T.C.

Mİ EĞİ M BAKANLIĞI LLÎ Tİ

(MESLEKÎ EĞ Tİ VE ÖĞ İ M RETİ Sİ M STEMİ N Nİ GÜÇLENDİ LMESİ Rİ PROJESİ )

MEGEP

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ Sİ

AKÜ VE OTOMOTİ ELEKTRİ TESİ V K SATI

ANKARA 2007

Milli Eğ Bakanlıı itim ğ tarafı geliş ndan tirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Baş ğnı 02.06.2006 tarih ve 269 sayı Kararı kanlı n ı lı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğ Okul ve Kurumları kademeli olarak itim nda yaygı tılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğ nlaşrı retim programları nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandı rmaya yönelik geliş tirilmişöğ retim materyalleridir (Ders Notları r). dı  Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandı rmak ve bireysel öğ renmeye rehberlik etmek amacı öğ yla renme materyali olarak hazı rlanmı denenmek ve ş , geliş tirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğ itim Okul ve Kurumları nda uygulanmaya baş lanmı r. ş tı  Modüller teknolojik geliş melere paralel olarak, amaçlanan yeterliğ i kazandı rmak koş ile eğ ulu itim öğ retim sı nda geliş rası tirilebilir ve yapı lması önerilen değ iklikler Bakanlı ilgili birime bildirilir. iş kta  Örgün ve yaygı eğ kurumları letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik n itim , iş kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaş ı labilirler.  Bası ş lmımodüller, eğ kurumları öğ itim nda rencilere ücretsiz olarak dağtır. ılı  Modüller hiçbir ş ekilde ticari amaçla kullanı lamaz ve ücret karş ğ ıı lı nda satı lamaz.

İ NDEKİ Çİ LER
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii Gİ Ş.......................................................................................................................................1 Rİ ÖĞ RENME FAALİ YETİ -1..................................................................................................... 3 1. AKÜ ..................................................................................................................................... 3 1.1. Akünün Tanı ............................................................................................................. 3 mı 1.2. Akünün Görevleri ......................................................................................................... 4 1.3. Akünün Çalı Prensibi.............................................................................................. 5 ş ma 1.4. Akü Çeş ................................................................................................................. 5 itleri 1.4.1. Kurş Akü............................................................................................................5 un 1.4.2. Kalsiyumlu Akü..................................................................................................... 6 1.5. Kalsiyumlu Akülerin Üstünlükleri................................................................................6 1.6. Akünün Yapı ..............................................................................................................6 sı 1.7. Akü Etiketi ....................................................................................................................7 1.8. Akü Kapasitesini Etkileyen Faktörler ...........................................................................8 1.9. Taş Göre Akü Seçimi................................................................................................8 ı ta 1.10. Akü Kontrolleri ...........................................................................................................8 1.10.1. Gözle Kontrol ......................................................................................................8 1.10.2. Yüzeyden Kaçak Kontrolü ..................................................................................9 1.10.3. Yoğ unluk Kontrolü .............................................................................................. 9 1.10.4. Kapasite Kontrolü.............................................................................................. 10 1.10.5. Vası Üzerinde Yüklü Muayene....................................................................... 10 ta UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 11 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................16 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -2................................................................................................... 17 2. AKÜ ELEKTROLİ Nİ HAZIRLANMASI VE YOĞ Tİ N UNLUK KONTROLÜ ............. 17 2.1. Ağ k Esası Göre Elektrolit Hazı ı rlı na rlanması .............................................................17 2.2. Hacim Esası Göre Elektrolit Hazı na rlanması .............................................................18 2.3. Hidrometre .................................................................................................................. 18 2.3.1. Su Yoğ unluğ Göre Bölümleme...................................................................... 18 una 2.3.2. Bome Esası Göre Bölümleme:......................................................................... 19 na 2.4. Akülerin Ş ve Deş .............................................................................................. 19 arj arjı 2.4.1. Akünün Deş ....................................................................................................19 arjı 2.4.2. Akü Ş .............................................................................................................. 21 arjı 2.5. Aş Ş ve Deş n Zararları ı arj rı arjı ................................................................................... 21 2.5.1. Aş Ş n Zararları ı arjı rı ............................................................................................ 21 2.5.2. Aş Deş n Zararları ı rı arjı ........................................................................................ 21 2.6. Akü Ş Etme Metotları arj .............................................................................................21 2.6.1. Yavaş arj ............................................................................................................21 Ş 2.6.2. Normal Ş arj.......................................................................................................... 22 2.6.3. Çabuk Ş ........................................................................................................... 22 arj 2.6.4. Araç Üzerinde Ş .............................................................................................. 22 arj 2.6.5. Akü Ş Süresinin Tespiti................................................................................... 22 arj 2.7. Akünün Self - Deş ................................................................................................. 23 arjı 2.7.1. Sülfatlaş .......................................................................................................... 23 ma 2.8. Kullanı lmadan Bekletilen Akülerde Yapı lacak İ ş lemler: ........................................... 23

i

UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 24 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................26 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -3................................................................................................... 27 3. OTOMOBİ TESİ L SATLARINDA KULLANILAN DEVRE ELEMANLARI ................27 3.1. Ş alterler....................................................................................................................... 27 3.1.1. Mekanik Ş alterler................................................................................................. 27 3.1.2. Manyetik Ş alterler ............................................................................................... 28 3.2. Tesisat Kabloları Renk Kodları ve :............................................................................. 28 3.3. Ampul ve Çeş ...................................................................................................... 28 itleri 3.3.1. Ampul .................................................................................................................. 28 3.3.2. Çeş ................................................................................................................28 itleri 3.4. Sigortalar .....................................................................................................................31 3.4.1. Tanı .................................................................................................................. 31 mı 3.4.2. Telli Sigortalar ..................................................................................................... 31 3.4.3. Devre Kesiciler ....................................................................................................32 3.4.4. Sigorta kutusu ...................................................................................................... 32 3.5. Röleler .........................................................................................................................33 3.5.1. Akı Röleleri ...................................................................................................... 33 m 3.5.2. Emniyet Röleleri.................................................................................................. 33 3.6. Soketler ....................................................................................................................... 34 3.7. Kontak Anahtarı .......................................................................................................... 34 UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 35 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................36 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -4................................................................................................... 37 4. KONTAK ANAHTARI ..................................................................................................... 37 4.1. Görevi .........................................................................................................................37 4.2. Yapı .......................................................................................................................... 37 sı 4.3. Kontak Anahtarı Kontrolleri ....................................................................................... 38 4.3.1. Ş Kontrolü ....................................................................................................... 38 asi 4.3.2. Devre Kontrolü ....................................................................................................38 4.3.3. Kı Devre Kontrolü............................................................................................ 38 sa UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 39 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................40 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -5................................................................................................... 41 5. OTOMOBİ TESİ L SATINDA KULLANILAN KABLOLAR .......................................... 41 5.1. Kablo Malzemesi ........................................................................................................41 5.2. Kablo Renkleri ............................................................................................................41 5.3. Kablo Kesitleri:........................................................................................................... 42 5.4. Otomobil Tesisatı Kullanı Soketler .................................................................. 42 nda lan 5.4.1. Tanı .................................................................................................................. 42 mı UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 44 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................45 MODÜL DEĞ ERLENDİ RME .............................................................................................. 46 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 47 KAYNAKÇA .........................................................................................................................49

ii

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 525MT0021 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Tüm Dallar Akü ve Otomotiv Elektrik Tesisatı Bu modül ile Akünün görevlerini, çalı ş prensiplerini, ma çeş itlerini öğ renecek; Akünün yapını kapasitesini, taş sı , ı ta göre akü seçimini yapacak; Akü elektrolitini hazı rlayacak. Ş çeş arj itlerini ve kontrollerini öğ renecek, otomobil elektrik tesisatı devre elemanları öğ nı renecek bir eğ materyalidir. itim 40/32 Temel Elektrik ve Elektronik 2 Modülünü Baş ş armıOlmak Akü otomotiv elektrik devre elemanların arı teş nı za his, onarı ayar ve bakı nı m mı yapmak. Genel amaç Öğ renci: Akü ve otomobil elektrik tesisat devre elemanların arı teş onarı ayar ve bakı nıaraç nı za his, m; mı teknik kataloğ uygun olarak yapabilecektir. una Amaçlar 1-Aküleri sökebilecek, üretici firmaları n teknik değ nı erlerine göre kontrollerini yapabilecek ve araç üzerinde takabilecektir. MODÜLÜN AMACI 2- Aküyü üretici firmaları teknik değ n erlerine göre ş arj edebilecektir. 3- Oto elektrik tesisatı devre elemanları araç kataloğ ve nı una standartları uygun olarak kontrol edebilecek ve na değ tirebilecektir. iş 4- Araç üzerinde kontak anahtarı uçları araç kataloğ ve nı una standartları uygun olarak tespit edebilecektir. na 5- Basit tesisat onarı nı kataloğ ve standartları mları araç una na uygun olarak yapabilecektir. Oto tamir atölyesi ve oto elektrik atölyesi bilgisayar laboratuarı , tepegöz, slâytlar, CD, VCD gösterimi Modül içinde ve sonunda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandı rarak kendinizi değ erlendiriniz, sonuçları nı öğ retmeninizle paylaş arak eksikliklerinizi tamamlayabilmeniz için gereken bilgileri alı z. nı

SÜRE ÖN KOŞ UL YETERLİ K

EĞİ M ÖĞRETİ Tİ M ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME

iii

iv .

ş edilmelerini. Otomobilinizin farları yanmı yorsa. görevlerini. kontrollerini bulacaksız. Bu modülde temel elektrik parçaları ndan akü çeş itlerini ve yeni akülerin özelliklerini. Petrol rezervlerinin azaldııiki binli yı n baş ğ lları ı teknoloji büyük bir hı nda zla geliş mektedir. Teknolojik geliş melerde anahtar rolü elektrik ve elektronik parça ve sistemlerindedir. otomatik camları açı yorsa. karş ı layan eleman akü (batarya veya akümülatör )olarak adlandılı Akü gün geçtikçe rır. ini nı 1 . çeş iş itlerini. kablo nda lan renklerini çeş itlerini ve soketlerini öğ reneceksiniz. sinyaller lmı çalı yorsa bu gibi arı n otomobilin minicik bir sigortası n atması ş mı zaları nı ndan kaynaklanabileceğ anlayacak ve kavrayacaksı z. Otomotiv teknolojisinde bir otomobilin ilk çalı ş ması otomobil üzerindeki ık ve ve ş ı özel alı cıdonanı nı çalı mları n ş masıiçin elektrik kaynağ ihtiyaç vardı Bu ihtiyacı ı na r. saklanmaları n ve kullanı ömürlerinin nı m nasıbu kadar artını renebileceksiniz. tesisatları kullanı kablo malzemelerini.Gİ Ş Rİ Gİ Ş Rİ Sevgili öğ renci. Akülerin niçin bakı z olduğ nı msı unu. otomotiv teknolojisine paralel olarak kaliteli ve yüksek kapasiteli aküler geliş tirilmektedir. l ğ öğ ı Otomobil tesisatları kullanı devre elemanları meydana gelen geliş ve nda lan nda me değ imleri. Kalsiyumlu ve jelli akülerin üstünlüklerini arj nı anlayacaksız.

