacak 30 unda met*, ı ¦ r nihayet rcrcrekth ŞsaaaVyc kadar uaaaası katıp-bğe gelen malûaaala nazaran mufalrhl a lalana adedi öçyâıû tecav Türk gurubu davelçı memleket sıfatıkt kendmne donen ihzari vazifeleri ikana! -1 .ıı » gibidir onferans tçm Yıldır Sarayı meralim mı. tahin edilmiştir. Binada ihıı mistir, ulak lefek baı k yın oııbeşinde |U, rubumuıuıı büroıu Yıldıı Sıra. findaki dkııırııııa nakleıdlrc.k.. ıt bit-şeyler Harp îstiyenler! İki şirket dünyayı nasıl haraca kesmiş? İki silâh kumpanyası, gizlice uyuşarak tahtelbahir kazançlarını aralarında paylaşmışlar ve silâh tİcaretîle dünyayı haraca kesmişlerdir aaa yeti bunun üzefffî AH — ¦¦. İm »ara/. Amerika Ayan meclisi alasından müteşekkil bu heyet, terliksi fabrikalarının faaliyet.-m te tkik ile BMşgul oluyordu. Bu tetkikler dünyanın her tarafında acı akitler bırakan, iç sinsiyl karşılanan neticeler vermeğe başlamıştır. Çünkü tahkikat para vı kaıanç bıraikr gölleri duma körleseo biı haydut şebekesinin sulh teşebbüslerini boğmak, maictte- araaasda iyi geçinmek nU lar. azaltmak .ulundaki faaliyetleri k asır laşt ırmak pahasına ailflh ticareti yaptığını açı r. İsi lây ikiyle anlıyabilmek için evveli verilen havadisi nakledelim. Ingdteredc Vıkcrs-Armstrong fa L,r ikan her türlü tcsiıbal) imal ila meşgul olur. Amer-kadada merkatı Nevyorkta bulunan Elektrik Bot Kampanide ayni işle meşgul oluyor. Amerika Ayanından müteşekkil heyetin tahkikat neticesinde keşfettiği ilk hakikat, Amerİ-kada kİ kumpaoyantn müdürü olan Hcnri Kars namındık" zatın ııtmal>. ılr ortaya çıkmıştır. Bu adamı fi olduğu kumpanya de lo-gdteredekı Vıkars kumpanyan lgA3 acocıındc tae takım şerait üzerinde anlaşmışlar ve uzlaşHrrhangi bir devi redeki kumpanya ya hir ısmarlıyacak oluı kumpanyan elde ed ret zemini aksat şut tngilte-tahlelba-*a Ingiliı rceği kaiançtaıı yüıde kırkını Ame-rikadakı kumpanyaya verecek. Şayet Ingilttrcdekİ Vikers kumpanyan bahiri İngiltere harnindeki Irrgâhlarında inşa edecek olursa o lamın Amerikalı kumpanyanın yü llisini ı.ı.nuk erer buııyelin-dedİr Amerıkadakı şirket le Ingülz şirke t) ne karşı ayni şeraiti kabul etmiş bulunuyor Bunun ne-tİ ak Amerikalı Misler Kanın itirafına göre Vikerı ln-giltcrc dahilinde inşa olunan ber tahtelb ahir hesabına 28.000 İngini lirası temettü almıştır. Bundan başka harp canaunds Atman.a tarafından taptırılan 441 tahtelbahir v Ölünden Ame-r.talı kumpanya İngiliz kumpanyasına 3.400.000 Sterlin borçlu vaziyetine girmiştir. Topkapıda feci bir kaza Bir araba hayvanı ürktü. Arabayı alabildiğine sürükledi ve ikisi ağır o'arak 3 kişi yaralandı rine Avrupa nin en esrarengiz adamı saydan meşhur Bazîl Za-harofun bu işlerle, alâkalını teıb etmek İçin Misler Kars'a •uıller sormuş, oda şu cevabı vermiştir:

" Baıil Zaharof, bence dünyanın en büyük adamlarından biridir. Şunu sÖyllyeyim ki Ame rikanın ffa Cumhur Reisi Mister Vilson, 1919 BCDClindc Avrupada bulunduğu zaman Siz Ba zil Zaharof a urlarını tevdi edecek derecede itimat göller-misti,, Miıtcı Karı daba sonra Baıil Zaharof un İıpanya tarafından ¦ipariş edilen tahetlbahirler kaza yüzde 5, Vikerı'io yüzde 3,5; ve Elektrik bot kum-panyatiDiD yüıde 3 aldığı söylemiş, vc İıp bahirlerinin Amerika da yapılman işinin Sir Baıil Zaharof ta-tarafından temin olunduğunu i lâve etmiştir. Tahkik heyeti daha sonra Amerikalı kumpanyaya gelen mahrem mektupları okumuştur. Bu me ktuplarda İngiltere Amiralliğinin bİr kaç tahtelbahir ısmarladığı, Vikers ile Aroıs-tronguo b a talip olduğu, fakat Armıtrongun daha fazla fiat isteyeceği, onun için bunların Vikerı tara fından yapılacağı anlaşılıyor ve daha sonra yine Zaharoftan bahsedilerek 1917 eylülünde Ameri vuku bulan 272 bin İsterlİoklİk mühimmat siparişi Üzerinde Amerika hükümetine vergi zammı ver i ni reddettiği bildiriliyor. a » a Londra gazeteleri tarafından neşrolunan bu tafsilâttan bir İngiliz kumpanyan İle bir Ameri kalı kumpanyanın teılihat işinde dünyayı haraca kestiği apaçık anlaşılıyor. Bu iki kumpanya fazla para kazanmak birsiyle meşru rekabet kapılarını kapadıktan başka tcsli hatı azami derecede ileri götürmek, teslihatı azaltmak içİo vukubulan ber teşebbüsü boğmak, t hirlerin silâh olarak ilgası için hazırlanan plânlan suya düşürmek, milletler aracında emniye itimadın teessaîı ctmemcıi için hcı jeyi yapmak gibi bir yol tutmuşlar. Perde arkasından entr lar çevirerek bu yolda muvaffak olmuşlar ve bir takım sefiller menfaatlar uğruda milletl eri birbirine düşürmüş ve -I gibi kanlar akmasına saik ol-muşlırdır. Tahmin edildiğine göre tab< kikalın bundan sonra ilşı edeceği hakikatler dc aynı derecede dik at vc ibretle okunacaktır. Türkİyede küçük san'-atler ve Yunanistan Atina 8 (Husus)} — Başvekil M. "Çaldaris,,, gazetecilere vaki beyanatında Türkiye nin küçük s tlar kanununu tatbik ederken Yunaniıtına karşı bütün dostluk icabatıuı gösterdiğini, bu mcıel vrede | iki Hariciye Nazın arasında yeniden tetkik edileceğini söylenmiştir. " Venizelos „ Atinada Atina 8 ( Hııaıııl ) — Müsyü Venizelos bugün öğleden vonra Alinaya avdet eylemiştir. Evvelki gün 1 ¦ |.. . |. .1- bir araba hayvanının ûrkmaal nebeeıiode feci bir kaıa olmuı. ıkı l-mak kw> D( kişi muhtelif yerlerinden yaralaeerek haataueye katdırUrarştareV. Bu feci kalanın larn .