Aysel YeĢilyurt _ Cinsel Rüya Yorumları Merhabalar. UYARI : www.KitapSevenler.

com Kitap sevenlerin yeni buluĢma noktasından herkese merhabalar... Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaĢıldığı yer olarak gördüğümüz sitemizdeki tüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesine istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla, ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuĢan "Braille Not Speak", kabartma ekran ve benzeri yardımcı araçlara uyumlu olacak Ģekilde, "TXT", "DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, tarayıcı ve OCR (optik karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görme engelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele" düĢüncesiyle, hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz yardımsever arkadaĢlarımızın yoğun emeği sayesinde, görme engelli kitap sevenlerin istifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbir Ģekilde ticari amaçla veya kanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecek tüm yasal sorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir. www.Kitapsevenler.com'un amacı görme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek ve kitap okuma alıĢkanlığını pekiĢtirmektir. -Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi, bilginin de paylaĢıldıkça pekiĢeceğine inanıyorum. Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitap okuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan ve yaptıkları katkılardan ötürü teĢekkür ediyorum. Bilgi paylaĢmakla çoğalır. YaĢar MUTLU ĠLGĠLĠ KANUN : 5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-ÇeĢitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK MADDE 11" : "ders kitapları dahil, alenileĢmiĢ veya yayımlanmıĢ yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiĢ bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kiĢi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluĢlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleĢtirilebilir."Bu nüshalar hiçbir Ģekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dıĢında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiĢtir. Kitabı Tarayan ve Düzenleyen ArkadaĢa çok çok teĢekkür ederiz. Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iĢtir. Ne mutlu ki, bir görme engellinin, düzgün taranmıĢ ve hazırlanmıĢ bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu sevinci paylaĢabilmek tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaĢabilmek için bir kitabınızı tarayıp, kitapsevenler@gmail.com adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düĢünebilirsiniz. Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen bu açıklamaları silmeyiniz. Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan ediniz... TeĢekkürler. Tarayan Süleyman Yüksel www.suleymanyuksel.com suleymanyuksel@suleymanyuksel.com suleymanyuksel6@gmail.com Aysel YeĢilyurt _ Cinsel Rüya Yorumları Cinsel Rüya Yorumları üyüler - Muskalar) GüN YAYINCILIK

AYSEL YEġĠLYURT A'dan Z'ye CĠNSEL RÜYA YORUMLARI © Bu kitabın her hakkı GÜN YAYINCILIK Limited ġirketi'ne aittir. AYSEL YEġĠLYURT Baskı : Eren Ofset Dizgi : GÜN Yayıncılık limited Ģirketi. Cilt : Engin Mücellit Kapak : Norm Ajans Kapak Baskı: Tatlıdil Ofset GÜN YAYINCILIK limited ġĠRKETĠ Cemal Nadir Sokak Eser Ġs Ham No: 44 Cağaloğlu / ĠSTANBUL -Tel: 511 81 89 - 512 73 01 - 513 80 20 - Fax: 526 94 39 gunyayincilik@hotmail. com A'danZ'ye CĠNSEL RÜYA YORUMLARI GÜN YAYINCILIK limited Ģirketi istanbul/2002 ĠÇĠNDEKĠLER RÜYALAR ÜZERĠNE BĠR KAÇ SÖZ7 RÜYALAR DÜNYASINDA KÜÇÜK BĠR GEZĠNTĠ8 Rüyaların yararları nedir ?9 Cinsel yaĢamımız ve rüyalar RÜYA YORUMLARI A B C D E F G H I i J K L M N O Ö P R S Ģ T U ü " V Y Z CĠNSEL BÜYÜLER 1. SEVDĠĞĠNĠZ KĠġĠYĠ KAZANMAK ĠÇĠN 2. ġEHVET MUSKASI 3. CAZĠBE MUSKASI 4. SEVĠġME MUSKASI 5. SEVGĠLĠNĠZĠ CEZBETME BÜYÜSÜ 6. TUTKUYU ARTIRMAK ĠÇĠN 7. AġK VE TUTKU ĠÇĠN BÜYÜ YAĞLARI 8. BAĞLANMIġ ERKEKLĠK VE KIZUĞI BOZMA 9. ġEHVETĠ AZALTMA BÜYÜSÜ 10. MUTLULUK MUSKASI 11. MECNUNLUĞU GĠDERME BÜYÜSÜ 12. KISMET BAĞLAMAK RÜYALAR ÜZERĠNE BĠR KAÇ SÖZ YaklaĢık hayatımızın üçte birini uyuyarak geçirmekteyiz. Bu da 60 senelik yaĢamın 20 senesi demektir. Uyku, günlük çalıĢmalardan yorgun düĢen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. Uyku sırasında kiĢinin bilinç altında düĢüncelerin, özlemlerin yada isteklerin bir film Ģeridi gibi göz önünden geçtiği varsayılır. ĠĢte bizler bu olgudya "rüya" adını veriyoruz. Sözlük ve ansiklopedilerde, genellikle "bilinç altına attığımız Ģeylerin uyku anında yansımasıdır." diye tanımlanıyor. Rüya sözcüğünün Türkçe karĢılığı ise

"düĢ" tür. Ancak bu karĢılık rüya kavramını tam olarak açıklamıyor. ĠĢte yine bu nedenle rüya sözcüğünü daha iyi anlayabilmek için, düĢüncelerimize baĢvurabiliriz. Sözcüklerle anlatamadığımız açıklamayı, burada bulabiliriz. Ruhbilimciler, genellikle herkezin rüya gördüğünü ileri sürerler; ancak uyku sırasında gördüklerini, daha sonra hatırlamayan yada bölük, pörçük hatırlanan rüyalar görebiliriz. Bunun nedenini pek açıkla-yamasak bile, günün stresine, metabolizmenın uyumun, bedenin bi-oritmine, uykunun düzenine vb. Benzemedenlere bağlayabiliriz. (Yinede Ģunu açıklamakta fayda görüyoruz, "rüya" kavramı üzerine kesin Ģeyler söyleyebilecek kadar kendimizi yeterli bulmuyoruz.) Bazı soyut kavramların açıklanmaları bilimsel bir zemine oturtularak ifade edilebildiği halde, rüya kavramını bu Ģekilde açıklamak pek mümkün görünmüyor. Ancak; bunu bilimsel verilerle değilde, dinsel yönden açıklanabildiği de bir baĢka soyut gerçektir. Bu açıklamaya göre ruh bedenden ayrıldığı zaman, yaĢanan olayların tümüne rüya diyebiliriz. Ġnsanoğlu uykudayken, ruh ait olduğu bedenden ayrılarak zaman ve mekan tanımadan sınırsız bir gezinti yapar. ĠĢte bu gezinti esnasında kendi dıĢındaki zamafl( mekan ve açıklayamadığımız sistemlerde, ruhlar, cin, peri, Ģeytanf vb. Benzer Ģeylerle iliĢkiye girer. Bu iliĢkiler sırasında yaĢanan gördüğümüz rüyaları oluĢturur. RÜYALAR DÜNYASINDA KÜÇÜK BĠR GEZĠNTĠ Rüyalarda zaman var mıdır ? Rüyalarda yaĢananlar inanılmayacak kadar hızlı geliĢir. Bir kaç dakikalık rüya esnasında bile çok uzun sürdüğünü sandığımız garip ĢaĢırtıcı ve çok çeĢitli olaylar birbirini izlerler. Bu nedenle rüyada zaman kavamı oluĢmaz. Ancak zaman kavramı biz uyandıktan sonra beynimizin öğretileri ve alıĢkanlıkları doğrultusunda saptadığımız bir anlar toplamıdır sadece... Rüya nasıl yorumlanır ? Ġnsanoğlu kendi varlığının bilincine erdiği andan bu yana rüya gördüğüne göre, yaratıldığı günden beri de rüya yorumu için kafa yormaktadır. Çünkü insanoğlu rüyada gördüklerinin, boĢ ve anlamsız Ģeyler olmayıp gizli anlamlar taĢıdığına ve önemli nedenleri olduğuna inanır. Rüya günümüzdeki biçimiyle ele alınıp yorumlanması, diğer alanlarda olduğu gibi çok uzun süreçlerden geçmiĢtir. Eldeki bilgiler ilk insanın nasıl rüyalar gördüğü ve nasıl yorumladığı konusunda bizi aydınlatmaya yetmiyor. Belirlenebildiği kadarıyla ilkel toplum insanları, rüyalannda atalanmn, ölülerini yda olağan üstü varlıklann kendilerine inanırlar ve bu yolla ruhlar alemi ile iliĢkiler kurarlarmıĢ. Eski Mısır'da Ġbraniler'de rüyalann geleceğin habercisi olduğuna ve bu nedenle sihirli bir güç gibi görerek, rüya yorumlamayı bir bilim dalı haline getirerek geliĢtirmiĢlerdir. Avrupa'lılann rüya yorumlarına yönelmeleri ise oldukça eski tarihlere dayanır. Büyük Ġskender'in sefere çıkarken yanında rüya yo-rumculan bulundurduğu ve zaman zaman rüyalarını bunlara yorumla-tara ona göre davrandığı söylenmektedir. Ġslam aleminin rüya yorumcularının pii Hz. Yusuf'tur. Hz Ebu Bekir, Ġbn-i ġirin ve Cafer-i Sadık islam aleminin ünlü yorumculandır. Rüyaların yararları nedir ? Ġnsanoğlunu ilgilendiren herĢeyin bir nedeni vardır. Hangi konuda olursa olsun bu nedenler en ince ayrıntılarına kadar araĢtırılır ve incelenir. Özellikle insanı, ruhen ve bedenen ilgilendiren bir konunun hikmet ve yararlarının da olduğu bir gerçektir. Rüyanın yararları genel olarak aĢağıda sıralandığı gibidir. a) Günlük yaĢamda insanoğlunun tüm duygulan çeĢitli faktörlerden etkilendiği gibi çevresi bu konuda daha baskın çıkar. Evet insanoğlu çevresinden çok etkilenir. Bu etkilenmeden de en çok payı ruh alır. ĠĢte, rüya bu etkilenmey, en aza düĢürür. Peki bu nasıl gerçekleĢir? Ruhun olaylan yaĢayıĢı normal yaĢamda baĢka rüyada ise baĢkadır. Örneğin: izlediğiniz bir flimdeki maceran kendimiz yaĢarsak, belki biliçaltına ittiğimiz kimi isteklerimiz gerçekleĢtiği için deĢarj oluruz ama bu arada da çok yoruluruz. Oysa aynı macerayı sinemada izlediğinizde, yorulmadan çok az bir eneji harcayarak isteklerimizi deĢarj ederiz.

Ruhun beden uyanıkken tanık olduğu bu olayları yaĢama olanağı yoktur. Buna hem zaman yetmez, hem de ağır gelir. ĠĢte, rüya bu tıkanıklığın aĢılmasını sağlar. Ağır gelenler geçiĢtirilir, eksikler de yerli yerine konularak tamamlanır. b) Ġnsan bedeni, ayanıkken gerçekleĢtiremediği bir çok Ģeyi rüyalannda gerçekleĢtirerek ihtiyaçlannı gjderir. Tutkulan, hevesleri, düĢünceleri ve bitmek bilmeyen hırsları olan insan bu tür Ģeylerin hayallerini kurarak kendini tatmin eder. Bazı bedensel ihtiyaçlarını da rüya-lannıda rüyada görür ve giderir. Bunu hemen hemen hepimiz yaĢamıĢızdır; aç insan yemek, susuz insan ise su görür. Bu tür rüyalara kan-Ģık rüyalar da denir ve gerçek anlamdaki rüyalarla hiç bir ilgisi yoktur. c) Günlük yaĢamda karĢılaĢtığımız olaylardan çok etkilenen sinir sistemi, rüyalar yoluyla boĢalır ve dengelenir. d) Kendisini uyançı anlamda gerçeğe yakın rüya gören bir kimse Ģunu bilmelidir ki, yaĢam tarzında günahker tavırları ve baĢına gelebilecek olaylara gebe yaĢantısından tövbe, dua ve ibadet ederek sıyrılabilir. Buradan Ģunu anlayabiliriz ki görmüĢ olduğumuz kötü rüyalar bize bir ihtar olabilr. Artık, daha dengeli ve ihtiyatlı davranmamız gerekir. e) Güzelliklere ve yükselmeye uygun ruhu olan insanlar, madde aleminde göremeyecekleri Ģeyleri, manevi alemin bir parçası olan rüya da görürler. Madde dünyası, bazı manevi Ģeylerin yaĢanmasına büyük engeldir. Bu nedenle gerçeğe ve güzelliğe tutkun olan insanlar, düĢledikleri bir çok Ģeyi rüyalarında görebilirler. ĠĢte bu, kalbi temiz insanlara ruhlarının armağanıdır. f) Daha önce bir kısım rüyalar kimi rahatsızlıkların habercisidir demiĢtik. Böyle rüyalar gördüğümüzde bunun bir ihtar olduğunu düĢünerek, dikkatli davranmamızı, tedbir almamızı ve kimi hastalıklardan korunmamızı sağlar. Kimi rüyalar ise tedavisini tam olarak yapamadığımız eski hastalıklarımızın tedavisine imkan sağlar. Rüyalarda geleceği görebilirmiyiz ? Ġnsanoğlunun en büyük düĢlerinden biridir geleceği görebilmek.' Bu nedenle, bir çok ilim insanı bu sorunun karĢılığını bulabilmek için çeĢitli sahalarda araĢtırmalar yapmıĢlar ve bu araĢtırmalara devam etmektedirler. Genellikle insanoğlu yeni bir hareketi, daha önce yapmıĢ gibi, yeni gördüğü bir mekanı daha önceden görmüĢ hissine kapılır. Bunu Ģöyle açıklayabiliriz; uyandığımızda hatırlamadığımız rüyaların bilinç altında gizli bir yerden açığa çıkıĢı olarak. ĠĢte bu hatırlayamadığımız rüyaların bir yansımasıdır. Bu konu öylesine derindir ki, yıllardır bu konuda madi ve manevi alemin ilim adamları kafa yormaktadır. Rüyaları ne zaman ne sıklıkla görürüz ? Ġnsanın bir gününün nasıl geçtiğine bağlı olsa bile, genellikle 8 saat uyuduğumuzu varsaysak; bu zaman içerisinde 4-5 defa çeĢitli aĢamalardan geçerek oluĢtuğunu söyleyebiliriz. 10 Bilimsel olarak rüyalar genellikle "REM" adı verilern, uykunun belli bir safhasında görülür. Bu aĢamada göz kapakları kapalı olup ancak gözler hızlı bir Ģekilde hareket eder. Görülen rüyaların etkisine bağlı olarak konuĢma, bazı organlarda istem dıĢı refleks, hatta uyurgezerlik bile görülebilir. Ancak Ģunu unutmamak lazım, insan bedeninin ve ruhunun günlük yaĢamdan aĢırı Ģekilde etkilenmesi durumunda da kısa bir Ģekerlemede dahi rüya görülebilir. Kabus ile rüya arasında ne fark vardır? Kabus genellikle günlük yaĢmında, daha çok ekonomik, sosyal ailevi, hissi sıkıntıları aĢırı olan, gün boyu stres yaĢayan, alıĢkanlık yapan ve sürekli alınan ilaçlara, alkol ve madde bağımlılığından vazgeçmeye, ağır yada kritik hastalıklarda ve buna bağlı olarak ölüm korkusu gibi durumlarda görülür. Organizma, aĢın çalıĢmaya baĢlar, nabız yükselir, kalp atıĢı sıkla-Ģır, aĢın terleme, sık nefes alma hatta ağlama Ģeklinde kendini gösterir. Ġnsanlar yukarıda izah ettiğimiz nedenlerden kurtulunca da kabus görmeler de ortadan kalkar. Rüyalar nasıl sınıflandırılır ? Bu pek kolay olmasa bile, asgari bir genelleme yapılabilir. Buna neden Ģudur; rüyalar, din adamları, psikanalistler tarafından farklı Ģekillerde

yorumlanmaktadır. Bir de buna doğu ve batı gibi farklı tür kültür anlayıĢlarını eklersek, sınıflandırma oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yukarıda sötlediğimiz gibi asgari bir sınıflandırma Ģöyle olabilir. a)Kısa uyku rüyaları: ġekerleme diye adlandırdığımız uyku esnasında görülür. Yemekten sonra çöken ağırlıkla yada yorgunluk atmak için yattığımızda görülür. Bu durumda az rüya görülseîje bunlar neĢeli ve zevkli rüyalardır. Uyanıklığı zarftan-ise hemen hatırlanır. b)ġeytanh ve perili rüyalar: Kabus görmedikçe rüyalarımızda gördüğümüz cinler, periler, Ģeytanlar ve benzer yaratıklar bizi rahatsız etmez Hatta uyandığımızda kendimizi rahatlamıĢ hissederiz. 11 c)NahoĢ ve utandırıcı rüyalar: Genellikle cinsellikle ilgili rüyalardır. Tedirgin edici bir uyku esnasında görürlür. Uyanıklığında hatırlm-namak istenmese bile akla gelir ve insanı utandırır. d)Sağlığa bağlı rüyalar: Bunlar genellikle rüyadan çok kabusa benzer. Bedensel ve sinirsel rahatsızlara bağlı olarak görülür. e)HoĢ ve zevki rüyalar: Sabaha karĢı son uyku demlerinde görülür. Ġyi bir uykudan sonra zinde kalkılırsa tamamen hatırlanır. Kendinizi lunaparktan çıkmıĢ gibi hissederseniz buda bedenen ve zihnen insanı rahatlatır. f) Uyku sonu rüyaları: Uyanmaya yakın görülen, cinli ve perili rüyalardır. Rahat bir uyku halindeyken ancak, nadiren görülür ve hatırlanır. g) Duygu yüklü rüyalar: e)HoĢ ve zevki rüyalar: Ġnsanın duygusal yaĢantısındaki duruma göre değiĢir. Bazen mutlulukla, bazende huzursuzlukla uyanılır. Bu rüyalarda bilinçaltımız tarafından uyarılma güdüsü vardır. Beynimizdeki otokontrol yüzünden bazen hatırlanmayabilir. h) Tedirginlik veren rüyalar: Gergin bir ortamda zor uyku sonrasında görülür. Nadiren görünse bile hatırlanmak istenmeyecek kadar rahatsızlık veren rüyalardır. Ancak, bütünüyle hatırlanır. ı) Önemsiz rüyalar: Ġnsan yaĢamını pek etkilemeyen basit, geliĢigüzel rüyalardır. i) Cinsel rüyalar: Cinsel dürtülere bağlı olarak görülen, baskılı ve gemlenmiĢ cinsel isteğin ortaya çıkmasıyla oluĢur. Rüya esnasında görme duyusunun fonksiyonu nedir? Hatırlarımızı gözümüzün önünde canlandırdığımız zaman, hafıza-mından bir çok Ģeyin bir film Ģeridi gibi gözlerimizin önünden geçip gittiğini görürüz. Bu beynimizle algılayıp, gözlerimizle hafızamıza gönderdiğimiz Ģeylerin tekrar gözlerimiz tarafından yeniden görüyormuĢ gibi hissetmemizi sağlar. Gözlerimiz diğer duyularımıza göre, çok daha fazla iĢlevi olan geliĢmiĢ bir organımızdır. Rüyalarımızı diğer duyularımızla ifade etmeyiz, hep Ģu kelimeler kullanılır; " rüya gördüm". Hayal görmek; açıklaması olmayan bir Ģeyi görmek olabilir. Niçin bu kelimeyi kullanırız? GörmüĢ olduğumuz hayal yabancı değidir, daha önceden yine gözlerimiz sayesinde hafızamıza yüklediğimiz bilgi12 lerdir. Bunları gündüz uyanıkken ama gözleriniz kapalı olduğu halde yinede gözlerimizde canlandırabiliyoruz, burada beyinle göz arasındaki vucud gözü denilen gözümüzle görüyoruz. Nasıl ki gözlerimiz kapalı ama uyanıkken beynimizdeki bilgi birikimleriyle görebiliyoruz, uyuduğumuzda da rüyayı iĢte bu Ģekilde görüyoruz. Rüyalar neden çabuk unutuluyor? Evet çabuk unutuyoruz, hatırlasak bile tam hatırlayamıyoruz. Uyanık olmakgünlük yaĢamımızı ikame ettirebilmek için, bir gerekliliktir. Maddi yaĢamda bizi bekleyen bir sürü zorlu serüven, sorumluluklar vb. ġeylerle sürekli karĢılaĢıyoruz. Beynimiz bizi istesekte iste-mesekte bunların hepsini kaydediyor. Dolayısıyla bunları hatırlamak çok normal gözükse bile bazen en yakın arkadaĢımızın ismini bile unuttuğumuz anlar oluyor. Ancak, uyuduğumuzda gördüğümüz rüyalar, maddi dünyanın ruhsal yansımalarıdır. Bu tamamen beynin ve ruhun kendi kendisiyle kalıĢıdır. Gündüzleri bir defa gördüğümüz ya da okuduğumuz o an için önemli bir özelliği olmayan bilgileri, nasıl unutuyorsak gördüğümüz rüyayı da bir defa gördüğümüzü düĢünürsek hele de bizi fazla etkilememiĢ bir rüya ise daha kolay unutuyoruz.

Bazen unutmamak için çaba harcadığımız bir rüyayı, bırakın hatırlamayı rüya gördüğümüzü bile unutuyoruz. Ancak birdenbire günlük yaĢamdan bazı Ģeyler o tamamen unuttuğumuz rüyayı tam olmasa bile bize hatırlatıyor. Üstelik hayal gücümüzün yardımıyla da belki de istem dıĢı olarak süsleyerek hatırlıyoruz. Uyandığımız anda aklımızda olan rüyamız, sabah elimizi, yüzümüzü yıkamak isterken suların kesik olması, aklımızdaki rüyayı olduğu gibi unutturur. Kısacası rüyaların unutulması, veya hatırlanmamasının bir çok nedenleri olduğu bir gerçektir. Neden rüyalarımızın yorumlanmasını isteriz ? ġöyle diyebiliriz; rüyaların yorumlanmasının rie kahinlikle ne hu13 rafelerle ne de falcılıkla alakası vardır. Daha öncede dediğimiz gibi rü-- yalar manevi dünyanın, ruhumuzdaki yansımasıdır. Çünkü gördüğümüz rüyaların, saçma sapan hurafelerle hiç bir alakası yoktur. Onun bizim manevi dünyamızda gizli bir açıklaması vardır. ĠĢte bizler o gizliliğin ne olduğunu, neyi ifade ettiğini bilmek isteriz. Ancak, kim nasıl bize bunu sağlıklı açıklayabilir ? Olayları birbirine bağlayabilen ortak noktaları bulmak için ince eleyip sık dokuyan, sezgileri güçlü, dünyevi nimetlerde gözü olmayan manevi dünyayla bağlarını sıkı sıkıya kurmuĢ, bunu kendine öğreti olarak kabul etmiĢ senelerini sabır içerisinde bu iĢe vermiĢ bilgeliği, ustalığı ve dürüstlüğü sayesinde saygınlığı olan kimseler, iĢte bu yeteneklere sahiptirler. Ayrıca filazoflann ve psikiyatrislerin yaklaĢımı pek farklı olmasa bile yine de bazı konularda oldukça farklılıklar gösterir. Ancak halk inançlarını kesinlikle gözardı etmezler. Zira sağlıklı veya ruh hastası olsun bu bilgiler çok önemlidir. Bu bilgilere insanların bilinç altına girilerek saklı duyguları ortaya çıkartırlar. Rüya yorumcularına bir rüya anlattıktan sonra, rüyanın doğru yorumlanması için sorduğu tüm sorulara doğru cevap vermek gerekir. Nedir bu sorular ? Rüyaların yorumu; kiĢinin sosyal, ekonomik, ailevi vb. Farklılıklara göre değiĢir. Yorumcu bütün bunları bilmek zorundadır. Rüyasını anlatan kiĢi ise, hatırladığı kadarını anlatmalıdır, hayal gücünü çalıĢtırarak ekleme yapmadan, ne eksik ne fazla sadece hatırladığını söylemelidir. Evet rüyalarımızın yorumlanmasını isteriz, çünkü bizim için sır olan Ģeyleri, iyi, kötü yaptığımız ve yapacağımız hatalardan ders almamızı, ileriye dönük sağlıklı, mutlu bir yaĢantıyı arzuladığımız için kötülüklerden kaçmak istediğimizden vb. ġeylerden dolayı rüyalarımızın yorumlanmasını isteriz. Rüyaların doğruluk derecesi nedir ? Bazı hayvanların felaketleri önceden hissettiklerini ve huysuzlan-dıklarını biliyoruz. Bu bir kahinlik değildir. Garip ama geçek diye yazılı basında ya da görsel medyada çok çe14 Ģitli ve inanılması imkansız gibi gözüken haberler okuyor, duyuyoruz. Bazen de yakın çevremizden o an için saçma gelen olayları dinliyoruz. ġu cümleyi hayatımızda bir çok kere kullanmıĢızdır, 'ben bunu ya da bu olayı rüyamda görmüĢtüm'. Bu söz bazı kiĢiler tarafından Ģüpheyle karĢılansa bile siz kendinizden eminsinizdir. Evet görmüĢ olduğumuz rüyalar günlük yaĢantımızda iyi veya kötü karĢımıza çıkar. Bunlara örnek olarak, aĢağıdaki bazı olaylara bakabilirsiniz. Filmlerden de hatırlarız, Jül Sezar öldürüleceğini bir gece önceden rüyasında görmüĢtü. Ünlü kahin Nostradamus'un rüyasında görüp yazdıklarını hepimiz biliyoruz. A. Lincoln'ün kendisinin bir suikast sonucu öldürüleceğini rüyasında görmesini. Atatürk gördüğü bir rüya üzerine,' Selanik'te Salih Bozok bey'le bir kuyuya düĢtüğünü ve S. Bozok'un kurtulduğunu anlatır. Atatürk öldüğü gün S. Bozok intihar eder ancak ölmez kurtulur. Evet görüldüğü gibi bu örnekleri çoğaltmak oldukça mümkün. Cinsel yaĢamımız ve rüyalar Rüyada cinselliğin önemini anlatan Prof. Dr. Rasim Adasal, Medi-kal Psikoloji adlı eserinde 'Rüyada en faziletli, en sıkılgan, en bakir insanın bile günlük utancı kalkar. Rüyada en samimi benliğimiz ve bu arada cinsel arzularımız

serbest yol bulur. Bir çok rüyamızda hayallerimiz seksüel görünümdedir' diyor ve Ģöyle ekliyor. 'Rüyada en derin önemli semboller cinsel tabiatlıdır. Erkeğin jeni-tal organları bütünlüğünde özellikle üç adeti önemli bir sembolik tasarısı haizdir. Her iki cins için bunun en önemli yeri penistir. Rüyada bunun sembolizasyonunu Ģemsiye, Ģapka, baston, saz, ağaç, ok, kalem, ip, anahtar, kravat, tüfek, kılıç, tabanca gibi ya Ģekil itibarı ile benzerlik gösteren yahut kadın jenital uzvuna girebilen Ģeylerdir. Kadın jeni-tal organı ise, rüyada sembolizmini mağara, vazo, ĢiĢe, her çeĢit kutu, fırın, çekmece, oda, cep, gemi, çanta, soba gibi içleri boĢ eĢyada veya göz, ağız, kulak gibi içinden geçebilen organlarda veya gül gibi yaygın çiçeklerde ve bazen de kabuklu deniz hayvanlarında bulur. Kadın cinsel organının diğer bir sembolüde inciler ve kutulardır. Memeler elma, Ģeftali veya diğer meyvalar veya tepe, dağ, çeĢme, balkon gibi Ģeylerle temsil edilmektedir. Cinsel iliĢki sembolizmi de orjinaldir. Telefon etmek, otomobil kullanmak, ata binmek, dans etmek, silah atmak, piyano çalmak gibi. Oysa ani kayma ve inme, bir dal veya çiçek koparma, su dökme, traĢ olma mastürbasyonu sembolize eder. Bir sona varmak, ölmek, bir tepenin ucuna çıkmak.... gibi rüyalar Ģehveti sembolize eder. Gebeliği de bir ateĢli hastalığa yakalanmak veya zehirlenmek gibi Ģeyler sembolize eder. Merdiven çıkma, yüksek bir yere tırmanma, dağa çıkma, uçma gibi hareketler ereksiyonu sembolize etmektedir.' Abraham'a (1992) göre, 'örümcek rüyada ananın sembolüdür. Fakat korkulan erkeklik uzvuyla ilgili ananın sembolüdür. Öyle ki, örümcek korkusu, ana ile cinsel iliĢki korkusu, kadın cinsel organları karĢısında duyulan ürküntü olarak tanımlanır. Psikiyatrislerin ve batı dünyasının rüyalara farklı bir yaklaĢımları vardır. Ġnsanoğlu uzun yıllardan beri görmüĢ oldukları rüyaları çeĢitli yollara baĢvurarak açıklamaya çalıĢmıĢlardır. Bunları bazen psikana-listlere baĢvurarak bazen de halk arasında yaygın olan yorumlarla anlamaya çalıĢmıĢlardır. Pisikanalistlerin açıklamalarına göre; rüya bilinçaltımızdaki tüm düĢüncelerimizin, isteklerimizin ve düĢüncelerimizin açığa çıkarak bir tür biliçaltımızla haberleĢtiğimiz Ģeklinde açıklanır. Biz burda rüya yorumları konusunda önemli araĢtırmaları olan Sigmund Freud ve öğrencisi Carl Gusta Jung' in yapmıĢ olduğu bazı belirgin simgeler üzerindeki belli yorumlan ve batı halkı arasında ki yorumları küçük bir bölümde olsa vermek istiyoruz. AĞAÇ FREUD: Ağacın gövdesi erkeğin varlığını, dallan kadını yapraklan ise çocuğu ifade ediyor. Aynca durağan ve geliĢmemiĢ fikirleri ifade ediyor. JUNG: Ġnsan bütününü temsil ettiğini, kökleri bilinçaltı olarak ifade eder. Gövdeyi ise, bilinçaltının yansıması olarak ifade eder. Ağacı güzel ve estetik olarak görmek; olumlu bir yaĢam olarak açıklar. HALK ĠNANIġINDA: Canlı ve yeĢil bir ağaç mutluluğu, huzuru 16 ve rahatı ifade eder. Ağacı kuru görmek; sıkıntıyı, üzüntüyü ve bedbinliği ifade eder. ARABA FREUD: Arabanızın sağlam ve çalıĢır bir durumda olmasını görmek, cinsel isteğin ve Ģehvetin oldukça yüksek olduğunu ifade eder. Arabanın çalıĢmaması veya benzininin bittiğini görmek, libidonun güçsüzlüğüne ve cinsel isteksizliğin olmasına iĢarettir. JUNG: Güzel bir araba görmek, insanın kendine olan güveninin tam olduğuna iĢarettir. Arabanın fren ya da gaz pedalıyla ilgili bir Ģeyler görmek, insanın kendine olan güvenini denetlemesine iĢarettir. Arabanın motoru ile ilgili birĢeyler görmek, sürekli canlılık ve hareketlilik içinde olan bir yaĢamı ifade eder. HALK ĠNANIġINDA: Bakımlı ve hızlı bir araba görmek, insanın baĢarüanna ve ilerlemesine iĢarettir. Eski bir araba görmek, geçim sıkıntısına ve sağlık sorunlannın ortaya çıkacağına iĢarettir. AT

FREUD: At görmek, karĢı cinse duyulan ilgiye iĢarettir. Ata bindiğinizi görmek, karĢı cinse olan seviĢme isteğine iĢarettir. JUNG: Beyaz at görmek, olumlu yönde kanalize edebileceğiniz bir düĢünceye ve bu düĢüncenin gücüne iĢarettir. Ata bindiğinizi görmek, düĢlerin ve deliliklerin yansıması olarak yorumlanır. HALK ĠNANIġINDA: Yükselmenin, baĢanya ulaĢmanın ve zenginliğin habercisi olarak yorumlanır. ÇANTA FREUD: Ruhsal bir huzura, rahatlığa ve cinsel tatmine iĢarettir. JUNG: Çantayı kanĢtırmak, kendinizi dinleyerek bir öz eleĢtiriye yorumlanır. Çantayı kaybettiğinizi görmek, karakterinizle ilgili bazı sorunlann^elduğuna iĢaret eder. HALK ĠNANIġINDA: Çantayı boĢ görmek, geçim sıkıntısına ve ağır ekonomik Ģartlara yorumlanır. Çantayı dolu görmek ise, boĢ gör17 menin tam tersine yorumlanır. ÇĠÇEK FREUD: Bekareti ve bu duruma ait sıkıntılara yorumlanır. JUNG: Dürüstlüğü, iyilikseverliğe ve ruh güzelliğine yorumlanır. HALK ĠNANIġINDA: Ġyiye doğru geliĢen değiĢiklikleri yorumlar. ÇOCUK FREUD: Bilinçaltındaki isteklerin yansıması olarak görülür. JUNG: Erkeğin görmesi halinde, içlerinde var olan kadım, kadının görmesi halinde var olan erkeği ifade eder. HALK ĠNANIġINDA: Çocuğun ilerisi için Ģans ve mutluluk getireceğine ya da yeni bir hamileliğin haberine yorumlanır. EVLĠLĠK FREUD: Evliliği hangi durumda görürseniz gerçek hayattada öyle bir evlilik yapılacağına yorumlanır. JUNG: Görenin kendi içinde karĢı cinsiyle karĢılaĢacağı anlamına gelir. HALK ĠNANIġINDA: Kötü bir rüya olarak bilirnir. Gerçek hayatta bir ayrılığa yorumlanır. FARE FREUD: Kötü bir cinsel birlikteliğe yorumlanır. JUNG: Kötü bir cinsel birlikteliğe yorumlanmasına ilave olarak [a size dert çıkaracak bir olayın meydana geleceğini bildirir. HALK ĠNANIġINDA: Tehlikeli bir durum olacağına yorumlanır. HIRSIZ FREUD: EndiĢelere ve tedirginliklere yorumlanır. 18 JUNG: Gören kiĢinin bastırılmıĢ duygularının dıĢavurma isteğidir. HALK ĠNANIġINDA: Maddi durumun zayıflayacağına, geçim sıkıntısına düĢüleceğine iĢarettir. KEDĠ-KÖPEK FREUD: Kedi kadının duygusal iliĢkilerinde kendini kedi olarak görmesine, erkeği ise köpek olarak görmesine yorumlanır. Köpek yavrusu da görülmüĢse çocukları ifade eder. JUNG: Bu konuda aynen Freud gibi düĢünüyor. HALK ĠNANIġINDA: Ġnsanlarla iyi geçinmeye ve dürüst olmaya yorumlanır. KUġLAR FREUD: Erkeğin cinsel gücünü simgelediğine yorumlanır. JUNG: DüĢüncelerin dağılarak zihnin sakinleĢmesine yorumlanır. HALK ĠNANIġINDA: Yeni bir gönül iliĢkisine girileceğine iĢarettir. Siyah kuĢ görmek, endiĢeye ve tehlikeli bir durumun olacağına iĢarettir. MANZARA FREUD: Sevilen bir kiĢiye duyulan hasrete yorumlanır. JUNG: Ruhsal dünyamızı tanımlar. HALK ĠNANIġINDA: Sıkıntıların ve üzüntülerin ortadan kalkmasına ve huzura iĢarettir. MEZARLIK

FREUD: Sevilen ancak ya çok uzaklarda olan ya da ölmüĢ kimselere duyulan hasrete yorumlanır. JUNG: Gören kiĢinin artık yaĢama azmi, içinde Ģevki kalmadığına iĢarettir. HALK ĠNANIġINDA: Geçim sıkıntısının kalkacağına yüklü bir 19 paraya iĢarettir. SU FREUD: Su yada suda yüzdüğünüzü görmek, gören kiĢinin zayıf kiĢilikli olduğuna, kendisini annesinin yanında daha güvende hissettiğine yorumlanır. JUNG: Kadının yaĢamının evrelerine yorumlanır. HALK ĠNANIġINDA: Sakin sular rahatlığa ve huzura, dalgalı sular ise iĢyerindeki sorunlara iĢarettir. ġEYTAN FREUD: Kadının cinsel arzularının simgesi olarak yorumlanır. JUNG: Ruhumuzdaki iyiye kötünün mücadelesine yorumlanır. HALK ĠNANIġINDA: Gönül iliĢkilerinizdeki rahatsız edici olmayan küçük yalanlara yorumlanır. TUVALET FREUD: Kendi cinselliğinden tedirginlik duymaya kötü bir Ģey olarak görmeye yorumlanır. JUNG: Tedirginliklere ve ruhsal bir arınmadan geçmenin gerekliliğine yorumlanır. HALK ĠNANIġINDA: Evinde, iĢinde yada dostları ve yakınları arasında tedirginlik verecek sorunlar yaĢayacağma yorumlanır. UÇAK FREUD: Erkek cinselliğinin gücünü simgelediğine yorumlanır. JUNG: Cinselliği duygusal olarak yaĢamak isteğine yorumlanır. HALK ĠNANIġINDA: Uzun zamandır yapmak istediğiniz bir iĢin tam zamanı olduğuna yorumlanır. 20 UÇMAK FREUD: Buluğ çağına gelmiĢ insanların ilk cinsel uyarılarına yorumlanır. JUNG: Ruhsal sıkıntıları üstünden atmaya yorumlanır. HALK ĠNANIġINDA: Dürüstlüğün ve baĢarının belirtisi olarak yorumlanır. YILAN FREUD: Kötü bir cinsel yaĢantıya iĢarettir. JUNG: Korku duymanız ve dikkatli olmanız gereken olayların habercisi olarak yorumlanır. HALK ĠNANIġINDA: Kötülüklerin olabileceğine iĢarettir. 21 ABA: Rüyasında abadan dikilmiĢ bir elbise giyen, günden güne cinsel gücünü kaybedecek demektir. ABAJUR: Rüyada abajur görmek, cinsel yönden güçleneceğinizi ve baĢarılı günlerin sizi beklediğini gösterir. Arzularınızı zaman kaybetmeden gerçekleĢtirme fırsatını bulacaksınız. ABANOZ: Rüyada abanoz ağacı görmek, çok inatçı biriyle tanıĢıp hayatınızı onunla birleĢtireceğinizin belirtisidir. ABDEST ALMAK: Rüyada abdest aldığını görmek, inançlı insanların her türlü cinsel günahlardan arınma isteğinin belirtisi olup, beden ve ruh temizliğinin olacağını gösterir. ABLA: Rüyada abla görmek, sevdiğinizle yakın bir zamanda mutlu bir evlilik yapacağınızı gösterir. ABLUKA : Rüyanızda düĢmanlarınız tarafından veya sizi bazı Ģeylerden vazgeçirmek için abluka altına alan dostlarınızı gördüyse22 niz, çapkınlıkta çok ileri gittiğinizin ve gönül iliĢkilerinizin dozajını ayarlamanızın belirtisidir. ACI: Rüyada acı veya ağrı çekmek, çok sevdiğiniz ve aĢık olduğunuz biriyle mutlu bir birlikteliği yakalayacağınızı ve bir aĢk macerası yaĢayacağınızı gösterir. Acı bir Ģey yemek ise, cinsellikte ferfor-mansınızın artacağını gösterir. ACEMĠ: Kendinizi acemi olarak görürseniz, bu aĢk hayatınızın sürekli dumura uğrayacağını gösterir. ACENTA: Sevgilinizin kalbini kıracağınızı gösterir.

ACĠZ: Rüyada aciz ve çaresiz davranıĢlar içinde olduğunuzu görmek, cinsel yaĢantınızın istediğiniz gibi gitmediğini baĢarısızlık ve güvensizlik duygularının cinsellikte tatmin olmanızı engellediğini gösterir. AÇGÖZLÜ: Rüyada açgözlülük yapmak, yeterince cinsel doyumu yaĢayamamanın belirtisidir. AÇLIK: Evliliğin size yaran olmayacağı anlamına gelir. ADA: HoĢ seyahatler yapacağınızı ve karlı giriĢimlerde bulunacağınızı bildirir. Bir kadın için bu rüya, mutlu bir evliliğin müjdecisi-dir.*Çorak bir ada: Mutluluğunuzu yitireceğinizi ve ölçüsüz harcamalarınız yüzünden parasız kalacağınızı bildirir.'"Adada insanlar görmek: Bir üst tabaka insan statüsüne girmek için mücadele edeceğinizi haber verir. ADAÇAYI:Tasarrufun , emriniz altındakiler ya da aileniz tarafından uygulanacağını belirtir.*Bir kadın çok fazla adaçayı tükettiğini görürse: AĢkta yaptığı savurganlıklardan piĢmanlık duyacaktır; para konusunda olduğu gibi. ADA TAVġANI: Rüyada ada tavĢanı görmek, cinsel gücünüzün 23 artacağı bir dönem geçirdiğinizi ve çok ateĢli ilĢkiler yaĢayacağınızın belirtisidir. ADAY: Rüyada aday gösterilmek veya aday olduğunu görmek, hoĢlandığınız ve sevdiğiniz kiĢi tarafından farkedilmeniz, sevilmeniz ve gönül adayı olarak seçilmenizin belirtisidir. ADIM: Rüyada adım atmak, cinsel konularda çözülmesi gereken sorunlann olduğunun belirtisidir. Yolda hızlı adımlarla yürüdüğünüzü görmek, cinselliği yoğun ve hızlı yaĢadığınızı, yavaĢ adımlarla yürümek ise cinsellikte pasif kaldığınızın belirtisidir. AFFETMEK: Rüyada affetmek, istikrarlı ve mutlu bir cinsel yaĢamın habercisidir. AFET: Rüyada, deprem, sel, heyelan gibi afetleri görmek, cinsel yaĢamda sapkınlık düzeyinde bir değiĢim içine girildiğinin belirtisi olup, uyan niteliği taĢır. AFĠġ: Rüyada afiĢ asıldığını görmek, cinsel yaĢantının gerektiği kadar gizlenmediği açık açık ve uluorta yaĢandığının belirtisi olup cinselliğin afiĢe edildiğini gösterir. AFAROZ: Rüyada afaroz edildiğini görmek, cinselliğin farklı boyutlarda yaĢandığını, cinsellikte aldatma ve tatminsizliğin olduğunun belirtisi olup, iliĢkiler açısından uyan niteliği taĢır. AFYON: Rüyada afyon kullandığını görmek cinsel yaĢamım ihmal edildiğini, geri plana itildiğini, bazı engelleyici unsurların ön plana çıkarıldığının belirtisidir. Afyon satmak ise, cinsel yaĢamda bir karmaĢa ve dengesizliğin yaĢandığının belirtisidir. AĞ: Rüyada denize ağ atmak, birine aĢık olacağınızı ve onu elde etmek için yoğun çaba içine gireceğinize iĢarettir. Denizden yırtık ve boĢ ağ çekmeniz ise, aĢk ve cinsellikte uzun bir süre daha yanlız ve mutsuz kalacağınızın belirtisidir. 24 AĞA: Rüyada bir köy ağası görmek, çok kıssa bir zamanda sevdiğinize kavuĢacağınızı ve onunla mutlu bir evlilik yapacağınızın belirtisidir. AĞABEY: Rüyada ağabey görmek, kadınlar için doyum dolu bir cinsel yaĢamın belirtisi olup, erkekler için ise, cinsel yaĢamda güçlü ve kuvvetli olmanın belirtisidir. AĞAÇ: Rüyada ağaç görmek, cinsel mutluluğun belirtisidir. YeĢil kırlar ve bahçeler görmek ise, ateĢli ve zevk dolu cinselliğin yaĢandığı günlerin sizi beklediğini gösterir. Bol meyvalı ağaç görmek, çok çocuğunuzun olacağını, meyvasız ağaç görmek ise, kısırlık ve çocuksuzluk problemi yaĢayacağmızı gösterir. Kuru ağaç görmek, cinsel yaĢantınızın sona ermek üzere olduğu veya cinsellikte güç problemi yaĢayacağınızın belirtisidir. AĞAÇ KURDU: Rüyada ağaç kurudu görmek, cinsel yaĢantınızın evliliğinizin mutluluk kaynağı ve bütünleĢtiricisi olacağına, problemlerden dolayı evliliğinizin yıkıcısı konumuna geldiğini gösterir. AĞAÇKAKAN: Rüyada ağaçkakan görmek, yakın zamanda erkeklerin çok güzel ve çekici olmasına karĢın bi o kadarda sorunlu ve çekilmez bir kadınla tanıĢacağının

belirtisidir, kadmlann ağaçkakan görmesi ise, yakıĢıklı ama bencil ve duygusuz bir erkekle tanıĢacaklarının belirtisidir. AĞAÇ YAPRAĞI: AĢkın mutluluğunu iĢaret eder. AĞARMAK: Kadının eĢiyle arasının bozulacağını gösterir. AĞDA: Rüyada vücuda ağda yapıĢtırıldığmı görmek, cinsel yaĢamda varolan bazı problemlerden kurtulmak istemenin ve çare aramanın belirtisidir. /^ ( AĞIZ: Rüyada ağız görmek, cinsel tatminsizlik anlamına gelir. Ağzınızın gereğinden fazla açılmıĢ olduğunu görmek, cinsel isteğini25 zin artacağı anlamını taĢır.KüçülmüĢ ağız görmek ise, cinsellikteki isteksizliğinizi gösterir. AĞLAMAK: Rüyada ağlamak, cinsel sorunlardan kurtularak, mutlu bir yaĢama kavuĢacağınınzın belirtisidir. Hıçkırarak ağlamak, cinselliği doyasıya yaĢayacağınızın belirtisidir. AĞRI: Boyun ağrısı; ihanete uğrayacağınız anlamına gelir. Kalp ağrısı; bir kadınla gayrimeĢru bir iliĢkiye gireceğiniz anlamına gelir. Göbek ağrısı; eĢinize haksızlık ettiğiniz anlamına gelir. Ciğer ağnsı; eĢinizle aranızdaki tartıĢmalar sürecek demektir. AHÇI: Rüyada ahçı görmek, cinsel açlığın ve evlenme arzusunun belirtisidir. Evliler için ise, cinsel pozisyonlarda ki çeĢitliliklerin zenginliğine iĢaret eder. AHIR: Rüyada ahır görmek, cinsel kaçamaklara açık olduğunuzu, bu yönde adım atmaya niyetli olduğunuzu gösterir. AHTAPOT: Rüyada ahtapot görmek, niĢan veya evlilik konularında önemli sorunlar yaĢanacağının belirtisidir. Evlilerde ise, cinsel sorunlardan dolayı mutsuzluk yaĢandığının göstergesidir. AĠLE: Rüyada aile toplantısı görmek, cinsel yaĢantınızın sorunsuz ve mutlu yürüdüğü anlamına gelir. Kederli aile görüntüsü cinsel yaĢamın sorunlu olduğunu, neĢeli aile görüntüsü de cinsellikteki mutluluğu belirtir. AJAN: Rüyada ajan görmek, aile ve cinsel mutluluğunuzu kıskanan, çekemeyen vu bu mutluluğu bozmaya çalıĢanlar olduğunu gösterir. AJANDA: Rüyada ajanda defteri görmek, cinsel ve duygusal iliĢkilerde vurdum duymaz unutkan ve ihmalkar olduğunuzun belirtisidir. 26 AKAR: Rüyada akar sahibi,mal mülk sahibi olduğunu görmek, parasal konuları çok düĢündüğünüzü ve bunun cinsel yaĢamınızı olumsuz yönde etkilediğinin belirtisidir. AKBABA: Rüyada akbaba görmek, cinsel sorunlar yaĢadığınızı ve bu cinsel sorunların çözümü için hemen harekete geçmediğiniz takdirde eĢinizle sorunlar yaĢayacağınızı hatta ihanete varabilecek durumlarla karĢı karĢıya kalacağınızın belirtisidir. AKORDEON: Rüyada akordeon çalmak veya çalan birini görmek, çok yakında mutlu olabileceğiniz ve uyumlu bir cinsellik yaĢayabileceğiniz biriyle tanıĢacağınızın belirtisidir. AKRABA: Rüyada akrabalardan birini görmek, cinsel açıdan sorunlarınızın sona ereceğinin belirtisidir. AKREP: Rüyada akrep görmek, sizi baĢtan çıkararak kötü emelleri için kullanıp bir kenera bırakmayı düĢünen ve bu konuda cinsel çekiciliğini kullanarak size zarar vermek isteyen biriyle tanıĢacağınızı, bu konuda duyarlı davranmanız için ikaz niteliğinde bir belirtidir. AKĠS: rüyada kendi aksinizi suda, aynada veya camda görmek, cinsellikte gendinize olan güveni gösterip gelecekte mutlu bir cinsel yaĢamın sizi beklediğinin belirtisidir. AKROBAT: Akrobatlık yapan kadınlar görmek, adınızın kötüle-nerek ve iftira edilerek kullanılacağını bildirir. ĠĢ hayatınızdaki çıkarlarınızda engellenecektir.*Genç bir kadın, rüyasında dar pantolonlar giyiniĢ akrobatlar görürse: Erkeklerin iftiralarına dalkavukluk edecektir anlamına gelir.

AKġAM: Rüyada güzel bir yaz akĢamı görmek, cinsel yaĢamınızda tatmin dolu ve mutlu günlerin sizi beklediğinin belirtisidir. Kapalı bir kıĢ akĢamı görmek ise, cinsel mutsuzluğun hakim olacağı bir döneme girmek üzere olduğunuzu gösterir. 27 AKVARYUM: Rüyada akvaryum görmek, cinsel yaĢamınızda yeni heyecanlar ve değiĢiklikler peĢinde koĢacağınızın belirtisidir. Aynı zamanda aykırı heyecan ve arayıĢlarıda kapsar. AKTÖR ve AKTRĠS: Rüyalarınızda bir aktris görmek, Ģu anki durumunuzun memnuniyet verici olacağını bildirir. *Aci içinde bir aktris görmek: Bir arkadaĢınızı talihsiz durumundan kurtarmak için bütün her Ģeyinizi seferber edeceğinizi ve bundan memnunluk duyacağınızı iĢaret eder.*Eğer kendinizi aktör ya da aktris olarak görürseniz: Geçiminiz için çalıĢmak zorunda kalacak ve emekleriniz boĢa gitmeyecektir anlamındadır. *Eğer onlardan birine aĢık olursanız: Zekanızı ve yeteneklerinizi birleĢtirerek hoĢ olaylar gerçekleĢtireceksi-nizdir.*Ölü bir aktör ya da aktris görmek: Talihinizin ters gitmesi yoksullaĢmanıza neden olacaktır demektir.'"Meteliksiz ve boĢ boĢ dolaĢan aktörler görmek: ĠĢlerinizde bir değiĢim yaĢanacak ve umut vaat ediyorlarken baĢarısız olma tehlikesi ile karĢı karĢıya kalacaksınız. Evlerinde huzur isteyenler için bu rüya, karıĢıklıklara karĢı bir ikaz niteliğindedir. Genç bir kadın, rüyasında bir aktör ile niĢanlı olduğunu görürse yada biri ile evlenmek üzere ise; zevkin ve eğlencenin büyüsü kaybolduktan sonra fantezisi ona vicdan azabı çektirecektir anlamına gelir. AKÜ: Gönül iliĢkilerinde hüsrana uğrayacağınız anlamına gelir. ALACAK: Oldukça kötü bir rüyadır. AĢk ve iĢ hayatınızda üzüntüler yaĢayacağınızı ve bir konuda yetki elde etmek için çaba göstereceğinizi belirtir. Eğer zorunluluklarınızı yerine getirirseniz iĢlerinizi yoluna koyacaksınızdır. ALBÜM: BaĢanlı olacağınızı ve gerçek arkadaĢlar edineceğinizi iĢaret eder.*Genç bir kadın,rüyasinda albümdeki fotoğraflara bakıyor ise: Kısa bir süre sonra ondan hoĢlanan yeni bir aĢık bulacaktır manasındadır. ALABALIK: Rüyada bir çay'da veya nehirde alabalık görmek, mutlu ve sağlıklı bir cinsel yaĢamınızın olacağının belirtisidir.Alabalık 28 yemek ise yeni tanıĢtığınız birinden ayrılık belirtisidir. ALACA KARANLIK: Rüyada alaca karanlık görmek, cinsel yaĢamda sorunlar yaĢadığınızı ve baĢarısız bir dönem geçirdiğinizi bununda sizi üzüntüye sevkettiğinin belirtisidir. ALEV: Rüyada alev görmek, cinselliği doyasıya yaĢamadığınızı ve cinsel tatminsizlikten dolayı birikimli olduğunuzu ve arzular taĢıdığınızın belirtisidir. Alevde yandığınızı görmek ise eĢiniz tarafından terkedileceğinize iĢarettir. ALIġ-VERĠġ: Rüyada alıĢ veriĢ yapmak, eĢiniz veya sevgilinizle cinsel ve duygusal açıdan çok verimli ve uyumlu bir döneme girdiğinizi gösterir. ALKOL: Rüyada alkol görmek veya içmek, yasak bir aĢk ve cinsellik yaĢayacağınıza, böyle bir özlem içinde olduğunuza iĢarettir. ALIN: Düz bir alın düĢlemek, dürüst alıĢveriĢlerde bulunduğunuz için çevrenizde saygı göreceğinizi bildirir.*Çirkin bir alın: Özel iliĢkilerinizde memnuniyetsiz durumlar ile karĢılaĢacağınızı haber verir. *Elinizi çocuğunuzun alnına uzatmak: Çocuğunuzun gösterdiği iyi ve hünerli davranıĢlar arkadaĢlarınızdan övgüler almanızı sağlaya-caktır.*Genç bir kadın sevgilisinin alnından öperse: Sevgilisi patavatsız davranıĢları yüzünden kadından memnun olmayacaktır anlamındadır. ALTIN: Rüyanızda altın tutarsanız, bütün giriĢimlerinizde olağanüstü muvaffakiyetler elde edeceksinizdir. Eğer bir kadın altın hediyeler aldığını düĢlerse, varlıklı fakat çok aĢın para hırsı olan bir erkekle evlenecektir.*Altın bulmak: Üstün yetenekleriniz sayesinde hem saygı gören ve hem de çok para kazanan bir insan olacaksınız demektir. *Eğer altın kaybederseniz: Ġhmalkarlığınız yüzünden hayatınızın en büyük fırsatını kaçıracaksınızdır.*Altın damarı bulduğunuzu görmek: Sizi rahatsız edecek durumlarla karĢılaĢacağınızı bildirir. *Bir altın madeninde çalıĢmaya niyetlendiğinizi görmek: Diğer insanların haklarını ele geçirmeye gayret ettiğinizi gösterir. Evinizde çıkabilecek rezaletlerden sakınmalısınız.

ALÜMĠNYUM: Rüyada alüminyumdan yapılmıĢ eĢyalar görmek, cinselliği yeterince önemsemediğinizi, cinsel yaĢamı hafife aldığınızın belirtisidir. ALYANS: Rüyada alyans veya alyans aldığını görmek, bekarlar için evlilik ve cinsellik özlemini, evliler için ise, cinsel ve duygusal sorunların ayrılık rüzgarları estirdiğinin belirtisidir. AMBAR: Rüyada erzak ambarı görmek, cinsel bilginizin eksikliğini ve bu konuda yeterince deneyim sahibi olmadığınızı gösterir. Bu konuda bilginizi artırmak için uyarı niteliği taĢa. AMELE: Rüyanızda amelelik yaptığınızı görmek, cinsel yaĢantınızda olumlu değiĢimler yaĢayacağınızı ve bunun için çaba gösterdiğinizi, bu çabanın cinsel yaĢamınızda mutluluğu yakalayacağınızın belirtisidir. AMELĠYAT: Rüyada ameliyat olmak, cinsel sorunlarınızı çözümlemek üzere olduğunuzu var olan sorunların çözümü için çaba gösterdiğinizi ve bu çabanın olumlu sonuçlar vereceğinin belirtisidir. BaĢka birini ameliyat olurken görmek ise , bir aĢk macerasının hiç te istemediğiniz bir Ģekilde son bulacağının belirtisidir. AMERĠKA: Rüyada Amerika'yı veya Amerikalıları görmek, fazla paragöz olduğunuzu parayı herĢeyden çok ön planda tuttuğunuzu gösterir, bu da cinselliği geri plana attığınızı, evleneceğiniz zaman bile eĢinizin sadece ekonomik gücüyle ilgileneceğiniz için, evlilikte ve dolayısıyla cinsellikte mutluluğu yakalamanızın çok güç olduğunun belirtisi olup uyan niteliği taĢır. AMĠRAL: Rüyada bir amiral veya yüksek rütbeli bir deniz suba-yıyla tanıĢmak, cinsel yaĢamda doruk noktasında olduğunuzu, çok iyi bir performans yakaladığınızı gösterir. Kendini amiral gemisinde gör30 I mek, güvenli ve sağlıklı bir cinsel yaĢamın belirtisi olup, bekarlar için ise, Ģatafatlı bir düğünün habircisidir. AMPUL: Rüyada ampul görmek, cinselliğe düĢkün ve cinselliği iyi bilen kiĢilerden hoĢlandığınızı gösterir. ANABABA: Rüyanızda kendi ana babanızı neĢeli görmek, uyumlu ve hoĢ birliktelikler kuracağınızı belirtir. "Öldükten sonra size gözükürlerse: Bu, yaklaĢan üzüntünün emaresidir. ĠliĢkilerinizde titiz olmalısımzdır. "Onları yaĢarlarken ve evinizde mutlu bir halde görmek: Memnuniyet verici değiĢimler yaĢayacağınızı müjdeler. Genç bir kadın için; bu, genelde evlilik getirir ve saadet vaat eder. Eğer solgun ve siyahlar içinde iseler, ciddi hayal kırıklıkları sizi çok yıpratacaktır demektir. *Ana babanızı dinç ve hoĢnut görmek: Kısmetli bir ortama gireceğinizi, aĢk ve iĢ hayatınızdaki çıkarlarınızın serpileceğini müjdeler. Eğer keyifsiz ve üzgün görünüyorlar ise, önünüzden geçen hayatın bir çok güzelliğini yakalayamayacağınızı alamet eder. ANAHTAR: Anahtar görmek, beklenmeyen değiĢiklikler yaĢayacağınızın iĢaretidir. *Eğer anahtarları kaybederseniz: HoĢ olmayan iliĢkilerin sizi kötü yönde etkileyeceğini bildirir. * Anahtarlar bulmak: Huzurlu bir ev yaĢantınız olacağını ve iĢinizde olumlu değiĢiklikler yaĢayacağınızı iĢaret eder. '"Kırık anahtarlar: Kıskançlıktan ya da ölümden kaynaklanan bir ayrılık anlamına gelir. *Genç bir kadın rüyasında anahtarını kaybederse: AĢığı ile kavgalar edecek ve bundan çok rahatsızlık duyacaktır demektir. *Eğer bir anahtar ile kapının kilidini açarsa: Yeni bir aĢığı olacak ve ona aĢıruderecede güven duyacaktır anlamındadır. Eğer anahtar ile kapıyı kilitlerse, kendisine uygun bir koca bulacaktır. *Eğer anahtarı elinden çıkarırsa: Sağduyusunu kullanmakta baĢarısızlığa uğrayacak ve bu yüzden kendi ismine zarar verecektir anlamındadır. ANAHTAR DELĠĞĠ: Rüyada anahtar deliğinden bakmak, cinsel duyumsuzluğunuzun ve karĢı cinse karĢı güvensizliğinizin belirtisi olup, cinsel konularda yeterince cesarete sahip olmadığınızıda göste31 nr. ANARġĠ: Rüyada anarĢi görmek, cinsel yaĢamınızın düzenli ve sağlıklı olmadığını gösterir. Daha uyumlu ve sistemli bir cinsellik için uyan niteliği taĢır. ANIT: Rüyada anıt görmek, Cinsel yaĢamdaki güçlülüğünüzü çevrenizdekilere anlatma ve duyurma konusunda meraklı olduğunuzu ve bundan zevk aldığınızı gösterir.

ANKET: Rüyada bir ankete katılmak, yanlızlıktan sıkıldığınızı ve cinsel doyumsuzluk yaĢadığınızı, Bu olumsuzluğu yenmek için harekete geçmeniz gerektiğini gösterir. ANNE: Rüyanızda annenizi evde göründüğü gibi görmek, bir giriĢiminizden memnun olarak ayrılacağınızı belirtir. *Onunla sohbet etmek: Üzerinde endiĢe duyduğunuz çıkarlarınızın daha iyi duruma geldiğini haber alacaksınızdır. *Bir kadın, annesini görürse: Bu, güzel görevler ve evlilik yaĢamında mutluluk anlamına gelir. *Birinin annesinin açlıktan veya hastalıktan çok zayıfladığını ya da ölüsünü görmek: Ölüm yada yüz karası bir olaydan ötürü bir üzüntü duyacağınızı bildirir. * Annenizin sizi çağırdığını duymak: Üzerinize aldığınız görevlerde sahipsiz kalacak ve iĢinizde yanlıĢ bir yöntem uygu-layacaksınızdır. *Onun acı içinde haykırıĢını duymak: Onun hastalanacağının alametidir ya da siz bir felaket tehdidi altındasınızdır. ANSĠKLOPEDĠ: Rüyada ansiklopedi karıĢtırmak, cinsel bilginizi arttırma çabasında olduğunuzu gösterir. ANTRENÖR: Rüyada antrenör görmek, cinsel bilgilerinizin yeterli olmadığını bu konuda bilgilenmeniz gerektiğini gösterir. Cinsel konularda deneyimli birinden yararlanacağınızı gösterir. APANDĠSĠT: Rüyada apandisit ağrısı çekmek, cinsel problemlerin varlığına iĢarettir. Apandisitten ameliyat olduğunu görmek, cinsel problemlerinizden yakında kurtulacağınızın iĢaretidir. 32 APARTMAN: Rüyada apartman görmek^ cinsel açıdan abaza olduğunuzu gösterir. Güzel bir apartman katında yalnız oturduğunu görmek, cinsel sorunlarınızın olmasına rağmen bu sorunu çözmek yerine sorun yokmuĢ gibi davanmayı ve böyle bir görüntü vermeyi tercih ediyorsunuz. APSE: Rüyada kendi vücudunda apse görmek, cinsel sorunlarınızın çözümsüzlüğü ve tatminsizliğiniz sizi ciddi boyutlarda rahattsız etmekte ve bu sorunlar karĢısındaki çaresizliğiniz acı çekmenize neden olmaktadır. ARABA (YÜK ARABASI): At ya da öküz tarafından çekilen büyük arabası görmek, mutsuz bir gönül iliĢkisi yaĢayacağınızı ve sıkıntılar içine gireceğinizi belirtir. *Bir tepeden aĢağıya doğru sürdüğünüzü görmek: Sizi endiĢeye düĢürecek dava iĢlemleri ve bunun sonucunda vereceğiniz kayıplar anlamına gelir. Tepeye doğru sürmek: ĠĢlerinizi düzelteceğinizin habercisidir. *Ağır yük bulunan bir yük arabası sürmek: Sevgilinizden kurtulmak isteseniz de bazı sorumluluklar taĢıdığınızı belirtir. *Onu çamur içinde sürmek: Mutsuzluk ve sıkıntı anlamına gelir. *Üstü örtülü bir yük arabası: Ġlerlemenizi yavaĢlatacak bir ihanet ile karĢılaĢacaksınızdır. *Genç bir kadın rüyasında tehlikeli bir yerde yük arabası kullandığını görürse: Bir iĢinde engelleme ile karĢılaĢacaktır. Eğer berrak bir sudan geçerse, herhangi bir rezillik olmadan güzel bir macera yaĢayacaktır demektir. 'Kullanılmaz halde bir yük arabası: BaĢarısızlığınızın ve üzüleceğinizin emaresidir. ARI: HoĢ ve karlı meĢguliyetleri ifade eder. *Bir memur için: Ġtaatkarhk anlamına gelir. *Bir vaiz için: Yeni üyeler ve dua eden dini cemaat manasındadır. *Bir iĢ adamı için: Ticaretteki baĢarıyı ifade eder. *Ebeveynler için: Saygılı çocuklar demektir. *Eğer arı sizi sokarsa: Bu kayba ve incinmeye dalalettir. *Yaban arısı: DüĢmanlarınızın iftiralarına maruz kalacağınızın alametidir. *Eğer bir yaban arısı sizi sokarsa: Kin ve nefret dolu olacaksınız anlamına gelir. *Onları öldürmek: DüĢmanlarınızı bozguna uğratacağınızın ve korkusuzca haklarınızı savunacağınızın göstergesidir. *Büyük eĢek arısı düĢle33 mek: Para kaybının ve ömür boyu olan dostlukların bozulmasının iĢaretidir. *Genç bir kadın: Rüyasında sokulursa, onu kıskanan kadınların onun kuyusunu kazmaya uğraĢtıklarını haber verir. ARI KOVANI: Sizi mutlu edebilecek biriyle evlenmek anlamına gelir. ARI KUġU: Sizin için çok özel birinin varlığına delalettir. ARKADAġ: Rüyada arkadaĢlarınızı görmek, cinsel ve duygusal yaĢamınızda yeni ve güzel günlerin baĢlayacağını gösterir. ARMAĞAN: Bir arkadaĢ veya sevgili bulmak anlamına gelir.

ARMUT: Rüyada armut görmek, Cinsel yanlızlık çektiğinizi ve bu yanlızlığın yakında sona ereceğini gösterir. Hamile kadınların rüyada armut görmesi, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getireceklerinin belirtisidir. ARPA: Rüyada arpa görmek, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaĢamınızın olacağını ve bol çocuklu bir ailenizin olacaını gösterir. ARPACIK: Rüyada gözde arpacık çıkması, cinsel yaĢamınızda üzücü ve olumsuz bir döneme gireceğinizin belirtisi olup, karĢılaĢacağınız sorunlar için uyan niteliği taĢır. ARTĠST: Rüyada bir artist görmek, cinsel fantezilerinizin ve bu konuda uçuk hayallerinizin olduğunu gösterir. ASALET: AĢk hayatında çok çekingen olduğunuz anlamına gelir. ASKER: Rüyada asker olmak, bir süre cinsel yanlızlık çekeceğinizin belirtisidir, asker olarak savaĢa katılmayı görmek, cinsel prob-lemlirinizin çözümü için çaba gösterdiğinizin göstergesidir. ASKER KAÇAĞI: Rüyada askerden kaçtığını görmek, cinsel sorunlarınızın olduğunu ve bu konuda kendinize yeterince güve duymadığınızı, sorunların çözümü için yeterince çaba harcamadığınızı gösterır. ASKI: rüyada elbise askısı görmek, birlikte olduğunuz kiĢinin güvenilir olmadığını, bu iliĢkiyi bitirmenin sizin açınızdan yararlı olacağını gösterir. ASLAN: Aslan görmek, büyük bir gücün sizi yönettiği anlamına gelir. *Eğer aslana boyun eğdirirseniz: Her iĢinizden zaferle ayrıla-caksımzdır. ^KafeslenmiĢ aslanlar: BaĢarınızın kabiliyetinize bağlı olduğunu gösterir. *Bir aslanı kafesinde ya da dıĢarıda kontrol ederken görmek: Zihinsel güce ve iĢte baĢarıya iĢarettir. *Genç aslanlar görmek: Yeni giriĢimler anlamına gelir. *Genç bir kadının genç aslanlar görmesi: Yeni ve büyüleyici sevgililer demektir. *Bir aslanın kükremesini duymak: Kadınlar için görevinde yükselme anlamını taĢır. *Aslan kafası görmek: Yenilgi ile karĢı karĢı yasanız demektir. *Aslan derisi görmek: ġans ve mutluluktaki artıĢı ifade eder. * Aslana binmek: Cesaretin iĢaretidir. "Çocuklarınızı bir aslandan bir çakıyla koruduğunuzu görmek: DüĢmanlarınızın gözünü korkutacağınıza iĢarettir. ASLANAĞZI: AĢk hayatınızın yoluna gireceğine delalettir. ASMA KĠLĠT: Rüyanızda asma kilit görmek, cinsel bir sırnnızı birlikte olduğunuz kiĢiden gizlediğinizi gösterir. ASMA: Rüyada üzüm asması görmek, cinsel yaĢamınızın mutlu geçtiğini ve evlilik yaĢamınızda bol çocuklu bir yaĢamın sizi beklediğinin göstergesidir. SarmaĢık gibi görmek; iyi bir evliliğe, üzüm görmek; iyi kalpli güzel kadına, asma almak; zengin biriyle evliliğe iĢarettir. AġI: Rüyada aĢılandığınızı görmek, aĢk kapınızı çalmak üzeredir ve mutlu bir cinsel yaĢamın kapıları ardına kadar açık sizi bekliyor demektir. 34 35 AġK: Rüyada aĢık olmak, duygusal ve cinsel yanlızlık içinde olduğunuzu ve kısa zamanda bu yanlızlıktan sizi kurtaracak biriyle tanıĢacağınızı gösterir. AġURE: Rüyada aĢure yemek, cinsellikte çeĢitlilik istemenin ve cinsel yaĢamı değiĢik insanlarla deneme arzusunun belirtisidir. AġIRILIK: ""AĢk yada diğer tutkularda aĢırılık görürseniz: Hastalığa tutulacak ya da itibarınızı ve mal varlığınızı kaybedeceksiniz demektir. Genç bir kadın için, aĢığını kaybedecek ve yakın arkadaĢlarının memnuniyetsizliğine maruz kalacak anlamına gelir. AT: *At ahırı görmek: Ġyi bir servetin iĢaretidir. Çevrenizde avantajlı bir konuma geleceksinizdir. *Ahırı yanarken görmek: BaĢarılı değiĢiklikleri belirtir. Ata binmek: ĠĢte bu Ģansızlık demektir. Hastalık bu rüyayı takiben ortaya çıkar. * At kiĢnemesi; hafifmeĢrep biriyle iliĢkiye girmek anlamına girer. *Atı yavaĢ sürmek: GiriĢtiğiniz iĢlerde tatminkar sonuçlar alamayacağınız anlamına gelir. *Atı hızlı sürmek: Güç koĢullar altındaki gönenci ifade eder. ""At nalı görmek: ĠĢinizde ilerleyecek, aĢkta mutlu iliĢkiler yaĢayacaksınızdır. *Kırık nal: Kötü talihi ve hastalığı betimler. *Eyer: Eyerler görmek, mükemmel bir rüyadır. Güzel haberleri ve faydalı ziyaretçileri iĢaret eder. Size faydalar sağlayacak bir seyahate çıkacaksınız. *Yular: Bir kısrağın üzerine yular

koyduğunuzu görürseniz, iĢinizi en iyi Ģekilde idare edeceksinizdir. AĢk mevzuları istediğiniz biçimde Ģekillenecektir. *At baĢlığı: GiriĢtiğiniz iĢlerde endiĢeye kapılacak fakat bu iĢleri baĢarıyla sona erdireceksinizdir.*Kamçi: Kamçı görmek, anlaĢmazlıklar ve talihsiz arkadaĢlıklar anlamına gelir. *At rüyaları: Beyaz bir ata bindiğinizi görmek, zenginlik ve güzel arkadaĢlıklar anlamına gelir. Eğer beyaz at zayıf ve benekli ise, kıskanç bir arkadaĢınıza yada bir kadına olan güveninizi sarsacaktır. Eğer at siyah ise, Ģansınız yaver gidecek fakat aldatmalarla karĢılaĢacaksımzdır. Bir kadın için, kocasının onu aldattığına iĢarettir. '"Kaçan ata binmek: Bir arkadaĢınızın çılgınlığı yüzünden kazançlarınızın zarar göreceği anlamına gelir. '"Damızlık kısraklar: Evliler ve sevgililer arasındaki kıskançlığın biteceğini ve cana yakınlığın artacağım müjdeler. *Yaralı bir at gör36 mek: ArkadaĢlarınızın üzüntüsüne iĢarettir. *Ölü bir at görmek: Bir çok hayal kırıklıkları yaĢayacaksınız demektir. *Eğer rüyanızda direnen bir ata binerseniz: Ġstediklerinizin gerçekleĢmesi güç olacaktır. Atın, sizi üzerinden attığını görürseniz diĢli bir rakibe sahip olacaksanız ve iĢ hayatınızda bu yarıĢtan doğan rekabete katlanmak zorunda kalacaksınızdır. *Bir at sizi teperse: Sevdiğiniz sizi reddedecektir. Talihinizi kapanacaktır. *Bir at nalınız varsa: BaĢarınız garantidir. Bu rüya, bir kadın için sadık bir koca anlamına gelir. *At yarıĢları görmek: Hızlı bir yaĢam içinde birçok Ģeyden bıkacağınıza iĢarettir. Fakat bir çiftçi için bu rüya bolluk anlamına gelir. *Bir yarıĢta at binmek: Bolluk içinde iyi bir yaĢam süreceksiniz demektir. *Bir atı öldürdüğünüzü görmek: ArkadaĢlarınızı benciliğiniz yüzünden incile-ceğinize iĢarettir. *Eğer genç bir kız, siyah bir ata bindiğini görürse: Akıllı kiĢilerle iliĢki içinde olacaktır. Bazı dilekleriniz umulmadık anlarda gerçekleĢerek sizde memnuniyet yaratacaktır. '"Kısrak: Çayırlarda kısraklar görürseniz iĢinizde baĢarılı olacak ve cana yakın arkadaĢlar edineceksinizdir. Eğer çayır kıraç ise, yoksulluk gelecek fakat sıcak dostlarınız olacak demektir. Genç bir kadın rüyasında kısrak götürse, bu; mutlu bir evliliği ve güzel çocukları müjdeler. *MidiIli: Rüyalarınızda midilliler görmek düĢüncelerinizi basan ile ödüllendirileceğine iĢarettir. *Tay: Üzerinize aldığınız yeni iĢlerde oldukça Ģanslı olacağınızın habercisidir. * BaĢkasının atına binmek; baĢkasının sevgilisiyle iliĢki anlamına gelir. AYAKKABI: Talihsiz bir ittifak ya da entrika gerçekleĢtirmek üzere olduğunuzu haber verir. Evli bir kacjınla sonu sıkıntı ile bitecek bir iliĢki yaĢayacaksınızdır. ""Terliklerinize hayran kalındığını görmeniz: Gözden düĢmenize neden olacak bir flört^raĢayaeağımzı haber verir. / ATEġ: Rüyada ateĢ görmek, cinsel ihtiraslarınızın ve doyumsuzluluğunuzun sizi anormal davranıĢlara yönelttiğinin belirtisidir. ATEġBÖCEĞĠ: Rüyada ateĢböceği görmek, kısa süreli aĢk ve cinsel birliktelikleri tercih ettiğinizi gösterir. 37 ATLAS: EĢini aldatmak anlamına gelir. Elbise giymek; iyi bir evliliğe iĢarettir. ATMACA: Rüyada havada süzülen atmaca görmek, bir aĢk avcısı ve cinsel macera düĢkünü birisi olduğunuzu gösterir. AVLANMAK: Rüyada avlanmak, cinselliğin yaĢamnızda gereğinden fazla yer aldığını ve cinsellik konusunda aĢırı istemlerinizin olduğunu gösterir. AVRUPA: Rüyada Avrupa ülkelerinden birine gitmeyi görmek, renkli ve çeĢitliliği olan bir cinsel yaĢamı arzu ettiğinizi ve bunun için sınırlar aĢacağınızı gösterir. AVUÇ: Rüyada avuç veya avuç içi görmek, cinsellikte kendi kendinizi tatminden daha çok zevk aldığınızı ve karĢı cinse yöneliminizin az olduğunu gösterir. AY: rüyada ay görmek, cinsellikte duygusallığa çok önem verdiğinizi, ay tutulması görmek", cinsel problemli günlerin baĢlayacağını gösterir.Ayı yakından görmek; iyi bir evliliğe, ayın bulutla kaplı olması; sevgiliden ayrılmaya, ayı ele almak; kısa süreli evliliğe, iĢarettir. AYAK: Rüyada çıplak ayak görmek, cinsel ve duygusal yoksullu» ğunuzu gösterir, çıplak ayakla yürümek, cinsellikte bağlı kalmayı sevmemenin dağınık biryaĢamı tercih etmenin belirtisidir.

AYÇĠÇEĞĠ: Rüyada ayçiçeği görmek, cinsel deneyimlerinizin, ve çekiciliğinizin çevrenizdeki karĢı cinslerinizi çok etkilediğini ve talibinizin çok olduğunu gösterir. AYAZ: Rüyada ayazda kalmak ve üĢümek, cinsel yanlızlığınızı ve mutsuzluluğunuzu gösterir. EĢler arasında cinsel uyumsuzluğun ve tatminsizliğin belirtisi olup uyan niteliğindedir. AYDINLIK: Rüyada aydınlık görmek, cinsel ve duygusal yaĢamda mutlu ve tatmin dolu günlerin pek yakında baĢlayacağına iĢarettir. AYI: Rüyada ayı görmek, birilerinin sizi cinsel arzuları için tuzağa düĢürmeye çalıĢtığını gösterir. Ayı tarafından kovalanmak ise, yakın bir zamanda cinsel bir tacize maruz kalabileceğinizin belirtisi olup uyan niteliği taĢır. AYGIR: Rüyada aygır görmek, erkekler için cinsel güçlerinin doruk noktasında olduğunun, kadınlar için ise bitmez tükenmez bir cinsel arzu taĢıdıklarının belirtisidir. AYNA: Kendinizi bir aynada görmek, cesaretinizi kıran sonuçlar ile karĢılaĢacaksınız ve hastalığınız sıkılmanıza ve para kaybetmenize neden olacaktır anlamına gelir. *Kınk bir ayna: Yakın bir tanıdığınızın ani ölümünün alametidir. * Aynada baĢka insanlar görmek: Diğer insanların kendi çıkarlarını ilerletmek için size dürüst davranma-yacaklannı bildirir. * Aynada hayvanlar görmek: Hayal kırıklığı ve mal varlığınızın kaybı anlamına gelir. *Genç bir kadın ayna kırdığını görürse: Talihsiz arkadaĢlıklar kuracak ve mutsuz bir evlilik yapacaktır. * Aynada sizin yüzünüzle beraber baĢka bir yüz daha görmeniz: Ġkiyüzlü olduğunuzu ve arkadaĢlarınızı aldatacağınızı ifade eder. AYRAN: Rüyada ayran içmeyi görmek, cinsellikte ve aĢk yaĢamında kararsız ve uçan bir yapıya sahip olduğunuzu, istikrarlı bir yapı yakalayamadığınızı gösterir. AYRILMA: Rüyada bir yerden ayrılmayı görmek, cinsel arzularınızın sizi yönlendirdiği farklı mekanlara gideceğinizi gösterir. Birinden ayrılmak, kaybetmek istemediğiniz ve uyumlu bir birlikteliğinizin olduğu insana olan bağlılığınızı gösterir. AYVA: Rüyada ayva görmek, cinsel yaĢamınızın çok yoğun geçtiğini gösterir. Bu yoğonluğun fiziksel olarak sizi etkilediğine ve kendinizi biraz frenlemeniz gerektiğinin iĢaretidir. AYYAġ: Rüyada ayyaĢ görmek, cinsel problemlerinizin olduğunu ve bu çözümü yanlıĢ yerde aradığınızın iĢaretidir. AZIL: Rüyada iĢten çıkarılmak veya bulunduğunuz bir konumdan safdıĢı edilmek, birlikte yaĢadığınız kiĢiyle aranızdaki sorunları bir türlü aĢamadığınızı ve birlikteliğinizin olumsuz bir sona doğru gittiğinizi gösterir. AZRAĠL: Rüyada Azrail'i görmek, cinsel yaĢamınızın uzun ömürlü ve sağlıklı olacağını gösterir. 40 B BABA: Rüyada bir insanın babasını görmesi, cinsel açıdan mutlu olduğunu gösterir. ÖlmüĢ babayı görmek, cinsel sorunların olduğunu, babayla anneyi kavga ederken görmek, eĢinizle cinsel anlaĢmazlık içinde olduğunuzu, babanızın sizi terketmesi ise, cinsel gücünüzün azaldığını gösterir. BACA: Rüyada baca görmek, Cinsel yaĢamınızın dolayısıyle eĢinizle olan iliĢkilerinizin çok olumlu ve mutlu bir düzeyde olduğunu gösterir. Bacanın tütmesini görmek, evlilik yaĢamınızın cinsel mutluluk içinde ve uzun ömürlü olacağını gösterir, Bacanın alev aldığını görmek ise, eĢinizin cinsel tatminsizlekten Ģikayetçi olduğunu gösterir. BACAKLAR: Rüyanızda sütun gibi kadın bacaklarına hayran kaldığınızı görmek, karar verme yetinizi kaybedeceğinizi ve aptalca hareket edeceğinizi bildirir. *Biçimsiz bacaklar : Kazanç getirmeyen meĢguliyetler edineceğinizi ve kötü huylu arkadaĢlara sahip olacağınızı haber verir. *Yaralı bir bacak: Kayıplarınızın olacağını ve sıtma hastalığından dolayı acı çekeceğinizi haber verir. "Bacaklarınızda çı41 ban çıkarsa: Bu, baĢka insanlara yardım etmek için devamlı masraf yapacağınızı belirtir. *Üç ya da daha fazla bacağınız olduğunu görmek: Kafanızda bir çok giriĢim planları tasarlayacağınızı bildirir. ¦Bacaklarınızı kullanamazsanız: Bu, yoksulluğun alametidir. ¦KesilmiĢ bir bacak: Değerli arkadaĢlarınızı

kaybedeceğinizi ve evdeki olayların hayatınızı dayanılamayacak bir hale getireceğini haber verir. '"Kadının kıllı bacakları varsa: Kocasına üstünlük sağlayacaktır. '"Eğer kendi bacaklarınız temiz ve düzgün ise: Mutlu bir geleceğiniz ve vefalı dostlarınız olacaktır. BADANA: Badana yaptığınızı görmek, kötü alıĢkanlıklarınızı bir kenara bırakarak arkadaĢlarınızı tekrar kazanacağınızı ve uzaklaĢtığınız sevgilinizi tekrar elde edeceğinizi bildirir. BADEM: Rüyada badem görmek, cinsel yaĢamınızda sağlıkılı ve mutlu yeni bir dönemin baĢlayacağı, badem satın almak birlikte olduğunuz kiĢiyi çok önemsediğinizi gösterir. Çiçek açmıĢ badem ağacı görmek, aĢk ve seks yaĢamınızda güzel günlerin sizi bekyediğinin belirtisidir. BAĞ: Rüyada bağ görmek, cinsel problemlemlerinizden kurtulacağınıza iĢarettir. Bağda üzüm toplamak, cinsel ve aĢk yaĢamınızın bereketli geçeceğinin belirtisidir. BAGAJ: Rüyada bir sürü eĢya ve bagajla uğraĢmak, cinsel ve aĢk yaĢamınızda değiĢiklik istediğinizin yeni bir iliĢki yeni bir renk peĢinde olduğunuzun belirtisidir. BAHAR: Rüyada bahar mevsimini görmek, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaĢamın belirtisidir, kır çiçekleri toplamak, yeni maceralara yeni iHçlriĠprı» bnctııaıınıi7iı an«t*»rir ni iliĢkilere koĢtuğunuzu gösterir. BAHÇE: Rüyada bahçe görmek, aĢk dolu bir cinsel yaĢamın baĢlayacağını ve yaĢamınızın giderek renkleneceğini gösterir, bir bahçede çalıĢtığını görmek, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaĢam için sarfet-tiğiniz çabayı gösterir. 42 BAHÇIVAN: Rüyada bahçıvan görmek, cinsel ve duygusal yaĢamınızda her Ģeyin yolunda gittiğini ve bundan duyduğunuz memnuniyeti gösterir. BAHSE GĠRMEK: Rüyada bir kiĢiyle bahse girmek, cinsel ve aĢk yaĢamınızda gereksiz inatçılığınız ve diretmeleriniz yüzünden mutsuzluk yaĢayacağınızı bu tutumunuzun devam etmesi halinde ise hayal kırıklığına neden olabilecek ayrılıklar yaĢayabileceğinizi gösterir. BAHġĠġ:Rüyada bahĢiĢ vermek, cinsel ve aĢk yaĢamınızda ne kadar cömert ve verici olduğunuzu gösterir. BAKAN: Rüyada bakan görmek, karĢılaĢabileceğiniz cinsel problemleri kısa zamanda çözebileceğinizi gösterir. BAKIR: Rüyada bakır görmek, sizi baĢtan çıkarmak için çeĢitli yöntemleri deneyen ve kötü niyetli arzuları için sizi kullanmak isteyen birinin varlığını gösterir. Dikkatli davranmanız gerektiğini gösterir. BAKĠRE: Rüyada bakire görmek, bekarlar için çok yakında evleneceklerinin müjdesidir. kadınlar için, cinsel tatminsizliğin erkekler için ise, cinsel macera düĢkünlüğünü gösterir. BAKKAL: Rüyada bakkal görmek, cinsellikte cazibenizi ve çekiciliğinizi iyi kullandığınızı ve bu konuda çok etkileyici olduğunuzu gösterir. BAKLA: Rüyada bakla görmek, cinsel mutluluğunuzu kıskanan ve sizi gıpta ile izleyen arkadaĢlarınızın olduğunu gösterir. YeĢil bakla görmek, cinsel yaĢamınızın mutllu ve tatmin dolu geçtiğini gösterir. Kuru bakla görmek, cinsel yaĢamınızdaki monotonluğu ve renksizliği gösterir. BAKLAVA: Rüyada baklava görmek, cinsel yaĢantınızın renklili43 ğini ve uyumunu gösterir. Baklava yemek ise, eĢinize duyduğunuz memnuniyeti gösterir. BAKRAÇ: Rüyada bakraç görmek, evliliğin ve cinselliğin verimli ve uyumlu geçtiğini gösterir. Bekarlar için ise, çok yakında evlilik gözüküyor. BAL: "'SüzülmüĢ bal: Huzurun ve paranın iĢaretidir. Maddi arzularınızı elde edeceksiniz, cazibeli biriyle evlilik demektir. *Bal yediğinizi görmek: AĢka ve servete ulaĢacağınızı bildirir. AĢıklar için, evlenmek için aceleci davranacakları anlamındadır. *Genç bir kadın rüyasında bal görürse: Mutsuz bir ev hayatı olacaktır. BALIKLAR: Berrak bir suda balık görmek, zengin ve güçlü insanlar tarafından himaye altına alınacağınızı bildirir. *Ölü balık: Bazı uğursuzluklar nedeni ile para ve güç kaybedeceğinizi haber verir. *Genç bir kadın rüyasında balık

görürse: Bu yetenekli ve yakıĢıklı bir sevgilisi olacağını müjdeler. *Kedi balığı yakalamak: DüĢmanlarınızın hain planlan ile kuĢatılacak; fakat Ģansınız ve akimiz sayesinde bu sıkıntılı durumu atlatacaksınız manasına gelir. *Suyun içinde yürüyerek balık yakalamak: Kendi yetenekleriniz sayesinde zengin olacağınızı bildirir. *Bahk tuttuğunuzu görmek: Para anlamına gelir. Eğer tutmayı baĢaramazsanız,refah elde etmek için verdiğiniz uğraĢlar boĢa gidecektir. "'Balık yemek: Sıcak ve uzun süren dostluklar anlamına gelir. * Kuyudan balık tutmak; Cinsel zorlamaya iĢarettir. * Suyun dıĢında balık görmek; Genç biriyle birlikte olmak demektir. * Buğulama balık; Sonu kötü bitecek bir aĢka iĢarettir. * Balık almak; evliliğe iĢarettir. Mercan Balığı: BaĢarılı ve zevkli maceraların habercisidir. Genç bir kadın için, hoĢ bir erkekle güzel bir beraberliği müjdeler. Eğer mercan balığı hasta ya da ölü ise, büyük hayal kırıklıkları yaĢanacaktır. Som Balığı: Ġyi Ģans ve zevkli görevler anlamına gelir. *Genç bir kadın som balığı yediğini görürse: HoĢ bir insanla evlenecek ve rahat bir yaĢam sürecek demektir. ALABALIK: Artan zenginliğin iĢaretidir. Biraz alabalık yemek, mutlu bir olay yaĢayacağınızı müjdeler. YILAN BALIĞI: Eğer onu tutabilirseniz, iyiye iĢarettir. Tutamazsanız talihiniz kalıcı olmayacaktır.KÖPEK BALIĞI: Köpek44 balığı düĢlemek, çok zorlu düĢmanlarınız olduğu anlamına gelir. YUNUS: Çok iyi bir rüya değildir. Birisinin mesuliyeti altına gireceğinizi bildirir. BALMUMU: Rüyada balmumu görmek, cinsel iliĢkilerde aĢırıya kaçıldığının göstergesidir, sağlık açısından problem yaratabileceği için, dikkat edilmesi gerekir. BALDIZ: Rüyada baldız görmek, cinsellikte gözünüzün dıĢarda olduğunu ve yasak iliĢkiler peĢinde olduğunuzu gösterir. EĢinizle aranızın açılacağının belirtisidir. BALĠNA: Rüyada balina görmek, cinsel yaĢamınızda bazı güçlüklerle karĢı karĢıya kalacağınızı gösterir. Balina yağı içmek, güçlü ve mutlu bir cinsel yaĢama kavuĢacağınızı gösterir. BALKON: Eğer aĢıklar birbirleri ile balkonda üzülerek ayrılıyorlar ise; bu, uzun ve belki de tamamı ayrılık anlamına gelir. Bundan baĢka, yanınızda bulunmayan dostlarınızdan hoĢ olmayan haberler alacağınızı bildirir. BALO: Rüyada balo görmek, cinsel mutluluğu yakalamak üzere olduğunuzu gösterir, baloda dans etmek ise, sizi beğenen ve ilginizi çekmek isteyen birinin olduğunu gösterir. BALON: Rüyada balon görmek, cinsellikte farklı arzular peĢinde olduğunuzu ve bu arzularınıza kavuĢamayacağınızı gösterir. Sürprizli günler sizi bekliyor. BALTA: Rüyada balta görmek, baĢarılı ve mutlu bir evliliğin göstergesidir. Kör baltayla bir Ģey kesmek, aile içi bazı sorunların olduğunu, keskin baltayla birĢey kesmek ise, var olan sorunları çözmek için ani kararlar alacağınızı gösterir. Sapsız bir balta; iyi bir evliliğe, balta ile odun kırmak; mutlu bir aile hayatına iĢarettir. BALYA: Rüyada balya görmek, cinsel sorunlarınızı çözmek için 45 çaba göstereceğinize hiçbir Ģey yokmuĢ gibi davrandığınızı gösterir. BANDO: Rüyada bando görmek, çevrenizdeki insanlara mutluluğunuzu duyurmak için haykırmak istercesine bir coĢku içerisinde olduğunuzu gösterir. Cinsel ve duygusal açıdan mutlu günlerin devam edeceğini gösterir. BANKA: Rüyada banka görmek, cinsel yaĢamınızın güvence altında olduğunu gösterir. Para yatırmak, cinsel gücünüzün artacağını, para çekmek ise cinsel gücünüzün azalacağına iĢarettir. BANYO ALMAK: Genç bir kiĢi banyo aldığını düĢlerse, karĢı cinse çok ilgi duyacak ve diğer insanların onun fikirlerini etkilemesinden korkacaktır anlamına gelir. '"Hamile bir kadın için bu rüya: Çocuğunu düĢüreceğini ya da bir kaza geçireceğine alamet eder. *BaĢka insanlar ile yıkanmaya gitmek: Kötü arkadaĢlarınızdan sakınmanız gerektiğini ima eder. Eğer su çamurlu ise, kötülük, ölüm ve düĢmanlar size yalandır. Temiz bir denizde banyo alma, iĢinizin ilerleyeceğini ve bilgi sahibi olduktan sonra memnuniyet verici araĢtırmalarda bulunacağınızı haber verir. *Dul bir kadın kendi banyosunu düĢlerse: Eski bağlantılarını unutacak ve maddi Ģeylere sevgi duyacaktır demektir. Erkekler

müstehcen iliĢkilerde bulunmayacaklardır. *Sıcak bir banyo: Genelde kötülüğün belirtisidir. Temiz, soğuk bir banyo; sevinçli haberler alacağınızı ve mükemmel bir sağlığınız olacağını müjdeler. BANYO: Bir banyoda beyaz güller görmek, hastalığınızın keyfinizi kaçıracağını fakat sürekli sevinçlerin ve sağlığın bu hayal kırıklığının sonucunda olacağını ifade eder. *Genç bir kadın için: HafifmeĢrep zevklerden hoĢlanacağının ve hoppalık yapacağının iĢaretidir. BAR: Bara gitme eğiliminde olduğunuzu görmek, Ģüphe uyandıran bir ilerleme kaydedeceğinizi ifade eder. *Bar görmek: Topluluklar içinde faal olacağınızı, iĢinizde çabuk yükseleceğinizi ve yasak arzularınızı gerçekleĢtireceğinizi bildirir. BARAJ: Rüyada baraj görmek, cinselliği yeterince yaĢayamadığı46 nızı ve buna neden olan engellerin sizde yarattığı birikimle sizi patlama noktasına getirdiğini gösterir. BARBAR: Rüyada barbar birini görmek, karĢı cinsin saldırgan ve maço olanını beğendiğinizi gösterir. Arzularınız bu tür insanlarla tatmin edilebileceğini düĢünüyorsunuz. BARDAK: Rüyanızda bardak görmek, karĢı cinse yeterince güven veremediğinizi gösterir. Rüyada bardak kırmak ise, karĢı cinsle olan iliĢkilerinizin bozulma noktasına geldiğini gösterir. Bardaklar görmek; zengin biriyle evlenmeye, boĢ bardak; evlilik sorunlarına, kil bardak; gayrimeĢru bir iliĢkiye iĢarettir. BARIġMAK: Rüyada barıĢmak, yeni bir baĢlangıcı yeni bir iliĢkiyi gösterir. Cinsel yaĢamınızdaki mutluluğun dahada artacağını gösterir. BAROMETRE: Rüyada barometrenin yükselmesini görmek, karĢı cinsle yeterince paylaĢım içinde olmadığınızı ve bununda cinsel açıdan sizi mutsuz ettiğini gösterir. Barometrenin düĢüĢü ise, sorunlarınızın çözümü için çaba sarfetmeniz gerektiğini gösterir. BARUT: Rüyada barut görmek, yeni fırsatların sizi baĢtan çıkartacağım gösterir. Barutun patlaması, aĢk iliĢkinizin sonu demektir. Barut dumanı görmek ise, olumsuz günlerin sizi beklediğini gösterir. BASAMAK: Rüyada basamak görmek, cinsel olgunluğunuzun giderek arttığını gösterir. Basamakları çıkmak, Ģansınızın açılacağını, basamakta durmak, bir süre daha monoton bir yaĢam süreceğinizi, basamaktan inmek ise, olumsuz iliĢkiler yaĢayacağınızı gösterir. BASKÜL: Rüyada baskül görmek, cinsel yaĢamınızın ölçülü ve uyumlu bir Ģekilde yürüdüğünü gösterir. Bir Ģey tartmak, iliĢkilerinizden tam emin olmadığınızı, tartılmak ise, karĢı cinsin sizi tanımaya çalıĢtığını gösterir. 47 BASTON: Rüyada baston görmek, cinsel gücünüzün dorukta olduğunu gösterir. Bastonun size doğru çevrilmesi cinsel bir saldınya maruz kalacağınızı gösterir, bastonu elinden düĢürmek, ilgilendiğiniz birini elinizden kaçıracağınızı gösterir, bastonun kırılması, cinsel gücünüzün zayıflayacağı bir döneme gireceğinizi gösterir. BAġ: Rüyada bir baĢ görmek, karĢı cinsten birinden cinsel iliĢki teklifi alacağınızı gösterir, baĢınızın normalden çok büyümesi, cinsel sorunlarla karĢı karĢıya olduğunuzu gösterir.BaĢınızın küçülmesi, EĢinizle aranızdaki cinsel uyumsuzluğu gösterir. Hayvan baĢı görmek, cinsel sorunlarınızın çözümü için size yatan bir büyüğünüzden yardım göreceğinizi gösterir. BAġAK TOPLAMAK: Hasat zamanında baĢak toplayan baĢak toplayıcıları görmek, güzel bir iĢ anlamındadır. Çiftçi için ise, bol ürün ifade eder. *Eğer sizde onlarla beraber çalıĢıyorsanız: Biraz sıkıntı yaĢadıktan sonra mal mülk yapacaksınız demektir. *Bu rüya, bir kadın için: Bir yabancı kimse ile evliliği iĢaret eder. BAġARISIZLIK: Bir aĢık için karĢıt bir rüyadır.(Bu tür rüyalarda rüya gören zarar görmez ama endiĢe duyar) Eğer o, kur yapmakta baĢarısızlığa uğrarsa; aĢığının sevgisine ve güvenine sahip olacak ve ihtiyaç duyduğu tek Ģey cesaretini toplamak olacak demektir. *Genç bir kadın, hayatının baĢarısızlıklar ile dolu olduğunu görürse: Yakaladığı fırsatları kendi yaran için kullanamayacaktır anlamındadır. *Bir iĢ adamı, baĢarısızlığa uğradığını görürse: ĠĢinde kötü bir yönetim gösterecek ve kayıplar verecek demektir.

