AL CUMA 1 TEŞRİNİSANİ 1929 YUNUS NADİ İdarehanesi: Dûyanuumumlyc knr^ı>ırdj ıtaitti mahsusa Telgııf; htanb»: Cumhurlyeı-PftUa fctfÛN

: N" 246 ı eıeton: lBnı., ...r- - <e», l*ı.. nlımiıf ?\A\ Klug kıtım: 47l_ HHI TılİN SARAMI. \H\ ÇİKAR. SİYASİ TÜRK Ü A Z C T E S ^ ABONE ŞERAİTİ »rjoorT fl'ürklc İçin Hariç İçin (Seoeim 1400 Kr. 270J Kr i ayüfr 7» Kr. 1450 00 Kr 800 Kr. Nüshası her verde 5 KURtyi'UR Millet Mektepleri Bu Akşam Açılıyor: Okuyalım! rllU-ET Mr«TtCI Zeplin'le 49 saat hava Bulutların fevkinde, üstünden dumanlar çıkan bîr sütlü kahve çok hoş bîr şey oluyor ... Giyinip salona indisini zaman Belgrat geride bırakılmıştı, Zeplin sarka doğru kayıp gidiy rdu [T>|l-lt. .!-.(. u .1. ,ı kalbUtUBUU ataaı . i- -... . ı. aaat 7 • ¦ -¦ - - < - ad ı *• ' ¦ «rai «nlp.rr.iir kulun Jul luuUD laftın İn ¦lirak , -İlktin kalalıeıını 1-r a-lınl. HİM. IH iı.on.,1-,1-: «.-¦ı-ı ¦¦ »ranra »ta ,¦ nih.kJfaj kmaıUrındı u-un takanı*laı (iti -ıı.ı ¦imi. • Brlurlcre dd.Ii-h¦IDuı dlı. atamaUr balanın Tau'»ı Etip-ad'ın atr*r psrvuıaı. aaHI Kah blMıl kah ıran ırnr inu. «düırtrn f*rd«tan> alandl ikmal Mı ııı» İm tuk hlnalaınll. niaıjoonnu lUlr |»İKJ p.T'. 1 J'-mıım (... IJ .-¦ L fi iaIna ..m uiii.ii Rr-Icrat W»l«< kırakıİmi). /-plın l'una'ıı «İti m|ma tlh -'.'İlli ' : r . I mı İni lııı. k-SU.11 aaaardan kaytKdmk vr^Allr nadir, ayrılarak -¦r>- ıtafra kıyıp ¦«luifklr tuluıımııglu. Hu bara n İnil-dib luaafına (iden (>np bir Dalı brr «eki? rain lıavaa m ..ı.. hi, tavkkkuf etmekıııln mu l> midir m bı ¦•t" 1. -Iİİ..-....I ..-i ;ı. ıl —m ¦ : MU. lunakUu ;< ,.ı - . m muhlm ıkı *m.Iİ>.»İ >'r* tanuM ir )»d>n kalkmalıdır. İnli vr ııkn IrBaınu olabilmek ipa hava muuıl ol Balı. »cr mUUlt olmalı n j.ı.lr Lu " - 't (iki)ii rantım edrerk Mumkun oi.ii, u ,ok a.lam. laakal ISlı-IM kral t-u.-u j ı .:. - i:. ı . İti mira d. ''[İm ı - ııiı.ı..-. allında Dulunduıa-.-' cmId Bir lmalıılır. Baylr İM m-lı.ı lal re it meUo Irtlfau malik 1-r .»pılırak »mı kendin "bqd İpinde Irı-J rdrioıi' i".. - ık >. tı lal 1<M*İ hraua -raya kır ki Zı-pUa BiaUUU .... .m.- bıaaea Hamil, .l-.i.ıı 'doM liı,in ran alan karaman *4l :ı»mr|ıı. Bl> h>aW Baha alarak lalha aaifıı llMlerksa aarklan t -. ¦ Mi" ¦ uıarbaaa kul utlar brr da alda. B.I.M..ı kar •¦(uıi.ııı alılma aanak dat>*rı pal bryaı. kimi* ¦ m.. «rj« ...-i: «uUhaHı 11 .ı -ı aa kamı kk¦¦- -n nallrl n.n ¦ -¦ (ariktılı*. -aakl onlar da kuka ctakTatktm -.ıııj'iı İni, (İDİ acır kir ılratl* İl«¦¦¦ .I ...ı. v.¦¦ jr. hnİBİhr ¦ ... ...ı¦ ım. in yar kuluIIarın nanındrıla. * ......-¦........"i..-"4» » ...... ....ı ulan bulullar kalan

bryaı. 6ıtın kiril lakal Der rraffenar ır hrr :.-. f. .r bir ılıınan an-raraUlr akıp ırtrarkt . Hu daman Dİyrt allında "'uı Yeni güzellik müsabakamız çok mühimdir! Güzeller, hakikî güzeller hazırlanınız!.. TUratyıyl Pnrl'.'lekl Myne» mil»! bir ıjüıeillk mOsa-bakaoınılA ismail almek bUvUk bir »eratt seren h.-^ıı .11.1/ ı • 1930 MBMİ I..ı.l.yr Cliullik Kraliccaİnin inlîhabı için İS laf" rimaanlda batlıyacak olan yani müaa bakamıım ar-raİlİDİ at Bu «crail Immrn Pariale ber ao-ne yapılmakta oları re bu ıcne da yapılman mufaarrer buluna n beynelmilel (ü.clUk mü>abakaları fcraiıİDdcn alınmiftır. ıV/ıiıutuiVınu ıVİmtırr eitMlir? 1 — Müaabaka 16 İU 25 yatında Türk Cumhuriyeti tabaatından olan kıılar araıtnda yapıla-çaktır yh aalilar va ecnebi kular iıllrak -Jrm-J-ı. 2 — Müaabakaya giren genç k.zların namu.lu kırla, olmalar. M.fcaJI St 1 51 1 dr | Ef gan Kralı "Ben tedrici olmak şartile her türlü ta -rakkiye taraftarım, diyor Millet mektepleri bugün açılıyor Bu sene millet mekteplerine çok fazla vatandaş devam edebilmesi için tedbirler alındı Harf inkılâbının feyyaz neticesinden istifade edelim 1 Türk harfleri ve Gazimiz " Yeni TürİTbarflerini çabuk Öğrenmelidir. Yeni Tflrk harflerini her »ataııdaja. kadına, erke ala, san -dalcif a öğretin». Bunu vatan. k ve milliyetperverlik vanfaal bilinit Lj vazifeyi yaparken da -fününiıi ki. bir milletin, bir heyeti i mahfenin, yöldo onu, yi rralıi okuma yarma bilir yüdt- ıckaem bilmeıaa bu ayıptır. Bandan insan olanlar ıtırı m ak la u millet utanmak için yar atılırı ı-j bîr millet değildir, iftihar etmek İçin yarablmtı, tari iharla doldurmuş bir millettir. Fakat milletin yfa-de sekseni okuraa. yarma bilmiy orsa bu hata blıde de -ğildir. TOrkDn seciyesini an-Ismıyarak kafasuıı bir takım üncirlerie s ranlarda dır. Artık ma a om hatalarını kökünden temiılemek lama-nında>u. Halaları tashih edeceğiz. Hataları h olunmasında bütün vatandaşların faaliyetini isterim. En nihayet, bir sene, iki sene içinde bDtan Türk heyeti içtimai-yesl yeni harfleri öğren*-I çeklerdir. | Milletimi' yaosile, kala.ile IbOtUn alemi medcnlyctm yanında olduğunu gÖst er ec ektir. „ GMİ M. Kemal ¦u raaım goçan aana Millet nıoktapiorlnden Dirinde alınmıştır Millel anaklrpleri bu aksanı ineraı.mlr ı. bUyHb lesahuratla açılanaklır. Harf •nkıU(<ıni'i l s ı«ı ¦ ' ıı..1'ı hcaMif isbfade •d«rai)(nl*r bu ııırlU k'ndılrri-ni uı. ı.. -ı-ı .i... ¦- ta ...... .'.Iı. Cr-.r- t*aw yafnlajı Ict. asmUkHIa aa**«ut nufuınn a >. ak uı' M kil İttin <-k • ı.| .ab.ld.fin. acı bir bakakal olarak boa a salarsa isli. Bunun .uı K.ık.'ımrl bu ame Millet mrktrplarına (ok bflytlk bir ehcramiyol atftlmialir. Bu MM Mİllel mekteplerine çok falla talebenin devamı temin edilmi| ve bu hususta kap eden ta htlsat konulmuştur. BugUnkü r.u-.ıt meralimi esna. unda teıahürat yapılacak, marslar, nsikdelcr okunacak v* im kân bulunan mıntıkalardri mufikalar çal,n-c.lrt.r. Millel mektepleri muallimleri bu aksam »erecekleri ilk derste 0-kuyup yaamanın fayda larından, okumanın ticaret, san'at gibi islerde oynadığı mühim rollerden, bilhassa yeni harf lerin eh r Mı-..*: <a ¦ cı ı . 1 ıl Meclis bugün açılıyor Fırka grubunda Divanı Riyasef namzetleri tesbit edildi ..Teşkilâtı Esasiye" kanununda tadilât rivayetleri Teakilâtı esasiye kanununun ban maddaJarinde bkdilâl yapı-lacagı ve bu hususta B. M. MccZeplinin «n amin yari Fradrlkatıalan'dalıi hangarıdır. Oaatar bu hangarda fagmuş, orada bu yUmU*. Ba*ı sıkımı mı gdıd hemen oraya kofmahladır

Vnnl Efaan Kralı Nıdl- Manın •on bir ı .1-.. .ı Yanİ I i..,. Kralı Nadir Han Hı-lı-rrt (• re befanalta t ulu n mudur: ¦—Ben bir mulavaııılım-Arıurr EffaniıUnı kuvnlll. .-.b=.l «c aat-atakıl .m-kl,. Eğer E nı.l.n k.,. . -İl. v. n.uılak.l olmar ıı. A.... I. aulh ı.hiıL fdr demek lir. Emanutl.lı II--.,, tallanatı la» kdlifi nanh .-. .1, merr, Icketimdr bu tubcplı ¦ >"¦! dil Ankara 31 {Telefe ka grubu busun ıaal ü rak Dîvanı teabit rimni.r. Bu listeye ;oı- reisliğe Kârım P«. Hı. reİa vekillik-terine Bursa meb'uıu Ref Trab-ton mrb'utu Hasan, lıtonbul nn-b'uau Nuretlİn Ali Beyler nam-içi avsttrileceklİr. Divan kâtipliklerine de Rü*en Earef. Haydnr l-'i-Lı. Süreyya (Tokat). Asmi (Yomalk Beyler, İdare amirlikle İadelerinin alınmasına. Mehmet A.ım, Hakkı Tarık, Necmcddin Sadık, Yunua Nadi, Mahmut Beyleri maaumyetlerİnin rrf'ine, Balıkesir meb'utu Mehmet Akif Beyüaine leklifalla buluaulac kında kuvvetli baıı rî deveran çimektedir. T teyit edilmemi* olan bu tere naıaran tetkİUtt eas m..uıııun bilhaaaa kabine ığı hak-rayetler .mamilo rivayet-siye )»• hakkındaki maddelerinde Amerikan tis teminin kabulü teklif olunacaktır Ha'iciy* Vekilinin ça y iiyaitti Ankarı II tTrlıraolı) - Bocbs UarUlvr Vrklll ssal be,tr Hııirlıc Be nıtiDdı Mr <*• ılıafrtl (denktir. Bı ı.l.U II.,1. Cebelibereket meb' Iranın maıuniyellc tekrar «ene Hakkı T mel Asım Beyle nin ref'ine dair Avni ref'ine, e Meh-yelleri-e re ler vardır, reli» açılınca havale edile. bap hafif o), un a taliki dr nıııda Türki-ında bir J.-.-ı ¦ re ilhalât. ılr ıdidatm .I.:' İsmet Pş. Hz. 9 teşrinisanide Fırka grubunda mühim bir nutuk irat edecekler Ankara 31 (Telefonla) — Halk Firkati grubu 9 teırinitanl tumarteıı tabahı bir içtima akta-de cekt». Bu Klimada Ba,vekil İsmet ;'¦ hı dahili re barâd ss. . aıi ııı ı mı/ hakkında md< haas iral esktceklerdir. Aynı (anda ott'dsn aosvra Mev-liate aktedilecsk retintada kabf aa tarafından itimat rryİ talep eda-l«-.-ktir. —y .Abıhayat'"ııî sonu Dece yarısı yalının önünde bir otomobil durdu. İçinden inen kadınların birisi Prenses Nara, ö is Evlin Paksondu.. r L Şehir ve lâtânbulnu asayişi Dahiliye Vekâleti mes'-eleyi muhtaci teftiş görmektedir Dahiliye Vokaldi hırtlık vuİdam talebi İki katil ipten boyunlarını zor kurtardılar Aııırtı-Tj ı- taomnıJI aar-mcdiralıııton Mr )kişinin hap-»tı>B harar verdi Ticaret Odasından Oda hakkındaki şikâyetlerin varit olmadığı söyleniyor İngiltere - Sov'si münasebolı Tekrar in.ılım- olan lugilk pır-İnmen lorun d a haricî tiyatelc dair İlk .kere olunacak m esele ıl¦ -;.1 ¦. ı- ¦ !. Sovyetler aratandaki diplomaıi - . ¦•'.''"r. iadeai mea'elcıidir. Amele firkati umu mi intihabau girdili vakil ilk işi bu mI.-i... jını vade troi* idi. Bu vdinc binaen Amele hükümeti Hariciye Natırı Hcnderıon Sovyetler ile derhal t ruıua eirmit idi. Fakat ti Rı rldlklerınd-a oett »Ilı tûı tondan lal »a , ıtmiaılekad'-ı» ıpi.ıı duıda. U" la. blf den İn

Fi-ı ).-»¦- e ham «Idu- I üyunu ve İn-ahi tiranları canın tctvİys iş idi. Motko-..madiğinden nu. İte de A-Jm vadinden a rtniı ve den tanıa. mü aallâk mo.e ¦ i.ı: f diler,:' _Bu kadın m Pı. mtı Sarı oMuîbbu 1,1 hiiiyuımoıaıraı?-_ fı,ı aateu tbı <*¦ -m-.', kendi d. .kuıaıa ne r—ı— rahUt -fa»™ katara aran(tın1 haat kanarda ralrn ana an* UaJ karaya |aM — aktara ak» kil- M şıkaı 'i....»ıı rnanm. Kanlan h»r«r,laan kamtılıı?.. DraUfınU«İki Prtn-an Ir lıltnhula ı lıtltır kaal (iııH-¦lal .ı ır-, iı... „ |.«... aanttjkı ımlaım ıktual de »..- arada .n-ı laataa karla «m kadar ..„.¦¦,-..,¦. kir d> t >l»aı atanın uaar kar. .. ¦ ı. . ı i..n..... (İki d-k in. ,«.,..., a a-. — lak— da> kara» aw tıktık • Bafaaarda — tvt — aataaal .m a. maauBaı' ulan ıı."di M-ıı kıuldı duyulmaı ukta. . Vı—adaa.1 Mapa* daııtılu hadan II İl kan- IUrlMak aaat Mflııu.-ara, noiıvuı. kapıyı atanı •¦ ¦••ait* aaMaaaaıl' ı.-ıı kır aatilıı ııad. .im tuh.im.-, uıkadı !¦ ı .-ı. Ekbl luralıuada Hatırdık har ..ladan tfant* avdı¦¦ titan amrd*. ¦ alr faVn . atanı ı «ıkakur HOhaıı-ı avutuldu Katta» »İtam klndr d- -anki onludan katkı kua» rakaauı i'kı hac kır ".l.«-.-:lı kakan kala «atar t tı • IMuar ha• dm A-ı d uatbaai laau Bu İdrahanın ıırımU.ak nı|ı .. ı .. .1...... al (d nu «ta» .....i. ı ¦ unkı .... ..ı..n ¦'.«.ı na- ¦lalfaa ı.r.-" cam kaua da ati. L>aa rahata lldaı l kuratV*. -ala. ¦kraı enrl inır," Mr kadan attı ı....... ¦- . ....... l.ı-.ı. . I. I .. Ancak um lal tas Krli adalarda >raıı İ.ı.ıı »lılm namın u -.lırur.". ı-lm.-M ..... bati......U Wf .e VoJufe .arfaeıVrı su'ı.m kkrarl M V Udr aank>lırWl> eti Um., trl afta ut lak» ıı mı karar v lika iı1 ıı .«.¦¦»ti.» kanlan kdtaaal tatarı kamM cM rahata kanamı itaati »daim..ur Manla ...k. ı. a*a ka atı.la atı atmad* mm-ı idamı ı İM ata İla* MrlraaUaatıır Maral a anı ¦rraau (.„„.,.., tali olap aimadUeıaı latkak Hin kıttı Vaktin, uıakfihlatamukdau kınul M raadrrr.-Suplıi Kamil Hr.tn ı.a krn lethikal lalıuu kLıd ırlat ¦adi ¦'1.1. _! ,.(...:: .ta. Güzellik Müsabakamız Eîgan Kralı Iflaflui ataltttnt atatan I "irriıal **>/-t***" W™*' şarttır. Binaenaleyh barlarda e»-1 ibtllâii mucip oltuııtlakaiı t*ki| lı>anlar re emtall rn kara ıedemedi aVUtaodduya nrklll nfirafc cdılt- ' 3 — MM^baktıya iatirak emek ktliyrn kırlar nÜfuı tı .¦«..-:.:. ¦. hıuıı.-.ı (uaıaaUn rtutatfa ta al .ıı.inı im*.' kadar idarııu-B>¦DİN ederek. ıketadılerİt- tereccıciBiu mektuplarla, bi* uuniuiaun ı-itn laalır* * rdlr.M.KSl luOü duıfadan İM ..m- . llakaa Iflvlı liamıu

vc gatpldaViAİt fakat EmanUİ-Ith Har.m.t».b!-fİBİİanrUhatedlrı,i bir terakkiye lataflaıım. Ef>a-n. ¦ .... ¦- tedrici olmak - nI-. yapdmaltlJi". Har «ajıdan evvel terbiye veılahtile- ihlİytcıraSdrbı I' I'.I 4 — Cîari'iııını bu retamlert-aıia»ı İlr Iratfahtutatir. KrttfV ••naacrk? 5 Ce^aniMaabaakatBaktkktm heyetinin kaavtukt (ika.ol autcltmn ktvnkH.aaır ramanlrardrak tali-kam imiılııl.. Budat-. —-mW bara ıttııti. atana amaamararı den ıııılıaıua aatmetafi kta< yük bar D.- I..........ıM.. laDaktoden ray rlan .... i.ı ,..ı< 6 — Bu leomcda ata latln ray alan 90 ¦—¦ ¦ KÜn »onrt btkrm hayrduae «öele-rVtecefc ve haham h bu üu k.. aıetından KraJirryi niı'at «Jr> çekte. JCaMitcrımıtaa KutUçmı 7 — Ayraca ¦akMifia-d ¦ . 1 reıiml'r ıırr-nmlede bîr anutabtka ıjjacsı.ı 11u muaabaktdakarilerımiı ItıalınHan iattkap edilen ü< ,-ı.l- 'i.ııK.nı; btıvr hediye vtircan)! aıbı. bu ınUt da kaıanan - -I .n rr-y veren ka-ı..| .i ıı . ı- . kır uuual.il> [erkllı Mütebaki Hlıtıkakı l-ılııd-ki Loııalaıl. Aakıı mal alr>aktadı>U> «.U.y.tfk.^MtlmJa tpâU M alla. r Mialakı lka.~al.tUil Mani S. tajiTiratkıre pire-ıı.r H.r.ı« ı ar kadar atada atlar ak Ur y«r letfi, m-murıor. ılır. tundaı. a. n.a iker «ey Vrn. aUuatak iıhtU uatuurlaca Km BCdan c yapaVır. atan ¦»> (kal Uı barlıkta tanılan ıı ııı.andt ıkl rauı ceku- Ele,-ıldartn IG-IT altak aama.ı... IH... ma» olataatak aartMe laba.1 torn ccaıabi uı Man dk> Irru.ad. MkaUa aa tat-r.¦ -m.:«rtirr. fmamarakaamVrkae nikUkrıı nejı'ım lalamı.rl(. kadınlar UacUkire riayrl ektikleri halde bile, kadınlarla erkekl r araundD labtİl huauaund i rrtİUavalI manedrıı bir kayıl veklur. Faka! bu fkbirkrr ljf-n m.llrı,Q- ktmul (•bnacıoea. Taaratklıı riayet eden kattkfkkar. rrhakhrtle mutan aurette lahtU elkrrngi Iklap ettikleri kma—lın kan.alk.. «n^ taiktaman. a»l lan m ulan lakammÜll1'1 nt'tdd. Ipudaireden ¦ ide edıİBtit olacakın a ıdm».«|. num .....a.ulttı „uı.. I ... : Uy iaonk-ZH fa okfItlUd vergin' II ... ¦ 11 ı.r ¦ ı... ¦ ¦ mkunMdBMl f. B. (.. k.. .ıı . VC -ı-l.. ¦-. II. ' ' .' ¦ i' !¦ ' ¦ . Catl ednnk aklravı »rtiMnİıı İkinin, kıı katil alıatduı takdirde vcICUUd 1 M'!. ¦ .. .II.I.I.I. Iı tetkik etıael Pa.iıe harekel ede nıiUta tir muhit ı ayrıca ilâı •ûkâfatla. Kralı •aitte flönd*'"'.'1' 8 Jurİ larafından Türkiye GüırlLk Kralîcc-i intihap edilen akraba n bîr utla bcıt-bar Parite BÖrkdcıiUcaklır. B Pa.i.Uk, büyük muıabaka şubal yapdatatğı i(in Türkiye GuıeiıdekanunutanilSinda inlihap edilmiş bulunacaklır vn

bîr hnfl» »onra docekliı. 10 Cütcllik rlı - !ı rabaunılan olan »tın Pı 1.. - yol vc o gün müddetle ikamet mauafı ta - ' rtlınmujr. lerairı edilmiştir. ' ¦' ı...'-I ¦ '•t "ilk / -1' ' II—Itlanbul Itarkindekİ ı.-'-'l-lori mütaönkayB Itlkrak eULrmek kin Ankara. I ımır. Adana, Ko ya. Sammn, Mercin ilâ *ibi büyük raterkcılerde inligar eden refikle-..m.rd... birer *iit ellik mütnbakarı açmalarını ve inlıbap edilen raunt aka *.tıt«lini Itlanbula röo- ' darank im n rlmelert-¦Brİoaediyorut. 12 — lattuibul hark indeki rt> iılıl. .......... .......11.--, trrlip ctı.ıı.ı yerlerdeki uüollerbue retirnlcrini gond ere biliri er. Bun-Urdan karilcrİmiaiıl r*yltr ka-ttoan olurta onların Itlanbula gelip silme matrahnı da bir. deSa'iuyi Sonfcoii »oitı oıasazan Mala) ¦ i-- ¦. -i ¦ ur yem İ ile ak- mallar laiıf teıcul aynalı elm bitnavi te cidİp I* Maildin .¦¦'!¦! Malul (İtriler F t »«i ItUbıı cflüoıit oltnUUlncİ Vakıf Jokl nıalııaıı l^ılııUaııl inli"'-. -i.ı - .¦ İ.ı. i. ,.; Oda-.... •nuleretrttı nr-.ı- >Mr ,. HUaeyin Rahmi Beyin konferansı Bugünün adamı gülü yağr, bülbülü d ıskarası için düşünüyor!, Helal HUtay;- Rdrmıl B. aanaMtarlar araaınOn ..i.ı akşam aaat 17 de Cüıe! m gotteron boka nu claranın bile .matlar Birlisinde <;uk Kİicel bir bunun canlı bir m nah olduğunu, ütamere v erilmiştir. eıki şairin ilhanı aldığı güzel manEvvelâ iiatpl Hibeyi» Rahmi B. taralı kuruluklara, arok mülunSağ .»dıklle, .So.,etler ile ttmna-tebat Lctkundan fayda yeranr ur-ra. !ıa..l eiaca.|> k aataelındedir. Sollar iae SarayttUr ake muna'-kaitaa tadtlia» «aklan paııgıa— h rina . kiaiiı ekı Ilı- de bunları aıaıınait bu ııuı> daha vardır kı Ruıva ite bu daha Bauaoıeleye f i-riail maaulı itti. yor ve bunun için munatebal-n bir dataa iade ¦dibetaıikie luaum görüyor. Gecen ilk baharda Infiil-terenın rıı ana ruf lıaarot ve i> •damUnndan mürekkep bir heyet So>>«t ata nlakıuı ^crnııt ıdu Santur. R^şHirun nrlırrıı Henderıo-e—. Rant —. . tiyatetini talrviyc etteeek atrrkerirade-dhr Hayat Scrtfotbrr İk. ytkpd.c>k İŞaar ..U.a^.l k lııaalııld-Jır Rutlar beş teuelik iktiıadi ttlmn dola-yuile i.- bullak Biilyar Iln-.ılı. malı ıl. .i ve aynca ! iki milyar şilinlik imliyaı verecek-'lerini vadetmislerdir, l.-kin bu n-kr iran kr edi varılntetı raporda şart goılerılaktauc. Metelanm hu tabet, «ok şuctm-. In(rlırlrr lna.li. Irr^rata«twğucaaB ıktİMdi rifi.nnı tara in teiaı aka*<.(.t aa rsaa yeler ut ı doa«inyota-Uua yaiu*ıyorlar nadtere hükümeti dahi krattı * T—L taraftarı değildir. Bınaartaleyh ıımdılın ıııaddi bir rrrl la Scraber bu raııuı llcndrrıonun ..-'mı manan ı-- . . ¦ edeceği iübarİle aMahanvdir _Mtrttjr Lımanûan leçcfl gemıltr Şehirle muamele yapanların miktarında tezayitt yok Tkıarati Intblivr madıııUıi-. BM*»* M»ıtnrMelmn I Ut.lıılıoeMca Tl M?-ıJile.ıllı-rır.ı kadıı ı—....ı harekalı ........ı. ..lalııı ECtaa ™ Irattt^nelanlB M o— kdad* ......ıi.. (İTİ) l tranul ttll âN kttl ıcraakal ka« atlardan crmrk *a-rrtâV tm> ..—I ftatt-tı*. Ba ıro. ıraü 11 tddal tartındı Uata-Buauarta M (l'-tı ı bant tUDB|IV HanlaıJ-.. ... .ı ILUI I llBukatmıtt^tafındar. tE.ki daa bir konf k.abkMkştk.. Hüseyin Kahmî Bey d damın yerine buırûa jepyeni bir adam ortaya çıktısını, hu a&muı kaiıir., te ı-_id. .adamı olduvurıu wv|.:dİk<^A Mnıo de. • Yeni o- dit v- makine adamırun eli sirdî-iıtıia J i. ğini vo şairûı bu vaziyet Itau-fiıın. . ... ..ı-,,ilâve eyloDlİttir.

^ktadın tekrar tekrar alkışlanan lerantındnn -nura, Halil Fah. ıkü İt. I'h dan bir kap Bandan ¦¦.!¦.¦-< nt Htyden Imkkıılda B rafından İıahal ver Bay llaydenin hayal hu dihinin Btr eylerdi. |'or yarattığını aoyler o değiş- Müteakiben Mada laiTOal; [bir refiki ttrafıııdaı ile nefi. hır kc ııımu-lur. batayu fidac-k SadikUın B. cetr-^ebnmuıe ırlerek ;.«ad. Valuraıııı. ı vrıdJkl.K -a avdrı edettklir. ON TELGRAFLAR ırka grubu içtimai [Kâzım Pş. Hz. Meclis rByase-j tine tekrar intihap e d I İri i. er | Palamut akını! Dr. Mazhar Osman B. "hastalara balık yedi-rslimL diyor 1'J ?.-ıl.ö.-u ¦ . .1. -im- -i . r !JJ¦ 4c Hattını j* ktuııylli »alıl. Kflmiytir. Km* kura k>n a> W ir palım atlana inin Halı 7.0-a ir lüll î,l kumu Cidar Ankara SI ( A. A-1 — «-"¦hurlvcı Malt Fırkam Vleella ETPtıu nugUa umumi Beli VctUl i'n.ı ihuı«dııMU 'lyaXII ifnada (opl.omif v* liirtlB name mudk-ıcj ıO" bn«ında i İfelîlB .J,-n '". -Rlyaııt Dîvan için nnmıcteri ı -.i ı >p etraiırlr. ¦'¦ rtl ¦. Rlya-s-Hac Hafik enir mea'oau - .<. ib " .-, Itaıretlerının r iati-ti.-.m empça irtifakla kabul t¦ n 'i ıı-. ve Um- ¦ Pnja HatrCITd Fransada buhran devam ediyor Bu sefer İMİ. Klemantel kabineyi teşkil edecek P,ri. 30 <llo-™«i) — m. cı manlel Elîla - ¦.m» d mi'-vr i I 15 İr raraya en tur. M. Cl kabul etmek miatirM. r«,.„... . ı n i. : II yi » geicı M. 8 tır. "./...'i kinikle Ura Fada a noratnı vrmrhrtr ı v n »¦ Dalajiet'in .... I¦ .AH- H I". Al m DıUOırr mü _____Imul- b"*l ataWriiplcr.Ee tu M> jaaitı caloo I yanı kabineyi m«Uu ! ûac-dcoBtıı UDi bJİunaajua nleıını kabul et- munele' & r camaaııvcıp rkuı katliıl erikli maıaa m--n ¦im. je *>' 2İyorci du?3 flbl ıııi ıa) malı ra kakar ın» m — ı»n'a<ıı»3 sır hUkOraeı (etkili dr ımkın Mithat Paşanın _Son Seneleri Mithat Paşa ve arkadaşları bir iki sene sanra boğulmak için uTaif„ zindanlarına sürüldüler! Zavallı Mithat Paşa. çotuk çocuğu ile bir tarafa gidip rahat oturacağına seviniyordu, fakat t mmuzun onallıncı günü ' İzzettin, vapuruna aşırıldı ve vapur gece hareket etti ' EM N MIHINA! Bir komisyon yaparken 8ı( burada ¦ n. I-. d< ,.i,,,] komiıyonlan ve Ukırduı ile vakit jMirirken Yunanlılar hlrc'de bir aerbeal liman yar/mağa kar ar Ter:¦¦!•-' Bu laiıyet karanında bil ne . asacağı* derıınır * Ne yapa ea*ı»? Pire'de rapıUrı ..((..•! limanın naııl ıapıldıamı tetkik um bir komiıyon daha I. «kil erteni, Avrupa limanların» olduğu gibi oraya d. bir tetkik heyeti yo llara, «.ura da keyfimııe bakanı! lan'

(İlcini !| M., •İninin 'mnlr «oku bnldarunu) n> vı Atarat CIvdoI d> <aanan . . ı ,,.-( in--... nlıifitna MIIFııI Pttumn hırınkı un et m. »i MI Klendtnio nı>l. .....-¦.»>rı vr belirt ....." .....i" ur inin r«ı »Ira mu- rr ulur lira flbl w laflaM lOradrle etmelini Unr.r etmek hı,> ı'lrahlır.ında Bu Innan far harretlerlBe İr lam laf m ın IblaCraı .... ¦ ı j. -. . . ı . . ı. n bu lalın' ı îr I.lifini dokundurdu İn yün » r randalar l elH. mı-. .ı ile ' ı-:.ı m', drrlrli araunria fıkı bir dVKİBÜl Ibllvac »Idatunu alılal-M. H UkUradırnı (rarırol.ırll palaaiBtB ra«M«lea ************* laik ı . --.1. «um..!! ı ..„-,.„ . Ma mmeHdlr. nuk Uırrr drıira kl < nrau bneraBİ 10 lılüvın İr» lal ara M Emniyet sandığı Dilli bir İ( Kin İm...... S.mlına tfiılim. ... .ı.l.-m yalını malı r mueııeır âtgil aynı ıınanaa ¦¦ bayie v* («aaniyet mueaa v .' ,um. b.r defa d.S. — nıa>••yet. batta iltJaaria %-***. anlama i. ceraeaı daııaı ıh lıyar nicelere ayni aerı. baa .1.1. on -.¦ ı - tekrar ede*, anlat -¦«ıı memurlann nvıakelınde Türbe kat bir >efkat »e m-Hıanel mündemici i. ¦1 Ecnebi banbalana -n I t"'r" v« keadi eîanlıriadıa ulan• Ura iyi. la •atlılara fer* muamele ' 'd'" aarrı Tarh m-muılarırtn • abailifi »e terriİii ile Caaraeyet Sandığı Tirrk mernarlar-mın aabaar. ' jnaıik ve merhametli muamalaat . araaında ue aıim farlr vardı) Emniyet Sandığı bu- hayur ve ınnın.'l mUcueaeudİr dedim ı r ılh-Uık. öyledir; cmdta • mukabilinde boec patra alan İrim ' dulları, fakrı baJınlan. âb»¦ ya# n inilen muhtakâr. la İKİ be¦irfanların lulrnürıden kurtaran ' yrr orandır; bütün lıtanbnl bal. r kının yıllardanberi e on-....-'.¦i- fcaıanmı* olan t .nnıyel . Sandığı nrıaniar uyrrl r-ivomm O. r ıı - ¦' -1 : ¦ . eıelsdrn tr jlda!ı|ıfıır«jn Jl.i mtıiıd.f. ara kradUlmr tara Ma II". : . . . J.:ML.'k. ¦ 1 „ bin ¦. ı ..i :i.!ıi bokradaar. P'.ı ... ¦Öre rVn rıtratlrar! --'j-. -ı DHm blaeal Mvckkdl ¦OalMrA İsmet Pş. Hz. nin teşekkürleri Ankara SI (A.A.) - Ra^rk'I Taşa Haw«larl «umkarlyci b*>-raroı relinBMBCtllc ırlfirıf vt ınekapla irbrikaııu bnAtaan --...'j ayrı ayrı cevap ıırma'a aatff*> li.«İleti dniaııtrtr iır*|HI iıjı iadikal m»>alıMlerdtB omaarıcl iıme«ı Mıyleaıyoc. M~ k!.f,<:,,ırl.n iıliyarerVn Pııll •¦¦ .I ı , M CMraeMTİ M. ıraveoa Marna dca (nara M. Marllı ¦ m m caoalı rfıauıkrauarıara Fraaivel > MitHı k.ik-41. I.VİBJ) vermatir. M Cuaalaa» 1.1 i. -r-, ıı . i . İcra il. tkle Oİdu|B ™nniııı,ı-l«riıı îyl bil yol . ılıl j.ı ıı.' ¦ lir Selânikli; bir bora Ylrnı, Vunan tayyaresi harap oldu •İmla, ve tlallaı m-M '1 ı - m ¦ ı - I"' UuıeVlIrtİB eaal ı..-rtm ı. jii Bnlfutı

Polis taburu geliyor Dahiliye Vekilimiz polisleri garda teşyi etti Ankara 3t (Telefonla)— An-karaya giden Polis tabur»! Iııı^ün I 1.20 frenilc luanbula hareket 'tİbdulhamıl lam ıı< can I... ı,ı. teflr! ı " .ın- ı buaa meranan Kin MlUm I. I-...... i BBBaM truaaauBdan 2f......fınkıal» I lliıkOnıM namuu ırvap >err,n M. Nııal 'ıiDb.w i...'-. -.ıı.... ..i., hiaıayul mcı'elnlnlD eli hukiımel Hr.rından .. -im. hjbırdllm'? tr tılul BrluelİI numayıt d'mınıeli ne ola • afcvun ii-Hk r>~<ll>ıir>hlr.de lu^ıirr nlmmlar. nir llalran !-ı I K •! '.'i;, ':1a CllKtilUl ı •¦! , l.lllll . ¦¦ ' ¦ .- . II İlli, — I ,1,,,ll|,-l.-l Huyunu vm.ıİKH leıahBe>rb (ralı *. m lanet fc..- - ...,.ı.. ıı>>.ı>ı> bıirn ılluu hina.ih- hııtıııtıılı. kbII- I V»' ı. .. ,,. I.....I. Nuri MU milhal .1. J.ı ıı j. ıdl '-. ¦ - ıı (On M -olana, »Ma»ar dtf-'--I-.-,,., ,liı „l. ı. ,T,„ il.»,.-. Ni(dedrıl II , _ ralan Klrı itin brruvı l-UO* irufaa. banı ,ı ııilan ılıdı '-.m ıl- Ulpılnııılı lalın adrennı mı yamanı. Bu ¦•(! ı«rlBmrnla ı-ıaabuıı araatunuk hau-ı.ı.l.lı bana nlıHaalU Ukiu ¦tmekl> ı..r,h-. o Mm dik».Ur ....,„ ,ı. ubmrlrnl Ibıtıar etmn olaTdmu. tıl-cralnaraeBin berayt Ulkia MÜrf ı t.ııJrııliûu ıe a IiDim Mideden ılımı, bir mrkljı|> Uı.:riı. r i İllinin <J ... -..ıı.. , ... r., -ı. T,ı,, ,[ haUet ı .V.ıı unu kını bn metliuı lelfrafnamr^l -.-.i. 1.1.. ,(iı i... ..i. i. arıt' I ı 1. " - - ı ' ' ll.--rll ¦-.....-ii -. Bugün Gaziyi dinliyebileceğiz Ankara 31 (fele'furıla) — Rm-... ..ıııl.ı.ı Ha. buıun Mecliain bbıadında ıral buyuracakları n ern .ene larfmda bulun Vekaletlerin yaptıkları illeri, ayrı ayrı rıutaaa baıyurMak. bîlbaı-aa bar» inkılâbının layya eblerdu-. Caıl Hj müteakiben harkı aiyaaetimiıden babradeeekler, bulura devletlerle doOane munaaebal ıdajna altııımrai. maaetımı ıın daima rulh ııyaarti rtldafumı. muhtelİl de.Utlarla muhadenet muahedeler, akledilmı. bulunduğunu, ticaret muabedıUri ber alının devam vllıuıııı buyuracaklardır. Caıi Hı. n-ıı nutuktan telefonla dini ıırhile.ehliı Cumhuriyal - Caı nutku lam aaal J diril bevı teli M. Mojkova telsizinin cemilesi Burs.ula bîr hadise Mahrem ve zata mahsus mu? Rasml kUkÛmel balonuna ga/elocllnr çağırılmadı Craadrariret bayramı akşaa** ¦ebrrmırde Vali H tarat ıradan balo rareteı ilerden mahrem (u tubanırtur Bala komiten, anlaaıhmean bir aebeptrn dalayı. Ankara ve lıtanbnl rair1clerıntn Buraa mu habirlerini baloya davet etmek tulumunu idrak e d emim i| t ir. Caıele-ciler 1.. . '...-i |,ı ..iı-.t,. etmİrlrr-dir. Afuaa

haberisırll ?afı kavı-rile Utıaalo -<ı Riıloıu. t,1. .i mey i.. ;-..n,ı, ı Mı naral ya» ıbeylilere 30000 Iı r .illini •ula ura Iraarlk elit fdn lira levrl benll-r tahkim m K"t.rlr edilItaıım. Ahnıel m, ,.Fl««,»Uı ¦¦auıl Herler | Ba hamim Kin '.¦ ... alın i .-. '¦ ¦ uataelr Be.vılade 1 »-"Baya a ) adanıl, re ¦...... |r.|m:»llr. Bugünkü hava NİS«n Selanik e «akadan m cinain •M Bayelradiatn krrimeUri i... mi,-. ıı...... ..i, »a lydarpaja hasıaaol dokiurla-daıı .... ¦ :ı-¦¦- t'.-l: .¦¦ 11: r-rtımei Heyln. nita" lutraıîml RBnil kUrlulu,»*' nrıım ani arında ierı editmirıiir. 92 •O.ımVıiycT TeaıinÜBBİ 1439 HİKAYELER ihirli kasa Ben Brrlindeykon Sakam! ilminde aangin bir Pm iGruarr-vnld I denilen ıun*i ormanın o rtasındaki köıkumlr ölü l.nlımmuı ta. Saknrof manın i)an* bîr oran gcçnılıgı »e hemen h« kımte ılr sıkı fıkı göı ı,¦ için kututi kafalını bilen yoktu. Bıraktığı matına, paralına ko narab variden akraban olup olmadığı da meçhuldü. Onun »cin riya aneıi, kasa-aı ¦aJanrUndı. Sakan»! gömüldükten oeı onıkı (un mııra hükümet taralından malı. mülkü sayılıp yakılmak İçin hoıhe memurlar göndenldı. Mühürler boeuldu Denir kaıanın içinde lılr çok para. esham ve tahvilât bulunman ttrklemrheu ne çıktı, biliyor nuı? Hut iyctı W liri.» bir eesel Bu adam, oluı. otuıbe* yasla-rtnda kadar flayrt tık giyinmıt biriydi. Uıerınde kim olduğunu b nek hiç bir kâğıt •¦ vesika yoklu. Tİpi bunun da Rııt olma-ıı m ihtimal verdiriyordu. Vücudun ere olmadıkı kın Isa vaeı ılıktan boğulup oldu-¦ıl muhakkaktı. Fakat bu ibI katanın içine naat! gut» ut i. acaba öldürülmek kasdiyle mahlut aorta mı lıhıt-m Orau meçhul kaldı. Brn de butun Berlin akaitti gibi hu muammanın halli camini bulamad an günlerce merak ellim durdun. (,'unku (arifeler mrt'elcnin tonunu, neticesini ya rmadılar. • • Aradan aç duel ay geçtaittı Bİr |un Dahiliye mu ile farının evine çaya davetliydim. Orada for ea Mm in dr bîr polu ramfetti-|il< tanıtlım- Şuadan, hurdan ku-rm turban bahsimi* Sakaro f îtine İntikal e«Iİ. — Kurura «fedam, hu e a* arlı ¦ak anın dudumu çoıüldu m j . Muhatabım soğuk kanlılıkla güldü: Ilın anno çak tuhaf oldu dedi, ben bıııat tahkikatımı yapanlardan biriyim, mı nUmaıtam anlatı Cebrimin cebinden İki tane puro çıkardı, baritini bana verdi, biriıini .I» kendi yaklı va ( e bağladık ve muhıirlrdik. Gaıelc-ler, katanın o vahil bo| olduğunu likrı (m. ¦¦''¦¦i ı'.-'ı ¦ ulunduğunu yardılar. Halbuki bu sakilde meV-ale butlin hiltun çatallı bir anfha-ya giriy ordu. Köıkun her tarafını göıd.n fecirdik Gayri tabii hk bir hale teıadul etmedik Mühürle*, b k kanadı bile dokun manuttı. Arkada|i-n /ilbermanın hiddet lopuklaıına çıkmıştı: —Ben bu aımn mukakknk aralına ereceğim, diyordu, evvela »u kasama Kine ıırı** leırube etmek m Şımdt ten beni buraya Terlettir. Kapağı da sıkıca kapa.. Valnu ilk lıkırdıda açmak ürere tet n, yoksa ben d? boğu-hır liderim ha... Bakalım, içeride Be kadar kalabileceğini... Be», anal bulağım kapakla elimde ıaal bekledim, durdum. Zilber-

manda hiç bir hareket .rıilmiyor. kasanın içinden hiç bir lıkırtı iaı-dilmivordu. Diğer bütün Bitmitlerdi. Tek ba,ıma bu tenha kö-kte garip bir kork» duyuyordum. Etraf kararımı, gee* l aBursada. ı Zeplin'lc 49 saat havada Bıçakçılık ve arabacı-, ^ İl iftarı Cnnril VPflI hİT ¦¦•»"¦"'in aıttaa'.' Ûırrlrnlrn da livindiı im lall aUtlin JUIH »İl m>nlartıka.ıııatlUMraahvetılçUha-|«iıı>a »*1 .*.*>Iiai1i ra-ı nhnayar. CrıııaaU san sı. ıpEKÇiHK »->" »«¦•¦», m*** »«™mud«» bo Inuraal bertaraf olma- "j-i-ok ubl olrak SuCraîa (ıAyının aşkı Ormanda bir ayı bir kadına taaruz etti TZ"£ *V işi"' bitirdikten ,urnmd.< sonra ıı/aM.1 .itiiStır ııı bamr I" ¦ . t ı.p'Uıinı Itoyeegıre tabı Dalaman nahlııiır (hriı- yetinin BoynüıbuUü köy on d™ abuı tepe- kırk yadlarında Yakupça namın* '¦bat- ja birinin ailesi bir aymın taamı* e olmuştur: :io> nuıbüku orbekç itidir. ir uykuda oldu* irilinin çıktısını '. ¦¦ '.ju kilimi ne görann: KoanııııuKjn kadın . Fakat ayı. avı* et halim ve yu-: ümmühan kaine ve meftuna-. Nihayet i* fe-hiııiyatı tehva-en unra ¦ ı lolur. nınhtulü, ne do dana çihii. roııı rlimiıde tabanca dik. Önümüze kat Hiçbir tarafa çık Ortada Zilberma yoktu. Artık arkadaşı ümidi ke-mitlim, riyele haber vernı rar yukarı çıktık, kottum, lelâ« ve bir »e — Allo.. Allo.. dİrivelı deüil mî. bolnın da drdım. ben hâlâ ba(ır-mıvavm. öyle mi? Aynî adam likaydane söylendi: — Korkana kaybnlmaı.. 0 ıtaun tatkınlıklan aı kaldı aırt üstü yere duteeaklira. Benimle konu»aıı ZılWrrr>andV Sesin lim. Yarım >aal aanra miidiriyetle Zilbermnııla kartı karnyaydık. — Ne oldu. baıına neler geldi anlat Al!-1- atkına! Dedim. O idilim hormabıınn cevap verdi: Ne olacak ¦ . . I. yi kallet-lim- Bu Saknrnf lot ifUrl* f«çi-rten bir hcrifmıa Fakat «eliy le ¦ 'ı-mı. bir (inayet mevtini bahis değil. Katanın içinde ölâ bulunan lı.nl. gelince n da f ; urum l !• ¦ taralın mühürlendiğini haber alınca kııtkü" girli kapıda boğulmuş. bundan ibaret. iki mekanizma [kolay buldum. Idüriyete geldin ı" ¦ muyduk? ¦. 1 ı İm „¦. IrtD >ira Bakjı:|> gis-ıl-ll. Fakat nmdi rn -um .otun »İlerden m-ıdnıi(lrr. Bu d* ber maili "İç mındut 4*111. ı-i".ı;ı ı kadir el luyn ve lıtedlein kadar landavlf. ilettt [Ittlkcr artan ıı.uk lebi d<«llmİ.Ka-vıdan tap-U-l V. , r., I. ,,, ,ı , dar İaı cdrdbk. Hu bilerin yabanrıaı ------ M'ttr *' ııi-'- buntana ne dalları olda t unu sordum — fUlmlyıırum arama on aaklkı ınura -..:-:.!. . ı,. .iı. Dedi. — Oylr lı*. d.-.llr». ka-l.r Vitaa Bal-' kanlarıdır. Yunua Hani [_spor_^

Bugün yapılacak müsabakalar IIL matii-iii.il ı...u-..t mı ır batanını •¦ kulâa-rılrlddt aar iur>a >».*»ı™. Ur. r„ .. . i ııımuJı r.ılalalara. t)f — (ab-taı ika ¦ani kâriaal İlkimi llılılıııaı kanâd taaaa <Um« raaa»^-a> —. «Ma teaa aa lırtdaıı ikin PM «dadı u.ai. kalaaıı kı>iM amaraüt(.Bd>n I u ,..... .... «ta ınma (una kuldbMmiııdr ıaal Iİ.1S Oa İri kailde l-tltaa ı. ¦ ..i... .. ıi... bUttmum rulrkaruo - M- . rlı-a ıılaaaı. li'ıvı ıl lur-tllr ı-ı ı" ı tûrUlmektedir. 13 ıııllia bu meta nı.ı - iı i- m ıı I»balkı vakıa ârırürn 10 kumtluk bir uıu yapmıtı biç Dlmnru amılrnın «k -ık bava alıı. .-ı Innla . -ı - ı Itıınıdıa. İtte İpek -.i '¦' ¦ ı.i'in.ı ¦ ancak bn Btrait allııala çaUfank ¦ ı-1.-.e.,ı yacı kapnhnıCıi aeraııyoıljr. Rarxı'ıl.ıki dnkııma (.lirik U ulhUn kamilen rlektılkle mute-bnırik ıe «m «i'.lemdi'. tnsm İnalı-yrltr bulunan bir : ıl-. i - * ¦ ıımın yoılrree leır^hın bir andaki * BABALARIN GÜNAHI >Jt nlaıiBCr. Duttu »EL EK SİNEMASINDA ı*t•*••*••*• •*• Matineler -!-ıat 13 ten itibaren baslar ¦ ¦«>«>d>«>e>4>d>#d>*>«^ d>4>«¦<»¦•»•> ¦ Yeni parlıyan sinema yıldi'i v 5 AlNlNIV ©(MORA nm İ M uf «ma ilerin içtimai C. H tlrkaıı kuı >r aalılye mala--ıı ıl. ıı ı_n (ırka ruerkcainde lof i aralarında roruımuılredir. davetler, bç&lmalaf Tür* MütalllpUri Camıyerûıden.!;_..ı. tısı ...i. senelik kDBcra •Wlııl?».'(inden blldmuBi ııkadalln-rın cemiyet mrrb erinde bulun m >Urı II- . ıı II İlli* I «|İ 'd.ırtKTlHAL Âatıık Curebn Ha Hekimlerinden Dr. hacı Cı vefat «tmljttr. Ccnaıc% Beyanı BoMaean Kemer Odalarda V* No Iı an esin d niarak tyflp suiıaoda ı-ı «lı-ıiji-ıı. Jil-K'.ı nabı bak rahmet • Tapa ^ cnı.'- ¦¦¦¦ gtızciiıgı ve - im-. - .¦ vııcudö, bütün bedayiper- ^ ¦. e.-H-..I] tak tedır. onu avyretaıek üue bu(*ün d) Millet mektepleri bugün açılıyor EmsalaİT çürriliği vc kutu imi» anın takdirlerini CCİbelmek ETUAL SİNEMASINDA edilmekte olan İRZ DÜŞMANI INtaıv¦ ıv(U;*a»" mnioıi: yel >r kolaylığından bahıede-çeklerdir. Kıı.-al mtrutıminr mektep men-subeyni ve tatebtainin aileleri de davet «dilecektir. Bu sene Millet mekteplerinin fevkalade müımir olmasına çalı-çılncak ve yüı binlerce vatandata harfler öğretilecektir. Bu sene müdavimlerin adedinin geçen ı- ıı- . ¦ niıbetle yüıdc yirmi rında artacağı ini.-i.-i.l- . ¦ a ddedı Imektedir. Cehrimiıde ilk faaliyet olarak 700 mektep aulmıttu. İhtiyaç görüldükçe bu takam bir kaç milli lâğ edilecektir. Müdavimler mahalli ihtİyaçlarr-nın iılil'am ettirdiği saatlerda kafuda üç gtMı m>btebe Bidcce ve günde iki saat deta ok uya-taklardır

Millet mrblrplrıj iki aylık ve dört nylık olmak Ürere İki kıtımdan İbaret olacaktır. Arap hai okur yalarlar iki aylık mektebe alınacaktır. Diğer valandaılar dört aylık mektebe alınacaktır | Mektepler m faal<y«t.aı. ilk ledrısat müfettiılrrı «akından lakip edatekleedır. Vekalet muleIIİ.Lf«j de variyeti umumıreyi kontrol edeceklerdir. ck^âTmdaT™,*',"—aaaBBBBBlbbbbb AKSİYİ ŞARKTA.......VAHŞET nıuı-ı'-ıın lıimıııi v örecek liııî' IMIülb^ataeflo ve İskân ' ¦ ı. ' m T(l(( I ¦¦<¦¦¦: wI .ıı h n.. Su ı.1 ¦ .1 Muhtıltl lal] mlıt.ıı1.-!< a«n>l.vımu TJıV muluniıaılıKııu lıı>ln «iUI.h Of->(¦ Cemal D. Uc l «dmini te..... rit.p edinir. «<>•••»•>•*•» ¦•:••:•*:••:••:••:••:¦•:••:••:••:••:»:• ¦ •:-:••:••:••*<••:••:•¦ CFHRMNKMÎ.KR DİYARI ata Y i..!... ı JORJ BANKROFT t . Kn. , l l OLOA BAKLANOVA I MELEK SİNEMASINDA * HA\RI Bl RNSTAYN aa Mhctr: X S A m s O N r.ivkı -aaırrbcı ? PARA KURDU •t- bbbBBsV gACSa.-'tUıbı ¦ALEMDAR SİNEMASINDA¦ I Huğun U auuuı ki.im.1an mürekkep iki bllyılk İllin birden [OKUN DUYAjBl LORA ASKER J (BİLU DOV) taralradan (LORA I.Al'LrVNTJtarjfından | Cundilı sual I, 3^0. 0 fMt 9 da luhblıbm ouhullyt ruıunda DUr^ın maline >aalla.:tU da ve .ı> ¦ ¦ rr inat da kdıoıurlrhleb. 3 perde Her cuman es t akşamları )<)¦ tîaılarda (cnıi-iai vapılnıı'lır. RLHAMRA nın ŞAKI. KOCLRS NAKSİ K*KOL taoitf temsil ulunan ÜÇ NİKÂH filmidir. Satılık----» Fiat markalı altı İriallik "- »i mfl«tamrl bir lüks oto.nnbil satılıktır. Ankarada Yeuİuun nıatbaaflinda Bilâl Beye müracaat, Limanda Buvlın gelecek ¦ apıırlar .'apuran .nl Bandım. «•««« Dtatnc İn, Açınılın rııptm. Rlılıla Llm-.ıl.lııı BrUya 1u. Hırındır. KlUl ^."¦! kır '" ¦•_ ".r-ııı gidecek vııoııılar ı.- 1 I Almanyada iktisadî ve malî mühim bir hadise (aSft) mUfn mark avermaye ve (4) milyar ıruvduıl Ue en MlyUk MI bankj biriaşiyur -sr l aravMea. anacarlU umumiye azalıyor, dlrjar taraftan. Almanyaya [ecnebi lormoyoj jj etir-tMk sitemleri lekefnrt.111 ediyor I — (Uııvaeloorl] Sanayi kongresinin mühim kararl arı,— ¦n-iı.ırın- alı BAT Denfz hırsızları Göztepe'deki hırsız kumpanyası nihayet yakayı ete verdi

ı.... Iı ,¦ (»ılvııı V'nyuı-uD bati İt ıllll*|lln>ıa VI' ıicımu vundı Hmırlı ı yi :ıı ın.iı i . ¦ k.l"|-'.lll nusıır. r..B)iıme.-ri... Yalıt. !¦«• nıccUbnıon ıvl hnlı. tlvıtj*' t tıınıı. m a Jtac«rnöier aU/.aaa. ¦ ankiSİ. l.-lı''.ı di MıfeaMMa M«ı BM. i-ianiin.il. vanan llm><n lutınma' dun i»» vrlAd ı raiflır. Mi lı lUJllll. l i' !• Ilı. .11 . .. ı. ...... ı . > ı İmden mubakfin* t ah ilahı n» ti 14lu. «aHIHrr ualavraali i*<n mu D II lı-arlı>iwavr ¦ıluıı-1/ Fatih »«f/ı icraaıanfa alceı .atanlara raufc —ıı. ¦laf-aff I .1.i talk a.a*araarai arıavaı radUıUrı »I /mı Ura M kan.; ¦ i.k . . uMalrrlata har »ı » imi* ıaf.nioKiıı yokujunda. mı raoıluk .nkojı > ı--ı ı ı-ıı bakkal Li.i--i.ii a, .ınııı d İlki anma kremi-krbı kilidim açmak -ureHle kır. »ir Kİrıra» Hı dr l-i'-.u ¦- ¦ • rı ı kaktınl.ı l«ll.ı"< .1 /' ererin* kir »*j almağa aıaıaılak olanı adan l«.mı-:«rd>r Tahsımde mfiteaddıt hırsızlıklar t..:-!* b*r çete yakaUatfı Bir aaraaMır lakum mı alaka-'iaı karaaa kt-ıa (.alaıalı Vakanla ı.ıi-.ı.. ı ıı ¦ ıtırntu mcıhuı naUadr yakalanmı* irdir. Vabın rd rMefcaaı Çaylak -ı.kat.ıda eve mildivroİr ptaaM etya ,»ımı-.laı. ı-ı ..ı ı .. ı - yakalanmalardır. 1*1 fe Hal ı ¦lıiıaindı bir n --ı.....r bu latalıde »»ali eden mUlraddil nmıılık tak'-l-nmıı laliı bunlar ¦ '..... lulıukhuh etnılf, Vulı.nl» (.«milin dimilerine ti t baldık «ıııkicrı da nnlo«ıim • ir. " ı*t ¦ I {Kağandı ur nın lalü ..IH.- Irytl mran-plrr >ann atılacaklaı. Iıtanbut iteileri . 1 n . X eldiler 1 um:.m.- ¦ ı »ı.'1-..'.lı ' .-ıı ." yarman «1(11 raunlae İyllrak rlaık ¦— »¦.»¦'•ıı a)ara in ı c lan «4>nt.|-ı*. ı . ı.ı ..!•! 'ıCalalaaaray. klaabal l»>ı >r Mcel IBvPter in Urrl kertaanen lUkareıı naran-laıam ynru>u*>' nıealeptrrlnr CllaalaIvrıllr Ankaraılakl mrraaunr iıiı. .- •dan r—Iı- manana**! M kıhn.'İlin a* ..I' ı vlaalala'dir. Daritlmma* h*ftfî A ukalada * fnmi.«mal buramı m.. • •1 m ır><- Iı-¦Irak ramak lıırrr im ,ı. . . .1 . \ı,. riıllnnan I mlal l'vln ıl-laıellııaahl DarulfanaB mHal-ııuiııın ilen rauıakara havai a.d'I ruııMllr. . < ' JiiTılııı: 'Iı' • Kı 1] .11. eda Bcyof.u 231)2. *ıbe arcrıUri' M . . r-ı.lıv.1 dlüiıca lıiınlıul 2740. Antalya ı'osıası (KONYA) yapanı a uannlsıoi |W«r 1(1 (U 1 • :ı 1 n .un h;ı.lr- .- Irınır Uııllu. ruıiL iIjiIik I ıthryr l'ır.ikc An

lalccyı pldccct \r rUaraı* oıc/Vû- bkclclcrir1 Urln.(c Ktı\ rltflL. Kılkon, IWv*ı. Mb Sakw. CuruLkaJc, Cı-li UtTıVJMil. Kt^ltlı |rKAL.WI% fflKİ\(;l P(WI'ASl| (KKKAt)IUSIX> vapum * ic;rî-nlunL pu/^ırj-. 12de GjIj'j ııhlı nıiKÜn luıeke'.lc inebolu. Sınm rab!on, Ri?c, florııv" pdcceL ver.anjtrr Cıuor isktinivl Kîjc>Sı-c-ıir-j. I lulıjıın.Guıelt.C ulı,L;r.)ı:. S«ıuwn. locbolı UörjuliLLii jg <ıı arnk tılurlıi rrlr-r fıitı, vıı* kîıbui uldnm I ¦¦¦ Sı it. |Dr. O^tîian Şeraiclıiı l'lır.-i'i ".ı-ı.- ıt.UÜllıi'ilİ '"lîiıı Fireıt£İ Maljıyj Verem 1 Karılı Kısır, (-.Kıi Sjiİ loaUuk-i lann ıcıkvııi ve ku mcılkcı 1 ajhrrıa'a tera cdiıİr. cumıdan lıcffiıı bîr İmcııLtLi tnt-Jİ lılıııbul t ıııı 11 aaıııaaıılrn. «ı,. ¦¦ 1 banı a,,tai . ı., nubaatı nukaMI ı>laaa amlıul Bnll Havla ı.li.-.ı .. .i..1 --i-— -^-rü . -*-f—** eraN ti amata aııakakıe kaaaaia ikakl nıaamaa m kd w tm» 1. fca Irm -«a» km araar, aara —am 1 1 J irataı ¦aııkranaylı rnadadu: Tada 1 . ...1. ttarıru m Ikraklm hr>ın Banaa >* «.mu I maman Bikini ıa lamı ara k > dunaı. NiuIiiim tadı <« illi anaa nlıbaı anaaaaa İM aruuı kana af ¦¦r< ı-ı. ¦.' 1 d i-...-.. .1. b| atanı, ta ¦ .ıh .ki.. ..¦ I ......... ı .r ı'ıl 111 --. -ıı.l krt kBBr. Ur eamaarrlal. ana kak. BB karn bir una Uı UHa arak Banı» luMaalı araarat »ır atana akM araa Ban <*•>-kaaaı ÎT ardıı kandra. kk- karaaa a M ıak araa « aaak aaaa> kar ¦-!¦>» makaa —r.-a* akrn m-dl-baa eaara.kaı mana r. fana ¦arrJB kk--aart ali B»ı<ıw karM a|a kmacmaı. ¦> -aaaa 1 a lanaMU ranhr. kkklrnı vak-kar. ataaaala BanaUik •• «lınU kaffı-Mn» •¦«¦¦¦ada ıtlı rJarap kamh uaaa raaaalll rarrıal alan ıjılaı.r aan.unlı kan Dr. MuhlU Ettfn B. anar cana >ual un malı bıtrr kınalı a konulmnrfur. -Bİ IrKUld kU kllıbıllaı m un ayna DİŞ TABİBİ Halil ılvas UianUul Hakıali Ankara 1 tvdrie-ıl Nö-H """"I as inkara ¦¦ I lı-»ı-ı.-'. iı.ıv,' vr Irantııca o-laıak "ı - -1 ¦ 11 nlrjnel varakaları >• dlfer mulaıınl aa a 11. li| rııajaıu lir bldabul yeni ııastabane 17*; ruruuıatı p«>ta knımu «örfine gUudrrraıli T-ıı.ııtTPDi<ıııııaıı Jin<rl ¦ 1 1.1.1 1 ııl; mi Inmilide Iı ı.ifj..ıı..' s .ıu:.ır.ıı .m. Iramvny Inkariapi allında A 1x1 bacı Kadri ıjoıloılc blrtunln Kvceıi Hunito H. d Un Edirne kapıda tramvaydan ollaıhcıı y .i. .1... -unu MÖna ''ı.ı..«ür., cyaeı kmilnılgıir. I . ı.iult -1. ı- fcir _':ı.'ı!ii tmei tmrilr oldu "i- ,11-1-'-pı ile bilıvrıkapı. 1 ¦ i ı-lrk'rlk ıiiın(îni laralr rlınıkl" alan .imi.1:. 1- biri yıre di. -, .. 1. ırl.l atndf re 1 . .. .: 1 ¦.¦.-¦„ 1 1 Büyük Tayyare Piyangosu YEDİNCİ TKRTİP 4. üncü keşide: 11 Teşrinisani 1929 Büyült ikramiye: 45,000 Lira Ayrıca: 20,000 15.000 12,000 10.000 1O.OO0 Liralık İkramiye ve

„ Ur mtlkiVa' Dantos; OUrümokten vikaye eder. Dişleri İnci gibi beyazlatır, diş etlerini kuvvetlendirir, ve kana tmaktan rhen'eder. Ve dişlerin arasında kalan lefcssuhatı ve ufunell İzale Bder. 0\b ağrıları a, nezlelerine mani olur. Ağızda gayut iâlff bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikroplan imh a ve ağızdan Bilecek her ttlrlU hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada daima birin ciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaklır. En büyük mliküiatı ihraz eder altın mada e nişanlar almıştır.[20] kuruşa Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka v rirlerse almayınız. ÇtİnkU Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel diş müstahzarıdır M. KURİS —, KÜRK MAĞAZASI « »¦•Otiuaaa klMri-l cadde*! M ton Hnıır ve ısmarlama ber N fcOrkleeİa «a »on moda ve t ¦Uniahap tealileri. Flaılar reka-lj bel kabul ttraeiMAMA H. ŞİNASt cb ııhbl cıda» Y A L N IZ J. İTKİN i» İma erledİJİ PARDESÜLER VÛttıdünûıİi her türlü lebeddülatı hava-iycdrn masını tutacaktır. Şık ve kusursuz bîr biçimde olan hu pardcsüler her gün giymek için gayet elverişlidirler. J. İTKİN tüccar terzi Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 405 Telefon: Beyoğlu 450 PANORAMA PALAS Doktor A.kuticl FUkıım nukınriaı.lc lata da'<£'. ıvıurai, ademiik'İdi' «Jı 'cıll ve tireacıyı atfım ,jf ı. .ı bel ıfc.*tk-«lavi afcr. Dr. Semiramis Ekrem H. Dr. Ekrem Behçet Be (soğukluğu, frengi olanların nacan dikkatine Dr Horhoroni Fennin tan »ulllr kılı clınk ııkı oel**»aIn|>'»> ¦H pvı.^fc. meri. VERESİYE KüRK hıılcı olmtk Ürere (!«Cfıı «ne çibi bu tene dahi yalan n göne malımı olmak 0* it re s (akl «ORK MAnTOLA-RIMIZI ve »iye olarak mağaramı* d a vc (İlmekledir. Isfanbulda Maltım Patada j es a um ¦ rl ? ş Teminatlı ucuz eşya m ¦•»• aııı ¦I ' StoNyanın muh alaudajı vty* -ir>«ri, Mroedetı evvel A ¦I flçvocİMiiıı A'Tulı Meackcc N . 0. IMS) )¦ A. SOFiANOS B büyük ve. mûnlahap mobilya ...¦.ir,. g1 : ı ¦ Şjj tW B.ı modern. uflıım vc ımmUlZ pjobîlvUıir Taksimde Tsktfcn jg} Iİİ kı>la>ınıld 4 S -ıcnıârt -tiV ¦-: ı .i-..m lıi- İfj M İabrikatU knal r.lilmeatrrîi-. Tel. E. O. IbOl W Tr.tliraat *û»'alle ve kcmilİ itina^ite. yapdır. __Ş! İİİpiilıpiaıa'P^'Bt'BipİF!*!!!* a!»ıaıı;ıı.uiı»-i»(piiia«.şı Smm Alman Kitaphanesİ BİRAHANE VE LOKANTASI ı:. . ı ıı ıı.: .ı i,...: .ı ı -. -ı. \.ı ıcmou kargııında İ BUGÜN YENİ AÇILDI J beıoeiDnda ta nerJlı ve en kibar birahane ve lokaniadır X ASRİ ŞIK ORKESTRASININ djy iıtirakile ruhnevaı parçaların teıcnnUmatı aralında bos bir vakit geçirmek İ*tiyeni 4* ., i¦ I.. r! tavsiye olunur. *¦¦¦¦¦¦¦**¦»»¦ Daima ta» ve nefia meşrubat ¦ KARON Haydar Rıfat Ltapn 1 Miraı mCst'Idc' Bi ¦ ! ili

1. -. İni Kir ikbal ku Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem __Türkçe oku. Türkçe yaz Cıâm)e ve BnBnM usalünde yatım) ve raıip ii.iiul.t- ba-.İmiş. Mıeılt cdlmU| ilk kıtın kitabad f'unoiBtııLi. BU>j> »Banilerde ınüm en yaıu ve Umu bir senide pek rû»I Ulcn laralııtdan ilk ntekleplere kabul IrjruykiT. Buliın İlk kır*all«re ttMîa ı l«.ıAl dn yapılır. Iıutln kl'apeılarda Altınyıldız Mensucat Türk Anonim şirketinden: Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: I ¦ - ¦ n ı: - ' - .. rr . -: (ilüiljl ı k-ı ı: ıl ıı 1 _ - 11,¦. r . ı ;i " ¦ I n tex.il kılınmi) nlan ve 30 ikinci lesrin 310 tarihli kanun huktlmlerine gûte incili in eota Fdcmcnk tabiiyetti ve İki «IU «İli bin tilorla ıcrraayeli | Maijapi Motorgip Pendreht ) şirketinin vekalete verilen evrakı tetkik edilerek muvatık görülmüştür. Bu evrak arasındaki i vekaletnameye gore jirkeı namına yapacağı İyierdeo vc mjomclelerden dnfacak davalorıla bul un mahkemelerde müddei. ı-ı.> ¦ dvaaleyb vc ucüncu jahı* sıtutlarite Iı - - r- bulunmak Uıere nlunan umumi vekil Madam ( Edith Blaİr > dir. ı-. mcıktlr kanunun yedin.*) maddclnc levitkan ilan olunur. \1ii-l Sıhhat vc İçtimaî Muavenet Vekâletinden; istanbul nafıa fen mektebi mubayaat komisyonundan: Maarif müdürlüğünden; nle ıiLiİ*lafu ııl.l.rl.l-.p^-. ilin ulunur. Mıılıasebei hususiye JV1 üdiriyeti nden: Elbise Münakaşası: Sen. Iuk> i,:n, pccuıı Millet , PAZARTESİ 5 1 NAİM VAPURLARI izmir Postası Serî. m- ve munuuam olan ADNAN 4 üncü pazartesi Ö Gümrükler umum rnüdürİugun 1 Mcmuıini muhatara i>.« yapıırıl^eı olan 22 letrlnİrvvrl ''-J n'u.....! . .an evuf dabUûınfi Ickliflrıiııi «rdctmrJİ nıfiıMeile Unİ! edafaniıBr. Marmara üssübahrî kumandanlığından: AVVAUK !.:¦.:[.: POSTASI TAYYARI vapuru 3 "S' PAZAR Türk - Amerikan ve Ticari şirketi Hayrı İj v« Şürekası Amerikan F.kspor La* purlanndan ExECUTİVE iŞoseyol inşası: Maarif vekâleti l'revetıloriuıu Müdiriveliıulen: adBklB I ııd.ın koı nnk r,ndil«ln«r Ulu t ak alındı yrul la naat usa İlanınla birini i ilnlr-ı ıırılnıai. iıuıa 1" run ına bedel Ilı taliki uhininde wlaı> ihalel kal'Deniz satmalına Mulıaselıci hususiye _ Komİ?^^!!^îi:i^:' Müdirivetinden: ı ^^&s^S^t'S^^tZ^<^ ı" ^* ALTINCI GENE — N" 1970 CUMARTESİ 2 TEŞRİNİSANİ 1929 •U10\i; ŞLRAITİ ırr İTurkle içlııİHarı; İçi* M«)*tİ j 1409 Kr. j 2709 Kr! aylımı ; 75» Kr 400 Kr. 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR f b.,mul.a.rrr! YUNUS NAOİ j

İdarehanesi ; Düyunuunıumlye I karşılında dalrel mahsuba t Telgraf: İManbul Cumhuriyet- | P sta kulum : N" 24» Telefon: uİlSÛ I Cumhuri H i; R 0 [ N SADAHLARI ÇIKAR. SİYASİ TÜRK CA/ki Büyük Millet Meclîsi DünAPıldı Gazi Hz. nin nutukları Zeplin'le seyahat Sofya üzerinde 15-20 dakika kadar dolaştık Bulgar tayyarecileri daha Sofyaya gelmeden etrafımızda dolasmıya başlamışlardı fitilin: 25 tepin tctıecf 919 i Pr*ekM ¦aıUdedlIUn vr VI İta Buli...ı'... ı .¦..,.„, - -1. .1 .. >. ı antları I "Toplanışımız bizim için yeni bir hayat ve gayret kaynağıdır „ ' Cumhuriyetin kara, deniz ve hava kuvvetleri her hususta takdir ve itimadınıza lâyikt ir!„ " Haricî siyasetimiz bilhassa sulh fikrine müstenittir. Beynelmilel sulh havasının mahfu ziyeti için, Türk Cumhuriyeti, iktidarı dahilinde her hangi bir hizmetten geri kalmıyaca ktır „ Milletmektepleri açıldı Hatkokuyupyazmayı bîr an evvel öğrenmek için mekteplere adeta tehacüm ediyor! Bu münasebetle mekteplerde tezahürat yapılmış, ve sınıflar bayraklarla tezyin edilmiştir ıd IV. 1.1.]Mı bîr dr - -ı -.,ı. ya «bar lunlunua en.mi;, ttatuıoyar. -.a tndr (Miıorde. Butta* l.i'.jrıln fcafaraal kaildi- Mı çak marlMkrt malıkları halar bkrlm barabarımitd.. «Ulyetmr. Denek kl •lar'allarl ffraUn'nlnMıulcn «J. fada İdi. Ata» turna »akabil Mı dr miktarıma! kir talanda ol ar. »alo Dun atnceraanrlnaan bu kO«U ¦nacaCnUn balla bira i ar ıj arak '.,„¦-.— -iliyor d ak! bu trkUlerlndr la.yarrnın Zrplın Ur rc.al.Mi rr- ¦ ¦ r, . l..ı. ¦ A.ğiUh. İl Uıyarrae kayar ulunla vr yataklı Ur U bat ıc IrkcıumUIai Ut c Morart peyda td*. ıı.ı inin kıd dr ¦ .. 1 ¦. .1 Datuiyr'nln Do-SL nln İt» Hfl ¦¦llaalrtlualJI -v-«ek« %\ı< 1 un bn kıyİd» kk)l ... • 1. İti — dedi. Mjle Mı lajyarr e . ..1 ..r'. kavle b<r teler raptı Acır ya»"lı m- I lıı ¦ . 1 I. - I .. I • -I . da tılpı.r-ı. 1 -. ..n 1. 1 „.ı-. . - vı. -ı-ı .... 'i . İm Ifko lırll.ı ınrt dk U -,.r ta(i .-. . | 1 . ı.dli.rl.rin nblrti arttydf. Bu .idili bir mjlııurAnkara 1 (A.A.)— Türkiya Büyük Millet Mtcli.inin Üçüncü içti-ma m mu buttun me rai imle açıleİticumhuı 11..,. !:. ,.„ -»enelik nutuklarını dinlemek İçin kadın ve erkek büyük bir Mm) kil bi Sefirler ve Şetaretler erkânı, demir lücaaaı lotaları dolduruyordu. Saat 15 te Reitvekili Hatan 8. (Trabıon) Uıalından yoklama yapılımı , bunu mÜtckİ» Reİticumhur (i.ı.. V..., Kemal Ha. alkı.lar aratında salonu laf nl buyurarak riyntrl makamını iıg al 1(1 n ve büyük bir dikkat ve alaka İle dinlenen atideki nutukla Metlin küıat buyurmutla r-dır: ¦ Büyük Millet Ilı ı liıilıii muti-tareen azaıı, üçüncü Büyük Millet Meclitinin . üçüncü içtima ıcnctiai açıyorum. Büyük Millet Metliıinm Ankara muhabirimizin kuşat merasimine ait intibaları Ankara 1 (Telefonla)— Bütün taat üçte Meclitin atılacağı malûm olduğundan herke» Meditr ve ra lunduğu meydanlara dotmuftu. '.!...;. daha ıaal birde hıncahınç doldu. Cari H*. nin yanındak i loc Frnıı.ıt. Rut Sefirleri ıda İngiliz, ¦aat iki buçukta atbıtlar araunı Meclİıe dahil oldular.

Uçe bet hala meb'ukl.'U dav zili ...ılr,-...... bati.......1,. Saat la Üçte Rai» Vekillerindim Haatn I riyaset kürtü.üne efldi . yoklan yapıldı ve nitabi nizaminin cut olduğu Bir bir Cari Hı. !d.. mam nn dakika türdü ve ütü yirmi Geçe nihayet buldu. Cazı Ht. talondan çıkarlarken bâlâ mut e İki »lanı yordu. Müteakiben tekrar Re it vekillerinden Hata» B. rİyatel kürıütüne geldi ve divanı riyaset intî FrugiHanty-P'Mı:. Reı.liğc 268 ¦, ,1- re ittifakla . Kâtım I'.. H*. intihap olundular. KfljHU P*. İli. küraiye gelerek I -i.ı hitabeyi irat buyurdular: t a— ttahtoem ıı »¦. Beni bu İçtima leno.i için de ri-» İntihap etmek tore'ifa hah¦ itimi.1.' ;.L.(|. n/ii'iri: itimat ve (e-0dtefine ftgek/ıü' rdtrim. ı Sitin ı'ıı..ıJıfi:ın devamı Ae-- nim İtin en yıiamlı mazhaıtyctti: ¦ ioihk </,( bono lunttüp tdc.. van. ? erıhananan çıkan hanımlar ı - .-..ı •¦ ko-|na ı-ı. tınınara takalnt rdilmitirrdir. kl Moltrte kalk tier^n aror. denatırl*r Ara* bartlrrlol Millel mt kir pir- |bD»ol»r» vr MlmirrnJrre eorr İki ktı-Inr l|tlr>k rta ata ayntnuatı. ı l-Mirallır Et- I Bu nail* t» dtrtanctcr <A> re >Ba .kaamdan lllka- namlle Ibl «nata tclrlk rdllmakudlr, durallardın katat mili «al kufl>rt ......r.r.---ı-ınc ailndrabrrt 1 ıt. • • uaıh ıtaro tene yeni iı ı. rı.-ri edrrek btjdatu-I OCTrnlf «ahad-lnam. ilanlara mika ı «ıaib im ™ ve I taater. .C. muhat devam edretk hal t (roklır ve >l.ı... 1. İlk ı«ı,-.ı- al( BuUmut .nilrrrtnr, uı .ı-- - -Mrr.ı. Buıılaı U carı İptidai ma' tamalı nmumlrrrr ».ıhla <4*..Hardır. lavrllndt Neden ? Pıınıhurİyet Havramı cUrıO • ... ... ¦. . - ,, ..... i,, Ulan* buldaki ecnebi ta «külli*eı mekıepleıiıuiro Mr tek talebe yoklu. Haydi, «nebi aneklcplet.-ıl leıahllıaı yoktu, dj um; III n İm. Bu da dcfil ya neyse, 0yk- knbııl cdeliml Fakat Ba .-. ...--ıı ravktcplerİBde binlerle lOrk taltbe vardır, tkalllyel mıktcplerınla braıcn bOıUıı m-lebeti i*e TUrblye cumhlrtycıl lab'ai ladıkotından dc ir? Qnltr Türk vatandaşı ve Türk :uUd Vat Güzeller Yeni güzellik müsabakamıza iştirak ediniz! Bu seneki kraliçe Beynelmilel müsabakaya da iştirak edebilecektir bb S oı 11 TUfkive GuıelliV tLhabı için 15 W»-.... .l.aL- . mtı >ııınıı ve taraiti diln. hamıada ne»rı-t n beyI mütabtkaya İalu-akİ dd »lunmuılur. Mütabaka («t — 2 f\y!n>urıi |0."J----Abıhayat "ın sörıu Mis Evlin sofanın arkasına doğru bir kaç adım atar atmaz karşısında bir kapı açıldı; elinde b nses Nara göründü.. — % fi. ıı--- >l< büyük bil od aı knlra'ı IHI ıivtt

Tabaıı Uı ardıı f Şehir ve V.linin p-îh î'kVI rH>«T/d1İM- tu o ¦ioııınüıı tB) kaynara* Mı Şehirde yeni ingacl Alman grubu pek yakında projelerini Şehre-manetine gönderecek Şehremaneti ile Alman grubu ¦n«aranlı M. lidaan araıırxLt im'alanan «tatlara f Ore ıı.l-l ae-ı ınaaat için hatırlı*•(>£¦ ı.rı.(1-ı. 11 bun bîr tutıddet içınd ebr inine grin dereceli tır rın i. mil. ı- aatılecek »mır ürer ne nurni muaakataya katacaktır. Mık-mle Cemiyeti belediyeye ¦eri kıtali Ur. Sirkat tiyatro, had. dnğirraaea. fınn gibi .'-¦¦ılı iki buçuk nenede iUii.il .-il.-, -l.iıı. indiktin bedeli inteat '¦ II fctetı ta ata hatıl «-j la< >,L kardan lakıitle ftdettatektrr . Tıyalra kın kujı ııinp edecektir. • ¦<••¦ binalının dal katı n-¦akkaten Kuatervatımra tarım rdilecekliı. Alt kalında ita nır) b tır. İktarolar en atarı 40 tane »İntak ortalında dreıı au>u ile de-idurul mut bıjvûk havut lıu i «nacaktır Su' 'ilence açuı yapılar Uı . olan bu ha"ur methur aLıdoa havii/liii» ıınıı-ılı.lı nlacaklır — ııana ı aaaa^apt'mtaaaa»»» DOgru tt«<)iı mtıV ı Aceîe .11 Yumurla İhracatı Mernîtîkfitimizrifi vu i.IIB lalarına (IMyul- >aqı« ¦¦•>¦¦• i. —— ~aan lıltıı adanın artaun* ıılıll rıkl ı milin .a »İm baUırarria 'Iraman batandı llı-aıun tıerlndebl ı Kunt, lirada tu'duktan nlatB nalı ¦.lana Ivtat aiduaUlu.ua lonrB ı,OÖUUın, u, (Haata da ' """T^**-* **"**" "" »nruaata» a*m..mı Mir haıtnna tadat | Yapılacak hal iae rnddeler . t. atatartatmakaı »alama «rauı «naran BM(aItfa yatanı atraı envl l.adaUnl mr yıl unlan ibtiva etmek Ütere '*** atıatiıı aVraaeda- „,„. ııiipııı ı^dttta t. ••»«•m 30 bin metre murıbbaında hır it ...» tan. w., »t ¦¦»¦— »- ^ _.»nt>»* ^ aa*»p «-> . ba„ .yy^l edrerb .. aar-avie m Gmn, ,„ t a. .ata- ..m. an a*,.™ sm, aadaa rai Odla iiaaadma İta- I «£©»1 lfl" BŞ.«?H Ki— — t. —İN. kattya aner- ..- ^ ...... rtMl. £„*ar t-orıdafını lofcdl •" ¦ tarmaa «İM bir adın Kurlu ««»İl* daıt mOdUılut" .aınlatıuın koloıcı Kt* k.p.,!, dattjt.1 Itfamatmı t. u,,,,^,. ^ „ „,,„, „,„„ K„ ,,ul ,IlUU, ...ar | .it mi s'İr • iri» «ecirm». a.ıbtv. Mb> Utla. ¦*>¦ ffjl ,mt««lı: hk tu ı ika imadan Hata teatu kırmılıâina atara bir l*c }lwrtre. (U>, ruuteklllrdt ki •İmlim taadya kidir bablA lta atara d«aıı»a wfcMwrt bab Caıkoderaııa*. hiluaaaak bıeıg KaHtlnaa ItlB k».ı u BoUylJnlly„-u .IH har İki adtra .M. __r,rı« h.ı* -H.ut.1 u-tı- ı-a«,CU,HJ' °™ »n.n uHrmdrbı ¦ i-tama . .n.n. artaamdan « ..ı« «^¦-«"^ U)ta ,u.,t kap... -a*m *tt>: eaa [-.... »tanın du.attaama «fet — »"«¦- aSVitb, yan ka.anh. bt. ,-rd- bu, »»„ „.a. .adda kMhBa(lui„ ^.rH-İMI bBe unD,«r.n rtıkîHirned- _ fcatlmta lalau kalıııru llıremakl-n Aran bir ı nu ıı d. bu :< Amerikalı ı rDarc aldııu ıv«' ınataa. ' Ital ıı ıl ı ıı ha kapının -ilâ kamili Uı laı'.n .ı.lı ııl İdi laa ka (tareTi taaal aa> rrrda t—in taUatratıtıı (Ut haki! Uu u pak ..mn a kaakn a. tHada bar | — *—'- ıitıanr. (iklı Hat darra batla m. \ - -\ ¦¦¦¦ Ur ima adam bı dkfcTda. ¦!»¦¦!ı karaalafı atana* dama matı Tfaur iaramkea t

- .kU-araamm Dtyr N^r. Pırla \ ¦ miti tlent ka. brle bu kıttın »e«i I H.. Saobı bırııûnl ın -alına batındı KnıJI-kuııya kadar erilini ı rretmrt Saranuj İkidnaunu bilmnllal Kin «do.. ta* - m .... t.ı-ı.ı hatammâmaı dair- -r nu.ıiıf am dalrrarr: kan. aram aaaataa. takatu ( ı. —.iı ı..-. ıda-mn karnini aa n lıbdMıılatla Me.nıri bckJttt-Je kok kormmrm Hu ¦ a-dın uaaaı.a. tcbarmanatl .İriliri ar'-aiıra. aak târndrlı rıhtkutt lahana ı 1ÜIU-. ı dükkânlarında ne atisi (rbıruunrll pı.ı.mı dUkkâulalında lo-aıırklı ılUıa ıdllanalııl leralar karar >*rn.ıi... (İM m.ı ...ı..... brr aahM kaplana akar m Ut ıatanma->m ¦¦kal Okmı.1 at> CaUra'a mat—kalaaav npdua laatj»; kalka Maadnr kadar I Ma Un jaM I ptraam aai -tmıal •daUid aala«ıhBM Iı--:ıl cıIUUlllıır {«• k 1.1... tU vaau» nır 3 D|ı oılbaata l-n K«aM lkll~adl i Z kUyîrdt atel» Itt şeytan bari' | I *¦>; diyorut. , Doffru değil rai ? Küs uf hadisesi Dün öğleyin güneş tutuldu Hbau* Mı W Uı Nihat haldır-ı*.: wam elti Dun tuna* tutulraua i» el dne> bıııılı-nl. bakıldığı /.ınııın kütuf, ı Giitel rak etraittl ,ha Gûıetlî İmeden evv raıt mı yına lalcrar edeceğia. Bu-1 gön bîr lıınııı [treleıının '..> V italik tautababakBiı kakkmdakı " bâr yatılına dmadıyoruı «amtr^oSmtna *«a>»Wa 6t* Frma-ata d t yer T GıUcllib anuta baka raıa hakkında Pariıte çıkan "Coradiaa - ¦.. Iv.nıııı ı...m'mi m eletina .11 m -luni.il ı . rıvnr ¦ 1929 aenıLavde -Mit Avrupaa- |) aitilik bir n taç .r.atakayet baları ||>a L-.tlrll bty nelmıltl m ut. bakaya Tiârkı.r Han-«dır t i-Sr-k erknmamıaU Bu i*^l-,M,ltmrm matı latım etlen nı tetttur | bar boakakı U.hıl nrlryordu. Kendinin •rıayetUa kurtaran Türk kadınının iktitap ettiği vati haklar kamamda, milliyalparveı TUrkışı -ı .cmrınıılc! Cütellık babaıiHİı bir Kralke mtibap ı-t-¦»eklmtmdetıayn (detatk kabul(¦*-«t»"-. edtietnetdı. Bu makaa -)!¦¦ arrlaatana katta rasımiaı bir raarvkî abur rl- • yanalında a matı rtuıhtamal nlaıt Târk hı ram nin (Uıellifi hakkında aaapyakar.-.; ferıbt Te»l v .ıııımek ve atarlardan bari hakkı ı k kadınının taraiti kllnikiye.H «engin bir illerinde bir yük teakil etimi olan i bir veaîle t aa'aaev) huralrlrriıı ifSât etlıjıııı men uıırııı cıLaı.a ıla» rlanet: için eldi edil-1 —E»l< un. mit bir İntan kaçırmak uiınrk ' luomedım. I i teklif Bu muaabakaya predavıt tyniJlıan ve dat» lamanda . Turk kadınının . eıkı .Bunun tebe İdareler lım boyunduruğun- imutıablıe'-a* dan bendini IrurlarabildİHİm ve -Aırupadakı rkMnaaraUruauı .., . Km. İade ı<llı|l iarbe.tulcn îatil,J* I ne divor? adet ak bir hakle LvotondVC ana — Vaidc bu hu.u.ı. .l'an tcreddâV edenle- ' ya*. Be aut ta iabal ın. adat ve aMakıa t o- m .-. da l krmaixiaail.il ııtıtad- etmeği ifa- I Anr.- ra h-n mal ¦ ıntrk demtk idi. 'ladi(iml-ır Butun bu tebeplrrdvn baılra , 1 c-wm emekti 1. - ı ki. t..,..11,L mtUnbabatıl 'llıi-'ml Iduğundao. bu mûtaba-1 tibi ancak huuııi teaeb-ı (m' netİceıinde kabil olacaktır. Bu ] tatef maruf meb'u» vc gaıetecî Yun mi Kadı Baya roiiy ester oldu. İtte bu ir. '¦"¦¦ı motaiti ta-,.-ı.;. Türkiye bir Güıcllik Kra-liçetiıte maliktir. Bu da Itta

erbabile gazeteci w ınUte(ekkirlrrindı-n mürekkep el|UBCf rrj ı'üıde 7-leke hı lıı.lrnılmfdr .ı ¦ ı . ¦ i. ı rağmen tîyaıi cihetten [ayel vthim tatîr ve neticeler hail elrniftir. Bu mi k vrup.ı-ıın ahvali siyatîyvaiae pek iena eıir etli. Makdııtm:! - ,-. ¦'^j. ¦ ¦ tati cet i olarak An;lr> - Sakana ııJllıil-finıı bir '; ph~ tetkil ede-ek dttnyaya hâkim olm ağa hı--.r!nıi":..¦ kartı Franta ila talya birletmegi dü.;..ınıl'iiı.-. 1 tir »ırada Brüktrl -»ı ctlıi ,-.ıil,.ı.ıı. vu İki arada ton lerecede bir toıiuklıtk peyda etnıalır. İtalya matbuatı tui katt c-bbj- .'jr.de bulunan tahtın 'akliyle Frnnaada buhınuugunıı re o memleket tok i t ati u t ateyfa-an mulletili'rden bulunduûunu reatlı> İltîbat ederek r'rnnpaya »on derecede (.ddf lle hücum edî-Korlar ve F . ¦ ¦ -1 aleyhlarlannın Fran-adas yüz *e burada yuva luldukiarını i a ederek İtalya-taki mevcut reîünin aleyhiua ya•ıi"'ı .-¦•! !¦¦ --Iı-ı uı.ll b|İmleıinden Franaayı mct'ul addedt* loelaı. Hatta batı İtalyan garete-en harpten dem vuruyorl ar. Moteli ı,:,|.. ... . |;aaetaai diyor kiı «Fransa bu zibi ıui katt v* fcaal tetebbutlerınin vuku bul-m. .-¦.»¦-¦ - dair teminat vermekten imtina edecek olur ite bu harekelin harp itlemoktetı batka bîr 111 i'-ı • ¦ o lama t-n Italvaa gnaoteleriniu taiki infial ile bu kadar ileri gittiklerine ba karnk Fran ta ile İtalya aratında harp çıkacağı iddia oturutoıar. Bnyle bir teye ihtimal yoktur. Yalnır bu tiddelli münakaşalar Franıa ile ttalyanın. Londra kon-ferantmda mevruu babıotar-tk taht e (bahirle t i tı ilgatı t>> tıafü harp ı;rını İn.: ıı ıı tahdidi gibi mct'clclcrde bu n mtn-faitleri nıüi[n.- ojınatına rag-man bir çok tîyatî meı'elrlarılrn dolayı aralan ton der OİduEunu bir daha İtbat etmı.lır. _Muharrem Fayı! Ankara muhabirimizin kuşat merasimi intibaları (M'ıVn -'...--.¦ nıabalı: Müteakiben Nııreitin Ali, Hakan ve Refik B. 1er hitabet kûrtü-¦üne çıkarak re i »vekilliğine rından dolayı Irtekkur eltiler. Bundan tunra idare heyetine Necip Ali, Şukru (Biga), Fatih Rıfkı ve iv. i. ¦¦ ¦.. Ruten Ette * ve Atım t Yotgat I. Havdar Rıiftû. ¦maşam ,ın.j, Katım Pt- Ht. le Darültû-:a a un Emini Netet Ömer B. bulunuyorlardı. ¦ Ikıa.''-¦'-' ..-.".''ı:..1' de tiaitn - ıjaııratife dinlenildi ¦«•tl K'......ın111.. | Ir.. nin dün B. M. dr M. de irat buyurdukları nuluk, üukiaı *ebı ¦¦!>::¦ de leltîı makineli Irn ve- olanlar Uraf iUni>lir. . ı u I 5e& aramra kanımı» olmakla ıHtj'ı. ' beraber- nutku takıp etmek mümkün -_• i 11 ¦. cikalı bir di) tabibi İl HI- laLikl M. J. Oprllr «h-mlıtlr. Mımılleyb demlilli'ln yok milleLUnâin 11" t»/ ' ¦ ı.ı.ıi'TiT.- ı ceJccek " ..ı.......¦. I ıı,,.ı. kuııanıiHtr yli) atak lir 'şehrlmhıe bir vuk .eyj"'ı ; ınuiur .1- irrrktte Bn meyavdı ad ırııılk. Huni'Hk. Tnııu 'vbalınıır , O.ırlk ıınurlan>l' Iı"-»• Tl SON TELGRAFLAR Buhran devam ediyor şimdide M. Tardiyö kabineyi teşkil edecek M Tardiyö M- BrlyanU. görüşmüş va kabine hakkında -en.hainden müzaheret vadi a!mtşır Maaş Bugün başlıyor nuıvaırnd umumiye 1 KıiMi'.ıv.-rfı-n maa) alan aıe -m urlara hlkgttıı Teşrinisani i irinin tediyesine başla-nacıktır.

c Zeplia'ls seyahat Al— KnMctambur m. j bjIiiicui m '11 110 lı ı •ararındı İrini». »M., en". kubul cıoUı re isd>ii ı ,ai ınnaiyi k. «LU[ur memur e^lemlt vir »ad «nah ¦ ¦m rı.i'"1'"'!. *famtll"n. Bin- mt fTImm™ ervrl M H«-ı-..... alıaeart ıtaalttıı X Buamanteria haaıa .........I. .. tarfı naaar edeıe*"! muh.ıhl ¦ddrdilnıek tadar M DaUdlrı "İr. KlrauııUI kalaaıaaiL ılımınla a traaaaa ->—- •**> dul.11 nala *> bar» ima» elim haaann 1 ana• »'mui. attl aıUr Hark... t...hal «an)* «r-aad-*b>riaia ıraJII r.unrrl ifan c— tmtmeııeılır W n.radUr i Re ram ln—ın—a. Haa . ta ıa.uıi taretine şı İni ukala aaajk 111*1 (•kararana. M—. 1.1 kari. 1 uı cm- - Betan im» -11—1 . — .1.- uMneır Pılı ¦¦«¦ ınl'aı ¦ ıı la inal eOaıt leti a»u alacaktır. I (.V A.) — Ut. 11nKaâ ¦-,-lııır II İlki, elaai. a ¦ndııın* maaırual ea ffıtyaııı'— anaatufaerreı km umu ılı ¦ . M 'oytmı-tır •fevestt^mn mühim bir makalesi Bubimi Türkiyede eski devre dönmek ist iv en kimse kalmamıştık aTMHkkıır1])a1 MıkûrtMli çok kısa bir lamanda Türki -yede btlyM ve muvaffakiyetli işler garmü Mata 1 «a. Jl IA.A.I ı..*,t, ya gaıoteıı i".,,-,. ¦ ı ....,1,,,-,vl-ı, nın altıncı rıl donumun»- takara ¦*> tı(> makalede derlet 1 ilah-linin tahakkuku i(iıı Tirriıvr linini dan yapılan mücadelenin - »1. • talhalannı kay utan anara diye U: «Tir krrr- Crartuanr i yer in* Oa-¦aanfa ¦ p— ' --'-ây—1— mira. olraraaV railli. ıklıaadi baitan rubalardı* • ¦ nebi ter akkümü. millî unnyidkn nıl.l.r ıır.ıı -I , r-.'l .plı.l., bil utul kalmııtı. Cam huri yet hukıımetî kıta bir utmanda ziraatın umumî teviyeaîni yûkıeltmiı. a-¦ il- mt hır bütçe temin et Ran, fabrikalar, ianeyi ,-,i- ı ¦ tetit etmirtır-" Izveitıra. bugün Türkiyede eaki devre datvebirmek ümidini bealifen leb hir kiai bouutidİDİ Maliyen tek hir kİ*İ bu-"I ¦ - -ı *nWd*-re>fc Tür* milli lıarekelme Sovyet Comhunret leeî ittihadının mûzahrrrtını ve Türk - Sovyet doıtUrğıntt* ¦ ...-l-ı-mişlir. Bia poik ¦¦..ı.,,ıı. r* ... .ıl >U . kı.ılııII. ı.ıı -1 'iıı 1 1 ;ıı,ı pcfc I, . ı . . .1 . ¦ 11 ; -1.1 ı ı -ı ¦ t i. ıı Buna İlanları anı. — Va - ıı- ¦ ¦ ı [.ir. demek!. RryMndra anlattı-* piri— Bak. naH »arkıi! KHıdr bulak* De di. — Onlar kalob* jetti. ırk Dedim. M ark Ukılir ı.tt.[im bn ~rkn I ¦ '¦ r ,1 , «¦> ,,lt| ,,. | .1'.,, . kaka kuıa«a eat kMıhrte Uttu '<<•• -ıı-' ı-.ı ¦ -ı ı. p. ıi. ıı........ ı : . kallanıtdıblm K.-ij flllas Bak arDi lılı I bedel İle lıalk;ı nalılıynr. ve bu larrtle .!ı.l.'.-' .-ı.ı i- .lıı. m- d* Iı. ..".¦< edltaal> ıdırtar. Halk Iili.hi.hi aldriı . ı. ¦in., mi,.;.,, .., .ı,,..sariana halka uıur ı ¦ :. ı lir -.m.. ......ı.n , baadatmın huiûn nurk mnurınnl o¦ti.,, tını ......r ı ™ rrvrl »al. a

•- h ,-. ,„, r^,. «.1 ı. . -,¦,,.„ Sa*.. r>*la> w.ı~v, t,xn.tdı. Ma. Viyana radyosunun bir zevksizliği 400 Sene evvel Viyananın fırtınalı günleri diye tertip edilen program ba ştan aşağı manasızlı ludur DreıJ- ' ¦ .' 1 :'rr?r-.-nı kavraiEiyacak ',«¦ ı'«in akşam Budapeşte'yi. Lan-|dar lathî düşünen intanlardır. dra'yı, Parıa'i. Roma'yı. va. din diklen anara Avrupa Kavdyo . .1 .. - .- lî'iım ,,.,,(.,n ,,.. gda gezdirdim. Vıyaua • «dy¦•• ııııaıı pma-mnaını akut k*n bıa> sok alakadaı eden tatarlarla karktlaatana: Wra-~*t Sla*nMa«e »o* 400 Jahren ¦ani: Vıraaa'nın 400 T,| rıve lkı ¦ ¦r'ınak g-unirıı U a um bit prıag-•aan.. Saal 21.30 do bat l.rtıoal. ronlrr hakkında Or. Le Notrak'ın rollerini, o deı rın vah olarından ilham alan ntuııki par-'.-•mı d «mu ' btım Ahnan krımıklerıne gnrr Trtrk ordu.u i00 vıl etrel t*arwirvvelin dokj Programı dinliyenlerin hepti a verrih 4,00 yıl evvrlk Cumhuriyet — 1 — lıtibdatUt idare olunan inaar. iar. nrakadairealı tak ipli 1 ıntVı ''-'-»i- kaglı»lirler ari\ dar k(. Stoklana ve Padişahların arat habal .İı— ı kiraları dereke..— . mu 1 Cene saklana ve Padı*aJılor,n d ımııılarıvle /iıruyrıı meşruti lıııkumelL-ı i> ¦ İm -ıııl-rı ancak kaaı kayıtlar ve tartlar allında. iki:., bıyrrtrllcnd irmek, hatla. 1 baarriy etleri nu malik bizmetkârlar bir -.ı-ı, ı^ı.ı bile tok güç, bîr dereceline çıkarabilirler Halbuki cumhuriyet idaretuıa maıkar olan miltetlar. ..,,.'.!. ne takip ve varlıkların a hâkim bir elendi mertrbeaini ihroı ederler. — 2 — Bİr miDetm ı.hnU .. kıarafe-lere ratiraal edk-n ..---'.- a milletin • Dw> un. 1 pj »rai j t ai c b-dir İn. BtûtUbhel n*..11. L ¦ ararlarken 400 yıl evvelki fana mllti bünyede yaptığı rararduvelerle iş gormrae ...l,..,-k. İki de, veaıka okumak, veıika ¦(etmek deliaİ müverrihler nın ur uyandıran bir şey olabilir, kat yeni bir devirde yaaryan in. şeydir. Etki kaunİklcrİn her hangi bir imli. ir- atfettiği udum bugün münakaşan elbet ta büyü zavksi (liktır. Sevİyeoi yük »ek ..!-.-.m sı. intanlaraı etki kroniklerin ihtiva ettikleri ş vler, bugün bile dovAnı eden hakikat tetirini yapabilir. Sulh kongreleri toplanırken, milletler yeni bir anlatmak n bı lan (abile beraber ödemeğe ve cııdiği muzır ve tahripkâr iıde yürümeğe m »e bur d urlar. Cumhuriyet İdareli, gelecek netlilere, maddî ve manevi varlıkta-n batka şeyler itler. Ha r tavan I" kemiren böyle yaralar btrakmı-. bodrum katında kim* 7"cn«ı gibi. dünkü Devlin ruhu da âıt parçalan vardır. Yol nöıte- ** vicdanında cehalet ve laaııup nler bu külü kâğıttan bulanl hararmrf urun bir rr>n-•gil. urın iıiıknnr-tını tczenlcr aittin actıgt kartrfiran olmağa y(rB Viyana radyoıunon bu acıklı rtrtmuı ¦ctiaaai yaralan da temic ¦r-km . bir tlıy. .-JU...I. yo tor. *'J>P kaeMltrtıalır. ¦ İni t böyle bncabları merar bek- — 3 — Cumhuriyet idarelinin mutlakbel netlilere bırakorıağı miraa «iroendıferler, yollar, rnamureler. aırr kanunlar, uoaâ ve iktâaadH ı.ıuı ..1-..İrrdır ki. cktigimil bal medeniyet fidanlannın bedejlarî-ni tere acve baı ödiyecr-iu. bta-mellerini aove tevo ba jııecejıı. meyvalarını da güke fiile nnratak-b*l neıH toplıyocaktır. 0 olara bclâl hImiii '.. — 4 — 1 ¦ ¦ tarihlerle din kitapları, bir vok azizlerin ilimlerini feragat ve farileto timsa l olmak ûacre kaydediyorlar. Fakat bit biliyoruz kî, cennet baygoıilc cehennem korlcuıu. bu feragat kahramanlarının hur un benliklerine hâkimdir. Cumhuriyet netli için bu

hlı*ariıkla lıtrıym dıaa-1 m baran akaat millet kalplerini Cidcn rarlırrkrn dr ol ab ika. A> ¦felurya ıh- L,.,•,.¦¦ 1. n lıarklıak a.ıiıda kın düşmanlık yaratnp H bir met'ele »oktur va ılımı 1 avam aı atında, bodrum la. m taık• darrarlan ara tirada kakaki ha. ıt .* ıın.t yolunu kay h* t ana k b.ık. a.ı.la.d »nlaran yapaeag. rehberlik kia rallherl iıa y markrr. B rtte bu deiil ki vah 'alan. ' yol açarak bir te-¦yaı rra kor tarafa yaymak Avuıtırr*akk4r «çira, rrrkr nntrrrKlarallı bir müverrih vı ¦almamak için l.-na bi mû vr orta zaman taaıanbu ila »a- >¦««* ki, hiç bir kıymet ifade et-1 nktr. kronikleri olcumu*™. Bu Boffünki Amıttrryo için 400 'nfu,f düşünceler mevru hahtola(ırları okuyanlar, ..ki kronikler T"l *"»edki muhatara hotırsl.nn. de Türkler hakkında neler yazıl, da- çok daha rr-earurıiyetlı feykrrl 11 "'"^ Hal w. olaeagmı pek fcoUv anlıv.b.- »ardar. Dünya harbinden aonraki i n «" ¦ *»* vatan... ktiuıdi vaıivel AvnaBınm cebeni İl.. harbind vahşilik k noktalına em. orta taman ^rnkmı»Ur k. 40ü yıl evnunu çocuk o- *bU" "Jeılu halâ meıgul olan, bude valnnurya'yı öyle ctddâ rıtaaykülkrr kar- *»: Eair »e reJİI bir vatan!Bütçe 930 biHçesinin ihtiva ettiği rakkarni ar Ankara t (\\> - a**-* «anVl HrcBU huıurH.- ıalv~od> k.k.r-,-ı l*M (.m.--m' -i-11- trıol elraı-Ur Hm. . mı. ....... . ¦ |'-r"— ılI.lM.ıM i'ı vr rarıdat .rlııım X:9)!tDtl lira Makdortaldıa avdeU '¦• İngiliz LUşvekiti Amerika 1: seyaMİMİen çok n'cn.fftliı-fur ¦ Ueafta ı 1* *J - .ı.>. . '_ JL Haa UoaaM. M. >a*aa> 11- |d, ırrpal'a remrryiır MımaPeya. «t Aaaorikiyı rtyarrlrta raaktat ™ alaa galinin tide edil m» va ı™ maa bir ratrkaltıt latıı ıtlı n i, 1 hııpünkı rulum ite ruh j-ülcr.u bunun bile ehemmiyetli bir haDuııvada çok buruk inkılâplar olmuştur. Fakat kendilinde» on tarak tea'it ettirmek ialiyen- ™. d«vmarrU.m - atttri. Jne olaıa lerin mevcut olduğuna intanın geliyor. Birbirine elundan milletler, dottlub duy-gala rını İnridrrck «eylerden kaçınmak .."--huriY-tindedır. Kovu ve bh- kia Mç bir millet içm minen kuvvet olamaz.Millet, lor manevi kudretlerini rainiz hadiselerden alabdırl rr. Biz Cumhuriyetti Türkler. Türk adı hııauıun-da çok haıuııadır. O ada k«™. r. ( lı:ı¦ ıı ıı .11 ı ıba ze-vktiz-1 teıinı butun . -nll«ıı baalı bir aratana »aldıran köpakiar «İht • uıraın.- uıuıi.-ıı bir milletim, et.analar* mavıu tao-kil edncak kıra hir ınııı aaıfın-da, bW laı >ı -.n pürhuı bu huıurnel alemini raradarifr dağıtmalını, ılı,, • t ar allan gofteiıni bağlıyan gaflrl va rrhalvt parde-tÜM do yırtıp atarak en medeaı bir idare elan Cumhurn -te.

yanı nura ve bayata ba raşmannı e ıha a '»' * - - rıı.- tar'Mnvırıılır a »an ram Bülgarilsanda zelzele Sofya I (A. AV> — Bu tabak aaerkraı J0D krlora-ntrr nvaıaledo olan bar harabati ara .ı.lı-.ntır. Zaıial voktur. batlı aıııaı . . ,ı-, n. ¦B..U.I . nuto ıt ı-ı.... ¦aa.ışa ı(.ıı ıı al yarı atan <T>l'lanlı — Al •arıtUrı, ı idildi. timinim ; -. - -.'. y.^ı, /. ... ı -ı ¦ 'T ı.-r.ı ı .¦ açttılt ı .i.. ı II ,lı ı-. .,¦ — lımır ' ¦ ı.Ir. i-. .. ı. . bati - -i" rın.. n Isndva ir laH ..¦.1 '....Ilı ,. lıl'llllı. ı dDkHUll.ll. b> l a halına™ a*au|ıâaıd> nutHİlrr Ba-I ırdl.e rriaoıd.ıı mUUtın., «iiibhIii. ''...¦: SelateiimitJr ntrit 1 — Caaılmıırl I. tramc l-arlı BatM ı .ıhı ralaıdaa. —lar-lhanrd* 1 ,ı„, ....... BU dr I?J| 'Mifitıı4rn İtibarın mil ¦ m*alep*<et •aKdlrtnarm-aal lul *iç bu Ha kabal cdUrnlvr 'klredıı »•tel ı n.ıı ... ııkyam .»al lk ij. .ı. . I.ıı oulıaJde takrir datul tıkıııla ıU halk m.... kuri taeki'.. ı kuıaı 11.i .¦ I burnkl' budaraıalaıdır. MU çok m ı-kirpi*rıl* arkrtlrnlar .ı.tılı.ıp |ıa.-<ıtır .ıl •reyi l-.1l rlmialrrdfr. '.i.1. rTcyrn r.-rr. WhmMM l'mamll taayrl ¦aatarmdan ırıhırı Kr Maarif .-....... •< lalrlrlll-^ 71 HİBİ ..--I ¦, ¦ r. ı.ıı,.ı-.l. . I I m.r-. .imdi fe.aır bulunmualarılır Vı» -.ı.ıı..,.. ıı da s,-. ....-m,. ... Ankaıada. Ankara I (fetrfıınİA) — ''pplrrı nırnıim ve boya* .•ılda Maarif Fmlnı rr >ldı Ireı .-..'..ıı., . ıı. . ..... >tı Bulada ledrl^ai» ;ll la. a t lir K. ¦ t111 A. " ..'... ı. 1 i.,. .... — ıı ,ik uıu-nıı-ıalllıri «a ¦ ... ı .. ...i.--, kuuaıdıı ve ameıamı. '.'¦h-rl ...i...-.: .....ı .. Uç ba akılım ıı ilmi ıtır. V alimli parlıa bir . ıı ıı... İral . ir .İli II i2f>"ı.(. Iıamr I . ıı........ — al ... ı.. lebinin mal kbtıdı »arlık .ur rıl t 0İ> -1v ı I nndım I ı».» 1 — l.rimru «rina. ¦a tıland anHannda bir la*pil Br-I tarpanı bulmn Jııma • ,',ıı i.,., tıan aman iarlau ab- ait aar mı laMbaita kabuaraı... ıııu anu >lmi*Ua. M-muMar. hu |ı -ı........ .ı.ı. . aaroral aw t l». danU «amakra beraatı bil m» ulam ıtnlı-ı hâlân dalilaınıı aaahrn.'ıMutana «.ııİrmekle**Ir^ Man* liintliadm oar mı gofibemV ¦ra »I <•*» — »*¦"¦ "«'U pr— kBBBB» «.ı.ıuı haınıııaıı lau.ıı.ı ır layaa>< abanyaratuıı bltetnaHUr. lond'aJa meyt'a bor tan ita M <»*> — Ut iu. btn InflIK . - .ı-ı.,ı »..,,. m-., don aıd-Ha tana. dBaıaa» ta mutum Bugünkü hava inilen malıl-aaal 1 da Jtü ¦* ı. ...illi ...m

atıla tire laıyia I* İr 1*7 İdi. MbBjtfi laahv-ran -arı. ar«-aU t yede S metrere ıılBatır Haram nr ı-cırı IJ aıaml El b> Kûlahyada iiiii.it.'- I ılı ..... — Mı. M aırkl.pl.rlnin ıcıtea.ı mrrulınl kinin o*' .„ halkın huninle r. ıı h,:i,.,»ı, "111-1 —k Iruhuratla yıpıldı rr Killi baıCta I Bulun ™««kr banr nutrhaııll eıe-hııa donatıldı. iırk. r -om —— Cuih nuriTel' ? Trı-irİjııi 112' Gazi Hz.nin nutukları 1 HİKÂYELERİ |________ Toplanışımız bizim için yeni bir hayat ve gayret kaynağıdır (Bitinci uMtfeı ¦¦ıhı» sil etlikleri sermaye 1B milyon tayan atroatını prrnıiplerımııe lirayı geçmektedir. Bu ve HaDk .. . löTllJ ille' karilini. <n •»>* İnanlı |l"*'*' I ¦hHtıi nu aUtaada ««tinim Hassas kadın! nç adam karsttındaki >ata Lâkin bir gün artık burama ge!-nandırıcı bir rtaıarla bakıyor . Bütün ¦' ¦ ¦¦¦¦ düşünceli) didii kî; Irrimi b ine anlattım . — Evvelâ tire tunu töyliyeyİm: jAman elendim onun o jamanki Sakın ola ki ölü alay etmeyi-I hal ini gürmrly dinil. Boynuma a-nir„ Olumun t-kntı yoktur. Son» İtildi.. Hün gür, hüngür ağladı, ok vahimdir. Dünyada no ile c|- Beni gol ynalnriyle temin elli eni rteniı eğlenin halta kadınla Ben ite ne yapacağımı şatırmıamı-..... >>"• «la*. Aaiılk mıMspl-f I Veremle mücadele Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine aza olumu i at »-: 'a*. Diğer tara İtan baıı vilâyetlerde hututi bütçelerdeki tediyenin İn-tiıamtıılığı görülüyor. Bu uti bütçelerin hayalden utnk hakiki adetlere, hakikî heaaplara ialinat ettrrilroe-aidi r. Hükümeti» bu huıutu murakabede bulundurman matlûptur. Meclitiniain an büyük ««eri o-lan Türk harfleri memleketin ır-mum hayatına tamamen tatbik o-l nmuttıır. İlk müıkülât milletin mefkür- kuvvati ve medeniyete olan muhabbeti tay etinde kolay yenılmiftir. Millet mektepleri normal tedri-tat haricinde kadın vf- erkek yüı binlerce vatandaşın nurla amaaına hiımet etli | alkışlar) Bu mekteplerin daha falla bir gayret ve şevkle idame edilm eli lâzımdır. Cumhuriyetin kara. denil ve Ilava kuvvetleri hee hutuıta kirmeni takdirinize vo itimadınıza lâyıktır (şiddetli alkulaı ı. Bunu tam ve kat'i kanaat la löyliyeb m. Milletin muhterem vcldlUri, Harîcîyede dürüıt ve açık olan siyasetimi* bilbaata tulh fikri e mü ite aittir <alki|Ur), Beynelmilel her hangi bir mct'elemiai lulh v.-.-ilalar ı ir h.ılletrot 11 aramak bilim menfaat ve zihniyetimize Viyan bir yoldur. Bu yol ha ricinde bir teklif karaltında kalmamak içindir ki emniyet premipine ve onun vatılalann a çok ehemmiyet veriyoruz. Beynelmilel »ulh bava-tının mahluıiyeti için Türkiye Cumhuriyeti i tidan dahilinde her hanıı bir hiımctten geri kaimi yac aktır. Aziz arkadaşlarım. Memleket iklitadiyatı bütün dikkat ve faalîyetimiıi billıau* ee*betmeklodir. Ziraatta, göçen ittibıal aencai, ' --. ' _iarda • - L': ı, ...j ziyade »arar oldu. Bununla beraber vasiyet il. te nelerin darlığına nitbetlo umum i y el le normale yaklaşmıştır denilebilir. Ziraî e-ııttitulerın bir an evvel vücude . -tirilmcaiııe t veriyoruz. Bu tene zirai kooperatif tı .U.ı .ı ¦ Di bağlanmış olman billıataa. memnu niye t oizi mucip oluyor. Bu kooperatifleri memleketin her tarafına u mil etmeği ziyade ill i' lam ediyoruz. Kcıalik çiftçiye a-raıi vermek de hükümetin mütemadiyen takip etmeti lâıımgc keyfiyettir, Çal «an Türk kı.y lûıüne iti iye bileceği kadar toprak temin etmek memleketin i hıa. lalını zenginleştirecek batlıca çarelerdendir. (alki(lar) Ticaret sahasında normal sera. itin tem ve lakviyrtİne devam n lunacak' Bir tene iar fında te fekkül eden Türk şirketlerinin BakfaaNı Imra kavdı

...i,. 'ı pak . .... .i- İş kanunu, yani maden kanunu, nrman kanılını bunların beşlıcnlarıdır. Muhterem rlaııdıtn. Buyub Millet Metilimde ıon be-yanalımııdan bugüne kadar «e-çan bir tene tartında vatanda ye ıı.l. n 445 ı. demiryolu doaenmıttıe. Bu ıenr,e batlar da yeniden 500 bdorravtre deaenıleeeğı rratıkarrvrdu (allıiftar I Er.urum hattına ait feausi vo ıh ran ameliyat hararetle devam etır'ki" ¦ | Meri,n Adana demiryolu devlet demiryolları i t İr ime tine ilhak e-dilmıştir. 1 Kanaat ve itimat verrn bu tade rakamlar ve hadıtrlrrlr beraber un. .1. ..m ki yeni açılan demir-yollarının ilk tenrlerı için rarurİ ' olan İşletme açıkları halde umum Iflatanl kendi kendini idare etmektedir. Yol vergili baıtlalının I - maman •Ida rdılmeai ehammiyatle lakîp otu um ak lâzımdır Su ı.l-rının İnkıta!. etütleri kanata başlan (Kındadır. İktıtadiyabaıızıa ana tedbirlerinden olan ta iflası um ıtl .dinimin l.nnı kabiliyet v* kıad/etı çok tag u ndmak iâaaatd.r Mukendıı ve (en memuru ror'atle vo daha çok adet »e ehliyette yelıılırmeh i eni tedbırlrr almak kap eder. I Malıyemiı, çetin bir teraryi ! muvaffakiyetle (açirmektedir. [ Harici borçların tediyesi, Anadolu hatlı İnkıillerioin ödenmesi ve le dul kanununun tatbiki mu Iı bünyenin sağlamlığı ve büt-. ı rı.ı.'.-ı hakiki ve hrınpl inde başarılmaktadır, (alkışlar) Seneler d enberi mali takada devaaa eden ttlaha t Ut se-nekı faaliyet imiıdr .1. .. m raev-İUİıs lıuiaâaktır. t' ,. t!ı memul lar ücretler nımı yem mü. gayede ve ........ kanunu bu cümledendir Büyük Meçine lak damı raokatr rer olaa aakerı ve tivil takatti ka-| Dununun ebenımıyrlı Öreri bılhaııa dtkkatınıiı relbrtmek it .»erim 1 Drılrt bankannın inL ılım Jair kanuıı da Buluk Mrclıte takdim .illi ..... ¦ . I . ı Aıir arkadaflarım, Semereli itlerle geçen faaliyet kenelerindin bııi daha mübim ııtcvıula bekliyor. Sizin için buruk muvaffak i vt dilerim. ılı i» ılUlycIname aldık Türk Bayilere mini l»yrl mimlim bayi Mi kuıuu verildi* kuruıa vrıdl«lnür: re mahallin' (ıındeııl-n »MI lakal im lira kıyma! lıkdU rlüer Malla aın itirazı atrrlnt Iklnrl drfa yapılan keşifle «ek dan kıvrr»! wrdUrı. Dara h..'... .1. iki trtMdar. aVo kar .,rı.i.im ıkıaHıkiai ae—mdıkaal mı ararda urKinaı Mm mamlıt a raahkaraajt elU drla •lltun rı.v.nın. ta kadar baall Mı Işın 1 m n« ¦ ¦. .1 . nomudar Ve ne l«bn mahkemece i km cî ktalt kaaul tdllmlt I- blrlnabıl n«bın'»ı kınkılmıılıı Hu kıpla mıılıl'¦ rem Adli>r ırklllm!"" lııuıı dikkatini cHaedrHnt. Iloraaala Kuyluk u Kılımatla koyar>ıl-n tatull.h afra Mahmut Daktilo ifl ittiyor Oiu pjpaatda uta-n ma bu» Inıaıtta BfitaM • —ı W» ıııaılı. •n Bartadı ut !*• -ıhamah «m d-fc-Clo bl ınyemeı tl>kl>n rnlHln kıı <ııl»ıt,lı f M uma mm adrrılrrlnl bıldlrmrlrrl mrnııdar. Hoş. o da beoi tevİyor ya!-Buna iki kere iki dört eder nıbı emindim. Hiç au götürür yeri >ı ¦ a kat ne kadar olıa erkeklik, gene onu kııkanmadan yapa-mıy ordum. Ne yapayım... Siz oltanız ne yapanımı?... Etrafında ? kadar grnç adamlar vardı kî... hele Fik . Hele Fikret... Bu, genç. kibar güzel bir çocuktu... Ama gelgeldim bana, bu çocuğu görünce domuz görmüş gibi um... Siz de oltamı, eğer karınızla bflylc genç bir erkek mütemadiyen konuıur, muttatıl dant edeeae elbette linirlenirıiniıl İmkâ ok

bejim linirlenİMiniz?.. Fakat belâya bok ki o kadar kukanç görünmek le ittemiyor-dum. Na yapayım karı milleti hemen ş rı verir. ¦im ve tavana atılı baldıml. Kı-I ıı m kapının tokmağını çevirdi Kapıyı açtı . İçeri girdi.. tavanla temin aratında bocalıyordum. Fakat heyecandan da patlıyor ve kendimi zor tutuy ordum. Birden lıır- barım aah*ı bir revkle bant baklıtını la-krttım Sonra__ Sonra diaarı çıktı . Ilı -m de-dî ki: — I ıkı.l ' -en,o odana fCİiyorumî Kotam dem uykuda... Ona şimdi rokalın rlmıyey ım . Dorkal cebimden çakıyı çıkar-dmı İpi kaalıaa. *w elloade açık deli gibi Jıtaı ı fırladım.. Na yaptığımı, ne .ıı.fimi bilmiyordum. Ya itle muıtantik Bay! OlUmle şaka olmaı!,.. Mllmlaı VmiK Limanımızdan geçecek Rumen torplloları Brrayı tamir llalyaya gitmek İrere limanımızdan geçetekterî , f.7ı . -I I'. . . . . M... -ıl VC Vfarateşti tarpidolan, dûn de geçmemişlerdir, busun geçmeleri muhtemeldir. Singer kumpanyan müdürü okutun BlljUk l.anıadahl Rum m*ka-H da-lılllnd' RaVgai kumpıaıyaM Mr mecıanl ¦tklt ve nalı* kano aer oj •» «una M-ler iı.i.... Ilı ı.-iu . nuknllr -.ıitıru Hla 'İmli ı - ¦ ;t -iHi . .ı ıu kıınu açmak um Kum kulacı! beyaH ¦ ır-'.h. II ..-II.. ıı ud..ı .... . lir.'-«I »İmi- anlarla anlatmaflır. lakal maklna w mili mi §¦ vaall -nruyor-. • Makini talin i. n.n... ¦ mil «rı» "*UıDri lakdırdr (»yle İte den >errmlılıı diyor. S. aıımpan.vaaı maki** mi aft* yab-| ta aaia) faboal ml? ^Irkel egor tam temin itmek U tıyorsa fark kadınlarına dikiş ı-f aaâıl ı>ı!rri'.ıeüıllr kl unlar da '...ıl." altınlar. Maalllmln Ttirfc kadınları lir .u . -., n- raıihıa etıraele m-Uhlyell var tdnT Bı karta koaıııoBya roadOrllnUn aakkallnl ...l-d.rlm. Bu>dk Lamı ManalU Cad. M S o. da Aıım ELHAMRA nm Irac edeceği İkinci ^e*.ll *• •'..-in film, Mi|i ks vc NAMSİ KARVl.ıaralmdaa ıem« olunan ÜÇ NİKÂH ¦¦¦¦¦¦¦ CI.AKSO gilztl ve gürhfl. ¦ H çocukları yetiştirir. s| ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Satılık Fiat markalı olu bfiıik kapa'ı at müstamel bir lllka j otomobil aatılıkbr. Ankarad* Yenıgü atbaaıında Bilâl Beye müracaat. Ilpe başı liyar.ŞEHREMANETİ roM0o8 ou S ALKAZARDA = i DÜZDABAN ve BASTIBACAK i ¦YAMYAMLAR ARASINDA; ¦ bulunmasının son günüdür." . Sugünfi kaçırmayınız. KUOILAflMEKia 3 perde Bu akşam ı^ln liaılaıda teati-¦a . - [..lir'.-. Dûn akşam OPERA SİMİM VSİM)\ gösterilmekte olan LUPE VALE, Vtl.VAM BOYD n lıli A KUBAL in temsili AŞK ZAMBAĞI : ; üçüncü sesli, Şarkılı vc söılû filimini seyretmek üzere gelen kalk kisc -At dö^juıûatür cbali-l*J 8i0îp takdirlerini telbclmîştir. Tras bıçaklarının 114 a4eI lasıiknamesi

Tnı ılvrımı l'.llııu ııa n^ı,!«iıı (»lUılmaııı B ı-|i':- kaim v.n dr -Mi vukufa kıı İk edilir. H.|ını ¦¦mim lapa atbddrü Brym *> 'l>kmr It^it ilini taIIir <¦¦!!-İfriti.1,1 d> Y.kmda M A J İ K S l-N E M A S İN D A -»I ^ n inâ p etro v \ a •> Oıllette »d>»d>d><>»d>d>d>d>.>A -:..:..:.^>-:..>^.>-:-:.*d>d>*>l v"*** —%FERAH SİNEMAM19?9-W «cııcai rı.nnl başljdıp^m muhterem müdavimlerine an* der CASUS KADIN-OTA-GOBİLL Grıta Oarb.> ve Konıat Na-f-im temt'I Avrupadaa sureti mabıutada celp < Itıyı.ıııı itli .enenin en hılvıt'. Iıbni rf 1 bulunnaıvan bir raııbtı heyotıdlr. OTA-GOBiLi Mııll.tU.ı jniîrüııüz O¦¦¦«<>*> t)d>«e>d>4d>d><>$d>d>d> Balata sokaklarında lir esrarkeş kahvesin-dekj kanlı arbede Kamil «rttıiMi Hain ¦ ılı ı. ı.-, .. .n r-.ııl" •»tur Uc at tadat bir • Hatılı ı ı.iaiiı bl•—*JM tu laN >tıı takan. < Unluda! 1... İn I-' l - -»-da -( kulın -1—'r kIiiu. Ikaııı ... .m yıkanı* . - . aW.,M ,ım.. ¦¦¦ Hıka. .... •Bat» Uhı 11 battala Statuı urtmılaa ¦atM anıaaatır. —¦¦¦¦au. ^atoatl ta.Ua nata. kalda-atamm a> ur attı kanattı» >.1 I ¦¦ ı fcrd. Onn Ferah »a rotada fttnp I* kadit* «M".- tita.t-aaamd.il »«.ak ttaa-atuda .atta t» bada» ıbaı—lat Tn-a» anırt» maMrl-rlnd.n Ditip S ¦İtan .abalı ¦ ¦târlıal — ,1,3 «an artım*. bira. «yatken mulluy atı humarı- U- attıııııu) rvıuna arar armat nıUUıl, bir ma utu auıııa hırı t O »r, oka di ecrDCSt haraktt »ımiyıcr 1". Glttcı |ın muibjç.ı inip kanıtlarını »II *o,urmu?lnrdır. Kuyumcunun adnetndn ¦i,..- .ı. ı . ..ı.li «ananda l.. .ııfictı .tltballdltln n d atına miti eirmH IMMra kıymetind tat calmıtnr. Kıeork ve Herar Itmlnd; 2 tirnenidcn ;<ıphc etti tacir fagayyüp etti not adalı r olan Cdlracdc tıir ya*. Ptaflaıotıııın takibi larayj.p cunlttit. A amel tX laıaan alt* takklarlyic ¦¦rot-ntlf. krndiicrior vereoefı paranın .adclc ctbirTnlııır. r.dirnrdcıl brdiji yattan du talan Akıncı tl. utdet etlecefi yerde. I dlmcOcki bîr ti rahmin a yat amaklan bıktığın-daa ve alicine İti tabüanıtındın baktı bir in.. ^.ınj.r-,-. bir d kata da ot l inal «ttr. A*a»e« II ala ha ıtpvyıAMi etmnada t «M ika t yamiıjar. ©tornct-uv) n-asatorı Otomobil k ataları Oıomobll Galatasaray, rıtmları 1-5. Beşiktaş ta Altınorrfuyu ;*», 0-7 mağlûp etli mu.tbakalar atletimi arı İrer»: M. Abraham. ati eti no heyetiad* Adil Cerny M Muvaffak Beyler kafurunda kta tekimi,, roüıab İtaya Galata »ara). Fconbah*. Harbiye, ItUutnılrpnr kolirplr-riı menıup atletler i.tırak clmial'rBu mlitabakalarda iki Türk,; rekoru kırılmıştır. Müanbakalar neticeleri brrveçhi alidir; 50 .-.rn- (anlatataravdan S nıta G unıyod* birimci. 200 tnrrrr' üa lalalarıydı MeWt Ali B. HM/S te Tenkil r".-ı-j kırarak bu 1500 mrlıt: Fetıtrbahred* Ahtnrt B. 4,42 ile birinci. inüsabakalar ¦ludyuaıda yapı da bayii hepe Ivyett Galetan âl birinci lakım

ylılar sibtal -4 galip gelASKİ JJsA\L\m BERLİTZ H¥M\a["A usulü Irdri* rı.ru | >MII . .ut.' IIICVI-BI 4-SI1 IIH'klı |ı Hu ıi-ıtlün mukeıımu*liyıiini nİİ-trrir "lürkiçs. Fransızca, ingilizce Vese... lisanlarda hususi ve umumi darsler Tecrübe dersi meccanendir -t- - ile Altt u*1 ya ¦ um ilk yir >rnı um.m.ı rağmen muBitbakanın enamdan inha jetine kadar Uıroaaır ¦ vatiynle hihinı ol mü» te »ıltra kartı yedi tayı ile zaîıp geunı-l<r-Son maç ¦¦tarak Galata ulu.) karat ta fmrt'tr. Bu mtııtbaka dtâer muubakilardan daha lada beyocaalı olmıttcr. L - -:¦ dr.rede iki tatai ta birer tayı ya-pabilmıtler, bat deney i beraber-lıhle bit, t mitler di •ik..... devirde ı . latatataylıtaı aai.tat.r-yd.,, ie- ^^de,^, idp|,,nıl,u,. d*j,« dut ,"iı va canlı oynamana ba*lımıı balteetlen Urdır. Bu canlı uyun derhal ıerr.creıtn mih B.. 53.1/â ile bir 800 metre Muhtar Bedİ B., 2,13.3/S Ue b Harbiyrden Harhİyeden s» halilaıi. »ayı* ITl >-11 ıbu buıııpauyıuuu ¦rebbıyrıl bu kDel dalaatırı baldr 1.11 ırtı h. . rr.ı 'i Zonguldak mab'uau MUmll lyuldu Boyirı nvl 20Bguldakmcb'II. ı. IILI-n.l'.ıTdajylktyedeklIkB. mtıettı, evvelki rece îojılrlrrlıj mr. ıtı. t. ıı Bey ab-karoda bulun mah-ladır. Dan rvdra ¦Irkat hakkında ajalOmal isledik vc su it dan aldık: — " ec.ee. cv balkı I muftuk. Sanaba karıı pcaccrtklaMeki dcaıiıi kıran bir SlZUr. ı',u-ı.n nifı:ı::l-r (um Uf takımları, halı. pardcaü rlb) çileni.', geıta aeylerl olaıı^lar ve ¦ a vuııaujlar: tabii rab Î9 ]0aı u .. .ı. Hail) Ff.ye \--'li'i".- vt ıtrtlumı.nr. -jotOr havnı.iıı. 2 — 2I"*4 numaralı otomobil, Fatihle mu Irka İdinden lunaU Hakkı Eîıoıll.r catpmrs talar itfa -BtettBaaiaamıtiır. 1 — PtagallaBa ta* ki «bdaHn Bemtmta of> m.rarter. »fan t takaamıda om aamarab ılımı rdtka .a eaaeaHır mteaı kalmn . b kam d ta »t aıattaJan varalan-mı.. tolOr Drkr . ım.-nı Bir k-ıiıııı yaraladılar Halana Lekla-blcNtr ...k -ı-ı ui.. «taran Hitan Bine-Itıladto Aypa H. «vvathl gtc* Bfllgaj ffidtrken .vv.lot l ^ konu.ııf ı »banıa \ /, ¦w- ateahh. .ol aapatattdat> >a-iklaıainıar «a«,mB«..<la Mr cart. Mİ 1 Hayrrya vapotlanoda komu mi v,ıB.:, buraaa. dLo Ka>ımpa|ada Halı) hanı mil'ICCir) Ahmal El. yi bıyakla b(ı»rlln,l<n ağır tuttllt var Mantı, vc kac-¦Mtır. Mcetulı, hatıahuııc)c Uç adım atlama Rua B. 12.45 ile bt Bİr adım atlama Hayri B. 5,97 ile birinci. c t mitlerdir. Diıb atmada: IstanbuUpordaıt nforfa dertti kulübün i Vcyti II. 31,19 ile birinci , >u-.Moda denbt kulübü Türkİyt rekorunu -m • • konrrc»>nl aklelmttlİr

ıı tuz inhisarı baş ünden: 1+26-1-50 ) •ı ben adet rfy:;»::*:» operatör HALİL SEZAİ $ Basur memeleri, Fistül ve sıracaları H ¦ . n İ.ı, ı.oıı ve Ulcü 1-T l).-nyol,ı Acı Ilıman ŞEHİR BANDOSUNA ur» miırjcut o!\ını lürkçe oku-Türkçe yaz ııuj. eo vc i-....- U? îdkJde pek earet I v. .>-<(.- i Uralıodan Dk meUUpfre latml 10.3 kuruttur. Bütün tik Imaa'Jere r-r n aaıip IrnılUt da yapılır Bıİ'.Uo kilapcılırdd ıvtl lualba Balıkçılık mektebi müdürlüğünden: Sonte »Irml bbfllk -il.'-..ın. r.ılı-ı. I , , kİac-unr ıthıc hlr K kuruşluk verirken vakniBoımf, buparnyı bir aobtıcrldcn afdıgıııı iddU ci Hoffc I-I,,,. aferneginin Dta |ır mal ıı ar lark ıı ,|mılı ¦akt aır"(. t..-.,. ı...(,.,.,„ kar atamam** ııı—alı. Iraanm tartalm aa> «mm ı..ı,..ı... amkt "--iAt»atm*n im-ı ¦aııman rtak bakimi '^tm akr. ar-aavl ı tan* '"' "¦ aalaattUr BdBoıınııı ı. ..... -.i'..- . . r: pır »ene Ait Imlrd, /.»ra......1 - II mnnda lıir an kabaaı —... Miılıadaa aakrmla İmar 'daMllaU idam ılımlı »r»> ta-aaaaaa aikarl a flitti da dma Sabra ı- Hm haabtaaıa ıılırtnrtt-r Staaaı laatmat allat ılı faal takati an-uatlai" >'" -* lamira.a ¦—-• - padb Bl ae kdd-aa.mil takana ta>(Wı tarm yakaUnaralı amil rdkârw Eımıurmlı- ae/en fcıı kamyona loarrtlı Çelmekte «lan l.lr k.mıanıın vnunr ii.it. hkjilmıı t<kmi| te ıtındrli Itİ. pvtnlr n (.ıı ılın alııııılB>dır. İlmi.:.ıı btıkt, I kauıyuurl daha ıı: ıı.ıı-' . lunir BtdaMepİetindle faaliyet İmam rütuıtlaaaa -takkrp M lal .-aaVda itaattik ammatartta katan TV-U-rtkmae lam oklat n a..ı-- »:.ı'!ı. Oeıle' Aıı'ıkotı lâyıkotı lıoııkiıpru lal ..t unu «İv.unda rıknn bir .vtatınd. t madarada Hı.OVt liralı' ı -ı.lı. yalım Çatalca (iH,ilCr,n, utıu perrot Elbise Münakaşası: Gümrükler umum jnüdtirliiEündeıı: 1 — Meınuriai mubr.ftıa «in ¦ | ı......eabûeleria jrvmi ı lı-rınıtı.ei Vİ'J lııîhiı'.de müıarutl iden lıliplrt jarlııu ctıtf dahıliııJ.' uLİLİlrmıı »rdetroedmlari kin uıüaakı ı.ıûnalatıuı irde mıuvm on gün k layîn edalm - leynaUıni St9 İn latanhul Haafİ LajmüJûıllidâ •ha ti* koınnıvımı Miktan l'.V rintl ' Miktarı Kg. Cami UO M 1» Kora hakk Xeyiu> yağı İrmik Nfattt Sogaa Saban 1» ¦00 İH IKıelyt Pbltles rlobel tu İM BöıÜlcr İM Bvyaı pay o» )T Cıpeı «i İM Zeyuo 890 Plnnî Tb Kura ütüm no ivj.i-hj 79 * • - erik (00 Un M Htynt «M Seker 100 İncir m Sadeyağ 7a Teneke gat _ İplikçilik ı.-ı : . . mayii 930 ¦ biyeline kndtt yedi a<kk ibliraeı. olnı ıııkınlt cins loıedilnıi» olmalU n rainin tnuhırra 4 - 11 - ffîît puartaı '£6 k i nnmakn Evi ilim ıh. İmi iıaa Llhntct^ıudan UilpLc lajllmı ıe anınlı n mntkıl, r.,..„k m* tnitıuak i.liyrnlnln Un olunur klrpU inil Krdek m rtekkil Lumûyuat >«ıı* abatldortUtıl ile «ııkl-ta

¦ıniı-a.aıl «lor-lerı 10 numaralı modelde Triumph yazı makinesi Triumph En son sistem muaaddel ufak portatif makine Makine 45 luflu olup Türbçell CDtcrDasyooal kı'aviv ile rniicebeidi: El son sistem »e eıı tekemmül elmiş Yazı makinesidir Hassasiyet, melanet ve zarafetle dainî.ı birincilimi ihraz etmiştir Triumplı makiııck'ri 2U neneden heri dünyanın hvr laraflnda lenmmüm etmiş olup hır fırsatta m elîyvl vc laikiyetini is bat etmektedir.. Triumph makinelerinin bilûmum aksamı en Ala malzemeden mamul olup şerit ye tabülntor tertibatı kamilen otomatiktir. Türkiye Cumhuriyetinin daha lı vilâyat ncenlıılıklnrı münhaldır. Bu hıısustn doğrudan fahrikı ması rica oluntır. Makine 44 (uslu ohıp Türk celi enternasyonal kılaviye ile mucehvedir ııuıdj liııur Bisiklet Triumplı \Verke Niİrnhcrg A Moloeiklel Nürnberg (Almanya) Hasan kuvvet Şurubu tlir. Hasan ecza deposu, şişesi (60) büyük şişe (100) kuruşlıır. lopıancılııra tenzilât Kansızlık, ademi iktidar, sinir, verem. Dam<ır, Belgevşekliği, Zaafı umumî. Romatizma, Sıraca emik ve göğüs, hastalıklarına nafiTeşrinisanlde Emlnûnündr Kara ba, i- ı !¦! i birinci k atını I . [arakçı larda rovjhur MAKASTAR ANASTAS VAFYAOES Ef. lihn irlnreMr-ilc <; Ü IS E ş TKRZl SALONLARI kuşat ediliyor. Voigtlaender Rollfilmü yeni otomatik fotoğraf makinesi A naili (mat Itjıjelılılınl havi 6X9 Bcasa butluı orıabrı tatmin ¦ di-. ı - bir makinedir. Fotoğraf UDİ satan uı hm. .ı. ...i'J.ı bulunan Bl-.- . .. I ¦ ı I . l-crübr. cltiıiniı. Muhakkak oou alacakıınıı. Zira ıcrakti :¦. -İnde bir hanımın elinde fevkalâde uk.i sadeliği ¦ ¦ eninde bir çotuk tarafından kolaylıkla ve kemali mu ı a ((ak iye ile İdare edi ilir. Bu makine ı.k-J o itina Ik- İmal -_¦ ı-.11rs. - İl. ki en mü( -. ı ! . ¦ nt amatörü bil n eder. Fiilinin ucuzluğu »ay esinde bütün keselere uygun gelir Buyükcekmece mili mahkeme-tinden: Büyük çekmecen i o Di idariye mahallelinde iken 15-3-926 lari-rihindc Tefal eden Muıtafa oğlu Halil ağanın lerekeıi borca müı-lağrak olmakla laa(iyeye labi tutularak emvali menkulet borca kifayet etmedir}inden «ayrı menkul mallarının satılmalına lüıunt göıtcritmiı olduğunda umaileyhin uhteıİnde bulunan Buyükcekmece hududu dahilinde harmanlık mevkiinde (2001 lir a kıtneti muhammene i i (21 dünüm (2) evlek boılanlıgıtı rubıı Çamaıır dere Etkice yolunda (2 eti muhammrnelı (12) dönüm tarlanın rubu Kulübe mevkiinde (100) lira kıymetinde-ki tarlanın r bu Kemal Bey çey-mr.i mevkiinde (200) lira kıymetinde (12) dönüm tarlanın ve Maslak mevkii nde (300) lira kıy metinde (1 I dönüm bağın vc Ker piçlik mevkiinde (İSO) lira kıy-; metinde dönüm balın Çnmn-aırdere Akçaburgaı yolunda (200) lira kıymetinde (15) dünüm tarlanın ve Pnr de (40) lira kıymetinde (I) dönüm tarlanın Kemal Buy metinde (20) lira kıymetinde (1) dönüm ( ) evlek tarlanın ve Boyna yolu mevkiinde (1001 lira kıy- j metinde (S) dönüm (3) evlek t arlanın ve Sara< Suyu mevkiin- i de (30) lira kıymetinde (3) dft-| aSm tarlanın ve Kadın lar çcıme-lindc (150) lira kıymetinde (fil dünüm tartanla Soyutluk mevkiinde (150) lira kıym etinde (fil dünüm tarlanın ve Çamasırderede (140) lira kıymetinde (75) dönüm tarlanıu ve Çama dc <2O0) lira kıymeljnde (45) dönüm tarlanın ve Kuluba mevkiinde ¦-10I lira kıymetinde (2) e vlek tarlanı» ve Çamaıır de rede (100) lira kıymetindi- (36) dönüm tarlanın ve Köçek mevkünd» metinde (70) dünüm tarlanın ve Kiki Bağlar mevkiinde 1200) lira kıymetinde 191 dönüm tarlanın Boınakdercde (200) lira kıymetinde (6) dönüm (2) evlek tarlanın ve Bağlar mevkiinde 1200) l

ira kıymetinde (4> dönüm (1! evlek tarlanın rubu- ] larile Bottan kokağında (100) lira I kıym tindcki arıa ürerine mtbnİ ! tahtanı (3) fevkani (3) ki 16) baren kırk b ğinden arlın de on pey al sure t ile Büyı keme*ine mi l-ıı ve artın yük görüldû' artıranın ulıl ra kılınaiı-t dellâliye ile BeYoğlu Mal Müdürlüğü^ BELSOGUKLUfiü FRENGİ vc ADEMİ İKTİDAR Hart* ı-.a.ııı Leattl ta (Hechee) Malhkrtadta mtiaa Dr SITKI NECİP BıyatluiBi IrPlal eıMimar III aaaroraı laaalll aataranraaraı U ... . latanda. F-eaaı ea raaeıes rjılye v* malada nal I* Bdıo [uLI.Ia vı LMI«a«r.ıa ea -._¦>¦ ııiıllm ırılıı vr , oaonır>rmi) 1,-ıln vt'IKI (kil -ı; 'İr vr nuLvımı «ııalHsı 5ei.il Sı Kamer ..ılı.ı Stili; laır.er hatun Strlrı BCTMlu kamer harın imıs 3U hf ır.ii uı -ir Dr. Osman Şeraf ettin Emraz; sırı ye mu!aha<nn "Tllo Fhoıg) Mılırya Verem Kanlı tıa<ur, fitil Sarı haıtakk-l«nn ted bu ha.vt.itil la rın bbuTitııvjr ve rotılten mu -¦yenau <n edilir, cumadan mada hrrgUn bi r bııçııatan Cifti o(C» nıımr-imaıüyc cıdde<i 19 teietım . t -111 "M da açıldı. Snlıı ı vc yalda Be yatak $ cay takımları eşarplar ve abajurlar yapılır. 8 çil i lir talebi açıktır. ktaf Akaretler 62 ı ooıx> n ao ooooooooootx asliye m ab k enûnden r n Baıpunar mahalle-l enci H... n. El. u>vce-ınım tarafından Istan-ı-ı I.' - ;ı ı minare ıoka-uraaralt hanede mukialeyhine ikame ki ve teJıİrİ icra - ¦¦ olduı;una;ti ılİ muayyende mud n çelmesi veya bir ¦me«İ vn aklî takdirde in -_ı,ı.lnı.l- icra edi-rat maka ilân ol onur. ramis Ekrem H. i Mi i • . I • kız- erkek -ŞARK LİSESİ ırta blumlar 1le List ikinci devre blrloci sınıl I9uncu tene) ıcıa her tv. (Kii-Erkek, Uyl t-Nebarl) ınlcbe kaydına devam lunmıkladır. Müracaat : İter tün - Beslkıa*. Akarcikr TflCCAK TERZİ: D. KAMİNSKY Ut i* lıyrlaieııcl "f dan llibarea "Moıe*. tlcartıhaneıl ferikinin- — H drıı bulunmadığını ıı 9ılaa İtibaren ıin..,ı .¦ ¦ H M laiıuil caddcalnde Sovyel Konuloalatu aıedhalirıde 3 BERSİNKR VE KAMİNSKY H aa.aaı licami lahhnda yaaî bir matara a\ntmı mabtnr.n ^ B3IBBaV muateertııın. ilan üo-dr abı dHHBİPİ maum\ \l.o\ \iı\ Kİl'.Mik ÇİFLİKhh B Yalova Itkeletlna Mr çeyrek mctafııle denli kenarında bin J B brııllı dlnflaa araıi ıı au-M îttiıba kafi akın ve «aman- S îî u. •< -ek,, odalı biaayı havi Mr ciftik haraya ıerilr^<,-ıeraltıal aalamak uttjraleı Kcorryolaada Hanı pafa iade Kail fm ajjBjjajı ı.,, kattpac m,'ra,aaı rvlrmekrı. Teletao; Kadıküv v'1 BVB BIBIBBBBBBBBBBŞ^PBBBBBBBBBBBA "J Kumbapıda Kinin,ak müıkiral labrikasınııı B 1 ÂLEM RAKISI ¦ BBBBbBBaBRBBBBBî^BBBBBBBBBBBPV Nai'ia Vekâleti Yollar münakaşa komisyonundan: İttanbul Üçüncü Noterliğine Efend im, ı .1 .ı bulunduğum M.... Steamıhip Ko. Limitet] Seyritefain airketine ait Kantara vapurile 12 eylül 929 tarihinde ı-tanbula üç ret at ve I Ellcrmaıı I.ıı.- - Limitet) *irketine ait ; I ı --bian) v rile de 19 eylül 929 tarihinde bir at lehliye ve cümleli gümrükten imrar edilerek mürıe-lûnİl lerİnİn müracaatına inti-/ıı -n Ittanbulda tahtı muhafazaya 11 m ı.. «.ı dn - .-i11, ¦ kadar

,,,„,:. ....ı etmemittir. Ahiren haber aldısımıza naıaran merkûr hayvanlara ait konütmen-tot Ittanbulda Meydancıkta dn-irei mahıuaa.nida mukim Doyçe Bank neıdinde nlduğu anlatılmıt vc Bc oğlunda Roma otelinde mukim Akif Kryle, Ga Lalada Voyvoda Hanında 16 No da doktor Ze ki Beyin ve Türkiye hükümetinin de bu hayvanlarda alâkad~r bulunduğu -,.,!.¦,:,,. Ut.- ite d e kongü mentol an ibraz ve hayvanları tesellüm etmcıi hakkında meıkûr Bankaya vaki müracaatıda bir netice çıkmamış ve bu ana kadar hayvanların nezdı-mizde kılnı¦ .nııl.iTi ve hunlan ia faza ettiğirni'den her fil» un lirayı mütecaviz maıarif ihtiyanna mecbur kalmaktayız. Şimdi h yeîrlcriıı tulü müddvl muhafaza tına mecbur olduğu- j muzdan ifbu proteıtonun tebliğini mütea hal ve nihayet 21 tetriniaani 929 tarihine njüaadıl > cumaıteai tabahına kadar konut- J mentoları hamilen bilmûracaa ol- j baptaki matarifi tediye ederek | hayvanlann teael lüm edilmelini Doyçe Bank müdiriyetine vc mezkûr diğer alâkadar denilenlere resmen ihtar ede n ve aksi halde hayvanlann ticareti bahriye kanununa ¦:'.¦!:'..in mahkeme marifeti l e tattıracağımı ve bedellerinden iıtifayi hak edeceğimi ve bundan dnlayi hiç. bir met'uliyet abul ı tn.ıiı . ı -1.111 beyan eylerim. Keyfiyet reamen de malûm olmak üzere i"bu ihtarnamed en birer nünhatıntn Dııvçe Bank müdiriye-tik- mumaileyhim Akif ve Zeki Beylere vr Türkiye hük ne :'iı ittanbul Vilâyeti Valili-Üne acilen tenliğini ve tnyet diğer alâkadarlKr varta anlar dahi keyfiyetten haberdar olmak üzere bir nüshtının da yevmi Kaidelerle neoredilnıetini W bîr nûabai mır »ddaka'iuııı tarafıma iade sile dikerlerinin dairvi «liyeniıde mu-hafaıa cdil ca ve istida eylerim efendim. Iıtnnbul umunı acentatı. Y. V. Vitloll ve kompanı limtet Ş«n, juh, lujkun <aaı a Mıütrn tı¦ ıbn eu/rllıklc * rint sn nu-" 'inıııe ıı 11:17-J albUmlcıi I vc ¦ 3 Ilıt ı-j goı-; ıkrilır. Stp-ı;,u luluk :tmI i 2 Turfcçc I- muhıbne olunar. 5 Frj/t t.cvnn Btrfin .V. VV ¦ aatta I.. ı,ı ¦¦¦ HanîaTrîîoe^P TÜT ayyar vapur UJfc . IZMDt raSTAS TAYYAR vapuru 3 '3T PAZAR (ramı !J ¦ t I Ttle - r I ı u..iir.]r. dîn lıaıckzile [ Celilırjl'.ı. Çj-nakkale vc Küıkz Ur ikile Ay-vıl-1. Dikili ve limiti e azim ;¦• eri edecekti* Yük re yolca k,a. E-e:roma He>ıd'rr cadde*! Pabum karao-Calj âlı rr Taneüne un: KUL Tel Li tîiılrjl I9J7 9tâlm\ bileti Türk - Amerikan Bahri ve Ticari şirketi Hayrı Ara« 'jv;.;İn ve Şürekâtı Amerikan Ekspor Lain va-r t¦-.ı : i TİVF vapuru Buıton 'imanltmıt muı;ı;ı.üıen ht*-Itı <d>cııtir. Yrâcu ve efiifl tllıvjT^ı Iclıi (jlaiaja Ar curavya nnîraciK TeLBtıo*. I9M mum ama vapurlah ^Cli, ' in... ' pOStlU Mîllet PAZARTESİ »umulun t, irçD ıe, Oıdı, Gire' .l-e-ı. ı : Haydar Rltat beyin ıı Js ncVücIvıi Di: »*ıirij'r.lar ]kl «çiıı bıruılu jCchl bir ki nye art buk tlvU/.r ti Defterdarlık ilânları iiop Dei'lenlurlifrııulaıı bejle n haya bu Bank Frânho - Azyatk A\ı-\H1 ŞÛİKGTİ Sermayes: Frank 25,000X00 I.'..„|. (..i.-. Vovroaı «lıBıNı 10: Tı'rufıJfıu Hırûı Dank

1 '- k- "M IUI-f.l HARBİN MUKOEN İler nevi ıtaoha mıınmtlaiı I I ılı carı kü|adı-Vadeli vc ıadctıı drpoiılr^Taaarradaaa-dığı cnebi paracı alım satımı-İt-bunlu - Tatiiil.it- İtibar mek-tupları-F.mtia ve tahvilat üre-r.n ns - rcraebi lehMIrrdc ttlâl kisadı - Fakata „ Tabkeedi muhataralı. Seyrisefain Merkez Dcentan: C"iı^ı Köprü JSüida. Bey;)(lu 3962 Julır acertuiı MaLmudiyc tanı 'ıltnda latanbul J?İQ. TKABZON BİKİNCİ POSTASlI kabademz; ».pnıu 4 ce> mi pnîariesi I2ue Colaia nhıı-mildir, h'ickcüc İncin ılı. Sarasün. İK«0ı\ Trabzon. Rite, İk PniBrikek Ri/a-, .Sı. •rır-ıc.T;»t'Min. (inrr lı>. a P Mes' ALTINCI SENE - N* 1971 PAZAR 3 TEŞRİNİSANİ İQ20 YUNUS NADİ kfarehancal: IMvanuunıumljc -<^M-d. dahrcl MCH Teıgraf : İstanbul (Mttıhurlycl-Posta kutulu ı M' . ı ¦ Telefon: VAT:"" İdari -tOOı.': JI*V » Cumhuriyet Hl-H t.l N SARANLARI ÇİKAR. SİYASİ T t K K CA/KTESI ABÜ.It & EK A İTİ_~J Îttı-ot-r TuVUe KlnHarii tçk> ¦ ¦¦¦İtti 140» Kr 271» k> 4 aylığı 750 Kr »45(1 Kr._ 3 av lif! 400 Kr | H00 Kr. Nüsham her yerde .' 5 KURUŞTUR _ Ingilterede de Siyasî Bir Buhran Zuhur Etti Müheyyiç neşriyat 49 saat havada Sofyadan sonra Plevne üzerinden geçiyoruz -..Artık BUkre» İstika-melindan Romanya a-valanna dalmıştık L. 3< rt.r.n.ntnr. tZ9 Sallat (-¦«. 'i-. Mil taftadan -m d.bl (inat ıaal «adar UkM»Htl kr. Mâı»htwıı atı uun ¦ tiye dahil ¦' ıı ¦¦ Kuta Balkan d-• ¦ ı-ıı Balıntılatıl ba>lan nata kal»¦ereh hım bit (»alımlı »abı bıılıı..... «aftar, bu rUflar ataMak MI. I iktl bin Kata Balkan'ı ktakl ıla*|ııı aıU btyle llıavvuı elmrmı>lım. K**a Hal ¦u'ıu dittin bitim bılriiflmlı anjini habillnd'a ,. ,ltr lMlf. Banim tabiatla nn*"ünden > aha lif a fırla m h bit «ilrli. laiıll nıbırrtılı um ramın, u>ah kayalıklardın ılııttttlr B- »akı niKayeıUı. bllyU w -.bibi. dealleteh kıdıı nlelaıala ma kara yıranlan k*ndl «alı r mm i.ı ..t nal halıUn Uı aatak ay-taaa kat flBilal, kalma* tmUaıl rdtyn BalbadU ba dadı aaml rantı Acarlı »*»* aiMtm bar «tİla kl •mt-ota rotan laaBat .tattı «a atat a ak tam attan armUı l*thd *d*ı. ar IB Bklf ¦»>. 1 altım Sata Sama. kafSBB "t......:'.t Meclisin küşadına ait intibalar ııcıımbır Mr krtUtaa btkt.....la- Hatanın c* run. nlaaııtlll bu daalah h.ıhnd* «t rüa-,- ta.rU«tot. .uman drad.ıah afat r-hı«r v.ı.„. j,,.ı... datrn Minim «ı.u'-.'- Uf ıh M aıltbalık almıyon -1 ı-ı ı...... ¦ -¦ kutlar • ıf Ha atıftır K.-inin. bit mm ı-ıı «lln*-Mim-i İtin da ulrn .ıı. o ııdll-ıt lakta, ederek nihai. Il rr* •« liıyirrr kadar bunrh y- tmlı kiaalırın

bulundufu mtıkllrtl* lahınkl .... -daıluh anuıııda bir III ktr- fr*ıllı<>ı< k tınatdar. Tak l kı yalları daitt-nrı ıa>»nnaı ....... . .. natuyar. hl >rpk. ka d.İlana «İade* kl Baltan!» d.>ı aaB TurklntB alaa Ucuarmta ba «l*,.,.ıuı .. autta** dadan» bat lora-ı? Bakıl kaavet tmt ba (taran* ait yıtmJırı.ı fardaki* M fin lıı l ba n.ıı •-¦.> t.a rtılrtuaua aaaad* laaltaı m «art» aukhrt tamdı bal Bt İma ..t,...,.. •eh fak hamtta* ıt*rrl*rd>n n*ı.tarata (art .I.T......I-I1 ' ¦ .ıı.-.ı atrkaıını lıdu-nuniii mir ı-ı... una ba R.lk.ıılar 11.1111*- t,.,, h*r.b» M. daha «tylıyrlım in.ıiLi . ¦ yola .... - - , tlttı 11 »•İfratı .tımcııı faal ¦• aıar yınıklllr Ir-iL-ı • aıklılın nin» Kallı(ıııı lıea.ı kıtali l-iı Türk lanhinlıı ilmini bul»-. "I", bir IbthU laikti tHnvrı Ur tt a>la,aa*>'l h..ılif.r.h Vl.lbl'r badat tıkan laik. aılada VI,.a. anan* kadar uranı-ıılıı Vıum, m b4d< t Tün. I mahadlmlı. ttr I.rufları İm ı İ.ı »i .* Bkkra İbaret alan Otmaalı tarihi hal kant laartü kıaltra btTırarab ı...... bara. k. ktr ftm ka d.ctard.ad. ..kalmi.ı. »<* ya* ba d,[tarda .yt. bar a., lak Mı yak IıWI hamlan Tin-.-. Mecliste faaliyet Muhtelif devair bütçenin yüzde kaçını alıyorlar Oaa. Hı. autaklannı ırai t .111111.1 art .a. anıta m.ıiiı ana. MM ¦alıın :ncl ı-aa.ıaıa ııdı Tr ¦m .-"".<ııı> I ¦bBMk 111 İr.-. mlrtUı rBtlayy"1 da kt.in.lr brr.Vrr .l,...hi..dl l-.man 1 hanım .arraıt •ndUrr. daka daâıaaa btnam 1 ., fl. brtab-t taBM latlıddtı. ttıaun «ah bir Miı-ı.. .... . ..ı. r, maaaafU ıt .1. .1. -.ı.rmdı !^ .... 1. kadar yanıuyahuı. "t-m.nrtik 1.....i..' Ibttnal malbtt.t Hwntrımlıtlm. Hu II.İr lı»kı buylık tltlIrıdıV. kadar iarli batılmu). btr yumul I-ı dtktllr cdıimiı bir nıltdır. Traıakln maktaıımcl 141 i.ı eıduvı Balıklar, pı-lıı malaı. lalalalar. tamu' lalar. 11» k*nıa blı aarlkt. "mnı- nıo krmmtl akBkk htr .1 Vaıııaoa Uaktl M turla »İm. r.l.t». brtrlya. laıul yr Sonra tada. .ı.r rıyık bir 1 baba*, tlanklr «a*aa> rfc UUycai" dardHatıl atıabı lalı re laara «at-a-ı..... tMalatı ktkrat "mH adktat aryan tat. lııanH ta*¦**¦>» a—pal traatb teyaatt — ..ı... ıwfa» atatırar tama _d.ı. .rrthmth Uumdat P» d*rrdrn ItnnIra 1. . . tak. F.ı-ı ¦ -^I..ıı..ı, ıhM kandil Pruaıra Mlml>ar. (tkal nlı- -ula Ankara 2 ( Telefonla ) — Kırba £Ttıbu bugü toplanarak *¦'¦ . ¦ lîı tiKümenleri aralıblan 1... rn .-¦'!- . ¦ I ¦ -I ¦ ¦ 1 I m 1 ¦' 1 Bu ı ı-ı ııı teller tamamen - ¦ ¦. I i. ¦ alalardan mütekkeplır. Büyük Millet Merliti paıaıteıi günü topla

ler intthabatım yapacaktır. Y'rti bütçe rinanı mucibe töyı/taları Ank.,. : ¦ T. !¦ ' Maliye VrJtâleti 930 bütcetintn pek kıta olan eababı mucibe lâyıhanoda. bütçe nin ıbtan mirdi mecliı allatan di-ktilleı-.n datlıır ânSkar edildi,, iy» W l - -. p a , r, a de bt* I-otlan m-mleket itlerinin i bük... a. dttita.fi kayalın inkıta' etmekle ko-.lina eddd.ii. bu itle. kin atamı aııktaıda rakamlar te(rik edildi*i nkrtdilmektedir. Butce lalım malım ihtiva eden cateali Sdr* takıitat tu turetle tet-bil ndilmi.lir: Meoî'v 0,l»3, Riyaıelkumhur 014. Divanı muhaıebal 0.2fi. Hat yrkalrl 0,40, Şurayıdevlet 0.10, l.ttli.hk 0.02, Diyanet ıjlerİ 0.7S Maliye 7,13. Duyunu umumiye 14.76. Gümrükler 2,44, T apu 2.44. Dah.li>e 1.82. Totla lelfral 2.68. Emn.nl. •- 2.05. Jandarma 4.07. ldt.n0.bS. Harkiyt- 1.83. M.tbuti "I" Stkkrye 1.97. Adliye 3.2S. M....I İM, Nafıa 15.17. tt-\H\ Mudafta. Milliye 25.32. Hat. OM. Demi 2.77. harfnye 2.17. I lar.t. 0.30 dan i retti» _......m 11 -.............................Kılı.., OOdJru C5QÇ3M ml ? Ehemmiyetsiz gibi görünüyorsa da!.. Dıln iflaılı dıtfill. Iıtanbııl Adllyeılne gltmlttlk. Orada •Ot II m ur e blı '-. tay lllıil: 1 Bail IH'.İl"' m.-l'rlr'erin- ı.ı'ıi. eıılkicd ¦ - «eler pek fetıa yaıılıyuı. ittahktBitdı İti vaanlar itlnııerlnı b kr. HtcSmlt d Un İkinci crıa aıahkttrieaialn ıı.ır-•lal okuyabilmek pek aı kiaı-*•}« aa.ip ol nıara dikkat .¦ lılaa (taıtk Iflıımdıt. 2 —a Adliye daittılola -*j la-raftaki ¦erdıvenlcrludta ..h.n.a tknara fUmıy bir ıaal vard». B taaı battak edaca* aı 1.İrmiyor. Batma tamiri aSc Mr ;r> dafOdır. ta ayin maattOa J<[." : btr temamla tl.ama.ı laaıatdı'. 3 — Arap harrictUa yaıdı Ittka *• «air* baiıyyan atn-nudar. Halbabi d«n AdUyt da. .-1- duvarlarına talik adUml-Mr enk yanpa aondllrtnı tltlltıi nlIrdOh. Bunların uıırlade l«J* cti «I nttıl 1 .1 1.. m-. .ıjı etki Arap btrnerlte yanlıdır, nu alelletln cvvclct oıuba)aa cd l-mi* bulunmatı ulkurtl tenkili ttmeı. BlnaenaJuyb bu yanların deıhal nal lUtk hoflltrln t Itb-dili lanındır. Dt koçak «eyler, rhtmmtvtf.il Utorunanr de in, te Stlt drtrll-dır ra tatblbı lanmdır. dlyornr. Doğru değil mi ? Millet mekteplerine tehacüm t» l ' t 1^ Teşkilâtı csauyc Tadilât rivayetlerinin doğru olmadığı anlaşılmıştır Ankara 2 (Tclefoola>— Te(-kÜntı odkiyc kanununun kabineye ait ban maddelerinin tadil e dileceği rivayetleri hakkında burada Idbkikdttu bulundum Yaptığım ... uclicetindr bu rivayetlerin dotftu ulnıadı)|i ¦l.l.l; I- İL İkinci ceza mahkemesi gazetecileri muhakeme ediyor Mesul müdürümüz dedi kî: Sirk»* vakaları r-oa*'""»»* bunu yarınki nUshav-miau-da yazmaktan çakrnmaylz Bu «İmarı tehyl mek delildir I ., Oaıaiaciiar va vablllorlmiı Ihincl cara me. ul muduna 5,1un R-IO? B. Ve ıı.rl.I.r.n TekJU'l h-tlT Şefim ««»ut 6*. im .ıiıe.abt Celt* atıldıktan aom- yrnı «W-r.lar hakkındaki bWBHH 0-kunmu* bu re.t rla-mit B.. Selim Rarıp B-yı itllev». ba baılamıtlır. — Caıeleıılıdr yat dıgınıı bir makalede mUddeiumumili|e İkmal ve tcrahı atfederek tahkir et> dîye dava ediliyor, n. Yeni utulU murutkem.il «etaraf udan Türkçe faıetettr alay bine akatne edilen nı.h-«,< ve kiUfı b-kikat natriyal davannıa röyttin* n İkinci ceta mahkem.nnde de tam edilmiıtir. Ewalc« açılan irtita lahkikatı davaıına lamiraeten ıhımılık vak'aLannm cöğalraaıı ' Uırrine yazılan bir yalının efkarı umumiyryi lehyiç ettiği iddiaıiylc garelemiı aleyhine ac va ile -.'ı>n Saal* refik im ia aleyhine açılan müddeiumumiliği tahkir davan da dinkii ctd

aede leehidea m,.M rd.lm.-tir. Muhakemede, nkt.'ul müd-fii- aaiya kanunu ne.rrdild.k-. »ma* muı Ar.h Beyle, Son Saat refiki- '._I -—er1 ^ 1930 Güzellik Kraliçesi Paris'te Türk Güzelliğinin lıilıakkııı temsil etülnıe^i iein bu işe milli bir ehemmiyet verme 1930 Türkiye GüaeUik Kraliçe-•inin intihabı iein açtığımı] yeni mü tabakaya memleketin her ta fûıellerin iştirakini temin etmek ittiyoruı. Bunun icîn lıtatı-bul haricinde büyük achirletde eden re flitlerimi tin de kendi IIIBİIİIIİIIIS - en «u.el kıtını irt-tihap ederek kanunutani aya-ıajathl linde İtUnbulda bulundurma .a ' . eayral etmelerini ricat «diyorıu. Bu türelle hakem heyet ilaralın. dan 1930 Türkiye Cktellik Krali-«11 ınlikap edıleeek olan hırın 1 u.k urellifini daka riyade temyıuiat mableplarlnln açılmaaı mUnııtbtiı.l. s İnci İlk mnkltpta varllen aıUıımıratın bir İnti —yjıuı üçüncü »hilemirdetLı Gazi Hz. nin nutukları ve Yunanistan «İka. ! I!. - ¦ 1 ..... K U M. ada harta* m da Sri. Iram baı Ur U tafdıa bal edilen amtham İ.ı ı.ı-ı.l--..a^.. kartrtytth - tat aaaat lımı A» karadan Klııalkt aynan b.ı lir (".....-iı-ı*r hat aalhan lalbp DtkS ir mahlynial mU.all malak, la hamlamakUdırltr. Açl._ kında kaııleıunilin de frhırlrrın. bıldınmelerın. rica eder... Bu kü-rttU makul ve tatbik kab ni hail f.k.rl.rle bU d* teıkervü» etmıı olurut. Karilerimiıin fikirleri .....ve aletten münakaşa edilecektir. Mbeabaka saraıti I- IHUi-a-a. 1* U» 1- yamada Tu ıh lıın.l.n.Mİl t'kımndaıı .Un kular 1 .......... ..<-.. ila.-- haBjBBİ ıı.Uı .ulu¦ hamUa .»nidan maada h.ı |tn .aal *tlen bet. kat r.a.r—1.« uihVttıl .d.ıek. »—d.a.etnı Vılıdl fı 1 iı 1 dı | VENİ ROMANLARIMIZ 9 « uncu hariciye koğuşu Muharriri; l'ıyaml Bala -9 - uııtu hariciye koju.u., bir ııtırap romanıdır Murltrİp lulılaı VC toleun ytUler ûttÜDe i rir, tiıi tanımadığını heyecan ve ihtiraa ikliralerine ^«lUrUyor. Bir iki güne kadar bu türel roman» tefrik» elenir* bajhracact». j___*H_ Su Sinekleri amattaretH 1 Mahmtri Yaaart Mevtam t sinemaya buta I) lavdır ( Nu .eatMerl I adthl tknktr ı-ınık havtııaa aimaamttr. Vab 'akkt çek rtak» ve «aalıan Mr) çok alakadar cdcctk, ayal umanda eğlendir*.>k utan ı>a .laikleri) nl de yakında ac>re baftıyaeatjı. Siyi si icmal Cnılı Ab v h ayar" ı n s onu Prenses Nara acı ac* güldü:u Siz hâ'â bir milyarder kızı gibi konuşuyor, burada benim elimin da bulunduğunuzu unutuyorsunuz I. , dedi Sshir ve Memleket haberleri 1 Bayrı nıJbadiEler " .sen I Kili Ermeni ern»*!! metruke sinden çıkan mesele Ermeniler Patrik ve cismanî meclisin istifasını istiyorlar D yrnldtn ¦HUkKn I L n'ıı- ıt> •enltriı- k dıaın ••<i f*IUhlarıl uLt"' ¦" hic

ııı j on nde »nıcri''!' m | I. UU1I ¦ 'l ¦¦ • ırdrrifı knı lıu, -™-ı . İtMıya ıMInn un. Kimi H*ı> mı« barana MUikhhi »uy t—II. >'!¦«¦ dn>* UıMııi"» MM* Hım Km w»"".......hi.ii kaadJaiıı ılı (rl p|Bı «ıtMıUııl lım aklına» lıH bu MU ..¦ralyaa-dn. 117i* dt«il 10IT — » .: lirn. MM* > ııün Mw hıdaraİalB .ir ıııMiainbu kakılır» lvt>•ından hanaatnır .JâUM nMu*. »aeaC fen aau* Mk bn Uub Mı I al M İMİ fıı. ¦ .1-1.. irim. har*. ıbiılB — Kur hin. Ml »f. MM. arlı il- «kına* nl rUdıni'. kaı "1* m** — Mail »ını, artık ant sır anıa-»¦I Mil balada . ¦ ¦ m' • ,... ... 11. r»•at» Kani Dınılıı. i t ıa lslanMa alta* Jı keadıiasladen andan 1 .paManaıa*. Banan atin b Olarua «onla tlt «arm** iran ınurı atan r^klraalıt hlr tanın Tak... '¦alca (İri ilk luducaaı bu («Ma kir alaaarft ;'»> ı-lHnan 11 1 ¦ «1 . *a aa-t» oaa iM. Itrts kanlan d> •» 111 Mana n»' .1 ¦im........ >aalM lata ¦ .. .1...u e»ıU.MM-h,|, , u„ ,,,„ ,,,.,„„ ¦ .k.lt 1.11-i.n b"il- ba atUmıa ıuıa~> MI o. K. laraalanmra* ntnln ı Utıl ardak. b-4..ı.ı — —aa-a—ıp aaaanı nınuı luı hajaaııı IHIM... -]ıl lıılıllıı.ıı^, :. Iıı (.«r.ııt, . i|.Ulaa bl< bir l> ...... 11 . Aı. ' _ Beo. hip bir yı-rde. hiç kıan-anııı ...uı-ıkı ..'.i ¦ 1 i' «<bl bil milyurua* 1.1-. m ...... ¦- diı-iımer*. ana enlenerek Junıınmı.'d lUıiDiıdım. . Fakat lılındı ¦ Fin .ılliMK'.ı -11 ynlllklsıu-lıuiHİa d» »iı rr-n—. Nara Mc darrnaduı m M*{ . f.rn. ku t.. . ıı.lı-ı. — Rhi 1-ıboıaın mılıorlullt *ıunı».-.1 oklundan hılr neclrmedmı lialbaıkl. sis. dak«ında rllr iMt.li ¦ ¦¦'.1'" 1 IdBBOmu da tauna Mim WvnUI'.n .1, lı.ıf Pruı-™» ıoıki>ı«ıdi" im...... .1 .1.7 çak». MU KnUm bıar bir ııiım h-erıye «cIhHdmU _ İH p*a, -ili. lllfc.IIM'-I' "lı'-lı. . Nmfe cıUrnlı. »*• ha MbBarıklMıU ... 1,-11 - L1111 lnndlntT< BUhuTamma... Snr - it ı.ı.ı ;»laD -u knıUı »OrtJje' ı-n tl lı r.ı^l ııı l>Vİ( I.' 1 ¦ ¦ " ' l~lJlP ıltL.ıial ^.ılııplın İt )ıj/ııljnnı..yi f ¦. . ı »'t*ı nt*f nlc IV"1 !¦—-»jmal rrmu lıakrma» 150 ga> rrmiiij»*! vatdır, Roı»-lard*n 31) unun ibraı rllihİFri < mil t e ¦! »ftill ılıı» alık gerıl»l|lı:.. 70 K-»dWa».ıı da evrakı aalaaaaaa bııte-aklldır. Kindi-r..ı.. - .ı :.ı/ı r.dinıı.ı ı >' ^«nuru ıı lııte>c 80 kadar gayrî raııb.ıdıl İlhal eıliİFi-rklir. BuıJııı •nura bulun parlı lonûl ıbnal rıiıt—ı oıacaklır Fakat •kinci parti tornala -U-t-hal l Ilunım <«bcbî (lf iı-ıialın a-raıî sahibi yayrÎBuıbaılıllerr de trşaaii ıdıKcr*-idir. Koanıto ı-rrl^L. ı ıHdliTidan 7" hin lira lopl.ıııı.ı>lır . Hükümetlide 200,000 Un vrnlmıîk ınuhtc-mcJdlr.