-ı.ı, anlalabav Cama ,...!... Iupkanı karmadaki aile bahı.eeinde icrayı ahenk eden İnce aaı heyetinden kemanı lıaiıi . rûnbkı Cakll. kanuni lıırı.il ve !..-„,-'- kaytar geçe o Cuma guaa mat an dörtle İdiroeha andan Tonkapı barırıeeukl h.fc<rye gitmek usare k.e arabaya kinnalşkrrehr. Araba aş.r ağır yılanı dr.am rtmıklr ikea arakan bu- bu-baç dırbeelvle baygın koşturmak karnymüş vı hayvana bir kırbaç vurmaştur. Ba kırbaçtan Urken hayvan - ¦¦ > ¦ I - biraı koşmağa başlami|ia da bilahare birdenbire durarak arabaya ra arabanya mÖthiş , .tirler atmağa Uuumnsor. Çaftekeden bar ihlal hayvan» -.-¦ne- ırktı-ııda . Ur.', .rıtjc.;'3 yürün* ianbvtl- biçare ıdıaaa yarana kurerbaş atarla, brasea butua dişlerini dokmOştkr. Ilayv ba çifteleri müteakip birdiabîra külün I hırı lir koşmalı ve arabayı bir yıldıı olan mıştı Y ragm kurı im yotlı ile . lürfıkl mefte ıl.nd tilki, kl hayv

rıtiyle dtıgtnlıre asılı an bir çifte darbrriyl yere dOşmüy ve luratlr boıuk boşlaılmannı in butun ı araba-araba-rltmıbla alan araha biçareyi ııereh yo'uaa davam eteuaUr. Arabanı» İtinde buhanaa dan kkşl İnklıd.. ana-lua bu ak.h.1. nVaakryaa kayara, tank. ne utri|mı)tarıa da mm ıtlak ola-madiklerini gArünrr bkyüb h.r ,.ı.l. halkı (arreint krndılrr atladın atmakta hulmışlar *ı bütün nlrı-lyle lUrby.n arabadan kkrrr kkrar keaaUrakal atasağa k nallamalara». Arakadaa rlıadrki kanunla evvelâ .t .ııa kaaaal lunııl Bey mütkiş b.r aukut nr". ¦ <... '¦ atladığı yr.ılr aerîlİ kalmıştır. Bunu mOlrakip arabadan kend nda Snkn Bey da ar«< ıbibata ,t.it-. arakada kalan kunml aa Cekkl Baylar ırkı lı ılı hu kail akik»II karş>-radı atlamak taa ıaı kkyûk bâr trvrkkkllı «tireyi beklemişlerdir. Nihayet büyük bir hendeğin ounnd' bir lakın dnaaa kaynana ka levskhvivmdan biâslrladl arakakan baıamara a Hamiyi ar ya aean-a hendıleriac yetışra Nepten Nlkıt Beyin yırdimiyle geride yerdi yatan arkadışuınarı va arabacıyı bir başka araba Ua d kavteneya »ahkrta. akrrdkr. Ar. narı a. a yaram şak "Ş» ra I.U.krbaar. ICaa-aâ Lasa.l Beyte aa bacağı mm braMği fukunaştar. Hanende Sa.m Beyin yaraaı da dil kapafındın vr diğerlerin* naıar hrmmi y ¦ t al i e e dir. Araba laaıamen pırı, alın .n.y. oeygkraaaankurkd yarknmseaa yarakus-auftır. Kaıa l.kkınd. ieabedea lahlöhal yapılmaktadır. Milletler Cemiyeti ve biz Birinci sahi/eden devam Cınıerc 8 ( A. A.) — Çin baş murıhhıtı ¦ Kotayşl » Milletler Cemiyeti umumi kâtipliğine aşağıdaki mektubu göndermiştir; - Milletler Cemiyeti meclisine 9 gayrı daimi atalık İntihabı baidetıkrır da kı Yunanistan bize müzaheret edecek Atina B (A. \ ı Gazeteler, Hariciye narın M. "Makılmns., un I urk,_nn m Milletler Ctoıİyeti mecliaindrkî yarı daimi lıalık uaailıtlijine mûııbarat rdeıeginl ehemmiyetle kaydetmektir. "Türkiye - Yunanistan beraber konuşuyo r. "Xtnıaje Datrn,. gaıetrıi ba|ma-kalrıındr Türk - Yunan doatluiu-nıın ıam i- ¦ kaydettikten ao .-ıı ¦- - bum ıddayl likrederek didaha teyit olur.birlik bir muştur. Yunan gazetelerinin neşriyatı Ta.fık Kuntu Bay graateeuara ıhıl ll be.a-at.nda. Tmbiyeaâa Y«.ateta-a kar- köy* kir daetlak bealerka.nl e*yW|*iı. Bûnân matbuat, fırka farkı olmak.ma. la.bi.r-ia Milletin* Camı yeti yan daimi aralığına t babını Vunaalataaıa pak hararını bir mudılaı ıd*ce|ıni yal. ı Ankarı ¦ülrallib oı kl : 'Bunlar ıt eıen, tat it biı iba-İyet

¦aktadır Trvfıl imcı_ uı lurıhbıı Adriya Huştu Bey ve M. "Mıh-rlyaartl altındaki Yu heyeti dûa öyleden . ¦! ..... ı.- re bre hareket etmişlerdir Balkanlarda bisiklet Türkiye biıiklet federaayo-nu Balkanlarda bir biıiklet iu yaptırmağa karır venn1 Bu tura iştnâk edecek Ictçileıin teıbiti İçin bütün takalarda 30 klometrchk m kavemet kofulan tert ir. Vefa Klübü Şimdiye kadar müştereken hşın Vetn ve Kumkap. klüpler Cuml gönü yaptıkları bîr k nrlirrılndr ayrılmağı karar ¦ ı -lı ı ıı. .......ili. Dün Vefa klûM meoıupları to narak İdare heyetlerini ae(mî| •Un ıkır. ' 1,111 Bu İkinci mıı çok evvel Y t " Cenevre., de şunu -.,..'!¦ ı, ıj ¦ . ımealcktaııml ¦¦ o kadar buveetll te ıkdindeı Hariciye dı-Nayetmeleri tadıl ederek faaliyet p ramlarını karır la mıstardır. Krlai fahrileri merhum ledalin Samı paşama katımını 'rll etnUşlrr. *>t— Vefahlaınau mami haple, ..t-klıl avakar t-kll olanUr. takdkr .dareh kon lerinl bıll.mışlrrdlı. Yapılan intihap artlenindr V idari heyetine, rrıırı Arif Muatı Bey doktor Havrl Bey, i-.np.aa Zade MarUrla SaMn. akün Sn.m largat, trkp faah Irr aia alarak HçyaminkaaV. Uurahahe nerelin* d*. A .