BAġBAKAN: Rüyada baĢbakan görmek, cinsellikte kontrolün sizde olduğunu ve cinsel deneyiminizin verdiği avantajı iyi kullanarak eĢinizi mutlu etmeyi baĢardığınızı gösterir. BAġÖRTÜSÜ: Rüyada baĢörtü görmek, cinsel yaĢamınızın çok uyumlu olduğunu gösterir. Siyah örtü görmek hüzün. Beyaz örtü yeni bir aĢtan baĢlangıcı demektir. 48 BAġPEHLĠVAN: Rüyada baĢpehlivan görmek, cinsel gücünüzün doruk noktasında olduğunu gösterir. Bu konuda kendinizi çok güçlü hissetiğinizden rakip tanımıyorsunuz. BAġPĠSKOPOS: Rüyada baĢpiskopos görmek, cinsellikte duygusallığa çok önem verdiğinizi gösterir. BAġSAVCI: Rüyada baĢsavcı görmek, karĢı cinsle yaĢadığınız problemlerin göstergesi olup, aynlığa varacak kadar ciddi sorunlar yaĢadığınızı gösterir. BATAKHANE:Rüyada batakhane görmek, Çevrenizdeki bazı kötü niyetli insanların etkisinde kalarak uygunsuz cinsel davranıĢlar içine girebileceğinizi gösterir. Dikkatli davranmanız için bir uyarıdır. BATAKLIK KUM: Kayıp ve hile ile karĢılaĢacaksınızdır. Eğer bunları yenemezseniz talihsiz olaylar peĢinizi bırakmayacaktır. *Genç bir kadın sevgilisi tarafından bataklık kumundan kur-tanlırsa: Zengin ve sadık bir kocaya sahip olacaksınız demektir. ÇAMUR: Çamurda yürüdüğünüzü görmek; arkadaĢlannıza olan güveninizi yitirecek ve kayıplar yaĢayacaksınızdır. Aile hayatınızda bir takım kargaĢalıklar olacaktır. *Çamurda yürüyen baĢka insanlar: Bazı arkadaĢlannızın ya da iĢçilerinizin çıkardığı çirkin bir söylenti size ulaĢacaktır. Bu rüya çiftçiler için, az ürün demektir. *Eğer elbisenizde çamur varsa: KiĢiliğinize saldırılacaktır. Çamuru temizlemek, düĢmanlarınızın iftirasından kaçacağınızı ve kurtulacağınızı bildirir. BATTANĠYE: Bekarlar için evliliğe, evliler için; iyi bir evlilik hayatına, satmak ise; boĢanmaya delalettir. Eğer battaniyeler kirli ise. ihanet anlamındadır. Eğer yeni ve beyaz ise, baĢarısızlıktan endiĢe duyduğunuz bir yerde baĢarı elde edeceksinizdir. Öldürücü bir hastalık bilinmeyen bir Ģey sayesinde önlenecektir. BAVUL: Rüyada bavul görmek, Dolu dolu yaĢayacağınız bir iliĢ49 kiye yelken açacağınızı gösterir. Bir aĢk tatiline çıkacağınızın belirtisidir. BoĢ bavul görmek ise, kurduğunuz hayallerin gerçekleĢmeyeceğini gösterir. BAYAT: Rüyada bayat bir Ģey görmek, cinsellikte monoton iliĢkilerden sıkıldığınızın belirtisidir.Bayat bir Ģey yemek ise, Yeni iliĢkiler peĢinde koĢacağınızın belirtisidir. BAYILMA: Rüyada bayılmak, cinsel yaĢamınızdaki olumsuzlukların sizi ne kadar yıprattığını gösterir, bayıldıktan sonra ayılmayı görmek, cinsel sorunlarınızı yenip normal bir yaĢama baĢlayacağınızın belirtisidir. BAYIR: Rüyada bayır görmek, cinsel yaĢamınızın sorunlarla dolu geçtiğini gösterir. Bayır aĢağı koĢmak ise, cinsel sorunlarınızı çözdüğünüzü ve mutlu günlerin sizi beklediğini gösterir. BAYKUġ: Rüyada baykuĢ görmek, cinsel mutluluğunuzun baĢkaları tarafından kıskanıldığım gösterir. BaykuĢ ötmesi ise, kötü niyetli insanların çevrenizde dolaĢtığını gösterir. BAYRAK: Rüyada bayrak görmek, Ģansınızın açık olduğunu gösterir. Bayrağın dalgalanması, aĢk ve cinsellikte gerçek mutluluğu yaĢadığınızı gösterir. BAYRAM: Rüyada bayram görmek, cinsel mutluluğu yakalayacağınızı gösterir. BAYTAR: Rüyada baytar görmek, cinsel yaĢamınızda monotonluktan kurtulmak için değiĢikliklere ihtiyacınız var demektir. BEBEK: Rüyada bebek görmek, cinsel uyumun ve mutluluğun göstergesidir. Kadınlarlann rüyada bebek görmesi, çocuk sahibi olma arzusunu gösterir. Uyuyan bir bebek görmek, aĢkta ve cinsellikte mutluluğu bulduğunuzu. Rüyada bir bebek ile oynamak ise, yeterince cinsel olgunluğa eriĢmediğinizi gösterir. 50

BEKAR: Rüyada bekar bir erkek veya kız görmek, evlenmek arzusunu belirtir, yakında düğün olacağını gösterir. BEKARET: Rüyada bekaretinizi kaybetmeniz, mutlu bir evlilik yapacağınızı gösterir. YaĢı ilerlemiĢ bir genç kızın bekaretini kaybetmesini görmesi evlilik arzusuyla dolu olduğunu gösterip, yakında bu arzusuna kavuĢacağını gösterir. BEKLEMEK: Rüyada beklemek, cinsel olgunlaĢma ve deneyimi gösterir. BEKÇĠ: Rüyada bekçi görmek, Cinsel gücü ve kudreti belirtir. Cinsel yaĢamınızın güvence altında olduğunu gösterir. BELEDĠYE BĠNASI: TartıĢmalar ve davalar anlamına gelir. Genç bir kadın için, iffetini koruyamadığı için sevgilisinden mutsuz bir Ģekilde ayrılacaktır demektir. BELKEMĠĞĠ: Rüyada belkemiğinizin kırıldığını görmek, cinsel iliĢkilerin aksayacağının belirtisidir. Bel kemiği ağrısı çekmek ise, cinsel sorunların artacağını gösterir. BENZĠN: Rüyada benzin görmek, AĢkta ve cinsellikte macera düĢkünü olduğunuzu gösterir. Benzin satın almak ise, cinsel gücü artırmak için bazı Afrodizyaklara ihtiyacınız olduğunu gösterir. BERBER: Rüyada berber görmek, cinsel bir hastalığa yakalanacağınızı gösterip dikkatli olmanız için uyan niteliği taĢır. TraĢ olduğunu görmek, Cinsel gücünüzü aĢın kullandığınızı gösterir. BESTEKAR: Rüyada bir bestekar görmek, cinsel sorunlar yaĢayacağınızın belirtisidir. Beste yapmayı görmek, cinsellikte doyumsuz-luğun belirtisidir. BEġĠK: Rüyada beĢik görmek, çocuk özlemini gösterir. BeĢik sallamak ise, cinsel yaĢamınızdaki monotonluğu gösterir. 51 BEYAZ: Rüyada beyaz renkli bir eĢya görmek, aĢk ve cinsel ya-Ģamınızdaki mutluluğu ve güveni gösterir. Genç kızların beyaz gecelik veya gelinlik görmeleri ise evlilik arzularının olduğunu ve bunun çok yakında gerçekleĢeceğini gösterir. BEYĠN: Rüyada insan beyni görmek, cinsel sorunlarınızı çözeceğinizi gösterir. BEZELYE: Rüyada bezelye görmek veya yemek, cinsel iĢtahınızın yerinde olduğunu gösterir. BEZĠK: Rüyada bezik oynamak, aĢk ve cinsel oyunlardan hoĢlandığınızı gösterir, yeni iliĢkiler peĢinde koĢtuğunuzu gösterir. BILDIRCIN: Rüyada bıldırcın görmek, sevdiğiniz insandan bir süre ayn kalmak zorunda kalacaksınız demektir. Rüyada bıldırcın eti yemek, bekarlar için evliliğin müjdesidir. BIYIK: Rüyada bıyık gören bir insanın evlilik dıĢı bir cinsel yaĢamı tarcih ettiğini gösterir. Bıyık gören genç kızlann cinsel arzularla dolup taĢtığının belirtisidir. BĠBER: Dilinizi yakan biber görmek, aĢk dedikodunuz yüzünden tanıdıklarınızdan acı çekeceksiniz anlamına gelir. "Kırmızı biber görmek: Evlilik evrenizde tutumlu ve bağımsız bir eĢ ile tanıĢacağınızı belirtir. *Kirmızı biber kabuklarının yığınını görmek: Haklarınızı saldırgan bir Ģekilde savunacağımzı haber verir. *Kara biber öğütmek: Usta kadınların ya da erkeklerin yaptığı hileli iĢlerden sizin suçlanacağınızı bildirir. Masada görmek, kınamalar ve kavgalar anlamına gelir. *Genç bir kadın: Rüyasında biberi yemeğinin üstüne serperse; arkadaĢları tarafından aldatılacak demektir. BIÇAK BĠLEYĠCĠ: Paranız sayesinde savunulmaz özgürlüklere sahip olacağınızı belirtir. Bir kadın için, ağır ve sıkıcı bir iĢ ve mutsuz birliktelikler anlamına gelir. BIÇAK: Ayrılık, kavgalar ve iĢteki kayıplar anlamlarına geldiği jçin kötü bir rüyadır. *Paslı bıçaklar: Memnuniyetsizlik, evdekilerin •gayetleri ve sevgilinizden ayrılma anlamına gelir. *Hayli bilenmiĢ keskin bıçaklar: ĠĢ hayatınızda olsun aĢk hayatınızda olsun bozgunlar ile karĢılaĢacaksınız demektir. *Bir bıçak ile yaralandığınızı görmek: Ġtaatkar olmayan çocuklar yüzünden evde yaĢanacak sıkıntılar manasındadır. Evli olmayanlar için, gözden düĢme anlamına gelir. »Birini bıçakladığınızı görmek: Kötü bir karaktere sahip olduğunuzu gösterir. BĠLEZĠK: Sevgilinizin yada arkadaĢınızın hediye ettiği bir bilezik takmıĢ olduğunuzu görmek, erken evlilik yapacağınız ve mutlu bir birliktelik

oluĢturacağınız anlamına gelir. *Genç bir kadın, rüyasında bileziğini kaybederse: Türlü kayıplar verecek ve küskünlük yaĢayacak demektir. *Bilezik bulmak: Ġyi bir malınız mülkünüz olacağını iĢaret eder. * Bilezik görmek; biran önce evlenme isteğine iĢaret eder. * Bilezik almak; beraber olduğunuz kiĢiyle sorunlara ya da reddedilmeye delalettir. BĠLARDO: Rüyada bilardo oynamak, Sevdiğiniz birini ele geçirmek için verdiğiniz mücadeleyi gösterir. Kazanırsanız, sevdiğinize kavuĢacağınızı, kaybederseniz hayal kırıklığı yaĢayacağınızı gösterir. BĠLET: Rüyada bilet görmek, gönül iĢlerinde her Ģeyin yolunda gitmediğini ve acı çektiğinizi gösterir. BĠLGĠN: Rüyada bir bilgin görmek, aĢk ve cinsel yaĢamınızda duygudan çok mantık iliĢkilerine önem verdiğinizi gösterir. BĠRLEġMEK: Rüyada birisiyle cinsel iliĢki yaĢamak, cinsel açlığın ve tatminsizliğin belirtisidir. BĠNA: Rüyada bina görmek, arzularınızın gerçekleĢeceğini gösterir. Yeni bir bina görmek, yeni iliĢkiler peĢinde olduğunuzu veya ikinci bir evliliği gösterir. Bina; ihaneti temsil eder. 52 53 BĠRA: Rüyada bira içmek, cinsel coĢkuyu ve isteği gösterir. BĠSĠKLET: Rüyada bisiklet görmek, gençler için cinselliğin far] kına yardıklarım ve arayıĢ içine girdiklerini gösterir, yetiĢkinlerin bisiklet görmesi ise, aĢk ve cinsellik için gösterilen çabaların mutlu sonuçlar doğuracağının belirtisidir. BĠT: Rüyada bit görmek, cinsel ve duygusal açıdan istismar edildiğinizi gösterir. BODRUM: Rüyada bodrum görmek, cinsel arzularınızı açığa vu-! ramadığınızı ve bu konuda utangaç davrandığınızı gösterir. BOĞA: Sizi kovalayan bir boğa görürseniz, iĢ hayatınız, rakiplerinizin çevirdiği dolaplardan ötürü kötü bir hale gelecektir. *Genç bir kadın, bir boğa ile karĢılaĢırsa: Bir evlenme teklifi alacak; fakat bu teklifi geri çevirerek daha iyi bir geleceğe adımını atacaktır. *Boğanın bir kiĢiyi boynuzladığını görürseniz: Talihsizlik peĢinizi bırakmayacaktır. BOĞAZ: Rüyada boğaz görmek, cinsel sorunlarınızın sizi rahatsız edecek derecede olduğunu gösterir. Bir doktora görünmenizde yarar var. boğazınıza bir Ģeyin kaçması ise, cinsel iliĢkilerinizde yanlıĢ davranıĢlar içinde olduğunuzu gösterir. BOĞAZLANMAK: Bir erkeğin bir kadın tarafından boğazlanmasını görmesi, erkeğin sevdiği kadın tarafından çok kıskanıldığını gösterir. Genç kızın bir erkek tarafından boğazlanmasını görmek, ona teslim olma isteğini açıklar. BOĞULMAK: Rüyada boğulmayı görmek, cinsel yaĢamınızdaki monotonluğun sizi bunalttığını gösterir. Boğulmaktan kurtulmayı görmek, yeni iliĢkilerin baĢlayacağmı gösterir. BOHÇA: Rüyada bohça görmek, çok yakında cinsel ve duygusal mutluluğu yakalayacağınız biriyle tanıĢacağınızı gösterir. Bohça kay54 betmek; aĢk hayatının kötüye gitmesi demektir. BOKS: Rüyada boks yapmak, cinsel yaĢamınızda sorunlarla boğuĢtuğunuzu gösterir. BOLLUK: Rüyada kendini çok Ģeyin sahibi görmek, cinsel gücünüzü hesapsızca harcadığınızı gösterir. Gelecekte bu hesapsızlığınızın acısını çekebilirsiniz. BOMBA: Rüyada bomba görmek, cinsel yaĢamınızı olumsuz yönde etkileyebilecik bir iliĢkiyle karĢı karĢıyasmız, dikkatli davranmanızda yarar var. BONCUK: Rüyada boncuk görmek, Sevdiğinizle aranızdaki mutlu iliĢkiyi çekemiyip bu iliĢkiyi bozmaya çalıĢanlar olacağını gösterir. BONO: Rüyada bono görmek, cinsel yaĢamınızı monotonlaĢtırdı-ğınızı gösterir. BORAZAN: Rüyada borazan görmek, kısa süreli bir aĢk macerası yaĢayacağınızı gösterir. BORÇ: Rüyada borçlu olmak, cinsel yaĢamınıza yeterince önem vermediğinizi, karĢı cinsi yeterince tatmin etmediğinizi gösterir. Borç vermek; maddi imkansızlık içinde bir aĢka iĢaret eder.

BORNOZ: Rüyada bornoz görmek, cinselliği dolu dolu yaĢadığınızı gösterir. BORU: Rüyada boru görmek, cinsel kaçamaklardan hoĢlandığınızı gösterir. BORSA: Rüyada borsa görmek, para iĢleriyle çok meĢgul olduğunuz için cinsel yaĢamınızı ihmal eder duruma geldiğinizi gösterir. BOSTAN: Rüyada bostan görmek, cinsel yaĢamınızdaki çeĢitliliği 55 4 I m m yaptığım görürse: Eğlence olsun diye bir erkekle flört edecektir. BRĠÇ: Rüyada briç oynamak, ikili iliĢkilerden bıktığınız ve çevrenizde yeni maceralar aramaya baĢladığınız anlamına gelir. Hatta bunu bir kumar gibi denemeye bile kararlısınız. BRONZ: Bir kadın, rüyasında bronz bir heykel görürse, koca olarak üstünde karar kıldığı kiĢiyi elde etmek için göstereceği gayretler baĢarısızlıkla sonuçlanacaktır demektir. *Eğer heykel canlı gibi görünürse: Kadın evlilikle sonuçlanmayan bir gönül iliĢkisine girecektir. Bu rüya, bazı kimseler için, hayal kırıklığı anlamındadır. *Bronz yılanlar ya da böcekler görmek: Ġflasın eĢiğine geleceğinizi ve kıskançlıklar yaĢayacağınızı bildirir. *Bronz metaller: ġüpheli ve memnuniyet verici olmayan mal varlığınızın göstergesidir. BRONZLAġMAK: Rüyada güneĢte yanarak bronzlaĢmak, sağlığınızın iyiye gittiğine ve aĢırı cinsel isteklerle dolup taĢtığınızı gösterir. BUDALA: Rüyada bir budala görmek, cinsel konularda hiç de sevinmeyeceğiniz bazı nahoĢ olaylarla karĢılaĢacağınızı gösterir. Zararsız bir budalaya yardım ediyorsanız, bu olayları kendi lehinize çevirebileceksiniz demektir. BUDAMAK: Rüyada bağ veya ağaç budamak, her türlü cinsel sorunlarınızı gidereceğiniz anlamına gelir. Sonunda mutluluk duyacaksınız. BUĞDAY: GeniĢ buğday tarlaları düĢlemek, çıkarınıza uygun olan iĢlere giriĢeceksiniz anlamına gelir. '"Eğer buğday olgunlaĢmıĢ ise: Servetiniz sağlamlaĢtınlacak, aĢk ve mutluluk sizin en yakın dostunuz olacaktır. *Büyük ve temiz buğday taneleri: Zenginlik kapılarını size sonuna kadar açacaktır anlamındadır. ^Buğdayları çuvallarda ya da fıçılarda görmek: BaĢarının zirvesine ulaĢmak için göstermiĢ olduğunuz kararlılık kısa bir süre içerisinde zaferle ödüllendirilecek ve aĢk iliĢkileriniz sağlam temeller üzerine oturtulacaktır. *Tahıl 58 ambarınızın içindekileri ıslak görürseniz: Bu, bir servet biriktirirken haklarınızı savunmadığınız ve kısa zamanda çıkarlarınız düĢmanlarınız tarafından zedelenecektir demektir. ^Buğdaylarla dolu sarp bir tepeye çıkıyor ve buğday sapları yardımı ile kendinizi yukarı doğru çektiğinizi görüyorsanız: Bu, büyük bir gönence sahip olmaktan memnunluk duyacağınızı bildirir. BUĞDAY AMBARI: Rüyada buğday ambarı görmek, seviĢme teknikleri bakımından üstünüze kimsenin olmadığını gösterir. Cinsel yaĢantı mutluluğunuzun temeli haline gelmiĢ demektir. BUĞDAY EKMEĞĠ: Rüyada buğday ekmeği görmek, sağlığınızın kıskanılacak kadar iyi olduğunu kanıtlar. BUHAR: Rüyada buhar görmek, cinsel balamdan için için kaynadığınızı ve arzu dolu olduğunuzu gösterir. Buhardan yanmak, bir yakınınızdan zarar göreceğiniz anlamına gelir. Belki de, ya evlenmenize engel olmaya çalıĢacaklar, evliyseniz bu birliği bozmak için gayret sarf edecekler demektir. Buharda iĢleyen makine, seviĢmenin sizin için pek yorucu olduğunu ortaya koyar. Buhar banyosu yapmak ise, iyi bir haber alacağınızı belirtir. BUHURDAN: Rüyada güzel kokular saçan buhurdan görmek, cinsel bakımdan çok üzgün olduğunuzu, buna çare aramaktan bıktığınızı kanıtlar. BUKET: Çiçek buketi görmek, kısa süre sonra mutlu günlerin yerini hüzüne bırakması *Birine buket halinde çiçek vermek: AĢk hayatının kötüye gideceğine ve hüsrana uğrayacağınıza iĢarettir. BUKLE: Rüyada saçları bukle halinde görmek, cinsel davranıĢlarda birazda aklınızı kullanmak ve içgüdüleri ikinci plana atmak gerektiğini açıklar. BULAMAÇ: Rüyada bulamaç görmek, vücudunuzun durmadan geliĢmekte olduğunu ve daha baĢarılı bir cinsel yaĢam sürebilecek du-

59 Ġ4 n S 'im ruma geldiğini yansıtır. BULANIK: Rüyada bulanıklık görmek, cinsel sorunlarınızın i}| ce karıĢtığını ve ne yapacağınızı bilmediğinizi ortaya koyar. BULANTI: Rüyada bulantı görmek, eĢinizle cinsel bakımda uyum içinde olmadığınızı gösterir. Erkeklerin çok aceleci, kadınlar^ ise çok soğuk davranmalarını kanıtlar. BULAġIK: Rüyada bulaĢık görmek, bile bile cinsel birliğinizi bı zuyorsunuz demektir. Kadınlar için, cinsel iliĢkiyi bir zevk kaynaj yerine, bir görev haline getirdiklerini gösterir. BULDOG: Rüyanızda buldög köpeği görmek, temiz kalpliliğini zin her türlü cinsel engelleri yeneceğini kanıtlar. BULGUR: Rüyanızda bulgur görmek iyi değildir. Kötü bir habf alacaksınız demektir. Bu eĢinizin cinsel konularda hiç de hoĢunuz, gitmeyecek açıklamalarda bulunacağını da haber verir. BULMAK: Rüyada bulmak kaybetmek, kaybetmek ise bulu demektir. EĢinizi bulmak, ondan ayrılacağınızı, onu kaybetmeniz,' bini yeniden kazanacağınızı gösterir. BULUT: Rüyanızda bulut görmek, cinsel bakımdan baĢınızın göklere değdiğini gösterir. Ne mutlu bulutlara binmiĢ kiĢilere. Aksine kara bulut, tam bir karamsarlık habercisidir. BULVAR: Kendinizi bulvarda dolaĢırken görmek, karĢı cinstenj yeni bir arkadaĢla iyi günler geçireceğiniz anlamına gelir. BURÇ: Bir kale burcunda olmak, ağır hasta iseniz öleceğinize; da içinde bulunduğunuz durumdan endiĢe duymanız gerektiğine iĢ rettir. BURGU: Rüyada burgu görmek, yaĢantınızda seviĢmeye gerek ği payı veriyorsunuz demektir. 60 BURUN: Rüyada burun görmek, cinselliğe verdiğiniz önemi yansıtır. Biçimli burun, seviĢmekten çok zevk aldığınızı, karga burun; bunu çekemediğinizi kanıtlar. Kesik burun, cinsel yaĢantınız tehlikede demektir. Burnunuza halka takılması, her önünüze gelenle seviĢmek niyetinizi açıklar. Burun kanaması, günah iĢlemeye meyilli olduğunuzun delilidir. BUZ: Buz düĢlemek çok acı çekeceğinizi ve iĢinizde kötülük dolu insanlar tarafından incitileceğinizi haber verir. *Yüzen buz görmek: Mutluluğunuzun kötü huylu ve kıskanç arkadaĢlarınız yüzünden yanda kesileceğini bildirir. '"Buzda yürüdüğünüzü görmek: GiriĢtiğiniz iĢlerde çok risk alacağınızın emaresidir. *Genç bir kadın buzda yürüdüğünü görürse: Sadece ince bir örtünün, utancınızı gizleyeceğini ikaz eden bir rüyadır. ^Buzlandığınızı görmek: Yalnız kendinizi düĢünmeniz ve aĢırı bencilliğiniz hayıfınızın baĢarısız geçmesine neden olacaktır. *Buz yemek: Hastalığın alametidir. Eğer buzlu su içerseniz, çapkınlığınız sağlığınızı kötü yönde etkileyecektir. ""Buzlu suda yıkanmak: Beklentilerinizin gerçekleĢmeyeceğini haber verir. *Don: Karanlık bir sabahta don görmek, yabancı bir ülkeye sürgüne gönderileceğinizi fakat bu dolaĢmalarınızın huzur içinde sonuçlanacağını bildirir. GüneĢli bir manzarada don görmek, yaĢamdan zevk alacağınız keyifler yaĢayacağınızı haber verir. '"Donda kalan bir arkadaĢınızı görmeniz: Bir aĢk iliĢkinizde rakibinizi saf dıĢı bırakacağınızı bildirir. Genç bir kadın için, sevgilisinin yanında olmayacağını ve sevgilisinin ona duyduğu sevginin tehlikede olacağını iĢaret eder. Bu rüya hem aĢk hem de iĢ hayatınızda kötü durumlarla karĢılaĢacağınızı alamet eder. *Dolu: Dolu fırtınasına yakalandığınızı görmek, giriĢtiğiniz her türlü iĢte çok az basan sağlayacağınızı iĢaret eder. *Eğer dolunun yağmur ve güneĢ ıĢığı içinden yağdığını görürseniz: Bir süre için kaygılarınız sizi yoracaktır, fakat en kısa sürede bahtınız açılacakta Genç bir kadın için bu rüya, yapılan yanlıĢlıklardan sonra yaĢanacak aĢkın iĢaretidir. ^Doluların eve çarptığını duymak: Acı veren olaylarla karĢılaĢacağınızı bildirir. BUZAĞI: Rüyada buzağı görmek, her seviĢmenin onu size daha çok bağlayacağına iĢarettir. Yeni doğmuĢ bir buzağı, çocuk sahibi ola61

cağınızı müjdeler. BÜFE: Rüyada büfe görmek, sonucuna ulaĢamayacağınız bir aĢl tutulacağınızı belirtir. Büfeden bir Ģey yemek, kederinizin uzun sı ceğine iĢarettir. BULUĞ: Rüyada buluğ çağına girdiğinizi görmek, cinsel hedeflej rinize yaklaĢtığınızın belirtisidir. BÜRO: Rüyanızda bir büro görmek, cinsel mutluluğa eriĢme için çok gayret sarf etmeniz ve her Ģeyi ondan beklememeniz gerekti-j ğini belirtir. Büroda çalıĢmak, cinsel cehaletinizin delilidir. BÜYÜKANNE: Rüyada büyükanne görmek, gerek cinsel gerekse duygusal bakımdan çok iyi bir ahenk içinde olduğunuzu kanıtlar. Mutluluğunuzun ardı kesilmeyecek, yuvanız sağlıklı çocuklarla dolacaktır. BÜYÜK APTES: Rüyada büyük aptes yaptığınızı görmek, gözünüzün haram aĢkta olduğunu kanıtlar. BÜZÜLMEK: Rüyada bir kenara büzülmek, her Ģeyi olduğu gibi kabullenmeğe iĢarettir. c CADDE: Rüyada cadde görmek, ne yaptığınızın farkında olduğunuzu kanıtlar. Caddede ev aramak, cinsel yönden kendinizi bulmaya çalıĢtığınızın delilidir. Aynı caddede aĢağı yukarı dolaĢmak, kararsızlığınızı yansıtır. CADI: Rüyada cadı görmek, cinsel yaĢantınızın size korku ver-I meye baĢladığını gösterir. Sapık fikirleri zihninizden atmalısınız. 62 CAHĠL: Rüyanızda cahil bir kimseyi görmek, cinsel bilgisizliği-|nizi yansıtır. Öğrenmeniz gereken o kadar Ģey var ki. CAM: Duygu ve mantığı birleĢtirmektir. *Cam satın almak: Ġhtiyacı olan Ģeye kavuĢmaya. Bir baĢka yoruma göre de; evlilikteki eĢleri, iĢinizi, arkadaĢlarınızı, çocuklarınızı iĢaret eder. *Cam satmak: Hayattaki düzenin bozulmasıyla kötü günler yaĢamaya iĢarettir. Camdan eĢya: Kazancı bol bir iĢe veya evliliğe alamettir. "Kırık c*n»: EĢlerden birinin vefatına iĢarettir. *Cam temizlemek: Hayatın Serek iĢ gerekse aile içinde düzene girmesi anlamındadır. *Kirli tam: 63 Tam tersi olarak yorumlanır. CAMBAZ: Rüyada cambaz görmek, seviĢmede usta olduğunuz] kanıtlar. Ona karĢı beslediğiniz sevgi, cinsel davranıĢlarınızı her gü biraz daha renklendirmeye devam ediyor. CAMIZ: Sizi sevindirecek bir habere, bol rızk ve paraya istekleri nizin gerçekleĢmesine ve hakkınızda kötülük düĢünenleri bozguna uğ ratmaya iĢarettir. *Camız sesi duymak: ĠĢlerinizin tüm gayretlere rağ men düzelmeyeceğine iĢarettir. *Azgın camız: Dikkati elden bırakma manız gerektiğine zira baĢınızda belaların dolaĢtığına ve alacağınız kötü bir haber ile çok acı çekeceğiniz anlamındadır. '"Camız öldür mek: Hovardaca ve sorumsuzca yaĢamanızın sonucunda, yoksulluğa düĢüp sürüneceğinize iĢarettir. *Suda camız görmek: ĠĢlerinizin düzelmesine ve para kazanacağınız anlamındadır. CAMĠ: Çok dürüst bir insan olduğunuza ve bu dürüstlüğün karĢılığını mutlaka alacağınıza iĢarettir. *Bir topluluk ile bir camiye gitmek: Gören bekar ise, çok güzel ve akıllı bir kadınla izdivaç yapaca--ğını gösterir. *Mihrabi kirletmek: Çocuklarınızdan birinin vefatı an lamındadır. *Camide namaz kılmak: Bir iyilik yapacağınıza ve bu nun karĢılığı olarak ta isteklerinize kavuĢacağınıza iĢarettir. * Arkasın mihraba dönüp namaz kılmak: DüĢmanların üstesinden geleceğini gösterir. *Camide secde etmek: Tövbe etme gereğinde kalacağınızı gösterir. *Cami yapmak: Ġyi bir evlilik yapacağınıza ve mutluluğunu, zun ömür boyu süreceğine, kısmetinizin artarak bol para kazanacağı-l niza iĢarettir. *Kötü durumda bir cami görmek: Toplumda sapıkça düĢüncelerin oluĢacağını gösterir. '"Camide mum yakmak: Aileden birinin bilimde baĢarılı olmasına iĢarettir. CANAVAR: Rüyada bir canavar görmek, eĢinizi kendinize biri düĢman gibi gördüğünüzü kanıöar. Bir canavar öldürmek, buzların eri-[ yeceğine delildir. i

CAN ÇEKĠġME: Rüyada can çekiĢtiğinizi görmek, sevgisiz cin-j sel yaĢantının yuvanızı ne hale getirdiğini ihtar eder. Mutluluğa gider yol kalpten geçer. Bunu asla unutmamanız gerekir. CANKURTARAN: Rüyada cankurtaran görmek, cinsel yaĢantının vücudunuzu yorgun düĢürdüğünü belirtir. Sağlığınızın bozulmamasını istiyorsanız dinlenmelisiniz. CANKURTARAN SĠMĠDĠ: Rüyada cankurtaran simidi görmek, cinsel güvensizlik içinde bulunduğunuzu kanıtlar. Denize düĢüp cankurtaran simidine tutunmak, güçlükleri birlikte aĢabileceğiniz bir yardımcıya gerek duyduğunuzu belirtir. CANĠ: Rüyada bir cani görmek, telaĢ yüzünden cinsel yaĢantınızı düzen içinde yürütemediğinizin belirtisidir. SeviĢmeden korkuyorsunuz. Bu saçma fikri zihninizden atmalısınız. Caninin hapishaneye götürülmesi, doğru yolu bulduğunuzu kanıtlar. CARĠYE: Rüyada cariye görmek, erkekler için cinsel açgözlülük kadınlar içinse, baĢka bir kadını kıskanmak demektir. CASUS: Rüyada casus görmek, eĢinize güvensizlik beslemenizin delilidir. Ona karĢı itimadınız yok demektir. CAYMAK: Rüyada verilen sözden caymak, sevdiğinize layık olabilmek için kılıktan kırığa girdiğinizin iĢaretidir. CEHENNEM: Rüyada cehennemi görmek, temiz bir aĢk hayaü yaĢamadığınızı, günahlarla dolu olduğunuzu belirtir. Cehennem ateĢinde yanmak, bu günahları bir gün ödemek zorunda kalacağınız! kanıtlar. Cehennem kötü yoldan ayrılmanız için aynı zamanda bir ihtardır. CEKET: Rüyada ceket görmek, toplum içinde bir hata iĢleyeceğinizi, cinsel yaĢantıda gizliliğe gereken önemi vermediğinizi belirtir. Ceket giymek, sevdiğiniz kimseyle aranızın açılacağına, ceket çıkarmak dargınlığın geçeceğine delildir. Ceket fırçalamak, iyi bir haber demektir. Ceket giyilmesi gereken bir yerde ceketsiz dolaĢmanız, cin64 65 sel görevinizi tam anlamıyla yerine getirmediğinizi açıklar. sini bildiğinizi, çnu gerektiği Ģekilde etkilediğinizi meydana koyar. CEMAAT: Rüyada cemaatla namaz kılmak, aile sorunlarınıza, J yakınlarınızın yardımı dokunacak demektir. CENAZE: Rüyada cenaze görmek, eĢinizle aranızdaki cinsel yaĢamın gömüldüğüne iĢarettir. Bu durum erkeğin baĢka bir kadın, kadının baĢka bir erkek peĢinde koĢacağını ihtar eder. Cenaze arkasından ağlamak, hatanızı anladığınız anlamına gelir. CENNET: Rüyada cennet görmek, sevgi dolu bir hayat kurduğunuzu kanıtlar. Cennette hurilerle bir arada olmak ise, çapkınlık arzunuzu su yüzüne çıkarır. EĢinizi de cennette sizinle beraber görmeniz, hiç bir zaman ayrılmayacağınıza delildir. Cennetten kovulmak ise, günah dolu bir yaĢantı aramak demektir. CEP: Rüyada cep görmek, aĢkınızı güven altında hissetmek demektir. Sevdiğiniz kimseye karĢı sonsuz bir hayranlığınız var. CEPHANE: Rüyada cephane ya da cephanelik görmek, tehlikeli maceraların özlemini çektiğinizi kanıtlar. CEPHE: Rüyada savaĢ cephesi görmek, aĢkınızın anlamını kaybettiğine iĢarettir. EĢinize karĢı daha duygusal davranmalısınız. CERAHAT: Rüyada cerahat görmek, duygusal dertlerinizin çokluğuna delildir. Bir yerinizden cerahat akması ise bütün bu sorunlara bir çözüm bulabileceğinizi gösterir. CERRAH: Rüyada cerrah görmek, bir dostunuzun yardımı sayesinde, cinsel sorunların bir dert olmaktan çıkacağını belirtir. CERRAH ALETĠ: Rüyada cerrah aletleri görmek, cinsel sorunlarınızın bir doktora görünmekle çözümlenebileceğinin delilidir. CEREYAN: Rüyada elektrik cereyanına kapılmak, eĢinizi sevmeCESET: Rüyada ayrılık iĢten CESUR: Rüyada olumlu duruma ceset görmek, aĢkı öldürdüğünüzün delilidir. Böyle devam ederse, bile değildir. cesur bir kiĢiyi görmek, Kötü baĢlayan cinsel yaĢantınızı, nasıl soktuğunuzu kanıtlar. Bu davranıĢ mutluluğunuzu arttıracaktır.

CETVEL: Rüyada cetvel görmek, doğruluktan hiç ĢaĢmadığınızı, çok adil olduğunuzu ve eĢinizi mutlu kılabilmek için her çareye baĢvurduğunuzu kanıtlar. CEVĠZ: Rüyada ceviz görmek, cinsel güçlülüğün iĢaretidir. Ceviz yemek, eĢinizden cinsel bakımdan çok memnun olduğunuzu kanıtlar. Ceviz kırmak ise, bazı kaçamaklar yapmak anlamına gelir. Çürük ceviz, aldatılacağınızın habercisidir. CEYLAN: Evlilik, mutluluk, güzellik, zarafet ve aĢka iĢarettir. *Ceylan vurmak: Bir kadının av ucuna düĢmek anlamına gelir. *Ceylan boynuzu görmek: Uzak akrabalardan birinden mirasa iĢarettir. *Ormanda ceylan görmek: Sonu hüsran olan karĢılıksız aĢka yorumlanır. *Ceylan sürüsü görmek: Yeni bir iĢe atılacağınızı gösterir. CEZA: Uzun uğraĢlarınızdan sonra nihayet iĢleriniz yoluna gireceğine ya da sizin için çok değerli olan birisinin hatıralan, kalbinizden hiç bir zaman silinmeyeceği anlamına gelir. CIMBIZ: Rüyada cımbız görmek, rakiplerinize karĢı üstünlük sağlayacağınızın delilidir. Cımbızla vücudunuzdan kıl çekmek, cinsel birleĢmedeki hatalarınızı teker teker ortadan kaldıracağınızı haber verir. CIRCIR BÖCEĞĠ: Rüyada cırcır böceği görmek, eĢinizin çok konuĢmasından yakınıyorsunuz demektir. Sonu gelmeyen vaatler yerine gerçekçi olmasını özlediğiniz anlamı da çıkar. 66 67 CIVA: Rüyada cıva görmek, gönlünüzü çabuk kaptırdığınızı, çiçekten çiçeğe konmaktan zevk aldığınızı kanıtlar. Hayatın tadını çıkarmaktan hoĢlanıyorsunuz. Civanın barometrede yükselmesi, cinsel birleĢme arzusu duyduğunuzu , alçalması ise, arzularınızı bastırabildiği-nizi belli eder. CIVATA: Rüyada cıvata görmek, cinsel yaĢantınızı ciddiye aldığınızı hiç açık kapı bırakmadığınızı ve eĢinizi tam anlamı ile tatmin etmediğinizi kanıtlar. CIVILTI: Sevgiliye kavuĢup hasret gidereceğinize iĢarettir. CIZBIZ: Rüyada cızbız köfte görmek, cinsel birleĢmeyi diğer bütün duygulardan üstün tuttuğunuzu yansıtır. Oysa eĢinizi bir et yığını telakki etmeniz, onu çok üzmektedir. CĠBĠNLĠK: Rüyada cibinlik görmek, cinsel birleĢmeye romantik bir hava vermeyi baĢarabildiğiniz anlamına gelir. Sarf ettiğiniz tatlı sözler, karĢınızdakinin bütün duygularını harekete geçirmektedir. CĠĞER: Rüyada ciğer görmek, cinsel ferahlık demektir. PiĢmiĢ ciğer yemek, cinsel olgunluğunuzu, çiğ ciğer yemekte aceleciliğinizi ortaya koyar. CĠHET TAYĠNĠ: Rüyada yönünüzü tayin etmeniz, doğru yolu bulduğunuzun delilidir. Cinsel bakımdan her Ģeyin hakkım veriyor, eĢinizi ihmal ediyorsunuz sayılır. CĠLA: Rüyada cila yapmak, yüzünüze gülünmesinden hoĢlandığınızı meydana koyar. Oysa aynı kiĢiler arkanızdan kuyunuzu kazmaktadır. CĠLT: Rüyada herhangi bir Ģey ciltlemek durumunuzu her fırsatta biraz daha garantiye alabildiğinizi gösterir. Bunda, cinsel birleĢmelerin büyük etkisi olmaktadır. 68 CĠMNASTĠK: Rüyada jimnastik yapmak, bütün örf ve adetlerden uzak bir cinsel hayat yaĢadığınızın delilidir. Hiç kimseden çekinmemekle, eĢinizi istediğiniz kıvama sokabilmektesiniz. CĠMRĠ: Bir cimri insan görmek, gerçek mutluluğu yakalayamayacağınız bununda bencilliğiniz yüzünden olacağını ve aĢk acısı çekeceğinizi haber verir. *Bir kadın, bir cimri kiĢi ile dostluk kurduğunu görürse: Zekası ve ince düĢünceli olması sayesinde mutlu ve refah dolu bir hayat sürecektir. *Pinti bir kiĢi olduğunu görmek: Kendinizi beğenmiĢliğiniz yüzünden çevrenizdeki insanlar sizden hiç hoĢlanmayacaklardır demektir. '"ArkadaĢlarınızdan birinin cimri olduğunu görme: Bazı insanların sırnaĢık hareketlerinden sıkılacağınızı bildirir. CĠN: Rüyada cin görmek, normal cinsel iliĢkiler yerine, tehlike dolu maceraları tercih ettiğiniz anlamına gelir. Bunun sonu hiç de iyi olmayacaktır. CĠNAYET: Rüyanızda bir cinayet iĢlemek, dikkatli ve dengeli davranmanız için bir ihtardır. Cinayete Ģahit olmak, evinizde bir münasebetsizliğin meydana çıkacağını belirtir. Bir cinayete kurban gitmek, çok sıkıntılı günler geçireceğinizin delilidir.

CĠNNET: Rüyada cinnet getiren birini görmek, cinsel bir çıkmaza girdiğinizi kanıtlar. Cinnet getirdiğinizi görmek ise her davranıĢınızın sizi biraz daha batıracağına delildir. CĠNSEL BĠRLEġME: Rüyada cinsel birleĢme görmek, cinsel açlığın belirtisidir. Rüyada bir kadınla cinsel iliĢkide bulunmak, arzunuza kavuĢacağınızın delilidir. DüĢman ile iliĢki, ona karĢı galebe çalacağınızı, bir hayvanla birleĢme, düĢmanlarınızı çatlatacağınızı ortaya koyar. CĠNSELLĠK: Rüyada cinsiyet değiĢtirmek, kendi cinsiyetinizi beğenmediğinizi ve bilinç altınızda karĢı cinse aĢın ilgi gösterdiğinizi kanıtlar. 69 CĠRĠT: Rüyada cirit görmek, cinsel sahada her istediğinizi yerine i getirebildiğinizin delilidir. Kadınların cirit görmesi, koca özlemi çek-! tiklerini belirtir. Evli kadınlar ise tatmin olmuyor demektir. CĠVCĠV: Rüyada civciv görmek, çocuk sahibi olunacağını müjdeler. Bekarlar ise en kısa zamanda evlenerek çoluk çocuğa kavuĢa- ; caklardır. COKEY: Rüyada cokey görmek, dört nala bir cinsel yaĢam sür- j düğünüzün iĢaretidir. Bu konuda biraz daha ölçülü davranırsanız daha ;: iyi olacak. CUMA: Rüyada Cuma gününde görünmeniz, yuvanız için bereket müjdecisidir. Her davranıĢınız hayırlı sonuçlanacaktır. CUMARTESĠ: Rüyada Cumartesi gününde görünmeniz, cinsel yaĢantınızda iyi bir baĢlangıç yapacağınızın delilidir. CUMBA: Rüyada cumba görmek, hakkınızda çıkmıĢ sayısız dedikodulardan haberiniz olmadığını gösterir. Bu kadar aldırmazlık pahalıya mahal olabilir. CUMHURBAġKANI: Rüyada cumhurbaĢkanı görmek, yuvanızın gayet sağlam temellere dayandığını, gerek duygusal gerekse cinsel bakımdan dengeli bir iliĢki içinde olduğunuzu kanıtlar. CUMHURĠYET: Rüyada cumhuriyet görmek, mutlu yaĢantınızın kanıtıdır. KarĢılıklı sevgi ve saygıya dayanan iliĢkileriniz de mükemmel. CÜBBE: Rüyada cübbe görmek, Ģeref ve itibar kazanacağınızı bildirir. Cübbe giymek, cinsel iliĢkilerinizde geliĢme sağlayacağınızın delilidir. Cübbe çıkarmak, bu iliĢkileri aksatacağınız anlamına gelir. CÜCE: Rüyada cüce görmek, pek kısa bir zaman içinde, sevdiğiniz kiĢiyle iliĢki kuracağınızı müjdeler. Hatta bu iliĢkilerde ummadığı70 nız durumlara eriĢeceksiniz. CÜMBÜġ: Rüyada cümbüĢ görmek, yüreğinizin tutuĢtuğunu yansıtır. CümbüĢe katılmak, mutluluğa eriĢmektir. CÜZZAM: Rüyada cüzzam hastalığına yakalandığınızı görmek, artık sıkıntıları geride bırakarak cinsel bir huzura kavuĢacağınızı kanıtlar. CÜZDAN: Rüyada para cüzdanı görmek, cinsel duygularınızın zenginleĢeceğine delildir. Cüzdan bulmak hayra alamettir. L 71 ç ÇABA: Rüyanızda caba sarf ettiğinizi görmek, cinsel yaĢantınızı rayına oturtmak için ne kadar çok gayret sarf ettiğinizi belirtir. ÇABUK: Rüyada acele etmeniz, vakit kaybetmekten çekindiğinizi ortaya koyar. Erkeklerin aceleci olmaları, eĢlerini tatmin edememe endiĢesi beslediklerini kanıtlar. Kadınlar için bu durum soğukluklarını yenmeleri demektir. ÇADIR: Rüyada çadır görmek, yolculuğa çıkacağınızın delilidir. Çadır kurmak, cinsel birleĢmeye her zaman hazır olduğunuzu, çadır sökmek cinsel yaĢantınızın gerileyeceğini ortaya koyar. Çadırlı bir ordugah kurmak ise bol bol çoluk çocuk sahibi olacaksınız demektir. ÇAĞANOZ: Rüyada çağanoz görmek, kötü huylar edindiğinizi, bunlardan kurtulmanız gerektiğini belirtir. Cinsel iliĢkilerde yersiz inatlarda bulunduğunuzu da kanıtlar. ÇAĞIRMAK: Rüyada birisini çağırmak, cinsel sorunlarınızı çözmeye bir yardımcı aradığınızın delilidir. Birisi tarafından çağırılmak, eĢinizin cinsel konularda aydınlatılması için sizden medet umduğunu fakat bunu açıklayamadığını belirtir.

ÇAĞLA: Rüyada çağla görmek, hastalık geçireceğinizi ihtar eder. Bu uyarmaya uymadığınız halde baĢınız derde girebilir. ÇAĞLAYAN: Rüyada çağlayan görmek, cinsel coĢkuyu yansıtır. Kadınlar için çok diĢi, erkekler içinse çok kudretli olduklan anlamına gelir. ÇAKAL: Rüyada çakal görmek, zalim ve merhametsiz bir eĢin elinde esir hayatı yaĢadığınızın delilidir. Çakalı tutmak aranızın iyileĢeceğini, çakalı salıvermek, iĢlerin daha da karıĢacağını gösterir. Çakal sesi iĢitmek ise, anlaĢmazlığın hukuki bir safhaya döküleceğini bildirir. ÇAKI: Rüyada çakı görmek, aile içindeki bir münakaĢadan karlı çıkacağınızın delilidir. Çakı bilemek, sevdiğiniz kiĢi ile aranızın açılacağını, çakı ile bir Ģey kesmek bir felaketi önleyeceğinizi kanıtlar. ÇAKIL TAġI: Rüyada çakıl taĢı görmek, zenginliğe kavuĢacaksınız demektir. Bu aynı zamanda cinsel yaĢantınızın da zenginlik kazanacağı anlamına gelir. Pencerenize çakıl taĢı atılması, iyi haber alacağınıza iĢaret eder. ÇAKMAK: Rüyada çakmak görmek, cinsel ihanete uğrayacağınızın kanıtıdır. Çakmağınızla birisinin sigarasını yakmanız, onun kötülüğünü önleyebileceğinizi belirtir. ÇAKMAK TAġI: Rüyada çakmak taĢı görmek, birbiri ardına kederleneceğinizi bildirir. Çakmak taĢı aynı zamanda yangın tehlikesini de ihtar eder. Bu yangın, cinsel hayatınızda da söz konusudur. ÇALAR SAAT: Rüyada çalar saat görmek, bir takım cinsel gerçekleri duymazlıktan geldiğinizi kanıtlar. Böylesine bilgisizce davran72 73 maya devam etmeniz çok kötü sonuçlanabilir. ÇALI: Rüyada çalı görmek, çok karıĢık bir cinsel yaĢantınız olduğunu, bazı konulan bilgisizlik nedeniyle yanlıĢ değerlendirdiğinizi kanıtlar. *Çıplak çalılar: Acıyı ve akıllı yapılmayan alıĢveriĢleri ifade eder. *Eğer genç bir kadın, rüyasında sevgilisi ile beraber çalıların yanında yürürse: Bu onun evliliğinin kısa bir süre içinde olacağına iĢarettir. *Dikenli çalılarla çevrildiğinizi düĢlemek: Sizin emriniz altında çalıĢan kiĢiler ya da dürüst olmayan ortaklar yüzünden iĢinizde aksaklıklar olacağını bildirir. AĢıklar için, kavgaların ve kıskançlıkların belirtileridir. ÇALIġMAK: Rüyada herhangi bir konu üzerinde çalıĢmak, aile mutluluğunuzu kurtarmak için harcadığınız gayreti gösterir. Bekarlar ise, yeni bir aĢk macerasına atılacak demektir. ÇALMAK: Rüyada herhangi bir Ģey çalmak, gözünüzün haram aĢkta olduğunu, iyi bir davranıĢ içinde bulunmadığınızı gayet iyi bilmenize rağmen kaçamak yapmak isteğinizi açığa vurur. ÇAM: Rüyada çam ağacı görmek, uzun ve sağlıklı bir cinsel yaĢantınızın müjdecisidir. ÇAM FISTIĞI: Rüyada çam fıstığı görmek, iyi beslenmeniz gerektiğini belirtir. Ağaçtan çam fıstığı toplamak, kendinize karĢı olan cinsel güveninizin arttığını kanıtlar. Çam fıstığı ayıklamak, dertlerinizden kurtulacağinızın iĢaretidir. ÇAMAġIR: Rüyada çamaĢır yıkamakta olduğunuzu görmek, bundan böyle cinsel yaĢantınızda kısıntı yapmanız gerekeceğini gösterir. Pis çamaĢır yüz kızartıcı davranıĢ, temiz çamaĢır günahlardan arınmak, çamaĢır değiĢtirmek yeni iliĢkiler arzulamak demektir. ÇamaĢır makinesini çalıĢırken görmek ise, cinsel gücünüzün kudretini gösterir. ÇAMAġIRHANE: Rüyada çamaĢırhane görmek, cinsel yaĢantınızda azalma olduğunu ortaya koyar. ÇAMAġIRCI KADIN: Size ihanet edileceğini ve tuhaf bir macera yaĢayacağınızı ifade eder. ĠĢ adamı yada çiftçi için, geniĢleyen bir iĢ ve bol ürün anlamına gelir. *Bir kadın, rüyasında çamaĢırcı bir kadın olduğunu görürse: Erkekler ile yasak iliĢkilere girerek bir edepsizlik örneği sağlayacaktır. ÇAMAġIR TAHTASI: Parasızlık çekeceğinizin emaresidir. ÇamaĢır tahtası kullanan bir kadın görmek, kadınların sizi kullanmasına izin vereceksiniz anlamındadır. *Kırık bir çamaĢır tahtası: Hızlı yaĢamınız yüzünden kendinizi çabuk harcayacağınızı bildirir. ÇAMUR: Rüyada çamura dalmak ya da düĢmek, ilgi çekici olduğu kadar, tehlikeli bir teklifle karĢılaĢacağınızı gösterir. Çamur, genç bir kız için cinsel

üzüntülerinin delilidir. Evli kadınlar içinse, beklenmedik bir cinsel iliĢki kuracağını fakat bunun hiç de iyi olmayacağını kanıtlar. Üzerinize çamur sıçraması, sizi üzecek dedikodular iĢiteceksiniz demektir. ÇAN: Çalan çanlar duymak, uzaktaki bir arkadaĢınızın ölümü ve sıkıntılar anlamına gelir. *Özgürlük çanları: Bir muhalefetinizi alt edeceğinizi belirtir. *Kink bir çan: ArkadaĢ çevresinden birisinin öleceğinin emaresidir. ÇANAK ÇÖMLEK: Çok sayıda güzel ve temiz çanak çömlek sahibi olmak, derli toplu ve tutumlu bir Ģekilde evinizi yöneteceğinize iĢaret eder. *Çanak çömlek dükkanında olmak: Eğer tüccar ya da iĢ adamı iseniz, iĢinizi ayrıntılarına kadar çok iyi bir biçimde bilecek ve tecrübeleriniz sayesinde çok kazanç sağlayacaksınız demektir. Genç bir kadın için, azimli ve dürüst bir erkek ile evleneceğinin iĢaretidir. Düzensiz boĢalan bir dükkan, kayıp vereceğinizin alametidir. ÇANAK VE ÇÖMLEKÇĠ: DeğiĢmez bir iĢiniz olacağını ve bunun size tatmin edici sonuçlar sağlayacağını bildirir. ÇANTA: Rüyada çanta görmek, erkeklerin beğendikleri kadını elde edecekleri, kadınların da sevdikleri kimseyle evlenebilecekleri an74 75 lamına gelir. Keten kumaĢtan çanta, ciddi hatalar iĢlemekten kurtulacağınızı gösterir. Yırtık bir çanta, çılgınlık yapmadan önce aklınızı baĢınıza *Genç bir kadın, rüyasında bir çömlekçi görürse: YaĢadığı hoĢ iliĢkileri beğenecektir. ÇAPA: Rüyada çapa görmek, cinsel yaĢantınızın güvence içinde geçtiğini kanıtlar. Bir gemi çapası ise, keder ve üzüntülerinizin çok kısa bir zamanda sona ereceğini müjdeler. ÇARDAK: Rüyada çardak görmek, cinsel yaĢantınızın dilediğiniz Ģekilde geçtiğini gösterir. Bundan tam anlamıyla büyük bir zevk duymakta ve mutluluğu paylaĢmaktasınız. ÇARIK: Rüyada çarık görmek, cinsel yaĢantınız bir ömür sürdüğünüzü, buna uyamadığınızı ve sizi anlayacak birine ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. ÇARK: Rüyada çark görmek, durmadan değiĢen zevkler ve yenilikler aradığınızın delilidir. Duygularınızdan çok, fiziksel yaĢantıya değer veriyorsunuz. ÇARPILMAK: Rüyada vücudunuzun herhangi bir yeri çarpılı-yorsa, bu kurduğunuz planlann, hiç beklenmedik sürprizler nedeniyle bozulacağını gösterir. ÇARġAF: Kısa bir zamanda bir izdivaca ya da sizi rahatsız edecek düĢüncelere iĢarettir. *ÇarĢaf almak: Güzel ve akıllı biriyle izdivaç yapmaya iĢarettir. *Kırmızı çarĢaf: Bir kadın nedeni ile tatsızlık ve münakaĢa çıkmasına iĢarettir. *ÇarĢafın yırtılması: Rüyayı gören kadın ise, kocasının vefatına; erkek ise karısından ayrılmaya iĢarettir. "ÇarĢaf vermek: Birisinin evliliğine aracı olmak anlamına gelir. ÇARġI: Rüyada çarĢı ve pazar görmek, cinsel yaĢantınızda mücadele verdiğinizi, bundan yüzünüzün akıyla sıyrılmaya çalıĢtığınızı kanıtlar. ÇarĢıda alıĢ veriĢ etmek, aranızda bir uyuĢum sağlayacağınızı, tenha bir çarĢı, cinsel doyumsuzluktan kurtulamayacağınızı gösterir. 76 ÇATAL: DüĢmanlarınız ayağınızı.kaydırmak için uğraĢıyorlar demektir. Bir kadın için, mutsuz bir ev hayatı geçireceğinin habercisidir. AĢıklar için, ayrılma anlamına gelir. ÇATI: Rüyada çatı görmek, hafif bir hastalığa tutulacağınızı gösterir. Çatıya çıkmak bu hastalığın artacağını, çatıdan inmek ise hastalığın kısa sürede geçeceğini belirtir. ÇAVDAR: Rüyada çavdar görmek, cinsel kıtlığın belirtisidir. Bir süre çocuğunuz olmayacak demektir. Çavdar satın almak, cinsel arzularınızı yuvanızın dıĢında gidermek istediğinizi açıklar. ÇAVUġ: Rüyada çavuĢ görmek, sevdiğinizin gözünde cinsel bakımdan her geçen gün biraz daha değer kazandığınızı gösterir. ÇAY: Rüyada çay görmek, mutluluğunuzun artacağını gösterir. Çay içmek cinsel yaĢantıdan payınızı fazlasıyla aldığınızı, misafirlere çay ikram etmek, kendinizi günah dolu bir hayata atmak arzusuyla dolu olduğunuzu kanıtlar. ġekersiz çay içmek, yavan bir cinsel yaĢantının sizi üzdüğünü ortaya koyar.

ÇAYDANLIK: Rüyada çaydanlık görmek, aile hayatınızın büyük bir mutluluk içinde geçtiğini gösterir. Eğer çaydanlık ateĢte ise cinsel yaĢantıdan gerçek anlamda zevk alabildiğinizin delilidir. Kuru çay yaprağı, acınacak bir cinsel iliĢki içinde olduğunuza iĢarettir. ÇAY BARDAĞI: Rüyada çay bardağı görmek, fiziksel durumunuzu gösterir. Çay bardağı dolu ise, cinsel bakımdan tam bir uyuĢum sağlamıĢsınız demektir. Eğer çay bardağı boĢ ise, zevk alacağınız yerde ızdırap çekiyorsunuz sayılır. ÇAYIR: Rüyada çayır görmek, sadık bir eĢe sahip olduğunuzu gösterir. Çayır içinden geçmek eĢinizi mutlu etmekten duyduğunuz zevki, çayırda çiçek toplamak da her arzunuzu gerçekleĢtirebileceğinizi kanıtlar. L 77 ÇAYLAK: Rüyada çaylak görmek, hilekar bir kimseyle iliĢki ku- i racağınıza iĢarettir. Çaylak vurmak, sıkıntıları atlatacağınızı ve bu hilelere kanmayacağınızı belirtir. ÇEK: Rüyada çek görmek, cinsel yaĢantıya parasal bakımdan değer verdiğinizin delilidir. Çek almak, bir teklifle karĢılaĢacağınızı, çek vermek birisinin dikkatini üzerinizde toplayabilmek için onun peĢini hiç bırakmayacağınızı ortaya koyar. ÇEKĠÇ: Rüyada çekiç görmek, sizi lekelemeye çalıĢanların varlığını ihtar eder. Çekiçle çivi çakmak, tuzaklardan kurtulacağınızı, birisinin baĢına çekiçle vurmak, düĢmanınıza aman vermeyeceğinizi gösterir. Çekiç satmak kayıp, almak ise sevinçtir. ÇEKĠRDEK: Rüyada herhangi bir çekirdek görmek, bereketin kanıtıdır. Kadınların çekirdek yemeleri hamile kalma ve anne olma arzularını yansıtır. Çekirdek yutmak ise, günah sayılabilecek cinsel iliĢkileri ortaya koyar. ÇEKĠRGE: Rüyada çekirge görmek, çevrenizin kötü kiĢilerle dolu olduğunu gösterir. Çekirgelerin bir tarlayı kaplamaları, baĢınızın büyük bir derde gireceğini, çekirge yemek ise güçlükleri yeneceğinizi meydana koyar. ÇEKMECE: Rüyada çekmece görmek, mutlu bir evlilik yapacağınızı müjdeler. Ömrünüzün sonuna dek birlikte yaĢayacaksınız demektir. ÇELENK: Rüyada çelenk görmek, çok sevileceğinizi ve çok seveceğinizi gösterir. Bir çelenk ısmarlamak evliliğe hazırlanmak, ölüye çelenk göndermek sevdiğinizden beklenmedik bir haber almak demektir. ÇELĠK: Rüyada çelik veya çelikten yapılmıĢ bir eĢya görmek, cinsel yaĢantınızın ne kadar çok sağlam bir temele dayandığını gösterir. ÇEMBER: Rüyada çember görmek, ĢaĢkınlık belirtisidir. Bir çemberin ortasında olmak, çevrenizden hoĢnut kalmadığınızı çember çizmek, talihinizi değiĢtirmek için her fedakarlığa katlanabileceğinizi kanıtlar. ÇENE: Rüyada çene görmek, cinsel kudretinizin artacağını gösterir. Çenenizin tutulması baĢınızdan iki defa nikah geçeceğini çenenizin sivrilmesi, cinsel baĢarınızın dillere destan olacağını ortaya koyar. ÇENGEL: Rüyada çengel görmek, yakında yeni bir iliĢki kuracağınızı kanıtlar. ÇENGĠ: Rüyada çengi görmek, cinsel sağlığınızın geçici bir süre bozulacağını gösterir. ÇERKEZ: Rüyada çerkez görmek, huyunuza uyan bir eĢ edineceğinizin kanıtıdır. Onunla cinsel yaĢantınızda da tem bir uyum sağlayabileceksiniz. ÇEġME: Rüyada çeĢme görmek, cinsel mutluluk belirtisidir. Su berrak akıyorsa aradığınızı bulmuĢ sayılırsınız. Bulanık su, henüz birbirinizin cinsel zevk kaynaklarını keĢfetmemiĢ olduğunuzu kanıtlar. Fıskiyeli havuzlar, romantik aĢk maceralarına değer verdiğinizi gösterir. ÇETE: Rüyada soygun yapan bir çete görmek, gözünüzün doymadığını, haram bir aĢk için gözünüzün karardığını ve her çılgınlığı yapabileceğinizi gösterir. ÇEVRE: Mutlu bir izdivaç yapacağınıza, giriĢtiğiniz iĢlerden basan ile çıkacağınıza iĢarettir. Temiz bir çevre edinmek: Ailenin mutlu bir yaĢantı süreceğine iĢarettir. *Kötü çevre: BaĢkalarının aile düzenine karıĢacağı anlamına gelir. ÇEYĠZ: Rüyada çeyiz görmek, duygusal bakımdan Ģansınızın açılacağını gösterir. Çeyiz hazırlamak aĢk maceralarınızın evlilikle so78 79

nuçlanacağının kanıtıdır. ÇIBAN: Rüyada çıban görmek, çok dertli olduğunuzu gösterir. Çıbanın patlaması bu dertten kurtulmaktır. ÇIKRIK: Rüyada çıkrık görmek, kadınlar için haz, erkekler için keder demektir. ÇINAR: Rüyada çınar görmek, sağlam temele dayanan bir yuva kuracağınızı ve cinsel ömrünüzün çok uzun olacağını gösterir. KurumuĢ çınar ise, cinsel kudretinizin sonuna geldiğinizi bildirir. Bir çınar ağacı altında uyumak, hayırlı evlatlar edineceğinizi müjdeler. ÇINGIRAK: Çıngırağı ile oynayan bir bebek görmek, huzur dolu bir ev ve dürüst, kazançlı giriĢimler anlamına gelir. Genç bir kadın için, erken evlilik ve bakımlı olma manasındadır. *Bir bebeğe çıngırak vermek: ġanssız yatırımlar yapacağınızı alamet eder. ÇIPLAK: Çıplak olduğunuzu düĢlemek, skandal yaĢayacağınızı ve akıllı olmayan kararlar alacağınızı iĢaret eder. *BaĢka insanları çıplak görmek: Bazı kiĢiler görevlerinizi ihmal etmeniz için sizi ayar-tacaklardır. Hastalık baĢarı yolunda sizi engelleyebilir. *Aniden çıplaklığınızı fark edip bedeninizi gizlemeye çalıĢırsanız: Soylu kiĢiliğinize rağmen yasak lezzetler tadacak ve bu arzularınızdan kurtulmaya çabalayacaksınız, anlamına gelir. *Genç bir kadın kendi çıplaklığına hayran kaldığını görürse: Dürüst bir erkeğin kendisine saygı göstermesini sağlayacaktır. Eğer kadın, bedeninin biçimsiz olduğunu düĢünürse, adı bir skandal a karıĢacak ve lekelenecektir. *Eğer bir kadın, temiz suda çıplak yüzen erkek görürse: Bir çok hayranı olacaktır. Su temiz değilse, kıskanç bir hayranı kötü bir dedikodu çıkartacaktır '"Eğer kadın, temiz suda çıplak yüzdüğünü görürse: Yasak aĢklardan zevk alacak fakat doğa hastalık ile ya da onun çekiciliğini alarak kadının öcünü alacaktır anlamına gelir. ÇIRA: Rüyada çıra görmek, hayırlı bir yuva kuracağınızı kanıtlar. Çıra yakmak, eĢinizin cinsel arzularını giderek daha çok kamçılayaca80 ğınızı, çıra söndürmek, cinsel arzularınızın frenleneceğini gösterir. ÇIRAK: Rüyada çırak görmek, henüz cinsel bakımdan olgunlaĢmamıĢ olduğunuza iĢarettir. Bu konuda daha bir süre bocalayacağınızdan emin olabilirsiniz. ÇĠÇEK: Genç bir kadın, rüyasında bir buket çiçek alırsa,bu bir çok hayranı olacağını bildirir. *Beyaz çiçeklerle süslenmiĢ mezarlar görmek: Dünya zevklerine düĢkün olacağınızın göstergesidir. *Ağaç yapraklarında değil de toprakta açan çiçekler görmök: Tasa verici bir tecrübe yaĢayacaksınız fakat enerjiniz ve neĢeli kiĢiliğiniz sayesinde mutluluğunuza yeniden kavuĢacaksınızdır. ÇĠÇEK HASTALIĞI: Rüyada çiçek hastalığına yakalanmak, cinsel bir takım endiĢelerinizi belirtir. ÇĠFTÇĠ: Rüyada çiftçi görmek, cinsel yaĢantınıza istikamet verebilecek bir dost kazanacağınızı gösterir. ÇĠFTLĠK: Bir çiftlikte yaĢadığınızı düĢünmek, giriĢtiğiniz bütün iĢlerde talihinizin açık olacağını müjdeler. Bir çiftlik satın almak; çiftçi için bol ürün, iĢadamı için kazançlı iĢler ve yolcular için emniyetli yolculuklar anlamına gelir. Bir çiftliği ziyaret etmek, güzel ortaklıklara iĢarettir. ÇĠFTE: Rüyada çifte görmek, cinsel yaĢantınızı güvence altında tuttuğunuzu, bu konuda kendinizden emin olduğunuzu belirtir. Bir çifte satın almak, birlikteki hayatınızı sağlam temellere dayandırmadaki niyetinizi kanıtlar. ÇĠFTETELLĠ: Rüyada çiftetelli oynadığınızı görmek, cinsel bir bayrama kavuĢacaksınız demektir. Varlıklarınızı zevkle adayacak ve bundan büyük mutluluk duyacaksınız. ÇĠĞ: Rüyada otların üzerine çiğ yağdığını görmek, cinsel ferahlığı kanıtlar ve bunun artacağını gösterir. 81 ÇĠĞDEM: Birbirine yakıĢan iki insanın izdivacına iĢarettir. ÇĠKOLATA: Size bağlı olarak yaĢayanların bolluk içinde olacağını bildirir. Çikolata, Ģeker görmek, hoĢ arkadaĢlar ve iĢler anlamına gelir. *Eğer çikolata acı ise: Bu, hastalanacağınızın ya da hayal kırıklığının emaresidir. '"Çikolata içmek: Kısa bir müddet olumsuz koĢullar yaĢadıktan sonra refaha ereceğinizi haber verir.

ÇĠLĠNGĠR: Rüyada çilingir görmek, bazı cinsel güçlükleri yenmek için gayret gösterdiğinizi belirtir. Çilingirin kilit açması, evlilik öncesi cinsel iliĢkide bulunacağınızı gösterir. Bu davranıĢ sizi sonradan büyük bir piĢmanlığa uğratacaktır. ÇĠLEK: Olumlu ilerlemeler kaydedeceğinizi ve bir olay sonucu sevineceğinizi belirtir. Uzun süreden beri arzu ettiğiniz bir nesneye kavuĢacağınızı müjdeler. *Çilek yemek: KarĢılıklı bir aĢk yaĢayacağınızı haber verir. *Çilek ticareti: Bol ürün ve mutluluk anlamına gelir. ÇĠM: Rüyada pastırma çimi görmek, eĢinize gereken cinsel ilgiyi göstermediğinizi belirtir. ĠĢin esası ile uğraĢmanız gerektiği halde, teferruat arasında kayboluyorsunuz. ÇĠM: Rüyada bahçe çimi görmek, cinsel muradınıza erdiğinizi gösterir. Çim ekmek, ateĢli olmak demektir. Çim sökmek veya çiğnemek ise, cinsel yaĢantıdan bıkmanın belirtisidir. ÇĠMENTO: Rüyada çimento görmek, cinsel isteklerinizi kontrolünüz altına almayı istediğinizi kanıtlar. Bundan kazançlı çıkacaksınız-dır. ÇĠMDĠK: Rüyada birisini çimdiklemek, günah sayılan iliĢkiler düĢündüğünüzü ve bunu gerçekleĢtirmek için fırsat kolladığınızı gösterir. Baldın çimdiklemek, ona her ne pahasına olursa olsun göz koydunuz demektir. Erkeğin bir erkeği çimdiklemesi ise, cinsel sapıklık belirtisidir. ÇĠN: Rüyada Çin'e gitmek cinsel baĢarınızın dillere destan olacak güçte sayılabileceğini gösterir. Bir Çin'li ile arkadaĢlık etmek ikiyüzlü bir kiĢiyle iliĢki kuracağınızın kanıtıdır. ÇĠNGENE: Bir çingene çadırını ziyaret ettiğinizi görürseniz, önemli bir evlenme teklifi alacaksınızdır. *Bir kadın ona geleceğini söyleyen bir çingene görürse: Bu, hızlı ve akıllı olmayan bir evliliğin belirtisidir. Eğer kadın hali hazırda evli ise, kocasını gereğinden fazla kıskanacaktır anlamına gelir. *Eğer bir erkek bir çingene ile sohbet ederse: Muhtemelen değerli eĢyalannı kaybedecektir. *Bir çingene ile alıĢveriĢ yapmak: Paranızı bir iĢte batıracaksınız anlamına gelir. ÇĠNKO: Rüyalarınızda çinko görmek, önemli ilerlemeler kaydedeceğinizi müjdeler. ĠĢinizin çeĢitli departmanlarında geliĢmeler görülecektir. *Çinko filizi görmek: Önemli bir baĢarının yaklaĢtığını haber verir. ÇĠRKĠNLĠK: Çirkin olduğunuzu düĢlemek, sevgiliniz ile bir problem yaĢayacağınızı haber verir. *Genç bir kadın çirkin olduğunu görürse: Sevgilisine kötü davranacak ve bunun sonucunda aralarındaki hoĢ birliktelik bozulacaktır. ÇĠROZ: Rüyada çiroz görmek, ne yaptığınızı bilmediğinizi ve ĢaĢkınlığın sizi gün geçtikçe cinsel kudretten düĢürdüğünü gösterir. ÇĠT: Rüyada çit görmek, evliliğin yakın olduğunu gösterir. Evli insanlar içinse, mirasa konmak demektir. ÇĠTLEMBĠK: Rüyada çitlembik görmek, cinsel yaĢantının ufak görünen fakat aslında çok önemli olan bazı davranıĢları değerlendirmesini bildiğinizi gösterir. ÇĠVĠ: Rüyada çivi görmek, cinsel bakımdan açıkça hakarete uğrayacaksınız demektir. Küçük çivi, zararsız bir dedikodu, büyük bir çivi ise, altından kolay kolay kalkamayacağınız bir suçlamaya uğrayacağınızı kanıtlar. 82 83 ÇĠVĠT: Rüyada çivit görmek, eĢinizi cinsel hazza ulaĢtırmak için elinizden geleni yaptığınızı gösterir. ÇĠZGĠ: Rüyada çizgi görmek, bilinç altınızın sizi rahatsız ettiğini haber verir. Yüzünüzde çizgiler belirmesi, cinsel yorgunluktan korktuğunuzu kanıtlar. ÇĠZME: Evliliğe ve yolculuğa iĢarettir. ÇOBAN: Rüyada çoban görmek, zenginlik belirtisidir. Bekarlar evlenecek, evliler ise, çoluk çocuk sahibi olacak demektir. ÇOCUK: Rüyada çocuk görmek, kadınlar için iyi, erkekler içinse fenadır. Kadınlar anne olacak demektir. Erkekler ise, yasak aĢkları sonucu sevdiklerini hamile bırakmanın ızdırabını çekeceklerdir. ÇOCUK DÜġÜRMEK: Rüyada çocuk düĢürmek, planlarınızın alt üst olacağını belirtir. BaĢlangıçta iyi düĢünmeden kurduğunuz iliĢki size güç anlar yaĢatacaktır. ÇOLAK: Rüyada çolak görmek, bütün çabalarınıza rağfhen cinsel bir basan sağlayamadığınızı gösterir.

ÇOMAK: Rüyada çomak görmek, bütün Ģartlar altında soğukkanlılığınızı elden bırakmamanız gerektiğini ihtar eder. ÇORAP: Rüyada çorap görmek, baĢınızın derde gireceğini gösterir. Yırtık çoraplar, eĢinizi cinsel yalnızlık içinde bıraktığınızı, yeni çoraplar; değiĢik zevkler aradığınızı kanıtlar. Çorapsız ayakkabı giymek ateĢte oynamaktır. Çorap yamamak, kusurlarınızı kapatmaya çalıĢtığınız anlamına gelir. Çorap yıkamak ise, günahlardan arınmayı istemektir. ÇORBA: Ġyi bir haberin ve rahatlığın iĢaretidir. *Çorba içen insanlar görmek: Evlenmek için çok iyi Ģanslara sahip olacağınızı bildirir. ""Genç bir kadın, rüyasında çorba yaptığını görürse: Evinde hizmetçilerin yaptığı iĢleri yapmaya zorlanmayacaktır anlamındadır. Çünkü zengin bir erkekle evlenecektir. *Sütten yapılmıĢ istiridye çorbası içmek: Kavgalar edeceğinizi fakat uzlaĢmaların sağlanacağını haber verir. ÇÖKMEK: Rüyada her hangi bir yerin çöktüğünü görmek, felaket habercisidir. Çok acı çekeceğinizden emin olabilirsiniz. ÇÖL: Rüyada çöl görmek, yalnızlıktan hoĢlandığınızı gösterir. Bir bakıma kötülüklerden uzaklaĢmak da sayılır. Çöl' ü bir sevgili ile aĢmak, onunla çok mutlu olacaksınız demektir. ÇÖP: Rüyada çöp görmek, özlemini duyduğunuz günlerin yakın olduğunu müjdeler. ÇÖPÇÜ: Rüyada çöpçü görmek, bekar kadınlar için evlilik müjdecisidir. Evliler içinse, aile namusunu lekelemeyi düĢünüyor demektir. Erkeklerin rüyalarında çöpçü görmeleri, eĢlerinin nazarında değerlerinin artacağını kanıtlar. ÇÖREK: Rüyada çörek görmek, kurduğunuz yeni iliĢkinin zamanla daha da kuvvetleneceğini gösterir. Çörek piĢirmek ise, cinsel davranıĢlannızdaki ustalığı meydana koyar. ÇUHA ÇĠÇEKLERĠ: Yakın arkadaĢlıkların kötü bir sonla biteceğini haber verir. Onların büyüdüğünü görmek, aĢıklar için sınırlı otorite anlamına gelir. Bu uğursuz bir rüyadır. YABANĠ ÇUHA ÇĠÇEĞĠ: Huzur ve bans dolu günleri müjdeler. ÇUKUR: Rüyada çukur görmek, sonu olmayan ve içinden bir türlü sıynlamadığınız maceralara gireceğinizi ihtar eder. Çukura düĢmek, günah iĢlemektir. Çukur kazmak felaket aramaktır. ÇULLUK: Rüyada çulluk görmek, tanıĢacağınız kiĢinin sizi çok mutlu kılacağını gösterir. 84 85 ÇUVAL: Rüyada çuval görmek, cinsel zenginliğinizin kanıtıdır. BoĢ çuval, bencil olduğunuza iĢarettir. Dolu çuval ise, ateĢli bir karaktere sahip olduğunuzu gösterir. Çuval yıkamak, kısmetinizin açılacağını ortaya koyar. ÇUVALDIZ: Rüyada çuvaldız görmek, yaptıklarınızın hiç farkında olmadığınızı gösterir. Çevrenize dikkat etmeden, geleneklere değer vermeden davranmanızın yaratacağı tehlikeleri bildirir. ÇÜRÜK: Sonu gelmeyecek bir sevdaya tutulacağınıza ya da çok sevdiğiniz insanlardan ayrılacağınız anlamına gelir. 'Bedeninizde çürük görmek: Eskiden yaĢamıĢ olduğunuz gönül maceralarınızı hatırlamanızın size hiç bir faydası olmayacağı anlamına gelir. *Çürük yumurta görmek: YaĢamınız boyunca bütün iĢlerinizde baĢarılı olacağınıza iĢarettir. *Çürük domates görmek: Politik bir yaĢantınız varsa; önemli mevkilere gelerek baĢarıya kavuĢacağımza iĢarettir. D DADI: Bekarlar için yuva kurmak anlamına, evliler için ise hayırlı bir evlada iĢarettir. 'Kendinizi dadı olarak görürseniz: BaĢkasının emri altında çalıĢacağınız anlamına gelir. DAĞ: Rüyada dağ görmek, cinsel bakımdan tam bir basan sağlamak demektir. Dağın zirvesine ulaĢmak ise herkese kısmet olan bir durum değildir. Dağa tırmanmak, evliliğin gerçeklerini bilmek, ona göre davranmak demektir. Dağdan yuvarlanmak, kötü günlerin baĢlangıcı sayılır. Bir dağın infilak etmesi kızgınlık ve kavganın belirtisidir. Dağın üzerinize yıkılması ise, boĢanma anlamına gelir. DAĞARCIK: Rüyada dağarcık görmek, sıkıntıdan bunalacağınıza iĢarettir. DAĠRE: Rüyada bir dairede çalıĢmak, iliĢkilerinizin doğruluğunu gösterir. DAKTĠLO: Rüyada daktilo görmek, cinsel yaĢantıyı yorucu bir iĢ 86 87

saydığınızı gösterir. Daktilo ile yazı yazmak, cinsel yaĢantıyı zevk değil görev saymaktır. Daktiloya yazı vermek ise, ondan bıktığınızın belirtisidir. DAL: Rüyada dal görmek, ümit belirtisidir. Bu dalın üzeri yaprak ve çiçeklerle dolu ise, arzularınız gerçekleĢecek demektir. Kuru bir dal iyi sayılmaz: Cinsel kudretsizliği kanıtlar. DALGA: Rüyada dalga görmek, cinsel bakımdan aldatıldığınızı belirtir. Köpüklü dalgalar, ortalığın karıĢacağını gösterir. DALGAKIRAN: Rüyada dalgakıran görmek, cinsel yaĢantınızı güvence altına almak arzusunu dile getirir. DALGIÇ: Rüyada bir dalgıç görmek, olağan zevklerle yetinmek istemeyerek, çeĢni aradığınızı kanıtlar. Ayrıntılara çok dikkat ediyorsunuz ve zevkli bir sanat haline getirmeye çalıĢıyorsunuz. DALKAVUK: Rüyada dalkavuk görmek, ikiyüzlü bir kiĢiyle iliĢkide bulunduğunuzu belirtir. Onlara inanmamanız gerektiği hakkında bir ihtardır. DALMA: Temiz bir suya daldığınızı görmek, bir sıkıntınızın hayırla sonuçlanacağını iĢaret eder. Eğer su çamurlu ise, iĢlerinizin ters gitmesinden endiĢe duyacağınızın emaresidir. *Dalan insanlar görmek: HoĢ arkadaĢlar anlamına gelir. '"Eğer aĢıklar denize dalıĢ yaptıklarını görürlerse: Güzel hayallerinin gerçekleĢeceği ve tutkulu bir aĢk yaĢayacakları manasına gelir. DAM: Rüyada dam görmek, aĢkta baĢarı sağlayacağınızı ortaya koyar. Buna karĢılık damdan kaymak, dikkate almadığınız önemli bir husus nedeni ile hataya düĢeceğinizi iĢaret eder. DAMA: Rüyada dama oynamak, aĢkı kumar haline getirdiğinizi, onun cinsel doyumunu düĢünmekten çok bencilce davrandığınızı belirtir. 88 DAMAT: Gerçekte bir kimsenin damadı olmadığı halde rüyasında damat görmesi, düĢmanlarınızı bile kıskandıracak bir baĢarı sağlayacağınızı belirtir. DANA: Rüyada dana görmek, sevdiğiniz kimsenin sevgisini ve taktirini kazanacağınızı belirtir. Bir dana satın almak, cinsel iliĢkileri-nizdeki büyük bir eksikliği giderebilmek demektir. DANS HOCASI: Hovardalık peĢinde koĢarken önemli konulan ihmal edeceğinizi ifade eder. '"Genç bir kadın, rüyasında aĢığının dans hocası olduğunu görürse: Hayat görüĢlerinde uyuĢtuğu bir arkadaĢı olacaktır. POLKA: Polka dansı ettiğinizi görmek, hoĢ meĢgaleler anlamına gelir. KADRĠL: Sekiz kiĢilik bir kadril dansı ettiğinizi görmek, bazı hoĢ iliĢkilerin zamanınızı meĢgul edeceğini belirtir. CĠĞ DANSI: Oynak ve hızlı bir dans olan çiğ dansını etmek, neĢeli meĢguliyetler ve sevinçler manasmdadır. *Sevgilinizi bu dansı ederken görürseniz: O, çok büyük yeteneklere sahip olacaktır demektir. *Ciğ dansı eden balerinler görmek: Çok basit arzular ve ağırbaĢlı davranmadığınız eğlenceler ankmına gelir. VALS: Maceralı ve neĢeli bir insan ile hoĢ iliĢkilere gireceğinizi bildirir. *Genç bir kadın, aĢığı ile vals ederse: Ona çok hayran kalınacak fakat hiç kimse onunla evlenmeyi düĢünmeyecektir. *Eğer aĢığının, kendine rakip olan bir kadın ile vals ettiğini görürse: Bir strateji uygulayarak arzularını elde edecektir anlamındadır. *Eğer bir kadın ile vals ederse: Erdemi sayesinde çevresinde sevilecektir. *Vals ederken sarhoĢmuĢ gibi fırıl fırıl dönen insanlar görürse: Arzunun ve zevkin derinliklerine çekilecek ve eğer erkek tanıdıklarının ya da aĢığının tutkulu hareketlerine dayanırsa, bu bir mucize olacaktır demektir. BALE: Evlilik devresinde ihanet anlamına gelir. Bundan baĢka, iĢ hayatında baĢansızlıklar ve sevgililer arasında kavgalar ve kıskançlıklar manalarına da gelir. EANTEL: Bir kadın dantel görürse en çok arzuladığı Ģeylere kavuĢarak mutlu olacak ve sevgilisi onun buyruklarına boyun eğecek demektir. Sevgilisi sorgulayıcı yada otoriter bir kiĢilik olmayacaktır. *Dantel satın almak: Çok büyük bir kurumu yöneteceğinizi ve iyi bir mali durumunuzun olacağını ifade eder. *Eğer dantel satarsanız: Ar89 zu ettikleriniz kazancınızı aĢacak anlamındadır. *Genç bir kız, dantel yaptığını görürse: YakıĢıklı ve zengin kocası olacaktır. *Eğer evlilik eĢyalarını dantel ile süslerse: Onun çekiciliğine boyun eğecek erkeklerin olacağını fakat evliliğin ona çok uzak olduğunu ifade eder.