2 .

ş Ş 1.1. üretici firmaları n teknik değ nı erlerine göre. 1. kontrollerini yapabilecek ve araç üzerinde takabileceksiniz ARAŞ TIRMA  Akü imalatıyapı bir iş lan letmeye giderek akünün yapı ğ ldı ımalzemelerin nelerden meydana geldiğ öğ ini renip ve rapor ederek sıfta arkadaş nı nı ları za sununuz. AKÜ 1. Akünün Tanı mı Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve devresine alı bağ cı landı ğ ı zaman bu enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirerek dıdevreye veren bir üreteçtir.ÖĞ RENME FAALİ YETİ –1 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -1 AMAÇ Aküleri sökebilecek.1: Akü ve kımları ekil sı 3 .

Akünün Görevleri * Araç motoru çalı ş ğzamanlarda kullanı madıı lacak alılara akı göndermek. fonksiyonlar araçta akü ile sağ lanmaktadı Bu akünün araç üzerindeki çevrimi aş ı r. lambalar gibi alılar. cı m (Radyo. mı * Motor çalırken elektrik sisteminde voltaj ve amperaj dengelemesi yapmak. Ş 1.2: Elektrik devresi ekil 4 . ağ daki gibidir. ı rı n Ayrı taş çalırken motordan hareket alan ş sistemi alıları ca ı t ş ı arj cı besleyebilse de motor durduğ anda bazıgereksinimler için yine elektrik enerjisine ihtiyaç vardı Bu u r. sigara yakacağ.) Bu durumda akü alternatörün oluş cı n turduğ u akı n bir kı nı mı smı üzerine alarak aş voltajıyükselmesini önler.) ı cı * Motorun ilk anda çalı ş abilmesi için marş motoruna elektrik akı vermek.2.1.(Yani ş ı yüksek devirlerde alternatörün üreteceğ voltaj bazen fazla yükseleceğ i inden alılarızarar görmesine sebep olabilir. Kalorifer.

ş cı landıı devresindeki kimyasal reaksiyon dolayıyla doğ akı verilince alını çalı rdı sı ru m cı n ş ğ tı ı görülür.4.1. Akü Çeş itleri 1.3. Kurş Akü un Kurş aküler yapı un olarak 3 kımdan oluş sı maktadı Batarya kutusu.1.1.2. eleman kapağve elektrolitten oluş ları ı maktadı r. Ş 1. Elektrolit adı aldıı verilen asit veya baz karımı ş içerisine iki ayrı ı cins metal parçası sokalı Metallerin dıdevresine bir elektrikli alı bağ ğnda.1. seperatörler.4. kutup baş . Bataryalar ru m boş ğ zaman doldurulur. İ lmı çerisindeki elemanlarıbirbirine temas tı n etmemesi için bölümlenmiş tir.3. Akünün Çalı Prensibi ş ma Akülerin çalı ş ş ma ekilleri doğ akı üreteçleri olan piller gibidir. 1. 1.4.4. Örneğ volta pilini ele alı ş in rsak ekilde görülen kaptaki sülfürik asit içerisine çinko ve bakılevhaları r konduğ unda bu iki maden arası 1 voltluk gerilim meydana gelir ve sistem nda bir volta pilidir. İ bataryalar da bunlar gibidir.4. sistemin iç m.Batarya Kutusu Sert plastikten presleme suretiyle yapı şr.3: Volta pilinin oluş ekil umu 1. ş ı 1.Elemanlar Plakalar.Elektrolit Sülfürik asit ve saf su karımı r.1. 5 . elemanlar ve r: elektrolit denilen kimyasal karım.1. Fakat voltajı rmak için içersindeki ş te artı elemanlar değ tirilir ve çoğ lı iş altır. Akü (batarya) içersindeki kimyasal reaksiyonu ş dı ı sağ lar.

6. 8– Bağ lantı Köprüleri: Plaka grubunda kullanır. Akünün Yapı sı 1– Toz kapaklarıPlastikten yapı şr ve üzerinde gaz çı ş sağ : lmı tı kını layacak havalandı ı rma delikleri vardı r. Antimonun bu na m olumsuz etkisini gidermek için ı zgaralara antimon yerine kalsiyum eklenir. Kalsiyumlu Akü Günümüzdeki kurş un-asit bataryalarda kullanı kurş ı lan un zgaraları mekanik ve n kimyasal dayanaklığ arttı lını rmak için kurş içerisine eklenen antimonun yerini kalsiyum ı un almı r. Bir daha açı lmamak üzere tamamen kapatı ş lmıkapak 2. Plakalar asidin serbestçe dolaş na izin verecek ş ı mı ekilde ve asidin zarar veremeyeceğ i kimyasal yapı olan plastik malzemeden yapı şr. 6– Seperatörler: Kı devreyi önlemek amacı her plakanı arası yerleş sa yla n na tirilmiş tir. n 6 . Bu nedenle nda ş dı normal çalı ömürlerinde su ilavesine gerek duymazlar ş ma 1.5. 5– Çökeltme ı zgaraları Kimyasal reaksiyun sonucu ortaya çı : kacak olan artı akü klar kabı n altı nı ndaki çökeltme ı zgaraları toplanı nda r. 9– Elektrolit: Her hücrede plakalarıüzerini kapayacak seviyeye kadar doldurulur. Kalsiyumun avantajı normal ş voltajları gaz oluş arj nda umunu 75 oranı azaltmıolmasır. 2– Eleman kapağ: Elektrolit doldurulması ve seviye kontrolünü sağ ı nı lar. Dayanı polipropilen kutu klı 1.2.4. 3– Pozitif Kutup: Genellikle yanlıkablo bağ sı önlemek için daha kalı yapı ş ş lantını n lmıya da bir marka ile iş aretlenmiş tir. 4– Negatif plakalar: Bütün plakalar kurş alaş çerçeveden oluş ve aktif kurş un ı mlı ur unla dolu bölümleri meydana getiren çok miktarda hücreye sahiptir.1. Yüksek yoğ unlukta plakalar 3. Kalsiyumlu Akülerin Üstünlükleri 1. sı lmı tı 7– Pozitif plakalar: Bütün plakalar kurş alaş çerçeveden oluş ve kurş peroksitle un ı mlı ur un dolu bölümleri meydana getiren çok miktarda hücreye sahiptir. + kutbu bir sonraki – kutba bağ lı layan BAĞ LANTI KÖPRÜLERİ kabı akü üzerinden gerçekleş ir. Bu nedenle bu bataryalar sürekli bakı gerektirir. Antimon bataryanı çalı ş tı n ş masısı nda gaz oluş rası umunu hı zlandır ve aş rı ı rısu kaybı neden olur.

Akü Etiketi Akü üzerindeki etiketlerin yorumlanması A Kod: 12 Volt B Kapasite C Kutuplarıbağ n lantıekli. laş 7 . 12– Negatif kutup: Uçları serbest kalan kutuplar bağ kutupları lantı durumuna gelir.7. D Marş rası çekilebilecek maksimum akı sı nda m (Örnek: 420 A akı 042 gösterilir.) m E Boyut standartları LB1 (kı boy) simgesiyle karş ı sa ı labilir.4: Akünün yapı ekil sı 1-Akü toz kapağ ı 2-Akü eleman kapağ ı 3-Artı kutup baş ı 4-Eksi plaka 5-Izgara 6-Separatör 7-Artı plaka 8-Köprü 9-Ara bölme 10-Akü kutusu 11-Akü üst kapağ ı 12-Negatif kutup baş ı 1. Ş 1. akü kutusu yüksekliğ kalite performans seviyesi ş i.10– Akü kutusu: Birbiriyle bağ lanmak üzere üç veya altıbölüme ayrı şplastik lmı dökümdür. 11– Kapak: Sı geçme veya sı rmaz kaynak ile takı ş kı zdı lmıplastik döküm parçadı r.

8.10.60 Ah 88 Ah . ları dı  Elektrolit seviyesi plakaları 1–1. Gözle Kontrol  Akü yüzeyinde pislik bulunmamalı r.10.6: Kontrol gözü ekil 8 .5: Akü etiketi ekil 1.5 cm üzerinde olmalı r. ek lantı kı dı  Kontrol gözünde üç farklı renk göstergesi vardı r.1. dı  Akü kutusunda çatlak bulunmamalı r. Taş Göre Akü Seçimi ı ta JAPON ARAÇLAR YERLİ ARAÇLAR AVRUPA ARAÇLAR HAFİ Tİ F CARİ ARAÇLAR 45 Ah Dar Tip 55 Ah . k na  Gevş bağ lar sı lmalı r. daki ğ z ı kça 1. Akü Kontrolleri 1. Ş 1.Ş 1.90 Ah 1.9.100 Ah 72 Ah . dı  Kutup baş nda oksitlenme olmamalı r. n dı  Eleman toz kapakları üzerindeki deliklerin açıolması dikkat edilmelidir. Akü Kapasitesini Etkileyen Faktörler a)Plakalardaki aktif madde miktarı b)Elektrolitteki asit miktarı c)Plakalarıyüzey alanları n Yukarı saydı mımaddelerdeki nitelik arttı batarya kapasitesi de artar.

Diğ ucu ise lan n ı na lanı er batarya yüzeyinde gezdirilir. Tüpün ucunda lastik ş nga sılı bı lı tüpe elektrolit alır. Batarya iş unu lerinde kullanı hidrometreler bir cam tüp içerisinde bölümlenmiş amandı lan ş radan ibarettir. aküyü ş edin arj Sarı : Elektrolit seviyesi düş ük aküye su ilave edin Ş 1.200 1.170 1.2. n ğ Kullanı voltmetrenin bir ucu bataryanı negatif kutup baş bağ r.170 1. Akü yüzeyinde kaçak olduğ unda. Sı nı yoğ ı rı kıp rakınca nı vı n unluğ göre una ş amandı yüzer.140 1.7: Renk göstergeleri ekil 1. okunan bölgede kaçak var er er demektir.Ş arjlı Sarı .230 1.140 1. Elektrolit eri yoğ unluğ göre bataryanış durumu ş ş una n arj u ekildedir: 1.1 / 2 Ş arjlı Kı zı Ş z rmı . 1.260 1.10.3.Yeş il: Yük durumu iyi. Yoğ unluk Kontrolü Elektrolit yoğ unluğ ölçmeye yarayan alete Hidrometre denir.arjsı 9 .110 tam ş arjlı 3/4 ş arjlı 1/2 ş arjlı 1/4 ş arjlı ş z arjsı tamamen boş Renklere göre de hidrometrede batarya ş durumu kabaca görülebilir: arj Mavi .280 1.10.200 1. Değ okunmuyorsa batarya sağ er lamdı r. yüzeyin sı su veya sodalı ile temizlenmesi cak su gerekir.260 1.230 1. Eğ voltmetrede değ okunuyorsa. Sı ra vıseviyesinde elektrolit yoğ unluğ unun değ okunur. Yüzeyden Kaçak Kontrolü Bir voltmetre ile bataryanı yüzeyinde kaçak olup olmadııkontrol edilebilir. akü iyi durumda Siyah: Yük durumu kötü.