8*ı ıtırMlfı levcıatiB »ah -lElpl.l.ıı d» l^-ıouıı iı ı»»ır.ılı V'ckÜlrr iı.ı-iic. bir karar ¦..¦il... "71 lılllı.n ..,w-|ııuıba»ıi11 f ı>i ihkak14n niabr-Dade para ventcti'ktır. I.^»il*fl- mU>*Dtaı Kı-Tu ¦. inj idare ı-i'n(i Yunan rmlikındtki uUı*leu.ılerw-den baıılan, lcdt«»de nuıU'iBursa ıklleodıyalı BllIhUVil »\t\r.ti iJatlaal heyeti dün ¦ avtlt-i ı-ııi IkliMdı ii-i--k.tr.. buiunmafc a-Mfc Buraa «r h<>aliline aılmı> nlan Alı UrtUal BaarliM ıraları dûn »ehriırme a\drl rtnıi«ievdir. İ «kik ırvaiıniıK asadan Rail N-ı ,ı. İt Ol.t» lıiı ıı.uımrı M'ı'ıı ha*al!>İndr , i'-u.mİi malı nnı d. > nu mi Ank kik • iı jU edan dîitı bu lıu-, Burta ile ve (icarı ıijlundukla ıkcratta bu-. t^tkikala eva-iaııerı ve m riMMİl hakkında ıniıı (anacaktır. Merin ajalan ayrı ait umumi bir rapor baıırlıyarak Vi'fc-I'i'- bıldirnccklerdîr. Ilı v." .ı.-ılnrı Buraa re havaliai-nin m'lı»ili Ihtiyacaiı hakkında da bar'nr alrmala r Maaıi M. ammfim muallimliği tercin citı ^lulkîır mrklrbl Frımılra nacalığı-ıı layln ıdlMn Jlaırıl mudur muavini -ııı BM ,17. idilpr. iı emval ıcn ioii ,m.-- Iı.r... İCVCMÛI : H 1 İl" İı pır ir r-k>ı . Rdl ı-aıı 1,111 lırrı Ilı İl tir-.jp nl d u ( rum - Matah rlıatflnlı. anıda (ürat antaraırKa... _ınaiı .'...ı ..:.T-.r ı-iı au.. HİC bir İainİnr kın un dm V-Illl- -UİIU "..T i' mıı di barA>» ..-luJi'ı..' ml,.. >'¦•• ul-ü: iı— . İı»; . -|>lı: ¦ D bi hh oaa d» bcılnı «Ibl bir br yit ı Falul Udbuaı da ı m binada İmar... YalIII" ¦ K"« -ûı-dıluaı ma Nınn Biılamal lılrrlm. — <l'ıu bcBlm blletr^lrr. Wr l|. İlaha d"ı<raau uıı 11 yık ulılucan C* uyi nrrbUmek ırtn nr tkpbbK Uorcj . . |l. . . ı .. —Mkbıdl -r^r— baıı icra maka at Ur inak brlkaı«a politin barı ınuıkulata raarur kaldığına muttali olduk. He nearedıldıtt raaaan baıı tereddüt-ler baul okar. Efkarı ı;ryi

leaaa Uaıafc Kaa Cardet Fark Ba-ye —-"--¦ ellik. Ha laıırı »ardı İn Bu ...¦ bre raaakakal -ak iır.rruııı — Ceadart Fent B.. lakkaH nr» tar¦ ı—ım oları ¦ umlelerı aaylenıeH ıı.. diyar? — Bu ıııııılı lııı aynan nıylr-mıUu.Bıı nr ıdılia makamına, nede her handı bir kımıeye hakare etmedik. MubuiI'iii bu inal arı bâr a». dan. «faille lUna bâr mahra ette •byk-aaialrr. BeadetaM bir —İrlinî•kk, aartrakifı bw »m baUbaa» inkâr adecefini laıUDluıı.n» dana. Garatelfr uydurma beyanat ya lar. Bir m- m aall «Imrır- ıi-fen beyanat uydurma dik. Bu v anlarda müddeiumumilik makamının cehli mrı ıu bahmlama*. buna imkân yoktur. Afcr'ul nm J'n ııı.ıı mıı ıılı-ıalSr Selim Raııp Hryın ntn-.ıtır. da» loru a ııı'ınm alaıhıa* açılan davama karamtı akuamut ıc A^ah H ıtlırvap o Itırım mpr. — İr--. .. .t,..,-,, tehyic eder mahiyette nnlta bulundu ğuauıdan ve palı* mudurâ beye etten bsyanat yaldıHınııdan dola' yi dava ediliyor n- dr rain»? — O funl'rılr al kanunu dola-yııiylr bir ı,ok nıahkûmUr ı «lıli~. •dilmiatİ. Bu ytirdrn lirka da cogalmıtlı. durlrnu t..ı aab>U vakalarını kaydederek kalka Urakkua Uvıiye am. iti Bo ¦at efkarı umumi reyi Uk« etlin? — Palı. mlrddrune alfan beyanat yasamamıa Halbaki Polia mu d uru buylc bir »ey ıtıylemedim d iy ol. t"ı-.iıı nıuılııı ıı H. garrtemiıde ¦:ıiııa- eden o (oslrıi Valî muavini Peatr Beyin......... bir arkadaşımla aynrrı -.il 'ini. tbr. — PrkâU, hıraııkk vabnlan 'j[-lıı™ baaHİanruaı kanaaynDi demek balkı tek*» atanca ani? — Raa'ıyvat umu Eâ>* etaaaı oka »rtı. :"i~l" bar man hanaalık veb.kknna*.....-d «ekaytt rkmahaa «e baala kacık bakı lerle bv hadktrd.rı Irakr» rrlfaaelı le bnlarKİukLatıaolan arna da mahkt-ütayn laviılıı ı laıırıl jeltrdi. — Hnllml ı o .<¦ •¦¦ ı ıi 'i halkı lebyn ettijı iddi* ulunıryot. — Ileycoan anidir. Birim bu ya-'.mı / 1 inn......-ılı irrtıaar etmiıti. Ckanalı fcomı iyonu I iııı-u i ..t. kamı m.....ı ı». ı ..ı (apı.ııu Uaraa kuli.trnlrrınr rarartarn mı psra trnııri raubt>nwl ıfcıaa— ıaıı tu FMtr ul J-Japhn** aadrtanaeaa. La ı» 1 i .Ilp Jtk»snl»r-ı>e« ••• Ira Ml Oalaptar hsaue «abaaaaa aaaV raaııiaa hd'ar xnn Hu karuı duadan Itlburvn kauplara IcbUü rılılmi-ıir. Kuaplar İri duldular! *n lakın bir ;ıraxr>ı l.udnl Ihrrır ılm.lr ambar lai Aral . .¦- - -ı. ı..,u . - da bankları •aaı kaıaaı drrıntııadr uiad. ımı'ıı ılııln.Mf Okrra^. le-dmlm, OaUa» tuılesl ccıcnarıa* ( ,.m halı dıı rdr «tktk ve >»ni aıuaruk ları Iranı ılra IXkl - ,ı..r.ı. kabul •ıKI-ı .ı.ııı ıııı I.I.I Mıı. mıılrn İı lı... .¦ ılıı Vf : ını-Mru livanı [Orulralnlıır Klmiıtrtk I urtlaruu, sana ¦ ¦anıt rlratrrv ıınh kaan*a>aaaı laalaareık .iı.uuin arhar Mlaaal kn*am aura nal ¦ >ı- ¦ Oa iı- «-ara Vr kik bar ¦aad'fll ....ıu ı..ı..> t ,¦ ı [ n mm bata* aaı t»l râaaaalla. i. ¦ i'.ıh m-. ı. ram» i 'tatlın h-> au ıı talDlraran* Uılıamı..... ıı.ıı: H-ııı davası. Tem-lı ir yeli umomiycıi le Vilâydıo neklai naanrı dahilinde kat'î bîr neticeye atniatin Tokallîyan Otelinin de emvali metrukeıtf ıı olup olmadığı tetkik edilmektedir. _ Bu iki 11i¦ Gregoryan Ermeni I er nraıında Patrildıancye barıı mcmnuniyetıîılik terlit etmi»l

ilerden bir «rup Kum-kapı'daki Patrikhane «-e giderek Patrik Naroyan Efendi ile ciımani mecliaİD irtifa etmelerinin ro yeni ınlihabat yapılnuaını talep t-tmıa-lerdir. Naroyan Ef. b u talebin ,.ısınanı .ııeclute tetkik edileeeğini, -ı.ıı.iu.' ıı ,:ni:'<r\ ip menfi bir »cy viylıy emi y eteğini bildirmiıtâr. _ Bunun ılı erine illi layı talep eden İn. neticeyi brjdiyecnklerini aöyii* yerek Palriaukniıo yî Icırketmıalcr. dir. Umanda A'ev'crer Lopnrtr batılda Saymrlain Hİarı<unln ıl-v'ıınınuuıu ddıı latııh Kabtanatlan köprüye T,S" IHI-I ' 111 .l|l.irl. . !¦ yOİda tl'lJJİ aıuıtur. tokalar >arun naal notın ¦ i. ı" ; ¦ . ...ıı . . ı . iı udun alınarak ¦ ¦ ı ¦¦. ;. i. r ı:ı-.ı1. r DTC-i'ı-'i' ı moDiafılIOc 5okrk u,,ı-.. malıya natırı Ilı nja paıaııııı vrikl al IİHI haaıh ta ınfcn da llrMI nanb kanar .dlnııul k'lıalıllr Dalı ı ...I .. rrrrlbl ana luınırllı ımıkıaıda lulrr .Hamak itan »uca» Bili a atılanlara* rafı mat MU—a -• ııa4Wı urrrl m» lt»U . -ıı 11 nu. PıUaaal bakaa dn» lanaba III karam. Lalta ııatt naraya badat verl-arank »rrabraaı da 1-4 >» 1 kaman mnanala ınır.ı.i 101i.39 kara* Iacına onu dan Kama*» n—«aıırı.'ı .ı .ı.-.ı..-. ItTî rant m n.'.-ia .. um.- it aannaa '«ara imi karnı IU para» kadar ¦ .iUr ıtr .' ¦. - Utl İd da ' . ı > >. r ı-tır llılr Baruıdı ¦brrllıı uo-Hne Kara mili mıı.aıılf BlMUltai IlüYUllU ı.mumlu lahrIUlı Tl» barak buru-.ld kübiii t» mît I» kapaaÇekosfovakyada sosyalistler kazandı Harbi umumiden «onra eski A-vuıturya İmpiirBl<-rlu«r|i nrarrıin-dc okta de vl-l lordan bir i de Çekn-InvakTadır. 14 milyon nûfuııı olan bu devlet nesri ve hara ıttbnrilr yeni devletlerin -..ir.ilc--i-.e (»ikıir. Ekkî Avutturya laoayi rnerkerUrinin ııi.ı!. aekıeni bu-devlelte lıaJrni(-tır. Halkı ıaa derec^df y aevıyye Mtfûbidiı. Mnalıa^a ho> drvlet nki (HmSuVnırc' dı-»lrrrr>Srr enkazı n-t-Tiv kuıulnn oni devletler aîbî ¦ ¦¦- - i. ve »İjnaİ cihetten pek uiRİaaı vaıiycını dtı-ğîldSr. Eıki Avoıl kül teakîl ediyor îdi. Y>-¦ - a i ı-—- ııir i-e sana/i merkeılerİ. hanı mrvat aahnlarından a cı hinlrrlântlaıından ve dahildtdri /-ı.-,;nı yi e» roaJırcçle-riııden mahrum kalhn'.Vr-. Bo yeni tteVtatlert -ar«u yor ve ileride hîc olnıaaaa in',idî cihetten birle amele* i I "¦........¦-• > ihaaa ç.diyor. Eaki Avusturya'n in on hâydk derdi -¦ s yi.-! muhtelif unatıriardan müre!tkep bulunması id i. Yenileri dahi tulh muahedelerinin hakanlıklarından dolayı ayni variyettedirler. Mft aalâ t> .-la tk; milyon Alınan vc hir milyon Macar ve diğer bir çok yabancı ana-.ır bulunduktan bn*ko ırkın Çeklere yakın olan Slovadılnr dahi bu devletin idaminde bulunmaktan memnun dildirler. İt te hn - i'M ı, ¦ ı olarak M. Udrıal kabinesindeki Slovak n»f ırlor ayrıldıklarından kabinede ve dola-vı-..Iı- parlamentoda buhran mı* idi. Ahiren icra olunan intihabatta 1.I.U.I....I-I taraftarı lırbalar nkalliyeîıe kalmıa tır. Neticede Udr»! kabincıi ı-ı-t« elmİalir. Bu defaki İntihabalta aoıyaliıllcr kazanmıttır. En d beden fırka komünüt-lerdir. Koıııûniıllcr evvelki intiha, bala .ı-.-.-ı. 150,000 rey kayUt-mı loıyn İd emokmtlnrı 300,000 ve Alman ıoayaldemok> ratlan 100.000 ve Çek milli asaya-65,00 0 iiLzla rey al-ıglardır. Çvkoalovakya nin mea-bur Hariciye Nnıırı M. Beneğin fırkan Çek mill

yaliıtleridlr-Çckoılovaky'da nüftııu kadar ıi-yatı fırkaları da (oktur. Evvelce 30 fırka vard i inlihaba-ta 19 fırka girmiştir- Alman iar muhtelif fırkalarda bulunduklarından daima r kacriyelte bulunu* vn-l-r. Yeni hOkumeti aotyaliıller terkll edecektir. Mııiıarram Foyrl ITTI-I. 1930 güzellik kraliçesi | Aıllmi ' -Bnu mtkı llu ılıl/'ıı". ınuNı:' " ıaıı. blnm 11-11*11-1:1 1-.1-- ıi- a-ıiır. Dllb.-ıi-' pay mırndll !¦ E£cr heyecanı mucip İdi hemen o gün malık lirdik. 11..li.ıı -1 aradar tikten lonra hoıurunu I 117 Hem efendini asan ırk ten bu k.vd.<ıt mı İv - ¦ - .iıiiı- ve m-, ¦ Binaenaleyh bu yaııı yic vc htlâfı hakikat kadar değildir ki hır nüaham lığın çoğaldtğını yazr k inme viı. Mcı'ul müdürümü ıi rinden sonra irtiga mı kında madde lumumili ı.-/!-..... cevabı oku vapta M ekâlet «hllr. Vı 1* baıan ddrurkur tir. D.lllı ılı 1 1. İH OÎ lllrı .ıkr«M lırı*llııia borîleıuniı reni. Hu drtı mıı-.uı-îlıl-ııı Iı--il &®fa»f43tueB'eıe '¦¦."i MCİiri Anharaya ırûfiyor «Hh HııllTl 1 ¦::., m 1 - . I . n 1 II¦ 11 bu . 1 I .1 .. ... 1 Hır ..ı''-'. -i ııı ılı 11: imi • 11'. ¦ -. .1 ; 1 ' 1" m İn edtlmralrrlrr Rl 11 iirna InBa BHurntı da İnana 1 ka-ıi' ¦ ..... ' ııı.ıl ıu IttMI edlleerktır. İstanbul'da hırsızlık aldı yürüdü 'iden tale1 inden h.-ırar verili Icn netıreye «laır hır I mrdiğı hrldiriliynrdu. Bunun Ürerine rcia, nnlddaiıı-ıiıunıi beye; ı-Ne buyurur ta r fu Dîye tordu. Müddeiumumi B : — I- -' 11 tevhit cdilmiıtir. mutnİDomı htp lı-ı-lı-r darmeyan 1 dı 1 . |-. ııı. dedi. Bunun üzerine nnılıakeme 16" İminin m cumartesiye talik edildi. D ırhih DSâaHar^S^) .Şnrop .1 a-- '¦¦ ürere Ar -......bil h ey et ^ifri Maliye Vakalall Vlahakmnıl Munu-rll (e 1. ¦¦ 1-. 1 1 111.1 ulc iıııı- .. .r, «•¦in i'. .... ¦ m i. bil i- ı*l ıliitı ,1 tropa ya r, I tul «lir. Bu lıejcl . 1 ¦. 1 .1 1 . ıu ... ıı- mııvı.-dı bnuliır lı.ıkhındı tılbihılla hulunaidl. va sırap ınubaym edccckllr. Aıridn dayı. İki adımlık yarı mlıafıfll>>a ı^uı,.<. Ç\\n 1 ısını ar tafayarıan. korogtu — Stnlo aklı" ¦ r.-ı..-. Bakaana, hırvulor kapagUndu. cyieıi bo-allı,orlar. Gucclcrl yapmazlar! Curnkuriyel—Bu kankaturij "Köroğhi- rofikİmlıdon naklellik. Ayvu Yalıtır bir Merker.de bir ay arfında 300 hıraırhk vmk'aıı olduğunu ve bunlardan 290 aout lnilî btıhıonıadıjiııu öğre n bir mm üıtîi*ü ile bîiıBt Po'lı MüdUrû Beyin «.ipkasının çalındığını i->iluıi9 ol t>i>ilu ! .J... hak verirdi. siıo ntıa !"•"¦» eidrp erime «ol parası ..-.il.. -ııjl ...ıı ınudılHlr ılaıı '. 111..--111 lııafıaıudnn ırmın ¦•lılmt<llı. II— IsbnBaJ MrHInOttl -aıtllrıi ıııd-4ib.iBr> mdrok «llifuHk irin ank-ard. la— mir. AdrtrıB. . Saaaaja. fltmrtu ıf. a* ¦11.nl UMibeılerde Inlpıar ıdcıı ı.lll.ırri. ı.ıiıdm birer rbırlDV laUnbaauı avaıtlu-ıım w i

rmak imkanını lıı-ıa r*raır-¦ ıt İn i ılı-d rdl.taaı İH— Maabul barHindekl ııtıklıdmiKİn mılııbıkı ır.lııı ılnııdikkn vt-IroltM a SON TELGRAFLAR înpiltcrcdc siyasî buhran Hint valii umumisinin bir Hindistan konferansı akti hakkındaki beyannamesinden vahim bir mes'ele çıktı Fırkasına danışmadan buna mUzahore* vnrteden Baldvln'ln vaziyeti çok müşkülle?!! Mübadele komisyonu Bîr müddettef&eri tam bir atalet devresi geçiriyor Avrupa ittihadı ve İn Bitte ro Britanya'nın Avrupa ittihadı haricinde hususandakî ısrarı »eden yeş'etettiyer! Pariı: T*ınni«ov<t 929 [»1 1 el arak l. i. l..,, u h1 . ı fim l... mndataa «ı-m. Bunla ¦art! kıtlllftr. Aırurıı limitindi- ıııul ' bi ,(>»< takta P. I.ı - ¦ ,E ' tanik ¦ ¦' _p uı' İd ta: - ı bm u-o. - «.nd-dı-ı. jaaı I ı*ı.r tattı tpevt bat t* .di teati i cltneb •alimimi laktı mi .um't ' maknadımı anlatır. Atma* be rbır-| lııbılıı iıraıı omm a Irrrdtlı ıh«f i (tul ryl vali* ıv»oii - ¦ (; panaıt -'i^ı ¦ dı la «udrlaar , o. bir tirat L--11. : ı | H A | — Da ııjnr: lügıliteede aanıtıa | ve ¦klfciı Ur uy tır! bu «taUtUr. 8a bah rc laralıaatn İdare diiUa ıkoraltc aattk lafi tabi v* hemea »btbtfılig ¦ Hail kuta ar İleri a tımdı t lı yatıl it makiye! lam İti vantjıitr letbi't "irVeleu ı-- valU Dmaaılıtmı «'W y atat Rl vatttii clmtılın heaUı pek itu krodl ktadıaı ıdıır rl balunda-ln Mr (ı>k Kral arlı bil* tahtı ıhToiıada bBİaaat kartı <"tat i'-' "" ¦'" ' * ho dun» Bir tsahhu "¦¦> . rOOİuItl l~ı ve I m-Sı'lStd* boy-** bir hrr oMafaıdu park)antlodj rl İl ııi -.ı. iz şimdiki ¦ ırn la B'i İtaya iaıpcralorlvtuı dertli t tenim . mülhr» İttin hal: kılnıy.cak olta baylt rtater ayllk lırka rrtıia ııııa linkti HU>ı«<- Cıiı ¦erin* ıl.rbtl tiBBlyettl' dladt tıBkıkal j »iMİatıRır. İta taktı Lard lıdatfü lavartaratt 'atkı r..n....t atttataoı. atnalakab *• armamaatatv temalı kayıtlı* aalai'l man- nııi'i. -ı - ••- ¦ ¦ Sıldrtaia bdyl- bir fay* ınt ratlo-attıMll hlrltrrrfe tkıllarata tıadtrttttıa tıbıdayli'. Hulul mrttleı. Irariı i.la hatmim» nyaret r-1-M irattı ı.rmy lavda M Bata ite uııkMı a»rl»a.-a latatı labl tııttv laıaıtı aatrl' hr-laaı rridcfl lırttoıdı (.a. Uaraar h-r ana* ata BaBBBhdJ (aaa tabu a notat ba İtaati abat ba dartt aı-kl". ti.-artar* ırrbı .4r<r,.n Fransada TardivÖ I>İr tesanüt kabinesi teşkiline calı^ıvor Samsunda (Jazi Hz. nin büyük bîr heykeli rckm*ııilrrrk 2 (Hu. Mu.) — San < parkında, büyük müı k bir heykeli rt-k rr-rtıl ¦ ıı kaldırıp be- t İlarya*Halbuki lıMfltt »iti tanojlll mu İt «Ur kan W | temerktr <r mn.lr.rh anabtavno-urnıraMyedr ' üaD (nokram atmaktan maada «Mu-Braol, arr tat ,l«nOı. dr ııdlla tlr llu srbepk-dir kı m ııpiHtlım- IncUtrrr kam ti» İki aatlal İh- raaıact tiıc atacaktır. ı ¦ ı • ı ı .. ı ı ha ırar ¦ ¦ m ctılrivoı mu- Rtı Kimli ...i ıı.il akta tayıl m ı: ı. ıır,l.ıı ı... ı-ı- i.ı. taratma* .-il. im tok tvi rrlmhı w iktiniicıiar. İtkCİUrırMmtıaVr I kr ı.ılı Lrraııı.' h-r iklb-ıla tali filr-

tUBtlbllr*a.iar vr krndl . «tatı I ıi't» aniıUlaı tdrbl ¦ 'i ' ",l 1 'i'i ¦ Buna ıı mı bllm ı fihi daEibyarlar p uguyarlar. Bana İl. »m. Dit mi bl< lııyak bir | Itaıcuk '' dttam. ..m* ,*k l«kktat. ^balkati010 '''' olh„r. ı . ntvn. oWn.„r,u m\mZ H*- ' Ml b" 1 'aUm anrlam İnanı ııaa tat ıhımıdl •tut- umu atayanı bıkkmda mı... ot-tdaaı aaaH tatrlUtatB a — ¦-" —M. aadat- amjaaaaad*. Baa.n löraaV kl Katı K,.,rd. .rrtmvt otk cıaK ¦taamı btr ItSad ¦¦'km ırottl*. kı rTM danı ı.ıiıdui ı.......ı.-.a..ı-ı. rt MUhtak ta nııra.ık>hmlrı lalı-ırrı.k lılr --ı.-r. -mu ı ı. ...... I.... .... ir^a a-.«P.>ı nal mal uu*ı mm laıuı.ı ".-(i bâr (a* hlaıattın ata liılm t*batrhttdar. Saa aımı alırda »rıaaya'da ar«U •-durat t-t-. tattı» adat aamkmrı akSbl-¦. ataartka-amı İki blmaır ^'Iroal katHmmla Aatyapa akV k,.— ıı. ,.mn «atakda amararaatkrtl İta Iı -.1 ıı. ..i.ı ullı-uıdra p...l.«ırtmrKrl dbi vr*-.li tıaamaoaa trrllı ¦ ıı . m. . ıı ¦ ait aadat ta yanı . ı ..im-- amam. makakta* tdaaı aar y-t aaru a da. *m-aatu -.u.ad. UtMDamaaıa tatma kktom-aaaka aa-tetadm akarak Ivdattl bat ktdd •af aattıa* lat a krtk—mafa aaahkdaklr>tl k.«HırUdlr Avrama'da daha <lmdldatı a... ı ı. .ı ... ...... ı. ntı-.ı. |ulm*>ı nah muakkl bir ilavadıl tlaıaıt daka tlyadr lnUhdkl rdilm laya. AtB(-ılkın ı.h.krll k rınında Ai(H|ıa"Bai atabU*.' mlaVatnUir lıtıh^l .'tatUal Lmtartkr >r ı.l.kmaata ba kmnat. .m ta ktr a- .ııcı krtktm *âVbBm**t makartar Caraal 21ya m-..~ - ı ikiîbaiıbıı ısnjas nrbV- "I. lakaolalıi kakal (Ualıllı •luıuıılryh- kabiattım bu abaatrı tr ..kl .1 . 1.. ¦ .! llitı „.-,--,,... ı-i..... tr (uri ıı. - •¦! ...ı (kMtiyri ir ¦atta tjlıytıtâi»!- kani bulanılıûıın târkmUUr. ar. Tardiyonün ,-t',, Parla I . t ¦ — M. Tardlyt ktbrdt M-nra mııu<*rvlırîıı* J. - -1...... - ı..:. ¦ u M Dııraad. İhrıan. Sarraal. < ı.ııı Millet mekteplerine tehacüm Kaydedilenlerin miktarı 30 bine baliğ oldu! Ahalkkm okuma w yazma bilejıler m«*klf|»b-rde iıııtilıan olacaklardır ¦i-lrrctir mr-kbe uçvşı rapıldı tulgarislan Türkleri hars kongresi toplandı dahili) UnVlun; tayinli ım-ıj» v ¦ y.fclli Tr BC kt>ı Ayıp oluyar! Nuruca>mavııyr ¦ anyn avtuayaada. rrdtrtm yapbrdıyı mnıı mi -I .. vardı Şckr.raaurti. İtti halâları a ini rıl itmek t adi. Kvkatl BBİttUKtUr adli. aplcata-ı b—tmrkr. kat at karkm-dntk İn-., tatlı «dikti Bir Bratayi m.rlr. ,v.ı .amottdankvjrl (artıya ala yakın olan bu kdllltr atmıttıl VttdV Oralar da rkf. adat* tdtnl tt kapırraa haltatkrBl etraf m. ktrIrtmrk dk«cfcraatT İl II hllnlbll

derinti taam a'ıt— uarttaani ha-Uya tltodb Ştamk aranı pıtAık-Itn gtcÜBtı bar kal aldt. Hic b i- .Iı.- avlulunda bu 11 ı »Ldi v... VL.al,ını.ıııt !rmt>bo> aum ıldatim harda, kar lırljm makedıtıın avlıatu cot pat vc ctı n; • -. bir halde '-ulunuyor. ı. -.. jûlap ... :. r. 11 mu /. yar. t ctktn .-ıorbık-r. bu m a*, t arayı ı.n-. kânı ba. Itr. ktnkkukmttn avaarr kdVylSmki asdarf Iht—rl tV t v hart ba tajrtrna-avck-Tİ bar as «vmd açmarlar da ondam attaara karta* y< g akrıdr kur aMrlorı olduk.» «kvaaa ÇStdkfl «takan, ay» tauyaw. «ir hak. .ym. ay lard arakan h,.!. i-J'rTuırıılrı. ınntl.ıka M' kaç stme îcındr, bu kadar bûyDk ifbrr ,;t>ı-ı. bu gayrrtli nailden didindir 6a»teclleı w belediyeciler İrndr l>- • 'i - »Um. Avm-pı'dtn bir tr-rkık trvahatındm . ..1 ' -Itı-t-n ...nra Ira ı f»7' - - ¦ .«--i- Avnapa «aınr.-a'.r•iantJaB aaamlm nlahaimttdtta. Tarak a^atmtKİkBrİ fakt cakhd ad-mat IMkikı «at. Ibiİ| Brlrdıjr Rcatâ Wy. Arına a .¦-.,<*-....... ahBBkt Bananı . - i, ~ - r....... ıı ı ılı. ııfinc Avrnam htjıatamycll t ram hlgi vı ı,tılıaıl.f .i.ı keodı Lı. rrıl.sırlröitr rn-ıı iit.i ı :>ndı •»-mir beledi t rainin kea«kiiMİ.-ıı vaptı»! bu lamrıtıüb aryaJ den l.-,|.iı.ı l.ılm-k gibi layddtı bir BtT *|tıneetk ataityt td-m>ı nluyttıı Fransa İla ticaretimiz Pariste İMr Tûrk-Fransız ticaret odası tesis edildi Parmte Ut Tûrh -Frank./ ti-• oHı.1 teati* tdklmaamr Türkiye Be t ııım ar aatıı i a akdedilen arct ve Sivrim la-n muthedetı mut ıhtın r Fortana dan TUrkıyeye mr— ıdMeevk olan t|tt a(ıO »e eırk metrae ı, ' .ıtrtıtant- t.. I yı . - t raıuıı viemrat anlata laf takati takdak rd.lt nahla. I-umt. I - kn, tir Ea-aott araamabt .kta.au. ¦atattaabttm . .-..d.n. ı.u.1 nar. mtara . L. S.....u Idramm ) n... nvbh hie tnmnına nrarmae ha|-l.ıımı.t,. telisle kir Türk gueteü Korkmtkı I ..rkry. «e Almtıı-yatım tıy-~ .. ı..»n. >r ttakbi mrrtTİare I ...l..„ ¦ ı . latanl a alatıak Bnrr--... ı ıl I. bîr ¦ ,. - ı. m. ıı-ır hat-İBnrrııflır r HİKAYELER Tam zamanında bir müşahede r | Futbol Liğ maçları bu cuma başlıyor hem d. klrİHr'orlırd. K''"' " i ın»ıi -r--ifi.ini baltan N>|i dikkati* (üzdükten tonu dadı ki: — Alilim, ben tenin yerinde ¦ .11 mu. bu ite hemen karar veri' rım . Yandaki teniı kortundan bir çok ff*a% kı* ve erkek aealrrı. tu lıkları (eliyordu- İki doal banma aldırını t urlardı. Çunku riı'l (iddi. muhıın kır ırruu un Met'ele I.Uıiyen'le Madam Ond-ra'nın taadelirte taalluk ediyordu. I ı ..¦ .1. muhatabının ce vap verme-dıiiın Kuiımee tözüne ılrvam elti: - E***.. Vakıa Madam Ondra jimtı yedi. aea elli üç yanndaım aranırda ilk »wmnu|i» bu.uk bir (ark «ar Fakat aen gençlik kuv-iri ve kudretini hala muhafura e-diyorıun. Küçüklükten beri ıp alışkın vücudUn maşallah çelik ¦ ıbi.. Vakıa anların bemb«-*nr. fakat onlar teni daba enlin—ıı bir adam yapıyor.. Vakıa torl

akıyorum, fakat yirmi rafından itibaren gözlerinde aaıf I. ¦. tedea gençler rJe yok mu' Kann oleh on tene oldu. bu yat-)• bakir yatamak kadaı müahul l«y var mı? Ama çotuklarım, diye eksin . Onlar aana engel ol-mıııl.i ki. Çok takür. her biri mrt'tıdane birer nd.»-. yaptılar fahur «atıyorlar Sonra Madan Ondra da tana olan temayülünü aratıra göateeıyor. Ciddi bir kad tana bundan fazla avam ıcfcraos. Durup dururken boynuna iarılıp yanaklarından tapir tu-p ur opemer ya. . Gürel. genç olmakla beraber ağır batlı bir kadın Doğrum benden tarta b r bardee naı.halı Yarından teaı yok. bat b*o efeyi amltrtrjMİiıtB. İtte. ı*,ı d- nasıl başlaman laıım geldiğini de aoyliyeyim Madam Ondra her sabah villâsının yanındaki parkla geıinmiyo. kava almıya çıkıyor. Yann ojle-d vel onu arada yakalıyabi-lırıaa. • • • Lûayen Hofea. erim fan hah. v r j Iı.>ı in eder etme t yanına on tendik emektar küpeni Lur d'u da alıp yola çıktı. Dün arkadaımın tmli|i nanhatlardan kalbine büyük bar crıaret glrmuu m n. r>aW draaar bala te.rddut-ten kendini k«•taramıyordu Madam Ondra , a : Hollanda hihâyrn — Benimle evlenir mitil"*? Dîye damdan dUye» «'bi bîr I .ormak pek te kolay değildi. Öeş cerh vak' I—Kuınkapıdao¦'iı ı Itıcear ını Hi h .1.- dlln (ece rvinc [tilerken sıahollclııı kirork 70 M. ".i aatrırkan Ttpcbaeında oturun ttr^l On-nlgin !0 II MM Murat .-... i. i., n,5: Cumhurr anlar bir çok ¦apııını kurt girmece mUMiilek olamamıt I ardır. Hunlardaa sabıkalı llervl, «nbaha dnfcru kapı tinlerinde dolanırken , .i .1 n.-ı - i. ' İki yanlını böyle bİraı yol yürüyüp te yorulduktan tonra meydana çıktı. Küpek. aaalti bu labn-dılan anlamı t tiki gollerini kırpıştırarak tabibine baktı. Efendili ye en derin bu duyum e ye daldı. Bir müddet daha yürüdüler. Lütyen M..ı.-n birdenbire yolunu değ rip döndü. Locd bunun epicc tonra farkına vardı. Aradaki metale-yi kota koşa almıya mecbur o ldu. o ¦ Ltrsyva Haleni bar kaç gün ıcaara Erneat Vaardcr'• laaaefdlği vakât arkadat< tordu I — hamın tenin evlenme mea'o-letinden daha bir haber yok. I 11 n- 11 güldü I — Hep babahel, dedi. bizim ihtiyar lord'ta... — Canım senin evlenmenle köpeğinin ne mUnaıebeti par... — Ne naûraanebeti olacak .. Taaa Madam Ondraıa liderken yolda kaç tane köpek ıırnaftılar da o r parçacık heyecana bile «elmedî .. Halbuki evde alltyıp ııçradığı laman hiç le o kadar bitki . Bende... Diyecekti. Arkadan torunu ketli: — Barak Allah atkına, bayatta köpeklerden dert alıp itlerini ona güre tanrım rderrkıen vay ge di baJİnc:... anmai iHcfaynt İngiltere - Rusya Avam kamarasının mühim bir müzakeresi Rusya ¦ Çin gene şiddetli bir muharebe oldu Eyüp Kbüihi Topkapı — Kumkapı . Fatih (Yarma) 6 — Bu cuma günü Tabiim'de tu maçla dır: 1 Fener — Vefa birinci ve ikinci takımları. 2 Galatasaray — Beykoz birinci ve ikinci takımları Kadıkoyun'de tu maçlar yapılacaktır: I' Üsküdar — Beylerbeyi muhteliti ile Fetih birinci ve ikinci takımları 2' Katımpoıa — Eyüp muhteliti ile Topkapı Kumkapı muhtelitlerinin birinci ve ikinci takımla-1 n.

Bu türelle bir günde 8 maç birden yapılanı ulu çaktır. İttihaz edilen kararlar arasında bu teoelik liğ maçlarında birinci' kümenin ıon iki klübü ile ci kümenin ilk iki klübıinün lerf i mutabakatı yapmadan künıe değiy-tirmeleri eıatı da vardır Klüplerin birinci ve ikinci takımları tu türelle tahdit edilecek-tir: Her klüp birinci takım oyuncularının bir Halelini verecek ve bunlar ikinci takımlarda kat' iyyen oy-namıyacaklnrdır. İkinci t.il.iiiil.iiıfoUi oyuncular iki defa birincide oynadığı takdirde bir daha ikincide oymyamıya-caklaıdır. Bu yeni kararlara nazaran bu tene lığ maçları çok hararetli ola-ektir. Fransız ve Bulgar boksörleri davet edildi Sizim boksörlerle mUsabaka yapacaklar 8 — Valde-hanında tılr odadan yancın çıkını*. «Ira ve t etmeden tinD alıngan evini Ul«B> dar Mkeletl tiva-varında gererken kaybolmuştur. Çocuğun İllerinde llrtc tapar-dia elbise, kııa pantaloo. kabıc rta£l lolla UrtUk. batında da e • ardır. Çat, atfa aaat«ı dCa agbya ajtı-a Diılııaııı [İlerek Ço.-gaan balama Htaaaııat -amıaa kendinin ıe.llmıaı n,ı tımcktcOU Sıhhat BşlerL Diş tabipleri mes'efeıî üıhfeıl vılııll Balla İt». ıl* Tâık dH II-klrUri r.ıaHnl ar«•¦-*¦ Jla*ar-I..ı> vc Dtor'lilîüJtuırıeTlSi ı Kİmyo mooıh'm ne mâderriltVri 1 Anharaya çağırıldı Klmva muallim ve miidmUlerf lı.iıırıv.ı ılavel edllmlıl*rıllr. Kınada kimya Mılaolarını Ir-bll rdeeeklerdir. HarleT hâlöeroeır Bir çm tronlna bomba ıkyo I ( A. A ) — Hıhlnıkn IV.İ£'in.cMvına Intilnarlar Ranallna Mas«erJ*n ..binalı Sırıtan Orace Lakapanıadan [i ..ı., » ani bir bMiydrle Mil lattmi >c keadıal i . .1 - kalbinin allından yaralamıyur. Tacata. rtınun ıttebl aeafeeyiti '..r. n-.ı IS gün evvel yaraladığı Sakin* ıtmıa-de bir kadının velat etmeal baac-bile .... i),-.i. ya ¦akkora «latan mOlafcaraııdır. Ömer tıaı.aı... n.tleJ.tr...1. Mütererrlk i' y.ıM «ehnnjcs gıkcek Alman Devlet Bankası Mil -•Jllr II Müıyü Şahl'ın yakında ıneınlcbetimiıc geleceği haber veril Selim Sırrı Bey »..1..... rUfi laraier kaiavune rtjattl «Ota toeMrel aeaeaer* anl.ıtm ar-aa.Hl Se&aa sanı »• dam •><.I--" ardet ela.ı,U. Markam Haydar B*yî* mlatının »ıl Jc"lını.ı Una la Baııkaıınm laianimi ıuka>l Mudiin amnum Hardar B.ıln nlatıaı-ıl.i". 1 ıı l* Ra-ı-ı.-ı 1M1U1 »e ly na-t... .ıtaaı dua !<.DU»laB m.ıh na W».-.K..¦.. » . ...,],< Limaun. " Iı kaaaaav ııaıı au nanik raaM-a-—.a.. TmI Uya Ser. Maydar Bayla arraaria bal artlar»!, aaa fcatı banaeı 1-- .-. 1, .... ...iadeni -.....•«.. aamuı. 1* IntlNnl letkae ¦laıuılv Hİıfli mihrace ¦ 1......!¦ ' 11 1111.11 Ilialll -.1.1.. . "ilimli t""" »veBaa-ya mıllrrmı-lını »İn inli ilen molarıkai idin illi. AnhaıaJu n-emmn oporf nları '¦ıta-t'- ¦ 1 ¦ mlatm ¦ ¦• ¦ - - > ¦ ¦ ¦aıaa 1 m al m atart—Iı» ralmdt ¦Milanı t 1 lıak ra leauraı» alanıııaıa lı.lanaeaa ¦- -aata ak kaBaraa «nım -a.ı.. .aı... ELHAMRADAI | MORİS ŞÖVALYEYİ S | PARİSLİ ŞARKICI | | filminde V« lıııu TllTA i S RUFFO ya gflrmek ve ıjıt- i 3 mek uıre üçüncü fala hal- ¦ X taamın ton üç gününden 11li- g dim perşembe ğ S gunu Panate Gocaoo Palau 8 g gönderilecektir üuguu saat 17 de maliac olarakî S FRANSIZ TİYATROSUNDA S Mcjhur Fransız puanın FRANSOA LANGıı

S Veda bonaerini verilecektir d Muallim btyi^ıle talebe 8 «teodılcrc buaoal teajaJit, İDOOM Bsawoaa ¦d>d>t»d>d>d> d>d>d>d>d>d>4> ;ledi hamiltoh; ¦ OOOOOCte<x>oacn>CıQOOOO<&c>TtBOOaC 8 GörUlmaai laıım selen bîr fi ? eaer 1'. '¦' nıke akıamından g S beri fMAJIK SİNEMASIN DAğ R aö". ra^flıklyeUcr Uav«t ¦ 8 «HİLDAROŞ" HaRHI LİDKI jf run temi.Iı CAMBAZHANE >m filmidir. Kadıköy Sürc»a Pata ıınemn^ında DüınıOa kız Ur T.-ır.-! eden { Klleı' Pnıleı) "... ı'<wı Ruı "bjıdıh.1- hııelı de ç..« iade .-¦ ... Intın 2 I Tl lelle UUMıuı 1 ı- --uıl ¦' ¦ I 0.l> kanan l»n liHr tluar rrt.ı aariıtlan laraı Bur ta Buru I 'Ilı kül ıe 1-nnİ t (denk Buna. dm dini edil 4ı uınik taaV rnıhla-aııü IV r...- «dilen 1. fenni İıafcet Türk - Yana Alim tuna ı 'Mu l.ai hnheın un BB) M. M.lı.J •aılauıUı. S t-¦Mir 1.. .1. edl .vı, mam ıılmak İçin 'dablr ItObaı eımiıllr. Yahudi-Arap Ino'creli A.) — FİİL.ın,d. milli uııanlılanın Aııkaı Tiırk Har. oarııı i ¦ıı kal 111 ne Ilım Ilı >lm İyili. .ıııııtarlerl Ulan I.ıı mmwm Satılık 1 Fiat markalı altı kiıllik hjjjj'ı az mıııt.ımel bir lüks Otomobil ulıbklır. Aokarada V. 1 ¦_. .i .i ıl.-ı Bilâl BcyO müracaat. TCpC bata . . ırŞEHREMANETİ rnuada bu ~k-.-.11- aaaı £IM KCJCIIJİR MKTESİ 3 perde Cuma e 11 a ıtri marinr aaat Beşiktaş Fark Si masında Ankura poıtaıı i teırioiıa ...l-lnlrr ıl: .:'.r. S*"ly""*VeRA "s"Ra""""*D*' trae . ¦¦¦ - -1. olan lıarikaların harikau ,1j!ii ı.ıh eılı oda un.i.'..-.;. 1.1 balı: iyell Akın m katibi umuol vereeclıtir. 'thntın ; 11 ¦ ¦ 'iArini redde II i m..1 — lııııılrndan bUdı larıliı ılUhlrnüekJI na .. i.. . >erap vererek Kıtı Vuııaııi>U 11 a İlhakı bak 51 tetkik (ila lerılliln I.UPE ¦

¦arkı İzlirap S Gibi omla» bir acali lüpcrfllnu gornıek tımdıır kadar -Z Iıtanbull.ı'ara naup olma mı >L Ba fikaıa makEeuıUen scbeıkar laeksakatı art ut | VEEEZ .le VİI.YAU BOY D ,» JtTTA KUBAI. Iıö)lı.urlar dana ediyorlar, konuynyorlar. ağlıyorlar çekıyorUr. Her «eantla talon hıncahınç ea«-tCBd1IIBBâ.tlBL-J ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Bugfln ¦ ¦ ALKA/AR SİNEMASINDA ¦ ¦ • ¦ v \S A VI ŞARKTA .— VAHŞET ¦ fılııniam ıraeai münaubetıl- büyük Gala baftaaı baahrer. X d> Ba» mumctMIUn ANİN A l'A| ve VİLYAM II M\S d> sa Ticaret ve Zahir* Dllnkn Zahir* Vl Buğday ... LÖM)RA BİRAHANESİ ••¦ j ASRî TüRK MUSİKİ BİRLİĞİ j * Hor akşam saal 18-24 o kadar * ¦ıııaııiBiıaııı ¦¦«¦¦ssiiiihI İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Umum müdürlüğünden; İdarenin kabala» doıbarında tahrnioen 23.033, pasıb»hçc imbatında 70,000 kilo tahta tandık an 50 tane aağbm ve 2 tane köhne çuval ve 200 iane ?u* tenekeni vurdu. Dunlar İlân tarihinde n İtibaren bir harta tartında atılacaÇından taliplerin mezkûr ambara m liraca atlan Sıhhat veiçtimaîMuavenet Vekâletinden: m HALİS İNGlM^MAŞ^lCÎREYHANMİS BROD MAHTUMLARI | . P İ V E B A. Ş. , Iffenbot Şubnt ŞJfK Ahmaı ı<-, lokak Ne. S» > İM. Bryo ;'" 30«4 Mevsimlik son moda kumaşlar geldi. ¦bul Hayvan Bor»*" il-l**iM »Hrl l-ayvan «alılan J kim tioo ah«> | Ah ııl Et latıfları ¦Un» «•J. i--yf.li w ptalc »i BELS06ÜKLÜ6U. FRENGİ ve ADEMİ İKTİDAR mm 9mU^^^A^fir SITKI NECLff J Muayenen ane*inl Revociundo I.tikiai cnddeOn.de (Parmak Kapı)da af İli numaralı Kıılıaı apart nıaın birinci hnima ımkklıul'llr. *pj l-'reael at mü.—i- tdvlye vc raah'clf! usul İle BcUoCtı j-ıı ve ff İblilalalının ın mırannh «tkîlkri ayılar ve toıonoıermi) gibi vt-.aui | lektnkiye emrk «itere tedavi ulunur. • Cinai Azal hu ü Ku ¦ıvırru Knııı Ka,-. IKıol Stat Doktor aranıyor ktHJt-lı maanİ nıııdııriııüıindoı Türkçe oku-Türkçe yaz h> krhmiT iKiılııiJc yut- ma), ca yeni v; lomlı htı- jr-Hlde pek gUMİ p leMMric h.ıııtm-, kta ektlen r.. ıı ¦ ı. uk -nekteptere kaM ilk kuranı kiiabıdif. (-ıa:ı 10.0 Lurui'.ur B-itUn ilk tlere lereu) ¦Ar ıbbtİIL- -lıuı ilerde ır-n»-. - temltJ" da rapıhr. BUIUO tatapolara» . TrytM yeri ı'ummıı»el rratnaandır t O al atada Tünel kurbünde Yeni cami soka-'İ gında 22-24 ve Galalada perşembe .4i pa zazarında 5 7 numaral 1 ÇKKNAY vc KUMPANYA YİLDİZ ma(";a/alahinua J rHe«CUt rrilcumle billur, perden ve »Bir slcddarında

M leriti ticaret hasabile İm» BÜYÜK TENZİLAT : TREPAR80L-FRENGİ iLâCI ! J Dalulcu iatîrnal olunur. Tablet jcklinde olup vccanak £ d> -..ınr ,;ıl ji ilan daha ıv¦ *c hiç rahatıırlığı mucip otmanan *> ^ baacbâk Avrupa haıtanelerinde daha ziyade rağbet uöımrkJ ledir. Etibba reçetesi ile ec Depo» Hma Mcrfce* "iKcinaıır IMat* Koprfl U-<mlı fky-ıj'u 2362 îuU: acccuıı: Mıhrandîfe tam iilıır-U Lunlnıl |TRAR?tlN HlHİNtI IftSTAşf (KARADENİZ) rapucd-4 teiri rant t*BMHM 12de ¦ ¦ .1 r..< nhrı-ı*ı« lrjn-*e-le Wbr>)u, Sım-ru-ı i/,. 1 m|. ,¦¦ §|kMvelvıuûnınlt i'a-'iır uk«;c<lvl«| . SJrnxn«,Tı olı; on.1 -Jftle, I* t.(>cîıı,Oryc, S.miTi (üJj4» uBrıank -relec *tı ıçiı*ıU Tli Vabıl ı>kuvmi7. nelerden araymıt J ec« deposudur. «>4>4>4>4>4># Akaarayda Haseki caddeaîode , Tl H \N ORTA MEKTEBİ YisroC eact'lor Moryn ejBzotasI di l"W-.t Nr ^ukn eknr. Bu sumenin ilk mu ı I-- : .i ı ., ^. ¦ I ıı.r rgan uü* btıç'.ıkuı Leyli -Nebatı, kıt - erkek layyar vapur AYVALİK • İa«lK rOSTASI TAYYARI vapuru 3 "25" PAZAR Günü saat l?dc Şirketi nhumm-in hareketle C GaGhoai, Ça> Mktate ve Kıirle' UriBle Ay-vflML . lKkOi ve bm:ı\c aztmci •. t avdet edccıkUr. T«L İJaııtml t.'purda da ŞARK LiSESir. İle ll«e Hrlnei devre birinci sınıf <»uno et, Leıti-KBhnrl) lalebe kaydına dev : Her nün • Begnkfaı.. Akureil'ı İSrV Muğla vilâyetinden: İlk, una kırımlar tlc ll<e ikinci devre birinci &ınıf <-hıncu ^cnvl Hin ner ¦_¦ n (Ki/-Bıkek, altbe kaydına devam oDr. Osman $erafetl1h||BHSİmMU«c.«: Her «a. . B^ktma. Ak.»uer NAİM VAPLRI.AWI izmir Postası Seri. luk-. ve mnniarant «lan ADNAN ınriniınni»- ıı 4 üncü pazartesi UBUUR ZAKLB VMUfl î-bv ltk« Knrı^nıı P>*« Bülent PAZARTESİ SffZ S:rs..L! rhvr.r.b-1 KarrkMk CZorgıİdak. InetuİK. Sanuun, i;roe. Orda. Omoc, Trabaam rt iae. . ** anavı vc «tim rttr-lelerlr VjltrVri.l-. t'orrlr Te Sinı>;> ¦•kıleiffıne ıı(fnyarık ecek Uf. M.H.U1II MttulUr- Uanlıııl Meymenet lla~ıııltındakl yvıhan*| r<4efr.n: İKanbul UM K. Z. A. YBtCTA VAPL'RLARI Muntaıam Akçaıehh- - Cide Uf ta lık ptnsm İNÖNÜ 2 Vıp.rj tcırtfuuıtır.in 4 UOCU , ... .ı - I... ı.'.ı."¦->!,¦ bat ırk; Akc*»(!»r. Alanlı, fcregu. 7— pJ. il. Hutm, Air«ıı. Kımııitil, Uaa İllilerine ııt-pet ve ıvd«( edecekm vıiIiukii l'.ır.n<inC lımlı .oiık

.-l>ıı»Un ¦tn Tlâvdar Rıfat Beyin Dr. Semiramis Ekrem H. Çocuk <* rauikKkl «acul lıaıu Dr. Ekrem Behçet Kırklareli belediyesinden:!! «¦¦¦»Türkiye millî E Scoruı sirkati Ualatada (Türkiye Mili. Han), Doyçebank karaıamda ¦ Harîk va hayal sigortalarını müsa şerait 5 fzaml lesttılâtla İcra eder. IHIIIII» Tel. Beyoğlu 2300 4|91ifif|| _ SAADETİ vapuru e J ı^frlnbaalnlaa diKti l'ararloİKU-ğ i* nO akfamı saat on yedide Sır- m g kecî ntatnuadan Ba rrketle Oell> S S bolu. Çanakkale. KücUk baya. 3 C Allın oluk.Edraoıl'. Barbaatye, E Z A yvalık blulHenne muvaıalal 13 !vc (..an)«rabıt KfinU laanaBi nec S kdrdaa avdetle ayoî bkaldere S uCnyarak Ona Itltl i-m„i.,.i., 7 -HVfraM erfaeekılr. Mabafll "nr.Miı VenUi la- g | vilıode ak—ümltr. *| ı ¦ı.'m nbul 22lı> I rf rrıtıınamt tının ıı af aıı tıS 'azar İrs Türk - Amerikan Bahri ) Ticarî •rirketi Hayn Ara-boslu ve Şürekun Amerikan Ekıpor Laia ra rlanndan ; ¦ ¦ ('l i I'!V l' ¦..,,.¦„. Ayvalık siir'aı Pn«td.sı (MLRSİN; Ylpuru 5 Tejriru.*ııl| âalı 17 de SirTkrci nhnmındaD \-kc"e .lı. (>nı'-;ıık.Ku<Jk| koyu, KdtCHiil. Bıırlım-Jıe. Ay Uf? &lez?\: vc «kMu-tte ÛcdCAik biri ,l um af |nyitcnkrır Cd;t>an tçiıı Volcu »lıur. vık rİKi-naK Odol .ı n dUnyaıla lamuan'h tır. Uaolria i«tihlflki aair ker h.ııiîi bir d i fi «uyu sun i>l( kJ ae lıilıif Ondau 4atl« leoıinat. Iı bir du> »uya balunannarj (Ira Odol fennin en «un knval ve ycraltior aaıaraa adıl ve dlatcj ri mubafnra edecek eo iyi .anladır. . Har yerde *an>ır tatanbal 6 mcı hukuk raah-kemeıindeD: S Ul ey maniye de Mehmet Hata yokuşunda Maalak -.ekajmda Ah KııJ Ltcildiye; Kmine Hanım tarafından aleyhini i e İkame o hm an boşanma davaınun 20-10-929 tarihli cel-t . m nü e har ir buhın tu* di finiz cihetle hakkınııdn (pyabea cereyan eden tahkikat netkea m-de kocalık veıaifirû ifa etme-oıek maksadiyle hanonİD terk İle bir aebep olmakuım bej bocuk acnedenbui haneni" avdet etmediğinir ve bir ay «arlında avdet cylemenüT hnausu ihtara müdd eb kanuniye»! aar-fında îtiraı vc haneDİıc avdet ellemediğiniz tekdirde vakaah-n kabul vc ikr r addotanacağı vc bir daha mahkemeye kabul : lûromu hukuk ¦unlD muhakemeleri kanunu ahkâmına tevlikan muamelei kanuniye ifa edileceği ilin uıre-tiylc tebliğ ulunur. Sıcaklarda Limanda Bn-rna gaiacak >upuriar vum<ii :>(tı IPuıdıı» Uc-JI lıuı An.-.!» ¦Oda dmlaaıaaı ««İM lenro . ı-İKİ lal Fil Ifıi 'J-T1ld!M 7|l,.,IOİ<B lıHırtı Hr-t>bU|U* lı—rpııian _1 V.ı.. ¦¦- IOII İEJ--I —— .., Norveçvanın halis Morina balığı l)aşuıah<u!ü âlrniMİıııul marka HASAN BALIK YAĞİ Cjyti 1ı:r 4l.1r.1l rjnlmıallr. Kiloluk ala* 10O. yarım kiloluk al. ı»ıur.lt*Mr| ¦ cılara helsoğuklugu, frengi olanların naran dikkatine Dr. Horhoroni Fenan un ııııtıl: iut'i ¦¦¦'>¦¦ Ttnı b>l~ı'ııM<>£u. fenci, idıır dı bd -«-T.IIIH mcısr.eve Ulcjı kadın nluntulıfclan

Beyoğlu Tokulıvtn vtın—Iı rockıtp sokak No 3S TU aO. (313%) MAMA Dr. H. SİNASİ Yavruou'un en «hnl pdoMilır VERESİYE KüRK Muhterem mflf-tcritcrnuiıa MI • halci olmak Ürere l*çen ıcnc pbt bo yala.. I* tüne mahra» olmak İllere 8 t a l*> ile KÜRK MANTOLARIMIZI 1 ersiye olarak mataramızda ve ritme k İrdir. Iıtaobulda Malım Pauda iv ' - > Han. G KEVKO Tdrl.» Iıunrı- :'55 Galala Karaköy Poğaçaa fırlnı ilti-Mİindckı mahalle-bı< 1:1.11 üstünde EKSELSIOR BÜYÜK ELİBSE „ FABRİKASI Hanımefendilere: Pardesüler İler renkle ve son moda J 4~J liradan itibaren 'arrlesüler (tr-eB*h.e*at) bej ve lâcivert renklerde 22-» !''a''a" itibaren Mıışaıııb;ılar(ip*W') her renkte Beyeîendilere Beyefendilere Spor kostümleri ürkeklere 16i - İn m İtibarı İngiliz biçimini!' 1 kostümler 14 13= — liradan itibaren Çocuklara: ' Muşambalar liradan Pardesüler 24*2 '-ra,';ı" ürkeklere : M usanıl jalar liradan itibaren 14"- '"¦"'¦IM itibaren tiftik Paltolar 12^ ¦,rjdan '*••««*» Kadınlara: rantui Muşambalar liradan itibaren İsmarlama kostümler ^^!ir.ı>!;m itibaren (aksİtlc de muamele yapılır. ¦»¦¦¦¦ BAKlf Rvuiii.g dr. ihsan sami Bakteriyoloji lâboratııvan Pak dakik kon lablıiaıı ( Vaır-rmın Mamulü t kmreyvd ıılo ıe iokti "nHilıMın klıır. ballım, .crıhal lahLltrı inli -l. . ile iri-o i ı, ilimin* onnencü. HİRALIK APAKTIMAH ^cmberlııaçla -.IIAblar A(» «ika» £mda Vakll idarelinin kar;ı>ıada aporııman icara veriliyor, da ı u 1.1-1 [Omruga ıı aumaralf -- ¦ :î tiascyln »vnl tteyd müracaat. ¦JBBaflBH&nftflHni<** bahçekapıda 4 ERTUĞRUL MAĞAZASINDAN: BAZI DAİRELERDE TASFİYE

ıııiiııasi'İH'liIr BÜYÜK TENZİLÂT hasta bakıcılığı aranıyor ^= Hareket basebile = KELEPİR Tekmil tesİMİı ile vc mükemmel bir halde vaıi bahçeli bir birahane satdı'ıtır. Müşterileri ço mindir. Taliplerin C.alatada Şijlunc karakolunda Millet birahanesine müracaatları. Türk gençlerine >\ üncü muavenet kr « müdürlüğümle İT l> \Llirv N K. CEZVECİYAV vrMAılTCVI Satılık Kurt köpeği Genç. kusursuı ve hali bir kurt köpeği «atılıkt liplerîn hemen ;i . karsısında perukar Zcyı din Ffendiye müracaat meleri. PANORAMA PALAS BİRAHANE ve LOKANTASI Doktor A.kutiell Sekildi matıntUdyk belmfiııktı^n. idra,-daıhfı. promı. »3t»»UTkUr. bel pv*e»-j lifi; <ın ve ftreagiyi agro,„ KJavj Mû K-(*lO,Ce K>Kktı Iı İstanbul D&rdüncC resinden: Cemal Bevİn Vcrvant Ffendi-den borç aldığı mehdin* mukabil ipotek gösterilen Ucğİk -tafta mur maballeainiu nusaCliye sokağında cedit 7 ovmarah bir bap fınr: burcun verilmediğinden o tu* gün miirl. detle ibaleî evveliyrsî mlizayc-deye konulmuştur. HUDUDU t.n.f, İ!,,,(, I:l Bey hanesi sol tarafı balen Abdulhaiim Beyin dükkânı arkası Kahthane raddesi nusactiye cad desi ile mukayİt ocup mu;,. -ı . . ;, çimento bir -l.ı. camekânlı bîr teagâlı ve. üıcri hamur fınn sağda bir ahır bir halâ olup ahşap erdiveole çıkıldıkta bir ve keza çıkıldıkta bir lofad apı rlyvm boslur kıymeti ıcu--1-.--İ tamamı iki bin lirabiı* sofa. de pey akçesini vc 7/12; 929 . hribirıüc saat on dörtten un İKjr kio':ır İstanbul dördüncü Vra dairesine vc 920-4461 dotya İ-l.j_.'--.h-:.i biust. ve ı- .. ı . mâracaat rylcınılcn »r taila malûmat dosyasından ita cdi leccgi üân olunur. \ ,„ her lürlü tcbeddUlUı ha İyeden masun lııtaıaktır. Şık ve kusursuz bir biçimde olan bu pardesüler her ruu Siymek İçin gayet elverişlidirler. J. İTKİN tüccar ter/. Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 40$ Telefon:. Beyoğlu 450 * . Sat.j mağaralar.: EmİnS.ıOnde. liplir maga ff. G a latada, Tünel sokağında Neaİro Mutal mağarası X ^Ankara şubesi: Balık pararmda No. 161 Mahmut ve Şeref Beyler^ a Umum acentuaı I Babçekapı C elâl Bey Han No. 32 X •:• *:¦ •:• *:• •:• •:• •> •:• •;- •:• <• •:• •;• •:• 8 *:¦ •:• •:• •:• •:* •;• •:• •:• •:• • İcra kanununun tatbikatına mahsus evrakı matbua içiıı HAMİT MATBAASINA müracaat" buyurumu Uta: sinden: Fatma Haılme Hanımm Fahrettin Beyden borç aldıj bef yül elli liraya mukabil birinci derece de ipotek Irac eylediği Cihangirde Uzun yolda eski İ yeni 74,76 numaral. muhterik ha ne araaaınıo icra kılman mUa uyede neticesinde iki yüz lir*-bedelle talibine birinci ıbale al kat'i ihalesi icra bbn* m ak üıere oobof gün müddeti* mUıayedeye keflulmustur. Çu * valpa lâs gaıinosunuu Öo ve sol tarafına müsadif nezareti fev ^ kalâdeli arsanın hududu dokuf m e t ol uk kusa t edilecek yol diğer tarafları 698-2.691.692, 693.690 vc 699 harita numar alı arsalarla mahdut yüı yirmiyedl metro kırkaib santimetre ter < biindc ana olup derunu ndn dolmuş bir kuyu ve bîr sarma vardır yûıde bej zamla satın ve daha ııyade öğren • mek ->¦,

i mubam-menesi olan altıyuı otuz yedi lira otuz kuntsun yUıde nnu nfs* betinde pey akçes ini ve 929-S0C4 döîva "umarasile Istadbul d*r« dûncü icra memurluğuna mil -racaat etmeleri v e 21-11-929 tarihinde saat oodrjrtten onalu* ya kadar kal'î ihalesi yapılncağı olunur. Zayi — Mubassasatı . iti.a Besikla* »ubesinm M6990. 313963, 346991 numval. v« K.ı-.ı:r.['jij jube maralı maus cuıdaolarile Ay** . '¦iı . vc Fatma Ncsîmc naım larına mahlrük tatbik mühürle» ettik. Vcollerini a* ocağımızdan hükümleri olma* Jı.ı ıl..ı olunur. Aygc, v.ı ı.... ı i-ı,, atma, Kesime. Leman Mesul Müdür: MArfli ALTINCI SENE — PAZARTESİ 4 TEŞRİNİSANİ 1020 YUNUS NADİ İdarehane*!: Düyunuumuıııiye karşısında dnirci mahsusa Telgraf : İ-Hİanhul Cumhıırl>tl-Posla kutusu i N- 246 Telefon: r^SSr* İdare aWattt ı 3M5- """P «12 Cumhuriyet _HER «.ON SABAHLARI ÇIKAK. SİYASİ TÜRK GAZIÎTKSİ_ ABONE 9E BM*Tl -|kDds2T: Türkle IçInİHarı; İtin |â«nolliH I4D0 Kr. 1.2701 Kr\_ fi aylığı 1 75 Kr 3 arlığı | 400 Kr. ) 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Sabık Kral Baha Saka Kabilde Kurşuna Dizildi Nadi Beyin Zeplin intibaları | franSIZ kabİfieSİ Bükreş afakında m. Tardiyö yeni kabı -Zeplin yolcuları, ne yazık ki Türkiye'ye kadar n teşkil etti gidemiyecek; diye hayıflanıyorlardı Yeni kabine muleöil cumnu-riyetperveıierden mürekkep bir tesanüt kabinesidir "Oral Zeplin- balonu bir tayyare ne,ahalinde Bir nehrin Usttlnc Berlin 27 (etrin.t*w( 929'•'¦t- '«'» . . . . . h ı. .ı ımM ;k«ndtr. Blı Vkucbıryı Ulab dıy-ı mnaıa* rt- . TMtıafl l< Baıdan dire Bak /.rt. roMriyüllr Batın Mi., - : kl t'ltb dcıdlk. Roman l,-..,U,, ntol ar* «lı r.b betrkim ıtmııı bulrruyl .' 11 ¦ erlik R...h.ıhuı.ı.U dakt I ¦ ¦, : ı ¦.. -r ana m lan a «Ihıdcı rında. hu.ir.ilt Bal alam mnner -fc— mahBtdır. Haram tu ın !¦¦'.:. dnrlnde rt duıiak "i- imi ananda bit" lıtknl bu atotl hududa ulı nlı (ur (lllllk HBI «t ekwrl »rtlr»ûrülmb| lor talinde M.ı.ıı.ı, ı-iın. hoıan a-in b daf «di-vıur. K.ııl.ı ı.ıı ilini •.. manlar tarda ÜKiUrİDdrn ¦Ulularını ... ı.. ¦ İle ben 01. rjrçr ırk I. I . :.. ¦ ... t del İl'. - 1.1 II İH fil '-'ir ,ııh at.trdı>Ict lir hBtBİBİBlllt dit IcertU pal t* unda .ı.-lıL. arta artan ı-udi*) *¦, tle ¦totlıyor. 7*9~ ta ba sandıktadır ¦Bl lııaırtıil (aa-ıtı. /Votİn'bı k>n' alı.üfiBju tr a-¦ı........ j halı ııltııl'r ilr. yalanır ıır.lık pöarrrrBUyOk bir tatırr ifa. Blı .. ı.. i-c-'". »randan ..-İ.ı.- it- I lamam» dut bir ı nld.ıt a k» ora-1 B. - ı... .. Vokale I m. TardlyÖ Par!» 3 (A.A.) — Radikal Sat-yntiatlerin yeni hükümete ittirnk-.¦ıı İmtina etmelerine rağmen rdiyö kabineyi *u .urelle letkil elmiıtir:

Başvekil ve Dahiliye namı M. Tardiyö. Ba.vrkÜ muavini ve ad-]¦>¦<- natırı M. Lucien Hubert. H i.İyc n«7m M. Briand. Maliye natırı M. Cheron, Harbîye naıırı M. Maginot, Bahriye naıırı M. L rif nazırı Martaud, Ticaret narın M.Flnndin, Ziraat naıırı M. Hcnnetıy, Meta i nalın M.Lttu. ur. Nafia naıırı M. Pentot. Mûıtemlckâl nalın M. Pictri. Hava i|leri naıırı M. Loureol Eynae. amı M. Gaillet, Potta tatara* -e Mr-fon M. Crrnain M telanf YS 'rl-fon M Crrnain Martin. Tkarelİ bekriye M. Pellltı. __**al| 5ı_ıj* ¦ d. ) Baha Saka Asi Efgan sergerdesi Millî Meclisin emrile kurşuna dizildi Öldürülenler arasında Sakr'nın 11 veziri İle kardeşi de dahildir Sabık İtalya Maliye nazırı M. Volpi şehrimizde Kont Volpi mühim bazı teşebbüslerde bulun mak üzere Ankaraya gidecektir İtalya'nın tabık Maliye Netin Kont Volpi Dimiıûrala, dünkü ıhıpreıte gehrimiıe K-lmı» ve Mali Vali namına Def. terdar Şefik. Hariciye Vekâleti namına Hariciye mtarahhatı İbrahim Hakkı B. erle İtalya kefareti Crkîlll tarafından iatikbal cdİlmi* t tr. Kont Volpi icİn Tokatlıyım".la İtalya »fareli tarafından bir daire ¦ahıiı . .il,r Fakat Vilay Perapalaıta bir daire ihtar et-tirilmif olduğu için Sinyor Volpİ. Perapalat oteline miıaf ir olmuı-tur. Kendilim- iki katibi refakat etmektedir. Kont Volpi. dün akeam İtalya ¦cfarrlhanetîııe t i tın ittir. Sabtk İtalya Maliye Naıırı, bir ¦ki güne kadar Ankara'ya gidecektir. Bu ılyaıete ehemmiyet verilmekte ve Kont Vı.lpi'nin mühim temeklerde ve tetebbu iterde b u-Ilınacağı töylrnm e İçtedir. Do^ry «3**«3.DI mil? He hakkı veriliyor, nede istidasına cevap!.. 1930 Kraliçesi Parise gidecektir Bütün Türk güzellerini müsabakamıza iştirake davet ediyoruz Diğer büyük şehirlerde çıkan refiklerimizden kendi nun t akaları nin güzellerini seçmelerini ediyoruz mtt R.r>. Emllkl nıllllyr-a- , F-ıiıtı.Ti ı ı.-ı.ı .¦ ¦-.:-. ıı» Kla drraBa atararaalı ti t m İni tınını bulamadın» İyi a e Vekaleti ciDeye ¦eraenmak .urıHI. ka. alı nam elini i'ilrlaıit. Bı. aatayı ¦yıllandır t»ar kay>«ır. maııubaınııı tayan. aairaııkB «-»bile iartp rr •i MBM tlktal blı ktl- Hımalduaı. Vargım! bir (İn If.lıl.tıc „ı.ni" ICtt ortayı nakil rartlm. .enedir yuütrce drlt Takı alta .en» ¦tâTM Bu ıctıı rlıarelaıeaıl a. nata kayar, i.ı ı-ı ı garip atan hu - ı. ¦: Dtt Urderlık ıtıaırtt m eya btnlaı MKnreıpm bir ktadı nataama mr.iedaduı. Halkçı, baktı rt adalatçl CaaUm-nyai anm-ı.ı.ıalııa talka blımclkar Mıllyc VcklltU ollla.laa. Ihl hayliydi anedtı. adı İri >¦ hakkımı ııtrrlaı M -Sımkı IBuı kkupbtru-ı »touı. Cevdat Vukardakl latlda MaHye v«-- ;ı:ı.-; trahhatlu utarak f«ı-dcrrtdltl bolde be* aydır hvelı ceva verime mi »tir. Be vaıiyti karyaaında bit " İnzalin O yerde aamı yok ma?, dtnıebien bafka B Ojliyecck «ftı bulamıyotoı. Bd İstidayı Maliye Vtklll bayie noıanaa ancdlyer ve be o bakııtlıklara bir daha m*y-daa vert lmemtk Irla nOtebbllH ¦..--ir. miintlr bir leret olnak Uttrd plddelle ceıalandınlmaltn ıı:it!m-, dlyoruı. Dogro değil mi ? baheyAnkara S (Telef ıHrİeiye Veıareti ı . kare Eden tefir • ir. AUı brlhl -Kın. Rabbani İlana g

n r> suya* atarak, tvt- gate namı an Baha Sak Bir genç kız İntihar etti Mektebe gitmek üzere evden çıkan ve dûn cesedi denizden çıkarılan bir mektepli kız M- Efgan rafından An. kili Culâm t tctnıi tebli12 *U m ı.'ılr İnilin .ildi- HU (İldir. Brrrh.l vrain kl üılrdlr 0>lı arnaKi da hrrkr- Ulıraf yrrmrde kal-hujna brlkl be n ...-. . ı. ı^ü ,n. .---i..'!'. kadaıını dabl w....... ., •turdum. Irlry.ılhanryr bet yrnl lı I aankl: ı.-ı.lj.. I. .lı. (İlli bata I Hark M FrıUkllr. bi.im ı¦ - - ı ¦ -¦.U takriben %V kuıı». V* Mtlbıul yer b*l«ra(b«nrlrrtndr İnli ı"u(u barı -ı.ılui. i. ¦ r.ıijiın r ı ...i.ı l'o>ta .i- . • lı lıc kari puılıUttdt M r.nlb. yani 21 h.ıaıtur BUaı palla-bil .aU YENİ ROMANLARIMIZ 9 - uncu hariciye koğuşu MuliBfrlrl: Peyaml Sela "9 - uncu hariciye kokuyu., bîr ıılırap loeıanıdır. Mu r ı.l.ı... ve ¦¦¦¦ ;..m:i yüıler OılOn 'iıi lan ğınr. heyecan vc ihtiıaa iklimlerine götürüyor. Bİr ili i güne kadar bu gflıcl romam tefrika < hafbjacağızSu Sinekleri Huharrkrl i Mahmul Vn.nri Mevrtıu (Sinemaya betul) İBtdıt. (Su . ..ı<r, ) adrkl laınaıtılle hayattan alınmr>lı'. Vak'al renkli te canııdıı (Ok Hi.'.-.ııiıi' edecek, ayol zamanda eglcıditecrk olta <Su »İo ni dc .vd ejıe baHıyacafitı. 1lUrip raad ılpl.r . Sü( .I.r,) 1930 Tü.kİye Göıellik Kraliçe-¦inin intihabı için actıiımı* yeni mûıabakaya memleketin h*r ta lr-rin iştirakini temin I etmek iıtiyoruı. Bunun için Itlan-I bul haricinde büyük ıehı.:. - . J l i-.ıı e !en teliklerİnûlîn dr kendi | mıntıkalarının rn güıel kıtım in-|lihap ederek kân nde r.ı.ınl.Mİıl.. bulundurmağa gayret etmelerini rica ediyoruı. Bu törelle hakem ht%et İtara aıı 1930 Türkiye Güıellik Krali-çe-ai intihap edilecek olan kıtın Türk Güıelligini deha tiyad meli t. um. edileni* olur. KoriıerimıVrı rtaıorı dikhaline Açtı^ımıı yeni mâaabake hak-,kiBda a de fikirlerini bildirmelerini rica cderia. Bu türelle makul ve tatbik kabiliyeti ni halı fikirlerle bir de tdltevvür et-mi« oluıuE. Karİlrrimiıin fikirleri ntır ve alenen tnü aka edilecektir. &üatcl0eır1 Y^ni muta babamı ta iftirak edinir. 15 tcu. i niteni., e kadar kayıt muameleli devam edecektir. l.ûtfen müsabaka ıcraiUuİ okuyumıt! 1— Maaabaka 16 Itl O yatan da Terk iUmbi.ii.rli t.haaundaa olan kıtlar w npdl yapılaok lır. Blnarnakıth rtlUtr <r ...ı.l.l anlar Ittıral rdanuıatr. <- Mu.i.M.1- .¦ (itta ıran babm uı-ıı.u.lu lıılıı nlmatarı ..ıtlır. BlB»nal»a> aorlarda -.. ...i-.i-m * i- Miııahakaya lıtlrah rtnuk »Uytu hnlac uâtuı IrDı.ır.ıiııi hamlen «naaad.ii maada h.-r rn hm* kadar adara lıanemltr atiımal raVıel. ktndılaıınr l|ll»lb—İl mttîtapla. blatm btaabımı yr*Urv.ralrtdlt, t— Gaıateıuhr bu tranrıhm iaraal Ot net ilin ııiı Inllhar eden .Mafl'ure Henımııt arkadaşlarda beraber Ciknrdıfiı bir realm ¦ i. ıı-' ¦ Hnttarr Hmimdir Kandilli kıı IUr.1 ItkrbeıUıdrn n ..fan ........i- 11 ytauıda seec bir kıt krndlnt dtatbm alttak intihn. rtml« vr . — .I; J. . .mı. l.-.ıl .... ıılu. ı Bu Kel InUhar hadatetl hakkında nal» h-ylnıl tubr maılirlyrtl linki kal tapmakladır. Birli

n ¦ ır': «bklkal» (iırr hadlar tu jbUdr ırrrytn rimmtr: On yedi yalımla emıeı fnırli Hı kul ulan .!¦ .¦ f..ı. Hanım ramtftcıl ubabl .,.1.1:., «Umrk B -., cıkmıı VO bdtıln oııklrp h-ranmını yan mı ılatab hlc fevkalade Mt bal «oatrrmrdrıı «• İlm Hanım maiil.il ahkamı tır aidat . ı.... > ı ... a anneıl merak .drtrk batı mak.mUt» ı.ıı- ıe |B mabt a tın ittir, — Danu frltn «ItmltUr. mrtak rt-meyin "trııı «cUt! ¦ı. ¦¦¦ıı k'Mik'; I ¦ .betilinin Çocuklar! Bugün clördütıcû «abİfcmlzde Mezar başında A'mİn halk d-dtıcıini OKUVUNÖZ3 60457591 . Abîha\a ın sonu limba sondu; iıer tarafa karaniılt (pjlMD...Evlin kapılar nncerelere vurarak çırpınuien bird enbire damariar donmuş qtbi boylu boyunca yere yuvarlanC!... "5T— Garip bir inf Ihar Bir genç intisap ettiği tarikat şeyhinin hasretine dayanamamış!.. Rahmin 1 "Knıda intiharın V«|ib>.....ı labklk' tfbeM ımlnr; BenMtln M bir nem I ¦ 1 —.r- .. I . .1. «Dil ' ıı ¦ ı-.lırd- dur. ¦¦aUıın.iE' ve ledrtren »ıılıııltn vr .ı'l. ¦ ıl ¦ - ı 1'..'.ıı.ıı. ı '. ¦ - ¦-¦ --ıı'-. •e bu bal ırkadaBİannın rıııaıı dit*»Mu kvlnı vaAnaa kahtmtaıı -onr. (dr, dakika kadar hU kımdd.m ijtrec doron Sanı a batını çevir» dama itine «"e kar w" «ralırdl Vatau oldıır-ıon ¦»!¦- aalaaıaı .oOüîu mı imi ula can ¦¦tılı.ı.r. damlıların-miM (lal botun .Heii-mı .i..- .ı .-ı.: ¦ «nlr* tıtemeoVo bo .¦ılım arltı M etini l.ı.blH..*. ıı'fn alır ıt-hnmnııriı «0» tıtlKmıı 14nln halli .mı im ¦ - ı.- bu I-I* m-.«nl olanları II bin lira İkrıml-ı rrrml-ll İnletin ha naradan tınım e" veklhVrl iminde ı-1-m-n-.-n. ı ..i 1. lıaber Bİdıcımııa (¦ire BBiaaal vekilleri II* Hukuk inleri m Udunuzun e rim ıkın mire «rll rami dâ>ûaıth»rktrdrt. Ekmek t.atmdan 10 para indirildi [ördiHtl, takdim, etlllı üç Sovyet -¦¦im Türk ve ...i- i har» ! Moskova'da Türk g ı rrbYrnek îıtediklerini leteeılerı-oylediler. .Iıı -ili V .-¦I nkanık?- karart?[¦! b atarı p buraya ıı lirim -lakfa ' - ¦ ¦ >. cntl Mr duadnorai «ardı .iUıeeye («rr. kam bBIr h-lha dr kalay kaktı baradan MranaıyBOBlIt .. «.ror bm -"mdi ¦ .. - i.... aaaaa ıcaalkeyl Jlll.lPı İı .. I.ı-I ı ıır — Bandan ıııııl kartalaraâıaı?.. Ilın daaaanyaaıİB. ı- -ı- ' ..- 1.1...... ı dana*- -. m-.un ut. Fl ila Pahı H lir en olara ahi 1

kaıanlıklır ıılnıl kraiu Mu tilti.il, 41W flogaeiar komijyonunda Yunan vapur acentala-rı komisyunu protesto ettiler Diğer devJc'Icr murahhasları Yunanlıların şikayetlerine iştirak etmiyorlar BoİAtlardan'e^çerı Yunan vapurlarına müşkülât gösterildiğine dair Yunanlıların tutturdukları evam «diyor. Bo mayanda Cemiyeti Ak vb m a ve Böiaila. Kı IkeyUveitır. Hem »tinin intibalını e-abı-ından aktûım mrklupla mut I.II atta*. Ba. Umu hu «illahamla nı . ¦Seytı Kendinin hasretine ve cenahı nlarvlyelinden rtd» .. .ı . tr Raneu Haildin rlvaıet m. hm mimine Haltı-a blnorn ıntıh tr ¦¦ Mi- I ..... Iltall ."irip dutNlmef (.:..ı, son» .¦ i"-.. • II alaıadûım ..'.Hin., adaa ıiM lamban alıp Bahrir.vuniti Kebir konferansı Dünyanın en tehlikeli ve en kr.ri.ik me.'clelerİ Bahrimuhiti-kebir tabiilerinde, adala rında *e bahuıua Asyayı Şarkta tecemmu etmiştir. Cihan ıulh ve mü ¦¦ I.-tini daima tehdit ede meVe-leler bir çok milletlerin efkârı u-murrıiyetini ve ricali «iyHtîyeıinl işgal etmekten hi vakit hali kalmıyor. Bu meVeleter de Halle buruk milletler arasında dehgetlr harple ri etmek İstidadını rröstermi. idi. Ereümle 1924 tarihinde Japonyanm kendi adalarından M.. ı i - i ¦ ı d * ı Amer kanın garbına m uh *c ere t i mene İm iı olmatı aı kalım bu iki büyük millet dronoda harp tev d*e#tWf; Japonyanm vakit vakit Çin umuruna müdahele ederek ı-ı. istilâsını Çin'in «teki horik l-lerine uıatmn*' Amırikayı ku-ku-(andırıyordu. Japonların InRİlic Imparaiı¦ 1 :.ı dominyonla vuttur? I ya v- Yeni Zelânt ile ııkı münasebette bulunmağa ve buralara muhacerete 'eıebhlit e meleri incitir f-rkârı umumiyetini dahi huylan dınyordu. Bu korkunç mes'elelerin vehametini menetmek irin 1922 de Vaamg ftnVda Müttchidr-i Amerika. Ingiftere-l.-ıi..ı>- ve Prnma arnatndn bir itİliHname -kı dil. n. ¦ i. Muah-haren Kelin* mltokı Akaayı Şark meıVlelerinin rohametini bîr kal daha tahfif et mişti. Mnnhaı?ı met'el el erin naıik ve karışık olmalından bunların r.ihan nttı*a!c> .metini edecek bîr tekil vş-mnhiynt !¦..¦¦. ıns-: ¦ her ati varit ve muhtemeldir. İtte ahvalin bu net tirü dutünen Bebrîmuhîli mutedil devletleri yani Müttehi-dei Amerika. İngiltı-re, Japonya, Çi Kanada, Avııato-rnlya. ve Yeni Zelânt drflHleri her iki senede bir defa hususi bir ko nferans aktediyor. Bu konferanslarda Akfiayı Şarkın ve Bahri-muhiti mutedilin her lurlÜ ihtilâf Yfl mea'elelerİ miiaabere. Ie*bıt< ı.ıvın ve tahlil olunuyor. Mes'ele-İlerin ve Kamet ve neıaketî en ri< en bu kon-:n evvel bu uhiti Mule-rları Türk Ocakları merkez binası Memleketimize gelecek ecnebi mütefekkirler burada misafir ed ilecek Komedi franaez yeni binada bazı piyesleri oynamak İçin müracaat etmiştir H.-bT Ecnebi ve a halt i yet mektepleri Ma.rU Vekhırluıde Mr ecnebi ıkıl •et ve busuıl mektr|ll*r miıdirlıeli «MI -ıil-.-Vtı>. UeneM mclıtepleı ¦ -fı . Halkiropulos abİren bahriye kumandanlığı, na tayin edilerek memleketine gitmiştir. Komis yondaki Yunan atalığına benüı kimse lavn edilkl-nTisyon. onun"hunini' i^ prl ı ıl-tıl neluı gayrı rctmı Pfi larafırldan teşkil e-ıldup undan rnüıakerr-serbest ve samimi ohı-trda vardığımıı d-vl^ı-b i muhil mU-İtûtü diye hususi bir vardır. BoııUnn cûmrıUmİ keılıplu- .ıı.ılıııtkonferantıar bu mlio-afından tertip olunuyor, vvelki konferonılar A-ihiti mutedt-a ada lannda aktnlımmuştu. uta 28 toırini-n Kiyolu şr-h-ptir. Konforun-ıtlrak etmiştir, cek olan b u hükümeti c. *-i ermeğe davet ki konferansta ., en mühim nçurya demir-Sovyetler ile raund a tebart-•au harp »ck-.,-(,;,, ibtiiâf.

ankarana Inaaatı bilmek U«ero ulan TUık Ocakları martıa* binam rıaÛMİ .....i. ulıı-rı Tark-Ibunlar da nihayet tene basına :Ünyüksetm*sıveTi>rkhar.t.{kadar İkmal -.¦¦'. ¦. !¦..„ Çok iarif ve yeni bir tanı mimaride inıa «dilen Türk O-¦ ~,¦ sarayının reom) küıadı, mel-ruıa akip yapılacak ve resmi küsada Hükümet erkânı ile nefirler ve bir cok revat mn netir ve tamimi yolunda çok faadmli bir tarrda çalışan Türk Ocaklarının daita mitlrt ve mu -tasam bir l.tkrlâl ile triaba re fena. Irretmın tmaltlota-a-oi takarrür etaaistu. Bu buıuıtı çalıtanlardan Ocak-; °*Tet »dirncablkr. lae raan |,Urrf>M| raeb'oao HamY ni binada »«akların dtdl.h Suph, Be, dm, A-karadan •»»"•**» *e mUl-fekbirleri t«*rımııe ır>lm amın edilmiştir. Dün bir .¦, .ı..........., Hamdul- rtBu '"'»'¦ilen olarak hi lab Suphi Bey ila- gorUşmüş ve °(aBm daveti II* veya keıı kendilinden o, akların faaliyeti| « il. uelrcek ..lan âli habk.nd- bar. ır.h.l alm.tl... »•'•»kar ve konle.«nH.l-r, Hamdull.lı Su Bey bir iki gün |edebdmrk iı m enlik anara Anka-aya avdet *de, eki „. Ankarada Çankaya yolu aac-•aad* inşa edilen yeni «e buruk Türk Ocağı eı-.fc-, kay eti bina-sı bıtmı.iı. Yalou tefemi a la ad ban tantal ite tefrt-falın ikmali illeri kahmşt.r ki tak odalan ile banyolar, cav ta-1'".T'.T^V, ,",TP"n' . . ı t - • ... ee tetkik edılmcktedr.. hnal-n ... eıbabı .st.rahat, havı Tark Ocağının muhteşem .«!,-te.l,b« y.pdmı.Hr. ! ^ olan ven Ocak bmasında aırl ve çok Tilrk temata heyeti son'atkarlaıı muntazam bir termd sahnesi de i(r. Avrupa'dan Relecek olan kunv vücodc getirilmiştir. Bu aahne panyalnr rla t-mall ler vereeeklcr-Opem vc Operet gibi oyunları dır. Yeni gelen muhacirter Baha eihlikterine yrrleltİrİleeek SON TELGRAFLAR Demir yollarımız Bir sene de kaç kilo-metroluk demir yolu yapıldı? Aukard 3 [M¦ -. 11 — Derlet demir yollan ı:ı r'iti liret B. Geçen *en »ene le{ - hatl» Daha neler? itinadaki Sovyet Sefiri bizim hesabımıza casusluk yapmışmtş! Atina 3 (Hu ) — Elinki jaıet CM. komuDiıtl-ı i fenliyelı kakkında verdiği malumata ¦ '¦ n Ruı . . n ııbı.. Atına »elin (Jıtİ-ıınTun ı.<- edebildiği devle rb ıluk yaptığını ha50 Kiloraelro 'lıkden Sîvbm, 132 kifometro Kay&crldcn Sıva-ta, 130 kilometre Kih/oıtan İrnut-j. 80 kilometro Bal . - • den Kütahyaya. 100 kilometro Kaytcriden Ulukıjlaya, 30 k ilo-; metro Fcyıirtaşadan Diyaribr-kire kadardır. Yapılacak yolların umumu 522 kilomelrodu r. Gelecek «ene baTiranta birinden itibaren Kayscriden Sıva*a, Balıkr.İrde n Kütahyaya terenl e .-.lIlMaaş ve ücretler Nİm resmi müesseselerde de Barem tatbik olunacak ra ? ( rluenai t — Ma-kaleti ücretli memulların Itrretr geçmesi icap eden d»p -¦nurların veletlerini tayin eeV-cektir. Bundan baeka efcteriyetle seımayeıi hükümete ait alan müeueıtala Barem usulünün tatbiki icln yc Vekâleti ta-raİBtdın ij a tatta bulunul muytıır. TadüeD hazırlanacak olan münakaşa kanununda teminat mektubu ile dahil olarak şahıs raya Egoların i» yapmak husu<un -ki ihtiıaı ve kabiliyetleri uaAtina 3 (A.A.) Sovyetlı ¦abuk Atina tef ir i olup ahiren tebdil edileni* olan Uıtinol (ar*(nidan idare edilen vatı bir komunİ.t teıkilâtı ortaya çıkardım ıtır. ingiliz kabinesi Hint kanunu esasisinin tadili mûnasebBtile kabinenin nazik bir vaziyete düşmesi muhtem e I Londra Z (AX)~ — Amerika-den avdet eden M. Macdoneld ıi-- .-ı veriyet hakkında kabine ai'ası ile eoetatanütliar. Hûıt kanunu enaminin dominyonlarda mer'i o-hın cıaıi teşkilata göre li hakkında Lord İrving tarafından nee-¦¦ ¦ 111 n beyannamenin aiddetli bir mUımkataya sebep lacakı ve Makdoneld kabinoi için riddi ve mühim ihtimallere yol açeeeğı söyleniyor. Diğer lar

en gaze-leler amele fırkasının iktidar raev-. fcıine geldiği gündenbrri it.illerin yüz iki bi kişi raddnindr bir ir-, ¦¦¦ ıcH ¦¦ .-1. ı->lık-: m metni naıırı İsrafından bettim edilmi* ol edir. Seyrisefain talimatnamesinde tadilât İstanbul sevahili mOtecavire hududuna Yalova da dahil Ankara 3 (Telefonla)— r,*klden Pcadik İle k*e>ru. LOdid ile VeıllHırsızlık vak'aları Bu da miiheyyiç neşriyattan mı addedilecek? Tekziplere! rağman son 24 t.ul zarfında f«trıri-rnlzde dcıkuz hır «ı/ı.. ve yankesicilik vak' dttrfilmlftlr Tekliflere rağmen 24 eaal tartında »rhr.miıde 9 hır.ııl.h vak'a-tl kaydedilmitlİr. 1 — Avukat Atım Beyuı S«U-met kanındaki yatıhanrıı han kahvemi Elıta ve «ıın....... Avad» taralından açılarak Aıım B. in 43 liralık pardtıütü çelmmııtır. 2 — Kadriye H. iımınde bîr ka-' din Bcyiflu taddeıindrn liderken eebakalı tNUtdarfUeı M ula f fer kadın laraltndan «D lıreıı aıınl-mıalır. 3 - Valdeçetmeıinde uluran İllfel Hanımın evin* lıırıır tirmi» ite de bir *ry çalmasa meydan ir 4 — ,-•>¦: knaaMecu Tak-*in*in kantar tersti -1 mı fakat bul urımu iner. 5 -¦- Sabıkalı Hüıeyîn köprü ua-ı.ı.ı.l. Kartallı İbrahim Efendinin ptraıını aıırırk-n yakala 6 Calalalı AbdurraHnaan Y âl . . L .' IMan Lrııa'in paralını ralarkrn drrdett •dılmi*-ler. 7 — Fındıklı ilkelcinde duran lludevrıdı motoründen Silki ve| HUıeyın rlbue «aItnulardır. ¦ — <-',..,,. H. atlı bir kadın ' Metana .Urda .ı . reei« ederken Mebmrı tarafından 4 yalak « -file 1 kemem takımı atınlmiflır. 9 — Sirkoci'de Mertiıı öleli far-mnu Haaan bir mUatrrİnın laatini | yaka tut Millet mektepleri Diyarbekirde samimî merasimle açıldı Diyarbakır 3 (Hu. Mu.) — Dür halk lu-ktenlctıum ItBattt m...„. Kazanç vtarglal kanununun ladlll komisyonu lonlanıyoı ırı iti baı ıkfaı Ani tr. •nle Tahdidi teslihata doğru hazırlık Bu maksatla yarın Ankarada bir komisyon toplanacak Ankara 1 |IeleloBİa] — Vana a»ı 51- lahdidi ııtlibeıa hanrtık Mmat ürere Harlclyr Vekil. Ie«vetglsl knnununoa led I anacak LnraHy mı ti kadar laallyeıc (j.-tcctl ynna d t (ılı ola n tııUI» r i. ¦. i'ıln-.ı " Şurayı devlet U al İye Ankara S (Tekİnalı dtvlcl bir hetıa tonı K«ccek ve vcbalcilcrı rilen fceaun ı- . -.-ı . edece r. Mjnisada miüet m Cezasız üç ysak MOrahahk Ihtihâr Mahlûl A.l, Fransız kabinesi I 1930 Kraliçesi laMrle:. i-*H<tttt< fltSıltl M. Brİantt'ın boyanan Parİı 2 IA.A.) — M. Tardİyi «dikel ınavaliat orubunun teak.l. '^Güntin il hamları") Feryatlardan leryıtl Ak*amUn Fjmnonaı meydanı-ıı Badkptra.ma kıvrılan kftte-ıı denenler, ktıyuk bir yanojına «utul mahalle halkının u-I taklan galen Irryatlerına benıİ-I yen uğuknlarla kaaaılaeırlat- Bu 'oiı , Baluıayatartna doiru | ilerledikçe ¦.. :ı • ı .,,, -.mi-.,, . kovulaaır. nihayet patarın at e atlındı.' «aman. Bııan. deremden kalma duvarlara, gıinet vr leııııılık i», {nınıvra kaldırmalara . ,.- «arpa knpurup ta»an muthia bar vaveyla halini alır. On bet. yaranı prtia|in yerttla yırlıla kopardığı yaygaraları bir

araya gftirınır Kuronu vuttada palalar, gtank-v. mırtaklarla birbirlerini- »aldıran iki muharip ordu efradının lah.ordieıla ri etttakü • -.- aaykalan baı beftrlılamt yanında kut cıvıltı.. ıtbi kalrrl.. > art elktynr. na yapılıyı**, oaı bogatlıyorler, ı-lı"-den mi kacıyorltı. yanar dag mı paakıa eakyn mı kirtaaı etti?.. Hanı. ne o. ne bu!.. Sadera Balak anttyaeiae! Fakat ka> kaylnete-Ure ne lUtum var? Bunu kendiln-tıne lurnrtanıt. m acayip cevabı [alataatnı: ı — Balığı cırtlak taler! Acaba nttitterılrr bahrin ntrftv ı-t ın kaş anla n >.. ¦aramn fiddetılı- mi ..ı. Ynkte lıatfarı h-lka bıldtrmeb için baykr «vu arar bayawmaktan batka çare yok mudur? Tebelaların Uır-rine aı -ateak bâr atiket baı iti |BH«al mi? * :ı-ı. Iıanrı nırdenî --hırd «atıf yapılırken böyle kıyametler koparı Idıeı «a-Mİrmııiur Yalmr Baltlepoıennde değil, lı-t-nbulıı.ı her temimde kurulan "butun parar'-ı karrlar kae emıa-— daı, beter h^rer kuru «urültu mahtabet .l.mn Aataane bvr tapaeta koyanın, atrlına Irev küfe yüklenenin ilk ı>ı bangır bangır b , «vat mı hayknmaak adnyor. Bu tehirde yalmz elleri, kollan, boraktan ee ferdeleri değkl. Ira-fılarile de çalıaan im anların, kalak lirlerini yırtarak beyirderiade gam güm Men harkırı«latdan çok ırtırap çektikl u gırtlakları idmanlı adamlara anlatmanın hala lamanı gelmedi aei?„ /..,;. n Itt at VfiAyat*« Vali lı mathakalt İrili* «d«aA ellen İtraretı. y- «lil imlun D'< <ıjlc irImıı teyku eder eki İr. Atııoin Davar ıdcaVi da H telnnftlr. Meclisle encümen in.. ıi .| — ».eker ¦¦arlan .'-ı......., küt iııhUar idareni tekil bak kı.Uı. Maliye ı Voronof'un a. £rHBklBrl ilkim hlr prolBBİ atımı muf elti eara-rıınlrvde lık.lnı d ılnı ulun m. bu lııh'ıi l-ı-ld-d-ıl'iı .ıddtluıır lırlıklmlıe tJ|rr ' — l.trıl .rint Alman halk efsaneleri Mezar başında — Crimı» BiraJeıIrrJen Bîr tin nnıın hır ııftçi kapın- yârdi. O <<<• frıkalâde terler ¦un öatine ninemin tarlalarım. olacakını hııteılııorda. Guor; bo-İTilarmı •»>redı»orda. , ballıkl-rı Mtaıa mezarlığı *ımO sevse mahsûl pek h»reketlİydi. kcıı mada pejmurdr kıtıklı bir a-Ovadaki «kinler adam bo,ur< gardıi ona. ¦ Burada bu vakıl ¦ uhıermiı, bahçelerdeki m>j« ne anyonunuz, korhmaı misinim ab dallan yerleri- kadar diye bağırdı. Yabancı adam: sarkıyordu. Çiltci ahırlarını ferdi. ¦ •¦ en ınvallı bir Rdl lüllu ııtmın intktpr, kuvvetli, {aıkerım. Yatacak bir yerim olı : i ¦ atlar ona adeta nuliinısiye-rek bakıyorlardı; odasına girdi kaıaıını açtı: orada a pırıl pırıl parlıyordu. Çift'i ırrveıinin verdiği uvklc larho» ılmut, dalgın dalgın düşünü

ses duyar gibi oldu. Bu ıeı Gece varmna kadar rahatlar ona: a Bütün bu altınlarla eır ofın- bozacak biç bir se>' olmadı. Fal da bulunanları met" ut edebildin , lam «ece yan», müth bir ¦ madr.mıian geceyi burada geçi ı - i.dedi. Köylü kendi vaııfcıinİ anlallı. Hemencecik ark id ut oldular ve lensinin meıan baıında nevcıe Mi Beyin Zeplin I BEVukuat ^1 TiırkTır ı..rnıııııııılj ur i ılı l.rılı? — IUİIİ vahiiln bı: Icriraİrili. Z.ılı la bık üsnunl baninde ntlul Kadın: — ama bûıı ııljm. lirdim. Kıtının)! Silah n Ruidan eyalcl •n Viya im Ma ulu-r) bf| İmpırı ıtır laftı maili fin . k lalı mi? Hiç fakirlerin sefaletini d >u.ıdün mü? Servetinle kanaat edebildin mi, her zaman da ha çengin olmayı İstemedin mi?« Diyordu. Çiftçi buna Kinden su cevabı vermekte tereddüt edrnı aeıı ıı illiler. Dır da karlılarında boy nurlu, keçi mahlûk gördü İt kendiliydi. Onl a— Buradan | herifler, diye bı .. l'.ı <ı daima sert ve hitsia idînı. Iniradİr; onu alacağım. Ej Hiç bir laman ne akrabaları eııenir. ıhın boynunu ne de do«ılarıma yardım etmedim, rınm.o Asker: Şeytan etendi «en I »bitim değilsin. dr-dİ. Onuı tün dünya benim olıa. gene ar ıu |emirlerini ne getırem reccktîr.D Bu iı ¦ onu korkuttu Dilleri o kadar titredi ki bir it Allahı hiç düıünmedim. Yalnız paramı coğaltmıya çalııtım ğım, vr iraden hiç korkum yoktur Şeytan kabadayılığın para et mi)¦ ¦ ¦ i ııı dUtünerck İ|İ kemleye olurmaa. m.chur oldu. b-BUmak ı.Iedi. L -1,. ¦: 11 ¦¦ 11 ufak bir bete altın çıkararak koylu ile aıkre* verdi ır oradan çekilmeleri a atlı. Bunlar raıı olmadılar. Asker: a - Eğer benim çİsmelerını dolusu altın veririm giderir a tabaka kadar buradayıi' dedi. Saltanın dıerinde o kadar allın yoktur. ¦— Durun getireyim, diyerek Şeytan gider gitmen asker ona | O saman kapının ¦ . . ıhl..,... duydu, Bu, çoluk çocuk lahıbi. la. kir bir kom»u idi. Zengin inin -.ol. ha*î> olduğunu biliyordu. Fakat ne yapım, denire datrn yılana ianlır derler. 0 da Biletim beılırebılmıiı ı. n ton bir çarvyr bas varacaktı. Zengine: «Silta beni kovacağı. Biti biliyorum dedi. aaoa <sd( çocııldarıan aç, eğer bana yord etmeıtenîl ölecekler, ıııdrn bırıı b-r ovun oynamak için çİnııeıİı ekmek istemiye geldim.* De t kaili. İlk defa olarak haıis kalbin ( Bîr saat sonra t-ytan geldi; bullarını bir merbamrl liyaıı I e inde bir torba altın vardı. Onla-eritti. ¦ Vaao, dedi, iıtediğinden rı boşalttı. Fakat altınl lik-daha çok yardı m de bulunacağım, I lan yara düştükleri için çizme fakat bîr saıtU, dedi, -1 dolmadı. Aıke ten sonra, mezarımın basında üç gece '."-klı:ı¦ Köylü mecburdu, raıı oldu. Sanki çiftçi abibetioi keşfetmişti- Bu hadiseden üç gün »onra Öldü. Kimse kendiline acımadı. omşusu vadini hatırladı. Çoluğunu çocuğunu sefaletten kurtaran bu adama verdiği löıü tutmak i eiar-lığa gitlî. Çok korkuıordu- Ay dede donuk a-- Çiımem dotrear, dedi, haydi bakalım daha getir.n hı-ıi|ı ulunan bu yerde ;t»*fi>' bıralıı- -lıyordu. Tmaırı 6 amil par.ı-ut o4<r a- | ta aracı lnıklıl silti, mev- İ ılının orlaıın. ter» İni». taralı ! ijrre di.-' etlikten sonra u lamana | Şeytan böylece, bes altı defa. I kadar bir s emsiye halini ««bar**, e-• gitti geldi. Altınlar y-r*. dü.üyor. |«*• *"h" rtnU,e'- **¦*¦' dp! çizme dolaşıyordu. En sonunda, „.

ı lh "i . • ı i. ı I aehrın h-1^>iiI« hlr denr daha «apacrUst buyuk bir çuval altın ş ; ,<t euoı|birı-rt, b™„, ımMeMie.ı geldi. Çuval o kadar ag ar, muhabbet buseleri .: 1.1 ¦. ¦ ¦ : ı .:¦ .U(ık bu —n dr>lr ley tan iki büklüm olmuf, şakır sakır terliyordu. Bu koca çuva-1 utı. Tayrarelt> b»abırlnıilde oldakları lın da çiımcyi madığını I halde slroalı E*rbt>e •ı<ıı*ıı-lıa- Bu <m görünce oyunun farkına vardı, dakika brlü Bse.! hiddetle askerin elinden çbmeyi belir.» *Ulk bir m.»uw ala.afc hemen ıı v - *lma:a >«» tulmuıtu. lunu-; Nadi ılıklar ile ¦arlan aydınlatıyor, ara ura birjkapmak İstedi. Fakat o eınad baykuş boğuk sesler çıkararak [ aldıılı siyaları etrafa ya-uçuyordu. O nece hiç bir »ey ol-[»'knıya b>)lami|tı. Kars ruhlu ma oğarken köylü evi- şeytan güneşten çok korktuğu ne döndü. İkinci gece de böylece .için ortada lü ile geçti. j asker lensin olmu(lar ve ıcngin Üçüncü günün aktamı köylü- [çiftçinin ruhunu kurtarmışlardı, nün kalbine anlamadığı bîr korku ^ir geç kız intihar etti Baha Saka Vapur soyguncuları hakkında tahkikat IBiıkul uV>:<: nıbıı] • SjSjI Mbah olmaı, ku **ne selrncsals- Mbayct dun saat nnbirıle gönç kum ¦•»ııll $ıııııl|uıaaa bulunnıut >f fot'sdaa ananı babrrdor udilnılsılr Hadlunkn ıcbcbl beaur kal'l iarede anlatılmanııTtır. Fakat tir a)ks allka yaranden Inuhar -ln».Hi huortle mub. UuııUlr. i •¦ i.' ' ve ¦¦¦¦ i. -1 -¦ bir ¦ r- ıı. >rn* ı ' ¦ ı-.Mu.-¦ . K* earlııa n«ın!w »e kularuM d*d«ı tiki Kabilde Merliıı millinin ki» rsrıl.- 1 .i? ¦ m... .1 ¦ / ¦ I ... . .1. ¦ .1 Baba Soka ile birlikte U,.. . ... diıilenlrrin eıamiıi ı«snlard:r: Baba Sakanın Bahriye Vezir Seyyil Huovyin Ha», Har. Vezir Alautlah Han, cephe kumand an •ey.it Meruavt Han. Vaırr i). >)>*¦ «ir :'¦ r Baha Sakanın yaveri -.- . >İt Mahmut Han. ıı ar Ab dumrıı Han. Baha Sakanın ba kâtibi Mirza Cualâm Haydar Haı Harbiye muılrıarı M..I ¦ Han akanın hrmııırradeıi Iı kender Han, Baha Sakanın bira deri Hamidullah İlan. »abık Ka Klra battal dayak (aslına İniltini efml* ı- ¦¦- . -ı ı Ona-—— . ¦ i ¦M Ciltlik - , lü aumaıalı evde f'i^— oturaıı Zehra ha-nımla Adil. .Mch- "W meı, Babacltin ' J. "jcıkmıı ?'X7>| MELEK SİNEMASINDA %3 JOKJ BANKROFT ile ~B* OLGA BAKLANOVA K' srcjlltl arti ' ı r i- o»rl ¦:Hyc ve *.-ır-n mıhı *İfafCt'. /''t' II""1 ımıhie-cm ve lîi.u :ıu)ı:li «irde vücıuk-»(ît_/t'~'W^ B*'hJ'l*k"' 11 Ti rlrrf VV-^ PARA KURDU lılmlıtili vorllnecrklerdir. 1'aıamunı tılml liLEDl HAMİLTON M)Kİ\ GRİFFIT-ViKTOK \ VRKOM ı ¦¦dj»djsdj( d) ay 0 MİLLÎ SİNEMANIN ¦ 910 t/t 9W SF.NrSIMN d> İLk SUARE DÖ ÇALASI t BEYAZ ESİRE d> .\himewilcrt, LİVAN HAYll. GAYDOROI', ŞABl.VANKl ¦ AYRİCA ZENGİN VARYETE Nıımalan vc 2 kısımlık komedi d>d>d>d>d>d. Matineler: 2,30, 4.30 vc luvare 9.15 d>d>d>d>d>

d> ALEMDAR SİNEMASINDA S BİLÜ DOV un CELİN DUVAĞI ™ N-m mUkcmmel Bhnl büyük lagbct kn/.v.ıy'¦"Ilugur. ve ııııı ıiııı ^p...İnilir, l-ı tt -ı.-.. ¦j Çarşamba jrününden itibaren yeni prog.am : DÜZTABAN ve ¦¦¦ V \ M V A M I. A ren yeni program: ag vc BASTIBACAK R ARASINDA mum\ Tramvay bir »tadını çIDnacll 70 yaımda tıklım iımlade bir kadıaıagıı dün l&l aumaıalı vat-ısını m ..-i ı - ¦ . bulunan ve lıyrn İlk rr-kaaılı lıamvavın allında kolmıııır. Ag" >urctle yaıalaaan kadın han-taaıyc k aid Müteferrik Bir hanım kıskandığı diğer bir kadını keuıpla berbat elti Cıhaaarda esaraa bırbeı Bıfeir Miadıma nıcaM Soaiya H. kotası ile lı."..'. Favsıya H. *n nJa Mr nstaasenet vr alaka tnekham ¦deraut. |raa (Har Enırd<ıı bir ;in kınanı revrrje H.-» ytıaaa mUfidr. Bn tat! mayi zavallı kadının Ihl k->'..-.ınn bftr tunu. dilim parçalamış, ıılı.inıı ve t'f •Oau berbat bir halı k*< rmltıi'. Illr vıhme kurban olan b lanınmar bir hal neye kaldırttım», S»n.». ye ır. ı-ı ..... ı.r tılc'nlnn valat Kayıkçı Sarim dlın SU ¦aadala binerken ).rı dlıjıııli; vc ı«MDtfİf Borsa ŞEHREMANETİ eumarıcsl ak- I samları İçin (lal larda ıcnzliat vapılmıjlır. tifatıosunda ¦neni aksamı alrn>u ela 4 perde netti 1 perde ark e masında AK* IMSTAS1 iiliu n?lıi Bir ll.'ji küıüabanı Dr. Semiramis Ekrem H. Cnuk vr imlikteki pırjk İM«ı Limanda Sıcaklarda ıiuauıı ' :ııı ı-l..r otomobil satılıktır. Ank.ııada YenigUn matbaasında Bilâl Beye müracaat. îl|t-v(ılııı llıılııjın

H'.H jı-lııl I...-.ıi fil m 1 ¦ Iı" ¦¦ ¦¦¦'t'ıy. Bir Mantarcılık İH liralık saat nasıl 40 liraya sattldf Bursa V aliliginden: CUrmlJ menhul nalInda Mantarcılar- rluscvlrT al. yi mantara baatırırkan SirsreePdr- Ak di ¦ne» otelinde o- men ttrlip olmuştur, turan Buflı-myc'li Hüaeyin EfenNihayet 100 lira değcrind' di yantnd ı-, * d 111 çocuğu ile öteberi du.-unı kani olduou ve hnkil I almak naeıc Yenieamide dol ken' bir maniam gnıhunun dikkatini c-ll>rtmi-ıir. iki lira kırın etin dek i saati 40 raya nminyvo tehalükle cebi dirmİştİr. Hüseyin Elendi biraı sonra düf ettiği hemıerîıinin ika ı ustalıklı dolaba cirdi£ini ış ve i İse kâlbanbey terin yernde yelle

Definlİ bir ay yakaladıkların* hükmeden mantarcılar Hm-- . Efendiyi takıp etmişler »e mÜrnV ¦ yerde dumak naran dikkatin, eelbedeeeb «retle t.nidasına., heyrtanlı paaarlıkUr >-ap- -, nı n^aaaş V» rahafcv karakolda ¦Bağa baylaaaıılaranr. almııtır. Külhan beyler ial ılbiaV bir met Oradan rteefcrr h/n aha "moldurun- bukrrrrden Hu-eyin E- ten şnpkeleeen foteftrafctaBiI derfendi yanlarına yaklaıraı*. -ahte hal makinesini ¦¦İrimi. ., bu alnı rr verirdrarin mütekabil la-Uurrtlc almağa muvaffak olduğu kırdılarından ¦•*>'.! saatin ¦.nr- reaim teıadüfrn bir rUmıti mefhu-baha kıymetine intikal ed e- ! du teshil etmistlı. m* | uuutakant A^&bk tkfl*Ai Z SAADET§ vapuru E ¦cf «nisanının ; Unca PalarteM İnil akşamı »aaı on yedide Slr- !¦ Vel rıiılrmındfln imreteiıc Gelt- 3j Ma-, <.,.ıı.V. r. Altın Oluk, fcdrcmil. Burhaniye. 3 A.yy«lık Iskeleltride muvasalat g ve Çarjaroba giinsı m ahalli mer- 3 kürdan aıdetle ayni Ukelelrrr g ağrıyarak Cama i-u-.l Utanouta J MaVasatal edecek; tır. I Malı »İli mUracaaı: Yemiş Ta- I vliıade tenderler. LTciefonr isibbbui 'an' : bıııııMıHfiMlıiPlııııe rlMMfİ Zaütlffl VAPtHMB Bülent PAZARTESİ 1 ıc IVUfrılırlıVı» hllIAl.lK Milli. I'ih çukur. AMAXUK IJ'J ı-arıanıbu «lin'ı ııa fımUn »metre İv-» ıtljıusvon Opo-IS kil» ad» '«11 fara ır 11 i"h ılınılır ) - ıH» takı Unun ı poncfelu } - 11X1 «del 16. •> f<fa*t • "> adet buruln alo iliIc, afal le\'lI.-I929 parartnılfla. Imrı uerf «Rt ntCruksarıı Ityct MiÎMttO '¦: :..rl -.... - ,ıı. ı,-L ¦ illi el."m»¦¦MKHISIIHH TKFRİŞVr LEVAZIMATI MUBAYAATINIZDA Memnun kalmak isterseniz Galatada lünel yakınında KALiNiKOS mağazasına müracaat ediniz Külün mallar cn alâ cinsinden vc ber yerden daha ehvendir. J Seyrisefaîn itıat münakaşası UFUKLAR ... ACILIK Yaran; Ercüment t*Wj Bir Ttlr* tavynıecUinin . e can vc kahramanlık roma »yatında HAVACILI K vc ! CFılUksiNDA Tefrika «İlle . ı- İki *ft-*70 lı»wi afla vdılmı* ncı ıtınerda .in milkiretl in mulıİveti C ı jifd:lmaj I la AdaUr hürlüğünden: ZATI «ı.e-1n»> Bvtp UMın .„.,,,, t midin »Iran aldınrOm asaadeı 49 DanloS ; dişleri İÖO sene yaşatır. ÇUrümekten vikaye eıler. Dişleri İnci gibi beyazlatır, diş Bilerini Kuvvetlendirir, ve kanatm ktan men'oder. Ve dişlerin arasında halan tetessuhatı ve ulunall İzale eder. Diş ağrılarına, lelerine mani olur. Ağızda gaye! lallf bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her lürlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avmpada daima birinciliği alır birinciliği diplomalarla m usa d d aklı r. En büyük mUkâfatı İhraz eder altın madalya ve nisa r almış lır.[20J kuruşa Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verirler se almayınız. Çünkü Dantos dünyanın on enfes ve mükemmel diş müslahzerldir <l LOlı-mıluKupd» ¦imlik pek ııafldlr. Isiaoöulda Babceobreh baual.kla- MAZON MEYVE TOZU k«P">* '«man ek*, dcpo.nada nah 1 * kir kabvc hafi

di *WI, kuruştur. İNKIBAZDA, SUI HAZIM 5 İ D İ K i Ş Tu R D U 8 Atölyesi dc »vıidı. Sıdu 6 )üfiıDııvj ıc vrtfdfA İte yatik 8 sulun ıc (oy (akımlar, cs-plılar yapılı, g İsteme örnekleri çtrillr talebe g kaydı «la acıktır. 8 BeSik la* ııH Teminatlı ucuz eşya ¦ınıiiitİWpını->i| ,..:lı Mı-. Bahçokapıda d|| A. SOFİANOS mobilya mağazasının büyük ve münlahap mobilya çeşitlerini görmelisini.1 KvmiUcİyan Beyin otar.ndın; Ameli tatbiki kambiyo 50 Yeni muharebe usulü 175 Yeni besa b, ticari . 200 Ameli hesabı ı.eari ¦ 120 Ameli usulü defteri 150 Amerika usulü 75 İkbal, Gayret kitapbanrierindı Satılık Kurt köpeği Gcd(, kusursuz v-halisûddrn bîr kurt küpeğl saldıktır Ta liplcrin hemen Beykoıda iskelı karsı eruk âr Zcynclabî • din Ffendiye müracaat eylt ¦ meleri. Kumkapıda Karabıcak m.i.kir.ıt fabrikacının ¦ ÂLEM RAKISI ¦ İspirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı L. mum müdürlüğünden: ((İarenin kabala» ambarında tahminen 20.000, pasabahce ambarında 70,000 kilo tabla aandık ankaıı ile 50 tane sağlam ve 2 tane köhne tuval ve 200 tauc gar tenekesi vardır. Bunlar İlân arihinden itibaren bir bafta iarfinda satılacağından talipli ERTUGRUL MAĞAZASINDAN: BAZI DAİRELERDE TASFİYE münasebet ile ¦¦¦¦ HAKİKİ BÜYÜK TENZİLÂT ¦¦¦¦ Baş hemşire ve hasta bakıcılığı aranıyor Bilecik »ılıhal ve içtimai muavenet müdürlüğünden: Bilecik httaaanetinin 12 1in mıi|i asilli bas beoııircUfl Uc 8 İlla muti aıllll Mı bil. bjkıç hSkişelıir Çitici Bankam Murakipligiııdeıı istanbul nafıa fen mektebi mubavaat komisyonundan- 114 ılı Ufl clfl fotin o inakıaaya koaaldııguudao «Iı url umlılr munatııara kor lıHIur. ŞenüN aıılumak i- kefllnaı i rarmek iıityen (ollpirrin kanıl-: r Salacl lıakuk mabŞEHİR Ba4NDOSUNA Tstanbul liman sahil sıhhiye merkezinden: iı m ırıskuaya vazedJdlpnDuksaıı ItıljTt ev rai den tetiplerfl »itinamı da kain merkezimiz İı dif pazar pinu saat 14 :e ıncıkür merketdc mı nktuı vc ı . 111 ub'ı alca! mun&kası îtıı İmik ve nilıiMTieleri gOrmck Uzcıc ber gil vet ve sıhhat için devadır. Bilumum bulunur. U mutat Bomonti fabrikası. Telefon : Bcyojl u 583, ve İstanbul d a Ekrem Necip deposu. Telefon İstanbul 78. i OPERATÖR CEMİL PAŞA i istanbul sahili sıhhiye sertababetinden: Mektep ve müessese müdür beylerin ntuarı dikkatine 23 KURUŞA SOBA BORUSU Zayİ ai-le-M pcr>dmbc gunn 16-IT alanında Kdlrovkapı İte kecl aramada tramyayda i( hır dc (ol ogral bulanan dclıt usturam, licndcn ba;ka kim laydas. ıılmıjan bu deli er la ı KatcliMndc I. A. a d Kaine, u» =•• Kiralık mağaza aranıyorSullaobamam veya Rabçckaııı-ıııılıi kiralık mağaıaaı ola: vatın Mahıoutpasad» Hrrrilerdc Hac

- | l*olaj fabrihü-ınıj müracaattan._ 1 mu. : 'lif. aobul [ayetinden «««««««« K ı S A R N A ¦¦¦»»»»; ^, Hu nen* ınıdıo suyunu -»İraların du bulunduranlar, böbrek, , Cüzel bir Kürke ?e> oğlanda ini numarada EPREM 'ıi -ırn liyareı elmrlldlr . Matlar rekabet kabul ctmeı derecede ıh.endir. \*l*W%<">&& DevaMa naran dikkatine -I'*.*";..;..;..;..*. I* İNGİLİCZKYİ TERCÜME f \ VLERIN G VBAV , us •:-:..;..>.>«. Misti fam ALTINCI SENE — N- 1973 TEŞHİNİSANİ 192» YUNUS NADİ 1.11r- iı..h. m s Düyunuuıııuml.e karşısında dalrcl mahsusa relgraf: Isıanbul Cumhurlyct-Pesla kutusu : N* 346 HIÎR GÜN SABA HLARI ÇIKAR. SİYASİ TCRK GAZETESİ ABONE ŞERAİTİ Haydarpaşa Tramvayı 20 Su siyaseti Trikotajcıların hicreti Teşrinisanide îşliyecek Türklc Iflı SeneHt-l ı UO0 Kr. aylığı 7» Kr. aylığı I 400 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞT Hariç Icin 7700 Kr"" İ45Ö KrÇ »00 Kr. Nüius kesafeti Trikotajcılar okturva resminin yükünden kurtulmak için şehir haricîne çıkmağı düşünüyorlar Müessese sahipleri dün toplanmışlar ve vekâlete müracaata karar vermişlerdir Türk kızları ıs bulamazlarken!. , nalını ca> ~ Cumbuı İtkidir. O. tamamen nailin, k. »ilerinin menıaaılcrlnl dOkunmek ve nııları mu da ıo ı gaye edinmiştir. Bu «.mirdin olmak Oıere carcıcn-iıln bir dc kari suiunn vardır. I, arayan jiktt¦ -.(İt olan. her haagl birderdi bulunan la fikrimiz lirin bu »linin daima acıktır. Çeten gQ n bn klllıiDdabir Türk knı dıklllu i|l arıyordu. Bunu okuyan Mr karilini, bu hanıma hitaben su ¦ C'kcrvyl ,ı,nC-r--ı:u'r: pr.k Ecnebi nıutjstsckrla Türk memur küllin madik), iıatb olarak ılklycı mcıtitktumiıdc bir çok fO bBil 8*rmU«. Ij-t yetlamlı} I(SU banım kıllar ij ararken-, Anadolu • KaCdal dimin oltan İdaresinin hiç TOfbcı bllralytn gayrı (Ork kıllar kullarım aaı m. Nasıl, beğendiniz ml 1 Haydar Pş. Tramvayı On beş gün sonra îşliyecek Ray ferşîyatı Haydarpaşa Tren geçidine kadar gelmiştir I . *U,„I.,-I {., daruaıa iromv ayınııı I' ¦¦ I -r baıı • Haydarpaıa Itı*-mı tamamen bitmiılir. Bu bal Haydarpaıa Iran geoidine ir. Üsküdar - Koracaahmet kıunınm da yamından faıtaaı bilmiatir. Mütebaki bum İS tüne |h*y. i .lıl., - kiFevk ala- d. < hrr ik, ..«Kın beraber mukarrer olduğu için I mel haiiınm da ikmali h, ı Natıa ¦ki.-, dc bir 20 İcarın vel kabul ı '. Maamafih komiserlik bir >a. ir verine halta kabul muamele.! pılmadan evvel de ••yrilıefei' ¦ ¦ E-a ten „.. m ı bir e

nİo nernreti altın. Imakladır. Kabul muanı*. ¦ıv !nı bilahare de vapı Inbilei-ki ir. ide iılemeğe ballıya- Nafıa lârım gelen tethİUll bdald.' .rbnıı trannrıyının la-¦rrx»-gini bi bejan ..nı.,,. ..-mr Kont Volpi Ankaraya gitti Bu ziyaret bazı mühim malî mes'elelerle alâkadar görülüyor Karahan Rus hariciye komiserinin Ankarayı ziyaret etmesi muhtemel Anlara 4 (Telefonla) — Rai Hariciye komileri Karanın ııı ba ay 'arlında memleketi nıUı gelere nkarayı dyarel çıması muhtrı ırlanı ey anıtla /unu,. ıı bemu takar-Ur timi* degllYeşildirekte bir cinayet Hamal Ali isminde bîr adam metresi Zelfiyeyi pıçakla öldürerek kaçmıştır Kont Volpi »yanda H-rl-ire m w ah hm tlıraı Halik. B. kiralından MnM edU ¦ıl yaımıılıİL ı lan bal Hanelin marabbıılıiı iıt|-ı:.-. . ı ı.ı ı r.inm Bay da Harlcl.ıe ..Mi «HİM rerıunlBlT. Kont Volpi kelye Vrblll linin. Bıylıı na¦ Tali mılbadalrı bamUyonu Tllrb rabba» S.r«r Ceaul B. Ura'.nd.rı Ibal adlimi, aldatandan bu aeh.i 1 — Maaritin lamimı k.l.<ı, ¦M -ı ı.ı. lubibi „,„. bmfeubi >..-.¦'. I. 1)1 ¦ 1— Bıbhl ııraM .. ...ı- - . t&tl,„ r ikada i' iı... ı ı . Mesela, banûın bı>bnı.. doklar, rota» *1hl bdlıiıı ı Iioıdltl kayierin-Mn -.kserlı«, uıe ... bnlunönklurı mail i, ba, l.ııı nalualu ¦-*-¦.. İni- ılı. I.ı 1. ıı-İn ¦ ıı ı. ı M'1, ı İtle .ahimmul. ka,U an «.mu,, aı .,.iim.... kııılrr bUhlrl Jnnaeaklarından beti,. ine. bir nı'kı. |, bn* b.li »rlebUfr ve bn da ıa IklMaıü ulur. yapılacak korkria ı.„„, ¦dar İlki otaıuıu ûU ıbl Daha »-i-.-" Y-rıl kıl.l >aklar. ¦ k,..lrı 1930 Kraliçesi Güzeller yeni müsabakamıza iştirak ediniz •yan etliyi yer ve katil hıı ny. Zaklyay* mauı olsa » .,ı..ı-n -..i...], ¦¦aa.ıial •/j M* 1930 gilrellik KraU.e.İnin intihabı ie n ı.,ıı, ¦ mbıabakaya treçen n ılıabakamıra .: .ıral eden l-ürelle de iıtirak edebilirlar. Geee de(a olduğu gibi bu de(a da eıimlerİnin nriiılear iıİmlerle ne lıini ialiyenler oluna bu arnı iı ıf edilecektir. B.ı.-ı güreller kendi çektirdikleri reı mlerl göndermek mimik ün YENT ROMANLARIMIZ 9 - uncu hariciye koğuşu MuhnrHH- r-lyaml Sala "»-uncu hariıiye k,-.jıı;ihr. hİ. ırlırap rnmanıdır. Mu.tarip runlar ve ıalj>un yûıler lUtiin rir, »iri lommadı-ğımr heyeıan ve İhtira* iklimlerine o^lUrOyor. Bîr iki güne kadar bu gOzcI lomanı tefrika ilmiye

İNısdıyacağıı. Su Sinekleri Mııh-ıı-rlrl , M-hrnul Vetsari Mtv/uıı (Sinemaya hanlall Iardır. <Su ajnıbler. 1 ndeki ııplır laınamilc bayıltan alınmıştır. i ve canlıdır. Si.l Vok alakadır edecek, ayni sunanda cglendirrcvk olan (Sn -.incileri ) nl de yakında atfın bağlıyaıağır. Abıhaval'ın sonu Het) "birden"Mfs Evimin odasına koşullar: öeoç kız, hiç kimldanmadan yan ölü gibi up uzun yal u. — 99 — «İr*. Kent' l.llrlyef tr dr.ırldı brk-. ı.,.,.jıı ¦ I Uyurdu. l*at-1 Pahtan dodrurıı lirinin \.Utı™ altta- |an.tu '— !*V Vır?. Ne tada. Evlin?. |Mıı< ar.lrııdl. tlpDf hı» bl* ¦nndrtıınMdıı r*tl-¦Uta Yılnn yan ««11» »»rltehrt b*.. rııanı.ıı> Mr bakiyi! .-ı. relini, bir a•rrı"l™r"ir I».-- <Mfl candı (iip'ı Kr* t adını ı I-tatımı» fa Karının «ııı aıal" hjdor rr. o yalatın»' ıı att r*rnta*r—n" Her baba (la* a •aata-haa — Oaaka 1 anı an*. »»» a..»»! -et—» ı »ıı O mlı* Dınallrtvaf iirtıı inat. Gra* Kont .nh.hllyln V-lı-ıen nar» kalınırı .ı..™-nl1l- yayar. Mr «rılnll lanı*) ¦>"¦ nu -raylar d t.rm».ıra d " Hpn.nlıı Ba car rlt.'l im!.ı.ıı «anına ¦•II» ramertbalı n." ,,.„„ u„ İcattı* patta. r.ımia nalına. ayrı mmt «arOna cı.rnr raraara «.. ı ... , , ¦arta- --<¦ kari tarda «ana aralat*.: ..tr.rKt.m— Batta ihram »iı ulan mi* 'leiıaa.lk. t ¦ ııa» ¦•ıBaart, Man k r—ıı İBfea ....¦ ı ¦ ¦> ...>¦•. -mm* Miıiı Bııın Boata -aı lokalta'ı " ıfaftt Ulrl — r .İm - .1...... , tllı*. Juıllu . huatlllnn k ıp>MV . lı.i- ı ı ı |ı ı ¦ ıi PatmnH" — - alı. Pakına Mr trıe mi rakllt. Ottuk bir dııhtur'.. II., „ lakal rt.ha kalkoaaraı. Dry* ir-tfm*.' alarak tl -ıh» İnin*** * BU bar t inanı •an» bir daata* ¦ f.-ar tona ba «aıte badat anırt- ı„ ı.tfc*Un m..- < - M*B ataha tikti ıı İM.- O—Ilı lı. 1. OV aaaı akak. r**-ı-» I"** PauaVrt Makta Banal Irndıuar ¦)<-.•"" ııatraıadı: bir »nnJnıtra I <aı atattı.» eayaf.ilai.mab tıaır o <rtn • ila .¦ ¦ .alh Ibl *=¦ brbr «rodan mi ı.. ı unu dakika ruj. katara I. .y.l.. laktru -im Pahana Mlndrbi ıtirl eyl,! nubt.r; ¦t— Bratn di mada —cımaa-mı tna-1 _ (oh mulhıy bar I.....- UtıraH' I lanın ..lam ıttıla' . yaratı. Butun veral Mr* vtttnaa Dan,m,.t t. iı.ınt Vildcaı *.u ı( „n -, mu„,t tarttı" bâbba tl ban» t» aıdntfM mt ««batla rot taa»1 rrUrraal baıbı Bt.br* t'BIBlı r r t. ,ı-|. " rmmm artaaıa* *•*« «tr 'a.ni ayataavayee— Un- I-rr ttvatn yııantya tadar! „„ k .,,,, n ..,...... m inıuryı. I Tehdit mektubu Oişçi mektebi muallimlerinden birini ölümie tehdit ettiler Bu mektup Halil Bey» Katil baba Gayri meşru çocu-«mııı öldüren bir halta ııjjıreczada CaUlea'ya labi Çillulolli kar>' Uç aylık.ar Kesilen küsurlacem 9 aylığı birden kânunuevvelde vsrilecekİade edılocek :-.ıuilı-yele hakkındaki ankgın Sl>VtSİ M m'f«l Yeni Fransız kabinesi İrinıl' Umlrl hiıtİııı ' ı« Atının T»ıırrtytlı:! tanl

I tün eh *abl-i al İr r hin İtti. ııyttk dF-lldlr. .1. ¦¦¦••ı i' il niıııa-lm. ı y.ııl kıbl ....... P. i"Saaın h.-ttı.Minıı ttınKm- «jıtobllrln bm-tTa lnrr»w. odıtm. Ilrbt baamadınıı mı' - II" ıı - "alntr V ııımın BnBıatı-n m-ııııı ¦ ni'-ı hlf Wr tn ertnartTI-ı.ı.l «H-anı'r- .ftn trr aıaneK Istr_ Naıd tlrnta ta atrb- fcirdra-hlıı ıot BlatBtft UrflfMc <lbi ılddnl ^U- ıır-ınlınm —rı ¦-. nc -'.....ı'.-Kıirretonb bıııkll »ok illi* tatdul-t-t dtartatlırın hlr'blrlU rrrrrab rrrıa bo*ımırtBiıın. Trft-f mmt. ««* Ttrrn btt Wa*»rr* eo ¦ ruıttnrdnt. bit büote t-mlmaan öu[ vuim.ıim atrtdra. «ı»tu»ttrı avara B, — Har »tUnln --tııtnıt ı L , rırımr** bir rılıdj it* haBraıma İnim brndntnl brhatatflml- I ııaa I ılıaam -., m-n «dnra ıcn* •> O »i.in i vtrrnllfDvdl G.t*an v.klı: br- t^klk. ıcom t.hnıî|IHl ataıaaıriatm ıırttmı tatlardı' [m"!""' rırarvnıaa nu rmmm-m ıllH botkna.- laatirri. -"nra «n» tvl-hİr IrlBltMıln Knibnr [o tmrdrn tl-rırtBtb bir «alttı Bt btırıı» (iMnflp yalatma 1 r n -1 = ı¦ hlc r>lrl>d hiltaV..i.ı İrini — Kapıyı bîr .... drta vardumı Blrl _ ,;.„', Mr tnınryt »nrlı elabrtnark Diğt* laruflbtı Turk dif tabipleri cemiyeti aıeaından banları da I bu meı'ele hakkında ademi a- ] lûmal beytin etnıîe tc bunun çok {ilkin olduğunu aöylcmiflrrdir. şehir üçleri frmrrtef metyrtfrı'eTimn ınmkıı uanMi .İthrtrnanrll Bıfin k.nuııu tetKIK ¦ .1 Ilın in 1. ..HI nı'-.ı.rC "ıı elmwnt*ı te'n «ıtt •naaallnoa' yltrne İS rant Banal etnthaı Bt ıtm vıtftMea .¦ ı.ıı ı- ¦! Icla ı-n-marUrt üf ayüb ııımlar lıirdrn ıtrKmlıtlr Grl-.rk ıvceeep alım ad DeU İ Bap Birdin ıyata »tikidir: b-pat-al" ytlrtnd* rndUell Mr ratnB vardı. MU Evlrııln oat-n. < U!t»uır. Mıttır rıbtin bir iki drf» kapıyı mrıİBVtan uan !*>"• ervap tlamıytnra laUntrl .tara arnU Krıt--- i-ı-Hyr ! Ktn artada hi< bir BrytS"». bir bir tr ¦Dr atatıdan Mr ' taıan ¦ ¦¦¦ "" . I" BİmabttT m İT Itıyv biri butne amin Difittıttjr* İr T.ıııl" bin ba bil» Pr.n-n Nıt. - laamvy alatvnm baiınn. vrtınrıt-I.-.-II"' Crtmı- etetâB lıhıiı mrVrlrlrtde (Ctrl ¦kata bul anarak anıltbl] r rd-nk mcıoltl lnrtH. .¦dr balUor rrok-ıı kt*. RrUnd'ın ıa hatandan ¦M U-ıklar moveltUt olun.ıı Bal M. "I .ııiı-.J ...im ..ll.mı-n- M-lb— İt Htrirl {irdîklvtr vantaaııl na ballırjtjrtt" Muharrem Fı-y/l ril.-ı :V'lı ide. — Mıbaeı Hukuk talebe cemiyeti senelik kongreni «e|#r .Horyo Sera onodrın dorma mHUttırl*' Imaıırtlı- Vıldtt urayı meTIrelrt M. Marya ^rrra «rvımlı drvata Vdrıı danada- i.ı ı'.l.ı-m- r e bir Hint arrtttnikll Fmalırl vrhll-Irrİ lııı katarı IcnıyU rdtrrklir. Olıfet laraflân. Rııaıt yrlttetinden. tlarye «.-rtaıım irUyını d^ılr yeni ma' lânıal-Criretıtlr Bu m-lömala naurın italyan tarttım* nı.m -mı-'. Mtry* Srrnmn Ifll-

'¦ntn'tnrlıiMni tayin tttııiı ve mama. Akhisarda /makamın evini ve taşa tuttular - tatumie [unu >kı>ott mi Itrtrrinar I.ııılıln AtUl-ır «ıvma-(ctlb ıı.. m ¦ -. i". I tayyaresine at konma merasimi Kongrede hulunı Hekak talab» tenuyrll etin TaUbe Mrltri Nruıınea -aell* k*tiı"«nl obtetaaMir ¦ttuatada r-~ tf ikin" reb i-Unabt-tı ..ııılmıı ye beyrlı Idmculn aı-ıal laaern ekunmv.tyr Kaporta dcıt lormttı İyletlnln munlaaaıu lıl-ı. CttUdiCl. tBttCtnt taıatt 1-vıl rdUdlîl bar ulu İr iDahınr'i alındi(i mulılılll pay ıljılıllr dıı Aynı 11HIH.IİI be unr bir mabtrl atatir.ıiı. bir ka^rraUl yapaıcitı İÜ-vr .rl II. yut d» ılnrdan bnztla ı.iıl.ı^.ıı blrt Maarif VcUlrtl oltaon 11 i.ı ¦ ¦ lirinin an-lııtllnr nu atıaadıEını ıdylrml). ba Mi.ük 1 ıl.-.l" ¦ :- 1 ¦ r 11 ttlUOIIUfI I.- ' pareniD mahallim muııl olda lıryan cımı» nUuyel maMiilırn bryrl lı rafından tetkikine Kıraı n Buna iDiılrahıp IibOoIi İtle» ¦atıtny bir ranrl yapılmanı yr ¦ .......... Mr r. .1,1.1 (.-t.i Ut •tat attır. Muhtar Paja matıkflm nlıtnı Ut .ı • Pata Bakında k-raııuı y.ıoıU(llr Manttleyb ÎMOU alim İtfaya manı Um ultutlur E*-.ırı**bf «ti. llataUHn T U Milli .... | rnRr££aı',l£je İrtişa AııVııı jılın .'İri. mı IrUta taHtlBıtı bılıu ııye Vı kaieıı mm ¦ı-ı--.'. ı .-ı.ıı i-....-.. ıı..-ıı VcâJ yedou-Va tSı yalara.da tUmhari ,*r-ı iııııdıııma lııunuı | Beyin Mr ™k klylyt «I U-inUnl alarak bir tı. Ir.ıkoaa yUıdhlcdıtl Hı |k'ÜSUİ Bt. ı-mind- Mı -anıı İlr yaıaladan t laUeMa W IHı-ı p I ¦¦.-.!¦ kolon hury loora rvint «»naıtllı i-l \akup Ileyın dr ın Karaman tayyareni SON TELGRAFLAR İsmet Pş. Hz. nin nutukları Başvekilimiz cumartesiye itimat talep edecek il mi? Ankara 4 (Telefonla) C— <*>»»>••» » da Fırka ıctımaı >apıla.ı.k. Ren vekilleri ve heyeti dnre inli hap olunacaktır. Eta lelarraada Baıvekıl Isaırt Pa. Ha- nutuk Laı ı m irat buyuracaklar. r« aajlanVn -onraki MneFıs •etrrruı-nata rairatal reyi isfiynaarlaadar. B. M. ,We, 111. Ankara 4 (Telefonl a) B. M. .neclı.ı hafim Reiı Kârım P». Ha i.....ıiii''ını(r toplandı Kon naalettın (Kocaeli) m»'.bata muharriri iğ ine Münir (İzmir) Beyler. Bütçe encümeni birinci re iğiA.manyada Kok ehemmiyeîfi bir nıes'8le...f| Tamirat mes'eltsî Anan dikkat!.. j aleyhinde çok müve » ... . " ' i .¦> I .ı.ı ¦ ı Dolayiç " m eratı mrüiısini ken- T " dl mesulü lehine haddi t " a ramiye " Riyaseti İktisadi ye mitin * ruhu c»a>n id ir. (..-.: M. Kemai him bir ırki ir

Tamirat pl ı ıi: ı ı kabul nazırlar htyanti vatı . . '.y. itham edl I.indio t (A.A ) - - ll.rllıııtı Pabittı -ı.ı|. |İİQF j Kni.ı, va ucu) palamut Hnnaervant naaıl yapılır 7 Son fünlerde o kadar* çok pala. mut çıktı ki herke* yemekten hıktı tııandt. Bu palamutları konaerve vanneak Icıkilât ve tesis İHFM MALINAİ |riLİv| MIHINA] ne H,ln Divanı mııhaırbat encümeni ri Zeplin İle Emil Vanings Gr-cm aksara Melek ainemaara-da meşhur Emil Yaninga'i • Babaların | ¦¦ .1. ¦ ilimli bir fili mde seyrettim. Mevruu Amerikanın içki ıın-rıııııııjrh ile alakadar olan bu filimde büyük Alma e yüksek dehaıını gö iteri yo». Zeplin ile Emil Yaningı, Al-ınanlık namına Dünyanın dörl kuşesinde ne muaı/am, ne kuvvetti, n ir bir propaganda vasıtalıdırlar. Dört büyük harp seoe-sinde Kayter'in milyonlarca ıür> güıUm mel donanmalının ve yüzlerce tahtelbnhrinin yapamadığını Onlar rahatça, kolayca ve bir damla kan dökmeden ra mcb'uaaı Ncstai Beyin Ankara]ynaeline Umail Hakkı (Balıkesir) ¦..-.ı.ı- muharririİ|inr Ali Rıza (Aksaray) Beyler. Hariciye encümeni riyaaeline Saffet 'Erzincan) maıbala muharrirliğine Mahmut (Siirit) Beyr -h - ¦ ve - i :.. ıı-- tayini ü-rerine meb'uıluktan istifasını bil-iırrn tezkeresi okundu. h iıin . ı -ı I. H . ı .i ¦ telleri ve alkışlar içinde kabul edildi. Yadında Nevzat Bevden inhilâl e-den meküıtuk için intihabat yap aktır. Badehu yoklama icra edilmiş, -ntııf" ¦ in t İha balı yapılmıştır. . ıl meb'utu Celâl Nurİ Bey rek S».--, (Manisa) ve .'laydar (Afyon) Beylerin İfadelerinin alınmalına dair olan tez-¦er ryİ mevıuu bahsetmiş, bu zevatın ancak maınunen ifade ve. •ekileceklerini niıamnamede ıa> *ah olduğumıa .m irıni.iı.. RastPa. a— Tezkereyi tetkik edelim, nra gürelce karıp kavs-l irmeli. Tuz-I kadar ıey-| rmı kopıyıp Müllis ikiı.«ı encümeni reisliğine Mustafa 'yerel (Burdur) maıbala muharrirliğine Ali Rıza (Mardin) ler. Kütüphane encümeni rİyaıetine Samih Rİfat (Çanakkale) azalık-lara Halil Mithat. Ben m Atalay. let Çelebi. Necip Ali Beyler. Maarif encümeni reisliğine Na-1 fi Atuf. mazbata muharrirliğine İbrahim Alâettin (Sıvaa) B eyler.: Maliye rncümeaİ rîyaetine Al Kua. maıbala muharrirliğine Ih aun ( Boy in 11 Beyler. Milli Müdalaa encümeni reİali ^"»"eine Had. P». (Cobelbe -kel! >na K*re hareket rderiı V "- ı . .-ı ı-ı marna t a muhamrlıîine Ihıan Pa fcreumenfcre ınlınop edilen reis o* aıakr Bugünkü Meclis Klimamda En Maobot) Sıhhi re encümeni riyaıelİne \hmet Fikri (Erzurum) maıbata umenlcr reıı ve aralan intihap___,___;_»--._ _ ... . .. . _ .. , •* muharrirh(im- baktrryolo; Rriık ¦ dılm utır Lncuroenlere m aevat . ,D____, D _, ¦ , ; .. *^ (Kuraaı Boyler. lOll TeaMâm eaaaayr eaıdnteaıi riyae'.rr.e Yon*. Naidi l MuijIb ' maj boma mmk......Iı.ıır Hakka Tardı ıKarraam. Beykr. Adkryr nraamı rryaartııse Mnolafa Fen iKamyal mabaaa muhamrlıcİM ^alahattin (Koca. eli, Be yler.

ArlubJ encümeni riyasetine KeI.. 'ı.ı. .d nrrAnnv Jieo*i kanmyo-ma* ft'mnmlart Anka.. 4 UaUenkla) Tak-dadı lrdihe.1 ıhaari komiıynan bu-füu anal beale Hariciye Vekili l'evfık Rnaen Horna riynaotinaV. ('».ıl Patanın ve Hariciye Umumi mudurUrinin latırakîl. lopla a oı*tar. Kaan i iyon bu koıuaa dai r bar rapor harırlryacaklır. Fransada kabine işinin hallinden sonraki vaziyet Parla I |K I | PosM Maral, kıkrloa ve aoarıb kaanya aSarıMrıBıa li'i'il. kalbi ™ ¦ ¦ -.... ı Ii'jIihIjb ^mu raııtat laa'i* rıBraıktadlr lan IcıartıkTar Mmı ¦aahorlvkl' ana ı.ıto*- Mr antaMvarM aMan »kkıaaa Mam oak arMaMa r«-ina ı ııajıt,. aı*"i ¦r*-»aa.* irraâMnae takaı taun kan ı.ı. -kuırı ..ı-ı liT.ı. ıa(a>aa ı.a. kraaraılı ı.ıa nurkaili ara aenak aımıaıanarmaaa i aaa> aaU>aaıaklaaM k—4 kanıt ¦nrhrlerka kalplaıla ta ta .u^m.ı. bar. a*, batmak oar-c;* kaaram man. M b-a ¦ Mantar «a M Ornarsın* a» at m TaraM o ya kaalırt ik> aüaikkr <ak| atat ı-aMr Hılaaatana r«<lmmııı mm 11a a ı i..:., r-. i.- .. rıyor I kt.b'aaaa asavMUMr l.-|].>aıılı arbıaarl'lcnn arluaıanı rramyrrk bek ™-rr raaaaıı boakca Un aabap >ara> EuaiaaOaa Uıı ol Taı4ır« İla |aaat l. ¦¦¦ I..I.H. tr ,-.-¦[. dt ¦mdikkı ırıaıı rtıMtlaa. yaaı bir Babrıa rıko'i.Ba mit at ırrmrmrt tararruair Mahsulâtı yapıııuıdun muti iCin Ip'ileltr Ankara I rMrraakıl — Urara e* ı» » 'i Feci bir Kaıa Şark surat katan bir trenle çarpıştı Zatrcp 4 (Â.A. ) —latan-buldan l'aııse örtmekte olan Sark surat katan kfanr-abeajrg iaUstc mraMta aaakaaaı yanan • — ı-:.- doU,ı bir ınl Icrenınin Itl.ı.mıt ılıtır . 11 |.'i:ı ,¦ n Sür ti ve makastın ile yük treninin makinisti nlmü*. bir ka( yolca I..I¦¦ anrette yaraUa«astır. K aaya ulap olan makastı ratrhar trarbbö-^ simde anıInarantlar. m. ViHipi'nin ziyarıli Mmaman ı • Hatıra a ı t.-ı tun-rm BB> ByaaamSaa bat »ugaTaia knaabaa art ansı w,an ir aaakl bor Irseb taa fccM *»ı— ı ,ı ı.maaııa bamıi bu ¦oMyrt >c inak• alta sakı nlraarJur n rıpdHn mu .. ..... ı m aaraılArı ınaı İla mi hkfar mı.l ıi. n tlBIC . . I.... ı . .ı. ! ı.ı . Dıı natırları karllcrimiıdcn Ka-udıbo*ra Nari Bey yarıyı'. Filhakika -'.-n . ¦ .t im mes'elr blmdlr. ı ¦'¦ ¦ raman-lonn aa lecıCbclcrinden mutlaka İstifade oderek Her fcydra cvtel karul aaakııı ulaa bu kc-uptratiflcı ı:a,- ı i>i idare edecek koopcranlçi anMirlnrı eda .ıı. - jf n - - -¦ - r -.. ¦ -yl». Carctelcrde ı. ¦ kl Udaha m bamkde mulılcIK vüayencrde (Mi)kooperatll ka-r . rr-u ¦. ve deha da kurulmak İll eredir, l-akat acaba Turftİye-deki Ba Ifl hakkile, lamamda bilen kaç kooacraıltçl vardir ? fasıl M --ı.'iir. jokkca nıomn-. bilio biç kıyaııti yoksa, nasıl kl ¦ ~vaımaa„ yokken clek m vay bir hiısc ~kooperaf(ı'çl- yokken dc ".uıı- ı ıı' . Mr kelime olarak kalauya mahkOıudnr. cyfe M.-in- vekaleti, " ..: -ı .i ri. vc Ziraat ban kalan aletbecic bir çok "Koopr-ı.ıiıi. . kurmadan evvel "Kooperatif, ! -ı.r.n. ¦ İçin ne yapalak llrımıa dtrbal esbabına ' -ıı! ctmr Amk ko opera ıltçııijjın tıafiı hacına bir san'-aı ¦ .ii ı-ı un vc ••'¦['. r.ı ¦ ı,' ve-ü,«ir lan d ıı Cn no asla halini an cila no n ainn vc her liııılnln rtru tr »derini udılı II-llnılrt ¦ - n..... l»bil rtııırfe ıinemlnl kabul rrlemimr. LM. Venizelos Yunan Başvekili Kavalaıfa £eııe ^ulbten bahsetÜvor j M. Venlreİos Kavalada harp amellarinden baha edan bir metrcpolldin sözün il kesti

Alına 4 (Huıuat) — M. Venİ-ıclaı Kavala'ya vaııl olmuş Vd kendiline pek hararetli bir istik, apılmıştır. Limanda yapılan yeni inşaatın küf ot meralimi icra edilmiştir. Kavata raitropolidi meraıimia icrasından sonra ban temenniyat-ta bulunmuş ve bu meyand a •!»*-nüı esaret altında bulunan Yunan ırktaşlarını tablîs edecek Yunan kuvvetlerinin bu lim apurlara binoer.hicrini» ¦¦ - ¦ m ve fakat solüne devam imkânını bu-lamıyarak M. Veaiaeloı ta so'ıü keıilmiştir. M. Venizelos infial ile demi'tir ki: — YuDonıatanı ben İdare etlikçe Kavala'dan hiç bir zaman harp için Yunan aıkerleri bareket et için böyle konserve yapmak, halta muvaffakiyetli bir netice vrrrm-ae bile, biç te büyük bi r zarar leşkil etmea. Halbuki dikkatli ve trmİr yapıldığı takdirde muvaffakiyet II.ılın !¦ 1 -1 U ' II , butuaııiurıa Badema ı.n; Bu teşekküllere Hitandı sel [ ve lf yurdmcı. diyorum. Doğru degll .......»IHnilMllHll.il» II...............IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII »»d Ab kursu t&lile ıı baban 'Baba Bey la asrı İti sc bir Ubkryc ıneaıap A akar ada kindar ma > enakiBia 1 ılı abuli joadt İr mistir. Fırka kongıı İİ tahkikat rk-lsnla) - InsaDal ılı Idarr ıdaakr mlı İm iıı-ııi-tTır. .M. n,. - I i ' ' aını no I (Trlrltı. N'afml Be 1930 Kraliçesi (»•hırı ıı«ı/-ıi-n ^vı'.ıiı ı olup ilim adı. mı aoruyorlar. Bu resimler tepya denıUm kahve renfi lolo|raf lardan degıl ar. yani siyah kadıda çıkanlmıtaa mnvafıktır. Birim hrıabıatııa reaicn cdkart-rnab ialiyan |ni''.nl'- idare*.a-nemııe kadar gelmek rahme tini ihtiyar rtraak ialrasıyenler. bir rarklup veya adam |lııdııaıık m-retrkr raaaaa .... . . d,..t¦>. **¦¦¦> anaya uaSro* aamori .ı — ı rarb ı -ma-».... iıİMaNv atsa Banar ara-—dB yaauııaasa BoBanalnB nnto* » ¦. - -I.I < , ¦ .. «a—lBU. S— ataıaBatay |-~ faat Bntrm mana tıabu daUHı ı.-ı- a-....w.U ¦ .ı ....ı.. rm ......ıı ¦ . .laı.l.ı ) DtuMBıhır* M"*S «Imak i-ll-.a •ı/Uı aı.lu- iı ıi........Iıamlru .umıdıa maada hrr (On mal >•¦ ¦ ı--- k.dır Ma-ırbııualt- matııal .H-ı.l. S ra Mı rina ¦ . ¦ ¦ ;.... .¦¦ -ı ı iit-i. tnara ı ......... ıcmitnu (•KUrH'*kw,a.ı. llu^ıı ı__ ul. fıllıırl ı.ı.",."-Irr iM-aı-tı rr rm mamm rmna...na . — ıpıyorlı imi} Yıldır aaaratrcırı Sinyor Marya Senanın ,1.1.. 1974 „nrı.rda İtalya'da ralaaına hahr-ednm-ı ıran Ba h»>.,ı ¦ o aaaaan. Yıl. dr» Sarayı bir muil.se icar oaâf... Montekarlo «ibi. ernebİ Lumar-baılan buraya (ekmek maI İhaIyası ile açılmi| olan Yıldır lanno rıılat dolapları yalnız Türk -ı m i', r mı eriten bir değirmen oldu ve bir milyona yakın para ya'ya, müfit, lermayrdarın alacaklilacının kaıaıına ınjnauıtu .. Bir. hrr gtln OunyaDin dürt kö-sesİndVn Yıldı.a akacak ecnebi kumarbazlar, beblerkan asd h i.im paralanmır İtalya'ya akıp ftmİa 'h. ı.fM. an «alTri' V ¦> • itin» kir Dukale Barı "ııık.ıı¦ ¦ i-' matenımler 1— BBl«'-r

BMB vardır ki başkalarına yazı yazdı-rrr, eaer tercüme ettirir de altına, üstüne kendi miralarını vr caka satarlar. Ben de öyle oldum, fakat arzamun hilâfına... Dünkü nnıhamızda «Cezasız iâç yatak; Murabaha, İhtikâr. Mahlut s terlevhalı bir makale vardı re bu makalenin altında da İki ı i m i «ıram Halbuki bu makale benim kafamdan ve kalemimden çıkmamıştı. Öyle i»e neden imzanı attın? Diyerek • in iz. İmzamı da atmadım; bizim mür^tip Ef hih beyler, Alâettin Cemil Beyin bu makalesini, yani • Murabaha. İhtikâr, ve Mahlutun bana atfetmişler . Denizciliğe ait bir yazı olsaydı, haydi ismbniz bahri muharrir diye çıktım a bu halanın bü oırü olabilirdi... Bir şey değil, İdare müdürü timdi AlâetUn Cemil Beye, makalesinin derelini vermiyecek. Ben de gatetedeki ma kaleler İn için ayrıca hediye almadığımdan, parayı idareden alıp Alâettin Cemil vecrmiyeccKun. Hulâsa, biz bedava bir makale kazandık amma A. Cemil Bey de bedava bir makale yarmıı oldu . Ticaret sarayı Sarayın inşa edileceği yerde sondaj yapılıyor juıı.utifu takıl "ıııırııı hım-.ındjkı midir* mu - p ıl. ¦ ı -.i.. M mu-ılnai-ı uıırlBf Ibu r am eli) atma OS akın. ahlrrl ta dere. a-dar. mıİni «ıı ka-tırrrnM. İti ula*ok Zahire ve UlUn ÜU'ecî kadın Ir.ııı lıy•ea><a aUa-.ıı ¦•«»(«¦¦i hava . I. . pip*I de TK» an esmlı rytır. II derere ¦¦lan eıeHİKÂYELER KüÇük hanımın aşığı Aman bu adam da bîr attattır beni takip ediyor. Bir dakika bile peılmden ayrıldığı yok. . Doğ böyle muannit adamlardan bir ama hiç mi hiç horlanmam. Ne o benimle beraber Beyoğlu dükkânlarında dolanmadığı yer katmadı.. Neriye girdirme o da ber r... Anca beraber kanca beraber!.. Ben Mısıra o benim ar. dım ura!.. Hnnî dunup bir RÜıel azarlamak la aklımdan geçmiyor ıh--. I Fakat ona da eeearet edemiyorum! Çocukcağız ağsını açıp ta bana iki Tanrı kelâmı söylemedi ki Durup dururken ne hakla çala-bilirim!. Doğru .doğru çalmamalıyım Namuslu bir genç kızın böyle bîr yapması iyi olmaı!.. Hem zavallı Öyle de mahcup ki.. Görü gözüme gelecek diye bazen batını hemen baıha lamla çevîr Yok fena genç le değil bani. Oylr Mm.l.l llu.ı.i. bıyıklı züppelere benıemiyor. Boyu boıu da yerinde... HeJe gözleri, hele gözleri... Kara üzüm gibi... Doğruıu bara gözlü delikanlıları pek *< verim eni banim göllerim mavi olduğu için mî nedir, eımerler çok huau-ma gider. ı Dur hele bakalım.. Şu mağara nın önünde vitrini seyredeyim... Acaba ne yapacak?-Ay, o d durdu .. %»• O da vitrine bakıyor... Sade vitrine değil, vitrindeki akiden bana bakıyor... Tuhaf tay doğrusu. . Bir aralık büzü görüme difli. Aman kendimi lutamıyacağım!. Gülmeğe başladım!.. . Hadi ada. . * Ne garip adam bu boyla... Güleceğine gel de iki lakırdı töyle.. ı Zaten korkağın biri, ne arak.. Belki lâkırdı atananı beni polise verir da hapsedilirim diye korku-

yar..- ( w Ama biraı da hakkı var gibi... Sevgilisinin gözü önünde çal yaka karakola irilmek her halde b t bîr tey değil!.. Ne ise bu garip maceranın »onu ne olarak?. Neriye kadar varacak?.. Yı •..... Hadi o da benim arkam ura!.. Kamdan iki tane bulhanbey geliyor Ibiıi d* birbir inden -il' Yanıma yaklattıhUn timin yv lıııfc yılı-ık »urum- haklılar. Sonra birin bir rdrpııılık yaptı ki tornıayın!.. İki dişinin aralından /ıııırzıt . I ' canım ine tükürme! mi?.. Vay rdrpaiı vay!. Vay ı p voy!_ Gel de küt ar etme*. Ölür piuiuii oldurur nnıin?. Derken efendim bereket verıin o beni takip edrn gence... Birdtnbırr bu edepaiıin ürerine alılarak, al sana çnnl!. Al »ana paat diye herifin bir gürel okkın-dan geldî.. Aferin yahu, ur yaman w y mir. I. İki külhanbrvi hu gencin allığı Iskata mukabele İnle edemedi. . Vc hırtı) bir larafa. orekı beri tarafa cil yavvusa ıibi dağıldı .. Doğruıu bu da olmaıavdı halim yaman olurdu Hemen yanına gittim ve kibar bîr kadının yapacağı gibi kendi-¦İne anıamim ı- I. .. ¦ eltim. B kadar mahcup oldu va o kadar yedi kat yerin dibine geçti ki. sanki demin dayak ata n o dr (.ilmi ı gibi: — Enağfumllak Hanımefendi-mıx. e»W*uru*(ah diye mukabele etti... Sonra da kemen erbinden ipekli mendilini çıkararak mantomun üzerindeki tukrukleri -.il meğe ba-ylndı — Rİcn ederim, dedim, rica ederim!.. — Aman Hanımefendi ne olar. a* (akar eleaaW.. Incıı lıiırdhklr n motm kendisiyle iyice ahbap olduk va arteai gem Tabiimde buluımak üaere a yrıldık... a a a Eve gittiğim . ır. ..i bîr de na göreyim!. Ykamdaki incili, tek ıa.Iı iğnr. kul ha «beğinin t le beraber . I ı.ı . tüprul-müf!. Bu ıcfer bendi yakama ben tû— Tuuu* . Allah .Mlaktm vetıl ütlmtaı FalK --; . . , .r-cerh vak'aıiwrı Snbabl ıi'rçhui bir cnrh Topu/ aıı iı-astadı bir *a*-t-kalı Mm Ka«-kc*. yllnde Sdlıymaa (imindi bir adamı hiç bir ırbrp olmadan anı tali çakı İla cerbıı¦ İr ıc« Arabacı Hatmi ila Hi<,fl dün ı ıı.m..i ıı ıı.ı. r ı¦ - u .İti almak yü-ıbndcn ka cerhtımlf Mr. B< t a S l.t O jr narh M Labopaaı 'aklalcnodın SaBa-katıla ıiı-r... bıçakla u>narken elindin kaymış ve bduııiae *aplanmıgiır. 3111 IK Bir yankalclllb Bir kaç sabıkalı bııı-ır dUn Ilı> ¦ o£lımdn l.rmcnl kilisesi oıbıcvrl. İllerindin birinin tu va yBıb-ta-a çarparak k*ta»Morıa da >¦-lalan m ıjl ardır . Çanla aaırırknn Stdai İsminde bir ysnke-ıici dUn Ddrtkutııdn nlııron Zekiye Hanımın n yakalan m işli r. Otomobil komi »t* numaralı olumu bil d tu Kaıuapotada Ali Kanadı bir çn-caga çarpmıy r. AN haıtaatıc Bak'tdaaM}, solar yak alan tniftır. imiii "rıı m Olomobll karası

Iltı numaralı ntomabiı dUn Veniçc|mıde ıtklr ya*jında la-¦ ıı '-inin.ı.- bir çocuğa çarp-nı»ı il . 'Iı - ¦ ıı metal z İncir raporu " -1 - - t e petrol in fularında (eker vr Prtrvl İnhitatı mıidaru fulU |Hâ>nü B Anbaradın ¦ ¦ II Ru> ,, nr U.rr m«l>M ı-... .ı ..ı. .... r«cl bir kaza ve. 01 üı Kanbly •• »uiı Vı.ıl a nuı hna a ı» İn» İl' ¦ . >„<„,.... 111*1 ..... > •- tahvilat | Açsat (Hasanlı latırHl Iı onu ltfttf*u*. I'tnnj (1*11*1 aanî çarşamba akşjm E L H A M fl A 'YYK SIM E M fl S I N 0 fil Dnbapanı kOprUalInean geçarkan Ifaakayae Mama Jya Nabiı bir kim ol Uakapam ke-prasaaaca (¦çcrkıa ayafı yarıklar ar- a (irıni v* ağır iDretta yaıalaamn-tır. m,miiIi ı.errahpaıa haılaat-nne h aldırılmış Ur. Tramvaydan allarkan Maçkada oturan Kabala; llıevl lakbeıladen Sadt E. dım ^tıah ¦»i'»' -nu-dı rracıı-n'ıı allartea ¦tvaaeaesâal inh*!'» troaı>aydan aaamty «e a\ dtjı bırılraifUr. ir-'r ıl ı -I "i ' Intlhnr toşobbüaU I ı-rılMı.ılılc fatU m-lınllı snı de niııran 22 »abında «ntar ıı.. mı ı- ¦ .t yUrlinden sot nır.rr-ı Bıı-rlaı bıçak •.opiayarab bir barıa-ninı» ya ha*ıaacyc kaidırılmıiiır. Harici höboricB* Yunan oefi'i anıar (unu feliyor Atina 4 IHuıuıî) Türk-Yu-natı ınrı'elrleri hakkında veni bir yapılarak M. Colıhroniya-diı'r »on vr kat'i talimat vrrılrerb târ. Mumaılr'h Cumartrıİ «unu I» lanbula hareket rdrrebtir ve aa bir Irvakkuflan sonca Ankara'y a aıdacaktir. 'jcaret vc Zahire Ittırsası Ddnkll Zahire Vasatiler) AKari butday Ü^ra îııır. KltTSI BIMıH vııullb Dltııcı im DJU . OıUıol . Aryos İlli] tılıık ÇıriHI Iıpılı Udiyloa rn'.ll riıdık iıt IJ — d V> 10 — * \ î\ pr ofamL MU HİUH $ A R L R06ERS NANSI Kâttt SörlU Varyeteler ı CİF„SDORFS CIRI : İn ...... İM vcFOkl ROTLARI KAKKLMEU.I.R in Nül IH.I.\ HAKL' sarkışı. Yerlcılnm evvelden tedarik edinir. Paramunt İlintidir S"""" koSIİ""r"fİ?"v* "vTuTOR"V»"rSB""""¦ B Taııtından temsil okmacı • ¦ L E D I HAMİLİ ON K ¦ Filmi harikaların barikatıdır. at I ZTF A F MARŞI I Viyananın Sent tlyen kilisesinin büyük orfkannın İcrayı fy ahenk rttikleh sesli vr sözlü mu am bir 'ılımdır ffl oc ot ot-» «. oc MMM ae em D »occıoao >L<mrowtM • oı>ıant»oog MELEK SİNEMASI î Yarınki fi ttyrin.ıani çarşamba 8 aksamı mılthit EMİL YA • 9 NİNCıS İn rakibi

JORJ BANKROFTunı (İKİİA BAKLA NO VA aın| Refakalile temsil ettiği ¦SEîîî*^- PAKA KURDU Mooc>oacmemooaoeooeooa0cxeıCı?Kc>^ " | ŞEHVET DİYARI I GKETA GARBI» I Temeli eden (Helen Foslcr) LOYD TRlESTLNO I I ..... i. .ı rı ..... ,.ı 1.1 '. Vapurlar (CAŞTAYN) vapuru 6 Icsrinl-¦r.İ ç*t<amİ4 _Oıfcj, Konv.r.yı, ¦ 1 r .: -ı.n I dan Seyrisefain Mert ez accııtaiL ba garda. Be yogi a Şut* aCCtlttn; hanı ultr.dt Uranl Koptu Tepe bajı ılyat-ŞEHREMANETİ ^--JJAIUÜU valaır. mut p*valı RSİN ki*, dıuni .'it I İçinde ve m Kaıfomon «fi ( 'II.VRRR ) vapııru 7 le-tiri-iani psı-cmbe babalı tam 10 ca (Lıydek'prc') o'ıtük Pire, Ureı i'i. \ebettik ve TriyeNic]ye. Hıı nevi lalidlil için CaİJluı'a munıhsnc (Loyd Trİcsüıo) bs;i'.-a SCeltl.MI . I •'. I n .'. '.uf . _ I Vty.t 1 ' ¦ 1 ¦ ' f.. ¦ 1 I" ¦ I ' .1111 .1.1 ıı-. fnMiıru;.!1' lıinsıırHıLi razıhanrlerinı TeleTıın Bcyuf^u: S4(f> vc yahut S r'r.ılı .Mcs'iide htrr-iıe mıraiMat ıdılmcsl'K.:!. ı um Ulbanc, (ıireMOiı, Otüu, HM otua, iıum. lncto!uya ugn. ak ce'eıe'ılir. y trırniMnı Lcma'lCIdcn l-lilarcn handııuıa Kitsbijn postan UlinbulCSh aksa-rlıın mat 17.30 d V"ekti edekeettt Bu ..'¦-.¦ıı AKİF 1 SİNOP DtKİa MliHAP iı perde. Kaaıo, «arı duetto. I tauna ---i.." ve ^üzel . lııı.ık iılertuisiniı ıl-llı >. . ¦....''.' ¦ )lbm 1» Bıy tılatt Muı uu» ıtrinin >• kanıııtır uıw ¦I.....Lıfıı ...... .......... Sıt.ı un |tn dvrl d» mudur ıtnı laa alılaıaUr. Frti bir ölüm ı.- II)» baplaıııu Beher ,.m - n. . tıı I—«(.,» •imin ı« orun V* SnraDlıdan *«ıra blmu»ur. tatulan nluııaı ıır ldi*! anU|Um<ır<r Davflfclflr, iç4raoai-T.ıCfgonİolorı Aokkındn Tür* Ocoj.'"' .'¦¦. koni r t anı TraıintiDiıInrn yedinci perserabe cıi BU aVsaıaı ıaat aa yrdldc DaıU mliin ıklı ila ılın h.iii h.ki b. «.imidi Liralından Itınni-l.ırnı ukı. cnt'a-illi l.ı pIli ı. I L. I.... .. . ¦ ... . .ki.. Ha .... r. . . ... brrİFı lıleHUr. Ul Samıun 1 . lakında t>tmvun hattına T bUOKttUl Uiindııllnıklli'. ' .. I '"' ..ı • .. L -11 -II ¦jiutıiRianJçc caı>Jc~l 19 tele'on IrTjıtbo^ 813 Hîndiıtan metVfraİ nfoufamyer Londra A <a. A.t — paılılmıHtada ı Himli-laıı hakkında fcıeyaıı cdeıeh ........' . ı »I. I.'.'.ı ıı.¦ ... İfUrHk 1

ıi—. ıi vc bu mdna«betle muhtm bir nulnk İni rıl'ii'M bitdlrllaıi'kİrdir. I*ndra i <A. At — Un *h?,un lı.n dıaya tileri k oIbii kral heyeti vlikrU İle variyeti haıır^ hakkında mııdıvrleı ıll.lıda bulunu ılıtır. A N T R I D Kullanmış vrçlıin 'i'ialetipi mı. 'i'f. Aıtlrîd: Lekv-, yıl. HSİİCC, kcpekîrrme buru;uk'.ukUcı iz.t [Urarueıi"d<ıı «Inm M> ı-nuı ve 11*11 .ÜZ altı) lirılık dıı-ı.ı.l 'ilim. ıı.ı..... ¦ Bayron nıarsilya ekspresi (Patris 2) >tpum U ttııit^t T-ııriı ı^.-ıü hlatsil>K Utısdi" ı pit mizi nuıcıuls: ı tOîdallİDİ ."¦--*.'.¦ rr: ¦ ¦: eıur.ıj ttal 10 r?ını( yoîcu vr iflii'i tictriıe »lu Moralyı-d ÎO «tılnliını ntrtaanya ıı hahı ıcavuılıl ota. Diıayaııuı lıUKr. '«*¦¦<.'» limanla için *ı(nı bîkı ve korujiınmio ıtrîli L'mueı acentıltcii Anıjımsmnu'ı vr >-tıdı-. . . Iı ı.'iı' ¦¦'im Ilı Yelkenci Vapurları BADENlZ Liftt ¦.esiirV.pOitaı-ı VATA1N T, Çarşamba Kı.i"ulu handa: Nabar İeaıcyı Satılık Fİal markalı altı kişilik kapa1! at müstamel bîr lüks i otomobil salıkkbr. Ankarada YenîgU sında Bilâl Beye müracaat. Tttbzon, stitmcrıe, ^idecckOr. Tatali; için ftrkec I İanındıi »ün üccutıi Tel- kıan bul HayX lar Kırat öeyın Mir** nıC'VIriert Kr ka'iı.n. Ikb, Dr. Semiramis Ekrem H. tA 'e emzikteki çuevk h> lıll-r mıitr-SıSHU Ör. Ekrem Behçet KrilVTCtiu.iı. sırrı'( Kînyüm Labarak dır KiNVÖn 1. AB AR AK. Hcı % Şeker pancarı kuru köspesi çok besleyici nida * Hayvanatın en mUkımm.l .> sıd.r. <. mahalleri Uıanbalda Dördüncü Vakıf hanında .;• ,;. »Irkttİ merke.L Telcİon htıuıbul 171 ve .;••*..>.>.;..>.><.»•« Alputlu «eker fabrikası .>.;«»>•*#O•>¦>•>•>'> ttshttil .TÜCCAR TERZİ: D. KAMİNSKYİG7H9 .2» teşrinievvel dan itibaren "frtnpcs,, ılcarctkaacol feriklerinImS^ıln s ulu ner adılını >c I tejıiniıuııi 1da ıı il.Haren Kcyofjlinda 3 : -¦ ¦ - • .1 j [adalesinde Sosyıt Hoaıolııalugu .n .Ilı.ilimli BtKSİNER VE KA.MİNSKV a£ .i.- .mı ..-....-ı tahtında yeni bir mağaza a.trgını muhterem ¦ 3IBBI» mll;teill ilan ile kentli «erek 6jîı —— Malık mağaza aranıyor Sultanhamanj veya Baheckarnsmda kiralık marazası olan valıa m m ı:[¦¦-.sari ı lleıcilerd cı Hüseyin mahtuıııları tri koİKJ fahri iti sini miııaırajlları. Büyük Tayyare Piyangosu V K I > İ N ': İ TERTİP 4. üncü keşide: 11 Teşrinisani 1929

Büyük ikramiye: 45,000 Lira Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiye va 10,000 „ bir mükSlat Defterdarlık ilânları Kartal mal müdürlüğünden e Mevkii Sıla*! Karl.l llnkur.nl.m sin d e Türkceya- mükemmel m vik.f ve makrnaafe süratle yalan bir banım aranıyor. Galata 4 00 numaralı posta kutusu adresine tahriren müracaat fdunILAN Bayburt'ta Çolak Oırna Ziya ve biraderi kol Irktı* feshedilmiş ve. aUrekimın r ati üıcrine la trye bomiıy sekkül ¦ ı n ¦ ı ;r. Borçlu ve alacaklı olan! rıhı ilândan on brı gün *¦ bb»at veya bil ve kile Hoea .-...ı Mehmet yarıhaneıind münakit komisyona müracaatlar İlân ¦ılımın. -t.nd.Zayİ iki evrak çantası hon> -dm irenle ulonbuib grllrkefl Airaalatmhlurıaı ,,, ı,,.mı. Birada : IBS 1:1 J ı- ¦ .ı ¦ m ıl utl .Jmıı-lur Kınar . ı..-ki. l.ı mallılrr ve ırJadl ırnaOrtna-m-l-r datl m I. . . ı. ..ı. ı1 .1 j (Ilıdım ve batı lııiwı,fl.ıl. lıvtaM evrak vr aalra....... ..ı 'dm>eiındân «er 'ıı.ıl... lu!,I. ilik ¦,r11, (¦aMMr» inilen )l*n . Iırarmaan tekrJbl: Kolonya nikellerimin trret »e holvnyacı Haı tındın lakin mııaı e"" ...utku* lahJUkallar .' ... ı.ı¦ -ı ı- ..)-¦ .k bı ıı-Demir köprü inşası münakaşası Isianlml volan bas mühendislik Yollar l'muın IHüdûı lı.Çûml Tamirat münakaşası Erenköy asma fındalıklurı ıniidür-lüüünden; _ I'aıUı . Dükk Balada evaalı ¦.luhırrar anıl IntseU Örere mllraycdcye vaıedMınî|Ur. Bedel (iplerin * T buçuk akaderite 8 - I ¦Uob tanl <1H) ten (IS) ya »dar <¦ «ah* komisyonuna bıilrıfaat «yUmrlOri i! Çanakkale Dcfterdarlıjiından: ¦Doktor S. I'resko"*! . MOlLllT VB KADIH HASI A-LIKLARI irllTfHASSıSl > .. rı imüsıt 14-17 marda Baysa* uda Sofytt ajkatuıda ki nıâruralt ıı.. ¦•„, J „..-»,. şılll dılıcH. fel J.n Heıîlıı Î9I7 İkanoal asliye mahoemcH Urlara bu VI..... tıkıra mahkemece IIWı Uta VıUec Anaslas ve Aleko Ceaeveto ı-lend^enn Halat-de tram vay amMesinda Marnı İnil,. ..rtadada Ukı S anamı «b Bı-avu .uın'-ıı» mogaasuıda mev.-ot terli in ve taıınkroon bir kısmı 7 - II - !r» pmytoılıc eunli aaal t a- hilmiuay eJo ve kabil güanadiRi lak-dirik p.ııstlû ¦ -hı ohusacaRıaaan talip ikaların ¦ .m «s vakll mrıl.aıa> h*/t.- bulun .imlan Ibranıu din uhmır. Nluniıul »inci Uaret raaakeniMinycu 1B. IS. 1, 11 ı mnilMlB mOaı toaa babı* bir unds vaki bag ve Hffl dç yû. dört ¦ur elli le kt .ır- iILbaıİlf yirmi schs> birleri ¦ n -m; n V' ¦<• u mculede '.ılj!aı0»r.i(. eıheıiode kümen kimya opuru II teşrinievvel tiV ivrJıinden itibarca r ay r mmayodeve ıronuloıustur. il Ic^Uunnı W9 tarihine saat H da thalea hn edilecekti r. Tallpteno Çanakkale Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden:

Denizli belediyesinden: KARON £,m;tM Ki,a|,l,a,u,si. Postavetelgraf levazım müdürlüğünden; idam ı«a.id<ri kbnyscı içm »ry» ki»ı ati unUht mUaskasava vaastonmuıluı. MI para/ g*ıı. saoı t- .n ¦¦¦ görmek ucere hereuı vc' ıMonkauva eylıfeeekleri kopalı t— memhar t.ıit -.i - UıanbııVla yeni poMone •yaal kımıiıyoaı. riyaselioe umllle ranoNafıa vekâleti yollar mum müdürlüsünden | naolo'daa <•». 10. 11 -rm la, I» 1, II nu-nanlana «tutaksam ¦arara ma. leılrı mu,onul rskı nuraarak. m«a baac*. Mt bsp »vatn •aMIhaae etyrvm I *--¦*- ' *"orr>',' anama balj .e acı om ma yu mat r-ı ortm srraoafc la* di ıhı ambal nâuuı >*ak toasasa dnaan bhs yadı yt> yftrs-ı -»» Siyam nı ravahıM ı ..*-«¦. ta w f— karav . «oda volt da* va bot ıılımna bnjdadh ü^ı. (MyUrtıoı ınaea Çıaffıtaı .i., «iden yol lagloıau kiahauı 5>m koya vs babetıı ol tararı AooaV ¦erim Bey versoou bab a n KUpbı-^adaa navuıba»ına aıdnır eden yol da rnahdu: bermuııbı kıyıl on aort hin ttlu. ytu obat bir atfta Urbunde kısmen laıdutırlaıı yıkı mıı vr - ımen Hayrı raaıruı ulu» havain v> •ııyııov hvaanaa mUtıoadH tabii .et uı e rinde mvı usayyaa aenas babreai re lı^ttiıilum nı-ı ¦ ..i-m «laflat la nb ¦¦¦¦ı" neran-n 'ıvuaorl dit eaelnll -lup Ornjıu-a. I illini baonp hor[lr ıiei ınl*rı hor^'ra ıı — im ı«a> kM «trt vur r*. art baçab hra kıyam avamıı-r*- ıııaya*» m» mm yoal iti tsaı barao.1 aHilunM uyara- «afa* baı y«a ara boaate vc rmr BaaMeaBd» fralnb*» kany.aa. Hevataafı muini eoM v» yom a oacuab bu kıfa hneaa bagat etyevm toıvaraa korJoaa . ınCBaalı S akır B>.-ta» .r,«.o. ...Ut. «v bana Vah*.itin tl-loljr. arkap (ıkul da| Mı tnab** Vaokıra yola •« bv Saran mu tanıta Hobi Hılaı aaaa barataları ham. ma arartılvM mabdal «ıkııh cihet art ,...t..^ tat duıarh atka .aelkr. denir ujjlaı uırıjıılı cafi İspirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı Umum müdürlüğünden : İdarenin kabataj ambarında tahminen 70,000, pasabahçe ambarında 70,000 kİlu tabta mildik aıık sı İla SO tarse sağlam "e 2 tane köhne çuval ve 200 tane gar tenekesi vardır. Bunlar İlân tar en itibaren bir hafta iarfında saldacafiındau taliplerin ın.j.ur ambara istanbul mıatakası sanayi müdüriügönden: bedel mukabil bvmjı tetkik Nafıa Tıp fakültesi reisliğinden: mu ıı ADAM BALKAS Tarafından roûntahap en son yeni modellerin vürut ctli-ıi ve Bo'.OKİunda İ.likidi cadV tinde Kalİvrusİ fevkinde Sin-ı o|flu banında sabık Madam Ikas Moda ticarethanesinde hire başladığı lunur. Kelepir antikalar VlyaM mımıılStıodın ukı ağaç ılı -il. ı.ılmu itli Şom ıp çalli İNorv-foyanın kalis Morina balığı baçıııalibulü âlemşümul marka -3kGoyntlJîO ot.T.ık gal. 1 ¦ mlallr. Kiloluk âl m 1 100, yarım kiloluk mU 9tt 60 burualu r.l IbbbsJ uera doposu loplar» cılar* tamllil ---i. -ar * - ¦ / w i-, â *-»¦*-*. a <~î ¦ ¦-r-fr -m- -m- a f~»TT» 1 »alra vc-.arılık d almak pek aandi,. J,1Bnbulda Halita. Her m »i jj^j^j nA-ZluA SUI HAiLİlVı •;">"ka^'k'',ebftbreubama,,k,b-mazon meyve tozu *** ** t*»**««»m nda yarını »ardak i uya bir kahve kalıtı

-%0, kurujlıır. Doktor A. kutiel E«ı- -I m/-,-...,.. t6m\ daıirtı p-ı*uı. .. x ...... brı cette»a|> d" « drenınyi ırdıvi edn KaıatOvdc BtVeU,l Itnnı .taunda Jt. ? r. ihsan aava. Öksürük şurubu ökıürük ve nelr» darlığı % Çin pek pj ıs iUftır Ka.sm«>İ .11111 ı ı • ıı ıı ı ı . ¦ ı ¦ i" ı <>mf. V. MEKTEBİ İSTANBUL kl.rsi.ak t f. r t fp tashih tîpocrailitograf çinkografı girmek şaktlarıü] tashih K mektep mezunları. çimcocrafi Kursuna: Orta 3 mekteple sanat mektepleri s mel unları. tfrtip, TİPO, LİTO.Ku lanın- Ya* ve Diloıakurın her talip çaktır. . kayıt ıçinj Her «Un «aaı 14:17 D: . ¦ Malbaasıee müracaat edilmelidir. ıırtııııı ı 1 ı • ı I ¦ ı ı ı I ' ı ı ı ı ı MAMA t'T.aaiI..I 4ım.(Ptl«Of»)flkaOrflı- Bojar lıaıralıHar.nda T.RIH71L5IN ıv. u k 7=\ u u ı ot?*-TORLAR». SORUNUZ ¦af tutkalbin ~ kohpuimi.naır.röz »t 5»'«ûl£ 6V/»tf* JdcV yav>or 5 A aş* g Cihanşümul marka (MANDF.EBERG)" empermeabtize gabardin PARDESÜLER gel iniştir VUcuda rüıgdno ıcsîrinr bar;ı mı Hafif ve giyinmesi kolay Yalnır C.alatada |Couk%oV Voyvoda caddeaİ ki<aıtında EKSELSiYOR I kurbOndc Vcnı cemi fokeemoa tl-tt ve Oalaıada Perşembe pat arın d a S-7 numaralı ıu l.-ı İpekli ı«ı ıı - ıiiikılji dahi vardır )iyatta tesüilât (ada ¦ :ERNAY ve KUMPANYASI I yıldız mağazalarında i Mevcut bilcümle billur, porslen ve sair .stoklarında terki ticaret hasabile aes» BÜYÜK TENZi LAT -muâ Aksaraydfl Haseki caddesinde «aKonm TURAN ORTA MEKTEBİ Derslere başlamıştır. Leylî, nelıari kız ve erkek her sınıfa talebe kaydına devanı olunmaktad ¦** i Mim. w» w.«. sır^n.» s ze s» ««a mw^*wmr Öksürenlere Katranı Hakkı Fir-^ < :< h l Kİ,AR BİOKS ıiişmaclnuntj I'ck severler Zira onun sayesinde dişleri daima temiz ve ağzı rayihalıdır. iHOh'.S.*lkbe. dı* l». ÇMukvce1 ı satılık YAZIHANE MOBİLYASI Mil kUtUl •uıhane ve knlratj

. .ııulıy., iiiim. kal*, vuffuna/ Dkı CiIhiiC. VıldU ht-jm e*' mcs'ul müdür: M a-ah ALTINCI — N- 1974 DaflT'tliHiılıl VUNUS NADİ İdHrtlıancsi: uöyunutımuııılye karşıcımla daire! rnah&usa. Telgıal : İstanbul Cumhuriyet. Posta hulusu: IV Telefon: % :SM6ı KlNp t...... 472 ÇARŞAMBA 6 TEŞRİNİSANİ 1929 İMı ABO\E ŞEK Al' Seneliği ö aylığı 3 aylım fûrltlo Iclo ı ııı Kr. 750 Kr. 4110 Kr. Han; itin 2701) Kr. 1450 Kr. KOI) Kr. HERfiCN SABAMI.AKI ÇIKAH SİYASİ TCRK Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR_ Sırp - Bulgar Hududunda Yeniden Müsademeler! Güzeller! ¦ ¦ ingiliz lirası yükseliyor, demek; paramız düşüyor demektir! Parası oimıyan zengin bir memleket! Bu Türkiyedir, bu tabirin üstüne bir balmumu yapıştırınız! Hakiki «erval mamlakatin harkaaa karlı, leallyotl umumlyaalnden ibarttltr. O '.•¦kii bakımı. İngiliz llraaı ile l»«e ç.fcar m.? Berim l/l 1/929 Sen r-rıl.rd- tn«il» lirutaut ptyan-ıı."i ı um bir teıclfa |i..Uı~nl rOmKiniıtn bayrettaf matı* uidu NumUIc Kont Volpi İtalyan sabık malîye nazırı Ankara'da... K. Volpi Maliye erkânımızla konuşuyor Ankara 5 (Telefonla I Bot.* gelen .cmeayedar Kont Valpe aa-at 11 d. Maliye Vekal j Sabra aW>. nyarrt -tmulır. Koni Volpi Vaknl B-yın nerdınde yarım ıaat «Bkehr k,.l,,„.ı.. Ma e Vekili Ul<*W>mir ı- il-kında i) ¦ Kont Volpi İl. ÂIİ İki mat mecli Nuıullah Eaat B. SOHiMH.i-l.rKont Volpu.il ramııın istikrarı ıh ît Müsabakamızı lütfen dikatle takip ediniz 1930 kraliçesi Riyo do Janeyroya da gidecek Doğru değil mi? Gazetecilerle uğraşacaklarınaL.. Iımir i'-. ¦ J -. Rcial, İ7m 'belediye bUtçointten mndJr. badeli i-kâtiEH addet bu »yahati pa-re Duvlet Banka-lıaklıında etüt oldu nu ıdylcni- J iTevfik RiılüB. ılpi »ererine An-iyatet »ereeek-Malîye İye erkânı hazır taktitalla Ulaabul beh-rmantiı erkanına Intiıaalen r-..ni.ı.i: Avrupada kir ı.lblk atyahar ine (ika/. lımlrt ¦•da<>ad> ba «:>¦-hatta <crdı|l a*avı kendi tdykdu-l p». r«-t" - --«-akadca aâJDbit *<r>pada c*edMtarla* daâr abı MJykrk.e damdan dk»crce*iae ara garetı Sİ ıı İla TU» gareırcl-leri gibi .ıh' .J-.ı MnıaaikiB-nodaa babtataMfiir. J«lt Bel ba kakarellac. »mir rciıiıen.r.,/ şnj.- gogc kadar kanlı olarak ylddell* mukabele elliler ve cdlınrlar. „ rcllki .bakan mIUc Loit Corç

Amele hükümetine karşı şiddetli hücumlara başladı Guaellib mâ tinde intihap Güzellik Kraliyetinin Pariıte va- I ¦ pılaeab olan beynelmilel g iiıellik | J mutabakatına iıtirab rtmeıi im- 4 kânım temin HliCİmiri ya«mıt.b. - " Pnriatekİ ilel mdaahaka- i J ya âylirak edea Avrupa İlen- â t nm Cenubi Amer .bada 8--.il..-»m ste rken oba Riya do Jasryro tehriııdc yapıUeak olan Duaya Güzellik mutabakatına da ittirab le ri temin edilmiyi ir Pari.lı çıban lournal gazeleai* Baımuharrirlrrındrn olup Pa-ri, beynelmilel vdıellifc mütabaa.ının murellibı olan M. VValelfe dan aldiRMaıı mektupla deni|ivor Rllaı Bayin siaakulda kalman anmakla ulan zalme vakaları hakkında mülkiye mufııllılerlnla yap akla aidata labkikBi İla •Mkadardır.. tıkrau e.ltıaaa Uleteaaa. da iia>* ederek >. • alu tdt aalab aıakhk kakerlM ¦< aaatıtM nukroaaıııl olduğu kanaatini bilfaı ıcknp ediyor** da baran b dcfildir. linin bu mc ıirvı bmvsm bahutdifl-aılrla ırkrkl - «illi* «I. la ka ı..;......... ıclııp edra mulıldem Vab V akili Uuhıraa Bayla dkger kar tattı •< ayaca -kaba*ııi«la4ı kakır tok caanaa: aeırıı ika rai Ur . d t rai? atmayıdır. Aala--ı .... ayal lamanda Lıanbal Şrkr.uıinî. yani Beledi)* clal atan Mubıuin Bey de Iımir Beledi). HcKlala Uatir eaıtıe<tlarıa. u,lı.' CBruai ı"ır( nmlı atacak kl a da. kcaıai(tl*ffta« NaılkMıa ıiaabeil e»/rn^ ı-n.( UcKII etmekle bel» fflrmlyor. Bir kı«aca. bu mubıccm be-ladiyeciltr. dDayanın ra ırmlı. ea durun, en udu tjaıııtlrrl olaa k ratacaklanaa Idarcle-rtae l*»d( edüea »eklrterl mtl-balı balrae ırurateaaat* (al |aa lar d aha iyi (derler, dtyarvı: D.Kjru d^il mi? alarma karşı Kraliçesini, ¦ bazı diğer [Örmek iılr-yc güreli dr Hırsızlık v DünPolis Müdiriy etinde bir içtima aktedildi İçtimaa Emniyeti U. M. de iftİrak etmİf ve alınacak tedabir tesbit edilmiştir Polıı »ube müdiarbrri dün Emniyeti umaniye —iıdalni Rifal Bayir riyaaeti ahaad* " ı ¦ • < • Bu .¦ I.ııı ıkıım Uıarİ Polıı M duru Sari! Bey de iştirak e*mi*tir. C.rç vakte badar devam ednn1 mıı/.hrrede .on lamanlarda na-ıarı d'bkati calip derecede- çoğal n, bıryırlıb eab'alan vevrua bafıırdılmı* ve buna karıı'al'iM-cak tedabir teıebbdr ediln... Sabah .wrirl.-rıı..l. .i biri F.mniyeli umumiye muduru Rifal Beyin Dahiliye Vekaletinden »İreli bir legral aldığım, buta o viİâfe*-; ler poli* ¦-¦¦-ılıı. araaında mikyaala trbeddiılat yapılacağını I Rİlat Bryİn bu i lıtanbul polııınin Ankara polııılr mübadele edıletrğrni yaı mittir Poli. mudurlu.u bu haberi tabırp edetalt bitim amirleri aratında hiç bir İr- \1 I.. .I.ı..ı.ı olmadıimı löylemiı Emniyeti umumiye mttdüru Ri *«nn.yktl U. .«BOUfll Ril.1 Bay fal. Vali M ıhniın m Poli* r zydafBn VaaV Barca beyanat, Şeni Beyler bâr kaç «âadenber. p0|«le* ...arn da yapılacağı içtima etmek t edirler. _r Mabadı «a r -u -ı «ı | Tes'İt edilecek Mili! Bayramlarımız Fırkada toplanan komisyon me -rasim günlerini tesbite başladı 49 saat Sravada Yarın başlıyoruz Urbada toplanan Komisyon azalan [ünlerimizde yapılacak Cumhuriyet Halk Fırkatında bl« iri tetbit etmek «İn jbomityon le l edilmişti. Koımaj. ^bırıârVât'ın sonu BüAyan.o eir^amnırııŞ'iltTKtot'Jan geiûîr bu hastalığa hiç birisi anityamadı. Dimitriyefin ak Morgan geldi.Fakat onunda neıde ciduğu belli değildi. — too O «un. D ı^«.ıntou kadar başlanın I Oakmâi. -tiieuı dtahaMrlM koyla '"** m* L.ıı ı' ayıriınadhir lt.*M»l»"t |«hu*ıre ueınmı-ı kakıl o**1™"*?1 ( Şehir ve Memleket tt Sütçülerin şikâyetleri "Biz Can çekişiyoruz Emanet asrî ahır tavsiye ediyor» diyorlar un ılıtıp Oteli Um» i 'I I h Ma rkn

II .11 I cn s m»»b. llKtatıırı rıllı udin kıııkunc t"r ¦ııl-il -"i otllıvrlı I ati Ilı Mil il «U hır 1.1.1. Mıu dr aaa ¦M 1 ulb Mübadele Komisyonu Vaziyetin tesbiti için Yunan sefirinin gelmesi bekleniyor Bitaraf aradan .M. <¦'.-¦',.. mf1 15 1.11.-ı . .--İri. bİtnrktedir. O «amana kadar ı'içün-j bitaraf aranın da Cemiydi Ab'amca intihabı muhtemeldir. K >„!iun Yunanİ-fan'a nak-i hahkııieiahi kararın tatbiki yeni ıtri •tu Br"r-* «anlı .«ıın «kıta ek U Haıaaııuı ftbj r»»* .,.1.-1 hi'aV«-ak-a davan .-ı. ı.ı.—ıi. Klate klaur aaa«a (artında o ı»k .rUluya* «a Anunacaı lnmıalmar kaildi• tadı bir kain Mr •»¦!» m*HUaı a artfL mı W|i- kaadkaat çanak Har Pimı.-ıım flkı iSaaBaal »a kala a aata-aam ıı Mr rııı. . '1 ti, . .. n.-.lu Ba lıraıı tın lap la hana BvUn* «ar-m... Iıa bu-a ani lirim Mbeblııl ulu. ¦U la ¦ubiıuii diki iı lala ka pek buyuk bîr a. aı *Ma 11--,. 1 Iı İm frlkkrlln İrinde ImU rUll Mr Mflı. • .ıaı I katar —ııMııı • ... 1 aaa kı-lmrl ara¦Saaaaab mı mı—"- *• aa*kt »kınca ¦"-*! ka bak- nUna hadlıe ana >*>dkl. «•"•«• lacalıa fcadıw Mil kına' ¦ın-m~ aVmakl rh-m.- aaııi». Hliılıı f**n Ma* kknm batinde ıı->*nı «..ı.ıU Mr ıınıidı aaamak kudm MI* dır İ ABMrtkılı mııv.-.ı.ı ı.ı.ı». ılunra(ranm.iTi—¦ ki" -1,11 t •'¦ 1 - ¦ [.= !.: . [¦tas bbmvmmi i .ııa-l. i ..ı.ll.'ı I bir İr h lık.- olııval kuunadan. metli Ifrn brr ~" tıma parla .Mu (ekil Amele hükümeti-İşsizlik rıtes elesi laf illere *dr tan iMıltabatta amele firkati rn ook rey aldıîınd^n .kıı.- dıfa iktidar mevkiine fe-len M. Mahdonald babınrıi altı *>•-danberi rahat rahat ....-> 1 hükümet ¦_>¦:.- I. 1 11 ı. Amel. fırka» ok ter iye ti aaut-lakayı baıı olmadığı halde aaaete b.binalı uaarliya kadar tak ti-, 'jıi'llr ne ''kân uaa-ı¦aıye. ne aV daaar urbalar tar.f ın-dan şiddetli kir RMal ye raaKîlr-lete maruı kalmamı* ıdı. n tettepleei vordır: Evvelâ Avam 'den dolayı rahat bitimi' (Inıeu muhtemeldi'. ili'illi Ilı evhil eden kunivım .1 Ikllut Vekaletine tamu Mrrliıı Idaıe ,11a s • 111 nokta 1 k-küınlerm Mrlrylıklc Bu - ...l-.-ı 10ıCtal de ar taliki «ur Un iniyordu. Hallıoki ntnıllrivef. ne ramın l'renıeı Mandan uııkluıtık atta rararnifiı Hini ¦reetl kııwır 1 . kil <ok arylıı laıldıvıırdu. — Makadi w — .armaya İolmak mı ve bu vaUadaftr. l V Yazık degjl mi ?^ j Kooperatifler Kooperatiflerden evvel kooperatifçi yetişmeli

İzmir Valisinin bu hu -subtakl teşebbüsleri Hırsızlık vak'alarına karşı tüylenen tamimi va vatı mübadil, havaditı hakkında Vali Muhittin B- ıu iıahalı varaalılir; a— BaharltHf iasıı haber çok ca-hilan- nearıyattan ibarettir ıa akla* dc kabiliyeti la ikalı yatı yok bar. Palu. ker vJaratın aaeaaaarânı n-ah-lI...........o 1 - bWadaa kaldmlıp ba.... bir BaaJtalle nakkedİl-narıi kanunen kabil def ıldu. ."muit Türkiye'deki pali tlrmn hemen nufı lıtanbul'dadıı. Bunların Ana do baya *e\bedüıp ısadabıierıiı İıııraıa lelırılmcaine nalaa yaâılıır Rıfat Bey bala. «adıı i»leraV meıeuldnr «e (ılhabdu ben de po-lıı mödırıt ı^tat (illim Eaaıen heı ramın 11 ıl 1 > 1 ırtıa». Daa fi diki— d<-aon günlerde ısbıta vukuatının vr bilhaıaa l ¦ ¦ . da ¦ 1. I. . t. muıırrane vaki abtıı tıoariyatı ueartıuı ¦¦, aıiyelt yakındın lakip elim. mak ittim. Irlbik ettan. tiki aaı ratııl'r «ivdim ve bıı;»l lam tedabir m.».-, ettan. Ba ia l-, ık.yle kakıp »d.l—katalar.. Emniyeti ıa.ı»>r ımuJürü nc Laf r»ı 1 r Emniyeti umumiye müdürü Rifal Bey r h ¦ iı 1 .ıdulaıı hakbıııda bir 1 ¦ 1 ¦ ¦ . -e demitlîr ki: -a— Böyle bir tabaddul yapılaaa«t kakarı laanamcn yaaluvtvr ve baata bu lıuum ve İhtiyaç ta yoktur. Sirkat»ak akartaın çottaldnjını •aaad şa baleler otun dıkfaatlmi oalballı. Bu itle m et gut o 1 aylardaki .aiakat vakaları hauHuaaUkL lalatUtiklori katkık at* kaa. Bu ıhtaı r.kanıl u t akat vak'-aUnaan tan |uoleıd« lavkaUde çpf alnıadaıım »eten ay lal la bi> ¦aai ııUıaıaı faaterdı-Caerien paJû aoilorı as<tdiriLynı HıraıaLula ınucadete için ptılitte f dılnı 1.11 r Bu gajee Itollaıı bir auukea ateııuıu. ıkı fc.ımtar «e tahoııı 1- umıluın dan ıımuhkıp ır Caca kail an bea^âUeın aaııfe-Wanı yapıp y anmadıktan m kon-trol adaorblanJir. Aynı uma uda b ı1 ¦ aıatında da 1.-1.I, .l.ıi y*pdmik ıa laıatabalaı VİMatde -t.1 raini ııl ı». Bir ıkı aurtdaııdterı ta ibik ¦ d. I. n ba mul aayaainda ba-aı hı«-11 atar earaau mnıkut Kal iade ja-kılaa—ıHir. PeVit ialeri ı.Vfı» tdılı ,.-ı Mülkiye mu* et t iılmndc 11 Ima-tltllın. 11 .1.1 Rifal ve Sar yle-rio Polıa itlerini tetkik il* nıeidul oldukları haber almımtlıı ımı-detlm Key eabidenheri PoliMe trfkayarla m, w»ou> T-4|aal ka defa 1 uı inil ıı bir hî'ilıK mı r i.lreaklır. II. 1..I. J_l_ 11 .11 I- hıH->lnUı. nl ......11 ¦ ¦ a* ılı >llı*ı 1ı.ı ııı Kl*l Blıblk.' ıwıh-aW lal aa Hol Vd 11 ta- a— ao .¦¦na. miııa «b ¦anaa aaatktn ır rtra-iına ¦ktiı—'ı taaaâiı ı fiı .. 1 ¦. Atiı-'n-kır iui'i.- anararı aaa v* Idarrnao aaiıyaav kalkan laaAl* ta.-t. .-..I-... . ... ı.ı..1.1 t ktotı ajıaa araaakt ,„ }W taaı -tkı> •** kail alıl aııat ...... kV kava ¦ ¦**•*• lajıııi Maarifte ve mekteplftröı Harl tnkıllbı vc Islutıul riialbüJİı i .İT.-1' jl'ılll'l I Kı> »uvı i.- n- ı.ı. -m k-i' d-r-lenar katkumi'lu.