DAR AĞACI: Sevdiğinizi güvenlik altında tutmakta baĢarısız olacağınızı ve bu yüzden hayal kırıklığına uğrayacağınızı iĢaret eder. DARBUKA: Rüyada darbuka görmek, dedikoduya yol açacak bir davranıĢ içinde olduğunuzu belirtir. DARGINLIK: Rüyada darılmak, bir süre cinsel perhize gireceğinizi, eğer aklınızı kullanırsanız onun size koĢacağını bildirir. DAVA: Rüyada hakimin huzuruna çıkmak, yargı saatinin yaklaĢtığını belirtir. Birisi tarafından dava edilmek, gizli iliĢkilerinizin ortaya çıkacağını gösterir. Her hangi bir kimseden davacı olmak ise, eĢinizden hoĢnutsuzluk duyduğunuzu açıklat. DAVAR: Rüyada davar görmek, cinsel zenginlik ve coĢkunluk belirtisidir. DAVET: Rüyada bir yere davet edilmek, aile iliĢkilerinizin dıĢında yeni maceralar arıyorsunuz demektir. BaĢkasım davet etmek, sakladığınız sırlan paylaĢmak, içinizi dökmek arzusunu meydana koyar. DAVETĠYE: Rüyada davetiye görmek, günah dolu yaĢantınızı açıklığa kavuĢturmaktan kaçındığınızı belirtir. DAVUL: Rüyada davul görmek, yakında çok önemli kararlar alacak ve bunları herkese bildirmek zorunda kalacağınıza iĢaret eder. Davul çalmak, kararınızın isabetli olacağını gösterir. DAVULCU: Rüyada davulcu görmek, sizden hesap sorulacağını ihtar eder. Yasak iliĢkilerinizi gün ıĢığına kavuĢturmak zorunda kalacaksınız. DAYAK: Rüyada dayak yemek, eski güçlü durumunuza kavuĢarak cinsel baĢarı sağlayacağınızı belirtir. Birisine dayak atmak, o kiĢiyi çok kıskandığınızı ortaya koyar. DAYI: Rüyada dayı görmek, biraz da çevrenizin görüĢlerine değer vermeniz gerektiğini ve iliĢkilerinizi ona göre ayarlamanız zorunluluğunu meydana koyar. DAZLAK: Rüyada dazlak görmek, cinsel otoritenizi kurduğunuzu ve sevilerek sayıldığınızı kanıtlar. DEDE: Rüyada dede görmek, daha öğrenmeniz gereken çok Ģey olduğunu ve büyüklerinizin sözüne dayanarak hareket etmeniz zorunluluğunu ortaya koyar. Aksi halde çok zararlı çıkacaksınızdır. DEDĠKODU: Rüyada dedikodu yapmak, bundan korktuğunuzu fakat önlemek için hiç bir gayret göstermediğinizi ortaya koyar. DEFĠNE: Rüyada define bulmak, mutluluğun eĢiğinde olduğunuzu müjdeler. Cinsel bakımdan da birbiriniz için yaratılmıĢ sayılırsınız. DEFTER: Rüyada defter görmek, cinsel iliĢkilerde fazla hesaba dayanan bir davranıĢ içinde olduğunuzu ihtar eder. SeviĢme, sizin yaptığınız gibi bir sınırlandırma kabul edemez. EĢinizin isteklerini de dikkate almanız gerekir. DEFNE: Rüyada defne dalı görmek, cinsel hayatınızın geliĢeceğini ve yeni boyutlar kazanacağını meydana koyar. DEFTERDAR: Rüyada defterdar görmek, cinsel bir sıkıntı içinde olduğunuzun kanıtıdır. DEĞĠRMEN: Rüyada değirmen görmek, cinsel zevklerinizin geliĢeceğini kanıtlar. Değirmende un öğütüyorsanız çocuk sahibi olacaksınız demektir. Değirmen tamir etmek, huzura kavuĢacaksınız demektir. Dönen değirmen, mutlu iliĢkiler, duran değirmen ise, cinsel fi90 91 kirlilik anlamına gelir. DEĞĠRMENTAġI: Rüyada değirmentaĢı görmek, bütün cinsel anlaĢmazlıkları ortadan kaldıracak çareleri birlikte bulacağınızı kanıtlar. DEĞNEK: Rüyada değnek görmek, hatalı bir yolda olduğunuzu, kararınızdan vazgeçmeniz piĢmanlık duyabileceğinizi belirtir. Birini dövmeniz, kıskançlığınızı dayak yemeniz ise hesap verme saatinin yaklaĢtığını kanıtlar. DEHLĠZ: Rüyada dehliz görmek, haram cinsel bir iliĢki içinde olduğunuzu ifade eder. DELĠ: Rüyada deli görmek, cinsel günahlarınızın bir intihar ya da itirafla temizlenebileceğim ortaya koyar. DELĠKANLI: Rüyada delikanlı görmek, sevineceğinizi müjdeler. Genç kızların delikanlı görmeleri evlenme arzularını, kadınların ise güçlü bir kocaya

duyduklan özlemi belirtir. Erkeklerin ise rüyalarında delikanlı görmeleri, kısmetlerinin açılacağını ortaya koyar. DEMĠR: Rüyada demir görmek, cinsel güçlülük demektir. ĠĢlenmiĢ demir, bütün arzularınızın gerçekleĢeceğini, demir ticaısti yapmak, cinsel taĢkınlık isteklerinizi ortaya koyar. KıvrılmıĢ demir, özellikle kadınlarda hayal kırıklığı yaratır. DEMĠR PARMAKLIK: Rüyada demir parmaklık görmek, cinsel yaĢantınızı yıkılmaz bir kale haline getirdiğinizi bildirir. DEMĠRYOLU: Rüyada demiryolu görmek, seviĢme konusunda her bakımdan mutlu sayılabilirsiniz. Trenle yolculuk, bu uyuĢumun giderek artacağını gösterir. Trenin rötar yapması, henüz birbirinizi iyi tanımadığınızı belirtir. Trenin kazaya uğraması hiçte iyiye yorumlanmaz. Beklenmedik bir olay, mutluluğunuzu engelleyecek demektir. DENĠZ: Çok sağlıklı ve refah dolu zengin bir hayat yaĢayacağınız anlamına gelir. *Durgun deniz: Sessiz ve sakin bir yaĢantı süreceğiniz anlamına gelir. *Dalgalı deniz: Bir tehlikeyle karĢılaĢacağınız anlamına gelir. *Fırtmalı deniz: ĠĢinizde ilk baĢlarda iyi kar edeceğinize ancak daha sonra kendinizi yenileyemediğiniz için zarara uğratacağınız anlamına gelir. *Denize düĢmek: Sağlığa ve sıhhate iĢarettir. *Fırtinalı denizden kurtulmak: Yakınlarınızdan birinin vefatı üzerine mirasa konacağınıza iĢarettir. *Üstünde kara bulutlar dolaĢan deniz: Hayra yorulmaz. BaĢınıza gelecek tehlikeli bir iĢ anlamına gelir. *Masmavi deniz: ĠĢ hayatınızda baĢarılı olduğunuz kadar aĢk hayatınızda da baĢarılı olacağınız anlamına gelir. *Az dalgalı deniz: BaĢka meĢgalelerle uğraĢtığınızdan iĢlerinizi yönetmekte zorluk çekeceğiniz anlamına gelir. *Denizde gemici görmek: Zor bir yolculuğa çıkacağınıza iĢarettir. *Denizde girdaba yakalanmak: Hayra yorulmaz. Boğulan kiĢinin, yakın bir gelecekte öleceği anlamına gelir. *Denizde yüzmek: ĠĢ hayatında zorluklar yaĢayacağınız anlamına gelir *Deniz-de sandalla dolaĢmak: UğraĢıp ve baĢarmak için çabaladığınız iĢten sonuç alamayacağınız anlamına gelir. *Sandalla batmak: Büyük bir tehlikeden zarar görmeden kurtulacağınız anlamına gelir. *Denizde boğulurken kurtulmak: Yakınlarınızdan birisi tarafından kollanacağınıza ya da baĢınızdan küçük bir olay geçeceğine ve evlilik anlamına gelir. *Denizde boğulmak: Ġdrar yollarından bir rahatsızlık geçireceğinize ya da cin gibi birisi ile evlilik yapacağınız anlamına gelir. *De-nizde abdest aldığını görmek: Bütün kötü dertlerinden kurtulacağına iĢarettir. *Denizci görmek: Çok özlediğiniz birine pek yakında kavuĢacaksınız demektir. V • \ DENĠZALTI: Rüyada deniz altı görmek, mutluluğunuzu yıkmak için çalıĢanlar olduğunu ortaya koyar. DENĠZCĠ: Rüyada denizci görmek, cinsel olanaklarınızı seferber ettiğinizi kanıtlar. DENĠZ KIZI: Rüyada deniz kızı görmek, sevdiğiniz kimseyle aranızın açılacağını belirtir. 92 93 DEPREM: Rüyada deprem görmek, cinsel yaĢantınızın büyük bir sarsıntı geçirdiğini ve yıkılmak üzere olduğunuzu ortaya koyar. DERE: Rüyada dere görmek, izini kaybetmiĢ olduğunuz çok eski bir sevgiliye kavuĢacağınızı bildirir. DEREBEYĠ: Rüyada derebeyi görmek, ilk aĢkınızı bir türlü unutamadığınızı belirtir. Eski günlere dönebilme özlemi yaĢantınızı zehir ediyor. DERECE: Rüyada derece görmek, cinsel yaĢantınızı gayet iyi ayarladığınızın iĢaretidir. DEREOTU: Rüyada dereotu görmek, ileri görüĢlülüğünüzü kanıtlar. Bu sayede yerinde kararlar alacaksınız demektir. DERĠ: Sevineceğiniz bir haber alacağınız anlamına gelir. *Ġnsan derisi: Arkanızdan konuĢarak sırlarınızı baĢkalarına ispiyonlayan bir düĢmana ya da dost bildiğiniz kimseye iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; azim, sabır ve cesarete iĢarettir. *Hayvan derisi: Gönül maceralarına artık son vermek gerektiğine iĢarettir. *Deriden elbise: AĢk hayatınızda ihanete uğrayacağınız anlamına gelir. *Beyaz deri: Dost sohbetine iĢarettir. *Siyah deri: AĢın bir Ģekilde

çalıĢmanızdan dolayı yorulmanıza iĢarettir. *Sarı deri: Fazla kibirlilik göstererek baĢkalarını üzme anlamına gelir. *Kahverenıgi deri: Kendinize yakın bulduğunuz arkadaĢlarınızın arkanızdan konuĢtuğunu öğrenerek üzülmenize iĢarettir. * Alacalı renklerde deri: Zayıf karakterlilik ve kibirlilik anlamına gelir. DERS: Rüyada derste olmak, bütün projelerinizi birer birer gerçekleĢtirdiğinizi kanıtlar. Bu sizi cinsel bakımdan rahatlatacaktır. DERS KĠTABI: Rüyada ders kitabı görmek, cinsel dertlerinizi çözebilmek için, bir dosta gerek duyduğunuz anlamına gelir. DEDEKTĠF: Rüyada dedektif görmek, sevdiğiniz kimsenin duygu ve davranıĢları hakkında kuĢku içinde bulunduğunuzu kanıtlar. Olumsuz gerçekleri öğrenmekten korkuyorsunuz. DEV: Rüyada dev görmek, cinsel yaĢantıyı gözünüzde mutlu bir Ģekilde sonuçlandıramayacağınız bir engel olarak gördüğünüzü kanıtlar. Devin kurbanı olmak, mücadeleyi kaybedeceğinizi, devi yenmek ise, gerçek kiĢiliğinizi bulacağınıza iĢarettir. DEVE: Çok uzun sürecek bir üzüntüye iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; olumsuzluk yaĢayacağınıza, gerginliğinizden dolayı baĢkalarının kalbini kıracağınıza iĢarettir. *Deve güreĢi: Hayallerinizde kendinizi kandırmamanız gerektiğine iĢarettir. *Deve kervanı: Zina ve ahlaksızlığa iĢarettir. *Deve öldürmek: Öldürenin zevcesine iyilik geleceğine iĢarettir. *Deveye binmek: Toplumda ismi olan namuslu bir kadınla evlenmek anlamına gelir. *Deve ile yolculuk: Gurur ve kibir içersinde olduğunuza iĢarettir. *Deveden süt sağmak: Sağanın ya eĢi rahatsızlanır ya da bir zarara uğrar. *Devenin koĢtuğunu görmek: Hayallerinize kavuĢarak, mutlu ve rahat günlerinizin çok yakın olduğu anlamına gelir. *DiĢi deve görmek: Hakketmediğiniz haram bir mala iĢarettir. *DiĢi deve kaybetmek: Karı koca arasında geçimsizlik ve kavga anlamına gelir. *Tek hörgüçlü deve: Ġnada ve kötülüğe iĢarettir. *Çift hörgüçlü deve: Ġyi düĢünceye ve mutluluğa iĢarettir. *Deve-nin doğurmasını görmek: Görenin bir erkek evlada sahip olacağı anlamına gelir. *Deve anırması duymak: Yakınlarınızdan birinin hakkında kötü bir haber duyacağınız anlamına gelir. *Deve eti yemek: Gözü pekliğinizin baĢınızı derde sokacağı anlamına gelir. *Deve kurban etmek: Dünya nimetlerinden yeteri kadar doyduğunuza artık ahret zamanını düĢünmeniz gerektiğine iĢarettir. DEVEDĠKENĠ: Rüyada devedikeni görmek, sevdiğinizin gözünde birden yükselebilmek için yakında elinize hiç ummadığınız bir fırsat geçeceğini ortaya koyar. DEVEKUġU: Rüyada devekuĢu görmek, cinsel dertlerinizin artacağını bildirir. 94 95 DEVLET BASANI: Rüyada devlet baĢkanı görmek, çok kıskanç bir eĢiniz olduğunu gösterir, sıkıntılı anlar geçireceksiniz demektir. DĠKEN: Rüyada diken görmek, cinsel balamdan sert davranıĢlardan hoĢlandığınızı belirtir. Tatlı ve romantik seviĢmeler yerine, hoyratça sahip olmayı veya olunmayı tercih ettiğinizi ortaya koyar. Diken batması, bunalımlı günler geçireceğiniz anlamına gelir. DĠKĠġ: Rüyada dikiĢ dikmek, cinsel huzuru yansıtır. EĢler arasındaki anlaĢmazlıkların giderileceğini ve gerek erkeğin gerekse kadının, seks doyumuna ulaĢacağını gösterir. DĠKTATÖR: Rüyada diktatör görmek, cinsel yaĢantıda eĢinize hak tanımadığınızı onu bir seks oyuncağı olarak gördüğünüzü kanıtlar. Diktatör aynı zamanda, bencilliğide ortaya koyar. Cinsel doyumda yalnız kendinizi düĢündüğünüzü, eĢinizi hiç dikkate almadığınıza da iĢarettir. DĠKĠLĠTAġ: Rüyada dikilitaĢ görmek, kadınlar için cinsel istek belirtisidir. Erkekler içinse, bedensel bir sağlığı yansıtır, boĢalmaya hazır olduğunuzu gösterir. DĠL: Rüyada dil görmek, cinsel iĢtahın giderilemediğini ve değiĢik zevk türleri arandığını ortaya koyar. Ağızda dilin uzaması, tutkularınızın gün geçtikçe artacağını gösterir. Dil ısırmak ise, kötü alıĢkanlıklardan kurtulacağınızı müjdeler. DĠL BĠLGĠSĠ: Rüyada dil bilgisi ile uğraĢmak, cinsel bilgisizlikten kurtulmak için gösterilen çabayı yansıtır.

DĠLEKÇE: Rüyada dilekçe vermek, duygusal gerginlikleri yatakta gidere bilmek için eĢinizle anlaĢmaya çalıĢtığınızın delilidir. DĠLSĠZ: Rüyada kendini dilsiz görmek, cinsel kudretinizin zayıfladığından kuĢku duyduğunuzu gösterir. DĠLENCĠ: Rüyada dilenci görmek, cinsel güçlü ve faal olabilmek için çırpındığınızı, her fırsatta değerlendirdiğinizi ortaya koyar. Genç kadınlar için yakında evlenme teklifi alacakları anlamına gelir. Evli kadınlar ise, kocalarıyla mutlu bir cinsel yaĢantı sürdüremeyeceklerdir. DĠPLOMA: Rüyada herhangi bir diploma almak, cinsel yaĢantınızın ideal bir yüzeye ulaĢtığını ve sevgi ile beslendiğini gösterir. Yatak hayatınızdan kıvanç duyabilirsiniz. DĠREK: Rüyada direk görmek, ateĢli ve derin seviĢmelerden büyük zevk duyulduğunu ve bunu tekrarlamak için can atıldığını açığa vurur. DĠRSEK: Rüyada dirsek görmek, tutumunuzun hiç 4e iyi olmadığını, bunu değiĢtirmeniz gerektiğini gösterir. DĠSPANSER: Rüyada dispanser görmek, cinsel yaĢantıya gem vurma zamanının geldiğini belirtir. Bu aĢırılılıklardan kaçınılması için ciddi bir ihtardır. DĠġ: Rüyada diĢ görmek, pek yakında özlemi duyulan cinsel yaĢantıya kavuĢulacağını gösterir. DiĢ çektirmek, çocuğunuzun olacağını, diĢlerinizin muntazam ve beyaz olması, eĢinizde beklediğiniz her türlü cinsel çekiciliği bulduğunuzu kanıtlar. DiĢ kırılması, kadınlar için düĢük yapacaklarına delildir. DiĢ doldurmak, kürtaj gerekeceği anlamına gelir. DiĢlerin altına kaplatılması ise, eĢinizle aranızdaki her türlü cinsel anlaĢmazlıkların giderildiğini gösterir. DiĢ fırçalamak ise, iliĢkilerinizin bir tutku durumuna geldiğini ortaya koyar. DiĢçiye gitmek ise, cinsel yaĢantınızın yavaĢ yavaĢ duraklama devresine girdiğinin delilidir. DĠġÇĠ: DiĢlerinizle ilgilenen bir diĢçi görmek, iliĢki içinde olduğunuz bir insanın samimiyetinden Ģüphe duyacaksımzdır. *DiĢçiyi genç bir kadının diĢlerini tedavi ederken görmek: Kısa bir süre içersinde meydana gelecek bir skandal sizi Ģoka uğratacaktır. 96 97 DĠVANE: Çabalarınızın boĢa gittiğine ve kötü bir sonuç alaa niza iĢarettir. *Divane ile konuĢma: Riyakar insanların size dost gl rünerek etrafınıza yanaĢtığına iĢarettir. *Divane ile kavga etmek: KĠ tü ve tehlikeli bir duruma, ailede ayrılığa iĢaret eder. *Divaneyi bağjj görmek: Hiç izdivaç yapamayacağınız anlamına gelir. *Divanenil saldırması: Hiç ummadığınız bir anda canınızın sıkıntısını giderea bir eğlence bulacağınıza iĢarettir. *Evde divane görmek: Çabalannj zın boĢa gitmesi ile sıkıntıya düĢeceğiniz anlamına gelir. *Divanel| rin kavgasını görmek: Sıkıntılar içerisinde olmanıza rağmen, azim kar ve sebatkar çalıĢmalarınız sayesinde bu sıkıntıların geçeceği anla mına gelir. DĠZ: Rüyada diz ağrısı çekmek, cinsel sorunlarınızın varlığını gösterir. J DOĞUM: Rüyada doğum görmek, mutluluğunuzun delilidir. Do-: ğuran bir kadın görmek, erkekler için baba, kadınlar içinse anne olmak arzularını yansıtır. Ölümlü bir doğum ise, kısır bir cinsel yaĢantınız olduğuna iĢarettir. DOĞRAMAĞI: Evli eĢlerden birinin hastalığından dolayı vefat ederek diğerlerinin evlenmesi anlamına gelir. *Doğramacıya sipariĢ vermek: Size karĢı birilerinin düzenbazlık yaparak huzurunuzu bozmak amacında olduğu anlamına gelir. ""Doğramacı ile pazarlık yapmak: Ticari kazancınızın üzerinde kara bulutların dolaĢtığına iĢarettir. ¦Doğramacı ile kavga etmek: GiriĢeceğiniz iĢlerde kandırılmamak için o konulan çok iyi bilen birinden yardım istemeniz gerekeceğine iĢarettir. '"Doğramacı dükkanı: Ġyi tanımadığınız insanlardan çekinmeniz gerektiğine, zira sonunun sıkıntılara sebebiyet vereceğine iĢarettir. '"Doğramacıda çalıĢmak: BaĢkaları hakkında kötü düĢüncelere sahip olacağınız anlamına gelir. DOK: Rüyada bir dok görmek, eĢinizden ayrılmak istediğinizi, onunla cinsel bir doyuma ulaĢamadığınızı gösterir. DOKTOR: Rüyada doktor görmek, seviĢme yeteneğinizin en üst

düzeye ulaĢtığını kanıtlar. Doktora muayyene olduğunuzu görmek, sevgi ve saygı kazanabilmek için elinizden geleni yaptığınıza iĢaret eder. DOKUMAK: Rüyada herhangi bir Ģey dokumak, çile doldurduğunuzun delilidir. Cinsel yaĢantınızın sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmaktadır. Sevilmediğinizden eminsiniz. DOLAMA: Rüyada parmağınızda dolama çıktığını görmek, cinsel anlaĢmazlıklar içinde olduğunuzun delilidir. DavranıĢlarınızda, eĢinize karĢı sevgi ve saygı göstermediğiniz taktirde baĢınıza büyük dertler açılacağını da ihtar eder. DOLANDIRICI: Rüyada dolandırıcılık yapmak, gerçeklerden uzak, her zaman yeni ve kaçamak maceralar arayan bir karaktere sahip olmanın belirtisidir. BaĢkalarını baĢtan çıkarmak, aldatmak ve sonra yüz üstü bırakmaktan hoĢlanıyorsunuz demektir. Dolandırılmak ise, eĢi tarafından ihanete uğratıldığını gösterir. DOLAP: Rüyada dolap görmek, kendi üzerinize vazife olmayan iĢlere burnunuzu sokmakta, buna karĢılık eĢinizi ihmal etmektesiniz. Bu nedenle sayısız düĢman kazanıyorsunuz. Dolaba girmek ise, cinsel tutkular nedeniyle kiĢiliğinizi kaybettiğinizi ve eĢinizin sanki esiri haline geldiğinizi gösterir. DOLMA KALEM: Rüyada dolma kalem görmek, kudret, heyecan ve hareket dolu yaĢantınızın size uyumlu bir yatak arkadaĢı edinme konusunda yardımcı olunduğunu kanıtlar. Cinsel iliĢkileriniz istenilen Ģekilde yürüyor demektir. DOLU: Rüyada dolu yağması, sevdiğiniz kiĢinin size çok bağlı olduğunu kanıtlar. DOMATES: Domates yemek, sağlığınızın daha iyi olacağını müjdeler. Büyüyen domatesler görmek, ev ortamında huzurlu ve mutlu olacağınızı haber verir. *Genç bir kadın, rüyasında olgun doma98 99 tesler görürse: Evlilik hayatında mutlu olacağınızı haber verir. \ DOMĠNO: Oynadığınızı görürseniz, kazandığınızda gönül iĢleri-l nizin iyi gideceğine, kazanamazsanız hayal kırıklıkları yaĢayacağınız iĢaret eder. DOMUZ: Rüyada domuz görmek, erkekler için haram aĢk kadın-f lar içinse, fuhuĢ demektir. DON: Rüyada don görmek, baĢtan çıkarma olaylarınızın pek yakında sizi arkadaĢlarınızın arasında çok güç durumlara düĢüreceğini ihtar eder. DONANMA: Rüyada donanma gemileri görmek, ateĢli cinsel yaĢantınızdan büyük bir mutluluk duyduğunuzu, bunu herkese ilan etmek istercesine kendinizden geçtiğinizi gösterir. DONANMA FĠġEĞĠ: Rüyada donanma fiĢeklerinin atılmasını görmek, erkeklik gücünün belirtisidir. Kadınlar yönünden ise, eĢine her derdini unutturabilecek kadar cilveli bir diĢi olduğunu gösterir. DONDURMA: Rüyada dondurma görmek, eĢinizin yatak arkadaĢlığından hoĢlanmadığınızı gösterir. Erkekler yönünden, kadını soğuk bulmak demektir. Kadınlar yönünden ise, devamlı bir cinsel do-yumsuzluk sayılır. DOST: Rüyada bir dost görmek, yasak iliĢkilere yönelmek arzusunda olduğunuzu gösterir. Eğlence ve değiĢiklik aradığınızı kanıtlar. Erkeğin bir kadın dostuna armağan vermesi onunla cinsel iliĢki kurma isteğini, kadınlann bir erkek dostuna armağan vermesi de ona teslim olmayı göze aldığının delilidir. DOSYA: Rüyada dosya görmek, bütün cinsel isteklerinizi bilinç altınızda gizlediğinizi gösterir. Dosyada bir evrak aramak ise, bu istekleri açığa vurmak istediğinizin delilidir. DÖRTGEN: Rüyada dörtgen görmek, cinsel çıkmazda bulunduğunuzu gösterir. DÖġEK: Ġnsanın karısına iĢarettir. DöĢek satmak, karısından boĢanacağına iĢarettir. * YumuĢak döĢek: EĢinin uslu, akıllı ve namuslu olduğuna iĢarettir. DÖVME: Rüyada bedeninizin bir yerine dövme yaptırdığınızı görmek, cinsel iliĢkilerinizden silinmeyecek anımsamalar edindiğinizi kanıtlar. DÖVMEK: Rüyada birisini dövmek, eĢinizi cezalandırmak istediğinizi kanıtlar. Birisi tarafından dövülmek ise, eĢinize cinsel konuda özen göstermediğiniz için onu isyana sürüklediğinizi ortaya koyar. DÖVÜġMEK: Rüyada dövüĢen kiĢiler görmek, eĢinizle mutlu bir cinsel yaĢam sürdüremediğinizi gösterir. DUA (TANRI): Rüyanızda tanrıyı görmek din kisvesine bürünmüĢ zalim bir kadın tarafından despotça hükmedileceksiniz demektir. *Eğer tanrı sizinle konuĢursa:

Ayıplanmamaya dikkat edin. Tüm iĢlerinizin ters gideceği bir döneme gideceksinizdir. Erken bir ölüm yaĢayabilirsiniz. *Tanrıya ibadet ettiğinizi görmek: Kendi yaptığınız bir hata piĢmanlık duymanıza neden olacak anlamındadır. *Tanrının size lütuflar verdiğini görmek: Sizi daha iyi konumlara getirmeye çalıĢan bir kiĢinin gözdesi olacaksınız demektir. Tanrı ruhunu size gönderirse, inanıĢlarınızda büyük değiĢiklikler olacaktır. Yaptığınız kötü bir davranıĢ yüzünden cezalandırılabilirsiniz. Tanrı günah iĢleyenlerle günah iĢlemeyenlere nazaran daha sık konuĢur. ADEM ve HAVVA: Önemli bir fırsatı kaçırarak, basandan yoksun kalacağınızı bildirir. *Onları bahçede görmek: Ġhanet ve kötü kader anlamına gelir. ^Havva'nın yılanla sohbet ettiğini duymak: Kurnaz kadınlann adınızı lekeleyeceğini ve malınızı mülkünüzü kaybettireceğini ifade eder. *Genç bir kadın, Havva'nın yerini aldığını görürse: Dikkatli olması yönünde bir uyandır. Kötülük, yakıĢıklı bir erkek kılığında ona yaklaĢmaktadır. 100 101 KIYAMET GÜNÜ: Kıyamet gününü düĢünmek, bazı kurnaz ve düzenbaz arkadaĢlarınız sizden almayı arzuladıkları Ģeylere sahip olacaklardır demektir. *Genç bir kadın için: Yanına sadece dürüst ve o-nun sevgisini hak eden erkeklerin yaklaĢtıracağının iĢaretidir. DUDAKLAR: Kalın ve çirkin dudaklar görmek, hoĢa gitmeyen karĢılaĢmalar yaĢayacağınızı, acele kararlar alacağınızı ve evlilik iliĢkinizde kötü günler geçireceğini bildirir. Tatlı, kiraz dudaklar: Uyumlu beraberlikteler ve bolluk içinde günler yaĢayacağınızı haber verir. Bir sevgili için bu rüya, aĢkı ve sadakati her iki tarafa gösterecek demektir. *Ġnce dudaklar: KarmaĢık olaylar içinde kalacağınızı alamet eder. *ġiĢmiĢ dudaklar görmek: Yoksulluk ve sağlıksız arzular anlamına gelir. DUL: Rüyada dul kalındığını görmek, bekarlar için pek yakında evleneceklerine delildir. Evliler içinse, yaĢanülan sandıklanndan daha mutlu geçecektir. DUMAN: Rüyada duman görmek, eĢler arasında cinsel yönde dahil sürtüĢmelerin baĢlayacağına delildir. DUġ: Rüyada duĢ yaptığını görmek, cinsel iĢtahınızın gün geçtikçe arttığını meydana koyar. Birbirinizi nasıl heyecanlandıracağınızı zamanla daha iyi anlıyorsunuz. DUT: Rüyada dut görmek, mükemmel ve kusursuz bir cinsel yaĢam demektir. DUVAR: Rüyada duvar görmek, cinsel mutluluğa eriĢebilmeniz için aĢmanız gereken bazı engeller olduğunu gösterir. . DUVAR KAĞIDI: Rüyada duvar kağıdı görmek, aranızdaki anlaĢmazlığı yenebilmek için aileden birine gerek duyduğunuzu ortaya koyar. DUVAR SAATĠ: Rüyada duvar saati görmek, cinsel iliĢkilerinizi isteklerinize göre değil de bazı saçma hesaplara göre ayarladığınızı gösterir. Duvar saatinin çalması, ciddi bir uyandır. DUVAK: Rüyada duvak görmek, duygusal bir aĢk hayatı yaĢanacağının delilidir. Erkeğin duvağı kaldırması, cinsel saldırganlığın belirtisidir. Kızın kendi duvağını kendi kaldırması ise, evlilik öncesi iliĢkide bulunacağını ortaya koyar. DÜDÜK: Rüyada düdük görmek, iyi haber belirtisidir. Düdük çalmak evlilik konusunda karar vermek demektir. DÜELLO: Rüyada düello eden kiĢileri görmek, sevdiğiniz kimse ile aranızda sürtüĢmeler ve geçimsizlikler baĢlayacağına delildir. DÜĞÜM: Düğümler görmek, en önemsiz iĢlerinizde çok endiĢe duyacağınızı belirtir. Eğer sevgiliniz bir diğer düğümün farkına varırsa; derhal, onu kınamak için bir sebep bulacaksınız demektir. *Dü-ğüm atmak: Özgür bir kiĢiliğiniz olacağını ve kötü huylu bir sevgili ya da arkadaĢ tarafından rahatsız edilmekten hoĢlanmayacağınızı iĢaret eder. DÜĞME: Bir üniformayı parlak düğmelerle dikmek, genç bir kadın için yakıĢıklı ve zengin bir koca ile evleneceğini müjdeler. Genç bir kiĢi için, parlak bir kariyer ve askeri baĢarılar anlamına gelir. *Sö-nük renkte yada kumaĢ düğmeler: Hayal kırıldıkları, sistematik kayıtlar ve kötü bir sağlık manasına gelir. *Düğme kaybetmek: Ticaret hayatınızda geleceğe ait kayıplar vereceğinizi ifade eder.

DÜĞÜN: Rüyada düğüne katılmak, hayat arkadaĢım, gerçek bir yatak arkadaĢı edebilmek sanatını iyice bilmek demektir. DÜKKAN:. Rüyada dükkan görmek, cinsel alıĢveriĢte ustalık demektir. EĢler, cinsel bakımdan olduğu kadar duygusal yönden de birbirlerini bulmuĢ sayılırlar. DÜLGER: Rüyada dülger görmek, cinsel iliĢkilerin düzeltilmesi 102 103 gerektiğini ortaya koyar. EĢlerden biri, gerekli ahengi bozmaktadır. DÜMEN: Rüyada bir gemi veya kayık dümeni görmek, kusursuz bir eĢ olduğunuzu kanıtlar. Cinsel hayattaki rolünüzü tam anlamıyla zerine getiriyorsunuz. DÜRBÜN: Rüyada dürbün görmek, kendinizi gereğinden fazla güvendiğinizi, oysa cinsel yaĢantı bakımından biraz daha dikkatli olmanızı ihtar eder. DÜġMANLIK: Birisine karĢı düĢman olmak; o kimse ile dost olacağınız anlamına gelir. DÜġES: Rüyada bir düĢes görmek, sosyeteden biri ile iliĢkiler kuracağınızı ve bundan çok karlı çıkacağınızı açığa vurur. DÜVE: Rüyada düve görmek, gelecekte çok mutlu olacağınızı müjdeler. Bekarlar evlenecek, evlilerin aile yaĢantıları ve bu arada cinsel iliĢkileri daha olumlu bir devreye girecektir. E EBE: Rüyada ebe görmek, sağlıklı bir çocuk sahibi olacağınızın delilidir. Ebelik yapmak ise, Ģimdiye kadar anne ve baba olamamanın ızdırabını duyduğunuzu gösterir. EBEGÜMECĠ: Rüyada ebegümeci görmek, eĢinizden beklenmedik bir cinsel anlayıĢ göreceğinizin delillidir. Eski anlaĢmazlıklar bundan böyle geride kalacak, yepyeni bir çift olacaksınız. EBEVEYN: Rüyada anne veya babasını gören kiĢi, cinsel talihinin açılacağından emin olmalıdır. Anne ve babayı bir arada görmek ise, yaĢantınızın geri kalan kısmının bir balayı Ģeklinde geçeceğine delildir. ECNEBĠ: Rüyada yabancı bir ülkede olduğunu görmek, cinsel yaĢantıyı yadırgadığınızı, buna bir türlü gerekli Ģekilde alıĢamadığınızı gösterir. Bir ecnebi görmek ise, eĢinize hala benimsemediğinizin delilidir. 104 105 ECZANE: Rüyada eczane görmek, yatak iliĢkilerinizin bundan sonra iyileĢeceğini belirtir. Genç kızlar için eczaneye girmek günah yolunda bulunduklarını ortaya koyar. EDEBĠYAT: Rüyada edebiyatla uğraĢmak, cinsel yaĢantınızda bedensel zevklerden çok, duygusal davranıĢlara değer verdiğinizi gösterir. EFE: Rüyada efe görmek, cinsel yaĢantınızın gurur verici ve sağlıklı bir Ģekilde yürüdüğünü kanıtlar. EFLATUN: Rüyada eflatun rengi görmek, çok kolay bir cinsel uyarıya sahip olduğunuzun delilidir. BaĢtan çıkmak için ufak bir fırsat, sizin için yeterde artar bile. EĞE: Rüyada eğe görmek, bir türlü cinsel rahatlığa kavuĢamadığınızı gösterir. Devamlı bir endiĢe içinde olduğunuzun delilidir. EĞER: Cazibeli ve akıllı bir kadına iĢarettir. Eğere binmek, el attığınız bütün iĢlerde baĢarıya ulaĢacağınız anlamına gelir *Hayvan eyerlemek: Bir yolculuğa ya da gönül hayatınızın her türlü sevdaya açık olduğu anlamına gelir. *EğerIerin parçalanması: Görenlerin eĢlerinin öleceği anlamına gelir. ""Eğerleri hayvan sırtından almak: Karı koca arasında geçimsizliğe iĢaret eder. *Eğerin üstüne bir hayvanın binmesi: Tanımadığınız birisinin eĢine terbiyesizlik yapacağı anlamına gelir. *Eğer üstünde keçe görmek: EĢlerden birinin diğerine eziyet etmesi anlamına gelir. *Eğer altında keçe görmek: Sıkıntıların ve üzüntülerin sona ermesine iĢarettir. EĞLENCE: Rüyada bir eğlenceye gitmek, yeni cinsel iliĢkiler aradığımızı gösterir, zaaflarınızı ortaya koyar. Bir köĢede unutulmaktan bıktığınızı da kanıtlar. EJDERHA: Rüyada ejderha görmek, seks hayatını gözünüzde çok büyüttüğünüzü ona gerektiğinden fazla değer verdiğinizi gösterir. Ejderha öldürmek, cinsel yaĢantınızın her türlü aĢırılıklardan arınaca-

ğına delildir. EKĠM AYI: Rüyada Ekim ayında bulunmak, cinsel tehlikenin iĢaretidir. Çevrenize dikkat etmeniz, toplum içinde yaĢadığınızı unutmamanız gerekir. EKĠN: Ekin tarlası görmek; bolluğa ve berekete iĢarettir. *Ekin ekmek: Maddi sıkıntılarla uğraĢacaksınız anlamına yada evli iseniz bir evlada, bekar iseniz evliliğe iĢarettir. *Buğday ekmek: EĢinin hamile kalacağına iĢaret eder. *Ekinin yanması: Kıtlığa iĢarettir. *Ya-bancı bir tarlaya ekin ekmek: Bazı kimselerle aranızda tartıĢma çıkacağına iĢarettir. EKMEK: Rüyada ekmek görmek, tam bir cinsel uyumun kanıtıdır. Ekmek yemek, mutluluğu paylaĢmaktır. Ekmek vermek ise, eĢinize karĢı ne kadar anlayıĢlı olduğunuzu gösterir. Ekmek kırıntısı, bazı sorunların belirmeye baĢladığını gösterir. EKġĠ: Rüyada olan ekĢi Ģeyler görmek, cinsel yaĢantımızdan zevk almadığınızı, bunun ancak bir görev olarak yerine getirdiğinizi gösterir. Bekarlar için ise, seks yönünden açlık çektiklerini belirtir. EL: Rüyanızda çok güzel eller görmek, itibar görmenin hoĢunuza gideceğini ve mesleğinizde hızla üst kademelere tırmanacağınızı haber verir. Çirkin ve biçimsiz eller, yoksulluğu ve hayal kırıldıklarını alamet eder. Elin üstünde kan görme, ailenizin fertlerinden haksız eleĢtiriler alacağınızı ve onlara karĢı soğuyacağınızı bildirir. *Yaralı bir el görürseniz: Sizin yapmak için çok uğraĢtığınız bir Ģeyi baĢka bir kiĢi yapacak ve baĢarılı olacaktır. * AyrılmıĢ bir el: Tek baĢınıza bir hayat süreceğinizi iĢaret eder. Ġnsanlar, niĢlerinizi ve görüĢlerinizi anlamakta baĢarısız olacaktır. ""Ellerinizi yaktığınızı görmek: Zengin ve ünlü olmak için sarf ettiğiniz çabalar aklın sınırlarını aĢacaktır ve dolaysı ile kaybedeceksinizdir. '"Ellerinizin büyüdüğünü görmek: ĠĢinizde hızlı bir ilerleme kaydedeceğinizi iĢaret eder. Küçüldüğünü görmek, tersinin olacağına alamet eder. ^Ellerinizin lekeli olduğunu görmek: Kıskanç ve adaletsiz olacağınızın belirtisidir. '"Ellerinizi yıkamak: 106 107 Eğlenceli bir etkinliğe katılacağınızı müjdeler. *Bir kadın, kendi ellerine hayran olduğunu görürse: Bu, her Ģeyin üstünde değer verdiği ve saygı duyduğu erkeği elde edeceğini haber verir. BaĢka insanların ellerine hayranlık duyduğunu görmek, kıskanç bir erkeğin kaprisini çekeceğini bildirir. *Ellerini tutan bir erkek görmesi: Yasak iliĢkilere girmek için ayartılacağını haber verir. Eğer kadın, baĢkalarının ellerini öpmesine izin verirse, hakkında dedikodular yayılacak demektir. *Kadin ellerini yakmadan ateĢi ellerse: ĠĢinde yüksek mevkilere gelecektir. *Ellerinizin bağlı olduğunu görmek: Zorluklar ile boğuĢacağınızı iĢaret eder. Ellerinizi çözer iseniz, diğer insanları size boyun eğmeye zorlayacaksınızdır. EL ARABASI: Rüyada el arabası görmek, kötü sayılabilecek aĢırı cinsel doyum isteğinin belirtisidir. EL ÇABUKLUĞU: El çabukluğu pratiği yaptığınızı ya da baĢkalarının yaptığını görmek, yerleĢtirileceğiniz konumdan kendinizi kurtarmak için bütün enerjinizi ve gücünüzü seferber edeceğinizi bildirir. EL YAZMASI: Rüyada el yazması görmek, kısmetinizin açılacağına ve artık cinsel yalnızlıktan kurtulacağınızı müjdeler. ELBĠSE: Rüyada elbise görmek doyurucu bir iliĢki demektir. Fakat elbisenin rengine göre durum değiĢir: Beyaz elbise evliliğe, siyah elbise ölüme iĢarettir. Yırtık ve buruĢuk elbise de cinsel hayatınızdaki zavallılığı yansıtır. ELBĠSE ASKISI: Rüyada elbise askısı görmek, eninde sonunda yataktan çıkıp gerçek yaĢamla yüz yüze geleceğinizin delilidir. ELBĠSE DOLABI: Rüyada elbise dolabı görmek, yuva kurmak üzere olduğunuzu gösterir. Evliler için ise, kıskanılacak bir cinsel yaĢantı sürdürdüklerini kanıtlar. ELBĠSE TEMĠZLEMECĠSĠ: Zengin birisi ile izdivaca, eğer gören veli ise, hiç ummadığı bir yerden para bularak sevineceğine iĢarettir. ELÇĠ: Rüyada elçi görmek, bir türlü eĢinize açılamadığınızı ve cinsel isteklerinizi yansıtamadığınızı belirtir. Rüyada elçi olmak, cinsel bilgisizlik ile tecrübesizliğinizden duyduğunuz kuĢkuyu gösterir.

ELDĠVEN: Rüyada eldiven görmek, erkek ve kadının cinsel bakımdan birbirlerinden uzaklaĢmakta olduklarını ortaya koyar. BaĢkasına ait eldiveni giymek ise, günah iĢlemek için fırsat beklediğinizi kanıtlar. ELEK: Rüyada elek görmek, cinsel yaĢantıdan payınıza düĢeni alabilmek için kılı kırk yardığınızı gösterir. ELEKTRĠKÇĠ: Rüyada bir elektrikçi görmek, iliĢkilerinizde elinizi ne kadar çabuk tuttuğunuzu ve eĢinizi baĢtan çıkarabilmek için ne kadar hünerli olduğunuzu kanıtlar. ELMA: Ġçinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan bir süre sonra kurtulacağınıza iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; sevdiğiniz insanın bütün benliğiyle size aĢık olduğu anlamına gelir. *Elma yemek: Bir mala iĢarettir. *EkĢi elma yemek: ġiddete dönüĢebilecek tartıĢmalara iĢarettir. *Tatlı elma: Mutluluk ve huzur dolu bir hayat geçireceğinize iĢarettir. *Elma toplamak: Gönül iĢlerinize fazla vakit ayırıyorsunuz demektir. *Elma soymak: Dostlarınızdan birini yitirmeye iĢarettir. *Elma tatlısı: Ġtibar sahibi biri olarak, amaçlarınıza ulaĢacaksınız demektir. *Elma piĢirmek: Sıkıntılara ve dertlere iĢarettir. *Birisine elma vermek: Dostlarınız arasında düzenbaz biri tarafından dolandırıla-cağınıza iĢarettir. *Elma koklamak: Ġzdivaç anlamına gelir. ELMA AĞACI: Rüyada elma ağacı görmek, inanılmaz bir mutluluğun belirtisidir. Çiçek açmıĢ bir elma ağacı ise, doğumun müjdesidir. ELMAS: Rüyada elmas görmek, gerek kadın gerek erkek için özgür ve ateĢli bir yatak hayatı demektir. Kadın gerçek anlamda bir diĢidir, erkek de gerçek anlamda erkektir. 108 L 109 EMEKLEMEK: Rüyada emeklemek, çiftlerin cinsel bağımsızlıklarını bir türlü bulamadıklarını ortaya koyar. Acemice ve sıkıcı bir cinsel yaĢamı yansıtır. EMEKLĠ: Rüyada bir emekli görmek, bilinç altının yaĢlılık, kudretsizlik veya soğukluk düĢünceleriyle dolu olduğunu kanıtlar. Emekliye ayrılmak ise, seviĢme kudretinin sona erdiğini belirtir. EMZĠK: Rüyada emzik görmek, hala çocukluktan kurtulamadığını ortaya koyar. AlınmıĢ olan yanlıĢ cinsel eğitim nedeniyle erkekler seviĢmeyi bilmemekte, kadınlar ise eĢlerinden korkmaktadırlar. Bu Ģartlar altında çiftler için yatak bir cehennemden farksızdır. ENGEREK YILANI: Rüyada engerek yılanı görmek, eĢinizi tuzağa düĢürmek ve onu kötü yola sevk etmek isteyen kiĢinin varlığını gösterir. ENGĠNAR: Rüyada enginar görmek, sevdiğiniz kimseyle aranızın açılacağını kanıtlar. Enginar soymak ise, cinsel bağlarınızın kopmak üzere olduğunu ortaya koyar. ENĠġTE: Rüyada eniĢte görmek, sevginize ihanet etmeye hazır olduğunuzun delilidir. ERĠK: Rüyada erik görmek, ihanete uğradığınızı öğreneceğiniz anlamına gelir. Erik yemek ise, sevdiğinizden kurtulmak arzusunu gösterir. ERKEK: Rüyada erkek görmek, bütün güçlüklerin yenileceğini müjdeler. Erkek çocuk aĢk ve mutluluk demektir. EROĠN: Rüyada eroin kullanmak, cinsel mutluluğunuzu unutmak için elinizden gelen çabayı gösterdiğini kanıtlar. SeviĢme size hiç bir Ģey vermemekte, yatağa her giriĢiniz ayn bir elem kaynağı olmaktadır. Eroin satmak, sağlığınızın tehlikede olduğunu gösterir. 110 ESANS: Esans sürmek; kısa bir süre içinde mutlu ve huzurlu olacağınız anlamına gelir. *Esans almak: Sizi seven birisinin hiç aklından çıkmadığınıza iĢarettir. *Esans hediye almak: Evliler için huzurlu ve mutlu bir yaĢam, bekarlar için ise izdivaç anlamına gelir. ESĠR: Rüyada esir düĢtüğünüzü görmek, eĢinizin baskılan karĢısında isyan edecek duruma geldiğinizi ortaya koyar. Sonunuz bedbahtlık demektir. ESKĠCĠ: Rüyada eskici görmek, sekse yaklaĢmak için, eski günlerdeki sevgiliye gerek duyduğunuzu kanıtlar. Onu, sizi gereğince sevmemekle suçluyorsunuz. YaĢantınızın bir paçavradan farkı yok sizce.

ESKRĠM: Rüyada eskrim oynamak, cinsel ustalık demektir. Erkek güçlü ve iĢtahlıdır, kadın da arzulu ve cömert. ESNAF: Rüyada esnaf görmek, sevdiğiniz kiĢinin ihanetine uğrayacağınız anlamına gelir. Her davranıĢıyla sizi aldatmıĢtır, hatta cinsel iliĢkilerinde bile. EġARP: Rüyada eĢarp görmek, içinizdeki duygulan yeterince dıĢarıya vurmadığınızı kanıtlar. EġEK: Rüyada eĢek görmek, sevdiğiniz kiĢiyle aranızın açılacağını hatta kavga bile edeceğinizi belirtir. EĢek eti yemek, hayat arkadaĢının cinsel durumundan Ģikayete- olmak demektir. EĢekten düĢmek ise, yatak yaĢantınızın yalanmakla bitmeyecek kadar dertlerle dolu olduğunu kanıtlar. EġEK ARISI: Rüyada eĢek ansı görmek, gizli iliĢkilerinizin bazı dedikodulara yol açacağını gösterir. Annın sokması ise, bundan zarar göreceğinizi belirtir. Aynı zamanda ihanete uğrayacağınızı da iĢaret eder. EġKĠYA: Rüyada eĢkıya görmek, eĢinizi cinsel baskı altoda tutmaktan zevk aldığınızın delilidir. EĢkıyanın öldürülmesi ise, aranızda111 ki çekiĢmenin fena sayılacak bir sonuca ulaĢacağını belirtir. EġĠK: Rüyada eĢik görmek, seçtiğiniz kiĢinin size her Ģeyini vermeye hazır olduğunu belirtir. EĢikten kucakta geçmek ise, evliliği müjdeler. EġYA: Kendinizi eĢya alırken görmek: Dostlarınızdan birinin yakın zamanda evleneceğine iĢarettir. *Eski eĢya almak: Dostlarınızdan birinin dul birisi ile evleneceğine iĢarettir. ET: Rüyada et görmek, karĢı cinsten olanla yatağa girmekten baĢka bir Ģey düĢünmemek demektir. Etin tencerede piĢmesi, helal iliĢkiler kuracağınızı kanıtlar. Etli yemeğin taĢması, aranızdaki cinsel hayatın aĢırılıklarla dolu olduğunu belirtir. Ġnsan eti yemek, iĢleyeceğiniz günahın delilidir. Geyik ve tavĢan eti, eĢinize karĢı üstünlük sağlayacağınız anlamına gelir. Fil eti ise, cinsel bir obur sayıldığınızı gösterir. ETEKLĠK: Rüyada eteklik görmek, erkekler için her zaman cinsel düĢüncelerle dolu olmak demektir. Kadınlar içinse, uçarılığa iĢaret sayılır. ETER: Rüyada eter kokusu duymak, karĢınızdaki kiĢi hakkında kötü emeller beslediğinizi belirtir. Onun iyiliğini istediğiniz söylenemez. ETĠKET: Rüyada etiket görmek, her davranıĢa bir değer biçtiğinizi gösterir. Aynı zamanda cinsel iliĢkilerinizden yersiz bir gurur duyduğunuzu da kanıtlar. EV: Rüyada ev görmek, aile hayatına değer verdiğinizi gösterir. EĢinizi mutlu kılmak için elinizden geleni yaptığınızı kanıtlar. Ev yaptırmak, mutluluğa geniĢ katkıda bulunduğunuzun delilidir. Evden taĢınmak, eĢinizden ayrılacağınıza, evin yıkılması ise, yakınınızın ölümüne iĢarettir. EV DĠKMEK: Arsanıza ev dikmek; aile içinde ölene kadar mutlu olacağınız anlamına gelir. ^BaĢkalarının arsasına ev dikmek: Sevdiğiniz bir insanın vefatını öğreneceğinize, yeni evli iseniz; aile mutluluğunuzun çok uzun sürmeyeceğine iĢarettir. EVLAT: Rüyada kızınızı görmek, mutluluğunuzu uzun süreceğini, erkek evlat görmek cinsel istemlerin artarak yaĢantınızı etkileyeceğini gösterir. Üvey evlat ise, bundan böyle seviĢmelerin baĢınıza dert açacağını kanıtlar. EVLĠLĠK ĠLĠġKĠSĠ: Tatsız bir evlilik iliĢkisi bağlarınızın olduğunu görmek; maalesef, hoĢa gitmeyen bir olay yaĢanmasına neden olacak demektir. '"Genç bir kadın, evlilik iliĢkisinden memnun değil ise: Ġstekleri onun skandal bir olay yaĢamasına neden olacak demektir. *Evli bir kadın, evlilik gününü görürse: Bu, hayal kırıklığına ve kadere karĢı gücünü ve hislerini kuvvetlendirmesi yönünde bir uyarıdır. Aynı zamanda, gizli tartıĢmalar ve kıskançlıklar yaĢayacaktır. *Bir kadın, rüyasında güzel bir evlilik iliĢkisi olduğunu görürse: Hayra alamettir. EVLĠLĠK CÜZDANI: Bir kadın, evlilik cüzdanı görürse; kısa zamanda hoĢ olmayan görüĢmeler yapacak ve bu sözleĢmeler gururunun incinmesine yol açacak anlamındadır. EVLĠLĠK TÖRENĠ: Rüyanızda bir evlilik törenine katılmak, sizi üzecek ve baĢarınızı engelleyecek bir olay yaĢamak üzere olduğunuzu bildirir. '"Genç bir kadın, gizli bir evlenme töreni yaptığını görürse: Bu, iyi bir karakter ile bağdaĢmayan bir harekette bulunacağını haber verir. Olası bir düĢüĢ yaĢanacaktır. *Eğer genç kadın, zevkine uygun bir evlilik yaparsa: Diğer

insanların gözünde yükselecek ve beklediği umutlan gerçekleĢtirecek anlamına gelir. *Eğer o, rüyasında ana babasının itirazları ile karĢılaĢtığını görürse: Onun evlilik iliĢkisi akrabaları arasında memnuniyetsizliğe neden olacaktır demektir. *Sevgilisinin baĢka biri ile evlendiğini görürse: Sevgilisi sadık bir Ģekilde onun vaatlerini gerçekleĢtiriyorken o, gereksiz korkular duyarak sıkıntı içine girecek manasmdadır. *Bir kiĢi, rüyasında evlendiğini görürse: Ölümden kaçması bir mucize olacağı için üzücü bir riiya112 113 dır. Eğer evlilik Ģen ve canlı ise ve solgun yüzlü, karalar giymiĢ papazlar yok ise; bunun tersi beklenebilir. *Genç bir kadın, evlilik törenine yaslara bürünmüĢ Ģekilde gelen birisini görürse: Evlilik hayatında mutsuz olacak demektir. Eğer baĢka birinin düğününde ise, bir akrabasının ya da arkadaĢınızın talihsiz kaderine kederlenecektir. Mutluluk ve sağlık haberi beklediği yerde hoĢnutsuzluk ve hastalık bulabilir. ^BaĢkalarının ya da onun hoĢ seyahatleri: Bu rüyadan sonra, hoĢ olmayan sürprizler büyük ölçüde sıkılmasına ve rahatsızlık duymasına neden olabilir. GELĠN: Genç bir kadın, rüyasında gelin olduğunu görürse; yakında onu aĢın derecede memnun edecek bir miras sahibi olacaktır, tabii ki gelinliğinden hoĢnut kalırsa. Eğer hoĢnutsuzluk hissederse, beklediği kötü bir olay ya da hayal kırıklığı yaĢayacak demektir. Bir gelini öptüğünüzü görmek, arkadaĢlar arasında mutlu bir bans havasının yaĢanacağını müjdeler. *Bir gelin baĢkalarını öperse: Bu, birçok arkadaĢlar edineceğiniz ve sevinçler yaĢayacağınızı haber verir. Gelinin sizi öpmesi, sağlığınızın iyi olacağını ve sevgilinizin beklenmedik bir servet bırakacağını bildirir. *Bir gelini öpmek ve onu üzüntülü görmek: BaĢarınız ile ve arkadaĢlarınızın hareketleri ile hoĢnut olacağınızı iĢaret eder. *Eğer bir gelin, kocasına karĢı ilgisiz olduğunu görürse: Bir çok mutsuz olaylar onun sevincini bozacak anlamındadır. Gerçek hayatta olduğu gibi rüyalarda da evlilik bağım bağlamanın bir çok yolu vardır. Rüyalarınızda aĢığınız ile kaçmanın heyecanının, ya da geleneksel bir kilise evliliğinin usullere uygunluğunu görebilirsiniz. Seronomi ne olursa olsun, gelinle her zaman iftihar duyulur. DUL: Bir dul olduğunuzu görmek, kötü insanlar yüzünden çok sıkıntı çekeceğinizi iĢaret eder. '"Bir erkek, dul bir kadın ile evlendiğini görürse: Üzerine sonu hayal kırıklığı ile bitecek olan bir iĢ açılacaktır. KOCA: Kocanızın sizi neden terk ettiğini anlamadığınızı görmek, aranızda üzüntülü olayların geçtiğini fakat sonuçta olağanüstü güzel bir uzlaĢmanın sağlanacağım ifade eder. Eğer sadakatsizliğiniz için size kötü davranır ve azarlarsa, ona saygı gösterecek ve güven duyacaksınız-dır fakat diğer endiĢeler sonradan gelecek ve erkeklerden gelen ilgiye karĢı salangan olmanız konusunda ikaz edileceksinizdir. *Eğer kocanızı ölü görürseniz: Hayal kırıklığı ve üzüntü sizi kuĢatacak demektir. *Kocanızı solgun ve üzüntüden bitmiĢ bir Ģekilde görme: Hastalığın sizi tüketeceğini ve ailenizden bazı kiĢilerin bir süre için yatağa çivileneceğini haber verir. *Onu canlı ve yakıĢıklı görmek: Evinizin mutluluk ile dolacağını ve parlak bir geleceğin sizi beklediğini müjdeler. Eğer hasta ise, size kötü davranacak ve sadık olmayacaktır. *O-nun baĢka bir kadına aĢık olduğunu görmek: Kısa bir zaman içinde Ģu anda bulunduğu çevreden sıkılacak ve eğlenceyi baĢka yerlerde arayacak manasma gelir. ^Rüyalarınızda baĢka bir kadının kocası ile aĢk yaĢadığınızı görmek: Evlenemeyeceğinizi bildirir. Mutluluk için Ģansınız belirsizdir. *Evii olmayan bir kadın, kocası olduğunu görürse: Çekici erkeklerden hoĢlandığını belirtir. '"Kocanız sizden ayrı-lırsa ve sizden uzaklaĢtıkça daha da mutlu olursa: Bu, bazı çevrelerin aranızdaki bağlan koparmaya çalıĢtığını haber verir. Eğer hoĢa gitmeyen sonuçlar önlenirse, aranızda tekrar bir uyum sağlanacak demektir. '"Bir kadın, kocasının umulmayan bir arkadaĢı, ile uzlaĢmacı bir tavır içine girdiğini görürse: ArkadaĢlarının düĢüncesiz davranıĢları yüzünden sıkıntı içine girecek anlamına gelir. Eğer baĢka bir kadınlayken kocasının öldürüldüğünü görür ve bir skandal patlarsa, kocasından ayrılma ya da mal mülkünü kaybetme tehlikesi ile karĢı karĢıya gelecektir. Bu rüyayı takiben olumsuz durumlar görülmektedir. *Bir karı ya da koca görmek: Küçük endiĢeler taĢıyacağınızı ve hastalanacağınızı bildirir. *Sosyal arkadaĢlarınızı görmek: BoĢ meĢgaleler ile uğraĢacağınızı ve bunların

görevlerinizi gerçekleĢtirmenizi aksatacağınızı bildirir. *Bir karı yada koca, onların arkadaĢlarının müĢfik insanlar olduğunu görürse: Yuvanızda büyük bir mutluluk yaĢayacağmızı ve çok sevecen çocuklarınız olacağını ifade eder. BEKAR: Evli insanlar, bekar olduklarını görürlerse birlikteliklerinin uyumlu olmayacağını ve sürekli bir umutsuzluk içinde olacaklarını iĢaret eder. ĠKĠ KĠġĠ ĠLE EVLĠLĠK: Bir erkek, rüyasında iki kadın ile evlendiğini görürse; erkekliğini kaybedecek ve anlayıĢı kıtlaĢacak demektir. Bir kadın için, Ģerefsizlikten acı çekeceğini bildirir. ZĠNA: Zina iĢlediğinizi görmek, kanunsuz bir iĢ için mahkemeye çağrılacağınızı belirtir. *Eğer bir kadın bu rüyayı görürse: Kocasının sevgisini kaybedeceğini bildirir. *Eğer zina, kocanızın arkadaĢı ise: Kocası tarafından hak etmediği bir biçimde ihmal edilecektir. Haklan çiğne-necektir. Eğer zina için genç birisini ayartırsa, terk edilme tehlikesi ile 114 115 karĢı karĢıya kalacak ve dolap çevirmeleri yüzünden kocası tarafından boĢanacak anlamına gelir. BOġANMA: BoĢandığınızı görmek, eĢinizden memnun olmadığınızı ve ev hayatınızda daha cana yakın bir atmosfer yaratmaya çalıĢmanız gerektiğini haber verir. *Kadınlar boĢandıklarını görürse: AĢıklarının ihanetleri yüzünden tek baĢına bir hayat yaĢayabileceklerini bildirir. Evlilik iliĢkileri sıkı fıkı ve kanĢık olduğundan bir koca ile ilgili rüyalarda büyük önem taĢır. EVLĠYA: Rüyada evliya görmek, mutluluk ve refah müjdesidir. EZMEK: Rüyada herhangi, bir Ģeyi ezmek, mutluluğunuzu gölgeleyen cinsel güçlerin üstesinden geleceğinizi belirtir. F 116 FABRĠKA: Rüyada fabrika görmek, cinsel yaĢantınızı sevgiden uzak tuttuğunuz ve bu konuda doymak bilmediğiniz anlamına gelir. FABRĠKATÖR: Rüyada fabrikatör görmek, zorlu bir cinsel yaĢam arkadaĢı olacağınızın delilidir. FACĠA: Rüyada bir facia görmek, cinsel yaĢantınıza ne kadar değer verdiğinizi ve bir aksaklığa uğratmamak için ne kadar çaba sarf ettiğinizi yansıtır. FAHĠġE: Rüyada fahiĢe görmek, ne pahasına olursa olsun, cinsel özgürlük peĢinde koĢtuğunuzu ve bunun için her türlü tehlikeyi göze aldığınızı ortaya koyar. Bir fahiĢe ile düĢüp kalkmak, sonunuz fena olacak demektir. FAĠZ: Rüyada faizle para almak, cinsel sorunlarınıza çare aradığınızı gösterir. EĢinizi yatakta mutlu kılabilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz ama gene de öğrenmeniz gereken gerçekler olduğundan hiç kuĢkunuz yok demektir. 117 FAKĠR: Rüyada fakir görmek, cinsel isteklerinizin seyrini değiĢtirerek zenginleĢeceğine iĢarettir. FAL: Genç bir kadın rüyasında el falı görürse, kendisinden bir konuda kuĢku duyacaktır. *E1 falına baktırırsa: KarĢı cinsten bir çok arkadaĢı olacak fakat hemcinsleri onu ayıplayacak manasındadır. *E1 falına bakarsa: Zekası sayesinde çevresinde bir ayrıcalık kazanacaktır. Eğer bir din adamının el falına bakarsa, her zaman arkadaĢlanna ihtiyaç duyacak demektir. FALAKA: Rüyada falaka görmek, cinsel davranıĢlarınızı kendinizin de beğenmediğini ortaya koyar. Falakaya yatırılmak ise, cezalandırılmayı gerektiren istekler beslediğinizi belirtir. Tedbirli bulununuz. FARAġ: Rüyada faraĢ görmek, iĢlediğiniz günahlara her gün bir yenisini kattığınıza iĢarettir. FARE: Rüyada fare görmek, hakkınızda iyi düĢünmeyen kiĢilerin varlığını belirtir. EĢinizi ihmal ettiğiniz taktirde yakınlarınızdan biri eĢinizin gönlünü yapacak demektir. FASULYE: Rüyada fasulye görmek, dedikodu yaratacak davranıĢlar içinde olduğunuzun delilidir. Kuru fasulye, güçlükleri yeneceğinizi, taze fasulye ise herkesin diline düĢeceğinizi ortaya koyar. FATURA: Rüyada fatura görmek, yatak azgınlıklarının karĢılığını çok pahalıya ödeyeceğinizi belirtir. FELÇ: Rüyada felçli görmek, cinsel yaĢantınızın aksadığını mey-' dana koyar. Bir yerinize felç inmesi ise, seviĢmelerdeki aĢırılıklar nedeni ile, sağlığınızın tehlikeye girdiğini ihtar eder.

FENER: Genç bir kadın sevgilisinin fenerini yakarsa, değerli bir insan ile evlenecek ve huzurlu bir evi olacaktır. Eğer feneri üfleyerek söndürürse, evlenme Ģansını kaybedecek anlamındadır. 118 FERMUAR: Rüyada fermuar görmek, birlikte seviĢmekten zevk almadığınızı kanıtlar. Bütün çabalarınız bir sonuç vermemekte, ayrı ayrı dünyalarda yaĢamaktasınız. FERYAT: Rüyada bağırmak, içinizi boĢaltmak istediğinizin bir delilidir. FES: Rüyada fes görmek, hafiflik belirtisidir. Fes giymek ise, yatak maceralarına doymayan bir azgın olduğunuzu kanıtlar. FESLEĞEN: Rüyada fesleğen görmek, sevinç müjdecisidir. Gönlünüz her bakımdan feraha kavuĢacak demektir. FESTĠVAL: Bir festivalde olmak, hayatın gerçeklerine kayıtsız kalacağınızı ve sizi olacağınızdan daha önce yaĢlandıracak bir gönül iliĢkiniz olacağını haber verir. Ġstemediğiniz halde, büyük oranda baĢkalarına bağlı olacaksınızdır. FETHETMEK: Rüyada herhangi bir yeri fethetmek, sevdiğiniz kiĢinin bütün zaaflarını bilmek ve ona tüm mutlulukları tattırmak demektir. FEYEZAN: Rüyada bir dere veya nehrin taĢması, inanılması güç haberler alacağınızı belirtir. Aynı zamanda tetikte bulunmanız gerektiğini de haber verir. FIÇI: Rüyada dolu bir fıçı görmek, cinsel iĢtahlarınızın birbirini tuttuğunu, boĢ fıçı ise, ayrı ayrı yaratılıĢlarda olduğunuzu kanıtlar. Birincisi gerçek bir doyum, ikincisi ise acınacak bir yaĢam demektir^ FINDIK: Rüyada fındık görmek, karĢınızdakine dilediğiniz Ģekilde sahip olmak istediğinizi ortaya koyar. Fındık yemek, birlikte yatağa gireceğinizi müjdeler. Fındık kavurmak ise, bu iĢin kötü sonuçlanacağını haber verir. FIRÇA: Rüyada fırça görmek, yapmacık davranıĢlarınızı yansıtır. 119 FIRILDAK: Rüyada fırıldak görmek, çok değiĢken bir karaktere sahip olduğunuzu kanıtlar. Fırıldak sevdiğiniz kiĢinin elinde ise, ihanete uğrayacaksınız demektir. FIRIN: Rüyada fmn görmek, cinsel açlık belirtisidir. Çılgınca arzular beslediğinizi kanıtlar. Bütün dileğiniz onunla baĢ baĢa bir yatakta kalabilmektir. FIRTINA: Fırtınanın yaklaĢtığını duymak ve görmek; devamlı hastalanacağınızı, iĢinizde baĢarısız olacağınızı ve arkadaĢlarınızdan ayrı kalacağınızı ifade eder. Eğer fırtına geçerse, çok büyük bir kederle karĢılaĢmayacaksınızdır. FISKĠYE: Rüyada fıskiye görmek, erkekler için cinsel kudret belirtisi, kadınlar içinse, bir yatak arkadaĢına duyulan özlem demektir. FISTIK: Rüyada fıstık görmek, eĢinizi ihmal ederek, kendinizi aĢın derecede eğlenceye verdiğinizi kanıtlar. Biraz dikkatli davranmazsanız her Ģey burnunuzdan gelebilir. FITIK: Rüyada fıtık olmak, seviĢme uyumunuzun kaybolacağını belirtir. FĠDAN: Rüyada fidan görmek, cinsel iliĢkilerinizin sonunda kadının hamile kalması demektir. FĠL: Rüyada fil görmek, cinsel kudretinizin doruğuna eriĢtiğinizi kanıtlar. Kadınlar içinse fil, gerçek diĢiliğe ulaĢmak demektir. Fil eti yemek, seviĢme hayatınızın alıĢıla gelmiĢin ötesinde uzun süreceğini müjdeler. FĠLDĠġĠ: Rüyada fildiĢi görmek, cinsel istekleri her fırsatta açığa vurmaktan zevk alacağınızı ortaya koyar. FĠLE: Rüyada file görmek, cinsel iliĢkilerinizin toparlanmaya gereği olduğunu haber verir. Çevrenizle ilgilendiğiniz kadar eĢinizle de ilgilenmeniz gerektiğini ihtar eder. FĠLM: Rüyada film görmek, yaĢadığınız cinsel hayata inanmamak demektir. Birazda ĢaĢkınlık belirtisidir. FĠLO: Rüyada filo görmek, her geçen gün cinsel yaĢantınızın renk kazandığını müjdeler. EĢinizin nazarında değeriniz bir kat daha artmaktadır. FĠLOZOF: Rüyada filozof görmek, merak dolu olduğunuzu kanıtlar. Cinsel konuların yabancısı olduğunuzu sizde bilmekte ve gizlilik perdesini yırtmak istemektesiniz. FĠRAVUN: Rüyada firavun görmek, gelecekten çok geçmiĢe önem verdiğinizi belirtir.

FĠRKETE: Rüyada firkete görmek, gizli eğilimleriniz olduğunu ortaya koyar. Sonunda zararlı çıkacaksınız demektir. FĠġ: Rüyada fiĢ görmek, cinsel yaĢantınızın beĢ para etmediğini kanıtlar. FĠġEK: Rüyada fiĢek görmek, cinsel istekle dolu olduğunuzu kanıtlar. Havai fiĢek ise, yatak oyunlarını bir bayram havasına büründür-meyi baĢardığınızı ortaya koyar. FĠTĠL: Rüyada lamba fitili görmek, cinsel yanılgıları bir türlü kabul etmediğinizi yansıtır. SeviĢmek sizin için bir sırdır. Dinamit fitili ise, yatak hayatınızın tehlikelerle dolu olduğunu belirtir. FLÖRT: Rüyada flört etmek, sevdiğinizle yetinmek istemediğinizi ortaya koyar. Onunla geçinmeye niyetiniz yok demektir. FLÜT: Bir flütten çıkan notaları duymak, uzak bir yerden gelen arkadaĢınızla hoĢ bir buluĢma ve iĢler anlamına gelir. *Genç bir kadın, rüyasında flüt çaldığını görürse: Sevgilisinin çekici tavırları 120 121 yüzünden ona aĢık olacak demektir. FOLLUK: Rüyada hayvanların yumurtlaması, erkekler için cinsel iliĢkilerinde baĢına dert açılacağını, kadınlar içinse, hamile kalma isteğini meydana koyar. FOSFOR: Rüyada fosfor, pırıl pırıl bir cinsel yaĢam müjdecisidir. FOTOĞRAF: Rüyada fotoğraf görmek, yaĢadığınız günleri elinizden kaçırmamak istediğinizi kanıtlar. Fotoğraf makinesi ise, değiĢkenlikten hoĢlanmadığınızın delilidir FÖTR: Rüyada fötr Ģapka görmek, erkek için çekirge gibi daldan dala atlamak hevesini ortaya koyar. Kadın içinse, erkeğini elinden kaçırmak kuĢkusunu devamlı olarak duymak demektir. FRAK: Rüyada frak görmek, cinsel yaĢantınızda hala resmilikten kurtulamadığınızın ve gerekli samimiyeti sağlayamadığınızın delilidir. FRENGĠ: Rüyada frengiye yakalanmak, yaptığınız kaçamaklardan duyduğunuz endiĢeyi belirtir. FRANSA: Fransa'yı görmek; yeni gönül maceralarının peĢinden koĢacağınıza iĢarettir. FUHUġ: Kendinizi fuhuĢ yaparken görmek, bir aĢk yüzünden hüsrana uğrayacağınıza iĢarettir. FULYA: Rüyada fulya görmek, seviĢmede kokuya verdiğiniz değeri ortaya koyar. FUKARA: Rüyada fukara görmek, cinsel zenginlik belirtisidir. Dinlenmek, eĢinizi doyasıya tatmin etmek ve bundan hisseye düĢen payı almak demektir. FUNDALIK: Rüyada fundalık görmek, önünüzde aĢılması gereken engeller olduğunu ortaya koyar. FUTBOL: Rüyada futbol maçı görmek, erkeğin eĢini kulu kölesi yapacağını müjdeler. Kadınsa erkeğinin mutluluğunu içten paylaĢacak demektir. FUAR: GiriĢmiĢ olduğunuz bir iĢi yan yolda bırakacağınıza, arkadaĢlarınız arasında komik ve küçük durumuna düĢeceğinize iĢarettir. FÜZE: Rüyada füze görmek, gözüne kestirdiği avı tuzağına düĢürmek demektir. Zamanla eĢler arasında gıpta edilecek bir iliĢki baĢlayacaktır. 122 123 G GABARDĠN: Rüyada gabardin kumaĢından yapılmıĢ herhangi bir elbise giymek, olduğundan farkı bir cinsel yaĢam sürdüğünüz izlenimi yaratmak istediğinizi kanıtlar. GAGA: Rüyada kuĢ gagası görmek, zamansız ve yersiz cinsel istekleriniz olduğunu meydana koyar. GAM: Rüyada gamlı olmak, içinizdeki sıkıntılarınızdan kurtulacağınızı ve özlemini duyduğunuz bir cinsel yaĢam sürdüreceğinizi müjdeler. Aynı zamanda suç ve günahlardan da arınacağınızı bildirir. GALĠBĠYET: Rüyada herhangi bir konuda galibiyet sağlamak, ilgi çekici bir kiĢiliğiniz olduğunu, bunun sayesinde her türlü sorunların üstesinden geleceğinizi açıklar. GAMZE: Gamzeli birisini görmek; niĢlerinizi ifade edemediğiniz, ancak uzun zamandır aĢık olduğunuz birisine açılacağınız anlamına gelir.

124 GANGSTER: Rüyada gangster görmek, cinsel zorbalığın simgesidir. EğeT gangsterler sizi soyarsa, eĢinizin boyunduruğu altına gireceksiniz demektir. Eğer siz baĢkalarını soyuyorsanız, onu dilediğiniz Ģekilde eğitecek ve yersiz utançlardan kurtulacaksınız. Gangsterlerin ölmesi, belirli kurallara uyarak bir cinsel yaĢam sürdüreceğinizi gösterir. GANĠMET: Rüyada bir savaĢtan sonra ganimet elde etmek, onu bütün benliği ile kendinize sanki kul haline getireceksiniz demektir. ĠliĢkilerinizden sonsuz zevk alacak ve size bütün yaĢamı süresince minnettar kalacaktır. GAR: Rüyada gar görmek, sabrınızın taĢtığım, sizi anlayacak baĢka birini aramaya koyulacağınızı belirler. Bu, aranızdaki bağların tamamen kopacağını da kanıtlayabilir. GARAJ: Rüyada garaj görmek, cinsel iliĢkilerde doygunluğa eriĢmekten baĢka bir Ģey düĢünmediğinizi, bu yüzden de sık sık olumsuz serüvenlere atıldığınızı ortaya koyar. GARDĠYAN: Rüyada gardiyan görmek, eĢinize karĢı beslediğiniz güvensizliği kanıtlar. Ona hiç bir özgürlük tanımamakta ve bencilliğinizin etkisi alfanda kalmaktasınız. GARDROP: Rüyada gardrop görmek, cinsel zenginlik belirtisidir. Bekarlar evlenecek, evliler ise, seviĢme oyunlanm daha çekici bir hale getireceklerdir. GARSON: Rüyada garson görmek, yatak oyunlarında cinsel eĢitliğe hak tanıdığınızı kanıtlar. SeviĢmek için, kadın da erkek de önceliği ele almaktan çekinmez. GAYDA: NiĢanlılığın uzayarak evliliğin uzayacağına iĢarettir. GAZ: Rüyada gaz kokusu duymak, cinsel iliĢkilerde kokuya verdiğiniz önemi gösterir. Basit bir uyan sizi baĢtan çıkarmaya yetmekte125 dir. GAZETE: Rüyada gazete görmek, cinsel aĢırılıklarınızın dillere düĢeceğini, sırlarınızın yakında herkes tarafından öğrenileceğini kanıtlar. Gazetenin basılması, sevgiye değer verilmesi gerektiğini hatırlatır. Aksi halde itibarınız sıfıra düĢecektir. Gazete satılması ise, cinsel yaĢantıda parasal konularla bağlantı kurmanızın sakıncalarını açıklar. GAZĠNO: Rüyada gazino görmek, aĢk serüvenlerine değer verdiğinizi ortaya koyar. Yalnız eĢinizle değil çevrenizle de ilgilenmekten zevk almaktasınız. Ġçinizdeki flört ve serüven merakı hala sönmemiĢ demektir. GAZOZ: Rüyada gazoz içmek, Ģimdiye dek içinize attığınız bir takım cinsel sorunların aydınlığa kavuĢacağını belirtir. GEBE: Rüyada kendini gebe gören bir kadın, günah iĢlemeye can attığını belirtir. Bir genç kızın gebeliği, dedikodu konusu olacağını ihtar eder. DavranıĢlannı ayarlaması gerekir. Erkeklerin kendilerini gebe görmeleri, cinsel yaĢantılarının rayından çıkacağını gösterir. Aslında gebe olan kadınlar için böyle bir rüya, hayırlı bir evlada kavuĢacaklarını müjdeler. GECE: Rüyada gecenin karanlığını görmek, cinsel sıkıntı demektir. Yıldızlı bir gece ise, sorunlarınıza bazı ufak çareler bulabileceğinizi belirtir. GECELĠK: Evliliğe ve sevince iĢarettir. GEÇĠT: Rüyada bir geçit görmek, önünüzde bir takım cinsel sorunlar olduğunu kanıtlar. Geçidi aĢmak, sorunların üstesinden gelmek demektir. GELĠN: Kendinizi görmek, bekar ise evliliğe, ufak bir yatırımla karlı ve kazançlı bol bir iĢe atılacağınıza iĢarettir. *Gelin görmek: Kısa süre içinde için de elinize sermaye olarak nakit ya da mal geçeceğine iĢarettir. * Alımlı bir gelin görmek: Hakkınızda olan ve çabalarınız sonucunda kavuĢacağınız bir servete iĢarettir. *Çirkin gelin: Hakkınız olmayan ve haram olan bir paraya iĢarettir. *Dul bir kadının kendisini gelin olarak görmesi: Kazancı bol bereketli bir iĢe iĢarettir. *Evli bir kadının kendisini gelin olarak görmesi: Hayırlı bir kız evladına iĢarettir. GELĠNCĠK: BaĢtan çıkarıcı istekler dönemini ifade eder. Eğer bir tanesini koklarsanız, dalkavuklukla suçlanacaksınız demektir. GELĠNLĠK: Evliliğe ve mutluluğa iĢarettir. *Evli birisinin görmesi: Rızkın bol ve bereketli olması anlamına gelir.

GEM: Rüyada gem görmek, kendinizi sürekli olarak kontrol altında tutabildiğinizi belirtir- Klasik seviĢmelerden hoĢlanmakta, ama her zaman sağlıklı, güçlü ve doyurucu olmayı bilmektesiniz demektir. GEMĠ: Rüyada gemi görmek, cinsel yaĢantıda baĢarıya ulaĢmak demektir. Buna karĢılık gemi batması, akraba ölümüne iĢarettir. Geminin karaya oturması ise, aranızdaki bağın kopacağını meydana koyar. Gemi enkazı da, Ģan ve Ģerefinizin tehlikeye girebileceğini ihtar eder. GENÇ: Rüyada genç görmek iyidir. Sağlıklı ve uzun bir cinsel ömür demektir. GENÇ KIZ: Rüyada genç kız görmek, tatlı yatak oyunlarıyla baĢınızın döneceğini belirtir. Bir genç kızla tanıĢmak, yeni iliĢkiler demektir. GENELEV: Rüyada bir geneleve gitmek, değiĢkenliği hayatın tadı tuzu saydığınızı açıklar. Aynı rüyayı kadınların görmesi, kötülüğe düĢmenize bir adım kaldığını ihtar eder. GENERAL: Rüyada general görmek, seviĢmedeki ustalığınızı ortaya koyar. Cinsel isteklerde çok güçlü olduğunuzu fakat bunu gerektiğinde maskelemeyi çok iyi bildiğinizi belirtir. Uzun süreli iliĢkilerden 126 127 zevk aldığınızı açığa vurur. GERDAN: Rüyada gerdan görmek, cinsel iliĢkilerde en ince teferruata değer verdiğinizi kanıtlar. EĢinizi doyurabilmek için, onun hassas bölgelerini aradığınızı ve bunları gereğince uyarabildiğinizi belirtir. GERDANLIK: Dürüst ve sözünüzün eri olduğunuz anlamına gelir. *Bir kızın gerdanlık takması: Evleneceğine ve muradına ereceği anlamına gelir. *Takan evli ise: Hamileliğe iĢarettir. GERDEK: Rüyada gerdeğe girmek, bir hayat arkadaĢına duyulan özlemi ortaya koyar. Evliler içinse, cinsel iliĢkilerden bekleneni bulamamak demektir. GEVEZE: Rüyada geveze birini görmek, iliĢkilerinizi böylesine açık bir Ģekilde sürdürmenin iyi sonuçlar vermeyeceğini kanıtlar. Biraz sır saklamanız gerektiğini ihtar eder. GEYĠK: Rüyanızda geyikler görmek, doğru dürüst arkadaĢlıklar kuracağınıza ve hoĢ olaylar yaĢayacağınıza iĢarettir. *Geyik yavrusu: Ġyi ve dürüst arkadaĢlara sahip olacaksınız. Gençler için aĢkta mutluluğu ifade eder. *Ren geyiği görmek: Görevlerinizi basan ile yerine getireceğiniz anlamına gelir. GEZĠNTĠ: Rüyada gezinmek, cinsel bir çıkmazda olduğunuzu kanıtlar. Sevdiği kimseyle gezinmek ise, onu elde etmek demektir. GĠġE: Rüyada kendini bir giĢenin önünde görmek, baĢarıya ulaĢmak için iyi bir yol seçmemiĢ olduğunuzu belirtir. AĢk hayatınızda çok pahalıya mal olabilecek davranıĢlardan kaçmanız gerektiğini ihtar eder. GĠTAR: Bir gitara sahip olduğunuzu ya da onu çaldığınızı görmek, keyifli toplantılar ve ciddi bir gönül iliĢkisi anlamına gelir. '"Genç bir kadın, gitarın kırıldığını ya da tellerinin gevĢediğini görürse: AĢk hayatında hayal kırıklığı yaĢayacak demektir. *Bir gitardan tuhaf sesler çıktığını duyarsa: Kendini yaltaklanmalara ve tatlı söze karĢı uyanık tutmalıdır. Çünkü, kötü biri tarafından ayartılma tehlikesi içinde olacak anlamındadır. Eğer bu rüyayı bir erkek görürse, kendine kur yapılacak ve muhtemelen baĢtan çıkancı bir kadının ayar-tımlar ile sağduyusunu kaybedecektir. *Devamlı gitar çaldığını görürseniz: Aile iliĢkileriniz uyumlu olacak demektir. GĠYĠM: Kendiniz yada baĢka kiĢileri beyazlara kuĢanmıĢ bir halde görürseniz, önemli değiĢiklikler gerçekleĢtireceksinizdir ve bu değiĢiklikler her defasında üzülmenize yol açacak anlamındadır. *Beyaz giyimli bir kiĢi ile yürümek: Eğer genç bir kadınla da çocuk değilse o kiĢinin hastalanacağını ve sıkıntı çekeceğini alamet eder. Siz bir süre içinde olsa hoĢ ortamlara gireceksinizdir. ^Kendinizi yada diğerleri siyahlar içinde görmek: Kavgaları, hayal kırıklıklarını ve huysuz arkadaĢları ima eder. ĠĢ durumunuzda ise beklentinizin altında bir verim sağlayacaksınız. *San giyimli birisini görmek: YaklaĢan neĢeyi ve finansal alanda ilerleyeceğinizi bildirir. Anormal bir ıĢıkta oradan oraya dolaĢan bir hayalet gibi görünürse, bunun tersi beklenebilir. Sarı kumaĢ görürseniz uğurlu olacaksınızdır. *Mavi giyimli: Enerjik ve ısrarcı gayretleriniz sayesinde özlemlerinizi elde edeceğinizi haber verir. ArkadaĢlarınızda bu gayretlerinizde sizi destekleyeceklerdir. *Koyu kırmızı

giyimli: Niyet ettiğiniz iĢleri tam vaktinde değiĢtirerek korkunç düĢmanlarınızdan kurtulacağınızı haber verir. *YeĢil giyimli: Refahın ve mutluluğun habercisidir. *Çok renkli giyimli: Geleceğinizde karĢılaĢabileceğiniz iyi ve kötü durumları bir potada eriterek tez değiĢikliklere karar vereceksiniz demektir. *Size uygun gelmeyen bir giyim: GiriĢeceğiniz bir iĢte bir hata yapacağınızı ve aĢk hayatınızda dargınlıklar olacağını bildirir. *Kendilerine uygun giyimli gençler ve yaĢlılar görmek: HoĢlanmayacağınız ve size bir çok dert getirecek bir iĢi üstleneceğinizi haber verir. *Bir kadın, rüyasında giyiminden memnun olmadığını görürse: Sosyal bir itibar edinmeye çalıĢırken can sıkıcı rakipleriniz olacak demektir. *BaĢkalarının giyimine hayran kalmak: ArkadaĢlarınızı kıskanacağınızı bildirir. *Giyiminizin herhangi bir parçasını kaybetmek: ĠĢinizde kargaĢalıklar olacağını ve gönül iĢlerinizin kötüye gideceğini alamet eder. *Genç bir kadın i . 128 129 hafif saydam siyah bir kostüm giyerse: Üzüntüye ve hayal kırıklığına katlanmak zorunda kalacağını ifade eder. *Genç kadın, koyu kırmızı bir elbise giyerse ve yüzüne bir matem duvağı çekerse: Rakibi olarak düĢündüğü bir kiĢi tarafından saf dıĢı bırakılacaktır ve hayal kırıklığı yaĢayacak demektir. Rüyayı gören kiĢi giyim ile ilgili rüyayı yorumlarken nesnelerin doğal görünüp görünmediklerini özen göstermelidir. Eğer yüzler bozuksa ve ıĢık bu dünyaya ait gibi görünmez ise (renklerin parlak olmasına rağmen) sakının; değerli bir planınızın suya düĢmesi size zarar verebilir. Kötülüğün olmadığı az rüya vardır, günlük yaĢantınızda Ģans etkeninin engellediği az giriĢimler bulunmaktadır. ELBĠSE: Yırtık ve kirli elbiseler görmek, hilenin size zarar vereceğini ve yabancılar ile arkadaĢça iliĢkilerden sakınmanız gerektiğini haber verir. *Bir kadın rüyasında elbisesinin kirli yada yırtık olduğunu görürse: Eğer davranıĢlarına dikkat etmez ise iffeti çamur içinde sürüklenecektir. Temiz ve yeni elbiseler, saadetli bir hayat süreceğinizi müjdeler. '"Çok elbiseniz olduğunu görmek: Hayatın gereklerini sahip olabileceğinizi gösterir. Genç bir kiĢi için hayal kırıklıkları anlamına gelir. GĠYĠNME: Giyinirken zorluk çektiğinizi görmek, kötü kiĢilerin sizi endiĢeye düĢüreceklerini ve sizi eğlence yerlerinden alıkoyacaklarım bildirir. *Bir trene yetiĢmek için zamanında giyinemezseniz: BaĢkalarının ihmalciliği yüzünden sıkıntılar yaĢayacaksınız demektir. Mümkün olduğunca kendi iĢinizi kendiniz yapmahsınızdır. SOYUNMA: Elbiselerinizi çıkarttığınızı görmek, skandal bir dedikodunun isminizi gölgeleyeceğini iĢaret eder. *Bir kadın, rüyasında ülkesini yöneten kiĢiyi soyunurken görürse: Üzüntünüzün keyfinizi kaçıracağını belirtir. Yakınında olan kiĢilerden gördüğü kötülükler sonucu acı çekecektir. 'Elbiselerini, çıkaran insanlar görmek: Kederle sonuçlanacak eğlenceler anlamına gelir. KORSE: Size olan yoğun ilgi zihninizin karıĢmasına neden olacak anlamındadır. *Genç bir kadın, rüyasında korsesini bağlarken ya da çözerken inciniyorsa: Önemsenmeyecek konular yüzünden arkadaĢları ile kavga etme eğilimine gireceğini iĢaret eder. GECE ELBĠSESĠ: Sizinle aynı hayalleri paylaĢan bir kiĢi ile macera ve aĢk dolu bir yaĢam süreceğinizi bildirir. '"Gece elbisesini bir kutuda görmek: Uzun yıllar sürecek gönül iliĢ130 kileri kuracağınızı belirtir. *Bir kadının gece elbisesi giyiĢini görmek: Hayatınızın paramparça olmasına neden olacak aĢka ait iliĢkileri alamet eder. JÜPON: Yeni jüponlar görmek, sahip olduklarınızdan gurur duymanız tanıdıklarınız arasında bir alay konusu olacak demektir. *Yırtık ya da kirli jüponlar: KiĢiliğiniz büyük bir tehlike içinde olacak anlamındadır. *Genç bir kadın, ipekli ya da temiz bir jüpon giydiğini görürse: Bunak fakat mert bir kocaya sahip olacak demektir. * Jüponunu giymediğini fark ederse: Kötü Ģans ve hayal kırıklığı anlamına gelir. *Yürürken jüponu düĢerse: Sevgilisini kendisi ile kalması için ikna etmekte sıkıntı yaĢayacaktır; bunu hayal kırıklıkları takip edebilir. GECELĠK: Hafif bir hastalığa yakalanacağınızı bildirir. *Gecelik giymiĢ insanlar görmek: ġu anda yanınızda bulunmayan bir arkadaĢınızdan hoĢ olmayan haberler alacağınızı bildirir. ĠĢinizde aksilikler ile karĢılaĢacaksınız demektir. *Eğer bir aĢık, sevgilisini geceliği ile görürse: Yerini baĢka birisbe

kaptıracak anlamındadır. KOMBĠNEZON: Bir kadın rüyasında bir kombinezon görürse; kendisi hakkında olumsuz bir dedikodu duyacak anlamına gelir. ÇORAP: Ahlaksız arkadaĢlıklarınızdan zevk alacağınızı bildirir. *Genç bir kadın, çoraplarını pejmürde ya da yıpranmıĢ bir halde görürse: HoĢ olmayan bir davranıĢı yüzünden suçlanacaktır. *Eğer fantezi çoraplar giyerse: Erkeklerin ilgisine düĢkün olacak ve tercih hakkını kullandığı kiĢilere karĢı dikkatli olmak zorunda kalacak anlamına gelir. *Eğer ayaklarına beyaz çoraplar giyerse: Erkeklerin ilgisine düĢkün olacak ve tercih hakkını kullandığı kiĢilere karĢı dikkatli olmak zorunda kalacak anlamına gelir. *Eğer ayaklarında beyaz çoraplar varsa: Feci bir hayal kırıklığı ya da hastalık tehdidi altında kalacaktır. JARTĠYER: Bir aĢık, sevgilisinin jartiyerini bulursa, ona karĢı prestijini kaybedecek demektir. Rakipleri olacaktır. *Bir kadın, jartiyerini kaybettiğini görürse: AĢığı kıskanç olacak ve daha yakıĢıklı bir kiĢiden Ģüphelenecektir. *Evli bir erkek, rüyasında jartiyer görürse: Karısı onun gizli saklı iliĢkilerini öğrenecek ve o felaket bir durum yaĢayacak anlamındadır. *Bir kadın, bacağındaki çok güzel ve değerli jartiyerlere hayran kalırsa: Özel iliĢkilerinde ihanete uğrayacak ve kamuoyunun hassas terazisinde tartılacaktır. Eğer sevgilisi jartiyerini bağlarsa, onun sevgisini kazanacak ve tüm kötü eleĢtirilere rağmen aralarında güven ve sadakat olacak anlamına gelir. TOZLUK: 131 HoĢ eğlenceler yaĢayacağınızı ve rakipleriniz olacağına iĢaret eder. PANTOLON: Rezil ve namussuz hareketler yapmaya kıĢkırtılacağım-za iĢaret eder. '"Pantolonu tersten giydiğinizi görürseniz: Cazibeli bir kiĢi sizi etkisi altına alarak kendisine bağlayacak demektir. BLUZ: Genç bir kadın, rüyasında hoĢ ve konfeksiyon yapımı bir bluz görürse; becerikliliği ve hoĢa giden tavırları sayesinde çevresinde hayranlık uyandıracak anlamındadır. *Onun bluzu yirtıksa: Yasak iliĢkileri yüzünden toplum tarafından kınanacak demektir. *Eğer bir tane bluz denerse: AĢk hayatında rekabet ile karĢılaĢacaktır. Eğer bluz olursa, baĢarılı bir Ģekilde rakibini saf dıĢı bırakacak ve erkeğini kazanacaktır. GÖMLEK: Gömleğinizi giydiğinizi görmek, sadakatsiz bir davranıĢınız yüzünden kendinizi sevgilinizden uzaklaĢtıracağınızın iĢaretidir. ¦Gömleğinizi kaybetmek: AĢk ve iĢ hayatınızda gözden düĢeceğinizi haber verir. * Yırtık bir gömlek: Talihsiz bir durum ile karĢılaĢacağınızı ve sefil ortamlara gireceğinizi belirtir. *Kirli bir gömlek: BulaĢıcı bir hastalığa tutulacağınızı alamet eder. KAKIM KÜRKÜ: Bu güzel ve pahalı siyah benekli beyaz kürkü giydiğinizi görmek; yükselme, dürüst bir karakter ve zenginlik anlamına gelir. '"Kakım kürkü giyen insanlar görmek: Zengin insanlar ile iliĢki içinde olacağınızı ve bunların özellikle edebiyat ve sanat çevrelerinden insanlar olacağını bildirir. '"Bir aĢık, sevgilisinin bu kürkü giydiğini görürse: Bu, saflığın ve sadakatin belirtisidir. Eğer kürk kirli ise, bunu tersi beklenmelidir. ÖNLÜK: Genç bir kadın için, zikzak bir yol manasına gelir. Okula giden bir kız, önlüğünün yırtıldığını görürse; kötü dersler, ana babası ve öğretmenlerinden alacağı nasihatler anlamına gelir. TULUM: Bir kadın, tulum giyen bir bebek görürse; aĢığı tarafından aldatılacaktır. Eğer bir eĢ ise, kocası tarafından aldatılacak demektir. ÜNĠFORMA: Rüyanızda bir üniforma görmek, arzularınızı elde etmekte size yardımcı olacak nüfuzlu arkadaĢlarınız olacağını haber verir. *Genç bir kadın, üniforma giydiğini görürse: Ona tutku ile bağlı olacak ve onu sevecek bir erkek bulacaktır. Eğer üniformayı ıskartaya çıkartırsa, aĢkı yüzünden bir skandal tehlikesi ile karĢı karĢıya kalacak anlamına gelir. ¦Tuhaf üniformalar kuĢanmıĢ insanlar görmek: Birisi ile arkadaĢça iliĢkilerinizin kesileceğini haber verir. Üniforma giymiĢ bir arkadaĢınızı ya da akrabanızı üzgün görmek, kötü bir talihiniz olacağını ve devamlı bir surette yokluk içinde yaĢayacağınızı alamet eder. DUVAK: Duvak giydiğinizi görmek, sevgilinizle tamamen samimi olmayacağınıza ve onu yanınızda tutmak için kurnazlık yapmaya zorlanacağınıza iĢarettir. *Duvak takmıĢ insanlar görmek: ArkadaĢlarınız tarafından kötüleneceğinizi ve iftiralara maruz kalacağınızı alamet eder. ¦Genç bir kadın, rüyasında duvağını kaybettiğini görürse: AĢığınız hileli yollara baĢvurduğunuzu anlayacak ve size aynı yoldan karĢılık verecek anlamına gelir. *Duvağı bir tarafa atmak: Sevdiğiniz bir kimseden ayrılacağınızı ve çevrenizden gözden düĢeceğinizi ifade eder. ¦Rüyanızda matem duvakları görmek: Acı ve üzüntü anlamına gelir. ĠĢinizde

sıkıntılı bir gün yaĢayacaksınız demektir. ELDĠVENLER: Yeni eldivenler giymek, diğer insanlarla iliĢkilerinizde tedbirli ve tutumlu olacaksımzdır; fakat para hırsınız olmayacak demektir. Davalarınız ya da iĢ sıkıntılarınız olacak ama hepsini kendi lehinize olan bir sonuca bağlayacaksınızdır. ¦Eski ya da kirli eldivenler giymek: Size ihanet edileceğini ve kayıplardan muzdarip olacağınızı alamet eder. ¦Eldivenlerinizi kaybetmek: Terk edileceğinizi ve kendi yaĢamınızı kendinizin kazanacağını ifade eder. *Bir çift eldiven bulmak: Evlilik yada yeni bir gönül iliĢkisi anlamına gelir. ¦Bir erkek bir bayanının eldivenlerini giydirirse: Onu tehditle teĢhir edecek bir kadına sahip olacak anlamındadır. ¦Eğer eldivenlerinizi çıkarırsanız: ĠĢinizde ve gönül iliĢkinizde biraz basan ile karĢılaĢacaksınız demektir. ATKI: Atkı görmek, birisinin size dalkavukluk edeceğini ve iyi niyet göstereceğini bildirir. ¦Atkınızı kaybetmek: Üzüntü yaĢayacağınız ve keyfinizin kaçacağı anlamına gelir. ¦Bu rüyayı takiben: Genç bir kadın iyi görümlü bir erkek tarafından aldatılma tehlikesi ile karĢı karĢıya kalabilir. EL KÜRKÜ: El kürkü kullanmak, talihinizin iniĢ çıkıĢlarına karĢı iyi bir önlem alacağınızı bildirir. *Bir aĢık, sevgilisinin el kürkünü giydiğini görürse: Daha değerli bir erkek onun yerini ele geçirecek demektir. EġARP: EĢarp giymek, iĢve baz birinin sevgilisini elde etmeyi dileyeceğinizi belirtir. #Genç bir kadın, bir eĢarp satın alırsa: AĢığına sadık olacak ve samimi, kadına yakıĢır yollardan o-nun itibarını kazanacak anlamına gelir. RENKLĠ GÖZLÜK: Bazı itibarsız arkadaĢlarınız paranızı ahmakça harcadığınız için sizi yaltakla-* nacaklar manasındadır. ¦Genç bir kadın için: Kendini dinlemesi gerektiğini, baĢkalarına fazla kulak asmamasını haber verir. KEMER: Yeni stil bir kemer, kısa bir süre içinde karĢılaĢacağınız ve iliĢkiler 132 L 133 içinde bulunacağınız yabancı bir kiĢinin saadetinizi bozacağını bildirir. TOKA: Tokalar görmek, hoĢ yerlerden davetler alacağınızı ve iĢlerinizin karmakarıĢık olma tehlikesi içinde kalacağını haber verir. MENDĠL: Flörtleriniz olacağını ve baĢınıza beklenmedik olayların gelebileceğini bildirir. *Mendil kaybetmek: Sizin hayatınızdan kaynaklanmayan bir durum yüzünden bir iliĢkinizin bozulacağını ima eder. *Yırtik mendiller: AĢıklar arasındaki kavgalar öyle boyutlara gelecek ki bir barıĢma ortamının sağlanması çok güç olacak demektir. *Kirli mendil: GeliĢigüzel arkadaĢlıklardan sıkılacağınızı belirtir. *Temiz beyaz mendiller: Vicdansız kiĢilerin ısrarla yaltaklanmalarına direneceğinize iĢaret eder. AĢk ve evlilik size çok yakındır. *Renkli mendiller: ĠliĢkilerinizin kah bir Ģekilde ahlaki değerleri taĢımıyorken, onları öyle bir ustalıkla idare edeceksiniz ki o iliĢkileriniz rezil durumlardan kaçınacaklar anlamına gelir. *Ġpek mendiller görmek:Kendinize güzel bir yaĢam hazırlarken çevrenizdeki insanlara da neĢe sağlayacağınızı haber verir. APOLET: Bir kadın, apolet takan bir kiĢi ile tanıĢırsa; muhtemelen skandal ile sonuçlanacak akıllı olmayan bağlılıklar yaĢadığını haber verir. YAKALIK: Yakalık taktığınızı görmek, aslında zor layık olacağınız onurlarla Ģereflendirileceğinizi bildirir. *Bir kadın için: Samimi olmayacak bir yığın hayranı olacaktır ve muhtemelen uzun bir süre evlenmeyecek demektir. YAMA: Genç bir kadın, elbisesinde bir yama görürse; en mutlu anların yaĢandığını hayal ediyorken sıkıntı ile karĢılaĢacak anlamındadır. Eğer yamalan gizlemeye çalıĢırsa, karakterindeki kötü bir özelliği sevgilisinden saklamaya çalıĢacağını iĢaret eder. Eğer yama yapıyor ise, hoĢlanmadığı vazifeleri üzerine alacaktır. *Bir kadın, ailedeki elbiseleri yamaladığını görürse: Ailesinde sıcak ve sevecen bir ortam olacak fakat geçimlerini zar zor sağlayacaklar anlamına gelir. GĠYOTĠN: Rüyada giyotin görmek, cinsel uyumsuzluğunuzda suçun kendinizde olduğunu bildiğinizi kanıtlar. Bazı yanlıĢ bilgiler nedeni ile cinsel güçsüzlükten yakınmakta, kadınsanız kendinizi soğuk sanmaktasınız. Bütün bunlar yaĢantınızı cehenneme çeviriyor demektir. GONDOL: Rüyada gondol görmek, eĢinizle çok iyi anlaĢtığınızı ve cinsel yaĢantınızı sağlam bir sevgiye dayandırdığınızı kanıtlar. GONK: Rüyada gonk görmek, ailede veya komĢuda evlenme demektir. GORĠL: Rüyada goril görmek, geçmiĢe fazla bağlandığınızı ve geleceğe hiç aldırmadığınızı ortaya koyar.