Bu kapasite arj arj mı n mı deneyi akü üretim tesislerinde yapı lmaktadı r. Akünün toz kapaklarıaçır. Kapasite Kontrolü Kapasite Akünün araç üzerindeki tüm alıları cı besleyecek miktardaki akı verebileceğ bir mı inin göstergesidir. Örnek: Anma kapasitesi 60 Ah olan tam ş bir akünün gerçek kapasitesini belirlemek için arjlı yapı deneyde deş akı 60 Ah / 20 = 3 Amper olarak bulunur. ğnı Dİ KKAT: Ölçüm iş lemini 15 saniyeden önce bitiriniz. Birimi Amper-saat’tir.6 volt’un altı olmamalı r. ekilde bağ r. Bulunan akı ile akü eleman gerilimi 1. (Cihazı artı na lanı n kablosu akünün artı kutbuna. Voltmetrede er nda dı okunan değ 9. itli mları vardı r.10. 20 saatlik standart deş süresine bölünerek arj deş akı bulunur. Akü kutup baş na Voltmetre volt skalası12 volttan büyük olmak suretiyle ları ayarlanı Voltmetrenin maş kabloları uçlar artı eksi uçlar eksiye gelecek ş r. Deş süresi ile deş akı nı çarpı bize akünün kapasitesini verir. Kapasite kontrolü Kapasite kontrolünün amacı akünün marş anı .10. Aksi halde elde edilecek sonuçlar tam doğ olmayabilir.32. Cihazı yüklü durumda uzun süre tutmayı z.5. Cihazda okunan değ 12 voltluk akülerde 9.75 Volta düş kadar deş arj mı m ene arj edilir.4.5 Ah olarak hesaplanı r. Bu lı durumda voltmetre skalası ndaki değ okunur. cihazı eksi kablosu akünün n eksi kutbuna gelecek ş ekilde bağ r). 1.5 saattir. lan arj mı Bulunan akı ile eleman gerilimi 1.1. Akünün gerçek kapasitesi 16. Bunlardan biri 20 saatlik yükleme kapasitesidir. lı Akünün etiketi üzerindeki anma kapasite değ okunur. Elektrolit sı ğ ise 60° ile 90° F (15.) Bu anda cihazı voltmetre n skalası ndaki değ okunur ve hemen yükleme topuzu sola çevrilerek kapalı er konuma getirilir.75 volt olana kadar deş edildiğ tespit edilen deş m arj inde arj süresi 16. Kapasite kontrolünde akü kapasite ölçüm cihazı inin kullanır. Daha sonra Cihazı Yükleme Topuzu saat yönünde lanı n çevrilerek akü anma kapasitesi değ erinin üç katıakı mla yüklenir. Aksi taktirde akü arı nı zalanabilir. 10 .225’ten fazla(takriben batarya u yarı veya tam ş ) olmalı r.5 °C . Voltaj değ erinin 10 volttan düş çı ük kmasıalılara yeterli akı n cı mı gitmemesine neden olur. Okunan değ er erin 10 Volt’ tan aş ı ağ da olmamasıgerekir. Aracı kontak anahtarı lanı n çevrilerek motor üç tur atacak ş ekilde marşyapır. Bu kapasiteyi belirlemek için otomotiv akülerinde akü üzerinde bulunan anma kapasite. nda dı ru Kontrol iş leminde aracı motoru çalı n ş mayacak.(örneğ 60 Ah in kapasitedeki bir akü 60 x 3 = 180 Amper ile yüklenir.2 °C) m arjlı dı caklı ı civarı olmalı r. eri lı Kapasite ölçüm cihazı n Voltmetre ve Ampermetre maş kabloları nı alı Akünün artı eksi ve kutupları bağ r. Sembolü Ah’ dı Çok çeş kapasite tanı r.6 volttan düş çı erin ük kması elemanları hı kaynaması kapasitesinin ve n zla akü iyi olmadıı gösterir. Bu kontrol için batarya yoğ lı unluğ 1. ndaki gerekli akı verip mı veremeyeceğ ölçülmesidir. alı artı ya.5 x 3 = 49. sadece marş yapacak konumda olması gerekir. Vası Üzerinde Yüklü Muayene ta Akü yükleme muayenesi marş motoru çalı rı ğ sı akü voltajı kontrol etmek ş ldı rada tı ı nı suretiyle de yapır.

    Aküyü. Madde 1. Çektirmeyi kutup baş na sıca ları kı bağ nı layı z. nı Sökme ve takma iş sı na dikkat lemi rası ediniz. Akünün ş asi kablosunun uygun anahtarla sökünüz. akü nı Akünün artı kutup kablosu olduğ undan emin olunuz. nı Anahtarları üzerinde unutmayı z. Kablo baş izolasyonunu kablo baş  ı ları cı vataları sökünüz ve takız. nı Akü kutusunda kık.  Akü yüzeyini temizleme sısı ile  vı temizleyiniz. Temizleme sı sı vınıkutup baş na ları sürmeyiniz. n Çamurluk örtülerini takı haneden m alız. n nı nı Aracıel frenini çekiniz.  11 . Cı vataya uygun anahtar kulanı z.  cı vatası nı       Akünün artı tı şkablo baş n (yalılmı ) ı nı cı vatası uygun anahtarla sökünüz. çatlak var mı rı yok mu kontrol ediniz. nı nı   Aküyü Gözle Kontrol Ediniz. ı na Akünün kutup baş nı rası göre ları sı na çı nı karız.  Kutup ve kablo baş nı fı veya  ları tel rça kablo baş temizleme aparatı ile ı temizleyiniz.       Akü etiketini inceleyiniz. nı  Akünün kutup baş nı bağ ları  ların lantı nı çektirme ile çı nı kartı z. nı Uygun anahtar kullanı z. Kablo baş nı ları tespit ediniz.UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İ ş Basamakları lem Aküyü Sökmek  Öneriler Aracıkontak anahtarı kapatız.1’i okuyunuz ve uygulayı z. Aküyü çerçeveye bağ layan cı vataları n yerini tespit ediniz.10. Akü etiketini kendinize doğ ru   Aracı güvenli bir ş ekilde park ediniz ve  çamurluk örtü bezlerini örtünüz. Kutup baş nı zedelenmemesine ları n dikkat ediniz. Temizleme sı sı aracıkaportası vını n na temas ettirmeyiniz. Kablo baş nı ları birbirine değ dirmeyiniz. nı Kutup baş zarar vermeyiniz. Uygun anahtar kullanı z. Kullandıız takı ğnı mları temiz tutunuz. akü çerçevesine bağ layan  cı vatadan uygun anahtar ile sökünüz.

  Batarya kutusunda çatlaklı ve elektrolit  k sıntı olup olmadıı kontrol ediniz. cak Eleman kapakları açarak elektroliti nı kontrol ediniz. Etiket üzerindeki yazı n anlamı ları nı öğ reniniz. nı Takı mları temiz ve düzenli bulundurunuz.10. na Bataryada arı sebep olan ve arzu zaya edilmeyen durumları düzeltiniz. Elektrolitin üzerinize dökülememesine dikkat ediniz. Kuru bez alıakünün üzerini siliniz. Akü amper değ erlerini katalogdan bularak karş tını ı rız. dı İ ş leme baş lamadan önce. Akünün üst kı ndaki pislikleri smı temizleyiniz. p Akü toz kapakları nı çı p karı temizleyiniz.saat kapasite değ erini  bulunuz. Akü toz kapakları n hava alma nı deliklerinin açı olup olmadı nı k ğ ı kontrol ediniz.     12 .    Akünün kutusunu inceleyiniz. Voltmetre dikkatli bir ş ekilde devreye bağ lanmalı r. zı sı ğnı Akünün bağ lama çerçevesinin bağ lantı kontrolünü yapı z. Akü çerçevesinin bağ lantıyerlerini tespit ediniz Bağ ları sağ olup olmadı nı lantı n lam ğ ı kontrol ediniz. ı  Akü kablo bağ ları gevş lantı nda eklik ve oksitlenme olup olmadıı kontrol  ğnı ediniz. nı  Akü yüzeyinin kuru ve temiz olup  olmadı nı ğ kontrol ediniz. Akünün yüzeyinden kaçak kontrolünü  yapmak:    Negatif ş araçlarda voltmetrenin asili negatif ucunu akünün ş kutup baş asi ı na bağ nı layız.         Akü amper. Eksilmiş saf su ilave ediniz. ı   Akü toz kapakları deformasyon ve nda hava çı ş deliklerinin açı olup  kı k olmadı nı ğ kontrol ediniz. Voltmetrenin seçici düğ mesini uygun konuma getiriniz.2’yi okuyunuz ve uygulayı z. batarya kutup baş nı ları kontrol ediniz. se Elektroliti üzerinize dökmeyiniz. Akü kablo bağ ları kontrol lantı nı ediniz Kutup baş oksitlenmiş sodalı ları se su veya sı su ile temizleyiniz. Voltmetrenin çalıp çalı ş ı ş ğnı madı ı kontrol ediniz. Güvenlik kuralları uyunuz.  Akü elektrolit seviyesini kontrol ediniz. laş Madde 1. nı Düş değ ük erdeki voltajlarıgösteren bir voltmetre kullanı z. çeviriniz.