Eentbi ıtnbleplct mdfeffiyferı vimb. iv ıtaHıvı aarairiHVıı •nul'lHdjtri m™ eaııaJıilr Sabık Maarif mltdiir muavini Mı,.11 ¦' . teıılh tlUtiodrn Mülki)* aatkteM Ir.ıv.ı^-. mıraUtmlieinı t-ıyaa »nıiı.M guta n . . 1 ....,,.,„ ır¦ ı|l*I >|l İlli ıımiiı MlhlNHlll.il Boranda u «!(>*/ İni ılı. llraat ¦¦kııahtı"! mıaılııı «l-ıııkıı.ıı Diın tıbalı l.ail d* açıl 1 ¦)'1 ..ı11 kı-1- 1. -¦ -r 1.1111 ı.ı . ılım fcli kıırualur / u .i" 1" (Maunda "IKııel İldin mecUn bucan İçlimi l-lklh İlcırrl -r'klir lenl ı j.i ¦um... -..'i ı. . ui.ı. :u , meırrıOelkeîi: İta a {derleri A/.ı.-i!.' ıi'-.ı koca >t- i'-.ıl. ııı u lıiın bir kllb ıtu-.iiıiîi 01-ıı.u i.. Kaka . (j ı .--..i ¦ m .ıı.ı.ı r. . ..¦ ¦. ı • . ,,ı, rr-IIM anrı tıııidiı nmırılır t» «ırırt- Bu. i" -ı ıu- Uy mı, d*n tu yr biri ironi' ıHh ırıı .sera nçdaıak tu " ı i.ıd. r iyi Mire eallemeı ve bin- Mim ııı . ııı.-l'lıı.ııj I .l.lıl ,ı.ı. mıı kain «eti bile -orrMliııl! t/nı İdare ıbıunıllı-ri ı ıdayur. Koootr.ıllf vartrı de Iımir çıt» İBikiUI k raV -imdi bu lıu. rlıdın kuldmlrac, i--'.' edllrn derr hır ekti tatıt Jıı yon diın ilk ıçı.nı.ıı ,u fırka raieaa-I undan Cavdat Kerian Bayia riya-, aetınde .ıknmu» Kaa R nanelini Kamil. Vilâyet laadaıma kumandanı Halil Fikri. i.. ...!¦.¦„• . E. H. rcİıi miralay Kental. $chrenıin Hamil. Umumi nıutel' n Tovfik, M-a.nl aauduru liayaVa'. Palla ntu-dknru Sceıl aV*tn>> takke aattabarâ Kanan byiarle fa.nr.-rd.,, re Tarh Orağından birer rai ıııııal elnııın . f...ı...ı ... ditakU ¦¦.....n.ıf.ı aaaaai tanını kaahit .im.- va akili: f o n ler ım 11 bakb ında ı - ik ıbal ta bulun-autlıtr. Halil »d* latanbulda Irı'ıl .dı-İrcek milli y;unl-rimiı tetbit oluo-•nuılur. Bu günler tunlar 27 i. -1.ıı.ı¦ ¦ - ¦ . Tayyara «ebillır fMiilı 73 niaan ı.ikui bayramı 23 taaıaam Hürriyet ib kale tekıllıklenn ¦ryaırl jnıau. ¦>•' asuatottn Zafe ve tayyare bayramı. 6 leırınıevve latan bulun kaıtıdug bayramı. 2' ınnaa-rrd Cuatlaaı-ryet bayram 1 Irıı umanı Mıllıt tneklrplerım btıaariı Ktinu ve 12 rabiUİenel hu bımıveiı aûllive bayramıdıı Kaı at ay rt naadiya kadar baf I karda y apaka n mnıum p-ı.ı aml. irim da oelb-derek tetkıbnlB baı ktaaıH"Alâkadat cem it et Ur den da baı ıı -d daaet adıkeek n.-l..ı,ıtıa* na müracaat rdileıektir. K.mıııv'ıTi - .Iı ı'iınu taat IC ikin- ı İçtimaını aktedecektir. Il'-.|l tlJlTa Irari ınklltıı dtırfcaVri kalay oknuyan bir alet old— ittıı ıtuaf vtaaiı ve i|»ııkııı û> tenimi araa tanadilak muk u aarut için -l3.tlOU.tJnO İnerin Iı-raıı aarlolunacajmı -ı.>>lemıt*ır. Mr. Tharnaı anıele ba ar meeU-ı-- Keldieındenberi ı;-tilleHn. rttrKar okman muhtelit" tedbirlere rafaserı (Uİaca fı yerde 100.000 biti orlt'âını itiraf et mitili- Ittulib met'elcıiud* adı aöyleTrage—'^Wıljııı ..l-ıı aıtınn

'alı* > ve mudaf aatı na muhalif le-ri. nc de naıılrıl *o*yalutl*ria*rrat-aua . :» m un' Rılb Liberal lana baları Loyl Can narın ¦adı liddetle trnkıl etmıı'n Liberal firkati liılm bir tanede ıttiılieı kdkUnden ırale edveeemi ia kiıt eden ba peo*;raaala ıatıhabale ar iılm ıı ki Şııdi aynı ar terede arrtelv firkatinin mt> yrt()I-|lik i.-- -. i -1 Corra etki I programının ıubrtı-ı iıbat etmeğe i*t bir ı nıi tcıkil vünittir. lüi.il-ıe n;r. cb naldı da m-ı'e' eı 'Bil e bovle bir ta| andı Liberallarııı Makdnnald hükümetine hihum eylemeni tayanı dikkattir bUkdonaid kabinaıi '¦• Lıngı bu .... ı eleae akaII'.ya*la kalman* >ı min Itbcrallarıa taacccdk va - - 11" mabtaçtır. Sıokdiye badar tünele knlttaaı lini-'t tiyaket vı ııraatım daima layavıp ve mııhatolel taralı MahaVıtuld reaarumetrnitı merbnnı --itloV.-_.ktii Liberallann aauhalıl .-t al* mağa batlamıt nlmatında baaka m- 11 daha vardır. Inftiliı impa-raturluRu met'eleıinıle h.ıhııtu* llindıtlan raeaelvtuad* MaAdoaald hükümetinin aavel a— laıta •¦ kar da.m mı. cbbmu anana.ı*ııa kârlar ajıbi libaraHan dah. ¦ ndı-.elcıı- dutormıiai¦ ı Bu ı ıle bakarak amele hükümetinin ya* kında dü*eee_ıne h-ukrnnli.ina.naar. Maskara M.kdjnald ba tııneıinîn 'iddi mutbıllâta mamı kalj:^ııta altık (tiphe dr • dileme ¦ Muhnermıı ' oy*l Kont Volpi inao-rt takapava aaaaall Per»embr fUnu taat bir bucukta Maliye Vekili kont Volpt y ereline bir dile I, vt-rerektir. Koni Valpı nc zaman m d"*( edecek Ankara) a aiden tabık İtalya Maliye Naıırı Kont Volpi cenapları ¦ 1 .... tonra avdrl edecekti . Koııl Volpınîn bu ayın ortalına duiru Almaya fidı > >nı <• yeni . .LayotUröek i velak-l SON TELGRAFLAR Malûl Gaziler Malûller gene meclisi I idareden şikâyet sd.yorlar Flislin hadiseleri l^ınnmiHiımıınnii^l J.___f_ * Bir kara liste neşreden l S.rp-Bulgar \ ™°£&ŞZr ı,..;., ı_* _»„.„ ^Hudutta muhafızlarıi.ı.tı L—ıirn» ı.,v.u „-...... ,.ıbranıcebıı gazste \\ arasındayenibi, Seddedlldl I? müsademe oldu =''»«"''T:. „ , Zeplrn^lo 49 «aafc Ih ovada " Sinaya ya gelmiştik! Sînaya'dan sonra dağlara tırmanıyoruz. Ta ileridekilerin tepelerinde kar bile farkolunuy or ... Biz uçsiı henüz 24 saat olmadı. Eplycc dolaç-mışlıh. Şimdi Transilvanya'ya dahil oluyoru Berlin 28 ¦ IBai'm'l IHI l< 979 -'htl »-plbVİn Şimali Kutup Kuııp I UıluıeVrda kadana» biri d. < b,. Iuİtm a«lr*w kfiup d ¦ut. Bu bu, ektikti o da (altom ol du '¦¦¦¦i biade dr • ı W iden bııkan*;-! ¦. utla, Wı 11.. ¦ ..d: a mm- ba» «ala» faul «Utaacarr. a* rtcakrlıı Barnaa». b.l".... Parra'br, hav dınLarm en tıtulhı* t.lakrdtr Ve*ntlığa uerıy,„ BafJ, M kaptır. Kaimi kıakı ..kını. ı rakibe. M hant kadın. . Mcdebeyennamesini hazırlıyor *^-**wm r.ri. 4 (A.A.) - Nnan-lar ve Harho1 k*W muıtrıarler. ^arıımba aabıhı M. TırdıauBUU riyaaeli allında toplanacaklardır. M. Tnrdieu hükû rratt beıanııameıını (ar çakın. Pır» I (A.A.) — M. Tardara. hakuran bayannamvımıa meçinle okunmalım rnulrahıp ırvauraı vc boa v müteallik iati/eh takrir lı 111 anııallrrnar mu-

•afalat roVrrktır M Brİand. kk kameti., ka*Kİ aiyaeel hakkındaki (âVırUrraa. ..,,(. aekrcek. M i it dâau de umum, utun kakkında ı/nhal verecek ve knbınrnin der-bal lırbıka haalıvaıagı prof ramın anahtar I-.....bildirecekt Hmhm-nmt emrmrrl boannocelı Pariı 5 (A.A.) — Meb'uıan tar.i'iı h..rıdurla. uda intiba hûWı>n ckaerıyrt I.-.-.,.- ağ eaerfcat.ndett.t Çünkü, bar çok kmrefc™ aaaaaatmiııf kaka. akları d.lanekta-iar. Tmm aVta ıt lounnuı ¦aMvrelei Yapacak Alana ) Ula—ıl) İla bakarda «a danaaaaaaiB katlık -uınıırat »ıp-rae>IDB hanı ı*v<fr-b|H' lı B3aari). ı-n-vı-.™ ar ar ruamı yapmaca -...I.", ,-r.,.,l . Divanı rmıltasebat riyaseti Mı,-»".. • (»..11 — ılr. [Bul-ariUan 7ı naurl bırtafı ı M>ı.-.:¦ ¦¦ Btükttl'de İtalyan'lara ani M K.....a.. ¦ UL*J ı— ltaleaa a httnannlMn banı» anana» ndun. ¦«•hanın Irtkiaİ iKl.ıtValr «raH I la han alırım ınl.<ıt*>ı>lı> ttaanvol aİlfi Kıalitinin uya ılrn ı ., t. m- .-. -1 .¦¦ ı.-'i *> Mce¦tjr ınaaiauaa. Cj/U-rt| Uludağ Otelinin inşaatını ziyaret Otel maalesef İyi bir ı şekilde yapılmamıştır ıı. bû.but .»nc^e re bi, hU iitcI üirrp bâr calibe verir. Halbuki keaıabtn rainaı .emimle., kar mr İr . .itaatim kır leb anı .ııratınn dondurur. Onun ı>in Avrupadelri ayak takımı kadınların hu ıdâhı Cck maVtkit. (. Kad.eaa tuırllifmi tahrip roka bu »laka tel'm ve nenalrk'lanttıdr ...,J. ol... - m -ı mı leııımni etnar-mık kabil delildir. Felek ırltıdaııaaıı buim auuel-bk muıaheaan lıaaami a>|iıbnai| vtr hanlın o ı-ı araaMaV cn ai aurnaaau hlakmı4 Beyi '..ınmıı Bunu bum. ııı'ıul rn'idunnauı Aonua Bey ek**. anua: dıyne be: a - Felek Bey Mahmul laayİ d'i- naırli Havetikt ona c-a.ıl, Laranat bar amJaabalrdU bulınar—k u» ¦,, ,, Cnnkru Makenut Bay akt Fey-lek Beyan felbol k. krml.gm. fak beğenir, takdir rder.a Bona da jitûT I Akaeet Haaeat Bey de. Mul-lı I Halil B«y t, I,, bar tınin gadrine ufjraanif. Gele-ııdanını .-..*, r-n:ı Yanke> • tm, Loit Corc Güzelleri krndıaıne baılı yuh ara bir uere* lemin edecek olan bu seyahate jalene aatirak edebilir. Operadaki balo ile muanbaka ayı iı..l . , ı ,.1 yapılır. OMM etin TürU ıv- Cüıellik Kral» ¦ ¦ mi UniniMi.i-.il, nihayelinde P.ı ı.-. kare ket edebîteer a> mantin intihap rtmrniri rica adeBcynelnUVel Par i» CiueUik mu-labakeıı ıuıı heyeti reiıi de olan M. VValeffc'nİn mektubunun ftı. .!. t-ııı-v- . ıcy ahalin den bahît 'kunundan rla yarın bakıcderîı. i <*tu£u ıleadl a ima a «ı hn yapay ara olyr. ıı. IdbfbeıisofeJum. rallanıu gi>*rm naftoa, | ıl ı [talin lir Murmının knHlm Hin rı

Ahaael Hatran B VI., ,. .. „. b,r yankoeifia tarlavbaaı altında bir yaaı .-/n... a Bahtlı ve mee'nt Cnbaln! Iba-muılu ve kibar yankrıkilerinle if-liknr atla dryot. a Akaatana revaVi—aa ... bıaeka-lıraa. ,.nk.,- , tu*. Beyan pav laneaa .1* ..d. m.-l, aaa. Avraanı* da ıneklıı im banan kar batakr hav leket eeWelee. Jna. ve bav Ar .anal rev teervee Bana kalıraa hnrant yaarkr.rruV-ı .ı. .ılım para 11 alıp paıadu da-ha kıymaellı evrakı aade e nnp ita ve yırtıp atmadık hı tına ruknlaaa rin.n |1>u M I Wetkaelarn- edırdere. nakle-ı«. yaıakaaıı ı va haıau alna*yan Iar laahi hafi dereved» Sur di-yorlaı ana ki yarak rai* ilerden va (liralılardan daha faılaıını ille-nıcıgı hakkımıl ekta IpehÇılik seıtaıiyi a i vı.it a II hahanat muta na*. Vrk^ariiıu na, Uidcıı kıaliiBiı k mumh tabdııue alıl blnuı İ<i l.ap ulunan luvklMdal jı Irullâı ıtaul ıh-ınIrvrtce tehrln mrrkıı l'iada nutunan landan Zıftltml Tefdn iana da Felek kaUrdı-r-la de mm a,... mm*1 v.- V,,-dıı» ı adoVıı rıftlmv-H BV* altı aja aa baklan ah aaaaa ka Jar en aa em bap, bn aofbVeeae anaılıya-tı aV bla" hnabae caaUa na. .. .. het alt. ' > bir ktanm « HU —lı.lı . Anladım h» hm mkı aaeana. Erbabının elinde aktaydı pek «abuk t ıHlenır biterdi aratma aaa kl rhabınua rl.nd. ,».«,1* Bugünkü hava Oyunun Om fnbri bir ı ıı*" var. diye ( kat lotalar a. ı ildikl-ı Acayip t kekle, ben diler. Saktı anı. Suıi >• ediliyordu. Hay, ı ı.ı. n ..Mİ I ıı.ı mi, Vi Aradaki fark Cıra Vır jet ~" Sütçüler ne diyor? Emanetin bile vapmahtan âciz İflHkfı asri ahırfarm inhasına lah'r mûslahsili mecbur elmek en fan mahva sürükleme hür |ı lı'laı.Mİll hadndu ıl. h İl İnde» ı ıllıııniMi ıhı.latm lad» ı»va m*HursogDıkİ* gene bir ev soyuldu Son gıiDİtrdc şchrinıiıdc ço VCtUl) ¦»£«30*101' Hatlı bilgîıi habtıUri yen >. kııoıı ne M Tipe .i ¦¦ 'lyat ŞEHREMANETİ rosonrfa Bu at MmiIHrılI" UHİfill sucu" sarın MAJİK SİNEMASINDA "Alttın (.erininin, ikinci filmi edan ıc, yıldırlar yıldı/ı dilber BRİ6İT HELM tarafından temsil edilen HİN A PETROVNA ıah eterin ilk İra w i şerefine BOvt'K SUARE DOCA LA ERiH POMMER ve HAHS SCHVVARZ ın Müstesna dehaları sayesinde cidden tjayanı hayret bîr eser olarak lücude gelir ilen bıı filmi büyük ınüıncs-şilesi leımil ettiği 90b derece hissi vr *nüessir 9flh-nelerindrki rolünde büt siyatını blilün artİSt ıs ur >c 'e mu -

Genç fabrikatör, bet sene 5u-liyle evlilik hayatı yaşamış, fakat hiç bîr uman elini sıkarken dar heyecan duymamıılı. — Ben iyiyim, sen nasılsın? Mea'ırt musun bari.. — Mes'ut muyum, değil miyim, bilmiyorum, yalnız bildiğim bîr acy varsa çok çirkini e »t im ve > lîyarladıi'ıi — Bilekin Suıi, »imdi eskisinden çok .ı .. Genç kızlıkları çıkmış, ycti|kîn bir badın olmuş-s — İhtimal.. — Affedersin, üstüme vazife değil amma. kocan ne.de ınrıbılİr miyim?. ı — Ha., ha., ha.. Kocam mı.. Londra'da.. Ben de ne yapayım, canım sıkıldı, tanıdıklardan yaş te bana tiyatroya ge> lirken yanımda bulunmalarını rica enim. Fakat dönüşte onlaıı savmak eli - Bent eve sen götürür müsün? Eğer başka bir işin yoksa oyun bitince gardrnbun yananda beni b e! a > • Piyesin son perdesi kapandığı vakit berke* alkıştan avcunu patlatırken Hans ayni zamanda hem sabırsız, hem de düşünceli görü-nüyordu. Eski kanlının bulunduğu alt kattaki locaya gayrî ih !, .i kaydını vakit Suzi'nın elleriyle İşaret etmekte olduğunu gördü. Kendi kendine süytendi: intikamını nı: Hans cevap sermedi. Suzi -l-ı ¦ etti: —B*n İrtikâp ettiğimiz günahın büyüklu(urwn f arkındayakm. Ona aramı Alırım l'arl. dumdum İkimiz birden d'nrı bir uçuruma yuvarlanıyoruz.. — Peki a ne cevap veriyordu? — Zarar yok. diyordu, eninde sonunda ondan boşanıp bana va* racak değil misin? — Alçakl Otomobil kapıya yanaşınııtı. Hant, beş sene Suziylr beraber yaşadığı eve girerken ikimi büyük Fakat Suıi gayri tabii olarak •akı kocasına leklılte b..l. ı -. : — Aurık yukarı tıkmaı milin.. Korkma kımır |«mn. biımetcım bu akşam ııinli . Hanı gene cevap •ermedi, fakat uykuda gezen bir hasta gibi merdivenleri çıkmağa başladı. İlk a geldikleri zaman etrafına bakı-narak: — Her say yerli yerinde., Hiç bir şey değişmemi), üç dört sene evvelkiyle ırada hic bir fark Suzinİn tuhaflığı uatllndeydi: — Hans. dedi. aradaki farkı sen bisaetmiyotsun anıma ben pekâlâ duyuyorum. F.v.elce seni o nunla aldatırdım. ?ımd. seninle «na hıyanet cdıvoruas ¦ Munr.--aı A».nal Hidayet Cumhuriyet,: ıı.' -....... ».ıs -¦ ¦ . * ırlıracatfU bu -vij .t* ¦Miıau bıls ataı. Aacsk m ı-ı mı.ı iı ..ı ¦ aaııraa ıtırı nıalııi lanı al-. Hum ıt.) Haklı bir şikâyet 'LİL-j-ı =<ır.ül.>j t ttihot resitali için mifli bir lir feci lıii' idiltrrk arınır ıruuı*. na aa aynı flrrrcr-n-enyrl mUmkanılıır. /•• • lıtlmalııaaıc. ¦İn Si ınıı mııdde.l mm ılımı» ahırlar ln-ın ııır-lı ı.İr ıı.ı. aıatlaııl •ln.ııa raklır lir. lallmaıanmr maıllUnu •bulum anamı ıınuıılı.dın vr kavsanların ya ¦akları ol ı» uii-.hi-.4h ...... (ı>. karam M. «aalı Iar >-ı ba mıaık-kaltc baııaalarsaa ye-Ju—ı ktaa ıı kılımı ı -—..ı.ı,..ı asrnaal •• ,•*•>••> ~. — analanaa »asadrllBdaa maaatan iahs bu awaakrk.Ua tanıh baha kalaslarla jImiii , J..-.h.- ı İpOSaB iı-ı.ı ' . Vlrn.l.k.U.ı ııılr-tl IkIHaai.nıle Stculmcdra vr n.ıı,U kabıllyali lalbl-lüıaal olup .. uş bile rdilrairen ıt lalın, ma-a başmılı, kilit Ürerindi ancak lıkrr mainlıık ("İm. ıt-babı Maral sa ııırıl drıecrl ıblldaıı ¦....... ' ı. Ilklılr. ri l-lilıa.l ..llluırd. ıı yapılın bu C>l)l lalım*lıı ıı»ı İn lı.lla naul Irbar rdi> llyaı? 'ıj.ı. bunun kabiliyeti ¦ .11. -

klyrsı. aarmlekMin abvall IkllıadlyrUle kabili l.lll ı.laa ı.lııı.dırı KtkIM edil-BilvarT!-. rı.l. arhıraıanrll barkın uhbal'le aUluaıraır lalıl bnaa .OV».-mi—V raıı-l r'aırlıaır Ilı Ilı naa-aatı ı(a ıaatretl İt. d> ¦Ukaaaı akaır^sam-, IIVakTrrar kl aı mhmm ı--ııı a>a>. Voal klı ¦•. asas:.-..( -ı.aa HUI trmu >at 1.111lı»! (annn. Lvrl lalifn.ıt-..m.n>-> .ıı.,-na im«I. kah, lda>ıı un.r .durul . -. . . ıı- . .i. ı-..i m ¦¦• kanaati I-..I ıı. . ı .'i I . ı ... I l.ııı ,l| gapat aralualı ıapnrılıdlr Amma K bir dr haıalr u-lı<«b mi lıahıam.ı.ıı M ıl.rı.alrıe badaı h (i t.ılıba lıraap rdllml-r*r. ^ııııa >aılıı ¦ .... .'ı.iı. hl ıı vakit aut IU| i llıl reranrl mlndc Mr kadın komşusu Hüseyin ı'ı'ıi ¦. .ı .i ıı evinden çamaşır çolarBiltlın îchir halkı yarınki mali- %% nelerden İtibaren jf KIL'AL SİNEMASINDA; V O Y V O ¦ t ılıt.nı zormıCı -,dn.-lii". ^ Dûnyanıı ı —iı vc deni bartkaıu | bnlu-.-au- ııı. Imiı |ı -l'ı.'l .A VclbcUTD|l.' mm SEHVt'T kı1kh.AM d'rainde en ¦ ten yaklılarımı;.ur. ArnavUtkdyilndD bir tramvay Kazası Vaim.m mı-.,i,, Nuri Lfcndl İdaresindeki 1189 numaralı Iram-vay Aroavulkuy iılasyonu Önünden KCycrkan Vitnlı Efcadinin kırı İl ıı nıi u. - j. ıı ..i--ır ı ı r On yaşın-da bulunan kızcağ ^r «ıırciic yaralanmıştır. Vatman yakalanmiyiır. Tramvay-Olomobil mUaadsmasI ' ¦ .ı numaralı otomobille mu numaralı tramvay Pangaıiıda çar* pısmlslardır. v.;,. zayiat yok intı r.;;ı I -n-Kendini denize atan arjaml Tünel civanada oturan Kuma Pohan hmindt bir lat evsılki ak-(am kAprUden KadıkılyUnc Elde n kalamış vapuruna Binmlf vc vapur Sarayburnu anllne grldlCI zaman bendini denire ¦ m-ı Vapur durdurularak mllnlclıir kurlar ı' 11 î ı -1 i Pohan -ıı.ı'. ı jüluaden İm I ur.i ,ı.| ... , ııljlir. ¦¦¦¦¦¦d> i> muinimiı ıı ııı «>¦¦¦¦¦ ııııılııllırııınılllıl Bu ak^am ELHAMBA SİNEMASINDA ÜÇ NİKÂH ŞARL ROGERS ve NANS1 HİROL tarafından Soılfi Varyete,* Gleadt rfı Gana m aarkıh BIuı <re FcaVatrotlarda. RAKEL UELLlİl NOİ DE LA H ARE ŞsıU-u ı u-Lia.V rdeccktiı. | Yerlerinizi evvelden temin rdini/Z ¦ ¦ ı ¦ ı 11.....ııı ı ibi Paramunt fılatıdir r 11111 ıı 111 11 : b' r o'd 1 v" a' y" ııııııııııııııı.ı.....¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ııııııııııııııııııııııı: ı Itktrlk coreyanında Elektrik -.-¦>. amelesinden Vuhya ovlu Mahmul 1 lıplıaııcılc -. ı. .¦¦¦.ı.ı ı ¦¦ -ı ı ı.¦ ı11111-11 Hal-baki katil ı. - • r-, Ali olup n,. ı.ı hanının a*ı katında şimendifer — ı ¦ ¦. ¦ 11 ı Hindedir. Katil Ali ddu itaca yansı Bcy-ker hanında ya lata muittir. İdare! buyllya — j. .;..;..:..:-.;..:..>.:..;..:..:..:..:..;.8.:..:..:»:.•> Bu akşam ORERA S I N E N A SI •I* M' bUnn m:ı-ıııilcrıne KARL BRİSSON ve MİMİ KRAVFORO taralından taj-fanni edilmi} tDEAIa Bîr AŞK GECSl Namındaki sesli yeni bîr >j , eser Ukdim edecektir. Musikisi ( HORATIO MİCHOLİS ) ind ir. Sevimli vc büyük «inema yıldın ve " LUPH Vtl.EZ „ Şah eseri olan K ZAMBAĞI AŞ l.'ı.niı ıı setli filminin gördüğü rağbeti umumi üzerine ir esine devan» olunacaktır. .;.>:.. :..:.a;..;..-..;..>X..;..:..;..;.^.:..;..;..;..>.;..:..

FRANSIZ TİYATROSUNDA büyük vr- me->hur mugannive MAÜELEN GREY in Birinci konseri verilecektir. Bu konserde büyük bestekarların t ranın. İspanyol, Alman vc Yahudi sarkılan taganni edecektir. İkinci ve son konseri önümüzdeki cuma t;ünü saat 17 dc mat ne olarak verilecektir. Bu konserlere nit programlar tiyatr kilelerinde talik edil m iş tir._ •>«>«>«>«>«>«>-»t>4>4>©•>#> «e>«a>d>a>a>4>-»4>a>r->«>4>d>! Bu akşam * MELEK SİHEMASiNOat F.Mil. VANINGS ıu müthiş ¥ JORJ BANKROFT un ¦ ' ,ı. Şaheseri olaıı ¦ m FARA KURDU» OLGU BAHLANOVA ile beraber arrı -ndtm td.ıckrîr.. •¦¦¦¦¦¦¦^c, 5#d>t 5906 0692 Büyük Tayyare Piyangosu VE DİNCİ TERTİP 4.üncü keşide: 11 Teşrinisani 1929 Büyük ikramiye: 45,000 Lira Ayrıç»: 20.000 15.OO0 12.0O0 10,000 Liralık ikramiye vo 10.000 ,. bir mlika.al |EmIâk ve Eytam Bankası! [Umunı Müd ürlüğüııden: 'aha ziyade ve c. . ı iyi iri', edet _.. Deniz salmalma komis-vonundan: Deniz satmalına Komisyonundan: Cinsi BurdaJ hasan II M - ö 1 Sİ-.: ha M111 İKİ" fabldır itaatli 01 araı t I* u .at» — — Da Odu Oku PBn i .'i. . MlBana .'jmurlcsı B'inıl saat 11 tc cjılnKanl cumartesi gılnu saat lü te ait ı - ¦ i-ı yatıl, goı vc benin kopalı »V hualorı tilen uda vc saatte uûııntk brKfaBhgcm htıııiın îıoi.na lalip ille Katanpofada Ucr.iı satmalı Şose yol inşası: Maarif vckâcti Prcveutorium Miifİiri vrtıınk'iı: Ambar inşası Tütün inhisarı umum müdürlüsünden: Mcokûr inşaata .ııl proje ıe ;j»lıuınrj vc ukeıi Ij lifi mukabilindi¦aRİBimJttMİBB I ılıplıcir. idare*ı jmumiyc mimari gubeıinf m Dr: - ıll ı -I maları vo Ilı a 9 luıkînri^ do iarllaıını (iaiıbıda muhıyoat komi iyon un a levdı fmulcıiTicaret işleri Umum müdürlüğünden : Turtlyedc yancın «IjEorı- rjlcNle çalışmak Uıare knnani LU kümler dairniade İtseli edikte» oa aHycı halinde bulunan Aban £ MD-j allı sigorta sirkelinin Türk.... aanıim vekili halı nldufu salahiyet* binaen bu kcremıımtoalla lataabulda acaeatı atentalıga şirket namına yancın «corı atla me-fsnl ulmak vc bu İtlerden dalacak davalarda autun mahkemelerde mtdotı. moddr aaleyh ve açBnell sasıt rjlal-larile baıır bulanmak aıero Dimim Anınım Kendiyi lajht cylediel l bildirmiştir. Keytiyci •.lirana atr keıl erin m leiıl* ve uıdrakabcsl hakkında*! ti Bar Ir

an «2» m'diı t anana r hükümlerini mu.afık -rorUlınıl> utmakla IIAn «luour. Soilaıuranvl lulh icra daiminden: IIL-devri¦nnhl.MnunBCıın »minii ıırnoradu tahtı barın alime İdmhlu mu-karrtr Oahınan b-J adet Ussak bir adet i-.-.... ı bir adcı una hır adet ruftan kvra bir miri Kayran te bir adet Anadolu tsvlu seccadeletaan lejnnikuıiıtm 17 ır< i pnınr flnü uıl IS di Sandal bnJeıi eninde nılmursvedr liı-nıht nailaccdflndı n loap alanlara yevmi maa.<yende n umutııoa mütuı-ulları Hân olucm. İstanbul Hayvan Borsası 3-11 LMti hayvan sanılan Claat lıleı Kilo Han aratıl ek KS MİS i; lir m i 1 Manhııl tuz inhisarı ba§uıüdütlüğüıuh'Ti: Caıicontdc bjİlkine binasının Ucuoi'j kalında İstanbul tuı İnhisarı baj Cinsi Kile Halı A$eati A/aml »ı S»] Kü~~Mı~ Kmrc~ - 1Km mt ¦ ¦ M il

.-.lallın ilan Limanda Ituelln «laeek -tipıır.-r ¦mamıtdıı h: 11 li t il rı indtcek vapurlar 7 Paket H Sandık 3 Adcı 1 P-eı Btlaıl >ul irk ¦ Seyrisefaîn Merkez acenC i':,jn'.'ı Beyot Şuhe âermta M CjIjui Köpııı u 23Û1 11 Mahmnrlîyc hanı altında U ¦n- i "i 111 TRABZON İN (İZMİR) vın HCİ POSTASI ji-.ı-m (Utlu Imda Aınpsldıl Sırlım Gntı Bireye pdc^V PbUıhane. Clr, re?or, Tıabaön, ve Ol. Tmbaw. KB, Ordu, rat-3 Samsun, Si' İZMİR St İt AT l'üMî'rASI < G0IX:K\1AL ) vanun iane V.ıpıı lll,'l Yelkenci Vapurları KAH» >V\l'/. USa vc turat pattraJJ Çarşamba| -ı nbDmından hareketle do^rj ( Zons;ıûdak , Inebnlj, Samsan, urdu, Gucsun. Isıanbul mnb-ıcmeı aatve birinci tcu-rvı dairvaaMİan • ı;ı :ıı- torJuade Jianoa karar vvrik-ı lılanbul balıknoıanada pcynltd .<ıkn|<ırıılıı 1 \r > nıunandı krsyı lı:*ret eden ve Bakırköy Sakııajtacı mj-hast'lnda Ukde udrk-undc SI numarab haafSr makim Sol r ot .Sdvcstıns tırn-dıdrn a ocakları obnlsnn tarihi üannaa Mr ay artusda alaka ve BCbkaldar -.aı ılOOıiııaja ataraeaalU demlerini tevdi ederek kayıl cUunıelert ve ratluge bercu otoların fehtr hnertarını aym mOd-det torunda mahkemeye bialaıa>l<-rl ve her ne ulads uluna uls un ınlflisln mallar im cUcrtndc bc-^ıduranlann ? tnallır , . ¦n.,- . haklan mahlar ksl-m ah iarlile ayni r»ödılı*l ipndc emvali mestureyi mahkeme emime tevdi ;<¦.-.:. ve htiaima r

emi r ulıyvn mûslebiııı olotart¦ ıe makbul ma-tarel boluna ılıkta n^cuan hakimindim mahrum lalncıll tdasla alacak* lılonmn ÜU leMma olaıak IG-I1-1RV nınaıiıii SSOI 14 tC malı'irmede hoıa bulun malan vc ıoalUala mO|Urab bert-mlarile hetm*rrnin leth-ado bahmmaga hakran o kjuffu icra vr UHs kaatatanua 11( unru maddenne levnkan Ban olu¦Mnıtır aranıvnr ^fi tenedrabcrl malzeme İçin mlihlm bir aıacsseaa ¦aralından eczayı tıbbiye ve ttbair i. ¦¦¦ ascbctlar ve aomırakar bir mnmssMI aranıyor, tekil Istı a A. Z. 946 rumulile. Rudolf M osaa macdcbıırı |Allumaenc> ndresiaa tahriren mdracnal. Emlâk ve Eytam Bankası Umum Müdiirlüğünden: Bt:LANA Mt'lKÎFAT' i'iusarlıkla satılık depo ve Antrepo .Vlıını.ı/.nıt I iıımı Ercümcnd Nı penjenıbe rJ£ hareketle l'-rCii. Zonr tın. Amanrı, Karata Ji tt tânırl ve nvdrt eı 1-ar-la lai-illt iıSn Eı g Dr. Şuayp Nari'*| El Aıabl vc Dahili baltalıklar tahlhi i | ELEKTRİKLE TEDAVİ § ? Cumadan maada her gon «ant > Ö IS.M Oaf aloglu: Iroa svlaretha< 5 ™_ 3 neıl katfinında C eri deh on e fl Islanbnl bbsUUucİ km dairesinaVn s U_ aokntt Ho İT_¦ fcl ajynn, ,Fmınl lıtllatı rımtımda I UmVta'-T»'-aIvaj-^ar.V.m:«P-ntiH ,,Bı„ı„ H-Iurıın coddcendc M nun Fatih ırraundan : rolı Iriku'ti (abrikaunda lahn hane ttklılnct lota dıircımdceı ı mııhk«nıım>>îlıtn tr ıılal lul. ¦ko-r Tunıhlıı mikamı Bı »• | nanmd* Inharlnan olrh (rv r d. mrvoal »Ut., konuk ,ı nur m- - II "it ni"!-teoı tur. anal t» âmm II ı. hanf >,.-a.ı-,~fc uosanaaasaaa talar 'balı m yevm >• mab na) cadı nahaaı ¦enorda bar* t ıhaıııbı i luaaM oramı om tom-tı. ¦ir aryam uaant n—nam lıtınSa.dı >kvh m aranı aai aana aksratdaa ı .tan <iahn u*vm yınlınıaaıiı Bohn bata* ahnaa pamuk çorap v aobına kilim—.*» 17 11 ııı parar pmd ıa." IU uı 1-.s.ıı1 ınevbâraa ıor..n nuıovrde «ıırvb» förubı ı ¦mt i jınıi<«ı nlıp nlaolınn vrvm ve taati m-ıfcılntı ¦ad* Karır huhıawaH ıurları ılın ııluaııı erilinden: btıel İstanbul ¦ Sıl.ı ravllzade mlisrafa ¥e biraderleri vapurları Muncazaııı Ayvalık ekspr SELÂMET VAPURU İmderi.'. Tehlun. Iıt SÎIO Kansızlık, adesıı belgevşekliği. Sıraca, kemik dir. Hasmı ecza deposu, şişesi (60) büyük şişe (100) kuruştur. Toptancılara tenzilât İNKIBAZDA, SUİ HAZIM ikilikler tatta ve < KH>vga karaciğer • rıoda yatım bardak irilik durgunluğundu almak pek nal : böbrek baltalıkla- mazon meyve tözü kflP",u Z'm" »va bir kahve kufu-ı "80- kuru>ıur. Damar, lalizma, ına nafî¦ .. m n .1 j,ı ttahc*-ılcpUBUada flau KİM MATBAACILIK j m E K T E B I İSTA MİLE Kl USI \R ¦ T t K I İT I TASHİH Z TİPOCRAFİ E LİTOÛRAKİ p ÇİNKOGRAFİ | GİRMEK ŞARTLARI; E TASHİH Kanona : Orta | Ç mektep m. m ıı S ÇİNKOtaKAFI Kurauna; Orta Z E mekteple a

anal mektepleri C melunları. S TFRTİP. tİHO. LİTO. Kursb larktkl: Ya» 1* mrn(c araî mlaulruın be» talip alma-E cakt». KAYIT İÇİN: VERESİYE KüRK Muhicrrm mU:-ırnkrJmUu «O -balet olmak İllere j*c*n t pb. be baat dadı | yelen Iİ e nahaııı olmak u-ıtre 6 takatle kürk mantolarımızı nıaeazeınırda v »ilmekledir, lauuıbulda .Uabm | Punda Kürktü Han. G ı - vo Teleioa İBaahul n.nvolgtlaeavder TfcarenaaiK*lnlıı teni nınmellk ¦oı<v*rol makine» Büyük bir sür'at ve suhuletle idari* olun makine bülün müptedllerin kullanmadı la -zım gelen bir makinedir . Bir kere basmakla " BESSA -. hazır olur. İkinci kere basmakla çıkaracağınız grup veya man ara teshil edilmiş olur. Üçüncü kere bas-¦makla resim film üzerindedir. İşte kolaylık ve sür'al Volgtlaender 17.7 anastigmat ile mücehhez pek hakiki bir Votgtlender makinesidir. Fotoğraf makineleri salan bütün Marazalarda bulunur. jsbbkubrnlbbbnbbis'*' Bahçekapıda 4hııhiatmflihhhı ERTUĞRUL MAĞAZASINDAN: BAZI DAİRELERDE T A S F i Y E nıLiıiüsiîİH-lile rinan HAKİKİ BÜYÜK TENZİLAT ammm Deniz satınalma komisyonundan: ı rnıktıtı yatık doktu isrâye-nlerlıı bet tın vt i aleniye ile n UliJİsıındi nüııala-ınuhar ¦¦>Türkiye millî Yük mühendis rneklebi mııbayaat komisyonundan: Mektep . fa rtnam etîı ı laboratuarı irin tulumba «e teferruatına ait territıab icbt .ı 735 Ura yanlını, olduğundan e ıcylen Uı vreliye 825 Uradır. Mimak» ı olunur. Sigorta şirketi * Galetada (Tfi.kije Milli Hanf. Doyçehank Inı-futnda a Harİk ve hayat sigortalarını müsait şerail an , azami teshılâlla icra eder. .»¦«¦¦¦¦» Tel. Beyoğlu 23O0 4ivım1iı Ticareti bahriye mektebi âlisi için pazarlıkla Sabu-ratuar alâtı münakaşası: -ELE0NOR Parein meşhur "PATOU DOPAHIS .. Tioarethançsi '„ "RKB(li:i:..-|{uM-. l>h(:A_"AI!,IUAS!\i:. «Liıılifi tu Ota rr.tda kadın yıkatan kollcL -«ı aat 9 dfifl ISW .c M tn 20 M ktd:ı İDİKİŞ YURDUİ §AtOI>«.İ de avddı. Sulu ve § fl yağlıboya ve yaldır. Hc yatak * c iııloa ıe s*> lal.ımları e nnive ve abajurıat yapılır. K g Jileme Örnekleri clıittr talebi fi R kaydı de ncıkbr. R Uoıktaa Akaretler n'i § *!¦ uii'ktor <tğm İİHSAN ARİFİ aanınnaennennneaaaa—anannanne i ALEM RAKISI s Baş hemşire ve hasta bakıcılığı aranıyor Bilecik sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlüğünden:

r yalları gl !ü Cenalıusıa. Ha-.L {¦| ı: .-¦ . I . .VUsaııt, İd !¦ mü İt hanı m Clfolofik Bcha Beyaparumam ti | §i*.is. .i «• nnRAKTtKYOOLGBBBBl Dr. İHSAN SAMİ Bakteri\(illimi lah'iratuva Pek dakib han ı alıl Mân (Yaer mta ıcııa^ı ) kftrej, tadttb. alo ve uma. bıtuhU İspirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı Umum müdürlüğünden: Idaıeuİu kabala, ambarında tahminen 20.000. pajabalıve atuba-rmda 70,O0fr kilo tehla undık salcını ile 50 tane sağlam ye 2 tane köhne çuval ve 200 İane gaı tAnekenî vardır. Bunlar İlâ den ttıbarer bîr balta tarımda satılatıfiından taliplerin mezkûr ambara müracaatları SİLİNDİR - TAŞ k IRMA MAKİNESİ - AROZÖZ - MOTOPUMP-KALD1KIM SÖKME MAKİNESİ-SEYYAR AMELE MESKE : dljicr ı aiaı >c rai ile ve itabındı Mllcchhc. olup «ayet ıııııbtaç olnıakuıın l;lı Btıicuıindeıı eıfcl Mr ve edevatı en »on v« pr.nik jfcKmkfde ve tnuhtelii btlyUklûklcrde en ehven ı kradüerlc u^lim cdet. KACLDLE mı.bintkti mumi KAll.Bl.C dlıcl mviOrlvriylc lolleın vj kııvvelli nlatak im al edilir. KAfc'LBLK makineleri ıcnclercc letolre ¦ vc normal tomîret ile a*earl *s <c ncye geranıi ediiir. 20 scuclik KAII.IILE iııoınn etyevm ulak Mr lamlrlc TÜPKjYE CUMHURİVLTİ abüiedt elan yol c* bir lakat ttuterebilme*! KAKI.8l.t-: momuiatının mükemmeliyetini İ9baı kaeebı-e müessesesiyle türkçe dahi muhabere edilebilir. CARL KAELBLE ^^tZ?Mk Adana belediyesi riyasetinden; ı^TU,.^ it: *****"Türkçe oku- Türkçe yaz , ^.,n,^f"L« *' d. tafrian laUteUan b.nnn dot.a Zey.rtle 2edWHİ Alı ıı¦ ¦ .. ı LÇmic ve Mu-* ututurı.l muej, en yen. « teni.» alt |eu* prl , „„, Huler.and.k. 1,1.1 ueeu ır,a da<.Wd,.ı AiiU,.!.™! m, . ı . . ^'*1' * ı " * " "I ** •«mleKe botunu,. Ka-ıi: VeUUtl taraandan ıi ntehtrplaıe aıbul \,elau al t lUntıı -..ına «taı^k .ken m .ıiu.m mmum ItemUnin kalbini V ı I3Y(*L (1311111 CUCUIHCallllnPlK cdUtnls -k. kıra al klıatıdır Kiolı IU.6 Jnıtujlur. B kıraatlere Icrüh W (rklindr yaııldıtından işnanay^ BenW•»» knra «nlatck Hane I7.H-M9 porar ijiİeU ..ot «lunmaİMİıi. enle ^.ilna-ip ktuna: da yapJır. KHn Uıopçıla.ea |-n. d-n ıırtı nanr idildin «an elunvr. an blrt kadar otitMytdeyn komUn.ur.ur Talıjıleıln earUmer* cUroeaoıl.ii bu...-m. Tjpıun aalı» yer. Comeurlyel ra-l'-«tnl r, J MC* LII .Mlltljr: I\l .\0tl ALTINCI SENE — N' 1975 YUNUS NAOİ IJ.ılulı.iil. -ı i l'ı.um-ıı.-mıııııkarfiMndııdsIrçi mahsiiM Telgraf i İstanbul Cumhuriyct-PuMa hulusu : N" 246 Telefon: g^lMdan-?2»i Utrt ntalirl'ı J3ıyV Kiıaıı «H"iı*47£j Cu m huriye HER GON SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK OAZCTİV PERŞEMBE 7 TEŞRİNİSANİ 1929 AU(>.\ E SEK i İTİ ^ mCb.iji i.....ı. ı,ı ı Haı. ¦ için un Kr. 270) Kr 750 Kr 1 1450 Kr. 400 Kr, 909 Kr t .HİI/I Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR İngiltere, Rusya İle Anlaşmıya ¦vıırınınıtııııı......•>¦>............."'«"• İktisadî teşkilât ve ticaret fen feşrinıeuiTel 929 ,klK,Iı mır. kalk.. Irnıl hilindr islcdiâimiı «i* mrılir. İl" hıl« bunal rplrrl olman İcap rdeı Un a ı.ı.. - - ¦!¦ ¦ - •¦ - sak Mes'ele anlaşıldım Meğer bütün hırsızlıkları üç sabıkalı yapıyormuş!!

Polis Müdürü Şerif B. böyle sÖyliyor! /al; vekili Muhittin Beye nazaran ise mtrs'ek .......ı........ ¦.....III.......Illll mafe rr ana kucveıb. anlzynu . sebatlı aızıdaılık ı,„ .i. icap raet. ı ¦ -ı.II . I ¦ihayrl. lıl> . -1j.....>İal>mldlr. Bo ııı ««in l(lna> »eni ı- »iİ Mr rub v.aibalyet ol al a ılı klan ıınra bulun swl"m •anan bu nuvıyelr danmree mabfcomdur Ilımlı urlıet devrinde tapılan »11-Iı leşaUal bakamda yalan an «.misal enÜUcr bcsUyrbllir SknStl,.-, İktisadi havalimanı n. drraıada İ.tif»-d' elliğini ma-nrl bir vnrallr araalıı-mak ları vardn. Ba Tapıldıktan 50nro . bir loıamsot re ber ttlrlD icmıldra mahrum İl I lalların drrhal arkadan .-:ı... - [m, , rmlaiı. IkliHdı hayatımızın her tn kUaiUn maşısın IddU edenler cak balalı yal-¦aşka sahalardaki :.,ı,ı.,,.- ......ı ¦eğir. lakal Uta erir alt teşkillumu rhraunlyeilldır. '¦)-¦¦ . ı olan leylere bSyle bir r«r feıdlıtUaı: I— Ilı. - -1 Vık.ı'li. .,,.1.1,1.1 şuh-lrrl. (Blı bu yaramnda hunau Irtklkl Ur ırrıcal atmıyacazıı.) İ— 4rrupad«fc< liısrrt maratniluk-Irak t— KonaoknUablar. t— Ali Iktual Mali-. i— Tlcarcl mudarlaUrrl. «— Ticaret OdaloiL (Mlkfcuı *tru-p-a'da m bu» tık sermaye »urdu ulan Vall vahlll Muhittin va Pnll. MOdUm Şerif Baylar .Vali Vekili Muhittin B. dün hır-ııılılı vak'aları hakkında şu be-yanott ur: Poliste tebeddülat yapılacağından malûmatım yoktur. Buradaki poliıleri Anadoluva, Anado-lud a ilerin buraya nakline aobep yoktur. Eğer bunlar kabahatli iseler, vazifelerine di kkat etmemişlerse ortada ceza kanunu, polis nizamnamesi vardır. Bunlara göre muamele y apılır. Su nakil mes'elesi düşünülmemiş, konuşulmamı ılır. Bana İliBüyük balo • Fiatı: j 10 kuruş Balo mevsimine girmek Üzereyiz, i Arlık bandan -.um «ellilini- ¦ ila muhitin* yerlerinde »İr (ok j balolar verilmeğe başlanacaktır. ' Takar hala bllcılerlnden alınan ' resimler o ka ar ağırdır kl bir ; çok bayır cemıycnrH, kolUplsr, : rlcr . ı.. ,ı jımı koru--. ' .i,;. alo vcrmcktşa ¦ Uairmkl ; İmdi ,>i'inı basılaUa ; "illide elli Diri derecesine çık- j m iş olan bu r«*lmlır. m-',, bir : hadde ıcnıll edilse be sırlıca i baloların adedi çoğalacak va . Htlktlmcl İle I imimle ba aareıle | şimdikin d m la resim va vergi | alacaklardır. I -ii-.il bazı mOiB-•rseter fada resim vermekten ¦ Uurln lmak Içia »er'I hilelere bile İ müracaat çimekledir. Karar Verdi İ93ÖTürkiyeGüzeli JhıU if* .ir RılftlilRınlu zum da yoktur. Hırsızlık hadiselerine gelince her hadiae mahiyet ve ehemmiyetine göçe takd ir e-dilmelidir. Bîr çok ufak hırsızlık Tak'al* m ıı.ı bazao mühim bir şekil verilmektedir. Ş lık vak'aları olmıyor değildir, fakat bunların faillerinin hemen de cümlesi yakalanmış ve y lanI Mıtafl U I 10 i-» dr 1 Müsaade edemeyiz? Çarkçı mektebi mes'elesine Yunanlıların fuzulî müdahalesi Hükümetten, emvali milHyenin emvali metruke dîye gasbedilmesine m;,«aade etmemesini ric a ederi/ C "-ıı.ı yukarıya derce ııitlmtı : ¦ s-rmlm Hllyllkada Vaı kıılObCade j \ Bliylikada Kııın mtklcbl men'aa- ; ; öne im im- olan bB)Dk Mr balo f ; blleılala resmidi r, OartlOyor kl ; : îazlg resin sermımck ı.n-ık Mr j ¦ bey >e banım İçin moıebcr «lan ; ' bu dili ir aacak lo kuruf | kanolmuştuı 1930 da bütün dUnya guzellarlnln latiraklla II. dola olarak am va hakiki bir güzalllk

müsabakasına sahne olacak olan Rlyo dbjaneyro (etırlnd Müsabakamız 15 teşrinisanide başhyacak Güzeller 1.. Aşağıdaki tafsilâtı lütfen dik -katle okuyunuz! Türkiye Güzellik Kralİçeaİnin Pariıteki beynelmilel güzellik müsabakasına ve batta Riyo do Ja odaki cihan güzellik musaba, basına iştirak cdebilecagioi ya2-mıstık. Parİsle çıkan ¦ Journal ~ gazetesinin başmuharrirlerinden beyncl-•ıııi : milel Pariı güzellik em murottibi, hem de hakem î ınacaalayh kı-ıaı azamı hayırlı : hayati reisi olan M. Maurke d,*,,,,,, mektupU deniliyor klı malSKlar İçla verCea Balolar- j Wal.ffe (Mor is d E va lel") tan ak' |M^o sTTsl def B medeni ejjlonlolerden blı î| I dan . kadar ağır rcıim alıroak neticede i î balkı gayri medcaı cglttkclıre ıj : ve raıleısoscicrl dc boyla caiz :| Iı olıaıyan hilelere BU lutoaby oluruz, i !| dlşornı. \ Doğru değil mî ? j| harbine ait zafer ı sütununu yıkıyorlar İzmir'den ibret alalım! Fakir ve kimsesiz mektep çocuklarını ihmal ediyoruz Mlllatln hazlnaalndan 100,000 lira aar-sdllmlff alan bu bina emvali mllllyedendl r I ıı., ¦-..-i.COrfeC] ,., vı. 1...1.............."„ , hu nıra'ala ila l>llralr ıUıı,Uıda„ HUrd.4l Bakbiodakl ne, b^ bir hakkı, hir, bir »alkhlvali yoklar, rirıtımr. arerlae na] dr||«daılı- | Vaa anlıların bu mhaahale lalehl d-rırrtlr lıtlmUS edil binayı Isıuli U|n okap r. ,ı,.ı,, ı ,,.,,„ bir ¦ bina ıınvııli n»lrabedrn drrUdlr. La-un mu.h^rtı Ue hlı bir alakası yok. iki re.klcplırJt ımt çocuğun İyi [ida i. ıı-.j1.1.ı.r ıe aç ka'dıklan ani asıl m ışı ır. içtima vapdrak hu çocukların laşisl Bu çocuklar arasında, aç kalanlar var, onların İmdadına yetişmek için ne yapıyoruz? habkıada nıUiakırzKa tıulunaıuslardır. G-t'n -ene MU omb«u b'-liı>ıı yardım , ı mil-'., bo «ene :.[¦! eseatan laşeıinl Irmln edrıeklu. Lmım hiUIIrmak li-Icmlyrn blı scbÇİd !m fakır lılebenın ı ¦ ııımişl». "da—rl MekleMnılc ?h faklı vcıı-oo İaşelerinin U...II. : .ı., :,-....,,,.ı.. ıı ¦. batU ıh-.'., ayası- bı: ¦ ıı Mı,l kalmasında I Vıkılacak Bulunun Inpllla etazu-talarlntla çıkan raaml l " ¦ . de vuku bulan Türk - Rus muh.ı lı< ¦ m müteakip o zamanki ^i1' Çarı tarafından Petcrsburg'ta Uabşal sı J M J ı») ,|*aa an asa' nuıa* Bugün: 1 3 . uncu aabllaea: •1 Yeni edebi romanımız, i Pcyami Safa Beyin A •I>okuzuncu hariciyee koğuşu İt '' '" 1 1 11''1 ¦' 'ı'1"-' Kadi I t Beyin Zeplin seyahati inli -| halan • 49 saat hava'da f 4 - Uncll aahl'ade: I Nadir Nadİ Beyin naklet t Alman halk i |^^^^f sane lerı Sabık İtalya Maliye Nazın Lİugün Ankara'da bir ziyafet veriliyor Koni Yralpl Ankara Istaayanunda Hariciye vekili İla ştonuBayor Ankara 6 (Telefonla) — İtalya Ibugün oâlrye kadar İktisat Meclİ sabık Maliye Nazırı Kont Vo oBea >.ai:ryl çaviKıiı) Mesele anlaşıldı!!! Megcr bütün hırsızlıkları üç sabıkalı yapıyormuş!! If Şehir ve Memleket IhnııO ı~(«ı*ı.m rituri'iıı an.llad.ı Bu gibi vakayı günden ıvar d' AailntcJıtediı. Billmta ¦•ilip hu.-.t. - ia e tatil lı-dlınl-ı alııunıılıı

Tat'a ve Ulafiaul nolıılrriı 1111,1.1.1 ¦.. - I,*'. " . I..!.. . ıı -lı . i.. . , .- dair aaaUdifluu çözün Son Saat- ve ıMdtrtrlı. s ali rl afi aralında toi lalaJPM TW(lp olraaıındafi cali n>»ı*< mr cldar*. S-W.Urın erkenrhn. -I-ı mm¦ eteleri okumadan tekr-fonl* Tapalan bı* mu kuleme buna ¦¦ ¦ H ıı rmıılıı l'.-c daha Irlrl. .1 - BO-ııılan tııallprr er.vap venniverrgım-n •oha M .-•>.-l--1 UMaaı rahat, .»bu baranca*. beraat a-dılrn ..b-dd,.Lt raahhaade Polh Mıuluı Srrıl B dun bar muharrt-rıınaaa »u izahatı vrraııttır. a—- Poliıte !¦ l.-.l.lnlhi .apıla-ı ~*ı bal'ıven doğru drf.ld.ı Halin funbat M r.-rk- ¦ l'rrl hır b.rtaeVddul r oklar. IttaMaarat mKBnaaa baaka bâr ••¦ıtı-ıe .- .«r.I,ı... . «kr. ¦»¦labkalliı Zat-Ira bu gibi idari ve k—yırt ı¦¦(¦-.ıdüllrc ılairua yapılabilir Ilımdık vahalarını kar vakîl olduğu gibi büyük bir dikkat ve ifana lakap ıdnnruı Son günlerde bnriar ıltıhar. rdıhuı,ı„ Bu kalnUaaı atarak gece devriyelerine eheneanıyet veril-m.> ve hını rk mnrbur , ı ı m... kaldıkları i— yyrn rpİnli balar > ı.-.'ı kuvvetlen ı-ık- dil-mittir Polıı kuvvet peatn kararak b.-lU—rktr-d-kGcCdf tm-9 a Ti ^ "TrfTı ¦k^Affafpl f aVl I ry çt •artctaaektr .- b-kcıler, dr kon-«rol enmebtednler. CenkeOtey bak¦ - - ıı vazifeli ctnaıında hır ağaç altında uyuduğu jnrUlmd, ve vaıileıinr nihayet verılmi|lir. Bu mcıaİm her MM kıı urlılı mn -lirini - Çünkü h<* yahUtnaıatn Seraeeilee ve barutlar tevkif e•r ıı hapı tanede yatmağa kep'u allımla nrnı.-ı ı r. ' ederler Bir kıtım hımrlarda kilhaaaa bunun .....hırııılık yapmaktadır. Son günlerde yapılan muhtelif htraıılıkların hemen hep aittin üt, arakda* laralından > -.-M... atadı ıtıraflarıle ardan İm ı»lı> latanbull.. Ih.no. o.-il. Ealal. Mantini I.. Ae-dvilah o.-.u Zeki, Siirtli İlaha Mehnae t o*iu EUeadaet ıbnaet olan bu hırııılar ayın 27 a iade lehliyi rdiltni*kfrdır HunUnn • ımılııı. kadar yaptıkları hıııı'lık lar tunlardır: Sahibinin Sen gramofon mağara undun d «t «niKİon. Yem Poatan* luaraıaındaJu lırıakaaı de. «W. ne, Aenanfy.d. Kıl,, ta. caddeıtndekı tulum » .1.. kanından 10 lira. yedi aıer rakı, Krtanrıl e Salih ualadan tekte. Yraıldirrk heyeti ihl i yari yaa inden palın. Kahcekapıda Glile rtoal ma.¦¦r-ı.«ilin manifatura. Bal-ı - • pada l-be* ı Kâmil Elrndıden rl-biee. ıııik-ı-ıir kundura mağa-aaıından on çift buakdora «• ( Emniyeti umumiye madurıı Rıfat B. bir kar, gün daha fchrinı ı dr ka Uçaktır.s Polıt Afaidaiıâi Vali Beyin rtazJinde Polia Mûdurn Şerif B. dava ait-ta-r «M t akil Vafi rekı V ,1 ¦ Beyi lırefet ederek hrrııllıh vuku ılı hakkında alınan tedabıre dnir iıahal verini, «a ban Uİiıaet al-mi(tır% 1930 Türkiye güzeli a Bn k m Panate ı af» lan t j i -1 lık miıaabakaıım adlnma olduğu mere Maı aı gnaetı katandı Sonen Iimmıı nuanyalvade Daauvifht (Dovılı de Arrtapa »e A-mtr ika kıalac eleri ara unda bir g-ü-ırllık maçı yapıldı. Fa hayali iki fuıeldan birini diğerine tercin edajnrdıgı ıtm ıh tae< be-ıı ın.ı-ı ıtırına tnanauı oıan mükâfat, yani SO.000 dolar iki EİUel nmaında lakı i m edildi. r. II- Avrupa ve Amerika püzrllerinÎD her biri 50.000 Türk liran alebaar)Miileakiben Amerikada GoI«ı-lonaaatrind' bit muta baka yapıldı ve Avrupa d il İlerlerinden 12 taneli orada 46 Amerikan kın İle kartı ktal dar. Blı 48 -.ı/ıı har biri Amerika Müttehit ln-k,ııı-ı ıl.-rinı.ı birini teraafl ediyordu. Bu mii

vualurya güreli kazandı. Mia Avrupa n.ı.'.:ı alan Macar krelî-e.e»İ a,„. ,.; .... gitmemîtti. t Oalvtılon muBabakaıı lam bir ıttuvaflakîyet kaaanamadı. Çnnklı. rTrele 12 Avrupa gülelim* kartı 4ft Amoikalt. Ur defa larla bir yekim ı.-kil ediyo rlardı. Saniyen hakem heyeti. Icuçuk kâr au ıchri olan *. ıivı-.ı...... gelenlerden ve ekıeriyeti Ame ikalı nlarek intihap edilmuti. Bu kekem heyeti aıaınoD çoğu. mechuı birer aan'alkâr olmadıkla hetle böyle mühim bu muta bak ada rey vermek i'.ın Ii7im gelen nü-f uıdan mahrum idiler. Seliaen. dünya (üıeline verilen mükâfat yalnıı iki bin dolar (dört bin I. gibi eheRunıyetıiı dan ibarettir. lıtc bu ıbap dolayın ile Amerika efkârı umumiyeıi bu bediî muıebakının lıüyUk bir payitahtta i. Bunun Uae-rîne 1930 yatında yapılacak olan Dünya Cüaellik Muaabeknılmn Brelilyamo merkezi, Riyo dû Ja-neyro tehrinde yapılman Icmip edildi. Bu büyük belde, dün yanın en gilael »rhitlerinden biridir, lıtc bu artı* ilk defa alarak ..id izmirden ibret alalım (Hlıaıi BiIrMan ıaahall| Irttnılrrln vndltl.rl kırara rot» lUı n.ıı.'i ir i-1 ....... urla ¦ ı.ıı ...i.-ıt ıi Inuı . ı, ı. . . r . ı mı aara 1er. ¦raifl. Hu dr ıı ı.-ı ı m ıı,... .ı,. g-t-U .ı.r. . .. kilini .1111 kail ti a i---.-ıivaHtiadeaı «¦eaaaa agel i t ' ırrUaar4 aaaaanp •j-tmurte meı gen M »a dr mı r-~ luPlan «aVaaak ıu_l .a«aaaat. «teni «Matın» »lan—ut t¦ turana avataene (anerırııkıır ata vaerll» bm fakir •aaanr-ı* ı«*tan> eftt »mil maka addaa.klat. lımlı'*ı nal a-n» ulam • d.na tok BDiam aına taa aa>lUhı alan latanbol un. m a. arana ar andar at yavruma Met Banlaı ııla MaaaMan blı Uh ¦ ¦n>ı<ı>ı t-l alnı» ın l nr ¦'fi 'i. v* a( ....,,ı.., ı.— .1...... tak* kn -> ı«ı atarım ..ı..... ı— ¦„... -nuorarre tattı urah traaeıl kim >WBM di ve hakiki bîr Dünya Güzellik rauıabokaaı yapılacaktır. Çünkü. bu aenc Riyo dö Janeymya raimi b ır kıç Avrupa güieli ile 4n Amerika gıiaeli değil: fakat bütün etki ve yeni dünya gûıetleri edilerek tir. Bu luretle Brerilyada l.u.-rllik Olempiyat Mü tabaka lan yapıl-mı» alaeaJrtır; fakat yalnız beyna irkn meıııtrp güreller ataıında .. Dünya Güzeline 20.000 ılular (40,000 Türk liranı «eYukarıkı talıilat gurrllik muıa-bakalaııaın naaıl büyük bir vhem-mıırt aldığım > *ı> ı>j„Onun ı.ınıiır kı kat, aundnr. bagınyorua: Cihan guıallik mnaababaatnde i m kıv -ı ı.ınsıl elmek büytik bir "i-ı teakil rdecebliı. Türki lik Kreliteıı bu unvanı tatıma-ğa bihakkın lâyık bir ginal ¦ İldir Bunun um de muıabakara ba kakî Turb Gazelleri iılıtak rlımk tan ı. -i-1 m..' i ,, !• •i Alili Kâtibi Umuniaı Nuıullah Eıal B-.l' birlikte ıılınnniıı Kont Volpi 4,5 da İrinliye V Beylr mülakatla bulu umuttur. Yatın ' iı.'j-.ı ı Maliye Vekili Serarııgliı Şükrü Bey mumaileyh »e tefine bir öğle ziyafeti verecektir Bu ziyafette Maliye vo H erkânı ile ban meb'utltar hnıır bu lııoataklardır. Cemiyeti Belediyede öktruva tarifesinin tadili Kabul edildi üslal Sami Pa. zada Saıal Beye evklrm hediyeni bile çok fjöriildllt iı ' i.ı beri moıalrerrlen rrruetp (.İnin- ve hu i.. .. ..i nııa.nnamelere mugayir g ur U İm tur. Nrlıcedr gflmtet Klimada £•canotuı bu fM anal akı n-ulalra'.ı mn dualenanraıne harar »rtıln t

tb. G—r* ¦retradn ve gerek baeV d-, «karda taaaaraaa —1 raa.de. r anaelaune elkaae .etth aMh ata bu fanida tabamı atıaııatl c4eandığından elbıae »-vılanrıt trblilı muvafık - iruii--ir-.it II Saâr Samı Pa. aade Seaaı Beıe 80 lira ev kiran verilmeli teklif edıtmi» ve bu leklif enrumen ta-raftndan kaimi rdtlmi*tir. fakat maı bala bir çok mUuaketelari mucip -»!¦¦. -ili. Alad an berileri buna itiıar elmiılerdir. lamail Silki B. - Bir Sairi â-rama da lahtıaal •¦'rıyoıduk. fakat tamdı krndiıi mrb'uı olmutKgeı taknıalın veıilmeıine devana ediliyorta krıdmeııni teklif id ırka I Kr ı — Bm karteadtr. rere kovam.» Deeavif ve pek baki. atarak bu garip teklifi rrddelmıttrr Netlerde taba «atı kabul -dr - erıerarıen ¦aıbatan rrddfdılmtıttr. I!., ıı lan unava Coabpaaa hutı-n-ııınl- yapılan pavıyrmun yatak ve iane İçin lalrp ..'....... 20 bin kutur liralık leheuBİ le kebul edilerek kçtİmaa niheyel vcrilmialr. Vafi B. Trikolartılonn likûyrli hakkımda ne diyar? Vali Vakılı Muhittin B triko-ı-.ıı .ı-ı lı etrafındaki nea-¦iynl munaarhelı ile «u ıııhatı • - TC. ¦ ¦ Bafkuılenle matbuatta Itikolatcılalın akiıuıa.laıı ııkâyetlefi aak ark Bavau brdıantınaktadif. Bu ı.k.tetUrd. gorleedrn leiâa nahı—UleW Mermaaı laıul Irkutanenaahı frekande er kimim" har« mdr a arar a a • car olmalarım aran rtraer ve dahili uru.mı nıhıaafını bahtiy la. «adetle guruf. Bu ııkâyedet meıeilerıne tavcih adildtgi laman evvelleıde de olduğu gibi har halde mtl dikkate almavaklır. NeSMcUtr E. irtişa mes'elesi Maliye Vekâleti müdür jetinden iki zat mes'elede alâkadar A alto Lal». Rusya'ya ihracat Bu ticaret tek el ile yapılırsa müstahsil zarar görür bıp İhracat tacirinin şayanı dikkat İzahatı Itnap*''" vaku aulan ilirar.il nmı*.>karlar luteaı Uralındatı yamınukiı İtin ısn bil katar lir hu battın Zlıaat Bıııhauna ırrllıoji ı .lUlmi-llr thra-rul thrlrtrrimi in . tabnı etttkleıl ırrmayrnln jııı I kahlll bıkaı alan rlfiamlyrll bu kamdan tûcnaıt ..ı r diı' ¦ .11 ın 11 - ¦ .. 1 Huya'ya mal Ihıat edenlerin >«ı 11 ¦ II ' I ı I ır 1 , . 1 . 1 I'III ; II «|l|l>tl Hu'i'i'ı 1 harlı kooalat.ııı Bumk tararlan m celp oluuiıımlın katan aBrr lı ııılı rinıîlJ m dikili .uıllıttı- bınkınl' lıı. :ı ..... .1 ıı ".....ıı 1 .11 1 r% tu. letlıır vr 11.' - • • ı> .- ayrı ayrı Irl--r.fi.ı rrktrek bu IrdOlna Raıya ılr ııl¦ ı> Ilıuır tüıı-arıl-l. 1. ¦.' ' ... . ı'-l. 11- 1.1 1 tdnduıerrciai bildirrail'i'rdir. .MıMıaırırlrrlmııden tın ılır.-, ¦' la«lılrtIraladın hlr tat ıiı «aıUmaı ve bu nur.-ı uı ¦ hakkında lahat lıtcn 11 -11 - İhracat i.ı-. Hrm^n> kl' TrUndarla muıaraana baln-¦ lak .N.»ırı ıt.llı.ıl- ılı 11 a ıra •ini' •»»hTahlUiye hidematı Karadenizde yeni tesisata başlandı Ismlrdede yakında tahlisiye İstasyonla! yapılacaktır Tahliliye idareıİnve İzmir'de yeni ve atri tefiıalı !¦' ¦¦ lahlıaiye mevki vc iılaayonları İn

e karar verılrniftir. Tahlilîye umumî ¦¦¦ ..... B-, bu hafta içinde «ehlimizden tamire giderek iıtaıvon mevkilerini ı edecektir. ¦,.m 1 ıiı-rı aonra Samaun. Irab-«111. Merıin ve havaliainde de yeni lahlİ»iyı> ınevtli ve it an leaİt edilecektir. Karadeniz Ereğliıiıtde inaa edilecek oktu I ahi niye mevkü hakkında tetkikat yapmak iizern . E-rcğli'ye ffiden Tahliliye Anodolu mınlakaıı eefi Cemal E. telkikatı-m ikmal ile avdel 1 ¦ ve idareye bu hutuıla bir rapoı vermiftiı. Kıt rapora göre Kaindeniz E-re eli tinde de leaitatn baılaı. Ur. Bu mınlakoda kazazedelere muavenette bulunmak üzere bir uro-¦ mevkii teıit edilecek ve a yrıca aiali havalarda muntarvım I -. 1'.1 çalmak ürere büyük bir ait kampanan da konula'akAlmanca-tchislaıı ililâfı Almanya ile Lehiıtan ara bir kaç 5ün evvel akloluna ı 111-11 muahede Lâ Hey kc kaırıratına yakın bi baîz olup Arnıpa • doğru Kayet tttühinı da bir mı muamiyeÜ rmelinei İve tet. Bu le .plıdunı al Dİhayel kânunuıan kadar, ikmal edilecek Bundan maada Karadeniz: boğazı fener dubaıının yerine mükemmel lotiaatı hail otomatik hir tam ndıro konulacaktır. Bu mandıra <iya. düdük ve kampana gibi i - uı, dehaîr olacaktır. Limanımızda kie kuleni ile Fenerbahçe ve Ahır kapı fenerlerine vazedilecek olan tiı düdükleri Avropa'ya liparit ediltnitlır. Tahliaiye umumî müdürü Necmettin Bey. dün ınbah hu fenerler mahallini letkik etntialir. Yenî eiı düdükleri kulan evvel fenerlere konufntu* olacaktır. Ayrıca tahliliye mevkilerinin mürettebatı da ihtiyaca göre tew> yıl edilecektir. ¦a ıhı k; r. BU t lııan*ııı.ı çık .. ... i.ı'tii .tür ar»HIM ıblllr. Alıcı b m ıtajı (VI r liııt-er* *jljr.ıllır I ttada aldıfı t 1 tında buy ol llukumel kı -r ı;alıiıirkrıı İni ımı d u> ılr re ciltli. Urıtm bnılr hJr ıe* yerde tır nin ¦¦ .1. . lııllllıl leıtest davası ıılataMBaM nra'ul moda İne den atı İdil ır a ¦rdt kil ediyor. Amıpe yade tehdit eden meıVle Frantır-Almarı ııddiyoti ve ikireî derecede Alman • eh ntünafcretİ idi. Birincili ! -'1 ¦¦ " ve Lâ Kev mu-kerver- ikincili de yeni Alman - l.e h muahedeıİVİe hayli tahfif --.i i-... bulunuyor. Almanya harbi umumide mağlûp olmakla ber aber Alman milletinin gayet canlı ve becerikli olma.ından nene düveli muazzama luındı ah-aı mevki etmu) re nüfıııu cîhan> -ııuıı.l hir d"vırttir. IMğe.r lata f tan Leh Itl an lıerplın a n. yahut büyüyen devlot-ler ararında en kavi ve iıliklilı cn ı'ınin bir devlet olup yalcın bi lide bir d ev M i mı m «m ma oln»-ğa namzettir. 8u İki büyük devlet ve millet araunde yekdiğe e gayet yakın kom*u olmıirtrınn rağmen bnvıtmak bilmeı hu-nimet ¦¦':ı.- ¦ kıdar Arrupa ve cih i«in korkuiK hiı tehlike olamaz. Bu ki devlet aralarındaki mcı'e-1. .. . 1 halletmek için yekdiğerilo ii.-i.-i.- .1ı.i . bııluımtUr* lar idi. Fakel brr neiiee (ikntnnıta idi. Yung plânına zeylolan vn .imalinin taıfiyeıiı namı erilen faili ı-tah'itıta plânın kabulü tarihinden itibaren alâkadar devletlerin yekdiğerinin datltrıım aulhpervcıÜk ruhu ile oayri kabili telif tedabiıi içeriye ittihat et-memel.ri tavaî

e vlunmuı. idi. lıtc bunun üzerine Almnnva ile 1 e! — tin yeni müıakcıeye girmialer ve bunu i ilâfcuyane hir neticeye i '.ıl elmiılerdir. Bu İtilâf mucibince Lehtıtan'da yüz binlerce Alma , malü mervalî bir gün hükümet la-rafından cebren lartırılmak re '-' ¦., 11 . V edilmeli lıdı arlık kuıtulmutlur. Bu muahede ile laıafcyn harp ile alâkadar her türlü metalibi maliyodetı ı leka-bilen ^o^(^ nazar etmtı oluyorlar, Tarafeynin timdiye kadar derme-yan etliği bu gibi mctalip milyarlara baliğ oluyor idi. Bu aivaıî muahede bir ticari mukavele aklin e mıi'-'i zemin hazarlaraıt oluyor. Bet tenedenberi iki arada cereyan etmekte olan güm rük mu-harcbeıiıır ticaret mukaveknai bir nihayet verdiği takdirde bu ikİ büyük millet arannd münan-bat daha ziyade iyileeerektir. Bu gibi muahede re mukaveleler Vev-tey muRhe detinitı bıraktı&ı fena yanlışlıkları bütbütün izale etmif olmamakla betaber lulhu müıale-met 11- cihetinden pek büyük ehemmiyeti hele olacaktır. Muharrem Feyzi Boğazlar komisyonunda Dön Yunan hükümetinin şikâyetleri görüşüldü ıl bank; lUt dinlim 1 .- '. Iıhdiıll Kin Türk nnhtııl n kemli «enu 11 n""-rttedir. Ayın ıı ne - * SON TELGRAFLAR Samsunda GaziHz.-nin heykeli yapılıyor M. Kripel heykeli 24 ayda ve 37 bin dolara yapacaktır s-, SlU-Mii.' Cari M buya* W baykebn umt* bur... r h— k.'lr-. M. 1 KripTİ abuk msfbhyoaa ile sıuaa-İl antlım hitam.» beykaf »anaıU* mıı» H,.k.l. UtoVai bari... alara yapılacak, 24 ayda ılı mal TC irstim edilecektir. M. Gri-pal Gali Hı nin ki dr-: r e trsira-tıadaa fcav.'-tra imanlı har laka., ila ban.rtm.kled.r. Efganistanda Herart M asiler elinden kurtarıldı I'-.-.- (Aj»İ— Pavtil Pariaieıı S» telesinin Kabildeki kadın muhabiri Habimıllahın Heralta ku ,1,7.1ı.m oldu-unu tryil ı mistir Hara* masası kati kayaya A «a m fcamara». mit nlûSC matuf olan w SUttaa atandı er.- batırt iaVateelne liarrar yan ¦ kts bulunan meıaiyı n. ve rdi eyalet¦fca-aam-ı: aa^m»T İsmet Pş. Hz.î nin nutukları Ankara 6 (Telefonla) — Heyeti Vekile bu^ûn aaat ikide tonlajırjuştır. Başvekil Umet Paşanın b ,'uı.>.-.(! ı I aİlMha. «üuli B. M. M. inde arat edcceÇi nutka dair İra hat verdiği zannedili . Başvekile m .r.l. i İLae ,' lata ı r«yi »crileccgi Anlaşılmaktadır. Ankara 6 (Teleio-nJa) Cat-martesi -m:. R. M. M. inde yeni m e bacılardan Mitli at (Manimi Bejin raorbslaİ ta-tıhabiyeıi okunduktan sonra Başvekil İsmet Pasa Hı, mı- 1 tuklannı at ve itimat talep I edecektir. ı Gazi köprüsü Ticaret Oda.-.ı Hüprir iı n aama oIji <ık inhasını h«tyor Nadi Beyin intibaları Gözİerimİ açtığım zaman altımızda henüz sabah uykusunda bir şehir uzanıyordu: B-reslâvL Şimdiki Bomanya Başvekili M. Manyo'ya ali şa-varıi dikkat bir hatıra IhemsI İTin yoksa yaz! ingiltere - Kusya ile anlaşıyor hayı-l ratırak eder 1 ' . ., -|-l|> ¦ 'i ıı. i Londra -JA.A.) -Avam dayanerek a ima kapn Teni Yunan sefirine jic-m.™ *** reye km* 'Z^STml ____-a— a ¦¦ ¦ '324 rev üe sov yellerle rrmi..m. <r«--rBBi.ci e. verilen talimat tti:- a |tUan-U| ir. mMrlrl.il nakkaduk nûısken» tam tnaeltedlr Bu mUrakerata y-n Karkara latiri a

IsUrsI •ı-T-ı.i'--- San ¦ ı.- H VenitciHiıa rLvateu allıoaa olsrai ar ka —tıaanıı an ıı nin ıh- 11 nnlknri' aauıır ıtnlerrk kılı teliaal t-ıadl eaaectkiiı M PuMBraaiyadiııa esmarkai EÛ-t) tsambnl lartkllr Hakar-ııı knektt fi maa tıkarrbr atarbliı Ankara millet mcntcpIcrİ •¦ı.ı. B ¦ 1- ¦ i., - ı — !l\»...ılj 1b P--I - I ı. .ı,'".ı ..İrili'ir i] ¦ ¦ . l»*r ı..h»l c «astır Avaıt ur yanın miUi bayramı 1 Aakara 1. (teıeloalaj -11 IctnDiaanl , •¦..-im ... 'm-, rafllı i..- ı .i..-. . mavi. 'dil oldUk. ondan «lal cilt bir tuaıl la-¦¦! » ıpıl .. UnTem f raimı Ban ekıtt P.rM ' I a n ı ıı Tardıyâ. Malta (aıeleıl ¦abatnkruıura bi'lae fa br ysaılts batammnftu ı-ıi balan-.in" it bakaaetı taarr ererek «tyetıra 0 carklanaaan berbirtare ı... .. . , ;thâa t-r auMiaeV gm» atlautt buim earaak mrenlr aHrc edlar. Bh klkumrl reialaln İlk varil*» Ullall v*riB*k1'- ton ¦avallık ohrnk ıtla lOarc etmek l«ı rai udi Hini teşkilâtı esasiye-,] I anara S (*.*,> — tarflar ka-n.ur... iı ıı ı: ıı.:.- .ıı (t^kilau e-.,,.-- mea'eleıî hakkınd na balusoluştur, lan Rlüln,-KUil ettiği karar karelini zeri al-¦uf lakaı, AlıUUneıia miita kere cunaaıtıoa aryan vc ujrih fiifı ı 11 -ı t. r.ı., borun -ı a> kalka varih «ııreııc anlaiılacıl diploma ii nin iadesi le!::nde rey pnhrkroaudu'"ie I verniişlir. Tahdidi isslihat M. Makdonald devletlerin korrferaalan ovval aralarında mOkaleme -ler de bakınmaları lüzu munu beyan ediyor Londra 5 |A~A) — M Mak-donak). arat etttt< bk nutukta Amcrikaya ne naar ne de n»u-taaavver kir ıldaf İle jplaaccu-çıni. karşıbklı nıijjinj —al BBûıl^nİt doet -ı: "f aatNİ arma. benini aaaallyla tık» atık, ataktadtle bu tevabate (lanaaa ııldnğaau aö,ie ., M Makarnan bn hr iaraalaaa davcaea deaâ» -tır ki. M. Dâanta de yapbğ'IBi m^ikaLardan ao ora dahi batı-rî inşaat pr.ıf «anlı bakkanda ikmal cdtmrm:; Oldu^uaı ban tamaaıUm _ ire vc vasıUbu ¦ beraber tetL" ı İTİ İÜ ıfclanıyDr Malûm olduğu ötere bu prn-gram. InjnTrrrre ve Arnerikennı bahri kuvvetleri ar a emri a o ra . aaval leais «traelüe beraber kacmi İsuabileadtn istifade 1ar-Binda aı f.ık f.ırk fkaeli lmrsini tecvîr raastaa müstenittir. Gerek M. Huover. verek bcıı nihai Zekâi B. Dayinler Vekâletine namzet gösteriUi Turk dainktr vekaleti âajin yapılacak intihapta Mûıkirat babı-umum mâdürû /.-i:..ı fteym i lmebi hûkıimetr.*! '«akarrür «lmi«tir. Bu humılta Maliye Vekâletınee .yanlan Miketv Heyeti Vekitenin evvelki silnkB iciiriamd - taıdik ve tasvip rdflrrek. intrbabm icrası lüzumu Mahye Vekilelme bil; "ıı,ilı: l.r. .1 ili¦ ıı.nl,.!ı.ıı. bîr İti eüne kadar îatihaphaaırliKim .: Keklerdir. 2ekâi Bey, bu haha içinde An- 1 kararya «idecak ve Maliye Valsa-leti İl» .uvakateli işleri ! : - i -kında lamaılan sonra u>ı.-.!-. ie-tımaında hasır bulunmak ürere harekat edecakair. Zekâi llı-y.ı. ynrİıır, ılı ¦ ı- -\ iTimiıırı. nmımııi'^ın" Defterdar' lık muhakemal müdürü vc hukuk müşaviri Aaıaa Beyin tayini tahakkuk etmiştir k y. ıi l m i Bay lt-!.-¦!¦; «nutaakip Aum Bey yetti varUesine baslıyacaklır. Kuşlar bîr zafer sütununu yıkıyorlar - Vaııana yahu. mu Terkoılan cektiklat insisi... — Vaaıp la ne olacak? İnlediğin kadar yas. Terkos fen» o Trrkns! Tanıdıfım bar rai yana yakak» T>-rkaa bıanpanyaaıaın »ikanaa-Vn tuVavrt adıyor. F.vınde lerkot aayu varmı», -ıımpanva, prtin ıılarak paraaını ¦IdıDı muayyan miktarda auvun J nndi«ı va anarle-madıyaa aakaya su laastap halde uuıı. tarta au barca dun» «aya âaar bar sle e abyarraus'.. . M., «kadı i ark» aaaaalmı her-•ara artık eaber bİkr.. F.Ker Terkoıtan »ifcayelı olanla--ın dartlaelnı yaaaak kar «un kn . aman bir |aaale etkardı

lııanbul.ı C-rt-U.t ¦ viran v» ufku! halbana Vaaidi aaraaVsa bu km mmarm - Taann eta 'ıtınal. ıı dr bar irabık ¦Nbibiiiu • .anki • Suppairae mr 1 --ı-U d. ¦ I ıı ılınırlulınkı-nn—ırıı yapmak ¦Cin lınıımı... raubbiktl olmuıluı. Fakat, latanbul I M a. mmmrn-lalaaaa akaka al un ajutra kâr «ay i / imin anuraana. ¦¦¦bbia| im ara artaaan kar aani IMbaa baafaa,âf mamana. ı... dW —*apılmaa *ı olmaaıriır. ı ıı» n.ml balkı. ıu aaı maden para ahmak oavektle 70bVMU aüaaaa bir tfctBaataşj. fit*, baaac , raanbn İnanıp sn| aaıa aai—aaaaı bendim kartar.cak alan .-İm rsaanan. ba, ı 11 sW Uyaat hal a har aaaalc aklı—narlı r; dâst , -.ıın.l.ı, «alur anka «atlar akaa telâle fibİ al.,dar bir anarda' • ıktı. Aranıldı. Artık sak* bitim xu - "baak-r>»»inB' -kalı- İJalralat lan Mik ia..eler . ı .ıi. ı-.ıı.-.;.. Duarı.ı bakır aı. ham' ıda 'Iaıı aya .arkı mı t»--mtala aurlık Mr ay .rant ı ıe jıakaaarr ı berrU mıınıhhıaaa bobj araa'i- . |-,„...:, nıalrııkr karaıtana mı ı ılitiı n-ıMtıdrkl bn rmıaıai *lı.ı rbm sur ^cnelrrtaıî.ı ıtrvlrttnln «man Tratrl naııka bi—m nkı «moı aaan ııa ııılı mı bir jm aacaan öeku.ıı iı ij . .l ...ıı ,„.,, i, ¦ ,lı\İ,r huki.inr.li. lıtnalik kanana¦I. ı. -ı'-ı ılıı iciuıı'' '. ıı.ıl.'. rann trK Mr btna kroynrtk ı-flr-ıi vı «^lıfl'.ı.'ia ml1 Nfcl —-ı ...-ir,- .¦¦'.,, .. ,.„ aas uan ıiınıatirh. h>a- >m liri diı-'pır elRU) olan .Hlmj- -.ı .... - Sil- ^ * ¦ ""^™ rey de kan «tarifen purkla aVvIer İcra- tnck İC'" devletlerin konferans •» yara aaserek aarcaiacnıibiır ma toplanmadan ıvvel iplidai muir>^£*^J£\: ^lemek-rde bu.unma.an UW »Ty alırnıeiftır dır. tele el talrUidmıa; t 9uncu hariciye koğuşu — Peycml Sala — —Narım Hikmete ithal — -ılMiıuılır At ı nııiıl . ı . .ı .- lıif kanınmuy ırrkjt. DibUn.il aonl..ıuı. caıanmurlrn ,¦-t»li|< kır kapı IUı¦İMİ Mı¦UDbalaıu lOnmm Mr ıyak aea. Ilo-O-ı. ı.i.1 aran *a ¦ . ı , j, kayba-lan kir beyaı >i—ak. ... aC. Iha-Hİ v. ..ırr kal.u|1.ı„jlU, ,n„. Birinci safha — 1 Çocukla"- hastanesi ¦•fcuaıoual oalar kular Ml.u y aaı ur «âlry- d-tra ssaajass utanın «.a ddl#IL »ılalarıla atuıarak yar kalmı-dıüı için *«aJ setrnl'r ayaklı dardular naıkrı, BaHa t a r lıı.L. ilııı'l kpB auvaı "|.l- ı - r,,. mHdlIrr ı-. ...i.- ıi-iıi.- i. " -ı ka»ıUnn m -'.i. barka ramLumeaıı ,. . „ ,o. <"¦ ¦ ..i.... .......... ytünttk ır (iBı.k daıarkara tıııaıak aanayar. l-ı-ı wnı"ır k.1 lıııı 9om- tMM bm bay âk haprya Bafllı eıkl uih.luı- a*n> UntİTKC bakli.ınl'r .¦.ik.|. urkttıl lınumıtr ı ı.l.-ıimı. ,.n "ıIUııılc l.iBİBnmn dıkk.Um bıykauna Mr Iii-ı .ı hraı dr onlar ilk »ılr-. İlanla vıuuklır. yaluaiB.il> alkUrin- lUOklı-rtnl bile eaklArıı taıııvnrmu) KİM-nen Btrer koy ... la hın.laraaı. : analtımS. kanaan Lul.ı Mr

aat» ...ıl.- n ,..-ı,„,,,. ı ,. ... b,, j„. ırakalık aaraa-: ¦¦¦Hnn -rr k rtnlnl im.lı m-. : ı ..... ı.'.. . ı..'i..,ı.j„ ım. ..'...¦ . .ıır â. -.i,,,. abBa. nevi aileye ııuann «MukUrmı büıe«•r: Unu blıaa ııır. ,.i-..,l Hıya dr.lı-r rmlrıdirba ki İnsanlar .raunda Kİ"- Hibıvtmr taırUı,! anlaı k.d.r ı ıi.ıı.]. bl( dUr yaktar. BU'n >ukmr. kal veya lıara.." Kûvılkl.. k,„„n,ı>,. Kmka », ı.rın ırsıınd Yalnız çocuğun azabı niıcıamı aaı ¦ıMıamv immııvıık ıdaBBum --nlann aralıadıyıliBi va nnrok iı.ıi.,- ..... i,... 7 Tc..-inl«ni W Alman halk efsaneleri Acayip çalgıcılar ular. Abıanı ta u/akta ııık — Crimm f.ı. f.ı >ı\-ıı — Bîr adamın bir aaa|( vardı. Bü edeeek kadar çoğalmışlardı. Hep hntv yola koyul mil eten i t. in. ı. tı(xllık yapma-\ gûncı bıllıklatı «ı mıılı. Fakal aılık ıhı> r kulübe , dağıındın. adanı cam kctip deri"- j Ge»t ı niaiı dı ai tataaak iMrdı Zavalk hayvan im racı>ktaın İaıkına vararak «anını ya dv.ru lUlledıI' kurtarmak î<m oradan kaçtı. Ken- yanına »•I . . h-di kendine: ıllaaıfcij» cok istida- boy an ¦¦¦•k pr dım var. Breme ırhrinr gidip ka- ve ark ad ula rina d rai çalarım. Uranın -halın) ~ iterde Uıeri ; meıimi takdir ....... ekmek nara- maıa var. Maıanııı mı çıkartırım.¦ Dıve dutundu ve >inden lnı»ını> Breme şehrine doiru yola diiıul- <lört haydut ruduklen loora bir Birim çalgıcıları ıv köpeğine raıt geldi. Kopeıın atıkmııtı Mavdutl :<¦> v ha.. «ırmak irin hır İm «an teiâanlaat ıhtan tanca ahbap- dulcı. Ilıurı urun ¦ ¦ t: ilerlett aet* der- «nara «tak parlak I dini doktu: .Ben d'dı. hır anıBirbirlerinin m aın jaaıada ..,,,..,„„ çıanıtlbm pencere.r dnıldılSenclarev. vuı dıııu ku«ları ağsım- ten tonra. hrpıı dr la taşıdım ve o evde ırmır bıldır- t' kadar bağırmağı ınlan afiyetle yrrkrn, ben onla- tak anırıyor, köpek fin kokuıiyle kamımı duyurdum, miyavlıyor, horoı Şimdi ıhtı. m lad ..... I(ın tahibim Haydutlar bu mı ¦>cnı boğmak ııtrdi. Brn de canımı jduyunca kulübeleri kurtaratak ilin Mrlarnrlı kaçmak- - ¦ t1 ianarah papı !n buldum. Bunun ürerine «*ck yemeden m.Iu(U d >na hradmle berabn ııkanim arkalarına bakma Breme »chr.ndı (algı (alarak pa- kaçtılar Bunun uı 'a kaaa nacak tart m aaylrdî. Ko- «ıeı kulubrya giren pek bu fikri pak bağandı Ben de kına ço lar, kıllı fûrrl davul çalman m bıla-im de- buıtar gibi yediler, di- (unluklan tonra ıı Birlikte uıun raman yürüdük- Etek gübrelerin u len tonra yolun kenarına uaaamıt köpek kapının aygın bir bcdı ıtirerek koBUarrta- "edi ocağın krnar ğa başladılar; üttûnr kıvrıldı, hoı — Kadi hanım netin var. hatla direklerden biriıin vııaınT bâr uykuta daldılaı — Ah efendim drrdımı aataaa- Bir kaç aaat ¦- • tın. E vaade kiıatet ettiğim hanım kendilerine rtık yaalandıgıntı .« İare tatmak- rindan kirini kulu tanıa manialın kenarındı oyuk- feb olan ani tnntafı tercih ettiğimi görun-r Haydut, kulubry kıldı, hanı öldürmek iıledi. Brn man her afamı kurtarayım diye kendi- i etrafı iyiea göre bili mi tokağa darallım. Halrcandan . yakar ken kedinin p nerede i ip I.-1 I... ,,„ atef zannetti ve ki Etekle kbpek onu ellerinden götlerine gbturdu; geldiği kadar haftana eMilar va d i birdenbire tKra kandılerıle beraber . algtei ıhlıı dun taralını lir m.l ga ran «niler. Zaten kedi hanı- udn patladı. K • .. aıın ine* tesi çok botlarına git- P"*" uy n kopr, BtiatL Üç laaatkir gw|« oynaya b*—': bapek le om yurrârlrao bir bıırnaıın u ininde ak adaaaçaguın fl açı bağu-a> bir horoıa toaadûi 1°*™* •"»«*¦'*; ettiler. Eark: ,Horo« elendi duruyorıun*. Di- i y'*\ furttltuV ye bağırdı Horoada: .Aman der- \T*n h'"0, d" "v" dimi «rmayto. dedi. Benart.h bu- MPSA ö**. nadim. N« laman uk.h oUcağın, - "V " ? bir turtü kenu.m.yorum Çiftlik •"«•/•'•' ... . ,* 'bastığım, bir da tabibi ışa yaraaudıgımı ...... îıadan ha akı.m hanı kııartjp fi-»eeefc. Knnraa. hrmm hayatımı ¦anamU

Köpek onu teaalli -tli: aBâyle »ûıel »rain varken ne duıûnttyor-tun? Gel bitimi* beraber ta »•vi-rıın drdt San'atkârlar bir urbrılra trakil MymmM ı Borsa Yanlpostana cinayeti Çingene Şabanı öldüren Osmanın muhakemesi Yalan yere »ehadel eden lalı* «ahit tevkif edildi d ... I.İmiı.l |_a*tor |K.»anıtı l.h.ıuı ıırc Btııyası Vasatileri : DARUTTAL İM i MUSİKİNİN : a l !< ı pazar ak-.mu ORTA OYUNU * - H.r ,1, ak-am, KARAGÖZ l IDIIIII İlacı Oiman efendi idürt^ıİııde ¦¦)¦¦¦¦!¦ C" Muattara ve emsal*^ "Ben Hur. şah eseriyle temayül edon ^* "Mrlro Coldvr yn Mayer, filîm müessesesi "Talkies,, usulü *j* T tatbik edilerek vöıudı yetirdivi !* ın Dutnası 3-11-424 . v.-.ı; ¦ ı :-l biri ' l' KHoTflaıi BROADVAY MELODİ -J» namındaki hankai san'al, levk vr ihtidam timsali ve iptida•î* undan nİlıayttinc kadar sorlb, daoslı vc sarkılı bir l.l.n.ıJ.r •-* J "TECHNİCOLOK.. nam en son sistem mucibince kısmon J 7 de renklidir. Her tarafla h.ı-dal rekorunu kırmakta olan (f *•* "BRODVAY MEt-OI)l„ filmi pek yakında A İ ELHAMRA SİNEMASINDA İ AKSAY ŞARKTA... VAHŞET ¦¦: nam çayını havrel vc nıtıaz/aın filim l ALKAZAR SİNEMASINDA | n>4>n>4F4'#' Kemali muvaffakiyetle devam ediyor +n>4>++«> *<•** ALKMDAK SİNEMASINDA ,•. İki saat mütemadi kahkahalar .*. İki can crğerkomiblcnn bu seneye mahsus yeni İtimi ,-. | 1)1 /TAHAİN ve BASTIBACAK * | YAMYAMLAR AKASINDA | v 8 büyük kıtım, aynca: V K ı m 11; I ılır 7 kısıaılık mükemmel dram *;* Duhuliye 25 kurualur. yeceğir.i lüylcdi. Bunun üıerirıe haydutlar kul belerİna dönmekten vaz gotlİle ahbap çalgıcılarda oratınt pek b erinden Breme şehrine g. meraiye karar vererek ömürlerin kınını kadar kulübede rahat r bat ya adılar. Nadir Nadl \-,uri | Aııımı jj~Kıı >u Lig; maçları Cuma günü yapılacak mühim futbol ve atlâtizm maçları nimi kamnaan 1 "»,.,..1.,, s ıı ıeı . ,„ . ¦akuıa Mjulııımnı.ıla ı.ınulıı 1IJ0 da li'MUlı» - Veli KIS U Galaıaıaı» - nr>kaı Matem muhaıt'a İniVDlayettte Yalova istanbula raptedildi Seyrisefain Metkei ucenUıe Caldtu K'&prU mr-jı. Bevnalu 3362. TRABZON İKİNCİ POSTASI IIZ>IIR) vapuru 7 ıc*rtm«ani pçi-,cuıbe tiür.U akmamı Olnta (üamiiidar. hareketle /ıınınıldak inop, Sanrım. Cnyc, Fatsa, Ordu. (îimcii. Tr«b«>n, Ri/.e ye ,ıJ.,. I. vc O'. Trahaoıı, l*clal an«. Clicson, Ordx Fatsa Sanıj. Sinop, İnebolu)» u£nAT msT-\sı / mi.! ' 111 ¦ ıı ı. f. ı ı c ı.f ¦ ıı ln| lilirjliz lllİSC\'İll Rüslcltl <um- vapuı Jatt Ereğli rı ¦ı

r, Hüseyniye Pit*)«.Vaçu.nı . ,r r^A 9 teşrinisani 'L' Cıımaricsİ vtıpı:m « JO da Oafg-ırtlc cum.ır-ItidcceV ve lirıı 'liireketle sektir. iri lir nıkrı Antalya Postaa A.NAI'.\B.TA;vapon.ı (Utc;nr.iue ıılıl.ı nllıniT ¦ . ı ! m ıı ak»am | MELEK SİNEMASINDA l S JORJ BANKROFT v« f' g OLCA BAKLANOVA nuı 8 Ş temsili ifüıinelen 4 I PARA kURDU j [8 fîlmi pek parlak muvaffakı- S 8 >CtlCr bulanmıştır. »üu oaac 30 OOOOOOOODOODOOOODOC j LEOl hamh;k»\ : •Münıessİlesi: KORİN GRİFFFT; S txm> SEUttN ır- .mi. \ilı.v 9 ¦ Vırkoni î '.....B HAK A FİLM a.—.. ELHAMRA SİNEMASI Hıncahınç dolu salonunda DUn akçam [kinci sesti ve söılü ÜÇ NİKÂH filmi takdir vc alkıjlar aralında %ln t eril m ı>t İr. İlaveten : SÖZLÜ VARYETE ( Us desdorf frls t ve rakel vı ı \ ı k en son mimar Alarmda Tepe hı-ı liyutŞEHREMANETİ roıuoda bu uk-Ullu^'L'mn-fMml ^TiSLVİ^ t — n,,ı- • , ,.„, b.«ı an HıaaaUıiK ¦umu l»SII( olu ¦ ı -i--", hr t \UStt ı. Kadıköy m kaıntarntr u> n km muıarı İta a»UtWII> ta mlı ıluı Bo \*mwM\wmm9W Teminatlı ucuz eşya jj ¦Mal saaaui sEı. vc dlsle trıulrıruıf kir kalmıjar naıı uııı.-. IC ıı İlet vprOt satılır S A. SOFİANOS «m. ««azamm i ¦İ bûvUk «e murtiahap mobilya ,t..Iİ-hii. jrörmdisisûr l* fal liı. r*,.; |..ı |,l,l,.!. ¦ L)>U4-|ı>B 4* —vumU küt • rlu.-*.k İmlctumk atta J)t«ı I*" ¦ ¦ lU-riiarlı ı , ı, l> ıı Itül it aj_____Teajiaıl nal aür_.c kcıaak ıtma _ıic_ ı'P}}" <— itt YÎK " İST î F * D E — Ccmıycim ; ^ırMİnM açılmakla olan; -Marangozlar mobilyo «alı» yerlinin iv İkinci narinde kllı mi > aratacaktır. ı ı ı in Cılata pnıiahancıi Yjnıoga Güz İn Han. ¦ ¦«¦Bal»«»«ai«««ı£'flH O.ai ¦¦ D B • H 1 ¦ aJ ¦ râ£.*îrii OPEftftTöR CEMİL PAŞA • lllllt I..I.M: r-l."' Iı.-I .v.ı- .... l.lvi.ı.ı Ht.ll.'. ^*H»«« y8 HAflH"*fttfSuSz 'ki' Vl'S' T Îİ'Vrİ'CT H A \ KSİ'm I BROD MAHTUMLARI İ ;'i IravatÛt Sakan Hamam No. 5'.' E H " Mevsimlik son moda kumaşlar Keldi. patdtuJiik. ımnkı.'Jıli >>* hali- î-lıij komitan rekabet kabul cıotc «taö W istanbul nafıa fen mektebi mubayaat komisyonundan: Itelsoğuklugıı, frenci çılanların naun dikkatine Or. Horhoronİ talar -.İm. İran :".¦ ı'ı ı vucadun havı ¦ ııhhatc nıüdir MAMA

Dr. H. SİNASİ «n Mhhi KHİaaıdı ıiokior A.küİi'ei Akşehir belediyesinden: «ehil ıkıviıi \if Tıp fakültesi reisliğinden: ı/r ¦;.|oxro. VI POKER * Marmara üssübahrî kumandanlığından: Faal Ziya Beyin ŞlrkılImUlc •a i-ıi- ¦ m .ıı. biç. bir alakası ıı raafırerern ıhrortalı vc tn eyler ve bu mOnavebeıle sirk eti -snb heıabıea prim tahluHıarD. ancak ve yalan, res mi ve salkhi-vcı ii¦¦ batı leh-ıı.ı..-i .-ımn ııı-.'ımı.iera cdl ........ ansan ılihbaıe an ederi*. ^ ik(orya Harik s.-.ıı.. Aaaniaı >l¦ ¦ ¦ ıI TuVhiae Mllmrivcıi V iklorya dö Berlin Umum Jupınn Anonim Şirketi TUrkiye ,>lı '1 arımı yonm «argir bina II ntıl.-l (inıcrtn unu acık anlıktır. lS-t.SS» dan itibaren aa sen v» berrin hiısttlnden ayda lira hıra ila hlwdor cemal Bey - la-lu-Mflakaanr kira veril -Zcrratı kalmda OPtftt e>cckh j -j ne vc taşlık vr cûnenıo aralık ! Un dolap ujtu acık arahta bir it ıtttcûıluk ve bir iMirfivrn. uıenudr bet İst Maarif Err MülereİmU^e lı ret Adil Reyin M Üne gelmesi. Itlacbu! ıtir-eı be» kan» öçten on bejr bsdaı -.ı» '.ılınacağından «*). at ve bıtveUla Uu* namda dördüncü «rı tenutta Turkt .-..ı.. asaVanl l ır> Ecııebt nn"'lı - -. ı .n,... Hayat', r- l-ılıt- ırrılr r—->l — braal m datra w rvocl>. -ı'[....» iA.TI'ff'i SENE — N 1977 CUMAARÎESİ 9 TEŞRİNİSANİ 1929 YUNUS NADİ İdarehanesi: Düyunun mu rıılyc karşısında dajrei mahsusa Telgraf: İstanbul Cumhuriyet-Pusu kutusu: N' 246 Telefon:/teS^Sİ Cumhu ri yel ABONE SlİKAlTf MbR S \". Mtl.AKI ÇIKAK. SİYASİ TÜRK OAZIJTÜSl ]»0ODTI Türklelçln Seneliği 14410 Kr. fi aylığı 750 Kr 3 aylığı 400 Kr. Nüshası her yerde i 5 KURUŞTUR lan; İçin •-¦701) Kr" 1450 Kr. »00 KİT İsmet Pş. Bugün Meclisten İtimat Talep Edecek Köy mektubu r . i.-.. ı. . 929 tak t* rafiti ıdırmı; 4rb)ı E ¦ ıı dcrarkl '.ili Rai haki »Olta ol» ba la oe kadar basil, •¦' kadar scaı *c ayal ..........1, d< rmln ..i ı. .ı. 11

bu İkin. i bir taydadır. tttoype-laaı) nın ul fayda" kâıltyc oto-Baktır. «Koy poılası) nın inde hrdel kriydıir rr kayladsr. Vetlcl l«ıkl-i'ım:.-" kay rr koyla dire bir anaur &ıı-iı.ut oMatanu ve blutt bayatı-. ... ıi. ı-ı ı.... ekseriyi teşkil etmekte kulumlotanu ¦truır.r .. e*atermr|r Kont Honl Vupli ( - ) Maliye vekilinin 2İya(otlndo İtalyan maliyecisi Ankarada Devlet bankası tesisi hakkında tetkikat yapıyor Kont Volpi bugün ziraat bankasını ziyaret ederek, yarın İstanbul'a avdet edecektir ka> Taıb lı*yldı*nua bUlbl l.fmdl oldu . ¦ m ı mr,,a buyurmuşlardı. Bu aalıru Unıaro devirt Icıkü* liranda dahi nıimı btr rlDalyrt mi n- ,-ı.. ı.-rın i. İhtiyaç vardır. Ka lira •h>ıamir«< nenn-ja aırcburoı «rlıb kı..'--.-. aeaUtarı olraahılıı köylerin yolun alanlıdır boylerin aarklepifil alaaıUdif Kamla IÇıkıla-lanı hahmebal racudı . - i.-ti. -¦-¦ıl. .I.., TC kıiy kaa lril her ıll .1 ı ıe aıiı mya ıı elduCu ı.ı.lir luu .-.»ı-ı ı - ¦ tarda kiram ktylertaıiıdc dabl tees -i.- in ıı. uııi halta raturl İcar -ı- - Hulasa koyun ayağa ..ıı ıı - i re yulKlmıal atıtel Ma-I.-.....I- .ıl. .ı II Abı alımlı lira. 1.1. Mallyn «akili Saraçoğlu «tıkrll B. ve Koni Volpi conaplan SaM Hat yo JMı>* AWı KantI hiben ^ . M. M. Reİti K*un» Pa. Volpi Cenapları. Ankarada it- Uz. nr liyarct ermiş te Maliye Ve~ matlanıta dtıam etmektedir, kili tararından şerelina ı ..ı/m Kant Volpi, perşembe ani Caıî yafette haıır bafu'imutfur. Ht. tarafından kabul buyuıu/muı. . Hiıhâmı Türkiye güzeline ne mutlu! | Kraliçemiz bu sene Avrupa ve AmeritcVdaki i beynelmilel müsabakalar' da iştirak edec ek! Degru c Tasfiye talep -nameleri .Mübadiller evvelce Muhtelit Mübadele Komisyonuna bir ı.ı ¦ fiyi talepnamesi veriyorlar ve oradan aldıkları ¦¦,. • ...ı.ı .. «II-ger bir nüshayı da Iskan idaresine tevdi ederek haklan ardı, (asliye talepnamesi demek Yunnoiıiaada terkedilmiş l.-lkıı olduğu ivin iskdn da bunları muameleye e*o* Itöheı ediyordu Bir ram on da bu lalcpaamc-Urin Yuaanuıana gönderilerek oradaki bonen loşlarını uca lalc-b e esas olan emlaki mcınıkc-ain lohklkl cilıcUo* gidildi. Haihokı bu lahklbaı içleri yUrOmedl. Şimdi dc 1*1 d İyonu Jkl tasfiye (alepaamelrri kabul edil ntyccekmh. Bu lalepnameleri ko bul etmemek mübadilin buradaki vaziyeti hukuki ycsiel tanımama* lık vc oaa ait olup la Yuuams-landa kalan emlaki bilaıvar Yunanlılara b ahsetmek demek değilimdir? Islıim bu *on emirden çıkardığımı?, m ima bodur. Mohıellt knmi.yon Iz milli laallyrı timi m:; olduğu gibi ı liycl iai'lys de henflı yapıtma--ııı- :ı Bu sebeple aamtlc-rin komisyona lıaaıaa mani olmak doğru delildir. Itltafnamc-de fasliya lalepaan alerl İçin bir uıüddct tayin edilmediğinden mübadiller lasfivet baı'lyeye kadar hakkı dinûytu Ufliln İçin mcibadcle komlsyuouaa talepname vermek faakkıaı halı Oleıalıdıılar. Blı Moleree a n ı. .ıkınıl edecek olan Bı- "iri leeMrt »miniye Veb». kıl tclklk ederek Mr karar xrınc'M'r. diyorul, Doğru değil mi? Almanya harbe mi hazırlanıyor? Fransız meclisinde Almanya aleyhinde ateş püskürüyorlar Yeni hükümetin beyannamesi münakaşa edilirken Almanyamn harp hazır -lığından bahsedildi Yeni Fransız hükümetinin beyannamesi r.M.'7 (I.I- ll.ıl a-.ıı. hr».n|i-r„..ifi kya»kr<r> ve harkl barıların tesvtyııl me.'rirlrrinılan hah'rlııırk-ICdlr. I ¦. n i.nulıa. riicü. m-ıvou bahn drrlldır. uakomcl. yi'IHmenlsnon ımllyarlınna halel ve rebileıek bl< bir ıkll bulunnııyaeak

ve (Tanıtı Ulıklilİne ıııiıııall hl| Itlr tekili ra|ımı>»akUr. Crrk Yoan, planı m--'.uı bahut lal bıkma baılı olan Ben bavaiiıinin ı.-i rayı 8ar havnuuıın ikU-adl» Idaredmeıelcıl mevıua ı l ırceo prenupler harif) sı-' yıulln Uhoiıı ııırııbıı almakla M™ı ' rdeıeklir Beyannımede denHrjar kl -r Dllrab edecekle ıaUıl>f> salb Icl ok. ¦' -'. ıhkunme t alna n ımlıi.H runııa barsı mumlar 01ı Mil brıJrıaektr anam etle beraber ba naıbamnda neııedlya-roı. Bu M. '.ıı-.- \.:....... .. v... ¦ ı, ¦ k....,,,u.i.,., M. Rlıa gglBIltiH mektubudur. Ul ı.... Ffrndl anlamlan koyterd* hmalık reya tt-mr.ktodlr. İler halde h«yU ve kaylOytl İyi ı.i'ı ıı bir vslandulrr. Ali k,m g. r-nnii.il. mı ıiui.uı. . .. . -. i,, , ı-,. ..¦ , ıı-ı eefeapl'rlnaVıı bin kendihiııin kal paılınnda birim namlu dikkat elrarmif ula ut um sı bir noktayı bire balı* lalmı; aln.aııdn. BU kııy ınmlası Icin malo-nkl-l kulİauılmauDrian hahsrt-Dlı idik. Ali Rıaa bu noktada bayını batlflalıror llofıudnr ı (dan yerlerde ba B|i -ılı ....... .(uı., dr bns Buksal koy puılasınm Ibaııiıir. Onun »eaaHI hrr laıalındaki İcap - <>puaum labildlr ¦ -. ılır, ., |.h,„„ u bBlbo (oBılaııın ık ......ı diğer ooklaı dlkkaııu-. k i- r ıı. ı.- mrdc| Ubnul r.tlitt vali («I.ı üı yi" Ab Rwa blrmli .ineli ¦vılıcak kuııUıda mub ırllmeılııl toıılye ediyor, nklr driiL Blaıc bu kaıskaııuou raedrnl ılrâll. ili lalla, ulaanululıı: Hl, samu kı> t kiıy ihtlsodiyıtı <koape aniolik K sslır). kd, ormanı, bul»ıı ıı.¦¦ui eklinde toy boyalı. V •unlan yabuı m «hu t lira d'IU. ya a, »sat kdyfn b*»>ll umum ir>lın<-lidlr. g[eı kayldlrrl Ul< olmıı bılııı-ı Hu gün te(rini gıına gdre ii giin sonra 930 Ttırkİ-ye GUıellik Kraliçe ılnl ıecmek illere yem akamııa baelıya-cağıı dıeaekttr. Gittik<* «ulan bu oaSİ d İH laıfında guırllara m usa baka no etraflı malûmat vermek İtli yom». 1 — Tâıbiye GUıellik Kıelİc-*i, intihabını müteakip v.kınla .ı.„l... birinin refakatinde Avru lij, intihabına ıılırak etmek uıerr Parıse gsdecaktsr. Bu ıe;ahat masrafı temin olunmuştur. 2 Pariste masrafsır olarak dort t mı kalacak vc müsabakadan bir gdn evvel Paris Oprraeın dohi baloda Tlifkiyc gürelligini teen< •il cdkrcak ve o lurrlle Paris hal-kına takdim cdunacaktır. ( sn-,* 5ı uta aa kenel hayaHannea blı bssaabh la-uln edrerk idam akıllı ukulamsmsh ı*al hailini lalıal .Im.l Un Ikanl olan Hnr-l lııkllkbıa ma aaas oalaaıı İlk faf indra kan harbesi saaınuı aafiarasabi.il . barrl «hta yeni anıl allık t>* avıtrtr* yapalmak- Wap fayret ss MmraaUcı ürerinde ııı kadar »rai rbdı aıdu. TC bo vuldı <lıııdl|> kadar sırlrltlkim» mna.n ' »ayılan.ııauk kadar lam ka reline dahilinde bir balo verilecek olan Harle'ln msıhır operası linin 9 u oldu 1 Himayeietfalln tedansanı Kimsesiz çocuklar men-faaline verilen çay ziyafeti çok sLmîmT oldu Hiınayeict -falın tıtanbul şubesi dün Tur fanfcl salonların J.ı kimsesiı çocuklar menfaatine edansan Termiktir. Bu hayırlı teşebbüse- şehrimlıin ı ıi" ı. bütlln kibar tabakası istirnk .. lıyan danflı çay çok aamimi ve nes'eli bir bava içinde akfama kadar devan» ederek neı.lh eğle

lerle nihayete ermiştir. Icdanson da hnkümet ve matbuat erkanı, tanınmış aileler İcabet etmi* bulunuyorlardı. Lig maçları başladı Fenerbahçe Vefayı, Galatasaray da Beykoz'u mağlûp ettiler Müsabakalar hararetli ve zevkli oldu ru« a. klyU.ı- hrııuı pasta bile acmislr. K- . ı. . ¦ tu ,. ;¦¦ . ı. - - ... .ı kendi .ıııiı. aıelekrl. kilı.p- 1 ¦k. Cu olatalj. tu utarak!.. Ko- I ll.-y eldi hey!.. Yunus Nadl İsmet Pş. Hz. Bugün Meclisten iti -mat reyi talep edecek Ankara 6 | Telefonla ] — Fırka grubu yann sabah saat 10 da içtima ederek İdare heyetini intihap edecektir Başvekil İsmet Posa Hr. öğlede» sonra Mecliste, gOn-lerdenhcri inb'ınr edilen mühim nutkunu i at edecektir. Başvekil Hı. nutuklarım irat ettikten sonra Mediatcn itimat reyi talep edecektir. Meclisin mUltcfibao lanet Pasa kabinesine İtimat reyi vereceği muhakkak addedilmekte dir. Yeni Bağdat elçimiz Yeni Bağdat elçimiz Tabir Lutti B. bu hafta içinde Anka ray a gidecek ve laıım gelen tali malı aldıktan sonra Bağda-da hareket edecektir. ıllaabakalard maçının t ha yatımımı en faal di bir İntiba: ı-anerbahca - vela. ralli bir anında... ı.i Ulumlar . ofl-rten - ¦m. da btrlnr* talirimi ıı ıı bii.it ır ı.. ı ¦ ıl. w< n ı bu'ictll ubımlaıınm karsıtısmaıı Vela • Fenerbahçe2 İneİ takımları boıUmıglu. İlk mUsıbak Aylı.ılınİHfl lullıul scıklndrD Biab- İkinci lokınılırl arosmda yapılmı-lır. m balın mcrakUlor dan aabahiıuı vela lakımı sahaya ancık --klı oyanu ile m ı. hu İtibarla İki ouvrrl lllharcn Stadyomıı daldan mı .tardı Havanın nıbuıd masa bak alırın ırvhlr IhHi ırHİlr ı.lnın,. ıııUaıbakolor d heyecanla lıklp otunbiajlı ı ¦ ıh.ı1 h- . Iı I.ı.(ıh.I.ıı ı.ı- Ilır mnrlblnre orledra . ıl II r mealin hakimi. ¦ Fn<rin>( rrk uf irs Ul-ıdir. Mürettiplerin senelik kongresi ? ün toplanan müralllplerden bir grup Mürettiplerin senelik kongresi, dün dc ekseriyet basıl olmadı-ndan 15 gün sonraya bırakılmışt Abıhavat"m sonu I'"" ¦¦¦ Nara, MİS l" ¦ ¦ ¦ — Baııavı ıl ıhı ""uli' luh. mıyelfm' IteİL ruvrrıtnlı mllYarderc d' kıı ima. trıte-m'-i İgui en kw l"".kl." DBom ı ıııı < Çilli 1. i. . ¦ u..r . : anunlıı 71 Kont Oimitiriyef, Prenses Karanın bilicini yakaladı ¦Mis Evüoı bu hale getiren sensin değil mi ? „ dei — 102 — AaKtık.lı ..ı.lı.ılrı •«Un yUıadd Ikrariııııııı mı dr Minimumum hilml. mbmu.ii a*—u. MI m- ka ka Man ı.ı ıdı ıı bu !¦••<¦ hak», «dı -1 rr™« Iıı ım« raalııl utmtâ anan tc haOı.r Mnrı ı.— ukf. amıHHı Mu »¦*-,. ha* iim.Ii B*bi bir k.i — ftan*. mır T .ki-.....L ı nlıda nuBdu.a*adaıı yalı vurdu, Wad- pim - |dır; ak blı y-r» ..ıı... >ok ki B «atm yaıutflm a ¦».».m ıaı l«l aal.ı. UMU UtHan ı-ıııılıı kımıl-

'ur ıtır .ılın ._ iiiı lha.auİki yr¦ ¦ - ı ¦ Oaa ı-r-ı ı ¦ ¦ ı- ı ¦kindin lı.lı atadı i-' M-bek Irn —'.-ırnnı». CtkttadM-¦ Ml Matı* Mr kantini .-•»•¦ Ba|ak Mr .11.1-. rt.i.M. alı Bra.ıı da kabını i'i»»iı Pırnala Nurum. (Kraiyl" -alyaadu Mal d. butu *.rı-ı«til.ı. Valau ¦- ¦ Uta. IIHy>na (ı.ıoud'n kı inadı ¦abat ı«nr kıun tıatlı a «at—U-rl ] !¦ ¦ tk» ttka «a anda taftlU ı ...M d. aMıya-K. r»r—raU wll aBM kaıb.adıjı- ¦ I. kkl MU »ıı..... bir kat dakik. tyu.' P..>ıuMll (Dilmıı. dikili kul dun. Man ti» ka|iakları Mrarn birr •ati. r...,- BlaaHlIy rl adadan ıı-kiBını l-lır Hir daka ııılulı —aııaaU r-am bn Iiiiibm m ynaan- I ikanı—» t* — m. a—atdıyınıı ıı aaaT. aa-Sf-BUı¦ m.l.ıi daran m a.u * ı ir.iı-daktkrrl dr kuuaaty»' anı' kaa-ı hu .......,, , m,. Mr aty •*•¦ iı..™. ı. ml.". Vob. aaralli Yumruk' Um. rdu Anan ırı.ı ı... aıolık - ¦akfrt.r aa daraaV ahi tadar t «anana* lak* aaı !¦ ıı kan.. M< aaaak kar» daluaaab bndHı atdaaan Baau er m...! >-,-¦¦ l'ı ¦¦ 111*11 DUallılrtl ıi-ı.ırı.ırıı. nrlrr *oy Intiılnl km«a •al.UAlaD >unıa tanGazi köprüsü Asma olarak mı yapılacak? Ticaret odası uzu.-î bir lâyiha hazırlıyor Ç — — |Bîr memur botbel Ina^ıt tevkif edilir?, T ı ıı- bır'aı n .ni......ıı CC î Ilnerc>. ... ı-ıi :.. ı Mr vak'a V )i huyrtı itinde a hık dik tr f «ine hayret İç yasıyorac 8 tUktiılarda Kulekapıu malî>i 1 z__/ Kuru sebze Buk ış «atlar yükselecek mi? Zahire Borsasında yap lığımı/, tahkikat Kuru tebrı mu pa haltla aacaiı rivayetleri .ıı.nnp bir muharriri-mu Zahire ünıııın.l.ıı ıu ma a— Elde S bin etıaal nerkut m-v-rııNu' ki |f-n aaa- buRunk» ıiııkı >ı lalladır. Mercimek «ece iki mialı rt> bOfrkilce 10 mnlı lalladır. Faıulycye falinee: ynlm»; ton halı- tatlında 2S2 çuval İmi İye faldİ Vt m» .ıL r.nrhı meml"-i.ıl' olan bir iki baltalık ıbracat 32 ıu-¦aldan ibarettir, mevrut atok ne <«*00> çuvaldır. I ılIıakıUa bu miktarlar pek iliberalleri ¦: Ali 1 kadı altlı. m amele sek-mn rahkatat ıaı bu labki--.urıneû >e 1 nıla; raınrl .ka ¦ vru.-.i' lalmı «e dıeer hauı kini latla para ile al yetinde kalırken ye ıu ıı >: ¦ ...i-, ocınaea: bii ltil eder.a inı/il-- .... parlâme.n t Okunda harici ve dnhili ¦ , ¦" 1 I. .m cıaalı »üretti- m lira kere» f lamı ıtır. .Şım'T¦ cI..rı bir kur, mühim «i'i'r.1-kakkında tnunakata cereyan et-mi» ve bunl i Iı?l'ı ııarott? kararlaştı rı İm ittir. Kararın neti-i'iı M.; 1.1-ın.ıIı kabineti lehine çı bu muval-fakryeli, liberal Itrkaıının .... ¦ -Iı- i- '. n. medyundur. Hallolunııı mea'ele Sov ler ile diplomat i münaıebatın i.ıı!. .in:- »İl bulunuyor. loRİltere hariciye nazırı Mr. Hend le İJindraya mııvak-kalcn iıanı ol una ıı Sovyetlerin P«-rı-ıii. -ı-ıı.ıııl . tnanaBebalı tabir protokol imraJaıtmif idî. Protokolün tn^ihı parlâmentoıu taralından tasdiki şart idi. Protokolda iki dıMct aratındıı '.!iı> ¦ -. ~ -. müjıasebat İade edil| diklen conr.ı mesaili muallâkanın halli i'.m takip olunarak usul ! Hil eeklnıiflır. Bun- ıı—uran ev-vnla trtiinatabat ind. odrloceb n nonradan muallnk mes'vlelerîn

ikalli için muavyen bir utul dahiİHttd. mıitnıkere cereyan edeeekMr, Avam Knmaranmın «on ietimn-ıı-d.-. Mr. Hendcrıon protokolün kabulünü teklif etmiştir. Muhalai Mr. Saldvin evvela muallak. m^ı'elelerİıı halli vo — IMkl-ıı «Bla>. ı duıurmak ırın rrkMm ¦İni lıctkau ıpm.ı-ını ay. alr |ıık dı-rlıı tetlı bir beırtkıkalıı Balaaan kıyı kaa>au. kanları bkr kava d> knmtnia* (OıMtatk pek m aSaaak taarudlya-ram!_ titautı aarı Uuaatrtyetaı arara ı.-.ı— btıtaaıa maı — . mı aktı ıı uranı aasaaaau — I . ¦' -• ı • ¦ ı ..... ı ¦ tak atana kal ram s>j-«ssBaaa. —™~ | — Han dr I. HUı atat 11 kala TBrinnM.n. yanı. k» dan kert .rranalu raaınrdın — Bn ı. - ,ı .... ¦ bir «rv hur Uı «Unun ertrmiır: SMi asaa ae ..u..-.. ...ı ¦ buna Iıı ¦ u ... . ;ıi ¦ . ' — Bı irim —-lnr.il.Ilımı tadil o da ı- ¦ .;. ı.iı — -- iı. I. ı Mıv f vlUı.ıı naaınıt :-ı.ıı -ıı-ı- dr babertn ı*yal?fVrnarı Miranın Scı arı aûliı tımm n ¦ -ıı ı.... «aklamak Meme lâtfrnn bir mana vardı O umu h-. .ı. ..... ,-. , ; rıra ı .1 ... . yabaladı: a bunu dı — n v-plı hale 5ifn tetirdin, dtfl dod. Bcylı vaplıfı itlimi ak tarMroiniıı Valıh n l.ıınıı IV mtter Yeni Fransız kabinesi IR-k* UtılK-Jtıı nakıi: l ıı. .iı."i.........¦ kf.n ktetk ait kunrraratı kayıt »*\Banhati latkilİm tearıo harar namına alınan «tCIlrrlB uı m»...-..] - -. ı........... ı. i ki brl(. d..- nUmlrriıılıı unda bir ... .l..-ı.ı.J, ı.ı.ıl..- iınk.ıı kail olur— Unıll.1 ırltm ıkı mıı.ir tt» mıiıı.ıı (ibi bii-yak Mr I ..ir .'i Hıı«ıın.ıt. .-. t.ı .ı tıodeıı bir tarata rarıüL.ıı ı-r ı ... ı-n-ı." kananbtam> İtaat tartllr hurrlyrlı nralBniN mral-yrllul .ıı.. ... li bir siyaset Kont Jolpi,, | !'¦ .. .1 ' •¦... Ilııbıl * vııtel terimi iatıkrarı itin Ot takip edeerhlıı I..IIİ. ... . Icnuuu Irmın lııı f) UUıııc M. Tarikti datn ..-ı.ı a aatru Mukum-1 bı -I. Hail Ha .11 p»n

mirin Kani* Volpinin hahûnuliıı daıvlılf tr/tlın anla:ılm/ıL-ln,/•. Konf, Devlet Bankatı mfiVI., -i ı ru'ında ferlnfaierina /.mf'imıı. Alî 1 Hlıuf mc.-ii:.' '-ı.'.J ¦ n'-ı.ımu.' ıVa. fcsot B. le ¦. ¦¦ "ıin'u ¦'• ¦ loru lefekkâlâ ila İlah ya t*ıinayetinin alâkadar ılldaçtı J muhaklutb c.)-..'.'".-!-/...1! |l Ortıiel Bankatı ¦ r uım ¦ . ..'n.'.ı 1 Rûtumat ambarlannda inlitamnzlık AMam tetikleri «i l.dıın lıiıinln bu dr . T.İIİU.;. |arım vatın cati'tr ki»ı-ıııııı Ultrtıyin Soruyoruz! lastaanıaiL—ıı aı ı—a — I Bir teşekkür Ştkago Şarkiyat Enstitü-Bil U. kftbl Mr. Bresheti. Arkaraya çilli »ikaca Daroltanunu - m.i'iı raıtı tatil fclltibl ı.murı.ı-ı IH. Şart t......" •rlırinıl-- »rtnıh 11 ¦. ı. . ı - . ı Ilı. .ı Mı.ı-..l.-.lı -.ıı bnyaııalla ' tart - I. ¦-.' .nıı-ı.-'i.-l--nân aa.'-1 . .-...ili daba. bayat-teri t>lıyıyar Ma nry;uıdı Tnrkıye ir ¦ - •Ilınır 1 11 ıl.ı Hu rı-."tl-rııı id.-n 1 ıa<i>atWrhıl trlullı trln -.--ıı-.- r4ıyanıcı vuı-kıvc'dekı neyrtlmıı cacran r.yııi i-- . . ¦ ¦ . .. ¦ mat (vMrrr t:tl(rıv hBrabrlerındr yanıtna kralıiraıler muttehıden henöemmun frklîline iriikak eylediğinden kU-küstesin toklili 500 kdtur r eyle kabul olurmu-tur. Muhala rnkârlar rmSttehlden a-IryhK' rey vermiıyer t-e de 200-den facia rey bulamadıkl arında 11 akalliyetir kalmışlardır. Bu turet-Itı Amele hükümeti »İyaseti hariciyeye ait en na 'duloıdeıı birincisinde liberallerin miieahı-rı'liyl.- hıtıııayı atlatmıştır. Mr. Makduaaldın Aa»<>eaVa ıe-yahati «e leyakatin aıynıı netrec-leri -..ıi Avam Kamnrasynd.t c yan eden maiakvratta dahi liberallerin lideri Loyl Corç Ame* İr hükümeti rriıinîn seyahatini h- ' .- ziyade alkışlamış ve bn mes'elede her veçhile m.ii.'.ht.-.-l-te bulunacağın- tesret etmiştir. M - ..... liberal fırkası lideri donlelerın serbestisi rnes atvnittd1: Mr. Makdonaldın Amırikaya kartı bîr taahhüde girmediğ ne nan hatıl edecek ûahal almışın. Muharebe zamanında deniılc-rin bitaralların ittitadesi ieîn serbest olması, Amarİk* il.t tac 'ltern araunda ötcdenberı munaeaüıılilı bir mes'efei mûhimmc olduâ:unıvIine dalıyor, e içtimaî le Avnrle 'arkı vhi-berel fırbalaa t-mı-ı laıalındna alkltlıa aıaıu - — -in-, m ¦ . ¦- ¦ >l Mrrane ıı.-... I. Ll II't Hilâli..ıııııı .liralı-«al kabul »ıli(i rimin."»mi iLirmaı lar. M. Iard.ru M. rr.atlıı- ISaaHaıı. İS M..d. I.kı» ¦aa—» ala* anala nddVIkr Iraan n taamı kaakıuau. lalHyı l al k>Wp .iv..|>r btBaaı-krya. aaaaayada Uacokeıe aaıataadna ua-yı anraanlyayı ¦nam—at ndddı arada haaın takıurakala kr-Ul .a<.«iItbıMıltııı barnalnıM ıa Arnun.ama aakrri Mr lıkım haHtlıUtnrıı 1 Mlbna-¦B badada darın atuna teıkuUry. Imila.ı İril'. >aluuıkt' ııldaiunu ir l.ılıiıtaıı ImdudunSı bu (İki Inıaal kl» ılı harıı-l.aarıaı Babaı lanakı- IklbıiL tsM 1 toora Sarıya ma muta 0»*+.-.m.-Kİı kir'de bir cete imha d Rapor gönderi Yeni hlbrll fabrikasının yari yakında lavin edilecel Sııı-|i - •. 1 - r:. .... ıl, l,H|. kat yapan lırı'rt. aayaataa Vekaleti I ııı.ılr, ".' - . Itafor teltik 'dİldik 1 ır. .«orj yen Ut.

U. lı.ı... KbuIUh. hu 1 ¦' 1 m, m-. Ulırlb) i-U. nl im. «ini ve Ben tıblt» r-dUmrdrn BBVSİ hu un linkim ulanmasını UI.'H rİDiMtir. Hatip. Abnanya-ııııı ankrı. 1-....: :t,ıııııı. uıtluiıad in mn orrcır nıOUyakk" bulnnırıoı ..mıi aUBinini.-1 ¦ ... -1 . ıc ırha «t 1 mil. re mrrl.criı -.nl rrınıhın bir .. -.1 nrab-ı.ıııi.ı. yb _ı.:. ¦ K..-.....!¦ tatil tdllMUUl. OlK Irlıııı IU. Hanen BBanludı kil tatların m»». Vata 11 7ın ¦fearUn m ki lurıı runl-rlir M. rrnnuıd Ilı tan traklı • martrel bir İta ar 1- ıı. -ui. -1 . ¦ Maliye Müsteçarlığı Aydın. Muğla ve dhjer yerlerde tcHijnltı bulunan Tapu UM. Atıf ve Kadastro Heyeti lennlv e M. Halİt Ztvı B.lcr Mûı-'ıi'i cildimi ramnn t _ > -n. İıflrn SON TELGRAFLAR! Felâket "Santa maria,, Ölüm saçıyor Son indif atarda 125 kişi öldü, 472 kişi yaralandı Boğulanlar pek çok I Havana 8 ı A ¦¦. > — Couatcroa-la d; Palmar mınlılıaunda kâİD ¦Santa h" ., ia° volkanının ind 125 biıicıin i' i ¦ olduflSımıT ınnıı Deniz altında hayat! Ziyanın nüfuz etmediği ve su tazyikinin pek fazla olduğu derinliklerde... Buralarda yaşıyan mahlûkat pek acayip şekiller almakladır Ilım. hayalın denlilerde ba*!a-d t gına dair olan hükmünü artık k ¦ '"ıı etle vermiştir. Anım yareler I gibi Güneşlen aynimi) mü (la i I bir kiıtİrden v - ııdı geldiğine şüphe I yoktur. B za) run (27 muhtelif derinliklerde durup vatan tutmuflardır. İçlerinden pek aıı da (6000) ve daha fazl a metrelik uçurumlara iltica etmişlerdir. Bu hayvanların riyadan mah-ı İyonlar ta tene rum muhitlcra İnkibat «de-drreeeye ya- bilm ek um pek çok Seyahatin son günü.. gürültülü bir ebediyyet âleminden sessiz ve ıssız bir boşluğa dönmüş gibi... 18 teşrinisani aksamı yere İndiğimiz zaman bendeki intiba,. Yeni Yunan Sefiri Talimatı tamamen m.ııı imik, muıu muhiti içînje kiilâla uğradıklarına ve bir el ¦ııi- aulp hır çoğunun bu uğurda telef oldu. a tüphe yoktur. Zira 11200) geçtikten aoııra ı metreye kadar riya huzmelerinin va.eime ıtore bu çok kımi'lrr lar-arda veya vatlarda lâv -rline (yakalanmışlar, bir lakımı da la-|re kapanmıalaı ve dumandan bo-lardır. Eklentinin toabıai n değildir. Kaçıp ağaçlara ıla boğulmuşlardır. jS.-iı - kahve çifliği mahvolmuşAnkara sonbahar at yarıştan Hükümet rüesası hüzünle ve mnvdftakiyelle dün yapıldı ıH.-ı lababa haricînde kalan n (nılivrllîdülhumutal-..¦Hu!..ini i ile birleterek (atol) I» ihtilal ederek ı.-.kıi edebileceği devre gelmiş, ype yiıtiinü kaynar yağmurlar halinde dökülen bu il " tamamen örtmüştür. İşte anımızın bu vaziyetine lıahilıir bah¦.... ıl.ıl ¦ dtvri .I- .ivbilir. Hayatın ilk numunrai dr bu .ı. . ımi.- zuhur etmigtİr. Bu izahatı, hayat tohumunun hariçten gelmediğini • zira ateşten bir muhitte böyle bir tevin barı namı ya cağını - her halde tonrad

lar derunundı .¦ .1 in ettiğini anlalnıuk bazı kıumUrt nulm rdrbilir İte-de İm huduttan aşağısına hiç bir liya Irm'aal gireni'1 o muhil tul arda toğuh v» tuhunrt dereceleri gayıi m« t e be d dildir, hele [5O0U metreden uınıatı . I ıra yakın bir derecededir. Ii.....ıı .1 ¦ »uyun tazyiki baıa laıyıkıoiıı (600) mitlim bular. Bu derin yerlerde nrbalal la bulanmadığından yüşe medar olaıab hayvanı bhadinli Rıı IH.-.ıl. m.ml.V.ı.11 mı ıııtrlndtı rı . ini varit» ¦ İla ' ¦ ıeı bildirilme* laten 1 ali Da Ut*. bUctya dinilen Bı Alnunyonıa ha ipten yataU <¦ bata yaralan ha Bunakla a laı flndın blıl addolun*!, t bibi ¦""i"1' •»'» P*taoya vr t»kn» rıi'i «eni hakametlrr çıbarkrn »ark lıı ¦ I. Lıı h.ı ıirnlıkı vpflı vr irat - ı- - - aaalai ttot illi Kir. .. , I: .,„ (Mil U <B I '.-ıı l't.'Iınıı- l.-1-ıı ıılı V.-ı .mı ¦< vr daha ıuk«rı yaı' atı tc.'.u tanımının jıtll *c arap un malumın — ¦¦ ı - UMtl nam laaH IbmUa ıOa-. .. ı- -ı i r.ı : I !lıı-..... ¦ .ı.. ..ı . ı: Çak »îBiBlı ıı ılalıarıuh M itilaf > lUrln itlini ¦> Ilınıl ı-1¦.. anan ¦ m.. ı. ¦ a .. '.ı Haa1 ...ini... n.ln.'.l.k I......,1-. liaatı rapUtı Ilnal OMi aablı atUrak aırUMi rarhaaı a>ni n*y. iHarı -ııu İn- lira r... avı. ...n... ı—ıı.... •lal Yeni maadin lâyihası 7 |Hn. Mı. ! — Vaat ırianmavıa ulan maden tannan madenle nailin iylcIC«I. I Ur- rr .idCOÖbfl r. n ı. -"i .-.i. : ı. tealide maden ¦llyaılannın kullanılman ve «a İre n maddeler vardır. Mülkiyeli sınaiye kanunu fkaknra - 4 lln «n ı — Divaaı ye ijiirak clmek «tere Eıkıte-e pıtını-- nlan Surayt Dcylet nboraya geldiler. Sarayı (tevlitle tetkik edilmek-utan mülkiyeli tıoaiye kanunu SlijıDa.Miı tapu leıçili. -rı. ı ıaan Uyılıauaa alt tertlkter İtaat j ı -.: - tır Bu ı.-. ¦ . bir ı-ın, kanar Heyeti Vckîlcye « lr. rtp^nya kablaaalne alt bir muttur lan-. ı Aıj.ıaı .um ı larda denil hay- İlk zehaplar gihı deri yanlarının hayatları ttırrinele ya. I vanlarda gb pılacak letebbüleri trahilr hizmet uğramamıttır Ancak nlan vaaıtalardan olman it ibari- abyaııalr) drnılrn nev'ı le. Fam Fakaltrıamn bu latrhba- ^ atmâftir. tuna aaemnumyetl e k»r»ılamak Zirarua yahni ultra lazım g'l.r llı—ıııın ¦âftrt rdrbıldi Hu vatüe ile hayatın ilk arayıp metreye civar alan aleminden biraz bahaaelalım: hayvanlar da i ar goz fev [tenlilerde hayat tabii tuların- vettü elini» uyayı İyi |dan l.-.l. ¦ la en deria uçurumla- için tdeakop kalınr tal |ra kadar devam edrr. rn.ıtır I .İmi a! alemlerinin rkarriai. Bu tabakadan lonra .n.ı,«no dk defa tahıl .ularında rinlik lrre kadar gaılrr ruhur attığıaı *¦ bunlarla bar hu uğramıı bir vaziyet ibra aı-ın tabaka, ta Haleyi 'rerlerme ha—ı (aalı bı. ııi w o mubitlerr intibak ry- kaim oluyor gibi gorlıa İrdıklr kabul etmrktrdirlrr. . deniz diplerine yakın yi Bu ıeb»bı heııür meçhul hicretler yalı mikrop ayrain -maıınıla mahliikatın buyuk bir yrnİden inkişaf vn tı kının mahvolmuş dığrr bir kıtını 11000). 12000) gibi ai ı..ı. ,. . Madriı i ı * V ı — M. fıiınn Knın. hatamrı aahranı hakşayıahtrı ıckılp «tmtkledir. irlln Baladl»* rıaocllti [ji j-ı Blrblrlarlaa* naralar |Bernaata.A.> - Hata**** avtcbvia-S.iar-ı . rc raleu datıı ı..'i kra

ara marak.rai aaaauada aıa ¦İrine tirn.i-iir.irmn Bbckdiye İH alırf«« nnm adeon lakııılnfcı raya ı ..s.n .¦m 1.1)0 olmamı »lir. tCI'(, gtltcck lalıt ••¦Imıtııı. "»I-1»........" ı —ı" nuı. 11III İl 11 ir n ¦ ¦ anne i 3 Ankaranın leşçlri Aakara . (flu.irlu) — Bu stat Ankaranın ağaç yııiailrmc işlerine dalıa geat» b>r jramla devam .. İçin Ikıi.iı VelâUıİ Mı-keııac IU0 Ma lira koyan,tur. kk Irşçie «im Uaıl çinsgik * akara ,.hn aıau atacaktır. Stvyal gı u l..n.r..l .İÜ, nahua gaç m la a.tiaa % |HUıa.l| — «avyel ilniialinin yıldnouıaJ maaavelıetdt Vunaaîtlanda Hiç Bit komUaiM h keli ¦ ı - ¦ -.—. Çnhotlovahyada allun manbOkai Pragne • t* * ı — 1'atlamcaUı daimi alkaa .<ı. .t.a« ¦»atananı ıbdaıa hakkıadakı kanan prateıird knbnt etmişi İr. Bar Iraanır klmyaaorl IOU yıaıılHa l-arı. B ( A.A. I — M. Uumcrg kimyaker * Sıhulrtnbf rnır_ ip yu-(UncO yıldılnlımUııU ııı'iı için Şarbonda yapılın racra hcleı şaredt \1C- ş. araıını Cl >e mu kav vesika tın g. Vlyt uncu hariciye koğuşu — 5 — ızı kederlerin riyaziyesi — Pey»m i Sala — nnnrlrr kn ....r ı. çalacakla n.-.lîı.ı iı.l'a k T r ıı-ı |. . ııi, kapalıları maktao Vtyaaa I (A. «.) — ! fcrrdeai kanptşaialar d siı rtraaı tetatk mettea llayıaı m ek lebi .« ak ; licartı mektebi kapaiılmn IIII1IIIII IIIIIIIHI.hH.il............... m ılın Iı ¦ bit jrrr ıınmın <¦ ;*llırlaı ı , ıı Han I.r. IH a.dHİdı* ne ı.dıaka* katlar. Iıprıtbu. kaû>kl.r - - - brna> -. ı-'.ı--ı. etl.ı ¦¦''a'l-r 'abat bn nı|» ı*ı bıkıl 'in (Ilın bil- ı-Tİ-rlııı İl II I İlim', k-adluden dalıa blırfl .ırkı Sılnyı nın rn ıcnut kı ve lanuliıı kaıoaalığı yerir.il arda Mine tanlarından brlka .1...... i ı ile -. ..— ı ¦¦ItiB candan tttahBrıfı lu ıU divanı .Imriu-dlr. n Siirt»«"ya vapacalı . • .ı..' ıkt» rîyaretlrrle nlmy uydtklUrdl Ahali 7-»-kalnı haklıtaelarmoj. Ha Hrrıa bir ı..- .. ¦... ...... .... ili ıHrn Iii.itiıjr.ııı jadırdı. erer Vlnna>.ı (.ıtrcturk ı«ı ahu tarlMye fjılmrk Darılı» vmâmrlı idik. Gua¦¦e V .«.-..i - I ;-:ıı- 1 lıı. I»I aİBi>vacakU talul tlaıai rcım tali buaa mina.ıde ella trUlala aldığı hava IbvaM

. yolda iı.iı i'i'i'n.ıi -'i. iı iı.idı ıı ı ihtira r ıi.... ¦ ıı nrrenen Dr. F .. , ı- ¦ ¦ . ı . ¦¦>¦ ) la.ıı ai|Tiı rmatı Ilı vakar bir ciddiyet ni.-ni. had - ¦ ''!' Balıaa ba . . ı -nn i ao. . <v- mm kıitaı... atan aaiHi «tasa Ut beart aaafc Mu ecaaaa BaayiCa tana ıtıada yalat ardak. Ba bata yal. ji- I r.jnl .ı. .ı.-mu Brraıı . H. ir m |«m ı iı...-iı jımdı rptiB ı ... ı. . (*k fail* koIbl (elliBrda (alıba d* *m tUlvardab VırHJra İmbata t» •taaaa ,«.... o.ırai. baıattkraedah. İle |—a>t. *• aaratat —. ab-a. ıtmıı. rtvaı da|atanman a.mı 14.....1-. •» a nar m ....ı. . ¦.... ,-.ı.. • .ıniııı.i'.ı.ı lakı utnyardn. VI aüı'all- ,«talan al. Dr. Ekgelemiyecek Atiaa ft < I tu.j.ı 1 — Inrk - Yanan mrıaılıni telkık rdrn komıı-yoıı. M '-1... ı. .!...|.ııl indr toplanarak miıukarala devam etti. Kamı iyon. ogl-dm ııa ra dn M. V—iıeUaaa tiyaaattadnı optan* laktır. Yani Ankara ar fin M. Palıhron-. rdl-ı •!> talimatın kaı'İ şekil ı...... ikmal edilmemiştir. Yeni .-lir. bu yüzden <umartr.ı !»"¦' ItUnaada rı.r-k-ı edmaıye-eak. mnamifb, hafta içinda la bulda bulun...«t.r Af. ı'.ı.rm... i^ılii la fafiaa* Alına • (Huıuıi) Muhtelit Mübadele Komıtyonundaki heyeti riyateti. miıtaaddit ır-vata t-klıl eddmia. fakat biç biri tarafında* kabul edılmımaatâ'. Bunun uıırını- M. Diyamandoi' ¦¦¦¦ .11 ipbaaı takarrür ehniatir. M. Diyamandupuloı yem trlir H. Polıhronyadııle birlikte a i-çınde lılanbula harekat adreehtir. Atinn Moaf afuaff a tat ima rardujı a yâ/at Alina • lHum.il — Türkiye Maalahatfâıan Sadat Zeki B. Ya-1 -:. -1 ¦ yrnİ Ankara tetiri M. P lihronyadiı -.r-i.n- bil ¦¦,«!¦' vermiş, bu lîyafette iki kımıaaı Cumhuıiyrtın doılaar nıunaaeba-troın lakviyeıâ lehimiaaatimı hiatryat iahaı ve taaii edilmiştir. hır C'tlİDIIt r««h: — »am bandan* tarda, n bav* HU — Sbı ItâanV ar*« aaadrdıa r" PHkıah.k. Braa kir at yakanda balma. inadı bta aaa nnUı......I 11 dak. autla u- ııatı U ila. 1,1 la al» etlim (lantna bir X byarrU Banuhnuı 1 .... . kadar ... . 11 . ... lanra krıalık urum Mr ur» İşareti lın.l.n.ı M. aihV gidl.i TdB Demrtt kl »Iı ba Htl Lbaı • Münii. . 1 rtarlbaharıa ıt M «a yaal «dlada* anam aaaa a Ma,«hta Liaa narbada btah Mn •ila atarak Taaan l'brar rettyantaa. »rbadaabr — Tanayl bfbrir rvcI.arBV. ben dr beraber: iH-t-Bi r.--,ı.. ı,,1,1,1-1,,,- Taaan r. - ... .. 1 ....... dlta . ¦ ¦ , v. — «T İr cb İş Um. Nal haki mal ata otizm brn 11-- ..- ı. ...... iaramtş .i L.'.n- 1(1* ılnıdi aalartı beraber rndnk.kıf'a' rtdtr*rdam ımaV btBX 1....l_ Amaaayaâaa 11 rB aaa *laa batnb atta aaraabıtrria. ¦akmış. ılşHaa alar* karaolıfı Kinde aartl aard yınıvavda n>t.u. -*<*f ii.liKi.li.. dtaa. 'de l :ıı ıb rr- -

rrk .ın çryvrkı ¦•«• Ffldrttanairetr1 a-m 1 ¦Hıktı a »n mr İTİ II. IHep ıı. 11 ilin. Mr mal IDİI >.r m r nail idim» anacın a ata. ıım de '. meye. bu İki - ,,n. r nuııdlk. 1..111 «ar. bra dr ,val -11. v ... i. ..... - i™, ,e »i. ^İım. uya bir anahtar snouldu • ««... Bh aı.aUUaklvr. HİKAYELER Tristan ve İzolt J o7,ınd.ul-r hem bir gezinti v......ı olmak hem dr bira* dinlenmek için »Les Avon- dedi kleri tepelere çıkı '' küçük bir dağ oteline yerleşmiştim. Gündüzleri e-piçe geliyor, tozuyor uk. Geeelcrİ dc pliyanlara kuıu lup laklakıyat ediyorduk. Oldukça kafa dengi intanla! va rdı. Bir akşam, gene yemekten sonra çok batİt di ¦ . ı ¦ i ¦ salonda toplanmıştık. İçimizden bîri. mden vı- ne gamandan masanın üstünde kalmış pejmürde bir kitabı göstererek: — Bunu ukudunuı mu? Diye sordu. Aldım baktımaTrİs-tan ve Izolts eski bir Fransız romanı. Hikâyenin kahramanları b ribrrlerini o kadar şiddet ve ihtirasla severler ki heyeean ve ata-biyettcn muvaze nelerini kaybedip nihayet intihar ederler, — Evet, dedim, beş altı tene evsel romanlardan levkalırken o-kumuştum. — Bu derece kuvvetli bir aşka hayatta tesadüf ettiniz mi? Bîr an düşündüm. Meclisimizde bulunan Ziirihlı ihtiyar bir kadın benden evvel davranıp cevap -di: — Ben yekdiğerini Tristan ve Iıoll kadar ihtirasla seven bir cilt j gördüm.. Sonra anlatmağa başladı*. — Kıı Parîatydi. Adı da Mad-len. Gürel. ¦ ¦ a ¦ pıtı bir şey.. Deli-1 kanlının ismi Oskar'dı, yana.. Trende tesadüfen ta- j nışmışlardı. Ikİai de benini evüne I pansiyoner olarak indiler. alarında derin bir aşkın mevcudiyetine benden başka kal'i hükmeden yoktu. Çünkü onlar tevgİ n se>in ancak zahirî tecellilerini gördükleri zaman inanabilecek insanlardandı. Halbuki ben bu iki gencin kalbinde yavaş yavaş alevlenen koyu bir muhabbetin ilk parıltılarını sezmiştim. Kendi kendime: l — Bir gün gelip ateş saçağı sa- j rarıa ne olacak, daha şimdiden bir saniye ayrılığa ta yok! Dîye dü tünüyordum. Fakat iş tam kıvamına gelişken umumî harp patlak verdi. O.Um. askerliğini yapmak için memleke ine gitmeğe mecbur kaldı. Bu ge-rail dahilinde genç kızın da İsviçre'de oturmasında bir mana mamıştı. 0 da Patise, ailesinin yanına döndü. Ayrılırken o kadar îltırap çektiler kî >.irenim du. Fransa ile Avusturya orasında tabii muhabere münkati olmuıtu. Birbirlerine mektup göndermeleri imkânı yoklu. Onun için dedim ki: - — İkiniz de mektuplarınızı benim «dresüue yalarsınız. Ben, onları size yollarım. | Çocuk iler, şapır şapır yanaklarımdan Öptüler. Siz aşkın derecesine bakın! Bütün harp devam ettiği müddetçe ne ondan buna. M bundan ona tek mektup gelmedi, r'akat bu nunla muhabere etmiyorlardı, demek is-temîyorum. Bilâkis her sabah Pa-risten bir (dura l alıyor, derhal onu Viy anaya den sonra Vlj yor. onu Par» kar her ay ba kabul edecek İriyordu. Görü jg-i vc ne fedak ' Daha tuhaf yamanınca çe biç biri diğeri Her gün ili ayrı ayrı bist onların yazıla rdum Hepimiz tasdik ettik: —Cidden çok şiddetli bir aşk! O vakit birden atıldı: — Durun yahu, en mühim bir noktayı az kaldı unutuyordum. A-rodan beş altı ay geçtikten sonra

ar'dan bir mektupla bir de S00 İngiliz liralık bir çek aldım. Mektup la ne diyordu, bili yor musunuz, dört buçuk sene zarfındaki kazancımızın yüzde onunu tavas-şutunuzun bîr takdimci arak kabul etmenizi rica ediyoruz. Meğerse o aşk, muhabhet telgrafları, o karşılıklı yanıp tutuşmalar birer şifre muhaberesi değ Madlen sabahlayın Paris borsasını bildiriyor, Oskar Öğleden sonra Viyana esham ve para piy asası hakkında malûmat veriyormuş. O günden itibaren artık bu asrın gençlerine kat'İyen itimadım kalmadı. Gözümün önünde: — Birbirimizin sevdasından ö-lüyoruz! Dİye kendilerini didik didik dil ¦eler kılımı bile kıpırdatmam. Hey gafiller siz ne diyorsunu , şu sırada (Tristan ve İzolt) ün tleğİl ya Don 'narlın aşk lan kadar devamlısı bile kalmadı. Ahmet Hin...ı-ı Emanet ve şirketler ı Bulgaristan Teahhtldalına lakayt bir şIrkele ağır bir Ihlamama gönderildi . ttbıtmıodi hldtmau umumiye Ur-V- ıi .ıi ı mukaveleleri atilimi II» naler taptıklarını | ..ı .¦¦ ¦¦ tu. Ba 'ı.ıı- ¦ ¦ oelleeıladc. leahhul. afinden I. ¦ ..¦ i- ... . ıımıtl ık I.ı n lesblı ıJ.ı. . . ı. etiketler ı. .Kında rene. iarv aal maluv>l>lrrindrhi ahkam dair" alade ma aoerle rap ıl ar aktır. . Kıı ŞlrkaUredra birinin ..... .ı . , lakayt haldıtı ılmdtdeo aolaıılrau -. ı hrndfcılıı* ajlr lıir Ihlaman» (andırıl m Hm. Asayiş mes'elesi Lrnnİyeti umumiye M. Rİfat B. dan dc ttftleyc kadar Polis M. de meşgul olmuş ve Şerif B. I c görüşmüştür. Dahiliye Vekâletinin emrilr şehri m ildeki sirkat ve diğer zabıta vukuatı hakkında tetki • ka yapan Emniyeti umumiye M. Hilal B. hasıl ettiği kana -ati vekalete bildirmiştir. Rıfat B.in iş'*ratının bu husustaki neşriyatı teyiteder.....I ¦ - -.- i - ¦1 ¦ ı ve ittihaz edilen tedabir neti -ersinde i'ukuatın azalmakla bulunduğunu da bildiıidiği .ın l.v şı İntaktadır. Tamirat projesini kal'iyyen kabul elmiyeceğlnl bildirdi Sofya 7 (Hususi) — PariKkU lamlraı komisyonu ınratıadaıı tanzim edilen tamirat prn|e*l H ılt kamtiı laralındaa sureti kat'ıyc-de kabul edilmemektedir. lİOUü-meı me» ı. .ıı komisyondaki B eyeıî m oraktan» a »ıoa derhal Pa-r -ı ıı mu. r ı , in emrrfmisHr. KomUyuaun projen Bu Iranırıcen yükselecektir. Bulgar Iı ay vekili M. Lyapçcl. bu miı'cle hakkında yualnrı aOy-Icnıckk iki ila Cvlıınif lir Hlzlm tediye cımenılz için ¦ayin ey ilen miktar birim için *»-rt 1.1" ı kabuldUr. il kadar kl bu-nu mozakere vc münakaşa Bile edemeyiz. Dunu hiç bir vcçıblc kabul ede-miyecevimizin hemen bil S lereddoı tamirat kuıeisyununa Irb lİg edilmesini bcycılnn'tc bildirdik. Bal-gaıiaıaa lamlraı ıcdlycslnden im-ılau rdemer, (ala: tediye cdeeeet KÖy mektubu Bir ilk muallim köylerimiz için çok âmeli bir teklifte bulunjyor Kanunu medeni «a aair aarl maveuelııı tamamll tatbikin Mi,ora ak bir ( koy Muhtarı ) taurau ıh] ¦ Lik maçları dün başladı ¦ ¦ 1 ı ' .1, - f.'ı- . t ı takımları ı-ı mı malılar ııııı lnrin yıplıîı bıil ¦¦•¦U* .ıı' ıı jojniaı. Bu ı dlı|l ki.' ..ııdıjındı i reya bnyusaksm laıııhloı na<a t» lavın [ul adedi de n ul ISÇ lı.ll.j. vakit İ Un-lir i lana Mılılle I ¦amanda lera ısaus dr ı«ae »ari'la ™ir Ak.

ingiltere'de İş sarpa sarıyor İngiliz maden amelesi konfaransı, hlIkOmolin tavsiyelerini kabul adi -yoraa da, patr onlar buna yanaşmıyorlar. lendra 1 (A A.) Maden amele*! ¦•rbahçe calip bulunuyordu. rVnııluhr» lakımı iki baeuk aylık niılrnudl bir iBlrrıunııııu imliği I.ı .- kuvıri lir iklnrl derrrde İyi bir ayan ı-iır: ...ı .. 1.1 . V. ,1. ..... .. Uİ ı IHI -knık kıymellerllc ın-ı-nı-lıı ıı.l.n . ..m-:. ı u)iııl adıraıUı. I bk* cok inlilerimi» lapan mille ille liiiıjtırmıılır sanrı İle i râb* —Irri yapılnıı.lı. na fık ... I . ¦ . =n.....kullan Umanımla aıaıdr ¦ u< eorkHr. açılacak lir aal sergisi ılı rlriıl slıltı Sergisi acıla llırr .(-vkılmınIK. dİrîyrli bir banka) kapattı İliydi tcbrimlrdc 0u iiiI.imiiiii kanal itinası rl sıhıpl'ı ma MEtllt yedinden Buluaı Bulgarimi olan devi hell mOıc ——— •/ İt- ıı Kını ItUl a İKTİHAL Sirozlu merhum batı Ta hir Bey kerimeai ve Nafiz paşa -zade merhum doktor Sıddık Bey in zevcesi Bcbicc Hanım dün Ih i'. . irtihal etmiştir. Cenazesi Penerbahçede Amir bey so kağındaki kfitk Ünden bugün «aal onbîrde Icaldınla -rak öğle namazı Üsküdar İskele Camiî şeri da aile makberinc def-nedilceektir. Mahdumn tayyare remiyelı aabik muhasebecisi Mu zaffer Sıddık ve damadı Kibıil Inhi&ar İdaresi i mıın Müdürü Tahir Kevkcp Beylerle aile! ide.--ine :ralelli'i tene blı laıada ı.iı.ıı.ııı ons maılfellle Itadreı ı ıılmak ili rr ıd-n (ik.nlDün akşam yapılan boks maçları Fransız boksörü, Sarangayı nakavul elti Dûn ııAnrım Franttı r ¦;.-.(roıııı da rnüAİrn bokı maıabakalart ya-pılmiftır. Amatörlerin yaptıiı mütab'ıkalarılun sonra Kadri r Sıfkı 8 raluntlak bir maç yapmışlardır. Sıtkı m bir larkla galip gelmiştir. ondan tonıa Franın boh$örd Franei oe Saranga karşılanmıştır. Ba matahaka 10 racuntlak Fakat Fransız ¦'¦ üçüncü ravuntta Sarangayı nab-avul etmiştir. nefçuıt ı-ıı u-jçuku. uraıı-n:_i'îıe CjddC* Birleşen zıraaf mektepleri Oasaıa •> .a..,, slraal ııısbaaka mel m*" Snbil aaaaan »e aalsradahı lai-kc .taaaata aasiraua arııı TeUralU, mukim ..(ere V.. ... naS-a,. l.a.ı-u. (ak «arr ssaıı™. *H„ im Km televrd ı««aHmeanı Uraan •¦arsm' Bakırköy iıırnı. hagûn loplamyor >.;..... m olbaba Irada m erte rJ karinde Zirai ftsvpar.ılın» iııkıin.. 111 ın'111ı : ı - ı ı 11 II ¦ ı; ¦ - DOKTOR FF.THİ -Cerrahpaşa Hastanesi S Bakleriyoloğtı W Kan (VaKerman teamülü I - idrar, balgam cerahat tahlil-£ İti ile hastaüklaruı hususi ü aşıları yapılır. Telclonla maerildiği takdirde tahlil {j edilecek m e vat aldırılarak " bilâhare raporu takdim edilir . 2 Muayenehane: Beyoğlunda ¦ Ağa 1 .' 111 ı.ı 'i karcısında. I Ttlcfoıı: Beyotlu 554 . - ı ıl ıı ıı ; 11 111 m ıı'

Sanlık Fiat markalı altı kiflhk kapalı az müstamel bir lâka ! otomobil satılıkbr. Aokarada Vcnigun matbaaautda Bilâl Beye müracaat: ŞEHREMANETİ Tepe başı tiy ¦ rosuoda bu aksam saı 21 Reiun kaini 3 perrM i'.ı akşam ı-fiaılarda r zilli yapıl" lir. 'oton kışlık jufcesi ı. Vat Hu' .ı -. aılaeı sıraıerrller'dekl bina nın arıo naat lî dı- npılıcalışirket birleşti bulunan ıkl manganez yelerle! birle . lir m bir rd ir l'iıabl iknariBİu «Irkell 'İr ıreenk laaıııanrr Sa-¦:ın»;l»._ ni (esekkür Beşiktaş Park sinem sında bu aksam Knmlk Dombollu İsmail bte TC hanende hafız Alımı-. Bey ıtycıl larodadaa İacesazîEHVET DİYARI OPERA SİNEMASINDA NOkMa Hâlmadce UN İT t D dkkllSTS PK.TURE dardOncfl nı •5 •:• •:«> •;• <• •>•;• -:• •:• ¦:• •:• •;•; •:• •:• •:• •:• * •> *:• »> KOKİN GRİKF1T in hiç bir eseri VİCTOR VARCONV nis refakatile temsil cHiğî $ L A O Y HAUİLTON filmi kadar büytlk ve süzel değildir Tüyler ürpertici bir facia -Aç ve y»r»ız kalan bir İhtiyar vUoudünU beninle yaltlı ve ölüm halimle hsataneys k İngiiteren.n Hindistan siyaseti Hükümet Avam kamarasında İzahat vardl İMA» 9 I*») MUm hıuvarasaahmauh lıUkMı >rr»u «den raaı ibareler rsrusırsdı "t...... na¦B M. »"ı,.....l B."« M-..I \ .1.. umamUlıılı ı 1 <aat ı.uıhll h.rennararrin... ..kl bukdrarller taralından eırkıMm- mWt Imnlrrenin Ilın-dısıana kartı Ufclp »Usı oldufu al1.1.11li rıuıt m*dıl.-i«l mili toto 10 numaralı modelde Trİumph yazı makinesi leyli ı beye ılın i(u.Itr klı ile dem --rr »»iIrki mevkiini h»( nakla le vr İÜ» teneıl ima ıı mulıli'hcl ¦leılne İAtoMdkİ .11.. I miıdalau eden ana tının ye rintle anıı ve bu beyinlimin r mil veli ul rpııi sinlenuj vr rinde iyi bir tesir mr etmiştir. h.H.ul edılm'kEa son sistem muaddel ufak portatif makine Malnnc 45 tuşlu olup Türkcrlt enternasyonal kılaviyv ile müeehr-rdir l!ı- ikin Triu ıuph Un s<M1 Baston ve en tekemmül etmiş Yazı makinesidir Hassasiyet, melanet ve zarafette daima birinciliği ihraz etmiştir

Trİumph makineleri 20 senedenheri dünyanın her tarafında teamülüm etmiş olup her fırsatla mük iyet ve faikıyetini is-hat etmektedir.. Trİumph makinelerinin bilûmum flksamr cn alü mal zemeden mamul olup şerit ye tahülatür lerübalı kamilen olo-m atiktir. Türkiye Cumhuriyetinin daha bazı viluyal oeentalıkları münhaldır. I*u hususta doğrudan fabrik ya müracaat olunması rica olunur. Makine 44 tuşlu olup Türk t eli enternasyonal kı lav İye ile mikeheıdir Werke Nürnberg A. ¦ G. N ürnberg Motosiklet ( Almunya) ubıkıiı takır Rılıt rlrmıı inli re mı m!» ile •«>*• lauiunmuıiır. Oe?rtll3C T«;«aj*la.ir,( air laytn danlaa dtlatu ire noduldu Türkiye güzeli 3 — Mu.-K.Uv. müteakip bir ek ret muta bil ertde dı(ar Avrupa m - Hserlennı deJatabileeefcl 4 — Avrupa euri'llm ile bir ararla . - ....İn Amerİkada Breıil-v . -. r. . K:, do Janeyr o-ya {Sderek .Crh.n assıelllk rrriasa kakan» na ralirak edaeeklie. Hir, ekpheıiı bu urun ve faydalı seyahatlerden-sonra bir Cihan fü-- ar İlik Kralkesi intih ap edilmek an/- i ve asil T ırk Icsatarı rein bir fere! olacaktır. Irk un »m tcrniı yaratılır ar imkan bu aertreyi çak heklediflimİa İçindir ki müsabaka ve İntihap yolunda ümitle «.alışıMilli bir ifrihara hak karand.ra eark «lan mMmrl netim. _ mak bire. fakat onu tahakkuk ettirmek sııe aittir. TUrk ¦ Daima gene ve gUtcl olm.ık iatermısiniı. A A N N T T R R I I D D Kuli UİıL «dek ininiz •r arlı a da ki eerh dır: . ¦ . ı p^N-' Yani (aminde biri Ftari El. yl «matı cakı Me; Neemiye İsminde bir Kıt pareıe mDsertlI Alti'ı i>a-n-ıir... laşla ) -.nv...... lir. Meçhul bir şahıs 14 yayada Klko'yu omuıundan eerhetmıs-lir. Kadıkllyande meçhul bi adam da. -..in' ir¦ ¦ ..ı.ı . ¦¦ Otomobil K<ZX£>l7)ir İnsaflı bir şoför Yaraladığı bir İhtiyarı evinde tedavi ettirdi Dolopderml Baş hemşire vc hasta bakıcılığı aranıyor Sileoik -ılılui vc içtimaî muavenet müdürlün-i'ımİen: bataklı Büyük Tayyare Piyangosu VEOİNCİ TERTİP 4. üncü keçide: 11 Teşrinisani 1929 Büyük ikramiye: 45,000 Lira Ayrıca: 20.000 IS.O0O 12,000 10,000 Liralık İkramiye ve ,O0O „ bir mUkâfat (.Uı bal.rde rehin vadesi ¦dı|* «fentt Operatör HALİL SEZAİ [i|î Basur memeleri, Fİstül ve sıracaları \ * ameliyatlı amv'livau^ clrtmkk- iei.is.vi ee bikir™!.- :,meHyan l-rrajB H ameliyatlı aı ad.- Galata* | •^mmm I İmi uıılı Ol

\ma clekoftk av 1-7 rlrram Eşya satışı follllfll I İı J-ıvr-ııtisrar hanında Ifivub metruke nmnannda mev-ca: . ¦ n- ı eşyan heytiye r a>ı|-rjorf urihine miBadlI cemarreıl /ünü >aaı cindin cmlüve lada- bilmü») ı-ıl? Mtılacaknı roahalllt sattj komteyn-nena rnuracMt evlemeleri. Doktor Seyfettin Her nevi «İlt. frengi, yeal ve ealrt belmfDklufn. idrar derh;. adenit İkrldurı afrmt en yeal vesait ve maıedil ferailte tedavi eder. Ankara caddesi, meserret öleli karsısında. Her jim saat İM M ıns.aafaı Ahmet at ve bir oûktvl ,.rp-. ¦ rahfkl katran, ur. Abraştı af. raesrtra adar ak ha— ianeye haldSnbBi*lır. 2 — Kadraayoade Dere voka-Kiada «akla mllıehalı ve maldı H'knsee B. e dla Felreon eodde-un dc bir momaiklel çarpma ıı hotıadon yaralamıştır. I . Bataflar Görün mor kazalardan Bir «ocuk ddall; va bir laılı h.rsdı oiılaıu-e aafeap oldu Aksarayda alaraa Hayrı Ef. aia in yajııdakl afla Kemal OOm ıBbab. Volde (>ym<vnd< su dol -durarkeu a,a(ı kayarak dUjmu-. Türkiye îş Bankası Mü-diriyeti Umumiyesinden: ¦abb» BAKlrKYntll.r.mâan Dr. İHSAN SAMİ Kalcieriyolofi lâİMtratuvan Pek dakik kaa hm.im . Vaır-tnııı k-smblu ) tareyvat udsdı, ı.lo ve nıtntı InushMm l;îdiır. '.ıı'pm. eerıhn tıhl-Mn. tllmı m.lr...-»<ı|>i ile lıtogl km Mı'.-...Doktor A. kutiel neleı.,le hrUc$rkb«a. •»* ı. nMıaııktidır. bel i;-.-,:--rcafârl oür«u tedavi rdrr. lı-ekı luaa sıraundt .*a iril.. ıırık İnamdır. Talip ıılanlarıı m-jddcii mi'.rı d'I.İMte n'nn-hn ior- eder. Aksaravda Haseki caddesinde TURAN ORTA MEKTEBİ Derslere haşlamışlır. Leylî, nehari kız ve erkek£ ıher sınıfa talebe kaydına devam olunmaktad Dr. Semiramis Ekrem H. ÇnıUk ve erorftreb eyxvl banalılln mille hisan Dr. Ekrem Behçet )irio ve ispirtolu İçkiler inhisarı Umum müdürlüğünden: kjı.st.- ..ıııniirır.rla lalım 1:11.-11 20,000, posa hah cc dlpiıa70,000 kilo tahta sandık ankan ile 50 İane sağlam ve 2 köhne ç«n*al ve 200 tane ga* tenekesi vardır. Bunlar İlan iden iliblrtn hir hafta iarfında satılaeu&ıııdaiı taliplerin n: hasan kolonyasında tenzilât m m a» l^iuk Kuruşa. Fırsattan istifade ediniz. inkıbazda, sut hazım i tk»ih.lrr «İm ve .arılık d olgun t-k» udu »Imak pik naildir. i -1 11. Bahçe* »ayeti karaciğer vc bnhıck haftalıkla- MAZON ıMFVVK TOZU kepıda Zaman HM dcpo.uude Dalı ¦da y rdob anja bir HalıVr kırjıcı -*>>. kuruştur. "îmtaTîao^Tayyarvaıyurkır . AYVALIK - İZMİR POSTASI [fjjj^. TAYYAR] | İF^i vapuru 10'i.r PAZAK 3le -Ay rl. Uunlıul 197 .purda da verili İngiliz Hüseyin Rüslem Ereğli post atı [p—. Hüseyniye lu'^v'M Vaınıru r^-l 9 teşrinisani Cumuriı^t

: [doğru Kar adenit Ercğ-bıitseuımcı nt avdn edeotkdr—ss? E KSE LSIÖIR BÜYÜK KljBSK . KAltKİK \SF Hanımefendilere : Pardesüler Her renkte ve ı<ın moda \*-\rt liradan itibaren PardcSÜİKr (Ircmh.eoat) bej ve lâciıert renklerde 22" itibaren \)u-aıııluıl,ırlipekii) İter 4 Ql liradan renkte l"-*2 itibaren Beyefendilere : Beyefendilere Spor kostümleri \ 6-» 'İradan itibaren blîfıu'inde ko^ümler ^ liradan itibaren Çocuklara: !jB \lu:au.)>alar liradan İtibaren Krkeklere : InKılİ gabardin ürkeklere : :nPardesüler \4~ li'.ııl.ııı itibaren j| »rad, liftik Pallul 12 Kadınlara: tama*; Muşambalar Q- liradan itibaren 1 p7w.sü'kr Muşambalar Ismarlama kostümler 24^ liradan itibaren liradan itibaren \ ^Qliıvıı);ın itibaren taksitle de muamele yapılır. «eaMaai.wai.wa.-a.-a™ > Muhterem Ankara ahalisine <M İBERLİTZ Mekteplerinin Umum Müdürlüğü ANKARAOA lajhan »rasınja ycoİ bir BEHLİTZ mektebi acıldığtm ilân eyler. Digcr Bcrlilı mektep de der* almakla olan revol badelieap bakiye deralerini kolaylıkla Ankaradaki İ.ı .-.i mektebine nakil edebilirler. Asrî Lisanları öğreniniz Kayıt n ı ua mel ea i başlamıştır Ankara: Taç Han sır a m—İstanbul Beyoğlu 356. istiklal caddesi Seyrisefain KAUZON UİK1NCİ TOST ASİ IML* ur at ı» "U>ı TPAŞA>apıını VI tC;T"i™?nr.i mil I îde Galata rıhtımından kalkarak çır<amba Sab t mirden kalkarak Ai-elca, Aiaiyc, Mersine pılccci vc dönüşte Tasacu, Ana-mor, Alfliye, Antalra, Kınadan Urûıt uinvarek t-tkcelür. •-«»foto s. süreyya»»» Muktedir artistlerin idaresinde Her nevi artistik foloğrailar, agrandismanlar, talep üzerine hususi fotoğrafçı gönderilir Vesika resimleri sür'atle yapılır Beyoğlu latifclâl caddesi (Tünel yakininde) No. 50 Telefon B.O. 3495 cuma aileleri ate lyrnin kapısı sokak tct;dcdir. LFvrn enım-ccı ı-ıT-r. rotı BuriLiOHT Kolaylıkla lemiz İçmek İçin Nim ıslak bez üzerine biraz \ ini serpiniz ve nasıl temizleyip pa ttığını görecek -siniz. Beyaz kaplamalar, mermer ve her nevi boyalı re cini ejya nmiılcmck lein ı...... , Bakır vc pirine, efyeaızı • VİM „ ile parlaıiBic Dam ve ten -ecreler ivin rıoıalaiıdir . " Vim „ I kuru •lallııdc knl Muşambalarımız Taklit edilebilir. Hiç bit vakit aynen yapılamaz

HaliL ¦ ıi. t< ¦ uyu ula Bj OMii'cürr ı.-.. ıl J. İTKİN ı rcmtn esguıden nUıate nafidl J. İTKİN v.ıl. l,:ikUI cad** W TrJctOB! BcyOfAo 450 KİRALIK HANE 6 oda, mutfak, banyo, elektrik, terkos vesaire müştemilâtı havidir. Sultan Ah met, Fi-mrağa mahallesi İncili Çavu» sokak 9 numaralı hanede *a-hlbinc müracaal. HOFHER - SCHRANTZ - CUYTON - SHÜT7LEVV ORfH ANONİM Şilt KETİ TiirKİYE MEI(KrZ.^İ!I1kSİNI>L| En iyi aÎM tohum ihtar eden aon aietrm Selektör ve Puritor mak incit Kmuin Türk i, ede ilk umumi tecrübesi Teşrinisani 9 eumarirJİ ve 10 p»tu günleri Sirkelide Ankara raddesind e kâin merkea şubesinde icra edilecektir. A.ir çift(i kardaılanmı-xın ve alâkadar Zevatın teş ri rica olunur. "Kİ.KO]\OR ÜÖPAKİS .. Tinim hanesi !(£- Haamı bati ve içilmesi güç ulan balıkyağı yerine Aslan kuvvet şarabı içmek daha laydaUdır. Zira balıkyağı 5 misli farla iyot ve fosfatın m veli İm. olup annenin lıer nt alık yağından enk kolay vc ı haımolur. ialİhayı artırır. ııcf'e ¦el, natilrel gUjrltik vc rüc nede bulunur. L SAMAN i OT Dr. H. SİNASİ \a\ninujun en nhhl gıdalıdır, Mea-'ııl MfidUr \l A;Uı ALTINCI SPNE - N 1978 PAZAR 1o TEŞRİNİSANİ 1929 nl.ı.r. ir I YUNUS NADİ İdarehanesi : früy unumnumlve katkılında daimi mahsusa Telgraf risıanbui Cumhuriyet-l'n- i. kulunu : N' 246 Telefon. SrtffiSr-iS! . k.n ¦kMrfıBSJŞ a Hap «T? HER GÜN SABAHLARI ÇIKA ABO.NC ŞERAİTİ» m.'^j'i [Türkle IçinJHarıc İçin |&cnoU*| j 1400 Kr. 2700 Kl. .-ylığı 750 Kr. 1450 Kr ¦* 800 *r' Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Büyük Millet Meclisi 264 Reyle İsmet Paşa Ve Müiîeîskaı Bevan İçtimaî yardım ve vatan Dreaden: Tei'ini-oni 1929 IMnı: Bu irımııy araban yaMı ¦ila b<ıatraı.lır. .a '..lı!» ha.aıı l«U-k.l .- ¦ *ıl-ı lada (tinrf aa»W an- ("I-ll'l Itl fal l.ınl ır uiıfıın.ı .ıi>a> mı. -ı. ¦ 1I aaraaaat «mal varaa. .....ataı. raaalUUllH» -1.1- — - t laMhao>> ıl mm*", »aw» ınaaaıiiı Pahaı M ba ¦aaaa alan mim*' mmt a— t.ııı s« *ıılı- tiaaa uaaaıiM ıW»ın ala na. mılMl etol**. Uuluıa —ka* rwliaal>ı .-aı.. wwı..ı.ı.. tana aatum » — r* . a. akta. a atH •laRaa». P.hal b**halen ar. im m**»**» Sallaaiı» armada fıuıamn e* «nın-ıı ı.ıı Mı ....... tak ¦. t*. kal talanımı ulVkaii.au. aa ıtuan ¦ ıı imalı cara* a kala. aile aı aaat İsmet Ps- Hz, nin nutukları Başvekilimiz nutuklarına vaziyeti hariciyemiz hakkında izahat vermekle başlamış, sonra dahPî aziyete geçmiştir Nutuk 20 dakika devam etmiş ve pek çok alkışlanmıştır. İsmet Pf. aranın tasnifinden sonra Mec arzı tefekkür etmiştir

1930 Türkiye güzeli Kraliçemiz Pariste nasıl karşılanacak? Paris'teki intihaptan sonra, güzeller Riyo do Janeyro'ya gidecekler aıjl laılaaaaı tak— .ıh mkımr Ban dan muH kir -arrllu ti.h-.tm.» M" bil. barıda ısıttı. ..»Ur Da (ton sırıma . ¦»«¦¦¦I »ıBllaı. a* («011 İtlim.. mmklm. ,aal ..taaataa ahlak -- faararra». a ava» BakMafta .aratlap kr» ı.uaat r*.t r.aa ha* haaet ıaar.1 n lakabı bar aat.i". UnıHraı- krala kar mm *rr**>t Ortad.hı hakiki IrUht UarJr eSHaar trM#a>. t—¦ a-»rı »a ara ^arkmı.k a* ait Mraaea «• kavak bar aaıai r.ıa,.Ilad laaalı renaliM..! •a.jaaaa.da «¦t daha aafra-a atat hrCUnal rarrbam.l .-ı-.nr. karlım t İnhada*! «.r-.-.,.a. . ¦ı.ı.ı batma kalana j Oün mörtafUkn lllmol rayl alan A*Wa t (Telaloaae) — Bat» bal laaaat Fa. Hr. bokta B. h. M da. rahfilırrl.nbftl İBlilar «a lin kıymetli natuklarını irat bwytı^ im.ii.ir Başvekil 11/ nin nutkunu dinlemek ıl , . . . .-'".!" MkCİU! laasaasan dolJu.mu.Urdı. Ihı kalabalık aaBBİin kıilcai ¦tayanırada Stile» locaları da .iulu k ani Ha nin localarının yanındaki İt» Başvekilimi* I-,not fa.»g, ,« nü.uk Millet l-.ee IIıl klima halinde cada Koni Volpi bulunu yordu. ' dakika davam elmia, btr çok nok-Meclîı saat 3^30 da acildi. lalarında mükerr ere* alkışlan.Mithat -M?qlu. Beyin mııU- mtıtır. Ui mtlhablycıİ okundu re kabul ı Isın*' Pa. H» "* ikmal olundu. Badehu ret*, saatin Baave-1 ettikten *oı» ,1a I kil Iımct Paaada olduüunu aoyle-dl Iımct Pasa alkışlar araaında küııiye çıkarak maktan nutkun baıladı. Başvekil Hl ntn nutukları 20 Bakırköy'de Ziraat Bankasının îştirakile iki kooperatif! İki yerde yapılacak teşkilâtı §1 mdillk Banka memurları idare edscek yan bar link bu (ok aaı anr.'.l.nln I art rrrrl a.ll.d.lınralnt lUrr O halı bir. nrılrıı «.. kır Udtnrr . kau ı flılırıııı rakraıaal rtralıarnı' Raaa tnrkaa» lrk.ua «ırra Biri -ı... -., fatabaaaa taaaan ı nırafl «ıra» rai ıbarrtT«Mnd.> T*rk rUı<«4ı .aakan bkr rai ip. a taa kar nlab araubiaı tx.kr o* kaHaarH kV ba. «..a araaa. aacaa Hlraark ¦ ¦•* ••-¦mı au fak ¦Irartalarla baaaa ana... --.j.*,. 1.111».ı .l(—ı>nıa ar kaaar l^aı Mr <ar aMaıar." . bUdraklr. btatke halımı TU'b kardralrl* aa .aaılı | yaıdıaı ın»" -"-mu.. rı talu talblb rdlldıkt.a aenıı. nık>brt Mı tatrll. >-(ri'(lı fak banını MI" bir kı-ıun Ikllaıdı la'Uita. har hamt ter ha larV-if.JHI •.«.•!! ua.kal «a mı •İm «)"!¦• trrrr" «• ulan mradrl mı.l -.1.1 Mr rabaa baaaa bar. hı uı...-. r ara I Ut ı trktkrltHt* a... .A ı. aaaark ..... tmt.tu ı.... Mr aa* ı-ı Irkkval aUarla 11 aaaa Ba kam raraıl carr-l balaa—at akar Mı Bu aurk IcUaaal faıdmua hadııllı ,-,„. aaaı. anin anlarla »r aaa ımı barrk •aVaırı^ı baıınd. bulaaaı Ba>a»ı drırlndrkı IçtUnal . alllıkaıılaıın d* lum (uduı .Alman ulnikk. (fmdı d mal Paa hubıl -İr- uBttafıkan itimat rayl • > ı ı B<ı nclıcadan aonra t ima t Pasa tekrar alkıılar araaanda kuraıy* _' laakaB V ) ¦ b-k4 ıa . Kont Volpi Dün Ankaradan hareket etti Kontun seyahati hak-I ında ajansın verdiği bir tebliğ Bu •.-ıı- bılriln mlllctlrr, rui-I İlk muı-bı.ıl.ı-r mu bilyOk ebemmı.el atfatnaakU. atbiBİlak İnalı-(elerini klamı dikkatle intihap etmakledbHer. Çsatlrtt dedifiran rbl bvı I9JO kraliçeler, a raunda bkr Aknena Mr Anaer tka re bir d. dünya srüre-11 .V muikbakaıı olmak Uıere 3c mu «a baka yapılacaktır.