\ .,..ıı,.. V-(a Maaaı .ukUr tkrem Arif, doktor Helik Bey intihap olunmuşlardır. Buly;ar-Alman ma' mübadelesi Berlin 8 (A-A) — A ile Bulgarİıtan a raim da akte nan eşya mübadeleıi mukaı meriyete girmişt Bu mukı muıibınır Almanya Bu'gıria 19 .İyon markhk sanayi deleri verecek ea mukı Bulgar tüt caktır. Hu mübadeleler beş ıene I ve kontenjan usulü ile yapı > Eylül 9 Far Buğdayı Far Macunu Far macununun ..... bîr ekmek parçan ürerinde lûıûlerck te ufak ufak itenlerek veya hamur, paılırma, ve her nevi yiyeceklere hafi f türelle aûrülerek farelerin bulunduğu mahalle bırakılır. Fareler bunu kemali İıtihaile yerl e derhalölılrler. Vebirdaha kok matlar. Farelerin bulunduğu mahalle (Far) Hatan fare temrinden buğday neviler) serpilerek bütün fareler öldürülür. Buğday nevilerioin beher adedi bir adet fareyi muhakkak surelte öldürür. V u ölen fareler kokmaı ve kaskatı bir hale gelir. Ve iıbmali gayet basittir. Far macuniyle far buğday daneleri bir arada istimal edilirse farelerin ana baba ve ecdatları külliyen mahvu perişan olacakları muhakkaktır. Buğday nevileriyle macunlarının beher kutusu 25 ve büyükleri kırk kuruştur. İkisi bir arada 4 uruştur. Deposu Hasan Ecza Deposudur. »Feyziali Liseleri Müdürlüğünden 1 — Kız vc erkekler için ayn leşkam ilklaliktir. Ana, İlk, Orta, Lite unıflarına leyl , nehari talebe kaydına başlanın.ıtır. 2 — Kayıt için her gün mektebe veya Yenipostane sikasında

idarehanesine müracaat edilebilir. 3 — İste ye nlcrc_ mektep tarifnamesi gönderilir. <dr-Cifteıaı -«I.tra M-htrh.n telefonu : ıl hanında Otyo .210-Oıy. VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han. Telefon: 22925 Trabzon yolu Tan vapuru »Eylül Paıar gÜnU ııılTOde ıialal ¦ rıhtımından kalkarak. Gidişte Zonguldak, İnebolu, Ay imik rdu, Giresun, Tirebolu. Görele. Trabıon ve Ri-teye. Donüştı bunlara İlaveten Of ve Süıaırnrye of raya rak tır. : oooooo x oooo ce»ç Cnl. Zührevi hastalıklar | mütehassısı Dr. Feyzi Ahmet § Babıali Ankara cadde» No. |J Cumadan başka hergün sabahtan aksama Telefon ı 23OT9 > JCOOOOOCOO x oooooo. Göz Hekimi Dr. Süleyman Şükrü . Ankara caddesi No. 60 | Telefon, 22566 — Zührevi ve cdt hastalıkları — Mütehassısı Dr. HAYRI ÖMER laleden Beyoğlu >,¦-¦ .... , karıııında 131 No. ORTA ve IIKMEKTEPLER TALEBESİNE HAFTALIK MECMUA >ÇALİŞKAN ÇOCUK t(Rf.,mIİ A, «lal&oo.. Türk L Sirkeli) Cümku.İy.t çocuklann-n aeva «ve okuyarak hem etlenecek eri ı » hem de bilr h.ıınırıUl.r. bu mecmuanın ilk uyum.I IS EYLÜL CUMARTESİ günü çıkarmakta Dört renkli 16 Büyük sahife - 5 kuruş İstanbul Dördüncü İcra Mc-nuııluğundan: Tamamına yeminli ehli vukuf tarafmdan 325 lira kıymeti mu-haflımenesi Boğat iç nde Bey-ktf beyinde Burhaniye rnaballe-aİade bostancı Abdullah ağa ejyddcsinde cıkİ 12 mükerrer 12 yani 4,4,4,7 numaralarla mûrak-«¦m içinde muhtelif esc arı müs-yi muhtevi bahçenin tama-yeminli eh ivukuf tarafın-tamamına 1622 lira kıy-muhammeneti I • ta n bul da asada Kasapilyaı meşinde N albant çeşme tokalında 6 nuroıılı ahşap bir bap tanenin lamamı açık arttırma-.a konulmuş olup -.ikinde şartnamesi divanhaneye • atık edilerek -13-10-934 iv,. * ine müsadif Cumartesi günü .tat 14 den 16 ya kadar Islan-. al Dördüncü teraunda açık rttrma türet iyle satılacaktır. I artırmaya iştirak için yılı de t buçuk teminat akçesi alınır, ı.ı Müterakim vergi belediye ve .ıkı1 icaresi müşteriye ait ol ma bedeli muhammen biyelinin yürdcyelmişbcyini bulduğu J^dirflc ihalesi yapılacaktır, faktı halde en son arttırmanın (tyibbüdü baki olmak üıere arırnı 15 gün daha lemdit edi-•«ek 20-10-934 tarihîne mü-raidıf Pazar günü ve aynı ta-şTte meık lerin iihamnii.ii kıymetlerinin yfiıde .T imi» beşini tutmaısa satış | )iU04) ve İcra kanununun I a ıncı maddesine tevfikan I lek sahibi alacaklılarla diğer . kadarların ve irtifak hakkı ¦ i ı8,yrl menkullerin üterindeki I darını ve hutuıiae fail ve â fe dair iddialarını evrakı I Fspdelerİlc yirmi gün İçinde İ ı dairesine bildirmeleri larJljAksı halde haklan tapa si-^1 'file tabii olmadıkça satış L elin in pay la, ma un dun h ariç jh^rlar. İşbu maddei kanuniye .sljltuına levlıkaıı hareket ,.^melı ve dahi (adı malü-nlm yenlerin 934 .'204 jt.arasile rnuruc lalları ilan ADAPAZARİ 1- TDCAlglî Merkezi Adapazarı İstanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel. 22042 Kıımüsyon ve ticaret kısmı: Tel. 23623 Galata şubesi Tel. 43201 Üsküdar şubesi Tel- 60590 İtimadı Mİİlî Tel. 41937 Sermayesi: 1,200,000 İhtiyat akçası: 130000 ŞUBELERİ