Bunun için sı ğ göre caklıa yoğ unluk düzeltme değ erlerini gösteren hidrometreleri kullanız.75 Volt gibi. eri     13 .  Termometre ile sı k derecesini caklı ölçünüz. dı Okunan değ araç katalog değ er erinde olmalır. Voltmetrenin artı ucunu. Artı kutup baş değ ı na dirmemeye dikkat ediniz. nı Bu iş her bataryanıelemanları lemi n na uygulamayı z. nı Elektroliti üzerinize dökmemeye çalını ş z. maş alı voltmetre kullanı z. nı   Akü toz kapakları çı nı nı kartız. ı Hidrometrede okunan değ erleri katalog değ erleriyle karş tını ı rı z. (Örneğ 12.) dı in   Voltmetrenin değ gösterip er göstermediğ kontrol ediniz. Hidrometreyi dikkatli kullanı z. Elektroliti etrafa sı çratmamaya dikkat ediniz. laş Yoğ unluğ mutlaka sı ğ göre u caklıa düzeltiniz.    Hidrometreyi eleman içersine takı z ve  nı elektroliti hidrometreye çekiniz. artı kutup baş değ ı na dirmeden batarya yüzeyinde gezdiriniz.  Akü kutupları voltmetre uçları na nı bağ nı layız. Voltmetre değ göstermemelidir.  Voltmetre de okunan değ okuyunuz. Yoğ unluk değ erlerinin düzeltmelerini yapız. Hidrometreyi dikkatli kullanı z. nı Akü toz kapakları zedelemeden nı çı nı kartız. nı Elektroliti etrafa sı çratmamaya dikkat ediniz.3’yi okuyunuz ve uygulayı z. nı Eleman kontrolünü çabuk yapmak istediğ inde. n Çamurluk örtülerini örtmeyi unutmayı z nı Voltmetre kademesi 12 volt’un bir kademe üzerinde olmalı r. nı nı      Akünün Voltmetre ile Kontrolünü Yapmak  Aracıkaputunu açarak çamurluklara n örtüleri örtünüz. ini Akünün yoğ unluk kontrolünü yapı z. Voltmetreyi dikkatli bir ş ekilde devreye bağ nı layı z. nı Aracımotorunu durdurunuz. nı Bataryanıher elemanı ölçülen n nda değ erleri bulgu kontrol tablosuna yazız ve yorumlayı z.10. Madde 1. Yoğ unluğ mutlaka sı ğ göre u caklıa düzeltiniz.  Hidrometreyle elektrolit yoğ unluğ unu  ölçünüz.         Voltmetrenin artı ucunu tespit ediniz. er Değ gösteriyorsa yüzeyden kaçak er vardı r.

10. nı Voltaj değ erini katalogdaki değ erlerle karş tıp yorumlayı z. ölçüm     Yükleme cihazı kontrol sonuçları  nda nı okuyunuz.  Yükleme cihazı kapasite nı konumuna getiriniz. nı ş tı nı Vitesi boş alı z. nı Voltmetre dikkatli bir ş ekilde devreye bağ lanmalı r. nı Aküyü Vası Üzerinde Yüklü Muayene  ta yapmak   14 . laş Ampermetre kablo uçları kutup nı baş na iyi yerleş ları tiriniz.  Aracı kaputunu açarak çamurluklara  n çamurluk örtüsü örtünüz. dı Aracımotorunu durdurunuz.4’ü okuyunuz ve uygulayı z. Madde 1. nı Voltmetre maş kabloları uygun alı nı  Aracı n motorunu çalı rarak  ş tı voltmetrede voltaj değ erini okuyunuz.   Yükleme cihazı n kullanma nı katalogunu inceleyiniz. nı Yükleme cihazı dikkatli kullanı z. Voltmetre dikkatli bir ş ekilde devreye bağ lanmalı r. Kablo uçları karı rmayız. nı nı Ampermetre kablo uçları kutup nı baş na iyi yerleş ları tiriniz.10. Güvenlik kuralları uyunuz. Güvenlik kuralları na uymaya çalırken temiz ve düzenli olmaya ş ı özen gösteriniz. Yükleme cihazı nda kontrol sonuçları nı katalog değ erleriyle karş tını ı rı z. n Çamurluk örtülerini örtmeyi unutmayı z nı Voltmetrenin seçici düğ mesini 12 volttan büyük konuma getirmeyi unutmayı z. Akünün voltmetre ve ampermetre ile  ş nı arjı kontrol ediniz.Akünün Kapasite Kontrolünü Yapmak   Yükleme cihazı nı(volt-amper) kablo  uçları akü kutup baş na bağ nı  nı ları layı z. Katalogdaki değ erine bakız. na çalırken temiz ve düzenli olmaya ş ı özen gösteriniz.5’i okuyunuz ve uygulayı z. dı Akünün artıve eksi kutup baş nı ları belirleyiniz. 12      Akü kutup baş na voltmetre kablo  ları başkları bağ nı lı nı layı z. nı Voltmetreyi temiz ve düzenli kullanı z. ı rı laş nı Madde 1. a nı El frenini çekiniz. nı Motorun çalı ş maması için gerekli önlemleri alı z.      Voltaj değ erini yorumlayız.  Voltmetrenin seçici düğ mesini volttan büyük konuma getiriniz.

Ölçüm sonucunda. akü çerçevesine bağ layan cı vatası uygun anahtar ile takı z. Voltmetredeki ölçüm değ erini 12 voltun üzerindeki kademeye getiriniz. voltaj değ erinin 10 volttan aş ı ağdaki bir değ erde olmaması gerektiğ gözlemleyiniz. Anahtarları üzerinde araç unutmayı z. nı Akünün önce ş kablosunu tespit asi ediniz. nı nı   bir ş ekilde bağ nı layız. nı 15 . Aküyü yerine oturtunuz. Uygun anahtar seçiniz. Anahtarları üzerinde araç unutmayı z. nı  Akünün artı tı şkablo baş n (yalılmı ) ı nı  cı vatası uygun anahtarlara takız. nı nı       Akünün önce ş kablosunun cı asi vatayı uygun anahtarla takı z. ini Akü çerçevesinin bağ lantı yerlerini tespit ediniz. Kablo uçları birbirine nı değ dirmeyiniz. Artı olduğ ucu undan emin olunuz.  Aküyü Takmak  Aküyü.

ş tı nı 1 . Aküde hangi kontroller yapı lmaz? A) Gözle kontrol B)Yoğ unluk kontrolü C) Kapasite kontrolü D) Yükseklik kontrolü 5 . Aş ı ağdakilerden hangisi akü çeş itlerinden değ ildir? A) Kurş akü un B) Bronz akü C) Kalsiyumlu akü D) Jelli akü 3 . Marş motoruna ilk hareket için elektrik veren devre elemanı hangisidir? A) Akü B) Alternatör C) Regülatör D) Karbüratör 2 . Bu testi kendi kendinize uygulayı z. Aş ı ağdakilerden hangisi akünün parçaları ndandı r? A) Elektrolit B) Seperatör C) Akü kutusu D) Hepsi 4 . laş ş nı konuları tekrar ediniz. nı 16 . Akü içersindeki elektrolit plakalarıneresinden olmalı r? n dı A) Üzerinde B) Altı nda C) Ortası nda D) Hizası nda DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız.ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Öğ renme faaliyetinde edindiğ iniz bilgileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli test hazı rlanmı r.

Elektrolit hazı rken daima asit. tahta veya cam çubukla karı rı dı Eğ asit içerisine su dökülürse sı ş lmalı r. Elektrolit hazı rlarken kullanı lacak asit ve su miktarı bulmak için hazı nı rlama ş ekline göre iki yöntem vardı r: 2. öyle Gereken asit miktarı = Hazı (kg) rlanacak elektrolit miktarı x 39 / 100 (kg) Gereken su miktarı = Hazı (kg) rlanacak elektrolit miktarı x 61 / 100 (kg) Örnek: Saf sülfürik asit kullanarak 40 kg elektrolit hazı rlamak için gerekli su ve asit miktarı bulunuz? nı Çözüm: 40 x 39 / 100 = 15. arj ARAŞ TIRMA  Okulumuzun atölyesindeki aküleri teknik değ erlerine ve katalogdaki değ erlerine bakarak ş arja bağ lama tekniklerini öğ renerek öğ retmeninize rapor halinde sununuz..280 kabul edecek olursak. lı 17 . Bunu formüle uygulayacak olursak ş yazabiliriz. 2. Eğ bunlar n) unu er belli oranda karı rıp hazı ş lı tı rlanmı şdeğ ve bunu bizim yapmamı gerekiyorsa çok ilse z dikkatli olmak gerekir. suyun içine yavaşyavaş rlanı dökülmeli.ÖĞ RENME FAALİ YETİ –2 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -2 AMAÇ Aküleri üretici firmaları teknik değ n erlerine göre ş edebileceksiniz.1. Ağ k Esası Göre Elektrolit Hazı ı rlı na rlanması Tam ş bir bataryanıyoğ arjlı n unluğ 1. er tı çrama yaparak etrafa zarar verebilir.4 = kg saf su kullanır. bunun % 39’u asit unu ve % 61’i sudur.6 kg asit kullanır. lı 40 x 61 / 100 = 24. AKÜ ELEKTROLİ Nİ Tİ N HAZIRLANMASI VE YOĞ UNLUK KONTROLÜ Akünün (bataryanı içinde sülfürik asit ve saf su olduğ biliyoruz.

100–1. Su Yoğ unluğ Göre Bölümleme una Saf suyun yoğ unluğ 1 olarak kabul edersek.280 11 20 1.200 13 10 1. 1.400 3 2 1. YOĞ UNLUK AKÜ Ş ARJ DURUMU 1.260 3/4 ş arjlı 1. arjsı Bu değ erleri okurken virgül kaldılarak okunur.200-1.300 5 2 1. Hacim Esası Göre Elektrolit Hazı na rlanması Akülerde kullanı lacak elektrolit.3.290 6 3 1.345 1 7 Türkiye iklim ş artları kullanı nda lacak 1. 11 hacim suya karı rı ş larak 15 hacim elektrolit elde tı edilir.230-1. yoğ unluğ 1.170 Ancak ateş leme sistemini besleyebilir. ağ da itli yoğ unluk değ erlerinin karş ğ olan ş değ ıı lı arj erleri verilmiş tir.200 1/4 ş arjlı 1.170-1. Örnek: 4 Bin iki yüz altmıgibi. sülfürik asidin sulandılması elde edilir.2.835 kg/litre yoğ unluktaki saf asit kullanırsa. lı Su Birim Yoğ unluk Hacmi Hacmi 1.835 yoğ unluğ unda 4 hacim asit.260-1.140-1.280 Tam ş arjlı 1.250 15 20 1.140 Tamamen ş z. Aş ı tabloda hacim esası göre elektrolit rı ile ağ daki na hazı rlarken kullanı lacak asit ve su miktarı birim hacimler halinde verilmiş tir.280 11 4 1.290 9 20 1.280 yoğ unlukta elektrolit hazı rlamak için.325 arası 0. 1. Hidrometre Bir cam tüp içersinde taksimlendirilmişamandı ş radan meydana gelen hidrometre aküdeki yoğ unluğ ölçülmesinde kullanır. ş unu amandı bunun üst katları ra ndan 1. er Hidrometreden değ okunurken göz hizası bakır. 2.225 11 3 1.200 13 3 1.1.3. 1.835 olan saf asit veya 1.100-1.400 olan u. lı Su Birim Yoğ unluk Hacmi Hacmi 1. Hidrometrenin üzerindeki lastik sı lı un lı kıp bı ldında aküdeki elektrolit tüpün içine çekilir ve bölümlenmiş sı rakı ğ ı kımdan değ okunur.225 10 10 1.300 4 10 1. lı 2.005 farkı nda gösterebilecek ş ekilde bölümlenmiş Aş ı çeş tir.400 yoğ unluktaki sulandılmıasit rı ş kullanırsa.250 13 4 1.345 2 1 1. un ş na Hidrometre ş amandı nıbölümlenmesi 2 ş raları n ekilde yapır. Elektrolit içersindeki yabancı er nda lı maddeler yoğ unluğ yanlıokunması sebep olabilir. rı ş 18 .2.230 1/2 ş arjlı 1.