Kendili ile ı-m... vrı rouKaberr elligimia .Jntırnbl. -a.rte.ı Bar TUrklya gUlnllnlıı yapacaOı aoya'ıal-• rl odelaran raalm ı Vuhnrala latanbul, orlnfln Pa rla, ajııjıda Riyo do Janayro.. hu- ayın aanraada Par ist e bul»t-maaı lanm ıtUt-mî otmdtt va hralıttnın KarıkMın- daha e-\*l hrldırnarnııı rıra adartaa.» Cüiallik k.alı,.İr.İn.n Parikk kadar gidi» a ilmi aeyakal icra*-ler» Irnıın rdılmııtıt Aı ni|>« ilan Riyo do Janejroya kadar aryahat maırallarının klaı Irkfından lemin edildiğini da yarın yatanı. . . OüiBllarl 1— 16 İU 2S yatında her Tür* muharrir) erin don, beynelmilel Pa- ' lebaaıı, namuılu gen; kıı mUıo-rgürcllik nıbikbakaıt mO bi bakaya ialirak edebilir. ve bu muıal.nkaııın jüri heyeti re2— Müsabakaya ııtirak elmalı lai M.de VVoleffe, biıe gönderdiği iatıyenler ya bu zat veya bîrini mektupla diyor ki: gönde rmek, yahut ta mektupla ',Bütan Avrupa giiırllerini bir müracaat etmek aurctile resim, yer» (oplıyacah olan ba mdaotö- j çektirmek için ıcaikalnrını bîr an ikaya yeni 7"rJ>iıycnın de iflirahi'! evvel ald ar, ni büyük memnuniyetle, kartılı3— Geçen müsabakaya iftirali DUn Bakırköy kaymakamının rlyaaatlndB toplanan Ihıarl komlayotl /ırai kooperBliller trıkıll İçinlOamaniyadan Hacı Mehmet, j.ıv Ziraat Bankasının çalısmaltU c ylerin Ifllrakile eaaıî mu. .İn,.mu ve bu makaatlk Bakırkd- karreralı İttihaı etmi«t<r. yünde alet edileceğini : Knmîayonda Safra köyünde va yaımıalık. Dün bu hmuıu karar- Mahmul Be iynin,!- aasart otuıar biliden terekküp etmek ilere kooBaralif '».'. ı- . - karar «er ı)ra «at irr. Kocp'ıalıll»r muvakkat bir laman için /İıakl Bankkiından |ün. I Makadl '• a tl I !• ı ı..ıiriı<(..... anıma bkr lladavl al ¦aakJı balraaıarak. ı.nl aamıadı batan *n»ı¦ h-ar aivu«nı kar rokaca laıitrUM baahmda ıaal yorum. Halta itlcııeniz hizanı bendim iıtanbulagelip, hem a memleketinizi garûr, hem de Türk iye güzellik möıaboAnaını tertip ederim. Bu ifi bayiik bit m-nmı-niyetle yapacağıma emin olun Türkiye güzellik kralicaıinİn Par ietekİ maaabakoya İştiraki, edenler tekrar müaabakayk girebilirler. Ilı?- bir mektupla vavai telefonla malâmal ver nikleri kafİ< dir. Bu kadar müaart teraİlle hİC matraf elmadan Pariı ve Riyo del Janayroda Türk r.ürrlli(İni tem il ¦ inı.k. her k"" 1 Türk kırına milfevkalade bir haJiar teıkil «deee- Iİ bir vaıifo olmuflur. jİ cihetle, son derece alâka o» Aa ^ Paris ve Riyo dö Janeyro seya. .—. —i uyandıracaktır. ı hallerinde Türkiye tüıellİk hra Ittanbalda yapacağınız mu aa- İlçesine akrabaıınıUn bir rat tn c-akonın kanunuınidv bitme»! v rdeceklir. Bu lalın mı.-Türkiye* güıellik kraliceeinln meı-1 rafı da lemin edilmiştir. Malûl gaziler pazarı Tasfiye neticesinde 53 bin küsuı lira elde edilmiştir Hîssedaran heyeti umumiyesinin içtimai 'imal Pf. İta. va Kont Volpi Ankara'da o.vnlkl gtJnkl) at yarışlarında Ankara 9 (Telefonla) — Bura-da bulunan İtalya Sabık Maliye naıırı Kont Volpi aerefine dün Fır KAtibi umumiıî Saffet Bey tarafından bîr ojfle liyafeti, bugün da ... - t dörtte l < Bankan U-muml Müdürü CelAl Bey larafın-ı hiı dan bir çay ziyafeti verilml|tır. aııu Bu ziyafette bil nı tav- hükümet bulunmuştur, »aslı Kont Volpi Cenapları bu kkınlı I ıtmlıl ekıpreıle lılanhula hareÖ (Telef ¦ânı hükümet bîr «Liretle le»-n nutku ' 'ılılrlı Si ¦ M l.t Malul gaziler hInjıaarları İçtima "allnon Malûl galiler |ûrketinin hine (ive muamelâtı netayîci heyeti U* daran heyeti umumiyeıi dûn aa t | mumiyeye iıah cdilmi.tîr. Avns* II de malûl galiler paıarında «on jıirket idare meclialai (8) aylık içtimaını aklelmııtır. heaobatı da meVIU bahıolmuı V* Bu içlımada laıfiye heyetinin'heyeti umumiye tarafından, lasft aimdîye kadar yapmi) olduğu t aa- yenin az lamanda ikmâl edilmtf ( i.ninniye!1

------f, rtrıanl it"t ——Abihaval'ın sonu Kapının aminde görünen adam:" Seninle konuşacaklarımız var!.. Haydi!.„ Diye Prenses Naraya se ndi ıl Şehir ve Memleket haberleri — 103buji- İniltin du-UıııtÜk ¦ üııhclerlPl »ıınön mPHM — Ktı **- >af-Mn~. IN» HKldl" ıılı an u klan da illini 1— d. IKa.l.IlBI II naaraiıall kUdinTll «at— -un''. Mr danaı- r". , ar Mhnı hila Hr tarh. >»ıı ¦arda inmıl-ı.ı'i l'ı...—ııı hlWUıl hlı *ı......J ¦ ulu", m-,....i- ııı ¦Hindu — nttVnen. -a rap** dad»l »•¦rdıa kân. m.-- ık..ı a. ıılr-d. batinin. kip»! ll«m lı.ıklll.11 ¦Mr I... adım ..İrde nmn huy Iıı Mr ¦dwn ¦•mm. anlara kakr-araıı MMM hn-m Mh.««" MU •a,kar Man .-iri.. . .k.M. akı ¦tanı- Inınıkllı ,-.ı..a, ıı (»afc-rlndrkl aıjıuıı .indî.ı kadar M. klaMad-n •..mırmlıll a-...... nr l'ı-... Karavananın n» uaflaa karat» kir kiraları. rakaM la wkı«ı» ıaaı a na aana m annnn Mr ¦ ¦ıreapırınl. kılarlakaa bal •arak: aa dr banım ttıkın kakıra kabın. Pıra-Naranın karM.tndıklleılr aan kıla •ai. anı.- kr» ««Ud.ıı K aaukJar. dan -ı. kıın.....-n«. bı aaıUuM hu akrıka nnra.li. an balo ılaşaı nnaı-ıaı Iı bBMiHb B. k kal «kbı bapta ntrtn -aaaaalı ı • katana* b. nahtht ııı. Urnaa-l.baa. dh batana* ben ı — iatfi kral ıntıefdbj Kanı M. nkaaa. aaa (MII ı aaaaa •aonla oran . . • babıma «rlMM - delaun katını l|ln hakamı raaraaa lan barakaaada «ı.ı at m erna* kı> -akaanam daraldı. aUlU. bataa. Oca. raimi blı bakı«U kaıuıındaklnr İlhanı rıli» lırıı.'ll eraı-lkl ¦ Hırı eak badar hkkıa. kana—r ¦..... ai.aa.aada. aa adaam .... .aada'... fta« falanda •Uaiaaa. kat »ar »..adına, ketlirta aaLuaak kabU nVı*d, Caalı alnındaki a.m. dııılrr ka yataaarnm kar Hidra .-»t ha- Hrlr aan adan. IUba, ana ataa» nunu ¦ I ¦»> «anarı ı kakam akran faMraana k.naranda aaaaa Bbr -. kadkf kir (BMd ka. kara kaıa ıaıı Iı Tanıt, n mrr <uın ....... . .-i I dıraa -allarla ...... ıri-n «akalı. Mnl- ••*.<¦ Biabb dB •¦a k-rakirn.il. dn*a*l.rı braırktaaı ankrrfaar ba<bataa parlak btr «a* ..>I|MaW ¦aaaaa bar ..ı„-ı r ka..«l Mul nna (rai. analları, aaaa kal-lan. I.a.ı ı.l.ıı I ... ıı• ıll''ı ıı"l. DUnJlrtycf btr kar uınıvn k«nd¦¦ıııı ı-I.I...ı ayafa k.ılaı ¦nuw» bu «rarracD hu.i'iin kaıuundu at» W laanlı.ı ıı.ı.i|. matbu, ıddu O aralık banmak bir bakala Prrn¦M manaya a> kattaFamı*-» tadan a-a-nr. aamuııu Çıkart. ıınnaaıkı ynbaanMB (•">»ıtaa>. aadıki.rı aaBa artta brlb dua kadar aa M ıa aa

lanavk U Bı «¦ ad.ınn uanajardu ı.ı.ılıı (.mm iı». laıar laımıı kartanaıı (iki blı hail yurd auntirtyımı annri• ntc mu*. kain..oı Kalan krııdlu d* bu yahan.ıjı alındın kadir ilk dnfa Nı«a>> baM' arak. ,- ı. , rUBrn ı .-,.«¦..¦ ı. yabab kar yarda ¦..... ta taMra blrr batırt* ¦ mirana al «İM Mr fcbı aaa dr taklama ..t.a ¦ u ota »atara anara kir kat ılın. attı r.. «... Karaaıa aaaa' (aNraar daakakla bakıl artar-., ¦aanldadı. anarın, kak. takat «nkh blı ara duyaldıı — Stallılı kaiiaim.il ı.l.rlm \«r. İlaydı, bnyaıanıı. .ıdıllııı ¦ant laarrarn rr»n-ı - ı.ı. .rntal «ıkar aaaaa. ttaa.ni mtar ataaH luuaaaıdatı ¦dairin bn anamı ya aaıru.ıl ¦ı i artj I bıadıala. laUomaa. aaa daim bar nban allı Tabancı btr ada ma irap ı- baadı ...nıa dım akıp i "tamı» k ı-tnlı, n. ı ııirm hrı rr hak Bibi a da kuı.ııınrtılmıa ıı-lıı-r Btılnuya ....... ¦ aanarnaU yalıaavrı kaimi crvlıdı Onan Mr babayı llımrt.—I. ar ataaiı. aran aahlada-. ¦a boka, k-ıi— ¦alla prt. tali. pa .ıı» aııbn, t"—a yataaaa aalan .dı — Drrn*. »• radar kat», boa una Irloa -d.. ....un Tektir i.-.. ¦ s . ri..-,ı„. hrp ayle )iıaıa«ık bir .ma. — Hlydl... IIKlı Naı-a bh- ayam rıiraraııaan bir kat adın allı Kaa».uru yabanat a. yavana bayını Hail linnrtrtyrlı artan. •ataman am onan -ıtnabı nn - — aaad* baıkıak a» kar aaadae tanı. ¦ki- bentn. bandaa nklaar. «aadal baybald^ı... ı-Jıtadi tu Kont Volpi bugün geliyor .WiuiaJiiiiri.ii Ibtna hareket emtiflir. Teryiinde Volpi Iı Bankaaı laraftadan aerİ- Maliye ve Hariciye Vt-Jritlrri. 7i-ten çay liyatetiae icabet ederek.' „q, -,v B-ııkaları Mildu'u U-taealtur binayı b-terr>a«ttile t-w- mumilcri bulunmurlardır. r".-, hayran kaldtpytıı.her leı.ımAyni trenle lıtanbul meb'u.u ,.uai k»n ^^«.ı.^ ^ nı. -,..ı d- ~.Yİ"d»M-nı«ı>ranB-elya.ıda*e ve HaBe Fırkan mölettili Hakkı 0.a"-n. -r-a.n ,¦¦ .-ı ¦¦ -odalında btr nutuk irat ermiıth-. ŞinBti Paıa da l.tanbula hatrhr-ı "-Kont Volui bu p htırtda: a Ilıı jeylemiıtjr. J^PfanW a" Mübadele Takdiri kıymet komisyonları laa baalamadan avval . Ur lıaknama harırlamyor j Hail ırlıil. ıı.llll takdir. - ı ¦. met heyetleri reil re aıatının Muhtelit Kvmııynnca tılanbula davet edildiklerini ve takdiri kıymet itlerine att yeni hamlanan talimalname. Atina ililaftıameı.i ahkamını ihlâl ettiri îci alakadar eneflaıertee kabul rdıhnaırrnle tereddüt -dıldıjını >aamı*lardır. Muhtelit Kamiıyundaltı m ura a- | haıımıı N. I.ıl B. bu hutuıta biıe tu beyanatla balunmuılıı ¦— Takdiri kıymet lı-,-|l-r-nin ceıı t e iuii eıaacn h'mın kimden l.lanbalJuaarlar Y.lmr M.j Hamili. ıı!. Itmet B- burada defildir. Onlar da bafuet yarın ay. j (ereklerdir. Yeni takdiri kıymet tanın nin krarıi. A tina itil Utta tur ıi ahkamına nnıbalıl ulmadıgından tilerindi- ihtilal* yoktur Mevru babıoİBn. bu talimatnamenin tatbikat l dar Bunun Km de bir ıtahnan.e hamlanıyor Takdiri kıvın-t heyetimi reli vr atanı, kamilen bıırnıln bulunmaktan tyihatilade. belki de ba balla teinde umumi bir içtima aataokarvâ tanı rarııı-ım eabât edccaktı,. Mea'ele banalar ¦bar-t-tia.> BaanrarahAaifmır halttı aunnnda «afiyar Muhlel.l Miıbadelr k..m...,oınutuak. baamurahba..mı • I -¦ l il: IUat.1 t hafta .naa-da Aakaea-oam aatkat aaknanatar . Ssyhıseler işleri tınrım edilecek ban MBianUı.aa ınıu-ln ItUrlalrı ba-n* rnuaa-ı «ı>n MaM.' ana fnaaru. ma ı.kaa. aanrlnanû Ma

ua.km-ı. •m.....an. anT—ubı aaaaa>ı< ata. ¦aılı kknran aya. «mı. illaki' akan ar Bna.ii «.llM-alı. atadı iiı—ıı-olakaıl» nlmnını karait ... lamını irin raallyr*. ... -.ıı- - ı. ¦ Btkiiaianaauiara.ru. *aı «aarUı ¦uıı.1 «".».itin na nııanaa t-t-ı ¦»»anı aa t .nail (aktın ata aaba aaa t* atranv. .rn-. anman ¦> tank. .atıııanr rVatt SemVıhıir fiıkari ita maaa*rrı halt ılndıtaı ıı"""............. -ı..ı ¦ Ut ¦ "i hır baı.ı din oktanı \.ll trkli «îı-ı.¦ alyaret „b,ı„ —n......ı,, ı, anı nalı Mu Mini ™ ¦ma. lUnrtiraı. 5aa..U« alana kan l.maaa S"..ı.ı anhayat lOa» kan*. Kanunsuz işler (aadımlh. naalycaiain batlı ; BiHna ' ..... .10 Haliz Mynıİ I elendi M'c ^u mckinbıı ^ııcıynr ¦ Kabili bacır - ı.n.mr. yaal km »t ; anııuntn 71 rnel raıddnlalıı t « Harı Sahtekârlık Tüccar namına sahte senetler Bir çok tüccar bu h-lehârlıga kurban oldular Yeni Fransız kabinesi M. Tardieu'nûa ettiği yani ' ı'¦' ¦' '¦'¦ !. ..ılıı' ı". hariciye nan-rıM.lifi Jiulnı -ini'lıya kadar takip -v'.-ıii. ı.-.y.- hakkın-rdiet y ekre iı n ti uttan aanra le ttîrrıat reyi laltatı, oıilliyft-îağlaıa kartı alin bir m'ı'dulaa-¦ İt ir. M. îJrİand ¦yıı iller jeti-? ¦ ¦¦: ----- ve Lale 1 akili cvfodıei Doğru değil mi? i Öktrova Şehremanetin'de tetkikat Emanet idare encümeni tadilattı hazırlıyor Cemiyeti Umumiye i Belediye İdare Encümeni dün laecip Beyin Myaaelinde toplanarak oktruva tarıleaının tadili ietn tm»Dnl<ı verilen raporun tetkikine bayla-ııııı'ı. Irllmaıia Oktruv lOamnıı Bey de bıılnaarak Iknm 1 gelen itahatı vfinıılıı 1 Encümen paurfeıi günü de top ifeyi bir an evvel | ikmale galıtaeaktır. Emanete oktruva hakkında he-1 ntir biç bir şikayet vaki olmamıştır.'Sanayi Birliği üç trikota ..»¦., ¦¦! l.-ı ini tetbite baılamı*İBrY<,l< Wİ fi Y-. «ftj ¦ıbanadr SaıdAı II nunı.r.da Kufc-r-nan tpu -r H numarada llaınnra naİBNt ftı a dillin ını dr nata .ı.ı *¦ ..... laaltn rdMnıylH Baalııd» ¦««¦ artardan Wn a-frlaahaV Ulanan aa M. un.ı: da an. an ne kanau. lanaan M>IMnr. .aaur r> kataa ba aaaauuia. kaa-aaı akraban atı ıi- .a""l>. aan-kat dalı -laa «»uyta tlaai l lrıut. fil) kan Ur. ayık lUkrlıılk t ¦'..¦¦tttam naann nllTarBit «haly y» najrnrtktmm tanfiw»ı rn> KH.mı la-kı. laMaaant Batıaa aaetı— ı—-la Ban Buatatrinn «- barda «laatdıkmâeneveyi idare eden kıy-mntlı batlar memleketinilın ve »ereflı bovâl: irilinin rr muhterem h

kîıAnbora 9 (AA.) — İtalya bak Maliye Nart'i Kont Volpi çenet reitinin gittiği yolda nam ut- ¦ napları Tetrlik ffUafü Bıym baranr ve büyük bîr cetaretle ya-ilinekledirler, i- Baltkaaının unvanından mülhem utarak tunu l--.ı|. iı ııiıtrrim. Memlrkrt hayatında İ» ISrtBidır. I( huyntıaı fena bir naKarla ¦..- ni.cek seyahat etnitbira-dam (ifatile Aokaradk cordüĞü tarakkivala karsı burava .--İri': den evvelki malûmatının cehilden îlvyh. bucün Ank ibaret olduğunu beyan ile inlofâ- etmiftîV. ve büyük reiıiaıir hakkın» da pek büyük takdirler ihtiva e-den nutkuna nihayet- ne r m Ular. Ziraat Baabatı MI.» l...:ii dun gter. Aukarapakttta Kont Volpi aerrfinr- .. ..!¦• '.İri bîr tn»lı-' *erl.ılıllı Kont Vı.iıı /¦-..! li.llU ı¦ ıaı da tiyatet «drrek br-vanıı tuk-dİıat .,!..¦: Kont Volp "i Bey ne idî tarak banka mada e'oeurtiUıri etnaJa r-aku r.ı.Iıı.. .ı'.r-'... 'Cihette TötttİJ* erhânını tiyaıet etmek ürere 5 Te(r\nîwnt 929 da Anka/aya etl-m:î:ı Kani Volpi" Ankarado 4 gü nin °' "kam hoknmaf ktndi'inin İlmİnJrn ot yoltıek ifc-t.-.ı- ı/e '>.¦!,!¦¦ ıı.-ı'-n memrrunı ¦ r ¦( oJmaffur. Hine; n- ¦ dan h ar e tef Kont volp ;eı-iıı.i;de ne karlar k o tat akı ? ifelilal ImllrUllıB ehManrntr. yakındı UaMlınn niarttı va. Jnnıaktn Makarna narhı bıhrımanriı ıkına' lal... Byak.ıml.r b.kUnıta İr.kil al ttl. Makoıonluın .l-ılı ıaıı. nraıa u Kö'prai n.ir-n-V. «oCı. Ourmatr meneı/i. knn fBııtHd* hdaıUDbn uuı ııcılan! .t-. r wıını« rar n.ıiıt n Is dnemdın ı.ııııur. ada¦il. I .... IS. ¦yaıet hakkında tatmin etmek tayetine matuftur. M. Briand'ın kendili Sar fırka-«r« - .t.-. ı bu kadar cok müdafaa-la bulunman yeni kabinenin Sa& ırkaara ittinal eylemelinden ıct'et etmîttir. Başvekil M. Tardi-îu'niin ııi.-ınup olduğu Cum-lariyeK'ler ilimlerine k'te benze-aayin -m. . kadar -¦.U1 ¦i içtihat va barakellertle tam mı-laıîyle bir Sağ cenah irrkatı olduğunu îtbat -ımr.iır Bu f ede beş narır ve iki mûlte-ıtırı vardır, itrîand babineıinin Jı-ırilmeıinde ilk tetabİHİaUn n an birinden nel-diğ;i ve can alıcı hücumun uıule ait olmamakla beraber M. Briand'ın haricî ti aıetİne kar*ı tercih ırdihııİf ordugu hatırlardadır. M". Briand'ın malûm tatakatt beyanı İle etî ilk vartayı atlattı. Soıyaliıtlcr ile Radikaricr alcyhle rey vermiıler ite d e bu defa S ac cenahın miinteha'ından m 1 aürmedıkl er inden ekler ıy et b ulamamı y lor dır. Yeni kabinenin dahili liyaıette daima Şayian memnun edeceği ve harici meı'elede dahi Puv an-kare'nîn baılayıp M. Briand'ın daha geoi* vc mûıaıdeli bir iu-rette devam ettirdiği ııyate vılmıyacağı muhakkak olduğundan hiç olmaata Lâ IIay konfe-111 r.-ı m ıı nnıkatTeratını ikmal ile tetlibatı bahriye meı'cinini bir neticeye bağlayın-ı raya kadar devam ve mevkii mu-ih afara edeceti bekroeıebHir. Muhnrrcın fayrl Sokarda müthiş bir macera Bir balıkçı uzun mücadeleden sonra diğer balıkçıyı yaralıyarak denize attı IkOn .1 ı.-ı;c!>..;. ¦¦ 11.1 Nr bir bodıte rm( Bl nlmı balık aaaa I-II Iı ılı Intlırırir mı iar tayyar aakaııa ¦uıaıor. rriaanınııvlnı ulıbj ı-lmi. ,ı u* aaııı "un »ayam «g etnanmtn. Kat m akn naianı mubiein nemaılar itana, raaaMafc ııım Varın mm\ mııiarim.r. yıl :i iıiTjöJı tfuJSıel-r depota alan tiearelba noterin ver e i beyannameleri

un . ¦.. yaaaaaı ......ı. ¦ alan liı amtlıaı.cleıin ¦nnOlyr kaOar her dr-ııonnıUın ant ¦ ayvı Mrrr raa.t arnlnmın ı ¦ .-ııı. .ıı Karafıtı le knr-ıtlc hır biç bir ir. Kabineni}. allar.nı ıliyo Vekili Suk. 2 —i kadar ka. dural sun •ea-dii" malumat vo izahatı d-nlı-mialır. Ankara 9 (Telelonlal —Koni imevvûcatı etrafında tetkikat Volpi bu aknutı Ankaradaıı İMan- ipa tır. katta da bulunacaktır Kont Volpiye reiakat etmekte olan M.- Ciyoti de. paramızın leyaUnvoıkrauteatlt de kır zı; verilecek |İr. . rı-.irru- ecnebi . ırrleri de davet cdilatiatir. dolayııiyle tatliye heyeti, nc tetekkiir rdilınİ»lir. Malul «atiler pazarında mracoi bulunan eıva tamamen -_!ıiı..ve nakle tahvil edilmittit. Satı• hantalından ' :i.î: bin küear lira rdde edıımıılıı Yapılan cetvele göre. tafl hantal 26 bin lira olup takaitli ininUrdan Ilı bin •OfVı.ııUur Ayi lira da rşhaı ı malttadır. Ti ma» iıini ıhma 1.....i. ' Müdal tc! ıı. J mut. ¦¦ ra ma ve ayıklama komiayonuna devredilecek ve lahnlât iti ile de bıı kornî.yon ınetful olacaktır Pazarın latfıreai ile utıttau ha-aıl olan mebİBR malul Kariler ic Ziraat BankaaınrİA rurveut ulunan paralına İlaveten bankam yalıtıl nc aktı ı. Bu m' 'iU 11 n tevzi iyi bilâhare dılenndu uoıı'rl»' nm ı .i i ha ve! verildi ıink talin a l« i-.lfr--.-r EvrltlSI rrHElİTr^'HllSle Hal ya Kr alının doğduğu tünün tam. Halta iıi-ı. an dua. pa aaa yd danana nMalaada-. -.'.iı.nk ¦kalya Kanı ¦ıaan»-ada mal II bn nUttaa İt s badat Ml baba* - —. ya. pnuaakf a Atmala'yu CumAariyefıaın yıl ¦' — ..m.. tnaânlUdekl tali canu ılrpılatT (...mkurır.Ualn ılıııi ..ı.ıviM nldır jtunriın >ahlımr. tıuktuıvıı . ¦ı.-.nl-.-luııçıind' bir bırLıjiıine. trOCanataga Bn>iami[-laıdıı. Koıabur IIBıaOylI bı^^kU goRıııriıi ı ¦. '. 'ti.-¦ olun hulıae eeten .«..ıılı HuınatU kaldırıp denire Binıi} vc '¦.-"..-i ¦" Hıltnu. mecalmi holİle donmalarla BorjaMnak mecbartyetinde katnıif. lakaı Mr laOdılet nınra lıivnnı batbutan kr.*ılerel: kendilini dıniı * Bu i'."J .t ı- -;-'- m' ¦' TOR. deyflı-i bh- mnlor ye tirajla ve M Ll - ıı -.ı-ı.ı'.ıı -ıı ¦ fi -ı ..¦ IsalılırıİAU llllyoOııtl^ hayan lehH-KcdetnV. Karabet ) nls:ımnMrıır. İktisat Vekâleti m&siesan .-eiırimi?e qeldi İktrtat Vekâleti ¦.«¦>.- un Sakir H. Ankaıadan fiihnmiıe ürlmı^lır. İlan nl> I Atina Se1lrln.fr rffikltfi j Atina -ctiril"İt Atinadan nclnrSON TELGRAFLAR

:tYeni Fransız kabinesine itimat beyan edileli ' Siyaseti teşrih eden M. Briancf ın nutku çok alkışlanmıştır ismet Pş. Hz. nin nutukları çıkımı lir rUcn levct t H-r -k bu yeni muvı hoov nmi d ir. oyfom uzaifıı hÜkÛmrlr karat E«Ve- c-nfaıedcı cObten dola*) tefekkür n.ı.,11 *.ı ı -ı hükümetin vakayı -i ¦ ı ¦ im.:. İJakİyuıtb-r goaterro. oîacar.ıoı •ovu-miıle ı.'.ıl.l ııı ık »nr.i ulan İthalat f(Hl«rm( iy ıı ıı. »?a de yy ar attı hkn v v İZK «V l -, l.~„ ı„ .ı aı. in ıthai.tı M» di 14 altı lir.ıl.klır Mirim «e vrtn.lii <t(teldir. Tabla »tII* maye m.vbmII yaadr ¦•mı. Imıl'Uı lıdlınuık Kulumla Iı" i iHFİVf malınaı inCrl viihina| Parla 8 (A-A.» — Mrbuıan .«t İninde cebe lokrar açıldığı aaaan umumim albıaUrıU aetaoaı - .. ¦ M. t., .ne I , ...------- har. :ı '- — iı.ıı bir ««kar «a atim ah i «intakla berdevam uldııgu-•oy İrmiktir. Puhu müteakip Ka arterita M. âcrrı-aar, . WtW amaa-Mptâr. Ahnamyaatn Caranıyrlı Akıama girme ııoa trlmİh 'drn M Br.and. I-u.ı.n l.....1 60 .'İyondan (arla nulıııa aahip bir roılletin ceanryrl haricmde bırakılabilrcr-(ıı. kalırına «Hirilabilac ak.ll. adam taaaatrar edaUmı yecegiai aoylemı* va bundan aoa-¦a Veraat muahedeıtnıa Rrn ilgaDivanı Âlide hizmeti «njvleıteıt çıktnlanlıra •fl sııalıh uvaûdı-ele/ınr ıtrini kırar mildi Ankara » 1 Telefonla I — Diva-ı t» Ali, adli m.I.k, mala* vr diğer aalâktycttar m.rı.rwl" tarafın daa m.aıurıyette-n tart. mabetı aa-kerıya h.l'.. tahin et t ra ı»*at re ¦adlı budat harKioe ç a et-lireti* buunduklan ton dahi dahil olmak uaere . l.m.Kİ-r- a.daU lekaudipenin y. kununa mı allı daha mVı va addan* hu teiaud. »ir.. I- ,1,. i Vr edilecektir Barana irdum icat { ¦¦aart «nmi» olnaab «arttır, hı.-ıı-ı.... .... anneden ar ola nar I buadaa lalıfade rdranılrr. hamlarda, antta, raVnlarat aidnt. vanaların* .«.lecrhl. Alacaklıların latada <*> maaaı «allan laıamdar Bunlar teşriiyi**n. •T» ıptıdaıi-le tobal »30 aanuna kaıUr har defada tediye cdnVe ektir. ııvgiltere re hınıstan -uıai.aa - İr *• iıbmraltnr-varllmealnl İstiyorlar lİur müteallik maddeleri hak kırı-da tef t irat ta buunmuıtur. Netice olarak hatip, meclisten rey verrrreaioi InUp etmiş ve demi Mır kı - E.'.:- 'i ı.ıııi. fena bir yola tapmıt olduğu fîhnnde İteniz onu o yoldan çıkarınız. Lâ Hey itilâflarını ve Youııg plânı ku .»etlerini -erlerinde ipka caliniz. Fakat, böyle bir tiyatrl İni.u.ı -ryatetim değildir. ÇUnkli bu -i,---ı intan luablaştırıı Meeliıin hemen hemen butun azan ayağa kalkarak M. Briandı a İki ilamlılardır. Pariı 9 (A.A.l 253 muhali! reye kartı 332 rey ile hükümete beyanı itimat edilmiştir.

[ C. H. F. İ Dün Reis vekilleri § île idare heyeti intihap edildi Ankara 9 f leklnnla ] — | Fırka grupu bugün topt-j rak yeni Reis vekill eri ; heyeti İdareyi İntihap et mi «lir. : j Yeni Reis .>.k.I ..l-ıC i İTeklrdaiı). Ali (Afy on), be/- 1 ¦ eti idareye Mustafa Fcvaî | ; t Sarahati J, ratımr ( lımır). Arif î i ( Fm,r.r . |. Font ( rştanhol), | I Yunua Narli( Mağla ), Süle-y- f ! ..kii Şevket < Antalya ). A li \ ! Kana ( SaaMua ) Hayrettin : | { Baltkoaîr), Kanı» ( Akaarav) | \ Beyleri intiha p elmiıtir. f Santa Maria volkanında 500 kişi oldu Cıuatemala 11 (A. A.) — Saaıa Harla yaaardacvaıa Uv akıant* durmuş olmakta beraber alenen korıııtma^ olaa (balı ycai bîr in-di(d -ııi .1. korknıa ıçntdr maklndırtar. Ttlcl otaaların «ekaDûn güzide doktorlarımızdan kadrab, ho-j ¦ burun mütehaııııı Sani Yaver Beye gitmittim. Muh-¦ . Telefon Sirkelinin bîr memuru île münakaşa eder buldum. — Tam samanında -.idini/ Telefon Şirketi, hem lelrlon -.1.-beri için «İli kurut alıyor» hem d tki defteri İLalbukl geçen rolıbrr için elli kurut i. !!<-'¦ tl i -ti. -ılıt t.'III Hurra İle mam™ Inıı t. aı<lrmb| ı mnDalaıa rlnı-aı-ı «ıhberi . Bu <f-tÜn leEe« ha !ûf furkuıt göıleı iırotittik illi <V?t bııtUn Tu ¦1. .1 tabii a> en Sanİ Ya-¦dıyn ve pek 1 ve terisa ikâyet etli. UdB la k aaa yirn keopcraliilerden çok ûmir ftealiyoraz «la ile arı» *aha>l<-ılai htlb.......ı- ¦ : - .... :... I -- "-i-' ¦. t yardım edlyarur. ¦« ı-iraî bnİrr ifln fimi nanbuama n-llfe IcKlıhıaılrr ıımıl verici hn ¦ ..-1- M-lıiıa. raeı lebatoı buıua etnaıı Uua rddu. KuL.ı . 11.ıj 1...-1. ı-ıı- 1. . hln•ital . d ıı-in - -¦¦.ııu mrmlekrUn m t .«.ti vr ı.aü.-n -1 um en untlaal dJ-trjuauıdlr. M-aı-Uı aaatkaıa Inahn atan kıymetli bu mtıoasebettir. ban Mf 1-1. ;. 1 ¦ 1 ... 1. .1 vr llll-L.,--.! Van i t «taamı 1 ,-.-(ıw'-ı iyi nefte* ummobilir TaHUiâıtanla aamllah a«-ı ili miri ¦¦ıı -ıi-r-ı-ıiı- Mrrlmtrgeeea ton beyanatımda ibiobi bitı-ut diyr rayiemhli.11. Sun anda «aaa luaınıu ınenueteT iı-'ı - ırııı.v ¦.....„. ;ı..iın. intibahı nırnıiMnılyrt btr ¦.'« Adanada ye(aıtrrdi(laû> İyi Uanınlaı ¦ -..!¦.«'. ... .-.-i .¦Iı Hubabol 10.¦.-.ıı lall olan bazı mıtakılar iyt la-¦--¦lir Içm blıvut ı ¦ .lr.,,.:l ledlrlrr. IUîrılıkla. lararUUf. aıeyrj baborlcnade yetbilUalrinur m İntanlar hılkunııın hararrlli ı.lrhlnr yrtl¦- m-m-Vı.'ilir T..»-... ı-lülı rjrn at. ...-jiıılının artrrnuut ve tuv.-ıir.ııi 1 •rrdiiımia rhrmnhi'lûı yerindi ır ı»ı.- • ' ..ı..... kanı -ıı'. ¦M il- ııf 1..-, j. . Ih.1 Mrr,m» Ccmjı lıbbly( Mflthlrat . İpob nu, Kirraut ir tatta I' ıır. u. r.ıa I* ••»¦ Bafag* abaVa rnaam

Bana rağmen mitli pa'a mâlla kardır lyle bo rtlıamlaıa ra|mrn hür mim para matuenarl 1 « ararraı hıyreuVr* ,.|,ın btr hunılle lıbat etmlt-Ur. İhramı ııruı.... brdrllfri ilaha bcnUı anıl dırmaib ttla rflı-li|> m. .ı.l.k'lr cırmtıl' lılılı,lıklrr -Imdlden .- ı-. w (|halU nyaııııın ..„. 1,.. ı..,.„ 1. -ı,.l,,¦tan aıınn cetereb allarda dal» ar nlıkumpanyalarından I ,1 mıikâl e meleri telefoacu ^jnv keyfine kalrrattır. On drMagi|*a konulununuz, yirmi. Vatla yüz lemr kaydrlmelorirae r. H,ll.uk, doktorun an «in gore. telefon a-yanmdada biı muad• da vık! ıdaki allı :a\ bir iki nlde botap tu puraaı rybııde ye> ^dlU blkıdan. daha ıpanyaıına •uyor: ut :ashin lıralr BHrdlyc It'Ul ItnKrıl Hey brrhkındı 1 1; ı« , ¦ tıklada Mr . .11.'. .1A aimaa. Hubini R.1I11 — 1 -¦ i -..... den .i.-., -yınnıılım. Canbü bo «tII .• .-Iı- .¦ . 111 i.. 1 .. 1 - vr hbbümıl hmahıaa >apılnıj>ı mulallv, rtalUabl I.-.. ¦¦ - - Mnrnr iltmal eltlttm muhterem bit tat. iioiom tteMn beudi U> anıd»ı rtntini ı.ıuiiri".ı. !!¦ :¦ de ha ıine'ı 1 - ini. ciI'mit nm. -ılı ı!rt rJrt. ıı. »-ıtır Itıı mübür* «betin kavret «e hıynlıaa h Mr HO. ııırr .a a 11 Ul utlu 111 nen-l Jık•ratrıt ıı-Uul? Bundan dulayı M. PohhroalyB-diua harekeli birkaç t"" İÇ*" ıcahrıur enM<tlr. «-¦«¦, 1-. ,ı,,ı artcıı cDnn harı bel cd:ıc£l lahmln edilmekledir, SUvarl cabillnri »ralino çay uoıtlı. adi ba-ıvurdar 1 rüael rıktln-un 0aOnav pg apta1 bevnU Unaalı.. Edatıl tDİrlbamıı : 4 ;9uncu hariciye koğuşu -Peyaml Sala I İl —Bal d.lıa ranav.ıır >d«ırt.ler l>r. bu t»ya» taba t>«ıMı Flimdaki ziyade 1 İlhanda Mbayrt rn-teth-r^ a btpı-ar. arda¦nyardu. •Mlniaıt balın¦çatalını. . kındıre mulf>C> dm.u .••km adını-.......İn t..... - - I»' kar alakan. | Ibiıia İmidudunn. «tmHaı t«n»di|ini 1 (bajı ı.-vaia auaaya. aanıa raimi I1.1ri.kl Hitaba ..rr-na.uıd.o anla-¦illim. Huılata (i'dlkUn narı. bir an bi( rakmadL Kımıldanıyaıda -...i--, ır. aanabi h-av. lıkjrtU alda •.-] ııdaa .ere bir mata dUttu 1 Iraarkta Hidak ¦a. anpaaj^hH ..i-,, «tau «n. mm. t*l. w.|.t l .ımn.ı mıa» .n. 1" i'i. 1 .¦ ¦ knkln

bir 1 ı.-ıı -1.[. .i . - .ı . Kını. ılddVIll bir mnnakaaa. aaora. aıaUımdakl i"----, çakara drrrk nııuyaı1 rv.-ala . araJer "nem. HİKAYELER Altın madalyon! Bmdık!¦ n vapur müthi* bir fe-!delyon içinde bendi reami vardı, lâkete uğramı ılı. i lâkin le rimin manaıını o Sabahl.nbcri devam eden tır- kadar değiştirecekti ki.. . tına nthaycl yapacağını yapnııt ye koca gemiyi dalgadan dillen Genç İtalyan kadını bir gün aralında bir balmumu gibi ererek v#J,aİler «raunda dolnıırken yol-hıırduha* ermifti.. JB k..- ceylan yavrusu, gördü ve Artık muinini dalgalar güver- berinde ,lra)llı namına ne varaa leyi yalıyor ve üıerıııde canl p,mj rcfjp ou «yün, .«un aldı. .„ ne »ar« hepimi ııtıp .upuru-1 ((Ku6uml h.ybe^n ,„„ yordu.. bülüıı ıcİkalinî bu hayvana verİmdat... mi» ve onu kendi yavrum gib'uev— mada!" ınege başlamıştı. F-kZ fırtına o kadar deh.eHi . H« ««¦»«aa munlaıam .aniler-ki inaanların -cif .eıleri değil k KU" . . ¦____ dağlarda dolaıtırıvor ve uıı. orta geminin telık homurtulu ve gt* ' ' . .. . ¦ •¦ • ı m :_. m.nlaıın en laıe en korp? yapcırlııı bile ıııdılmıyor... « ı-ı aj Ah kara! '" rakl.rından ikram ediyordu. K.r.!. Neredeıinî. **** Ctylkn -imd' """""İT1* onun Hırsızlıklar Polis müdürü, vukuatın azaldığını soyuyor Dun vuku bulan sekiz hırsızlih vardasından altısının faili yakalanmıştır ı__5s2lz~) Boks müsabakaları Selaml. bu gece Bulgaristan şampiyonu İla dövüşüyor Hırta ı fkl» bulvar MM 0( rınrlıl haa-ılıtiııtin ı-laırıııı dunlardan Iran*." dar mudili İn* bir i.ı . t. ı. . olmıdan kimseden yaıdıı.ı tarmerlm yanlı >ae* 'IUTı.-tıiıl<mı) 1939 — ÜKJJÂT HiPSsKİıklar V«alll(o-d8 hırsızlıklar Oç Rtce vyval Vesllkoy poıla mlldft.ru İle diter iki lOlıu oinc OlfılZ a-irmlg buradan batı evyn (alarak kin ı ıı i". Gorlopoyl «o--M.'.uyakalandı Hir 'aıuaııdır Göl -ji:. I ıi ve civarında bir çnk hırsulıklartn i.ıilı bulunan Arnavut İsmail vc ı .ri..-. Rcklr, tanılanı et eline geemijlir. Bu iki sabıkalı bir ay içinde, <¦ mm t akada /O yi mlllrca>iı ev -o*mu mlardır. riirkîye rekoru kırıldı edecek: r. mm mimi Ouaunecrk hali var?.. Oldukça iri bir Ira la ta yapıtımı olan genç bir tayfa ha} kırdı: — Madam?.. Ver çocuğunu bana belki kurtulur!.. Ve cevap vermeğe meydan kal anadan çocuğu kaplığı gibi aldı götürdü.. Genç İtalyan kadını (İmdi: Çocuğum diye İnliyordu... Sonra kendilini tutamadı ve hıçkıra kıtkıra olduğu yere yığılarak bayıldı.. * a Gbılerıni açtığı [aman fevkalâde hayret içinde idi. Teıadüfün tevkile dalgalar kendilini kama aber atımı vc tenha bir adaya atmi|lı... Buran garip bîr diyardı.. Çok feci bir yerdi... Ve zavallı kadın bu tenha adada bu kırıl derili t ahitler aralında oturmağa mahkûmdu...

Bunların hepıi ne iıeî. Y. çoru. ğu. çocuğu acaba ne olmuştu?.. Boğulmuş balıkların ağımda mı dı!. - Biçare kadın hep bunu dügunü-)> ve ıl ı-ı'.duk.c günden güne aayıllıyor periıan oluyordu.. Heyhat. Çocuğu kurtulmuş ot-aa bile aradan beş on lene geçince kendilini la nıyamıy ataktı. Vakıa boynunda ı incirli bir maAdilyeda v© mahkemelieccie Sahte ibraname tanzimi davası Cunta . 'ıı KadıkUyondc ge-çın hatla yapılan rekor müıob.ka. larım devam e-dllnıijıir. Bu nDda mu-v a İfa h iye III olmuş, lın mcıra da Galatasaraylı Semih bu mesafeyi II tanıtıda koşa Türkiye rekorunu kırmıştdrîjyc rtacimtt Hırın ««» ft. Bunu hir genç delikanlı İtalyanca ile kendiline lüytlvordu. — Kalkın! Ne nglıyorıuııuı?.. Onu ben avladım!.. Kadın Ceylânın ceıedİ üıerin-den kalktı... Kalklı ve güderi dönerek pı-tağını çekti... Sonra Ceylanını, evlâdını öldüren bu İlaryan a volinin ürerine alılarak onu bir hamlede yere Faka! nacak. saptanırken delikanlının göğsünde bu alim aaacâ-re takılanı onu diteri <. ıkaımı adan ifildi. baktı: Allın .ıııı-ı uılündrkı madalyonda kendi (ıı.. lık raimi vardı.. Bir anda şaşırdı- Serıemledi Bunaldı, Sonra... Zinciri avcının boynundan çıkardı.. Ve Ceylanın boynuna (akarak o-nun uıerınde hm,kıra hıntkıra ağlamağa katladı.. MUmlaı FalK fürıng klıiple't ıferonır ¦inlide laplanaıık !¦ -uı. burada ıaal 3 tc Ankara Meclisi umumî atalıkları İntihabat! ,1| Şehremini Nevıat Bey rey saııdıgını muayeneden ta Bandığı mühürl.diktcn aonra Kırka Kâtibi Um ka Müfettişi Ali Naımi Beyler ilk reyi atmışlardır. inhisarlarda Bebıel B. lehrimiıı oıd.l etli MEÜk"' SİrffljAsVrlÖ»''' % f JORJ BANKROFT ve ^»IİOLGA BAKLANOVA nıni j parna Cuma günleri msıine «aaı II, W da her cu • marteal akfam-ları için (lallarda ¦ ıı- i rl r pılmıjUr. ikinci Ticaret mahlemcLlfi. ıd^ ¦¦¦ fi i,-.. ¦¦¦ esddeıın-mauaıada kiındUıa tirat^lilı en ı: n4Hiı 919 tarlblnden ı ı.-- ıı.ı karar ..- -.ı ¦ ,\tiik Hı.ııltoöı ımumelatı lllaıl-•co uıreblr ınlvlriaı •nah-ar v-.-ilıuı) ulüuBuiHİac tinin'.ihap 'i9 cumaı-aaı II reodel.ıiiHİe roahke-•.«ılnvııa selme'crl Un o15 aündur Kai| mllrcııcbaımdan Roair efendi \'ı gSndcBberi oltadan kaybolmuj-ror. İtle levceıi ve 7 yaşında lutufin bulunan Rajiı efendinin inıibar cimi, ol-ma^ından ııuli;< edilmekledir. Son günlerd e mUıav.kanadan mUte-evıircn ioılhar edeceğini >aytiycn Ra|İı efeodi arkadajlarının teıel • l e avunmamakla Imif. ııi'ltın polisler kulp arkadaşını Dramabıadırlor. ImbOhariar Bir Kadın İntihar alil Şeh rem inin de Saray meydanında tenekeci Cemal oıla.ın lev ceaı İH yaşında Kariye hanım dün 14 buçukla, kendini evinin yanında Bulanan bof bir arsadaki kuyuya atmak enrcıılo İntihar e im İSI İr. Yapılan tahkikata güre Nuriye Hanımın bir tarikata menıup aldufn vc neticede teccnnno eıdgi. bundan Mr müddet evvel de aynı kuyuya aıılmak ıcıebboaando bulunması ortrİDc blmarbancys r. j 1.1 ¦ ü i 11 i i / i ii 111« j ı ı n ı: 11 r. Nuriye İlanım «on gHnlcrda bir at sal** göstermesi aıcrloa bimarhancdea çıkarılmı, ve olha-ya yeni bir bnfarauı asabi İld kendilini kuyuya atrnıjlır. Vuriye Hanımın ceıedl kuyudan (ikarılmıı ve lebıla tabibi lara* tından muayrneıl octıceılnde ' - .. ¦ :ı:lnı "iv KasaDar Arnbn allında kalan amele Dolapderede Terli-, kumpaı yannda ı.Dtel Onnlk İle ameleden -..-..i R.yram vc lan. alr

kete ait el İle tahrik olnaan Mr arabayı Kurtuluşta Akarca caddesini ta kiOen Uolapdcr cjc rır.-. ¦¦ -.-iken yukuŞıın arıtalı olmasında dolavı araba devrilmiş Bay'^ml da arubaaın a k - <£İ ayağı kınimırnr. i:,.-. ¦¦¦¦¦ ledavi edilmek ilce fleyoglu erkek haıiaut^iaı kaldırılmıştır. L AŞK YUVASI ¦ ¦I aıo Ufakla al ellnrUa .ar'ahta >ri-brıııa bukıı U ıchr bu ı m.ıı brf »• lan metruk ıtılacak İti VrtHil rpe'de devriye-memurlarından :Ubaba denilen ıradu oga.lar damın olurdu-İndeki clcklrlk irin kim oldııkBugün Al,KAZARDA L'nululıuaı PAUL RICHTEK in yeni Slmer earri olan vintercarden FACİASI ba^la yor. ¦ ¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦fi •••••••••••• ¦¦*>¦ ¦ «•••••••«•>« ¦ Tarihin kajı cllip cn Bütcl kadının ajk tornanı N E L 8 O N ımn a.i, macrraaı 1 Râ R] W '.ı-ı,i-.ı h,.| Napoli saraymın lûka ve ihliıamı... Ijtc JKOHİIN OKİFKI'I- VC VİKT ONİninten: 2 lady ham m.ton fjf Kam muarraaa vc barikuîidc lılmın rocvıua ¦¦¦¦ *«•*•#•••*• ¦¦¦•>¦¦¦•¦¦«>••>¦¦ a>4>d>a>4)d>d;| J OPKB \ SİNEMASINDA 4% lıA^urİInıekıe nl.n ¦ İl H Al. BİR AŞK GKCE9İ ¦ w A$K ZANBAGl t >Bı A76?A -10 Teırlnlısnl IW (^Cumlıuriygt | Ticâret ve Zahire ftotSK nunko Zahir* Vn.mH.n Kı...,l. Sidik Zide biraderler vapurdan Kıra ftaılı hunlııın <ı IrM pulm Sakarya Pazartesi! TAYYARI •»»») vapuru 10: '. PAZAR NAI.M VAPURLARI izmir Postası ADNAN 11 incii pazartesi 't Kilo Halı Seyrisefain ft-AB/ON HİKİNTI PO&TA91İ Elbise yaptırılacak Bümriikler umum müdürlüğünden: 1 klonıınaı Mvhalazaya vap.ini» il m/lnl«*vel «z* lanhaıdc mum» rm.ı-ılı: balundaaaao.ii muui niiar [Büyük Tayyare Piyangosu| YEDlNU TERTİP 4.üncü keşide: 11 Teşrinisani 1929 Büyük ikramiye: 45,000 Lira Aynca: 20,000 15,000 12,000 10.000 ¦o.ooo

lt PIVER PARİS ESANS LOSYON PUDRASI -IACI YAKUP ZAUC VE ŞERİKİ VAPUR ı r e n in 115ın da n: 'AfttKiıİZ um vs tır'a pw»ı IrERZE^C: 1,1 çarşamba ok sn mı *oaı ı rle Sirkeci naımııııd-.ı |kH«l| ile (/-linini d ak. İn (hol ıı, oenc. Şı-.mım. Ordu, Giroson. Vakti rr, i, Trobıoa i Irtel.lceine fl' meı ve avdet TbI.İUi İtin Sirkecide Vali Kft» hll caddcıindc %iim,k Kır Zode narında Uı aeea .-ini mil iaca.it' lan. tel: lal. m 1 ıtfccarana tdB ılıdı Efl-ıeıilir.

Daima genç vc %üti\ olmak İster muiniz A A N N T T R R I 1 D D Kull -.r:-|.|. -..,1 ¦ .-, ¦.. bı n n ¦ Pnr 1 -,:,r L. T. P I V E R a. Ş., İstanbul Şubesi ŞlgM Atımel Say sokak Ne. 56-Tel. BeyC-S 11 30da Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinden: kiralık Emlâk Aksara vr> -.,;..> udol ile rai. •ız gare,.» Y-prmık dijterı fırçalama «la dala*, ,jH g„. ret 1.'.¦ 1 , niılifc «ol,. Iııl 'temin rdiNr. Heı yerde «alılır .P7 Akşehir belediyesinden: Vilâyet daimi encümeninden: Haydar Ritat Beylı JûkVto İcar ı.'ı- ırmıSt •ılır™ Dr. Semiramis Ekrem H. Dr. Ekrem Behçet Gulette KUnbul a Uncu ifra dairesinden * Ömer Ornat Peyin 4li Hua Beyden arw aldıfcı paraya no lıabil ı-etaeıı trr«£ •lUıtfl Ka*l*' Katar.nara mahalle» .: .: 1- ıR ¦ etyevm Bı-dcellİn B »aafmda . /irin r ııı.I". i'iı"i-.r( 1 = DOKTOR FETHİ | İ ;Cerrahpaça Hastanesi: ! I Bakleriynlof u ; : E Kan (Vauermat) tearaBlU) | , ~ İdrar , balgam cerahat tahlil- " I z leri ile haatakkların İm.un ; 1 5 aplan yapılır Telefonla ma- z , I lOmat verlbdhji takdirde tablH -S edilerek me-vat aldırılarak 5 j " bilah are raporu takdim edilir. z ( • Muayenehane I Beyoğlunda , ğ Ağa camiinin karpamda. S Te lefon: Beyofilıı 5M . m Dr. Osman Şe raf etti n| Limanda BayrimübadHler Tahsilat - Tevziat Komisyonundan: »ya Semti Mahalleli Sdkajı Kp NeVl

S? rterflfcHı KaîfiçrtmtiTt Ketvneci ?* Har3 „ Armalı Meafit Tepetd?! Cadde*! Sİ İfanı. «l<*IU masadı 10 m Aşahamtını Ycriyol (Mat.) 0(( Hane 50 . Kameılıacun Çotaır 5 Ka^lr I lıne 4-.' kad1l.1v Cafer Agı Mtrdo caddesi 14*8.1 Hk*cN nane 1.1 1.1 „ „ M0Wt Br-f -> M . . 5/8 44 „ Moda ..ımlesı ISO . * Sı* vs AdaUr HeybeH Va* ss*» C«inı ve İrtfSide hine ro . „ Mıtraen' fts-f htmr ıhıtncr arat* t«aaLtuyedc bir tne müddetle Kıta vetllt-^rlınn iHj'.el katiye tJ.ın 11 «rîm I? U»wlW« n*wr da yıffde on nidbefllkle pey akc-uâyle liiıllktc Bcvopnnda mln ^1* ıt.ımj ılı daı e eulanmaları ilan ulunur. Ambar inşası iıibi^arı umum ımidürliiğiînden: liıar »dur-i kimiıerame yapnık HrUn ıımkarı bah.ninde iırj» ileti Yollar münakaşa ıisyonundan: unl> t« Kdlahyı -Afyon yıılmınn 10 uncıı kilo-rrrindeki ı R T. N) Porıuk kopnıaunfln mr.ru» 1 ildik mü. ııdûılujuııa HASAN KOLONYASINDA TENZİLÂT fırsaııanltulade 50 kuruşluk bişe 35, 80 kuruşluk şişe 60, 150 ",n"-kuruşluk ştşel 10, 300 kuruşluk şişe 200 k MMdUl. Hn İNKIBAZDA, SUÎ HAZIM cbeillklcr -«İr» vr -arılık d »Ig un Iıı (-undu almak prk naildir. Utan bu İd a Bakcetanyaa karociÇcr ve i r, ı haMalıkla. maz''N meyve tozu a*l»d* '-»inan ecıa dapo>uada Had un da yanın bardak luya bir kalıve I ¦ . • "AO, kuruştur. Amerikanın en birinci mamulâtından meli olan ^^.^^^^S^ Sİdİr KH. KRÖUBALKINA umum acentau KH. KRÖUBALKINA Dalımı vı* mimik- vr Üıllıııcr hesap makineleri dünyanın en im -Iı.ı ı ea mü kem mel vc en metin ıu-hh|i makineli ıı.ı müıair jerjiılc aCeniubk »Uyenlerin Uunbuica unıcıııi j.vrıalıCu luiiı II. ¦ onokok aşısı KİRALIK HAM. 6 oda, mutlak, banyo, üik, terkoa vesaire mustr havidir. Sultan Ahme nuağa roahfi »okak 9 oum. Doktor A bir kilidi nakiarh'tylr tı UHıkı. proMK aonnuık! flft oh w ıv^agiyı a£ Kafan.?* Beciti İm (•tarih VulBUfııkl:ı;ı V* ıl*,BiııH.nı . cibaattıaul bir johrcıl bal* ıra» bıçağıdır. Heryerde satılır dr-Bialata Iıa mAİHİhc. SıyhİKara Zı ¦¦¦»>I ürk iye millî <¦¦¦¦¦ K Sigorta Şirketi • ./ Calalada (Türkiye Milli Han), Doycebank karanında 5 | Harlk ve hay at sigortalarım müsait şerait £ m$ azami leshılfttla icra eder. Tel. Beyoğlu 2300 ^¦¦¦¦¦¦m Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Zirde muharrer olduğu veçhile Tnrkîyede mCyCut û\ büyük şehrin ismini yatmağa muvaffak olac Cumhuriyet karilerinden ilk -^^DOREMIPHONE gramofonunun fevkalâde kuvvetini vc plânlan-nın (ayanı hayret evsafını tanıtmak maksadıy ;iS'(meccanen) A........e A .... a

Kariler cevaplarını İşbu kuponla beraber ve kııaoaoların haberdar edilebilmeleri icm bîr mektup derununde ayrıca adreslerini havi bir rarfla lirdeki adrese gönderilme si: I '¦>(¦ imi li'i.n. . î.e sectlon 333 mede* Pyrennees Paris (France) >I..1-'İL.I||" Voigtlaender Rollfilmli yeni otomatik fotoğraf makinesi <am Şilili a«o|Mata _ hn 6t£iu4>t ?ruı64**%*Jf Bessa butön arzulan tatmin edecek bir makinedir. Fotoğraf levanınım satan ryi magmalarda bulunan Ucsaavı bir kere tecrObe ettiıuıiz. Muhakkak onu alacaksınız. Zira ıcraletipsayesin de bir hanııniD elinde fevkalade yakıştığı gibi sadeliği sayesinde bir çocuk tarafından kolay kemali muvaffakiyetle İdare edilebilir. Bu makine o kadar itina İle imal «lilmiftir ki en müşkülpesent ama-tdrll bile memnun eder. Fişlinin ucuzluğu sayesinde butun keaelere uy gun gel Adana belediyesi riyasetinden: Irıı rurıbaha va ¦al kapalı sut. uirbeıi.ıJ- kcıınıl!erile bcııhrı 1 anbııl tuz inhisarı basBUHLER Har öna va koballyatl*. doglrmaın; «tlo jdktema maklnaaı alllndlrOsr -« ¦ <w bono aa bBcOmıa an man mıtmrr - —.r—, .„¦ -_ı v. laaıaalı ¦BOrvlor Blrudarle-c JataoDuiaalala t.ta. c. pul satış müdürlüğünden: GAYRİ MÜSTAMEL TÜRK KOLEKSİYON POSTA Paiianndu I — Katalog 9 İla ¦ ıı. numaralı ve aynea n paren ki ceman 1* çeslt ı mu... 2 - «4 ıı< Bal auraaraü Iklac 1—4» III 4JI Viyana.. 4— Takaa partileri ayn ayrı IS Eylül l«H dan tilbarcn İki ay müddetle Uaycdcyc koarnuflur, Işlirak etmek ıııivrnlcrm 16 lt»riıl.aai IM28 cumarltıi gılnO naat 14c » Türk Tayyare cemiydi binası iiTM" iı.ıi.iLü.ı pul «an; mudirlUgılne mBrncaat eylemeleri. ' nevralji Aspirin komprimeleri sayesinde «u'oile tedavi olunur, »almt kırmıjı bandırollu hakiki Tıp fakültesi reisliğinden m vvfil ALTINCI SENE — N 1979 PAZARTESİ 11 TEŞRİNİSANİ 1929 YUNUS NADı İdarehanesi : Dûyunuumumıyc kur-ı-ıni.ı da İre I ınah us < Telgraf rlslanbul Cumhurlyct-PüSU k,nu-..i ıtP -' ¦ Tl* Pa-muharrır. |M ItflefOli: |,t*,ı, mUdilrdı .illi k— ır*ıar*:23«a, Kiı.p »...i., tu AUO.NE ŞERAİTİ _J MCOufr- Türkle İçin Hariç İçin Senelltl 149» Kr. 27Ü0 K>. fe «ylıgı , 750 K 400 Kr. 800 Kr. Nüshası her yenle ', 5 KURUŞTUR Türk - Rus Muh Tecdit Edilecek S Trikotajcılar ve oktruva resmi kanı ıulB ir nııulrD'-huıııt ¦* ugkBnan rn uldufu kin hallin ....I-¦' ¦ ¦ ¦ ¦ "" ılımadım k,. rdir 1 lıaırl IV ;a ItMakla Cemiyeti Belediye trikotajcıları çağırıyor Sanayi Birliği dün oktruva resminin tadili hakkında bazı esaslar tespit etti fc. ..I.I..I..I .ku»di btr ytof ¦ n -Urını [Ornroruı. Ballıklı rı aın rn ıl?adr oıemlckcun islik.ıl.ı.. . m... ı ırlıırk ıll-.i. ...... (iı. '"-ı '11 ¦ . ¦ ¦ ı ¦ . . ¦ hrı tûmlrtıin-den ınli'ilııır !lıu.ıı kudretimin anımı ık Km la kip -dil. o mala d laka ı edrllm. Tarblye r|-r blı aira«t numl.kıll alacaksa boııdın loorı olacaktır 'auta kakla! ..llııi ul.ı (it telim tat. dıaıa, >*nna .«liri J.«r*k ki,.

ini'" m ¦¦ falıl* kredi ı-.. ¦İmdi.. ¦¦ koflar -. ı - ViUyctUrtadr n». nııi- -ı tuın. bana bilmelim Ibarrl •laa rt bir bir bant leprata malik alınılan ramı taprık ulılLl tapma ta. «İmali Ibva ¦•¦ ¦ ¦- .m btr aa ttıaırtine. icbumlariD ıılabı ı.ır raO'" "'ıı ı...... .ı . 1*1 ın finalerlal lyUnılrmaıi' tok ıhımnılyul varın.- •» banları birer birer l.ılbika bay-laDRlır •jıellltlnılı bo muinim au *)>a»tl Tarbl.ıı dıaaı ..HI...Iİ ,.!.. ,. aarl.ır halrl rhenunİT'l bir i-tlr kl larael ı"t-kakta m 1 hi' bir li) .apma.ıp la yalna ionıı yapar» fen* rtıtnlıınlUn minnet ır aukrf nını kalanıma ol>. Ha (Un yalnıt 't.-...!... »hrinin I.- .111. ' I.'-: ¦ . ¦ ¦ -I F.l.l .1 lk anan uala ir ibiiII bir leyi» menkul balın- ı-ıİJdJrtmlı dakikada atındı ta ın (dren Jı. . bir kat «m umu dııeum araılııln U.ıll anıltmeıl katar fakat (*k ¦ ......¦ ıltaıl Inkıbplır. «¦-—¦- -ı .... t r lı ııi c j bnnlarm ¦abanm Un rai a* bir» (aıı damarı <¦ r.ı b.t.i karı bil .aıdı|i da ..~..ı..ı.-, t-ıall'i* D-mir. ollarına aaıfaalbra rka rasttan ararı njaa*ıbtnmkı tak aaduranaıu Had- ılalıu! abı anaa ktd , . . --a- paba »mtı aataıeb mat tar Ma a» ¦aaaetre mi kaka ... >..a(ı dbtaaa-Hau ba parari BM U lataUar ıdrml-rh> Takanı Abdan» Kar adao.li* mu,. ttraaeh «a» M.ı.ı- ¦ İlahem - Mayası - - bamaaa ballı «İyonlar aadartnd* Mı nlmrlttr. Valnaad yapılan >ı tak nL.ı.....,.11- tabip adUıo ba laI-fi ıı I... .... ı.: (il,,. bal- ilal.ll ........ I' latUkala bakara .m.. .m Kabtn.aln anala) talan dablldıkl laUrlo aaamel ra abararairrU İla d-ııl. barn-laıllal kaaa na.toaıı lUbar rj( dr bkm'aııalldlr loıalra barUm itibarını ¦aaaaaaab ııın ı.-.,ıi, aiaaakl tatııı raûrbaı I tınaalı alan Darana ¦mam»* M..ukala «arrbM dr.lad aldadaaa kim kakar ıtıbbar* fakat b-ı.ıı lamH r. Iıktaıl baı dara p da 11.111 ¦ Iı.....iln.li. .(I 01(11bk- landa batl-drıık a kırban l*dar. »t ı-iı.iıi.i"" ¦.•ıiı.d. bir leke (ibi dur-ıı Dbranu ¦.....ır anu-ını ar> tadan kaldırHBala mu.allık ulmmlar. Mail ha»«trllnl «.ık Ifl ntuhalıu hu-. ........ ¦ .. . 11 .ı ı..... n ı kanı lanhLuJ.Iiibiii d-kikaıl ıl.llka-ır.ı ılı Sanayi Hrlrfll fvlillî Sanayi Birliği dün lopla-naralt oktruva tarifeli hakkında mürakeratta bulunmu|tur. İçtimaa trikotajcılarla yağcılar ve diğer tanayi erbabı da igtirok etmiştir. Evvelâ Şebr ema n gelen btr teıkere ohunmu'ttır. Bu teskerede Cemiyeti Belediyede oktruva tarifelini n tetkikine baylandığı ve erbnbı tarvayün çar-kamba aabahı Emanete giderek mutalealarını bild eri rİea cdilmaktnydi Bıı davete İcabet e-dilmcıi takarrür etmif va dört kildik bjrhayetin mü nalannı bil-dirmelevine bnıar vcrilmî|Iİr. Bu heyete Sanay Kirliği umumî kâIçUma halinde tibİ Natmi Nuri» r ..;ucatçi Atıf Süreyya, çorap fabrikatörü Cemil ve trikotajcı Haydar Bayla ihap ..liiinri-.il-.rdir. Birlikçe Cemiyeti Belediyede tu eıaaatının müdafaa edilmeli takarrür -İmi]tır. Iıianbul Terbiyenin an «katlı tanayi roerkeılerio da» biri d b. Fabrikalar bu tehirde tanınıh t etmî|tir.l4 milyon nbfuıun ihtiya-catını Itlanbul fabrikaları trntîn ediyor. UiaubııLııı ittihıalat ve Ana doluya olan ihracatı kul aylıkla an. laaılabilîr. Bînaenalayh [ Mılııdı ,ı.ı o dil Heybelideki Mektep Bu bina Vunanlılaruı müdahalesUe runılara veril memelidir

McktCp «O -cıınliı- emvali iimHiv- ılrıldır Köprüde seyyar satıcı bulıinmıyacabf.. - Soa naıılerda sıyyar âaiı-cılaıın kdpra âıcriadc (atla Mrlkiltt znrlltratkledir. Budun mene için Bclcdlya tabı-ıa<ına yeniden emir varilutis »e bu emrin tamikin» ba-Jaumıgtır., llûııkll t-ı ı. ı r.! bu bavH-dl'l okuyan bir btsım karikrlc Beraber Mı de köprüden geçtik, ( ur iki tarafında, M1İII--B vapurların janajlıÇı iaraEta. hen d* lam bktlelere Kİdtn 'Ti ¦"!-¦' r rı jı;ı-ıj gene bir allrll ¦.: ¦ ¦ oturarak, etraflarına kalabalık ı. . ¦ .-.i---.ii.--ii baeıra bağıra bir çok }eyler satlıklannı gOrdlik. Tatbik etmedikten, edemedikten >onra verilen emirlerin Clılllnç olmaktan baıka btr m a n atı yoktur. Binaenaleyh dilencilerle olduğu rint bu «eyyar «ancılaıia do - ı .i çtkamıyan lıtanbul Btlcdİ n jlMyel etmlye. İtin de üt yapalım, ırçekkar ı-üı-n. mi dlyclln? Siz aOyleylnlf I Kont Volpi Ankaradan geldi Sabık İtalyan Maliye Nazırı diyor ki Türkiye, müşkülât içinde de olsa malî ve iktisadı inkişafını temin edecektir.,, İsmet Pş. Hz. nîn nutuklarında eksik bildirilen bîr cümle Kont Volpi Haydarpaşa İstasyonunda kendisini latlkbai edenler amamda Bir kaç gundenberi Anknıada bulunan tabık İtalya Maliye Naıı-rı Kont Volpi ve rüfebatı, dün ı eıle Ankaradan febrî-miıe avdet etmiıler ve Haydarpu-. ıa iıtatyonunda milli ve İtalyan banka arı ve mali müeııcaeleri 'nıııııı-ıııll.-niı İtalya te fa reline mentup bir çok ıcvat tarafın İıtlbbal edilmiştir. Kont Volpi, Perapalâı oteline giderek bir müddet iıtirabalten tonra refakatindeki zevat ile birlikti- otomobille Tak lime giderek Cumhuriyet abîdetinl tiyaret et-nılt>. mütea kiben Dolmababçeye < vr oradan da Şiıli cihetine gitmiglir. Oğlr >. m. (ini lıtanbul b' • bünde yiyrn Kont Volpi _'--<., tonra İtalyan i.l-b-jr.f va Italyaı Sefaralanraıne gıtmıalır E_...ı. Iı lî ir ı,ı,.ıı ı ve birader) olan Banka Kommerçiynla İtalya* na dır. Ki...inin liyaral rtmcıl muhtemeldir. Koni Volpi . bugün tevaldr kalya Kral—n duaduga gunun yıl donumu munaıebatika İtalya Konıoloıaneıinde ya ak kabul leımînde ve İtalya ıa» farelinde trreline varllacek alyan fella hatır bulunacak ve varın akx ptaa Alma tariki ir Roanayal mote*e««ıhan fdari^. Karebet edecektir. , (Makanı Aa 2 ili 1 dtj Hangisi daha Güzel? Dünya güzeli mi, yoksa Türkiye güzeli mi? Mukayese ediniz B-ı 'ula. tini Çırltı nuılbl Ula altı .mu Muhterem Hariciye ve Maliye Vekillerinden vaktile kanunen istimlâk edilmiş olan bu b inayı kurtarmalarını rica ediyoruz. lamat Paaa nutkunu soylsrban tatanhul 10 A A ¦ — Başvekil lamat Paaa HaırM kemha dUn tebliğ etliğimiı aut ak lan Ankaradan Ittanbula ke*ıd*ıınde bir caankt ekıik olarak gelmıatir. Paaa Haa-retkari: lYatıi T*rgıl*< te lifini dütunmıyorut ı kelimelerinden tonra (bilbbiı mevcut ban vergilerin halıtlriılıneıı imk *ll -.1 ı ı ¦ .ı ı ¦ ¦ ¦ ... ı nıı.ııı.t.ır I ı I l-.ı!---ı ol im it de • lnuv.ii. bu aahvi itiıarla laıhıh rdrnr. Defterdarlıkta Şefik Beyle maiyetinin araları açılmış Defterdara aleyhtar memurlar bir telgraftan bahsediyorlar istiyor ıı- . --ıı. I.,1, i. Çarkçı mrkl-hinln vadtctl aa Rumlar btr taıallan mahkemeli niıraıaat rltikl-rl flbi dlj'r ı . ¦ kapı ,badarları varJ• rllade balanaa mulılılll mabıdrledr-kl Yunan aıuııUıhaat Ankarıdaki lunın m.ı itaba la U un r* bıkkındaki ıı.ıııi. âM r- —.. u ı-, ...mı-.. ı.-ı.ı tHlkbalde ^ ¦'.. -|. lı- ¦ IBrld •jmr.il lriY-ıi'r tahmil elml.rıirİtnt Uade el-

tılaılle r mi İki müByıden elan ba binayı ıa atıf ak m.....¦¦ ¦ Vabiıı* kanana ı. u ur., tcfi m bin Hra aarflle adeta yeniden yapılaı^ dıı be btaayl Rumlara lad- -tmrk. hem dr bayi* Vanan mu;Mıt»dl lı > 9ı • dı| -........................iraiiH.il-«ahi mı ıı ıı ıı İlin m»-! .ıı.-ı.- ..ık ımn. fUkranriır. I.m-ı r> Ilı. rain naluktanadn -aıl»dlklırl ve bir knnmnı tabak kak tlllrdikleri, hlı t-.namı da lahakbnk rltlrr-(eklıtt -ıım., bu karlk lalardlr kl kabineye ır Reli m* Miıı-ı Vthlllırlnln rlk lll-ıadını kaıındırmabik i» DBftnrdar Soflk Hny Defterdarlıkta memurlardan basılan ile Defterdar Şefik Bey ar aıında bir müddeltenberi bir nedenıe bir gerginlik hatıl olmu*İMabın Sı i 5u S rej TllrK güıall Farlha Tavtlh H. Geçen IH29 ¦ ... -.mi. Amırlk.ı'ıla yopünn Bml ...-.-ınv ladıabakaımda blılıııtliei kaıonarak aDunya r.Uıellı ...........i alan V.r. mallım ı.l.l.ııu dutr Amuttur. R«ıteni Mel LUd Ouldarbelterdir. Vivaımlı duatlaıınurdan Atr. Dori Knapp. rjaaelrmlı .......-. ¦ İkim,a ilimli il. «UHımıU|tur. .»Ir rioıl Knapp Uıtluutuu ve riiınj* nOu-lmln bvjkOUnya güıall Mnl. Ooldarbalter tından rakı dan daırt ıtıerlne ¦ .....U •ye ddeeekllr. Bu oranı»belld dedi kl -Mıv nurrllc -..ı.ıl-l ¦ı lıtanbul tariki Ur «İtmek, ba Turklır.l re I ¦¦" ıııi'Uul lyterlm. ııet Ç.urdaıb*llırıu baba il aıttu Hlrlallı andır. Krrıdhrkı m dinin* ..ılıJ. yani ¦l--.-vi.lin ki Avrupa ' ¦ . ¦ ' - • • ¦ ¦¦ "i»n 111»*" Mrl Slmont.ı viuurrl : .-.'.'r. mm -İnValim l.ıllıa Hanını Mldiıun kadar lauvlr -(M.-. Vlyana'da ı..... mı. m .i- i -11 . - ¦ ile alakadar el anların tıı-ani «İM Mel Oeldarb*ll*r*dı llırk -1... ı . ı . mutlaka muvılfık inli kanaallııdnllr. I.-.. ı. ¦¦ ¦ tOlell bir Mmr ,. ...-¦¦¦¦¦ı tora< H.I.M (İKlı rl»rl Ilımı «ıl-.l«| anbk »arana drfa kaya l.aııklı>| çak ı ¦->*-!¦ . • ı-1 -..i- »ııll. m.» u-run ¦ ¦ ı.ı.r ıı „ı... ı..... , (....,.,.( dil ıı v a cbi'llul.ı . ı.-ı. II. ,ı ı . .ı«r, «...iv... (n.ıiiık li.m-.j .( danya fıaık aaaaralaeaaaaaadkrn i ¦¦¦katta .-i Km bar tornan -ı. Jım a- ı idil. n* m rkBiIryl inip ı>rWt -Vllnn.'rUıı >b (amlml -U-l») İKİ tiatdarb-llrı l>gn-a »Bren. ^ ¦¦alkt*ye bâtain Vtyaaa M a.aıtaM .il. fıvbatide bar ¦aaabb.l pj hffaa | 'II-' t Jt 1 » 72 Abıhayat in sonu Prenses Nara gibi esrarengiz bir mahluku böyle birdenbire manyatize nlmuş bir yılan gi bi uyuştaran bu yabancı adam Kimdi? — 104 — 1— 1 i'.-ııi. Ilın .....I ' ıı -mı -iıkii.ırırl.ıı Kl kf\ ««kiki İddir bıktı t-raır. lm.ii [Şehir ve biza.Tîium de neresi? Blrantium'de Cumtıuriyet gazeteni namına gelen bir mektubu kabul clmedik. postaya id

de «Kik Memleket haberleri Te3WElw<sat«!rt[rtrarw 1 Alla doktoru ılık (om Mmcylnlr. ¥ ılokıı>(iı rhl MU, Kılının adııı-ııu, rtrdl p.ı-d.. aa alı ni...uıi.ıik .—Jı. rın h-n-. (.llııl. dokta?. ¦ '">'"¦ ıın ba* ji'i lap........|l' I,alıar .-.. M lauu ırktlk' rrrn.r. >«u .-<¦ «t laaaaj ¦1 ııı.. 111' aunıaa, taü ı r, .¦ I ..-ı.. .. . K san .....-1« ı mi *em 1IIUU ¦ ıl.rıı.ıb rn ı>l . VII Dl "II 'İm r „-,,,„; lalı Kont*. Ul»» »r-lıtıal. lihr «aba .ıglıı—t.. Dlmldlı •.klan «inim l.—li ¦*¦>¦". S- ıı.-ıı.- 1.1.1 ¦ faal) in koal m. ı... da bir aan dardu. * a>aa iraadr ba- arinatı vııdı •inli bir « r ı-Mu.., tun. I-ı ıı s. haa* "¦¦ btadl. MI.. U ¦»i drrtrafaı iaaıriii5l£© ve ııdc- ı anan 'mm İki rll Afaaril Emnttigi ¦ n. ııı ..-ılı >Iıı. ıll.rusya ihracatı İstanbul. Mersla. adına, izmir tüccarı İhracat hakkının bankalara verilmesinden s'-djfct ediy rlar kn-rı-ı rai.iin.uk Ura »al t-kkm"' lîllı kanâat» ¦ ¦ • r¦ ı ¦¦¦ laıl*n eaâlr-1111 lı—ıır iaarla* .vaaaa, Mrnln TC ¦.....ı--1 .111 ..1 1 1 1 ...... ıi- «nkaıva İki 1,'j-t .'¦¦Hİ'rnU<l"dar Baı •«"" laakaaaaı -1.im-I.11 ¦ara ı-ı... .... — ı.ı..... ... ¦rakarl Una** av MptttVtna. w miti» KMKmaUnBİ HraM T»r-ııl UM -11* ıı ıcul rw- aa- rarıı—mı aa —.. —ana. i. ..-.ı.ı—. ı<'amil mitindin •".«•'( ve ireraan» haıyra» ara rain 1—rl.ı»Tiırd.ıı Mil I* laıllalHf. — u' |Lu aaaaaa 1 J aa* ırradl ¦ ıo)lın»Hfı J Tn'mll.ı — ¦ ıi..ıı — Hr .--¦•mil. IİMIHJ» eıkmea bula bınl-naııt. t*imindi- GMal jı liiııVıı İllisi .1 alını-. | aakHr ııflı* N.I1... alr% İl... I. .. I. 1. ..ıı-ı.ı iv.I lorda. <d-u kam 11 II ¦Man. ...nü...Hiaiin.il «a.nv ¦ ¦ >aıaa batanı aataak. klaaııin ba» akı mm pkıı 1 m-

Ulah, «a ¦*¦<¦! m Bar bbc nah aka mal *. • m—at aaraaaaarr —id-ı.". aar aaaaka. w arar 4adda_ Bahıaıı .mil Iı. 1 .1 — 1,1. btfliau-n 11- kadıı UrkU. ¦ Iıı....: . ¦ . ¦ .i.... . ..1 -.ı. Hanı **rur m.m.ı MI. ı... . . ¦ .....1 ¦ 1 ı 1II ' kvllı 1- ' . ¦ .......«m Bu İı» "îıiı dııklama j-nmaı-o k..... _ tunu Kniflı. tlttlhrrD*y» unu unu »ı»»""" İl aualktfin oi« Mar tevnp İnil" Ba ra'ıfııfiıiMimıın «İn d» ken ılı- .111 ra karanlık bada*, l'ı- :.¦. K^.mıılj bdrır bua-nkı imamdı-r ,.¦ n-ı-un» ıha nal 11 Dnn» kl lYrn-n. Narının talikin 11 tmaınıtu kamit-rı km adaaan k.ıu.111*. l.k:r ınhtmni' Onu havli' ın.nıaUır idilini; bir .VII .¦ .1. Ii'in Yeni yapılacak ilk mektep binaları lımaıal II.lo.ii V.l.ı.l dua Vali *f' ı.ı. ıın. 11. ¦ 1. ........ j, 1. |.m. m.. l"V .il lavllra atıiAhUlıllıı tasına, vıl Ulr itfcri .İr m-y-al almralaı. furdcaacla Nchi, 1 ü! ..... ..i'.-. ?te kim anı .r?a laaa kile poilak.il ı|ln permi alan rfc. lljrUlr rr »alul. .,.. i. bir kar • ımnd.ı. (»n .1... ,[, ı...,.rr... blrul İM ...iiıdıi ı:.pı-... bertti BU¦lİTe Idharilr mıllll hai.il alnı ollar. Hraı ba İftrı.-.l »arara earpM;ı (Ibİ dnUlın ıl. r.I dcC-lldlI P.-.l. ¦ ı|,,,. şehl Sc n r *., 111 n etinin n-JJe İlli* I.Uklııfl i İlli Hnr b.iraaaku. Irahlu. — Flı. . . ¦*)! 11 1L1L IHıaıdn. HaMa ıı.ıUıiıı) k-iıidı: j imin dik) gaapltr «••» bar laıaınkl «tbl ûaıann laan. Doklar — I'iavnı1 Ucdl. buakı&d ıııım!. Hanrı ...ı..' ... . .ımıı lıiıır:.:.1:ten ¦aak) h—lanın hıdlaıaMa lr»ü< kmm'i. - blllrarmar rlk* 1 1..... 1 ¦ («Uclııl Koni 11. nı.ır>"iı. nmlırı lapla nu|: — Haııa. ı;n bnfUaka ttbl anı lılın -lnriı lıcrtmımılı.. Snlaıılı ¦arkı »ara» i*-.ir Himutaiaıdıııı botarankııdan .oar.ı ... .. ...ı .. hindini Iapl"'IHIror« rtnnk bvylr b~<k- ıvıDlBiılmrl. »laarnı »alım Lamı. bir Buıava ¦ :iı tu-., r--- ¦ ¦ ¦ flraurk l-n- ırl . lıİMİı:!.lıır- I ¦ (II— o... Kaaa- ararkaanf. 1 .1,.. 1.... Kbir -..-i....1 I". 1 Mı un. ii». -.idilim ahlacaDa anhuıık «n. bannı kılandı[1 , imin >ır-ı--1.1.11 u 'Udu. bara "1« -ul: jr|ü >nılıi adımı btnknMrr Unıyımı yraıaMı.. >¦ ka< ımuyr barkıB linin kırlır ¦.u.ılul. !¦ ıı . . 11 .. — 1'. ¦ ¦ ¦ !«,.: IMAafİ • Mabadt ur m iar ınıuidı-ı [oruımuıUTair. Dil 11>bkiiı' lıllaııl.h luksalmıD a-

ı. tn1in1r.11 Kin ban IrdMılrr ı.n-rıı- :,ldı,„., I, ,1,-r .ılınroı-ı;r Oktruva mııdurıyctınJcbı Kont Volpi Ankaradan 'fıi'.Ki Hnbnıro namı KorK V'oipinin KobI Volpi dûn bir raaabarrû-v mi.;. K-ııırlanlinuyl Kkiptc kabul „ edreu* alıdekvı b^an-tıa bulun- ,aUı« a, utl. a> - «Ha iı.u,.,, lı.ıı 11. H..I11I ı11l.-HP Jı lı "i ı-l.— .l ' .1 I I I .. .1 . .1.1..- -İr- I . . 1.11I1II1" on.-n.IIU» ı irili rk aam at. Tapalan aat ıMlaaal 7Sau ara ı.-.uı ntam l—r Icfniaatlana üaanaaafaı 1 'i-sir.l' ı»«Uaa ..ı.-ai(i »man bir ...l... bu ı-naa ıu .....i J. -<'¦«¦•>• Buular 1 ı.V va »brıllh (BM meme aıaa—ılk— drn Ualtbuıu (aa-ra-draktrlul Hbal M-—•¦ıdar aaaaa Mm ¦¦¦ia Un naili 11 Tıtr Vaaa' dJaaaa* raavA, «dha aalaUı hırları uau v"-l "kana* aarbanı İrildi . ImiMİr. II..'. I' V'i .. M ,...:-.pka rdllml* fııı W sara ıaaılmMmmmtr .m** |.arfavr— - M kanaa Uvr.r Bkrt ıaaı dan" *dW P.ıiı'lr . -Bilin —>¦>¦ arhatn im.Mir .^pıiaıfı hala*. ı.-ır.-ı n feldman haeıttak şirketi f.mmnerten tarmr ı'e ziyan ittiymr Tiitan iııhiearı alâmeti tun kan AMİmrada kabul edUdi 1..... ...1. ... „..:„., paM'i avr" . -. ı- ¦ ... ,.- . . „iKi Hiü".. ... r:. i,.-.- «,-. Hana v. Balık..!.: Bt bavılı- 1 ¦! ....... ..... , balıklınla <rlll.-(ta baluama, ıraaltlbaMlnl r-ju—ı.ı. ¦aru M n.iıik .... .1,..„,,_ ı.-ı.rı . I.,.,.,7rı ,-„Lı,.,.., Hlbuıa «•IjıU Itlca nUıbpfU hakkaadı mil l..l»*ı. IIİTI.1,1 ¦¦ak iktisat vekâîetrmüstejarının meşplifeti Hangisi daha güzel? hrr ren î.^G)It*k©moll«are3e- r» ÇlklllUl.İM a a ımoya ı^ralİBâa hâar (Udrrdlcl revan r«kar«sa Tara kimli Irnka T.ıllk ¦ iDuıua kir arUrı dnır tmı. V..hi. -ım.ı, Mara «aarUik Impa ıılanWn ıl* lartara ötn-llıl Hrallce'III1 n-.u, , jrlıil..U. fHol kail liıalaaı*.ıUf am Kahin'., — Ankaıada mm reami Hâki¦Dİjıeti Millivc gazctcaİK -mimlim hakkında bryanana bulunmu.İn,.. II.... 1,. Vekili dr. bu huıuala Ana dulu Ajancı vaaıtaıilc bir irlı'ık' neşretti- Bu dûaîle ber ¦ıı aaylenmu oldu. Ankınnl-n avdetle lılanbula ayak kaat dakikadan ılibarcn ba- bar arfadım *aa» *• Derininim .,. kalmamııltr. Boni artrk burada *" '*»•••"«'« bir lu.ı.t •rldrdraKttkr.İ rica ede-rîm. H.jlı...|. 1 .:.ı.,rı ılavciıl- Anka-raya -.ı....,.',,,. Bu tnyahai ıml. n nı.ın 11111,1ın.. taralından kabul bu>urulmak babliyarlıcına nail oldum. Kıymrllı rıcalinidr vapurun lumaalardan pek mnaaıuıaunı. MnrnlrketioiaİB m.»kuibi ...ı.,-(Ip dr olta malî vr ikbaaab l-ıakki ve inkiıafını İmi in rd*r radr-(üpfvem yoktur. Salı ji. .-m. Alına tarikite rrram-iaketûnr Avde! ¦ d-. -1=1.1 S. Cino *. ... Volpİ Cenaplar ma rafa-laal eden S. Grandu A. Qxao Rav vrnıı. da. aablb lbklyrı »aiirLfnidan ıılı.|ı Innınmıı bir ikliaalcıdır. S. Cin» da. ,111ı!. r.

Fnlıtmın baCınak larL-ıi laralındao 'î^hı-rnınm alatlıinu .,„ı.ı ., .1, bir rartr Unn davaaı nulmıtlır. Sfcrlıl Uı, : ı„ , ¦. ,ı,,-....... M un d.>'ida tıuaaaluı mukavık ahkamını nayei Hmı ditin i raal acılan ı... ı-- . 1 l-l>ı İlanının keraUVla rHıabrt cKUUııi. bu «lıiılı-.ı mahim ı.ırııl.ıı. dnrnr «Idııîunıı iddia tlıııraledlr. '.ıı.ııı hdkVaal bu davarl Irlhik oiıııi,*. Hu,.ıı.ı.ı..ı,„. mııııblnrc ar' Dar aınıa Uıkan'dt Malur "'n-ural ımıhahkaaııld-Jljar» ••kâbıı lir dr (um»la Mıloaın»* .. V.1 .i., laku. ¦ ,..ı-.d, ha., .... , m*t alm-a». lakını. In.nı» aaBıı, pBMrl alil 1 ' ı.-ı». iı.."!.- ar habal id mWm\ t*al ılım m taı.u ıu» nruMı. ajdaj. B* bM hbkBM annaı ıi>.ıiı, ..ı.ıı ¦( BBaN ¦- —. 11 kalalama k* ¦ularıtı ;iM Tun. iııiunlrrla) İma» rtiıı». la.....lirindin 11 iril rdllaaııaaıı em İrilin .rinnkılı reni te.k.1 rJ.I— nafMymmr »aaanr ı. ı.-ı. ..b...^a. Uaıhat ra m laa- 1 1 IkıBa aahıırM «kılıa ran kar -l.....ı. :>l*l|IB>ll Sckııl..,1 kooperatifi l'Ua kıııpımUHı, »alalını urtuı haı '¦in Bahııkarlua- iıaaanıalil aıaıırlaiı >• haakı r — fanı. a»BH kalrp rm* .uaau. ıdar. •Baka —«... ı. ka—aaıra *• — raaUk .... . •> ı, •. ra* ntnİM V ıdnıılıı hahalr hnahar haı ada! ¦ r «iii.il.li . 1.—. 11 BUaaıi iann.ii ııı kmaınai *n dun aklara taulan hır Inkan * «.»»11 "ildi"-. 11. . FaaaaaaaaVaami da bi konlerant mm ıı.rui-. .anın harp durunotı ;ûı Koni Volpi île blrikaya t.1,111,11,1, ı..... ıtla birliktr pr-ldim ---nı vr gerek S. Cian, "ricndrklariai e*. rai I _ || Ol t| nauada ber Tu autı. ıı.aplı mm) bu radikal ..I .r . k ....... - .t — Uaııbnhara -İni rlrark İ«ll rraJrr >ıbtn.ı —•• hkran 1—,4- •art lanın» |it(»Jııi itim ¦» Ukalana. hW a* raral . 1.1 - ,. 1 .«¦ • 1. -I — fia»™ ı-,ı . ....... I.ı l'ir.ır mmıkakara »ı-.iııiırlrr 111. bir rarttuırlı tryn MrlnnU mallını, ımarlııi Bu Uıdnı ana aaralllr lıl» raurden WWmt >' mr» em, InnrN ra»k .»»lat». hraaaa (irarb. B uaaa akta. Mr aahfaa emmms laa. fetm >» Ba>a a* 1...... ri'.O. 1 ı.ı'. ¦ .-..na 1 . nh »abaıında 11 blı rai la ınıkal cdfııh Ur. Ba raim . . -ı. aa irinin »dil ¦fen ı-l :•' İı f-paa 1 "¦i"' a.ira.aalUr. nerlaa mmn-m,ı. abknaı I«aakea»>ı>r. H-.1.--1 ri arıaahrM ı.n.a. Beıaa •'raekıc«W. Oayİnler" vekâleti İntibaı Ankara'da tapılacak DttfMMi uauaı \ e dbvûaltr .ekalrlı ınldâabı (rlrrrk rv-

lııılıl brmalı

kallılh ha* ra

ibji'mI -.juoj ıaaı ıt;lr Anka-rada I 1 İMİ, .-tı r-.'.inı-j...-nunda ırra cdilecaklir. Deyin -ler rekatı İnle evveli* de ya».-d>fısın -ı.-nılı raırakaral ıa m —lBBa-B rrkaı Iky raanur' ;oU.nWa Yeni Vımın setin flıhron». I I". İH» terin Paria aeliri olup muvakkaten 1 Londra'ya ¦ .1- .. :ı.ı . ı ara-.unda aklulunan pra dokolun ln...t. ter* -ııi.n'-ıi.ı-, tarafından Iı*. dik ^'ınıdurıi'.. .»inline hııkumetı ¦.-miri' Suvytc havrİcİ)* Bd>> miıerı vekili Litvinof yolılma leln> lig rtmııtir. Bu >ur»llr iki de>lell ¦¦aidaaaa ara rai da tabii rnıraa-aababn iadeai aauaaaeVr» baııa-m.ı; • Yakında İlintilere H. vı .ıı ve Sovyetler Londra'ya büyük eivi tayin aıiecekkerdie. 1»W rarraeaBaakr Sereye* Kİan.v um l.ııraıauoaVntıtn A drta I-fltee» ,Hİrr biıkıımetı n ne artin kebir r.....lrn;oı S"vyr-tler dahi ilk defa l.nndra bülıA-¦»Hi ne idin» buvuk *k.i EÜndcrr-cektar. Bu iki der lal -ıııımiı nı* naaebalıa iadeu ıklııadi cıbrtlen livan, ur aaı ııokladan gayri mubindir. «" iki devlet vckduteriykr muna>»<»ıı* bulunaaadıkça raa Avrupa, ne de cihan .ulb.11 an-ImrlmiB iıtHrrar buaananna ve bahuıuı levlîbat. lıarbıvrııın tahdidi bakkıııda milletler araıında umumi itilaf hani nlmaııo l yoktur, lafılter* ile SovvelUr m-V*"**- raunda tabtl eaeraaıebralırj radeıa İnf^l^î ¦*¦»*«* kereı.ink ihraı-ai ** hallim (eıhıl edecektir. İnri.ıı it Fakat diplomasi mUnachalın •»¦. Irbaba raaVıiyve Savyetler ile Inciftere - •' —¦ ararında aa-Vele kalmamı. d»f ,1^^^^^ ıdir. Filvaki propagandanın aıen'î i™r,nVn>im*l'''lrV, •"«"i*'" kararla»!ırılb ¦¦' 1 11 İlçÜnCÜ ır.l-ı ..i .,.,ıı.I ıl. 1 a.aam -r hi olduğu hakide ne Savyvt. ne InarU. «ıoka .....ııılı -l.rlerj. hayan -mm .aıırar ,nını|,„ itibaren rekdîgavıatn 'ui'İi'mi' hotaıim»ı-->ıı- ve hamların hadlıdıd doelı nlan di*er merrıleketlrvde mı uınr birbirinin aleyhine propaganda u-hAkum .ya pmamağı mutekabılen taahhüt adekMla- etmı.IrıJr Fakat Hıt-r muallak ¦ıeıVIrlı-rin mûrakeratı iade kinden ...mı haalıya-caklır. Bar 1. ., -„ mmhunmı ln„lale».n aaki Kumdan akan akaenkkko-br Ranyn ..nk-l-alktrı rcin logilkere'nın >alırdım para altı <ı.ı milyvm Ingil hraıı-aa İv.ı.ı- «hıyar. Rıuya'da muhln-Ef trıehbûıata yalırıhnu olan İn-gani krrahayetinin a ilyon Inaılu I ıra 1111-li.ı- laıladu. Bir milyar dört yUa milyon IragilU lirauna balia nl an nı Ingılıı ala*ağı luea'elceının hal-6 gayat ffnctnı Diğer taraltan 5ne» iller Inplidenn R runa nıudabaleı aıkrrıyelerindrn lotayı alîm iarar «iyan tarmina-lı ..I. ....I.ıı Bu dahi ba l bir rneı'ekrdkr. Bu gibi muall»k aaea'eleleı I ıa I .olunmadiki a Iıı»ıJleif - ^Mıaıet muna— ¦ halının aliai canın ulamaı. Ingılı/ mu kala.ak. »I» 11 ma ileride bu Bibi ıhıl .riarda n.la.l.,- (anılacakları 3 teervnıeeee* pro akıvbB-na parlamentoda aırldrtlc hOrum elliklerinden anlafilııor. Muharram Fay/l ıb-ıilrr 11... .1 d«iMU . .1." 1 ıa- ,:.ıi-iı ıur BaflUıİ laplırazl\r 111' mAfıfr, "..k.nırlımiı 'I ıl. 11. -ılın ...(im ¦(fakirede ..ı.ı Brana¦»> Ulltlluiu bulaaınuıtuı îınetoj Jtıehafı'lı-jc T"roeki Danimaıkaya kabul ıdilmıyoı •ulunan M 1300 sabıkası olaı UalıU f»laı ına Inkra amiadı II | ini laiaUıınutiu B-ııoâd.. H.ı-l,

,,-lı„.l.. ,1,, Ilı halı.l.ll.. trikotajcılar ve oktruva resmi îhıav rdilen ••vadan oktruva al-rnamalıdır. Kumlan maada marndı t.ı... ¦ ¦ 1 < Inkeakada aarm 1 .»m fim .»i..... bn vuade 20 kadardır. Bu kikinin edrtrneaM da alınmaanabehr latan bul da anr-frdılen kın—a oktmvaaı da mit ¦u olarak alınmalıdır. Bu .¦. • I '-..ili'., vergileri ni 1 hav* ııunun• da Buıhalil' deaildır. II.1 kannnno bâr maddeııırde «eıv lak abeın — ınuVd de kabul edaV mİ»tir _ _ Heyeti Vfkıle içtimai Ankara 10 ( TıtıiiBİa i — Hr ctı V ıkıl e b» 15*1 n toplatarak VekaJelleıc ait ban Luıuaatı bibi akara ctaaaftlr •ır meb itsbuiuz vetıt etli A'jkara 10 (Hu. Mu) — CU-liı ineli mu Mu ila la Bey veiat -lıııı-.iı Rıı «uretle ra—h - .>ıı>lııklaı>n adedi ilriye cık-...... Yokuıda intihap yapıla05 SON TELGRAFLAR 'Atina Elçimiz I Yakında Atinaya | hareket edecek Ii «rıhını !• IAA • — M«un..rlİ M- 1 UDıı ırmrl hırı- Balanın Allın erllıi İni- Miiıi'. ¦ I rlm-k İT» tU can* kadar lııljııauı m.ıf.ıı.lıı C4*ı-ı U.rdl. Gazi Hz. Dün Ankara'da bi tenezzül. İcra buyurdular Anİa.a .o7Te.elonla)Ev mes'etesi Tevfik Safim paşanın mühim bir makalesi ^|(cfiOfiÖn dinamit 1 Benî Kırklareli'nin Kurtuluş bayramı Kırlılardı 10 (Ha. M«l — Kıralamİı'nın kurt ulu. ¦>"" bınlerte halkın nnıaalıir leıahuralilr «eı'it edilmıı. n.m.Mar .»ylrrımi.lir. Busunun larrliıır taklar kunıl-mui. (ener ala.lan Irılıo rdılmıc lor. Ahali barak »arue içindedir. Fransız Kabinesi BtsveKıl M Tarİıeu oûn parlamentodaki beyanat aNnvlandı Parı> 9 (A.A.) — Mnb'uHn mı l........ ¦ ¦ eelaeeınde verdiği Mahalle M Tardı-j Ren areıiaia-<(' balı barrhrthrrın ı.l. It>- ı ... etinde trkikhı ulu-mu a aervaa haul alaa endıarter netıee-BİadJi Bnand k.b.n-n aleyhindi bir ek i'iit-I leırkkul eti,fini aoylamı.lır M. Terdieu l.a Hav mu-aahcralının aalpKe.g, laıdik hak. tuna hı< hur halat ı-lnoi'inn ol-dufUBM - ı. d- İrr.ı «e lı- itinin Vıo.rır planın,r. tatbâVına ve a" uı rr.rıfc.mr konulmalına hatlı baılundugunıı hatartalrnıUır. ¦undan aonra yrni baıvrkıl M. Strr ırraann'ın anî ¦ lanı la aaaburuna evvelec biç ihtimal »erilnvcmiı olan buhranın Lâ H- ¦ .ı.lafta, rr«iMırdafSai. aannrnalryh lehliye •tın tayıa ıdılmn alam arkıa artık muhletm henüı haalaaaaraı* olduğunu ilave («mistir. M. Tardieu, I ' - mu hı- bir raman • . ¦ bir dıklalarluk teıuu rraelı Betinde neanedığıaı daiaaı lurettr ¦aruna vc aaaaai artarak ine har aııırl taauaı -1- . , v- âl.ıııUnr ııyaartaade ar~ »aan rılrraıaiani kaydetmutır. n hemen bütanı liralarda Bili n.-ıı.ı • r..rr--ı- •¦„¦,,. .ı i-, . şaşaa --¦ <¦ i--ı ııenni ı , ... ,„,j ati ar aıcuıır-ıirn lata- ,lMnmn „ dakika ka.hnraea , ın -.-...i. I ...... .... .... ...... .,, j allıda < ı hiliııd* • ederek '. yurdutaı îatiyen durmu) Ibıslam Ankara Cemiyeti U. Be lediyesi dün toplandı .Ankara 10 | Taklanla | - C.e ¦niyeti UnibiuİycI Belediye ... gül - t. n v : . -.ı Beyin

ritnıelin de avılmıs'ır. Nevzat Hay, aıaı Itıırmetlr -.¦.„:.,.-.- m heaab kail cetvellerinin cdildifjni bu meyaada tmanıım barı Ihıl -yavlart kakhında tckliiatla bulu nUdufuau «-»liyetel celıeıi uclı tladehu emilmenle' intihabı yapıl n.i»lır. Tahdidi teslihatihzari komisyon Ankara I < Tıletaala) — Tahdidi teaSbal bonlrraaıı İçin laf-1 »ıırnakla ulan ibıari kumla) .n de Harkiyc Vekilinin riya-¦ n i.- ısplandı. k .n. .... . ¦ duhı bir kat cetıc akledocrl aalayilıym fl M. Af. nin âuıun-ni İçtimai I v* « bUyuk idam-Adlıyr VVatn MalınakUnlrrinr «ıra ile eti İrmek -ıııeflle ^r ırriktlrmrlrriar rfc m binana .ı.iır-!,-, mİr ıbakkıUlu Ka ı ineli k u bil un ııı mauuiai laka la nail aalıaı • I; Ufaa .n.ru. ..... ı.r • euiruaaıı dut-ddrlüDiaminin -H..nl olur tnneıı hukuku Ikamcdnden mr* Hamini lalrlHe t-rrı de çarptılar!' ı niıd- laklıtnııa hıytl n-rlrmi| Hırı.. Mı avy ı .»u aaa. a»ll .1» k*r . Iıııı-ıı aaıeu-a eru-b alım Hatla bı, lularmaa r*a>* fil aı -.u-ıi'<f lı okkanı İni alnı ' lanlar da aı dr (ildir takat ben ba ti ı. ¦ -ı- fleerrda ban •.¦Finair bj.mı lalea <aukralı'llih hadl-rtrıi baarranj la juaa><aaaaa Oeeara »aaı aırealv k*Ud bu (UM ta ulara n kalmanın aUataıaa (atacaktan gt ı - '- -cıı. ıı (irtale 1 al ajan— rai ban de a»n airaauk a ba bahanı b.ı¦ — - reaaaaı atini! CbaetM ve ,t,h blı tanda. Sıba anı HTfaei. ..ı«MrfmnJ anı, haw- bae b)r u-uaıi* den ,f|„„ afc,,,, ,r[.fc | a.aı «Imua. vilrmı„a„, ™|e,,r ^ Tıırhovafn, „nUB„v .Vr„d e-defto.?. Dİ-, aU,„Hort!,„ _ «Itu-on bir MuaaUt, bir dost ıd ,„ı, UWlta.tr, »anı dan-rlaaHıte . ¦ Mr ııbıt yanarak dalı udu d.ıi'iaaa abatla ambrı kaNfaalaja lenlnn -Imrk .* «.kıra kar ur un. —vb. Ue ve aeuaa l.ırn lanılmln» Marel i4tljr<r barabııublır. Vae-H RaaH Defterdarlıkta laae. ,tar*n. kam K.t Vauınıa yakln»» .'•blanaaı aıl bir aıkadaı ı.v-ıir tı,ııl nııltı: - Kurelerdeain yaka, dedi. BoM drnhrrı ......ı . .„ . .., Brn. b*a> kar .Mnırı leaaaaflbBaajH «kmliM. kraa a> lâr aolana-ırıcnını n ' ¦M*-, a-v.^ *~t**, p*, I BI .lı„unre a..„nrta hatıUy.p duruı »-». ba „„.,-,-„„, nB,rt,ı„ I *ea-" aUnaa hu.û.ı. al* ^ Baw-ttJ: i.1-*1' He t mı aUrehli alkudar* Hu leulcrdea anara dahil) .lyaartr Irana¦ ede* M. Tnrdieu, be«nâ«ııitlerin devlet i. mılr bir devlet va »abamı bir aaeaalehrt teaiı etaMİern borak 11 naüaaade etmiyrtrr.inı teyi-derı beyan etmıı ve mi cenahtan M Bciaaua'ıa aryaaetaaı ılın bıalaaah utryıp ııtrma-dıklerini ryi-ee tetkik eylraıriarıaı tir. M. r..d.- her an retle niha et vermut, kı l-r.aıa'nın lâJiandrr. 11,.birim,ı emk yerde laahlgi|ll

-II. .I Par.. 9 (AA.: -T»¦ . . ı.ı-.-ı d alı.,.- oldufu ıtimal re aaiyeli ûıeenad r teaeaJpil eden ekaaoyı tahminleri pek -ok Bu kaydetmekledir I tuk .ıı r' deruhte 1 . anak vc taaevnır elli) ı-ı» ı ' eylemek imkan oluyor Matbuar. M M Bnand'ıa n.ıUI ,r dunku ı» ıkı I—aIngiltere- Rusya Mıjsaseteli"itı iadesi arzsiu Rusyaya resmen bıfcftrdMoakaca 9 ı A A ¦ — Ta* ajan-ıı bildiriye*-: Norveç orta Htiaî. M l.ıtviaof'a lofillere ¦¦nin hır teblıeını levdı etmirtir K-ı Kuaya âV aryaıi -İmlin iaden huauaundahı aıru.u bildirilmektedir. Inrifterr peh yakında Ku.ı adan telif tayinine muıalakal ılaneaâna âalİıeechtir. La-vdea 10 lA-A- • — Savada y T inip» En/eteıınr nar aran M. bo n Ruayanın Londra na. İn lı«lne tayin ı-dileer^i eivavet iftddaraaaı aa - I>eı»k natklra araadaa.,. AhaaJ. anutinn ha! rakı hatuularımm h„|ı„, IWB. hanımdaki Mı ma kamer Mr .ıaaa raajE İril İm re: — Calfoa Memn Idıdivmıir ber. ¦¦. - -ııı-.iııi rHre *er*v nrdtnı - Cuh fokur, nihayet hatıriryı din-, fakaı ha. rapava ı„.„„. hjbl -İBlJı .ınıı- j/un n... I-ı lonıa. btr aardeaU ¦t -..ı„, . aataaah ıha akamı tatta: — Varın .ı - --, ıen( Kahulta I ¦ - . - .m dedi. mabaukkak .. r ¦ Uı.ları Uıetİ|>lİBi!_ Türk-Rus mubadEnet B«na| lalıhbaratımua naıaran bu db-"¦ ¦ 1 kal ad aaa j un—U Maliye M>ıt etü-ta—. Şad* ar TrmuZ -rlfraf la t-vd, edılmıatır ma ırl a baka aa fakra mm dakhati eeJ' '<•»» | t ..... ¦ ¦ ¦ ¦ < . ' *iv*n * B"" fcM"",ım ıiıi.' talblkından evvel tahakkuk elan liri naia - -:,. faalereeek tedıveaini rica -d' » m İl-Ta br ı j .aı .... S**ık Beye arkada aı. AnkaraaVt Fim.- Malirr Svdar Müdürlerinden heri sas 'aıafmaia n cönderılen bu bSİpsfi ı. UM I her lehır nelıceıi olarah «halemea l.mııdiMi.1 bilini blUrmrı kMi|i" ı„ TUH. Kadimden b« " ¦1---J " annra. daldûtım tufl hOHundan ı ı'..... i-Ii-ti fjluf t, rıtaaalüU uo ıı,...... - em j ¦¦ ¦¦¦ı.-ı.-ı' — ı ,1- .fiı.-. Al.aaaaı'. K-.ıdı hnatuae aiaiı nalı ıı lı» an aaka ¦. . naa tana, *M|ık-Hiı dea daha t-n.ı uıı. (.Hal.,. kar taSİ ¦adarlerı .ı-,ı-: „ . smraüer a ' ¦ -. .. .,ı. ıkl Uradu para bulum, rUfurt Mr adam || i--ı. ı-lı' Bana .-lim ,. ıtfjraca J114I111 >'-n SafS, ryOfb tarndı atdam ÇMırint Inmden fatl liramı .->rnı mh ,¦¦• ık™«. Kana kaıandif Al fta ba hnâan mılnı Udu. •apt,, bina ıvalıl fMh iılianal olmaılıiıoa ümit ediyoeuı. I I ahkikat nctireıinde hakikat el-hetle aıılau lataktır.

'aya hıifüıa iııi.-lkj u. uradU ırnla *r\ | ¦ yan yarıya la.aaKi ,™.k. ı.m.kU..ı|t, Anah i - -et Bugünkü hava rûnd-n vr-II:n " 1 4" "fi •'İn -artar U Yum \yarc Fıyankosu büyün Cdobı talrikamu: 6 arülfiiııun konferans .Salonunda çekiliyor — Uıba aabredeliıa mi? Hı -•¦ at) mtilıabınu lelnll, ı_.4Mua ¦ — Paya mi Sala vrâlftuı hı.. yordu. Alkımdın 1 1.111 Mil. I,rr hu »ladutlaa madını ....i., tirdi.) O vakü Mrar dandam . km Hdkatt *avap verdi»,: I -. ¦ ¦ IH II.' ı ¦ı-una lıakjrak ımdaı, unla "" devam *¦• ı Uileok fualPa,. bal Ne -.M.ı..,.,.,. MInn jırt.faıal. M. raıanın |K,,,l,i,n.,n ıUar.H aıallınak Kin: I — •kı u. tıkıl mil ıı naılam inim .......... .1......,J HıalHenı ııklı. n„ amu ıtt ni(ejyuı|B lulralırındaıı ı-m.ııı.ı ı-ıuı aM.l.uhab'un kını ıdı re ¦Ik lanltrlıri eayet umu. laatlılrrl* bavlııtuılı, -aitti patı «uda: sam nm. ,,-<„., .,.,,(„ b«>-ı-ıı-. uyayar, halta nallfVr harimardu. 1 "... kilittim -m \.:.-.ı\ berıbrr dkaatl ¦¦kim. — Mabadı var — Alman halk efsaneleri Parmak Tom — Crimm Bi'oderleıden — çper, kulı.-İraba kendi kendin* gidiyor. ara-olurmur- 'banın sesi duy luyor, faka) orta-kr.mına ha- da ne İn var ne de cin-n Diteri: [„. «Bu çokluhaf- dedi. h u ar* bayı olmama" bi-1 tabip edelim bakalım nerede dürt. Kom»ula- racak.D laa akınma, At köylünün oldueu yere eelin-en biz (euiajca durdu. Parmak Tom babalına: ti îmi ti* gibi «Gürdün mü baba. dİyp haykırdı. aıabavı çatıl »et irdim. Şimdi beni ffVuK,UAT !>. HırsD^lakuar! Hırsızlıklar serisi I — KadıkOyCa-de olurdu Sahak Efendinin etine bir jcy (Hlaınadnn kaçarken yakalan, m ıs fır. 2 — Nuri. İbra-lıim ve hâmil ilminde 3 sabıkalı lııkapanında bir dükkâmu Kilidin kırarhen vah Bursa mektubu Bu eski Türk şehrinin kıvmelü asarı bir müzede toplanıyor ŞEHVET DİYARI ¦ ¦ ¦ filmt CKETA GARlîO NILS 4> ASTF.R ve I.F.VİS STONun en ¦ mükemmel ve en muazzam J eserid ir. Uu filmin ıdeki perşembe aksamı a>

ianasabatiU i ASRî SİNEMADA; büyük bir jjata suearcsi verile- ¦ J AK AŞKI î » ? •& •> •:• * *:• •:• •:• •:• ğ sidiği kadar bellediler. Tom hiç Limedi. hep doğduğu Bİbi kak ¦akal akıllı bir eoruğa beni r. karo, parlak çözleri velfecri rd„. »d>s>a>a>d>a>d>d>a>«>a><>d> ; Hiui.ii n bj aksamdan Ifibanaj M î L L i SİNEMADA X)N BARİMOR vc DOL0RK8 M im M lOtuf Ihıatuaa hkvVrladca 4> MAHKÛMLAR GEMİSİ J ı-ı ;'lenn!ı; VKİL t'.ır- rıt Iravlir. t\A mjıCOlaKİ X bil "urtr- {evriirrctolıa bur-- iraa cdikEli Imt ytldc hakiki 2 Tiıvıluk vetlete Tnrır nlmı.ıı Aw:eıı der ak>aıı «ıpn 4p VARYETE vr ORKESTRA * ık cime a kadar iBSim teklif etliler. Fakat o: *Hay.r im oâlumdur. Düı n bile tuP Efer an- Tor ,oda: koyun. anısın kenarına koyun, orada î «•< eşinir, etrafımı seyrederim'.«Ce-"J^ abını verdi. .İfam Parmak Tom babasile öpüşerek! ko t edalaılıkUn sonra yola koyulduNadir Nadi Bitmedi Spor j Dün gece ypaılan boks maçları Düa gece Fransız Uyatrokua-da, jehomiıe itelen Bulgar boksörleri İle boksörlerimiz a-r ası ud mutahaka yapılmıştır. Leranzo ile Bulgar Mihailof ardsuıdaki 10 ravunttuk maçın Sokakla bi ::ıı luaııul tılnlı Huı 61(11-jli r 1 oıekl'*' l ti luıımı al>¦ ¦ .ıı..- -ı-!' -«•¦ Daima genç ve gûz^T^^ olmak ulerınııinıı A A N N T T R R I I D D Tepe ba»t «yar. EMANETİ rownd« t ah gıt-aü aksamı -o* 21,ı» da yalan muallimlerle, ıa-lakelere, Hırçın Hız a porda Cama eflnleri malîne sam IS. 3lı da her cu -raaritsl akşamlan itin nallarda ıtnrllal yapıl mışı"- _ NİPTÖN YUSEN AİSHA OPERA Sinemasında i I "¦ en büyük fada aktrisi önüraüzdtkl Çarşamba dan İtibaren OPERA SİNEMASINDA am endam edccekUr. Operanın bu dördüncü sesli filmi hakikî hir şaheserdir. OQ CXJ CXJ <X OO JCUtfc*. OOObOOOO _ İzmir post») Rüstemiye ianı \\%\m PÖnümD/dekİ Pcr,emhe aksamıS 3 MAJİK SİNEMASINDA j ooc ooooonoîi oo oo ococ oo oooosoiv FAR VRAYin İ | ZİFAF MARŞI i ! ELHAMRA SİNEMASiNOA [ nüıtamel bir lüka ılılıktır. Ankarada

n.ıt bajoı n-la BiLV. naat • j KAMÇILI MEDENİYET 0 Muazzam vc kuvvetli -«beser ] O çarşamba gününden itibaren I 'ALEMDAR SİHEMASİNDA1 ¦ HASAN KOLONYASINDA TENZİLAT BorSa |p^^nİ|r-rF0T0 S. SüREYYA*"s| Defterdarlık ilânlan I .11-.ı talimde 50 kuruşluk sise 35. 80 kuruşluk çişe 61), 150 töl«",!- *^(— kuruşluk şişe 110, 300 kuruşluk ««cim™ aynen ttnıllât. riciret vc Zahire Borsası [•unlu /.^nırı VaıaOlon I.. I Muktedir artistlerin idaresinde Het nevi artirtik lolo^r-flar, agrandûmaıdar. lalep "S üzerine hususî fotoğrafçı gönde ir Vesika resimleri sür'allo yapılır • Beyoğlu lalihMI caddesi 1 Tünel yakinindu) No 50 Telefon J • ti0 3495 Kam3 g"n(f,i ntokranao kapısı »kak .dcdn. aj ¦¦şua c at * ea« b uıı ¦ '¦ #¦ ¦'##'¦< Teminattı ucuz eşya ıjpj§HBIittiIpIjHjfcnşıâi' Adalar Malmüdurlii^üııdı-n: :'.s Alil. ).-i,;llaı. A. SOFİANOS büyük ve müntahap asehir - Odr. Yelkenci toplan RADtMZLuki w «urat po*ı«^ SAMSUN , Çarşamba | Sidik his B:raferlr Hapırtan la'i Dmir HUnlaıan te Liıl.ı joıası Sakarya Pazartesi! Sirkeci ntıımınlır aaekKİr ;Z<raeul di. IneboPı »amsır. Ordu. Ç.\i4Mt i|i pastada fllaptalı ınun H—ıımınıı u. n o ı*vı ¦ * Teslimat aut'allc vc kemali itina ile yanılır fjı ¦MiaıPjalıMdaJı»aa.».» ¦ ,» ¦ MiİıjiaaafaBMİaaaaaaaaBİj ¦¦¦¦¦¦» Tl rr m- ti k/ı i» kamin.sk I 2» teariatcvtel K» dan uıharen -*\««t»_ ı.caretManeıı «rnUnie- B ¦ ara BaUamadıe.e> *¦ I tefrNMMal «fadan İnkarca Bcyogl-ıoda aV kntlal .-ddoradı S., vat Ka totatlaga •eUaenaae ¦ BF.KSİNFR VE KAMİNSKY ^ aavaaı lâcanaı la>lıada >eai Mr aı*«»ta aıirtraı aikhıertıa ¦ ¦ "Jsterilenneilaa.lv MM ,etef eık- JJ||||| 'TaTu"îâ"l7CT Ht*r jıa/.ar aklımı ORTA OYUNU ; ilci" -alı Uh-MHUI İM ¦ ılı 'ini. ıı ı Ml Iı İleti Ta kumalı n kata i û o*ı. 1 M*k Hlnk, 1 kala. 1 u AılnUr AGAZA -Iı »tıkacımla . HaasBavaa lııırk mırrdU I pa.,. çûnG 1 Af. AZA ılı Bukağılıda . IUwû mir-

erenle o»U U-Ikrdarlıtıla, Iın- daiminin •¦ıtride lalr Hacı Oıınan rEA?.l?s?/i..İ Deniz müsteşarlığında a: ¦ Aks «rayda Haseki caddesinde ••""¦"'I ,,ı TURAN ORTA MEKTEBİ rslere başlamıştır. Leyli, neharîkız ve erkek? j f,rCrıkÖY her sınıfa talebe kaydına devam ol ^ „ ., , ' Wnl tar»ıa7aTaa~a^w«™'aa^sH3Kffi^^^ar.»^ K•,",l rt8W 0/\İVJXlJ.\i Makİnelarl VJ l sun »*.«.¦*. ütû-ak Pazarlıkla ta ı ö i rat ma İtilanla!: ıııu.dınvLİmdcn pauılıkİB Itlilıına RArmek ötere İı». ırıjarlık binaaıııdı istanbul nafıa fen mektebi mubayaat komisyonundan: Ödemiş belediyesinden: ırlılir ılıthni ul.ı kupalı nin talip .ahar U Hleriına a-n •rai ihalede *.'& Mektep ve 23 KURUSA nüessesc müdür beylerin iMKaıı dıkkaıloc MııllKlil i-cklldr >oho >e mnlremcı tat ¦ [iıı.ı ^Bulmaktadır. iku" MÖdû'lı Mıcırı Ihta istanbul limanı sahil sıhhiye üicrkczi sertebabetincien: f>r. Omui'iii ScraK-Mi1 \yva)ık F.kapraai 1 TAVİLZADE I vapuru ş ı Ind l-ararini rO-S| ' İBERZE HACI YAKUP ZADE VE ŞE RİKİ VAPUR accnUhğmdan: UUBB lıits ıe turu *eıi«<ı çarşamba kıamı -anı lt> de Sirkeci nh-ırmındaıı riarekcile (Zonyuldak, la* bu ki. Hem, bi.mıun. Ordu. eaoa, Vaklılalnr, Trabınn . ¦•kelelerine nrinuı ve avdet edecektir. ı m.ıı ıı ı;.'. Sirkecide Vali k„. ktı caddenindi Kaçlık Kır Zade Hatundaki OLcaıaıına müraca IIS Tatnııran- luıbilat gdaterılır. OB. FAHSEEODIN KERİM ¦ ¦. 111:11 k'n avtltîtle iıa-lalarıııı kaiııılır lıaç-| I.ı 1111 -I ıı. h'.ıı.lul Ankara c .1 patanaaı utan ilin Bandırma kavrımkaı akü ıııılaıı: ¦as Dr. İhsan a a DksUrük şurubu î ökaOrllk vc nefe» darlığı % \t\r\ pek teairlİ ¦ ¦aaVBBav ¦™Ç*,r - ar^anataaİl "Haydar Rîfat Beyin Or. Semiramis Ekrem H. Or. Ekrem Behçet <•¦!¦•» ...m.ıı........ ..¦-ııı . in idbiaralı arraanaanır alt U?»ı ıa tan.-te» fil 1 «namı ani"" tavı ctlaıtmdcn „ uaratuifijsıı ı... ııı.ll ıjnı.a.rı

. ılııımlııırı ¦ıaıı etvaıııl n nder. Iıul tatilinin alıliyrlntılık İrmiıııtı muk la ııdir. ¦aaaaaan ulİUl haddi lir. 1 dr grmduTB-ıkı ıııııniai MİI HWMZ IMM1 HİYEIMIH JNişasta ve üstüpi mubayaası Tütün inhisarı uı ıu müdürlüsünden: Mf» kilu ûUüııı pamrlıl uıııtl.U 39 İNKIBAZDA, SUİ HAZIM .¦¦¦.¦iJ.ı Bahf-Jıuvıunda HH Norveçyanın halis Morina balığı bnşüiah$ıılü âleııı-üıııul marka HASAN BALIK YAĞI Gavot lazn olarak rjelmlalir. Kiloluk alfa) 100. yarım kiloluk aU •e oOMuruatur.Haaan ecza etap osu topl an* Ollara tenzilat uü T U R K Bııgiiıı I inci cüzü çıktı 80sahife, ve 3 adet tablo (25) kuruş. Ileriıle, kütüphanenizin ııı ın'i/A'l zilletini le-kil eıleıek ulan İm ıııııu/./.anı le^eri ilk riıziiıulı-n itibaren toplayın». Her PAZARTESİ ve l'EKŞEMBE "ünleri birer eüz intişar etin ek ve lıiilüıı »er (17) eü/.ıle ikmal ıılilri'i'ktir. A - Yağmurlu zamanlarda H E P S I N D E K; •*»<!. .Jpaıjıg üstün/" -'lOEAi; KOHS ERVALARIOIÜ: MAMA Ur. H. SİNASİ 1 Yavrunuzun en «Mil gıdalı ılır. Ve hatla fırtınalı havalarda, paıajlara veya halkonUrıu allına sığınmağa lüıum yoktur. Zirra: t"n birinci malzeme ile imal olunmuş ve Atuflon asiariyle eınper-meablize bir hale y e İm i-, gayet modern ve kusursuz bir biçimde EKSELSİORİ PARDESÜSÜNÜ Giydiğiniz takdirde bilâ perva yürüyebilirsiniz. UCUZ-PRATIK-ŞIK^ Blumum İr.- yabuz G alalı Kara köyde Poğaçacı fırını İltisalindeki muhallebicinin üstünde EKSELSİORİ Büyük elbise mağazasından tedarik ediniz. Kadın.erkek ve çocuklaramahsus kostüm.palto.pardesü e muşambaların en müntahap çeşitleri mevcuttur. Tediyatta teşkilât RİNİSANİ TALEBE - MEMURLAR - İŞ ADAMLARI ASRî LİSANLARA iHTiYACINIZ VARDIR Bu titanları SEKİ ve İYİ bir surotte BERLITZ MEKTEBİNDE öğrenebilirsiniz Eransuca. İogİliıct;. Almanca ve İtalyanca lisanlarda yeni kurslar acılıyor . Mütcrekki TECRÜBE DERSİ MECCÂNENDİr LI.,oâlu I . S» . AııkMi: T«h.ı ANTİKA ÇAY TAKİMİ ı >evcr Üecılnc gılm j$ tıOcTö-'te b;r cay uJocnı ûnli Perşembe g'jnü - ¦ m. Bcdc;o'.ndt

Türk Margarin yağları ..ÜL Mılıettmiı Takdim Ayatpatadu kain .Margarin lal OPERATÖR CEMİL PAŞA • ¦ 4¦Ma¦¦ MÜZAYEDE İLE SATI$ Şehrihalin 13nncû Çarflmba günü saat 13 İv Şehremaneti Mezat Dairesinde lirde ,¦¦¦>¦- -rileo satılacağı ilân Yemek odası takımı, yalak odan Kılıınn etajer abajurlar, muşambalar, matalar, perdeler, elekt ik lâmbası takımları, ¦ Iıboya tablolar, kadife koltuk banyo, aynalı dulap, bav ağarı ocağı «obalar. seı* İ0ltW. koluııljr. pt». halı. Mts'ul Müdür M AaU ALTINCI SENE — N" 1980 ı »«vj tbb * V I Ut YUNUS NADİ İdarehanesi: Dütunıııımumlye u.it----¦-ıı-..1 .ı dafrel mahsusa Telgraf : İstanbul Cumhurlvci-Poslfl kuhı*u : N' 246 Telefon: İr». -iiifi:^»v "I"* *¦«¦"»- "71J Cumhuriyet SALI 12 TEŞRİNİSANİ 1929 ABONE ŞERAİTİ__J ¦iUd.de> jTürkle İçin ¦ aylığı O aylığı HER CCN SABAHLARI ÇIKAR. SİYASİ TflRK GAZKTIîSI Hariç Içla ı m Kr. 2700 Kr. 750 Kr 1450 Kr" 41» Kr. 800 Kr Nüshası her yerde 5 KUR UŞTUR Büyük İkramiye Dünkü Keşidede Çıkmadı ......ıı» ".....111111....."m........ıııı" "ınn!......"im mı mı............m.....ıııııın Biı^ereceli intihap Faansada kabine buhranı -1/.... >/11/192* On ıhı «un anrcn urun bir buhrandın .--rn nıhayrl M. Tardımı. Franaıı ubnwunı i Bn teaebkul rtaral kabul ctmlyecek tekilde bir ııiı- - kabıneıidir. ömrünün pek kıaa ¦ .., iı bulunan Tardıııu kumbincıonu-nun mahıyrlini anlamak ve Frnn* ııi liyaırli dahiliye vr hari inin ıtl ılın im ı > ıı ı lı imin' ettirebilmek i'iıı evvel emirde buhranın geçirdiği lekkmıi in meclnıııııı hakiki inmeli hakkın da bir !.-• »ol aoylrmck lânmdır. Büyük ıtıret derılerite dolu olan Franm buhranının tebebi nedir' Bu buhran nasıl lakamul cttiT Bu hulusta yapacaaımıı ktaçuk bir tarihçe, tehaddaau pek rakın olan onumuıd'kı yem buhranlar hakkında ¦ Cnaanaarıret ¦ kailleri l'nııi' yardım edeeeklır. Kuvvelini merkrı muhata r. barian ile aaa cenah nııirlrcilerinden alan Briand kabıneai, tama-»en Fmnı »ı- adamları, Puim Abdiilhamit veresesi | ?™Z*J?zel) , ' 500,000 frank italya hükümetince zaptedilen mükâfat alacak emvalin iadesini istiyorlar Güzeller, önünü r ün bu davanın Muhtelit Hakem malike- . , _ , kaçırmayınız meşinde ru yetine başlandı Türk - İtalyan Muhtelit hakem matı kem e »i erkana ılyau IUı>ı TOrb amııml ilanı 11 fl D ı.-.m . Hamrlh Emin Ali 8. Mimr'uh B. hamil ti ta--*¦ ¦ ¦ . 11.:ıt vrrrscıini hudut harici eta hükümeti aleyhina a',ı- ligi cihetle alakadar olmağa bakır. Bingarİ. Trabuluı- ıfc, olmadığ emenin de havnlİıinde bulunan em- jbunu rüyete salahiyeti olmadıkını ¦onra aktedİlen luıhnama ahkamına mugayir olduğunu vo muahededen bazı maddeler okuyarak Türk etinin bo dava ile aa Ikbadar olduğunu söylem i ilerdir.

Emin Ali va Nnıil Boyler Hark iye Vekaletinden gelen ıa!ahiydi müdafaa tarzını okuduktan t onra demlilerdir kî; a— Türkiye hükümeti gerti davanın rOyetine dün Mnutt*.Hİ Davacıların «.killeri . ba araıb hakem mahkemelinde baalaa aıt-jnın harbi omum iden evvel ınple-aûVniyati. ve Perneare ekseriyeti tır Hükümetim... aja Naııl B. 'dıldıği hakkındaki iddianla hilafı İla mevki, iki idare (.tını bar Po- icaaıil etm hükümeti de bakakal oldağuant. ura bal Uru bbtarr golgeal idi. Bu kabineyi ı^an „u,h, ,1,..... ımaahyan ve baraeteein Trabul uı harbinden l.m.,1 eden M. Er—d ın la Hey tvvtit9 |ulT,nln Türkiye tertri makarreralını ne mtiıkuıatla a- tvılunaa M. Monl-nya tarafından „ MM de hatırlardadır. üHt,||MJİ| tdümi,U,. M. Mantany. mufc-r,.,.l,n.«ore Alman l.-,vlü _^M(J(ı bu ^ ^. raklarınııı hatırana kadar tahliye-1 ... , . , aıa.ıa. :» ıı ...ı idi K.bıne.l- nal., bir KİUmu»* lalm.ıl.r Abdiilhamıi II mevki ,»al eden M. Maamot *ı tıni Haydar Rıfat ve Gal mart.,,t-, ı-r pı,.t-ı-1. iral et- Franko Beyler lemııl etmekte İdi. ki", n.tukl.rla Ba.w.,l, bir Hariciye Vekâletınıa tebligatı a- , «olge mevkiinde bırakarak b ir janlanmtı taralından mûdalaa ,. kııım Alman topraklarının ancak edilaniftir. İtalyan ajanı i bnrsla.,ı. aCommrveİaliıers edı! ta, j.,1., fukûmetı tarafından bunları lardetmittir. Fakat a -me.ınden tonra l.bl.ye olun.b.lr, • wmmiiam ,ww.| i|t.| .dil- „, lta.||M| bîr harekette bulunarak çağ »İtlinde »ovler ^¥'*m*a* 1 Jiiînî Türk hUkümrlınio Abdüİ v.nu. e, ; la . J. baılamıtlardı. Sol renah halkçı l ----- -¦ - . , t va cumhur i > e •ederden radikal Ku .i. !l Ve COT fffaaaa* DİT murteci aoayalıal trupu ba Millerden ha-j ^ 1 1-STaîgCa^trt izmir'de âlemi manada /Mlahla rnaıakrır isledi Rrnln luhlı.rn- as s* . as »/ as aa oe__ıa__ _-----ninn.-ibiter.it d.hmnde itm.m goruştugunu soylıyen mecnun ..».İm kabul edilen ve huklinırl bir softa adliyece tevkif edildi larin aerbeıtü hareketlerini, kud- sis ralli lahanalına ram etmek |iki ,1. H.tuniye camiinde kayı çıkararak yere ataiıl ve eig. lehlIhaUr arteden aBanaue İnler- halkı şapka aleyhine tahrik -den nedıkten sonra cebinde n 'ihardıBmM malı» hakkında sardı ııa hal po+t* va T el ar al lı i|miıln ı'ığ- (ı feaİ basına (r^irm lalrhmdr bulundu. Renin tahliye- 1 saeaaorlanadan Ceaaal Nadir F- Tahkikat evr akıaı banta aderııae aaaaından muhal-' abn mur- imdi müddeiumumiliİe verilmı*- kan muhalefette sonun. k. d.r I— ılrrdrn müfrit bir kııım da. Al- (n- kalacatmı Mıyllyerrk yeai harfman topraklarının tahliyesinde | Cemal Nadir F.fandi cami hatibi l.-,l. imıadan itlink kf armıf va htlbümrtı daha itratkftr bulmadık* Setai Efendiye tnUraraat ederek lan için hücumlarda bulundular. k.lk- |,iUb*n toyliyecek bir kac "., . , M Bri-ndbuto.rtleibi.le».r..lWkrtbu,undlIBUnu »yUtnİ. v. ,U' tında baldı vc dÜ>IU I hül0, ıı.m menbere cıkml*. Bu luhut ayni lamanda muav- y, ban «Ur .a-.urrasia ve* kombıneronlarla br.kr.ı b.tlami|tır F.««mle dUay-BTl d«etmeîe malul Iaalrretle-' aelhavak tçîs mutlaraI ıllib alemi tin buftln artık modan |e<tı(ını >0-(U m4mu, .dildi.mı ve ca-s;n.trrme^k ılıbarıle bir d.r.lı. M ^ ;|, atum.oın ıılialar Brl.nd herkeıi memnun edeyim . . bif fcn 0ımadlxlnl L^j"öylemi,, hükümet aleyhinde bir ( tülden tonra batındaki )apÂrabaİar yaya kaldırımından geçiyor memnuniyetle karıdandı. Billuıt-ta tiyaıetİ hariç İytde ıa| canalı adamları ile sel cenah yapmak ııl.r eıhı fonindu. Briand kabin.....n bulun tâfı, bu kabinenin letrkkul tarımdaki lefevvuı idi Poım.n J.g tıvaru. ettiği ekseriyet •< adamlarla hakık. bir halktı va tarmbuıi-yet>l)- yakışan va cihan aera il umumiyvtina füre artık bir aaruret balına gelen ge-¦b) bir mUsalamet programım tatbik. Imk.n var nal idî? Sarih bir plogıam ve sarih bir fikir iıbarı Ibtım geldiği bir aırada bf. B

iand, Baki devrin muvnrrnr btılıine malul ıbİ ytltlll liyaact'-al — 1 «iti. Bundan daha İki ay evvel C«-ısevr'd' M Sereıanaaıa, M. Brian-da .Sum variyetimi aa kadar «arı aır, -ia. irvamlıı va yaa-ıkla-rım'a laraltar olanlar si ün akryhinndedır. Sırı mi mı yenler ve barekâlınıı. muarıt olanlar ise tehlnı/dr rey veriyorlar.s Demiati l|Ir bu tiyatl g.ıabrl M. (inandı düıûrdii. Cnııınl Zly. Arap harllrrile imtaaıaı atmıg o varakan tutulmutttır. Cemal Nadir 1.1. mi¦ ile goru*cn gaıeteeder keanllarni t. ul.be balında laııverl renkle bi r bata ile gorm d ilerdir. Gecen ramaıan ayında da ban muair evrakı cemaat, daiılırken yakalanmıı olan bir adam. o vakit ihlaratla bulunulmuatu. FatMf yapüaıak olan b.ın.trallel tİUlellU. MuaalubaınBm mttrtttlp ve Jüri heyeti relıl meıteklaaunrr Mı. Maurî» da aalella IMarta dO Talell ten yeni bir mektop a ldık. Ba tntktebu J.-..-tı...r .¦ l-ı. lı ı -.i..:.m."?! 'i ıi ıı Bey* ¦rendin. MalOmanar aldat. Utere 11*9 stnrel 111ı.-ı1...İ . ıJ-.ıı'ıı.lı ırılnlı.ıı-i|i >lı> gaıetelrrl nanuııa lAvrapa'nıo en ebtel kıuibnı s m.l--h,ı>,ı-ırı tertip eloıljtlr" 8a mutatukaya har narmlebetla basili I- i'i'i'.-ı laıalından ı-rtıp edtlrn mu labakaİM ı;.,T- intihap . illimi olan ı-aıeilib ı:r..ı...ı-;ı ittuab ettiler. Ba mli>.l.*ba ™.llb aldııtaBilan bu ¦ene IBta taba tındı yasini yapıla, aktır. Fattı't* yapuhtcal olan ba beynrla.1-lel miİBAbabaya lytiraa edeı«k tu tun Ilr/.JI.-rl BreılİTB hlitSnaU, Riya dü Janeyro'ya davet etmektedir. Orada dalıa hdyıih bir .nvaa Ifln, daha öl t mttiBbafca yapıl ura a. Ottayanm en Us i¦.m ¦ i¦.'.m. Ba btrrtt ~. ¦ : . .tollbap ¦ m-ı alan bahtiyar İm Bnallya'aın an l.ü-ydb laıetelertndro Mrt elan ¦ AM-ıir • i-..-!. - Un Bin. .1. Jaııayre '.. I. ,ı ı T --I la.tua dolar, yut t*»O00 IraDk ttUUm ı .... İle MM* lir.) vı,.,i,, Bu seyahat ısı. eyldlUIıda yapıUcab ve bm b«lla rdecehllr. Gıirrllrr aa ,ı.ı.k- ı. i..¦; ı... tumailsnUh lapanı İle ta yakıca kunta* lemde euıel bu ¦eyohjt yapacu tnaenaleyb. gaıetealı vasıtaule loUba|ı ¦ ı 1 ¦ - ııba Türkiye |ii>.linln iti.t Paris'e. terrU Btyo dd (oneyro'ya imi» ..im. y„ı „ bu iki tehirdeki İkaasal nü nalı Iciıııle rrlaaat edrreb Kaş yapayım derken lıianbül ı uf ı mddOrlyetl. Tapu memurlorlle halkın, rahabı mısalihin lemaı etmelerini men-¦ tanbul, Bayogla, ('*-klldar kotemleılnde birer flrılhat memurluğa ) Ibdna eylrml^ılr. Bi r ' ıı . ırllndenberl Tapu kalem-Irrinîn kapıları kapaamıf vc bn dairelerde ¦ ı-n olaa ıcvatı kapılarda açılan kDçob Mrer pencereden gflrlllmegc ba; lıumıylır . Bu kararın laıblbl dolayıalle Tapa kalemleri ondada bir çok t* caç ¦ ... . ı.-r. blrlkaaokıe icrlııl tordarıath Içla - «< ¦ • • beklemek mecburiyetinde kalmakladırlar. Kendi .-it.ıı, ber hangi dairede Mıınt takip etmek vatandaşların en tabii bir baklı olmasında artıamar edelim, takat yOtleret, Maltrcc adamın lfini y.lnıt Mr lıılbaı memıırıle gOrmtk .......ıh.-ıı depidlr. Kgcr Tapu İdaresi, erbabı mesaimin i,lirini kcadllcrlnln lablp etme-tinde bir mahrur laaa vvar ediyorsa, rı ıı ıı a mukabil Iflerin aUr'atlt gnrolmesl Içtn de İrtibat memurlarının ade taltmalı ve halka kolaylıklar gBıtenaıeHalk meb bizzat İntihap edecek Ankara'dan verilen movtuk malûmala gafr Millet Me-cliıı gc- celi intihap uıulu ikame edi

lecalc locrk senr .mı .hm. devrrıİai tir Meılıı intihap kanununda i .ı mi.-.m evvel tamhim bi ka- bu tadilâtı yanarak lelecek nun lâyihan kabul edecektir. Bu sene nihayetinde leırıi t sjs-yeai kaasan mebus mtdut ılı a- ianene nihayet vevverh vay udunu degM'uecektsr. y emi ıptıbabal bu kanuna gorn Eakidenben cari alan iki dere- yapılacaktır. Diğer taıallan Av» cali. yani mtlnlehıbitaai mıı yo- rupa memleket le rinde tatbik rdl-rine ıloğrudan doğruya bir dere- len uıuller letkık rdılecehtir. Mütarekenin yıl dönümü Fransız sefiri M.Şambron şayanı dikkat bir nutuk irat etti Ddtı Ankara caddeıinde mürur vc ubur mnnk-ıti olmuf ]{lbi idî. Tamiratı icra edilmekte edan bu caddenin yedine geçit ma-hallînda bir kamyon kalmış otomobiller halka manana olan kal -dirimlardan gidip gclmiye baalayınca halkın geçmeolnede İmkân kalmanıiftır , OUnkU meraalmden bir İki intiba ¦aran Ritaol tarafından trol edilin bie onlukta harple «len askerirriıı l.-lııııl ı.-lp-ılılııılıtır Uar.ıl.ı. «OBta I nn-rt serlrl M. stil Saıabron iral aiılitl bir naı.... ı . nseıaılıbla metfun olan ırrl ma Bldr.lı .ır ¦ mI -ıı I I. * -m -» ipbi.pi m utlu man »rada mellun "Un ı ¦ - : -1 ¦ ı ¦ i...' uman kcnıoldiaıı- ııklnı. Hrlglkı. tnnııı .» m..arı İtalya anabaMpler lemlyell rtlslati bn- Pıonsı ¦,. ¦ ı., m haldr -ı " . ¦ etmlıtlr. Barad.ı askeri.rlnln meıarİBiıııı da tljarrl -l-Ir.ı.-ı__I Maralı Sı V Si t de j _ İtalya Kralının velâdet günü >ün şehrimizde ve Ankara'da tes'it edilı İdi İtalya Kralının senei devriyei veladeti m una srbft ite dua İtalyan konsulma ne sinde bir reaaat kabul yapılmıştır. Kabul ırımındc Kolordu Kumandanı ... ı. .ı Naili I- Vali va-kili Muhillin H . lehrimlade bul uKlt, bu »İPİ ııları ta, va- f nan telUler ve k.......Iıatlaj. halpayıtn derkae m, çakaıaıat der-I yan malebaraa*. banka direkler ı«r. dryartn. IlLan ve daha p*k çok reval hainSİZ ne derSİnİZ? Ijbuıunmuelur. pmm a ¦ at ar mumaman ¦ ı. ¦ f \ Davetliler, İtalya k M. halya Kralı Vlclnr Emmanoal Mı. va nuntu raaml Ikabuldon bir İntiba Arduini cenapları tarafından It-likbal edilmiş ve ihıar edilen bfla İrde irar edılmıaimdır. Piyauıko Dünkü keşidede kınanan ' mıntaralar anaya kunulmıtf ; bir halde 4 tlnrü nabifemlı-I dedir. Abıhayat'ın sonu I l IIIIII IV.i' Prens tarayana dedi ki:" Arlık her hakikati öğreneceksin !.. Mis Evlini kurtaracak yal nız hir kişi vardır: Oda üstat Hebramar...,, — ıos — tık.ılai Mkaljaıılıelle iı imin, ı ' Ban:««0» un -ıtl"-" P""" "••»" ıu Ml n lılMeııblr» tunı"»™»ıxU Ifni rım« o kaTıkan luc am.ınU .,1.11 (.1.1. rt.ııtr fllltll —Olılı glılp tıkarken naaıl «Iıı» ila m. IU.- rbroırdi. •aaıLııak »er? • '"i ıı itin Uu. ¦ - imi.» «Ibi bir ıcrJk!.. Sana Ihılır 'i n- ki bu kını baalı tılu*> baha bBylc nr,ı»IWı ¦m. ¦¦¦¦ ' ı rardır!. . - C~M. Hh l.ıllııl kurlu rinanın ¦¦•

r Şehir ve Memleket fıabereri 1 din ka» yalat M l'.'ıııı luuı alop i'1' ha|»ı trvı.l k.. ıı at m plıı ır. .... ' fcıpbalaa.u. tıanra .U ıı ıcrmaııi fcararnıtıı a m dan dalı. — M-dm lokaa lırnl Hıı- .ııl-ı Seyrü sefer Emanette yeni bir müdürlük Zabıta! bslfidlya lalorinitı bir* ekten idareni dUfunlilÜyur Sefır-m. ,-ı.r.,,, - um,!., Ir-nııı en.:, türetti- ha Helmece karar lerdlpini ,¦-mittik. Emanea ba teakİlâtı ı. .-. . .'. ıcktıı SerrtîaefM iakari timdiye kadar Sahra—ıı ati hayati ¦ rbut Seyriiaeıer trterfcevİ larahndan idare cdilena-kt* idi. Emanet bu mrrkerin bir müdürlü, ¦a tahvilim karnı I¦ mı m..... V. -i- ¦t-Hiatt'll :ıı.'uılıi|l,ıı-.ı kadroMi tapılarak ( ımurlı Umu aniyi ¦ Hr-ledtTryg ı-n mıy-iı Belediye buını taadik ederle h.-ı- .. tatbik olunaraktll SayruaedVı ¦ -.iıırlu,..... Il-ın Bey lavın rdıtacehtu. Bu ur aile itlerin daha uraif mlııara dahilinde emyanı ı.ıi olacahtlı. Ma- Emanet mufrtliılrri de bu ı>lr ayrıca mcıuul olacaktır. '/.ab fa Btltdiym 'J'iı-o liranı ıJÜmarn Şehre ma narlının Zabılaı Mrlroı ya irin I.ı belediye daırelerına m. ıl.m sürmektedir. UU I Mİ lllrmilllllılı Iı TİI YO tacjtyrtı ifan mani teşkil etmekte dâr. Çaolru bir bâr aeıve lartıml 4 .....Klrlıi daıral.re ,ıllık. Koru İm ut ur. Buna nahak, (et va. -memek iıııı Zabıl eşkilatının l.ır elden ıdaroaı muıtr Dûftt-ı-ı tfifij&lU ml? Asıl fakirleri bulalım... jıljııbul Şehremini muıiieıum ¦ Muhillin beydendi, peçen r.*" bir ¦; ı. .ıııc İti ulu t IU mo'elclcr 1. Alîndöl lıakBında irnlıat varlHMn *")n / ^ ¦ j karsı nimmak iı.ıı.iri.-r.- cair dt V u — 3* h t cm anı.ı malı imkan nöbetinde tedblılcr almaca dalma hatırdır, llu uif ıa İcap ¦ lılure para ıc«İ etmek b ur etile yanlım cdccctn — Cthrcınİnimiıın iakikıî dllflıo-Ymcrlne (alnı heletuye ıl,...ı .¦¦ .¦. hakikj fa-Mrlcri nulııp bn yardımı en ntOlt. taçlara yapmıya « vc buna İmkan tokııtr. Simin cn İtiti mademki Idllen ahirlerde dinUnullıvor. tri-naenalıyh bu yanlım um tutun e dilen ve edilecek olan parayı. Topj.ıı», Kadıkdy. fctup lukarn-pervet LCtntycIlır tını şimdiy ar Uimaanla hahen olmadan bcsslr aadanıı pek çak l atar İt -tin ımüadına tınımı Hu manii ¦'ı.ı ¦- V« ı.lıı.-ı ll'ı I1III ha>ır ınueaaeıelerlor >iı ı .ı m ve leval eitneit ra. daha muıaiık vc ıi.rı ı yarinde hir iı .7.11; ı olur. Kavga netlceslnd* Bir kadının çocuk düşörmesiıre sebep ulantann muhakemesi Fabrikalar Mütehassıs İzmîre gitti da haltcılık kak-tlkatla bıılurtııcak İta nkom ııla Ziraat Baokatına mUttctrken tevdii tenaip edilmi»-tir. Bu hııtutla henûe ketbi kat'îyet ¦ in..i. '. bir cok tedabir ılerpİ» . .Iılılı. Tı.-blıpatı» name galdİBİ anda letkilât VİİCude lir-lırı. . v,, Fabrika lan m »da pek yakında tahakkukuna çalımcımız lalahat ıp goruln labıtaî tl~tn bir halı- .Mi™*k aaaar > . o.. - .dil ıhnra. lı-ıUıaDıto I — Pakı »roa natal »aaart.. Mt niip tana *Hıı yakta da ' .I-.-I..-.ı

O CDt* Merde *r. ati tnımdan <¦"+• Mr btr fr-aalttlaHK I a|MM akta... MU r»a«a arkaaanaa •"«-•¦-'aam! da Mrrormı ¦¦ "ara umktan lumm bartUlyeta* Mr nakiuan: Vmkti ba | Ulrı 4Tle Mpam*; t»nt aan ratalı ftk < inil a n kaldırdı. aOalan- mna ki 7ab Rrllıılr ntıa:«InW-k rai **¦ dır' f»b»l "U au Erlial 1.1 atıornuı ı a \ da «aynree.ii.ii-i' .Itaerlfcalı < n t-ttararnb adamı da cuıiarmataı' _ ,., .daraî.. SOtteaeoe' rin daha mittir. rttıktan -ıınra iıau la hı" jtearar. nlı-lt- iBtUnia, t-nte lıraai eata-aahı. lavabU 1 un İni bir kat daladır. i.ııiır.ı.nu.: Sari-1-"1 t nrraa BalaBilırir-_ fırladı o ı ııı «i j.-i. ı.. aramı.* ' lUan yııb' . Bu «d"iı ununla k*m \ (rimMItnU' .M-...... ¦ ı: Dünyal güzeli 500,000 frank nrakâfat alacak •'" -ı .i. »ti »rha nıUfe fbarU ba ıra a. UM «alat. ma rant. r-ı.^a -vra Ktra. a. la. bar arla «at» f ¦ ırt ı raatuaaa* »aaa da Un taataa at bar-aH — binama batnua aa va> taba hatadan, rabut u t»raa.au .r^abaaaaar aa» aaaaara aaaa* la enaa a* btaari ant ¦im a. I..— -, «abaaaaa I...II.I. ırfakal I ¦ rfUa ı... - ~ı.. . .ı.ı. ı... atta aaaabataııadan bBI rotana) raruaaaeaaa t ak artta ¦ ..»...... »4ir .nu-lı la»r bıı.ıl ır.ıı 1 im» krn«1lrrtn< nnanttatn reiabat1 .d.Un faaaaVarBa>akn.aat>>tı t ııı.U.:il.ı 3aal HJk tr Salr.1 I ııl killıatladr ı _ -j 11 —j . (ulı.ıaıı .i... lunra C'n>on i fraaa »di. İdi «fjr (muii oJılır-jO i Frararadr taı a|U .lr-tıli trrllmlıtlr ¦*-.----fit jarabron-ba «t- i um ılıaııaı ¦....-ı-... ..t-ıtp Mtr-ıd. I.!_.,.ı»ı.ı «t.l».„l ".a 11 tiıra laaatıadaa <tııwın tr ¦¦¦atam .dMıı. M alMaaat T—tabı hllamıı 4. W I—... Bık al iuUiH.ii İM idiler, nalta tranr otu. taaauadan .„.....- ı.- •41lni>U< >l do -ja.lı.-ıı uataunda anttareba- ' ı I» lalltatlrr »ın ıraU ı-.ı ıl-».. .. ıu ıı ıı «rrlrd'ıVIrıı —uu ınlllrtlrılu «Ur vo-IbaOa peb taB ınaaata ı.. ı. ıı >H. r.... Lalama tr Krl»ı mııaBı ıl- U. Rafittedir. Bu ıtrrrtle bir Jİye müdiirldf u teaıaı mka- Bu tnkduda be->o da İka lalım kar aa-| rı -.!¦•<¦¦-j. luadıakaal rdir. Ererdee ı.-ı lelediyelerin emrinde i* teıia edilon bîr müıım vcrıİBlıt ır ııle. ı ınrııoı tcaan - HJy baaauanJtiWı olttmaCilV auıriht aa«d.r,.W..a loaât^ıaaâb"¦arbaattag ı araaa ıı ı mxn aaaa a Um hir ıllıimrır Uuık bı jr.ın ¦¦ u .' m Iin-ijii altıBU IHİ..I ı.aUaııarakl.ı rıaıur-n »tr-ktu Bııoa k_wl dmiulta vattaıra mıBtıBiaa. «ıılırU|i" Bat kir M I HBUa ı Bı Btı.a« I. rtr lıBB . aa, »ak .Ş«/ı.arn a n.-tinde atanıor yupııyor S«ıı~»"¦ ıiı>dr .apıla-ık a-aııvOtan In-ui.n. Bmlıııun?» «ika ınntln"

Omûluı rt-Jafci halt iuıufrrlı (evai ttUlactk *— ' Ban —uiatı («a I.I treH•¦Ira i»»-...ıır ban— i(ta kah Iraalat bumlBin ı- .11 ıl&nnMen-ırr- Çatma '.1,Iıı fl.ll.H. ¦ı AÇnerta rerai kır kato fecirdi >ıt>*"-a •^tbraana mu Mm» Luııi a Rium.il Ulr kam ıntrraJı. bn kın -h.cb..11". >l»l »ıkullıılıuar '.i....... ba ıcbfpttn ¦.¦>. 1 bir rıılİ1II.||I«.I - mlıllr t-ıl.MI »lıılım..l«jlıl. IU¦ua ı . I" ¦' Nllnrıl E. ı.l.I.I ılm.. kaa*. t't.ı adlîye memurları atasında tebeddülat liUah.il ıi. itan akıam »vrl Kan utıaaaiUal >.pıl-aıııu. t'ıraan. im. Ha ırarki lUırlIİH muaaDo.i'.r.ın tti ı İl. ıbıııı. .Ii I .1~1.11.tl1. P.ııı 11 I'. i - tll »t a» J.nı-vı™a. 1,..ki,loaıul ebeır'ı IDıelIn hrr nalda ınUOcaıu lıir ıu- m ul 11I111..1 i..1 .ılır OlltBk nır rnvı.l: Ibir Orlalret vc n ¦ ,1.1,1.., ¦ kchnlıtı dr ha miı.ı'.hı. hakiki Tarh - . .- 1. Ki rlnB» irtınkini rtra ealyotnı. uı R« lı.ıl.ı ı.ı, -ııl v-n.il l.l.lıı-l . İm h> ıku ca/Fİ'i-va n ailtr ya amili vc aınl ta I-miiUj TUlU |u/.lli|,l.ll. IİLII, .11-1. "¦llati -r —11-11 gurrark, Jıcı .¦:11un nında bılhaıaa kayırın Ve taparla fabrikalarımızın netakıaı leıbit ndileıektır. Ayni zamanda halıct-lıâınııııa İnini iktiaadi v r. Artık terakki vr inkişaf yolları tamamen vuruk krıbetmeüdir Bîr. Avrupadan §etirllıcimu mütelı m tınlatın gundrıı fline art. mannı baklediğimit muhtelif daki ntuarnır ve laabeeh rrjraaılaeınrian mcmmımır v iyi netieakkrrıai ( uıanıktoyıa. Diğer taı atlan B.ıım.1 Vakıf banında açacaaırmr (Yerli Mallar Paran) ihıanoa devam rdıyorur. Yakında ar,ılaea>kttt. Mu hak em adan bir InHba Fatma llauımın (ocuğunu d --¦-ı- ¦ ¦•bebiyet vermekle mauıuıı haantl Halidir ve Unu Cemilenin muhakemelerine diin Aı-ırtcıa mahlu-mminde lıBatan* hu t tır. Evrakı davaya qore Haıliır- s.ıy|ir- cereyan eUniılir: Sirkecide .-.uı.. II. (ocukları ka*(a«diyorlarkan llnlidİn 10karttı Cemile ilo> kundüktar Ra aıl va kanat Fatma Hanımlar arasında da kavga cıkmııUr. Kravaa etna. unda Cemile Fatma Hanımı açtarım çokmi». erkekler de bırb.ı lerinc külûr ctmi&lerdir. ICavfa amasında korkan Fatma Hanım haatnlnnrnıı ve cocu^nna du -ı" ıı ıı.' ... Barı şahilli'rin ralbi ic-in nuıhu-kama lıaaka lıîr e""" hırakılmıaKtItiBiaDI maafatfflValfll Botta Aaı ihaffııi iacau Braaa raaU Ba mAmm*. 1«H.İ Bııııı-la 1 .. 1 ¦ ı.ı..... Ulrt ¦ ntv altın «T Umdur. İ4 Bankanı 11.1. 1. «aıdala denaU , .1. klaıe m aaaa 14 rua w . ara* la* A»aatala aataBr laka nh- Ut. HBan ıkınıl Sİ lira. u.aaıa 3» Irradu. ImUlüt , .Wr(. ,„..(. w ,.,ı„ merfatıyefi ı.ı. ..ıl avkklrli naanaıı H-. daa> ha» Beaora) HasauBb-rbe Bal ı — B kata aaraıa naııi vr saabia KaaBauaı irlerah •abllu aa oUı.

S,n.ı.ı Oou/pr oau mnlu.mliâı iıaabAonı şu.11 a.ıW4 aaa —11 'mart kana i'i.ıık*! ı.lır.uadı k.ı ıımiıu.-. ıa-,.ı.ı---ı.ı 'ml ı—ı—ıarıııı S>r>*ı Dav-Ivt oa-tU aUıU. Tmpem aduykarı İnan bal »ı-i'fiihiı. I Taatu al» roranrBhaia ¦ bıcı knr.11...1. -.....-. i .1.-.'uu an w,. bauaa. .aBalar aBnaaııB wr 11 I ata taf> BaIı aaka.H .•nh.aBUr • _ at» mbaıb» ıc ba J.trfl im-»-. 11 ır Blak—ıra rr-ırarv »¦¦» «B aaaa utmam ıir«aakaaıı rairalna» ı.« aaaa w Cetniyefi Belediye atarım davet \ CB.r *Mrtt44»a.aa-HnIVırı : . ıılııuıııtv'.'i l-l.-thvr ...ş ı Bialı-I. rı 111. ¦! !¦ I'l It - rııı - ..ır. lul un dorllf lnk- mcrk.rJıaB» .»1.1a. nacak t.. « _ bchem-lıai r. . rica 1 ariarlaa. Etaar cernıyelttti ıl-a ha muıaBaluıa 1 .tarak «Untı. GUaallara I I — Itikâ a >n<aa<Uı her TOrk 1,. namuıta taı< l.j »unlrakın iıiiıık • dab.hr IJO rnUH'-'it jnMcrrn kam ...Iıı! .. 1 . . 1."- ını?> 1 aetırtnin lUiilanaıı bu 1. ı.ı.ı.n r rantı ubJlııi jjıuruı m-il rakip UrlıtUr. larııınl 11(11 M.alar ralınnuı vc ılanı.rdllı ermeniler erîdiyoı il raVMıkr. Ba mrıarada Mltrar. hırkl. *li ır 1,1,11.1*11." (ıran n-ı •ulanarak bir ••< !«¦ nrtıuo. la ınıian puro n<ıran ma hake men m ııınt 1 tindeki luıııtırı paiilB inilen. ' im l-mı ı.. teBB ı^kcrarotTab, Huluıi, Talaba CatmyeU kanfrat. hata-•Mllar diı.l.n.l llakalı lalab e ramlvıU ..iii.niU.d-ki Lî tn rtîfiff -i m i-n nöa ¦¦nalı ibIj ir ıırBa •aııılıırlrıilr —rv-ı iiimiIui laaWıaaua 1...1 <-aiaaH.ru* Bilal S ıt lırtuılad- BulaaıılMfa mudakrl wTıaaa "ıı-aıBB •akılan katbaıBı fcri. .un haBanaıa C:,l Smm-mHmt b,.l.i,nde iı m 1 Ckbaa ..- . ıı.. İÜ—I II aatriai.aa. ¦aavraoka ton aa II Br a .acı at'iaıu .nl- . , 1 » Rclrdılan katarlar ı.k.Uk.ı-a-1 .nı-aaııaa İm IBİ Mdıaaıl. ),raa.„,.U- .,.1,- ll.lia .»d, ttvtimrl Siyasi icmal Tahtelbahirlerin ilgası meşalesi Teıtıbatı bahriye meı'eleai hakkında lnfil'-rr ila Vuttehıdei Amır îka ara unda haaıl oktu 11 «taun bualıea ınMfciıa noktalan la> ;ıll»t- im dünyanın cn buyuk dr .tı bahnyaaı olaabk iddianı, dan ıaı [Merck Ingılir vm Amerikan kuvvet bahri yeleri ara u nda muHivat olnaaıı raatını kabul etmiş olma» ı. 1 a ht d bahiri erin ıl-Baaına her ıkı taralın d etmıa olmalarıdır. Tahtelbahirlerin jrlıırlı gar tı'ıi be* (ariyet itin an gaddar bir tilâh a dair Otedcn-b-n ,....;i|e-,, ua Amerika'da bir itikat vardır. Buna dair hir «.ok p ropaganda yapılmıatır. Hatla Verany nıııaheeleı.ndo Alman, yanın tahlalbakır kullanmaktan m«n bu pmrraaandanın bir aatırtıidır. San 'anı.nlarata Naıliı va Aaraarrkaıı drınannukla-nud» vuku bulup bar cok /abilan ve eh.duı nyaıtut bata aaaa* feci tıhlaakahlr kaaalaaı bu ımıp.|iı. dayı taueaeanu4ar. BınaroaU-rb lahirtbahırl-nn .Ija.ı Ir^bbuau laaılıı ve Anıcııkan efkarı umu* mıyeaını ınr mnuıı - imm.ı Kaka! ı*rıl..|babulerın ılfaaı ı».