Bandırma. Bartın. Bilecik, Biga. Bolu. Bozoyllk, Bursa. Düzce. Eskişehir. Hendek. İzmit. K aramürsel. Külahya. Mudurnu. M. Kemal Paşa. Galata. Gemlik. Gerede. Geyve. Safranbolu, Tekirdağ. Üsküdar. Yenişehir. Müsait şartlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır Ikraı muamelesi yapar. M evduat failleri müdüriyetle ,--.r.,,.,„.. . (esbit -i...Kumüıyon ve ticaret kısmı her nevi cıntiai ticariye satışına delalet eder. (İtimadı Millî) kendi sigortasıdır. İstanbul Belediyesi ilânları No.lu bîr bap fırının 1-2 hissesi. Metkûr emlak emniyet sandığına 2100: ,100 birinci derecede otektir. 2280 No. Iu kanuna tevfikan açık arttuma-ya vazedilmiştir. Satış peşindir müterakim ergi ve evkaf borçlan ve tantif.it ve tenvirin: Arltırı 2:1-9-934 tarihîne müsadif Cu-marteıi günü divanhaneye talik edilecektir. Birinci arttırman 11-10-934 tarihine müsadif Perşembe t ı>ı. saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra dairesinde y apılacaktır, arttırma bedeli kıymeti muin mme nen in ', 75 Küçük Paıarda Hacı Hayrettin mahal Şemsettin türbe odaıile yanındaki boşluk I açık mUıayedeye alip olanlar her gün, raurayedeye girmek için de 12 I makbuzu ile 27-9-934 Perşembe günü s aat Kaymakamlığı vc B. Ş. Encümenine mürac: kul , -¦ - haklarını vc hususiyle fait vc masarife dair olan iddialarını evrakı müspi-tclcriyle birlikte nihayet 2 0 gün ¦arlında Üsküdar İcra dairesine bildirmeleri ve aksi takdirde hakları tapu siciliyle sa it olmayan alacaklılar satış bedelinin paylaşmalarından hariç Kalırlar alâkadaranın ia-ra «İrtit-nl l\]*>r»a ti • grip' nezle- baş ve di* ağ"la"nın bipUUl 1-NeCdll, kafi ilâcıdır u :BahçekaDida BOTOT Diş tuyu ve macununu kullanımı tira dişlerini t e mit ler. dişetlerinin kuvvetlendirir ve ağımıza nefit bir koku verir. Her yerde bulursanuı. Ana İlk Fatih - Saraçhanebaşı Horhor Caddesi Münürpaşa Konağı Kız - Erkek - Orta - Lise kısımlarını havi Hayriye Lisesi ISLn Resmi liselerin bütün i Taliyiz hukukunu hail ve Maarif Ve-keletince MUADELETİ tasdik olunmuştur. Tedrisat mda ki ciddiyet ve intiıamiyle talebenin tıhhal vc gıdalına ılın asiyle anınmış olan mektebimiıde kayıt kabul muamelesine baştan, mı,tır İlk kısımdan itibaren ecnebi r. Talebe mek-lebin hususi otomobil ve otobüsleriyle nakledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Tafsilât isleyenlere tarifnamc gönderilir . Telefon 20530 Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Mubayaası muktazi "291,, ton yerli bok kömürü kapalı iari usuliyle münakaşaya konulmuştur. Ma i mcıkürenin 24 Eylül 934 tarihinde münakaşası icra kdınacağından tafiplerio şartname almak i ta'toamedckı Urifat dahiliude ihıar edilecek teklif namelerim tevdi için de mezkur tar ihe m.- •¦!.! Patarteti günü saal 14 de Beyoğlu Posta Telgraf binasırâu 3 flncü katında mübay isyonuna müracaatları. "5392,, Türkiye Cumhuriyeti iktisat Vekâleti Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden : ju İkinci icşno 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olan ecnebi şirk e ilerin d n (Kredi Fonsiyc D'AJjeri e dö I . ¦ ı ¦ ı - Credit Foncier d Algeric et de Tunisie) şirketi bu kere müracaatla Türkiyedeki faaliyetini tatil etliğini bildirmiştir. Meıkıir şirketle alakası olanların firkete ve icabında istanbul Valiliğine müracaatları ilân 23 Temmuz 1934 Üniveriste Mübayaat Komisyonundan: 1 — Üniverisle Hukuk Fakültesi Okuma salonu mobilya işleri. 2 — Tıp Fakültesi Bakteriyoloji lâboratuvarı tamir ve tadil Yukarıda yanlı iki iş olbaptaki şarla namesine tevfikan ayn ayrı olarak kapalı zarf usulde mü akaşaya konulmuştur. Talipler ,ırtnamclcrini görmek İçin her^ün Mübayaat Koenısyonuoa toüraea ilirler. Münakaşa günü olan 3/10/934 Çarşamba günü saal 10 da teminat mektuplarile Mübayaat K onunda hatır bulun-malan İlân olunur. "5530, ^ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ^

adet bir litrelik boş aate : Paşababçe ?pc fabrika unda dır k.lo kurşun Eski çelik kablo Hurda çinko Maden döküm Demir uç Pınnç talaş Cibalii Tütün fabrika tında dır, lurda demir : * n ve miktarları yanlı malzeme 20-9-934 tarihini be günü taat "15, te pazarlıkta satılac aktır. Ta. ¦ m..m günde '", 15,, teminat parasile Cibahdeld ı müracaatları. "5534,. ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden: i keşifti istanbul ve Galata gümrükleri manı-n yaplırılacak 6 dolap ile kola yaptırılacak 6 rai f defter ve resimleri mucibince münakaşa ve 18 inci maddesinin A fıkrasına tevfikan pararından talip olanların Eylülün yirmi dokuruncu aa( 14 de İstanbul ithalât Gümrüğünde mülc-<omi ac• atları. "5529.. Salih Necati ecza««si ZAMAN Pazarlesi 10 Eylül 1931 Malı Htrjcrdc 5 Km --";Yüksekı yerlerde de hlar, en yüksek ııksek kalırlar» tüyül, FVraM Şark şimendiferlerinde Ücretlerin ucuzlaması bir gün meselesidir Eylül 10 H: -Milliyetçi Sosyalist Almanların ikinci kongresi Kongrenin toplandığı sırada Her "Hitler,, in kendini iktidar mevkiine getiren ihtilâl küvetlerini imhaya çalıştığı tebarüz etti Almsıı Nailleri, ikinci milliyetti Soıjaliat kongreyi Cenubi Almınyanin * nl ir" ı' l| ı, . , r ı" il." ıı,' ı'ı. !,.!.' bil ııı ..