Akünün Deş arjı Ş arjlıbir aküde pozitif plakanı aktif maddesi kurş peroksittir. (Pb) Elektrolit ise su ve sülfürik asit (H2O + H2 SO4 ) karımı r. (PbO 2) Negatif n un plakanı aktif maddesi ise kurş n undur. artları 30-32 bome tam ş bir aküyü ifade eder. ş dı ı 19 .4. 26 +4 = 30 bome ları Örnek: 30 bomenin karş ğ olan yoğ ıı lı unluk değ erini bulunuz? 30 – 4 =26 1260 Ş ekil-10.2. karı nı Elektrolit yoğ unluğ unun bome karş ğnıbulmak için ise ölçülen yoğ ıı lı unluk derecesinin baş ı ndaki ve sonundaki sayı atır ve kalan sayı 4 eklenirse bome derecesi lar lı ya bulunur. Bome Esası Göre Bölümleme: na Elektrolitin içersindeki asit miktarı göre yapır.1: Hidrometre ekil 2.260 baş ı ndaki ve sonundaki sayı silersek.260 yoğ unluğ unun bome karş ğnı ı ı bulunuz? lı 1. Saf su (0) bome ve saf asit (66) na lı bome olarak kabul edilmiş Türkiye ş tir. sonuna “0” ilave edilir. nda arjlı Bome esası göre bölümlendirilmişbir değ elektrolit yoğ na eri unluğ çevirmek una istersek bome değ erinden 4 çı p elde edilen sayın önüne “1”.3.Hidrometrenin Kımları sı Ş 2.2. Örnek: 1.4. Akülerin Ş ve Deş arj arjı 2.1.

2: A.3: Ş ekil arjlı akünün deş olması bir arj 20 . Akünün deş olması ekil arj DEŞ ARJ OLMUŞAKÜ .a’ da görüldüğ gibi cı landıı m lar. Pozitif plakadaki oksijen de hidrojen iyonları birleş ile erek suyu (H2O) meydana getirir. ekil ü Akü deş olurken elektrolit içersindeki sülfürik asit (H2SO4 ) hidrojen ve sülfat iyonları arj na ayrır. ekil: 11.b) Ş ARJLI AKÜNÜN DEŞ ARJ OLMASI .Plaka + Plaka Pb SO4 Pb SO4 Elektrolit Ş 2. Sülfat iyonları ş ı pozitif ve negatif plaka ile birleş kurş sülfatı erek un (PbSO4) oluş turur.Akü bir alıya bağ ğ zaman akı vermeye baş Ş 11.Plaka Pb Pb O2 + Plaka Elektrolit 2H2 SO4 + H2O Ş 2. Deş olan bir bataryada elektrolit içersindeki sülfürik asit miktarı rken su miktarı arj azalı artar ve karımıyoğ ş n ı unluğ düş (Ş u er.

4: Deş olmuş ekil arj akü 2.5.6. kurş (Pb) ve sülfat (SO4 ) köklerine ayrır. Akü 0. 2. Deş olmuşbir akünün ş olmasıise yukarı anlatı arj arj da lanları tersidir. Buna da sülfatlaş denir.5. Deş olmuş ma arj bataryanı pozitif n plakaları ük sı kta donarak hasara uğ düş caklı rar. Akü Ş arjı Akü eleman plakaları nda kimyasal bakı arası mdan bir fark yoksa buna deş (bitmiş arj ) akü denir. Aş Ş ve Deş n Zararları ı arj rı arjı 2. altır akı 60-100 saat arası ş edilir.H2 O H2 O H2 O Ş 2.2.1.6.5.5-1 amper’ lik bir altır. cı lanarak akü tamamen boş lı Sonra akünün içindeki elektrolit boş lıve saf su konur. Sülfat kökleri ş ı plakalardan ayrı larak hidrojenle birleş ve sülfat asit ş ir eklinde elektrolite geçer. Akü Ş Etme Metotları arj 2. Bunun sonucunda plakalar hava ile ı arj rı k temas eder. Aş Deş n Zararları ı rı arjı Akünün plakaları meydana gelen kurş sülfatlar yüzeyde sert bir tabaka meydana nda un getirir. ı nı na na Araç üzerinde aş ş olan aküde çok sısu eksilir. Akü ş n arj olurken plakalardaki kurş sülfat (PbSO 2). Aynı zamanda oksijen de pozitif plakadaki kurş birleş kurş peroksit (PbO2 ) meydana unla erek un getirir. 21 . 2. yüzeyler sülfatlaş sertleş arak ir. un un ş ı Elektrolitteki su da (H 2O) hidrojen (H) ve oksijen (O) elementlerine ayrır.2. Kolay kolay çözülemez. Böylece akü plakaları nda kimyasal bir reaksiyon meydana geldiğ arası inden ş bir arjlı akü olmuş olur. Ş süresi bitiminde akü içindeki elektrolit mla nda arj arj boş larak uygun yoğ altı unlukta elektrolit ilave edilir.1. Aş Ş n Zararları ı arjı rı Pozitif kutup baş n kabarması ve akü kutusunun deforme olması neden olur. Yavaş arj Ş Uzun süre kullanı lmadan bekletilen akülerin plakaları sülfatlaş olur.4. Sertleş nda ma en plakaları çözmek için yavaşş uygulanı Önce aküye bir alı bağ arj r. 2.

5 Amper.6. 14 saat 3 Amper. 7 saat 4 Amper 8 saat 12. mı sa .5 Amper 7 saat 4 Amper.5 Amper 7 saat 2.5 Amper 9 saat 4 Amper 9 saat 4 Amper 10 saat 11.5 Amper 14 saat 4 Amper 12 saat 4 Amper 14 saat 11. 9 saat 3. arjda. Akü Ş Süresinin Tespiti arj 12.5 Amper.50 V 11. arj Bir aküyü normal ş bağ arja larken dikkat edilecek noktalar:  Akünün yüzeyi temizlenir.5 Amper.  Yoğ unluk muayenesi yapır ve elektrolit seviyesi tamamlanı lı r. 18 saat 3 Amper. açı dı 2.2.5 Amper 16 saat 4 Amper 14 saat 4 Amper 16 saat 11. ş akı 12 volt’luk arj mı aküler için 25–50 amper arası ndadı Bütün akülerde 15–20 dakika uygulanması r.6. emiş arj Sısıçabuk ş uygulanan bataryalarıömrü azalı Çabuk ş k k arj n r.6. nda dı 2.5 Amper 18 saat 4 Amper 16 saat 4 Amper 18 saat 35 Ah 40 Ah 45 Ah 50 Ah 60 Ah 63 Ah 70 Ah 22 . sabit voltajla yapı iş lan lemdir.40 V Arası 2 Amper 8 saat 2. eski ve aktif maddesi gevş aküler çabuk ş edilmemelidir.5 Amper. 17 saat 2. Araç Üzerinde Ş arj Araç üzerindeki ş alternatör ve regülatörden meydana gelen ş sistemi ile yapır. 12 saat 3 Amper.5 Amper.8 volt ile arj eri 14.80 V Arası 2 Amper 16 saat 2.25 V Arası 2 Amper 10 saat 2. 11 saat 3.2. Normal ş cihazları lanı arj sabit akı ş ettiklerinden birden çok akü. lı 2.4. Çabuk ş iş arj leminde toz kapakları lmalı r.65 V 11. 16 saat 3 Amper.25 V Gerilim 12. arj lı Araç üzerindeki ş iş arj lemi.95 V Arası 2 Amper 14 saat 2. arj. Çabuk Ş arj Bu iş lemin amacı arj olmuş deş aküyü kı zamanda marş basacak ş getirmektir.5 Amper.  Akü toz kapakları lı açır.2 volt değ erleri arası olmalır.3. akü alı p dı da normal ş ş mı nı ş arı arja bağ r. akünün bitmesinden dolayıçalı yorsa. ş sa arj mı  Ş akı akü kapasitesinin 1 / 10 ile 1 / 20 si arası seçilir.5 Amper 12 saat 4 Amper 11 saat 4 Amper 12 saat 11. (Örnek: Anma arj mı nda kapasitesi 60 Ah olan aküde ş akı 3 – 6 amper arası olmalı r.5 Amper 10 saat 3 Amper.5 Amper. Ş voltaj değ 13.5 Amper.  Birden fazla akü seri bağ lanmı en küçük kapasiteli aküye göre ş akı seçilir. 15 saat 3.5. 11 saat 2. gereken bir iş lemdir. Normal Ş arj Araç.5 Amper.95 V 12 10 V Arası 2 Amper 12 saat 2. seri bağ mla arj lanarak aynı anda ş edilebilir. 15 saat 2.) arj mı nda dı  Ş olurken zaman zaman elektrolit yoğ arj unluk kontrolü yapır. sa a ekle Sülfatlaş şkı devreli. 17 saat 3.6. 8 saat 3 Amper 7 saat 3.80 V 11.5 Amper.10 V 12. 9 saat 2. 13 saat 3.65 V Arası 2 Amper 18 saat 2. 13 saat 2.