GÖBEK: Görenin cinsiyetine göre; ya kocaya yada kadına iĢarettir. *Erkeğin göbeğini büyük görmesi: EĢiyle iyi ve mutlu bir hayatı olacağına iĢarettir. ""Küçük görürse: EĢiyle sürekli tartıĢmalı bir hayat geçireceği anlamına gelir. *Göbeğinin üstünde yara görmek: EĢinin kötü bir insan olacağına iĢarettir. *Göbeğini normal olarak görmek: Ġffetli ve uyumlu bir kadınla evleneceğine iĢarettir. *Göbeği görememek: Karısının öleceği anlamına gelir. *Göbeği yarılmıĢ olarak görmek: Karısının baĢka bir erkekte gözü olduğu anlamına gelir. *Göbeğinde ağrı duymak: Karısıyla kavgaya ve münakaĢaya iĢarettir. *Göbeğini koparmak: Kansını boĢamak anlamına gelir. Yukarıdaki Ģıklan kadın görürse, kocasına addedilir. GÖÇ: Rüyada göç etmek, cinsel bunalımlardan kurtulamadığınız için, sorunlardan kaçtığınızı belirtir. YaĢantınızda önemli değiĢiklikler olacağını ortaya koyar. GÖĞÜS: Genç bir kadın, rüyasmda göğsünün yaralandığını görürse; bir felaket ile karĢı karĢıya kalacaktır. *Göğsü lekeli ya da büzülmüĢ ise: AĢk hayatında büyük bir hayal kırıklığı yaĢanacaktır ve onu çekemeyen insanlar tarafından incitilecektir. *Eğer sevgilisi kur-nazsa onun göğsüne bakıyor ise: Onu arzulayan bu erkeğin etkisi altına girecektir. GÖK: Eğer gökyüzü açık ise, ayrıcalıklı bir insan olacağınızı ve kültürlü dostlarınız ile ilginç bir seyahate çıkacağınızı bildirir. Tam tersi olursa, suya düĢen umutlar ve kadınlar ile iliĢkilerinde sıkıntılar anlamına gelir. 134 135 GÖKKUġAĞI: AĢıklar için; birlikteliklerinde çok daha mutlu günler yaĢayacaklarını haber verir. ^GökkuĢağını yeĢil ağaçların az üstünde görmek: GiriĢeceğiniz herhangi bir iĢte kayıtsız Ģartsız baĢarılı olacaksmızdır. GÖKTAġI: Rüyada göktaĢı düĢtüğünü görmek, yuvanızın sevgi ve cinsel doyum ile dolacağını belirtir. GÖL: Temiz ve durgun bir gölde yelkenli ile gitmek: Mutlu ve cana yakın arkadaĢlıklar kuracağınızı bildirir. Mali durumunuz taleplerinizi karĢılayacaktır. "Çamurlu bir göl: ĠĢte ve aĢkta mutsuz sonuçlarla karĢılaĢacağınızı bildirir. *YeĢil ağaçlarla çevrili çamurlu bir göl: Ahlaki duygularınız tutkulu arzularınızı dizginleyecek ve enerjinizi daha farklı kanallara yönelteceksiniz anlamındadır. Eğer göl temiz ve etrafı çok Ģeyler ile dolu ise, çapkınlığınız yüzünden çok kayıplar yaĢayacaksmızdır. *Temiz bir gölde yansımanızı görmek: NeĢeyi ve sadık dostları müjdeler. *Gölde yeĢil yaprakları olan ağaçların yansımalarını görmek: AĢk hayatınızın dolu dolu geçeceğini haber verir. KANAL: Eğer genç bir kız, kanalı kano ile geçiyor ise, iffetli bir yaĢamı ve onu seven kocası olacaktır. Eğer kanalı köprü üzerinden geçer ise, yüksek bir sosyal itibarı olacakta GÖLGE: Rüyada gölge görmek, her türlü cinsel tasadan kurtulacağınızı müjdeler. Gölgede oturmak ise, sevgiye verilmesi gereken değeri nihayet anladığınızı belirtir. Kadının gölgeye çekilmesi, güvendiği erkeğe kavuĢması demektir. GÖMLEK: Rüyada gömlek görmek, refah müjdesidir. Gömleğin yırtık olması, cinsel coĢku belirtisidir ve seviĢmede sınır tanımayacağınızı kanıtlar. Kirli gömlek, hakarete uğramak demektir. GÖMMEK: Rüyada herhangi bir Ģeyi gömmek, sevdiğiniz kimseye sınırlı bir Ģekilde seviĢtiğinizi belirtir, zevk almadığınızı anlata GÖRUCU: Evinize görücü geldiğini görmek, aile içinden birisinin evleneceğine ya da yine aile içinden huysuz birisi ile tartıĢacağını136 za iĢarettir. GÖRÜMCE: Rüyada görümcesini görmek, yeni bir iliĢki kuracağınızı belirler. ġansınız açılacak demektir. GÖZ: Rüyanızda bir göz görmek, sizi izleyen düĢmanlarınızın iĢinize zarar vermek amacı ile fırsat kolladıklarını size haber verir. Bir aĢık için bu rüya, eğer dikkatli olmaz ise,bir rakibi tarafından saf dıĢı edileceğini belirtir. ""Kahverengi gözler: Aldatmanın ve hainliğin alametidir. Mavi gözler görmek, niyet ettiğiniz iĢleri gerçekleĢtirmede zayıf olduğunuzu ifade eder. Gri gözlerse, birisine dalkavukluk yapacağınızı belirtir. '"Bir gözünüzü kaybetmek ya da gözlerinizin ağar-dığını görmek: Sıkıntının ifadesidir. '"Tek gözlü bir erkek görmek: Kayıp ve üzüntü yaĢayacaksınız demektir.

MĠYOP: Sevgilinizin miyop olduğunu düĢlemek, onun sizi hayal kırıklığına uğratacağını ifade eder. ġAġI: Eğer bir erkek rüyasında sevgilisinin ĢaĢı baktığını görürse, kadınlar tarafından pabucu dama atılacakta. Genç bir kadın erkek arkadaĢını aynı durumda görürse, namuslu ismini lekeleme tehlikesi ile karĢı karĢıya kalacakta. GÖZ ĠLACI: Rüyada göz ilacı görmek, davranıĢlarınızdaki isabeti kanıtlar. Aynı yolda yürümeniz gerekliliğini ortaya koyar. GÖZ DOKTORU: Rüyada göz doktoru görmek, sevdiğiniz kiĢiyi elden kaçırmamak için harcadığınız çabayı belirtir. GÖZLÜK: Mutlu bir izdivaç ve her alanda daha iyisine aĢama anlamına gelir. Gözlüğün kırılması, kötüye iĢarettir. GÖZYAġI: Rüyada göz yaĢı dökmek, hayra yorulur. Cinsel dertlerden kurtularak, mutlu bir hayat süreceğinizi belirtir. GRAMOFON: Rüyada gramofon görmek, iliĢkilerinizi bir kaç 137 kiĢi ile sürdürmek istediğinizi bildirir ve kararsızlığınızı ortaya koyar. GRANĠT: Rüyada granit taĢı görmek, temeli sağlam bir cinsel yaĢam içinde olduğunuzu kanıtlar. GRĠP: Rüyada gribe yakalanmak, seviĢmekten yorulduğunuzu, aĢırılığa kaçtığınızı anlatır. GRES: Gres içinde olduğunuzu görmek, huysuz fakat nazik bir insanla arkadaĢlık yapacağınızı bildirir. GREV: Rüyada grev yapıldığını görmek, cinsel isteklerinize sınır çizilmesinden duyduğunuz endiĢeyi ortaya koyar. Greve katılmak, eĢinin arzularını beğenmemek ona hayır demektir. GRĠZU: Rüyada grizu olayını görmek, sevdiğiniz kiĢi ile beraber kirli iĢlere karıĢacağınız anlamına gelir. Eğer dikkate etmezseniz baĢınız derde girebilir. GUGUK KUġU: Çok sevdiğiniz bir arkadaĢınızın ölümünün alametidir. GURBET: Rüyada gurbete çıkmak, ondan kopmak arzunuzu dile getirir. Biraz da boĢanmak istediğinizi açıklar. GUSÜL: Rüyada gusül abdesti almak, tam bir mutluluk eĢiğinde olduğunuzu müjdeler. GÜBRE: Rüyada gübre görmek, cinsel yaĢantınızın gün geçtikçe kuvvetlendiğini, aranızda daha iyi anlaĢtığınızı kanıtlar. AĢkınızı tehdit eden buzlar erimiĢ sayılır. GÜCENMEK: Rüyada gücenmek, karĢınızdakini kusurlu bulduğunuzu, ondan dilediğiniz Ģekilde zevk alamadığınızı kanıtlar. GÜĞÜM: Rüyada güğüm görmek, ailedeki mali sıkıntıların son 138 bulacağını müjdeler. Cinsel yaĢantıda da rakip tanımayacak seviyeye ulaĢtığınızı belirtir. Güğümün boĢ olması, onu aldattığınızı açıklar. GÜNAHA GĠRME: ArkadaĢlarınızın gözünde sizi küçük düĢürmeye çalıĢacak kıskanç bir kiĢiden muzdarip olacağınızı iĢaret eder. GÜL: Sevineceğiniz bir haber alacağınıza, gönül iliĢkilerinde Ģansınızın artacağına ya da sevgilinizin sizi deliler gibi seveceğine yorumlanır. *Gül toplamak: Rengine göre yorumlanır. *Beyaz gül: Saflığa ve temiz bir insana yorumlanır. *Sari gül: Hafif meĢrep bir kadına iĢarettir. *Kırmızı gül: Ġtibara ve lafınızın dinlenmesine iĢarettir. GÜL AĞACI: Haysiyetli, makam ve mevki sahibi bir insana iyi bir koca ya da iyi bir kadına iĢarettir. *Gül ağacı dikmek: Ġyi bir evlilikten akıllı ve kadir kıymet bilen çocuğa iĢarettir. *Gül ağacı kesmek: Ġtibarlı birisinin kalbini kırmaya, evliliği bitirmeye ve çocukları ihmale iĢarettir. GÜLLE: Rüyada gülle görmek, cinsel yaĢantınızın sizin için dayanılmaz bir görev haline geldiğini ortaya koyar. Duygularınız sanki kurumuĢ gibidir. GÜLMEK: Rüyada gülmek, eĢinizin bütün sivri yönlerini düzelttiğiniz kusurlarını giderdiğiniz ve gerçek bir anlaĢma sağladığınız anlamına gelir. Cinsellik yardımı ile denge kurmuĢ ve mutluluk sağlamıĢ olacaksınız. GÜMÜġ: Rüyada gümüĢ görmek, neĢe ve ferahlık demektir. Parlak gümüĢ, doğru ve sevinçli haber, kirli gümüĢ yanlıĢ ve üzücü haberdir. GÜMRÜK: Rüyada gümrükten geçmek, hatalı davrandığınız halde bunda ısrar ettiğinizi kanıtlar. Gümrükten mal kaçırmak ise, kaçamak yapmak arzusunu ortaya

koyar. Gümrük memurları tarafından kovalanmak, zina halinde yakalanacağınızı ihtar eder. L 139 GÜNDÜZ: Rüyada gündüz olduğunu görmek, her türlü kaygı vl tasadan kurtulduğunuzu kanıtlar. Hayatta bütün istekleriniz yerine ge| miĢ demektir. GÜNEġ: GüneĢin doğuĢunu düĢlemek, sevinci ve saadeti müjc ler. *Öğle vaktinde güneĢ görmek: Sınırsız bir memnunluk yasaya cağınızı bildirir. GÜNEġLĠK: GüneĢlik taĢıyan genç kızlar görmek, refahı ve ne-| fis zevkleri bildirir. GÜRGEN: Rüyada gürgen ağacı görmek, sevdiğiniz kiĢinin nazarında değerinizin gün geçtikçe arttığını anlatır. GÜVE: Rüyada güve görmek, üzüntüye kapılacağınızı belirtir. Elbiselerinizin güveler tarafından yenilmesi, aranızdaki cinsel uyuĢmazlığın zamanla daha da artacağı anlamına gelir. Her ikiniz baĢka baĢka dünyaların insanı gibi davranmakta olduğunuzu ve ayağınızı denk almanız gerektiğini ihtar eder. GÜVERCĠN: Ġç huzur anlamına gelir. Birisinden bir yakınlık gö-receksinizdir. Genç bir kadın, güvercin görürse; bu erken ve huzurlu bir evlilik anlamına gelir. GÜVEY: Evlenerek muradınıza ereceğinize ve hiç bilmediğiniz bir Ģeye tanık olacağınız anlamına gelir. *Genç güvey: ÇalıĢmalarınızın karĢılığında zor kazanılmıĢ paraya iĢarettir. *Çirkin yaĢlı güvey: Haksız elde edilmiĢ paraya iĢarettir. GÜZEL: Kadın veya erkek, gönül iĢlerinizde değiĢiklik olacağına yeni birisi ile tanıĢarak ona tutulacağınıza ve isteklerinizin gerçekleĢeceğine iĢarettir. GÜZEL AVRAT OTU: Stratejik hareketleriniz ticari hayatınızda size basan getirecektir. Kadınlar toplumdan rakipler bulacak ve erkeklerin sevgisini kazanmak için gayret göstereceklerdir. *Güzel bir çocuk: KarĢılıklı bir aĢk yaĢayacağınızı ve mutlu bir birliktelik kuracağınızı bildirir. GÜZELLĠK ENSTĠTÜSÜ: Rüyada güzellik enstitüsü görmek, bütün kusurlarınızdan haberdar olduğunuzu fakat inatçılığınız nedeni ile hatalarınızdan kurtulamadığınızı belirler. Estetik ameliyat olmak, nihayet gerçekleri anladığınız anlamına gelir. 140 141 zi kanıtlar. Hafiyelik yapmak, kirli iĢlere karıĢmak demektir. H HABER: Rüyada haber almak, yeni bir aĢk serüveninin müjdecisidir. Bu iliĢki kısa bir sürede geliĢecek demektir. HACAMAT: Rüyada birisine hacamat yapıldığını görmek, kendinizi zevk ve eğlenceye vereceğinizi belirler. HACIZ: Rüyada eĢyanıza haciz konması, sevdiğiniz kiĢinin elden çıkarılması demektir. Aynı zamanda mutsuzluk belirtisidir. HADEME: Rüyada hademe görmek, cinsel iliĢkilerde bencillikten kurtularak biraz da eĢinizin zevk almasına çalıĢmanız gerektiğini ihtar eder. HADIM: Rüyada hadım olmak, cinsel iliĢkilerden el ayak toplamak demektir. Birazda kendine olan güvensizliği yansıtır. HAFĠYE: Rüyada hafiye görmek, sevdiğiniz kimseye karĢı güven beslemediğinizi, onu her zaman kontrolünüz altında tutmak istediğini142 L HAKAN: Rüyada bir hakan görmek, cinsel konularda ustalığınızı kanıtlar. Onun nazarında, bulunmaz bir kiĢiliğiniz vardır. Tapılacak kadar sevildiğinizi ortaya koyar. HAKARET: Rüyada hakarete uğramak, utanç verici cinsel davranıĢlar içinde olduğunuzu belirler. HAKĠM: Rüyada hakim görmek, seviĢirken ne kadar titiz davrandığınızı, birlikte doyuma ulaĢmak için, ne kadar çok çaba harcadığınızı belirler. Zevke olduğu kadar sevgiye de yer verilmesini bilmeniz, değerinizi biraz daha arttırmaktadır.

HAKKAK: Rüyada hakkak görmek, eski sevgilinizi aklınızdan çıkaramadığınızın delilidir. AĢkınızın yeniden alevlenmesi kuvvetle muhtemeldir. HAL: Rüyada meyve yada sebze hali görmek, cinsel bolluk ve bereket demektir. HALA: Rüyada hala görmek, yalnızlıktan kurtulacağınızı müjdeler. Bu mutlu bir evliliğe kadar varabilir. HALAT: Rüyada halat görmek, onu kendinize her bakımdan bağlamak için ne kadar kararlı olduğunuzu ortaya koyar. Kadınlar için halat, daha ateĢli bir erkeğe duyulan özlemin belirtisidir. HALI: Rüyada halı görmek, eĢinizde her aradığınızı bulduğunuzu kanıtlar. Evin halılarla dolu olması, yuvanızı cennete çevirdiğiniz anlamına gelir. Gurur duymalısınız. HALLAÇ: Rüyada pamuk atan hallaç görmek, eĢinizi cinsel çıkmazdan kurtaracağınızı belirler. HALTER: Rüyada halter yapmak, erkeğin kıskanç olması nedeni 143 ile eĢiyle birlikte yaĢamayı bir türlü mutluluğa çeviremediğini kanıtlar. KuĢku ile dolu olduğundan, seviĢmekten bile zevk alamaz, bunu ağır bir yük olarak kabullenir. HAMAK: Rüyada hamak görmek, cinsel iliĢkilerinizde bir takım güçlükler çekeceğinizi fakat zamanla tam bir uyum sağlayacağınızı belirler. HAMAM: Rüyada hamam görmek, cinselliğin yaĢantınızda ne kadar büyük bir yer tuttuğunu gösterir. Tutkularınızı bir an önce gidermek, rahatlama isteğinizi yansıtır. Suyun sıcaklığı bitkinliğin belirtisidir. HAMĠLE: Rüyada hamile kalmak, eğer değilseniz günah iĢlediğinizi, hamile iseniz hayırlı bir evlada kavuĢacağınızı belirtir. Bir erkeğin hamile görülmesi ise, cinsel yaĢantılarının çığırından çıkmıĢ olduğunu kanıtlar. HAMSĠ: Rüyada hamsi görmek, küçük zevklerden büyük mutluluklar çıkarabileceğinizi kanıtlar. Basit bir öpücük bile, sizin için bir kadına tamamen sahip olmak kadar zevk vericidir. HAMUR: Rüyada hamur yemek, yakında nikah dairesinin yolunu tutacağınıza iĢarettir. Hamurla uğraĢmak ise, iliĢkilerinizde fazla ileri gitmemeniz gerektiğini ihtar eder. HAN: Rüyada han görmek, çok hayırlıdır. Gerek duygusal, gerek sağlık gerekse cinsel yönlerden sevindirici bir durumda olduğunuzu kanıtlar. HANÇER: Rüyada hançer görmek, bazı kiĢilerin aleyhinizde çalıĢtıklarını ortaya koyar. Hançerin kınından çıkması, tuzağa düĢürülmek istediğinizi kanıtlar. Bu cinsel ihanetlerin ödenmesi anlamına da gelebilir. HANIMEFENDĠ: Rüyada hanımefendi görmek, herkesin kalbini fethettiğinizi belirler. Kıskanılacak bir ortam içinde olduğunuzu kanıtlar. HANIMELĠ: Hanımeli görmek ya da toplamak, gönencin müjdecisidir. Fevkalade bir evliliğiniz olacaktır. HAP: Rüyada hap yutmak, erkekler için aldatılmak, kadınlar içinse ihanet demektir. 144 u L HAPĠS: Genç bir kadın, aĢığının hapsedildiğini görürse; aĢığının onu aldatması hayal kırıldığına uğramasına neden olacak anlamına gelir. GARDĠYAN: Bir gardiyan görmek, yapılan ihanetler, çıkarlarınızı zedeleyecek ve kötü bir kadın sizi etkisi altına alacak anlamındadır. Hapisten kaçmaya çalıĢan bir kalabalık görmek, kötülüğün alametidir. Sizden tehditle para koparmaya çalıĢacaklardır. HAPĠSHANE: Rüyada hapishane görmek, evliliğin çekilmez hale geldiğini kanıtlar. Bekarlar içinse, iliĢkiler kopmak üzere demektir. Bunların düzelmesi söz konusu olmayacaktır. HARABE: Rüyada harabe görmek, sevdiğiniz kimseden kopacağınızı anlatır. Sizi birbirinize bağlayan tüm bağlar tamamen kopmuĢ sayılır. HARAM: Rüyada haram mal sağlamak, baĢkalarında gözü olmak demektir. HARDAL: Rüyada hardal görmek, cinsel tutkunuzun sınırsız olduğunu kanıtlar. SeviĢirken bir an önce amaca yöneldiğinizi de ortaya koyar. HAREM: Harem kurduğunuzu görmek, enerjinizi boĢ Ģeylere harcayacağınızı bildirir. Eğer arzularınızı doğru bir Ģekilde yönlendirirseniz, hayat umut dolu

olacaktır. *Bir kadın, haremde cariye olduğunu görürse: Zevki kanunsuz yerlerde arayacak ve bir kural olarak arzusu evli erkekler ile beraber olmak olacaktır. Haremin gözdesi ol145 duğunu görürse, maddi isteklerde baĢkalarından önce tercih edilecektir, fakat bu fark gözetme geçici olacak demektir. HAREMAĞASI: Rüyada haremağası görmek, erkeklerin tüm kadınları etkilediklerini ortaya koyar. Kadınlar içinse, yeni serüvenler aradıklarını belirler. HARĠTA: Rüyada harita görmek, cinsel iliĢkilerin en ince teferruatına kadar öğrenildiğini belirler. Kadında seviĢme anında, erkek gibi aktif olabilecek bilgileri edinmiĢ demektir. Artık birlikte zevk yolculuğuna çıkabilirler. HARMAN: Harman yeri görmek, zorluklan aĢıp çabalarınız sonucunda zengin olacağınız anlamına gelir. "Harman yeri almak: Kısa süre içinde akıllı ve idareli birisi ile evleneceğiniz anlamına gelir. HARP: Rüyada harp sahnesi görmek, aranızda hiç bir bakımdan ortak bir yan kalmadığım kanıtlar. Cinsel yaĢam bile sizin için bir zevk kaynağı değil, bir savaĢ ganimetidir. HASAT: Rüyada hasat elde etmek, cinsel iliĢkilerde bekleneni bulmak demektir. Hayat arkadaĢınızdan hiç bir zaman Ģikayet etmeyeceksiniz. HASIR: Rüyada hasır görmek, piĢmanlık duyacağınız bir davranıĢ içinde olduğunuzu kanıtlar. Hasır örmek, baĢınıza dert açmak üzere olduğunuzu ihtar eder. HASRET: Bir kiĢi için özlem duymak, Ģu an yanınızda bulunmayan bir arkadaĢınızdan çok sevinçli haberler alacağınızı bildirir. ¦Genç bir kadm, aĢığının ona hasret duyduğunu görürse: Bir kiĢinin yaptığı evlenme teklifi onu çok mutlu edecek demektir. *Eğer aĢığına duyduğu hasreti onun bilmesine izin verirse: Yanlız bırakılacaktır. HASTANE: Rüyada hastane görmek, dengesiz bir cinsel yaĢam 146 içinde olduğunuzu ortaya koyar. Hastahanede yatmak, iliĢkilerinize çeki düzen vermeniz gerektiğini ihtar eder. HASTABAKICI: Rüyada hastabakıcı görmek, cinsel dertlerinizi çözmek için, baĢkalarının yardımını beklemediğinizi kanıtlar. Rüyada kendini hastabakıcı olmuĢ gören genç bir kız veya kadın cinsel iliĢkilerde aktif rol oynamak istiyor demektir. HASTALIK: Rüyada hastalık görmek iyi değildir. Kendinizde bir noksanlık duyduğunuzu, çalıĢmaktan çabuk yorulduğunuzu kanıtlar. Bunu cinsel iliĢkilerinizin özürü yapmak, mutluluğunuzu tehlikeye sokuyor demektir. HAġHAġ: Rüyada haĢhaĢ görmek, gözünüzün dalgınlık nedeniyle dünyayı görmediğini belirtir. ĠliĢkilerinizin bu nedenle zarara uğrayacağı kuĢkusuzdur. HATA: Rüyada hata yapmak, titizliğinizi kanıtlar. Her davranıĢtan önce, çok düĢündüğünüzü ondan sonra karar aldığınızı gösterir. HATĠP: Genç bir kadın, rüyasında bir hatibe aĢık olursa; alelade erkekleri değil de daha çok kendisini belli eden ve toplumda faal olan erkekleri tercih edecek demektir. HATIRA: Rüyada bir hatıra almak, kısa bir süre içinde hoĢ bir sürprizle karĢılaĢacağınızı belirtir. BaĢkalarına hatıra vermek ise, dostlarınızın sayısının artacağını ortaya koyar. HATTAT: Rüyada hattat görmek, aranızdaki bağı sağlamlaĢtırmak için harcadığınız çabayı yansıtır. HAVA: Rüyada temiz havada dolaĢmak, emel ve arzularınızın gerçekleĢeceğini müjdeler. Kirli hava, çevrenizde size karĢı düĢmanlık besleyenlerin varlığım ihtar eder. Bunaltıcı hava ise, cinsel birleĢmeden eskisi kadar zevk almadığınızı belirler. 147 HAVALANDIĞINIZI GÖRMEK: Çevrenizde gözden düĢeceğinizi ve yanınızda bulunmayan bir kiĢiden hoĢunuza gitmeyecek haberler alacağınızı iĢaret eder. *Genç bir kadın, havalandığını görürse: Sevgilisi onu eskimiĢ bir eĢya gibi kenara atacak demektir. *Bir Ģeyin sizden uçup gittiğini görmek: Bir tartıĢmada galibin siz olacağını bildirir. HAVALE: Rüyada postadan havale almak, parasal sıkıntılardan kurtularak derin bir nefes alacağınızı kanıtlar.

HAVAN: Rüyada havan görmek, can sıkıcı dedikodulara neden olduğunuzu belirler. Havan dövmek ise, çevrenizin etkisinden kurtulmak için harcadığınız çabayı yansıtır. HAVLU: Rüyada havlu görmek, bir kız çocuğu sahibi olacağınızın delilidir. Havluyla kurulanmak, dertlerden arınacağınızı ortaya koyar. HAVUÇ: Saadet ve sıhhat demektir. Genç bir kadın, havuç yediğini görürse; erken bir evlilik yapacak ve birkaç güçlü çocuğun annesi olacak anlamına gelir. "'Yabani havuç görmek: Yabani havuçlar görmek ya da yemek, baĢarılı bir iĢ hayatınızın olacağını müjdeler. Fakat, aĢk hayatınızda olumsuz ve karanlık günler sizi beklemektedir. HAVUZ: Size yardımı dokunacak bir kiĢiye iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; yüklü bir paraya kavuĢarak rahat ve huzurlu bir hayat süreceğinize iĢarettir. *Havuzu dolu görmek: Bulunduğunuz makam ve mevkiden yükseleceğiniz anlamına gelir. "'Havuzdan su içmek: Bolluğa ve berekete iĢarettir. *Havuzda abdest almak: Üzüntülerden ve sıkıntılardan kurtulacağınız anlamına gelir. "'Bahçenizde havuz görmek: BaĢkalarına da faydası dokunacak hayırlı bir iĢe giriĢeceğiniz anlamına gelir. "Havuzu susuz görmek: Çevrenizden eli açık ve itibarlı birinin zor duruma düĢeceği anlamına gelir. *Evin içinde havuz görmek: Geçim sıkıntısından kurtularak rahata ereceğinizi ve iyi bir evlilik yapacağınızın iĢaretidir. 148 HAVVA: Havva anamızı görmek, yaptığınız evlilikten hayırlı çocuklara sahip olacağınıza, hayatınızı huzur ve mutluluk içerisinde sürdüreceğinize iĢarettir. HAYA: Rüyalarınızda hayalarınızı görmek, cinsel taĢkınlık istediğinizi ortaya koyar. Hayalarınızın yerinde olmaması, baĢınızdan iki nikah geçecek demektir. Hayalarınızın büyümesi, seviĢmelerden daha çok zevk alacağınızı belirtir. Kadınların bu tür rüyalar görmesi, cinsel çaresizlik ve yalnızlık çektiklerini ortaya koyar. HAYAL: Geveze birisi ile dostluğunuzu ilerleteceğiniz anlamına gelir. HAYALET: Bir kadın için, dulluk ve aldatılma anlamına gelir. Gökyüzünde hayalet ya da melek görmek, bir akrabanızı kaybedecek ve baĢınıza talihsiz olaylar gelecek demektir. HAYDUT: DüĢmanlarınızın üstünüze geleceğine iĢarettir. *Ken-dinizi haydut olarak görmek: DüĢmanınızı yeneceğinize iĢarettir. HAYIR: Hayır iĢlediğinizi görmek; mala, bolluğa ve berekete iĢaret eder. HAYKIRMAK: Zenginlik, makam ve mevkiye iĢaret eder.*Zor durudayken haykırmak: Hastalığa iĢarettir. HAYRAN OLMA: Rüyanızda size hayran olunduğunu görmek, konumunuz gereği tekrar eski ortamlara girecek ve eski arkadaĢlarınızın sevgilisi ile karĢılaĢacaksınız manasındadır. HAYRET: Hayret etmek, yetenekleriniz sayesinde tüm zorlukların altından kolaylıkla kalkacağınıza iĢarettir. HAYVAN: Rüyada hayvanlar görmek, cinsel yaĢantınızı düzene sokmak için elinizden geleni yaptığınızı kanıtlar. Bu gayretler boĢuna çıkmayacak ve onunla mutlu olacaksınız. 149 HAYVANAT BAHÇESĠ: Üzerinize kabul etmek istemediğiniz halde, bir iĢin sorumluluğu yüklenecek anlamına gelir. HAYVAN KIRKICI: Hakkınızda kötü düĢünceleri olanların saldırısına maruz kalacağınıza, malınızı ve paranızı boĢ yere harcamanıza iĢarettir. HAYVANA SEMER VURMAK: Yeni ve kazancı bol bir iĢe baĢlayacağınıza, yolculuğa ve mekan değiĢtireceğiniz anlamına gelir. HAZIM: Hazımsızlık çektiğinizi görmek, iĢinizde gönülden çalıĢtığınıza, sebatkar biri olduğunuza, sevineceğiniz haberler alarak tüm tedirginliklerinizden kurtulacağınıza iĢarettir. HAZĠNE: Hazine aramak; bazı insanların zenginliğinizde, malınızda gözü olduğu anlamına gelir. "Hazine odası görmek: Dürüst ve terbiyeli birisi olduğunuz anlamına gelir. HAZĠRAN: Rüyada kendinizi haziran ayında görmek, evlilik anlamına gelir. Bekarlar yıl sonundan önce nikah kıyacaklardır. Rüyayı gören evli ise, mutluluğunuzun ardı kesilmeyecek demektir.

HEDEF: Rüyada bir hedefe ateĢ etmek, giriĢimlerinizdeki kararlılığı kanıtlar. Hedefi vurmak, içinizi kasıp kavuran isteklere kavuĢmak, vuramamak ise, hayal kırıklığına uğramak demektir. HEDĠYE: Rüyada hediye vermek, eĢini cinsel bakımdan doyurabilir demektir. Hediye almak ise, mutluluğu onunla paylaĢtığınızı kanıtlar. Genç kızların hediye almaları, kendilerine talip çıkacağını müjdeler. HELA: Rüyada hela görmek, içinizdeki sıkıntıları atacağınızı ve hafifleyeceğinizi belirtir. HELVACI: Evliliğe, evlada ve yeni bir iĢe iĢarettir. 150 L HEMġERĠ: Rüyada hemĢerinizi bir yabancı yerdeyken görmek, sevdiğinize yakında kavuĢacağınız anlamına gelir. HEMġĠRE: Rüyada hemĢirenizi görmek, iliĢkiniz olan kiĢinin sevgisi minnet derecesine yükselecek demektir. HENDEK: Rüyada hendek görmek kötüye iĢarettir. Hendeğe düĢmek, baĢınızın derde gireceğini belirtir. Hendeğin suyla dolu olması, aleyhinizde söylenenlerin bir sonuç vermeyeceğini ve bütün çekiĢmelerden baĢarı ile kurtulacağınızı kanıtlar. Hendek kazmak, belanızı aramak demektir. HESAP: Rüyada hesap yapmak, tüm yaĢantınızda ne kadar uyanık olduğunuzu kanıtlar. Her karardan önce iyice düĢünmek ve ondan sonra harekete geçmektesiniz ki bu da size çok yararlı olmaktadır. Hesap ödemek, cinsel yaĢantınızda verdiğinizden çoğunu alacaksınız anlamına gelir. HEVENK: Ziynet eĢyası biriktirmeye iĢarettir. HEYBE: Rüyada heybe görmek, sevginizin bin bir güçlükler içinde olduğunu kanıtlar. Aile sorunlarınız taĢınmayacak duruma gelmiĢ demektir. HEYKEL: Sevdiğiniz birisinden uzaklaĢacağınızı ima eder. Enerjinizin yeterince olmaması yüzünden dileklerinizi gerçekleĢtirmekte hayal kırıklığına uğrayacaksınız. HEYKELTRAġ: Bir kadın, sevgilisinin ya da kocasının heykeltıraĢ olduğunu görürse; yüksek konumlarda bulunan erkeklerden hoĢlanacaktır anlamına gelir. MACUN: Eğer pencere camını macunladığınızı görürseniz, bu bahtınızın pekte açık olmayacağım haber verir. "Kadınlar için bu rüya, aĢkta ve sosyal durumlarda olumsuzluklar yaĢayacaklarını iĢaret eder. 151 DĠKĠLĠ TAġ: AĢıklar Dikili bir taĢın altında dikilirlerse; bu bozuĢmalar anlamındadır. HIÇKIRIK: Rüyada hıçkırığa tutulmak hayra yorulur. Hıçkırarak ağlamak, doyasıya bir cinsel düzene kavuĢacağınızı müjdeler. HIRKA: Rüyada hırka görmek, aile içindeki geçimsizliklerin son bulması demektir. Haramdan hoĢlanmadığınızı da kanıtlar. HIRSIZ: Rüyada hırsız görmek, açığa vurmaktan kaçındığınız duygular, duygunuzu ve gizli iliĢkilerden medet umduğunuzu kanıtlar. Hırsızlık yapmak, baĢkasının eĢini baĢtan çıkarmaya çalıĢtığınızı ortaya koyar. Bunun sonu hiç de iyi olmayacaktır. Hırsızın yakalanması, birlikte basılacağınızı belirtir. HIYAR: Rüyada hıyar görmek, erkekler için sağlık belirtisidir. Genç kızlar ve kadınlar içinse, sevilmeye, okĢanmaya gereksinme duyduklarını açıklar. HĠCĠV: Rüyada hicvetmek, cinsel yaĢantınızı hafife aldığınızı ortaya koyar. Bu biraz da kendinize olan güvensizliğinizdendir. HĠCRET: Rüyada baĢka diyarlara gitmek zorunda kaldığınızı görmek, karĢılaĢtığınız sorunlan çözemediğinizi belirler. Tek kurtuluĢ çaresini ondan ayrılmakta bulduğunuzu da kanıtlar. HĠDDET: Rüyada birisine hiddetlenmek, sabrınızın taĢtığını, onunla anlaĢma konusunda bir sonuç alamayacağına inandığınızı kanıtlar. Birazda kötülük düĢündüğünüzü ortaya koyar. HĠKAYE: Dinlemek ya da anlatmak; zamanınızı değerlendirmeniz gerektiği halde hay beye iĢlerle uğraĢtığınıza, gönül iliĢkilerinizde . bir durgunluk yaĢayacağınıza ve haksız yere atılan bir iftira yüzünden evinizdeki mutluluğunuzun bozulacağı anlamına gelir. HĠLE: Rüyada hile yapmak, baĢkalarının onuru ile oynadığınızı

ortaya koyar. Hileye uğramak ise, güvenmemenizi, aldatılmak üzere olduğunuzu ihtar eder. HĠMAYE: Rüyada birini himaye etmek, eĢinizin üzerinde titrediğinizi, ona en ufak bir kötülük edilmesine tahammülünüz olmadığım kanıtlar. Rüyayı gören kadın ise, sevdiği kiĢinin nazarında değer kazanacağını belirler. HĠNDĠ: Rüyada hindi görmek, cinsel kudretinizi yansıtır. Erkekseniz, doyurucu olmayı biliyorsunuz. Kadınsanız, ateĢli bir diĢi demeksiniz. HĠNDĠSTAN CEVĠZĠ: Rüyada Hindistan cevizi görmek, davranıĢlarınızda gayet cesaretli olduğunuzu kanıtlar. Hindistan cevizinden yapılmıĢ ezme veya Ģekerleme ise, sevdiğiniz kiĢinin isteklerine karĢılık verebiliyorsunuz demektir. HĠNTLĠ: Rüyada bir Hintli görmek, erkek için hilekarlığa uğrayacağını, kadın içinse, aĢktan dolayı üzüleceğinizi haber verir. HĠSSE: Rüyada herhangi bir hissenizin elinizden alındığını görmek, sevdiğiniz kiĢinin ihanetine uğrayacağınızı ihtar eder. Hisse satın almak ise, haramda gözü olmak demektir. HĠZMETÇĠ: Rüyada hizmetçi görmek, yuvanızda hiç ummadığınız bir kiĢinin mutluluğunuza kastettiğini ortaya koyar. Hizmetçi almak, dertlerinizin artacağını, hizmetçi kovmak, sorunlarınızı çözmek üzere olduğunuzu belirler. Kendinizin hizmetçilik yapması ise, sevdiğinizi elinizden kaçırmamak için her çareye baĢ vurduğunuzun delilidir. HOKEY: Rüyada hokey oynamak, ideal bir cinsel yaĢam sürdüğünüzü kanıtlar. SeviĢmiyor, sanki birbirinize tapıyorsunuz. HOKKA: Rüyada hokka görmek, çocuğunuz olacak demektir. Tükürük hokkası ise, iftiraya uğrayacağınızı ihtar eder. 152 153 HORLAMAK: Rüyada horlamak, içinde bulunduğunuz durum- ] dan ne kadar habersiz olduğunuzu belirler. Uyanmanız ve gerçekleri görmeniz gerektiğini ihtar eder. HOROZ: Horoz ötmesi, üzüleceğiniz bir habere ya da epeydir görmediğiniz ve haber alamadığınız arkadaĢın veya sevgilinizin gelmesine iĢarettir. *Horoz güreĢi görmek: HazırlanmıĢ bir tuzak sonucunda iftiraya uğrayacağınızın iĢaretidir. HORTLAK: Rüyada hortlak görmek, iĢlediğiniz hataların su yüzüne çıkmasından korktuğunuzu belirtir. HORTUM: Genç bir kadın hortuma kapıldığını düĢlerse, gizli bir iliĢkiye gireceğini ve bunun sonucunda yaĢanacak skandalin onun ismini kirleteceğini ve toplumdan dıĢlanacağını bildirir. HOġAF: Rüyada hoĢaf görmek, uzun ve mutlu bir yaĢantınız olacağını müjdeler. HoĢaf içmek, rahatlık demektir. HOVARDA: Rüyada hovardalık etmek, cinsel gücünüzü ölçüsüzce harcamanız demektir. HUBUBAT: Rüyada hububat görmek, bereket, çoluk çocuk bolluğu sayılır. Cinsel yeteneklerinizi sonuna kadar kullandığınızı belirtir. HUKUK: Rüyada hukukla ilgilenmek, duygusal yaĢantınızın periĢan olacağına iĢarettir. HUMMA: Rüyada hummaya yakalanmak, sevdiğiniz kiĢi hakkında içinizi açacak bir haber alacağınızı belirtir. HURMA: Ağaçlarda hurma görmek, mutlu bir beraberliğiniz ola- . cağını ve refah içinde yaĢayacağınızı müjdeler. HURĠ: Rüyada cennetteki hurileri görmek, birlikte olduğunuz kiĢiyi cennetlik olacak kadar sevgiyle kucakladığınızı, ona her istediğinizi verebildiğinizi kanıtlar. HÜKÜM: Rüyada hüküm giymek, geçimsizliğinizin cezasını çekeceğinizi belirtir. HÜKÜMDAR: Rüyada hükümdar görmek, sizin için hayati değer taĢıyan konularda basan sağlayacağınızı kanıtlar. Bir hükümdardan iltifat görmek, cinsel balamdan gerçek erkek veya kadın olabilmek demektir. HÜKÜMET ERKANI: Rüyada hükümet erkanı görmek, onun nazannda değer kazanmaya çalıĢtığınızı kanıtlar. HÜRRĠYET: Rüyada herhangi bir kiĢiye veya hayvana hürriyetini bağıĢlamak, hayal yollan durmadan yön değiĢtiren kiĢilerden zevk almadığınızı belirtir. Ona değer vermediğinizi gerektiğinde kendisinden kopabileceğini açıklar. HÜZÜN: Rüyada kendinizi hüzünlü görmek, yakında sevineceğinize iĢarettir. BaĢkalarının hüzünü ise, iyi bir haber alacağınızı belirler.

154 155 IHLAMUR: Rüyada ıhlamur içmek, huzur içinde ömür sürmek demektir. Evli kimselerin ıhlamur ağacı görmeleri bir süre için çocukları olmayacağını belirtir. ILIK: Rüyada ılık hava görmek, monoton bir yaĢam sürdürdüğünüzü belirler. Bundan yakınmamakta, mutlu görünmektesiniz. IRK: Rüyada baĢka ırklardan insanlar görmek, bir yabancı ile tanıĢacağınızı ve aranızdaki iliĢkinin kısa bir zamanda ilerleyeceğini açıklar. IRMAK: Rüyada ırmak görmek, hayatın tadını çıkardığınızı belirtir. Günleriniz su gibi tatlı akıp geçmektedir. Bulanık sulu ırmak, baĢınızın derde gireceğini ihtar eder. Azgın ve taĢkın sulu ırmak, cinsel isteklerinize gem vurmadığınız taktirde, baĢınız tehlikeye girecek demektir. IRZA GEÇME: Genç bir kadın, tecavüzün kurbanı olduğunu gö156 rürse; gururunu kıracak dertlerden muzdarip olacak ve sevgilisi ondan uzaklaĢacak anlamındadır. ISINMAK: Rüyada ısınmak, daha hareketli bir cinsel yaĢamın özlemini duyduğunuzu kanıtlar. ISIRGAN: Rüyada ısırgan otu görmek, kötü bir kadının ağına düĢeceğinizi ihtar eder. Kadınlar ise, baĢkalarından bir türlü atamayacakları bir erkeğin oyuncağı haline gelecek demektir. Isırganın vücudu dolaması, kadm ticareti yapan Ģebekenin kurbanı olacağınızı ortaya koyar. ISIRMAK: Rüyada birisi tarafından ısırılmak, kötülük göreceğiniz anlamına gelir. Sizin birisini ısırmanız ise, düĢmanınızın tuzağına düĢmeden, onu engelleyebileceğinizi belirler. ISKONTO: Rüyada ıskonto yapmak, çok kısıtlı bir cinsel yaĢantınız olduğunun delilidir. ISLIK: Rüyada ıslık çalmak, seviĢtiğiniz kiĢiye karĢı kayıtsız kalmadığınızı belirler. ISPANAK: Rüyada ıspanak yemek, sevmesini ve sevdiğiniz kiĢiyi mutlu kılmasını bildiğinize iĢarettir. Yeteneklerinizi yerinde kullandığınızı kanıtlar. Cinsel gücünüzün eksilmediğini belirler. ISTAKOZ: Rüyada ıstakoz görmek, kadınların bir erkek kadar serbest davranabileceğini ortaya koyar. Erkeklerinde cinsel birleĢme sırasında kendisini kontrol etmesini bildiğini ve uzun bir seviĢmeden hoĢlandığını kanıtlar. ISTIRAP: Rüyada ıstırap çekmek, cinsel ortaklığınızın baĢarılı geçeceğini belirler. IġIK: Rüyada ıĢık görmek, cinsel yaĢantınızda çok talihli olduğunuzu, size tam bir eĢ edindiğinizi kanıtlar. Eğer ıĢık karanlık bir yeri 157 aydınlatıyorsa, eski ve çok güç konulan halledeceğinizin delilidir. ITIR: Rüyada ıtır görmek, ince ruhlu bir sevgili edineceğinizi müjdeler. Itır koklamak, onunla birleĢmek demektir. IZGARA: Rüyada ızgara görmek, eskiden kaçındığınız, önemsemediğiniz cinsel davranıĢları gerçek bir coĢkuyla sürdüreceğinizi belirler. Izgarada bir Ģey kızartarak yemek, tüm değiĢiklikleri deneyerek bu iĢi yapacağınızı ortaya koyar. ĠBĠK: Rüyada ibik görmek, çıplaklığa verdiğiniz önemi gösterir. Ġster kadın olsun ister erkek, karĢısındakini anadan doğma seyretmekten büyük bir zevk almaktadır. ĠBRĠK: Rüyada ibrik görmek, sıkıntılı bir cinsel yaĢamınız olduğunu kanıtlar. SeviĢmeyi bilmediğinizi, yanlıĢlıkların kurbanı olduğunuzu da ihtar eder. ĠBRĠġĠM: Rüyada ibriĢim görmek, aranızdaki iliĢkiyi böylesine uzatmanın sakıncalı olduğunu açığa vurur. Kararsızlık içinde bulunmanızın baĢınızı derde sokabileceğini ihtar eder. ĠCAT: Rüyada icat üzerinde çalıĢmak, yeni seviĢme Ģekilleri aradığınızın delilidir. AlıĢılagelmiĢten bıkkınlığınızı da belirtir. ĠÇ ÇAMAġIRI: Rüyada iç çamaĢırı görmek, cinsel yaklaĢma isteğinizi açığa vurur. Ġç çamaĢırını çıkarmak ise, seviĢmek için her tehlikeyi göze aldığınızı iĢaret eder. 158

159 ĠÇKĠ: Rüyada içki içmek, aklı baĢında bir insan olduğunuzu kanıtlar. SarhoĢ olmanız, baĢınızı döndürecek derecede seviĢmeyi istediğinizi açığa vurur. ĠÇMEK: Rüyada herhangi bir Ģey içmek, cömert bir kiĢiliğe sahip olduğunuzun delilidir. Birinin sağlığına veya Ģerefine kadeh kaldırmak, o kiĢinin iyiliğini istediğinizi belirtir. ĠÇYAĞI: Rüyada içyağı yemek, cinsel oburluğu ortaya koyar. Doymak bilmeyen bir karaktere sahip olduğunuzu belirtirken, bunun sağlığınız açısından zarar verebileceğini ihtar eder. ĠDAM: Rüyada idam edilmek, hayra yorulur. Uzun ömre iĢaret olduğu gibi, fiziksel yönden cinsel kudret demektir. BaĢka birinin i-dam edildiğini görmek ise, çevrenizdekilere dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatır. ĠDDĠA: Rüyada iddiaya giriĢmek, kiĢisel güvenliğiniz için tehlike teĢkil edebilecek bir iĢe giriĢmekte olduğunuzu kanıtlar. ĠDEAL: Rüyada tüm ideallerinizi gerçekleĢtirdiğinizi görmek, aĢk konusunda ne istediğinizi bildiğinizi ortaya koyar. ĠDRAR: Ġdrar yaptığınızı görmek; paranızı ve mülkünüzü haram iĢleyerek harcayacağınıza, hafif meĢrep birisi ile cinsel iliĢkide bulunacağınıza ve bunu sürekli yapacağınıza iĢarettir. ^Ġdrarınızı tutmak: EĢinize karĢı çok sinirli olacağınıza iĢarettir. *Ġdrarı tutamamak: Huzursuzluğa ve düzensizliğe iĢarettir. * AĢırı iĢemek: Rızkın bolluğuna ve kötü bir olayı bar taraf edeceğinize iĢarettir. '"Kadının aĢırı iĢemesi: Erkek delisi olduğuna iĢarettir. *Ġdrar içerken kendini görmek: AĢılması çok zor olan bir geçim sıkıntısına düĢeceğinize iĢarettir. * AteĢe iĢemek: Ġleride Ģansı çok açık olacak bir çocuğun doğumuna iĢarettir. *Kan iĢemek: AyrılmıĢ olduğunuz ancak, yine de sizin namusunuz sayılan bir kadınla cinsel iliĢkiye iĢaret eder. *Kuyuya iĢemek: Malınızı yitireceğinize iĢarettir. *ĠĢemek için yer bulamamak: Malınızı depolayacak bir yer bulamayacağınıza iĢarettir. ĠFLAS: Rüyada iflas etmek, depresyon ve moral bozukluğu geçirdiğinizin delilidir. Fiziksel zayıflıkta sayılır: ĠFTAR: Rüyada oruç bozmak, haramda gözünüz olmadığını, tüm mutluluğunuzu aileniz içinde aradığınızı meydana koyar. ĠFTĠRA: Rüyada iftiraya uğramak, cinsel davranıĢlarınızda çevrenizin eleĢtirilerine aldırmadığınızı açıklar. BaĢkalarına iftira etmeniz ise, onları çekemediğinizin delilidir. ĠĞ: Ġplik eğrilen iği görmek; bekar ya da dul bir kadının evleneceğine iĢarettir. ĠĞDE: Rüyada iğde görmek, tatlı dilli bir sevgili edineceğinizi, onunla gayet iyi anlaĢacağınızı belirtir. ĠĞFAL: Bir kimseyi iğfal etmek, kaçamaklarınıza son vermeniz gerektiğine iĢarettir. ĠĞNE: Rüyada iğne görmek, disiplinli bir cinsel iliĢkiniz olduğunu ortaya koyar. Bir iğneye iplik geçirmek, her Ģeyi bilmek ve tatmak istediğinizi haber verir. Ġğnenin elinize batması, dikkatli olmanız konusunda bir uyarıdır. Ġğne yutmak, bir sırrınızın meydana çıkacağını haber verir. ĠHANET: Rüyada ihanete uğramak, sevdiğinizin sizi büyük bir düĢ kırıklığına uğratacağını açıklar. Evlilerin eĢlerine dikkat etmeleri gerektiğini ihtar eder. ĠHRACAT: Rüyada ihracatla uğraĢmak, karĢılıksız bir sevgi beslemediğinizi ortaya koyar. Bunu bir takım çıkarlar nedeni ile yapmanızın sakıncalı olacağını hatırlatır. ĠHTĠLAL: Rüyada her hangi bir ülkede ihtilal olduğunu görmek, seviĢmenin sizin için yepyeni bir atılım olacağını meydana koyar. Bu yaĢantınıza hiç beklemediğiniz bir renk katacaktır. 160 161 ĠHTĠYAR: Rüyada ihtiyar bir kimse görmek, yaĢantınızdan memnun olduğunuz anlamına gelir. Rüyada yaĢlanmak, mutluluğunuzun uzun süre devam edeceğine iĢaret eder. ĠKĠYÜZLÜ: Rüyada ikiyüzlü birini görmek, cinsel yaĢantıdan zevk aldığınız halde bunu açığa vurmaktan çekindiğinizi belirtir. SeviĢmeye dilediğinizce katkıda bulunmadığınız için duyduğunuz üzüntüyü meydana koyar.

ĠKĠZ: Rüyada ikiz görmek, kendi hayatınızı yarattığınız gibi, eĢinizin yaĢantısına da anlam ve zevk katmasını bildiğinizi iĢaret eder. ĠKRAMĠYE: Rüyada ikramiye görmek, sevdiğiniz kiĢinin nazarında gün geçtikçe değer kazandığınızı kanıtlar, nefes alır gibi seviĢtiğinizi ortaya koyar. ĠKSĠR: Rüyada iksir görmek, cinsel yaĢantınızın çöküntü halinde olduğunu belirtir. Onun nazannda gülünç duruma düĢmemek için harcadığınız çabalann bir sonuç vermeyeceğini ihtar eder. ĠLAÇ: Rüyada ilaç görmek, cinsel yaĢantınıza çeki düzen vermeniz gerektiğini belirtir. Reçete ile ilaç almak,doktorunuzun uyanlannı unutmamanızı hatırlatır. Ġlaç satmanız, beceriksizliğinizden onu sorumlu tutmak istediğinizi ortaya koyar. ĠLAN: Rüyada gazete ilanlan okumak, yaĢam tarzınızı düzelteceğinizin habercisidir. Gazetedeki bir ilana cevap vermek, yapılan uyan-lan dikkate alacağınızı kanıtlar. Bir caddedeki reklam afiĢlerini okumak da, çevrenize ayak uydurmak istediğinizin delilidir. ĠLANI AġK: Rüyada birine ilam aĢk etmek, içinizi bir türlü açamamak sureti ile her gün kendinizi aldattığınızı meydana koyar. BaĢkasının size ilanı aĢk etmesi, ona konuĢmak için fırsat vermeniz gerektiğini hatırlatır. ĠLGĠSĠZLĠK: Genç bir kadın, rüyasında sevgilisinin 162 ona ilgisiz olduğunu görürse; sevgilisi ona karĢı olan sevgisini gereği gibi göstermiyordur. Eğer o, sevgilisine karĢı ilgisiz ise, sevgilisine karĢı vefasız olacak anlamına gelir. ĠLKBAHAR: Rüyada ilkbahar mevsiminde bulunduğunuzu görmek, seks yönünden faal bir devreye girdiğinizi kanıtlar. Artık flört etmek, cilveleĢmek için önünüze çıkacak her fırsatı değerlendireğinizi ve bunu sabırsızlık içinde yapacağınızı meydana koyar. ĠMAM: Rüyada imam görmek, mutlu bir evlilik yapacağınızı ve tüm hayatınız süresince mutluluk içinde yaĢayacağınızı kanıtlar. ĠMBĠK: Rüyada imbik görmek, dileklerinizin gerçekleĢme yolunda olduğunu belirtir. ĠMDAT: Rüyada imdat istemek, cinsel yaĢamınızdaki dengesizliğin belirtisidir. Yardıma muhtaç olduğunuzu kanıtlar. Ġmdada yetiĢilmesi, bu yardımın gecikmeyeceğini dile getirir. ĠMPARATOR: Rüyada imparator görmek, cinsel konulardaki ustalığınızı yansıtır. Kadmlann seks anlayıĢlannı geliĢtirmekte ve geniĢletmekte üstün vasıflara sahip olduğunuzu kanıtlar. ĠMTAHAN: Rüyada imtahan olmak, kendine güvensizliğin belirtisidir. Oysa kadın da erkek de, cinsel mutluluktan payını alabilecek durumdadır. Ġmtahan da basan kazanabilmek, uyum sağlayabileceğinizi, baĢansızlık ise onunla ahenk kuramayacağınızı açıklar. ĠMZA: Rüyada imza atmak, kendinizi her türlü bencillikten kurtarmaya ve iliĢkilerinizde onu da düĢünmeye karar verdiğinizi kanıtlar. Aranızdaki çatıĢmalar son bulacak demektir. ĠN: Rüyada bir in görmek, gizli bir yanınız olduğunu ve bunu ancak ateĢli anlarınızda meydana vurduğunuzu belirtir. ĠNAT: Rüyada inatçı birini görmek, Ģimdiye kadar bekar kalmanı163 zm nedenini ortaya koyar. Kendinizin inat yapması, bir süre daha yalnızlık çekeceğinizin delilidir. ĠNCE: Rüyada herhangi ince bir Ģey görmek, aranızdaki bağların gevĢediğini açıklar. ĠliĢkilerinizi biraz sağlamlaĢtırmanız gerektiğini ihtar eder. ĠNCĠ: Genç bir kadın, sevgilisinin hediye olarak ona inci gönderdiğini görürse; talihi çok açık olacak ve onu seven ona sadakat gösteren bir erkek bulacaktır. *Eğer incilerini kaybederse ya da onlara zarar verirse: Matem ya da yanlıĢ anlamalar yüzünden anlatılamaz bir üzüntü ve acı yaĢayacaksınız demektir. *Ġncilere hayran kaldığını görürse: AĢkta yada malda mülkte gözü kalacak ve onları elde etmek için çabalayacağınız anlamına gelir. *Genç bir kadın, rüyasında yetiĢen inciler görürse: Kısa bir zaman sonra zengin ve ünlü bir erkekle evlilik yapacağınız manasındadır.

ĠNCĠ ÇĠÇEĞĠ: Rüyada bu çiçeği görmek, hayra yorulur. Gerçeğe hiç bir zaman sırtınızı çevirmediğiniz için cinsel yaĢamı mutluluğunuzun temel taĢlarından biri kılmasını bilmiĢ sayılırsınız. ĠNCĠL: Rüyada Ġncil görmek, günahkar iliĢkilerden hoĢlanmadığınızı ve evlilikten baĢka bir Ģey düĢünmediğinizi kanıtlar. Evliler için mutluluk müjdecisidir. ĠNCĠR: Rüyada incir yemek, baĢınızdan bir sürü aĢk serüveni geçeceğini haber verir. Kuru incir, bu iliĢkilerin iyi sonuçlanmayacağını ve baĢınıza dert açacağınızı belirtir. ĠNDĠFA: Rüyada bir yanardağın indifa etmesi, cinsel bunalımınızın had safhaya geldiğini belirtir. Gerek erkek gerekse kadın, cinsel iĢtahlarının fazla olduğu anlamındadır. ĠNEK: Rüyada inek görmek, iyimser ve tasasız bir seks yaĢantınız olduğunu açıklar. Ġnek sağdığınızı görmek, erkeğin kadının karĢısında küçük düĢmemek için kendini yeterince ispatlamak arzusunu be164 lirtir. Ġnek kesmek, kötü ruhlu bir kiĢi ile iliĢki kurmanızın çok kötü sonuçlar vereceğini ihtar eder. ĠNME: Rüyada vücudunuzun bir yerine inme indiğini görmek, cinsel beceriksizliğinizin had safhaya vardığını ortaya koyar. Sevdiğiniz kiĢiye cehennem hayatı yaĢattığınızdan hiç kuĢkunuz olmasın. ĠNSAN: Rüyada herhangi bir adam görmek, evinizde geçimsizlik çıkacağının delilidir. Adam taĢlamak, bu geçimsizliğe son verebilmek için çaba harcayacağınızın belirtisidir. ĠNġAAT: Rüyada inĢaat görmek, yuvanızın tüm sorunlarını çözmek için seferber olduğunuzu kanıtlar. ĠNTĠHAR: Rüyada intihara kalkıĢmak, hayat karĢısında olduğu kadar, cinsel sorunlar karĢısında da korkak olduğunuzu ortaya koyar. Bunlardan kaçmakla değil, üzerine gitmek ve sorunları çözmekle iĢin içinden çıkabileceğini ihtar eder. YaĢamdan bezmenin bir nedeni olmadığını kanıtlar. ĠNTĠKAM: Rüyada birinden intikam almak, talihinizin kötü gideceğini haber verir. BaĢka birinin intikamına kurban gitmek, tüm iĢlerinizin düzelmeye yüz tutacağını belirtir. ĠP: Zorluklara ve güce, kuvvete iĢaret eder. *Ġpi elinizde görmek: ÇalıĢma hayatında muvaffakiyete, aĢk hayatında ise sevinmeye iĢarettir. *Yumak ya da çile halindeki ipi açmak: Hayli uzun sürecek bir seyahate iĢarettir. *Eski ve çürük ip: Çıktığınız yolculukta sefa yerine cefa çekeceğiniz anlamına gelir. *Yumak ya da çileyi açarken ipin koptuğunu görmek: Yolculuğa gitmeyeceğinize iĢarettir. *Ken-dinizi bağlamıĢ görmek: Güçsüz ve kudretsiz kalacağınıza iĢarettir. *Birisini iple bağlamıĢ olduğunuzu görmek: Bağladığınız kiĢiyi güçten ve kudretten yoksun bırakacağınız anlamına gelir. *Sağlam ipin koptuğunu görmek: Güvendiğiniz dağlara kar yağacağı anlamına gelir. * Asılı bir ipi elinizle çekmek: Kopmuyorsa güvenebileceğiniz iyi bir dost bulacağınız anlamına gelir. 165 ĠPEK ELBĠSE: Zengin ve saygın bir kadınla evliliğe ya da alımlı ve akıllı bir kadınla arkadaĢlığa iĢaret eder. *Alacalı ipek elbise: Hastalığa ya da hastanın iyileĢmesine iĢarettir. *ÖIü üstünde ipek elbise görmek: O ölünün rahat ve huzur içinde yattığına iĢarettir. ĠPEK BÖCEĞĠ: Rüyada ipek böceği görmek, sabırlı ve kendi içine kapanık bir kiĢiliğe sahip olduğunuzu kanıtlar. Ġpek böceği beslemek, sadık ve vefakar bir eĢ bulacağınızı müjdeler. ĠPLĠK: Bir kaç defa evlenip boĢanmaya iĢaret eder. *Ġplik imal etmek: Uzaklarda bir yakınınız ya da sevdiğiniz varsa gelir, yola gitmeye niyetli iseniz gidersiniz, yapmak istediğiniz iĢleri yapar ve de faydasını da görürsünüz. '"Ġplik söktüğünü görmek: Yapamayacağınız iĢlerin sorumluluğunu alarak vermiĢ olduğunuz sözü de yerine getirememiĢ oluyorsunuz anlamına gelir. *Ġpliğin kopmasını görmek: Niyetlerinizin gerçekleĢmeyeceğine, yatırım yaptığınız iĢin bozulacağına ve sermayenizin elinizden gideceğine iĢarettir ĠPLĠK BÜKMEK: Kendinizi bir kadın ile iplik büktüğünüzü görmek; uzaktan bir yakınınızın geleceğine iĢarettir. *Bir kadının ağır aksak iplik büktüğünü görmek: Kendisinin ya da kocasının yolculuğa çıkacağı anlamına gelir. '"Pamuk eğirmek: Kadının son anda evlenmekten cayacağına iĢarettir. *Keten eğirmek:

Özgür düĢünce ve davranıĢlar içinde olmaya iĢarettir. *Ġplik ince olursa: Tedirginlik duyacağınız bir duruma düĢeceğinize iĢarettir. *Ġplik kalın olursa: ĠĢ gereği yolculuğa ve kazanca iĢarettir. *Bir kadının pamuk eğirdiğini . görmek: O kadının kocasını aldatarak zina yapacağına iĢarettir. *Eğ-rilen ipi bozmak: Sabırsız olmanıza ve vermiĢ olduğunuz sözü tutmayacağınıza iĢarettir. ĠPOTEK: Rüyada evinizi ya da apartmanınızı ipotek etmeniz, yatakta olduğu kadar yatak dıĢında da eĢinizle anlaĢamadığınızı belirler. Aranızdaki bağlılık, altından kalkamayacağınız bir yük haline gelmiĢ sayılır. ĠPNOTĠZMA: Rüyada ipnotizma numarası seyretmek, zor du166 rumlara düĢeceğinizi belirler. Ġpnotizma yapmanız ise, karĢınızdakini aldatmanız, onun nazarında küçük düĢmeniz demektir. ĠRĠN: Vücudunuzdaki bir yaradan irin çıkması; size haksız yere iftira atılacağına ve de bunun yüzünden suçlanacağınıza iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; haram mala ve paraya iĢarettir. *Çıbandan akan irin: Üzüntü ve dertlerden kurtulacağınıza iĢarettir. *Kanh irin: Haram malın ahına, üzüntüsüne ve derdine iĢarettir. *Bir çıbanın irinle dolu olması: Helal olmayan ama haramda olduğunu bilmediğiniz bir mala iĢarettir. *Ġrini yalamak: Garibin ve yetimin hakkını yiyeceğinize ya da hayırsız bir iĢe gireceğiniz anlamına gelir. ""Arkanızdan irin çıktığını görmek: BaĢınıza büyük dertler açılacağına iĢarettir. ĠRMĠK: Rüyada irmik görmek, yokluğunu duyduğunuz iyi bir kimseyle hayatınızı birleĢtireceğinizi kanıtlar. ĠSHAL: Rüyada ishal olduğunuzu görmek, içinizdeki tüm dertlerden kurtulacağınızı meydana koyar. Aranızdaki soğuklukta kaybolacaktır. ĠSKAMBĠL: Rüyada iskambil görmek, cinsel iliĢkilerinize yapmacık hareketler ve hile karıĢtırdığınızı açıklar. Bunun sonucunda sizin zarara uğrayacağınızı iĢaret eder. ĠSKELE: Rüyada bir iskele görmek, bencilliği ikinci plana atmasını öğreneceğinizin müjdesidir. Bu cinsel yaĢantınızda da ahenk sağlayacak ve aranızdaki bağları kuvvetlendirecektir. ĠSKELET: Rüyada iskelet görmek, hayatınızda en önemli Ģeyin cinsel iliĢki olduğunu sanmanın zararını çektiğinizi kanıtlar. KarĢınızdakinin her an isteklerinize boyun eğmeye hazır sanmanız yuvanızı yıkabilir. Onunda gönlünü yapmak ve ölçülü olmak zorunluluğunu ihtar eder. ĠSKEMLE: Kadının iskemle görmesi, evliliğe iĢarettir. Erkek iskemle görürse, baĢınızı dinlemek için kısa süreli bir inzivaya çekilece167 ğinize, iĢlerinizde ilerlemeler kaydederek iĢinizi geniĢleteceğiniz anlamına gelir. *ĠskemIe üstünde oturmak: Evliliğe, evli iseniz bayan bir yardımcıya ya da yeni bir iĢin baĢına geçeceğinize iĢarettir. *Ġskemle satmak: Evliliğinizin kötüye gideceğine ve huzursuzlukların artmasından dolayı aynlacağmıza ya da iĢinizi bırakacağınıza iĢarettir *Ġki iskemlenin üstünde oturmak: Ġki ayn insanla gönül iliĢkiniz olacağına ya da hakkınız ise iki ayn görevi birden üstleneceğinize iĢarettir. ĠSPĠRTO: Rüyada ispirto görmek, avare bir yaĢantınız olduğunu, sizi sevenleri dikkate almadığınızı belirtir. ĠSTAKOZ: Istakoz yemek, eğlence arayan insanlarla olan iliĢkilerinizin sizi de yoldan çıkaracağını bildirir. ""Istakozlar bir salata içerisinde iseler: BaĢarınız cömert huyunuzu değiĢtirmeyecek fakat eğlenceye ve zevke aĢırı düĢkün olacaksınız demektir. ĠSTAVRĠT: Rüyada istavrit balığı görmek, kısmet demektir. Bundan yararlanmalısınız. ĠSTEMEK: Rüyada birisinden bir Ģey istemek, sorunlarınızı kendi baĢınıza halledemediğinizi ortaya koyar. BaĢkalarının yardımına muhtaçsınız demektir. ĠSTĠFA: Rüyada görevden çekilmek, karılık yada kocalık yapamadığınızı kanıtlar. Oysa sandığınız gibi hiç de güçsüz veya soğuk sayılmazsınız. ĠSYAN: Rüyada isyan etmek, yasak ve kısıtlı iliĢkilere yönelmek istediğinizi gösterir. KarĢınızdaki sizin dürüstlüğünüzü bildiğinden bu kısırlannızı bağıĢlayacaktır.

Ġġ: Rüyada iĢe baĢlamak, hayra alamettir. ĠĢten çıkarılma, giriĢimlerinizde biraz daha düĢünerek davranmanız gerektiğini ihtar eder. ĠġÇĠ: Rüyada iĢçi görmek, yalanda iyi haberler alacağınızı müjdeler. 168 ĠġKEMBE* Rüyada iĢkembe çorbası içmek, dedikodulardan kurtulamayacağınızı kanıtlar. ĠĢkembe satın almak, kirli iĢlere giriĢeceğinizi ve bunlardan zarar göreceğinizi belirtir. ĠġKENCE: Rüyada iĢkenceye uğramak, karĢıt olarak yorumlanır. Hayatınız boyunca neĢe içinde yaĢayacaksınız demektir. ĠġPORTACI: Rüyada iĢportacı görmek, kendinizi toparlamak üzere olduğunuzu belirler. Zavallılıktan kurtulacaksınız demektir. ĠġTAH: Rüyada iĢtahlı olmak, fırtınalı bir seks hayatınız olduğunu kanıtlar. Her zaman ifrata kaçtığınızı belirler. ĠTFAĠYECĠ: Rüyada itfaiyecileri görmek, benliğinizi yakıp kavuran cinsel isteklerin su yüzüne çıkması demektir. Yangının söndürülmesi, doyuma ulaĢamadığınızı kanıtlar. ĠYĠLĠK: Rüyada iyilik yapmak, kötü huylardan sıyrılarak sevdiğiniz kiĢiye yöneleceğinizi meydana koyar. Uçanlığı bırakmanız yuvanıza yeni bir hava getirecektir. ĠYOT: Rüyada iyotlu maddeler görmek, cinsel özlem duyduğunuzun delilidir. Aynı zamanda sevilmek de istemektesiniz. ĠZCĠ: Rüyada izci görmek, becerikliliğinizi yansıtır. Özel yaĢantınızda ve iĢinizde gösterdiğiniz titizliği, seviĢirken de göstermediğinizi açıklar. ĠZMARĠT: Rüyada sigara izmariti görmek, birliğinizin acınacak bir hale geldiğini yansıtır. Yerden izmarit toplamak, onunla anlaĢma Çareleri aradığınızı kanıtlar. ĠZMARĠT BALIĞI: Rüyada izmarit balığı yemek, kusursuz bir cinsel iliĢki içinde olduğunuzu meydana koyar. ĠZĠN: Rüyada çalıĢtığınız yerden izin almak, hayatın güçlükleri karĢısında, cinsel yaĢamdan bile zevk alamayacak hale geldiğinizi haber verir. Ġzinsiz kaçmak, boĢanmak demektir. 169 J JANDARMA: Rüyada jandarma görmek, cinsel güvensizlik içinde olduğunuzu belirler. DavranıĢlanmzda çekingen ve hatta ürkek olmanız da bu nedenledir. Yolda jandarmalar tarafından yakalanmak, bugüne dek yaptığınız kaçamaklann meydana çıkacağını ihtar eder. JANT: Araba jantı görmek; gönlünüzdeki insanla evlenerek muradınıza ereceğiniz anlamına gelir. JAPON: Gören bekar ise; çok mutlu bir evlilik yapacağına, evli ise; evliliğin huzurlu ve rahat geçeceğine iĢarettir. JARTĠYER: Rüyada jartiyer görmek, cinsel açlığın belirtisidir. Nerede olursanız olun, Ģartlara aldırmadan karĢınızdakine sahip çıkmayı aklınızdan geçiriyor ve kendinize göre bir takım planlar kuruyorsunuz. JEOLOJĠ: Rüyada jeoloji ilmiyle uğraĢmak, cinsel iliĢkilerin üzerinde bir bilgin titizliğiyle durduğunuzu, aynntılara değer verdiği170 nizi dile getirir. JET: Rüyada jet uçağı görmek, çok hızlı bir cinsel yaĢantınız olduğunu kanıtlar. Durmadan sevgili değiĢtirmek istiyor ve bir türlü kalbinizle bağlanamıyorsunuz. Kendinize gerçek bir eĢ bulamamaktan Ģikayetçi olduğunuzu açığa vurur. JĠGOLO: Erkeklere fazla güvenmeniz yüzünden gönül iliĢkilerinizde sürekli hüsran yaĢıyorsunuz anlamına gelir. JĠLET: Rüyada jiletle traĢ olmak, seviĢmeye günlük hayatınızda gerektiği yeri ayırdığınızı belirler. Doyurucu bir cinsel yaĢamınız olduğunuzun da kanıtıdır. JÖLE: Jöle yemek, sevdiğiniz insanlar ile hep beraber olacağınızı haber verir. *Bir kadın, rüyasında jöle yaptığını görürse: Uzun süredir görmediği dostlar ile buluĢacak ve hoĢ vakit geçirecek demektir. JURNAL: Rüyada bir hafiye tarafından jurnal edilmek, devamlı bir Ģekilde korku altında yaĢadığınızı, yaptıklarınızdan kendinizin de memnun olmadığını kanıtlar. ĠĢlediğiniz cinsel günahlann meydana çıkmasından endiĢe duyduğunuz anlamına da gelir.

JÜBĠLE: Rüyada jübile yapıldığının görülmesi bıkkınlık belirtisidir. Kendinize jübile yapılması ise, cinsel gücünüzün artık sona erdiğini ve bu nedenle duyduğunuz üzüntüyü belirler. JÜRĠ: Rüyada herhangi bir toplumdaki jürilerden birini görmek, cinsel davranıĢlarınızı yargılamak istediğinizi belirler. Jürilik yapmak ise, eĢinizin yatak arkadaĢlığını beğenmediğiniz anlamına gelir. 171 K KABADAYI: Rüyada kabadayı görmek, cinsel güçlülük bakımından kendinize aĢın bir aĢağılık duygusu var etmektedir. EĢinizi gerçek anlamda tatmin edip etmediğinize aldırmadan, bencil bir cinsel yaĢam sürdürmektesiniz. KABAK: Rüyada kabak görmek, saygı değer bir cinsel yaĢam sürdürdüğünüzü kanıtlar. Sevdiğiniz kiĢi tarafından çok beğenilmekte ve yeri doldurulamaz bir eĢ olarak nitelendirilmektesiniz. Sakız veya asmakabağı mevsiminde olmak kaydıyla evlilik, aksi halde evlilik öncesi iliĢki demektir. KABAKULAK: Rüyada kabakulak olmak, cinsel yaĢantınız nedeni ile baĢınızın derde gireceğini açıklar. KABARA: Rüyada kabare görmek, iliĢki kurduğunuz kiĢilere bir türlü bağlanamadığınızı, cinsel mutluluğu aile çevrenizin dıĢında aradığınızı belirler. KABIZ: Rüyada kabız olunduğunu görmek, çok sıkıntılı bir cinsel yaĢam içinde yaĢadığınızı belirtir. Hatta buna cinsel açlık demek daha doğru olur. KABUL SALONU: Rüyada kabul salonu görmek, gizli seviĢmelerden bıktığınızı, bunu resmiyete dökmek için can attığınızı açıklar. KAÇMAK: Rüyada kaçmak, cinsel iliĢkileri gerçek anlamıyla görmek istediğinizi ortaya koyar. Çevrenizden de çok çekmiyorsunuz demektir. KAÇIRILMAK: Rüyada kaçırılmak, özellikle genç kızlar için evlenmek arzularını meydana koyar. Evliler içinse, günah dolu istekler duyduğunu kanıtlar. Bir kız kaçırmak, cinsel yaĢantınızda zorbalıktan hoĢlanmak demektir. KADAYIF: Rüyada kadayıf görmek, ahenkli bir cinsel yaĢam demektir. Sevdiğiniz kiĢi ile olan iliĢkilerinizde aĢka da değer vermesini bildiğinizi kanıtlar. KADEH: Rüyada kadeh görmek, cinsel yaĢantıyı bir bayram havasına çevirmekten hoĢlandığınızın delilidir. Yatak oyunlarım tüm ayrıntılar ile uygulamaktan zevk alıyorsunuz demektir. KADĠFE: GiriĢimlerinizde çok baĢarılı olacağınızı ifade eder. Eğer kadife bir Ģey giyerseniz, bir konuda size ayrıcalık tanınacaktır. *Eski kadife: Saadetiniz aĢırı derecede gururlu olmanızdan kötü bir biçimde etkilenecek demektir. *Geuç bir kadın, rüyasında kadife elbiseler giydiğini görürse: Ġtibar sahibi olacak ve bir çok varlıklı aĢığı arasında bir seçim yapacak demektir. KADIN: Kadın görmek, entrikanın alametidir. *Bir kadın ile münakaĢa ettiğinizi görmek: ĠĢinizin bozulacağına iĢarettir. *Eğer karga burunlu ve kahverengi gözlü bir kadın görürseniz: Tatlı söz ile kandırılacak ve tehlikeli bir duruma sürükleneceksiniz anlamına gelir. 172 L 173 KADINBUDU: Rüyada kadınbudu köftesi yemek, iĢ yerinizde bile tüm kiĢilere cinsel açıdan baktığınızı kanıtlar. Kolay kolay doyuma alıĢamayan bir kiĢi olduğunuzu ortaya koyar. KAĞNI: Rüyada kağnı görmek, bir türlü dilediğinizce bir cinsel yaĢama kavuĢamadığınızı kanıtlar. Bekarlar için, evlenme iĢinin gecikeceğini haber verir. KAHĠN: Rüyada kahin görmek, sevdiğiniz kiĢiyle aranızı açmak isteyenler olduğunu, çok dikkat etmeniz gerektiğini ihtar eder. KAHKAHA: Rüyada kahkaha atmak, cinsel yaĢamı renklendirmek için gösterdiğiniz çabaların sonuç verdiğini ve bundan büyük bir mutluluk duymaya baĢladığınızı kanıtlar. KAFATASI: Size sırıtan kafataslan görmek, ev içinde anlaĢmazlıklar ve kavgalar olacağını haber verir. Eğer kafatasını ellerseniz, iĢiniz küçülecektir. *Bir arkadaĢınızın kafatasını görmek: Sizi ona tercih ettikleri için bir arkadaĢınız

tarafından incineceğinizi bildirir. *Kendi kafatasınızı görmek: Vicdan azabı çekeceğinizi haber verir. KAFE: Rüyalarınızda bir kafe ziyaret etmek ya da görmek, sizin düĢmanınız olabilecek tanımadığınız kiĢiler ile arkadaĢça iliĢkiler kuracağınızı haber verir. Kurnaz düĢünceli kadınlar, sahip olduklarınızı dolaplar çevirerek elinizden alabilirler. KAFES: Eğer kuĢlarla dolu bir kafes görürseniz, muazzam bir servet ve birçok hoĢ çocuk sahibi Olacaksınız demektir. Sadece bir tane kuĢ görürseniz, arzulanan bir evlilik yapacaksınızdır KAĞIT (PARġÖMEN KAĞIDI): Kayıplar vereceğinizin alame- ; tidir. Bu muhtemelen bir dava sonucu olacaktır. Genç bir kadının, aĢı- ; ğı ile kavga edeceğinin iĢaretidir. Eğer evli iseniz, evdeki anlaĢmazlık- ¦ lardan sakının. \ KAHVE: Kahve içtiğinizi görmek, arkadaĢlarınızın evlilik isteği- j nizi uygun bulmayacağını ve kınayacağını iĢaret eder. Eğer evli iseniz, bozuĢmalar ve sık sık kavgalar olacaktır. *Genç bir kadın, rüyasında kahve fincanını tutarsa ya da görürse: DavranıĢlarında salangan olmazsa kendisine bir lakap takılacaktır. *Genç bir kadın, kahve kavurursa: Bir yabancı ile Ģanslı bir Ģekilde evlenerek, kötülüklerden kurtulacağını müjdeler. KAHVEHANE: Rüyada kahvehane görmek, erkekler için normal sayılmayan cinsel istekler duymak demektir. 174 KALAY: Rüyada kapların kalaylanması, sevdiğiniz kiĢi ile aranızdaki bağları kuvvetlendirmek için harcadığınız çabayı meydana koyar. KALAYCI: Rüyada kalaycı görmek, cinsel yaĢantınızın sevgi ve aĢka muhtaç olduğunu kanıtlar. ĠliĢkilerin sadece yatakta bitmediğini hatırlatır. KALÇA: Ġyi biçimli kalçalara hayran olduğunuzu görmek, karınız tarafından azarlanacağınızı bildirir. *Bir kadın, kalçalarına hayran kalırsa: Bu, aĢk konularında hayal kırıklığına uğrayacağını iĢaret eder. ^Hayvanlardaki büyük kalçalara dikkat etmek: Huzurlu ve hoĢ bir yaĢam süreceğinizi ifade eder. '"Bir kadın, kalçalarının çok dar olduğunu düĢlerse: Bu, hastalığın ve hayal kırıklığının alametidir. Eğer kalçaları çok geniĢse, adının iyi Ģöhreti tehlikeye girmiĢ demektir. KALDIRIM: Rüyada kaldırım görmek, bir türlü gerçek sevginin ne demek olduğunu anlamadığmızı ihtar eder. Cinsel yaĢantıyı aĢkla ¦beslemediğiniz için sevdiğiniz kiĢinin kalbini fethedemiyorsunuz. KALE: Bir kaleyi savunduğunuzu görmek, namusunuza ve sahip olduklarınıza saldırılacağım ve büyük endiĢe duyacağınızı iĢaret eder. KALEM: Bir dolmakalem görmek, maceraya düĢkünlüğünüz yüzünden talihsiz bir Ģekilde ciddi karmaĢıklıkların içine sürükleneceği175 nizi iĢaret eder. Eğer dolmakalem yazmaz ise, ahlaki yönünüzün bozulması ile suçlanacaksınızdır. KALEMLĠK: Bekar olanların servet sahibi birisi ile evleneceğine iĢarettir. KURġUN KALEM: Size fayda getirecek meĢguliyetler ile uğraĢacağınızı bildirir. Genç bir kadın, kurĢun kalem ile bir Ģeyler yazarsa; Ģanslı bir evlilik yapacaktır eğer yazdıkları silinmez ise. Eğer siler ise, gönül iĢinde hayal kırıklığına uğrayacaktır. KALKAN: Rüyada kalkan görmek, iliĢkilerinizin tehlikeye girdiğini bildiğinizi kanıtlar. Gene de elinizden bir Ģey gelmemekte ve ne yapacağınızı kestirememektesiniz. KALKAN BALIĞI: Rüyada bu balığı görmek, cinsel doyumun zirvesine ulaĢabilmek demektir. KALORĠFER: Rüyada kalorifer görmek, dengeli bir cinsel yaĢantı sürdüğünüzü kanıtlar. Kimsenin öğüdüne gerek duymadığınızın delilidir. KALP: Rüyada kalp para görmek, ikiyüzlü davrandığınızın delilidir. KarĢınızdaki ile olan iliĢkilerinizde sevginin hiç bir yeri olmadığını kanıtlar. Onu basit bir eğlence ve zevk aracı sağladığınızı haber verir. KALPAZAN: Rüyada kalpazan görmek, sevdiğiniz kiĢiyi aldattığınızı hatta ona ihanet ettiğinizi bile ortaya koyar.