ıhı l.-l'ıı....' ı ıı ¦¦ ı ¦.. donanmış t» -) omla um >ı. Fırkanın Mbit yOt bin* yakın ..n bunda toplanmış, |«hrin bar tar hteşem trııhürler yapılmış t* birbiri ardınca nutuklar tüyl camisi ir. Fırka namına Bar yer* Natırı taralından okunan bir bey a eri ara. de Almtnyanın artık bin ten kadar İhtilâl gOrmlyeregl ilin olunduktan başka Nıtı loklllbıaıa da tonuna vardığı, inbillbı teklmüle bırab-,ı t l.lı Tu .t aa artık Fırkanın başında bulunan tevalin *n İyi İntanlardan o b*r e. r II mistir. Bu beyınnımeden aonra Nııilipin ı, balını g-ldıfi tamandanbrıi !''.!• yaptığı anlıtılaıak a) nulduğu, tatil umanlarının uı atıldı j . I faillerin atabldıgı, *l ıtı.ln m tvleı apartımıııt hatbin katdınldı|ı, memlekette hiç bir grev ilam olunmadığı iıah edilmiştir. BütOn bunları kayıt ettikten tonra müUhaıa edilerek Ur kaç nokta «ardır. A'roanyada Lvaıttba yani (kilercilerin çengelli haçı butun Alman-yayı kaplamı) bulunu . Hat ti Atmınyının bütün mûaellilı kuvıcllcride ¦ . ıı kullanıyor. Nurrmbog t* mükafata •arifelerini bilhntıa bu kuvvetler ifa ılmakta İdiler. Bu luretle Her Hitlerin kendini iktidar mcıkiin* getiren ihlîUl k i mciler i ai imhaya re Natillg butun Alraıa milletine y*'*|a|a çalıştığı tebaıûı rttL Nurcmberg İhtilalleri çımamda hücum kıla arının pek göte çarp iyoedu. Fakat butun nümayişler içinde harlel a likada Her Hitlerin Alman emelleri hakkında aöylcdij ı her şeyden emi, lulhu ia t ed iğini, aıalinin Alman şerefim. Alman lıtikllünİ. Almı aarar (çediğini aöyledl. Onun a<iileri için türlü şe kıtlar de tefıir edilen kıımıd* bu İdi. " Taymia. buaoıü mertuubahı edatken |u Dullhaıalan (Irrl türüyor-- Banka memlthederln gürüıün rnanya haydyaUnl, !.ı..... ¦ ır moaaeatıaı yalnıı kendi maddi ihtiyaçlarıyla ölçüyor er onun her i- m aurup ınlamıdan verniyen her memleketi kendine düşman aamyor. . Ö. A». Rusya - Bulgaristan bir ticaret muahedesi imzalayacaklar

Ticaret ve baytarlık muahedesi akdi için Bulgarların yeni Moskova sefiri ile Rusyamn J stanb ul ticaret mümessili Sofyada konuştular Bulgarların yeni Moıkova ıe-firi Profe-ör "Mihalçel,, Ruı-yanın lılanbul ticaret nıümcsıili Ş Sofyada uıun uta di ya görüşerek Ruiyaıun Bulgar.ilana ithal edeceği ticaret eşyan hakkındaki kirlerini a o*muş re buna mukabil BuJ-Variıtaadan Kuıyaya ihraç edilecek ¦ ğu hayvanları hakk a malûmat iıtcmîftîr. ProfeıöV Mihalçef gazetecilere, vaki olan kında Kut ya araaında Bul) bir ticaret ve beyanatında ya-ile Bulgariıtan arlar için fa i del i laytarlık muahede ti ırr i.ıl!i!\v;.ı nuı.ılfın olacağını ¦ I- r , :... Bulgar aefiri Sofyada baytar uranm m ek ihraç edilecek sıyır hayvanları hakkında ban malumat ûl-mtjtır. Bu Igartar bunun için Varn * *0 bay. vanlık m.ı.i-.n bir akıt .ola etin rh'.- Ii.iji.irniyl.il dır Harp olmayacak! Prag 6 — Çekoulnvnkya Hara mühim nokta erdir. Her İlliler, ı bugünkü Alman iyatioi müdafaaya muhillerde türlü r atiye Naaın II. " Betanı „ har ..¦lirttiıiı.ıı maline < rvabrn *k> raaftk İd: - — Har» teeuvkeai vuruk*, laka t harp antianuı aralrtn. İla-Un büıVe hav MÜ pal-laaaak »nura an haltta m. ba taı ıılhıfcı ı k^lmrir. Unda. Bn g.U aautruer kananı dama tetik İl ılınan tar hangi menfi bar tyekbvmhbtr. ktarataracak •* aa ana aulhaa bakçua yapacaklar rn.i.şr .İme,.ı, harp orada laa biıkt* buradayız... Amerikada grev Vaatrurtoa. 9 (A.A) — Gr.* c iler id eicba.ıı: M. G orman, tuhafiye, ralerne vc kadife ilcilerinin de, nki.ru.it ımrlenjne mu-taherel güalvnuek rçm yarın grere u>tırak edecekle rini bildir • Motorsuz Tayyare ile 12 saat havada! Londra 9 (A. A_J— Tıvvırec ı La var. ıluıı Lntlonbak'U moIn-ıııı Ia.iare ile .en: bir dayanma rakoru feııı etmiştir. Laver, havada 12 aaat 21 dakika a:m-,l.r. İzmirin kurtuluşu kari. * (Haaıaai) - H.güa aüa. Inrairiavitia KmtJaa b*r.m. karı. mUaw kıttı beyeeaah »e büyük •1 • n - . ı . o ...... ı Cvvvli aabahUyin aaat a*hUd* ¦llelh.h.e.. d* meralim yapıldı. VaU ı. .¦ - l.ı-inr nutuk «adan rak Caıi HaıeetaVI İlk dala bueoaa- lanurl tet.fW*aVİ-ktaeWİ «nykt*. hlar*-mma* fcUıhuai. H lken mantom.1leı.. K-mendanlır. aaauautlae •* ¦ lim hM Kalk kirle., karır bulunuyardu Buıadın H-itlia* gidüdi. Burada lııtna Paaa, Bedaelİya t* Fıtha nlılıri batar buluauy*rt*r*V ¦m madamı ha. ¦ .•mat bakmam, baaa bir au.arl aakitJ cevap >¦¦". Bu manga aahee karaya ataa *tti ee bu avretle ı. ¦ barak ... i, iıtlı v* tek.ı.. idildi. Uütıakibeo tehitlık ablı ı.ı. ı - r kondu. Saat lam *aula aahari hıt'alar üç haMaa *rl*r* g,d,',. Kantaan-laak», vu nllyıU kayrak çahmr aaeraalmı yapalak ** keyaeaah h U-bairr ır.amlu.du Nutuklarda, anala aaWal.il* balkırı coşbaa ı.ıahU1 ralı aramada aıhır bir geçit rıami yıpn. Oglrd— aonra da ViUyat. fı.ha huaundaaldı ¦• beled.yed* Irtr,. klt haWİ r*Vl«V Saat aa aitaal* kalk mamam t.ı.hOr.ı. baalaan. Irmir halkı coIgan ** bayaıyaa b.r art gık. bütan laabahları e* eaddrleel tauımın .dolılumu|lu büyük İhtifa ad. [deleri dalaıarah Cati b*yh*ll onü¦r galati. Burada büyüh taaabüral Ipapıldı. alayın nutuklar lüyUadi. r Van«*>**>*a ipae kadı. bütüa