1. 14 saat 5. Büyük olan işyerlerinde fazla sayı aküleri bir arada depolamak mecburiyeti daki olduğ undan aküleri özel ş cihazı bağ arj na lanarak muhafaza edilmelidir.Deş arjı Kullanı lmadan uzun müddet bekletilen bataryanı içinde. Buna sülfatlaş denir. 8 saat 6 Amper.5 Amper 10 saat 6 Amper 10 saat 4.7. bir akı veriyormuşgibi n m kimyasal reaksiyon meydana gelir.5 Amper 14 saat 6 Amper 14 saat 4. 8 saat 5. Bu olaya self deş (kendi kendini deş denir.00 volt görülüyor ise akünün 2.5 Amper.7. 18 saat 5. ma 2. 12 saat 5. Çünkü yüksek sı kta batarya elektrolit n arj zı caklı yoğ unluğ azalı u r 2.80 Ah 95 Ah 105 Ah 4. Sı k arj arj) caklı yükseldikçe bataryanı self deş hı da artar. 8 saat 4.5 Amper.5 Amper 18 saat 6 Amper 18 saat Örneğ 45 Ah kapasiteli bir akünün voltajı in ölçüldüğ ünde 12.5 Amper.5 Amper.5 Amper 16 saat 6 Amper 16 saat 4.5 Amper akı çekecek ş m ekilde en az 12 saat ş bağ arja lanması gerekir.5 Amper.5 Amper. 16 saat 5.5 Amper.5 Amper 12 saat 6 Amper 12 saat 4. 10 saat 5. Kullanı lmadan Bekletilen Akülerde Yapı lacak İ ş lemler: Uzun müddet depolama mecburiyetinde kalı aküleri mümkün mertebe soğ nan uk yerlerde muhafaza etmeli ve en fazla 30 günde bir tam ş ederek meydana gelen arj sülfatlaş mayı nlaş kalı madan yok etmelidir. Akünün Self . 2. 23 .8. Sülfatlaş ma Akünün plakaları meydana gelen kurş sülfatlar yüzeyde sert bir tabaka meydana nda un getirir.

n nı  Madde: 2. ları bağ nı  Ş arj cihazı n nı voltaj ayar  düğ mesini ş edilecek akünün arj voltajı göre ayarlayı z.  Elektroliti elbisenize değ dirmeyiniz.7. nı  Çamurluk örtülerini örtmeyi unutmayı z nı  Akünün eleman toz kapakları  nı sökünüz ve elektrolit seviyesini  kontrol ediniz.7. nda Güvenlik kuralları uyunuz. Cihazı kabloları kutup baş na sıca n nı ları kı bağ nı layız.7. nı Elektrolit çok tahrip edici özelliğ sahiptir e Güvenlik uyarı na dikkat edininiz.UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İlem Basamakları ş Öneriler Aküyü redresörlü ş cihazı ş arj ile arj  Madde 2. Ş cihazı n düğ arj nı mesini. nı Hidrometreyi dik konumda hizası tutunuz. Ş arj cihazın nı amper ayar  düğ mesini (kapasite değ erinin 1/10 – 1/20si) ş edilecek akünün arj amperajı göre ayarlayız. Akü toz kapakları nı zedelemeden çı nı kartı z.1 ve 2. na nı Ş cihazı konrol ediniz. rası kontrol ediniz.  Ş arj cihazı n kabloları akü  nı nı kutup baş na bağ nı ları layı z. arj nı Redresörün voltaj ayar düğ mesini devreye bağ ş lamıolduğ unuz akü toplam voltajları na göre ayarlayı z. Hidrometreyi dikkatli kullanı z. ları Ş arj cihazın nı kullanma talimatı nı okuyunuz. na nı Ş arj cihazı çalır duruma  nı ş ı getiriniz.  Ş arj cihazı n nı voltaj ayar  düğ mesini ş edilecek akünün arj voltajı göre ayarlayı z.  Kullanı lan redresörün özel talimatı na uyunuz. nı  Akünün eleman toz kapakları  Eleman toz kapakları zedelemeden nı nı sökünüz.3’ü okuyunuz ve uygulayız.2’yi okuyunuz ve etmek: uygulayız. na nı Ş süresince akü yoğ arj unluğ unu  ölçünüz. 24 . na nı   Aküyü düz bir yere bı nı rakız. devreye bağ ş lamı olduğ unuz batarya toplam voltajları göre na ayarlayız nı Akü voltaj değ erlerini kataloga bakarak öğ reniniz. Elektrolit seviyesini sı yla sökünüz. na ve göz     Aküyü çabuk ş cihazı ş arj ile arj etmek (Araç üzerinde):  Aracıçamurlukları örtünüz. Redresörün voltaj ayar düğ mesini devreye bağ ş olduğ lamı unuz batarya toplam voltajları göre ayarlayız. Cihazı kabloları kutup baş na sıca n nı ları kı bağ nı layız.    Ş arj cihazı n kabloları akü  nı nı kutup baş nı layı z.

na Ş arj cihazın nı kullanma talimatı nı okuyunuz. na nı     Ş cihazı n fiş pirize takı z. arj nı ini nı Ş cihazı konrol ediniz. laş   Ş arj cihazı n nı zaman ayar  düğ mesini ayarlayı z. nı Ş süresince akü yoğ arj unluğ unu  ölçünüz.  Ş arj cihazı çalır duruma nı ş ı getiriniz. arj nı Akü üzerindeki amper değ erini okuyunuz. Yoğ unluk değ erlerini tablo değ erleriyle karş tını ı rız. Ş arj cihazın nı amper ayar düğ mesini ş edilecek akünün arj amperajı göre ayarlayız. Güvenlik kuralları uyunuz. 25 .

Akü elemanları nda kimyasal bakı arası mdan bir fark varsa akü hangi durumdadı r? A) Deş olmuş arj akü B) Ş akü arjlı C) Yarı ş m arjlı D) Az ş arjlı 4.ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Öğ renme faaliyetinde edindiğ iniz bilgileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli test hazı rlanmı r.290 D) 1. ş tı nı 1. nı 26 .400 3. Aş ı ağ dakilerden hangisi akü ş etme metotları arj ndandı r? A) Yavaşarj ş B) Normal Ş arj C) Çabuk ş arj D) Hepsi DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız.280 B) 1. Bu testi kendi kendinize uygulayı z. Akünün yoğ unluk kontrolü hangi ölçme cihazı yapır? ile lı A) Termometre B) Ohmetre C) Hidrometre D) Ampermetre 2.250 C) 1. laş ş nı konuları tekrar ediniz. Türkiye iklim ş artları kullanı nda lacak akülerin yoğ unluk değ ne kadar olmalı r? eri dı A) 1.

3.1. r. cı na lanı Ş alterleri iki grupta inceleyebiliriz: 3. çekme ve çevirme suretiyle çalı tipleri vardı Kullanı kları ş an r. 27 .1.ÖĞ RENME FAALİ YETİ –3 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -3 AMAÇ Oto elektrik tesisatı devre elemanları araç kataloğ ve standartları uygun olarak una na kontrol edebilecek ve değ tirebileceksiniz. iş ARAŞ TIRMA  Sanayideki bir servise gidilerek otomobillerde kullanı devre elemanları n lan nı çalı ş ması tesisatları ve hakkı bilgi toplayarak rapor halinde öğ nda retmeninize sununuz. sistemlerinde kullanır. Mekanik Ş alterler Daha çok. az akı çeken devrelerde kullanır. İ kademeli çalı posizyonuna sahip ş ki ı ş ma alı devrelerinde kullanır. Örneğ korna. lı 3. Çift Kontaklı alterler Ş Genellikle çekme ve çevirme suretiyle çalır.1. Tek Kontaklı alterler Ş Yapı olarak bir gövde üzerine yerleş tirilmiş kontak ve bir köprüden meydana gelir. fren lambalarımarş in. . ldı devrenin özeliğ göre üç guruba ine ayrır: lı 3.1. Kumanda ş m lı ekline göre basma. Örneğ Sinyal lambaları cı lı in. Ş alterler Elektrik sistemlerinde istendiğ anda elektrik devrelerini açmaya ve kapatmaya i yarayan anahtarlardı Üreteç ile alı arası seri olarak bağ r. OTOMOBİ TESİ L SATLARINDA KULLANILAN DEVRE ELEMANLARI 3.1.1. iki Köprü iki kontağ ıbirleş tirmeye ve açmaya yarar.2.1.1.

normal ampuller ve sofit ampuller diye ikiye ayrır. Tesisat Kabloları Renk Kodları ve : Otomobillerin elektrik tesisatı istenilen esnekliğ sağ nda i lamak amacı içinde çok yla.1. duy. izole tabakalarıçeş renklerde ve renk bantları itli nda kablolar kullanı lmaktadı Bu sayede arı bir sistemin tamiratıkablo renklerini takip r.1. flaman denilen direnç telinin 2300 oC’ ta ınması aydı sı yla nlatma sağ Ampulün lar. Bu gibi arı n na zalara meydan vermemek için manyetik ş alterler kullanır. Manyetik Ş alterler Genellikle marşş sistemleri ve çiftli kornalarda ve farlarda yani fazla akı çeken .3.2. smı 3. Ampul ve Çeş itleri 3. 3. lı n lı 28 . yapı ş lan m ekillerine göre. 3. arj m devrelerde kullanır. Çok Kontaklı alterler Ş Birden çok çalı kademesi bulunan özel devrelerde kullanır.3. ipek veya pamuk ipliğ inden örülmüş izole tabakaları sağ r. lamba soketine geçen kı na.1: Kablo kesiti ekil Oto elektrik tesisatları nda.1.3. Mekanik ş lı alterlerde açma ve kapatma daha yavaşolduğ undan. Kabloları yalımı da r lı n tı plastik. selektör ş alterleri grup içerisine dâhil edilebilir.3. Ampuller.1.3. lı 3. kontakları yanması sebep olabilir.2. zalı . ederek kolayca yapı labilmektedir. denir.3. lamba ş alterleri. Ş ekillerine Göre Araçlarda kullanı ampuller. sayı ince bakıtel bulunan özel kablolar kullanır.2. Ampul Direnç teli üzerinden elektrik akı mıgeçirildiğ inde ınarak ık vermeye baş sı ş ı lar.2. Yaygıolarak normal ampuller kullanır.1. yla lanı Ş 3. Çeş itleri Oto elektrik sisteminde kullanı ampuller yapı farklıkları göre ş lan m lı na öyle sıflandılı nı rır: 3. Kontak anahtarı ş ma lı .

nda lı 3. lanı ru a ru 29 .21 .3.0.4.3 . Güçlerine Göre Ampullerin elektrik güç birimi wattı Oto elektrik tesisatı kullanı ampulleri r. kar. er lanı normal ampul denir.3.32 watlıampuller: Geri vites.5 watlı ampuller: Plaka.2.2. Çift Flamanlı ampuller yerleş tirme problemi olan yerlerde iki flaman aynı ampul içersine monte edilerek yerden tasarruf etmek amacı kullanır (Park + Fren.3. Birinci bağ lı lama ş eklinde flamanı n bir ucu alttan yalılmıolarak çı lı Diğ ucu ise içten duya bağ r.5 watlı ampuller: Gösterge lambaları k nda 2 ).16 ve 24-32 voltluk ampuller kullanır. tepe.5. Diğ bağ er lantıeklinde flaman’ı ise her iki ucu alttan yalılmıolarak ş n tı ş çı bunlara yalılmıampul denir.2.2. Çalı Gerilimlerine Göre ş ma Günümüz araçları genellikle 6.5 – 1.3. nda lan güçleri bakı ndan 4 grupta inceleyebiliriz: mı 1 ). Flaman Sayı na Göre ları Flaman sayı na göre ampuller tek Flamanlı çift Flamanlı ları ve olmak üzere iki çeş ittir. Flaman Bağ ları Göre lantı na Ampullerde flaman bağ sı ş lantı iki ekilde yapır. k sa lı 3. Ampul yuvası yerleş nı lı na tirilirken öncelikle tı rnakları yuvası oturtulması n na sağ r ve daha sonra ampul ileri doğ itilerek sağ doğ çevrilir. uzun ve kı farlarda kullanır.2.3.3. park ve iç lambaları k nda 3 ).8. 12. sinyal ve fren lambaları k nda 4 ).100 watlıampuller: Projektörlerde. Ampuller yuvaları bağ ş ekillerine göre düz tı ve çapraz tı olarak da iki na lanış rnak rnak sıfa ayrır.55 . kı far + uzun far yla lı sa gibi). tı ş 3. Böyle ampullere tı ş kartır.