KAMA: Rüyada kama görmek, kuvvetli bir rakibiniz olacağını, onunla mücadele etmek zorunda kalacağınızı haber verir. KAMARA: Rüyada vapur kamarasında olmak, içinde bulunduğunuz ortamdan uzaklaĢmak niyetinizi açığa vurur. 176 KAMBĠYO: Rüyada bir kambiyo iĢlemi yapıldığını görmek, iliĢkilerinizi iyi değerlendiremediğinizi, parasal konulara fazla değer verdiğinizi açıklar. KAMBUR: Rüyada bir kambur görmek, cinsel kusurlarınızın, gün geçtikçe su yüzeyine çıktığını haber verir. Birlikte mutluluğa eri-Ģememenizden biraz da kendinizi sorumlu tutmanız gerektiğini hatırlatır. KAMÇI: Rüyada kamçı görmek, sadistçe duygular beslediğinizi ve normal cinsel iliĢkilere karĢı ilgi duymadığınızı açığa vurur. KAMELYA: Bir gönül iliĢkisine iĢarettir., KAMIġ: Rüyada kamıĢ görmek, erkek için cinsel üstünlük belirtisi, kadınlar içinse, sevdiği kiĢi ile birleĢmek demektir. KAMP: Genç bir kadın rüyasında kampta olduğunu görürse; aĢığı ona evlilikleri için bir gün vermekte sıkıntı yaĢayacak ve aĢığı kibar bir koca olacaktır. Askeri kampta ise, taliplisi olduğu anda evlenecek anlamındadır. *Eğer bir kadın, askerlerin bulunduğu bir kampı görürse: Kocasının ismini karalama tehlikesi ile karĢı karĢıyadır ve boĢanma davaları onun kaderi olabilir anlamına gelir. KAMPANYA: Rüyada kampanya görmek, tehlike çanlarının çalmaya baĢladığını haber verir. KAMYON: Rüyada kamyon görmek, seveceğiniz biri ile tanıĢacağınızı ve onunla sağlam iliĢkiler kuracağınızı müjdeler. KAN: Rüyada kan görmek, sevdiğiniz kiĢiyle iyi geçindiğinizi kanıtlar. Kan aldırmanız, galebe çalacağınızı haber verir. Ağzınızdan kan gelmesi, çılgınca aĢık olacağınızı müjdeler. KAN APE: Rüyada kanepe görmek, cinsel rahatlık belirtisidir. Kanepeye gömülmek, birleĢmelerden duyduğunuz mutluluğu yansıtır. 177 KANARYA: Rüyada kanarya görmek, çok iyi bir haber alacağınızı ve yaĢantınızın tamamen değiĢeceğini haber verir. KANAT: Rüyada kanat görmek, cinsel beraberliğinizin kıskanılacak kadar iyi gittiğini ortaya koyar. Kanat takarak uçmak, sevdiğiniz kiĢinin sizi taparcasına sevdiğini açıklar. KANCA: Rüyada kanca görmek, içinde bulunduğunuz cinsel dertlerden, bir dostunuzun uyarıları sayesinde kurulacağınızı müjdeler. KANDĠL: Rüyada kandil görmek, tam bir sağlık belirtisidir. Gönlünüzün rahatlığını yansıtır. KANO: Sevgiliniz ile kanoda olmak; erken bir evlilik yapacağınız ve eĢinize büyük bir bağlılık göstereceğiniz anlamına gelir. *Dal-galı sularda kanoya binmek: Çok cadaloz bir sevgiliniz olacağını ve onu biraz uysallaĢtırmanız gerekeceğini ifade eder. *Sular sığı ise: Çok uzun sürmeyecek bir beraberlik yaĢayacaksınız demektir. *Siğ berrak ve durgun sularda kano kullanmak: Çok kısa süreli bir beraberlik yaĢayacaksınız demektir. KANSER: Kanserli bir kiĢi; size yakınınızda olan bir insanın hastalanacağının alametidir. Sevdiğiniz kiĢi ile kavgalar edeceksinizdir. ""Kanserli olduğunuzu görmek: Bir üzüntü yaĢayacağınızı haber verir. AĢkta resmilik ve iĢte az kazançlı günler sizi beklemektedir. KANTAR: Rüyada kantar görmek, duygularınızı olduğu gibi cinsel isteklerinizi de aĢırıya kaçmadan sürdürdüğünüzü açıklar. KANTAġI: Genç bir kadın, bir tanesinin hediye olarak kendine verildiğini görürse; bir arkadaĢınızdan uzaklaĢtığı için acı çekecek fakat ondan daha değerli bir arkadaĢ edinecektir anlamına gelir. KANUN: Rüyada kanunla ilgili kitaplar görmek, iliĢkilerinizin ne kadar ayarlı olduğunu meydana koyar. 178 KAP: Rüyada her hangi bir kap görmek, içinin boĢ veya dolu olmasına göre ayn anlamlar taĢır. Dolu bir kap, isteklerinizi gerçekleĢtirebildiğinizi, boĢ bir kap ise, günlerinizi doyurulmamıĢ arzularla geçirdiğinizi haber verir.

KAPI: Geceleyin yağmur yağarken bir kapıdan girmek; bir kadın için affedilmeyecek muziplikler, bir erkek için kaynaklarını ona yakıĢmayacak bir Ģekilde ahlaksız olaylara sevk edecek anlamındadır. Aynı zamanda gizli bir aĢk anlamına da gelir. KĠLĠT: Eğer kilidi açmakta zorlanırsanız; gönül iĢinizde alaya alınacak ve küçümseneceksiniz demektir. GiriĢeceğiniz tehlikeli bir iĢ size hiç bir fayda sağlamayacaktır. ^NiĢanlınızın kollarına ve boynuna kilit vurduğunuzu görürseniz: Onun sadakatine güvensizlik duyduğunuz anlamına gelir fakat gelecekte Ģüphelerinizin yersiz olduğunu anlayacaksınızdır. KAPI MANDALI: Size gelen acil yardım isteklerini geri çevireceğinize iĢarettir. Kırık bir kapı mandalı, en iyi arkadaĢınız ile tartıĢmalar yapacağınızı haber verir. Bu rüyayı takiben hastalık beklenebilir. KAPICI: Rüyada kapıcı görmek, basit bir sıkıntı geçireceğinize iĢarettir. KAPLAN: Rüyada kaplan görmek, büyük bir düĢmanınız olduğunu haber verir. Kaplanla boğuĢmak, yuvanızı yıkmak isteyen birileri ile mücadele içine gireceğinizi açıklar. Kaplan öldürmek, refaha kavuĢmak demektir. KAPLICA: Rüyada kaplıcada olmak, berekete ulaĢacağınızı kanıtlar. Kadınlar için gebe kalacaklarını haber verir. KAPLUMBAĞA: Sevineceğiniz bir habere ve güzel bir kadınla evlenerek muradınıza ereceğinize iĢarettir. 179 KAPTAN: Rüyada kaplan görmek,size yol gösterecek birine gereksinme duyduğunuzu kanıtlar. SeviĢmekte acemi olduğunuzu da yansıtır. KAR: Rüyada kar görmek, cinsel soğukluk belirtisidir. Kar topu oynamak, sizinde suçlu sayılmanız gerektiğini haber verir. SeviĢmeyi bir türlü kabullenemediğinizi açığa vurur. Kar yemek, birleĢmeyi günah saymak demektir. KARA: Rüyada kara parçası görmek, seviĢmede bilinçli adımlar atmaya baĢladığınızı kanıtlar. KARABATAK: Rüyada karabatak görmek, içinde bulunduğunuz çıkmazdan kararsızlık nedeni ile çıkamadığınızı kanıtlar. KARABĠBER: Rüyada karabiber görmek, cinsel bakımdan tutkulu bir kiĢiliğe sahip olduğunuzu açığa vurur. KARABORSA: Rüyada karaborsacılık yapmak, tehlikeli cinsel iliĢkiler kurduğunuzu, bunlardan vazgeçmediğiniz taktirde baĢınızın derde gireceğini haber verir. KARACĠĞER: Rüyada karaciğerinizden Ģikayetçi olmanız, birlikte yaĢanması güç bir kiĢi olduğunuzu ortaya koyar. KARAGÖZ: Rüyada karagöz görmek, cinsel yaĢantınıza hile karıĢtırdığınızı ve onu gerçekten sevmediğinizi kanıtlar. KARAKOL: Rüyada karakol görmek, sevdiğinize meydan oku-mak,ona tümüyle sahip olmak istediğinizi ortaya koyar. Hatta aranızdaki bağı koparmak pahasına bile olsa. KARANFĠL: Rüyada karanfil görmek, içinizdeki isteklere karĢı koyamadığınızı ve ateĢli bir karaktere sahip olduğunuzu kanıtlar. Karanfil tarlasında dolaĢmak, elinize yeni fırsatlar geçeceğini müjdeler. Karanfil takmak, gerçek aĢka kavuĢmak demektir. 180 KARANLIK: Rüyada karanlık görmek, cinsel sıkıntı çekmekte olduğunuzu haber verir. Karanlıkta ıĢık yakmak, bu sıkıntıları yenmek anlamındadır. KARASEVDA: Rüyada karasevdaya tutulmak, seksi dünyanın en önemli sorunu saydığınızı kanıtlar. KARDEġ: Rüyada kardeĢ görmek, uzun ömürlü bir cinsel yaĢamınız olacağını kanıtlar. KARGA: Sizi sevdiğiniz insandan kıskanan ve aranızda nifak sokmaya çalıĢan yalancı, iki yüzlü, kötü ve kıskanç bir insana iĢarettir. *Evinizde karga görmek: Birisinin karınıza iftira atacağına iĢarettir. ¦Kargayı dalda görmek: ĠĢ nedeniyle bulunduğunuz yerden uzaklaĢacağınıza iĢarettir. *Karga yakalamak: Bazı dalavereler çevirerek kendinize çıkar sağlayacağınıza iĢarettir. *Karga gaklaması iĢitmek: Zarar ve ziyan edeceğiniz anlamına gelir. ^Yatağınızda karga görmek: EĢinizin baĢka bir erkekle iliĢkisi olduğuna iĢarettir. *Karga ile konuĢmak: Tanımadığınız birisinden fayda göreceğinize iĢarettir. *Karga ölüsü görmek: Evinizden uzakta baĢınıza bir olay geleceğine ya da öleceğinize

iĢarettir. *Tarlada karga görmek: Uğursuzluğa iĢarettir. *EĢikte karga görmek: Bir cinayete tanık olacağınız anlamına gelir. ¦Karganın yeri eĢiklediğini görmek: KardeĢinizin ya da çok yakın birisinin öleceğine iĢarettir. ¦Karganın sizi gagaladığını görmek: Üzüntü ve dertlerden bunalacağınıza iĢarettir. *Karga kesmek: Kendine hayrı olmayan bir çocuğa ve habere iĢarettir. *Karga ile uğraĢma: Haysiyetsiz, yalancı ve ahlaksız birisiyle takıĢacağınız anlamına gelir. KARIN: Rüyada karnınızı görmek, iliĢkilerinizin doğumla noktalanacağını açıklar. Bekarlann karınlarını görmesi, evlilik öncesi cinsel iliĢkilerin baĢlarına dert açacağını ihtar eder. KARINCA: Rüyada karınca görmek, eĢinizi kendinize her gün biraz daha bağlamayı baĢardığınızı kanıtlar. Ġkinizin de ateĢli bir yaratılıĢta olduğunu ortaya koyar. 181 KARĠDES: Rüyada karides görmek, eĢinizi yalnız yatak için istediğinizi, alıĢılmıĢ cinsel iliĢki yöntemlerinden çabuk bıktığınızı açığa vurur. KARĠKATÜR: Rüyada karikatür görmek, iliĢkide bulunduğunuz kiĢinin duygularına değer vermediğinizi hatta onu hor gördüğünüzü dile getirir. KARNAVAL: Bir karnavalda maskeler kullanılırsa ya da aykırı ve soytarı gibi figürler görülürse; evinizde anlaĢmazlıklar yaĢanacağını, iĢ durumunuzun tatmin olmayacağını ve karĢılıksız bir aĢk yaĢayacağınıza alamet eder. KARNIBAHAR: Genç bir kadın, bu sebzeyi bahçede görürse; kendisini değil ama ana babasını memnun etmek için evlenecek'demektir. KARPUZ: Rüyada karpuz görmek, tek kiĢiyle yetinmek hususunda biraz güçlük çektiğinizi, yeni maceraların özlemini duyduğunuzu kanıtlar. KARTAL: Rüyada kartal görmek, atılgan ve enerjik bir insan olduğunuzu, sekse çok değer verdiğinizi yansıtır. KARYOLA: Rüyada karyola görmek, bütün iliĢkilerin yatakta noktalandığına inanan bir kiĢiliğe sahipsiniz anlamına gelir. Karyolaya girmek, evlilik demektir. KASA: Çelik bir kasa görmek, aĢk ve iĢ hayatınızda güvenlik içinde olacağınızı bildirir. KASAP: Rüyada kasap görmek, hayra yorulmaz. Cinsel yaĢantının aksayacağını haber verir. Kasabın et kesmesi, cinsel perhizin baĢlaması demektir. KASE: Vaktinizi avarelikle geçireceğinize iĢarettir. Dolu kase kıs182 mete, boĢ kase ise; dertlere ve sıkıntıya iĢarettir. * Altın ya da gümüĢ kase: Kazancı bol bir iĢte büyük baĢarıların sizi beklediğine iĢarettir. ¦ *Kasedeki suyu içmek: Çocuğunuz olacağına iĢarettir. *Suyun hari-;; cinde baĢka bir Ģey içmek: Yeni bir gönül iliĢkisine iĢarettir. *Birisi-ne kase ile içki ikram etmek: Gönül iliĢkinizde hüsrana uğrayacağı-nıza iĢarettir. *DoIu kase ile dökmeden koĢmak: Zorlu bir yarıĢtan basan ile çıkacağınıza iĢarettir. *Kasedekini yere dökmek: Para yitireceğinizi belirtir. KASIMPATI: Beyaz kasım patılar topladığınızı düĢlemek, kayıp ve tereddüdü ifade eder. Renkliler, hoĢ taahhütler anlamındadır. Buket halinde görmek, size sevginin sunulacağını fakat aptal bir hırs yüzünden ondan vazgeçeceğinizi iĢaret eder. KASIRGA: Rüyada kasırga görmek, bir süre için cinsel yaĢantınızda beklenmedik terslikler çıkacağını haber verir. ĠĢinizdeki yorgunluk, bu bozukluğa etken olabilecektir. KASKET: Rüyada kasket görmek, baĢınızı alıp gitmek istediğiniz anlamına gelir. Bıkkınlık duymaya baĢladığınızı haber verir. KAġ: Rüyada kaĢ görmek, sevdiğiniz kiĢiye çok değer verdiğinizi, onu incitmemek için elinizden geleni yaptığınızı açığa vurur. KAġAR: Rüyada kaĢar peyniri görmek, cinsel iĢtahınızın delili sayılır. KAġIK: Rüyada kaĢık görmek, aranızdaki sevdanın soğumaması için birlikte gayret sarf ettiğinizi ortaya koyar. KAġINMAK: Rüyada kaĢınmak, yeni fikirler ve hevesler peĢinde olduğunuzu kanıtlar. Sıkılmaya baĢladığınızı da haber verir. KAT: Rüyada bir apartman katı görmek, seks dünyanızı sağlam-laĢürdığınızı, yararlı bilgiler edindiğinizi belirler. Bir kat satın almak, birleĢmelerde sizin için yeni olan pozisyonlar deneyeceğinizi açığa

183 vurur. KATIR: Hatanızı baĢkalarının üstüne yıkmak istediğinize iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; can sıkıcı iĢlerden uzaklaĢacağınıza iĢarettir. ""Katıra bindiğinizi görmek: Kısır olduğunuza ya da yolculuğa iĢarettir. *DiĢi katıra bindiğinizi görmek: Uzun ömrünüz olacağını ifade eder. *DiĢi katırdan düĢtüğünüzü görmek: Bulunduğunuz mevki ya da makamda itibar kaybedeceğinize iĢarettir. ""Yükü olan diĢi bir katıra bindiğini görmek: Bulunduğunuz durumdan daha itibarlı bir makama yükseleceğiniz anlamına gelir. ""Katır anırtısı duymak: Bir kadın sayesinde isteklerinizin tek tek yerine geleceğini iĢaret eder. ""Sahipsiz katıra binmek: Acımasız ve ağzı bozuk bir adama iĢarettir. ""Siyah ve diĢi bir katıra binmek: Çok zengin bir kadınla tanıĢacağınıza iĢarettir. ""Kendinize ait bir katır görmek: Ġsteklerinizin gerçekleĢeceğine iĢarettir. ""Eğerli diĢi bir katır görmek: Cazibeli ve iyi diyalog kurabilen bir kadına iĢarettir. ""Eğersiz diĢi bir katır görmek: Büyük umutlarla çıktığınız iĢ gezisinden elinizin boĢ döneceğine iĢarettir. KATĠL: Rüyada katil görmek, isteklerinizi sapıklık derecesine vardırdığınızı ve tiksinti uyandırdığınızı kanıtlar. Birazda sevgi göstermeniz gerektiğini açıklar. KATLĠAM: Rüyada katliam görmek, aranızdaki cinsel iliĢkinin sona ermek üzere olduğunu ortaya koyar. Yatakta duyguya yer vermemeniz nedeniyle eĢinizle bir türlü anlaĢamıyorsunuz. KATRAN: Rüyada katran görmek, yatak yaĢamını kötü ve günah sanmanız nedeni ile cinsel iliĢkilerinizi cehennem hayatına çevirdiğinizi kanıtlar. KAUÇUK: Rüyada kauçuk görmek, çok değiĢken bir yatak yaĢamınız olduğunu ortaya koyar. Bazen çok ateĢli olduğunuz gibi, bazen de ĢaĢırtıcı derecede ilgisiz kalabiliyorsunuz. KAVAK AĞACI: Kavak ağaçlan gördüğünüzü düĢlemek, eğer 184 onlar çiçekli yada yapraklı ise iyi olayların habercisidir. *Eğer genç bir kadln sevgilisinin yanında bir lale kavağının yaprakları ya da çiçekleri altında duruyorsa: Bu, onun en çok arzuladığı Ģeyleri gerçekleĢtireceğini bildirir. YakıĢıklı ve nazik bir aĢığı olacaktır. Zengin olacak ve çok iyi arkadaĢlar edinecektir. Eğer onlar yapraksız ve solmuĢ ise, hayal kırıklıkları ile karĢılaĢacaktır. KAVAL: Kaval çalmak; hakkınızda ne söylenirse söylensin adınızın el sürülmemiĢ olarak kalacağını belirtir. Eğer bir kadın bu rüyayı görürse, asker bir kocası olacaktır. KAVALYE: Rüyada bir toplantıda kavalye ile dans etmek, hayatınızda aradığınız eĢe kavuĢacağınız anlamına gelir. Ona dört elle sarılacaksınız. KAVANOZ: Tasarrufu seven ve azla yetinmeyi bir kadına iĢarettir. ""Kavanoz almak: Bahsi geçen kiĢilikte bir kadınla evleneceğinize iĢarettir. ""Kavanozu kırmak: Bahsi geçen kadından içinde bulunduğu durumun, aĢırısına kaçtığı için, boĢanacağınıza iĢarettir. KAVGA: Rüyada kavga etmek yatak yaĢantınızı toparlamak gerektiğini ortaya koyar. EĢinizi gerektiği Ģekilde hoĢnut edemiyorsunuz demektir. KAVUN: Rüyada kavun görmek, karĢınızdakinden çok Ģeyler beklediğinizi, cinselliğe olduğundan daha çok değer verdiğinizi açığa vurur. Cinsel iĢtahınız kuvvetli demektir. Kavun yemek, evlilik demektir. KAYA: Rüyada kaya görmek, becerikli ve düzenli bir yatak yaĢamınız olduğunu kanıtlar. Birbirinizin cinsel hızına yetiĢebilmekte güçlük çekmeyen mutlu kiĢilerden sayılırsınız. KAYIK: Gönül iliĢkilerine yorumlanır. ^Kendinizi kayıkta görmek: Bir yolculuğa ya da üzüntü duyacağınız bir olaya iĢarettir. ""Kayıktan indiğinizi görmek: Rahata ve huzura iĢarettir. ""Kayığın kara185 ya oturduğunu görmek: Çok sevdiğiniz yakınlarınızdan birinin vefatına iĢarettir. *Kayık aldığınızı görmek: Kendi hatalarınızdan dolayı kötü anlar yaĢayacağınız anlamına gelir. *Kayığın devrildiğini görmek: Evliliğin biteceğine, boĢanmaya iĢarettir. *Kayiğın fırtınaya yakalandığını görmek: Evliliğinizin sürekli tartıĢmalarla geçeceğine iĢarettir. *Kayikla gezintiye çıktığınızı görmek:

BaĢınıza gelebilecek tehlikelere karĢı çok dikkatli olmanıza ve önlem almanız gerektiğine iĢarettir. KAYIK KÜREĞĠ: Rahata ereceğinizi ve yeni bir insanla tanıĢacağınıza iĢarettir. KAYISI: Rüyada kayısı görmek, onun tarafından sevdiğinizden çok sevildiğinizi kanıtlar. Kayısı yemek, bir aĢk hayatına atılmak demektir. KAYIġ: Rüyada kayıĢ görmek, onu hangi yollardan heyecana sü-rükleyebildiğinizi öğrenmeniz gerektiğini ihtar eder. KAYMAK: Kaydığınızı görmek, iĢlerinizde hayal kırıklığına uğrayacağınızı bildirir. Sevgililer birbirlerine verdikleri sözleri bozacaklardır. KAYMAK: Rüyada kaymak yemek, cinsel iliĢkileriniz de onu gayet iyi idare ettiğinizi açıklar. Sevdiğinizin nazarında çok değerli olduğunuzu da belirler. KAYMAKAM: Rüyada kaymakam görmek, yatakta buyurganlık-tan hoĢlandığınızı, eĢinizin de bundan hoĢlandığını ortaya koyar. KAYNAK: Rüyada kaynaktan su içmek doyumsuz bir yatak hayatınız olduğunu, seks merakınızın kolay kolay giderilmediğini açıklar. KAYNAK: Rüyada her hangi bir alete kaynak yapmak, yataktaki bazı yanlıĢ davranıĢlarınız nedeni ile elektrikli bir hava yarattığınızı kanıtlar. Kendinize çeki düzen vermeniz gerektiğini de açıklar. KAYNANA: Rüyada kaynana görmek, sevilmeyen bir çevrede yaĢamaktan huzursuz olduğunuzu kanıtlar. KAZ: Rüyada kaz görmek; asılsız haberler nedeni ile hayatınızı zehir ettiğiniz ve çok kıskanç olduğunuzu belirler. KAZA: Rüyada kaza görmek, yatak hayatınızın tehlikede olduğunu açıklar. Kazaya uğramak, ihanet demektir. 186 1 KAZAN: Rüyada kazan görmek, canınız çektikçe seviĢtiğinizi ve bundan büyük bir zevk aldığınızı kanıtlar. KAZAZEDE: Rüyada kazazede görmek, eĢinizin zevki baĢkalarının yatağında arayabileceği hususunda bir uyandır. KAZIK: Genç bir kadın, rüyasında bükülmüĢ yada kırılmıĢ bir tanesini görürse; yakın bir arkadaĢı yada aĢığı ona yardım etmeyecek anlamındadır. KAZMA: Rüyada kazma görmek, yataktaki durgunluğu gidermek için size çok Ģeyler düĢtüğünü açıklar. KAZMAK: Rüyada bir çukur kazmak, yatak hayatınızda uğradığınız karamsarlık ve çöküntünün belirtisidir. Mezarını kazmak ise, cinsel hayatın sonu demektir. KEBAP: Rüyada kebap görmek, seks yaparken açık saçık konuĢmalardan zevk aldığınızı ortaya koyar. KEÇĠ: Rüyada keçi görmek, Ģehvete ulaĢmakta güçlük çektiğinizi ve saçma nedenlerle seviĢmeyi ağır bir görev saydığınızı meydana koyar. Aynı zamanda inatçı ve anlayıĢsızlığınızı da belirler. KEÇĠBOYNUZU: Rüyada keçiboynuzu görmek, fırtınalı bir ya187 tak hayatınız olduğunu kanıtlar. Seks iĢtahınız her zaman yerinde, sevmesini ve kendinizi sevdirmesini gayet iyi biliyorsunuz demektir. KEDĠ: Rüyada kedi görmek, yaĢamla kumar oynadığınızı gösterir. Kedinin miyavlaması, sevdiğiniz kiĢiden sadakat beklememeniz gerekliliğini açıklar. Kedi tırmalaması, size zarar vermek isteyeceklerin çıkacağını ihtar eder. Kedi yavrusu, kurduğunuz projelerin gerçekleĢemeyeceğini bildirir. KEFAL: Rüyada kefal görmek, cinsel önerilerinizin yatak hayatınıza renk ve mutluluk kazandıracağını bildirir. KEFĠL: Rüyada birine kefil olmak, sevdiğiniz kiĢiye karĢı beslediğiniz güvenin ne kadar yerinde olduğunu kanıtlar. KEK: Rüyada kek görmek, cinsel yönden birbirinize her gün biraz daha yaklaĢtığınızı kanıtlar. KEKEME: Rüyada kekeme görmek, yatak yaĢantınızın yolunda gitmediğini ve birbirinizle anlaĢamadığınızı ortaya koyar. KEKĠK: Rüyada keklik görmek, onu fethedebilmek için çok kurnazca davranmanız gerektiğini ortaya koyar. Uçan bir keklik görmek murada ermek demektir. KEL: Bir erkek kel kafalı bir kadın görürse; bu onun yaygaracı bir eĢe sahip olacağını bildirir. *Genç bir kadın, kel kafalı bir erkek görürse: Bir dahaki

evlenme teklifinde aklını kullanması için ona bir uyandır. *Kel kafalı bebekler: Mutlu bir ev hayatınız olacağını ve iyi arkadaĢlar edineceğinizi ifade eder. *Peruk taktığınızı görmek: Kısa zamanda olumlu olmayan bir değiĢim yaĢayacaksınızdır. *Bir peruk kaybetmek: DüĢmanlarınızın alaylarına ve küçümsemelerine maruz kalacağınıza iĢaret eder. *Peruk takan insanlar görmek: Çevrenizde ihanetin kol gezdiğini haber verir. KELEBEK: YeĢillikler ve çiçekler arasında bir kelebek düĢle188 mek, gönenç demektir. *Üzerinizde uçtuklarınızı görmeniz: Uzaktaki arkadaĢlarınızdan haber anlamındadır. Bu haber, mektupla ya da onu gören baĢka birisi tarafından size ulaĢtırılacaktır. Genç bir' kadın için, mutlu bir aĢkın müjdecisidir. KELEPÇE: Rüyada kelepçe görmek, seks yaĢantınıza gölge düĢeceğini ihtar eder. Elinize kelepçe vurulması ise, cinsel perhiz demektir. KEMAN: YaĢantınızda olumlu değiĢiklikler geçireceğinize iĢarettir. '"Kendinizi keman çalarken görmek: Gönül iliĢkilerinizde büyük serüvenler yaĢayacağınıza iĢarettir. '"Keman sesi duymak: Sizi mutlu edecek bir habere iĢarettir. *Hüzünlü bir kemen sesi duymak: Dostlarınızdan birisi ile sıkı bir sohbete ve dertleĢmeye iĢarettir. * Keman aldığınızı görmek: Acemisi olduğunuz ancak kısa zamanda baĢarıyı yakalayacak bir iĢe giriĢeceğiniz anlamına gelir. '"Kemanın kırıldığını görmek: ĠĢ durumunuzun kötüye gideceğine iĢarettir. *Size keman hediye edildiğini görmek: Hakkınız ise, iĢinizde yükseleceğinize; layık değilseniz, sıkıntı ve dertlerinizden kurtulacağınız anlamına gelir. '"BaĢkasına keman hediye ettiğinizi görmek: O kiĢinin iĢ hayatında baĢarılı obuası için elinizden gelen yardımı yapacağınız anlamına gelir. KEMENCE: Rüyada kemence çalmak, gönül ferahlatıcı haberler alacağınızı belirler. KEMER: Bele takılan kemer görmek; rahat ve huzurlu bir aile hayatına ve iĢ yaĢantısına iĢarettir. *Bekar kadın görürse: AnlayıĢlı ve sevecen bir kocaya iĢarettir. ""Kemeri belinizde görmek: Hayallerinizin gerçekleĢeceğine, kısmetinizin açılarak muradınıza ereceğiniz anlamına gelir. KEMER: Köprü yada su kemeri görmek: Kemerin durumuna göre; dar ise, Ģirret bir kadına, enli ise alımlı ve akıllı bir kadına iĢarettir. *Bir kemerin üzerinden geçtiğini görmek: Ġçinizdeki tedirginliği atacağınıza, isteklerinizin gerçekleĢeceğine ve iĢinizde yükselerek iti189 bar sahibi olacağınıza iĢarettir. KEMĠK: Rüyada kemik görmek, biraz kısıtlı ve tutuk bir yatak hayatınız olduğunu, onun onur ve hevesini kıracak davranıĢlarda bulunduğunuzu belirler. KEP: Yeni bir gönül macerasına, yeni bir iĢe ya da yeni bir insanla dostluğa iĢarettir. KEPEK: Rüyada kepek görmek, bolluk ve bereket demektir. Evliler için doğumun habercisidir. KERESTE: Rüyada kereste görmek, onun yaĢamında önemli bir kiĢi olduğunuzu belirtir. KEREVĠZ: Rüyada kereviz görmek, yatak hayatında dikkatli olmanızı ihtar eder ve ihanete uğrayabileceğinizi bildirir. KERTENKELE: Rüyada kertenkele görmek, sizi üzen bazı sorunların pek yakında halledileceğini yansıtır. Bunlara cinsel sorunlarda dahildir. KERPETEN: Rüyada kerpeten görmek, yatakta dizginleri ele almak arzunuzu açıklar. KERVAN: Rüyada kervan görmek, cinsel sorunların yavaĢ yavaĢ içinden çıkılmaz bir duruma girdiğini açıklar. Kervana dahil olmak, sevdiğinizden ayrılacağınızı bildirir. KESE: Rüyada kese görmek, cinsel yönden çok faal olduğunuzun delilidir. BoĢ kese, onun için hayal kırıklığı demektir. KESE: Rüyada hamam kesesi görmek, bazı günahlardan arınmak için fırsat kolladığınızı ve artık kötülük düĢünmeyeceğinizi müjdeler. KESER: Rüyada keser görmek, aĢkınızı perçinlemek dileğinizi 190 ortaya koyar. Çivi çakmak, aranızdaki bağlantının kopanlmayacak dereceye ulaĢtığının delilidir.

KESMEK: Rüyada herhangi bir Ģey kesmek, karĢınızdakinde aynı özellikleri bulamamanın ızdırabım çektiğini belirler. * KESTANE: Kestaneleri ellemek, iĢ hayatınızda kayıplar vereceğinizi fakat hayat boyunca hoĢ bir eĢiniz olacağını bildirir. '"Kestane yemek: Bir süre üzgün olacağınızı fakat sonunda mutluluğu yakalayacağınızı iĢaret eder. '"Genç bir kadın rüyasında kestane yerse: Çok iyi anlaĢacağı bir aĢığı olacak ve kısmi bir bolluk yaĢayacak anlamındadır. KEġĠF: Rüyada bir Ģey keĢfetmek, seks çeĢitlemeleri ve oyunlarına verdiğiniz önemi açıklar. Birazda uçarılığınızı belirler. KEġKÜL: Rüyada keĢkül yemek, aĢkın tadını çıkarmak demektir. Her Ģeyi olduğu gibi gördüğünüzü ve fırsatları değerlendirdiğinizi dile getirir. KETEN: Rüyada ketenle ilgili rüyalar her zaman iyiye yorumlanır. ĠĢ hayatı gibi seks hayatınızda baĢarılı geçtiğini gösterir. Kirli keten ise, alnınıza leke sürülebileceğini ihtar eder. KEVGĠR: Rüyada kevgir görmek, hiç de mutlu bir seks hayatınız olmadığını haber verir. Aranızdaki bağın tutulacak tarafı kalmamıĢ demektir. KEZZAP: Rüyada kezzap görmek, kıskançlık ve düĢmanlık duymaktır. Alacağınız haberlerin yaĢantınızı altüst edeceğini belirler. KIL: Rüyada kıl görmek, yatakta son derece mutsuz olduğunuzu kanıtlar. Vücudunuzdaki kılların dökülmüĢ olması, sıkıntıları atlatacağınızın delilidir. KILAVUZ: Rüyada kılavuz görmek, yatak yaĢamınızda çok ace191 milik çektiğinizi anlatır. Bazı dostların uyanlarına kulak vermeniz gerektiğini ortaya koyar. KILÇIK: Rüyada kılçık görmek, boğucu bir cinsel yaĢam sürdüğünüzü ortaya koyar. Boğazına kılçık kaçması ise, onu elinizden kaçıracağınızı belirler. KILIÇ: Rüyada kılıç görmek, erkekler için taparcasına sevildiklerini, kadınlar içinse namuslu ve Ģerefli bir hayat arkadaĢına duydukları özlemi yansıtır. KINA: Rüyada kına görmek, iĢlerinizin yolunda gittiğini ve beklediğiniz sonuca ulaĢmak üzere olduğunuzu müjdeler. Buna cinsel konular da dahildir. KIR: Rüyada kırda gezinmek, içinizin açılacağını, sevdiğiniz kiĢinin yatak kaprislerinden kurtulacağınızı belirler. KRAL: Rüyada kral görmek, yatak hayatında elle gösterilecek kadar ender rastlanan biri olduğunuzu gösterir. Yatak hayatında aradıklarınızı her zaman bulduğunuza, birbirinize tamamen uyduğunuza iĢarettir. KRALĠÇE: Rüyada kraliçe görmek, sevgi ve seksin gerekli Ģekilde birbirini desteklediğini bildirir. Dünyayı görmeyecek kadar mutluluk içinde olduğunuzu belirler. KIRBAÇ: Rüyada kırbaç görmek, bazı mazoĢist eylemler duyduğunuzun delilidir. Erkekler hor görülmek ve aĢağılanmaktan, kadınlar da buyurganlık ve zorbalıktan hoĢlanıyor demektir. KIRIK: Rüyada kırık herhangi bir Ģey görmek, aranızdaki sevginin yürümeyeceğini kanıtlar. Birbiriniz için yaratılmamıĢsınız demektir. KIRLANGIÇ: Rüyada kırlangıç görmek, hiç beklemediğiniz bir 192 mutluluğa eriĢmek üzere olduğunuzu müjdeler. KIRMAK: Kırık bir yüzük, kıskançlık tartıĢmaları sevgiliniz ile aranızın bozulmasına neden olacak demektir. KIRMIZI: Rüyada kırmızı renkli eĢyalar görmek, cinsel azgınlığın belirtisidir. Kadınlar için seviĢmeye muhtaç olduklarını kanıtlar. KISRAK: Aklınızı çelecek alımlı ve akıllı bir kadına iĢarettir. *Bir bayan görürse: Evlenerek muradına ereceği anlamına gelir. *Tayı ile birlikte görmek: Evlatlarınızın çok iyi eğitim alacağına ve sizi her zaman için mutlu edeceklerine iĢarettir. KISKANÇLIK: EĢinizi kıskanma, düĢmanlarınızın ve dar kafalı insanların kötülüklerini göreceğinizin iĢaretidir. Sevgilinizi kıskanmak, bir rakibinizi saf dıĢı edeceğiniz anlamındadır. *Bir kadın, kocasını kıskandığını görürse: ġok edici olaylar ile karĢılaĢacak demektir. *Eğer genç bir kadın, aĢığını kıskanırsa: Diğer kadınlar aĢığını daha çok cezbedecek manasındadır. *Eğer

erkekler ve kadınlar, genel konular üzerinde kıskançlık gösterirler ise: ĠĢlerinde hoĢ olmayan durumlar yaĢayacaklar demektir. KIġ: Rüyada kıĢ mevsimi yaĢamak, cinsel yaĢantınızı kurtarmak için birlikte çaba göstermenizi ihtar eder. Her Ģeyi karĢınızdakinden beklemenin büyük bir hata olduğuna iĢarettir. KIġLA: Rüyada kıĢla görmek, büyük değiĢikliklerin sizi beklediğini belirler, askerlerin kıĢladan çıkıp savaĢa katılmaları yakında sürpriz bir cinsel iliĢki habercisidir. KITLIK: Rüyada kıtlık çıkması, yatak yaĢantınızın zavallılığını dile getirir. Kendinizi cinsel konularda üstat görmenize karĢılık, karĢınızdakinin zevklerinden hiç bir Ģey anlamadığınıza iĢarettir. KIVILCIM: Rüyada kıvılcım görmek, baĢtan çıkarılmak için fırsat kolladığınızı açıklar. AteĢten kıvılcım sıçraması ise eĢinizin zayıf 193 anından yararlanarak günah iĢleyeceğinizi belirler. KIYAMET: Rüyada kıyametin kopması, yatak hayatınızın tadı tuzu kalmadı demektir. KIYMA: Rüyada kıyma görmek, cinsel birliğinizin bozulması için ne yapmak mümkünse yaptığınızı meydana koyar. KarĢınızdakinin hiç bir zaman ihmale gelmediğini ihtar eder. KIZAK: Rüyanızda kızak görmek, bir aĢk maceranızda baĢarısızlığa uğrayacağınızı ve bir arkadaĢınızın memnuniyetsizliğine maruz kalacağınızı bildirir. *Kızağa binmek: Akla pek fazla yatmayan iliĢkilerde bulunacağınızı haber verir. '"Genç bir kadın, rüyasında bir kızakla gittiğini görürse: Yaptığı davranıĢlar yüzünden kötü durumlar ile karĢılaĢacaktır ve sevgili seçiminde ona muhalefet eden çok kiĢi olacak demektir. KIZLAR: Güzel görünüĢlü bir kız düĢlemek, memnuniyet verici bir gelecek ve ev içinde neĢeli günler anlamına gelir. *Bir erkek kız olduğunu düĢlerse: DüĢüncesiz biri olacak ya da bir aktör olacak ve efemine rollerde oynayacaktır. KIZMAK: Rüyada kızmak, yatak arkadaĢınızdan memnun olmadığınızı, zaman zaman baĢ kaldıracak durumlara geldiğinizi haber verir. KIZILCIK: Rüyada kızılcık görmek, cinsel yaĢantıya hakkını verdiğinizi belirler. KLARNET: Rüyada klarnet çalmak, yatakta son derece tecrübeli olduğunuzu kanıtlar. Kadınlar içinde aynı Ģey söylenebilir. KĠBRĠT: Rüyada kibrit görmek, sevinçli haber demektir. Karanlıkta kibrit çakılması, yatak hayatınızın olumlu Ģekilde değiĢikliğe uğrayacağına iĢarettir. 194 KĠLER: Rüyada kiler görmek, duyuramadığınız arzuları hep içinize attığınızı ve bir takım bunalımlarla savaĢtığınızı kanıtlar. KĠLĠM: Rüyada kilim görmek, yatak arkadaĢınızdan duyduğunuz mutluluğu belirler. Evin kilimlerle dolu olması, yuvanızdan mutluluğun eksilmediğini anlatır. KĠLĠSE: Rüyada kilise görmek, emellerinize kısa bir süre içinde kavuĢacağınızı müjdeler. Kilisede ayine katılmak, bekarlar için evliliğe, evliler içinse mutluluğa iĢarettir. KĠLO: Rüyada kilo görmek, yatak yaĢantınıza ağırlık verdiğinizi ve Seksi önemli bir konu saydığınızı ortaya koyar. KĠMYA: Rüyada bir kimya laboratuarında çalıĢmak, her türlü duygularınızı anlatabilmek için sanki onunla yanĢıyorsunuz demektir. KĠNĠN: Rüyada kinin içmek, cinsel yaĢantınızın yıkılmaktan kurtarılmaya muhtaç olduğunu ortaya koyar. KĠR: Rüyada kir görmek, sadakati hiç benimsemediğinizi kanıtlar. Sevgiyi de cinsel yaĢamı da hafife alıyorsunuz demektir. KĠRA: Rüyada bir Ģey kiralamak, parasal konularda olduğundan fazla değer vermek demektir. Evinizi kiraya vermek ise, yuvanızın tehlikede olduğunu ortaya koyar. KĠRAZ: Rüyada kiraz görmek, kadınınızı fazlasıyla hoĢnut edebiliyorsunuz demektir. Kadınların aynı rüyayı görmeleri de duyduklan mutluluğu yansıtır. KĠREMĠT: Rüyada kiremit görmek, bir yuva kurma isteğini açığa vurur. Ardı kesilmeyen serüvenlerden bıktığınızı açıklar. KĠRPĠ: Rüyanızda kirpi görürseniz, bu yeni giriĢimleri ve yeni arkadaĢlıkları geri çevireceğiniz anlamına gelir. 195

KĠRPĠK: Rüyada kirpik görmek, dört elle ona sarılacağınızı ve değerini anlamaya baĢladığınızı kanıtlar. KĠTAP: Rüyada kitap görmek, cinsel bilgisizlikten kurtulmak için her çareye baĢvurmak gerekliliğini açıklar. Kitap okumak, tecrübesizliğinizi yenmeye çalıĢtığınızın delilidir. Sıra sıra kitaplar görmek de hatalı davranıĢlardan kurtulacağınızı haber verir. KLAKSON: Rüyada klakson çalındığını görmek, çevrenizin etkisinde fazla kaldığınızı ve bu nedenle de yatak yaĢamınızdan gerekli Ģekilden tat çıkaramadığınızı kanıtlar. KLĠNĠK: Rüyada klinik görmek, iliĢkilerinizin sevgiye muhtaç olduğunu ortaya koyar. Tamamen bağımsız yaĢanamayacağını bilmeniz gerekliliğini de açıklar. KLOROFORM: Rüyada kloroform koklamak, cinsel yaĢantınızın esneklikten uzak olduğunu kanıtlar. Kloroformla bayılmak, sevdiğiniz kiĢiyi ihmal ettiğinizin delilidir. KOBAY: Rüyada bir kobay görmek, yatak yaĢamını bir deney tahtasına çevirdiğinizi ve duygusallığı ihmal ettiğinizi ortaya koyar. KOCA: Koca olduğunuzu görmek; arzularınızın gerçekleĢeceğine ve muradınıza ereceğine iĢarettir. '"Kocanızı görmek: Evliliğinize daha çok ilgi göstermeniz gerektiğine böylece ev huzurunun ve rahatlığının kalıcı olacağına iĢaret eder. * AyyaĢ ve kaba bir koca görmek: Çok mülayim birisi ile evleneceğinize iĢarettir. KOÇ: Rüyada koç görmek, seks yaĢamınızın simgesi haline gelmiĢ demektir. Güçlü bir iliĢki kurmayı baĢarmıĢ sayılırsınız. KOKAĠN: Rüyada kokain görmek, cinsel sapıklık içinde bulunduğunuzu ihtar eder. Bundan çok zarar duyacağınızı bildirir. KOKTEYL: Kokteyl içtiğinizi görmek, istekleriniz için arkadaĢ196 lannızı aldatacağınızı ve hızlı erkeklerin ve kadınların arkadaĢlığından hoĢlanacağınızı ifade eder. Bir kadın için bu rüya, hızlı yaĢam ve ahlakın ihmali anlamına gelir. KOKU:TÜTSÜ: Ġyi arkadaĢlar tarafından çevreleneceksiniz ve hoĢunuza giden manzaralar ile karĢılaĢacaksınız. MĠKS: Olağanüstü bir Ģekilde neĢeli günler geçireceğinizi ve sevgililerin anlaĢıp birbirlerine sadık kalacaklarını haber verir. RAYĠNA: Genç bir kadın, bu güzel kokuyu düĢlerse; en kısa zamanda sevdiği bir kiĢiden çok güzel bir hediye alacaktır manasındadır. *Banyosunu parfümleyen genç bir kadın: Büyük bir mutluluk yaĢayacaktır eğer bir erkekten hediye olarak parfüm alırsa, büyüleyici fakat tehlikeli hazlar tecrübe edecek demektir. KOL: Kesik bir kol düĢlemek, evlilik ya da boĢanma emaresidir. Kan ve koca arasında karĢılıklı memnuniyetsizlikler olacaktır. Bu uğursuz bir rüyadır. Hilekarlığa karĢı dikkatli olunuz. KOLA: Rüyada herhangi bir Ģeyi kolalamak, yatak yaĢantınıza resmiyet katmaktan hoĢlandığınızı açık saçık konuĢmalardan zevk aldığınızı ortaya koyar. KOLERA: Rüyada kolera salgını görmek, cinsel yaĢantınızın sağlıklı olmadığını bir doktora görünmeniz gerektiğini ihtar eder. KOLEJ: Rüyada kolej görmek, aklınızın baĢkalarında olduğunu açıklar. Sürdürdüğünüz iliĢkiden her bakımdan Ģikayetçi olduğunuzu da meydana koyar. KOLEKSĠYON: Rüyada koleksiyon yapmak, deli fiĢek olduğunuzun ve kimi seveceğinizi bilmediğinizin delillidir. KOLONYA: Rüyada kolonya sürünmek, çapkınlıklarınızın duyulacağını ve bunun sonuçlarından zarar göreceğinizi haber verir. KOLTUK: Rüyada koltuk görmek, düzenli seks yaĢantınızı yan197 sıtır. KOLYE: Bir kadın, bir kolye hediye verdiğini görürse; sevecen bir kocaya ve güzel bir eve sahip olacak demektir. KOMA: Üzüntülü günler geçireceğinizi bildirir. '"Komada olduğunuzu görmek: Sevdiğiniz bir akrabanın hastalanacağını ve hayali korkularınızın size eziyet edeceğini bildirir. KOMEDĠ: Hafif meĢrep bir oyun görmek; aptalca ve kısa süreli zevklere düĢkün olacağınızı bildirir. KOMPAKT DĠSK: En kısa zamanda, yeni ve romantik bir iliĢkiye gireceğinizi ve bunun olumlu bir Ģekilde sonuçlanacağını haber verir.

KOMBĠNEZON: Rüyada kombinezon görmek, sevdiğinizden çok, hayalinizdeki kiĢiye tutkun olduğunuzu haber verir. Biraz da fetiĢizm zaafınızı ortaya koyar. Kadınların aynı rüyayı görmeleri ise, cinsel sapıklık belirtisidir. KOMPOSTO: Rüyada komposto görmek, yatak anlaĢmazlıklarının tatlılığa baĢlanacağını açıklar. Komposto içmek, yatağın tadını çıkarmak demektir. KOMġU: Rüyada komĢusunu görmek, yakında alacağınız haberlerle sevineceğinizi ortaya koyar. KONFETĠ: Bir eğlencede konfeti atarken görmek; bekarlar için evliliğe, evliler için ise; mutlu ve huzurlu bir yaĢantıya iĢarettir. KONGRE: ĠĢinizde beklenmedik bir aktivite olacağını ve gönül iliĢkinizde mutluluğu yakalayacağınızı bildirir. Uyumsuz ve tatsız bir kongre, size hayal kırıklığı getirir. KONSER: Rüyada bir konsere gitmek, aranızda imrenilecek bir 198 yatak yaĢamı baĢlayacağının müjdesidir. KONSERVE: Rüyada konserve görmek genellikle iyiye yorulur. Konserve açmak cinsel güçlükleri yenmek demektir. Konserve kutusu kapamak, yatakta akıllıca davranmak anlamına gelir. KONTES: Rüyada bir kontes görmek, seksi yücelttiğinizin delilidir. Kontes ile tanıĢmak, yatak yaĢamınızın sevginize güç katacak demektir. KONTRAT: Rüyada kontrat imzalamak, aranızdaki sevgi ve seks bağlarını kuvvetlendirmek sayılır. Sinir bozucu beraberliğin yerini mutlu bir evlilik alacak demektir. KONUġMAK: Rüyada konuĢmak, bir süreden beri sizi üzen sorunların artık sona ereceğini müjdeler. KOPYA: Rüyada kopya çekmek, kendinize kötü örnekler aldığınızı ve bu nedenle mutluluğa eriĢemediğinizi yansıtır. KORDELA: Rüyada kordela görmek, onunla her türlü iliĢki kurmaya hazır olduğunuzu gösterir. Kordela bağlamak, seksin çağrısına cevap vermek demektir. Kordela kesmek ise, bekarlar için evlilik müjdesidir. KORKU: Rüyada korkmak, avuntuyu baĢka kiĢilerde aramak arzusunun ne kadar yanlıĢ olduğunu bildiğinizden huzursuzluk çektiğiniz, hatta düĢmanca davranıĢlardan zarar görebileceğinizi anladığınız anlamına gelir. Aynı zamanda yatak yaĢamınızın da güvence altında olmadığına delildir. KORNO: Bir kadın, rüyasında korno üflerse; evlilik konusunda sevgilisinden daha endiĢeli olacak demektir. KORO: Kederli ve hoĢnut olmadığınız çevrelerden uzaklaĢıp neĢe dclu ortamlara gireceğinizi iĢaret eder. *Genç bir kadın, rüyasın199 da bir koroda Ģarkı söylediğini görürse: Sevgilisine baĢkaları tarafından gösterilen ilgi onu üzecek anlamına gelir. KORSA: Rüyada korsa görmek, gözünüzün hep yükseklerde olduğunu, elinizin altındaki ile yetinmek istemediğinizi ortaya koyar. KORSAN: Korsanlar düĢlemek, yanlıĢ arkadaĢ seçimleriniz yüzünden kötülüklere maruz bırakılacaksınız anlamındadır. *Genç bir kadın, rüyasında sevgilisinin bir korsan olduğunu görürse: Bu, sevgilisinin hilekar olduğunu gösterir. Eğer kadın, korsanlar tarafından esir alınırsa, yalandan bahanelerle evinden uzaklaĢmaya ikna edilecektir. KOġMAK: Rüyada koĢmak, kendi kendinizden kaçmak ve bazı cinsel utançlarınızı saklamak gerekliliğinin ifadesidir. KOTRA: Rüyada kotra görmek, çok cinsel bir yaĢam sürdürdüğünüzü ortaya koyar. Kotra ile denize açılmak, pürüzsüz bir Ģekilde seviĢtiğinizi belirler. KOVA: Rüyada kova görmek, karĢılaĢtığınız güçlüklere rağmen, yatak yaĢamınızı seyre sokabildiğinizi kanıtlar. Kovanın içi suyla dolu ise, cinsel iliĢkilerinize hakkını veriyorsunuz demektir. KOVAN: Rüyada an kovanı görmek, cinsel iĢtah ve gücünüzün çok geliĢmiĢ olduğunu belirler. Aile içinde mutluluğunuz tam sayılabilir. KOYUN: Rüyada koyun görmek, sevdiğiniz kiĢinin size ne kadar çök bağlı olduğunu kanıtlar. Sizin gibi o da cinsel yaĢantıyı ciddiye almasını biliyor demektir. KOZA: Rüyada ipekböceği kozası görmek, yatak yaĢamınızda ilk acemiliklerden kurtulduğunuzun delilidir. Pamuk kozası, sadakatsizlik ve ihanet belirtisidir.

200 KÖFTE: Rüyada köfte görmek, seksi konuĢmaktan çok yaĢamayı tercih ettiğinizi kanıtlar. Köfte yemek, yatak sizin için bir cinsel ziyafet sofrası demektir. KÖLE: Rüyada köle görmek, cinsel yaĢamda tek kiĢi ile yetinmekte ne kadar çok güçlük çektiğinizi yansıtır. Bir kölenin azat edilmesi, aklınıza eseni yapacağınızı belirtir. KÖMÜR: Rüyada kömür görmek, parasal sorunlardan kurtulacağınızı ve seviĢmeye yaĢamınızda daha rahat bir pay ayırabileceğinizi yansıtır. Kömürcülük yapmak, cinsel iliĢkileri adileĢtirmek üzere olduğunuzu ihtar eder. KÖPEK: Rüyada köpek görmek, hayra yorulur. Havlayan köpek, dostlarınızın aile birliğini kurtarmak için çaba harcadıklarını gösterir. Köpeğin kuyruk sallaması, sevdiğiniz kiĢi tarafından daha çok beğenileceğinizin delilidir. Köpeklerin kavga etmesi ise, geçimsizliklerin ortadan kalkacağını ortaya koyar. KÖPEK BALIĞI: Rüyada köpekbalığı görmek, hiç de sevinmeyeceğiniz bir sürprizle karĢılaĢacağınızı ihtar eder. KÖPRÜ: Rüyada köprü görmek, seviĢmesini bilmediğinizi, bunu gerçek anlamda yapabilmek için yakınlarınızın uyarılarına ihtiyacınız olduğunu belirler. Köprü geçmek, güçlüklerin üstesinden gelmek, köprüden düĢmek ise, uçuruma yuvarlanmak üzere olduğunuzu kanıtlar. KÖR: Rüyada kör görmek, yatak yaĢamında kara cahil olduğunuzun delilidir. Yaptığınız kaçamakların ise baĢınızı derde sokacağını ihtar eder. Kendinizin kör olması, seviĢmeden ikinizin de hoĢnut olmadığını açığa vurur. KÖRÜK: Rüyada körük görmek, seviĢmeyle yetinmek istemediğinizi, pornografik sayılabilecek yayınlardan zevk aldığınızı açıklar. Cinsel kudretiniz pek fazla sayılmaz. 201 KÖSE: Rüyada köse görmek, cinsel iliĢkilerinizin çıkmaza girdiğini kanıtlar. Kadınlar içinse, buyurgan bir erkeğe karĢı duydukları özlemi yansıtır. KÖSELE: Rüyada kösele görmek, yatak yaĢamınızı yeknesaklık içinde gömdüğünüzü açıklar. Hayal gücünüze biraz iĢ düĢüyor demektir. KÖSTEBEK: Rüyada köstebek görmek, sevdiğiniz kiĢiyi tuzaklarına düĢürmek isteyen kiĢilerin varlığını ihtar eder. Uyanık davranmazsanız, sonradan piĢmanlık duyabilirsiniz. KÖġK: Rüyada köĢk görmek, cinsel yaĢamın sizi artık yormuĢ olduğunu belirler. Bazı aĢırılıklardan kaçmanız gerektiğini de yansıtır. KÖTÜRÜM: Rüyada kötürüm görmek, yatak yaĢamınızın olması gerektiğinden çok farklı geçtiğini açıklar. Ġnatçılığınız nedeniyle mutluluk sağlayamadığınızın delilidir. KÖY: Rüyada köy görmek, çevrenizin güvenilir dostlarla çevrili olduğunu kanıtlar. Onlarında yardımıyla mutluluğa eriĢeceğinizi yansıtır. KÖYLÜ: Rüyada köylü görmek, sevinçli bir haber alacağınızın müjdesidir. KREMA: Evli bir kadın, rüyasında krema yaptığını ya da yediğini görürse; umulmadık bir misafir tarafından ziyaret edileceğinizi haber verir. Genç bir kadın, sıcak bir dostluk kuracağı bir yabancı kiĢi ile tanıĢacak anlamına gelir. KRĠSTAL: Kadın anlamına gelir. Kendinize ait bir kristal görmek; alımlı ve akıllı bir kadınla evlilik anlamına gelir. KRĠZ: Rüyada kriz geçirmek, baĢınızı bir devekuĢu gibi kuma gömdüğünüz için, cinsel sürprizlerle karĢılaĢacağınızı ihtar eder. Sev202 diğiniz kimsenin sizden çok kopmuĢ olduğunun farkında değilsiniz. KRUVAZÖR: Rüyada kruvazör görmek, cinsel birliğinizi yıkmak için karĢılıklı ne yapmak mümkünse yaptığını kanıtlar. Kruvazörlerin savaĢa katılması ihmalciliğinizin nedeniyle ihanete uğrayacağınızı ihtar eder. Sevdiğiniz kimsenin sizden ne kadar çok kopmuĢ olduğunun farkında bile değilsiniz. KSĠLOFON: Ksilofon çaldığınızı görmek, neĢeli ve mutlu bir olayı müjdeler. *Kınk bir ksilofon: Güç anlarınız boyunca tavsiyeleri dinlemediğiniz ve fırsatları kaçırdığınızı haber verir. Tekrar böyle yapmamanız için bir ikazdır. KUBBE: Yaptığınızı görmek; bekar iseniz evleneceğinize ya da dost tutulacağınıza iĢarettir. *Kubbeyi yıkmak: Erkekler için, eĢinin rahatsızlığına iĢarettir. KUCAKLAġMA: Birine sarıldığınızı görmek, aĢk ve iĢ hayatınızda hayal kırıklıklarına ^uğrayacağınızı iĢaret eder. *Bir kadın, bir erkeğe sarıldığını

görürse: Bu, onlara çok yüz verdiğinin belirtisidir. *Evli bir kadın, kocasından baĢka kimselere sarıldığını görürse: Kocasından baĢka insanların iltifatlarını kabul ettiği için namusunu tehlikeye sokacak anlamına gelir. KUDUZ: Kuduz bir hayvan sizi ısınrsa; en sevdiğiniz arkadaĢınız tarafından ihanete uğrayacak ve bir çok dedikodu ortaya çıkacaktır. KUĞU: Çok uzun sürecek ve mutlu olacağınız bir izdivaca iĢarettir. KUKLA: Rüyada kukla görmek, seviĢmeye yapmacık katmakla onu aldatabileceğinizi sandığınızı açıklar. Oysa bunun zararını er geç Çekeceksiniz. KULAK: Rüyada kulak görmek, biraz da çevrede söylenenlere değer vermek gerektiğini açıklar. Sevdiğiniz kiĢiden bu kadar çok 203 emin olmanın, sizin durumunuzdakiler için tehlike teĢkil ettiğini belirler. KULE: Rüyada kule görmek, sevdiğinizi hiçbir zaman ihmal etmediğinizi, zevkin zirvesine birlikte çıkmayı her zaman bildiğinizi kanıtlar. KULÜBE: Rüyada kulübe görmek eski bir aĢkınızın yeniden alevleneceğini ve içinden çıkılması güç bir durum yaratacağım haber verir. KUM: Rüyada kum görmek önem vermediğiniz bazı cinsel sorunların yavaĢ yavaĢ mutluğunuzu tehdit etmeye baĢladığını ortaya koyar. KUMBARA: Gerek iĢ çevrenizde, gerekse evinizde yakınlarınız tarafından saygı ve sevgi göreceğinize iĢarettir. *Kumbaraya para atmak: Bir hatanızdan dolayı yüklü miktarda para kaybedeceğiniz anlamına gelir. "Kumbara almak: Bekarlar için evlilik, evliler için ise; güvenilir ve sevgi dolu bir eĢ anlamına gelir. KUMANDAN: Rüyada askeri bir kumandan görmek, ona meydan okurcasına seviĢtiğinizi ve sevdiğiniz kiĢinin duygularına hiç değer vermediğinizi kanıtlar. Rüyayı gören kadın ise, yatakta egemen davranmak gerekliliğini duyduğunu belirler. KUMAR: rüyada kumar oynadığını görmek mutluluğunuz için hiçbir Ģey yapmadığınız anlamına gelir. Sizin kumar oynamanız ise, yaĢamınızın en buhranlı günlerini geçirdiğinizi açığa vurur. KUMAR: Rüyada kumaĢ görmek, yatak yaĢamınızda tam doyumun ne demek olduğunu gayet iyi kanıtlar. KUMRU: Rüyada kumru görmek, yeterince sevdiğinizi ve aynı Ģekilde sevildiğinizin de delilidir. Her Ģeye rağmen saf davranırsanız, içinden çıkamayacağınız bir tuzağa da düĢebileceğinizi ihtar eder. 204 KUNDAK: Rüyada kundak görmek, bir çocuğunuz olacağını müjdeler. Bekarlar için, cinsel iliĢkilerini fazla ileri götürdüklerinin delilidir. KUNDURACI: Rüyada kunduracı görmek, rüyaların en güzelidir. Gerek kadın, gerekse erkek yatakta heyecan vermesini ve onun karĢılığını almasını gayet iyi bilir. Bu cinsel coĢkunluk kaynağını derin bir sevgide buluyor demektir. KUNDUZ: Rüyada kunduz görmek, kuracağınız iliĢkiden zararlı çıkacağınızı, ayağınızı denk almanız gerektiğini ihtar eder. KUR: Rüyada birine kur yapmak, onun olmayı aklınıza koyduğunuzu kanıtlar. Bu kurdaki kararlılığınızı gösterir. KURAK: Rüyada kuraklık görmek, sevdiğiniz kimsenin baĢka birisiyle avunmayı göze aldığını açıklar. Bu, cinsel açlığın doğurduğu ve sizin yol açtığınız bir kusurdur. KURBAĞA: Bilgili ve saygın bir insana iĢarettir. "Kurbağa öldürmek: Saygısızlık yaparak çok iyi bir insanın kalbini kıracağınız anlamına gelir. "Kurbağa eti yemek: ArkadaĢlarınızla olan iliĢkilerinizden dostça çıkarlar edineceğiniz anlamına gelir. "Kurbağa yakalamak: Size çok faydası dokunacak bilgili ve saygın bir insanla tanıĢacağınız anlamına gelir. "Gökten kurbağa yağdığını görmek: Çok tehlikeli ve kara haberlere iĢarettir. "Kurbağa sesi duymak: Çok acı çekeceğiniz bir haber anlamına gelir.*Kurbağarar görmek:Bir grubun kötü niyetleri için bir araya geleceğine iĢarettir. "Yeni doğmuĢ kurbağalar görmek: Erkek görürse; yeni bir kadına aĢık olacağına, kadın görür ise; ileride bir erkek çocuğu olacağı anlamına gelir. KURDELE: Rüyada kurdele görmek, özlemini duyduğunuz bir eĢ bulacağınızı ve onunla gayet iyi anlaĢacağınızı belirtir.

KURġUN: Rüyada silah kurĢunu görmek, erkeklik gücünün belirtisidir. Kadınlar içinse, cinsel yaĢamda hiçbir sınır tanımak demektir. 205 KURġUNKALEM: Rüyada kurĢunkalem görmek, ayrıntılara fazla değer verdiğinizi ve bu yüzdende bir türlü mutlu olamadığınızı belirler. KURU FASULYE: Rüyada kuru fasulye görmek, eski cinsel canlılığınızdan eser kalmadığını hatırlatır. KURT: Ġnsanlar hakkında çabuk karar vermenizin çok yanlıĢ olduğuna, çevrenizi doğru dürüst tanımadığınız, ancak kötü niyetli ve karaktersiz insanların sardığına, bu kiĢilerden zarar göreceğinize, bunları bir an evvel çevrenizden uzaklaĢtırmanız gerektiğine dair bir uyarıdır. ^Kendinizi kurt avlarken görmek: BaĢlayacağınız iĢte çok büyük basanlar elde ederek çok yüksek kademelere geleceğinize iĢarettir. '"Kurt öldürdüğünüzü görmek: Sıkıntılardan kurtulup iyi duruma gelmeniz sizi kıskananları hayal kırıklığına uğratacağı anlamına gelir. *Kurt kafası görmek: Resmi ya da kendi iĢiniz olsun, çok iyi duruma geleceğinize iĢarettir. *Kurt kemiği görmek: Kısa sürede yüklü bir paraya kavuĢacağınız anlamına gelir. *Kurdun ısırdığını görmek: Resmi bir takibata uğrayarak maddi açıdan zor günler yaĢayacağınıza iĢarettir. *Kurtla beraber uyumak: EĢinizin zorla cinsel tacize uğrayacağını haber verir. *Kurt köpeği görmek: Çok zor durumda olan bir yakınınızı, içinde bulunduğu durumdan kurtararak kollayacağınız anlamına gelir. KURTARMAK: Rüyada kendi cinsinizden birini kurtarmak basan belirtisidir. Ayn cinsten birini kurtarmak, onunla yakında tatlı bir serüven yaĢayacağınızı belirtir. KUSMAK: Rüyada kusmak, günahkar hayattan bıkmak, artık tövbekar olmak demektir. KURU ÜZÜM: Rüyada kuru üzüm görmek, sağlığınızın düzeleceğini ve aĢın cinsel isteklerinizden bir zarar görmeyeceğinizi belirler. KUġLAR: Güzel tüylü kuĢlar görmek, olumlu bir rüyadır. Mesut bir beraberlik yakındır, eğer bir kadın bu rüyayı görmüĢse. *DiĢi kuĢ206 ların yuvalarını görmek: Evcimen bir insan olacağınıza ,neĢeli ve söz dinleyen çocuklarınız olacağına iĢarettir. KUġ YUVASI: Kendinize bir iĢ kurarak evleneceğinize, kadın görürse; evliliğin ilk aylannda hamile kalacağına iĢarettir. KUġAK: Bel kuĢağı görmek; yaĢayacağınız süre anlamına gelir. *Uzun kuĢak görmek: Ömrünüzün uzun olacağına. *Kısa kuĢak görmek: Ömrünüzün kısa olacağına. '"KuĢağı belinize dolarken görmek: Kuvvetli bir iradeniz olduğuna, olaylar karĢısında duygusal olarak fazla etkilenmeden mantığınızla karar verdiğinize, bu durumu iĢinizde de uyguladığınızda baĢannın getirdiği saygınlığa ve paraya kavuĢacağınız anlamına gelir. *Belinizdeki kuĢağı açtığınızı görmek: Tam tersine yorumlanır. KUġKONMAZ: Rüyada kuĢkonmaz görmek, cinsel iĢtahınızın sabrınızı taĢıracak seviyeye ulaĢtırdığını açıklar. Kadınlar için bu daha da önem kazanır. KUTU: Rüyada kutu görmek, dolu veya boĢ olmasına göre ayrı ayn anlam kazanır. Dolu kutu, hiç bir zaman cinsel mahrumiyet çekmeyeceğinizi ihtar eder. BoĢ kutu ise bu bakımdan talihinize küsmeniz gerektiğini ortaya koyar. KUYRUKLU YILDIZ: Rüyada kuyruklu yıldız görmek, çok iyidir. KarĢılaĢtığınız tüm dertlerden çabucak kurtulacağınızı müjdeler. Aranızdaki buz dağlan da eriyecek demektir. KUYU: Rüyada kuyu görmek, yatak yaĢamınızı uçurumun kenarına kadar götürdüğünüzü açıklar. Kuyuya düĢmek, ondan aynlmak zorunda kalacağınızı haber verir. Kuyudan su çekmek ise, hiç sanmadığınız bir anda baĢanya ulaĢacağınızın delilidir. KUYUMCU: Rüyada kuyumcu görmek, seviĢmedeki ustalığınızı kanıtlar. Ona renk kattığınızı ve bir mutluluk kaynağı haline dönüĢtürdüğünüzü ortaya koyar. 207 KUZU: Rüyada kuzu görmek, iliĢkilerinizde cinselliğe gerektiği önemi vermediğinizi ortaya koyar. Kuzu melemesi, çocuğunuz olacak demektir. KÜF: Rüyada küf görmek, yeknesak bir yatak yaĢamından bıkmak, daha coĢkulu bir birleĢme aramak demektir. KÜFÜR: Rüyada küfür etmek, sevdiğiniz kiĢiye karĢı beslediğiniz hiddeti ortaya koyar. Bu biraz da doyumsuzluktan ileri gelmektedir.

KÜL: Rüyada kül görmek, içinizdeki tüm duyguların sönmüĢ olduğuna iĢarettir. KÜP: Gayri meĢru cinsel iliĢkiye ya da bir gömüye iĢarettir. ¦Evde su dolu küp görmek: Evleneceğiniz kiĢinin çok zengin olacağına iĢarettir. * DıĢarıda küp görmek: Beklemediğiniz bir yerden ya da birinden yüklü bir para bulacağınıza iĢarettir. *Ġçinde kaymak dolu küp görmek: Dürüstlüğünüzün karakterinizi oluĢturduğunu kimsenin malında gözünüz olmadığına iĢarettir. ¦Küpünüzün kırıldığını görmek: EĢinizden ayrılacağınıza, ya da öleceğine, maddi açıdan ise birikimlerinizin eriyeceğine iĢarettir. *Ġçki dolu küp görmek: BaĢkalarının hakkını yiyeceğinize iĢarettir. KÜPE: KopmuĢ küpeler, alçakça bir dedikodunun hedefinin siz olacağını ifade eder. KÜRDAN: Rüyada kürdanla diĢ karıĢtırmak, seks merakınızın aĢın boyutlara uzanacağına delildir. KÜREK: Rüyada kürek görmek, cinsel yaĢantınızda saklamak zorunda olduğunuz bazı sırlar bulunduğunu açıklar. KÜRTAJ: Rüyada kürtaj yapıldığını görmek, günahkar bir hayat yaĢadığınızın delilidir. Bundan endiĢe duymakta haklısınız. 208 LABARATUVAR: Rüyada labaratuvar görmek, duygularınızı biraz incelemeniz gerektiğini hatırlatır. Seks hayatınıza yön verebilmek için cinsel iĢtahınızı biraz dengelemenizi ihtar eder. LABĠRENT: Bir labirent görmek, iĢinizde ĢaĢırtıcı ve karmakarıĢık koĢullar içinde kalacağınızı ve karınızın ev hayatınızı çekilmez bir duruma getireceğini bildirir. LACĠVERT: Olgun, latif ve saygıdeğer birisi ile evliliğe ya da bu zarafetteki insanlarla dostluk kurmaya iĢarettir. LADES: Rüyada lades tutuĢmak, inadınız nedeniyle zevkin tadını çıkaramadığınızı kanıtlar. LAĞIM: Rüyada lağım görmek, cinsel yaĢantınızın çığırından çıkmıĢ olduğunun iĢaretidir. Normal iliĢkilerden zevk alamadığınızı ve sapıkların peĢinde koĢtuğunuzu meydana koyar. 209 LAHANA: Lahana yaprağı görmek, aĢkta sadakatsizlik yaĢayacağınızı ve evlilikte ihanet ile karĢılaĢacağınızı alamet eder. LAL: AĢk ve iĢ hayatınızda Ģanslı olacağınızı müjdeler. *Bir kadın, bir tane lal kaybederse: Bu, aĢığının ona ilgisiz olmaya baĢlayacağının iĢaretidir. LALE: Genç, güzel ve alımlı bir insana delicesine aĢık olacağınıza iĢarettir. *Lale dikmek ya da almak: Gönlü zengin birisi olduğunuza iĢarettir. *LaIeyi kökünden kopardığınızı görmek: Kötü durumda olan iĢinizi son bir giriĢimle toparlayacağınıza ve bol para kazanacağınıza iĢarettir. * Lalenin kuruduğunu görmek: Duygusal açıdan çok narin bir yapınız olduğuna ve son günlerde bir dostunuzun hatalı davranıĢına maruz kalarak çok üzüleceğiniz anlamına gelir. LAMBA: Kibarlığınız ve parlak zekanızla çevrenizdeki insanları etki alanınıza çekeceğinize, sağlıklı ve uzun bir yaĢantınız olacağına iĢarettir. *Lambayi yaktığınızı görmek: Eğlenceli bir partiye katılacağınızı ve çok zevkli saatler geçireceğinize iĢarettir. *Yanmayan lamba görmek: Son günlerde parasızlıktan zor günler geçireceğinize iĢarettir. * Yanan lambanın söndüğünü görmek: Ġçinde bulunduğunuz kötü durumun daha da berbat bir hale dönüĢeceğine iĢarettir. LAPA: Rüyada lapa görmek, seviĢmenin tadını kaçırdığınızı ve bundan zevk alamaz duruma geldiğinizi belirler. LAV: Rüyada lav fıĢkırması, seks gücünüzün patlama noktasına geldiğini ve boĢalım için fırsat kolladığınızı açığa vurur. LAVABO: Gayri meĢru cinsel iliĢkiye ya da çok temiz ve itinalı bir insana iĢarettir. *Lav obada el yıkadığınızı görmek: Eskiden yapmıĢ olduğunuz iyiliklerin karĢılığım, zor durumlara düĢtüğünüzde arayacağınıza iĢarettir. LAVANTA ÇĠÇEĞĠ: Rüyada lavanta çiçeği görmek, birbirinizin cinsel zevklerini gayet iyi anladığınızı ve birlikte mutluluğa eriĢtiğini210 zi kanıtlar. LEBLEBĠ: AnlayıĢlı ve sakin bir kiĢiliğiniz olduğuna ya da öpüĢme ile ilgili yorumlanır. *Leblebi yemek: Çok güzel birisi ile öpüĢeceğinize iĢarettir.

'"BaĢkasını leblebi yerken görmek: Tanımadığınız birisinin sizi ateĢli bir Ģekilde öpeceğine iĢarettir. LEĞEN: Rüyada leğen görmek, eĢinizin seviĢmeye hazır olmadığı zamanlan iyice belirleyemediğinizin iĢaretidir. LEHĠMCĠ: Mali durumunuzun düzeleceğine ve sorunların ortadan kalkacağına iĢarettir. "Kendinizi lehimci olarak görmek: Kısa süreli ancak neĢeli geçecek gönül serüvenine iĢarettir. LEKE: Rüyada leke görmek, kurduğunuz iliĢkinin namus ve Ģerefinize gölge düĢüreceğini hatta bir hastalık bile kapabileceğinizi açıklar. LEġ: Rüyada leĢ görmek, onunla cinsel iliĢki kurmaktan hiç zevk almadığınızı ve gözünüzün dıĢarıda olduğunu haber verir. LEOPAR: Hastaysanız iyileĢeceğinize ya da bir evlenme teklifi alacağınıza iĢarettir. LEVREK: Kibar birisi ile tanıĢacağınıza ve evliliğe kadar gideceğine iĢarettir. *Levrek avlamak yada alıp yemek: Yüklü bir paraya ya da mala iĢarettir. *Ġri levrek görmek: Devlet ricalinden birisi ile tanıĢmak anlamına gelir. ^Denizden yeni çıkmıĢ taze ve canlı levrek görmek: Genç ve alımlı bir kıza iĢarettir. LEYLEK: Rüyada leylek görmek, dertsiz bir yaĢam sürdüreceğinizi müjdeler. KıĢ mevsiminde leylek görmek, baĢkalarıyla iliĢki kurmak istediğinizi kanıtlar. LĠKÖR: Rüyada likör içmek, sevdiğiniz kiĢinin nazarında itibarınızın artmakta olduğunun iĢaretidir. 211 LĠMAN: Rüyada liman görmek, yatak yaĢamınızı güvence altına aldığınızı ve gerçek doyuma ulaĢmanın yollarını bulduğunuzu kanıtlar. LĠMON: Zengin yapraklan ile limon ağaçlan görmek, sevdiğiniz bir Ģeyi kıskanacağınızı fakat bir takım ispatlan gördükten sonra durumunun mantıksızlığına inandınlacağınızı ifade eder. *Pörsümü§ limonlar görmek: Eğer evli iseniz boĢanacağınızı bildirir. AĢıklar için ayrılık anlamına gelir. LĠRA: Rüyada lira görmek, zayıf karakterli olduğunuzu, kararla-nnızdan çabuk döndüğünüzü anlatır. AĢka değer vermemeniz nedeni ile, onu elinizden kaçırabileceğinizi de açıklar. LĠSE: Gönül iliĢkinizin ciddi bir boyuta geleceğini ve sosyal konularda ve iĢ iliĢkilerinizde de gözle görülür bir olumluluk olacağını iĢaret eder. LOĞUSA: Rüyada yatakta yatan bir loğusa görmek, yaptığınız kaçamaklann sonucundan korktuğunuzu belirler. Kadınlar için hamile kalmak ihtimalinin kuvvetlendiğine iĢarettir. LOKANTA: Rüyada lokanta görmek, çeĢitli rakipleriniz arasında en çok sizi beğendiğinin delilidir. Lokantada yemek yemek, aĢktan nasibini almak demektir. Lokanta iĢletmek, sevdiğiniz kiĢinin duygularını su istimal ettiğinizi ortaya koyar. LOKUM: Rüyada lokum görmek, sevdiğiniz kiĢiyi her zaman el üstünde tuttuğunuzu ve ona bir kraliçe gibi davrandığınızı kanıtlar. BaĢ baĢa çok mutlu sayılırsınız. LÜFER: Rüyada lüfer balığı görmek ya da yemek, seks düĢkünü olduğunuzun delilidir. Lüfer yemek, yatak yaĢantınızdan duyduğunuz memnuniyeti açıklar. LÜKS: Rüyada lüks bir hayat sürmek, tersine yorumlanır. Sıkıntı içinde kıvranacağınızın delilidir. 212 LÜGAT: Rüyada lügat görmek, meziyet sahibi bir insan olduğunuzu, onun cinsel hızına yetiĢmek için elinizden geleni yaptığınızı belirler. LÜLETAġI: Rüyada lületaĢı görmek, sevdiğiniz kiĢinin aslında sizi düĢman gibi görmeye baĢladığını ihtar eder. 213 M MAAġ: Rüyada maaĢ almak, sevginizin karĢılık göreceğine delildir. Birbiriniz için yaratılmıĢ olduğunuzu kanıtlar. MACUN: Rüyada macun görmek, herkesin diline düĢeceğinizi açıklar, daha dikkatli olmanız gerekliliğini ortaya koyar. MACUN: Rüyada kuvvet macunu yemek, cinsel gücünüzden Ģüphe etmeye baĢladığınızın delilidir. SeviĢmeyi seyrekleĢtirmeniz de bu nedenledir.

MAÇ: Rüyada maç görmek, duyduğunuz Ģehveti açık saçık kelimelerle anlatmaktan zevk aldığınızı anlatır. Yer ve zamana bakmaksızın seviĢmekten baĢka bir Ģey düĢünmediğinizi de kanıtlar. MADALYON: Genç bir kadın, rüyasında sevgilisinin onun boynuna bir madalyon taktığını görürse; çok güzel teklifler alacak ve kısa zamanda evlenecek ve de sevimli çocukları onun hayatım renklendirecektir. Eğer bir madalyonunu kaybederse, bir ölüm yüzünden hayatı 214 kahrolacaktır. '"Eğer bir aĢık, sevgilisine bir madalyon hediye ederse ve sevgilisi madalyonunu ona geri verirse: Bu, aĢığın hayal kırıklığı yaratan olaylar ile karĢılaĢacağına haber verir. Sevdiği kadın onu üzecek ve ona hoĢ olmayan davranıĢlarda bulunacaktır. *Bir kadın, madalyonunu kırdığını görürse: Hiç bir Ģekilde sadakat tan hoĢlanmayan değiĢken ve güvenilmez bir kocası olacak anlamındadır. MADEN: Genç bir kadın, rüyasında kömür madeni iĢlettiğini görürse: Bir emlak çının ya da diĢçinin kansı olacak demektir. BEYAZ MADEN: KurĢun ve kalay karıĢımı olan bu metali görmek, koĢulların giderek kötüleĢeceğine iĢarettir. *Genç bir kadın, rüyasında sevgilisi ya da arkadaĢı ile bir mağaranın içinde yürüyorsa: Kötü bir kiĢiye aĢık olacak ve gerçek dostlarını kaybetmekten rahatsız olacak demektir. MADEN ARAMAK: Rüyada maden aramak, hayalinizdeki eĢe kavuĢamadığınızı belirtir. Daldan dala konmakta, yeni yeni serüvenler peĢinde koĢmaktasınız demektir. MAĞARA: Rüyada mağara görmek, aĢın cinsel isteklerle dolu olduğunuzu belirler. Mağarada dolaĢmak, kendine yeni bir hayat arkadaĢı aramak demektir. Mağarada kaybolmak ise, seksin içinizi kemirmeye baĢladığını ortaya koyar. MAĞAZA: Bir bayana kirli, gri eldivenler sattığınızı görmek: Kadınlar hakkındaki düĢünceleriniz sizi tehlikeli bir konuma getirecektir. *Eğer bu rüyayı bir kadın görürse: KarĢı cinsten tercih ettiği kiĢi onu beğenmeyecek demektir. MAĞLUBĠYET: Rüyada mağlup olmak, seks yaĢantınıza gölge düĢmesinden çekindiğiniz anlamına gelir. Korku ve endiĢe demektir. MUHALLEBĠ: Rüyada muhallebi görmek, hayatın sizin için yataktan ibaret olduğunu meydana koyar. Bu aĢırı düĢkünlüğün zaranna dikkatinizi çeker. 215 MUHALLEBĠCĠ: Rüyada muhallebici görmek, çevrenizin sizi baĢtan çıkarmaya hazır insanlarla dolu olduğunu ihtar eder. MAHZEN: ġaraplarla ve yiyeceklerle dolu bir mahzen: ġüpheli bir kaynaktan ortaklık teklifi alacağınızı iĢaret eder. Genç bir kadın için, bir kumarbazdan evlilik teklifi alacak demektir. MAKARA: Rüyada makara görmek, aranızdaki iliĢkinin bir sonuca varması gerekliliğini haber verir. Kararsızlığınız yüzünden sevdiğiniz kiĢiyi elinizden kaçırabileceğinizi hatırlatır. * MAKARNA: Genç bir kadın için, bu rüya: Bir yabancının onun hayatına gireceğini haber verir. MAKAS: Mesleğinizde ya da aile yaĢantınızda, baĢarılarınızı ve mutluluğunuzu çekemeyenlerin, sizi kötü durumlara düĢürmek için her yolu deneyerek tuzak kuracakları anlamına gelir. Bir baĢka yoruma göre de; iki iĢ ortağının gayet uyumlu bir Ģekilde çalıĢarak ticari faaliyetlerini sürdürecekleri anlamına gelir. "'Makasla bir Ģeyler kestiğinizi görmek: ÇalıĢmalarınızın karĢılığında alacağınız para olarak yorumlanır. "Makası elinizde görmek: Bir olaydan ötürü mahkemelik olacağınız anlamma gelir. "Makasla saç, sakal, tırnak gibi uzantılarınızı kestiğinizi görmek: Dostlarınızın sizin yokluğunuzda arkanızdan konuĢtuklarını bildirir. "Kırık makas görmek: Tüm sermayenizi tüketerek çok zor durumlara düĢeceğinizi bildirir. "Makas aldığınızı görmek: Becerileriniz sayesinde paranıza para katacağınız anlamma gelir. "Makas sattığınızı görmek: Kısmetinizin kesileceğine ve iĢlerinizin bozularak iĢsiz kalacağınıza iĢarettir. MAKAT: Rüyada makatınızı görmek, cinsel sapıklıktan hoĢlandığınızı kanıtlar. Makattan kan germesi, yakmda baĢınızın belaya gireceğini haber verir. Bir baĢkasının makatını görmek, sadistlik içgüdülerinizin su yüzüne çıkması demektir.

MAKBUZ: Rüyada makbuz görmek, kendini bilmemezliklerinizi çok pahalıya ödeyeceğinizin delilidir. 216 MAKET: Rüyada maket görmek, hayal dünyasında yaĢadığınızı, gerçekleri bir türlü kabullenmediğinizi kanıtlar. Cinsel iliĢkiye yanaĢmadığınızın da delilidir. MAKĠNE: Rüyada makine görmek, cinsel gücünüz sayesinde ün yaptığınızı haber verir. Herkesin size olan hayranlığını açıklar. Makinenin arızalanması, seks hayatınızın bozuntuya uğrayacağını haber verir. ÇalıĢan bir makinenin kaza yapması ise, günah iĢlemek ve sonuçlarına katlanmak demektir. MAKYAJ: Rüyada makyaj yapmak, yatak yaĢamınıza canlılık kazandırmak için gösterdiğiniz çabaya iĢarettir. Makyaj silmek, cinsel hayatta isteklerinizin sesine kulak vermeye baĢladığınızı kanıtlar. MAL: Rüyada mal mülk sahibi olmak, sevdiğiniz kiĢi üzerinde egemenliğinizi tamamen kuracağınızı kanıtlar. MALA: Rüyada mala görmek, yatak yaĢamınızı baĢarıya ulaĢtırabilmek için gayret harcamanız gerekliliğini hatırlatır. MANASTIR: Rüyada manastır görmek, cinsel isteklerinizi hep içinize attığınızı ve gerçek kiĢiliğinizi sakladığınızı belirler. MANAV: Rüyada manav görmek, yakın bir gelecekte aldatılaca-ğınızı ihtar eder. MANDA: Rüyada manda görmek, cinsel gücünüzün ĢaĢıracak derecede kuvvetli olduğunu ortaya koyar. Manda eti yemek, bu gücü yerinde kullanmayı bilmek demektir. MANDALĠNA: Rüyada mandalina görmek, anlayıĢlı bir insan olduğunuzu ve onun duygularına değer verdiğinizi belirler. MANDOLĠN: Rüyada mandolin çalmak, cinsel yaĢantıda diĢinin üstünlüğünü ve idaresini kabullenmek, onun isteklerine boyun eğmektir. 217 MANEVRA: Rüyada askeri manevra görmek, yatak yaĢamınızı baĢarıya ulaĢtırmak için denemediğiniz yol kalmadığını kanıtlar. MANGAL: Rüyada mangal görmek, yatakta ikinizin de çok ateĢli olduğunu ortaya koyar. Mangal yakmak, zevkleri tutuĢturmasını bilmek demektir. Mangal baĢında ısınmak, zevke ve doyuma iĢarettir. Kadınların mangal görmeleri, erkek hasreti çektiklerini kanıtlar. MANĠKÜR: Rüyada manikür yapılması, fazla duygusallığa iĢarettir. Erkeklerin manikür yaptırmalan, yatakta pasif kalmaktan ve eĢlerinin isteklerine uymaktan zevk aldıklarını gösterir. MANKENLER: Bir manken düĢlemek, sosyal yaĢantınız para kesenizi tüketecek ve arkasından kavgalar ve piĢmanlıklar baĢlayacaktır. '"Genç bir kadın, inanken olduğunu düĢlerse: Girdiği aĢk iliĢkisinde bir arkadaĢının bencilliği yüzünden sıkıntı çekecek anlamındadır. MANOLYA: Rüyada manolya görmek, anlayıĢlı bir kimse olduğunuzu ve onun isteklerini yerine getirebildiğinizi açığa vurur. MANTAR: Genç bir kadın, rüyasında mantar görürse: Aptalca zevklerin peĢinde koĢtuğu için doğruluktan ayrılacağını belirtir. MANTO: Rüyada manto görmek, daha çok sevgi daha çok seks demektir. Yeni bir manto görmek, sevgili değiĢtireceğinizi haber verir. MARANGOZ: Rüyada marangoz görmek^ iliĢkilerinizde düzeltilmesi gereken bir çok husus olduğunu çıtaya koyar. MAREġAL: Rüyada mareĢal görmek, herkesi kıskandıracak kadar baĢarılı bir cinsel yaĢam sürdürdüğünüzün delilidir. MARMELAT: Rüyada marmelat görmek, ince eleyip ince dokumak sureti ile yatak yaĢarhınızın kuvvetlendiğini açıklar. 218 MARġ: Kadınlar, marĢ söyleyen erkekler görürse: Bu, devlet dairelerinde çalıĢan erkeklerle olan eğilimlerini ifade eder. Adlan erkeklerle çok anılabileceğinden dikkatli olmalıdırlar. MARġANDĠZ: Rüyada marĢandiz görmek, yatak yaĢamını çekmeye dayanamayacak duruma geldiğinizi haber verir. SeviĢmek sizin için yorucu bir görev sayılmaktadır. MARTI: Rüyada martı görmek, iyi haberler alacağınızı müjdeler. Sizden uzaklaĢtığını sandığınız sevgiliniz gene yanınıza dönecek demektir.