-avvı 11 unla ycaanr amil tıktı 111¦aniyıt I- .- ¦ .¦¦ Hu mea'ele ila eayvt muhım tıyaai ılııruıteclrır dnlu alıkadar lııılmıııy amı lıarbıyeye nıa-betle mu/ va lâkin cok tehlikeli bir ailâhtır. Btlkarauı dahili drıtıahard lbahir utn duraca korkuaclur. Akdanta va buna takı hüaaih damılerde Uİtlolbahırlar dun.anın cn kuvvatlı donanmaUr. k> da pah taautkat. bar aitah. trr. ı.if .İl. f ¦¦ ¦ .1-1'. miri t rı buyuk ik.iiarunaa.iii buluadurdufu Ahalenıa-aVbı aaavkiıae aaa. r*. mauuuda m ah. ıa. ada (ormaav Fraaaa .te Italyaaın lahtcahahırIerini ton devoc*1 <.ut,ı.tlmıt "imalannn.ın ılorı k«lnıiılar laaıltere '.........¦i.,111 Hint v« tropar a torluk yolunu tahlikade addadı-yor ve bundan dolayı bu damadaki aafİ harp aanıilnrinın 1.1 .mı kUUiaini buradan (akiyvr. Amerika dahi 1 ıı.....v> ¦ . .i külliyetli tahtoibahır ledatık rlmı* olnutaan-dan Akaayı Şark lularım daimi tebdil >lı 1 ııd. BoruTor. l u gibi taklak» vr duaajtcadasr inaılırrr ile MuUrhadeı \.....U'.ı kahtalhahıtlmn ılfaaı huııuunda u>ıı»mria tevkalmıalır. Ktaat¦ ıla> İtalya rac tahrclbahırUr v aatUatU AkaV ¦iaakt haklan kar avarvht taauan -ILkl-r-nden l.hl.lbahı.lrrıa ıl..mca'ılrıaıı kal iti" •aa.uaak ¦¦tamıtorlar d. Bu ıkı Aadmia devlet- .ı.UnnU buya*k r iddi vat alduğu balda labtalbahır naa-'alalında bîr oafnheaa guruııııııyurlar idi. Blı ııınriııı davam k I,..nl 1 .ı.ıi aka inala uHrntataklı. Fakat ten dakikada İtalya bu raaa'aladoki vaalpe lîni tadil etnu* ve aran uma na kadar hu mca'elanın mavauu l.nb-.lı.nıın 1 raaı alttukdığı ha imdi bunun taakdı va natlrakeru rdıkua-aııva mm al ab al c anlatır. (torbanın •aı.>«lıııı taıı.l eaauı İtalya ¦-» Franan ı.ın. luatUa-re ika Amerika'ya kan* naat bu-cephe levhıl cim* lan ılılukaalıni ravdfi.Ic.hlıı _Mkaarram t-cyjl Sıbt»kaTİılı mps'-lesı vt (İçUnoiı KilıbıaıJıllık Evvelki uıJıık. . n, ......i - _ i ..ır sahtekar ¦ 1 -.......¦ ¦> 'u- ¦ -1 namına kahin kanat tanarm ettûji vc Heyoflu uciıneü kattbi lliği memurlarının da bu ıue»'etedtJ a-Ukadar olııı-t-n ınuhlenır.1 oldu¦U • 'i ill.ll irluainili.liii.ii ılutsnıLıau ,|„ | ,-nınınn B->oı,ka tupancu aaa» buularhk naaıatlunua au mau'aa. lede atlkarlor ,-trnahan ıhttmalv hakkındaki kaberrn b ir tehlv aaarl baluoduiu 1 ılık .kat inin -rlaıııaıl* . -.ılın ı.ı .. Bandan maada *a halında 20 numarada bakaurukl ı.maıl Ha-k. i'ım da hanper Ilın Ali Hafır Tam* mahlumlan İbrahim Beye İS hin lira kadar borcu oi-ılnğn habetinin ile dn^rıı olmıu -mili. "...mı 1 1 ;..h va ¦:iı *Cumhı:iiyeı SON TELGRAFLAR K ıı s>¦ aya ibracai Mes"elc Şahir Beyin Ankaraya avdetinden sonra karnrtaşacak B. M. Meclisinde Ankara İt ( TaUfraab. ) — B M Mirken naat tcM top-landı rUına ro.de -..iml-ıe edecek kır K» edabadıfaadan «I» p'n-mb-n talik dudu. prııraıb* günü hcaabı Sat*İler vı Divanı rauhaaabalın muta -bak at b eleri natır akrre <anW.hthUktsu idareleri h«Bkı-fthj liydtj Mlttise filtd-vıltfı Ankara II ( TeMnala ) — Bolce ¦ ın- ıı bugün lopla • narak iakiaar idarclerıaut ıah -aivata b ayi hata olaahan ¦nİdlPlİll layihayı tetkik a stflrtttlb ?l*rl-»t| Ankara 11 j THefoHa ( — ICacar vr Bulgar >ef'rh-ri ayrı rai Hani» aya v> halin, aâyarat rderekgeru ştnarr.

!!*• îti ff-Mt-tfü çölü t! Ankara 11 | Teiefeaaka 1 — lleyeti V akile bugün tu plan a rab Vekaletlere a.t b an evrakı tetkik etb. iauer atamada Uoaodııl Aakaıaa II | * | I • ) Trahrur. valUrfanr C- ne ,ket vali- Gafip Hey ta*«t edil-auıtir M..— vali* fcuaret II Vc'"Santa marya* 1 volkanının yeniden indifaı ! Ncvyorkll (A A.)—j Guatemala d an alıaaat| bir telgrafa nazaran Santa maria volkanı ye niden İndifa ıMme&e h ı- l.ı.ııı-ıı. "'.i I- .1 hir kraterin teşekkül el-mı r ~ ¦ ¦1 -j11.¦ 1 dir. tvvelki in-•iilalarda vukua gelen telefat derecesin-«v İa/lı tclptal olmı-T yaea**ı ara nnedilmck- Ij tedir. Zira. ahali vol- i kan civarını icrkcdtr-4 rek kaailerce uzak & lara gıtmî<ilerdir. İngiltere-Rusya S.OrsiniBarone Tür M-İtalyan doslllth mtl3-HMealrtatahi mu varta mya-tıre umjıııı bı-rlın rjıınaj tayin edilni'ş T-,. • laıaaaıı aabak italya tetir. S- Ovaaaâ aV.f-.n-mn Beri.o M> fırlİğine lavmıudrn bahıed ynr ki: -Ankara Selin bulunan S. Ornai Barone'nin Birlin Sclirlığine tayini Türkiye ¦ İtal ya ' .inle ma¦ -.!¦-¦! ııı lı n i" ı . ııll- m ıı-l-n pl .1 bu diplomalın mukâfallardı"II-" demektir 3. Ovaini Bae» ne Hrt.dnar Baak tabiplerin den M. H.rbet CoCana'nrn kain biraderidir Harpten evvel ItalyoDlB B--l.ii -'larrlı rnuılrıarı ıdı İzmir gazeteleri ve Belediye Reisi Fırka İhı taratın aralarım İMl'CY'lBursa'nın cenneti güzel Uludağ Yüksek bir zirveye yapılan modern otel bitmek üzeredir garip beyanatı ".«¦yeruz M Rusya taah-hödata riayet etmeği ögrenaiaal. mıı i.l-l katrt emrine ahnraojtır i ' Ankara - fafanbuf lelelonu | Antın II (T-I.fn.iHI — tteartbul-¦ Uı.... MMnuna İken** lıaılınııı IBanılıl-mı' katlanın ıı ıdaartr adara Biatle» mrMmtr «abahe-1 nBc hnul Mareşal PilsuusJtt alevline sui kast mı ? 11 | rkaaaai | — V.pe, nadaa -aia» kabeelee oradaki vazryvli. yalpıdı »I-hrarlup dt»-kryıaaVr pek kırıttk götler da ve anayakat t«M>e tardedil-aaatâr. taraMaa LxbaMarrda ınatalııl inam Mırr^al F*)l -auaakj aacykaada hir aı. kast lertîp ctneekt edırler. Pa-> ı:ı(-t.. bftthn lauhalıa I, ı . ihliyatlı bulundurulmakladır bmet mi nutku yunanistan ik İfi tesir hırıltı Atina II [rlueuar]— TaVrkar Dafi t hah kaael Paa* luurct -Irrırua B M Wındckı nutku •e baa haaa au natbun hûkûme-tin aıdhpervaatiffİNİ ı-v.t eden İnimi burada ıvı İmrler hu • =lc letir rı-»ayer... ¦ l>.;_i.i ,ı ... .. ı. . rat «amtutr M 'ta J.mkı ba nu-nlrtrl. ıar acul lav ar ı ııı.ı-r omu mıdaııı ad. '..ı— ¦« . „ı,t, aa bamare ha-! aap- ve baaanatıta m»imi|i anırtı arar Ona |arM *.. r-rjıaa.» Bar lafı aamramaai oltagaa ıı aalabaafa tabaryan» İti. - ¦: I'.' kî P.ı ¦ ılı - I- lı iti. araandajil maoaaebataa baakea eaala-rnıdaa bari otea laakblfctaaa rtayat ıluıajl afr • aıi a Un laaâkıMat mryaaında ......... dalU isLü=13Jı '-'ır Jaraauu •aarkyeyaa kl abudlbl Baa raPmml lanıaıavı (ıguı ba n-jınu andrlerlal Hatmi ı'I lıi'ila (lıarrtflTBm laatdHBMI r*ntev .»

8rr Yunan gazetesinin rreurlyatmt *ehztp Ankara 11 (A.A.) — Son aaat gaıeteainin 9 learîniıanî tarihli ¦ıuahabında. Alinada intîıar ed İamiıideki gaıelenin, Tmdrrye-rtoaya aratında WB te aktediletr ve Türk-ftua erkanı har-biye tevi hcıabına re nebi memle-ketlevAn haber temin edilmeline malul bir anlatma vücuda g etiril-dîipnr v* hu itilâfın bir cüretinin de. gene meabûr gaıetece dere-umul - olduğuna dair Almadan alınmı* huıuıî bir telgrafın mun-teair olduğu goril(müttür. meıkjr Yunan ga'eteuııi h lduRumuı Îi,İd meurııııhahit itilâfın 'ti' ı -ıı tu- . 'ı ı . m. ı1 i.ı bununla beraber ¦ İlî buluaau ve itlilaı halinde aovyet hukûmetiner da teki "¦ rdileceği aöpheaia olan bu haberi luıeti kafiyede tekribe HEM NALINA MIHINA' Uiıulaam camlarla baaanmia |l- um. brııak ve pürüıauı' fûnlerİııde, latanbul kopraaandea jecenlerın Marmara ııftıkl beıaa parıltılar nedir bl.r m ı.ınır' (kuta.aa -al. ... ¦e karlı lepaleti. . Bana denir .aihından ZS60 mctıo lakaaklJıtr <>Hak ve otıuı ioa.akk.aW ibaM yeaVaa hat lepe dar. Fakat taruaral ha ınrak tepenin SOO aaetra altında, dajın - >. bu yak har yer imi euW Zirvenin . P:.ıl..i raimen eoıteııliği manraranın aramet ve heybeli. ııılarınııı lı-r/.t ve aetar te t i. havaimin gu-relligiı bu daĞm kundiıı gibi umıeu de lam aıau*giiaai gar vadlal - Sarı alan. ıııakiB'-ıı le nk tık barları lemilI. la..mJı: Ahu taklirde olelden 3 ay iatHaahr edilip (9) ay itlifade eddmrmrk nae e bar iyetî hamt olacak rlianklıı Uludaga. peıarmbe «unu daka-. aara aaH. alarak c.ktığua. kalak k«..QC borada: raagarua uddaUndo • aaaata - avahu d -i aaaıyardak— Parde.uaaB. yun laadaaaı anla ile alma ihamı um Kemen otonabile iltica etmek n>. Iııırıvetinde kaldım. Bina e nal-ılı Uludaga Cihanlar i.r-hemehal kapal tuaaohiIİ İarem emelidirler Çunkti benıat H'bı paıdi'au ar yun fanılaaı-nı almnmıt bul.ıııaııUı um ea MI Ba harıaaı kani fu Iaal da ta VHT ı -.t .¦ alCıaa baylıı. eımer, aayıf, aiyah • -¦.I. aiyah gorlii, aiyah bıyıklı. 33-34 yatlarında- Tah ve dereee i ta bet olduğunu İnimi. ..-naa, egae bâr •aahaıaB varaa. mm-aetede ba retaûaaai a aaredbaâa . aka Muhterem kaamnin bulun takmûaJeri yanha; lahayyial etlikbıri kım-.-r.n lamamen akliyim- F.[n noıa hal aaiaiaıast kâfi aa ¦Turk Sport mecmuatmıa beıınci nuıhatına mûracaal edebilirler. Yanlarından rnaanın ırkıl ve temaİlini tayin elmek mümkün olmadığı yukarîki tahminden an-!aı* Yahuı ka aatıaadaı İHI yatlarında fnruaduiûlne doğrum pek memnun oldum' benginin mah Caaelelerden biri yaaitordu: Amer Uta d a lam ıja»S tane milyoner varmı*! Bualaam bJaıeaı kav; tararai de aıdyarder irnât— ila Zenginin malı ııagardun caoaai ai yorar devler; lehe! gearayorac kı yalnır malı •'-1ıl hac İa -dukları da e.enrını*i yoruyor! »«r,afrrı*i ite frttı kazası Ueaaav ıı) | a. *. V — Dtııav laiai>ı)Ulıada ¦ ı .... j-ı-ı Birtrea > '-¦ darı -imi" nıormine aareffc yaralanma-*aaa ırkaBajat ı.ımifiır. Çaraaa treata maki akı aaıaıı mKicaala kibka aaaa ur. AMaaa lal A. A. | — Bar aaaaV maüt yaaga «alraauUıa akta atr amaie ıraaaaa caramrtnr.

Dan ItTeT, altı yarala kaedı* K !¦¦ On•1 ...i- m yandı ¦sakara; tl | a a | - gaanluı kO.amırı aahOnM* Ula 'baayalut. aeh-laaLra («Ma alı lalaraiaaaa.ıt naıaraa Kılı darüHaaaaa 1ım lapıla* bava laealarbMa ıniıınıı arbanıad* rabar eSea bir |aar atn baıa* nitaeı tr evrak- fe-taraag* a ba tat braaa baM akaaBaar raearûbaV yaen karıııthaaae I tıkacak mı.' Itavra . . ı . _ ıı,.. e.. -gaaU* ıı»atan ata ı«karı aaaaıaıbe uH FuaUaa ılalııU ahaaıau ..in.rı- lajbper ver k .ıiıan radujrve daiiirdllgtrid fa-ıltkar ı. -¦ ¦ ' ba taıltı e ede rek ycM «antatkhHr «ılta.ıaaa. aınta» ı.a ..tabaat tuav'ıeı hile pak kıta hîı zamanda fifayap edecek kadar güzeldir. Uludağ af eli Burta Valİai Fatİn Beyin teıcb-biitü île Uludağ gahikalarında • '> " olelh» îna bilania bulunacaktır. Lkkin; utel hıtliRt^n aonra müatecırc ac-nl- ' -t.TYiiı . Bu takdird e yapılarak daba mühim işler ve düaünü-'¦it- daha ince noktalar var .[.--"i -ı.r Bir defa; za aade bir raadel kabul et-miyeo vc mütemadiyen hayatta değiaiklib ve heyecan ialiyen Amrrikanvori fikirlerle mücehhcı (engiaları buraya celbetrnek lâIimdır- Koyl'ilerm snlellı^ına :-i> re buraya (31 metrodan taan kar yağarıma. Rittabi. otelde kalarak olanlar; hvirev'de olduRU şibi karlar ıı.mit- oturmak ta ialerler. Bınarıaaieyh hir (kater pilleri lice harakrir grcırmek doğru da-fıldu Baykr aür'alle hareket et-rtıek mecburiyetinde ola nlar encik, hatif İm yakarak aaabl aılmalıdırlar. Yokıa. derhal iaa-lıvel. une akaulâ aal tevlit e-dea. BaUvaıta. kalbi ra.l alaatlar da; kalp çarpanUat. bat danmrai. bad at atada halan 1.1. ..payoratua. ti--U, geaeter. üheaaga» aaat laüt aaaaını. ıılıaaııla dır Dağın vahal lukûnunu yırtan (aaı ornaanlart-nm ağulralan. gecenin korkonc karanlıkl a intana dehşet veriyor Ol ora oba I , ,„d- olduktan l avam . ıhşi hayvaalaedaB kor k-ı maya da laauaa yalrtıar. Otomobil peaioktuelarima camlara çarpıp rinan kc getir afi -mm latif rerkier '¦aaat adeta raı ırdıtaı Daadaa dacatrkea Çak-ge'aaa aatuaaknki kıvrımda 500 metro yükteki birdenbire Burta fnotanr. Fakat gerenin karanhaında; Kuru nin yaaâl ağarları arenada parıl paral yanan elektrikler; tankı, armama yere nkt'den bir hayalî, tıitaini fga ! rîynr. •faaa S Abdlithamit veresesi bir laıfiye kanunu cıkarmıt. re malları Uaatiaalaki lı-UUrım tamamen tanımıştır. Bilhataa kad I - -ı iv. ıı İliklim İr haklarını tanımı j ¦ Or. Ii m--nal.-.t. emlahin iade »i diline bir bakaran vicdani ve rar ulacakttr.a İtalya ajanı M. Manlanya ¦¦• '•*>¦ hal talap e İti tından »a lâka yet nıch'eleunin tetkiki ıc u ayın 20 tine talih edilmiştir. Bîr Kotnanitl aşnlşüı tenkil -dü d iğ ini iddia ediyor Ea»..-:'" ıı -i-'i'' "iıı. ıalınan Haklar 1"—-* B. TavUl ı.n-eakkcrral karllınedf n tabu utakla ana. dığı ..i- Faaa ¦Bdlrlyaa akjkaaa kir dava ¦'mnur Feeî bir tramvay kataf Ha—¦! M lAA-i — m. r..ıı-ı ....... ı. . .ıı --ilııııaııı. u-ı tl ar-ılalı Mr I.-mvar ruldu ı .-¦.. k mmı rab Claaınaa >araaı u-*ı BulgatİÂİan ahvali ko » .uı! M | MiKBIt ) Sal habrek-r »ett,j-ı-aaın ıl.B Dek kırma b" taretle ta> İrabı

Baktaa - S-rp bnaaduadıı aa Bulgar liyalreta fmkkındtı hir rapor »akara »a I w) — i^m kıılıı it uaaakaıBa babtamak bant aıaııı lı-aa tıiam ataa bakaa «• Bıbaıa ııaı ı lın ıı. ... Uajakn t.-u,-- bar <ab ısaaıUrlaa bki Halatı Intntaa .......fıJıB.li.l I...,:. ........ -.—. ıtl ı 1..ıb111iu. r ı.ıaıı aılbaau ar U|al.....an lıUktuH Lualınean kiaa.ii adil. ııırıi. salıaaa W buluk nulfee »nt kıı.u-ü.ı* lalla ı.. -.i . i...... bil ı. - - ....-«. »ı.ı.ıiıtı aaaagapal Kaaaa kenaru Tabak taaaal ataaaa hVy laıafaaeaa fcHbak laiııaik» Bugünkü hava Kmaıın auıUııı bağra ııııka •¦*• —n .vır tatrkk. aaa atal ı a. tta ,a Edom leTrik-mı* ¦ l. 9uncu hariciye koğuşu — Pey., mi sala — — Nıırl'.ı ı ¦¦¦nearvlinı de unu ¦¦-¦Bir Ma arnlala banarıe gıkaıaı. raJi.l-.li..-.>! l-.k..., tı'..ırı...ıl aalttı iiutluaııılıı nırrdıvrnlr ımHı n . -ır e ııl" ı . . ıı. .1.1 . ı ı l-'ı. -ı 1 Inrrrk VUıhetln al kı indin pillini r hıhfryr (dıufe. llaıar baamdaai denılr kanape>r anaa: takas aıni . ı in.-j it. tun .¦ mu ulamıaıak itaba «indırvbaı Onan nc dUıaıutHtâaU anlamak ı tUt ıı.-ıı .!.ı.l..ı »rllııtroıı V* kua ...u-ı.-iı.. Mr . ıımi- .ı-.—¦ baıaaeııııı — aeıa tak rıddı ..ıDedi m ı -1 HUaı. ...i n " elnım — Hkaıettaa. ba akuaa aıu buBtn bir d-ıktn- Mo.at.:. bjJ-ı-tkl — h, nl KkHrı-ı «.taal ad? — Haya roıta la"u bak-rllı fi kal baa ha kunt ı-ni iıHlhlkat k|Uı akın İn eltim. — I..1 t%l> a .... . . .. -..]... bıı ıaal.uıılaa> ı*a •na mı irimin edil — . ¦ i" ¦ ¦ *. — O Kadar Karı medırt? — Ren paıa Bab dam «aranmırria tı.ll I B . bar dıkıaı la la nltklaıa kadar uaalaa l-aukİnalı blı »ıra blı- baa ..ı ¦ n n -ab tur -".-..i Sanki . (iıilın io t »ılın elraagU Ciatcll bir adam - Bir Nl ıııalııauna baarer abrlır H.vn.'d» vılıBrlıırın ık-İm. haaırs. ¦ ı- . h ı...-. i.ı bJUuraru tr>| rrdOj ardak. — ı-ıiıı haberin rok" BvaS, baol kv [bunyor. l.-.ı. -. talep eden »İr tkbUllı ta» tam davtaı rlli: ¦aa-tbryl aaat talak tl .İlle mi -a»'*' (ilılıv.ırdaıa. Iıiıbrı «Ma hakkadı. lakal i... . u ...... k» ¦. "i ve ı... • alakana buı. ¦ Uı.. m ,.»¦.. aaWaıaa badiaa İla au. bralodr nu l-.lılı.- . rlli(liai wl.l"i« , j i.. «aUlır kaa maı har hâtUk kılık.ıbı alı.anta _ Bil İT-." nı. . 1 |ı ¦ .... .. I- ıı dılıUnbyor! IIunun. b>ı-ıfnı. kaıaıı. .[oııım linini labalU. BJli.l. fUIelli-1(1. . Blı ıııı rp {¦¦aıoruaı aaa..— buuta kııı.iüi Bkr aatakaka > >• ¦ aatı. Man ae-aamı

acunaraoak Mi bahta >e>» M di atı rai -araat dr laaBal »keeaa <*ar-lıb-*"»." hakana ı-u. — «m*. Baa ar aMhl! maı' bar n-.â4 aa aaral »aıuar layau-.aaVa korkarak «naları -.ı-a »> — Ba la.il.ıl.11 kıilUaaiı.iK.ıı Bu uaaaa aaa anar dUaUaaaada. k-lamaıd.. alalarlatlı nı; aa laaaar a». • uııatıauıi. MakA- ka ha^ufc aa kııaaabHa alşalaa — Rina Brı bani ¦ ... . d».. 4» b-men rrlenm'l'irallı *1 daka an dadutı raamdayım. H'uı-n baynuoı -âlüaıah l>Irıhm Bu tuller benim. Iclu bbr ı«. taoıHaalı relin- (.cU. Blı anda tler hİrrunıki aMuenaıu rannelllm. Ilıtıl. — 4 — NUzhatln kahkahaları - Baı. ı hk tat hey»«aau». Mautan Baa *..un. tubhakalarMiaaa ar¦rraa ba har ılbaı ba >uwı aaa l.uıUıua taarhBH ¦¦ rl» ı atarka ¦»ataklı >l| ılın Vcm-kaa ba baa, "at — paranaaaaa aaaaroı i ib a ı ¦ ı.. aagaj ı- ¦ ¦ ki ..¦lı .ki. , taauı > aa ket tannan ıaıt-ıır. barnıı ...... tr ındlı nkırık la ar ¦ | Utı yaraya acır | Mı.h. Iİji alı eah lırırıanları «iı.nıa. . UkUr İki. k. L.l.tthaa.a aikiu.ua. arla kakal arglvtuatat* —.bar aataaı. — Baa. ,.ı.a agkra.¦ m,l rakaMen «a*--tkav DcaiB Oaa I. aal angaaulı n gık aa vnırderdıa. a e, bun kua hır ıhı «*ı ınnr ıie.ı. .tııplj-ajn bar aavl anlama .-lı. inandı kılttt aratmde ;iı .i. ... . ııuııH . '" .tarda, Arlık bac btf trj uruuılı ta autla Bı mil ııahrr du-.ı,ıluıtuau ¦¦lıaaık h|in .aUalaouB aa ka ark re inan UdUvHinr ktllkal elttrt -m dr tik tanı anılıa kşttotrk bil) al ima. Blı Hayli uarta. Mkaret taoa tavda _Babam -..ıı.ı İt* gıtıııiııa aa aıye tıkla un Ru ¦ «erap ....... d- . «vırt. »e. .aalıruıl ¦ ¦ ı ... ı ıi. ı. m -uma relap ¦ " - Hııtalıta......b.ıhuııİBnuınıdu da -buiuı bir aakluı Basıp valdır, bir bere dr ona ıınlar - lı-dl. ı Ta-ıh ih va niıar h ıı.. ııırıi....i".ın I .1 ' İOII ..ıa.i¦ ı ¦ mkBtaa aklkaaıı ı,.... uı aaM anara au-" la-yh •dblUiu karllcrlmlr» " HİKAYELER Milyarder ıı'. ı< ¦¦¦ (Kaliforniya) mtı kütük bir ohıam taut atlıda otomobili'* titehrmdr knıtıl* bir bankanın dak tılcıu Eli vr ürrt». ugle tatilinde hem tereyağlı ehmrklrrini kemi riyorlar. hem de urlun kuru teyit hir faırtrlrır geı «• . ıl" ,voı lar •faEli birden Tuk »ek nrale okumt-ya baalad 11 arVİynrk wıa aaydı mdymrdrrlerındrn Afııfrr Belheı. batı ıırtaı teıebbümllu bulunmak itin hata-banma i.'.....!¦ . Mitltr Belhtr bankımın ününde behliyeeeh-tir. kütük fcir geıınlı yapaa. . oln —¦ 'iı.-.' Selâmlar..*

İki genç b" hem de korku urlarla birbiı ret veren MM hem »evindiler, r ...ı.ı ıı.- dolu no-ıc baktılar. Eli oldu: Trikotajcılar cevap veriyor Tegvlkisanayl muaflye-liıı'den İstifade eden fabrikalardan daha çok gümrük alınıyor A olu'da oktruvası varılan mallardan dlr da lalanbut'da varol almama*. Piyanko dün çekildi Büyük İkramiye dün çıkmadı, keşide bugün ikmal edilecek — Btıi yiyetek değil ya!.. Hakikaten lam vaktinde bankanın karanında lekij lİliııdirlı bir a duruyor. direktİyo» balında ince yüılü, parlak gözlü, ttnede yarım milyar dolar İradı bir genç fülerek ketı-alon bir adamdır. Avıupa o/erin- dilerine iaaret ediyordu. Etrafta gür en var mı, diye ıöylr> bir bakın- i dılar. Sonra birden otomobile atladılar. Araba dağ yollarında yarım aa-farla eder. günde. Aman yarabbı u fc.j,r do|,,ll|(.(in Mnro bu- |,lr aklım, kaçıracağın»........kahve.inin önünde durdu. İndiler. — ^..,f!;.STİ« kjliler. Bu inee yitim adam o kadar da tatlı kunuauyoıdu ki.. | EIİ ve Crel e hû; bir zaman bir milyarderi böyle tahayyül etme. rniflerdi. Bılâkiı. kabak bo*lı, ki faoUydlr.l lalU •¦!»-lu 1ı .»,1,1 «tu t» lııı hu Berin lı>'>ıunlla ha-. Ddıı ııllnlalrılifdnn l.vl|t .vldlh. İtil ııvıl İlin Beır •ılıma........ de kalma kladır.o — Senede yan m milyar, ayda atağı yukarı 45 milyon dalardan ı-.ıı .-in 'mı değil zihnini de yo my-ur . Bırak böyle ıaıma bcıap-lan. Nene laıım elâlemin k ine bak!.. o ...ada >il çaldı. Çal.fm. '™V£İÜ.Ti-ma'n bTr"kar,.Y..ınn a.at.ıelm.,1. Herke, oda.ın. gır,anncd(vorUrd.. Gene milyarder dnkI..... Piyangolunun .. .1.... ı tertibinin 4 dnciı lıetidrıi dun ıa-at 13 bucukta Darullunıın kıuıfe-rem aalonunda icra edîlmitlir Salnn her ayın II inde ulılıığıı gibi diln de <,ok kalabalıktı. Piyango numaraları okunurken, hazır bulunanlar merak, alâka va teeııurte takip ediyorlardı. Buruk ikramiye dun sıkmadım cihet İr bugünkü hr«ıde da ika-talktır. Keaıdeıe bugün taal 9 da devam edilecektir. IB.OOO lira »ırana* numara 55.494 12.000 lira baaanan numara 37,377 4.000 lira barannn numara 25.149 2.S0O lira baranan numaralar 30B92 Mi'i.' MWi 35.892 iikiii lira kiıanan numaralar 9.688 11.972 21.969 2 7,1.12 35.737 41 878 52.724 Atın lira mimin numaralar 4 m ııı «ıhı tan» usu ma uw 4smı ıw;o uma bimi mm* asa»' iMiı: n«o su.*,: mcim sbim mm 80 lira kaıananlar ,ıoo no no oooooo oo^aooooooooooc «ELHAMRA SİNEMASIND 8 Kmınli nmvafl'akîvftle ^oı-ieriluıekle olan ÜÇ N İ K  A Filmin aoo iki gtrnundrn ialîfade edinil oooonrj oooo oc '.ocoooooooc oc» ¦ •>¦¦•¦¦ d>a>d>d>*a>a> ¦ TALEBE PRENS ¦ *> R A M O M N O V A R;o *> ¦ ¦¦¦¦¦¦ d>d>a>4> •>«•> ı c, ba '¦<• ŞEHREMANETİ ro.und» bu lİa#lJKiWİnt ,uıs timi j)i05 -..«>;iı. 50 71ÎZ °9»ı s »a k mı s***ı mil Et* 11 ıaoanl<ır ta . ıeı 111 IBZİ İtil »T 10 MM ZMJ UBİ soıa tın m* .1*011 4BİJ ııa*

IU1 «•<< 4171 1,1 _ .46! t Fakat Eli makinede ne (aldığının farkında değildi. Aklı fikri hep milyardeıdaydı Bir an ı ki " ı. - - — <jr. ı. . drd. «ununla bir gö-timmtt-. -Kiramla — Canım, milyarderle. Miller BelharV. — Na munaıebel.. Sanki buraya eroinle goruameğe gelmiş.. — Alay etme, bir mektup yatalım, belki de raıı olur. Kendilinden bir fay iıliyecek değiliz yı Ya İm a bakıl. m. milyarder naaıl ohryormaf | d re I Bal. — Af ifa bıai d* mı kanatın. r<--a.r_ — TabU.. Anca beraber, kanca beraber... I —¦ Sahi. Bir tecrübe edelim, abıı eevap alır, yahut hic cavap atmaraak ne kaybadİTİf. m. an, yiimr-l »lyah. biri laıııııı İki ba» rrroıe- Naen makinenin ürerine eğildi. 't1 i irildi. Nihayet tu mektup meydana çıktı: ¦ AfuAferem mtlyardtr bay. Bit iki genç Bır.ı. SinnU mü-mtrret ılın ak ııriyorui. Ma Aea-dana de kır kmyıı mneaaeaeaî •fin filân para ueyn yordun iaie-aaed* m'yeıimiı yek madeee nain gibi anriıı)e'ı fanımakfır vaktiniıdtn bîr kaç dakikatını bi ta hattttmrk tallande bulunana nii mi ..I... .. Hürmet fer... a İki gdn tonra Eli ile Grete na-gaıaa Avrupa oteli damgalı bir. Sari geldi. Cevapla mi hatırlar yanlıydı: .İla-,-~tu. S Mrktmbmrmta aldım. Ananuıa yerine getıımek brnde büyük biı memnuniyet leılıt edecektir. Su , •fokıatlırnıı •terem bîr Kıymettar Dön dıil e lılolardan ayrılırken onları erteıi gün i^in de Avrupa oteline taya i davet eltî. Eli ve Crcte lüılenip pûılenip yabanlık elbiıelcrini giydiler bankaya öyle geldiler. Akıamı , trlin kapıcıaına, Mîıter Belher'i görmek iıtediklerini ıÖy-dikleri taman gene derîn bir hale~ iıindevdiler. Dünkü ince huıuai kâllbıyıın. Mrklubunuzu alınca dayanamadım. Kendimi patronum gibi goılerarek tiıinla b vakit g»sirmik ialedim. Fakat ıımıdı «ııı hakiki milyardere lahdim «dip arruaaını ytine ¦«tİr Gene adam kılları alıp yandaki »uçuk —İmin d^tıu lUrudıi. Oltadaki maıada tam Grete ile İl. u ettikleri gibi kabak batlı patlak gdılıi. kıaa buylu biri oturuyor. Ayakta duran gamma h iddetli hiddetli bur terle, vuylı-Mt: — Canım, dıyı.ıdu. liıın biride ama pahalı yer, bir paala yanm dolar, bir puro bir buc.uk dol bunların biraı uturu vana onları getirin... Bu löaari İıidınre F.İİ ve Grete gerilediler. Ger- bilip lordu. — Hâ>ter Belher'le görUımiye-cek mnânif?. Eli »e Grete bir »nda cevap ver. diler; — Hacet yak.. Ufaktan gör-dük ya kafi!.. 2,461 11,386 20.412 32.626 44.872 56,360 250 I 10.474 14.275 21,616 33,802 45.26S 58.998 ra katanaı 12.9-18 20088 22.869 35.135 49.453 14.275 20,261 26,667 40.307 50.528 İS 2I14> î18ii no ıım usu 61 tUU SGStb m zam 7-ısa Zl MUZ ¦][¦]! m m*ı ıriK H 119» İlli* lan İçin flatlaıda lenriiaı yapıl-mıjlır. Besikta* Park S ine mas nda bu ak camdan İtibaren Ankara Postası OSMANLI BA?*KASI~ ',1 faiıli, 1911 tarihli FCKrl)İT FONClr.» EGVPTItN- lahvillerinio I lanuaucvvcl 192" tarihinde İ.ih bılınacalı amarri keşide»mdc bnga ba; ıcdlyeıl lebllkeıine kat» Osınaııi |:. a m erk eri ıj.ı,--ık lıianbal •« L'.>... fa-bclcrl lara'ıadan pek İyi . :nıı-SİKorla edilece ahvIUt hamillerinin malOnou olaıak llztrt

ı im olunur. Dr. Osman Şeraîeltinl llklIBflnl Brıdrn bullrılı 1 'Mini zina ¦•: . M |:i'nıı t»l«: Z3II7 — i¦ f." n..:; ¦¦¦..[ I3SÎ9 u«ı ıı-.. tim .ımto 391 tG İ1990S taivt 4Z19I t'--> 41179 tJZU Ü.13I7 âtlll M31I lllta KliaH MİM 31-uo S4IM •Mil '.ı.ıı « Miti Tı. ı 51*11 âJZai ST»4S JÎ9Îİ :ı Mîlg , ¦-¦M Eflll Adana'da bir Fabrika yandı «da» d. <•—¦ nHi.li rnmıılı lıhıUıaıiDdı ı.n|ııı ..Iıı. n hir <ah hhlu puııl raadıhlaa raara alet —o daralavdndr İlımlı * MIK hin il nneaah mıut hl halan ,an|nın uı« r* ıtıanı ¦ara» *•••< .~~..ı-a— n. eaaBar lâ- . ......... uran. •-*«•an» ~.-ı. mmmBa a—, .—a. «. --«— ı.h.^.ı .a—İm rahrtkaaaı ha . -.... bnaartl İt aa* u«uh tnnBn. Çamı a hmkümet loncn 1 ..ir. karalının —•>•-.. .. ..l.. aVaala rddana eub ıbea mrrkra l-lı--yan ......... ... u ııin.ı, ıı Iral tia ra Brrkrfinıl- sapdarah lıahunırt ba ı- ......i mı, ı- ı 10 bin II» lahalı ,.lıı,.,ı. re hini hır "im-hhia- .h.l. Ahmet Hldnyat Erzurum'da Cumhuriyet bayramı merasimi Adanada iki kadını öldürdüler İd.. ı.ı .1. I I....I. ...-.I. (1 Inmall. cılın .I.ı.." «.I.llu ir Srmlh< İnamdaki IHbMm bara glaW> ter ık».ı ınldn ı.. ı-.ıı-. -.,r-r. tanımdan la.'i-'j ulmraıah r vırıl.ınmıtlarılır. ftalıllıa lıııurn ¦ilmılı Srnıltıa dn ha.lın.dr un reı-1*1" fımirın yollan Iraau ıJj«.lıııd> i'cen »rnr "ipilin •aukım kııjiıon r" l..ll»«. aa. falw>» a..-.ı. vhebı ın Mr yılan Ulınııirin r» II bba Urava •¦k.,ı.o hal enir •.....1-uUH BaiııraM 11-11 bna tarara ..aıuakn*. ı'ı ¦ Ediınede -leA/ı, t yapılıyor lı. .¦ ı.m rlebUia n-ı-ıi. M., .11, l-m-ııdaki bir (arhılv ••ril-tiı re BU . . • -ı - luı' . r >ar ,,ı ,lrı t'. ¦>lrkel raarlka blaaıını hııaat Skrketinr. İlanla rlml-llr. 1 ,... "ini... ...-L-, yakatanddar Aklıluı- Kiim«~kaininin rılııa laar-rai rdrn t"ı-lll llrlınırl. llOırvln. *limdi. Mm". IiiIimh Dprak nUnla>. Binuran. faAdk mudürlÜİÜ Komik Na$.t Bey Sahneye çıkmadığı İçin ov. ilk l gece Millet tiyatrosunda hıyamat kr>r*»oi Şehıadebalında Millet lııalro-tunda evvelki ıklım ı,uk garip bir badııe iiir.iii.iui Yapılan i ilân ı ¦ komik Na»it Beyin ¦rmtıllermı gormrk um tiyatroda toplanan halk Na>ıt Beyin çıkmad rvkalâde muğber iılımn ıı.ı ..l'.ı vr patırtı yaparak N-.ıi Beyin getirilmelinde iv rar etmİg Tiyatro lahibi tarafından Natİl Beyin rahalııa olduğu httyleııilmit ne de bir bucuk laallib g yret ve intirare rağmen ahali ikna ve o-uyna devam edılrıııemıttir. O tirada halktan banları aktamkı hatıl-11 Tayyar» Cemiretıne terk ve leberrıdu teklif elmııler ve bu leblif alknlarla kabul «dılmıtlir. Neticede it» palıt mudabal» ederek Naaıl Be*ı bulmuı ve um«-ı, un kahkaha ve memnuniyetleri a d» lahnryr .ıkarılmıt ra oyun vakti muayrenınden iki ¦aat ınnra labaha banı bitmiıtir.

Sırbistan bütün sene bayrammı yapacak? ft.ıhlı laar), raal> OldUBten aonra ebaltlyellcr araıında u>uta-mamarlık yılriıodea ram.ni la un bubraıılar dugmahiadır. Uunua Kin >ı*a laoıaBda Kral bu Und-ra^ıırlatB <are olmak a/cra Mr kan..» lapılrna&Di rehhl <ımı, vc ba kBBBB laıbıka aaılariBimır. ba 1.1.ıı .ı-gdrr Vogaılavya bl iv dioı ekalliyetlerin anlllf vc dîol baıramları v* günleri I. . --. ıı dc re%r«l («aa ve n alacahnr. vteaala MOvlaaiaBİana hartam vc ı.maıan bajraaalan % ••Uhlavta hOkOaıeılain de rrıml hayraım lUaataaleyb aırnpaaıa her tarafındaki Vagu*la>)B iDIcravı rıırTi-r.ıı «a burbaa '...-oı'a. rıada MBriktt kab»l («ek vc Vaguvlavva Bsbtaıen a goaJırdc lariü laali)cı r< leyce eh tır. Vıaı adım Jve CaddOl 19 iinmtml 893 rl-kıfı ı Satılık ı Fiat markalı altı kûjüik kapab aı mUntamtt bir lota 1 otomobil aatılıkfar. Ankarada Yerıigü aıında UiUİ Beye müracaat . '¦ .'1| ¦' ı ¦ Adaı-e/am ¦ ılı. ranlı^nıaundeıı onlar M. Meb ıjnıı. ıııııkılr mahtll jıinıııuunuuu S Kının ı bata p ı ,lı ı.ı i :-dl. afhaıı bu türelle Cumhuriyet abi-ı meralimi yapılCumburîyet idarelinin tenci tuk îral e devriyeaî memleketim i* in her ta- --imin i lk rafında olduğu gibi E-rıurumda da bittikten tonra biiyttk meraıûn yapılarak parlak draine te mel atın bir lureHe teı'İt olunmuttur. mı(t«r. ı Hu meralimde Vali B. hir nutuk Bu mcı'ut günün ıcrrline neci irat ederek Cumhuriyet idar elinin fener alayları tertip edilmit. hail ¦Milatlarıni anlatımı, bunu müte- gr*. vakte kada r ilhan tadûman akip diğer ban jeval la birer nu. rylemiıtîr. Vlubey'de haydutluk ıı--..' ' tıerbut Iilabrv ı hivıılade l«l rt.ı lıadUe nlmııtlur. Ilaıvr ıınlDdr hvr kaildi nece Çıl'O t'lulıryr t*h>nr. rlıivrnla kactırıaı a rea Çal ahım lad t elleri Mlıhldrıoı ular 11 Ulubeyl ImtıyurUı ¦ilah atmığa bi|lırerler. Bunların nn aadı ıı . . Çal'a cAlılrmrkllr. Sllkh Mileıl diril IIIIIII If IHCIdTlllIflIl |=_ '..ıı i .ık-.j-ll mm MELEK SİNEMASINDA| Vi'.ba vc buyuk yıklı* ™ KOFUN CRIlTil' ve en fiüzel «c 3 \IKTOR VARKı.ıM - E mn tcnü-l ;i''iı;ın okva 3 LEDİ HAMİLTOn = t Şaheserin irnısinc badanaca kur. Yellerinizi evvelden p temin etlini/.. ^-»=ik3 " ,r-*ö Telefon Bevofilu »inH IHIIUIIMIUÎUİIİİIİMIIIIII Haka FHm HlMlüllt? 1 ııı I 1 I M I 1 * II | ı ı I | , | 1 | | | | ıı ,-. , | | , | , | | | | | | | | • | | I I I 1 1 I l_ Yarın akfam *\ V El. HA M HA SİNEMASINDA IFAF MARSI bu ıem«ılı lıeyoo mu tc ynpıHıınmıs ı>lau 1 j

:ı evvelden cemin ramı/ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII fif Vukuat cerh vaLVâaBar. ıtrra hlr cerh Geca sanı ıı Ot V.kAdB.n yivi mahaiicrml' oflu Itamit meçhul bir s'DtpKft dolayı »BkaivA*lac yannmnş. caritı derdcıl e mııbV. Rakip mavnaneı arkada-am Kapn<>. iı..*n olan bir mavnanın layla- oJaa RiaclJ Htııeyin m.-.n.ı içinde ııyarkın rablbl R lur. uaerlae bacam «dara» ilindeki temci «v-«rfcti HS*cynla I*'yerine *»pla«n.rlır. Mecruhun yar— ağırdır. VsıngoiıDar MercMİa be, dükkân yandı -unda be» tlBh" ^S-f^^ IHACI YAKUP ZADE VE ŞE JRİKİ VAPUR ncentalıfcındam KARADENİZ Lahs ıı su'ai put» ;6ER2E ZgS£ çarşamba amı canı IH de Sirkeci rıh-ndan hareketle (Zonguldak, ¦ata. Oer.e. Sunsun. Ünya. u. Cıresun. Vakİ.krbir. TrabLOYD TRlKSTlNOj' MEMNUN SİZDE Çünkü Kumbara Kumbarası var Alınız TÜRKİY£ İS BANKASI Bursa Valiliğinden: ı - VI1AVKT MATIIA. -:İZİ ta turum Picarct ve Zah D link j Zahire ¦ lanm ı adet 10. »t**Bi btr •-iırmnamaı B*-... .-..ir a*V» """ lamatatrr. ft Vata) lı mı ıı >a bar Mat ¦a>atbay caddavaadıa £<,...<-mecmrl btr oıaavnntna —dam ukı a ma ak ağır surene >ara-Lnaıınl. | latt a ıı-..al. «mnıkl dba .a-aedt Sevrt—taba »adımııi »t,t tlaadty* mafm a*r cmraıar-yaral f >attar bamam idarruadeki ı:— aamaraiı »lamıkal '..alaladr. >.r makama iıiı.nuıOı Mballk adtye çarparak ağır •iralla yaralannıaaınu »rtıthlyet tntlrtariar ff aı lala*ıı Air iratıJhar Yelkenci Vapurları SAMSI N Çarşambı ln.Ohanda mnvaUak olnmıyan bir gen* ..-i 1 reıebbiiı rrti ""a>-nai™>ıı-. .«—ı ııUK i-"-* "le Limanda Seyrisefain IRieZON İKİNCİ posiasT ; [Emvali metruke ilânları il niTMtl EŞYA SATIŞI: t 'ıi'ı^'i llilriavcndiglr hinindi Euı-ıJı metruke anbarrnda mevcut tay mat ejyayı beyöye ne «ire la-ll-OH uılhlae mlrândtl sık h giiüiı saat ID dan IS ye kadar bilnaiityede unUnklır. Ttuplerin '* lUdhaUI .ali} I t . u . müracaat cytmclcri. ¦ Afyon Karahisar memleket hastanesi fctın naq «ntıi İlhanıjar m»S /M 1-9.11* ı»,ıbia.U ılllyn encümen dababincar ihalesi mukarrer etirl 1-ı.iTi-ı.ıl Sıhhat vc rçtlu-tl mu»'en it mıahnyetiralen r valili muayyenden evvel Y-Hyet rma-ıenl daimine müBorsa ve Osmanlı Bankası tonıiscrliginden: yaar Rıfat Beyin . uta)» ıkıacı hı* Mütaferı-I*

aı» abbatata »<• Inabmot avku aaarhan. .¦p»«ı-ı. t.ıtlmaaaa m ı» uı—.ı. Wıda rakam •«'¦ ıa- raantn»Ba". I..«IM ¦s.l.md. ¦II ama II mi aban™ a,n.«pa- mit»» M-Uı b v.tmaakl atlı* Hlıırttn «« »iu~ İT. ™ Mersin - İzmir postası ı Rüstemiye a<$'R) 14 teşrinisani perşembe Dr. Semiıamis Ekrem H. 0r. Ekrem Behçet 4844 HASAN KOLONYASINDA TENZİLÂT 50 kuruşluk 35, 80 kuruşluk şişe 60, 150 kuruşluk şişe 110. 300 kuruşluk «işe 200 kuruşa eza tıcpntu tep* atıcılar* ayrıca .-II31 . -İİNKİBAZDA, Süt HAZIM ataMhJf mi'*. ve MOH dolfiıllıluCıınOa »'inak pek imlidir, (..uyan ba.-ci*cr vc »»Mel »...alıkla- MAZoN MEYVE TOZU ta*** rıudıı yatım bardak *u>a bir kahve kalıbı "80. buro'tur. Iı .-.'! gabça,1 ¦ :,' jnl.ı HaU MÜZAYEDE İLE SATIŞ Şehrihalİn 13 üncü Çaramba KÜuü saat 13 le Şehremaneti Mtıat Dairesinde (irde gösU' -rilen eş olunur. Yemek odası tabımı, yalak odan takamı, elajer abajurlar, muşambalar, maıalar, perdeler, elel rtrik lâmban takımları, yağ-bboya tablolar, kadife koltuk takımı, banyo, aynab dolap, barağa» ağı sobalar, «rr.-lonjr, kolonlar, portmanto, halı. gooo HAREKET HASE8İLE ~* | Bcyotlııada Ultklal cadde- i | siadc t*y« işlek ve r*xcj i 8 dOfenmlŞ ınıllcmmcl hlr j bakkaliye mabazası t sililiktir. Tahlifti İvin klanbnl- j da yeni po&talıaoc kıırbOadc J Alalemclyan İlam odaba ;ı°ına < m :r.ic.-nı olunma». İbrahim Alfıetlİn Beyin Reisliği altında bir beyit taralından tertip edilen sai TÜRK 1 ÖlfKSD LÜGATİ üsü çoktu 80 sahife, 3 tablo yalnız (25) kuruş. İleride, kıilii|ilidiırııi/.iıı ı-ıı jjıizel /.ıvııoliııi lcfk.il edecek olan İm muazzam eseri ilk ciurfinden itibaren loplayuiız. Her CUMARTESİ u- PERŞEMBE | günleri birer cüz in tihar edecek vc bütün eter (17) cüzde ikmal edilecektir. Naşiri ve salış merkezi: Ankara cad desini!.; Kanaat kütüphanesi ¦ HAKİKİ BOMONTI GAZOZLARININ ¦ ¦ » ¦ ¦ ¦ ALÂMETİ FARİKASI ¦ ^ booıonrj Gaıotuau ictoca ıftu tdr..Ut 1-ıpsol ve •utttİMtmiıe dikknl ^ a> etmelidirler. ¦ ¦¦¦¦¦¦.>¦¦¦¦¦¦¦¦:*¦•¦¦¦¦¦»¦¦¦«¦ HAZIMSIZLIKLARI r'TMUKLER-.GAZLEreLİ * \Ş*ır4 £XŞ!LIKveYANMAIARINDA * , .(SODO-GASTRİN) , MiislatızariiO^K TBSİRLİDlF K t S A R N A •>*•:••:••:•*•>«• ¥ İl \t T» £VERSHARP-İ. Devrinlem >, EVERŞARP ¦ Kalem ve kur tun ka-' j " lamlcri )¦, ı. i la bi-L la yaayı kolaylaştırır atltr -erir. ömurlli olan bu kalemler haltı, ittima * f ı i.trr.— ' atmaları îti-barile dünyanın ber

to-finda"' 'b&ÇÖk bi /Ş S ılfbct karammılardır. istanbul liman ^ahil sıhhiye merkezinden: , Şeker pancarı kuru köspesi t Hayvanatın en mlikcmntcl, tn İktisadi ve <nk besleyici pda » aldır. j mahalleri: Utanbııtda ihsrdUnca Vakıl tısmuda $eker şirkcıl mcrkejl. Telefon kıanhııl İTİ Atpjllu ;ekcr fabrîkou ' Bandırma belediyesi riyasetinden: Umdırma fctflbooui Bedeli allı icncdc vc IreaLıc muracatüan :lı , Tevilinde vaki belediye malı pek eob r.re ar-alan sttılmakladu* iiveü ntt-*ru( oldııjhında .-ı tlamaüa Uİıp nla-ıUnn Balduma lıeleJiye diBandırma belediyesi riyasetinden: ^SSnSTrXçiBÇ|J3|WR ^ SiKATRiN v Raudıtmuda menci İrcglr. tarihinden itlıarer. 20 j Telli! BOfliOi 24-11 : kadar cevdl eylemeleri merhemi pek tesirlidir, öllümun öldürenlere Katranı Hakkı.Ekrem Doktor A. kütleli tektir* mm-ackrlyle KİuıEıniııeu, idraıj ıtatıgı. Ftarüt. adtnıHMaar, bel er>*<*' cill «e tın *vl nVı (famkbfdt B:"cHı lavı nauında «. KARON Alman Kllaphanc^i KUVVET ilâçUarından biri mutlaka: N0R0F0RTİN lUM ahrandır. ZafiycÜ laliyclinde. ialihaaıtlık ademi iktidarda t ¦ı.ıLu,..m»ecıanelcrı e«aj İdamlrc ı bu ıtılur «aatkl nuAendltlı«-ıe ı PiYANKO KEŞİDESİ Hılnliahmcr Ulanbol merkebinden : İST. Bani cuma günü taat 10 buçukta Hilâliahmer lıtanbul . ı.ık.'i binaaında Hilâliahmer aan' yankosu çekilecektir. {istanbul tuz inhisarı başmüdürlüğünden-SATILIK EŞYA Tahlifi vr nıüdiirlü^iindeu: urkiye Is Bankasından: |" "saz "" M er âk l fi "rVn" â' iır. ırrlhın : HALK MUSİKİ - ı '¦ ı:ı ı. îstirakİle Tak -¦ aimde Fiat garajı karşıcında* ? ki tabık Gülûdan birahanesi £ ef-bejlocicumagu-anBey İdarc.indr küsat Mir. Mcjrul.ıt ve mekfl-abet kabul etmeı dereced e ehvendir, a.ıjı, Mırttıl vc pıyn mtmul l:**m Birinci klfîk Küin^ Cayri mamul Tc.iık.1 Ye.il lluna kccpcrı.ıil iirke;:ıı ıc m.f'nun ve mc/Ur llar.kaıııı nü HJ eddec VALERİN 6ABAY Sinir lafiyati, baı agrtu va jUybuaurJuk ipn cn iyi ılâç^r. BAluB ectanelerdc n ccr.a dı-pnlıı.ııda.^ ALTINCI SENE - N' 1981 ¦U.ımılıaırlri YUNUS NADİ____ İdarehane.) : Hüıunuumurıihv kar*iMnda dalrcl mah«u>a Tchrraı Ktanbttl Cymhurtyel-foMA kutucu : V ?41 Telefon :"İ^r^.fSÎ -Mr- rnılM.ı. Jjm. »¦»¦¦ ¦'— 4?.'

ÇARŞAMBA 13 TEŞRİNİSANİ 192» HFW 'ı I N MRUILABI ÇIKAR. SİVAS. TftUK GAZETE SI ABONE ŞERAİT,__ «OuaHr, Turklo İçin Han; Içla SentrlUl 14 " Kr. «TM aylığı 750 Kr. UW Kr. aylı 400 Kr M» Kr. Nüshası her yerde 5 KURL'STUR İngilizler EfganistanaTaarruz mu Edecekler? ima.......1 Yüksek mi siyaseti ve çiftçiliğimiz ¦""•>•• *>pawak »¦* «aa •M ıun %r tatara*, aı om-" laattoraa Marta « hn-¦ ı..... «•*>» •* ¦ı~ m ah. m Mr hı-mı 5"* tuk ).|Ul.ıa.n ıb.r.1 oM«I— İÜO Malarda .karrlt-11. ı a pil» o habot.n ...talidir rtktl bu hııhutı.. laı r...... ıı. . ray M arnimra dr..ı.rtr İmlan mı ıı - lırr halde bir* mildi» lurla olmak - trtttrn'-ı<> . Kaa.a. Ankara. Ahaara ta Vılai'Unlnln r»l» -analıkı « hl buralarda trruU !••*<." ı «.ilk,. aaaUfdırda tan ataHL— Nadir tesadüf edilir bir facia Beraberiz!- mes'elesi Karı koca iki Alman, Tokatlîyan otelindeki odalarında müntehîren bulundular »oalU ........ •! tabiatla ,. ı..-. ¦. . nur vr İrlııl 1.1 lıır ma Ilır l.ulunmıkladır. On. A »adalım un bir kımundı » kadar ımıl ı«Uı. MMMtf 'ardrr kl ...... lak» h-UrBlrkrr, ¦rt attan ı Şa hal*, rarblıt ılraaU bab banali Ma ııhnHırlnha narı H kfllmu. n». aanrp.lir.drjta. aha --«aaranda- ban tarat aahala. ."..ı. ,..a.ıı.-." -aaa. barata ra —»aa»q ıı kabildin tadar -aı trut in-,-, o da nal talan raatcal tktn bn hali n| ıı-ı .alarmı rarrn «ahtUrda.....-" Inlar. »d.n tababı rrl'r. (aı. bul... .Mı. lata aUhaanrlınıirln al.namlım da-bll .,!«.... h-ı...... .Iıka-k ot rj.aarii ka randa ı. '«tın ** yutruUtra«a nıra.ıı btr ma-rtUr. Ana*u hana» karık ^kaUıtndan karini Irakd »Va Kunta ...«ada rtralı f-taı . . ¦ ¦ . .i. .ardar ¦ ıi... aaaaaı .-..ı-.n aaaaaı kM>»t aabaa. bn !.¦«¦.I amil I ¦ . ¦ ¦ ı ¦ • - dana 1 IrOı taarran tmld dankla klUan.lru bldD|n halde «It«JnJ« tandan bihakkın .... .m almam-'¦-nuı İki *B>bl .ılıt: Hin m IbUyarı brllrd.|l umarı ılllclaln kanallano •d«l bil-, rll kaı.hll- ıl'.ha dan -.u.t-flı ..I... . Urlara naak harlanan UarJ M* Müntehir]er. od; bulunmuşlardır. ılanncl.ı, ayni yatakta ve birbirine sarılı olarak Berlin noterlerinden olan imin ehîr yûzbi nlerce ¦ıra ihtilas ederek rimize kaçmış bulunuyordu Şefik Beye göre mesV'e bir garazkârlıktan ibarettir II. [yyrl.l İki in Ubaaıınd İM-adka Uaaanııda nnirr ala* iT.tr .ua jj ura. karin ılr-'»nndn adi ¦ - Ir».». Mı :c-ı mal rt..ı.na... •ahaHaM r-im..*.... ı-„ tıal {ikm.dıklııı

Ibrımh. kayırı rı ı -. Lll i T. • aaaaaı aa BUt —* P—'aa Tir. Aıon rr ı..ıı... 1.1.... ..... Mkl btr baldı luıtouatar v> la bil bu ıı-t-d. Inuı %m ydulb idıln KİM .lal..,, ..-mıUkl M. Aran ıncrıl Itmudtn afin T -....i. «ıd'il. rul.ılıyan mnınr mı -*(lr ııİBia.lardıı 'IKIdt kalddılaıı ..uıi.ın.. at Al«1 -«kin. <a>and aar-jmt far-ııınbtlrrd raaar akaaaki vlrldt ijtal rlUkk'ı II! Damar.lı .rı lalaklı odadan ram r* ılıma- btr t.m aiunda 1.. >*•«• ¦•rmdalrr ¦« ilk tunürdr tat hahibalrn arndDalarou tunedet-k mılımıı ııi m B>lırdıı. Faltal yanlarına ııklu-..... rn'aı almadıkları ve bil hım M Arnnıın >llniniın nail Mı rrnkta slılue" crrıılmHılnr Hıınnn U-•ııin» m al dalamamı tlk rr rrk(Kİ> jıalıond. aaı.u.,. Ur bulu ¦ahrlıı l.-l.il. ¦ • kuıma. ¦MI İvin ndnlrnlrlct Unlmdır) 4t„ larınn lıkıldıgı Jul 04 itanı tır. ~ Ctarllrr. dUıı .1, il. rabllıı 1....... . Ur Mor. a nakli ılHm Türkiyede İlk filim kurbanı Kaçakçılar filmini çeviren artistlerin geçirdiği facia Bîr aktör öldü, ikisi aftır yaralandı Al miraII. ata.... 4. cıır .(raf ¦- -mta «rraal rr nlraal laJdrraukUdır K-ıı .1....1...1.. .ıı,- i... atanal Itri da »ardır kl buralurda «o. lamratuı ..tinmi.m banı t* brmrn bir İki anıt »t-|-dudıı Hu ilki rni-ı"* karaklıh )Uıund.ı m.'.alı lan. rİUr.....Iinndr kalan clflrtUır ••* Mı kum»»' batırttırma* ta bdıtlb as aaakınri.ıı II* ri'aı araUıl ıun O l^r.kUr ha irat »lan.Ttnla kıra. Anadnlunan r-. >a AhdrnU »İhı malllrrlnr bakalım: K...ı n V.llırnıaklar. r-aharyalar, rıralııı. Dlrl'nln aıahlan. '.inan •« < - -' - ¦ ¦ tlbl .k. ...... m İki ..hl.. *« Gldlr BaVaBat ir haıla h raau-aı atfaa-tl T«-* .11-.—^ raM laıııa.ı.. .a «¦ mrn>«uaa har HUr M-.ka>a.Uaala ,.rt.ıl,. -¦alıl M|lr aaılaı>ba|.ı Ibta . 1 dddt laaTMrhrrl •¦> orada Tirhltanln ft.m.ıı har tarafında bulunan ılraat aarrauılarıaaıaın da daha faal >r htyM ıu laataata. katiirr rt»W.ı.ki. daha aaaaal -Imaluııı. lalartı Ha.lu-yr alala.ua ı. aalaaa han HlartUn İrr-IHUaU Mutan 1..,. . a» ,m...ı.ı...a. Hatanın auretl vukuunu nOuluran lamalll ra »İm • 1 .. k. Zirtcrrlikuyn dra¦Jafaalalıilı ¦ lı ıttfc a.ll.Kk kala, 1 rd.l.Knoktıl.k. lL7.Ui.hta, akili • a. a*..ıla> 1 biri dr onlnn takip •drn poli.l-. nil Or; oloraobildrn m âıvdrki birdrnbira tdr'atia, arilırmıı, arkadaki dr lakintan kurtulmak Kin ayni turana yol ¦ "i....... Ittr bu n.nrj, bir rirajl- 11 Kın b.r I...!, kumluk olan l-r- Tap.lam.mit. n-bırdrnbırr dr<rürni«llr. TaUl B m ıd.rr rtmrkl. olduiu ar.l...lını(l la.im grlen muanurlrya Umtanl rdılmiutir. Talâl ti pak kalif turrltr yaralanmiftır. Olomobildr bulunanlardan M-râlbatlayi art İM Irr ladan Saİl B. ağır Hiralla yaralarunifta da, dfln Eıl.l hattanraındcn rain olan I» .»av... ¦¦ t ta 1 dr| Piyanko dün bitti ana» aukalaaah. t k|Ua aa. .-.U.rl.1 â«r'lalak. I Ka «aıadat» la.ılırı-ıı |nUı-i..--.- . . .

aalilria.uk aılatınınm l.ıılı.ı ı.l-riı-drndıı llıl haılr Ikrn nah <ı,k mı-halindi ılraul ¦.aa Oraarfe II yakark ılıa—ıım iniıi- rd' aaaM yanı baaınd. W d> . 1." at ta | la t ali 1 Tayyara piyankaıunun kculdnın* dUn tabak devam tdilml, k.-yrlı- dflryr kadar ikmal oluıımu alur DünkU kr^idryr kalan *',000 l.r.llk büyült ikramiye 1967 nunıyraya laabet «miyllr. DnnkO k.tıdrdr ikramiye katanan numaralan 11 raya diıilmıy bîr balda û^uiku Mhlfcmudc drrr rdıyorut ' ı'.-.-n ^unku nUahamııda Dal'¦ .ı'.ır Şrfik Beye Ankaradan Irn mu t er akım bir maafin mu. ... I. ıı orrclce yapılmıı Hİbi gOa-Irrilrrrk lediyrti rka udildiklrn aonra, ab«rabaru'a Krlimralnl İhtiva rdrn bir trlm-lm mranurlar Urafından Maliyr muUltın nr Irvdi -d.ld ,ıc. > -, -,. .1 . Malryr n-ut'rtlıı Naıun Racıp Bry bu -orVrl.r.-r. 1,1,,,..1. • m*|pd otdufu gibi Polit MUdu-ıynli da bu i---1- rtrafında barı tahkikat yapmıtlır. Drllardar Şafİk Bey bu mrı'rlv hakkında demiflir ki t a— Bu ihbar farrr uırrinc yaı ı — —— - - t — ——----/ — mrd™ rı..I pılmıalır. Korkum vnrrıdiKnıyokb.lmrum bu m.k.Dtıtjru duefllı mı? Çok insafsız bir kumpanya I.. Muıuruk nahrytutırin baalıta varidatı palamut mahanllldllr. KdylOltr »İr -mı-ılk mnltıllıri-n bıUdra Mala adarlar. Fatal hu ıtnr Itmlr plyaaaaı dün Un i.Il'lJj Miri aralara ttvkrdllo n paiamaûardaa Aydıa daatlr youar laaraal akka bat., aa btr u*Kuk kara* aakll>r acra tı aimakiadar. iradı -in.,-a laklr kOyMtar dafUr-dan aırtlarlU, bay.utarllı ka,ıı»ierı anUana okkaaını bllrn»-BuHy» bir İla brrbntnh .„,,-, talarah nntak o eOnka ,11 ... l Umln trmckladlrltr. Bn -.I.'..İlin kumu İl durucıulndr. lahl» Mr nakliya OnuM alınma., Kin h- dartnrelr m ¦aartade k .İnaktadır, franka yapılan rpa.raf .« lakmna "»»" <"o laril.alaJn ım.l.n hıyatünr mnadll Drreı alatak kndar yUNuckllel dolayıtlU ¦».ıı ..i umtkltdlr. i'. 1, ba* unrallı kdy. HlmlIrUD rtlab va uaadtıinl da.Un.n bakOmtlIml), Aydın .1-™.- yollar kumnaayaaı att> d'n dt k~.mhi-.ii, bulusaı.k bn tarllcdr ;apfım»aiı v« bn laual... | paayayı yala gaufcmal tUyarur. Do^ra değil mi?j Dijrr lar.flu kabar Mrildıp. mr nuru Irleralı , , ¦! ¦ m inlin Maliye Vekâleti pıbe mudur lahUlHaiı yapan mUlrHI» Haiım Kag.B aV ua Tinlerinden Edip Bry o d uf ılatılmutır. Müsabakamız başlıyor Güzeller, önünüzde yeni bir ufuk açılıyor Bükün meçhul bir kız İken yarın zengin ve meşhur bir şahsiyet olabilirsiniz mrtı.» oa-ntk ¦an.autadr. Kr.ıı. -1 bıliaap a-' •r r.ı-11.11.r, hlr daha nııit-ı -di.nmi 1 - 1»rkJ.» lilı.lnlı bıall.«l ıılaıal allıl lıdydk Mr l'rtl .1. ¦ — lıtanbnl-dan MA ta«ar ah- ..... Lıı Mı be* »ta l-nımla. J«-bnl la mtanlı.1 II. Mm Mr urtahal Yeni pullar Bugünden itibaren tedavül mevkiinde çıkıyor yanı barJ-lerle pullar 1 — ram ı». *• rm ..t.'.J. :

t— Mr>W Opcr.'Oa vartana* mm raaa » aanhtaa<aa Mr batır knluu—ıla. Parla haltının hın|ıaıa>Aa Tarh tnı-l lltlnl Irm-H rlı-rb. ¦ — ¦-,-.1,111-1 m i - ,1.. ...1. aa ....i İri aıaaında Tllralru'n H. 1-'. ula.a* I.biiII rtrotk (Ihl ...n ..1.. . ..m hlr ı*T haıaomuk. a - TO -, i'- il. 1 aıaaında Aı-ınna 1 »..ti,. .. I.tlhap rdll -ırk ııUI arrrılfrlr du»l h ¦ — Tana rrlnadr ¦ [fitat 1U Aı a W - ¦ Janryra Edgar KineN bugün geliyor Fransız mektup gemisi şehrimİ7de dün gün kalacak ve nazar günü gidecektir alan ili bar «a mevkii tedavül* ı-, ır l.ı -raktır . Yeni pullar (imdilik ) t inilir . 6 kuru|luk pul -¦ ¦"¦"¦!¦ Ankara -Srraa ballında Kuı! ırmak koprutuuu Kdalrnr bir rea vardı. Bu pıtllann Ürerine ilk dala 1 1 ... ya Cumhuriyeti . ibarcai yan, mif lır. Atina sefirimiz Perşembeye gidiyor 4-ka.. İt ITrtrfonlal -Atla,. -riH mı, Irlı liri ncrtrmbr (Unu Alına)* har-1. ' ¦ ılrTiktir liman.m,,¦ palncnlt olan EdBar Klna tır-Mıaı r.ııılifıa Edgar Kana nwk- ok va ojl* drari Franaat SaJareirp ırmUİ b« tabada aanl « da İr- «la- rdrc'ktır minimin ailecek v« pnıara ba- Bu akıam taal 18 d* Unyot) dar burada kalacaktır. Cvmida F ranaaadc Kap.lan va dujrr taba-İS erkânıharp ve 10 kadar bahri- Un »«reline bir riya fut v nrılrcek-ye labildr 600 mektepli v* I.. I... ye aakari vardır. Cemi Korfodan Hilmekl edir. Kumandanı KapiUn LMnuvadır. Cemi kumandanı Aflrden avvrl Vali B. i ve müteakiben Kolordu tektir. Cemi paıar fUnl K ^ukru Naili P». yı aiyarat »dr- hareket eyliyeceklır. lir. Yarın da I....... Safarrlinde bir lİyalıt vr balo tertip *• dılmı.lir. I Cuman-., ıun. k... 1. .. .em», de Franııı kolum.ın, kabul ede-Pireyuj ..Abıhayat "ın sonu ~--a—>---!'.,. Bu zamana Kadar karanlıkta kalan hakikatler meydana çıkıyor: Dimitriyei kimdir?. Annesi rjerdedir?. Babası kimdir?. — 106 — İl. ...L ı - ¦ ı ... ı I . I ıtır". — Bu •**¦* ben t'ıla* HrBaa*ıa'l. 1..-. karN?» mı -İm»*»-?. Pl" rai?_ — Bur ııl j t »imandaki kbviut M( Şehir ve — rrenv-. Nam u* ıııını.ı «ilmi -naıa ¦ tattı rrn nlıın Utta t O lııyıul rıl iv "i a ıı ıı — rıCıl hc *lra ara Narayı memr ıı."ı....... ¦ aa ı Bı Efer fula* ramı ¦armDt oh Liranı ı- ıl i. He ri »ı trydrn rlı UM'i'i Inr »i.'.J yup . ..¦ rlı lıaH dolaaırlım (¦antlar kadar d Uyar (arıirdün' l> I..in rama a >-•» l'.iai ki» p .Ivnaı'v Oktruva tarifesi Şehremanetinde tadil için letkikat başlıyor Ticaret odası letklhafa rnllrnk el m eh Uzar* bir Hrart to«hlt efil Şebıam.ııeti adara ¦ «.nri". Fanı otarma Laııf rı. nl a ladil edırccaıııd«-ıı lıahiıl-, bu bumla ecriibe v mülalcalarıııdan ıılı-adr rılilnırk «zere T » -rı-ı

ı. ıı ı ı Odaıl koralından ahirrn nuhta.il Inaarat a» a-aayi auhaV-¦nr mraıııp on laMan müre lir hayrı intihap addnıatır Bu t, ı ı ııan fabrikalar Rıfat •anıl *•• İr aaı öıavcr Heylerle. rılmııı . darı lanayii kimy ları vı* Ticari Odaaı .. mıı.kaille indi n mubrrkhild» Ba. laaaaa oaaaarı bnaun eaa.1 Oda Srhn-ntaıteti en r.¦menine Bilerek yanı okfnıra tarifraınia ta-ilı hakkındaki muta Iralar mı bilAdliyede... İstanbul adliyesinde tebeddülat yapıldı H Bııaapaa. «atana**»'f.-kı h>a ana aravar kalıtı, lıan-ıa Ba» r*nr>* run. aaa.Ua Bara Bar aa *—r kıl Iıı a—ula rai.aat ""-ı' — ...... a. -ı ı«ıa* ci aarb arB «icra ounaı* — r...... *.••>¦ ..... (.¦„>«.aat. a», r..—. a. a*». c~*t— •r Ut" — ata* — ratal traınar arB* »K*l«ı d>*r ruh ..ı.-.. ıa*. u> m.aiı lalı. kut* Bar ay. um mı jılbrllr BU k ikmal ¦ n ¦ İla. Kır.aıa — ı.ı.d.,ı iBaaalar ıMlaai BI oı.«a aa aaBtuıı UUtat»!'. Mal ı .!..ı... ıı k-at.ı d» kl ıu kıt- i. ı ı. m m.h lirik la.antıııl OcBncll Hukuk rolsK-atna tayin ed.lan Turhan Bay lalanbul Üçüncü hukuk nıakkemnı riyan-lınc tayın ndilra Uakildar Hukuk hakimi Turhan Bey (»e başlamıştır. Adliyedeki «ın tebeddülat <un— Ftlrt ırala bina anumıak l'ledlk İrem nedir* ^kadife kadar braım IcU k.ni.,:ıi. kalan hatun baklkatJrrln ar lık raeçttanı :i..ı<,'inı .ıni-mı-tın' Of-ııkuı Umdu?.. Anne — bv.l luınban ara* tanİB dr f reDBItııln amanı celâl... BbdI İlk bul. ¦Uıı-ı ..ı.ı- hıp.lııl r.ı d miiiL harlı yalan cı ¦MM ttıMrl.el blrı Vuruartı. pr>lı kna blı umınlo ıc*U lllrı. Bu ar.tatnn. ...ılı bir laarelM | — aaa oktant «vla miF-—aVet. . raaatıonbn huinan But*. .1 . :ıı il .' ılıı..it ı. ¦ ı-.ı - !mı oldD. . — M..- .i. ver — Zabıta yeniden bir aaaa amırMft haşMI ecrmi I -im- -ı, l.munır> ntaalurü Ri-iat Beyin Ankaray* barakrtinden evrel ı.ı...ı..,ı PaİBaaafcr i ba<ı teb-.daH.Ui -t 11 dul»! yapılmı-ûr. Bu caabhtakta akarak «aha. kum. S i": ı aakı dr a al a klik 4 un Ml-beye -er ıl mı Mı. 4 «uca amiri ı rt kııataada l*Uab*la aahm va cad. n >a4raaara aa rak-rh- aaaaaal ulan S tnet auW kı.mı amiri Otı ı Bry 3 taatu aube kıta» baaha.u>lut-n« vc amırlifine naklrdılnıutıı Bundan maada PolİMr bir Poli. kalemi mah.u. amırlıfı tenkil edı-Ir-reh S m., i. Btıb. kıtım ara ut Sadık Bey tayın etlilnıi of felâkrtzeweri Tslrrrke*! köyler halkı bayburda neSlej liyj r —tkar» II 1ta ta*. I— Of Un-an HyBr B-.attr.eui atıma olan Bu-Irrfl. ı.hlıl—1- buMad ^li_i OanıMBrunı aıaa aı'aı lamımdan aıa-haaraat "aaıriıı Uıhtahallın anlatıl-' Plâkllna aryrftı okayınflurdan katanı; aarfiti irlcnilı.ytır ..jı.-ı—ılmlıi. .İn1.' «"rkı ıdluyoııı

ıııuı-ıii- ' ¦¦ ¦¦¦ bo-aıu: wre*« •>-¦ [.¦m.--<-Jiı Bunlardım Bumnç n- ¦ «•.aıaaibliTi Irm plt* kumpaııvaları Tin I09at Itru laaıı nnklı lı.rhmlll¦aajM Bir mahayırie rrejrcvof dmıcarı ' doka! \.-il, H. ur /ıvn H ımtınor iki kki Kı...ı. HaraBlu ve H;ırv«tııl _rir.-t.-li--rtnt -™ıd«Ui* it Mklrci Törkiyede ilk filim kurbanı lı'-n. . .. .. . ¦ I ¦ . n-lı' - olduffU CUvabl v. ı ıl.ııı.l.r Sait B ı. darı haataarda banı m* bat arka d. »Iaıı tıyar-r* oto. adi ardar Otomobilde bulunan -ıiı-ılcrd rai Halin : 'Hım El. dr lı-ı -um dan yaıaİBnmıt. mudaaalı evveli-yaai yapıldıktan ınnra baMahanc-daa -.ıkmtatır. Bu baıoda y I .laai... ahtart.rd-.a Karaha* Efaldaiı pah aa,, yuraiar »taundra haatanr.r n.kl-d-llrhar. oJrtta» taf. M«orJirtU»' ve blU.ıı lanın adilin ı kur. •¦¦ " .... - —.ıık BBMI .«.li-n-.il TBkselt su siyaseti ve ç'fic^iığiiT.iz 'Ba nvVBlaan ıuan-u/1 "«mı. ,-ıık.ı- I... ..... I» ıl. ,.„.,.-, hor •aahaıia alaa-aB ...nın.'ll ll> V-Ba aar-taaak raruK» ak Harıl ı nıl. -mk bMBi ra ıaaaıt. Btr -t-miBui iki ~,u-olr hrl KtBt.lBamoııril inzibat martin ataarıı I Beti bal -nnniuı dUa ı-pt.n. rut Ban rau.llla.l-rr ıll evrakı Irakla vujalBiir. Eanaki met,,.-,,{.-,„ taltifi hrnı-M ve .... ı -ı ,.. ,ı.(1ı--.„,-Il-IİIMİII .ı OVl.na wlıln.rklıaı.. lum lordan blılıuu at l aa-dLİ. caıuİMck Uılataab Butu-ulnmrlrr Ibi uı) nulın kıynırllı İlli . ıı lldıııı. i» Bil »M l.ıklp ¦.!...., (İM-rlİ bbylı cUıli \wn aaj ısı aa 1*31 -tf a <zs vc; lsk«n G'iı1' ıııiihıı-iılıcıc fı-ızmf I ¦ .. 1 1 . I! ¦ ' . . . .1 ¦ ¦ I 1 lı-v-li ıı).. reıl dn-o Mpla-aaı. »e baa aıııTl nnl-iı.-.i'i.ı.ı .i1-. ... 11-'" etralında ...¦-n-mtjjtur lUıiı-î tra-Hp paıa temalına bn«lanmak Ul*ıc aUanĞbndan ıuki nl-jı ıiPalk nuıhet ıı-."' ri-ramaadaU liıkılm biı'ni't kaiııkınnıı laıalıudın .-ınv-imi. kıyrr-ct U-kıliı .-diL. ııl. ır 1 puı.ıııı iiı- mUli ¦¦¦ ı - .i ' mil lıbtl-... uı .-i" Mallarının ı-meıı l'unnııiti.ıııl.. (Dkntr friîla-ıln i*. l-jı-..nhn .ı.ı... ı- ın-rr ıt«ıla<ic edeceklerdir. HalVcUM HM-rlnı >ı r*l>rl Inkdlri .mu. . = ... . -. . I II İrilini). Halifeye ınUrneaat. ....¦—lir. iLîmanısilâa l' . limanlara Gemiler bakkalda 'Iu... .. —>¦¦'¦ "--ı aıaımda ıııaııtuııua mtler .-.»m «ak-, vıporlın". mrUımaı ıırr>ahtl.n n lak.1.1 [ aeiBlcU allın*. <alculannı Ihr»1 cc İtUp (•rletnr* ..'-ı. kıı. Btr ..... ı. inilin vc mulak ikli lir |>ludtlıuuı.alııl Btmll I bnlanaıı luctka? vlılMr Wbbl ncr.rcl İrili r-nl.ı»!'» ..mr U^uı.k-! Iaıı ah'adı nıalâm hıı-HLrr nucylrmak n . o. .ı-l'-ll v ıl lll I llı ı illi Cflntld ı 1.ı..ıiııi.

hcı lu'lı Hnvıclli -ı-H>ıi| ııv.ılk U-ıııit rüsumatın netvtari bir aya ~ R.ıiaaı l aaaaaai aa-adautı Ia»r. Rifal Bey Aahumehm pakaana» celmia «- d«a ff ı—at ulamıaade met-ad ahaanaar. ih-an Rilat Bey pekrımiıdc on tun kadar Irakteak, ve kat-aakaa Karadenıı eum.uk .-la.elen...i. bir teflia .evnbanııe rthaeaktır. RliMinıal ıııııiıiııı m.nlııılıı u la ınftndan I.....,.lı. .Iıiıl> mücadele ve mütnanrat ıcin Avtupaya aipa-ri» r-dilrn yeni mUaalL motorler - ıııını ııı' . ¦ ¦ 1 ııha.-l ııl- doı> rıı limanımın ıtcIcreB-tır. Bu moıc-rler :âal> rail lur'alı ...» va aâ-rra ItiHaak .... >k.>or mılralyeakr n.ae-hbnabr va aa adettir Yen, "torl-r l.m.n.m,.. (addı k-taa »ara. Rıı ı a—arın? aavcal boeanar. dn fa a» — ıl.ır rdıl.ra t--U.ila4.tta- da ban tadilat c rak-rddulat vaaiUeak.tr Bu motarlor b.lh a.a. Marmara M A.la.... I-. ı-ınıIı-ı.ıkıl.aiınd- kıılUmlacahtır Rusyaya ihracat Tüccarın talepleri reddedildi ml ? jAnkaraya giden hey'otttt | Aİâhadar bir tüccar bu ı hususla no diyor ? Dûn »aboh îtkti-ar eden refikleri, milden birijRuıyaya ihracat mea1-ele.ınde hükiimetin. tücc r tarafından yapılan tekliften reddettiğini )ı./mı-lır. Arkada jimıı; tacirlarimİzİ ioki.-r.ı uğratan bu haberi yararken heyetin henüz Anbaraya vaııl olduğu vc ihr tın ne (uretle yapıl*, «ti da Utan-bulda telkikatlta bulunan Milde--.t i.ıkir Beyin avde tinden tonrn l'ararla.tırılacağı hu.u.i muhabi-*ımİ7 tarafından bildirihniatir. Oiin bîr muha rimi--, bu hıııUBtn alâkadarlar İn ......¦ I !¦yeli izam eden ve kendilerde mu. habere rlmakte olan tüccarlardan biri dttmialir k i: *— Bu baber kat'iyen mevı.im-BU-dk. Heyelimia Ivaebbtiuıt ve temenni yatına heniir batla dı. Hem biz; vcıika uuılû re vc.ıka ı .ıı 'ı devam ettin demiyoıuı, I-': 11-v.-. ile büyük «J ulmıı olan tacirlerin aUkaaının katcdilmemcıini [itiyoruz. Vekâ-lot seeea aerıe de bankalar* hracat yaptırdı. Ziraat Bank***; Ada-ı nadan mühim miktarda pamuk v-e pamuk İplifi ıcvketmir ti. Bu iflcr i- ..ı-ı .ı ıl-.l . 1i.h.ı-.iıı-I1..1- hor haneri aeni. bir ı—kıl-ıU doğrudan do acaktır. Bu, memur iri dcğil.hir rr.w kalem emtiadan anlıyaa mütehaMi.lar tyidir, ayni z amanda bir çok ¦ . ıiır. meıelâ 2.S milyon kile portakalı muayyen hir tamın zarfında bîr aray nıpk raaa'eleai-dir.ıı ı r» HIM b-b ar öi & Tütün ticarati hal/hmda telhîkat ı ı :' odaaı mtunelure enenmeni . kim <.:,ı ı* da Odada haaruk lutun Ulerl lı-l.kıııd. IcUUbatU hulııııı-crkln Ba . ıı.ıı.ni . eda taratuıdBa butumrter ı - .ı.ıı. ı.ı.'i, . .. ..ı........ ¦ i--- iı.-ıı ile ıi'iıhım Bam „.r ı dı ¦ ıı . ıı.lı-ııl .. ılı rır [Valntt /Yıimon.i fıahnhuauıtn ram imal ajıramr daânr dc-ıi Mo-Birat iokitaı rıtnmînln ptv--.dı Irnı. >akı -mln:i-ıı... ııı-.ı ırrc .ı-ı..- >:.ı.-1.m ¦ .. u........ M ¦. ^b. ¦»¦¦nriı vc <*tnn ha ralırlh-ı... r.kı ..n.ı ...i--.-;, ı...ı-.,"i.ı.. nabertrr Mûiı '¦: ı ı.ı ıı. . lık.İp . .1. ır.ı-l !¦¦ Zeküi Bey Anbaraya gidiyor M ¦ -ı-ı. ı-. u -1..j--.1 ¦ s - - J r -ı ştrezman'm halefi Dr. Sttezman'ın vefalıyla mûn bal kalan Almanya hariciye Hamlığına bu nraarrtı vekâle idare etmekte »Un ıktiıat nar ın Dr. Carta** tayîa eaakauata. Mr» maileykâo t*,mı (akana bakl -aar iaV Çaaaal aaâaraerfaa-a en yakın »ertki me.aı.i olduğundan harici m. talihi can e* ye kerker* ten ziyade vakıf olduğu R ibi aynî kaya menauptur

Bortadn oatîyet AiHİBi >a £*•»r»arı, »Hain yıl d. mimi a*«-ı*rra ı aaaan ıı iı aa aaaftu-aar aao-oail atauu aaBa.—-beltlr ılım -Bırtarr. .«nnaan, .larrUndr tdr raaM v.Baı .anUnutiır MOtefferrilk Aımi'al Vaııl Pj. AnJu'ıııfurı seldi TınlaaaaaBi laBdırh ınliBal «un ııılııltl aocukıı kıalııaaa mat t¦.rai Vana P» artniraba- ...., .ı.,...u. »aut I*. k..ı..™na »İni BllUdl.i irin rıı I haleli olmaa* etyab ho talin ..nı diye kadar Uyia cmUvemâ* olmalı Almanya'da atddettc mferma ulan fırka rekabet ve ımıka-- d. ı. ¦ ıı- alloiunabılıı kırbalar Lirim l.'.m yeatekae ııldukları ai-bi her lırkanın dahilinde dahi tefrika ve inhilâl vardır. erman'ın tabiiyetinin fevkalâde nüfuı ve te.rri hu rekabetlerin patlak var-¦te.ırvr manı oluy r idL Son günlerde mumaileyh kendi İlaha*. "-Un Alman haikUarıaa mir aaa anUuınamakta Bo club cckmı. ıdı. M«ılı«,.. >.¦<; olaaydı harici arpa-•'¦ıı. olduğu .ıbı dahilde dahi fırkalar idi. Bunun içindir ki Ştretman ın vefalı Almanya oın yalmı I ı d-«,l dahili .ni:-:ır.Jc dahi pak b ur -ı.i'.ı «ak aaaabul bir baahaV kimlimi.tw. S*raaa*an'm ve l.iıııı mut t akıp hrtvekrl M. Mııll-ı lırkanın d iri ik kirlikler nv drn bir lı.ıi çıkıp harici aiyeB*-lin tablrye ugranıam <¦.¦¦.. ı hrkaUra lanumakaırın hor i. lya oax.ll vokal «I mı tayin • ¦ ıdı Fırkalar b.d.ı.He buna m cıfcanaaam.Ur at- du i**a-lemıa nlaVrkİarıadaa bar ki tarl ıntrıkalar ba-'ımıetır Bunun , m harı.. İr Curtıut'un hari. itr MB relinde kalacakla* ve Almanya, nin liyaıati harîciyeıinin Streı. manin tayin ettiği kat ürerinde: devam edeceğine «ipkalar uyarı-iİ.-tiii,,,, Alman •Bİ r. tmvkttt Hu f-nbasşin Ya- plâ. ıntıı «rayı uaaumıyr ye v a artta- B. ı-r;ka icra ryledtfi I bünm ilk lafhaıııı.la muvaffak olma.ı. netice.inin menfi olacağı muhakkak ı.iıım mı... ¦ m.ın ı .ı,.uların ıııph. l.-ı.nı MMIII .ad mm İ atir. Franaa'da —u ıanalı. I I I, bâr ball.a.a ur İm—mıd- ba afceajl** dahi var-drmı okmaattır Tem Fraaaır kahinimin ilk icraatından haı de aramı nin lahliyrıiaı lerlri* etnuı ¦. 11.. i. Ban Almaa bırl.ı.ııde Franaa'ya donmak ıı-rere lıvme bindirilmekte nlna Frınııı -laflan kıtJaiaıııı. iaab olurunııarur Bu «ariyM karınındı Almanya hariciye neıarr-ti mevkiinde aıil olarak kknm brdnrv ağı laa, t Un etmeu daha rıfade tehir olunaııyactğıadar M. Car-lıu* aoaletan au mr.kır laya* Bu tayin Avrufia lıa-vayı ¦ ¦ ¦ ınJ- peyda olmnpra yiir ııimn bulutları isalv irin »>-prlan i bhâv MytUbtHr. ** uttan-* m rVrrl B, M. Meclisi Yeai v%» saray İosa edilerek Aınaı.iil.ıı alınan hıBrarı. r.ırr imi N laııa.ranı bir Hillrf Mtelı.l kloaaı no rdllBirk ıkr m >* ba U.ı.ı.a ut akın arı m anla —"kuaı aanrkıj ¦a* ali.**»M ııUııiı ıBumla Ta-t M*a kakara kak— ray. ıddaaıU ve B**r ıraBanaa raal kir para aaBu- ıfrara. hal'*. ııı tanıra r.ki ık-rtııD-IİK6ümriik mütarekesi •miyar», akvam MM -n ellere Mr rnukavejie ' ıv Mıı 3c.ntlc.il. Cenavra 11 (A. A-| — Akvam raıvrtı mühlelif mıkûnı.ttere ı jrümrUk ntülarekeri akline rtof mukavele Uyrhai İdavyvıi r^aek-raıif ve derpiy İlen kemlerimin tfürah et * tk itttyıp iılcmedıktrnaı ken-criodcıt »urmuıtıır. SON TELGRAFLAR

--c. Türk-Rus dostluğu Rus ihtilâlinin 12 inci yılı müna -sebetile Gazi Hz. ile Kalenin ve Tevtik Rüştü Beyle Karaha arasında samimî telgraflar Piyanko ikmal edildi Dünkü keşidede kazanan numaraları sıra ile dercediyoruz mmr-m- w ana ıu m 11 — I 10,000 liralık son mükâfat An.tr» 12 ıA A.I - 5u. yel ,1. bee i- R« im un.'ı r Can Maili ia Koul HumWl,W. Saray** Şuralar lllıkadı Mrrkeı FeırTrli Rrih M. Kalanın l-itapları »e Hancı* V evflk Maylu B ılr Halk Komın-iı M. Karahan ¦ rı«.ııj. alıdahi tebrik t»l«rı(ln. n laatî nlunrauıluı Soty.l Sıralat Itl.hadı M-k'i >.''<¦. h'- >¦ M. * ¦'¦ 'i 'i tlamuplo-ıma 7-.r - I mm U bari pil donam» rutı ><•lırtı İr rn har leb-rikalımın kabulünü rica. uadetını. ar afofaal ehalıaaaaa revada hakkındahı kmarnntratı halitan* aıı bryıl adarım Gaul Muvtaia Kemal Türkiye ffetairaaaharu Caal Ma-tale Kemal Hı.¦ ».erinr Iaal laaruadaju-BM tahrikat aa !"ı".....mu dola71 mm har tr-. prkkarkrramıa kabulüm» iki ede- j tim. Kalenin | Halk Komileri M Katahmn Ct tanlarına Sovyet ıM.l.l.am 12 naci pd dâ-1 ournu mvnatebeldr tamimi tebrikalınıı *r (ahunu hakkındaki İr¦ m ı.ıı.ı.ı¦ ı halnanemı nhkj etnıoklr p»k Lahtı ı arını Doklar le.ıik ftlştU i . r Hariciye Vekili Haklat Je./.n Kâmtm Beyelaımİiya PaıitanJBanıinBi aeaiaaU ifademidi a dotavı lamımı laaakharnlı mı lakdıaı ederim. Karartan 45-000 Ura kaannan numara 1.467 20-000 l ıra kararan numara 40.7*5 15.000 Lkrr aauaan numara 55.4»* 12.000 Ikra har anan numara 37.J77 10.00* Hra karanan numaara 26.859 C.000 Ura kaaanan ¦ j.naralar 5.018 7,482 45,501 54.705 II ı i Biner lira La* »narı numarala 810.İ 10938 13518 27719 27780 30744 .19205 480 94| S4347 55679. a i Amortiler (67), (65t. 194). (77) .a-İkamı bilet ı ile nihayet bulan mı miralarına ûabet i).t alman a-..... ¦'. ırrafı a-.." e*lıu-'i"air. Efganistan aleyhinde bir iliz hareli? IrtBİlirlfirln. canuhi £lBa-raraljnı İşgale bazırlendlk-lan haklmMla »ir haber lıaa» * - akar» atayla raim aaak.n.M IBrantau >a4*h. ı (ayal

aamka vr .ikim batı aatıtrlar aabnr ataa'h lı-ır otaateaı dair ,- ıııalneıaıı Kadir Hanın Elr.aai.lan kral. .ahbap fka Baa.1 tırık** a «atıl aabakere llfaa taama ata >na>r kadar ka a-aaataei ttaaa tUMm-ia ta»Ura VanııBıadalı laf*, badnaa kana ar tapalat (atananla ı naıkı V ıılılaban İMİ mnrauıriea yani ark anı -ıı<n bari İn* "tereyi ıtaal rdrn aafKa «iplet bi r «tadlıt katar banilere ba.ıta II «rtı kavalı ararrur «bat»—a. t.artar tr bana karba lauan Ba *rl«a. naaı aatavrk Creaa- »• manana baa «aaa taama **ai rt-aate bamr l II» »aaa tan na, n uad. lafta* aaaaı. ırttMaa tabancanın .ıi ı kar Bapta ava* banım ıtaal âjka na-Bdra im» ahaıtlır Bu liva bir cebri batarını, aablakl Pı'ıtr .InylarNr. ım*ıı-«re Harrl kıl itanaba,ı, va..ı ı»ıUı ,. <.:„.ıı, m,, can auıt-ıu» alanla.. ınuotaul.ı ¦İfan .lıı tl------ ¦ Vanama I arı İlli Maıı. lar akadan anıiıar Mvaa eeteBH.I ıl.-.|. «...»- > İ.I anamda arTb" at baaa Uladlaaa InMa-aaı aAıaıır El mam a.balıa-a ı rt.» Vııaanlaniıi-r bvılaHıı ut-- ıranı.. BlaaaıHı bU BI ----aaraı r>ka«|aa baba- akta>ban aakal aarapa baaaa aarlm aak Sivas - Erzurum arasında yeni bir yol yapı İd cak Baban İT (Tataıaaaa) — Bavaa . Bana ananatfa faal bar yel layahanB •¦*>* ı.ıahaalat. laaBaaBV Bavcaa B> «Baa-tuair lavaauı kırlraaatı aaa laaırmı maka ima» Har iriye Varnalı mi ti yat et «ahara II «Trl'lanUl Baaıınıı aaa.ı.!-..«.m» ll> Iran kanılk rlına Buca» l.llk -..I» B-m r Almanya - Fransa ¦ Ren h ne zamen tahliye edilecek? Para. I2~("Â.A. > — Ha-tin gauteri yanyar : AİBban-ya tefin fon Iİor-ch. dûn M. Brıand'ı nyar l etmi| ve kendini le M. lardieu nuıı ¦acbuann mrıkaindr aktejın heyanalında aikri - n karı noktalan tıfahea Hırtı 11lemaatlr. M. Uruaad verditi . cevapta tahhyr BaBaa aacak 1 Yt-BBf Bba. lalhaa m.v*-r: I krmldukUa Maar. , l|fl,,ı, a leceği buıuaaada U Tardı-ı 4 ile temamilr hemfikir ofdu Jlll.'l I. , 111 - lı... 8. M. Meclisinde Ankara U IT-IKaahıl — Bula nanbaabı-uan lalutar —iılnı Maata t ¦ m.ı n Uı. M m.t «.l«.tı • « n l-.vıll .'1 ,|r. I... , . - . r Anıdaki J-ıtiırîallırı-.ı- ıt Brramn»..11.1 iıiıbı. hıul.lldl..( İK.AJ.BJ» Kudüste ikiyahudi tevkif edildi Kı.-i.-. I' I.V.U— Son karca-alılaar • .ııMı 'rvMir railmlı alan irdi Ta lıaaı ıkı h» aiaarmak laAmal» mabat-laerr j*ık»-ni ¦—kirı 1 I . ıfıı JII-. ılal Türk - Rus ticareti Sefirimizin ıdatı ettl(İ muza-kerat bıylı ılerlem-slir lak— II < 1-1.ı-ı.. — târtra ana-laanta aaaema -1 ...... - - , m: 11 — ¦ Raf» fı 1- *aı.|il lılll t> ara—ıln crrryaa raaı-baı Man !-.« Kus Ihraol <r İthalat ¦•-•Irkine ali rmıı.ılırıl <o* ı ı. ir ntaaaıl blı ırmınrtrdir. Amerika - Çin Amerika Çlndehl r-.-ric-ez memlehrt Imftyaz-ın-dan feragal ediyor

w.-.;. ıi AA.) — Çin bukûmetıae .¦ ¦ j I ¦ ¦ n ve harici->¦¦ ıtcrnrrti tarafından nv|rrdilen bîr notada Amerika hü olduğu hariç - cımrm-Irkrt hukuk var aaalîyalalından •adricaaı rrragaı ,<¦> oauaakı rey* tsar etaaekfcrdır P.r r»ta. yukarda Jikrı rer.erı aan etaaıa Amerika ve Çin hükümetleri ararında derhal mûıakerr edilmelini iarİyen Çin ıı.'. ¦¦.m hir rrvap lef k dîr. _^ ____ 'ngıiterada yeni trir hava r^nırsi tapıldı L.aarn II <ÂTÂL>- R-100iaa-rrtti nVınci buvuh In-.tır kabili aevk biblo»u ikmal -.M-m Bir ¦ gûnr kadar hava ifleri ı>"a-—¦.'«- ernaarn bnlim edaV-rklıf Londrn II (A.A.I — Inuiltere-lin Çingbanc'dnki imliynrlı mm-lakatmm 15 ı- - r.ı-, - ¦¦¦ Çme a hakkında İngiltere ile Çin luh ân idleri araııeıda bir ililâf 'Kledildî-İ reımı bi- tebliğle . :.-.lı.ı. 5. -¦' ¦ ee Papalık 18.254 ¦ ¦ ''.'l 18.97** 20,017 27.460 28.259 28.387 29,231 29.247 31.622 31.780 32,267 32,276 33,620 35.041 36.211 36.925 39,722 45.337 45.923 47.503 50.513 50.594 52.893 53.347 53.648 54.234 54,301 56 657 58,750 111 nr« ıtııı *iîT6 MI t'*n mbi tttaıt m» sııti ataa) 5.1007 S3b»» at» «ıs- 'tna VHrM SUlU, İU»l 5GKâ uı;g moii r.'H. aOtıı. .Sû lira kazananlar ima tam 9itz ıtua İMÎİ İtaTS W» ?îlll» Iölliilerimi. ve sigaralanmız Talan huVıtarı Mudur. Behçet Bey. natetec İlere beyanatta ha-lunmu». hu meyaada dama) ki: a Eataabı tutun U<aUv. Terk luluıılı nite daha aiyndr .agbat at-mf,» lıa|laınu>lardır. Hatta -bilerîıı tütünlerimiar ragbeli o kadar aı İmi ılır kı ienrlik lulua mah-luhımuı onların lale edeaaomrktedbr.B 1 uluukrımıııe nar. lan bu kadar rağbet cdihueeirtr m.rtaua ulmnmnk kabil dccildir. Fakat hu raL'betin tüluu yeUatiırnlere tay-daaa, tutun içenler e ime aararı do-kbUBayBa. Çuaka aa iyi «e iyi tuiankrr rcncbılrrr aalılıvor. kot aktı ı da bile kalıvnr. Onan ıcindiı hi İnhitat idilimin -ıı pahalı tütünleri bile --a ı.... 11 gibi Ii - ... lir Haberi Bey af «adi Dnvlet Kanunine 24 milyon lira varidat laman rdea Türkiye kalkma kiraa nefıa tifara ıı.ırrack vnaıtetrrı ot-dufunu unutma talar ve paketleri tâtl ly ıx ekleri içindik ı ııgara-laıın lutunlcrıni iyilralırırler çok Holtanda tapara ne oldu HalUada Bandıralı «eatcrcHl vapuru ¦ .-.i.- Nr «• mat latir Mıh. paaa . PalaBal yaklt ohrjk lınurden hareket et mitti. Pu . ¦ ..i Imırdra (Otlan ¦¦¦.! yüfe-.- — .ti,-.i. ruanm bir ı-it-'i. nıı-'iı tapurda palaaıı aa-aar rlaottır Dercrae (den r.tayete eîlrr yanfın laırni .-'.mj vr tamr HjhnrauBılte batımıt . Vapuran ¦ ¦ ¦ ¦. ¦ oMajıı aeruUnıa ydav vaagın . '<nin kabrrl varım y«tr bir iskân emri Imûr ı ı- -. . • -:i-n .mit.. ;,-. ı,iı.ı: s meadekeBenade aml tarkrdkp rlurdikVrî aaurı dikk madan ve tılc birini bir Mı İnden tafıtk ur*, n ¦. ıi¦;.-.iıı.; ı m. .¦" ı.ı--ı¦ rnbe haneler n lan ile kamla ma tamuk ıtl naat* a li yaptkaanı ve İane bedelleri ta» 31 tenedk ikini laiuilt.- lalııi:. bildellnublrûir frtektikada intihabat mücadclcıı

J3M.1 islanbul ve İzmir liınanlannda gece ra'iîanlara verilecek vevmiye itan Ankara 1 ut lımir lioı.ınlaunda tn* ııâbelol ka Unlara liman butna-îııdrıı Termtyc M.j.U Vcldlrde karar rcıtlınıılır MukU-IK derrural' uırmarlr. er i-. ı< ılıdı mim ¦ r ı ı ı ı. u.--; 10. il.' karat ar»-uıdn lettalal »umkU-nlı. Triytalt polia müdürü ûldtirüMû trlycıte 12 (»Al — Hır pmıa komi'cr mıı.ıVHiı polis nıUdUılln tlir. Karll tetnurııraın ur lOnaı ıı-™» mm>. .—. hakeın u>-1it- hattına ¦* lir ¦atttteeWalal raarttnrlr r«a r w-ıanı- e laraa—u vr ah*, ıiaııı"" ¦nntıan vr«( -..u. .ı.:.ı layiha -.-..l-n IMk mek U-riT Vııilıtrn -rrt Mtİ M. KcUbk'b I riyon da nraanı > - '-Jı " ıı maçlıı II t*—*-) — aıa tekli at. ı uaad aaa M kafa Latyea daanr »aaaıaı dan* cfmıyur. BTaaBaaBam M .a a.) a. ' ¦ ı ıı-Kel. lakftlim-c er> ıdıı(p n İçen M. .1.1.1 -{I . İI.I..-.1" 'k> i'nı'ye anî kaıt fnıtr'i rk rıp cdilyira l >l — bıbrfım A|anıı M. u- bir .m bana . ..... bit mıaaı-aaıiıniı «un «kan Daaraaıa. nal *,,„.!, .amta kamiaaamaV. a-tm ıı ı*A-. — kadaık.. ı ı « ar¦ ha *—ı .a.a ıı »a.ıl uaıııntıaım kaanl ra.ıal «en kr» eatl-ı.iır Bılıaia aakal .....a-e- an al ı.ı.ı-a.n nar ana daka ıırae» bO'lmabl. .İn kanada A m.ı ika m-md'urllala -lı.*-.. ı i.ı.'.. . ı,. .,. Brleımt efipfoaaaaı neem-i-afa kb-fJ Brlarat İZ (A-A-) Barda İtalyan bahıyr nlracai miralay M. Catıone ile aralarında vab'a «ikan müfterilerden biri 30 dı er iki.i dr beter |un hapır mahkûm at-m-tlaraar. mm ¦ Bugünkü hava Kandilli Rıvntırt'.lndrıı vrıurn mı-HibiiIb iare laaılk. dan -«al T dr !<¦ ~ m. aaaaaı lauU n n ataaB-¦r '¦¦ illi »ı I ¦ilmi kana. (akBPİII. l.dobl talrlkamır: 7 9uncu hariciye koğuşu Bkılı-I aırmıtmi aıallı — Bak at ı.kııuı liman f.ı. un auatı alan.-nida b-ı ıBııta tManp baktık kail... lablavaaıı rnarvt raVmlıa. ata. kaabal nata* — Ur var. ¦ılılaı' — ¦ınarııraaı .Naıbal ..ut .al am'- B*ra> _ . ¦ — ,a.-ıı— BaaBet i.ı.,.- . . a|B aaaaaaı ar a. ta vvaka ak- aamak

BVı bı-dbakl |ilH ban ar a. ka.H Mk-mmat ..¦ bir aaırbaa—»baa u*.ıiMaa aarl,- .Uı-ı Beadlaıa u a BB-Baı •..Uıiaı-ı."' 5 — Yeni mesele — iıaım .-ıı-. «ayla Itlar ıDliardı aılll-ıt-n I..I. .!.-!.»!.«m. -u..i|.,,. I.l.ıan. uklalUaa Bkr ıcıtar BBw yarda. IkMın tV <eh mm ba.İHİı ıı ¦ ena '¦ - riart- .a kalıııt -i-ii.-i.i- ı... ini-'- lurcbor alan nen. a CUD (at .ai .ıaU>i4iın. vı UakUılaıiB bak anal. h..l. Iıırıi «nu da kr udinin- kartı lıı) mle ılı,, m cu blı -olu Irrrddolln re hr.ıtUı ı<ınd> «au abi' " ,r.t ba.btltaain.an laıL. «kn«l ,fc,t,rt «irdi «aman ıavt.ker bırklrual-bW.I .ıihinı. .Ma almadan rai „ d.K. <(|k W[blrlaü.e aufbndum hu.baUe brrıaıj^ „0n,^„,^„k. .Hutu., banla. Sarayat-atatr. bavıldı.t Kroa.n hu • ıı. ---Idııum Av.ıııa bi'aa kıulaa.k ¦ ınrk Ijl atlT la)uul>« nından' ıaaa Baalaı bir dablur ı. ...|. ra l >l lanak te adaaalıı almalı .¦ ¦ ı¦ -.-i.- ™,. . ..i.»..- rlınlaı a.r.nlılı n-.rraı.mı. İll lalrllrr kanılan bir bardak., vuıbatlır. atlnB «aak-H. nı'rdiva.drn Mı »ıı.ar-laauı. kıtı aaı bar aaUaa «araanp ı. W-. Daklvr ¦•(.>. u ıımaa yamalar far ham baumtak<¦ ' ..-*>-- l.uk ba m*, .b.1 baaın-anNuı l«l"" kakkahau Vr Bkf-iı-1.. I|l; /i- .11. diyar a u.allı. brn ban. ı-r.htl İrin. -iddi adanı, mah-¦uıı idi ııb •.ıınrnı Men nıi'.'ut ı.lnıa — 6 — Bir oanç hu «te laler 7 — Baaraı -.—aa haae -Flbatl* bir r-n. ku BM al almak lılrr Ua kadaı baalı Mjt brn tındı ten-Idlmr anlalmıı ı lalıtuaıduuı tıka üt ın itlik -m ha. an na armama. Baf. ka .. u. .. pa r—ı., auam. kaal ant inan can. -kam aamaan l Bı ¦ itaat ı ı ¦ ... . ......ı kar wı »uHUm Oda kıaınta tnruluıaı laanaıa-ı va lılaı kalak rrrdlnt. ilaıru -Mtburll «arAldatılan kim? Poli. .»...i...:. ¦ makamın mi. kU yordu. H Fi^ı 8Kim - Vali oats batı öf dil. ya B-ıııJ Beyin ye, meı'ele ha riİMnrğr gı —Müreı !¦¦ ¦, benim >_ ITIII.IIIJ—-----1 lj Bp&r ~ V Qp VuKjJAT__gj Galatasaray takımı Adliyede bir vak'a mânaya davet edildi iw ™«>ı> arzuhalciden biri diğerini öldUrmekl ,¦..,( -Kır LMADCE IHI ı ir a :z.li k II <ı ir Hırsızlıklar *. ' [ı I ¦ " ı' .1 I ' aaıatct ahumda ¦ .ıır.ı.r. olan orncle Yİ alının dua »anilıtı .ırılarak Mî eda a felak. | rr bi J'„. Bu h geleni eıir?. - Şimdi taffilâtiylf ı de amcam ¦ lum. Yaıiha da, gumıûkt •ar.. Sabahl çıkıyor, kcc. mm. Dojj k*. nın. Fakat 1 Bursa mektubu

bursa'da 30,000 lira sar-flfe bir verem dispanseri yapılıyor Burr*rmuno6.WmiroW BuhranliGeceler OPERA SİNEMASINDA DeVdtmcû Ktl fu.» olan BUHRANLI GECELER La bûylik facialar müraetaum olan norma TALMAC. - m»****" »¦ filim Utaobal riatmacıtığında bf h bir irıkıUp ttaki! edcecktır unu t d art ist s pıct üre Bir h. de Cabi > baıının a ram iller İı on bın.ukl yı çaldım. Açan yok. ayak apar hemen ko, kilde de i vaki değil kika b . rİ gİıebild yıımndr ı buna rağn ladım, mî kanm, lanki hi-- bîr tay gibi w,| I hâhya Yahya re i.i yaraladı ...Tenli r.ltrlr;! lumalUl Uhyalt ı - I... ı i: . .1 . Mr aa« «âli *»•¦ ha-..ıjllinl.ıı n ..l,,.-ı Bandın Dl>n Sallb. dun labya njaa ftclırrınanrlt dnûııdr tcıaddf (t-¦al*. M İntakla *4>r Mirrllr ıııalınrji}Cır. Salih , ıi.ıi ¦ n m- iı Mö4efeB*u*flk Bir ttrarkcı yuhalandı i-ih-i .¦ ¦ -11-ı. ¦ aakin Yvfar '.¦¦ıı Mı; ı ı ı ıı.i: -... ;¦>'0r11-1 ¦ ı aılu aranmı] rvblndrn bir Mçuk «rını «um (ikraıılır. Pem&e H. mut 20 Uran F.ı,'.'. ......m gıemtU* 'lan Fjnpi'j rrmbe II. Mumlun ıımın-1e kütü) urafınaan manıandık un*. llla 20 Uru. ,1 >....¦,., r..,., ı HubllUn -....i. . Fâc'clcn ctfat I .m... .¦ ır.ı, iniim ulroakla .ılın -yij r .i ıı ı v ıı. I i-..- ı) u ıı kalp ¦ ı kl* Bu akşatıı Melek Sinemasında; KORİN 6RİFFİT ve l ViKTOR VARKONininl roubt*S*m tera.ıllcri olan ¦ LEDi HAMİLTON: oda yor.. iflan aıağı bil lürrJî kan :¦¦ daldım. tlırAAnıi" kitap oku[tayyare kurşunkalemlerini Kullanuuı t bata ükırk m :dİklerîn dtııırMir S ılı l,ı rdııı Bunun İn- I•'-'¦:-v.-ww.-.-i.-ju.v.v; yıpaııf «raiflıtlı 'rMî'fı^M» .Musa talebe prens ¦ IVaaVaaaaVaTIlIVsJI lütfen yerlurinisio evvelden T a> Itmini rica olunur. X *»¦¦¦**¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦* Haka Film «>¦¦¦ FRANSIZTiYATROSUNDA 20 teşrinisani çarşamba akşamı Pamîu TRİANON ve LA OAITE LİRİK tiyatrolar, en mcahur arti*tle n mtırkkep büyük fransız operethfyeti Audr ı mr-fhur LA MASKOT opereti İle kış temsillerine başlanıyor lemaillrrin leknıil programı tiyatro methalinde talik edilmiş tir. Biletler yarınki perşem beden itibaren verilmece başlanacaktır.

Müsabakamız başlıyor i Nadir e.oı ma* v-aar t»ı-l vr dahi an.li. Uy-mm Hr ahirde yapılarak alan .1W-«1 lUirlbL. ı-a-akıhııull «tirat .1-mm* -••>- irlrar F.< .- ı t — ı ¦ . - ' ıı ¦., aeeara eaVrık aın nem kir Ura d> J.<ı'»ra aeıahatınr paaaak, .Bu «tla da lOarlr .11,. —nden Mil rryı ni|aıılı>ı rrlakıl ıdr rek. har lltfal ıl- ao pıra naurır «İmi-»...kleraırı M — miN„ da Janerroda !>»">. Câ-»atk eaUHb-ıkaMaala kalka rılı.ıı İtaatti araoadM ı.ı».w ,ı etmek mnm II — Daara (Birli laıikıp ra,lmrk m.-..İl (gkj defa Dua.. EU.*:ı ı.ı ı f4(lea ATU'l-'I" dilke Manalı» ıhûrivet|RJM0H nüvrü ıe_ norma sererg | loooo oooo oooooo^oooecoooooo ALEMDAR SİNEMASINDA S-'-.'iıı lleaıiain ııtıcırrl. İki rnllıon ijoIit;i mı;(i>am ilim KAMÇILI MEDENİYET be .d nn> babamı isterim l|—- Suillik Hat markalı altı kişilik kapaV at m u> la m el bb- lâk otomobil saülıklır. Ankarad; ı.ıı..' i .ı Bilâl Beye müracaat . SICAK... ESRAKILNC.İZ... BİR ÂŞIKIN BÜ\ÜSC GİBİ... VE ITRİYATIN HAVAYI I ATİK ETTİĞİ BİR YER ı; \ v \ d \... şehvet diyarı r'ilnılııiii k-.m atamım vücude ^;u nn'İrrdır. Yarın akşam suare dö gala olarak \SKİ Sİ in EM A DA Iraesioe ' ¦- ¦ olan iabu muaaam .ahcırr için Maestro LLMISCE tarafından rureti h unuiyede rubnüvaz musiki parçalan terennlim ulunacaktır. II 1 I ¦ I I I t ¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦*>«•>4>a> # d>«>a>a>d>¦ ^ ¦ ¦ • ¦ II II I) A II * Aı! #1 4 ıkraarTl -e lwP*«a*rı ha; Mı >atn ıl ıd*»ııl| miB karrkria ılıakn »r broaovvavı T t majik sinemasında İl *V vüiifinıı onardı caı ıau * ; o ><>«>*>«>¦«>*•; ': *'''•>¦*>¦¦ a Ba akfam elhamra sinemasında i zifaf marşı ve «tkıh faheterin ilk Irae^i münairhetih BOYÜK GALA b lili •n temin 1.30 ve KAZAK Bu harikulade İllim pek yak AŞKI ? Seyrisefain j| Defterdarlık ilânları nam mw posiasi ispirto ue ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden: Deniz Satın alma komisyonundan s {Büyük Tayyare Piyangosu) YEDİNCİ TERTİP S. inci keşide: 11 Kanunuevvel 1929 Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 25.000 16.000 12.0OO I0.O00 Liralık ikramiyeler va Marmara üssübahrî kumandanlığından:

Rüstemiye IH.*'"! 14 teşrinisani perşembe fDOKTOR FETHl ; rCerrahpasa Hastanesi! . Bakteriyologu jİHKI VAPUR accotab&ından: lEdZ llıtı ıı Hi'll oenaıı [OtRZEçarşamba ediİMck mtval bilahare rapo.u I i" Haydar' Türkiye İş Bankası Mü-diriyeti Umumivesinden. l)r. Osman Seralelli' Limanda perşembe ,4, E

!

Yelkenci Vapurlar: Çarşamba Dr. Semiramis Ekrem H. Dr. Ekrem Behçet SATILIK EŞYA Tahlisiye ıııiiılürliiğiiııılcu: eke ile 160 kuruşları Akşehir belediyesinden: Sıhhat ve içtimaî MuavenetVakâletindan i bıkkıllarrjn bulumır. FarIFyInada J Bu cunta günü j | 3 <lo ıııatiı.o | ! orta" oyunu I İstanbul muhasebe, hususiye müdüriyetinden: ÇocuKiarınız zayıf veya —rİNKtBAZDA, SUİ HAZIM : i-mı. HASANJiCZA DF.POSU. (00) büyük ,100ı Mutlaka I Usan kuvvet »urubu i(irinii iujIji*. Topıinvıliii tenalIM, kjiHSUr Mf» ve sarılık dnieunlusmda almak pek nalidlr. trıanbulda Babca. Uoradecr ve böbr.k hu^l-Mla- MAZON MEYVE TOZU ¦»P"1« Zamanene itpHMİl «lan lım bardak sııya B hve kaçı»ı **% kum.lur. saz meraklılarına İhLalk=musİkİ Heyetinin İsliıaVile Tak -aimdr Fiat garajı karsrtmda-ki aabık Glllüılau birahane» TÜRK YUVAS amile Tc*-H nisan iri in onbealmi cuma günü Hasan Bey idaresinde kûaat edilecektir. Meşr ubat ve mekü-Ifit rekabet kabul elmez derc-..... »ede ehvendir. aeaeaaı MAMA ¦naaş Dr. İhsan Sami nrnnea Gonokok Aşısı Titılh I'. Ilol.ır I Bit» Partfesliler | KoaiUm Tayorlar Krom Traııçkot I IngllIaMusambalarl Viyana Çocuk InnlaalkoalUmlnrl SUol Mjnlulor | KoalUm Pal olun] Karakaş Elbise Marjaaaaı Bu ilanı kesip müracaat edin Deniz satmalına komisyonundan: . ıs . (M . t*.B Bandırma belediyesi riyasetinden: l İTKİN Bandırma belediyesi riyasetinden! Bandırma belediyesi riyasetinden: YÜcudünüıtl her türlü tebeddülatı hava İyeden nıuuıı lıılacaktır. Şık ve kusursun bîr biçimde olun bu ı ıı dı - .in. r hur gün giymek İvin gayet elverişlidirle J. İTKİN »"«ar ter*! Beyoğlu. UlıklâJ caddesi No. 405 L<-.¦ , 450 _ Aksarayda Haseki caddesinde * TURAN ORTA MEKTEBİ jjDerslere başlamıştır. Leyli, nehari kız ve erkek* M her sınıfa talebe kaydına devam olunmak .!) Bandırma belediyesi riyasetinden:

Kleklıik leîiSilı Çift liiıumu o'*n ve a!rrl münakaşaya vazedil mi i tir. S «b« Sbacıü. A-E-C, vay*, ncı^.rı Iaal IS u İhale (d keremden lalip öla.»l ,-vvrî ')'?¦) -.ıl; f-inıl r aulh bııuıeı tutul: Türkiye millî « psîa»--OARUnALİMİ MUSİKİ ^«aseslı---BASK---1 i „„ ^r^rr.jr-.u **-.m berelerim tercnnUenaa» olacaktır. Ş Har paıar aksam. ORT\ OV İM1 İÜ ?j İler sal. ak,am, KARAGÖZ ?« BfeS.HKaTÎB ,,acı *,tm*n filtndi İdaresinde Sigorta Şirketi jjj GalaUda (Türlüye Milli Han), Doycehank kargınında [ ¦ Harlk ve hayat sigortalarını müsait serail ¦ ¦« azami teshılâtla icra eder. ¦&¦«¦¦¦¦•> Tat. merhemi pak tesirlidir. Bilûmum ccıan *M*JnraER-'GAZLErr;l 1-SK,N eKŞİLİKveYANMAlARINDA j t ,<S0D0-GASTRİN> . ,„ ms\atızarif£r< T£SİRLIDlf< Serl sabunla uvduğunuz çocuk çamaşırlarını tahrip ederseniz TURKUAZDA l AHırıCi semi devriyesi ruiiııasıbtliyle 14 teşrinisani ptraembı ı aksamı bîr suare doğala v ir. Bu müsamereye uıeslıu | SONG-CAZZ DE 5 F O RMAKS cazbandı ijtirak edetektir. % \ tyl cDCeler - DOKİAN ve 3 SİSİERS taralından balet ı piyano «nine uygun meşhur muganniye MİRF.NDO i TLRKUAZIN orkcatraaı DANS RULET - aûrpmlrr, hediyeler I kot iyonlar ve ala Ruı büfe. I Sofraların evciden temini rica olunur. Tel. B. O. 3488 LUX Gümrükler muhafaza miidüri \ yetinden: K NADİ v ¦¦v-- ¦ - : "uy.ti... .;;) 19^3 HER GEN SABAH AKI C IKAR, SİVASl TÜRK GA2ETESİ AUO.NE ŞERHTİ_ u'.'rmr TürkIe İçin Hâriç Içlo Bencil*] 14») Kr. «700 Kl\_ i ayüji 750 Kr. 1450 Kr. t aylısı M Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR M. Musolini'ye Yapılan Sui Kast Akim Kaldı Tahtelbahirler ilga edilemez! Brull fibl Mr do(urdu Hu | Al-aın<a la -1 rin- kai|i la (,krnı>lır. İDTokatlayandaki intihar Müntehirlerin 60 bin mark paraları bulundu Berlin'de mühim bir ihtilasta bulunan noter, bıraktığı mektupta " İntiharının sebebi malûmdu iyor Feci Inllharın vuku bulduğu tokatiiyan oteli ryan otelinde intihar al- Viyana'ya g «mittir. M. Aron'un yazdiRimır Berlin noter- B erlin'de gene noter olan M. Kar M. ; ve levcaainin Kohn itminda ayoi türelle harak et Ükarına ait tahkikat iler- ve aimmeline para gt-,irmig olan ir. Tahkikatın «iradiye bir de cürüm (rriki vardır. Kar rdiİi neticeye atn-a, M Kobn ve revceainîn de, ayni tarikin ııfat lc --ndi.m.- le Şerlinden hareket etlikleri taa-Ulliyetli meblâğı kuman bit cd i İm ittir. kıybetmît, Bunlar. Viyana'da iz?ari mey-n er cn meydana çıka. dana çıkacağını hU^tJlıee tu birlikte [Mnıa. m kartı raıı-ad-lr tısa» vr millini Ih ¦ara vakti İm.ikin.ılın İte baılouydıUr . in (, i--. U> ranUrrihlrri. hull. Anırrıka'nın yardımına ratmro aapa ¦luni'klirdi. V ulunda uıdıiımıı De manim bia-.ıl.klr-l amirinin Ihmıl talimli olmalına rttmrn . lanlrlDJ LiıU.in muvaffak u—mına kıl kalımılı Bunu. Iııatllı-ı- fl- |*rr-rii anıklan

a<ı*a İti rai rdDurUr. nibablk. »Ln,.ıı'tırın bulun linin Imltdııdııı-.ı mahir»! tarihlerde kullandıkları İM Ubırlbıblr. i; mllyen ¦ayrl mil lanalık Ue ardır. Ba ?*kıındt rrrtk tahtelbahirinin (erek dlfrı Ma irininin ıa ro.ın lahltlbıhlr ton «O Un lıılı yakarA mlklarlal dol edJllı Oftrl -rı-dr I* llcarel ı Mu Alman lal Umul ıı-l aluııc Alman Uht.ibı ar larlınd* batıı ¦ara u.rıtlıkları ¦arlında lıUnul dan haile kır. Unluk (Itııırı «a yaraladıkları hrı Din mlkUrı bn , M>u-U, İtil he Fa İn ır l„ ¦ haı »«. d< llcarr mehlı İdi. Su kr» lınUı mnumldr. Uhlel naııl ...ıı.ıı . Türkiye güzellik kraliçesi bu sene nasıl intihap edilecek? İngiliz güzeli İntihap edildi Târkıya Cnıaltuk K-allv-.ı bu | ¦ene naııl intihap edil* dcfakİ leerubem, iden untîhafcı tu le ynp «erdik t 1— Evvelâ gürellerini ne»r*rJe**gır. Z— Reaimlerin ne< tonra büyük hır butun mfluhnk¦'".r.rn tonra hu »ğ. karar m . ¦ -imli-- I Bunlar olmalı mı? Uskudarda" lh>uniyt mahallelinde Sultaniye k n (inil- zi buıuaralı hanr.de oturan m uJul Fransız zırhlısı dün geldi yrUt Oılinli al Klbdnı-ulll KarümUİn ¦, .i. -n ouk acıklı ve çok -i..: -Muhterem Maliye Vekılimltdtn b.r glın dintedirimi hu ¦....-.» -<ı¦ rl eh.ev miycılc natarı dikkate alarak fn larlye bilerini kökünden i'lah crmtlerını Hco ederi'. r . artık hu -.m -Jkaycılere meydan vermemek İçle ae yap* nak 1 m . , 1. . „¦•! evvel yapıl-m v« arlık bunlar olmamalı dtynıur; Doğru deijli mi? Doçeye suikast Bir Faşist zabiti M. Muso-lini'nin otomobiline iki kurşun sıktı Parlat Doçs arabada bulunmuyordu. Zabll hemen İtfam edilmiştir hnpri bittiktan o tertip «dtp iftirak eden ılun kadın erZırhlı kumandanı dün mutat resmî ziyaretlerini yaptı Bu akşam Fransız sefaretinde ziyafet ve balo var Edgar Kine F.an... m.klep fa> miti. dön .abalı timanımııa, gelmiş, fakal ılı olduğu •.in bir Haydarpatada kalarak mu-karrrr »ailen 45 dakika tonra Polmabah^t önünde ıl- nırleıuir tir. Edıar Kine 21 pare lop a Uruk tebrı ır lâm lamı t va ,. k. ı , -.. Tiark bmyragı fekmui. Fran if («mıunın >elamına ayni narttU laralımıiılan lop alılmak ıur-1 >r m tıka bala rdilmmlir. Cemi demirledikten aon... F taUaenavalı kumandan O-¦emi, refakatinde Edgar kinr kttmandanın mihmandariı|ına me. mu.- edilen Neaet B. olduğu h.l.l.-Edgar Kineyi aiyarat e t m i, va Nr. K< B- i gemi kumandanı Brnou raya tnkdim eylemiatir. Nafot B beyan ho tamedi ttmi( ve kumandan Hrnnuva ic.ı-lıkm I* mukabelede ...ı.., MüUablbrn kumandan Brnn uva Vİlâyat ma-kamını. Kolordu kumandanı ŞOk-ru Naili P|. yı liyaret rtmİ»tir. Edonr Kln« kumandanı Vilnyeltan çıkarken Kumandan öglaye doğru . kı Dünya silâhlanıyor "Bugün silâhlı efrat harpten evvelkinden 10 milyon fazladır

Bu beyanat Amerika Reisicumhurunundıır! M. Muaollnl l.nnılra II m — Oayll mallın mmlı.blrl komin yapılan Ukıİbt rn|-ırn M. Muınllnlnln -al kualu mmdıını U>ll rlmrklrdlr. M. Mı....... bdnk bir tali r~,*H ¦¦l.ırah BınHi alem*, illnd- lııılannııoıdu. naa oUmublIr Mr. Hoovnr va taallhata an çok ahamıııiyoi varan Inglllıtorln laboç alaylarından biri Vatİngtoıı 12IA-A-)- Mütareke in yıl dönümü münaıabalile dün iylediğİ bahri teılUıalın tahdid eta yakında toplanacak konlrratlan bahirden Reiıkumhur M. Hoovrr, harp mmanında muharip m emle| lûden aablnyl (t-inulı | kklldlı. l.-ılirı. ..i • İm ı. .. .ıı uı...... aı harbi unu. dıkUıı Mim.. ..ıı.::.-..,- an roa hlm dlı.manı ol muti ur Ve D laklllen b.ri inıîllı -İJ..-II de bir «Un ln(illrrr.ıl a<lı>» malık Om rdtblltrrk alan ba «Ufaı. ıırUıUn kaldırıuak İtin mı. , i-'..(i n. ... . htl tarete ha» ıurnıahLıdu. tnını ı. ., ıı ¦ - . an lerrdbr. Ulıirili alili ıtlllıının Intıhrı. ıi bolun hatırı ¦..'..ıı, lr. Irtrk Mr huıı'l atdvlvrıu labıl rlllk Un «.m.. In.lllıı-'nln UJıUlhahlrlert U-imnıı ,!~%» bli ıı- ula MUr? l.ı.ı. ıı...ı-ı ....i. .-i--.- .i- drnlı tureerk Mr ır dsnııımt-Ihlrlbalılılrlı rden ııBııl*'.!-., Mrl Untlmdan atıldı İl ınl.-ılını.ı.ı Jubll bRIrrap edlldlti ntoaaa hal |r,l KM rttlflndrn MU Şehir işleri Dün Fırka --ruhunda Muhittin Beyden izahat talep edildi CemİTetı belediye i-ırka grubu dün C. II. I'ırkatı merkerindr urun bir içtima akletmittir. Bu ictimada Şehremini Muhittin Beyin İnhisar idarelerine yeni şekil veriliyor İnhisarlar şahsiyeti hükmiyeyİ haiz olacak, umumî muhasebe kanununa tabi bulunmıyacak! Iıi- UhDktye (Irmet ıd.ın' .J'. . I- ı ak ,.1U ha ttlbr-tlv Itlaıı krndllrrln* n.ı lirin urdardakları blı Uı dnaannUH. am.ım rln -tı.—....... Ala» rlnden daha (t* Ihla ;rmilerın Alman, ı*v« ..Abıhayat"ın sonu Benin babana hazineler bırakan, ona abıhayat içiren benim!.. Annenin ilk kocası da benim !. Önada ben abıhayat içirdim!. — 107 — Prrn. Şanjana arartme.aeaarn el": latdUta — ı ı-.ıı- vrdu etti. rakııl yol* tık1,1 madan mel. Mı (f"Bn> noBbn mt- kan* I tm- eduıa >. r.ı. Nrûe «ara. •»* ,ii,,. M -»ittinJn Mıetıntd! lık «de rranlhl^¦ karga kır amir. Fraaalut„ ı.-. .ün'.- "uluna katli: halına — »«.(iı Bit adın. fu nluı anne |la ,,„, llind' kir krır oltun Dünkü sis Karaya oturan ingiliz vapuru SevahMI "nTülecavire vapurları sabahleyin İBİiyenıedlIeı"Beraberiz! I Defterdar Şelik Beye u ; geldiği söylenen telgraf L Ittclıcrddt k^cllk H.e Ankara- f dan ¦ kalp .. mır atik - Bara- 9 Darba. k<lloıc«inl havi. geldiği | I İddin edilen ırleral metine 6 f Maiive mui.-iiki Narım Rag>ı> 4500 lira Bir çamaşırcı kadına çıktı

İkramiye çıkan biletlerin parçaları nerelerde ? Irak istiklâli İngiltere'de Amele fırkaaı kr neti, harici aıyaaelte ve İngiliz para l o rl ur una muhteli f «ekil deki münatebatla merbut bııluı yerlere kanı olan İngiliz imiIİIî unda fotalarla yenil İh ölmekle, devam ediyor. 1917 Hindistan'a vadolunan muhl Hrr Bal U baran, ha dlkUBOa 0 d> aaul an-yor!, ranal a aanan ynan «İki kir »»dra ,„, illi adamı aıenasa KM* Umu. bubimi, lıallanuv» -Mt »i* çıkmadan «•«! kenara faKMun adara *iıal, .:•«,..¦¦¦: Me rapıı' DlaailH.el baıun k— birbirine kan™ eararr.ii i ¦ tıadurlrr karmında kana ¦ıı ztkl fcaııııı ııkıyardu ı - Makaram d «M ¦>»•>' birim d* dm nııuuı ul ın kadındır, drdıtı dedll ın Ra.lraeau bu badtn kimdir'' Pıenc hara rai? . —iF.nl! uiuihii gnrilnrr: a Uk k«ı-ı dedlcin •m. M.i.,in. «ı*r darda; anara — aa.ıa batma a ala. karmada.. •eatraa Oraa» eıtaranklnta aaaaan adeta tan aka baakkd. Mı. mmm manu haııtaır.ım .... - »bUllTU. kr.ınrai.n lıaaba ııre cm ıı.ı m adı - r.ki •Abtnn>ılı ı Hara kamdı». . •na. aıılaramtj— O ad— aan-tk ki anana—ı d. ta •atarda otu nl" T~m> mm liıaa ki a............aaV. ..-.......... rai ar? Srn nikelle m da tıaııanaıı ıı.- rııH her .....ı •arbrrV iptim rm ak apka nar auta kartı »rrımln—aa rm mmm kaba»ar•la. anara ne «kan* abran ı>m,ı.......,. lıK kir irs rablam.k bnemcaHtluı •»<Itean kir Ularla dadl *, — hrı kaUkati ıi)li|iıınBi pan. mm k\mmm- ¦urların benin' ı..... .. ıı.,- Fremhı rıkl ...İmim b-lıriadı. — »a nakit aaaa rerdap anak taiatı Ma» bnakaıtına^anaaltaaalıp ba kan •¦(Mmutl nnatan adara kenara batandı on- an?- am kiujp.ı bana aa. Ud." d> ..alatautun' . Mat nnka-ı ¦İtimi tıtrdırın adanın brnlaı balım Kozalar Din mü ıı», Kınd-ıındcn •-İm-lir ulan İU«"" kandır» Iı < Ot mil" •anıtu >l> .utanıl.ıı BtlUıl ur. v. . ,„ı ı- -i....... «"i !wm|«rpw>«aa bıbh-ayr (rmlal ıılmH ln> dr vıpur fcendj ıraıttl U> Harlanın» 'anaııarı anallar .1-11.-1,1. Batıda» ı...... 1. A«d*M.d«n II Balımı» •rlnobiı ıdau .rorbırla Hant** bamotıı-ntm. ın.nnp lnr..li« bondır-lı hl. Uıltiı ¦ an>ııı da lunDil vıpııraıı turlu ıV¦mıUnttıadır. Rusya ihracatı Ankaraya giden heyet geldi Kutya'ya yapılan ibracalın Milli Bankalara verilmen ürerine a-Lııdar tiıcı-.i! 1 imi Isaebbûı nmak i«İıı Ankara'ya İzanı etlikleri heyet lehrımiae a*oWt ct-mi|lir. Heyele • ı ..ıı-. eden erimizden Bahacttin Bey, - ¦ ıı .i ı« ¦¦ Kb>U*en lıir raulıarririmi-H tetebbUıatiarı hakkında ermû)lir: e— An- .¦..'j|. Iktİral Vakale-

dtrl oaa— n.n kalan almınaıın de Hep » knıl U-ıdı .ılınır atrlanflı ¦ -¦' ¦ kayır )aıı mld. bu heıU-k »M aaınnlnanım)... j Harun Uckıınıır (cllp te •"¦ m' —¦ ¦ ¦ .. ¦-- ı krtı i, . ı . ı.n.ıb abuli I nelet abp U irjün ya nün «rJcmetdiro! _r.-t -ı-. - Nara durup duıuıkm «ni I İm kale naıü »oklu? . '1 ¦¦' " kl «n dr onan albl •Abülnykl. «mi» bir maniam edim ekltı. Haydorpafa etini buabulun ba>ka hir tekle murtur. ıgiltere hükümeti Irak ilo ton eylediği muahede 1927 tvneaî kânunuervalimle yapılanı* idi. la rak parinanraloıu m laaoSk «tmaaaiı .H, ıltere lıâbuintli km tanji nlemeei'ir, hUkmunde 'utmurBnnd-n mukaddem olan 192C lunutani tarihli muaİMUV mu-ime Inciltrrr hükûmeli Irak'ın IrU laal tnaıraana ve I kU2 aana-Je Cemiyeti akvam aıalıcıraa ıul edilmen um Invrıyede bu-ma,;l. krar vvrmıt ve bu kara-ı retrrreo Cemiveli akvam ıı-m katipliğin* leblig «tmi;tir. karar mocibiace Irak muılalol ı.i. ve menafi vr haıkununun baİauııru ! tmıMı okvaaa ¦albeni l ta-. Bu raaratke k'ın munfmtrran ınfillr-.- lamdan himaye ve müdafaa «dilli yühu İDSİHr mükel lerinin ından alınmıt olarak ve Dicle Fırat vadilerinde. İngiliz atkeri sellerinin bulundurulma.ın a ¦t >e tebep kaimi yataktır. rok'a urlikml vurrovaklc irin. ı sıruian ilk lern«n> arien dk-rkN illere olmuarur aa,— — eri, rB,-ıi 125 Kuru-, İçİn! Sc\rİbt.kiİn idare&i Umun sirkelini tin .-ji edivnr Fransız_zırhlısi | Tokatlıyandki intihar lir.'Edfari«ine 21 parre top akarak le'ye f*mi(b-relh-. Alman ve llalya mandan Ove rni ve Neşet B. hr be- sabUaları. itlerini Triyette'd. rafaer Frannz Sefaratk—aMne m(> jlnykermitlerdir. •aittir Se fareli. İtte «buldaki F loU.1,. M..B. Ub.n. F mnraltkariar. karaaaamnn beaanu. »iyi m ur: «taaaakrr vn »mdıncı {aya davet ruaılılıratir. Dun rk-,„ taat > da, (Inyrrn Franaezde kapitan arrafinc bİr «a» ziyafeti verilmittir. Kapılan bagun tcbiın taıaru tr- maluma! ve anada yerlerini ziyaret taV.eh -x 'ka-yfıyv* »e ti U aktan. Frartt» rafine bir ziyafet balo verilecektir. Mûııtehirler. Triye.te'de» ı.a.ıl-ta hüTİvtil. - .Hİ taklıyarak İzmir'e îitmiiler vc oradan d yetm itlerdir. Bir Akman hiccaı I-' ,„l, .1 .1. mu 'ııMe.'eİeji bili i anki '.--:iiu' euni|tir n bu tüccar, Aroc lıianbul'da bulun Berlin'e telgraflı »ittir, e ¦¦'¦¦i 'ı V.l.vt' larabal kuanUre» ı**1 m. Mr., i" ' . «Ulakla. Sıliır. M ı, ^ ¦.... ı--ı.ıi kanun.ur p>ıa ¦ .1-1:1 ı ¦':j- n U»u mr.narllll Htr<-" ıcnc ınal.viarı rnejılanı "kaıı ir natıkam rdUrıı J menaron ıhraeU-.11.-1 ve *ilr..«r' diA'aırtndr leırryup l,..ll.ıı i-, m1. r kınoı nırııarlnltı de nurların Di kal'uu rı Irvbilı ret* ' ., .ı.- ı . m ı m ı kaiar .rrilmIMlı. Ecıriıalnl msmetiriOs**

Kat aharı yolda* hahhtnda ıı................ .......' ¦. »lrııl»«ıı ı.>-•---a «ıt*. «-atan IU ..rııaiKii i ol ıtı aI u"mİT. »*¦nirealıur. .. j .. Hııi"*ı fi. rırlrrlaJnr Mr uMmUıUt':., Kaymakamı Alman konrOro-farelinde te- '•»optıın* bilriirilmi-tir. Kor.ıoloı-roûleokiben "tktobkiknla U. .r«rn Herim ».>¦ »etelerinin ton potla ile cekrıı Cumartcti günü l^pitan gemide L^Sf^^^SSS 'T' tehrimiz Frantu fcoloatttaİ kabul l*>da r Jduklar. anlaHİd«.ru oku-odecek, «emi pazar mum Pirrry* imr, A~n ve « hareket ey 1 iyece ki İr. Dilıı gemideki rabîıan ve mek* tapliler tehre çıkmıtlar ve tramvaylarda kendilerinden bilet r nanı alınmamııtır. Gemide 110 aabît ve 100 kad ınun-ıtf S.-.ı; vardı de iolihat etmiılerdir. Mıintnh İri erin Alman bantnln-¦anesİndr bulunan bavulları a(il-. mit, (60.CÛU) mark. yaDİ 30 bin Türk liran bulunmurtur. Aron ve < zevcetinin Alman oefarcIİn* hitaben bıraktıkları mek topta: a Neden intihar etliğimi» tîzce ve rnruklarırı kıt-! malûmdur! a denilmektedir. Mck> ımalan t yiye- tupta, Madamın da îmznıı vardır. ı -'Bundan, irtikâpta kadının da nlâ-. kadar ¦ ¦ ¦ ¦¦ Diner Urnfti.il ter iki «irmolan nıeftctîne atU . dil ıı İdil ııi rktrpli m a ün te® m h g (-«îi es ketlerdekikad lığa maruz kal eek latıyaa gemilerin torp. tun manı olacak tcdbirla amn 'îii rr oldu -unu beyan in.. . Bat M. Hoover. mohUİıl btıktaat*;. [M- Kar Koh'ıum ,1a UtatUMİ'a gel-barın niöklanmak hm—andı bu !dın< ınnhakkak ıı- de ııı buluna-bert) W muta baka eaVrrteı mtlır. Tokatlıyan'a bir kaç latüklen faaliyet kakkımU nlatu. «vvel Kottu Mmınde bir Alpa bedbinane mıler r^laaant " "nın gakp ."m.-:,-katryal kunetlm dokut aldttgu Aranılan adamın ba zat atertaoı knidV elyrvm tuahl. bnkanan .1- muhlemrld.r Tokaılıran nteba. ra dıa harptan rxalk< mılıardaıı 101 dolar bırakan müntetırrlerm 10 taaltoa dara* faal* eltin*ım al idarelini 7TJ0 lırahk bir rnaa-dnmu InalUkatıiKZa bir Imılıııı t" rafa araVtukuuı töylenm ir. rOlmeıİne mukabil bava ıılaJtktrıM. Aaun'un v-ldr lir.deı, d.,,, .4 tun ve diğer tahrip aletlerinin <ob mine bir meklup gclmttlir. Bu daha fazla vr kn rkunı nlduvunu mektupla Alman gareleh>rin>n ilâve -. t: ¦.... t .ı .doğru oduğu ta rul makta dır, •anmun <bkııı tı. Karadenrı muhlimde (errne ı.. ¦ .ı-ı ;.. r.ı nuklonnimuşıur. vazifesinde muvnliakiyct Botja^ar nomisronu dün lopfant.1 ıriıııri tMGaıin ı.omi'/ona d ila IV .tııaaıaıkuı ıııntl .ır-.„. da ¦racam rueenl dıiutu îi-iaııaa iıurat 34 •MTr;rirj.-->İ (0?u SON TELGRAFLAR Avam kamarasında bir istihza Nazır G. Thomas'in kabasaba tavırları kahkahalarla karşılandı Londra 12 ' A.A. t — leıı hakkında M. Thomaı. ve '. ıı' i- 5 faizli tahrılî durun hakkında M. Sraoıudan'-Avam kama ir çok rn Marda bulunuimuftur. Baıı hu/ıl bn iııikraıu iatirak eden-(er hakkında pek temihane v-mmu- nkrvâurra beyan ılınıldı-U> Tho.ıiaı kendiline tomlan au¦'! ı . bugün iri.]- nj cevap verebilmiştir. Hunun lebehi nrvrlee hatırlanan tamUvre v.-ıı> t" bir çok anal dalın UMM ¦ lmalıdır. M. Thomaa aorulan Hindistan'da

Miliayetp-erverler vasi bir muhteri yat istiyorlar Londra 13 aa Kalkıl trd.u Daılı Meale moVi ı ,a- Hin-dulann lan bir i-tikkil tnaninini kendiline gaye ve vaaîf a bilen ve mulrıtlr.-drn müleıekkil bulunan Surat milli komiten dominyonların muhrarryeiı İnadar *aıi bir muhtariyet in Hu.Jni.nu derhal -eırlmeııne uru ediyor Ve IngdIrrenîn bunda tereddiil vUneıı halinde mitti mediıîn Ijındrada lop> Unmaıını ve heyelİ vükelâ * kader ir ray i Irukûm-rt etmelim fako evli.-ıı Allarratıat'taa .' ı- iii.il «erirken betan lan. k.l'ı hatla ıeı ıkaeai tavulr '«- mri" ı bu Sal eveee kamara -ı- ı.r- i.h'ııKılınıı re arada ıı-reda uaım ve •ataneal. alkillerini mueıp ebnuıtur M Srmwdc tkı taahal .e.m,. re Su nlık'aı* ait t. 'rrrsata dair ^ıtn-dm bu nlikrarın cm ıtlırak ¦ 4*- lel Kıl «Aıaaıl bir tırıal l-ı»ıl ettiğini ıeı —mı «e iL-n «ünler ¦arlında di ger devirt rahamları-Laa fiathunnda gortılen trnrımle hiç ehemmiyet vrımıtuiatir. n>a»«Dn»*»v"0>apuaBıa»aı M. Karahan ayın 22 sinde geliyor Ankara IS ~{ Telefonla ) — Rı.< Ilı... , Kuru nen K rahen'm 77 İr »ıııv ı.ıı-l- 11deaa tarikle tetanhuı'a mu-. atalet ve eym gaa trenle Anaunraya haıehel edecajı I.^T^f.....¦ Renin tahliyesi Arenam ya tahliyeye- (taşlanman İçin Yuna plânının biran s ¦ v.ı uttuk . isliyor rarit II ( A.A. > ¦ Almanya -tnri (en H«t>h * onandı uta- , n îçın muktari tedbirleri alma-daret olunmuıtur. Eırmiysti D. m Dahilrjre Vekiline izahat mii akara U iTalafanlnı — ¦.Kabuktan ¦1 >4aıl I ..ıı '¦ Inı.m ¦ 'lölı ıı fte. DahDi,, raniııi laparaah h>aabıta . ı .. ı. . . . ¦ .ı . ..» ıı" nah »immır tam Inharı II Ita-taataJ — ¦ M «Mı ¦Mı -ıı -..ı ı.iiin..... Ita-aa • '.ıı Kuponjediyatı 25 teşrinisanide ne verilecek ? Duruna unnınııye idare nerelin 25 leııınaaanı tarihinden itibaren taaviye edilecek kuponların bedellerini* a turati» ı»ıbıi '. 4 (aurli dmı.nu muvahhide 3 nlıeı 4 paaaa, lamli İtaat İ» Iakran 2 »ilınp 4 peni. «"je rni ulıkraaı J ıılına. '.V4 (aitti 1902 ııiıkraıı otağda! I inci 2 inci 3 uncu terileri <~,A. 19 905. ı - . I....I. auk'etre f.4-I90S w %*, 19M Ulmraılan 2 filing R, %* larali 1909 iılibran 2 »ılı ' 6. OblisaıVI.II VT inıllMılla ıı .111 3 ».lıı.» ö. ınUlı-ıiahil murrltı-batı leneviye-ııı rı her biri tein 3 «iline. 10 teavrpa rtlilrcrklîr. 23 anİ talihinde Iramu frangı ile traviye ad ilecek kuponlar da >u nıreiİB ledıjc .edilecektir. ' , t laırlı 1903 Suydrye ruıumu nun kataılık gOetenldıği iıtikraı i 12.70 (r. ; Sark ıa—dıl.ıU.. iaadnaa. 12 90 İr, Haakvek Saaa lat.kraaı 12JSS fr. Maatdibıl ırnthk h--—»Urdan B arrieı «m 1790İr-,C verin aran d- evUO h. travtyr edilecekte Kuaneli »¦»•*»udiler tah lalının beher tahvili n ,n IS7.70 fr. ve ikramıveJı UJavıIUtr acın de ı-.-l-ı -1 -25 ı. ¦¦nıııanı tarihindrn itibaren t'-nendrlcr tahvilktı. kiMiurı ve İngillornde («sizlik Kalbine maden amelesi ile anlaşamıyor Londra 12 ( A. A. t — «ta eı rjtrt-n hır- ;ı Ura kumları i aaata.-ttit mtırakart)r ı ,?ı|' -n lacavvarlarbakhıada marakctaııa hulunmal Ilıt aylıdır, anara »W icilma tıımsn|iır. dundan met» komite kontlar e*tıklar* meı'etc-.Jre ircmuI ıHan aaaııtar (¦« Mübadele

Takdiri kıymet komisyonları Tür'ı mumhhasları dun tereddbllli noktalan lalklh altılar Muhlelil Mübadele komiıyo-numlaki lıeır'ımir. .lı. İvebil B. in I....I- ı ¦ enefiıı. .." '.I'i.ı itleri letbih . Iıımtiı Mıahttlil Mübadele kumİayonaetce yani leıhıl edilen takdiri kıymet he,ett(rindrki Türk defc-gcinri Sadfe*. UaBat, Faul ve Rafa! B ler dam kanıt v.ı nda nenea, brkrrdea Mithat B ıin ttıraîllr içtima etaıUlnıtar. Bu ı.lınaaaa. reni ta lim^tnameye sere takdiri kıy t itlerinde tetedJuilu noktalar olup olmadığı gbrıİHilnuıtlıU. Yeni tnlumaln-fnımin Atina «1»-lâfaameei ahkanuıut rui'balîT el-duşu tekri-ı edılauakledır. T kıymet hı ,¦:(-. nun brtarAİ reialr-rile ı' ¦ ııan alcurfeleri de ayni anretV kendi «-alarmda toplanacak görjükl-rî rıj.köürri teıbit cdV-ccklerdar. Bauuden aaaua baunaa reiılrrle lurk ı» Yunun delm oanrai bur Ki un a akledea eklerdir Eu n-imada Icevdileriar bahıedıleürk mûfküllerin »urtti îklihamı İ-ah edikrecklir. Heyetler aaaaı ondan tonra mıılakalarına nı.ıLıyuye ^ ..-ınlır ıvomıa-yııude bau gayri mübadillerin rnakamata (ikâyettc bulundukla. ıılın ademi malûmat beyan e-'. 11- îttedir Gayrî ¦übadillrr cemiyeti de. yeni tevaıat için l.ruı tabiplerine de leımılı emrini beklemektedir. Spotm'it ntıifa etti Monteli; Mübadeh- komitvrnru Filîm jacîası Tahkikatın en son safhası u civarında (Ka-.'-..in. filmi çevrilirken vukua gelen otomobil kanuna ait tahki kata devam edilmektedir. Oloanolaılı idare eden \ : ¦ ¦ d<_n Talât B. "at-, alındıktan nonro kefaletle tabiiye e mıttır. Kaıada ölen fotoğrafçı t'.: I^'- nin üç filmi aldır¦ -.1-. İti olan it.u : ¦ ; ¦ . ¦ ....ı., muavencl edilecektir. Meırulılanlan aktar Sait Ef. yî ayni ...... dün EtfaJ i- - ¦ ¦ 'lı*iı Şafii Sıhhat Yurdnnı nak,.r Munuilcybin ahvali sılJıiyeııdc eaaılı bir deuırık'tk yoktur. Ban taraflarca. Ertuurul '' un Beyin Talât Beyin ı-1-.-: ¦ ¦¦ idare clmeıiode ıırar etli ve bundan kendiline mce'ulı/et le-veccüh edeceği iriyle örnekledir Erij^r-ıl Muhlin Bey bîte de mittir ki: a— Talât, itfaiyede «oforlük ynpmi|lı. Dahn evvel de fitim alınırken |.---.ıl' otomobili idar lmitli. Kara giiniı otomobile haddinden fazla ıftr'at vermediği bÎ-bi, araba de durduğu an da dev-¦ ..ı.Bu harad-ı kînvtenîn hata veya kattı nu-vruu baVııolalunankU II-. ¦ i'ı.-ı W kadın I"""" Ihrahaa ha» tarldr >anan 11»» tır. ı ._. ı-.j. ır . ı. aa ar» r-nıı» ha nlal haıan ı 'ila tam ı-<<baua r*aı»aua V .: ...ı .I.» iran I. . ... laai'K " ı ¦aataabr^ ı. :.»m ara lıl~»a— ».—-¦ un ur. ıı aaNba'"! mt» a* !->>¦•). va ¦—¦¦¦I» âta aı karta atauakar yvakavanana .... b-ı. .ı_ haaahu II* bk Mua ıJdditoı '.IIUMtlb Bu h»aıhut> ¦¦.-in l.aUlUh •*>* \M—I ahtut» .-¦ı-ıhı'-.t t-»- iaiaii.ua» .>a».ı iai>*-<. ıaadan aaılaialar >«ln..- Iı.ıaaı «litnrtı ulı illin netahuBal Iraaın 'ınu ıneıa-n •¦ıruualhr. /( kanamı frârar fetni* afi tutara n iTrarlantal - ı. ¦ Ukıtr i» trakta lutu ı ¦ ¦ ı.-a.ı- ..'.»¦.. II .. ... kı-.ı inı.ı ¦ ¦ ıaı ....... ¦> ladMU -ı— -- tMhıa M*u lurai' Ik™ ¦Ma İnal rdaıatllı Kadaa'le yaJmd'ttır Ir.muTİf Kamum I tahunı M hıaaa ¦ana iHaan a a... .... .ı.ı . VI »ar. -».1 »haah »M» OV ¦aratla a*-alan

'«râr'fekireınaref Parkı II Ulı '-*»• a» •.* »ra ¦mı a ti »au ı—ıı - ı -ı. W aUaa tara aaataa ata ta. ı.-- Ba hb r -a» aab .Wu-.ii. »..A/,,-» TeraSte aıaeol ¦aaamtnaıata-r Atma II ı ^ ınl — mlı»» ıırbh.aaı tali» u-ıaaaaıa aaa n ha» laMraar *a ...... „ ,..ı ¦ahfaaı rV.nrarIr'fn baıtoJ.' rtıv—Sni kmj hnderttıt mi',l., ¦hMu U ılAı - tta-turh lan BmB H—am. aaa >*ab tam ladah aahlıtıuıdı hUlUa .amılrııın l.>l.ı ailha Miıatta) attan, taaralaa atroaıaa* han İLİ I MIHINA! Halka verir tulhini... Millet mektepleri faaliyete geo !ti. Bütün vatanda.ıar devam edi-[yar ve yern haellerle okumayı yat-tmayı öğreniyorlar. Hüküm e-Irnurtan bu faaliyeti kontrol etmek 1 İefi . mahalle heyeti ıhiı- .,: 1--("¦•ıtaıİle her ev i nüfıuun lin-jnidi, der-'.- - ' ..li-,,. vaıifeaini ; gnaterir hir retveJ tanzim erme kte-leh'rler. Ba ilimledeo ularak mahalle bekciti İle eojldrte heyeti ibtiyari-vr.rf.jıı bîr lat hİUm meı'ul müdür Agâh Beyin evrne- gi kuraini, yahinı , !.-:ı:k r-1!İndeki cetvele kayda .:!,!..-. heı yolaux it-jleri KÖrüp yarm akta cok mahir ; olan Agâh Bey celvelin ve •drulan . luakerîn Arap harflerüe yaxd-. ntak u olduğunu * üıiir gürmet he-.men atılır ve*. , — Aman, yeni harfleri öğrtnmeŞe letvİV edeektn. Arap harfleri kuttamnnk naııl olur? [Hem iir bu Arap harflerini kulI lanmah ynuah ve hunun bir cürüm olduğunu hirnıİyor rauınnnı? Bu •ıı»!e cevap r-teriraf Der. IdaU — Cûrmüoüte iftirak etmemek ¦«m lorduklannıra kat'iryen cevap vermiyeceğim. dîye tarulrn reyl evap vermekten iıtinkâ' eder. Cetveli tanıîme memur rat: bunlar muvakkattir, eaaı deftere reni harflerle geçireceği*. tlnTuede a Bey Icat'iyyen r«vap verme*. Sil dr aynî vaziyette halırıanıa in. Agâh grhİ yapıma ki yeni |harfleri tamime memur olanla la | kendileri de yeni harfleri kullanmağa mecbur olıunUrî u a TahassÖr! Bilmem bitim cüıeUık müaabd-kam ıra ait yarıları okuyor muin. mal? Türkiye güıeli intihap edi anım kır için o kadar nefn hraatlar tecelli ediyor kî... ün .i. tarf etmeden Parit'e. bele o Riyo dû Janeyro'ya ghrnek yok mu. bİraı leyahal tevk inî al-mit olanlar için bundan büyük bir nimet olamaz. Ne yalan aöyÜyeyim, genç ve türel bir kız olup ta tu moıabaka-ya giımedigîmcûn dolayı içimde duyuyorum! Hayalımda h,,yl- bir lahnn .¦ • ilk defa duyuyorum amma ne > _j , kudı' bir ı.ı'. ı . ..ıı de ak -.,-ıi : ağır lıa>maıa uj>ra Mata ıam tıcnur-.:. • .a tnbalıa katlat dr um nafen bil r,u ; ı i-na: l.naara II tlkJt > — İm karmrıuıı tan avu-r datVlIa ruUrrrk l.ıh3İı.ıl ¦kmdakî lıa aaıı ı ine .ı»ı.ı "¦ ıHi^iıa -nıı» h^ »b^n ™urr aataaarn raıınh-lH nantırı 0... inil ulan bakkal Vamluu _..ı.ı_ .. ¦'. . ubka M» dohanı rlin.mil butajuaatıuı ffıı£ı'n> liıaatî memnu 6tr mıntöka (•ıı- <-¦ f ¦ kcvlnde t- Ban ^•nıOo=br:ıl hOtOaytırt anı u-ta tuığBugünkü hava ranalı lUr'lll m-ır t ıhnınlir I. aural It dcırm rıdıuadı ı cin dr (irin bir yara İt l'ikilha-

kdafel tartrkıu 9uncu hariciye koğuşu — Poyaml Sala — — Kim IMye . ¦ -.. — IMalav I aadua aıuT (. Mİİlllf.rı. >arıu tona Olyr Birdim. bUnıu-ı ¦r.'ael M 'en çıklı -JK I.....İtin (Irinetl ...... ..İM. ¦ ı b-unı-lı-n. nuı tu-Ut ay dıı ır t) vahit. yeni Mr nalın olunun, .klıaı. a İn alda. I utlum. |. ......ı*l im Arakla» la KeıkunBB yak hır ıru Mr hlt h*r larur b-»ıeıai>^a-. a balr bu|tralataıi|i ı.ı.-.-.ı a(ık aan \t ¦aılcr vr eanh. har. k*«JI tmı, •lıah «» haı ¦hıtılı Oynak baıı u adaaı ili annr.li.Ml ratarı »aa armadaki kenln na.i'.mbi nh I.. w.ı aıaaa Btr varan İr bu .ı.ı ..... aıaı ılnauayaada ¦¦•ahaalr. Bili mil ¦anan «alı armndal laye d>a->m rdarak ka — Ben bv adanı ı alır urda Blear ınUıı n ana tıdıı ha (Irrru Hım »I riaıandH: -., -m le yana ¦ ¦ ı. Mr I r. ¦ ı -<ı tr daha mır duıra (ahUrm. man ıı -ı ıı ... ddtru I.--.İİ II. ur ıı ın ı ı.r... ¦ halbl ut ¦ün ¦.¦¦•Ündeki Hlr ıı ıramla ba-bu dV|ru rahtlaı. Mıhaeı rar Alman halk efsaneleri Parmak Tom — Grimin Bl'roderferdVrı (PnaaHeai funü çıkan ilk kıl-jcnkaınlo Fakal Tom duymama* mın bula t dir: Ilığa gelerek dahn lazla bngırmıye Fa*ı> ftir -'ncbetin hiç ÇOCaga fûrûllü. patırtı yapmıyn olmuyot Koıılı Allahlan eulaıık parmak Irada- oJnn* Bir ynvro it-n'yor. Ve rWm'Jroten patmak be yunda biı oğlan ı/linyııya l getiriyor. eParmak Tomu hiç bâyiimo yar. Fakal çok ırki bİ' çocuk oia yor. Alın kulağına ol aba pişlı rl bu -ı*ı*<. biıi>ık odada yalan rıirmelei uyandı. Bir mum yaka cak geldi. Hıraırlnr bunu goTil e la banları >-«lıı.....^ kaçlılar. Hizmetçi her tarafı eradı. Bir »ev bu-[ın.ııv11 -.i tekra . 1'ı.rMi-l Tom da orada bulunan amin arabatınt idare rdiyor ita tır- i bir aaınan yığınının izrcitır . ¦'.> •tamı ı ı 'ı -1.ı rak mi>kemıtwl bir uykuya daldı, ren H I»a. o*, aaf.n atmak itti-/,-</•¦ Tumda »toka bren h anlara' aaf, a*« fevar *aw griınm . Diye*. | — 2 — I.. aklama kadar yUrtidıi-İri. Ilır aralık Parmak Tom yol tular- •Amııı bir ...... duıun. ¦etmem Urım* dedi; oalar chrm--t ¦ -1 aer—rd iler .Fak a l faale iaraı

edime, çabuk gelmelini aoyliyerei yere bıralrtalar. Parmak Tom iner inmer. biraz (aliler ara-anıda kotlu, -mradamlara: Erten •abalı hirmrtti havanlara vermek özeıe »aman alırken, dahn uyanmamıı olan Tomu da kucak Zavallı Tora uyandığı anman bendini kocaaaan bir ine|it> .(i nda buldu. Aman iarran deeniır tahıl kalmadan hayranın midrıınr indi. Pr.tti.aunu noyle-|mek lânra gelirne bu pençem z, Ihavaau. daracık yeri pek le rahal bulmadı. I,iıı frnatı, iıu-b mütemadiyen midct.ne uman indiriyor, yavan yavaa Parmak Tom'a kımıldan»-. yer kalmıyordu Nihayet o ka-. A-ı.- Urınıı haj , lJlllA ^ ,Artlfc reCr.' altık yeter ?¦ diye avatı çıktığı kadar bainn ı - baıladı Bu eaavade hiı-nır'..,. de ineğin tutunu larafı .İI...I ederek kan ter k . Hayvanın karnından * ı..... ı tuhaf .erler çıktığını duyunca doğru efendili edan papara, koflu: -Aman. ineğin ka nler var. onu keıelıma dedi Pa-pa ı evvelâ inanmadı, fakal ahıra gelip te Toan'an Ari.k yete r! A-raan Allah bcrğulnc ağıma diye ba-girdiğini hulağılr ııılincr İm şlip-beıi kalmadı. Zavallı ine» i kealıler. i |k e m bellini de gübrelerin aralına allılar. Parmak Tom laallerrr (.ahali. Tam kendirinin çıkabileceği bir delik açlığı uman af bâr — Baı gece. aeng.n papelin al-1 kurt gelerek ineğin ayken*, be •isi inlerini ne.ıl «alabilec eğiz? hır lekaaada yuttu Parmak Teen Parmak Teen. olduğa yerdrn kurda yalvaran ya haaladı: A olara tealendı: man kurt kar d r ı. eğer karnını do— Beni beraber alın. Size yar- yurmak ittiyornan tana tarif edeceğim eve git. Orada ar lar var, nerr! Ali domui m, nklaıı m hı daflar, hotça katınızla d iyi bir farr deliğine sırdı. İki yolcu mül*ı< kızdüar. h malıları u.nıllarim k'ıııtt* batlarını onlrrıııe iğrrrk mahaun mit mtı uaebarlılar. Onlar Parntah Tom meydana çıktı. Fakal gece. ormanda apaçık kalmaktan çok kokuyordu. Bereket versin baa bir itten m Hu böcek kabuğu buldu a Hay Allah im ol-Min. burada rahal rah al uyurum! > diyerek kabuğun içine yerleali. Uyumak uıore ıkrn ıkı intan teli duydu. Bunlardan biri fÖytc diyordu: ıtladı. Kordım ederim Hırıızların Otl karak tordular: — Sen kimtîn? in mitin cîn mi tin? paalalar. dahn neler do neler. Kurdun ağzı »ulandı. Ton/dan bu güzel lokantanın nerede oldu^—Nemim, ne de cm. Ufacık bir. junu „,,<*„, „ j. ^ babe.ının B *SLa adreıini verdi. Eve g nce kurt Nerde.ın? doğru mutfağa koaarak karnın. — -...„.„ 8eldıBı yerdeyim. doyurm.ya baaladı. Yedi. yedi, Hu-tazlar aradılar, taradılar nibir hale geldi ki. artık yerin-«.yel Parmak Tam u buldular. Bir den k.mıldanamaz oldu . O zaman Parmak Tom kurdun kortlunda taneıi onu cebine koydu. Papazın evine fiilîler. Orada. Tom'u pencerenin parmaklığından içeri aoktepinrrek anneıîni babanın imdi dına çağırdı. Karı koca ellerinde , - ¦___, - [baltalarla koşarak seldiler. Kurdu ıg.n.»c«onl«ra:«Bu.;ö,durdu,e,1 karnm. y^p «v,ili a heptim ı.ı.yor mu- çoeuklar.ru kurtardıla da-r avaz. rıkı.ğ, kadar ha ot.u. dünyanın nll.nlannı veren olta bile. kiraacre aatnıamağa yc 'Ş||ul. dediler, ne m in eti i İr ,r halkını uya n d ıraNadir Nadl i^amnamesine yapılan tadilat neden o Bu esrarenı maznunlarının meşine dün ta rııtı yd ı kurular 11. İki w ırkari.ı-1 ıl> I 4.1 Mı kadın alarak llkııioll Unlu. Irrı drII taplmııuıı Mlaimi ııinınlrr mda Mil a-ı-. Mal nkıı fa».. ıı m almnaalammi rain an ı rğUı.<\ aka w lakı mri ıı-ıiı. .>mu. kal» la bir akan ar kaıy

-»!"«a—ar—¦ \r-.m klıadMla frak» kaJı»ıa Kart-.o m. l.k.aa.. Vaki dnıkeal m maan eadba *¦ kar c» ıa-aı> — .laı -..(.«.. t* aı kak.aaala.1 Mamı snkmna («tan mr. rabal be ataada aa..-.»» baa <III|ladm "lıl .iı-uıir t ıpUın (•hııkai ha k.a».|ı k.r Ukar m.KI.H.na- (a.l.rmıtlır bet. ¦anearaı ı Imnp (İmdi M uaıuııa aıkrblrtl ırrırrl rlıtfll "Basmahane,, mevkii Banlıyu h-onleT.:Zeııninburnu İla Bakırköy arasındaki bu mühim movhllle niçin durm.yor? - Cerlhı vaK'aları Biı terzi kalfası kaımirciyi |MM Rançe kapmaMr aîa aabml balan a? Karın M Ali Rıra Dendi dün tabak »İr lerzl t «ıı» ı taralından afır türell Kaimini «II Nııa tltndl dun kendıalla ı« yapııfı ><rıı >orfioln kailin !¦¦•<¦ Ilıadal tl"i( te kaadltiadı bal anan palıaları acdea fctlratemfial aarmuaıur. TmaM birdenbire atabılııertk' -B aenin teüıdtn. atnde panoların da yertn aMar «çıılnlı!. Utmltıir. AH Rıra Flcııdl dı mubnbel y| Uıblyaya davet i ... -¦ tir.Bunua Uıerlna İcra ballan bı-,111(1.-1 sekerek Kaımlrtiola fi lerine animi v* AU fr.ıa Uredlj 1 ¦ot omeıa nrerîadca afır lureııc ınraTımıaıır Vuan* ynbnlaamıuır. Hırsızlıklar tv aahlMnl yaralryan Kıraırlar I- -¦¦ L¦¦-r ,1 , Kcçeclltrdr ulu-raa LHı-iı Hnnıınırı evine dun fece (ki hırau girmıallr. Hıruilar yatarı aabçayr kayan» kaçarlar-kın L.ı-ie Hanım ..¦ ;r~ y- bıabn-la • mifiır. Hunun I aıltc İlanın kı ık kı Han biye te Katu a,-idi >;,:..,ı. baa) Ava aı | | i mp"vı j >Je.* . vt>' ıı 1 1 ı .... . .. ** ¦1 D lââ» Kn'laı.,. B ; ı Ca. "i '—nı Kam M) e -1, r il* ıı*.a ..Uı IIM M' ¦ ¦ I mam ¦ana ı NOa ¦aa» 1. • . nu(. • a • nal •h . , n*Hı katil .n 'll.lt • rl.-l ıjt'01 I ¦UMI ;lıı tl ro.n ..... Ema ¦ >a InhrlMI Iııh.lıaı ı> 11 atıldı ¦tnae Kapandı & Üt ııtn i ± İIC.I. ı ı ııl-ı -— Bu akıam ASRI SİNEMADA Cola -.ı.are.ı alarak lıaniaı baklan a-cab olan debabâr (i KET A GARBO ile [.F.VİS STON ve MLS ASTF.R la ıem*lll ŞEHVET DİYARI filmi muıa'fcriyrt ycJunu lular h lir Bu naOnaac betle Macatro l.cmia'io oıkmtr aıı takviye eddmialir. Bugün ve bu akşam «¦¦¦¦¦¦< t MİLLİ SİNEMADA ¦ COK BARİMOK ve DOI.ÜRES KOSTELLlI our J MAHKÛMLAR GEMİSİ dr Ayrıca Spoc ve ftnçlık ve zengin varyete 4 'icaret ve Zahire Borsası l-.ı Zahire Vanoıllerl Bafday

ELHAMRA SİNEMASINDA TENZİLATLI Fİ ATLA MATİNELER Hlıa-nr. M,ım.,. «tmVyed. gürel v* karlkaladc perogramların.*. hJ alan ra>.ı aicklıp lala kral tr »._ taralında* ırnaaya rmkb«aıılıria> ıımlnee m h CLMA BM SABAH bAAT II lıı aMı Malla ntrmaııne (trütvekılr HIHarl biatti «O kuıuy Halkım tr maıokıa kolluklar ıaı kurat Bu ıraaıın aonunda -alun ktınllen tabiiyi ıdllıet Bugünden itibaren tTL'AI. SİNEMASINDA GELİN DUVAĞI m ü 01 c uıller i bİLLİ DOV ve LOYO HUGI IE5İKTX< PARK SİNK.MASIM ANKARA POSTASI Devanı ediyor E TALEBE PRENS amon Novtro - Norma Sereri 52ü tanı . Utbınl . Aftan aaıOUır Hfıl! Kıır.ya Tıpıj 1 yılmaıı r.ıll(-».lı Tepebajı ılyaı ŞEHPEMANETİ ,„.?,„. bu .t. İS perde | || (, || l|.!ı ,| l.:ım~ nllı.!:' IIIHI IIJ IHI m",ne »'•';-' 1 I; I" MI || -1 ün her ,i! ¦ IIIIİli.,,.....II I lıll narleti aktın lllaobul hayvan Itorıaaı 12-11-' lllrl hnyvaa aaualan ---KjTo ılabT Ticaret hulâaaai: (ijuı tı aa ¦»lan kik Kile Den 1_ Cinai A ¦ i n r 1 Aı anıl 1 Kıı |Sa Kıı ÎSa |d« K„,..k _ İH ' ' t } ıı. [ın 1

Limanda •ü bi İLE SATIŞ j lejlanda Fanca!-, L-Jaı). r*tİlı-hV'> I 111 udi Sİ nuıiJi'J Mumhanc un fabrikan aahİbl Son mnçlar, Galata» Hatim Beyin aenelerdrııberi muz- de ıpor, Türk gibi ku larip olduğu mideıine Şiali Sıhhat mü tabakanın yurdunda muvaffakiyetti bir eme- ıhikâye, ronaan... V. S., liyat yapılnıi|lır. Karilerimiz e lavaiye ederia • lı ikra neliceıî İRAT ıMteTAl» üre ;ı,".ı-.,l dan hu tekele CelîboİL. LApıekj, l. ili ı. ı . ıt 'ı ¦ '.Mı ı -i .(¦ ı.r. pd< cek vc Çnn-jkkıfe. Lapseki. Geü feoluyo tıfryank. gelecektir. yükleme vc boçalıma münakaşası 1.1 »ivdsı- ııea«< FOSFATIN FALİER

ııaıi! meşhur t-ıtlı suyu r dükkanı bulunan R arıdan enlıyan. rakı İçmesini bilen içer BAKÜS Anlamı)jui propagandaya kapılır, getirilen rakıyı İyi drye Içtr. II. ı mi ¦ o rakıyı dikkatl BAKÜS kadar iyi olmadığını kolaylıkla anlar BAKÜS en atili, en kibar ve en ar. zararlı bir rakıdır. (UnkU fıçılarda d) lendirmeden tikelere ko aulmor. Heynglıındal birahaneler ta bakkallar mıi'irren talep etmedikçe size '¦ - ¦- ver nıeıitr. Ruaıl Ra*n)arı, rîrmeniler Krınclıllerl zencin etmlye çalışırlar. Bİ/ TlRI ler de horbne arkalarından Koşarız. TeeMlıt. ıcesslır ııtlIyOalarcn leı^rllî (rMAI. ı!!.! 'ı-iıri daima naiJaaı «-laıak .... eder te ne? ı. -¦ .i ¦¦. ı ki' rayiha lerlr.* İler ycıde «alılır Bayron Layn ( An d rot) .tparu IS luıırıı^ı tunı. Manîlya lir» ScbV t*ım huMnrczvı iittiimıi' tr 90 İrerini «ini (ir-amUı skiıı «ıl 18 da htıımıl >Mİı:ıı »- t^yı (Mklıli. Piri- s.- Mıııll)«>ja hırdrct cdCcthiı. Uskurlarda Toplası Hamamı n havi vâsi bahçeli vc cadde t ar a fi t çift Hamam acele satılıktı Talip olanların akkandan aaat 16 dan sonra Kadıköy Yel' dedirmeni Tepe «akak -90 numar alı haneye müracaatı an. *X* Aknanvamn en bttyUk vc on eski motorlu yol silindir ¦ İ ial,rik;ı>ıüCARL KAELBİLE,,dir, î KAELBlt fabrikalarında J en son aİstemlerdr vı ^ muhtelif bp vc büyüklük- » lerde: a> YOL SİLİNDİRLERİ d> TAŞ KIRMA MAKİNE!.FRİd> Sonelere mattı* Traktörler 4%" MOTOPOMPLAR ¦ DLKOVİL lokomotifleri imal olunur. KAFI.BLE makineleri en 7'* malı ¦emeoen mamul * olup hututi Bİtlrmltrdr * RAf I.BLL dizelmolorlcri a> îlr mııi'hhr.ılir a> ktlltııl maklarlerl senelerce lunirı mahlas nlınat'ı'" laır ak ah tr normal ıtoılralla a«c"'l cneıc garaari «dılı t <ş d) Ttıiim ıı tediyede gayer tau leafeıııı rimmı d> d) raortta hr dof radta dofrnya T*r*re dakt aıakao.fr ıdArlKr. d> Accaıa bahta a a aabalscrate Iartır kaı;k»fianmıı«an (atıp d) ¦rai rica nkaaar. d> CARL KAELHLE ¦ ,d) Moturrnund Maıchıocnidhrlk BACKVANf. bei Stultyaı a> ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦•••¦•«¦¦»¦»•¦¦¦*-•>¦->¦• SATILIK EŞYA İngiliz Hüseyin Rüslcın ¦marka Mersiıı. forair postası Rüstemiye HUSll no re. teşrinisani perşembe (ilin1- 18 d« uhareketle (-rahat"*. I.m-lı':. imi ir. tkotiıt. I'".lı»m. Rtdnr, İrllıi..-. MI»., Aa'U.¦ 11 -Vh-ıı-. ı e aarort ve ayni i-.'r'clcıı u(ııvırti tıdtt adertktu. Vıik •< yok Uçununa Ha|adl|< ¦tudrsindr 12 nıımtıılı İBıSİİı HU.'eıin Kii.mn vıputhn İd^hjntMrM utUMi. Tckna ı kamhul "ta vTl./ade*7SiÎstafÂ" *: >c buaucılvti vnporlın 9 mu-ıi ¦ Aı ...İl. tkapresi ispirto ve İspirtolu Irkiler jnİıi&arı İstanbul Başmüdürlüğünden:

52'* scrıcıl iVlncI cak'IBnc «î[ nin-kirar heriyı- iı-rherelerinin lebdi • Ii.ii. sinirliden -1 in ı'm ıstır. Açık vu kiipılı jî<clr~le mütâimı utjı bi'ı'n.ıım bavilc-i-ı vcilerindeki (n rc >l.ı-j.in IlıdjvmdijrJr lı:ııı:ıda lı'.Bil-ıi. B:ı^ı.ı.: ¦". i1 ¦. ı ı ul ut İçmeleri İIJ' Bursa Kaplıcaları Türk Anonim şirketinden: Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi HcycIİ Umumilisinin 12ağuıto> 1929 tarihinde in'ikat ed n fevkalâde İçtîmaında 'iii»-sanı ekâcriyct olmadığından ittihaz edilen mukarrcıatın ta»dikma dair İktisat Vekâleti Celi leşinin is'arma 1-*—t~ı ti.....ı tı-j;,i;^u^. anı w w.;u: .. ırj.n maralı tezkeresinde bildirilmesi Üzerine yeniden Heyeti Umumiye İCtJnıaına zaruret banıl old uğundan Meclisi İdarenin 10 teşrinisani 1979 taribli celsesinde verilen karara binaen Heyeti Mmumiyeyi caat mukavelenamesinin yirmi allına maddesi mucibince 1929 leneai kânunuevvelinin on sekizinci -.ir ,. -: - ¦ j günü saat Şirketin Islaubulda Bahçe kap ısın d drk Ticırel ve Saı kasındaki merkeriade aurcti fevkalâdede tekrar içtimaa d Knznamei müzakeral bervcehi alidir: 1 — Mukavele name i esatinin birinci maddesinin İki sında münderiç ' a&ri banyo '.•.nalı., ta irinden evvel pey „ tabirinin ilâvesi. ¦ aaataııı ıjııiı'iıııınmtn SAZ MERAKLİLARİNA | HALKMUSİKİ I I Üyelinin istirakilr Tak - ¦ 2 simde Fiat garajı kar^umda- S ' J ki sabık Ginüstan biraha nesi " ; TORK YUVASI namile Te»- g S rın :.iiili ıı mıhriinı i rıımi ~m- S S nâHasau Bey idaresinde kosat S S edilecektir. Me<rubat ve mekü-o ! lit rekabet kab ol etmer dere- i Saaaaaa cede ehvendir, nıaıoa.' Kiralı kapartıman Iknuı £_mi « rİ-aı bo! Nıatnra poea mitji: .'i <^ ıhtık -inil. Hıun ekndı uim l - "¦ ' Vı ı'-, apır. baıalıı. ¦¦Ba ¦' 4 Dr. Şnayp Nuri Atatıl Dahili im -¦¦ı.ı.ı.ıı labiU '¦¦.:':'.'} T'.:-:ı t TEDAVİ tumaıtan mauda her ,:ıi" laal ıs-la ¦ ı..,-|.ı Iran salare .i - ¦¦ ı-i'Jı Ceridchsar -i Mil NO n rlftrl ıv ı Ra Doktor Taşçıyan ii'ıınnr. nte'iın 'miti .lîruar. iı' ııthı.ı v< ıdııııl mi scıl vc açrıı» ımsf ma* en.n uçuneu ^„m Dr. İhsan mü ^tlviik-a B Öksürük şurubu prket tezyit i < Talıli->i\t' :ııiniüi'lüiıüıitlcıı: rihiııc mliniuil ıı lVUI|tl Ul iıiüca'ı ı A- kııtiel İr kE'tnt>ul.ıı£ıı. idrar mli-ürr. brl cvtrt-. aC'JU a'ilm edo. vapuru ¦ ¦•¦¦acaıı»49^«Sa4na b9 ti c j o « l B P PERAToR C u 4 ¦ U ¦ v ¦ layın edilen Iıudol liti İdare bu mukavı resinin ikamesi. 7 — Yirmî birini ll -Meclisi İ are, 1 I diken sermayenin v rtnmanlnln NUocll pı.-ımbe gUnu akmamı saal oa yedide Sirkeci rıBıımın<laa herektik Gelibolu, ^anaıkalc. Kınuk toyu. Allın oluk , turamlı. HUıhaalye. ıA>valık Dikili i>ktlrleriae ari-mtı ayal btkrldaıc ı;-,. at del edecektir. »ı. ¦., ı m m ... .ıı vemı} I«-¦HiHde biraderler. 11iıl.". Mıaabul uıu »demiş beledivesindaı:

Murıl.ı/.ım HıırUil l'«ı* Krciimend Nur v«p«u istanbul nafıa fen mektebi mubayat komisyonundan: İstanbul İı .1- .1 ¦ l-.ı-l. I»iYAAKOKESiI)RSi Hılâkahmcr Utanbııl merkezinden t 15 T. suni cuma çünû toat 10 buçukta Hilâlialımcr Itlsul merkeri binasında Hilâliahmer sanat piyankosu çekileedr. ı.ı. kına- kar-talak oılau. blı yatık eda . r*nl 'okalar, iroaı ır annlllll»! «illinI. ..I'.n. I j r i i ,.. L ve aılr vtyayl kryllya ¦ti bıı.uU ıuloa Aalılaıı tman maık.ılı nrlla kir mt'nl'n % ti leralaal Daııtos; cilş leri G y3S3t-P. ...ci^.r. rii* MlMPİnl kuvvetlendirir, ve ksnalmaMan maneıfer. Va dişlerin arasında kala n tefessuhab ve trfuneM ÇUrflmakten vikaye eder. O şer Inc. ¦U£Wj£"|<Jl'^f-^rbir "erinlik ve rayın* bırah.r.Mrhrbplari imha ve anızdan gelecek her lürlU hastalıkların .Ira, ^İNKIBAZDA, SÜİ HAZIM Bandırma belediyesi riyasetinden: eksilikler B»frj vc ¦ karaciğer v nida yatım bardak Içuolııguntlu almak pek imlidir. Uıaııbıılda Babce» ı MEiahkip- MAZ' >N MEYVE TOZU "«p">- z-"ian tık* dePn»0Hd« itm »atı* e katırı "*«- kntujiur. Bandırma belediyesi riyasetinden: ; l;u-ıl.ı-ır • al evvelki yi'lnaı uiuUlo raiUiflks!av KjiJ:i:iij bCİCtMv .liiici! almarıl: ıukll vc 'tliıct id ^ 11 ısa Adana belediyesi riyasetinden: AZDA GemeralMotor!. Kamyonlari TC'RKtYr İÇİN ACENTALARI: Tunlar, Aub-neM. We Ca. *¦**¦¦«Jaatl',luihor Woıu„^Mradrak* Sryafia fo»»W Gauıryınfcp ketiyle 14 İcBrlnİıatıİ pef»«™bc itekli». Bu müuw>>ryr ma|lıur °.NS ca/bandı iştirak edecekti hndan balel pj piyano sesine u>gun m e «har muganniye MİRF.NDOL ¦ Tl RKUAZ1N erkeitratı DANS RULET - tOrprukr, hediyekr ¦ kotiyonlar ve ala Kul büfe. ¦ Sofraların evciden Iemini rica "lıınur. Tel. B. O. UH8 ifr:: ^"r^s..- D ArTjTTALİMİ IrîÜsÎKİ " " r Hc)(ıi Vtıoccılcrdeal «alanda: Her perfeaıbc akıamı vc beı cataa r.ri te akı*ea t't ?iz ol «taktır. Hr, parar ak,.m. OKTA OYUM) Her *al. akıamı KAKAÇ ÖZ '*r. rffî'SKÇ^KÖ 0"nBn öeodl Idaıeılnde gŞŞâİTf.'!?£V' VOLGTLA E M) E R TnrerıtajBCMaia >«el alametin •¦ 1. vr:, .¦ ,k>,. - . BUyük bir «Ur'al ve sUhuletle Idera olunan bu maklno bUllin ıtıüptedilerln kullanması IA • um galen bir makinedir. Bir here basmakla " HKSSA hazır olur. İkinci here basmakta çıkaracağımı urup veya manzara lea lt edilmiş olur. UçUnctt here basmakla roslm tllm üzerindedir. kolavlık vc sür'at " Bessa .. Volgllaender 17.7 anaallgmat İle mücutıhez pek hakiki bir Voletlcnder makinesidir. Fotoğral makineleri satan bîllUn Mağazalarda bulunur. tra» olmak zevk-it. Fskii tcı vc tuc kılmak Içm luC^aur idıara'mui POKER TRAŞ BlÇAGl

v£ POKER y Üt Vm olmalıdır. Taklitlerinden ukınt-ıiA. 10 «kdi Jİ(ıııi) Lîinı;-ıtır. t muini deposu ktmbu de 10 numarada. Kzdfctm M^pMBllapİaS»" M P S I M 0 E 'lDEA KOHStRV ALARlDIff ASRI MOBTLYE MaEHfHtnıtda tıcr keteye uygun yaıak, salon, >cmek t» yauhanc inkımlarilc karyolHlarınıı/ ret abul etme* derc-cede ehvendir. Bir ıi>atct iddiam ıı ispati kilidir. r.lur.r>uid_ Hııcnncılıır ycı.ıımnOa Mı il. Itlclun : .»lanbul -in; AHMET FEVZİ Bandırma belediyesi riyasetinden: KONTiNENTAL vnmi Ynt.1 ı-. .-.i. ¦ .. ¦ .ı iü iOıı ınudellcriui w\ 'Mı Köraıcdcn n'c u'* >a" makinesi YALNIZ lıtanbulda büyük iV'.ı.-.rı.-ıTi,-caddraî 21 numaralı "Ktmtinental. nıaga-da -..itil,1 ıl.r Tel. I»t. 3100 AnıdoJu jcbiri,rİni accntular iılCoil yur. Um Türkiye Cumhuıîycti vekiline müracaat. HERMANN HORNŞTAYH Beyoğlu posta kututu No 3'2d 4H [PflRİZYANAOA! Bu cuma ^üttü S g H dc matine | | Kan kadim | ORTA OYUNU AZiM ŞİRKETİ Hcslm Levl vc Vlıalı naylm Mayoıkaı efendilerle «lan Uıtfaklnl kanuni 'tbeplere müMcaldca res bctmirilr. Mukavele mucibince ba dendiktin mllnleriden ^Irkrı anın ma harekele ıalahi) ellcıl nlnıa-d>£ım uv.ıkt nefretti (I m Iı •Irka-İcrdc bildirmiştik. Bu nnkialan tckıar eder. ndlttrlc nano=*-bettmlı olmadıCıaı İlan eylcrlr. ı..ı .un .¦¦ -.i hanmdn Arlıa flrkctl mUdOrlOj-ü. Mcs'ul Müdür: Al .\ı&': ALTİNCİ SENE - N* 1983 İdarehane*! I DUyunuuniurrilye harcısında dîdrtl mahsusa Telgraf : Uunbul Cumhurlyet-Postn kulumu :N' 248 Telefon: i^^. im bara mnaarr: K"ıp Mı itij CUMA 15 TEŞRİNİSANİ »929 II ER fiCN SABAHLARI ÇIKAK. &l VASİ TÜRK G A ÇETESİ A1JO.NE ŞERAİTİ «COJîT TûrklololnHarif (Çin bcncllel 1400 Kr. Kİ ö aylımı 750 Kr. , 1450 Kr .1 aylığı 400 Kr | *>0 Kr. Nüshası her verde 5 KURUSfUR Sakıt Hanedana Mensup Bir Kadın Tevkif Edildi Tavzihin tavzihi Hanedandan bir kadın! Ahmet Tevfik Ef • nin zevcesi tevkif edileli Şadiye Hanım tekrar hudut haricîne teb'it edilecektir Fi. MS ı. maluma bıldad «".I l.-.thi.lir.l rrHllırr<ı>«l« -.....ııı •aalBaalla «*. i-u alaıal - M mn..m.ı ı .ı .ı.. ¦«Bakmalı -Va -m j. t i — ¦ -.-.-. tanalı ta ırtenrrdr ta Kaun akıadnZ: «Pa haklı ıı—". ıl. HUII .1.. 11* ıl-ı l.».ıı ValM aa.ını ı... alakadarlara *-> ptrlifçl rell|llıtlııırıl Kla latan %•!••> 'i.ı r I. r j ı ı ın.l .1 ır . Ha llthaılı af rı trr-lr Vlllırtlndr ka--lı-ı.ı.l.ı »tlıUıai'k HU» aidat Uı-mrmlıa.r. Mera ana dajtu ha ¦• tataaBuıu atam krBJılıaNato bhh Mr arar** aua tıkat naNU ba. kala paham Patra aa Gâıalhk Muı.rina. ata» t» nnn.- aaaaı ahu» ı-. h.Uauıa iştirak ak Ba raaıı —1 a-»ı. a-ıaı Ma sarat- ,

Ur. Çaaba .Taalı. falan aır......a ' *d« güretı™ .!,.,.„:. .,,1.,. ln„n ,1.1ı, bir - .1 I»tin otatlarııır Tarh kııılUaUııun turkk ılaka-ını ahi O* takan rtnıHUk. Faka! •lıınlr * ıl ı«. 1111.1. utla rOrn Br-BI aaaaaaaaf rrrvraa. lara**:.,. . kı>l«>ııı> amıı dajraaa ¦ !.!.> araı ** «nrat aaaamar ttrrruıaaıa bu kaal t antta ma > altlat, arfkaana aaiaaUr kaaal atanan lak tiranı Ma. >•*! tartla kar HM n »an tara»..1 .¥d-larsankarı. ulan Itaılr v;.,. r ıın-JIsraal Ps büyük b Bajvekılin ehemmiyet alfellik-buzat kendileri de Güzeller, acele ediniz! İstanbul haricindeki güzellerin de resimlerini bekliyoruz Bunlardan fazla rey alanların yol masrafla ¦ rını vererek (.«tabuta davet edeceğiz d'(il hiııDn r.. ..... 1. mevt atlar. Fakal elet maıbct tt. »ani km ııl muı tr lllUrtı hiH>|>mlinrıIn mr iradi.rü kaahj un atana bund lultaraar idresimlerini bugün derce bmslıyacak-. fakat, ... -ıı 1 / 11 hesabına ilh çekilen reni ml er h enüz ikmal edilemediği cihetle fotoğrafların nesrine bîr kac glln aonra baahyacagır GUıelİik llıl k .1! ırları lınrir ılımlı l.ıp ra>rdİ. lannrdıvıırur McvrndD ılın etmek vuHealal ilınıal mr^Bİli'U hıtr dntmcı. Tavı ı"r- -Iı "ih. m kl: ¦(V arnr rrrel İnalı VlUır İlinde tr ttbfeBİ rdraı «ra.l MrtlaJrrteJ llr*>a balU olan paran Ziraat Ban-¦ "imi. - ¦ -¦-1 ¦> namına m f "fallar Vr 1,1.1.1. .¦ hu nata ¦ .k.ı rdrıı aV 111 kredi koop»rjlitl*rtrı» .1 ı -.i-, (•dlr.a -ı-ı. kırlı ¦ İr r •<ln toplanan parala na liralı tuıal »hail Han katma •ermatF olarak vadnldıtt hakkındaki habnU hfar. Ba ittrrl hUaaoİ lalan f l-n Mr >al - ¦ -ı,.-1, il,,-... dom al nıad.âı... Utırunırkl. ılıtdra h.btlra-rıı. ¦Yalnıı ut »tn* ertel InrkZ '\ rcaimlcrinİ K6nderme-ya kuttu sür aile İdare ba- ' . ı" '.lll-liri mükemmel b:r ¦Uraridir. Yukanki resimlerde müjarûnileyh Hr.ni allanyla yüksek bir mama afa tken gür Uy om z. (TU füwdj|fl rrıif i Vatandaşların haya-I tını sıyanet için... Otomobil karalan £ene çafal-I mıya bağladı. Malla £eçrn jün ! KOpeO o/erlndc bir lavallı adam I «aeıı yıldırım nllratlle fiden blı . oıoatol ' Kazarı i v:rı»l.:rri mOatacelnn - ledavl lj olDBacalt bl' maBaltr nakil hap ıı eajrkta daklkalıırta o!dut<u yerde I buaktldı. : Flkrinlıe fore bu gibi kaıa> J lar vukuunda yapılacak İlk if j karaıtdcnlıı, ıneemhıın llad almak olmamalıdır. ]fade almk ] mırakı btr tarafa bırakılarak : mecruhun havalını kurtaracak («dairler uaml ¦ u- aı'r yapıhnu. j l.d... Atıl yapılacak lae telince, î .-i 1 ı-ı m .-i rıı idlere meydanı hu kadar j «enis bırakmamak tatftt*-) İlklerini onlara pek acıra ıııatcl-| mvklîr. EKllnık bir kazaya sebep ! alacak her angi bir foforUn ; elindeki ve«ika>ı alarak w.. i bir daha ntnmobil knllandırma-; fnek. kararedeletin ledovi mat. | ¦ 11 ¦:' r -¦ -.'ırr ve nmımııtı ı | BablpItrlflC ndeıecek hir yol ; bulmak ve Cficr kıtaya ueııynn i vefat edecek olurca h Dknıl ceıa-I ii.-o.ii i..-1..- .ıiıı ınıM'ı derhal kısmı »yatiıi, Pari* konto-losumucu iğfal ederek ıchrimiıe «iren takıl hanedan aralından Abme k Ef. nin haremi Şadiye Hanımı tevkif etmiştir. Şadiye Hanımın Ahmet Tevfik Ef. den iki tane de çocuğu vardır. Sakıt hanedan azarı hududu mil haricine tardedİlİrken Ahmet Tet-fîh Ef. Şadiye Hanımın \ - i.l. ¦¦¦¦¦ emlakinin idare» i, in name ver mit tır. İddia edildijjiae güre bu vekâletnameye ittinaden Tevfik Ef. ye ait kıy mettar bazı mücevherat bankadan altnmıt ve bir kıtını eıya ve emlâk te ıatıl-mittir. Bunun üz iıte bulunan Ahmet Tevfik E*, ile Şadiye Hanımın aratı açılm» ve nikâhın fethi için Pariıte m caat elmitlerdİT. Bu müracaat üzerine mahkeme tereyan ederken Şadiye Hanım Pari» konaol»"-han mize müracaat ederek bir pa- r*, ¦aport almağa *e lalanbula ' meâe mtıvaHak olmuyhtr. Şadiye

ıTjjeI H. mın buraya geldiğinden haber- |,,|-c dar olan Ahmet Tevfik Ef. konac-lothaneye ve btlvaaıta hükûmett mOracaat etmirtir. Key fiyet Dahi liye Vekâletince naaan dikkati alınarak tahkikat icran emredil mis ve net kede Dahiliye Vekâlet Şadive Hanımın hududu ıkiıi' tardını lıtanbul p-ı ¦indi. . Iı. ııı » a 1...¦¦-.>•¦ Bay» i-" ¦ 1 , 1?b,ldirnıi,tir. Şadiye H. t*« tevkif edİlmiıt». Bu kadın -itan kadmU <akıt ha alidir . Şadiye H. bndul haricine m-.:, için yol paran olmadığı dİa etliğinden yapılarak muamak» III h iliyc Vakftlelinden «orulmuf mildi. ı tur. _ gıt-ıı id. Avusturya Cumhuriyetinin yıl dönümü Sefir irat ettiği bir nutukta Tür-kiyeden sitayişle bahsetti Jeneral Dolâranın çalınan eşyaları Antika ve kıymettar eşyaları çalan hırsızlar yakalandılar tk bedel" t dlycı olı ert, . 1 ._ı J : 1 ¦ 1 led-in daba bir çok ıkrrltklcr alnnda ı\ bir aebtp ynh¦¦- i 1t i - 1 •aa lıl|'r|.|l| " Doğru değli mi? Irak Başvekili katledildi Dun Atunturya Ctuahuriyetinir yıl '........... olmak mUııaaebetile '..ı.ı Avuıluray tefa-retinde aabah aaal 11 de bir reami kabul yapılmıılır Rea-mi kabule Irta hulda bulunan Avuıturya bolantti davet . .İllim»!' Ahİran nteıunen Viyanaya fltmi| olan aa fir M. O-gutl Kral ¦ ¦ '¦ - avdet etmif bir nutukta vaıijetin ıtlıktar ve laktıyraıne hıımet edan Avuatur-yada hadıaalın ehemmifrtını ırah -un., vr Avualurya Baıvrlıll Şuhrr memleketin her tarafında lanınmıt bir tahıiyel olduİnndaıı m-mlekel mukaddrratını biç hir taraftan I. . Uıyık - n ı ti olmakaınn kuvvet ve ılıbûnetlc idare rlntekfe olduğunu h k demıtlir Ul ¦' ' '•--"!/: / UI fci . . ı İl"' ¦¦ 1 Avuaıurya eaHrl M, osüal Itral canapları •Jyeli de nulıdıall bir denir .-<-.; ı--11 ¦ '11 ce htıgiut idareyi rllrıind* ¦ .1.1.1. ¦ 1 - ¦ ' ¦' 1 Marangozlar cemiyetinin mobilya sergisi ı .İllimi".-in U üağdat 14 AA — Iralt II,. ¦ ..kılİ Abdülmuhtin katledflmiaM. Londra 14 (A.A.I— Avam kamaralında muıtemlrkât mU-lıanrı -I. --n mrlıtıhiyeti ilân olunan Iıı Irak muahedesinin yerine kaim olmak üzere Iraktn cemiye!i akvama kabulünü müteakip yeni be- muahede akdedileceğ Öt bıl-; dırmiıtir. Sergiden bir manzara -nuoılor hamiyeti idaresinde ûalatada camiyet bidaamdA .^ı'amgo/'ar mobilya taht yeri namlyle afilacak olan mc;herio kuşat resmi Pazartesi günü yapılacaktır. b'edıeıde letlıir cdildcek Cfyaların lanrimİac baslanmı;tır. .Abıhayat"ın sonu Dimitriyei:¦ Şu halde ben Doktor «organın oğluyum öyle mi ? „ Dîye bağırdı. — 100 — tllr brıı büllıı. br*rt»eBa «auatl dlİt Iı! ¦ ' ııl -Ilı¦¦ Iı ı' il |M ¦•<*la ıra yemdim M.."» allında. blUrı-l Ul.ni.rl Miatlııı Ur baalıar yardı Raiuıı ıtıunlaıı titreten «•"*> ¦•ısınları titreten laldı lfl.Hl.il brn ¦II im D balı lan. mı ¦ ma dallı .ıı . ..r lı.ı

...ı., dar mır ordun Bil» ""«1 kUrKUm kalıcım yordum'. lir 11 Bu iı--u '1 1 ıl 11,111i. 11 nr; ila tfk bn*l-«nfp dan'maktan rrvu arlık Bulsu ılım;j ajbııınviıaıi) «nin Ilımdan -1.1 ülımlı-ıiııılııl. II i 1 İBiniBi kındı Lıııım.ı laanan (İllim, Mh.mı 1 doeehrnlm «rdrıitıır ».I I1İİJ, -il <1-. ¦ Ilı-'.. . in.ılı 11 nlnuıuı. bu kor damla »rt dr Drafn. Karı Şehir ve Sui istimal Dün Galata postanesinde bir memura işten el çektirildi Gal-ı- Poat.nraı memurlarındana Osman Efradı atanana* birioıa mühun bir auı ıılıroal laptıgı iabarik.il - m .. 1 ¦ ¦ Bahcekapıaında Vakıf hanı karanında bankrrlık yapan Safra biraderin adamlarından Van tun ¦İr pnslaneaıne uınıdr.rdik-lari İte ....rırıııilu mektubun Barli n'e vasıl olma dayı '--im:'1-« raya aujarla -t-ırdıkl--kumpanyay, kalırda. ılaıalı.dı. Kumpanya m ah batlarla pala neye mUraeaat elmte ar posta aa. dıırttndrn mahhııaların k anuni kıymeti hııı* olmmlifinı ve ımıaıı Memleket habereri nisaiye kongresi Dr. Tevfik Remzi . B. avdet etti 1 Biz ve Almanya İki hükümet arasında bir iadei mücrimin mu-aedesi aktedilecek Almanya kahûaaHı k. hahamrl a. ..d. Mr akada, m Ser imin» muakrdeu aktım hakümrlimir v ıcklil . ve ba teklif kabul e-lılt.ıı.r , Yakında mutah-reye S* ala aae aktar. Şimdiye kadar asada iadei mücrimin . .lı-t. «ı almadığı icia nırmlı'k ¦¦ Irr.nd- araka*, rtstayet ve ıaıı canım irtikap «den Alman -bı¦ i. Un bir (fakları manalı-. . -ı.ıi. ¦ ¦ ı.ı ıp ,-lıı--t. 1. idiler i .. 1 I., mda intihar «rlen M. Arnn vr /evıeaı de bu mayanda ae-hrinltKi galmiıli. Müt«»ıferrOk Macar ve Bulgar tamiratı I .1. n ı,. 1 lıarbiyenin yeni iemİ Inmirallır. Harbi umuminin mira* n olan meı'rlelerin e n berbıdı maÜlûp .!¦ .' 1- m talip devletlere verecekleri harp tamiratıdır. Tamirat ötedenberi malûm olan tazminatı hnrbiveden daba fenadu. Cıııı.n i">kl.ırı ı.ı ı-.nl-1:jııaın'-trk dil. ..-[.ııı» U dcllllkk-ri İr Kan erk* Ilı a*ık-lıııırar' Har uatanraa ramı ır-aaalaı ahllraıd kl Bana MrasnMrr tnın aıak BBaanautar Fak naae Balı ıhal sakatta aaaa adı aaı «¦•.adsa pak taklar' af aaaat Ba had (iıı.a.. ..ııı atı ¦ 1— ¦ I* im-di O arala »lal. ı-ı.. naat 1.. m* >< nin. M Banlar da ayma b Iıl 1 auııı.-m.iıı II. Ü...h.I .... im ka-raa cahadua 7 .1. ,. IIıu -Mı -I ııl prk -ad na* taaaBsBte*. aıua . ıaı »a—a» aaa pa» ¦ ula aaı 1 Baksa aaa aaaaau uta mjdı — laharta ¦ .1.....- .... d-dint m 1....... — Bava "ı.ı"---. ¦ . i" .. 1. defuar harara ,.««¦- nal >UU»ı.¦ arat kaaaaaa arask — — .( BkBM »vaa-V.

dua: it.tr •ıruuaaa I pfcaıa dalkına* ruhlu. İki ruau . dada kadara İn tonlar h'iıı larrndUl» seda Onların ¦aadm kaı k tein ha kartal aa* aadaraa aaM pil mu aanusrlan haam .... ı ¦ ¦ ' -t. ra-aaaa'. «a-Bm aaaa ar lak h-a—a *«adıı tandım' . Ba rtaaaah. yabutlık ilk om tlı ıl bana .. («.aiıaı™ . a-an tuarıaiıı ı.ı»aıılBkljrıgı tuk uautts-.....rin lıa da acır ,.!«... - bauadı Brakn varlar*, '¦akslı. Bkr ksm i— attaydı, ba vaakflı Btt laa fldl ki. arUB kar »arar dnı - - . m 11 ¦< BB staaaalar ettea-I -'1 .... - i- .1.. n---.i-.-i..- ¦ . — 1 Ilıı DfD IH alık ıhı. oldu-laıyordu .rliıdr Mr i(i timdi, kat» mııili -1 I"I .ııl.mı. . [,.:...„ «aı tııdr daiaraif.ir.ak — BJı.a BVŞa] kkstıı • (Bladaaı 1 .1 - ' Bankta 1 Dakkar u-manaa atardı — Baal tarama msb ar BafeHta* •.. . - ah avta 1 sauaa 1 çordun l.-ıara' — -11 Haat' aa ^dOkltn ıaa.a Pı...-•ııa ' ..1 . da 11..11... >l.ı; .1 mırlı «1- ' la rairvla tafcıdtn .••.». atka ka .¦•a ansal ataa da Hatcmua »Un. «¦»..ut... — Ban aa I kata. sasım ya*a(tat fmm 1 aaravt ata H*l- kUrtaa. ka.....d Dlaatrtyrr. Bayataula n—ı-n — Ba halde liohtor Mutpan b-nı bakına ilan. ısdr... - Makariı taı — İ"i:li:- i:?lı^ır.l H i' ..'1-¦'¦it. Ilalıktıııtırı BiHaUlarının ciBitıCtııd...1 IİCİJİİ IIIIt ıll-l-. imlin -IDİI. .- İIBM-VIHI nl.ı.ı. . 11... m, 1- .İIİ-I.-.I..1m "I snt|> «mnmCanı şrnranadin IBt. I , . 1 ¦ I ¦ ¦ ¦ ...-I..., ..1 ıııu'-lııl limırl Okııı ku liü.y.l. jlıjkjılarıl(. m vı. Filim faciası Mübadele İşleri Spariu cf. nihayet isii-leya mecbur oldu iaaaaı nemBBU uuaaıı Unvanlı jUraı rn'irlHakrn takıı Balan »Isaao-lıll ..f noı m-rrah daana D.rcll» ıl ıı 1 ¦ ¦li'.llıı m<»li aınBdyra dBB .m--~ Bini. i.lir IHI. pi|— Iu 1 l>r ılı- kkt on leahks kalraaaanın. lUu'i kurbaa aâdn uUtr-• rM> R.ı.ık.- . '-rdlnla I retaruıv^ FIBanura mBeısrfsımn n m>ıı.- .11.1 ır *e 1 ,lU< F' '¦ ** Ll1 -' Uarahadrn >ııli bıntaa) 1 aı tınla raah-l. ıi' -".'i ¦¦ ...ilmi.:. DUn Btr mobarrl ılaaV. bn ulnasba Bııkkaıas aals-l.-ı-ı '. ... . I 11 ¦ 1 . I.-.-U "Iı. I ılı.lııi-ı ı.ıu.v - - ¦ ¦ mmnUrU. |> .ı.|il-r. ¦ . '„!ııulnıı . . .Iı I . ¦ . . ul - I BİptaBıı. Ua lavapkırr 'Vrar hi^ soatn.ı¦I... .--uı. . K< I ¦.:¦_¦>. ıl- 11 II. il-tıı. imi ¦ vıı. nr dr fiulalaa» savlivrarh ia> wii.nl-:. -. ı.:;-.j Karakjı [I nin rraasna, dan L.J. ılıı .l-.11.. Knltiıp.ıorı kraacra lılllacaa. dr kpal raK.nidrıı mapa ŞâJ. F.ımml ¦Ar ııı Iıl m a dafnetodbiuntaı. hnieplp yangın: zarar bir milyon altındır

Halep'te bir yag ntatraza-¦ d.. 1 çıkan - ¦ u-jın etrafa %i -rayet ederek levctaa etmiatir . Yangının rayiatı Ur milyon allını bıuaıuatur. Nüfuaca 1a-yıat İte bir vefat ve IS ka -dar d htur. auna sefirimiz bugıiıı ankaradan yelaceh AUna aetlrl l:nK H. la 1. .tı„. •Vakamdan ıchrimlıe r-'ıcBItamcktcdir. Beyrut'la bir Aodisc DH laaaaaa ¦ ,ı.r..v. 1, natfU vıUıııı Kl MU saAiır ~uıııı 1,11 t.ıirıı 11 vıtnı ^ıhırrnsıı.n ilinin nıuılllr mu--VUI Ml. Bn tut rirrhn-4vllnr ladr -*UI raraaı B4dH -t>«J« «ı- An Uranı aeB-ı.-ı.ıaı.-lı BU Btklıa Bra\ııl I. ¦ —.- ¦ B arksaraılaaı BpV I. w» 11 .kaa feaumrte tRaaaaao m%-eı bar r. .1.1..—» 1.11lı. 1 ddantta.-B rı tjtaU aasıabat.ı- latMirka». Can kapraasUıası orajalVri aâfri 1- ¦> . |tı.......... 1,1 mu ranvfcr katlayi Tıpan al rtv.11 bir a>ı letdır aanıbala dıusreekar W ptinalu. karu. lar rılnaıı hlıpr aiıtıand.-ı fZall|i İ. d- •tlıı.uta aııbınr,kllr i''-.ıı- im -i- .><¦>¦> -mı dala ..Inr.ıi lelkik ,1.1.. ..1 m Ur. I ......._|| knnıai} kaçıranlar GUmrUkle bir kaçakçı aebaaaavt» yaatatar-aâ Kuaaaaaa ukkerıaace ahiren peni bir katakcılık kasfrrhlmıarir. Ma nı(alıara nraattah» ıslı*ad a iki karaderin Tahtakalede ve • tivar-aaat rtt-ar ham .nahaHaidi varit dapof- kir.l-d.k4as. — ka»k nre ta. adara ithal aataVkset bsbV -rMı .i.......:. amaiTaaa— w anar eaya «. —O-y, aVaja. -aa-aka ka-rı .ı.ı.a.1 âV ha «apaaasu k.. daMan -nUaılmıltr Kueah isyanın KM bin lira kıymrimd- ulduıjıı anlaatlfmatır. Hu buala {.ıın.uk taitif hayarfî larahndan nhrr-ımıyatlr telkikata bı alanını-lir. . - Ben ürer et.'unun Imtitanı aldıtım r-™ ¦ aaarbtfa rantı intan reyini 1*1-1111 -imik iiıtı Ur oıuaııa- vr-r( Ira Uta. (t sa rrdı. rsahmlat te levhalar lııl. dııvıııa kapttdıl. kibrit lıulıılaaıııuı Uatlsnndrkl canlı r karalan irdi • r-lul .11..I.-11I1111. ¦ıu bu CI11 ınatlıuıl . ei od a varlık kil .¦¦.iı«ı-ı tayayamafufesiRfieDorel© Tetiri* rari* S liri lar'ılt ı'Uıali ¦ ı.....'- i.-ıı, rıvatslıne mı.. nlılaaı u.,. . ¦ hukuk I.... Ti-.ni. Tır» Bay 'l.ıi.ın . ¦ . nunrklen 'm «»! runn, Vsti.lı r. -1 - ' ... -1....... : i.îl l-li.l.ll . O vb adar müd deiaın untiat VUBuUrt taraanaaın ıtnk.ıra-ra davet «dllrn i .t. 11 dur miiildc.ini 11 Sual B ı.vdrt uıktaal vr NtMAsI buntıdıyım rvk -ı-ı........ ııilı.n.- ... m.- Iu ¦ l'.'.-— -.l.l-r ııLlIll-.l ,IİU'. Badrhu Madam llrrr. lir MıırrtUln Sadık vr tll 3rr.fi Bevtar ta raunda 11 uo laımılar eolmmıı vr i'...- • 1 ¦-¦.->, jlljlk.irl ır,. -İl-"- t ."ll-.ıpi'i-ıııııı ıkırıM ıurdr-ini I.ııı.il ı-|nıUlı-rltlı Çanakkulette kııruyn «r/a»aa uaparr taapaS,u„ n, ¦ l..l,,.iı. n 1 .,..ı.ı,ı--ıla ¦ ... ¦ '¦¦.,-ı.- 'i ¦ kirayı ohırıo ln-

Eula .,-.,..1- ,.ı aSaaaa K- ¦ ı-apııru ¦İtin ılr lutlırıl 11 iiımıı 1 Uman ıdmın cea-n mıluıaıta üsrrv•(ilinin Ulli-i». ı.lı..lııı.H.ılır Kasanç vergili halaları m. . 11,1+111 . ¦\.tii n. uı <^r>t-|ı-r.lı- l.ım ıi'ni tabi .. .-.1... ı-,ı. Ilıı am.. İmli, .ıııilrııı" ırıırlll. olaınL tnlıakkub İne MII ¦•tlrllavra «cin vrrllrn rmlı dır •rıktrar aauvr m-mnn.- .. , aa ıu ..ı.-.ıı- Umanı n.ı.m.u.ıı.. 1.1. 11 rt ııvırra hâildi Ve mr, B> mallı. ¦ııı-ıııulltlıns ıılıı Iılı •mu ııı ııu-ı 1 1:11 ııl. katBSC wtUI kauanıraıaa lâP İ l isal ıy u M IIB"—W. m.n-aır anaılıtıa n-.. 111 rai a ıaı mis nıııHıııl'ıti har n l;naılnııı.i IJlIHI JrMlCLllli.il ..llii.ni ... mlik staıaU laltaklaık rltlıllnıel taaıl ıılıı ¦atıltı "l-'.M -aıla-™—1 ™ ılK""' "*mt™ ^^rSiata'waceh harp t ıır Kır*. İstanbul- Edirne Türk arazisinden geçecek hatlın uroieal bitti Şark liaat.ndirer şirketi İnUıtbul Edirne hattının Yunan oraıiain. dan alınarak tanuunîlc Tti a-ı iı inden gecmekini temin edr-r projeyi Nalla Vekâletin? gönder mittir. Bu hat 3 milyon lirayı malolıcaktır. Yunanlıların'aj hayati ve Boğazlar komieyanu Itojaılardan geçen Yunan ... ¦ ret gemilerine güya Koaterileı tnuşkülâla dair Bosnalar komîa yonunda Yunan delekcıioin şîkâ ıı. bulundu sunu .¦ .i Komisyon ancak . ¦ .! ¦¦ ile isliaalı un olduğundan ticar -. . - - ¦ Imne taallîıh rden mesaili tetki I ohatlıyan oteli metruk emvalden mî? m.a.uU.' IpudUifiıU hu »Bil ~lrol.odın aloıı Şurayı Devlet aza mülazımiığı imtihanı rt bu puınyı lirrtoflnr I" tapacak Alıonım BrmUaRD. Ba maddr aa>ıp ıı.ı.:jii-jll.iiri., tali biler ecl maba k aola. lUıuanıuı yapılanırı ¦ 1 |l .1.1 1. . ' r. n- TtvaBrnrıırn pİHnıııı .İni* Ilı »1 l.uıldiııı aaapaaMB 1 1a1-l.-1L.il vi|imU 1.1.1-.. ırtniı i... 11 -rır- (ikam tel i-lrahaır kr •alahİyrtlar olmarlıitı seklinde driıieiı Uı 1 Baal Laaaaal, _. .„ , ¦ar umu n Kmina* buı °" «arar vereeefı ranneılılmekt il rTioiha'if l(.«i»_« Hmt Mihraeeıi Berata gitti \ti nıuılıbııtıalıai srnıunialc bbluaaa 'Un lmllhan yapılırken odu I.ı.iı .ıdul 1 ¦daya malik tabı l'ı iı 1 . 1....... Iıı*. 1M.I kn ula m ıl p.vl.l uaiı-'idr ediyorlar. Avtııpa'ııııı siyasi ve iktiıadi eıheilerdon ıtttkıır bul-masının hadden farla fjm m Imıl miktarı.sekli - ; asâakialİ maçhul bu «ıbı lam is-: aWearlnri oaaaaadur Alananya aao t al Lâ Hey ¦aen'eranaıada Yu«| plinınıa kabulü

¦le kararlaştırılmıştır. Ati olduğu devletin laratırtılan ı.ı.n tasdik edıld'.ı takdirde hu m esasa bağlanımı olacaktır. Şimdilik demekten maksadımı* Yunfl pl.ııınıııı daimi «retle »i, madrli imkân hasıl nlmıyaeağı erbabı ıhtııaıtan bir ha s hu 'arafm-dan tahmin olunuyor >a'nın lını.nl mea'eletın' 11 hallinden...... ura diğer n..,.ıiı< davletların ram Astnataırya, Mar srta-tam ve :-r.•'-n tamirat meı'elrlermin aörûıülmeanıa |[elmiştir. Bidayetle bu nbea'eb-hrrıa Al-ti.h.. - nl.-. aanteasıyurah halay hallntunacnçı nnaahn-at âdİ. İJtkın (imdi bunun «oh barışık ıe musktıl aldonu meydana ¦ ıkmuiıı Lâ Hey konferanaımn pratnkolıı -mı. lıınır bu yahı mali mea'elelave bakmak "•m btr btr-atite l-ık.l edilmi» idi. Kmarle t: rıı'te bar ka kalla top lanana* iaa 9e aıaaBır mu lıml aBBaaar trr. .... ri^rı 1.-1 tamirat mtkla-r ı ın 1 ....i mes 'efem fa yet ciddî ..m.' .i .1 uğrayıp bir çıkmasa ı-ırı.1.-ı 1 ftulğariataa İPafcumeti. rf-m-nıı Yufnılâvya vr Yuna-aiatan laralıadkn kendiaıne tahmil edilmek illetten ra iki saları varmıwi'[ıaı kal 1*sen betan ada tek ılrltatrdi vr mali rrııdretvnın tekrar talkik edilmesini talop el-raiatir. Dinar tar aftan taa'ıa tamımı meı'rlasına hie imhan -n r-. rat mâahatı aha—Iur. ya'nm M aı arı itan* dan raplrttıği , ¦ rle-.l.k. MkCarlkıdaB saka taba. v-im -m lııl../- odealenn harak-. -.. emlâk mukabilinde Tu..- .m muahedesi mucibinen 1 tactnıaatı Matarıalan* dan >!¦> 1.. taaaicatıa yirmi seae a anauaai l^aanerrn, heaap edaaae-stni tauBMiane talep >y Iı ma aı ha müşkülatı baıs oUnustta M.ı anılan hem har o iıın.ı alı hem de Romanya'da emlâk bırakan Macarlara verilmesi itap eden lıımın-' bir asmanda •-(. .. .0 ¦ adılenak iskesiyuc. Tabat Matahı laa boykt kâr ya-arm altına jrrm. kten kal'ıyyrn im tina etti Harpten sonra Avru> ..m 11 Kanım değiştirildiği yana-ıln en İnimi, h&luiflıklara ufrıyan Maesstıtan'ın mal len bülbülün mahvına yüriintilnı* 11 kadar j.ılulıiiiı.. 1 Romanya bu mea'ektaV hana kajehalmi de«BtUrme-daği lak darda her eaına a kamya-cafc ve sulhun ariaini tehdit edecek derin bir yara Avrupa'nın linetinde açılruıt olacaktır. M ıılı j rı1.' Fay|| mesut bir düğün merasimi Merhum -rknnıhaıfaıt. lataki Akmet &okru Pa. ha/id et» va akB> hundis ak.ıı -.m. Beyin hııı Bülent Hammeteesdl ile Milliye refikımııın müdürü Ahmrl $ukrû Beyin kardefi ve Amerikan tulün tirksli Bafra sabası direktör yin durun mr. .ınoı «kın Perapalks aalraaUrmda hıvnaetli ¦«talin Kı.ı. 111. .- stra - l.lmıın.. G-ot, evlilere kcinvsjıîerı vtıvada uaun ve de.aotİı ^Aad.llıu lar; 11 oSON TELGRAFLAR Hoover'in teklifi Harpte erzak nakli serbest olmalı Kudtls hadie«erl Yağmacılar bir kasabaya tüfek ateşi açtıla Kudüs 14 (Â.A.I — Hüviyetleri meçhul > jjJnMCilardjn bir çete dûn akjsrıı Safet tüfek ateşi aç mahalline lakriyı kavbeli 1 Bir ı Rusyaya İhracat Vesika usulü kat'iyyen kalktı İzmir haberleri Kanalizasyon işlerine yeni bir talip çıktı Ltmlrin sıhhî vaziyefi de ÇOk ıvııl ı zırlan mamıatır. Talimalnamenin İhlarına baalaomıgtır.

Haydutlukl Amerikada bir erzak ambarına taarruz! Hzydullar içinde 28 bin riolar bulunan kasayı bir turlu açamadılar ¦ M |A.A.| K II* Uav.ıl- edan lıanrr* oraca: kaaaafaiaay.no belediye ııridfllın.n Uta-relnrlurtnata r.iıul bir mU'cakkidta «rkii'alrn» mttt an nmi intana-" al İd İdi Dun İMal.ı klaıoıı Fıaaaıt tarkrtlouı ntuaıaıVi brteeıycyr auIrataaUa •¦na la.atHetlr haaabımak Um. ba kir lıht .kanata. 'Mıırn.nıl nrcetterl alı : «a trinketa tatl.iBaif.ir. TelAialı eaeUyln bulan balad... ...in. n'aeteO" aıaM.j -ö.aameUedl. ¦endim k-l-drye »etimi S-etpaıı mika«nniae mirr ranOlaanıralnr rfeklrtkll f irımm." .t,., i,dar ItaMMHar "ûp yas armu Mruıı.iMen tunu. «¦i «aiealup tu abkanoin ¦ v> •»kakana lalıa .baıtıaııaa lam. mılHIr. ' -m-... . varıra,; Irmlr m i - , »*„, h.H»hk I lana aâ<a4rlr leauvrtı rinaktıa kadir v<.anla a lı aaıau »nlnAnaıaan.. Cemiye;, «•"aafaadarıaı la» ,.¦ irvau ¦ »t- Ifcrıl aaa ara. Kkalrr n rlan ırtnnurau (¦". ve rnmaaaal.a.a «hm •aaayafj mragnnar-lı ı-ıaop... la ara», ..ıa. laaakC "tbanmana, ur™ o.,.mı. ,»a_,ı,r, ,. IraaBarkledır "ırae. .e lauıaari kantakknır rap,. la. nıamı.klarr titre yarı v arıyı aaa. Kredi ' lımi. M |aA) - laonr aıaianı kan • kaymakamla, waa, lıan-jnn 1 l»»r bu sbm 62 nnıyor nı Noterin şeriki • cürmü Pragda intihar etmiş! MUnlehlrler cesetlerinin yakılmasını İsletmişler j Almanya akı arazi ne ive edilecek Ağırcezada mühim bîr dava Üvey kızını kendisine vermediği için büyük babasını öldüren bir gencin muhakemesine başlandı Şahitler eski ifadelerini inkâr elmislersede Reis Nusrat B. kendilerine hakikati İtira f etlirrnislir Çatalca ya tabi Nakkaı köyü e>- kıydı' ><pılan bir dııgiin veıile alından .Sadık onbaşı, torunu olmuı, ılıtğun ırünü iki taraf yekrlüteyin tarafından tabanca kor- diğerin- karıı tabancnlnrını çekemnu ile tarlada btdi.ruImUftttr. rek alet etmelerdir. Silâh teati.i Bu cinayete tebep olarak Ayne neticeainde âkı taraftan da yarauıuıı.l.- ,.m bir kıı oöıterilmek- lanon olmuştur, edir. Sadık onbaaının bu gene Gerek ve gerek Sadık ınınn Sadık onbaşının torunu onbaşının kaHi hadiıeaine ÇatalHiııeyin talip olmuı. lalını ihtiyar ı..i.ı I. . nsı. m. i. :. ya-ı-ı-1 riıdam üvey kırını torununa ver- mit, hadited* maznun uUııl-rı nek Ut emimi*, nyni koy ahali- mevkuten Utanbul İHEM £S{ Duı • -'.k-.: m ı ılır ı bu dava niyet edilm unlardan Hüacyin ecza an idamı muılelzim ma Yeni pullar Gazeteler yeni potta yollarının reıimleıini b anlılar. Btantann içinde 12 buçuk kuruduk pul y k. Halbuki harice gönderilen mehtaplara 12 buçuk ktnutluk pul ya-pııtırmak lâzım. Bu kıymette l olmadığı için hurice gönderileni mektuplara mutlaka Üç tam- pul yapıttı rmak mecburiyeti va nun mahzur ve zararlarını neyn' 2 Gönderen üç pul yaptırıyor, mektubun zarfında yer kalmıyor. 3 — Palları iptal İçin İki ve üç defa mühür ba.mak lazım geliyor, hem «akit kayboluyor, hean en ve kearetİ İtt imalden pulların iiatundoki mahiDler tillk. ık, okunmaz bir hayalden .mr-

ımıo yolunu >„„, d.kkel nlmu,. keıif bir halk a Sadık onha- muhakeme .nfnhalını takip etmişti u ¦---.-]¦ kadar ta-ıdrıı evvel bu hi, dinlimi,,*.. Şahitlerden ba-alakadar dy „Urı UtjnUk da linde vordikhhılaiık k.k. hnlıınmak ıttrnııalrr ı»r de rtyovrt t knlıy Bir yerine üç pul kutlanıl-•ırrelİ ile pullar İaral vr lu-uz yere maaraf edılmit oluGüzeller, acele edin imnel HM/ee-t» «aba») ı,ic» imhll Refikler veya aldırtnaUri» nca ederu. bir IcıeJ.-rtitle bulu. latanbul Haricinden MM» I. ı ı ı key> la rab atmnk latlyantera Utanbul haricinde bulunan bazı güzeller, roüaababanın ilk klanına if tirak etmek için mutlaka latanbul a sel m ek lâzım geldiğini . -m. ı.l ı v .¦ rJ.-r Buna hace yoktur; lıtanbul haricindeki ıruzelleBeynclmilel iki büyük müı kaya itlirak edrrark olan gü hakiki bir lurk güzeli olman: sacetel rrimizin elbirliği ile yardım etmelerini râcn ediyi 3 âtı derİ7T Kadınlara .ayak! Darülbednyi «Hırçın kızn diye Sekapir'in bir ererini nyunyor-mu«! Ben görmedun; fakat «turen dan biri lena halde ainirÇünkü, pİyeıtc. kndmlnn yola getirmek İçin onlara dayak atmak lâzım geldiğinden bahıediliyo mm,!... m i-n.--.iiv: kadınlar için bir kadiri asamdan aöylcnmeai ¦zerine yapı-lacak hir noy olmadıkına karar Medeniyete ve İnsaniyete hizmet edenler Reylerin dünkü tasnifi neticesini neşrediyoruz m Ilımda fj kabu-elife bilJeneral Döleranın çalınan eşyaları «lan aniataUn Ma. ıı kam. namı .atıl Sin-Sing hapisanesinrJe aOa lenebt ı - taa-ia., haMiıa. Ptan î a« manyamı ı , . raaalmt. ı~u hır Intıhıiı ıı9uncu hariciye koğuşu — Peyami Sala — Tavzihin tavzih? Aktarın ilâcı Bir kadınla çocuğu aktarın badem yağından zehirlenei rh>li|.ı|, ,. II. ıklıllı! UBıIlI V* m İnil ( blı udunun ı mi ı.ı vaıılıt I ki Uıı İki kı.l ı.ı.......Um ı lıı.l-ltr H nlı yapabilir, rınl Dr. Verisi Nedim 3j|Avusturya cumhuriyeti Fenerbahçe - Fransız bahriyelileri maçı fcıııikiı'uıi'kiafıı olan zevatın liyakati »ayninde muvallakiyellt terakki talanda yii¦ ü ¦¦• kendilin* fiti I, l'l'm,ıın,ic mutali akı yet ne relah temenni ede* Bugün saat 2'S ta kadı-köyünde yapılaca Fenerbahçe takımı ile limanı* tıa.u mira telen Edgar Kine Frenin M. O-uti Kral bundan tonra mektep gemilinin birimi labılan Avuıtıırya Reiıicumhuru ile Gazi takımı araıında, bugün inat 14 Ha. nin ııbhatinr idaıei ikdah buçukta bir futbol maçı yapıla- elmi- ve nutku »iddeile alkiflancaktır. Maç Kadıkoyünde Fener- mittir. Sefirin bu nutkuna Avutbahçe tt.ıılında yapılacaktır. turya kuloniıi namına M. Mrrlrûı BUfSada Stddyıim Haller taralından mukabele ohıBar-a raıılı-ıblrin. .¦¦ ¦ .Inaı.lını "arak lerİre koloni namına tebrik ıı. anı *ıııl ballanılan Baratama ma V* IrfrkkUr cdilmııtir. ıladramu. bı edllımreılMiı. Davetliler büfede îraı len tonra ayrı İm 111 a r d ı r.

ildikmen anc.ık dn>.>">n »* ı >ir -1 - mı ..i . Son I ılbünlrrl ve nlr ıknmıba-iınacaîı -n-Inılııırıa it.ii-.iii ı bir laaiiyet Uhip 41 İhtiyatlı telakki rtaırk II.ıı.ıı.ı Rum ernılıcl İçi Una da. memlekr (imlide mahiyeti reamiytyi halt bir tülün Idıınlnln in. .' ıı-ı¦ ¦ ' ıı n ılınarak -....... rakip ı!.-. 1 11. -.. analı İninin İn • »'«I't ve "ili ını-l-li'iın 1-llılın» vr •¦¦«>?¦**¦•> 4>«4>4K::r;^ UÜLfcDEh oüh«ALMnl ÖEUELERİ % İk NEREDE GECİKECEKSİNİZ •> W% BİLİYOR \1 USUNUZ? Hırsı Sanda lyB ».»* • •uları Galata «ntmnvı uhıbı Verttrt» •> fendinla »andulıe-vlnl çalan Iın.l Mıınan >e Ilıman v anan hıraıt ¦ aitllde ıtac-KeciMkBg.nda Ayje ¦laaiBaia ev har Icnaa Hininde bat hıran pran, 1 v« Mr bohça 1»)" çaloıktn yukıı-lannıı.ıır. Bir fcu-üHiCü 50M Mft saal ve mücevheratının çalındığını ^*^,''ı.--»' ı.»-" *<••»¦<- **¦¦ PanrnlUıJa polıfc rında kuyumculuk vc saatçilik eden ı-ıı .-i Hakkı Kendi pntlıc moraennt rde kanına İn'-1. girdiğini v« 5,000 Uralık «aaı va mücevheratının çalındığını İddia e İmiği ir. 1 .. lı ı '. . 1 la Umu Hakkı fcfc ndi evveli 1labah dükk ¦uma Dlı a ¦ma kîlil akarak gltml* • Kııll an mır. Giorgio Mandi'l Mrk rica re (ban 111 17 teşrinievvel patar müridin iılbarcn 1 l- ¦ . . ¦ İstiklal c addeMULEN RUJDA ^ 4> m 4> f\ ^"-J^L"**"^ 1 ! . ,¦. J« «1 ıiıl 1 ı' ¦> tr l'i" ¦ ".lı. »• 4) 4> IBcrlt'ı 'ı •> ^^•^••••î».**î*'S",a* U-jgüal gîdttlganil yer •>e>ıj*•;••*•*!.;# t ALEMDAR SİNEMASI dır. t *â* Çönkii : Cöattrraektc olduğu fevkalade nenarraın ııddeı: *•* *D* j-önilmı;:- ıayandır. "f j* M tunum en kuvvetli ve en muazrarr ?j',r,rri olan * ^KAMÇILI MEDENİYET, • 12 mıı.ııram kıtım tekmili birden « BKN BABAMI İM'KRİ VI * .tıu ca ka -.'ı.ı I-.ırııın . . ¦ 1 ¦. i-- .r l >. Ahmet o£la lî.ı-1111 ,-: ..-i mtçhulv (arhlmdan kaile-d il m i J lir. M ntıalli vak'aya MUddtİ OSMANLI BANKASI ¦ . ¦ u. ."i İnil tarihli -CRtUİT JONCİtK tOVlTİFri- tahvillcrinla l kanunuevvel IM2M larihl nde i«a kılınacak amorti kc^ideinde baja hoj tediyeni ıchlikcMne kar)i ıı---nu-1, Oanka»ı üal trketi ldare<iic ^lanbul ve Beyoğlu y" beleıl lorolındon pek İyi «crnitle -;;ı.n.ı l-.i i-..-., mrıkcir tahvilat i'-.,ı.ıi..-r - ¦ ,r,1.- - 1 olmak Orcrc î kuunlık (RtJİNAl.D DİNİ) niu cn mükemun kalık.ılı.i( komediti •Ta fıtlndür I. 3 '.'t pere 9 1 | da «Jı ı. .-j .• ıs imru»tur. •>•>•>•>•>•;••>•;•-> «••4>4>4>4>t>4>4>4>4>4>«> 4>4>4>t>*<4>f>4>4>4>4>4>t>« ¦ FKANSUA JOZEF aaray mi aktıurm..... C İMPRATOKLUK crkaoı. Avunturyanın kibar anekaldı . • ^ VALSLARI ku helanın... Aşkı elde 11 olan VİYANA J 4> H** 4) 4> Vlyaııamn Sent f.lyen kılııetinin heyeti muğanniyeıİ ve «fl 4> arplan .ile F.KİK FOM YN İn t^ktraeri 4} ZİFAF MARŞI e av ÎBprr ııtiBda gemrgialı rt ittdkcegıniı jeyter. Sualin

ELHAMRA SİNEMASINDA * 11 Jı 'imiıjıi f.ult muin», l> (<r iBaumlrr uır '! 4 1,4 «v 6 1.2 Jir dj) lavtNR HUT E1İHO an -M Çark. vc moloJılefl. * •>4>4>4>4>4>4>4>#4>4>4>4> 4>4>4>4> •4>4>4>4>4> 4> 4>4>4>4) 49 1 ¦ ¦ Iııııııııbıııhı'ııııııııhn KORİN üRlFıT İle VIKTOR VARKONİ MELEK SİNEMASINDA pj ime cdilm.kic eıtri „ 1 LEDİ HAMİLTON j IC mııraller olmakta fdVtl edeceklerdir. ı: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aai suricrîilimilc knnıedi l>jn*eıln me'tıor (açla aklrnl Hn;cliıı Hayatını la*vlr coca ARTİST AŞKI ıllmınin müoK«*litıt POLA NF.ORI dlr. S1SI.I ve SO/lO RIJ.MDIR Tevln.tL-ıinb 20 iı;' iiDimna ıl-ıorı iui ?I-W dt F R A .\ S I Z TIVATRUSLNDA vinck FR A.NSIZ OPRRRT lir.VnTİMN I". anadil riırtk Ardııi'i BB mefMir operca nlan LA MASK O T pi»h '«mcll edifecelor. îi U'iıİııi-ııı1 penjeıcbc ıÂ>ımı V C K 0 N I K :ni! .İleni ıxı>."\uıı lîıırm tııjenade ulıL Bn^Un trfıım: dr ılı İcada. 1 ip* Vrla kltbUne ttbablryiB K.ıliı 1 r..|j RlOUp :¦ ı >j.fatıı ııi yeli «lllr-1 hin Hvanl mi.ıriı aanrl atvıl>'<-iı »üre ııi nruara Un mutlukn gilmrniı Iflrım ğ gelen yer B BRODVAY I ttinhu-ııtı Tılmlıı gû'leriimekıe R 1 M .1/1. j; (AJİR SİNEMâSIDIR ooooouoooo cc^ooosoooooocoı Herkini uibir edecek jakcıer j ıRAMON NOVAROve NORMAJ s .s::: l;¦„, tcaıaili § TALEBE PRENS y ELHAMRA SİNEMASINDA 18 Teni il âtlı fi atla matineler |2 i ¦ j 11 -1 1 ÂİBemaaı Mddlriyeıı. 1 gSıel vc 1..-1 jj.- program-lonnı. Kİ olan revnl vc mektep 1 talebe! v. *... (aralından Icmj;a r ed Uchnmcilnl ıcmlncnlimct-lAİ CÜSO SABAH SAAT II de J '¦¦.¦i. . -. ı.ı:. 1 . .ij bir .....11.; >¦.¦--.,.. ur : mevki *» jj Rallini •< mantın konuklar *B 8 Bu ıcunıın umunda >alon x kamilen İniltiye cdlleccklır. oocmocoooc oobo 0000 000 0000c D i E HR EMANETİ iı.'i'im riyal -roıundn bu gvn maline saal lb,:«ı da ve aksam aa* at 2130 da Hırçın Kız S parda Her cumarteti akşamları İçin (lallarda Kartla* yapılmıştır. . Beşiktaş Part sinemasında Ankara P00lam Gdndlir nıollne ve ak^umı devam ediyor. KıırOn ETUAL SİNEMASINDA gAııc tılmckle alan wük I>UVA<-1 lUperıllımlnın mümr-ıillu mı 1 DOV re ı.OVf) im, ttörnuıîi «llmdiilııj/ IKlu akfam -eiıiıar ORb*TA İ (IAKHII It.VIS S'MIh ve NİLS * ASİ f.R in rcloknrllc lemill c lHC< * ŞEHVET DİYARI i tilmlnin t:p*terilıackle olduğu a ASRÎ SİNEMAYI j um, ,1.-11 n. . 1 i-1 m atim kalabalığı düden raaHf «Imi^ılr, Bu fülm için mnesiro Lvuıi^ lar

an bUuSl Mr mu- ı.ı lentp edlleılıılr. iBahaannaanı Bu ; ¦ra- | nip I ¦ BBHİ 77 ı r<yte6üırıw«g İLİMDİR :ilil!R IIHN Ul Millet pazar Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: \ IIM VAPIRLAHI izmir Postası ADNAN S incü pa/arlcsi TAYYAR vapuru 17 "i PAZAR Seyrisefain AtABZON HIWIM:I istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi scrtebabetinden: İstanbul ticareti bahriye müdürlüğünden: Edirne Vilâyetinden; Bursa encümeni Vilâyetten: I Büyük Tayyare Piyangosu | YEDİNCİ TERTİP 5. inci keşide: 11 Kânunuevvel 1929 Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15.000 12.000 10.000 Liralık ikramiyeler va 10,000 . bir mükatal SATILIK EŞYA Tahli.*iv<" müdiirlu*niiKİcn. Niçin Punktal gözlük camlarıaı iatimal ediyorum? Pıır.l.'jl kikIJk canıUnnı ürim» cimi* olan bir HAV, muvakkaten erba dahi chIü -.. ı. ,u ıi t Litlnul etic etki camlar İle yemleri aroınrlakl farkı derhal hitıcdcr. llıau) veya adcım malûma! *ehe hUr çU'İrrinc ckl ramim takan Urırı mahrum ı>kl akları f l ZEISS mPuntttâlU Emlâk ve Eytam Bankası Umum Müdürlğünden: Pazarlıkla satılık depo vg Antrepo K1111 âk ve Eytam Bankası s Afyonkarahisar Jandarma kumandanlığından: Umum Müdürlüğünden: mbe ırûnli Taklitle satılık emlâk İcar müzayedeleri maı Ziya Beyla ^Irkeıhaiıle | e sk Halımı ila hiç Mr alakan ı . .¦. ı ,. ¦. mubt.rrro uçurt eyler »e bu mUoascbcıle ştrheiilictaluno prlro l.hsilatının. ık »e yaldır. re*ntl vc «alakl-... mabıuıayı balı rakrilaartarı-m laralındoa icra cdllckllrcı dikkate an r d eril. Viktorya llorlk Sigarla Aaoaim Şirketi lllrklye »lıiHınvııi Viktorya dö Berlin Umum SİRoria Aooaİm şirketi Türkiye MUrlırtyeu Dr. Şuayp Nuri «abt vr Dahili tıaatahklar tabibi ELEKTRİKLE TEDAVİ ı. ir .ulun maada her (On aaaı t-l* ' . j-'i.Iraa aafarctlıa-ne-i lacvsıado Cervdahane nokatı No II ır..,.zaır.ı.«mî».a' | ECZACI İSTENİYOR ıı adeti'» «lüllnde havM I hayan uca» mulıiın bir deki Mr ecune Içta dip Türkiye İş Bankasından: Mamul hi-iiriden »I ar. cıva Ktdjı V rılinci mırmc Mamul vc ftja nama. basım Birinci kırık

ARANIYoR ıspc 2 loiiiy. t «ya G sandat-mürrkfcep Una Ser «ak>" takma e. Teklifk-rin (D.G.D.) rumıuf la Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinde^: Kiralık Knılâk ı vılh hukuk mahkeLimanda PİYAN KG KEŞİDESİ llılâlıahmer lataobul merkezinden ı 15 T naııi cuma güm) Mal IO buçukta llilaliahmcr İstanbul merkezi bina un d» Hilahahmer «ao'a eri piyankoau çekilecektir. KSSST»- Operalar HALİL SEZAİ «SSSHfil '£ Basur memeleri, Fisliil \e sırııcHİarı '|> X - . *,....... .jaLSI ı-liiıılıııl tuz ııı Iı ı~.n MAMA l.lvi 4İOI" . HÂŞAN KOLONYASINDA TENZİLÂT 50 kuruşluk sjjfc, .35 80 kuruşluk .şişe 60 150 kuruşluk şişe 110 3110 kuruşluk şİse 200 ÜilUŞA.. Fırsattan lepJM», topta Ecza tyrıca tenzili t. -İNKIBAZDA, SUI HAZIM .v,ı..:,.- notra ve ı tnıynn karaciğer v rında yanın haıdak rı'ıİL dulguıılu£unı!u almak pek naildir, tutan balda Koliceböbrek hamaile- M AZ''\ MRYVK T< )ZU kdplda ı >¦ ,» ıl<pı»unda flaa ıyn h!r kalıvc kn&ı£ı -80. kıtrofl ı.Y A L N İZ J. İTKİN İn ima eylediği aj PARDESÜLER i Vikııdİİnü.ü ber türlü tebeddülatı hava- " İyeden masun tutacaktır. B Şık ve kusursuz bir biçimde ¦ olan bu pardesüler her gün * giymek iyin gayel elverişli- ¦ diller. ¦ J. İTKİN lüccarier*! r Beyoğlu, lüüklâl caddesi No. 405 [| Telefon: Beyoğlu 450 B •ıııııııaBfiı«ın8iriiBBa>iPiBQi^ir< •aua-a * 4 um ¦>¦> Teminatlı ucun eşya '«i m ta atara' un m m ' MobOyanui «un almadan veya 'İroıiî, itmedin cv.il İĞİ İİ fc.-yuifli.iidj Asittik Mescitte No. 15 tc (T.Vfıvı R O. 1293) IBI lj a. sofianos -obuyd ,,,:.«a,,r.,.., || ¦ I büyük ve müutabap mobilya elitlerini çörmelis BBB»-ni BAKTfRVOlUcaaaaaaı Dr. İHSAN SAMİ Bakteriyoloji laborant varı Prk dnklk kan laltMalt tifo ' n .mı hafatıktın >L(im, ttıluı uh ,iı...|.| ic (-.-»ti uhuıiıi ve ılımın rilvanynİL-ndı turba* No 189 T = SAZ MERAKLILARINA : ¦ \Lmtckeln mırlın ıfrıhn nl«« t i HALK MUSİKİ | ¦ Heyetinin ijıirakîle Tak - J ¦ limde Fiat j;jrajı karşıtında- * I ki aabık Cûlüıtan birahane» • S TÜRK YUVASI namüe Tes- S

e^ncirıımagÜ. • : rrüHaaanBeyidaretindeküsal : 1 edilecektir. Meşrubat ve mekü-S S lât rekabe ol etmeı dert- t cbbbbbb cede ehvendir, ¦ f* M. KURİS -{ M KÜRK MAĞAZASI |; 1 BC) ıı,l, t-rlkl ,1 eaılde=İ $ M Ko. w Ifnzır vc numrlama ber & | ocvl kürklerin en son moda ve 1 H ıı-tin :i».i - ı1 Maılor reka-ı b OH kabul tlnıı ı. BtJj f"Doktor S. Freske.1 *CVKI ÜT VB KADIN HASTALI Kl. AKI ıViurı-HASSisı m İmde Takrire K İİBİ ki[lr-anıU İS numiıaUa Lün ekkııiMe ıııı.Uİtııı.k SOP. suren- htr jfi İKİ (abriuııbı itn j İBJ Tetllmnt lür'jUe ve kemali itina ile yapılır. _ _ i» iŞ«ımıpınımınİıİıtİB|TWnjİBtlp en pi:M:a\ »<BVa BtıttıBınVB B-aııa. s^3*i!seKarDARÜTTALİMİ MÛSİKİ ntM»^' >" llcy'ell Vcınccılerdebl salonda: "ı* i "¦•< perşembe aksamı ve iıer cumn glin.il vc "I ¦ -mı i", UK trr.-nnıı r .,1... .'..l,ı ^! ¦ıHer patar aksamı OKTA OllilMU M' ';• Her sal. aksam. KARAGÖZ ;?;14rw.-*Ir^îl&j H"u 0,man "-tendi İdarelinde EJi'*3lSîîî-ftvît^ı Emlâk ve Eytam Bankası Umum Müdürlüğünden: Utvkİlrıile kroküâ ve evtalifmhyjıdiı ayfiıca ysııi. Avıupa Paanimn ıalı(ı nıûrayedeye hc-aul yalmz I928senesmde satılan f 270,000 0ç sene ÇVCİ ilk ık-l;i piyasaya çıkan İm araba, kolay şöhret temin etlen bütün rekorları gö

1» O IV1 I a r 1 ' "ığılın dtbt B /* «aya •bana amalık »ti -..liır.. 5 ı*' ti"' 8'lifte \\ I tİrtpi» M'»_[^*,mu \$\^\s}7.9\f/\tSpT] TffTMlra*r,a Bandırma belediyesi rivasetindeıı: Sandırma belediyesi riyasetinden! ?andırma beledi\resi riyasetinden: «°o HAREKET HASEBİLE ıj l-ı .¦ . 1 ¦-! i-ı : I. I taddC- S S »İnde cayci işlek ve gürel 5 S döşenmiş "makeaımtl bir ? 8 8AKKAÜYE MAĞAZASI i 8 sadlıkıır. TabîUı icîn blaabUl- \ 4 aa yeni poılbhanc kuıhUııdc | ? Alalcmtiynn İlanı odaba 9 m Ur «en m olunma» ¦kav x 00 ır: x; ıx 00 v x 00 aa ™> 00 at, e 2r> Yalnıî afi (Birinci yayla yağı le ı ] neke ile 160 kuruştun ı satılır | Anı.- A.ı. C.,,,1. H^n ıı Ho. Ui,,,, | ¦¦¦MMMBBBBnBaiHanaMBaantaa şn< ,cococijod«ooxocoo>.c<x-' o ;PARiZYANADft8 { Bu cuma nünü | 3 ile maline * Kan kadim \ ORTA 0YUMUS ian Fennen temirdir. Her fırça imal oluııdu&j andan İtibaren pnrjii-oırnli bir nrt dcrtınönc vaz; lerek bîr kutu konur. Tüylerin gerek ttvkii voı'ı vc gtrek ev.ufı ııyeıunde. dişleri mükemmel Surette fırçalamak ulur. Fırçaların fı*tı 50 kuruttur, dj '.Vkçt Ût r.lı..l c .ılın j

FiKk Levia Berlin N. W R • ¦ı 19 Aksarayda Haseki caddesinde JDerslere başlaınışlır. Leylî, nelıarî kız ve erkek] ler sınıfa talebe kaydına devanı olunmak ı^-n-ıoeooKnooor- nroo9eocooo>.l kakon Alman Kİtaplıanesi lle.-Mn Tatil ıtıe-dınında SM Maizemei bevliyesi beni i^iın/i ic.-lıil houıdc evinizi tezyin eder. AEG Türk Anonim lîleklrİk şirketi umumiyesi Oalala: bahtiyar han Mesul Mtuiıir: M.^ıh ALTINCI SENE — N 1984 CUMARTESİ 16 TEŞRİNİSANİ 1999 HER fiON SAH AHLARI ÇIKAR, SİVAS! TÜKK GAZETE .Nüshası her yerde n KURUŞTUR Fersude Paraların Tebdiline Haftaya Başlanıyor Avup. da buhran £Sn,af cemiyet Berinde Güzeller I Dünkü spor faaliyeti Müsabakaınıza l^atasaray takımı Beylerbeyini '-8, İstanbul spor takımı da Sü-leymaniyeyi 2-3 ti Fenerbahçe ile Fransızlar karşılaşmadı Manifaturacılar da dün toplanarak kendi İt rine ait bazı mes'eleleri konuştular UhU Kyıu-ll ılalılllye buhr.ni .. r..ı."...u-...-i" ¦ • ¦¦!-.r,,-, -I..,!... hMk. Ol«aaO l-m-il «kllml O.dlr. «11-lellredahili ijarrlenndr kaptırma ut •ı yarak bir mania n ,n.Mrlj«l.ıı. ".ı •ara (ırkı. hir iUr» Imannu-I. bir mrn ¦uıl>« •» »M>P—»Hf Mııi—ı ba «uralleler Hind'i çıkarak Bee nam" Mı uydurana dan »miri nl miyara h *«->« hnor rurtımrIc çalıyı" flaaamı İdare elm.*. Irıalf kay bacak ay aktı katUrarak. Lrhhb çek oılorak y >• •» taneli ederek. raadırarak eere.aı alan batıranları MI ya'da fırkalar nıOu al -i':" '"" Bun •an alyaal im ¦ ¦ iştirak ediniz! Türkiye güzellik kraliçesini çok pnruk bir istikbal b kicanektedir neticeıinde TurkjpTeÛ Uçeni olacak T#fc i. bir İttik hal I>ctfan8eltı tikbalin iat.feJKe a ha defa daha hulâu cd*l HK Kra-.Ol parlak ıjir. ilk ia-otlr-iırtlir 1— luıblye ..... 1.1. Kr Je-ıl cUnak rıbı buytıt m, mnl l, ıSm îadae aktr ıeiaK.1

urtnl lırm-.l rleaek. i— Bıyıırlmllrl rnkjku et araında TuıaJyeyt aa radl etmek CİM «artat e-n-ılrtt olarak mlı Mr -m •— M raMrlm <*JnV a..ı,p. .....riıik kratlaaBt caak lbNaıall. f «fililerİnden '•it* rdlta fİBi'k. <T!.rW,«*wn.ıoa Dtlfeap -illikaktır) \ ¦ .lıi Ivtaobal kadar ekral »edahi uah-—-m btr leMrdr yapılarak atan LiUıı ya cıtreUlk mUaBMkaa> aa aJlIraN "I-mek Drere tekrir Fırt fa «ırrn«* 1 - Oradan be. ruf a dana. eflreek alın nal» blı Klya ıl.l İ.ı-.tır « ,. lıı -iaa „k-mk. (Rıı d.l|fta atfle aİU' >-c.klf-rdlrl. ^ comi-rl arısın4* Türkiye'yi irmsıl . ba bakim aran ıtlıra kartı artla İle aallhryrtle pellCetrunıHlIr. ıWm Sladj umanda yapılan mtaaüarın en hu nailim Suleymaalya İt. bpnr . . 1, .1 ,1, terli m o Tecrübesiz güreşçileri teşviki ulan müsabakalar çok zevkli ve be ı ıa„.- olmuş dereceler verilmiştir

.Abıhayat "ın sonu öimitriyef:" Prenses Nara babama mı vardı?.. Şu halde ben bu zamana kadar babamın karısı olan bir kadınla mı yaşıyordum?.,,Diye bağırdı... Şahir ve Memleket habereri a>rarrnri' Hmt l'ı — üret. dedi: ka knaını» mf*»m et U* MHIllldl >*n lılınıı.-'.. ¦ ¦ i1 hu Irlaılr idi. Sanki jtkTli'drr, ıırliflı. — Pcrtv— KM oı — 109 -ı- .-11.1 ı ¦ mm «Um Hm .'«rr Şa mu, bıııı kur ı olunur —Pltnw> na»» Kakla. Mıır* ııı ıı )«ıuİlimlim 1 — Huy». bII.iiK mit aba*dı buna İpin *f> t»< dr* fal dinilin -lılı I iı" !¦ ¦ h« ' hatıoı ranıck Kin Kil. ı ık ı ı ¦ i — rı...ı-ı Mni/.ıt da tenim kim ol-3ii-l:i u bılall'or d*(ll"lt— Hayır... Kılla iıucıUı d da ırnl an-T1'~. — Dibamın Mal «ılı HC. S.ladaki adanla ı Dadan bahsederlerken ¦rrtoı .. diyarlardı... - Ba Kanın aul adı Haklar »1 attın-di- ıı -. yır vınundan > rkiliıka* kaildi laydı».m -ıı'... nualun'-HaraB. ona Benim kavlık kardojlm ¦ •ın:... ı ı'ı ı ıi. kalan I'.-.- :-m-rpm.iı umanın a D tUlyor! Saaiaaılınd. Kunl IMn-lIrly.! defti. rrCBI Mll.l'.lı '> -JlurlıılIllHl — Prki âyk»r aulal bakalıraT.. W-mlUlırı idini Um Um takıma?- Na* tanda Mr livan çul* aıUar lUa^ın ¦r/kî karayı da yakular. KiadckUartı Bepraai .ı ¦.-m..:. ı ¦ -¦¦ kiarya bl om - ı.ı abıhayat oldu tu cin kartalda, .tanca amin .itn.il da ba Ullımü man bulıındufaau Dil lırhvıhllifUı>:. İtindi eıtıt hır hır «ir yoki— Beril i- ¦ ¦ ı.. .'. 1.1 ¦ ¦ .-t. nın---. na aldBT.. — \ ı . .ılı .iKİ.ı.ı.ı arıp ta • ¦ m bu-tanıyınca hrr anar rıhı | ırruıımıva urdan oraya ıra iı., 1. lU . 'I-ı-ı illin -ııı . da abıbayat klrdığlnl bilmedi*! itin olduğunu nnmdMuıdu K uaın« ıı rıa m rlındrr. knrtutup ta ¦ "1 aıanırta d;. ıl bala miyarda... Sen v,.-, ¦-- Mm Ur n—İl., ı.. likeeıln oıtaıanda yal- Ibtraocr »tadan (.İlikten MM ¦¦ rtı BU 'i m dal-mı. enin HalbBkl . ,.,,. «ıkiı. İlk ı-ı anncııM- ani bulmak Ifiıı dr allım korkanı yokla. Kadara- Kin datra ;ı ,ılmr. okatt ta. analık nayırllh- -rol kavadır» al- rbroafrat-'kl uraytn • audıjını atıyordu. 1-ıl.nr, rlmden iıırıal- ıt ar . . ı._. n... ...-.-.iı daimi, laka! bir ret* Mırradi >..arkan . "mı dl »ar Esnaf cemiyetlerinde | 1,1,1i ııiuraJm n laaa ¦•anı alauuakdaıa yaran «Tlkıtaı rıai-*.. — M ,l( reaelaı • aakaıdda Mikana taıı» InUn Iamla k>* kır vry#rB bat- ,ı. >. ,<_.. |r hıldr muteııllını İn,ak I—» kırlı İmli Brııılr kr dl»-tan unr ¦ .nine kanmanı* ,ı. ...... imli- .ıı-..-.. »naraUrta . ¦ udıiı...... BIFtlM ıtiaı yınmaçı nkıaa ralıaa k - rarynrkkr. IHI lllli.1 BMrartar. naraca ia.au an» ar ¦ ı hıcunıyarktrdk. ıı.ı. ı . ı- ı- cin. Vr bu kak-ıal.k-I Hin cenalyettıı l.-.hBmıi ırarcir oldu. Bundan vxırı

ıtnı ?.¦¦..iı-,: nı.ıruıı ban MkkıUaııo daha larua. ıımı İki anını .1— ılüıaı Bv*aa •Ul ¦• ma. natu-lı knlaMram »ankaye —a laalfcııkaâa MM* n Wk-rıaaın ı.ı. .ı ."... B likam t ir •na .....»ı.ıı. .'ı.. Illal rd-a .m. mı va laaa ımMtıtm ya| ı.ıiııtı.ı ...(,..ul--ri ı<. U-I..1 1 ıı I . ı ¦ vıılldl Mam/oluradların litimat l>UnkaJ naaaafatarartlıv. luhdllvı-nkrr rr anııiahaamaaı »alnD hnvli .¦aaiıni dan .aaı ma d .-*. la r. R F k—ı.t-aa lor*.aaaa>n» Man» ıaaı ı ¦ ¦'" ¦ '-mı-ı Ban araya kadar «taa aı ullılatı. ,1.1 la .,.-.lıl>ılrlBlf rılulL nAsma köprü 1 Son günlerde bu da bir mes'ele oldu ortada para yok, nahati yere çenemin" yoruyoruz İstanbul sihrinin -alahı " Şehremaneti bugünkü muazzam teşkilâtı ile eski ve köhne kazasker konaklarına benzer» Sabık Şehremaneti muavinlerinden Raif Beyin fikirleri lu.Mıııl Handı»- h«inanan kuraluıl-ib.m Br ın,ıUha..»n.> ı,lı pata vaıınru. ..... kakkanda l. aHaHr ııılainln-lıl'atr atkıma, la m alıaa. ı.ı» «m »- •<> aakat acarık M» taBa* 11.—.I111.1. Un İn— .Uaatta. «ıı'ı Iı-..n.ı tat aaıMiiı b— „ una n-ı»taaa aaHaak) bmb rnnıa. Bata. an Bar ,.nn Brarana HBakata ka-fimia I atana anan. antâr* tr B**B> Bar favan saBB- •* naâMlBr Um (1sb.B -ı.au- ant. Ba ana.U Baanak. ta udin".— ¦naa nam» nBı.aıaaı.l mnt—»¦». kuBBamaa va kıB ıBB. BuMadaM IhIma İla luanıl aa* Londra konferansı ıu auntM Iı.ı1» >ıı 1-11 drfa di-vnruH aavl bir ilk katara (•<'-naB »«vaban.. lMI >¦ katıl kir ı kl kııı BCHlIııı ıb nnrla kratıı ¦ ,ur MaınırArr ıı trr rabtaUd ra bu ı.diı. - ¦ ı ıl ı-lıUm. âta. Hat» ylkılr dr la VBn blı -ıiı.- .ıkı m-rlnı kolay kolay idari ulu nam Irbrcaaanelİ Ur blaubul 1 . Jı - :¦ !¦ la nHIrnndr nıUnan I ..lilııll .ula Ut un Hte i lorblt dır dranah •alda ¦atındı laknkaaaraB kav ka ananlara.,a İnal >r tinim la. ¦anı l-n Bn.BBBiatta luta-m kaJnlrdaaı. Biııd-.arıra ..ı.ıı. ılı ı.ı BBtııua lıahnMB. < tnUrrı lıkV. baş ¦ kaıın (Ihl um .. hanaallaıl* İdi. İtana. M batlarn ¦ .1.. . . . . yatde ylı ¦V uadlln.k ¦••rr ı.ıııkabrl' ılaıl laavia ıdud. NBUakJtatB «.".ı> n-.k'iw 1 |B* Rm kanaaıantaa \rtt san OrrkMaV nBbavrlr yatıda— . km Balın imi .-riıu.ı .«..mı rara uırıuuıları lanlıadaıı umumi Uu k, •!¦ »la lılıl lıılulnan), .hUjrlnımeılı İmu Hdkttvr takalıuuaıı V in.ıılr.-i lıuank aıakaJaıta «a '--ı.-- yiyor rmıtut! ftaa kaoBrol cınaııada, İnim—I ¦aao-(oi. ı-nıUı yama Dil (ua ¦ İM» kl-1 I- Iklkı :¦ ıi'-rrı.-ılı .... yiyprık M ««erk ımk, .dılmı.l.r >ııı,'müjıir,iıiı ciharı halh İçin Tramvaylar ..... ır. ... 1.. 1.1.1.... ...... i. lebi. kapıları rabııı I .1.11. . , " .. .1. kılarak yolıa .1 ... 1. kıtır ıı.ı roat ' ¦ in.t ¦ 1! l , BaıBOda I ma actbı 'iıl rt BDi.Uıa kalmalı id» H ı.ı Hurmalar. daBa .-1 «ullr . ,ı. -¦ dıklann&an ba İt urahı Baa ¦rtankar ıv halk ¦ ¦ .-nı -... ¦ UM da Mil ¦ 1 m - ¦- -ın.mılır Iı. .-. w ı,;,l, 11 I Iıı

Kaprüdehi tayyar satıcılar adn-adckl n-yyar lalaufırm muit İrin kâprudr Mr /.ıMIıl Brlrd... nr.kll ilıdıaı lıkaııdv rBnl Zabıtai belediye hadrotu HaUraadın Ulbarra Zıbıiai 11. .-ılı, r kadıoıuBaB ımllnr İnar 1 ırrimiıiir. Hdcuı 1*0 mrmvrua tiı-.1 ı... . I I.I ı otomobiller tomaklarda mütemadiyen bağııamıyacak Tabaldv ealı^.uı ¦Maanuhillrrin ıli.ııyc ı.|aaa.ıbilKı I ilki lodu (ikııarak Kalkı ul.,. ¦ iıiıı .......i.r- ir blı r.ıl -¦lıinıııiLi Olamablllfiiıı kani »liknvkl.il bıtrı İlerin hattır edlMIklr 1. . ¦ . 11 ¦. . ¦ .i,. i;,, (İtini İr Irtkik ve m bir «rklr UlB Vltayaiîfba ıha davası İr mahiye llndelıl m>|. 1. mı ı.l»I Hmnika (a dana Madam flnıiniı utıiıı ıl.varo o leylıındchi dura Maldmanııı ..ı.ı.,.. ,.,ı,IB. taaaiaUı •laulaU ırlaı* ıiı.ı ¦.ıi.lrlnam ¦ynunı I, fternra nı-ıı-ı Bnadiya Bnlaatana fet> CUIIn ıBlra kB hu Ot r-.Madaa aknal vı ' Uınya. ııı bun va -«III llllat. ımk kl İnlini kakaa» baraaı aaaan nltaiı akuaB aasninnakan naaUrVUr r treni naanaan nuı iı.Bı ra iraBBt ' «»ma kar Mu -n—B. ıılnal; ba- ¦ aa da taka lUn ».Bir ınrkaBı >->» d rv arvnknvaa .... HBaadBMta atrıraı nan BayM «ad MwMkılıa l~> ' rrv-B kaanMyalbu l.haB .rlıMılıı aaa o r* iıilnk.ı. bıUarınalırtır U — .trlırruuuatl IU Viı*r*Ua nıtınlı r iı.kkıadıki İlki İn lal o|ırn.blBV miran'. a — i'....ı.ıı..i, ... ,.ın. m, halıdayaal Ur I ¦ ı-aıu nlıBUvnl bir rnk rrrlrrar birine- • ma) aloaakla KnUı >nı Mı »al"w Mar« atanmakladıı. Pek UbUdU ki 10 na'nın *¦!•> ıniali rrı an eşya piyankosu Verem kurbanı HlltMahnıar oşjm piyatn-kasu dün çakll'di Hilali.Kıı,rr Saa'at Evman tıva piyankaau, dlln »ant 10 batukta. 1 ..... '..i 1 ....u.,-:..,..1.1 . rnar-kemıılı' lırtirle1 cdilroi|lir. KBanIrıl- Iıtanbul Hilâliahmer r«tat AH Pa. İla rrrrmrl MMrrurtni VB 'anal Evi laBİfa-rlari Saiıvv Huı^yııı vc Sadi.t Hanım ¦ır bulı.ıımuıiardır. 5aal İZ hu. çukla l,ıi..|i k-ııdedv 400 numarajn ..... I.ı caya ¦ ılum-ı,. Bu . ¦ ... I ¦.¦¦>,-I l.lu/lı-ı rtaıplar San'al rviada imal . ıl-l ¦. ııiı -m 11' kadın .-um vardır. --i ' 1 r.l'Sİaı 1:1 t'.': bumın ıha>r v« -arın ılaat rdıkİMtMİr. Merhum Navzal Beyin cenazesi dün kaldırıldı Tı -i rtıoHaM . "k ..1 M la bUv mm» «ak nry-ka> 1 adı inik W atananna. (.ıuıa> IIBaaM aaukıkaUm a ıBlıal la-IM-İri. «n.y uau-.darl «Bınnl ı-n rai •lan»n> 1 aaaUıı la kılı laH >• i.. • — ¦..... aimaı. arnm «arva. UUrr ı.knık m...r.ı- lı.UknnB BOyBk b» naaırıl 1 an>rmi|Brrda BBBııl ıt al.ım mTIiiılıad.Bnın aa—~ı Baaraıai atatatı M BataBa. KBaaanaadlra 1 — İM I Rlıa ltlrı.1 «ıd-vt nmavtd— MMJ bb kiloda: 1. -,:i„, Blrınol. I, u,:.-ı, ,1..,. OdM Iklnck 1 - ı-H lana. pldan N.vaal UUiratO. Tl kklıııla: Urvkoadaıı Vııml buUul.i Kııınbikiıl'n b-atl Iklnri. RvvIblaiBlnl Faruk ..

;> kiloda: Kuaıkapıdan u , - ,1 , birlael. ıı;:.'-. . 1 .«¦¦„ iUikI „tmınlalda. Limanda Gelecek teyyahlar ay ..11..1..1.. ,« biRUk Mr mvyah kaili»! Kurlredrn'tanrı krhrimlır selrcıkllr. • abideıiııe çelenh Unımunuvdabl tdrar kün Franuı mektep .¦¦.-.......: daa 11 al 12 dr Takalıodelıl t unUıurlyrl Ahiı*ı-.inl rlıarcl »imi» ır bir ıvlrıık hnattraıitır, marul bir ,/.jı 1 munorrır 11..mi Aıanıikı'Iı ınulıaıtlrlerılni o !uu ricalimi.i. «aro-mek ır .luluv.ı'vn tilrorb iiırrı tlıtl >aıdıcurııı Kolonrl Vellıntlan, bir km ¦im amal Alına 'ya rltnuılı. Turk ı-.ıı hJbbı bir ..t olan KnloıınJ. diuı Aliııa'-ıl.ıı .vılrl -ınıni'ı; balla ı-ındr An. karn'va «id >' cm Itpanya Kontolota Vrnl 1 inin .. K-.-ıı .1 ¦ ,1 M. tmilr» ¦ ¦¦urıı,,-,. ırlnıiatlr. İtalya seliri Ber İla artanı lor nakledilen ve bir Dkd' .1 11. 1 . 11 buluma n.ı, .m. Aııkıta .ı-Ori S. 0rnini Hum,. ı'inaulan. irhrtmlıe aıdft ctmlyUr Dit bar lüor kndaı tulnıumh .1mefc arrre ' -ı 1. 1 -. ...... va yanı nln . n. mu -¦. ..-ı.,|.ı . da ¦otııııda r*'"Imktkk Infıra .tevali Bir «- dün arkadaıtın nuıar laıfıudu . Atknri Tıbbiye tnl«betindin, ı.ılıımııı hıvmeıt komıayana aralından ..1 Boyla oğlu Ncvıai Rıiglii Bry ılııııct aınılta v.ı arka .1 Merk. Iı-vdi -dılmi|(ır. Bİı tayyare karhanı T1.- ıl ılı s lı batırivr hakkında mu tak o rr için be* hu-ul, devletî bahrîye araaında lı.i. 11,11 i 11 1 r- i 1.11 c 11 Londra'da toplanacak konfrranaın nrticclonmrjaı um alâka dar dav* lollor araaında mühim muhabereler evreyan ediyor. Uu dcvlpllıtr araaında evvelce etaaat hakkında İIilnF hani olmadığı takdirde konferantııı "ki u ı.ok muhtemeldir. Boyla bir konferanıın neljcrıîa kalarak dağılman, aklolunnı^ınaıından riy ımiıalemct için .11-ttr leairlcr !.....! 1.11, . ki bahri konlvronıın krovanorler un-» ¦l'im n dolayı İngiltere vo Amrrika murahhaaları ,1 ,.imla ruhur eden ihtilâftan dolayı da* ğılmış .1 -1 bıı iki drvlrl aratın-da, konfcranıtaıı evvelki roman. don riyade münaferet peyda et-mû dî. tattı Londra konfcranaın. da dahi böyle lıir hal vukıııına ı..yıl~ıı bırakmamak iıin büyü mütakeratı bıa-auıiye cereyan ediyor. İngiltere ile Amerika lealihatı bahriyeye «H ,¦,.-'.<. 1 kanı o-lan nazarlarında Vatinaton mü akatında Mİ.-.I ettikleri mıiumduı. Simdi Amırlkn. ile Jamürakerat uhirvn rurtıceleomurtir. İtilâfın mrvıuıı ne nldu|u la 1 rıh edilmiyıır iae do «ara m'.'ıl, anlatılıyor. İngiltere ile Japonya aratanda ötedeoberi batlıca ihtilâl' Smcapor n¦¦¦ Ilarbı umumıl-ü aoota ilduler Balın M «ikalı HındivU Çin denm a 1 a undaki bnğaana ba-rînei uml bir umma bahri va mevkii muktahkeın teali etm ek 11te-miılerdir. llrirati bir C* belirli arık iı-tkil edecek olan bu ûııi bahrî At tavı »ar bllhaata Japonya, nın Garbi Aaya ve Avrupa ile mu. vaıeleıioi tehdit ednceiindon hu tatavvıır ve trırlılm. Japonvada derin inlini uyBndırmı* idi. 1 -i l «eneımde \fakdonart ille kabtnraınl teşkil -Hırı vakit Sin. Eapor ılua bahrınnın Akıayt (ark muulrmrtı Kın buruk lehli* ka leakâl •>İrdı.mı aaıan itâbar* alarak bunun Ir-aıaandaa mmelı nazar eyleania idi. lakat ke ei) »elen Hil.lv. 11 Uı.n-n Şm-liapor ûııü hahrııını vttcude getirmekte iarar , l-m ¦ ve bu u rif ihtiyar . m... tir.

üaan bımnnıı teaıaala ilerledik, ce Japonların tuoke ve ıntialleri ku.«r'lern.or mâm. lagvİBa . ponva araıırvda mesaili baknve hakkında ılılkl hani olduğu rarr-(rlerle teblırl olunur ıkrn rıll-rr bahrıye narın. Singapur liaıü bah-riıinin ınıa-iı 1.1,1.: edılmi) olduİtmu n bu Unu bahri »ı:ırl.......1 nkibeli Londrada toplanacak konferanun vereceği neticelere bağlı olduğunu koylamiatir. Bu beyanat Ina^ttcvenın Japonya ile arada ıh t ita t bırakmamak için Singapur uıui bahnaıade n vaa eeceteğime lUlâlet ediyor. Japoau/a ile Aanerika dahi İtilâf eylediği lakdırdr dünyanın en büyük üç devleti bahriye» araaında konferansla cıddİ bir ihtilâ lunabilir. Bu üç devlet uyuttuktan tonra Akdeniı devletleri olan Kranaa İle ,1, .. ¦¦ kaadi aralarında u yu«na*l ııı kalıyor. Ltvetce Franaa ile llalyaııın l.vnılra konteıaB.ır.da Iro-ıhere ve Amer ikaya karaı ¦ı.uıt-hn bar cephe leahil c-derekleri ıev*ea>>vae idi. aİbtrkİ şimdi llalva 1'- lı.-,.. unında tealıhatı bahrıte mea'elevınde derin ihtilâf vr ¦ ııl iu ıııeydaııa çıkmıtlır. Konfe-rauain bu İki devirlin kendi »taln-rındakİ alddiyvt yuıunddiı kuluyor. Hunim için Amerika H.-ı. n unıhuru her irili devlet nerdırıde lavaaaulta bo-_ 1-.. - 11 ı ¦ dar. _t vnmrrmm Fayçl Feci bir maden kazası Zonşıurdaktan bıldırıldrae göre, feci bir miden kaıam ol -mu». 51 mili ye kadar infilâk vuku İnildin;'! ıcaktaıı 4 ölü. 4 yaralı çıkarı İmiş lir. Tahlil a-mclîycaıov Javam >dilmekte SON TELGRAFLAR Ne güzel şey! İtalya'da buğday müsabakası ve çift -çilere ikramiye Roma M (A.A.) — Buğday ko-laplanrnıdır. M. Mu- İmi 3 ırnede bir yapılacak buğday mmabahaların nizamnameyi tevdi rlıv. r.ı Bu miitabaknd* ka-ranaaiara mulıim İkramiyeler verilecektir . M. Mı.mlim pirine, nin de bu «ehil projeler hazırlamakla oldutona. bJld.-mi.il. Irak Başvekili Abdülmuhsin Pş. katledilmemiş intihar etmiş Bağdat 14 (A.A-1 — Bayve-İnilin intiharı Irak'la büyük bir heyecan tevlit ' i ¦. ¦ ı: ı Mütcr ada ge*«k l.ı-.l.. nanhafrli ve re-rrk Arap ı: ı „, .1,. fevkalâde hürmet edilen bir rai idi. Mumaileyh, fîînünü itiyadı dahilinde geçirdikten ıc-ma erin -m» ve (aban. ..... alarak adeti Fersudeparafar Kirli paralar tamamen jjft/et^k Beşiklerin tebdiline da bir halfaya kadar başlanacaktır Aakara n'lelclntıia) — Fersude evrakı nakliyenin türeli m un addet ı hakkındaki laflatnı-name teini kat'lycı elmljllr. Vakıada taliye Vekaletince •amana edleeekıır. Birinci landdtyn (öre bSIKn kaçıl Daralar kirli ol ma ama -.1/,-nea ımıarn geçecektir. Valnıı çerçeve dahilindeki aianıın lamam ahnn« rl . . maddeye <ere çerçeve dnbMa-deki kifamdan nokann parçalar eokıeanfı nııbrılnde dun kıy. metle -.r. Ur. Para yûa kııaı. lakaiaı edilecek, ka; ll-vl mUsahebe Bu gece ay tutulacak Kusul şarki Avrupada va afrtkada gece yarısı tamamen görülecektir Avrupa r^elkfeupOarı I lalkçı Radikallerin lideri M. Dala-dier'in kombinezonu cihan müsa-lemeti namına bir za fer olacaktı Taralı «tu kabinesi İse Klemanso kabinesi kadar •Ski ve mürteci bir çehre taşıyor kalbinin nehtv-ıiae doğra ate> etmi.tir. M,,-- ..-ii- I,a,. -l.,1 Bir-ıı. ı. -m I ı mikan* bkheil rtnarkte km kınan okh- Ali Beye (.-.-.. de mürit» bir m.klUp lııraacraaa-tır. Cemaıe >.>,.,. bu t ü cra edilecektir. Zlyalel esnasında Masa başındakiler, sayan şakiler! Tebdile bir halta la nacakla-. .UI Çwr*yl*Aavherİ* ' Bu ay iptidasında içtimalarına başlıyor Il İpil•< at* —aa»iı na lacak-

kaptaalana da iiIUh ..,1.-d.- aarar kmanaa lıılı-l varit ¦ - »ı - ¦ iii.ilAhali Baha Sakıtım cese-un parça pırca etti toantra l«(Hasa*n «handen ntra aaa atoiaataaı ı*r. Hama •kakanın taaın-ııcl— —ara kar «ak kabilraerıa aHeaaarı w>|i)aaraı, . memleketle .Ul«n ire-, t. etaılaiır. Bnhn Sabi ile knrı arhadayle-nam İdam edilme», UM haiı.ı ... -fi . bSysa bar -rekat aya* abrnrıyt» . CeMflari pat Ut poroB eakao y«rlarea> anana naeraa he**>ca caddıicaadr aonınyitlrr yapıma, llıaalmı bağına erten aıaa-bellerin hep b Puvankor* yi dairi rden edr ram il mı - tun laaatar.ı w. « rrrrl . ¦ ---.ır- - ¦ i lartılnıl.ıııaUr rai .¦.!¦< m». kaanSI *>ı ¦ Anları S ( Tct.lonlo ) Sarayı • >¦ . in •anana mulaı ı cumalarına ba.-kjataauar. Ba deırei ne rede reeblk eabloorb fon m Mı im Myıhn-lar -n--. ¦- ¦ ¦ Jandamik kannu Uyibaat «a midir. Ask eri kî»vr-aın iadll ... .ıı..- ıaea'-rlcr.kaln bu ile.rede tetkiki nakle m cidar. Yeni demler vekili 8oQün An karada MhM yapılacak Ankara I* <THeleele>- Vana aaal beta fatıak »yt.ra Uranı. 1ı. manayı ** m a «dîn Rankklannı lyliraklyb- (.rrr.iveli ll-üdlyı ¦•• limanda balnler vekili inciftnp edilecek lir. Iıkai Beyin im.hatıl kııvı - ¦!>' ı:IJ r Zirai kooperatifler »arar. Ii . T-VI —>¦ - lf VraStrana. (rlen -a...,. (tr: raanahttceıe bee tarataada akral ı ¦ i'i-a - ¦¦ vvcalnaabla akr. Zataal Banka— baaları ainuıı ilmekle oua Piyaaaaı I* - Bankalar »«. mMmra, ..->.- yUrUndan Eki |1 —.ı- . ,% - AS,rc tart. Ka. ..mc« ''"^ «la-aardan .aahlullcm. İla «mtyeırler. Haırrbart malike m tarbaacrlar mc^inot kain e İthal edil t— Muadiah olarnk nı.,krdir. taaaaV» detaya ban TOrk ocağında ..il.ata.danr. Ha*xn İt ( lıu. Mm. t - Tlrl et «att Vaden ocapaaa u-.,, ve dakdlo dinene l - Vnl. Vabıtlatiaa . I.rûıde yeıi.cn (en,lcre fcajıı, nrtnrrye ı.n'.ıı -.. j -,„j.n-„. mUkİfal ıcvr İ ve l«e ba|1ndı. I ntrraalaıl yabıldı. Ilnıa Şekle bnkarannı. naerkr ı^cmrinir »İyah dnire aıllıı renkle ¦ balkn kı ¦ ıl.ılı/illin maktalarıdır, husuf it £| kamerin mah [L L| haUarile yötterilroi Kananraa hüyiık bir k .ıl-.-ılı- ı rr:ı m-vdi len bu cür'i hnıufon rtaah< hatı: Şimali w r-,„,L. Amer Aniıl adalarının şark kısar >....¦¦.. <a11aa) denirinde t ilk İnamında, sa'hî Amıpı bı AfrnVa rr ,ı.a.(. ktlthB I tahede r-dilecekl'ır. . Bu veailr Oe buau bira a nulöaıat eereJ Arrın, kamerin, fi vc ni ahi var i yrflrri •nflnrn baiı obrnakt taatSI aemaelıl) dûti ne» ile ara inikasa. Innatrf ntr-rdana mm>\ hep arabî ayların {' !•- m. ..dul cdu. an eıllnaa taananeı çene Inmuf, tora, kı rÜ»1 olur. Rn.ndotln (jaünön »hamları j .Akşamcılar Şüphe yok ki. ın--1 . Brkrİ Muıtafa'nm belki de v- .- aorhoa-luktan ayılamıyan ruhu. hiç bîr tioıdiki kadar ladolama-mittir. Zira bugünkü kaiadarlan, büyük caddelerden mahalle araların

a kadar, hemen her tarafta her |;Ün yeni bir meyhanenin re*. mı kuaadını yapmak bahtiyar lığı:(!('• ıı nden t*ıkâ-G erektir, ren ımbik-™kı 'ye'İtmTÎİ k para fır-ir hndUe kette mey:kiı. on Ii-bu karanr içiyor? bir akta m miride bir (eratlarını rcek kadeh-ıh* nnirakar. Sanki m-e trvİnvlerî dh. mun olanlar ntın verdiği ¦ crlalıyarak nl derecede 11 ıhıı da ılar.n. i.pirıl ho rlr-aıli bir kaç ıaal ııdan batka ¦nce vatltatı ki vardır. nah için ya-:e ^ rap ırak i rakip her ıhta nl ar için ı mi. hayatın . bir kaç kar ışab Irral iror !™, B. baı -Ankaradan ; Yarm A-eklcnrn ye-. Polihroa -aadelc ba«aı."' r.pulı dan ao'ira ürere o'^n a rek et edeı. a.|— Siknıu be-Ucnncn İn İlaaıer-ı fetiriyle hatara ın lir knrıııı inlrHI lanndnn lııinmış Bugünkü hava 9uncu hariciye koğuşu r-ı-Ha.ılı lıiı. "a ı San aıuı U.-.(.-: ı , Iİ.I.U (i| ¦nnnayyıdr. Kin rle-(rrdlrdl; fakal paaV >l—• e>aapttr naat Bir. drla ornl kıtlarındı f»nlırdı *r-lirl Ur m ahar o İr Kin MHı kut arlı apta M dnataklan y aılırdı /.. .i.. Varakta — tl aradan «akıp ıcyrlh derıhanmoe Cii'llra. i.... ... TahaıaaaulHnUl — Vuk! TOıamnlInı İlk lokma •hiIbd kallnk aahnırl II.Iıl ter raıı dakSarhoşlar antreposu! Km .i Mehmet fitil gibi «mim* \ ¦. tınını bel.. Bu Ha nerden ha... Hatln a kadaı ki burnunun cıklı?. Uptümi bile görecek balı yoklu.. Mel met. bîri yer biri bakar hep Bu ınr r.dam akıllı kafalı gurultu ondan «ıkar diye durüav k-ntis ütümün kimi- «.thoş dolaş dû vr onu dn »alta ıırt edip rarak cumburlop yatnUa bıBi>. biı daha derken arlık ba> rakiı lı.ıı hile omurları ürerinde «ete- Hadi dedi. ıır burada lama ¦! mıyoıdu . deş karde* yatın ben |ımdı geli r.ıl.-ı. . gere vanama dogrujrim*. . Snnra gene merdivenleri indi Bir Facia Bir çocuk başını kuyu çarkına çarptırdı anne»* bunu görünce inlthara halkmifia da kurtarılmış lir .M rvlan< kapıda Hım I I. butlanımla ¦>k ıtiuthlı bil İmli vuku Imlıaultar Ballandı ıLını ıi ron kadehi yuvarlayıp »on turbu yedikten Miııra meyhaneden çıkı*ı diltat ryltytn meyhanedir Somyo ot» Şarkı ıını yoluna revan

— Tu be.', türlü bilip ti Yürü babanı yürü!... Ne t Kuru Mehr duvar benim köse ba pınar tek odalı de «eldi.. , _ Vay bai ne! Buda Kaplımın < adam yalıyor — Höoy bi mitin <in mıı beni adenı m Diye haykı II.. ıeı ıeda yemi... Kuru Mehmet yere inildi bekli, bir ..ıı lı. ¦ Vay ahbabını! Diye tapknıı-nı tıkardı ve yerlere kadar igile-rak yoldaıını •elamladıı.. Hrrıt hu oralı delildi .. Yalnız urun uıuıı inliyordu.. Kuru Mrhmel dayanamadı. Bi-fareye acıdı. Kim bilir ubaba kadar burada balına naaıl eyaı kem diyr dofÜrıdu. Sonra: Hadi. dedi latan raltnnndi. alayım gerareylan!.. Va berili ıngıl rbıı bacağına alarak odaımııı bulunduğu rn oıt bata kadar cihardı Kaatyl eett er savatlı hemhalını hectdİ karyolan Ularına bıraktı . Lâkın Kuru Mehmri bu hoca ¦arhofu ta|inaahlan bayii vurulmuştu Canı bir tek rakı .itiyordu. Hay goıü koroları kefir evde yok ki* . Ne oluna ulum diten Çlkcnk vr bir küçücük |ise daba alacaklı. Misafirini odalında bıraktı ve venleri inerek dısan çıktı.. — Ulan bu da neıi?.. Kapının «nünde bir -.ılı. . deha yalıyor!. dısan çıktı bir de »e görsün. Kapının eşiğinde bir tarhoı daha yok mu?:. Artık illallah!. Zaten bunlar yüz buldular mı Sabah olmu|tu . Kuru Mehmet göllerinin içine dolan aydınlıkla uyandı.. Ayağa kalktı .. Yatağa baklı... Yalak!.. Bomboştu... — Vay keratalar vay diye haykırdı., Meğer dolap kurmuşlar evi soyduktan tonra cıtclamı çekip ... Fakat hayret!.. Evde her say yerli yerinde. Hiç hırtı* girmişe ben itmiyor... MeVeleyi çok merak etti re a* çık pencereye ko|orak dışarı bek-İli: Yerde... Kapının eşiğinde... Alkanlar içinde bir r.m-hıı yatıyor... O unun Mehmedin kafatmn dankcni: M-;., ayni sarhoşu üç defa yukarı taşımı, ve yatağa bırakıyorum diye hep açık pencereden staj .VatMun Mümtaz Faik dünkü spor faaliyeti Berber mektebi açıldı IBİıL-ıd ¦ ıi . .' .'i birincin, birini kümenin tenaacımınu m .il |. rlli4. .-i,!.,.', birimi kil». M terfi rln uıl atı teamıtldbr. Ra nrUrırî almak l|İn bu Ihl Ukın, t'trn ırnt iki defa ı..... - -'.ı.ı n- baldı ıı.ı : bir n- ¦¦ alınmam», be mıuab.ıka ntttHilDt Itlrat >..j i BUnta İtle ıran ha Ilıtıl.Ilı •aûı.halu (npıtmıl. Iıi. Spor M cali bun alanlı M(Uirl kumryr cetmlttir. MUuhnb„ ı.k lıaıar.lll almaş. İki ui.ll. l-ııııı.ı büuıı-c rtırbilınct ınuıu eyı [B.'/fııci tCı.7*den nıatulıl ranra da ınonl Imlıbanı d>bil olmak ¦n rı III ¦ diploma a Ulaklardır. 1 ¦ -ıı ı imtihanda hlrlnriııtl n »Ur lı... >il)ium. Vefa r fcnnad'. mal eahlplarl mlllngl Alına M — tCmlsk > o tüpleri ta-ralıadaıı dün, cmlSk kirlen aıerlnc raııtu mufaiuryıımun kald llhlndt hlr ıı I'.".. ıil. lı J .İm - ı r. ştkagoda bir ove bomba bir kadın, bîr erkek obnus 10 kisı ağır, diğer iki kişi ha fif yaralanmıştır. Tahkikat yapılı m ed rt k© ım © I © b* 53 a

Mulıluv Fı. ıun ırrıVif Man *ar Divanıâli UıılıU» ı.ı- allın laımln it»f maniam MHnı nbll Sıbnıı l.ıı.• ılıi.ı->aı MmUar IV i* ut emlak LııaarUntnlB m-aSn .-a--.il tH mat ıfnat» Ti ıı m ¦••••ımlııMkı rmUkl mevanm-da Sıılı.ıııl -ı.ı ıı"'- ı ..ı Mam. Nada ve r*n*r|, ılınıl t lıı t İni ¦ardır. P» t! hııı silini >nr-"i . ra-BUJadın bu kana kaunı •uıdamMır. d>4>e>f>d>«*>#•> Meşhur facia *)•>#•><*•)*'>«> S NORMA TALMAÇ ¦ ? F.lyevm BÜYÜK OPERA S İNEM ASFN DA j *p yüslerîlmekte olup bütün temayakerju ûte de pek derin ^ 4a bir tesir bırakan, hayatı hakîkiyeden çok mükemmel sahne- a> leri musavv er « BUHRANLI GECELER J sesli filminde olduğu kadar hiç bir eterinde bu kadar büyük ^ § ınüvaifcrİy etleri ihraz et iştir. 4. tf> İlâveten: Pntc • revü ve BİR 7.UK NİKÂH iki kısımlık a) kahkahalı bir komedi 4>d> Afyonkarahisar Jandarma kumandanlığından: HrsızlokOrBu0 ınrJaki hırsızlıklar irrlk ı-mı. i.nılııılııı dr ankı?ılıua(i 11 im.1 .-1. .... ..mil ve ne trkUdr Inınıı aıaıalıb ı. mlıınkdn oMa-•ı-ıı ı.ı:n 1. .1 rdrrrh vr bu «ıpenln I - rr: 1 -.. 1. Ktmılanliıtapİ aJi'mi m—ktuplaı a.o-l.^1. -Pı ıtıı* nMktamlarm da Lade fdli'- -;ı * . . I..... I. Pal İl ul-ıan-¦M Bavına II mli j t midi |aa eamessajtar, Liman Jiıhrli Müdürü Liman (Irkrll I' M. Hamdı H. tıal *pari> ıdlluırk ırı.ııi İntakında hukd-¦nrllr Imul «lınr lırıjl 2 — lirini. ı.ıl.ı X$ oluran Mebmrl H. İn kın ıi" ¦¦ Hanımın .mil. Aliye ısaslnde hlr ksdıa laralındaa çalı im... 1 . ¦.. - Fuat B. t ali M ara, bar çekmece ve ait asav-l«r İlam nmındl biri tararından vlrkal ed. — m 4— Taşçılarda kodataıcı 11a. aan lı n .1 çırağı, Dükkandan M liralık efya »alıp kaçmifiır. 9--Ul ¦ -:-.-| II "'I ¦! I ' .1 fl 1 il ¦ - P lj I V faaaıada Madem Aanaeın 0-He-ı-ae glrta Hasan ynkalanausur. (— Kadık'ı "rne nbfım cadde* sinde bir ataraagei dotkâmna flrtrcb ataraaf aılaga ail ttynyı lopiayıp kaçmak dıere b;.: un bir nalnkaiı rllrnıa methal balladt lakalaamıtlır. Kavgalar Karakolda polislere dayak bir kadını karakula (. i- i m. lc olan polit 11-rt m Fl. nin kar¦ . r . >ı'-l. İlene* »aladc biri . .ı-n. kadım serneal karakmasını lalep tatarıı r. e'ııeın-ıin sUntaatalaM IB«BKB İkna El. baanat karakaU levkeiatHar. Senittim karakola da »ııi- r. ı. kadının bırakılma ı-tımı- . . . un.¦ f ı alınca komlıer mosıiaı ı" iı r 11 >l gaıUnden yuatrakla .. r.ıiuınıy p mOf ve yakalanmışın. Pilin*. *>r>n» ss snıaıaım aa taneerUBraklIr ıt'.ı.'.-f tazıleı honfrdSı ttaabi dan ı.»«ı -a-.-ki.ri •ıra>ım da laare lıııran — -an rrnlraı s— anaSBl ¦*>•» tt ırv-aiaa-[aBSa akl^lbnblir Ayını ruhani I asaal lınımiı* ıPıihialinaı turtml-ı ıun ıı' ¦ Taun Katlan ¦( nin •abııa IvreaNBia IkmH yıl aSa fflsa kahrimaamda Mr aflal ıımınl im ı ' - - - i,..-. ¦ ,:itı ¦ n İmhan aaau •* r* -a» HbardaB bal an' ha-MaıKMal takdir » bikri aWHd> •-pdat-ı akı- '».I Savarım naa > nura ı.ı-~iıı raerst aa raa>

aata-ddlı rakta re Bapn ll>mldtr ir nam ¦-¦ ı atlndt ¦ . ı.ı., .... . ' ıi Aıin paralı I I Bmi.feiı.ııaa. «...i.sı BUhlUr-l lıı kr 11 i! D'ı ~' y[ i; r sır e*ne lanlârdiyol ieli lı'..ı; İni t irtrfc llimiliııa ııırkiflıl l»l.ı.¦ M,.- II ı ¦.„¦! VaMVlullın m.ıhıılWUıııUkl »bide Irnlıirdltnl ¦ . i-' ......ı'i lntrkbûı ¦ e. = ¦ d' kurlonbnııiır Sebubi. Maullrr II ma nı-tsnlm alnı knkı evlenstralne ıkrıhab-rmdan b«r hııınuın i motosiklet kazaları mel Alinin İdarelinde* enerde hlr neacaçarp-4c bıılııııan ' ¦ pi HakTavcılar faal iyili t airke.İde Alllap nl-lınd. Bsttafll bula ...... sıı- SUI.I Urun re Ih dsn ıırlcılık » Et nin 411 rl'ul lıvıı tırılın¦ımlııuılır. IrlıAof Selanik etrafından belediye re-itİ esbakı Huliııı Beyin henııitetİ ve Muıtafe Beyin refikası te*rinııanin ı.ııallınm gecesi v*ifal etliğinden buıûn Pan-gahı - i • uk..- . Knımp». cad-de lı hanelinden cenaıeıı kaldırılarak Mmaıı Teşvikiye camiinde badeleda Maçka kalır ı.ı......ı. defnedileceğinden chibba ta rrı nlıl.ı mum taat 2 rad-deıinde hanri ¦. ı ... Irtrif buyurma I lan rica olunur. kozaları İn ıılı lıı» 111,1,1 Alnı, ı v.ıpıı miü vinçle lal an lullıu Bılıalaıııı l--ual El nin Basit Dr. Osman Şeraf«ttin luniüi Siilyc n-.ii'.cha^.ııı *Tito, FlrorfJ- Mıılarya. Verem Kanlı bıîıır pr>1 Sn'! hıi'r,r.ık-lnr-n ıı.v.virl ve bu Iht&l urnlujı' vc rantken mitjye n.ıa lk:j cdAd c'-ım*d.n rtıuniı ı ılı berpun e nıın/vmaniye cıiıldrıt lu İfttcfon. iı'tııtt'.ıl *Q!l >n vlt-ycı nr nt-ıhut. liva e k'^urdlarına alı olmak c ık blrlnd ununun il inci v JI giın mılodrllc alrni mcinnkı ı Ti le ihalesi I. n f.ı inler Alyon vilajelı ,1. kıın-.ind.ınlıı Dr. Semlramis Ekrem H. Çocuk ve ımııl'cil çuı-A hana'I' Ill.ll-ll. ¦ !¦¦ Dr. Ekrem Behçet c:ltl hıuıriıl loğa*, kjü;, buıur. lı 1 ¦ i rnulı '- ¦ ı ¦' ¦¦' trırı'u auıyoı¦ iiT"idı Mue.d. f.K- ııi ııun.ı*ınOı lı'dtar teşhis ve güzel KOHRAO MCEl in penatig fiıijii 6ECE GÜZELİ nin pek nefis kokusu siri bayılt araktır. ¦msatılık»» Fial nıarkah altı kişilik kapa'ı aı mliıtamel bir İtiks otomobil ¦ 11 - ¦ ı r Ankarada Yenigû a Bîlil Ueye müracaat. Beşiktaş Park sinemasında Ankara Postam GOndOı maline ve akşamı dev um ediynr. firik uıjı mat- kon 5 parde aksamları İçin (laılaıda ırnniat lapıiiBiflır. im -.IHı'.j.ı Iuim-ı'i laksrr.ır MUrJıodrn UrlIH İlandan lObartn olumıcu gUnc ıhalel mr Uj elerinin Icıaıı r bulunnm) (.1-¦tı.£ıından lailp alanların lıymcU mu hammenclrrtnln yOade onu r.'-ıhaılıı*-pt

ve 7t-3SM numara de ".i.- -ı. -ı ¦ , ı .-.- ı,\ ı icra t-irni. nıliıareet sylromlrrl ilan blu . Daima genç vc gÜ^rT olmak ,-.-'rmı",ıv.. A A N N T T R R I I D D Kull nmıı ATlTIfr- verh -ı.ı'.ı.M : _ . r. A eymUlc, tlvik n lc İsle İl Tİ IBU-öld Lelc. cil. e, i| ıı ilenme çi/kt vc bun. k'iılrctîiTİ aa.r.i pıklukJuiı İzale r. ıı An Kanrabaıdr {tHaualı IMarrl İril Muttala ı ¦ t. < ¦ knaapaı )au aaau atuudaU baalulne snrkrı Bin beubaU laıtı>e ¦*«>--( -d» mı -<*artarta —ıı «M tamdaııa- badı KaraneerdV V*' -*.ı.-j- mmuut tu u ıtıı t nrfime mmt" ıltın Üt ¦lennr. f DOKTOR FETHİ :Cı.Trahp.ı ı hastanesi B H.ı],|..M\ıı|ı.;- I £ Kan (Vaurrsnan teamülü t Z idrar, balgam cerahat tahlilC leri ile hmlslıkUıın husııti Z asılan yapılır. Telefonla ma• lıimat verılıl- . takdirde tahlil Z edilecek m. .«t Bİdırılarak ¦ bilâhare raporu takdim edilir. Z Muayenehane t Bryot-lunda » Ağa camimin karıuında. S TeleloB ı Heyagla >1* . Ali.....I..........•assın ı --l-r ır.ı.. ı.— --ı--»aa«n Vılı arta m-İt»lı brrmmnvl bı aU ..,ı.. -aa bsaaai m-ii.*i ı .rıMa. BMBSidBİ faasar fana anal --1 •"• babamak eten >. fak rai' --¦•¦¦t. maı><ı... kaaaıi •auılur tnıtl mlıml ı» krtU» nn-vl tumvrk ı.U«>n lnllpt'tlıı kaaıiı ,~ıı ı ı .'-i' .- muruııilıı OSMAMJ BANKASI -J laiziı. ivil ibrikli -CKtUİt lOVCİtK HAflİFN. ıabı>Ll«rieia I kaavBiiri.il lua lartMade «rn kıbeacak aatortl ktaldoiadt bnfa ba« "«¦)«•' ıtbUh.eaae karsı Calaıa attı keti iaari.il» •laabui vb n*)u«la ,n-aelsrl lara/ıadaa sek İyi yaratıl* rigana ıd l eırıkılr ukvlUl bamlIlınBiB oıaiamu olmak »un II an olun ar. bir hanım aranıyor imi .ıı... ..ir 'in , , vaıilol [.'ıı.ıı Uıtrs İlse lahvltl gOıaıas sllr'aılı okuyan bir baaı Talip olanların her jlln •aaı m den best kadar ın11acaaiian . yanın rn ııır-lııır rlib. |..ı.-ı.. j l.n-İ\e ulun ' ıııııkuılıı._ ıırarvt bibkraasana I ıtar.'«lda rVara.-p.Mda Yana bsn-eSBne kvaa^Hİı l-.ıeı*t ssCa-agd Vloiı Saatana se .Vbrr Şato -'oınkro naMtteakd VI Şu an no ve .V iir.ı irf.ir.me nıantmıce ılüıva II U)iıe-u(u ftt ı anamın n raa atnatnuna karar verjmıtiır - Sırıttı r-ıv.ıılr'drn al.Cek re ı» ı.a ıctlu edrn'rıın ivbu l".lll*ını ıv illi hut-1111,1 -ıı l'tll tu vı d t l|lll-ıv mahkemede lllâs ¦ -r> n. -niirjcıuîia atlı veya ¦eri ve hu -DuıadUVı baaı. 1.1 mı. t.-m suı eı terini tevdi

eykı-ıvlfi' 1 Mıillı kem tir dinnetecı. Sirkele Ik ay içimle blâlms ha l.ii rıli'ın i'nl ¦ ıı 1. ultılı ¦¦¦ t^**ll*> kendüeıini t*-<lrl ceravı va men'uliyrıt S — VlûılU ¦îl :. ¦m ut ne MiKile olum. ol» |jiuıMİUraılır.,l n.Jıl... lUlb ".ilı.rı-.uııılı.ı Dlr lı-n'ın dSUvı ba^U ¦!<"» ılıaııııa iki ımaııık |Ule. ıtı p»-".t« ,..ııt-. vt bir lanran. banı -i..:, -i. - bu ıılrt > ¦ ı»mıv« ¦a bir adrl »¦aklı Elnser duUı aubîıı... ra bir idil a.lı.ı a'll.'tSS Uri. htDB mıltudll pavııliEÜ tUaU Stat 10 a. Hııml-ı» .ırııumLı mlıkmtı "an tnnıııı Haydar Rıfat B eyın Milat ınr.'rle..'l BİT AydMakUı iki Bnıçlm )ia ""'-ı ierlıi Bir İthal kiiliinbnıvnl ılnrÜe borvluVıııııaı h .i - .\ .inr :. da Uç a] -.ıiıııı.rlı.üuruı miraraı TAYYAR vapuru 17 2? PAZAR lal; İdare hınorinr mm™* (Tel l«anbvl l'W7. VpI.ii blleıı h ¦ «iJa J» verdir. Bayrını Lııyn ( Arıdrm ) 10 numaralı modelde I riumph ya/ı makinesi Triumph En son sistem muaddel ıııak portatif makine Makine 45 tuşta olup TüTk v rl i rotcrnaty on al bıktviye ile roûcelıt/di Bisiklet Tritınıph Werke .\urnber En son sistem ve en tekemmül vmıîş Yazı makinesidir Hassasiyet, metanet ve zarafette daima birinciliği İhraz etmiştir Triumph makineleri 2ü senedenberi dün* yanın her tarafında teammüm etmiş olup her fırsalta mü meliyet ve faikiyelini is-bat etmektedir.. Triumph makinelerinin bilûmum aksamı en âlâ m alzemeden mamul olup serît ye tabülatör tertibatı kamilen oto-maiiklir. Türkiye Cumhuriyetinin daha bazı vilûyat acen tali klan münhaldır. Hu hususla doğrudan fabri kaya müracaat olunması rica olunur. Makim, 44 'ı ,i.ı olup !.'-.-ı rnternaıyonal kılaviyc ile. mûceht&dir a. - <;. HBmVİ İAÛÜtH VAflR« *<r* lâk! Kvıdrnu cuıiaa Millet PAZAR Acele satılık çift Hamam an Oaküdarda Toplası Hamamı r. amile meşhur tatlı suyv havi vflai bahçeli vo cadde tarafında bir dükkânı bulunan (Ut Hamam acele »at ılıktır. Talip olanların aksamları saat 16 dan sonra Kadıköy Ycl-deüirm-ni Tepe sokak ">"0 numaralı haneye mlra'.aat'an. Nürııber" Motıı-iklt'l ( Almanya ) Merkez aovııu» Uıu küptü ijuv'a. Beyoğlu 3902. Sı:he accDtaaır Mahmudiye «m .1 ıtııdı Utfi ItİKİNCİ POSTASl| { KAHAOKMZ ) vapuru IB Teşrinisani jazartesi IS da (I a laıa rıh tımından harekede İrrbıı.a. Sıırıun. C-lıt^oo, Trahom. Ruc, Hopaye gidecek ve tiöııûıie V Rbk, Sürmene. Trabzon. Cüicle, Gl¦ 1 'i . U. L ı) >. • ı ı- .ır. Iii.'.Oji ZuiffjlıLı^t ııÇrıyarak Edecektir larck.ı rUr.il vuk kabul olunma*1Bursa Valiliğinden: MAIOAASI IÇIN : TAM \IAIJT.MTJsl luntatam Ayvaük Ekspresi ¦

T&VİLZAOE : vapuru \ (asrin inan in la l"l"ı> pnrart*>W J (Unu ak*emi >aal on yedide Sİr* j kecl rıkmmndan bankerle Gali- -nola. Çanakkale. - krryn. Allı* oluk. lirim. II ji lı¦ .-.ıı . . 3 *. ««ita taknlelertac arsmet vc ayni Ukdelere ağrıyarak avılcı 3 edecrkur. Mahalli müracaat Yemi* la-Miıade Biraderler. relelom lııanbat Ulu »0 im dua harf ($ 10-12.11 lOO ıdrr 3t iıır kuta - I. ıUii i '1 — Vi.nu ul DOVÇK I.KVANT I.INYr. nnhuır, Ikeam, (Havran, Imannl makam mi; an: rir' «V 1 ¦anarı PajuMaMı k* ¦n hır- -da .un -an ı>v Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinden: Kiralık Kmlak ve arazî PtrhS M-dlrlyel Hcd -c..ii Büyük Tayyare Piyangosu YEDİNCİ TERTİP 5. inci keşide: 11 Kânunuevvel 1929 Büyük İkramiye: 50,000 Liradır Ayrıca i 25,000 15.000 ta.ooo 10,000 Liralık İkramiyeler v» 10,000 „ bir mUkâlat Seyrisefain Antalya Postası <lNTBOLU>aı*jru iruyinlstrü p*ut 10 dn Cnlaoi nhnmmdan hare ketle brn: t Küllük Bodrum, Radoı Fetl'.iye Finike An-tıtr»y.ı eJdcMİt ve oonûpe mrrkûr itkelelrrle bir An-ctltli. Kalkan. Sakı*. Çsnakak, Ccubohıts uÇnytrak celeeektiı Bozcada postası (OEUBOLÜJvapoıtı loteirinbani eıımancn 17 de idare ııbümın-ılın harekete tiılibıılu. I4p*cki, ABnKcadaya gidi «k ve Çti'ıkVale, Llpsckt, Gdi Ivtlnya ıı»rıy,ı-ık «lecrkrlr. Doktor A. kutiel Elrtnr* aa)kinOııi>St Miuıguttıığu, Wn« ılaılıi;ı. pıaılal, aderukiuaı, ba) grvtck->:,:.¦ \-. aavt aatr. Klml'ıııV f.tW< '«-ı lı'l..-ıl> ECZACI İSTENİYOR Kıl» -i er. il Mh ilinde Kıvan ^iUrl hayatı ocu? raüblm Uf ielılıdekl bir cc?sr>c İçin diplom a diplomanı?, bir ec-mci muavini arnıyı*. Bahçe Kapıdı Muon ve tkıııın eeaa İkalın lıe/artı »ındıllyele^ :ım ¦ -nl lıı i^pıııt Iraatralca -.ıır:-:L 4o-ar "-«Bimlı -loı. N. Adnan ¦r'r'ın btıntml MOV JepcKİı envai enar ptnhı vr dctna aman bıımln ur. cerjv nvıiır. liâlj krlra nr'Je, üıMr; ııı>"Oıı ıknİD-. rarle knrnl| vc lıie ruk kmıulılın lahıilı litnnt Kftıa ve ılın ılı ıd.t F*.ıl ırılljlor I Iıcdı IMBan vmfcr. Emniyet Sandığı müdürlüğünden: Ce Kmniyct ¦inim maridarehane ısası Tütün mimin I iılı.n il ı:«ır iılıı" i lluü.lsirtll.' ualinin iııga.-ı ki|iıU /jiIİj münak: ır nrofc ve jartnnme ve --nire*i İli Mümessil ¦ Itilömıım mıuııııclat ^ J nintarilatile vercıiyc dc- J * ruhte olmmı. Utanbul *> •:. .;. ^ pı»l.ı kııliKiı 7M ^ lılaahııl lı nr. Tnarel raahkemenn-oan: l l,im, —M. (aıpr>M<Mar HalaOar raaCeıaMB 14 -t» rnanarıı •apaaBaa i --«.i . -.mı LanMa-Sı Aaa»ear>ı ıılıfaı nr (»vat Beyni t

Marea Aaav-kaan Onana Pasaıaat va kaan-an.la «alıkol nBajıı la II amaanıt l..ı.,IC»lıı urıuıu uae e«rn SaferS .--mp B*ySMnl nmakanıeer ııltana *r it Irıriflıaaaı Itf . la-ın .eılnıaıına uıır leruıtutlır I Mumaileyhim ntırtl n ıntUlkıB iddia ı-l cıılmn plııı Uklarınm tarlM İlandan bir ay ivındr mubiııı1 rtt ılUı «İm.im- mmaoılılı ıııtellenal İndi rylemderi t MûlUat boteu oltaları» aanl beaa Mr ay ıcıadv kaadllarlnl Iniaamırlcrl ¦IlMı naıekat rrmyı. mB-[ipUf. J Malimi r*lnıfc ant aı BBrrtla Mbtu olma ttlrria» MaMH nıı in t laaJfcıı uımanı baaltn naiıı i-— >- Braaat hraa sar ay kanda areni rraraar ı->a> nyaaBnSrrl re «UBerarne anaay* ¦BS»*'rjıi ı -4 »¦eallan (41 bmiM maa yrl aoı ıı'traHnt ti 'turna S lırıaMrat Pat lart-¦¦Be ımlıadM eumarlnı ihbB Mal Ilı* ¦abken-aat Ukta -kI.-i-U aküdür-eninden alaıatlıların yevm ve vaBtf ııeılOrda MMh'* ıry* Mlvahaaı haı r 4-.....aıarı va mOlnt uaBjMıık bnreıları 'e kelilkırınlB ve tmreu tedrtlıil den mr hlmıelarnı Isınımda buKmım fa taklan hıılundu IMt kaim* ıunv> II* anr* maddesi m rai biner lekDeniz Salın alma komisyonundan; m.vc muvj;aaıl-n. Crrllf cılllen fin! fail pMııMJıjılnJen b.uıır.da »nr-jten çun ve mallı m^Tiaknınl aloıtıye ile ıtolrı. ii--j e Jilet itinden sannaDivmi ııûınıek ııLıenlcrla -.ıriün i'B'ıııa l fır sün ve "aıılls KBtm?'na-ı ı!*cj ın'ınalma lıurnııvıırur.l mûravmıllnn ¦¦¦r.vutları ıMı olıırr. UN kl BAZDA, SUİ HAZIM Kansızlık, sinir, romatizma, verem, kentet Türkiye İş Bankasından: 1—İtibari millî Bankası senetlerini Türkiye İş Bankası senet-Ierile t e; 2—Hamiline ait hisse senetlerimizi mubayaa eden.hisseda-rımızın senetlerini almak ü-zer e yetlerindekî makbuzlarla şubemize müracaatları re-ca olunur. İdare masrafı ucuza maldan £, kuvvetli, ve şık bir araba. Bandırma belediyesi riyasetinden: İstanbul liman *ahil sıhhiye merkezinden: >-Yâğmurltı zamanlarda»! tn birinci malzeme ile imal olunmuş ve Muflun usltırile emper -meublize bir hule •;¦ I m - K-iyel ıı ir ı ve ..imi/ bir hiçimde EKSELİSOR PARDESÜSÜNU Giydiğiniz takdirde bltfl perva yUr Uya bilir ¦İniz. UCUZ - PRATİk - ŞIK Urla karaköyda fjo.at.acı fırını iüiaalindrki maballebionin uatunde EKSELSİOR Büyük i'll.t-' ı.ı.ı^.i'.ı-ın.lan U-darik ı-.lini/. Kinini erkek re çocuklara mahsus kosiıını. palto, pardesü ııııı-aınlı.ılarııı en ıııiiııtahap Tediyatta Teshilât •»¦»¦»«»»-¦ V iiksek mühendis mektebi muba-yaat komisyonundan: Bandırma belediyesi riyasetinden: nr'lo.o e ı ^ «000 beta. Tt»l,.. a -ıı V ""•"Û8-""; \ RESİMLİ )\ aFormalılığı 25 kuruş l \\ l»\ H., 10 formalık MkM. \y.\ 11 vl /&] Abone şartları ^JLj^ Banı Franh a ¦ Arvatlı Sarmayeı Frank 25.000.000 H AR II İN MU Kİ) EN lo„ı„ .^T,t>,lll- Mar ¦*» FIRSATTAN ıSTİFAFE ıım mımiR tml mi ¦»¦¦ Elbise isteyenlere ¦ 5 Ismarlama . Peşin ve taksitle ÜNYON Kiıııl'Kl u UDİN Yüksek mühendis mektebi muba-:.........8 .......... 520

yaat komisyonundan: ,„„**, K1 s a r n a ******* 1İMİ ntlnn. a*ı j«, bm m. ma4m m>m. -I.—-,. »MU. M** ¦ -W__J i" "i"' *>"'"-ı ' I" • '* lrf.trr.nt. !».«;«„ | -1^ .. M—i .Mam «04-.. | M Uk MA-ih ALTINCI SENE - N 1985 II ¦¦¦ara tınî YUNUS NADİ laar-e-haniil : Dû> ıınuumumi.ı t karsısında da|rel mahsusa Telgraf: İstanbul CtıırıhurlyetPos'a kutusu : N' 246 |ma r«arir PAZAR 17 TEŞRİNİSANİ 1929 I ABONE ŞERAİTİ_, UoddbT; Türklc le|n|İİan; İfln HER OCN SArlAHI.AHI ÇIKAR. SİYASİ T f-K K GAZETESİ i,.-- ın) Kr. jö aylığı , 730 Kr. 3 aylığı , 400 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR 27Û0 K>. 1450 Kr. 800 Kr. Italyada Dehşetli Kar Fırtınaları Başladı Kara liste! Tediye ; i- ........Ha en ml B - ruk¦iLna Uıai'l planıma t.«kil •diyor Tl-mrel plıntamaı menfidir. Tlearet plkncomam m *ib* ilett rmek m< aadl aalltlkamruıı (.non. dikilen M ¦ahlaı m-vı.ı..a... asılda. Ticaret ı,: ,...„- .. ..11/ Uaı M yılı Btr tat kalem İnmesi Btakıalene da yanmak ladn ıin-iı'. ibramı mabtullerimiı I— dan., plysaalarnkaa »tt-¦Bor arıan "rr rakıh.lia UrUıpıl ladır. Pırım ıaıı iıUkrarı. ıı.» ı i 11*01171 nin i.; . - dalarınla darlal rr halk ¦nlmdlyallatınuı Syen Btr certerr l.tndr İn hl tali kap İhraca I Hcarrtlnıirın ylUtetmeıIne bıflıdır bıml lltııetlnılıln , .l-'lmrsl İrmek la dânva ı- -.........- faka kal kabul yetUnmn aıtnuıı damrknr. Dkoı. pl-jauUfind* ırkine! k.Mlu rUmlmı «ıl ana-l ashabını 1—... alm ar •lıtlhsıll aofsltmah. pulluk— manii Bctlretn rermrle nuhkaadar. ı s-- ¦ satılanla (ip rldr lalan mallar Haklan ¦adalır. nallan ¦ ! .1 .1 .. franka kredilini dar alt», kımra hir •¦Oram bak. n oa kapı atar. İhracat ->-¦.. 1 Hm nin m ar ur kalatalı her banfl hir Bıılirin İm IrUrlnl derhal knmhlyo W>oma* ¦âatarlr. Damak kl ıhr.ı.lm.ı.ııı dlUja piyasalarının ¦ . .... «üre laaıfml İh-Umt ayaarHmr.ui an nalı biridir Ihraıal m . 11.m d dayı allınla-tanla rekabet kahılıyeUerlal ar'Uraıak «.-. .1.., Bayat »umuttu Btr problemdir ¦nnaa Mr UtIbul tepkesi , bir de •"-tim 'iıpfarıü var . Bla borada yalnıı ¦drlim cepheMne lam,, "d.c-ilr. l-ıd kl. t......1 Ihnv olunan Ir.ı iı İr ı.ı .1.1 r> kir kınnı rtddaluna-rak |(n 1. Tlratrt naıımnt¦Hatlın rt rr kansol asi arıma rapor lı-nada larHlarlanU. dalma .a dalma Dünya silâhlanıyor! Fransız hükümeti yeniden on üç harp gemisi inşasi için meclisten mezuniyet istedi Tali di ti teslihat istiyenler, neredesiniz ?.. Muhacirleri bunun \ için mi gelîrİyoruz? j Güzellik kraliçesi Paris ve Riyodöjaneyro da Tür-kiyeyi temsil edecek kız millî bir vazife ifa edecektir Romanya güzeli nasıl intihap edilmişti? talika liıadrrmrfI ekemmlyet re ıa rai la tirsiye ediyorlar. Rusya'n totaaal maa'rlrılndr han enik» ashabın ın

İanesini • 111(1 hİlalar, BokOmettmlıl ,-r.ı Mr ¦¦' - - matbu ¦ kırıkmııur Bn aadUdır. BUe anaya POıBBMBda rak.br I rarı>Wna İkam •'-Un ehammlretl '• rmrdkflasUl l.b.ı Valyar. Ilalbaki daaya atyaauı (ayel naatat bit ...n.-iıır En kaaak bir 1b ¦al ta t» Uda a mUteeıalr ala t. Daaya piri- -1 11 nl lamanda, (ayet dr-pal rt |ınunk bir kadını benzer : llkt kfalrnlr. tu;mı betendltlnl yırın Irk ¦aka! BDtan Inracsl memleketleri trslrrlai lılıaln (İmal «in didıniııırtar İtle . -ı dtdstinırr My hep .. .lu , piyuau denilen Bo nalla hatunu (ilııi'k. JUlUnr ii.ni.'. endlte-slnrian ,1. - ..¦ ¦ 1.1 ¦ .1 I iti.........1 . ıhraıal m.h.ull«l dünyanın Eııkı bı- bir ırrlndıı ı.lia-mlyrn re hOtln rlhının muhıar İmlan-dulu <lmtl.ı»lı- ma dünya Btyaaan he?nlk«ndan bK kor kum., mu..ıdı lıkat baklkıltr taıl-,rl hat a>l* daitldlr. Memleket İmlide a. ,MI,l,ar.. Bir e„h bm,ka mamlakrl-lerar de .. 11- ¦.... Bu Itifrarla .Ularlar— alMalar. Iıımtılarsa almaaınl Diyerek m a ıtl cn! kir tarar takınmanı. Mallarımın dünya be|eodlrmace tn>'harv>. Bu ...... .1.. na kadar İyi anlartak vr ona na ateata titanın edebilmek o abbflle rauvall.k olara. Madem llrarrt. kir dalaterc »I atmıktın .uhlaa .........ı DDnya plya¦dım laklp atmak SMekaatrea taraar. Blr la.l.ln yanlı, Mr hareketinden dulan eır.ı* monı-nı rt sahil delildir, t. Ulun rurnıl l (M m İldir Bu itikatta iner hayan kendi bacağından »ılır* diye dan ya pir us un m ahamııl) rllni Ukdlt e emi»enler, onun iMarıllarlni' kandilrrtnl aydurmııan lar» k«« Ikhart danmaya. Banaıtl mltıa. lara ksrn deıu-l ve llrıret •¦dalın 1 ın ı-ı almalıdır. Her hanfi hlt Uelrln muinvılı- ».rUın e murslıh mal lhrm( almrdlil han dOnja plyasal.ı.ndakl aıa-terUlni aldallılı tahlt ol.ı^a o .kara Ma*, ye |i fi aa,. Bbis BBİay (ten laı-irlarin İsimleri lltarel mamaı.ıllerlmU vr knavUmUn.huaiıam lıerlrtler bir laralUa 1. .liiı.im l.h-dldl (İM tatlarla afklrı «sumıyeyl al-datmsja airs-ırk n diler Urslıın Im-lihat yarsuodaa (eri damlıyorlar. Din Aoadola Ajaıuuıın kir İri ıra'1 Fransa-aın ynldsa blr hroT.uor. allı Uhlelkaklr. ılıı loepldo muhrIDI İn ıııını kırar vard.,,.,1 haber •fraıM.tır. Bu (tmlktiB ını.-ı ouıralı btr milyar ııı-ü. inin. malalaeaktır. Fı.ıı-aır.m blı (ak mail hah balunmakta olmuma •. tr- -n yani haıp j-mit '..nıni tarar renneai _Yapacağını değil yaptığını söyliyen çalışkan bir vali Şehri mlze gelen Kastamonu Valisi Murat Beyle blr mUlâhal allıi Manı Bey Mr kat. kasta 'ılndunaarl Bahrimizde dil Dan btr mubırrlrlaı.ı 1 -ndlafla ,n-râımBı re Kaılamonu l.iert hak ....... d.kk.ı m.lıımal simittir fdafıl Bey. yspuıllııı dekti yapstmıt ^oylarl -.11,-n kı.mallı re (da-, re eakknnuıdandır. Mani Berto <erdltı lıahsla aaı.r'ıVı yet blr tekildedir. Aylardanken1 nıı ı.-ıi. TUrkiyoye hltreı et- || 1.1:1 pek (ok vaıandaşiar ;' bıılden miiıtctt ve murıa- i lr (oh laıallı adanrlaır ! ' anKİellec, „--.;,,., Mle rau ol- II jdükJarı faalde elleri de hüviyet jj • cDıdanlan olmadı|-ıadaa >Drana- ; 1 yorlar. Blr oMbadrİB ıaıly«tİDİ ıa)ln : : lylanek. blr aUln* leikcrcel tır- : " rgpk tır blr meatu dc lr .e ; nihayet boyla Blr nıı.aıurl. o« \ ¦¦ kadar -.-r-;.. u 11 -i |eae sene- ; erca ulumamak İlimdir, flluha-! eirterl ber naldB Boyla I«ob blr ; İ vaılyetta h -.1 ..

.. ,.:,r. . ) 4U. Blnaıaalayb buraya hicret edip lei j sırf ba jlUdca lalaytl yafama|a j . aıecbıır katan, olanları kurtar, i m»k. onlara vaıandatlık haklan- i 1 nı varmak, kandllerlnl dlrb al ': j ınıı-ı ¦ H.rll maı klluı (eclrmck ıa- j j imdir va bu, laealsKtılaılılıı j j menfaatleri len D al ladandır, Jiyı>- j jTkkgrn de^rt ml?......\ Emniyeti U. müdürlüğü Mardin Vaîîii Tevfik Hadi B. tayin ediliyor ?obrice flUaalI Malmaıaı -Layla MerlkB,, nin gaıatomlzv hedlyo eltiai blr raimi 11- ¦ ı.-im l-ı -..1 1. MmabahUrın. <MuMOtt MÛMb.ılasuı*. meselâ keeld lıOrık rirark irtıyan muininin ba «e »umul Bomany.'da retilen rh.maUjtH ne kadar elıammijrl ırrdlklrılnl kari- .u'trrmrk leln cim nrne orada y»BH ¦•¦mil belki bile -Vab.31 Sa t » '.-Idı) Atina Sefirimiz geldi Enis Bey vaziyetin inkişafını beklediğini söylemektedir Bir mUddetten beri Ankara'da bulunan Alına Sefirimiz Enis il. dün sabah ckıpretle lehr lmire avdet «lmi«li.. EbU B, Harieiye Vekâlotin-den laıım gelen talimatı hamil bulunmaktadır. Atina Sefirimi* , bendiıtle i..', n muharririmiıe ıu beyanatta bulunmuıtur: a— Bİr Lav Atina'ya gideceğim. Meıuniyetlm bitmek üreredir. Yalnır. evimde bir haalant olduğa fek Atina'ya na gtlnli hare-ket edeceğim kat'I olara k muke-rTiirk - Yunan mÜrakere.İnİn Ankara'da yaman blr hırsız! Hizmetçi kadın evde ne var ne yok toplayıp doğru yavuklusuna götürüyormuş lamı ıtmı u rk.i r Dit müddetten hail. Rmnlvall t'ınnmi-MUdilıii 1111.1 B. İn im halı aj ıjını i... i. ..11..... vr)a başka Mr vntllc nakledilecrd bakhıoda batı ıtcayrl-r dererin cdıyor da. Haber ıldırımııı r-rRiial D İn Resimde /.-uı. ¦ C ¦. İlli!' bayrı Ankara /. lası hıram yakı Ol ak için rr,ir arka sırada -f İta sivil noiı,| etml|tir. m. 11 hır-ı.lıirı (ûrmuı halaaı»nr. laArımilde İd mamıstır. Variyet, ancak yeni Yu- allna Sallrlmla Enla H. nan sefiri Beldibton sonra M..,; i,,,,, inkişaf edecektir. Galata kulesi çenber içinde! Evkaf rdaresi burada yaptıracağı koca apartımanı ayaspaşada yaptırsa fena mı olur, daha az mı er? edllmlı elin Teıllb lladl B. Iıı tujlııi 1 Jtı İlk lladl D Iılınbul pollı z larl 'tahe mnduılncande bulanının ve Mıı ;dln ılBi blr 11:;« ¦ 11. ¦. . ¦¦ ¦ fadı.... ..i ıi. :¦ inıui eylemi) bit . ¦ 11¦ ¦ 1 Maverayı Şeria Emi-rine sui kast yapıldı Dün |ehri -mİM oelen F. tefk kalıt di ba r>bl lu ,1 k inmelidir. Dünya pı ya naili V'llmrıln arlmasa d o |rıı ra milli Iht profrlrml'iind.-n b H)l* m htUa •um (ürfı.OTirr I v,:uPı Kadit """"" ımır Ahaıııı.h

leyin bu nabah hükümet dai-rtıi ninnide bir arap tarafından hançer ile yaralanm.yiır. Mütecas r firar el^lbr. Emir r.ür'at-le bir hastaneye nakledilerek kendisine ameliyat yapılmııtıı . Galata kulast *a atralını knplıyBn .ıra sıra apar liman la fi apaftadn avttala ali olduğu halda ydaUatU tırakılan Ayaıpaaa maıarlıpı İ-lanbıılun larihi aı.ırındıın ınr-lııır 111 ılımı .rimi.ılı ho*u Ira ak ladır Zı'ı GsUta Kul »ı-mı Lım.mctı pıhurlı 11.11 Cır-il Oıron.ın Abıhayat"m sonu Esrarengiz Hint Prensi başını önüne iğdi :** Prenses Narayı Üstadın elinden alıp kaçıran bend . Hart M un «daftlıotlll -.»1i--or.' tUbaa buna İBanmaılı. Nurta*N dc seaİB dc antaaa n- Icıiftalıl bdıysrda. AradB Pı..... Maraaıa of nrıuı löttv»' sanaıaydı araklar «it-'rn-ı tt*> afcadc btr çak Vnvı.rirr mıluamı hir adam Kın KısrJn)tni yapmak, aradı»»™ BBlra.. aç» kotaydı.. 'akal • afc>- b-. anaa ı Bar. aya karap b»< ayarda... -Haaiaa da o kadar, .tt'a-atı nalda tizin Utgi/i bulamadı. Hin Bİla hapatnl ı-ı.'.; . Mı hep o kadıma yCıanden bvrkrrnra ya) ıı.ı yoran—ı. Bordo anatan dSiı k. m -¦- - anaca karafaa-racak ku.m >alaı> baydk OtlBI Mı"'........ vardı. ıiokmr MorCU ondan imdim lairıaık içla Oııadm arsyıas ket m. Ona aa kala aı ad..- _ llıkrıraar asırlara*» bari Ba kart o uıak saraya ctkdoal^ yatarken nrılravc birden brr« Avrap ya r.ctmi|(i... 110ılı I'mı.m i*ıadlr kl Narayı vı"'. ı .' ı ¦ ııral.. — Oıııı HıP'iaıar. M a o ata baMaı omu anlatıyan — Evat l. Krtoa at ı İT avaı karlamak ma Una bir tfcatl kratK.ac yaran t vatlara Bu Id.-r'ı IfeblaaB, , kaka' dala! Narayı kanara ıcm m. n»|i KıaOı-ı.ı'i jur . ttrbrarnr ifa bıı >ilan luMu kl lanrlluriac kargı dayananını | Iforo da h*r erkisin kargı | ıB ti lifinden butta her fiyi II ' kar Barkadır. O «a Mebr I ¦vval-. ı ı ı -ı ¦ ı- beraber ¦aya b.o.,i,i ,, Dtrahtrryrl (ar Itrini esrar Hlaı Prcauadca ayrrraıyoeaa — i'r.o.ı. ¦tara Pviaıia bar yayarkın rıa-ı' olda da a ııiıiiı aaaa t ardır1. . rtarayaaaflın başı bll«l daıraufiu: ¦«¦Itrlai kaldıı Omrmyals »a hamı yordu: —Hani abiarı Mor-¦rayı 0a|ımııı. oaoan yaraıra amcoıp. alil clbrlir IH'iıı l'ım-ı. Varaava ala asa «a-¦ aslar d. butbaısn aMgıabta kajkratkBi fcm>ındu. Uraraara klbaaaa lota ba reralıaalla arauaa rra-raak kraa »eline, aatraaL— frmn <*ara'yı Cı'aı Heb-ranar ar .um nadastım ianivor' — rah tilnJ.nD.fi — Scttalc ..ıvaiBerdea daba •acc dren mı '. Earargogi! rtıaı Prgatlai* ttmp jgaiden boıulaıag, («I Itri Cuınnn-ı*an m ¦ ¦ ¦ butlu İntak ep »ll-ıı. I. ..... '. , — t . dedi. Nara MıUn OrartlaU fcaraurla «kr maketle nv'-raafs BBtc'.ralytl: cllftnn binide YbbbbIi ba ht) kaHroıla acılgğrkcn gBBıBIram — rfcl*TT olnta-ı.. -Ah katjktlraag ¦ heava . rant" de Bir ¦aVJaU taaaaaar alda kıt a sonra ardın-ktrl cara-tkiı barata r »Man yağa.' Hu rvktar gah dafa bao kı aMraltrlr. bagba bavıyottartı rat-rar ytr yuıaaı rrannar. Aradan uııı.ı uman (( Of '(la bu ar tali ataııltrlal unuturlar halat ıatarı, u nkı ktttiycı dalarda (ayrı ¦Bg'ur olarak yağar İtte llekıar IHorıanda, Kca>

faBİadın luıılırlı bibc inil [elaya, lacalg taaaalı bar brybat-traaBo rabaou ııgıyııL. Fakat. Bear a lifUırrı toprak-¦rraada nal aaaa atı rah Ab0s-aakıaa larrMyoBİ. Ibr<i>i banı alandı t aa.. Kraaa aa aBvaraava. ganvıah «ata MvtyalBBdaa B«v-barant Batta pır aorta* tecilli ıtbi . Den ı.r. , - . NrBBB'daa Marfan'a anroı kalaa .¦ .¦ Pr*aB*ı r*ara-)¦ karga aıiftaon IbaraMı bin Şehir ve Memleket habereri Yalava'da Büyük gazino ve barın inşaatı bitti Seyriaefain yeniden iki vapur alacah İki Aliler Bir kızı paylaşmıyorlar Kızın nişanlısı hangisi olduğu belli deo» tMU"îu vııivrie rnrlD Mr mn"nai Yunan emlâki Dahiliye vekâletinin mühim bir emri Evler İskan edilenlerden İstirdat olunnr.yacak bir san atKar Sun'T aza amili Mehmet Salim Ef.nfn Sen Nazar sergisinde muvaHakiye)I Belçika'da ırk meselesi Belçika gayet vahim bîr buhran geçiriyor. Belçika'nın u ,:n.'. ıl ve mecburiyeti bu meselede oıtvmu bahis balu-noyor. Bu vahim liycsi kan-şıklık rianıanmeselesinden ta-ha«JdÜ6 elfnigtir Rrlcika, 5te-drnberi balkı Franaııca konuşan bir Derici ve memleket olarak lanınmi|hr. Ha lbuki hakikati halde Uekika'nın tıGlu^u, liaan ve hanı cihelitıdeiı birbirine benrîyen iki u nsurdan mü-r«khcplİr. Uu ikî unaurdan b.rı !!¦¦:¦.. ıl... ı ...... , kullar Kibi abulayul icoi'i lasani.ım hlc biriai Htbramar'ıo rJereccalııe ylk-ilktin enli lir'.. Bitim hcpimlt. cbcdl Mr. aayota . bitmek' ıBkıamrgt bü' ı- -.-I.-.ılı!"..- ımuj haldr ır.Miı" ibrİra>dBrın tılf tılrlodta l.ur-., ı. ı.. İlana bıı llnirmia- çimden güne arttır damca lı. I "'- r baaıaa im. llKcHcr fetlrrJI... I(4e bca... ı1 imn . . Ba akrbeıia «i tnhMıU . Fabat. (rvtnt beıbUlun he-.ii a yaranlraHa IdL Oaun yUrcgi iyili kten taiBba lıiı Bir fty ıın ı çarpnutoldo ... Ondaki-mnrcı. .mı' "|i Bvpl-mlrdcD otıûıni -ı -l'l.un Iİr, ı.'r -iı.!-. balraarr.u - I-. 'i? -ıı Kr Hylc I hortlak gibi - .1-11 II MU I.ı. . tk' 1 . II il-.' . I! ¦ nacak o dar... 1 .i'«:ı. itlu umun., bile BOrdıınıtBB yınllnv yok ! . ha> Tim- --er rinde i oıın '. ,ı> ı /• rl.ı rı:ı;., ıtnı annenle babana ..-.. u'iıı-nı.ı ı.. >lı- ı vi m lyl almek Hep oaan eHoaeorr!.. Hep erird IBlrm, demiyor maydunır Ijıt Dııuaa tır. Bunun ın ır balunmauı mec(itince bir M arı m o t Salim El. Uivanyolunda luıı'İ aaa amili Meiım.-l Salim E(. 1t>29 tUFran-aaoın Se n Naıar »ergiline igtirak rtınia *e Oran f ri nıaanını kaıaıı-miBtır. Mumaileyh 1928 de de Pa :ı:, c - a Palm donöra r.ı: -.. nını ve altın m^dalva kaıanoıi'Yunus Nadi B. Bir mûddcıtcoberi Avrupa'da acyakatte bulunan Bagraaaarrı-rîmir Yunos Nadi B. dQo eka-pr cale îchrimUc avdet »¦—¦t''' «—mu., aaan laalaannıtırıaBaılrvd' İKlaııkul mcık.ıı rdarr lı.ırli w.-lıiBd.ıt ı: ...ıı J.ı. . ır ı . .ıi. ı - ¦ . baaır ......ıı -Lı ¦ '. K . ı İdkiır lıı>ılî İvin . ıı ı.ıl lı . |. ı.-lı. ı-uı.: . I ... .1. , ıl jHıdvın. hıai Aaal. •¦ Salt Beyler ekse-|r>t'l ' Minnıriıntr KfncTFdı Babı •»"i" lotlıarBanıa dair aeıi..n navran «Bmig vr baktın ı-.ıIr.n.-ı m ı [i f. fıı-k.. A 1.' - ıı. ..rı...... ¦ i karar amlBUtli'. Çı.ı. HUuİaal auntlr devanı cdeD ba I.-ı... ¦. ... asına Fuka Bbıasadı . ¦. ¦ laU.ı.kl L laıHUT

ün .ıı ¦ ¦ ı. ı -u.ı tu İ>l Bir karar da ı.. .. ¦ ıi-ı .ı in ..un kir ı.ı uab ır njalılae kadiBlaiM i) (eUankl Kla an >arı leılBne ali rain kBialdu <:¦-.....-¦ 'ı J.m'i, .'ıt. İnha gıupu lntılı m vı ı ı.i"i|i İl rirlrBıvr ıırlı urapıı prrmVlh' i.'lndıl.. o ı: i. ııı_ ı rai avrı'rknlı bak. nH.rOır Hu r-ak aauınl. ra I m ık JlıUkıı I lıl Yapacağını değil yaptığını söyliven bir vali .flı.:. tanllrdro rrabıııl İki laııı- ralllrt vali ııuklebî kkıadıdlı. altın teıebbBı rheıaa nımın li>ıklır. Murat Dey mubınırİBUriD ıiraıl ijİn. bakkıııd. aualu lavap verirken ıırratia recm ıcoe çatı lyl ı.ldu« mı ıı bv >ıınr .1 ... . lıl .ln.uı ntn-¦n) baluııa ut unu •> ı leralttlr. ı.Unku Mani n .ı.ı. ri. ralyr de 'ermt»tıı. »ı.ı...... Valû.1 ı-ı>vı'ilık hık. aıada gunlart nOyUBlllU : — Kastamonu »>vaı-ıli|>nı lhra brio bir iı - ¦ ı .. tSBhl i.. OuBaaUı. deki lenedııı lllbaırn mrc<ıanr<n war-rt »-10 bin liralık tldan teetl cUil.-. 1-Ur. UaBa tok Mtn »lı.ı.ıimıı lıdtlr. Çdııkıı ınalılm clûaıu Dur.- ııma Kaal.ımo.ıjıiLi. en miıkılm ılı.ı.ı yar bin tındık dar.. I.rl, t-lk oanın ı-> >ı ede İtil,.' 1. ... Ha ilam sn arı un bbrOkt Ulı l.la I İMİ) ı m .1-.. 1.1- . . (.,-.. ı. ¦ ¦¦aill III.....II1.1II11........IH Hİ.M.....I||| lar İrinde ııı ılımı oları kıı ir ir -imdi Bvfc.1 Id.ı- . ka4aa .( .ırıir bir ecn jıgı—.klıdı Halbuki (..Uma kal r.ı ı.ı.. ¦mimi ı ba n.nı....... . flaba truılı va acık hale İfrat i in-, ¦rhireilık nnuaına : ı tak larart bir Igtu. Mrı'ele tîalıu Hulıaımn ut kuınindr tu sak aaarlımınlaı ve bir kU*mlndr ra IVkark kıldın») dbıtlndr ı r ra nar lık > ardır. Uetaene raıfı da Iaaı r .ılıi:.ı..n ın ı..haı latıtnu.. «rı.ılıl.n tıka 'ldıcuıdtn. »tkal I raıaaılıiı dtvrı'aneBiek Uta acık I (iplini I.ıl in» k>lbelml| ve B>aıa kr ; i eklerdir. Yunanlı amlakindr ut uran hak i"lı ı|ılıı m.irıı ıl- FClİ mitil alınılın yacaktır. Maliye Vnkklelı reamru ¦akâıı id ılım t hak > alı iplerinin ig-¦allrrı altındaki Yunanlı emlakini kendilerini bırakm bir kanun Ikrthaıı hanrlamııtır. nithlr İçleri HııiJipaja Iramvifisır uy termiti bıtiı t ık.aı. - Haydaıg •- ¦ ıııaaı.n rar IrtBira'. dun Brtraaıl.r MIH Bl ıBtl .¦Bar* aaaı.aaııı hr aad .-•..ı ı'ıataad. lal-ı 1 * kah-ı l ar mmu batan ıraak aaarı Akkaıaı. lUıııktlı Aanufııaı.ıon ıW*rı ıra .ı B. n. ma-.»-. ı.-'i «ıı Brar dalla dalan .OıarBın ' !•¦ ı .. -.-ı D.ara ' inal ıvk Ba ir ı naı-lı .ln..t mnmml'l blBtıraalraır Ba IraBıaraal BılBık aatUavıı BaB.I •un-lın I Uaulkl lab.« ...ı-Kı.ı.m*.r. kabBI r.ıın,,, u,ı.ı,, Ada ı .i".... ı «da lamla.ınıa Bıa.llın t manide devri k.kk.r.da mı kan', «uı. Bul ı .nrııl» ınrn-ılıııı iH-ı ll-. inini ıı Van.ı ııaUık raııılıl.ı anlında ıııgtur. Hayli manlar lıaan müsaaHronifea davası «r. Duran «beate. • bakakı re bhkbji i ¦rarı liıkjern imaı - ... ¦ ı - i ' ¦

Ok BADI llllll Ul! lakuiı rap»' m rai nın Ham (iade •mı» BVTrB«lrn«rBn ¦ı-.nı . I. P<ır- narr*. m- dı lık. Fol . .'¦ . fı! ııanlsr 1. «,000 "' i ı -1'' ¦ nen neslinden ı ¦, .ıl.nı bir II-r. Valonlar lıc Frannrca konu . Bu memleket u/un müddrl ¦(anan oûlutu vo tuslrı.altuıda kaîdı^ııi'.l.-ii Flamanlar dabi vo ba mîincvvrıirri Franmrra konulmağı tercih ediyorlar îdi. ',].:,.- ¦ ¦ ı Flamaolarda bisM. ırki belirmiş ve harbi umumide bu memleketin ozan müddet Almanların İmali allında kalması t* la man lığın büsbütün k işine baıı olmuglur. Evvelce ticarette ve muamelatta daima Fransızca kornişon f !.:¦.¦ ... so raları bu^hûlûn traııuıcJ)! I er ket m iğlerdir. Son camanlardd Anvcn vc Gant gehırlerlnm ^çı a FranIUU .-...! ı.r:- r .¦ o lamanda ııbtri F cihetinden kendilerine dc ,'i'M<(,,nı..t.ın' ve Fraasuea ile birlikle F laman lisaDirun rvs-mm kabul edilmesini istiyorlar. Fı ı-.-ii-ı-' ı m n-ı-ni.nı ise Flamanca ve Frangırea koaugan eyaletlerlu idari cihelten arnl uıyaıa uanı taatr eyıeui)>ı niten ın.;... ı muhtelit ulan Brtjkael tednı§m ın.ı»ım.İmi kjıbnl Gaal ) ile Lir) ayn ayrı birer merini ol-aağa baalanugaır i-uııLL. bohı.ı * .*!¦¦' .t.ıullunununda Flaraajuaaan raaah nura antaraı tad-m oliBB—t dair bı».ık.l M. (Jaspar ) at kılım .c bir kanan ta,..ı.ıı Ickfel , ı Icnıc'iadc-ı nr . -ı .nn.,1 r Liberal aaaırtar de par Um «o-todjki hbcral mrb ıralar jrrupu tedris lisanın lılımıcı «e Flaelit olmağında ısrar ederek başvekilin Irkldinr g/d-dellı: muhalefet ctmıglerdir. 'ste kabınr bulıram bu intl'clcdcn . ıkın.-, vc s ıılı.ın bir variyet la-haddlıs r t mistir. _t*»agtarrar l Atina sefirimiz geldi yamdıdrn ber I . bı> la Kanımla mlun-ılamsı ¦ Yoa* Yamam safari aVanda'aan hatam ..i,,.-.; Atinadan .elen aon >ıab-erleryrni Yanan leftrı M. P ıbrouyadıa dun nal, .ı tapunie chrımne harakvt ıimuln Ayni apurİB Yjıı i lıtan-ul konsolaıu M. K undur yolu (o elm. kinin M PolıhrnavaBJiı ¦ iv ¦ - *'-.i"" muvaı lât ede•ı-ı--ıiaı Şaülye H. kelaletle »ieası.,1 bdserbest bırakıldı Sabık ..m. ¦...... ¦ -.. m .. Atım e t Trvlık P.l ıııd İııııı bıııcınl - ¦ u ı. ¦ banı-BİC^kn a"a c11'' "^""k »1'hrinırreı trMiğtn n dışını . n— ri mübadille re tevziat m. ... I Şadiıc Hanını diiıı kılıılıB.* rantan IflGS elBSI UIUI.K ııttlml-Hr Hir İki tun /.rdn.tı Ulk-r erm.vrn hrrrlİHİa- baradakM ...m... tenlft ettikten ro. la rtuıiiiıı 11u KUiDada H*'«ı>"rı mı-u' ¦ ı...... .ı.-.ıi rllıkluu Hu-rılu B. sayri mıibn- sonra baılut lıarieinc ,ı. ¦, n .. ¦ ı-¦ vrrj. .tnüdalUd.ki Yım.n kasrÜTmUdUrü •ı «kuillraıoıl T aa i Uı- v. . .ı.ı, ,¦ .... ...p ıs banbaıı L M. vc Lm.r ;tı etml^ee teı.ld-n h.i- Mebusu Cetll B. dOn Aokarii-ru=r-r^ü jjelnıî| « pars: İ3 tüvidi C SON TELGRAFLAR Kar! Italyada Kar fırtınaları Bir çok yollar Kardan kapandı Rom. 16 lA.A.)— C naat ı lir .Bellune. eyaletine mrb.ol au-ratte bar ya «mı», hududa docru . | HadlseT^ernaviyV l{ Arzımıza çok ziyadar yıldızlar yaklaşıyor

Dayinler Vekâleti Zekâi Bey intihap edildi 1933 da arzda bir donanma Londra 1 ( A. A. Mailin verdiği olr h fl,ck (ibı (eıada d< c (M em ile Met rnettctupları Bursada havluculuk san'atı Bu san'atı el tezgâhlarından kurtarmalı ve asrileştirmeliyiz Sarat. muhabi,in,iıJ-tn: ian'atlarından biri krepdc-laaaî-1 (incilik iıc. diğeri havluculuktur. Dey-1 Havluculuğun revaç bulmalına ae-1 bep buranın bir kaplıca (diri olunarak audur. Bu tan'at yüzünden Burta -ı "'d.: 300 kadar aile («c inmektedir. „ [Piyatada »orulen ncîi» hamam 'takımları, renkli kli havlurallidir rrlonam. M.vluculann imalâ Adim vr tetkik ettim .m kİ: Bu aan'atkârl ,. Çünkü: I Unla.» büküyorlar vr er ibi.ji.IN kalarak ya 1o veya baıka bîr derde bı ıtaaık tavanlı odalar i dörder teıjâh kuru bura HEMN; MIHINA ^ Serbest mıntaka ' I' 1 .l.tı. I ı ıı ı. n [ . im. ftuhk.lB.BI rt lıun.ul .illlk» At yarışları Evvelki gün İzmirde yapılan yarışlar çok mükemmel oldu braaV II (*.». |*- Tan, ve «lal aacUaraıaU. lerltp rlııp 97* ıraen ¦anbakar at Hataları kofta Bara tuta avyaaBBian aarak k. »avali -ı,, >tı ¦ mpıiautlır Hava ta e kalabal* aıdaa twal yanı lana fcktaı ritmi y<a*laııt ve vali la-nriıaılaa ka miaaıek-rlle an odiui -i Ursa ¦afltU* Ftkf-llia ¦ yakan . .ı laaaM. Noaa aarm.1 ati.» vr «1 ¦kısam f aaaıtltf Uiarl bana lc ı ovada ve 0x m%l Ujva» aukaaılı Hara nar, ..i-,, *» mu lira İkramı» ¦Utar. uort «r daka yakarı yatta v ' .- kauaanıont yattı a* arap kuralılara aıhm oceaco aaaad BM "ı> ıkraorryr kııaaaiTt" Rusyaya ihracat Rusya Sukhovi yoldaşı azletti Filistındc vazıyel Londra IS (A.A.)— Star ¦1 yoiiyor: KıuHMü mor ıhVıyııin rivayetine t,-'- *" havluculuk .anal. lı p.'k . laura bir heyliyr dİrde havlucuların, {i yekilde bulunduk. kaili kasa. • M daka .atarı aaa, | kakı •—- aa ara» at bnaaHa-a > aaa akap blnacı fena Hakkı Bryba! ¦¦alktar VW Dra ınaka'ıt ¦< -¦¦ İzmir palamut rekoltesi ı ti IHıı-v Yunan Tokatİıyan hadisesi Dr. Aron'un intiharı Almanyada heyecanla karşılandı I lakımı I lıaua ı« (»İ.ı — Tkoalıl adatına I Pdan ta aylık palamın mabtalD ınıuatı 11 inil- ' -ımıaı a IÎI-1'a. Tmlula.Hd» II3-IT* kıırıı-la ! >" .~ı ı lı."........'ılım- pala»!farda ''' f"'""'1 aıui MIK-altu SI m.ı, an klMaa. nan M İT rriitron ı '¦- n fetuin rin şeriki cürümlerinin de Praplo İntihar elliği anlaşıldı tuı.l e. bâ-:¦ : ıı katkl aa Ger*) bu da pata ¦>• ı *yle buiıraıyatatı«rolauıe, Akaania'. Aaa.nlı bıyıla-. rldlllr. ırr'aln ra(r-ttî «aatyeti böyle ınaaar

Emlnbounr veya «ırjfcılyr nata. Kaumpaıa pM Mr Onun kl-ı ,p,ı».k bb atıtjaal aun-ı. elbette ltn-ri. yapılarak ,,V......M.ıI.ı.ıi.ı.ui.. vyy-0 yaar. aanayi »Miri paeak parayı haranaırıaıL lalındır. Ba »arayı faa -rorl naaneteaU, tltaua 1 Ma ı intaka r ıaf ı... ıi. ¦ leyecaal Haatil Anla a leyla rattv. yeıiaflV kur bar)< ç«aha <r•aklan. »»•ıram ıyaa IfHdL ] . . .1-1. . . ılıYmlmra dm lecahı mayanı no il Mareanruı f-taaaat i Lllrı. ı-l.--ı .1 9uncu hariciye koğuşı — Peyamİ Sata — •»•*¦ ap*rat«raa aaı ır -ı. eak ....¦-> •..flcdlav tıaaanHa ı.ok dataad l>lad> .a.lıdı ı hayalar =47 T** Güzellik Kraliçesi TOMMİ TOMMESKO Mcfl-SBSInklar; Upr.lıdc blr hıraıall* DÜNYANİN EN BÜYÜK COMEK AKROBAT KüÇüK BAHRİYELİ: CEKi KOGAN Kambiyo « «kın Blr otomobil donlze yu «zari un ılı .'"."".'iT'.

iki

»a

Ki«rr»e« mi-kincine blr tv suknıLk ant olmuştur, hcbt ma> kintti Inmİr tdırkcıı oıomobil Mı-d.dblrc har.hcie Rclmlf .t denlae juvoılBnmi'-iır . ayıat ' yoklar. 1 M- .1 . .M, ,ı 1 kl genç kız İntihar etmek istedi '«¦¦I ¦ Vikı ;mn mniıbııbeıi SAR\ hhıkkm lldhar etti»! )LA NECRJ «râhP.d'n mat lada ¦ktriıl RAŞB!* N. P) (trnıâl nlunal aktris a s k ı (r a ş e l) -Iı vc »özlü Iilmini:! pek yabada İhk ı.i'ıu kı.hamra sinemasının Vfc'anınd* tekrar canftrscak-ur d> Bnıcllfl saat II İt •> ¦ ALKAZAK SİNEMASINDA ¦ ¦ Şehrimin abaliıincc heyecanla knrulaaacak olaa d> ¦ KAZAK A Ş K ı ¦ d> lUıılıilulc kfBaUn ilk ıtar-o mamam bir ktkiuj [apLıcünr. 12 kay - *> ¦ ...... iBOrektro Uı Rus hakarfeiM ba 'ta* «< ıtıSm tın» • ¦ ¦ »»«»«¦¦¦•¦¦¦¦» «¦¦¦*>«>.>o> edllmetme r.«men ıtrileri ttlı-raf m • - - . - hakkında ¦ıjı ..ı,!' n m - ¦ ı ¦ ıı. ı ör. Semiramis Ekrem H. (Veuk « ı iMfttcta cn.ı.k IiAtta Ilı ' -nui ebatlıyı Or. Ekrem Behçet Çanakkaltd* oturan eoptır mırlür-Uı : Enekti ,-ı* Çanakkaledr Nata burnunda harara eturao İnilin np.ro dua talıHOyr irkilt t»ıa-

NûfuM

[ ı -. .J k ..ıı.ı ı. '. ¦ Irmilİt ttod n poli. U«Atladı İnlini kadın pata ınbllııı " e. ı..--- ı". ¦¦¦h. m.: ¦ A ıiiıi Katakut El. dön kaldır krtarl Baraka* U nin ılndııı kal'ınimıt •> ıcııuırat nır ¦ ... •nal DırkMıedaıi artatlm •• aaa'. attırlar bana wlaamuaur«ır loratt* lam» ........ ait nup w bbtaiıa ı — taht ana f" lın ıakl ahm kaaram -ı-.. ... alanı u.ı m ı btybrralatk banka* it «•raaaa <krd< malıa* taıutmaııur. artık »Bitenini- ı «•ulu Ho>pt. edada buJ........Iaı.. ı r-''.ıl kamlar m..» •uuuaaı ardak, kakaaap ti tanradaa lakaaar ınkaaıte-k». ıa t adıl h hii-.., hakkuıdo mı ı....... ...... 1 ı... Ha kanunu. lalbıkı ..... ı.-.ı ...... . Maaniye haıUı mm..... . .i. .ı. . icraata haa»"i"-m in i."..' aıalıi. attl ııka «1.1.1.1 aaıhrlkaa» jaaetacaaıar. ¦mr la.ılrı lalaabaı lapa ıafrmam,« ıslı ıa daMah». «w .«aaı* ...... .1 ı.r,. alua.a kil-.m larlMI >u. hmııda aı<ı<allcn lıkıa muıdıa ıılllİsterse tanımasın Inndra IS <A. A , - lııellıcre hokumrıi. Airao kralı Nadir Ham laaıımşıır. r. 101 Balonu 1 ...... . 16 (A. A.)> Parlamento aıaemdaa yat kadar ıan hamil i. .n. 1 halde bııeDa hareketi 11 "i -t. . bulunan R lııl balon a» non hareketi mumu (taaiı£ı do)a>ısliv «eri lalıaıjtır. Atina'da otobU» grevi niibh 10 IH.A| - Şebârde ve ı*h- IH crlmehird re nvsr >trlerde i sliyea olobaalırdr tmirıae rru .ol .. m . urcv -jl lir Bu ruh "İrii ¦¦ 1 ı. . i blr aparıımanda iki bili kaılıı BrBktel Ifi IH.H. | - ItpaıııauııUraı Dünya silâhlanıyor atta MUllı lılıl 11 İmrı.Iı mılu[a lul,; temı'er ını.ı BaaaaBajajaj Ilaıroa k;e ç ve püre olmak İg crmislnlı A A N N T T R R 1 I D D kı.ljj,,,,,,, nrrid. vechin let.ıKrlnj Bugün sinemasında 8 •.¦.¦ u ı-ı '-.(.. olan | ŞEHVET DİYARI g filmini I.EVİ5 STON ao NİLS g ASTfeR İd itörakik; tcmıul ? etmekte olan | GRETA GARBOyu X -1,1 ¦ 1 eorıackle kusur CtaıayaiLı. 9 Yerlerin (lalı ıl.,1 ;tkmis.' ö ÖO ocu. ettıötıvciöGCBOaoooo'şaoot ZİFAF MARŞI ^(¦¦¦¦ıııııııınıikiaaaanjı^ 5 doktor fetııi ş ¦Cerrahpaşa HastanesiZ : Bakteriyologu ş 2 Kan (Vaiserman teatoülO) t Z idrar, bal)tam cerahat tahlil- -; leri ile hastalıkla

rın hurusî ; T a*ıbn yanılır. Telefonla mı- I = lûmal verildiği lakdirde tahlil =| ŞEHREMANETİ lcp*""*' '¦>-'ELHAMRA SİNEMASI nin at aİdınlaralc Z u takdim edilir. Z ıe: 11. . u.juiidı karşıtında. Z tyoftlu 5Î1 . = lll.llllll.il... p esertter ılık ve Spor rı.-..m,1.1 bu ak. -oı?ı.3a S parde Caoia ı;un .-ı maline taaı 11 tu da her cantarte»! ok;ım lan ivio lialiarda tcnaliai yapılnln nUrak büküm «Iaı. başlına hakiki hivlyetl ve OlumlTioıa tebtbı hvodı aalaıılaaumıılır BliDİlatmda nakil aUıah lâ hla 11' ı. JT. Osmjın Sernfcil Mufiiada millat maktaplarl Btn|U ti |A.İI. I - ViUytl duhİKa ,.«: ı. kadar ııl rnilltl meblebı a< migUr. Mrkltpttre devan edea kadaı erkekler U pıodtn lat adır. HalkU at Iralere kırp huy.t blı nlek ıa£b«l ıaı dır. rı... ,,..1., duladar. at de Ma mtviadoo bllDvetıiıll(iadra dııl. t» ta 1.1..İ ..1 karaı ••nimigin. 1 İstanbul radyosu Bu ahşamki program -.1 Za îlrkeıl eahlplerı Sadi jtn, bchml Anlan, Matım Uelye* Hn bUyDk biraderleri te Kıta Be> >ln pederi Sudık /ede Hii-vyln kaplan lö T«*riniıani 'ubalıüyln llenkıagiakl lıuntsiadc ıılııutı -1 ¦ - 1. Ceııare nama/ı bucun flifclc »akli Bejiklarflo Sinan paîB camilade eda kılınarak Maçka kabris a dclnnlunncaklır. Kcdcrdidc »İle«|ae nevanı Inıîıtt eyleri'. Limanda llj^uıı ilecek •apartaı n 1 ¦ | kndlrki | I.ı İm* Hırnı S. 1» ¦Inr '¦ • 1- • 11 Ü'ı';ıf 1 i'Tl ¦ ¦- ...... BucUa rMecai vapurlar ~. ~ ' 1 ıı'. ı.lıı. .. 1 ı.l.lrırl tını h 11 ılıımı hal.ı.atıye satılık 68 70 98 :7 If.ıı,.-ıi HASAN KOLONYASINDA TENZİLAT SBî:!^ KURUŞA.. Fırsattan ıso kulluk »i* no istifade ediniz. *£r; JOO kuruşluk sise 200 16 Teşrinisani 1929 ASRİ ÜSANLAR A^MtiOA ACII.V.N BERLİTZ MEKTEBİ Ankara: Taş Han sırası fe^aU» BEKLlTZ *+* "* 'a*rî lisanları öğrunİDİz. Tecrübe Dersi Meccanendir İstanbul Ho>m^in .i.Hi. İstiklâl caddesi TAYYAR vapuru 17 "SÜ" PAZAR çaUan *.un «lırkca, «illette talep ediniz (

töre»*! Türkiye İş Bankası Mii-dirıycti Umumiyesi^den. ,8^.£av£5 NAİM VftPMtLANl izmir Postası •art, IUk» *• ınııııla<n<n alan ADNAN Özette b rr nal.. İdarch ane inşası Tülün iııhı-tırı ııımıııı müdürlü^üııılrn: TllUın inanır Idarı-I Babtalrde it-* edUecek bat rnudlriyel ulara-baneMmn layau kapak «' .nalaikyj koııfc.-AnSİ.. Mcattr i'j-nıı alı proje ve af.rvt-nır. W a»ır**i lâ Mu ıcuİıabUialc vrrlietegır.Un talipler», ula/el lnua jut«lne mütBCüalia almaları, ve .10 uy,., ,. UO urahluılüJMt II de «llanm Galand rttU-tlt lniDinıru»! uvdl etmck/ıl • «a Ödemiş belediyesinden: aUlaUl UttLH V«n3RLA* Millet PAZAR IS 'lıınn.ıı.. ı'»:fcTi IW)uji.unlı feıliıl aaMana* )|. .,. . aaaa) AO W ILI. Maaş cüzdanı mukabilindi. PARA YKKhOKl \l M- v.ir-IIl.ı Mil'UU l'aaa lı.ıııınıij \u. H ııdavı Hrr-utin faal d'irilen »»ara müracaat. Doktor Taşçıyan Pwflin*i U T-. PIV t« » Ş . Ulaatajl *mwm şiriı A*mnı Ba* aakaa No SO lal. Ba.iıfiu Joaa Büyük Tayyare Piyangosu YEDİNCİ TERİ | p 5. inci keşide: 11 kânunuo . > I 1929 Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 25.000 15.000 12.000 10.000 Liralık ikramiyeler va lO.OOO . bir mllhAtat bati ic.lmaai BUç olan 4UI Halıkya*! yerine Aslan b.ıı\\»-i -j-ırabı içıwk fayda! irin Zira bıl.ky.ı£ı antlbladn. b*.]<ınan lyonar trol ve luakga mevcut W O njbctlc bir kuvveti balı olup ;Uj\ iteiM* I -İl v ¦ I-....'' (ilk lav tıatacıur. lyfbayı artınr. 1 '..iyilin I ı\ n AMBASADOR Lüks kahve salonu ¦ ¦¦ Bu hafta Bcyofloada . t da takt a ¦ ¦¦¦ İmi konshvelerT Afyonkarahisar Jandarma kumandanlığından: Har ctfU ¦ - ve .iı: el a.h< kuenaulan. I koavemkvı. leyba yat" «aka* odea kakaatar. tayla. Ji. ..... ¦I.k ptakU. bar iarta kaaaorve va ¦ . ¦ «aaı. kattı v* kaaaarin ¦e *.)..». biruKi I arar* W |üa mOO J knanaı.....¦ >., , İstanbul ithalat tfümrü&ünd en: Kilo I K«|i 13 ı Paket 10 1 SıMdı 1.1 I Paket 47 S Marnlu. Wt t 40 . .1

IO foeu İ t Kay î Un Eomyi ııbblyr Srarn Ptrnıtı i-xl.li ne.'jca: Talk ib*aWM İr aamUcp bor M.taıatl kurt Yan «taMkk i-».uik' Irak mrart . «-»¦neab arı ntnktvV rMn.ueıt laraıır m, kapı. . fcaaançe Naftalin Sirke TrMlre fku dtıux Henkll mp' t4 pBaH nranılı «ihall nmanu ewa 0 4) . İL. ı. ıU . . I ¦ j' ı - : ¦ balada makamı 2b kal.m tjjt I n/11 /n.'O t *!,.< kftaUi »Uıunio . .uısmrta-ın. , :„>ı ır:,,.,ı t l o«ı I Üa^aal ¦ »-t ı l>**l I >«ndık I Seyrisefain g Çttk müsait şt-raillr -atı- yapılır jK Toptan *e perakende aalif aaahalU.- Sirkati Hoeapaıa bu Wt»iX»3;îBK& aokak No. S TeL tat 7789 d>d>d>4>a> Maalnrlri bkdmdajaaıŞişharvı karakolunda 4>a>a>0« S MİLLET GAZİNOSUNDA İ 4> İT Tt|rlalaaal »/•> pa.ar ıOnu akyaımadan lllkarra 4} ckv; türk saz heyeti Tarafından «tayı ahenk edilecektir. Meırubat neıc ile * d> ı-4i.' ehvrndir. 4 J Kenanüfebir Oaaal Bey | Tan bum ,eh.r Ahnel Bey J J Kamımı 1 abam m ,X Udu . Eaûn .... . ı»aa-o« A>. aj Maarii' vekâletinden: ret aaektaOi kakonfrr oratr— oaerca: pkke ve urtnameı hamhrUkt atvUua paaarhk laaatJ t 7/l2/l«4 urifaMc raMdlf t'oaaartıu ¦»! aaat ( I3)te Sfcaril vcUttd Ir^aat koaakyunaıua icra cdka«ekQr: Ta-l.pl.r ekHyvd fe niHyeirmı^ nUı'ir ıcukaUrıle l<e'aber p:»n ve yaıına. İstanbul Perukârlar cemiyetinden: Berberler mektebi aplmııto-. Talebe bayıl «e kabul a tearfniıani «jyı kadardır. Sanat ledriaa Kanunuevel 929 jptidaaında baalanarapndan kadm tuvaletlerinin biklloıle akaamını la bul etmek iıleyrnlerin hoıinö nünde kaİD ırmiyrl mr ikiline müracaatları ilin olunur.___ İspirto ve İspirtolu Irkiler İnhinan Ul.nil.ul Vilâyet daimi encümeninder ıi"un<ıcn: Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin beyiye terin, mil tendi. Lı jljeVv'.r ranakırat aataa hirfd CtaaeV uacıe (^Utalt —İNKIBAZDA, SUİ FIRSATTAN .STİFADE îf ¦Bira v» . u.!. i! ı^uhta ulmatt pek naildir, Istaubulda Bah««. karaufrer ve bObre* lıa*ıaiıkla- MAZoN MEYVE TOZU kapıda '-nınan ecıa depocuda nau bard ak »aya bir kahve kasığı ••»» kuruştur. Öksürük şurubu Öksürük ve nete* darb ifin pek tesirli ilâç Ur Y A L N IZ J. İTKİN in inıı eyledİaı PARDESULER Vlkudıtniirli her türlü tebeddülatı ha iyeden masun tutacaklar. Şık ve kusursuz bir biçimde olan hu pardesuler her gün giymek için gayet elverişlidirler. J. İTKİN «"«ar terzi Beyoğlu, taliklâl caddesi No. 405 ı¦ i.ı..,, ı; .oğlu 450 MAMA Dr H. SİNASİ Ya¦ r ¦ ı.¦'"i en »nı gıdasıdır. rTİEYÂBh

¦Birinci yayla yaftt te-l I ıı ek e ile I BU kuruştan I jj satılır Türkiye millî K M', "i i.i Şİrkcti jj Galatada ( Türkiye Milli Han). Doycebank kara.unda Harik ve hayat sigortalarını mUsalt şerait jnj azami leshılâlla icra eder. ¦«¦«¦¦¦¦> Tel. Beyoğlu 2300 «¦¦¦¦EDA ARANIYoR 1 kanapr. î fu'.üy. * veya 6 «ırvial-yadan mürekkep Loıa Sı; salon takası aranıyor. Te Kitini Iİ II) ruraafce İMaabot İN numaralı potta hulusu ad('¦¦¦¦..¦ j.ırı.ı. - .lı. . .. Illllh l'allolar II Blü PardosLilsr Krem Trançkol I|lnQİII;t Muşambalar Fanlaz lkoslümlarll Süet Manlolar İKonlUm Tayorlnrl 1 Viyana Çocuk 1 İKaMUm P.ıl o l.-rıj v> het nevi bıgllır kuautlaıoıdan -aırlıın iv İm Karakaa Eiblaa Mağazası Bu ilanı k juİiiöiiü 1 S-16 esip müracaat ediniz.

i'ev>ali)elı tevkii ıııdırlaı (ıjir >em • u fıskiyelinin sırrı daıedeki vııhıılcl/de atamakmodelinin ııııı> u.dtnıotıitı en ned.l'n™*" «üf ¦Tenler tıkmak ı« del bu hihIui «vs barıyte en asri bir dılıa r. ve irre kayar oıder Akyeleıalötü ıjiklac ilanı eder, ve kvvvc'.İİ n en ulak hır 'rm^ kda -( BU tavan, lıa.ı. hakukkuna *naık Old.moiı.le ıCcı "il' aelerı yapUrı nalı hakkında a amadedir, " ~ Baı Hû ba .raba ile <-

TCRKlrt' ACUNT ALIKLAR! | A. 4evUbe>. An*aro Hu mm yııuuv */»¦»«. Aldı **(l lorfe RtıA .-l'-ii.'./.. S-j".-. uır. dal < finan OLD5MOBILE BaaaBBjaaj t ' Aksarayda Haseki caddesinde TURAN ORTA MEKTEBİ IJDerslere başlamıştır. Leyli, nehari kız ve erkek fjJ^r.:sÎİll'£ talebe kay-dına devam olunm d ı r.jî Yüksek mühendis mektebi muba-vaat komisyonundan: ! su la bura t uyarı ıetituu İçin. adet elektirikil tulumbanın vaûyeûle beraber itaiL ıoid akıanıı busmlk ve vautdcıiu . , ı.-. raber, lus] i 020 tarihîne kadar kapalı rarl usulde OJltû akasya va. m lalİpUt aınklıp idıned e müacasrfjn ve Tivo* liiii ¦akkaickclalıı ratkn:> Tnuha-ebeıâtiri veznedoa Hali tasKyedc bulı 1 -ı.ıı.I.ı.l İm; T. A, Ş. Mal ka*£)F«r Maaşa Manav* kaı TB.» B.OOI39 atrtrfc t.ınUrlır.ı . TV • kaaDBBian «M lacl n. ¦ İrilik» )¦ kimınııevvtl İlli larıata-de mı İt da Galatada lıufri.r. ba. ¦ııı.iı I lacl kattı -,-. lıı.ı ı*nu. lu.«nı aaaaakaral Tasfiye naıatr^Uaia latstnıı an •* karar, Mfyetl ıımanııyvyt İt" Irak etmek l:l>«.« bhac4aıan IçHma aSatM .n Uakal Mr Balta #a**J aaae taa amasaı ustu w kırtaa ..ıı 2t-a:ı Baak Feanale K.a. - .... I." "n Ta»H>8 ir mm a UeViku, »nlh ıkinal bakuk hak. 'İBühtor Bkndorloe Ifi Jstanbul-Oololn o*yüi ~. n 2e ı' •Â|W< M.a.ı «an, (£.tı| ji)Lunt . ¦ n,ı bir ARSA SATIIJKTTK TaltBİcılıı IV.nçılıııiı RnviT ıoka£ıa> öd r ıııı ır ılı h-nn; 'mil ¦¦ nılan. Mes'ul Müdür: MA'âh ALI)'•?(*.I SENE — N' 10B6

vunus nadi Hatif Ha Uf al : Düvunuumunıtıc ^karsısında*1 daircl ıruhnuM Telgraf; İstanbul Cumhuriyet-Pat a kutucu :N' 243 Telefon: fS?1 kfu( «Llul'ı-Hr Mir. PAZARTESİ ta TEŞRİNİSANİ 1920 ABOMj.ŞERAİTİ MCune». Türkiye İyin Man, İçin Senclltl 141» Kr. 27W"Kı£ S aylığı TM Kr. İ4!MI r. 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR İzmir'de............Büyük.............Gazi'...... Türk *ad,m Yeni Yunan sefiri geldi ı.,,Mrlnl Mtplffsls Terk ka. _ ¦ * * a ¦ SÎSVSİS Bir kaç güne kadarJknkaraya gidecek mm\mjztTf-,'^ M. Polihronyadis itimatnamesini takdim ettikte !'k£" Z el »mi* I*,*?,'™, . sonra Hariciye Vekâletile temasa başlıyacaktır S;r...........Heykeli Dikiliyor Güzellik Müsabakamız j Feriha favfik Hanıma 0*'m mektuplar üç dürt güne kadar müsabaka için gönderilmiş reSİmıi j.n Durmri re nuriyet ı .-.ı vrr-ni| -"i. Artık prrarîîa ¦ ¦ ı....r, Tar-ii.' .lı kadm erk r harlyel vr Mm'I kımnmı» B«lıına>ıır. *rlık |e-ked ıl ji ı İmkanı otmıran be ewı«» i>tl-naaVn Türk kadınl bıklut re İni lı ili ¦.•reni»».).* -uphı- yekâar. ı... -ı.. ... ı .h.il *a »rU.rlerlae oldutu ¦ ¦ ' kılların tabıll vr lerblrrİnin. ıl> İlıllnu« • runhurl.ıO nııırıll «endi bıımı I .ır ıı.- irin yen-ini Bir »ılkl.ıl kaıırlıyıır ıl.nil- >.n-lı| olanı rarrın kemale »idadi raytslnde -rr. didrn ¦¦rmn-k.....d ucanın lrk;nn«l Yeni Yunan kefiri M. Polıhıon- ' yndis. refikan ile birlikte dün ak-. lam saat 17 de L oyt Triye.lı no kumpanyasına menıup Tevete va-puru ile Atina'dan şehrimize v' ve Galata rıhtı ¦adele heyeti aı lurini taralında unda Yunan konsolosluk kartılanmı*I.t. kenditile B«-ririmizc atideki nusrur: ayak batar basr «eldi^ini.den r ederim. Ancak iticumbur Ha.ne ındıjım için »ise ımıyacağıma mü-¦ı... Itlanbul'da Ankara'ya fide-emi takdim ye Vekâleti-eğim. İstanbul'a draı dert dm ula ıa>allı M **r hantl Aı o dtrt.nl yatı lledunılııı l lerunut eılr İr lf batlın «art ma-jllıiruıı I j-rl-r d.ın.l *an i'.ıi. K.ı ana)t*fcet dınyarlaıdı. — D. m«t krtln Blrdrn — |> ... ¦ ı vn raHknaı İle yunanla -ıı M. KıınduryıMI a M. Venizelos Oifoî M ("Türkiye ile kat'î bir itilâfa varmak arzu sunda olduğumu Yu-J nan efkârı umumiyesi] bilmel idir,, Aılaa 17 (Hususll — M. Vsnittlos T t- - Yunan m m. ili bakkınıln bryunalıa buhınarak dtmlfll r kl: — Gerek Yııoaa va ,ıııl, Hariç cilflrı umumiyeti, TUrkiye 1le bati bir imara varmak arıuıuaıİ enin olmalıdır. Yalan bu meniyi ItaSI cımtmnlnl, bilaklt m İn a-¦ıp neşriyat İle tenirll «rn mnibuaııan rica ederim. Salam» tırbhsııuo Türkiye tarafından satın alınacağı hakkındaki haberlere gelince, eğer Türki vO niyalım tamamile samimî ve dostane olraasaydı Sala-Iriye tarafından klrr. ııidilin; «g - £ mecbur dcgll aıldirl

iann harfleridir ve, B«reaataı<«i Eayaı katayeV. anayle «idata aaddv etek» ket yarda Innu .. yatarak, her Uaeaaa Biatinde ı ve nraaanıaha ederek ııırb-bıiBiryanlcrla ıkrkçe Ogrfallar vs IIibbibuiib kindi Bin de I kendi clloiUle tsl («Uyornı. «ecen tene yaadıfımıı bil Iııiıro ıı 111111 Şıbramanerl sinema llllnleHadehl Irannrca iba-relerin a» ne di lamel kah km a <e-sens asalla hu ı.ı ıı m a k kımıldanır fiil olmu-ıur Halbuki klik hİ, bar say yapılmadı. rahat eaBSBNyanat M vatanda slara rarfeçe akama yaıaıa »graraaak bn(D« arak b«ptavU« bir eaıa orcu atmaaba». Cam aarlytılsbildt btr *atnndas>b o-kar yasar akataaı ısnaı ve kanun tamla. Irsktll ırka kar eartyc ıtıoıül edllmr.t tatıdlr. Dlnsenıleyh tıiıı bir dcrcdtıı mi ettirerek ileri slrkleeık İti-radarın h\, birini (Iıiİm etm iı .. yaıı stts'ele. tini ¦¦¦¦ .....ı Ilanlnrdan. levhalardın dtrbsl kaldırmak HtreıUe İse batiaaıatıyıı. Ha çaB ytrlada *e elıeos harekemi ytai harflsrM ıtamaıd-Btaas pek Mya* rsMeal vs hiı-atetl dakuBBca<ı vb Cali aa <m-(iı J. Ba ta b.rı kakılaktan» her ..ı.dktı I* gm j artı < <«•!.. m Balatanı »cinai lakip .d.ı.ı kBUedHactftı muhakk lr. dlyonr. Doğru clv^îl mi ? Iillnyanın Har taralından çaolt paslt maktuplar alan İlk Türk Güzellik Kraliçesi FeHha Tevflk H. ı temunni - -* ikte Yu-. - konŞehap yağmuru 1933 te vuku bulacak nema donanmasını memleketimizden görebileceğiz Raaalane MUdUrU Fali n Bayln gazetamlze verdiği Izahal Cür.ellik MUsabakamııa İştirak oden kıtların retimlerini üç dört süne kadar derce barilyaca-ğız. Müsabakamua islirak etmek iıtiyen gürellere, itlical etm lerini tavsiye oderia- fimki. CUullık Kraliçesinin kânunusaninin on be-gine kadar inti hap edilmiş olması ,ı.in laaLmdır. TOİm, Kraliçenin A^upa ve Amerika |ıUnh den refakat edece-nini tekrar ede. lim. Paris ile Riyo dö Jnneyro'dar ki müsabakaların tehir veya balo kıyafeti ile hafi olarak yapılaraki mayyo ile yapılmıyscaftını da bir dafaa keydediyoruı. İstanbul haricinden mu ıa baka» çtiıok eden niJıeller arasın* isimleri faale rey alanların sr arını biz tetriye edere!» boloıuna va «on .nyabalinde. kendiline akraba- ^A.bn ı.ı.r.klerini temin eda. undan bir banım veya bey ila nı-. «anlııının on para masraf etme- f Mıinn u i in m ıı i Âli karar heyeti Verilen kararların B.M. M.nce ref'i muhtemeldir Buna sebep bir çok mücrimlerin bu karar haricinde kalmasıdır lir pimi ııi.tu -lir rai*... I>.h. nladr •¦•ll'rin hini (rldlStııl iı.h. mi)I1m:,.I.i|-. „, Dedikodulu bir mesele Müderris ve Avukat Münip 6. kazanç vergisini ketmettimi? 8u mes'ele Baro ile Müddeiumumilik arasında ihtilâfı mucip oldu llfimıı »ımıaı rUurklrdır. lıı Tlirk kadınlın rshlrmdı h.p iarak t»ı»n pr madi' Utun.l.D Dünkü nüıhamııda 1933 ;ıinde vukua gelecek sehap ımuru hadiıetini baber veran bir f,^ telgraf

Herkesi .1. • • .. . j edeeck olan bu temavi tehrayin hakkında malûmat almağı fa ydalı bularak. Karalan* Müdürd Fntin Beyi ırril- 17ah.1l rica ellik. Kırmetli mutefrfiDİn bize mi ma-ı !..man verdi: > Feıanın dcrinlikleıİnd Hu hadi: lan .mİm Defterdi Abdurrahr r- k.ı.nç Abdo.r.hr itiraı etmİt. bunun uu-ıç memurları tahkikata rdır. Tahkikat netîce-İp Beyin bir maden ıır-e kirat •-.rkr> etj vekâlet olmak üıec« lira aldığı teıbıt edil* iBtaneını taklaılıgı içirt » ile beraber ISbinlb • holunnıuıtur. Bun ay hukuk mahkemeılrta] ..Abıhayar'ın sonu Cı.nVjriret *¦ j-ıi ıı:») foehgr ve Memleket habereri Prens naraya ile Dimitriyef, kendilerine doğru yaklaşan bu uzun boylu adamı üstat!, diye selâmlıyarak iğildiler —illiİlliydi. Uı .uı •••al a ¦atmık ..'.¦( ıı İnamlar (İki .ırain kalalı: — 'ı.--:. -ııl ı.f*" lı.ımıpapalmı ı. - aıaı Eti arı aotr r«* T»ı« ıı......m .1; umar hıılmol ;,lr-inı. I*MI' .fit ılı... |-r*ı .kıt kal maili: ırıtı «rı • ıılre k>| k. inlilerine un barla aaa .İh --"—I, r. ..i. aıaniMlaı Dİ., keletekiti .1. ı.ı it* BUatllrlıel tr. •aaak.lt>la ra Be kıımı.ıırk.ıı ı .alarm [-l-n afla -¦N laaımr). a aa atata k fı.ı.ı ..m. ı.ı . <v. aaaa aryade (•<>. varit ı.ı.m,!.". kH<• mkutal at ain .... —taaakaaı Bear. — Ka-atanıı 11 aa- * l>i>- S.faı.n.aın (-e., ¦ ı. a İr Ilın. ¦ >.-«1.1 ¦ ı l"-M hl> " — an UHtal ı ........ı.ı. Dlmllıi-al İr I' noı Ma aaaaaitr — 111 — Bimilrryet: — B> İpe a çata Bap. ka-kafaı — Batara ı kakara! k-damakl.. Ha a_a-kar aâıı blı ı.ı rdeMl.-rk m. blr ilke yekini... Fakat d laıau ahaharat lunıaa ha* mahlukun kûtau ka a» k-..lııBd ıjB ııklr M( aaaa fa-Jmlyra bir hayale dayan -mak. bu afır - ..>„ la.ı-. . ı ........ ahlakm artmaa' . (Ya)- defti ... Bara aaaa: v ,„.... . |(M.nr kraai Bı a ı ılıtan kt a» »m» aıaı tim Iııııı ¦ «aia.ialıa. aaa a l kaataı İBVhala... Uauıı Hib ba asan mana ar kadar larıatalnt vere-i'tlnl Mlmra'.. fakat arıt balkl brpl-¦ ¦¦dıa (.iı. arı taktla' Ota* (İki ısa ktr ıiibBM a* makaram atat ah ••*..¦aata ı| ılnymı s-a ı.. Mftı .... Mhı t v..... . ı..ı,. ... ı M—«ara ...«I ba kadar ¦ •kııırtıru» ı. I" İı.ıı. 1ı.I ır rintti «aalıtarılı. H11........ ı: — II. • .i ..-i-'.">¦ Badı. ¦Barak •aatlmlı fab'.. Bil ika. tak LU kadınla wrkm brea.ii. Na« «ıtaı farı laka baal aaa' ıa 4f ««laiBla <ataa k.ıt.r»

la-rı.r ........ Duaıtn-.l mrMkrtaaaa taaadao «*rW» aaruauk "llıaaH laVI btr adam al» tarar imar: laamv n ¦ m akadan raHa ra-¦in- ı - im - ¦ ı m - ı«-ıl- atan kıtı kananı' t*. FVnB'in balı (imaan fmr.- m ıı-.r-ak tiımıı-i"' 'i. -.-."i aaarourar. heatandan Utriyurdı ' -ı.. ı blr »Unl . nor nam Bam Mu aadaT Mr malı dedi ki; llakk hanu man ı...... iremedi ıaı rll.. .I.ı im' M -ı' -iı. 'mı a .m!.. . -..uı yekan abat a «a barla aa alursa •t—., -ev-HIl kara- kaıtalap İyi ı kaııT laaaB dada m*$ İı' ıı--.,,-,.,.„ aaaa amana ka Bayat tarafı . n anaaarlı ıl amanı aaaa* tgmt... — Hardl. "IU Ut hatlara hak*, aa. m... dr taama (ikalım'.. Banım re-nl Bimatrtyaf. dırla Mr ı.ınar Uı- I ,l.„ ,n ...i.-... . llkU. «11. ı.ı Palı «a hırııım Iıı-. uranda lata ıml her daktatun •anhıtıı kan dr ılır ınnn sarn-aiım Ma aMInin aaaUlıüı a kadar kaıkanrtaı B knuV-¦al kıırlarmık ı.. «u Dinil Iıl vı ( MtdcnMı. sanan almugl'atat blr »aniye hadar dara» ima Ba. lata t aaaairtjn nt--ıitrtrW: — Bana aramı haııautUrd. pak ¦aak aM.artaUy.1 taııaa. ab Battal ı Bkamıaar.fn-1 hirmkatka arar. adı-al at an» kii.aa.mi katara karat -M.m -auıjl. «Uuı, ika.ıklı. »IMil. ı-ki .-r ¦ »ı.....ir ..i. ... ¦ . .iı kara d* aaa Pabmaraa tatlan ta taktı Bar» tatta ¦*»¦¦ aakktahta, ark-k b. aamtaraa — Pakakk'ı.-.ı. bkr kor da aaa CWlr.-*trB'. Fakat Ba-t.r. ha. aaaaaa bakan kraal dıll.ıamııı kuruda yak'. "na kakar t<* tı l Ba ar. Bık.ı.r- a. aa UtmmK"a il.l-.-i ¦¦¦ . ı ¦ 1- ¦haaka,l patanı ptnaaak ıairr.<:. Bra dr arndlaterındr ha han iarıyi r.r-.-i bar kablaılı 6 ı(ı Hin havıın.ı atıl.tmak kahU m%, Ham-aı'. makaram;İrtişa meselesi ve Edip kyter |t^e»eye vertllyıiflat Yakında amhh amaya a-tâhal a. dacak alan ıt ma naat'nU-ioa alt U^kihail. «Ukaa- t^^f ," rk Eeltp BVyVrr oid-aju aaaaa.lmı. Iır. ı milyarder ¦ . ....... iı BaaBtır-mr la aatra (aut ¦ ¦¦top Heklim.r". k-l.ı r t.rdt. — ¦'. ı ı i.. .i. «ar — istanbul hırsızları tuhara'a nakledileceMer lıtaııbııl da hıra ılı £¦ i» .dln-nl» kartkan knkata ha-H.aBntaid.lrl ana «i.. ı-ı-nr. ı.aki. İII..-I ıı. —.ı DeTterdar B. TiakTı nüaki tahklkal 1^-1 İı İd.

taraiu k H. ¦ \, . ı. ıı bati aldoiu . - ıı. .m. ail ..i.. . ¦ lıllll Vaıım K, Şttti -lll- ı- t* II. T. ıııııdan hudannın '¦ntaıl .-.ı.r: ...i ı »¦B-k-ıkı laaıa-ni'i Cuma yerine Pazar Umumî tatil günü Pazara tatml edilecek Ankara dan verilen bir habere göre caava yerine pazar günü nün tabi günü olarak kaim olması lehinde öt eden beri mevcut cereyana -akında hanun halindr tebellür etnıcti mııhtrmeldir. Bu takdirde, paıar % Iımir i m ikaai caataya lebdü edilecektir. 6aretelerif ikinci tab'ı Baıı . rlrlrrln uılilı.d.lil i--.l-l.il km" lakı •ıka.ruMan TaBı BaaBBaVl IIbUi Haaıaa Bnari taka Ban ı.a>ıWat. laa_.it.. ta» Pad» .lUaıMl.ı h< »I 1-Vamıaı t alU Km. h. ... . ı. laak kıaaa uıunaaadıva ııulıımlıılUr n'ı 1 ı ¦ ¦ ı h»-ı.« bıı katar •rıUBirmı.ıır Pak- tabı ktltaura w tali amık Su öerdi Yeni tesî^ât yapılacak ama tarifede artacak Terkos şirketinin yeni mukava -lenamesi 'slhlk edilmiş ve tasdiki takarrür etmiştir Ş'l1 ^u ihtiyacını temin KÎn Terke» Sirkeli ile yeni bir mukabele nİHedilmekte uldufunu yak-ı .- Mukavelename müıvedde-a| Nalıa Vekâleti taralından tetkik . . 11 İmi ı vc ı.ıı dik. takarr l:. ı rnûdÜTÜ M. Kaıtel. no mukn vı lı-ı, i ıı latdikı için Ikr.ım gelen iıahatı vermiıtir. Yeni mukavelenamenin laıdıkı m müteakip hemen faaliyete geçi-laeak ve inşaata batla nacak tır Bu mukavelenameye süre airket yanı inaaal ..... bir çok maaral ihtiyar edileceği için au fiatlarına tmm» yapılacaktır. Şimdi bir naelrc mil -i.. 15 kuruı ol ya S kurut lammıdilrcck ve bu türelle auyun bir metre mik'abı 20 buru| olacaktırTerkot Sirkelinin mukavelona-ntatt 20 tene için temdit edileıek-tir. Şirketin yapacağı înaaa t au lalda.-' ı,-..iı.ıı.l-ıı ve bunların tevaiinden ibarettir. Hava razı (irlretı da lam itliyor Hu u ı.. ...k.-il.-iı.l.. yral (na . - nl--.ni laikli l(Jn .aı Ur (an. kadar Mr kamlıyuu ¦~(ii. ¦¦ ¦ ' -.. -ıl-r talin* llrıMlıın ¦ ı>"'«ıxıtıı inal ıılrınk Ibıtlıra Iatlan İpka dmral tak mBhjUmr-aaır. •'•¦Uı.- ..¦.-'.ın.'.ı mubaha BÖrüfn/aecJt Cımiyall 1 miii-lıı-i Bllallyc Pııko ara-bunun prrırmkc tonO Iranı tnpdtıae*-tim yaiaana.li rr aMıfımım ™ bn ı ..İHI. ... . ı; ..... -. I... I I :. il. . .1 ¦ kıal. ın.fe.kı-ı.lta İjvluııııLaı ııktıı. {iı'tvıı ..ıı.:. .Iı da ku hatDUa tlrlıın'ın'l- fak S--.-^..ı-.. meakaaaaıa -aaMaıl .....ı d. m. -ı ¦ ..1 . ¦¦ ıltf ı.ı... taraJlarakr Fakal rı-.ı,.ı, n--1. Jn kamı bıuıuıı .1.1 btadada CBakd marlKİ Itaııaıkı Ml (ardan lamirMI Rr-'dur ka hanuta atan uııdırı laUıt.ıı. bu lan aaa Ma. nccnetefl rnohoflıı-lo Jentidlle ;eien ecnebi gaictceiler BM ı ı.ı.ı. -1. —ır, -ır- I-, ig ı, VT aarrualı i, In.r.ıı, n-nlar «rakar.'r' ,.ı.. .daiı Ba ,¦ 11.1 i. ıı i.-. Itarktyt ....... raa.-.ııı Banıtıan yoldafnl .İnkara'<ı ıly.n-Ua. aaı ıdaıak makaamaa mrbnHnr Z'aaol amam rnakfaVa Alatonya-tftat ¦¦¦'-( ef 6 II .... 1 ¦ ¦ ¦ I-I. 1 „,.„, Ma-• aılıdınr layın «UUnlı •¦ Aıluua'da Uraal Ktkia.im., hııranın.ı-a alan Tcv-ftk Be< duı. a rl um* - ttı rant kakar ı... . ¦. ¦ . -rtdr aaılr. Edgaı Kine mektep gemiti gîtli ı... ¦ n (aı^amba ckuıı nman-mm ıram

F.ı..rd »„,- rnaanı m-a-trp aamial •il-ılı Fİ. ¦ ı ....ıı.- n. r. .. .v. ıı.. mıı d» .i..... etnılaUa. ı.. m. -. ¦¦¦ ¦ ıl.. . Kapılan ıı ¦¦ tua-lunlaB gmııı banket rdcıkm «•eırHnnar roaırnua aı«nr Irı-a-IııanuıarKı ıtda-d.r-¦JjMr Kum'.,n.-ı rakanmda bir cerh Kapar amtlutadan tıanm Ur Ha.au dm. Ciar kumbaracı yututaıula kar ı; met'elc. ılaarn ıkuu>, karfa rdrrık Mrkmrrlni raıaldmııUrdır MötöfferFİlIk ¦Va'ca Vekâleti İtalya ve Ameri-kaya iki mûtehmuaa gönderdi B.ı« «-ı . v. orak ..ı.ı- ın-la.ııı,, Irtlılk rlmck mır takalıt yullar an.ııııi Nadl ı- m u tr notan Talip Mrrhıî İUI(. r ritutlh. Ba mal -'¦lııhnndrn lmri-l.il tfaılı. Iradlı SallanaMtet eamiinin tamiri b'tiyar •¦en) k>. Khııaıaa-- balanaukarı ı.ınan .m,k.--.i,-.,- naaMkta amlı-an ,-„, bu •aııuualaıdı. Fvkal ıtır-n lıakikalnı mııMarı tuair atan k* ,u»| .,m|u Uml. rai. ılm-ai ilam m. •jriar namını kurtunlan a-cı-L, ılımı-a-miı ("i--;., halamduk vı-'l-rlıır i Hronika davası Müdürü mes'ul Mm. Eleni beraet etti Buetede münteşir makalenin l'j'-il\v Hhkıı t-ınırcMC' olmadığı anlaşıldı ınr»'al m i ılım a(ı I Hm.klı. ı ıılma. Mr ı' "I.I I I'- I.'--¦ >nUB ıl-ı.nı. .. Mm. i iı ı.ı n . k -rı.ılıkıT-ı--.rı"rrl.j lı.l.nıllllll pıırrkamtK Mi*a bal. takdir •* frl-.aUe baıvıi.aı.k irap almır ml I Blı alaımııın ıcrll. raab ! lrl yııarvnrur. ı.lia ba»ll)-> m. ıı /. > - i ¦ 11 ¦ (tart Iknaıdar v. , unu aa ber .nfnı l laa *e kır f ...-.ııı lal (ladrllt tenkit rd'a famtrIı. I ¦. 11 . Seyyar tunatın mr-ktubaau iviade barı mnnabtı fıkralar bnlunmanına ı.ı.. ... . hUl tualttı vnkanya kaydettik. ittin, luiv.ın careıe-ıl oldara hIb. kim vr meıkli ne oluraa nlaua. kendiline Mldlrilccek ¦.ıl.ıv-llen. ınDtalealan ehemmiyetle nautı dikinle alır. İyiye İyi der, kfl. niye kauı... 11:ı ¦- - ¦...... " tu.....1 I ¦¦ - 1 " ' " ¦¦-1 -.. r nlkrat .. icrayı Ucarcı ettikleri raaddelçe keaıUkHnı klmacaln btr fey demece baktı yoktur. Halbuki »unlan n Blı ki: mı kBprtlnan yayalara mtl -Bun kısmında, vapur iıkcleleri-nin tant afıındn durmakta ve E^ie-ı ge-çfol rabataır etmekte arlara yeiitmek İçin ı. I, ı.ı, -..lu-.". -İlini 1...LJI.Ik ap alm ak t ad iri a r. BİE İBİC lnınlur.lıı i »UAyet .ııik ır belediye mımtırları da ancak bnv1>lcrlne mlıdahaie edar ve ba, dfiayanıa ber tarafım Boylam. Uln.ıı'.ı.ı:. ı- ıcyyar eınnf kanunlara, beledlyr alraMlarma rlnyel eııiUcri nraddel.r bOtSo rbaMoı natııuakor \t ahrdl Nakalram bevn. .aıtan-ılM' '•kfl ttm uaa-ı .ı.ı.ı.ı,.-. Lahananı. Binaıaatr.h Um li...-,„ .ha kılı—rl IkUlkmık aaraUrV Talk haca lakair w4*Mr~~ M Mpaj baaatarar «ırtlmı ımı laar-p ------- • •a-a-a I-I.O kakma, mu...... «*ala a Mm 11-........ hara-tla* tatar re..¦-i.il.. kaairmiTt" Maarlırte ve m<ekteoa«rrte

ıiddellc mualıaıe cdcccflnl. ¦indilerine "Aterînl. Detrnitt-ccfini aryyar etnann da untıtıı ¦ j r-ıl. -i-" Tavsiye ederiz! verthrn rıarır kararının Irhtrım ı»ı-.r¦ . ı .,1 : . mahkeme bu da-va-yı ı. - ı.ı, i. . Abdurrabanan f>v-.ı.|i Bey de 18 bin lir idelı'jlı! ¦ . ı. m., bu kararı .... 11 ¦ mlaradciumuanilib Abdutrahırran M i...,-. Hey İh hareketini metle ki haysiyetle kabili telif gormiyerek neticeyi B aroya blldîrmûjlir. Hudii- Baroda nûukcıe r-dil-taia vc tne-Htlh eden malOrnaia «are fikrn rnrrbnlı. AMurmeıulıyatı mucip hir any olmadı î-ına karar varrniatİr. Yalrur bo harar «rilırk-eB Hırı İm iaaıbal aaaaandaa Naa.m U ba harara ta tarak rlmiyecek ıttıla elmittit. Haber aldı-cımıaa gOru Baronun bu Itaran henûı müddrlumumilk k— I- 1.1 l . ..I.inı-.ııı. lUrar b.b-Vatea bu a-hJdv İBB m jddrıu-nnmiMı. avukatlar kamı nu nme rbıııee ı- an edan muame yi yapar aktır. kl lırtın. aamg •ama «du>nwk. lal Camiin '¦•man -,ı;ı-n kı-rîa. ntda atua kır miııırı» dıl rdil-mltn baa.ualıd.Ulı aa pa. ¦ ı-ı .i .i..,. .av. 'adali V.l.ıiı ¦. .iı..,.d.trdır Itri Mııa-¦ı Ina ı.ı.. n-ıiı.-ı. .. ¦ n'l'*. r™"B•'• *a-MınuU.Ja mt%, „ l ii_.kı.ju. ir-nidrn lahakknk ır lah-ıı ıu 1 brlı-ll .. Eli. ..E.I.. i-ııı, iı...,. 1."¦ «i'iıjıadlt .a-ı.Haııınr bulunmııtiıd-r. |i«u.'.ı»ü««i i yı i İlanı.Iııı inıııvl ı- furbıılmn bu1.-n .1 .. . Dul.. -n.--i.-t --ırıjı rnn rkln İrto,ı ,111 1. ¦ ¦ - ' m . ¦ htİmada htkkındı İmli >r praj'i Uı- lıiHB-ı ı.ıtnrııir eden İvin multarkkD hıınılı-Hdl g.. ' Inpl.tnmntır n-a.vı-ıBc yapılarak mı. Bir yenilik Nezihe Muhittin H. Gazi Osman Pş. erkek orta mekteıi ırıııal limlrğınc tayin edildi Neıihe Mu hatlın H rii VtkUeU taralı adan Gar i Ocraan Pı mr~ itev Orta m ek teoi firik ve hayvanat m nal Hmliainı- tayin - ılıln- -r > Bir erke İt e-rla mektebine bir hamının muallim tayin edilmrıi biıdr ilk defa vaki olmakladır. .-ıri.nr.ı. (....,.. I ı r ı. ' '-i'.r.-ııııı ıı to'ldiudcn ı.ı ...ııılık binau önünde bir retim ııldırmıjl'-d.- Kî.ri-Melımcl Ucyiu ;-üııdı.:ılı-i;ı Denizlerin serbestisi In«iltere • Amerika milnaıtrbati yeni bir aatlıaya dahil oluyar. rlarp I—a-Vr. i.„„. raltabet rne-..re.. h. II. d ilmek utrra iken ba aaı aavlat .raunda okeaVnbert pek munaıiünfih diğer bir BKl'elc olan ,:¦ m/lirin aerbealiai naev/u-urta İn,iki r d ilmene batla rra nı ılır. Harbi ı,mıınıiden muradrr vr lakin mail .e iktitadi cihetten bibin bir halde çıkan I ete haip ten -..ın daha eıki aiyateti al" denirle* bkkımıyrtı ^.1,'ıhaııu* devana eteack ilke .1- Ararrikama p-ddetlİ rekabeti haı.ıı.r.da muvaffak e-larnıyacaiım Bnla"ıll"1 Diğer laraltan Inp-illre'nrn Iı.-ıa ilr itilaf ve ittilaka muatenit t-vatrtr- detan-.d an bir (ey kafana* ¦Myacafjaaı vc Benî Avrapa'da bea-rnaearya va halıanıyelia Fram. aa ııı .iıı,drn alınacağıma kanaat hatıl vrlcdığiTMİea tiyaaedınrn n.'ilı-. '.i-M- . I- . Amerıka ila tlilâf ve mukarenel eıhelııı. ..ufmi'lır Neti. rdv Insıllere bahri tealihat ve kudret m-ıVIrım-1- AmvrıltA ıl- uya.tu. İtilâfın raaaaaa t*lıo-c~ Ittajıkırv aba-yamta «a kavv-r-tii danaraaaaaaaa aabıp ohnak V* dınırlatı »k.pı.ı hâkim bulunmak iddim hadiminden «arlı naıa-edetı-lı Amerika ile bahren her v. vi bulunmayı kabul ntmiathr. Müıavatın prklu mikyaıı Laatlra komleraıaMrıda tayin ulunacak li

Hakiki amırtl yara. yavk» ahlar oluaarak ı3m t ma e lîndp bilfiil ııtıbcal edil".ektir. Fakat bununla ılıı bityuk devle-t araııntlaki eski ihtilaflı nu I, ¦ hitmiı. tılmıyor. Denîrlenn rmııam-lı bir.ı;*f|>ım tkaretin» ır-i ¦ ¦ alma ti nU'der-beri lafİlt.--re >lc Aaberıka armuda ırıaıaa^ı-iinlmilır. Bu -rkta'el en ta-tikte bir . d. i. bu <k> aevlr*ua tnaııaarbatı vahin b.r tekil altnıı idi. Harbi uiB aenide dahi Btt m. . -ele yıirııııdeo Intjihere ile Ameri* I.'.... aratı hayli - ¦ 1 ¦ Falca! Alııı.<uların ?rıı. ı|. ılıll-(m terbeılıaı meı'rlrııar riayet rİBk-yereat ticaret acrn-ilevktti tahlelb-a. kıeite aW honatİM den mata. p AcarnBa nin harbi unkanire pi'-rıı. olmnıtle ln-j*itterr ile Amerika ihtilafı me-rlctrt kalmı|tı. Fakat bunun İle İni. b man Amerika d'iıidlerıo kerbealiai raraVle-lindrn ıırfı naru tt-n-renıalı. Mul-lehıdeı Aaaarı uakhanı *lr lloo.er mutaj-eke-aBı on baran* ti pat aktaaaaa rnunatei- irat ry irdi f. aultatta karp «amanın d a ır-»ak tri.ıyan çcıa ilerin ha ti a ne ,;.ııııl-ı. -¦ ıbı taarrırrrjan matun nlma-.ına dair ortaya bir fikir al-nakla dıııiclerıa ıc -ıı. ¦ .ı. .ı ı-aıklatkdıtjı. Mun.ı->,h bu harekı-livle Inaj tilere aia ¦n .rıı t. I.rv- d-ok Sandıy- kadar in(ilictr bavalt i anarıma bubındurtncbla almanla bati..- aebrp olarak h aı.< ı rraak eelinrte mecburiyetini »01-'eriyor idi. Er-rab ımkli harptn nemnu olmadııjı takd rde Ingİİtr-v'nın halten faıla leılibatı nahiyede bulunma »ma tararı bir aı-M-p kaaB-tiyaeakl if er lar ai laa nfıllrrr'nin tundıve kadar baaka-arına barfi L-ullamdıtı en mar-ıır -ilah ha pte erıak ithalini tnaıııa-leo bahri ablukadır. Bundan de— aytdıı ki Amerika Re i .ir um bura rtaya .-¦ fikir lıi|ilia'leri ınyll ıft* »• m .tutuyor. Hu rnn'ele-¦ in ballı çok müıkülâta U M.n.rrtm Fayfl İaicth'n Tali B. Annarara gidecek Ankar.ld.ıa bildiri İd m,- nore 1 . il -¦' m,ı' 1 tı -,1 11111,1ahim lalı B«y. bâau --¦ ¦ 1 --dı Aok. araya mafetti.lıjfa.e „| ban ,Sİ„ haklunda Dabd U ıl. görülecektir. Sır hırsız şebekesi yakalandı Palla lhın-ı ıube - ¦ '.....m mühim -ilr hım* ı-etı-ı ya kail mı ılır. Ha frla . ıln-ı ini. o'ik-ıı ile ırınıal ı.lmıl.'t ve kvraıu'da da idamı-..< baiLnaukta laaB, C.t.a-la tatmakla auhua yaatıı I kalıma ¦ ..,.1 ,a . Ba<ak M*BH ¦la barya kainat Mr ad ama aaukmak11 -ıld.L1' >e bu inin lir At tapa'ra ılı •»« »d Iılı.ı jııl.ı.ılııııal.l lalı... .1 tı-tteealııı'r İtle; alıuıı ıfrıımııııda tut hıltiıı pa ı'-.-rtı.-rlet ButuaraıajSatk v misi İl rfid-.-.-i SON TELGRAFLAR tzmirtle Gazi heykeli Büyük halaskarı harp kı\afetile ve zafer enirini verirken gösterecek Irmir 17 (A.A.) — Garı Hal-, sanatkâr şehrimi l«rllcrın>n tahrırniırk- rekrrdİle-: heykelin r erka-larei için faaliyete «**¦>-! federe i* tir. Heyk. Bİ* v italya'da bulunan belediye nın birinci ve iki raıah<adtai Tabiin Beye İsianbul itliıak elliği ru* ¦a Arafeara'dakı heyke lerden ba- lir. Heylırl askerî ¦darını vanan Siayar Kanonika al uıcrırsde olacal ile l«naa ge si rcirı salahiyet gösterecektir. Bu vceilr*i*tir. Tabiin Bey M. Kano- lar, ilk ¦ika i le muUbık kaldır takdirde Du.lurumı ebediyen yafa Abdülhamit Veresesi meselesi Veresenin lÂrkiyede vekili olan Sami Günzberğ bey ne diyor? Bakkalların şikâyeti İHEM Şehremini Muhittin^bakkallara cevap veriyor! ¦ Bir bakkal da " ceza vermek İçin vesile ariyan bu NALINA MIHINA Kabahat kimde?

memurlarla biz iU.iLL.lili _lıı(.. »«¦İri 1,1.1 ıı,d>k. »iıLIrnalını I.ukal-lan •¦«•«¦Uf takip etm-kır "lan -tart-11" .1...... ila rai ı. mksır. r ¦ («¦alla hul uıaıaılul I ıı.ık .11.1.1. .lalınü Akdi Kazazede tayyare AkdaakiaTda makinesi »o/ulan bir tayyara •etslrtn İmdat .ıl-nr lılaahıJ 17 (A.A.I - Bonifatfo uuılonandan alınan bir l»lmı iel«ıaila Akdemidir 41/38 deme* anı ıımaiı vr 8.10 derece tulu taıkıde mahirini .aha a bir iı-v lacarat ı ar raini a ı iri dal »Irmeklr ..lıl launu bıldırHâkimler arasında tebeddülat 17 (A.A.I — Kaaaya uğradığı Haber .--nl-n Fransa* liiarel denir tayvreıını bul mal. ıÇİn bûlıln fece Korıika lahillcrın-dr latınrriyal yapılanı fakat hic bir nelice elde edilemem . y .m tekaüt kanana trakara n . ı -ı-ı..-.. ı. — Bralı.r ¥a-.1.1... «.ıırl. . Irkini kıllUDU IVklI Ur " lavdl rlılınımıı tekil o II ilbayı İMkak «m-ılr-ıı Temyiz ikimi hukuk riyoeeti tı.ıı. II ır.l.(—tn — Tını.ı.-maktamı ı Iklnrl bakvk riııırUnr ı .ııı-iı ı ...lı .. ur.. . i Isıl Ihıll— m m lika* aaalrrı», k..li..-: ; ı ... İklim, imiıatı Itmir'de frrr nahi ediliyor «-¦ı-ı n ' ı ¦ ¦ ¦ ¦ — Uaair-rlr kartı ..lıl. m - -L. .i «ada atmak mil Irfifo m e ı'af arı lakaıa 17 (Tele: bak II. .¦ ¦- trktU 1 uı«a aırı ra aıra rı.krıo-ı-ıı an— -I. ta İki „,.,.-. lıBı harı junıiıı ı .ıı.ı ; uaııac-Bljnı i.. ı.-ı.r- >..ıı ".ı(i, |-ila ııı Şehap yağmuru Ecnebiler hangi me yapamıyacakı Ankara lî (TrirtBata) .-..hm- vvUİBta ıı ¦. ı renelıiaı rın iıır atamıılıı na: l ...... de. Butu«ayaklı İlk. ba) isilik. ¦sabaca, kana rauba ¦ ulak, tu torluk, »ular rıi w. lenıtral bflenrakkal l—Ilık. -l-srAtına'da kıı Atina II ¦¦atsın . lUır Ul Ankara'nın fenniri takara lî ıTrklaBİaı — Srkıroıini mıutfnı Ovaai Bit Ankara - ¦ - ¦ -' "ra-n ar ¦•Blla ı.ı ı r.ı. „-ı--ı... ı -ı I- ı. .ı,ı da aklaU.li ¦lllırl'uan. 1 raaar.lıBr-Iratı.nrn ı.tdlkına .rııBaiyliı. Beyrut'la fiili lîlâhiar bulundu ıı. »ı ı ¦ ' ı I Kyrle rı.-ı—ı nn ilan ki lar dras.ı liakrııraU ır <ak lulak. nülratl.sı re el bsmbaıı balundufu. Ba ¦Mnaıehr i- -unu ıınMıd ¦I hnı.rrı.l.lı-ıı

¥ t emil m ya - Romanya tahkim mmahedeıi _ M («a I - kafa-la.rs ı. Ha ı. knaak ıi«.ı kahânırlurri -n. I ihUlkfl.ıııı hukuk, aaaataı ada halllaa aıafııı mlımıa ıs Bakılın mnaBra-Uaıra ,„¦'•:.. ı , -V..., ,ı n-n Paris rnaırafıııleİ'Barı Jİmnrfınr IS hin dolar geçirdi ı-ı r ¦. » ı*.ı ı — aı-manv.ki raar*. Bal »_k.ibula. ı.ı.... .ı BİBaSvl kaBa» ..m—.a» Liaaı ajrs< |iln*| oaear ı»ırmı> sata ımnıliatb bıkkıadaaı I ... ıp -lll~l|lıBelganıtan'damı infilâk taklip ediliyor -ı.l.. II (Ul — Ikıl, . ri.'. . «ı r_T. b». arllıll-r •aBu kııM-f. na ıMılılB. brrauUtı uarnaaaakalu Isı* r*rr.r kl muB terem dukıuı .Haıu'iı'.. ın laMı ri>Bae-Unde bu.'uıaa v ysd. hrrnrhnitri ¦Baleti r™-rı -rmctir alan I .t ıı .ı- ,„ mıhkrtaninia .rrr<r|i uma •bnvvrt i.. . i. .-|._— uiı.. — ı •ata ksr Bakara meta tıkat taaaa —sı» Btaanal rnrnıem «irrl Baaaatl vkraMratt ar adaMc BlBınl adıadalal ımkaaı slıraklua ffı vnıılınlıadrıı "til Cemt..«ll ial ¦ eıvrlkl asa man ur larukrt ılmn* •IıİMÎu kınat. ¦diril Haaaaıd I* ( A. A. > — He.it •.rajlka» r»UI ak Cr<(oir Sakol- «... iafi'ı.-r kaMBBBVII -eri i; artır tayla cdUral>fkr Nadir vUmi kurltfi rtoksia sefın oldu Vlaaknıa la <laı a|aBU bmiHyav: sudu baaıa kaideyi Aıır baa i'iı«.......ı "ı-ı ...... .''Tl IBahrl konfna-s ?1 hânunosani 1 3lı«.h»ldn-.c.> Vatsatıaa İd (A.A >- Aacrika ¦aB—rff lldirı da ıabunı.11 banrl fc—iır—— ivra »taiBBi -B'Îti'Bİb ytrarl banide açdaıaaıaa nau.Bİıkal vlraiyllr Beynelmilel tı!nı neıriyatı kongrem r.ı.. Ilı|lı- tat., .nrırılı kan Bugünkü hava IScier-ı Hbf/cfrn manalı) halkavî bir jinrir teıkil eden ve ¦ ı .-.ıı malıı. '. mu iki yerden ek devreden bil U» akını var kî buna biı tehap diyoruı. Bunlar Radyum ıcrrnlı degit, hinde bi toliı (kum) parçalarıdır, zehap mı.- ıı ı ber . -n. arıta raıiırakilâ a t ıı- in. va Ir-nıııunıde olmak ürere iki dela temasa gelir. vc ırman-ııdan gcırulurlrr. 1 rır mı. saninin9undn bu aehap akını riiyel sabnaııva Bİraıi» olup bu eece tem-luarria iatikamtlıac ba a mukemm.rleıı sürülebilir. Şcbap ıırı cırının kiamelı ve gcnıs bulunduğu bir kıranı vardır bi burası 33 ar nede bir arr mabrakîı"' Irıadül e-'1 r. -iı.p . -.-m im ded iı ıc-mavî (ehraym harıule felir. Şehap billeıî Banîyede 40-42 kilometre lur'atJe ve arrın seyrine müvul olarak harrkel eder. Arîîn 30 kitomelrcIİk soValİnin iıırİmamİlr 70 kîrorrrelreyi bulan bu bat dondurucu cereran n -tinde bum rerratile haaayi rar-simî aralında müthif bîr carpııma nlnr ve :-d' bir riya hain le gelir, lale .: Sehnp ıırmunıı hııdıır. Yanotl olma mil tır kı sebebi «chap abının Müşteri'ye pak yakın geçerek onun tesirıle lalhının boıul eri İmi «tir. 1933 veya 34 tetrıaisanııınde dc »hap yağmuru hadiıeıinın vu-kııuna hükmedilebilir. Maamafi b n harvairli lıakkında verdiğimiz haberler derecelinde mutlak olamat. Dünya raıatanderi 1933 şehap yağmurunu rernata ve bunların avsalı firikiyeleriai letauk icİn harırlan-mak tadır lar. Hadıae vaki ulur. bava da muaaadr rdarıe bu aenaa donanmalını mrmlrhelımııde de maaanede edecefıı. Iılıl ı ıı klere na ı ıı aa kar sevse aehap J-.r-ır-ı- va bu ynuien ar-¦mıı fcer sene 5 ntilyan ton trra-vût etmektedir. Maabıla Bt

ar-danberi .1. .-ı. eden bu lerakümat arı k>s bir I ul.1 1 Irşlril etmemi|tır vr rdemrı.B F-iel I..... -ı ul-n rılnıı edecek olan haditenin Irmıilî bir brokiıi-jni der-¦ ' NoktBİarİB efttlerrilen tıldırlar Ftel burcunu te»-kıl çimektedir, (krladahi iki daire inerken nıııa.ı «. »I ermektedir -l.-ıı havadan Irta'up ederek dayılar. _ Oktruva tarifesi hakkında lıttıkat I — -----. I ır» ia.iaa.rn. aktrata .. ı. - l.iBak-4-*. devsaa ırıktraar. ra.ss.aaa Br-aa e•HkBktal isa raablımsl ataaakla ksıaaaa lu.balısn l.l...l.lr.rll Baki ındakl 11 ¦ ...ıı-- ¦,¦•.„,„ addedil inikledir CUnka skl.ıııa r sedr l.miH Ura ı.ıK.I ı.-.ı. .Imrkirriır İridir .......- -t . . ı - ¦. . r< muBlrlir eepbelerdin lolrlrri lî «Brâıdlmılı N bu bunu-lakl lal '. I- - ' I- MI -II' uı II ır -.¦¦¦I Ii.ırel ellerin ra kc Şarkta praarr, (kt savn*-r illa. ı.ı racık-e daanıa'nuı aranaab barı barla B.ılı BBB, İUI. IngrUı Istan Ha ılı ar..! narmlr-mrk u;İa inerinde. ıHer. 'B¦DBlırı ler. Tarh verdUr* L bu yal ¦ ım ıı. ¦rlaretI .ak l»l ntlbrrv'-I Ur l ılı ir.ka.ak nı harbtıe.tı.1 aeIrdllen raalBaalı '-rdıjı rtarananlıta. ı- ı .i.... .ı ¦ ..._r bajakıaı lamı '¦ıı irdir ¦< ı... ı lı uru uı ııı. aıi rrkk-nmı kanal (4rrrk beyanallı halaıada. ¦ İdi ıkın -,. rrıaırân us_IsrBka aarm aaafaannny «arat rstl Halk la snt '.¦<¦ ıı aa in inan ka-stak,. —l.klaBs ubb. ı-ı .ı,a- .. Baaa da .. ... ı(ı n .1.1 . ı....... ı.ı n Batar aın* ............ da bar . 1- . kataafcardadtr ı.ı.nfc..ı U. ın ıııaiBui. lıalU rn—ı.ı nua balar (ibaraa bir TBrk aBBİBaalı sUa-(mb t*mm •Bıariıs dr. a di . .. fkarr aıak. asi—lı.akaiaıtn kantl di Bat.rt.ıad-kL.n aantt baBartettrasr rnımamm —mam tr luıbkrrv kan> ktaajdk ı mimin -a.uu.ir.-ani kr—a adan raalkaatı uajıafcluk ıııateriUU. Nslİndı ta nleu kl I J.- .ı hu.. «(İ (akıl İm ıı maa İlananıaaır. (iLra Mraa)afi tapara pki (.141 ika. Tt hir, Btr krstr barak-raa rartkl d* fraanaraana rakı aaaa-brt v* (—rf-akrvtaı karkrBalkrel kd.aal .ırarl raratrk. aasntl kar I—ar BaraMı »anan mum vb 'Hih" bn kaanı

rsıanaa al ııı l radana rrarata. faikla tun.1... ¦ aue (ildin daaavsrıa. kabalml. bs tık. Uıc obUl.ıı daıaıi'-ralrea aakkaaarks.ındu-. n batu. Yavuz zırhlısı İUbarıarda bir Filooıuzta bırahr Milliyi ziyareti muhtemeldir Ankara'dan varılan kabar» gara Vavuı ılı "ııiumuııın ocak taçrUbeleri muvafık mmtır vernıiatir. Yavar bugünIr-rdar acık d*nıtaV prrvane ve mr'at ır ı . . -ru. Cikaıaklır. İlk baharda, batta Yaıuı alarak bu lılomuiım Malt t da Ingılıı hin.una miri aıyarsla gUmeıi mitbleraeldİr. Ticaret Müellifi: kamusu H. Nezihi Iiiîji ulu ıı n cırı.vı Uı fdcıt. ıirtreı îıayaı vc jıaj; \crcn liıartl V.ımıı Fdehl lalnkamı 9uncu hariciye koğuşu Uikkılb bıkı bak- . — Kr — 4 — Kuruntulu adam kın .ar, stçln u... ¦ Ruiaü..uraa. Kartalaaak leb. braynnt kead. d> lkl.n-.aWn .ık.ı ».,„, l„„„..,. Bl — Payaml Sala — ikaB s kadir lıakınnantm Ba uad. Unin ma. Baka lana v- .im- dBaBaaraBB. takal i.-l. ,dr ı, karcu.ht' Bana takt ahnn-an brnl-r ¦r•«>••- Odanda ranl onıanıı HkanBiı. ısı? Nsrın -n-.nıor-ar. ¦ruldsaa. ıllalenlı urum ¦a i, -.ı ¦ Hala ııııkr * ynk Mr aej var . -MM bir .-ve B.rnlm.dım «eni. I — Bilifsıuın dlvoıuaı una. — Vanln. — ben lılrıı ııı" dirildin. Odadan • ıbuındın ıı-lltıdi ı .¦>..!.- lietü mi? — H.yıı Ilı cmme btr «etli; Paris ! Paris! ara (lı Parlu'ı. (Ut.. «ı ¦ Ma'- Ma!.. ı n'ı-ı ba>)_ ı..,.,.-.. . .•mu Puta:- Bakslıla rdun tMara tuaUıariy-ı heybesi anan*. Va-I.iand.ı ParH kr Bir daha ı.ı'ıreclı İnşallah »ra (klrtmaı dr rıirur-.Un Ren-lrn («n arlnt fnkat imi ıımırılır ¦ n ı ılr Par r ileni ba huı Mr rsaıı fi >e-rrle-ve arla |J hn.Bı sarlda aklaa.*>..«,a,™ BOl.ue urban •»ıı-d-kı -n..ı. aıkaua, fj bunun iıla aakln ve krııdıadr. ,. ,,,ı.a,a tatlklaf. laanan. raelırt. ı .k. fi "'" aanllaı-trr rıı.rl BBB-.paa alllıllılı» ır.ıııı. M muıılıhaı Mr Isprık ....... .¦..,.„¦- m, uı., ı . . ... Bay. faı.lt. hBVB. • ¦ -I......I ¦ -ıtl-rea, t«ru|ln,. k.lıl (Bdsr ıdaBUvab v. harakraUr BUn. naaıhal Mr Ba-nsıH. aloimr. d., t ..,, .nvadım. dt)ar. hrr. d. ujıman*v dua. va aBtın arayaiBadın- San ot-ın ıı ¦¦ Bana kir sry snylı' 'İm ¦ t, - u. ıı.ı ' tıkan»!. Mı atak snt Blı ¦en rlo,-uinıı.. salmırkaa bl aafca ftuıh.L — Aval n-rdenn* tsar.k I ı ıı "ılı rtıı Ben tana I ıkın lapnı Ulur •"I eltrm car bul kalıkıiıalar ılırsr nkııdn ¦uanın mıhılrl Pııiv lısvirh'il ınuı kasacını -. ..n.ıı: ı. mı ırnrleılnr a» halırılarla tadar dulu bir brndrirn. ytrmi rllk Mr m ¦ ¦.. .. tel! tafll kar i.».-, hatıraları. V* (enek t ah >ablla/. kl iarukla-•-lınıda paı.ı hanlardan ar tadır lak

m'dlnMrndı anladın m.- Bn rmeırlı- .alı.erlıdl Ve her lasını tl. kamları Mrak' Sen <ak kursnl n.an.in' h,p |DM111 |,|.uhd> .....tın Mr Dinlındlıı— hıhrlı.ına (bran-kotuk uljialık ..,. inini-. laııkl allrarl tarta, pdıarı da kunt haı. . .; . ı ı.n.'ı yaaalnn bıı (ivıık ı. kol bınkahalanydı. Masın var —I.STctr ıi lii i Ayı ile kuş — C'imm BiraderU'den - -Bir bü" bti dayı İle Wurl kecdc,l,ey yoktu. Çünkü harbi kabul elamanı ivenndn dolaşıyorlardı. !rr*mek. larr.iye »ermek ayının Ay.n.n kulağına lallı bir kut ses badayılığına falındı; ayı* Kur' kardeı. bu fûsel ir llaıp bu rayvaııl t. Ayı dür! «yaklt ¦ ır. lıı. ¦¦ . iti keçiyi kendirine L- al.lt. Cali kuru da l¥ VüK.UAT, Bir adam mslresini ve rakibini BUZ «¦¦nin >-:z ncabh ? Dedi. Kuel Tanıyamadın n" * Bı ine ıhtır Itıılar kralı Çalı ku|unu (eıidir.. Ayı — Ya.. Dernek bu »a braiı seıi . Aramı bana (unun sarayıı a Balar. Çok ¦atıyorunı!. Kurl — Hay hay.. Fakal kral çinin de ¦ ¦ ¦ »¦ ¦ ¦ ¦ lı- '. '¦.....îı Ayı ilr kurdun arBiında bu mı haım (eıeran rdrrken Kraliç geldi. Asrında, yuvadaki yanı 1ar için ılın* ile topladığı aolcnr lar sarkıyordu. Kıal. Kraliçeyi haaallarıı eırpmah lurelrle arlâmladı. bir iki aanıye ayni dalda dm yük bir merak, büyük bir arau v- nı na mu ma iman y*ın|i— ¦ yandı. Kanallı mahlukların uıav Kurt - Pekâlâ fakal parolahayalı kim bilir ne boa, se furel mır ne olacak? bfr "ıılı' Kûnte cevap vermedi Kurt ilâAyı anutunu Kuıl kardeşe an. İve elti: O halde ben aıtr ııîyliye-Inltı ve kendisini ııuııindr sert bîr kuyruğum IUBU saraya götürmelini rica etli. »ar. taler yolunda gittikçe dimdik Kun un ohaedı; »ıııı kolundan .havada tutarağım. Akn halde, tuttu, dedi kı: ¦ Kıal Suretlerinin işler boruktar. huHuı hayatlarını kımtc göremeı. O laman hrrkeı lıanmn çarrııne yalnıı tarayı cbı. bakmnlıdır.D I. tun ordu erkânı lirim.* bu (ileri muvafık buldular, kurt Ayı dan taliine kuarrrlt sarstı alkışlandı uşaktan •eyretaaekle iktifa etti. Casnsulnk ifesini huınu ifa İki dovl yollarına devama batla- rölen »ivri sinek. i|ittıği muhavc-dılar. içi hır (Urlu rahat \ reyi olduğu gibi çalı kuıuna anMjanıaijir.da Di-(ırUCkcl sokağında oıuraa knmiı>uocıı Rtsai H. dlln IHI' ıc<-l Şükriye hanı< mm evine r-lıılgi laman kadının ıa-nındu Burıalı IhıaBDzellit. kraliçesinin aldığı mekluplar 1929 -.-'icliindc Türkiye Güzellik Krııliçeıi intihap edibin* olan Ferıhn Ttvlik Hanım, aldığ plnr lıakkııııl-ı * Resimli Ay» rs>-fikîrnke bazı İr-hal ve laf «İlâ t vcrmî(tîr. Savanı dikk lı Rçıînılî Ay'dan mı- ciduen İvin ana baltanm iktll ,¦ İki ila ediyorum. ilandın blıka İmi ırlkadan da birçok mektuplar aldım, »unlu daha rinde omda yasıyno Türkler lamımdan gön ılrrilnıuılr. Bkvrrlll de lehrlk m-hlup ılı.. ı rntdl ıııkıub'j aldım, laalbp U Mıtbt ; utmak aıerı bir llkm at* ı.ı benıer hlr idim. Un 3ır-od> aaıaitıtı tliyııtU ban.-ı aaa rn tnhaiı

ıtu Amerikalı i.-.mini Otvt ma ıı ıltlıal s ... tmlsim iden dalı» «II | ıiln-jı.* be-bas malik alpı ı *Urll onı try vardır kı 1111 Bİart rt> ¦lırlan vaad.ı nlaıah y*ı"ın talih» i" Mr Rum tonMUJİK SİNEMASI İn vı um. .1. kl pcrfenıbe ak «an lıltıâk facia aklım BRiGiT HELM ile ı ..1-1:1.,'ı.ı pek slyadc -evdin genç aktar HAN Rt STUARTı Ur A mn (oV mükemmel h.ı eseri olan BAOfN - SADEN REZALETİ filminde takdim edecektir tevki ilh lalan kı ıa bu hinini anı •imdiy* badat al ham kında tu molı 1— Umu »rlı'iı 111 ılır ..- .¦ )iı kıdür ce*im: ELHAMRA SİNEMASI -0 lr»rlnln«nl >nr>amba akmamı İrse rdecegi \KTKl5T ı.ı.*." 1. hayan ha«B«ıye« laı-\lr «ıi. n.ı. olan knmıdı iran-•tıia aa ¦". .iınr ve cn büyük II L. dehakar POLA M 1 .ııi aln ma* barcıl -anoiktrsücçl nınmılp gaı&atumn onande canlanacakn : Sdria dtaya bavad**-ktrl «e bunlar ¦uyananda BO-KRAt.l(,FSI »Ati itin Irnı eıd|ı bir aııtnh muhur KIMI'KV SINOrKS rentlltri vYAII M SONG ŞARKIM tillmınd dükkan ıa yandıktan tonra ınndurUlrmVtulr . O r ij mil o fcı n uca s a J e ı \ Olomobil kazası Tophanede üluran 7 yasınj-j|anft^Mİ ... r lı.l.ı 1 ide acısından huy-iden havada bir kı -üncütü pek mütbiy ırynine kadar islc-ınu kısmak mecbu-1 rka baca-soktu. Ordu efradı hıkı- lı i- arkalarına HntUherHor Bir Itıilyar İntihar altı Tabsîradc Çaylak nokagında oturan »0 yanarla Armanak, lena bir hasialıea mıı»ap uldııjunûan k ynya ularak iatibar tlrai'lir. Vı.ı .1 ..I .11 .'.I.(m. ,1.. . , Nr mahtaalan: •ta» Hu aıın . |ıınh| nı- od. raacha har taeraras ıâ|nı—. baran bnrsdabl ı.ırı-l-ıl. btr sah r-vi-.1.. nun ı*nUıtıı Fakal bina *jna> Unıalı vr daha tanlı hlr rrımlııM (ândrrıapnlıl elaa sderlra. Bbltıı ibdht alal ı-lıo daa |*nb(iuı B.hımU asrkınfaaa-BarJthsa erkDUBartnU. Mana aadu) hlr a^atanBi k.ban* ni erlBB. Bnaa kabal •dhıir aimdl bea iııbımdhıa ayn sa milli lıı ıll tlllllılı...inini -1 .11.. aoktnplatmakla ıktlla rdahtUrtı UrrldB Bhıl her kahir |.ı»i(pn. ŞlmdUlt karaıdlrr auhUreaa hıak** • Ba mıklap «ak ııı.ndaf. Pakıl 1 yal 1.. [¦-. -ı-ıi.ı-in ¦ .i 1 mi- Sahlar rdil¦IBrkljı. (ui'lllk kralic'illıııe inıı-hakıaıadaa d-U.r -*t« aa 1..1 •¦¦¦¦ıı terimle hulıhl* plar! u.ırlat baıulmal Ublı-BB t ha..tıı.uı» reıMUüab kadaı parlak damın ' İmin aaıla laUB ba rİBi. mvhlerem I - ¦ . . Han—efeadka Aldı|na maktupUnn aepılnl aaklak-01 ab mamkOn ıl-JII PaHI barata kadar .ıııSa. .11:1.-1 mskl aplar. skm İdi 1.1..1 .1.1:1:- • Adrıaierirniıdcn Sama Hanıma SaallaıU* ıa<ap laKkUanah uta haa Uhıllkl ..[ı«ı,„,.ı,.ı, laap *a«r. Caaaa-daa maada arta -«tifüsü btr ftm dan

ten altıya kadar MarakaarraMr <* — (. lll'l ' . ı-ıl' ¦ 1 . 000000 ot ewe^c"^-ı«ir»ixiOTce>ocıso | MONTE KRİSTO f | Meıalmın sa amaiiam ıılmidır 8 !oucıooc'-..-^>odo'^-..r- soooooocıci , lepıhaıı ılvai* ŞEHR a sakimi. lüulauı'yihjililuü ¦|r'"" tsM Pusm Srf81 KATİL 3 parala t'Bi rlaicrl asallar saat 15 3Ada bar cts. aıaılaai aksım lallarda icattı*! yapıl' bantallı Byetıosunda BU gsc« |aıclhab Hat» Duraaıı Bey Inectu heybil ışınlından koıı^e 'amlk D-jınMThı fim al! EJ. rsd-dlt kocalı kadın Vodvil vsryıbı. dara l.ıanbııl Hayvan Borsası la-11. »iri hayvan ınuslan Donanma piyangosu çekildi Salıla taharri memuru Muhillin r.fcndl İsminde t>lr ^ahı* kcndl'lne lahaırl memuru :¦. - ¦ verrerch evvelki hkfa m Bnlaı m i. -mu bedava girmek ,. ı,,-v - ¦ ilr. ıMuhluln yakalanmış, ütcfndı bir poli* pnlaı hur cımlşllr u.. ¦ 1 ¦ 1.. - labvılklııam ¦i ,, 1.- ı.ı ri> 1» Baakaralerına çekim Çocuklar bal tabırsiflıkla bı deflerinden (üı mi)lardı. Nihai geldiler. Çocuk nlattı tarriye vermı kımıldamıyoca yeceğiı.D Çatı kutu m. çağırdı; hidd" ruklarımıtı tal aiKak kan tet hare be edece) odü patladı. I Feci bir kaza OtobPslen di}» 6ediz kaymakamı Halil B. vetat etil Alııunen -alı'lmlıde buluma İtedir katmıbını 11 ¦ K ddn Irci Mr alı nıabll kıratı nellıealnd- ııtal rlmlallr h..u» an «raJMrel SBaalnr: Halat B. dun ah|am Bren BL1 alık ı»a. ar (ilm^ ıa Iıkala ılıaııcdabl alvaai'-Mltrrd-n tallır daıeıındrhı hM numaralı bir ..|.,l.u- bmmittlr Halil lı atı.baiBB içinde ter kralım aaa ¦) I nına »kı -..kaili t lam tMabaH mu"' h.4ıb«T palıı ¦ 11 nm naıinden iyi k aıııjn kapı b—»ıl alan ıaı>ınlada den bîre ¦«timniır. lam kapın 1 Cinsi Adsl KİK "m. dan .¦1 ¦ 1 l"ı. ... Cali* Iınm» 2 Kim. ılı Kıu 11 1. Mi Okte İnik -« f.ı rantı})an ıkat yapacak bir! it 15 6ın liralık bîr zarar Su «Cır lık mektebinin lıııaalında lalaamr bu üıııa"*!linkin ı.ııaal lal l.ııl B. 1.. Dikili'de bit intihar vali'atı Oıklliaın Haıasat.ı kd^lodcn kayıl ¦ ¦¦«•*¦¦«>» HakaFlIr GECE 8ÜZELİ t.l.tjıi,, aunvegtM DOLORES KOSTFI.I.O ve KONRAT \AGEÜ ı<ma;ak<ısıın takdim edecektir. r .'ee¦",', '^*~ rrr^]k Ic-mr-ı İli l'-'! " Cu rnhu ri y gl - j hc Yolur, Itnalıiındar. tikay*' NAİM VAPURLARI izmir-mer.sin postas !al)a ?! ıC^iBi>ani i'ERrjEMBK o*w ... Sirk») m hlıoı ın ilan harekede ı. . . .1. . i.',-,-- v. . ,.ı. ıı„ii-rıra. Kados, Feihivc, A Alfll.vc ve Menine gidecektir, tarla tafsilat- ı. ır-. Galatada N.ıe P|Ba«ea Hanında İZ ıııı ato ıslığına mllracaaı. Tel.Beyo.tka ItUl_

K. 7 A. YEKTA V AK. KI.AKI Muntazam Akçaaeh.r - Cide haftalık flocaa İNÖNÜ 2 Defterdarlık ilânları Emval ıke müdürlüğünden: [Büyük Tayyare Piyangosu| YEDİNCİ TERTİP 5. inci keşide: 11 Kânunuevvel 1929 Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 10.000 Liralık İkramiyeler i ^OjOOO^ B bir mükâfat İstanbul ithalât gümrüğünden: Kıl» Marka I Kap IS Çekirdek kahva I Pakce 10 YOı boya t Dbbtye R 0 C . mm l'ıınuklu ipetb *¦«' a oauntaıam Ayvalık Ekspresi •II Ok TAVİLZADE vapuru 116 Adi can 3S5 Tcreİ *ab 4» Kara ota HiİliaııılI kürk Vur. maabb aab.' İpek entari Ecnebi Lisanına \ akıf Daktilo Aranıyor Almanca, Fransızca ve İtlikçe anlatındabt>rnı tahrire kudreti o-lan *« yan makinecinde «eri y rı yazabilen bir hanıma fliti) acı mır • ardıt. Hu evsafı iHHakkın hai< ı 21 te»rlnUanl«B per-sembe aksamına kadar yeni po*. tane civarında Türkiye Sanayi >c Maadlıı skatı Sanayi şubesi m U d iriye tin e müracaatları. [İiVeRALöRİEMİLİA^I 0 o fc>; mukavva kutu vtıHur edecek nıikor üycrlnden li'in.ı muhan-er 26 lalem ejya 1S«*I 1/9^9 tarihinden ttîbıırn lı • .ıhbul ithalat jtmra|îj l mdanrtda lıilmıjzarcric ı: 11. ı 'ı îUn olunur. 1 O İki ¦* ¦¦ ı li ı . j -1 ¦ n.- ır. kıla aa.» Mr taunu Wa*aB>. ajaat u Haliç (enerinde Osman Ef. ye Adliye V. latinin naran dikkatine arrr:" Menemen Deji kanlerimiıden Maklaiun «« Ur.. t»IM*l(ks.r r Hilâl Daima gtııç vc güzel olmak lnc.ml.lnir. TeJrion Beı-rJa 26IÎ-26IJ- Cilala ¦e Bt»ı"M «iteleri btyattajtl yatack • ıgeo «-mf-jri. slra «eııa vekili fitlindi. Panorama llao. Tel RO. ,t*l A A N N T T R R I I D | D Yelkenci Vapurları \ VIw . Çarşamba NOVt'II.l.

Dr. Semiramis Ekrem H. Çocuk vr ttr,r.ct\i ceeı* haımDr. Ekrem Behçet Haydar Rifat Beyin Gümrükler muhafaza müdüriyetinden : Gümrük ulutur* rnftdiı Irana* alt «oha vaı'lyeıl ve noksan olan bortnana Urmali patırlı'nİB r *.nya İnananapur. Münakaşa ve ihaUl kaııuıuıolakl evsaf, hali olan laHpItrtn münakaşa ftuıund l rabdiriyrtlnıiıdBhl t-rl-camesjıf ıttıla hnmılUndan aonra rnOnalasa çiiae olan 19 Kaykılaan tfl> cursaıtnt (rimİS aut H M rrUsJm^eHrnlrdr I.' mubayaa ¦uMmtyo'ıııaa dtpoılı? ukeelerilv ntfraenatıan İdarehane inşası Tntüniubiâarı umum ınüıiiirlüğüıı<len> t Marc-intsafnt

Kiralık hane Sirkecide babce xuka>;ında * a taran elektrik va naıareti vl 2 numaralı ban e kiralıktır, ırunumanlycde Halk apartımıı. j ıda Hidayet Efendiye müracaat. Sıhhat ve içtimaî MuavenetVekâletinder I Ueta nesinde kapalı jjiI usulUc 1*9 sfllceı iiıırıluıaıya knrıNustur. Minisin J mlıkk-U ' i i gândiir. Zarilaı 2ti tecrinaınî 93* ıt«r kabıd Dİaaar. Tallplcıin (eraiti anla mat HX l(ilm avenet itimin Aİüdı>fk-aunc İT ıvıl Muavenet MıriflnCune müracaat eylemeleri istanbul tuz inhisarı başmüdiirlüğnden Tosun ı a]h)aa m» Seyrisefaîn valerin GABAY aııuui r sar Jandarma kumandanlığından us srrpu) , kılınotak İstanbul nafıa fen mektebi mubayaa! komisyonundan : 114 ili 118 cilt fotin ak-ol muıukaaaıa kooulduıruaı lırrı- ır ve ihale Kan da ikin» (Ptnnka brptr toplanan hnnuayoıu gvlııi't-ri ilâvetindcn: r.ı>vıı «tir.ı-ıK1 ruıûa yarım batı! İNKIBAZDA, SUl HAZIM; HASAN B ta bobıolc hailen»! a Mr hah» el viazon mf.yve lozl Norvecyamu halis Morina baliğ bagmahsulü âlemşümul marka KYAGI um da llahça-i">^aiMia naa Gaye! lazo olarak (jnlml»(lr. Kiloluk olsa 100, yarım kiloluk »ı-90 SO kuruştur,Haaan «eza deposu toplan-cılara tnn liai FIRSATTAN ıSTİFADE İleni * ay taa YENİ TÜRK LÜGATİ (3) üncü cüzü çıktı Bugün Kütün uıüvc/-/.İlcr(leıı Jvv/.İ merkezî vc ıttgiri: Ankara tfphaınksi falbayrak1 mustafa nezih cay1 Zayi —«."rrıa.il.d; askerlik jubcılröea udıpm kefalı ıc&ercml ve oülol kf tıdıroı rayl ıiılın :a£ırn> dan huk'uaılen olnınd* ilan ulunur. çumıuu çayır mohaueeiedi'al) ıtvtiluttt ¦ ı ' ı ' ' -im". ^ İSMAİL HAKKI g~ir qo Toplan : Sulta» Hamam. Yeni eanıi caddcaİ nuınero 45 her noi fenni gollükler, dürbinler, sa.t ve kordonları pertevaiz lar, kirişler veıaire. _ \iyiiftA neşe rnt/ıixıııiex İl şark malt huı.asası Parker Duofold Mürekkepli Kalemi Randörnanınızı urttırır istika, kuvvet ve iibbat için en müessir devadır. Bilûmum eczanelerde bulunur Umumî depola n Bomonli (abrikiâİ. Telefon: Beyoğlu 563. vo Is-taobulda Ekrem Necip ceza deposu. Te lefon Ulanbul 76. yozıhjocdo vo gerekm sj HİM 11 e Onu ıtrrk evCa buaaal edinir . Marekhratİ kakeaa yalda marekkaa+a yatmak Innoıaadekı anala tataıkı emik l;ka icat <u.rm;. Parker aıoejır-atınrn C*ytıı »munıl..ıle yalıyı kotavla»-nraıakıır. railer ftuniold 1..... <•!• leln defil daha ı'ıade yan ı-.ı.' .ı-ı lehi vllcude ¦• iril • ıl

l'arker Hunini d tani'w kına* ile yazar. KaVlıta hırıtaıaz ve lamamın ma* c varla ola» kalcaı eli • aııdc hahl \» rahat olarak b ılııo tı; 'Umul bta tarara tr. •taeekke» maaıarani'c akar. Hokka taaaıırn lal ¦¦..(-dar. Ha «orede kaka» hokka)* bii.nn.llou laa bKun barekaiı ıın-a: etati- «TuraihMi. Paıhır Duotold on.....dan mamul ucu hafit tiıerino balilee koyar. Du uc hle Mr vakit ıM yanlı, ve le-no yaıdııraaı, İler Parker kakınl o kadar İtina ik İnal cdlIınIMIr kl lak açkıca hergaa koilaaıldıf) halde m lyelin* aebep otu t-lııo. mihaniki «TlI talerler kaafl bor kartaıi)c ra*E*ıa<ıadaa Parker h » ünleri -auKok aıııhiciıl ve ızBt.ı tcjlKeılal ^ıificn,ııı hıeylalı , Keadıaıı yararak tecrüb naıı

¦tkafcr-ihîf'ib İstanbul Tramvay sirkeli evkal tarifesi 1929 senesi tcsıinisanirin 25 iuCİ gününden İtibaren ilanı abirfi kadar mutebrrdıı m ¦M mm 9 10 M 12 14 15 (6 18 19 Harbiye - Sirkeci] Şişli-tünel Kurtluş - tünel Harbiye-Fatih | Maeka-'l imci | Taksim-Si rkeci | Maçka-Beya/.tf | Taksim-Fatih Kurtul us-Bevazıd I9JJ0 I9JI ¦¦«¦»¦¦¦¦¦**<>9* a> *>*«4>«d>d>d>d>d>d>d>J> ¦ dul cetto İt GRAM0K0NI.AR1 • ...ı ıı i.ı ı. db. s1 " vı anadjijiiliı 1. d> lirrlerindc ayni llatlaih 'anı-. * v. utücivan TZ Bebek-Eminönü | 23 Oıtaköy-Aksarayj 34 Beşikraş - Fatih J 32 Topkapı ¦ Sirkeci 33 Yedik ule-Sirkeci 37 Edirnekapı-Sirkee uataıra ı-lıVül.vı î%l* 1.00 150 ms IfjO Adana belediyesi riyasetinden. «t»ıık ııLob? *• infiali ıar( trl-lııc tnoeı -hl'll.ılieue 1..e rlyııeuat kal «kiı ||tlB ıhtevi doayalal i .uı.h.l.ılüut* ......m.un l'.TA.C. Pul satış komisyonunu Mtııavedeya konan eulua. i lacl Adana. Viyana -Mi km lak.e parnleri i(iıı (eklıl akalOI «all ar ınnkaırcr haddi bu 16 lesrtnlıaalden itibaren onhe? icmdlı cdlJmİ>l!r. fullp olaolnrı 3 K anunuevvel IKtt »alı Kl'no ^ıaa( ondörıe kadar Cıealofclundn layyar .emiveti biaafi bilinci kanada pul san* mUdlııllıgtıuc mora,n»ıian. Doktor A.kutieî n ¦ukincHıiılc oei*c^ıAiuj». lam . puıbl. ademiihllduı. UI nryi*k-£1 al: ve lu:a>ı>-. jJji-.j

vl aM.' Ka-»lı-1wh Mılı.Jı'-l l*ıııı ...i.-..» 14^ M:Müdür M \:Ak 1 SEME — M 1987 S'VlI 'S TEŞRİNİSANİ 1929 ABOı\t ŞEHAITİ M.'jjır fTürkly; İcinHarıç İçin | SeTtdlf/1 i 700 Kr. İyİığı , 7İ0 Kr 1450 K>. .lylığ ¦ 400 Kr 800 Kr. Nüshası her yerde ..'esim Mazlîyah Ef. sabahleyin diğerleri akşam tahliye edildiler I Nesim Mazlîyah Ef. mes'elenîn «anne dildigi gibi olmadığını hakikatin anlaşılacağım söylı ' < İrtifa me.'eletinden dolayı tah; beri haklarında tahkikat yapılmakta olan marnunlaı diın altının far vakit kı ' -! I< raptan tahliye Maı .M,. EF., d larak dön labah tahliye edilmi». kendilinden 10,000 lira Kefelet a> ; lııunıttır. i Aylardanberi dedikodum delen, bu -.lınıUk •riyaltaıı dolayı saıetelı meye kadar »otÜren bu uadiac turetle ton le (batma gelmi|Irtiıa ıni'iVI.—indi- yuk.clı mev-i»al eden barı Maliye memur-ı h.kkmda Vekalet taralından Hanedanın sefil hayatı Bir muharririmizi sabık şehzade Ahmet Tevfikin zevcesi Şadiye H. la görüşnıiye muvaffak oldu Zevci aleyhine talâk davası açan Şadiye H. macerasını naklediyor 2 milyon d-*-ndırmjşlar! Müntehirlerin cesetle BerKı.e nakledilîyor Wie Ehepaar Aron Selbstmord begîng Durch Girt im KoJrutantinoplcr Hotd Istinyede kefenli periler Üzerlerine kefen giyerek yol kesen dört karmanyolacı yakalarını polisin eline verdi t unJilUr kulıunlar. i nlmı.an bav»» hû İJ-t *¦»•« Wb* .Abıhayat"ın sonu HeDramar, Mis Evlinin odasında üç saat kapanıp kaldıktan sonra dışarıya çıktı:" Hastanız kurt i — 112 — Ortalı ila.!**!- ıum> «"—-' tein ayma 1-IH.ıl, rıı |->-rı> Nur» yana onlarla l"mr*ı nl»""". Wr «tvaratlat *la>-.**ıııı OB»ü«bi .•*rr>u- «İM: ve Tevfik Kâmil B. dün geldi Filim faciası Darüibecüayi kurban kesti! haber er i ~)| Cuma tatilinin pazara tahvili Münhal olan bitaraf | kurOZn «eSllI Ticaret âlemi bu haberi azaalığa Danİmarhalı M. tıUyük bir memnuniyetle Anderson layin ediliyor >San -"anavî. hars.ladı —-— slgorla ?.! ııda tfilmektir -T—Mı.l.r ı-.,ı • ¦„ -„„,-,...¦ . u.ı- . ''i --...... — Sedan' ,\p lanı km u .ar' Dtvr anda. — mil 1 ıı: ...:ı ııl. lı -. >¦ ¦ u ı' ¦ ı Cltat_ | - ¦ (/•kllrtiın... lirken trdaıl enuBnda ınlar» . İKdl. . ¦ ¦ ıi i. İr. i >¦¦* 1rmt|IL. rl. n it hu ıVhr.nınr. ana arkadaK1 tl H«b™ Ben krnaa. hir daU ¦ Mı Büyük M. Mccliım hazır bulunmak İç Bu jeata, haaManlı ojU bir rol T ııl-ınıl.ınnıi) r/lll ».i mı bu lıraattan

it olan bazı i. W i *v tekrar gitmeli 1 rJuRimu aöy lemiılir Aldığımı? malum ait^lut adım an*.. ¦ahja i'",.. ¦., Al dan Danimarka pa zatından M. Andır d ilmia n tayini Ti hükümetlerinden il muin. Hükümetimi aon'un bu vazifeye tık Görülmekledir. Ş ig Holttayn'lı fakülteaınden mmpM — H.ıvır hl( Mr |ry UKhIihubi.. 1. ... rl.raıt Wıı m., i....... lınrm. 1'alvMilı Duoltrlyrf ttının a4ı--mıUı. (aidrartMâ Hrbı-amar, yata km *jXk aruada k'-ı InraıMaımılan rturın •ııi ıc vur | ıl.,, ıı ,. detlrnberi muattal b nan koni i iyon da yr le batlanacak ve um ekted İlecektir. Vali muhittin Be» Ânkaraya gitti indirmişle. SON TELGRAFLAR Meksika'da arbedeler İntihabat dolayısiyle gene bir Çok kanlı mücadeleler oldu . Filvaki bu Kont Volpi Sabık italyan' nazırının Başvekilimize ve Hariciye Vekilimiz* lelgrallart Alman tefevvuku Bu sene Almanya İngiltere'den fazla ihracat^ yaptı „ Londra 18 (A.A.I — Daİly Mail ı- a özete» i Ticnrel nezere1 tının ton iataliılİlill İngiltere i-'_ cin acı hakikati meydana çıkar-m m ıı. Ru da tenei h k g altı ayı rarlında Alman ihracatı-¦ nin tarihi- İlk defa olarak İn»iliz | ihracatının (erk im, olma». Hanedanın sefil hayatı Bir muharririmiz sabık şehzade Ahmet Tevf ikin zevcesi Şadiye K.lagörüşmiye muvaffak oldu nalına I mıhına! Müjde I ı şirketinin imtiyazı yîr-ııuddetle temdit edilecek-ıra bu. yetişmiyormua a> Ahn ara geçti Muttımidei Amerika bu •İrİnciligi -.ar. muhafaza ediyor. S ıcoedenberi ihracatı ted icen ıralan İngiltere »imdi ufirnın mevkie duımua bulunuyor. Berlin'de tevkiral Belediye intüıabatı esnasında kanlı nümayişler oldu Hükümetimizin noktai ] nazarında tebeddül yoktur Evvelki tün m-hrimİae gelen' Yunam »elin M. Polihronyadi» , dün Mübadele komiayunıındaki l ola, rifel »çaktır, ıl halk.acat (irkel B. M. Meclisinde n • nUrıaı»ıM»ı ™» m-iTl-ılıı tı Mfiıife »e ha^ntti hayrat maaşları ala •nrunt*ı,l Tam teşkilatlı nahiyeler ¦aaa. Iİ (TH.kra.al— *.«..». mm hara», dahıllaaav atat*. Tamer ma» trfc-tı re v. ı-tı.ı Uun nah ¦r laaaBhca. luımlırlı T» k.'ıı ire»inde ba,lanabilecekllr. mi tor tart.rd.m Katan» kal -——* lal ılın kırıyordum ».ı kamdın Rusya - Çin g*j£ VSfHf..' t\ , .1 - ' nı»m»kl İtendim <<M «rrdıeiı Mus tayyareleri w» ğ ı.™.. ...^r... Çin karargâhını Kefenli periler bombardıman > - ."~*-n lırraı l(Hı belediyece yapılan ırtBunaltın. 1-1:1.1 lanritaım ıkmeltoHeı «i., -. :,, r»teııntf« raıı eJaıarMraa nclcdtyo lakviiaı cakana utmağı raunt- p yu fMn.ı mr'm-'-n'ız':".3"""" 9uncu hariciye koğuşu »ren dört ulardır. . mahkr. Uhakkak

hikayeler Bugün de iki olmuş vak'a Paralar uçuyor ! — Autıc, diyı 25 gürnlen beri Bir polis r meydaîidc yok! Sokakla Ur. don nıcıru ¦...>¦ »ekkkie bir takım kiptlar, bayır hayır kâğıt drpJ. ecdak. beyli naran ve biraman ueu.ordu. Hayrcl vr heyecanın verdiği hır lrla;la icrri koylu: — Aortc, anar. dedi aokak-la naralar uçuyor!. ŞrkûrC Hanıuı ölede »beri krndi halinde »akın bir kadındı Kınuenuu etkime »utlutune kanıaaaıd — Aman. I.eıiır. diye cevap vrrdi, âlemin paralından bire ¦al E»et fiyle ya kerkeaia paralı i»trr uçlun, iıterle denire dallın, onlarla ne alakan var., lo iıenin hey canı bîrden *îi-kmarie kakSaUu aon.a ctkildi •farda Cini. Kapı- Kimmiş, bakkal. — I. eri) e auradan be» lirayı al »rı de ûıtonil gelinin) — Nereden anne! — Ay, dur babıyım galiba yattığın allına koymuglum . Yalak odıım dofra ilerlcd'. — A- A_ Ayol yastıklar, yorgan laı utıHr I Balkonda mı' Hay AUah İyiliğini venin kı... DcBeae ucan paralar elâle-n n de|ŞL. Ö.ı.mJ Kof belki bir helâl tut emmi» bulmu»tur da koroyulara bı mıhtır.. Büyük Hanım aıajıya inerken Laüıe Hanım nkuran itinde bulduğu iki b< ı ıal-lıyarak: tekrar gelmedi kalkıtsa. ralen t ı »amekin pantolonu yekin ki f. Çöyle yara» yavaş «Aulup endam aynalının kenarından haline baktı.. İv berbat, lam yuvarlak ye a btr beyaı leke nrtanp duruyordu. O anda görlı " parladı, (,'a-reyı bJmu>lu Kapının onunde da ve lideri» potinlerini ı<< ti -ye oyacıya kuttu Önüne 10 kuru| (ırlattı: — Boy»! Dedi. Bayatı abk abk bakıcı yor du.— Ayağının uta tmıy onunuz kî beyim boyıyayırn. — Ma., aabi, dedi. boyala -cağım yen anuttum.. Arkalım dondu ve biraı e||ildî. Boyacı büsbütün laprdı: — Aman cfrndlm nereti boyanacak.. — Koca yırtığı görmüyor um ı. beril.. — Fekt ıı. boyanı mı ? — Canım nmegerek . »rn boya, * Ahmet Hl dayat .ini celbed'-iK. 'SirzOıDcIâr halıları Rasatanemîz Son teçhizatla fenni nc-vakıaını İkmal etmiştir ¦ ¦aahM Bnıl—m imi atrvan *• ¦I. İVBBI ı ,1.1"-ı.ı. ıllfio .1-.. V. • ila '-r T.: 1 ..ı.ı. ....... I>iı> ».İmi.-, buruk «arkım inin* Ttte-BılmMtf KaaııUMM hmmm latuU krtOmk "'ı Hırl.u: ,1. ¦ . . , |> >Ul||rIkk aı«Wh»mı ta ku»*< allın» »•«•İm., ¦ar ı.ı.n'ı* 'tu»'.'—• alarak -«•m aauen Baaiı u Mla aıl .1...... -.i ... . •«IkfcllMttrBr. liıtaı U». İlan İmpa'aı •âaaaiml Hin ajıı bir Bn. ı ~'.....1.. r... ıı»ındıı retim lil.ılil.ı.ı,. a» mtaııııdlı kınım aaal arta im. a* f-'—t' vnouHav ı—a.r*.,.l., i~.avimfc.Br —m»-*"—. 1111111 hh . rnljn fr Vmıa» l-til. l-ua.l .. aul.l. Mil ılım nı ıı dar Devlet Bankası

Banka bir anonim şirket olacak Alınan malûmata göre para milin iıtikeart ve memleket im i» in İkliaadiyatı buıuıunda mühim b vazifelini ifa edecek olan Devlet Banketinin bir anonim > ı .-ket olaıak teıbili takar rür elmia-t aırılmı.U dtkl kııınıhar. anuta kaldarib arar-mua «.İlin .Harka >» ofebbı* ıa ralındaa talıadıt>-nı tc halıların bir kurmam tıulundu-Eunu yaımıııık. Du halılardar klı a«<" dam lli'biaaaıa tılBde biat •»¦¦>!¦». (.alıaaa antika Halıların Btr kataı M ıtıra i. -¦ YamgımBar Oalalad» yangın Obui.ü» Kara-(.(lan lokaldim a Ikaıırü Mehaı.l Beyıa laran de1" - ıı"'m ı ııc il çık aut, Birinci kal yandıktan »nnrn allndurlıl-¦Ulıinr, Cerh vak'aları ¦İr alacak ma a «İnal Beyaııtta Çalal Han.mi. kunduracılık eden • • m.ıl ve ll-.l.r bir alacak ytl« »uodtn kavra cl-miyltr. Halil, Ce-¦aii bacakta hc ycriadıa tehliken rn m M i - -11! ı Is nuı. n ¦•lııılıa ı lul u laktadır kenetmıu •• laalRrlr t'1** Ur. Bankanın urmayeti (50) . yon liradan a ıs ¦¦. ulmıyatak ! ¦¦mı-, ¦ ıı i ıı nıtfı hükümet lar , nıtfı da rS-.iıı n cthaıtn ab lan hit Uçaklı Blilıba finBİ1II cak-lımiıı oiuıdrı Hükümetin varıdrcec' «rmaye ; buçuk milyon Turk altını oleik mevcuttur. Banka ¦-<¦¦¦¦¦¦¦ İn, azı mü-evherat ve efVaııın (îiruhtu lureıkkı n^itıaırlar Kokainin İntihar laanbkUsü liolıpdrredc Uırkilcı aolatın-da atama Panfalu cctaatUadc kaHa 1* yatanda Kif*rk Ucada", atılputâ oMıntu teremden kartala-m.je.afidi anlııarak kokain ıa tehirli bir madde İle İntiha («ek ı>ıcai»e d* hurıarılmı^ ve h»Manej e i.-I.I r . ' • ¦ ı Bir tran kaaaaı llBpiıane kaıiplırindtıı İHelı-mcı »atıl Bryiu kıtı >ıdi yajında ki Mrnıın tibydarpa>adb Karb rarade •••arkça kıra ura (¦»»¦¦>w. Baımdan ve tot-""J" yaıalanaa bu Tıp ibkbvlıvvbc k»lo.ıılar.<ı>r aaıl.ı-.ı rakı latnmlşlar ¦iv. dava rakı hıenıl>ı«rdlı rilmlylncc barın nntıibl uc el *ilsh almışlar ve ı bintrck. kaçmıtJBr cı vakala 1UI MELEK S (NEMASINDA ¦ DOI.ORES KOSTtLLO ve KON-I RAD NAGEl. har kadınl hayatını ve batakhanelerdi biten »eyleri tasvir eden GECE GÜZE filminde görüneceklerdir. nnın «> olup ^ . ¦ LIJ -I

ticaret ve Zahire Bcıısaii 11 m ıı t ı 2ahlıe Vataıllcrl lıı>-.. KibkU İUau» M ••llu nuı fablralar Çaıdu Pim Etott blHon •ııa-uık Biranı tul lubcı . Ctfact . ajyor, rUiııülr T1BÛ t*rj."" Yanalı -ıtunia ErUiel lindmuJdeU 20 ıcjıiniınn'ı çarşamba ak>anıı MRA SİNRMASI ^ T I S T r a : SESLİ VARVETtLk**, îvOZOLU fuka. Jurnal vt VAT ER SOltG lllınlnde KCNTlt,Kİ sİM'.r.BS jynU leıi. Defterdarlık ilânları Şarkî Karaağaç Mal Müdürlüğünden İJikl Karaağaç; hükOmci konabilin onııç l»ır kspuı zarfla munakafava konul mettir. B/IS/lSC p Taliplt-ıln mahalli Mal MiLdiirlüAûndc m rıouüjn İlin olnrnır. Gebze RWmüdürlügünden Ban ika» İstanbul radyosu r ınn T. m 19-11-929 programları IT..U-ıi: D Stı bayan, bora» ı..'. • • "¦ !*.i(ı >i <|ı . ,-Hı ı 0. ¦¦ ¦ Co TraKirı. RalUnl, X»ım», hnıanlo. Cbapriltr; ¦¦(inde, *aı.. S ot* Rfbar. (ttııın Cuvtrmrn, Mualflue, l. ı, >" r ı . ja-HVS.lO 3a' b-ylı, »uBdelıı A|a»x Habrılrn. İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi sertebabetinden: M'iı¦. ¦ ambarındı mtıenı tfiteı) jOnı t. ..... bot tınrk» ve tak bordt yt.ml atOMveo. olta !1 Kt'tıuaıaİ «3» 13 w m.-ı*t£0)ud» moıt^kkil kooıitvöiı içki* •üt rlk ta kilo tîlinc&r >>tı iki -.ı..-:.ı :l ...i, ı ¦ uılhltc mıiaıdrf ptracmbe rUnu um ı »frafauitn İlin ohnıjr, İOLGA ÇEKOVAJ MHREMAHCTj^a^* Şebzadcbaiji millet 11 ¦ .ıi i'.-ıı Ktı akkanı Komik Kajil ve Fahri Btyler birlacl dcıa VOY VO Sinemada OTELLO fmil Vaalnp» i|ent o,dll«ıo.kovarııtO dBn».cnabonl LOAT) TRİESTİNO (MI'.HAXO) V* sanı perjenıt* [< mohim ilân Optıı Sjıımtu .V.UUjrtıİlflııden: MuhKrent uleh* vt btiiımıadBn ılâıbınız ralıUaüıUı a«kmp'ın jK ZfMBAGiniimlerırJn trb--,ıı intıuıi UZP etoekudiı ler. MtU Bmleılr SNMtK VAKİ'I ;Apıı-ıı 21 ıeı ' hal ya ve Yu otoooooo Pek yakında oooooooo Itd HİİİL ^ZLZA ? İ'IÇ SİLAHŞOB i ı 0116US FAYERBAHKS S Bejiklaş Park sinemamda ANKARA POSTASI Hn irce m» del» olarak gos-ırnkBiekHtlIr. Bayrım l-ayn Seyrîsefain ttaas Galata Kopr ı*lu 936*. TRieZDN İKİNCİ POSTASI

Rt Yelkenci Vapurları RAOEMZ Uıkt vemrnt-p.:M VATAN , , Çarşamba! 24 Büyük Tayyare Piyangosu YEDİNCİ TERTİP 5. inci keşide: 11 Kânunuevvel 1929 Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca i 25.000 15.000 12,000 10.000 Liralık İkramiyeler va 10,000 bir mükafat Osmanlı Bankası 30 Haziran 1929 larihiıuloki malî vaziyeti I.cvind.it ve maliubal Düyunat hailin Sh. P IOJXÖJJOO-l,iSıl,000 -4H765 » 1 5 î '-lııtıı t «Ak ulııanr re lunr. Mudur Ur. jul »¦"İS 5 ('.-ır r.ı.kn&t-a fanbul Tramvay Irlıiım Anînin 25 inci Cİini şirket) evkaf tarifesi ıdea itibaren ilam ahire hadar mutcb< 0:1:9 0 1 :B 10 Şişli -Lüncl afidir. Tiiııcl. TırarUtr. 9 II Kıırtluş- tünel ÜLnaloıun Tünele o 12 Harbiyc-Fatih o. 1 i Vlayka-Tiinel — 15 Taksim-Sirkeci 16 Macka-Beyazıt İS Taksim-Fatih 19 K ıırtulus-Beyazıt .uilZful.-.'m-^ 22 Bebek -Eminönü 23 Oiaköy-Aksara; 34 Beşiktaş • Fatih 32 Topkapı - Sirkeci 33 Ycdikule-Sirkeci 37 Edirnckapı-Sirker Aiiı'ıiılın IUukıın)> TopLıınaVı -«lorı &krttota Tıi|"\rpı>» Tuub(whr< foranla R-ıataun |ıııl>a Yırın .\.m....'.iii Yrdataarra Vrlikıılrurıı flıl.Kİ|t lı.U ÎİlO set Î.09 M/M. «0 2*M IJ» H» 1,40 İTO o-10 6.10 90 Sil*+ , ı. i i*. .. j Konthıracı halfası İstanbul ithalat gümrüğünden- > ^3*-*«« aranıyor kcıUr sofcaSlrUhİJ 10 ııı.ılı,.....¦--! Iıtuvda 1 na- : J.v İNKIBAZDA, SUİ HAZIM s IAZ11N MRVVE TOZU "».ua Gonokok Aşısı TRIHMilN M Ü K 7=\ U U I

Yağmurlu zamanlarda»** havalarda. koııUfiD AİtıtiA sığııınıaııa lü/um yoktur. Zira: rıı birinci malzeme ile imal olunmuş ve Muflon nslarile emper • mı..,îıiv.- bir hale gelmiş j el moılren ve kusursuz bir hiçimde UCUZ-PRATIk-ŞIK Bilûmum Icvanmatı ikgaiycnifi '-alnı' Galalarla Karaköyor poğ.nacı fırını ıttiîîlindr-.ki EKSELSİOR üüyük elbise nıagazıfeinduıl tedarik ediniz. Kadın erkek vc çocuklara mahsus koştum, palto, parıleMi vc muşambaların cıı münlahap çeşitler ur. » Tediyatta Teshilât ¦ I do/(to>?laf<a sorunuz ı ¦ sar t mkaı-üın—— I h;.himi."'[ -i: ve '.."*'¦-'¦ EKSELiSOR Türkiye İş Bankasından: —İtibari millî Bankası senetle-1 rini Türkiye İş Bankası senet- § 2—Hamiline ait hisse senetlerimizi mubayaa eden,hisseda-senetlerini almak lazere y etlerindeki makbuzla: la şubemize müracaatları re-, ca olunur.___ .şureniert? Katranı rickkı fckrem I İstanbul yatımekleple '""™*™~ I mubayaa komisyonu ^##***««4i**->>W****->'»*****":"»| reisliğinden Şeker pancarı kuru küspesi % J^Af^ON Alman Kiıııplınnesi Tahlisiye umum miidü lüöünden: ALTİNCİ SEKE - N" 1988 Idnrehjııcil: Dil>uııuurnunıi>c kargışındı, dalrcl mjtısu'j Telgraf: tltannu! Cumhurlyeı-Potla hulusu i N* 245 Jâ m t ÇARŞAMBA 20 TEŞRİNİSANİ 1329 AHOM ŞCRAİTI H03D«r I I.i'i ll.ı-r. İçin önelini 1400 Kr. 270» Kr. a>-h 750 Kr. 1450 Kr. ,: | 400 Kr I 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR_ Muhtelit Mübadele Komisyonunda İrtişa mes'elesi Beynelmilel Tamirat Bankası IS tefinîıani 1929 Itt »ir haya «aman-lı..!m tnhılndr bUyuk ıtrilerin oıuı»lıhmıi4IUI «İçrek dbnn bmı-laıucıinde umumi htı lujunu ılın rtlror.ı' : b.ııîıı A tropa İtin»bir .nllh homk frl-ıı harbi umumini ıı ııdaraları arlık İm »İn i at rr cihan tkll. bir drrrc açılacak lir. 3 WKtnKınld-nb«ri mûıaherede bulunan DldrahlUiUr amırnlu Mr IDrlU İIİUI hainle grimlrar vr lı laıı doları bu diiul-rıim bir murıKuklvrlr İktiran pdecc(ln- dnir (Iıplırirr uranıvıınlı.. ı..1'. . ian ' ı- ~ '¦rl11 Pranıo amrahha-hnın birdıııl.ire fxrl*> Ittmrcl >«nl mujl-ııUlıtı hulule i...1 ,.n dalı ..-.ı.!--ı kuvvell'mllrira» ir bu tim ilhanın darı coılc brkd kalındı haluı rafla I »•d'r.ı LMâP benin rrararn n ı.füıii'. bu hu»ı Irala i ıİnadı a ı hu; hir urx-u ra Bir Oİcar timin ı blbibmal ır-rr ' ı etanedD. R-n kanılı trhrl olarak kilini olunmaglar Bu lı«-nuU llllfal -n- . killin ...ur ji-f dan ulan Brklha dr>ı»> harle kalmaı rr u -".i bankanın Bı.ı. almasında ular clml Kr. • banka ¦¦> mankenlerden rr *lrr.»i ı«h-rpl erden dilini»"" r««mm mr akil and» İtibaren laan.mr.. ıttmutlal mahal... ejrr-* •- M. 'Tr rrvrr jrrrrnı- m~.......-

«ak alan Ihlludl Mr müe»cıedlr. Onan kin tarairai M-nı- <•» *lAk-dar »ian brl.jıj [i-ı hir drılrrla mrr-•• > •traau ınun..,-ı,...,. ,¦- re Belel-ba burahhannın m a an nidanı' ısrarlarına r.ı....:. IrkUl ......... ¦, , Bankanın rn ¦¦¦ . ı . ı.-1r — -¦ ¦adar I).»». »Um muelMner Jmerlİki Maliye müdürü hakkında tahkikat devam etmektedir Ankara 19 (Telefonla) —Maliye Vekâ leti sabık varidat müdürü Kâmil ve Edip Beyler hakkındaki -şa tahkikatına devam edilmektedir. Elyevm vazifesine devam eden Edip Beyin vaziyeti tahkikat neticesinde anlaşılacaktır. Tahliye edilen maznunlar ne diyorlar? -İninden doll beS«jTîrinls mi V Bir asrî müessese erkânı!.. • * 9un İ ılıicrlııHı İkramiye VeriliyorJI Mezbahada ne oluyor ? Mezbahanın hesaplarında ve îda restnde.volffia^ûklar bulundu nüve, ad II an lar dan İbrahim L00t 8«y '** çıplaklığı ile meydana çıkacaktır. rahim Lûtfi Beyle hanutmuttur. Bandan tonro adaletin m rİler Lûlli Bey d« »unları »öylem iti ir: hakkında en iyi hükmânâ verece«- l'n.r-t ı. . ..lı , ırı,, .¦ hal'iyyrı .rı.ı r.rrr, yalandır. Bunu ihdai edenler Ro ¦ ¦ ¦( bir men/aut mukabili (5S0) bin Ura kazanç tıereitâ koverilir. Hazinenin tertede 100 bin medyatını ortaya çıkararak yaz- llira (amin edemediği b ir vandalı de elli ihbariye komityonunu ala- ,biz bîr buruk milyon liraya iblâğ hilmah l etn ter Un rdihrn't bir itti- 'ettik. Ba meretle bu İşlen dolay, rodan başka bir şey değil dir. Ya- ImemlrArfr fenalık değil iyilik kında mahkemede meı'ete büldn ' yaplıh.o Cuma günü Güzellerin resimlerini derce bağlıyoruz Bir san'atkârımızın muvaffakiyeti Heykeltraş Kenan Bey Gazi Hz. nin iki yeni heykelini yaptı Idcivmıum, vermediğinden 60 Ser, lira eera veri İmi al ir. Encik. iman hu caıanın mutebbipleB„-|ı.ndrn ..linindin: lllemİalir. Hr. iraı! da Mae iplidaıından kânunurvvr» Is fcadar deram rden ban lathi-dİrİyeli umumi- hal gorü lür. Ru ıB,hihler 33 jreyi fahaında lemerküs ellirmi* »erde olup cılıi rakamlar »orîirae-ve b bi umumilik ibdaa. e*- cek tandadır. Bundan ba«ka ban mitllr. Aynea bir da murabba* laahiKala daba laaadut rditroia uvo ¦ ~r va 3 ay için ruhlu», I M I drl Sabıkalı bir şirket! tstanbulun basına belâ kesilen Terkos Şirketinin artık buradan defolup gitmesi lâzımdır bliton .Ilın mark «tuah kaimi rılll-mllllr. Bu k*rni4Tr alakadar ;«dl d*>-ırl ı-r.ı -ııı 1*11 \r-.ı rıl . I-l'u-l.'. Fraaııı. 1 •' • ı ¦ . Brhjlka İle Alnuınya larılmdon lımln olunmsılar. U i ¦' • ¦1 miktar cıas «rnu. ırnin >Üıdr ylrnl hmldlı. Dantanın bir liiı.n hanharı vnıanını olmuı vıı'.'.. ı ı ¦ ....ı:..-ıın'i.-ı (ijadr daha ı.. 1.1 raıaUı Conkâ hu banka ı .." n «İham ¦n'..!'» ¦ fcadar aUludar rlaüa <ı bundan <on ¦a da ıdıoh »Un dUn.a ¦>• ¦ uflawablıı Bandan maada bankanın ı-ı-ı....... ki. ııyd>n llnda brnaiatat Oarl ir nln aı uatündakl hey:;allerl Kenç bîr T .eykeltraı Ke Al: Ürk aan'alkarı olan nan Bey alıiren Caiki K-vk-ln:. yapd.n Kiri Gaz, Hal[*ı ı-r ı dr f-.wi 11.-n ıl.ı ini ıı bîr büalü olup henüf bitmtmİ'Iir. Kenan Bey büyük bir gayret ve ilİna ile bu biı*.tu itmama çalıg . Kenan Beyin yaptığı büal G- ¦ ri ı1 ..,.¦!. 11. bUyüb bîr müta-1- İn ı .. 11. • im. l: .'İn Genç aan'atCüerllik Mllrabakamııın re^im-(erini iki n-üu tonra ne|re batlıya-cağ ıı.

Türkiye Güzellik Kralifeıinin kânunuaaninin ilk haflaamda i..i.;. .ı. Parîa'teki b«ynel • nnl akaya itlîrak rdebil-metî itin ¦ ' ¦' .m.lir. Binaenaleyh mûıabakaya rirmr-k iatiyen giiıcl-l rin mimlerini ı,ıknrlmakla iatî-tal rlmelerînl rica ederlr. Oüıollarl I — IH ila 21 . .ı .ı.ı. hrr T*ık Irhavı. ..... i. tır.ı kır ¦.......k.... .«ı rdrbtllr ı — m ı ¦ ¦ .¦iır.k (tmpk l-U-.nler ro blıaıl rr" a hinni ı i.......... rahuı la m-aibiıU luâraıoal (ımrk ı-arılılr rrılM . ¦ ı.. ¦ ¦ ¦ i|.n .. ... .i...: , bir an er>rl (lılırnıabdııbtr 1 — C->i;«n m ..!¦.> ı. . udlaak edrnlor ¦•arar ¦laahahljll ılrraOUler. Bük bir bhkluııla ray nailin» ı rr-raır-Urıl kafMIr. Bu kadar m •ımı-jııı Farlı (uırlıltlnl («ınıal .InıMı, hr* | knını milli biı varile ubuuafcır Fırla vr m>o d» lan.r» >a> ıl- lurllrr RuuUlk HralHedıi' ııbıabaıııl-dan kir aıl la ır-lohıl (dcrratlr. bu ulm aauııUI dr Irmla rdlbnlıtlr ffeybeliadada Yddız Hanıma Mn...i. ıU...m, yalnıı 16-25 yas aratındakî rvlenmemi| kıllara mah lur. Parİ» tc Riyo dö Ja-neyro m üt-b-Ularına i,tirak edebilmek ivin 16-25 yalında vc evlenm emi, kır olmak maıruttıır. Ankara elektrig i>.raUlc <ak allkad.ı h.tbıp Ldlu Elektrik kilovatı 29 kuruşa çıktı Anfcaru 19 <Tcleloala) — An-karuılu tlchlrlk baB kilovat bağına 2b i ıı "¦ .ıı ¦ Bu miktar S -, ı.ı-" lüborea 29 hurafa cıka--ı .ı. n ı ı ¦ r.n1 ıı m ¦. !ı. iıi mahrukat nhıurva ve »tna - Ankara («atiydi Bolc-diy*5i bujlıo toplanarak yeni clrk-ırlk mukavrlclnl imdik uimi jllr. {o? m OV RfNEiı Garrlel _ m .— I oıyası icmal, rr ..Abıhayatın sonu Hflöramar giderken dedi ki:" Yakında oir yolculuğa çıkacağız.. Zümrüt kupa cemiyetinin merkez iz!.. ona göre hazırlan!..,, ı ^ajıîı^ye Yalovada Yeşil korular elekti-hkle tenvir edildi Kaplıcaların idareli için le ak i İni yapılacak Memleket habererî »sanlık vazifelerimizi \ -i--.'.ını! rbııl vcftın llyell r.. rı ıı: ıj ı. Iıl' HAC dltpaıuer rlnra mOtaM !¦< ınaı ınhımarai halı ~I.al*mıı rt. kap» lak» kakt ¦atını Mkd.ll i.-ın kanda Mdnn t*. Mjoıa'ıı — ramdı aaı kafcutııaa aa. laaaanaı ¦ah M nin ratara' Dadı. rakaan Un inalı. İm taıalı lil-rar a» balar haManıa aaauonnda da-raak.ii H>b*em.ı Ptmilri.rrl Mr hatr ye t*a*l: — aVrataı l,— karada ..»da. .a »..ka Mr Iı kalmadı Itıra toıMadı UI, telin. lAhak ayali . midim Arlık a ak kUırn .raanıa cırda lalan m «katıl» - ı.a..¦ kakı kl amm aa ¦anlattıaçma «namı amat-majaa . laa ar f aa krHade k.« Idr InkaUılat-k 0L1-ı.ı.n. . ...nın-nı 1. hat ir-lata la.—. mM ava itamafcaaaa halta kakar uı aa »ıa karım ¦akvaa. h.m.iib hat ah kat ak at aaM «Bkardf. "malan IHdîlnırl. a.ltrr-

Portakallar Müstahsiller çok fena bir vaziyette I arabistan uyanıyor I I . ı 1. ı . I ıı'; 111 / ııı ı r .1 l.ı , I La «rem ve Filbi Vraplaı aleyhi-mır. ayaklandırmışlar idî. O tama n hu harehele İnciliı'ler t an Arap kıyamı ve galeyanı Bu sene mÜalaHlavr por- denlimi, idi. Halbuki bu hareket tahal almıyor "*'* "j"".™. bir »ey değildi, tınıen hu harettel tlaalır. Ikı.nl m—a.ımmu1.1. İ..İI1İ umunli olmayıp bir Cofc muhteri IIcUDcu -n-1- Mhahlryre aaal dakaı mr •> dk haılkyi tak •aı-aaaiMD Ilık lir bua- Ialacak an •mamı itine jılu tııahııfi' Bna»a-1 Bank dd.aUaaı naa nin» da acuna a lahetteal Utan ¦ kav .„ik,-......' Harta aa Ikrye|laetnı -annad kaaaı İM -ıa' <>u kanyada kalacaktır. DtnUtıi'rl ı Saaaa hep Mr ılıklıkta kalman İtana4a. Kaıı.'akan .. ¦. ¦ klan (anıo butanar ı llehr konular. Uı aaı Ulutmana. t-te- 041ar inamdı tlatuıı Kinde i......, aa* Mr — Mabadı it — Mezbahada ne oluyor?! sabıkalı bir şirket de bir »ui libre müıtenit ıııaaadaftj' teabıl ¦/¦ n ı Encümen Karaaear, müeaaeaalı- " . (ı raaaekl. ıdarevi -lakkırta-kiTIhTİ- (d„ ^ ^^a. rri ayrı bir raporla bildirerek*,.*. luMaa Un I u+ Ha* uman ba ¦¦aaaıal-Mlc r* pa. v. UUUD maad badılıaı rmktnnda takbih alla ı- ...... . bahmibuarıır. Eaıumaa paha kil» «ara., aa, Teıfc 4 made,"t» InaJaı-abUaVr ı ;«*» artehaa ılıı 1 _ İtam. et tamaaaaaM. a^\^'^ tre bunu krlnfı edecek do mm «M e» L J^.,., dmavaa ymhtu». [taaaala hat ıa 2 kterbaha actat Utıtaaıniatımhh.dilini ı. bma üretin*- ynpıkmırarak ra'a 4Wİ Baaaaaaaa k-¦re yapılman w «nebi tmltaamktaa yakıt ârHardkn alman ııeretler aratın»•'— dak,.......-..alık "*** 3 - Caatajlı kam* ..... luleylilnr. i.:,!:! 4 Peri.-.------..l.uln -" fâtlerecek mali müaıtrıa (ıkdanı. J hâdl! Kncurnen bu maddaleeı urun u-, ¦adıya iıah elemektedir lı-lrdc par. - 7, , ... marataal .den Bu. me»..le.t de aneumenıa ıtt- lnll„1-Bİ„„u laklarım mucip olmuMur. Sarhayi „,.„ „m .IBr ile Emanetin vap-Upı I- nU,ur imtiyaıın varıldığı hukuku lımiaa Tapıkıu ka v- aiıdiii ı • ı »i F. ifaya tauıait gm- i kaauu râbarm ittir. Buauu J buıtaıaan .. t—aaı kW kimi faalaya aaiılmmu lamın alanama- aa -• -ı. ataktadır. eare «aaa al. I Cmanyat. Dalaal^a (aaUaatya- -a. ¦¦¦¦¦¦¦ Ca-.ree. Umum,,., Balralıy. "at « baayan oğlaaVn amt laplaaarah " - I maı-iırrana bulunatahlır. Ba- aa-lll. ka-aal raahm ırkımı da anakimıalmdan M> taaaıun ol (ıhan evrak muıakerv adılarak Ha k-n- la Karaağaç alının trikı- au... ırk. la kî heaap rapnıu letıt uluaukcabttr. ı.ı^p, denı a Cemiyrlı Beledi aba ı«.da lıııafcal da yanıı toplanarak mnbahanın iua,j ıtmlUtlIı •akli idare.) », oklıuva larıfaat Kadın, hlv bl ¦Birin'ir-, a-.liıakcrattk buluınuk- ma uta >wud*u .Vlaıl aaUUı <tr.li.arn HV bu IcnuUI lUllunı lUım t elit. . ı . ı j . .ı bu kıdjr e>:ı v ¦ S i - ~ f ayırarakdltpanaerlrrc raOracaal e edecek çatallı lıasıalara yıırıur- . ıa. balık yatı eiN mavada lavrli İnth*aiBi tn::i:ı 1

c-îııK-. Burnvallı hamlalar da laaaodır. 3 bu blcarc lasaalar da Itlaafeal J :' 'ın mü kındandır, bu aman ¦ vırmez hrutalifm prncurr do- i ¦ ¦.|-.-:: İnliye blr ka^ynıaarıa. yarrm okka baktk-;aCa. btr luıiu IIB( Kl.ycıı d--|'.k.-)al vardım edelim. DtfOncIlm ki bu yardımı ntlltıı yapmeraak hu] yflıdcn nıecckr olanlar da bizi :ı..n;. -illerimi/, bilim • alanuaalart-mıulır. un.ı . yapmamak i'lanbnl çcrtrtııln mıı hine (ek afiı» kah kalplilik lekeci «lltnıcklir aa bu dc cOmerr ¦ .-, ı ...i. i, , .icı-ll, -...ui. 'l'ı -lanı i Hediklerini. ııonhul şehri halkının nrzıılanaı yerine c«ıirmiyenleri .W*6İ.ye meleri \'„ ¦ i ¦' . • ı ..ıı ' I aI* klll.ll r .ın , ¦ ıılıı.ıl.hr tttsl rrrerîafllıö'e ir . a.ı natırının ı ı-ıiKİan bitiıi ırhu—tirJ» yandı ınıukar eden Berim adm M. Alim ve ı-elıBaunın ine alı butuıat Ik ıııriıtul ıtir .lıulatlarmdaıı M. fileSd<ec4 ¦' ¦¦.¦ıııw.. 1 .ı..-1. . ı . atalinr ımmıllı etmualanltr. a. m. aranan nmckhaaaa mr kl ın_>.. 111 l.ıB.<_ıl. .ı ....... ı-lal ıaı. Iıık ..¦..-. ..ı. .i rrtaauam ıBtnnar •eaaaian ur kaaaı* * imlana pi ıteı taama haalm tak ıaıı ama» mma<aM aa aaı 11 aaı rlaıtılını lak dadı lak—a ıpilk ıaıı T*4h maa.an.rVaW aaaaamr -.....¦ ıaa> . taat amma ¦aaa —maka aV^kHaT— aaa.ama Bartaaaadaa Bryhna ı>>a"iıb ııiawa I — kam >dn> k.klı. maaakal aaı ... taa ...Uaadaa ! — «akama ta. .aka» Daam» atı dal Mrmt Ber > — " »rmaa amaa. ataalkim 4kI İlam ita. nun ıkı aana mlail vık'ı.ı ıı-,ılı— v.r.u ı.m'i Kr. i — Thaılr tatbHind-n nk'iocmnnm ıl.ıtvn t inanı ntuaıhm mal ttamıt May Han.ıklHla mualbn. Ahdı>U..U.r va mm11 I. .... ı. rlııılılrtmat depolu kc|folunmuf-riyc milliyetparveıleri milli tere -.U. .>,•.„-'..., ı'-lut nin l oplanaıak yeri Fran. elindeki yerlerde değil ha. Arap İminin.-. ı olan Ihni ¦¦ httvaıİ hukıım lin-bap d ır Suriye •i-... - ¦. ¦ . ı. Beyrut'ta yahut ı .....¦».-i.ı VohaJıi'ier ıda, Avrupalıların ı -¦rından <:- ıiı bir yarrle içti-lekte olman m dikkat-lıire kahve n ve Bağ. «ilerinden Melrlceİ MÛkerreme çat..ların- kadar her yarde Inullııl. ıın vr Jı*»r onahılerıa aUyfktna lotOtam ve kın hıaUtl tahra, olunuyor Satıeaalaa buttan Lu kaaraamttana taak.bal. har «İdare aaaıhaaann .dara nlımaya. Ba haeek e İten yana matkrbıt bar ^arap devlrtinıa tearhhıal etle<eâi beklenemea M. .ha.a bu hareket ilk defa Arap'la ı ara aı nal. ittihadı alkaeı m.-.I- aLnataı ılı-banla, pah yakhaa alatkia bale. ad. .im fayet mak im vr aayaaı dal. kaarir hhıaarram -amal Dost bir amerikalı Muharrir Kavnel vellıng-lon memlakmiimizıihn 9 Hay İsle bahsediyor Klr m u d dr t tr il un tchrlauıtdc kullk ¦um •» yauua I ark muhibbi Amerikalı muharrir Ka-1 Vellıaelan. ıu bıyanıtla bulunMuhtelit mübadele komisyonu da memurlarına ikramiye veriyor Bu gidişte rtomiayonun lağvını beklememeliyiz ! İnkara'ılın -ulahkema tulu ı-dllro muI lalila nneeek

vınamıMn Itır— ınhvrl knpalı bu:.-luıım.ı<lıSON TELGRAFLAR Avam Kamarasında hükümete hücum Sabık Hariciye Nazırı Rusya ile münasebatın iadesini muahaze ediyor Konya'da Vilâyetin yanlış bir muamelesi Garip bir zihniyet yüzünden bir Tir . müteşebbisi mahvedileblllr ml ? Konya Viliydinin çok ..kal «1l"lcrnlaKBt mairtuplar Burea ve Çanakkale haöorlorl Bursa'da Hitnayeietfal cemiyeti bir çocuk bakım yurdu tesis etti İHEMatAİKal ftritarl İdin)e'ala kefenli peri noUiavae duranlar payda, olaaua. mak —(lan lı- .11 kork larak »o ymak mu! , ...„ Ban. bakıl.... ketendi perikarden ¦ -ı-i' | aevade. çıplak peeiter dadın ka*W *. J Ut ar daka Ulakb elidir. taı Garip bit ramtısıtari* I J'* Tnkallıyan'da intihar eden karı 'î^j kara bir AJmaa'ıa nuırm raı-, luaa Bunlar AlatMa'yada İld anâV * O- ' yatı marktan lada para t* c<cifler, toma ItUnbul'a ha<.n»>Pa.aU»',,,!h*i,li.' tikin nalın t.m»ı vahit intihar etmeleri garip bir nu paraları namuakârlık değil mi? Garip l0 ney. at-nain. oba gnrt* namualıı İntanlar mit! Çünkü Hılila*. hır.ulık. dolandırıcılık - ..I.r- te İntihar etmek »öyle !¦' İktiıaJiye durtun. narnuUu intanlara Uaia rimızden; (utanlar aı d--.. |j Hariciyejfekilirniz Hasrı'k im «(»ti dolavısite İrakı taziye etti — 1- a> ır-tk a».*kıı. re IU nOrkl trtıraffcu leall pai.BU;llr. hah Ru,04*,l! ite Hariciye V:.... Naa Şiveydi Be - cfa*W r.c • Ih. TavlJ, Rv,iu , Vekil, Tevtİk •fendîye: R-101 bolanu İngiliz kabili sevk balonu 30 saat uçtu Ankara garı ı> Anhar. da~Mlyllh bir £ i ata a yon binası latsa Ankara 19 İTeleioaüa| — ¦ Ankarada n ıl.. bükûeaete lâyık btr lataaynn bioası j-yapdnuıı taka Bunuu Kek 2,5 milyon tira «arfedileecktir. Bu huauriaki proje h. r.ı'.nı.ni r Yakada m evkii tatbike .»i edilecektir. Projeyj yapan profc.ür Blog la görünmek r.- -ır ... .i, inşaa t reisi tnet ¦ A ıı npaye gidecektir Ankara'ya reifO tıCBİcria hudutta manevra yapabilme-Irrî içaa t< rtıbai yapılacak re 1--1.1" - meydan* da daha iyi bir fckh. ifrağ edilecektir. Muhittin Beyin Ankaradaki temasları selesi t telgraf Rus tayyareleri Yeniden Çin karargâhı E bombardıman edildi Ijsg Tokyo 18 CA.A-I - Harbin'der. kik. Hulâ idare [ihniyelİndel-t bir yanlııİık. ' lan doğmualur. ! .-, ,m ,ı,J - ¦ ntûleıebbiıleT .-t .i-.jj Yeriliyor, fakat ne care ti fci* ka* ' yapalım derkin Bas çıkaranlar j> bi onları hazan böyU bo^neriva-rua. İyi bilmeliyi: fci Türkiye'nin öldürülecek faaliyetler, bir BÛn bile İnli dilerok aa paranın* cak yanlrtır. Ne çürüyen otlar ne'de bunlardan dolayı ' '-im-'»-' -M. I Sahtekârlık Yeni alınan bir vapur gümrükten kaçırılmak İstenildi

Sabık kayser Mukadderatını Berlin'in meşhur falcılarından birin» sormuş!.. -¦¦i.- ıı ¦' - bavaaeOılalCt taknae Ur uı. çrtl eeldlfl aBİaltiaıakta*ar. r.. ,ı habrı ı r rilJıı m- ,,,, ¦ Mcraltakİ ,¦(,-ı ıbarı ftlı ıı IBarrt ı- ¦¦ Tettratta teatyen 1> ,,, îtleri habertrı ki Sovyel büyük . İǦ .«i.,.,,., kail—ı e «pu.oKk ı-.™.-^-^-». 1 hakkmdaJci mükâlr. ' ' mj'.u H> acaae ¦<-¦ ı ¦'¦ Ulmaaında. Kapta komünizm rl.I. Memurların muhakemesi hakkındaki ahkâm a İyon İt a takçısı mM| letclanla | - l . _si bir komUnİsttefiki-ItKı keşlodllmiş, 700 kişi tevkH olunmuştur Bulgaristan ve tamirat Bulgar el kârı umumiyesi çok müteheyylç hikayeler Semada bir yıldız uçtuL Eyv.hl .. Bak gene .emed. birlmiromml. Fakat rannederaea» ytldııuçtu!... Ne uman böyle aak »er yerde aynidir; boahıktn yıldı* -remden bopıa Bir badın — bi. erkek.. t ihtiyar dadımın: >Bu nk(nm gene kadar! . biri.i Ölecek!-. Dediğini hatırla- Yıldızların güzelliği k*r yerde nen. ayni drjil midir?.. lale «İmdi de görlerimi lacivert Fnk.ıt bendeki tılsım inilir, bu kubbeye dikerek bu zav allı ada- kadar büyük bi. taadele kavımı dÜHİnmege badadım!.. Bu mak için acaba ne ya , kimdi, genç miydi, ihtiyar mıydı. 0 kadar me.'udum kı halin bir (FVuKıUAT^ Sevişmelerine mani olmuşlar Bir genç polis imidir! yetine şikayet ediyor cuma müsabakaları Hu mlJBobup.flarla Ha mUhlm aaltıayo atrrtlU) otacanlır Dr. Osman Serafetlin I i'ii.ı-ı •arire m ılı ı "Tifo, Firengl. Mabrya. Verem Kal tı ba>ur gibi Sari Ka.<tdık ve bu b*«ınl ıklann ıe rontken muojı-.111 Cumaıîan maaJ. "'.i-rultaii (JıÇalnaJı ı tadded 1 ben a kı Üıel bir kır mı?.. Naııl ,*, dünyanın alametini arBütün bunlar geçti. Arlık beni bırakıp da. re eoguk bir MVn,.yo, Mri« benî «rro kano >ıkıaaeaktı. Bu renk- ,ı., ı,,,- .evmemi*!. Beni valruı tıkları, bu r a.ıl y,nj ,oma,n, i(in bir malzeme glbİ ekti?. Natıl, naaıl bir aev- hgHanmı7!. Şehir fcadı nndan ¦ «çak kucağından ayrılarak bıbıaif ve biraz da daha kabala-1 euner toprakların rutubet ny|e meBBU| alayım demi* Teaa-' gömülecekti.. jüt te baranına beni çıkarmış I. ı Bunları dü.ünmck bile felâket! I tj, bileyim ben: «Beni teviyor Bırakmalı böyle düıüncclc neden aevîyorıun't Dedi¦¦—Satılık Fiat markalı altı loş İlik kapa*, aı müalamel bir lûka otomobil milliktir. Ankarada V- ı.ivıı da Bilal Beye müracaat. leri. biı terbede gtli Ve ların ye* i benim! D İn atk bil Çünkü nu geçen I)...,!,,,.,, ¦krt İMİ r i1;; Yakalanan AH İbrahim l.mtndı kir kır-

ur Velada TUr-ba «ok ağında 2 namarnda oluran Bcbiy. Hanımın r>ln girerek r|-valenin calmi f . kBfiiken yaka.«EHRCkUr.ETj^.'.r.'a. HM™ KATİL 3 perdn lorna gfoicn maline aaaın. 30 da her <ıı-¦jarleai ak fam rı ıçta naaiaroa leaıaaı tap*. aJaTı İfTakfam melek sinemasında DOLÛRES KOSTELLO KONRAÜ NEGEL rV. aU.» FRANSIZ TİYATROSUNDA BÜYÜK HAKİZ GpEBEI hmtnr ilk tesri, alarak la MASKOT GECE GÜZELİ Filminde ¦*¦*¦¦ Halta FlHm nSBBnn Ferah Sinemada Bu ak»am Komik Cevdet B. TeaıSİllerİ.Sincma.caobaı Tomİ Tlııııııılın oooo.ccoooonc.- »cooocoo E RAMOH i a NOVARRO 5 FiTİ NORMA Allama tarıu mmmmm Pek yakında aanaa adet. HİLÂL ÜÇ SİLAHŞOR du6las fayerbamrs 8 TALEBE PRENS ? I uc-oo3ooo3coo^.~oooooooooooc yalın ayak b maıdım!.. j nlaanı bütün tardım!... Günctî biı .ın! Mehtabı rini yarataın men baı olanı nn, bütün Zaten o da terime hayal datı etten ve cin bütün ) en inee en a cumun içindi Eğer bu kı manaaı ir ¦_ ji-. beni dr (ağından k dan biriıin «hilelerin. Harcî Italyada şiddetli yağmurlar Yarın aksam LVlAJtK SİNEMASINDA Dehakâr artist BE RİGİT HELM ıtyade *evdİoi fınç aktör S T IX A R T ile batkıtDi'in pek HANRI BADEN-BADEN REZALETİ Muhle--nı filminde görüneceklerdir. aklı ,:„--,.:.ı. av-1 olmalıdır.» .dar küçük, bu kada. kız olmasaydım bir eterleri arasına ka itapların-karııtırdığım zaman ; kendimi, kendi ru-vdi halimi 7'Jrmrkten lakını felaket! niçin benim Mümini Folk irdl üı ft©f ıe R'iî'l k Bir kadın çocuğun o Jıijûıdû PC fljdü Samalr**** Merhaba Bahağnıaa ımaralı evde abının Bekir tltndıı leahl Rlddlka llanun »k-aıaıJ* n timinde âı ıra tedavi atanmakta •* k«ll»ini kı ¦llendlrmrk irin Onnca rapta»» IMı MMH kadı» *ı nu datormut v ¦ast Moııı Bal i ¦ BugUnkn çaraamba abıamı ! KI.HAMRA SİNEMASI ¦ »'«dedi rraatcı M aeiuı ilı.hi- aıcfaar fada ablrHl * « > I ı ¦ ¦ ta taayaia». a.kıa. ıa.-lr e#aa: ¦ ARTİST A^KI m fılınla'o maıacaatleıl ¦PO L A N K G H İ yi takdim edecektir _ «erkür lılim VIKTOK HLCO. ALrRbU U». MU»M.T glhl ma-m rai jabdlyeıleıı gU>tc»cccgl (IIH Fıa oaııoda ADMlKNhk - IX COUVKIIIH aa me<huı bir 'emalllni tanlaadıracakiır . Setli 2 >e farkılı hır filmdir. a Uvcica- SO/lO rOkS IINNAI duata batadialari analar att-fj Oa ROMANYA hlRALKEs. *:» tt'K «U1KII. lorpiHena auaaa, g ıcrfcych tıil.n. M»UOSi. makadd»aMben tfl ayrıca VATER BOVS| §ğ so>G m(t««f««r »arkılanarta en gatierueccknr. ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦) Paramounl film

«¦•>«¦«> ¦* * ¦¦¦<.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ : MULEN RUJ Müzik Hol rontanlanndaki kahramanlar gibi B^M~ ™ rutin bir hı-ım!.. Hana n. de ı«- ı„.,,, ı ¦attan!.. e m Halta baran aynaya bakarken I koca bile bulamıya< *Bımı du*u-1 ' nerek mutrettir o lurdum!.. Fakal ¦imdi nr kadar yanıldıâımı anla- ,„ _.rnl. ¦ Iım1 Diiny.nıu en teki. cn akıll adamı brni almağa talip oldu'. ,*aaa B.ni Hvdiâiai kaç ke.e «öyle- *«tıi«m medi mi? Vr hayle bi. adam be- I ^"^ " nıra «bı bar gea mek-|"; 'î',,, len hm ika niçin aaerr? . | |r«-Bern tutmak, beni geee «un- «erautn düı kollan .raunda ..kmak. .e-vincine ir krderin c ortak etmek, geçen geı.. yaptığı jibi bülün vU- -^r|1'",l|( ¦ ¦ıi... i. öpmekten ba.ka niçi *er?. Mia>n ı Biliyorum: ben hayalı eok aı <• lamforum. Bu Inaeab katabodan bîr kete Ma daaarı .ıkmad.r.-laUnbıd'u hiç görmedim!. Acaba *, orada naııl ae»i»rrl.n buna hiç l-.ı . ı-,Y»j samılan ul-aıcn ki >ıt olu; ORKESTRA MÜKEMMEL PATİSERİ BÜFESİ ve mekûlâl bâıt-ırt l ZENGİN PROGRAM, ¦ ¦ t Bilûmum meşrubat ^%rav«* UJUiniî SİNKMASINDA l GALA HAFTASI M AO A R RAPSODİSİ İMLI.I TRİÇ-DİTA FARLO- LİL DAOAVB tarafında" ıe«ı«l cddml» muhiraroı. ie\lnltde rcagla draa 10 tauatram kuaıa tekmili bu dr a Aynca: I.İNBtRCDEN DAHA VAHAN 7 ktaaakk kocaed. Takviye coakanı olao orkestra IHaıc aiata.ua gaıeı acfn p. u ren nara edıcccakUr. Uûhalıyc 25 İn ALKIŞLAMAK ÜZERE HER KES BU AKŞAM TEPEBAŞIGARDENBARINA GİDECEKTİ! 0 97 w— ¦ * r.TTt.'v*' r! * ZZ : Mil İmla i * â ıı iv »im ı"d I —.T ." ; ' ııi.» m. : : i1::} ¦ 5j*j • • • "«ı İHI™. » | : ... »™™, .mı I llLft l«ül --| nııul

Ticaret ve /..l. re B( Duohıı Zahire 'an arlı Ciusl Bu (da; tabir** Can»! IJ ti

9 ıi taı:ıı Elim _ I _ Onu Botu veaıiH UMUd ili ¦un . H I ¦ 1 lııanlısl r1 . . aa I 1 I Ijr istanbul tramvay şirketi evkaf tarifesi

tenini Irırlniıaaûıin î/S inci ekinlinden itibaren ilanı ahire la dar muteberdi Ivvaad fa m ı.ı İl l raMal r-an'ı fca>,!t-ı hta 9 Harbiye-Sirkeci) » « :"' !î ıo ^h-riinel | ^ S? V ?5 S: 11 Kurtlu* - tünel V-al^Tî^, *» -i' n 12 Ilarbivc-Fatih j sssftksst. " ! i 5 M Mavka-Tünel j 15 Taksim-Sirkeci | Ll^Sttt* 16 Maçka-Beyazu | «^SSK . ü İS Taksim-Faıih | .ISZL?*^ : | 19 Kumıluş-Heya/.ıt| E^aKEf İS !:! Û3 -a 22 Bebek-Eminönü 23 Ortak öy-Aksaray j 34 Beşiktaş - Fatih I 32 Topkapı - Sirkeci 33 Yediktik -Sirkeci 3? Edirııckapı-Sirk^ Kartal mal ınüılürliiğünclcn: Snkn*ı RaLlamı cari Mt-iabaal KlYlDCU Kimden me'.-ÛK H'-d-lu Agop o/Jlj Ddton Fonyın) bîrti Mitimin Aftavni RakııSi N;l.0|.n> karart! Kir lor lt-füiH-i 5in»nlli vc Kor Klrkoı «:b*cı kerimeleri Kiıkor Noıuk ~ Deniz satınalma komisyonundan: Cimi Kilo t lalı IlkOOO kik. lirini: Aegnrî | Aamnl 3JJ0U . Sadeyağ 4«O0 . Şeker .1,000 B \ohuı 3.000 _ Fasulye l.UOU a Hcıvlınc 4.000 _ Zeyıin kı. j Ku sa Kıı-.ıtıV gffim lnı.ıU •an İL.;. |i g; mm&â İl «t İ44 ' '* Ih il yl ıc-nnı.nr.ı -tnı IIŞEKKiJK Odemis belediyesinden: 'Kâğıt ve karton m ubayası Tiitümnhisan umum miidiirlü^ündcu: ı İdare (tir. n .tık-.ı cbadda aMOOo kilo lorun ve '/turno kuU ka£ıi "-ılnjm. metruke müdiriyetindesı iyin 4ijıa-ı 4 a/mı." 1(1 mitlim kutrunda l.e-,ıhnıs -.I uk aaı ile puarhk -.urrnlc imi çeki Dumtli tekil*, baya >»li|> .'ı- ¦ ır -ı .,ı,. -,„.'¦ -ı [.¦-.'¦'i'--M:ıaril i'iıiHiırtiıiflcn: lan mim il emi' | haydar rıfat şeyin I Mir.-. rnt,t..U-i Blı I.ıı I kynlllttlar iki . I hldar l.ı-jıı (C lı Kir Hurd; ütün inhisi uhtu ürliiğünHcn: I ol» H>. ve kınnap ¦;» lapu orabafııvln ınrveui liir il II İM cnraamha ir-aı ve uane Galalarla TRABZON ikihci postası İİZMİH.. vapuru ?! (cır.nüan ı, Sıııııun. Lwyc. İırcıon. Tıabzoıı. ve Ok Tıabzjn. '/.MIH SURAT POSTASI ; :;.'.( i.mai. ) Yrpnnı m •Ci'lıırsfiıl .ııi. 11,30 da (irlajclıcr müt'.aka&as ılıunc»; tild dûn yû Hrlın :j-.i.i!.İİ riccc! U ;uıW lıd 30X^0 *.ıCic kiîliik pkuılık nen tr-'llm cdlüack ı.ıyua tdİlf.trkbtVer-tenlerin t'jııiı saat (Kiahıj. lıjTcIcrlrıl levazım MııııU'.'iııı IîjiIiii Postası

K.rcümend Nur ^ı^m riPrwPiıılw> -( w^f»«,u Sir per^eniüe k(C( nha™,^, NAİM VAPURLARI IZMlR-MERSf!S , :, İADANA aZŞSL* l'l'.'KŞEMIİE etimi .ij.ii.. Slıkeel rıhnmmdun harekene ıv . ..ı ı. Irmir. KUllak.Dnd-rıım, Rndo». Felhlye. Anlatya, ALaiy e Menine fidece k-llr. Kazla ¦ . .n tçta Galalada Slıc FraD'cr hanında 12 nama-rada ı .'i ı.ı mllracnaf. Itl.l'.cynfc-.ıı liMI Şrrü Avıtpj pCnUSi iltYİf) OF I.EMNOS Tapam eiiıın ak;a ked nhlımındaa harekede C.e ı -bola, Çanakkale. KUçoh kaya. Alım oluk, I ir.,,ı .. Burhaniye. Ayvabk Dikili i.kelclerine aı*- Z mel ve ayni bkele'ere u£nynma -avdal edecektir. Mahalli raılracanc Vrnılj Ta- g vilradc biraderler. lelcloo: Maahui 2210 tllT.Talemoar zadeler vopuhlat" Bülent 2+ pazar j ••irkeel rıh vapura t^ılnlsıoi Mal 18 d< noan h«ı+ctle -aldat, hıclıuİLı, S^ınııan, Oldu. Cınnou. Tratucaı. e trimer re mic ir rscast Mabaia- ktanbal ıcnct rfemB'undakı lılnn Lsunbol 1134 kıt! Ha batta pazar rrl katı nlarji vapurbrımıa .»ket edeokür. Yelkenci Vapurları İARADEMZ Liikt «a rtfai po-ıasuj vatan ÇarşambaJ çynu akmamı Sirkeci rıhumıııdau bureketle cojm C ZonpddaL . lııeU-u. SraniJrA. Oldu. GUcmo. T n. Sırmrne, ve Rîrrjye ridecektir. TılnUt İçin Srrkecklc Velkrnci Ilı ti ır ılı kain ilcine-ine ınu-.xU Limanda II urun ^leerk • aparlar ..„.-„ .- İka* ¦ !-.-¦. ha |. - :™ tı.»u,w» ¦\ ı." - r.1..n.l;n l'ı.ı | "ıı (-rfvıbanjını l-uifal Mı.ı-.tr-IrBu(dn Cİdrcek v a nurlar . .. ¦ '¦. teııiı lı n> lı '. 1. ¦ ha. ıkj-ıı Mı . ,1,. ImdBv. Arıırv Sııımı Khlcııerr Uemeurdrrı ı . tmm n iiılmc kırca ¦ İnim veljt •enurl IddlM venarl İn HM UneO lihlBdce iti* Ümr-Havın -uiUn usa iııırTurıı !¦'¦cab mokbaa 12 m UraTık inci tâ maktt minkrıyer İNKIBAZDA, SUİ HAZIM S mehter eobrek huiaiıkiB' MAZ< >N MbVVE TOüU ku im barda lı >uyn bir knnve kasılı • lanbulda BJıee. dcpoiiıada Narı D i Ş MACUNU Tayyare Piyangosu YEDİNCİ TERTİP 5. jtiGİ keşide: 11 Kanunuevvel 1929 Büyük İkramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 29,000 19,000 12.000 10.000 Liralık ikramiyeler va IO.00O „ t İr- m Ukala t

Emlâk ve Eytam Bankası Um um Müdürlüğünden: I ı 'i ı ı •ııııııı ı ıı ıııııma,! | DOKTOR FETHİ ^Cerrahpaşa lla»lane«i| 3 Bakteriyologu 9 Kan (Vaucrman tramUlü) Q idrar, balgam mahal lahlil-2 Itri ile hantalıklanu hır auei - ayıları yapdar. Telrfonla ma-S Maıat .rnldlğı takdirde tahlil 2 ed.leı.k ıııevat aldırılara are raporu takdim rdillr. - Muayenehane : Brynylunda 2 Aga m m linin karyııında. Z TıMee: Hcyoftu *1| . I ııııımııııııjııııııımıınıı. Salılık folöy Pik •• ır,-m«-' (n.nf.ı Taunktlin Kıldık-» Zamhınthı mrlkn Or. İhsan •¦«¦>., Öksürük şurubu g Okraarük »e Defe» Jariıgı | .ı.n pek teairliilâebr ™* Doktor A. kutîel ¦Wına «anKlinik t'Bjj.Mı.ju. Idraı Jul..' |iı >Mtf. ı.ı . ı MI grvjM. H[l «i! ır f Oafif ağınıl MtUvl ede» ¦BSh «riar ^»-Âanûaw V'.aV' İDr Şuayp Nuri AaaM <c İnam beaialıklar lakta, . lıımadan miada ker fan inal "! 9 i: iM.iirıic.lıı- Iran aefartıhu- j: ı ıtn karsııında Ccıldrhaaa 9 DİŞLERİ 100 SENE YAŞATIR di »ayarlatır Di} Ittei Doktor Taşçıyan «ari* ^rtanefto mrıroı ve «e Kerihe r'renıp ırijihiz İplCİCTİe İknda-ı efekt il Anirndr, kini: »ka 50SMA SU BANKASI

İdarcsllc 1 bekri lorn ianbal ve Beyoğlu sumdan pek iyi m rai ll t (.Urllnıckıen vikaye eder. Dİjler kııvvclleadklr vc kanamaktan lefc»Ulıaıı vc ulııavti kale ayri Inilt bk Mimli k Biııden selece k Her tonu hn«n daima birînciliftl alır ıe ntrtncl mllk aiatı ihraı eder. Atım mı Banan verirlerle du mu'laklarıdır KONTİNENTAL ı"j« ınaklr.elerini en*on nnı'.eL:rlı luioıcdcn fıi; bir yan mj'.iııctl TıphayaaetmL'meiİMi^? buyıık no'slıcuna cdiiccett meıkOr Inh.İiat bâroîllcHaln malumu olmak ürere İlin olunur. VALERİN GABAY Sinir lafiyelî, ba« ağrısı ve uykuıuıluk İeio en iyi ilâçtır. Bulun eczanelerde ve ecr.a de TUKKLAZDA Yarın aksam BÜYÜK GftLft Dans role! kotiyoo, «iirprirle 5 FURMANS car.baod. ifö- KİS ARN A ******** 5 / a Kıı nen* maden toyunu miralarında bıılııııılııranlnr, habrek. *J. " mide vc beııak hani alıklarından kurtulurlar. AAAAA-j.\''. Kiralık Emlak ve arazi ire»';! ve nevi ( ııı^ıda «hmineı eti ılöılim luıîa perahe ¦HH» ¦ Ii Türkiye millî "¦um ı.ı Şirketi Galalada (Türkiye Milli İlan). Doycebank kargamda g ¦ Harih ve haya sigortalarını mUsalI şerait mm U azami teshılatla icra eder. Tel. Beyoğlu 2300 Mülga Malûlinî askeriye muavenet heyetinden; llevcnn Veınecilerdrki binasında mevcııl bir adcı mnMamel Ford istanbul tuz in hisarı başmüdürlüğünden: e müstahkem mevkii

paıar uaı it '.t aleni mtınakata .....m M „ m ib da „ lasc M-ll-flî* tarihinde yanlarında ıbnuetur. işçi aranıyor Dk tesviyeci İle bir ımoacıya İhtiyaç vardır. Topanede 21 ıfn> r.ı m ı Sanayi mibanlklyc fabı müracaat. BftKüS*™ıî Mesul M. I .:• M \iı ALTINCI SENE — N" 1989 PERŞEMBE 21 TEŞRİNİSANİ 1929 1 YUNUS .Nfl.O.! 1 ldarchnn«li OUvunuurnunhVya * fcarjismd.ı dıılrei mahsusa Telgraf: İstanbul Cumhurlye t-Posta hulusu : N" 244 Telefon: t2sssb.S. lire ır-l..liıı.-: 23*4. KHl? »"""- *'i ABONE 5»h'HAITI IrOrklyj Içınj MOD Kr. 750 Kr. 400 Kr. NÜshASI her yerde 5 KURUŞTUR Harı; İçin iran Kr 1450 Kr. «00 Kr. Boğazlarda Yunanlılara Müşkülât Çıkarmadığımız Tezahür Etti Hazırlıklar bitti İstanbul piyasası Üsküdar -Haydarpaşa tramvayı ay sonunda işlemeğe başlıyor Şirket Meclisi idaresi dün toplandı : da Defierda Beyde.ı... Güzeller hazır mısınız? Yarından itibaren güzellerin resimlerini derce başlıyoruz Yarın müsabakamızın birinci günüdür evin d tarUler (,f.( al-mind*dir.r.erl T.'.'1,' mı -.'im-' tık», yum -ı-in.ı < ton .....ı- errel ve ak» -' ıı - ıı- 1C I ¦ ¦ ur ıı ııı li' I" DM »erdi ı* bu ¦tU ımloün murat re baatretUn ell-Ht. Uearet IC r-QIU*Tıl Bir âlim daha öldü! "TutAnk Amen'„in mezarında hakikaten uğursuzluk var mıdır? Mc ıbur Hunr IV¦TIHÜaratda ¦ Tul umu açarak la-bamyana bulun ın İBptrr ûfamlermden Rıjard Bette 1 bundan bl» kac gün e »'ti (« 'da yatağında «ıl alarak hulıınnuı:*,!, Bu hHı... .M• ¦',. beri lllUl.sk.:. j,, mucip olan bîr ilk defe olarak aça rak laharriyal Knrnarvon'dan tonra icra etmi*. İakol bir mu,1,1.1 ..,„,.. Amon'un medarında a etrerengi* bir tu. ette olmüıtü. telkikatı ile metaul ola Lorl Karnarvon'u ıı vefalından I..... ekıeritİ föc'eten o aonra laharrİyalın (.malinin tene re, kamilen vefat etmiş Ingilu İlimlerinde M. Hovard hiren vefat eden Riıa.d Kartee deruhte .-t„ ati. Fakat «a'ip bir tetadüf duri olarak Lort Alt karar heyeti Reis Emin Paşanın beyanatı Reladllen kararlar hakikaten yarıdan fazla mıdır? Alt Karar heyeti rtı-i Enin ıt heyeti ahnuı-Din >C ı -MI karar heyetinin varilimi karartana *»Hlel im. II-ı tara-ı'.ııi.ın .eledik ce£lnden raalO-mallar olmadığını toj ı.-ıııi- va demlftir hJt coıla t,. — Kcfl hararı alanların miktarı ıSyk İddia ıc.j.r. gibi yarıdan lam nHll.Hi M" W* bit* • .im t t-. Dunlardan 700 den tarımının orahı İntaç edilmiş ve ancak stJ «ı,l hakkında reli karan v

ftlr. Heyetin mcıai'l 14 kanunuevvelde bilecektir. Siyah gömlek Ankarahapisaııesinde mahpuslara numaralı gömlekler giydirildi Ankara 20 (Telefonla) — Bugün fehrimir.drkİ bütün mahpuı-liyah gömlek giydi* hapltlerin numar ları hafif hapiılerlnki İ,e Şeh, 1930 Güreltik Kraliçemizi teç-mek fizere ¦ , :wız müaabakaya iştirak eden t^oe kılların reıim arından İtibaren neşre batlı-y.i'iii. Aldığımıs Telinleri müracaat sıraıına gore darcedc Şimdİye kadar İdarehanemde müracaat ederek retim çıkartmak İçin vesika alsJi güıeilerin. bir an evvel reıimlcrini çektirmelerini Geçen müaabakamıra iştirak r> den gürellerden arru edenlerin yeni mütabaknmıza da iştirake ha rı vardır. Bunlar aaki r.-.imim İU iştirak rtmrk »terleri* IV" laubul 3236 numaraya taat 4 ten 6 ya kadar telefon e tmeleri kâfidir. Yeni retim çıkartmak anın «t. tikleri takdirde de idaremizden bir vetika almalı reya aldırma. Iıdır lar. Bir daha tekrara lünım göruyo-r-oı: Seçme müıabakaıı. gazetemi/ tarafından tertip edilecek bi ir baloda İstanbul'un en gttı -.I' şnhıiyetleri tarafından yapı. Ucak ve baloda ayrılan 20 gü iki nün -..ır- hakem heyetine ar. (edilerek Kraliça bunlar aralından laçilccektİr. .ildi. Ağı kırmırı v Ihta, Ankara bık Bahr mahkum, Maskeli bir haydut! Bakkallar cemiyeti reisi Hasan Beyi baston ile yaraladı Mütearrız cesedi benzinle yçıkacakmış! Beşiktaı Halk"firkati mutemet vo Bakkallar cemiyeti re iri Hata Bey evvelki gece evi ne gireceği M" | rada yUrtl matke ila örtülü " •abam taarruzuna uğramıştır. Bu mutaarrır. Hatan Beyin ya-i nına yaklaşarak elinde bulundur11 -., Bey can açıtı ile bağırarak elini batındaki yaraya götürmüş. Bu tirada iııdirilrıı darbe elinin üstüne tetadüf dmiş-. harlancıloc göiûrûlm tır. Hatan Bey derhal bir olomo-1,1), viıî yapılmıştır bile bindirilerek Beyoğlu erkek' [ lörna naneyi ı Güzel San'atlar Birliğinde tiyatro dersleri rdır. >.ahkûn 20 (Telefonla) — So-re Vekili lluan Beyin eti 12 şubatla bîlecekYuııan sefiri Yeni sefir dün akşam j Ankaraya gitti Yunan Selin M. Polihron. d... de Yunan mübadele - temat etmiş ve akşamki le Ankara'ya hareket et* Yunan Sefiri, İ t ima İnam e-nieıımhıır Hr. ne tekilim e-rc müteakiben muallâk le. ürerinde H ye Ve> Ir-rı. .ı ¦ ,ı fcaı hya.-nl. Iıı. Hh ilkin inin toplanan lokal aka tlDlrl san'atlar birli* İnil* dtndrı lllkarrıı aertml tirnrre t lunmrrhr. iyat loş kil ademlyon reasamlar und. bdglajıacaklar. i. . ¦:¦,./,ırı.,.-(iüJJaı-nun cıirel unu Um Blrtlğlndr •">¦\-. 11. .1 .".i. i. ıılima-¦aaarlyad ba.ıl alanı^dıiı (İlletle İU-.abal Ctletrk (irvamDa (Un l.ı..kılml.llr. ..Abıhayaf'ın sonu Ortalık karardı; kapı açıldı; Nara içeri girdi: Elindeki değnekle hastanın başına vurunca Evl den bire soldu... f~§ehir _ye Oda meclisinde Oktruva resmi müzakere edildi îıcaıel Oda meıİm < 1 ı ı (l.ı r. ..r. vc Ittıi .ıı-lıııı. foıılp ve tas ılıuraıMı ı.ı vı »udi

Ilimiıeiol ber aaal buıada ikııl-ıı ı.ı.. tmnrm ıaUt ear*™»«» irto elindeki latetclerr c<H rradirlvorda.. l.ı.ı ' ı mit bkrttri »ula. nıiMiriiu Onuo baıında da »atadly* kodaı hi, daımadı*! bir un m* a.ırf... Sanki ftm arkada btr atyaa tora*. •deUıar eıbbdı Yıduıa n-r, brlkl .1- '¦ . ..l-ııııdı»! ."ılı... i-- bl» «eri alarak raksımla hatta bakarı rabı J-----1¦ - ¦ ¦. =. .....il'II 1.11 |.f II".-ıı - lı .1- . ı. . . .i-.ııııı.ı.-i. im.li aaal. ual tu-Urmı e-nlılıhca vrnlaea bıtlkımı. İlaçların hlrlBl iı..-ı.n.. duna-Jarına d tekini dr aaranutr kaynııon turan ı.ı.i. ıijuılııliYn'dıı Mİıı Kilinin halinde r.illik,r arlan tak Ifilık (ardı... Ketesi, Babaları da—imalı yilı .'.i rrnal yetiar (elaalşd... a • O (Ver .abatla k.»,ı......... I. ktr,1-nlıt™ ....-i-. Mr a «ulak aekta.. Oealerinr dum.ıııılan bir ptnle i'«IM,m . ıbirali .. Parmaklarını Har knıMalamı-..¦iı!u . Kulaklarında bir nfullu. •>¦•-.--.!-.ıi- biı d lilrıltıılılı. odanın lcınc bıı olaıa ba-ı raalık toklu Sonra ittir alır kapı acaHı ... İçeriye a"reagee Nara rlıdl •rear.ii kıdııııa ymaû atarları idi... \ ara rona İle kam kar uy m çeldikleri . 11- .. gibi .-vıl--.". - i yrlı:n ıı l-ı ¦ ',.1.......1. ı iı ı-ı- dr rene e akeaookı cıM kaeuk lıl¦ ıl. iı-k .-ıılı ¦ •iıı---. Nara cUndekl arcackie kavalla • -'.<'< ıııi' hr laka* daireler çevirerek edanın er r jeMt lıimiınyrl onan tuıuar atrhaak l. i. iı Tcrlııdrıı k,.r.ıktı..„,..,ı, Vara enadtkı ae;ııe;ı ona Bafru .nutanan, aaaa-ıı aı/.hHfe Ifbade Oe;nr tın armadan kaçlık uuiiııi uurkr m aktılar (ırlırarda... 1ıı-ıı ....Iı.ı 1)1 mıln»-(ııı İJJT ¦ -ı-mdı durda l'cullolu bir amleı — ıı..,. ben aeai caK ser'-ı.-.ı ¦ «Undlır kadar Ha, lıl. rekrk wİlin I - "ıl I I ¦! .ı T| ı ıı, ı- L. • . , , . l«„ bana be» avti . .ı>.. .-rr,., Batına i., m ben -.ııı.dıır kadar ni.il 14. un '-,' m •¦¦ Male ¦enin taIedl£U> ¦ • atarda» ¦ Retı lıaaıa br» nmoı OH dardan!.. Ildııııı saıılrnl lı.. ..-ur, karmlıksıı 'linklin1 Semam banu da >enı — nen nanadmin «ıl- ı.ldu. nire »¦¦•(•¦¦ ıi »•>¦'-. Beni dr yanılt Hiıtar. koni dr olda İm ular! ı - artab ı.-ıa» aa kniia.li laleli tn-iumi uraiaaaA ı.>«. laaa U* He eeaaı ........ -tam mm »a—a»; ıar»ara dr tara -lı.' lajaa.. 1 ila rabrat kılapalı - kama InuOk rtaaea nnrıırraıı taık trajik tır rai araUıaalıd • karan. «mi. Unaıı araanaa alta a Amrılka'lıniB . i. --.-...ı .. a» »aaai.nl lıllrerıamt.. Anladın ıu. IHraNrlT»! ¦ I,. .... Iıledurrn eiaoakt. Prenant Kara .arar akralına takımlı . Sonıa uıauııiB v.ınnd» kaynı ran mıu '"¦f'iı.ı.ı.ıi, M: — I .id» moıa aa ıran a.ı-nr •.¦»¦-yeri- »raam-r kadar baalra hlı kar ıu-ate ¦ananııaeaa Baar errr* lal »aMaat ardaa ba ArarBkValı kan fc-rlıaraak hlljaf ¦ I .kal r-«'«ı»ı VB, ¦¦akım- r.laana katım. ..u aa kaafar bornk cluı aa aban b*a de bradaaı l.n.'r..kı ... kel» dKfilan' Araka. llıel.ıl.L I.ki lalan . im. i ,, dr aaaaabaa oldun' Hem aan . ıM..ıW

M.. t.ll> ...ıllliofletl Oeeneıl »kiı>-.--<...ıı rnancsfllflıu ^ı-'I.ı. (amr yakaabyar ¦artra lıau. tir har «âakaatr» m ¦ • ¦ amr %+mmm«lM naa mu. lara.1 a> otrlaa taaUrl bna ıa «.ika. uaa> •»•¦ a. h- w «W a falı m • mı Rüsumatta Haıaırraar U M. baaaaa Aaaaaa'r>a mm ıiu'yıı -i oıaaurıı oaaaaaa laraa ıı, lal H. ı İHI|» krrnl~.|.ıtd* lıUMıal nıeblııo Haindi aVj*> knaaB .-..ı. ¦ian , ... . .mu ur. kaide ...ı.ıı....... II. I Irvreellırn hnrrkel . n.,**lU ı' .ıı Hilal lî".' >¦¦»•( i>ı. .I»».<*k .,1-1-1. .ı- aiakadardır Bu ......... ı-ı tara tane ........ v» k ı. il .ıı.... ~. ,h . ı.ı.ı ».Ih-.ı.l.. ««lir Meçhul aahıa hır r^aayartraı lar, farkı ahaıiTan lıırraı aaartaklan aoeıra ka<a>krn laaraalbr U-k. la. taraf-ndWa vavr Jraaelrr. Matta ar» ıı bak'irr ırrhaal hıarahraraaıı um iki i-- ' ı. ¦ t laklal otaru« lacdc raaraualu l-k., b,rılı k «Uı>ııı»ıl.i karakola lularmartra. C: »ili ı»ı a ••lı.nıt* Haaaa Berat *anınaaa ae>c*r ıh»a hıhıaa t-rprı İını «e M-..., B»rm dVr >«re d» «rr»k ...-i.nui.it., aortt l.lu.l.ı mıatakı m,-ala naıım ,..... 'i vaıırelina ıluınmıtuı Karakolda lı—n I n. MMu hafi aranılarak tellinden Inı.ıılı hır ııır ¦ ......i.tarihin Haaaa 5vyi baalon darbelerde aırıaar oatip •ayıltlıktan aonra beonaı rtbiao-aiııe dökerek tulu«tarraaak .«.. larvi öldürmek | al grini aula•ılmetlır. Mulıımı ( .hal, lıM.in ¦l. .ı.ı» ı»cı Rıaa '-, , karidM Haaaa Berin bu adam ıi> hk ba •>.-... I-ı. . .madırmJ.ı 1. lan taralradan ahna rdılarak bu»-le I.., k.,ı larakdraadutdk baa. luadkuju aanaadıbtarTavhadaaU gaea raıdıaadara enal Haaaa ttavın .r..ı- »ır.ı ..,ıl. fej kaairaradala>lıpı anla-ılınırlır Zabıtaca lahk¦kula devanı - I- ı .1., «ua ticareti nımeıjar "mm.ınJ' rıeelmı tefcdVI mikmmmT Hu. .. — i. - ,rı. ıı- raaaarıalU Suks-na taldaııa ı.rt» -lı—• »İlkel»*! u-Kk. ttrm edr*dı.'i t.Mü ddanrur ıı»ıra» tıU v aııa s» anda n»knıa<ı luıtd nlerrk »e t,u II .k.l ı h.1.11 ...... i. Şakanla ı .....« uraaaı. iüık-Rwlııarel mu^ai.!ıultara l|t idare edltıne .„-..l>..n »İHUai l^l.ı.ınnrn.ıi ta W mndd'l r»*eJ »akl nldııiu yaar !•¦> haa ra* ıılara-au kV alakıda» ad-aeeklmcbleaıı M. tahııı ıı ıaaı aVa rehıaaııı a*dat .ırala Ha* arakana ¦aa banara karlelar ara aa ıılııtraae aıdt inkara hakiri BBaıUcbin i.,»..-. ımu ¦ un. -ı... âvrıne Ma-ıJ... I .-IJ^.;, be»BB , ,,.lnı-. lul mut ıtır b, Irtuıat ır cıkn Malı. -IIllafya adî b-ık .. ~>>ı-aıirn Bal,. ııint t Onlol t atam* umaadan laıataaıliıalıı irrda e*> ™ antre b" r araıa lidcıı Ur. ı... ıiaiıon M. i i- , ¦ .llotu. TM.adaa ... raıaebrl •un- »laf, Bu.la.aei if><

i...,-.! - -ı vvıUır laıkan ivilin -lı ¦".ı.....¦ koniı ¦. iAvoraiyc m.-.; ¦I ,'¦ .1.1 -'.lı^Jıl. I..-. - . . ITÜ ı.« bıınkla M.ı.-ıl. nldnıı kene ¦tUılcmın II wn' -tı* İn»™* ı..ı,ıı.ıı. ıilınaıınu karaı >e»aı<.ıir ı - - ı. ı. ..i.. ı.ı. bal an dutundan te raM 10 tvnne ........iı..ı.ıl«. Bir Jıadmı oıdlırm (Vr-eik/rn mobaaSrmrtı ».ide l-ı.ı-ı.-.ı «nlniHinda MU ravvel lianıaıı .ı-ı....ı.......ı. —,...(,., kaadnıaaı Notiaan rankı»'dâa VMkr «'!¦ tlrajlndıa aaahakeaae adlha tar ram» kakama a*MS>«a*a • •-kal Avaeote* kl. -.««.—.. ı.ı —drrrl-daıı ıkaaıra MBarv» kaıar »rairarji"". Hım.Iılı <" ı m," '¦' .i ı/ı..' ,ıı *ı ': : '. ı /i" — ı ı i ¦ ' . ı. Pilli» munU" ı-lllılf -ıi'ı •ııııl-ıdi' hır.ıl.ı.l ı ı.ı.ı. ...I. !¦¦ ¦ I Il-I.tll. Iııı.ı-.ı>*b'ala>ı »laldifir» >aımı*lık. Pnln mani lir ¦¦ «arif II. mımlık ıak ılonnın rBlilİBialllkİ» . .İn ¦ -n ı de butılk bir rai vl.mD iuii lıMemleket habereri Cemiyeti Belediyede Evkaf sularının içinden bir türlü çikılamıyor! Sami Pş. 7 ¦>¦!<» Sazal Boye 80 [Ira ev Bir cinayet davası Ölümle tehdit edilen şahit Sirkecide kahveci Sabanı oldur, inekle rnaınıın Arap Ormanın muh.ıUeı,,!„,. Anrcrra lı.ıui.ıııaı l.nuLararlaımnu. Bu .ilmi M kabul e•lanan t »kal ile ıcrUmedıtm ¦ ırlseal" rııûıakr. İ'ı l.*IJr ılın lewlılm-Jı'.. ak t-ıılıll nUııeıl lelrlkl •• lur'tları <ık>rnu] iınaak ııakaııııı-dır onunun hu "n.lılı .iıılıı latbıkı ¦-ı ¦ ı ¦ ıblldlr. Tadili İrin te.ebhUHe butuııan l,,,.ı,ı:- I .[.,¦¦ ı verdi kr. ı—ratl- 1 ¦ l,1,., 111 • ¦ ı K ',¦ I mil, B. Kar-lo'nuıı ıok ıtmel Türkçe konuttu, .m, ¦. Iı.fiı -vı bu . kadar anlattıeını aorlt "Ht.tıe. Bunun nın ın. madııun mahkeme haricine çıkarılanı» ve «ahi er tevcih edılmıtlir. Vahit bu aefer Hijir.no bir ! -ı-Uıı- ile iki adamın kerrdoını olUmle t it et tiklerim bunun merine hakikati :övlı»em-d.;.r.ı -nl.lıııı.lır Bu cartada Mıı.Me.umum. Cetn.l B aiaca kalkarak l.-ıharnel kan valandVkılann havailerini rmıtıyet ahında İt jlun-duıdu.unu. rakidu» hiç bar aryden d--, lehadel rtraeai laıım olduğunu »rı v İr ..... ıi'. ,. şahide kr-ndı.ını ulllmlr tebdil eden adamların aamiîn mryanında hulu-nup bulunmadığını ¦ ınn.ı, lahit te bu'ada Kİmadıklarını ı-, İ -!,, .ladatini tekrar ¦ I 1-1I - I I S«hOr İıŞOerl T,-ı Nnlut uakualt numın .nt..arııırlan rl nuba yutn atlı. yarasını ve-ulak kobUtndeo-urtına laraltır .sın tetkik ıe bulunmakla balata

ıbal edllm i|llr. Ma (ntbmrnının I rllili İdi ı. . i. rauuMala da a.m; »aa aa ıu. ,.nı. -• ¦¦ '.....«e e arat*» ati bur, araaaniı. -m. Haıbata rai rkır» d* baaal ı-dllBUılır ıı.ı uı kanamı lalMk ¦ ı. m.ur kadar -ı - un. in. yapılan taıa . .ı- ... r-ı le mıı ı.ıiı.l-nı . -un ve d.ıt ¦¦ ,ı. da «'kıMI kabal .diW«ı,ı., Karahan Rus haric'ye komiseri kânunuevvelde :cek İUE tulııaUııı vakbla lııba» .«rTBırrnl'eın eraaUıı tecil edabnkıtl Kanunu» Inlita-ıinilin -s laVııalmı ' - i,- — -m.....teta ıtınacaklıv Köprü n>a ':¦;..,( çok tiki bir hikâyedir i "k .(. -rı-ıllll bH I...I.I,. ılı-.. . ı'ııı II cine eerreyn ananda ııhtıır in,.im dlhll I ¦ .¦ ' I 1,1 ıi I -II |iı,ıl-ııi. İlli. u »erat taroriHiaa yeni kir Idur rlbi ortaya al ılın mı ır. Ba hıtua rle IraurorJ bahri,' M. T t .ene-rnel keea tur rl->U. ib... ı - ı-ı.,, . im,-.. Vekaletine takdim edUmiı olautu anUHİ-mu Ur. Kadıköy kaırtluiuna pay laşarruyorlar l.-,.ı ..... kuıııl-,u 1. ..k.ı.,1. 1-1-.iı.ın-,1 - -» • ı - -1.. Ia>ar>uf iddia edürUciol - -n -ın,.., ¦.ıı.-.u., Defleıdarlık ta talip efmıudur. 1)11 rr UrlIUn l.nuaırt bulunu ıal-nınk ı-tnn.- de Unu.- talip utma¦anlar ıı ere iıindc tadilât Ankara e* (ladalial banın mr gani teleeetl ıı.. .ı" kaili nda bulaaıua.n ırıutıirı". ¦ta. il-...-i ...... - -i ........,.. M iı¦ tı " ¦ , - :*rı-ı . ...... .... Iliıue (Jr.,ıee.iı.-»ı*aı. m -on ¦¦¦!«. ........... Iıakl ¦ ıı '• yılul. ıı eavur e ıu inini .,-ı I. flı..,- I". İM mau ı.^ı M. Ct«ı .¦. .ı. ı <.kıldİ|İ ııı ¦ 11 !. ' • -1 - M. II' Topkapı • Sil Eoı-tiracul dalını n lereb Tu|ıkam — MI «k !>.,,„„„ k_*. ¦IhK tıUrık üuoıını . ii'.i-.tı ( Ba ı '.im' ol da bitlikle ı1.1' ' ' ı ¦ İngiltere - Efganistan 1 InKİltere hariciye narın Mr. Hertderıon Kabil'de yeni Blgan hariciye naıırına t|önderdiâi b telsrafııamede Nadir Hanın Krallığı ve yeni tetaüs eden F.foan hükümetinin Inıriltere devleti diatan hükümeti ve Inritır ImparatorluRUoa dahil umum (dominyon) hükÛrDetlerî tarafın* dan ta mı* olduğunu reımen bîldırmittlr. İngiltere hariciye lirinin bu tel^rntnameıî, bu rene. nin i dalarında Amunullfb Hanın aleyhine bir ...,.-.n ta-rlip a. .I..: i..,-..,.. *¦ ı, ¦ . Saka onlunu deviren ve İdam eden Nadir Hsmn kurmuı olduğu yeni hükümetin devamlı ve maatakaı hir dare olnrağına kuvvetli bir delil olmak itibariyle «ayet mühimdir, ı:ıı.'l,ıt-¦¦ i. ¦ .: — tü ayıai Cfganiılan ahvaliyle ¦ıkı bir »uretlc alakadardır.