bromine ve diğ gaz karımlarıdoldurulmuş er ş ı tur.2. iodin.2: Halojen ampul ekil Ş 3.6. üzerinden akı geçmesi sonucunda ınarak ık m sı ş ı verir. Halojen Ampul Ampulün içinde halojen.3: Çeş oto elektrik ampulleri ekil itli 30 .3.3. Ampulün içinde bulunan tungsten flaman. Ş 3.

lı Ş 3. Yapı çok basit olup bir porselen m lı ları çubuk üzerine veya cam tüpün içine konmuş metal telden yapı şr.4. Sigortalar 3.3. ait oldukları devrelerin akı giriş seri olarak bağ r. ma ı dı Ş 3.2. ğnda yerine aynı amperde yeni sigorta takır. Tanı mı Sigorta. lı Sigortalar.1. elektrik devresini yüksek akı karşkoruyan devre elemanı r. Telli Sigortalar Az akı çeken(5-25amper)devrelerde kullanır.5: Telli Sigorta ekil 31 .4.4: Sigortalar ekil Sigortalar aracı elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kı devre sonunda n sa sistemi olası yangı tehlikesine karşkorumak için kullanı elemanlardı Sigorta attıı n ı lan r.4. Araçlarda yapı m ine lanı bakı mdan iki tipi vardı r: 3. Sigortalarda kullanı lmı tı lan tel kolay eriyen madenlerden yapır.

4.6: Termik tip devre kesici ekil Ş 3. Ş 3.3.6. Yapı na göre ikiye ayrır: m lı ları lı (Ş 3.4.4.7) ekil ekil Ş 3. Devre Kesiciler Grup halinde çalı alı ş an cıdevrelerinde kullanır.3. Bunlar bir röle ş lı eklindedir. Sigorta kutusu 32 .7: Manyetik tip devre kesici ekil 3. Üzerinden 10 – 40 amper akı geçen devrelerde kullanır.

Röleler 15 -40 Amper arası akı çeken devrelerde kullanı tek kontaklıözel manyetik nda m lan.9: Röleler ekil 33 . nı konumda olması r. elektromanyetik bir bobinin yarattıımanyetik ü ğ etkiyle çalı kontak tertibatı ibarettir. Akı Röleleri m Far çiftli korna ve marş selonoidi gibi sistemlerde kullanır.Örnek: Birkaç ekipmana sigortaları dağ mı n ı : lı Ş 3.1.5.5. ş an ndan Görevlerine göre iki guruba ayrır lı 3.5. görevi bittikten sonra otomatik olarak çalı alıları ş nı ması sona erdirmek için kullanır. ş alterlerdir. lı 3. dı Ş 3. Ş ekilde görüldüğ gibi röle.8: Sigorta kutusu ekil 3.2. Emniyet Röleleri Yüksek güçlü bazı cı n. Emniyet rölelerinin akı rölelerinden farklı lı m tarafıkontakların ters . .

konusuna 5. Ş 3. vb lmaktadı Soketler r. detaylı olarak Öğ renme Faaliyeti 4’ te anlatı lacaktı r. sisteme istendiğ zaman elektrik akı nı nı i mı göndermek ve istenmediğ zaman devreden elektrik akı nı geçmesine engel olmaktı Kontak anahtarı i mı n r. n lması lan Otomobillerde kontak anahtarısinyal kolu. sis farları yerlerde kullanı .3. Kontak Anahtarı Kontak anahtarı n görevi.10: Soket ekil 3.Öğ renme Faaliyetinde daha detaylı inilecektir.11: Kontak Anahtarı ekil 34 . Soketler Kabloları birbirine eklenmesi ve takı nda kullanı parçalara soket denir.7.6. değ Ş 3.

 ve   Oto elektrik tesisat kabloları n nı özelliklerini ve renk kodları nı katalogdan bakarak belirleyiniz. iş    Sigortaları iş değ tiriniz. Oto elektrik devre elemanları nıtespit  ediniz ve değ tiriniz. iş  Oto elektrik tesisat kabloları n nı özelliklerini ve renk kodları nıtespit  ediniz. iş Sigortaları özelliklerini tespit ediniz. Sigorta kutusunu araç katalogundan bakarak inceleyiniz. Soketleri ve özelliklerini tespit ediniz  ve değ tiriniz. Atmısigortayı ş tespit ediniz. 35 .UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İlem Basamakları ş  Öneriler Oto elektrik devre elemanları n araç nı üzerindeki yerlerini öğ reniniz. Arı olanları zalı tespit ediniz. Soketleri yerlerinden uygun ş ekilde sökünüz. yenisiyle değ tiriniz.

Aş ı ağdakilerden elemanları ndandı r? A) Ş alterler hangisi otomobil elektrik tesisatları nda kullanı lan D) Hepsi devre B) Soketler C) Ampuller 2. Yapı na göre ş ları alterler kaç gruba ayrırlar? lı A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 4. laş ş nı konuları tekrar ediniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Öğ renme faaliyetinde edindiğ iniz bilgileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli test hazı rlanmı r.5 Wattlı k C) 15-32 Wattlı k D) 3 Wattlı k 7. Elektrik devresini yüksek akı karşkoruyan devre elemanı ma ı hangisidir? A) Soket B) Ampul C) Sigorta D) Röle 8. nı 36 . Bu testi kendi kendinize uygulayı z. Oto elektrik sisteminde kullanı ampuller yapı farklıkları göre kaç gruba ayrırlar? lan m lı na lı A) 2 B) 3 C) 5 D) 4 5. 15-40 Amper arası akı çeken devrelerde kullanı devre elemanı nda m lan hangisidir? A) Sigorta B) Ampul C) Soket D) Röle DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız.5-1. Oto elektrik tesisatı kullanı ampuller güçleri bakı ndan kaç grupta incelenir? nda lan mı A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 6. Elektrik sistemlerinde istendiğ anda elektrik devrelerini açmaya ve kapatmaya yarayan i devre elemanı hangisidir? A) Ş alterler B) Soketler C) Ampul D)Kablo 3. ş tı nı 1. Gösterge lambaları kaç wattlıampul kullanır? nda k lı A) 3-5 Wattlı k B) 0.

Yapı sı Ş 4.2. ndan veya servislerden bilgi toplayarak rapor halinde öğ retmeninize sununuz. KONTAK ANAHTARI 4.ÖĞ RENME FAALİ YETİ –4 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -4 AMAÇ Araç üzerinde kontak anahtarı uçları araç kataloğ ve standartları uygun olarak nı una na tespit edebileceksiniz. birer elektrik ş alteri gibidir.1: Kontak anahtarı n yapı ekil nı sı Günümüz araçları kontak anahtarı nda genelde üç farklı konumda bulunur: 37 . sisteme istendiğ zaman elektrik akı nı nı i mı göndermek ve istendiğ zaman devreden elektrik akı nı geçmesine engel olmaktı Kontak anahtarları i mı n r. ARAŞ TIRMA  Otomobillerde kullanı kontak anahtarların çalı ş lan nı ş ekli ve bağ ları ma lantı hakkı internet ortamı nda.1. Görevi Kontak anahtarların görevi. 4. 4.

Değ göstermiyorsa devrede kopukluk var demektir.3. Bazı araçlarda stop konumundan sonra geriye çevrilerek park konumuna alır. karı 4. Değ göstermiyorsa devrede kopukluk er er var demektir 2. Kontak anahtarı marşkonumundayken ohmetrenin ucu. direksiyon kilitli ve anahtar çı labilir.3. er 4.1. Kontak Anahtarı Kontrolleri 4. 38 . er 4. Kı Devre Kontrolü sa Kontak anahtarı kabloları kı devreler genellikle tablo değ nda sa erlerine bakı larak tespit edilir.3. ohmetrenin ucu.3. k.2. diğ ucu ş er asiden yalılmı m girişucuna değ tı şakı dirilir.Marş Durumu Bir kademe daha çevrildiğ marş inde durumuna gelir. Değ er göstermiyorsa devrede kopukluk var demektir. 3. 2. Stop Durumu Direksiyon kilitli anahtar çı labilecek konumdadı karı r. Açı Durumu k Bir kademe ileri çevrildiğ inde. Çı değ kan erler karş tılı Kı devre olup olmadıı ı rır. kontak anahtarı batarya giriş (BAT UCU ) diğ ucu kontak anahtarı leme çış (IGN UCU ) ine er ateş kına ı değ dirildiğ inde ohmetrenin değ göstermesi gerekir. direksiyon kilidi açı elektrik sistemi devrededir. Ölçü aletinin hiçbir değ göstermemesi gerekir. Devre Kontrolü Devre kontrolü 3 ş ekilde yapır: lı 1.3.1. 3. kontak anahtarı batarya giriş (BAT UCU ) diğ ucu kontak anahtarı ine er marş kına (ST UCU ) değ çış ı dirilir. kontak anahtarı batarya giriş (BAT UCU ) diğ ucu kontak anahtarı ine er özel alıları (ACC UCU ) değ cı na dirilir. Kontak anahtarı marşkonumundayken ohmetrenin ucu. Kontak anahtarıateş leme konumuna getirilir. sa laş ğkontrol edilir. Burada park nı lambaları devrededir. Ş Kontrolü asi Ohmetrenin bir ucu ş asiye.

39 . Öneriler:       Ampermetre ile akı girişkablosu m olduğ kontrol edebilirsiniz. nı ş tı nı Kablonun rengini tespit edebilirsiniz. Ign ucunu tespit ediniz. ğnı Kabloları renklerine göre ayı rt ediniz. Güvenlik kuralları uyunuz. na Marş selenoidine bağ lı olup olmadıı kontrol ediniz. unu Kablo uçları karı rmayız. St ucunu tespit ediniz.UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İlem Basamakları ş :     Bat ucunu tespit ediniz. Acc ucunu tespit ediniz.