MARUL: Rüyada marul görmek, seks yaĢamınızı gerektiği temele oturtmasını bildiğinizi belirtir. Göbekli marul, çocuk sahibi olacağınızı haber verir. MASA: Rüyada masa görmek, ya hep ya hiç zihniyetinde olduğunuzdan onunla bir türlü anlaĢamadığınızı belirler. Dolu masa, onunla anlaĢacağınızı, boĢ masa içinse, aranızdaki bağlann tamamen kopacağını anlatır. MASAJ: Rüyada masaj yapmak, cinsel isteklerinizi yerine getiremediğinizi kanıtlar. Size masaj yapılması, dilediğiniz Ģekilde seviĢebiliyorsunuz demektir. MASAL: Rüyada masal anlatılması, ne aĢka ne de cinsel yaĢamın önemine inanmadığınızı kanıtlar. Masal dinlemek, cinsel bilgi eksikliklerinizi dostlarınız sayesinde giderebileceğinizi haber verir. Masal anlatmanız ise, sevdiğiniz kiĢinin bilgisizliğine sizin son vermeniz gerektiğini açıklar. MASKE: Rüyada maske görmek, ikiyüzlülüğe iĢarettir. Maske takmak,onu aldattığınızı belirler. Sevdiğiniz kiĢiyi maskeli görmek, o-nun tarafından ihanete uğrayacağınızı haber verir. MAġA: Rüyada maĢa görmek, erkeğin kadmın egemenliği altına 219 girdiğini kanıtlar. Cinsel bakımdan da diĢi, öncülüğü elden bırakmıyor demektir. MAġRAPA: YaĢantınızda medeni yönden değiĢiklikler olacağı anlamına gelir. Kısaca yeni bir evlilik, boĢanma, çocuğunuz olması, vs. gibi Ģeylerin hayatınızın akıĢını değiĢtireceğine iĢarettir. MATARA: Helal kazanca, nimet ve rızkın bolluğuna iĢarettir. *Matara almak: Helal süt emmiĢ dürüst ve zengin birisi ile evlilik anlamına gelir. *Su dolu matara görmek: Kazancınızın bir kısmını biriktireceğinize iĢarettir. ^Mataradan su içmek: Bir mirastan pay alacağınız anlamına gelir. MATBAA: Bir matbaada olduğunuzu görmek, iftiralara maruz kalacağınızı haber verir. *Genç bir kadın, rüyasında sevgilisinin bir matbaada çalıĢtığını görürse: Kendisine zaman ayıramayacak ve çok cimri olan bir aĢığa sahip olacak anlamındadır. MATBAACI: Bir kadın, sevgilisinin ya da bir arkadaĢının matbaacı olduğunu görürse: Yaptığı arkadaĢ seçimleri ailesini hiçte hoĢnut etmeyecek demektir. YAYIMCI: Bir kadın kocasının yayımcı olduğunu görürse; çevresindeki kadınlardan birkaçını kıskanacak demektir. MATEM: Rüyada kendini veya baĢkalarını matemde gören kiĢi, pek yakın bir gelecekte lüks, ihtiĢam, konfor ve ahenk sağlamıĢ demektir. MAVĠ: Rüyada mavi renk görmek, aile içinde sevgi ve zenginliğe kavuĢacak demektir. Seks hayaü da aynı Ģekilde rüyalar alemine dönüĢecek sayılır. MAVNA: Rüyada mavna görmek, cinsel gücünüzden Ģüpheye düĢmek, kadınlar içinse seviĢmenin acısını çekmek demektir. 220 fi \ , MAYA: Rüyada maya görmek, yatak yaĢamınızı zenginleĢtirmek için elinizden gelen çabayı esirgemiyorsunuz sayılır. MAYDANOZ: Zorlukla kazanılmıĢ bir baĢarıyı belirtir. Rüyayı gören kiĢinin çevresi sağlık dolu ve canlı olacaktır. *Maydanoz yemek: Ġyi bir sağlığınız olacağınızın emaresidir. Büyük bir ailenin bakımı sizden sorulacaktır. MAYIS: Rüyada mayıs ayında bulunmak, aĢk ve sekse onlardan bıkacak kadar kavuĢacağınızı müjdeler. MAYIS BÖCEKLERĠ: Cana yakın bir dost beklerken kötü huylu bir dost edineceğinizi önceden haber verir. MAYMUN: Eğer bir genç kadın, rüyasında bir maymun görürse; kadının erken evlilikte ısrar etmesi gerektiğini söyler. *Bir kadın, bir maymun beslediğini görürse: Bundan aldatüacağı anlamını çıkarmalıdır. *Bir ağaca tutunmuĢ küçük bir kuyruksuz maymun görürse: Sizi çevrenizdeki kötü bir kiĢiye karĢı dikkatli olmanız konusunda uyarır. *Bir orangutan görmek: Bazı kiĢilerin nüfusunuzu yanlıĢ bir Ģekilde kullandığını bildirir. Genç bir kadın için, sadık olmayan bir aĢığın alametidir. MAYMUNCUK: Rüyada maymuncuk görmek, sevdiğiniz kimseler hakkında kötü emeller beslemek demektir. Onun zayıf bir anını bekliyorsunuz demektir. Genç kızlar için böyle bir rüya, bekaretlerinin tehlikede olduğunu, aĢk tuzağına düĢeceklerini haber verir.

MAYO: Rüyada mayo görmek, geçici hevesler besleyen bir kiĢi olduğunuzu kanıtlar. Mayo ile sokakta dolaĢmak, içinde bulunduğunuz Ģartlandırmalara karĢı isyan edecek duruma geldiğinizi belirler. Yersiz utançlardan kaçtığınızı anlatır. MAYONEZ: Rüyada mayonez görmek, erkeğin her bakımdan kadının oyuncağı durumuna gelmesi demektir. Aynı rüyayı kadının görmesi, sevgisini ispatlamak için ne yapacağını bilmediğini kanıtlar. 221 MAZĠ: Rüyada mazide yaĢamak, ilk aĢkınızı bir türlü unutamadığınızı ve sevdiğiniz kiĢide hep onu bulmaya çalıĢtığınızı ortaya koyar. MAZOT: Rüyada mazot görmek, kötü kiĢilerle düĢüp kalktığınızı ve Ģerefinizi lekelemek üzere olduğunuzu haber verir. MECMUA: Rüyada mecmua görmek, ufak dertlerin yakında baĢınıza büyük sorunlar açabileceğini ihtar eder. MEHTAP: Rüyada mehtap görmek, tüm iliĢkilerinizde sevgiye birinci planda yer verdiğinizi kanıtlar. Mehtaplı bir gecede dolaĢmak, onu çıldırasıya aĢık ettiğinizin delilidir. MEKTUP: Bir aĢık için, mutlu olmayan bir beraberlik anlamına gelir. "Ġsimsiz bir mektup: Ummadığınız bir kiĢiden zarar göreceğinizi bildirir. Rakibinizi kıskanacağınız manasına gelir. *Mektup renkli kağıda yazılmıĢ sevgi dolu bir mektup ise: ĠĢinize ve aĢkınıza gereken önemi göstermeyeceğinizi ifade eder. Umutsuzluğa kapılacaksı-nızdır. Mavi mürekkep, sevdiklerinize aĢın derecede bağlı olacağınızı ve parlak bir geleceğe sahip olacağınıza iĢaret eder. *Bir mektup içindeki kırmızı renkler: KuĢku ve kıskançlık yüzünden bir arkadaĢınızdan uzaklaĢacağınızı bildirir. *Genç bir kadın, aĢığından bir mektup alırsa ve onu kalbine yakın bir yere koyarsa: Çok güzel bir kadından çok endiĢelenecek demektir. Doğruluğunuz kıskançlık ile ödüllendirilecektir. *Beyaz mürekkep ile siyah kağıt üzerine yazılmıĢ bir mektup almak: Hüzünleneceğinizin ve hayal kırıklığına uğrayacağınızın iĢaretidir. ArkadaĢlarınızın verdiği teselliler biraz olsun sizi rahatlatacaktır. Mektup bir karı koca arasında ise; bu ayrılık anlamına gelir. Eğer aĢıklar arasında ise, kavgalar ve intihar tehditleri anlamına gelir. ĠĢ adamları için, açgözlülük ve hasetçilik anlamına gelir. *Yirtik bir mektup: Yaptığınız hatalar adınıza leke sürebilir demektir. *Elden bir mektup almak: ArkadaĢlarınıza cimrice davrandığınızı ve iliĢkilerinizde dürüst olmadığınızı haber verir. MELANKOLĠ: Melankoli içinde olan insanların; iĢlerinin kötü bir döneme gireceğini bildirir. AĢıklar için ayrılık anlamına gelir. 222 MELEK: Rüyada melek görmek, sevinçten uçtuğunuzu, talihin seks yaĢantınızda da yüzünüze güldüğünü müjdeler. MELODĠ: Rüyada tatlı bir melodi iĢitmek, güzel bir hayat süreceğinizi kanıtlar. Aranızdaki tüm anlaĢmazlıklar bitecek demektir. MELTEM: Rüyada tatlı bir meltem esmesi, mükemmel bir hayat arkadaĢı bulmuĢ olduğunuza iĢarettir. MEME: Kız çocuğuna ya da kadına iĢarettir. Memelerin güzel veya çirkin olması onlarında güzel yada çirkin olması anlamına gelir. *Uçüncü bir meme görmek: Yeni doğacak bir kız çocuğuna iĢarettir. ¦Memeleri görememek: Varsa kız evladının öleceği anlamındadır. *Meme baĢlarını görememek: Kız çocuklarınızdan birinin vefatına yada iflas edeceğiniz anlamına gelir. Bir evliliğe ya da servet edineceğinize iĢarettir. *Memelerin sütten ĢiĢtiğini görmek: Hak yolundan ayrılmayacağınıza iĢarettir. *Memeleri sarkık görmek: Rızkın bolluğuna iĢarettir. *Memelerde yara görmek: Kız evladın hayırsız olacağını bildirir. *Memeyi iki parçaya ayrılmıĢ görmek: Kız çocuğuna bir zarar geleceğine iĢarettir. *Bir erkeğin kendi memesinde süt bulunduğunu görmesi: Uzun bir yaĢama ve zenginliğe iĢarettir. '"Erkek kendi memesini kadın memesi gibi görürse: Rızkın bollaĢa-cağı anlamına gelir. *Meme emdiğinizi görmek: Karakterinizin bozulacağına ve para sıkıntısı çekeceğinize iĢarettir. MEMNUNĠYET: ĠĢlerinizin olumlu, bir döneme gireceğini bildirir. *AĢıklar sevgilerinden memnun iseler: Bu, hoĢ birliktelikler anlamına gelir. MENDĠL: Rüyada mendil görmek, evinizde ahenkli bir yaĢam kurduğunuzu açıklar. Mendil bulmak, isteklerinizi yerine getirebileceğinizi, mendil düĢürmek,

elinizdeki fırsatı kaçıracağınızı belirtir. Kirli mendil, sevdiğiniz kiĢi ile yakında kavga edeceğinize iĢarettir. MENEKġE: MenekĢe topladığınızı düĢlemek, yakaladığı fırsatları değerlendirerek size uygun, iyi nitelikleri olan bir insan bulacaksınız 223 anlamındadır. MENGENE: Rüyada mengene görmek, büyük sıkıntılar çektiğinizi ve ondan zevk duymadığınızı belirtir. MENĠ: Rüyada cinsel organınızdan meni gelmesi, büyük bir cinsel güçle yüklü olduğunuzu ortaya koyar. Bekarlar için bir an önce evlenmeleri gerektiğine iĢarettir. MERCAN: Sıkıntılı ve üzüntülü anlarınızda acılarınızı paylaĢacak ve dindirmeye çalıĢacak arkadaĢlarınız olacağını ifade eder. MERCĠMEK: Kavgalar edeceğinizi ve sağlıksız ortamlara gireceğinizi iĢaret eder. Genç bir kadın için bu rüya, aĢığından memnun olmayacağını fakat ana babasının yaptığı telkinlerle kaçınılmaz olayı imar eder. *Eğer merdivenden aĢağı doğru yuvarlanırsanız: kin duyulacak ve kıskanılacak bir kiĢi olacağınızı belirtir. *Merdiyenlerden aĢağı inmek: ĠĢlerinizde Ģanssız olacağınızı ve olumsuz bir gönül iliĢkisi yaĢayacağınızı haber verir. EL MERDĠVENĠ: Yukarı çıkmanız için bir yere dikilmiĢ el merdiveni bulmak, asabi ve enerji dolu nitelikleriniz iĢinizde göze çarpan konumlara yükselmenizi sağlayacaktır demektir. *Bir el merdiveninden yukarı çıkmak: Sınırsız bir mutluluk dönemine gireceğinizi ve refah dolu günler geçireceğinizi müjdeler. *E1 merdiveninden inmek: ĠĢinizden hayal kırıklığına uğrayacağınızı ve arzularınızın karĢılıksız bırakılacağını bildirir. MERMER: Kavgasız gürültüsüz bir ev hayatına ve mutlu bir ka-nkocaya iĢarettir. ^Mermerden mamul bir eĢya görmek: Zenginlik ve evlilik anlamlarına gelir. *Mermerden sütun görmek: Rızkın ve bereketin bolluğuna, itibarın artmasına iĢarettir. *Mermerden heykel görmek: Üzüntü ve sıkıntılardan kurtulacağınıza, rahata ve huzura kavuĢacağınıza iĢarettir. *Beyaz mermer görmek: Alnınızın teri ile kazanacağınız helal paraya ve emeğe iĢarettir. *Kızıl mermer görmek: Bir mirastan pay alacağınıza iĢarettir. *Siyah mermer görmek: BaĢ224 kalarının rızkından çıkar sağlayacağınıza, haram mal edineceğinize iĢarettir. MERMĠ: Rüyada silah mermisi görmek, sevdiğiniz kiĢiye karĢı çok iyi davrandığınızı ve onun her arzusunu yerine getirdiğinizi belirtir. Kadınların mermi görmeleri, cinsel iĢtahı daha kudretli bir erkeğe duydukları hasreti dile getirir. Birazda hamile kalma arzularının ifadesidir. MESAJ: Bir mesaj aldığınızı görmek iĢlerinizde bir takım değiĢiklikler yapacağınızı haber verir. *Mesaj göndermek: HoĢunuza gitmeyen durumlar ile karĢılaĢacağınızı haber verir. MESANE: Mesaneninizi görmek enerjinizi harcadığınız Ģekle ve sağlığınıza dikkat etmezseniz büyük sıkıntılar yaĢayacağınızı bildirir. ¦Mesanesi patlayan bir çocuk görmek: Beklentileriniz umduğunuz gibi size rahatlık sağlamayacak demektir. MEġALE: Ġstediğiniz gibi bir iĢ bulacağınızı ve hoĢ vakitler geçireceğinizi iĢaret eder. *MeĢale taĢımak: AĢk iliĢkinizde ilerleme ya da karma kanĢık iĢlerinizin çözümlenmesi anlamına gelir. MeĢale ile dıĢarı çıkmak, baĢarısızlık ve dert manasındadır. MEġE AĞACI: Hayatın bütün alanlarında büyük muvaffakiyetler sağlayacağınızı müjdeler. ^MahvolmuĢ bir meĢe ağacı görmek: Ani ve Ģok yaratacak sürprizlerle karĢılaĢacağınızı bildirir. *MeĢe ağacı gören sevgililer için bu rüya: Kısa süre içerisinde uygun koĢulları sağlayıp beraber yaĢayacaklarını bildirir. MEġE PALAMUDU: Onları ağaçlarda sallamak: ĠĢinizde ya da aĢkta arzuladığınız isteklere ulaĢacaksınız anlamındadır. *YeĢil büyüyen ya da yere dağılmıĢ meĢe palamutları görmek: Olayların daha iyiye gideceğini haber verir. DevrilmiĢ yada mahvolmuĢ meĢe palamutları, hayal kırıklıklarının alametidir. MEġĠN: Gönül iliĢkilerinizde hayli aktif olacağınız anlamına ge225 lir.

METHETMEK: Birisini mübalağalı bir Ģekilde methetmek: Maddi çıkarlarınızı arttırmak isterken çok değer verdiğiniz bir malınızı kaybedeceğinizi iĢaret eder. METRE: Rüyada metre görmek, tüm çabalarınıza rağmen aranızdaki buz dağlarını bir türlü eritemediğinizi açıklar. METRES: Birisine metres olduğunuzu görmek: Tehlike çanlarının çalmakta olduğuna, davranıĢlannızda dikkat etmeniz gerektiğine iĢarettir. *Bir metresiniz olduğunu görmek: Evinizin, ailenizin rızkını keyfinize harcayacağınız anlamına gelir. MEYHANE: Çok çeĢitli yorumlan vardır. Üzüntüden neĢeye, sıkıntılardan bolluğa, hafifmeĢrep bir kadına, kimseye zararı olmayan tek baĢına yaĢamayı seven kendi halinde bir insana, hasta bir insanın vefatına yorumlana bilir. *Meyhaneden çıktığınızı görmek: Aklınızı baĢınıza toplamamz gerektiğine, sorumluluklarınızı yerine getirmenize dair bir uyarıdır. *Meyhanede içki içtiğinizi görmek: Hovardaca yaĢamaya devam ettiğiniz sürece, tüm sosyal iliĢkilerinizin bozulacağına ve sefalete kadar sürüklenebileceğinize dair bir uyarıdır. *Meyhaneci görmek: Keyif yapmaya ve eğlenceye çok düĢkün olacağınız anlamına gelir. "Kendinizi meyhaneci olarak görmek: Bazı insanların sizi yanlıĢ anlayacağına bu yanlıĢ anlama sonucunda da aranızda sorunlar çıkacağına, kötü sözler iĢiterek üzüleceğiniz anlamına gelir. MEYVE: Herhangi bir meyve görmek yada yemek; narin bir ruh yapınız olduğuna, iliĢkilerinizde çok duygusal davranacağınıza, bu özelliğinizden dolayı size sıcak ve samimi yaklaĢan karĢı cinsinize hemen aĢık olacağınız anlamına gelir. *Turfanda meyve görmek: Bir olaydan ötürü size kızgınlığı olan birinin, içini kusacağı anlamına gelir. *Ham meyve yediğinizi görmek: Borca gireceğinize ya da konuĢma arazlı birisi ile tanıĢacağınıza iĢarettir. *Ağaçtan meyve topladığınızı görmek: Bir dostunuzun akrabalarından birisi ile evleneceğinize, ya da o dostunuzla ticari ortaklık iliĢkisi kuracağınıza iĢarettir. 226 ', i MEYVE BAHÇESĠ: Sevgiliniz ile birlikte yapraklı ve çiçek açan meyve bahçeleri boyunca yürümek, uzun bir birliktelik yaĢayacağını' zın habercisidir. Eğer meyve bahçesi olgunlaĢan meyveler ile dolu ise; emriniz altındaki insanların hizmetleri için onları ödüllendireceksiniz anlamına gelir. Kadınlar için, sadık kocalar ve itaatkar çocuklar ile dolu olan mutlu evler olacaktır. *Meyve bahçesinden geçerken dikenli böğürtlenlere takılmak: Kıskanç bir rakibinize karĢı sizi uyarır ya da evli iseniz, eĢinizle büyük bir kavga edeceğinizi bildirir. MEYVE SATICISI: Kaybınızı gidermek için büyük bir gayret göstereceğinizi ve talihsiz bir olay ile karĢılaĢacağınızı haber verir MEZAR: Mezarlar üzerinde yürümek: Erken bir ölümün ya da talihsiz bir evliliğin alametidir. *BoĢ bir mezara bakmak: Hayal kırıklığı yaĢayacağınızı ve arkadaĢlarınızı kaybedeceğinizi bildirir. GÖMME: Bir yakınınızı güneĢli bir günde toprağa vermek, akrabalarınızın sağlığının iyi olacağına ve belki içlerinden birinin mutlu bir evlilik yapacağına iĢarettir. Fakat yağmurlu bir gün ise; Ģu an yanınızda bulunmayan bir tanıdığınızın kötü haberlerini alacak ve iĢ hayatınızda sıkıntılı bir döneme gireceğinizi bildirir. MEZARLIK: Eski ve unutulmuĢ bir mezarlık: Sevdikleriniz tarafından terk edileceğinizi ve yabancı bir kiĢinin bakımına bırakılacağınızı haber verir. *Genç insanlar mezarlıkta dolaĢtıklarını görürlerse: ġefkatli ve sevecen insanlar ile tanıĢacaklardır, fakat bu insanlar onların üzüntülerini önleyemeyecekler anlamındadır. *Genç bir dul, mezarlığı ziyaret ederse: Gelinlik giymek için zararlı alıĢkanlıklarından kurtulacaktır. Eğer kendini üzüntülü ve sıkıntılı hissederse, yeni üzüntüler ve piĢmanlıklar yaĢayacaktır. *AĢıklar kilise mezarlığında olduklarını görürse: Birbirleri ile asla evlenmeyeceklerdir. MEZAT: Ġyi bir rüyadır. Eğer mezatçmın sesini duyarsanız, parlak bir gelecek sizi beklemektedir*Bir mezattan bir Ģey satın aldığımızı görmek: Tüccar için iyi alıĢveriĢler, çiftçi için bol ürün, ev hanımları için mutlu bir aile anlamlarına gelir. Eğer bu rüya ile ilgili bir P^manlık hissederseniz; iĢlerinizde dikkatli olmanız için bir rüyadır. 227 MEZBAHA: Gayri meĢru iĢlerin döndüğü, fuhuĢ yapılan bir eve yada her türlü iĢkencenin olduğu bir hapishaneye iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de;

sevdiğiniz bir arkadaĢınızdan ayrılacağınıza iĢarettir. ¦Mezbahada bir hayvanın kesildiğini görmek: Aile dostlarınızdan birinin çirkin davranıĢlarına maruz kalacağınıza iĢarettir. MEZBELELĠK: Kendini mezbelelik bir yerde görmek, gören kimse hasta ise, öleceğine ya da dünya malını toplayacağına iĢarettir. Fakir bir kimse görmüĢ ise; bir mirastan pay alarak zengin olacağına, bekar ise evleneceğine iĢarettir. ^Mezbelelikte kendinizi çok pis bir halde görmek: Çabalarınız sayesinde çok önemli bir makamda bulunacağınıza iĢarettir. MIKNATIS: KiĢilerin, sizi doğru bildiğiniz yoldan ayıracağının habercisidir. Galiba bir kadın sizi mahvetmek için ayartmaktadır. MISIR: ĠĢlerinizdeki durgunluğu atlatarak aktif bir döneme gireceğinize iĢarettir. *Misır tarlası görmek: Yapacağınız evlilik hakkında çok laf çıkartılacağına iĢarettir. *Misır topladığınızı görmek: Elinize bir miktar para geçeceğine kısa bir müddette olsa rahatlayacağınız anlamına gelir. MIZIKA: Rüyada mızıka görmek, daha anlayıĢlı olmaya baĢladığınızın delilidir. Mızıka çalmak, onun kalbine giden yolu bulduğunuzu kanıtlar. MIZRAK: Rüyada mızrak görmek, yatakta ne kadar çok atılgan olduğunuzu kanıtlar. EĢinizi memnun etmekte güçlük çekmediğinizi de bildirir. MĠDE: Rüyada mide hastalığına tutulmak, dediğim dedik inatçı bir kiĢi olduğunuzu belirtir. Bu yüzden canınız sıkılacaktır. MĠDYE: Ev hayatınızda huzur ve memnuniyet anlamına gelir-Ġnatçı fakat dürüst bir insan ile iliĢki içinde olacağınızı bildirir. *GenÇ bir kadın, rüyasında sevgilisi ile birlikte fırında piĢirilmiĢ midye 228 ler yediğini görürse: Sevgilisinin hem parasına hem dĢ itimadına hayran kalacaktır. MĠKROSKOP: Rüyada mikroskop görmek, önünüze çıkan cinsel engelleri anlayıĢınız sayesinde bir bir ortadan kaldırmak üzere olduğunuzu haber verir. MĠLLETVEKĠLĠ: Rüyada milletvekili görmek, yasal iliĢkilerin dıĢında hiç bir iliĢki düĢünmediğinizi ve mutluluğu ailenizde aradığınızı kanıtlar. MĠLYONER: Rüyada milyoner görmek, iyiye yorulur. Sevdiğiniz kiĢiyi her yönden yücelttiğinizi ortaya koyar. Mutluluğunuzun sonsuzluğunu açıklar. MĠMAR: Rüyada mimar görmek, yapıcı bir cinsel arkadaĢlık kurmayı baĢardığınızı belirler. MĠMOZA: Gönül iliĢkilerinizde çok mutlu beraberlikler yaĢayacağınıza iĢarettir. MĠNDER: Rüyada .minder görmek, aĢk konusunda çok sadık olduğunuzu yansıtır. ĠĢveye ve cilveye yer vermeden birbirinizin isteklerine karĢılık vermektesiniz. MĠNE ÇĠÇEĞĠ: Sonu hüsranla bitecek ve çok üzüleceğiniz bir gönül iliĢkisi yaĢayacağınız anlamına gelir. MĠRAS: Rüyada mirasa konmak, kendisi ile evlenmeyi düĢündüğünüz kimsenin aslında hiç de zengin olmadığını, sizi kazandırmak için böyle görünmeye çalıĢtığını açıklar. MĠS: Rüyada mis kokmak, dört elle ona sarıldığınızı belirler. Bunun sonucu olarak da eĢsiz bir yaĢam süreceğinizi açıklar. MĠSAFĠR: Rüyada evinize misafir geldiğini görmek, yakın arka229 daĢlannıza karĢı fazla güven beslememeniz gerektiğini ihtar eder. Aksi halde sevdiğiniz kiĢiyi elinizden kapacaklarını haber verir. MĠTĠNG: Rüyada miting yapmak, bir aile toplantısına katılacağınızı bildirir. Mitinge sizinde katılmanız bu toplantı hakkınızda önemli kararlar alınacağını bildirir. MOBĠLYA: Rüyada mobilya görmek, yalanda dünya evine gireceğinizi müjdeler. Mobilya satın almak, evliler için erdemli bir hayat geçireceklerini bildirir. MODA: Rüyada bir moda evi görmek, tutuculuktan zamanla uzaklaĢacağınızı ve cinsel bakımdan daha çekici olmak için elinizden geleni yapacağınızı bildirir. MODEL: Rüyada modellik yapmak, yaĢantınızı hep baĢkalarına ayırdığınızı, kendi mutluluğunuz için hiç bir çaba harcamadığınızı kanıtlar. MOR: Rüyada mor renk görmek, lüks yaĢamaktan hoĢlandığınızı, konfora değer verdiğinizi açıklar. SeviĢmede, gerekli ortamı bulmadan kolay iliĢkide bulunmazsınız demektir.

MOTOR: Rüyada çalıĢan bir motor görmek, cinsel yaĢantınızın ne kadar ahenkli olduğunu meydana koyar. MOTOSĠKLET: Rüyada motosiklet görmek, uçarı olduğunuzu kanıtlar. Motosiklete binmek yeni yeni serüvenler aramak demektir. MUHTAR: Aile düzeninizin bozulacağına, geçimsizlik yüzünden tartıĢmalar çıkacağına iĢarettir. *Muhtar olduğunuzu görmek: Hareketlerinize dikkat etmeniz gerektiğine piĢmanlık duyacağınız iĢlere kalkıĢmamanıza dair bir uyandır. MUM: Bir devlet adamına yada iĢindeki baĢarıları sayesinde zirveye ulaĢmıĢ saygın bir kimseye iĢaret eder. *Yanan bir mum gör230 mek: Mesleğinize gereken önemi göstermenize, ilerleyebilmemiz için her an yenilikleri takip etmeniz gerektiğine iĢarettir. *Mum yaktığınızı görmek: Bekar olanların iyi bir evlilik yapacağına iĢarettir. *Sön-müĢ mum görmek: ĠĢ hayatınızda paraya sıkıĢacağınıza, ancak ipotek ya da teminat göstererek ticari kredi bulacağınıza ya da iĢlerinizin kötüye gitmesiyle ödemelerinizde aksamalar yaĢayacağınıza ye piyasa-nızdaki itibarınızın sarsılacağına iĢarettir. *Mescitte mum diktiğinizi görmek: Çok hayırlı çocuklarınız olacağına iĢarettir. *Evinizde mum yandığını görmek: SıkıĢık durumunuzda bir tanıdığınızdan fayda göreceğinize iĢarettir. *Evinizdeki mumun sönmesini görmek: Çok kötü durumlara düĢeceğinize ya da öleceğinize iĢarettir. '"Birisinden yanan mum almak: O kiĢiyi tanıyorsanız, kendisinden yardım isteyeceğinize iĢarettir. * Aldığınız mumun söndürüldüğünü görmek: Söndüren kimseyi tanıyorsanız, o Ģahsa fazla güvenmemeniz gerektiğine aksi halde zarara uğrayacağınıza iĢarettir. MUMYALAMA: Sosyal hayatınızda değiĢik görevlerde bulunacağınızı ve yoksulluk ile karĢı karĢıya kalacağınızı bildirir. *Kendini-zi mumyalanmıĢ görmek: Talihsiz arkadaĢlıklar kuracağınızı ve bunun sizi daha aĢağı sınıflara indireceğini haber verir. MUSALLA TAġI: Hayra yorulmaz. BoĢanmaya, sıkıntılara, fakirliğe, gurbete ve kötü bir tabiat olayına iĢarettir. *Musaüa taĢının üstünde tabut görmek: Yakınlarınızdan birinin evden ayrılacağına ya da vefatına iĢarettir. MUSLUK: Rüyada musluk görmek, sevdiğinizi dile getirmekte güçlük çekmediğinizi dile getirir. Musluk akıyor ise, cinsel iĢtah ve gücünüze diyecek yok demektir. Suyu kurumuĢ musluk, cinsel zavallılığınızı yansıtır. MUġAMBA: Rüyada muĢamba görmek, her iĢinizi olduğu gibi, yatak yaĢamınızı da yoluna koymakta usta olduğunuzu açıklar. MUTFAK: Bir kadın temiz ve düzenli bir mutfağı olduğunu görürse, baĢına ilginç tesadüfler gelecek demektir. 231 MUTLU: Rüyada mutlu olmak, cinsel yaĢamın ustalarından biri olduğunuzu ortaya koyar. MUZ: Rüyada muz görmek, sağlık iĢaretidir. Ham muz, hayal kırıklığıdır. Kadınların muz görmeleri, erkekleri hayallerinde ilahlaĢtır-dıklarını ve onları taparcasına sevebilmek için can açtıklarını açıklar. MÜCADELE: Genç bir kadm, rüyasında mücadele eden insanlar görürse, kendisini seven ve onun için ölümü bile göze alacak iki aĢığı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak anlamına gelir. MÜCEVHER: Rüyada mücevherat görmek, aĢkın yüzünüze güldüğünü, sevdiğiniz kiĢinin üzerinize titrediğini kanıtlar. Sahte mücevherle aldatılmak, talihinizin olumsuz yönde döneceğini haber verir. MÜDÜR: Rüyada müdür olduğunuzu görmek, yatakta dizginleri ele almayı baĢardığınızı açıklar. MÜHENDĠS: Rüyada mühendis görmek, geleceğinizi kurmak için büyük bir çaba harcadığınızı, sevdiğinizin kalbinde taht kurduğunuzu kanıtlar. MÜHÜR: Rüyada mühür kullanmak, çok isabetli kararlar almak üzere olduğunuzu meydana koyar. MÜJDE: Rüyada müjde almak, kısmetinizin açılacağına, hiç ummadığınız bir anda yeni bir sevgiliye kavuĢacağınızı belirler. MÜREKKEP: YaĢamınızı sürdürebilmek için çok çalıĢmanız gerektiğine, ancak bu Ģekilde rızkınızı temin edebileceğinize iĢarettir. Mürekkep renklerine göre ayrı ayrı yorumlanır. *Kırmızı mürekkep: Ayrıldığınız sevgilinizle tekrar banĢacağmıza iĢarettir. *Mavi mürekkep: Sizi çok yakından ilgilendiren mühim

konularda bilgilenmeye iĢarettir. *Siyah mürekkep: Kaderinizi etkileyecek mühim bir haber alacağınıza iĢarettir. ^Mürekkebi döktüğünüzü görmek: ĠĢinizde baĢarısızlığa uğrayarak zarar edeceğinize iĢarettir. *DoIu mürekkep 232 görmek: Akıllı ve güzel bir eĢe yorumlanır. *BoĢ mürekkep görmek: Dolunun tam tersine yorumlanır. MÜTEAHHĠT: Rüyada müteahhit görmek, aĢkı pazarlık konusu yaptığınızı ve bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağınızı belirler. MÜZAYEDE: Rüyada müzayedeye katılmak, aranızda kalması gereken sırlan herkese açıklamakla ne kadar büyük bir hata ettiğinizi ortaya koyar. MÜZE: Rüyada müze görmek, aranızdaki iliĢkiyi çevrenizdekilere ilan etmek için can attığınızı belirler. Müze gezmek, herkesin aĢkınızı kıskandığım ortaya koyar. MÜZĠK: Rüyada müzik dinlemek, her yönü ile mutlu bir yuva kurmayı baĢaracağınızı müjdeler. NeĢeli müzik çok sevineceğinizi, kederli müzik ise, canınızın sıkılacağını açıklar. MÜZĠSYEN: Müzmin bekar olacağınıza ve yaĢamınız süresince bir sürü gönül iliĢkisine kanĢacağınıza iĢarettir. *Müzisyen olduğunuzu görmek: Kaba davranıĢlarınızdan ve karakterinizden dolayı çevrenizce pek sevilmeyeceğinize tek baĢınıza kalacağınıza ve bu duruma da aslında sevineceğinize iĢarettir. 233 N NALBANT: Rüyada nalbant görmek, seks yaĢamınızı bin bir güçlükle sürdürebildiğinizi ve eĢinizi anlayamadığınızı kanıtlar. NABIZ: Rüyanızda nabzınızın attığını görmek; bir kiĢiye aĢık olarak içinizi açacağınıza ancak hayır cevabı alarak üzüleceğinize iĢarettir. ""Nabzınızın hızla attığını görmek: Ġzah edilen olaydan ötürü çok acı çekeceğinize ve kendinizi toparlamanızın çok zor olacağına iĢarettir. NAFAKA: Eski kocanızdan kendiniz ya da çocuklarınız için nafaka aldığınızı görmek, ileride gerçekleĢebilecek bir boĢanmaya ya da aile içinde sürekli tartıĢmalar çıkacağına iĢarettir. *Nafaka verdiğinizi görmek: Maddi durumunuzun iyi olacağına, çocuklarınızı kollayacağınıza iĢarettir. NAFTALĠN: Rüyada naftalin görmek, kötü davranıĢlarınızdan piĢmanlık duyduğunuzu ve özür dilemeye hazır olduğunuzu meydana koyar. 234 NAĞME: Rüyada nağme dinlediğinizi hissetmek, yaĢınız geçkin bile olsa içinizdeki gençlik ateĢinin sönmeyeceğine, son olarak yeniden bir gönül iliĢkisine gireceğinizi ve her türlü riski göze alacağınıza iĢarettir. NAKIġ: Bir kadın rüyasında, nakıĢ iĢlediğini görürse, çok nazik olmasına ve her Ģeyin en iyisini yapmasına hayran olunacak demektir. *Evli bir erkek, nakıĢ iĢi görürse: Bu, ev halkına yeni bir üye katılacak anlamına gelir. *Bir aĢık için bu rüya: Akıllı ve tutumlu bir koca demektir. NALIN: Rüyada nalın görmek, attığınız her adımdan gayet emin olduğunuzu ve yatakta sizden neler beklendiğini iyice bildiğinizi ortaya koyar. NANE: Yeni bir gönül iliĢkisine gireceğinize, ancak sonunun hayırlı olmayacağına ya da sizi sıkıntılara sokacak, dertlendirecek düĢüncelere dalacağınıza iĢarettir. NANKÖR: Rüyada nankörlüğe uğramak, cinsel ahenk yaratmak konusundaki tüm çabalarınızın sonuç vermeyeceğini ve sevdiğiniz kiĢinin seks mutluluğunu baĢkalarının yatağında arayacağını kanıtlar. Nankörlük etmeniz ise, ihanet edeceğinizi bildirir. NAR: Sevgiliniz size bir nar verirse; kadınların çekiciliğine kapılarak kurnaz hileler ile ayartılacağınızı iĢaret eder. Fakat iç güdüleriniz sizin kölelik durumuna düĢmenizi engelleyecektir. *Nar yemek: Bir baĢka kadının cazibesine esir düĢeceğinizi ifade eder. NAR ÇĠÇEĞĠ: AĢık olduğunuz insanı sevindireceğinize ve düğün yada niĢan gibi bir davete katılacağınıza iĢarettir. NASIR: Rüyada nasır görmek, Ģikayetlere kulak asmadığınızı ve bu cinsel birikimlerin kısa bir süre içinde baĢınıza dert açacağını haber verir. 235

NASĠHAT: Rüyada nasihatte bulunmak, yatakta daha iyi anlaĢa-bilmeniz için tüm yollan denediğinizi belirler. Size nasihatte bulunma-lan ise, seks hayatınızda yalnız kendinizi düĢünmenin ne kadar hatalı olduğunu kanıtlar. NAZAR: Rüyada nazara gelmek, bugüne dek çok kuvvetli olan cinsel gücünüzün belirsiz bir nedenle bir süre aksayacağını haber verir. Hasta olmanız bile söz konusudur. NEFES ALAMAMAK: Nefes alamadığınızı görmek, sevdiğiniz birinin davranıĢları yüzünden onurunuzun kırılacağını ve derin bir üzüntü duyacağınızı haber verir. Bu rüyadan sonra sağlığınıza daha fazla önem göstermelisinizdir. NEFRET ETMEK: Bir kiĢiden nefret ettiğinizi görmek; bir kiĢiden hoĢlanmayacağınızı ve kuĢkulannızın doğru çıkacağını belirtir. *Genç bir kadın, aĢığının kendisinden nefret ettiğini görürse: Cana yakın olmayan bir erkeği sevecek demektir. NEFT: Rüyada neft yağı görmek, yardıma koĢmaktan zevk aldığınızı ve doyuma ulaĢtırabilmek için çaba harcamaktan bıkmadığınızı belirler. NEHĠR: Rüyada nehir görmek, yatak yaĢamınızdan duyduğunuz memnuniyeti belirler. Rüyada nehir suyu içmek, bir süreden beri dört gözle beklediğiniz bazı özel zevkler tadacağınızı haber verir. NEM: Eğer genç bir kadın, ıslandığını görürse, utanduıcı bir Ģekilde evli bir erkekle iliĢkiye girecek anlamındadır. NERGĠS: Birlikte uyum içinde olacağınız bir kadını ya da iyi bir arkadaĢa iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; ziynetten oluĢan yüklü bir mala iĢarettir. *Nergis kokladığım görmek: Güzel bir kadınla evleneceğinize iĢarettir. *Demet halinde nergis görmek: Sıkıntılannız-dan alacağınız mutlu bir haberle kurtulacağınız anlamına gelir. ¦Nergis topladığınızı görmek: Bir baĢka kadın yüzünden evliliğinizin kısa 236 süreceğine iĢarettir. NEġE: Rüyada neĢeli olmak, en hayırlı rüyalardan biridir. Kurduğunuz projelerin gerçekleĢeceğini ve ondan zevk almaya baĢlayacağınızı belirler. BaĢkalannı neĢelendirmek, sevdiğiniz kiĢiyi yatakta mutlu kılmaktır. NEġTER: Rüyada neĢter görmek, bazı cinsel isteklerinizi frenlemek gerekliliğini ortaya koyar. Bunların sağlığınıza zararlı olduğunu da açıklar. NEZLE: Rüyada nezle olmak, cinsel sağlığınıza hiç değer vermediğinizi, ölçüsüz bir hayat sürdüğünüzü belirler. NĠKAH: Rüyada nikah kıyıldığını görmek, iliĢkilerinizin ideal bir ortamda bulunduğunun belirtisidir. Bekarlar için aynı rüya kısmet çıkacağını müjdeler. NĠKAH MEMURU: Evliliğe, evli iseniz, kısa sürede boĢanacağınıza ya da bir cemaate liderlik yapacağınıza iĢarettir. ^Kendinizi nikah memuru olarak görmek: Birisine iyi bir iĢ teklifi yapacağınıza ya da size iyi bir iĢ teklifi geleceğine, sonuç olarak da anlaĢma imzalayacağınıza iĢarettir. * NĠLÜFER: Rüyada nilüfer çiçeği görmek, açık saçık her Ģeyden hoĢlandığınızı, elinizden gelse evde çırılçıplak dolaĢacağınızı açıklar. NĠNE: Rüyada nine görmek, arkası kuvvetli birinin size yardım edeceğini ve uyanlan sayesinde yatak hayatınızın zevkle dolacağını bildirir. NĠSAN: Rüyada nisan aymda bulunmak, hiç kimseye oyun eğmeyeceğinizi ve cinsel sorunlan kendi bildiğiniz gibi çözeceğinizi ortaya koyar. NĠġANLANMAK: Rüyada niĢanlanmak, rüyayı görenin bir yıl 237 içerisinde evleneceğini kanıtlar. Evliler için aynı rüya, cinsel mutluluk demektir. NĠġANGAH: Genç bir kadın, kendisinin bir niĢangah olduğunu görürse, adı arkadaĢlarının kıskançlığı yüzünden tehlike içinde olacak anlamına gelir. NĠġASTA: Evlilik hazırlıklarına baĢlayacağınıza iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; dostlarınızla anlaĢmazlığa düĢeceğinize ve aranıza soğukluk gireceğine iĢarettir. *NiĢasta yediğinizi görmek: Parasal konumunuzun iyi olmasından dolayı çevrenizi dalkavuk insanların saracağına iĢarettir. NĠYET<KÖTÜ): Çıkarlarınızın kötü düĢünceli kiĢiler tarafından zedeleneceğini bildirir. *Genç bir kadın için: DavranıĢlarına dikkat etmesi gerektiğini çünkü

arkadaĢları olduklarını iddia eden kiĢiler tarafından hareketlerinin eleĢtirel bir gözle gözlemleneceğini haber verir. NOEL: Rüyada Noel gecesi görmek, geleceği unutulmayacak bir mutluluk içinde geçireceğinizi müjdeler. NOEL AĞACI: Talihinizin açık olacağını müjdeler. NOHUT: Rüyada nohut görmek, meĢru olmayan iĢler peĢinde koĢacağınızı ve bundan zararlı çıkacağınızı haber verir. NOTA: Rüyada nota görmek, sevgi ve seks konularında ölçülü davranabilmenin yankısıdır. Üzüntülü devre sona ermiĢ demektir. NOTER: Rüyada noter görmek, aranızdaki cinsel uyumun her ikinizi bile ĢaĢırtacak ortama geldiğini belirler. NUH PEYGAMBER: Gören kimsenin hayırlı uğraĢlarının devam etmesine, çevrenizdeki insanlar arasmda kötülüğünü isteyenlerin olduğuna, ancak baĢaramayacaklarına, hafif meĢrep bir kadından evla238 di olacağına iĢarettir. Diğer değiĢik yorumlara bakarsak, Nuh peygamberi görmek: Bir evlilik teklifi alacağınıza, o senenin çok yağmurlu olacağına, uzun yaĢayacağınıza iĢarettir. NUMARA: Rüyada numara yaparak baĢkalarını aldatmak, ihanete uğramaktan korkmak anlamına gelir. NUMUNE: Evli olduğunuz halde bir evlenme teklifi alacağınız anlamına gelir. »Ürettiğiniz malın numunelerini görmek: Zengin ve bilgili insanları evinizde konuk edeceğinize iĢarettir. NUTUK: Rüyada nutuk söylemek, kaybetmiĢ olduğunuz cinsel güce yeniden kavuĢmuĢ olduğunuzu kanıtlar. NÜKTE: Rüyada nükte yapmak, seksin evlilik hayatındaki değe-nnı bilmemek, onu hafife almak demektir. Bunun, iliĢkileriniz için büyük bir tehlike teĢvik ettiğini haber verir. 239 o OBJEKTĠF: Rüyada fotoğraf makinesi objektifi görmek, sevdiğiniz kiĢi ile iliĢkilerinizde çıplaklıktan hoĢlandığınızı kanıtlar. OBUR: Rüyada oburluk etmek, cinsel açlığınızı gidermekte çektiğiniz güçlüğü ortaya koyar. Yatakta ondan daha çok Ģeyler beklediğinizi açıklar. Aynca meĢru olmayan iliĢkiler peĢinde koĢtuğunuzu kanıtlar. Bu nedenle baĢınız derde girecek demektir. OCAK: Rüyada ocak görmek, çok ateĢli olduğunuzu ve olanak bulsanız canınız çektikçe seviĢmekten geri kalmayacağınızı belirler. OCAK AYI: Rüyada ocak ayında yaĢamak, mali bakımdan ferahlayacağınızı belirler. ODA: Genç bir kadm için, zengin bir yabancı ona evlenme teklifi sunacak demektir. TAVAN ARASI: Tavan arasına tırmandığınızı görmek hayatın gerçeklerini bit tarafa bırakıp teoriler peĢinde koĢmaya niyetleneceğinizi bildirir. Fakirler için, Ģartlann biraz hafifleyeceği an240 lamına gelir. ODA HĠZMETÇĠSĠ: Eğer bir erkek, bir oda hizmetçisine aĢık olduğunu görürse; muhtemelen kendisine gönül eğlendireceği ve dalga geçeceği bir nesne bulacağını bildirir. ODACI: Rüyada odacı görmek, yatakta yalnız kendinizi düĢündüğünüzü ve onu hiç dikkate almadığınızı kanıtlar. ODUN: Rüyada odun görmek, çevrenizin sizi kötülemek için fırsat kolladığını ihtar eder. Bu biraz da çekemezlikten ileri gelmektedir. ODUN DEPOSU: Rüyada odun deposu görmek, etrafınızın düĢmanlarla çevrili olduğunu meydana koyar. OĞLAK: Rüyada oğlak görmek, hayırlı bir ev edineceğinizi müjdeler. Oğlak kestirmek, düĢük yapmaktır. OĞUL: Rüyada oğlunuzu görmek, ailenizi her Ģeyden üstün tuttuğunuzu kanıtlar. Manevi değerler, fiziksel zevkler yeğlediğinizin delilidir. OK: ÇeĢitli yorumları vardır. Mesleğiniz icabı sürekli yurtdıĢına çıkacağınıza, danıĢmanlık ve benzeri görevlerde bulunacağınıza, yeni bir gönül iliĢkisine girerek aĢık olacağınıza iĢarettir. *Ok attığınızı görmek: Tarafların

uyuĢamadığı bir konuda hakemlik yapacağınıza iĢarettir. *Okun geri geldiğini görmek: Beklediğiniz bir iĢ anlaĢmasını yapamayacağınıza iĢarettir. *Okun hedefi de geçerek gittiğini görmek: Kariyerinizin sürekli yükseleceğine iĢarettir. *Bir kadının ok görmesi: Evleneceği insana ya da evli olduğu kocasına iĢarettir. *Hedefi okla vurduğunuzu görmek: Bir erkek çocuğunuz olacağı anlamına gelir. *Hedefî tutturamadığınızı görmek: GiriĢeceğiniz yeni bir iĢte hüsrana uğrayacağınıza iĢarettir. *Okun hedefe varmadan kırıldığını görmek: GiriĢtiğiniz iĢten pek fayda elde edemeyeceğiniz anlamına gelir. *Okun kalbinize isabet ettiğini görmek: Bir insana ilgi duyacağınıza ve aĢık olacağınız anlamına gelir. *Okla yaralandı241 ğınızı görmek: Bir olaydan ötürü yapacağınız arabuluculuktan olumlu sonuç alacağınıza iĢaret eder. *Size ok atıldığını görmek: Çok dikkatli olmanız gerektiğine, sizin kötülüğünüzü isteyen ve tuzak kurmaya hazırlanan insanlara iĢarettir. OKSĠJEN: Rüyada oksijen görmek, cinsel yaĢantınızın bataklığa saplanmıĢ olduğunu kanıtlar. OKġAMAK: KarĢı cinsinizi okĢadığınızı görmek, birisine aĢık olacağınıza, ancak bu aĢk yüzünden çok acı çekeceğinize iĢarettir. ¦Birisini içtenlikle ve sevgiyle okĢadığınızı görmek: ĠĢlerinizin bozulacağına bu durumun sağlığınızı da etkileyeceğine iĢarettir. ¦BaĢkasının sizi sevgiyle okĢadığını görmek: ġansınızın döneceğine ve kısmetinizin açılacağına iĢarettir. *Bir hayvanı okĢadığınızı görmek: DüĢmanınızla barıĢacağınıza iĢarettir. OKUL: Rüyada okul görmek, seviĢme öncesi hazırlıkları hakkında hiç bir Ģey bilmediğinizi ve doğrudan doğruya cinsel iliĢkiye geçtiğiniz için de beklenen sonuca varamadığınızı haber verir. OKUMAK: Rüyada her hangi bir Ģey okumak, yatak yaĢamına renk katmaya çalıĢtığınızın delilidir. OKUTMAK: Rüyada okutmayı öğretme, sevdiğiniz kiĢinin cinsel bilgi eksikliğini gidermeye çalıĢmak demektir. OKYANUS: Rüyada okyanus görmek, serüven merakınız nedeniyle herkesin diline düĢtüğünüzü kanıtlar. Okyanusa batan bir gemide bulunmak, baĢkalarının gönlüyle oynamanın size pahalıya patlayacağını ihtar eder. OLTA: Rüyada olta görmek, yatakta eĢinizin oyuncağı durumuna düĢmeyi kabullendiğinizi kanıtlar. Bekarlar için aynı rüya niĢan ve evlilik müjdecisidir. OLUK: BaĢka insanların sizin yüzünüzden mutsuz olacaklarını 242 ifade eder. OMLET: Rüyada omlet görmek, cinsel yaĢantınızın içinden çıkılmayacak karıĢık ve doyumsuz olduğunu belirler. OPERA: Rüyada opera görmek, yatak yaĢamınızdan duyduğunuz mutluluk nedeni ile kabınıza sığmadığınızı ve bunu haykırmak istediğinizi açıklar. OPERATÖR: Rüyada operatör görmek, baĢanlı ve sağlıklı bir cinsel yaĢam kuramadığınızın delilidir. Operatöre ameliyat olmak, sorunlarınızı çözümlemeyi yakınlarınız sayesinde baĢaracağınızı ortaya koyar. ORAK: Rüyada orak görmek, Ģansınızın açılacağını ve sizi beğenenlerin çoğalacağını ortaya koyar. OTOPSĠ: Rüyada otopsi yapıldığını görmek, erkeklerin erkekliklerini, kadınların ise diĢiliklerini her zaman ispatlamaya çalıĢtıklarını belirler. ORDU: Rüyada ordu görmek, hiç beklemediğiniz değiĢikliklerin birbirini kovalayacağını, gönül iĢlerinizin iç açıcı bir duruma geleceğini müjdeler. ORG: Kendinizi org çalarken görmek, sonu hüsranla bitecek bir aĢk yüzünden çok acı çekeceğinize iĢarettir. *Org sesi duymak: Gayri Müslim bir arkadaĢınızın evliliğine ya da vefatına iĢarettir. ORG ÇALAN: Rüyanızda org çalan birisini görmek, bir arkadaĢınızın aceleci davranıĢlarda bulunarak rahatsızlık duymanıza neden olacağını iĢaret eder. *Genç bir kadın, org çalan birisi olduğunu görürse: AĢk hayatında öyle müĢkülpesent olacak ki terk edilme tehdidi altında kalacak demektir. ORKESTRA: Bir orkestrada olmak ve çalmak, hoĢ eğlenceler ve 243

sadık bir sevgili anlamına gelir. '"Bir orkestranın müziğini duymak: Her zaman çok beğenilen bir kiĢi olacağınızı ve iltifatlar alacağınızı ifade eder. ORKĠDE: Rüyada orkide görmek, namus ve Ģerefinize çok düĢkün olduğunuzu kanıtlar. Aynı zamanda saf ve temiz davranıĢlarınız sayesinde gönüller fethettiğinizi belirtir. ORMAN: Rüyada orman görmek, seks yaĢamınızın her geçen gün biraz daha iyileĢtiğini ve mutluluğunuza katkıda bulunduğunu ortaya koyar. OROSPU: Bir orospu ile arkadaĢlık etmek, kötü bir davranıĢınız yüzünden arkadaĢlarınız tarafından haklı olarak görüleceksiniz anlamındadır. '"Genç bir kadın, orospu olduğunu düĢlerse: Açık kalpliliği ya da saflığı sayesinde sevgilisini aldatacak demektir. Evli bir kadın için bu rüya, kocasından Ģüpheleneceğini ve aralarında kavgalar olacağını iĢaret eder. ORTAK: Rüyada birisi ile ortak iĢ yapmak, yatakta yalnızlık çekmek demektir. Kadınlar için, aldatılmak konusunu açığa vurur. ORTANCA: Rüyada ortanca görmek, yatak yaĢamının nimetlerinden fazlasıyla yararlandığınızın delilidir. ORUÇ: Rüyada oruç tutmak, iliĢkilerinizin günah dolu olduğunuzu bildiğinizi ve tövbe etmeye hazır olduğunuzu haber verir. OT: YeĢil otlarla çevrili bir alanın içerisinde yalçın bir dağ görmek: Çok önemli olan ve ileride aranızda çıkacak sıkıntıları haber verir. *SolmuĢ otların arasından geçerseniz: Bu hastalık ve parasızlık demektir. KURU OT: Eğer kuru otlan biçtiğinizi görürseniz, hayatta hep iyi olaylarla karĢılaĢacaksınız demektir. Eğer bir çiftçi iseniz, ürününüz bol olacaktır. '"Kuru otların yeni kesildiği tarlalar görmek: Beklenmedik gönencin belirtisidir. ""Eğer kuru otları araba ile taĢıyor ve onları ambarlara koyuyorsanız: Bu, giriĢtiğiniz bazı iĢlerden 244 büyük karlar elde edeceğinizi ve servetinizin katlanacağını bildirir. *Kuru otları stoklamak: Birisine yardım teklifinde bulunacağınızı ve bunun menfaatinize yarayacağını haber verir. *Ekin sapı: Hayatınız boĢ ve baĢarısız olaylarla tehdit altında olacak demektir. *Sap yığınlarının yandığını görmek: Refah dolu zamanların müjdecisidir. *Stokladiğınız ekin sapları ile beslendiğinizi düĢlemek: Size bağlı olan insanlarla kötü koĢullar sağlayacağınızı bildirir. HUBUBAT KABUĞU: EndiĢeleneceğiniz kötü bir sağlığınız ve kısır giriĢimleriniz olacağını haber verir.*Eğer bir kadın, rüyasında kabuk yığınları görürse: Bu, dedikodu ile geçirilmiĢ boĢ zamanlan ve bunun onu dile düĢürüp kocasını kaybetmesine neden olacağını haber verir. OTEL: Bir otelde kalan kadınları ziyaret etmek, oldukça ahlaksız bir hayat süreceğinizi bildirir. OTOBÜS: Rüyada otobüs görmek, her gün bir arada olmanıza rağmen, aranızda kapatılması gereken uçurumlar bulunduğunu haber verir. Otobüse binmek, ondan ayrılmak demektir. OTOMOBĠL: Rüyada otomobil görmek, cinsel anlaĢmazlığınızın büyük bir hızla arttığını kanıtlar. Otomobile binmek, yatağında bulamadığını baĢkalarının koynunda aramak demektir. OTURMAK: Zayıflık ve korkaklığa iĢarettir. Bekar bir kadın görürse, genç bir erkekle evleneceğine iĢarettir. OVA: Genç bir kadın bir ovada olduğunu görürse ve eğer çimler yeĢil ve bol ise, talihli ve baĢarılı bir yaĢam onu bekliyordun Eğer çimler yeĢil değilse, yalnızlık ve rahatsızlık anlamına gelir. OY: Rüyada oy kullanmak, baĢkalannın sözüne aldırmadan karar vereceğinizi ve mantığınızın sesine olduğu kadar kalbinizin de sesine uyacağınızı haber verir. OYA: Bir kadın oya iĢi bir çanta taĢıdığını görürse, romantik bir macera yaĢayacak ve mali durumunda bir değiĢiklik olacak anlamın245 dadır. OYMA: Rüyada oyma yapmak, yakınlarınızın sevdiğiniz kimseye göz koyduklarını haber verir. OYUN: Genç bir kadın, bir oyuna katıldığını görürse; cana yakın bir arkadaĢı tarafından ona kur yapılacak ve umutlarını daha ileriye götürmek için onunla

evlenecektir. Eğer oyunda bir sorun çıkarsa ya da çirkin sahneler varsa, bir çok hoĢ olmayan sürprizlerle karĢılaĢacaktır anlamına gelir. OYUNCAK: Rüyanızda oyuncaklar görmek; eğer yeni ise, neĢeli bir aile anlamına gelir. "'Oyuncaklarla oynayan çocuklar görmek: Mutlu bir evliliğin belirtisidir. "Oyuncakları elden çıkarmak: Tanıdıklarınız tarafından ihmal edileceğinizi bildirir. OYUNLAR: Kadınlar ile ya da diğer ilginizi çeken konularda ihtiyatlı olmayacağınız için sizi tanıyan insanlar tarafından güven konusunda huzursuzluk duyulacaktır anlamına gelir. *Eğer kazanırsanız: Sizin bencil isteklerinizi yerine getiren belli ahlaksız kiĢiler tarafından hayran kalınacak ve ayartılacaksınızdır. Akrabalarınıza çok sıkıntı ve-receksinizdir. TAVLA: Tavla oynamak, bir ziyaretinizde dostça olmayan bir misafirperverlik ile karĢılaĢacağınızı ve istemeden edindiğiniz arkadaĢlara katlanmak zorunda kalacağınızı bildirir. *Eğer mağlubiyete uğrarsanız: ĠĢlerinizin karıĢık bir durumda devam edeceğini ve aĢk konusunda Ģansız olacağınızı bildirir. OZAN: Ġlk aĢkınızı hiç unutamayacağınıza ve sürekli eski günleri hatıralarınızda canlandıracağınıza iĢarettir. 246 O ÖDEMEK: Rüyada borç ödemek, yatakta sizden bekleneni verebilmek demektir. ÖDÜNÇ: Rüyada ödünç vermek, sevdiğiniz kimseden ayrılacağınızın delilidir. BaĢkalarının yardımına gereklilik duyduğunuzu kanıtlar. ÖFKE: Rüyada öfkeli birini görmek, hakkınızda iyi Ģeyler düĢünmediğinin delilidir. Sizin öfkelenmeniz ise, yatak yaĢamınızdan memnun kalmadığınızı kanıtlar. ÖĞLE: Rüyada öğle zamanının olduğunu görmek, aĢkla nefretin kucaklaĢtığı bir aĢk sürdüğünüzü kanıtlar. ÖĞRENCĠ: Rüyada öğrenci görmek, cinsel yaĢamınızın dönüm noktasına geldiğinizi müjdeler. Kendinizin öğrenci olması, basan sağlayacağınız anlamına gelir. 247 ÖĞRETMEN: Rüyada öğretmen görmek, yatak yaĢamında eĢinizi hoĢnut edebilmek demektir. Öğretmenlik yapmak, hayatta olduğunuz gibi yatakta da hareketli ve baĢarılı sayılacağınız anlamına gelir. ÖKSE: Rüyada ökse kurmak, cinsel tuzaklar hazırlamakla meĢgul " olduğunuzu ve onu elinize geçirmek için her Ģeyi yapacağınızı açıklar. ÖKSÜRÜK: Rüyada öksürmek, huysuzluk yaptığınızı kanıtlar. Balgam çıkararak öksürmek, cinsel iliĢkiyi çok kısır bir döngüye soktuğunuzu belirler. ÖKSÜZ: Rüyada öksüz kalmak, yatak yaĢamınızın esneklikten uzak olduğunu meydana koyar. Sevdiğiniz kimseden ayrılmanız söz konusudur. Yalnızlık çekeceğinizi haber verir. ÖKÜZ: Rüyada öküz görmek, gösterdiğiniz anlayıĢ sayesinde onu dilediğiniz Ģekle soktuğunuzu belirler. Sebatkar davranıĢınız, sevdiğiniz kiĢinin ateĢli karakterini ortaya çıkarmıĢ demektir. ÖLDÜRMEK: Rüyada birisini öldürmek, yatak yaĢamında giriĢim yeteneğine sahip olmadığınızı bildiğinizden bu kusurunuzu kapatmak için çılgınca çarelere baĢvuracağınızı haber verir. ÖLÜ: Rüyada bir ölü görmek, yatak yaĢamını mezara çevirdiğinizi kanıtlar. Biraz canlılık ve sevgi gerektiğini haber verir. Ölü gömmek, boĢanmak demektir. Ölü yıkayıcı, aranızı bulmaya çıkacak kiĢiler olacağını haber verir. ÖNLÜK: Rüyada önlük görmek, kirli iliĢkiler kurmaktan kaçındığınızı kanıtlar. ÖPME: ÖpüĢen çocuklar görmek mutlu bir birliktelik yaĢayacağınızı ve memnun edici bir iĢiniz olacağını haber verir. ^Karanlıkta sevgilinizi öpmek: Tehlikeler içine gireceğinizi ve ahlaksız bir iliĢki yaĢayacağınızı ima eder. Onu aydınlıkta öpmek, kadınlar ile iliĢkilerinizde daha saygıdeğer ve daha namuslu olacağınızı belirtir. *Yabancı 248 , bir kadını öpmek: Ahlakınızın bozulacağını ve dürüstlüğünüzden Ģüphe duyulacağını ifade eder. *Gizlice öpüĢmek: Tehlikeli olayların içine gireceğinizi haber verir. Bu tutku yüzünden bir trajedi yaĢayabilirsiniz. ^Rakibinizin sevgilinizi öptüğünü görmek: Sevgilinizin saygısını kaybetme

tehlikesi içinde olduğunu belirtir. *Evli insanlar birbirlerini öptüklerini görürlerse: Ev hayatlarında uyumlu bir birliktelik sürdüreceklerdir. '"Bir kiĢiyi boynundan öptüğünüzü görmek: Tutkulu isteklerinizin olduğunu ve kendinize hakimiyetinizin zayıf olduğunu gösterir. *Bir düĢmanınızı öptüğünüzü görmek: Sinirli bir arkadaĢınız ile barıĢacağınızı haber verir. *Genç bir kadın, bir kiĢinin kendisini sevgilisi ile öpüĢürken gördüğünü düĢlerse: Ġkinci bir arkadaĢı tarafından kıskanılacak demektir. *Genç kadın, sevgilisinin baĢka birisini öptüğünü görürse: Evlilik planları konusunda hayal kırıklığına uğrayacakta ÖRDEK: Rüyada ördek görmek, huzur içinde yaĢadığınızı ve sevdiğiniz kimseden baĢka birini düĢünmediğinizi ortaya koyar. ÖRGÜ: Bir kadın, bir Ģey ördüğünü görürse, huzur dolu bir evi olacak ve içinde sevecen bir eĢ ve saygılı çocuklar bulunacak demektir. *Genç bir kadın, rüyasında örme iĢi yaptığını görürse: Erken fakat uğurlu bir evlilik yapacak demektir. *Genç bir kadın, örme fabrikasında çalıĢtığını görürse: Değerli ve sadık bir aĢığı olacaktır. Fabrika harap bir görüntüde ise, aĢk hayatında terslikler ile karĢılaĢacaktır. TIĞ ĠġĠ: Tığ iĢi yaptığınızı görmek, aptalca bir iĢte engellemeler ile karĢılaĢacağınızı belirtir. Kendine fazla güvenen kadınlar ile çok açıkça konuĢmaktan sakının. BÜKÜLMÜġ ĠPLĠK: ĠĢinizde baĢarılı olacağınızı ve evinizde hamarat bir eĢiniz olacağını bildirir. '"Genç bir kadın, bu iplik ile çalıĢtığını görürse: Değerli bir erkek tarafından eĢ olarak kabul edilecektir. ÖRS: Rüyada örs üzerinde demir dövmek, yatak yaĢantınızda eĢinize göz açtırmadığınızı ve coĢku dolu bir hayat yaĢadığınızı belirtir. ÖRTÜ: Rüyada her hangi bir örtü görmek, kendi yaptıklarınızdan, kendinizin bile utandığım yansıtır. 249 : ÖRÜMCEK: Ağ yapan bir örümcek görmek: Kendi evinizde mutlu ve güvenli bir yaĢam süreceğiniz anlamına gelir. '"Örümcek öldürmek: Sevgilinizle ya da eĢinizle yaĢayacağınız tartıĢmaların göstergesidir. *Eğer örümcek sizi ısırırsa: Sadakatsizliğin kurbanı olacak ve iĢinizde düĢmanlarınız tarafından rahatsız edileceksinizdir. *Eğer çevrenizde ağlarında tutunan pek çok örümcek görürseniz: Bu; servet, mükemmel sağlık ve iyi arkadaĢlar anlamına gelir. "Genç bir kadın, etrafında gezinen örümcekler görürse: Mutlu olacak ve yeni arkadaĢlıklar edinecektir. ÖRÜMCEK AĞI: Tüm iĢlerinizin bozulacağına, ancak bu durumun nedenini bularak iĢlerinizi düzelteceğinize iĢarettir. *Bir kadın örümcek ağı görürse: Bir insanı seveceğinize, ancak bu insanın ondan haberdar olmayacağına, o kiĢiyi sevgilisinden ayırmak için elinizden geleni yapacağınıza iĢarettir. ÖYKÜ: Genç bir kadın için, eğlence arayanlar için çok neĢeli bir arkadaĢ olacak demektir. 250 PAÇA: Rüyada paça görmek, cinsel gücünüzün artacağını kanıtlar. Paça yemek bu gücü sevdiğinizle paylaĢmak demektir. PAÇAVRA: Rüyada paçavra görmek, geçici heveslerin sizde hiç bir duygusallık bırakmadığını ve baĢınıza çoraplar örmek üzere olduğunu ihtar eder. PADĠġAH: Rüyada padiĢah görmek, tuttuğunu koparan bir insan olduğunuzu ve size hiç bir konuda hayır denemeyeceğini ortaya koyar. PAKET: Rüyada paket görmek, yatak yaĢamınızda Ģikayetlerin biriktiğini ve bunun aranızdaki bağlan koparabileceğini yansıtır. PALABIYIK: Rüyada palabıyıklı birini görmek, fırtınalı bir yatak yaĢamı sürdüğünüzü kanıtlar. Palabıyıklarınız olması, eĢinizi çılgına çevirmeniz anlamına gelir. Kadınların böyle bir rüya görmeleri, kendilerini hırpalarcasına sevecek bir erkeğe özlem duyduklarını belirler. 251 PALAMUT: Rüyada palamut balığı görmek, yatak yaĢamında eĢiniz üzerinde unutulmaz etkiler bıraktığınızı kanıtlar. PALAMUT: Rüyada meĢe palamudu görmek, çok dayanıklı bir bünyeye sahip olduğunuzu açıklar. PALASKA: Rüyada palaska görmek, cinsel iliĢkileri zorla yürüttüğünüzü açıklar.

PALET: Rüyada ressam paleti görmek, seviĢmeden önce hazırlık devresine büyük bir önem verdiğinizi dile getirir. PALMĠYE AĞACI: Eğer genç bir kadın, palmiyelerle dolu bir caddeden geçtiğini görürse: Bu neĢe dolu bir ev ve sadık bir koca anlamına gelir. Eğer palmiyeler solmuĢsa, bazı beklenmedik üzücü olaylar huzurunuzu kaçıracaktır. PALTO: Rüyada palto görmek, yatak yaĢamınızın gerekli ateĢten yoksun bulunduğunuzu kanıtlar. PALYAÇO: En kısa zamanda hafif meĢrep bir iliĢki ile meĢgul olacağınızı haber verir. PAMUK: Rüyada pamuk görmek, seviĢmekten baĢka bir Ģey düĢünmediğinizi ortaya koyar. Pamuk toplamak çoluk çocuğa kavuĢmak demektir. PANAYIR: Genç bir kadın için bu rüya; hayat arkadaĢı olarak Ģen ve güzel huylu bir erkek bulacağını ifade eder. PANCAR: Rüyada pancar görmek, iĢ hayatınızda olduğu gibi, seviĢmede de tatlı bir devreye gireceğinizi haber verir. PANCUR: Rüyada pancur görmek, gizliliğe uymadığınızdan, baĢınızın derde gireceğini ve itham altında kalacağınızı açıklar. 252 1 PANDĠSPANYA: Rüyada pandispanya görmek, ender zevkler duyacağınızı meydana koyar. PANSUMAN: Rüyada pansuman yapılması, sevdiğiniz kiĢiyi yaralamaktan kaçınmadığınızı, kalbini almak için tatlı sözlere gerek duyduğunu hatırlatır. PANTOLON: Giydiğinizi görmek, kendinize has düĢüncelerinizi yeni bir iĢte uygulamak istemenize iĢarettir. *Pantolon görmek: Bir iyilik yapacağınıza ya da yeni alınacak bir giysi anlamına gelir. *Si-yah pantolon giydiğinizi görmek: Hükümet tarafından verilecek bir resepsiyona katılacağınız anlamına gelir. ""Kenarları bantlı pantolon giymek: Askerlikle ilgili bir probleminiz olacağına iĢarettir. *Keten pantolon giymek: Biraz hafif bir kadınla tanıĢacağınıza ve iliĢkilerinizi ilerleteceğinize iĢaret eder. *Deri türü pantolon giymek: Zor bir iĢte çalıĢacağınıza, kazancınızı oradan temin edeceğinize iĢarettir. PANTER: Rüyada panter görmek, yatakta nasıl yırtıcı kesildiğinizin delilidir. Sınırsız bir Ģekilde seviĢmek, dört duvar arasında yasak tanımamak baĢlıca özelliğinizi teĢkil ediyor sayılır. PAPA: Rüyada Papa'yı görmek, gönül serüvenlerinizin artık bir evlilik ile sonuçlanacağını müjdeler. PAPAĞAN: Eğer genç bir kadın rüyasında papağana sahipse ; bu, sevdiği bir dosttan haber alacak demektir. *Bir papağana bir Ģeyler öğrettiğinizi görmek: Özel yaĢamınızda problemlerle karĢılaĢacaksınız demektir. Ölü bir papağan, arkadaĢ çevrenizin daralacağına iĢaret eder. PAPATYA: Bir demet papatya düĢlemek, üzüntü alametidir. Fakat açan papatyalar görmek, mutluluğu ve sağbğı müjdeler. PAPAZ: Rüyada papaz görmek, içinizi dökmek için gerçek bir dost aradığınızı açığa vurur. Bir papaza günah çıkartmak, tövbekar olmak demektir. 253 PARA: Para bulduğunuzu görmek, ufak endiĢeler taĢıyacağınızı fakat çok mutlu olacağınızı belirtir. *Para kaybetmek: Evinizde hiç de hoĢ olmayacak saatler geçireceğinizi ve iĢlerinizin kötü bir döneme gireceğini belirtir. *Para çalmak: Tehlike içinde olduğunuzu ve hareketlerinize dikkat etmeniz gerektiğini bildirir. *Bir tomar para bulursanız ve bunu bir kadın isterse: Bir bayan arkadaĢınızın araya girmesi yüzünden bir giriĢiminizde hayal kırıklığına uğrayacağınızı bildirir. Rüyayı gören parasını akılsızca harcadığım anlayacaktır. *Ev-lenmemiĢ bir kız, sevgilisinden gümüĢ para aldığını görürse: Sevgilisi tarafından aldatılacaktır. PARATONER: Rüyada paratoner görmek, tehlike içinde bulunduğunuzu ve bütün ĢimĢekleri üzerinize çektiğinizi kanıtlar. PARAVANA: Rüyada paravana görmek, gizli iliĢkilerinizi yansıtır. Paravana arkasında soyunmak, günah iĢlemek demektir. PARFÜM: Süründüğünüzü görmek; karĢı cinsinizin hayali ile yaĢadığınız anlamına gelir.

PARK: Ġyi bakılmıĢ bir parkta yürüdüğünüzü düĢlemek, eğlenceli zamanlar anlamına gelir. Eğer sevgilinizle yürüyorsanız, rahat ve mutlu bir evlilik manasına gelir. PARLAMENTO: Rüyada parlamento görmek, cinsel özgürlükten yana olduğunuzu ve bazı gerici fikirleri benimsemediğinizi kanıtlar. PARMAK: Ticarette baĢarıya ve erkek çocuğuna iĢarettir. *Par-maklarınızı eksik görmek: Kazanç oranınızın düĢeceğine iĢarettir. '"Parmaklarınızın ucunu ısırdığınızı görmek: Önemli bir rahatsızlığa yakalanacağınıza, eğer rahatsız iseniz vefat edeceğiniz anlamına gelir. '"BaĢka birinin parmaklarınızı ısırdığını görmek: Isıran kiĢiden bir kötülük göreceğinize bu durumdan dolayı iĢlerinizin bozulacağına iĢarettir. *Parinaklarınızı yapıĢık görmek: Nikahtan sonra düğün yapacağınız anlamına gelir. '"Parmaklarınızın ağrıdığını hissetmek: ĠĢinizdeki disiplinsizliğin durumunuzu tehlikeye uğratacağını 254 ( bildirir. *Parinaklarınıza kramp girdiğini görmek: Bir ortaklığa gi-I Teceğinize ve son pürüzleri ortadan kaldıracak görüĢmeler yapacağını-j 2a iĢarettir. '"Parmaklarınızdan birinin uzadığını görmek: Mesleği-Inizden oldukça yüklü paralar kazanacağınıza iĢarettir. *Parmaklan-- nızdan birinin inceldiğini görmek: Mesleğinizi geliĢtireceğinize ve ¦ \ konunuzda uzman olacağınıza iĢarettir. '"Ġki elinizin parmak arasında uyumsuzluk olduğunu görmek: Zor durumdaki yakınlarınıza yardım edeceğinize iĢarettir. *FazIadan parmak görmek: ġansınız sayesinde geleceğinizin çok parlak olacağına iĢarettir. *Parmaklarımzdan birinin yandığını görmek: Bir kiĢi ile gayri meĢru iliĢkiye gireceğinize iĢarettir. '"Parmaklarınızın küçüldüğünü görmek: Gözü pekliğiniz sayesinde çevrenizden iltifat alacağınıza iĢaret eder. '"Parmaklarınızın kuruduğunu görmek: Acımasız ve insanlara iĢkence yapan bir kimseye ve yakınlarınızdan birinin vefatına iĢarettir. "Parmaklarınızı deformasyona uğramıĢ görmek: Parasızlığa ve yoksulluğa iĢarettir. '"Parmaklarınızı çok düzgün görmek: Parmaklarınızın çok mahir olacağına ve sanatsal faaliyetlerde bulunacağınıza iĢarettir. *Ayak parmaklarınızı görmek: Mesleğinizdeki azminiz sayesinde kendinizi yetiĢtireceğinize ve büyük paralar kazanacağınıza iĢarettir. '"Parmağınızı kestiğinizi görmek: Geleceği düĢünmeniz gerektiğine ve ona göre harcamalar yapmanıza iĢarettir. PARMAKLIK: Rüyada parmaklık görmek, önünüze çıkan tehlikelere karĢı hazırlıklı olduğunuzu bildirir. Mutluluğunuza gölge düĢürmek isteyenleri çevrenizden teker teker uzaklaĢtıracağınızı haber verir. PAROLA: Bir kadın rüyasında parolayı unuttuğunu görürse; ahlaksız münasebetleri yüzünden toplumdaki konumunu tehlikeye sokacak demektir. PARS: Rüyada pars görmek,' sevdiğiniz kiĢiyi tuzağınıza düĢürmek için fırsat kolladığınızı açıklar. Pars postu üzerinde uzanmak, onu cinsel birleĢmeye ikna etmek demektir. PARTĠ: Rüyada partiler vermek, sosyal yaĢantıdan zevk aldığınızı ve sevdiğiniz kiĢiyi hiç kimseden kıskanmadığınızı kanıtlar. 255 PARTĠCĠLĠK: Rüyada particilik yapmak, sevdiğiniz kiĢiyi vaatlerle oyaladığınızı, cinsel yaĢamında tedirgin ettiğinizi ortaya koyar. PAS: Rüyada madeni pas görmek, yaĢama isteğinizin yavaĢ yavaĢ kaybolduğunu gösterir. PASAPORT: Rüyada pasaport almak, gözünüzün sevdiğinizde değil, dıĢarıda olduğunu açıklar. PASKALYA: Rüyada paskalya bayramı yaĢamak, doğru yolu bulduğunuzu haber verir. . PASO: Rüyada paso kullanmak, karĢılıksız bir aĢk hayatı yaĢamayı istediğinizi kanıtlar. Onun isteklerinize sevgisiz boyun eğebileceği-ni sandığınızı açıklar. Oysa bundan baĢarılı bir sonuç alınamayacağının delilidir. PASPAS: Rüyada paspas görmek, adi kadınlardan zevk almak demektir. Aynı rüyanın kadınlar tarafından görülmesi, genelev yolunun uzak olmadığını gösterir. PASTA: Rüyada pasta görmek, yıldırım aĢkına tutulacağınızı belirler. Düğün pastası, bu iĢin nikahla sonuçlanacağına iĢaret eder. Pasta kesmek ise çocuğunuz olacağını haber verir.

PAġA: Rüyada paĢa görmek, kadının hayatında bir bomba gibi patlayacağınızın delilidir. Kadınların paĢa görmeleri, evlenmek, bir koca bulmak için sabırsızlandıklarını gösterir. PATATES: Rüyada patates görmek, yalnız yatak için istendiğinizin delilidir. Patates yemek, aĢksız seviĢmek demektir. PATĠNAJ: Rüyada patinaj yapmak, yatak yaĢamınızdan Ģikayetçi olduğunuzu ve yeni serüvenler aradığınızı açıklar. Buz revüsü, grup seviĢmelere merak sardığınızın ifadesidir. Bundan kaçınmanız gerektiğini, aksi halde baĢınızın belaya gireceğini bildirir. 256 PATLICAN: Rüyada patlıcan görmek, cinsel yaĢamınız hiç bir çiftle kıyaslanamayacak kadar iyi olduğunu ortaya koyar. Kadınların patlıcan görmeleri, kendi kendilerini doyuma ulaĢtırmaktan zevk aldıklarını bildirir. PATRON: Rüyada patronunu görmek, kaçamak iliĢkiler düĢündüğünüzü belirtir. PAVYON: Rüyada pavyon görmek, haram aĢk aradığınızı kanıtlar. Pavyona gitmek, kurduğunuz iliĢkiler nedeniyle hesap vermek zorunda kalacağınızın delilidir. PAZAR: Rüyada Pazar gününü yaĢamak, seviĢme ile dolu bir gün geçireceğinizi kanıtlar. PAZAR YERĠ: Rüyada Pazar yerine gitmek, sevdiğiniz kiĢinin sizi mal ve servete kavuĢturacağının iĢaretidir. Pazardan alıĢ-veriĢ yapmak, çiftlerin cinsel bakımdan çok iyi anlaĢtıklarını haber verir. PAZARTESĠ: Rüyada Pazartesi gününü yaĢamak, cinsel yaĢamınızın durgun bir devreye girdiğini belirler. PAZI: Rüyada pazı yemek, sağlığınızın bozulacağını haber verir. PEÇE: Rüyada peçe görmek, cinsel dünyanızın ayıp ve günahlarla dolu olduğunu, yüz kızartıcı utançlar duyduğunuzu kanıtlar. PEÇETE: Rüyada peçete görmek, evlilik öncesi yatak yaĢamına baĢlamak istemekle ne kadar büyük bir hata iĢleyebileceğinizi ihtar eder. PEDAGOG: Rüyada pedagog görmek, cinsel konularda gayet iyi yetiĢtirilmiĢ olduğunuzu kanıtlar. PEDĠKÜR: Yaptırdığınızı görmek; hayatın zevklerini yaĢamayı seven bonkör bir insanla evleneceğinize, erkek çocuğunuz olacağına 257 iĢarettir. PEHLĠVAN: Rüyada pehlivan görmek, seviĢmeyi bir ilim telakki ettiğinizi ve bütün inceliklerini bildiğinizi kanıtlar. Aynı zamanda bu bilgileri eĢsiz gücünüzle uygulayabildiğinizi de ortaya koyar. PEKMEZ: Rızkınızın bollaĢacağına evinizin bereketinin artacağına iĢarettir. *Pekmez yediğinizi görmek: Malınızın artacağına, kazancınızın bir kısmı ile yoksul insanlara yardımcı olacağınıza iĢarettir. *Pekmezi baĢka bir tatlı ile karıĢtırdığınızı görmek: NiĢan, nikah ya da bir düğüne, evliler için ise bir çocuğun doğumuna iĢarettir. *Ek-Ģi pekmez içmek: Birileriyle tartıĢmanızın kavgaya dönüĢeceğine iĢarettir. *Tath pekmez içmek: Yeni bir insana aĢık olacağınıza iĢarettir. PELTE: Rüyada pelte görmek, gönül iliĢkilerinize ikinci planda yer verdiğinizi iĢaret eder. PEMBE: Rüyada pembe renk görmek, elinize çok güzel fırsatlar geçeceğini ve onunla dilediğiniz Ģekilde iliĢki kurmayı baĢaracağınızı ortaya koyar. PENALTI: Rüyada penaltı atıldığını görmek,cinsel uyumsuzluk konusunda ne kadar yanlıĢ hareket ettiğinizden sizinde haberiniz olduğunu açıklar. Topun kaleye girmesi, sevdiğiniz kiĢiyi elinizden kaçıracağınızı haber verir. PENCERE: Kapalı pencereler, terk edileceğinizin iĢaretidir. Eğer pencereler kırık ise, sevdiğiniz insanlann size olan bağlılıklanndan Ģüphe duyacaksınız demektir. *Eve pencereden girmek: ġeref ve haysiyetinizi kıracak bir iĢ yapacağınızı bildirir. PENÇE: Rüyada pençe görmek, iliĢkilerinizde içten olmadığınızı ve onu yalnız yatakta düĢündüğünüzü ortaya koyar. Pençe yemek, hor görüldüğünüzü, pençe atmak ise, kötülük peĢinde koĢtuğunuzu kanıtlar. PERDE: Rüyada perde görmek, gizlilikten hoĢlandığınızın delilidir. Duygularınızı olduğu gibi, cinsel isteklerinizi de açıklamaktan çekindiğinizi kanıtlar.

PERGEL: Rüyada pergel görmek, çok hesaplı davrandığınız belirler. En ufak bir hata yapmamak için büyük bir çaba harcamaktasınız demektir. PERHĠZ: Rüyada perhiz yaptığınızı görmek, kendinizi aĢın cinsel isteklere karĢı frenlemesini bildiğinizi ortaya koyar. PERĠ: Çok olumlu bir rüyadır. Çok mutlu bir yaĢam süreceğinizi müjdeler. *Genç bir kadın, su perilerinin yüzdüğünü görürse: Ahlaki çerçevenin biraz dıĢına çıkacak demektir. Eğer bir su perisini taklit ederse; cazibesini erkekleri periĢan etmek için kullanacaktır. PERĠSKOP: Rüyada periskop görmek, sevdiğiniz kiĢinin peĢini bırakmadığınızı ve tüm sırlannızı çözmek için elinizden geleni yaptığınızı açığa vurur. PERġEMBE: Rüyada PerĢembe gününü yaĢamak, yatak oyunlarında ĢaĢkınlık içinde olduğunuzu kanıtlar. Bu nedenle hayattan her gün biraz daha kopmakta olduğunuzu da belirtir. PERUKA: Rüyada peruka görmek, benliğinize hakim olan görüĢlerden bıktığınızı ve kiĢilik değiĢtirmek istediğinizi kanıtlar. Yatak yaĢamında da yenilik aradığınızın delilidir. PERVANE KELEBEĞĠ: Ayran gönüllü olduğunuza, çok çabuk aĢık olacağınıza, çok çabuk bıkacağınıza, ancak bu arada tüm sevginizi vereceğinize iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; ölümüne sadık bir eĢe, aceleciliğe ve karakter zayıflığma yorumlanır. *Pervaneyi sabit bir yerde görmek: Çocuğunuzun fazla yaĢamayacağına iĢarettir. *Pervaneyi yakaladığınızı görmek: Evinizde ya da iĢinizde güvenilir bir yardımcı tutacağınıza iĢarettir. *Pervanenin öldüğünü görmek: AĢın güvendiğiniz bir kimsenin vefatına yorumlanır. 258 259 PESTĠL: Rüyada pestil görmek, cinsel gücünüze karĢı duyduğunuz güveni belirler. Erkeğinizden veya diĢiliğinizden hiç kuĢkunuz yok demektir. PEġTAMAL: Bir dostunuzla aranızda çıkacak olan anlaĢmazlıklara yada evliliğe, evliler için saygınlığın artmasına iĢarettir. *PeĢta-mal kullanmak: O kiĢinin alımlı bir kadınla evlilik yapacağına iĢarettir. *Bir kadının peĢtamal kullandığını görmek: Gören kadının yakın bir zamanda evleneceğine iĢarettir. *Rüyayı gören kiĢi evli ise: Ġtibarının iki paralık olacağına iĢarettir. *PeĢtamali çıkarıp attığını görmek: Evli ise, uzun süreli bir ayrılığa yada kesin boĢanmaya, bekar ise saygınlığından çok Ģeyler kaybetmeye iĢarettir. PETEK: Rüyada petek görmek, dünyanızın yataktan ibaret olduğunu kanıtlar. SeviĢmekten baĢka bir Ģey düĢünmediğinizi ortaya koyar. PETROL: Rüyada petrol görmek, cinsel tutukluktan kurtulacağınızı müjdeler. Bir kuyudan petrol fıĢkırması, her türlü mutlulukla yüz yüze gelmek demektir. PEYNĠR: Hazırladığınızı ya da yediğinizi görmek,ilgi ve alakanız boĢ hayaller ve kurnaz kadınlar tarafından çekildiğinden iĢleriniz karıĢık bir evreye girecek anlamındadır. PIRASA: Rüyada pırasa görmek, mert bir insan olduğunuzu, doğruluktan ayrılmadığınızı kanıtlar. Kadınlar için aynı rüya, gönüllerini verebilecekleri bir erkek aradıklarım ortaya koyar. PIRLANTA: Rüyada pırlanta görmek, ıĢıl ıĢıl parlayan bir seks hayatınız olduğunu belirtir. Sevdiğiniz kiĢiyle yataktaki uyumunuzun memnuniyet verici olduğunu kanıtlar. PĠJAMA: Rüyada pijama giymek, seksi çok ciddiye aldığınızı kanıtlar. EĢinizi kabuğundan çıkarmak için ne kadar ustaca davrandığınızın da delilidir. 260 PĠKE: Manevi bir yeniliğe iĢarettir. Kadın görürse, bir hamileliğe erkek görürse, yeni bir aĢk yaĢayacağına iĢarettir. PĠKNĠK: Bir pikniğe katılmak, baĢanlı olacağınızı ve gerçek haz ı yaĢayacağınızı müjdeler. *Piknik ile ilgili rüyalar: Gençlere bölünmemiĢ, bütün bir mutluluk vaat eder. "Pikniğinizi engelleyecek bir i fırtına ya da diğer Ģeyleri görmek: Kazancınızın geçici bir süre aza-- lacağını ve aĢk ya da iĢ hayatınızda memnun olacağınızı belirtir. PĠL: Rüyada pil görmek, günlük yaĢamın dıĢına çıkacağınızı ve yıldırım aĢkına tutulacağınızı ortaya koyar. PLAJ: Yeni bir gönül iliĢkisine gireceğinize, fakat hiç bir geliĢme olmayacağına bu durumunda sizi hüsrana uğratacağına iĢarettir.

PĠLAV: Rüyada pilav görmek, zihninizi kurcalayan tüm üzüntülerin teker teker ortadan kalkacağını müjdeler. Pilav yemek, aĢktan nasibini almak demektir. PLAK: Aile içindeki anlaĢmazlıklar nedeniyle sıkıntılarınızın artacağına yorumlanır. *Plak dinlediğinizi görmek: Duygusal iliĢkilerinizin, istediğiniz gibi geliĢeceğine iĢarettir. PĠLAKĠ: Barbunya pilakisi yediğinizi görmek: Tüm hayatınız boyunca rahat yüzü göremeyeceğinize, yaĢantınızın bu Ģekilde devam edeceğine iĢarettir. *Deniz ürünlerinden yapılmıĢ pilaki yemek: Cazibeli ve çekici bir kadının alakasına muhatap olacağınıza iĢarettir. PĠLĠÇ: Gurbette olan ve uzun süredir görüĢemediğiniz sevgilinizin geleceğine iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; ayağınızı denk almanız gerektiğine önünüzdeki günlerde sizi kötü sürprizlerin beklediğine yoksulluğa düĢebileceğinize dair bir uyan anlamına gelir. *Piliç yediğinizi görmek: Burnunuzun bir karıĢ havada olacağına, kendinizden baĢkalarına üstten bakacağınıza, ancak bu karakterinizin size çok kötü bir etkisi olacağına iĢarettir. 261 PILOT: Rüyada pilot görmek, sevdiğiniz kiĢi üzerinde egemen olacağınızı ve her bakımdan onun ağzından çıkacak söze baktığınızı ortaya koyar. PĠNTĠ: Rüyada pinti görmek, tersine yorumlanır. Gönül zenginliği ve göz kamaĢtıran bir yaĢam demektir. Rüyada kendini pinti görmek, aĢırılıktan çekinmeniz gerektiğini haber verir. PĠPO: Rüyada pipo görmek, ikinizin de aynı Ģeyi arzu etmesine rağmen bir türlü açılamadığınızı açıklar. PĠRAMĠT: Piramitler görmek, bir çok değiĢiklik yaĢayacağınızı haber verir. *Eğer piramitleri ölçerseniz: Arzuladığınız zamandan önce seyahate çıkacağınızı bildirir. Genç bir kadın için, zevkine uygun olmayan bir koca bulacağının emaresidir. ^Piramitlerin gizemini incelemek: Nazik ve bilgili bir insan olacağınızı ve tabiatın gizemine aĢık olacağınızı ifade eder. PĠRE: Eğer genç bir kadın, pirelerin kendisini ısırdığını görürse; •¦_, bu, arkadaĢı gibi görünen insanların ona iftira atacaklarını önceden haber verir. Sevgilisi üzerinde pireler görürse, vefasızlığın alametidir. PĠRĠNÇ: Pirinç yediğinizi görmek, mutlu olacağınızı ve ev hayatınızda huzurlu bir Ģekilde yaĢayacağınızı müjdeler.*Pirincin kirlendiğini görmek: Hastalanacağınızı ve arkadaĢlarınızdan ayrılacağınızı alamet eder. PĠRZOLA: Rüyada pirzola görmek, bazı cinsel Ģartlandırmalara meydan okuduğunuzu ve bildiğinizi gerçekleĢtirmekten ĢaĢmayacağınızı kanıtlar. PĠS: Rüyada pis birisini görmek, cinsel konularda çok yanlıĢ Ģekilde eğitildiğinizi açıklar. PĠSTON: Rüyada piston görmek, yorucu bir yatak yaĢamınız olduğunun delilidir. Kadınlar için seks düĢkünlüklerini yansıtır. 262 PĠġĠRMEK: Rüyada yemek piĢirmek, ona karĢı çok anlayıĢlı davrandığınızı kanıtlar. Bunun semeresini yakında göreceğinizi de müjdeler. PĠYANGO: Genç bir kadın, piyango bileti aldığını görürse: ĠĢleri hallederken yaptığı dikkatsizlikler onu hayal kırıklığına uğratacak ve ona sadık olmayan bir kocası olacak anlamındadır. *Piyango bileti görmek: ĠĢinizde olumsuz arkadaĢlıklar kuracağınızı ve gönül iliĢkilerinizin geçici hazlar meydana getireceğini belirtir. *Kaybettiğinizi görmek: Yakın geleceğinizde bir hayal kırıklığı yaĢayacağınızı bildirir. Genç bir kadın için, boĢ umutlar anlamına gelir. PĠYANO: Rüyada piyano çalmak, hayatınızın kötü bir devresini memnun kalacağınız Ģekilde kapatacağınızı yansıtır. Bir piyano resitali vermek, cinsel bakımdan sırtınız yere gelmeyecek demektir. PLAN: Rüyada plan görmek, tüm isteklerinizi yerine getirmeye hazır bir sevgiliniz var demektir. Siz ne kadar ölçülü seviyorsanız o da o kadar çılgınca size bağlı sayılır. PLATĠN: Rüyada platin görmek, gönül iĢlerinde biraz kesin davranmanız gerektiğini hatırlatır.

POKER: Rüyada poker oynadığını görmek, seks sizce sadece bir kumar sayılıyor demektir. Her zaman kendiniz kazanmaya bakıyor ve onun da sizinle birlikte duygularınızı paylaĢması gerektiğini hiç düĢünmüyorsunuz anlamındadır. POLĠS: Rüyada polis görmek, ailenize çok bağlı kaldığınız için, yuvanıza ve sevdiğinize karĢı içten Ģartlamadığınızı kanıtlar. Polis tarafından tutuklanmak, mahkemelik olmaktır. PORSELEN: Rüyada porselen görmek, çok ince zevkli olduğunuzu ve karĢınızdakini kolaylıkla ikna edebildiğinizi kanıtlar. PORSUK: Rüyada porsuk görmek, cinsel yaĢamı yalanlarla ayak263 ta tutmanın olanak dıĢı olduğundan habersiz bulunduğunuzu açıklar. PORTAKAL: Rüyada portakal görmek, tüm benliğinizi sekse adadığınızı ve canınız çektikçe kendinizi yatağa attığınızı belirtir. Portakal ağacı niĢan ya da nikah demektir. Portakal yemek, yeni metotlar uygulamak anlamına gelir. PORTRE: Rüyada portrenizi görmek, çok bencil olduğunuzu ortaya koyar. Bu cinsel davranıĢlarınıza da yansımıĢ demektir. Yatakta i-ki kiĢi olduğunuzu hemen her defasında unuttuğunuz anlamına gelir. POSTA: Rüyada posta ile herhangi bir Ģey görmek, yatakta karĢılıklı doyum demektir. Çok sevildiğinizi kanıtlar. POSTACI: Size mektup getirmez ise; hayal kırıklığına uğrayacağınızı ve bir üzüntü yaĢayacağınızı belirtir. *Posta ile yollamak için ona mektup vermek: Kıskançlığınız yüzünden zarar göreceğinizi iĢaret eder. *Postacı ile sohbet etmek: Utanç duyacağınız bir olayın içine gireceğinizi ifade eder. POSTANE: Rüyada postane görmek, Ģans artık yüzünüze gülmeye baĢladı demektir. Alacağınız haber bunu perçinleyecektir. PRENS: Evlilik anlamına gelir. '"Kendinizi prens olarak görmek: Uzun süredir görüĢemediğiniz sevgilinizle hasret gidereceğinize iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; çevrenizdeki insanlar tarafından çok sevileceğiniz anlamına gelir. PRĠZ: Rüyada priz görmek, bir gününüzün diğerine uymadığını belirler. Cinsel yaĢamınızda da bazen çok ateĢli, bazen de aynı derecede soğuk olduğunuz anlamına gelir. Kadınlar için aĢk özlemi çekmek demektir. PROBLEM: Rüyada problem çözmek, yatak yaĢamınıza çıkar y-ol aramak demektir. Birbiriniz için yaratılmadığınızı ve sorunlarınızın giderek büyüdüğünü ortaya koyar. 264 PROGRAM: Rüyada programlı iĢ görmek, haftanın belirli günlerinde seviĢmek yolunu seçtiğinizi ve bunun sakıncalarını dile getirir. PROFESÖR: Rüyada profesör görmek, kimseye akıl danıĢmaktan hoĢlanmadığınızı ve kendi bildiğinizi okumaktan zevk aldığınızı ortaya koyar. Profesör olmak, cinsel gücünüzün hayranlık ve hürmet yarattığını kanıtlar. PROJEKTÖR: Rüyada projektör görmek, mutluluğunuzu yatak yaĢamınızdaki üstün yeteneklere borçlu olduğunuzun delilidir. PROPAGANDA: Rüyada propaganda yapıldığını görmek, kendi kendinizi aldattığınızı ve sevdiğiniz kiĢiyi de aynı hataya düĢürmek için çabaladığınızı kanıtlar. PROTESTO: Rüyada protesto edilmek, seviĢmeyi bilmediğinizi ve eĢinizi isyan edecek dereceye getirdiğinizi haber verir. PROVA: Rüyada prova yapıldığını görmek, seviĢme öncesinde büyük bir zaman ayırdığınızı ve cinsel iliĢkiden çok bundan hoĢlandığınızı yansıtır. PSĠKOLOG: Rüyada psikolog görmek, ruhsal bunalımlar içinde olduğunuzu ve bunlar çözümlenmeden yataktan doyumlu ayrılmanıza olanak kalmadığını belirler. PUDĠNG: Genç bir kadın rüyasında puding hazırlarsa; aĢığı Ģehvete ve dünya zevklerine düĢkün olacak ve eğer onunla evlenirse, ona olan sevgisinin yok olduğunu görecektir. PUL: Rüyada pul görmek, sevdiğiniz kiĢi ile cehenneme bile gitmeye hazır olduğunuzu kanıtlar. Pul yapıĢtırmak, eĢinizin üzerinde egemenlik kurmak demektir. PULLUK: Rüyada pulluk görmek, sonu mutluluk sayılacak bir iliĢki kuracağınızı açıklar. Bu iliĢki zamanla perçinlenecektir. 265

PURO: Rüyada puro içmek, birbirinizin kollarına aülmak için hiç bir fırsatı kaçırmadığmızı ortaya koyar. Kadınların aynı rüyayı görmeleri, haram aĢk aradıklarını kanıtlar. PUSU: Rüyada pusuya düĢürülmek, güvendiğiniz kiĢiler tarafından hayal kırıklığına uğramak demektir. Pusu kurmaksa, günah iĢlemeye hazır olduğunuzu dile getirir. PUSULA: Rüyada pusula görmek, yatakta çok acemi olduğunuzu, ĢaĢkınlığın bilgisizliğe dayandığım açıklar. 266 R RACA: Uygunsuz bir durumda yakalanacağınıza, ancak itibarı yüksek birisi tarafından kurtarılacağınıza iĢarettir. RADYATÖR: Rüyada radyatör görmek, cinsel konularda konuĢmamak nedeniyle seviĢmenin yavan kaldığım bilmenize rağmen direndiğinizi kanıtlar. Kadmlann eĢlerinde daha çok atılganlık beklediklerini ortaya koyar. RADYO: Rüyada radyo görmek, hiç beklemediğiniz bir habere çok sevineceğinizi müjdeler. Radyo çalmak, baĢ baĢa gizli bir konuĢma yapacağınızın delilidir. RAF: Rüyada raf görmek, kaybetmiĢ olduğunuz gücü yeniden elde edeceğinizin habercisidir. RAHĠBE: Rüyada rahibe görmek, hayatta büyük bir hayal kırıklığına uğradığınızı ve içgüdülerinize güçlükle gem vurabildiğinizi ortaya koyar. Kadınlar için günaha yönelmeye hazır olduklarını ihtar eder. 267 RAHĠM: Rüyada rahim ağrısı çekmek, yakında hamile kalacağınızı açıklar. Rahim ameliyatı olmak, doğum kontrolü yapmak gerekli\ ligini ortaya koyar. RAKET: Memnun olacağınızı beklediğiniz bir olayın engelleneceğini iĢaret eder. Genç bir kadın için bu rüya, onun dikkatini çeken bir eğlentiye katılamamasından dolayı hayal kırıklığı yaĢayacak anlamındadır. RAKĠP: Genç bir kadın için bu rüya, aĢkına gözü gibi bakması gerektiğini ikaz eder. ""Kendinizi baĢarılı bir rakip olarak görmek: Ġlerlemeniz için iyidir ve arkadaĢ seçiminizde zevkinize uygun bir kiĢi bulacaksınızdır. RANDEVU: Rüyada randevulaĢmak, sevdiğiniz kiĢiye kavuĢacağınızı ve onunla gayet iyi anlaĢacağınızı belirler. Randevuya gitmek, birlikte yatağa gireceğinize iĢarettir. RANDEVU EVĠ: Rüyada randevu evi görmek, eĢ değiĢtirmekten zevk aldığınızı kanıtlar. Randevu evine gitmek, adi kadınlarla düĢüp kalkmaya alıĢkın olduğunuzu ortaya koyar. Bunun sakıncalarını ihtar eder. RAPOR: Rüyada rapor almak, sağlığınızın tehlikeye gireceğini, ölçülü bir seks hayatı yaĢamanız gerektiğini hatırlatır. RAY: Rüyada ray görmek, hasretinizi bir türlü gideremeyeceğinizi ve ona kavuĢamayacağınızı belirtir. REÇEL: Reçel yapmak,bir kadın için mutlu bir evi olacağını ve değer bilen arkadaĢları olacağını müjdeler. REÇETE: Rüyada reçete görmek, dertlerinize ortak olacak bir dostunuza gerek duyduğunuzu kanıtlar. REFAH: Refah içinde olduğunuzu görmek; tehlikeli iĢlerden olumlu sonuçlar elde edeceğinizi ve hoĢunuza gidecek bir Ģekilde para ve mülk sahibi insanlar ile iliĢki içinde olacağınızı haber verir. Genç kadınlar, peri masallarında rastlanır bir refaha sahip olduklarım görürlerse; bu, hayali ve geçici zevklere kapıldıklarının habercisidir. ArkadaĢlarına ve ailelerine olan vazifelerini en iyi Ģekilde yerine getirmelidirler. REHBER: Rüyada rehberlik yapmak, aĢk oyunlarını eĢine öğretmek, onu cinsel yönden geliĢtirmek demektir. REJĠSÖR: Rüyada rejisör görmek, durgun bir yaĢamdan hoĢlanmadığınızı, biraz canlılık ve heyecan aradığınızı açıklar. Rejisörlük yapmak, sevdiğiniz kimseyi baĢkasına kaptırmak demektir. REKLAM: Rüyada reklam yapıldığını görmek, seks gücünüzün herkes tarafından bilindiğini ve hayranlık uyandırdığınızı dile getirir. REKTÖR: Rüyada rektör görmek, bazı aĢırı cinsel davranıĢlarda bulunmaktan kaçındığınızı ifade eder.

RENDE: Rüyada rende görmek, sevdiğiniz kiĢinin hatalarını büyüterek gördüğünüzün iĢaretidir. RENK: Sizi ĢaĢırtacak bir olayla karĢüaĢacağmıza iĢarettir. *Ko-yu renklerden görmek: Üstüste gelen ve sizi acılar içinde bırakan bazı olaylara ve bu olayların vereceği sıkıntılara iĢarettir.*Sarı: Önemli ya da önemsiz rahatsızlıklara iĢarettir. *Kırmızı: Hırçınlığa, asilliğe iĢarettir. *Mavi: Sakinliğe ve keyfe olan düĢkünlüğe iĢarettir. *Pem-be: AĢın duygusallığa ve aĢık olmaya iĢarettir. *Kahverengi: Mantıklı hareket etmeye ve matematiksel düĢünmeye iĢarettir. *YeĢil: Kısmet açıklığına ve isteklerinize kavuĢmaya iĢarettir. *Mor: Ġtibarınızın ve saygınlığınızın yitirilmesine iĢarettir. *GökkuĢağı renklerini bir arada görmek: Serüveni seven bir ruh haliniz olacağına ya da zorlukların ortadan kalkacağına iĢarettir. RESĠM: Rüyada resim yapmak, yakınlarınızdan birine içinizi dö268 269 keceğinizi bildirir. Olumlu bir sonuç almamak, onların uyarılarına uyup uymadığınıza bağlı demektir. RESSAM: Rüyada ressam görmek, cinsel rahatlığa kavuĢmak demektir. Ressam olmak, seviĢme mutluluklarının en büyüğüdür. REVĠR: Rüyada revir görmek, cinsel yaĢamınızın dengesizliğini açıklar. Revire yatmak, seks hayatınızın îüzensiz olduğunu ortaya koyar. REVÜ: Rüyada bir revü seyretmek, çevrenizdeki insanların mutluluğunu kıskandığınızı kanıtlar. Revüde rol almak, hiç bir Ģeyde teselli bulamadığınıza iĢaret eder. RIHTIM: Rüyada rıhtım görmek, korunmaya muhtaç olduğunuzu, hırpalanmaktan korktuğunuzu açıklar. ROKET: Roketi fırlatırken görmek; kiĢisel iliĢkileriniz üzerindeki meselelerin mutlu bir Ģekilde çözüleceğini bildirir. *Yukarı çıkan bir roket görmek: ĠĢinizde ani ve beklenmedik bir yükseliĢ, baĢarılı bir flört dönemi ve evlilik yeminlerinin tutulması anlamına gelir. ¦DüĢen roketler: Mutsuz bir beraberlik yaĢayacağınızın alametidir. ROL: Rüyada rol yapmak, cinsel yaĢantınızda hayal kırıldığına uğramak üzere olduğunuzu belirtir. ROM: Rom içtiğinizi görmek, bir servetiniz olacağmı fakat göze batan keyiflerden hoĢlandığınız için ahlaki konulardan yoksun olacağınızı bildirir. ROMAN: Rüyada roman okumak, cinsel bilgiler bakımından zayıf olduğunuzun delilidir. Roman yazmak, yatakta bilgiçlik taslamak demektir. ROMATĠZMA: Rüyada romatizmaya yakalanmak, yatak yaĢamınızın sarsıntılı geçeceğini haber verir. 270 ROTATĠF: Rüyada rotatif makinesi görmek, yatak yaĢamınızın ateĢli bir devreye girdiğini belirtir. ROZET: Rozet takmak ya da takan insanlar görmek, zamanınızı boĢ bir Ģekilde harcayacağınızın iĢaretidir. Zevk ve eğlence size hayal kırıklıkları yaĢatacaktır. RÖNTGEN: Rüyada röntgen makinesi görmek, sevdiğiniz kiĢinin ruhunu okumak istercesine onun üstüne düĢtüğünüzü ortaya koyar. RÖPORTAJ: Rüyada röportaj yapmak, sevdiğiniz kiĢiye el uzatmak demektir. RULET: Rüyada rulet oynamak, yatak yaĢamınızın hatalarla dolu olduğunu ve onun uyarılarına hiç kulak asmadığınızı yansıtır. RÜTBE: Fakir bir kiĢinin rütbe aldığını görmesi; para sıkıntısından kurtulacağına, iyi bir eĢe ve geliri bol bir iĢe kavuĢacağına iĢarettir. RÜYA: Rüya içinde rüya görmek, hayatta dilediğiniz her Ģeye kavuĢacağınızı müjdeler. Cinselliği bütün boyutları ile tadacaksınız demektir. RÜYA MELEĞĠ: Sevinçli bir habere, rahata ve huzura, sözünde durmaya, evliliğe ve mutluluğa yorumlanır. Rüya meleği iyi ve hayırlı rüyalar görmenizle görevlendirilmiĢtir. RÜZGAR: Genç bir kadın rüyasında, hafif rüzgarın fısıltisıyla üzülürse; aĢığının yokluğundan dolayı endiĢeye düĢecektir. 271 S

SAAT: Duvar saati görmek, bir düĢmanınızdan gelecek tehlikeye karĢı bir ikaz niteliğindedir. *Eğer bir kadın, kol saatini kaybederse: Ev içindeki kargaĢalıklar mutsuz olmasına neden olacak anlamındadır. *Bir kol saati çaldığınızı düĢlemeniz: KiĢiliğinize saldıracak olan zorlu bir düĢmanınız olduğunu bildirir. SABAH: Rüyada sabah olduğunu görmek, cinsel iĢtahınızın çok geliĢmiĢ olduğunu ortaya koyar. ĠliĢkilerinizde çok büyük bir kolaylık çektiğiniz ve mutluluk duyduğunuz anlamına gelir. SABAN: Genç bir kadın aĢığının saban kullandığını görürse; asil ve hali vakti yerinde bir koca bulacaktır. SABIKALI: Bir kadının sevgilisinin ya da kocasının sabıkalı olduğunu düĢlerse; bir arkadaĢının ilgisizliğinden dolayı üzüntü duyacak anlamındadır. SABIR: Rüyada sabırlı olmak aranızdaki cinsel uçurumun çok 272 >, artmıĢ olduğunu ve içinden çıkılmaz bir duruma geldiğini haber verir. 3 ¦' Tüm bunlara rağmen, sesinizi çıkarmamanız olgunluğunuzu gösteriH yor. n i 3 , SABUN: Sabun imal etmek; genç bir kadın için, önemli ve memnun edici yetkilere sahip olacağını bildirir. SAÇ: '"Bir erkek kıvırcık bir saça sahip olduğunu görürse: HoĢa giden konuĢma üslubu ile çevresindeki insanları aldatacaktır aynı zamanda, ona güvenen kadını da aldatacaktır. Eğer bir kadının saçı siyah ve kıvırcık görünürse, iğfal edinme ile tehdit edilecektir. *Sarı saçlı bir kadın gördüğünüzü düĢlemek: Cesur bir kadın ile iliĢki içine girecek ve onun gerçek dostu olacaksınız '"Sevgilinizin kızıl saçlı olduğunu görmeniz: Sadakatsizliğinizden dolayı sevdiğiniz kadın tarafından alenen suçlanacağınızı haber verir. Kızıl saç genelde değiĢimi ima eder. *YumuĢak ve güzel bir Ģekilde uzayan saçlar görmek: Mutlu ve lüks bir yaĢam süreceğinizi müjdeler. *Bir kadın siyah saç ile beyaz saçı mukayese ederse (kendi saçından aldığı): Ġyi gibi görünen iki teklif arasında muhtemelen tereddüt edecektir ve eğer buna büyük bir özen göstermez ise, onu sıkıntıya sokacak olan Ģeyi seçecektir. '"KarmakarıĢık ve taranmamıĢ saçlar: Hayatın sizin için gerçek bir yük olacağını bildirir. ĠĢiniz bozulacak ve iĢ yeriniz batacak. Evlilik, gerçekleĢtirilmesi zahmet verici bir görev gibi görünecektir. '"Bir kadın saçını taramakta baĢarısız olduğunu görürse: Gereksiz bir öfke gösterisinden dolayı değerli bir erkeğin soyadını yitirecek anlamındadır. *Genç bir kadın, kır saçlı bir kadın düĢlerse: Sevdiği erkeği beğenen baĢka kadın rakipleri olacak ya da sevgilisinin aĢkını çalacaklardır. *Saçınızı kestirmek: Ciddi hayal kırıklıkları ile karĢılaĢacağınızı haber verir. *Bir kadın, saçlarının döküldüğünü görürse: Kendi yaĢamını kendi kazanacaktır. *Bir erkek ya da kadın, kar beyazı saçları olduğunu görürse: HoĢlarına giden talihli bir yolculuk yapacakları anlamına gelir. *Bir erkek bir kadının saçlarını okĢar-sa: Çevresindeki insanların kınamalarına rağmen ona güvenen ve ona layık olan kadını sevecek demektir. '"Saçınızda çiçekler görmek: YaklaĢan sıkıntılar görüldüğü gibi çıkmayacak ve sizi fazla üzmeye-cektir. '"Bir kadın, saçının beyaz çiçeklere dönüĢtüğünü görürse: 273 ÇeĢitli sıkıntılar ile karĢı karĢıya kalacaktır ve eğer ruhunu sabırla güçlendirirse bunları atlatacak demektir. *Bir kiĢinin saçlarının bir gecede beyazladığını görmek: Ani bir bela ve derin bir keder alametidir. Bu rüyayı genç bir kadın görürse; bu, sevgilisini ani bir hastalık ya da kaza ile yitireceği anlamındadır. SAÇAK: Genç bir kadın, sevgilisi ile beraber bir kapı saçağında ise; birisinin niyetlerinden Ģüpheler duyacak demektir. SADAK: Ok kılıfı görmek, namuslu ve dürüst bir kadına iĢarettir. ¦Sadaktan ok attığınızı görmek: Hayırlı bir erkek çocuğuna iĢarettir. *Sadak aldığınızı görmek: Namuslu ve dürüst bir kadınla evleneceğiniz anlamına gelir. *Sadak verildiğini görmek: Ticaretinizde ya da mesleğinizde aĢamalar kaydedeceğiniz anlamına gelir.

SADAKA: Rüyada sadaka vermek, yatak iliĢkilerinizin rayına oturacağına cinselliğin tadını çıkartacağınıza iĢarettir. SADAKATSĠZLĠK: Rüyada sadakatsizlikle ilgili rüyalar görmek, iyiye yorulur. EĢinizin size çok bağlı olduğunu ve sizden baĢkasını aklının köĢesinden geçirmediğini kanıtlar. SAFRAN: YanlıĢ umutlar peĢinde koĢtuğunuzu, düĢmanlarınızın gizlice planlarınızı engellemeye çalıĢtığını bildirir. *Safrandan yapılmıĢ çay içmek: Ailenizle kavga edeceğinizi ve onlardan soğuyacağınızı ifade eder. SAFĠR: Beklenmedik bir anda, kötü durumda olan iĢlerinizin rayına oturacağına iĢarettir. *Bir kadının safir takındığını görmek: O kadının kocasına gösterdiği saygının ve sevginin daha fazlasını kocasından göreceğine iĢarettir. SAĞIRLIK: Rüyada sağır olduğunuzu görmek, bazı cinsel sorunlara kulaklarınızı tıkadığınızı ve bunlara değer vermediğinizi haber verir. 274 * SAĞMAK: Rüyada bir hayvan sağmak, aranızda sevgiye dayanan kuvvetli bir iliĢki olduğunu belirler. Bu sevgi ikinize de cinselliği keyfinizce yaĢatmaktadır. SAHAF: Rüyada sahaf görmek, yalnız bedensel zevklere değer vermekten kurtulup, birazda kalbinizin sesini dinlemeye baĢlayacağınızı ortaya koyar. SAHĠFE: Rüyada defter yada kitap sahifeleri görmek, yanlıĢ bir eĢ seçmiĢ olmaktan duyduğunuz sıkıntıyı kanıtlar. Bu biraz da gözünüzün baĢkalarında olduğunu belirler. SAKA KUġU: Konumu itibari ile güçlü ve saygın bir kimseden yardım göreceğiniz anlamına gelir.*Saka yakaladığınızı görmek: Böyle bir Ģahısla dostluk kuracağınız anlamına gelir.*Yakaladığınız saka diĢi ise: Zengin, itibarlı ve güzel bir kadınla evlilik anlamına gelir. Gören evli ise, hayırlı bir çocuk sahibi olmaya iĢarettir. SAKAL: Rüyada sakalınızı uzamıĢ görmek, ihtiyatı elden bırakmamanız nedeni ile düĢ kırıklığına uğrayacağınızı haber verir. Sakal tıraĢı olmak, sevdiğiniz kiĢinin tüm hayranlığım yitirmesi demektir. Sakal boyamak, yatak iliĢkilerinizin yürümediğini kanıtlar. SAKATLIKLAR: AĢkta talihsizlikler yaĢayacağınızı ve iĢinizde baĢarısız olacağınızı ifade eder. Bu rüyayı takiben bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. *Sakat insanlar düĢlemek: ĠĢinizde çeĢitli sıkıntılar ve hayal kırıklıkları yaĢayabilirsiniz demektir. SAKIZ: Rüyada sakız çiğnemek, çevrenizdeki kiĢilerin sizi çekemediklerine ve durmadan dedikodu yaptıklarını haber verir. Bazı kaçamak iliĢkileriniz kulaktan kulağa dolaĢmaktadır. SAKLANMAK: Genç bir kadın, bir yerlere saklanmıĢ nesneler görürse; dedikoduların odak noktası olacak, fakat bunlara layık olmadığını cümle aleme ispatlayacak demektir. 275 SAKSOFON: Sıkıntılarınıza her geçen gün yenilerinin ekleneceğine iĢarettir.*Saksofon çaldığınızı görmek: Yeni tanıĢtığınız bir kiĢiye aĢık olacağınız anlamına gelir. SAKSI: Evliliğe, evliler için sanatsal faaliyetlere iĢarettir.*Saksı-ya çiçek diktiğinizi görmek: Bir çocuğa ya da yeni iĢ yatırımlarına ve bu yatırımların getireceği yüksek kara iĢarettir. *Saksının parçalandığını görmek: BoĢanmaya ya da yatırımların gerilemesine iĢarettir. SAL: Kendinizi salın üzerinde görmek; zorlamayla girilen ve ilk bakıĢta hayırlı gözükmeyen bir iĢin, sonlarına giderek Ģekil değiĢtireceğine ve iyi bir duruma geleceğine yorumlanır. Bir baĢka yoruma göre de; aĢık olacağınıza ve bundan çok büyük bir mutluluk duyacağınız anlamına gelir. SALATA: Genç bir kadın, rüyasında salata yaptığını görürse; aĢığı değiĢken ve kavgacı bir tip olacak demektir. SALÇA: Rüyada salça görmek, kendinizi yatakta yeterli bulmadığınızı ve eĢinizi hayal kırıklığına uğrattığınızı haber verir. SALINCAK: Rüyada salıncak görmek, temelsiz bir cinsel yaĢamın iliĢkilerinizi nasıl tehdit ettiğini haber verir. Salıncaktan düĢmek, boĢanmak demektir. Bekarlar içinse ayrılık anlamına gelir.

SALEP: Rüyada salep içmek, serin kanlı bir kadının içindeki Ģehvet kıvılcımını kolaylıkla tutuĢturabildiğinizi kanıtlar. Kadınlar için aynı rüya, azgın bir erkek özlemi demektir. SALON: Rüyada büyük bir salon görmek, gönül ferahlığı anlamına gelir. SALYA:Salyanızın aktığını görmek, içten sevecen ve insanın gönlünü okĢamasını bilen bir kiĢi ile tanıĢacağınıza iĢarettir. *Salyanın ağzınızda biriktiğini görmek: Bu karakteriniz yüzünden yakınlarınız 276 1 tarafından çok sevileceğiniz anlamına gelir. ^Salyanızın kuruduğunu görmek: Kızgınlıkla edilen ve aniden sarf edilen sözlere yorumla-nır.*Salya aktığını görmek: Sonunun nereye gideceğini bilmeden vermiĢ olduğunuz sözleri yerine getiremeyeceğinize iĢarettir. SALYANGOZ: Rüyada salyangoz görmek, cinsel konularda hiç bir geliĢme sağlamadığınızı ve yerinde saymakta olduğunuzu belirler. SAMAN: Rüyada saman görmek, coĢkun bir yatak yaĢamınız olduğunu delilidir. SANATKAR: Elinizin becerilerini kullandığınızı görmek; baĢarılması çok zor olan bir iĢin üstesinden geleceğinize iĢarettir. ¦Sanatkar olduğunuzu görmek: Ġtibarlı ve çok zengin bir kiĢiyle aĢk macerası yaĢadığınıza iĢarettir. SANAT GALERĠSĠ: Bir sanat galerisini ziyaret etmek, talihsiz evlilikler anlamına gelir. Mutlu olmak için çaba sarf edeceksiniz ve gizlice diğer iliĢkilerin nasıl gittiklerine de göz atacaksınızdır. SANCI: Rüyada sancı çekmek, hayra yorulur. Sıkıntıları atmak zere olduğunuzu kanıtlar. Kadınlar için aynı rüya, doğum müjdesidir. SANDALYE: Bulunduğunuz ortamdan memnun olacağınızı ve dostane iliĢkiler içine gireceğinizi haber verir. ""Sallanır sandalyede annenizi, eĢinizi ya da sevgilinizi görmek: Çok mutlu olacağınız bir döneme gireceğinizi müjdeler. *BoĢ sallanır sandalyeler görmek: Matemin ya da uzaklaĢmanın emaresidir. Bu rüyayı gören, bir Ģekilde talihsiz bir durum ile karĢı karĢıya kalacak demektir. SANDIK: Gördüğünüz sandığın dolu olması, ileride edineceğiniz mala ve zenginliğe iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; evlilik hazırlıklarına, iyi bir hayat arkadaĢına ya da iyi bir iĢ ortağına yorumlanır. *BoĢ sandık görmek: Kendinize bile yaran olmayan garip bir insan olacağınız anlamına gelir.*Çeyiz sandığı görmek: Aileden birinin evleneceğine iĢarettir.*Dolu sandığı baĢkasına vermek: Gizli kapaklı 277 yapmıĢ olduğunuz tüm iĢlerin tek tek ortaya çıkacağına iĢaret eder.*Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir sandığı açmak: Müzmin bekar olacağınıza iĢarettir.*Sandığı kaybetmek: EĢlerden birinin vefatına ya da saygınlığın yitirileceğine iĢarettir.*Demir sandık görmek: Bir evliliğe ve saygınlığın artmasına iĢarettir.*Sandığın içine birisini hapsetmek: BaĢkalanna karĢı haksız davranıĢlarınızın cezasız kalmayacağına iĢarettir. SANIK: Rüyada sanık olmak, sivri uçlarla dolu bir cinsel yaĢamınız olduğunu ve eĢinizi sizden Ģikayetçi bulunduğunu kanıtlar. Seks iĢtahınızın zayıf olmasıyla itham ediliyorsunuz demektir. SANSAR: Rüyada sansar görmek, tuzağa düĢürülmek üzere olduğunuzu haber verir ve uyanık olmanızı ihtar eder. SANSÜR: Rüyada her hangi bir bakımdan sansür konusu görmek, sapık düĢüncelerinizin varlığını açıklar. SARAÇ: Bir evliliğe, iĢ gereği yolculuğa ya da baĢka bir kente atanmaya iĢarettir. SARAY: Rüyada saray görmek, cinsel yaĢam bakımından her zaman yüzünüzün güleceğini kanıtlar. SARDALYA: Genç bir kadın, onları masa üstüne koyduğunu görürse: HoĢlanmadığı bir kiĢinin ona ilgi göstermesi onu sıkıntıya sokacak manasındadır. SARHOġ: Sert likörler içerseniz, olumsuz bir rüyadır ve hovardalık yapacağınızı ve iĢinizi kaybedeceğinizi bildirir. Sahtekarlığa ve hırsızlığa tenezzül ederek gözden düĢeceksinizdir.*ġarap içerek sarhoĢ olursanız: AĢk ve ticaret hayatınızda talihli olacak ve edebi uğraĢlarınızda coĢkun hazlar duyacaksınız demektir. Bu rüya daima estetik bir tecrübe taĢır.^BaĢkalarını sarhoĢ halde

görmek: Mutsuz olaylar yaĢayacağınızı bildirir.*Tüm Ģekillerdeki sarhoĢluk: Ġyi bir rüya olacağına güvenilmemelidir. Bu rüyayı gören herkes, düĢüncelerini daha sağlıklı yerlere kanalize etmeleri için uyarır. SARMAġIK: Bu rüya, sayısız güzellikleri haber verir. Genç bir kadın için, saygınlık ifade eder. Eğer o, ay ıĢığında duvara yapıĢık sarmaĢık görürse, genç erkeklerle gizli saklı kaçamaklar olacaktır. ¦SolmuĢ sarmaĢık: ZedelenmiĢ iliĢkileri ve üzüntülere alamet eder. SARIMSAK: Sarımsakların yetiĢtiği alandan geçtiğinizi görmek, yoksulluktan kurtulup üne ve paraya kavuĢacağınızı ifade eder. Genç bir kadın; bir anlamda iĢi ile evli olacak ve aĢkı düĢünmeyecektir manasındadır. *Rüyanızda sarımsak yemek: Hayata hassas bir bakıĢ açısı ile bakacağınızı haber verir. SARIġIN: Sansın bir kiĢi ile tanıĢtığınızı görmek; düĢlerinizde olan bir kiĢi ile evleneceğiniz anlamına gelir.*Saçinızı sarı görmek: Latif bir insan olmanız sayesinde dostlannızla hoĢça vakitler geçireceğinize iĢarettir. SARRAF: Rüyada sarraf görmek, paha biçilmez bir cinsel uyum içinde olduğunuzu kanıtlar. Ġkiniz de çok kuvvetli yapılıĢtasınız demektir. SATRANÇ: Rüyada satranç oynamak, hayatla kumar oynamak, onu ciddiye almamak demektir. SAVAġ: Rüyanızda savaĢ görmek, iĢinizde talihsiz durumlar ile karĢılaĢacağınızı ve ev içinde kavgalar, düzensizlikler yaĢayacağınızı iĢaret eder.*Genç bir kadın, rüyasında aĢığının savaĢa gittiğini görürse: Sevgilisine zarar verebilecek haberler duyacaktır. SAVCI: Rüyada savcı görmek, gözünüzü dört açmanız gerektiğine iĢarettir. Çılgınlıklannızı sürdürdüğünüz taktirde, kendinizi demir parmaklıklann arkasında bulabileceğinizi ihtar eder. SAZLIK: Rüyada sazlık görmek, yatakta hiç bir bakımdan anlaĢamadığınızı ortaya koyar. 278 279 SEBZE: Rüyada sebze görmek, kendinizi gerek duygusal, gerekse fiziksel bakımdan gayet iyi bir eĢ seçmiĢ olduğunuzu belirler. Evliliğiniz ömrünüzün sonuna kadar sürecek demektir. SECCADE: Namuslu ve iyi bir kadına ya da iyiliğiniz ve dürüstlüğünüzle sevap iĢleyeceğinize iĢarettir. *Seccade de namaz kıldığınızı görmek: Hac farizasını yerine getireceğinize iĢarettir.*Seccade aldığınızı görmek: Evinizde ailenizle birlikte mutlu bir hayat süreceğinize iĢarettir. *Seccade sattığınızı görmek: Hak yolundan ayrılacağınıza ve günah iĢleyeceğinize iĢarettir.'"Yünden dokunmuĢ seccade görmek: Günahlarınızda tövbe edeceğinize ve hak yoluna döneceğinize iĢarettir. SEÇĠM: Rüyada seçime katılmak, çok önemli bir konuda karar arifesinde bulunduğunuzu haber verir. SEDYE: Rüyada sedye görmek, kötüye yorulur. Cinsel gücünüzün kaybolacağını, kadınlar içinse eĢlerinden zevk almamaya baĢlayacaklarını belirtir. SEKRETER: Yeni bir gönül iliĢkisine gireceğinize iĢarettir.*Sek-reter olduğunuzu görmek: Bazı sorunlar yüzünden bir dostunuzla aranızın bozulacağına iĢarettir. SEKS: Cinsel bir deneyim yaĢadığınızı görmek, kiĢisel iliĢkilerinizde memnunluk duyacağınızı ve mutlu olacağınızı müjdeler. *Cinsel iliĢkiye giren insanları izlediğinizi görmek: BaĢarılı ve tatmin edici bir iliĢkinin parçası olmakta yetersiz kalacağınızı haber verir. *Mutsuz bir cinsel iliĢki görmek: Üzerinize aldığınız bir iĢi tamamlamak üzere olduğunuzu ve eğer tamamlarsanız utanç ve suçluluk duyacağınızı ifade eder. SEL: Ülkenizin geniĢ arazilerinin suyla dolduğunu görmek, hastalığa ve iĢteki kaybı alamet eder. Evliliğinizde mutsuz bir birliktelik olacaktır. 280 SELVĠ: Rüyada selvi görmek, kendinizi gerektiğinde frenleyebi-¦¦ lerek cinsel iliĢkilerinizi uzun sürdürebildiğinizin delilidir. : SEMER: Bir beraberliğin evlilik ile sonuçlanacağına iĢarettir.'"EĢeğe yada katıra semer vurduğunuzu görmek: Ġki arkadaĢınızı birbirleriyle tanıĢtırarak evliliklerine yardımcı olacağınız anlamına gelir. *Semeri çözdüğünüzü görmek: Yardımcı olduğunuz bir evliliğin çatırdayarak boĢanmaya kadar gideceğine

iĢarettir. *Semerin üstüne bindiğinizi görmek: Çok Ģanslı olacağınıza zengin bir kiĢi ile evleneceğinize iĢarettir. SENATÖR: Rüyada senatör görmek, kadınların bayıldığı bir yapıya sahipsiniz demektir. Kadınlar için aynı rüya, gösteriĢten hoĢlandıklarını ve Ģıklığa çok değer verdiklerini kanıtlar. SENET: Rüyada senet görmek, parasal sorunlarınızın cinsel yaĢamınıza gölge düĢürdüğünü belirler. SERAMĠK: Bir kadın, rüyasında seramiği boyuyorsa; Ģirin bir e-vi olacak ve idareli bir evli kadın olacak demektir. SERENAT: Rüyalarınızda serenat duymak, Ģu an yanınızda olmayan arkadaĢlarınızdan hoĢ haberler alacağınızı ve beklediğiniz Ģeylerin gerçekleĢeceğini iĢaret eder.*Eğer serenat yapanlardan biride siz iseniz: Geleceğinizde çok sevinçli olaylar ile karĢılaĢacaksınızdır. SERGĠ: Bazı eĢyaların sergilendiği bir yer görmek; zorunluluklardan dolayı elden çıkarttığınız bir malınızı tekrar geriye alacağınız anlamına gelir.*Sergiden eĢya aldığınızı görmek: Kendinizin ve baĢkalarının da çıkarına olabilecek bir iĢe giriĢeceğinize, hem kazanıp hem de kazandıracağınıza iĢarettir.*Sergi açtığınızı görmek: TaĢınmaz bir malın sahibi olacağınıza iĢarettir.*Kendi serginizden eĢya sattığınızı görmek: Kazancınızın bir kısmını yoksul insanlarla paylaĢacağınız anlamına gelir.*Serginizin kapandığını görmek: Kısmetinizin kesileceğine Ģanssız bir dönemin baĢlayacağına iĢarettir. ¦Serginizin yıkıldığını görmek: Zaten iyi gitmeyen evliliğinizin ayrılmayla 281 sonuçlanacağına iĢarettir. SERVET: Rüyada servetle ilgili konular görmek, tepeden tırnağa kıĢkırtıcı bir tipiniz olduğunu ortaya koyar. Çevrenizdekilere kolaylıkla etkileyebileceğinizi kanıtlar. SES: Bas sesiniz olduğunu görmek, iĢinizde ters bir durum olduğunu fark edecek ve bunun sizin emrinizde çalıĢan birinin hileli davranıĢları yüzünden olduğunu anlayacaksınız anlamındadır. Bir aĢık için, uzaklaĢma ve kavgalar manasındadır. SET: Toprak set boyunca araba kullandığınızı görmek, sıkıntının ve mutsuzluğun tehdidi altında olacağınızın emaresidir. Eğer nahoĢ olaylar olmadan araba kullanmaya devam ederseniz, bu sıkıntıyı ve mutsuzluğu tersine çevireceksinizdir.*Eğer toprak setten at sırtında geçerseniz: Mutluluk ve refah için önünüzdeki tüm engelleri korkusuzca aĢacağınızı bildirir.Toprak sette yürümek: ĠĢinizde terfi etmek için büyük bir mücadele vereceğinizi ve sonuç olarak baĢarınızdan dolayı bir ödül alacağınızı ifade eder. SEVGĠ: Bir nesneyi sevdiğinizi düĢlemek, Ģu anki ortamınızdan memnun olduğunuzu ifade eder.*BaĢkalanmn sevgisi size mutluluk veriyorsa: BaĢarılı iĢleriniz size memnunluk verecek ve kendinizi hayatın endiĢe dolu ortamından uzak ve özgür hissedeceksinizdir.¦AĢkınız karĢılık bulamaz ise: Kafanızı karıĢtıran bir sorun üzerinde boca-layacaksınızdır; hayat tarzımı mı değiĢtirsem daha iyi olur yoksa evlenip gelecek için mal varlığıma mı güvensem diye düĢüneceksiniz-dir.*Hayvan sevgisi: Sahip olduklarınızdan memnunluk duyacağınız anlamına gelir.*Aile sevgisi: Dürüst bir kiĢiliğiniz olacağına ve mesleğinizde yükseleceğinize iĢarettir. AġKA AĠT: AĢka meyilli olduğunuzu görmek; sizi, zarar verebilecek kiĢisel arzulannıza ve zevklerinize karĢı uyarır.*Genç bir kadın için: AğırbaĢlı ve ahlaklı eĢler seçmedikçe yasak iliĢkileri alamet eder. Evli bir kadın için, hoĢnutsuzluğu ve ev dıĢında gerçekleĢtirebileceği arzulan ifade eder.*AĢka meyilli insanlar: Ahlaki zorunluluklarınızı ihmal etmeye ikna edileceğinizi bildirir. SEVGĠLĠLER GÜNÜ: 14 ġubat ta sevgilinize resmi bir kart gönderdiğinizi düĢlemek, kendinizi zenginleĢtirmek için yakalayacağınız fırsatları kaçıracağınızı belirtir.*Genç bir kadın bir kart alırsa: Güçsüz fakat ateĢli bir kimse ile evlenecektir. SEVGĠLĠ: Sevgilinizin nazik ve hoĢ bir fiziği olduğunu görmek, size güzellikler katacak bir kadın ile flört edeceğinizi bildirir. Eğer hırçın ve çirkin ise, evlilik yeminleri tamamlanmadan önce seçiminizden hoĢnutsuzluk duyacağınız anlamına gelir.'"Onun hasta ya da sıkıntılı olduğunu görmek: Üzüntünüzün sevinç ile iç içe geçeceğini ima eder. ^Sevgilinizin bir ceset olduğunu görmek: Ondan

uzun bir süre kuĢkulanacağınızı ve kötü bir kaderiniz olacağını iĢaret eder. KUR: Kur yapıldığını gören kadının kaderi kötü olacaktır. O sık sık erkeğin evlenme teklifini bekleyecek fakat sık sık hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bunu takiben çabuk geçen zevkler yaĢayacak ve gerçekleĢmeyecek umutlan olacaktır. '"Bir erkek, nikahlanmadığı bir kiĢi ile olduğunu görürse: Toplumun gözünden düĢme tehlikesi ile karĢı karĢıya kalacak anlamına gelir.'"Eğer bir kadın, nikahsız bir eĢ olduğunu görürse: Kendi yanlıĢlan ile kendi kendini rezil edecek anlamındadır. *Bir erkek, metresinin vefasız olduğunu görürse: Eski düĢmanları ile tekrar karĢılaĢacak demektir. Beklenmedik terslikler vuku bulacaktır. AġIĞI ĠLE KAÇMA: Gizlice aĢığı ile kaçmak, olumlu bir rüya değildir. Evliler için, layık olmadığınız yerleri iĢgal ediyorsunuz anlamındadır. Evli olmayanlar için, erkeklerin sadakatsizliği ve aĢkta hayal kırıklıkları anlamına gelir. ^Sevgilinizin aĢığı ile kaçtığını görmek: Erkeğin ya da kadının vefasızlığını gösterir.41 ArkadaĢınız sizin uygun görmediğiniz bir kiĢi ile kaçarsa: Kısa zamanda, onların hoĢa girmeyen bir evlilik yapacaklarını duyacaksınızdır. SEVĠMLĠ: Sevimli Ģeyler görmek, sizinle iliĢki içinde olan herkes için olumlu günler anlamına gelir.*Bir aĢık, sevgilisinin sevimli bir kiĢi olduğunu görürse: Çok mutlu bir evlilik yapacaktır.*Kendi sevimliliğinizi görmek: Kaderiniz yüzünüze gülecek demektir. 282 283 SEVĠNÇ: Rüyada sevinçli olmak, dünyanın tüm nimetlerinden yararlanmakta olduğunuzu ortaya koyar. SEVĠġMEK: Rüyada seviĢtiğinizi görmek, sevdiğiniz kimseye doymadığınız anlamına gelir. BaĢkalarının seviĢtiklerini görmek, içinde bulunduğunuz huzursuzluktan doğan bir kıskançlık çektiğinizi kanıtlar. SEYAHAT: "Kayalık yerler üzerinde seyahat: Kayıp ve hayal kırıklığı anlamına gelir. Eğer dağlar ve tepeler bereketli ve yeĢil ise, zengin ve mutlu bir insan olacaksınızdır.*Bir arabada yalnız baĢınıza seyahat ettiğinizi görmek: Maceralı bir seyahat yapacağınızı ve canınızı sıkan olaylar olacağını ifade eder. Kalabalık bir araba içinde seyahat etmek, hoĢ maceralar yaĢayacağınızı ve yeni arkadaĢlar edineceğinizi müjdeler. SIÇAN: Dağ sıçanı: DüĢmanlarınız güzel kadınlar Ģeklinde size yaklaĢıyorlar, dikkatli olun demektir.*Genç bir kadın için: Gelecekte Ģeytana uyup günaha gireceğine iĢarettir. SIÇRAMAK: Bir duvardan sıçramak, gönül iliĢkinizde hayal kırıklığı yaĢayacağınızın alametidir. ATLAMAK: Genç bir kadın, rüyasında bir engelin üzerinden atladığım görürse, çok mücadele ettikten sonra arzu ettiklerine kavuĢacak demektir. KOġMAK: BaĢkaları ile birlikte koĢtuğunuzu görmek, çok güzel bir ortama gireceğinizi ve iĢlerinizin çok olumlu gideceğini haber verir.*Tek baĢınıza koĢmak: ArkadaĢlarınızı zenginlikte geçeceğinizi ve sosyal hayatınızda üst tabakadan bir kiĢiyi temsil edeceğinizi belirtir. SIĞINAK: Rüyada sığmak görmek, aklınızı baĢınıza almanız gerektiğini ortaya koyar. SIKINTI: Rüyada sıkıntı çekmek, yanlıĢ anlaĢmazlıklarının giderilmediğini ortaya koyar. SIKI YÖNETĠM: Rüyada sıkı yönetim ilan edilmesi, sorunlannı284 zı tatlılıkla gideremeyeceğinizi ve kuvvete baĢ vurmak zorunda kalacağınızı belirtir. SINIF: Rüyada okul sınıfı görmek, piĢmanlıklar içinde bulunduğunuzu ve eski günleri aradığınızı kanıtlar. SINIR: Bir nedenden ötürü yurtdıĢına yerleĢeceğinize, ancak yurdunuzu özleyeceğinize iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; evliliğinizin sizin mütevazı davranıĢlarınız sayesinde yürüyeceğine iĢarettir. SIR: Rüyada sır saklamak, yatak odanızda sık sık çatıĢmalar çıktığını ve bunların çevrenizden gizlemekte güçlük çektiğinizi ortaya koyar. SIRTLAN: Acımasız ve içten pazarlıklı bir kadınla tanıĢacağınıza iĢarettir. ^Kendinizi sırtlanla beraber görmek: Böyle bir kadınla evlilik yapacağınız anlamına gelir.*Sırtlan öldürdüğünüzü görmek: Evliliğinizi bitirerek

ayrılacağınıza iĢarettir. *Sırtlan eti yediğinizi görmek: Size yapılmak istenilen kötülükleri önceden fark ederek tedbirinizi alacağınız anlamına gelir. SIVAMAK: Rüyada duvar sıvamak, sevdiğiniz kimseyi hiç bir Ģekilde memnun edemediğinizi ortaya koyar. SĠGORTA: Kısa bir süre sonra iĢinizdeki çıkarlarınızı arttırmak için katkıda bulunacak bir yabancı kiĢi ile tanıĢacaksınız anlamındadır. Bundan baĢka ev hayatınızda bir değiĢiklik yapacağınızı haber verir. • SĠGARA: Rüyada sigara içmek, derin duygulan tazelemesini bildiğinizi kanıtlar. Ona kadınlığını veya erkekliğini hissettirebiliyorsu-nuz demektir. SĠâĠL: Bedeninizde siğiller görmek, kiĢiliğinize yapılacak saldı-nlan basan ile savuĢturamayacağınızı bildirir. ^Ellerinizden geçtiğini görmek: Geleceğinizi engelleyen hoĢa gitmeyen durumlan önleyeceğinizi haber verir. *Siğilli insanlar: Yakınınızda çetin düĢmanlarınız 285 olduğunun emaresidir. *Eğer onları tedavi ederseniz: Kendinizi tehlikelerden koruyacağınızı iĢaret eder. SĠHĠRBAZ: Rüyada sihirbaz görmek, cinsel yaĢamda üstün yeteneklere sahip olmak anlamına gelir. Sihirbazlık yapmanız, eĢinizi yatakta çıldırttığınızın delilidir. SĠLAH: Acı getiren bir rüyadır. Bir silahın sesini duymak, iĢinizi kaybedeceğinizi ve bununda kötü yönetiminizden kaynaklanacağını bildirir. *Birisine silahla ateĢ etmek: Yüz karası olaylar yaĢayacağınızın iĢaretidir. *Eğer silahla size ateĢ edilirse: Kötü kiĢiler tarafından rahatsız edilecek ve belki de akut bir hastalıktan muzdarip olacaksınız demektir. *Bir kadın, ateĢ ettiğini görürse: Kavgalar ve anlaĢmazlıklar yaĢayacak demektir. Evli bir kadın için, baĢka kadınların mutsuz olmasına neden olacak demektir. ATEġ ETMEK: AteĢ ettiğinizi görmek ya da ateĢ edilme sesini duymak, bencilliğiniz yüzünden sevdikleriniz ile aranızın bozulacağını ifade eder. Aynı zamanda, memnuniyet verici olmayan bir iĢiniz olacağını ve görevlerinizi ihmal edeceğinizi bildirir. REVOLVER TABANCASI: Genç bir kadın, sevgilisini bir revolver tabanca ile görürse; bir arkadaĢı ile arasında ciddi bir anlaĢmazlık olacak ve sevgilisinden ayrılacak anlamına gelir. PĠġ-TOL: Rüyanızda bir piĢtol görmek, Ģansınızın genelde kötü olacağına alamet eder.*Ebert bir piĢtole sahip olduğunuzu görürseniz: Çok entrikacı bir kiĢi olacaksınız demektir.*PiĢtoIünüzü ateĢlediğinizi görmek: Masum bir insana kin besleyeceğinizi ifade eder. FĠġEK: Rüyanızda fiĢekler görmek, kavgalar edeceğinizin ve Ģiddetli anlaĢmazlıklar yaĢayacağınızın iĢaretidir. Eğer fiĢekler boĢ ise, iĢ ortaklarınızda çok aptalca değiĢiklikler yapacağınızı haber verir. SĠNEK: Rüyada sinek görmek, yatak anlaĢmazlıklarına akıl erdi-rememeye baĢladığınızı kanıtlar. SĠNEMA: Kendinizi sinemada görmek; boĢ vakitlerinizi önemli iĢlerde değerlendireceğinize iĢarettir. ""Sinemada film seyrettiğinizi görmek: Dostlarınızın saçma sapan Ģakasıylâ kandırılacağınıza iĢarettir. "Sevgilinizle beraber sinemaya gitmek: Bir yalandan ötürü aranızın açılacağına iĢarettir. *AĢk filmi seyretmek için sinemaya gittiğinizi görmek: Sevgili özlemi ile yanıp tutuĢtuğunuza iĢarettir. *Ha-reketli bir film için sinemaya gittiğinizi görmek: Yapamayacağınız bir iĢ için sizin uygun görüleceğinize iĢarettir. '"Sinemada filmden ötürü hüzünlendiğinizi görmek: Sevdiğinizle olan iliĢkinizin kötü bir dönem geçireceğine iĢarettir. ""Sinemada çalıĢtığınızı görmek: Bir dostunuza saçma sapan bir Ģaka yaparak o kiĢinin canını sıkacağına iĢarettir. SĠNĠ: Evliliğe, eĢlerden birine, sevgi bağlarına ve aĢka yorumlanır. *Sini aldığınızı görmek: Evliliğe, evli iseniz gayri meĢru bir iliĢki yaĢayacağınıza iĢarettir. *Sini sattığınızı görmek: EĢinizden ayrılacağınıza ya da terk edileceğinize iĢarettir. *Sinide üstünde yemek görmek: Evliliğiniz sayesinde evinizin bereketinin artacağına iĢarettir. SĠPER: Rüyada siperde bulunmak, isteklerinizi yatakta sevgi ve anlayıĢla belirleyeceğinizi ortaya koyar. SĠRK: Rüyada sirk görmek, sevdiğiniz kiĢiyi kollamanız gerektiğini, herkesin onu cinsel bakımdan ağına düĢürmeye çalıĢtığını ihtar eder.

SĠRKE: Uyumsuz ve olumsuz durumlar yaĢayacağınızı ifade eder. *Sirke içtiğinizi görmek: Size kötülük getireceğini bildiğiniz bir olayı size kabul ettirmeye çalıĢacaklardır. *Sebzelerde sirke kullanmak: Sizi sıkıntıya sokan olayların daha da artacağını ifade eder. SĠS: Rüyada sis görmek, bilinen katılığınız nedeni ile sevdiğiniz kiĢinin isteklerine bir türlü göremediğinizi ortaya koyar. Yarını olmayan bir iliĢki kurduğunuzu haber verir *Genç bir kadın sis içinde olduğunu düĢlerse; bu, müstehcen bir rezaletin içinde kalacağını haber verir. Sisten çıkarsa, masumiyetini ispatlayacak ve tekrar sosyal itibarını kazanacaktır. SĠVĠLCE: Bedeninizin sivilcelerle dolu olduğunu görmek, ıvır zıvır Ģeyler için endiĢe duyacağınızı belirtir. 286 287 SĠYAH: Rüyada siyah renk görmek, yatak odanızın mezardan farksız olduğunu açıklar. SIRT: Çıplak bir sırt görmek, gücünüzü kaybedeceğinizin emare-sidir. Tavsiye ya da ödünç para vermek tehlikelidir. Bu rüyayı takiben hastalık görülmektedir. '"Dönen ve sizden uzaklaĢan bir insan görmek: Kıskançlık ve haset olaylarından zarar göreceğinizi iĢaret eder. *Kendi sırtınızı görmek: Ġyiye iĢaret değildir. SIRTLAN: *Eğer aĢıklar bu rüyayı görürlerse: Sık sık kavga edeceklerdir. *Eğer bir sırtlan size saldırırsa: ĠĢinize burnunu sokan insanlar tarafından aldatılacaksınızdır. '"Bir kadın, güzelliğinin sivilceler yüzünden bozulduğunu görürse: Onun evdeki ve sosyal çevresindeki davranıĢları, arkadaĢları tarafından eleĢtirilecek demektir. Bu rüyayı takiben küçük sıkıntılar yaĢayabilirsiniz. SKANDAL: Skandalin konusu siz iseniz, iyi ve gerçek dostlar seçmede titiz olacağınızı ve hızlı yaĢayan arkadaĢlar edineceğinizi ifade eder. Bu rüyayı takiben, iĢiniz bir durgunluk dönemine girecektir. *Genç bir kadın: Rüyasında bir skandali tartıĢtığını görürse; yakın bir arkadaĢı tarafından aldatılacaktır. Bu rüyadan sonra nadiren evlilik görünür. SOBA: Aldığınızı görmek; evliliğe, evli ise bir hizmetçiye iĢarettir. *Soba sattığınızı görmek: ĠĢinizin baĢına bir kaza geleceğine ve büyük zararlarınızın olacağına iĢarettir. *Sobayı yaktığınızı görmek: Bir iĢten yüklü bir para kazanacağınıza iĢarettir. *Sobanin söndüğünü görmek: Bir iĢten zarar edeceğinize iĢarettir. *Sobaya boru eklediğinizi görmek: ĠĢlerinizin bozuk gitmesinden ötürü kendinize ortak alacağınıza iĢarettir. *Borusuz soba kullandığınızı görmek: Kendi baĢınızın çaresine bakmanız gerektiğine iĢarettir. SOFRA: Rüyada yemek sofrası görmek, yatağın tüm zevklerinin tadüdığı bir ziyafet masasına çevirmeyi bildiğinizi açıklar. SOĞAN: Rüyada soğan görmek, kalıcı bir iliĢki kurabildiğinizin delilidir. Sizinle seviĢen bir kimsenin baĢkasından kolay kolay zevk alamayacağını kanıtlar. SOĞUK: Soğuktan acı çektiğinizi görmek,iĢleriniz ile daha çok ilgilenmeniz için sizi uyarır. ĠĢinizde sizi bertaraf etmek isteyen düĢ-i inanlarınız vardır. Sağlığınız tehlike altındadır. \ SOKAK: Rüyada sokakta dolaĢmak, aklınızın bir karıĢ havada ol- üuğunu belirler. Aynı rüyayı kadınların görmesi ise, günah iĢlemeye s hazır olduklarını ihtar eder. ; SOKMA: Genç bir kadın sokulduğunu görürse; erkeklere aĢırı güven duyduğundan üzüntü çekecek ve vicdan azabı duyacak anlamındadır. SOLO: Ses duymak; sevgiliniz tarafından terk edileceğinize ve hüsrana uğrayarak acı çekeceğinize iĢarettir. SOLUCANLAR: Ġtibarsız kiĢilerin dolap çevirmelerine maruz kalacaksınızdır. *Eğer genç bir kadın, üzerinde solucanların süründüğünü görürse: Ġstediği her Ģey maddi olacaktır. Eğer bir tanesini öldürür ya da baĢından savarsa, maddeden kurtulacak ve ruhani bir hayat yaĢayacak demektir. *Solucanları balık yemi olarak kullandığınızı görmek: Marifetiniz sayesinde düĢmanlarınızı istediğiniz gibi elinizde oynatacaksınızdır. SOLUK: Bir kiĢiye temiz ve hoĢ kokulu bir nefesle yakınlaĢmak, davranıĢlarınızın övgüye değer olacağını veiĢ iliĢkilerinizde kazançlı ve karlı döneme gireceğinizi iĢaret eder.

SONBAHAR: Bir kadın sonbaharı düĢlerse, baĢka insanların gösterdiği gayretler sayesinde mal mülk elde edecek anlamına gelir. *Eğer bir kadın, sonbaharda evlendiğini görürse: Olumlu bir evlilik yapacak ve neĢe dolu bir evi olacaktır. SOSĠS: Rüyada sosis görmek, birbirinizle arkadaĢlık bile edeme288 289 yecek duruma düĢtüğünüzü kanıtlar. Aynı rüya kadınlar için, eĢlerini bir seks sapığı olarak gördüklerini ortaya koyar. SOYGUN: Yaptığınızı görmek; evliliğe, kısmetinizin her konuda açık olacağına, uzun ömre ve rızkın bereketine iĢarettir. *Soyguna uğradığınızı görmek: Sıkıntıda olan iĢlerinizin aniden açılacağına iĢarettir. SOYLULUK: Genç bir kadın için bu rüya, dıĢ görünüĢe bakarak kendisine bir sevgili seçeceğini ifade eder. SOYMAK: Rüyada bir kadını soymak, onu istenilen cinsel ortama getirmek dileğinizi açıklar. Bir erkeğin kadın tararından soyulması, evlilik öncesi seviĢme demektir. SOYTARI: Soytarı görmek, sıkıntıların sizi kuĢatacağının alametidir. *Size dalavere yapan bir soytarı görmek: Size kazanç vaat e-den çok zor bir iĢ bulacağınızı bildirir. *Soytarı gibi giyinmek: Para ve güç elde etmek için, akıllı olmayan yollardan gideceğinizi ve yanılgıya düĢeceğinizi iĢaret eder. Dalaveracı kadınların sizi ayartacaklanm bildirir. SOYUNMAK: Rüyada kendi kendine soyunmak, evliliğe hazır olmak sayılır. Evliler içinse, duyguların baskılardan kurtulması ve yatak özgürlüğüne kavuĢulması demektir. SÖĞÜT: Rüyada söğüt görmek, kuvvetli bir karakter yapısına sahip olmadığınızı kanıtlar. SÖZLENME: Genç insanlar, sözlendiklerini görürlerse; birbirlerine çok hayran olmayacaklardır. SPOR: Rüyada spor yapmak, sevdiğiniz kiĢi ile aranızda anlaĢamadığınız hiç bir cinsel sorunun kalmadığını müjdeler. Aranızdaki mesafe her gün biraz daha kapanmakta sanki bir bütün olmaktasınız. 290 STADYUM: Rüyada stadyum görmek, teĢhircilikten hoĢlandığınızı ve zaafınızı yenemediğinizi kanıtlar. STRĠPTĠZ: Seyrettiğinizi görmek; cinsel arzularınıza gem vurduğunuz anlamına gelir. SU: Rahat ve huzur içinde geçirebileceğiniz bir hayata, kazancı bol bir iĢe ve buradan sağlayacağınız rızka iĢarettir. "Musluktan su içmek: Ġsteklerinize kavuĢacağınıza ve mudu bir yaĢantınız olacağına iĢarettir. "Suya girdiğinizi görmek: Sıkıntılarınızdan, dertlerinizden kısmen de olsa kurtulacağınıza iĢarettir. "Kirli bir havuza girdiğinizi görmek: Yakınlarınızdan birinin vefatına iĢarettir. "Ġçine girdiğiniz sudan içmek: Bir mal edineceğinize iĢarettir. "Kuyu suyu içmek: Resmi kiĢilerin ciddi yardımlarına iĢarettir. "Kuyu suyu ile yıkanmak: Çalıntı bir mal alacağınız anlamına gelir. "Suyun içinde mezar görmek: Yüklü miktarda miras kalacağına iĢarettir. "Kirli havuz suyu görmek: Sıkıntıya iĢarettir. "Kirli havuzdan su içmek: EĢinizin ya da sevgilinizin rahatsızlanacağına iĢarettir. "Ġçtiğiniz suyun acı olduğunu görmek: Evliliğe iĢarettir. "Deniz suyu içmek: Tüm yaĢantınızı rahatlık içinde geçireceğiniz anlamına gelir. "Sıcak su görmek: Bir olaydan ötürü çok üzüleceğinize ve uzun süre kendinizi toparlaya-mayacağmıza iĢarettir. "Irmak suyu görmek: Yolculuğa iĢarettir. "Çiçek suyu görmek: ġifayı ilaç yerine otlarda arayacağınıza iĢarettir. "Maden suyu görmek: Eğer hasta iseniz iyileĢeceğinize iĢarettir. "Gülsuyu görmek: Ticari basanlarınızın itibarınızı ve saygınlığınızı arttıracağına iĢarettir. SUĠSTĠMAL: Bir kiĢiyi su istimal ettiğinizi görmek, baĢkaları ile iĢ iliĢkilerinizde aĢın derecede inatçılık göstermeniz yüzünden çok para kaybedecek ve iliĢkilerinizde Ģanssız olacaksınız demektir. "Genç bir kadın için: Bir kiĢi tarafından çok kıskanılacak demektir. Eğer kendisi birisini su istimal ederse, arkadaĢlarından ummadığı ters cevaplar ile karĢılaĢacak demektir. SULAMAK: Rüyada bahçe veya tarla sulamak, fırtınalı bir seks hayatınız olduğunu kanıtlar.

291 SUBAY: Rüyada subay görmek, sadakatsizliğe karĢı amansız olduğunuzu ve her iliĢkide aile mutluluğuna değer verdiğinizi açıklar. SUÇ: Rüyada suç iĢlemek, kurduğunuz iliĢkileri iyi karĢılanmadığını sizinde gayet iyi bildiğinizi belirler. Gönül eğlendirmeniz, eĢinizin sabrının taĢabileceği anlamına da gelir. Kadınların aynı rüyayı görmeleri, kötülük düĢündüklerini ortaya koyar. SULH: Rüyada sulh anlaĢması imzalanması, eĢlerin birbirlerine ayak uydurmaya çalıĢtıklarını yansıtır. ĠliĢkilerin yakında istenilen ortama geleceğini müjdeler. SUSAM: Rüyada susam görmek, aranızdaki açmazları seks yoluyla çözümlediğinizi haber verir. SÜLÜN: Ġyi arkadaĢlıklar kuracağınızı müjdeler. *Sülün yediğinizi görmek: Karınızın gösterdiği kıskançlık, arkadaĢlarınızla sizin aranızı açacak anlamına gelir. SÜLÜK: Rüyada sülük görmek, kadının suçlandırılmalanndan bıktığını ve iliĢkilerin baĢarıya ulaĢamamasında eĢini suçlandırdığını kanıtlar. Gerekirse ipi koparmaya hazır olduğunu bile açıklar. SÜMBÜL: Bir arkadaĢınızda ayrılacağınıza ama her nasıl oluyorsa bunun sizin için iyi olacağına iĢarettir. SÜNGER: Birisinin sizi aldatacağını ifade eder. *Silme iĢinde sünger kullanmak: Yaptığınız bir budalalığın kurbanı olacaksınız demektir. SÜPÜRME: Süpürdüğünüzü görmek, uyumlu bir ev hayatınız olacağı anlamına gelir. *Eğer yerlerin süpürülmeye ihtiyacı varsa ve bir neden dolayı bunu ihmal ettiyseniz: Yakında sıkıntılarla ve büyük hayal kınklanyla karĢılaĢacaksınızdır. *Bir kadın süpürgesini kaybederse: Pasaklı ve huysuz bir eĢ olacaktır. 292 SÜRAHĠ: Rüyada sürahi görmek, içi dolu ise, cinsel yaĢamdan hoĢnut olmak demektir. Ġçi boĢ sürahi, acınacak bir yatak arkadaĢlığı demektir. SÜRME: Sağlığınızın ve iĢlerinizin yerinde olacağına bu konularda hiç sıkıntı çekmeyeceğinize iĢarettir.*Göz kenarlarına sürme çektiğinizi görmek: Durumunuzun uzun bir müddet devam edeceğine iĢarettir. *Sürme aldığınızı görmek: ĠĢlerinizin kendini katlayarak ilerleyeceğine iĢarettir. ""Sürme çaldığınızı görmek: ĠĢlerinizin bu kadar iyi olmasının sebebi haram mal yemediğinize yorumlanır. *Sür-meyi kaybettiğinizi görmek: ĠĢlerinizin iyi gitmesi ile oluĢan aĢırı güvenin sizi gereksiz yerlere büyük paralar harcamaya iteceğine ve sonuç olarak iflas edeceğinize iĢarettir. *Dul bir kadının ya da bekar bir kızın gözlerine sürme çektiğini görmesi: Görenlerin kısa sürede hayırlı evlilik yapacaklarına iĢarettir. : SÜRÜNMEK: *Genç bir kadın için, süründüğünü görmek: > Eğer davranıĢlarına dikkat etmez ise sevgilisinin ona gösterdiği hür¦ meti kaybedecek demektir. *BaĢkaları ile beraber çamurun içinde " süründüğünüzü görmek: ĠĢinizde durgunluğun baĢ göstereceğini ve ¦ tüm itibarınızı kaybedeceğinizi ifade eder. ArkadaĢlarınız sizi kınamak için bir çok nedene sahip olacaktır. SÜT: Süt içtiğinizi görmek, çiftçi için bol ürün ve evde huzur anlamına gelir. Seyahat eden için, talihli bir yolculuk yapacağına iĢarettir. Bu rüya özellikle kadınlar için çok uğurludur. *Süt dökmek: Ufak bir kayıp vereceğinizi ve arkadaĢlarınız yüzünden geçici bir mutsuzluk dönemine gireceğinizi haber verir. *Hileli süt görmek: Ufak sıkıntılardan muzdarip olacağınızı iĢaret eder. *KesilmiĢ süt: ArkadaĢlarınızın sıkıntısının sizi de rahatsız edeceğini ifade eder. ^BaĢarısız bir Ģekilde süt içmeye çalıĢtığınızı görmek: Ġtibarlı bir insanın arkadaĢlığını ya da çok değer verdiğiniz bir nesneyi kaybetme tehlikesi ile karĢı karĢıya olduğunuzu haber verir. *Sıcak süt içmek: Sonuçta arzularınızı gerçekleĢtireceğiniz bir mücadeleyi ima eder. *Süt banyosu yapmak: Cana yakın kiĢilerle dostluklar kuracağınızı ve sevinçler yaĢayacağınızı müjdeler. 293 SÜTHANE: Hem evli hem de evli olmayan insanlar için iyi bir rüyadır. SÜTUN: Yorucu bir dönemden sonra ailecek bir tatile çıkacağınız anlamına gelir. Bir baĢka yoruma göre de; eĢinizi sevindirmek amacıyla yeni eĢyalar alacağınıza iĢarettir.

SÜZGEÇ: Rüyada süzgeç görmek, adım adım ilerlediğinizi ve son engelleri de aĢmak üzere olduğunuzu müjdeler. SÜVARĠ: Rüyada süvariler görmek, gözünüz doymayacak kadar büyük bir cinsel iĢtaha sahip olduğunuzu kanıtlar. 294 ġAFAK: Rüyada Ģafağın sökmesini görmek, cinsel yaĢamınızda hiç beklemediğiniz geliĢmeler olacak demektir. Birbirinizi yeni tanı-yormuĢçasına bu güne dek tatmadığınız zevkler duyacağınızı bildirir. ġAHĠN: Rüyada Ģahin görmek, doyum vermeyi seven bir kiĢi olduğunuzu ve yorulmak bilmeyen yaratılıĢınız sayesinde, herkesin güçlük çektiği uğraĢlarla baĢarı sağladığınızı kanıtlar. ġAHĠT: Rüyada Ģahit görmek, duygusal tutumlarınızda zıtlık olduğunu ve kendinizi ispatlamak için her çareye baĢ vuracağınızı belirler. ġAĠR: Rüyada Ģair görmek, romantik bir yaratılıĢta olduğunuzu ve bedensel zevklerden çok, duygusallığa değer verdiğinizi yansıtır. Gerekli ortamı bulmadıktan sonra seviĢmeniz söz konusu değildir. Bu da bazı güçlükler çıkarmaktadır. ġAKA: Rüyada Ģaka yapıldığını görmek, zamanınızı iyi değerlen295 diremediğinizi ve onu tutumsuzca harcadığınızı gösterir. Oysa, bu kayıpların zamanla sevdiğiniz kiĢiyi elinizden kaçırmanıza neden olabileceğini haber verir. ġAL: Omuzunuzun üstünde Ģal görmek; çok zarif, kibar ve estetik zevke sahip bir kimse olduğunuza iĢarettir. "Kıymetli bir Ģalınız olduğunu görmek: Çevrenize hava atmaya çok meraklı olacağınıza iĢarettir. ġALGAM: Rüyada Ģalgam görmek, tatsız bir cinsel yaĢamınız olduğunu ve kalıcı bağlantı kurmakta güçlük çektiğinizi ortaya koyar. ġALVAR: Yeni bir Ģalvar görmek, para ve mülk sahibi bir kadınla evliliğe iĢarettir. *Eski bir Ģalvar görmek: Aykırı ve fesat görünüĢleriniz, tavırlarınız yüzünden çevreniz tarafından iyi anılmayacağınıza iĢarettir. "'Giydiğiniz Ģalvarı çıkartmak: Size kin besleyenlerin bir araya gelerek kurmuĢ oldukları tuzağa düĢeceğinize iĢarettir. *ġaIva-rın yırtıldığını görmek: Utandığınız ve gizli kalması için çaba göstereceğiniz bazı kiĢisel sırlarınızın, ortaya çıkacağına, çevrenize rezil olacağınıza iĢarettir. *Bir kadın Ģalvarını ıslattığını görürse: O kadının yeni hamile kaldığına iĢarettir. ġAMANDIRA: Rüyada Ģamandıra görmek, kararsız ve uçan olduğunuzu, bir kiĢi üzerinde karar kılamayacağınızı haber verir. ġAMDAN: Ġçinde bütün bir mum taĢıdığınız bir Ģamdan gör-mek,geleceğinizin çok parlak olacağını diler. Sağlıklı, mutlu olacaksınız ve sevecen dostlar edineceksinizdir. *Eğer Ģamdan boĢ ise: Üstteki durumların tersi olacaktır. ġAMPANYA: Ġçtiğinizi görmek; elinizin darda olmasının hiç bir önemi bulunmadığına kısa bir süre daha sabır etmeniz halinde zenginliğin ve mutlu günlerin sizi beklediğine iĢarettir. *KarĢı cinsinizle beraber Ģampanya içtiğinizi görmek: His hayatınızda fırtınalı günler yaĢayacağınıza, aĢık olacağınıza, ancak bu iliĢkiden ötürü de parasal durumunuzun sarsılacağına iĢarettir. 296 ġAMPĠYON: Ġtibarınız ve ahlaklı davranıĢlarınız sayesinde bir kiĢinin çok sıcak dostluğunu kazanacağını iĢaret eder. ġAMPUAN: BaĢka insanları memnun etmek için yasal olmayan iĢler çevireceksiniz demektir. *Kendi saçınızı Ģampuanladığınızı görmek: Kısa bir süre içerisinde gizli bir yolculuğa çıkacaksınız ve eğer gerçek niyetinizi ailenizden ya da arkadaĢlarınızdan gizlemeyi baĢarırsanız, bu yolculuktan büyük bir keyif alacaksınız demektir. ġANTAJ: Rüyada Ģantaj yapıldığını görmek, cinsel isteklerin aranızda pazarlık konusu durumuna geldiğini ve birbirinizi sevmeden seviĢtiğinizi kanıtlar. ġAP: Genç bir kadın bir miktar Ģap görürse; bu, evliliğinde hayal kırıklığı yaĢayacağını ve sevgiden yoksun olacağını ifade eder. ġAPKA(BERE): Ġftira dolu üstü kapalı sözlere karĢı bir kadın kendini dikkatlice korumalı anlamındadır. *Eğer bir erkek,beresini bağlayan bir kadın görürse: Ġyi Ģans anlamına gelir. Onun arkadaĢları gerçek ve vefakar arkadaĢlar olacaktır. *Eğer genç bir kadının beresi yeni ve siyah dıĢında herhangi bir renk ise:

Muhtemelen hoĢ ve zararsız flörtlerle iliĢki içinde olacaktır. *Siyah bereler: KarĢı cinsten kiĢilerle gerçek dostluklar kuramayacağınızı haber verir. KASKET: Bir kadın, bir kasket görürse; bir Ģenlikte yer alması için davet gelecektir. '"Genç bir kadının, sevgilisinin baĢında kasket görürse: Utangaç ve pısırık olacaktır. *Bir tutuklunun kasketini görmek: Cesaretinizin sizi tehlikeye sokacağını iĢaret eder. KUKULETA: Genç bir kadın, rüyasında kukuleta giydiğini görürse; bir erkeği cezbetmek için çaba sarf edecek manasındadır. ġARAP: ġarap içtiğinizi görmek, neĢe ve birbirine bağlı arkadaĢlar anlamına gelir. *ġarap ĢiĢeleri kırmak: Sevginizin ve tutkunuzun aĢın derecede fazla olduğunu bildirir. *Bir kaptan diğerine dökmek: Eğlencelerinizin çok çeĢitli ve renkli olacağını ve görülmeye değer bir çok yere seyahat edeceğinizi haber verir. *ġarap ticareti yapmak: Ġyi düzeyde gelir getiren bir mesleğe sahip olacağınızı iĢaret eder. *Genç 297 bir kadın, rüyasında Ģarap içtiğini görürse: Zengin ve bununla birlikte saygı değer bir beyefendi ile evlenecek demektir. ELMA ġARABI: Eğer maddi zevklere düĢkün olmazsanız bir servet yapabileceğinizi bildirir.'"Elma Ģarabı içen insanlar: Vefasız arkadaĢlarınızın etkisi altında bulunacağım iĢaret eder. ġARAP MAHSENĠ: NeĢeli ve eğlenceli günler geçireceğiniz bir döneme gireceğinizi ima eder. BORDO ġARABI: Sizi asilleĢtiren bir dostunuzun etkisi altında kalacağınızı bildirir. *Kırık bordo Ģarabı ĢiĢeleri görmek: Hilekar insanların sizi aldatması yüzünden bazı ahlaksızlıklar yapmaya ikna edileceğinizi iĢaret eder. ġARKI: ġarkı söylediğinizi görmek, neĢeli bir mizaca ve değerli arkadaĢlara sahip olacağınızı ifade eder. En kısa zamanda u-mut verici haberler alacaksınızdır. "Etraftaki herkes neĢeliyken Ģarkı söylemek: Kıskançlığın neĢenizi kaçıracağını bildirir. ġAġI: Rüyada ĢaĢı görmek, gerçeklerle hayalleri birbirine karıĢ-1 tırdığınızı meydana koyar. ġATO: Rüyada Ģato görmek, cinsel yaĢamınızı sarsılmaz temeller üzerine oturmayı baĢardığınızı kanıtlar. ġEBBOY: Maddi ve manevi açıdan sizden çok daha farklı yapıda olan birisine aĢık olacağınıza ve sonucunda hüsrana uğrayacağınıza iĢarettir. ġEBEKE: Bir suç Ģebekesi görmek; çok yorgun olmanızın size gereksiz endiĢelere sevk edeceğine iĢarettir. *Yol Ģebekesi görmek: Sevdiklerinizin hasretiyle yanıp tutuĢtuğuna iĢarettir. *Elektrik Ģebekesi görmek: Tedirginliğinizi atarak kendinizi güven içinde hissetmeniz gerektiğine iĢarettir. ġEFTALĠ: Genç bir kadın rüyasında ağaçlardan pek tatlı Ģeftaliler topladığını görürse; kendi özelliklerine göre olan zengin ve seyahat etmeyi seven bir koca bulacak demektir. Eğer Ģeftaliler yeĢil ve budaklanmıĢ ise, akrabalarının insafsız davranıĢları ile karĢılaĢacak ve sağlığının kötüleĢmesi onun tüm cazibesini yok edecek anlamına gelir. I ġEKER: Aile hayatınızda memnun olmakta güçlük çekeceğinizi ve hiç bir sebep yokken kıskançlığın yaĢanacağını haber verir. Bu rüyayı takiben endiĢeler yaĢayabilirsiniz.*ġeker yemek: Bir süre için hoĢ olmayan konular ile uğraĢacağınızı bildirir. Bu konular, umduğunuzdan daha olumlu bir Ģekilde sonuçlanacaktır. ġEKERCĠ: HoĢ, latif, sevimli, candan ve kalbi temiz bir kimseye yorumlanır. *ġekerci dükkanı görmek: Yeni bir gönül iliĢkisine gireceğinize iĢarettir.*ġekerciden Ģeker almak: Gönül iliĢkisinde bulunduğunuz kiĢi ile yakın zamanda evleneceğinize iĢarettir. ġEMSĠYE: Evliler için yasak zevkler anlamına gelir. *Genç bir kadın için: Bir çok flört yaĢayacak ve birisinde aĢığı niyetini anlamasın diye ilginç üzüntüler duyacaktır. ġERBET: Rüyada Ģerbet görmek, seviĢmenin tadını sınırsız bir Ģekilde çıkarmak demektir. ġEYTAN: Küçük bir Ģeytan olduğunuzu görmek; ahlaksızlık ve akılsızlık sizi yoksulluğun içine doğru sürükleyecek demektir. ġIRINGA: Bir rahatsızlık geçireceğiniz anlamına gelir. *ġırınga ile iğne yaptığınızı görmek: Aklınızın bağlı iĢlerde olduğuna kendi iĢinizle yeteri kadar ilgilenmeyeceğinize çok dalgın olacağınıza iĢarettir.

ġĠDDET: Kavgaya yönelik Ģiddet görmek; aile içi tartıĢmalara, bu tartıĢmaların büyümesi halinde boĢanmaya iĢarettir. ġĠĠR: Okuduğunu görmek; disiplinli ve düzenli yaĢamaya alıĢacağınıza iĢarettir. *ġiir yazdığınızı görmek: Yeni bir aĢk macerası yaĢayacağınızı iĢarettir. '"Yazdığınız Ģiiri baĢkasına verdiğinizi görmek: Kötü davranıĢlarınız yüzünden sevdiğinizin sizi terk edeceğine iĢarettir. ġĠLTE: Yeni bir iĢe ya da yeni bir yere tayininizin çıkacağına iĢa298 299 rettir. ""ġilte satın aldığınızı görmek: Yakında baĢınızdan bir evlilik geçeceğine iĢarettir. *ġilteye uzandığınızı görmek: Mutlu olmadığınızı zannettiğiniz bu günleri ileride çok arayacağınıza iĢarettir. *Sa-mandan Ģilte görmek: Önemli bir hastalığa iĢarettir. ġĠMġEK: Çaktığını görmek; son günlerde çok gergin olacağınıza gereksiz yere sizi sevenlere bile sataĢacağınıza iĢarettir. ""Gördüğünüz rüyanın tümünde ĢimĢekler çaktığını görmek: Kısmetinizin açılmasıyla kazancınızın artacağına iĢarettir. '"ġimĢeğin ıĢığını evin içinde görmek: Sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, aile içindeki beraberliğinizin uyum içinde süreceğine iĢarettir. ġĠRKET: Geçimsiz, huysuz birisini görmek; baĢınızdan kötü bir evlilik geçeceğine ya da kötü bir ortak alacağınıza ve tüm hayatınızın zehir olacağına, varlığınızın elinizden gideceğine iĢarettir. ġĠġ: Rüyada bir yerinizin ĢiĢlenmesi, aranızdaki bazı sorunların önem kazanacağını belirler. ġĠġE: Bir kadınla evliliğe ya da kadın bir hizmetçiye yorumlanır. ¦ġiĢeyi dolu olarak görmek; Elinizin namuslu ve dürüst bir kimse olduğuna ya da yardımcınızın güvenilirliğine, bolluğa ve zenginliğe iĢarettir. *ġiĢeyi içki ile dolu olarak görmek: Bir evvelki Ģıktaki yorumun tam tersi olarak yorumlanır. ""ġiĢenin kırıldığını görmek: EĢinizin ya da yardımcınızın ölümüne yorumlanır. *ġiĢeyi boĢ görmek: Hileli iĢlere ortak olmaya ya da yoksulluğa, can sıkıntısına iĢarettir. ġOFÖR: Rüyada Ģoför görmek, sevdiğiniz kimseyle aranızda sürtüĢme çıkmamasına gayret harcadığınızı kanıtlar. ġoförlük etmek, iyi bir yatak arkadaĢı olabilmek demektir. ġUBAT: Rüyada Ģubat ayım yaĢamak, bazı anlarda size hayır denilmesi gerektiğini anlamlı karĢılamadığınızı kanıtlar. TABAK: Bir kadının görmesi halinde, zengin ve kudretli bir erkekle tanıĢacağına, bir erkeğin görmesi halinde, kısmetli ve güzel bir kadınla tanıĢmaya iĢarettir. *Tabak aldığınızı görmek: Sizi sevindirecek bir olayla karĢılaĢacağınıza iĢarettir.*Tabak kırdığınızı görmek: Sizi üzecek bir olayla karĢılaĢacağınız anlamına gelir.*Tabağı dolu görmek: Bolluğa ve berekete iĢarettir.*Tabağı boĢ görmek: Yoksulluğa ve kıtlığa iĢarettir. TABANCA: Çevrenizdeki insanların sizin ve aileniz hakkında asılsız sözler söyleyeceğine iĢarettir. ""Tabancayı ateĢlediğinizi görmek: Birisi hakkında asılsız yalanlar atacağınıza iĢarettir. *BoĢ tabancayla oynadığınızı görmek: Birisine asılsız yalanlar atmakla Ģantaj yapacağınıza iĢarettir.*Tabancanın tutukluk yaptığını görmek: Ġnsanlar hakkında asılsız haberler üretmenin sizin karakteriniz olduğuna iĢarettir.""Tabanca aldığınızı görmek: AĢık olduğunuz birisini elde edebilmek için yalan söyleyeceğinize iĢarettir. TABELACI: Sizi seven, tüm isteklerinizi yerine getiren bir kim300 301 Ģeye iĢarettir.*Tabelacı olduğunuzu görmek: ĠĢlerinizin düzene girmemesi yüzünden çok gergin olacağınıza iĢarettir. TABLO: Çok güzel tablolar görmek, arkadaĢlarınızın size karĢı yanlıĢ tavırlar takınacağını ve sizin zevkin aldatıcılığına inanacağınızı belirtir. *Genç bir kadın, bir resim boyadığını görürse: Sevgilisi tarafından aldatılacak anlamındadır. TABUT: Gençler için, mutsuz beraberlikler yaĢayacaklarını ve sevdikleri birisinin öleceğini belirtir.*Kendi hareket eden bir tabut: Hastalığınızın ve evliliğinizin aynı zamanda vaki olacağını ve bununda üzüntü ve sevincin iç içe

gireceğini belirtir. Bu rüyayı takiben ölüm görebilir; fakat iyi olaylarda vuku bulacaklardır. TAÇ: Taç düĢlemek, hayatınızdaki alıĢkanlıklarınızda değiĢiklikler olacaktır. Bu rüyayı gören evden uzak bir yere yolculuğa çıkacak ve iyi iliĢkiler kuracaktır. ġeref duyacağınız bir durum ile karĢı karĢıya kalacağınızı bildirir. TAÇ GĠYME: Seçkin insanlar ile arkadaĢlıklar kuracağınızı iĢaret eder.*Genç bir kadın, taç giyme törenine katıldığını görürse: Ayncalıklı insanlar tarafından sürpriz yardım görecektir. Tören yanda kesilirse, memnuniyet verici olmayan bir durumla karĢılaĢacaktır. TAFTA: Bir yemek davetine yorumlanır.»Taftadan elbise giydiğinizi görmek: Yeni bir gönül iliĢkisine gireceğinize, bu iliĢkinin sonunun evlilikle itebileceğine iĢarettir. TAHT: Rüyada taht görmek, kadın için olduğu kadar erkek içinde cinsel ağırlığını kabul ettirebilmenin simgesidir. TAHTA: Rüyada tahta görmek, karĢınızdakinden size verebileceğinden fazla Ģeyler beklediğinizi ortaya koyar. TAKĠP: Birisinin sizi takip ettiğinizi görürseniz; yeni bir aĢk macerasına kalkıĢacağınıza, ancak sonucunun iyi bitmeyeceğini hissede302 rek bu iliĢkiyi bir nevi baĢlamadan bitireceğinize iĢarettir. *Takip edildiğinizi görmek: Bitirmek istediğiniz iliĢkiye karĢı tarafın Ģiddetle ret cevabı vereceğine, yakanızı bırakmayacağına iĢarettir. TAKSĠ: Rüyada taksi görmek, hiç kıskanç olmadığınızı, üçlü bir düzene kayma eğiliminde bulunduğunuzu açıklar. TAKUNYA: ĠĢlerinizdeki geliĢmenin yavaĢlayacağına ve uzun bir süre de bu Ģekilde gideceğine iĢarettir.*Ayağınızda takunya görmek: Evlenmek isteyeceğinize ancak maddi durumunuzun bu yükü kaldıramayacak olmasından dolayı bu isteğinizden vazgeçeceğinize iĢarettir. *Yırtık bir takunya giymek: Çocuklu dul bir kadın ile evleneceğinize iĢarettir. Takunyaların ayağınızdan çıktığını görmek: Evinizden ya da ortağınızdan ayrılacağınıza iĢarettir. TAKVĠM: Rüyada takvim görmek, seksi eski temposuyla sürdürmekte güçlük çektiğinizi ortaya koyar. TALEP: Eğer aĢığınız sizden yapamayacağınız Ģeyler talep ederse; bu, çok düĢüncesiz bir sevgiliniz olacaktır anlamına gelir. TALĠH: Rüyada talihli olmak, aksine yorumlanır. DavranıĢlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatır. Talihsizlik, Ģansınızın açılacağını ve tüm sevgisi ile sizi kucaklayacağını anlatır. TALĠPLĠ: Bir iĢe, bir evliliğe ya da herhangi bir Ģeye talip olduğunuzu görmek; alacağınız bir iĢ teklifi karĢısında ĢaĢıracağınıza, aslında dünden razı olacağınıza, ancak kendinizi naza çekeceğinize iĢarettir. TALK: Bir kadının yüzüne talk sürdüğünü görürse, ona hayran olan kiĢileri elde etmek için planlar hazırlayacaktır. TAMAH: Herhangi bir Ģey karĢısında açgözlülük yaptığınızı görmek, gönül iliĢkilerinizin daha uzun bir dönem böyle gideceğine iĢarettir. "Malınıza tamah edildiğini görmek: Sevgiliniz tarafından bir 303 baĢkası yüzünden terk edileceğiniz anlamına gelir. TANIDIK: Genç bir kadın, çok kiĢiyi tanıdığım düĢünürse; büyük çıkarların sahibi olacak ve sevgisi elde edilmeye değer görülecek demektir. Eğer az kiĢiyi tanıyorsa, sosyal menfaatler kazanmada Ģansınız olacak anlamındadır. KOMġU: Rüyanızda komĢularınızı görmek,size çok fayda sağlayabilecek saatlerinizi boĢ çekiĢmeler ve dedikodular ile geçireceğinizi haber verir. Eğer komĢularınız üzgün ya da kızgın iseler; bu, ihtilafların ve kavgaların emaresidir. TAPINAK: Genç bir kadın, kendisini sevgilisi ile birlikte bir tapınakta bulursa; evliliği yasallaĢtırmadan önce bir çok beklenmedik olay duyulacak demektir. BoĢ bir kule, sevgilisinden ayrılacağına dair bir ikazdır. TARAK: Rüyada tarak görmek, eĢinizi yatakta mutlu kılmanın yollarını bulduğunuzu kanıtlar. TARLA: Rüyada tarla görmek, isteklerinizin gerçekleĢme yolunda olduğunu belirler. Yeni sürülmüĢ tarla, evlilik yolunun açıldığını müjdeler. Evliler içinse mutluluk demektir.

TARTI: Genç bir kadın, sevgilisini tartarsa; aĢklarını dengeleyecek, sadakat duygusu olacak demektir.*Genç bir kadın, rüyasında aĢığı ile birlikte tartılırsa: AĢığı her zaman onun taleplerini yerine getirmeye hazır olacaktır. TAS: Herhangi bir kadına yorumlanır. "Su dolu tas görmek: Hayırsız çocuklara sahip olacağınız anlamına gelir. *Ġçi taĢ dolu tas görmek: DüĢlerinizi gerçekleĢtiremeyeceğinize iĢarettir. *Tastan su içtiğinizi görmek: Sıkıntılarınızın gideceğine, içinizin rahatlayacağına iĢarettir. *Tastan su dokunduğunuzu görmek: Cazibeli ve akıllı bir kadınla evleneceğinize iĢarettir. TAġ: Karakterinizin ve iradenizin sağlamlığına, zengin ve kudretli bir kiĢiden fayda görmeye, sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine, 304 acımasız ve sert insanlara, tehlike endiĢe gibi konulara maruz kalmaya gibi yorumları vardır.*TaĢ yığını görmek: Üst üste gelecek olan ve çok sevineceğiniz haberlere iĢarettir.*Birisine taĢ fırlattığınızı görmek: Kötülüğünüzü isteyen kiĢilerin sizin zayıf anınızı kolladıklarına iĢarettir.* Yer den taĢ aldığınızı görmek: ĠĢiniz gereği sürekli yolculuk yapacağınız anlamına gelir.*TaĢ üzerine taĢ koyduğunuzu görmek: Borç isteyen bir dostunuza geri ödemeyeceğini bildiğiniz halde mecburen borç vereceğinize iĢarettir.*Çakıl taĢı topladığınızı görmek: Para biriktirerek zengin olacağınıza iĢarettir.*ÇeĢitIi taĢları bir araya topladığınızı görmek: BaĢkalarını kandırarak onların sırtından para kazanacağınıza iĢarettir. "Topladığınız taĢları üstünüzde sakladığınızı görmek: BaĢkalarının kazancında, mülkünde gözünüz olduğu anla-mma gelir.*Denize taĢ fırlattığınızı görmek: Bazı iĢlerinizi halletmek amacıyla rüĢvet dağıtacağınız anlamına gelir.*Kuyuya taĢ attığınızı görmek: Bir evlilik için, cebinizden yüklüce para çıkacağına iĢa-rettir.*Kendinize taĢ fırlatıldığını görmek: Hakkınızda asılsız dedikodular çıkararak sizi küçük düĢürmek isteyeceklerine iĢarettir.*BaĢ-kalarına taĢ attığınızı görmek: O kiĢiler hakkında asılsız dedikodular çıkararak onları küçük düĢürmek isteyeceğinize iĢarettir.*TaĢtan kolye astığınızı görmek: Gereksiz yerlere para harcayacağınıza, ileride bunun sıkıntısını fazlasıyla çekeceğinize iĢarettir.*Bir taĢa yaslandığınızı görmek: SıkıĢtığınızda sırtınızı yaslayabilecek zengin bir yakınınıza iĢarettir. "'BaĢınızı taĢa yasladığınızı görmek: Zengin bir yakınınızın yanında iĢe gireceğinize iĢarettir.*TaĢ ile küçük bir hayvanı vurduğunuzu görmek: Girdiğiniz iĢi çok seveceğinize ve elinizden gelen gayreti göstereceğinize iĢarettir.*Aniden taĢ olduğunuzu görmek: Acımasız ve sert bir insan olacağınıza kimsenin gözünün yaĢına bakmayacağına iĢarettir."Havadan taĢ düĢtüğünü görmek: TaĢın düĢtüğü yerde insanların korku ve endiĢe duyacağı bir felaket olacağına iĢarettir."TaĢ taĢıdığınızı görmek: Altından kalkılması oldukça güç olan bir iĢte çalıĢacağınıza iĢarettir."TaĢla toprağı birbirine karıĢmıĢ halde görmek: Çok zengin birinin mirasından pay alacağınıza iĢarettir."TaĢın üstüne çıktığınızı görmek: BaĢarılması oldukça zor olan bir iĢin üstesinden geleceğinize iĢarettir.*Bir taĢın parçalanarak ufalandığını görmek: Bir afetin getireceği toplumsal kargaĢaya iĢa-rettir.*TaĢı ikiye böldüğünüzü görmek: Bir iĢe giriĢeceğinize, ancak 305 tam randıman sağlayamayacağınıza iĢarettir.*Büyük bir taĢın içinden su çıktığını görmek: Ġyi duruma geleceğinize iĢarettir.^Çakmak taĢı görmek: BaĢınızdan maddi zararı çok büyük bir kaza geçeceğine iĢarettir. *Mermer taĢı görmek: Kavgasız, gürültüsüz ve uyum içinde geçen bir evlilik hayatına iĢarettir. *Granit taĢı görmek: Bir olay yüzünden yaĢantınızın değiĢeceğine iĢarettir. *Kireç taĢı görmek: Yakında sevineceğiniz bir haber alarak mutluluğu yakalayacağınız anlamına gelir. TAġ BEBEK: Çok güzel bir kadın görmek, taĢ bebek kadar güzel olan bir kadın ile tanıĢacağınıza, ancak soğuk, ilgisiz, düĢüncesiz, bilgisiz ve görgüsüz bir kadın olacağına, iliĢkinin baĢlamadan biteceğine iĢarettir. TATĠL: Rüyada tatil geçirmek, refaha kavuĢacağınızı, baĢınızın cinsel yönden hiç ağrımayacağım ortaya koyar. TATLI: Rüyada tatlı yemek, sevdiğiniz kimsenin hayatını cennete çevirdiğinizi müjdeler. TATMĠN: Cinsel açıdan tatmin olduğunuzu görmek, uzun süredir kimseyle cinsel bir iliĢkiniz olmadığına iĢarettir.

TAVA: Yoksulluğa ve hayatı boyunca acı çekmiĢ, horlanmıĢ bir kadına iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; ölmüĢ çocuğun arkasından sürekli ağlayan bir anneye iĢarettir.*Tava aldığınızı görmek: Böyle bir kadınla evleneceğinize ya da evinize yardımcı olarak alacağınıza iĢarettir.*Tavada yemek yaptığınızı görmek: Ailenizde rahat ve huzurlu bir beraberliğiniz olacağma iĢarettir.*Tavadan yemek atıĢtırdığınızı görmek: EĢlerin ancak kendilerinden birbirlerine fayda olacağına iĢarettir. TAVAN: Rüyada tavan görmek, gerçeklerden kaçtığınızı ve cinselliği bir türlü evliliğin gereği sayamadığınızı ortaya koyar. TAVġAN: Bir kadınla tanıĢarak samimiyetinizi ilerleteceğinize 306 iĢarettir. *KoĢan tavĢan görmek: Dostlarınız tarafından oyuna getirilerek kandırılacağınız anlamına gelir. *TavĢan yakaladığınızı görmek: Dostunuzla birlikte bir sırrı paylaĢacağınıza ya da evliliğe iĢaret-tir.*TavĢan öldürdüğünüzü görmek: Karınızın sebep olacağı ve baĢınızın derde girmesiyle sonuçlanacak bir olaya iĢarettir.*Oldürdüğü-nüz tavĢanın derisini yüzdüğünüzü görmek: BoĢanmaya iĢaret-tir.*TavĢanın kaçtığını görmek: EĢinizin elinizden kaçıracağınıza iĢarettir. TAVUK: Güçlü ve kudretli bir kiĢinin düĢmanlığından çekinmeniz gerektiğine, akıllı ve cazibeli bir kadınla evliliğe, evli olanlar için ise, kadın yardımcıya iĢarettir.^Kümesin tavuk dolu olduğunu görmek: Bir cemaatte liderlik yapacağınıza iĢarettir.*Tavuk kestiğinizi görmek: EĢinizden ayrılacağınıza ya da yardımcınızı iĢten çıkartacağınıza iĢarettir.*Tavuk eti yediğinizi görmek: EĢinizden ya da eĢinizin yakınlarından bir kazanca iĢarettir.*Tavuk tüyü görmek: Malınızın çokluğuna yorumlanır. TAVUS KUġU: Güzel sanatların bir dalında üstün bir baĢarıya ve oldukça zengin güzel bir kadına iĢarettir.*Tavus kuĢu eti yemek: Zengin bir kadının mirasçısı olacağınıza iĢarettir. *Tavus kuĢu aldığınızı görmek: Ġleride çok hayırlı olacak bir erkek çocuğuna iĢarettir. *Tavus kuĢu sattığınızı görmek: Güzel bir kadınla yaĢayacağınız gönül iliĢkisine iĢarettir. TAY: Rüyada tay görmek, cinsel isteklerinizi dilediğinizce ortaya koyamadığınızı kanıtlar. Bazı kısıtlamaları sıkıcı bulduğunuzu belirtir. TAYFUN: *Eğer bulunduğunuz ev tayfunun etkisi ile parçalara ayrılırsa ve siz birini kurtarmak için çaba gösterirseniz: Bu, hayatınızın bir değiĢim yüzünden acılar içinde geçeceğim gösterir. ĠĢinizde ve ev hayatınızda hiç bir ilerleme kaydedemeyeceksiniz-dir.*Eğer tayfunun sebep olduğu zarara ve enkaza baktığınızı görürseniz: Sıkıntıya gireceğiniz günler yalandır anlamına gelir. TAZI: Rüyada tazı görmek, tehlikeli iĢlerden hoĢlandığınızı ve 307 kaçamak yapmayı zevk saydığınızı ortaya koyar. Böylesine hızlı bir hayat sürmenize karĢılık, sağlıklı olduğunuzu da haber verir. TEBEġĠR: Rüyada tebeĢir görmek, samimi davranmadığınızı ve çocukluktan kurtulamadığınızı belirler. TebeĢirle yazı yazmanız, geçici bir serüven peĢinde olduğunuzu kanıtlar. TEBRĠK: Rüyada tebrik etmek, o kiĢi hakkında iyi Ģeyler düĢünmediğinizin delilidir. Tebrik edilmeniz ise, kuyunuzu kazmak istiyorlar anlamına gelir. TECAVÜZ: Bir kadına tecavüz ettiğinizi görmek, sevgilinizle aranıza bir baĢkasının gireceğine, bir davayı kazanacağınıza, gizli bir iliĢkinizin ortaya çıkacağına iĢarettir.'"Hakkınıza tecavüz edildiğini görmek: Parasızlığa ve bu durumun getireceği ev içindeki sorunlara iĢarettir.*Bir kadının tecavüze uğradığını görmesi: Aile içindeki baskılara iĢarettir. TEFECĠ: Rüyanızda kendinizi bir tefeci olarak görmek, arkadaĢlarınızın size soğuk davranacağını ve iĢinizin çok kötü bir Ģekilde gerileyeceğini iĢaret eder.*Tefeci kiĢiler görmek: Size ihanet ettiği için bir arkadaĢınızı defterden sileceğinizi bildirir. TEĞMEN: Geleceğinizin çok parlak olacağına, zor iĢlerin üstesinden geleceğinize iĢarettir.*Kendinizi teğmen olarak görmek: Kısmetinizin açılacağına, evlenmeye karar vererek muradınıza ereceğinize iĢarettir. TEHLĠKE: Rüyada tehlike.içinde olmanız, kendinizi cinsel güç bakımından eskisi kadar ateĢli görmediğinizin delilidir. ĠliĢkilerinizde baĢarı oranının düĢtüğünü kanıtlar. Tehlikeyi atlatmak, seks buhranlarının üstesinden gelmek demektir.

TEK BOYNUZLU AT: Talihinizin açık olacağını ve çok hoĢ koĢullarda yaĢamınızı sürdüreceğinizi müjdeler. 308 TEKE: Rüyada teke görmek, gözünüz doymayacak kadar cinsel iĢtahlı sayıldığınızı açıklar. Aynı rüyayı kadınların görmeleri, erkek düĢkünü olduklarını yansıtır. TEKERLEK: Rüyada tekerlek görmek, sorunlarınızı bir türlü çözemediğinizi açıklar. DavranıĢlarınızı değiĢtirmediğiniz için, aynı karĢılığı görmekte ve çıkmazdan kurtulamamaktasınız. TEL: Rüyada tel görmek, cinsel bakımdan uyanık olmanız gerektiğini belirtir. Sevdiğiniz kimsede gözü olanlar var demektir. TELEFON: Bir kadın telefonla konuĢtuğunu görürse; kıskanç bir rakibi olacak fakat tüm kötülüklerin üstesinden gelecek demek-tir.*Eğer telefonla konuĢurken sesi iyi alamazsa: Dedikodudan muzdarip olacak ve sevgilisini elinden kaçıracaktır. TELGRAF: Rüyada telgraf almak, yatakta eĢinizle biraz daha çok ilgilenmeniz gerektiğini açıklar. Kadınlar için aynı rüya, cinsel birleĢmede sabırsızlık demektir. TELESKOP: Bir teleskop görmek, gönül iliĢkinizde olumsuz bir döneme gireceğinizi ve iĢinizin değiĢken, belirsiz olacağını haber verir. *Bir teleskop ile yıldızlara ve gezegenlere bakmak: HoĢunuza gidecek seyahatlere çıkacağınızı fakat bu seyahatlerin daha sonra büyük mali kayıplara neden olacağına iĢaret eder. TELEVĠZYON: Televizyon seyrettiğinizi ve seyrettiğiniz Ģeyden rahatsız olduğunuzu görmek, baĢka insanlardan çok kolay etkilendiğinizi belirtir.*Televizyonda olduğunuzu görmek: DıĢ görünüĢlerle çok alakalı olduğunuzu bildirir. Yüzeyselliğiniz gönül üzüntüsü çekmenize neden olacaktır. TEMBEL: Yaptığınız giriĢimlerde bir hata yapacağınızı ve bu yüzden uğrayacağınız hayal kırıklığından büyük üzüntü duyacağınızı belirtir.*Genç bir kadın, aĢığının tembel bir kimse olduğunu görürse: Kötü bir Ģansı olacak ve evlenme niyetinde olan erkeklerin ce309 saretlerini kıracak demektir. sursuz davranmaktasınız sayılır. TEMEL: Rüyada herhangi bir tesisin temelini atmak, iliĢkilerinizi gün geçtikçe kuvvetlendirdiğinizi ve yuvanızı sevgi ile doldurduğunuzu belirler. Bekarlar için aynı rüya evlilik müjdesidir. TEMĠZLEMEK: Rüyada temizlik yapmak, talihinizin yakında açılacağını haber verir. Vücudunuzu yıkamak, sağlık belirtisidir. TENE(ARPA vs.): Zenginliği ve mutluluğu müjdeleyen en Ģanslı rüyalardan bir tanesidir. Genç bir kadın için, onu seven varlıklı dostlarla tanıĢacağı anlamındadır. TENCERE: Rüyada tencere görmek, kadının cinsel üstünlüğünü anlamak demektir. Ona ayak uydurabilmekte çektiğiniz güçlüğü de kanıtlar. Kadınlar için aynı rüya, dilediğince orgazma ulaĢabilmek demektir. TENEKE: Rüyada teneke görmek, baĢınızdan geçen tüm serüvenleri dillere düĢürdüğünüzü ortaya koyar. TENĠS: Rüyada tenis oynamak, aranızdaki cinsel alıĢ veriĢin kısır kaldığını belirler, ona tamamen sahip çıkmak istediğinizi açıklar. jĢmesini bilmediğinizi ve suçu * S bakımı. baĢarı on. S M 3 güç belirtisidir. Aynı rüya ka-rını açıklar. -I nnın üstesin». >s> ¦% ¦§ & la?» TEK BOYNo I | Ģullarda yaĢamınızı S» Jğ ta kendinizi eĢinize adadığım-bilmekte ve aĢk oyunlarında

^ngeli bir yatak, yaĢamınız ol-oĢlandığınızı bilmekte ve kuTERCÜMAN: Rüyada tercümanlık yapmak, cinsel açıklıktan kaçmak demektir. Ġsteklerinizi olduğu gibi değil, karıĢık yollardan dile getirmekte olduğunuzu kanıtlar. I ¦ TERE: Rüyada tere görmek, her kadının sevilmeye muhtaç oldu) • ğunu bildiğinizi ve buna göre hareket ettiğinizi ortaya koyar. Kadınlar i :¦ tarafından aynı rüyanın görülmesi ise, gönül ferahlığına ve gerçek bir \; cinsel doyuma iĢarettir. ' TEREYAĞ: Rüyada tereyağı görmek, yatak arkadaĢınızı incitmeden seviĢebildiğinizin delilidir. Ekmeğinize tereyağ sürmek, tatlı anlar i geçireceğinizi müjdeler. TERK: Genç bir kadın, rüyasında evini ya da arkadaĢını yüzüstü bırakıp gittiğini görürse; aĢkta sıkıntı çekecek demektir. TERLEMEK: Rüyada terlemek, cinsel baĢarısızlıkları haber verir. Yatak yaĢantınızı ikinci plana düĢürmekle suçlandırıldığınızı açıklar. TERLĠK: Rüyada terlik görmek, cinsel bir rahatlama özlemi çektiğinizi kanıtlar. Kadınlar içinse, ideal bir erkek aradığınızı belirler. TERMOMETRE: Rüyada termometre görmek, hayatınızda seksin büyük bir önem taĢıdığını kanıtlar ve onsuz yapamayacağınızı belirtir. TERZĠ: Rüyada terzi görmek, ihanete uğradığınızı sanmak demektir. Hatta onun baĢka birisini sevdiğini sandığınız anlamına bile gelir, TESTERE: Rüyada testere görmek, iliĢkilerinizin çok karıĢık olduğunu meydana koyar. Erkeğin ilgisizlikten alındığını, kadının umursamaz olduğunu açıklar. Arada kopmak üzere olan bir bağ bulunduğu311 nu belirler. TESTĠ: Hayatınızı zindana çevirecek bir kadınla tanıĢacağınıza, ancak bu kadın ne yaparsa yapsın çok seveceğinize, senelerinizin azapla geçeceğine ve bu kadının sizi kötü bir Ģekilde aldatacağına iĢa-rettir.*Su dolu testi görmek: Eğer eĢiniz hamile ise, bir kız çocuğuna iĢarettir. *Testi imal ettiğinizi görmek: Evlilik hazırlıklarına giriĢeceğinize iĢarettir.*Testinin kırıldığını görmek: Evinizden, eĢinizden ya da iĢinizden ayrılacağınıza iĢarettir. TETANOS: Bir kadın tetanos insanlar görürse; arkadaĢlarının ona hoĢ olmayan görevleri tahsis etmesi onun mutluluğunu azaltacak anlamındadır. TEVRAT: Eskiden yitirdiğiniz bir Ģeyi bulacağınıza iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; yabancı bir kiĢiyle evlilik yapacağınız anlamına gelir. TEYP: Bir teybe bir Ģeyler kaydettiğinizi görmek, geçmiĢte ifade ettiğiniz beyanlar, kısa bir zaman içinde geri gelecek ve size uğrayacaktır. Eğer belli insanlar bu bilgilere sahipseler, bu beyanlar hayatınızı yıkacak bir Ģekilde size karĢı kullanılacak demektir. jinizi isteyenler sayesin-rler. ı çevireceğinize iĢaret-[lacağına, evlenerek muĠĠ8 > # g -I 11UI bakımı basan or nnın üstesin.. Jj, % ¦§ TEK BOYNĠ Ģullarda yaĢamınızı sî ^ bakımdan artık baĢını-;ini müjdeler. mek, hoĢ dostluklar kuıreceğinizin habercisibir Ģey verdiğini görürse: Evlilikte dahil olmak üzere tüm istekleri yerine gelecek demektir. TIRNAK: Rüyada tırnak görmek, cinsel Ģikayetlerin gittikçe arttığını belirler. Tırnak kesmek, derde çare bulmak demektir. TĠFTĠK: Yününü görmek; alnınızın teriyle kazandığınız mala iĢarettir. "'Yastık ve yorgana tiftik yünü doldurduğunuzu görmek: Evlilik hazırlıklarına kalkıĢacağınıza iĢarettir.'"Tiftik yününden battaniye görmek: Paranıza para

katacağınıza iĢarettir.*Tiftik yününden kazak ördüğünüzü görmek: Malınızı ve mülkünüzü gece aleminde tüketeceğinize iĢarettir. TĠLKĠ: Bir tilkiyi kovaladığınızı görmek, riskli aĢk iliĢkileri yaĢadığınızı gösterir. *Eğer bahçenize sinsice yaklaĢan bir tilki görürseniz: Bu, kıskanç arkadaĢlarınızdan uzak durun ihtarıdır. *Bir tilki öldürmek: Üzerinize aldığınız her iĢi baĢaracaksınız demektir. TĠMSAH: Rüyada timsah görmek, seviĢirken katılık gösterdiğiniz için, eĢinizi ürküttüğünüzü kanıtlar. Aynı rüyanın kadınlar tarafından görülmesi, erkekten uzaklaĢmak isteğinizi ortaya koyar. TĠYATRO: Bazı olayları çok baĢarılı, çok güzel gibi kavramlarla size aktaranlara inanmamanız gerektiğine, zira bu tanımlamalara kanmanız halinde kötü bir düĢ kırıklığına uğrayacağınıza iĢarettir.*Tiyat-roda olduğunuzu görmek: Dünyanıza boĢ vermiĢ durumda olduğunuza, kendinizi toparlamanız gerektiğine aksi halde piĢman olacağınıza iĢarettir.*Tiyatro sahnesinde olduğunuzu görmek: Büyük bir ihtirasla sevebileceğiniz bir kadınla tanıĢacağınıza iĢarettir. Bu rüyayı bir kadın görürse, böyle bir erkekle tanıĢacağı anlamına gelir.*Tiyatro oyunu yönettiğinizi görmek: Çok hareketli ve çılgınca bir hayat tarzınız olacağına iĢarettir. TOHUM: Ektiğinizi görmek, hayırlı bir erkek çocuk sahibi olacağınıza iĢarettir.*Tohumları ezdiğinizi görmek: Geçiminizi sağlamak için çok zor Ģartlar altında çalıĢacağınıza iĢarettir.*Tohumlann yeĢer313 diğini görmek: Uyumlu bir evlilik yaparak mutlu olacağınıza iĢarettir. TOKALAġMAK: Genç bir kadın ünlü bir devlet baĢkanı ile to-kalaĢtığını görürse, yabancılardan uzaklaĢacak ve sevinç dolu günler yaĢayacak anlamına gelir. Eğer fırsatı değerlendirirse, mali açıdan rahat günler geçirecektir. Eğer tokalaĢmak için yukarı uzanması gerekirse, bir çok konuda muhalefet ile karĢılaĢacaktır. Eğer eldivenler ile el sıkıĢırsa, bu engelleri aĢacaktır.*Sizin altınızda olan insanlarla el sıkıĢırsanız: Nazikliğinizden ötürü çevrenizde sevilecek ve itibar görecek iyi niyetli davranıĢlar ile ödüllendirileceksinizdir.*Sizin ya da onların lekeli eli olduğunu görürseniz: ArkadaĢ gibi görünen insanlann arasında düĢmanlarınıza rastlayacaksımzdır.*Genç bir kadın, eli ayağı tutmayan bir ihtiyar ile el sıkıĢırsa: Sıkıntı-yaĢayacak demektir. ""Size haksızlık yapan bir insan ile el sıkıĢırsanız ve o sizden ayrılırken üzgün görünürse: Yakın bir arkadaĢınız ile aranızda ayrılıklar baĢ gösterecek ve belki yabancılaĢacaksınız anlamına gelir. TOKAT: Rüyada tokat atmak, kadını umursamamak demektir. Tokat yemek ise, sevdiğiniz kiĢinin size müthiĢ bir darbe indireceğini haber verir. TOKMAK: Hastalığınız yüzünden arkadaĢlarınız size nazik olmayan bir Ģekilde muamele edeceklerini haber verir. Evinizde karıĢıklık olacaktır. TOMURCUK: Rüyada tomurcuk görmek, düĢünce ve isteklerinizi henüz gerçekleĢtiremediğinizi kanıtlar. TOP: Bu rüya, birisinin evinin ya da ülkesinin yabancı güçlerin tehlikesi altında olduğunu ve gençliğin savaĢ yüzünden acı çekebileceğini iĢaret eder.*Genç bir kadın, top görürse yada top sesi duyarsa: Bir askerin karısı olacak demektir. TOP GÜLLESĠ: Bir kız, rüyasında bir top güllesi görürse; asker bir sevgilisi olacak demektir. TOP SESĠ: YaĢamakta olmuĢ olduğunuz hayattan bunalmıĢ bir durumda olduğunuza, hiç bir Ģeyden zevk almayacağınıza, sizden hoĢlanmayan bir kiĢinin gereksiz ve kaba sözlerine iĢarettir. TOPAL: Bir kadın topal bir kimse düĢlerse, sevinçleri ve umutları . hayal kırıklığı yaratacak demektir. TOPLANTI: Kendinizi bir iĢ yada arkadaĢ toplantısında gör-mek;*Genç erkeklerin görmesi halinde: HoĢça vakit geçirebileceği bir eğlenceye iĢarettir.'"Olgun yaĢtaki insanların görmesi halinde: Derecesi oldukça yüksek bir terfiye iĢarettir.*Genç kızların görmesi halinde: Sevdiği gençle beraberliğinin uzun bir müddet devam edeceğine iĢarettir.*Evli kadınların görmesi halinde: Ġyi bir geçime ve uyumlu beraberliğin devamına iĢarettir. TORĠK: Kadınlara ve malınızın çokluğuna iĢarettir.*Taze torik görmek: Alımlı, akıllı ve genç bir kadına yorumlanır.*Torik yakaladığınızı ya da yediğinizi

görmek: Malınızın ve paranızın fazlalığına iĢarettir.'"Kirli suda balık avladığınızı görmek: Bir olaydan ötürü büyük üzüntü duyacağınıza iĢarettir. *Deniz üzerinde ölü torik görmek: Mantıksız bir iĢin düĢlerini kurmaya iĢarettir. TORPĠL: Rüyada torpil görmek, varlığım çekemediğiniz rakibinizi uzaklaĢtırmak için her çareye baĢvurabileceğinizi belirler. TOZ: BaĢkalarının baĢarısızlığı yüzünden iĢinizde önemsiz bir zarar göreceğinizi belirtir. Genç bir kadın için, aĢığı yeni bir sevgili bulduğu için onu bir kenara atacak demektir. *Toz içinden kurtulmak: ĠĢinizdeki kayıpları telafi edeceğinizin iĢaretidir. TÖREN: Çok zevkli giriĢimlerde sizinde bir katılımcı olacağınızı haber verir. Genç bir kadın için, mutluluğunun artacağını ve evleneceğini iĢaret eden olumlu bir rüyadır. TÖRENLE YEMĠN ETMEK: ĠĢinizi iyi yapamadığınız için size Ģikayetlerde bulunulacak ya da evlilik hayatınızda bir Ģeyler ters gidecek demektir.""Yemini bozmak: ĠliĢkileriniz felaketvari sonuçlar ile tamamlanacak anlamındadır. 314 315 TRAKTÖR: Rüyada traktör görmek, doyuma karĢı duyulan özlem demektir. Her ikinizin de ihmalkar davrandığını kanıtlar. TRANSATLANTĠK: Rüyada transatlantiği görmek, cinsel hedefinize hiç bir zaman ulaĢamayacağınızı haber verir. TRAġ: '"Eğer jiletiniz kesmez ise ve suratınızı tahriĢ ederse: ArkadaĢlarınızın özel yaĢamınızı eleĢtirmelerine neden olacaksınızdır.*Sakalınız ak gibi görünüyorsa: Sizin hakkınızda iddialan olan kiĢilere adaletsiz bir biçimde davranacaksınız demektir. *Bir kadın traĢ olan bir erkek görürse: Büyük zevklere düĢkün olduğundan mahiyeti lekelenecektir. ""Kadın, traĢ olduğunu görürse: Bu, kendini erkek gibi farz edeceğini ve bu yüzden erkeklerin ondan nefret edeceğini iĢaret eder. SAKAL: Genç bir kadının bir sakala hayran kaldığını görmesi: Bekarlıktan kurtulmak için bir istek duyduğunu fakat talihsiz bir evlilik ile karĢı karĢıya kalacağını ifade eder. BIYIK: Bir bıyığınız olduğunu görmek, yalnız kendinizi düĢünmeniz ve küstahlığınız az bir mal mülk edinmenize neden olacaktır. Kadınları üzmek için onlara ihanet edeceksinizdir.*Bir kadın, bir bıyıktan hoĢlandığını görürse: Ġffeti tehlike içindedir. Hareketlerine dikkat etmeli demektir.'"Bir erkek, bıyığını traĢ ettiğini görürse: Kötü arkadaĢlarından ve alıĢkanlıklarından kurtulup eski itibarlı günlerine geri döneceğini belirtir. TREN: Eviniz olsun iĢiniz olsun tekdüze bir yaĢantı süreceğiniz anlamına gelir. *Banliyö treni görmek: Yeni bir aĢk macerasına atılacağınıza iĢarettir. *Tren kompartımanı görmek: Dostlarınızla birlikte, bir geziye çıkacağınıza iĢarettir. TUĞLA: Rüyada tuğla görmek, erkeklik veya diĢiliği öğrenmeniz gerektiğini açıklar. Cinselliğin evlilikteki önemini de kavramanızı ihtar eder. TURP: Rüyada turp görmek, hiç bir zaman yatakta eĢinizin canını sıkmadığınızı ortaya koyar. TURġU: TurĢular, aĢkta küskünlükler yaĢayacağınızı fakat sonrasında zafere ulaĢacağınızı haber verir.*Bozuk turĢular: ĠliĢkilerinizde hayal kırıklığı yaĢayacağınızı bildirir. AĢıklar için, kavgaların belirtisidir. TUTSAK: Genç bir kadın için, tutsak olduğunu görürse: Kıskanç bir kocası olacak ya da yaptığı patavatsızlıklar yüzünden çevresindekiler tarafından kınanacak demektir. TUZ: Genç bir kadın, tuz yediğini görürse; sevgilisi tarafından daha güzel ve çekici bir kız için terk edilecek ve bu yüzden derin bir üzüntü duyacaktır. TUZAK: Rüyada tuzağa düĢürülmek, cinsel ihanete uğramak demektir. Beslediğiniz güvenin yersiz olduğuna dikkatinizi çeker. TÜL: Yüzünü tülle gizlemiĢ bir kadın görmek: Bu rüyayı bir erkek görürse: Gizemli bir güç tarafından yaĢam tarzınızın ve davranıĢlarınızın daha dürüst ve düzenli bir Ģekilde doğru yolu bulmanıza yardımcı olacağına iĢarettir.*Olgun yaĢtaki bir kiĢi görürse: Sizi uzaktan yakından ilgilendirmeyen bir konu yüzünden haksız bir yere suçlanacağınıza, ancak gerçeğin anlaĢılacağına, fakat bu durumun sizde derin bir üzüntü bırakacağına iĢarettir.*Genç bir kız görürse:

Evde kalacağınıza iĢarettir.*Evli bir kadın görürse: Ortalıkta dolaĢan gereksiz sözler yüzünden aile içinde tatsız durumlar yaĢanacağına iĢarettir. TÜLBENT: Bir aĢık, sevgilisinin böyle saydam bir gereç giydiği-i görürse; bu, sevgilisini etkileme yeteneğine sahip olacağını belirtir. m TÜNEL: Bir tünelin içinden geçmek, aĢk ve iĢ hayatınız için kötü günler demektir. TURKUAZ: Yakınlarınızı memnun edecek bir arzunuzu en kısa 316 317 zamanda gerçekleĢtireceğinizi iĢaret eder.*Bir kadın, türkuazını çal-dırirsa: AĢk hayatında dargınlıklar yaĢayacaktır. Eğer onu namussuzlukla elde ederse, gönül iliĢkisinde alınganlığı yüzünden sıkıntı çekecektir. TÜTÜN: Rüyada tütün görmek, sabırlı davranıĢlarınızın zamanla değerlendirileceğini açıklar. TÜY: Sakin ve sessiz bir karaktere sahip olduğunuza, isteklerinizin gerçekleĢeceğine iĢarettir.*Bir kadının tüy görmesi: Bir gönül iliĢkisinin baĢlayacağına iĢarettir. 318 u UÇAK: Rüyada uçak görmek, eĢinizi yatakta onu göklere çıkaracak kadar mutlu kıldığınızı kanıtlar. UÇMAK: Yükseklerde uçmak, evliliğe ait belalar anlamına gelir. ^Havada tuhaf yüzler ve hayvanlar görmek: AĢkınızın kıskançlıktan ve sadakatten dolayı tahribata uğrayacağına iĢaret eder.*Bir evden baĢka bir eve uçtuğunuzu görmek: BaĢka bir kadınla beraber olacağınıza iĢarettir.* Yer den havaya doğru uçtuğunuzu göriiıek: Ġleride hacca gideceğinize iĢarettir. UÇURTMA: Rüyada uçurtma görmek, gerçekleĢmesi olanak dıĢı emeller beslediğinizi kanıtlar. UÇURUM: ArkadaĢlarınızdan birinin vefat edeceğine ya da son günlerde dikkatli olmanız gerektiğine, zira baĢınıza tehlikeli bir durumun gelebileceğine iĢarettir.*Uçuruma düĢtüğünüzü görmek: Mesleğinizde üst üste gelen Ģanssızlıklar yüzünden bocalayacağınıza ya da evlilik hayatına alıĢamayacağmıza bu durumunda aranızda soranlar çı319 kanacağına iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; endiĢeye, sıkıntıya ve üzüntüye düĢeceğiniz anlamına da gelir. UN: Rüyada un görmek, heveslerinizi bir türlü alamadığınızı ortaya koyar. UR: Rüyada ur görmek, cinsel iliĢkilerin büyük bir sorun olmaya baĢladığını belirler. Ġki tarafı da mahvedebilecek bir seks yaĢantınızın varlığını meydana koyar. USKUMRU: Rüyada uskumru görmek, sevdiğiniz kadının haya; tında bir bomba gibi patlayacağınızı açıklar. USTA: Gönül iliĢkilerinizde hüsrana uğrayacağınıza, iĢlerinizin bozulmasıyla sinirli bir insan olacağınıza bu olumsuzlukların sizi etkilemesi ile insanlara kötü davranacağınıza iĢarettir. USTURA: Rüyada ustura ile traĢ olmak, sevginizin kiĢilik kazanması demektir. UġAK: Size uygun olmayan bir evlilik yapacaksınızdır. Romantik dürtülerinizi kontrol etmekte baĢarısızlığa uğrayacaksınızdır.*Bir uĢak gibi hareket ettiğini gören genç bir kadın için bu rüya: Bazı aptalca muziplikler içine gireceğini bildirir. UTANÇ: ArkadaĢlarınızın ya da çocuklarınızın utanç verici davranıĢlarından muzdarip olduğunuzu görmek, dertlerinizin, sizi çok yoracağını bildirir. Kendiniz utanç içinde iseniz, ahlaki değerlere fazla bağlı olmayacağınızı ve dürüst bir kiĢi olmadığınız için adınızın tehlike içinde olacağını haber verir. DüĢmanlarınız sizi takiptedir. UYKU: Küçük bir çocuğun yanında uyumak, aĢkınıza karĢılık bulacağınızı ve huzurlu bir ev hayatınız olacağım iĢaret eder.*Ġğrenç bir kiĢi ya da nesne ile uyumak: Gönül iliĢkiniz yaptığınız- çapkınlıklardan dolayı zedelenebilir demektir. *Genç bir kadın, aĢığı ile ya da hoĢ bir nesne ile uyuduğunu görürse: AĢığının çekiciliğinden fazla

etkilenmemelidir anlamındadır. UYKUSUZLUK: Yatakta olduğunuz halde uyuyamadığınızı görmek, rüyayı görenlere göre değiĢiklik gösterir.*Genç bir erkeğin görmesi: YaĢınızın gereği yapacağınız acemiliklere dikkat etmeniz gerektiğine zira saflığınızdan faydalanılarak kolaylıkla aldatılabileceğinize, bu durumun eĢinizin ya da sevgiliniz içinde geçerli olacağına, onlar tarafından da aldatılabileceğinize iĢarettir. *Orta yaĢtaki erkeklerin görmesi: ĠĢinizdeki baĢanlı durumunuzu çekemeyenlerin olduğuna, ayağınızın kaydırmakla uğraĢacaklarına iĢarettir.'"Genç bir kadının görmesi: ArkadaĢlık yaptığınız insanın karakterinin bozuk ve uygunsuz bir insan olduğuna iĢarettir.*Orta yaĢtaki kadının görmesi: Kötü bir hastalığa yakalanacağına dikkat etmesi gerektiğine iĢarettir. UYLUK: Uyguluğunuzu düz ve beyaz görmek, olağanüstü iyi bir Ģansınız olacağını ve sevinçler yaĢayacağınızı bildirir.*Yaralı uyluklar: Hastalığın ve ihanetin alametidir.'"Genç bir kadın, uyluğuna hayran kalırsa: Maceralara atılmak için istek duyacağını haber verir. DavranıĢlarında dikkatli olması için bu rüyaya bir ikaz niteliğinde önem vermelidir. j UYUġUKLUK: Üzerinizde bir uyuĢukluk hissettiğinizi görmek, ¦ hastalığın ve endiĢe verici durumların belirtisidir. UZAKLIK: ArkadaĢlarınızın uzakta olduğunu görmek, size çok fazla etkilemeyecek bir hayal kırıklığı yaĢayacağınızı bildirir.*Uzağı düĢlemek: Uzun bir yolculuğun belirtisidir. Öküzlerle saban süren erkekler görmek (uzakta); saadetinizin artacağını ve Ģerefli bir yaĢam süreceğinizi müjdeler.*Eğer bir erkek alacakaranlıkta uzakta bir yabancı kadın görür ve kadın ona öpücük yollarsa: Yeni tanıĢtığı ;bir kiĢi ile evlilik iliĢkisine gireceğini ve bunun mutsuz bir Ģekilde biteceğini bildirir. UZAY: Rüyada uzaya gitmek, cinsel bakımdan çok modern görüĢlü olmak demektir. 320 321 u ÜCRET: Rüyada ücret karĢılığı çalıĢmak, eĢinizi yatağa sokmak için bir takım ön yargılara sahip olduğunuzu kanıtlar. Sekse bayağılık kattığınızı belirler. Aynı rüyanın kadınlar tarafından görülmesi, adiliklerini ortaya koyar. ÜÇGEN: Üçgen görmek, arkadaĢlarınızdan ayrılacağınız ve anlaĢmazlıkla bitecek bir gönül iliĢkisi yaĢayacağınızı haber verir. ÜÇÜZ: Rüyada üçüz görmek, erkekler için kadını hamile bırakmaktan çekindiklerini, kadınlar içinse evlat hasreti duyduklarım belir: Rüyada ateĢ üflemek, cinsel yaĢantıyı canlandırmak 1 ir. Sonunda baĢarıya ulaĢacağınızı müjdeler. sere yakalanmak, aranızdaki bağın kopacağı--'lduklannı haber verir. ÜLTĠMATOM: Rüyada ültimatom vermek, cinsel konularda dizginleri ele almaya kararlı olduğunuzun delilidir. ÜNĠFORMA: Rüyada üniforma görmek, yatak yaĢamını renklendirmek için elinizden geleni yaptığınızı kanıtlar. ÜNĠVERSĠTE: Rüyada üniversiteye gitmek, seksi bir bilim haline getirdiğinizi ve tüm inceliklerine sahip olduğunuzu ortaya koyar. ÜREME ORGANLARI: Erkek ya da diĢi üreme organlarını görmek, eğer onlar hastalıklı ise; çok kısa bir süre içerisinde yasak ve skandalvari bir olayın parçası olacağınızı ifade eder. Eğer bu olayı üzerinize alırsanız, bu sizin için fırtınalı, yıkıcı ve karmakarıĢık durumlara neden olacaktır. *Üreme organlarınızı alenen gösterdiğinizi görmek: Adınızın kısa bir süre içersinde lekeleneceğini haber verir. ÜRKMEK: Rüyada ürkmek, yaĢam sorunlarının yatağa girip seviĢmenize fırsat bırakmadığını Kanıtlar. Seksin tadını çıkaramadığınızı belirler. ÜRPERMEK: Rüyada ürpermek, kendinizi alabildiğine zevke verdiğinizin delilidir. ÜġÜMEK: Rüyada üĢümek, ikinizden biri taviz vermedikçe cinsel uyum sağlayamayacağınızı ihtar eder. ÜTÜLEME: Huzurlu bir ev yaĢammız olacağını ve iĢinizde düzen sahibi olacağınızı haber verir.*Eğer bir kadın ütü yaparken elini yakarsa: Bu hastalanacağının ya da kıskançlığının huzurunu bozacağının iĢaretidir.*Eğer elbiseleri hafifçe yakarsa: Ona rahatsızlık verecek bir rakibi olacaktır. Eğer ütü çok soğuk görünüyorsa, sevgiden yoksun olacaktır.

ÜVEYĠK: Yakaladığınızı görmek, hafif meĢrep ve Ģirret bir kadınla iliĢkiniz olacağına iĢarettir.*Üveyik görmek: Böyle bir kadının ihanetine maruz kalacağınıza iĢarettir.*Üveyik yavrusu görmek: Hi323 lebaz ve ahlaksız bir evlada iĢarettir.^Evinizin balkonunda üveyik görmek: Bu rüyayı gördüğünüz günün sabahı o güne dikkatli baĢlamanız için gerekli tedbirleri almanız gerektiğine dair uyandır. *Evin içinde üveyik görmek: Bir hırsızlık olayına karĢı tedbirli olmanız gerektiğine dair bir uyandır.'"Üveyik kuĢunun uçup gittiğini görmek: Size yardım edeceğine dair söz veren bir kiĢinin bu sözünü tutamayacağına iĢarettir. ÜZENGĠ: Kısa ancak zahmetli bir yolculuğa, hayırlı bir erkek çocuğuna iĢarettir.'"ĠĢlemeli üzengi görmek: Kendisinden baĢkasını beğenmeyen kibirli bir çocuğa iĢarettir. *Çok değerli üzengi görmek: Çok güzel bir kadınla evleneceğinize ve saygınlığınızın artacağına iĢarettir. *Sağ ayağınızla üzengiye bastığınızı görmek: Sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacağınıza eĢinize aĢın ilgi göstereceğinize iĢarettir. ÜZÜM: Rüyanızda üzüm yemek, tasalannız yüzünden duygusuz-laĢacağınızı belirtir. Eğer yapraklann arasında bolca üzüm asılı olduğunu görürseniz; bu, yüksek mevkilere ulaĢacağınızı ve baĢkalanna mutluluk vereceğinizi iĢaret eder. Genç bir kadın için bu rüya, parlak bir gelecek vaat eder. En çok istediği arzusu gerçekleĢecektir.'"BektaĢi üzümleri görmek: Korkulu bir iĢten kurtulacağınızı haber verir. Genç bir kadın onlan yerse, beklentileri olmayınca önemsenmeyecek derecede bir hayal kırıklığı yaĢayacaktır. ÜZÜM BAĞI: Olumlu düĢünceler ve size uygun aĢklar anlamındadır. *Köt-'\ kokmuĢ ve bakımsız bir bağı ziyaret etmek: Hayal kırıklık'>n iyimser beklentilerinizi gölgede bırakacaklanm bildiyada üzülmek, cinsel perhizin çekilmezliğini kanıtV-ġEKLĠ: Akrabalarınızdan aynlmanıza neden olacak iĢle ilgili pürüzler anlamına gelir. Bu rüyadan sonra arkadaĢlar ya da aĢıklar ay-nlabilirler. VADĠ: Rüyada vadi görmek, iĢ hayatınızda olduğu gibi yatakta da baĢanya eriĢmeyi bildiğinizi belirler. VAFTĠZ: Rüyada vaftiz töreni görmek, mutluluğunuzu cinsel kudretinize borçlu olduğunuzu ortaya koyar. VAGON: Rüyada vagon görmek, sevdiğiniz kiĢiyi cinsel bakımdan eĢsiz gördüğünüzün delilidir. VAHġĠ: Rüyada vahĢi hayvan görmek veya vahĢileĢmek, eĢinize tümüyle, sahip çıkmak istediğinizi ortaya koyar. VALĠ: Rüyada vali görmek, dirayetli davranıĢlannız sayesinde seksten zevk alabildiğinizi kanıtlar. 325 VALĠZ: Valizinizi kaybetmek; aile içinde tartıĢmaların yaĢanaca-Ġ ğmı ve iĢinizin kötüleĢeceğini belirtir. Evli olmayanlar için, bozuk iliĢkiler anlamına gelir. VALS: Yaptığınızı görmek, birdenbire yıldırım aĢkına tutulacağınıza ya da vals yaptığınız kiĢinin size hayran kaldığına iĢarettir. VAMPĠR: Rüyada vampir görmek, cinsel sapıklık olarak nitelendirilebilecek istekler beslediğinizi açığa vurur. VAġAK: Bir kadın için bu rüya, sevdiği erkek uğruna baĢka bir kadınla yapacağı mücadele anlamına gelir. Eğer vaĢağı öldürürse, rakibini alt edecektir. VAZO: Ev yaĢantınızda tatlı sevinçler yaĢayacağınızı ve büyük bir memnuniyet içinde olacağınızı iĢaret eder.*Bir vazodan bir Ģey içmek: Yasak bir aĢk yaĢayacağınızın emaresidir.*Genç bir kadın, rüyasında bir vazo alırsa: Kısa bir süre sonra en çok arzuladığı Ģeyi elde edecektir. VEBA: ĠĢlerinizde hayal kırıklığı yaĢayacaksınız. Karınız ya da sevgiliniz size sefil bir yaĢam sunacak anlamına gelir. VEDA: Ettiğinizi görmek; iĢinizi, mesleğinizi, itibarınızı ve saygınlığınızı yitireceğinize, evliliğin bitmesine yorumlanır. VENÜS: Rüyada Venüs görmek, cinsel mutluluklardan en büyüğüne eriĢmek, hayatı aynı zamanda sevgiyle doldurmak demektir.

VERANDA: Genç bir kadın, kendisini sevgilisi ile veranda da görürse; erken ve mutlu bir evlilik yapacaktır. *Eski bir veranda: Umutlarınızın azalacağını, aĢk ve iĢ yaĢamınızda hayal kırıklığına uğrayacağınızı iĢaret eder. VEREM: Rüyada vereme tutulmak, ona sahip çıkmak hasreti ile yandığınızı iĢaret eder. Bir veremlinin baĢucunda beklemek, derdinize çare bulunacağını müjdeler. VERGĠ: Rüyada vergi ödemek, günahlardan sıynlacağınızı ve tövbekar olarak bir hayat süreceğinizi kanıtlar. VĠDEO: Çekim kaydı aynı biçimde çeker mini kasetli bu videoyu kullandığınızı görmek, kısa bir zaman sonra hayatınızda önemli ve he-yecanlandıncı bir olay vuku bulacaktır manasındadır. VĠNÇ: ÇekiĢmeler içine gireceğinizi ve baĢarıya giden yolda engeller ile karĢılaĢacağınızı haber verir. VĠġNE: Rüyada viĢne görmek, eĢinizin bilmediği yenilikleri uygulamakta güçlük çektiğinizi fakat, bir defa uyguladıktan sonra onunda sizden çok bundan memnun kaldığını belirler. VĠTAMĠN: Rüyada vitamin hapı almak, evhamlı olduğunuzu ve yersiz endiĢeler duyduğunuzu kanıtlar. Cinsel gücünüzü bir takım yiyecek ve ilaçlara takviye etmek istediğinizin delilidir. • VĠTRĠN: Rüyada vitrin görmek, röntgencilikten hoĢlandığınızı açığa vurur. VĠYOLA: Sebep olacağınız bir olaydan ötürü üzüntü duyacağınıza iĢarettir.*Viyola çaldığınızı görmek: Kalbinizin yeniden alevleneceğine, aĢık olacağınıza iĢarettir. Bu yorumlar viyolonsel içinde geçerlidir. VOLEYBOL: Rüyada voleybol oynamak, iki kiĢi arasında bir türlü karar veremediğinizi kanıtlar. Hangisiyle beraberseniz o anda iliĢkilerinizi onunla sürdürmek istiyorsunuz demektir. Kararsızlığınızı belirler. VÜCUT: Rüyada aynaya bakarak vücudunuzu seyretmek, nar-sizm hastalığına eğilimli olduğunuzu kanıtlar. Kendinizi teĢhir ederek içgüdüsel doyuruma ulaĢmaktan zevk aldığınızı belirler. 326 327 YABAN GÜLÜ: Delicesine sevdiğiniz bir kiĢiden bu sevginin karĢılığını göremeyeceğinize iĢarettir. YABAN ÖRDEĞĠ: Evliliğe ya da eğlenerek mutlu olacağınız günlere iĢarettir. YABANĠ SAFRAN: Götürü bir iĢ alacağınıza ve söz vermiĢ olduğunuz günde teslim edeceğinize iĢarettir. YABANCI: Rüyada yabancı bir kiĢi gören, cinsel problemlerinizin görmezlikten gelmeye çalıĢtığınızı kanıtlar. Bu arada huzursuzluğunuzu da yansıtır. YABANĠ: Rüyada yabani kiĢiler görmek, seviĢirken hoyratlığa kaçmaktan zevk aldığınız anlamına gelir. Tatlılık yerine sert davranıĢları tercih ettiğinizi açıklar. YADĠGAR: GeçmiĢ aile büyüklerinizden kalan bir emaneti gör328 mek; bir evlilik yapacağınıza ve uyumlu bir beraberlik sürdüreceğinize iĢarettir.*Bir yadigarı baĢkasına verdiğinizi görmek: Sevdiğiniz insanla aranıza girenler yüzünden ayrılacağınıza iĢarettir. YAFTA: Uzun zamandır beğendiğiniz ancak bir türlü duygularınızı açamadığınız birisine niĢlerinizi söyleyeceğinize iĢarettir. YAĞ: Eğer bir erkek yağ alım-satımında çalıĢtığını görürse; çok güzel bir iliĢki kuracağını umarken baĢarısız bir aĢk hayatı yaĢayacaktır. YAĞMUR: YaklaĢan yağmuru duymak ve görmek, ıslanmadan kaçmak; tasarladığınız planların baĢanlı olacaklarını ifade eder. Evinizde oturarak pencereden yağmuru seyrettiğinizi görmek; Büyük zenginlik ve tutkulu bir aĢk anlamındadır. YAKA: Rüyada yaka görmek, kendinizi cinsel yaĢam yönünden iyi kolladığınızı belirler. Kirli yaka, seviĢme kurallarına uymadığınızın delilidir. YAKI: Paraya çok sıkıĢmıĢ olan bir arkadaĢınızın isteğini geri çevirmeyeceğinize iĢarettir.*Yakı kullandığınızı görmek: Duygularınızı iyi anlayan bir arkadaĢınız olacağına ya da sevgilinizin sizi bir türlü anlamayacağına iĢarettir. YAKUT: Genç bir kadın, rüyasında mor yakut kaybettiğini görürse; bozuk iliĢkiler ve aĢk hayatınızda karĢılaĢacağınız kırıcı söz ya da hareketler anlamına gelir.*Gök yakut: Kazançlar elde edeceğinizin iĢaretidir. Bir kadın için,

sevgili konusunda akıllı bir seçim yapacağını belirtir.*Sarı yakut: Rüyanızda sarı yakut görmek, Ģansınızın açık olacağını ve çok hoĢ dostlara sahip olacağınızı haber verir.*Bir kadın, sarı yakuttan ziynet eĢyalarını kaybederse: konumuna göz diken kıskanç arkadaĢları tarafından incitilecek demektir. Birisinden san yakut almak, ilginç bir gönül iliĢkisi ile meĢgul olacağınız anlamına gelir. 329 YALAK: Su yalağı görmek; baĢınızdan çok heyecanlı bir aĢk serüveni geçeceğine iĢarettir.*Yalaktan su rçen hayvanlar görmek: Kendi iĢlerinizi ihmal ederek yoksulların ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koĢacağınıza iĢaret eder. "'Yalaktan su içtiğinizi görmek: Paranızı istediğiniz gibi kullanamayacağınıza iĢarettir. YALANCI: Bir kadın, sevgilisinin yalancı olduğunu görürse, yakıĢıksız hareketleri değerli bir arkadaĢını kaybetmesine neden olacak anlamındadır. YALINAYAK: Rüyada yalınayak dolaĢmak, kısır bir seks yaĢamınız olduğunu kanıtlar. EĢinizin güzelliklerine aldırmadığınızı ihtar j eder. YAMYAM: Rüyada yamyam görmek, sadistçe istekler duyduğunuzu ve içinde bulunduğunuz cinsel ortamdan hoĢlanmadığınızı kanıtlar. Sizi frenlemeye çalıĢan bazı kiĢilere karĢı düĢmanca duygular beslediğinizi de açığa vurur. YANKESĠCĠ: Rüyada yankesici görmek, baĢkalarına karĢı günah sayılabilecek istekler duymak demektir. Elinize fırsat geçse, bunları değerlendirmekten geri kalmayacağınızı da açıklar. YANARDAĞ: Genç bir kadın için, onun bencilliği ve gözü doymazlığı nedeniyle onu karmakarıĢık maceralara sürükleyecektir. YANGIN: Evinizin yandığını görmek: Sizi seven bir eĢiniz, söz dinleyen çocuklarınız olacağını haber verir. YANGIN POMPASI: Yangın pompası üzerine binmiĢ genç bir kadın için, çarpık iliĢkilerde bulunacağma iĢarettir. YANGIN FELAKETĠ: Eğer hiç kimsenin yaĢamı sona ermemiĢ ise, gelecekteki değiĢimlerin çıkarlarınız ve mutluluğunuza olumlu yönde etkisi olacağını bildirir. YANKI: Sesinizin yankılandığını duymak; bekarlar için evliliğe, evli olanlar için saygın ve sözü dinlenir bir kimseye iĢarettir. YANMAK: Rüyada yanmak, yaptığınız kaçamaklar nedeni ile yakalanmaktan çekindiğinizi gösterir. DüĢmanlanmzın tuzağına düĢmek ihtimalini açıklar. YAPRAK: Rüyada yaprak görmek, sevginizin karĢılık bulduğunu belirler. Yaprağın dalından kopması, ayrılık, yaprağın solması da hastalık demektir. YARA: Rüyanızda yara görmek, arkadaĢlarınızı kaybedeceğinize ve sevdiğiniz birini bırakacağınıza iĢaret eder. Olaylar, sizi memnun etmeyecek Ģekilde devam edecektir.* Yaralar iniz olduğunu görmek: Kendinizi zevklere terk ederek arkadaĢlanmz arasında sevilmeyen bir insan olacağınızı ifade eder. YARASA: Rüyada yarasa görmek, aranızda cinsel bir geçimsizlik baĢlayacağını haber verir. Aranızdaki uçurumun, yataklarınızı ayırmaya kadar varacağını ihtar eder. YARGIÇ: Rüyada yargıç görmek, cinsel yaĢam yönünden kendisinden emin olmak demektir. Seks yaĢamınızda eĢinize değer verdiğinizi, onun isteklerini ön plana aldığınızı kanıtlar. YAS TUTMA: Matem elbiselerine büründüğünüzü görmek, kötü bir Ģansınız olacağını ve mutsuz bir yaĢam süreceğinizi bildirir. *Bu elbiseyi giyen baĢka insanlar görmek: Sizde beklenmedik bir memnuniyetsizlik ve kayıp yaratacak bir olay gerçekleĢeceğini haber verir. AĢıklar için, yanlıĢ anlamalar ve olası bir aynlık anlamına gelir. YASAK: Rüyada yasaklarla karĢılaĢmak, çevrenizin baskısından ve bazı örf ile adetlerinden hoĢlanmadığınızı belirler. Kendi dünyanızın kurallarını kendiniz kurmak istediğinizi ortaya koyar. YAġ: Kendisinin yaĢlı göründüğünü düĢlerse; bu, hastalığı ya da 330 331 memnun edici olmayan maceraları ima eder. Eğer kadın sevgilisinin yaĢlandığını görürse, onu kaybetme tehlikesi ile karĢı karĢıya kalacak demektir.

YAT: Beklemediğiniz bir anda bir konuğunuz olacağına, yine beklemediğiniz bir anda yüklü bir paraya kavuĢacağınıza, ancak bu paranın size pek hayrı olmayacağına iĢarettir. *Genç bir erkeğin yat görmesi: Kısmetinin açılacağına iĢarettir."'Olgun bir erkeğin yat görmesi: ĠĢlerinin çok iyi durumda olduğuna iĢarettir.*Genç bir kızın görmesi: Zengin bir kiĢiyle uyum içinde götürecekleri evliliğe iĢaret-tir.*Olgun bir kadının görmesi: ÇağdaĢ bir yaĢantı sergileyeceğine iĢarettir. YATAK: Temiz ve beyaz bir yatak, kaygılarınızın biteceğinin iĢaretidir. Bir kadın, rüyasında bir yatak yaptığını görürse; yeni bir aĢığı olacak ve hoĢ bir meĢguliyet ile ilgilenecek demektir.*Yatağın içinde ve yabancı bir odada bulunmak: Beklemediğiniz arkadaĢlarınızın sizi ziyaret edeceklerini bildirir. Eğer hasta bir insan yatağın içinde olduğunu görürse; bu, karıĢıklıklar ve belki de ölüm anlamına gelir.* Açık havada bir yatakta uyuduğunuzu görmek: HoĢ tecrübeler yaĢayacağınızı ve mal varlığınızı arttıracağınızı haber verir."'Yatakta solgun görünüĢlü bir arkadaĢınızın uzandığını görmek: Tuhaf ve feci olaylar arkadaĢlarınızı zor durumda bırakacak ve bu sizde hoĢnutsuzluk yaratacak anlamındadır. YATMAK: Herhangi bir yerde yattığınızı görmek, sıkıntılı günlerinizin geçici bir dönem olduğuna ileride rahat ve huzurlu günlerin sizi beklediğine iĢarettir. "'Hafif meĢrep bir kadınla beraber yattığınızı görmek: Tüm değerlerinizi yitireceğinize, insanların gözünde küçük düĢeceğinize iĢarettir. YORGAN: HoĢ ve rahat koĢullar anlamına gelir.*Genç bir kadın için bu rüya: Pratik ve düzenli iĢ zekası, onu eĢ olarak isteyen bir erkeğin itibarını kazanmasını sağlayacak manasındadır.*Eğer yorganlar temiz fakat üzerlerinde delikler varsa: Ona değer veren bir kocası olacaktır fakat o kocasını ideal bir eĢ olarak görmemektedir demektir. *Eğer yorganlar kirli ise: Elbisesinde ve tavrında dikkatsizliğinin izlerini taĢıyacaktır ve bu yüzden çok namuslu bir koca bulmakta baĢarısızlığa uğrayacaktır. YASTIK: Ġpekten yapılmıĢ yastıklara yatmak, rahatınızın baĢkaları sayesinde temin edileceğini haber verir. Yastıklar görmek, iĢ ve aĢk hayatınızda olumlu geliĢmelerin olacağını bildirir. *Genç bir kadın, rüyasında ipekten yastıklar yaptığını görürse: Erkenden gelin olacak demektir. YAY: Rüyada yay görmek, cinsel bir atılıma hazır olduğunuzu ortaya koyar. YAZ: Rüyada yaz ayında yaĢamak, güzel günler ile dolu bir seks yaĢamınız olduğunu açıklar. YAZI: Rüyada yazı yazmak, ilgi duyduğunuz kiĢiye isteklerinizi açıklayabilmek için bir çare aradığınızı kanıtlar. YEL DEĞĠRMENĠ: Rüyada yel değirmeni görmek, durmadan değiĢik kararlar aldığınızı ve duygusal kararsızlığınızın sevdiğiniz kiĢiyi ĢaĢkına çevirdiğini ortaya koyar. YELPAZE: Genç bir kadın kendisini yelpazelerse ya da baĢkası onu yelpazelerse; yeni tanıĢtığı hoĢ bir insana bir konuda söz verecek demektir. Eğer eski bir yelpazesini kaybederse, sıcakkanlı bir arkadaĢının baĢka bir kadınla ilgilendiğini öğrenecek manasındadır. YEMEK MERAKLISI: Ġyi yemek meraklısı bir kiĢi ile aynı masada oturduğunuzu düĢlemek, fark gözetmeden hoĢlanacağınızı fakat bencil ilkeleri olan insanlarla kuĢahlacağınızı haber verir.""Kendinizin iyi yemek meraklısı olduğunuzu görmek: Zekanızı, bedeninizi ve beğenilerinizi en üst seviyelere taĢıyacağınızı bildirir.*Ġyi yemek meraklısı birini memnun etmeye çalıĢan bir kadın: Seçkin bir kocaya sahip olacak fakat kendisi için despot bir kocası olacaktır. 332 333 nızda elinizden gelen katkıyı gösterdiğinizi kanıtlar. YENGE: Rüyada yenge görmek, bilinçaltınızm hiç de sandığınız kadar temiz olmadığını ortaya koyar. YENGEÇ: Rüyada yengeç görmek, cinsel yaĢamınızı arapsaçına çevirdiğinizi onu kendinize bağlamak istedikçe uzaklaĢtırdığınızı iĢaret eder. YESEMĠN: Çabuk geçecek büyük bir sevincin yaklaĢacağını bildirir.

YEġĠM TAġI: Basan ve sevgi getiren mutlu bir olayın göstergesidir. Eğer genç bir kadın, rüyasında yeĢim taĢı kaybederse, aĢığı ile anlaĢmazlıklar yaĢayacaktır. YIKANMAK: Rüyada yıkanmak, günahlarınızdan arınmak isteğinizi açığa vurur. DavranıĢlarınızı kendinizin de onaylamadığınızı belirler. YILAN: Rüyada yılan görmek, karĢınızdakini kolaylıkla etkileyebildiğinizi ve sonuca ulaĢabilmek için her çareye baĢvurduğunuzu kanıtlar. Kadınların aynı rüyayı görmeleri, sevdikleri kiĢiden gelecek cinsel iliĢki teklifine seve seve evet diyeceklerini açıklar. YILBAġI: Yeni bir gönül iliĢkisine gireceğinize, bekarsanız niĢan ya da evlilik yapacağınıza iĢarettir.^YılbaĢına neĢeli olarak girdiğinizi görmek: Tüm sene boyunca evinizde mutluluğun eksik olmayacağına iĢarettir."'YılbaĢına sıkıntılı olarak girdiğinizi görmek: Tüm sene boyunca sıkıntı çekeceğinize iĢarettir. YILDIRIM: Eğer size düĢerse; umulmadık üzüntüler aĢk ve iĢ hayatınızı berbat edecektir. YILDIZ: Rüyada yıldız görmek, sevdiğiniz kiĢinin gönlünde bü334 yük bir yer tutmayı baĢardığınızı kanıtlar. Cinsel bir uyum içersinde olduğunuzu da kanıtlar. YIRTMAK: Rüyada herhangi bir Ģey yırtmak, iliĢkilerinizi koparmak istediğinizi belirtir. YOĞURMAK: Rüyada hamur yoğurmak, iliĢkilerinizde fazla ileri gittiğinizi bunun sağlığınıza zarar verebileceği gibi bazı diğer sorunlarda yaratacağını ihtar eder. YOĞURT: Rüyada yoğurt görmek, zevk sahibi olduğunuzu kanıtlar. Yoğurt yemek, seviĢmekteki ustalığınızı dile getirir. YOL: Kısmetinizin açılacağına iĢarettir:*Tek Ģeritli dar bir yol görmek: Uzun zamandır görüĢemediğiniz sevgilinize kavuĢacağınız anlamına gelir.*Issız bir yol görmek: ġanssız bir insan olduğunuza iĢarettir.*Yolu karıĢtırmak: Kısa süreli kötü bir dönem geçireceğinize iĢarettir. KALDIRIM KENARI: Kaldırım kenarına bastığınızı görmek, iĢ çevrenizde hızlı ilerleme kaydedeceğinizi ve insanların size itibar edeceklerini bildirir.*AĢıklar beraberce kaldırımın kenarına adım atarlarsa: Erken evlilik yapacaklar ve birbirlerine bağlı olacaklardır. Fakat kaldırım kenarından düĢürürseniz, talihiniz ters gidecektir. KĠLOMETRE TAġI: AĢk ve iĢ hayatınızda endiĢe içinde olacağınızı bildirir. DevrilmiĢ bir kilometre taĢı, kazalar yüzünden iĢinizin karma karıĢık olabileceğine iĢaret eder. YOSUN: Rüyada yosun görmek, sevdiğiniz kiĢiyi yalnız cinsel yönüyle düĢündüğünüzü ve onu karĢınızda her zaman çırılçıplak görmeği tasarladığınızı kanıtlar. YUFKA: Rüyada yufka görmek, aĢın cinsel iliĢkiler nedeni ile erimek demektir. 335 YUMRUK: Rüyada yumruk atmak, sevdiğiniz kiĢi hakkında kötü niyetler beslediğinizi açığa vurur. Yumruk yemek, seks yönünden hayal kırıklığına uğramak demektir. YUMURTA: Yumurtaların olduğu bir yuva bulmak, önemli bir zenginlik, evliler arasında mutluluk ve çok çocuk anlamına gelir. Kadınlar için bu rüya, çok çeĢitli gönül iliĢkilerine gireceklerini haber ve-rir.*KırılmıĢ taze yumurtalar görmek: En kısmetli döneminize yaklaĢtığınızı bildirir. Çok adaletli bir insan olduğunuzdan bir çok kiĢi tarafından sevileceksinizdir. YUNUS BALIĞI: Zengin ve ünlü birisiyle yapılacak olan bir evliliğe iĢarettir. YUVA: YaĢadığınız hayattan memnun olduğunuza iĢarettir. Bekar birinin yuva görmesi halinde, yapacağı evliliğin huzurlu olacağına iĢa-rettir.*KuĢ yuvası görmek: EĢinizin hastalık derecesinde kıskanç olacağına iĢarettir.*Köstebek yuvası görmek: Yakın çevrenize dikkat etmeniz gerektiğine, düĢmanınızın bu insanların arasında olduğuna iĢarettir. YÜK: Rüyada yük taĢımak, cinsel yaĢamınızın çekilmeyecek dereceye geldiğini kanıtlar. Bekarlar için aynı rüya, cinsel isteklerinin gücünü ortaya koyar. YÜN: Alnınızın teriyle kazanacağınız mala yorumlanır.*Yünü iplik haline getirdiğinizi görmek: Malınızı arttırarak servete dönüĢtüreceğinize

iĢarettir.*Yatağa, yastığa ya da yorgana yün doldurduğunuzu görmek: Evlilik hazırlıklarına iĢarettir.*Yün yorgan görmek: Karı ve kocanın mahremliğine yorumlanır.*Yün attırdığınızı görmek: Servetinizi tüketeceğinize iĢarettir.*Beyaz yün görmek: Sağlıklı, mutlu ve neĢeli bir yaĢantınızın olacağına iĢarettir.*Siyah yün görmek: Üzücü bir habere iĢarettir. YÜRÜMEK: Rüyada yürümek, değiĢiklik aradığınızı ve yeknesak bir seviĢmeden bıktığınızı kanıtlar. 336 YÜZ: Genç bir kiĢi için çirkin bir surat, sevgilisi ile kavga edeceğini haber verir. Eğer bir aĢık, rüyasında sevgilisinin yaĢlı bir yüze sahip olduğunu görürse, bir ayrılık yaĢanacaktır ve mutlu birlikteliği bozulacak demektir. *Kendi yüzünü görmek: Mutsuzluğun alametidir. Evliler için, boĢanma tehditleri ile karĢı karĢıya kalacaklarını ifade eder.* Yüzünü aynada görmek: ĠĢinizdeki terfi planlarınızı gerçekleĢtirmediğiniz için kendinizden hoĢnut olmayacaksınızdır. ArkadaĢlarınız arasında itibarınızı kaybedeceksinizdir. YÜZME: Genç bir kadın, bir kız arkadaĢı ile beraber yüzdüğünü görürse; güzel huyu için bir çok insan tarafından sevilecek ve küçük gönül iliĢkilerine arkadaĢlan tarafından göz yumulacak demektir.*Su altında yüzmek: Çabalamalar ve endiĢeler anlamına gelir. YÜZME HAVUZU: Rüyada yüzme havuzu görmek, kadın hasreti çektiğinizi ortaya koyar. Aynı rüyanın kadınlar tarafından görülmesi, sevgiye olan susuzluklarını yansıtır. YÜZÜK: Yüzükler takmak, baĢarılı olacağınız yeni giriĢimlerde bulunacağınızı haber verir.*Kırık bir yüzük: Evli olanlar için, kavgalar ve mutsuzluk anlamına gelir. Sevgililer için, ayrılık anlamındadır. *Genç bir kadın, yüzük hediye alırsa: AĢığı kendisini onun isteklerine ve gelecekteki çıkarlarına adayacağından aĢığı hakkındaki endiĢeleri ortadan kalkacak demektir.*Yüzük takmıĢ insanlar görmek: Refahınızın artacağını ve bir çok yeni arkadaĢlar edineceğinizi müjdeler. 337 ZAMBAK: Rüyada zambak görmek, sevdiğiniz kiĢi hakkında çok iyi niyetleriniz olduğunu, onu kırmamak için elinizden geleni yaptığınızı belirler. ZAMK: Rüyada zamk görmek, kirli iĢlere karıĢtığınızı ihtar eder ve kendinizi ayarlamadığınız taktirde baĢınızın derde gireceğini açıklar. ZAR: Rüyada zar görmek, seks yaĢamınızı kumara bıraktığınızı ve yataktan ikinizin birden mutlu ayrılmasının Ģans eseri olduğunu kanıtlar. ZAYIFLAMAK: Rüyada zayıflamak, yatak yaĢamınızın çözüm bekleyen sorunlarla dolu olduğunu belirler. ' ZEHĠR: Zehiri boĢa harcamak, inatçı tutumunuz sayesinde hoĢunuza gitmeyen durumlan ortadan kaldıracağınıza iĢaret eder. *Zehiri ellemek yada ellerinde zehir bulunan insanlar görmek: Tatsız olaylaım cuaıuuzı KuĢatacağını naoer verir.""AKraDaıarınızin ya da çocuklarınızın zehirlendiğini görmek: Ummadığınız yerlerden zarar göreceğinizi ifade eder.*Bir düĢmanınızın ya da rakibinizin zehirlendiğini görmek: Önünüze çıkan tüm engelleri aĢacağınızı müjde-ler.*Zehrin etkisinden kurtulmak: Üzüntülü günlerden sonra baĢarıya ulaĢacağınızı bildirir. ZEMBEREK: Evlilik hazırlıklarına baĢlayacağınıza iĢarettir. ZEMBĠL: Bekarların görmesi halinde evliliğe, evliler için ise bir çocuğa iĢarettir. ZENCĠ: Geçiminizi sağlamak için gecenizi gündüzünüze katarak çalıĢacağınıza iĢarettir. *Evinizde zenci görmek: Evlilik yapmayı düĢüneceğinize ya da uzun zamandır beklemekte olan bir iĢinizin halledileceğine iĢarettir. *Bir zenciyi sahnede caz yaparken görmek: ġen Ģakrak birisi ile evlenerek tüm hayatınız boyunca neĢe içinde yaĢayacağınıza iĢarettir. ZENGĠN: Rüyada zengin olmak, cinsel ve duygusal bağlarınızın pekiĢeceğini bildirir. ZENNE: Yeni tanıĢtığınız bir kadının samimiyetsiz tavırları yüzünden kendisinden soğuyacağınıza iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de, iĢinizle ilgili bazı sorunları halletmeniz gerekeceğine iĢarettir

ZEYTĠN: Rüyada zeytin görmek, seksi ciddiye aldığınızı kanıtlar. *Zeytini ĢiĢelerden almak: ġenlik ve ziyafet anlamlarına gelir.*Bir zeytin ĢiĢesi kırmak: Sevinçli bir günün arifesinde bir hayal kırıklığı yaĢayacağını alamet eder. *Zeytin yemek: Memnuniyet verici ve vefakar dostlar anlamına gelir. ZIMPARA TAġI: Eğer emeklerinizi iyi yere yönlendirebilirseniz bunu en güzel meyvelerini toplayacaksınız demektir. *Eğer aletleri keskinleĢtiriyorsanız: Değerli bir insan ile beraber mutlu bir yaĢam süreceksinizdir. '"Zımpara taĢı ticareti yapmak: Az fakat namuslu 338 339 ıutz.<uıyı<u hi ZĠL: Rüyada zil çalması, sizi içinde bulunduğunuz hoĢ olmayan durumdan kurtarmak için bir uyarıdır. ZĠNA: Yaptığınızı görmek; seneler boyu dertsiz, sıkıntısız bir hayat geçireceğinize iĢarettir. Bir baĢka yoruma göre de; eĢiniz ya da sevgiliniz tarafından aldatılacağınıza iĢarettir. '"BaĢkalarını zina halinde görmek: Üzerinize bir uğursuzluk çökeceğine tüm iĢlerinizin ters gideceğine iĢaret eder. ZĠNDAN: Rüyada zindan görmek, yatakta yalnızlık çektiğinizi ve eĢinizde aradığınızı bulamadığınızı ortaya koyar. ZĠYAFET: Hastalık derecesinde kıskanç ve kendine rakip olarak gördüğü kiĢileri zor durumlara düĢürmek için elinden geleni ardma koymayacak karakterdeki bir kiĢiye iĢarettir. ^Birisinin onuruna ziyafet verdiğinizi görmek: Çok çalıĢıp para kazanacağınıza ancak yakınlarınıza koklatmayacağınız anlamına gelir. *Kurulu ziyafet sofrası görmek: Bekarların evleneceğine, yoksulların mal edineceğine iĢarettir. ""Ziyafet sofrası hazırladığınızı görmek: Sağlıklı ve uzun yaĢayacağınıza iĢarettir.*Sofrayı kaldırdığınızı görmek: Ölümünüze yorumlanır. ZORLUK: AĢıklar için, hoĢ birliktelikler manasına gelir. ZÜMRÜT: Animizin teriyle kazanacağınız paraya, iyiliğe, barıĢa, mutluluğa iĢarettir.*Zümrüt yüzük taktığınızı görmek: Sevdiklerinize ve arkadaĢlarınıza kesinlikle yanlıĢ yapmayacağınıza iĢarettir.*Or-tası delik zümrüt görmek: Evliliği bitirmeye ve bu olayın baĢkalarının ağzında sakız olacağına iĢarettir. 340 CĠNSEL BÜYÜLER 1. SEVDĠĞĠNĠZ KĠġĠYĠ KAZANMAK ĠÇĠN Sevdiğiniz kiĢinin adını bir lale soğanına yazın ve onu, yeni bir saksının içine toprak koyup dikin. Sevdiğiniz kiĢinin oturduğu yöne bakan bir pencerenin önüne koyun. Fidan yeĢerip filiz verene kadar hergün gece ve gündüz aĢağıdakileri söyleyin. "Kökler büyüsün, Yapraklar büyüsün Çiçek büyüsün ....(Sevdiğiniz kiĢinin adı) aĢkını büyütsün." 2. ġEHVET MUSKASI Yatakta eĢiniz size soğuk davranıyorsa bunu gidermek için; Yedi ayrı meyve ağacından(incir, ayva, nar, elma, armut, muz, üzüm.... v.b.) yedi ayrı yaprak alarak her birine tek tek kadının adını söyleyip "BirleĢtir ya Rabbim..." 341 ir uıyc lilııııuaıup ıı&ı ır^ı y\jıı& uugıu uııc^nı. iapaıuaı uuuuıııuı ıwtüne gelecek Ģekilde dizilip, bir iğne yardımıyla yeĢil iplikle her defasında kadının adı söylenerek 7 dikiĢ atılır ve hemen ardından yapraklar naylonlanıp 101 kez "Ya hay" denilerek naylonun üzerine yedi dikiĢ atılır ve bağlanır. Muska bir akarsuyun yakınlarında 3 günlüğüne gömülür. Ardından 41 kez "Ya Rabbim." denilerek alınır ve eĢin sürekli bulunduğu bir yerde saklanır. 3. CAZĠBE MUSKASI dır:

Kadm eĢine güzel ve çekici görünmek istiyorsa Ģunları yapmalı-EĢine Cuma sabah namazından önce 41 kets"MaĢaallah." 7kere "ĠnĢallah" diye mırıldandıktan sonra bağrına doğru üfler, kısa bir sure okuyup bir bardak suya doğru üf-ler ve ertesi gün bu suyu eĢine içirir. Ertesi gün üzerine Ġsra Suresi yazılı bir kağıdı sıcak suda eritip üç kaĢık eĢine içirir kalanıyla eĢinin yüzünü yıkaması ve 7 kez"Bismil-lah" deyip her iki yöne üflemesini ister. Üç gün bunu tekrar eder. Ertesinde temiz bir kağıdın üzerine küçük bir daire çizip dıĢına bu küçük daireyi de içine alacak bir daire daha çizilir. ġeklin görünüĢü içice geçmiĢ 3 daire görünümündedir. Ortadaki dairenin içi boĢ bırakılıp iki daire arasındaki boĢluğa Kamer Suresi, büyük daire ile bir küçüğün arasına ise Kevser Suresi ve büyük dairenin dıĢına Rahman Suresi'nden 7 kısa ayet yazılır. Muska hazırlanıp ortadaki boĢ çemberin içine eĢin adı yazılıp 41 kez besmele çekilip kağıt dörde katlanır ve her iki boĢ yere muska kimin için yaptınlmıĢsa o kiĢinin adı yazılır. Naylonlandıktan sonra yeĢil bir beze sarılarak 41 dikiĢ atılır. Muska kiĢinin sürekli üzerinde olan bir giysiye dikilir ya da kiĢinin sürekli taĢıması sağlanır. 4. SEVĠġME MUSKASI Beğendiğiniz biriyle sadece seviĢme amacı güdüyorsanız temiz bir kağıda aralıklarla kiĢinin ismini yazıp, edep yerlerinden kadının veya adamın adınm harfleri kadar kıl kopartıp, her harfin yanma bir kıl koyun. Yanan bir mumdan damlatarak kılları kağıda tutturun. Cuma yatsı namazından sabah namazına kadar Allah'ın tüm izim-lerini hiç durmadan mırıldanır. Sabah namazından sonra kağıdı katlayıp naylonun içine koyup yeĢil bir beze sarıp dikin. Gece yansı muskayı kiĢinin kapısının tam karĢısına gelecek bir yere gizleyin. 5. SEVGĠLĠNĠZĠ CEZBETME BÜYÜSÜ Cuma gecesi, bir beyaz adak mumu yalan. Cam bir bardak veya lambanın içine koyun. Mumun ateĢinde sevgilinizin yüreğinin yandığını hayal edin. AteĢe bakarken ateĢin yükselmesini arzulayın. AteĢ yükselince aĢkınızın ateĢin içine döküldüğünü hayal edin. AteĢ artıp azalırken Ģunları söyleyin: "Bu tutkunun alevi Senin kalbinde yansın Benden uzaklaĢamayacaksın" Bu sözleri sevgilinizden haber gelene kadar tekrarlayın, mumun kendiliğiden sönmesini bekleyin. 6. TUTKUYU ARTIRMAK ĠÇĠN Sevgilinizin yeterince tutkulu oladığına inanıyorsanız Ģunları yapın: Sevgilinizin saçından, birkaç tel ve gül kokulu tütsü alın. Tütsüyü 342 343 yakın. Sevgilinizin ismini ve sizi tutkuyla sevmesini ısıeuıgıiuzı ıc».rarlayın. Saçları yanan tütsünün üstünde tutun. Saç yanarken sevgilinizin size karĢı tutkuyla bağlandığını hayal edin. Tütsüyü bitene kadar yakın. 7. AġK VE TUTKU ĠÇĠN BÜYÜ YAĞLARI * AĢk çekimi yağı 2 damla ylang ylang yağı 2 damla sandal ağacı yağı 2 damla adaçayı yağı Pembe bir mumun üzerine bu karıĢımı sürüp, günde üç saat yakın. Ġsteğiniz olana dek her gün takrerleyın. Eğer süren bir iliĢki içinse iliĢkiniz istediğiniz hale gelene dek yapın. Mumları asla üfleyerek söndürmeyin. ¦Evlilik yağı 3 damla günlük ağacı yağı 3 damla selvi ağacı yağı 3 damla sandal ağacı yağı Bu karıĢımı evliliğinizi daha tutkulu ve aĢk dolu yapmak için kullanın. *ġehvet yağı 3 damla lavanta yağı 3 damla portakal yağı 1 damla limon yağı Birinin sizi arzulaması için bu yağı kullanabilirsiniz. Kırmızı bir muma bu karıĢımdan sürüp, arzuladığınız kiĢi yanmızdayken mumu yakın.

344 Eğer arzuladığınız kiĢi size karĢılık vermiyorsa, adını söyleyip mumu yakın ve karĢılık görene kadar her gün tekrarlayın. 8. BAĞLANMIġ ERKEKLĠK VE KIZLIĞI BOZMA Yeni evli biri eĢiyle münasebete giremiyorsa , bu durumdan kurtulmak için; KiĢi çırılçıplak soyunur, edep yerinin çevresi ve göbeğine doğru Kulhuvallah Suresi yazılır ve yazılan kapatacak Ģekilde temiz ve beyaz bir bez örtülür, kiĢi giyinir. Üç sabah boyunca bilinen dualar okunup üflenir. BeĢinci sabah ıslak bir bezle silindikten sonra içinde Meryem Suresi ve kiĢinin adı yazılı bir kağıttan muska yazılır. KiĢi bunu üzerinde taĢır. Normale dönerse 5 gün Ģükür namazı kılarak dua etmelidir. 9. ġEHVETĠ AZALTMA BÜYÜSÜ EĢlerin çok Ģehvetli olması bazen zarar verebilir. BaĢka erkek ve kadınların peĢinden koĢabilirler. Eğer eĢi çok Ģehvetli ise Ģikayetçi kiĢi Ģunları yapmalıdır: Balmumundan eĢinin bir heykelini yapılır. Heykelin altına Ģehvetli kiĢinin adı yazılır. Esra Suresi'nin 32. ayeti yazılır. "Ve la takrebüz zina innehu kane fahiĢeten ve sae sebila" KiĢi heykeli alarak beyaz bir beze sarar. Cuma yatsı namazından sonra kimsesizler mezarlığında bir mezarın ayak ucuna gömülür. Ġsteğine kavuĢunca 3 rekat Ģükür namazı kılar. 10. MUTLULUK MUSKASI Mutlu bir hayatları ve beraberlikleri olan çiftin mutluluklarını daim kılmak için; 40 ayrı camiden alınmıĢ 40 bardak suya sırasıyla bir makara yeĢil iplik yerinden boĢatılarak suyun içine batırılırken 345 "Ya Gaffar" çıkartılırken ise "Ya Kayyum" denir. ĠĢlem bitince 3 gün 3 gece dıĢarda bırakılır. Bu süre bitince dıĢardan alınan ip ile kiĢiler birbirlerine bellerinden sarılırken 41 kez "Ya Rabbim sen mutluluklarını koru," diye mırıldanın ve hemen ardından ip gerisin geriye birbirine karıĢmamasına dikkat edilerek çözülür. Ġpin iki ucu bir araya getirilip aralıklarla 41 düğüm atılırken her düğüm atma sırasında "Biz mutluyuz sen bizi kayır ya Allahım" diye mırıldanılır. Ġp iyice katlanarak küçültüldükten sonra naylona sarılıp yeĢil bir beze 41 dikiĢ atılarak dikilir. KiĢilerin adı muskanın üzerine yazılır. Evli iseler yastıklarının altına, değilseler sürekli buluĢtukları ya da beraber oldukları yere kimsenin göremeyeceği Ģekilde saklanır. 11. MECNUNLUĞU GĠDERME BÜYÜSÜ KiĢi birini kafasına takıp günlük faaliyetlerini yerine getirmiyor, ailesine eĢine dostuna açılamıyor ve sürekli dalgın ise, kısacası birine delice aĢık ise, bunu engellemek için aĢağıdakiler yapılır: KiĢinin yakınlarından biri, kiĢinin dolaĢtığı yerlerden aldığı yerleri unutmadan, 7 küçük taĢa ayrı ayrı harf yazılır. Her taĢ için 7 rekat niyaz namazı kılınır. TaĢlar getiren kiĢiye verilir ve alındığı yerlere geri bırakılır. KiĢinin bu durumdan kurtulması için dua edilir. Temiz beyaz bir kağıda 7 ayrı köĢesi olabilecek düzgün bir çember çizilir. 7 köĢeye dıĢtan taĢlara yazılmıĢ olan harfleryazılır. Çemberin ortasından baĢlayarak helezonik Ģekilde Al'a Suresi yazılıp ikiye katlandıktan sonra boĢ olan her iki yüzüne de mecnun kiĢinin adının ilk ve son harfleri yazılır. '- Kağıt yeniden katlanarak naylonlandıktan sonra yeĢil bir beze sarılarak ve her defasında da Nas Suresi okunarak 41 dikiĢle dikilir. Ardından eritilmiĢ balmumunun içine sokulup çıkarılır ve donması sağlanarak muskayı yazdıran kiĢiye teslim edilir. Bu muska bir Cuma gecesi yatsı namazından önce 7 rekat namaz kıldıktan sonra, mecnun kiĢinin sürekli girip çıktığı evin dıĢ kapısının üzerinde bir yere gizlice saklaması tembihlenir.

Mecnun kiĢinin düzelmesi durumunda muska kiĢi mekan değiĢikliği yapsa bile yine bulunduğu evin kapısının üzerinde bir yere gizlice saklanır. 12. KISMET BAĞLAMAK Bir kiĢinin çevresiyle olan iliĢkilerini, iĢ düzenini, ruhsal yapısını, Ģansını, evliliği ve bunlara benzer Ģeyleri bozmak için; Bu duruma düĢmesini istediğiniz kiĢinin üç tel saçı kendisine hissettirmeden alınması gerekir. Bu saçlar eritilmiĢ balmumuna batınlarak donmaya yakın avuç içinde ileri geri yapılarak birbirlerine yapıĢması sağlanır. Bu iĢlem yapılırken ise saçlara doğru 40 kez "Ya Cebbar" diye mırıldanılıp ocağa doğru üflenir, ve kötü durumlara düĢmesi istenen kiĢinin adı söylenerek ocağa tükürülür. Sonrasında saçlar üç gün boyunca durması için dıĢarı bir yere asılır. Bu üç gün boyunca 1000 kez "Ya Settar" diye mırıldanılarak her iki yöne doğru üflenir. Üüçüncü gün bitiminde saçlar dıĢarı alınarak ateĢin üstünde tutulup yumuĢaması sağlandıktan sonra avuçta bilye haline getirilir ve okunup.üflenmiĢ 1 bardak suya atılır. Bardak ateĢin yanına koyularak 40 kere "Ya iblis ya cin" 346 347 dıyereK Ģeytanın yaraım etmesi istenir ve ateĢe tükürülür. Ardın-dan kötülüğü istenen kiĢinin adı söylenerek ne hale düĢmesi isteniyorsa onun için dua edilir. Saç topağı alınarak kötülüğü istenen kiĢinin kapısının üzerine bir üçgen çizilerek içine kiĢinin isminin ilk harfi yedi kez yazılır ve üçgenin içine mum saç topağının konduğu bardaktan üç damla okunmuĢ su damlatılır. "Gel ya iblis" diyerek üçgene doğru üflenir. Sonrasında bu üçgen bir süpürge yardımıyla süpürülür ve bu esnada da kötülüğü istenen kiĢinin ismi söylenerek Ģeytanın onu istediğiniz duruma getirmesi için yalvanlır. ***** 348 Cinsel Rüya Yorumları Rüya görürken, insanoğlunun en mutaassıbının, en bakirinin bile günlük yaĢamdaki çekingenliği kalkar. Rüyada cinsel arzularımız özgürce sergilenir. Hayallerimiz sansürsüz bir film gibi rüyalarımıza girer. Genellikle cinsellikle ilgili rüyalar tedirgin bir uyku sırasında görülür, uyanınca hatırlanmak istenmez, içimizde gizli bir haz olarak kalır. Bu tür rüyalar, cinsel dürtülere bağlı olarak görülen, bastırılmıĢ isteklerin ortaya çıkmasıyla oluĢan rüyalardır. ĠĢte biz de bu rüyaları size mükemmel bir kitapla yorum-luyoruz. Kitabı açın, rüyalarınızın cinsel yorumunu eĢsiz bir anlatımla bulun. Kitabın sonunda bir de cinsel büyüler eki var, hayalleri gerçeğe dönüĢtürmek için... Aysel YeĢilyurt _ Cinsel Rüya Yorumları Merhabalar. UYARI : www.KitapSevenler.com Kitap sevenlerin yeni buluĢma noktasından herkese merhabalar... Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaĢıldığı yer olarak gördüğümüz sitemizdeki tüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesine istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla, ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuĢan "Braille Not Speak", kabartma ekran ve benzeri yardımcı araçlara uyumlu olacak Ģekilde, "TXT", "DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, tarayıcı ve OCR (optik karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görme engelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele" düĢüncesiyle, hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz

yardımsever arkadaĢlarımızın yoğun emeği sayesinde, görme engelli kitap sevenlerin istifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbir Ģekilde ticari amaçla veya kanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecek tüm yasal sorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir. www.Kitapsevenler.com'un amacı görme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek ve kitap okuma alıĢkanlığını pekiĢtirmektir. -Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi, bilginin de paylaĢıldıkça pekiĢeceğine inanıyorum. Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitap okuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan ve yaptıkları katkılardan ötürü teĢekkür ediyorum. Bilgi paylaĢmakla çoğalır. YaĢar MUTLU ĠLGĠLĠ KANUN : 5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-ÇeĢitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK MADDE 11" : "ders kitapları dahil, alenileĢmiĢ veya yayımlanmıĢ yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiĢ bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kiĢi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluĢlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleĢtirilebilir."Bu nüshalar hiçbir Ģekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dıĢında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiĢtir. Kitabı Tarayan ve Düzenleyen ArkadaĢa çok çok teĢekkür ederiz. Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iĢtir. Ne mutlu ki, bir görme engellinin, düzgün taranmıĢ ve hazırlanmıĢ bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu sevinci paylaĢabilmek tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaĢabilmek için bir kitabınızı tarayıp, kitapsevenler@gmail.com adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düĢünebilirsiniz. Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen bu açıklamaları silmeyiniz. Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan ediniz... TeĢekkürler. Tarayan Süleyman Yüksel www.suleymanyuksel.com suleymanyuksel@suleymanyuksel.com suleymanyuksel6@gmail.com Aysel YeĢilyurt _ Cinsel Rüya Yorumları