Efnanİatao otedenberi Hîndit* tan için Rus'ların ialilâaına !:_-«• bîr teddî ocdit tcakil edi f-.-i- ı".ıı kuvvetli, müalabar vc m. v; i hm bir hükümet buluumotı İngiltere için fayet mühi h-tiyoçtır. Aynî samanda bu hükû-mevin Inciîtcrc i(in do.tolmatı Iniiili' İmparnlorlul^ı için büyük ehemmiyeti haizdir. İngiltere hariciye nanrının yeni l'.'gan İn.t...ıı. imi tanımamak l iatteal .-ıı ¦-¦[.-m yeni Elgan hükümetiyle bîr an evvel d ot tane münaaebai teai* etmek iti irili i anlatıyor. Inaıllere devleti Saka juulıınun kurdııçu hükümeti, bu-'nu.ı İngiltere içi ai-jrte rağmen nc mulıafaıokârlar. ne de amele hükümeti taralından taadîk olunmamış îdi. Çünk kurduğu İptidai hükû-metİB hülaııı İliraadını tamın edeııvıdiinı Jeıı dolayı çok yapamayıp d e vn.rrei i İngiltere tarahıtdan takdir ediliyor idi. Sovyet'lerin Kabil -.liri ol up Motkova'da ne ;bulunan (Stark I ın derhal va-ııfcıi barına avdet etneıi için talimat alma» yanı dikkattir. Yeni lıi-.'.-r: hükümeti lîmal bomruttı ile dahi iyice mUnnaohahnı tetia eyle iği takdirde Nadir Han hü-Uı, ... ' harici vaaiyeti çok huvveilenmıı olacaktır. Sundan tonra Nadir Ha» hakuV meti, dabîli harbîn yaptıâı tahribatın tamirine »erbert kalacalr Yeni Efgan hükümetinin ......lı bulunduğu en büyük rrruıhülâl müıayakai maliyedîr. Komtu hü. 1 hü" ılı.-r île tabii vc doıtan iti Elganiıtan'm hariç ile olan ticaretinin düıelmc&i. ni temin edecek ve bu sayede malı ' - ,.¦ ¦-: ı r. :¦ i.......¦ çareler bulu Bacaktır, l-i-ıumtaıı d.ı imlini bir idare »a bıikıiaıetin • ıı-ıı orta Arya da tulhu ikode bırakan bir ¦ yetî bertaraf etmiş oluyor. fttıtharrem Fmyzl Boğaklar komiayonunda Yunan vapurlarına müşkülât çıkarmadığımız anlaşıldı B*. larlnıilrl ıı-.: --m ItanUnoau daa Amiral vııaıl |-». nın ılıaırilnıla trliau C Imlıln ¦ellnaada. RuıırlanJın u«e» Vıının •anaılarıaıı (Aya rakMVrtHl ¦ ¦¦ -1 ¦, ı.ı,; ı hakkındaki relin* m.,. ........... . ¦ ı--.u.... . . ı.ı .eıilanı bu lınnusU hndnl M ı.ıılıil-U-ı ultbal al 'tru vaki oldu İr lıl inal kn-ı... II İlli 1 Mİ lir '.. 11... I..... Ur. ı.- i. -..ıl' m , ı Trı'ı'orn aaraıık.1 İler m nar. te ta*, uld.,n pm. uıuhUüı komlıyan da. ima traeteı. meninilanaa aenellk IkraBUye vcra.Wıli. İlk tt-I-I-- bn raıot nlabatlad» atan bu İkramiye II.I.. I-.I ı.ıı-ıı atae Idbu ınıat '...... un ¦ .lmı-t, I Uu teraa dr kt-un aanatnin trkarıll» Atina .ciıriıııı/ı.ı «lyneatlari j Atina Sefirimi* lİuis B. dün rle mübadele brtımıuahbasırmr j Tevfik Kâmil Ueyİ yare'le | urun müddet ı.nv,¦ i,¦ .ruvaıor Şimdiye kadar Arnavutluk . .'i.m ı. balı köbne ;; t-iri.I. ¦ it/n İbaret idi. İtalyada înaa rdilccck nl.ın kruvaıör yeni iJlir. . ı 1 H, -ır.ı.iı [ I. ı-ı ti-, nr-klir. SON TELGRAFLAR Amerikadakl zelzele hnmuhiti Mlasideki kabfolar kırıldı mam I CCT I !c ilanı oldu Nrrrynrk boranı m da k t Lamdra'ye buyaLk teehhür liiediier.ilmi.lir. Nevyorklc 7.':, ...ı kaydeddenediği »derecede de-JMİr. Bu aveleeleler 1 ı-vyork İle yeni laltoçya »e Ter-I ar a kında inttidal ed n -akil » hiuedibnitiir. Tenelaıt-ıt r-naamda yağmur ve kar yat- ı i Bw«irrn,™,»etbadi.em vrd . Blr İdam mahkûmu adali tarafından telgraf direğine asıldı! 8evmek ayıp mı ? Mahalleliden şikâyet eden sevgililer Ne ..ıy: ." i, ne

Bakkallar ve Emanet Bakkallar Cemiyeti Ankara'ya bir heyet gönderiyor [HEM NALIN'A I MIHINA! Maklyaj amma I Moskova Sefirimiz Cenubî Afrikada I Beynelmilel Diplomatik 1 Akademlya aza intihap edildi Ayancık'ta yangın nasıl söndürüldü > Yerliler arasındaki ko- ', münlzm cereyanı tehlikeli >. gerüllyor Prelotya 19 (A.A.) — Cemubll, Afrika adliye nazırı M. Pirovy. aöylediği bir nutukta yerlil erin bu- ¦ ] yük bir mibyaıta hüküm ur- n 1' galeyanına L_:îi gelmek liizu-1 nıundan bahıelrm areket ve ;' galeyanın komuniM ftrkasilc tr- ! ıı.:. bulunan ve ..... ¦ . enter- t naıyoaa lan vti1i-i la fa ma la süre < doğrudan doğruya ve anıklan a- j ıı.ı ¦alı.an müteaddit teıkil 1 .i., ik.il.n- ıı.,,l.-nll olduflunu be- , yan ettniftrr. M. Pirow. •rerlller a-I Alrika hükümetle' ııde daûil fakat ce t iha d ı ¦ baıbd.v ilâve clnıİı ı -rnnıl.nne ssyledln ;d.reb demletir ki itık tehlikeli bir - ¦ * I - errıni.lir. Zabıtanın banantinr eiîre. . -1 • k- bir «ekil almıçttr kî vukaatın ortadan kaldırılman için cezri bîr 1 çare buluıımadıRı takd en bu bareket e galeyan bir,yahu t bir butııL tr-pye kadar vnıı mikyasta ûîli.aa-Lra miinkal ip olarak, bu bal um ey a* renkli ahalîn İlmiııltle bulun nu Makineden pilot .İngiliz tayyareleri bu aletle teçhiz ediliyor .«UM durmakla mahlrdlrlrr 1 Hakanımı, pnrantı? yok, tasarruf edelim derki, bütçede oekadar takara cem İye U iri. ve-reoı aUcadele cemiyeti - Hiçtir mbemearaelerlac senede ve rilmrtte olan fiçer beyer yttı li ralık elrem, hayali ve inıanl yarana lan ttestr. vetaıealer Diter taranan bu şatafla bir iken paralarla hir "Taınrruiau umu-mlye tahlil, jcal ederek an binlerce lirayı 0( be * kimiye İkramiye alarak bah<eımckıc «ire kadar Bei. eûrmeılcr, Bir bn variyet karcısında artık, eiendllcr. Uıanbul talkı ıttenctalr dcfiH va i.(an-bul j cntl r..ı,. - ,Uin keselerini, deflldlr. Bir t„im vcrilaıc-eûrlllmiyen ve i.lir-X«l*n bir parayı, ' Serdar zad* Saf al Bcy< Müntehirler M. Aronun masum olduğu İddia ediliyor Tokatlıyan'da inlİbareden BerM. A kaııntn ahrabatırrdan olup tebı mire «elen M. Vı har etrafında au icabatı vermişti. a— Çok elim aurette intihar dı-n dnıtuma ait ban haberleri halâ taahı Bir âlim daha öldü Hovard Karter'in kâtibi adi. Rııard Bethal'İD aebebi vefatı ani aaı lam »at ittir. Bu ut ikamet ettiği bir kıdiipte bir ge uhha-tinaV ..MÎı-ı, mucip olarak bir hal corülmedigi ha W- odaaına (.ekilip yatmıı ve aababl yin hia-metçi.İ tarafından ölü olarak bulunmuştur. Kl... i Betbel'in flirel bir km İH leoç k» Tut Ank A-Ncleıtarî'nin ie'. --I intakta İdi. .•*»CLmr.irrtyt.1 ¦JI Tf^ıinl-aol ^ ( İktüsacflî bahisler J Törkiyenin iktisadî siyaseti ve ecnebiler 1¥Vukuat ffiî^ö^ ııl ı I. I . | A ¦ MÜLENRUJ :| Ailelere mahut* bu büyttk Müıik Hol bu ak*am kUjat edilecektir

VARYETE - REVÜ - DANSİNG Her gün »al 18deo 70 ye kadar TE DANSAN Her akvam ZENGİN VARYETE programı Büyük Orkestra ve CatbanrJ - ZeüKin Büfe - Muhtelif meşrubat ye mekûlat mrtn.M ... Paıar ı>ünUnden itibaren ı HİLÂL sil.VIUJMI.Jl ¦ ÜO silahşor DOİjUS FAYERBÂNKS =21 Tc,rû enuûy n, "SU* Han j-mi 1059 _ ct Sand ;ı ıııöHürlüğiindeıı: ifi» »İt 1USH 19) 8« itin rrrcvdc ramı*.: MllcH&de Seheri »okaaıodo »I.ı 22 VC yeni İS. W cumarak t-rı kırk lıes Şii'n ana UıtıiDdc -i. katu iki oda, bir sola ve dlge.-ı yuı dokun mj ı arsa ûre-ncde bel aıma laıı o*aok ürere oht Oc ¦ -! ¦ yedi sia. deri wfe ve on ¦¦¦ ııı srjın arın urruıde bir mutlak ve ul'mi) ar«ın . :> m-. :i.. ve bir aha* ve iki i., > j ve ila bin ¦ yedi arjıo bahçeyi hıvi ıHı binenin 'amin. Hünu B. Terbide 69» Um lî«8 Cntal-d- rt.iiwnl.ee mahallerinde helvaa Sadık hit Biraderler Vapurları Kaı Owı Mutsun te Kil. pul» Sakarya Pazar Slrkr.-. rfı-Jir^tl:^ l-m-l.-l.- : /.«ı-ırl-I IlıL-. İnebolu. Şamarı. Urdu. Cır-ıor. i-.; I [elerini udine .•der edcntnr. ı'.l-ıU: i,-n - ılrvıde Mcştılc M üfcrtSLİK oooooo BİR KURS BERLITZ m eklenir, dc 8 Fen e M m emi t*enc a.< madde* 8 luı'ı.nır.-n m »CİI01 ve tlaiea deha ah.endir. 8ı»Bcyo$lu JS6 İstiklal r«dde-ıri8 mühim bir ilân ıuyroy I \y\ ilân Adliye Vekaleti binaamda hukuk tahlil vc lUan jehndolnameri irfİhral eylemek ve ma hkomeler ¦-•.'--I. laıbibat görmek İciıı ' -vicreye bir talebe gönderileceğin-den yo»ı oluz b olmamak «rtiyle li.e ,t.h*detname.ini hait olarak Ankara vkYVa İ.tanbul Elektrik sobasını |kullanarak ilk soğuklardan sakınınız.| S ATİ E Odiao : i ¦ j- .ı - r: ıraa vere.İve takdim Cdt _ı I.. - ¦ - r I.ı ¦ ¦ l-ı. ..' Tayyare Piyangosu YE 1)1 inci TERTİP 5. inci keşide: 11 Kânunuevvel 1929 Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca % 25.000 15,000 12,000 10.000 Liralık İkramiyeler ve 10.000 . bir mUkâlal bandırma kavıııakanılıgındaıı: »l,ı duvarlar» |»JM eyyamı un eder. , ahal .«ıkıııia nek dılıyetnalalıL Irmiııatı ır nwkhıplan tOnnU Irnddi

aktır. .ildir rAndera. «i m m cra dairesinden: reıvede Bekir ar. I lıArokİMrarsI toıs mî: kıı I0Tİ0 «MİS ISI ItM rws ıı: istanoui vıj dürlügünden: îio an: ıswı Be ,ü_OC İlanım ile ıııahahat m .<¦ ıoa> lil.nr -nıt tinde barır «c herke* natta başın üiık etüdünün u ..r,u aoat Dedi» cludâ-'ioı?ba rûnl ¦l..:,ITIlil, rizayıf veya hastalıklı ise Tcfriırinul 1020 anam M m ıı.'.Hasan kavvet »urubu *~ içiliniz itieth Vıımu-aHiîı M da>an.klıi p ı-lheıı>timDİ bir folııcH hal ır«l biyatıdır, Heryerde satılır] N. K. CEZVECSYAN' vc HAHTUMU MAMA Dr. H. SİNASİ Va.ruonum en ilahi gıdasıdır. anman» DAKTERVOOLU •¦¦ Dr. İHSAN SAMİ Bakteriyoloji l.ibor.ıruv:ı Pek dakik kan l«lılil»ıı 'AMPİR Elektrik süpürgesi Tozu emmek surelile kamilen imha eder. AEG Türk Anonim Elektrik Sirkeli umu-miyesi Galata: Bahtiyar Han Hurda eşya luruhtu Tütün inhisarı umum raüılürlügiiııdrıı: Oka* lık»^*k arrral »XI . 1. bonaı eni. IH - ¦> m, ve kanana Kt Uo lonkekl fifSm. I» kJo iMa t.-II onat ve Arap*.**, ısıcannaa anmı fli İde kcAna Jı va IHI klln k&hne çal ııaıartık anrfj -11 çartamtııı Elini ıaal 10m ila mi dara tından mi. m ¦ .e »aile (miat--. nmUıul kemi-yonurda ku-unn-j-irı G. M. 6. kamyonları sayesinde zamanımızın kamyon ve otobüs nakliyatı eskisine nispette daha süratli olmuştur. JtHitnıun Bak%el ilılij , kılallan wnra akana Wyl ve elde enikleri i datıa kolaylık > t elmrk m iı nı kını ı GenkralHÎOTORS KAMYONLARI TVA'-n Aub (* lıKttil TÜRKİYE İÇİN ACENTALAKI;. Mutlu Zade Veâmeı Ha\r v» Alt Vtk \Mmtt AU Cuıiflymfon 1 Müihar Hann re MvhfbtraitıGl Adana. TU R Kl! AZDA BUM MU Kâğıt ve karton mubayası TüUiııiıılıisarı umum ıııiiılürliiğündcn: nv««kUel«fle öifllkîe ılsbud. .,-.!««; jrorotajKiBuaB «-.aı «t»** YALNIZ EVBRSHARP 3 D E V R t A L E VI

S ' Holında da UI* EVERŞARP J. *y'erliğ;i pardesüler \ ¦¦¦ ı ¦'..... ¦¦ her tûrfû Irbrddlllaü kavalyeden rn-M.ı tutacakUr. Şık vc kusursuz bir biçimde olan hu pordesukr hur jfûn i'iymek için f»a>ei elverişlidirler. J. İTKİN tüccar terzi Beyoğlu, talikUl caddeıl No. 405 Tllrrfı Beyoğlu 430 ASKI MOBÎLYE naumııda ber keteye uygun yalak, *aloo. ve s Idkıminrllc koryolaiorıııtır rekabet kabul eımı riyarel fddinmıtı i-pata kaildir, »t, lar yokuşunda No a. Telefon i .Manbul :u.i7 _ VHMET FEVZİ İstanbul nafıa fen mektebi mubayaat ispirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı kOmİSVOniindan İmlim Miirtıiı-IiifHinden: nuilliayuilUH IMvp Olcbcsiııı: 114 ili 118 pil iuün aknt roLıuU.ı.Y:ı kouid-jndııı uliplrr.n îartnırocyl gör ıh.', için de :1 Itj Hin 21 ind perjrm'je ^iinü Kul d rc nı.îuptc ropUıun İ.v-T i;.lfrHcl. » ¦ «.......¦>>«••¦•••¦••¦•>•¦ OPERATÖR CEMİL PAŞA ¦ Umum Müdürlüğünden: Yedi kalemden ibarel evrak ve deralîrin tab'ı 3 kânunuevvel 929 tarihine müaadlf salı gupü ıa l 15 le kanalı iarf naulile ihulc edilmek iitrc münakaşaya koumualur. Taliplerin mubay aat komisyonu kiUbeliue müracaatları. PalbayrakJ .Mustafa NEzih ^ : ÇAYI DARÜTT ALİMİ MUSİKİ ¦ V EZ N KCIKRDKKI S A I. tiN I) A ¦ ¦ Her persembr ak}amı ve roma oOnlk ve akıanıı terennüm ¦ ?3'W edecektir. ^^P?^T"¦¦•rl"W¦•!»¦ Doktor A.kutiel BeMM makıocMılyC* bt^.Mvfr, kt* , ¦¦ ¦ i.ı aceaııunid,.. Mı gevj,», ajı tın m r.ıeng,,, ağanı *¦ !¦)>¦ ¦¦ ¦! 'in. ı ..,.,,-ıH ît; Mesul Müdûr; MÂfÜT, ALTİNCİ SENE — N' 1990 CUMA 22 TEŞRİNİSANİ 1929 İdarehanesi: IKiyuııuumumlyc karcısında daire I mahsusa Telgraf: Utanbıı! Cumhıırlyet-Posfa kutusu :N" 246 Telefon: B^fiâUJS İM» ntBUK itlll. KIU0 Kıunı: 412 Cu m huriye Hm fılN SARANLARI ÇIKAK. SİYASİ ÜRK f. A /. t I I M ABONE ŞKKAİI'.'_ «i İTUrklys IflnİHan; lebi teencİİjl" MTO Kr. ZMİ" Kr. 5 iryİıfi 750 Kr | H50 Kr. «ylığ. ! 40» Kr. 1 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR_ Güzellik Müsabakamıza Bugün Başlıyoruz ianbul limanı ııldufam kus-ıtâ.a muıuıeb'ızta dereri ulan fl-ııi a II ar bulur miat »urlar. o hatıl- llk-¦H unu blraı yenili-luıııtlcu knpıa ıavııjem» bir ırklll detUdır Nadir Han Kral olurken.. Sefirimi Hikmet Bey, Nadir Hana Krallık için kendisinin yegân e namzet olduğunu söylemiştir Aşiretler rüesası da ayni kararı verince Nadir Han krallığı kabul etmiştir Efganiıtan'da ton ıtıhur ede Nadi Ha erden dolayı limit lam m. karnım ön ııi.ıı MM *¦ Huvkl olan b-

İle tethl* — Acılın Kumk.ıı. TınUkPi acıktı-tındı buvnk Mr dul fakır an Dil vaeudr ¦ilinek? — Yoku. araba la Çekmecelere ka dur ı id.ırk (Huriden lıllfaıt* ».i e< r-ı.ı, .ı. ıikuirr i aranmanı v dur livarı». ıı dıkk.l rılrrrk (ordDk ki m en currl İlmini Ivlanbul'un dc andın boruda klmıentn ıklar: HalK' Uermndrl! «r kil tulumlar. ılDB hakiki bir H a Ittbarür de. luirıı qlı. 7ı Un lılıproler tarmeki* oldukla ¦itanbal limanını Ulanbnl'n h'p l.ı.H.-r Bir barıda Ihmam '¦. :¦ rin duanda, yani ,... .ı , . Tavhane mıanaV arara. Filhakika ¦¦mil» ben a buya futta Un .o için l. l. ı iı .1 İlmim oradadır atnılır. Ilılı." yanı Jİ Umanı r- . ı »inalına «ter Ana-C" **r küte alın 'i ¦¦ ı DcrsaadeO UMıl de boran fctıı luıl—llnl An» bur.-' üjlr uraD İltrl k.ldmp »e, dua* ııkınl habayıellen donuk.Uıınboynoı. btnlrrre bl bacun dabl lıi.ıa ı-ııı.jlUı Ilınınıdıı'. ııi aatfraif, miİiic ¦>!' trerbba? etmi> bo lı—.Ilın i.lilıde ha d i ta 11 an Kral ilân edildiğini yasmıktık. I' 'ıl I'.. .• . ı .j--ır.ın Kâhil'dn bulunan muhabiri Mm. An-dree VİoHi.'în verdiği malumata flöre Nadir Hanın Efgnn tacır u kabul etmelinde Türkiye kefiri Hikmet Beyin dc dahlü tekiri olmuştur. Nadir Han muza ffer or-duıu ile Kabil'e uû-diıi gün dog-ruca «araya «İlmi» ve balba bİla-ben İral ettiği bir ton mu-tafferiyelte büyük hizmetleri görülen kabail rûeıatına teıekkâr ederek derniatir ki: e— BU vatana kartı borçlu olduğumu* vazifeyi ifa ettik. Bu va-tana en büyük hizmetleri ifa a t> mi| olan Aroanullah Hanı unutmamalıyla, onun namı daima tarihimizde -in., harflerle yazılacaktır, hakal bucıin y ur dom uz at'( içindedir. Bu yancını löncliirmek rçîe» el birliği ile calıımıımıı ¦nuradır. Sûfcraya hakkımda göıterdikleri teveccühten do in kendile-rine verdiği rahatsızlıktan dolayı beyanı mazeret ederim.* * Atın aalIMml» Mlkmnl b. Bundan sonra sabık Roma sefiri Ali Mehmet Han iral etti£i nutu kta Nadir Hana Krallığı kabul etmelini rica -İmi- îee de Nadir Han battalıûından ve yani Kralın aaair relilerinden mürekkep bir meclis tarafından intihap edileeeI Mlbldl '¦).:¦! I ¦!:] Vatanı şenlendirmek için çoğalalım Eskişehir'de 59 çocuklu mes'ut bîr ailenin babası, Çakaldayı! •ir uma k*uro ha ek eılodakl duvıı. i, ıı. I ı ,ı ı„,;.,., 32 senelik hizmetin mükâfatı!.. Ubkudartlu~K0rbakknl caddetındr tt numat kim Kmall Ani I le n .-' (önderli ı deniyor ki: .. ul III it ı kazc-ıklupla JI» potla ılmUniB»rli- »arayı dı% ..ııj^ı-ı:». n •'«.m imin »ınuıfaaronc

eanlanl <t **¦*¦*¦ mu <e.biı^ı. luo B'eıl'kr1lm> IlıM 4ar yC c.^da bulaBdı.Iumu ytrriın. I (İn ıııiilim autllaıl* hlr m. muılı.ıt ¦..im- rlc. .im. F.kal kaouhonkıaula blrmu.mılc yıpıbıııdı. D.ln n4iux.il Ibetel ¦Hum .».Olu -m.t iki ..n.f< ... r romnndır ay ve AliluUııloıın naran inuıım vvimımtlıl ırtırn»" Ilı k" . ¦: ıı ı. -.ı.ı ı. ddiletindcu emin vc Omilvnr olarak hetfOn hakkıada verilecek otan m(l!evekkilıtae freklıyce bu m«-ıııı-i yazıktır, ftutıafeıır. Ddrt nâ'ır>la Mr aile gecindiı durııaıı hu eibi Ijle-ritmin inme elmiyea aiakadnr mciBurlar takdir etmlyoılar mı? »2 «caetlk namotklranc, ali-laoe. varllenerveraoe flccea Wf ııı.rıi'.ri. a hnyannın »onu it m alaiı ailece ae kalmak nlma-malıdır. HllkflaıciliBlrto bu acınacak vt lıic bir laman anra edü lyeD haller* «hep ilanları tecıîyc -imi. - ve humara mey. dan verilmemesi Icln de eeırı tedb irler almalı IBıtmdır. dlynDoğru değil mî? Yunanlılarla Vazıyet 3-4 güne kadar anlaşılacak 8S yaşın* rafiman çok dine «lan Çakatdayı'nln ıhl raerr I'...",., dercettİRİmİz ibliyar jmee'ut ihtiyar bu kadar «ok e Eakitehrın Tanlar köyünden ğun İeimlrrİııİ lıaltrd ikaldayı'dır. Çakaldayı 8S yatın-1ikinin içinden vık -I.mi... iyi bir bellemekle iktifa elmittir. Bu CurnnuriyfA GUZELLİrt ^= = MÜSABAKASI ¦araa* aunanan ardri D ¦akOıı ıı <ıiı Vatı E ıhu t lılı ınnkaolı-nanml 930 Türkiye güzellik kraliçesi Karilerimizden, en çok rey alan güzele, ve ona rey verenler e de mükâfatlar takdimi edeceğiz İntihap müsabakasına iştirak için hergün dercettigîmiz kuponları saUlayımz Güzellik Musaba kamı «a bu Elin başlı yom r. Fotoğaırjıı ile neşredeceğiz. İlk retim Vaafiyc Mustafa Hanımın fotoğra-lıdır. Muhterem karilerimizin bu müsabakadan bîr istifade temin etmeleri İ(in. gecen defa old uğu gibi, ban mfikafatUr koyuyoror. Muhterem karilerim i un aaa^ıda-ki satırları dikkatl e okumalarını rica ederiz I — Vanilya Muatala H. 1 — Kar İlerim izden jûıelleıîn retimlerini ve aynî zamanda nıüta bak* kuponlarını keıip kokl ederiz. Kolektiyon yapanlar, yalmz kuponları keıip rahlamalıdırl 2 — Güzellerin retimleri tamamen neıredilip biltiklen aonra karilerimiz cn cok brı:. n dik-Uri bir kağıda yazıp kuponlarla hera. Bebekte yakalanan hırsızlar Bebekteki hırsız kumpanyasının muhakemesinde dûn polisler şahit sıfatıle dinlendi Kumpanya nfr-adının rnııfıakointtalndon bir inilb.ı Bebek'te Robert Kollej munl-nlerinden Mm. Skut*un eıine rerek bazı etya çalmak, kendil e-ıi tevkife «elen bekçi Gaziyi yaralamak, zabıta memurlarına tî-lâh atmak vo Bebek. Ortaköy .alİtindeki lirkal vak'alarının failleri olmakla maznun bulunan İbrahim, Muharrem ve ühane t'in muhakemelerine dün Ağırcezada .1. . mı olunmu|tur. Bu maznunlar eveelee ittinlak Bankacılık tahsili için... İzmir'den avrupa'ya $ genç gönderiliyor .•IIjk ¦4ı>-ılılrr4U. iıaandakl <autR,| avrupa da bankacılık tnhall adneok »nnçlar 'kti.-l Vekileli tarafından ban- ^' k»",l,"Jİ'.,,r „ ı . l -ı- v l™V'J— 1. Fuat, Rahmi. Burhan Beyler Fran-nac.lık Uh.il. K'" larnır den Av- ^ ^ ^ ^ aj. rupa'ya gönderilecek talebenin mânTI',., Naim B. Belçika'ya gl. imtihanları yapılarak gurup halin- deerkferdir. Genç bankacı laleba, de «timlerini koyduğumuz gene- ye muvaffakiyetler dileriz, f Abıhayat*ın sonu Narayana, Prenses Nara'yı bileğin Jen yakalıyıp savurdu sonra masanın üstündeki ilâçları aldı

Iı... 3ehir ve Memleket — 115 — ¦'atıl Mı'-ıı îıadeıMü kaıbrtııılı clbl d' ndL.im] blı m )|lMllt ht«wr«ıp'*ı>. İmi» I. .-.i. ¦ ı »ıı r-ıan-ııflı badın blr »o ıt*ı- aarı.ın a. hu Ml km i-II Onun ner — <* dıdlsım. r..t utM-.lv. balla .««111» bc- .imin rahrr kutıı ü.imıyı bile [um alarak inalı ın Ml bal- t-lmi.lt- l"" ıı,, ,.. ,ı. ,1i kadın (fin nardan auaaaı tvlııı ı». I» • ¦¦ı..' Plcntcdn (HMe blr ayar £ îdi anan h-r drdığinr batan lin-lı ı. ı.ıı m" iı k- .i kapı aralandı Lııal-enci' H'nl Pirimi Narayııuı B'Bll lull'-ı .ıı'ıı ml iı... Nara oooıı carur carmeı yrnıı man N.rly.0.ı .rı acı rutdtl: | lajaiallhı .W, »atına [elrab, «11* II». baht. AH* «r»»;,^,,, liri It.-L.iun .ilacım I-ı* »adı -erim burınlra iıaUıırn-İmid Itrba. timth. i.a.lar m, daymadicmı i mi- krllnu, ^ .„„, 0„,w> „.„ bir - - -,(-! KokIc UUlfatıım!. Mı. fv- !.„.„„. (tW,Ml.„ „„, Iml Maordun. ıiııynnıBn amma oltnc coceıı vı-iiıniı kıvboUniDtu . Ağır ajır di. l-ı*l udi abtbaıat kinli Tn!_ ınrdn aU-enlu. Bandan mili. h.Wrin yek drell n»IT... J Bin...r-rir*. Narayana ileITreaMi Manlıaı ımıııı ¦ıı.anlıMiMlaA. ia kal (a- ı Naıayı fcrıınır bulun bu Okan bileni— .....-n-.,.nın ¦.ı.ânııunııaâi a» ııaı ««- lOliajU torum c bulun bu uran *f ÎT'l .Tf.'?',MrMv;m,,h,*',to^:',nr'*'irln ¦* •-«• «toadınnı anlamı, elnl berau Ue — rl .. -.ıi-n —IHabaal .ar— d.'.ıbllr L.n:tn_-iı Hiı.ı Prnııı ortadaki ma 1 »Vııı.ı ..unum nılalı ' ıL.'iı beyan ederek bu tebliıi rad(JelraM Banma onrıme a*am raııaıı Nadir Haaan Krallığı Mahul - lı.ı- tiade .ı.ı . mı,; er. Nadir Han nadimin bulunan tetirlere Irvcccüh ederek I iltıı Irriıti lurmj|l.\.-ılır. Türkiye leliri llibtnel Ba*. bütün r- . . -'-ıa-1 namına Mganiatan > ıı o a ' ı nıiııın dr n banka ı-r alamıyacaâım beyan etp-.tli ürerine Culaaı Mnhmul Han yük.tk file dem i ıtır ki: a Ka.nr Nadir Han Krallıâı - . ¦.. . - hiç Kral olefnıyaeaMrt' Bu büyük bir e uru t İÜ kopmuı aıireller reîaleri lilâhla-rint. I... m. ı- - le-.-. rı ı kaldırarak !.,. ğımııılardır a— '.Nadir Han Kral olma».a bu de jıdmmt. Biam Kralım, ı nl. bu m:iI-.i iı'.... et!—a Bunun merine itadır Han kraU iı^ı babıılı- mecbur ulm uttur. I n-,-ilıı gazetelerinin verdiği habere fftrr Nadir Hanı ilk tebrik e-den da fa .w ıtlınmıı H et H-dm uttur -i* ı İlanın Meta (.mı. nazırına ccvpIh l.l|Blııltan'ııı Hariciye narın Mabenut Tarat. Kadit Hana Et şan laktım -a bu hinden dolayı bir tebrik İtin alı candemııy vc ı.ı tevabi -il- ' .'ilmi bu Uta a» nama. anı doaffinı. lehtik İrip m) tutu aldım. Sadakati» mali taıltrımı-drn •netana.ı te ladan alda uıman. Ufamıtan .'n. hıdamatımıı •ınutnuymctk. hm h.Jurnal m ıı tarih tahilelarmde marûrmam olarak kalacaktı.. C hah yaı vr mainıau .-i.ıırı afaaaân*.

I Bilici ııtai/tdıa -la-uıll Okaldayı vc ..I.ıı memleketi-rr. . vatanda ila -ımıı «m miiı.ı numune nlaeak bahtiyar bâr lı . kilometıe murabbaı yer tutan lalanımııda nıaarearf nitImı......ı cok aıdır. Ekaer. vilâyetlerımııden kâfuk olan Rrhaha'da kil» metre murabba ııta 170 W , «abat ederken biade btı kadar aia bir tabada ancak 16 nah» oturr.-l l ıdır Halbuki tr.--.gl araııerı.ı lasdıkmuı a mu Iıaı bcnnd-rmefa nıııaaıl tui btr ülkedir. Onu imar ivin. «ere Ur tı d irmeli irin ..ınıaın..,.;. pe cız. Hvkumetimic tekini nütua liyaae-ti takip ediyor, vatanda iman bolluvu l..,-;:la^ıirmek arnıile Cah*ıvor. Huphetıı arnrinıire la-ııutaaın tabip olakilmeh aayaai. yalın.- v teraraat rotunu takıp etmekle imkan dahilCj-mbdvcelaiı. Cîerci Cakıddavı ailen fevkalâde bir bcikkal ve aıbbatm aaaluu-haaVar. Fakat ooam hatla on da buı derea-rtini eld.- etmeh barak bir miih.ii.. ıh Vatanı çemendir-mak ve kuvvell.-nd irmek vaııten-ai dama—ken Çal alda yi «e yanlatan teati ve lerjıp levkaaı olarak lıeu,!¦ ¦ .¦ dr lıulun-malıdır. Gnynrimrjctiiu.il için yapdacal lefebbS.le, Oayrî mUbadlUrr (euıln.|, «hi | »ala'U MaHuı a nnkın ıd*l edeerk: '.Ll T llateylıı H. Anluı unın rntiaiıiınn Mr nye ı ıi.......... ı Mfr Cırının Inruı w ı»,m .•İM de W«ıalll hm ımel uurd.ndt Lıkıp v. Tramvay Kadıköy şebekesi için teklifler Haydarpaşa tramvayının îlatları lasbll Bdlldi l'dıudoı . Ilaydariraia Iııııı vay lirinin Mı an ..«I iıhtliıuninr takıllılı-;hh yalıma *• a* Itlfe. urıkZıt muımeıtluı Icıaıı lakarIlııüıUn Tı a ııı vay aa, Uı.i Rı-ylirle 1042,50! İngiliz lirası gene yükseldi Sterlin hiç bu kadar yUksaltnatmisll İıı.;.lı¦¦ liran dûn de yllbacl- | miftİr. Son iantanlarda a Bor» böyle bir terclfû kay j del Evvelki ak - t jam 1039.5 kurujlu kapanan ^ aterlin dnn «abnh 1A1l,?Ste | İjylıuii vc 1043,25 kadar yük ne Ur t k HM:'. 'M ,;, ¦ , habererl j İktisadiyatımız Nizam ettin Ali 8. in konferansı •Var lığımız İktisadi var-lığa i-.Ünal ediyor 1 icaırl. bhlre ı, anutav a-ulu ve .hliaat dek toru MıametMn Âlı ney Kuruşu , akşam J .Iıl teki mm ula d..»,, «iı mallı Bu tereffiiü takip eden ilim da 912 kuruaa kadar Fıırnr Bu-U-benımnlU ba-ka nuretlr ı-ııı.iıı edıyarduk er daba ılyadr ran¦ .Iı ılıı. kl -ı.ı ı.. ¦ .-I..;... .ıı ¦ .ıılıı, Mr i....i bay ak raeirr. «•,a,„i „ BrO->rt. Iııııiı.ıı rlırmml'ct verauyaı.luk. ı ıkıl burun liıılyrl taaıamra deeaı p ürerinde laliyette mn ...ılı m ¦ ıı, m. Besit Meb'usumiîz Rusya ve Fenlandiye seyahatinden avdet etti

şeHSc EşOeırlI Ohtıaııa remi lenîîl edilecaih mi? lleırel ada-ı aktıuva rfmindrıı blr ¦T . . .¦ ¦ .İlim.-'». "!.lı, İM ıl. Eıaanel buaa îmkln cormeın-k. brdU. Anttık haı. leıtmlerin lenıltl ka bil ııl.lıilı ıO»l ıaylcnn>rklı.-aiı. Kadıköy hâli . k bıı a*' 'I'İr .-.aı l.n.ıL.-. Kuılıkûy ban bı» Utııiaaaı ıttlaa.' cet. ''..ı.ı- 1 ¦ İ bul lirinin ¦ety tamın •alk.ııkdı ariı Galata kulen flanaa âahahda aaâMM ..k,na.ı hap. kaBBaHaa, il.l:,r.nO'ı nmuh-^fflılolic VfıırıKıf Allar ramıtrlınlMaııneaılar rnnu.'l. haı.t. ıımııııılıtU İT l«-riaı~uı«da ...ı U da utaılyel manr bada ful—taıaa mil laaar hw-ıı-ı rmıbuı nlıteMU .... . .. i. ıe ........ ı. .. ..nal. 4a la.liH.haU Mi>ı.kaı,lıı rUceaıın aınıftorı lırarel rmaaı ıtbırr rırvaiı dı." o> ^ kadar luaı.ıııı -ıa.narın. ¦¦•bil etanol» Celâl Bay baıtayı ziyaret o(lı Hayvan ¦'¦. ı . t ıra» Baıauımn rtııcı yeni .1 |iı.-.ırU-ı jıııı-t ı-;ı«lı-(T.le,-<l;l . MerBFnanııı kartumdıdır. OIulııı-. raujrac1.lt İnada, baytaıuh. dlH ha,.an »ktlı aa t'mdibi .«alı- kaa .a.ı.. P*1wıttcîf©ırır„k tahlil ftıbelerinin , .. :iı-.-ı îtaluv Vakalali loh'.U aubebc¦ııııı t-nıtlli tıakbuMa veııl blr Iılı ¦1'..... I 1 "ı '¦' r ı,ı,ı . |1.l.-l|.>ı j. tl> . ...ıi. i.r P.U , ,| .... -ııut m ul amal ılıı. laıdikı h.llııae ııl m o h M o m e ıl © röl o Kamı tor Ahmet Fİ.nin dauatı «barnl VrfUl Harı "latuımtaia ma» >lın - —.... «banıl ¦ ... i... .. ı~a.aa aaı aı ı ¦ ¦ ı Haaaaa ht.ıı BMiua nıaa Tmb. nalre MaarrmuM. aaaak labaala ana» ıtab raaan aaaaaav hiııaaaaa an ı.m «Hara wa..*-ı.m,. n-n.n ara. ¦ a» mmaa.Ua .«*¦¦ aaı avabaaaaa. ı aaaa baba aaa Orama Sapft 8 akmam, adan letagat arn aınaı imi İnat. naıiaı Caba a '¦'.ı-a- IHana m->n rı «atamam Tart «ayn ¦ amal¦ aaa bu a... ulu» aa dataaı Bbıaıt ma ¦nbk.mnaaa aaaam ela ıtlı aa Ih» tataaa •ani. r iaraımaaa mabtt aaa.a Mr ..ı-ı. ......... ¦ .......... |e ı.aal .mu bııa.ı.ia.ı.1- Haa.. umrav - aaaaam. mluı 'imalı. iti. ı ıılı baıhrınnı ıridtıren Htiır yum muhakemen Nakba- bi'iUlıllı İI-...I. tı.ıbuıı Sadi). olmayıp U »aaı 110,1 ıılDUfiı.ııı lOıtıa r UlBUr. Dunun uıcrlne numunu.ı aile tlit liânâu celbine katar yerliınifllr cemiycti belediye fırka toplanamadı Diın i'ctalyetl t'ntantlyel Brb-.ii t irk. -1 .11.111.11 i. .I...... ..i-., dl. Fakat Şelıı.mltıl Mnlııltın » Al kar>*da bUlundOCU ICül i.linin «rlnı : .il..., iıhtr ... hakkı Şifimi pf. trakya'ya gidiyor ¦ ııı. tauicttuı ıı- .i . fftnrl i

.ınBmâKİ-ki İm 11,1 Trakya'ya eldm ve ın;.. teıKiibiıuı telıu 1*01 ıCtlı (raüswfFu"tatiba rüeumal u. .V dün avrupa'yt gitti Mu.....- .. T. M. Hı^ın ı.ı,t Bey luanbal mrh'atıı İlindi w IıüııU lul nakil du-a 11 ıı İm-nedir Vllâvâttfca Sağlık borucuları Vz Biliye Vekile İmden Iımir Vilâyntin* Mr Umun GfmlılU. ' 1 bu ta* miminde, kaf 1 m bir köyde bulıaıunaıı Uaım |et#n Mr .Sa»lık kaunıunun tUndıve kadar bnami kuyk-rdr îa> balladlNUU vc Itcndıkrm-U-ıı ne deeaeaTe kadar i-lHade edildiğini laııyar. İkinci LA Huy konferansı İkinci Lâ Hey konieranıı gelecek tearinı tanının iptidalarında toplanacaktır Ba katı* «»e ita Hey hanlar a n.ında tetkik vr İhlara 'u.-.aı ».-r.ılrıı n-r eteler dc aaüaal w «alıra edecek feme batan cihaaın naran dikkatini ¦ Itıı-rt, ¦ I .Kakı kuradaki mu'akeıai muayyen bir çercim cıltraıyacak ve muayyen ve itlenmi* meı'elelcre munhaıır kalacak ııe dr («ne alâkadar devle nramnda ııddatli -n.-acl-lıkne zemin teıkıl »deeektir. Lo> kaemo ve "mı- . La Hey - -ile ranalaımtn atmrt oldu 1711 rtrlâl w moıal- "t »olmanı kapaanaamaaı ııın ikinci Lâ Hey koalrratnıam dahi oıuıb'i bit Mtrrftc neikelcb* ra-1, ııı" İkinci la Hey kaaieranıa hakkında rndıaelrr peyda • ılaıaaırıda batlıca âaıil I ¦ >¦¦ - -ı~ kahı.enın dcğıiBiıa olman ve yanı kabinenin H-ı.iM.I kabinen kada 1: ,.mn hir delil) M. Tardieu bahııteainin IReul a-razııinin lahllyeıt mrı'eleııode al-mu ol u .aııvetlır. Bârıncİ La Hey komleıanaıadaa man artık 'Reni meı'cleıı kalmam,* ıınnolanuyaada Ba h 1 al mail 1 Ren m tabiiye» bancı pat karlar ikmal edileceği bil- laarth olunmuttu-llalhuki > r j j I rantız Bat vekili hükümeti ele alır alma* ilk aoylc-dığı Mi I R n I ııı laklıyoti için tayin olunan nıtiddelın mebdei i ,1 . plânını iimİ.U ve tatbiki tarihî n -tmı» olmalıdır. Bulıını. olan tahliye hazır-Itkktrt dahi latıl alammaantr. PH-arn tatbiaın lıarde Frao-aa'dalrı kabine hubranının dahi teini bulunmaııoa raf men yeai Fraaaar baıltaaavr taaa tahli). müddetim uzatmak >>tetar,ı Alna». yada ve İncili' rı- dr memnuniyetılzlık tavlit rt»(. Pimi- Almaa'ya ve Inailtere tellileri ıık atk Franın hjli 11,1 1 ¦¦• - İk eıebbuıat-ta buhıııuyorlar vr izahat iatedi-ler- İkinci Lâ Hey konfe ran tında bu vaziyetin b trıiri olacaktır. Maanaaa l.m. . La Hey koa-İeranımna aelıara, hakkında böa-bmtma baanm-h.. d eh docra ıa rı «a aaaa (.maka kında martm-kere eaVilecek aıamarm-mlab a» muska! mrı etelerden Hrrı ve beJki birincili ..tan tamirat bankaımın nilamname »e teıkilâlını harıria-ıaık içıo 'Kadrıı Badtaî d U bir t,ub munakaıaKucak ı-|,i>fo Uakırbay'ıindr l>.ımuıdnnımda atatan Mka'aun •» len.ka ba>-ak kalanya itBlrtatu yuı aakı Vuna yağı ya-k.laomırfK. Da vM Uf <ü ro u md a 7*ıp talahaainin çay ziyafeti Tıp 1 ,ı.ı . Talebe ı-reılyrtL takaltenin |1ÎÜ -.-ni'-l ırmunları ıcrrllnc filin Uıaıbnv'uıuk Suıv.ıı vjorııiüi caıuımır!^ Paket gön .ıklım rrfiklenmlı .¦imiiduiddun Pni.-' - ettiKtnl vn ramnt ........ - -1.1-I1 . | I |B Bn bu hjb.-.i U.> lardan maea re tıahdalı kalrhaada ıtılal edehihaitâı. kay aaaa'rlraın bazı noktaları brnur as ıh olma tına racmen eaaı rfıbarıylr haBolun-muttur. Velhaaıl ikimi Lâ Hey konieranıı ve bundan ...ma toplanacak Lvtıdıa konieranıı nıuılakbel cr

aaetiam aa aaaılı kıunım tayin adarek ve unumuıdaki aarvak.ıi.- I.ı.. uk devl-tler araaıada carı oblCak l'iaıdııı 1 ı-.ılını k-jrmuı olacaktı t. Buttan t^ın ikinci Lâ Hey koa'-ranının t ıhanaümul ehcmmİyeli vardır. Mutları am Fapal RessamrMimız S. kanonıhd Içia ne diyorlar i...-. ı.ı-, uii'icaıa taam Na. aaa bayab aa arı aaa. >aatardaıanai. aa-aaa Hm dr aı« kari ıaıı V. a — a a ya maı a aaa t aalbmatiaı >armn. ba tabaa-*l.riı> *. Itaaanlaa bakkaada Mr fikri nrarrıımaafc llu muanebcim ınıaı luat Hrıdnn -u ıınklubu ulılıbt ¦ l.vv-IH auıütıl .n.--"iı,d. H-.ııııu-^ı um İmal »liıjı aMdel.ı lıakbıada .nidan M* lika-,,. t."..ı.ı_ı tak .ataalk Mı ualf mtı abaada -ıa— aa kotra U t»,-mtiBiaı ıaıı .unı taam t Jııa Taıttıyr' ea manim ti taı iti. r>. .abı.ıbaaı ılad* ruanl İrin yaptınLaa Tak-ım I u.ıılHirıı rl ıMaiallıllı <ukae> blr r->ri ma'-l alm klbt.ı SON TELGRAFLAR Bir ihtilas Ori'.'i.ı.-' ' ,¦ . .¦ savacI ¦nem.narı tSoOO lirayı payetralrtdrflir Fitetindc 207 kişi olmuş 379 kişi yaralanmış '! ' E3tırâırnriîrıı.? " "i e tyîye iyi, kötüye Terkos Kumpanyası meselesi Bütün şehir halkının müttefikan İstemedikleri kumpanyanın imtiyazı temdit edilemez Terim kumpanya** imtiyazın İHFM NALINA I |l İLİM MIHINA. Sporcu Vecizeleri Her gün biraz daha İyi çıktığını ttöreıok memnun olduğum ..Türle Spora meemuaıında,Sn le failini «'un Calip Beyin yardığı .por.ii vecizelerinden bazıları o kadar : diye. yaland an halktan tekrar :Kutuma t,lti u\ aynen iklihaa adi-.rar ve ta/la la-rla para a lmağa T°rum. ttaUİMvttltmûı hangi madde.i| Yukıetr bir mizah,, toriiaa ve yatılına m lan İn, arkada»! -arkae .BOa ledeobc. ı.'..nl.ı-l tebrik edet : Uı» t yit»., tarrun.au mmn* m.,.,h-Mlyaa* ı.-ı-ı - ır l.kal na a» LL~— —' 'nııırıaa muinde au rulmaunı «ıkar urana lUtıdUrtlltUn $aki tonetyakuroiıllı Muhiddiıi Be) ı avdet tti\y Yunan sefiri ânkara'da büiçdriiıan'ılii kamünistlerin muhakemesi Kiremittabrikası Kiltstehİ kiremit labri-kasım tamamen İçler bir hale koymalıdır aracı haahmıhı «ıdır? Hatta, abat erdıhût eden-k pa di- likan Utemodiği ve nefret ¦ -. bir bir kun.)..,..,.,; halkın hâkrm :ye olduğu bir devi rde, yeniden imti-¦m- i yar aanlernez! Kaplıca şehrinde Bursa'du asri otelin bir an evvel inşası lâzımdır r-rt.Br irk Valâyrl .* cerca taıanVle aıl later.1 .-•-.¦¦ı; i - rı. .ıı ¦ ¦ ••.mitlin ırn «III Ur tının ar— -1-r.iart. I llrllrn.nl planlı I ııı ır. İDD rullvı «""•;.......... ıu... .mı.aıı taTırâıln .H.JJ,. SaMaa Güzellik müsabakamız latt hire fÖeıderecefcleedır. (Abonelerimizin kupon gondernıeleri-ne lûıum yoktur. V alnı.- r y put ¦.-Iaıı «i>ndvrm»lr>î kâfidir.)

3 — Kariler imizin verdaderi 1 reyler net tenimde birinci, ikine.. üçUncıi çıkan Bumtlrre oi'i.-mı: birer hediye takdim a de çektir. 4 — Karlle-Tmiain verdikler: reylerle birine İ otken fUrele rey veemiy olan karilere de kur'a Ha ataeırtnki muttalatlar, takdim Hıı.^-let ın mürekkep «zelle.de,, 20 -oçecnklerdİr m »n.. Ular.- Peyemi Safa — Casus kadın Serlevha) ı gorilr çöVroeı, ı vakanın tncthıır «inemo y Gretn Goıbo'nun çevirdiği fi nVORuAt Feci bir intihar Genç bir kadın Ankara treninde kurşunla kendini oldurdu J GAI.A HAFTASI ¦ MACAR RAPSODİSİ : VİLLİ FRİÇ ¦ DİTA PARLO - LİL DA6AVER : ¦ lambadan ıemt.ıi cditmi- nsalııcff ¦ 10 muaııam kı.ım 1 ¦ Avnra: T.iNBKKt.UEN istanb HIÎA lul Ru! Lı ı .ıı Türk »anayi vc »bibi Talât rlıi-rvi, Hacı Hibe).o ali darllbeba eyle-hu£Un taban «aa c ısralı e-den kaf-ıfear kabristanına kınca ne eoreyim.. İri yarı dört aa- Sire yemin ederim bu vak'adan i ker, baslarında da ge nç yaltıııkl» «oıua kal'iyyen rnaıııluk yaponıa-bir zabit. Hemen kâğıt loınarıuı dun. Hır te. aldım. koynuma »ok- vaityetan aklıma Belin*c derhal j *uoJ- 'bütün iradem, kuvvetim kaybo lu- ' Oylc Hubi bîr haldeydim ki mr- lyorl. ' mayın. Askerler merdivenden yu-1 A'oltferfeıı karı tıkıyorlardı. Vaaiytlimİ biri_Ahmol Hidayoî V (otun cearJı buluna ^Cumhuriyeti lifke'de M. Nuri R.-.e Yeri» «««H<nı* Mond ile Si - Va - U İt İcri ile haatül ıhların hutuaî j ~ asıları yapılır. Telefonla ma- ; " lûeuat vcıildlği takdirde lalılil ! ¦ edilecek mevat aldırılarak I ]- bilâhare raporu takdim edilir. ¦ ^ Muayenehane : Bry oğlunda \ ~ Ağa camiinin karcısında, jj Telefon: Beyoğlu V(4 . ; ¦¦¦n Sanlık ı Fiat markalı altı U mfıMamel bf otomobil çalılıktır. Aukaı „ ı matbuatında l'cıı müracaat . meler, umt 9/15 de 4a u;tu. 4>a>d>a>a>d>*a>d> KÜNKAU NAG*l-i herke- 3 sin pek jîyade huşuna ™ gitmekle olan 1 BECE GüZELi (ilminde görmek Üzere 5 MELEK SİNEMASINA* ! «İtmekte kusur etmemelidir, fl uma etlnuno ho;ta seçilmek içli BKİCİT HF.LM vo HANRİ STUAKT İn trmaili BADEN-BADEN REZALETİ liıninİ görmek üzere MAJİK SİNEMASINA gitmekken bejkn tare yuklur. Hiçte teessür ctnıi.vccckaimz İlâveten! İki kmoılık kahka-hali b komedi. battan bajaıOılû, sesli ve sarkılı BROADVVAY MELOOY (İlmi pek yakında

ELHAMRA SİNEMASINDA ı»,.«UL™.™«h| ÜÇ SİLÂHŞOR : D06LAS »rERBMltS 5 pem.neti e»aail*.<l da t e akadan** aı 21.30 ön: KATİL 3 parde her cumnıictl aksamları Icin nallarda tenzilât jamlmıjtır. cüoo taaı 15la IIYATROSCNDA nan Operet Heyetinin nuvaifakiyeıl olan LA je*l lem'ii eo»eceâUr. tnejlıur tenor MalyO ı i>llrakile A «dramı? ca i LE GRAPiD MOCfll. Dr. Osman Şemkllî -1 Haydar Ktfat Beyin I Borsa I Hmihji .e N-.oı I <¦¦¦"« TAYYAR vapuru 24 "2 PAZAR Türh - Amer»han ı... vc Ticari ;irkcti Hayri Ar boiiu vc Şüreka» Amerikan L' ¦ p ¦¦¦ La in . nurlumdan EaBROOK ap İstanbul Tramvay sirkeli evkat t; 1929 acaeaî t er'¦'"i--aninin 'Iİ ineİ oüni'üık'n itibaren ilâna ahire ka ırîfesi iar mutcbı 6 ı ¦ ..¦ ¦ v. 929 tarihinde Parîale inikat eden »oıı hissedar an heyeti umumiye» ietimaında rar mucibiace 192Ö ae • nesi kuponunun tediye nm-.ini franklık bi* hilSc için jfayrİ safı 7, 5 frank n -I,--iikii. 1 Teşrinisani 929 tarihinden iriba -ren Paris U Lalayettc su • kabında 126 numaralı sirkelin ınerkeıinde bajlana-.cağını hisse daranın entari a İLÂN * İmar laak&adile Jatanbul pi-( md'1!i eden bİ-âfı hakikat şav ialara cevaben OROZDI-BAK Müesses atı 0 Harbiye - Sirkeci 10 Şişli-tünel 11 Kıutluç - tünel Ö£n Se* Taaa^KaaSS 12 Ilarbiye-Fatih 11 Maçka-Tünel 15 Taksim -Sirkeci Mrçl.uUn 1 iiııuh 16 Maçka-Bcyazıi 18 Taksim-Karih 19 Kurtulus-Beyazıt 22 Bebek -Eminönü

kı/iıovdts (MKCr 23 Orıaköy-Aksarayi ocuklarınız zayıf veya hastalıklı ise • fjkftm û mr" ' ııflfT HASAN fcCZA DfcPOSU. af b.vvrl lunıbu TREPARSOL-FRENGİ iLâCI : ıhıien istimal olunur. Ta bici »eklinde olup vecanak ^ i .!.. iyi vc h*v rahaUıılıtıı muc olmaması «> ¦ h.sebile Avrupa haVanel.nadr dalıa uvadc rağbat jormak- • j J ledir fctibba reçete*! d« e eıaıvelrıden arayınız 9 «>¦»¦»¦¦ Pcpoıu Hasaı ¦¦¦ . i-- ¦¦¦¦¦«>¦ Doktor A. kulicl Emimi nj.tml.nlr nr MftaUsgn, KIij, dvlıDı ı-ftnul. (OrP"i*lı.!aı. bel t't.k«h|l tra v* r..»,(., ıa,..,, IWlvl ,at, k1-ji--ı.!....... ı i...... ¦ •.,,„,.|. .1 »r- 'an. rakı içmesini MH AKOSnB A K Ü S kadar İyi filmatJırjır.ı kolaylınla II A K D S Türkiye İş Bankasından: 1-İtibari millî Bankası senetlerini Türkiye İş Bankası senet-lerile t

ire; 2—Hamiline ait hisse senetlerimizi mubayaa eden,hisseda-rımızın senetlerini almak ü-z ere yetlerindeki makbuzlarla şubemize müracaatları re-ca olunur. Meoctuliycliı.in dördüne! senesi a/eftswdv Eskisinden daha geniş, daha süratli ve daha kuvvetli bir araba Malzemei beytiyeai bem i-iııiii ie-hil ht-ıııılf evmari irzviıı eder. AEG Türk Anonim hlcklrık sirkeli umumiyeti Galam ıiuhıivar h«n ¦¦»¦anaaaaaaa as»Hscaaaaaaa m DARÜTT \ I.IM| MUSİKİ S Kâğıt ve karton mubayaası: lûUiıı İıılıı-; nı ıınnıııı ııuiılürlü^ıindrıı: B A K ü S bahTsT MmÜİ MUdlIl M IzM ALTINCI SENE — N* 1991 CUMARTESİ 23 TEŞRİNİSANİ 1929 YUNUS HADİ İdareliatıcil ; Doyunuunıumlye knr-iMiıda dalrei mahsusa Telgraf: İstanbul Cumhurlycı-PoMa kutusu : V 246 Cumh HER GÖN SAPAHLAR1 ÇIKAR, I ^.ABONt- ŞERAİTİ _ İTurfelya l«l« Han; lelrı -¦¦ı-lLi ' i m. KıîtTOKT I aylığı ; aylığı 400 Kr. 8M Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR_ ya ile ticaretimiz Bulgar Eşkıyası Sür'at Baş belâsı kumpanya! İstanbul halkının cebinden senede 250,0000 lira fazla para çıkmasına cevaz veremiyiz! Katarına Tarruz Etti fiaılan çık arılat a* m yapıla-[4.117.628 metre mük'abıdır. CA mukavelename mucibince >u hesapla I.lan bul halkı b ir senede ı l- ı. u ..ı.„ 20 kurusa.20S881 lira fark verecektir. 927 'senesinden beri su sarfiyatı arlımı olduğundan farkın 2S0 bin lira tutana" lâr.ımdır. Muknvclo20 «ene temdit ed ledir. Yfcmi sene zarfında 5 milyon lıraAeri-İeee* demektir. Halbuki eirketin .tiyaı müdde ti 1962 ıstık. Şirket filvaki bu («rom» mukabil barı yeni tesisat yap*'acım tnldîrraek-te İse de bu i apılan rantla kabili k,y». değildir. Olduğu far-redilse bile sirkelin abonelerine su tem in etmek e.anen vaıifeaidir. ¦ lâzı nrtm bitecektir. Yirr nya- , il&v. edilin ı 52 Yapı «k inşaatın bedeli ı drjtil! lirfcete s «el-firkete İbik ı- mektedir. Ş*ı hale 13 milyon lira kadar bir kâr temin yekûn .edileni* olmakladır. Bu para bir lotadır. Şirket in 1927 aenesİ dirbem su için kıvranan İstanbul tında Mat—Iti ren» -'.l'.-ı I b-ıkının cebind DÜNKÜ SPOR FAALİYETİ: Beşiktaş, İstanbul sporu 0-6, Galatasaray, Vefayı 2-5 yendi Rusya'da Bolşevikleri devirmek İçin çalışan gizil bir teşkilât keşfedildi 1 Teşkilâtın bütün erkânı tevkif edildi Meaaova 21 (A. A ı — Tas A,an<ı Molılyer: Pclnouıa' aın ¦.anık tmavckili i,ckekoo6-ki İle Nr nkl nuurlann idareMüsabakamız Müsabakamıza iştirak eden ikinci güzel: Matmazel Sofi

İntihap müsabakasına iştirak için hergün dercettİğimiz kuponları saklayınız BoKün de m »abakamıza iştiraki edenlerden Mat • \ maıel Sofİ'nin rea- 1 Muhterem ka-rileriroJıiıı bu müsabakadan bîr istifade temin etmeleri için. geçen def» olduğu bazı mükâfatlar koyuyoruz. karİ(en akakademUl ararından MI -l..,..l.ı i* i r. ,.. ;¦ i.,.-. Sovyet erklnına karyı sol kai llerde haiıiDroak Özere gençtik namı allında Mr birlik vUcııdc geılrilmijiir. Mam unlar curtl irini İtiraf eım'ıslcrdir. Bunların LÂli mahkemesi (aralından myeı edilecek ilr. kı »alırları dikkatle okumalarını rl1 — Karîlelııoildeıı güzellerin rejimlerini »e aynî lamanda müsabaka koponlaruu kesip saklamalarım rica cdcı :-. ¦ ıı yapanlar, yahu: ponlan kesip saklamabdırlar. 2 — ( II., m resimleri fama-nen aceredilip bitlikten sonra larilerimiı en çok beğendikleri îlflv Şişhanede bir hadise oldu B'r zabıtai belediye memuruna taaruz 2 — Malmazal Sofi . Ko- nelerimizin kupon Bl>ııdrrmeleri-¦ ¦ ae İtinim roktur. Yalanı ray pusu-l..ı .-»der er, kâfidir.) 3 — Karanarâsaûın rerdnUer. reyUr nericeanad. baruacı. aVnaei. •etine» çıkan a>rzelbre *. lal birer hediye takdim «decektir. bir kâğıda yaııp kuponlarla bera- 4 — Karilerimiıin verdikleri er biıe göndereceklerdir. (Abo- [»muı « . ¦ m 40,000 liralık dolandırıcılık İsveç grubunun Kütahya veznedarı kaçarken yakayı ele verdi! Dolandırıcı buradan I ıdrki rcahkûmlara numaralı riyah ^rcdeİder uytık. Buşlin de mahkûmların siyah çömlekle dc rur. Mahkumlar hapisaoc dahilinde htelif İmalâthanelerde çabslınlıoakUdırlar. Abıhavaf'ın sonu Bun doğarken Hebramar geldi.. Hastaya baktıktan sonra Prenses Nara'yı alıp götürdü... ' — "İ16 — ->,-n1 ğfMfğ «kiuve knul ıtıkluı, inııuılırıı.- kad-r dinin kalınu I «rdrl'ilıı •nıııM.ın WMI f~~Şehir ve Memleket habereri imli ıı.. im I,.-! k>M •calmıılı ¦ '•ı.t ıı ı il,. ' Klanını. «II. Troıı Ma»»», rerte-rana».. r»l...r ana dodra mmm aıut» Fltl>. n.ı. tu ebnı jmmmm- aaana aaa», uıU lıunu mmı |i.#n«. daraa-uai' «ıım .-nnden »-¦¦ «intanla. ¦uı*ıd. •Kalamit, vaUlın aa] ııaaııı «Of. ra ma ti. Olmltriırl*. Ilı ı ı-. ¦¦ naulV ıfl |k* Di» ... J anana ¦*¦ »Kar naaanan*: Mr ha* •aa»' kadar •abaadaa kala kaklaBalıa >aara l--.ı--nj« Mal rıtamaa donda — ıı ..... .ı"!» .j..ı-.. . nuh . raıı ı ..ı.ı.n.ıUıııı; kalka ı.r alı ¦•• pataaMM 'i.ıiınıNamtaaaa İrildi: — İHI talnl m$M M**»aaı> w* ı.r nı MHııf. aaada,-4» — ¦¦¦lı lananaank aaak. aaaaaa ,uan_ ,.r. •ı «.ıı-»'.».-.!- ı«aasa«.ı—. ¦.......—" da i....!... ¦ ......... atala kalkara kin. hi> ıı.ıı.. . harlar l* tıaaıaâ»... baranlara •Dalan atlnlıalım ıılpmı - IMuau ."m. ı -ı.... . . mnt a» ... »IH naat. M, nal Ur» Har İ.«arı İd». a. t. İl..*-.- H.V-ı aılı-aaı-

-lı HlaMrapi- UU-ı anat, mr» .Un-M -ı- mm ... —¦din».» ¦ ılınn ¦¦ a. atau daha rai kı anları da Uııd> hıılu-akımı/-. uunılııırl ıtı.Kij. kanona! ¦ atı a 4un ali. h.nıllı. D. .uo. doatni a. mnılı; lıaar*-anan ınaaanaadı — ha»* *-7»> ta ntuı.ı l nutnuvaaaı U rol» kananla aarc »akli anladı... Kanatan çıkmada» errcl. .,ı lılı DıVı-l- lılmiim.ı. M iUtio: nun-ra hi.ıaııtı ı.-.la bir ınl— ben alraaaaıdın. drdl. Mnlınn tık ıı.... .-.in.....¦¦ b>ıı krndl auduım *»" rafcl kayalımın lotada lavarlıaarak rıdn -1.... Geni *en ı-.ı.-mı- ııi.. ..ıı . ben bu ilr mrnmı ıı "ı i i. İd i — Fakat, ara yat atjan uvatlı bir kı ne nr db-lım:... rıenar? b.h.r.1 bir -ı ıi -ı. . .i-, k..... . ,¦ ı |UUi kadar aoBdU.. Ne olanı Oİıııu asımında ıu>clhhi)(tlnl kakııl ııaHmı İmanlar e*IH . Alman muvorrlhl Profesör Luduvig yarın Atinadan şehrimize geliyor ı......... rn ı ıı. .. ¦ ¦ ¦ raaaVn olup Alma 'ala badernan Al-anan penfeaurlrrradca M Frrdrİk Ludu>uj. yenn ıc hrımııc «eıe-cck. DanilfMUn ..,,,.1.... .i-,, larafından ıalılcb.1 edile, aktır. Hu-nVrria Mneil B. in refakat edeceği elmn olan proletoıun. eterlerine knatıai bir alâka hz. tarafından kabul buyunılmaıı rauh t en ridir. Müteferrik Radyoda honlerant Tetmı Telrtao •ulru ıad>» İta kontı ¦onfUra bit".""""" karar imal). Dnıuıonl? Doktorsuz bir kaza!. ¦ ı :/ı.;.. !: ,ı . - Bandırma demir)ulu Ürerinde fiil'eı bir kain ba ılır. if> Buıe yakın ah n bu kalabada bir çQfe kim-ıclerM emrazı aartyenin cıvama mapıeia ulduklan halde bir ¦nkıur n anaMrnaıı hayrcı >'« eaeJlerlc k a faal anacak D, tdftkeU degıl midir. Hakimi bir karllral r meklobuada nf dıyaı: ¦bu >jllı"ılıı>, Kal»>««l VafİJktIyda haydutluk Denizden gelen haydutlar bir evi tama-miyle soydular kal i.- omearatadı ... ¦. aMr ha>.lııi mmmm\ bir eıl aaaarak kamilen anını.. ır ırnı ııldlkl inialardıı Ba <ak —.-i.. Wl-trntn* aab'aaa. ınbUnalantaa aut -a •ıırtllr mu.» -iti-nr I-VIH..I-ı. Iblıraul nH«'""« larak *ı«ı> Dûallrlrı' ırlıı I aayie Baabaran a mim nalını.. Iılıı lı |j adadı» dııırr inin ile. -1.1"reı kJİdırot.¦ ı 11 ¦ . d» . ılaMaıdu l*.lal. dnd.. ...#.-.ıUU—ı .liri. ku zeeeOalıUr Mır, h. J ı :•¦ ..l-ı..-. I..ı...ı.. raı a. aa.n-.ii ...reMleırila..1-ı. : .-. ,ı ı. ı. ı n.r . ı.- mı tana'- jba ¦rade?...-Bete onu aanmryi ıı kadar - lı... u,. BJ-. Mîir-aı.ıı. ker ramankı ,.ı rahim

.lanli: anU-J — lata.aaraavakıi uı alenaadbn ınl nrao.ıaana aılalf... acdeo bn kadar icLU '<.....¦- .. i „¦.„.„., ..,p,l .. ¦aak «deraac kat. Vaıını diMUame... 'V.ln.. .m fc.a.rınj nun kl kutan o nrauımkl karılılık lataların heı«> r*fti~. , keı Men de neonınl duana attan.- barda Mı•ar- aârıanalıhtıırı "¦-<•"•• en Ooml I. ııleı. I.....r«ııa ,.„.¦., nnnlaaımı qpU... |bilme* le jazdetm onıtıtandıı.- Bavdı. Dunda rıenırı Nıııjı)AUahu ı.^.-rl.JıV . Kır nıi«.ı vonrı - rirp â>ir ruaıuaa.|rau-zaraturıu.. ueorıamaid Dıklıiıin ıa. daha HUiııı.ıır b>r Izemulndr [ -im- I'...- N ıı — . ..¦-¦,„ ;. ........ Huml ¦ ¦ -.i. — - ¦-' ¦ ı ı ı-..r Oadetan... İnanyerramıı ra. Mr halta -aııı aaanmtr ladnalaaia *ia dr «anvole eerai ¦ r- "'i' I - Mabadı var Bu maymunun yerinde olmak Istomaz misiniz? Günde iki bin frank kazanan, bir milyon lira kıymetinde bir maymun lktoabul lı. memurları uuUıllı eertnmneauıl-Mnurn »""¦ı... -..nı-ııl,. -ı .ıı. m Hıi auı İnim um mı- mlıılıııııuıı kavi bil bil da İU kvkal.HUdârloaiıı-c aalUacaaı <ı < adıU trll-mullr. Afediye (>ı..ı/-i-r ¦ >;.!.¦ VrkAtclİ :.l.lı-..- M .111 D •M-Mtat t İnci W« M. nc ie Mtıa maka- j ırtr M n-:...-ı. A »Al b ınrrlı-f ınaiFfUı »t nr tura Biramı mdntmli mtkrnplü' ı lakaabol - ' - • -—'ı.ı ... .4 ...... .... ... ... inin ııoıi. un ma ilamın ali tabklut \ kODlU ¦ "..il I .111 : • -1 m ' : n ¦ .. , ¦ l..' ¦ .1 , •tv-'i-p. r---.il' i. ıhı ı —¦ ı lı>xan xr*>r. aaUannaa ba^manlulr— . „.,"-!. ı....illi. ¦ . .1. laıla hakkı İlam rnii-dülUU' ıll Kı manıtıı nıu-V...!. ı<•enim «dene keyıijei 9nkara<ıı biidiıü. er* tır. Bîr ramca t ezere imtiyazı Mu Ira rinırl Nnılrli aaınacıııı ıı İntikam! Bir amele duşmammn evini yakmak için kendi evini ateşledi Bu amale de ateşler arasında yanmıştır Zoaıruldak'lau bildirildiğine rnre. Zafrandnlu'd- ıı.ulhn. bir • aka nlmnıluı Hilmi B. i-aıındr biranın fabribaıında ralıaanMcb-abat, arı.mı m.,1. ı. <ıbanu>ıfUr. Bu yüzden İntikam almak «a ,ı Mehmrd'ın evi, Hıbni B. İn evine biti|iklir. Mehmet, bir ıkaam adam akıllı kafayı lui-ul. terine far dobldbbrn «0111» ataalemiflİr. Mehmet, bu Neronvnrî e-ıcrıni 1-1. rıi. ¦ l..- r. Hıraai B. in a-leşten kurtulmak k tarile ka-.. ¦ n- ataaVkaKatarla ,-,!m». vc ortadan kaybolcnaaalue. Yansında 4 rı vımnııtlır Bıdavrlle »ıraretUBi raonedrten M.lım-1 ı.ı r.-dı de •"nem aaaVaaı ¦mı—i a bulunserleri ¦! 1 ¦ 1 ¦ Sıkıll. «tamdan baal dul lı modanı cızmu rını ¦ . I.....-.. ı-'... im - il,-,] 1 Ela Ecdattan aMada bir buael Heıaar B.ı.-ala batkı BBa* r:.hhı-11plı.mat nan». Baba Baıı —'.rı-. aanaaardın İnli mu« aak ¦¦»lııuna Bn.» f.ı» kan e i jaanaUı—dan Hur ıl ı um >aplık' m m» İntanla h.>v.n altıındaki on m»- hıaV a l.rklal konu'iıu . aalatr ve aan»¦ıburetll. 1 .k.ı reıaalnl baıln

*— aUVBlBai ınly ¦¦¦) M. Tll«kaaa-tmiraf. ktm banr aeuu ana iı hraaıiBiKrl ¦¦ k'na-aıonfor d* anı mat ..ı.nıı,...... Uceenkrd. hlr nüm ıııaıuıuol.ıın İnanı Dldutaııu MI-dla rlmlrar naildi' Branual danrııulimıı mı>din Bualıaıiııa* bu armpaD— aban benaı r*dı rnrnıen ııılı. .. .-amir IMaû r.U-Siyasî icmal Londra Konleransı ve Fıansa Gelecek kânunauanının yırmî birinde toplanacak Londra bahri konferan» fmdidrn butun cihan 1 • >> ¦ -ıı"" ram Jn.ı-Ü. :l ediyor Bu kon (er anı yalana bralaibaJı bkaatipimn tahd.l I¦nakili meı clr.ını halledrraaı aVc*l nya* ramandn buyanı dVek-ıl.. . ... ¦aradaki >ı.¦•')¦» aaa »a t im drtif tıreerkin Bu 1 ıhrllm Londra -nnl-ı-1......11 ban leaira den mntahrdı ulunuyor. 1-ondra -ııiıl-ı >......ııi» (naillere ile Ane ııka UUİlUl naranndn mullrhıl alarak iabalı vırctıt edecnbierdir. Bu iki .i- - LI ktıvveı bahriyeleri nin niabelini tayin etnmlerdir. İngiltere ilr Amrrlba'nın babrl t-.-ilih.il hın.u.ıı.ııl- itilaf clrnit ol< malariylr. Irujiltere de F ranta a-raaında vaklıvl* aynı mea'elc bok-kirada Sır Çonabarlay rı'ın barieıye rıarırlnrı aa m anında haııl otan itilâf luya ¦luımmlu- Çmber-lavn - l'.ı-.nk. a İne'ker*'nin laalahad bahriye hak kında anına 1111 farabego nukyaa •e nııbrlı bnhaıl alanı* afitle*a debi 1-11 .l,.ı. arerrır* •-ı'rbundc I .....mnnanp lord j.u anık¦BM ve uraln kabul eteni» idi. Etciımle Franıa muallem ibli-yat efradının devletin kuvvei bab-rıyeeindrn addulueıanaanaıı ve naaalerh. tahdıdr tabı luiulman lana vi' un Inzilterc bu iddiayı kabul rt-^oriınman- miftır. Almanya'da yeni muallem i htiyat efrat o İma d iri na nazaran Franaa teılıhatı bahriyede, İngil, t- d. a*- im UltJ,ndAn kmbui oiilnlln nok. -m.- rakna u' ¦"¦ binaen, Avrupa'da ani l-nıl.k bakimi mutlak kalacak idi. U-mht Erlrn rroTre'dcki terbi tealiht bnenU yo-nnnun evvelki 1. m....!..> ı-.-i., mei-dârl har- k.., itilaftan dolayı Imtillere il e latıneala- Fran«a müttebit cephe ile eılcroı»-lar idi. ln«i'» - Amerikan itikat, yapel-<ndi rıirri lu**"^<'1 Cemiyeti Akvamın terbi , u bu mi l ealihal konferanundn dabi İncileri .¦ -1... tere ile Fracrıa müttehit ceptir- teali", ki l ederek i*baiı eikut edr-ceklcr . *™r idi. Halbuki Londra konferanun-ci.aHI.rdlr ^.,Mu^iUAm«it,FMB1_!.-L alarak bek- k"" «P">e bBşkâl «de¦ Madamın eeUardir. 1 4v. .i.... Demek ki Londra ; ........ için -' 1- ulur devletler aralında ¦ Ub.rrif-ı cereyan eden müıakeratı evveliye ,..1,,,, "Uı tn9-|lerc fc Frar|M ara.lndaİM •S 7-"^'i lUrrurl dr vı> bılabı» limitlere ile Amerika «uaaında bûabutûn baıkn bir ¦n.< ¦¦ 1 i- . vaziyet ihdas etmûlir. .1... 1 1 an Franıa rtrvletmin mevkii *¦>*¦-¦ 1 1 1 ¦¦ l I. . iler Aınerikn*"\_ lıların emri vakİleriyle tecrit edUT'muzted'ı' mi* bu,uou»or- Franta toalikatı ri.ı'mn a, nnnriyr ile tealilmtı bahri-'i yekdiğerine merbut bir trlnkbi eyledifii halde ' ¦ •--ile İngiltere bu rtoktai naran ara almadıkları gibi .fapor.vn İtalya'nın dahi nokta i r 1 bnyle değildir . Bunların tekiline grier: tnlihalı !¦.¦.'-. i. o idi bakına bir mevzudiir. [aten Kel lou mi^akı dalıİ tegli-1 bahriye mcı'elesİndeki !:¦.-:-• Amerikan itilâfı gibi bir ena ¦mvrvi nın zarnnna neticeler vc-r-ha-a-ıreıeekti'. Harın denizlerin «erbeı. ¦ i.. ı.r '.-ie;ı hakkında Amerika " ^.İReiıtcumhımınun orlaya «ıt.;, fini ka... ıfair re dut Franıa için iyi ani o |Djr tey gürürırnüyor. Berri av—u-h" Ipa'ıı'ın en kuv-retli devleti ola

a bu gibi itilâf, mitak ve aatlnu. ıliuturlar ila ı.ı, 1.. ¦ ,. . ,1 ¦-. .-. •"""İ1 oluyor. Londra konCeranıtnın do-Iha toplanmalıdan evvel verdiÜ < ».-Iİlk netice budu },:•>.,¦¦•¦->ut fı.y JİNIU- j, .'aa Mürettipler kongresi îiTr^i dün toplandı SON TELGRAFLAR Sar havzası C~.-. . —_- I Avrupa yolunda ıı p tfeSS FLa".S!,Zar İşarksüraTkaiartbir:!^ bakireye başladılar,. taarfuza U(jt.aı Kost'un avdeti Fransız Tayyarecileri tezahüratla karşılandı Caml.1 Balon ve tayyare uçu$ların>n esbabı ¦ahilsiz bir TJahrimuhit olan hav; i nesimî kendinden hafifolan Ze] lin'in uçmasını temin etmektediı İtfalar ! .> — Sançhav»».|i •asi hakk.n.U M. .-ti allında Fran- I Inr -™nda mü- | taarruz Butya> tarafından y HvIit.i 22 ~A. çar sakilerinden m ı tabip ve Baımu runi* Yunus Nadİ Heyeteadı niyetin »on icaıfcâr iki »ade.i (Zeplin) ve (Dnrniyn) iU-uzadıya i k hava -i. ıh ı muhterem bir Türk saselemiişlirr vc bu diîtilnceden de lonlar ılosmuMur. İlk balon' ııeak has-nm baliflininden i M. Klemanso Esbak Fransız Başvekili ağır lurelle hasta Ibüd" rt^aı ,0,'B"4 •lda*1*" i W. 1 o.ıiıoV -!¦ a- '-ı-a:-.ıl, l aaaka bu- memurtysta j layln •tatlaıla L Ankara İi (A A^ı — .„..-. ı ı.ı.ıul.ı.:.ı -.. ı*Öre bu taarnu "? Vaaka ntahaiof nanundakı bı. 1 soakararr.in ada astarı . ı daa tertip «c icra rd İl «ıtır I I' Balcrat 2? IA V) — Şaak I 1 m ıl kakar.ma Dragonun n nbnad arat-ndn bir toar- 1 nı» uğramı* olduja rivayet I edilmektedir. Lokonıolil,, U-k J b asına Tsaribroda 'ıl« î, •, .l.nbrn.,.,11." . . ,1., ^ Baldvin in hütu-iıu Amal» şartiai bendi kata kot ve Sukutu mı kendi hazırlıyor mu s air tınmanın tok ::*«¦¦ rt (A.A.) — i ıil-ıSndc büyük bir ıl Canan Ilı) Ilı., vnahtü. Um ,a «aâafa, taçtı i 'lnu% biat I !.».¦ '..'.]., il II..,..-. ı ,¦ :- . ¦ ¦ Midin 4DM .»ur.Mu-lon mor» O* lafM Ma ünden faı-ln atacağından .. irtmıatmm HaUna ,îj,r u* IUmle •uyun jûıüne eıfcar. Eski- yanan, ai¦¦talan :<mnyenıa Kaaı lıkUıdnkî sıint ve nöıul ¦¦t"«*l*e ıM. >elr»ı i.kI.,., rai tılı ıHaIi <kİsei sebhİyeıerİ) yar. » a~*v-n •*»rn*a: olur zannederlerdi, aonra- ""kı. t*"**' "'""-lı «»inrıoun eddülu hac,* knb.l.y r t,n.l, ,-"ıa.-I ¦Sat'a.r ''^tZ ai| bu .-.m rnahih ¦ . ııîaareft, aayie ıia>< atanan***** nenn tur ..i.ı . ¦ -1 - ¦ ......-ı.-. can•r-lori İtnt edenlerin de ££™ mr l"oU alnının ,]-.-..,. k...¦i havadan Aha ağır oları' - _'¦ ki. . edikler. Pb. ueabd- ^ JMfc ,rtlU( taldl„ den ımrihem olchıklartııo ı,.,.fi«,ic ,J(uaııı km tıu »and* .ıı,. '. BoMmıaarrrrimiCTn *ı™ ı«""ı")" ım-rasa I ja>ddihiı<d«ı U-ırVTUBOefkl» USlahya'da kiremit fabrikası Kütahya'da bar kat müteşebbis sermayedar birlenerek mu-kuıoıncl bir kjremil fabnkaaı yapmışla Bu fabrika hakkında hir likir verebilmek s'tia nenede 6 milyondan İbaret olan uncu hariciye koğuşu

— Peyami Sala — Varım uıl lırn tu «durun.-»nı. i -un „„.;? a./jıBklis, konik humi r !'¦!- , ı, Mııbrl im krlmunHı irilir. ı<ln U.ult, oervc t Beyin Amerika seyahati • Vırll ATiırlHaı lıIPtaraalDu.fm.ı AliSovcfl. bırabae b:r 'niçia bana t ak ıya* '-¦ Sı ' bİfıhaiMdV olp konuyu,oedak.1 H«. Amerikalılar katı Ali Sarart J.dimıe •akın onu böV-'Spmi hakikaten Vilınnla, Fo. (e boılr •dans zaunctmiyin. 'i Roklelleıle ahbap mı (anneli tahlilim Vaıinf lon'do yapmı;. tlo- lerdi. Hn, bormadım**' jını Filadelfİye'de |Önnîi|. la leb* Tmhiyu!.. Vu yapiylırd büalıııı Lot Anıılm'ıa ikmal rlSokağa çıktımın» laman ka aaî| tc İlk >|kını da Miıiıi h naıla? jıda ya*oem> deksellı maı- >bekı)u' ve yol abajurdu tetrbbı nalabaldıiı. âİ4n.taaıİ tı-l ,ey bu Aaaeeika'lıU' adaıiıdır. Malla balalının blı çak amma «.ayıp inıaolei Ya amelelini Amerika'da geçirdiği ;kaklan hnkıkalcn Vilson'un. î kin keıııliıın-' atla ısnla Mis un. Kokfelb-r'in kendili ft Can Servr-1 derler.. Senet bununla no yapalaklardı?, b eraber nuktedan. seki ve ı.ok | Drıkrn bir polit »anıma yak boysohb-t bı sattır. |*| ınr bu b Kolumdan tuttu aa bir ani miri mırht~rcn> bırabonrde elnıır- |<min>r*k oaaya yolladı.. li Tıka hıkây-'lci- bılm"l>t<ın î\"ı ne ılrm-k iıtı ıdiamın ilk d.f- 'fim bir terlu ken bermutat An ne başladı. Ve ke naaıl Ncvyoık limanına çıktığın anlattı. Bu hîkayeyi celin hep berabe Ali Servetin ağımdur. dİnlİyrlim a Ben Amerİkoye ilk 1 •' i henüz on yedi yayında bî 11 m Amcam öldüğü zamaı ¦ hiıllnıi ikm.,1 itin beı vü: ınlıyamıyordum. 1 bir baıba polit . O da kemali -e bir tw«ka yol üddrt sonra bir ;Yürüdüm. Deri yakan.- raklsgi neıaknlc ijild götUıdı . Bir polit Jeha beHİ kolumdan yaka « ramvaya attı.. O dan bir .-m.- polis indirdi.. I Nı- olacak diye merak Bir gecede dört cinayet Cinayetlerin biri Nermİn barda diğeri Lâlelide, üçüncüsü Eminön ünde, dördüncüsü deKüçükpazar İstanbul radyosu 1 ¦. . .1. 1 program lılıı at, lî,M ıs..* Saı lıayan. Mm raharlMl. ısja-im» 'faı-'tum* ortaaıra auaaeaa Wc.sk. FaalaMe. uai.hr. La 1 1 ıı- . a> 3. W ln>. «.«I. t'aenee, Tha aalU kn ıv ıbkl.lo *|k Ibi tabın. Daima %khç ve ifûıel olmak i* t ermişini t A A N N T T R R I 1 " D D *ı Icafcnni muIrirt U-kn. çil. ergenlik, «ivil. e, kepeklenme ukluki-vı hale Preventoriurn müdürlüğünden: :k navSahite çık ......¦ nl. daîı rede ora., a labi billahi, ta ,111.11—.'i kulübesi bil Ne İte bu Efendim, a) Gümrüğe eı yırdılar B den teılr'.yı un iftara tel de halime >t -— Eh b, diler!.. [»1 mfın ı1'11111 kn'dn kimi ¦ordular! Vilton du.. Ftokl dim 1 .1131liJR lılliull' — Beıka baıka? . Dediler!.. —Bir de. Vayis Fild'de bir lokantada i...!.-. yamağı Fotiy i tanıyorum!.. Dedim...

Sonra: l-ı, Amerika! Varın bo-yunurun ölçütünü alırı diye bir: ¦alt* erdiler»_ Tam bu esnada idİ ki bir amerikan polisi yanımıza çeldi!. Bir reveran. raptı t. Sonra elin de tuttuğu kurdeleli iri bir rozeti gog tüme. Uktı . Bu ne demekti?. taklak atiyi Mcâer m ımız ¦.baka nahso çırarı riereaeı 1 , Caferiye kanında kahveci BıhlUlU bir alacak jl den sustalı İte ja 6 yaşındaki cocak tramvaya atlar mı 1 Dun ıaal 4,5 la Topkapıda caddeden çeçen tramvaya aılıy llaç Vurun «fuı H yaşında Sabon muvazenelini kaybederek mDftor. Çocuğun sol ayağı tekerlekler lında kıılmı' vc parmaklan kcsHmiMir. lı f i iin...İ rl >ı Kokainin intihar tüccardan Şahin Beyin zi >a>-lanndahi Kerimıyi ailevi bir sebepten dolayı »İrer gramlık iki S i&e kokain alarak intihar eımtk ¦'lemis l^rde huıtarılnuniır. TcpeBnfi riyal-rnsunda bu aksam ıaaıL'l.'ndal KATİL B.evvelkl «ece adalar nkelestade denire dOgmus İae de kunanlnu*tıı Uç klai denize düstu 1 Ke rim. Panavoı ve demirci Todori Kopm llall( lake-le.ınden vapura binerlerken denize dlî'miilşter ye »urıani mıtlerdır. 3 perde bu ab,aaı içla (lallarda teoıilil yapdaııaur. ] - dooccoıoo<'o<>a*--«>ocoooı(x,ooe' g -Sinemaıo£r»n traoseı. t-a/eıc'l DIANA îYiıîjnnı IrDeaberler-l Torbalı'da aroıi t-< ..'¦.¦(> larbılıHa lk hay balkaua »OOM dÛaûıı uaıiaia Mı on CTTCJ lıntını İrim Mail . >ne mat allı a» ...... ~ sigara kâğıdı Mue>ı«a ıo»a a.ltı. kıçım aiaara ai..ı, «k.laam*!... Deni; ikileri ı.Vınc.ı /aaı.lılnlılabi u< anı-l* tlıLH ,1.11.ut , (1812) a filmi hakkında a&yle yarıyor: ıMİOîîeî'erirDh; | Bu ,llm' ,t>"drnl" «nık llırakılnn cucuk ? kurlulmak imkanım bulamıkkıarıda Saıakhı aruaaada | yarakları gayet aaeraVb bu ataceraya a'ılryorlar. aaooopo cooocco-. >oaooeooaoaa| ^Pa,a,„.l,bar:n i ÜÇ SİLAHŞOR i DÜ6LAS FAVtHBftNhi .ııiı-ik btr aylık Mı çotuk Du-u, ve DarUlttceıeye ttloderıl-r, Poll* tahkikat .anmakladır. ve Oskân ızr.iutda'lı Rı n mubadiı nan runr ırdan tllr..:.lı. goooc accı oc x ı-toooeoocoocncora zklllllfo rraijdakl talebe nüm.yylfl l'ra* 2\ (A.A.I- DuıOllonun o H0 polileknik mekntılnio dersleri gw 1 biıa badbic BaflaaaıftOr. b'cncblle- °, rln isdlSM Hİcybınde akledilm.-. 8 olan pıoteMo içlimalortDin lıiıa- ? nınıda iıılılıe hllyfik bulvarda lop- İS lanfniflardır. Savar! polis talebeye f \ TIVATROSLMİA mol'SKKTAIRrs AU cotivanT ¦ i ilmi) ve onları dağılmış! çok kioııelrr tevkii edilmişi

¦ •¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦dM ¦ MLI.I.h Rl| 'IrlUzik Hol , iî d> Diln akjaın pek lensin programla lıüsm edilmiştir. <fl 4> KvbalJdc hır tuıellc tezyin .dilen •alnnd. her IdrtU e-babı isti-ak rahat t* m lıı cdllmîı v c- aan» mekaiai ve me,rubnlı veren X ı.ı:ıataaam bir bulc temin edilmljllr. T Bundan 10nın lıcr 21ın vc lırr gtze alleleıe mahsus lUbl) allar Yerilecek, eondı'rlari saul IS dea 20 ye kadar maline dansant ¦ olacak hr. d> Kunvomıuyoo mtılui'î Oknak sartlle duhuliye W. lotalar 150 .« I .--ı ıı 10 numaralı modelde 1'rİLiıııı>lı yazı maki SİR İl) M RH En son sistem muaddel ufak portatif makine Makin' 4i l«r»*u oeop T Bek e111 roternaryo» ¦ I kıla yiye ile mnrchcıdiı l&iklrt Triu m plı En son sistem «e en tekemmül elmis Yazı makinesidir H.ı--..- ivet. melanet ve zarafette daima ' hirîncilifti ihraz etmiştir Trİumph makineleri 20 senedenberi dünyanın her tarafında leammi.ni etmiş olup her fırsatta mü emmeliyet ve faikıyetini İt-bal etmekledir.. Trİumph makinelerinin bilûmum aksamı en âlâ malz meden mamul olup şerit ve tabülator tertibatı kamilen oto maliktir. Türkiye Cumhuriyetinin daha bazı vilaya! aı-enlahkları münhaldır. Uu huniısta doğrudan fabrik müracaat olunması rica olunur. Ilıklar 44 taakı olup Turktali eni enva»» oo.l kılariye Üe muerherdir Werkc Nü nı beri A. - G. Motosiklet Mirulıer^ (Almanya ) MUgl Malûlini askeriye muavenet heyetinden: Hcytıle »ırerâtafJeki NtımM raavıeı Ul adet mo.ıen... r«e» akar» ak. M mm akat-e .mnk.aa.rri a* «eaUr, !¦.»¦» p,.rı«M ..ı.ıl.l.alar. hah kaaapc. koHak. mata, ,e-.lr» »rnl-hll.a .ıiumncn n nndürıır MlmncayetH »alılbcaffıddia -indiden t»»yı ııOras.k .•l.ıetn.rta par f,on *dal İl d e! ..fnosınüaki laafi»' heyet*» aıaracaaılan. İstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 1929 raneıi leerlaîiaoirıin 25 inci gününden ilifcjrcn ilânı ahire kadar ınulcİKrdir f -c -O '% r111 Tl T Harbiye -Sirkeci) Şişli-riinel Kurtluş - tünel | Harbiye-l«atilı Macka-Tüncl | Taksini-Sirkec | Maçka-Heyazıt | 18 Taksim-Fatih 19 Kurtuluş-Beyazıtl | i'l' Ikrt.-eara in.celi' ı ı II ¦ ¦ lunddtn }HJ« t. m m! m un Tünele TuiKİÎoı kının! ıı «a »*•«¦¦«<»• VmO-Fraanra •nrtv.-t 7t'i( lı/an 'ı ı»e't Tınrldtn Mt,ı»ıt Tıkıirrdfı Ndrecu Ünkniı'-ıı T;ıl«io>r bhcttı'ııı rh-yı/niı ta" uaibı M«*<-1 l.tiaırn. taoV FaAat* aaimlk Kim-ı İm. rkrftfiai lir..l-llllıl Kv.ıjk-ı 9 5: II ..«¦cıe: 7fO TJI M»

r.02 81,10 ıı*w 1.1» ul »1.40 «'10 M 0 Tj" Tin fJJ İM *-W ;.ıı» t/l _£ 4» £ . (*> >. 22 Bebek-Eminönü 23 Ortaköy-Aksaray I 34 Beşiktaş - Fatih | HetituiK- K.l»e. BrAk>at>ae Lejw- m» Bebtıva Ijr—w Etimiİ- aııı-n Orb-rfe Kekiktin kjirii.it Kani.-din Utbtge Belirli en llrtlluı. Orı-jyılııı H^rırı AV-aı.Jas Uru*, re HıtAaaia* tane* t «jhtın ll[lıt*,t HM I 4M3 1* a.» •0 ».»• «.W 23.01 32 Topkapı - Sirkeci 33 Yediktik-Sirkeci 3" Edirnekapı-Sirkcci A'tıı-avdın Tonk»;ııy( T. ıfi ¦ |HiLın Sii .eıife îrlr» Trn.af. I Şirke ı(t_[i . Vrdıkiiire .Slıl:ri;ı> ta ır-To b\0 v> Ul r.» \tm »M 0.SJ 7OT 7«n» t*J0 6.13 U.ır,i3 Wr» '.'..•I b.Kkvl l"UI J4.I4 S3J0 I«r mm 7«.tl :-iih sı.sı WJI 24*5 13> ftl4î 2I.İO I0D 1.1* T-» JS.I4 1IK54 im | Seyrlsefaîn Mckıv. acentaa, (JaJıU Kiî rû mldvrl*. VVîoi1" ırm $atc ace>da>ux: Uıhiaİıye rl TRVll'I^ BtKINI.I İt KİT ASI

(ClIMHUrUYET) «uptın' ''3 battteri paıatinl IS de ılıfj ı-.kırrvraUn baırknte eiHt'ı. Sira^jr. Cmnmet, Tratt*. ¦A, U1&.-. Hııpn>'a r^rlcctk \x iııuio Tim: )ıbıl-«ivlc Ri/r. İlân Sabj ılunar . IrnuarrıİDilırtanan kbey u*rnae Uurrmı LmunıtTea| Merim nrarkı BBaerak «ra.-l.iUrn naauı ıtlıUm» vaıetler : ( I lı -nrınl. I»,yuna Uraroııyeaıbla rrıjlcdjtlıl IrkaaıU JCnevir»' alac maaibll bnnalar.. ur>.ııl> ı«ıwUerlc »arki Oasrak IKraan irra.ıılı laara Bratarb*.' l.ka e ad mâm*,* mmlâl ;-»«. rkrra. dtrrarrea iarb lak »»»arı k*ı-»»a--*r oka» lateBal reeeOerıa "O-ıaııb L>ııvuej UmBfr,ne.inLn raktetlakll lek-.il. IIMHplarM nn*-t-l bonolar., ûıvaa. renetler Be leadUi rauaırr-kllı »¦ le»ılnr«ıııi III» l-nnk-kı l*|li)aı«»l r wrı"'n H>Ue<*ı*tU-> nı-rrltlOa yapdo-eakke. Vem bonrr-Jr vata ın«lıra.uaaa P»rla. Ifladra. He in. Hra.ellr. »e htaa-arJ a-^r'atofc man karda akal .dkkreeaar. kfafk» koaaiaraı li ...... . ıı-;-: w T.-les rtM-e. İrx iye «^ürnkLr. II O^tnsnk lıtlkraılan kııponloruıın ve keşlerinde cılr», olan Ikranıiyeh Türk ıahv.Ucr>tı n K#|l*aıfdjf tıksn Osurnh Isbkrartar. raivMIrn ve ıkraraKrll rj.k tıarllerl ,wiH**T-m a-t -ıatı asrdıaıetrlrr otta» ti trvraısaaı 1» flraVrMaratı Hu ı. i . .1 | l_T.ık., mı in-.ı-ı aylirakı ı* Fr-nau ıraıııılrb «ilindi dasiarJerUkt Mıavi »Urarrirriaı; l_5*r .lir.-" tedrreaa.led keri ıktedılen ır-alai merine ilk | urJ.,-y, . M ea.kv.rale mmm aa rk. ada (*m*rm, farda» ve bak mmmm *m^^m |_sn ¦••.-•ra A r. kap»adalı b-»>eı oka» arrurkkarra ra e»ted .hr. hOımı'ı ha »dr (ikram. <k Tfcrk irA.-JVm leM ba nekta kkıraİ uu.0 Wr 'rlbv iUlheı ataaBtaH».) ı.ı,ı,ı. ı IMIhr.darra bîr» halınlarını- fekki nıakabüıiHİe her bir torUını n vdi,v eAkak. aa .rtknkrar ı a) İBkeekn alarak r»at>a»r*»e rsSkr^.. ın.ı n. h-oeaı .lal'ad.' k.ıllt I .ı .¦ . m boa va II, m U*..»sade HoM İt Oatararyr n*> 1 Om ben nlınnı i.1lkıar. tb i İM lılımrUk 1*11 Sa>a» I irıı ı- -ı pırsl A r.ı ı.l Vıi, .4111 j l/mınlrn |f >ler.ine MU, Ana k.nrjJ.1 ile.-di II i...-1. ¦¦ UUnutnuııl IRü 11 klnidainnn IBtH 1 ararTltk Mil......İM l»k*a..r...^., lata • ın uı D 1.1 ¦ ian • rtfj a 1:1 11 Ununu.»ıu İR» IlLJrnauıaa I* l.a aaı IW> IItearkatarnı H teııiua.ui l«S c a ı eti 0 0:1 II II * O'O :¦ 0:0:4 0 0:1 O.Oıl • ı»'l

o:0:4 n n* 0 0 1 SOI a-kıi tün 0.0>4 • :»:t 0:tl I 0:1-1 0:1:0 O:*:* • » • :1.1 • :l 1 ¦ :tıl 0:1:4 0:1,6 0'1:4 0:1:4 0:1:1 0:1 II dlryıikmiı'll) 1 0 S 10 - 0:>: rl Praasu f ratk. İr torırıtHeaeyT aUl lliir: ıu-.. ..ı, 1-» — tr II bt H 1*4 I r IU0 OSMVMI BANKASİ •.Slılın. «ıı uhhil -tBFDİr i .ı-,ı il i' EOVnİEIİ. lahılllninln I Uaı-ı.....>•-'> urlkıladr kra Bakraacab araarn kesadesiada Oafa — "i mmanlı Bankan Galaıa ıat>keu Iıtlıre»r1e l-larlbbl «« HeTd»> »»-lı.Ur. u.alından pak iyi asrinle »•«an» edsMrıfi ascrUr la a-lıa akraak aıere in . r Emvali metruke müdüriyetinden= II. 1,10 1İJ0 ı.ro ııaı 1.70 ıt» Or. Semiramis Ekrem H. (.ocak. >• «aaa»ata*l çonk r-ıık Dr. Ekrem Behçet 1.1.1 kl Vı» ıkın M>kTOR KF.TIII ; ırrahpaşa Hastanesi, bakteriyologu I Kan (VaaSermııt leamülû 1 a rar. baerara «erıhal lakJil- " Z lûınıt venldl ı edJrrek m. " bilahare rape ; muaıcnelv â affb camiımn 04»klor Scyfcttİll = l.lelao: Bt»0«l.ı r. HCr~c«İrıll. Ireogi, yenî vc Çakı ^û^'Ma rb». .dem, tatkiaıı tnral en yeni »ev.ıt .e mutedil -.ra.it. tedavi adar. AnlıırO ı ...İd..ı. M- ¦.¦ ı ¦ 1 öleli kınını*». H<*i gön aaal 12—7 lonlı irde tahlil .Idıralmak ı ....^Iıındı ada. SM . ıı.ı Dr. Osn io. r. Dr. Şuayp Nuri 41 ahi ve I •¦ i. 1 Mftlttl laOlbl ELEKTRİKLE TEDAVİ Caeıadaa raaada aer C** •-" 13-1*. tlasaleKla: Iran sılarnha-n.-l karaıaınd (crldthnae ¦ No I' 17.00 — aktkoHe rakkraıbar: uff-»r I «krııınııevv'l 1*36 .10) I takar l"7a utlb-k SM ~ letJde •b-i ı.kvliçln İn I •] .10 ve uınn-ye /¦•an Uhlil.

I.r kfia '.< 7010 îltejrlııı.ani IH9 — ber U^rtıra İr» 147.» va ıa rantiye »»• ısnan lahvıl* krr İcra «a W* Satılık Fiat ararkalı allı krallık kapa1* ar roiataeavl bir kuka | oloraohil ntalAtır. Ankara da ı - r.....ı.-ı matbaasında Bilal Beye müracaat. ıı «an lıtlkrun IBtd. 1*11. Sirk t*B.....dJrrten MM .ıiıları selıranlvrll TOrk Ubvıllrri ıcic Irrı nıııen ıe-lİ/"in labıllkrr inımuy dıa-a »a^l «-e« taM İli II I I -»«-ifc Maıolakai... aıılakV. rreea-d. A*—ya. *•«—•' •*»<*»• «-C-lere. Pekr-ee.. 1 latya M T«k(^ aaa*.dı r.ir..«ı »dr-r-le. ısı-.d.s ""l»bıjU i'."jı I......arrar talıyılın aeroc İçin hamiller »lll teli* kupon « MısrrtknaU t* dala dahi Ostaaak [«yoaıcıun i miden <rı edUen ledıjah na-. aaaa nıa»» j raraaO &mmk Maral ak» mtmtmm ı«ıbrı4aa ¦*»¦¦¦ HT*. be. «n baare e—s« ram. ea-b-.eW. 14 «ayra IkM IM raea her hıo. mi.-*.araı. .rıdnlne an .»• .w,ı™Uatt. ırCivesiTie l'-lıy-«ıklır. Y«kani» nıevınubahs rdad mu.isea.lcr jııol.ırrtır : Tlıkircde ! Osataab Oaaka.. GakMa larârMTi r-k-*e fcs-l and H~ıa« O-ar* -e* Jl C-lal». (1) Bu a-.ıuroa e*".r-'.. "'«¦b»'!*" ¦**»•» "t-J-lh.lııdea hrr hıme! bilirde latOl .Hrûndah! o IMlIle nıaiııblll knıaOrıe 0 mahallin i .-•¦İV 1edl/e ıVaataUtar Kansızlık, sinjrjomatizma, verem ¦Yağmurlu zamanlarda»-** iulcrııi iklidar. lasallnbıı şcrain. m gevrekliği, - M KUVVET gayet nalid hasan KUVVET şurubu göğüs hamlıklarına Karşı gay6. naiidir. vc hatta fırlır, konlar .... r .1.1 plajlara «ya bal-aıgınmnğa lorum yoktur. zl Eri birinci malzeme ile İmal olunmuş ve Mufloıı aslarile emper -meublize bir hale gelmiş g ayet m od ren ve kusursuz hir biçimde ekselisor PARDESUSUNU Giydiğiniz takdirde bîlâ perva yürüyebilirsiniz. UCUZ-PRATİk-ŞIK bilûmum levazıoıalı :ı. ı valim galalada karaköydc poğaçacı (irim itliaalindeki EKSELSİOR Büyük elime ııuı£azii*ıııdaıı tedarik ediniz. Kadın erkek vc çocuklara ınah-ııs kostüm, palto, pardesü ve muşambaların cn müntahap çeşitler . ¦—' Tediyatta Teshilât o.....1111 Meşhur «kaTffaTAtB-i KONTIMKNTAL \aı. makinelerinin ea ton ran. denetini koımedea mf bir ya» makinesi mubayaa eımcmrllula if. valmz I-1- •¦ ¦ ¦ ı-da boylık postane caddesi kil m -m vlaı-l ma. ea.aa.nda .alılmak(el: lar. lıtaı HERMANN HGRNŞTAYN reyofilıı poria kulum no. 326 i0* |* *™v ılz aoe " mustafa™ vc biraderleri vapurları 1 muntazam ayvalık ekapreaı TAVİLZADE vapuru

¦ ıc'rlnlıanlnio 2s inil pa/.amti | eunll akıamı -aaı on yedide 5lr-j becl rıtnımındnn bareke l-* bolu, cuaftlala. kucllk kaya. - alhn oluk, kd.rcm.it. bıırhaaiye. j ayvalık ıhkul iskelelerine aai-; mcı vc ayni kkclclc rc ııfrıyarak i avdeı edecektir. m mahalli raoracaaı: vcıaif ta-ı ıluadc biraderler. - I ,-ı.:ı.,ı-: lafanbul '--ı.ı laaJBlfl yumnfakntı vc dayanıklii ile cınaaf-ıınidl blr fflhrcıl ha tırap ıtıcapdif. [Heryerde satılır! HEPSİNDEN •-İDEAL KONSERVALARIDIR ¦ >milll*obıl^lllltbcsşımıjh| YALNIZ '"I J. İTKİ \ücuduuüıu bar turlu tebeddülatı bava-iycdtn maıun lulacaktır. Şık ve kusursuz bir biçimde olan hu ı . ıl r her gün giymek için gflyel elverişlidirler. J. İTKİN tüccamerai flrve-çkı. ut.klaı cadde»! nu. 405 trlaloa: brvmfck. 440 En iyi müstahzarat. L\Ve bilhassa Mutfaklarınızı parlak tutmak için rtılibaıırdd mutfakları ydfaıl ıı a ofomu kafi d-:i; ı. *oa derece temi* vı parlak la olmalını ' ¦ .-'¦!! ı. kemli dır beı örerine aı m vım » - rpl i..- vc bakını* nasıl aal blr surene ıı-. .....eşyaları parla ıh* . hayalı ve yahut bcyaı ka|la-ı. tencere ve «a -il bulu ıı alcıomum mutlak cf yolanın amelle ljlcr * vl.m . i kuru iı Türk - Amerikan bahri ticarî sirkeli hayri ara -boğlu ve şürekâ» amerikan ebapor laio va-ru.ndan r»bkook vapur llanmda .uncu kl atz. telueert 1030 MİM j Satılacak veya devredilecek malaza sııl,:.ı irtamrsin ile bina ,r ı ıl . kain M ."v rıı" ferisi bulanan bir xrumolun. saat vc .oioîr-l makineleri m ajura* t «alılacak veya devredilecektir. istan" ı. havıırlu hanında ı\ numaraya Maarif Vekâletinden: flaııuılgadc^^ayyar vapu ayvalik - izmık i'ostası ı TAYYAR 1 vapuru 24 "S?,"' PAZAR tc ayckf edecekti-. ı , . vük ve mlmj «v<r. tmlooau rıiadiye :-ad:lr>i hrtım harımdaki idırsoa*ı.;.lrc m irar-ul. tel branbul 1977. voltu bileti ALTINCI SENE _ N 1992 YUNUS NADİ Lduahaımi : lrByoiru.ımuır.1.* »HV'ıüJı daire! HllhfU^tl TcIgTal l.lınbul Cumhur,, el-l'anda bulutu: tf 24S Ilı.—"."" î*»* iciviun: ,,;,„ -.«.ani j?» •far» ¦lllıl: yaf,ı. ki»» "aı: 41? PAZAR 24 TEŞRİNİSANİ 1929 abu.m. ŞLHAlfl ¦oddu Tûr*l>j h^ttar,; Içla hanetlf* 10» Kr îTOt Kr" » *>lı»[ İ4W K/T 3 arln> «00 Kr. BM Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR İngiliz -.....•.........*' ¦* ¦'" ¦' "'*¦ * "j" * ¦ ¦ Terkos su şirketi VI. .I.TVn- M MJM* ı at» t.im ¦• .«.t.-un ¦ı r»>ifâa—r» »erm-

lıoar mail". ¦•"""«" '•-*« tu.» .ı...«.-ı,i,.;u... ıhdifamı ı¦»"• ıırmrtlr m ı.ı."bal «ahılnin turanı ¦ıl ııi." im ıım'r ı,l. li.- m .¦ bitilir ıu ı.'.ı.l,ııi ırüılnm Kış rüzgârı esiyor Havalar birden soğumuş, hararet 9 dereceye düşmüştür, mahrukat fıatları yüksektir Dün 1045,5 a Kadar Yükseldi ................ rıbaajı rl.ıj. ı.ın. onlar oıtnok' kim 8. ı l'l ııı » -. ı- ".l'B..ı .... ulvini af*** ula bal auı aonuo„n tutai**. aaannual» rd.n t* h. ivlı-ıi. ırnlu «I 1.07.1 m ı».ı «ralli ulrrl »didioo r.i™<,lir curnhuılııl llin bulun krnılı ııl.riııi h.ııdimiı.iıı «irr. ..h .ı.ı ı .. .. .ııımın «on bu b> un kıma-nılr bıllaba hie ur biıom ,r hlhm.l ..I......I. bin4.nale*b ter hat ıı» nnı ıldu-a (ibı -h" «ım-ıı' hu.~«kl l.ı..,.-l. a..*<a-,..cm*-<,» lrmd* nan.u Bİ.>ıa hl ınfena. ıa «arara im» ı.meıdı ıMinıaaı alt ha(iılriDal-11 Ha tırtırdı -ra. ...... 1. C bcıtaa naı an. e cı* kabilim . Arlık caddelerdi pardc-Mi.i-t aıalmakla, buna mukabil h atla yabaları kaldı-. l-.i. kalın paltolarına ıarı'mıj imanlara adım ba-?.nda tcaadüf edj ckr. Hamnüar da kıjhfc raanlıUarın •e^e-nlarını giymeğe ba ılı ıi l>ı Havaların hiıdcnbire noh .lir. şii- u mu i'vnn-ııl. r , hiç lüpho) yok un bin Imahrakal( ılaldır. Allah mıaf vrt-İr ilr ¦>- .,„ barı mahrukattılar, hentlr yol-lar a e raebıulrn mal gelirken rı- •* - - »rmdidan odun vo kömür f Utlarını . «.m- ¦rtırnııya başla Bir h.lt. rrrrl okkan 7 bucuk •ıra kormirû. ,k. r biliri kika alı ladan a .1. ,.1.1,. vr lnki ade bir |.-ı.ı,,. 40-50 lı-yaptırmak mıimkUn İkinci mı 11 Ir-nilrr, 70-80 İr.,ılır 110-120 m-' hin l-.li'.ı kılaralı ıraılaılı ...ümitti. arabi r.ıkaa — •irhrlinln imtiyııı ı ..... . . ajoront >n halını artırmak lUI'lllr ..ı.. ...... bbT ti. |ll>l •.rııll.: lıabı bu t"(h ur kere <ı. ı..... .. .... . ... ılı-uuu ual •d.l- .u..ı.l olauıou'dı? clıaku terkeı <u ılıhrlmlo balodaki .«iv. ıı ¦adace arı abı. .tu*, amaml kümen ila m%jm bir banal atr »ıı.: J-...I -betti ba man ıe.-a. «I la-aVa | .1 ..... I.ı.-ı-l batnu bru obaa* bar alıl ır mr »->wıai.. trrfcaa r« (¦ık'unln m.abol ıcld n r ılri almat am«(a"u ınlanuk ıcln <n--ıırinhLı m.ı.d m uiı.i1. r*ı .Mnıınlır yu;. ı .ı. .. ı -¦ ¦ ı.. . ı. ı donranı ol... irfanI ııliı im lıı- [mııi-1 I llldlı ba nirlrl kon lıtanbul ırhıl ılı mir oynıya alay | .ı.ıi. mr alrkclllr llu ılrkrl l.lanbul ı ıld*a («mi bar baııyri n bn .illi ij. .-»»i balıa. lana*! .i»...ı.r r»w aaa barara rrjırakı l.k* oaaaab kıın ıtrkn anlı un. >.•» |rir boh vrraart Ma a m'mırm bnvd* mıial dahi ı-. .¦ • ı ¦ . rn kal'i -n--ıı- ' imlini «drıaik faaıaıirrlı lu buıan I ı.. ı.. ı ı- llbrl t« buh bundan Ihıı-inr. trıbı.. ........ hakketti*") rc¦aıı- laılyrl bil an cvı.l kapı difirı rdilmrkt.il b..k. bir -rv d.;ıijk va al. ma t. «.i*.! tmOm ıa -l.'.rtmın ımtirııı. k.d.ı „k.r.lm.,ür. tek... dr 3-b liradır bu kal Vk^man-tınin de naran dikk.iır» crabrlmı.

Ayni lamanda -n tenedm palloıu re bu aralık paralan da bol otmıyanlar da , -. - : ı ¦ Uı - - -. birdrnbîrr baılamaıı karşılında teliıa .I,..,,.-.! . Bu toktıın ne kadar haklı oldu runu ^ylrmace hacet yok. Filhaaıai1 palto yapmıyorlar. Allah fakir lıharava acmn da, Raaatanc M. Fatin B. in Mylcdikleri r,ıkıın. Filhakika Fatin B. müteaddit Av rupa-l. matefenniaie r. bu nene kıı.n ı.ddnl. ol.cîın. aayledıkler, baldr. ),„„,- .ımdıden k-aluılm atılamıyacatmı. Balkan ao|.ıklaıı ¦rkr.mil dr ete bîııedilmafa lau. ı.,n.ııtm da önümüzde yağmurlu ,.,.„., .„.,ı,ı.,ı,.; olmakla ber İL.. bugünlerde havaların daha imla »(umun ve kar yagmaıı beklcniı..........kun. her halde kum., oreel ...I havalı günler ^....., mili tabın- ediyor. Ne diyelim. Butun tam.nnimi/ Falın B. in haklı cıkmaııdır " İhtiyar kaplan ., hali İh t i/ar da! Klemanso, harpte Fransanın galebesini temin eden adamdır .1 bur ı-. k.ıı, fiil ban t» ». ıduu arraıbanvıl ' drrph .ım.l bur ful. rtet ındvr. nık.ı.ı. vdıt ulı-nuıorıa arar .inin. «aaaaat ınml. bu kadarı hık kklldu. llu .m. - hmdlıı, kadaı imliyor muk-vılr.ıl. vr aılahaıc ona iubumı uahhbdal Ut uı.ılıı. .Idııı »dfrlrrlr. I .incilini '- ."i Hl rlml-llr kl |lbldl ,-ui.,.. i.. „„-.,,„ ..-„,j,,t, ilr ban«l mr ı .... brhkrmrk m, Jor| KHmınıonun ren hanlalıHı aanaaınoa alınım* bir ........ r .. „..,',..ı.,.-„ .rmral.dır. Af. arada ..rod« nendi. ıl '!' "l"ııî?a*ıiıiıaM.I.....¦......¦¦¦ ı l>ll •'hail .Lrn.il uııaaı hk Doflru actğiı ml? Sıhhîsi ve fennisi böyle olursa!.. karaatac folleifciatı idare . şdıreaıaaeline vrıditı ¦ encıih «un raporunda meıolalnl ¦ , . ut -1 ır : *... Ilolkıa ıa m*klm llulyıllıı l'Du ut. »«lı [IdaHnı Irjkll ..¦•¦¦i lUaıMle .ıiiıll ı,."--. atan. ııbhl ..- ı...ı •••¦ıı aaıraı'nj. ııuta v ----i. emtkd a* . . tdıhı v . — ıdk hal bubi ba rapora ıeıvıt eden tamı uııııınıııııınııik Müsabakamız vo le .ıblıııaı limumnu uhbl ıi ıcrail daiminde lıı¦ mı vc ıcdvlr e-n - :ın ¦l.ıi.ı.ı.. ¦eiaatycil tarlcrnde ihda» nııırahhaa azaya bilice harkı bul kailden 6d0 lira veren, 3(1 lir a hakkı bumrlu Kat-ni-i mleııeıan idare meclioiala m., lalvlndıa bir - ı"ı ' biaaeaaleyh reım • e ı.nlıtoca ma-ıtoll rapor.¦ bn fekraeeaı «a otadnkiaa tanra bia. «md. leanl va o... omatu iddia edilen bir mbeaıeıe ba vte mulıanid bir nalde badanana, ya lennl vc ııbbl olmam yılı acaba vaıtyMt ae oiurdn t dlyoı r. Doğru değil mi ? Asım Bey Müskirat İnhisarı umumi müdürlüğüne tayin edildi ı-1. halta ankara'ya giden müskirat ınhııar umumi müdürü *Z*kfii Dey. yarın fch-n m" o avdet ktir. Müakinl inkıta,, mudur-la*-ne Defte.-ıı ık Hnkakedaim a. mal müdürü ve mhıfcar ida M.--..II s* ı m ı del

1930 Türkiye güzellik kraliçeliğine kim intihap edilecek? ¦ ali —¦ Buv-ün müsabakamıza İştirak eden üçüncü güzel Celile Hanımın resmîni dercediyoruz bugün müuba-bamııa iştirak e-drn -.-üı-JI-rc-a cclılc galip Hırı, .i. .ı rt tenini der-rediyo muhterem ka-rilerimiıin hu müsabakadan bir ik-lilade temin etmeleri için. e;r«n defa --.'.rl'i-l-ıı çnibİ. ban - • • • u koyuyoeuı. kari -Irrimııin aşağıdaki aatırlan dikkatle okumaların" rica ederi 7 1 — Karilerimiı-den gürellerin resimlerini ve aynı lamanda müıaba-ka kuponlarını keıip «aklam a ederi*. Knlck-ııyon yapanlar. yalmr bııpoolan keıip laklamalr-chrlar. 2 — CeueHerln rrıbnUri men nearedıl.p bittıkUn kaıikınm. ... ,«k beirndlkUri uc fiiıelin iıün aralarını bir bâf ıda yasıp kuponlarla beraber bire rönderoceklerdır. I Ab©, nelerimiıin bupo dermrİrriIU-İt;ikanın en güzel kızı intihap edildi ¦al ed>ı 3 ne .¦ . ¦oktur. Yalan , - . -. laıl eo^dermeler. kal.d.. . 3 — Karrlerrmirın vr.dikl.rl reyler netkeaınde bınnci. ,kn«ı, oconcü (ikan güıellere gn/c4cmi hediye takdim .d«ekllr. ____t Mecali M 1 tu i aı 1 ^ Meşhur bir Alman mütefekkiri M. Emil Ludvig, iki konferans vermek üzere şehrimize geliyor Meıkur Alman mtfırmk a* m,.l. (rkk.rlerınrlrn M. t'.mil l.udvig, buRun öalrdrn nm Pire la-rıkite Atina'dan .-ı ¦ . ¦ ¦ jrlr-cek. Darullumın ...... . ... -1 - .. va Alman sefareti erkânı lanfıııdaıı karıılonacaktır. Profr-ıÖr ırhrl-mirde iki konferanı verece mûderrie Macil B. rala-kal rdeeektir. Ankaraya da gitmeli mukarrer olan profeıor Lud vıg. 25/1/18*11 de BreıleVda dog-muttur. Peder. Her man Kolin d... I9O4-I9I0 da .Roo eıanı. tiyatro parealan ve 1922 de Bnraark ve barı »ahne eıerferi yaımııtır. Bunlardan maada lar, ıcyahat intibaları, 19IS de aVagnera yahut unataılarn unvanlı eıeri v« bilhan" »Bir inıa arihio. 1920 deik cill .Napolyona. ******* , 1923 te «İkinci Vilhelm., -Bia- M. fmil Lud.lB marka. .Bir muharririn tarih., ve i la nearettigi «erlerle bıiyuk a* 1924 İr .Ademin onlu. namları 'veffakiyetler kaiarımıfthT. _' * tiat... 11 ıı t* h ı ¦ ı, mmf vÖrüstü Jonnl parl|a beynelmilel guıellık ıftırak edecek olan ı tlüccl kırı elcikı ma n Sa-llrl »a rall.au Ankara latanyonunda Ankara 23 (Teln(onla) - Veni Yunan sefiri Harkiye V.kilin. lanın gUreHik yerel elmi|Iİr. Bu halta iarfında ıı.rl J-nnİ bir bıadir, ya- na takdim edecektir. e yapıla. ıbakaıın. ab Avrupa ı da itlıreh Tunua NadMir. ilim.trmme.ini Rrı.k-mh.ır mübadillerden bir [nıp hukürnete, ait ban emlaki cebren iıgal etmi* olduğundan jandarma nıu. lahalo S'tanik't* mübaJUl'rl- landuımıı ar anada m a iademe Atina 23 . riııuıı > Selanik'te o|mi( ve bunun ürerine ..,,>-. me vuku bularak bir (ok kiıi yV ralanmııhr Nıha«et tübûıı ed .Abıhayat'ın sonu

f Şehir ve Memleket habereri j Dim.triyetle Pakson: "Ded k:duya meydan vermemek için ilk önce hasta bakıcıyı savarız; sonra da kalkıp Nis'ten gideriz!,, JJiye karar verdiler v .... bayını »di l dedi benim ıi» horada »»Hk-ilmedi. ".. .i.-,ı,ıııi itin dr .ı-U*ı«ı« l-M.lt.Mırınıa ırka*i"dau llcbra. m da i'".- Karavana ıı "ili.nidan ııkUtar giMdre — 117rine .-lm„ ıılur. İlim ılt blı Mrkl dekin,:.,-, -m. 1 h--up ...mı* Uıuıılll-¦endin >ıın ı Buna ¦¦¦ 'i • du akb ı»IU _ İl. ıııuı l...-,ı. kurtuldu ya,. Arlık d..- ı. ı . ¦ ....... -..'İr damın I.II' S ,1.1. .1.1 1.1. |......¦ . ı ı ' m- ¦ m OfenanM ¦tlıllkılı milyarder Mııtır r-ı»>oeJa Utta ı. i-.. . ı..ı ¦ ı . - ı .. 'i I' i" •"¦ l-'.ın..- ıı:.ıı .t.»'- - .i'" 'i'"" ıi'Utarl.r _8 — Ulun (Un hic blı yenilik «İmada» .m.ı.. ¦ ırt*>. r.ksaıt.ı ha-tı •-•kırı Mr aralık kankana enkaynr. MI. İtile» U-k balına lllllyepeB. İlk !¦•« Miaa ı»anana rera. ¦*•>-lumt alnUk. nala»llb hVkaaaıar retlp İr l'rtaıaa- Kaimi tekr n ¦Mira bardı»Uı* |iım>ı. ka.UUnıuılu •Ma. m .jlan'nl aa «a ı>lı>lı> doy ¦¦¦¦—. !(•••« ıhnd* «a. f tHMee pah aa* İn uıım. Ur ..ıı.... 1H.II.U VI. L. ¦ ikada imi!•< İlli l-Tİıı ıl .ılı! 11 . ıı. kredM- lOmmı. . «ok Ur «İM Mr 11 -..ı ınrıa na ııp ıaaa . ..i-li.. aaara a*** ku laaal keeıaanaB MUyar-ıl»ı belli l...... Ma lıutlı'. »ıkıl ı .1-, .... . :ırıı m.-.,,.1,1 tekrar a—lı kar aıkaıa eıMı (..», lika* . ¦»MİM pM ^t* k-u^aMta . ıı,—ilan l.ı-.l .¦ . ....ıl ¦ - fukuı i.ı. yatan >¦)•>. Fdbbaii ¦ 'imif bkrİnanaom daııaa a*4« iler arda VBaaaııa (i«llerıar lıhı lıı Aamr-kan anan kıllı ak ron m iyi .maı (iki faM»m#y>lnı ...... .!¦ ı - m. — Valnıı, fcılınr I li|i yoracak oId'Ibii yer*ar«on\.. IHrr sakaklarım k Hım an da kol' ...-1,1,1 I'. .....-rl. M İkn-ty» varana h'oor (..i."- bir vaat «dır İngiliz lirası Sterlir7Î045y5 a kadar yükseldi Maliye vsh.iİBii ciddi Tpıl..b.r alıyor* Ankara 2J l.mle)— İn».lir llraaının IrrelfuilnU Malİyr Ve-1 kain i ebtmmıye-tle narnn dili kale ' abarttır- Der de-etı lalbık ı.J.b•e ye t tadı Iı.'nıı İ.ı m ıı-.. .i trnei-»ul ..I.. ı -..ıı- mıılı-bknk ıı.ını ıl-balulıasjk Şnhrlmı.dehl lamavvUcat Tavsiye ertovl-fi -Vapurlarda paltola-, ' rınıza, pardesülerî-nize dikkat ed;nizL Sun genlerde -. ı.r.n-i. <1 .-yeni ınul Mr htr«ırlık baylanıl; lıc Bu hı nutuklar ta ziyade • .-i., yapılmakladır. Şuylckl; Vapur kamaıaııaa (flrırck pallnn.ıın yrya parda- *¦' lUonıa «ıkarıp rala koyoyor- t --ıtı-.! ve Dilen $ uçık[öı kuramlar ledank ittik- || Icrl t'kt ve k a İlamlının, hana. I "dinil knl.ı.; ıı-.ide-İlli rl raun- £

İstatistik I Bir ayda 150 hırsızlık oldu! Vasati olarak günde bes vsk'a oluyor ! anlık vaka! - .' ı I J ı-ı ı".: U kı alâkadar ji kırarı nın ton günlerde Al.deni/'dc rekabet Tealilulı bal..,- ı... Lııaırlia'dı Upüınnl ı.i"i".....ı ı-ı ur. ı tamam • •Blaılıkca -IhıUMI uMyetan r ¦ ".a....ı. a ¦ «ıı. ..£..-. aaakjıl •OM,,- San •anual.ıda »**—«-.., -....«.na> bnyaa kar da«lyaklab Ma-ıkar. a—at|ı Nad.ı Mrraaa an aa-rnrlll drılrll ,ı .... Ineılırır İd). Amerika lir m:.ı. kadar danyanın en ı.....ı. de.lı-ll «ala İpi al aUn l.nlll.ı-'niıı en İm «II ıloııa........ akıl-nlra- luluıı '-i'- illi bv i.... ..t a ıi.ılı denilin nar mı mı—alı ilahi aUnanbrd İnaHlaea1 a*n .liaj-rl.r HHaaaa kaaka AaaVnHI Can» Manan Mat aparnn 'i - an Tamna ......i... nar ren» daka «l.ııı ¦¦¦laJni iı aaa-»lr»ı aa -la» İM. ı anal kı—n laf lire fca-na* b4tlHı>ıı> •¦ UrIIh• AUaıılIk'a ı*¥İıa» ma-l.ıı'*- aAdenn'de Ikiım demedi kalııı.ı • Kuln ....... ı . .malum*. •Vananla vr .-M.Ü1..J. ylradlılrıı Akdrnlı'l tahliye naillerdir Ban Ur lı.r.ıı NUnttl Alla-II I-ounnuı Uk rdailktridtr. Ba^-.n ianı UaOar ..•ni".-ır vr ikilini katan 4aa»maa ra aa1------- l-O..Wo VMaarUk aananaaaaa ala.ablar. ' utT*-— bnrl harr-..U.rH..n ¦..i.ı.,., Baa» Makin lılııı ır mklı İmalın Ane leılııl .-. in.liiniF.aa. t, ıınkO an ıkl ıln.'ri Atlantik ......ıı.ı hakkında ularımi''»!*1 Hm mili e i derdi... Ke ir, ikide bRde nal I Ilı-..!, ı ıı — r -i Acaba •¦-"«•> «dat «elacek* ıyr> hrvecBBİa. hal enaleflı vapurlaru a paimianaıra-1 pardeMlKrinlr.c dlktal CdiolL 1 Onları İyi muhalaan e dlnU, ,:(- I fUuDMln «nünden aytrmayınu. , Kortenkale avcısı Bir Çocuk kertenkele İhtiyar Kaplan ! Ba»aıı Mkaranı anhanı «w rai a» •Ara ı ı yamndaı ûaWaıan fcaa ani »m*any aaıuam (anapar MtMr- Dok l^lar uıtl Ul-ff na ıı—ajrHrya ,n•¦ •»•»•dır p..... ' * \ — M. «:--.-¦ aa'yn Imitmıi adan daafn», ifchynr kdirfanın ı ut:« J-ndefcı rVnr.kniâde munrfık lallım Mdu-ğmnu ı«ylrm--*n. Dokfnr, Irn'Hü-la J k ı(in oaon irmd ../c ıl 6tr ul*f • Lı mıılı. /'.m. 23 (A.A./ — M. m >¦¦!' il'.'..- .1 'l. M. Jar) Klrı.,-1,,1. |Varna'nın meyhur riyaıi .. ... .i- ¦.' - IHI ¦«neyinde ılnjnıınlur. buaıın 1*8 yayındadır. M. Klrmanao taırt-cdikir uyarı hayata atılmıı ve bilâkıre meb'ua olmuylur Radika' lırhuı ırıılmıııl-ıı ..Kıp mek'uı aluKa ulun muddrl muhali İri etna) lttOt ranaainda ilk d>fa o-lara* bnjvekJ oloauMiir Umum. harpte Almanların Fmn aıa ton-raklanndın b<r kıımını lyaal -t-vu Maarifi* letrrar mukaUfetc baylamıy ve mcebai mrb' ndn lıuk.ımı t- .ulHetlı hueuralarda bu lunnıııylur İla»*kıl mevkii iktidarı terkelnta|c amade nldıifiınıı ve yeni kabineyi tenk liyeıı kim olduğunu aotniaaı ÜLe-nnr Klrmanao »y-c* balkamb'.

«— Bea teykil ı-Jn ri'im!. De-miyiu. Kabinenin iıtilaıl uıerıne Klc-buiio 1*1* te bnavrkıl olmuytar. Miıykui bir vaaiyrlle mevkii ikti-daıa «elen Klrenanan Frama'ya fark bur ide hiıtnetlee »ı». vr Fanın» «ala» a^anaaanda m ar aaaal (JamhMnr. M. Klenu.ee an İta» „„-,..:de .u.ıa v aifani bayaılan ^rkılraiMi». Harptan ınnra Ftnnoa'da neye*dıleo bir kanun ı'- vatana «nlri olan h .mriı lal ı - edılnMfti. KlemaiKu «/rn.ırbeni adaraa müsabakamız | Ikın-:.....ılıdın tııf.nl ¦i ı-:..ı.;- ... ¦ ¦'¦ verdikleri reyinle buıncı vık»" (uıale rey vermi* nlnn kanlar» d» kur' makUallaıı labdma *dexe|U: 100 Lira » a 25 a 10 a S . 5— Bu ıı... .ı. I .. reaîmlere ve karİlermıre meliMiı nlup aatl Ka-aliçcııin intibabında hiç naı yaealrtı». a — Gflf rllik Kralı .m .„ ¦«-*«-• U intihan Ofunaeatlıtır: Cuele--nirde reaimUvı yndıaaa- ed erm hrnu. Irrt.p ednugmoıa bnrnk balar» davet «annacak, o-rada lıtanbad'un kadm erkek en -uıııir •¦¦ularından murrkken rualrree «rval bu atıretlerdco 20 ancııni reyi hali ile Merceklerdir. Ba 20 .-ıı -1-1 iki gnn ynnra lalan-bul'un - ıı i.-.m..' rdip ve tan'at-(ârlanndau mıirrbbep bir hakem beyetine artrdilacnk ve hakem heyeti bunlar aıaMlaaniTl.'Hı;11 ı GÜZELLİK KRALİÇESİNİ» intihap edecektir. .ımınıi- bar (aıat* ıı.ı bu faıielede vr nıeb'uıluk hayatında mahallilerine kaıyı kııllnndıi-ı ıer> ti dokunaklı Mtllerdr nvanı verilmişti. Klrmanao lıııııdaıı lıiı muddı-ı evvel hattalanmıy IrUtı garrtKİ-•er»-* aDaka »ırau radaırdı. nmada bâr adanaunt-' De-miarı İhtı, ar KaBİan bu v.>ıu-rile beraâa ölmeğe niyeti nunndığım m İsimi; ııc de tekrar kaalalnnmu "e bu defn dublurlır umıdi kcoııı ı-l ı .1 . Mal i İBİliılı ÛiLienl ırnnaa rrnmıiny-ının knbutır mavcJrkati .ar ¦¦ ¦. ¦.....n..»..». • -dUre ba—a* kl>— ¦ ıı 11 tl * I ıı mili Banan -•¦ ... ıhaeamnanhf •¦•Hm —1.1. rar .dan lauı-lk-v Mr kanıUron la-UaHyU* Ihın Nulu V.kaı-ın—lr-ı ı Cbalım kabalıı .i..-,. latMa bnairHraajllr ıraıdahl IMkUil rnaarM «ı maa Kırk ıv ke BM -rMa a ta ıınarra ,Mr« aaakaa H-» BntnB >.Joaajı e— — r..->bobI rraai haıtıluı ¦ ••¦»•• Kimaaıia (»cuMar ¦Mimli im aklan loplamui* ¦>•¦ tmvuk Akne. r İtalya araırnımı lurılyeti om-*-¦ ilaha t«d.ı.ı ntaeafarını aaytcec ....ıı- Ktn her (anı kabul et. yart ite.- Italyn iden hic birinin un kcvycl Bab-rn Fmıı-a'ııııı "i't.i vr "ninni utedUlnl ¦alrbi Akdralı' ıı m Dİm-ık ntı— ua l/ranta'nin ı. i-. ..l.!.. edl-¦fn.ijL.aaii ıraT-1-motaval kabul tılı kumtlenKnetnkolr- avBIBI lürahim Ef. RcamUU O^rırlıı[ıml> lnriık; hntınkelc liııırrlilv aile-lue yardım eden İlk .i. «iı ı> l.lı İn - ıi.ûen ibrahim I-1. ı..ı.on ramvatlak olan ıe>tıık: knl.nk.lrl.iin luyalıle •alnB.ııı. ulıldı ...... ..... ı

l-cr hakikaten t-p.rti. noı IfHbltl ajbj dün P» ranun kaplanı ile kamı ¦ .m a- Diri d lalen m ıı. ııin raporda oldutunu Re¦ uıı ......... mıkd mucLıfaı -ehilleri bild celbi ıı in nuhkeaır 7 k I...II.....¦ la İlli DİOBBIII Mondılayn adlîyi • II attırlrc llıl-e eayet kı.metıdeolr'l İtalyj-lîıılıı ıchdldl aline. Ilalyaıı nU-ada» ve Tuııaa kında Kayıttlr r (i udi-a Pr-ula.l a yrıua* İtalyababllyr el«ıa»ııı. lale bu vaıi-ını tehlikede bkr ılemrlı en Uya-ı'ete te>»>l edlMulıarrum l'eyıl ıiiı r taıaltaı aııılıiındaıı I ¦arda i; im JJ IIJ Har mı nnl mrıtrlmiyllr. ıirklejı ıderek .¦||.:...iı .1! mu lı.-Jı-l',' n!.1 rul,h j aınu; gitti r.DnıuuOne'd'ht ıınıo lall nnihueıe-ı-¦ ¦ i'-" f -1 - ¦¦ -i'".'-1 Cenlel tik Bej dun tlıiıniılılıne',e lıarekel n lati' 9 ra H i s a r B a r d a fnhııar irinde inhitat mtajktvBpO Mülkiyenin aeneı devriyemi VIrktr 1.1 Moikıırnıı. MBBİ devri.'•ın. lı-ıl Iılıı (iiiili ıi" ılımı lif "( ıcol ı,l ıı, »ı. ah Hllan- ılıanylıl Tek/rai aunıf/ırn/ı,- n'ınan -mrı» -. Mum . ¦ aka» la Irluar ......!¦«. -beaalaf aıdrm rıavlan hn n» eteraanny kıı BBiiIlj .-aannnUtta «eb-err Man 1188 lan aırrtadrn naıı ..(«..a.. -ı.L.a...-. IrMM * (jaTanJ mnatlar akadermmİe-de cimi nf riyem CBaal ıaa ><¦¦• ılııt-m^ıMr irat biı (UM -UlrrM aıılaan va Uleba hay-Uma Ua b.klanaıı.lır hıı -UtyaV rlnı laaMaı >* BÜ lakıınl mamal mnmlıı imali İmali İrdrlı •ıl.k.ı' ¦¦¦ .1VUu alili a ta mektrp m i... .111-1 • dadlMaMkuMı "Yavuz „ umuz yakınİne itli (ılebe olırıK ar renlaıı alınmakta ve ay. rnJcr ICİıı d* talakı* kay ¦ Yavnr aırhlımııda oeak tecıûbelerı mimi f akil etle ııetieelenmiflır Bugünlerde Gıılruklen açıca çıkarak pervane provaları ya-;- ... 1» ve yakanda arık den al t«»ubelerine bnylnnac aktır İlk baharda Yııvuzun i|tirnkile I ılrmıuıun Malla'ya IıiB'li' donan-¦ııa.ııı* iadcı xi>aretr Ya>..ruraıuı yakında Iimamenle gelerektir. TUrklya ¦ Arnavutluk KoHa'dın ırlen bil lalınla.uu'dr. ab 1 .1 ! ..i..., <n mu: lak umM. ¦¦¦¦«balıa Lıa»

Mı ¦¦'•11. laden n"1 "aeııkıtal eere-¦ ... .11..11.1' JJu-a Vnu.allaıaa (nee n la Brollı Mil ıııih.ıı ...... 1.... ,.ı ..... -ı. .1., llıı İm ıı-i.ı Anı ıvııllutan lnlankııl 10.....'-ıı Neılı B. in 11.-Hıaıutıııı ıı....ellik Vralr ¦ denUyUr M: ........ ı.ıa (aaeM itâa ¦lulrııl i.i'iib etntmdrı lıeıIaal ek Dabaıılıı drııldır laı-an Ula-Irt» araaandaki reiuuubal tekila kailinin UllIUrlI'. .i 1 .. ,11,1 •>J. MİaıallıUn İken "'t buı-r malı SON TELGRAFLAR Filistinde Bir arap köyü 3 bin sterlin mahkûm oldu • R. lolbasonu İngiliz balonu 180 yol-_ le hareket eridir. Balonda 180 hi,i bu- 3 fvnacak M *glr yemeTİ ile f [ BhBMD cay. balonda yenip . I ieileeeUir. Thomas Mann„ kimdir |HEM XX\ Su senenin Nobel edebiyat mükâTesekKur mü,ktıtür mü? fatını bu Alman e^ibi kazandı Le'n'w^lZ,™"'ı™-«i,.fSKî! aryurlınll'l blr kem I* fan 1 (İkilini «t m tıü-lıa Bini anmam 11 ıınr-a tcaddrf i ılrrl »lııerrk ıttjn ırkllrılrr ¦Pttim ¦— ait.™ Uaı ¦.rV.U.Infaı lalll idil barlr blr k«miı At koşuları İzmirde ikinci at koşuları yapıldı 1,1lı.r ^ illi - -tnnaralir.1 il kıtali' [ fSfe» 4=-;- v . Çomlrırlılk rn «kl re an f.ıvdjlı ¦.l-ııMr*. ırtra'rlrânr ıiflan... tı. ¦.--'-«.ın b,n.rlılmlvrrc£l mut,,.. fak Na unu ...-İdam cezası Rusyaya avdet etmiyen /Puslar hakkında karar ^SSSirsS1'!!! | "'»•^"orı*.! *r"ûl rl'^I^Ur'tuıl1'1^1 W«rkli elrln.1 ,rUı.ıW^I«k.r.l (M lir. j aUp »«¦•¦ıu u vr «»Kl i'iUll >MI»lı İıvee akadamüi .un karar iv le Thomaı. Matını. Maınun. Ha-uptroazın. Anatul France. Bla.kı bb R. lacorv ..b. dMa.arı.rı «n buruk adaba radbaiı .'krei ¦"!>• mm jtdiKftti. t. Marn. ..«ad iyi kadar - .1- . edebiyat »«kefalını karartan Alman ediplerinin belimi.idir Alman'lordan maada lar* dala ra«-kâfata nail olmuf bir millet dr Fram.r'lardır Lveclirenn kendileri ve lnKİli.ler de dahil olduğu halde dijt-r milletler, bu aaadctı bîr. iki. nihapet ancak «e defa İdrak edeb tlmialerdır Thomaa M.-.ıı iki arnedır btı ¦nâbafata namretlı Bardan bu au kadar k aranma man m ıırl Iı•ar; .-•d-mııı r ritmin muhat* İr. tine ılf ediyorlardı Reı biına da vcb'D noymu ı..ı..... mu .um»" Vaktiyle bu .al Thaa»~ ,_ M m yea.lr.klr. ve .„.,l,kl.r içindeki .«in villa..», kadar tel-|ra*d^ "** mi. Niçin? Sırf .. .m.e.liâi hak-1~* de dilemilerı loplamafa. dİleı 'İKİ men'e taluım: fakat hiç bir bunlarla ba*a ' ımarn vc ili bara ı.ı .ı.l..ıl'.t. bulkn amatör î peo.eiy.mel dıleı BcyojkUl t edaVair.de •rlroin Marka "a, tıiııtr- kan-buıaklanna birer b alarak y.lı.ık -.a anız bi da ile: - Su makmıma merhamet ef biiceıim! Allah •«•gılını bağıllabüyük Onu da öğrendik' Refiklerimizden biri. bir İr ım . - ¦ - -i. ,ı müddet zarfında liji ve ietİBİ mevaddın bir i. aklnndu lılr ¦ ıtılrıı.rr... nı-ı-ıMr! toMiıaı k*ro Bu rrn.rn.mry* caır bu ka- I""1 bttl lyencU* itlik... . d ,1,., ı. i — ¦ **" bej-¦ «I »riı-aa İdam» mabbbaı aU" Ranl.r. al ~ ı-ml.ık bursa'dajı[r şeyh üç müridi ile icrayı afin ederken yakalandı rus'ların çinlilerden igtinamlar: m, i ..Linçi bil İtri kahve

ı . ¦ ....i - trtkibnt ruldûr. Mitolojiyi alariyle halka te*vekardeeleri) İımtyle hazırlamak-ta (.Iduüu roman bu büyük roman-yalını tahlildeki ıtranndan ar i-., - n- olduııunu. fakat bu te-fer de tarihin karanldc drhl i,İçlinde dola.mağa baıladıg . H. reyleralcddevam laanlf .¦ılili,t.r. .....ı ı aencede rafla re) alan J'r"'u"'' > C "* m'ku",afu" 1 Paslar "mi Gıılenbcr£ 6BS EdİM ia 6M Ilır koni 401 0. Papen. C Va t tSB 147 numara! İhsan Bey» de kara gömlek giydirildi Mimar »Hıarı v9 Siel osln 30% jenacr 237 rraaklcn 211 FllHpn m Kri'int Kntnmp 1*2 •nm. >e «1. Kürt 176 Vıllaıon 167 Klcman Ader İli .Morıoa 132 *».'— vrtm tkmmm Bapa 49 mh-mb? ' tun ZcpKn ll"5 lı 1-r.ı.ü,' lljlunoıı «"rL'L'.'F-krr Lavvaıiy* ım Hanrl Rt—dr I0S M. 1.-i. mi. ¦ Bel n £^t.::;.,r,x^,.£, Bugünkü hava ______ merjeriyeteençok) hnmet edenler Bugünkü netice b - - v 11. dûn mu.1 7 hariciye koğuşu — Peyaml Sala — Küçük blr münakaşa hikayeler Yüz ellilikler! Petrol fiatları Bakkallar cemi -yeti ucuulatacak I Cemiyet u. katibinin I>u hueuKtakİ İzahatı Haliçte kaza iki Haliç vapurunun pervanesi halata takıldı Dün aktan. Hat-t'ı* bir vapur ' buıı ol muti ur Hnlir . ıkı i, . . 7 numaralı »a ı puru l-.U-p.ni hoprıiıu açıkta- < nadan (.«.inekte ika n**:-ne bir kalal (akılımı »e vapur ol- ı duğu yarde kalmıalır. Bunun ujrrinc şene Haliç şirketinin 9 numaralı vapuru »ardıma gelini. Ih dr bu vapurda per| vaneıini halata taktırmı* re ikîı vapur lularııı (rrryanına kapılarak kenaıda bulunan mavna -~~Iı-ıırl »ııı -OO0C T? 00 Ot. oooce-DOt i DıliHİıar arılıt Lf O» < tH ¦¦ 1,1 • imli- . » iı.'.' plânı I. Brland. Her m..t..rl)lt Iıı- ııii - i ..i i-:::- i Veşİlküydekİ haydutlar yanalındı Ulaııon memuru ı»ı nnhyr.ı ılıı. Rıı da hijer yurlırıe. binlerıc»! Eİbİ kanunin kiyanrlırc uğ lımk «Icdı: Canım. dedi. fil u.ylr ireri-ja. biraı otur. aklım baona toplattın ve bayatım hurtardi|imd -ıı •lalayı bana teaakkue edenin. Öt le ya. ben kolundan leaadu'en tu* Biııı .dım belki da «i r dünyayı boy la mı ı tın bil*!.. İçeri firdiler. Bekleme yerinde fanyana bir kanapeyr oturdular. Çan .alan hamalla, jan darma neferi, köşedeki ».mitti ıtrini*'' den çıkardım* bilmemi Polis koluna girmişti. Zayıf > dam bu defa adanı akıllı hiddet-lenmiıtt. İtlaf) on memuruna d ve çıbııtı: — Vallahi çok tuhaf adammıt-tın yahu.. Ben ırıa karımla en a ııı ahbabım bir olup evimi barkı .ı I.- hemen ortaya bir hiynnet çıkardın. Halbuki bunların her ikitt de yiir elliler kiloluktular. Ikıılai bir araya ı-- .i. T..-; -: çal ııı yor. ahbabımı davet eder tem karımı komI .— Haaa atfın »Ham llııılaıı laıhılı "İmik İl

|1«l ı»lUll>|iııı ımklaba m tnlaırdlklrn ba.ka b unda leyli, balla dair • -. hayal . _ı..ı.ilabll ir la W1»aBrdıaı l> («a .İM..m- 1. aaralr aMa.a a-bıKrl' ¦ r. t.- ba» ha>ıl pahalrU*. 1 .-.-İl. *a» M-batlr ı.<*> r nail kl ba da beı - (atkbrt1* .-ııı yalan İM nubeltedu • deaa«tas I - .••i.- 11 -ıi Irak ......... aıOt) -•¦¦i ¦ .1......... ],.- mtl babı »ile almama.)» • Oaoab.ıir. Banko e dar birli (i "iıı-auı-. aıahl-lıl n ...k .1.... .1. •I1--1-1 raaaıtaıtar. alalarında .Rantınla, h . ... .ıı- bir -ıtıın i fini »U İr,..ın- !... bkıı- •Iml-lrrdl. mertli Belket İhl «31 & 2 p t e (î* 11 Bağlar bitli rmir rüfeknmııdaıı lıîıi iliyor l»I; ııuınrdao banlarında lı'nııı trnıh.mıılılrle. Iıarlhardr er «İr balı ulenne Irvri r d II nar iril) faya levrt Iıl kalan» bUnlarla ba >e m . ı-. '¦ rı (tikti lııup oldu Kıtı rurulmn, hukuk mııaıiri tdilmîsllr. Aik '¦'i.ı-.ı' kin af şah» taka laamr, >a calıoaa oyama bir hna» da b-lktuı-'i-ı Mırçıilardaa «Her UM dc • akalaamah 01 eredir. Cerh vak'aları Blr ganc hornş Iraalnl yaraladı Evvelki ıc-tc Sirkecide Mr ..1 ¦ finoda tauna M. ¦¦¦¦¦ bir 1 d <bm kardeıt Maun raratıadaa ba laeat-Bi aflar. Haiaa [İradi oturan lir ¦ - ¦ ¦ ¦ « Mr meyhanede ¦...... 1 aevki atabiyede >aralamı,nr. Atatak n..i'".i.n bir tarh tıkari-irıTı Orır.nı lular ada olana pay yır 1 •>. ¦ Zıya mr »afcet ııaı ' o ¦Ueak laıbaaıe kaı|i iham»»a», faul Uyan da>l rerradr . 1: , - ,.ır ir.'.-.ı i-. ılıııi^ blr koak yandı İstanbul radyosu Duakgamkl program lını m. 1:. ıııim rı. .. 1 n-ır.ı .... ıs,» K\a* laa n > • ¦ oftanara Krlteı hl au ııorıı ky: Bor" floflon-naıl. Sı İt ellen . •ıaı» : tanıbonriı. Boııu Clalr-a> taaı. Dapi.ni: ı.r ün »• blllBEe. OflrabaıH: ta balla MCI tat. PalpaarrL Taapo orkolı /*I-»UIM **aı hayıf, Aıau» aa». rl.n. O ncoa nc rx,>*-. -ooc 00 o= oc c laıâınıİiıaıB-iİ' liıiıüıâııi •İl «"t "a IMELEM S. NEMASINDA i SI |-n ırtl.-klipı-rntUri mtmnıın #|l rdecek Mr Mim olan »0 E 0 E (i Ü Z E L J __. Mümetıalllen: 5l nOLÜHEİ KOSTELLO vc âj KON BAT KAOEL »m ¦ ¦ ¦ ¦ a pıp'ti *a ahfc w- - T ^"l' *¦ ~Al ı^TİT ant tt-t M T . .i.. t '.rt; ? doğru çıktı ! BADEN - BADEN REZALETİ y filmini temsil etmekte elan BRİGİT HELM HANRi STUART MAJİK SİNEMASINA üitn l^r t-Ulu'ti ..H.I-IV..-Lİ. --•••t •• ta-'a. »a* e* ......

I bt(ıın ılıt iti ılı muine oluı I KBANSIZ IhM-tıi'l "\ I '«ini eoorMr avuel r buııdıiı Dr. Osman Şerateıtin Emrazı sariye mulıl.ısııa dTÜ0ı Flı 111^1. Mj^iijj, Vcıcm Kanlı baiuv fibl faıi 'j-i-hl-l ve bu I'-.-lalıklarm hin r»r ln:.r.ı.W7i u>lp»og ı nurjo^-rtriye caddeû 10 lelefun ntaabnl aaaa Şrhı jılrb*»l ¦ HİLÂL SİNEMA SIND Huifûudtu itibaren Bu tepenin cn bıryak Uıml. rinden olan Biirük hılıvt (DUGLAS KAYERBANKSJm cn 100 teaaıd ctmıy cldırğu 3$tlAŞ0B nam ,aheırr |>fi*tvrilcçektir. I'rui((.ılll.ı ıluvlrn .ıvr.u Mlılıınıınl -ulun orlııılraaı Düyı tirak Japoı n aıeftın blr lı-v< yeofin çıka-Kiı >anmi)hr. Irıtiih.raflor . nalları bozuh in intihara biîs etti llacn doknomıı n-İW Eum oralı Rttal iDia 1 '¦. otmj nadan lııkby palı acrkell ta*. Mı jn .¦'11 1 blr ciuutal auslalı 11 kıy t ıae plımis vc ağır Fiat markalı altı kişilik 1.., .11 aı luüglantvl bir Ibka otümobİl aalıluıtır. Ankarada Y malhaatında Bilâl eye müracaat . Haydar Rıfat Beyin But,-Iaı uvjnu 'crbl Blr l'-bul LılliiplıancJ RE TIIA L ŞİKEM ASIND . ...1 ¦ olan MİLTON SİL j ve DOKİS KK^VON ua temıili KARTALLAR YÜVASj İ y:nl ve juıcl liloıiııl teyrrımek İ Di'C 'nn bir kat; gundcu HHIade ¦ _ edinir._ _ . Icpcbajı ılyat ŞEHREMANETİ rn.unda bu akl»m îanU'l.ıi'tlll 3 pardet Guma s"n maline taaı I'. MI da her cu m a neni ab (a lan um liaıla da lenjliaı yapıhnifiır . fam »1 ıll rJllm.klrıllı Apa ı.ı t euırli'iılmu <c .¦ı'.ı.ı ı.lnl i- ... in -İn ıtu Ilır ı*Üİ ilr ıh 1 I ıı' ..11 knrul*bir otomobil yandı şiir biıltâııicı dotloru bdrhanrılla beyin lîa namaıah otnaıntnll ol tıkadnrda binin depolu ıslatarak la ..lil'-ll ı.-ll :ı'. 11 Bebek cinayeti lohhihalı t u.selnua bleadi hdıkiı el*' rında betıp tmaıl iımıode blr ı-ıltıta aılıuıı yarıloıııtı hahiulan kıtımı lain'ıadan kulirdıtdl'i brılûı in mamile nıablnı declmir. v-ioi' Araavy: lımml ır h.ı. urayk iianade UI kilidin .M M |l, 1 ıl. 11 . I 1. 'n ay- ıiugûn l ALKAZARDA d> Imanbulda İlh deln nıarak a> I V/ A N M U S J U K I N ,. S ¦... Vcrnon taralından t ATEŞTEN KALP

d> nam m ucam (ahe&cr ed-krikceklir. d> Hıırun mnlinclerdc n «uvarede nnv'ıı VARVEtE nııınaıalan aataanatnnttaannanaaaaa»^^ MULEN RUJ [ll . -"' ıaal 16dan 18e kadar aileler iç in rengin varyele prograiD) HEK CO.N: aaal İS den 20 ye kadar maline <taımnt saat '21 den bire kadar kıymetli a >l itil er tarafından ?enrrın FtATl : £ ıhtı CUMA GÖNLERİ: 17 den 20 1/2 kadar t. iuı maünc. Zengin büfe • ınÜDtahap moji.ib.it vc oıekulât. ıryetc programıic TAŞRA MEKTUPLARI Bursa köylüsü neler istiyor? ¦ ı' r .IL'.ı kO> C*»"1 ıiüiuHi. ı Ki'Tiını. h>l< IkkltıiDl tok knmdn Iclhlk illini »i'l.ı .iyeef-r M. sı ¦ ı .,¦ ı •İni bardı lımâuU fcvkıladc H.aa 4. b4l«e* r. h-. luııı. . Kltfll. rkan Lyvtlıı Ln bim |l( ı l-r ııı - r-,ı ¦-: «¦ İHpIIlI »»M* l.lld-.l -U _l ... «IIııın «nıııll ruh Iıı mu» dikkat halı I»hiI lUuık İtleri Seyrîsefain ¦ri.M a^uidit saikta ı>"I ula. Bt)0£ı<ı S30£ jüc accııUMuı: (hhuıli .ıltriıla litanÜLİ S~ rKAH/ON BİRİNCİ POSTASI yiık k-bd İzmir-Mersin sürat postası C KONYA ) vapı.ıu 2h u;dan kalkarak caışjıtlu «mire ve ii;;*ru lıırı.'c ı :Atl?ılvı,l.«flve,lM^|.:rı: C(1 - , â-uji (¦ ". biı pâfccl Gilletıc^ı-¦ çığı «riniz!" SaaSfca-l*^^ Oll£ı*aıç^»jft"5»« Un-ı muin.-»'«.« ¦^*".„ «Sı <ra*e» Tıani!,'"e-ı*« Büyük Tayyare Piyangosu YEDİNCİ TERTİP 5. inci keşide: 11 Kânunuevvel 1929 BÜyÖk ikramiye; 50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 10,000 Liralık İkramiyeler ve 10.000 „ bir mükâlal tidetek d-mııılc 'I IŞOf, Al İhı, Anulv Urııife uftııyaıak mi Ayvalık sorar Postası {MERSİN) vapoıu 26 Tc^n-aul ılı 17 de Sirkeci rıl'Omınün lı-kcıle Olibo alc. Kûçiil ıp, Fdrcmlt, BOrlunlje, Ayva-M pdecefe VC döıKi-iii tne/llt kelelerle birlikte Alan*>lu£a uf \ »çaktır. Gelibolu içip yaln» ika akıtır, >uk alıııııw. NAIM VAPURLARI izmir Postası Seri, İtin ve nınaıaram ola a ADNAN 25 incü pazartesi;,, Omlette Odnl Mitti» ıJimTnH. ıjmnmif-lır. Odotiin iıithlaki sair her baajrl Mr jHihiaU. aa rallıtir. Ondan tarla terninaı-h bir dr. .mu •¦tunJmn,i,ira Odol fennia ra «on kavalı ve »

rnltine n.- ır». afiır ve dişle. Porlumörl ı. T. PİVER A. 1). , bUanbul Şubesi 1 "'¦i' Al .i.-' 6s( sokak No . al. Be/ofll30*4 1 edecek Udi HUMMAYI MURZAĞİ-ISITMA KANSIZLIK — Zafiyet ve Kuvvelslzlik halaiirKla KINYUNTLABARAK Han hazıra, oal» Imajıar ıı lımtl ıtrıum irUmal •dınır. Yemekten evvel ve ya sonra bir Ukör k -ı cdar (,ı,ı„ .1 ..m nnı—- Hanı ¦nnk ueaaM.1 p'ımaram r*n»rd> »e*l rae»ııi'iı bra ı adriejı anar Hm Ba. • ar da fea*laı* ırbA.ler* ı—»—It adrataU a«aar> « .«lı 1 <sa«yr<ındrn deffl ¦aiıllı hllıniırauıoT İd.ıı ıılm drrUrrladm aji mukim' .mu.. K.y kuaaı aarlerln .a—»¦»¦ airer pena ne t¦ tanda»ı ımı ¦aaraarl a» arMafkrdard kakaon .,»<••" »»Mır. ad'U ala kalk. nı vrtjlrU |IM Taatrar.— tanka H»iı-ııu kdyUnd« Uda» Kin |enlrdrn eto ntahlll' dutlar ecarrbdl«.ı Halbuki araalır. ¦ .maıimirrı, katlar ahali* i...-* ıı kav karU M.>ı •aae.'atden ¦ıWı kalM iatanajıı lnlrtr 41hatn* i*»" ı«r btiyam ¦•*¦'•(•( laaad tat late bur «ı.mb eUa. atı» ..ı,. ı .i... ¦ yaa-) ı... . . ayyar v.ıpıuinrı ASTAIJK - İZMİR POSTASI TAYYAR vapuru 24 S' PAZAR Maobııl lO^r. IVcn bllcü da da veri! ir. Sadık Zade Biraderler Vapurları Kırı Dtnif MuMuM re LUhi p»lisı Sakarya Vapuru f>or>oı* -,X iletil •rkvri rıhıımııdtn kaatLvıh. (2im-rıl liık. IikİviIu. îiaratua. Ordx Ciiıi'-tr |l ralıon vc R m m n-dvi nkerAdr. T.ıhiHt için Sirkecide Mbt'arlel I Iı.ı 'I ı.ı :ıl ' . . Tdcfoıs adrcak htınhı' İlci Dr. Semiramis Ekrem H. Çnrnk >v vrmikleki tocıü, îıım-Udaa nuüıauı Dr. Ekrem Behçet ; DOKTOR KKTHİ g 'Cerrahpaşa HaslanesiS Bakteriyologu 5 iVataeraıan KamUlü ) ; ; Ka * ıdıar, balgam en İleri ile haılalıklı ¦ acıları yapılır. Tel ¦hat ..1.1 IOaiava gene te uûırl olmak ¦ ı-r,-.. ¦., . «nlık. Yelkenci Vapurları hV.HADKM/. I^ikı ve siir'at posıuı SAMSUN Çarşamba If.iııu akmamı Sirkeci nhtımınd.ın liatetctie do|ru ( Zoıııubul:. tnclnılu, SsniMin. Onlu. Ci rabzon. Sıırocnc, vc Rize) ye gidecektir. 'hıtVtUt için Sirkecide Yelkenci IIj ııııdakJİn jceuteurıe nOfincaal Tel. kunlrat ISIS ''SUPLEKS^. Cn i zevk SLPLEKS ile lıras olmaktır . Bir kere treröde edenler SUPLEKS tcı> ba»ka bcak kullaamaı-lar İtimat edilen do k kanlardan abnız. 10 adetlik paketi '5 kuruştur. 5 ııt Miıırııııııııııımznııı r ııınırırrıruBaE^aDBJ ¦:. uıutli. ,rr rjunii uat onda ncıti

ıjtıl«a|ından lalî|i ululara ynvm vatdt meti.Crrda fiallanahsıel İr." MiTh hukuk nuAkrıueriıd jnnvı: ıtıtn ulunur Mitıııııııııuıiıııııııırzaıaıııııııııııııı •»¦¦¦¦¦¦> Mühim lıı-Jİ Değirmen yaptırmak istiyenlere Konya iataayofliı depolarmda aıabfuz bulunan ve Lotr fabrikası mamulilındııı olan lam. I ve m dern bîr dakik değirmenine ait 100 beygir knrretinde motor, kaıan, voli. dilindir vcaa ire veaairc >;ıüı alit te edevat ehven fialla aahlıktır, Fmatlan İstifade etmek İrtlyenlerin onyada Merkez ¦ ı. i ,. .1. Aıu Beye. IftUnbulda C.alatada Ömer Abît Han ikinci kat No. (8 ) ya möraeaal eylemeleri ES İÜ Emniyet sandı«ı müdürlüğünden: aiEWAn IMB0 VAPUrlLifll Sm, '.ıl: aarzdeaU pjıtııı PAZAR Jiı^uldui. İnebolu, : iye Orda» Cürcson. T r)ye a/.İmet vc avdcl ¦ Mİİrzcut MahzUİ: t y meni' ndaki TLİelurc btanbul 11 DiLUı: Hct b.(l:ı ileri kili olarak >apı ınouaınan hareket cd .'¦'Tiı- rın-.-l o ı-ı ııın merhun nı UT. namoraJı ü iiMmb buiI j» (ı!ıarılarah -1 ıl.fi buiır-r Limanda hlmat vcrUdli-İ takdirde laklll ....¦¦i-..-, eaevat aldırılarak Si bilâhare raporu takdim edilir 3 Muayenehane : Beyoğlıında ! B™ ğm camiİDİn U.ı,-. . £ Teleloa: Ba.vo&lı. S3I . fii^' ¦ıı. MIIIIIIIJIIHIIIIIII " Saldık ev aranı ver JİDOZUinDarUlbedtryide S* ıraal eraıelurt rlra ehnıuı. ¦aaaı haki i.miviii.ok***'* Dr. İHSAN SAMİ fakteıiyoloiî laboıamvan Pek dakik kan labliian ¦.' . ıı- 11 . ,-.ı ıı .ı.i' ı kl) rey vat idadi, ilin vo iMiaa hag -ın İdrar, balcaın, ecjn_ı lahlilau, L'llra mlkrmkopl c İrene! latınrrtsl ır nUtnoıe BugUıı [idccct tupurtı Kirılık SdraçlıaneıJe Moraor ıv t r .ııı iv. c.jjs^ijpie ısı aa maralı evla ıııınttmiıaı.ıir, i odalı İM kan ... ıııı Alı kattnkiltrd ¦ılı hnab. m yeninin) kna yok| Defterdarlık ilânları «•*****•:• K1S A R N A **•:••:•*•:•** BOHLER ^

Kâğıt ve karton mubayaası: Fiilini inhisarı ıınıuın ıııüıltirfii^üıuU'ıı: I.I'I.IIHmihT .M: Miid ... Al A;ll| ¦ ALTINCI SENE — N" 1093 PAZARTESİ gS TEŞRİNİSANİ 1929 YUNUS HADİ (¦UrtfaancH : C)ûyu«uuınuıtıl*ıi kartounda dalrcl mıh -n . Tclgral :l>Iunbul Cumhuriyet-Posta kuiusu rN* 2*6 Telelonı'İBsraSS.SJ II K W <îClX s > I' AHLARI ÇIKAR. SİYASİ I 1'; \< K C\/.h: L___*J*.Ü.\E Ş£KAITI MCımr. {Türkiye IçInHanç için ıScnelIftl ] 1400 Kr. 2T0I1 K< o aylığı l'M Kr. ' 1450 Kr" 3 ay . , 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Bugün Edirne'nin Düşmandan fefkosun imtiyazı temdit edilemez! İstanbulini halkı da, Şehramaneti de, cemiyeti Belediyeside. elaman çekiyor! Güzellik nıüsabakas

Her LudvijDj şehrimize geldi Alman mütefekkiri Ankaraya'da gidecektir Felekzede bir aile sokağa atılmamalı! Gündür Müsabakamız ~||| Parîse veRiyo dö Jâneyroya hangi güzel gidecek? Bugün müsabakamıza iştirak eden güzeller, den F. A. Hanımın resmini dercediyorzn Doğ-ru değil mi ? kesip sakîamalı-dırlar. 2 - - Guletlerin r, .imle.i ncı. . ¦ -. ¦. 111 ibitlikler. Edirnemizin kurtuluş Bayramı ft CumKuriMt^ SsÜZELLİK = I = MÜSABAKASI İKuponu: ti8CZ], 'Itır Ludvlrj İla zevcesi yanlarında uyuhlar gibi gözlerini maq-ı l.calyom ziyasından kap* mu, olan zol MUderrla Macll Beydir 1 19 da. Loit I riyeıliıvo kumpanya-med i caiilcriflir. PcrrapaUa oieîin".* n»»fir olan He r Lud.ig, Berlin (.. 1- I" ... :d İt . I.„ h harriıimirc, bir t elkih- tcyaftnti yapmakla nldufunu. Atina'yı ıiAnkara'yı görmekle memnuniyeti arUcağını löylrmiıtir. Her I.ud-vig bugün mal 10 da IV >.ı..-' * gazetecileri kabul edecektir. Yarın »erefİor Darülfünunda bir çay ziyafeti verilece olan İler l.udvİj. .rhrimirde »e Ankara'da birer konferen» vereeeklîr. »et *d avdet. ..nıerlha'.a kadar d.lıl

hlrraella fc.rmeUn. h.J.I kirile-1 Tunu» Hadi Gazi Hz. Türk Ocakları merkez binasını teşrif ettiler Ankara 24 (Telefonla) — Re> [faka refakatlerinde ' Kalibr U-Imumı Tevfİk. Seryaver Rü.uhi Beyler olduğu halde yeni y apılan 'Türk Ocakları Merkezi binaunı i-.nl buyurmu.lar. R - .- Hamdul-Jnh Suphi Beyle rüf ekn.ı larafın-an iitikbal edilra illerdir. G0*i Hr. Hamdullah Suphi BrM. Klemanso vefat etti ırlulua Kay re Sellmlyenln Onlin ardan kurlardıyımıı: ııefli Kora Sinan'ın »ahereri Selimi, yil ddnümûdür. Senelerce ve'de yapılacaktır, «ererime ... ... ¦ . rıh etmeli ürere sehrı mirden r>n nn elinde em kalan bu kıy- HM U£feUİfj „,khl Şi. yurt. .ekiz tree evvel rouzal- Mli ilc pmit Müdürü Şerif B. dunun aelıametile tekrar a- Ve bir tok Edime'Iiler, Edirne'ye a kavuarautlu. I hareke! atta talerdir.____ İstanbul limanı bomboş! Di? hâlâ Serbest mıntaka yapmıyalım! avdel elınialerOir. Bîr müddetten!: dedir. Yukarıdaki resim bu boşluğu gontı -:ı.:ı' ı- .ı . .ıjıüı'y ¦ 'm* I ardı. I.im.ın hon & larİfeainitı lalbikın -JolayısÜc gelen vapı Biz'h 411 Scrbeıl ıı><» Abıhayatın sonu Mis Evlin uykudan uyanır gibi kendine geldi. Hemen o akşamki trenle hep beraber Pari s'e geldiler Şehir ve Memleket habereri ^ I — 118¦ .ılıtıl)a l.ır-ı Ml- | DlklOllni» lUUa. ı . ı. ¦. ı>ınMı... ı n.ı-r, ....... . iı. in. «Uı* ((Unvanında Ilınılırlar Muatı Pahumaan bayatı hbuw vabta. Bra-ıika'lı aafhararr yataâaa ka) »-

aandı carlrrl-ı İmi lıa ııaaıaaı Mastara, ilmi. aeahaeı.. !«ili.i. ııımar •aa baaSuuiMda tir»,,- ,, ı..-ı.. . reruavth ılı.l.o (arif -4»kar. — Darda»ıa ¦••a. «m Bılıa »'adi-nr «'liı jılaara krasriaiıı- ki* laıııı ¦ırak çıy lartaBj. Çajaa m*** dr f ı-ı ı ıi ıı i... nc daaıla ¦¦• unuı' ItenUlta. mmlı|<il |« pajı hnıırlıııııdu Aaaarehalı au ı marn lal aoar aaaaaı ll.ıııtlim i ilindi <•• tını ııı. lir ¦ .1-*ın basım ırk*. MI- İM ilk aaa* İM mm t «Ma H..U. Pak — .-ra» ırr-rl hake* «-«ıı.ıı Ma — .1.—a laa. dadallıııaı ata..aeea k.radaa» laMmeDiadartrar: — İfa dakikadaki ¦aaUarlaaİB. naada-liral. a kadaı bBıah kl aUMnr kadar IrMiEhnlJ bulun uaua taiarl. .ı-.ı.-ı-¦imi. r .-i .m ı.ılnl.11 ıı nail urda... Pak MI. rni-.ltrt.rl d »a rai a ahırken «iı. ı.ı.» — ur- «aaaaı (atar ant -ı..-a. »ala ajallı. .i. iı . r . ¦ rlır î.rıdıı — Bu ¦'¦ -¦'ı'¦ latası ı-ı......<aka> attan M la' D ıı.. I ¦ mrlaılı aarlB-raab blr hir j (ll.ını„ bııaluMnııın nraaıı illi pa-han. ıı. ııllrt,' imiıtka Iı Iıı ansala bar - •• -.alı. 1 ll.ll* - a**.^..... l...ataU M. ıSS ** *" Dlır Iıl nl ¦ ı.ı. i. . ı ı hr- i'ikaramtyıır. ...... ¦ inin ar İh miniye f İr- blr duıUBcedi! ııl.iıı.ıı— ¦ ¦ 1.n . I. ı- m bıuını -.llıMi« »ilin a (dn bl< edatınaaa dışa ıt> a cüUBadı. Mattır rabaranta Innllri-ırl -ıı - hac >>iı... im - i rı -ıl ıl . Urın kın ••klamıya. hııııın. ter-ı i- ı .il-i.li ıı dn: — Haşlama blı ot iyiee>. lokal uav rahat •Ittjl ivin varıma blnar [Iıııııyer!. âliye ballan ¦......ı .ı.ıı Getir a «dn ıl-m ımıll* Paris* .ilmek ürere ¦ ..ı.ı .ı-ı'.. 11.-i. Rraın blr İMİladaab-rl .-ın r.'rı Han l.nı- ¦ cUaolaU. (Rı* IU11.I (akliler, ı..ı. n kıtını. Dnı Ilı liri I kıı->ılaüı Ur hac tun kimimin yanma cuuaadaa. lu m. ı hl* klaaıa 1 l'i'i İt.1 ılıi'. Ra bir haç kını itaadc ccaj knla bu bata atar ı.ı-m.l ifan Irıı.rı -ı.ıııı. -k lııl... ıılı kınam kollanıldın la- .'tıtln. abıhayatı ialiklr. ulnuiBi yardım etmek rbtr urbaya dalan* ıtbl ı Mü Filin: Dhl Rusyayaihracat Muahedenin ak t edilmem e j< jürinden müstahsillerin mallan ellerinde luiııor Huhuaaı¦¦¦¦¦(İr Kını» aralımla Saaaıı Minelen m iye* l*ı<arel ran kaa ele at IMMaker atııatfa n--!1- ıl- .arı. > Iihii «v laka dar mualatıaıl ır tacirlerimin •abı rıı ilandı rmak tadır. Bu muahedsdr i - nl. m uı ıkracat nrvaddımu. kalan Hu.,riya ikrar; «dilmek uıcrr hû; bir ıMi-aaaaaa taralından ııtcumedi« pak crrıaaıı btr vaııyrlr gelmiş, gecen '.ıı.'. Mataran bugün hatlar mütetalıyeıı düşmekte bulunmuştur. Bu Iııını.Iı. manii .I.I-ı .ıl I 'ı

1 erimliden bir .¦ -1 ¦ ¦'¦ yayanı diklen! irahalta bulunarak demiştir fil a— Knıı.ılın la) I. .17-11 ı ve .ııar-nln.a varnaraya kadar kullı yadli mal hm W¦ ¦ »r paramı) Ruaya'ya (itırnakladır. Btaaa rau-kauVd Ranya'pa dar ar al y an ana nar-aaimhan ynlrtur .» -11*.m kac bar ¦Warat yapıknamabtadır Ulfr larallan daa kontrn|-ııı yan. Ru.l.r.n Umuah-d. kabul, •aacho. bulaındakkan 14 m.l,„n luk ut.Kul iarı addım mn muıh.lı-ıııı. ıran tr t ¦ keıbı ...i ı ı. ¦ ı . t.... ... . ı ir bu mr tattan bu kitininin • tirüm. im ır atbı ur tim» baba!. Uca», . Arlık iıalıolKn! (1 ¦k. mm ¦ İM (aııata bm> talaataahanı m rı ııaanı t aaa akar (BM katla. m. ut ^. i. t-.,-a. — jadtklada iıaaaaıakanrtaı .. tı. I aha. ıı aaa bt M [Ba. »t m hbrrh çrbaaaa. İrat* mam yarnbura-. !(¦¦ . Krnıtlaıl bUalaı l.ıLrlı lın ..-Lı kad.r baıırllt İni kanar İyi oJdaCDaaıı I !!¦ Mı. j'ıı ¦ ıılıı ıı.ı bo hail. v> -. t.p11•'ı-¦ ¦' --ıı ı -İjriOd lukmuıı -lnlnıalan bu arılrr-¦' .'ı lı-r tahal Pahaıan ac atyaıalaai >.-.-na- -aio.il .. I mU M) btr h) («ra.-nra aaaalaa aray a (arpatm afnıavda Grat kjı btr aıal-k aanl U — Hara., baal Mr ka* aabakt .aaaa buakmar da ralaa-rtaBt. AlOh ka ya-ı«|ı- Handr niıukiaa anaadaaa:_ Blr an rvvrl kalkmak lıattamaa:. dayntnv aaponl (damatla MıMırlıa* M -.»yi* kaa.. ..ı...n I ı ..... a alili l'ı.ı Habraatarıı aaban ıımtı : ¦ u....,..... a»illa*. M. ı . i. - .... 1.1. - nr bara bar ¦. ı.. ı. m ııl.nıjıını hıkımu ila habaa indir ıııaıa» -...l'ı. - ı.ıj ıı ı......ı .. lıU, ayrdDianııa alaa. ıı-ı- aan 'n.ı.ınııııl.ı. —m. aaa hattı J itaBı.%.a~ İn, ita tan arlan A m* r tarla ba um». h»Uıı.au-aaaaaı ¦aha |-ıMı takıl kaaaa koanpa aaa .ır." d* iri l**l raırtîip Iı m ra m>d inada tan atan. Talaktan hjlhtıCiDin ....... cnno. MU ktlln ı......(,-,,.. ı, ¦¦ ı , i.. . ıı..... [Uta. Iılaayaada aUadtbalnl ...ı.ı... . d lan bayla, vaııık yatla, htthlıı r..ı ..ı. ulamı iNatıırtyt' pak tj., laa.0. — ct_ amMau »aana* Maı mı brtdıyaf dananf. ra>. anan 11*1 aaba T.aa» HMd tthaa. Havalar soğuyunca Odun ve kömür fiyattan yükselmeğe başladı Bunnla beraber Istanbulda ilkbahara kadar kifayet edecek odun ve kömür vardır ııuadıl bir vaııycl ı pamukları biç çÖ> ıtla 90 kurulla], a-drmrbtc, porlaaal-kalmakla. ıcyli tcnif buM. Musolini Gazi Hi.ne bir traktör hediye etti S hl narh oı ccoaplatı laıaiam•W Car. Hy ac btr traklar İKdı.r rdıitnı.tır 3 İM muttimk olan bn traktör. Atıknra-ya xÖudcrllaı?lır. ıı*ftia*Btıır n»<ı».rı»aftKI»B f Kurcf Seracıyı IhtarH aaaaı¦ bamâayıııa; mm It.a ı.ı Odaıanda mratlıla» aVaım kaa ı.aaa aaVdaaralr aaaaaaaa laıl ıh ı pran—r la nur. a irifanımı "Ot .1Btltliı. Iı.. ¦' ¦ ıAnkara'da .ı.ı...

VrtalrU htnaaıaı yapan Mr ıı .. murul^ai . . ı.....ı. i-.ıiı. ¦aıaaı. dardanra ılkıl hamımı L..raıaıa4ı aıUk-unnr Mr c*aaa ir MaV «mı,. .(...ıı. . i|.f.ı İ Vaaaata ¦•adtl aa-li-.(u.ı. I...I .nıUnntn ıngılit ırratt If)S< frumı İn «tu. Ilr..ı aVm patır aMaıu ı.ıı. kadaı atacak n mu..... l. anr-ııı-'. la bar mutlar yuhıa Sabatltrıuı imi |r .¦ .i... •Irrlın H4>. ..ıl.",.- ır ın, . „ r„ -... kaauNezihe Muhittin H. Kadın Birliğinin dudakları boyalı hanımları polislik yapamaz diyor Sabık Kadın birlijci rcİai Neıihe; Muhillin Hanımın Kabala) Orta mablrbina muallim '->'¦¦ cdi d ıü ı m yaımııtıb. Bir muharririmi» dûn Ncıihc Muhittin Hanımla «A-raımıîşluı. Ncrihr Muhittin Hanım yeni, ı hakkında dcmujlir ki: a— Muallimlik met Irk i yorucu olmaıına rağmen bundan çok tcvkolır bir kadın olduğum için yen ilimden çok memnunum. Barıları benim bir erkek mektebine hoca olmamı hayretle karsıla-mıtlsı Beta ilim iyinde kadın a erkeğin arasında hiç blr fark görmeni ekteyim. — Kadınlara Belediye hakkı intihabı verilmenin natıl telâkki ettiniz? Ben kadın birliği rciıi iken bu kabil ideal aeyler arkaaında I ıııı.vııı.!..... Ben birlikten .mim kendilerini birlik .•nu- ve rt'İtİ addedenler, kadının bcdadıyı. itılibabıua. turb'ua İn akiiiı mnnatn bulduklarını -1... lı-n ..-ı-ı ¦ 11 Şimdi ayni kadınlar, belediye intihap hakkı maaliltihar ilân e-diyorlar. Dünkü pcrhirlrri ne idi, bugünkü lahana t un um ne? Mav-cut h anımlar intihap hakkını almak için hiç bir laalîyct »arfel-mentiılerdir. Hûkumati Cumhuri--ıı iyarı lınetimii ve kadınlara bu hakkı ver rıı ittir Bu hak alınmamı) verilmiş tir, Allah .-m- de hüınü ittimal . ı.. ,¦ . — Kadın poliüere ne buyunı-lur? — t-ııl.ııı-. taatamılc komedi. Kadının Millet Meditinde. Belediyede mübım yeri vardır. Bunu adın rmliabtrl.. Ou-liınuyr.rıım da t-ıImcktırn katıl