km- kalk. tumu. mm ee eUI.li.rwn ho.tul-V~— •¦! d.-.U• mi candan kuthılad. Sehled* , -eülmamlt ı... kUbat.h vatüVr. Mam'lekelin her Urafımlın bu büyüh kayramı ıfUrab Içlu galenlerin auk<arı yiımi hini lec.lı etmehG***, lıamria paaany* badat ı cüen-rma. ,*k —k.e^m İm. .Uy-lan yapık*, ve antüa kalk. bu ., »Ul güaün y-ldonlmin,. ,.1.1,. ha-pj.r ,.r yer trıahiıratta bulunarak Denizde yanan vapur Yangın, deniz ve köpek balıkları 200 kişiyi öldürdü, 73 de yaralı var çocukların kurtulması içia kahramanca Ölenler, Ölü yavrularını sim sıkı taşıyan anneler değe alınarak tatille çekilmiştir. Geminin yanmış kıtımla-ında kaçıp kurtulamryau brrçak kma-rtleri bu'umkığu şûp-Morroc aatle ' e birlikte Telefon Şirketi ^Masrafı fazla göstermiş "iB TekHan şubatının ¦_™ıuı tetkik eden heyıt nevam «ttnektedır. Güo ' ^LflK1^*.* l»rhe t ın bir çok 1_Lıokurlukları meydana -""T.ıaktadır Son yıpılan tetkik-k* '•rele şıtkctm Ulhi.ii maataf-"Lıcda .1 ın m t ha etmediği *T*bıt «unuştur Bilfart 20.000 a>|ikk W naarafı tkk e1(200,000) ¦şU-a olanak gu tertniatir. Bal Nevyorlı 9 f A. A.) — Kalaya itgrtyaa Movrocaatle vapurunun birtaci aeyir tatili Vor mu. uedaJUrı taneak tarafıotUn derıîı* indirmeğe tnetbtır hal-dıgını. rflıgir ale.len i cihetin* ır .'« e t (.(inden, buradan k^MuJ.,«*ekf>i.*rkem(târMumaileyh, denuştu k. "—Bu mUdtk-1 deaıaia tu erin e baktığım halde kımaeyı güratedım (ı(mı bir ı ehenııenı kcatlmı,tı Bir başlan übOr baaa yanıyordu, Biraı evvel. ıon m&rel-tebatta deniır atlan.ıy olduklar vrrlede kimaenİn kalmadığını gördüm. Ben de bîr ¦andala binip gemiden ayrılmadan evvel, tekra kt kalan varau? Diye baktım: Yoklu.,, Mürettebattan alb ka)i. yangının yıldırımdın ileri gvldgını vc gamının kulUpkaaeaandea Çthbfını an,içmekledirler lagıhı bandıralı Monatk of bermuda rapuruaun ailvarıaı keadı aandalUnylr 65 hini kurtarmıştır Bu vapur, ı ı-1 kaaa yerindedir, başka kuılu..m aranmaktadır. I iiUrril.nl. vapuru de 22 k işi kurtarmıştır. Son dakikada trıbıt olunduğuna güre, Mı-irm .lallr vapuru mürettebat ve yolculırından Sı. ... 00 kapi kadarı maydanda yoktur. 55B kısırken SnVi kur-tulmuşlur. Bunlardan pek aıı yarak veyahut > anıktan mo'.c .ı.r rl.r. fakat Urçcmiarı. -d.. ... müthiş helecandan aonra bılkm halde d.rle. Muhlelıf gem.U-r. 40 kadar ölü topladıkları gıU, denilin dalgaları da bvnara 20 kadar ceaet a mışlır Yangın tAnmUş gibi olduğundan, Mırrnraıtlc geaıiıi yeNevyork 9 (A. A.) — Morro-caalle facian hakkındaki reami tebliğ. 425 kitinin kurtarıldığını. 60 kişinin ölduğflnO, 73 kipinin de kaybolduğunu bildirme Venizelosun söyledikleri Anma 9 (Huftı) — Avrupa dan auntrl eelata mahakHıın V"; ! 1 bi Türkiyebldletle. Cemiyeti yarı elaunı aıakgmrn leoıunnc muıahar.l ılnı. • Kap ettiğim ¦öylrrantir. "Veniıelaa., . TUrbıyceien gelmekte ulan Vuaan.'ı aanalkür. tur içindi Türkiye hükümeti ta-ra nm rmk maıataafcüraar bâr raarette ananaankt güren bn nanatkaVrUrm Tark taba .,,*-. m ka bul r tim ıl.kl.-r. ¦ . şaştığını beyan el mışlİr Vapur, Havanadan Ncvyorka geliyordu. Ateş alır*tk grnişiı-.İH.ın(. ıı ı. n 'I. ı.......'-' yardımda I ııKın.ııııanı.ylır

jiın^ıaıı için ıvır ederek, natı kahramanca öldüğünü hikay-etısiflir. Kurtarılan imanların çoğu çııçıplak ve iadece bir bataniyr ye sarılırlar. Yaralılar hemcı has itlerdir. Motrocaatle'e imdada koşaı gemi kaptanlarından bîri, kur tutanların denizde çırpın maki. oldu rı noktada üç tane kö pek balığı gördüğünü löylernek tedİr. I'.ı-ıı iımindrki balıkçı gc miai bir kadınla 7 erkek kur larmıyaa da. hrpıi de karayı çıkmad r. Mürettebatın anlattklarmı göre. ...ıılın gemiye alındığı la man, kucağında çocuüııpu aım t rina rağmen rdeaioi geç İp ¦ı'ı . .' !"¦ '-' T. m tehlikeli rı bırakarak ma koımıııYüz kışı sahile doğru yüzüyor Nevyork 9 (A.A.) — Morro-ı antlı vapurunda 3IB yoku vc 240 k mürettebat vardı. lar lakal landa ali aını de nite ınc Zabıta vapurun şattlar dahilindi tahkik ¦t.n.-liı-.l ¦ui ta ihtimal Ziraat Vekili Muhlis Bey dün Fındık fabrikalarını gezdi x>e izahat aldı <¦¦¦.¦¦ ıı H (A. A.) — Ziraat Vekili Muhli* Bey dün GUlce-mal .apunı'c İn m.ıe uelmı-\ ..... kday* liranı Odaaı, C. H. Fırkam. Halkevi raialeriyle kabbalık bir halk taralından çok Manim ! bir mmıtta karşılaanualır. Vekil Bey BcUmycac y< lımy ve bir mud-dcl ..ıı-- .i- .i. tonra H lk I ık ı-ı vc Halkevini yiyarvl ifa» t. VaU Bey Parara kadar şc brııııırıle k"U. .ıl ve Irk.kılla bulunacaktır. Gitaau. 9 (A. A.) — Ziraat V,k.:¦ Ma' , bey dnn aaat an-dürtl* rafakıtmde Mebuıumuı Muaa Katı beyle riraat mü-ırıut. " ;. ve Ticaret Odam erkânı ¦, .in ...ı halde fındık fabrika tarımın geiDiû] vc kabuklu fındıkların nald iç hali ek ve vantilatör tertibatını tetkik etmi) ve alakadarlardan bu huiuaU malûmat almıglır. Vekil Bey bundan aonra Trabzon İdman gücü ve Gire-aun Yeıillepe takımları aralında yapılan ve re üç aayı ile Trabzun takımının gaübİye-tiyle nelicelrncn maçı lakap c-troıjtır. Muhliı Beyîn sereline Belediye tarafından küçük yalı parkında bir akjjın lîyafeti vo onu taki por klübü tarafından bîr garden parti verilmiştir. ı I Abdu'Iah Cevdet beyin kitapları El*»ı. 9 (AA) — hlerkum Abdullah Cavda! Bayia re lika ıı Fatm* Abdullah Cevdet hanım levent* ait kıitüphanayı EUıiı şehrin* taberru etmiştir. Kütüphane gönderilecek bar memur va-tttaaıy ga*uaaW<ktir. Çeşmede şiddetli bir zelzele oldu Çearua 9 (A. A.) — Dün gece aaat bn* buçukta kaaabımııda batıdan dı..n.a doğru uıun auren şid elıele olmu|tur. Haaaral «oktur. Maarif Vekâletiyle bir müteahhit arasında çıkan ihtilâf mahkemede Ankara 9 (Telefonla) — Er- tthal etmişti. Mahkeaaa bu hu-ru.um Muallim mektebi bin aaı- tülkiküt yapmak iıara İl..........ıTTT binlir.y. teahhüt ^""T *TJ"l*v***S* , . ,, . _ ve bu heyel buauntrıururnoaıı eeVp hu t.nhhuduoO yerine gelir- ^.j,^. meyen Unmaıl Hakkı bay Untin- (f—. rap<waEÜ m.bk.ma anhirmiatahh.raa <k-p<rtitn ola- ¦'J' ^ *» kayh barak verdiği 100 ben lira kari- y^mlu\, olacağı anlaşılan bu neye ..t kaydedilmiş e bunun dır,,, bugünlerde devam edıMusevilere beyanname Bugün Musevi Vatandaşların yılbaşılarıdır ' Bütün Sİnagonlarda beyanname okunacak Bugün Muıeıİlcrin yılbaşı gün- kadınları m irin ve bilbaıt* atldr Irridlr. Yıl bayını eeaile ittihat eden «vlanecah vc aile ocağı te|kıl cdeBatat Tüeh kültür •¦ yardım remi. <ek genç kuUnmmn bu hıaruata yrtl bu aabıb bütün Sincgonl.rd. "»»'y—*' -»Tüh ve mühimdir, bir beyınnıme okula t akil uae. ilere f**. Ç4aiaurl|-ll1auy U -en'de yaptığı büyük inkılaplar içinde baıf

Türkçe konuşma İşi hakkında ikaı- inkıliln -e dil inkılabı en bnşta laıdı bulunacak ıe cemaatlerden gelir. Türk liıanı Aı kaynaklanıl. t&ı alacaktır. Bütün Mûıevllera hl- dan dogdogu gibi bugün aafUttıtı't.p eden bu beyannamede eı.ümi. m+ lemi.lenmlştir. Attık terteml. ,*,„,. btr lu.kcc mryd.na »elmııtır. B..denllıyoekı: (a„ dui|Uı Iu,k yiluım 4,. "Bugün Muıevi tarihî 5695 ya- çok kolaylaşmıştır, sındıdır. Dünyada cn etki tırîhe Haklarımın veren atit Cumhumalik nlan hiıUrın tiklimi yeni "yet toprıklmıoda yaşa'ken lı . Wne bayın.n ilk gününü kaydetti. »ÛP*" »* U""P:"« "« ' " . r? u daima Türkçe konuşacak-ınn. ııv Bugün mukaddea günleri mirden oı- j|o ^ ıışlynıuı. ..di.. Bu eeall* ile yeni y.Umuu. pa. Ttarküt, TÜ.Uyede yapyeırl.ı ¦; :..-,.„.. , ugue getirmelini te- rut_ Ttlrkİyede katanıyorat, Türkmennt edrrir. Birllıimi.ln yükıek J* k™uş*ta|ıı. Mektep bir. mıhgaytı, .udur , TM fi.an.nın Mu- [^J^^ tflll&ZZ .... vıtandaşUrımıı eratında an. |[h(|w ^ Brira ^ olmlıma? liııaı olarak -ıtımalı ve Türk h,d- Haydi Vatandaşlar hrplniı Ou mail için bütün mevıudiyetlmltlr çalışmak. Milli »• ...... ¦¦ . , bu •arifemi, .lı.m". ııi.-.ı MuHiılerin b ır maaa bit alman aı ..ı •aa ..1.....J. nvııa va Türk ila h*e*b*ı aym kaıayı ll*eHk eden I-rk M-..., .....baylar . T İrk tabaklamada l*>k «**!*• başka İman ıh bn.-amolar. m T Ürk küa-lürünaVa haşha bir bülttVatta artıfan* *tm*le.ı bit* ç*k at. gel. n kirdir Hepimiı eaıif* başına geçmeli•ta, Bite bu işi. düt*n batit vaılifade ı1*). rımı* lürk liıanı ola. den lİyade Sümer Bank müdürü Moskovada Mnakoıı • I A A. I — Sümer Baak İdare mectvi r-ı.l Sefa .* ma.kür H*akaa.a vaaaml madurv Lael Beyter lürha-tem şıhtUıl* a»üı*k..r4eraa bularaauh ¦ııı* mrıyı gılvıflredıe YauUrmela mütavkaıtatla, da varekr. ta ı.ıal I ... - n bahalni ılyarel -d-rea bir ..kak b.yşkyra V. Vasıf Bey "Odc*a„ da Odaaa * t A. A. ı — lurkiyenia ur... Hoakova Sefiri Vaııl Bay buraya gelmiş ıe rıhtımdı Haric emli t r lifini* —......... ıı* TOrhıye h*nıulo*l*|uaun memurları taı.lınn.n har yıla namşlif. Eylül 10 SÜTUNLARDA SEYAHAT Yolda iskeletleri.. Dün. biı gaı.lada remiller (ördüm. hmlar - Tekaim . den 'Ha.b gidrn ana yoldaki otıtım. »ıralarını gnuttriynrdu. I ¦ ramına ...... .. . ,. acı şSrOmı" baranında hım kırdım, hem alandım. Sıraların yalan demir lıhrlrllrn halmıa. Tablaları hım l arakla hülrnip gitti! Çie/tBMi tetiri yak ıgönül raıı değil I otobüı gecen Intnnbülon bu cn işli'», en ı -..i Iı yerinde naml uluyor da belediye «alan toyg a ıı.-r.ır-. bilmem . fakat diyafram yalan aöylemaı vr gerçeklen başkanını git. t er met.

Onların ilk kentıldaklan gün. belediyenin halka vcrdagl değeri benirneeyırekacvinmiylim. Kim derdi ki bir gün gelece k bu ae vinci kılgın bir utançla ödeyeceğimi- Dere ket nralan toprağa perçinlemişler Yokıa b kıtartan bu demir kıvrıntıların da yeğinde yeller ete* ek mi]. ¦ laik yap ıı ma btk.m yine halklir va on kırdan birine uıun al. yüa binlerce yurtta pn hakkına ıı ı.ı nmıa olar. Yıllarca, ö köprüden geçerken korkuluklarının nTjkulop çıkarıldığını gılrmua. vı aora aora bunları maballe çocuklarmın yaptığını öğren mi itim. O demirler elbell* evlere dağılmıştı. Acaba ana la no, babaların göllerine de mı İlişmedi? BugGn bir yumurta çalanın ynnn bir .Arer I.üpen_ olmıyacagina kim kefil olar. Sıran geldikçe. Belediyeye bo-murdanır. vergilere kılar, nîıamntmrlere hala tutanı. Kak duygoCıtun nalıncı beterinden larkı yok. • Bcledlya gu güt el yolun ocl»-aını ağaçlarla iü il emiş culara) dinlenmen İçin boy ılı, temiı liralar koymuştu Bugün ortada bunların denurinden başka iç bir varlıkları knlmamış. lıtanbul yabancılar agraftı bir yerdir. Gelenlerin ite göllerinde naml doat aynaları . ırladıjını kep Ini.m. Kim bilir kaç bodak-la bnnlann utanılacak gölünü] u trıb. ı edildi. Türk ayıplandı bayına biıer polis konmalını talı-nıııgr kımeeniu di.l varın.ı. Fakat kepi m lıin mıbna el uıataalann da ayrı re keıkîn eeıılarla İn». rindini man m dilemek aykm biraey olmaı ı'ı mm Bire düşendi böyle bir . ¦ ¦ ¦ ı .," .-¦ .r ı -., dememek atıtık uhmete kutlan. rak polia noktalına kadar gitmektir. Böyle yıparıık Çok geçmeden yjrtlıkl her yeni varl u.... Kendi yapımın biratda kendim i i koruyalım. Seyyali Hukuk imtihanları Ünivertite Hukuk FaküJte-ai lale be sinin imtihan cetveli hazırlanmıştır. Bu cetvel bugün Üni site kondorlınna »»ılıcaktır. Cetvelde talebenin numara aıraaıle isimleri yaulmakUdır. Beş güo aonra başUyacak olan ikmal imtihaDİarında, talebe bu cetvele göre hareket edecek ve imtihanı bu lurctle muntaıam bir fekilde girilmiş olacaktır. Elektrik şirketi Müdürü M. "Hansens,, e yol mu görünüyor I'l. ı.ı.ık ve Tramvay şirketlerinin Belçıkadaki meşhur heyeti irUrrlrrı taralından ba drla 1 -bula Mfi.yu |Mıvn»-r| ilminde kirin (öndeeil mistir. Bu Mûıyü tMavnerl ırlâhıyrti vanayı hür olup Elektrik ıe Traoı-vay işlerini tetkik edecek ve lenI-I r <¦ MöayO ll.ıı un ı a yol vererek yerine krndlai geçecekmiş Senelerdenken Brlçikada hiaııdarlan ümitlerinden çok laıla memnun rdıa tc elektrik va tramvay -ı-kı ¦ . r ı-ı menlaatler e hayale gelmet bir »atalıkla trmin eden Mü.yO (Hamam) e yol verilmeğe bnlkışılmaaı duttum (atılacak bir iştir. Bo oku olaa, ava umanlarda elektrik ve tramvay işirrinİo y<4-¦ıı ıl ıık İn nn.1 artık nihayet v erilinemhıyel ya'narav ııamılr latan bal halkından mllynnlar çekmek msri-fıti, tramvay Imilyarının nihayetine kadar devam «natık dağıl Mm. |luae»*| gidene yeriM gam. Maayü OUeemr) M yapn-tnklır İ Eğer bu ycal tat «uğru hareket etmek İstere* laanu ûat-i.de yari »•.*•. Daroat hareket etmeğe harar vrrdtgı re buna ..put ettiği taktırda Nalı. Vekili Ab Beydin çek hüanû mu amele .-r ı temin edrıi Yok oda Mu.,u | llana-na )m yalunu tumenkaa haykuda ınbanet edip lıtınâıllı k. ima manini tıı-enVro. Cöakl artak şirketle kı ahmJmgm. Ilımlı nVeri feeam«tlr ve ba nevir bir d.ba gel. -.yeabaU. tK ı ı altfatrataı-ma--—

Üzüm fiatlan tzmirde ay basında fi-atlar biraz yükseldi llror ütünü payıatsı son g n-krrde 2 - 3 kuıu- yükselmiş Vt Mançetter kooperatif İmli kutu çekirdektir -..¦.ün almıştır. Bundan başka 8,196 çuval üıüm 'atımı muameleni yapılmış vc bu miktar br Evi ilde 17336 çn-a r y*-WiA akadau ... bu tnıktar aab-fin on aencdenbcrı görülmedi-ğini aöy İçmekledir ler. İki Eybıl-d lan biraı daha yükselmiş va ayrıca 2.392 çuval üıüm diba latıknıştır. Tütüncüler ve tahdidat Daimî Encümenden şehir için daha faydalı kararlar bekliyoraz Ihı gGn evvelki nüıhareııda lûlaa'ıı al k kanlarının muayyen uatUed'ikapatıboalarmın m. ha urlu ı>ldn|unu ıı.h etmiş, dün arında yapıldığı g.hi buntaıın ı.hdıdatlan karla vatulmnanaı yanmış, aa »i ııınmı aıalaı akkh.1 -.ı.-l.rı., p ı ılımlılık Ba imamın imandı. A.». Bay mıştırki | • — hb karar mueikln.ee tutun natnn dükkanla, ukanuaları mal 1* an kap.t..«da. Bdahire y.plıgımu tetkik a t rede vam'ı mDraıaatlar natirari bunla-nn gıda m.ddel-ri ıvt.n dufcknıı-lar gibi aaat VI de kapatıl alarına ka... yerdik. Simdi laib-k edilmeky.pnnlnra ne de neyyar tütüncülere letadüf rtmek imkânı katiyen •okluı. Bitfarı Maçkada veya ran bir kimıe tül On almak ihtiyacını bi.ırtıe tramvaya binip ı .I........y. kadar gitmek külfetini ihtiyar etmek veya takıile mücadele eylemek şıklarındın birini ter:ıh rtmı k mer bu ri yetin dedir. Acaba Aenî Bey buna ne buyururlar ? Bundan başka Iran havalarda işlek yerlerde bile bunlara raıtlandı(l eaki ı ----- ¦ «t . e Şuha İde hem bnlk tûtünıuılUk içinde kınanmakta, hem Inhianr Idarenlnln varidatı a lal mak tadır. Eğer Avni L'-y iyporta içinde tütün .alanlar.ıı bütün lıtanbul mahallelerini munta laman dolaşmalarının temin . Hıl.l ,.rl lulardı ve bunun temini ı ..ıı. -. r... m-iı. ıı alıaydı hem bite* meael* kabnaıdı, kemde ken dediği gibi bâr kaç nlltnln bu yûıden geçimleri temin edilmiş olurdu. Binaenaleyh Cartf A İr ita tahıl. ¦arlaO'n »!•'./- r'ltl .'aa Ofori All.ı ¦t^-ı..,1- 'ayıııanpC ¦ laarar ..ad* (.> lapyarae* aV *ıW.nİmimi., rt/rıla... «. anarı -ıı anmaman /»aaioev ....... o'<*.y. >-¦a'mae tu ıa«aa» np.r,, hi'İim • ..ı.ı (ataaa. a*,ı rravl* •ımrmı . .ununum ıtmın naıırıımış onca kur. lUlkın ihtiyarı va lahiaar Ida-raainiD varidatının nı.ıı uğramaman meı'ıle karine 'galinl at 21 dıa »ara, tıpkı Cuma ¦ünlerinde olduğu gıh . hoşa başlarında dolanlar .{«de vay. ell.raV n ei tnrntmnnn maktefaf neeıaa •garalar anUnmnktadar ki bu anlaş icap eekm yerlerde mbaka kaeUr devam .tmekteuav Ba aaeetk br en .'İkadır!.. .bt„.,ianni yune tına elmn bulunuyorlar, hem de bu ahş verin yuıundcn tıpkı dnkkkalar aph imiş gibi lahiaar idarra. hiıar.lnl alıyor. Bundan başka bu şekilde bir ç ar y yır eınlf-ta aaat 71 den aonra yaptıkları •«tift.n dolayı beş on kaıanmaktaıkrlaı kl bu nurrlhı bn karınn ııraıı birkaş aileyi gerindirraeei itibariyle laid.ii bala vardar.. — Zaman — Aval BepU kenmma ana manfhi.le noktm aataruaar. earanamt. çahşıa ıl.aVI'rlnl yakarıya aynea I-.. J.V. Fakat şuna aa aerhndilave eaVlim ki ba beyaa.l biri tntmln "t