Marş selenoidine giden kontak anahtarı hangi harflerle ifade edilmektedir? ucu A) ST B) ACC C) IGN D)BAT 3. nı 40 . Bu testi kendi kendinize uygulayı z. Akı giriş giden kontak anahtarı hangi harflerle ifade edilmektedir? m ine ucu A) ST B) ACC C) IGN D)BAT 4. ş tı nı 1. Günümüz araçları kontak anahtarı farklı nda kaç konumda bulunur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 D) 5 DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız.ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Öğ renme faaliyetinde edindiğ iniz bilgileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli test hazı rlanmı r.Elektrik devresine istendiğ zaman elektrik akı nı i mı gönderen ve istendiğ zaman devreden i elektrik akı nıgeçmesine engel olan devre elemanı mın hangisidir? A) Ampul B) Kontak anahtarı C) Röle D) Sigorta 2. Kontak anahtarı kaç kablo ucu bulunmaktadı nda r? A) 2 B) 3 C) 4 5. laş ş nı konuları tekrar ediniz.

Siyah. ağ daki er er lmı tı Bej. Kı zıSomon rengi. OTOMOBİ TESİ L SATINDA KULLANILAN KABLOLAR 5. Üreticiye göre aynı kablolar için farklı renkler kullanı labilir. Gri.2. Kristal. Yeş Mor. . ipek veya pamuk ipliğ inden örülmüş izole tabakaları sağ r. diğ kablolar ve diğ soketler için kullanı şr: Beyaz. yla lanı 5. Kablo Renkleri Temel elektrik durumlarıunlardı ş r: Kı zı rmı Sarı Mavi Siyah Kontak öncesi + volt Kontak sonrası volt + Park lambası veya gösterge devresi Ş bağ sı ase lantı Aş ı renkler. sayı ince bakıtel bulunan özel kablolar kullanır.ÖĞ RENME FAALİ YETİ –5 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -5 AMAÇ Basit tesisat onarı nı araç kataloğ mları una ve standartları uygun olarak na yapabileceksiniz. Kabloları yalımı da r lı n tı plastik. rmı.1. ARAŞ TIRMA  Otomobil üzerinde ne gibi tesisat arı zaları meydana gelir. Sarı Kahverengi. Kablo Malzemesi Otomobillerin elektrik tesisatı istenilen esnekliğ sağ nda i lamak amacı içinde çok yla. Turuncu. BA BE BJ CY GR Beyaz Mavi Bej Kristal veya Beyaz Gri JA MA NO OR Sarı Kahverengi Siyah Turuncu RG SA VE VI Kı zı rmı Somon rengi Yeş il Mor 41 . araşrarak sı ftaki arkadaş nı sununuz. Mavi. arı tespiti nası za l yapır. lı tı nı larıza 5. il.

geri vites vb. Normal kapasiteli genel akı ve ş m arj kabloları Yüksek kapasiteli genel akı ve ş m arj kabloları Marşkabloları 5. sis farları yerlerde kullanı .3.1: Soketlerin kullanı ğyerler ekil ldıı 42 .elektrikte kullanı kablo kesiti.5 2. Tanı mı Kabloları birbirine eklenmesi ve takı nda kullanı parçalara soket denir. selenoidler. Tesisatlarda kullanı kablo kesitleri ve akı ş dı lan m iddeti aş ı çı lmı r.5 4 6 10 35–150 2 Emniyetle taş ı yabileceğ i akı ş m iddeti (Amper) 4 6 10 15 20 25 35 125–325 Kullanı ğ Yer ldıı Gösterge devrelerinde Düş güçlü aydı ük nlatma sistemlerinde (sinyal.4.1. park tablosu) sa Farlar ve motorlar Yüksek güçlü motorlar. n lması lan Otomobillerde kontak anahtarısinyal kolu.b. v. üzerinden geçecek akı ş lan m iddetine göre değ ir.5.) Yüksek güçlü aydı nlatma sistemlerinde (Kı farlar. Kablo Kesitleri: Oto. Otomobil Tesisatı Kullanı Soketler nda lan 5.75 1 1. lmaktadı r Kapı n Kilitlenmesi ları Arka Sis Farı Bağ lantı Soket Ucu 1 2 3 4 5 Tanı mı Kapı n kapanması ları + Aydı nlatma + Kontak öncesi Ş ase Kapı n açı ları lması Soket Ucu 1 2 3 4 5 Bağ lantı Tanı mı İ kaz + Arka sis farı + Arka sis farı + Aydı nlatma Ş ase Ş 5.4. iş Kablo gerilim düş mesi meydana gelmeden ve ı oluş sı madan alı akı nı ı cı mı taş yacak nitelikte olmalır. ağya kartı ş tı Kablo kesidi (mm ) izolesi 0.

2: Sinyal – korna soketleri ekil 43 .Aydı nlatma soketi Soket Ucu 1 2 3 4 Tanı mı Farlar Kodlar Kontak öncesi + Akı m Park lambaları Soket Ucu 1 2 3 4 5 6 Tanı mı Korna Arka sis lambası kı çı ş ı Kontak öncesi + Akı m Sağ sinyal Dörtlü flaş ör Sol sinyal Ş 5.

Bozuk olan soketleri değ tiriniz.   Uyarı tesisatı kontrol ediniz.UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İ Basamakları ş lem   Ş emalardan devre takibi yapı z. nı  Oto elektrik devresinde direkt akı  m hatları tespit ediniz. katalogundan katalogundan Sigorta soket bağ lantı yerlerini tespit  et. Sigorta kutusunu araç bakarak inceleyiniz. iş  Kablo demet yerlerini tespit ediniz. Araç kataloğ bakarak inceleyiniz. tespit ediniz. Sigorta değ tiriniz.  Soket bağ ları tek tek kontrol lantı nı ediniz. nı  Aydı nlatma ve uyarısistemlerinin  devre ampullerini.   Kabloları karı n ş mamasıiçin renklerine göre ayını rı z. Soket yerlerini araç öğ reniniz. una Ölçü aletlerini dikkatli kullanı z. nı   Aydı nlatma tesisatı bağ lantı yerlerini. Ş alterlerin bağ ları kontrol ediniz. nı Ölçü aletlerini dikkatli kullanı z. soket bağ ları lantı nıtespit  ediniz. iş Ampulleri yerinden sökerek temizleyiniz. nı Öneriler  Ş emalarıokumayıöğ renerek devreleri inceleyiniz. iş  Uyarı tesisatın bağ nı lantı yerlerini. lantı nı 44 . ş alterlerini tamir  ediniz ve değ tiriniz.

nı B) Kapı kilitlerinde C) Kontak anahtarı nda D) Hepsi 45 . Gösterge devrelerinde kaç amperlik kablo kullanı dı lmalır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 5. Bu testi kendi kendinize uygulayı z. Kablolarıbirbirine eklenmesi ve takı nda kullanı parçalara ne denir? n lması lan A) Ampul B) Sigorta C) Soket D) Hepsi 6.ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Öğ renme faaliyetinde edindiğ iniz bilgileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli test hazı rlanmı r.Oto elektrik tesisatı kullanı kablolarda hangi malzemeler nda lan A) Plastik B) Bakı r C) İ pek D) Hepsi 2. ş tı nı 1. Kontak öncesinde hangi renk kablo kullanır? lı A) Kı zı rmı B) Mavi C) Sarı D) Siyah 4. Aş ı ağ dakilerden hangisinde soket kullanır? lı A)Sis farları nda DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız. Park lambası veya gösterge devresinde hangi renk kablo kullanır? lı A) Kı zı rmı B) Mavi C) Sarı D) Siyah 3. laş ş nı konuları tekrar ediniz.

bir sonraki modüle geçebilirsiniz. soket bağ ları tespit ettiniz mi? lantı nı Hayı r DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız.MODÜL DEĞ ERLENDİ RME MODÜL DEĞ ERLENDİ RME Modül faaliyetleri ve araşrma çalı tı ş maları sonunda kazandını bilgi ve becerileri ğ z ı aş ı değ ağ daki erlendirme ölçütlerini kendinize uygulayarak durumunuzu değ erlendiriniz.              Değ erlendirme Ölçütleri Evet Akünün ş kablosunun cı asi vatası nıuygun anahtarla söktünüz mü? Akü etiketini incelediniz mi? Akü elektrolit seviyesini kontrol ettiniz mi? Voltmetre ş kablo ucunu akü kutup baş bağ nı asi ı na ladız mı ? Hidrometreyle elektrolit yoğ unluğ ölçtünüz mü? unu Marş motoru çalı ğ anda voltmetre değ şı tı erini ölçtünüz mü? Akünün voltmetre ve ampermetre ile ş nıkontrol arjı ettiniz mi? Akünün eleman toz kapakları nısökmek Elektrolit seviyesini kontrol ettiniz mi? Ş arj cihazı n kabloları akü kutup baş na nı nı ları bağ nımı ladız ? Ş cihazı çalır duruma getirdiniz mi? arj nı ş ı Ş cihazı n voltaj ayar düğ arj nı mesini ş edilecek arj akünün voltajı göre ayarladız mı na nı ? Oto elektrik devre elemanları tespit edip değ tirdiniz nı iş mi? Aydı nlatma tesisatı bağ lantı yerlerini. nı Modülü tamamladı z. nı 46 . laş ş nı konuları tekrar ediniz.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİ YETİ 1 CEVAP ANAHTARI – 1 2 3 4 5 A B D D A ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 CEVAP ANAHTARI – 1 2 3 4 C A B D ÖĞRENME FAALİ YETİ 3 CEVAP ANAHTARI – 1 2 3 4 5 6 7 8 D A B C A B C D 47 .

ÖĞRENME FAALİ YETİ 4 CEVAP ANAHTARI – 1 2 3 4 5 B A D C B ÖĞRENME FAALİ YETİ 5 CEVAP ANAHTARI – 1 2 3 4 5 6 D B A C C D 48 .

1995. denizce. Motorlu Taş Tekniğ Ankara.com www. Oto Elektrik Teknolojisi. YURTKULU İ lhan. Ş nları .htm www. Hulusi TÜRKMEN. www. İ lem Sı f stanbul. REL Fİ Ş LDİİMuhtar.com 49 . Otomobil Aydı nlatma – Halojen far ve ampuller www. Cilt: 2.auto.KAYNAKÇA KAYNAKÇA            DEMİ Necdet. Oto Market www. Yüce yayı A. ı t i. Oto Elektrik İ ve İ ş ş Yaprakları nı– 2. Oto Elektrik Teknolojisi. İ Akü nci www. Mutlu Akü www.101. İ smail Yİİ Motorculuk Bölümü Ğ T. Ankara. 1971. STAUDT Wilfried.Bosch Otomotiv SatıSonrası ş . 1988.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful