BEŞİNCJ SENE — M' 181/ YUNUS NADİ ld»rchane.-l : Dflyıınuuııııırolyr. karasında dal re I mahsusa Telgraf :Isianhul Cumhuriyet1*0*1* kum m: : t?

2t6 Telefon: R&*SD.utt Cumhu riy et HIK lı(N ŞAKAHI.AKI ÇIKAR. SİV-\SÎ TtKK GAZtTKSI CUMARTESİ 1 Haziran 1929 ABONU ŞCR*ITI •¦¦ I 1 "¦«>¦!¦¦ K'n Hafif Içl.ı Senelitl 6 nylıirı 3 14CH) Kr. 730 Kr «0 Kr. Nüshası l»er verdc 5 KURUŞTUR 2700 Kf. 1450 Kr. HOD Kr. Ingüterede Mevkii İktidara Amele Fırkası Mı Geçiyor? Tayyarecilikte inkılâp I.HIIHia >._4~J ,.!*„ ¦.mu kir taklip •»»• IidiikUIi ..mı >¦#¦ B* flh- —Hl- Mlılıl ¦akam- —.1.. ».-ı.ı gMun Hr \M H—İP ...... k.adılı.l— ...ı™#mi»« g*r*klw ft»vr»rtlM Ma )m ...... nııtku.1. ka,A,ftl takarak k>lw ¦«•>•• ••«l>r» lrraa»ı«at. katık Ur ııkl WM| dlotnd- >=.=-ınıaı m k.,1» (İM nnralaıaa a*a-yara' B.kı blı uIIİnli hayali .11.. ¦ I". .İMİ. 11,1'... .-.,1, ¦Di1ll.il m..ı.n tamım, Mı kaı «vvdkJ »ılrlıı uplııı (IH hııılın ı|'|>l, »-İl (il.r. M ı .ı-ı .ı- . (¦,...,. ¦ocunun kut' unhı ırHaMM .lıi' la kil '•!> laB-ıi.ı 11. ı Mi ıun kaimin ı—<!.<¦. tjm.ı kadirli lir havan d. knt» Uirlıkllıın kuMMı '••»•I. rntnm b«*™w «rııınınd». >—11 Mk UI.O.I ¦.].!¦.. V1İB.1 71*11 Miluuıı tı_»k ktıMııı >•>—l-ı.l-kt krılkalıl 1.141 ItMHtı olı«ulb> laf" kar rayın «ri.iM«Iıa» bald* k«ll ala kml» *mM<m k.d.r a.Ua» Mf ı.. -i:- -UM Mal > ¦ andaki >.ka. rua «tanı •Maanı-K 1—ıM «M d-¦Ml«— aanla ¦ lıd, ak atfBMMf MM* Mkı baıal—u k.l~a>. kat* B» fıknaı kn ıfcıa» r>. BaM j.,.ı m »ar» malrbaıııııi: kala- lı.ıalaaı-(ar Balan banfla »¦" tu fuaUa taıka akik plıa-kl* *--»« •«Ular (M. kl> «04(1-1 mira kal™. y«r« kBM <•¦) kifaalıtı ıı' .ı Itııaa f.nr t*)" cacuh adaUa-Mi hu M tıl..ını ten kl haıajl aaaiaıl dahi kUrd ana kaf kir katık in la f» alı İm lııdkat Ub sika» (Uk4iaaM ı,»ı nı-a.ı ararmı tabakalından 4a (akılı sıkmak Itıua MOdıadakl trııkkll'rln U\k.lldrtı[ı... i...,!.., hlf m . kanun «a tahakkak timin . [u,ı «in., tıakkn kattı.......ı. b».to> UvıardkUalrkl aa «ab hatahtra Uml alan a «arak daa"m«lnl .alı.s, tunkan harakaUı M> • in. arsa ih.ii. rkaıirj r ka4a> .J.a... ...H,.U. .lıH.ı. İm" varan* >.«-• taıal •¦ M*kraae*T»nV ¦anki UL.u tahindin aal. Ma m -aaıM' mm ¦¦¦¦¦¦ kkr ¦ «¦fckkaa». —ili —... . ,ı. laı a.l» .<ı,-. Bal la aalaa (aatı. Oaa lakakk— <l«>|. MOkMMa 7. ka >a«* mm laaaaaa a ¦«¦¦— Mt kaar» -i— bakkal HıiaıaaHkt kn >aaı ¦ «t>ı.tul. ukut kaaaf. kaiu aml aaUt M»Ua Ja ka>-> kar ı.....aınl,! (.>.¦.> BataVuıl VHial har aıatırBkı l,- ln,.l ¦..., ı-ru, .(..., Umu aataa lurııjtr-V. kul iii.nl ı aaarablır ll>ıu, Uuan

bun ı fail 1 brn fl- n'.i'^(ıa) diyar, " u<u>»' F>*alu> huınaaıl İlk di (• l|ıl>dal ı.>. »anala ı .¦¦ ı ....... -lr.itııd< bl' "-ur . .[i .ı.ıi.iı.. uma» bu >ak kurul M' mut.(ı..U«.I ..«I m i))) İngiliz intihabatl Dün gelen ilk haberler amele fırkasının lehinde Tasnif edilen (251) meb'uslu£un (140) nı amele, 91 İni muhnfazakAr, (16) sim liberal, (4) ünü muhtelif fırkalar kazanmıştır Loodrı 31 (Hu- = r. tMİ- \ i har : = iM 11: ı .-. dûn intihabat -yapıl mıp habkt mü. çok hararetli olmuş, mürit e bip-lc n büyük biı ktUDi ı.. sandıklan baıiDü koımu}tuı. ¦\V':ım «aat »c-kİadi'iı itibaren reyltrin tasnifi nudmcleıinr. ba(laDımglır. Bu nabah rajla bu. Lk bîr rkıeriyet b mıhtır. Intîb'bat ntticeBÛıi ameli lnkj'.iha mOsait olacaEı anlaaıl maktadu. Bu fırka kat'I biı clucr ycl tcfkil edemezse bili >rnl mecrinîn cn kuvvatU fırkas oîatnklu. BUgÜn aaa E&ki harfler artık maziye karışıyor Ticaret değil, inhisar] Et ticareti ve celeplik işlerini bilen biri anlatıyor Bu y.at diyor ki: Tecrübesi pek kolay, "bir sığır alınız, mezbahaya götürün bakınız başınıza ,. İçki düşmanlarının bayramı Bugünden itibaren gerek ,J --i-. ' ¦ ı i.¦ i. . im iıtidalar ve aeıek mekhıp zarflarilc tel-i afar vmî harflerle yanlmi) olacaktır, butâaa kadar ma a -m t) âtı kıarnetı arap harflerile Ce eyan cİBua ulan Adliye dBÎreaiade de, muhakeme (laleleri, tebliğ varakaları, ilâmları, falra i hOkmiyeler TOrb barfleriyle yaılİBeakbr, Yabur ' tahıl notları, biıde benfre İS • ienogıa/ı Uamaglira elıne1930 seue-İ hm ramna kadar etki harflerle Türkocağında şan konseri Dolap lala buyla donUyor IStaoMüda al ıkarcılnı <e c*hb- i — T c erli bol pak kolay B*va> ı,k ialednl c«k İyi ve dirin Itadi. SU kir »tır almıı. muOt-tetkik etmlı olaa bir rai, din baya (OiarBaliı. Basıaııa açla aınua z«ldi. Kcadtslle urun I srieceClııi einur-anii; .aplik, addoı roBn— m nam M »bambunu J , ı — ktaabulda ti, • ı <;.'¦ inhlurdadır kl. ötekilerden lıbk eder. Etten . ı.-ı. ¦ .ır I.Jlt. — Itoh eder m)>i — MeVelc (ok ba Ber kıuop kendi ih <>inıak pay mahal i :¦- aa imıiidir f İmdir. Ben Icrlm: Mi kijaıııı İi diamaya mir yolları 1 1.1. irilir. a bir y«r« yltrlal almak »aniyle do. UtkOdardn ve Ulan-lind,- ol*ab üıere 0( dnlıa Bffnalıdı'. Konun a memura dn ihUyae £s*sea Karaağaç o toplan i-.ri.-r-. memurlar, er ve »»ire idareye kOk0 İrde a>a«ral nynı ma» k. Valnu sunu katana-kamplar ir.Hiu bela gibi .,ı>fmı>...,l. h .s laHar olacakları koyna. 'I- . I.1.1 r.. .'i r.r^. kler. Kanaelar ttoStn. r-.r.-1-r-, k- kllİTMnl CMİ U)I ' r-l-r.nı-.¦ ¦ -l- ¦ mr mlrkHr mantarım «yab.ıiirr yapılıyor ilet? ranrtıkbel b*rpi"ln »n mıııhı- ılııbım t»ı.......Ityjarrlrnn ir;kll edrır<lne Mpbc yoktur Tayyare Barblu tp aulblın mi kuı .ı il. ve binaenaleyh rn . aleti olmak kbı blı« ı.ı ' . blı

.. ı, ¦ ıbıırae vardı: Meııddı mUıtı lif •trlne bıılu mevaddı m ulur ilke ikime edebilmek. Ta n bemın ood.ı flok onu fı»p keminin —rHıll-ll.l nlpıa.inilin İUrı eelmektadlr. I..... v il.nil.ii - .ı f I.. > İkame ,.ı ......(anal kulua.a la •yırtan bir baklf -.ı.... -.t., i. . ¦_. ., daha emin nakil vaırtıları alurlardı Ve bir krre bu ımnlyet Ubıkkuk eıılkî Cumhuriyet | | Ucuzluk kuponu : [ I haelran Currıariael I Cumfhıurlyet ) : Ucuzluk kuponu ¦ I haıtran Cumarlaai Luraıı fiUb ıı j Ucuzluk kuponu i 1 haılpsn Cumarlaal ¦ir.-, n.lrr bulunayord — İki ır .İffiıl heodr oldur» h.ın. ııi-ıl.-l imkin ı. ı a kr>ıı*ı yak mı Gazi çif liginde Ankara W (Huauall — Cumar-ı eIIbü sanı beşle Oaıl lı.-.ur. alından ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ Mr cay ıtyaler tcie davetti olan irterin (ofiıı ylmdldenAnknrnyn mlhlcrdlr. m mm ca» tak" alıılar v* bir et kokusu duyarlardı. Busun inkara el yemeği goyk dunun -»k»ı yeme*Güzellik Müsabakası Bu gön Matmazel Fiti Ma-raslmuı rr»mini ıl, r: idi, oı ı,.-lııı-ıH.ı llınıııı.1 H*ktuhunuju aldık, müsabakamı* bitmek il;.- rv olduğundan, yeni Istanbuluziyaret edecek ı^'^ İtalyan tayyareleri ^'^J***F Ilı: .bu ıtyalınte ı n.....de nefretti-^toKrafıoct olması ve Ifıımdur efendic 106 - Malf at brom i İr . ı Fota rcmlûa ı aınt Fili Maratlı kağıdına baulıarj olması lil^ ZAHARüütUıu. — SI Şehir ve Mem ©ket haberleri Fransada İngiliz menaliine hizmet eden Zanarof. birdenbire Fransız maliye nazırının ağzından ransız olftverrnia, fakat milliyeti Yunan u ıluğıı şüphaj—iz iken tabiiyeti gena maçHük kalmı Zaharof LondraCan ziyade İkamet^att atarak Parlat tercih ediyorcu Yaz tarifesi Seyrisefamin vapuı saatleri değişti Scvrisrfaü) idarrai bu gün den ıtiban-n Kadıköy - Hu»rlar pata- Anadolu halücda tem vej l-f.lıî.u a t at b.kına üath • - ¦ ı>.' ¦¦ Ba yem I arifeye vapur bereket şasilerinde yeni Ubıddülât yapdan** ve Adalar leni ck- yar najrrrrri .1. (adıl M tydarf. .1 Kaili tarılcıi 11 ay d arpaca-Pr> ndik arasındaki . kaçak ve köprüden ilk vapur us ' '>.15 te hareket edecektir. Kadıköy imde d köprüye son ' vapur 23 tc vc köprüden Kadı--.. v' !¦¦ son vapur 1 de dir. öğle ferleri *ıkla.lırıl mistir. 11,40 lan sonra Kadıköy uı>den 12,15 ve 13 la iki vapur hare edecektir. Köprüden Kadıküyunc ise: 11,40 tan sonra 12*15 vc 13,5te iki sefer ilâve itilmiştir . An adolu hattında vent tarife

Haydarpaşa île Aokara-Kon-;. ¦ ¦ Adana araatncU isliyeo katarların hareket tartfeaİ bugün-j d n İtibaren denilecektir. Haydacpaja ile Pendik ara-1 undaki banİlyö hattına ait Icn-* ilâ Ilı yeni ücret tariıcSİD I bugünden itibaren tatili tiJ;l.ınnııştıı. lien lik asısı Bir maymun iki ihtiyarı gençleştirmeğe kâfi! Doktor Behçet Sabit B. göçenlerde «ureti mnbfuîâda getirttiği maymunun husy ele rindin birini Pir kurt 'İnine azılc-r j 11 - -: ı Maymunun diğer gıısyeıi henüı çıkarılmamı! olup gel >. ¦ an her tıaDgi bir linkin n-n muhafaza cetil — İli .. Etibba Muhadenet KtmsBSİl çocuklar yurdu KiiDsesiı çocuklar yurdu bugün çılıcoktır. Ayasofya medresesi, ıırt binası lııltmr edllmiatir ilfl 16 vıı-ıii<»nkı kinracsrr ıcuklar akiiaeakıır. Telefon Uer-erlnrH uuüiyibiei 61İZ3İ aydına ait intibalar Aydın Anadolunun en feyyaz ve en zengin memleketlerinden biridir, senede 12 milyon kilo incir istihsal eder lıına- 11-T.l a» i ir- ı -¦- ? cıuet nım M redrrea vaOU fil .¦ ı ı . I | re - ¦ ¦ ; ı ı j-*re no; rom Ayı) mı u muht HOS.TJ «ey. tut ıul j/-cı- toıır ¦ Alncckllı. Yatında Islar.. -i>J harnuunruDln insafına basana çattır. IIj li.u---ii.il.'. v-.ı .,, ı-ı. ladaılı rıiılüTı ,ııa& Jieıine unu cdiM-'ektır. Rusya ile lıcarftımız müşKıl bir iathaya g>nli Kutya mmamıdnhi ticaret ıvı^ri aaaa gnanerdka raftaki İl bîr safhaya paw *r Rantar - • leketıminlen Kuayaya ihraç edilen derilerin Aernpa derileri i.ji.L.ı.1 ve Türk Heriai rlır .a-ılıpım aovlıvereh Ij I>id kilo lı mucibince dam* Rumeli tabı 11le<a m Udi) Eti bâr uy niştir. 1 meclisi ılonocek «tan Ali Iglırokleri takarıtıbHsiardao RaU t Betler İle diter -.-' ı ıı .c ¦ Aııetmişlerdir. Ali hutûu *oat 10 da m ile açılacak vc I- ¦ I ı. . . tu ilıMın ılrını laman mr kileni .1.1,1 leıı de mahrum nir- yarde ver. -rttylıy bil) İlk - ll'irlı bit olumnı; mcıbcha yapılı fanUn niı kamu ırOMU Etibba multadcaet Cemiyeti dûn. Türk Ocağında aylık itti-mamı aktctmistiı. Nejı'et Osman Beyin riyasetinde aktedlleu bu İctîmaıla cemiyete dahil olmak üzere müracaatta bulunan un doktorun cctoiyelc kayü ve kabulleri tasvip ku.vc müteakiben r.<... - i, , haricinde atarak hunllt îjligal ettiği anlatılan Hurhovo-ni Ef. isminde bir doklar H akkında Sıhhat Vekâletine müra-racaat edilmesi kararlattınlııtı*lır. Bundan sonra cemiye) niaaıu-name&inde ban tetkikat y*-l* mis ve evvelce cemiyette aza olup la sigorta te teavüıı san • dışına kaydedibneınû) utanla-ı.n da nandığa kayl edıitne mütedair alarak ni-'.ırnnamcye bir madde- ilâve edilerek bu hususta alâkadar doklorlara

da malfımat veril Temmuzda Boı«*ya bir yar tL-nırjühu yapıl ması ve teneezüh İcİu rengin bir program hazır-l=ı. rrûr ctmî&tir. Ay -rica eylülde Aukarada topla -nacak olan üçüncü Türk tıp ku«K resinden sonr eye İftira!, eden. doktorların avdet lerindr Afyon!<aıahıaar ve Ilınır tariki ile gelerek An adolu da-hilindr bir ıcvahat yapmalarına karar vmlrnûytir. Müteakiben üç aylık bir yaz tatili yapılarak cemiyet uııe üe ay müddetle nihayet verilme» de aştır BBBf vc içtimaa nihayet vctiiııujlu. Hu ve t ııck Mııalllaı mrhtepİrimin ~ tİHill, inlim ,.tlccl ımilMan. İane Mnarü Vekaletinin e(n.(ic -di-i ¦mı'in -uııir- laerlaath «oncaila kra aaanucaatllt. U en hreıkımcb-ıp talibin ItnraTlUnua «ınlııını. laloaunda ı apkaManabarator. FabUltalordb» MnMHIdnlar Hir balla «»««I mlibaaUıa ba>-lıtaa llubak ve UıMui Fakulteleıındta gayri ılkeer SabMle vc VDk-iek m.klıplın.ı BQ p*m ımıı-lıanlnıtnn bnılaoautklır. Deniz ticareti Ticaret gemilerimiz hakkında bir eser İstanbul I). mı İmi eh mu-dörluâj tafatmdan Türk ticaret gemileri hakkında bir eaer dcj-i dılao... r bu eaotck dtaaka->em , .m lı an faıdrl: rsalü mat ile. d-nır fencileri baklun-da da usalüı-at ilava edilmiştir. Bu ederde im mil ııl'lı ı re göre l'ûrkîye aa V radenırdr "Riır.den tu^iıy. Akdenirde ~ Karalat . a kadar 93 adet dcau ianen mevcu ttur. TOrkıy, aakıl ve dikilinde?! adet Rasat aalasynnu buluaaatnk-Udır. Ifiataadır im, (S9) matı sefer-iı i süvarisi. 46 ikimi kaptan. 24 üçünnıı kaptanı. VIK yakın m . m , ?51 . a km ¦ ı-rlrr ikinci aOvnnai ve ?BH lıtnan kaptauı ulnıak Ürere *t'-"ı kaptan M muhtelif aımttardan 40 ktlavnıd.ın ibaretrir Meslek ^rhadetnnfnesiııi hnir earhçılar ııe. M urak «eterler caafaçara. 201 âlnnri çarheı. 25 7 yakın seferber çarkçısı 115 ikinci çarktı .e 231 katan carittaa. cdnaak üzere 941 c-rp âV m Süuilardan IbB rautrMeü mev -cuttaar. 50 m »um Innili loşun dan büyük baharlı ffcınilerm adedi. (112) d„ Sevnluli mııtmavire vapurları (16) İ Seynaefaan. 112) si Ilalıç .^rleeti ve U*» as Ş>ketihayr eye ait olmak Özere (S6) adet-ı tir, 50 rusua: t.>nllaiu>unrian büyük eaolkrR re—»" 2? adet l ve 50 ruuank timi a loşundan yuka rı yelkmB re yefkcnsiı r. rc merakap te 25.İ65 rüsum tun hacminde de 23B merak İpten ibare ttir. Mevrut gemılermiı yas ııîba-riİL ûn tu kuralla taaant ecut -miatir. (T) İlâ (W) yasına kadar olan semtlerimi' M>B1 tuaunı louiUto -ıı ha Milli 110ı gemi. III) Oâ ] anın ita olanlar 70g8 ton 33 f«— . 21 İU 30 ı ananda oWnr 1830S ton kar-rmnekt (emi 4t yaranda elaalar 370S1 ton harnuaan K anam «e kırktan yakan vaat» olankaıda 31509 ton hnc rmnde S3 gen. den ibarettir . Sefaretime! e «JaaaiHil ı llııtıoa IKı» rnaırfcir Btolöcrietrtiıi Arap harflerinin ¦on tn.r.11 RueUndtn itilin ir n .-*i'i harfler arak maıiıe hanatyor: I — . ı Unu -I - C»fcl inle ıı/.inn tehıral ıa mektup ıdrı-- kaban ^.aierair. Z — Uavalre .«aılıııb nala-Inr esbi bar D. ita atara* nlıatm yarakt» J - tdlıycdr. yalaı, taaıaar ı- -s. Milim mıııımı:... - yeni haillerle cereyan cdecckn't. DahiH: D» lokl duyuıntıiarı bayram yapaıifUıdır. Hu .......ı. il lln^arıçlade IçMkir bir >apur le-neı/Mııt yapılalı), don ¦nban hal. ¦ a meecanan f Y.-ıı hl'i arl tevıı ıdllalslı fi Sevaasıı t - ¦- »ara lanİMa'i bafia ad»pml|in. S ktnraaH tebrallmnaaı ¦anma m ıınthn bar ay } Berimde ıneaaaca baynalaalsl kadınlar bnngriktn* badbnanc barlığı adca de br BMlraMka a kurna

td 11* kili. fi ı».a wpinBan inana mnanv deaM cimi yari laaamaı laaSaada Bunaya bt» KnuuıUı j aplınnı ma h r vifnmu. Horict: VunaolKanda kn-uıııııiı.r İnil-lıahııtı ] haılranda yapılacabiıı 8 Ba-ıa l.ır-ıni. ı.ı m-bili i lUnriaa ı>>aa ¦¦ou»lar-dir. Iran bahUmatı tayanı ıcelal için oakar savanalııH. a) 'adaaaaa ma il mı mekik ( baa«a > kaan* kar anan» akne adal(fC^f^^W' Be™!*' t dj I ^ flbf^fa'f fl Aıa-tarı »e%-b »anrdnamm çatman boıine.1 Faaia knııılat elinde b«ian«B|lnr. fi kaznu kıran ycaaaca bnaia-woananı, bıamadaa maunarınaar. 4) »tmai ı aanaalka* »a kea«aa btr hottn bndnr (knnabaydaı kaldık-teı «nnın Iratyayn KClecebU | Son dakikada «ele» baber-lere x>lrc almdlyc kadar amele lırbaat l«l. ¦ ı ... .¦¦ı n »ı 91, u. ¦lublalll lııkaldt 4 rey kaıanmıyl ardır. Iran Evvelki aksam. o>ki Iran aeia. ret Olnnaında ¦ebtımlıdekl İranlı zenginlerden mUrckkcs bir iç a .ıhı. dilin ı-ı t. i'.mıı,.ı.ı riyaaet «den Seıît, bir un ini. iraı ederek Iranda vokua Eden zcUcIcoin lecaaılnd lı--ı iır-ı, ¦ ¦. muaveneı tutumunu*6ı-!r-['.h-. Bunun ,,,-rıne derhal ı'ıi"«ıl lira laptanım umuıı IcabhDI nııı-ı r.ı .¦ 3 üncü mektepte dünkü müsamere İtti defa artırrlan jırrfTrc resmi «aaaaaanaıU. Kaenka» pnlnaıa tabipti rmdıa 11II*ı nkneak ab onca Tt bat ıtra raana loMmlaaL trnaban baanı at »a»ı ıa> maman Bnkıan— tt kan İnan a .ılvın.v yarak al tm) ara «-errya ıııınaı ve rndri keaaaaaeda »nnarnkm m> enaaam w» bt eten. mıenea raa-aaka eııı—l da antlarına da Mknm rderet »araantevarre aasracana buluaarutlardır . >aıaııdı>Ti. hanranın ddrdbndı bu dauja bakacaktır. HeycB Fannrve -tıunrll ,'. » ¦ ,.:..ıı ı -ı. --¦ mu......a bn davayı MM» a ime t Ankara)a (idtıeMr, . VIBâyeftfc.a Malt sene liueiln malt >enenin baalanıı-cıdır. Bu munuscbcllc pcr'ccnbc fllntl (it-lıden -um., maliy e »Sineleri muamelelerini tatil ctıai|-I erdir. Kopili dcı lubuen yeni nene mhıiltnna bo planacHbııı. Mı.Laiiiiii-uuin ¦ C'C*» - lnrl Kadııgaciaki tstabul 3 üncü cuk . operet ve rontları pek mektepte, ders yılının hitamı mu-. ,ı\*..ı pek parlak bir müsamere wrîlnıiîtir. Müsamereye, aalon orkestra -sıuuı reîakalîle. talebe taraırıdan toganni eoılen istiklâl marıi nm.^ ve talebe larotından ¦>-¦>¦ ıı.lı-.ııılıı Müteakiben, otnı çük Haoım kır. bt Vcıuull nakliye kannııu rtııııi . r .liKl-.ı ntnnıoMlietl labdıl :-.-Lır b.ı/ dairelerin emrindeki ha-mel va makam ol nımı bitletin o nyn ayrı şekUde tnbeia baymak ItrırneeldUeı ..i'1: ı. mjruaclcr moraeıl resmi ıııumubıllı rUı u lıan. ¦yaiala hiımcı nıomoblli nlduıtunu tmaneltcn lornuıjtur. fevvuk ve talerini cani an dır-m lalardır. Vilayet vc Mannl erkânından bir çoklarının bulunduğu bu mOsamcrede. talebenin inşat vc temsil terdeki muvaflaltjycttcr i . roülcheyyıç candan u!kışlar Im:-I ııı ' .ı Karilerimize, muhtelif muu..,.ıaildrında tenzimia ican |3i hanaata nev romtyaruz. Bal bıızMUnları jyrı ayrı IMMorifn.-:er« rnilndertç bağamdaajsnı* uç rauttia-lıl naaajjada Ibravz adar-^enlz taesarita

tet rsvaaJıar ı>jtnı*ı.ivtı ı SON TELGRAFLAR Kıral Emanullah ttalyaya geliyor Emanullah Han bir daha Efganistana avdet etmiyeceğini söylemiştir Kiralın mücadeleden vaz geçmesi, kabileler arasında kan dökülmesine mani olmak içindir I öndraJÛ—Ef^arn ziyet «Tan çok kani] bul lafa uaninı takıum ha Sata »on laııraff rağmen bir . ıl. .'i ¦ rı r BuUI EfganİltaniO ile meşgul olan jen haıuu etrafındaki ka İlkçe ârtonktadir. I ¦ . -ı ...I.-.' I..- . .: ;- gdrıiemrh ¦Üyen gaıctcCÜCre hıı hususta hiç bîr jey söylememiş a EfsanKtana ¦»»del tl-¦tk emeklide olmadığım beyan Kralın di edilmesi öini. Kil îng liz intihabatı | V1U nlııl'^a utlflıl ' [ı .iı..'.ıı İlk neticelerine i»öre muhal ıi-ıkâr fırkasının mevkii aarnlmısor. Dijjer dairel c almırea Bal -dvin k.tbinrû istifa edeeeklır. vaıiyet yakında M. Makdoual-dtn Hyü üründe yen ir kahine tef kil edeceğini soy leyi*. Londra 31 (A. A.) — İntiha-batm en bariı ve en calibi dikkat noktası . . '¦¦ ı 1 (»İ SflyaS? vekayll3 bli' IV^n^' \ \ '-'Urujıı II r. a m I.-arı") ingilterede umumî intihabat JSS* d*ir İntihabatın neticesi İngiliz siyaseti hariciyesinde de müessir olacak Efganistan vaziyeli ve Emanullah Han — 1 — draıllrklllı ki, n«IB« nıUjl ttt,A Ba ımu. .tın,.d. «HHıi.«i» raa lauaJnial ımu.dınrı ıstırar i» AaaeaUltaHın tın yanan Londra 38 — fcınannllah Kinli bir paalik;! C3d*o»ı|->r Ib : ¦ Kanla -W ln.vieuVr.oia nıjlubıi e*in-•Va ** Baha Sikama ıaOrr«oV« aonra artı na-¦nn muvafık aliDmrar>ım o£ıEııium. Bı. ı.. ,-lii!'-y bea-OI ' ¦ ¦ .i . f i.l.i.i ı ı ¦¦ ¦¦ ı üİlUamı-.ı . hVniaı ordumu ric'ata Mrcbur rnVn bir hareke! vuku bu i t.: t.- t., Brnım Kandah ara frkıHdiğirniB ırbvbi Ihnani ve Gik.it nam Uyan afirrmVri ara-Btndta ka- İli me-elaMft ini İdi. "«*r»Ta g—çatlar B—« 31 (Huu» ] — Ef*»u kral w kraLvaaı Dombayda nir hafta kadar ı. ¦ ¦ ¦ : ı crcIt g »yri mu -ayyen bir ..mı l ı «tutaraklardır. EoâouUaJı barrr-rlrrine refakat eden Barr tlvrindVn bari mm -«aruniVyh uaaı jrsretrafere beıantta -imam mUtmt, WM «ttrğ«i. fakat bu ohkıHM aKftfaatfcn haleldar olta ınonlaUnn haltın laaiiL.il udu lahıılı rtf iki erili. ri olan Hıbıbullal aü leflİ* ederken i atıl Ak vukua gelf fer telef, bîr çojfu tc metruk ¦¦ni a bir şey olı toprak yığını altın bulunmuştur. Hab bir fcaal tertibatı duşuna hfıkmedılr Amam Somlıaydan Londra ÎI (A.A ^au karalı Amamı batilim memleketi ı .t »t rahip ba-ılıyan taht uçu müci feragat etliğini! Romb aydan İCİCC mrktedır. AınanuN "Kendi menfeal .ııı"ı h-i-1 ı iı' ¦UM kilimcine manı olmak İçindir-Amanıılah Bcçc Sakıdeu "BeÇe-Saki ve fuydullen,, diye bahsetr.ı -'ıt-di' Atanalar murahhasları An:<arada Şereflerine Tevfik RüşFü Bey bir ziyafet vermiş, mutekabif nutuklar söylenmiştir Murahhaslar dûn aksam üzeri şehrimize hareket etmişlerdir Ankara M — Hat itli* AUmaar marabbatMi bd t«t>»h uaı onda ackrlari** ata•¦•<¦*»< ¦ımi|laı «abraca Aataraaai— a ¦aatVırO-'. Hu>*»«•!•• Klaıyaad> lumu. -t auıkaı arlın ra-ranad— jj H— ı yardi ı Hariciye Vekm TeıBk Mu*ta Bay *a-n (Ur t d n kara palas la kir "t1-aiyalcll vnoıtf ve jın'-"• aalıa Iraı cıml)or. - Raasaı afcaaHa*. .ı.-d -Aakaraft fivarenalı ınimk *tıt bayaem lıaşanedl arterken arhf ıınüa ir ulumu re-ma- cııl|i i .ı ı r r:.-. . ;.nç Tılr» caıakarl>ta taralaMaa urieıliltn ıf e.*.m» laları adayan Bıcrradc feıakfeal nfkjaaı ¦ranu>ııU g*.j«caara< -JıKtc MeimHdr kakajanaa. Binacaaltv ı;tımaın»ı menle if;ıo>ıdı i v<

TDr> ınlılktHiııa leılıl all»tt , (fcden h«dr>aiı cArınrh -c flören-¦i--k -eLI-..ILU kaııa taı'i mcetıu-rlvcnal hl'Keden bil!tın man temerkU' ctmlj DutunBioı. I li-ıın nillcılrrt ac kadar «akla cereyan tdcroe ı'iin bafriy el (hm-liyerlnin leıahuraliB* Itar^ı aNık lakayl kalamar ve nniatn hokdll ve doRru uıalO maı >crmrk Ulan asi) ıarii:nl/. elhan cnıflrı ıı ıı ıir.lıc-.ındc urjo tlllBI lu-Fı] baeseneiıiharilc bc>ııclıııİlalaıılnB' >cbalın tafifaaı camlarından birini K'kll cımclrıcıllr mllunsr nidugu vr m cini t kelleridir e aramır.dakı HUMı.lılıl->r*haıl-ı I 'mili »m» M, :¦' LMilln 1. re «l»~ Brtulır I aıılık |ll L.ı>.n...ı.ı*tf Bun. ıııuaıDI: .Mııkfta }' ¦anaı MvaBMK- ı. Kk'UIi. ii. «. U ırcHtıl I anhk >»ı*ı«»»ı»ı.-*ıSaati (101 «a u laatıı II i A_A I — »imdiyc ¦ iidıı mnfeırhl aaaıclr- lifin" Cim kausakavs l' < aıaİM yı w- * reıle mıın et»— <nr : Amele »fk.u |M) ."ıı'ı .'.i. ¦ ¦ 77 Liberaller D J Ml..i,LH„- I ;j vnplı dr ttt-:lan ilk ..»¦.-ıımıtı BM tMiu t»M •«»W crrlmteı. B*lfcı mUıırp dine ¦ .[.i..,, ,, „ ,m ¦ ııkmın ılıpıamlı lulnik UlıokiB • m? •ııni.MMiıı* *uuu4 ohluhl-IKI UlVjJİHltl. Ilır liı'ı l*"i. i-nii.fi ı »»».i in, hmİH .i. ..... w* ¦» ... ...u dıiıtı •akkam 14 kkf. tu» •>•¦ m'Wk karta kar aaaam ¦İp ııım hır ••MI" fl«ıVH>«c >>¦>*• ¦kaaa nl" 11 ararruprln» kruırtn IMı I ıı ¦ I mm Jamı —kidi ¦¦*¦¦ ırımaıit k* iiUB.ii kraal •.*• immumm mmmt •»»rlnnL mm. -M, m*mrm~ ftk. IııU r-nt •«rpıth sin ;ıkıaEk Mıhh-ı <.U... ¦ r-rır kl. MUTt (ka raakıaı (¦¦*¦¦¦¦I .. Illdirır Tlı.ıl.r - ı «¦ tl ktr ekr-r* ı-rlr W. ı»f"l r« I v(f» '-miii kaaDr kmBBı l.ti. ..I.l.l,,, ..ıifTi». l.-'.mııı Hllu-Url, Imduta «llâMır. —» — «¦••.İlk bir illimi- p.ılı ..r ılın. I>ı.ı >a unda .ı-(ı n- mı —i **•>»<¦ n ram» «dMı ntr n. -. ı. - Ba» , -ı ¦ •derim (erarjanup— M — İtki, rentkl re tffılf* Hakinin Bi|in nbT • ttırl ıııu ¦* ko ıV-rna iiikii kW ı I.BnUııc m.ıırdraıl U-llan, ı¦ ı.-ı-1 l ¦U ¦'•>-«il DiUdaBu c~n!> dinl; oı lüum alan takoMIHrd.. ı .. 11 -1 r J _. Agah İnal Galatasarayda dünkü konser INkB 1 - ı <- ı -.. ı Hmbİ ¦ (¦ ıraaı laratlndnn ju.-ı.ır.. kaaf*. ram ¦ahmanda -e"t"k lale** leırırrl ı rriı-ıi«t'r. K >"•*' le'alıadaa Mlkikl BBara ile kalıtan aran m.-kırMr. rrt; ¦— —>i flaaa bir eıertnl muvatfakl)*"* %»ıım«-Rr. ralet- ' M. taal. I.krem Hti Beylerin ..-.u» ¦ ..!..au •ktlduraaı ettaıda M kibar

halt» drr.r tıMMllm karsamam (i'.nia>>* nıariH k11i—Bb ¦maaı —Mi ¦ Kuartet > i fcaıı-mıı laralmdan -îddıılt alkıslaa-dkıslır. "... r muallim , r i rolndckl arkenra İle CaJınaa «turama bir *<nlona*l .c Cl.rln Mr <aJıi Hs a Ola» n .cr..m.,Bf »ı m— ak Maarye. ta»ree» v.ı.^a k..ax« flHSm >ı>>eı<M -e Seı.l Moıerm ta ¦ene ılılı^d İm—İla ıe»ri<. müteferrik lernelmilel kadınlar koniresine hınımlarımuda çaıjınldj îbarallcr İ^e» fırkalur Türk-Yunan müzakeratıl Türk-Fransız ihtilâfı «akara al |lı- Ha) - Tark-VmMm maaaakrrau. Tim baka-ııii'ıain ıı Klıım Beklcmtkl'dir. . -¦ . . ı .ili - . yana *™ kadar lalama) alarak (İanene VeUl Icıbfe Kaili Rol Ovanı cde^ıel muhlem cldlr. ısmarladığımı? Setlin Rdrb.ye _ ı ıı UtUBBBİl — t*11rı «i ¦. t ••.•<.(-.* Aakaraataa aUıllan .-< aararaa n,.. M»lj«rlı Dalya bakıl ıcrtaklarına ı,.,. dıınanmaıı ¦ ... teal kır kat aef). nal harMyc ¦ r-'>- 'laM». mak» tele ı.,, .. ,j . kalyaya Aabara «l |llu. Mu.| - fraMrlarla hail IHHiarıakl moaUlB aanra-a.ıt-ı I .ılı ıdlıor Surry f dili hcklraeeı ı ..n .. aaherl -iu. ı ;rid,ıı,a >. anııalnctertn ^et İna ¦ «anala biti» İp lalımla -aaay— Cunırttuıc -adaj ¦W«W>* ml Paris 31 <A. A.) «Mrhaa «atiar U Şambe> ıblıraıİ katilleri bakkındalıı lelkıkata mıİMil şerai etmekte vr rıımaıtııı .İn unun kadar umıın.ı bir ılıl-l ak t r elilc bileı eji iımiıtindc bıılutvm alladırlar. Ankara al yamian Aafeara «t |Ha. Ma.) — llaıa-•aa w:bui. alma tana raCatea _(unMj al yontları , a Balını,. |>mcl Pas* m. Ha VahMar haı.r bulua-oı nal ardır. Fethi ıı ı ¦.« Aabara 31 (Hu. Hal - Pula. »lirimlr BM ll»»i« parar veya oa/nııı-ıv' n."- ı ¦!¦ muhlemelrtlr. T anıl rai nvai «lesl va Bas r Un ¦Maraaa* IHlia MI | A.A t — l'a-i-ıc ıaa* BarUa fLa.ni.gi balamam cakımıa >..ı ¦ ¦ . bat- bJ. rasfiur Iranda isvan Munjrrar Zelzeleler. Tabı ç ılıkla' kalıyi sadfle tinde I tenkil için aaker sevk^rniftir. Yeni bir Bolalcumlıur «.racan Jl I A.A ) — l>ı>klar IPcrer , Venezüella H e lale um huri u-(una miıhaBi edlhnlsur. lenerul Gamet UBgkuıuandanlıta t ayla cdilmlyılr. VunanısİBnda Atina 30 (A. A.) — »Öyaaeti cumhur mubahının tarihi, 3 harh-aa olarak teab t edilmijtir İngiliz Kiralı yeniden hastalandı j Londra 31 (A.A) — iitce va- ' rısında rı-men bildirildi (la e [ört -!......il - ı rooılarip olan Ir^ıkc: Kiralı c-lrtlıaı bulunmakladır. Londra 31 (A.A> — SaUltlyel-tar bir ¦ ı' ıF..ııiıı ı verilen bir habere laglllrre Kiralının M vaılyallııde lebeddllt joblur. Kıra) İyi bir ıteee leclrnaislU. »nadalu danruı- yollan IdBı* HerlUl-111 ı.uuh ıırUmiıt'a laJvf-JOBkr-¦ lamBMmr aaSnrdtiJt kl-1 t "lira

•amin •praklH'a iare. ****** -. au İkilen" fa amuna-ktat HûsJ^nkler kongresi 3 Baararıda HOIkOf* 'a •¦iilınaık iUi. nryeıeHnı'*' m balası İki a l.vnaı<~ •Jıva 'im. .--.--ı. dUii .1 ..; i . . i-Uerıaral dy Ka asara ı^uıanhsı—i Boa)ara *lır.«.ııirı naıeıket MM •kam T haıa ibii mnar ar »m -aanatar K^n'la atate kUamıl Paal •>,,„ âır_{nd*aı aonıa Ssajada İlmi ban c-uxaiw hıı ..-..»i Al. nvııVranamlt HÎKÂtEJJElCJ Zevk anın mirsadı ibretten temaşasındadır [FVukuat ğ| Deniz satın alma komisyonundan: Yaz geldi, denize atilma a.....• -.....1..... •—.»*• I tecrübeleri de başladı :. - ¦ I™"™ " ıi.©mx»lölil PaC'îoOari"™oıomebü ka.a>. Devlet demir) ol lan vc limanlan uımıml 17 -T ^'4^2?? Kİarr-iıuU'iı: Seyrisefain KARZON BİKİMJ POSTA! Simi eıırımıciııiHk'n: İstanbul • İzmir Tenis müsabakası DUnkü lenıs nUsabahalarının ekseri lakımı kazanmışlır DUn baali) î">nlv. trrıtfill bak* yapmak fix*ı ıı ve kakçının SOZM cyuııu ıVî&îodt faria bir sey yupa-laıfın ovıınu bu Mirrikı b.l.ıj KOLYNOS DENTAL CREAM I l-^ 'm.ii ı:-.,.'iv, MAURir-E FaRAKI i I A-GCI I !)Midm„u„d<n;| |)r_ Albert Behar Kiralık ev urun. mani ye r ad d etinde 38 aralı ev 6 ay İçin kiralıktır 7 kr. Karcısında 41 numarada kır abam efendiye müHALİL SEZAİ BASUR MEMELERİ Fislül \e »ırauaıbuT¦Maann* tedavi >v tık'ıiıolf MpkVBn eder Sul ¦-: itim miller OTOMOBİL LÂSTİKLERİ IH-» alil tnr »Jul va etlin Dır ((«M»* .1 ¦ ¦ ı' si eden IMİLLER) LÂSTİKLERİ dünyanın lâatik piyasasının m mu hım ıklıaatll ¦ ı n [. halletnıİaUr, ÜN 1.4.11/. H\İI,AI(I.V L'N YUKSEÜ Kll.uMKIlto NETİCELERİNİ ELDE ETMEK.! n». >aaaW İl İl W di ,-a İM ;MİLLER) LÂSTİKLER I El ........ SATILIK .Mat otomobili ıııirhaub ı jitt eıeri. :/relu>i)Ür, ladlgl en 1 — Taban vc yııılan yekpare olduğu iyin ...-i -nuv ve yandan «dau*. tehlikesi voılt demdir. 2 — Taban, yol sekimde ve yola tamamen mnntabık olop cem» (...¦¦.:..¦ lif noklaıı yola temas * »e bu sayede gayet yarat vr her larafı müU-saviycn asımı. 3!— lOnİfleka) bezi savtsVıde büt müttehide» hm ek et ederek ve pek tchli.t'İ olan dahili (rikaryoa ve ıtıoma ortadan kalkar

. thcrübk ediniz: memnun kalacaksimz Yelkenci Vapurları İZMİR S(*K \T I'OSTA ^iSMET PAŞA «uı»trn2 Haziran Pazar "j-AM^ı rom aım 15 u L-alaLl r^JZMİRE^ ineçleri r. 'laliait ipn Sirkecide Yeline 11 jnmdu If ın ncnttönc mâraCOS Tel. İstanbul 1315 ve Colül.'ıOı lul'tkCZ ınti'iı I:. lurıda Celcpırlı \< Srafıtoanı ı«mtrU|£r? mnıcııi 'lt.tr llaroth, «54 İngiliz Hüseyin Rüstem ¦ Mersin - izmir postası T Avı»|mdm «eni cu1**"" \^ ln>jı ..ıjcımıı İkİbta r£1 Rüstemiye 6 Haziran rYrsembc COaU ııı 16 de dıa hareLnle (Gel en nheîiırıh ^aıııknln, «i iılrfeleıJe nrırık ınkt Mil I CRîcveclış lâstikleri tamir kutuları vesa.rle%'azıınfft T T , ÎITlILLLlliJmumi Türkiye yekül Beyo£lnnda Tokatlıyan karşısında U» ' • ¦ ir Satılık ot E<fc işenirde MabüiııHiye r Piyango ırmdıırlı 12 kalem kırla •uılıfc 'iırctile ! Pİmû Suhioeda kaınta* cjaneııaM ceaarreı merksriad*ıwntv» ast 9 daa l!y< tadar ret M • ' a dım.ı *ia ¦n^aor. lıtaobai Tl rai et raudirryeAint Millî inşaatı bahriye » TATILLERÎİNİZİ ^BH Kaplıcaların kraliçesi olan VİŞİ (VİCHY) de geçiriniz Menb* Hamam tesisatı Otelle tiyaıroh Spu. ¦ II tizim ır/.ııdıya. düşündükten sonra iııülıap edeceğini/, va'i makineleri cinsinin fevkelâdeli "LİRANI A„ « »ÛRANÎÂ PICCOLÂ,, \a-a makineleri olacak ur. Ficıtlan d,ı kabul etmiyecek derecede ımncdild»' cgleucelcr (Ela) nın başlıca menbalan GKA-M)L-CRiLLE 5S*S HOPITAL UKLSTINS Malla nnur aynı zan satılmakladır: Nejal Tcvfik Ankar vc mubür biradarler h Ömer Lûtfi- Saatçi Buı nadh Mahir ve Kâmil Butun Türkiye için Yegâne a c eni a ve dcuoıitorlarc DAVtl) VC IİİSC»4 VARBER Istandul Topaîy Han No 36, 38. 44) Tel. İstanbul 247 ı lirde Usra nrcntelikleximir.de in. Mui'.jîa IüUİı. otazhar Hasan S3(Jık Zade Biraderler Vapurları Kara Dun Hatun it Liı Pntası Sakarya P'i'/fkl* 2 Haıhan ¦ «im ı'.ec nbnannılıa laırkrtk (ZaafiB ^Atlnrfulu.Saap *amaaBAdn.Csvıaı rsanaa S/»-. \ı Rıat'baeJd

r,»^» Tatvafc ajai Mr«ht MeıaJeı n alındı KrnanatBM müracaat ».W faaaaaa - htnr.lvjl UM Kl mi 2ADE HAMDİ Vapurla" Karadeniz, postası Hüvükl.iına.ı ;Pazar DOYÇK I.KV.OCT UXYE llıınU-* Hırm. Amn*. hcjnbui Uıhriârılı .ı««ml> ari«> 'V ..uel muRisum po br-"- ^:e;ın. Aııvc; Dişleri muhafaza «tmek hayatı kurlarmakfır PERTEV DİŞ MA-Q \\J^ı<":U'Nl veya PERTEV DİŞ TOZU l>ıı maksadı temine kâfidir. M '«' ie-;ış bıçakların en alâsıdır. Her yerde arayı m i mmm> 411^ V.M.TA vr. İl ı . . J hıilH'a dopı Tein îi'^mij»* _..,J. . .,•,„ |~<<l:crk ııporiK. puru limon'"""-'! ııSTî* . IO-l»l, J. IÜ..IIH* lanann».|u ta. BeıerJım '« V|k"tıll lımt......I'J"" tebcek vparur; ,atui" Smınsaırfı Mirsl.\x Kont"" UMdrsya sid«.i MORCA v ûjıııııı Uanıııifitulb \Atadı '1 tudı£ vs IV.uıvrnuJı.1 Londra. An tll .e HmıUacs glâe SÜİIHIIH»^!^ SSBKSİBffl^BHnMB aJS^**^^***********^**^**^*1***** £ UCUZ VE ACELE SATILIK EMLÂK S DÜNYANİN m MLivEMMia. GK.VÎVİOI-OMJ ZENiTH MARKLADIR ¦aâl UNUTMAYINIZ vc ARAYINIZ HM ™ Ava-oıvadn Alemdar V konak ve arkasındaki •> «atıUklır. taliplerin Sn •:¦ •> •:* ¦:• •> [Mvarbekir 1 r. ., ! . «aal ":ılu. I MljBH -1 I- ¦ ¦ ¦ ¦ nvn .1' rj :ı. ı-ı iiaıl J Imnamıııda labıel v.iun Kanında Ferit öglliannî"aİBrnîî * ^^L_1*T * aaç;ıa maaım. «U.filı.-.l Iı...-: '.| sı f»rata>ı /ala. Avrupanın en muazzam SITROEN FABRİKALARI en rahat, en mükemmel teçhizattı ve en idareli olan altı silindirli OTOMOBİLLERİNİ TAKDİM EDER BERLİN FAMILYAL KONDUiT KNTERiYÖR Türkiye bilmen umum aceniıısı: SARICA ZADE SAKİR BevoSlu İstiklâl caddesi Anadolu Httn Xo 199 Telefon: B. O Il94 Mesul M...-. . M A,-.ı BEŞİNCİ sene - KI81G FAZİR 2 Haziran 1929 |l«,ınıılıı ¦ YUNUS NADİ idarehanesi 1 >u ¦ jm unuıınh' | harsısında daire I ınahatısa Telgraf: İstanbul CaiBhMrlyçl-PoMa kutusu : N" 2*A Telefon: îSlT'oîoaHr* xz*t arlCr nUlıIZUV >>«» ¦¦¦»¦: 412 HER GÜN SABAHLARI ÇIKAK. SİYASÎ TCRK C.A7.V. : AHÜNi; şeraiti "¦(.Ol I

Senelltl 1401) Kr. 2700 Kr. 6 aylığı 750 kr H M Kr 3 «>l««ı ; «M Kr. 00 r. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Askerî Terfi Kanunu Dün Mecliste Kabul Edildi yeni türk harfleri Dıiııdrutırıı ııaı lata bır'lrıuıııı ktlaıall. pr¦ i' ıımnı lir. unıaml --heMıl oldu w «i.-" tkuftrnnin n.........berki* um,. dan KsIlKj .l^nıı ¦ . 'ılır tul' (• ini!» m kib *>>. ata <•* ™»-» ¦naa erattan, u.Mr Kv la. ¦ niın «« •»•m» bni—— ¦aaaraa Br BaaW Bar* ¦UDİ M*a kaıaa «»•« haraasm Dileı .-ı....n ¦¦ - al: — At Ali', aırı ılr "İla hallelıuııın bitmen ı. mlılü kl ooıır. ııu.ıJı bala pek («A f-lı.m.l.........I.ıı :ın •raiBlor Crraa ••rallaiT — aara'efc- laaaa.n (UMd w kal"ersesi atablaMor. a| ......™ı «raibaareea bada» r—.lı M. aaıuU On a* n*.. Deaa. BBBfl. ..«-aa .afe —a. aarteCaırfe eı- !»... - Kaaa USal re ItOaf rlm.Dı.. amali U-ıılla-li Ur «lli'l d'ilı. I 'I-.- ' • ¦ ¦ Barak Gııiaın hudutını -ıır.lU yakara pr«ıl|ı au ......ı Iı aarf lakıHamın iıi. lata »UIMI ıı-afır-.i... »ara* bir «id ı.ı..ı-n- habol r*ilBaaaral laa>llı elit Ba.ak Cul Sa *BB ta Myaa klıMfdl kanal b.Uıl ¦aarak ¦¦»¦¦hı . aaBfcrlr v aa -aJBI halli ".»lııı »a-ı-rdl sahili.. baara.1. . «anım - ... " raart aaataaata (ilana»" Ma lır*...... ¦ kadar muvaffak la nldak Taılhln bir bir d»v-rinde bu kadar --»il.» bir iiicttu rtnde bu kada. -m •¦ nal IskılSp lektnr ı- hala um.....Mr kar menkrkeraMe İn ı-n> M' îahaUhı :.cm »(Kama» KaaW. ........ aauaıl tele Jaaaclaı kl a*fkr mili rant ajTajOBtaa »em.* balı laiba atfakeal. aa> kakataar kır tarta batta* waaraUılerdır re mr ır.. -ı.. kl Salyadaki I arttır lanı ü .r.. , . ¦ .l-.. bu iltabentD nurneiım Baaal ı, sunuşlardır, ı.rc- •>•» MnıAutBju aafalıatlaıdı Mı ant Kihimm T>ıuearaU falda* baaa kandan satıra Wtti aha) a kal i» IHBMı rdrrrb kar»* kar ¦ lıırjH.1 B**l —reji >Ul n<auı -tj-.....U. Seaarh .ir .ıı U Ba*Bk Brkariha an M»allıl. Ummam Kasar kaj«»la. a MİM. t ir aarrel. kboarl imi drıınılı *a>jr ı. d-ıaaılı aun raah. doanUı aMİb£kat. ErretCf nır laru bir aalaVaMtlIn ) aal ıı t" İÇ ta. Ut o-•an takakb.r~lil.ir İlli..İm ^frlı,' hD-fanrVn r •¦nıalııl ıkınır rdlrrımek kalay - 4. dan ¦ ı ¦' - bıltıama İtar km her 11.....- halat. . tlaora tntt kabul hıUBOa Br dUııdı m» han ........ artık rrfhn- tan dıttrrlnl an anin ı 1 - - - - rl'-..-) ı raıaeak. daları a reçel. boUıa bUi rUecrkUr. Be art Har* ........ r faalrrllrn (.alı-rai hSıaı-ıl- .»dr İra ¦ agı Ucuzluk kuponu 2 haziran Paaap

Cumhuriyet Ucuzluk kuponu İngiliz intihabat. intihabat amele fırkasının kati zaferi ile neticelendi Amele fırkası (289). muhafazakârlar (252), liberaller (51), difter fırkalar (5) azalık eld e etmişlerdir Loacrm II iaa ) — İnil hakana ana kkatMı m BJ \ Mraj|ara SI. aeaaır ... t Baalık ¦»BBaİaal <Udj|ııaj |An)ır.'t tadtr Londra II <AA ı IngU'rıeda mpı s£*¦"¦•'"» ¦^.«^.'¦¦^ önıai-aBunlanrgüler de Ba»»oklll M. Bald-rht :t.-.i .ı.tfstıı. tanrtıklan raetar pınUıdır: ns delekeleri gidiyorlar ıkaradan Avdet eden murahhaslar, gördükleri hüsnü kabulden çok memnun olmuşlardır Murantıaalar Haydarpaşa sarında Sehrıeulde toplanan BcylKİ-aaûar ıjamlar aWeraaaaka> Aaharaya fHdta kaarahbaalan. dfln aabah Malbtıal U. M. Er ekmeni Ekrem es Rıaten Eoref Beylerin rafakabada (ehrim irr aıdet rteai|ierdar . Mefel reisi M.. . kedilerini karsıhyaafara ti|rk-kflrt) ın uları m rain kata bir nutuk irat clmisllr. Mu rahhaslar Hariciye Vekilinin AnUaradakl ılyatetlndan bir İntiba cehrimi ir dânmUsler re tatos ÎDuda Iı jr',ıLnın.ıl-ıı Hır Murah---'¦ r... mühim bir kıamı bugür m emle ketlerine harckel ..-i... bulnn-hıIrornıcUlktea halla ellime». llrdrbllDFh leln Bu suale cevap UstoHatî 55 = 125 ¦-'.tu (On Mr akşam rellkl-"in kaaaslar ırtla'B ve el naea'e-ı--. hakkında kendi nnhıal aa-i armı mudaluo ederken şunları da ı..rJı • Uaraı. mm. .ı -i-,. M**. AaAa blnreM ¦..... MbuAM avnro iagHMak ıılıMııııı rntmU-kıf ît'* ınraıU ......-.i bu İnfcraurr l«i>ırtti. Dunu» ¦ - ta* i-'.--' İ« 1 -.m.'... ı' 1'iO ı-.afl 1 ¦!.']. JOI bind™ baatam »te-taltdlT r^lır . '''.ı.ınııı i.-'.. .. ı fhreaPı bıjııaıAfoı «Jnın auîyo.v lira jıtı ,'.!*!( bir Aaranc imin i'fıgeria • ÖCrcadltlmtıc türe «" seae-Made un kurnsa tanla* ha£i'> saklar, piyasanın ıcaetrDl etflfl Idd adle İS kurağa ladintmt|(l. Met'elc o raaıan Iktlıaı miidür-lt)?Une havale edltmtf, Ikttıat m lıl tır lapı tahkikat yaprm,, tdDiim rcrljı raporu d da, b«[ırsak plyaBaııaın 4S knraj oldu -(unu yaımıTur. Halbakl (ene • zata an Amarikalılar hatırsak-Uf karusa -hıı.k ıtllyur-tardı. Emanet cacfimcal Ikliaat aiLİjLİrl.-HiHlıı tektir cttıKî ba 4» kurusu gnya baikm îeinr.c alarak M hamsa cıkarananr. İki Sft koru* ba aeno patıatılık BUiaitalcrl artrlne ptyaiaBiB yOkaek nldof^ı tahkik edilerek 'ı.l kamla erkanımı*, albayeı Sflırfıııjıurlnııı Bıatlp bir kararlle (T«ml>leıvc) lahiıan Feldmandaa alınarak bsskala-nna da labrlka açmak mBnaadol verlliace rckabıt attlceıi bejırıak bucdn IU kuruca kndar naıılmalta baglamıgıır. Şu hala nataran Fctdınanın srvelt bOıls rr:¦.Ilı.- .e 'um-bir para kazanmaıiDa Emrnct İH. ıı I m dllrl /.'ıı .:n rapBTO Vt Emaaeı encamiBİnin kararı n-bep Dİmu.ıur. Şimdi acaba lhıi->aı mUdUrldı-ü raparunda bafıtnatiB 110 kuru S tan ü .. ıı r; - .i ııd ı.li'K-: l.i.HLL £r M't ını haagi mı -ilklere. I-ti lifl tetkiklere . baagi o;, „ ınıııu: ettirerek kaydaUBI) va bu nuretle Teldmaaıa >U( binler,

ce lira koıaamaaiaa va mim-laketia o kadar iarar Rdroıe -ın- -Mi -iri. ...... .n,r ...mr va Bu suallere esvap latsrlzl Dava Izmire nakledildi Maznunlar hafta içinde ızmire sevkedilccekler . Ilıt. Otomobilsiz İstanbul Taksi ücretinin tenezzülü üzerine otomobiller işlememeğe başladı Bugünden itibaren Emanetin yapacağı tetkİkat net^esinde bir kısım otomobiller çalışacaklardır Din çalıamıyen aOIdrlBr* qrup orup nalagıriarhan Dün aabah areJr lal olanlarla fi jr.ı« otomobil aahibl ohnıyan tensınler lıtadıUari jete gftaak u> t«.kW mar^llernıde ta, bir e4onobil balımadaUr. İslerine o» om a bal e «itmek ıb-vad—da olm.vaalar icra ««tamt, hatta «kfa kadar oaun dikkati im -\rı bu hal piyaıada i)Jiv'b otomobildi erin hemen bimılen taksilerini n* rajdan ^ıha rınarnalanndan ileri galiynrdtı Otomoblllsrin falıs-1 mü.ı.ıı. ejece gr% vaktr kadar "devam e li. BU, *ailyelî bOtikı alakadarlar neıdiade tahkik a* soylecr trıbıt «Mİk. Otomobil ıı. ¦ -ıı.in - ¦ -t. eŞcbreman>rtı, nron tetkîkat • e kcaabal nrtı<enodr otomobil duhulıve ucrellrnai beryfakar* , -r 30 kS{0Uer lUa ?0 kanasa indirdi. Bu. otomoblleılcrln t/İt gelmedi; iliraı etiller. Fmanet dinlemedi Nihayet, dün sabaha kadar, bulun otoasobİllerin saat~alıamıyan anlarlar rabıta) baledlya mamurlle konueurkan terinde duhuliye ücrellUİnİB lenıilâta yöre yaıdifuuını temin edeeek tadilit ve teşkilat yapt surette rrhlljj edildi. Aynca Seyrüsefer memurlan* da. perşembe gunû, st-forlera, . M.-.11 rı ' -. -: Güzellik Müsabakamız Bugün dört resim dercediyoruz Kndrlya Hanımın 8 anno avval ılınmış IHr reıml Aylardanbari Zabıta, Adliye ve efkarı uraumiyeyi ûnıal eden Kadriyo H. ve rUfckası hakkın-di kkİ tahkikat dünden itibaren yeni bir safhaya dahil olmuştur, I »lıli)." ıı t i »I III — Jala Hinim 112 — Muinli Hanım Bugün de dbft resim dercedlyc-rut. Bunlar MatmaıeJ ü Mondl Ue Nlelike, Jalo ve Muaızeı Hanır Bİardır. Muarıeı ve Melike Hanımlar BeyogİDndan, Jale Ham m Istaubolda Suleymaniya larafından r. Matmaıel B. Horul t ise Beyuelundandır. I ~ C'ıım'ııırivcl i lljZrzn 1929 ¦ ytomob İsiz Is'anbul Taksi ücretinin tenezzülü üzerine otomobiller işlememeğe başiad' dİkn 1(1" saatleri tnnluhal yapılmamı! Otomobillerin mavime t reler i havduar ağım <a tadi l «tîriKncıye 'kadir ttlaina g« • 1 ¦ 1 1" çekimce ıcgînı bıldırJ' alOfcbılcılc C. II. I da Bunun İMTİv ncrşeeuL' (t11II bir heyet C. H F. müfettişi neni Paym jjysrcl etli. aaau !'i|i b >. ra-yan g6re. ncVe*T J v - ¦ 1 ndnmıetır. Şehremini ¦I II dr t......,!,„ rartnef rriT.ını ndlrte-mn-l. Çlınmıiı varildi? Otomobilciler heyeti. İni kafi cevaba aldıktan assam ae «adat ve 7400 şef O* ıc o tomobilci naaal ufıap la hep bâr anda arrveJki gece yaraa otomobilim yatana »ehliler ve dan nahak ^¦¦¦MN|j»r kuma iMe

Şehir ve Memleket haberleri )[feynMâye<Sfc) _( I »aear I Maıiraa ıv» ¦ İşi eşeydik. e merkez ¦ gâne ahiLaaaî •um garajdan çıkmauVk. Şimddık anla jı Un, çiler neylinin perşembe bir kııuıı arkadaşları yİr anlaştıktan aonra, çal u banını her »emtte çahyan jurBıleri «er'atfe tamim cdJdıgıdo fT~-^r - 1 'ır nıl 11 naıı 111 T Cesurlar cemiyetinin yanı heyeti idaresi 4 haili an da ır -tihap edilecektir. Dahill yn Vekaletin* veni vc Mika modVIaST aata" «naCamaf .5*""" Faiz Bey. İS gön evvel, teni -yet riyasetinden vaki elan ten-kidat överine iıtifa etanintj. Yeni muvakkat idare bey'eti îae, git ev için valfı olan m ör acaattarı re dde 1 ro İş ti r. B variyette, esnafın kendi arala -nnrlı bloklar lı-jkil ederek CC-miYcttens ayn o İre ak i an irmik karan verildiği anlaşı İntakladır. Filhakika, elomebillerm cahş -ma dik lanndan, cemİveUe, nacak dam aut 10 da haber aJmıslır. Esnai namına harekat ndonlar 13Û0 çalışını yan "•"-7 kiaiiak bav beye' mnhaaıab. müracaat etnûstercRr. Otomobil sahiplerinden Kadri, Ni hat. M. Namik, Saat, "K.imü. Ekrem ve Hakkı Bey vc Ef. lerdcn mürekkep olan bu bey'et " otomobil sahiplen ve ı>çılcri namına. Şebzcma netine yeni bir iatida vermişlerdi'. İstidada hulûstan deniyor ki: " Taksi ücuratı 929 da tea -bit edibnastir Bu defa biç b.r tetkıkat yapılmadan tenzil edil di. Halba ki gecen dört ver zarfında eşya fıatlan arttı. F.v. -1 ce bir teneke benim 290 İke n bugün 110 kuruştur. l.aıtik. yedek alâtı fiadannda . 50 teah-yüt vır. Evvelce 2 fira beledi e " 7 bucuk Çal ışm iyon aatelr'nr knndt aralarında otomobil pMrintlal yapartarkem "- ()tuu:LİI.-İİ..rı şoförler dcgil panvurıbr çıkarmıyorlar. Kendilerine, Emanetin cmrııtc Kote bmekat atmeWiau, ıluai-kan va sa aynea mercünc arztl-melenoı lav»ye ettim. Onlar haklarımın arayacağız dediler., VaH B.ln b r amil Dun Aksarayda bir artför, Çalışan bir soförâ tehdit etliği için derdest lu.luüstır Ba şekilde t hareketle! daha görülmüştür. Vali vekili Mııhritin Bey çalışmak hAfycnierifl menine kalkışacak olanlara karsı seyri-..- -f memurlarına polis ve ra -bıtai belediyenin yardım efene-asi vc sayII amel serlsestminiıa ihlâl tltirilmemtMni emretmiştir. Gire* mi, değil mi ? Kanun, fîırevin roQxaı veya inuiyar.lt Mocmalı unsanrrya şirkcs> lete kara* ..n.. . ¦ n ısrar itam (IMiibİ >r*hnde ram cdiynr. Buna nazaran o ınmobı'(iletin cnlrşılın-kan, zırcv mahiycund v*rûlcnıc-m ekledir. ittihaz edilen InUaaar Piyasada zuo vesruusik i -1»- -ntckMdlr. Ayrıca Kın» . ., .r ha-¦u*i otomobil vardır. UuD . ı l va CsblMBida piyasada ,zlı;an olomabuuırdan ancak Z» kadarı .-' r-i-ıJr. k- î pek le Mkınlı tıı..r.ıl.ıı.ıı-. bîr kınım atnmabUler .. .1-: u: 1: "1 «vfcl ma ikalı otoasoiıillcr var kî, cavlan 'iil kuruş duluıUye* aia idare c .1 ¦ ... 1 muhakkaktır. Belki UcrcUcr anar da isıilada ederir. mUlabaııa'ile > ıiu.a.ı İyle-memıjt erdir Hn Snonb Kadıkdynadeıt Mı OlaMkı laylon bırleta araba > apnru ile '¦- r r> 1.1, -... ¦-, ,-. in-'i-ı momobillerden. ¦¦- nni.vı Isilycnrer de bugün piyasada çu> ha aa aklardır. Hastalar bçln... ıı.<- -ı.ı için ı.ıi. 1 m ¦ bıs garajdan otnmuBH l;ınin cdilmif> ¦r. 0toıııoc4ller bugün Kısman Vilayetle Ematıoltn Icvfıldl Sıhhiye, yollar, dispanserler ve maarif işleri Emanete devredilecektir aaaJeasae devri aakkmdaa. lay.h. K M. 11 ar vanlmi^ir. Ra ka • ! "iın hakkında henüz malumat akta beraber tevhidin şu ııiKİ^j ıjnkl. ('1er» ı-ıri-ıiıiıııek üzere mjarde "iın'i.ı i. Disjeı varidatta bmametee alandagı huıuıal ı.ıiı ..ıı t ¦¦ılıle r-i. lir. Diğer'tatallın MerKıi Vilâycl lağvedilcccklıı Site ve*tir rrnıl-bakaitan gelecek aralar Cemiy Belediye,, iltihak eda -çektir. Puista ac ba şaldı idare carîdir. SpeL-alr İçleri Veznelerin ladadt Scnei maliye iptida» olmak münasebetiyle dün bütün emanete oanbut ılınıl. 1 1 ve naer-kezi em

tin vezne oeıcuthsn Emanet müfettişleri lı rafın dam aaydarak defterUrdeki kayıtlarla kar şda raca dearıir b..s eşya da Ladat olnn-muştur*. ErnannUa mnaay vaelllyor Dâra ŞcWeahanetanaW ücretli ¦¦antar var IkniaBr. Bu gam de d- ğer mam ahır emaV.eaUı. Kab-ra evvele e hrbfh} ohnrrroştar OarOlbedayl artistleri Anadolu dm aehrimiie avdet eden DaıüJbadnyi Mİistlcri, se-yalaallerl «sananda mublan bas a-t irm.n elmnj ve biıhaMa Kıbrmta enk ragaat | ne mjkj I erdir. San atkartardın Vaat', Rua Bey Üe bazı arMknr. bâr kaç »üne kadar Aervpaya bir tetk.k sevaba in* <du taklardır. DK'ülbcdayiin yaz IrmsiHermp ne vakit baıhyaragı htııOz Ua-bit e dilme m iştir. VDDâYeni gemilerimiz İtalyan fabrikalarına iki torpido muhribi, iki tahtelbahir, bir kaç karakol gemUî sipariş edildi A nk arada muhtelif insaırb 1 bahriye d e sulatılan arasında "»¦nı. paS İnil" 1 .11-.... ¦¦ va aasabrkıu Vergilerin tevhidi gündelik masrafı 12 fara 12 kuruş; varidatı ise 12 lira 40 kurualur. Gânek 24 kuruş kazanıl en ücretkenn tmriti mnvabk değildk*. .. Sahramnneti no diyor? Şcfrrcırrini muavini Hamİt B ey, bu İıtidayı heyeti fenniyeye tetkike havale elliğim aüyliycrrk demiştir ki: tetkike Karuıımuı (. 1L-.1. 1.1.. jlır 1 uiıi: rarak yıkan mü} teri İli'illi' 1:.: : —" hakkında da tatbik ı-rli îr .. Sayl kimseyi ÇJİ1Jlabii çalışan kalkışanlar ahkâmı kanuniye Seyrûsııer Baş mnnura Ih-ır B. de cnyer ki; «*re. • erdihlan randanın tcıbık aalMiıi-ne kıdae har batta bekinmek antre bıımta caanaıaajn aara . ¦avf Icr. ¦.*,(,. n, SayrSKeteı aMl-haıiae de badlımmlaıdır Sagun aSkaanabannknı Ba haran atna.au say laanLr asavhaamı anan* .mı Vanaca ¦ ¦bıla gara. > 1— cafavaıak ıaaa ırla aantknt laaahb ıufcanSyaa aı..-BMBal 1 ¦BapSıılaan. ma nem ce,« atmaca a. hem da tabuma tral< r i «adli eaumcıyc kadir ı.leawhl<a men edilecek ter*» Bar noklnl nazar Otnmn«<llır —.muin lıaıchoa ıil ı' "im .ıi-h ...... .111 ıiıınıubıl ¦ahım *aat Baydan »,r « sana evvat piyasada laiı' >arken ı,..ı aa vaacOıicn acrel kırla ,ım* .«.il -ıMra... ıınıbınM nbaıluna. pıya<aUa.ı aaanaaa m m anık. a hayan JlılHlın vara •W-ebtaaa aa anan ve en aat> llae tnrrt baftU, >anarl kurağa itk-mrk İmkanım (brea ,-vhı te >¦-%uk anana ıana»lı ıialn ,.r a ısaassalanac mim «av mm-meal >< bana maudetan ımkSıı aAtmlyra difer umaınbıl >atapkr-nnı nl erenferl muhalaıa etme-Hn* ıidiu.ı 1 maan v—aanı ViMyr. inalla*İmi lınuın-ı ıhın hamın, nuanaı Inn rtnuıtıc ¦-«•al ı-kııkıia.. —imi .Un w ılı 11 ır 1 ıtl 1 .»t i.iı.a . ..Int" ıinı kı <ı.<a e-len ba ı-Uraru ttUnrı vmaaruar neft-.-, araa-

1- hafi»' ~e> laa'k! «t—j*ı»ar-İBQ ba tk"«a ııaıııu aub.'iı ı> «am Butıykern kuaal. imanı . bari» aV •aam anm 'an nııınmı BıUıU Irttf haar'aar Ada vapurunda bir intihar Evvelki gün koprâdrn Adabara karaket eakaa Ka-a-r, napnru Haydarpaşa ^ıklareı. geldi -ki e smada İN yaaınrla kadar taaanan edilen İka* genç erkek kendiaını vapurdan denire atmıştır (irer unvapur dkfffcal rluıdurul mu), d. m/c durma vı-rılrıı ııparışlrr 14U0 tonluk mitrırpirln rmıkribi. 500 taaank iki Ubbelbabaı vt bir kaç karakol grmizinden iba -retti,. WUk. lapa be, kagri lra. bâr Aaserâkaa, IS Fsaasau fabrikası giraalşlır htgıkricafa h-klıiv Inkm müddeti utun nlduftaadna *e ime r.kaı. ı.klıh de fanta yafiıekk-ı/mı hna|tw Funaı tcUlfkrri, Hmenalinalrinin ayni ııede leabın •adesi daha urun idi. 1 ediyc ssım lı roııcibince haaaicnndrn bir akünde mOtcbakân de »ekıı acaanV tesviye edilecektir. Sıpin|k-rm milttart 15 raîhoat Türk :., ıı.d.1 Hu huaaata bil 1 mukavele hm kar; hafi a rarfında aktecleVan anı. t an adalar denirinde laletvnan aksa «ımemladan haıkuyer " 1 an „ garrlesinin Atina muhabiri Yımermtanı» bahri tcslihatı hakkında malûmatı renyar. "Geçen nanarl.n gmnû H. Veaiiekaı ee BaaVnve amn lî riya meeSa> ana utan» ede -rek. Tur ki yenen bahri teskamö üzerine Yunanı itanın bahri pıtını akrre -Ira-.tır. Yunanistan cınnıvetini temna ve muanedalıu muhatarası kay-guau ile Adalar denirinde I ur-kıyeıuıı bahri tefcvvkn lemsin clracamın ckıune geçmek met -buny elmdcdu Bu a beple Salamın urUaı son sistem rthha ile Iccbıı «dnerek vc garp desligâhlanna 2-3 torpido en uh-ribi ılpari, edilecsktu mübadele ve IskAn Bitarafların teklifleri neleri ihtiva ediyer? ataDb- 1 -«h»-- kanar«'Unoui baa 1 11111 1 an 1 tmra Kamil Bav. dbc antuaıa anal atananm . Ttvaa Ba=n. hav, ara arana taupaa anine»** aum aaaam a» dana anaadaa* m — maaat»mır h «•'- -t«-_uatmadn raUm "Una laart—«¦ *rUnıı nıaııaaas ¦nt.-iır, anararuıa ı.-«ark-n aaabnda knu Ufııllı namik aa* Hu t IİT- " Kitapçıların ısrarı Kitapçılardan murekkep bir heyet Mehmet Emin Beyle görüştü ... ,ı-„ı -..i. m ana, aantaa şcarim.ı. K>t*n milli laiaanl ler-arye bay a al met -leb mat taan B. 1 «-Tvlkı akşam Anharasa aıdıı ııaınııı Inlhmu lalrivc beycıl rcismi, . ckciisdan blı elin evvsl. basta baaalei. htaatil. Te leyjUı ve Kn-aaat l ijakıncMrı gm bıUm^ca mchhrp 1 -araın ladstden isa amer «atııraırl jlnıah rltan-lUnrj.ıı ııtllıakbep Ur heyet ziyaret elmam, skebarel linin Beyle kiup.ıler sraıındahı t ın inat devam atmış vc hllapçınur Mamı Vcbatıiıam mı. leavımka tabettikleri, takat hat' Ink rina -..ti çataramadaVlaaı mcbıep hllapları yllfUııdın ugrn-ı-vr-n >arar etrafında cerey faUnşaUnKivj «lıâat.lltva harici habarlasirin i .uiistiası 1 ıiomohlller çatışmıyor Taksi ücretlerinin ıcnr-lıinoen zaıar ¦daccaktruıı kari tmren ¦ i-" ..1 M. du-ı ı.ık-i. -. .. ''¦'««»¦ eıbarmıyaralı ^alı*mamıçlfrr, Rmaıtete kararıa yeniden, lalblkl ıcmcnalsile bir '¦«fana veıml-lcrdtr. Ba tatı cniıuijı kadar oinnıobil. enat karha kınmcn «ali}inaga ba-tıy ocuklardı t. KkapÇıMna be yardan n-radık-Inıı rarar miktarı bir haç yflr bia Irrnya bstlf nlmattadır kl. e

en Babalı plyaıaııaın aermayaai dı bu m (Maadan can laıla a*inuV. Maarri Msaıasııi aaaam fasa lı ma aaraayc ili mı. «urarıl Vckalranm. aarar eftrva k arananı lir» yaadvm eoecegirri bh* b nç ¦"- ¦ vunertıgtn!, İHkul şimdiye kadar ba ladin yerine tcılrllıısr-dlglm eakrlatsuyCr. Bak kara kJiaplaemm aeejı. d-a.r nranya-hm aa hamca unıma dasdnfu-aa ,.Uaaa SanmnH kaasa anaa» aaaml ¦ınn» t İM B. dnaıjnr kr — ıtyklep kitaplarına, hlllU »rrnsnyıasl'i kanaran^. hana borca da j"n»-"k. Bu İye lahaia ¦! t-;.,, asanar kınam- ban Irama krymaU. msrl mhıısbından -uma nrrrs hadi. Bnf.m11 kadar verdâ-ganıı »» vasaashte olduKumuı dc iralan btaaptan haıııılr. Hoıtkn ınaıhtan sonla, aermaye Ba yeni hiiauun Dahili: Sanayi birlıjı . ..ı ¦ 11 ¦» ırı Ankaradan «ildi Ku vtne aaaayi trbabıaı yuıdc S prim vc-rtle - aanı amana a «a ban mailler yaıda nphaınaıı. S lan. imi"! t arıt» (-ı »s-as r»: «Irraiıada pırndp mea'e-ünde miat eSsV e.t, nı-'-ı yetiyo 5 Inelllı mı an" 1 '-ada Iittv burnjla kananımştır. S Dnhlllyc VehUl yakında şark vilayeUeıIne bu* tetkik scyabalt yapacak, |snrknuı. 4c agn yncabııı • Vaat haaaac haaaaaaaa «Da-aas maerva asrhmnae başlandı. § *-jlaradaa ı.drı eden atan. dcjercUrhsm Mr lıanu dan gitti. i Ka-iı.ıı M vc rtleiaaınn ah tahkikat evlanı. Iııa.ı. ikinci cara dauesİMa guıiaıdıgı lUrum az-• acvkadilmck nehmat Emin 11. kitapçılara «aa .ddır-e bak • erdiğini nüjlensi» vc Ankara da ha buıasta yatı ır-.L-uu-ılerdı balunacagmı beyan ayhn-dşaİr. Uksncıların. bu aaliBOl »jjıyciıcn nat an avval kanatmaları ıd an i-'ıfadr eden ianayi erbabına bn »ene ynıdkr * prim veıiUacsi için i(<cbbi; -..i... bıtluamak OzUre An-karaya .1-..1 Sanayi Birlıfl beycll avıtcl cnauaısr. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IcfcbbD-ılı -i.iii.ii 1.1 ulu ¦,- ır. Birlik Vil;1 n bir muhanınmiıc ıtcml>tir kl: AnlaradaHI ıcSzbbuaMrimnt-ıl< mü\adak olduk. Bu buıuırn lelkîknl yapılacaktır, rlhkümclln ver rda â primin 6 ya çıka-r 11-111:1 kabul edildi. Ba lentki muamele <er)>i>inden halan y orde ti rın de altı İÇİB -1 IcşsblHl-.ıiı, bsuıu ula çaktır. . BıühaL îşBerl Horscl: Atnerltsda uçaktan V klıl M 9 dalyan kıtaatı Tranlmgarp n-ilerini)un 410 kişiyi OldlLtmD, ve fOzlercolnl yaralamıflK. ğ ia-nJız LanaabaD amete arkalıma z-ûbiyed Uc nclİccleniyor. ingiliz lirası 1019 kuruş! ingiliz lirası dün de Borsada yukse İm Istİr . fcvvdki gunku kanaanıa : Litıcı nsıaran dua akşamki kapanma fiatı araımdaki fark 14 koroş 30 adır . Bu trreflö (foUyısryle Borsa komuvtrlianoe ıxujracaat eden bir mubarririnıiı şu malûmalı al Bugan { dan) ihracat met -keilerinin İne bilinden piyasaya arıedilmek ürere Ur tek kambiyo getrneaniatir. Son gön İr rdc yapıfaıı aı rrıiktardaki tiftik acatı da dormurtur. Buna mukabil külliyetli miktarda boğ -day. un vc manifatura icmal edilmekte, bundan banka bazı yerlerde mübayaatla büfeni Veeu A-rasMraan TCTPOataaaa mUceckSe-d*n İnşa rnaVn Valem duşa meri M-üaıı ıkl -pime kan r. Viayat nereli lencJıcskadcıı Suıülyr mildir iye •l:ıe BugUn fdtrn) Borsadan alman | yani talep etfîlca IngîTû tiraaı miktarı SO.000 liradan aşağı değildi ki, bu Tü r asıla 5CU.Û0O hradan fazladır Dan Borsada 1009.25te acılan bsgibr liran 1019 da kapın arrstrr. İtaryan tayyareleri ^r*rı«nr geleesgtnl yardıjı-ımr İrsi yan tayyarelerinin ayın dardOnde veya beşinde mnvaıa-tat htemel d" Tayyrrelerln Taran rmlaa harebrMerl saralı) bavnlycye bağlı Cbe. layyarelcr

>«ı II da VefHhny .mıı£ı.,n. vai.il olacaklar <« erıeai -tunu erkenden şebrmıiıdea mulszakat .'rı : .lı 'Uı I. Yeoi AÛna Sefirimiz Atina Sefirbğmc tayin edilen Haricîye V ¦ Eni» Bey ayıp 15 inde şehri mire gelecek ve temmuz bidayetinde yeııi vazifesine baraket edecektir. ran ınıuıl enirin lamıuıül ilikledi jlduvaa "•"»" UUtarraı 'a ı*l j aaaetraaca- luaıı rcinuatı miıaJa tı.D ıKua *aaıı':r eltaS citıcOı zrıı.e n nu-maM şırtn-'-nr arnurant amn IS İsle be ı «ar» ...»«««<«—aulecraketaır. timanda tki italyan torpidosu v.,,-.T muma», tkı I..I...H uıeyı» loıunun celeccd laıcaa UUre-^r.e ML-du Jcı.-ül. I ı II.. i.:.ji aV Hu . ıd. Jr Rıhruye Vek-oatl. e-m inme HU vb» ıllbll aunab lat-.Msaıı meyaaaıda jik, avantan m i-.-.jıııUakat»- L d*, -isnnom- auiaanrlr krakiau \ kpmnaır Ba n-ınanu makşem «ı-cıauncjr r-allı MadUrâ .tnlıra>a ııaeeck PUls laıııkıııı Şmil Bey turuaye Vrkâ-uriUr niıunzak ve oıc iııJn-ı*. ıbsaa tııcre ) ruo mefı lülh kuılar ' ı . i' ı K.ırllarltnirf-. muhtallf mubıyaaUaı ında tentl-lattan bsllUdalsrlnl ht m İn İçin (3l Kupon t aş-redlyoftız. Baa kassam sarı ayn ayrı heaıp. Inllnarları gürsU. Ilatclorıniizde mündarıç beOandt.Tİnlz Uç t nanfbmfmtln ibra* adar UrccUAU mazhar SON TELGRAFLAR Terfi kanunu kabul edildi Erkân, ümera ve zabıtan her rütbede kaçar sene hizmetten sonra terfi edecekler? ¦ı . - B. M MI BanBnRafri rmlıuıatosları rr.lıddrı alide r ¦¦¦ ¦¦ ' MılfOr. Ba nlnMrlIrr rin.tr B*İ İOIm>rıaı^tıı> ipiavit're&i lUıum irerine nalına ter.rU edik Bilir Ilaıp talau-oamnl tu- tatili* itma-ı dahi sıidf fc Sabık Kıral Emanullah Hanın seyahati etrafında yeni malûmat Polis alayı tensik ediliyor Dün birinci tabur tensik edilmiştir, bugün ve yarın ikinci ve üçüncü taburlar tensik edilecek İHEM.MmİNAİ, «il M M B. M. Meclisinde Yeni gümrük tarifesi mütiefikan kabil edilmiştir Maliye Vekili "tarile urun bir tecrflbeııın nahsıılüdlir,, diyor Ankara I (Mı. Havi — Meo j Bbtlc Mr ¦taaasrtedcn tacirlerin Itarr «ana sanarak laıBıııaaa nB* Mr tey kaıee.» tacaklanaı taamla— bayi—*V nUBy* Vttrm b6,,t fMfmm har launa «.ad . "*"** ""'*"***'** "f y*"*1 ! «»"» HaM)«a ¦**» ı!<¦*.¦ a» S*y-yapaktan saara ..a. tartlınu* de l ı Ba, |<>,e**a| «Mlfl CİM .nurtar. afr ı.rtfe kâ£|( fMau-- ,und,„ ,.r*«n almad.riM.Mr tı.rtlbealr. avlunla olm^ di,,. ,..lı,ıı.,, -m «t,. oVdaenaa. bir «uk nlHI hOkumet-lenn unfrierm. ııajarao ıcnl ta-rl'cıalrln nlaBeılaın daha «i dolunu, yeni tenlinin habalHntı rica :. t ... ¦ .ı.ı-.ı. ıı.. ... Rakısı Bey |K.>l.nıonl| tarifenin tetkikinden «v.rl bir ooh laılrlrna Mr kat ¦ene idare edrcek aılklarda mal (rri'r.r[iai .iııi.ıırıi Maliye Ve-kiktaia ba B»ııaıa ae Jt.ı savda., «ali,* Vr*¦) latırlerto Mdra kar tae Manam aba) r, ferim •aşka* «ad-fl aamaasgmı. Elçi ve Şehbenderlerin maaş ve tahsisatı Yeni kanuna pör» İngiliz lirası olarak (adiye •dllecakUr ü-.ll

Auaori 1 lltuMu I — I aınne ¦¦makcıt edUra mr i re Hırvayr Vjurı elci ve ı Un resas re UUnl'-ıl entvel İta mtkuritr z lırssı ı edilecektir. Boru maşlahı Kur..:..-.' m > : 1 ¦ "-'KOM tanı da amca İnallU tedıj* >ıUleeaatlr. Balen I dan fana para alınların fıurdur Cetvele ıwr* maaşı ı>u Uradır Cc Mlrtık eaclnln ten» İlâ er Uradır. Bir elittin ligiıı an. dfirt etenisin » bınarl ıınıf •a urlar, vldıatan.ı. suna aıLı[utıılerc prim * emeceğini ¦ H*a markalı a»kde Medi* ıea kar Uıaaa fekdın aattece-fa Balı— anadratrı «r«ildi. Batce eacVateakala madde-ıer> avsaa kaba* ednaı «tan...».-a ramı-ede ki dlffer an be, laılba ne be, karar kabul edildi. Midi* aaıarıealja la tlt edilecek ur. Türkiye-Fransa müzakeratı - Tan „ prensip mes'ele-lorlnda IUUI elde edildiğini haber »eriyor Parİa 31 (A. A. I — Hararı ajansı bildin,ur Tan vaıetesi Suriye hududu hakkındaki Tü-k-Franatı flknrakr ISoderck (irrnıipl11 r» dır BUlnrl anıl ,........n.-- . . . ¦ ¦ . l«ıı«H lıhuaalı «no Uraaur lunrl aıaıf ¦üalrıarlnıuı ıııupirı arırCIııVL ııı.ıta kadar M Ihuıeı aanıt ı*mJ vıtelaatı ». 1 Bn*a ııa.r li. duıUllnrU ıuuria Sk lirada. Panel nail — -""t* H,"t Maaşı ti. autnn a-rarama utul tan •kara kS arlan İl nı ııl ı i> âcanrC e>>aoraa SS arman D*ri »mı baa k*c;plertn---r •* knn aH UnaUaU fV M. » I* ¦ •Vç ¦ rreebk Ikknfl kaıiBirrSn asana* » teauc uruanstı M ıs a kraanr fc a r—İlk «Sara « De *»recla> . ır-ı nurlarının aasSSIan ¦ lıradıı Trrr.nl r.hauatları M. IB. 18 nradır DSn dcıeceuk b*ı «hMndrrt-rtn nta-fat^n İ6. unull uhıtasuan İD. 70. ıS İH Jııd.ı Ikl drı.r- btrlnrl nnrr »« bir ilılâfj hakkında atakta v, tek nnrn Ll,l İlII11 mum T( varıldığın da varıl* hodurta al %a»yel fi meafaat ¦U I ri'i'. ' kayıl ve atından in -hunuında n tefrrnat ağını yai-¦ ¦ -.-.i.cde-ı badi ola-rİ ve alettin Unave batı Inglltara kuralının tıaala Londra II ( A. A. ) — | Otall e aaıaiBD, kıratın nnıiot ¦akHiıaasI bSyUk leka»Ü İhtimamları K tu OaıHklI kUçUn rabilan no kadar maafl olacaklar? Ankara t İlin Mu.) — ıı .v. M. İace kaini edilen bir kanıma gön deaij ve lıava : ¦ .ı . ı kue lcrlaio rülbelcrl ile cnonjlan •>otı d a soıieritBlyıir. Tahsisatı Icvpaladrlcri aaaajı »lini miıC.tdis;ll tavuj 70O . bas «anıns aıaavlnt 700 . aa^avat ino Ba» K'dtkB »00 Cedihl) cavnslar tfci senede bir. bas cavua muavinleri Ilı gedikli hatc.a>n-flar hu gedikliler at acaedt bir aıaagı aılilıriae yu-rer kant} rara alacaklardır. İkramiye layl h.ıs. kabul adildi ıkara I |Mu- Mu. | — I la iasaiaıl harbiye ve hı ,1 .(Kinde fevkalade hl [£l I inil .. ti rı yaniK Ömer Mabarrirl: Mahmul VaaaH İrlr> t Uaraaaa atiayv kaaata dka tarua aYa. kakrsar •». Bcapan arda \

•aıanvıL Bâd.n.r noraronda Kıra M ba.ııı femln rlrr.lsll. Manaanı- bıı ne. Kadı nUalun varm* kadar n> Br s», a» Baka ete Oaaen vasuanna a BMSarakaar. aaaMa M r Bası afN İTİ-.lllHl7ar.IV Tl. Kadı RaMp Kullanın UP". IIU* Isebrdas-l pak db»jı-r sasaaıı ja»» bal Kadı. aasaa a inal def.rmrr.ı ^» Ur>;ia On, b. I _' «.m ts İle uOUU. AklaaRahat bir ıj! DBa «aaak Ha, a( ana a çık-Ma. >ehrla *a kalabalık aaıyBaadaraadSaV. caddrlertaaVn «art «ad astırkaraiaaa. aaiııaaıadı-Kib bir kalaılık •< rabalbkla «e4tir«.. Kaadi kındım t Mı allıtm (»barımı »r*i-tırmnea haıladım. Arrallin 010-¦¦Dbil sekltndr dııla.ıp darduHıı labsirn aratı mııiaı kllalıa. Imoıba). .akla ı* pasaMi baldan*, ha kaytak va ¦eaBahk r, .s auın dikkaıîai cenbead. OraasaBa biralına a ha->aaı ıırua vt satır edva rart-.« aıad* Mr halde cara. Iıaa 11 aetadaa kamilen ıa(a)vlı» aldeasl tarha*-Un. Itrr ıılurnrıbılın ılnOnden ceetr-ken a.ıian kapılana varolntaU Üe — KâtBk mm »efila* - Tatai assayBt CtbJ sacat naaı k daveatete blıar ot«i)ı> radaa aaladıaı U IshU satBterl (.(• İlan ııa?lır. Şnl6rt,rln ırm. aalaru hnk•Jan Hır. pııelr "ftnuurıı'lah Ha-ı BTeanülane'kı kı-undan n-.c.lUlanıı nartU buıcndurn-s kanidir Halk nunj|>. ÜL kllaSaailİlaSII rylaını^ .4: Fslcat allılar aundl/- >.«Jar halKUjı aldık*ıbı nio ılı -:i>t.ıjı>tfee tabıdır.,. «İni valisinin telgralı Hindime. Va;ıı Unimiıi ajiui.uHsH a ili BrtucLTtın Uududundı lnl.ıo iada atldrkl tellal, edudar-ıjtlr "Kın'arı SilifjTS fa aralıcııJaıı Ih-var olurun rıv/nışınlı .'..1:1 bende Mtn aUka faildi I B banAyasof,. fUejtİ kuaaseaaaiee yurda dua akfan aedaBBtar. M.d.r.-ı - rJekb,. tertrbah borkaı 4>a*al ee kleeek ve 30 yatak ta - .: ı-;.Mr.ektir . Uuue kadar anrak bil kurt» acalabilmiıtir. Yapılan tali-matnaMevc ^6ıa kuraya yenir yurt »ur lb ya*ına kadar alan gocuklar .! . .• dır lıafta ifin kabul edile bilereklerdi». Bu müdd t 1 arlında kendilerine yer bakmaları tavsiye rAnrcelrlir Bamla. yer Wa»adıkianm İspat «derlerse her hafta aafaa kalabileceklerdir Yurtta yemek vo ktur. Zabite rarmıır Dahiliye Vekilinin teftiş seyahati Albıcuan malâmaıa eHre Da-MUya V. şekrü Kaya U, O. M. Meclisinin tatilinden utanı Sark . 1' . • ¦ 1 ı-,,.1. hır letnş seyahatin* ' çıkacaktır. Dahiliye VrklornUln seyahatini, I it an bul tarikiyle yapmasa ve T.ı>-rlmtıde Mr kaç «On tevekkül ¦ :ti ¦ . muhtemrl bulunmak ladır. 1 irataıayıDvarlar 1,1a taksilerin - 1 ¦ Mr deri denil, u: 11Mr lirahal veallesl aldu. Kabal. raat, v 1 ¦ .ı-ı." belam Beldik; achlr allından kiaıe tıılm-d;. çaraesııcdi. Caddeler de bayie raBat •bal perine* .1.: — Ab, bıı-asi oiumobttlerta altırlerl de erev yapudar n* 1*1 IcmeaaUlna. ni rntnemcOın m iti..:^ıı mr. yatın decekl

kak-ıraya Skupçına faciası Radıçin katilinin İdamı talep adildi brlrrad Jl (A. A.) - M Addet ¦aBMssL «•aafMttaada hm al rem Rad.,. katlataı , ala a Kast a D* ıkl sarihi ctVasB kakkaadka idam Ufaaıaıa lakslklal talef eısstanr. Trablusgırp uılerHıdcıı 430 ki}i ûldurûldü ¦ rabluı ı ( A.A.) — İtalyan .(islercr-iat Italyanlarm Âli İktisat meclisi toplandı rabcrU.de atraj lablbl Mr Tl rarnn ¦¦ j. .>¦ yuıyork Çakmak inhisarı Çakmahlar ya inhnara «irilecek yahut ihraç edilecek Ankara I .m i -m — B, M.M. P..*ı.ı. ,.1-nıl inhisarı ll)Oıa*anl aaBaakır* *e kabal «raMıdr. ¦.akmak uaal tc htrabla nshi-sar alna a aba maktadır. la>lbal kaonalyeye fflre mevcu t takmak-lar Ikl ay fanında ınalivcl İlan İle lahiıar Idara^lac ıcnlsecktlr. IBcear taralında ıuasrlaaaBi| alaa takmakları (aaıpl.r. arsa (dcftıraa İdareye devredoıkler. Kicrlerıe harice (ikarıcaklardır. illar ıiak tahılı lan lajibn murakırc Itltora kiralına ameliyat yapıldı ondra I ( A. A. ) — Kral ırxc, halli bir aactlyat yapH-r. Stbbl ı ı' "¦ eyldlr. Irrtıtı yardım ak«( edılrcekltr. Huna ı »urba H. M. M. edheıtkOr. Etfırne fibe hattı Ankara I (Hu. Mal - Sark demir >ntları girketl II* akKdltrn mukavele laıdık oltınıımk Ürere b M.M Indr buluuııınr. Mukaveleye kar* ,lıl(t hDkamel ji ana ede <«f« >*r«sa Kdanseve kadar Mr ame balımı > ıene . »ir yaea-taknr lanslr bnladiyaalnln lallhrarı Ankara I ı lla.Ma > - Um» »İye kabı (arsam bayı turnen letrlk ınlik edildi. SbIjniktt» lllo haalaligi Berim 11 ı > ı ¦ - Attnadao bildiriliyor: Selaaikte huans-nıayî tlfoldl vak'a'ı kaydcdltmlMl r. flmerikada sıcaktan ölenler ¦ ıı <A. A.) - Dan sıcak Yeni İktisat Vekilinin bir telgrafı Yeni İkLbal Vekili Şajor fi dûn Ticaret roUdinyetine b ir !¦- I;.;ı ji EÖodererek döoden iti -barca Vekâlet islerim deruhte ;¦¦;<-. büdîrtaif ve bn a (abgan arka da şlancun meuİB-ntn bel nctkeler vermesini t* menni etmiflir. Telgraflar ve mektuplar dûn bDtün postanelerde bJû-ıııuın meklup ve ICİgratLar yeni Türk yansı ile almroaOa bat) -lam üûa akıarna kadar bDyOk postaneye zarflan r.ii Arap harfle riyle yaıdrnsı olarak 40 kadar mektup getirilmiş ve bunlar memurlar taralından kabul edilmiyrrek sahiplerine iade e dilmiştir._ Nobiln hayatinin mnıratı Roma, 11 (a. a.) — Bahri mas. rallara ah Mr mflıahıre cinasında aia icra atmlı ulduta Kutu p MİeriBİn 13 milyon llreta iııııı-. V* buBUB Mr kı-mının Mltaao ı.(i. ılı. .--i taralından ınn-ynr adlldl|1 beyan ohıamasinr. Buflda^'rTarrdllşttl I (A. A.) - Bhlday II) alı, fi w o eden beri kaydedlime-mly bir derece) e dl*mll*Mr. Iıtok satılpterİBİa (ayl an şimdiden niai bin İnglUj lirasın. çe<ml,tlr. Bugünkü hava Kandilli ı'. ¦' -',r ¦- 1 ıcrilerı Ifı ssır 'Tik Dili İMİD 7 metre

saati bant rede mısır.ıla. en» ¦la il-7 m s O >";jrrı«ll BjID hant nıpenrırrrhı kınalı aayrt... Osueaysa etktt.. ık'ıf elrtarayı. valsim «anarv .ılııı.n ¦¦.T.-slirır.i ı Onda inin. ". lUıde. ay ı»ıkiarrnuı Kırmaa kırIdadıtı - m. Wr CSrOık cll**"1 -.:ıı r ahkalai üe BOtdU; ynıu. t:. lUmaruuımv itlod'kl M urbtrterme ekfıren İde gUnİBcU*nl»rl naUlS ı TDigun cırpi"*" basta nü aUitıyor. k-nksbaıartatlar. antad hBUU. <<otpjı kıi}. basla v-'. U rilJ?crdu aın-vman. «ayn a^emndaatn... Yola tetırsa-lrn. lor koTu.-ıUlm Beni. [ Mabadi var ) A?+B İngiliz intihabatı intihabat amele fırkasının kati | W"»";»!", fi x -ı x" -ı- j: °e bir ceset bulundu zaferde neticelendi rfVuryuAT^ Borsa Kerah Sinemada müaüHüğflnde Henüz hüviyeti anlaşılamiıran bu adamın kafası 20 kiloluk bir taşla parçalanmıştır *'abıta mamurları cesedi v»>l>«llnl tetkik eıtlyorlaı Utin aabah Aı jul adaki *a de bulunan bu çarıktan olan .... I1.-UHL aittir, 'tini ilbal ede¦üt©ırep(?fuir* edUıcekUıl.ı Mınra Kitml! |KeÜ-r--l ir t>u Bir delinin cinayeti Ani bir cinnet buranına tutulan zavallı bir adam üç kişiyi ağır surette yaraladı Evvellki gün Eyüple üç kişi- | nia aj|ır surette yaralarunaaiylr [ neticelenen bir lacia olmuştur. Bu facianın aebebi. çak sevdiği I tevvcıinİ kaybeden bir adamın ' «nibİr Cinnel gecirmi, olmaKi şanları I Ulu RaV fin-" Uara.1 I WF bitlikle 1 T • J »>»> Limanda ı .-i ı . -¦ ¦ [m. sırada letçilik eden Lûlfıye aya girmek istemi* ) B. evvela Maddi \ı\h Zade Biraderler V^ptr j:i Kara Deair Kunlazam ıc r ı".x i Postası Sakarya Pazar .... ve nihayet bir Ford intihap edersiniz BARTİN K|T»"»RS l'UaT.MH inönü 2 Pazartesi A,. ns «ır» BAYRON- MARSİUA-fcKSPRES İSTAMSUL-PİRE- MARSİÜ4 jı.-ı-ui tUka v« -ı''"-1 postası •PATR1* f. ı inanı b huma pif-ıral» ıtııhı t-ıt İddi (PK .e Mn> •i!..m Hım muıatıİBi?h)Cın İt buı "i t> uııiu'f nıteburifli la^aaımua tıa'inıi iarııtt bi mf> Millî süt mamulâtı Türk anonim şirketinden: Şjârkebemria aenelik mracdaran heyeti 4 tem »ur 929 perşembe günü saat onda Istanbolda Taunu n aokaa'ınua kuru kahveci hanında 2 numarada toplanacağından kissedaran 27 haritandan İtib aren t ı.ılııhn—ıl ¦¦ ı vc mezkûr laatle içtimaa teşrifleri ilân oturnır, Dtl?namoİ mFt7alt-araf1 1 — Mcdui idare vt murakJP raporlarilc bilfinconun kıraat vc t asdiki. IMİİllalIlCİ lllUZaKCldl. 2—Murakıp intihabı vc meclisi idare vc murakıp Ücretinin ta Yüksek Mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: ,([p tl-r

r.ltice. Icyaehı *filî-î6l3. Ga M atyııgİB pibtleıı teyoatmilrl yır lam < 3700 at mııieahli ıll; arcMrıdcn: İngiliz Hüseyin Rüstem vapurlar. Mersi" - i*/-mir postası Amcadır, yeni mu _.»>¦ eiUjlm-i Uaatn u j" _ \ rak Incmi imanında -'f'R 1 Rüstemiye Perşembe Sîkccı nhlımın-ıtoiu. Qn«nm|\ AILye. Anlılya .¦ it l'.tr'.ckfl* ¦ ?gr.ynrık avdet ınn Kmiııûnll Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinden kiralık, emlâk 9 Camtaae mi keti imi 9 Calerana kVrçkafeei İM «Bekada Snaıhanr < 140 Maçanda Srtâûhane I 197 BeyogLı Ş)£ Mesruı tzı.'i- vc ey lanı ı. !¦¦ ¦¦ ¦ ¦ura f— Miıreyçde ıcucrdrtı o I aai- or. > in- icra ul jnıcıfeu 3- '.'Jlı- ¦.. ;.. u;. er şube^oc -munteau <im*Jflk\*i LT-FIVKR PARİS KOLONYA SUYU EAU DE COLOÛNE N" II pertanan L. T. PIYtS AŞ., lunıCul Şmeei Şn/ı Abm.ı Ba, „.m «o M I» Sn^u aeaa LOKANTA KUS A 01 AŞÇİ YlSCr ll*h»AN ¦fıı.ılı.n UIMİ'l» i"Uui TRABZON BİRİNCİ POSTAS nııtttı-i 12 de Çatalı fUcanmtlııı ¦¦il ı-.l. mV nikcienyrB lUiı ... | II l.ı mü ylataobuolmmuft Ticaret mûdiriyetindı UfanİHiİ sıhhat ve irtirna. \ muavenet müdürlüğüutlen Cearlv.'tı.uNMyc a/ai rkuıtn-ımdrn Ur. II. Kıra Bevh 0^***""-ıı ¦. i -. ı reiiracijat eylem ıMi olunur. ıtniı-Mcı-MU gür'M postan EMLÂK «EYTAM BâNKASI Sermayeli 20,000,000 Türk lirası [înaaşt ve Emlâk üzerine müsait şeraitle Para ikraz eder Silumum Banka munelâlı İstanbul Şubesi llahçemapı TelOfOli Ut.ınOul: 3972 Yelkenci Vapurları İZMİR SÜB M POSTASI : iSMFT PAŞAİ ,,ı 2 Haziran Pazar gamı um -.mı IS te Galata İZMİRES cderislir. Tafrfmt leh Sirkecice Velkncl I lıınuıds klln ucenteıinc müracaat Tel. btanbul 1515 vc Csl atadn mcrkcı rıhtı™ ha-mnda Cclepâd. « Suöûpall mretnfllflnc miitscaat. lekloıı BeyöShı MM_ Bamtl hka ve ) DcUrikıc mııceh> Avdın pazartfH it Yelkenci Vapurları | KAR.* DKNtZ LÜKS re S SLkVT POSTASI VATAN ¦ ÇARŞAMBA R 10311 itam SlrUJnhtınıiHian

¦ (Saooo oooc oooooooooooooo 3coo c Kı.1,1 t»'«ıı»ı elvacı -oka); S M.nl /\nr ıı»"iıl v-ıpunufl Kaı edeniz postası Büyük l.ir«an;;r; Pazar <~,um i*t«^' -r'.ani mumıncın hm 1929 Sevrolesi allı - silindirli bir otomobildir Dun fialh arabaların İmalinde ne foyanı hayret leratkll Vt otomobil tarihinde ne azim k calibi dikkat inkişaf! Şevrole. dalma otomobilcilerle be raber hemahenk bulunmuş, onların bğ tün emellerini yerin e getirml; ve hatla arzularını evvelden hissederek tatmin etmiştir. Ve bugün, gecen sene bir milyon bir çeyrek otomobil İmalini mümkün kılan vasi ve büyük menabi bu yeni «Altı* Sili iyi vücuda getirmek gayesine tevcih tdilmfstlr. " , altı silindirlidir. Çünkü, bütün otomobilciler "Altı silindirli bir otomobil İstiyorlar v aatle 110 kilometre «at'edecek, ayni suhuletle ve hiç bir sarsıntı hlssettirmeksIzinSüncfi vitesle yokusun rirveslne IsaJ edebilecek kuvvette bir otomobil arayorlar. Âdi bi r dörl tltlndirlinin ftalıno alacağı bu-Altı-sUindlrll Şevrole, size anu sayanı hayret tekemmül, benıln sarfiyatı teıayul etmeksl/in elde edilebilmiş olduğundan bu ot mobilden matlup hidematı pek cüz'i idare masrafına vabestedir. Oeneral motors. halkın altı silindirliye karsı • ¦-¦ Hin temayülü bihakkın anlamış ve bu yeni bu fevkalade evsafı ita ve rağbeti ammeye mazhar kılan motorunu dört senelik tecrübe netic esinde tersim ve İntihap etmiştir: Bu yeni otomobilin cevvaliyeti, ve İştihar etmesine badi olan mükemmel evsafı görünüz! F'lşer roserisin İn cazip hututu, yeni tcfrişatı. dahilî tezyinatının teferruatı velhasıl her şeyi g dun fıailıbir lüks otomobil olduğunu yeknazar-da ispat eder. Bir tecrübe sizi derhal talmln ve ikna edecektir. • ip ¦ a ş r nıaîıın - m-m «M ¦* = mm t v. «. a ¦ » Bı m-, mı* Tatilleriniz yaklaşıyor— Seynhtılc, sayfiyeye, tenezzühlero veya eklentilere silmek üzere hazırlanıyorsunuz. Sakın be raberinizde bir KODAK fotoğraf makinasiyle levazınıatın almağı unutmayınız. Kodak makineleri ve filmleri VKI.OX kâğıtları .ll.lllıılıııl |. .1. ,_ı .1 11 - -1 İçin 'MINUTEROS,, KARTLARI kullanım/- Her yerde satılır İhsan Sanl Gonokok Asısı KİRALIK KOŞKLFR Emniyet Sandığı emlâk müzayedesi Kal i karar ilânı l;elso£uklu£ıı, frengi olanların aaaan dikkatine Dr. Horhoronî FIlTFlJDAFUTOKS Tcplan ve perakende sataj mahalli ZAman S^'SS kapu NO 37 ısıiin mücadele için 8 Mademki bir kutu İ NECETİN İle eski elbiselerinin yeni gibi § yapmak imkanı varken yeni 8 yeni rlbiıelcı almak iyin niçin S bu kadar para aarfetmeli? 9 Nt.ÇETİN; yağlı ıkumı t e- S mirler ve botun lekeleri -i - 8 derir ve elblaeyi yeni gibi ya- o par ve kumaşlara zarar *ennca.|f Baalıca ba kkaliyelerle ecıa 8 depolarında «atılır. Türkiye 8 itaları: Lîıardİ Savo* S, pul o birade nbul kü - I 0 ,„ kınacıyan Han No 28 I oo x oooo » xr. >ooo x>oo ¦m »ooooo Emlak sahipler ve mimarlano dikkatine: Ha nevi ut lerntetl. hıkUl artlan ve Avrop* c lmcn'olın, kireg nniı |uı nalıc-mea Galaudn kılıfı- ftnaıU IÖ ntFOTİYOS SARAS mağazada rekaheı kabul ,-ımea büvla iladır Tekten Btro||U. 40» KİRALIK APARTIMAN"

Beyoglo Timonl k*(ı Kısmet Hanı. MuucjjI: Telcloo bcınbul 3*1* Satılık Kusa »adıMa Sbr>» marka f*<kniA<ln mabattın Mr Iı - : kaauı numaralı aOk«Hna pıUrailân Bir tasfiye dolayııiyle bankaya mevdu m mauna bîr yan odau lakımı ve diğer ban eşya salı-lıkl bul canaf bankasına müracaat. Flit, Pireleri öldürür İstanbul Vilâyeti encümeni daimisinden: 19 Mayıs tarihinde İha 1 e-si ilân edilen 22 mektebin Tulumbasıyla Sıkınız jf| BKRI.INÜE M i» Bir Türk pansiyonu 3 . | pansİon tempo i ihale müddeti 12 haziran |k Kutlıın-icndamm 59-60 « .... ¦ * çarşamba gunune kadar KATRffi ¦ DAKTİLO bp UtMTtn m vc uıılleıbaayı aüı'ult ¦tek Ur dtklilopıl tUcım arı-uvor, »akıt ?lraır.t nıtıdın vnınMirk 'ann llUKhnt Marpıı{çul*r - Ali Alfu t» m abı ıı ulan 'kutUUb'lİat müracaat Öksürenlere Katranı HakkuEkrem Bat mııırrill - tefelim TCCCAR TERZİ O. BLUM «eyoilj I.1İİİİİ1 caddoU temdit edilmiş ve şartnamesinde bazı tadilât yapılmıştır, tadil edilen şartnamenin 14 Mayıs t e bilâ bedel heyeti £ HÜ? JHPJ fenniyedenahzedilebile-"İ| ceği ilan olunur. KİRALIK YALI V'. ¦ ile Udnyc •!¦••. Nıı- j ıl Pas» \iü5i kiralıktır. IçmdclalefC olunman. op)eoen sonra kabul eder Bfju T'jiitI ;okı|ti No 11 TeleletJ tıUnkul AUlyr O.toru h.kuk m.b¦•aHabaiaa; Haaıka İlanımın aocaıı abm» «fendi alıyhlıifl ikame »ııiji boaaımıa d«-foauun tahkikatında mu aMrUaine doncıca 10-ealik raaiMlo! tts eımea laiumuna karar lerllmui olduğundan kanonu medanuun 112 idci maddcnlnr levnMesul Müdür: M Agih AHUM-; Sl.KAİTl iddfi. Ttirklc İçin Han; için '¦.ii.:ı ti'" Kr. 2700 kr. ıjlıjı | îf 1450 Kr." svlıgı | 400 Kr HOO Kr, Nüshası her y«rde 5 KURUŞTUR Bilanço "Baldvin,, istifa etti Ingiltcrede iktidar mevkiine amele fırkası geçiyor iBtîyük rrtüncinin teşrifleri çok yalunlaşt Rc.ı Hazretlerinin gelirimizi tasrif edecekleri gün (<* yakmlaıtı. Gazi Hazreücriuin pek ya-kmdo Aukaradan hareketleri muharrerdi! İstikbal pıogiaı.ı . .. .ı tcvatbaarlığa baılamıglaıdı.. Sovgilî GaıİBÛıİD UtanaıuU Mc.ıin ve-*" Sarımın tarikiyle ¦espri etmeleri muhtemeldir , Crtug i gftM Ma. Haliçten (»kaçaktır. ¦aı İki İtalyan Torpidosu daha geldi Tayyare filosu da yarın sabah gelecek Alı İktiu' mrcliıl evvelki gün Ankarada mesaisine basİMnısbr, Meclis tediye muTa.rne» hakkınd raporları Iclkik edecektir! Mecli'irı mesaisi l!*ı hatırana kadar devam rdrrrkür. Kesim ««¦ kî gÜnkö İlk ttlimada alıomjtjttr._^___ '" Dün ancak 500 kadar otomobil taksilerini tashih edip işlemiştir verilen müddetin temdidi muhtemel : ı r-. n :---ı-r l-ı *H ' '¦ 'i 'ıl"'".d" 'I "" I -ıllı.l d-i Ll. MMU rdzn ıı «artı KadriyeH.verüfekası dün sabah İzmire sevkedildiler ittedir. Rey dO"

ıJ-n.n* l,ı•ü-ıemulir. uı.nııoz» filinin illi lul ı Ilı.ı ı.ıılıılit. *>•'*>* bu «.cm.1 <*„4 („,|Je »İHsJStır. I r . . t,, j_ lju .Hlfdf (al. .I.c o1.n„r.,n r«lıLİy K„uı M.ll.ı* MedM Ku v-ı.j., tehlnuı ,tl„ ¦-1, idi imi ıtırımı, turifftıİBlD a,uı na .0B '""""= ı"> |i:ırln» nal*a>.m leskll Hml<Iı|-. üylha <»*U •«-hletlt Mt «rom bu 'ı.......t .i. au »riru ur "><,m«, lutu. hf .<»n om,,*,, m«i -nlrnltii. Fa- x> -tül AİBihÜr ma ajıa 7 tacı e>ui aaaı 7 de Karadeat't !ınrtk«(. ayıa 12 »İnde tekrar felerek 14 Uo vdeı edecektir. Ta» varr krde Fırka kumandauı ¦ Mı-'ıtl ıt ı ıs ide* rüfekas. I ¦menin lıroir ne nakledil -. Bu davada i- mevkuf d On kedilmi.Ie.dir. romda bulunan K« götnrûlmüsıo.dir. Flurya plâji Kuponlarımızdan istifade edebilirsiniz 10 UNCU LtsTE BUC.ON ÜÇÜNCÜ SAllfrEMİZDEDİK Oazetem'zin bayat pahalılı -r.'.m k.vı,ı aclıgı mücadeleye, nlıh.sk ve 1,1.1.(1. cdcD RlUeMeıc «e mağazaların adedi gittikçe tcravül etmektedir, "Cumhuriyet _ kaillerine len-rilât yapan yürlereo mağazanın tam listesi 79 mayı* tarihi' g azetemizde alfabe srrasilo mün-dericlî.. Bunlara ilaveten lOuncu listeyi boglln Ufun eti szbile -milde o es. ediyoruz. Karileriııiu ber turlu ihtiyacını ulı,il.rıı gazetemiz, mevsim miloattbotilc banyolarda da u. !¦¦ yaptırmaya muıaftak ¦jln.u-.fır EıcOmle febrimizin en m-,hur. eu güzel, en eğko-celî p Hurya deniz hamamları - ılın.' "Cumhuriyet,, karilerine (ok m ahi m tenzilat yapmıştır. Bu huMUtaki tafsilât UçbncO $ahiıcmi*de 10 uneu üstededir. ı .h-."mı. (uM* adfiı .,--,-.(,1.1.. ı-Koifd- DuJjuıınJkrtfır. • «'.t Pxmın*l Tıl-ı.- UWI.rlz «t>nurm ., . n- r. müMade mum İ4I1. SOP lıül» . Um,.,-I! ı.ıı-.'ıı.,,:.Ur. ^ctcrlrr dtn tajnn k-U.r olonııbUlrrtDla ıu.1,"- tubfb •tMna*M-m-' ¦¦> MroMiarUıı T»ıaıı*# d« uuam adDHoatodir. »fartu vuzlr m&D»awriar Ktr çnb %a-IMIrr !ı UJare «1.1.-1 nIml«KT-d». Bazı laiuaiwt> U kDim aJûnlu h*ltt İM mmj. |lıukttn ..»ı 1 I! L-1. . yuman Unra aalirkızı U buru) 1 1 1 ' 1 " 1 --. .'.r. B» ıi: ll-c ıı.- -mil >akıJ»a»u)luılrr. Diliz (aıaltan uu »•iöiIhİti dı «Tu U kniM ani»' : rlr.ıl.ı, i,.,. llUCtUrl ttullu,!*-,. ' -i- ı-1-ı..i -¦. ı.ıııjm .ıı-..'.i"(r.ı,' r.trii, «craili az 11 ıs ıio lelkıkl bitnıisif dc c-not Mr eerap fertunetakMi. Baiarlcr d On aıcucBUDaUnr ouın-raaı cdcHk - ¦ r.. 1. nıiUesaat Isırnuı-:, ni i-- şuiy'kı ¦¦ erUnifrı nmhı-ıtMUlı UIDBiablIcIlar «niı i.ı.l.ı «UlmolM («ili ı«-ıi«« 'M,ı.-r.-, laTİzaıeatodlıUz. Tartla tadil •OIIbcok mi? H|ar tannan tt H. F. tıUobul b»-Titı idaza nol KnıtB al) ¦az dQo 3« . ronrol KbaiiOb Bayla UtraM Bayi «ı-yarul etosdım. Bzntn Ilı Baı takaUr' unatB oOüacIrt kad ar ditar olun».. hmilli da lılızncalaa tlııııll adOznaataa re Q»b>lu> laasrar taiath Klllarafe kaoB aJunn tarUada UdJUl musnı Urun! lönzföz. kzaaaal bo t-HHl-rl laUtlk ıHlarak U> aava# ™«-CıkUr. ftUamatflı UfaüJtfil. kuaırü mOddarlnİD temdidin* Irakaa DoloDda ta l-ıl'mıl" [*,)lltt«l» tn.»»c.ıı aldat* »IjlatarlıaimTr. Van) U-r da • -1 e. fani Mı»aı>« ¦t—ıbHlıH baUaJrvlara bızaiza .1-

mı.lir Bu iü,lf< Ok 4m us—u. •¦» blIİDO »nıl ırtı" ta, DVaat fozulla tt kor »attır. TlOlaazd» bakar UU) ( m - s 11 I ıl 1 a»; 20 kurut yapan laKzMer Hediye edilecek otomobil Emanet makine şubesi mUdlIrü otomobili verom-le mUcadele cemiyetine lerkedecoh Milli gara) sabîbİ Senim* Bey, '20 kuruş antre ile otoruc-bille-rûı za.ar etmiyecekleıîııi is dana en lalca bir otomobil badîye edeceğini 1- i ;ri. Bu hıuozlakİ heaapbrı yapan Enanrt makine vc «aııayi suncaî M. 5efÜ Beydir. Dua kcodlsite görüftilgUmut Şefik Bey. bu vaziyet karsısında darolfUr kls — * Ulc ^lomobiller 20 kurut antre İle isliyorlar. I'llcn taca'ela baJledUnıİltir, SaalhJ in- > in bediyc edeceîpBÎ ıfl/lfdıji otomobili ben de jım-didea , Vermle mücadele cem -ıyfhna hediye edeceğimi vad* ediyorum. Güzellik Müsabakamız Bugün de iki resim dercediyoruz lamel fa. H*. ecliıın ¦¦. ...I'...ı günkü ı.tiııı.. ında nutuk irat ederlerken lifi - rn-ıhan Mualala II. ugûn Gülseten ve !'¦¦.'¦ '¦ ¦ı.ıl.ı Hanımlaruı rcsîmlcriril ediyoruz. Gulıırcıı İlanım Utanbu da K.ır.ı-I .1 Eteğliaindendir. S ll.i'irın i'y;ı İtilip ZAHARw 'ıiııunlıl: Mam Şehir ve Memleket haberleri l.ııl Dbrl serıedenberl ürerinde gezilen Du *='er2 arabasını birdenbire frenlemek tabii kola y dcfiHdl. İmalatı harbiye teaieatının lebdlli ve bunlardan başka aurelkt lalilade edil mek duçUnUlmllşlb Z-hAföTun lyflmtfnl* mm «* s*7t» T'T^TT!". VtMi »»luuotun yraıaada »»""» «»' »<»«•»«•*' i^omiji 6 nhi-ı»ı bu rumıtı |pı«b0u«lerdc dolm -«i- ıu«* «. tekinleri u^aı-*ı ır.iıırtfurı laarar-o* nr caUsamıttJ r 1 bahriye nmre-U« krut w- uparu, ;:....-]• İti b<ly bı rorcı: e ıro buluavaytm t ı -. ı.. ¦. ¦ ı IlH ıtln.n jl «Kıtı ouipe Jll ii'-ılr'l!1 Fin a Sıbnrolun .ı. j. in mtı. .il- al&ta-Lut .t.nUılı tır ı>..:ıiı. I tl»lOlcr ılı ittir tirJe ı-ıku: «dıvıemııanbulun imarı için bir komisyon Komisyon b;ş şenel«h bir program hazırlayacak Itlanbulaıı â-san için be» «e-nı1 l bir program huırianouk Kıcır >ehrcrnıai Mjhıltıu beyte ri i btf luaeaMyoB tcsbıl ed.1m,.bı. Komiayon aralıkların* Mektuptu Oıaaa. Hoyati fenniye M. Zm Muhneeeei Nuri ve Sah* T. M . feavrt Ommmm Barlar tay* okaunFaalardu. Bu komi iyonun hanriıyacağı 5 açacak imar programa Dabâ-liy* Vek~l.-tuıuı laıvıbtnc arr.r-dal ir. Vekalet aysi asrellr ber ba-İrdı; im km* ana* apeade ac yaeaı aklanan dair burar projj -ratn ıalflRii|br. Operatör Emin Bey zamanında yazılarak Dahiliye Ve kil etine gcaadrrilen ve bilahare sa riye: alman W ııa.Hı ıhaar «¦¦gişen da Vak.ua> Bey» ...«BClırark tcackksl eden vc buyıaaaerde tcdccck ulan Türkiye-Fransa "Tan,, gazetesinin mühim bir makalesi Sereye maa aua.au a, n halli dostlumu iade edecek "Taa, «ara t e» I ISrklyc-Suriyc hududa Bak km da Aok orada eera-j im çimekle olan nıBu akaral acekrainde tuk Um Is m ea' etelerin c«u- ıhburils fcallrdlldicirıl. hudul, jııııı :.lllrt Iı ıırmı Türkiye

¦İt huriye amamda mliııu-ebatı Birti.ii.nl ti ktuac fcndıcn olacak sartııe Km" tSUSiftal kayScıtâkııa taara diyar U : MI ¦ ar ¦•<•»¦ .n'untıı a»ıe>et!it lUrtı^frıaa» ¦MMkaiHig Be» -eli nıaaaaiyaaı Bjaftadt K'tıı leaır «dacakue. rMkaalka rnıruaku aat-zateraı kail aittirler letoıo em. aınüı-n. IBI MlkBoıct muallakla kolan manall uataaliyc «e hata-¦iyeye ınunalllk kas» no'elcieri ayal hi> İle kaini latvlye Binııenan car assam anaç laktır •yleuıtaı Van. 'on* rol u bini I taamlar niaaki aaaab &• ıtn» nr ^ mıSUlan çoa a—a m m at. «assskrn eaır-aaMyk- laruı ırıaau: bıııasuı «numaa aıekr» >Mf da oMSraı: 114a nıılunaıı ım'.l. ¦nrlaar n. t'cai Hop BtTo-fl.1 l'ifi.krr aaı tannan mmtm uaaamt) ¦ar' tmnı' mtmmm mm» mtmt auıeSr *.UTOlbJ. imanın;!. Mm «|u:UleMEn tim ti 1 ut Ur.,t elerrklı ¦--rHln '-—I pm asuao: kan ««¦ aaı *-• nvannır rutcrai.ii n*onfl Mil alarBK İH l«nl}* >e ^amn e*ıı uuı mecmuu harını noo.OUU 101 fta I ifaaıajc MBMtSBacaSM MaamaJah brojoetın burunku bütçeli dahilinde yapabltcec^i islerin nakhıtııt olabileceği kaydedilmektedir. Filhakika aeh rin 6 buıuk aaîlyon Ürahk butceai-rain 600 bin lirası her om Periye bankaları lıörfi bin Ü/ası kanalîud-him bir klnm maaşata ııktcdiı. Mütebaki para ak lı »al an ol aı. nezaret •nırırı rnotrmauıve re )rani ['iiıtd -lık ektedir, ait dahilinde, Eroanet utmadıkca, yeni bele-er i'uıudc getir m ak umkûo jfûrbil memekto-¦klrûl eden komisyon ¦hillnde bîr program l.t'T-l - | , H nshoBereg tüaldvin istifa etti I ¦'-i -1111(1;. ¦ ıtuutl Baid'/iııio r.rmiek.mı wı went*Biierl-*, lnrlll»ıeıW metaııU ha cU anınır taal «ta w tim :»dU etanet-I* ıllasu ¦ajaterar. taaMater-. enli o İjp »BnaSHtımıı a ıcm Bil_olar nırBIıcrniartn" *™' ! /*>¦¦ *• ymttue Bar onaiMiırıtmaij Uaea —aaiaaıieı— ¦btan^ —'nıl m m^Kmm ^ ¦ naartıl «tan ı - iı İcrn- -rV'-l--*- eıuıULk uıeır ~"-r—- laarU n-'iaam Bıuuvlrı «ttan «laa Daulp HnrMO "»«lıap ir.li . a-- nur m., ü Qi'.uca t,rıa.anu lalucMa lludaı rcavkJn» «rıakİMuıı ıe^:it nİDaU-^jaıaaı rr« e«j.ıieıı .1 aa^-anrk r m uu.ı »»lal»a» ana aaı-. bacuk nem1 ¦>ıa>nd& M'buıur naU ımn.an •raunda oeriıı ¦ rVıuav uçak >a -nial -kı»r anlın aaSStLara' Sak V» BeMı tan kıaaa 1 laca »e a-»« uuh tuk» Bu aanırrorr- 1 laain «tmlı nlrMkla-ı «rjaaaaıtı nilıajetU^ ^ aaaaan 11B1I...... «aneıdnr oJÜ.-^mairb.r^ kt"aaaf.a!c. *>¦»—«ınn-ab,Ur kafınae »r.a* ^.ır^aacaBL alt- >JaanaB«u. aatu, efkar, olu Datv k*t *l -»(«.'.«11 akMHBBaea ao^T-'**™* anane 1 Operatör Emin 8. Emaneti tenkit ediyor Sabık BtnonHıtr-Jı opeatû: Koalc B. bir rr:;ktmıif bcpanaUB bır.ı.narın Bm»ı. Iı ı ! -ı.ı. inUn B. ¦-.Jı .1 ı daha ııemiıvaOUD-teâini •aeni mulmket fcıno"iLı lin >urallı amm.ıCBSM ycaldca an'aaol daaı-lueunu alnı* «:nı.ıl «I IBI rneaı-lekeı ¦laıurfliı iaaı cdr.ranr. Veal lorblye o_n-ı. vauıtflal laraaa elan* va kalıkta Maakoaa. Rama. Aent a Uc aMBuavıyaa» t»aaatak aa ayrı Balmaaıak Baaınaaîlaaı MaSe->aaı cBaurt4tk aarcuc. mBanekaı ıaw> (laktata ci'™'\aî?" mgttfmmmm mtmmt «mravak aban BI* lOialaa-mr Frataaam har «anada takip ciatakla aldugu bir .. ,.h va ta--rru|. «Iya««ll 1,1u mUblaı feil neııee Milli .-an«ki" ¦ ivnaob-ltrte Blrkisım muallimler Şarka nakledilecek lıtarılnıl ft» ve BrBak Mimlim mf*-VıpJm meaımlarmdan orıp la ıouıa-

olılVI 3ulmıUır.>.-ı aaaeball lılı»orr_r lUU kanttı Ua «miyar» t muallimlik -lennl lauranıan ^«>makv> oLuıl.nr. ir-» leBMrtUerı ı»a«jrar ı ıtsUı Unar' aaoaalkri kaa aram kuıaırv. ¦u teim tı tur kara ruamını Da nt-ı—j nazar tBBMBBu okaab- Ba«ro yaSkad. ki—-' 13Bj.ıeTBe W>eM:eer«tir Muall er yeri. kuaaat rTe.ehter ar .-mam ua ınaana* anaBBaıann *>-ı ııoıat «e eseımı<aIlannı rorel'ıaıt yat-U malları),„ m'Jh ii1.....¦ aaaarir VekBtau mUlUnı Bir lanvknLeala IH at ona (MBlep mnaUlnıl.nnııı. «71111040-. Illbaıatı yatılır nen klan rlburlenı jaılı BUbnSa 1.1.' H: Bir çocuk bakım yurdu açılacak Kadınlar çocuklarını buraya bırakabilecekler latanbuluu tu lakir ve caba-mıya mecbuı kadınları i... - .1 olan muhiti, Edirnchapı, Karagüınrük ve Zinciriikuyu »emilendir. Vali vekili ve Şehremini Muhittin Bey , ekinek parasmı t ili ar m .ık içip sabahlan ise gitmek m eehı iriye tinde olan kadın-lırın. küçük moruklarını gıındıiı-l.-.-ı buaknıaları re erken almaları i cin bir "Çocuk bakım yurdu„ kilaa-elına karar vermiştir. İdare i Inıuısİyece rt için. Edİr-nckupı caddeıınde ve Zincirli kuyunun cn yükaek yerinde kâin orao " Cedit Alips s , mrdreacai tahsis edUmîfUr. Bu medresenin lahliycaiac ve tamirine tcvc-aıîl olonanagtur Yurdun magıafı. idarci hususiye bütçesinden verilecektir. Çocak bakım yurdum: «ülnıoe-ler, ba akıcılan tavrif edilecek ve müessese çocuk hastalık! an nd a mütehaaaıı bir do klorun nejaret ltıoda bu-loaacaktır. 49 DhlCbadD umıntrtî«Vltl«So Osmanlı Banluıaı akalyon Basın* Be« alling ta m e İKİ varacak Osmanlı Bank aaı bkwedaran meclisi umumisi 25 haziranda Londrada içtııaaa davot edil-m.-. Ur. Heyeti İdare, bu sene beher akaiyon basnıa beş şillng biaacj temettü tevziini, meclisi umumîye teklife karar verniktir. Bankaom bcyetı umumiye içti maında hükümet namına Borsa KomUcri KcmalcIlİD B. hasır buluruDu$ . Dün Akaanı refi-krmiı Kcanalcttın Beyin yerine vekili Hsaan Beyin eridcceğiui - a; il, l u..i da bu doğru değildbr. Eaasen Kemak-tfan Beye vekâlet eden kİmae yoktur. Ancak s-> L uutttuıdr labvîlât başkatibi Hakkı ve kambiyo başkâtibi H.ı.ın Beyleri imıa vauna mezun kılmı y de nekahet denesine girdisinden bugün yara vaıdcıi basma gelecektir Ticaret Odası metim Tiearai Odacı U-.lııi busun toplaTlttcp t «c BurDla ¦evlı'dUecak OİMU îann kilo coh» meaaa<bUle. ban taccarın $ Bacı amlla bbuUI ve Zahlrr Donatı -¦BBBbVbbbbbjbi gDndııraceei UtleDr mes'e-kulcı n.ıiutr.-r roeeakar. Bir mensucat labrikaaı açdıyor . mı... ı m.,, ...ı neı Qu&ıUnKU »aaTıin ve t, r, ı ItfoKlOriİGrlrı DıulAsası r SevglH Gazimizi pek yakında aramızda göreceğiz Cöf bebeğimi! sevgili Gaıi -mUl atamııdo BOrccaeimlz tün pek yakmlaımı<lır. Reisicumhur ruure yakıada aebrüulti learll cd et eti erdir . Kcadllırlnı karşılamak İçin lıırnnllt tıarırİlki ar o devam c.l ilmekledir. M ikil ı mehtebmde lycuıun KonrirMeki 'blam bo_ı itrciflre cenubi tıulımjı muine vn bej tıptnsıre-Bı iLiiı.ıiıi tcJall Uyln edUralaar It-ciüeıuı, d-CUbie Jııuıeı ,, lıoırkr; e «If bb07-¦-Itjll

M. Bald-in brln bderticmde •dea-am ederek i^ıdr^.fA^: --iib-Mvibp. antenin »^ücıiıijn ionra da muh*. , "»•«a*ra**«r.nk*rr. can, «a Tütün mu ti a ya ,ılı Tıı'.ıiıı iııtusar taaratiBee rıniı^ciU eomıakalaruuta olan Utlfltıı taa&ayaalı İhmal edlOaeK üEtmkr. Du mor ak Rlaar. ttaınson. locdr ip ttamiua cun m^UUTaımıln retıaen BBçok kULİiaBui mıhlar laıOoee sehrlnu^in ne TOMiiıimae j. ¦a nrAnalU aşara lUııutUr. ıRlen Donnı 10 vr iler eHbırıUrakUı Uoeka bu Onu. BB*aBBanW •-"la BuaUeJr n irte ktr kor leaib ruıoU Harı- :ı nıUvmı İm-, uk mr anki' taaaklıtı: -'-lulaUı Binee-aa arrauıTaa .ıcate a ak ' Müteferrik Havas aıanaı rnurahhası fitti Alanlım kurunum lıııınk »S» UB-vat a)an>ı ıiTaıaılHI H tunu, Oa dSn k.ltiTiii. ualareka' - ırııir Atiaa Sesaretibaa kltıpbgı AUra sef «rmı BaatlrSkı Sakı MekU Boy imi «in HıuTflye VaaaUaUae a a,. onun yerine Ham l>r akeaanılonn-1 dan »edat ı B-v tayla «dllotarur. I Edimekap a traanvayı rama. KuaSarı riasja/ BaBiaaaaat. jraı -k-enır-raı. trto-.n» labyrUi-r-ır;ı saacrıatanKn nar. Saka aal.'TBrnnaatDt Dûn otomobafler ışiemiye başladı «"«1 atureto, «.hu***** "*">¦ J iklaci «»¦(. ' irvakaaip,, b?a„ «, aaı,,. B>a «a Hrkari «.ıt, 3. ,hln,ı ¦Un b>.l !(d»e. aababa kuka. "a»«*atafc« kar,,, «ri^,^. Ur. Kaa,adnı ,T,*vflU, ,nmtn r.r... ,HMl Wlml, >mnr( ve »iv ..m» ,trMf, a* »aar. ı,„ b.rUW 1'—" M •"""» >»rcrt.l«a., mammm "-ru"l' a-a-ı huab-ı ¦™n«ıB f~!*»' """»i. Ua.Blp.H kubUUU. ıi'Moıatla .ara. luıai kifluu ¦«Mel aıerraı hııun Uart,., MraSBı laıu|>n(iı 6.,,„.., k-m,. ki İtalyan iorp i dosu daha geldi 'Ssaan .»man aaMH - .¦«(¦¦. "ıııd "......ktaeral Itaaaardaac * aasanSu tvataadea. • BUkiyalh» Bal* Jaaeral Barb.. »¦r*r Tavyareltrir. «tarentaaiı W .akil İle İt» 1.11-iıl aaluııeo IBa-ranır. HBa aaamıcfcaı .e laka ar Ba ikram aSSacrBitr. 11 mum i vecalı aakllyt kendilerinkaa aata «Ban aıa>ar. tn<ıwr iotB a«>ySSaaa*« at Ikaat w*nt ,aaaan ılır ala r kaauhaaakar IrlIBaı ISırSı «laSıljı Faarkkaıa' ISSSB rl CalBI B«ı mesi apurunda lüks mevkiler yapıldı -'I Ifn klı kxı 001 ranar »Hmn ne reeaktlj. Paldı k«n«:ısaavnn-111 ısUyeoUmaat Mu hepaDiden nılrum olarak su mea-«™ı ' naH, laaur. ¦eım taaaatı- «tül. en»Kodlan ve «ab- (eiF^i-ısiLi-matta -N.ai.-oi kli kur m rtnilaı Haatelı «a.

in- ınrıtal lıalUa },, 1 ¦ I— ¦ ¦ .¦¦ıh i ,1.. ,1- Jitr.lı ". r-ıip.v.mııı un. n-nol »itim naıltMr ı-l-ımcır^ı-rirt ht<a|ı yakana. . Ih.™ oıaaıahll tM< «aaıaklu. » ka hal ır İlk oa bum, yaı.11 kacuk ı-.-n Btr kim» ..ı.ı.n-y.,:.-,. w, oHrr lajaajaaaa 1., ¦ i .1.. nı ve mutılatj"! bir |e kilde ta -mar edilen 'Kadıköy, tapum dünden İtibaren «evakili aaüU • cavı re kattı nak 1.»atına SSakl maftir. VapatVB dahili aVsarnnıda bayı tadillt va-pılmıa. "Heybeli, ve ' aaaa^. »sImıUrınd» oldn*ı. £161 ıkı lOka m- vlı vüeudr . 1 iınlmı.i" Luhk mevkiler caııp bir tanda dtVşramıa ve vapurun dahaV h ci boyan raftır. "Kjrfıkı!,.. vapuru ile idarrKadıköy aap urunun lUka •tnrr.aralnr.n,l«,r. biri Kalamıa, va| run «evahili mutrcai'ae vapur (arından üttt Uiks mevkill olDahUl: AIrtt an ya a a rnplana>alı lor kooer, Türkiye na-m m a I Otyh. S«aı M. h/ılrak ede-celrct r. § (,aii(au cefalılar i.iıı bir t,o-.uık bakımı yurdu acılahakur. -ı» aıaaa lakallerlal ij-hih elmOder ve dünden İtibaren ifiemr.*: basla miti ardır, 5 Kadrrye rl. ve mfrkaaı dan Koaya vapatllc Imlrc «cvkadH-m İtlerdir. S Mir kısım muallimler sarka nakledil eteklerdir. ti Ilım İki Iı.Han (aaiHB duba Kvtmısılr. İtalyan Tayyar* (Udiu da yurm yk:tkiır £ >..lır«mır.ı Mutuma I'.-, ,.1 rlyaaelİDdc ecfcbkul cdea bir komisyon -tim» iman Ma bas < rııiı 1 bir program harırlryaeatrnr. § ŞareBniDeti Beyaıll murukaaı l.ınu ı..r.;,ııll l:-l%aıını ı.innııjı dilbilimi ekledir. Harici: Sakaonyada btr ırıo kaıaaırt-da 9 Usi nimosrar. § Rcrllnde komDnlsricr ycaldca '¦¦i arbrde çıkarrnıgılardır. Bir çuk kimaeler tevkil ¦lıınmn-1.,i Verllv yar—ıı-.nfı yenldea le> vcraularıaa baslaımsaır. Sl'arısU potla luüvt/illeri gut ll&n ¦. ,r., .ırıiıı § lafBrı: dn-vrkıiı M. Hatdvln lettta nmlstlr. Hu cimler** M. lYlakduaaldtD iklldar mevk iini da aİDuuı aıuhıetrıtldlr. H Japon yada b Uy 11 a tmaa yanemlan ctkaııjnr. 5 IIaha Saki kuvvetleri ı- ¦ muin, r ııııi,-. r İngiliz lirası 1025,5 kuruşta lagüiı liran dun de Bortııda 1023 kurut İt) parada acabana 1025,5 karasta k^paanaıatır. Altın rsa haricinde 883,5 ta açılmış 884 tc kapanmıştır Duyunu muvahhidc tahvilleri 1911.5 tan 200 kadar yühscldiktrn sonra 198,75 te kapanmıalıı. SU N Sil'AKlSLLk KAKAMI -Z1N TtNEZZOLON E AMİL OLMUŞTUR Schnmirrie htaüızaın bar çok tacirler tarafından yeni Gtm -r&k I jnl^ııınn tatbikından evvel miae gelmek Hacre muhtelif ecnebi fabrikalarına kaJltycıli miktarda yem emtia sapanı e dilnsıılır . Slparû) edilen meval maya* omda bühanaa buaaaf. |ayka ve tuhafiye «aryası balaaunaktafiır Kilin» rorjlıjlılmdr- ha yardam rrrfjikı brası »çm arrdan farta talep > akı oldaju vc ye n-islerÎB paralama lenerıtı-lünr de amil olduğu beyan

Diner t ara Han Kambiyn ve e»ham bonaaında KeaBaacjhğtn taUayyiiduııe rai ıssın barı muh-tehi r .aralından spehülisyan , jpıldn^ı de süyleom ekte dır. Bir çak taorler yeni tordenin la tb İ kından aoem piyasaya farklı hatlarla caya aracto ach ¦ ¦'-ımı-v.ul abak m.k-t-nnın ıruıhafaaası açinde tadbtr nlmıaiardır. (Uiks mevkiler rağbet gtVrdü-ÇD "Moda_ vapurunda da mevki yapılmau tasavKerllerlmlze. muhtelif mubayaJtlarınala toazt-lâttan istifadelerini te -ır.ın için (3) kup on ndkf-r-Rfflyoru*. Bu kuponlan ayı ayn kealp. İntişarları gUnO, Halelerimizde müstdesHç steri İr tenzili ta mar har oluratsnuz SON TELGRAFLAR Yunanistanlı, yeni cevabı Bitarafların tekliflerini kabul ettiler *!<¦• ;ı İA.A.A) — niri,»,, hu Yunan mütahcran hatamda yapıt1 beyanata accvahcn şu bryaaaı tn bal onmuşlar. — Mübadele hnmisınnn hiıa-raf ..,,.-«'.n yanlıkları ıclblketın ber iki ı aralı an kabul edı i eoWm«stir. Bu haassta 3unlan İlave eylemnliy» : " biıarnl aralar Mr muhtıra İle muallak (.can komııyonll man«uı laroıındon lelklk edilerek bu şeraitin bıtaraüann teklifinden esastı -liretti larklı nldutu anlatıl dı. Şo kaide Mum de cevabımın nna BOrc icsblt cim ekli {fi m i* lanındır. M. Papaya yeniden lalimat verilecek aılaa 4 (Nmuıl) — Bm-nn «. Venlıeloano -1 »aw ün i ¦¦ llarleıyc naun Karaponınun vc ban haric istirahilc Dlr İçtima akıedllmlı, »eni lalbaat verilmek ürere M. Papa »e IHyemande-anim. AUa ya tajıılmışor. Rusya ile Çinin arası açılıyor Cba-Kbaj 4 ( A. A. > — «uhdenden bİldîrBdkvtnc tere sehn" metli Cidali Hm ceacrU kentolo sa İle Kharabladekt Rua innı.-ıi.-ı-. ve farkl (İn amediicrlertaHı Rn& direktörü paıar aksamı edilerek Çin memurlarına ¦ - -1 ¦ ¦ ¦ edilmişlerdir. Londra * (A-A.) — Mo'lng Poal a -ı'-- nateran Sovyet ¦Dkamcll 1 ' ' rinl Moıkovadnn ay>ıtm a£a davet clmls Cinde bıı-hıaaa Sovyet mumcu İtler lal acilen fert çafrmifnr. Bu harekelin (¦ aki Naakin kukumetinin Harbin konsolvabanni mea'clesı dolayı • atylc kendine verilen p rotein Doıaımı kabal clmık İMimcmc • ¦Idir. "Vezlîv,, gene feveranda Napoli î <A.A.) — Vmuvc ya. nar 0 atının »a'lua km ıtrinde yani Mı tetka .1 ¦¦ 1- ¦ r Bu lelkta otaa 1*v kütleleri ¦'• ¦ |- ¦ istikametinde akmaktadır, vı.....hm . . civar kasabalar iti Mr lehdtı «eskit edecek derecede değildir. Japonyada bUytlk orman yangınları Toklo t ( A. A.)— Japosyanıa ,1--1 m.ir hain ormanlık havalide arman ynntınlan M)Ük lattribaı yapmakla olop -ayet Mr kaç kadar »atamı 1...... ı olurca Du yaagıalann höyük mlh-yasalla lııcssü t ime O ıckllkcsl vardır. ingiliz lirasının terefuu Hükümet zecrî tedbirler alacak Bu nejelâş! ı-iı-ı-i' denizine Hakim lUumdı Yunımldann Elin dm «daları Jfnrrufcırııstsanac:ıi"™ı. Tnrtn-»eJn «anı '»Ol uma . — .......--l—¦' Veremle mücadele edelim Bu ancak elbirliği yani milletin müşterek bir himmeti ile başarılabilir gidecek, takıp edece*! ısntamcb ¦ I .i -.1-1 .T : '.. ¦ ¦ I Ali iktisat meclisi Ankara 4 1 Hu.Mu | - Âh İktisat meclisi hem lav on o bınrila la p I onarak ledlyc mnvaıe nrmlı hakkındaki rapona letfcik etmiştir. Rapor yarın mecliste mutahere edilecektir. M. Rtvasın ziyareti Ankara 4 (Hu- Mu.) — Bitaraf aıadaa 'i Rlvas Tctflk Rasttı Bey i alyareile gDrUgmasıur. Berlin gelirimiz geliyor Ankara I (Mn. Ma.) — Berlin -rflr tnıl» KemolerrİB Sami Pajo ekspresle iılonbula harekat un Oradan ttt'lıne gidecektir. Izmlrln UzUm İhracatı

tımlr 4 | A,A. ) — az* Hıatla-tiklerine nntaran knrn Q*üm Ilır a-talinin IS milyon 91Î bin 7 12 kilo ol dutu anlaylmı$ıır. Komünist tahkikatı lımlr 4 4 Hu. Mu. ) — Müddet umumi İS KomOoisria 1 ,1.11ı >c I" Koman Utla men'I muhakemes i baklnnda -¦- mtlıaleasıuı 1. -dereb evrakı raü'laaılkliec İade etti. "laei Parlate posta mllvezzllsrl bir grev yaptılar Paris I ( A.A ) 169 posta mDvcifAnc bir ay müddetle --ren d celı.d i.-. - , ¦urctladc natırlar meclisi tarafından iftihar edilmiş olaa karon proiesıo eden posta memurlun bağda -.sat 24 le pcı ilin r 1 m. -¦ -.- karar vermişlerdir. Paris 4 (A. A.) — Posta müdürlüsü memur re müstahdemlerin ancak Uçlc birinin zrev yaptırım Ml keledir. Ûrev korali eti erevtileria kalemlerinde kalmakla beraber klc kir ne bakmamalarını kar arla;-tırmııtır. Çatışmak Isıiycnlcre mani ulan bir knc kişi tevkil olan mumlar. Kral hala iy medi Londra 1 ( A. A. ) — Kralın sıhhi vali) eti vahim delildir. Van 1 ad a kil eri ciddi i utciIc endişeye dut irecek E'ıbi de eBıob m emekledir, ktaantatih lerakklyat ba ildir. Kral vc Kraliçenin jotm Baldvinl kabul edebilecekleri Qml( olunuyor. Mm ¦t atiynd bir . trek tur cay-1 ritme B--ı.:- JOBUİ ıir mak-aatjtttn ovr.l 1. aaoctc- ıı*aımı*rı lanto '* grrsk ¦ ¦ ıi.1:. rerrlc dıta muprru olmamaları nln sıkı rsaret vr aıH-vyndr bdı) lulalnıaditer rlracunı ya ..i-., veya blnat kendi 1-.-ülılsrıoda muayene re tedavi eder m '.lam oeırn rmidavat ee yaıMıinin Cafer n*v. aiıatı ve eo-euldan: ü rrlırrot vr • 1 lllİ tatJkncı . i. . .,. .ı.-.-ır KUsdU. AU Itır--. Fan!. HafTM-tlın LuUl. ' 1.1 ¦! ¦¦ r¦¦,, .> -/f Beyler: 1 VrCBn ~tt Karilerimize tenzilât yapan mağazalar 10 uncu Usla ¦ (Alı Rıa Bey) ıVsiktıı. H»i (mn Cad. 11 ıtrine «i e rencoı mûttıbunraı haile) ılımrl Kını. kaama 1 iir.ii.iir (Umurbuna) % ı> 1 şapkalar < sımerlama I % t v» I > ! 1 1 ¦ - ti . ¦ ¦ 1 - - . % t İ o-¦ "H lıtsnbal, ... 1Ruhen Ilın. ¦ Sırrı İn "i trııbanrı! Patih. Traaavaf dorak 1. ftecete aterina %10 ITnlı vs *<h'bt mlulaaseratt hanş) ¦ i" 11 - Eramntao rıııııın. Tek* Sak. 111. Tıriı.ıv, -.1,1.1. ılj ı*kn»t"n> — -ı-ı-.' '-.i toptan %11 Perakende % • ¦ Akusion> maıluu dlalntglm Perakenıla ÇV » Oranıofon ıtnelen (Perakendel % S l*odru vr vıvıüet mhuclorı 1 "",.10 Slorja kkykk pU)ı. norva Kabtne Ueretı olan tlum ve nftoeı: ır yosn dshfi olmak ımteı ' karnı yen-n* X kamı On Banyolu» abocılnun SflO kmu» yarını1 1 lira (cuma ve paur ciclrr". Jıart() Un Biti' 1 lUaiıun. 100 kurag yprt1U ne 1 um 10 otel tanı mnaaŞiH Saksonyada kir Iran kaıssı

Lau-eııt (Sal.....1 ııl 3 IA.AJ— Aı-kerl kir (ren yoldan cıbuıiftır. Üç klji Almılıf, bir %ok kimseler dc yaralan m 151 ır. Baha Sakı kuvvetleri Kandıharı /Hptetti Pesavcr 3 t A. A) — Baha Snkl kuvve Me rin in. t-manullahın e»ki lararrahı amaraıu olaa Ka adıhan lapHHak) oldur. Midınieaekıcdir. Ba .-sai, kaç ktı maluıvaarıe asa-reu •( kan daiaiaıe makal kaantadna »aka kaaavayar. larllrıaa komilnlallar ,a..,rta> bir arbadla ı. 1 .ır Hrandehounr s ( A.A ) — BerİU1 bu m lııı. ¦ I 1 'i.. ıl. AHİ kı-.ı ile labıla araaında blı mUıadcmc ulınııflBr. Hıı >nk kimseler lokil edil BU Stil. Imerika incırlerimiıe ağır ılumiLk huydu lımlr 4 t A.A) - IncU-t erimizi o AaıtrlkayalUıalI e<saııada şimdiyi kadsı alıaaıakıa uiaa (Bmrak ıet-minıa ııi)i*ı ba»(«ı >ıhrıraıı efkaVı -mıaııtı..aJr fena tsaâr bani ctav>lM. •¦•rıha Maametiata batar kaaMksaSafa mahalli |aıe npn.ı asariyan naran klkara alarak kkhkmKI mctbaası netdlmle lesebkataıla baİBamuy. tor. lımlr Henıel »dan dahi II-j rımıcclen <c>(hbovalla nufuamuyOtomobllkar I ©'¦¦¦¦>ı 1 ¦ r.n Rrsel fcitmls addedilebilir. 11 Mr kısmı -nt '¦¦ ha-ladıklan .m-u diterlerinin dc ayni yolu lulacak-lan laall vc -Uphaaltdlr. H-,ı tıoınotıil -uhiplcrl Ucrcıltrin aılı-... im-ii slkayeı çimekle va al yan edeceklerini ¦ ur -dırtar, Altı bin liralık sık ve mabıe-sem otomobilleri ıskUde ııleteoicr Clbctıc dfan edece inerdir. nddet evvel yorduran kir yanda l'a-.-.ı-Vı 1;,--r..r. misal (Cll. rerek Mide de taksi otomobili e ria kıymete* ueur. muayyen sen ve cvsalı balı olması lanm teldituaî yarmı;; milyonlarca llramırın toka otomobiller için karice girmesine ancak bu lortıle meal otnna-bllecctlnl - - : - -> ¦ <— O raman Şehremini Hcyclcııdl bu iikra 1 r-vabrn: — ... - -1 ..-'--.ı.r. kerkas İs-•edim oıomoMli İıleımekte har-dor. demişlerdi. Hım rJ: Sabremıaı Hey eıendlnln su >Orlseİal memounl-yetle okudum. * TthtSef ı'cns ag'ııa l«!W-' lal u'infrnyyı.... . n, 1 oaparl latun -*ırl-ıfs<: itk •<•.:¦ » rıynı naafa l.ıi..-jni« Waml-q-aaaj tncfAaH ; -.. Bu —-ı» krw ıvI.Mrf., -»....i. "... ılf brlkl pmdtiim<U~ um M> bsHfk 'rtmıtı mumAua rLttıirjfır. « rtoMıtin BeysTendL t*4 av evvelki tlklrkrlnl tebdil ıımlatar demek. Belki ba (abavvtlr U A«ra> pada soa deta letblbal yapan 1 rıa net heyetinin rapornnaan akmak İlhama medyu noı. Har ne olarad olsun Bir lahai gflmuaFil kabed edilirse bundan lılHadcml> çnkn-:ı-. 11 .'.1 -111' ..... 11 '•!! eahlplertnl rarara sokmadan, laksliart daha . ..ı. barlos dahî at para vırmak ve alkayel İcabında bu (aksilerden meanlekella ınl-dalaası Icln dahalyi hin '.d. almak kabil ular. Bu hakikaim zaçda oma maa. fU anlaşılmış olmasına savlaoıa-mek 1 dattldir. Biz sizi Ve biliriz I Sabık Fmanelpenah operalar Cmln Bey, ekmek va el me< rlclerı hakhıada batı nalrler dermeyan bayurmoşlar. Ba Deyanoıa {Bre ekmefl uturiatmab koiaylıhia momaan iını? ve Fnı-ı bu mcs'tlcdc Iftai edilmiş tıtıt)! Mahicrem Imanetpenak BU .if in lamanı Idarenlıdckl lanaoed vc - inırfi ıa,fı a yedipraba d a btllriı. 9»r (Omüf lae sütrntuo altın .'.ı.ı-ı ıı .1 .1 1 n 1 ,ı 1 >-n : Matbuat Cemiyeti kongreji lılanbal Tlrk matbua t C'ffll-yeılndaa: "İstanbul lark matbuat oaartt yeli 1 1 . ¦-. 1 r"H_- a hattraa t<t29 puar ([İleti İçtima edecektin, \-ıı' 1 adlyenln beha mıhal lafrtlrl rica ala a ur.

Almanyada toplanacak kadlıV lar kongrnaındakl m u ra h haaı m 1a Hcrllndc toplanacak olaa beynelmilel badıalar kontrasına Iflrk bammları da daveı rdılmiytlr. TUrk kadın Hlrlifl atadan llıaylf Snaı Hm. ın Ijflraklnl nıBaat llî ve lHhillye Vektletlaa blldlrmlsltr. Kadın murahhası-rmntı barorahını VehUıl varacak-dr. ı.'iu.-. Hm. prrsamba .- o il V ¦¦ .1 m ¦ 1 ¦ haraket tdecekıir. Bugünkü hüva KandîHi Raıatanesinden verilen malûmata göre , ,m / >. k , dün saat 7 de 761 ve 14 t* 760 İd i. IHin ribjrir, aıaml -1 1 id saniyede 7 metre almak Ilı ere lodostan esmiştir. Hararet, dun, aumî 27 va ¦ -. n; 15 derece İdi. I... 'mı : i..--Jr lıjiıi lodostan esecek ve bava açık olaraktır. .Sailtl >< (Sıbi latnkaauı: a Bağrı yanDk I .1munarrui: Mahmut Yeaar — Kr maasUan' ..m ıi. 'an etinden v*-? 11 km 14lı — Uaasl ja... Sunin ojm m adam. ¦ ¦- m -1 ayaunaK cardalı a an HU leer mı? Bu 1 -.- ¦ au ta aatu Lalı aksanda ¦ ¦ . o.n acilrviırr tl'in... İtao Unlu. baiMmbıtlıi'i- kov il taBrnmlsıı— Hakkın var. BOJ^yman. dedi. — »t-*... Batı», 4raim alcalltı: İnin. yumru DJanle dule.-lnl ıu ur. 11 Lar... aar... Ben. bilirim, aralı (tabip Mouaaın nr yılan .. Teırlı acaiorik* don gû-ı Bakma., iki urana da er. o. Davayı unUaından an-Blr rul... Dorl ayı jvelvar. vu -ti—ıtnnısıi na ucu yürll-njdlaU> dn 1-/ .1 yllıu-k... 1 rvDu.11. HaluuD lek :'lk rOJıtı ı.ı..., .-.i ¦.. II.1 nr II nr tiki ¦ Bal-a — tsauıya p«r-» an m< kJ? Uae. İr: İBllrllsıı Muin. merhamette baktı: e" — Kadı. ıcalarid patasını |Tjahilik mlf Afsı. nııl olmıvan koyıoyn turaca' kasır... Ağaların kumundu cok dıırouuOyledlr de amıtlsndlal ne? ABaıan .".un-,- dororiip. Icınaı ncbinnl aaaruym... San SHIrj mıu!. dü (Önceliydi: — Bana, bu uılere senin uun cnyorİtanl ın: ı.v,. nOylrmek B*.BI n 1 sın ama. Kadı olacak adam misim... H.lıı. bu utllata ne memnun, ne da alakan türanUyordu: — Atada ne oluyoraa kuılılt {miı ûmrıc oluyor... Ona. aluıatı... San Süleyman, ne cevap veı-" -¦:<¦ güı ucuyla bokıyorau. SUlcy.ııar 1 . . lanm kaldirau%u; 01 (.-.i...-. - - . ¦ , HİKAYELER Modası geçmiş elbiseler... ' — - Blae-Valaıcr. den — Km lostl t'>ıc>4i TSklı rnuniH*<"'>- iıUlaoe eOrma Bemreie Mi nder puroya ; »tep yer* doıiu l[oe. Zal«n lanrııan^Lurdl . AT ı eanuajt' ı<)uı >. . » u avu:. verfrtpur ma neaa.ru.-m asrJ«*lı»-U «MtD MkrljarOııa Baaaj. eunraı mu ¦arun w°uV. bu Uıua» aat «tarat. atBM) ıııijI i-, .u .¦ »aKip eıımuı ¦atıy-ktlol bu ih.. ur* • • . cdiyeıcv. fcııı amacU *(•(>•>> aaıuıa > ı tim ,. ¦ ,., dal.ı ÎIbii 01» ¦»•MUi.uııı bitene banar İnOrmdıı ı • ¦ ¦ ını eJyetekslııi' •rîll al Ut .i. ... prk rebıamıytc. Kat • ¦.-- meral «<Uau s*| arif VaJaal aa aanara yalan. BiÜBİ» BB-aerı pek Ol nalırlıyamıro'am Onaran* M i*" •laauvaa Her HM r-ı—'« oueb.-ii naloue Mi Om. Bir..

Kalan blı a* kısardı: — Kr demek ri. ' k.ı.ı »i i . " BalU. Orlc '.ııfıııf tabirler kull-nıyor«un kl.. Diye mıdu Betti düpc dua ee-rap •ermekte leredcdl almadı: — Bilmem bunda anUrnmıyatak nr •ar mine nem. 8f ıı buraya Beyefendiyle ı-ı.ı numtlrtrr.nlr Mu ranrjc Vallahi U>vle «iûrr.- mrafl-vl Dubama aearaftını I -Uı. BunU- kanışlar va mavlalaft- amcu nı I.-..J.K H.I.Lİ. yulerlne dik- I*»:1 i ı ¦¦ bakın. Kafiyen muraa va danvlj arından Oirrnenılııiı KoUaruıaDa-'"" rai i.ijj bakın.. Yunan irr.ı kl irnaaOp sp IrULşaır.ı l-ıurlar. beyle ıı lam ı nkıtiu frr.(lrr0rk1 blvlr-ı: ¦ > «atışımı. i He'.llııın Koynılııii nimak a |ı ı ' .i.» vs Hastım . dedim, bum çvk İfna muamma Cto buna rlp allfiuıt). yaptım, çllnlü ıiıcrn ınbUyoıriUııı. — Hı«ınf — Ut a tu plan mu ı kildim da onun Kbl . — Uanal maktaataıı...... — On Ma nane ••••I aanara »aadı-|maı «• kınatan Za<aXl knd.r. anlar, akaraan ıaaalaa.m — Anneak* aenamtna enken aıne cemi iMBıtan mtarıptan tekrar mı ea-a-paamrl — BVet amile ak ne taun araıta r.-ı.ı yeru* aermnyı unuttu da mamnır Mrtndr bırakU I*et bin . ii.hti, el-myOiir. btıkl d» babamuı rl.nr ercerek-ti. Brııkr'. vrtaln a.d.nı, . r.rnı c* ıok İyi... Ahmnl Hldayol ırrlK len kaıaılar Sanayi M. kadrimi Köy kanununun tatbikatı alı mua.ıuı fail: Bry bir İki gıit iar nıuinakaıa «.6ı ırk koy kanun I lamunlııı; ItlklK comacir Vilâyet im. nı ji.n kadrocu Bir amelenin cinayeti Kömür amelesinden Aziz, yevmiyesini eksik gösteren amele hatibini yaraladı Evvelki .ılı m Bryoğlunda Boatonbatında bir cinayet olmuştur. BUkreeln bir radyo açılacak Iramvayflon atlıyan bir ihtiyar yaralandı n flldO L)un Cıalataaa rayda bir tramvay kaıası olmuy. kara neti-ııınd' Al ek «an isminde SO yasında adam otmmytûı. Aiekaan Ef. traaavaydan al-laaaak ısteaais. km sarada ayifi kayarak vere emsama*. kalaam-dan yaıalanmıalır. Mecruh Cumtuyauvu lı~¦ •ine nakledilmiı iae de orada ölmüştür. Zabıta tababrli bu ölümü şüpheli uârdütfunden ccaedî morga göndrrmi)lir. .Süreyya n,.. ı. Vıkıidaı Injlrab U.al'aaundı * *ı.ıırın l'rrıraıba akaamı UBİ da hl.nlıul • .--ııRüstemiye IngİlİiE Hacı Hüseyin (lai'talık İzmir Postası İbrahim Ef. hastaneye kaldırılmıştır. Kasalar İki tramvay arasında kalan kamyon dört kişi yaralandı Dün Dolmabahce ile Kabala, .ıı .ı'...<'.ı feci bir tramvay ka -rası olmuş, ueticede bir kamyo parcalanmi), 4 kİgi de yaralaıımıytır. , Facia fu fekildc olmuftıır i 1187 numaralı vatman Ali Sait ile 1085 numarab vatman İsmail Ali Efendilerin idaresi nde bulunan Ortaköy - Aksaray tramvayları mütekabil istikametten ge lirle iken Dolmaba bçc ile Kabataş atasında önİFrine şoför Alînin idaresinde bulunan î-187 numarab kamyon çıkmış yon iki tramvayın arasından kac amanı ıs vc aıafarıoda kaimi]Ur. Bu müsademe cok ¦ J - - ¦¦¦-ılı olmuş, kamyon tamamen parçalandığı gibi tramvaylaruı Ön sahan nmıttır. Kara bu kadarla kalmanuj, 10BS numaralı vatman İsmail Ali tramvay yolcularından A

rşene İsminde bir kır ve müskirat İnhisarı fen memur-¦ir.ri.in Ekrem B. kamyonun Zabıta -..i- ı ı atamakladır Hadise münasebetiyle tramvaylar bîr saal kadar idiyenıemislerdir . İntiharlar Bir mekteplinin lesebbus-j tıtanbul llaeai takbesioden Nusrat F. evvelki aksam haliv vapuru ile latanhııla gelirk en intihar makıadiyle kendisini denire ılnı Gene talebe denirde bir miktar su yuttuktan sonra kurla -nlmısbr Bu harekele teşebbüsün sebebi meçhuldür. Tabanca ile intihar Tepe batanda Nergis sokağında oturan 40 yayında Muıi isminde birisi dün aabak beynine taba ma aıkarak intihar etmiştir. İntiharın aebebi mailim değildir. Mariletll bir e . kızı Samatyada Alifakih mahallesinde oturan Ayse Hanı mm kın 17 yasında Feride, anneainden para istemiş, Ayşe hanım da Kıtının bu talebini reddetmiştir. Bundan fevkalade mûteesir olan Feride annesinin sandığını kırarak sandıkla bulunan SO lirayı e evden kaçıp gitmiştir. ¦m etmek Ürere radyo seresi !¦'¦¦. Ticaret oda-ı lehlieatla hu —I îî | 1 U|İJ. IUi.i El »alışl atı On*l Okka \.fiırl | Man kn naj Ku pı, | KlYIKıt mrv kırıır.ıa Kut, ika gşn M.ıjı ¦ " 1

B Mflrj' u Server Ziya Beyin | ki.ciık hlkAynlorl ZO kurua-herynrnde arayım» j Vmml tlUhaaı İv ıklamr. r.raetcıu -ı ı ı.> Afyon hapisane müdürlüğünden: ılılmek UM re bîr hal TAKSİTLE i FELEMENK BİHBİSEFİT BAKJUSI Mı -iroı Bankı ifi hUıjı.-bf heyed unkMih-ı ,Vf»iTntlı»4. * tol.i Unfcııuk ı—i* «İti >*Mt**u nnli.mli m «epv eatMİ Vırlyaı ı nK*»t^ 'rftJl ninni cini .ak* dı flfiır>1lldi{l î*ıl Kİn mtıhim drf. vuıdt <ııı * .1. Brom *ne mlılHo Ortifı iAçrti.-:* cim Ihımı' îl ¦han ire. fc.ieelnr f»T«n ıntnmııru-tı mahvet 'rrrÇtnl c. -m 1--İM1: ndn|unn mrcliti'ldist m Itvnlcvıun «lev--jıböl.- *loılpiı. /avI rihfiii minin Unlu don otım. MasMOk m tott•11 m... . ...... ,u„| nuR? tarihi mV sayı •alımlı elSafua-tnn her »laı Iraktııı Hulmınv-ı M» Maltı: n«K> vı Ut .kl ı~un>'i Oma-r.caantar mite-.» W-k->« etou-«ti ¦ ¦ •¦•¦¦¦•m im imik ıı idikn. İv..ı..- __ ¦di III «lıH'.ılhVMMi-..M^aKOeoat atanan -I.lnaıur Tin «narlı- m-aaaf-ırarar H-j-K İnan kanatlında am 1« v.lnrr ¦«¦atarına BU a ıılaıak nuıa İM Mraafe ..-¦ııı. InavultM nanuc, naU'ada. ranıyoi Tnn I Nn Hana* Kanlın ,103*3,1114, ¦«Iı Maunu w ^ncdmnı 1.--r-ı jj BÜLBÜL PARKI AÇİLUİ « JHAKIZ AH^T^İN tSaSy aâ SAZj tjHHIll Mtjrubt ııttış vc ehvendir. ¦¦¦¦¦¦İl Kayseri Belediye riyasetinden: Zonguldak Maden kömürmıntakası müdürlüğünden; K i.- ıı.... talî olup fcar kimin alacağı var ı>Mr mıh ı artında Kavdcl Evkaf umum müdürlüğünden:

Vilâyet daimî encümeninden: Rcdcl: lesü •• lııanbu- on birin (jr.iı <aa; on bt? mektubu ut: cncJ Cabalıde ttul Mj!ddoiı>. ko.e-taıılıiıl -an at nifklflû müdür Edremit ımtl müdürlüsünden: Bütün haşaratın düşmanı biamanı oian FLİTOKSa itimat ediniz FLİTOKb m »atananiri mutfağının it)*» «den neklerle hamamböeekh öldürür . FLİTOKS elbiselerinizi balda nnm vc mefruşatının kemiren , mahveden biivsleri oldurur. FLllOKs ır^veüdiyeliniı. rehirliven ve müthty hasta-lıkların sirayetine sebep olan sivrisine kleri öldürür. FLITOKS kamnnı ve ralıaluntı boran tahta pireleri öl FLflOKs layvanatı e.blİ- FLITOKS kümes hayva yeyc ıstırap çektiren ufalt nalının oMdUren tufeyli haanehleri oldurur. paralı öldü FLiTOKS i (j* * \ Leke yapmaz * ^ijf Kokusu sıhhî ve lâtiftir *X© Umum. acente.e,,: EHRENŞTEİNve TOLEDO İstanbul Alupurraak han birinci kal ¦CS ¦ II I II II I ı ıı BERLITZ ¦ İl ¦ t Valmı ASftl LİSANLARI Ofcretlr . FAKAT M ÖĞRETİR. H.-ı ıı-.nlurJM baıual ve umumi drriler IF.CAL'BE DERSİ MECCAlttKDİR . ¦ ¦«¦4>d>d>d> Adresi 356 İstiklal cadde» 356 ¦»¦¦¦¦» FELEMENK BAHRİSEFff BANKASININ 1 Kânuuuaani 1929 tarüıiııılfki Bilançosu Mevcudat re nıntlobat Kam vc hankalantaLi mevcudat Fl 1 Jl.rme Mavittn vc (..hamı umumiye r 7 II* 4*0 (urdandaki «tned.ıl , 4 »6? 8» 44 Aanka ue Sınlmılır -.r-i-.Jri: nottu W» I» M Bankı .1 bınkerler vKdzHk l«m honü- . I «W 115 Fl 15 MI 0»rİI« ScndiknUu isurak - 0S*» \tcdrunl.t . 1* »S* '*» » PokçthiKİın ıııcdrunlar Demir I», esea Fİ 4 311 MfiSrJ ,. J36I 504.»?' 17335] W serı-jjı e iv.yıı. skçcıl Kahul edilen >eneial Mııhamriııi' o'ın bankalar nısfından lab KevBe ildirilen lenedal Daym'cT llivı te methi Yeni heulıu nakil İl B5 ~0İ eOl o" Fl İS 000 080 — _ i OOû ÛÛO — i r68iw ar t ahi ine- üs ?69 909 58 19 BI4 399 49 MS R74 — ^ 35 701 *oi FELEMENK BAHRlSEFİT BANKASININ 31 kânunuevvel 1928 taaftiaıdek. kar ve ra rar he ZİMMET Mi.n- fı Temetıü bvrvc.lıl aıl labalı edilecektir tl SOOOOU ,myc „ 351 »74 — MATLÛP fi ı.L1 176 Fl I 4D.'" tiOly JQ

H 1 DOb 05 , 145 IXb lî S4II lir* Kl FI l 495807 ae Devlet Demir yolları ve Limanları Umumî idaresinden: Posta ve telgraf levazım müttorlüğünden:] I — râukkah harıctftdr'ıtı Adalar ardında L-uLuıan kaK?^ı;n 1**1- I ılısuı 4b 344 a-:» r'l • I ııifihl mert&rdj ru. ıi »c asıla tl | ıimefickdcT. Iötiii* »InııV 'üicrnlrr biı |(Pf°OMw)0>J^^l.-!JojjJ naara'ıfclarınde.affiyk^^T'rtlTynj"- sıhl dl ve*tmn e*ı. m-hcmuhhh uı*ırr\ VI *CMIK l'rırtlHUttlISA **wt£\ ¥t SUT vmf* KACİHtAfiA.CCCUlU* 1 »'* eurüntsmt.kchik - • -. • */**. HAİTAUMOAU KÂlMANİAMA T R I Hfl L5IN M U K 7=\ U U DOKTORLA fi A SORUNUZ sar TiikALfiir. lana». HAKffcKVOÜLG • Dr. İHSAN SAMİ • li.ıku:!nıılnji l;ibotatu\ an : Pct !.!¦. >..,. ail Büyük1 ıperl Yegâne I ürk Oteli D-,,.,*!,.. »*¦«"« »elareiı Konfor- in.ni/luk - emniyet Sirkeci Irreir Askeri kıra-ılaacıi ve Osmaniye oteli mûstcciri mmam ÖmBf LDttİ -z-a»»M 3 i»—,- fV, rrOLlNOS dilleri-i\ *Ui, dis tltrrimu *a aftııniıı ıcnılfler. Kolinn.» 'lıcıtda «eli-ren (rrk '-.t«lt (elıliLflı mikropları iraba eder. Dıj iRtıU tına dı» e|trrinn< tu» mek flıbl rıhai-.ı lur. KOLİKOSCkmubir Ar(a Hicrine koyarak dillerin irde leçrObe ediniz agııııınıı nasıl ICmlflrnıpf di omfdcCfhsinl'. kolynos DENTAU CREAM lıırktye Iclıı d»porlı«l: •tal'BlCF, FaRAGGI Be«0«l u. Venedik.o.«»l JerıMr» p«s* tpaıi-rnanı ıı ıı;ı ııı tıaıı ı ııı ı :ı ılı m i i ih ?D-Ekrem Behçet | Boğa?. K-.ılak Rü mi.tehas.is. Kiralık ev Nuruosmauiye caddesinde 3b* uumaralı ev 6 ay icîıı kiralıktır 7 'dalıdır. Karşısında 41 numar ur.:.' i ab! ¦ elendiye mD-racaat. ALLECRO Hc33 maktan aa> • . .¦¦ .. Dalmada /»«I pır bı'•«. ı >.¦..- HİI-I* alDi ı». re-h K..KOTO'lr av«rn> Um im ._ 6v1iı.'! t.mıntal Muhasip aranıyor HEVİ DUTİ

miller Otomobil ve kamyon lâstiklerini It-rriiİH- elmiı- olanlar « (MİLLER) YA BİR DOKSA almalı ya bic saat kullanmamak. Zira DOKSA kafiyen boıulmaı ve dakika susmaz ve temina tlı saattir. Fîatlar ehvendir. Bazlıca saat dükkânlarından a-ı.-.. ri'.' toptan -_'ıKikardo l.evi ve biraderi nal deposu noktaı nazarından t*n elverişli lâstik Yalnız (MİLLER) lâstikleridir Menfaatinizi «özetmek İsterseniz hemen (MİLLER) alınız! KlVUk KırM»...yun lıiııııoui birimi atında Bilro yapma*.,« aıusall İki oda ıuıı.1 verilecektir. İstı yeniri in ıtuta-anyan .lanuı Tayyare Ceıiyeü «eni ı.-ıudo.'latahe mnruraatp*t. orr. MİLLER lâstikleri ve her türlü levazımı umumî salış acentesi: Beyoğlu uda Tokatllyan karsısında 0.T.T.A.Ş )(fiııob:l ucııcc T. A. $. Tel »syr.Mii Jgfifi HER SENE BİNLERCE YAVRULAR 3 rJUBOL KIN MUKKMMKL GHAMOİ'ONL ZENİTH MARKADIR dh UNUTMAYİNİZ ve ARAYINIZ faOBH ı yeniden hva eder Dalma sıhhat i zere olmak İçi her aksam o komprin bot) alır-. Pao» hastaneleri mutearıhitJf -< ŞATELEN .... J MU ES S ES ATI frfflM '"K'BaZ b o,, ; mfğ M İLTİHABI EH* nelerde sat».r, / AY \Ua#l USRETI H42I* MİGREN nagırsaMarm nazımı olan (jUdOtl lotınazdan muctarlp olanlara muayıcn öl» saati* deli hacaı e' e-lni (emin «der. Edremit Belediye riyasetinden: Haseki vc Carrahpaja hasiaııcleri Sinir basUlıkbn mütehassısı SİNİK HEKİMİ ŞÜRRT II \ZIM İstanbul Sultan Mahmut Türbini. Telefrın 2622 SINIR ZAFIYETI.AOEMI IK7I0AR VE NE KAH AT HALİNDE OLANLARA NORO-FORTiN İİWWİBİİ'ftİKİi5!Bİ»!«1B-p|iai v'l BIİIII'B, ¦liifiıiiiip* I Tatilleriniz yaklaşıyor-.. I x\ Seyahate, sftyfiyeye, terıezzühlere veya E| 9 eğlentilere gitmek üzere hazırlanıyo rsunuz. «ı Sakın heraberinizde bir * KODAK I" s folngraf makinasiyle Ivvaztmatını almacı sı 6 unutmayım?. „ i{ Kodak m;ıkiınlrrî \*- fı \ KI,OX kâğıtları igj aîâmînüt loto^raflar irin ¦ i VI [MJTEHOS.. KARTLA KI 1 ¦ kullanınız. Her yerde satılır I'1*'" aıaji'"»'!! Biasni"ş'i'i ¦< 0> " n:m.m aıajutıifiıâıniBıBıfi Kütahya J.Y. efrat mektebi müdürlüğünden: üstahzan t>ek tesirlldi ¦jnıuıi' ecMnel' "j.ııi Vcvaicıl cdllcslnlıı rcıml ıuh>aıııanıe>lnl Hdk

Halk Daktilo Dersanesi Sirkecide >aiıia l'aşa olcll karasında Ucr.i;lcr tokacı h< İler «un (S-_u) aracında onu edile >oalkrde kanığı ylere e»a»lı bir mcıoı daiminde ve mııMellf markalı yazı ma erinde caılsaK s dakıiln Ofictlicrek n lilelcr lımt»in( dılalcl edildiği |ibi makine ık yarılman . İngilizce » anca yan İflcri Jc kabul Belso£uklu£u, frengi olanlaruı naıan dikkatine Dr. Horhoroni EGZAMA l-.-l.i dara tntı ve ın İyi deva Adanalı l)r. Şiİkriİ Berin D E K U Z merhemidir ¦¦. I..-.l Merkez eczanes İlin Karaiı-r Ömer Atarrnanı -landa "2", \ö. la lokantalı devren alacağımdan h«ı kimin maıiabalı v ilandan "II. pio zarfında müracaatları vc büflhsre rukubulıcat murdoıatların kabul ediliniye cîl ÜAn olunur. Mabut inen çunun-ın mu de e de -nıın* kı<«;« KOTİYOS SARAS mağazasında lekaba kıbol cunce İMÜı.'Cı ikülnnkuıa,-. Tekfon Ikycdta. 4»Mi Ta)Tar* plıanca uudultrllnd'»' z«»l — lAsılk muhrumu ve Kctant-ı ı. ıı -ı.mrMoü-n aMıtını ı*rnia Ikeıem! ay. e-.Um. ¦ ı.-rl.ı i . g-r., felur. .4 < .ırıUp... . . ı..ı. . ..,.,ı.. ( ıııı 1'iHIÜU* Kcoublı Vahup .:.ı 'i m ( Mcs'ul Müdür: M. Arth 9435 YUHUS NACİ dnrchanc-u; l)üyunuumumln> karsısında dalrcl mahsu>a Pclgral: İstanbul Cumhurlyel-l'osta kutusu s 24ft I elcimi: .....ı. -i.iMti.ur «îk, Cumhuriyet IIEK fiCN SABAHLARI ÇIKAK. SIVASI TI.'KK t.A/Klt.Sl _ PERgEMBg 6 Hazlrjn 1929 abdm; >ik*iti nUDDBZı ' ..r.j:- İÇİO llıı'.ı. i.iıl ScııcIlCI ! H00 Kr. 2700 Kr 8 aylığı , 750 Kr İ4M Kr. i aylığı 400 Kr. »00 Kr. yerde 5 KLRDSTUR Meclis Reisi Kâzım Pş. Hz. Bugün Şehrimize Geliyor 6ene tayyareye dair f_ - b(r m ıı.i lobin ı iııırı^- ku<«o bUntab *' i»v<*"OW< mMcı.lıMI ı...- .LU.." bma m™ telcıe-ll'- Bu-nu„. ö---. ı dı. etd"r*k olan H m* İi.ı.-ı,l,rili y»p«ın ,--«.-laı.. talulır-u rene f ¦"*» t'" 11 ,a"** ıı U. Mr İti* .lonkta nıOhUn Wr kaUUJık. Ad«4a -oan k-ı .ilrosun" «ud^ Bulgar Kiralının hemşiresi geldi Prenses Nadejda buradan Avrupaya gide çektir Bulgar K„ at. ia>k mıllıll bu h-kl».-l. krmalıır •ıkıflu O ıı.» LUIıım-ıı hu .İlkimi k.yatriiBİ bklku. Midlp (İM kaaalka Oıhı UakH «• Mam* rlUll Unu. <>• aatrcD Be ı kadir nılıll aer im ta k-rtı arta.ıwti». tarpar ı*m">ıı>*' »Bal kkı *i katıra; Darı ata •-»'.....ı... ı.-ı-ı r.rt-lan l'Untılı Sadar fiUp c*dfo ı...«.-ıı.ıtn.un- Mr > «sna-•onda i.- ..ıı. kaMiUıaVn .u..ı. I bul ör tniıı.ı ¦¦¦«¦•di ••ı da ı ........ bu •<*mhuHy»l. t [iıı.u [in.-m «ut.um n-vbetU-njctOıiDi Bil ı." Mr alfcauı atili B*«lrunbar Uı l"1n*rn rw ln lala bU a-ulkkıt aldan Siaiit.tı

r»aau— ^.„. ,.< ,,.,ı ..mıi-iB-ıBBaaJka ı»ı.«.n—.mum •Olasıya «a yatana mmml kaaaoaı aaacı .--ol."- Irayla a(fl..<tl batfcıaaa da SaHaul RTB-aıMI Oaaaa bark. ¦ mU huDukrl hshhıana yaaaİMak bir kari balıırtıa ¦anlatı da .. ı.ı.ı.. ¦ i. ıı da keıallk lcl[T.(l. ıau4.(Na,iMl Ret.*] t umdu. e< Pr«n.a«NarlBirl. ackledir. t .,un irin bic bir merasim yapılmamıştır. Yalnıı Vali Vekili Muhittin B. İle Haricîye murahhası Hakkı Hayri B. varda haırr bulunmuşlard efaret namına ise Bulgar sefirinin ıcvceai ile sefaret kâtiplerinden bir rat bulunmuştur . Pirensea Orfoksiya buradan ¦J-.ı ¦ tarikiyle Avrupa da bir seyahate çıkacaktır. İtalyan tayyareleri bugün geliyor Bu akşam sefaret bir ziyafet verecek 35 tayyareden mürekkep İtalyan filosu bu sabah aaat 10 ru ı mı t Ya paydos borusu, yahut Is bosıl.. Yatarsın Bir iDriu. tnımaısın bir IBrlüI.. T- ¦ ¦ lerdcaBı ri y aldığımı», r^kfiycl elliğimi; balde ylnt berelin bfr çok haklı mektuplar alırı?: ' Erendim, --¦. ıkl .m pMt-Ciudcn İllallah I llarlramıı halli •ı Oldu. ".i.:ı sulanmıyor, etk lla tulumbacılar İsrafında hoMuınlarhı sulanırdı.. Simi İte (oz derya -ı 1.1- ..il.-" ,ıı-. Bandırma Türkocağın-da müessif bir hadise Kaymakam Hasan Bey gençleri tahkir •¦imiş no-aSt «v>*s*' pT.ı^a. İta ııdı i mı Türkocafanda £e-(cn aksam bir hadise olmuştur. Vaka sodırr ; Her aksam olduğu |(ibi bao-dırinanın kendi aralarında temiz bir muhit Irfkil eden «ü-nevvet seneleri TUrkoıa|jinda luplanıyotlar. Ocağın agaUıda bir heyeti İdare ¦. yukarda da geniş sal vardır. Aşağıdaki idare heyaÜ odasına kaıa kay-makamı Hasarı Rey r Ha kilinde iki ıı'.ı'ı.ıiyor odada kaıa belediye ve-iricdan mtrstafa v« asa ila Hfanû Beyler daktilograf .le y an yarıyorlar U« ski rlrcıdı.ı gelenler isaf ve hakarrrtr 1.....;,, r Mus -tala Bey Kordüe" hakareMed cob mOteeaair olduğu balde ynkarkı salondaki arkadaşUn-nm yanına iltihak ediyor «e Tevfik Rüştü Beyin beyanatı Yunanistandan alınacak 350 bin ingiliz Irası nasıl tevzi edilecek? Hariciye Vekilimiz: "Yunanistamn hududu biraz da bizim hudutiumuzdur,, diyor vek) Tc.llk Pll}(U Hey, Aokaraya eldin Aflearia m Un İr, İr ' i t ıı -. gsuviesl muha birine TUr. kiye vc Vuaan ls-lam alBkadar e-dın metali hakkında «n t--. - :ı oatıa mu, ıı tor. --Variyaı dik -kaile ıcıkik edilince Edmiıir kl SİmalI Kalkanlar KOvUk itliai sayesinde bi r teşkllaıa ı ..ı " r. Kanal ıTnvflk RUatü B. ubl HaikHaUr ¦ ¦ i..,., malik değildir, i-ı. ı-n bu ,.bepie Tiirk-SBİgar mukarc-ncılni lesls ellin) ve Ttı yc-Vu-naoi-ıian mu karca e B de ıcestaı. edecektir. Aynı tamaada Voaa-nl>ian-8ulEanHıan mo kareneBnc d« lavauul edecepra. n surellc II ı.-uıM iM'i-1, hBkılmeılerl,(İmali Balkan yani K M' İtilaf hakOmeı-Icrile r-ı.ı: . i, BUİbun larslnlne hUmcı edecek - .un: bir teşkilata malik olmalar. Slt de bîı de bir Bahrlnefll ¦ıı.ı-l.l.-.. ¦ Uf¦(¦Mi hl sarkt BabrNrfıiU sakası <c taunv »a.s>ag« laman rlalkaalac da >* Mtda Asra. 'oda ¦¦ var» dır. Sulhu. harp. ua sonraki aıaa-Bedelcre nıllsc ses ııiaiHkoya aBaaalara M aSaV ¦Myı i cdai ıdta hücuk ımaı ram-rcshıiB ua bo vaat-ycııea mUumlr oloıamaaına mikan yok(ur_ II.. . -.... " « - " I r I I , , ,ı Mr ı.ı.:-v -İM**. atataatM Im-aaa >aara Oarr<B*arrlrtaatı lnılıık» «ııa t. " '¦ •¦¦ M. Veaiıelaaua SİyaseBOden cOphe UılmrUr alıimımı dair "(•rol-ııı-« makal*-ı.. bahselaslt <e T t. Tık Paıtu ruaa* Nadı Havla makale \ii lırt ıHılatu

İl . '-.ırr. Iık R«»m Bey beyaaalaıa (dtrak BtBKiır h. | LlCkı -alıktı ı.ı mu J B4c nns istiyor. Ser-n odacıda oll'ı.-.l'il bulup çorlar. Servet hltmetciBî ol* Bevi tekcıe Beynelmilel kadın kongresinde Türk kadınları murahhası Efzayiş, Suat Hanım bugün Berline gidiyor — Canım ;.... ¦andık? Uuysırdul-r Aradan baan ı oiduıu bakar mı ISUnualda baDlr fetuUı nlducana rıkl ulu al ,r u ılıVı» njkJk,!,.,, . •Im>/ ulvılı.1 ı misal Irlrr Irtu de Um..;, d ıa*ı nanıa anv 70" detl(Urdu a- tıfaııbnfdı ı* l.-i". »lantui Doğru değil mî? bir c.ok tayyareler Atina Uıerindn i. A. ) — İtalyan itina Uıerindc uç-bu.u.u bel ge,e İz mirde .-...ıı ılm>Ulr*İr. ı» (h(Dmı>rl un.ı- l)tl-I Uvv-r»Uiil beYunus NadI Âli iktisat meclisinde Tediye muvazenesi raporu tetkik ediliyor İkttaal meclisi katibi umumin Nuruilsiı Eanl B. Ankara M (Mu. .Mu.) — Ati IV' m ,..-ı âc bu«uk(a toplanarak (cdıyc musaısnnıihakkıa-dakl rapo komisyonca ikmal edilen kıtımın mUrukcr* nmljllr. nğiiiz lirasının tereHUUne harfi tedablr Ankara ¦ (Hu. Mu. ı — Maliyevı.ıı başvekâlete Dahiliye vr Adliye Vekitetlcrlne telgraf (ekerek tahkikat icrasını talep et iştir. Kâzım Pş. Hz. Meclis Reisimiz "ugün şehrimize geliyorlar Reİsİeumhor HBircilerinin »eh-r'n ., ı. ıı. n yaklasııgını yoz-r ı- . ı.. Bu münasebetle, sar ksanlar Ikına) edilmiştir. B. «t M. relul Kflfim Pa*n tir. nln bugün allclcrllc Birlikle sehl.:M m ekledir. Anka.» 5 ( A . A ) - BUyılk ¦ ıı.. '.ih- reisi Karım Paşa ı: .i -.. ¦ ¦ r Bu aksam yirmiyi yi iaobula mUıevecdhcn şvclı-rlmitden mlilarukal etmişler vc i^lasyoııda (¦¦¦ - ı ... HuırcHerl yaverleri, HasKkİl İsmet Pota llaırellcrl. Vekiller vc Bilirler vc Mcb'oılar taralından Ic jyl edilmişlerdir. KBurn Pasa Hr. Oolmobahca sarayııııa sabık ftIIahi dairesinde tkumel edeceklerdir. D1 -1., ı ıı 11 ¦lir lala I. ıl'flıı cime*. .... 1.1- İdi. hu i.ikilMJrıı .ok UiTiırilı rtn u.n.nıı hıva'lırını Irllls ta nıar*artta>Wr alımlı. kabr akaıtjuıt $•0 mnaoluda teklmul eılen au «¦¦ln«n«ısi......., ı, .,.,...,.„ conft* tırtırı, koncırnlo naurı tclkl» vr Us- •>< • "H'leıl .'ıkınıl.« tıkıp . ¦. . . Ha Tiblne aiKdcceclnı. *< dunyı ıltrierlııln ,.ı. „ ı... ,-.., — Bu Bitinim nıolurrcralı nah hara- 1,1' 1 11 nayati >nıi> ellerim ı.. ,ı ., mi ıtır nusunaı

Rl? tir mudalaı fa irmın etııırb. —AtcHl b»>alıııda kadm ıc erkek mu soa rıuıl- . .... da . ı......" 't „vı(ı. Bu: blıde, hlikıinırl meıaurlyet- ınnrlrrin ılıljıU taUnaalyrtnldlr.s lerl.ıdr lam bir udidir. ı r. ıı . . ,. ı... ,,, ıLJ,., r RÜ» bbldıı mneıstsrlrrılr yaplıiım" eHilrıı bir ı|i.« lı.M.jıı-m d. lütUı,-ı.lklıı. ,,.ı, ıılnu lıllh^ıl l.ıblliıe ıne*ledıı Güzellik Müsabakamız Bugün de iki re*İ»n dercedİyoruz olmadı dolayısllc llorıaya liıimlıljo arrcdllmlıtlr. Ilımdan ba*ka Istanbuldakl ta-tUa İBCİrlcH tamımdan da ba/ı bankalar vasılasllc borsada İn pi * lirası «a 1141 olmosiur. ı>i|-:rr trm..... satışlara da ba|lnnnaı(lır. tloraa racBaDlİnln .".ıı- aaıaran İn.,ı,..ııı daha kaill-s. 1'. miktarda da temeldir. Bir aksam rcHklmctla yaıdığı gibi Boruda laglBı llrasıam ttrcliuilndcn dolayı ıccrl bir iriıiı./ı mcvıaıı bafela değildir.

i \w laaaK- ¦¦ llaHarka. J| 117 - Maaume 11. Hıifun de ila resim denedryoruz. İler ikisi de Foto Ferit İbra* him BcyiB at olly el e rinde (ikarılnuı olan bu reaimler biri Masuma Hanıma (oamı mGstcar) diğeri de Malmaıel Marİk ya aittir. (, IL/ır.r ... SeytanoHtar bir sakaya malili olan Zaharot İngiliz sanayiinin moruz kaldığı Buhranın d erin ehemmiyetini harkeater, evvel keşfetmiş ve bu •sayede Vlcke-e şirketi de ona güre dav ranmiBlır İt1, •trıc'i). ı-rMi:nıı.i'> aanarotun Barktau 1U1 » «mir oUd ayni alerl vurUı Anteriktulalii /diyeli U aı'a—IMU dknl rr.U-üir.ıı;i. ı anharerun en l)m munıruU «a.1 -ak.l «a.ı.ı.. dn 01! «m^ Viclerıin buareu U olUutıı Mı (Ok yı-r I CMUjl tulde k" •Bı mail safilye'4 o fcn-mr İd Mı nün nevri iarJiiuıliı bu mmacı ı.- outSUlMI ti.. . -n larum (etkinde !ırn4 oldı*ftu «likittin noar. dahi İyice anlala KUal lechlıat' narin en Kuvvetli çakır» lan) deki Kıap. Vertay ¦1 ¦. i -1 ola lak ar ¦ ı ImtfU FlIrakJ 3rllk Al-ılurya »anı teehttatı rdımlyorüıı tutul l tj na payda mat la i sanayii ita m iye. uUJJak pıyaınaı taıâu im en ¦..adc acık nob Mfter-Or* n 10 <- fcen r yde r «ı Franktı mana fs natt lecnııou ıı «akl Avusturya ¦ ..¦ :.ı;.ı e:on İlada) lanuırrBt el nl k»_C£nVA*l4u'. Vj'. .|dhB muttur Hobadl var ¦-^mırı hilkdnıcıiniıı M. Ve-alıelotae •amnmyaı ve fckual «I-yeııoc iıiaaıadı venBkr. B>a M. VtaU«4a»u laubalilik ,tı m» adecei demirde yalından lamdım. rluemnta Tart kllkamell salta-naı bek amacı Km kr darke ama neyleri ttaaaaifkb atara k kollanıyor (iOrlyuraunaı ki. m|ilteıc «e t (.m-a İle dostluk muabedelaıl eklıimıvıırıi! (.l arla daimi «eamı. haricin • ekkaamte mum ¦akraeı «karta ta alyaeeımi moMkc ve »m t m Iram. İk anan. VıınaMalan vc imim Ik neni-eliniı diki İyileştiriri tffı başladım. flaaa mm aey okıkryrvkn. 9nm kalıtını»— eaneayaı ıc ¦¦¦¦¦ -ı.ı- al İka bada- alakadarla.. Hu

rme)i-ııi/ Bakalım l»n huaaıla amalık aa Jmır. »amalden naalru Mr mmf mmm tettni »aaaahmnı ka eeac aaa>ra ¦•tantal dan k«*ka Mr n»karacıe «vcceDh etmeni İmkanı »ar mı? Hinatnalayb auta huduOaauı kuua âpîn an nevi Ma badat rlaaaakıır *Aa*.arlal< ır.mılvaneı telimi Atmadan »ır tekle alı mo'alc İçin cevap hcMiyoru. Ilır halde bu dala mOrakera-n ı akameti ımıaıai. aureiı kafiyede aıutl'ııi" MetckaMrnt «e*er*t laenmedı<en tlılptıua İki ınral iri- a» la. Köprüde bir kaçakçı motoru yakalandı Şehir ve Memleket haberleri Cemiyeti Belediyede dünkü müzakerat Darülbadayiın 260O lira -lık açı.. JÜ 30lekapatılıyor Cemıyaı. umumiyet tleiedıyc dÛn ı-ı j-.-ı.... ı., 11. . ı.ı ne T m ı' BiurUnnOjn Alı Kıta ti. iaaıin-dc bir /al 6S yayında olduğu halde tekalifle eevk edilmcrnif «e maatları varılmıştır Ali Riıa İl: in teknede anki ve samÂy lar «rsıcr aaamaM-rıu da m uscbkapar tinden istirdadı hakkın,lak, Butce Eneüdsoııı oılt/r tekili edllmıı ve isle letkmetı umumiye olduğu söylenerek mrrknr yerin istimlaki kabul eda knaylar. I»arulr.e.l„..n l«l?h bStÇem varidat kasnıanda THOO lira nok-aan «ulıuı cbmıstır Bu asi|fin kapanla..... ..... 30 00 liralık urbataat venimea. k.k-,1 edilmaki.. tanml atm.ume devlet ı ıı ılnıtâ amhLıarUh! karar tUrrıne Emanet mataha* .Ucrantn Ickaûl naaaa. almadılı-lar. ve b nelerdenken aidatı tekalıdıyr verdikleri mev-ruu babıulmu|tur. Emanet memurlarını «lyanet edecek olan yeni t al ima mam e-om bir an evvel çıkarılması temenn edilmiştir. Hunim üıcnnr Mııh naebeeİ Iyotİ B. tali mal namenin Ikm ü edildiğini ve yakında ı.ıi. ¦..m be 11-.1.inimin N,111 Irutnpanrıini tahrip eden Ahmet Çavtas hakkında bir delil bulunamadığında n davadan aarlıoaiAr edil-meeı bakamdaki umuru Hukukiye Müdtlrıyetı terkereaı nkun-mu|lur Aıa buudan evvel kü-lunanrniıı ı-...ı. aânV—kaJ --lairıpeeo vıkayoaml I emmem elmiylerdir. Çaraam lekrar leptanJanak İUrre ithraaa aabayet vcfdmıfmr. 9-»falr- İ9>lerl Fenerdeki raket* mreeLan. manf »kulisuaakı sakeb- aar^ıatnautı ««»an aastkve Hırınmı Stee ve s lanın ı- net ıteaaı mnımamvı. • nvar ha llnı. vvelı - laııai'a ¦ marıalHal araaıl anan mevdaıu oetalen inan ara vatan lah»)ar 0ulunOmTei.il vw-mi|iu klaatley. I.ıaıı atın aaaso aad-r-u., l.... . ı., MılarcujUr. Dk|er taraftan a«nremnnetı. mey' nam: bı uldutunı. fj.ılikı rayı ulmacu tuk ti etmekte, «uı kftKu<;akc-lııednn Tunun ve Inllratl Undrr. maada nradaaı «atımla aa j maaraaentak Mrmestirdb M en ha ~Un rtvastlafcr aanMaraına m M0 ¦a"<"» mııl-1 amam m Sn «am. a*ı»>aBMir akma. nanaraa -rraıı ak ia<ı S ¦ jmf faiatekatear. kam m» »ııreama;. m. auneuaoer. avnasutan amua flatUrl-ı ı, teaıU.ı âa-M era> alımHk|ı ca. Vilayette Pensteki atarak kaakmmi me.tnOna aeau naarkaaumıeo «arak kmamern uıuiuı evraaı neaıaıeıı Vsukyete ceUnMı Vntvn' le r.uı.aa»cı Şayanı dikkat bir katil davası Vlklorya anneninin »e büyük anneelnln katilini ve kendi carltrlnl nala seviyor!

Geçen man ayının l'lncı paiar-¦esi lECeaı ". ¦ -t ¦ -.o.ı balynncu kal lafsalla Hartıiyr mama maıı İd»ak «elaaı nar» Hmasatc me ¦aaç çek un b m ae>ea(i Vık larvayı ynraaaasaı, kum araacsl k annen A|a*niyİ AldarmOyllı neni oun ipm» mankenini '¦' -. mu ı çıknnlmıynr. Tamamen vlyahlar pymly olan Viktorya mdddtl mevkiini lyral etmiy. nııoun İki Jandarmanın re takatinde Kar um adale'r reO" ma» illi viaıaaa. m. tarahMaa anıain m illere cevaben Yltrorya 1le •ledenberı acvifmektı oionfunu. lakal ViIit , ...ı annesinin bu aevlymelcrinı her vakit mumaaaaı eııiatnl. hadlac ıın.ı Vllın evine Eline' raman kcfldlstnr çok «Cır **>lcr •b>HOı[ırl. bunun ¦Derme itânahai aaybedereh Bu areO yanntuu. a sumda arada Peygamber but cana Mdarcctgıaı aOyladi. Hnndan mu u ...-.im kendisi IK beraber nlan yalOr BOrbnn va Harbiye maıbaaıı termUtcll lbl ıuiıı' olarak dinli adili ı Bu (ahitler badıscyl yatından uOtracdlk-lerini aOylcdUer. Ba dehn hadncaln yeline aaaldı balaeaa Vlkıoryaam *• yasaaaSaal bası Ana«I ar daimdi. Bu Çocuk eerdnienai anlatarak "ı-ıın evvela aaaealne 4 el atay atılflal, sonra da mu uı. annelerinı O ldUrdU(llnlı hu un «ıltfj: rıtıc 'imıııu'i ip yaşman oıuujunu İddin cıti. Bu husekun Uibill İçi" aûlutkaydınn bakılmak O u mahkemsye celbine karar verildi. Bu aralık Vlklorya ayaca lıaiknrak manınım bdla «evmekte olduroou vc kendi aatısı davasından leraRaı eiUfttnl söyledi. MuhakemsnİD tahkikat ¦¦¦ .-blımisti. Gelecek celsede yoj mcs'eleslnlo ıcthlbî içi uhakamr I? hadrana talik edildi. itbö Ih *ce m a ta rtB c Horonîka davası TtUkluita laiıUr edreak moMyette BasrlTaem bıılui'duCuııdaı; doUyı Attı ¦tini aııhlırır.p'.r- n»vkeailrlrn KoronlUfl&aataılnlıı roeı ui muduru K.eteninin mankenMiınr dan rntaiaamifOr Dûn mUderrla Ilı it Hum B. Olnicn mia. mumaUc7H. mrTrı.tialivolaL ¦ıı- keiimesınm bunda vante menuına fleidijiitıi sBjnem'itlî. M. E-I*ei buna lin-ae etmUUr KiUMadlı ta raSınoan yapılan utrııme okıııınıuatur Bundu bu kel İnıtımı (iddrl mnuıına ¦emim -.',-ı.r -kie,-. manı un bundan ıcuuu İmi nıuljtn.-atnuıer1. ıMiftrcrel: bunlanr maı ıi'ir. eıabkeme 1; . jran, jii ermeni ı rrttarıı rr.Unavbflle e<en sene camı Kinrte ka'il kavıvir ynnlııan aenraı ouiı iıiıan. imi. . »"ne S n; napo- dibTaksiler daha ziyade ucuzlayacak mı? Az masraflı otomobiller için telkikal yapılıyor .'. .tı.ri.Miı grevinden sonra olomobiUerûı taksileri lashib edilmiş olanları Belerlerine de vam eimektedirler. Taksilerinde yapmıyanlar otomobillerini garajlardan çtarasarıııstardır. B unlardan bir kısmı tashihe devam etme İçtedirler. Emanet taksi temilâlı un.'' eleemi c*Bmttdan halletmek için batı tetkikat yapmaktadır. Istanbıdda cinsi, kuvveti ve karascrileri ayni ulan otomo-lıiUeruı iflcmesine mü<aade ed ilecektir. Bunlar m aynı ununda en ar benim larfctmcleri de şarttır. Bu suretle otomob illerin kıymeti M sarfiyatı at oUcasfindan tek si metrelerin de daha ı. ıi7 olacağı tahmin e dilmektedir. Yeni tarilelerde bile yapan 3 şoför dun Seyrüseferce yakalanarak mahkemeye veril mille rdir. Bunların antrclm 70 kuruş ise de bundan sonra 42 yamuktadır. 1 jliıılrriıı. laaJıib ettiren 90-f ör Itrin adedi 600 e ya kbum istir. lllouıobLİcıkr namına hareket eden üt müeescsc bulunduğu için bir çok takatlerin aaallcrm tad iatizaren garajlardan ¦ .ı' ııutiıyından bahlje Şerema-netine müracaat etmuderdir. Banlar, a orini laahih etti-ruKÎyeakadar otomobillere "Antre 70 kunıv'uı .. ibareli birer levha asmak sureti le işlemele-rine mtisaade iste mislerdir. Kendilerine hıi'/iı r. cevap ve riİcektîr. I -C umh ur iye t ^\ Pıı.eman k Hum- le/n Dugunteki slartMV vek llörlei raOblBr-|«S0-|ıni (hul&sosı Kâzım Ps- Hazrellerİ bugün geliyor •tecili. I-., ¦ Kattım l>. II..'1 ıı-. r. buflio > einımı/ı ıcşrll edeceklerdir. MDyartlılllcyh Hı. dun ak".- m Ankaradan mll aı etmişler ve carda lamel Pf. Hr. | İle Vekiller ve bir çok mebuslar Inralından teyyi olu

nmuşlardır. Dahin: Purlı ve 11 - r 1 1 Setirlerimi/ bueOn Anbaradan ycbrkn.ıe . : I ,-' 1 1. r d 1 % Cemiyeti Belediye (laruibe-davün ?SÖH liralık açıtını kapatmak IÇ'n ""'" '"" kabul eimlatlr elıcrdarlık kadrosu gelmtşılr tt 111.1,1u- kiralıma fccm-lresi dua yebrlmlre eelmlfilr. S 'i-'..m tayyare tıloau bueba şı PulU M. Şerli B. dllıı Anka-raya Elımişilr. If, Yunun n.n ıcbdîll IblîmalladCD (ııllı-edıırh l.tf ılır. Ilıı takdirde lllrk-Vunan muıakcaıı lavalkula Tdtûn inhisarındn Barem usulü TMAo lublaaı loaruı. leİBceût sene lurrmın ınnUnr Idarenude de w.«mum —•Yf lı';ı ınauıuıl-'uı mıt ınanmuır ile tacttl t"m:sdereeeler. baş i:n~ı urrr~Sir. jamnnme. ber Sostartnenedir n: ruii-i.vcv.il fllrrrtl 1 ---ı'; tır. rem Tı-nır> —1 Seni n sereeaım a mel esareeee»«San ot.- mamn.-ıret. rou ri'vti taamı m • meın ukdıruıtkı veya 1 j-ic -r- çıka UI» a»«a ruUen o ır tvracV *ı«"t »oannrr. bsıa^auta maaııtı alO aVasvrotU» lnnaS.au •eruacnsru Acırrıkada ınhı-r ıdare,. namusa bar tkltavn Isbrtkaaı yapı TlılUn ibnlau loaıe.L kla aenuarrdar car Ar.-ıi.u [tuliiı araamda yı.ı Ulr n.Likavesr aktecU im-ıeır Mn tnııknveleyl Imm 'Onu gurop lııturuenmuın Ame-nkada tevae vr aausını tamlıı için W tunaıab. AmetlkBOa İn blaar İdaren namına »ır lahr.k. teels edee-k ve memınk-tmılade ne 11O1 inyaaı bjkj mulrhaasv ¦ondorecakırrcuı. Ov tor Maarifte ve mekteplerde mmm nara taam arar. atrnassn vapouu Vaaau «JM da > a» re Ur t. kal aarak Reyneiiaamva cıtmum Oacak-•aammsİB talrne aaat flotdr haaar kaln-U. ba aılOM aartuaS' bu caa aftlrıı eelar ya putu ıt anken mnaSka Ma eaeaııı-üeıbck nUHiaıı "yııann-ıa. konmrP>."-ır-iı I,»1 r-ııı,' m. İlmi . .'ı .ıh ıI aanknjMaj I r 1 Inmvjn ' Ttnr un - .11 -1' ¦ _... ba< ilacı terr; ¦m I.TiLı:-runmufa raklie D O- r ¦. ¦. 1.1: rtdan kaUBruk Do tpo-.n. geç vakit arMîlUı çok gHjei al. Salihlide yeni harfleri öğrenenler ; licareı (Idaaı meciiai -erma-yeal Ml**-tym lira nlnn tuccartn bcylncı ımıla ttlrlkhst ha ra. verdi. Harici: -v-amır-ı nsaa'alaalnin c.a>lı ¦ noktaları habkıada bir lıl-lata vnaıl alaamnşlat. ft Vaavan ak hamı »M yani 1 anana! vermek kacre •» Papayı 11-MWW>eı bıaaai. ^ ^ mnnaansr. fi Parla eeata t" ¦¦ Mımlser. b Manya Ondaki Raa aiyaal memurtarma yapılan Ucaviııdcn dalayı Clac bar »İlim al naı ıcrmiy l Beynelmilel ilmi emraz kongresi Vlyanadakl kongreye İştirak eden Dr. nemdi Suat beyin beyanatı Vlsaıaeoa. laeaarjo k-n-rmue. mnl amrar lım|iaalıı ıttırak akan Trp k>-«ı.l-'i rataar lan-jra at arlı v- taa-nol maraaı muıterrud Hatr.d mat' a*y. «acrımur aveatt .lml|Ur Haredı Suat Bay nVı kenmaur fOni-Bfn tür m jluımrınur ¦"nen- naaıınoa au unıLai... varmiytır — t Kanırrr mu vır ayı içinde topu nara l be( fOıı drtaı». rte. RonfırO* mıh-ıciîf nastaiıaia

ve Kacu-r nabamala ımm retasaaı vnmt-dı kanuu utırak «den pref-aOrie-ra>-ıklın laaTdkal lıakk : vertı.er K«r-- r~n» .1— UnteaSe soeaaaaearaar kVnarjıdın asnea «ımaajı aTarnne ve Itarrana tıraa tan uranlaUa oanm-¦trrı n ııtıla aaSataaam enr. ¦e Claeere Cau-J-fılnualaruu asraret •Uıc Aynea UıUno va Boreatra Da-rUlIununlarmı da m tnm Ulum an-n. DarUlfOnuna ur aar.arr ntSMaauaal yantı.-muıUr Bu mıramaan nu.n anm aa mllkamırel lUm la kum lı varlarındın blıtdır Hom.« >enıt a> UarkllUnuıu err.-ahU* bir tefrltıl meraaı mneasraral Insa ettır-nuaur¦ ¦ 1 r^^^m---.^fc^^^— Lnıun.rantla l.ul«avaı. akı Ital ya-l-rr-aka-b, aabah Hmgm*. çme giderek kran B»)thJan. dav.cn de Umur yennd. demır-hye cekleranV. ttalyan Inepvdaaarı batffün „h: uıır. rf«l..,k olar. Italvan bava hlcasunun tl.....-il. r ti bulıınflıı/n miıddMçr gece tenvirat yapacak ve projektörlerle f.t.nuiı ¦kuluııılukru mahalli tere, eklerdi, iMaasuıu-cıanı, (umıa.ıı. mübadele nıntabaamdahi ıntlaklnl taamın itin ilk JM atl.rl.n, bun;... MkaSkı iaıaekal «ayn ¦ Okıdlı an »tmaaflı Minen-. ı--.ı*.. ı.ırrliıı mübadili k om 1 ¦. 11.1111 v 11 > 11 a a 111 t.ark) Trakya ınrhierınc rairaİnat atamak seni coua.tkı.r.. «atman -arlı. nlcka Ali -av. caou ıhl. T Arina 4 fıılııa ajanüi — Terlik i" .., Bayla Tabiye - Vanan maı ak «anıma dav aova heyn-»1 nıertnc keratam revanca keyna «dlldl|liK ,-ır. Vııaanıamn M. mübadele kıımı>-> mııı bilaral ııra-ı tamimsmn vaki mm» 17 naey»ıa S aataatvcanın katknea aeinrak «avrsv l.aOnn lebbf. «dlian tek0 tun )l t-i.i.i 1 . ..atın *« Turkıvealn d> bunlar banuUnt Ininar etmi.iır fakaı bnnOan «k» eO« »Mira ¦yarat mayı ¦«tınına. VaBaasraa-uaaaı kakam aelaretl Atlanva cv. v m um en nı ban teklltkr ICblig ıııın tır bl, bu lalıuiul ¦Ihar bir linin akhaaıluaıaantsıır. Vaaaa M kaman A akara ten-rkbt Mbkmciı mmmm etmek kitre Alleeya dmrt eımlylar. j-ı"lilı Anadolu muhabirimiz dün Bursarya Bitli 1 'nur Anadolu muhabirimi! A. Hıaı B. İantr havaiKInde yaplıCı ıciklb -scynkaılndetı av dul . ve din Sımaya y.« mı-iı: I 11 m B. Borandan gaıtit-mite mekmplarr f inucn.e ııiı Halkın blaul lememan ırr-tnmaa Man bu eatlp mektup-lan kuMirrlmlım .eve aev» okevacaklann- emanla. Lhtıarı da Dûn Kelen aeyyahlar l>Uü Pnumt banOıralı "Anmton» vapuru ile lımanıınıaa 60 kadar teyyatv frimııtıı Bu aevynhlar urla nıtreekierair. IMn Sır Amerika yatı ile de llnuııı-nTJta ban Aman lalı mUanne rler cednı--Ot Yat mimabaİKe B e eerrjjte-mhyUr Salihli Millet mektepleri ikinci devreyi bitiren talebeye de aauudetnamc vermiştir . Ahiren lahadctname alanların muallimleti ile birlikte aldırdıklan reırai dcrccdiyoruı. K.ırıipr.ı.ı. j.'. muhtelif mubayaatiarında tenai-laiian lasnMadelerlni temin için 3ı hupur n n-rrıllyorur Bu kuponları ayrı ayrı keelp. intifarlan glinu. Iralolertmtade mHn«1«rlc| baagendiglnlr Oç m uhtelit mağazada İbraz eder eenlz (eıtzliaia mazher olureunur H TELGRAFLAR M. Makdonalt Rusya Çine Başvekil oluyorloltimatom ve Amele lideri takip edeceği siyaseti anlatıyor Mı» b (Ajİ.i — K MiKdosoJBİ • K.ı.h Hytret ederek «inine |l i.¦ .-.m-- ı "»i- -:¦ 11 SoOep cindeki Rus me-ıvıı arına yapılan tecaviUdür ıa C-nötil

ınrıe;erlnuı Veremle raûcadele Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine ara «unıul tevakkufa mıuğnyacak ? Yunan sefiri M. Papanın salâhiyetini tecavüz ettiğinden lepditindcn bahsedilmekledir [HEM SİhIKaI Hayat niçin ucuzlasın? aı («Mİ. odun komut hâla pılı .1 .. Pl.ıir.ıı-! atf mm meısımde Uınabuldu odun. ktt iKutlatdı. I .r. , ınluırlııı iiılı 'ı. •le veya ı I r.>u .' i nar odun «t krlmor !¦ - ' ı- yakı Uf. «¦ r r, tl. «ok ye kava rh dit amma. lottalo* -lirtnck ar masrota yon Mınvnı «oaojrıı umulDi lâfâne kabak melun I anadan Muhiti t m. lalan htıl aulfina Ankara a hahımlcravdra Mehmet AB. aahbh hadruaı h-*• '|- SanaWr hamak hakimi sabaha Ekmsa. Ri te ntl bat^oj-jce» Batta Maatdei uhmi Haıaa Tevfik vc la -raıı barİDCa muslantıhli^indlan mi iılilı Muıtala Beylerde l(»l Mu i... mu...... ı - - tayia edilmişle ıdlr. Sark cin., ¦. yolları Itllâlromaai Ankara S (Iha. Ma.) — Sark demir yoUaııyle yapılan itilâf -amma Ucchnçc taadak e kMiym-dea Şirket murahhaslan yara» m.....¦•„,.,... msıa clmck «tı hsatata triecrhlaverV hilaf na buruda ûmtalan • aaam ı----"" Mtra fJBkHH "ark: ry a da Ankara i (Hu. Uta) - Rus Sefir, laamrye VekaW Zı yarat ederek bir mOddrt rorûımır»-tar. Teni mali layihalar Ankara S (İla. Mu.t— Maliye Vekâletince halik ir av verdileri tevhit adîlvtvk yeni bîr lâyih anın ıhtanım haşlanmıştır. A.'.ı- mrvcal levhidı encik ü-ka> kanumumau ealu sera île Cfara ,. an dikkate asanarak ycau Ut layiha hazır -mm ıhtaaâr. tne laashn mlaham asalye hamaııan—— fer ecb i^aaaaaaa kamuca* aktır. fi. ¦•- r, Aatkaaa S (Hu İta.) — Ltan-boa nsabaltaderusde ffaılere hoâu kanstırnuk ıurelıjle bem halkı, dc hofcAmct. urar edenin hakkında tahhıhal yaplmakta-dar. Bir Amırihan profesörü hmirde kınar > ( A-A t — Kolombiya dnnıll«iman yak»h muallim -ırk lebi meOll'U l'mfı.Oı R-ımeno schnmlır gelmu x dün Ametİha kan»a «kek nuallua mekla-beaav ası kcmleraaı *„-,,,,. Izrairde safdillik balı S < A.* ) - >aıassa,£ıa kal Nal *a k)iu İtfa hantama bankam an aidi. MaVaraa mt. ,.,r mna-ı aaaa teasasmaaascş* ie.fi-kaa şarap anrMNr-am ba «ea« y«-Hjc.ı slyab mnaet Oıasle nada . ... . ı (adaya uşabbaa «inilen bone* v ::<mı lir.1. r. ¦ ı :r.- ç»" amele tır*«a^ tar-tım eralf'k olan nuihj ' ve mutedil mbirfcrte yanlı |ıv lumOmc imkan ıcıb-' İnil landun ieıbi*ıa yordur lıarııirn be:l davsın etmekten. jMirr-aHBBBkbn : m ¦¦ -*ıa oiaca'a ¦ide or.ilı-aıek vr Milli »e <4ci Sağrı tini kaydedet. : il j 111 ¦ ,ı i; m ; c drmri:ır. Bu Izlaşma j? Anlara 5 (Hı Selİıimiı Fethi niykt ah;ama U ediyor. Fethi Be ce Fransız hilkû: U..I.IİİlJIUm' yanda iki îekar

ı. mı pahalı dlyonu.-. Herle hayal pahalanmaı Agacamiinln duvarı IfiBayuStuadakl Ajacomîlııln —^epi K*ai» bir duvarı vardır ¦ e harap, lanaiıu mubla« bir r. Ha duvar, v ...... ı- Cvkaâ aravmdu hır ıhlHkl lemtnl nımus... Emanet duvarın tamirini lııer. f'v-kal oraya apaııınan yap Cmı ... ..... -iliı-ıl.ll I.I. ,r Dİhayel. oradaki ı.u leraslUnla Knıaacl la ııı m dan vıralmaıı şarOyle duvan tamire ma>aiakai cınuş. Halbuki ba duvar bir ilanaı sirkeline, meselâ Anadutu Aıanımın aı ıubc«iae verıtıe a|aa» bu devan tamir ettirerek Bin yapıştırmak İçin muaraıom Mr şekle 1 ¦ k koyar, ,.ıri.n o koca caddede ilân > amilin.-.ak yer »akl Emaaellr !.¦ ı ti bu ükrimi. kcVtrırlır dc duvardan bu ur.-ııe '- . ı ııl.ılır '• ı-\« n fıldn Dlı; bir şey Knımem. . ¦ n ¦. . bu fikir .m- 'iı henım o;.* ı ı- j-,ı.• :¦ eındı r. a a. Diyojen gibi Blılnı kütüphane memulu Vartan ilendi. mo*oı bu adamoır; Divoıen «ibi nukıedar bir tiloıol... Uran <amaadır Varlan elendi* • i .-¦¦-¦¦..¦¦i- bir arkadaş dkı> oaa: Yahu Vartan sen kaianlme dln mi? Bu soalc Vanan etendi şu en-reı . ¦ ..Iı. verdi: — Vasamııornm ki olvyiml Vezuvun indifa. Tekirdağ» yangını Evvelki gece yarama doğru Tckirdagının Şadırvan kahveleri denilen kısmında bîr yangın .. knıı* vc 50yi müteeavtt ev ve angın sabahı karıı İtfaiye kuvvetleri tarafınılın iönrfiiriilmiijtür. «ü» n* M ^ . hum. r- ai/mlaı K jeıaı* ~ ^ udaait ybr.k ı.ı.ık. kUyanaa ya. ^ Hatm. «ty* om* omnnmn o kHaeİ nîtnf mıirn-Mua aeâal du n «tn * ^""^l asn mLcynutn v.n bak andı ,..wW(0. aator «a buna knnal.k ne aahb IO|<k>... Seni «le verecek "T- ? ' ' ™at'*'** "¦BB,° b -r-m. Ibr,. n— —r«r m» -I~, aa!lt^Jt Mn, «n r-t ik-a.ll.,. Oa^uOrna antyas;e_ d»». »naten yan- ko.kma. Sehltde. adodil^U ani.mı.1. Stı^tuanı >e- ,x.d.vua™ o.» .aam-a.yardu: ttna «.--..a anytetuotda: a^abnde. «n. nuue. °*rA ^ ^ ^ „„DB-,. ^ ..ar ..i.Tmua oaBonda, I u-rae, kandı *u, ekd. m k«r m,7 *** »"* """^ ~ ^ ^^£TZ£L %' kase: SU. du-aasU. abk»! aan »U^ama. .m-nnkkUn. Mf» İM -a. aüm.Uab ba^m, w »JZLTJZ^ "¦sJTdtl': ta h.-i n.^. t,a,.o- PKLS ^"'^'^ -b- İki I- «lUm p -o*-.-» ma, ^ bU^lkn dar W ı-.»,, .Cin- *«*r.. ¦ >J t Borsa X Seyrisefain Bcrfcn KcarsOi (Umu Kûpr Srbc :v,nuiM:Mıü:ııjdh'C *v alDn-Jj bcaotMİ 87». MUDANYA POSTASI çiT;'.mlv 'i .'ı IHıırr tı uru-ıı ıı: TRMZOI HHI POSTASI { KAR.'ılirViO vcptırjO luaii Rlzcyc ciheti vc Ol, 1 'ile İzmir Küllük BoJtünleri kaJUcıkc Rüstemiye 'Of*! Htio 6 Haziran r*crş< naiı. Kat*»» 1" ¦5 "İ Irmlr. Kullap Fethiye, AMlfc i1

El ı«ı»laıı Okk. Fi.li Yelkenci Vapurları »UR SOK AT POSTASI iSMET r VşAl ıvı 9 Haziran Pazar <•* «" ıs ı. Galata ''•;::„ İZMİRE Salık üde Biraderler Vapııiırı Kara Deniz Rualaıam k lüks Pastanı Fini zan Pazar Fotoğrafçılığın bütün Zevklerini Vgî.ı sına Mimin ctıirir resini çekerken Agfa İFUlmini unutma!.] Foro£T.ıIlr,rnım yalnız AGFA -LÜPF.KS„ bağıllarına çekini/ İLAN İngiliz Hüseyin Rüstem Mersin - i/.mir postası \ .1 &r~~^t btsat 'lutiiDir iü Irâı M BAVRON- M'.IMI IA 1 k: İSTANBUL -HlHt:. arasında lök* ve «Ur Reisicumhur Gazi Hz. nin Himayei faiıimanelerinde ÜÇÜNCÜ MİLLÎ TÜRK TIP KONGRESİ Ankara Eylül 1929 Başvekil ismet Paşa Hazretlerinin fahrî riyasetlerinde VE Sıhhat ve içtima! muavenet vekili müderris Dr. Refik beyefendinin riyasetlerinde Kongre idare heyeti: İkinci reisler: Mudcrria Ziya Nuri • Muallim Refik MüoÜ Fahrettin Kerim. Husuai kâtip. Dr. Hasan Van<. Ves Muallim SaUhaitin Mehmet. 1 — Üçüncü Mİllİ TOrk tıp kongresi 1929 senesi eylsM devam cdcektir. Ağustos ir*ritinde kongr gi inü ayn 2 — Kongre me.»uları- .•: ... Kanser. Kıal3 — Bunlardan başka ar>u eden etSbba b. msvnlar I bilirler. Bu tebligatın azamı semana k ad<r ilci ni oldu-ıı halde: (İstanbul Ankara caddesinde71 numarada kongre umu-, mi kâtibi müderris muavini Dr. Fah rettin Kerim) Namına gönderilmesi râırmdır. 4— Kongreye İştirak cdeee k her Türk tabibi İki lira kayıt tareti ile iki kıta Ufuk fotoğrafı ali caddesinde Sıhhi ..t...'., Muallim Dr. Niyazi İsmet. namuia gönderilmelidir. 5— Kongre atasının haviye t varakaları ile tenin edildiği takdirde vasaiti tsaklite tenzil at k a meleri namlarına gönderilecektir. iı— Kongrenin devamı moddetjoce A okura da yerli vc ecnebi nl.it vc edevatı tıbbiye ile tîpc neiari müstahzarat ve tıbbî cıcritrin trshiri için bir sergi açalacakbr. 7— Bu ..i-:.:.. ¦ yerli alat »e edevatı tıbbiyenin, ispençiyari orBstahrarat vc tıbbi eserler n Kahiri ücrete tabi değildir. 8— Ecnebi müstahtarat. alat >e edevatı tıbbiyesile eserlerinin teshiri için muayyen bfr Uc rct alınacaktır. Bu hususlar İtin MaaMim Niyazi İsmet Beye miraca a t edilmelidir. 9— Sergide Mulaj. Piyes, ürahvder, Kollebsiyocdar tedbir edilecektir. Bunların İssal ede cekleri yerler hakkında Ae/ustos bidayctmc kadar Muallim Niyazi kaset Beye haber v erilmelidir. Umumi Itiup Müderris rntstrrini tdar. Muallim Niyazi İsmet. Aza. liğat yapa-le yazılmış İstanbulda müstakim ve kanaatkar fenni vözHikcü g \mK\\ HAKKİŞr Sultan hamam Yeni Cami Altıncı Büyük YTAYYA RE Pİ YÂNGOSM 5. tıci keşide: 11 hazirandadır Büyük ikramiye:

50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramİya-ler ve 10,000 [ Lir.ılık bir mükafat. Su keşidede erm an: 3900 Numara kazanacaktır. Yüksek Mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: Ranlnp InaaMir racvcM Ammm¦ laJEafc scishI. »ahimi a*jrunın naidrr .fı-ı 27 -m- f* m> ¦ i. ı tabaattı fi haaM**J ırvhmr karlar ıısı,-,'.«üya va*cdl nlD BKP -kir. S700 İçel Vilâyeti encümeni daimisinden: İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden: fcvsafı şartnamesinde ya.dı biri 100,000 diğeri 450,000 kilo olmak özere 750.0110 kilo iki nevi ispirto pazarlık turelıle alınacaktır. Talipler mubayaa sarinam.-sini öğrenmek üzere mu ayaal komisyonu kitabetin mOraçaat edecektir. Tekline. 1 temınu» p.»...rte*i «tteıf. asnl 1? ve kadar kabil olunacaktır. ollar idaresinden: Haydar Rifal Beyin Akşama kadar sıcakta çalışanlar istirahat için mutlaka Üzümkızı Rakısı içmelidir. r-> PAİ Irfemlekelî mîrîn medarı iflihaıı olan Hanendei şehir İBRAHİM efendinin »eni kgmuı ui O-ıı. \ırunta ilimin. .eni (in oulmn. artçı ı»çtı varim, yaylada bir ıjhıh. v>ltıxo banı >ıri PABLOFON plakları gelmişlir İler yerde anynatz. Taptın ArgOmc R ve A. Baldyaa biraderler. İtin , ^ HAZIMSIZLIKLARI »TMLlHlrER-.GAZLErlİ «.¦¦S*1* eKŞiUKveYAHMAlARINDA A7 , .(SODO-GASTRİN) Müstahzarı/'^ TESİRLİDlf* k.utı kendimua, • > nuk «evk- [ ildir, r.l.ı ırr «e.ıaae itimat | KOMİM T*A$ BlÇAfcl |\g POKER 7 ı.ılıda. Tıllaltnnden I I" ukdı ohlrrıı, kura). I tipim UanİMiMa iaraila. 10ı. YıKIOR H0DA*fÛ I - o-t>--- o.» ocot'^KOCDCarauoD J HAYAI PAHALILIĞI | ile .i...- .¦-!. I. İçin Mademki bir bala HECETİN İle atU elbiıeleıiaiai yeni gibi yapmak imkânı varken yeni yeni elbiıeler almjk ıvın mejo b kadar para tarlttanea? M Cl.TİN yağlı nurler ve bOtDm lekelen giderir v* rlbueyı >caı gibi yapar ve kuaaafi İM .......... ı.. depolarında aatıkr. Tarkvyc K.n aıentılan I nardı Savo-pulo birndrrlcr İstanbul pat Inoatıyaa Han No 28 ooooc oooo oo'. jooooooo an »on * metiıı. D MMH Unun H aırkecınr cunKOM CâBUmoe 17 r.LnıarJlı <bklOn I'ıtlba.- labhanc medfeictj kömiırilık mahut K c kadnuvmrvrdc daaaU mrhmct elindi medrese*! Vilâyet daimi encümeninden: ^ Lâleü A ar.iman i perşembe günleri alenen mllraycde edlte-ey akeclcrlyle iftıu günlerde -m«i ondan tınmaları ve ı. tabrika-arı müdiriyetinden: Ankara HaPishanei umumisinden: •aioci, istanbul f-an?al rı eklt'hi nıiidiirlüğün<lcn: t; ö/İL i mm V. Oıaoy Hamam» Tayyare piyangiMiı Sevvır ben Ak Çavuşum harı alan a^erıknmum ba kare kr-eılrnaa Jvh-.j> lUı.n.lı -Mehdeı Şenel. lacalan, kmn »»ara alma) ama-rm da baıaaıu »eanar kanat BeajaJ ¦ ktajı* Ban eaaaeieff attı ta da Um taka eaaeagar._ ' DAKİK ZİYA Mut<ba>>ı> dokloHar. manamı al aiklerıe şenelt rd«« ben umraba >e mllkemmeliyeıı ta.dik a ca n II I I İli A HllOKi Toptan ve perakende satış mahalli

ZAman Zfm? ÖZ» Mesul Mudur: M. Aı ALTİNCİ SENE - N" 1823 YUNUS NAO£ İdarehanesi: Dtıyıın..urnunıtye kar^ısımla il a t re I mahtusa Telgraf: Utnnbul Cumhur!» ei-Posta kutusu: N' 248 Telefon: f^îrl™™ :Ü£ Cumhuriyet _HER OÜN SABAHLARI ÇIKAR. SİYASÎ I CUK GA/ETESİ_ CUMA 7 Haziran 1929 Dün italyan tayyareleri geldiler ve hararetle karşılandılar ..yvarelerindan bir diğeri kgır «!..¦¦, i, ı, ı,.-.,ı - .: ¦ amirli ı--ı-r.r .imdin MOsyO Eli" lif bur.il (»Tiı«nı«mi- allaydım laık-lu-Diı> IMIlMuıın lon amalar >aıU*l kar-rcında cidden IrreddatIt- .--.i— n ..: Malumdar ki bil lllU-tı -lap blıaılg u?nrkm Alnudnn (tın t-t-rUml, oları l.Uhl.ctkr hu iti d unu IrravDI rtlIUırl brhıiKiljle Vurum talin Mi»>ıi Pa panın (rrl (a^rdouıı hıe kabil olduk. Halka ki I ula fin B. M. M. Reisi Kâzım Pş. Hz. dün şehrimize geldiler ve merasimle karşılandılar Kâzım Pş. Gazi llz.ııin bu sene maalesef istan-bula gelmek niyetinde olmadığını söyleyor îazi Hazretleri İtalyan tayyare filosu dün saat yarımda şehrimize geldi İ35 Tayyarenin rakipleri Tarapya da parlak merasimle karşılandılar a IIO - MııallA Buıan Hanım ııibayct vercceglr. Buna rağmen «on günlerde balı fotoğraflar abyenıı. Bunları dercclmekle ma m Icabıılll müddeti çoktan gecmiı ee resim neıri müddeti dc hitama ermek tiıere bulunmuj oldu artık beyhude r ABONE ŞEK \l II MODDepı Türklc iclıı Hjnc İçin Sencll*! 140» Kr. ! Z7Wt Kr. 6 aylığı 759 Kr 1 3 aylıcı 40» Kr. 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR m-m- ZAHABOF " Mart» — M — 7 Ha/.UT |'>aiŞehir ve Memleket haberleri Mmii."om leyrl Hakikaten Vickers; sirkeli komisyonun vasayaaını* kabul etmiş ve bir herekelle cihanşümul tröstlerin arasından çıkmıştır. Buda Zaharofun vaktU za-manlie tehlikeyi görerek çaresine aı İdi. UhUianm Silâh FmMkmbm L T**»" ^ » lalı i-—;-.!.; - 4111 faali tat ımurıı >ı olma* j»ıc Vlckı Mel flreuıot lir "Mevnddl naiMıe »in ılıuı Hana tik nehrinde <Holzlı< ederek im ı ada sel IvrıarJar kamun JfdJv«- M Zabtı rafun müe-teı yada Oaiu ''Teini" ı ""»'i alamla ve- ı !<!.: ı i.: dl UOİIIO) alna. ve o» marjıcjr ,-.ı-- dair ".- «ubt li /illini ı./mı Wı Hasfcıil I Zaharolsn baaaaea t'. ı ın ftayet azim Sın; juî oMogo slrau kailde ınuoai rdecB dlap ¦_" ¦ ¦ r boaa , .ıı uhtaadakl MşebotU InluiBDleı dahi ttanel umumiyi ma traken b Oteııne mtunUt olan Har iml a lnenam leıl U. VirJUra aendlka^nı yen; mesai Babalan ¦ Hr i6* bajbk r« nal leler kamuuıd a »ırak hiı&vı t<mi'.tlı da. harnten smr» Vlrl m tura D >ı iı.-ı-.ı-olducu iıeaaom t Utıamıı İle i» a: i1 r ¦ . ve ı. ı. dibe onan; caiıre yorrfn Harara l-i'l

!<Mttbadi varl Paris sefirimizin beyanatı I kn ıı ¦ ıiıiiı iı> nataa J J Ilı »ir. HJt . .., cila i arlı it.) a taralıya araaıada HHalaamaaia katliam—-a hanlar eddekkar. «dana - Maealn halli adana - Marala ballı, imanı ı ıı.-uMiiıHıı intana bir av ıaı-dada hOkaaıaiııaiıa ıcalna adili Turkl-nj • an riya hantada Tor*in - Suriye hududu mca-eler* de, laralayata fOsterdiei lıli'O.ı niyet vıınıııJc bir laral* lan komi*,on karan esas lutthaa olunmakla beraber, dağcı .ramı Iurkı,.ata badat merinde ¦a ran «t ı,ta nıuhıac MdaRu boyler. IBr-ki)o»ı lemln ulunmak -arı Ilı fealIf.1 İm -ur. Fethi Bey ne »Unu Pariaa et—fir l>taaaaMa 1-4 fOn kalacak »e pa/aıre-ı tSaıl faılM harakeı adacetlm. Doallah va uılaama mnaaaaaa T ark • Fransız «İkilik «t alla* ma muahedesi laıa l'arist- ro o akeni ı . r., u ı ¦ .1 .. I it. II ¦ huavlala hükümetin ı «lira alını Ran-ilaa Perl-a av del adlynnaaL. raini Hey. be dalak t taka/ayı detaaniı v« (atıkta lak.tal enaek-le kuldnganu Mm clmlfii r. Yeni bir şirket Meninde batı kunduracılar Uıanbuldan ton derileri ayaUap-(arına rekabet eylemek IçMı 10 Mn l ira sermayeli bu- - r..ı ttalune karar vermişlerdir Matbuat cemiyeti içtimai istanbul TM Matbuat tepil ve tl Su bentlerinin tamiri lâzımgeliyor İki üç seneye kadar tamir yapılmazsa İstanbul susuz kalacak bu kat »uıı evvel Ankaraya 4 m V'l.r. cı-.aetı t«n aılcri mudUıu Ziya Brıic av kal Terfik Bey a lalaaauta avdet rimı,lerd.r 7ı.a ve Terfik Sirr Şurayıdevlelte Kara köy U kahinleri taralından Emanet aleyhine açılan davada karır bu i n mumlardır Bu baaaata aenlea karar tnUhnre fcUieV edlkeektV. Ziya II Aokarada Nalıa Ve-kalctı de ban meseleleri de gtr* rü|mÜ|tUr. Ziya R. lata d bul benlicrıoıo lamın için Nafıa V inden tahsisat İfleıniatır lalaabaal w .iren benllcrıo. eıaılı mertte tamire- ihtiyacı olduğu söylenmektedir. Mûle -ba . ı.ıu göre bentler tkı İac İsi.ııI-. ıı-ı «uıur kaltOti*ı mu -lıakkaktır. ı ti,.,,ı-ı mlae tÇİB am .k 100 bin lira tatula edebilmektedir . Bu para ile eattnba aıdan da ¦atak tJUmffc liraarke . L'vhahe aeacde aeıdigi tahaa-at 10 bin brayı leeavüj ctnırmehtedir. Dunun için bentlerin Rmanetin paran ila tamirine imkân tfSrulUl* 'I.r L I ı 'J T ¦ TaHk badall fotlatnaıyor ınu7 Tana bedeli paktıunm IS liraya ea-UanJacaL'1 ya*Unıi(lı Mutıaıebel luuu-n-ı: 1 .-ı Cemal Hey rr ınutiimn-nuo*: • Yem banan henûj mae lebtui nffllmer.ılfilr. BıaJm OıldlcımLa tank bedelin S Ura ularak (emil ottnlt va iki ura rant ıctn or uutuyet verUı-ı-; -r ¦..ı.ıı.ı.t. nalde i'i'-1- ı.ı.. bmulan Inrln tatili ilk meklepler. dara Tiiınaw<-'lll» ta«l latebeıal yarın mak-ve ltııthkD edile-bir hıf-a rror-enrBu sual« cevap İsterisi Türk memurlar ve Vagon-lî Türi.ı,L-J< para kaıandık-' lan balde '1 ürk memur kullanmıyan ve yahut nazar boncuğa nevinde bir iki kuçök memurla iktifa eden mucsacseiere karsı mücadele etmek, retilli bir varile dir ki biı bu vazifeyi elimliden geldiği kadar ifa cdiyoruiBu nevi mûeaaes-r (erden biri de " \ .ı -j ¦ ın -1. ., denilen yataklı vagonlar ^irkrlinia tatambul dübeşidir. Bu müessesede bîr iki ar maaalı TCrk memura mukabil, bir çok gayri Türk, ecnebi ve batta Y unak vardır. Geçenlerde Ticaret Odaaa veya müdiriyeti yataklı vagonlar şirketinden stapyer olarak iki 1 ürk gencini istihdam etmesini nca ı n'iı ¦ şirketin, buradaki ıı, h-iıi'H bo ta i yer olmadığı bahanesi ile atlatmış, fakat bir kaç gön sonra iki Yunanlı memur almıatır.

Yataklı vagonlar Şirketi Müdürü, efcer Türkleri *ev-ıın. ur.s. burada vazife almamalı, baıka tte çalışmalıdır. Yok i-.tı Yunan-lılan çok seviyor ve himaye etmek isüyona bu Yunanlı memurl lı vagonlar şırkclıniD Yunanıatandakı |ıı-besiado İstihdam etmelidir. Biıim asıl yaımak itediğimiı bu, değildir. Yataklı vagonlar ve emsali müesseselere TürkiyeH d lerini hatırlatmaları lâzım gelen resmi makamın btı\ vanfeaini yapıp yapmadığım öğrenmektir Onun için soruyonu: Yataklı vagonlar Şifkeboin bu hareketine kar$ı ne yapılmıştır ve ya m ya pdac aktır. Bu suallere cevap İsteriz. Liselerin son sınıfla-rındaki imtihanlar Bütün talebe Darülfünun konferans salonunda İmtihan edilecek Istan balda mevrul reaasi ve huşun hıJtfjıı lİMİrno aoa sınaf-laruadaki lalebelrrın mezuniyet anUıındaB labrırrn yapr-lacaklam bap bar arada icrası düaüouiraektedır İki takdirde imtihanla Uiun tılrkeaâa •aaaraauytr Darulfaaaa kaaf eraea ııhımfc yapıUcaktar Şehir işleri lalanbulun ".ııı.ı, bıtı»or lOanlHılıjn umumi nantatm yap-ımjl uerjble eden (iıkrt aunuif c kadar i en it. ,¦ vı ı cıneu (,'ıaudaı ve Kad.ko>-tınD altırınlalir fi.n.t bu defa BJBnnclıını ıtu»lı ıılıeuu de barrauıtiT 'iıır.uı vatım Kinanır.aı«'an tUjarcn Kanall kaim ayır kı «nu ıia baakuuauılır. BuAİaa allık kaa Haaıa alaaAU* kadar yanlan .tıı oakal >aa tJ^da' ^ıttl edılevekUr Takallarln haPal .,ia,or Ti— -akarlnı laaiıin turan Ma-»aaa. -Ol O-ı Jusoıyt kadaı tastırr rrr.-rtUr.tr»!" d. acel ekte Cifler. Taanm meydanında »e aEyrn-artor carkiKl ftoUraU- aduBkTirı ı»ahl.ı.l.- ¦>'¦ ¦ r . -.1.1 ..... . Inhilap ntu/e&l tniıllp UUaal konıuyon'i dUn wp-Ucajak maaaaan n.orKUiuu ucıi -. m eayajan uvnalıne baaaknmajlar. Uaaeraa tınım tadarenade .;iiia --x-ajj.il r Uekudar - Sarayburnu köprUeU CaBUaar ua Paraya arma arasına as nrrajauıuındnn dubajı uaaak Iraan kamı oimndı|t r* baprU İt n da • milyon Ura paraya lU.-an maniu an.aadmaa^r Bu para 'UkOmal tini a «ın-anCılrn Anadutu deaıirraiian utana aanrvrna-ora. yataaii <aa)eoaar adarrat lauu-.Ool •v Clkılcar Tluıraı ¦ —|—"f-1"1 Ua¦araj-aa uurabairduırıa araarar.ıraya-pBaaaaa tnaaajall nktdaroea Drfarraanaato BilıkaS MaBye mesınaruıuı naaaaaan ladrar 'JıÜrJ»-Br Tsayaua hnaknıaa ur ra auirfaaarn SlllhUrafla -OorUltl Ankaraya ıRlBBa otaa mibk !¦> LDIIVeremle mücadele Senetle (Hr lira vererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine aza olunuz! ej İtalyan tayyare filosu dün geldi Berlin sefirimizin beyanatı i anan uatcae^ u.aiıta | aıkeriyanıia mUhlm kısıaılanma ¦'.¦.i'.ı yerler) uluraobllle dins, taslara bakım, yanıtım toprakları £irdUaı. Utankalda JU ^ua kanacak >c buradaki tHiaderna Haaaal Saaaı Bayla llynah .M emduk Beyni kerımı-ın olcamr meraMaakadc ; kardtylnıc bababk ı »ı.ı.-ın-ı ve | sonra Itr 0-,'[im... Koma Ballrlmlz am gollyor Ankara b (Ha.Ha.)— Roma Selinmiz Saat B b u aksam lalıakats hareket eiu Suat B oradan da Rinaya hareke! edecektir Danlllye VekakfıUrun tebiigaiuıın t faal tego larttv keaasjyonlan yeclden nara »labtr rt emaa •eraaunc BB -artar ban .ıı ı U =a»a-'--r BBk|| <-hıt uana ebı-'rkavtraa taeaaH kaMI ıuaea>-Ur. lJt*ittDöT mcmtıaffitdc ıtayat PahalıUo> tatklklart nesre* Onan lakzal nakaıaaa, taat-asndakı '-ınki-run ıkanai Hanlailr. Bn ay mo mu*notta

bu eralıkler neeredl-İaaBBBİ SBlhırnat Tir laf^lî ¦Mil İtalyan t J yy .ıra filosunun kumandanları hnrnrolln karşılandılar! [ lanarl -*r * irs •>•«*. 1 müfreıe naker. potla, m ur ika, hususi bir vapurla gelen İtalyan mektep talebeleri, fe hrimizdeki Itolytuılar. İtalya setâi. sefaret erkanı I ranvada mevki abauş-lazdı. Fdo Kauaaadaaa «e İtalya bata müsteşarı * Ankara,, masa ile Trabya isketesine .ı.mı<iar. burada Koloıdu kumandanı Şokr aili. Merkez kumandam Emin paşalarla diğer erkanı askeriye. Polia naüdünzuıavini Hûszui. Tsrk Tayyare ceeuyati raini Fekvaa baytar va kavra mm teraad edam beyet tara-findaa k aradan randa rakı ¦ Mutıka İtalyan marsıv Icrea-nûm 'imıı. İtalyan mekteplileri r'atlıt unıtiyle rraaat seUm ifa rdir , Filo kumandanı ve italya h.ı va müsteşarı Tokatliyan oteline iritmisltrdir. Burada uıüalakbıl heyeti komandana birer birer takdim edilmiştir. D Un ak^am italya Sefaretinde bir ziyafet verilmiştir. Tayyare filosu bu sabah Rus yava gidecektir. Hava kumandam kimdir ? İtalya bava fıloaa kumanda a t jrncral Dö Pinedo mütareke esnasında tehrimude bulunmu,-hır. Do Pinedo o zaman Utaa-bul limanında bulunan " Arctu -mede. yatı süvaraa idi. Dö Pî-edo Italyaya avdet ediare tay* yarcciKğr ¦¦ i'hık- r-tmi- vr h genç olmalına rağmen göatrr-digi muvaffakiyetler douyTsryfe nazan dikkati eelbetmiştir. Genç kumandan bundan evvel Gennarillo ismindeki lavDöp Konya (inrru İle fatanuula tel-mekle nükıı UeBsrnın Oınan. cıaballe-ande nkın mı 'u-ar çi rt-kaaa aatroiu lauiı Bftnduun zeveen LS-.fi>- Kanun inanan asakCe bir erkek cocat u <ı.oyaya P—| va Ikaı ılı ıja ¦ sada »al» Ur tarnda-a ukarJarıi : Fıi-Jtesne yalınaaaaka varcsıılr İtalya ile Avustralya arasında man a Haki ve Uı bir hava seyahati vanana vc bılâhiıe " Santa M a rina tımuıdeh! tay yaremyle Hahrımulutı akarak A- m patlan Amerıkaya geçmece muvaffak oarnuılur Jenerai Ö6 Pİad.ı dün vaki olan Ij..inalında aehricBİıdc gordOgu laaaaah.hnlrlıedcdaa. beyanı etaalf ve ?uaareke eanamada fardogû Türkiye ile ha cikutû Yeoi Türkiye araamda pek raryu k faiklar mU)ahede ettıj{iıu *fty -IcmifHr. JcaeraJ eU Piaado vc maiyet) ve hava faoeu il* blrUktc jch-rlmize gekeif -Un Ita fya hava nezareti m âa t e sarı I. on Itak) Balbo dua otaaaalalUmV: Trseradan brtasa aaia gacaaBaanr re vı-hir dahilinde bir tcncuûh yapUklan saara akakta saal sekizde İta lya Salarcsauseıinde »crefierına tanİaa ziyafette hazır bulunmuşlardır. Yeni mücadele ataları 3 UncU llaln Ma tanka yatta a l-ıaaı Lava* . : I Naasryc >.,.ı . I Konya arl>-< Kılık ttay ve adaat elradı : 10 Ibsaa Bay I I İmi. İllin ¦ ı I I Vafesa TT luidcınıı ııaıırıı aaa olan kayır va nikaı ¦aaanlınaaı aaaıU-rina kavdeder. Uat'ndan dagnıya idareba3.m.t -Cıımh,„„| Va-r aaamurltıSana, biııat <cıa met lapla muracaai •arcıHe aza tayn ve leaerrfl kabul olunur. aeacde bir lira, randa 10 para demektir. Ba ¦.«¦!»et* aza «İnana*. Türk-Yunan ihtilâfı| ili ırılıkdea aalull i'P'ıZ< ilaaaar derede kulak ksMUaıltD kUadetUdır. Trakya 1 arkıma* tanı yaaalaa raauUrUn ırlafa» la lâaaıllaık Itllalmtın a*n darpuı *lanma)4a. Haf alU ay awal m.,ı,ı.ı,t ftutna-ran Cuzaalclnaıe dl* Un arada -akl ı.- ,,.,. nJd İsı

ulan ımiM-iın fecaati kel caae Eaınl ı- r.rirrıtı ayan olda. Bu -ı-raıl .ılımda YunanİBlaDlll n.ı-ıl .ıııl.ı-ıl.ılıiliı-ıli " llu lıtıBunlaki l ık ı iki ııııiı- karilerizuirin ııı.ıl ,ı rrı ı, ılıır. M.nnufth arıada btr IktUBİ rardl re o sd »ya bu sareTlr lıal İni un inalı (di. HBkurnetİDtı lliHtfer-n almakta devanı rdlrard* tritıaaaa karili . , . ı -ti ü k | malimin : mn r**b mabat »a Bumdan la otua ttyaarlu» ıl lnlhırm majnr.il munak-frl ra^raeaaaa. s ıı '¦i yanthnak leta ı-i"'.....un Olvaa û-üim *e aratfdna Ituif ota-rar "mı. ler <•< • •:• ¦ ¦ - ." dadam 11."... * alda diler. Ustu -cralU BUrUade tak İare •deylaı n . .-. ,.¦„¦« ve n-. u r- -.-11 -1 — Kakar ı.ı-nım 'ıtııırl nramban .""ar" kıra, ha naaalaie. ba akalılı •¦ut» ııasayet ta IbratUaı vaad -ı.-.ı--r f.aa IkiaıaaBar* -¦¦•"¦atı aana h.kttata oıılıküı aaa> nıtaıa— e— — kadda kadar aaaTaB aMaaaa -M a -aanB aa aararanatf V ııaaaaa atı mm hataaM dvaafcaat btr kakte baka-asa aa- naan baka * .aa—a naa «raJlbaa ve yar. jaır-.dai lalar ¦kaaar. — aa-ı» rnuadallar ¦¦ırak daka kavak tararlar Mia kabul ve ...... ¦¦......... UanrUt a.ıln t>u*uk karar veya kırarlar-" Ba raalr İma». ı rvabmı > »"-l-ll-"*t um in.- una ı >*ı. ¦ ı- ıritı et-arce 'il« T».. .ı .»ıı I" I r ,.1(1!, xU1U ^.ll-IBCIÎC ¦Bula .a...ro latraanı ¦aaBar* ıtn ı ııı ı rataara ¦¦aaa ¦la-ılıala» ba bada* *a*arr. -aanaat. CeakS aanya tu «ana aarebrıt -ıh.n ıluıı aaıamlıı > ı,ı--'.ı ılıtHİdt«un> taartk ıa ¦ ı.a-ı-*>.-. - ea-alyl de (esbn fiaW»' Yı Adliyede kaşan nıaaıa **vt) Takan unaankarna ¦aaabaaı aaampr 'ıılı arata la ısa ıniıiaknlı aakaa> lere »akln-aans eadzdan tean InaBaa; ..-a.Taans. ¦ılımı bu» sa davaaaı nisan yaataı anam Karilerimize, muhtelif mubayaatlarında tenzilattan Istl'adelerlnl te. inin İçin (31 ku pon neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı j kesip, İntişarları günü, listelerimizde mUnderlçj z Uç muhtelit mağazada ibraz ederseniz tenzilata mazjıar olursunuz. C'i'irhııı'vcf' SON TELGRAFLAR Komünistlerin muhakemesi Mesutların bir kısmı Ulılıye, haran l.-r.ı 6 |Hu Mo.| — Kuiııü-n.ıı.ı.lı-n t fiı ıı l.-L Avnİ, kamamı Huaıı. Mayer. Rober. rrrned itapçı Hu't.iTi kama. lineer Hamsa Arif Ot ad ar. Fahri, hur -ı j.ıLa. Kaairl. Nurv Kafi ? Kenenin enea'ı ssnıhaheaıetc-rsne Afctael Kaya. Ştâkrft. Hilmi, dokto. r&Wt. Koyo. gfa Papanın hlr mektubu Musolininin sözleri dalâletkârane imiş! riımı» i <a a >— ¦» - ¦ ¦.....¦¦ k-i. .. lıl naı. • i.:--. . Kardinal r»r Ur naktnaa r-ımmlııır M Umr luı.un mva-ai rr ladan rrjtır kısmı lüzumu muhakeme aldılar i baaari, Haaa-serha. Sm* ! Fcril llaaaâ. Çak. llWrin. Haaan. W • •>.- l V

1.,,, N, . r 1 II,' : Ihrahlaa. MaatalV firarilerden Nıho SaBİrtir. Ne-«hm hatla. Urkmcd.. lû.ucao raohaluaırkruM harar MtiMi. Mûd.l. .. - ¦ ... .Cı.ıı-"-... hamlamakladır 18 hoenÖoi-t Uhli.. edildi incili; anıe'e lideri Mister Makaonalt kabinesini hazırlıyor land» a fa Al— M UaKdonaıcaı tUtt n<3ari'U>ıı Ibikııle lîtvct ettIC LTırie (iiii-.il - ı-c-ııı.ı lalı ilcini Bcrar Ucuz.uk mücadelemiz Deniz banyosu meraK-lılanna muide İstan bul un aziz bir misafiri B. M. M. reisi Kâzım Pş. Hz. şehrimize geldiler ¦ ıı i İZİ Hı. s [HEM NALI NAI MIHINA! Putları yıkıyorıarrnif I Bir mecınna * Palları >ı\ı-yaruı . arta »I» saran atmal t . . Mtaatiha» Maunu ¦ ¦• - ¦ . .-. ta» »ı» ı a ¦nal—la aaatan iskan adamlar, tam «an katıra ¦ ¦ tor*. OM K- anvarrae «laftnrdc frim pal • ¦ ... artara tat tır. Mm ..M L..-,. t4l* ıv.'ırmiycıck kadar hneka* ¦ ı , Zhr; . . ¦ 11 w pulun ayaklan allında n'inni daha çak iUzellık muharebe»! îj1.--I-I-- ı ....... . <l Jl.r ™ -I" n-ı-ıf. ll»İI(m fOl-t a v( II-. - ı ıMUİade İti Haaıaı _ıı.-ei.. ¦ feri fauna atana-taıaa ıjtn><a«ıl««. am ist ¦aaaar. ... ... kat kal ¦İşler-. Ham [.•¦'.. knasaaa m S a 4a »dvM Mr I ı0'>-¦J. 11 ¦¦ ıı n . ..... ıı ,1.. aran bir ıı-..¦..ı-o- •lana. Mı Dilenciler Din, B . ıı J a 1.1111. saraylı Nİfcadaa apar leva* no» mağarasında yann saat - ."iın atardım Hu yarnn saat ...i i bilip takemnak htlsaes Hlr di n," kafileni, adeta Mr tendr ıjfhi mağaraya u»»iv?ti İmar Mü d iriye ti o Dahiliye müsteşarı getiriliyor Ankara t> | H.Mg | — (ovar M .,ı-,vf'ı eeed ¦¦ IrachfcaiefcV Mtrhsâr sankaVıyctC a^L.e MuMraatı Hümı Rey tayın «dl-lecektar. Jari. demtrjolUn mırta^eles; Ankara 6 (Hu Mu)— Şark demir yolları tııhctıylc aktedılto muka.clr Nafıa Vekil. Recep Bey ile rkel murahhasları aıaunda uııı.ıl... m-. Polis Müdın .'karada Ankara 6 ( Hu. Mu. J — h-!¦.¦•..' Polis Mudlri !)«ril Bey ban .1-. ¦. ı.ıt etmek (kitre buray ekaû» «e Dahilîye Vekili Sûkrû Kaya Beyi ıfyt-retle rortımüşlur Şerif Bey borada knliattaaiıa Vrnd. enh.rU İm» lir. Iılahalı malııe ho*,^rsnı An', it . ı. ıiI . ı iatakat. maliye kaatırrnnu buniın ıslına ederek IrkaM kanun hakkında mıııakr ralli bilimi ınu(luı. Bulgar Sefirinin ziyareti Ankara 6 JHu Mtı.J— BugBo Bulsar arlın Trvtik RnitO Beyi '......i..- bir müddet ı.. lür. Slenogralı ımtıhjnl.ıri bitil Ankara 4 (A A.(— Ticaret .u-fctrtı.noV fnpdan slctsofrafı uabbankarıoa y . ir. kiri «tırak etmıı tyti tan otsaak İtere on ıkııı raa.aff ak olmuştur. ¦ ¦.. ....ı n. «nha#ar> ¦•«« Kadriye II ve rûfekaıuıa ail tahkikatı tapan mualantik Hikmet bey. dün Ankaraya gitmiy-hr. o^lııtu lulOt b-j -jba:ı ı*™:ıııı; Ulı--etıekl '.tajıetcat-inaa M ÜjlOı İni nj»-

reı cımıttu Türk-Yunan müzake-rati bilmek özeredir Ankara 6 (Hu. Mu,) — Rufun unan sefiri M. Papa Hariciye VekUİ Tevfik Rüsttl Beyi riyaretle üç çeyrek saat £ arifin Gşt Ur. mütakeratmın jL'i' gittiğine, arada caaslı ihtilâflar ..ı,;mı- dair burada malûmat yoktur. Mûıakenrt hali tabît ile devam etmekte olup bitmek üzeredir. ! Yunanistan donanma-jsını tamamen takviye ediyor Londra 5 (A. A.) — Daüy Ielcf>ıaf Kaidelinin istihbarına nazaran Yunan hukumeü Adalar deni ymde bahri hakimiyeti muhal*'* etmek itin asri hattı harp geınılerile mûrrddedeıı tam'r cdit mif harp gemileri salın almaktadır. İimîrfto fo'-i hir laou^ra kıısrı dan iı -i '. . iki de acır sureli* varalnnmı;lır. (Menlerin ccoaııltıı t>u cila alayla kaldır ur K.drtyn H. ve rulasıası Iroır k (Ho. Mu) - Kadn.c Ha. kardeşi Hamide aaaar sı Nadidr Mjınmlarla kocası Fark. kardeşi Naaır Beyler, doktor arapyan. avukat Refik, lolo Kan, a vapnruik^.1 irildiler Potas sa-aatutûa^tsac kmt mahddet kaldıktan ıını kaprsatıeye tee-l.rdılmi|lrrdir Tahkikat evrakları Iı, ıııır !-medıeındrn Islioaoları vaod¦B^C pır. pımr ıv ruı»ı on!.!.. ¦İLİliaiılıH Slaııan "İri r-..h.n •¦ iıaa-lıı İni ıııı Miılıdr ortlru: If" rıaılıyı Iı. rınaılr.ıı (fcırmayıc Her puı nnretoaiir.tr nt turanın ü(S dCOlDn ortaıdu hl.-eı vırı-kAİ nstalıp »nal m ı-ıtıl~ıifin«ıHr imli ramı ulııadr <ımr~a~< naıırtır vezünün lâvları ! önünde silinip süprîilen kasaba Yanar dfl£ın Indlfaı yoni-don fıddetlanmeğe başladı ı caderCı. ıaca (likanın ot-kar mala rini, n dı-ıı aı, (deûeri Kİdl> utlunda . ıda bUiUa n baraca ayn ayrı Cupleriada nan üdirler iiaCaıa sı ¦Hal ntır. rtille tıua-kaBil detU vs :.u.ji •ara vera TltılG de r lamnnda a mliflerl knl la alı < t e nıııt. Isla Darülfünun gençliği Yakup Kadri Beyi irotest. ediyor Vakup Kadri Heyhı bı>EUnhıl 'cclieln ıcrcıldlyc ugradıtı haklında ıı.-ı. .ı-ı bir makale bela nlar! Yakup vadfı Ucıl protc^ioiH karar Bu ıjıiukii hava Dün hararet azamî 27 dereceye kadar çıkmıştır, bugün rıırgAr mütetuvsil eacCtk hava bulutlu y meldır. Bandırmada ilk arpa mahsulâtı mı? i. - -."i bey ar ıet>e.-" mi i.- İmaları anlaııtkca kapıma on bade kaval (ibı mr herll peyda inın^ vc yavaf yavaş tamataıaaın ana sına kadar llrrlemi*. orada diki. Icrck anuı ve nımr bîr arsırlıkla I kurusu bekliyordu. I Destm kurusa uııHı. — Al da git. dedi. kuruşu ] '.tnınm l.ı-i' lakırdımı -.aşırtacak, na -ı-, ıj l;ii-ii. at ¦¦ Icefımi bumıyccegım '. Dilenci j:i. ıı. ben dr arkasından ı tıktın, iı-'n feiltsik ..ıı i har aeuldo. Oradan da etladclıel kıvırdı, rllell dllkk*na yanaşn... Arka-mdan beter, anar adım (.. — ııı İle dıgcr rneslekıar'nfı <aklp ediyordu. Isianiı . '.. .ı ı. .... ı i. toplan, dıeıaı OH yanyonak, -İz sakıa ı.. Omer.n Muharriri: Malımul Vaoar Harı ıı.ııi. setin ti: paı dukl ı.»<MOtr, aodeıunl tırrteml*. Ssnmir nallie nnmast aıtnust: V ¦*Mli. ton, BOyr.n, icraa tı. Ki ferıuıu- '•rtenlvarcjı: urun görüyor ır CJıııum vai-

ııluyorum. la t, üyen yok kı. . dr Oıner. ne. taaatuoasla, "iı^ çocuk, atın mu Sudu uuıkUn. [ocuk oldu1 HİKAYELER Onu ben ölürdüm! — Ful Bıv iı,,- îü»ır.'ıi grlrn İrin İrr. HSf ÜUUHOT-II ¦ ¦ HCBİim... Kptnı bcnıın botousum ıca.a eoıi<s«-Dogrudur... t İleni d* önce ıonnak»,ı^t» boi.ı-uı.. »kama. notam* oldürmdum... | Bonra ria .. Ölopi totuı ¦Be IttUT ¦ Ever. tarımın katili benim r. O Ifcuıa ihanet, ml ediyvd •' ¦ ıı - -. -r aonu kal'«etle mimlenilin--tateo iik Mı koca ıkl re ıkl oorteettr ¦»». kanaııun kroOMne ucık oMDfu-nıı lüyüyrnm. *aknt enılmı ptptır'.r AyakUı 8orıia taareJI ',ıUadı«ıiıt «ıı" jalıoır. rina lettıaim ... Ve undan nem Un... Kanmı öldüren brr.lm .. çımcı anladınu ya Kanmı na im.o-, . Be.-u ı«ualar.< Ui.ii.il ı.ııı;... Ji Galatasaray - Harbiye maçı yapılmıyacah Bufda kın» mukarrer alan Celaıaaarey - I1at»i>r mı.. .. -f. ¦ mey m ak ur Yunanistanİa itilâf suya düştü Yunan hükümeti ku-bul etliği tekliflerden caymak için Ankara sefirini feda ediyor l* g-Mmttm, a | HaBk sütunu Bir otomobil bir direğe in<r aaıHuıiıia •arm anaan ilkem ı çarparak devrildi ınoımı Diki -im Ancak ıtıdı.purj] İçindeki 6 hîsî sırt bir tali ....."" ntinanatana -unak. t eseri olarak kurtuldu ~ " orsa den mecruh olmuftur. Eahl bir kin yUzUndaı Maral aabıkalılardan Abduikadv* dOn eece naat lialatada Badem tokatında etmi» ı. . ı-ı . . . )Uıund<n H İlmiyi blı alla ıol balcnundan aftır «ureııc yaralanmıştır. Abdlil-kadîr 'obuaca yakalanmış 'elaai yllaUnden Dun geee Fniihrc bir alacak me*'clr*i voıuadeıı hir c-erlı vak'aı c /ahire uuimlii /ahire Va«aı»eri r*an 4<<1-«» ar K|lo~ Plan " iıVâıi | Auni —a Okta Fıaıı vıııl I A i «m Irtihal MDrtrUaf Faik Tekirdağ, yangınında (yggr KiralIHIfl İKİ 29 dükkân 8 ev bir hemşiresi otel yandı leklııUh <¦ — fcv.rlkl Dün Vali E ey eve Hariç ! murahhasına kart 5ehn Rulejr Osman Serafcllin kiye iş Bankasından ihraç ıcncdtnı muttık--f/ senadan a*llye«ilc fcbdH tiktir. Mohtercm hi<vcda>ia-ıı tuaDaıımıaa caaüarı Yelkenci Vapurları İZMİR SÜR'AT POSTASI ^ İSMET PAŞA| ..nuruö (Haziran Parar ttnu un saıı 15 ¦ (. ul.lt ü , İZMiREt' ve Llalalaca meric* rıblını Lalımla Ce'errira h SuUopıd i* en Katine müracaat Telefon Ik-işÇu 4

SadıK iade BirüGi-r.er Vapüîiarı tura Deıiı Nıaiaıan ve Uks Posttu Fîruzan Hulfin Srkrd nhmnı tU.beWc,Sr Altıncı Büyük \TAYYA RE PİYANGOSU 5. nci keşide: 11 ha/iı andadır Büyük İkramiye: 50,000 Liradır Ayrıca i 25,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir mükâfat. B u keşi da da cam ân: 390O Numara kazanacaktır. merhemi pe» telinidir, fiitümum et ianelerde arnıara ussu l> Ekmek njıo *Zl 00 knyun ve k|u cD 18748 Vaj =eUr# 1.000 Bul pıt 4*İO Prinç . i'oa Sade rt(i 1600 kuıa lanılvc 14011 Seter 1200 Rabıt 0500 Sıbaıı MSI Uzun» 130ü Zenln >tjı 500 Zevlîn tıneJ 1000 ŞnjbB İ90Ö Taı JÛÜU fay lo Arpa 40000 Ol JOINM) Sıman 20000 e müstalıkt-m kumandanlığından: urfla) a AVVUDC - İZM») ¦< •> I vil ^TAYYAR! İPfca} VAPURU 9 Hazirau Pazar timi ıaat 17 de Slıkecı nhnm Klan laıeketle Oefibcau. Çanak I ¦naıı tt btairc aaaea 'e aide mmm DivarbekİB Em-ümeııi daimisinden: İstanbul liman sahil sıhhiye merkezi sertebabetinden: -Veııl munatüa İle raeelrii münakaşa)! vazedilen DûytıMerr uhul : i v ¦ n.ı-' önündeki iskel Ifln .'nu miın-kasa olar ! haziran 929 üriuııdc tıUp zubur etmemesine meLmi mjuaka--joui blı halta daha rcmaiıii 't 4 hatıran 029 yanı gününe talik cdürol) olduğundan tabplenn şartnameyi ^«mek uzerc herguo auda Kan Mustafa nata nikahında kain merkezimi' leva/ım julusce ve Edirne belediye riyasetinden: d -ehnın" icHa* d.knkUfett İSO S-OM — ıt-'.ıır.--. 45 gu£ mud I t tıpalı MfC uıuînla tnanahaıaıı kiMahm^tiM. Talip öÎMJr y»j|t tr $•<*• | Jim.-anj loıap merin* ılctulk İftar alt nldajonu falaUİ .îıinr I..-..I te-t ıckdıv* i»' Utana eyhaBekd ilin ot Ajednatâ ııltbe-Ib lankan onaiyonuntı tmr.it.-ui De urtname erirri veya bınLı kelakı ruekUi)iJa-üoc yatnarak alıcıklatı makbuz ve E_ OO^oooocoo - .oo: Onlroa gönç va otlml r "almak lCln rıtlDİt Kul Banı ricat o-—rıalll (evz

l : TUrklyo neza oriaponııdur umum acıs d»-^ g polarında bulunur ALEMDAR ZADELER VAPURLARI Seri 'aIü Kâradeoii punan Mîllet S< Pazar Sirkeei nalınuııdan rırı (Zoagotdak, Inehnîu. S* Saranın, Lnje. Ordu, Oirc Tıabzon. Rı/e"> ye e*. Bursa Uapishaj Hapi ı ı nm Uydunda ıtüetUaı vetoden kapalı zs pua olmak uzeı LUBCİ nevi ekmı üne auıaül! perşembe guitü saat I5re Bur>a B ide re<ekkui rdetek komlıyuna ınuıaeaui bedel) ketli btanbu! W ir =1 mektep MI i no Pendik kız mekirtd aS6j30 ft-.o^ı ¦¦¦ İnci nckiep 755:70 'l'upkıpıda lı>pca bi,ı mcbtnct aga mekiebi İGita asrllmek üzer» İÜ ¦ 0-929 cdi^ıoba »unu »aat 11 e ktdar müMvedcye kunıümuitur ntıplrrİR encümene müracaatları VilâvfL daimî euoıimcniııden: Selanik Dördüncü beynelmilel sergisi iraat. Masal, d iilerij IS- .10 Erlûl 1929 taririne kadar davan ¦Ak. I;ıircime» trzı^unda bulunan cham vc ya ılcaretglhlar nıaHTut almak ijlıı i Bcyoglunda AÇu ı ı ... . } Vınan Ceoer Ijujjuca niLiacam ödenilirler. \tüxak Isodalan (inümüıdcU 90 oı ıar*ine kıdar ,ergl dalıelerl vatelet etmeted İftzımdm Vuıun Ccncta! Kornolımmı İstanbul umumî Ulo ette hapishane müdürlümü ı umumiyes indcnı ın llunaya 1 lakrlbtD ı iıiialufvıcık '.ûıib'a ılliıt yOB nkdbmce ıtri ua araaakaırra ¦lr.n 1929 -uiftLt. kadar P daimî encümeninden: ¦TRABZON BİRİ\Cİ POSTASI Kirili1.'^, vapuu 10 ba Seyrîsefain : mum-ra'Jplcbagıada. nevo(l. Jubt jctntan ^ l.'ll.'L. 1-LlJI İLİ Kmablgı ratnna I»--ajbMM akıamhn kalkı lir 9 Hazlııedan itjbıre .ı -i.. ı. I. ¦ i. .. I. Emlâk ve eytam Bankası istanbul Şubesinden: Mevkii ıliiı! Tu/ Iı Kiralık Apartıman ^IjnıL, ;i;liilc Me)iuıi>i( Apattiinar4T.il ikinci dairtd 7S0 uçunca i. 875 llrn.ıl . I>Cibalİ Tütüo fabrikaları ınüdiriyetinden: Tahminen hurda va olarak: kanavece ko Jtfln> İp. lonbckl i- " vc çul, - IDOO - vıvi • MKk» - pirine; demiri dotmc clnUo - Mum • kanon balya kanattı l aMa adel ¦-JilKi • kllsQk teneke • IMKI - faaıiramn 12 İnci eaıaambn va Olıacll perşembe n ¦ en raBıay-cdc edile-3 ceftinden ul IdIerin yllz lira pey akçeleri) le l;bu jönlerde aa al ondan an altıya kadar fabrikada bulunmaları vc nlımuaelcri tıcrellna fabrikada Körmcbil eıefl. Tütün İnhisar idaresi müdüriyeti umumîye-sinden: KALAMİŞ DENİZ HAMAMLARI !«¦'¦¦ paıariol eonO açıhyc 1 GUnc«ve deniz banyoları \vrupa deniz hamamlatı îitte-mirde gayet terabtcil tcmlî luiı husmd kam*t> lan hıvldir, AU nman biletleri, $mdlden hamam /i^esnde vct» kadıkorilnde etki ilkele caddcSndc 33 tınm a-rah Makldonyab ŞUkrü bej ma-tazaıuıdan icdarüt r Mudur B-/..IU --Ü. -^.nienıru icrumdan

niye. Vaatle. K-r.n» Hullde Htnanlııtâ Cmnl. Mucl» AUH. VrhM ı* Omaan1 BryUnn ImUo BtfC3lcın wrı»n <« ndlt-rel-r. mı-ıuaırfil ulJuk-m Bejlf— anda Kammhamr, eunalVUadı Tep» -I i: 15 J..:-.;nı.--ı -:1 . ...«nttam " » < bla Uı m ¦ -r r.ıaatcell m«l ¦ »¦ ' povajel OMU ı ı=Jl-marul - .:. ¦ ı..n- ¦ ¦. ı MM U eaalcl ıtUnıulıUI RUMMi RrrrCinm taho utleırııı'.ı^tr ı...... - lagm uaHI -il.... ı.'.jn." ] tp vılatı ve '' faclU^ eataıı nıvl muDUrı *otMr ve harap tat •TOllı. ı» a,ur.'..idm Ampakarl la» t- ,.; re talard ukm :.i;:. inja «a ayrıca uç kUctt aalreyl nail mnan¦aa InıaailıımM' m >Oonaa ..tj1 Benduun 3» Konraa aat unankaa kınar, ba auduvetenamr mbU uucuuuıadır. Ve ulal kummı Uakll oOcc nıaar-m COmM kapunulan «uivıil- «bbii ıu*rm« ûuM rneemren "e ıdıı' v-nı-n. I> m»t-rm ve .ı........ IU hart (••us- bir mlteı m y*A»rrı dahlunda -M ¦ (rm BİT -¦) Bitiminle ıkl odadan baeka dana lieUK do< kı» Bir m- Ur inouak v> tür haaY n uuoıi zatta izi baul btr ioaagjhaoe ve lakatfasai aeıUare ı* etmen ta JL.jcmeu bir t am* vr. on ıkl oda bir kllar w Uran-ok ii'.ji m naat on ain edadan iBam olup odalar rm IU katta ıııjdaılarta ,ı-.-,ri.... L....I n nuıL-ıl lııu. «am*BH M »ıim •'Umtlaa Basça nmıretl tttc-..i(i. ıuue]ir eeoa uuu ve Terkoı -a 3lı> . i..-.. ¦¦ .1.. . dahilindeki nOaap taı boyalı dururları naiglı >e ıHı>tı ve ucuccu HJla c utmak Oaere ı-. tuatU re afrata brr kata mıh» aaa atııb. »rrdlvnılarİBi h-.tdır. Kulılbjeiı -Ak^mirou oUoaBxuıamı rual bumuaırea? raınEDle aayaon auMet nokazada mahaenıcdcn auiıı olup Ittbl tı*. • U— .am ilam .-»»an « n kuıjnm mrraannl ıpUd.iy* d* nlUla mrrku nvinıyedeye z^etulamk muanen etar. uıbddd ULuBicca ylrral Bin Ura Ja lalmi ual mtoa ıİL^cl evveUyea) lera Uhna DUlır. Il-.ıkl kaı'lyenln leratı unıınıda latım Ilınılan lUbır... atıp a U, aim mUd-vaa etUlmlı ohj irud de ha-ı mat İS tc lira — 0» ueu-aya ıi«ı dr mılumaa -II it: " ¦¦ıı katılık ot NAİM VAPURLARI jzmir Postası Seri, llltfc ve ı-ıı: m ı.ı..-ıı-. olaa ADNAN Oincı pazartesi Afyon hapisane müdürlüğünden: ihtiyacı İ,in tckJit cdüen Hat' tarihine müsadif pazaı gpon miıuba'a temdit edıldifi İlan ıılU m'.ı^JcCe Limanda Kil E" " Tam ı-ı ı " c.iınlı Umu ¦ ¦ Kod Dik.., pre— ha] !Ii-T»i'.t. lluelın Umanımızdan gidecek .ıl.ı. nur Cuı'r\,— [Tı™-.1. "*°" AL-uıav İZ KıMMirra İşlerinizi t esli il uıaksadiyk nDARüTTALÎMİ MUSiKiı Heyclî şimdilik yalnıl Cuma günleri ÇUBUKLU IHHÇESINDE

!¦¦ IV ¦¦¦¦•> Osnıan Efendi KARON Alman Kitaphanesi ¦ *««*>««>•>•>«>•>¦«¦•> I i • *â» I İler türlü mu*kiluıtaıı kaçınınız J Tenf Şeyrole kamyonu, lnı^ııı 6-SİUjNDİIîLİ bir motorla mücehhezdir 'jju yeni kamyona ilâve ediien tekeaıaıû-Ut, bir çok mtıessesatuı JnkifâdDn medar clmıısıar. "Hiç şüphe yok ki işlerimin' n:k,-.ı elıirrn süratleri-dır . . . Seri üsse vr ol mala-n itiba at . - ı ... zar tında külliyetli miktarca les-linut ifaya İmkân veriyor . ••Mahalli maksuda n kadar çabuk vasıl Oluyor ki muamelâtımı? [¦-..::¦ ..i- . fevkinde ir/ayul ediyor.-••Hali ha aha çok tr«-HOnİt yapatıilİyorM. ÇÛnkıi Sevnıl e terimiz oayeı serijs-seyrdlrler.•Suratı hasebiyle Şevroleyi İntihap ve tercih ediyoruz. Ticaretimi/ için <on derece ta idd i olmuştur. Çünkü *e-rJ teslimat ilaya imkân bahsetmiştir." "Şevrolelerimir sayesinde mallarımızı en uzak mahallere cn kısa hlr yaman zarfında teslim et meğe muvaffak olduk ve bu suretle Itîç ümll etmediğimiz yerlerde işlerimizin inkişafına vesil ldu. Vc şimdi eskisine nazaren dalın büyük bir sara! vc daha mühim işleri KODAK ¦ 0 amatörün cn güzel fotojE |db ajât vc teferruatı haiz yeg FOTOĞRAF MAKİNKLKRÎ fla elde etmesini temin eden & kinelerdir. Tam istimalini d> vc muvaffakiyet esbabını büsbütün iıale eden karşık- ¦ hklardan katiyen mllberradır ^ BİR KODAK MAKİNESİ Z ftt uÇrcnmck için bir kaç dakika Lifidir * traf makineleri vc filimler - VEl.OX ¦ kâğıtları ahun un uı kanlar için MİNEÎEROS KARTLARI Emlâk uhîplcri ve mimarların naran dikkatine: II» n,-vi «ışau lemıeıı. nıiutl itilan ve Atınp '"t; trıılr inşaat maileme)) Cilanda Ltltfsı yerinde İn auFOTtYOS S AR AS mağarasında ttkahcı kaba] etme* »allarla ¦IfdaMtladır Telrtoo Beyo*tı. +0t» Beşiktaşta Sünnefyi M. Emin :-.ı.ı ı> . . . Ucam Matıbrasa>m den: Muııu arunduk Zade Biraderler muamelatı Künyesinin ıir.yona Inkllâm-i-.j Bluren mahkemece ka rar v etlimi», na -ı ı--ı. mankrmectkarat vcrııraiı ¦ in''.'.'- ımynn uındltlertnln İntihabı unan lu-fl-M» lorutl-(ic mUaoll puartuı ..: u saat 14 ta rinam matlubun raahkemealn lOls ••laamda tiner bulutunalan lUaomu ilan olunur. , SEVROEE KAMYONLARI - Üentra ODEON Musiki heveskârlanna iyi bîr müjde: Mctbur baDcmic İbrahim Bey ODEON plâklarına elektrikle en rağbet Görmüş olan atideki şarkdarı oku muştur : Got yaşımla ıslanan Yeni teo közlerine Sırma saçlı yarim bir sabah I Elmayım alma beni J stım ¦ Vıllarca bana ¦ Kahve etiketli plaklar « sctjy bflyuk bir şöhret kazanmış olan HACI BKKİRZADK pek EN MÜKEMMEL GRAMOFONU ENITH Ali Muhillin Müessesei Ticariye*! fr.ı kete fe>vk*l.lde meyvılt ncça ir Cidden ncBl çikolata ima

ÎSTAINBl l,l)A BAHÇK KAPISINDA MERRKZ SATİŞ MACA2ASÎYLE Oalatada Bcyd&tunda vc Jc ji>bclcıındc vc ANKARADA ADLİYE SARAYİ KARŞISINDAKİ MAĞAZASINI) A t'Jmektu oldufj telı-it olunur. ADEMİ İKTİDAR Dünyanın en meşhur SAATLERİ Tahlisiye umum müdürlüğünden:: OTEL Dö LA PLAJ Büyük Ada Aileler için taamlı ve taam-sir odalar mükemmel mutbak EMLÂK vc EYTAM BANK \S\ Türk Una flna isi ve Emlâk üz e rine mü<t/tit ferait'e Par» ılır ^ «der Bilumum fanka muamelalı latanbul Subaai Uahçakapı latalon latanbul: 397? [Vdeâl IDOLMALARINE rateyiaaz M İ*a/f taprak. ve en ali 2 Ayvalık \a»i ile vaııılıııl^lır Kiralık vali MI'I İKAN ADLER YAZI MAKİNELERİ ) haziran hulul etti. Hıı louamrU Bictrarl olarak yan; harfli ılı yaalaulıdır. ADLER YAZİ MAKİNESİ Avrupıd) WB «nısmde İlk imal edilen bir yatı mıkıneudır. Jundivı ksıtu htlrlln riCııısdt 380.000 ADLER MAKİNESİ ısnlmt|Cr. Anadomya Süfis mabat tandrrualiajr, , \I)I,K K MAKİNESİNİN HUSUSİYET harflerin mUvaıl vuruşudur. Rıı fshrtiııtntın Ihdraı nlmak Inlflillc bastı'an urıtından uldit cdiitOKf. Bu ısytde fttla kopy çıktraıık aidaıkundUr. ADI.EK \UM\KSl PEK DAYANIKLIDIR ADLER MAKİNESİ en iyi bir makinedir. Anadolu İçin tali acantalar aramaktayız. Bir Alman mütchaastsı idareai altında Istanbulda her .'m makine tamiri i(in bir tamirh ane kûaat ettiğimizi tebşir eyleriz. Aıller makinelerinin has aeanlası RIŞAR VOLF Galalaıla Vntvnila Han 7-10. Galala no-fa kuttiMi 447 İlân Uzan «enelar mcmatikl e.neni., iabrikaları müdurtUKUndc bulun-moş. blrzaı çalifmıs vc makine de lecrobe sahibi dlpln-alman mühendis mııvalık te Dilhnssa >on Siilnene aranıyor vc ailesi ı sl Jtju . I'tcdipel şubesine bmnc ata tavi ur naneni raim:. Tatulan dotrannda yatılı ve C0O0 Uru k.ymetı munammeorll olan ıştta naneyi re almak ıtteyeni arin p-y akcetlyle 25 batlran IMS atlı «ur.u saat İt de kadar mUrarnatları lltn olunur. Şayanı hayret bir keşif Yeni keaifolunan bir istihlâk maddcainio umumi mümessilliği sermycda rlara verilecektir. Netrccal kal'I ve emindir. 5000 dolar sermaye lâumdır. TeklifatınGunatİge Gdegenheıt rumuz u tabunda Rudotf Mosse, Budapeşte, Vaci ucca IS adresine bildirmesi. Mesul Müdür: M. Agah

ALTINCI SEKE — H' 1824 ba,aa»huı<ıi YUNUS NADİ İdarehanesi: Düyutııııımumlyc karsısında dalrei ııı*h»us* Tdgrai: Ulanbııl Cumhuriyet-Posta kutusu : N" 248 Telefon: ftC"^^ atlat ımlOtlı)' ıtt* kbı» kıanu: »71 Cumhuriyet ____ Ht-.K OfiN SABAHI.AKI ', IKAR. & I V ,\ SI TORK GAZt.TUSI CUMARTESİ a Haziran 1929 _____ABONE ŞEKAm m l ömre i [Tü'kle İçin Hane Içta Seneliği | 1400 Kr. 270B KıT fl aylığı ) 750 Kr 1 aylığı 400 Kr. 800 Kr. Nüshası her verde 5 KURUŞTUR iktisat İngüizin yükselmesi Son caninde IniUH Ilım birdenbire 1 ¦ M li.ru!..: bir ygkselme 1 itu e Udu eıtiL snudl ıtu Ue ion anmadadır. Malûmdur kl pl'undı İn-jHlt in:.-.ulu, ı ul.-.ı ıı" ¦ ¦ ¦1 ¦ r-¦ . ı ııi'--ponnUDD m-. .. de. i"«ıir Bandın d* MaıaaMm n-mHf Un amaml bayii nûlanatr alnı. Onun ¦rln nura mu m kıymetini mubatata ¦¦iı-ıı î< alı tedbirler lme-biI I anını d u birdir lncUlt lüaSJUl Tiıkırllrı. fca^lu lûrlU İlde Ue Itırlı paraıını dıı-ılmıı rmalı Ctbcbln ne ol ll-yarnr: thr.rv.1 ve ithalatının .ıu.ınd>vı n-, -.- ..„!,, ı iman andım u«ı Ali thlint HrrJiiri İtilana balındn knlanujnr. Ilı, ..ur tetkik «İlli da ba -¦ ¦ --.lir. >.nl Ucart fclUnradur. Iıh.hll v ıhr-cal aam*»nemltdehl aenia «İmal kuponlar ve. ılOltonlirrirr KUalUn nrlk-ılndr japılaaab ledıy-l la İlave slunoulıda InrUU " - ı . ı bet -'¦eb'i |U>» knvtetle ıbtar rdlrac al «nunvude halloInnaıık bbyle mutum Mr niaa'rle tardır. au ıı.:....- mnUtınlu bu dnf»kl iı.uaı.ı.n -.ı bu iıii'c iıin ııubat ede<e|l katarlar cuk anBhlm olacaktır di ve tabmln ediverin, inr"..-in un -ıı-.ı ı . . HDe|4eti aruıoda ban ¦.•ini.-... fini «em ru ur.ir.ı mevkii lalhll ı İninden susa , ... ı.:,.: .. ta Ukrolanaıor. Ba rvv-ı-lt"' aı ta* | hakikat baloDdaCuna kabul tUaalı la- l ¦m tfûjot faktı ntcartp lecellldlr ki . JUmrOt paranndkn bil an kim i'il tadm ¦delini .!>...-. onan ıturt* faılaaını k.ıı.l... ¦ ' ı 111.ı kay be d i varan. n-a> I bu ibikII- «aydan inidir un O «Jrnrı ' pılaıı kendlmtır lı.ınr da halam- ( yat. ııt-n nailimi ve millidir ktad1-¦ huMan halim anini lklu«d«nn ıe bûı-n u-.ı n. bar alım u muleeıalntlr. Bu mImI roitceu kl paramızın kırat »Unl tnubaltıa clnuk 5*1 lan bılkO-¦ati l|t d-ıı:.'1- ı.'i m-mir kel ¦1 mille un itidir. Bu banma her ktıtn ÇOk dikkatli ulamanı ' ıt eırdır. Paraları ko ıbrlu inımi.r'ı («İten Bal uıl. ... ıl-ı .11 l. i 1 '¦ nihayet bo)le bırekıl laranli takdir ıdllnü* >¦ bu atanan aıı ikl. kurtulun, mu atar. Vekili Dün Sabah Geldi Ve Akşam Gitti Gazi Çîf liginde Marmara köşkü IfaUyan hava filosu gitti Tayyareler çarşamba günü odesadan avdet edecekler Filo kumandam île hava müsteşarımız arasında samimî telgraflar teati edilmiştir Yukarıdaki resimler Cari çillisinde ahiren inşaatı ikmal edilen Marmara küskünde alınmış' Kes in birinde Reisicumhur H» netleri istir anal ederken, diğerinde de Paris Sefirimi* F ethiı ve diğer ıcvab âliye ile gotûyürl erken görülmektedirler. tta kala)

»e. ve İM Paramın... .1.1.1 lıvuı.11 launıj lr<a lylfaark /i bapüarm.. tûıUın fa? ulm-dıjı ılM ! bi .,ildltf't lıiı ptramifi Hıairlu »lil.ll. mraels 1M0 kemi rlbi Biaayynn bir h.ddr tulıbllırırb kilidir Va ba kidari nlh.ın r,ıpılnnı.ı>ak hır mj dr otelidir Kulaklıkla te^ın uc amn - ¦¦ ln»lll« lu... 'ı'A Ra 10b» ..-1. .1.. alabl lıir .ukUn i-llkrar mahafaıa elli. Ba »ene Millin nırnUef\\- 'm. lıer anyW |ı| ..ı.ı ı:.--ı-.ı... ı.ı., -1,.. hilııanma amn kalnunuklıiınıi' krap ede. Unnn l<Uı d,r .1 -,.„ 11..... mnllaka bU levhaUdaUk vardır. Va binaenaleyh bu le-rerla .m" >e muıakkal ıırılmak U ıı- in Va teaep ber ne l bultaak. aaoo lelrrror te 1 - ' ¦ ¦ naıydan •ermemek btllklı 11 Ilın tt ulıbtl led-btrttrlr InrlMıl ttrndl vınl aidata darr¦ 1 j. 11 yavan yavaa lwo humı baddia. indi...-1. Orada laımah İtap tdet Hb-kkaanlln .1.1 .¦. uınrl ledklıkrde ku-adınlıncHllıe ti e . .1 1 .1 Aduu i-....-. ,¦....,.„¦¦ ..:,,.,„, Hıeaıal va HhnUl ı.ı'. 1 ,ı„ eab ıllkkalll davrıııınak m-, m- 1 ...¦¦....!, um 11,un-.m inle lılı daha ve kat'ljyvUa aalıaılmif Mlanurar. Ba hUüiurU bet •¦ ,,ı.ı. >ı»l bir .-'..n-ı-r- ıbllı.ı ı~ıı. vardır, »nra da lıllbaallı •n Uıraıılımm aıiınuak bir pıonaau. Roma sefirimizinjeyanatı italyada tahsilde bulunan talebemiz çok iyi çalışıyor İzcilerimiz ey-1 lûlde bekleniyor Cenubî Amerika hü-kûmetlerile licarl mü-nasebaümız inkişaf etmektedir Roma buyfjk eleimit Sual ' B. bîr '.¦¦..>, gün evvel Romadan Şehrimize gelnüı,, ve urada 1, .: etmeden Ankoraya ptml;ti. Suat B. dunkU trenle A oba rodan Şehri miıe avdet 't 11.-tır. Roma büyük elçim ir, rİDu bendderini hanrlenndr riyarel eden bir muhanimiıi b&yük bir nciake tle kabul ederek dost İtalya hükümeti ile e-lan müna-sebatımu hakkında mllbim beyanatta bulu nmufhır. Suat ll maksadı aeyyahati hakkında demiştir ki: — Hükümeti merkeriyeden ¦ ¦ ¦ ¦¦ " 11 -I alarak metunen Seldim. Doğruca Ankaraya eittim. Orada bir kar gûa kaldıktan ve büyük M. ¦ l .1 1 mOzakcratını dinled en annra buraya geldim. Ittanbulda un. on bes gün kaldıktan sonra Komaya avdet edeceği m. TARAFEYN MÜNASEBATI İtalya hilkatneli İle olan mii-nasc babınızı somyorsunut. Dost Faşist İtalya İle olan miıoasebatımır <ol dostanedir. Muhterem Hariciye Vekili Tevil- R OstU 8. E. Meclisteki beyanatlarında harici siyaseti mir) izah buyururlarken İtalya ile olan m Uıtasc balımın da izah elliler. Benim itin w bevanala Şehrimizde» bulunan Roma Seflrlmla Suat 11. 1- ıı- edilecek .1 bir |cy yoktur. İTALYADAKİ TALEBEMİZ İtalya da tahsilde bulunan bir eok talebelerimiz vardır. Bunların mesaisi ile yakından ..1 ıl. .ıl.r oluyoruf. Talebeleri-miriu ¦'' -ıııııııııİMi çok - - . bu lalebeler içinde Irmir idarei huıuaiyeei laraluıdan göderilcn Hur-.ı E. kİnılııun bi si ol mu; bu suretle gâğüılerimiıi kabart -mıhtır. Bundan başka I' .mı muhasebat taralından İtalya ¦ maliye nezareti ve divanı muhasebatında -.i . ıl yapmak tiıerc gönderilen beg murakıp İtalya divani rvı 1.1-1 .-lı.r 1 ¦ • .1. .. ,1.. BBar. m o ejeralınBz f Ucuz etin yahiîısilUaiırımııda k.ıldığma göre, —geçen tene Üsküdar Ekmektiler şirketinin deposunda k.-ı 1. .. .; hsus 140 çnval un bulımmu; ve bunun 30 çuvalı derhal belediye müdürü taralından bo->.11 :,,ı. . Diğer 110 çuval İse; En -cümenî Emanetin karariylc "Bu unlar fırın deposunda bulunmadığı, cih za den ve bay anmaktan kurtulmuş ve Üsküdar halkı da galiba bu unlardan yapılan ekmekleri

yr mislerdi. Biı, bu vnk'ayı hatırlayınca, -m bir dedikoduyu mucip olan narhtan agağı satılan ekm kler, acaba insanlara 'f mahsuıı olmıyan bu (cıtt un-i 1 ardan yupülni] olmasın dedibl i siz ne dersiniz? I Kadriye H. Mes'elesi Müsiantik hikmet B. tahkikatı ikmal için tzmire gidiyor Kadriye Hanım vc nü f e kası evvelki gün Irmir e vasıl nlmııj, bir kayıkla muhafaza .ilimdi o k ürere voliktisat Vekili Dün sabah ansızın şeh rimize geldi ve akşam tîreııiyle avdet etti Yunus Nadl ¦ v.'.n. ¦ ekspresle Ankaraya avdel et-mi|tir. Yeni Vekil tekrar latenbula ge- SaBIr B. lecck ve l ¦_-1 i 1 -. için Trakyaya de gidecektir. — Of, sıkılmaya başladım, demiştir. maınunlar, araba İle polis müdürlüğüne vc oradan haplsn-ııeye gotOrOlmüslerdir. Kadriye I I.ı........- 1 .ıiri. .,1 hakkındaki tahkikat evrakı ı/mirde ikmâl edile'e İttir. Seri mir de maıounlara ait tahkikatı robslaotik idare eden Hikmet itey tahkikatı ikmal içiu ttmire gidecektir. Hikmet Bey evvelki gün Ankaraya gitmiştir. Meclis reisimiz Izmlle gldecsk B. M. M. reisi Kizun Pasa Mı. ychıiıuiıc gelmek Ürere en geçerken pek yakında I. mil. ' a .... ve Ücyvcyi üyaret edeceklerini va d el m islerdir. dub s .m ıiı harekat eden İtalyan Inyyarelerlne aıl İntiba ve İlla kumandanı latanbula gden llalyan tay* yareleri, dün saat 9 da V*arnay£ gitmiştir. Rüyükdereden ilk uça n 15 tayyareden mürekkep 3 file tehir afakında uçuştan "mr-. diğer mvur-!erin İltihak) İh u î»kl asm Şiardır. İtalyan Tayyareleri, bir hava Dlnmuz tarafından uzaklara kadar teıyİ edilmiştir. Filo, Vamada bir kaç saat kaldıktan sonra Köatenceyc gidecek ve orada 2 gün geçirecektir. K&slenccden Odcsaya i gidecek olan tayyareler, çar-vıiıiıı günü 2 gün kalmak Ü-rere Istanbııla nede edeeekh>\ Kalya ndakl ılyatel İtalyan hava müsteşarı Ienerji Balbu ve filo kumandanı jeneral dü Pinedo ile ta yare* lerle gelen 3 mebus serefusa evvelki gece İtalya Sefaretinde 45 ki|ilik husu sî bir riyale! verilmiştir. Tayyarelerle gelen İtalyan gazetecilerine de. seh.-rimiıdeki İtalyan e-çileri * "ı ı'.ıl ¦ 1 ¦ : ¦ 1 Güzellik Müsabakamız Artık hiç bir suretle resim kabul etmiyoruz (t*o Frıalnı 120 — Matmazel X Bugün de iki resim dercedİ-irur. Bunlardan biri rtımının yukariki resrabün dercini isledi. Muhterem karileri m 11 den bu remi. evvelce neşret tiğimiz 91 numaralı resme raptetmelerini lira ederiz. Asıllarından iyi 91 _ Fahlra K»zım ti. çıkmadık larıoa birim de kail olduğumuz bir kaç resim daba vardır ki on eski numarala tiyle nesredeceğit. Şunu da ilSve edelim ki bundan boylo "eski resmim i beğenmedim, yenisinin nesrini İstiyorum., diye vaki olacak talepleri îs'ala İmkan yokl ur. Çünkü bu takdirde müsabakanın bilmesi ihtimali kalmaz I Binaenaleyh arlık hiç bir suretle resim kabul etmiyo-ruc lütfen göndermcylniı. Dünkü müsabakalara İştirak eden (enerbahçalı alimler | VOIIM - 11 .'iı 111 1.-!., J ¦ | ¦+ --- {\ırV li/iı.-n ll'l .Hulmif'iM tr\«l rtrml senelik Wr mUddei «arlında Zaharof on bü-t/Urt hissedar olduğu halde İsminin ve faal iyatinln mlimkUu mertebe 0izll kalmasına çalışmıştır ArnıiuMBf ¦ılıkıahnı uıtruı jstudlka sayaıu dikkat b'.r *ur*'Jr duna 11 ı un «tıadutı acakkl aıleauaUi' "'***" a*, mil» bu Men kadar la İli »wı utııudıjlındao; mııdde! sırtı

ol en ouyıi* bundan vlkbil ıtaırvaan-fl-..ı l«l JJ 1hlaatdAr. nlduftu lıalaV isminin Ve laaŞehir vc Memleket hafaerferi cum^y^ ' _ ' ı nıı-iiii H'haıMn H/ı sbnmJı Irasını Una ını kers - Aın'-ıung I-ııriiııc ııa da H'ManıuUr Yeni allkrıııı da Walı>t lamının yun* İt Uf.-a-.-~- «t lAı-aaaraaaı ¦ insana ı ıılaaıa na ansan ır.u-—••- ı ı «un-: -t Dİ» UlEOtl tını anrkıı UaııJaiı bsaiu not nrk«'.ıı teraraaaiıUn hududu vıca-ıı etin rın.n ı-ıı. İri Unki I ¦ sarma » n» uaruı ı asar aannn ut m danan aandaHaMiır n>uw har İki anarı için mor Um. olmakla nr IBbar bu mucadelrdar. Vlakerı muallel ntrak clou-tı Vle»". vaatlvhr kuıdıunı ropUrrıBsuıa rapnen (acırdır. aaanaajda «ota flaıtslı utraanaaLl k ısıla' ı asa. livar rtiuca-hanna r»a "-*arcıi-r Wlm Eisudnrakrı bdjU liranar. jtrsjnıkaJdıı -.ı. en borsa hlsırdarlm atı VaalI »aKaraf Otekajundar, «ıı Tlvan- D.ı adanı nual (jL^naaiı-ı '-raeıct Uulıanı launl laun adı nul>aı. Iu*"JJ Jraaına aaak-1mmm Baaaaaaaan kia aayaanau daha Vana. ZAtlaro. b. Mnlı-s" eribaaaıUnna Banaeue eak ucuz kırrouı-madnır Hn aifl avaeiaan iaren bu HfHaneir adam Yttk eiMiı ianemi aaunalarat ı.ı haMuMn rıvıt I..»- .11ttnavı. mı lacallan sel-ını »ıkı-ıı oa-narr.aalnıı kurınrtnaaa anaaa- utm o»-aaa- Uiatıaa nod -f^.Saaanjı 14 «a atı —-*'•-"- Vırlmr -ran-ar.11 «.ı.ndj*j srıvrenın aaııun klanı. hl< bar Mı ¦ İldi uuunr j-aadifi «11 ıımarvüa. (i»n almı 1 namına mrınalm i- ıı > ¦ Dalma 1 Zakarol ejleııer deBU ıtriatra oidosundai' tatar.,. rolün dünı'ı) dal bu-uıı leır.eıı olduğu İn İd'* c mutKEavadr tncak bir o* U m-m-uı yapıı Bu mrnuundr n luuıvdllaıM ve bnı muur^ocsetıııı ır.ıiüıl nııaacar.. / ı ı.ıf..iıı 1. «İli BU ır.r 1 *¦ 1 HU MaaaSB! Vlcsrra ba i-orlayUU aaak. varbınlaB-Ji anlını i|l" BlnacnoJeyn mbaıol buhran TrrrrTT"** navmldlr' ObırHmlg ya i#btv- prro-ı «r—aını1 rak -i .1. kajUüUaaı dauaaBBIBJ. iabaro: vıckrm tau—«a-nnır naoı:ıd> lam yirmi arnr pil j-unı, vr M nUflOr aartuvdn bu rmcesini •niraıı vaaıı «nnaıoıa vıu-Krıa mi.v;'-'' alkkaauıı «lunclıvael [ ı ¦¦¦¦ -al ır'.li) dutl u. >¦' ¦ ¦¦ ¦¦ -mit DU¦ > ık taktirler ur- Karı-inyan viı-k-r. tir-kcUmndOrMrl Hau koray vn buyüu norrovilr ukdlın t-yH1' Muiifldl \«r Roma sefirimizin iıetlfrimlknı a.»ahali.m., aoru-yıaaanı ıaıaaadıvc*aan ki ay lûldr utllanaaıı daa' lUryaya an r Vmmİ Terk ba.li,. har»ada baaraa ba aktka ah lıııaıt— auslıı byaaaa aıınııaı. aahıbı Akaact I vakit Kantata Oryantalda ,,m Tork karfVr, kahkaada MI V* ¦fcıııır kar kana ha-aaraada bir kanlvraa* .«d. Bu aaakrim b»rUk kir alâka al« Lvdhâ TİCARİ MUNA.M Kİ 1 ;'.!!/ Dua* bakya alr ...... .,.>,„¦

•¦-batımıri" na.ıl olduyunu no -rayoıaunuf. Tasari muaaıeba-!."„¦ ,.u-ı .....I..,, ,1 , vr ha aalladir. va hrr an da ınki-ı.ıl almrktndar. Cenubi Amrrıha hukumaliiylr de olan Batriiaarb.il, luariye-mir mılttnuınui olduğu ılıcrr hal i ialrnıhadıı Beraiilya, Şili Aifan tın Mvkaika Oroguvay hJaubBartMrrryac avvrlee btrer da atlak luahratrıı vapansuk VaaanbMİo ar kolomb.,. ko • katıMııııtaan- aa.ral.rrrw- o>Caarakl Aaaanha huankaıetac-nyir aaeı tararı amanrlatanu biaaaaai. oaaaaarta aaaaaaatr aV geti 11 f%a*r ataVıaal ılaaaklı-dır Bu aauaiırdvlrr.r bu mı<nalıMtımır daha ityanv >1Hıaaı edecektir. 1 , . . . 1 mika blıhveKİkrlvlv bı...ı-.ıu .....ı İtalyan hava filosu dün gitti ta-1». -aaataı- —aan . Turinırardj bir rıyarat a-eıalı«htakr. Filo nktanı «anayi. Tokat -livanda gtcııuıfirrdır leali adllan lalgratlaı italya hava tnuattıarı ıtarral Balbıı vr lılo kımtandaııı de hava mliıtnanm» muaaltcr Haai ar elgraflar teati cddmkftır Blr tarplata da karadanlaa Bitil Lruaaımudalıı Kah/a totpî-dolarından ben tayyare! eti takiben Karademır ptaâftir. Yuma kı bıntııo de muhım tpbeodulât Atİsa 7 (A. A.) — Kabinede mOhim tadıl*! aapılara(>ı 7armn-dilivoT M. Kayapanos ile M. Dox iadeaten batkn rırıat ve adliye nııırlariDin da çeküecek-leri söylenmektedir .Bahrive nazırı e nezaretini deruhte edecektir. Maçka Yeni kabinenin te«ekkUlUoe kadar içtima -Liran t ehir Ct-nıstır Teatirdafi vVıatne hpteaı •I çektirildi Tcaartias Vakaa Arif Hakaaet Beye uteı el nktınlm» »eiıa-İrtrn «ntır Malkara kvavmaka-nı tayı aı»tıı Tapuda yapılcn taliki -. kat hitam buldu Tapu erkanından Uç /atın mUbayaa'takl yolsuzluk* utrı taabil «dildi Dundan bir müddet rırvel 1 ' ı-u/r roıabaidalla bulunan Tapu eaabasebc aaOaakû ve ¦ûanaykazi e tacnaaaras MâJara haklarında haber vea-aa>ı suaistimali lahkik için nekııı Tapu m 1111 111. . 11 n 11 <¦ 11 lauıaıl I la k kı B tahkikatım bılır.rel. Ankaraya avdet rtmıMı: Bu ac satan miiba.a. eaaav saneU „lâhıy etlen barteaaaie han taylar de satın aldıktan vc ıiı. . bir dairenin t. ci.nl. m.,, ayuı eşyayı iki milli liata an û bal aa ettikten ani a »ilmi 'tır Tahkikat net I trahet eddaa ani ittiakil —aklan ban lirayı baJmurstnr. şotıir içleri Beykoz labrlkaeının au-yu da mes'ele oldu asnuı v Mıaaa-ı eaatıaaa oaaeaaı kamca raaamııa aankaat aaaata aa um—1 aaı anaar a"» adan aan Bbs rsnaa*ı -l.ac EaLee,brwla'..ı B::'a>aaal. ı-aıst- caa-aeaarln lırt ita nyu hıkı ı*ıu deaatr ıldaıkın lıBnla aaaııthıkınvı tınlaVııttt cranıvk'11 Vf deniz Dönme dolapta üç noksan... \ Aldığımız Ur nHtfvf'ın' "Muhterem gazetenizin I Haziran IVİt lanlı ve llllnamaralı nllahasınd lncl sahİfeıle (Ticaret değil, mimar 1 serlevllası aiuadeal ( dolap l<lc kdıyle driııllyor dlyerrk re»mini dereci- ft ıig-inlz doamc dotapın ntztm Bv iane nokaao var: — İşkembe. i — Paça-3- Ba-. Dolapları. Sakak Şchıcotin nıuda 4 alılelcn venicn bu Ulhlsara MI-Bhare Kasaplar şirketi de daMI -¦ ¦ ¦ -1 ¦ 1. vc bu se eple İşkembe, faca ve But liyallan yüzde yoz derecesinde ıcrcilu aykye-rek Irkarayı kolb lykemut. Pacn vc l'«ı- yemekten de makrum bırakıinufur. 1-V.emb. faea ve İla- inhisarından inhııarı'Urın ceplerine mahiye an nsa^ı i.oüu lira raddesinde bir para eirmek- | te olduğu ulnk bir tahkikatla da anlaşılabilir. 1 1 . :ı.n . • -ı,- ¦...1,-. ¦arlurıalraiB' Hakkı huzurlardan bele-dlyohissesi kesimiyecak i>auyeu U. i'- ¦ ¦ ¦ ¦ aıanaın. Bıdıkla 1 . hattı.hanııiardan da la.ui.. ¦Ul. belediye, vila t niıae. İtri wvfcf edilmcarr idi. .-: 1 ..raim tevhidi hununu ıcucSbince, be*Jıy<ara-nr.ııı hakkı huratıarandan. arkk yalnız kaa oy leıtittl kınlucuk rc Ivlmlije bi.-.-. 1 larre Katedltmlyerektir. Faklrlflra İVİDCcanan IISç vcrMocak Şenıemaııetı. aiapîrtt-r'.er; b us tm edecek, fakırlerr mnıurm Utc v°r«iaf«aur. Lmanet karsımda musir

:ı -r.ı. lUıunsı teltik etmıs vc aıyn rane Rnnr.ıU}nr. i-.-'-ı n Kurnşıa açılmakta dflvsm edecektir. San haberle MaoFDfte ve İV. Kadınlar için akşam terzilik mektebi acildi btanbu: san'e*. zorkleblne mUiVıaıe. olmak ürer* Pui^uiBirroetrr ayrın* kanunlara mahsıu o ktanı ornıUk maktehi açılmiftıt. tik tahm aAmiiıı !ıır hsnıır.m devam Zavallı çocuk Effal has (ananesinde, bir çocuk, fazla kloroform koklatıIdlftmdan oldu Ll!illi:"ı-ı.ı insinde 5 yasında' bir yavrucak, basit bir ameli- -yatın icrası içini verile kloroformun I 1 v1 ¦ yüzünden vefatı .'.ı-ıı, tır Rüşte m. ye vapaTunnn kâtibi K e mzief endi nin Faruk İsmindeki çocujjru oynarken ayağına İğn mış, ne tice dr ameliyat yapılması lazım kol- oton yavrucak mistir. İddia Faruk 1. .!.ldi}Huı göre, çocuğun tahammül kabiliyeti aranmadan fazla kloroform verilroij vr bu* ve(alı mucip olmufUar. Çocukun cesedi Morga nakledilmiş ve meseleye 7 inci mü-slantik Nazım Bey vaz'iyet etmiştir . Ifftftissıt^T mearf-taıffiicaiB jsterlinin yükselmesinde eşya fUtları o/O 5 artmıştır Borsada UBlItT urannın w nnarr datı taıefııu aıyj Dalları ılıt rinde te-ıdıinl. fitslumiant. Ttoarct odasınra yaaiılan Hkıh tncl de reecdekl esadaT^sde beshlr tarkoMu-ü-jn.] fdatant-tijltr. Bu te ey anda «eke r rıtıiinrı da BU hatta lesndc li Cmıkuı ih li-ays ynkjr;mi|ttr. Rusya ile yeni ticaret m Lanetle s i aktedileceK Rv ¦ île araanzdaki ticaret nıukavele-ıi mbddcti bitmek ü -7ere bnfnnduğundan yeni bir muahede aktcdilrtrldir. Allka -dar ticaret Odalarına bu hu • susta birer rapor hazırlayıp İktisat Vekâletiae göndermeleri tıı'oi! .ırr.ı-.: ¦ . Ticaret Odaları raporlarını ha* yalan bir ihbar yüzünden çıKan dava Kaçak rakı var. diye bir belediye azasının evi arandı Tnpkabıda ^Ukrü B. isminde uırımn rmııde kavak rakı çakaı-dlj(i müakiBSt sdaıcaıae ihbar edll lanv). bir s<» aaılıaamaa.aykr . Anadan bar. ık. tun geçtik -ten sonra ornc nlarc)C, ŞukrÜ Rey ir Cemiyeti belediye aaa sudan Ahmet Blıan Beyin e -vinde kaçak rakı tıkardığı haber ver ılmıttıı Bu ihbar üzerine göBayın mmo a.aaasa»saaaa usahkas rdılaaittir. Bacan B avde llaaııhy icın -arimlar kapttı ŞŞMâMMÜ âate-aasierac de karar ifarcaız İhta -rina lınca açmışlardır. Lvdckı Ilaıuıalurdan ikisi bu aranılmanın ne olduğunu bil -aaedlklen ıçın korku ve hele -cand vıUnaıUrdur. Banan B aadaHerı taaakbn ile hir ana. Od. arvhaaie tekarnyatta bulanan mrtaurlaı ale yhsoek dava açmıştır zırlarken Ruaya ile 14 yapan Uçirlerin fikirlerini de zdacakbr. Odesdya aonder ilan derliar Tüccar iarafatd.ın Rusyaya ^önıienlmlj nl.ın 15 bin kilo derinin iadesi takarrür ettiği yazılmııb. Haber verildiğine göre Odesada bulunan bn derilerin muayene neticesinde lûrkiyr malı olduğu anlaşıldığından serbest bırakılmasına karar verllmtft .eyanname vermlyan kolloktll şirketleri Ualiyc Vekaleti tazahndan bütün vilayetle re gönderilen bir tamimde kollektif şirketlerden beyanname ita ebzıayyenlcrdca kazanç vcrgderûatn Uç misli ecza alınman bildirıkniflir. antrapo buhrant tekrar başladı yeni gu ornik tarifesi doiayisile bir knsım tacirler cbadc fazla mal bulundunnak isteaıaktc ve mal cclbilmekledirler. Bundan dolayı son gtUUerde antrepo buhranı ba} göstermiştir. Adanada buğday ihracatında mahzur yok 1 • ¦ - 1 i ¦ AdBnayn condee • ¦ 'ırı raniehaaau. ama. mam 11 Ebı bot.-dayın da İhracında asanmı oanadutma dair Vekalete rap auaorrauallr Buğday liaUarı her yerde dû-füyor -1 kanada, gerekir y™" Ame-r.kada 1 ı. 1.. nstlaı. dluupaku-dlr Uunun ba«Uıa Bebepler. mey anında yrnı rokolırnln tazlalıt ı 'ıDOrnummUs-larall nvernle (etlerde la ila ıtoiı bulun-maai

Vilâyette Vah muavinimiz teftişe çıkacak Vali muavini Font Bay. yakanda Iı tanbul mülhakatım leftise «Uaeak. köy kanununun laZMkalını UHldk edecektir. İTtîinar üTiıBir kadın Ada vapurundan denize atıldı ve boğuldu D Un Adalardan kopruyc tic r vapur .votcnlarlndan kir kadıa, Moda açıklannda kondkİDİ inti har kasdl île denize atraı; t e bu-rtıtmngtar. Hdvlyetl rahtlt crJR-mettedir. FtAlHCİ J~İBa>a>aSri01*ir> 1*1 U IAsûS' Tayyare tıiosu k^yai" nadjFaa -a>ya4( IHb-i. ¦1 Udıaa>a BlBUvCuJbaı. f>UBM*- | Br. tka (arsaanka iBaa aasSr.m.-ac avaaı adaattk aa -Utt t** talatakt». Dda lılo kuasaaBaoı Rı. bata rakaıeşarııaif j'avaad* şansları ul,..11.' laalı i»*..ur Dahin: Ikllaa» Vekili Saklı Hey, dan 'sabah srhrınıiK jr.clMU* vc ak>am Brcalk Aakaraıa avdet etmiştir. gvttstaank ntkaacı B. Kautme H mı «leşi -ıtk-adaf Lafcklkaıı Man kpa* baa.ee gktacaktlr. 6 İtalya ılı Ucanı ajaıkeacsi aktl leh) ABkarada ikrarı mklatarata kaalaBnaıaın balyan murak-başlan Aakaradadıı. fi Horaa aetl-lmlz naat B. kaka-karadan ırlmlaHr. Miat H, lara-Isya mini.ı-.ri'unum pak doviaac OldııT un D. Ilalvadakl talebemizin pak iyi calaankUraaı. tannkl Amc-rtku HOBrim.ıi.rı.ı. laaıl -«ıaaa-taoaırıa takıya! etnikli a § ¦»!¦¦¦! va Mkakaraı aaaa-ml moda-Ur, dda »al aradan aafe. rkntr* felanıalerdlr. Ş ranalyeil lleledıyı aıa-ran hattı hBiarlarından bcltıı r hisse. ıı ........I' tl Raaya İle vrnı Mı ticaret rau-ahedeai atiadllteakrlr. •( lırviiı/ ttraaıma rereffOtı tıza-rtne c»ya dallan yarde rt artanf. aar. 6 lapada yapasaa taktıkaı » ka.ıı bulaıa. <« tı Bserauraa yataauaaya lesahı «dHan. 11. bat takV Skal raakıan kota Ura tadarda. I laka- dAsraanaa. katan aaaUd>rn«aa >oal ..Orada laka ..ta Bakısı ıatwıldasa>ur. î lodalarla» klikmsdllan emvali- i'rıir ir 1 ladlyı 1......"IK 6 1 ll r ,l„, . „!.. .-.,11 Bl eckdiriİBiif, ••luUBUar Maskara Haıraakamı layla adlUaıailı. H Maka Vakalaıi llalyadaa hır ta —lıkaimı calbıuaisiir. Ba aaı salama isleri battı oda kir pı )Bpa> ablar. Harici: İaıUieıedı )akl amili IBttaıal *(—ırtııl (Baa aya kaakyaeakur Hariciye «inci. at. Ucadır.en dır aaaa «dnatlH. ti Kaçak bir yasla aayakauank-017 olan Iransıı taala aauam>anu 111, fi 111 m ur-r u r § Madrlıu Içlloıalarma baalıyan Cemiyali akvam akailiysttertn bı-a«)t'l maı'elealai mkzakere mcbledlr. 9 Kartsıc kaauraı nas alasaai ıcdkık adan mBiafcaaaaBaafva sukaı raj-ran aka akaaza ınıaianol n ATBkarrcr id9 traasada paatacdır gresi devam edtyae. 9 > kafciaaal (Mt) raya karsı (1») reyle tBaıat taraa-rnifUr. 9 Yunan kttHafSlode kazı te-beıİıHl'*'B htrlıar eoinaıktealr ticari münase bellen miri bil.i vaı'u yapmak -uil.r . nyo-ruz. Hu m. ¦ bu hükümetlerle muamelâtımız daha ziyade inkişaf elmis acaktır.,.

Avunduklar aleyhinde çalışanlar firması mı var! Yenden 14 labaaına atılmak uı.—rı. Arand uz ladalvr rtmuvı alrytılne ban n-ınr' ip - 1 lalı. .,. lUh-ih calamakta Udi • .-¦ i. . iv m.1» «irdir Avundak «ail" ¦' ' ¦ M 1 ¦ ¦ ¦ -¦ - ¦ knanaaBBİ ¦ I 1 ıi" tl:lın-ıİki Ula. karar, •aû¦ »uma kauraaM SKadı a> Fırknaı aaaa> aktaki UaaıBaaaa Baferaı Kaaaua-Obbi ve tanı st-cd. aaanna, nstanauı lanı ı-raaaıaUr. infırsariarda Innırde tutun halt alıkları ile mlkadclr Ttıııln ım-Jaarı ması ten mndnrl aiaatu aVaft lUtBn lıuNakaıın ılr naaritd»'- ımm ıdsı- ıtır-, t. uHie Irmıre ır" Veni bir Con Ahmet ml 7 Kuvvatlnl havadan klan yani bir I..I...1.I... -Sanan mrktrbıaden meıun naaaal kalfası Mennact 4 bahir-rahman i .1 kuvvcLai havaatoa alaz hır au. 11 tiafıaaıban icat etmiştir Abdarrakaaaa Iİ her kaaz gi ba. hofluWlaaa bar raanaa* varetaar-ktedır Hazinenin -ftmda fatr nraıaiak var dar Hanaaadr kasa okaadm icsa k-T-nak. «. baa. taayakıyla aeaazata da bir taraftan au ak -makta diğer taraftan kayadaki burudan boşalanı aayun y e rine nı teiraehtedrr ; ¦„!..,,| ! Alatınııı lecrflbrsi için Fen 1 ¦ naû raıauıl eder r Unu, K İl mu ! I.ill it] i ¦ ¦ ¦ 1' 1' iiı e - ¦ talebesinin evvelki > î.u'z tcoeıtflt'ıi'fen birintiba Karilerimize, muhtelif mubayaallarmda lenzl lâftan İstifadelerini te -ıt.in İçin t31 kupon neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları gUnU. Üstelerimizde münderlç| beğendiğiniz flç muht ; . I2m .az ederseniz tc !TOti -oıüıar olursunuz. SON TELGRAFLAR Akvam meclisi jngîlterede Amele kabinesi cumar tesi sabahı iş başına geçecek Veremle mücadele Senede bir lira .ererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine aza oltmtızl SU v asî voknyOa bili9 n^ısar Ekalliyetlerin himayesi mes'elesile meşgul oluyor Madrid t |A A t— Ce-aıvetı skram aacclasi ntım—n hmm-aWa tıaııplrr. sabık İnadı* kuai|( Man w hambcrltın hakkında tıtaviş-Uranc »«iler ¦oykmitfrrdiV. M. B.ıand, tir Aualm f ham -iıtnı , ı ar taa»-auc .İl.' devlet adamku.ıuo "> ehliyeti l-ıı,,.: -,ı va on na¦Mimi. Kadril olekrruau be vatı hryan etmiştir. M Adatri. r kail,'.lir. tetkiki âfsa ahırca Lomfrada. toplanmam, (Jan üçler kas; İr mm ra -fwaau ıı duar aaaauoda su Asss-t™ asbaftaynan aaıîctaanj aUbsru ıhi-ıUra- m-...de hamrlL bar kaaaaU tsaksrt»,, V* bafft, k oan.. autanaBa • ¦¦MU Iccul ı dıkn mıınsaJeskâa luyraahaı vc kudreti ıur«a-ataai f«*haJadr ukdİt rlatikle olduğuna ılıylrnuıUr. Ctıuıyf tiKkvarv nsrrhsinde M. Adattı ekalliyetlerin h mayesi meselesi hakkında bîr rapor dan koaoîlc-tcttik etmişti.. Hadeıt 7 (AA ı — Caatatvli akvam mrrain mııraahaılnrmın ebem. bf tOwdı kar» kakan an karni Pronodö R,..r. aMİLBcrıaad bas hatayı .şğal edraortard. Ankara at koşulan «¦¦ara 7 t*-Al Butma jc*>-rkofui. at kofasa* ı.fiim..... II.I». *.) «Sayrı ı n İdin ı-

siyaseti ne olacak? San İngiliz intihaaatına, intihabatm neticelerine ve intihabat! tevüt eden sebepfere b ir nazar ... Londra a — Yeni Ba^ehll VI. Raıascy nakılouald tarcieıere şu biv analla iMilunmu^lur: üaumuıakl ki sene lartmda .m; Merada ytı-\ la illi . ¦: nl m a matına nailin .... -m -.ıı.- . ¦.....ı.j.. ı-. Memleket fici sevdam evvel sanayim hıuur vc ıııkeaaı ıhındı lami «ylenıc-Uac. nkHMrdcl.1 aerp a ligin ve karice vc daBlidc csaaiycı ve ırinaadın uda i- .. .n. oıub-toçıır. Parlamentonun İki seneden d» ha (adı dc> aaı <v4cmoınc çnMja-aafaaı. Uu ifadeden ımcU Uraauuaıa dager tırkauuıa muhiti «Inuyaa lataplersm kabart: edaceCi manası aatar,ıktcalnhr. İki senedea evci yeni .ima., itim yapdiK-k ulursa baırnn Metıltyeıi har h alde amele : r ı .. . , alı .....ı, ikalın. rransada postacılar grevi Bir konUnlat mebus Parla-mcnloda mamurların umumi ır;e..ınunıve..:îlİQİml«,ıı BaK-elU Para 6 {A.Â)"— Meelia, poa-lacılano sevine müteallik iıti-rahlann nıuıakK-rcsûıc başlamia* tn ist hatiplerden biri. hükümetin ittihat etmiş olduğu mî tedbirlerin itahı kabil ol-madsSıoi b yan etmiştir. Bir ko-münı<l mebus, grevin memurEkmek bahsi Sabık Şehremaneti çıkan münakaşa kızışıyor Samk Şehremini operalar İmin Beyte jehrmt.ni.il arananda ikime W nuıctnlac dair ıırMaukaya baauv mı-.-ı. [.itin m. eKau«ln acuııcsinda İtenim . acaba elerdir: Senim ue«İI takat ar usta. yalnu k ve un meselesinde «*ıct-anek v* ¦"'.;¦ hikmet çok kıür. Bunu ba*>ra ba(ırasdyın B. htıadaa sonra hulllydll hnfda* Mıiuıı dnrdagunn vc ıretle telakerm anın* retiıuraı ttıikun sonra şunları sOyle- Nrtehlm »una* bana hn •ta cok bat inak vc bana an baççınla ra mut anıl blcnokka alıma [lirikleri jnrOlâh artıki angtndan korum: ¦ urlarıma cabraı rok haraç lopke Slrkott mı evl«ra alrı na9> hSIS vesJSr İçerir* mit una cara rxUıb> keodl< sabteceUc, <.inur, ırla (Katı sırırdj dkâa ccvlkaı ..— t.id. Ikind kaapı aç «e dana yakam yasukt «e t*» sana» saikada kât keaj« kaa at v« krs-aaaaara ııı akımı» kuaastt e» Ma Bk*s. mmmi «akla laaamaata ıah. İU amyvan ratarah sa aMk* naaş» tursanı »atma RftJKİııi" .ııo-ı. akhaLi [ıMı CçaaHn koaa dan M d atta pas naa-kaa. a-ap at .« ¦aVakanaa ¦aamaaaa. Ur j-aatrra vsnılra. saeıasksi ja»n»Lire ktL Cankı Mıadaaia inim aatSact, Ibnaa Elendıanı sayyada Mssti fek ak. ¦W«ı Iıı yak.r. küçük yatı j.tii. ¦ ı a lAlc., G«. kaklunchı t% İmde pek >İ inektedir. N\ kde açıkla* ıı »snu atir i etini? olan Alen Gerbau ırjı berke Kırar utta. ^«yartato 0 Kaya B 1. Savan *> :, li'JI- f]

mler Birli ziyaieti . ) — Muallim-seneden faıla mes'ekdaşlar) Tiı.kor ağında ni.li.- lal..İri (A A.) — Tab I kanun lâyihası eclisi tarnfmdaıı r. Muhtetll hûkû-silleıi nıkbrtinlıı nüfusu [iri yanıitt *•» alyr ntunrerb d"tır v.at*e.. oCJuı Çuc.t utuunealen be.. Irıaıı tumı ı scvııpm çe i cvrlaretott saları, la ıı uv'l'r katta -u.ı ,ı->tmaeı vıkaı naraaana _ t» „^ Har. ıtııIı-in. Iı a. acdO arat Baiayeuj. ı _ Van >l. >¦»¦ JJVi baaaon diyerek bil .lata yiuue bakuıan. U ¦¦ ¦ ı.,. koaat. atta -...i ı.:ı uuv BJiaajı au Ucacr' lUdUBL HlKB.' i. ı - - ilin I-.I-I .ij- ı.ı_c. -.i ı i. uz.1 nıalı nopıjuvııoıı: ti:ı. attım :;«.. aa(a rıkarıiu ir kere cıamknu. omt aoıay... ua. ben sana yalan soytet mı> * Önce bana inanır. ıdmdı... Beıl estk EUiayec. ilacı Hatı-JnU ¦ ¦¦ . i.ı.- flka ı. ı ¦ ı . I »¦'¦ ¦ ¦ ı varl Türkiye ile Fransa arasındaki dostluk Suriye hududu kat'I surette tesbit edilmiştir Sıhhi bahlslar Çocukta sinir hıfzıssıhhsı yarınki heyeti içtimaiyenin ahenk ve intizamı bugünün çocuklarının fikrî ve seciyevi tekâmüll ip ve nakisalarım İslah ile mümkündür ff Vukuat U Çöp tenekesinden çıkan bir cisim patladı ve S çocuk yaralandı amfar tuluatu dada ı. amiımama» n-1" ı- - tada atça ¦-...1.,f., „. ¦¦ it f adaları bir otomobil M ü te 1F e ır r 0 İte I Doktor Asaf Paşanın kabri ziyaret edildi Cc<(B kine iv i.ıi (den !>-. Aval racanın akraban ve dostları dun merhumun l.ylpıeht kabrini Salih va Havıal Baylar Vnıfal mehoMi Salih va Bur-a C. H. r. milli Ihfi Nevral Bay. er Ankaradan .ılıı.mîje et-lm l'-erdir. Bir tayyaracimlı oeK t oldu lımırdıhi lavyarc kazarında »aratanaa kıiıok rakii kraaa ti. cuH ıı»--. tcaajeU aıeraûmlc .aldırl m, ıır Orman haçakçı;ıQı mulbırlarlna İhramı,a Orman hacakolıımı haber ve-enlcrc yakalanacak knerk cP>a-un )an»ının ıcılhncM Vilayetlere .ımlfllr. narını.- .oh111m ınlrı ticrallcrl -.ıı lnterîer es Kendirine imlidir, keıa rm celduH m a yamnda BUlu| cağına eder. O lıub» oeırr: .u.ıoıwı rabıia ocuklarda Ue •a t en yat ve un eder. N'-<-arvM hakimli; alına "gmc erimler. <*rmkyrt d«.-¦>/¦-. l|U irade bunlar ¦>;i"da aona e ait haıırlunnn Vllâyeliere jjonmliaklrai U. I geldiler ni MUdUru Ihtan ı mudiri An karada olnnmu.tur. Ankara raalm aaralal bugün kapanacaktır Anlamda f.oael «anallar birbjiam *,Hl< fr.ınt ıif(-i bej akaaaa kaaaaacakiH*. Hlmayelet âl camiyeH. Anka-radd çocukların diklerin* baktıracak

Himayctdlal cemiyeti, Ankurn-da Ikl polıklınl acmaga vc batıla çncaklar¦ dı • .-ı ballırmasa nrml.tr. Hık Ah r-aaml luVıcslı C.ai Beyin kcılmcM hanımlendl ile Ak>am renhımıüa muharrirlerinden Pa|ıp Be.in nikah dlın kanalda ura edil m itnl edeHz. Ahit İL: ve iskan İadelerine hükmedilen metruk emvalin bedelleri verilecek T a» fi ve kanunu mucibince vnıl-ycı edlinıij olun firari vc mdlcgayeyc yaurılÜ fiır. Şoldr CeuM yakalanaııjur. Bir kıza otomobil çarptı Soler remalln ş I-S2İ otomobil, dun aktam Aksara) da Remzi I fendinin kızı Mdıeyyene çarparak at acından ya rai amittir. Gazmege dagil haatanaye gllmle Olla cama tatilinden bllUUlada ı -ı ...i.-.. fecea Be>oflunda Denir, vokaemda mukim Ma.aaynaa î-»7 numaralı otomobil çarparak muh-lelll yerlerindin yaralamıştır. Yaralı Tıp raku nc naklrdlIaıİMİr. Hırsızlıklar Gana haplahanoya d lisen aabıaalılar Al kanunundan Ml'ade ederek hapinhaoedra çıkan tabıkab Aptullah ve Damar Edlrnckapıdn balıkçı Avrnmın evine (İrerek lop-ı-o Hım ın kavarkea yaka>ı ele vermlılerdir. Müteferrik Bir makinist eoklei kalpten oldU Anadolu halli «imendller ına-hinhıltrladen Hüseyin tf. don Haydorpaşadu makinede (alınırken k lp durma'indan OlmtHtrlIr. Vaknlanan tavcı kadınlar Faima. Zebra, Zeynep mmi -rinde Oc kadıa. Sirkecide mana- -lık Eden Utmanın cırafı Mehmet Aliye bakır bir »anlı allın di>c 13 ya *aımiîiarf,r. Tavcı kadınlar vurdukları para ile Mr lokenO! MKASI Tabancayı •derken karşısındakini vurdu KUZNAMEl MUZAKERAİ -1> ııumımlı Uliulgariainndan muhteir oclacak Bu »ene Buiearitıan ve ci.a. nndan bir kı.ım ... ı .... , gclmetl ı-ı.-ı.ıo '. Dün yapılan müsabakalar fcincJMmcIikmaçlannda İstanbul spor, Altın Orduyu yendi. Oıküdar, Bey beyi üe berabere kaldı. Fenerlilerin allelizim ve tenis musaba Kalan Dırn lakaim ıtaaynmuiHİa BkkKi kime U «r-clarıa» d* -"TMlIoar. Rey*e*t»eyi takı nu. . V cfctlfrrste *%eden bavı «»kıp olaa ba İİU lakıînı" »ııu^u ¦• CC*. hc, 11 .r ı. c'tını -. taka) kera -berr ile neticrJcBnıi;tir. I'.-":- •¦ " 'j llUnbal «panik: Artınordu takanla" ka(>da<-asttır . Bu aatteabaka da heyec anla takip cdiloıigliı Ok aOaCİ aını jn İM an bul apar ot—culan ?-5 .. . ¦ *alıp t e imisin imi . nttaliarm nuboatMUaaal I • 'iı rtıah^r > . nbiı liaadcn ikjborrn bulul a'leluıaı hayalıma atılmıştır. $aae ive kadar vabuı hal bol Mbundı salısın *r fcjrr fillerinde iaahyet aftatenaarem bu baaahf ı hm kana keti umumi «por bayatımı? için bil > ıik hır :<. . famcrfaakcr kalaba attetuum ¦atıauna aya*, atarken buyuk har idaaan kayramı ile mr baa -bımıttir. KulübtUı aucLiıim •¦<-anam da çaaeaaeauV edan ırcnclr-n dün bu bar ramı iştirak ed rnütabakalara başla i Polanegrinin meçhul âşıkları Bir halyan"fÛ>İe> Ne-grinin kendisîlr evlenemlyBcetiltıe daie yazdığı bir mektup üzerine lüc'eten vetat attt Cumlıuılvrt

Teİkenci Vapurları iîmirsüRat l»OSTASI £5, İSMET PAŞA| • ü|.cru9 Haziran fazar KÛR'I ram ııını ¦ ıhımın- İ7MÎHF,1 " lnnmı*nr. au turnuvaya mnma-T-ı, ı- cu iyi tenisçileri î;brak etmiştir. Turnuva paıar «(unu b cektir. Balkan kupası maçları başlıyor ma galene «¦lyce Ki: •Since* laMBinea W Bin tadar ™<-K tap •ama ınaılara ckBrfiür.ac b«r.a «ae »eiua eenW.ft«ar Ba -11 ,cr.ı tenim mlterkkıl iı" kndı» ,"tıiıaJUnnu BUCUKırıı ı .lor betilin <ıla>nAltıncı Büyük \TAYYARE PİYANGOSU] 5. nci keşide: 11 hazirandadır Büyük İkramiye: 50,000 Liradır BAYRÜK- MARSİLİA-EKİI'KES İSTANBU.-rtHC' MARStLİA arasında Ilık- vc »Or'aı pmıa-n tabı Uİke Cumhuriyet "Matbaası Dün İttihat tpoı .1 1.1 İlli yapılın bu bayrama 45 atlet aytârak ataayabr. aauktaIII müsabaka turda «ide edilen takarlar aiaadinTc vatanı dikkat aimıaaahla barak ar ani ¦> çak unut verecek mahiyetledir. Fenerliler, alkülım v»mp>-ymakğana da kau bebmaa r..ı..~----.. kkıbuoc futbe-klan nemra «tlehıûndr dr rakip nlmanıınam nnn puan llllkrasie. Ba caaaabafcaUr umaml kakta- £ ' Icrc ı ahidir, ona irada aynaca Seti) imi) «ak. <ıbn hahacl yan-laaeraa t «ad" nmaacahar . yaa Baaan mı ilcileri aravadakt bu nuı spor ıım.ı.mu Blı moaleıcl 1)1 Irak edeml>urıif. Hu maçl yılrk ede-memat blrkn Içia kncu ' u mad- JJ^ di v* 1I blrsk bir lırsanv. Har atı aeaad» atara r etnecek olaa ba maçlara kadıma M*.art*tan. ı. . ı muj ı_-1- aa igdrak rdccekrlr. _ na. haııener. içm llruurmı ,|-| Tamirat mes tlcai niaayet edilebiliyor nıı? rvnhı • (A. A-l — nabal rapa-raa maıraannlar ¦¦¦lıııma yarın akyamkı umumi ı--.,.u. amra cdHi dir. M. !¦ 111 ¦ ı ı mam pam Pam n H») - Haradan teç-mekıc atan M. »tnıaaaa bu (Sn Aimanıa *e aneaeade mate-n.ı ¦ ¦ ; :ı knmitearndekl Almaa mtı. raUası »t. Âakacbı l»e «Orafaaa*Iihh tr acnjı milli*' Hart. ( A. A. 1 — M. t'.n. n-. mv aa m ak"—— ¦aiıUHcnain dıarıııya encomealeiı reı'ileride ai .nOcrr-.ı-.-T viumallayh aka mcaiaa—ma b*ya* aaBBak mutenaa.1. harmana jaaa. Uvaprlt «c Urrlhelcmy ala lıarp bnıclan-a - teadyeai kakkıaaa mmmmu «¦ Amerika ı» ahardaana aana >WI ana! kilıaeruua ayan ve «ael> u>aa aarctlllıraıaı ıaı«i»an baceı Balmahaırın mnahaeıraa tın I . (fi anrııiaaaaj.1 Hakvarl ¦filalralarıaı *nj-rnı>»ıir. Bakkal çıraklığına varıncıya kadar.. Bir çok maalekler ı.ıiı-.ı: •dan bir artist Anienaalı tlacean anuiennıl-ıı Kol Iln htar llmanayı bayuk Mr H»k İle mreıı vı aarıaana ı a ıgBaı'ı n .>• ı fatla martmUy*'. aoa KoJro Mua: nenilr ytmu yaundadıı. Dana cac> ıa*n ıa««i araan almada aaıar nıı ıi ı F^aa*.»™j onuak aatlatınaual »OrCI. ¦nve-rn ptrano lakafa apm bar aanarr-aaıuvara varmLfUr. Vahat Kilin, nroar BUNHaMyel pf(trc*uı>maıa.l* nicılr ev^n.-nck uıcre Itelıvon'Oteift ...ıı -.¦.l.ı.y .¦!'.!. . rMdiir«iyofiiu henflüarıe yatd meklupta bunun katıl: olaraı {Klordlm A> aacmn etinin I İBe rnoı - Ajres kceıscduEitüiaıı Mr moktnpta MVallı BaclaJiır nUı«ı W*n oıeklujı ûBrlne fUr tat i nail a Bu ' dam tar cDUee>e J. cıimustıır na Cvvuracesö jımetriısrûun v« ınrıOste^lfe onurs«nu: icaoniöui Cagaftofliu tei«ffonı 47a Eı I remil malmüclüriüâündcn: /etlin 43? Moylaılık 2J hafinin Çat ve Mcdnm bce •>!'> \ıtum vr (iılip bey revcem

ürik «e cetlrayı uman w den» Ce mabchır Zcrdn 405 Baleı nırat M baiiran ¦'. ¦ ¦ ı ga niı*rt kllfc M1»ıguıanea ve yuıı^aç ve ktızp yen <a|k baaat -t çakara vrrenea vc kac. C^p '.le mtuJul tLfn /eyonlutlc* hiralırmda (.nicıUen tarihlerde k vm kamun Bari anaenc ne hedej mLu -etol» eJâsack tlaere u •—ieye tairdkamh^. taüparrir. Jjere yûade yn'.ı Imcuk teminat akçegle havabtr jjitrkıl aaai koni Ilalldj ev (ah pWt teoıilkcn ihale edilin sekiz ta'*!İtte tedlTrmüracaat evîcmeteri ata Kütahya J.Y. efrat mektebi müdürlüğünden: ¦macen ::¦ ı »u -aın ınrac ed Dır. mtı bıı .1-hBabaı*ııaiM Oolt 1-jıituııulC İta ime m«l»nl ta ¦ ı- in eol^>*i'< JUDutut urulaaı İııuıûmufur (aruaıaa An>.ı tamdı- •¦ı--ıtal Mr M »ulııMIm.ssr. lahuV'ı M .m- Mı 0; panaarnark. m jaarotîi w-itv-t.it: laaaaaaar nrarv |aaıml .m.» »rtaCı atı ananı reat-m_ii- r. ¦ ¦ »t¦¦- anana MaancOm an maral vr m «atı u»rot atan ¦rtıstlc rinacn MridL- eryoını mamule: ntr rllllda inamrt etmek edir RMunMaıır vıı ''im leerahnn. otumalal katlanaall.ı a«lıtı Mr artuttlr UoMrıHitBln «u. <¦ -ı- ...¦(• ıMeaaae • kadar atarnano vanhr. Y.A- ¦• ¦ Omtm rtlfeD raLr(a> ¦ancıfuEt — ıvatlaajyell 'amel rlcnk laUdUl lanm raluna. aOUa ootManeura* rr utun ImLbına j.nc.lrı»*j'.r r-ı.nraııaur Kollan kan bunun Ujie aaaaaHU mealekleı ui-. hiaum «ji m İnil Ur Mracl» İnleten minarrl- I apt tmaıt taııceı.ta<:a datısJelıHı ma-i raiar ia vaaonj caıauııatu ha'.'A baakal ç.railjı MJe etmeıUr Öeceleri vısaitı naklrfe haıalanna karşı bir tedbir Seyrîsefain Merkav accMaaı: Galata Kopm lıııırnda. Bcçö(Ij VJö* ^jbe aceniBit Uıhmudlye banI -ı.!.. I ..I Ti" KARZON BİRİNCİ POSTASl| ¦imaflTl'ASA; vapuru 10 kaaira puartes IS dc Galata rıhtımında hareketle Lıelıulu. StiTtiE. Gimncial ıltm- BJa, llopaya gndecek v< İıSflUifc Pıt" idreOeıiyie Bize ıcnc. Trahrım, ( cirele.Gu'ciOiiı ı, L'rrre. Saraauı, I nehri İn. rnld*a;s ufnyarak gelecektir ıket tuh'j vükkttml oli'n-nar. bmır-NreTsdrı eilrat postası ¦ MAHMUT ŞEVKETPAŞA) ..¦".tl 11 1 ıı. i $ah (2de Cialmi ııırımırıLın hareketle Unılr. Amlya. Aîttye. Mcısııç inilecek öt*'.lîte Tanım. Anamır. Alt karalı!balona uun'juldaıı -j;a-teai ak^ımlaıı kılkaıı pusulur 11 Ijj.u d 'ıı looatcn paıat ıtfuli' lyb -ouL klı.-. UmınvmiDİı ] ve Bı-dırmîaır. 11 ımbjrrj piden'lel'b datahmihiıı l jlınaSı frvflnm -¦iittii THckırc hr'-fk dairrkd"ii? Sadık Zade ftralerler Vapurun | Kara Deniz Mnnlııaı ve Lüks Postası Firuzan ;Pazar ıımarıh JmdarnM aıı^ır. kuyun va keçî otiam talil »lı ı«rt omlile mûnnkaaaamd-b,1d DiûıManV H?Ü.*1«9 cama" ic 6ptaMıı canraeaatları ıU. oluaar. AZAMI *S«!AH EILO BIUI nuam'ı iotA) ıroo e*» BOM 30ta»

. _ekubiDin bir smelik an (1 hariruı °2B) tarih in Ja icra talip rubur nimediginflen yeniden mi aoal onbrıtukolaby" Bdediyn mnayyan olan «Undc ırn-.lc;rkkil OtMI Sir.lR ETİ ¦nenin avn r.nisLi; BTt Kayseri Belediye riyasetinden: W„,Mİ Mndi.rsın^ iki tank* bir —W »uk.,-ı. edilecajindnn b« buplaki uıunıAau yi -ıırcö Sabruoanacinda »aavcal oUe»)nndan laüntein «.bram^mline mU.aca.lU ..rnas^yegde. bnJâtamolmi-i bb»al .c olao MMfaM t-mamta pn«-« -mi k-y-r. Beied.vml namına in-l eylam*lm> Ban naaaar-____ , Afyon haplsane müdürlüğünden: iııde rtıak edilecek Alyon hopiibanMnin ekmek Ha iısr ihtiyacı içi Ut haddi ¦•farda ı^rmsli finden 0.6 929 ır punO İhale edilmek iWre Mr hatta miidılello IrMS ilin okmm. _,_ ga^TAYYAIcI 9 Haziran Pazar lıiaiı UJC 17 de Sirkeci ıı.ıtımm J»ı< h:rcLellc Gelibolu. Çanak kale, ve Kuıici tartkiTİc Ay ,-e l'mire «dmet ee aıtfe ALEMDAR ZADELER VAPURLARI Nltl. tilıl l..ıı. ¦ ııı r,""c*1 MiDet ¦ Pazaı im. ¦'¦ Doktor Taşçıyan rivniinr.cn mı/ur ı. Prens aprıı.» ) Sır'ıeci rl Umır-Lın h^ıckclle 'Xımıtnîet'k. hacnuia. Sonu*, >'ırr-n\ t'ıye O-*). Otrase, Tra J ye aıta-aı *¦ üuımenc, Vjkfı'.rbir Cdtchr; iaal>İBİni ile ıB^ıarati m\ ret rie.slaı .v hmU: LaastaV Mrener.ct liau al^rJılipuıhuı Irlıkuv l'arılıul 1154 BL;iii.lM)F B Bir Türk ' vımu Fî •f PANSİON TEMPO | K Kurtuca-rKİaanm HMO H 9 fin aannM ¦ •rrn-a: K %i iri ffiK M-rr* *k '• Üi îr^t Daima kenç vc olmak istermnuna A N T ? I D Kullanınız is-.âln irtafrtbıl İT' haW.ı eder. Artrid ı Leke, ÇİL ergeni*. stei'*t kepeHenmc, çwp ve bunyaktjklan iaate kurlreıitıi Kaildir. Dr. Osman Şerafettin rjnaıus i4 Verem r. hastauk-aetılıklantı iken mu • iadan uıaıls cipi u#J ,-naniy\ «ddeıı ı lıunÜLİ 895 cooo.-oce«ooı<ıoccc ¦ sıoncc KALAMIŞ İDENİZ HAMAMLARI |l01ıa»lr«n pnaarıc») ttmU oçtlıyar 8 OBaafTC denir banyolan S Aerapa dcr.l*. jaıuarntrı «ıfen-.ııvJv Crı AMlMDBn il lııaVera ictıılr ve ! kıvarOan Uvkitr. .i,-tka <foc»*rr> ha. 1 -dev»vnIjıktöfinde B I nkı

jaddeıtade 33 mıma S J Iı ı' n .1 '. ¦ . .1 .1 t.'( 1IIJ j I laranaılar. leiajık rrVtdl«mtJi. I M ara- - ıTnanı aakrflj Sooooo »c-.o&ji-k. .-.«caMaoooaa l Doktor A. kutıcl I «tllıII .„......¦ . . L,. „,„ (d,„ ao etmmt ¦ i. <m ıe krc^rırl ¦£<«¦ elin edn M»>l.,ıl> Oıimtı htını vrıaadi ak. Millî İnşaatı bahriye Til'k anC*İri ;ltkçTl "Ji'tVye m,. mjrlı(cjanaTv t *— 5trkctkı bkaahı atasMaaSS ııırnıivetıin vıudv uylnur .1. ... te . diyiMlnrJev.il 1 lnnj. İJ: • KOetacuı manaam nlcavlan 7 — Sı-rıi' '«yed ünn.aırvrıî huiınnın oikuiku paaar RUrıl ¦ ¦.......Iı.:n Bıhçe kapına Anaete'a İm tf aunu-ı < y tahaacde ıırı«IW4lrTİr n-ırl. nıMeau gerek Dişleten yirmi hlMey* rrılı Ictimı.ı. ı,[l-ık cıluvk-Irrl ila. olanu. Kıjaaatı) naıaalerat: * - TasAvL- r.ıcıvjrlan rapor» mu kııuııti VI .|ııııl.t-ı - H — Ma.akıp >c tasliyı memar-atracan rmuVh'lrn katan buldu-janduıı yıraıaan irnhcpiurı. lu<nyc mcnıtıry W. Sadettkl Türk Ocakları Merkez Heyetinin büyük eşya piyangosu 30 haziranda çekilecektir. Biletlerinizi almakta istical ediniz. Şevrole tarihinde yeni bir devre açan Şevrole 1929 modeli Şevrole kuvvetli ve ayın /amanda iktisadi 6 SİLİNDİRLİ bir motorla mücehhezdir. KKANSA M11Kl VIKT.NCEM t S AI) I > A K Birinciliği kazanan ve Heyrisefain, Gurabayî Mukimin hastanesi. I litâliahmer mektebi ve sair mües^esatı sıhhiye tarafından tercihan istimal edilen Flidunın şikesi yalnız Uf.- ">•• • iki misli tenekesi yalnız 75 gayet mükem -mel ve iktisadi pompası yalnız 75 kuruştur. Flida General Motorv Şevrole Urihinde yeni »İr tlcvir açan vc -dört. •ullntjlrlt lialına «alılan al ndirli bir Şevrole t ..kılım ediyor. Molörü tamamen yenidir. General rYlotors hu motoru tersim, tecrübe ve faaliyet sahanına koymak için Um dört senencçirmlstlr. Bütün dünyada halkın en l./i.ı rnflbelüılkaıarıtTiışolan irli qüıel modelini dOrl silindirli Halına salabilmek gibi sayunı rret terakki; ancak ha rikulade Mtı*t İH Uhslal İle kabil domjtur. İtibariyle kapanılan «İm servetlerin f i Gecen sene l,250.0COotonsr*ll,n imalını mumkun kılan bütün vesait bu yrnl otomobilin imali nde dahi kamilen is-Umsl edilmiştir. Şayanı hayret bir basireti fenniye ve Sunalye mahtalası oUn bu yeni Şev-röleye bak mu I ¦ 0un Hatlı bir dört silindirlinin imaline engel olan - ve hal* bir çok otrteoobil fabrika torların m tabi bulundukları -tahdidatı terk etmekle General Motor-Sun vücuda getirmeye muv-ıflak olduğu eseri gorönur I.,. Fiberin en son icadı olan u/un ve alçak, karoserlieri 2,72 metm orunlusunda bir kaid eye istinat ederler. Çamurluklara yeni inhina, daha l'ıhl ve dahu sevimli yeni hutul verilni,. fenerlerle mesnetlerinin nikelli aks.ımi"ın parlaklığını muhafaza için krom plakla fcorrmus velhasıl sekli haricini üe h-matıcnk Olmak ûrre yeni dahili lclri;j: ve tezyina t ilâve ntımtnuslur. En yakın Şevrole acenlalığına gidûp Mr tecrübede bulunmalını isleyiniz. ŞEV HOLE CENERAI, uOTOKa MAMULÂTİ Tahtakurusu, sinek, uvriausak. pire. bit. kanoca, an, güre. kırkayak, örümcek h ayvanat e* subatat ûıerlodeki butta hana - I ¦aU vc Löc eklen kal iyen ianka adar. Ltaa dara, cocaVbiı. ha. .anala. | nebatata taran d ilhamını Tesiri kafi ve cmıalıne nnıaran dah a adbjajar vc fiatı yan yarıya daha ucuıdur. Leke «af mar kokusu labf

M .ılıtıı dır. HASAN aatt deposunda. I HAZIMSIZLIKLARI ;K.»H EKŞIUKveYANMALAHINDft , (SODO-GASTRİN) . , I Miislabzarı/>e-/< TESlRLlDlf* yapmak imkanı varktn yeni yeni elbiaeler almak için nipİn bu kadar parr sarfclmcti? NC CETİN: yağlı akaamı lensliler «e bdtun labtleri giderir v< elbiaeyi yeni gibi yapar ve kum arlara sarar verusek.] Baskça bahkahyrlerte ecza depolarında «alda, Türkiye içâa aerntalan Liıardi Savo-pulo iraderler latanbul kü çtık kmacıyan Han No 78 a aooaauJsgajgaj *>oooooo ıo aooo | "hÂTji. SEZAİ BASLKMKMEI.KRİ Fi -mi ^e ıı.ı.ıl.ırı aammı | it 1|, I» »lî — HALAÇY-4N Barsak M.d muialıasusı. , t$ GjgaJ ran 11 <— J6' urUBÜ, ı jiıımııııı , I ııııııııılıı14ıııı1ııuımıııhıı.ıuh «i ıı lı>1 l-ıftr da*ctfcancat ntlıialı Emperiyal Oteli e Deniz satın alma komisyonundan: taooıı uma "ooo MutUlaaı nur ukraı' SartrsiT.-u ala Tf. kriadr k.— yj, »rh/e -ı ı (j ¦ .i. alı aut ı.M saat I.S sut 13 «at H> la***! iyin va, .eh/e ve sut yo£uıc l> * gün *v «Mite u.ra edilecektir ruamı ıb-t Uunha'ı ma aacçaft bakiye* akkr yornı ıHakuc »r mııiurrer ısa*>. Gayet nefis ve leziz #|jÖkSÜrÜk ŞUrilbuS Meyvalı Nuga f ^ySkT*] _____*f----i----5?---^ >>T »»«»an d»(l.r -.»«ar»* Şayanı hayret bir keşif Veni Ir-.'i in..... bir İstihlak maddrsinin umumi mümessilliği srrmyedarlara verilecektir. Nelkeal katı ve emindir. 5000 dolar sermaye lazımdır. Tcklifalııı (iunatıer Gclegenheit tahtında Rı.dnll Mo«e, Budapeıte. \ acı ucca 18 adresine b.ldire>eai. zaman biı s>r t». aaRa »ıııu\ !¦"•-*> »e- M> -ı.M >r UM <1— 17ı ı saaaaaaai »*a ..ı-ıi.ı annuiı »mi»-"~ MECANEN ı^d—oi,.u. /.la-ıft^l. *a^r' I*/- *« f ^ «UM t,ymti) ¦ **>a>«>a>^ «¦¦•>•> •>*>«> ^ Kuru lâf ilenil lı;ıkikattir J a> llcpiail en ıı.ı moda ve en iyi rinstrn hakiki İngini kuma*- 4> # lannı arıyorunu!. Bualan ancak Karaköydr Topçular cadde- # ¦ «nde Sİ numarada Bebek Uam.ay durağı karasında ¦ j™ İstanbul limanı mm J TAYHMAN mağazasında bulacaksınız ^ il aaaak r,..ı„ . ..ı_ uiml etsnrr .lc«xdr ehvendir j> Hacı Bekir litarctbjrn-l.rııul.- ¦ ¦ GALATA KKKKI.İ HANDA İSPİRTO VE İSI'IUrOLl IÇKİI.KR İNHİSARI t MUM MCüÜRTjO^ÖNDKİH: I.l.ır.-ııin kalsau-laki ar>j'[ djhilinH>- v .ıj.-inl.ı< -ık ambarlar vc kaklınııı vc dekovil *ali)lc ınu-ı.ıııii Ju saire ka|nlı zarf usulİylc uıünaka^aya konulmıı-iıır. İhalfi kal'iye-i ı-ıınıar-u->i gOnfi faal ÎT» tr irra cılilcccklir.

Verilecek zarflar -aal 12 \r kaılar ntıidiriycti ııınıııuive makamııı<a kuluıl olunataktır. Araüi planı Ve a\an proje vc «ilsiki fiat cetvelleri umum mİMİiirliık iılarcMiıd-'ki hcyı-li i'ı ılıtı alınabilir. İstanbul Tu/. inlıUan lta-ınütlürliif:üncjen •DE kart kl Ura arkaru psea * aaounuev-.e. MH larınınocn u lauvr iuiii ıı '.„.ı,^me ' r, ı:,r . ¦ buu,buK.a 1 Mırtıutculaıoa lıı.ıı. Abut Elrnai Ha-'nırda ta uumarada Hacı Bilal aaU i İlacı N*:nı--l K( mdaıı Rlaeda kamour aaUe Ma.UI- grandi Din Hacı ¦SaJlı alayMn' nusnkrıumkaacıı IS ws-I rinurr m iarihüsoa aaair olan bak-; oı auauri han lanaaal eaaam ¦> aktrl ISSt lantB re TC aaXH HSası fiyıasau* reu ın^maoaaaaı snmvtalhıaı uocl eaen marakmanatoytı a usBaSa a*m-fiy tabng oiıırısmaaatatıian uiuia _¦ ıı)ı.naıııkarl aaMSSuaualasad Lnfllll----- aaftarnrnıaı aalahlyvta Murn LUorn ı*lii(al lıruına aaıar verimli fc merkur Ham maddel meskO-I renin birimi tıkraaı m aclkbıre nı»h«e-m» dlvanr.anrnn' tan* olduğu pH kanunu meıkuıuD Ittuıcl maadral mu, .. , ..r,.l naBUUlCTMil ' IrtrT onu aarrr IU ay ııımını ı n ı n mıı ma—— :D^Ekrem Behçet mal haıuanı t Bogaı Kulak Uurun mOtchaaaau BTcptbifi usm.av ııUtıuım Urtuında 9 Muıalı luasıl apartmanı biriaci ısı No 10 Wl. t*M_ rnıvsııııiK - ıı ıı.i'iaaaaaaasau anuraraa ihsan I«j ı-aıı. Bayrı D urarmaan mat.kceaes aaBy* ttaknl daueeme küm-1-raoa COted- C.m:ıa»uı BaakaikK.r-dr bımu' .» ıraarian mufuu er bin « -»er jıa kuru» kırmeiıı altı be. «Okkan İle mahalli n.rrtûredrn Un be» yiıa «uraı bj hane *s kSSS CamlUeblr mahallHand* faftOSB EnejebuJiİuvla bin bn* roı kana) kıy-maUl a na -e ar*. ı— ı ""«Orrûa ua btn kam kırnvrüi ktr H# kaker nane .e tue-nırı aalrraak makalle.^ ELMASI lira* bıçakların en Her ,«Ce arayım, ulâsıdır. ALTİNCİ SÜNE - W 1925 PAZAR 9 Hnzlrnn 1929 YUNUS NADİ lj.iroti.ini'*l ¦ Diiı ıımıııımınılyıharsısında dalrei mahsusa Telgraf: İstanbul Cumhuriyet-I'<ı-ı.ı kutunu :N* 240 Telefon: rMii>'nHMn>u: ^ Cumhuriyet ¦_HER GON SABAHLARI ÇIKAR. SİYASİ TCRK GAZETESİ_ ABONE ŞERAİTİ . fllrklc fçln Hane İvin İ> aylığı Nüshası her verde 5 KURUŞTUR İstanbul Muhtarları Kamilen İstifaya Karar Verdiler Âbdülhak Hâmît B. hakkında ulu orta ileriye atılmış nazik ve nankör bir iddia! Yetişmekte olan nesilleri büyüklere karşı hürmetsizliğe sevketmiyelİm I ı ı -.-.i - ¦ îbdslarîyle bil-tün bir neslin ieyıU tekâmülüne hizmet etmiş elan Abdülhafc H vıuu ittihaz edecek kadar muhlâtsızhğa «ıı» nuhrlr-ik.tr Ut ut •lan »Mili. bak B-ııııl Baruta Myle dahistk İddi w> nadir nı - ,.....- Sen bir ankelr rerdlrl cevaplar ara-ıııdı hbrmk ustıdm: n» diki dntibm. ben t İhı r un ehbil D-nıiı oldu» unu kana hibeye tteOn. .ıl .i.- (Ok ..-ı ¦¦¦ ıı. ı.ımdı*>anu d.İMdlIl .-I:i..lr Miat >i:Jll". M.-I l.-ır plıl (Mİlnııı bu ¦.!¦'"-¦ Abdülhntı Hnmlt B.

lir.. ,1- İm.',.. İstanbul muhtarları istifaya karar verdileri Muhtarlar seyyar esnaftan madut imiş ve kazanç vergisi vermelimişlerl i'Uvin lîflrııt Kellim, kellim 1â yenfa!.. «¥stanbula seyyah gelsin di-1 Fa kal Islaobul sokaklarında yaz günleri tozdan geçilmiyor. Bir rüzgar Çıktımı gör _ı.-ii görmiyor. Eskiden C zamanında caddeler faer gün sulandıktan '¦¦:•¦:< yağmur yağarken bile yıkanırdı. Çimdi ise a hri anlayıp yıkıyor. O İfrattan bu tefrite ne diye düştük? Yaz geldi, balkın aınhati ve istîiçin arlık buyflk caddeler ¦ l-.n-ı ıı:l.ır.-..ı . .. Yukardaki satırlar geçen sene bugün "Curuburlyet,. te "ti.ilkiti dilekleri, ¦ütununda intişa r etmişti. Bu gidişle gelecek sene bugUn de nes -redeceğimire yüphe etmiyrtruı. Kellim kel lim Iııyonla!.. italyan tayyarelerinin Akd niz ve Karadeniz seyahati be bUyab çotukla [and udu nllkı ¦oyoh im re rnır mabet kundan Ikarcı iarn anuu dlhı......'wı tahılı cabtaaah blıır (*h hevh.d kili-fil unlmalıanr >¦ a," 111-ıMUı ı arktı ue haaar rt «at». m -a.ı.ni, atKadnu tul Mrerat ¦! hbpar ana aa-ta Btrl ımu ma* it bi.W bar âdâna Bt yıMmıHSt alan laafcaı bataklar, ham n.'nı-ııııLie- ankrtDth UUahaaldaaaB delIMar Aadnlhık ILUnlI n>f .İlin atta d-fll a„ Baldr bonıh bar Tart »dib idir HrtUnU "iti dedafl t ıı» ranu haı.u laklll De a payeyi r-ı.'n ¦ - > Ibllmall ¦¦¦¦ini sai b« tartı rtanı- Hıı laıll İr Hi midinara-ıada "MBt* Un bu kıdı ttadr ı- -ıı - ı- htr <••*»•««İni cb nhdulhah Oamlı B*>lıı bulu eseri olması HVrhlaı -ındn dabnı hur m.-ıı. itkide "M» k b*eaktır. Akdıilhık li.ı m ı l. hakkın di batan bir naakalndlil alkili mm ı- Oenap -. ini.. ¦¦ i. Bıy -Makbrr »0|le diyor Kâzım Pasa Hz. nin dünkü ziyaretleri Paşa Hz. iki yetimin derhal mektebe yerleştirilmesine tavas-«n* buyurdular Tayyar. ' . .met ve avdette 46 C kilometre mesafe katedu-iliklerdir i.C^tsU,, r-V.llnlyn hnvn filosunun Katetll& yerleri aSnterlr harita (hasede Idarnalnl der'uhl e eden i Ofl PIiioülO Evvelki gün şehrimizden Ks-r adenite gitmiş olan İtalyan tayyare ı ' -.u çarşamba günü şehrim et edecektir. İtalya bu seyahati, İtalyan tayyareciliğinin inkişafı, pilot ve makİDİBÜerin bü yare seyahatianndafai müşkülata alıs-tanlması makudiyle tertip etmiştir. italya umum harbiye naım bulunan M. Muaolini tayyareciliğin nıkivjlıııı bliyiık b» ehemmiyet mektedir. İtalyan bava filosunun kate-deceği mesafe vc uğrayacağı İskeleler »unlardır: Atina 650 kilometre Atina Stanbul 6-SO _ nbnl Varna 274 ta Odc sa 4S2 kilometre aa Ktntcnec 326 .. kostence Stanbul 374 Stanbnl Atına 640 _ Atina Taranto 650 „ Taranto Orbetello 662 , Tayyareler bu türelle azimet ve avdette 4.667 kilometre meşale katetmis bacaklardır. F iloyu teşkil eden 36 tayyareni* bilcümle malzemesi İtalya fabrikaları m ı m ul âtın dan dır. Filo kumandanlığı İtalya umanı havaiye nezareti kalemi mahsus müdürü Miralay Aldo Pel-legrini tevdi edihniy. ve umanı havaive arkanı harbiyei umumiye rei.i bulunan leneral Dfi Pi ne -do da bu seyalıatin idueaml deruhte etmiştir. BoOazlar hamlayonu ve> İla İyen ley y »releri Evvelki gun jehrimlıdea hare LlUlm ııbtHvıcnviınıl ¦— >.l-ı-I.h Ut M-mı --¦I.ı bil İdi» edebimi Binm ut çeyt lanblmlı, albay re MI tlınde buı tunıanıen Gnlıı ktrarahlt I.llhmıl m.. ı karnında ı* ¦. ..ı ,, ı . «, ,.,ı „,,ti.? Htldkal eudıu ki Türk mllIrlİBin llllııl (.Hen. luratını acın ıa hl-elyat-' I """'Nl

¦ 1 Irıırlıı İr UCUZIUK M 1

tr uponu ; 1 9 haziran fcumhİH" | Ucuzluk k

Kadriye İlanım ve ... hakkındaki tahkikat Iımir adliye-ipe intikal cimi] vc maznu nlar Irmire terkedilmişlerdi, rrair muhabirimizin maımınlann Konya vapurundan çıkarı aldığı esmi dcrccdiyoıay, ¦ I L jnth'.ırlrrt laman lrJ2t — Milym ZAHAt>OF Mtaıl: Mıfcır»» t<ıı' Zahariaslar nasıl Zaharof olmuşlar ? Bu lâkabın tebdilinin sebebi la Yunan fitretlne |ha dar dayanır. Zaha- Haslar lakaplarının sonuna Rusça bir "ol., ilâve elmekle Rumluluklarınd an bir zerresini bile kaybetmemişlerdir /«/.«,umi ntd»u i"*- ı^*v.0": gy.rıyo"1 *y*n alevi İlerler, aıanosldakı Robümii . va-liıı-ı.ıdtı. llUell bıuUaııı un lıaıııU' bu.uı.^ [>¦>¦< *tManaaam uenmkatvru j ura nrriMiıiı mitbobC Mam ıiulıl raamt-lütfr Vınaa iıtl kinlini lenncı o l*n ıran ııoıı etmıtuı Bu lapan Bt— In'-uUı KuaUat nkpearyt dat*l Mtuu* ricata* '-« lılIBıı I İH ¦BBaBBaaUr Mera tamuna dair Bt anim lıllıı bUasueam Tbi" jamatJM tri> j-aü-f" iduuui mt ajuettr aHılarn barak* lında kul atıcıuılardıı Uamanb Inrptı atetl'iBunıır |ut|tarıu>. Bu.nı Kayırıilieındrıı beri Kumların an caa bulundukları Mr ıri.mı fakı ll*ı at arttnamo» aı» btaamu aoBaaı ^vı.UraUr mim Sunalar kadaı tabtaUık uıifu* (.auttu.* -1. Durt-laı «aılıtr W.*.r.r»a ayn A maaanaltjE Rom ana '-m atatan stuaatn ı. —ı-Udib aaaxı oKayyva amaçlat b-jluntraujhtı Hm fmartki naildi Su bartket IUI ınıa.il paıNalfa gunIrıı tan haddini knıücutujr Hum pain-«ı OrlBOtı.ga BBJB1 trmdnat aâiaıal Bin kmauvanaan Ira a-utrrUı-Oaal nrmaeUbaetrT naaıttraatamn u Ikvı. i. aıpttun* «aman mam anan-maatur ti an tın a a un •-illin rratnS av-|i—"*- aB¦lamı ıı» tetirsin ı at tat* aatanaNa;. Ba nııBtt amamı tamba'a ımrai lea-(11 nmııjı Blıtantm mkDaundan brr. bu indin UddeOl Uajtol alma*ıu*U Takı iıir iJiatıan^dakjtJanaraa Muhtarlar isitfa ediy orlar | Btaaıl BSBbBtı ...İmi a. da IU lira lopla, ah.ldıgı l*Sbt| (dıtanla.ılr tmilln mantarlar C. H. f. aa aamttt ta-urBtrtk iaamop edBaanyat* na ¦anim a* kuta* ba i; aarl kar mMi. «anM|« «« •¦yasaya ılmtk (emarSa inilti olamatln btraSar kabul . um-ur. Mr (akları apaSM, Kın.ı<nni b" aka» ak. Bana Ban "karaya yanana eakatafc t anlar goran a uan-mrtat. alanda Bar tt* kmanıa nata ¦a t atanma BBmanm Mania katar vırmayktt ve il m ayıalaa limana ItıİB* tıılklcrlnt dair lalldalarını fa atar) antlılardır. 11 matiMaa, ıb-bare crmalrnat aabap " -t: • aaaantkM ait ilk * ayna ışınlı, tcrasnı tun amiti ¦*!* ı -1 ...d.r manai ı ıı ı aa mcn--np «fan marnlarlar. Iırkaya mora caa II a Bu vaaıy*! k*r*ıa. lıamryacahlanm arztlm*kı*dlr-kr. atıkken almarak. llrliırdarlTl atadandı MBaSaMMd lapılmıMır. İKİ., nitelik ıeı«ı>"i |. ı»m kanun ıraakledlr. kal edan Botudon Halı an uyy tıcp birlikle muahedcııindakl I ıfıkam* annkalil oldu atlar kntı racaaı .ahi oidntt ı ununa rlıaeel İllin bu men'tle tıakkında ko-mUyondn yapncımız tankikaıa EOre kumiavonn bur mOracaaı vaki .. i.- |>c ,i; koniayna aıakaldırııı yeıme lluaUrın ali* uimlennir. •ucuna lUve tvladlalarl (olp laiılktauı.

i.-,. ı. ....... ı , nu tıueUe Tataılada iii._t.ijin-. .-..-i ¦ -'vt Hii- unıl tZanarla*) bîr kui\ ıZabarof. oluaer rElgllr. Bu ttım deffltmeoııdr Rum aıleyr anHlyn dolayu Ue Itıu kanı k»ı.jı-ıı* ulmajılr. lor ı İn tan ıoknır ue.neın yakın rai yorttu... Itnlıadl var Şehir ve Memleket haberleri CufT.hu riyet Yonl gümrük larllssl Tarifenin ne zaman tatbik edileceği henüz malûm değil Yeni yumruk tarilnainin mevkii taUtika konu_aca|(ı tarih haki.anda ban ler.dl-ı' hmu i olanakla a* bu «ok lavurlar bajr.ua Lotan muahede ..mt, tayin etlim taritı nlan 9 a^uatosta tatbik rdllr-ı-ejını iannrdrrrb atı:lo aıparaylrtdc bulunmakta-dıı .n V.ıp'.ı/ıu./ ta murın yeni y^ftrnk tardı imin 9 taJnaatkaU titbikma amanka yvktur Çünkü kaouu t tarihi ¦a r^rındcn üc ay aonra tatbik rdilrrrklır. Henüt yeni tarif* ıun netim: baalanııı.. 'T"' " • MUinııı - Hayat pahalılığı tahkikatı bitti Ticaret O darı tarafından yapılmakta olan bayat palıa-lıbiı tetkikatı ikmal acUmİsttr. Bu ¦. ; , IthaUl ve ihraca! e»,»it*an get;irdÜcTi vaa-iytH , kredi •< rtıiı tedavül rll.ırı urun ut ni, rıtıbtuftir. Her nevi cayya 6u-!.!¦¦' hayat pahabltğuıııı ne miktar oldıgju ayrı ayn ne«. mc 4e henut bu muabecleler akeemiıtntta- Hamlartn aktl ant bir müddet devana cdeeekt -. ^eHlr 19leri t,e,m.!..,.. nakl. KnaoM mrnveı dıtmıtnaB eatvae.eı-aekı w«ra tetmâ kıa—Hanı na«-¦fctr Karar 1 ¦ banarıeı bu [arana tallılııl-a *~ 1 Evveli miat'.ıra- tura kml-ıtHlte nl--kBarc nakil yap ladır Ma^ka Tramvayının gUıergâhi Beyi na|-imtka traırrrayu. iar. Hırım.İl aaılmataı rdlJıkUıtıc İm 1 mı ¦• lylaıı traıa- erımetuadetı p«--Jc. luınnae Bııaj.Hıa ona aatmM .1 TSnl yılar yap m mamada kat Uatam ı-ı. atmeeı katı amiamhlamv Sunan ıcto mr kmıayan lantından letkatıl yıpr'"tnTia kniVaT *efffaralaBtı Traan «ayitanaa kakpaiarı araman a^etıauaa ayrı l.kr.ı prk.-te m an aalann-at — ataa anlata k t aırnîm mra'aJ ularaklar v* kapKarı knruılen ı;f.;eık"n lı'.Jn ktp-l.ıı lapnlı m 'en Bandırma hadisesi Evvelki günkü u İlah amuda Bandırmadan gönderilen bâr şikâyete istinaden Bandırma Türk-ocağın muş bir hadiseden ba hani un uy urda. Ahırın ve mevMiken öğrendiyimize yöre evvelâ . I. şikây unan «cluade be dite dcBİlccck bir mahiye) yoktur, ban kay maka -mı Hatan Beyin kulübe g ittiği dnğrndur. Fazla olarak mumaileyh in bazı müşahedelerinden dolayı erteti gün icabavtı r iyeyi icra etatiş alaajn da doğrudur, bj bu pereseye ree-dılctco ¦ıırıı.M'.n ki bililtizam i edildiği anlaşılan ban şikâyetler vuku balmnştıır. Maarifle ve mekteplerde Ankaraya (ağnlan terbiyel bellen İyen İn B.L.-.I tarbtptai kurıu DV-OıvImlennuı «-»ıv-n-» c/ııı n lort eanU lıat-ana «¦l ı» k-Kİrannı efleeektu. Bundan tnnra maaatatadt blı vada ı»/ aazneıcıl lerllp olLinotktlr ı-rv nı.: bidoyeıladen nıoaıen ¦- db mı» umajiıLar. 1- »ınlkl tanıa nıtaaıılall ICln kamp teeb ednaerk. aanadn mbaare ¦Bm laatmıl *r-U tMarvlIn-

de aUeM anar vt trob UIjbji. yapcı: .lıır.ktu Beden terbiyen kurlunda imtihan Istanbulda çocuk sarayı tıııilllı nh.ru heOenı-e.ırıı mıınhaaoıtl a r ı mı i a muaytac dllrmck imkanına Maliktir. Satırımlr«« bir çtacam aaeayı IBSlIkL arı um u ı_ Uıanbulda da muayyen bir nutuk aarayı >ucıtde ecltrmtkılr S«hrln markaaiade Mal.,a V.kllı K-.chndı ia.lmer.laka» ıkl bByU. koa-ak .ar. Alaa.hr-aaab bantlar, çatak «arayı yaptKa-%%\ Akat lakdlrdı. yeni biı aaray yapnracacu. İMaadnanm Her cua aıedlUânik yapan yarfan o.mabia beraber mı abı *e e*cub bakım ı*şkıtanna .kil.avı *aıdır. .'Urbl'i IBIml Bunu takdir cdl>ıır. Hıınlar İlk I» »alla yapılacaktır.. . Cana brdn -aVsr- aBUCtar- ı a>H m.auru ^bamettlc B. Ulan! Ve ' m.- aıllhniflnnUr. J ve 'i.-ın"rı-. Bertn dabn I eidukur. tımlU'.ındt tataa vr lofttje 1 bereule Imnaa «t larMf e atlan I ı +__..._-! rnuoTuon nı.-rr-i l._ltaj eejir-crtrr. 8 Hırtı ve Haamretta ıvv.-e yana Aııkmavt lirle ıırılaıtUı lık mekteplerde ir lat n-Mcvcuetıc tan «ır.rl -.... r...-.i-i...-, ıijn m i*—ı*TtıtTr HuMaKa malettaUtrl ret yvt O-eetrp teri ifaaarhk üh*baaUı m .1 lınalıalıııı Ulllf <e -«OH r_:: IzniRuırılsr ntr bana eevnır. rdecrk Ve ı -ıııarlaı gaaC de Mltıı .u.ı:l;ırıl»_ı ı__nalr r.ılae • ...lır_ı ..¦ .rL._..la Doğum faciası Maznun doktorlar af kanunundan istifade etmek istiyeceklermi? Urun müddeti enberi Afıree-ta mahkemtainde devam etmekte olan ekağam faciam hakkındaki mııh'ı rmryr bugün devem ı. di irce aiu I. Hanımın ölümü İle ne-lıtele*on bu taciatla marnun bulunan doktorlara atfedilen cürüm yeni nununun da-irei şümulüne dahJdır. Ancak dokturlar kendilerine aden bir mabkr-karan almak itterler iae devam edilec ek, lecıle tabi tutulmalarına *a!ep ederlerte bu buınatakl dava tecil olunacaktır. Maama -!ıiı maznunların mcalek şerefini kurtarmak için 'levaınını .I,. -. ı mcldîr. Bu davada müddei bulunan 1-imia Hanaaua validesi H. ma m unların ceıalan edibır bile btıku ku şabaiye da-ikame edeceğini BOyletaek-tedir. Bugünkü muhakeme bu itibar La i'k ;a. -.i. dikkat olacaktır. nreo h k*m el *s rd © Analım balta ile kesen çocuğun m un ak e misi Bciltna l"K mr* marolvm kilyiinda annealr.l LolU Ut panama tamtan kta-V-ı-;ı 11 r afındaki AhineUb cuaıkrıml dun devim adDnılgllr mm ue .-'ii i-ii.--.il.it:- şanı-jrr-<ım Dtrlu AhmrtBB II allım koy m ut lanın .-liı-ıı-l iı.l layyUmnlIr Sea. bu paraeıc olein muatarı returıilnli»unu --nnaia.il' I». baanu. aaakın-iıı atan oadutuau kUdlmUftlr. Bu cobp tnerurır maanun -.. i . kal karat »adlar mtınurbetlylt taauaı-ır. teudUl r^mtlup kOylıila* anaaSann tO.laanapnr. m.;"- '..-nı rr..-t ur.uj. ubüi -d.-.* "vtınl Ula utanı v . . baak* Wr eim —iı-1,..1 Kofa kotun muhakemesi Pata» a ı .- iib> Hartcf r»*» barlar in hulasası İstanbul muhtarları kamilen İstifaya karar verdiler Ulanbut muhtarları ktunîlen ¦ karat vermişlerdir. Sebep şttdtar : Defterdarlık bunları ehli hıHetlenaddelıniş ve kendilerinden seyyar canaf gibi

kazanç vtrglai larhelme^C kalkmıştır. Mildi arlar intifadan maada ayma Fırkaya da müracaat etmişlerdir. Dahili: Paris seflnmu Fethi B. yarın Pariac gidecektir. 8 Yeni gumrflk t ar i İrsinin ne lamaa tatbik ediloccı:ı be-ııûı malûm değildir. $ Doğum tuı ı j-ınm m ıı hake-tane bugün devan edilecektir, marnun doktorların af kanununda, tifade etmek itil,. ı, k İr. zannedilmeme ktedir. 8 Hifluyei EtfaU Cemiyeti reıai Istsobulda bir çocuk sergisi yapılacağım abyle mistir. fi Beden terbiyesi kursunda ayın yrnirıeİ gfinft İmtihanlara başlanacaktır. | İlk mekteplerde im ilhanla-ra dün başlanmıştır. )t Medit ReisimU dun şehrimizde muhtelif maka matı ziyaret etmiştir. Harici; Tf iyo dö jeneroda 100 bin in-¦»gilu liranı laymctindc büyük bir elmas keşfedilmiştir. ^ M. Makdonalt itaguiı kahiri -•...i teşkil etmiştir. S M Veniaelos yeni kabineyi le-kıl elınıs'K S Tamirat mes'eiesİ hakkında hatırlanan rapor imzalan mistir. 'Türkiye - Fransa dostuğunu tecdit edelim!.. İkBl itler lan dan lunlanarnk kamuynnıı bu huan-iH taaşptl oinp mmama hakkında bir karar .ermeft Bnrı lelklkalıa mılunmu< Üeıkede aiUkuılar ola, memurlannın ı r. aoroB. am reimirain mutt ¦m maaşları OiDUcan ıcıvl/ı. -i pkacM Cemiyeti bdecKye azasına H. f klal'udlunnave mübadeiie ve Iskan Muaftak bey geldi idi',!, üt MttaaaVdr Vormapona Tun heyeti mmavlıCttııe faytn etflîee Me-ııeoıenlı iade Huvalfnk Bay. ClnmCuel-ııadriı ı-t'.ıeı y nttır. IKTaflAtU Kuponlar Icdiyatı Tanura-Traııaa mBnakamlıntn tutana ıııtııılıııa nmlm rnaam aa«ıpa» v.km aar ¦tfınBı'tTnneat aaaaS-ıtfv av«M ı»Jteı*>aı kanam tetatt—-aSatt* .Saantapaa maat m-» . Itı^Ute^ıabârbU- makak ah Aekam¦nmt » """ "l" ' • Tamayı rvam aaaaahmBen Aayaya ne «ur aa*at»a»aaakSan ata şarmtmmıl arntlık borçlajmın 1 ¦ Oe U: ı. ı. teekil eden 140 Beri : . ¦ ı. Urana, (tanunlı Banknırm tevdi el-eıtdur İtil ıı nam* rarr-.bıntr bBkfmee bir aaneor indiye . V--ı- mıkbırm I 11 l yerıtap l/B oı ceajtar eetresv karar ¦¦ -1 ' : " Muamriatm ttal.a rr Mr mum alUna ılırıoıaı: leke Ii:llaa- VeUUrıl Ufkl-laimOa barı iM#ıl.,U' ı"ac*v- raaber V-fllI-kl 1| . AtUaalhak Hâmit hakkında nankör bir iddia bm IVıı ır.BtılKl'-ı rı-Fua lıaa baavdar. lerle. *.eea .İlerle ¦¦ıı i. sır can ilk TunU.* İri !!•¦ Ii~lınlr kanal Ca*L Namık Kr Yen! idare rUrMuu. itki Uı mUleu at-rUıglırnek Iil. . darnlUe ettiattr. varlletlE beyek nrusanutta laaanat eltiler Fakat be B—I niaaayı atmm •Sanal talep a ttıktan zaman latnameB ertarat edildi T*r»»* ve mnearua atamıne deart-Inklar. oylr Mr nn*anedır kl bemn Meunaeaıe!..'!: ijrr. :-nmanıdtr

Parts sefiri mir Paris S.-'.rı m..- | ,ıd. Bey yerin mahalli memuriyedine müteveccihen hareket edecekti r. Ba mmm (iderrk IIhij.'iIjii ıı ¦ ".it eniğine vc komiıyana du Bugatlardan ^1 tayyarı |deccKİne dair ı-.jrjj bulanııldbKan moatHideye mu halli bîr cin el in varil ı'rnu ... .; anlaşılmışı ır. laha r.ırlkı ka>Da.ın>laeaa dal» oaeıkı haea*eller uıerındekı leııımc ı.-ı ı". bn- maval a* a akırn barmetkar Nı leHm r.kıl eder OfaSana atakadana-ıan IhIij axtUn «Irr rlırebU ı»»i «e l.a in l.le nakııaa almakla» atvade nlUet ı. in buı -erel te UaSarAUr. ı va.ının eetrvanı bet can aataa İjı a bir terakki ve teAcaamaMa atbtak-aku vahınaka anteU ba 'Sk lakLUpU-.11 drumııırlı.n ibaret h\r -ıl»ıl-dlr .bdulbak lUmlt neaBntn Uaamatllr ııının dı eeveılnaeaı loı lı.anda vt Okirde ratliflf Bu l'kıimül rlr.lava tatlblar Ut w W p ıdıaııa tvınpılı-ded bitlin de Iuik ataamattaV kibar Hatana U aaaaael bara! kalan Ur mun luvalhur aa,S 'ıttıla mtmaıui.uda> Man »a» ı ıı n tatrtt- [ dttu jaaaanea .aıaaaat atnaattaata aa>-aV»M enauı ataalııma aaab aaaeaartae anmak tultaı ak.....atkı. Uaaaa açantrı kl bit lı.ı-ı,n Far.lıvl Me ıa*«*n aaa-nr.iırlanln baall-rınaarn aaıarn. Naaa-dr kaldı kl lar kın de.lrle rlndr raatalHı lılnnl. bulun bir ne.Hn b-ıt l.klı-iılanr hlıaaıt rlaaâ) tıkın «k vi auıılın imrene mmaa -o-.-k ¦ .dar makamt k. atmağı M—tatja aarvaata da ranaar İkfclk I aUasn Bar aaaMUU dtktdlı dtr. t» taVtta mı nr ta *?• Ie*n> vera I fm dı-r abılıa *+•• la ataş ıı rdaa ilk atlın ti ¦ tV*ndb. OtLırlıııt bir baJıt.aa Mr ••ban Iı a aşının r Uya. aidata BBiaarU bari İhlal etini, dimıyılına. Yunus Nad( Sir Hukuk fnkmlem ret*. Takır IS ev i* tıtrıardan Zıya Beylerin davdan İne.jrdan Hacı Satır aatte Blttatala F trtaaknl ettmşür. Itaeveffaıtm ı rnt retti taam saat 1U30 da Rm,alttn|takı U-¦ ılnJıa ketdarnsnmh Hnçka kam ristanındakl m «di mı malnutona ile 1 ne bal mı stat. Allak larmı. ı r»l•-.. k.iiimtm.muhlsllf | mub.ıy.ı ıilarırıda tcnrı-Uttan İBlıladalerı.n ts> -mln için (3ı kupon n Bu kuponları ayrı ayrı ksslp. intişarları günu. Ilslslcrimlzds münderiç heOendlûlnlz Uç muhte zada İbraz ederseniz tenzilatta ma/har olursunuz. İSON TELGRAFLARİ Yunanlılarla itilâf Yeni Harciye Nazırları çok ümitvar! amele kabinesi M. Makdonalt ingi liz kabinesini teşkil etti M. ArglropülO» Tevfifc Rüşlü Beye dostane bir

Divanı Âli Bu cumartesiye EsKişehirbe tıplanacak Ankara a |M*. Ma.| — Adliyesi viakmui « in. - Pasa hakkındaki evrak Teeaviı hay nıanan umu-'"' ••-"" tkadenirnek u.¦ Şıı-ınyı Devlcl aıo unda rikisehre fideerkkrnr. Ulvanı Alinin grlcctk luronrteılye toplan -Sovyailar a Itllca eden Efoanhlar m.-.. . ı a ı - \ ı — Soa cila- »atı. M. Tl.aıui. tnuâte ;aır Oulır.l bukuaırlo wtIIp edilecek planlan .— Ignırlk mttt'eloal lı.r MlUIbaa dec-dırılnuH l^ırı EDaıla c'k kilcliklarına iltica edenler ıncyaBiada ınHaalmı irinine cak-ucıkian ibare1.Galam Hcfci hna kııaaonm bakiye-al da vardır. Ba hılaal ^lahlarıa-daa («eril cdilml-lir. Tam irat meselesi Mütehassıslar hazırlanan raporu imzaladılar veremle mücadele şairi azam hakkında cevap, Sende tır İm lerertk Minini *. _ , . ,,. _ . ,. 1 . .

. C.Şehabettın Beyin bir makalesi " Samimiyeti İtibarile "Makher,, yalnız bizim edebiyatımızda değil, belki bütün edebiyatı cih a yektadır,. ineri NAl.iNAÜ MIHINA I Mm Mücadele Cemiyetine aza olur.ui! Hlr ¦ T-.ırap! ^^»»r.aciB mı mırjp l.jnıtıylm. Lama flau Adadan vrknlcr Bir kum Selimiye açıklarında ktad-ni .,, Mlp iJ,,,,., vc niU. ıHncn çmarıMiîım haber v »roller. Dâhi olup olmadığı hakkında abes bâr münakaşaya girmeğe ajla tuşum y......¦---.Tn Abdülhak Hamit Beyin I ¦-1 edep ve irlan âlemi çin pek yüksek bîr {absiyet olduğunu bimubaba «öyle ilû-u. Cenap Şchabettin Rey Makber ivin tetkik mahsulü gütel bir makale yatmıştı. Hâmil ha a bUce Yunan kabinesi M. Venizeîos kabineyi teşkil etti Atına 7 (ÂX) — Kabine M. Veniıekanun riyaseti altında ¦ıı vır etle teaekkiil etmiştir: Yeni kabine atası kim yok mu Imls? inada ,ıkan*ıC»no*_ gaaeif ıînln muBarrirtcrinden kiri e.vel Anharnyn cirasek Uran balı J' :ı usun mauSM «erauBîiı. Bn ya-ınletıa* benlinle «ara»», ılımı' arşımda ban* TBrk-ınOıakcrafınm bir l rccei »aklaan kalına, ucllcelcnmîduulma d ıltını İma elmek hedbiabt.ua pek hain ti mi? »akımı. ~ oldu blıu -ene h)t mr |0) olmadıKı nlâki metruke idari I nıevuı» takamda Maliye Vc-, ı-" ¦ elik» kanun bkyllıaaı-»kına ..ıı 1 " ™uu«U narin* aSeynind* IITİBİ HİKÂYELER Başkalarının gaziyle.. İstanbul - Ankara telef nu da bir mes'ele oldu C llmT ve< üçtBmaî müsahabaltr Çocukta hafıza.ve muhayyele -1 Haziran !»?¦» ff Vukuat Selalel günden intihar Bir adam boğazını keserek kendini ¦nitumruklc oturan kanlar Kocasile geçinmiyen bir kadın intihar etti ı..ı. Valide cc,me>lade duran ndek iminde Mr kadın kocaıile eeclmsltllk yûıiadcıt lakanea İle laıUıar e İmi, lir. Mel II, atır >aralı ol d ulu kaide İtalyan haataneıinc nakledilmiş »eda orada vrfar etmiştir. İntihara taeabbün Salkım sÖEUlle oluran WUnc>.,r isminde bir kadın kocanı ile gccıne medisınd hirliblr mayi irerek iaıiharc te*hbu< eiml;. hastaneye durjrkcn ''Hhl fan',: (.¦di ır.ı.,r'!liımi? Uûr ınnhaaip i - \ ı ırşıerdir. akünde »f abuk bertaraf titCLİtlKLl TULUMBAC1I ARİ B+A (m lUUl. adıî. ttolt Sinema iıakkındasıvanı dikkat bir utatsfcfc: •CH'r.ıibrı Amrr.ıada >uı>r*oU ¦on ntı-ııın- ınt»ı,ı dIMul uı .:ıl«ı a«alatn,l,1ı- BlMUn daoyata .lormatüafa Kirven scrramjınjı. taiatır. * »lif <cjc raan f mcyar Tara ı.ran takamı rautcn«aur anan j ».iıaı tUBım.Uuı doun Amerikadauıı Mu: MhkMI Anv-naada »ıımarı'ıU butun kanam m-raauneı ıO

' -xt»a: :M<raea hc*aaaoba f iaa.ua> »İMİ HBİ» ta Bulunan anamıa baBam »on bin »cjv Wwt ummıa car. ıBuan tan»ıu> ; rap ona ılra). ' njaauı M ta— nrdır. h*>ıe>Kun -a Oûvuı _-e»n *u oton kakıl 'lyetrutu BU' ırn- ıa iline* B.»«Ui<M leaıaaiuirr »;/ı" ¦ n.lUı maPiMmefrtfe Şlfta rıaaiMalnln muha.anaM »İla Kayma» nmı İle .Hllddcl uaumfei aracında bl> Hadlae lulmr chni, ve ıarale<a ••etentarl a aada uaaıcNa ıı ıı r ¦ .»fa rd«r. kan makarnan valiye* kakam aaa-htıriHıde telâkki edilerek a ıtanıcı dava «dlhalsıtr. Unlan na»ha*menin bafta bir nıakaldc ¦can adnlaaaai uir.ua ccla den kaamaaatma nwaBiıct varakaFtar. NaaM.niDlıaı iane kadar burada tapılacakııı Borsa Cumhur lyat vapuru Seyrısefnin Umumi mudUrd MariULlah B. dlln idare (annkaaınn giderek harınlarda vaoılııu loş onu Tetkik rımiytlr. İdarenin - l'umkuriyei- vapuru da dahili atfaıaıeda ba'i lamiraı yapılmak Ürere hvuan nlınntı . Cumhuriyet vapurunun fflverta-¦- rı.ie laril biryaf BnhccBİ vücuda tClarMetakrlr. _ ¦ı .-i..- ye mitin I I Kaaaı» — '*-'-'• * '*" * k*ham_va rq. m rjŞidı J KY>aiidi Limanda Boa— geaece» vapıırrn Hurcn I-manıranda.' "(decrk Ticaret ve Zahire Borsası OBnkU Zahire Vasatileri Cin» E AaRtrl ı—.ua s-u>aııtı un, ıım rUkn Vmii.ihi i "-i.i .Kumlan iarun btatav, 7 .aktar. \ CIB nannııü Mm ftâkrn Dr. Osman Şerafettini Kmean arraat njuuaaıtıs •Tıla Plrtngl Malarya Verem ¦anlı banar, «fa*. Sari htıuık ¦arır takr .ıHİıtİJ-~ıı: lai ııatcvjr va rmıta. ıac • ¦penan icra ccbUr. cumıakır matla JkjrBufl blı buc niye cadde*l 19 iddim bıanuad İ99 Koşunuz! koşunuz! Ç*linukcılı,rıis çe-mc <oU(ın-akt kıs uıU tarmkaooda v .m* ı -ı;- - ¦¦ Hayvan Bnr Dır. iatlfü K-»<U> Kim nara lil ¦ anıları Okka Ftatl nantalıade Tayyar vapurları Ji^tÂyyar! lir**-» V.M'LKL 9 (la/iran Pazar riıilİi 'Mİ I" t* SLklCİ iijiuii kn harvlcılc tielıbr^u, '.un P>;lı. :, marki U.)kl.l> A -dık| i ve linin :.'.i-7i(i ve l Sadık Zade Biraderler Vapurları Kara Deou Mııalaıaı \t Lüks Postası Fi r uzan Ir;„ Pazar l'KAUZON HIKINI'J I1IS1ASI (rttŞlTR\&A'>apJi-J 10 '» P-UJîl^l [2*Galâu .ıLlıı ıı •jıarckcde lnvbul j. StUKUt (îlt pahaot tkk9M Avraaa H|_u ııl,|. eciadc 10 ı sırat Aınve matıbrın-Madrıı;

*Wa-ın ~tUı>Hııı karvH itınd-aaM nr-lon-ıılhudut tatin.nl Btr bap hj. ne re ıııu-,1 -.n.ı.ıiı Be-dudu .l.h.l...;. ,!.„ı atll kıl'ada l!l ı . -1.......tmrmm SU!< ymııı olln IT-Bmcı ¦,. lalarından ¦. ıiı ıı vr '¦ ¦ ı - ı-ıln. ¦ « bu baptaki -.ıılakaaın II h,mu> Wl tarihtan mu. allak Balanuıua aldaaDBdln Budollatı ı .:! Bine II .1 (.'.- ı lı.HUİ İddi' ¦M.m, r. .ı......,„., ınDI* mnh.ıkr•arda Sarar Aalıın haluk nubkeoır--Jnde h.ııır bulunmaları UHn ulu nur 'OTİYOS SARAS mağazan*ra(la aVıraıınru -nih hulul. MıB Yelkenci Vapurları İZ\IÎR -SÜR AT POSTASI 1 tiSUETPAŞAI .r.9 Haziran Ha/ar m um 'aut ıs l; (ralata iZMiRE'^ SAMSUN ^„CARS-U1BA nımla Cclcpldi jı.en!cJ^iı:c mil Buyu^lu ÖS4 VICHY HOTEL DES LİLAS Meobaları vakınıiır. KOıanı B> b'ıabaü. hjiuit parkı vc birinci sınıl mıııiıigı racvaannş Her kür. KALAMİŞ lENİZ HAMAMLARI^ [lObalİran paıarlc-l tOnll ucılıyurfi Gfınesve denir banyoları jo Ol X'SJtl * DO -ju ılOOO oooooooo V.. .ı.ı ¦ ...ıı. . .,ı..,. T.ı lııı m.n.uıu ı-Unkı Mu.l.lı cl.ndl Jul bliuia erendi ats-rkttuı nauaa . Et ¦...>.¦ ı m ,ı- , tll Ura alırı nuındın dolup ¦ınlan dıiıılirı Ml'llİM Seyrisefaln İzmır-.VIiT.ıin >ıuıai po>tısı ( MAHMIT ŞCÖffiıTASa > Icılc btrhfcrr Vtııııılıgıı up ¦krr, (.".rlKı'ıı i'iı valnu K.ırıl'işa 'ıutnmı bum hu, din pı/ııHıi ukîiifla"' »aLVatı potra-laı 9 ItüJiJ.ıdfıi'. itlrarc Çelik cel halat münakaşam Evrakı mtabja münakaşası Dabaıa al:nacaklı flSİMC* tnrihif cjgınuan V-ttECet 16 A* Icvnyırr. m ııaıjjt'ın. LT-PIVER Porlümdri L. I. PİVtR AŞ., lUanktıl Şıamıt ŞİJİI Ahmet Bey so>ak No. 50• lel. 8«yo{*nj j.jaa Altıncı Büyük \TAYYARE P'rYAJSGOSı | 5. ıı d keşide: it hazirandadır Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir mükâfat. B u keşidede ceman: 3900 Numara kazanacaktır. Ziraat bankası levazım baş memurluğundan: raat t .m. ta jck İîUyeolCr aşağıda yaıüı v-tı'n Idlrlcr: ak i^ı buharı bilecek kudreti mali; le un beal niıbetfeıde leminat akçı ryyin bîr banka mektubj. I tcnnireyl mutbtt reaaık. iplin I icmmıu 939 paıancıi ak^ı: mıldîriyetl "T.l('.n. tevdi .'j.:: ıvoIdeİLiilr plan! ıpm jcaVor. Ba I.I mctluplarüe kadar Ankarada laaDtnılıdtr. d lira m ıı kalıt ¦

İngiliz Hüseyin Rüslem Haftalık İzmir posatSI Hüseyniye 12 Haziran u >e AnlalysUa Zltaal puıkalancdan vcUtanbaMı (îalauda nında Mimar ntoayo Monçcnuen alırıbîli i. te'^ İdlerden her hamrt blrbi tercflı ctnıekK Ziraat bankan I3ifltüım tabi lolttrlnilâs OçBn Cumhuriyet" Matbaası „ na Müracaat oainia meonnun vc müstefit olurtunıu rsianboji CagıaSogiu tatasfon 472 li-lı. ,n. va I -umu. olmak >r hu we midini* kMİUa ediuneâ uınıo 1.MÖ.D0D Rirınil parkn va İ. ınrtr» lul ¦> bordnr laa»"1 -.,1ı... ıı.ı ..ııırlıkl, İcra '.iıliMiujlndo ubplrriıı l>l>.39 nir bcIrJiymİ (cn bnyebaa muıa-aalln mununehabi vermeli'ri ra uıcıkor tarih uatı> kad ar pararh|a î^unk rylnnulrti ilin olunur. Kastamoni Hapisanesi müdürlüğünden: mah-rmnin ıpaa uf in ha İm mit (Ilı Ib-aameuıı 11»ıltlııe lüııo |f, flUMDAR ZADELER VAPURLARI Millet Pazar Tipoğraf Harf döküm ve tertip makineleri Tipogral (G. M. B. H) Cumhuriyat KOLYNOS DENTAL CREAM Ttlfb.rc «ı<> aV|«»<"> MAlNU.h KAKAC4İI Kanatlı s£: SrHifH; kendi iLk.mbat.yla .ıkııi'i . bu kıı ılık La ölüm! Tulumbasıyla Sıkınız FLİT İçel Vilâyeti encümeni daimisinden: ¦¦aMatfa *km .« İtle» cJanlâr^n VI Uunrı ı .l...«..,i •bMİMi İla »lamıı. . •«-••««-<«•«»«»• + ¦«»¦¦¦¦¦¦¦*«¦ ^ Eki ı.ııl ı - it ., ı , .m ! KODAK ¦ ¦ « ¦ FOTOĞRAF MAKİNELERİ araatorfln m gartl folı>£ralları e M e etmelini Um in eden alil v« Mrrmalı tıai» yeg makinelerdir. Tanı İstimalini 4p aaaıil vr muvaüjkiyel »babım bli*l>illıın İMİ" eden karyk-¦ en ronbrrraelır BİR KODAK MAKİNESİ aÇkauJai DfMâû bir L, Ja-ıU kUld r k fotoğraf makineleri vc filimler - VEl.OX MİNETEROS KARTLARI + k '. nıııı/. ¦ II... ytrJe uıılır ¦ ¦¦»•»¦¦¦¦¦*«« Verem mücadele komisyonundun Hasan zeytin yağı Dünyanın en leziz ve nefis ve saf ve halis yağıdır. Pari* Londra Rnnında en büyük mükâfat ve lyelerile Fransa hariciye nezareti ve Türkiye Sefareti tarafından musaddak birinciliği ve şahadetnameyi ihraz etmiştir. Mayonezde, salatada, yemeklerde, pilâvda HASAN ZEYTİN YAĞI istima! ediniz. Bilhassa mi de vc bağırsak hastalıklarından muzlarip olan kimselerle şikemperverler behemehal HASAN ZE YTİN YAĞİ İstimal etmelidirler. ' ıınkıı saftır, kum. taş. böbrek safra sarılık ve karaciğer haslalık-larile zafı umumide HAS I içiniz. Kiloluk sinesi 100. yarım kilu 60. safi beş okkalık vc daha büyük tenekelerde okkusı 125 kur uşa Hasan Ecza deposunda toptancılara tenzilât. Markasına dikkat ediniz. D. BLUM

Çorîu Belediyesinden: îhalesi yeniden yirmi iki gün müddetle temdit edilen 107 bin lira kesitli su yollan 22 haziran 929 cumartesi günü ihale edilecektir. Şeraiti tediyede taksit müddetleri azaltılmışt Taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Şchremanetine ve yahut Çorlu Belediyesine müraca tları ve yevmi ihaleıle ihalât kanunu mucibince pey akçelerile beraber Çorlu Belediye-snde bulunmaları ilân olunur. H*.KTEaTVOOLC Dr. İHSAN SAMİ ; Bofcienyolıııı Lihoratuvan Pek- dakik kaa larviııat. ; laılndı. iiki ve nıımı Sıuaııkl.m | .ıjiai. litre:. r.ıl£.m. «..Hu uk-1 U1İU ÜİN mtk-nıtnr-] İle latifi ] PjaaayıAaaaı Sulu m,i-{ turbeu kaıımodı I rnlıcı U 9(1 aa*u*aaaaaıaıa>aa Belsoguklugu, frengi Dr. Horhorun) i-.'., -fv. İma*. ,(• «ar ıı w w ..nukkiın inlnt — ADEMİ İKTİDAR ve bel gevrekliğine aafeıudı» *.™« Kıplındır. Tt-pau. laaabal â»kr-->*e lakradrnva eack Hıaknc. Ali kin ceımtodk— fcı liram larık «ıı ettutı.-ada *e fc-pt pua> nndakl eoaseda bukaca*. [ Iruabal Hattat Ueaıtl mabatme. aMa: Kimli iade ..... M..OI tftaılı MI ¦ı.l .1-ı.j. .. -ıvadt kimli M- . . U .linini M ¦ -I.I rdlİDUi olan Trahton (ayrlmumul IU. lanlarlabı 1! tuıUan M» «utaanaa saat on ... ...ı.. . oB lUye •• kahll al. aiKdııı ukalrdr aaı ». I.. .ı. n tanıtıda ferahta kararılr Ba$ agrılan Aspirin komprimeleri 0* tedavi okDMDikı. Valaır !nrrr.jı bucdırolhı hakiki .Anara'' nanbala.., ,. Mmmt „ bc molfc.„ lelr» cel.nir ITOKS EN MÜKEMMEL GRAMOFONU 7enith MARK ADIK <g ispirto ve ispirtulu içkiler iuhisar idarecinden : 1-2*0 1.ıU Mel... ' 3— 875 müılamel çuval 2 — 70 adet lakla (,v. I 4 — 1565 rnüatamel torba Balâda eş». 27-*>-W9 perşembe çumfi akaca kal Selanik Dördüncü beynelmilel sergisi nıısyaya ihracat pı ... .... 11 -n-ttr pcıtrr.ur sunu ueotu D..mui)rdı uu buzuldan taliplerin yraM owıl™rda fani fuptım* «. ul. 2ÖroMİI OlCC Kaban*, ımbın.ı mu.lC.il .ylcmrhrn . •:•*<•<•«¦ •:->*«oo« ««:<">ooo***o*o«*«| Bursa at yarışları '¦ f Bursa Baylar müdürlüğünden: Y Keulcurohur Maurllcrinir, hfawjJnUlh ve Ilı... PMı | H. nyııell.rîııdr v.ııj vc ı rncûmcni Aluu ........... 2S , ... hıûı.n 'W, 5 Uııımı... 12 IcmmuE 19 l«mmuı 971 Iı- 4 .*. r.klc.md, l..„.1 y.nıUn icra I.l^l.l , -I- alm.k i.ı..."l.™ Vilâycl B.)1u mudariUUcraı. r.o..,..ll„, , Zoıi'iıl.lıl, Mulcı IIP Dünyanın an tnsetıur

SAATLKKi r Mıntakaa Miidiiriiı/tiinJtrrt «ritim ıaiti Ma lef «ak- laJaıaa JalbayrakI ,Muinn NEZİH İ ÇAYI Mes ul Miıılıir M At ALTINCI SENE — N 132G pazartesi to Haziran 192» İdareli a kar»i! UlllIDVfDlIIlll YUNUS NADİ reharıesl ' Düyun uumumlye eind»jWrel mahsusa, Talgralıtalanbul Cumhurtyet-Po«a kulum : N' Tatırlı uıliolırn İ2ÎS I •UdUnl: /m). kilon *»¦»: 4» j Cumhuriye _HEH flf)N SABAHLARI ÇIKAR. SİYASİ TÜRK CAZIiı l!^T ± ABONE ŞERAİTİ ı.-i; Türkic İtin Hariç İçin sÜj»İ I 1400 Kr. 2700 Kr 'İıİı j 750 Kr. 145 . hOO Kr. Nüsfıası hur yerde 5 KURUSTL'R Dahiliye Vekilimiz Perşembe Günü Teftiş Seyahatine Çıkıyor Yunanlılarla müzakere Türkçemîz ve ıstılahlar banara l+mm OG9 ¦ Teni f matemli». luIrvUnl kâMn açıklıaı lir lUifeıdl *ımm, re Acem taianm Haa. ata um mi b>nlih be-¦rtea ıarhfe>ı>. ¦umda.». HM. a-ll avjjaı b*b--.,m-,.,.„ ,.„ —u-a-. aedaun ... rma ea <dm Kr ¦•«¦.» t .Mr.».. b - tiImi miran ladliia >->lo>JI Med' eruı vacodc .-n",.!-,. ı.tuahüı ha, «at dada karanlık lılr mania» fHI*ıİ>aa¦¦ "»-in "ani aola.ddıIm M. Diyamandopulos geldi bugün Atinaya Tayyare ile gidiyor Yunan nazırları! ______ tak a o c; ı da. HaUn aanl .nl—Mi». banda» «aba lantlll k*ı anıı alabilir mı ini" K»~di uhaaındn MI* •-l-nı-k ir aa-(almalı redu..ıt bulıaıım allmdrıı daha beakA »*,l-r tı-klrturk hıkbımıı defi c.ı m- Hu vaıl-rl at» hlr ıry dairin, hem la» aetlılı a , acenı-«. Fraatnca. v» ailen •« h'la-l« "« artık ı»ratı-1 Mı rarldı aldaf-ana Una" r»UO" ahaa. a» »»di"fi U ı aaır.1 ««11 «l (ah* au an da.mı« «d-a. .'-n-I«ıb auraıa e-* Wum> ¦•¦MIUIH <aa«B>. «aduan aiuıdıt lnltnMiJ.il Ikbn •¦ Baıbaa. K-ıoc taVn. Maraa. tah a.». —» Oaıaa aa-u ı»n mmiiK.>•"••> »—'••* —-1 rett ar Kadar nvuura ren raedar !•* , aDatai-p.ıı> —il'. ı.'lıKU aııın.ııdr faal hh «aalda ar e borl,. a», raraa. alha-tteıı Mr iı «İlk IH-a. rri|tı> dil Ir.ıUlıl'rUır lurum («atar. laıi nal «.M çaktır, i ... . <• mi ¦ ¦ -.....1 ıı dan hminin'..ı ıı TDK maileimin jıl»irrdtfl tarihi l-ki..I -mn. Sara. dunrandan im . ..ı .. . . ı .. . karıldı bir d.lılılı I -k>ı mı* »lıın bln-Mr d—-ı.ı. ra »Ur.rek ıBada t—ılı ««"••» ııi-nı-l'i Tark InkUabı ha jııiudaa kandil—n Ulıaırıta "ut 1>,ıı..,. .!_. .i.a», karaı naalneat Mı 1-AMpHr Maun Km arta* haaaataa. t .aaaaaaı ataa MhaM taab. naah •¦rklaı aa— aM.1,1 UıaaheV mata»! -ıura»a ıaHıaan«a Barak bmiiUi araata-kaa kındı ¦ " »a. m*-tm Mr ta» ataa. aat—»» ate-aafat-n lanın ..ı,.ı.n Mr mslM. •Iınd» (tcmlt ıd-lrıı« kraa Aıl-ı. krrıdlmlıl buldak. kra-

aajni •noı.ı.iııi. al» nerh* Hu hu m «ma nuMııın nrdlr' Dudud ı-ı-ı.'-ı biat . .i. .. Tıırk loblUbı vr-»Mili «.l,aıiM>...ı y.ı.il. Tnprıfa. ba ı -- 1 >r " i. .... ı ... . -.i... ı. ... ¦trm IıBI V- .r.-p......hmıurQ»r V.-ı -'¦"^lıı I- ka>l> Mr ¦ <Fi,k İl OT ««¦¦*¦¦ "ı(.-.,. alma . ıılfroıH ttUmlr>~.|~|11l„.. a 4....OlIİpi¦ auıuıuı llral - .m... ı .un aufırıa («aalırtnt lolaaı ıd.mrrh- OBaataB «D n> lamıım bu ha _..ı< ı «e»*la»fc« ir ma ı.. >¦¦>. ¦an Urratt. baaaa hUpuUiiiii r*a-apraakjtir Baanra baıaa ına UUpU» ¦¦• bema. ..tılnı. latuta tt Di rark» Talau ı ı ...ı .-i dı>|IMiı K. ...i.- n. Uıd-ı —»ıı r.ı.> .ıı bı ı - |J. CBael lark.ıtl halan >..ı.- ...i ı ıı .ıı. ı ,,n< edibi»! n.ıdlnln (dttrtdlll dil »İtiliri |njp ¦¦»da aatde ııim din, akla >ı>n^.uı »- -f. ı-ı.ı. ... ıt-nellraı. HılU udinin Brnıotııı ımkM vi.fB.cbcH «A tadı» a ı ¦¦ .i ı „. ı ... ¦ p). Uf-.klrl.H "-er.- «İli D, kanıulBimes'eleyî tetkik ettiler Atma 9 [ Hası». ) — Düo 3ğleden aonra M. Veniıelosun riyaneti altında Tllrb * Yunan mea'elele i baklunda bir muta* kere yapılmıttır. Bu mllukcrede Ankara Sefiri M. Papa île mü* badele bajmurahhuı M. I .. -kaunt.ii: j maıvdopuloaua (aaliyellerİ re bundan aoora Yunan hDkûme linİn takip edeceği hattı hareket mevIUU bı fi' j'.ın .ı ¦¦' -.' . Miıjjkcre ucun olmakla beraber kafi bir neticeye iktiıan cdcmctniılir. Parartcaı güııü |bugûnj lek-n< içtima edilecektir. DDnkfl m(İ7il:-n.ıî,n aonra Aakarada M. Pa r telgraf çekilerek yeni bir İa'ara kadar Ankarada ıntiıarda ti ulun man bUdirilmic-lir. Yeni ia'ann ne olacağı ra-nnki | bugünkü | mUrakercdea looja leabit edilecektir. Yunan Doğ*Uı 'J.-.-ljl ] m07 Ankara - İstanbul telefonu r\"rt bp; aene var kî An— ^"^kara ile tılanbol jraam-da bir telefon hatlı leals rdi-Icce cini y-.ı'-\-ı yazıp duruyor, .ı!.- L ..I m dairenin rii-esası da bu hafta p«lı yakında m berata ba,Iry acarını niîyliyip .-t. Hatta, geçen sene Istabuldakl g«M-lc idarehaneleri Ankaradaki r. ..... birer tecrübe bilr yapmışlardı, ıı gelmedi, lik gazete kolck-açmuf, orada An-lanbulıı go-teren ile her ik febir nil kden iki l.ııı,( m.h; M. Olyamandopuloa hükümeti mUbadelr bitaraf aıa-aın yaptıkları tcklıfabn esaa va mralİDdtn ayrılmamak fikrindeVar>Ualaawn k-ayanalı Daaka Potla de gelen 8 tarihli Atina gaıetelerinde oku-rhiKumuıa naıaran Turk-Yunaa me a'eleleri hakkında Almada IMıbıa le t iı I at} Erkek Muallim Mektebinde çok güzel bir sergi açıldı Orası AnkaAı.aenın —Aile, ramı? Burası İstanbul) — A Dol F.ret. I karat di, e koatMtımJaraai f^rûa-Muttı. Fakat bu leaamli remm be» »car. Ur tefrika baakğı gibi. tek ar rd.M.^İ kaide bâlâ Ankara-laUabul telefonunun lakırdıaile vakit geçi-riyoruı. Boyla '.ıll.ı ¦ 'ini gccJıece-gimlıe |utelefouu kurup (a bir an evvel Ankara üe latan bul ar aaında m oha vereve baılatak daha iyi olmar a»? Çaaaka ba kadar da Aakara lk( latan bul ara-amdakı 500 kilo metrokık mesafeye dct-ıl S000 küooelru-ya telefon yapmak kabildi, dr yomı. Do0ru deûll ml? Matbuat kongresi dün toplandı intihabat mücadelesi çok hararetli oldu ve ekseriyet salonu terketti

İntihap edildiği iddia edilen heyet te istifaya mecbur kaldı Ualb-ıU-ı T I1İ7U1I1II Dünkü koneroya ı Cemlrrtl ksnrreıl dm l«tlrak adanlardnn bir grup ı mat loda (mr K.nut Salih na>lıı Mtkafj - i ı.ı p. İn alimine Tardım bakkıad. mada* ı daettUl teatn aleThlr.de bulundu. Ba 1 atiler Uatrlnr Mümin Palk B. İM aah* ilillIJ Mı ı Ilı ¦. . !. ılı V. I.U1Faik. U bT^,^) blltaıı MUnlr B. la ılftir. nll-rtne «ardım rapıimuman " yar* ulu dım tandı tında İD nukellı lUkadsrdVı man MateahlUrıı dini) LnuuülıLaıHai r'-l I' ..ıı -ılı ...ıı - ~ı.-.. ı ı-ıılı .lı-ıılılıı Vr .1 aa¦ıhıkı ya ¦ .ı-ı.-ı laralnd.ın «emrh •¦"lata 'P"l» ı-.I.I . ixıı>. f*rMrı I Tarık R.t """"" D'"*' ,< l'-rarrUenls-arik ı. T?la. , k, «»• NIBavrl ¦ImmaamiaİB (adili lea™i.L;remVmhU:h,"¦' Lîrs^'Eaaar "...... tl haadan -..„.. Inbatmı **"W U"' ibn "dn^' 4 - ¦ I pderth rncıhum Mdnlt U. atletine tluadan Mir. muiıııı . -r-111 ¦ ıkeL Ktİjrar iîA'taBfieanl'varj^iJa^^ î^»n'. rifıiıl.l.r ¦ ıM.ıd» „ kl^,.- tat. dair İdare beıtllnde ....,. t.ı-t. sıab. 30 kadir ala UıtlbaBia b..U htr blkarc cdtrek »Mr arhadaı> namı al-' (Mıbıdl ıı J <S a tri Jeneral " Lazaı ı.ı- muallim inekle -!¦ ııdc. laleheala elifleri vc muhtelif eıerlerlnl tcflılr tınıtk üzer fi alılmak ıı ¦ ¦ I B lıı.ulu. il; Mr I bldahlgım 111 kındaki karar ı Paka t en rhrm re kefimı Ipiui ¦ekiliir, allUr. harta müddetle acık kalacak olan narsIdan bir mantara Ban aıtlyet aumoaclerl İle hakiki İskeletler, butuıl cam dolap vc kutular İçinde m. h_ edile n ı -ı'ı ' m , m ¦ karfa. maHlelll plaa, kerıaokele. kurbana ve sair hay¦-..ıı'n ile ıi ıı" ıi ıı mini' - hayvan numune vc modelleri mcvcııı hv-Ilınmaktadır. Be-jtnln bilhassa ellsleri bıg-m>-ın renkli va bedii bir seklide ¦ ¦ 'i. ,.¦ ı-ı ir nedbell İte rı: ¦ herin tertibinde ç»k mnvafiak • K nıı ¦¦¦ ı r. topraklan yapılan clol taklitleri ve vatolar cidden om- Birer san'a t cacridlr. Sırılılı ayrıca taleBe taralın, dan yapılan yan mürekkepleri. ¦aBunlar, kundura boyaları. lar hir edilmiştir. Sergi, meccani olup arıu edvn berke» (dre bilir. -;!¦¦¦.. daba rlyade ıchrlmııde bulanan m alı ıc II' meklepter vc ecnebiler ılyarct etmektedi tlcrgldc m. .. m rnnıkcn tc talrc ¦'.ı'. v- . ıı m talebe tatbikat görmek suretile de lıtita e etmektedir. Serti Bir Balta monıa kapaaadt tertip eılıinıi-ılr. Mektep talebeleri taralından ¦ llcaılc ittirilen eterler, hakiki birer san'at eıeılndcn fa rksırdır. Sergloin leıllbl hıı«usunda bilhassa mektep ınildOrU .Mahmut Ekrım Beyle < ¦ ır muallimi Setıll-ıı.lı.ıl tr atım ı.ı ı. -i. Aran,*, Al'£~ u m ıhı Ucuzluk ......'o..?^*1'*1 C L1 Fıv t ^ Ucuzluk

10 haalraı Türk ve Bulgar milletleri menafİi mütekabile ile birbirlerine Ballıdırlar Tark dUaUıagtı İle manii fener al Laıarof. abırtn B^tahrarls-tanda müntefir ( Kebbcı) refî-kı natla bulunmuştur K. I k" ¦ diyor kl: "jeneral Laıarof. Hnl.:.ı ordulunun tu muktedir, dirayetli ümerayı askeriyesinden nhıp ik* lidar vc ehliyeti, goılermi) nl-dugu besalet vo ledakfirlıgı ve bir çok hidemalile Bulg ar ordusunda pek yüksek bir mevkii ihtiram kaıaıtnıı| olduğu gibi hûaıılı ahJJıb İtidal ve ne tanıt larkı cJnuyarak b ılı ıı mir Hulgamtan ahalıtının ¦tiasal t e atukabbetaai cctbel-auı k r ¦¦maahr Bu Mybb kuasaadamm Bulgarıılaıı I urklennr harm pek dem ve saatimi mahabbeti ohıp hu muhabbetim her ve tele ile nah etmekten hali kalm a maktadır. Birkaç tıin mukaddem tesadüfi bir iiLi.lali.il ı m.- -.ılı İçil. aniye vr aiyaıiyeye dair olan sohbetimi/. '«ııasmda abr bugünkü Tarkiyeyo intikal elli. Muht erem icmal gayel aaıthabbel-kârane ve heyelanla dadi ki: GAZİ VR TÜRKİYE "— Garı M .ıı lal. K Paea, Mın badıaatta bemen kAmılen mabvulıuuı olan Tllrkıyeyı killinde leıııdan ıhı» um ve vetlı bâr Tarkİye tOcade tetir-aa. Ahked.. kar -i-aaaV. Maa-taia Kcaaal paea kafi ve k arr--ci.ı iradenle yaflrfı lakıUp ve Unum il t a löık m Mir tini hıra«tı vc ıktlaadee yflbaelttigî pGfizellik müsabakamız Son resimleri iki gün zarfında neşredeceğiz! Eoıa reniu lehi 122 — Siyah İnci H. 123 — Huriye H. Bugün de iki resim derecdiyorur. Bunlar Siyah İnci ( namı müatear) Hanımla Huriye Hanımın res mlendir. Her İkisi dc Foto Fctnina atûliyelerinde yapılmıştır. Son resimleri de İki trUn tartında neacedecağit. Millî sanayi birliği kongresi Kongranl dünkü Ictlmamdatt bir İntiba { vaıııı ı«l"ii "UMd* ~("tıınlırlvı*! Milyc^ ZAHAk>ÖP IhıIrlıİL Mır» W— Maaııl, Mahurum • Şehir ve Memleket haberleri Zaharotun gençliğini geçiri.,,. Talavla. Türklerin adalardan e*ir aldıkları sanatka rların vitraya İskân adlim t olmalarından vUctrd* getmlf bir ma h el İndir 7-Lhaıuran babu-ı illi Oen-.ır yuJu lıa"-tırnî. -ııiı-ı <4c-*kotamın »¦rfcaaı »lUâi-lı. ia "H— ma». ... İM l-lınlın raroaı -T.fa.i-n öte bu dıinyu ııCrmlal -lan o$tıı Vaall T.arıurrıi! a.ha M-aklr Inçıı*¦»*». aı«lrauarır>S ınrtactaraa tn-ıı aBartfav mnıı^ - ¦ TaUpİHiıın tarihi VnaL V* Karala ' tarat riaAal İMİ Zahroi Anadolulu olduğunu neden gizliyor? In-illerı-ve Yunanlılarla müzakere | ıV-ın'I ıı! ıı •••kail r a pal makta ulan aıiiııU'r ita daâr BsUadyaatanr raana ve aaakamat htrafından hu, bir »ey H> l e ilmekledir. Yal—M. Un I ı I İli f 1 f 11—ı kıta laksvatın al ilayı vaziyeti m dola »ı ıa*\aaan nauar a*aa»ı «O aaaV ?Idıajunu ilâve < r.»Kilr Ayan Karatelerin yardığına mıırra M. temataVgcldı Ya M

pulot dür «ehlimize gebrâytır Mumaileyh muharririni m beyanatta bu-lunmuytur: ¦' — lürk - < unan müıakc-ratıntn »eyrî ı-er ey anı hakkında Yama* h»kn«wi,« raaMenat -ermek n Impbö aile. AHnaya m Ilınmam. Varm lav- i' İle '..lıv ı:.;ıın VC ıK. rüu aaara gene 'ayyarr ıh- dfi-nr(f|[im M. Papa. ırnû bir karar iDuciblacr. airndıhk Atasa lı-.- şeyi yom yerim boycaak -tadar . BâbraİDİı ki müıakere edaanekte edam mea'elelrr çok ve ir. müzakereler zah-nıedidir . Ne bir inkıta ne dc M. Papanın geri alınması mev-iuu bahistir . _ Millî Sanayi birliği kongresi Yeril mallar «ergisinin lamal Ps. ın Istanbula vlira Harın da açılması bsltarrUr aalmîştlr tfaai Kanaar S<r0a)i aurıanaat dam Iı>f4nnm»ı ır. Katırr* rl,ı«rtB»» rauet-Klana /•<> n alauaıaı •v M* ımrıl Urup rapora olranıır** karan kaar* ıkca inanılır, anada» •aaaat «rtsacccu UM lU—'i» Bfeha 32 aaaauaaaka ı. k aaaaatler alan veril m>nır ı f; i i ırtn aaaat .ılı.ı.-l. ¦aıvekal han** l'd Ilı. İBialıııdtltl Kuı l veLâmia Kanım davası şayanı dikkat bir şekil aldı Lâmia Hanımın peder ve valdesi maznunlar aleyhinde şedit fttihamlarda bulunmuşlar ve maznu nlar tecil talep etmişlerdir Ma rıh e mo cürmün mahTyelinln anlaşılmaaı İçin mu hakeme ya davama karar vermiştir l.ı n:j FIfii.-i-. >|ıl3iu J» netli'l-n»'! aa«ı. ıı tartını lıaaLııı.aval davaya dan A tu: ota nuUinrnaraUtOT deıan. -Olldltlr. banı ¦ mı m ı,ı».m > nvanaafti ı:ı: r.ı.„..ı .. . ¦•İMİN. Muhtarlardan Kazanç vergisi alınmıyacak Keyfiyet dün alâka -darlara teblıft edildi ıi ıikiuııı Ban ece a* «elet -011-nıl^Uiiııı laUmaJ ıır. rnüleassıırm H-iı.J » ı-lll 1fadan ı - ı ¦ ıı illa knaalıLjıak hücumları alarak: > »rniiiu) ınnu Ilır O kadın Mıft lıı;iırffrj kıiraA . attVı rTın^" l h?t {-.m afi sunan .1 'ı—ıi Kınm ıi B. 031 sıuodet Lüe fcaısır mr¦kjVıı JUı-i Seyre Olr -1 10 HüKİıan mih'^r. Cumhuhy»tt^3i r.urkHİ M ıı-,.,— ıt» BuajünkU eJnl.üf w as K-jncI lıaûOı-lQ.'-İıl .-.ı_.:-' _ DaukMt ' Yakanda ! ,-rl..de İm" aa arananda latant ana-ahcdeıı mUrakrratıaa dastaraı-caklır * Milli aaa.fi birici korurre9İ ittima ı imi) ve »erli mallar şergilinin avı İma um lamel Patanın lalanbula gele*afi umana lehir elmiatir. 1 Dahiliya v -.1-1. i. ... . . i. ¦ ye et İtleri hakkında tetlkikat m. miii rır,ı.'"ı,ı ve ahır para-umm ]ravn kanuni o İdilin an lnu(tır. i Lamia Hanım davaunrla ua-ha.-ınr. mııaunUı tecil 'alepelmu,W.fd.raı.hakr»r.e devama karar ..r.lmtatar

f IMdariardarı tMiamc »er-gtai aknauyaajalılır fMalbaatCaa.dr*<.l>ıaajın dSa laplamaaış ee cok hararetli uaıaLerelerd. beJamlnanatear Hey eti İdare inlihabalı yapdanşaa da ekahyate lalıoal adam heyet aa-tifaya nıaebur -aım.-ı,r 5 Yunaa kabiıcıi Türk - Yunan mm akı raimin aon >a İh itini tetkik ı-tmııH. M. Uiyacaan-dnpul buuün tayyare (Ic AHnaya ...ıl-ı ¦ Lhc â Muhtarlardan karaac »er-giai alman, alan > anlatıl mı a. key-ı. " aJaauadarlara tebbf 'dil mittir Harici: Yanan kıhanem TSrtoye-Yanan mUrakrrabnr tetkike badamtıtır b Ceaauyaiı Ak.aaa ...... aâa Vadm ıst.rn.uada ekalryet-ktre ait olan m%»ake rai hitam bulmıaatuf 1 Yem. IngUı, Baayakdi M. Makdonalda »ore ™ nene arm-raAvrupada bir lumlederaıyoo tefekk Ol ad er aktar. ula 'iiü cjnt mUanienn ev»rl «seradan Idunu. Tıbba411-UftiT- nbaSaanSı na dair . -¦n n- ¦ ¦ ' -""* aM ıimiatı ı dB* Jenera!" Laza-rofun beyanatı ' ll(BV' IMrdrS il¦^••M bi bilhaaaa yemi yaaı ahtaa vc , kabukla uaaat höyük l.ı.a,.t, kat bia ırılc kı>ıı edilmeveee dar jakaahliı. Çamkl «a yak-aek ancataad alıHıı «««na n ada kaaı lamı |l ıı İKİ Mil.1 .ETİN H Kaaaaaı Târk ve Badfar aatt-ktlan kir eok anada ¦itrka-hıle «e birbirketiar baajkdrrlar. Bıa nnn ı,.n ıkı rmHetın mölc -k ıbll doBİlukları bunlann iatÜc-baEm ki» prk kıymılhılı. Ben Tûrk ra-(ileaiaatı refcberhğı altında tt-rakki ve kuvvctletınıe yolunda yurfianek tememnı derim.. Dedikten aoara madUereea iear-ral bulca* 'urklenae karaı olan t>ıi>uk M kryactb maka Lhc t im ıiharia ıaıu üzerindaki 'Rcb-bcr_ ıjaıeleıı™ eline alarak yeni yaaı ike olan autunu du vc dedi ki: *Ba kariler pek aaak «e pek f^aekkr. Bul-ear -tan Türkleri İm valot kny -helmiyeeek kajal kabul 'l m e İldirler. Çanakû baj yaaı oadan tehalellcr takla rdeeatı gi bi anlar, barai ve ilmi Bahada ymk-aeltecakur.,. Rekber İd- cûeûanıemı. aka-boade Jmaeral knarallıımnı t» .ecca.hat-r.1 tefekkWa* dtigi-mıı gi cae kuralımızı alem tekrar etmekle roûf-lehiria.. Bunek fiatından 10 para indirildi ' v... ı (lallarından ıu para ¦emline karar lerllmtallr . tarılk vanadan itibare n akmrrtn kilu>u I» kuru) l« paraya •atıla-cnlıu. Duru 3 -i, 1,1.111 -i..,., «atanlar tlkkyol «dllmall Hııruıt okkaki barı vvrtcıdc 4 fearuaa taiaanakınakr. Loaaael I karujlaa laıaa bnyHerka ilkay *ı tdılateua! lavvlyc ermek-•rdar. Ira ııaıılalıra attaalıaaı »BlSa Uf laaavr MlkmnU Haan .a*B Hana kna aaoadclere nı-ı-nluı r«iBinıaaı«ı taU olanı ..l-nun ¦¦! ıi|iaaıi| m. im; n . dtıkal ka-ber ¦¦rdmavkat ballıa* rMa ölmekledir. Iı i.il Ubnyduil^lı ulaıırK UUrl ı-.ıiı,ıı' -ı ı . ' (.anaUıflunda -m"ıl yurdunda ıcdavl -.ur.- ı.ı. bulunan incydullak F.ftndi avvelkl vamnrıe.l flIrM I ¦ >¦ -ı.ı, raddalarlnde - ¦ n.. ¦ mini va Vali vekilli Mutılddln Hey taranırdan ınıııı olun -"I K'liu. Haun S. — Bu <SJmii.il ır-ni'¦ aaaa— leriaeauoeao:. t- natide -im«ı lılijurar, knmıa bo ı-ılk: bnr OılıartmUKr. Vrlı Devam altınımı fim ı Isltn^ılı -m-.i.'U ı.:i4iı.\.-. ı-jr.ıur nikeli- i, dır devam mımaacmaıv kurar lerUnu Hr> Davara : MMaanta rırlrjjı (uvar FfOtıa Ofrrat ı u l.sılA -.Iııi ı"«irili ı.ı,dit nlllcpek TrnUK muınıKaiıniD ı-uımn nlba-tevnı* karl*r ıl ıtTıhü-iPinBii Ua dlr . .....ı. .¦¦ Uoaal adili-.......ıiâitOMi zıccuıla icnuîidi kul Kam alo İtin 3aı liııiin -ı 'irimi.-

i P». Türk tebaası Bur&a, Valova ıra Tuılaya surbestçe seyahat ertabilırltT Ankataaku lir rırU.Bİaa veleB ?ir ıntaaialıa Cavytl anallmlııin Bar-a Volavd va> TaBUalyn U|» lat'a-ı knkkaaSa atın ıc*...adana relrollaVeı klldtnkai.au Mî. ıiFİıp- ı maio-ı.ıa Biıaım nt-tem Tin heknu baralara ¦era-C edchllrataıcdlr. Bir müddet evvel v#tl olan Mr tcbllf; İle ıcaemier hakkında mcv-ıu tekay.ılıl , -,,ıl|-.ı. Bir Invzltl! Cccaa gian "fkn aâale cevap oterir., -ıırnnuuıln Va^oet-b _ şük e linin gaye I aa türk memuru bdlaauktBM va iki Harktı reddedip iki vanan 1 iyi aleksim yaımış-tık. Bn yaııda mevmubaha M'i ur"V jgr ıı i, .(irk-r-t ınıı isletme aafi Hbaaak Sadık Bay de--ıldıı. 'ıranl knneı amiri ola ntüdUrdCır. Mablabi mülkiyeden bu sana mezun olacak Mülk,ve ¦tektebimk baajfavan ¦mtlhaalaı teaaaaaınra tekir.nd< hitanı bulacaktır Bu acae idari .ubeden 17 I ı menin olaeak ve Dahiliye Vekaleti larahudan vilayet m aiyet mrmarlukjaraıa tayin edileceklerdir. MaC yabedrn ¦tenin olacak 13 Ekedaka bar luoaaı tuodtdvn İraat Bankan mufet-tıa nıuaı inlimi ımt.hanuu gırmıa-ür. Dıgeı Elendiler dc M eti emrine v erikte e k terdir. Mülkiye talebe cemiyeti tara hodan mı-1 unlar şerefine bütün mülkiye melonlarının iytirakile yapdacak deniz Unnıühı'ı haj-.ırlıkljı.na *"!**-—-»*" IkU&asadil anatıaHiaie rOrkiye - Fransa Ücarct muahedesi Yakında l'urkiyr ile Iranaa aiaiuıda yeni titjret muahrdcıi müıakeratuu bağlanacaktır . Mtuak rala Fraeıaa —i Iraanaa aetnrî M t» Vmbrte ılr laAtchaanra •afalıyle Mİ—I tkaret ataarri M. J eacrv »e Parıaleu fcbrimiıc Kvlrn M. I ıi' i-, .I.. M. Sen Hardın İştirak ede* eklerdir. Mr . ia« but hu Jı>ı. ..ı.,.:. nar-ç.lıiıjiraa icran nea>M edan Mr !r.»ı»«ı ı.uren [ılf atıla ıı loa ma in ânaaaMhrarak Aara Sa ¦r.ntartUB drrdean ar fa*lı İn a .xot edUearU. AiTBp» poJı IdaıelrrUta bü-dtıiimuıur. Neşriyatımızın semeresi Dahiliye Vekâleti mezbahada tahkikat yaptırıyor Ahır parası diye alınan paranın gayrî kanunî olduğu anlaşıldı Mezbaha ve el mea'eleaı hakkındaki neariv arınan ilerine Dahiliye V. tahkikat icraatsa karar yermi; vc mülkiye mö-letualerindoo Sabri Beyi Heıhah aya r oader m iftir. Sabri Bey B. merbahada ahır pa rasi rfiya ahnan maarafı gayri kaonni bulmu>tar. Bunu n Cemiyeti belediyeden geçmeksizin yalnız Encümeni Emaocl kararı ile alınaınlyacağı da tr-.hı nmuştur. Cemiyeti belediyenin mrrhaha maarafı olarak tayin ettiği mik tarda ise ahır par a-hu a da dahil olduğu hakkında sarahat mevcuttur. M&fetti» Sabri B. nakliye meVelcsini dr tetkik itmektedir İnailtetenifi esbah ticaret na?ın M. Sidney şehrimize geliyor Inoiltcreain bundan evvelki M. Ramzey Makdooald kabinr-Fundcki Ticaret naan M. S idncy Vclc yakında ^brûnizc gelecek tir. M.Sidoey Veleye BOyOk merasim yapılman ve hak bmda rnüıahr perrerlik gösteri İm esi iktisat Vokaktiııöcıı lıtaabul mm tak ası ticaret mudİr il miatir latanbol Ticaret Odası da bu ziyaret dolayınle bir ziyafet verecektir. Karilerimize, muhtelif mubayaatlarmda tenzilattan İstifadelerini temin için 13" kupo n neşrediyoruz. Bu kuponları ayr: ayrı kesip. İntişarları günil, listelerimizde münderiç] beğendiğiniz Uç muh ada ibraz ederseniz tenzilâta mazhar olursunuz. SON TELGRAFLAR Ankara Plânı Heyeti Yekılede ka id edilerek tasdiki aliye arzedil..ıi$lir •»«¦Ki inan uimlırıh (.ıkal ı .*r. ( «ı-n tasana, ¦¦ıı.,. . , . Asal Bavlara* -.ıtri.', aaatMemtldir I*»- ır mm» k-Mtıı. assaatanaa» •sn» «r M laaı»jlrm» -m ¦ BBlSİlf. Cemiyeti Akvamda tHılHyelUr ha*k.-.dabi rapor .«dul «dimı n>d*d n (â7a. > - »¦*¦» C mil) İl' mcclivnm «saata ı(l-rkİMdC M. SoıUrrl m. Ada* l"la

Dahilîye Vekili Perşembe guııd şark vilâyetlerinde tetkik seyahatine çıkıyor bamrHnde Bir yol »kip (dere* Malaiva. Mam, taılklle lliyanbe-kir. «idecek, aradan dit er «ar* vittyc İlerin e .>¦¦ ICOİ . I Bu 81yBbann «um: (Da kadar devan» tımeti muhtemeldir. Veremle mücadele Senede bir lira vererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine aza olunuz I n'nt'lvrr 1 "—^ Avrupa Jenerallerinin korkusu ffjfcjy] M. Papaya yeni geliyor Ankara D f Hıı.Mu aefiri fevrik Rtıjru .i>.ırc , hlr i: .1.1 -ı . lürk-Vunan mlııakcr •aaa*^-. - V Veni mflcadete azaları 6 ıncı Hala Dünkü ui ıı' Şark Demir yalları knn Kirlerinden Isaı.ı <Jalıp ır.u Tayyareie. medeniyeti mahyedecekler! istikbal harplerinde Aja en korkun*; silâh tay-°\ yat elerin boğucu gaz . muhareb esidir . nalına MIHINA) Metedllmenln zevki A*^"im ' Edebî» atımız aa ® *"kHİdrC. ankcliıl yapan uıaç i, ıl ıı de ıikirierhnl sordu, öted k. Söyledik Itrim arasında bir noktayı ya unotrau*. yahut I» yarma£a ı -1.11¦ ı.in-u-ı . flnn ada ben yazıyorum: *— Anketinizi iylirak edan m ulutul edipler ve kailler arasında cn çok '_ı ıı vc ıa'. ûıcıtiıtîm tat. ıııkan .seyiı Bey arkadaşımdır. rkeden Orhan Sevi' Beyİa »liflerini çak mu ı.ınnf- n" ' İlkay itilirinim şiirlerin İn hı-psini beğenirim. Herke «m belcendip PirfrHi «¦ »w «arlnvaafc Mirini " Donanma Mecnuna! „ mlldartl iken. t. _- ¦ acyrcunlfflsı lı'.fifDiuv;¦ i- denunVa .......»ı <st' Mısraı ne guıtl vt kuvvıılUlart Şevliyi elindi daha an ; («akli anketi-ıctıi de ondan .. . rilbabıba. ev muhıarvaa kartlar, arıroVlama hara de car m eoV ı .»ı .ı mi» ni'i. tıimraln aa Mr rcvll aMJutaaa. o ianaa aa-tadaea ve blı c«..ııtiure ktadSe-naı aacarauraMk keka (uasaa aCara | bak ,-d-a. ^ Unutkan ha •4j.I.1. st,d...,rti l-aaaiyaat ^l.ıa.hui Hala, SuMlırlkz*-a kadran aaa yasal sena b t atsal ı-i"!•(.' aaaiasa-). >ıaıai an laııınar Han» Maçtın acabaadya dar mana alanrr» aeaklar. r Vrkklrıl. tnı ıınaıkaalrH taasV s «alırsa cn iyi çare ılıt) yapanlana aaanaionaı nurlara vermektir. Bak. reis lapurua m hakkında İHIM I dıilriiBU akylcml M. Uulanne* karAr vureıını h M-,:.„1 . 1 1 Madrid t I A. A.) - BBtoa vn" 1 ¦¦¦! İspanyada diplomatlardBB talilere varıanya kadar Hertnealn (anaııp bitdifi M. Briand İle eortljcask î,in yal 11 lırsal aramakladır. •A. Bılaııd. I ronsır - Upanyol rnıî 11 ası herle nam mıılhcrn eldc£r lılmat ve samimi» men d n ol dosunu gazel etile re ¦ '. 1 I :m".ıı Btr ınıı»• »naıı fala***! Madrid *. ( A. A.) — Mectls denli*lirindi dolaşan birşayıadan bahseden Hur ski namesi ll aata-Almanya vc --¦ hariciye nalıılBnuB Kın mini.kamsın 1 akliydi haktmda |krUiaac> Uıere ıcmrauj soıuıoda Bade şehrinde ı.ıplanj :al. jrı-.. daJr haber ety ¦eı 1*1 it ir. .ııulııriıır mı t

. 11 r 1 îıam olunacaktır. Komüniatlerin muhakemesi Irasİr 9 f Ho Mu. ) — Kcmlt-nîstfprin rvrakı mahkemeye tevdi od il 01 ıj Ur. Muhakeme jrfi nü hcular tesbit eairaemistir. NİHAT II kar-1 d*ha klrrtaa W «artı kl" tana at Irda-ım*l" ıhı Tar.1 ın laıdıl lıull-flıl" A. Davar 1 lanistanda HaTktırkası meclis rakeratına iştirak etmiyecek AUna t (A.A.) - Hala far -sı met/utan ve ayan meclisinin m Uz ak eratın a isliralt e t-¦ıı -¦ hsrar vermiştir. Atina 9 (A. A. | — Halk basının ileri Belenleri ittihaz Tahriri nüfus ita narna d t yaşatarak kak-nrl aata* ana ber urana vakanda ' ı ¦ ı ¦ ı v 11 r ı başlaaacakur. Venl labrlnn acncesı 11^7 tahrîri İla mıı. ı.l.l.ı. tur tsvr.lt aUlaa tahriri jaa>ılacak sa hanu um >« uaal likrar lakla edsıetdr. Mubah. 6fic6 c .eler. kfltahyada kOtahya M f Ha Mu. ) — Seyahate çıkan Mahalli CUcl ba-sakael hayati buşrun ırhnaniıa jdm slr r r-arlak laertte aatsh bal . .I.lnıı.'.-rrlır. Bclrairyd tarfltından «erenerine mııkrnaaaal bil Zıyalvt verilmiştir. MHAT Nişan merasimi Cant 'ıraladın serTiaade Musa beyin keeiaaen ıtaaamle hanımla C.aıl etralıadan Katım "ıi- Mebmet beyıa nıahalıımu Haıa iaan merasimi d im m a L ılındığı memnuatyellt haber ahımıılır Tarafrvnr aaeabdaıel *eeaeani eaVraz Nikâh merasimi Kimali Vilayeti Daiasl eaca-¦K-n .ı . ı n- " Kadri IK>lı lımıı r-ıalıaalaa Ibıtar irınai Bola h.ı«..ni:iı Haanasıa akilleri [•,•) eda UaıU Belediye daarı atada Vali l-arel Bet »e Viltyeı ırttaı «».-^1. «-•- a.uadrtıuı aS Çardak La ian eıtmeLı'jyar •»-•Ji son-T, ıı sniır.ın ımır.1 uı»' tagnf ıs Çotuk ¦-(... ..' t.. . .i.-... i-' ıı te tlmol , ü.-ır.u.-.ı ¦ ,. ..iı..., GBlaum >b«Ha İtinle, r.eiırtte Ba»,yortu İhtiyar m kj3ir.ui un k»yıınıiı«v dıtvnll Mailen. . ' ı... ı .11_ abtanııı ol ya.idiiii.ni Bil» kalruıay-ııaa .tCu(Ucılk iOLm oh .d a ıı- nrBan cıku. ın saylaHİKÂYEIiER »orsa Verilmiş sadakası varmış... Altıncı Büyük \TAYYA RE PİYANGOSUl S.nci keşide: 11 hazirandadır Büvük ikramiye: 50,000 Liradır Ayraca: 25,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,0011 j Liralık bir mükalal Bu keşidede ceman: 3900 Numara kazanacaktır. Vilâyet d; ıınıı oın-ıııııt>ııınıi amUDir Ben ne »angln yo. mllyo-1 M._,uf» N-H Beji bu ta» k-d.:ı teorp. ledB-ıı pek mütkUl bir *>luı

r,.„- Darülfünun edebiyat fakülku"'-'-iZ'îJr tesi Riyasetinden: M. Makdonalde göre C n sene sonra Avrupada MUiehiüei Amerika Limanda tun. elc-ek .»pıırra ¦d m 1 CtieceH liıtaa IU.lv. 1». hat. h„m„ »i»». ,ıa,««

gibi hir konfederasyon teşekkül edecektir

Emlâk ve Eytam Bankası istanbul Şubesinden: Pazarlıkla kiralık emlâk ır cinayet badın yüıündı oldürülmualı Haydar Rıfat Beyin S [ HAKTİ \ EKSPRRS POSTA» inönü 2 : s/iı r' ıdn uyutacaklar vc ı ı ı ve * 'i.ni.ı aranı pek riyadc arzu ı iıîUCıo albatrı ıflcude : «MI eri .çeklerdir. do, l lir. Amerİkn benlikleri I ç Yelkenci Vapurları 1 SAMSUN 1 ... 1 l.lAKŞAMBAİ . ..... Aıv.ılık -iır.ıl IWm r. . ™>ı..ı ı = :: i NAİM VAPURLARI İzmir Postası ADNAN lOincı pa/arıesi \ Üİ DÂNYA POS1 _Sİ

Seyrisefain

htıtlK td.t. nglliz Hüseyin Rüsteın H-fralık İzmir posatsı ! Hüseyniye İ :" Mülkiye merimin Bilâl edip btyiu mahdumu Adap-urı mabkemela»-liye . ı ¦ ¦ -1¦ ¦ ıı-. ı( Zıya hastalıktan jifay-p alamayarak 6 lıaılran cumartesi i'nce»; Savl'k yurdunDr. illSiin Sami Gonokok Aşısı HtUajuUu()i i. itıUiLi'jıu i-ıifi pek taba tâ ıtır. »ş>¦¦¦'- l'r.ı-..ılu SJ-ı-Bılanimn müıc Makasdar Aranıyoroo Trikotaj «e »aatl* tabrika- | «anda makatdarlık edecek bar o kadın veya erkek terırye 9 ihti yaç vardır. TaEp olanların | Ankara eaddeanuk Kahraman jj «dr hanında ilana! acenlealne ğ mür caattan (A3oor>c>8 FLİT. FLÎT> A. FLİTOKS Toptan ve perakende taba depeın ıkapıı NO 33 _ Doktor A.kutiel jlemn. m^artrrnk- brtr^ttiÇı. nfrar oarlfı. ptosoı. .tdc^ııknaV. Del gevye*. ılfı .m; re rcdı . t<wA 1 ına nutuk mahkemece veütunyolda Cemil am ıccktı emaün1 tatmin dUnm n-.ıunuUı'je marndu pa-1 U-1T ne ki» ectu?' maUObuo je'ıu ve ;.-rr.:\ı ceierel amta^tkttne mutama! •a nar. olunur. Meylettin HEVİ DUTİ Otomobil ve kamyon lâstiklerini

İI'ITİİİH' . ¦ 111 ı.l.ı ıi 1 - .<MİLLER) almakla ısrar elliyorlar / M*l \l w{ ¥ T ''rnı"'n '»"'keıu-| tyUl>i\U:mr|. fıat vt iktisat uoklat ua/aruKİan rn elverişli lâstik yafan (MiLLKH) lûstikkri...r mt'nlaaliıitz. »ozetuıtk imiit^enİz lıenıeıı (MULER) alınız! railer DAKK ziya Mltfrtmtıa doktorlar; mtıhıerem -ı'.-n -. ¦ ¦enderden beri içerene v« mııfaemmliycıl laıdik edilen lı,..h'_ 1.1.1. vııiu-.ı-ı'. hayat pahalılığı ¦İr nıüiiMİele irİa Mademki bir kutu HECETİH i yeni eibi | ¦ke» yeni t Mil I PP l^'îklefi ve her türlü levazımı umumi sal Rej^^un^^^T^^at^^a^^mj|i sı r nEG. U. 3. par. Orr. I O.T.T.A.Ş Otonıoâİl ticareti T. A. 5. Tel I,-. S J-pmak ımki En. cbiaelrt almak icm niçâı kadar para tarfttmrii? NECLTİN; yafh akvamı le-¦»¦ler ve bari ün leri fi -•erir «e eamaeyı yem gam yapar -e kmnaılara tarar trmeı Banken beh.ıl.vearrl- eua d epcıLvnvda tatıkr. Türkiye için ateauaaan Lalardı Savtr-pu» bıraderUt itUnbui bt-çuk kınaoyan Ne 28 4 oa<muuutiu«uı>nnaı>aaat^ doktor — HALAÇYAN mm. Ankara eudutâlndc Milliye', ıcatba-aa katanındı Tem Dunyu bonmarje-sinde miiflU Keeaiı end e Ziya ve Ahmet Bakının Beylere K* ban "" munutayeda taninealıodan talip atan-İane 1* ha tıran US* paıar anau taat •0 da mahain ıcnkûrd» hant bulunmaları ıiao dunuı. Yeni çıkan Kırmızı kordonlu DeiUlanbul Vilayeti tardarlığınttan: Kiralık Otel ve Be Büyük-dere caddesinde 176 nomarak kâfpc 4 katta 13 ada, önünde. 1 danaca, I kanye. 3 kail. 3 ¦ola, 1 oda. I tatrnac. 1 tama tırtık. 1 kileri me>#emrl ( BE-yühder e Palaal ertdi ve rmajte-mrlarından 176 nnmarab 4 katta 9 oda. 7 «atfak 4 baki, ? ao ta v e kaamrlnji meftctnıl rv. Iık kİratt 1500 liradır. Muta yede P» arlık taaretile 1? İntih n 979 rarUmba günü Defti rdaıbkta. S^IUK vapur*' II. ır l?W loıjüktv lul f m**> tıınLaaem dMamamt i'n - .hi lauhalırj nltretlre mt ta r mıukîı vıptr, «ınluudiıeı baldl lO'M DrıdU Mnavede |uıarU "ürenle III iaarc-ı lOTO prrynnbe eılrn> l'X+r ı!-ı i". ıızı kordonlu wtm\wsb^l\\\m{\\\\\\\ RAKISINI] kjUcaltsınıt. Ilır gazino ve her bakkalda buUtnu^j—m BoniOlÜİ bîra (Icpnşudur. İnBaam Fevkalâde mücevtıerat satışı auludt-Li t kebirde ^ l bllmuiiycde d> • MM ¦ hamnman buvUk bu Ueaıetoancii *J | MUHASİP ARIYOR | d> Cntrada <>dı Rıbcm İtamın'. Met ırtoırau d> ANKARA YOLCULaARINA An karada Lozan Pal.ıs Oteli edilen kadmla.a ve erkeklere ktaum ayn ayrı olarak açdınıatır.

8 « ıttında müccddeı inan ıbhi banyonun her ik AIIMET FKVZÎ kayı narı -j-:..; bir cVn > ¦ — ¦ •» yftt liralık ter secet sup eti ar. yoktur B-ıkoae lOkaelı k:r;.-ııbı*n Kamil edle Kadri. «Elli MODEL 521ve525 FIRT gelmiştir 73 2110 İlâÇİarintZI Ve bİİtİİn tUValet e§yaiffil^H>lih Necati.!™ ^' ¦ ¦ ¦ ^ ReçetelerİnİZtaze ilâçla t» Reisicumhur Gazi Hz. nin Himayei fahimanelerinde ÜÇÜNCÜ MİLLÎ TÜRK TIP KONGRESİ Ankara Eylül 1929 Başvekil ismet Paşa Hazretlerinin fahri riyasetlerinde VE Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili müderris Dr. Refik beyefendinin riyasetlerinde Ikmri .çitler; Müderris Ziya Nur) - Muallim Refik MÜnUr. Umumî kâtip. Müderris muavini Fahre ttin Kerim. Hususî hatip. Dr. Masan Vasıl. Veznedar. Muallim Niyazi ismet. Aza. Mual lim Salshatlİn Mehmet. | _ ÜçUndİ Milli Türk Up kongresi 1929 sene» eylülünde Ankarada toplanacak ve üc gllo 2 — Kongre mevzulun: Frengi. Kanser. K.z/" J — Bunlardan başka arzu edeo etıbba bu mevzular hariciudc dahi serbest tebligat yapaolduğu halde; (istanbul Ankara caddesinde71 numarada kongre umumî kâtibi müderris muavini Dr. Fahret tin Kerim) Namına güudüilıocsl lâzımdır. 4— Kongreye iştirak edecek her Türk tabibi iki lira kayıt Ocrcti ile iki kıt'a küçük fotoffra abali caddende Sıhhi apartmanda Muallim Dr. Niyazi .»met . namına gönderilmelidir. 5— Kongre azasuun hüviyet varakaları ile leıoiu edildiği takdirde vas.ili onklilc Uuıilat ka roeleri namlarına gönderilecektir. 6— Kougtcnİn devamı müddetince Ankarada yerli vc ecnebi alât vc edevatı tıbbiye ile ispeneİar hzarat ve bbbi eserlerin teshiri İçin bir sen-î açılaeaktır. 7— Bu »ergide yerli alât ve edevatı tıbbiyenin, ispençiyari müstahzarat ve tıbbi eserlerin te ri flerete tabi değildir. ücret alınacaktır. Bu hususlar için Muallim Niyazi ismet Beye müracaat edilmelidir. 9— Sergide Mulaj. Piyes, Grafikler. Kollcltıyoular teshir edilecektir. Bunların işgal ed ecekleri yerler hakkında Ağustos bidayetine kadar Muallim Niyazi İsmet Beye haber ver ilmelidir. İspirto ve fsîprtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden: ününden: ¦» TATİLLERİNİZİ Kaplıcaların kraliçesi olan (VICHY) de geçirini? Çorlu Belediyesinden: ihalesi yeniden yirmi iki gün müddetle temdit edil en 107 bin lira kesitli su yolları 22 haziran 929 cumartesi günü ihale edilecektir. Şeraiti tediyede taksit müddetleri azal tılmıştır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Şehremanetine ve yahut Çorlu Belediyes aatları ve yevmi ihalede ihalât kanunu mucibince pey akçelerile beraber Çorlu Belediye-s nde bulunmaları ilân olunur. CRAMlK-CRiLLE 110PITAL CHOMEL DELSTINS «»¦•¦«¦««««av** | Oulcetto ¦ GRAMOFONLARI 11AM12I BBVUN (ASİT URIK) tajKB.V damla (lnmt) lartı semen romatizma âlâmı malsaliye

bU.Ui U.l tn.it jr,V> URODONAL Marmara üssübahrîkumııauanlıiınden VERESİYE 6 il» 8 >y «>ıl« ** 853^ ADLER YAZI MAKİNELERİ ADİ.ER VAH MAKİNESİ Anunıd» 1H0M frneflode İlk imi! ¦dilin bir m _Ba*u)fsldlr. 380.000 ADLER MAKİNESİ ADLER MAKİNESİNİN HUSUSİYETİ ADLER MAKİNESİ PEK DAYA-MKUDIIÎ. ADLER MAKİNESİ eu iyi bir makinedir. Anadolu İçin talt a ca o talar aramaktayız. Biz Alman mütehassısı İdarcaî altında İstanbul da her guna makine tamiri için bir tamirhane k ettiğimizi tebşir eyleriz. Adler nukİMrlrinm baş acahtaaı RIŞAR VOLF Calalada Vo)-voda Ham 7-10. Galala pusta kıım-u 447 tstanbulda müstakim ve kanaatkar fenni gollüktü İSMAİL HAKKI Sultan hamam Yeni Cami Tahlisiye umum müdürlüğünden:: ALTİNCİ SENE — N' 1827 YUNUS HAD* İdarehanesin DOıu-ıu-murnlve kar;.,ında dıiı. MkMI Tohjral : İstanbul l umtıurlyet-l'osta kutusu I N* 2** Telefon: \"X arlda mlaBrf jtfKS. >!—> »"I. 471 Cu m h u ri yet HIK ı.t \ SAUAHI \H\ ÇIKAK. M\ \\l ItkK C.A/.l. II.SI SALI II Haılran 102* ABONfı,»lı. hCdot* TdfVM iclnHan, |a£ Sc«liri 1400 Kr. 6 aylığı , 7W Kr fl aylığı 400 Kr. Nüshası her verd _5 KURUŞTUR 77*0 Kıs 14» Kr. Tayyare Piyangosu Bugün Öğleden Sonra Çekiliyor İstanbul Limanı Ulınbul Llasanı Inhaıar Barkılı uman. m.d Uru A ıı.r ,iı ı- ¦ ı laabal Uıuanı hin ¦¦•n ba lhlbata | •a a. U ali r.t.«l bir III*» İren» rraUıUr ¦w kılarla ı Banali Br. bMa ba iıJ-ı t. unUırnka «SI •' ""U araUn-rınl »¦ ¦»idi Irl-nıllIı-j tidir katla Ulal-l.rı. İr 1» ı ,i. ii tı tiranla bolunu im Fakat bitaba bu .ulu mılırl illin- nlıbrl-I* o. k.daı daha 1.1 »I-"-, «b n I. imkan!, aa» Unun alandın ftbl btıcOD «a !•»!¦¦ luap ban. «¦* Manalar. •..ıı uu. ba hakinin kanal rtanra kt> >'i*ım* Filhakika lııaabnla. laMaar .-ı.-ıı •tnı.ua url ¦anaılıl- bir Unun foblar tOalU. A. Hım di B. dı •a* luh rMalı otduln nchlk ba «¦¦ra» [¦¦ıı m demrh hrr baıifl bir dıala parçan drnı.h d.( İldir, fc-ııı vb-parların kal ra sarınlarıaa-Uba ••• fmh aiaa ılı Onan itin İM. »tmU. (...kıtı bir lıra.r. rahlBI ıı.. ıı . „w,.b 01 rai al «— A(ik boBuMİun l.ı.ı.lııılıl. blı -.ıı Hıklar •Buian don-. Itmınlın ata) ¦B* asrfnMU laknıf rtfnl.lU M. „M lal urfıada hır ,aı« j.ıaıuıık <ai---.ı •«¦•a* ¦> Paris Sefirimi/ dün gitti

Fethi B. Fransa ile aktedilecek dostluk muahedesi müzakeratına girişecek Gazi Hz. eylülde teşrif edecekler ¦ ¦" .jmlı ıı H diret Icnnin rylûMe ..hrım.ıl ttrtiUodırrerU. n tr O lamanı kadar Ankara d an aynlnuyacaklaıı haber alıı>mı|tıı. (.1.1,1.1- t i,,., , . a», m*l lnjll ..|.... ...i,.,,,..,,. ". Mdndr ptradnır luddr pof lotan ı.-..,-iA\< Mif ı*. vardkivrl ¦¦tıauaın araba*'' tukmırar /•¦ (.ned. nataı m a-«» ırn bun &ı.-.->ai* ı*a.ıw u Falhl B. ŞUkru Nı OÖrUaUrkı Panı Büyük «Icıau dûn ...t 14 S0 da ki «k»P—-a Panaa je hitamdın mafarekat etnaia. Sirkeci aa Vali Hu bittin Bey, Kolordu Kumandanı ŞGkru Nnili, C. H. F. müfettişi Hakkı Şinasİ Paıalar, R Buruk tl(Uı Sual Bayie Fraaaa Sefareti erkini, tabrimiıdo bu-lonaa ban abcb oaLu »e d *f*r awaaalb»« «e askeriye letyı ea^leaiftu. Feth. bey . berabcrİBde iki adet gaıcl Ankaıa ke i» tfi -turmlujtflr. Parİı s.i.ı.,11,.. I'ürk - Fenuİü Fanti B. giderken aı doMİuk muahıdrıı aklı i(<a Franıa Hariciye Netaretdc mQ-¦akırata giri|ecektlı ve bu hu-auı gelen talimatı da hamil bulunmaktadır. Bulgar Kiralı ve Sofya sefirimiz Salya a(HaMa) — Bakrar laraı büyük yortulan aaerasjoı.o-de Kırat *cuncu Bocisin «efı -rimlr R llarev Bey vc refî -kası hanımla konulurken ah-nan bu retim Sol ya gare İçlerinde doılanc ya nlarla intişar etaıistir. Mcvaahaa haber aldtpaaaa fare: Kırıl Hatrcıkrri Rettreaaa-hur bOyOk Gaıtmiıe olan hur-|met ve inumcaaalicn.il Huarev Beye Ibraı eylemekte olduğu ta -vecedh eseri olarak bu de fa da bu reımuı bir agrandismanını üaıaiı olarak tatay raüştrtyU ı "farete foaderrrek Sefiri Venizelos tehdit mi edivor? f*fR„ ».u Bahri rekabet. Türkiye ile Yunanİalain arasında yakın bîr istikbalde bir muhar be tevlit edecek mahiyettedir, diyor bulild bl •atıl ıbr laf rdı. ¦•aııar. .. aaurlarda be haklkaU »anan |wUHıl» uaaran tt. ? caalanSımn nldıı|u l.-ı )"l*a. b-d»" *>aaııiK be>analla bala-talar İDurkaB 1>rbl|> Ur b'tıaaalalan araşan •ıraaa u,. ı.„-,n »ld.,,(,ı, . "a bahn Ur ı.k*ı..ı ...ln.-nd .ıı B.lı »...¦.«nı,, tı.ı..ıı*ı.,ı .„..,„„, ba klln alan htaabaJan ••«Tin r*a ııikarnir w baa.. .anı*, sı. '•»-• »narıl Uku -a.baateb Kla SU b.|ll BlBMlUb |h||. ,, a.. kU•tr Ve ataVnırat l.la-b.l.n ba BtaB-amklı Hr ratab-l ıl>»k l.llr» balı parkaa> ...„i.p.j, ,.«,ın„„ ta.lıdıblan (J.t.11.. I,i.i,i,„| |,ui ib. •Bl rdr<*ilmlı i»»»» rlddl bu -mı.. ¦ ı ¦ ı w rla Ii.-i.i~ bau Iflernua Bat u Ilictoa) M.aaı.|. rıwa ..kOtr "inılı ı.ıl'aıH kl - ıs - -1...........bir -ı. ar(. TC'tl İngîîtereııin yeni siyaseti ingiliz hariciye nazırı Rusya ile derhal _müzakereye girişiyor Ren havalisi tahliye edilmeli Mr. Hendersonun beyanatı Londra 10 <A.A.) — Daily Herald gaıetetama bu «...habı-naâ kabal edea yen. >..,.,,,, narın. II. Headcııoa beyanatta bulunurken Ruıyadan da bab -¦elaU) ve demiştir ki: "—Cemiyeti akvam haricinde bulunan di*cr büyük bir millet te Rutyadır. Amele firkatinin bu millete kırp olan siyaseti malumdu. Baıiyaaebtalbu. rae<kaaae kutta.kta r-vkm.>eeefıı

İki memleketin eaûlrkabd and-natcbetlennın ugtam bir esasa istinat etmesini temin ıcın Mos kova İli ::.-..l, , M I, linm ,'.l"r^ını sAylemek falladır laonedeha. Zira bu mü-nasebetler ancak bayla kir oaaaa Vanl lııjıiı, i..iı iti,b naııpı Mr tlandaeaon İstinat aurc tıledır ki davasına ve llcsrctm sau I tiril. alJkakı TarMv* b. •inualkM» ..... .... kar» ¦fum HU. ¦*>•> IHlUr 1 4a i ı -ı ¦ n ı ¦. ¦ ı ruaea nioejtrai TUrtdır ı.r laaıanlırd ı ll.lı. re Hbll.ni.ia İki im »ıı.. mahrlU FUhlrl-bahir t* I tarplrnı Vananl.lan la ıı-ı nlıbrltr ılpart|. ] İr balanda < ... ı.. ı ¦ . ı - 1 m aıUa- ' k.ı.ı-n lan alır 1 .--[" .....' ¦ ı.-.~ ı - ¦ m IM •adH-i-laaUl ı.,„ .Ua^a Baata r»< fcalı.« b.ka.ı. -...Ia *•!¦ ••a'ak man Taaaa IUa.ain.aa. Mııa jaa. nauBUraBaa. ** rsnıaal. I.laaaatı r*. bab» >la.rk l-hilk-mı Ulaiaiarı ,., . •a l.brar danaıab a alan bir hBalhal baluılrllr Mu ahval *.,.!¦ ı(ı„a, I.UnbBl llraaaı ı-ın- ¦ ı.ıdı .urrllr bh nanı nUI IMd.ıt l.l »• hahtl BBBBI bala...,. s, a.ı~dl B*|M .aaıl Xla|. (be. bUa bal ¦ Mınain Basana.a . barada naaaa >ıaau(a baalıaub da¦lu. bunbul Unuaı ula ..*.-.< .* I«»rel İki kanaa nıaaısb eaaralaiu I—namdı BrrUı drdl.ı n.kı um blı m undan npalaısaını mtı.ııi.... baa.ah brlklkıı ıhıarala allık nı. •akil aarhflbubalıia b.^>—.k »— aaaıdibt Bakun rraıll l.l-a> d.hl İMaaaal haıııııu h-ti.ii. opaıtır. va lıl.Bkabtaa ¦a .ı. BU bata.Balan ,..ı™ı Ba BJ aaklıdBn aa-hsaba «ab ebaas rlırBi alaı.bl» bnak-r aa aak .akil vr nakil hllırıı alı IsUr au lar.II.a ı. .—.Iı Islar Orta a idil-¦t.llı brıabrı lıldnbul II. I.a». Cumhuriyet Ucuzluk kuponu tl taBanVaai sah _ Cumhuriyet Ucuzluk kuponu ..........i 11 _*••«Ira» a al ¦ C u m h u r Oy tirfc Ucuzluk kupona II bUMlrın a ıh .-•.l-l ...... Ma l.lUbaldr bir mah. ı*br UhlIkrU ".nı raneh m.ı.ı..n. dlı • ıbr braratar M. ı, ı,„-1,.- rdrr ı, . ı,.. . bu ha-•ia.Ua Halaaılıı.. BaırrblU kl.. fa.rpkr Ubdll adlı» draarkuı. M. ı (BBBBnaaaı ba 1-hdhfJ k.ıı bar. kala. .t a»kl|'tlr di. ~.ıl lalnı. \ a »latataaıa baaaab lt •btra IdUBBUl •.İrdirin, .a baaaa an* ba fUt Uhdıllrır İdi. kalkı.tııını fatlrlBar.l İlikl I VBaanl.lal «dalaı drnlılndr l.ı.ı .i-, Ivıt.'I hAlnılı.ll .İd. . nı.ı,„ ¦ im udrla ( ıılık Il nlıdr ukındı|ı ı.ll.-lı l.kıt.....1 ıı.ı.r o aım.n »>. I.r ı -n-ttl-ıı l.lrdavhrrl >..!., ı .»i ıı ıı ta O. m a al arTkıl tar eabl "aaaaai 1 I aatkau l...arB ba. Bar C.ıaıl Manı BaM fırlılı kıavaaSr II.lıl kıuıarıir Fil al İlli rrbserl Muhna II..ı. Taaulbaaar O irattın bl I Tarkıır laa.al.laa • I • I ¦ 1 • 4 • 1 S II t 4

Mr.Taıaa. Kırat İla*. Safirimle va rollhnaı hanımla ıjiını-ıiirhan ihda eyle m İttir. Sofya gazeteleri llûsrev Beyin ertesi füoû saraya gıdenk kiaBilıa tesehka r • • '»¦ d:;,nı -ırmıkUdılS-r. italyan tayyareleri şerefine ziyafet Şehrioıiıdcn seçen İtalyan tayyare filosu . dün Odcsadan Kosteaccye -pce«eklerdi. Filo. yana ekrar Irtaabala geleceh-Ur. Tayyarenler -atefaac Kolordu Kumaudanhj-ı Urılmdan Büyûkadı ya t Kulüpte İSO İticilik bir liyafel verilecektir. Per><mbc oünü de İtalya Se-faıet hanı tince bir garden parti tertip nlılmuiıı bauıkba ..aıa da «dalar drrtlı—. bı ktra .01 ı.lua. 1.111, ,bb«B. tav» İr ¦Ur (ıhıma d* lılal l->.r ı.l.v.klı. Ilı Balan mrlrn t.aalı rdllaıl-.l.rdlr Bildi ih . .ı... .Ta.aıa H> • n- . ı.r... . ı....... tUlaıBılaı .larıal. kadın karilidir tıl.ıl.r .l.nlıl (|M .ıl.l.ııl. .I.ılı, (|. Hnllıi .. 111111 ¦ ı esb Tıın.ınMara ali alan ba aj taıaı.ıo BI.UI Bir ı'.D.ııl. u| •¦İmi •Israı. a» ha »arar- Oaa .MldaH. mı am bar bl.. ..-..a kr.sall.t I.HU. UllaMl .ta.. .. a. «-.( ..hraaa ı.l.t.ı el. Atina matbuabntn neşriyatı Yunanlılara göre Bitarafların teklifleri bizim lehimizde imiş Bitarafların Reisi M. Rivas dün geldi bL Rlva* bıkana aaa »a»ar.Oaa ııbıiaııc r:>ıa>,Ur. M. «vaa ra-aaisu aalataadaa »telde banVabaı inal* aa Vuaaa murskkaılarodıa M. I oka. ile Mr asddıı rörS|Milyıur. M.DIyamanlnpuloa aılnayn alili Kvvelkl tan Aaba'adıın atlte W ırtUbadele V'i-ıı. m.nıın J.ıkl ııı-nan ba| muralıtıa.ı. Ankarada Ce-mu edea nDıntıral Bnbb ak tayyare Be ABaayn fiıain-Vaaaa aaı O talar ta İn »e »riyali Saa poala .ı« ,ıic- ABaa fa-¦ t diyorlar kl l ¦ Mabadclc I o a ı.ı..mı M ı.r al ¦ıı.ı«. ı . . 17 mayınla ubllg ıtıl. Vaaınisıaa bn ır imini kabul edeıbın bllaıanar. TUıh k u ¦ ı.f.rl.n .........n yeal lıbNlaıia buluadalar. I*rh hjkûnıcıl. ba yıal ıcklıflııi «arthai tsbnle sMa» eta. Çaa-10 ba ııiinır 1 ark eetıai aainnaı laımla edlyoıdv. Vanan bd.»ıuru ba leknner* baraı variyet alırhta M. Papa, ..itin. mm .a.u. edırrk. I.BS MtaraBarm yeal ııkMaf-a. arBıakreeıe f"*sd-Vaasa ¦Brabaaılarasa» ba .aıl,etla» bl Itllblı baad atniBi t M SBsleldl. . Güzellik Müsabakamız Bugün de İki ?sîı-n dercediyoruz lsaanl dlh.lnlıı dıın.ı.ın. ın Balan <tiii.li.iiMi. k,„-Mnıl aelalndrn ...... .l. ••rıı.iBd. Vaıuııı Irh Ur İM.h.dl ıı ] ıl II dil tr.1l allba-aalın k—oaoıı.Ur™ -lka-rtl.il I Un Ihan ......., . ,ıı......ı. kaU.lıbla ¦abapUrlı.1 arl—." MlbatUve kaMa. İrin kJlf.u .nlnu (abı dr|ıl. halU U a-abK-a .<~dı........ı .. ,™,ı hın a.II. rtr.a, halU bak. laata.. d. dahi .1 belktlfc- M. «ala. I.HIB.I «„..«-„„„ k^, ,„.„ .dl.d.l ata.ba. a»Ud.ı _ tnan aara ajan • U nı l.ı.ı.. Ba. ¦•¦-»atrraı, lalan kal ¦ala d»»"ıW(l kata-a da nnaıl«rllaılrO> ı ıln. iı.. \r .i..İminin .ı-l. I.,ı.. HalUa ı ı ..-i,.,ı i'„,.... -...i.. | ıım ..iık dana ılı id. ıhaıal id

a.ı.'.r(iann rak karili Mr asra'a Hariciyede Ankar un Ha Mu. t Macar. I-..- >e Iraastı M lirle rl buıtla .ur. ayrı niaıab Hr. Vekilin i >iya-ıcl (derek ¦. . r. .. 1. ro- Iran-sıılarlı mBınhifıold Itlırraalıaıa iınıımı de bilmek Divani ftll ¦ abında toplar-.tan Aak ara | ıı. Ma . | - l>,t .-, A l.a-. KBasaı laaehM taaaya bana-catı nabbıadahl rlvayta d«Cm değildir. I>. -ın- «i...d hatla Ifl-dc l.ıkl|rhlıdı IviIbbi Mhlcınddir. Atina safirimiz yakında gidiyor v.l ı ¦. 10 |l< ¦ « . | Atina Bt> tir.".) baradabl hyleılal bflraık azeredtr. l'tr.*«bc gBaB halrbtrl a.kıın.Ur " U—u. rlaarIMu M~U ı-rmd. bUakaM.ıı m.. ..parlıru. t aıa Ur alana lan mr.'rlesl. bine ba lalda ,.. ı ıl.adr .11-1,1 ..ı......... aıe.'el*. lırd.n MUdlr. . ıpaılırın hamur ilmi Un l(ln I.Unhııl rıı mBnulp «t ıl dir blanbahla b.kık ..... laaaaV frlla.1.. nadir vlaıdtkl ıadtK •> rraıil H>aa> d.nı aa Ut aarBaVraBU-ı- ..-.(..... ka lın Bre I.U /C- " [Piyango bugün ..i r.n.hn.ıin.11 . — ,, dıbb.ı. .. \ I Tayyare -ayaı^.uajmın ntncı a.lar. Yunus Nadl tertip S iihi keaidejui bugUn ....|. .!¦ i. «naıa Darülfünun bonferana salonunda icra edil ecektir İn büyük İkramiye SOA00 liradır Ftas rina» 124 - ılikmıı H. Bufaa de iki reavsa dVıcedi-vurul. BstaUrdı» Hıkaset han.m t.ı.ni.ulu.ıı. Nerabet hanım da Uu tadandır. ı a Sonun Hanıma Foto Fınlinada ııkarttığını n ıcaiaalcTİ Sİdak H inanının ur sı.nı .ılrdıf ımı ı tSyas .Imrk İt* - Nar anal ıı. '•can Vagua saa* 4çt«a beae kaa dar idare hane can e gelmemi, raca edanı. Buranım Avnlya Hanıma Geçen gün de ilan ettigimtg gibi rciBtiniıl cok geç gönder-dinli ve mUsabakamııa ııtlrak-ta g aldutıı. maıur gor* dernseom ma (derû. -MİS I-lİff 11 -3; rH???n El i illi ~ û N Bf I-&â e6*!! I!l ¦5!| fîlf! !«$î İl d irili rffim ıs* ttırfiV illi t* ar «¦ 2 ; lira Hm** affa S -ı t * tir Ih ır !irfi|[i er « ¦ * *S. ^ . °ttt$9 ılii KH pil H mu i iri mlımmlj •flftjı lirin» h Kıllı

f il [I>1 iHeI'IIuI^I.IiIUUİIiI s-s s- o !;5 tf!:!inlifİıı: fi « f i fti I|MS [niîr. ılIII!ltJr«ıü.Ii EI! BI s- i 3-. 1 5 811 ff "II Uillilll! rg rS as*!g S§|!pi» İı^fiıiı! 9 1*5 3£f fitili **l ¦ İt WM\ i m Ifîii' i (HİÜrlrrl * fi — s-s §¦ 8 rîf t ? a * !" o îş lifi 1 11 f t ki M' &^"1*111 ,i B-g|? (u Iı ||fıı u lüf lıfif . . ^ = ET Eli tfl frl>ll filfr ırlffl Ti 3— -uy SON TELGRAFLAR anharanın İmar İd er atı Iflyehklll ediyor Ankara IU 11 ¦, « I Ankara PUn tt imar mudırııtıınla hnd-r.-. ı mıcUM Ma» atalarıma la-ylale Ha mhaı r ka/ifnerlaıe laaeMlarma ıkına-. t '(ani*, akaçla* idare aıabkiaraaa Celal Cana. laiıh tf.Ik. maheee*. llye. Bt_ aaaucaan Aa Rua beyler tayin I I ıtıkıyr İI .K koııll.y.nı Iı Ilı I' ı ' ' ¦ c uğradı Ankara 10 |rm.M.| - TUrkl)» | Irak had ada kaaah,oaa aaaaaa I >¦ ı ı -ı : ı Marahhatlaf MBllI i;ı;m. avdcl ctaUaaardı*. Kara».on hlatalnrtal haaaıl atat MaaaoJ ha karata atlatan, hAıa-em »ara-•anaaia ¦ ,.•»»...-. aeUıciuMe ifama* ıcaa* Veremle mücadele Senede bir liri «ererdi Ulanbul Verem Mücadele Cemiyetine aza olunur! Palla nalkdUrUmüa geliyor katara W ,ıı.. » . . - Ula abat Palu ~ ¦>•¦" - ¦-¦ b*ı harada a-» ılıt ı.ıııı llatlrrraıı.ı.r PcdıH ¦fraaMrlaeaau itaya ima edeıek nr. *.arıa lalaabula hartktıı muh-tem eldir. k..i. ıı. matrah) İıraK III I A.A. ) — Kadriye h.

ır ark adayların* alı eırnkt tnhhikİYC r'TT-ıRNÜll „ —¦ıtı.lı... ı......... katlan a* ı» nr. nıı ı.» tayinleri |A.A.| - Markiye laıre aanaaal ate-ett.tik ,.,f-.ı. ihaao anara aaaa— atadhra Mth-aact İmi Bt) at) at edahaatuar. Bueo da.ıı amam. aa.dHiiat.aac Pttag ataalabarıaıaıı ba.hanp af. (¦lak a>a,l(u„ pa..". halı Ah-m<: Cet al tt »tkaicl mil.teyar ataaıurlhttae l.ıihbtraı ı-adaru p«)eıın. Bmı 1 eıttıHah Hcylrr layla hıhacaıfır. Bcrnt ha* lı-ıiuroııa awlaır»aı Blııaılal Muhil-ı-a Katil. Uahharal mbdurlu-.uı»e laaMa kı......Uı. -.ı •oloılugna llalun htın.olo.u (elli. H*ı«"i ıkınıl aıaıl ı.—ı .-luını., I..I..HİII. naıanıaı avda aoaaadaan Mil »• Prat haekaoaaıa.aaa .. . ...... ¦«.a. arta»! ha* aaaa.aM aldırı c*ıaı tat İÜ - i'" la-|. .< ;¦-. •¦-...'*a t, a.aat aa.aa.JM ıaı •abrrı v-rd ataya ateatara Sı—n t a hey*, ıa-jaa m Aakara .. ,ıı >. | — kahra, hanının TarU)t ıupra«ndaa «« ıı.'t türene layatı Ula Nalı a ti kalenle Sark demiryolları ramak n.ı-1 .r .ı-.ı ıı.ı- yakında aıtıake -.ıı. 1. "kcalni M. *1lt--*|--M~ tatınılı İdidra • ıAA> — kl M.ıduuald O «...eli akımı m re tan t-blı İnin dayın W drtl MUattı ktaal ad vunHi mpıınde auitn.. -l-nu han Yeni miras-ete azalan 7 inci llaln Dan LU yek da ı. ı ıı.. » mi.-.,. BaVMaa-¦İade İkinci sanıl lıcmylrı m-ii'c Hanım : Gaıelemlı Idaıe m e aıarla • undan ttahmnt Bey ıcLOa Mezbahadaki bakırsak dalaveresi ¦ İktisat Müdiriyeti Feltmanın nasıl kazandığını itiraf ediyor! İktisat Mü d iri yetin in mektubu.ıa madde be madde cevap veriyoruz i naat a j Mlaın atadan» a. i matlar Ira» I ahka-1 atık* d..a kaaaaaataa '"'"* "'** *" ' am aaaaaa nkl t '""*r,""t" maharrrt Ikatta L . i-" «^"r-- ,. „„ H-edml-f 1......-lata*, ı 1 mmmıa m Mmmm kmtjn,k llllltln llım.ılu Ik'.ul MudûltıI«Bnun rıyaeu .e lamaaıaı katını. ı in Vjı ın .....-ı. alanı. Vıl.ıal l.lanbal lıı ıl.-ı ıı.) lıılrlrıt l« (ı a.a .ı.ı-ı. ., ana laaaıand . <» karaa. tadiidnar.ini >.¦(, aj.-ı . I ıılııııdr* ta<4.-tat« bu taıeUa1 fetd alının ıaı -. ...i. ..i,- . kadar tanı j .ıısrı.... ı ,,M ..la ıılmaHıı. drınHUk. Sın* İHFM NALINAI |j ICr I MIHINA| MUhlın bir lotkilt [f.\n ,ı ... ¦^t>di.w............j, hay t-'»-V- t-.at... rifln,t,./„,da. re anraVı«l,n d«- „.,.,(, ıtHİ.an Wa>nıa l.a.-a« ıa batdı,',-, «aafıl ¦ . Ba haldır 94 batak ı.ıl,..-ı > «aaa. ynbauial y, ut ı -ııı harl Hıy U1...I nanddıiM» hu n.KıTatuaı.. •-vaa trrl)w. Bu -ı. .. nuhaa n. klkıUrrla >,.,l ,., L.lm-k utenaUlal »c »ıı Irrhrtrır ... nl aadde lerreetUııh "•aatarır. bı<a>riHtt caıirmıct I.I» 'i-r*dl>atn. latı.aı mudiıtl-fu dl< m baluuk n>aan ¦¦ ¦ ' Iı -..-l ,. .. I İl. ıı • , l-.ı >it ıc lılıır'Un arı

aim ulmaılar" •Cumhınirrlı <n .....¦ - Utdak rdra bu ı'tııU I,.t;inakların (IB»> :.-ı..n.. ,*%ı haram daıtorn hakkına. ın.ı.adB iapil.it ıMUıl -tatrret a<ıd ca>ı<>.iı.. ı ...... ¦¦ - ..ı.ı. ..... .......«al au na*ıkı> .dada* al-raah , wa.t.ı-ı aı t* ıııl aı m -..i ıManar?" meahhrtuı aa aaaıaraa mâaılılı ı ılıl ıtıı ı «ıjlı--ıdıı ktı t - ¦ ¦ (İh buıetü. Iıuahr idadinin har tana tjrf.rıda raddll hulunaıakiadi'. NKIcr (dirik M Makdanıtd tralamnla ¦ati trar ro«..ır mtn^ı *i n.ı brıa.ın dana *a bil »..-¦¦¦ — 'IBat aaıhjaıat aı nata tara II un unları ¦ ı.um darull-ııaııla ıa*aaıı ¦ — *- — auıi ı—ıiıa» "*--*¦!- efaaaaı. arjut mata ılı kumun Tartla im mn ıNrp ala--.nıı Banlara» bUmm <şll kaBı „. .ı,..ı......... .. av lahnıaak ıdaıına taamı.latı Londra 1* <A Kl Ttaaataılaı mUllyaıp-r»efv>rlrta»>n bir ama 1-ta.r.yt ali •»llıraaf Tıır-tj.]" 1'Jmi' *¦*' ¦¦'¦* '* la kaıart n> ada rallal ha aaaaaa »!•• Btr ¦a aatarl kal fakal aılıaı alma a aaratlaaaalai.ı.- ha | hin •ardıaUardB •*!¦¦>• .t tırıaıı uaaıl .ladaaml II*" ad-aah nail taam ,.mwi ita— Vmm laıf— «Tili.ii aerlın* mı ¦ M—, nârkh hataya Biıutaal ftaat ına.aıebtl aaaukUa. Tart tık... Caba f ukahl YaıMaı Clmı-nkart I peaar raah atkil.it. .tanındı *.a-Y.itk* ,ıu.--u-ı anaudaı Ba aaıaaniıı ' Hiiı eı. -ımtHal ahataı takan «ıı. aBakm »Ma. aan Uaaı laamnn- lınıı aatuıia ev taam ata 11 atatan» aıl alan Uıpııklann am ati «BUnaıına ranlmral luıuna. dan kılılt daraa U) ¦nlukı.r. «Olavı .-I. BultetmıaıUı ajlaauaj • |A> ) - klaraalu Otta taaıUrtcıarrl aaaı ıa ı » mm, tarata Daaaaa^aı ata ^aıaat K malt ya dan la kim ftaraarl •dnhen ıhmalar aıanta aaa -ıtJ* I jfı .ndar laay| rd.Jnıijın dır -c akvlkt hır a#aa haratı taiınt-a tmraaer Alr.ir.jta kadar a«lmltnr rpor- ıi.ıtıi.ı bin utma »'.....¦ ı-ılıı re-<«..: ı-ıto rr-;r Bathlatvıhııadılo tr yanabnr her tarafla lıalk ı.ı.' ı da ı L. ¦¦ . I İl". ."¦¦ ' ¦«rM .—fa... tadarda! I'i. a^ı.ı M iA.A I IhVa taanaau.ii ¦eatayradı ean.k alortımt. ak—I « ¦.• rınln dcomuı r.ıır. atka ıtnr.-lı' u.rrtUe am kabul e ¦ ¦¦ r Uaa. eanda an para oktan tcaılyede aıa olımua Yeni Yardımlar ı ... . ı. Tramvay ı.ı-. ı.. alık»II lırr "ur IS L:ı termeyt taahlı' *lınl|. Vulrua Itfnra. B 0 IU» ırrmtn Utahaı te bu ¦ -1 ¦ ı. udalı tarDUUnalr HıMral .» Hl.m.ı mua.fr*I TrhtkH-ha ıı- de Verem II..: -C/CemljrlBv nakil jaıomUa Dolanmaca kam tat-aatım ktı trahete ar cceatrekr athaar-«W Cthaatatahaa taaraata naad t" Marıdıh- leatıetT rj-«ealı¦»ajanın l*TI ¦'OMaDahttl ""'aa» Itia haaBnarl ' traıad» Teren Mındıiaai ıçtp 2İMİK TUT» BVam ,t:r:»,^uı Bu mıacaatlr aayrilndr ktaaı lan —-mil Vl vrıem vefiyatı 100 olnd* IfM iken. r.iT u'nıtıında leflyal mn bınlr (mı r a^nar ir'<r BunQan_Jaul(a.aımaa.-|ana1aNtl tttua—JHJf VeUlrtl •errnUi ukcrlcr.c. Uuavrıırlı liUmaue racurtu ¦'~">1~' harp maltı- ¦. aratnm hahUmamn ar ahir ahmluhl j VIMret ar akrnkhtr da mahaai » tını Iı ıdı nıtmhlete ntansaj pan» lar açap mnrJJar nat.ır-aıLadaı

¦»'. «.I ı...... .„,.tr k,., t^nal "aUata—a ata haı hanaada ataa kan. •*a—jada nunıanlf alarga ar kafir-»at Bbauııaa, la***» Caa an-k-ırn-a apaaa ı-..ı m,,( mam-, ""'¦a dathal traaiıı .uni, aaa.k ¦ trelııl Baattal ladUr etmek baâırfeak-ktrı 1. ...ı.ı... aim.au, ,r ı 11 . ı ji ,a ¦ -i .. . Dtaha. hartketle ........ «1.. narn li'ikrlnt'ttr „ı. 1......1, ,.UUldıııııdaa an ton Btıaıı f—\ Bltati h-ttl. 1.. ...ı ad.aınıalı>lıı .,1-...,. ... f »at ta aa m-lıııhalın atBaaıU at ta aMİıua ı..-n .. .1.1 vlaa.u aaaan dıhaata alıurab '¦¦i.....¦ -1 1 ,1 — i.,. ka Kıamaah ar l-ıi batanahlan II... 11 • • • - - .1. kakarlar bı|aıallııı t> ¦—•«a- saaharaa te ¦ atye t.tu: atarB kıla laldauıa ata i.ır..ıırl-l'B kııkı Hm rahlar Ba aaılıri kanıtııdı efer Urartt a-daaı bir ataiBİra ırımlt Hr tncah Mn-kah. (i.. ..mm . ... nada-I. Ilallaaı ba «raura-ıdahl at lUlı Khl ...... . ' -ıı 11 ıı-ıl. ıl ¦¦ İlan..* kl IhlMal muduıtutu ¦t-arut •İnan.11 kıt altaaadaıı laBklkal jaaU ...1 1 w • .ı.ı.ı m .ı.ııın piıaaa.ıaı l.hkık rlml.llr ¦tr taraaaıa atla aalıy.cafı ba ba.rl iklimdi BBUUlaa atuarıindr lana ar Un luıklub-ıı aaaan hakkaktir. $*r|r kl. Sataat'I «ıtri., aaiarukları M »a'u.a »ha rrblaaaaı I» tarhraı. a. r., . laktaki M ha, Mr ¦ • - ¦¦ arraatl mi m* tunuU... mu» hıtlnd. mm I»İn ber hoa laaal.n-<«¦ . .|t.iı».ı...[i ubU n ıınıjnlııt. oa.il aıahU-lıi ı.ı»! ir uık.ıln taralından m., a* laab kılman hıtırıah Ulhlıba - 1 -. ..eri halı •Iranı lılhırllr lııll fiallırtr »rınıı, .. ¦ .i. ı.ı-.-iı Bitmaaı "...ı.ı a alma.'¦»">" ıtıkikan batd.' hattın •anj_. Ottaaha .Udi .t hryyaı >eka.ıadaa. kadı* hatah «t haldı'lannta atlakı t« »inalı,»!,-,!"«« KU» kir İd, ıha »ıklaaıhlhr. Çakal Han Uty bir (atalıık İntıiıeıu atıp ıa badın tıatıMarinl t>"tltyilrmtcr ıt»tbba> tlatlc eı ıe .ıık-ranını haranmı. 1 ..ı.rdıt Yanlif bir tahmin artırlrna btrtada a*adsın: ^ûâf lımırdı .ıkarUaB ırkaaaah erkek kahfı ~„ aıa ea 1 ad. anada*! YaaataeBamf vc ladadat da ha atada.* p«h ...... ratbtt taata kkarl knattde aehM te ta*—- aaVdoa*a*s>>_ ha>>.*.nala.tta. .«t» kae-a raba ayh .~.t..t,-, .....1. -,«,.„ kabul ctıiHMi kadar tat »e KltrrUdt dUjkUnddr. Htr *ık kadıaıa kalık ...ain hab.altıradt ta b tmtil. laytal diller Iıadıalara btaramemtk. htr ke-ltn Ba.ka tunu (l,,ntttrk ve İr. I alBdr f Ara-ıtlak aldafnna (Sre iı..m kadın modan da htaabal Kadı olar Ur", t. ¦.. 1, avaBat timakıa medaat gah, dıdikad a mı..... a-op kalmaca aıabb¦¦¦¦«. teıiihar aataım tel ıJj.r agııaal ' tl'ı ¦a naat .alpmd» »ıd..«r ¦ at. wla tatetka I ıllaııa »tauna! «I kanana — kıa t.... .... k .....1ıırhrlutr indin ,.4ı batak kaıa» »la— İle TLM tarata ¦ I,. I 11. .¦ . Tahtı im.n.ı hu aln ıııiıU açıkla baha > .111.11 ı ırkla Itaa atıhram ol-"•"> l'ldıaan rtnıalırı da |aılmlrrır llrtaı larmaHar Ba anrıVI* hahhnada di(.. r-m.lr.-n'avr» aVVa'm "aalaıâfiî Alî karar heyeti draTanvr » •¦aateryaat aaaaaa paı ıpaaan. *» CaaaaJaaakrada KiBn.l . cuata taıı tur aranda- talUl alı.tanıt tadır Oeıtn ¦¦ıı- (arlımla utotlalılann ıdrdl o, murana bal4 oünvat ur kl lamla ııa al Irlen efradım da t rk otuna»

•t 1611 nalkm 1-1 0 al(rrrta mı n n damakrlr Bu inal amali wı inek ten makatı fl:[rr ırvrrr.l'trUrTde Bu mnınot arma atanla k.dar •¦ HıaaunıyrUd YUıbaai Nebll va Abdul lah ölendiler hakkındaki hararlar raladıidl latlır^ı tt--lda(-. ram atult 4m— m !„ - tanıaur — tadanan bu otul Be nd atUCrj Bugünkü hava haaaaM Baaaiaaa ila*ıa mjaf. lan maiaauia >arı lafylh. «a .aal T de TM te H N Thl ıo t,an hararet aramf H -e etfan II derece ulî. fılrr». .1...1 aıaml .dr ali >a-ah ede H raeıra almak Bıen poyraıdan cımHıir. Hav.'- dt rtııç n rtcıık y« Bata asık a.lacakıır. beeetar Kak hnatadu ,.uk.... tdadr.t B (A.A) Atlıneı Madrtl badat IfUnııı mataıaıalı hnam But mu* t- tıak İtere*! rnuıahhaatvı avdet eytMnMtt" Ak karar keyelî rîtaactaackra A anlaktı a >akı olaa daveir h ..•akf.m kakaae ederek icabet . ime metinden dolayı aakeri heyeti mahıaaaıaxa aaabetı eı-kanyem katedllrnıj olan erkânı ha ..ulî..... Nebıl Beym muhtarı ameliyat hatta ligi olmakla beraber o aralık M. M. ¦ -. ..i .11..I 1 ehemmiyetli vc gruptan ıntıkakı caiı ol mı yan mil rem bir ¦arifede ı.ı,İnam olunma* bılr irap amırlenmn rmıÜe tatlaabuliabi variltetaalrn »t "lamadır 1 tt keyfiyet Wr naıılıa ar karbiyei umumiye ıryatıhar ı.'ırılmed.gı tuhrtJe ISekal Bej.n n mlıp lutJjJraaoaa-aaaa karı caldutu ve attım llkryh.1. mamaeVkri aattıyema iptidana. dan mhayctiıc kılar vatanı. .....İnin ve taltife şayan hlımctl'atle bulunduğu vıııılı rcıml.e .i.-...1. 1. .1... tahakkuk clmckI. oldugundan lıa»),ılı.lakı he, rlı mahıuta kararının rel'ıac ııııllelıkan karar tcr.lreü)tİr. (t Alt karar bereti rij aı ibadeti: 11antıı'ar tarafından Kı aa* ula t tararıuriıjıju^» lııın edilmelinde» r» Katının ıtlir-H«dıtıı kadar bu taırfedc ittih-dam kılınmalından dolayı heyeti ademi Ittıbda -mına karar vcrilrnlf atan Meram takaıl yıılı..1 ıııııııutlaııııd^ıı Ai.de.,,1, Abdullab Şerel efeadı kotama I i..¦¦ ¦ .1 tarebndan 1 ¦¦ .1 ...t 1.1 . ..I 1 ı I jandarma l,ai, .m 1 u olup Koran tabur mn..; d. takım kuntaadanlı-teada maatahdim akc Ko -aae aa r rimeli. Uraiatdan t»fad tırenar Kanayı Maliye larafma fa-a» taVrrk r. alırla r...tJ.t. atatadeatel-rde te kâr hiıatrUerdc btaamdeğu <c k oranın labkyeaı ûıerîad aakal •alile*!, .le Koatava gelerek g»ı>» jandarmada utihdam ve bılâh nıllıyemiı taralından poliı memıııluğuna naklen tayan kdtndıgı tc bir muddrl tunra atkerr c bayaya aadaa. Mırda». hecatıaı ketem kalhlee. beyaaıa karyaa tıkan; icadardıyat. aabttrae Icea. latana, mcrdı.caa aaılaalar laldı. Sıcaklarla beraber latiharlana arımaaı |«Mirl>H U yaa va ...... ahlata, atahana doka. ini n ulak havalarda dlmth ve -¦.... .--ıı intihar meraklılarım kaekateyae% aı gehrgftmeı İv 11»arlar aat-[aan da beraber (atanı baaka rantı utan aaVimaa. Italhakt hatlı -aıtl ,..a-»aada atmak defe arıata daha ' ¦< • <<•• Taaaaa kıadtal anaa BalkBa vatıp Uta •bal •altlı manın*.mı •i)rttmek. Sarayburnunda akıntıya atılıp But ul maktaa» a H r .... ...ıl¦ ¦ ' r 1 m--' .ı-if cıklanat - ilmek Mp Jda daha İyi .1. mi I Tabiatta hayal huldkaja bir mcikimda o lahlatua Bar tem cdaa haaaalana Had" e rt nı iMdlIr-mtal p«h manamı ıa |ayrl

ııbudıı. vaaaalbmt.. mmo tat* el rek takary • nawb*r»b«t»aı» 1 »tarikle Yaaafeı a.ke ııtc ııoı aV .fa eylediği ve FrantnLarla d tam t muharip bulunup onlar tarafuı-dan kic I-" mamıan»ele ' " " edilmediği retml veıaıklr leber-yün elmi| olmakla hakkında ki hryclı mahluta kararının reline tlcbhan kar .. nlmı-ı.r Tayyare piyangosu lmgün Darülfünun konferans salonunda nkiliyor Bağrı yanık Ömer Hakaınır. |t.>ı.ıı-ı.ı 1.... ....¦¦¦ aaaan ¦ aıbaaaım aabaa ....... »la na <•¦••• ı-ı........ ataaıt ,......... lada. •tltatt.ll- R- ..atadan «nla>ı ııı. aaatu 1.0.... a..nlaa.<akla id a.<B»ıaa>al rtaa aa."« «»ila.il . . .1 ... . ¦..•ııı (taln •»•¦•aılıa .'. .m... 11. la m alarak mm...... ¦ .j 1 ¦ | Kahanatıa*. aı. na kl Ornat' Hmı tttıu at. ••!>'» nurıtdaavdı _ Par *ua da ratraay---- Çaidaııt t faa» »laaıaata Knea «taabı «u |a •"•»" at* BaJda hMa atat »laar,. ]m ı|.l U K . Ç-taa. atamı aadausaarard*.. LJUUa p.,, »«t, BattYBB ala. ı.ıiuıiurdu (IU Irklar hmıtrdamyorda Nereye cldıyoııun' — Karı Halmn ıııuı.ı — Ontaıda ıdrımaıin Omee. Ctllulm ablayı ıaı. ura la alini, yordu Ovap varmadan ıraadan ııklı GıiH'-nı abla onun an unla nlvuıdu — ttatt da eeırva»u m... ı.,n ¦ . nadir" Saban akşam Wı tradalar -,.-.¦. Ita>r dıym bılmaat Ömi-ı Rai. Hıtuın adauna Mı ı.a. — Allanın Ba>Bha« ("ıaı u nal I d arala — Bat re aapaiita-ıı bt'... İlacı Haltı Oanann daruaurıdan. ba kıyından anlamı rlı. ana ananı eaaalnı balkırdı Ralıınellen baav n»> »ine de etarrrı mit — Ofcarr.r ya ttllll »hat aıaanı Baa. bame ma tam attın »a. Mat» (Wat 1 mnertne ala,. aamr-. raayaat. tdakm kekn daha ipi aaaa bakh aadUa' aa Od*a lam ¦kaaru Adk dara» aKhlarm eri var ya. Oalvin abla ya, oca fi'.lıfcn-.UI tayla ali ' - ı.N ı.ı." ¦ rıtnda (Ob -tl'ı ¦ ¦ rlı UtramamıtİB nar» htytaavaBn Bafn mtır—al Btr Mk ¦»rav.aarmee Br«ı BaPİ l'n d""" laıınnı Badın Mtlmlndr Tnb Oru( ¦ »ıdaalı I» bırı Bektıetcr* Bir krre ¦aylaya attadık mıvrr nllnl katahıya nayrı mtd»n «ıranı dayan bir arlık — Kollaıını aenp pal mallanın açarak ¦ Beyim laaretlerka lal-.11 »ta pırUUyaıdU' n.htn.1 ytaaıhaaı 0»*O» dada» atardık la- hara acı» al'-P M B-|l» ah l.r.ı.1. atVI^T ¦ Ularlardı »afttnU, naahbtrıa e-tndr btat ham art»ara» ti* Ot karada eaatn AıtbaBm mı Bartnr-Oaaı na aajaaJUan bar kamm .1. ,k Udi II* BaanattpBU|U Aadadam. kktla» Va Har. 11.r-..ıı-ı>. aarvkaı. ........ Omar Mat t Htnta V* mrıtmıy onu fob *i|".iHld rahat inarBna-a aaıılıpnda. 1 -,11ninum. diba Blı canlılık, daha r. 1 Uutlılıb vardı

Han 11. . ıi ..-.ti.. -Çmtıa Biat »aııflı («anki nııyvr.. O da. ap dana|- atanan deat . Çaaak aaaaHt aınarttl Iraaaa dV**! aU' 1... atlın laıdınut İt... 'i>Ba kan -aeeeka ¦Sam lannar* ay.aala.lrar hoakkottunap Tek OtMu aaaaaaıt eladır.-•dd Balkı de Harı Battı nar ıBItmalI ada* almıy. htr ıryt Ineaaaaı ınaaya laaaacdnn.ıt1,. Taamur ...... 1 ..in-. -mr- amb» lir baaka car» yoktu... PuMtattı UvU ....,...». bat nıllabulıl de ı.ı-.nauı »m 101 mı Hacı Hali'. san sah »mania -dimi.. ...dan r.l» Muıtatanm y»mçı«r« aMı <Wn ivtee tardı. AHİ dtra-ııiıı rtatata luııu Mabadı »ar HİKÂYELER rVmtı ¦ .-t I I leriran W»; Ihlamurlar altında... M(Ok ıhla-aallenııkm On» her |un btılv»' Kurun allında .n'iık ¦cnlrdum. . ram Tapmaları bılr bmtıldainııyan ura* tünlerine* ¦ ¦ : ı«'»r!i feal»ı ıpıvrmk Krumytr arımı rbuaı yara indi Latba henuı eek kucakta ¦ Va bunun l»«-n»WtUı ki etaerıya mlmmku aal-larjr.»«a). zamanlar kır tat ı nane cirit oynar. bu|»a bahçeyi k**taa amin naş'ea lanka'aUıla «mıiniii Omnaa ICartkahU* t—mı . r**i derecen* cnaeMİ a Canan... Bmın Hin ana trııaath kanuni T»» (u O at rai agantarınaa daldan nala mekik «ol-ııın. Mn «urUr yalıtımdın Umıldımtaıat m*rburl|< tinde İdim . Hatalım aır-.lr-ı. ı' Tka kftlbnlı altılıı ¦ ¦ - yatıyor-dum... rakal buna tattım onu bi-tlt ptn-neden ..yır Uruk taıılaı 1(1 ıı Ukala) ediimrt »ir ırıkolnıualu . Sabahlım rtmnul acar tımar kat--.. i.- - ı-ı yanındatı perdeyi ırkı yor ı» "¦¦ıı eotlt onan ı Up eauncak aallar-maıını bekllyortum O atı «ur aabfr* <'"¦ au. arlıt M» Un tan -ı>: ¦"''*"¦" ııdıpar. akanma kanar kendimi aruiab na karn brede*ı W anma nt Cunku ar.u ııt.ndır partntn ı aa» «ni dinlemen t laf jınıtatrinı anıtBtınun İtin ıe>mrır-e imkan »oku Bani |tiı*l. «an'at tatı; lablalann a»y rtıt» hatıl doyum ol na aynı bedii heyeeaıtı Huyuna bakirtudum... Bu ktt öyle Mr mrnbaın al İni lı-i" ktu, bn m*n « t»*' 1 ¦ ¦'¦"'" |M ten, ajıkun mûrrkkep la tnb-¦ ı ir t ıı. .ı'ı ntUrlyorda... Vr ben ner fin tular karartmış a kadar bu mulnranm """" tıı I bir amatör bik. «uyakla, ate hle •r.ıe'.mrfetan ntkaıırotaunı Baran ı*ı kerht a»-." . Artık mkunarhu yapraklarım dak ete* kenet ca> caplal ı tantali mtn İt» han tanker Ka»at ratnı kar canan ab. a»*-*-** beni narekr'. hapm K-' • anmatı O da aıtık bahctcc nadknrn «•*»<» porto . Baluktaluun ipim ecemle nlmı.ıı Yalnır t taam Bitteri o.,'.. - ¦ ¦ • arkasındaki a*f do|ru f*Mntı y,ı pıyor. tonıa hemence.'ı etine donu yordu... Benim mılıfılı can ı itin Ular im Irk rar katladı .. Ne. yapının nt e Uf m Mr lııııu takıl ret iremiyor, onun Olurdaki e»'»'» «• minini kadar ,-.. nalt yordum Bir tün bir habrr aldan*

O f ıra. jer-EU» .. Bu haberi bir raaeört unBl el lam Oaam ecun ohnaaı')« kat haber mi) arfkal UlılılM bat ««--aaner. batta lıı "llııkanaı atar ta • be Htıtnaef* cauıaeıaa ae bilimi taree mı^üıl t-dun. Onan etlin olmalı iyi Mr tartı II.- . r- - ¦ Be*ı hie nimaıiıi »tıu atlındın kan* nyle kaeatıyit B ıUı baneey' a* uk tık tıkar, balda İtil k lamlar, yapraaları nokunnut ıhlamurlar allında tatta knnr . Ve... Vt brn de ıu naıpanın. w kUltıanl nın kocnalyle Itnlıada talıana leetrdl' (i rntnanlan trol b l «OrUıUm tat Nınaycl tılennller . Drıutuı dr oldu . Kalır ır'lan. timdi tutar kaıaıtl.k tan «nnra da babtedtn aııdatgın. tnatylr km kola ta teati neMrr ara anana Iıal ıap>nrak ıtıakı anunatu. trakit frtmı» ren .. Bu ıknnaı Brıln bir tonbalıar ık)aır.ı . Rur«lı lallı lanı pnyraulan rUyor. odanın pa lltka ıvrU'Jrnııl yrlkrn ||DI H|lr!>xııılıı Dııarda tek Hık air* boceklrn vardı KayıM-dmıu arkaundan. kıaü bir mehiııı< dotmala baylanuı. duıarlaruı eaarrlrrını Mr |erlan ba i »ere t t.( rmn>*J . Pentereye OotMum bakam... O toeaıljte beraber aenc hat man. haddan «flamyttaa anlaaaatmt tJtma etance bu l*rr.ı-rı-.tl« K.u.r^akl um tepe'Jm »tre ı Kotauran yanına yaklaaU . Kullarım anım bojeııea de^atlı . Ve orvn mun vpıiımeje pajijeıi.ır , Ivet opOpıyerlard ı BlıOeııMra tendtleClm... Alai ladan .. ¦onrı lubal Mr Mala batımı oeuı larala »ıını ptrdtyl ... ku-ı tapa dun. Arlık unlardan utak kaim mim. nra-mııdt [Otun yaman kurtellnl keteıı. tnuantm Mr nail vardı Duvar ııi'i Mı pert' -aı-OL . Taiım taat kadar Öylece anuı yat-fam... tmrıa 'eecBuanmu Mr tntlu yentml-nm perdeyi natllee araladııe. Oilmlal*r-H fWam fınr altı Nrjl bir «11011 Hrndr uy apaeda---O traeeen - . r. jatadjut.ı baaan Mr •da»a n anut mm tim onum te eeaıueUn -atııauyie dütıa-fn-a nutur ve ¦uknn «nde İdi . Aradan aylaı (teli .. Ben Mraa lyl-laalun... Yenidrn bahar frlmıı jeniürn eüal jeaiıirn .'dr batlamıtlı... flmOl tirat koltuk Beknrguir o edadan 11 odaya leeeNlIyor. batrn panee- I renin cotinde oturarak baharın. K» | ¦«•ıı-ıınu teneKU- ediyerdom Artık ¦ •¦un:» da alakana! or(ıidun Onun taline. 1 miiandatı. re""!1 | nmaret hoenaıyie op-ttiu|u aantnamaV rm altaıı gm rn oda bemm İçin rr-rtrık j har türbe aamaatu... aa.c .yaram meVBt miydi* . ¦ataktan katan» doteaan r .ı*'.l»ıe knaıbı w nek. te an ai camaaaft anla-" Ret ket kecatnun e u ihmal •tutlaı nalla dara ilen 0d>r*h. b:-ıı Mr tav-da|ı oldıılunu layüyordD... Dik bir yat tabaM ıai- . BlıCer.Mia acı Mr lrr»Ua uıaodım Onların erinden dc(ru mUlhl| Mr rartyia nmordu... Talakla doCnıktum. . Kolluk drlntklerlml aldım ve teke teke onların bahçelerindeki Ihlamurları «üren edaya öO*ij k H'un . Peıûe nlüt kapalıydı... Onu kneaıiyle opMUrkrn lOrearum lama 1 bırablıcun tekilde ıdl .

BU hamlede -.ıslımı bordum . FrrOtyi arlım. . Drnart . l- .-i -ı-uıı o-r.—'M t" m ^L^^ Borsa an Mr İp paaal hu I» tat-ncak & dtC-.Oi . Ou™ aıeı Bnn-n ktnatlaınl ».rr n': . Saüanı-•Ma (kı -11 dtıarı r-rramu. «a i Un datnu j ı.m . -Kreıı*. heyna MnimU-an... O dıaarı n«»mu antlecıyle ı«an|a. ¦ paletmadiyen toparta bakıyordu.. Gol- ; •eli İne bir nıeıarlıa ner» ıvı gıM yere uaanmıı vr heyulala-miHi... Uıuıı nıOddet bu muttu- marctayı. teyrelllrr .. Ulmdr valıu ve muhilli »r nea'r , vardı... Vr bu mi" ranaklaıımOaıı -Uilllrn sıcak »aılar arsaında nereden llnam ılıyordu bılmıyortum Valnıı blMKtm Mr WI vtı ılın arleı «ıu ı^Hltınhen eoruutum rımantı (ıhı prrtırı ka. Duy. * 1 »t'vıı. mı »Tt/ ı ıım Cumhuriyet Halk sütunu ı Her aenl-aMe -ana nua- Mha.fi m araraıaalı ••laade mallak • • m." a.hı ular. «-..¦ -n.ı'. ı.ıı 1 ....... . -ıu laıl n. . ¦ - 1 l»a "•"1 " tafıtı.ı «ııaıı blı lamanı yaulm.ıı ltııa>Ur| I- M..!..... t'-w I H| l—l M.ll—I •ıı. toıai amndanı laıaal lliaıaitıı pala n mirle UM al-•atuı-aan ıtıutfu 0<ıı>aU>awı 1 mtmııı r Mt hane attvcat >e un um anim : tını -auiecatU İken nmaı naruı> BMfke.UıUe uluıu mcDıtfı «ııkı ahtUı kedlaır •* rıtUiukUı menuı ve /atanı • sanıık ıııeıe İM laiıiıı ıılmıı- 1 iıı.l. ..o.'iı.lrıı .Lınlırılır tutulun. iibihı yoklur Binilir nirırlUıı arttıl-nnO ¦art -alınıl ak onları tınra-uyeiirn kurtaraııtnııhı MıUnaU ynrıa biri çıkıp U o tylrıOrıı ulıtaln lelavvuiıdia :~Ja ulıa Kİr.Orlı^.ın a au Hıhlrrnın tarrt meathn î kirlinden 1 ur.u -ıı>' ntmneır v> Uyrı ,-,-ıaı.ıii. 6enç bir mektepli denizde boğuldu i-i.iii.nl.. UvgancılardB oturan haıall Mı ..n ogıu. Ikarcl nıiııiıı ailtl lalrhttındtn II ya te aıkadayı ayal mrkırp ialtkt>indta muhıııla litadıltr dan bir tandala bıaerek ictmtk aıtre acdmıylardır. Hartm 'vktlr-l aaande havama m. 1 r,ı, aıadal «evriamta ve laraıtde çetah'ar d nire dahalbir BaMardan l«"i. tltadı. eı-ralıaa ytHtta aaadakılar iara-lıadae bayım Mr halde •.*¦-•-auy He d endi, karla-rılmıyarak ı».. - , - ,-¦ »1, ı-. 11 elendlaln ce*cdl. Sa-latık Ivhelol «adade bulaaarak karaya -jikaııinııyıır. Cerh vak'aları Onmat Un kayın pader nraeınetn Hakırk bslıade di uran Sabrı Hı> ı-ı«ın.u biri damadı abdııııaııı hr.ı elle*I bir met'ele-dta Ba hautta Bakırköy patta ıdartmae tt.r atan» >a atanı bank »e— r-mki kaıa r.. .- t ¦ Kavgalar Kuşdili cayırında «ayak İneli Salih. Mraet >e l-ıiıni timinde ¦( arkaday. dan bi.ii,...- 1 de Ku.dill cayırında Melıııırı lımlnde birini lmadan lena halde dn<-ııii" va yarala-mıylardır. Mecruh Tıp lakülıcv basiaac-tlac n.ı m. - ¦ ve bu >ab>kalılar bakkıada da tahkikata «'.'•¦ ne Otomobil faciaları Olomnbll bata.. tta. ata .-¦ ¦ ralı bir atanutal ' Kadıheydadea rt-ctthrn. AH Ivmln-da Mrlnt çarparak

ı »..ılının , ¦ ıtbtblyel ıtrmitılr. Kazalar lll.ll.lal halası Haıkdyde HmiımiıHı- oturan la yayında Kara kin ı--.. .-ı bitik-¦cı. - ........ ı, , m .. kadına tarparah -»ı ayetinin kır.lmatına ıtbtMytl verml»ıir. Karahin tekilaca yakalanmıyiır. yangınlar Knyuancu dUhklnınala Dam tartı.a-ntda kuytamca Kar.OtudBkktmadaa ya-ifın cıkmıyva da tt-raltan yeılylltrek ıe..--inini meydan vtrllmedtn tOnduruimo ytar. müteferrik Dayaktan aonra.. 1......m 1 -1 - ¦ 1. 1 Itmİnde bir rrmenl. VnmFu>u Mudiin. M.ıiı hm dovmBy ve darp neticesinde madam dokur aylık cacu(u au dû¦ I.I Ilı I I 111 Cami •.. i., m. imi - iı.. 1......,. çocuk Dba .abab Saltan Sebat •aka aaaannKMtm. ntanr kaadakh Mr trhtk (atak tan-yutr. Mm caeneyta kitae nH e*-0aalaydamam>t m* de. .......... alduıolmtk aıtre lahnata antdıcı ¦ahinin ıdılmıhıedır. Kacanll haelnnael ianrn M. Ilaılanc)t alı barı mubayaana bulunmak Stere cııtlki jûn yıhrimlrc (elen Kocaeli IHemlcktt hu nctl İdare mudurll Dursun Hey dUıı lımlıe avdet cımitdr. Ferah sinemada Bu akaam iki film Hertey ayk irin ve komik. ita. m ¦avlat "'-a-.' eeı». t- • • t. . a • om a. . r Oabnı «-.-•e- >••.! MİM ¦hanânk 1. tm ¦

I Ziraat bankası avazım bas memurluğundan: Tinine Ziraat banknu AmnlyuU İm tuhı hinuM yuparucaLlır. fkj i:l deruhte cırnık l-ll>tnltr u.tpıo.ı ya/ılı vc.iV.ilun tekili mcktupUrUa l.l.likte ıcrmtbdiılcf I —VapıUcak İ\ı bankfltnlccvk lıuluıl maliyeyi İmi/ vt bedeli 1 .ılıl udin /ıırdc on h.-ı nnb aki'rıırl Hata mublcdir "Iriııgunu mubeyyln hu hanla nıtktubu. f — Krlaveti lenniıct) muıtnl >euil. I'tltll nrkıupltn l ummur runrit l ıl sırına kadar Ar karada /I'aat hamkaa mudiliydi umunnıc-ınr loılı nlılml} bnhananaltdır. M ak ıı etenaaar. tan name mu*> ıdahrarrllc pUn'aı yirmi Hra anıtabt. Iırtrk Ankara ve AataJı uta /eatı rtankalarvtıtatı >c nunboUı Cıvatada rV-vtarl rmranda >ntnar natav* ıl^ıtrah-ı ıhrt 1t| : Yaşatarak ırtifhıaVn her l.t-eı Kua. lemk rrmeltr tjtttnen e • i tı r Ktlrcıniı ııalnıimiiirlii^iinıli'n Pıpa/ltk Zeytin .1SH llavla/lık P.pat)ık Zrjtln 4« i İla; t Tit-jrct ve Zahire Br.nra*t Da-1 a /ah» VaıaıHerl laanarl link Hu(da> LiM.ıia r.lılr

Uııı r.ııuı Mitil V arat tık Mr.11 Buaıı Ak» luut apam »•tan İ.l ha/irin I lao 1 -an faW> pt-if nayul Mehmet bey JenJ*". Ue mahdut ¦2İ lııı.iıııı CT *'« Mel""« he» M'JO pa/ıır vc (İalip bey ırcvceal ¦aıl mahduı varlı Zeytin et>5 Halci namı T2 hamnr. Itttramıeh halil afa Jıfe r kıJ. V?» ıu mette-1 vt iuik*C vc kaıart yeri ı^lu Lmad vc ÇtlfCI »Cte-e>ı vt hacı Eyüp. ile mahdut Baladı o -alı rrV.(. -den Jtrp^kaauJer ataalaraade m^tervien uriUerde laraiıLcn ihale taUmck *ıax kafam anrl itaatte «e mU anma taamla ¦eli» taksine ıcttı. tdlmch u/efe am/ayeJrıe vtnrehlamanr. «•no -aııryi t**1*""' — ne yatıkr yedi btatuh teminat snee-nar bn r.ircmit rnabye^nde m..;tekli Miıy komrtyımt olunur. "* .1 t > le mt k ri Mn la K ... «İttik ' " ¦ tapuna <¦ ı|. knat *-,ı r fr.ım. k.ı. ıt oı rant r. aun. lam laltın. bal İnananı Bugün llmanımııdan (idecah rayarlar ¦ ¦ -frrr-- ii.k. 1 -T— 1 lıı .. \..,|, . lâaa. •• "1 ... İlan) , .1 ¦ 1 . .. 1 ... t.ml rah Kıyatetu mnaaaaamnhBmhnj Oaul IV; ta ha a. nO.il aarrl < ¦carte cık retti parçala ¦ ba kn.a- karntrba» Urtte M Seyrisefain Merkez accntatı: < ijlaııı felpriı idjindj Bcyojtlu 'iMı'İ Şube acenıaıt: Mahttııullyc htm .ıllında UunİHil 27411. trabzon ikinci postişi ( İZMİR ) vapuru I » ha/iran pırjemb. al-.arm t.-lala rıhtımından hareketle 'Ac-npHoatt, İneb . Sitn, Sam. un. Cnye. Tatta, Orda, Caroon, lıabaan, Rinryc pdecek ve OF. Trabacn, hnatantiı. *'İıı r. Otafca, Fama, Stravon. 5îr-ıop Ihehre-tya ıa|rıAyvabk sürat Posusı ( MERSİN ) vapuru II hazııuı alı 17 de Sirkeci ntınmından ha eltle CeKbolu, ÇanalAuı. h'u^uk mit, Burhaniye. Ayva ıjJ pucci'k ve donııjic me/kû vkelelerle Mriiktc .-T' "t ı^acakDi (ielibnlu İ^ll yatnı rtılcu alınır, tuk alınma/. Yelkenci Vapurları KARA DENİZ LÜKS ve ^('R AT POSTASI SAMSUN ıt™!S» ÇARŞAMBA tjpn akumı >ırke;i rıbamından 11.... , 11 j-, 1 nrulctak. İnebolu, ^arnıın. tyıdu, Orenm TıaV Sormer.c ve Riar-pc rukvektar. Tafdlll Ichn Strkeoda VeaUa Ham-daki,- t,erı Tıl. Vur M 19*3 a>v* Tı rı iı mm amkkamere fnatyal ttanaa alp* 1. ... ttaaınu. UMı Utarru'Unaa bulunan Panca.iıCt Kpref kl.neı >¦>• ı»t w <U t numaralı enin bUmbiıiıeıle (.ruhluna it larlhl ıtkndttı itibaren bir a» hitamında ll.tlel r.ırllft mnl nıuıt kam ı.ı.iını. 1 1 ıf-tnd.rı UDp olanların kıymrti muhtıııınUıatl otan ılmılı liranın yuadr onu nLiuelhvde pey akeeunl mutuıhibaıı aamttlu dar-oaneu ıuin hukuk keni'nur m mu a at okuıılt.'i luluıuu UAıı alunur Bryıullu Itaıdıııııu Ha.......kak

Mahkeme-indiı. Bryoclunda Itllaltl raSdealnde Rio bdya LıcaıeUlr aıeutJi ;ım «iut adan ter) Aunaıyad» KleaaU n Vrırbeun-nen mallbba cdantaıa Irrvar mneıalaIngiliz Hüseyin Rüslvm vapurları Haftalık İzmir posatsı Hüseyniye F^U 12 Haziran \X)YV> TRTTSTÎNO l.ımanıaı/ı mtvatalea beklenen \ apurUr CTî \Mk'ul.O 'arıurj If haainrı ı,ıruımha ( halta ve ^Lı AHA/I A vapuru İd haairanper. irmlt . i" 1 ¦ 1 ¦ -¦ vr l- >»r-¦¦ 1 »r- . dan PAI.EM'İNA' vapuru 14 ha/iran cuma l Hatum ) dan Vukındj llmanımi'dan hareket tdtı t k t apurlar S1EIA dTTAI-VA vapuru I3ha-tıran pmembe -ahah tem 9 da (l-.,d Ek^retl mmmT(lJm,-Bernduı, \ tnnhh te Tneatar ) ye UYANLh'OLO iane. 13 hari, ma per n rr t* 11 dc \ una. Kin. •r lıdet .i,. ııiı*. l'uk ve yolcn için rannunu HıiRİlvr cıddrıındt 13 numtralı incil./ Iluır.m Rj.t<m vtpurtın İdarthf'.'ir m ur 1. ut Tılrlnn. Itunbul IB76 Dıılunatunrl .ulb mablıın-ınndtp Bir drym maHkutaubihlen notayı beı paıcada mrtmıu ürer buruk II metro M unlun ıe >kl parça da t mum n ianem manlolak kem bthtr ra«'ı<-m dart Lıadan İki ptrea maalaluk rıalt t pırca reyt Xaa*ı>t-nue tltıyol .tu.aı I numaralı —f —¦¦ II htuın atlı i., htanuzayrd- İmhı oîuı.>'»(MBB) laiıp <atBB» roan av vah» mtaautaa uraeul rı/aı"! İtan ııtaıjye: ııuık-r an al-atHi paıar hukuk da na âl— . Iıaııı t.rİB.I hu kak daire. ınd.n IiBiIrdc h .i 1 . tidir 1 .. ....1. ' nuntırılı bıa.dr makim -trhattl ¦sabrl X İle Iılaııbnlda Barı<.k..|h.ııı-4. J..ııLı,ı .. vtkıl 1 ı.ı- makim t'rmll • ıık, 11 hakı m mi ııde mııdd.a 'aleyhin M-a-mB pıur ıunu inat onda lımlr Mfinri lıakıık 111.tıkılanın. B>|. met ı.:-..ı ulundudu halde ırlııırmlı olmalına Matta 101,. ulduıuıol.n mamallııhin U-'6-tIS (anu <••! ı.ı.rl. anurin m'»"'" bttieanın ı1.11 vm,.ı aaıatnat obanaa Kutu h\m(irır OBattl .n lıhn Hu . racanda Mntaaaa IHaanmav Banıldı Paravan Tannaaer Srrunaı atıkaaaaMa» Hlau (adde'i —ıfnuu »tı rrd» II nemaralı mabtardı yak anan 1* arta-uıddlı d>| n.t 1 llluun hCmAlırdı tu. ruhtı^ıa ve tırını Itandan itibaren aır ty mramındı Ihaltl enetıyvDn.n umuı. kını lerıanıgtlr: Mekılı ana re dt| malıulll Bchrtoıaii'll beyetı lennlyeılnce Unum kıhntn ıı MI h umu alı Uhdkl vr I'mı Ivıılluuna nataran <iceı metro murabbaı lahtnrıda ulu i. dcıununda bit kac Mu eekl Inaaata pek elrerUil tafi ve M cuıtMıı maı !•• ¦UI ntVOHİlur. Hıyetl tnrımuaıına <JDMı lira kıvmet ukdU edlooıtllr 'îıl'l t 'ir 1 1 -.1 r.ı- nr-jtmhe I" de -«Unık. \ ..lo-, l-Sre. Pıttı¦. Hrtndi/l Vokona, Venedik ve Trlyvot ) tt llırncıı tubıliı ivin GalaıaUa muınlıunc l.nıû Trhlanaoj hajlıta ¦cantatına, l'elc'nn Reynilu la >.ı . ¦ . . .1 l. . ..ni< Mumurya-ı luııu'indakl ja/ıhaııck-rıne l'rlelon IlıvnC-" ve yahu Sırltvıdı Mc adcı turandakl rarj-haneunr mı.ra.aat id.lm.-i. Teİrkm Itunbul 939

\ tkiı vavantan . 1 " 1 POSTASI ınonu 1 Szlı Sn-leci nhrynındaa herekette [ Ak,tyrbıc. Amph. Eıeclı. Zur> CtılıbV. Ram-, \rna-tj. K oruca Sile «e ridvî B*ektlt rınc art met ve unl 11 ııktı kür. Mı ıtıoıat mııhnlli Kminimii lımir -.kak nurBıirn "O KlcIım: Uuııbjl IJ'I'I laldı dılrduııeu lıkımlltlı-ıl.n Bir Ot im m.t.iumun blhuı ademi ledltılndrn doları nıhcuı bulunan DULkavır .11 ıııak ır lalrtnln Mtubluna ha-•1 ¦rıımiı laalunden H htıhaıı laaa Kilimleri vc. <-amlttıı ltııTiııı lenenülllı ı ıınl kana arkada.- "İmalıdır Dar. Sen onlar I.ı -¦ ıı h ı İn.-: ¦'¦!• Agfa küpek? kâğıtları ile bilhaâsı eu ıııukruı-LopTalan elde e kâfidir. ASRİ LİSANLARI 1beblitzs âVra0fl> IFXRÜBt DERSİ MECCANEM>İR istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi sertebabetinden: 12 lakım •• 4 oft I ıt . > •* M 14* adet 7» m Tali-" » .i -II ¦¦-«' 1 ¦lek j Doktor Taşcıyan Parsı c -ıruMiır tu» lutiun vc 28 tene tecrübeli frengi artı'" l£nrİ4flc I" 1 -ı.iiıı.' . İdr an-ılyrOn dcknrcklı- kaı'i «tı vc ıfranı ¦edırtti Eınİn timinde. l/mlr ıdn> fındı X . 4 t lııpcan w mokiıa>l ıllun i Müfaalu \t ¦ . Ceroıd kanlan ve makime Muhalif yc uaacı ¦ <¦¦»»(.' LaClıcn -caaaB laniloi l fan») '-v ¦ l-'^c-a TaftBM rraklatîa'ı ranaharref «a rafcl an maada 131 paı âna lana it vd< beta* -«¦akma urrtâr nanUl naaBataanya vaı vat «ar> at pınar pam «darafc trdat arta kerrat lUk-ada kar. ¦okafaadı klan metLerimû krazam ;nbeHne ec aleâl vevtan rnerkânaı taat 14 te kctaa^Mta» kapak rart pı.aıia. Ircek ıetır«Vrın ranre cvtrvcerUcn rekkl atakla planaa Tiki ıruımak vakti olarak İti pil «Jilen taj' 15 ura marnına ((idi eylemeleri vç <aao meykur on fcuHI >nde lıak cıfcmck ("ere komi•«•*>¦ mcracaaılan 06* ulunur. D'Ekrem Behçet (-it) hnuocH Bagaa Kulak Buram BBanekaaaıaı l<?*M*ramtı> ı^jtı Ianımı¦ M aafta lanal 7" — Um Ua Kart -aat |-ı.inimi Tuz [ıı İlisin ba^ıııi.dürlügüudt-ıı: Mrvcul nıımuacd mucdantcc Lıaalr carıulu ıııeodahı-ı Ula 3*00 adet İtan bul Lultıl f& BUyı* 9 lobanen lfl gun müddetli .ileni auamc mıııukaıayı 1. nı İmi u - Tulip Olanlar yurdc yedi bur n • pvUmkki pey ık^ckılnl tcdimı «eme eıtiklrnne dair raakbuı ihnıtıatıcr leıilc İmlikle tal müıadil pj/j-t«l eunii zerdi kUl on Jorıtc lıunbol luı InhMu lıamudırryetl daııeânde muieaak -roau manama ve amin muıakuan *ıüamnfc uaete naudariyetl mcakO-rree mra.aaı cıkmrkri lala okaaur. ADEMİ İKTİDAR TC Od gK\ -Mr*: M c

ra aaanait dm <m» apUrakı Dq>xn haaa>: \,ka ia> .duadtny* ] oariı botaande .\& Ru nrıadiıBi. Taaraea t»»aru. p«tu ::• « rJrnhr L'jı-J. depakwıada>* I in paaa aakpvji ' ¦ı-U.l.VllU ilikli, lı . ııv.ı olanların nataaı dakkatıne Dr. Horhoroni İkanın tc m. uıukla tat] atarak takl <* ıra bdaa|nk!.ıt- İnana, Id/aı 4aaaB. kel xe>aakh(L «w 1. ktlokaıV ladid lakoL-ıalıklan ıtdaıı ohıa^ BavnfİB Jataunan ---imu muMp ¦olak .\o J» Tat 1(1. ı 4IM ) >¦BEŞİKTAŞ PARKI..... ( Aile bahçesi) n.valro- Sinema - varitle - dans - müzik !Nefi» meşrubat Pek yakında açılıyor İKt.ınlıııl tuz inhisarı ba^miıdıırlıı^uııılrn: •{Bv karek M-a-o?* ınfaura ııabarEB 20 iJtO naadakale alanl uuana naı ¦ | 1 i1 ' r , - . .r . nlnlıı radf. 1 tdl bu . jk r'.ıl'rıl-ı'rki paı aknelerini (oliml renal roUcrklr dair makbuz ılmunahcilerde bakklc ımhı -ikjiû'j muaad M parar günü zevali -atı on donu kan bul mr l>*ımbdklyrd daaaainde nuatctcUi: koucıroaaı m^t nuıa »• «naiıı cnıınajanam ¦ ulamak «ııcm müdınyelı ıtnnVtıc muncaar eritme ki i II Jn raana' Ankara HaPishanei umumisinden: Ankaın Üapaianai l'maaauıİain I kaıiruı 19W dan mayii IV» Ra>rama kadar -n- .1.. .... atan aban >0İ» dufanuı itamriyia -¦ll'.OOU ada* ikan I n»n 1-1.1111*111 1 hatıran 1K9 tarihindim ılıtır m yiraıi rrUn ınfl<lıl>(l* kapaiı BM ıiH mUaakaıayı ' dajılı 11 1ııu1 liralık ¦'•amal.......akhakl mrklubiyle '.'I haıiıan 1929 pataıiru aoaO ata) Hu ^••k*.............Iık '.J.'m.l. mmr-ırlkil Lanamaı nâ>Maadaıı arrallini aaaaBaak "<ı»ıa daırt* mrıkı'ır«a> r*rlııamr-iaı gıVmlın illa olunur. BirAlnıaıı Matmazel Çoeaddar İpa taaWaaVaycaat arayor (r 788) ıııatıııiylı rar -deki adrcae RudcJf klaanaa S A Bamurcıtı. Calaa v,.ı.,,,-; )I Mtahya J. Y. Efrat mektebi miıdürlüoydin. Kiırabyada tı mnıararı )m<urma yeni efrat meklrhı ı^ın kapı 1 rari utulur mevkii :. .1 ı\ varedılen erzak meyaı.mdı mlklaıı aıaeııLı yazılı çilem lıaüan haddi ı- 'ı -ııı-.• ¦ -<-¦.i¦-- - II 3-Modan 3I-5-M9 uribjne kadar yııml Uı p» miırkletlr u-ktar kapalı rarl p'uhlc munakomi-ı vtredll raıjilr. Talip uümlarm teı mi mu Uşak tarakiî ziraat türk anonim şirketinden: f-ıketıaau H«daram Hfvaai — ıma'jmiı'ı < fcaûaa «tf lanBâna* aadmakıl InkaUda icf ııajı aaaaf aleaaakfıadaa akam ka-¦ — MMaaa aııHıaııı a Bu 2 ' 10 tarıkane ¦naadal «ak ffaat >aa> oada «i- aMkıınl ikaan «Via alaaah aktı •(•ama aıtna-at takat* 1- amaplr. Hııııiaranan ;»aa. ıaetkaıa> .>•!*« .~t*.ı.—1. >idw aalavinı illa 1 4 t ¦ ¦i., iimi mılııkffal kriaa.li.ilidir: 1 >ırkrl ncrmayminin nııfıaa hrakirı hakkında nn makaırlraııuraıa Uw . m 1- kurun udılı TabLÜ .ılgrun kattnei m.ddıraa *kt. laır-.bMİ karMckaaiul.ı Nık^.n karalık I..— «aaahnıa-k* a..-k. SktlltA »nUı•ıl ulap k>lak>iı k^aabrl- lârkıyc Sıııayı .1- MaoJın llnakaıuca dorrn 'İn mu nliıı ııalı> ul ri kad.K lulıyr ta Ufa ıtılılmn iki lakuHen ıııbktbtki Itri lıkulr aıl saiklaı maıUmıa ¦•İmal kııııırllrrı nııtıaa irnrıl ». nrnmrı -ırlM llıtrı IH l.rnya (rakı* KİiMimııtlır' Hı--«ı .m »lıil.ıt-iı laırlır. 8.....11 1* klaıdıs laaLarııaın SatlNlA aVıı • imi: rrenak Ha -.ı[r:ektdlto (kfl ılıreti

' • V". ttl eckaçctl Maktan k, ı0.0o0 JUOO 900u na* 14 a» aurıh FOTİYOS SAKAS malaza. ¦anda rriabw kabul aaaj Hnl.U •Tılnuk'a-Ji' TeletT-ı BerraMO «Ott 1 ...» Ua k. i'iıiııaıl) ir maıakkal lınır ınıılln! SİLODA mUnıeıraılt JİI'-lıli"i| l.nrl 3(1 larihlı *e «enılı malı. •akı Bİap kaaaa krataVan nm»>rt dUl •raaakı la va raarakaı iaku nnnakkaı tı— a—alırı »arı ıll n.ıLı..4. rtlrıaıi IrH* —daraç rakuıarak lleırl. İr maaana> 1 Iı Ulı ılılıı Şûitala İbne eyaaa ¦—kan LabMrkıat lafcelrttaıdA İJatl \f*aleeua> taaak k" aâtaaka acyaa tankMkaı anadaki larakaaaVaa aUkıı-a. JL «J, Mta 1 ıfııılı abat. 1 ani 11 m»,i aarkryk. d Ilı X r .1.1 kat rfcaa* d—ıt .r •••¦dan -krv; atmaaaı atanıl kan ku auırarlı İril ı • I™ vakaal .1 eaNaatiftar. llVktl» HM ,.—1— -û.k,.^.« »aaaak -4..— Çorlu Belediyesinden: İhalesi yeniden yirmi iki gün müddetle temdit edilen 107 bin lira keşifli su yolları 22 ha ziran 929 cumartesi günü ihaleedilecektir.Şeraititediyede taksit müddetleri azaltılmıştır. Ta lerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Şehremaneti ne ve yahut Çorlu belediyesine müracaatlar e yevmi ihalede ihalât kanunu mucibince pey akçelerile beraber Çorlu Belediye-snde bul unmaları ilân olunur._ İzmir Emlâki milliye müdürlüğünden: Karpyaia .aay ft MmaaHya ıc ıtUaym ta: d kn brdcfl don «nede ve don ut<enc ııı 61 . ji;. •11 m, :¦ ¦ ıl. hane Hr lıı_r>ı im, I.I III..I aukk ıdan kiateıtaıaa ¦ I ,1- ı ¦ 1 -. attnattred lantar aa »ki dmaaaa aran a." J." kea ba daMHalt baae n dahi kahvehane ve etean m . :ı,n.. vardır «t teıırdkr 3145 Ura bodahl 613 rlycm ıcpıt hanı ro.tti lira odbahi va barap odalın tekiz «nede re damı havi İminit> uk>irte halim anıl hittetl Mtdatıkor. Balada crttlı ibbdmreı emvalin berlrlretl hı/al.rında rOa»erikU|l veca* ödenmek fardle mulkl ycucıi kapak zail n'.ılıle muuınucy. v-ki'itmiita. Taliplcr.n murayada ve İhale kıııunuadaki laı vecUlc haritanın 25 inci •ak ı:unu aaat 16yı kadar IckillraWmrtBl mer-ıık raaakır ıdateat taj kornı-rrrmiıuı makbul rmkamhnoe ¦ craırlııi llzamdar. kaabedaaaeal eaddrakadt KaU rıııhke-n». ıiv,ırınJalb>nkrx> |f...U(i m. ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦4> 4> d>d>d>**d>•*>*>*d.**> t İSL \H GENÇLER ARANIYOR* Tirktyeabı a* akda olarak teta» edakto labrakaatıtd. H O k I ki» adium tıraş bıçaklarımızı ., .1» va»ından3* yasına kadar »¦ ıkıl taka- «Um i-eaiee —Am + edenler bu hail a larhatda her fOo aaöracaat «dehdarkr. 4> Mıklar muayyen oldoğtaad ao dk müracaat edaaalrr ratkVtam ¦ addecekl» . Faala m a kâm al fÜakl aatttte veril «r * •Adres: Galatadu okçu Musa cadde Ssinde Radium lâmbası ticarethanesi* lıp Dünyanın •n mıeliur SaAATLERİ

ZAYİ KÖPEK ¦M*aW a» •jaaaagı araaaaak 1 eaaaaBatHı fal Bnı oU ajalkuı t lalaaauı d., katana tnvUK atakafaa Tttrl.a. paaaaahce ti I I 11 u.ıan l'ijl — Türk Ocakları Merkez Heyetinin büyük eşya piyangosu 30 haziranda çekilecektir, biletlerinizi almakta istical ediniz. FRANSA HÜKÜMETİNCE MUSADDAK bmr.ı.ıg" --¦ - ¦ ¦ ¦ vc Seytt'elain, Gutabayt MüsUmln llaılancü. Hılallııhmcr mekteb lyr taralındtn tcrcihtn i-.ilm.il edilen fuda nm şişesi yalnız 50 Pah., I«ndrs, Rcmadı in huyuk muklfat Ilı ılım madalya vc blı inçlik İti. dlplomalıı ka/anmıjtır. flida iki mitli icnckt'.l vc vc l.U'-.'ı pompan yalnu 75 Kuruştur. Tilrtatniru.ıı. .inci. «ıvriunck, piıe. blı, karınca, ın, güve, kukayı.. Ofumcck, h n nebatat üzerindeki bulun b>|aıau it b>«:cklctl k ti* kıtı imhu cdtf. İmanlara, fiu.11 kl.1ra, hayvanatı, ncbuuca uran •VtkoarnaA Tetiri knt'I vc rmsaliııc M/aran daha muc«iı vc (lalı yan yalıyı ılalın mıınlıır. bu<u lâtif vc .ıhladır I'lldu i'U.lı.lni' hakte başka bir marka ve tirler.e bilini/, kl tl /l aidatıyırtar. Kul.m atdaııınııii"!/ vr Cüdanın rımtiK vc markalına dikkat cdınl/. HASAN' e 190Kuruş Kıymehinde VALET" Tıraş v« Bileme Makinesi ancak bir tüp VALET Auto'Strop Tıraş Sabunu almak şarNle Büyük Tübü \1a£j/,ı......akanlarımla lı>hir edilmekte "lan bu I. ¦ I ¦ t • k ı kaili rina dikkat (ilini/.. Kıt V M.I.T fabrikasının Mimliye kadar -i/. ıı ir ıı yapımı olduğu en badeli Itir salıktır. Hu fınattan lıemeu i«lifadc ''iliniz çttnkii\arııı bel -ıııııı/. l'muml ıccnici, I.IİH'IHI) (.Rl NHK.I'I• bianbul putta kutusu SOI; Tahta kak- Cedit ha n No 34 Akşama kadar sıcakta çalışanlar istirahat için mutlaka Üzüm kızı Rakssı içmelidir. /M KUAVKUlP-ı mu.luı ..ı-tr.ıipiyı uda rat.ıuı taVu **.u>n |iı-ıllk-ııtun ın ıvılm nlııp pıt nı. lılllı,S m<..hll paııııı.-.nılfl biı ve|t UJ ıınrtlnl t«1 (Ignıınılı ıuta-utk ÇMuklann »e kan ımlrılıını nıu.ıı. I.... I ¦anttı • *.b*k»1i V*rvoo> r-rB astaartaVa ««Ak Vı.J i.u.iuuuk. at." —EN MÜKEMMEL GRAMOFONU I Icr turlu nınykılıillan kaçınınız kodak F()T(M;KAI- MAKİNELERİ r*" ° ^ m a amatörün en fini lotograftan elde ı taaiıâıi tenin eden «a, alât ve tffrrm.Ii kail ane makinelerdir. Tanı iıtimallni 4> eskil ve aauvaffakiyct e.bab.nı bu.butun iıale ed en karsık- ¦ Utlardan kat iyen naöberradır ^ BİR KODAK MAKİNESİ l •abnMİınt ufıeamek t(Ut bir kay* dakika katidir £

Kotlak fotoğraf makineleri ve lihmlcr - VELoX •> kağıtlım iilamiinut fotoğraflar için MİNETEROS KARTLARI kullanım/ - I Icr verile sjtiılır Yalnız flitoks Hem bilûmum haşaratı öldürür Hem de güzel bir kokuneşreder Mayı halindeki FLİTOKS haşarata '•...< icat ohjnan en müessir ve «n fenni çaredir. YA BİR DOKSA almalı ya bıc. taat kullanmamalı. Zira DOKSA kafiyen boıulmaı, dakika tasma i ve lamlnatf itaattir. Fiatlar ehvendir. Hatlıca taat dükkanlarından arayınır. toplan sataş: Rikardo Lcvi ve biraderi bun bul Ilıt urlu kan 9- it Her cins saat deposu FLİTOKS, pire. tahta kimisi, güve, sinek, sivri sinek, tamam böcekleri, karıncalan mahv ve imha eder. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I mum ıcantaüı I.IIREVŞTMN vc liM.EUti £ l,t. ıı bul Allı Parmak Han Bilinci kal. «> ¦ ¦•>¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦ ¦ •>»¦¦¦¦*>¦¦*¦¦ FLİTOKS Kafiyen leke yapmaz IştoYY ElsıatlUl / . Komcrlorln 1/ Şah cacrl Mton -r Manii M nloata aaas.1 fıin {.t I." ... n; trmıri Kül kanr •odııı maıiMaıe aa* nadup ~«ı-•uhU, ¦ - ¦ ¦ . -•. • ¦ -i >'i Jıi' c'1 •* fi tlu'mııuı. da ıram adlı Majuilvini.il ıl|iifi >t mu •>vıı .ıHfofuaMlıı laiap ¦aVı.ı Yaginn satlş mahalli: Piriti tat Uuatul aakaal ı laıopânds Tana) »ı. ı - f , r 12 naa * Laataa merhemi po* tMimdir lümuııı ocıao*'arc "7enith I ¦nHnM» MARK ADIK 4«^^n^ HAKİKİ BOMONTİ GAZOZLARININ ¦ ALÂMETİ FARİKASI a> ••aıor ylf-rrl Caloı -lirleri DıcrınOıki  ...... j. ., kapr.nlumuı cllkdtmlı ^ Gam, kafanı *a <ntr^«rna>nVı wÂmt ı ati İH najaiaatajı |,, kakâU 7 i raroraan icaart ıır ler ***** va nâınVianuc daUat *a* ¦¦••>¦¦«¦¦•>¦¦:¦¦•¦•>¦¦¦¦¦*>«>••> KAIVflNi Alman Kİlaphanvsi l\r\l\\jn fcyo|hı T.ael medarında S»S y inkişaf dtrr^aruıdt r-^bu kınan gano kul vb uhhab icto ııiM.MiiuarıiN an muksmoıal mokarvı dır. 1.-.-lor-rl.. tOU dt|»-UrfDda sat lir. tayı — aanona ..Mi (.m mulıOOtai 1-mU.Uıtuuk cUM m mim OıruDu. ı. avlunan ı«hıı»a an aatm »ınta—lı dOIU

..aaataaM aMİ .-•au sayt -"—»Oaa -r.lar.ı çlaararal lı aaa atannr aaoan htaaM aananaV Matauat iiai rafa» atara \K- ııl MüJur M Agih 6438 ALTİNCİ SENE - N 1828 VUNU8 NADİ_ İdarehane*! ; Olijunu umumiye karşt&ınd.tdaircl matmı-a ı,ifi.:; tistanbul Cumhıırlyc'-l'ıv&la kulunu :N* 246 Cumhuriyet ÇaRŞAMAA 12 Haziran 1929 j AB().\£ j» E RAİ Tİ J müdd«»i fTUrkle IçinHarıç ıcıq A«n«tiftl | İ400 Kr. îf.OO Kr._ S aylı ylığı 400 Kr. »00 Kr. Nüsha»! her yerde 5 KURUŞTUK Yeni ingiliz kabinesi Inllbıh.lu mor. Ilıt ol.ın İlintili *r,„ ı. f.....arndl ırlU olan ......¦¦ ¦ Mıı ..........I.ı rlyateH .İlinde, y.ııi lu. i-.............. ¦ m»* "u 1111 aa Mr a»» h.tınuMtair u r»jiw. M-Maayf> t ... < •* ı-.-. taan-ı—<< Mı ııp «u nluui •a*a imiı ana >*.<. ıMItmlm adayını ta Mıııik •ıınıhnH.t.ll uıılcM kadir hlUılyrl* malik lir. Haııelm d.ıtl •»«• ««tel oMuıı, (141 U ak labll Mr ly -...nur—M-LalOBi'lı -Har arau] hulı.auy*r Hâlan «hara kih .Haki» l.a.ı*a» (--l.n Mı hata. taarnkreedr ıdatae* «< k-M. ¦adea l»m> aed.» Utun ¦•rûaıtaauı batak m. i. umu—. , ı ....ı-.,,. . ¦on Mr mkval Irjktl Mhaytl .fk.n nmıımtyr Mana» •bıaıly'l ktıuun bU r....... . ı „,,.-. ¦¦ ... -1.1.1» lıl, Mr ••.>.lta»ltt olmanuk utun ¦•Irrafl tvalat* a.ta mıdır' Hur" aa-a. nr-aneau laala rry *ana ta ıtBiiBiIrytı taam llllart rthaaaMU tobrauı atta baanatU in ,111ı enir. him>- *<C* ¦kürT amal' aarUllnl I, h..mı (ıllrrıı İn gUı r'kttrı aunmltmiair tauna hu «f-klr. ..».ilmi-, ee(* alanın »İM ba *•*• at vıırrete ı.a> .t Umu btt tatıbH hthMt Kırıl — kıl*, taaabaı rttaı—Uf katar farau atabalaaahlıhtrt ••Wü< taaerlı M «t aaılaaatalann* htrcu nmamlınaae -. L .. ıı.. 11 - d.tlkUı. Ba tul yal İt .tanla ftrhaaaun uaıanı e k.ndl prnfnmmı t-ıı... nl-. ı bu lanı h.ı.k.Ur Irnyl ¦uultaH ¦aVanlrrrı P ".ılır'^n Oacca • a altla «a aı «ah hBrtaa-.no mae—ı-.ıaı ar ba l ¦- - • «,¦¦- rıı-r -,:]»•.-*. kl aatalr parikU Mltm-ıı. kalıbtlrr. Tabu ııaJ ınlıh.bal ulDi .U .. ı... Um bir tkae-rb.ıu. atlara1! t..".- Kar Itanald ı-Utıı atta n .-«1....1. n-f «babı l rtBb ılttlı C-ı.lk tır*. taraUp-Vrl at afeti aaaat.,,ltar. hal amil a* km dırnal aaaaaal kırata .İtilalar attatkallar Ttal nay-'btlın »rl-'in.l. rn ma-biat Mr ı'.ı . tadar: Ütn-ya kW Domla Ov dert nar dan «mi ı rn) tnllbabal . ....ı-m ıra.ı . . .ı.-.. .. ...ı b-ı— ı.tıt Ba »¦iııı aaeaan Mu Dualdia »|.r imdir» kat.rm İtil I kadar atada»ı bühariie kılmik at Bahanı -U-|..-J.o ıturittr O katur atanaal bakamrlU kabbıbn-h ula İm la lUJtir>ı»*r «M^adtLt Ubrik ıtatrjt. <¦ bir tudal •¦ batlrcl llllıam tdBt-aotUl kanal >Unck uuohım. NtUklaı ¦m* Matta Mır DtnaM ıraı b»»-n ti illi »rı ı-ı aaaaaal . <• nıtlM tUtltMlır'' ..1-,-rut.-.»-™. Balar „,t.m— 1 lan ati Ilı W İtal .—W htUaatrfhabı Mıha—. bari.I <l)ı.-l atbtunda mahlaı rol m. ... - ¦ i" ¦...i allı Mıı llı.ıııld hakim»" ı.ı ıı d.hll.t- ı.unıı .ıl.ı.ll btauıa pniıı... ıl< baılcl raalaıı ataaaal llUbat rtrark 1.11»...-(fca* a.k—a. batı auBitı (•r.kUr Battrl Mraa.ua hatta a «o... a> —Itaatab ¦ao.'Urd taıanr ¦¦¦ttıa Mu

baııklı .-..i. naaV . nıi.n »» bir 1............ lal. O rnlIU llıı-l.rl. .nl.ımıbU Btnya ı. ....... ı. -. ı - 1.1. ,ı..ı. ..ı-, taorıir II»n rılmı* ahn.kl. IIİlhan, rddauıiı llı.*ı« -an») raab.fauhkfUr kalan h.t.lta.1 Jlıjı da -ıi.ılul.-thr. ** ba ana .kıt kar». *• tıia* ı tl bkr ı..ı ...i.- || hakd-mıtıtn kakl.nan ıı. . ... kıalk ı.Uıı manii.İmli ı.krır balUınaklıı. t. rrai laftlu, hi dartan b« homU iarih lıı ııaall. by-aaaaıak ha. y. Bt mamul ılı ıınllr. um. Ma raat InaOaa hıkiaı.ıiaia ¦moka.•>• ..., . .:ı.t. . — Maı D.aaıl *"f — ¦ >* labadt k-la,lıaı. aa.ittik .ı.. .,, babaıU a.-ıdbiMut. çankl raanuabtlı •ila batk. alı İtlik0atattı. atadM t. ..»lıı iı .ilin,, luum obaatU Hayat pahalılığı tetkikatı bitti M • - ¦ -¦»] ^^^^ i, "1

1914 senesine nazaran hayat pahalılığı 15 mislii fazladır Ticaret Odası tetkikatlnı ikmal etti Hayal pıbalılırı haklınla Mt artddtıitbbtri ırtkthal yapan I-cartı Odatatda Kaaadl B. Iı riyatrılddtkl btytl ıtıklka Ikaıal çıralını. Ba UlUkala Baların fcayal pahalılı£ı aahılaılrdc tan aylardo (u peklidedir ı Son kanun minide kayaı palıa-:11¦ t-- harpten rttele nararan ime ISa pUPaHa 1811) marn a IMJ, nKaada ISI7,ma>nU ıım.nlaıak kayd(dllml,llr. Bu bap lıUtttUh be» khclılk hir aileye y ani Mr ana Mr baba te 0c te cecnSa naıaraa y a pıtımın r. Kayaı pabaiıltj>ında ttaı ela* tak U : 'i ı lenetl .imar itVtmlıur. Alman aıadda adedi r- kbU e« efyasıdtr. Ba cedtel yaptnrtta (pata) (arkı da naran ırlhart aıaamıyttr. Ba «pata) tarklanaa t-at aran paraya aaıaraa hayal paha-hafi derecem fanlar: narptea e<trl lan t . - . allın para ile ehnaa mı um ut ana Hnıı.-ıı-.r;.'; 111.4 Şobaua iM.a kıarna IM.« Kaanda ISa,4 Mayıtia I4IJ Kuruya alınabllmtkladlr. Qu lıale nararan bu kAnııııaıaold* Kıyıl ı......i. ı. f ton kıtı yapı. ».imi.ıt.un rlrııtdalt loplındıfı IKor.1 ı » .• rm «klUirlBOtrı Hamdl B. .-.ıı para Ue li» «urea lemln rdllrn e-y- piyatada allın uJevhl cbvaydl İÜ kurul 4 malime lednıüı ıdllccıhil demektir. Türk - Romen ticaret muahedesi izmalandı Aakara II (Hu, Mu. > — Türkiye - Romanya ticaret moahcdtı) murnhbulanmıt Muılala l^erll vc /-Un Beylerle Romen tetiri orasında bur-Un barlclytd* İmin ¦ ûıiıııutlr. Hariciye Vekaletind ir (ok devlcılcrlc tlcorel moahe-dc^i ı ı ,.11.1n n.ı 0aılanmi|nr. Piyango dün çekildi Dün büyük ikramiyeler çıkmadı, keşide b_gün bitecek Uemlrkılın her tarafındı on binlerce kıyının t* bunu i lalda bekle-"¦daiii layyaıc pıyangovun catdeıinın ılh parliıı dun anal 13 le Darülfünun könlerini talonunda vehılmi(lir. Havanra «ok na rağmen salon beımulat Imııahııı^ dulmuytur. lamîyefi olan SOO00 lira vthmamııtır. l>Un bu beyidtnin b Keşideye bugrin «abahteyin ıı.'.r.l ... -!- I ı: rkûn ı;ıkan rn hll,uk ikram pır\jııııı ['.mın'inil Znbılai jlmısljıdı. Bu bdelebn diğer b rah dükkânda Miaak Penbeyan ım edilecek ve ır. Bu biletin bîr ilan .ı.ı.-1.-11 -r-ı ¦ ı -ıı ı 5 ıı.jiıı, r\ûn «.ikan ikramiyeler "-"nıilnder İçtir. numara sırayıylı

| Cumhuriyet"! i Ucuzluk kuponu : k,...™i!f!S!r".".S",r.f.'î!7.?* i Cumhuriyet : Ucuzluk kuponu '. | 12 fıpılren «arşamtlı indin bııkn Rxra I . ..İlli. .lliı. .1 :ı ı"! 111 ¦. .'.i- .ini. bou alim. Mr hadn.' aluutlur Hıı Onan ı :¦- . ¦ rlrrarsl do bitti hıoUte kd Bloull Amer İki ılının dahi Itu ¦ -a bitin l< Indl-bıılıian ı balata edeabeel en leıtıl ......i.-,,-. -.ıı ı, ı ¦¦ .ı u\ oUrağıru lUpbe yokUr. bu .adide ıııml mav.l-r..ı,. ılı nrlleelrr ..!,.,„., ı hilı-.hı.i tr --"-'i .Mi. Şimdiden kayde-dilmede Uru Ur ı.ı Mac D.ıaald bılkıl-mrllaln lealllıal tıh yolandaki ballı boıekell nıublm ııl.rakiu Bn mcı'rleden InıUlı - ı, muaıırbatının at cob ı. r..ı, -ı.. ...., tatlıal Iı. ¦ . '(.- II. .,.1,11 . oıU Inılllı - Türk mi Iı* danlıiK arklO.r | rjıal ılrîilıllr. Yunus Nüdi 28 haziran Cuma gü nü Verem Mücadele| Cemiyeti rozet tevzi edecek l/ııt m, bu gÖıe gorOomi-" yen duyman. Mı tene bir kolordu tejkıl tdac.h ka- I dar I KrWü vduruyor. Afet - 1 terin afelî olan Vereme in. ' millellmiıi b emlerde rlmlıUa i-Icmızı. c oLukLanmıiı te mht -yel kendi «ftırnııiatndalaaya mecburu m 8u mUdalaamn, Vereme karnı mücadelenin alrmdln blanbul V erem Mücadele Ce-miıi tidir. Valanda|. bu amh terem Cemiyet aenin canını kurtarmak için uğratıyor. 78 bariran Cuma fOnl I Cemiye), roiet leeB ederek aerun yardımım iatiyecaklir. Bn yırdın,, eair{IDII t Türkiye -Yunanistan Müzakeratta inkıta yoktur! M. Rivas, bütün mesailin esas itibariyle halledildiğini söylüyor DUn Atinnye vaaıl olan ve kabine İla liman baalıyan M Olyarnnntlapıalea va eulekaaı ( M Ubadela * - -ılı, ..i ...fi. Vunan hayan) M Hltaı y-ınan ct-w'rınln Mtt>j rafların teklirlırl araamtU mtlbayen» I mrrrui nldufu lıakUın l u.*ılyati3: mhan meret ara ki — Mamı UklnVrnatr don eaaao le-j Un.', atmen» maat Bun»nn aanm ııtnm.ik datru detpl.tle Bı dı no»u blrlııul Uklıtterlmürl leekll rdlrort.ı 1 naudan iocuu bu don nokUyı laıatı kam n-me: t bnianduk a batJ.ı b*ere?n Umacı a-aararht atı T* buııdı UIMtaU al-. Mr leb-ldll rn ¦nl nnnnne, K-kai araca ban -.,ı ratet. Tt — BU nuaıula ta'.l C!' STJ tOylenıta kabU ıtagltdlr. Fokal belbln ?ıtnayır.u muhtelit komUynoda Uk .:- baai-mir.n. gtln itt e sOytedlgllrı albl IU tıılknn.c; umııvda mııiikku kalan mot'ıltlıı mllium ve pet katH-k öüna ununa tıepainı mhmfl niyet lojeolnı!ı.k i.-. -31. Gazi Hz. nin iltifatları BlyM Remlt ¦¦haremaı Cad Ha. matkaaı cetafytd btyttl tatamlytıinia n """" anthntk Ottrt Kn leltrala. «u okr.n-cevap IDtlederek maıbnaı mllnıc-¦Iplerlac Ilı.lııt buyeruıaılardı umumiye içtimai mü-ı hakkımda ubar.buy-rulan hiıaiyola IcackkUr ederim efendim . mı ıu nalı Dul Mualala Hamal Devlet Bankası Her Müller yakında Almanyaya gidiyor %\. Şahtia görüştük ten aonra raporu hazırlıyacak

Ankara 11 II lu Mu (—Alınan n-ji-.i-ii.il Hrr UOller, devlet bankan teıkılı elrafmdabı ı. t-k kaünı bitirmek llıeredîn yakında Aln...-i m .ı ...i-ı edecek ve orada Aİman IV.let Ban-kan U ortl II. Şaht ile eörâtlüktcn anara i ı,ı-. . ¦ -canjı rapora M.i.ye Vekaletine ;l--.I ¦-¦ . i Her HOller. devlet bankaımın hangi eaaslara iıtinat edeceğine dair Malîye Vekiline imha t vermi|ınynyeıjnkrnn kl. yuleri her ıkl tart ll.r Ikl r ii ııı-ı" n site i-:v-ırunı .Rn maMiM Ur mnaıiaı. rrreayt ka i,.1*1. 1-1.. i... -un dr:k kati. rr.ııjnl türelle üren truvııı ederek;:r m'.'-'-r". tıSla no caurslnla —a-—t|fwr. • Halledileni.yen bir muamma I Geçen acae yaıdak. ber •ene da r-oyaral. ba fıdıarc gelecek tene de yaaacayu: İren kalan gibi hır leplm Avrupadan Amertkaya sılli , lıiı " ı .ıiKİlı. ı ,¦ - bir ın.ııy-la upaya geldi. Blı falU bir çnral undan kaç ekmek çıka tabaat lesbrt ** kalledtmed.k. d aa b emun dedtkodhaalte ofrau Şehremaneti M ttaı faata vıkrnat hUnnde. aabtk tma-netpenah 100 dan fada çıktısını ve çıkac n iddia ediyor, tdbık DarOlacse '¦\ ...... de ben 108 bile ca • kardım diyor . Arlık yumaktan bıktık , ttkakyoeur Mehtere. Dani&ral Vekaleti hu Iddtaaar. naran dikka te alarak mueidiaaeri. iddialanoı ıtbala davet elan vc bir de halkla beraber fu [anu t dedikneludan kıırtnUak, diynruı. Siz ne dersiniz ? ¦zmirdfl Kadriye H. Ve komünistler tahkikatı bmir II (Hu. rtlu.) — Kadri) t H. evrakı ıclılı, >""« ediliyor. Illkmel BtJ henOı jrtbnemlııl K o m 1111: -1" -1 nıukokemetlae JS horlraada bn;lonacaknr. GüzelllkM üsabakamız Bugünden itibaren, evvelce fena basılmış olan altı kadar resmi tekrar edeceğiz Reylerinizi nasıl ve ne vakit bildireceğinizi yarın izah edeceğizi Buean dercettıt~ı.iı fc-tOf-rafi Scmika İlanımın re «midir Seni ıha Hamının bir reımi evvelto 94 numara ite ve Sema namı mbalea nyle mtianr etenin' . &eraiha İlanım, hu yeni ve kendiline da ha cok bcnıi -yen reımın ald ıımıylt dercini Ktedıjfi ıçm bizde o ıtırelie nea-rediyurutrCari-lerıınırdrn bu iki .---nı. bir .1 . I . i . t 1,1 » ' . ı ı ı. I f I ca edrriı. * • a r... (.kan re imalar Bugünden itibaren, muhtelif e aba plan dolayı fena bulma) ..im ınmi keş attı kadar nam lefcrar neerede-ceeir. Bu retim- M - Samına ( t ama) Hanım ler, aahlpleri tarafmelan, iyi | tubtdılnırmiı olduğu İddia i'dlkn) — *t — Malili ZAHACOF Zaharof ve esbak Yunan başvekili Skulldis Türk toprakında doğmuş, yethymiş Ihl dosl idi. Ser aeri Zaharofa hayatta mesnet olan Skuliölstİr kUbsıa. İM> ;.l lulA-r-ı '.'T»' i-417 ıV C J BU -MI Mnbsüi vnı Türkiye - Y unanistan IBulb.i JUlı» IIP» J luttoıOB onluma at <r . ¦ ¦ r

TfeD'/r re TunmılBtûn ırısmdı bl." sulh 7t ooılluk denil; kilsM •a*"* ın Ilı'iı ımafastlsr «ı!4ı amillerdir BaiBaVıUia mOtUiıı çıkabilir rai* —-Bıtıe" rsimtaıu maıtoıaı oamı-maıklır. iıuatnananıe ne: ı rJ.il: Bil i:' r ¦ 41İTS. tlMt .ıaır.~- j.ı:ı ı. "ı~ıl. l*VİI elUfc) tnU»kUlktıan uunıar r :. ;ı.ı tasdikim mttanaV tamama la*bm»ıll'.ı d ı/ı ' ¦ u.r. . olarak Oamrı-rtl Akvama d. uı!l* ¦a»n> *U................ ». m- ..... — lUI&luciFtıır. :ıt?n undan •"nra muhı-ııı :.-<..¦ ı . - ı. nt aıa. •ensin balı»** annsvi im bir. nmıır nı. ı.u: njf lamın «nihrcemı? m'.".'»!! u*u-yuiıda ISI btıaral m Hlır. tH n»aa»-.ı" *:ı.aMu lalı «aldıra- DV aaa* AK Uan BBT"i I *tnajlla*TII» lana*» aratrm —Killi» Uauraat IIM1 Trvtık kâmil B. r<l4. ti Muo.örk ¦ılaHpılıın Tan l,«-r-: tOU M tanığa öcı tr aeleılaUıdlı T.*elkı I Ankamda/t artır*~^ e-.- K afaMadali xam--.y*j Man M B.va, vıaana dun »aaiıaıa aaıan ener. btr muharıııUclar flntaıaaı cereyan fdeiı T3rk Yıtıaiı nıııakrni: baltanda n no.rain- b --"-»•'¦¦ sı P.t.iia anev •anyaUe ec ane eaveeaB atı mrj aablaı A—ra.t, wn -»at eas! Tumra- n MutrM traat a*.., leıerraala aU Baıı noimT.ı M. Diyamandupolos Atinaya vasıl oldu Nazarların dün toplanması muU.im.Tdi Alma 11 |Huaaaai|— M. Di-yamanrlopuluı buraya vasıl olana) ve Uihd gelenlere Ankara müra aleralı hokkanda nah a! verin ıtır. lûrk-Vınıan mea a kelen bak-kından M. Vcnizeleauu) rrynseti allında bugua of W dan aoara b ir ı etimi ya-patacahtar. Rai ı ,ı-asam aaufcarr<nrntana labıraııblı-la inli ur adıhaıri(bruu Şehir ve Memleket haberleri I EjC^huHyea 2 ! l.ı, ı.n r Vefata sebebiyet veren bir doktor hakkındaki karar Doktor MUtesko ağır cezada mnhkûm oldu rtıl'ltljı.Oı İcrayı labahM eden Dr MUtasko bandan Blı müddet ev») ne-ta nananda vır ¦¦rtıam eyı İhtiyaç bir sene beklemezi i-ı ı.ı ı harbimle hlrlncl derecede bihUM kalım* bîr fnflden bir mckiup olıh*. 1*1 ay«fr ¦¦ v mille! uğurunda Icda elini; ulan bu tuıun naU¦. j.ı , yüıdc llıi derccetlnd* bir para yunl ayda 30 - US Ura alıyormuş I bHiiıafldan Hlbure nlan M ünlerin yujdt Ilı lal I Ulun labnıar Idare-si tnralınnan lıcr uy Zinanı Bankasına muld ltr naaııoa yaueılacak ve Her sene nihayetinde bu minerallim para m alıl Ur rlıı ılı r tn-iı"' elıe UkCemiyeti Belediye Fırka grubu dün Fırkada toplandı içtim ada bu sene ynpılacak beledî işler görüşüldü ÇaifaMBı II llaılmn Ifcü estuganıEsO dnfıirn'vo' rtartc'l IH»b«s*T«rtrn Pıufie^saso Hayat 1914 nazaran 15 misli pahalıdır 'l ¦ 'niii-ı hayal pabalılıtı hakkında yapncı iti-kikalı biiirmlıılr. Ba Icıkikatn r- .'.ır . hay m i'iıı im |H| COrc I» aıiılı pjiuiıo .. n.-; ay , ,ı r"¦ unn pah. mnrl ayında gornimektedir. cim Ekmek

Fi alı Ekmek fiatı 10 para daha indirilmiştir. F.kmek iki ay evvel 18 kurulken fîmdi llî kuru; 10 paraya inmiştir. Bir bardah suyun llatı ümanet encümeni, barlu soyun b İr bardağına 30ve bııuuı aoya 20 para a at vaıct-n.ı-' ı Halbuki hemen her yerde suyuu bardağı 10 paradan a'-ifi s alıl ota maktadır. I.nı.ıii' L . HH'uların lumtrol edilmesini emretmiştir. Taksilerin tadili Dünden itibaren, saatlerini 20 kurut antre yaıacak şekilde ta-eSl ettiımîycn otomobillerin İslemesi ıııcın'ı.hlıuıı.ır Seıyrîscler memurları, bu tadilâtı yaptırmıynn arabaları çevirmektedir. Hileli saat kullanan ahkemeye verilmiştir. Taksimetreleri, antreyi 20 kuru, yazarak »eklide tadil eden ac entelerin saatleri tnû-hiiılcnm ektedir. Bundan sonra r.nıaneı esnanaıı ceza aıamıyoı tmaıwt. belediye munuluıı riayet etmıvıı esnaitan aldığı ccıayi nal' v k ı. yaavi af kaeaano nnaalll, aaaaâyetinde addetmek ûtcıautlir. ¦fanini 11 . bttnannn ccaa aldığı «*. adla tahi bulunduğu mlıtaleamm dermryan etmiştir, i .i. ¦m ıı. h ma ne t. yeni al mucibince esnaftan tahsile karar verdiği takriben m.MU bravı tlaaaryacaldar Eananatna aldığı easktl ce»-lana rıatıı. f^anete SOO liraya yakmdır. I_kS.maKoniilni.a- profetılor Emanet, Taksim abıdrumo rtıalına konulmak ûıere 4 kuvvetli projektb'r salın almıj . Bir beraat kararı Vaıifeyi suı ıslım al ile maa-nanen ağrrerra nsahkenTesinde cerynn eden mu baham evi r.'DCLiatna Enasatet tııaniılİ. ealari Mûcbrii Mnhmct Ah asayka bc-ractine kamr vrrilnsiabr 10 30 tahriri ...ı.baiırlA H-ll aıedaııl H-.llai.nu ciua t-j-aı». imkanı yııklur. Onun İtin bu parayı arıo edenlere oydan ayn veımtk ImkBnı bulunmalıdır, diyoriti. ?oğru değil mi? Ateşçi Hakkıyı öldüren katilin muhakemesi Katil IzmHa teyzesine kaçmış ama teyzesinin İsmini bile bilmiyor [tuDdan un ay evvel OaUaia i.."... bu cinayet uiıcua. aahU aıhiıry. lûarrunlr. romarlOidııCr aıeacUU cCrı. HuaKı baninde bilisi kaOmUInılîUı Da ..i: ı:ı :..J. bet on cün i-¦ ..i . .ı- uii ı. nıba "¦ ıw-iı ı.'...-[.can Uu memur lamlte Ridrıek J oraya kocan . KM o£lu Eluaı; ıünlüde bil ıU:ı L^.ı.-ı Ak'ir aahL5n.,..hl.ı. Evvelki -i... V , ı Salt den limanına tu 80 kadnr htjrlhr ve 1'al yal: acyyah f etil en İtalya bandıralı ~ İtalya, vapuru Port Sditle veba oldatju uiıctle nblımı---1*---1—---, *e açıkta ucımrlrmuftar İlaha vapuru hm sabnfa limanımı r d an htrreket edecektir. InhDsarDaııreSa Piyasadan kakdırılan Sigaralar Tı-. ,1,1,,,.,, İn-., şansı aı olan baıı tafanlatı p. yasa dan kaldıranı)» . »pır a ta no Icalntbmdır , Buna mukabil cn âti sıjraıalarm 11alın j da I. ırl para tam yapılr . naafajlaal rriü=lİL Pal O Bir hakinin. .»ahl.ûm„etı IfoUUMlrrvrkMoaaVumaaaTaa. ^ ^ ^^.^ on (Haca-kb. Ket» tanın- Ents F.hn ti saa davaiı — anııll uısaııılıı yanma rican nundaı. blı muddat enel lM)^û<un-yanunı arana lıttar. ıtnn ^ e bir karen. — Teyten lcnl3n lauaıı birimde M totf- ta«aetnM> BıJ> Patırl aiururar'_ • TirVuuT^ motoı lanoruna -IKkniTorcm »-(«, nannuaı »ast 9mtır% B an mB> &5 ^ 'T1! nr-ı u-ermr Ana», bor—u aimıyel Dahili: lyuuundcn IHbnren poll»l* r*

f lenrynn myynrtcneıi yana brlmlıc nvdrı edSccaknr. $ l.ımıyeli U.Udiye ruba kiw-uı» U»l ıı aaı ly vr Ha aane " nntk balndı aytnrl alajalma Mı 5 *¦¦•• batar.: ftorrn* I. ıari't m. ani r.ı.mal ¦ı . ı ¦ ı;11 dolayı 10 llrayu moh-ım ' '* ~.i da ¦¦ ıccH cıfıl9 *»ek*r ve Pclrol )nhi<arının II milyon varidatı, 17 nıllyun ma.arıil vardır. »HablctU Mabıdılr kaabnynan Pata* «. anan TaıMya- Va—o Bieıakcratmda baklla ı.imamemi ır."delerin eaaa lllbarıMc lı.ılınn.ı.ein. yaloır ıa«awnaıa alı beaı ¦ablalar kaldıf"' «Oykmi^'ır. Harici: Mariyan Manrluc M. iaıeı. ¦manla nOrflaaıfiaıIlı. # M. n,ık J.ihU aeall Itlaarta kananeami kanan labanaa annayaar. « •.;-e»..-.-h.«m«r.d. -—¦vrnvl bledlfl bnuTrlhnek-relrlı .M. Uı,.........inim.„¦. Aıioaya vaeal obnuaıuı. ¦ ı ı adnıı ve ¦.- ı-n n-ı. ı..... r u-mini Munel çil'' — IfaiırUvuiTityar mu - Tnmııe cj'-m? ma mttB haberleri o romu Brl batmu BU batla jaı '..^ıı .ıı.ı. tıanl culı.afi TOS tadar evtn teine cneeek srıınl-ı Bir ij"..ı I. mrb'iMİar nı. T«anbm Meb'. ıblaeUı vı-ı- ., ".r.:v. Beyi-' [biat Kratı ıcın .-!it.İ0-i1.^rmarLaıiDlan Tesalva Bankasının ifl&sı *ıln. I| | Hnausl | — Ttnalva banknuaın Ulan cıifi rtvay'aı edlbnekıedlr. Ba nvpycııen mali v Ulaadi mr ballı lııaaHı irinde bul fliriand Sterzman mülakatı ve IıIhakıka oıir rldııı-u Inrn -fımııdan da kabul edimi* olan garet mahdut »ıhlarda lotnğraltan Mcllı: Bulun ırnînriarî Whrar nan-retmek lariycaabr dlıaulnıenıta. ¦(in bundan sonra aVnırı har resini ncyrı için vaki olacak müracaatlar akı kabul •dılmıyocakMnerl' UA I - M inıııd. M liIlBK. naon Da unın aımı n ruıutmUıttıı. Troçkinlıt ikamet müsaadesi temdit edildi Viyana İD (llu>ual| — Tartıye blkl—ıa Trncklye ..<kı vartlea »t nnnnm ı - o* ".«uı. antCal aaan tlanıı ı 4aaad... madde •an I kanunusani l«SB iarlh.nr kadar ıe-""ıi ıı-.ıi• larır v Trocklyr an her ıtri I m.,, ı adat Mr.um I at rıı-dil nidan .İfa ntun ııııı-ııı' If.-.l ı bil bDkOııırl lur-tıııdan >iıe ıcrilme. dl|(indın ÎUrbıyedC »ulm-t.. karar ¦ ¦"r... ..... ı. \ ¦.ılı/. e-ae*i İhmal •laıltHr. !••¦ t :.i.-îfte v-ü Şisk Terakki liacaînde sergi 9WI: lVıakkl l^ıealnde kıt vr erkek talebmın r*sur. vc rl Htorl tergUi acıliuccoi Kralından nbkav <ıluı turuı tnc mDinyua al an muştur. Arpaları bamn arabalar narrakltrla on-yın ./ı , „.^^ı..!-,, nunokalarij Roiarjimııtiur. Boraa İdaresi mııhiıd sahiplerini mlıkOfal uttrak. demir puJLklaı rır.iii.r. Polislere maaş veriliyor Polu kKdrosn Dahiliye Veka:etın«e ıhir. Istannul vMyetınc tenha adilarit-|lt. Yeal kA dnı eaklılnın .jıııa.r. Venl Aüı memur almınıy acukut. Polislere busaııddn itibaren maa- te

I • r. „... ı ' ı polane ncbcddaUl PDlu cıurfurl'JSu iJbe nitKIttrier: ura- j tında Baı; tebrddUlM yapıltcag'. i"*-l.vr n^ınıms tıı. Ifirk-Bulfar dulluau Türk-Bulgar cemiyetinde yapılan samimî tezahürat İki mamla*-! arnaıtndnlH «Mİ Ink hnrnrnfhl nlhıılnnılı Hatanı w aninaantan «a» m vuta-da ıuıa-1 aanam naaBtatann Sanaar ¦a',«aı Tnrt Boanar duaU-- «rourr- aanl Hr ıuka faanua ac kaan har antf us wmm aunbak . - ¦ bn- aj.«S anaatlr realbv rain tVnhaSI enananvı r maranar t arı nam— n-ar.^r>m naMSaM. m rtumn .ıa..a« ¦ak «a yata. ¦ atna »ası acı ann-rat •* Banlaıııı arta i™» ıraanrn ıı.UrM *a a. Manı bıoanha mann lılklnl u.a.ıuF *e ll<a> «aUİBlBlU aaflı Hilarav Hak Ua enmlıvl lUH cndlrı UUyanoıun nuLaaiar. Mndufun Turllj-UtllMâıveUae dalı alaa Mshalı. lur.rrıyı Mkenjenadan lenera; ine. İti -rk-1ıı arrlvaSnİnln btnsU UtkkmdMi ortana!ı «Ba imanlının aoİlli-. İp*" f Baera ıawm>ıkaı ı—anı n raaib. aa-aynı «• "»ana. fiııaııı ana* un mn.- BaanBl »Vş 7ar* huıalı naMiıı-ar. aknauntla- at^nH nraaa tanO-arl tejataoıa uw ¦natanaı MOaraa Bar a-aDıala. Tartıyor ar aynı nnaıanrrOr lur-JldotucB mmmm _ HLÎlİtM Meclisinde aoioıa ıı ını. asa.) — an laiıaaa ".-ı '..ıı. •İla Mili' aaal U ı- toplanarak İm' i.-. ı ı la nkl m ı.wıır. m.ıaaıi"i.alnr Urram rrteeaaın mırıl men. nnemn ler— ¦ Ikatır.ı r'irnı'/.lı tMIMI m»IUİ DCr-Benıirr ve uımoıml run UUkUae nevan-, ve bu uV'T>dak'. mcaanici İkmal «Itrtbllı Karilerimize, muhtelif mubayaa t Kırın d a tenzilâttan Istı is delerini temin için (3) kup on neşrediyoruz. Bu kuponları ayn ayrı kesip, intişarları gtlnU, II si elerim İzde münderiçj beğendiğiniz üç i'.nuhleIII mağazada İbraz ederseniz tenzilâta mazhar olursunuz. ismet paşa hazretleri yakında şehrimize gelecekler Pijj (türellerinin burada bir ty Ikımet boyjfduMın soma lımırl teşrifleri muhle m eldir Aakarn ıı »i Faktı kalma ........ Dasit kılı *< ı •«¦ ffa HlırHkn yirmi f on «nıtm imank.ı- ((»11 I. q tır.r.l İki a> «balar •eaata ajMrnia.1 calccrkktraV. Pa*a Ilı. M »adarti !!<)»< badada Marabam f.ctbretebkıral' lwaha(c İuaaMkaaa A ak araya damrfct»l«a hrajar* a* af raMan ıbtnaal aatekuMcckr. —^MHaaaıa*aHBaTBw Teviik Rüştü Beyle Yunan hariciye nazırı; arasında samimî telgraflar çekildi atı tevm ziauffltırı ıı^nidaki m*fjıe«eti eftâr «e itilâfın ıkmjl edileceği kanaalırıdedir Veremle mitcadsls ( ^oadoBucaa »cumhuriyet» ^[JHEM mIh'inaİ istanbuldan Bursava aitlerken..! ^'Sr Seryfisefainin yolcu köşkü cidden çok güzel bir şekilde tanzim edilmiş ılınıl aH.ılclalıı ıntaıına ¦ karar •tıîıiı Imuneıpcnah o bir sinema bina* lırmısıı. Her .: r.irr . ı sakak iner dana »aıtr ıı alellıclc yıkt Avra-ydhMı k»şbı

teiiynr. ıh haıa bnj İKİM Ankara II <VA>— Vanan Hariciye ¦ arın M. Argiripulı» hariciye ncrarctlnl tmıdea drr'nhıc a?.:---. TTiu-o - :r .. ': Hariciye Vetili ¦ ı mu. k. :. ıs- alideki ı.-n-.- haamı «aı&nr Hariciye acıarcnni deruble elin > akmak tcattuı ile siae malideki mvVııi teşriki mesaimin ha-nriaurm. Cereyan eımckıe nian murnkcratı tfİ ¦ MI ve HH anki im haı . ¦ ¦ ¦ akille mananı olduğum Alİ.a iri-laflarının rnııanM mca'dclen «bal sars . ¦ yeni İrilkflnrln Ikaaal cdecetıni ılmit nftillllı vı . . ,. ¦u.-.i,.ı it» da olanca k<H a alaa letktl edıle-ceRine enÛBİın. Arniıopuias müsademe oldu tkî taraf arasında bîr saat kadar iites. devam etmiştir Hariciye Vcklrunb I evlik /.ati devlcılerlnln harici t e •«»• reııne avdetlerinden dolayı hara-rcılı tebriklerimi »kili . Vlubascrc! edilen müratrral nclkesi aa50rro,r«»tar • a-tananaakakjnr non"ik-ıi kam larnan— M ua. ataartaka tan ana «¦ Hur. re »akardan arının ha-aaaa «sem Uaataaaataıl «liT U banana] aanuar alna aaaaaMae wr mtmtmS Balaı arehA ataaB) h> a> n< tarar arı ¦¦¦ ta Ha aaaa bata* aıaa ura'- eckkaUf (tr Batar nı—ıı mııllı Tafra** kV %mt riBara ¦¦«at1* tı aa _ tlmü aamaatl dan aaaan -otamalaacı aal Karcılar «atn w-~jtr Mbrat ırıatuu iıayrvV tium m alı de. Maunu de. ' .1 . ı.,'.L '.Ankara - atlat maçan ttyaıi Hilmi vc Kamil 'Cumhuriyet- mu hani den AeHh lıı.l Dey Yekûn pıı.ı olmadığı leln. daha hım bilir, nakadar mtıddcı Oyltce duracak? Bu binaların düsOncesi» kir Kılcal İle alcUtcle yıkılmış olma-nadan bir fok iaraılar naatl ol ayalım mı I I — Muydun -cnclcrca haraba \ Efgan Ingıltereden 3 2 muavenet istiyor i İngiltere ile Rusya, Amerika rmmasebatı I ..ı..ira II (T Vt— Makdo aald kabana» a H':---altdeeleı, k I- .-.lı-ır akr Aaacrâka ıe Ruaya arı—akakı aaâoaaek*! •eri lak, elaaiftar. ¦aahd .mla habi(in.ın. halka lak d İm attı lor,.!,, l'J | A \, V V.l ıltuıall kabmrvnı halka «r ¦ i fitin il akdım elau>lır. Mumaileyh ile rDfekaaı ba)vekalet varayının bal>%eaııule loplıı bir balde 1 udu klan e ana da II U alınaaıılardır M. M.k-.1 ¦ - 1 biı 1...1, anyleanı* ve gerek ı -..l.-... ,¦¦ rin Wrı birer tadat r.lr'.ruirkauna lcrrllu(> ı^trı »ani- ¦ kn laank arkma^ar Saati f>W Britaerja ianprratıj rrayaa— krr tara/anda (ialrrjec»ittir Bac.„ •araara II lir* mı — ktaraınye ¦o/malam! :ı—aı t* taaaaa ibmbuBj m mvr.ı n-yk" «ı-aarbaaımi B» be 'aylı rtaMlMnaV Anıara II rPruMn ı - MMankaa-ıan-.....«I mUBoUrlefliM «aıinhisarı bütçesi 13 milyon varidat ve 16 milyon masarîfvar: Acaara 11 : :-:ı: ntuj aekeı ve vtl-rsi Inhinclan Idaıaibin yani hUlccal Ilılıbn.1 Hpıı İLt n mdlkktîioa Ikrondur Bıı IbHmi afic-Yk tanrında lfr»eaı»™ı.tlr Mı-ı'-U İdare maaalan ll.Om undur « »martarı sur ura tutmaktadır. îdnredî-r. ln!ls;l edecek mrırıırlna ıon llıayı ie:avm eıatemek Q?»r» ] hj-lyiaatıılliıı» tıa

?idilin ıinal Varidat ve maaarlıat r.ıktme.kı rakacloıda bir yanındık llduCurn -/annedıvarj». Yugoslâvyadahi Türklere ait müzakerata başlandı Ankara ıı |Hu. mb.| — V»K«e-U»)adadı Türklere alt olup huka-aıelın aldiKi rınlkkîn iadesi tei liri ma» ıırplaıln mbıa-keraıa başlamıştır. Vafoaiav hUkUnııli Tllrklrıin şehirlerdeki emlaki ,ln icıhll» KOf.erilmcaiaî bullln vîlSyata cm-rB tamim ettnttıİr. Tabiiyet müdüriyeti Ankara II |H«. Mo.] Dahiliye Vekaletine raptedilin ıııbiîycr müdüriyeti kndro-u tevsi rdilnt <. iri lıtanb^la gıW A. FUAT Tayyare Piyankosumm dünkü keşidesinee kazanan numaralar 3000 Lira ^ ı 65S6 2665? 46981 S59M IOOO Ura kaaananlar 45304 600 Lira kapananlar S75S 15167 17523 20559 28203 15294 3»1.W 58498 41898 42178 43752 44418 44932 4599 7 . IOO Ur» «-r ıı.....lar 4941 5620 21993 25356 59333 ifrttis Htat Msıt san: san7 İMSoo aam. •d LIBA KAZAN.kKLAH j 0» 1189 34SI UDİ Jİ*f> 2*93 J^ît 3«a0 *«S9 5*W Uta »61 073* 31*» shkl -.tan *ona ı«« -r.ss 7891 İtalyan tayyareleri yarın gelecek i'.ıı-.-n -(İtimijr atuıaıalaılan beklenilen lıalyaa tayyareleri h ' :t'. ı ¦ kaldıklnnadan ancak yarın tütebil ece kierdlr. Binam-aleyh Roiarduca BOyOkada Vat kalapte verîlücek alyalcl I* yan-oa ıcblr edllmlttlr. Tayyarelarde U aaıeıeı-l vardır. Bnnlar »ercline de i'üvı mr ııya ectkiU-Mısır Kiralı Berllnde Berlin 10 ı ıı. m,-: ı — Mntar Kralı KUat buetıa Bfle vakti »a-n--1 erenle Berllne vaaıl olmn Kıral Hlat.ynndn rfel'lcumhıır ııibictal lllndcnhurıc laraffndan İMlkbal adilaıl» ve Vahelmii Hrens Albıcbtia sarayına mısaHr edilmiştir, şebir doaaanııl'vb Kıral balk taralından alkışla Bııeünkü hava Kandilli Kasalfaaneainden verilen malûmata n'âre. taayik dûn saat 7 de vc 14 te 762 İdi l>on rllıgar ajaeal aOt'ali aaniyede 8 metre olmak ümtc poyrazdan c»«i|tir. Harar eL dûn aıami 24 ve aagarl 16 wa p.--r 1*1 W >t»b nıı3 Mu kl Unlu?... (isMiı baktı * ' Ç«ıU ar.Letrmytcekll StaLennı-ı" Halu . Hacı Hatır, coenttj acın •Ueecfe »anır uklı, okaadı - ¦ -ı-ıı yavrum iıiı ı ¦' ı ¦' -1. aalblnı. m akaya*, enynedu. nC??B Aşk insan: pire yapar HVukuat M Kadıköy vapurında mevlâna ayini yapan bir meczup Yüksek Mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: Hapishanesi umu ıııiiıliirliİKİiıı<lı.'iı: Posta ve Telgraf levazım ve mebani müdürlüğünden: Limanda i Millet lıyatrosumia Tarsus Belediye Riyasetinden: içel Vilâyeti encümeni daimisinden: Erzak ve mahrukat münakaşası h Cumhuriyet se) Halik aülkunu

Çorlu Belediyesinden: İhalesi yeniden yirmi iki gün müddetle temdit edilen 107 bin İirakeşifli su vollan 22 hazi ran 929 cumartesi günü ihaleedileeektir.Şeraititediyede taksit müddetleri azaltılmıştır. Tali rin şartnameyi görmek üzere İstanbul Şehremaneti ne vc yahut Çorlu Belediyesine müracaatları yevmi ihalede ihalât kanunu mucibince pey akçelerile beraber Çorlu Belediye-snde bulun maları ilân olunur. ilan 1 bursa at yarışları liursa Baylar müdürlüğünden: •:• b.,.„.„„>„„ aııııilııa» >¦¦, im .1, .. U....U rw j .......ı.-.l- M _ aUI «Um. Al,» .'» i .... W 5 1 ı. n ic__. 1. ıc«_< W» I.- T C. nhl....... il,.,.... «1 , mini ioa .*k.-Ww TlluJİI 4. .> .ı.„J.... VIH kt.^HU~ O **«**44*«ee«*e:eo<-->4-e*4e«.fr->4ee Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden; SİNİR ZAFİYETİhDEMİ İKTİDAR VE NE KAH AT HALİNDE OLANLAR A NORO-FORTiN <-¦' "i o»" tM-neair. Blum.» ccıa-ayıarrM m «'•«¦ hu*,-it.., ciıcoı cJ.aaja.aaal [b.. ^.a«ll haıı KlarfeM Alpaka B...I I (ala! « İtap* kr Kl Ah-FH. I Al-l'AKA. OayanıkliK! vc parlakl,,, .übai İt nüm», takrabn yerine kain |Gûıcl modelleri her aofra içan bir râacltir. Tûrlttye ><, I difrtırJl erleri J. Şprnac/er rr V. Aman HaMrtılarda ¦¦¦¦İ Mrdma 1 No 2-4 pazarlıkla -alılık kö~klrr t bal. . ¦ .: i 1 ' .... .uı..ıı±kix: c— raaıaaia.> menvjıeıaıa Mıuua-da muatma Trolde ı. DanaUa.M(M,Lİ.HI«I .İV ATSIZ K UDUDUR KANI -fSLU DUHVNDE İnil ALS 11 DEVADIR. HER ECZANEDE BULUNUR devlet demiryolları ve limanları umumî idaresi tiden Hnıi ramla.. Hııırlkıı . h.ll. .¦.-..„>...». arat .».«¦¦,ı:..' aw.ii. .au>at faayanlmaa aUa Cuı ..ll.ta.ire laaaıa ¦ ia-uanam. «âa 14 Hoı.-aa I9f WnS-xh-a irâVereo yala., .aı aaaaaarahaa> Cuma •* ha* atmlrr. «U.adan Can m IkaMel ktm ¦ ¦atana» ayaa» -** jahaalır İpti (mm yeaoa allı aaVian ınaUffau et ıımıını ıııııılıırlıı-ıııııh ıı O hhLUmhn-iıaı «araT'u tı>a*V iı Tapmağa llialı bulımia r-ımt» -ııuiUa-ınıhm lEaaaurl lıifae al..M. İmken mılıacam ederek TOUee .-tat. bulanaa |«\arr Car. Taylar Kf.ı. I.ıı.ı. lu-ıkılı oailMro erkSlmaaiar l.ıaaaa yama* fa-hal aamıaa «alnı* ra Umkı- ...... UseugD malı bal ama* .. j |ıı ihtar ujaanhm i.ıul MtUa ıl...I.nl. n.eaV. n-aca-ıhe* -a t|on*d «aha- «f.u.. ' beaer bulu--a .1 1.*., kl.il. ee a-naram İka* m *a™-l. Dama F'aaaukrcı .aha* hryia e • 1*4*1* kUıacnU a* laOık aaJrrah ma. 1 mam. -a» İm Yüksek mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: Seyrisefain 1RI8IUN llıNCı F0SUSI Illuchl <c cuıahpi|a huluıelaî sinir huibiıkları fnmlfc.l» SINill II1! KiMi ŞllK 11(1 HAZIM I .Sultan .Mıhma! Tl.fatıL Telefon 262? ¦ rlv.ll,. ad. -im MUM InaMM Emlâk ve eytam Bankası istanbul Şubesinden: ST Merini S3.C Kiralık Apartıman 1 S»-"» AUpuujrt AparıiT İl....*

NtMİ mili ıa,*ı ' in.."!!) İS.» h'.nalı -.rf j hm. ... - * .a* na-«C-i T S ¦uaea. • • ll»a-J Irnak . «-. akroi aaılaı ¦ U30 , inim.... .Jaa aalaram ı TiİTİrJyelJ^,p(fr!jembı paı mal IS ı-.ı.ir-, r-ıre. kraU ( L--CI1 Zn-o«U». Baron, aâjraca -. CharI haVtar-rnae .ti yelkenci vapurları SAMSUN T2LCAKS V hlBAJ uçuna. ., iri HfmlcmcU . VM Ur pnel . 9-*0 .İrin.. . <MO ¦/->*¦ ı, t- n._ 1 7m* oa-Snmci . «• Emmi. ta Cnam mı I aı »a bamnal maharrit .mralır aaıflk T^VS van ıcıakı «Uy» mr >alıl|a*lfl (akatalaharv I — afiramılf ->.14ed Ih* » laanV«< «amili r-'-v Uiar nap Iha* raamrbU yrvml ıW<a*Ma çaat Otath ICla CaVaoanaaV. *— MüMtaCaT*« i|drah tlBM*. aMt«ınJı ImV-ı-ı'.r n<h.(aapata Emllk rr llyıam llınkaaı IdanhDİaahau^c mOracaal vlmvUJlrl« ZAM,\\ . tim •• Itriyi '¦-ıı huni it K..İI* iHİaı i|ft>t Fa*bl rafaCU KU taam. amWoa im»™*™*'* ngiliz 1111 ¦ «¦ \ m I' 11 -k ın : haftalık izmir posatsı ter» Hüseyn'ye F*2İ 12 haziran ıımıı ıııiMaı mı i..* İH» .MIH '1 ı Maan rmmm aaawtı.< nttiaa.lt> n,bı.a_ . X iı, ,ı lealı. MFJCA.r; E N .;.*m«İ.«a «•aaOıJ. (lıj(* aa*a ¦**, U.\ 'Sa*A Hu-».. r-v...u; ' r.U II. ZAI)E MUSTAI-7 ve biraderleri vapuru Kastamoni Hapisanesi müdürlüğünden: aaaaLi ıı 1 mi aarf uauhya» I.» selâmet ARSLAN KUVVET ŞARABI A.rapatan r*4fa naanaj laaaaal ha»aı lr»,l«n-"ı (a lalJ.ıl.ı an nama TM eaaaaaaaaahUr. Vacmta aaaa ıeat«l Be*kınala «¦laaıana anlI mu han e«(U jahan aar M ahaı leeteh htıte K Hal anamal ; . Ba-|laa mehha* haaaem taam. ahMılıH ktrıeer rteam aıaa.a* naıH tlni-l. «t atcaaM Bayammah ı nacUaar. Her tcılaıtı hah.-nur. Depo: Bahcehaaı Sekerci li ıicaır arta» »T. Rttaa em «ternao. rata IHertea »»amam Cela* Tay>ar ve S amana la ada anlrl HbbII Can H. 11. rıi. kaılanar. Emlâk ve Eytam Bankası istanbul Şubesinden: pazarlıkla kiralık emlâk af İle* •i..vf 4u. «M* .ıı .Umulan.

. aeaajı ı ana haydar rilat beyin Vereal .aa» alaa U *-M» d eaaKiee aarıaer haaau aaau ı. :il ıu/arlıUa »ıraya veri'jvrfiırlrr »Üplerln toz inhiı*iin l>a?ırjühürlü|:ün<lrıı Iteaameaa IMB «aeaiaH. Ak.k>ıı./ kaıaoeai. <e la>. ... kmal. lari ,..,.1.1. A-lara Tea m bHM •-«leri,mi ¦M moaıimaya vaantmuna» öa e> «aka rml.a -Hıl.ı nİMUıl-ı. ¦¦İl» lanhu. raûa-L- ¦ aalhal ¦«•ali i! ekselsior BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI Galala Karakfly Poğaçacı fenni itüsaliodcki mahallrbl-Cİnîn flatündr Hanını efendilere: pardesüler <ka'fl) ll«r renk ve »oıı moda 14^ ''ra,'an itiİKir*-» Pardesüler (tr«nch.«oat| bej vr* lâeivert rcnklerdu 22^ nradan itibaren ı\1ıışatııbalar(ip<k|i> her | Ql liradan renkte, itibaren Bcvt'feııdilerc: ı'anlr-HÜİer 24^ ''ıa,':ı" 'ibaren spor kostümleri liradan itikmnl bSind.- kostümler J t^- İnadan itibaren 4«üL >iL-, hpli, bıçnm ve *ar kostümlerimle, ^J- liradan itibaren Pantaloıılar tk;<;.ı> her «ıktt liradan itibaren (lü ketler Blö ı\ı* vc gri J2ö l'li|('a" '''hav Caketler yuh. lâcivert ve gri alpakadan ^J- liradan İtibaren lı-markıma kostümleri taksitle ile muamele yapılır. «r bizim kolonya - sînirlerîn yegâne devasıdır ırhan takdiri olmuştur. Dereecai 90 dır. Kanna ve Losyonları bari kul Adadır Y< l> PLMLİV AN ZALL SAİT Eayayı aıhhıy« d.poaudur. Sipariş kabul edilir 4|| Amerikana mühim bir otomobil yarışı Bu defa dünya sürat rekoru için Amerikanın India Napolis şehrinde : ^akt c: _ ^1 büyük ir otomobil yansı yapılmıştır. Bu rekoru (750 kilomeiroluk meşaleyi ) bilâinkita saatte 145 kilometre sür'atle Ame rikalı REY KİÇ ( RAY-KKRCII ) kazanmışın. Amerikada yedi senedenberi kazanı-bütiin yarışlarda ibi bu der'aki yanşda da rekoru kaza-ıan otomobil ile Uk beş rakip otomobil, bütün dün yaca meşhur payrrston lâstikleri ile mücehhez idiler. İŞTE: Dünyanın en mühim ve en tehlikeli müsabakaları olan bu yarışlarda yedi senedenberi FAYRESTON tiklerinin istimali ve koşucuların hayatlarını yalnız bu lâstiklere tevdi etmeleri FAYRESTON markasının emniyetli ve sağlamjlduğuna büyük bir delil teşkil eder. 1 L ana» ¦ ¦ KODAK Filmini isteyiniz doktor a. kuticl mm. ınrıeııylr MbneıılfcgD. likan t, adetmüoklar. bel gojekegzama Şayet *\ 1 kere~

I'erlcv diş macunu tılmal etatiı iaeoıı takdir ed.rlıuıı Iıı ur Hı; clltrınııdr iltihap ve kanamak ve nede diilerinlr.de gerek lijfara ve gerekir atıvrri aaire il* tahaauıl eden sarılıklardan *aer kal ma rai»tır Kundan maada (PERTEV DİŞ M ACUNU) diğer macunlar gibi KURŞUN tehldtcN arıeiaaea-ZİRA Pertev dia ma ıunu kalay tüpler deru-nunda ıhaaı edilmektedir. Bütün İlimlerin Kodak lilmı olduğunu zannet- | l meyiniz. Ademi muvaffakiyeti berlaral etm ek || I için yegâne çare size dalma azami muvaffak)- S I yeli temin edecek filmleri İsti mal etmektir. Ko- • | dak İse daima emniyet edebileceğiniz filimdfr. g Alânıinüt fotoğraflar n ¦ mînoteros kartları ¦ ¦¦¦la»»- aray.au. İler yarda «atılır. F-v-i' ve sıhhi dişler İle muattar bir agua malik olmak ancak oksijen sayesinde İstifalar olunan bioks [/.BARLARIN fıOLON YASIDIR üj-.i. it:h. kolon-lup 00 derecedir, ile Xar<uannu;rır. an yanın fevkinde ıhzın ulan Hasıl , - - i. imine ı -¦ r'iailarda büyük tenzilât: 10, 70, 125, 250 kuruşluk şikelerde satılır. Toplantılara yüzde 20 ilât. İ/mir. Paris, Livjy seregilerinde altın madalyalar kazanan rakısı Yeni dikellerle piyasaya çıktı BAKÜS cn tem» vc en ııhhi raladır. Tereddüt etmeden Baku* içiniz. ¦¦¦¦ HAFIZ BURHAN BEY «¦¦¦ a> Ve heyeti ; Anadolu Hisarında Göksu korııuında a> J Hor fimi;! günü tfreıınüııısaz olmakladı ¦¦¦¦¦¦ An>, îkemmcl orkestra ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦beşiktaş park!¦¦¦¦¦ î 4 Aile bahçesi) 2 ¦ Tiyatro - Sinema - variele - dans - müzik ¦ • Nefis meşrubat ¦ ¦¦¦¦ pek yakında açılıyor ¦¦¦¦ MÜCEVHERAT SATIŞI Sandal bcdealenlnde peracaıba eSnll (mUccıhrral saiıa) Hanindi) mürayede m alinin 14 buçuk yım-Incngı yarde 'eni "i 4 buçuk ya-. 1 ıı - ı r. ı .i - iı m keyfiye! alnaur Mesul Mütlür. M As.lh ALTINCI SENE - N* 1829 L -.----. ¦.. ı -, r ı r I YUNUS NADİ İdarehanesi: Dûyun u ıı m ıınrl y e |uuKhtında^4a|rel mal«uw Telgraf: İstanbul Cumburtyet-Posia kuiumi ı N' 2*6 Telefon u£-..* Iild' aıridart<£M5. KIUP tramı *72 PERŞEMBE 13 Haziran 1929 A » 0 A t. şi-.HAİTI MOSMrı Türkle İçin |Scncllei 1405 Kr. «ligi 750 Kr. b aylım | «10 kr. Hariç içi* 2700 Kft 1450 Kr\~ HU» Kr. GÜN SABAHLARI ÇIKAK. SİYASI l'CHK t Nüshası her yerde r) Kl U\ Şllk Teslihat müsabakası • laıen a" taa.lral.nd.in Mtrıc.ı kilİn-....... tamime... ..al bar fc.( fimı "f.ı'%1 Yuna-aıt.ad. ..I..U ıl> l . .. ....i. nu.nl M-ud iVH.ltslaa.Bii buau blana taı-.l.aıahU « ılın «a*, rai ı-- .¦¦ atan Blı . I ıl SUı BBfBJfnl aa*' tantal! larUf r - ¦ '-O.I-.U banal aaVı elem Bemen adatın laeal .*-.Un ear.

t— Kattı. I .a ı.alında «fa*» a-.rrl kanal Baa-Bıaeı tat-.-™ " ..ataaeaab a—jaa «ı Bar .««¦ a. ı. »¦..•> »e taralı (it r*4l Tuıaal.... ;.ı ¦ ¦ ı-« «»>» aaaa ter raartarı».Ha» '-rıı haaU na ata ı-.~ liakk.aj.iadi nı..1— alf.la.rl. *IBMI> a>lu matahtın. t.ıu.»U.ılı ulandırılan «aa aım finn.ı iak.nei.ni rem »ıı ıaı indi— lanlu kl ...... İm .r-ılr lif • id ı Ukalturu hım laııırlı umanll-l ı.f.ı-Bl|*<l. km ri* nır—ılrnln Bakıkn Un», tuh »d-r ¦»t »la kemken, ri Tortltrmun harlel tl'aırll İt naıuaıı. btı utrurlUı ı -»m m. i-", i.,...... . ı....... oam* bıulırt Taıtı.ıl İp |> aralarla! a tan'tıı rdrıı !***¦> uıaıh-tlrıindra iddi a milli i-ı...... .1 .1. ¦ ¦ mlill BaButııaa (ıblp Blı v.rl.k lıalludr ınılt.f rluııB Ua Ihaırl ılraıl tir Halli karıkıl İni haa Ta • .-ıı hal aha¦ ¦.n te atMaatua 1 a-.au.lan. alt tauaaadarl leab. Be Tl el aıaarıklaal aatnann anan taanr flaat.ai. ¦».«,. n tarlada tarUUoJ- Tartı alara-ad.t. ¦raıı> ıa .hail aiu a* «atıl ta ¦¦»•II-»-tr Utubtf >. ka lın ııllııı ataObta* tafta -1-Baeea aaa tauak>re> aa aııaatrbH ftmklın alaa tar taamı laaaatı» ınlu kaaal ita ıl. aaraHIrtıa* ant| t—H ini ».-a.ı.|ia*.« .-af-a—. nann Ba aııı-liı taıtuı —----- - hu |_ ta» eme eker kat Mr (ket kaaataUan eaıı» larllrrta er Tanaalıteı.daa al.aarak anB.I'lrlıuıiır (rUrlUııılarl. a» .i...'.. ¦ .ı. ¦ I..I-I.İM.0. I-.....I . ¦ .1 . ktaam (Oiumuı ea|U. d*. .....|ıie> •la»dı|uua ta tarla do 101 lal, t. banali Bklt batlr .ııuı.1ki" Mr .nbra Türk--Romen ticâret muahedesi! Komünistlerin muhakemsi Hronika davası Müddei umumî Mdam (Eleni)nin tecziyesini talep etti Türlüye. Roma oya ticaret munHr ...... Alık arada ııııı.ı edil* dîğini dûn ¦-._-...( havadisi olarak yaımııfık. Buğun dr Ankara mulijluri.nl/ tarafından Zeki ,. ,1 ¦. ... ¦ . ... ken alınan bir rramini dcreedııorur. "Venizeİos-J a cevap! M Bahrî siparişlerimiz harp için değil, harbe mani olmak içindir» Kâzım Pş. Hz. nin beyanatları İllâ Büyük Millet Mrrliai Kciai Katım I'¦. . Haırctleri |>ı be* v hu t ta bulu*>mu}lardır I — Yaman baytek-J. M Vıtat-reiee TttlUye de . - - ¦. nar harp UlaUUeeı amer edt<*ıfı hakkında evanalta bulunmua-tur. Bu huMiıla ut deraiait 't — Yanan mi Ilı tinin baaveküi U Veniıalotun bu tanda bir afadede bok-nmef oiıcatau >an-nct mıyornm Mamali bir.m babri tlparit-Irrimiz harp için drgil. ntrne mani Otmak ıcın olduş-nnu tire kal iı.-II» ..J(l.,rbıl:rim —rataobtalda ne kaçlar eıoddat ikamet bu)<ınıla çaktır ? — Itlaabolda iki ay kadar ı..ı.h.ı-. ı .¦ .i bu miiddvt rar-lında Ankaraya sitmekl-iim muhtr rld.r Aıreoaya kyabalım atırna baht d.^lidıIslanbuldan tonra daırri inl.dıi-, ...» «ııj ılı" I ıhabıı r mı 'I \ .ı ı ¦'. <: dr rr u>111 Gaıi Harrrilerinin tatanbula tctli buyurruyaeaUarutı aftyle-aaâftica . Anadoln teyahat len hakkmda rn.Km.ata malık delilim. Nereye U )i.l buyuracak lanm bilmiyorum. ı— .1. ..i ¦- ı-.i".i. - ban-«an .(.m.a. ı.... malimi laln.ı kenet-¦lalB bulak i' .....1...I. 1... ııı.ııl.l . ama ı-u ¦. .. ¦¦ ı.laıak tak» İdi Ba mat •.'ij '¦ ki kııbı rarmktrUrldr kıya aaenaall ulan ...•.mu >dı tuee MIHI . ı.. ı. .ı Ikı/rtılr ı ur. ¦¦ -ı,... mtatafaa .....-ı»ı barata lum aacıl leatae. ... Mn atrktaeiaBe aı aen-

(ta aWtl»al»r Banı alaa «eauıliu ta atı-attı — »....i. ı.'. teeta taaaa. Btaaaaala Baaata» taaeeeuraun aWıu ae* aa alaa ttr ııaaftu itle t kl laaaaaaeB a.U.dr. ı.l. .kl tlaalıt» (at eululBi BDlttarda ab.ua bahri luııı'nflı. maalafl.1 kalan.• n-drnlr-elllle .11.1 Ilılml. rttrmmlyel te "l- Ba aıaarı ...... .. ,, ... *ur. Tılrtl> m kındı budul te Bok oku aa -i..-I.I.. r. m ak 1*4 ır alatab ttna-• Uarl.nl. »ıb l |iar ba lUBJtı aha .1-. m— Itntabal .d.bll.r-i. ha» baafl htr Bartta lıttki teta ee-am trrea K.latMaV..|. k...l,-a> at-ma-ılar. ar mmm». h* Im.I Uaıı (UU*.ı ıı ———'-d uı un ıı (.«.İr. a'i|.Lİ^ıl İT» İl' illi hu hanıı takııl Mr kal -ı kadir aınh.-kıau arttmıilııam mabruaı drruu II.Ih Tafallıl ., ..dinin.aı -dan VaaaeMarın teni bb> . .. ...ı. *IUr Ur —Uı.ıı ıtfftelıyi ı»rm»lr»l atcMIr. Iııtırt U'l.hıl.rı UHdldı lıkllllıık talî. M. M. Relal Kazım Pn. Ha. Münhal mrb'ııslııklara Metli» arıtmadan evvel fırka oamıel gösterecek »e yrni mcb'ualar uDümûıdcki içtimaa i)timk edecekler Müdafaa şahitleri dün dinlendi Tüıklo,ü tabkir m»!.-. CLnde-kı nrarTyatıodan dolayı AJuıe-za mahkeroetine verilen Hn.ııik "¦ i' ı .ı.ı . ı.l mPdllıfl Madam Eleoi hakkındaki dava dOn bıt-naiylir. Karar Cuaaartraj g tefbım cdılcceklar Hamen M. FJeoi gecen eet-aede ban müdafaa gabilleri ed>termi|tl. Dûn bu aahılltr din-l enmiylir. Mahkeme talonu düo colr. kaltbalıkb Saaiainân ekaenai-û kad.nl. erkekli Rumlar tr}kd edi yordu. MOdalaa fabıtlertn -den M m... E. makamı riyatet tarafından aornkul luallere ce • Madam Elenl vaben " Agriyotcra İtelimeal sıfat olarak istunol edidiği utman Biddel. ismiclna olara k laa limal edildiği ıtman da vah • fet manauna (jelecegini bu •ıı-1. (ani nıar.Ilık. lukıa. ıe daallab •au.ıhıerat -aaıııı. didik, tr tea drla Be etet'tfcı t» Mtrar abaadaf. aa» -.„ıı „ m,,, ı,ı.. hanataaee ıkıaaııı • millini ak-ı.ıat'i. tuuar ıltıf aaatleru ¦iı ı -.. .ı. ,•¦.,„..... ttn ¦ Uedk blı balırıırtr malik ak.ia.ir HuDU ¦ .[..-. -i I .ı :> Uf I.ı, .1. .1. I |. dr nıı tuıırllrrlııi (di (.nam .İd.tim.ı taklur. ta Tbrtı.- h.nclad.kl d-.lfl kr .-ı-.ı Tunı Ua.nl dr ("¦!!¦ ........ da .ıı-- -.(.:.- kl Vaatatıl i Mlba. Be ateterau afamat aOdeatuk ..aı .ıaı amarlalıılı tadan-rraml tat vı. - elmefc (Mı bU» O ııdda tındıııııı tabip drfua> l--i.il uma emil (rı.vıu Ucuzluk kuponu 13 haziran parllmM i "^U i n i Ucuzluk kuponu I L....l?..^l.r*.?..p.Br!H.,n*,f ; un aamırarirn °ı> b..7..'11.1, Tun (.1-İBlııar m..dr Bel Un anilinini dablll ftıklnlu .aadetl rmr 1 . . . I.... \-¦. ro mu.afık ... 1 - -. 1 - , u11.1iLi1i.111.11 hakikati ¦OrmeMne inllı.rr ¦¦ U(n blı hu vcddıtu. Yunus Nadl rn 1 Gelmedise bunlarını günahı ne ? Ihaıırandanbrıı her şun gaı etelerde ol; ay orta \ Edan daırrpın kadrOM be-¦nûı -rln.rd.ı..ıı ı|. 1. dolan batııan maaılann. alamamışlardır. Cilan dairenin kadrotu • ınde, '1. ı.'.ı tatui-aat havaleli gönderilmediğin-den m aaf ir un kabil oLama~ mıfbr Uabrm.>da kalae*tM gtV n,t Mahyr Vrkahtınin m aa» lar m her tarafta ayni günde tediye edileceğine dair bir tamimi vardı. 1 cdiye emir-İcrinin her tarafa telgrafla verüerek ma ag tedıycılnin tehirine meydan verilmıyece-gi de m . ¦- r rrı >i

llalbekı, tyle bugün han-¦Iranm on neudhr Daha bir mcmurlan maay alama muylard.r. Hu memurlar ne yer *e ne içerler, lııınlıı ılı- 111 ¦ 111 ın ,. ¦ 1 mu I VB bir har ir and an beri bala 0< aylıkların, alamıyan laıalb. biçare yetimler, dul -Lar. tıUl.ı'l'r ec yıpantlae, ne ile ,. , ,• ı.l./ aeUrlnB öltûnleı w» ? flıinı ı»1» her tarafında bîr "senei maliye vardır, dünyanın her tarafında da ka -¦ in i-r I. ir, fakat hiç bir memur kadro gelmedi, havale gelmedi diye günlerce pJUtif. p ulauı. yani aç barak. İmar VacVadar. bavalelrr getsl-Itypı.a nırmu'larıp günahı nt İ Memurlara maa|ları v de verilmelidir, dlynrur. Doğru di'ftîl mi ? Ikomllniatleriıı ınuhakrmele-ııne bugünlerde Irmirde ba|la* ıı.n ıl-ln I -1 -ı.ı n muhakemele r vrrılrn komllniıllıriıı ¦ ¦ 1.mi, n I.ı-,.. muhabirimi* tarafından gundcrdmiıtir. Yukarıda rua. taımlrri berveehi alidir; S.i'.Ijii birinci ura. yukardan aeava Tenekeci Yutan*. Mebaıet Tev-fık. Mılmı. Abba*. MAtamrtlu,. Şerif. Mebeael. İbrahim. Agayof. fiaaeuB. II. . tkinei aara, yakardan aaeya: SafBMn. Mehmet ogl. Ak-met. Mub.lt,.. H.kmel Sal. m oo. Hatan eti- M&ıau. Mustafa Sıtkı. Ahmet kaya, Mut-Ufa, Nallr. ûçianeû tara. yukardan ayaya: Terfık.ltkender, Niyari. Niko. Şükrü, hover, Yakapot, Ferit, M hmrl oğlu Mııalafa. Yani, Emin nglu Hilmi Elendiler. ingiltere ve Hindistan Ağaoghı Ahmet Beyiu mühim makalelerini yakında neşredeceği t Karilerin pek marul »e malumu olan Aga og lAhm. <' K yakanda | Îarrlrmıı* | I îrj< tere vefim-dMam)aaet-ruu üı erende hw aua aeeıaı m. makalat d. r< i 1 ... m . Aga otlu A hmet lleyın ..ı,.. tıya-neli umumiye hakkındaki derin vukufu re iaabcUl gorüalırı naran dlkha r aUnıraa, bu makalelerin (..¦..,. 1 ve ehemmiyeti hakkında bir fikir edinilebilir. Ba huıua, (Ingıllere ve Hindit-lan) '''1 .1.¦. 1 I..|.mi,,/i pek ti-yade alakadar edecek derecede caııptin Güzellik Müsabakamız İyi haıtlmamış olan bir kaç resmi de neşrettikten sonra en çok beğendiriniz RÜ/e' baklandaki izi îstiyecegiz Matmarel Maryanlinin yandan bir re amini S numara İle dercelmiabk. O rejimde. Mat-ır .1 ¦¦İm yOıii İyi gorunntedigı İÇİn b«ll karılenrr.İTin talebi ürerine kenöVaioden yeni ber reaim oca etlik. Yuhandaki reeaaa çıkartıp gönderdi Bu 11 'ın 5 numaralı reaimlf beraber saklamanın rica ederlr e • ? Ikhnl I Mublırem karileriaûıin reyle-rını ne vakil ve ne aurelle gönderde eklerini bar kaç gtm sonra tufataalan • atacağa. Bu laf .ılıt. bir kaç ggn tehir etmemite tebep, dün de törle-diğimlı gibi. muhtelif sebeplerd n dolayı İyi baadmamıp olan aıamİ 5-t> ıııni neşretmek içindir. Bu ıc». minin In titan de bit muhterem karileri mu, n reyltrinâ göndermelerini rica cdecegir. Yabuı ılm-diden «¦ .i... Kn l.v'lın ki ekatk kupon ve reıimleriniri idareha-nem.rden l.mamlaytn.t. u lajaıgnı t Paşanın son seneleri Yakın tarihin bin bir entrika ile, ibret alına cak hadiselerle dola pürheyecan vak'ası Yalanda tefrika edeeegiı SnKan AtkJelaıtıld laılnar ertırllmeıladea teare *b<laıb.ml» İle Kliıhat Paya arenada deh.elf muLdiUla baflamn, ve «ıılıaı Pasa, bir gUe, ann.rın Aıranaya aiılmi|iı. Mithat I'aşanın Av-rupadan avdeli vc Ahdülhamit ile yeni baştan mücadeleleri. yak<n tarihi n ibret alınacak en heyecanlı ve entrikalı safhahı-rındandır. Bnatlar en ince amlrtaleeına kadaı -Çuetkartyrl. tc letVika ecUnaege baalamarahtı. Nasd boğuldular? Mithat Pasa ve Damat Mahmut Delâlettin Paşa (Taif) zindanlarında nasıl Milimi Pae>o merhum boğuldular?

mjthat Paya mcı'ctcslııdc r.iro-terl geçen veıırlcrla ramaaı-dn niınmı, hakiki fotoğrafları — 1.1 I [»Kinin IQ2<! — |hilyonİT ZAHAQQP n.Bvcı.1 .*.,„. -W - PhMiı, .not,,..,™, r.„ı Aflr mOcurnlere mahsus Yunan haplsanesi nden kaçarken nubetçl teraajadan OldUrüldUğU şayi olan Zaharolun mmn açıldı. tefessUhe baş-lı u muayene edildi, nihayet çesodln fiber alk ait ülmadaf Şehir ve Memleket haberleri 7,ılu:ifi hapİMiıudrıı kaçnrken İTBlıtri. iupfce-lrrlo: n-vlt etti O/uıak Gnıb><la ba v, i----Eczaci merhum Eteni Pertev ihtifali dün yapıldı Eczacılar merhumun ha -lirasını taziz ettiler Dan t*nrnj?n *¦ malul tr «taeJanıti *n tlh.m Ber'a» Bejin «eh'.",-~"r II Mdlroı l«» u-irmen ¦ *UkiB T.n-onn - ZnliHTitia duı İlli ! -- ı .T - M ıl"1". ı. 11.. -ı ı ¦ yunan hapLau-ı majapmiaııtnn VoalI m^bDOıUMc bulunan', m ¦." maca MI ¦..-.. :rı-.,.ı. »hihuhmai iıuıannnm-r ¦ ram ruam kuıfuoia ı-rtrı: şunu »»dinli diiDiıc aldaguiHlaa u ıffiKiMrom bo matımı .ı ir:ni.il¦ - -Peki. mak-.ıUÖ mudur.' -II ncjft ninemi enrrrrk nere naaaan av iuiui ınnumaa j-.«r.ı-yot. takal tur uunl ııJUıft» helme de lirama ı »»mmrrord nko Vaulloa T.khnu.l rndar ok Yuualdl UDIl CiflUa)uııdıııı a-ıl fcahamî'in ı»rine bu Islm-ılr bıu-ınan bu a—anamın ııunatcl tarafından rdruka atoadu mr kac skn eoyıe hayret menan Bncra. IttaMBvana an aan*aa aaaüten I linill oku-. Taantam Zarı nam. ana Manın ar... ¦¦amanı-nlrorau Telamn-«ıwa. vanB Zmuul Onabeeb hanıaanr*ınn> i ku-Çiinan naaaan aaralu*Bun eieaarahn-r- do|*u olup «antaılıRı naıını a! ima olunuyordu M-.ı.ı- Nk(-rsponn* bu maJOnuı.. aaiıarolun far> tnaPulda ttıDunau hannu vlari namına uca adıyordu Bunuu blr.Ueı ieıınlıı mOHUt aar Oraıalr --taı tlıaını pa»-la-arae u l-laıal. BanCı a-İL amam ...¦Jl.il. inham Perurıuı lyuoia Bıııınnjı—ıı tabet LaunııCa raralr* ı ablamdan Mam-j naonn TMa» Daim m ABİ kaanuı Be ¦m ansatu fenanı Brıbrr tanuubSar ¦ (akau _r.ı ,*BaueU> Mıaaatllr. Bey. na-rltum Jt, Tara ¦r'an.ıkı samına Taptığı niaaalhM İle arıl-fın ralarlm»» ı-.akamdakı n-evk-.lırlarun uns rlnuaor aaanu anan aa «anan »anı -fn-«« «o anar. «¦« eaann t» lannaannt «-¦¦¦ananım iŞsMır içleri Cemlreti Btletttrentn içtimai 'laann Tbjıııaann Banka* «aa anan •arak aaaaa— annaıanatar çanlaren >n lalrl (aaa* olu m>ı.ı«yHI UİInv* maaeMiıOa buhıoan r-t.l..r. ın el-varman cbdae [ok ıl tT<ıldatnna*<. bara man nuaaO.li lir r-pd-am e-auannaaM ••er iı t/m h tnatnuall a>aaanran knanl ı.ı-m jiı.-IHu-alke9Drım ık nn Unuls aanna l.ıuvf. eemroiciDiıe 1 bin raanb ı.lı-.-nı lalen .<an—ana aB»_ nntn ban anına amir I r. — ¦ t a»- m. aelebek »n-ı. «ira ¦laaDiunalı uanr .»mua Uta tu ouıur Lmalii İte ¦ - r.-ıvr Dan ametnameunaa ab— mam_ amana ^¦»¦aana aanr ıraiaik. Sayrusefcr kadron unun lakvıyeni BaaOr vrrıVaaan-.ı, :mannaı ianun

SU? »bV •HnralnİKİ' Pek Alft yapıyor!.. Sri Iı.[Itıın ıjar.-llt hu- u- i k'aanr «abablerl armada rekabel aruuanr. »ı«n crvel-ne aenn Jlnaaaryayn İn* imli ı;ı<lılırVra -ınıdi rekabeı yUlOaden nae mı karaya kıda» dDjmılyıilr. Haber aldıtımıfn eore huaiı-¦I >apnr »aMplarl IklKal Vekiline ıp.ı-.ı. 1...1.1İI. -ı r« ı ı.ı.¦¦¦ yani kcndllarladın ucul ı ,-ı a va «akü n»kinim S»vrr»Ciaaa — «¦ binayeı enninlee. Bu abynrnı bl. banal *eytı-scana ılaııi naanaaı banan ınknyc naaanaa karnı ıra.,1 r mu af r ¦nbiiyaı ya#aa*ar... Hac yanın, kl bundan kaak Bfadr cu.. ıl ınımunnı nıaneıen daba avaa İanun eraeb oa Uofe Dngraau ¦•¦ı aakllıal yapıyor «ya bar ¦Imllırl f«"n-ya rime» Mıaı labnBır. »«. sn abanan** M anı acw ankSy ana a "kaaa ınnıala. • ¦lııınt de biıinı «m. n.ialı aakRyal ııy-ıo ra kabil kan aıaal klıımna da mani ulma-ıat.. Yani Mr nevi ı r f ı -1 ı a pıt "O «a, halkın k. - . ıı,-...u.ır.ık bu müenbivclcıln cebine ml girsin. Bana lakla ve mu<aade veril nane İldir. Bar. <lıı beyrltclaın Ida'ni b nanayı vc kalka yük olmak-uaa manakaı hnrayorda m bara kaaaaı derek nakliye l.aıura*. umul • anyona pek aıa yaaryor. ««er aar*u<l vaayar accalatarı mm nakllve lafını indirirlerdi, pek kik yaparlar. dı\omj Siz ne dersiniz? ¦¦¦¦¦ e m e Kfte p l e mâ © İlmi letiUhlar gjj ;jıuııai4i-. Bandan vonra ı-v... ¦. nraaı au doklonına co-dl. Dlec! bir mndOeı maır-balon çenımı ı-aonnı mıaaaileıane bafiııaıak n.-dl Ll: <— Ba rca»; >. ,..¦(, £aiuırofun dı-ğılılir. mutlakji baakaamınduS .MılCUÛI VBf mm sebilden makalede sılal olarak kullan -dıüına KÖR »ilklel roaoaıına jeiriiğinı aöylrdi ve btmıı ban Ei tavzih etti: Bundan sonra Rum patrika-nesi avukatı Hıhsantos E. dinlendi. Hıhtantos E. ana lisanı-¦UDin Türkçe olöSrğıirnı rumra tahlil ettiğini ve hu lisanın edebiyatına valeıf o kten lonra mcvıı h:ıii'. olan kelimenio bir cok yerlerde boylu bafka manalarda kullanıldı('¦m misaller vûstererek bildirdi, burada amanvoı manaamn kullanıMığını üylcdi ve caaka-knin i umumiyesînin Türklerin lehine olduğunu bildirdi. Bundan sonra müddei m umumî, hukuku umumiye aahidi olmak ürere mâ İkiye mektebi muallimler inden Sjlıh l-vıı: celbini İsledi. Fakat bnyeti hakime kabul etmedi. MUddei Umumi, aaduaname-aîni dermeyan ederek, rtronika gazetesinde " Eşyayı soera he-l imeb „ namı ahmda tefrika edilen yancın lamamcn lörk-lüğü tahkir e.decck mahiyette olduğunu aciyledi vr Mm. Elini bu yazılarda İrnairıo reJâlurtinİ uı Kil | İnönü muharebelerini naklctse ıdı o laman Türk mil kahra mani ığını iab^t etmiş olurda. Bu —-i--1** bastan nihayete kadar JTürklıiği'ı tahkir m de d ir. 159oncu madde mucibince tecziyesini talep ederim, dedi. Badehu maznun vekili uzan aâzlerle müdafaada bulunarak mahkemenin adaletinden emin olduklarım ve bunun nmıllrk: al kanunundan istrfadV ettikleri le* H'vrt. bakime k<j bu nuV rakereden annra davamn Iccil kanıınuııua «nirei 'lürmıttt hanemde ka dıgma harar vermek midiyle böyle bir iddianın ta-rit olamayacağı bilıkrch. Data hakkındaki karar İS hariran cumartesi gimll teinim edilecekbr. cerjan Adalanrı tc-onri lî'a Rmanct baaka bir cin)* baalamuur. Bu care de aaac-nia T^kaaıOdBC cecmn at=ısk".ır. B'aıaam ab-KiorılaıiDi ıa İBİHiıUıl tCIOrik abkcll i.. :ıî-.7iea.ı Adaiaım ba aarelıe dann uovs irnnnse unkâa uDrUmeklnlIr. Vrkrt Hîi'anfiüı aa bir ııbrttı vapıb-alıtır.

vJtûvaftftö l.nU nteatuar -naram kınnırfiııımııın »uıarnanırm ıstıakm vaki -i».* an. Tev Miada Içrunanıtta ıılılaknm iUto.. nnret ea^anea. "4«m arten nan-at «rabiı rjj- :'iponu imi a»n atnaDm iai.-kr.rn BLI ce .iı ;.nn--iı nrln a* 'an-ae.r w kak eaT»akUr Dana Bir xpu mdlatı anıbam olan ba ncktrreeat ram luninıuDi rokalM " rd».-ı mnkırncriT ta but eoUeı-nıllr. 700 muallim Bursa ya a;idiyvr lv«n>,l kik İHklın! aualUaiecnceo ¦n KuaJha teSBUUI anan rpkı naraa» ea-ı-ıifi anaar ılımBBBU' Polste Pofa meVnûeu Ankarada» veidı aBr nn ewe. Aaaaraja îBBrt fı.lu sakara laaaaatl «ara- Sn* aü' eabtanar n«-. alanaa «a BayaarnBBBda PoBS rocın. .f^r.fiTılarv ajıiılfıi maıln ¦eri! II Hliıı bir m.ılın,ıtrim.ıc no b«. Memlekette sıtma mücadelesine hararette devam ediliyor Kadiköy ve havalisi sivri sinekten kurtuldu Kadıköy. Adalar dahil olmak özere Pendikten Hay d arpa yay a kadar imtidat eden vlna müc adele mıntakası reisi doktor Anm Bey. bize mâcadele illerine dair abckıkı Uahan vermiştir: "— Mücadele mıntakaaı. dünya sinek mücadele sahataruun nı Hu v ııkl erin den bindir. R-faka i 7.doktort6aıbhiye mrr.iTi.il ile ı. alısıv vr u ı icabına göre 30-15 amele istihdam eoH-ynnn, Faali ye ti mir. ıslak aran ve yaa mevsiminde si nek yetn)-brrn yerlerde sârfeJeri imha edecek tedbirleri tatbik esasına m d-.l -nıl !ı ı . Sıırl-lı: ı . daima nida taayyüş etmekte olup hiç bir suretle nebatat Ürerinde neşvünema bulmaılar. Sürfe ttjrk-kıılo için vasi durgun sulara ihtiyaç >'oktur. Evkırdcki hav , küpler açık kahnea gürle tevekkül eder vc sivrisinek çıkar. Bîı, geriyor vc bulduğumu! surf cdiyorur. Marttan beri yaptığım» ilmi esaslara oıııstcnit mücadele miîıbct neticeler vrmıab' dar İstanbul re m. l.ı utma yapan sivri ainek olmadığı ı a tine diliyordu. Biz ı.i'.n.' kadik ve civarında 14 osabaldv *Hma yapan sivri «inek sûrlelermO le -sadûf ettik. Demek ki Ist na -bulda atma yapan sürfe! er mevcuttur. Hummayı aafari ve dang* yapan vc estegomya dc-uileo sineklere do tesadüf ettik. Maaruafıh iklim itabahle bizim memleketto humm ayı asfar yoktur. Mücadelemi! uıyeıûode, Kadıköy ve civan bîr iki sene içinde sıtmadan kurtulacak ve bu sene de i tmck kaimi -yaxaktir. Şimdiye kadar bir çok yerler, bu meyaada Kör dere kurutulmuştur ,. moh kemelordı Bir katil davası ro»s»3iorfl«ırlırı ır»ui.as3si BahrT siparişlerimiz harbe mâni olmalı İçindir üyllk Alille! Mcclİai Reisi Kazım Vf. Hz. beyanatla bulunarak m. Vcnlzctonun karp ihti malleri hakkındaki beyahau-na cevaben dcmhuirtl: Bala balın 1 m- ¦ 1 ¦¦ harbe mtni »İm ak içi /. i "emlyeıl 'mOlelerrik ınplanarnk mea'elcıeei Dahili. Belediye ban müzakere iimİTifir. * Memlekette ¦ * raocadelc-¦Ine hararetle devam edilmektedir. Knıiı".. ve havalisi ıIvrKla ckıca kurlulmuşiur. 5 Adanaaın ıcnvlri iena karsı nahiiden cereyan alınacaknr. 9 rlamnlka davasına dBn devan-olunmn 1 ¦ MOddel umumi mar-numııı lecriycalnt Kiemı-ıır. § «OntaallU ıiıkıncı vc Narım Beyler cuma hanil Irmlra -1".' illerdir. • i'ıi'-B komlstrl Londraya

ti imi -1 r. Harlcf: \ rıı,ııı.ı ı.ıiı askerlerinin baka;aaı ¦ 1 Km -. .1,11 illicn ccnufUr. | M. Mokdonalt Amerlbnyn tldecekllr. ft Ht Brlyatıt İle M. Ştrermen Aimnaya ve Frakiayı alakadar eden rae**eleter hakkında ." . -moglrrdlr. § Tokyodakı in eni/ Şehrinin ugluau Ulr .11.11..... > ..r.ıl.lııı. -1. -. 9 Faşta iki ftoıok kıyam tir. atar |«>IUl ;uMh'.n'nı ite mcag-ıl al — '.1 — 1Pdu nul-arly*1... . ; 1 )¦ D:. de 11.1 llrt -.-»,1 T.»!- |.(«¦¦•ıı nıtııtuı bMccı ü - aort tetiOât •man Mr kaam nvBfe-¦¦ ı.r.-n .i."' 1 nı»jı-. ,UDna yanUB*jı ianaa mîTan^ııCa bnbaaaa Baaııvı labua* de bırun mı^ıl bıutmıennda vaaı: etnıia,10u mm» m oba dek? ve i sikan Tevfik Kâmil 8. in Ankara miuakeraima dair beyanatı I nıı;ıı-ıı ur mıı-j.-ıjij: ojıııcaı U Hhuı .1-1.1.. İdi. •.. ııııaui 0*1V*.lk>ırt r..-v. PkUmdanl kuBUanr. aama— kBtor ¦¦nı.'" Oar («a Gffü aıu n ti s% Hukuk Fakültesinde utırak *U-lıı<*ı mcciit abiâknıUleJ Sirkati er ... aanan. (->j> I- lir Kilit>ııı Su cioayriir maaonn c rİHt.ııııı omliBkınnılreira mBaamaaaaaSi baanama nilcvap "Uün* baa. valililer uuılnnnılf. eriırj;ca anuiece ıcniıcat yanümak Örere ıralum. bunla bir aline haümaTlır fc.Dmanıd!e Altmkum vapıınıaun tecrübesi yapıldı şukcilbayrıye lonrveuun yeni Al un Kum vapuranon dıln son tecrübeleri ıjpıimifl rr Alim Kuma kadar gidilmiştir. Vapur sirtcct laDı^kannda telrtn ndu«oea v* gvie eek kana •apurds mat'i,.-.¦ erkanına bir yar arafeu ¦ -r.:..;iı-Vn mnra Bntaısct «cffcrlerlnr tana* eaılf.ektlr Fethiye ana mektebindeki çocuklar Tunus Naili B. Baa muharririmi' Muyla nkeb'osu Yunus Nadl R dün ak|amki ciuprenle Ankaraya grtmûjttr. ¦aya mlıt-verciriM harakat etmleDr. Beraa KoRdaerl Oanmnlı IMokBenur. l^rjırada mouuınraic man hayan umu-miyastaoB hasır buuıu acaklıt. KnoıabrUııı B. Uanka heyeti un.'.iri-yn Icnmaıodnn mr.ra Par!» ıl.'.ıı^csk ve oraıUn yebrlrnl BdeeekUr. î Muğla Valiıi Ceaıal B. vilayet dahilindeki mektepleri teftişe baalanusur. Fethiye ana me ktebi ralebeanûn oranlan eanannda Cemal Beyle beraber heyeti talimiycnin birlikte alman resimlerini dere ediyoruz. italyan tayyarelerinin gelmesi teahhür etti Bugün frhnmize geleceğini yazdığıma llalyan hava fuoau-nun. cmvaanUtı Karadeuııde hüküm aur ieVoVUı lirini bnsebırla bir kaç gun taahamr etm ıstır . Tayyareler efy**na Koatcncode bulunaaakt

acar. İtalyan »elarntuadeo alıkja— t en İm m mukarrnr olan gardenpartinin te nâr edildiği buenrif-mıatu. Bu hanı ata aynen ı-bVal kulOklImlnkI rlynlnt ÜçtuscO Kolordu kumandan-L.gmdanj 1 — italya ba*a füaa—on Karadaniadao Utan bu la avdaki taahhür oylrrolfUr 2 — Flkmun ne saunan geleceği aynen dan rdalecaktır 3 — Kolordu tnrafmdan 13 haziran 29 akanau Barakada Yal kulObamde (tahaa tayyare h e,et, yenime .arikccak Byafet ac gtnu v*rnWa4S aynca akta olamncak ve a^ndenJca davetaddnİBnunaktır. Mr u«ıh Geçen gun C.Bit epedeki karilerimizden Emme il müraca-derak bakan bir para iste-ola n bir tahsildardan baha»-lı-.ıı .11 Iı I .alı k ı İl .itim ı r .t ııaraı.ıp müracaat odrn takaildar Maliye tahsil )iılı-jııı,ıı memura olmayıp Kadıköy beledi., «mr mca-M rdur Belediye dairesince lu.rkûr tablıMann mûracaatımn bir sehiv ekeri olduğu hakkında alaka dar ana tahatta vaeataaaaear. Karlksrlmlae, muhtsllf mubayaatlarında lenzl-lattan latifadalarınl temin İçin '3ı kupon Ha srediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, İntişarları gUntl, (lalelerimizde mUnderlç beğeındlOlnlr Uç muh aOazada İbraz eder-1 aanlz t e rutinin meal olursunuz. ını> SOM TELGRAFLAR M. Briyan ve M.Strez-man mülakatı ». j..! II t V*. >- M. Hl'j-J ¦j Mırnua ak..- <«ua}««l mr.<u kiiibi "im aaha hata-¦aa — 'ı latifi tetkik eran>ler. rrm*>a . aman* ¦•< Btamln matadır «Va M" me-'eletere >Ob »laaji*J<tıJıf [Arc L aınaontaaıa -ı..- . (¦;*¦BOa «nn>» ""W °" mUllknua al ma» ı» aksa* aa almak (laı at raanr.cn ¦aa hadamdııffanu m* Ar ruaım*ı*. »ı nomr Kanala lavtanın KUUBauulnr hariv raa-a ı a na. varâafejtc* a e ikalı ıımtaJndru da-b<< ¦.- ...-ı.«ı Beyanı .— ~ , Pa as ataa.adaa allaattır libaa mkaaaAa urtr-eı amil' oaiaykc taWaıa|a karar % crcU<Wr«lr. lir Ualarına mi lavla nacak? Parla IJ | A. A. ) IKr caunual M. su utman İle M. F.rjiDdın Vra nnvtlc.Ur alakadar a lmana keraker Kadril içbma-vndO rctat.il cdilaı, buluaaıı. takat Yubf ataaaea ı- a*l ve la mlrat att'Umiı kail «utlu haline rJ>. aflar ¦¦««tKrı mBiakrre etaıra ajM ta mnur cartam naat kar an nar» ana laalaaaık aaauaa akamakc ha kasa a «cln "¦.ıjtın V....H a, i Wr aayt karar ıtraMy ecenle rint • almakladır. Bu knaıeranı a£lcM Ih il mal e ¦ı terem ı* ta» THik otr i-tı. .¦ re atr t.:".r. ııarmı. mu ıı. *nr. -ıı medut atarul ua «arak kllCU". l'll .I.ı.- - VfkaiClUdC j, ır ' ıı Uudur.vıUn aurrU ıra-HkuiH hakkında !" ¦d-ı:ı'' -ıı ' ¦ ¦ ¦ ¦ Orta AnadufjJj yaajnaurlar V .v-, 12 h.. uu-< ora Aaaeo luda yemden cırbzn; ¦* nalı yafmuıtar «¦¦SNİIT ¦ Titan «ıcmuılaruaa ırk»- lıasI ola— >kk aaalr Uı- Polatlı arkar-datt tren kartım kı*Mi> ftarap el mis: ir Ktoım teduttir: aiır.aıaa: im Amanda lactr adiLm4Cr Bu ytiiJtr. mlarılryLc crl-ı ı Hana (.¦<¦..--. e ancat ..: -ata: aUıda clrfrJmlrjtjr BUaOaİBmvrc* fFiııdrn Ankara v* civar, banür» yirBl- laınn sıtVar. (Gadreias) et fr« Makinelerin kuvvetini tezyit eden alet Buna II (Hu. Mu.»- Uutnaa Ef. iatamrlr bar.au kal cKâfi aleti Bursa rt^ıtmrBcIkratdea) biri maVinealne lak sat re asm

tccruhetuıi bu-un jpoDijtır. Bu ateli gAtılflm re tetkik etlim. Kasil . Ukut kuturları muhtelif . ı ¦1 ı ¦. .-i hareketi devce m.ıruvele kuv-radv «eMea-b tore-fcBBJ b.r naakaedea ıkın ey e raptofun-auVeb devri kırmvain Uf okİncye i hal. riytrâfe* v.-tindm i'.! Üyle ke,!ol] ibarettir. J madan d?; 160: deği 2» kuvveLi 15 ike raptolunckıktan aı İtalya ve diqer devletleri ticaret muahedeleri AaKara U < Hu. Ma.) — Itt-blkatıma nararan DevUttcrle tata-M atlar» akUim memur ııııırahbıııhınaaM her c*" malana-raa trnnana auianmaia b.ı-.fn mıhlardır. Bir ka« fime kaJar rıl n ...i..-,ı alK-dilrıcbılr. Hade«u J.^.-r .• .ı.-ı . -¦ Iı 1,.1-cı maaacdctcrı akt' dcıam Ui İktisat Meclîsinde Ankara 12 f Hu. »u. | — Ali ikıİMi MecuSI anrâa deıe (ovla-na-ak tedrye mu* a rem-mir hakkınd ki rapımm mSrakc-clae de. mm ıılıljilı .-n.-.ii' yarm Icıl-maına dcıam rtfctckrlr. Dahiliye Vekilimiz Rayseriye IHüyof Ankara 12 (Hu. Mu) - Ollıi-U(c Vekili SOkMı Kaya B. cuma sabanı otomobil İle Kayıarİyc mcji.cnİhta «eyahaıa cıkacakur. Heyeti Vekitede Ankara 12 ıı... '¦in . Ilcyeli Vekile ¦..ı.ıı II dc toplanarak Vekaletlere mutralTıL. ben judur: Adedi devir 200. beygir kuvveti ÎO. -iij .Iı makâoe kuvve İm ck milbara bir talaa vvatü ¦Mret eden bu kcaif itin latan-bul Sa-mya Odam «iki ae*e ¦but değlrBica tahıbr-ıe berat vcrtkij- Diyorlar. M. Makdonalt Ameri-kaya gidecek lamdra II [Al)- Ko^trr A^aanaam kanar ald-tıaa (art .«-illimi kraamu aAayetnaie BanantUM taatra aktif ıjın Amerikalı ılyareı •nar»* hal'l ?ar«ı-le karar «traru>ıar. laaara ıı |A. A.) — m. atak. dnaaM de kın «" KkBel bu rece mı ı laaaaaamal (Uko\>ada) taSleıcctAca haccam caaufJaralr. faşta kıyam Rabat 1? (A. A.) - liri Faa bâlayü. kını» ermiı kabileler taralından Flbordj da kuruhmıj olan bir yutuva dil ^mû»luı. BOluklrnn rav.atı 15 ¦aklal v* 16 Merim* baht nlavakta-du 15 franaı ı Uı 46 yertaın alobem kcaua ¦M^hulamr. Baa llllllkal hamut dmjUrda «Vagınmekte «dan arflnfcrrt kıtaatı kurtarmak için vaka yerme litmiftır IVıvı daten bölükler, vt hvkdına. ialik-tala çrlunirlar idi IHMÜıhıı aatktrkh Husfaya iltica ettiler Berkm ll|A.A.)- Uoakova-danbmfirJn.' Amarmllab kamu askerleri Ru-. tuprablarına iltica riıa-ahr r* Mlahlarından tecrit Veremle jnücadele Senede bir lira vererek İstanbul, Verem Mücadele Cemiyetine aza ahınuz1 Piyango dün bitti Allına tertip layyare pıyao-gntunun 5 İocİ krıioejiıe dan ögledea evvut devam edilmiatir. 50. 00 Uralık bû|dk ikramiye avarlki ¦_ . ¦.' keşidede okma,-dıEı i*."» DıriHİlinim ke-nleran* au ava biraz bruuk ol-¦umu ı -i dolu tdî. 5O.00O Mm 40.2O9 23.000 iM-a 10.951 *| u" ıı' |iıvi';n- ji-u» bn d«- Iaki ae^drMadc Mtum) lira ka- rauan IO,?ıW numaralı bilelim kir " (larçaştı.fc Rom uya unnımoıa-¦ nr*l kaiiplcrlndtn «. C |HEM_mjhİna| Bu haddr az mı? ^^atede aıaharlyet. İn memleket bMkının ııHHrl namına .".ı -(ı bir cidal. Verem mlı.adele.l • a aa euadUr a Uiıunaa ¦erkeni İaUalml Verem SVOcadeht . 'tiı,ı ulmata ı.ı. -ı ok ıe -.,,1.', (rr ırrır mücadele eımrk n para, gcavda kir :. yoJnu mcmiekeıe raı.yalnu Inıaaı b an Mmıymr-. a . ı-.ıi .....¦ ı* ut Balamalar, «a Mml

karjı ¦a cn «a[ljm inıan-eme luiulatnltECitma lin bu Dicl'un ûaaıdelc cıme£t Bep acadıla mui kaa-m karamak damtk-¦la Utansnl Verem aiyol İnişli veıellhav: anJ»l Almanya ve Eiz kabi 3ire^ma oya lel :ıj^ ol.ınıivaci H.l m.i)nı aaraııru ı,ekaala-vakyadn hu mflıtdrtenlır .araH» W hnyıılı ntlıetyı kakmıı I ı¦ ı l ! ı* ııaı kin nututiaa sn Mal veremdaa aiaattll balda 1037da hu sıkıar İM a .«-...i Ut an,m Mr Uaakaı vam İka ralmr yıkıılıı akjada a--- ' VertarH mkıadalı .dva Mtaa mrmırkrdvraV H|tldlı. Uylıalr amm a. .«rem amıaaıamaea ev rtlnamunalaıar yaaalauu va aralarda atklllHr cemi) erleri a* kanla -Mtiaı na acar. atamı Varanı rami)rılmlaH kar -rprl'k I>l|[,ci tulu,. a>> Mm liradan Ikarııılr. Pllrtm (İki f» milyon nll(u<ıı »lan Çekcnlarntya-aakı *amly*<iala İMİ bUI. MBS acacalndc ıı IraakUk verem pıdu aamV Bilim paramııla l.l'JO.OM mel... rakamlar Verem raucadtte-T nar W( kir »ey japmaflıf)-»nurmete Uâalir Ankara palits Malımul V »1 r: Aşkla mı, mantıkla mı evlenmeli I Bayezitte bir cinayet j : Bir arnavut arkadaşını öldürdü ~:ıCumhurıye<'lJg| HaOlfe sütunu Seyrisefain j M I1 DAN YA KISTAS Şehzade başında Millet livalrosunda ırülbedayi müdürlüğünden: Limanda mim iKiHGi postişi Yelkenci Vapurları İZMİR SOR AT POST AS* l'AŞAİ İti Haziran Pazarf a un utı ıs »Galata İZMİKK tanbul Ticaret Müdüalugtiı Mudtk cdcentı;»? ıbl ntrlımaanı otla llsıırciA : RIŞAR \'<».V l»ea 44" jDcvlet Demiryolları vc Lir umumî idarcsİiHİeıı ur'Miiı;ı u-sıı lıani" u ustalı kem kmnanduıılı çından: de f fctpVı ) Selanik Dördüncü beynelmilel sergisi (Ziraat, ¦enayi. «I îjlerl, 18-90 Tiyle 1 Vrt* leritûııe kadar devem edecektir. Igilıak ermek niinndo hekimi etnam t ya ricaretgihlar hurin mulumal ılrnak İçin ( B.'v^iuıJj AÇ» llarnaıeda ) TaOrul Çeneni Lumulalıııunt mıîrrcaJl cıîetjllılci l.'ıı.l f. im: ¦......ı 39

remroıır nıthirıe kadar «ly-j üaheterine au>'«-clcı eemeJeti laumdu. Yunan Ccnctu. ¦uaVakttÜ İLAN Elektrik «irke tinin Orıal lata Zeytin t-a£t Zcyün U'ies ? — M-nılaj Kutıelı mr-rker. el v-Mkaljı; île 1300 MM l'IOO 4.ılKM> 30000 . 14.83 ienldip reçbüc ¦un ulan knrrnı edecek rtho.er evvel. ı dııi yeline veyahut unıl) urıhlarle kumBnda.-.bk irde i,« - m akçelerini veya banka kciaicı ınckıupl. :hl meVullük yciıvenne yatırarak alacakl atbu* a mı p u ıı ¦ ı -ı-ı ¦¦ etmeleri Han ulunur. ndtt 81 kalptir vııı velinde İzmir Belediye riyasetinden: •aa., B*MhV\ınııı. anemn Dr. İHSAN SAMİ • Bafcrcriynloj: lahorum arı a Pek dakik kaa teninin 5 ( Vııemıu ' .lıı"Tl I rDıevvıt S nAlırı yo maktaları mılmrer dökme ad harik rourJull-rı lımİr hrleıtİyrahvıı kınalı lUnakauyl ırrenrotk Ut 388 I«ikinde mat 1? PARLOFON Memleketimizin medarı iftiharı olan Hanende! *cbir İBRAHIM efendinin yeni okm As (tunla ıdautn. yeni »ra toalcnne. ıhan. •ıllucı bina jul hlsucclr. eimıyım alnı* teni PARLOFON plâkları gelmiştir Hec yelde ar»7Uti2. Topları denttu: H. ve A. Balciyan biraderler, Uı.ı..I Vakıf lum karma nda 3-11 Sir han — Iıur.t>jl !¦ adıırrlıı ne ılnv nuı lKeıınolıatlı Sa natati iraranadı Te> Maraş çeltik fabrikası türk anonim şirketinden: Murat Çekik fil.nl.in hntenaıtnı j iemmut IBW tarikinde Mara) ¦İlik fam-ikuında ahdide ia'i kat edecek bey'eti urnumiyeyn .l.rol olunur. V. m. 1.11 nUUakeraı ı ^ Tıp Fakültesi Reisliğinden: Tıp Kalnhv-rne kal olan Aattopc Kiralık anartıtııaıı Beaıklasia t*bre dairi yeni spartımandh dört ve İka n amirali uemretli daireler vardır . Kapıcıya Mliı I!S1 IIMIItf Tahvilât Satış tehiri Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Sndık nırıoı merhun olur. de-inde |jtUlll -ota hJJcür.liSİndm dolan LIKSAHİLHANE i Uı pillimi) elan aribİB* mOudİf ılv.i's rnnrîbînm Beylerbeyindi' i-kclc «I caddesinde hc$ odalı vali || kiralık tu . Da'unûndeki' S1 İCTC ntıiraı.':ı:'.r. oooooococc oo^ 0o ccorjoc oo oooo S IUn.li »ı lera Dairelin ıh-a Dolayana aaıtronaV UI Ha<ear u lu l-lıabal '.:.. -ı t.. ı . una lıehln r ıı..- PrndB ı ı.......ı. İki kıl'ada kain battı ııın ihalai txatl,*al İn a kılın m. k llaare ııluv jUu muadille müuf*dr>r I .ıı ıı lıı ıı - lıı ll - I il. ¦ i Kaj a .1 .... . ı..ı.ı.ıı larlk. Hu ¦ ¦ ı*a ... ı.. . tatili. Ilın .Umut ottu I'roıll reretctl boıtınlıte mıbdul »kıt dün um mlk-larıada -ıı¦« rart n knııını VB detunanda »bıe lemlUnUı İtilan yeıi.Or ... ı. ¦¦ . .,m, rıaletinin >iuı - -hin. ır *.rıı* -ıiıı-ıı- bltıeal merhun ol '¦"»' *»tlp "hıııttnn knm-n makam-me a atinin raade onu nlıbeltnde pej -ki --im mkılaıkdken taal 11-II ra kalır rnni.iii.ae taktatae ınBıaıaallan. II ı -ıv m m 1*29 mı,.,ı.- .1...,, etıaıl.

)¦¦" İcra ı. imi. üiı Han olunur. Emlâk ve Eytam Bankası Müdürlüğünden: Satılık fabri. a HAFIZ BURHAN BEY ¦¦¦j e*a Ve heyeti; Anadohı Hisarında Gök^ıı Hayat konmanda d> Jllermma günü tcreımümsaz ıılmaktadır.T d>d>daVd>d>d> Anyı ramanda mükemmel orkestra d>d>d>d>d>4 TUZLTpELERi Sabahlan akıama kadar mDıail bOfı-ler var dr. 15 haziranda açılıyor doktorlar Hacı Bekir Zade Ticarethanelerinde Taze çilek reçeli A L 'E T O I L E dHnyannı rr marul markan: rHrhnP " A. Kl-AVrîM . nhı Ica*erdc9 Zalflıtıcı v e c.iîtlıl. m 17.11 emerleri, laka koralin n sen TDodelleri lıauı vc ıhmada mı TakBder loden takın: 11 BOrOn Tüıklye l^ln yejâr.c n^kaıemrierl neyııjhı Ko 437 HOVAGİMYAN BlRADtKLIK Bel Er Oteli Büyük Ada utddeıdi'.ık Belediye dairen kanrnnda No 1 (ınbık &|upyan) SûkkOD dcıüıc nalu. caml l kcAui»nv'« meıhnr. her uran hav ah >t iiytdıı man-ikrah hoi en piMİ Mr mevkiinde her lortu etbıh- lıiirthati cumkllr. Gürel hatalarda kahvakuar re alaturka ve n*lfrenrt yemekle r bahçede verillt Sıbıh kabTealm >t ¦ ¦ vc aktım yemekleri dahil olmak Ürere bir ktyİIİk uda adır. Ayrıca tok iare ¦ -İm -e- kabul ı-ı- ı '.ı yapılır, edrnletc ayrıca ye Tele i iır. ı k İ «eyeo-^tmez derecede Adayı ayarcı ıek verilir. :> B Adi i İspirto ve Isiprtolu içkiler İnhisarı umum müdürlüğünden: Fvaafı »ar ı... m.. " ,i- yank biri 300,000 difren 4«1.000 ktW almak ürere 7SM00 kilo iki nevi ispirto patarhk .metile ıl — lakta-. Talipler ambt,tı .tıinameıim Bfcırnmnh üıere mubata koania-yonu knamrtıa atiVracaal edMaârtar. TekadTar I tentenen caHarteai Eiinü taal \7 ye kadar aabcd caranacaktar. Tahlisiye umum müdürlüğünden:: ILl'lf. baayıi' kurut m ta» ıtiiu ulan daire rnuaraelatı /ıııye memur-lujfu İçin Caıl dym nrm mh -onll -atı ...j.. ¦ mttrabakı inhhını rtrı.ı nnkare* lıukrndaruncbııı rnılı karıuruycyi ht Deniz Ticaret Kanunu Cibmı lılaplıaotu neanyuı ıııayunnııU mimi cerideden ikhnat mreiile hiı-i hatlı!ûn itim. «İna Ecaaaı M tarif mücellirli îıaradoo 13 kurul f-u dertli .ılınır, '."r . - ¦ -r ı. — — i Ankar Cilıın kittphtneti. Vttlı ıı -ıi beyin ....... ta , ıı ' i. ıra roahakemtlerı kannmiDnn prrb tt lı'lıılniı Cİhan kUtplııruaİ n.ıi-e'iie ;n1ı Sunmak ı.ı rlır. Rir ka( eOna İBiUr iııbyar adfCoUİr. Muhteıem hakim Ve Avukat Beylere mühim te şir; Sabi mOrlımınarı konuaiye mOdOrt vo dll-lûı <-..c.im*m rdai Konine litndİniıı üıâli knvanin ı vonin mmlarita maruf 6 nal mhorlleı u.ırııi .... n . lerilî ¦ .1 . ı ı 'nL>ıil- l-dîye lalelile (atdmtliodlı Ttl-plerin rihmi Lilıphtnenn-lr-ı t*eoi' Ml-.nea nulûn.tl l.lnp etmtorei Ziraat bankası levazım bas ıııt^ıiLirlıiffuntlan: ilân TUtklye Iciıı umoml Iı:.-.'..-. " bdnırry Nazlolo tleUc A«knf«rİ0Bİ ,. nımma hayat l'reı-tılı- Utlbıal ve bu -.1,?-:ifalara mabıubeıı puy skçelcr. ItDbıal eylemek inere Runada mukim ıUı-mı-l Mubuu beye vcnni) crldugu'eltaleti leıhcyledl|llml*i ve lleyhuı nıucseıvaıUle blc bir rabiu re tllhaıı kalmadığını il latanbolda müatakim ve kanaatkar fenni BcVılûkcO İSMAİL HAKKI Sultan hamam Yeni Camî caddesinde *5 numaradadır jjmbknn.<a*wn.7' ¦ Evkaf umum müdürlüğünden: IUIUÜ ol.İD ıL kapılı ..edılaı-h [ûııü 'llt Jmı tul ifa iMİıvrri lal. .e hedef! ıHetüıl irava mnktedb-

upltn ' teamui u."l paıartesi jı;J-oıııa kadar Aıûarada mudlılyee ıı mu miy esine ırrm edümiy . ıımmı moıvetUlckrik.- planlar yirmi i İr» mukake-re Antntyada Ziraat pankalarımUıı ve tsia Otlatana Ikı/lur. hinindi Mimar moıyö Nkırarerlûen tunabih-. Vastliicak tekilüernen her bangl birini tercih eimekte Zlraıl bınkatl lomimen ^ıhanir. Z'.ımt hınkı Mukavele llnde Ankar İd mektepli ¦at 'r ıHknl yıiıı'l rlr tel. ¦kîhon idi re nli rı l*ı Uı Emlâk rahipleri vr mimarların naıarı dikkatine: J l.-r r-cri ı-.jtıc kriHfta. htlfti anma ee Atrupa V'lmenıcatıı, loret ve«û .afal mı-« avv CıLudı kıMn ynindc 16 nu-mırılı FOTÎYOS SAKAS majaıa-ıında rvkıbtl ıtbuİtlmır hadarlı laiilmiku.li. Vt ılım Utıcdlla. 408Î ' -^Imİd6 •Ml'7,:<ın \)19 ADLER YAZI MAKİNELERİ 1 haıitaıı bulul elti. IJet muamele -n. ¦¦¦¦ olan! uıu barlitıfe yırılnı-ıdıt. ADLEK YAZI MAKİNESİ 380,000 ADLER MAKİNESİ »aOunııCT. ABâdauıja Jbf* muine B«ndtnlBii|(ır. ADLER (MAKİNESİNİN HUSUSİYETİ! harflerin müvaıi ııudur. Bu febrıkamııın incim im. iabanle buLaİBn ıırsltaderı iıkîıı 1411(0111. llu uyrdc iliU Vopvı ADLER MAKINKSİ PKK DAYANIKLIDIR. ADLER MAKİNESİ en ni İmi makinedir. Anadolu için tali acantalar araoıaktayıı> Kr Alman mütehassısı idaresi allında Klaebulda bcr gûna makine tamiri için bîr tamirhane I¦ ¦ -il.;; -mirî tebşir eylerim. Afiler n ı.ı 1,11 I m m I><ı> ar.ııı(;ı-ı RIŞAR VOLF Galatada Voyvoda Hanı 7-10. 0«laiH posta İiaaa^anniZI Vebİİtİİn ttlValeteşyanmıthy-k"İ:!rı^»'^ -N«-e»ti'i<-" "'"»^RcgetelerînİZtaze il le yapılır ım.|aa^:;if:i:<s:;%:s£H^^ mW 1869 da lesis edilmiştir. İLarnbin Benynelmilel Rehberi | f\ İngiliz ve ecnebi Tüccarı, fabrikatorları, Bangerleri ve gemi sahipleri için " Umum iş âleminde cari ve mütedavildir. EN MÜKEMMEL GRAMOFONU tkemmel a ı ¦ ı> harici piyasalarda menufıinül terviç, ıtflne teahllitı «5*11 ediyor. Lamba Badya •• tecrübe r idir, inlinin satar. - Lamb** *lrJ hnlrl ehliyet olaalur ile t«maa citirlr. I, ı -ı .. ¦ :i Atcksandcr Laroblıt hkll ınaıbua ıcdıalında labı Cel: 116, Bi-ı ¦ ı " Urndon tCC. Ameri The Farclga dür» Avenene llıllndelphia, U. S. A. Şimdilik Utnnhnl merkezi cn «clmiî Mr. Voh o .«e. Cali. Ghının bacıca merakın tınaiyealnde •> MARKADIK af| •¦¦#¦¦$¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦*, J Her türlü re(i$ki).î:tan fesçininiz ¦ ¦ •9 I r i'

'""""İMijı amatürün en a> alât ve telemi a> eşkâl vc mum * liCtnın' ¦ Kodalı ı ¦ ¦ POTOGRÂF Makineleri »Özel fotoğraftan elde etr tciDİn eden a ı istimalini a) İcn karsık- ¦ ;LüX itildi MI II H« a ARTLARI î kullanın;/- -11er vade >atıi:r / ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ TAŞ PARKIW*-> bahçesi) 2 ¦ Tîyatro-Sinemft-variele-dans-müzik ¦ ¦ Nefis mcgjtıbat ¦¦¦¦ Pek yakında açılıyor ¦¦¦¦ Flit ordusuna kaydolunuz ¦¦¦«¦BEŞİK T i <Aile belirenlere i9oKuru; Kıymefinde VALET Tır», •>« M.-ı -'ancak bir tup VALET AııtcvStrop Tiraj Sabunu almak sorrılc. Büyük Tübü ı.-,ı,uı.... ..İli:!.. ktO OUU1 bu şekildeki kaitıra dikkat edinit. Bu VALET fabrikasının şimdiye kadar »iıio :İn >.. olduğu en faidelİ bî Bu fırsattan hemen lifade edimi. Çünkü yann belki geç kaimi} olursuour. i'm—ı ummaamt LEÜFOLD GKÜNBEKG Uu-hui kut»» mi labtakule Cedit Han No 31 Foto&rafcılızın bütün Zevklerini Agfa sana tatmin ettirir! resim çekerken Agfa V ilim ini unutma !! Fotoğraflarını/.! yalnız AGFA-IÜPKKS.. gâgıtlarına çekiniz Muktedir elektrikçi montörlerle yardımcı montörler HAZIMSIZLIKLARI ÎLİKLER-»GAZLEF^İ eKŞILIKveYANMALARINDA 'J . .(S0D0-GASTRİN) m\s.\a\\zanp£K i, TESIRL İDİF* Mesul Müdür M. Arak ALTİNCİ SENE — N 1330 CUMA 14 Haziran 1929 idınjı.nı,-i ! Düyunu umumiye kurfiHindn dntrcl ıt*h»n«aı Telgraf : Ulnnbul Cumhur! yel-PosU kutusu ı ti' 246 Telefon: fr^'m-ııir,. 4 b ME» GCti SABAHLARI ÇİKAR. SİYASİ TÜRK GAZETE? .ABO.NE_jERAlTı' )lirr I un-n.lıı M.u ı-, ı.id 800 Kr. rdt

5 KURUŞTUR Yunanlılar Yeni Tekliffatta Bulunmağa Karar Verdiler Su derdi Rusyaya giden italyan tayyare filosu bugün şehrimize geliyor İtalyan zabitleri şerefine bu akşam Kolordu Kumandanı Yalkulüpte bir ziyafet verece k rnnı lalı kiki taklhlta Mr b Ceeek On* (¦¦-.. Tal..U n.v.- - v ¦ 1. p dcla .- ¦ r . . ı hmdt rutunlj İlk geldikleri gün aldığı bir resini - kalyan baı gHel Camili II Belediyenin w Aral'a» linin brle*i*i .ıhl I"U» mi tdUetefc |uk-n ^Irkrllıı blıdiki »iki Mudil BU olu-uol! Methul! DcdllImU «101 biı ıtaMİÜUl anulalmua. taet'tlerl bıkıp elm™ İ leo Frruml İle Ce atijed Beledi/e. m inal turun ¦'".......¦ TU cm -, .. ¦ ¦ ihlirxi vBİOldM! '-.:„,. rrta fim (kirdir. Kolonlunun lebllfil Gcdncfl Kemrdu Keenndeniı -takana 4-«* inliden Iı • ;cklcrdir. t — Koinıdu 11.......ı.ı..ı-1 :_¦ lamlından kalyan hava ıilo*u kayrıl ¦ i...... ..-,r.-. BUydkada Vat kultlbaadc verilecek ılyatcl 14-6-aksamı da>rliyrlrrde (atılı (*kai dalrttlado yapıUceho rı Meclis Reisimizin refikaları ile Gazi Hz. nin evlâdı manevileri Viyanaya gittiler Geçen «sene» bugttn Bari Cavadan ders alsınlar!,. -u lllı.t jlılı .. Hiîlın brlcdlyr erkan te rOC-»n>ı oraura ücrayı ıcıtbhO vc tetkik Avrupaya elder. dalaşır-lar w kakların (ulanmatı lüzumunu Direnmek için »e tavaya kadar İhtiyarı zahmet yapıp yapıp hm ¦ .. Ua yan çeçen mdi bu fili oku oUıbamııda " Halkın dilekleri. sütununda (ı km ı; lı. Bugün ayne ynyorur. Varı DOlUn kuvvetini yo ycfllllglul manalara edlyer. Korka m kl Edecek «ene buetın da muhatara cıamln... Türkiye-Yunan miizakeratı Yunanistan hazi yeni tekliflerde bulunmağa karar verdi MUbadlIlere ali emlâkin (akdlri kıymet) milzakeat-tan terfik edilecek tazminat mikta rı da 450 bin İngiliz lirasına İndirilecektir banıl kir ı-ınımda kir kın eı O vakit. -Terkea belası derdi a tdpbe yok. «•T İdare etmek demek ileriyi cOı r. Iıtanbolun ¦¦¦"¦¦ bir blı otdajUuu. tcrkiö Kumpınyasını laıifeoloi tıpaıadlgını. ıu derdini --¦¦i. bir -nr.lt. baul nl törljp ulıBıl hin I Devlet Bankası MOletıassısı tetkikatım bitirip Almanyaya hareket etti Ankara 13 |Hu.Mu.| - Devlıt Banka» ¦¦ .: ı. ¦¦ — ¦ - = M. MUllcr tetklaalıaı »IUrmlt, ve İcap hyarak Almaaynya ha-rekel tıml|Hr. Orada Dr. Şahı İla fOrojOp raporeetı hanrtıyarak. ve Vlai lye Vekaletine goudrrccck¦ ıı (Ilımını — imi. - ranon ı ton -..Ih., hakkında kaDove M. l - ıı -ı..-.,ın rl-. - iı ı.u -ı ,n cetrn makleln ıı. ı¦.. .i .i Vanan bıtmnrah-...... iıuiaada Ikl yflılU elyaı - Akbabadan — , - konan İtana! adlan makamrala dalı Mt Mr kay ı. 'iır edllmratm ue dr latmui adilce «a " ' ¦ -ı İddia Mumu mal*. -ı-ı nauran nuntetnsfiOB lark-Ya* i ı, .1 .„ •, ,ı:.,ı-ı. i Veremle müca-j dele edelim! gönderdi, f

Güzellik Müsabakamız İyi basılmamış olan bir kaç resmi tekrar neşrettikten sonra reylerinizi istîyeceğiz, iûtfen h Fehha Terfik olduğu itin pek ly! yb.Feriha bunün bu > nesre di ruı. Fcriha Ha -| mm safla, tabiî olarak kı ,k oldug. da bildİrmektcdİı' Muhterem kari-] .erimizden resnıi de evvelce I neşrettiğimi, İli -alı resimle1 ddetmı I - Fnrlha Tnvtlk Mithat Paşanın_son seneleri Yeni ve çok heyecanlı tefrikamızın başlıca fasılları Mithat Pasa Sunycde bir hükümet teakd edecek miydi? Abdülhamidln iltifatları • M nh.ıt Pa.a İ mir ValİAİ • Utanbul altUat oluyor - Mithat Paganın tevkifi kararı - Abdûlari adamlar mı Öldü - tımire ao^ıun gönderilen yaver-Mİhl.t Pasamo Franirl kontolotaneainc Übica.ı - Abdülbaralt clâ» İçinde • Cevdet Paşanın lımîrc memuriyelı • Sabık Sadrımın koca Rlletü Paaanm levkifı rutı âliye kıydılar Vab. vah, vah... • Ulanbulda yıldııda mıhakcmc - AbdÛlbamil ile Suhan Abd i darı Amniyaı kalfa - M . mabeyincisi Fahri Beyle pehlivanlar - Mitbat Paaa için verilen vükelâ kararlan -Mithat, Mahmut Celâlellin ve Nuri Patalarla ark-datlarıme ¦ i.. I ¦ e nnfi • Zehir kaulan adil - PaaaUn ıınur. tavuk b ngar İhı. bakırla cağırta natd boldular ? Eşhasın. Vezirlerin hakikî fotoğrafları Pek yakında okuyacaksınız ^ *Cdirri>ıtıi Zaharof gençliğinde boylu boslu dalgalı sarısın saçlı şahin burunlu bir dell*anlı İdi Bilhas lerindeki şeyi an? cazibe cenubi Avrupanın hassas kadınlarını teshir ediyordu m-tkt bir W. ırrfri îmlf I «*•« •» °'**mu m nul*» ttmttM Kr ıı BBl r_cpı»r»"d' ıı ıj ı ıı" ı maM' .11 I ıı. yoklu aanc na alna* BU mm* mabet -;uf_dra seni ' in" ¦' dujıu UrlOOe rr»»4^'« ÛJH Z-iarelua «ırj-.K ıia ı lıhtmi uMrMr at a_ıa U_ _nln_K_n «en mmUr.T b. — -An_u!_. bupMan» n_rrte___ vuımutu oıUcTUn XaJ_ı_ d*rJ eoıebl Wr «eılı mı LAhnı n" rtp la Zaharm*nn lamı ba aaaıvrra lmnşQ»tSatt%-t»r*. MU ıaUdWt Ur lapajç rau-a*r% Ba aaale •araca* rev rt* ¥"-->.. Uarb—B Hap— m hm av «ar aaaan fcarmtut M_una> lar m&mc ırtu_arırjıı-.'l.ı uı- ırımı'rı»' ;l-r:Iını »vay için uyauruMmat bar ımiTioı-i taama Mr ary mnmaa* lak ı. ljıplaaraf n-.ıiaUıt bu ıgın na anna Ur lurtu a».ı r»SrnncmM)Ur tkuara» patı rr IbUta— ma tararı n_nro—>td aar.-¦B Ba FBrarra __j«t_» aiaOr tnnaıııbjn -tıam »çatı «a-r j>i«.-e.*> •• netn-rdr Ban anım. naat latam» har aan taau Dünyanın en güzel kızı t _nn-ı ¦tiıâaa.ı u.n.n aan ca ftarl lu»ı olarak afilmts utr «W taaJ*ta*«bd*ki - '"' | İftara ac_i«tır. Ş--*y» kati. yasala, bemet-aaaM f_*ll* mt-abakal anada bırurtdıuı hep Amerikalı »ut ranntttlı Ru acaa Amerikalı hakemle» ilk da» a uUrak^DUn-yauın en gıiral kıtı., olarak bir Av alı intihap • (mulvidir OJMHURİVin - Yukanki habere narara Linin ıni_aba -kamu. ?r< kaim i' olu.ar.Buoa rağmen bar aauaıhlhımm de -mum cdacr** Çaatka Ameri-knda -»,-a* atH.ahak.il km, »ene yapılmaktadır Türkiye gûıeuaa bıı ırçalın <k bu wııe değil.* jrelc<«k •c,ıc Abaerî Sihir ve Mem.e^ei haberleri r "idesi ne Şehrimizde açılacak İnkılâp müzesi için asar toplanıyor Ilı»ip 3H ..a ıamtıU(>MB anı lap. anam* han rıı alanla mılunmuMur HOı-rJu Inaattl açılma larioı kai'i'la*-aua latu. Muar-ıır. at——ua Kan latam paan r-rrtn a> m aaalt <_!—•-nstar MU» tormryonıı buvıı'ı rinanı ıiurrar..ı. u.llıur _ıu ı-tnır.»: ¦- :nkl di. ıenuı pek a> rmavn»- eter-: lUo edıldutl nan r-»ıer B-m Bryın oda-

%U*»Ogr yeti Belediye- ' — Peynircilerimiziıı içtimai Peynir ihracatımızı tevsi etmek için bazı mühim tedbirler alınıyor flktisarfT nıshail İde Den ticaretimiz Oma TV.ın •taaaaaa ant uıııı-a l»» rı -- ¦ >ıLuu. ¦¦-—.. avı- 1W kocalın'. ıe plana mır KdhibyıaatB den _:-'^»"»ıa-»>l» Bulma ulun ıılı .ad4ı nnKrmda llr.ıel onan ıHt'.nt- vn|>"-'' l.l.klltal mevtou lıan-UBu ¦ l-i'iıı littlkJlıı'ı- ı-ıı İmhana" .iB'iyı.-ıbvu aa kae ner.rıma i|"ai: lotı uaVı .^aaaCatıaCıa \aM>rtanr. botat'laaB mira.-""!.. IU- ırıeiıM k.tnıı (tr* laaaıı ıraaTırdrılcden asara 3lem>t-ı. «MM HrjJl krılUnuj ta BaUec Hiba-ı.lı Tılrfc trrı-,".. dı< ..ıt-ı-f euaılt< ITU Elmana II balrışşotr!.. Rk fcar-mıı yaaıtar: -V. a—piı . T. ananeni - Ö. B. lakıaa. • t. T. C - M. raatl -T. kuacrcıl enli.e - U. mekıetl • U. »aem** - T. Hnnaa> yımu • O. iı . ı. ı ¦ ¦ - f. R. alkilimi . A. ı_ V. M. v B. h*y,u İdareil. Veantre vmaira. Vuaarıdukı jaıdar aaatlalln* .ı.- ı nakledllınlyllr . Illhaklba kar Utanda k-n-n r- - - ilk bart> mn alarak ıbllaar »tllplı. Hla Icr vanada ha naat aneab. pak m¦ raf Man tayler için cari ra eaıedır. lahal ber ablımra er ten ı.mı yuharıda haydıııı|lm .chlt-tl; ..'jıı kalharaaaıt tay di Nı harllerln bayına. Blıe m ek.lalı. ynhaıı \ ml nkulluracallKarılmlıiıı ııırdın ttıifir kadar ¦atkı var. Doğru «Uza na denlr?\| t^ _____ Rusya İla ticaretimiz Ruslar tacirlerimize miişkilât çıkarmakta hâlâ devam ediyorlar Itnatny Elıialt'l^an TliHltt laııuum r» Türk ı.. - karıı n ı-.. jh. ıhJ_ edUtfUlnden arvnl" Tmınryiemuı ta. 1'. uy ada Türk larlrim anıyı adale mm m utKUUı tın or Itırdı ıı IBarrl utuuzamam tamir AQtrc^ia miih^empalnde _ Kansmıkesenbir adam| y«z" J5F!?.< 18 seneye mahkûm oldu ı ^dde^aeneforden" ıa» ~™ı man ;îıniB îb ,_, pJ »eri harap bir hakledir iirlp.c tviııü D<>o^"ııııdn D.ıupd'Tcde1, v hanlı bir elnayrt rtmı; ttırzKt İtri de bmi" ve up kıtı, halaıı ı öakü-e olduso UNp olunmı^ Du. Uverine reu. mamana jordu: Bun—Ha ne U-.rtâr erret evlendi¦ Bu* balta e*w( eılenmıyıut. f.ıkat aydan bari ._.-ı.-- Ou kn haıt bakire miydi? lynrnıını o naran-ı ıı Onun .i'ı it % eydir. •^rdbtUn leUı bu (AyıîlLıŞ rauı «.ı „mmI Kscuejundeıı elit eldUecem fıı kra bir ııııuyur ne ar Oriraıyr anaıyar au sene evvel ¦ uma edilen kııe—noa da m -Jit Jıiry„ııu1.ıı k naaııı yW>l—• K*eı bora [rçUerrk aır .ıaIııe ulanydı «edaaıa a eıvnr üoyici» yaldım b;'.r. Ba eıun ¦vnıatıııa nacet uımati— â«yni-lan DUyUkderove kadaı kauarUa uan nn«j «tbl buraaı da bir Türkiye-Yunan müzakeratı (uı «mı |IBJ« J ... .uılmlıUr. iülerin kendi ,-,„,.: ı..,.. ¦ U mdaklan .-mi..... l.-.i, -nOıakeratton aynlacıtta ınn ı..,ı ,ı.ı.. 1..1.1: Mr ı-ıelı terktir. Mhfeııllllı-rln mit. kırmrtl bllaıaflar ¦..¦>-!¦¦ .ıım'ı yapılaıah: re bu ırk harar her Ilı Z — Hrr .ı. ¦. ı. ı kandl ara—U ı .. -un İT olup ¦.ImdİTc kadar ...ı,*I -mı nl-

lotn emltkln kll(e_al mnhalsBa ede:ehlrr. Ba emlakten tmmannabdaa «Ira» rdm Rumlara ali olnp banlardan !"-laabula WM «»' hakkını tıalı va i..:.- i. - ıı mübadillere temlik -rlll-i'-ıı-1- atanlara Ud- t—M— "r. _ena-llk Ikl derlrlten ber bert dlîrr devlet talıaaııına <ll .1 ... >ıaU— de mnhatjnı ederehlrr. ^fnelâ Anadafudakl Yanan Uhaı.ına ali ımlkh il* mnbadttrye tabi ¦r. ı-ıi ¦ . ¦' .-ıi ı balımart rr • -1.¦. ¦ ı.ırl ¦ . " .'- nlanb maldm Kamlara ali emlak bu t j Iıı İd t ıı d L.1 — I .ı. I. I. ıı i . ¦¦ - ' ı 'i' ılı ı l.ıı . ¦ ı ''JII muayyen emllh m ulema olmah iııere Utnbal dahilinde k.iu alap tat'ıyet e-ıl-ı.ıı. bulanan T ' .ıil emlkki İade edecehlif. 4 — k'nnan bnanmcU ııhlpleıl bbb-ı........i- h-u tauna Cart? Tr.kvada ban muayyan Tark emlakini ıabn alaBİlerftltr. Tu Hanlıların ¦ • ---l!-rı İarm inal Atina 13 IBamifl) — Tanınmanın l'..ı'. ı > ı , . I.IÜ. ¦ . ılı.*.I I. ¦ıı-lıı (¦ , ;-tince bu mlhlar >b* hin Incllu lir.mı. dan daha at olacaktır. Bitaraflarla !!¦.-İndi- kn miktar Ut lıiıı laeD— llraama lndlrlk>ar*Ur. Bn par» Uarkl Trak) adakl ham Tur» ttUnr mukabil .--1 -L Darıü üf _ ın _ rı _ a Balkan Talebe kongresi şehrimizde toplanacak 1 lemmaadn tchrlmınla in İka u lakamir dre ı - ı-.. -« talebe ı t^irı irap dan nummata Baalamnatır raiaba nrJtii.de Mn Ura etrll İle uc unlr-nm •frHIn* ı .. ı.i. ¦: .'..i T tını t rr u_ rmlen ıBUlı_u namın erlıe İHrbkır > la—u Onu xaal 4 la ... .1... J. _ı ı ntıulfi ar«Hiıbev* kadu uVılra mart «rı—ııi.ıt «ram rdceel. yalrır prevembe n'-«a Mula't-&lll£ m«rı %t«*m eües-öi e II.ıııı-'ıl..'Ti. ... ...I, >al İli.İl vuMellı Bakam n ıMemeleri yat lalıllt« "tl'~"H''f Hariciye memurları arasında laidc Ddnrl derece Btnaye memuı> lakları arasru— ba» ı- ' bcTB ııdiMnd) mlıamnbenUr. L S m an öl a Vcbî liman mr nurları «II haltıIfe rcBdOrtOtn 1 eylOMcn < "iM«m -dllmak &w ıı Uı> t" 10 Irmtn memoru D ben kur. Fıırk_ı;-'] v:. C II r UulBlUtlullIıdan. Ctmı>riı nmumlrıd bcledlje atayı mılfı vinçlinden ;&0 tst ınmııtıti «Unfl atai onaltıda tırlıa martarlnılc Bt*>Iıcıacık i v hanr bumnmaiannı ¦<ra -d-Hm. rran pire. Trakyadan 2fm • M") Ot* teneke peynir cıtmakın ve hn 2-3 ariyan hra anmakladır. 11unnn 10(1 bin ItlICkcdcıı maadam Ibrı, olunmaktadır. Birinci siniye, ¦asır. ikimi Yunaata-ıa* rnıi.ıcri-omten. I- .ı-ı ¦ . bu ı.ı- Inn ¦ an ıım Ityvik »t ıslahı leb1 muıakt-raııa bııranmu> vc nctl.ede pcvMr Ikrayapılıııa.ı nal ııı bm n Komi. larteM (t Icıcbbllcalta huliı-lık l 11 r' 11"1 ¦ 11 ¦' İkinci içıktınmı pa-iareden *onrn akıcına deva Kadıköy kıt orta mekteİM talebtlerl dUn, mnnUinlcri Ue birlikle, Mfttcleri vc Topkapı Sara yını ¦ clıoitlertKı. Muallimler ı..ı -.lınd-ır. talebeye gördükleri aiar hakkında tarihî mahl talebe mtf vakle kadar telkikat vc deıs tatbikalında hıılunır.ualur Karllerlmlzs. munlalll mubayaallann-* lenzi-lâftan İstifadelerini t*, inin İçin (3ı kupon

neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı koslp, inU+arları günü. HbU-lertmı/ds müriderİç btıftuıtdlgknii Uç muh ibraz adar seniz tenzilata mazhar olursunuz SON TELGRAFLAR Yugoslavyadaki Türk emlâkine mevzu haciz retedilbi Sırp hükümeti Türk ahalinin hukuku tasarru-fiyesini temin ve iade etmiştir Pahalılık mücadelemize iştirak eden müessese ve ticaretaneler Verem mütehassısı Doktor Süleyman Eteni Bey eliyor ki NALINA! MIHINA! . Lüzum tu? bir tel Af I Bir İncili' Eaificsi ılltoya lmdin.if.iam lOKdcn ftOnc (IHUHaıhtıaı yaımıal Bu <ıldla. hı.reu b.nıaı cıcıı-r itlaf elmelerlnc ır.inil kl a İddiada muharriri Kadın tıtrn atalarını ( iftim* . alrnarırla af :¦ .1'1 - adlıı r atanı ev'lemeleri n »arar aln Dahiliye Vekili Bugün Şark- vilâyetlerine hareket ediyor anlara || |Mu.» Vekili >.uhru Kam farhİycdcVİ ıt>aha tat Mal tekirde Vekil Btya umuru Uy al uıedürO unun kuma adan muavin Bir çuval undan kaç ekmek çıkar lalanbul mab'uau llütayln E 94 lan farla çlhiigl M. Venit-elosun tekzip oluı aldıpmıı malama ıa Venleetmoın Polıılkı cıhıp oradan naklen ıcıe terin de gör ııı er ((Hılp ediidlp anla* iktisat Meclisi mesi Ankara İS (llu.* Mccifel »mi leılmaıe dalı raporu l fmmaneaıyc Troçki TDrktyerie bifâmüddet ikamete mezun Ankara ll|Hu.Mu.| — M. ı r„. kl hdhaMtimuec I n-l.....-ı «¦ aaudOcı Ikameı etmek kıeıt *_r.ıı1 cdHdı(iDdrn temdidi ika mel içm tada anlımın t<lıu>-un raaml icdıruıtp d dU'.medUlı ¦anmu-k .— -!.... laJu-tı Yeni bir tekaüt kanunu hazırlanıyor Yunan sefirinin ziyareti ¦etin M. Papa levllk Rllaııl Hey liyaraUr Bir müddet K6ru,mu.lof MıtkalızgflcG bisikletçileri Antetlinle Aayehir II (A.*.) - Munah Memleket haberleri Londrada bir konferans toplanacak n yaırıiak kal iarm ¦•eanmeı.lııc ratmen ' ur. ifiııd- İdi Bakır elenin bu U 1 indin her najde bir « a-ı. S-j.'.i. .ı.ı: r «ne boılamı¦ Cumruıiycı ¦¦¦a.,trT HİKAYELER Sessiz söylenen şarkı ı Galatasaray ıOnuncu defa Şampiyon Borsa — Rus hikayecisi "Osip Drmirol.. tan — B>V'kAi :-.ım Yatık. ardı. . a.kaüa;:ı ivdi 4 uw »an». Va Darülbedayi mÛdürlügünden: Yelkenci Vapurları ZMİK SÜRAT POST." , İSMKT PAŞAI v.m-.ıı. 16 Haziran Pazaıf gam i., ...i (SuGalaCa İZMİRE NAI.M VAPLRLAKI jzmiı Postası

adnan 17 inci pazartesi' I - Tc/ptapı ırltrın hlanbul Hayvan !>¦-¦¦ U-4-V» __IHrl saıiflnr A . 'a. .* Kİ,° Ahmet Hidayat Hindi atanda kkomünitleriR muhakemelerine başlandı liandoraonun Beyanatı İngiltere bütün dünyanın dostu imiş S^umJıurivet3|İj) J£ Halife süüurım —Seyrisefain :.MİR SIRAT l'OSTAÎ TRABZON UIKİNU POSTASI »TAYYAR! V^*k VAPUtl l<> Haziran Pazı NAİM BKY VAPURLARI ADANA • Perşembe Sadık Zade Biraderler Vapurları Kara Deıiı Msnlaııa ıı tas f'Uiu Sakarya Pazar ic.idc Mebdei L-unbıd 213 Venizo-osun beyanat; tekzip ediliyor alış latimleri ın 26 ncı, tem mutun 17/iıt.24,27.30uıwu ve l,6.IO,13,18.20,24.27ııci ,3.7.14,lSinci tfttnlc ri . mektebi -.ı.ı/1-..mir ı İlan olunur. rÂamgm U Mjzt-'.rt (_'." ıt.u.-t. i' ÎLAN Elekti K -ttrketınin Oruı ilân kbr;M 15 lu/mın BryoÇlıımİJ Tikırl Mcııo lan»"' (¦ ma ol'.ır nıı:-.ıı_r. -VA :ıaklAt/* buyDUn ücran! j.ljlı aıc hu.amutü Mü/a ALTINCI BÜYÜK İTilYYARfe" PİYiüVC OSLİ 6. ıııcı kolide: 11 temmuzdadır Büyük ikramiye: 200,000 Liradır 50*0y00CB40,O00 30,000 20,000 15,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükâfat. Bu keşidede esman 33,000 numara kazanacaktır. Muhasebe! Hususiye Müdürlüğünden: fatih Babıbıir»h kurmalı, med «.¦•«> indeki Dji mutadı, haziranın nr. akma uaur tünü îmi on b Vcrlr -anlatı, f.ıııdan i'i i' , .m :.n ı oraca horır l.ııVııı'.ıl. rnrm.ıt m ır-um.ı.ıt cy-e Hasan zeytin yağı Dünyanın cn leziz ve nefis vc saf vc halis yağıdır. I'aris, l.nndra. Komada en huytik mükâfat ve allın madalyclerilc i r. m-m hariciye nezareti ve Türkiye Sı («reli tarafından muşa>ddak birrncift£ı ve şaha-detnamevî İhraz t: tın isli r. Mayonezde, «alatada. yemeklerde, pilâvda HASAN ZEYTİN YAĞI | İstimal ediniz. Bilhassa mide ve bakırsak hastalıklarından muztarip olan kimselerle şikemperverler behemhal HASAN ZEY TİN YAĞI istimal etmelidirler. Çünkü saftır, kum. taç, böbrek, safra sanlık ve karaciğer hastahk-l.ırik zatı umumide HASAN Z Kiloluk şişesi 100. yarım kilo 60. safi beş okkalık vc daha büyük tenekelerde okkası 125 kuru Hasan Ecza deposunda toptancılara tenzilât. Markasına dikkat ediniz. 15 haziranda açılıyor Sabahlan ıkaama katlar müsait İrenler, tlokturlar ve sıhhi büfelerle sair esbabı ı.'ı.ı in ohııuuuf tur. TUZLA İÇMELERİ 330 metro yerli kumaş mubayaası Tütün inhisarı umum müdürlüğünden:

Hiç bir hava kabartıcı kaçına a-ması ve mı)rcMetlin akınumaM I'AK KKK DUÖFOtn mürekkepli kahmin çok ka» i bîr surette kapandığının delilidir. Kalenin böyle kavı bir suretle kapanma» bir kalaya uğrasa bite bir damla mürekkebin bile k atiyen akraıyataCını temin eyler. Tvcı i/?aı kındı tU-RKER 'İli ' I -¦¦ |I.Â\ TJât Aaonaa RhinıiL Sufcca HÜ Aaaah> Rafla* Sutetmın ırdiyr ¦aa... taMMlımn lUnucu «rji*-inı•"»"* t temmaı rW ıırflıire «ataM |iı. L T PARKER KOffl ı«ıi vaa eecrhıleccg " '.I:ı- I ;¦: Ltemlı ParLr Vuofold Doktor Kokola Oflrt cl"ıloln Iİhu: İÜ*) İlk : lınp ı ir 1« «İşlerimde vasi mikyasta bir inkişaf imkânını hissetmekteyim» YEVMİ İŞtOrİNİZİN BİR KISMININ MECCA-NEN İFA EDİLMESİNİ KABUL EDİNİZ Tatearmuıaıı? ŞftrAe aeenUıı ttılİDintınuı—ınee-tuırn BMa ı.-.-i- ada. takta I >'-¦! ¦. 1 1« tanrılın ıabibinıUi.ıi<? $awe4* a«n' lalı Uıln 1(1" — mt -. ¦ ' naklljal ttjebbOıuınU bulu na c yola Urul li-MlrJı İntihap nll-alı xr bu accoanT ı*erQ-broln -1" l ¦ _¦ - ¦ ¦ ¦ - r. kumunu Uru ¦ ıırcTtylr pıBnuını kabul nttnir, (yt o raman bir Ştvreat kam* yonurıua aUln av mühim bU ırınuıa oldu^ca lr «İKTkJllıU. i Kamyon nakliyatı müteahhidi bu yeni ALTI-SİLİNDİRLİ Şevrole kamyonu ile kârlarının artacağı • tarat M' hnftMat-tnrt malik butandUjaaı nrnf ellt-ıtlindirlt fıtratı «n'iıjtnttumun Hintli tllrrrior tabii olnna'ar. £«!' Srrralımln sınat Cc ıtfrrrlt praaaı'ıılji dr;-.'i urıJ Vı.,-.. /ııır ftl ittirir va^mı, m ol'Uhrlt* ııaıO'rn o"n»« Rfl Uru tdllTtlıilr. 0 flüRrl JdarrK w Ik jl flıimclrpı dr prA kolaylıtla fatirııiffır. Ba ııırrrtr ¦. ¦ — - - ¦ ¦ ¦ ıtui urnl ıflAalar tju sehadet. yeni Şevrole *a-üiıipiertnin arabaları hakkında ncrdcHlhleıl lakdirkâr mü-talAat de eder. Venl kamyonlar biitun memleket dahilinde ekserisi esasen eski Şevroleyl kullanmış, İsler inin büyük bir nispetle m-kisalı bu kuvvetli kamyonun Süratine, H matralla idare edilebi lmesine ve iaralclinc medyun olduklarını anlamış olan ı -1 r. . müjteriterİ tara. Tından salı akladır. Itu yeni modelin daha büyük. süratleri ve altt«tKodlrtl mo-törlerl sayesinde daha tada yük almak kabiliyetleri itlbarlyle.lsleTine daha vasi mikyasta bir inkisar temin ede-<eüine banidirler. " £i*rWndrn donu tarif ' Tüccarlar, altı silindirli Ser-role flibl rarlf bir kanyona m allklyetin, müfterileri nex> r)İndeki nufur ve itibarları ürerinde İcrayı tesirden hail kalıu caf)ını takdir ederler. Artık tüccarların siparişleri artar, otobüs sahiplerinin yolcuları 2İyadele}lr, nakliyat müesseseleri, nakliyatı daha Süratle yaparlar, bütün bun* lar hep yeni Şevrole kamyonu sayesinde temin edilir. Gener al Motorsun mali prensipleri moelbince, bedelini tediye ettiğiniz müddetçe »e suretle ka myondan islilade edebileceğini' hakkın-aaaccflUuıııdau tafsilat isteyiniz. şevrole kamyonları Ccneral Motors Mamuliu ok lor A. kuliel afcudccrb) bıU^kiı^B. Uıu Ot, ıJemd-,lı , tel t"Kl-liıv-17/1 tiyafi tedai! ,>do. : Birtktı It n »raunda a*. lııtVİllllll m hım ır rlıuu. id nd. ¦ ıHlJİr. * l.hll.l—. '¦ıı " 1* l Ka. Ten' ku»»< «¦"-¦il' 2 "(n larloıı M»-llc muhdııl Uı flûınli"

llnuı lira hıınntl mu* c .'ııı m ıl. I-'. ? im1(4 MrcH l*ıtnı« Vc-turİBİarı. T «a lir nub-¦ıIlKırıı.". rr aHnm lumuarnri ıdır. Dııbn l-Sîll tm *«>»aıı olna ALL'ECPO II -I . ->:.¦¦¦ alna tır«» °" ıı- hHsaaaı ¦ucu-— ,>k:>jd »«'¦'ı Ja-¦ - V»"1 Ct,.l-t ll--f "¦ «1b- 0" '-¦» m»»-•Hlrıı . mr ım"ı ittıkr E.-1 e - .i ı,,-ı-ı^i" «• draMlı hutb-iOolam • h ktanrâ tıaj uaaji Jcvi-: I L.I..I- -.ır ve t~-t kalmak k'n -nc^hta i-'.umbiilı POKtK T RAŞ BlÇACl l'.l ! liri r.iı-n 'iknıi] bıro|ile tiB; nımnimı SîkiiUiUi 10 si e lur. Umumi ılıjın'-ı. I'lı.ıtıuldıı Lal cm 10 anmanı DEK (¦¦¦ 4 .Mt* en iM~ ¦ I »ir gaa (Arie-noler-a- | lo9)-,ur«5ıxIı»r. Eczanelerde vn açta de* | polarınd* bulunur. »nıDARüTTALiMi MUSİKİ na». Heyeti şimdilik yahni Cuma günleri m JÇUBUKLU BAHÇESİNDE ~;' ¦ JİlCımum ocianelerde i'au/'iv Alman Kitnphaıtesi BcjroJ||) T||IW, j^,^, eW Mesul Müdür. M. Agâb ALTINCI SENE - M" 1831 CUMARTESİ 15 Haziran 192» VUNU8 NADİ Ij4i.ii.il.. -ı : DUynnuumumlye k.H-ı , .!,¦(.! .11.1:1-11 ¦ 1 rclgral : 1.....'-nı Cumhurlyctl'ııMn bulutu : N' MI Telefon: &"£U MI*. -III «¦» «II ¦ »MI BM t» Cu m huri vet »UO\h 5 K H A1 T I -.....»ı-. Tilrkle içlnHariv ¦,!« ¦¦ 11. 1 1409 Kr. İT700 Kr " aylığı 750 Kr. U . ¦ Kr. 3 aylın .00 Kr. fM) Kr. HIH (.Ii\ s AII AHLAKI ÇIKA». Sl\*.-.1 h;I|K GA2E »etWT Nüshası her verde 3 KLRLŞT.IR İtalyan Tayyare Filosu Pazar Gününe Kadar Kalacak Sahte bir telâş • 1ivMI.an lamıılıılıı Bllm.k, aUf ülııı-" vr 11.1. '...'"i", kar kac 1.mı temi"ımmnıiiçin mnaakrral ıtır» an .im» bulunması. Vane-m.U-ı araklaatırd, l>al>ı doıra.-aı 1,,.,... .Ik.ıı ,ii.i «.l.ıı llB«h Tamea |Url*—» «1 ban • ıtkaoın ¦Taıatu ar— >. aktan a. s*»" «a* ba.. umu âata £.-».—. (»1»" aetrnat '- karbnaiaaaa aatua >—vr. T »o »¦ .'«, UDİ l»laa hainin» abanıl İr: k-aı dr kaafikaa toıoaunr

kir 1.1». .a h.,.»aB V"»k», 1 1*11 «-11 e kadar h.rp dr. • ırılndm ianfa Talikin t allı ve ıutıi" Icladt iMiauMı' batla bir 1-1 d«-(.. ....... 1 1. ¦¦ : 1.x 11. 1*1.1. Un rarnUı,. nur» hilaline Yo—ı-la-a «nt-»H alan a akalan» I.Hrd.d.n, bil* ««.¦'»ı».ı nem ID&aniiiıau- ab-. İtalyan Tayyareleri dün sabah geldiler aban l—ak. Mala. ı.ıitaaU Mrrr rrla aaah baka—» da ata.. Taabînc icat kar harp ¦ •farak abınıaıaın -alU tr -ala oaoa ıntll edreat hafi- r*» »rfll d.. Baıan [...mı. 'aiıH.amm tarak kl ve lecrddtt rolnndı na aaakaaananl İmar r* haUmuı rrlaba Irl-tırm-kta,, İbarettir rl 11 tın 11 Miıı ban \ üdidJüi ¦ın . \ -... • ¦ ı.mlr ¦ ¦ ..1 1. „ bir kar lan* b.lll «•-.< .ırma rlllk i'ıy fatU bara- banal, amaıla ıtıtbaaa etatrta.1 bir 1-. ¦ .ı.i' ¦ . -ı . Hr VI atcueiı t»rr ba Unu aa «......ı baro luıırlıfı eaaUtaaah ^».~ V.-.-,-!^, aankf hanaM rlauaaa, aUaa, rlıroaaa Vaaaa lamanı ıtn ııatliatttl Taj,vnralerd,.» Ir-rkan aa 1 .¦ tatar • etki adalan üördal tda.afiaaı, hakk.arf.. bir (onan amlra U aa kir V"k kusan kabri ırtıltrı ee (aI.I.I..I l.r.lın-'.n r.l'l.l aUl>Q İdi. anın .ı.mrl.n Mdatu nal binlik İti1 dr L..... ¦ yoktur. flkl Mr Mkt ha, di. .Ja.r taaaa da..aı, a.j,, fnl,„ rr lı.ı.... Malara.*. d, m.,,B. M», Dün akşam tayyareciler şerefine f yat kulüpte bir ziyafet verildi Bugün İtalyan gazetecileri şerefine mat-Diı.ıt cemiyeti tarafından bir ziyafet verilecektir kar ı.k (rau ttr far lir» adaUı «marınar baknatyen um aaa kac («a <t..l .fı.ltnı«. aa Batta Btr ^ı.-.-a. -.r.^alan (u tai-a a». VananMaan -t. nrtlı .1. -r. .1. rilaUlla r-hbrrl. afa Diabrla te alla Urpliah.it il» .4. uh Irlbahlrnan b.r pa*N •ardnnrı « (,,.!.ı.ı... ....ı.., |U(lUlı ralaı um aımanmı.ına aaukabll. blıtanfDnıa11. ¦la a.uk>r>ta krav.ı*Mi II. aka bafll 1,-. ..-.n.ı, ır . .2. uı.iaiB.iıi.d.r, ar kir .., Baayba İti 1 L I—¦ '<•'•< Ikarrlllr kl kana laaa bir m— mi, aarrrll «.aUraan. laaara.u at» ta* Vanıl lap TB.li,. N M » » 1» ku »kanla. k.r,,„adj bir .Tara., k. adalar. «pi,n>, flllnı IMb MtBrk irrnr .1. ..1 a, B, artçl .V„aı. HM » .-. , Mr .... atoan lllbarl.tr Vua.a mbb m.ıajll trk bana. harbrdı hlbr r*k*\ AıUla. d.(.1.1 ,.l,ı (İri 1,11.1 „ cak .. adalar^ la.«.M_ lata —baa.., w—l^v m,.,* Ulr ,k-kl. h.b« ..loıad.n Clb, b.» «.m. Ur d» J.....om. oIbiji Onan l<lndır kl atamı, u- laralıl ¦ ..., Mt-r. «takan lltlrdal ¦lan.k Hin 1 ...... 1 ¦., 1., har bıdK.tlınH bıkkında b..ı Vunaa ricali a* malbualı laratHidaa artara atıUıı İddı.lı. u<aıı| .. n kuka bar «t a>İU '¦.1,.... Inyyarn fllosunun huntantlnnl İla ha.a müalkfarl rthlımn çıharlarkan

>lı. ,.ı.,,.!..„ geçarek Ruaya„„„., a.vrlee hatırlanan yamalıya giddi tutyan Uyyarr filtnu dün aabah aaat onda .¦¦hrimı,avdH rln.|ti, İtalyan layyarcleri ÜIobu br-ffM Uyyarrdrn mür.kkcp gruplar MMt —.....barnarrr» rrlantlrroVr. Tayyarrlrr. Burnk-drrt Oıannda barrr bar yaptıktan aoara rml.r teabit rdilrn yerlere ınmialerelir . Tayyaıvler denite iotlikten .l.ı .' .1.....,1. . bundan ¦onıa İtalya hava m üste yarı Jeoeral Dalbo ve filo lıuman. dam jeneral Dopbaeno kar m - ,1. lUykfcdrı.ıe pbnbta-Urdar Jenernlla. kurada İtalya Sefiri 5. Or.mı Bnrone ı« »efaret erkini, şehıimiıdekı kalyan tebaa* yan mektebi talebeai V .l.'l 1 . 1 28 Haziran Cuma günü Verem müca -dele cemiyeti rozet tevzi edecek Vartan, ba gOıe vArUnaiycn dkanıan. her aeac bir ¦ -1 - ¦ • .1 ¦ ¦ tafkiı edecab kadar Tmko a etlerin aleti olan Viretnt kartı mlllttlmtıl. hant. fanitriınlıl, rüemlll, çoraUn-nı",n va kntayel kandl n, 1... aalrl mOdataaya meeburur. Hu aıDdalbaaıa. Veıtmt barkı nlıcad.kala ılınılın Uıan-bal Vereni an a* ad de cemiyetidir. v. ka. anakıereaı itaatyal «ala (aa.aı hartamıak KM .;¦*.>>..-. 1* baılraa cana (.„ , («ntiyeı, rareı Uvd ttiaı yardıaıını hll)t-cakllr. Ba yardımı c*lrc«uıe I Ankara Vali ve Şehrejninliği Konya meb'usu Nevzat B. tayin edildi Kadriye Hanım mes'elesi mustantik Hikmet ve Nazım Beyler dün İzmire gittiler M us t an tikler orada bu raes'ele hakkında kararnameyi tanzim edip avdet edecekle rdir Aylardanberi defam ede-ı I-riye İlanı-, va rulekaıı hakkınd ki tahkikat nihayet bu lmu, Mo«tnntik Hikmet Bey tarafından > nj.il-makU olan t ab-k - at atak. de İ unaami Maa-»nlrrın -l.n Cemil Bey t ar afıodan '.,! kik edilmekte iken bu darının birden biro l»mirc naldı em ri gelmit:.'. Maınunlar lıııır-ro ıevk edildikren' aoora (İradiye kadar [>] Hlkmat va [<,] Narım Boylar OUlcaenal bu tıle meıpol oJao Huttanlik H.L-mri ate Ntumn Berlerm de lıoure hareket etmeleri Ubk aj "!.-aıi|tır. Hakaact Bey bar knc »un cnol Ankara dan gelenta ve liün Muatanük Narım Beyle biriılrte G İlke mal vapunyla Ilın i re gitmiştir. Iılihbaratımua oa iaren Hikmet vc Naıım Beyler beraber-lennde gfittu-dıtklerl errakı Ub-kık.v yi İr mır Uuddei uasumı. •!• ¦ oUvarteainda r arlar,!,, Mabkema ar 1 e d^ erklerdir Bmaenalejb |>radıki Hikmet re Naınn Beylnrm ... rifcıi Moddel umııaulıJuı «illa-leatm. letbık kten aourk kararnameyi yanp mahberae , 1. 1 anetmekten ibaret kalmakudır. Haber aldığımı ra aaıaran Mumaileyhim kararları otaakem« Hu . im.- arrettikten torna kıaa bar Vüdde. uannaai.1 tak tetkik edecek acrdeecktie. Buadan loora Mintanlık I.r İtaKadrrye Han» . n munakeraeleri bayan, dikit eJaenkhr. Uaarfnnuklar la _-'laUba tababr (ivkaaH I Kız Amelî Hayat mektebinde müsamere Ut u/lul Abltlln Davar ıurlye«; i kuponu | Bahri Muhiti geçecek tayyareler "Uvazojanjayyaresi Amerikadan hareket etti, Amerikan tayyaresi ise kalkarken düşüp parça landı Ohfarckard 11 ( Hava.) — (A. A.) — A.-oiaot. Lota >e la »evre. Uix.njane.. layyarestl ila aaat ItU da Hahri «anlı aelermi İcra eimek time a.nmtlardır. ORaM lla.k aamıadakl Aaaeriaan tayyareal Aaaael. ka-Hnnıa aeterlnl İcra tımtk Uıtrc harekete -¦ı-, ıırada >ıra dOgvıek . ¦ ' -. 11 1 rı 1 ¦ 1

Oldorchard 13 |A. A 1 1 , benrlnl hamil nlon -ın.,., Jaune . tayyare- bir mil S-l kadar btr metale kateniktea >oara yavaa yavay ytrde a l.llmı-n.. layyaır. lakribra İMİ metre irlllaa tıkaaıı, kuınaalıa Örerinde ucuma ve aabll n ir denir layyarral laıalnc «aa takip edihnlf cidafu halde »ark .¦bkamctmt d««ra (.ı-- . va nt aytt aMer arauada roıd.a ta) batan atar- Sakal mananı, ta. incit analları avaVtterbadc -Oaxaa Jaanaa. kaıcnka •anaUcruulea loo mut atıkta al d at aa i ve MO om »t klaala > Irııle ktyaa tımıylertâr. I ¦¦¦¦'.|',J.ıı... 1,-1,1. Ucuzluk ¦ fi lı.ı.ır..,, kuponu üumarlpîl CumRıurlvet i Ucuzluk kuponu : IS ha/lr (ı-nj-laıl ataıak talıUı traar,,„ı .im, ıHT veda ataları». ~ı..„ «V «tarak .at.bet.aa aa lıaaıa »art 1.1.-.. ~ıt talnbubl muatlimlarllo kir Btla Mr akukata levdl adüatlatrr klUka.a aatalkl an.İlmi M. Ali ¦ .,n.U(ı Crıfuıataa ıak UI. I- .yanana dea mdni.laa|i pat. „a>nı»a..M Krllmbıllr «ilan nuıallaaiyrllr falmıılar. kuıı-mu. lıtlklal dan ı.ı.r. lalrba h„aa« kuılamlınlr •»'"'dit bralll danalar rapıtmı.tır. Matrakla t. blı kıı akıl. aıra- aH..hah-r> k. .n.H, >. ıliıl«diB Bantı ı . .11. ma.all.ki.rt .Bu ,n.h. ¦„....i lalrbr ta.a-lal.br M.ı,oıı Ba lındııı a,.v.lt.k...Ue ı™il -mı»,., te aıad .-mum na.ıUllrr u ı.-u n ¦a ..... .... aaanr» ır Baaaa aa^artrrl bala ¦ata. — natlaraar. b.B.U ti Ankara 14 (Hu.Mıı>— Adana Valili Mflslak B. Vekalet emrine alınarak \.-..ı .1., .1. .... ...... binaen Ankara Valiıî Vehbi, Ankara vilayrtlytc Şehreınııılıuı Vekaletine Konya mrb'uau ve fır ttai Nenat B. derçteki. Uyindirier. Bu takdirde Ne.-at B. raeb'nahaktan attâfa edarr lrtir. Konya Mebaön Nevini Bey Aahara tali ve Şeareraml^ıne taym edilmiştir. Yarat Ankaraya gid e tektir. Nevzat Bey kıy-mallı n muktedir bir rat olup ehliyat ve iktidannı Malatya v aUUgiode ve BOyUkada Bela -.1.1 ¦ reiılifimdc bilfiil »bat al-¦Ma* Aı.kam valtu vc Şekrrmınl ...... rebba Bey nbCBaniyel ala. ıak Hkrınuıe ^laaajtjr. Mithat Paşanın son seneleri 1 . ¦¦--aa * aa_- ¦ Yakın tarihin gizli kalmış esrarı Yıldıı mııhakrmeai Mılbat I'., ¦¦ .11, idama mahkum ettikten «onıa. Abdulbamit ıvHpn ¦etârier n-aattden ayn ayrı imlalar aldı' tem. um de taıdık r'tıg, 1Ham hıikm.ıo- raCmea Abddl-tı.ıııut ni^in Paşalan idam el-lirmeyip ( Taif ) e »iirdUrdU? En ¦aiahlyetlar Mr kakın taralından y alılan y ' ¦¦¦11 .1 m 11 ¦ 1 r.lı:" : MUnirylr vc gayri mUaltalr »¦rlcrt. pek çak vevaiba i*ll (iıınimirilr . M artı um Muhat i'ata ----• — a*'. ¦ Pek yakında okuyacaksınız ol ıcırlıam blı lurihtiı a» IS Kaaran 1929' İllâ yoner ZAHAftOF Şehir ve S¥Lv.. Je et haberleri

MMnurln: Mutu» tt Makin : MutiMt-m Fıyal t)\^Zaharot, kendisini bUHJn nieme karşı fena halde terzil eden haberi hemşirelerinin bir telgrafından anlayınca pek ziyade hiddetlenmiş ve mutlaka düşmanından İntikam almak üz vapura binerek Londradan Atineya gitmişti i ¦ ..S: haberi yatanın leh Ankara - İstanbul telefonu olduğu gibi yerinde sayıyor Bu vaziyette hattan istifade .mftansızdır Rir ırfikimUdr AnkJia-IstıuVaı.l wl İstanbul izcileri hakkında bir içtima Iu - Edirne hattının inşaatına yakında başlanacak lalla VeMHnln Edirnelilere cevabî telgrafı Cumhuriyi ı-ıao-fle t-uıl .Is n unın iruı ılrcttf.r Erkek muallim meKtebinde dün bir müsamere verildi Talebenin yüksek kabiliyeti hararetle alkislannı uyutabilmek ftafcy mUınkun ım-riıM b* ramamla batiaraak rmcieımudlr. ¦ i.t ı tnr.cıu.ı n kmknjl Mernlekert; haberleri J" İtalyan tayyarecileri dlin Rusyadan geldi •aO u-,.:yı <;ldcn İtalyan hava **lilosu dün sabah şehrimin: dönmüştür. Dün akşam "!. lan -ı re ulüpte bir uy af e; t verilmiştir- Bagun de Matbnat (' ıv. 'ı tayyarelerde bulunan İtalyan gazeteci -leıt şerefine bir ziyafet verecektir. Tayyare filom yann İt al vay a avdet edecektir. mııya* Kaanaa. ataatraıı paa canaa ıreııar x itlıyı« uaranutuıı vr maıaal kuvreı narahynıirıl an menaa-brlurUtr • ılruttau '«»»rı*,' ı mıı'.r. • Hkaaau aa laran* ve lUnuı kaçan tanı ar lana—U mt trerrnl amaamta t-rada tat» Kanan hatnna n avbiu-. aa lapaı teanaa* Ta han af— inanan, cıenauna Batana, t-t •rtas-banrtt talin 1111 b narama'' aaaa>> oyanan aeyil ¦•¦ur ı: /n/W..f mmmmSİ nfmnii.ı 'ıı ... Zalıaıoluıı l'i-iıaaMt bulunan bem-Itırları yakma «.-nı mtırneıui eı-mlr kalır.anutlarUır DmL miUUfc alt annen* nieucuna ıt*um>rı *aa*ı eaetıal londraya na m tu »canı laatıe ——km najalı maamani ııimantreH Laaav raaa aaaaaan raıamhenahm.anan an-Aa oiap MauBaraa aMKaeler m bayat T« mtmannı .ı.s ...ı rica lertt Cabacr. laadrada a*: anare-ıe Harı Urackukdakl nrmeırelact taanala-nyte kenananı ıaaı '>latk*una nitratı •i.-:.. ı-ı ¦- ı. , uyaüe ho/IeUere ¦."u-ı. ı.. . Zonarot bu uydumu habehn «Hinn! mlınamna vb uan in™*- Mr «revamjncrlo eO-Vaıeu m nayalini götra Vı Ankara - lalana n t." t» kltırr.rrrıı rt emi nnaal'ina- kamı « aanetartıbe-rt — iv it-, oca - Han »aa ilahe kay ı.ı ad* *Sa« Lica.j mrtaJıaea ın-lır, aanncw.nl BBCnjarl ta maral:-tu e ile nenan: -tm»«r«* Şehir İçleri Cemiyrtl Bell fiye Unaıyett Brletue atak. Mcu. C. H F. Kafa bU ıçUma -lUranrrK aan Ulen kurıcıuıcantrlu VutAvmttke Defterdar fl yok diye... Tüccardın bir rai Vilayete müracaatla Al) «mi ur.Limit. > lı-

> ı' >ı- m.ua acâknn bar münakaıaya rjlirak tırnak nınlıpnı rılaı deiaarnar R. arada hamanaa-Mı cmedeıanmanlatağa ı.ıırak «ııiriiakalcwlc iarara -faiıtmak mtB-BM âlla dan akkaftet cmikyUr. rahki-kal yapdnıhıaal'. roıekt*! İtalyan tayyarecileri dün sabah geldiler •ı r alından karlıLinmiflardlr. Bu filo da bakman kalyaa aprttcdleri de kusu>î bir ma-torlc tayyareVerden almarab aahakf çıka nlmtyl ardır. Jaocral Balbo te DeVptacele re gaaetecıler Üu.ukdercü. ba-anal nteaanabilkfr ile Tarab yaya /ılmıyler , canda Şükrü Naili. I takla im m Patalarla erkanı uan iSMiar erimimi" Vıliyat larafmdan karplar.m,^jU,| rn c3 Bil d lardır mumaileyhim Tokatiryan ,. . >.,. , ıılrlııı.- im-ıek ıvlırahal etmııler üulccmalııı ueıırdıııı kaıa . . a^UDlt^LnnırHlchıiraly^mp,,.:; - *Kİe yemagln. arada yem.V rZıyırkı >e ı.ıiu,ı çatkıları, ve ta-nr bir ı ¦¦t-* ini ı.ı -, ..- ı ı ı-nittir. | Davetliler nMiL-yetinin canlı birer eteri ulan ıneku-p-tekı icıeıuıi gcuikten anara bu llun ve irfan nc duıu yrtuıuren ceaftı mem-. nar. re mnarur vrketmlaleıdir. Befar^ttercie Ru» sefiri geldi reiı-iKI jıitı Ilır.undan tınretel edeıkeı; OuJcıııcai vapuruna esrpsrak ban yvr-lonııi haıar c nuuyeneal neiı^raınde ¦"¦ mani bir »es ' r -4" ''i dun İnsi re içlerim ¦ - ı ¦ ¦.i" n..l,.ı. ı !¦ . .. ¦—nidan tarar ve ayan isleyecektir. Karaya otnran vapur o eli telindi karaya n^unr.uı olan Yunan bandıralı AVtana ¦-:> < > uuhid rd.irrı- te dan -l3iaour.ua ırelmlaur. mü^eferrllte Hlmayeielfal reisi dûn A vr ıı paya gilli ı-ı ı -11 rem Knkuıtu B^noıu îun; ney eûn v*-inıiı™rı av-cm*>B ıiıırtififıa kuaıec rtmııur. Taa*. Bev -U«l Km O" bn« Uikı»rde Kuleli talebrtirrin tenerıühi ıı vakll mln'u neatarlar^. yclıuasıı iuM.1i ?alıırolun da maHıı yjsrlı'.-Kal Şark Vilâyetlerimizde tam bir sükûn vardır Baaı Yunan Enıntltn Sar« VılaatUmlca* IİMMM cıkatftaı yarmıylar ve llkıeter tıBamıalaraUr. v ı< amaM) atlar mabamanan anv ata meiemaıa naıaaaa >ar»ıa dte'ı Uyan. tan tenlerde ber haa11 analı mt .aka baV laamr ra-mtatittlr. Ha anim haber ıckrıp ıılutırnı )iu> rabndaıı lapalau tahkikat evrakı Un.rine latanbul Mûddrı uma m i muavini Cemdi Beyin mütalcaıını > artma nlnııgu doğru değildir. Camii Bay evrakı tahkikiyeyi tclklk etmek üıere iken lıamre nakil emri Hdıim I Uıy mr rııtiı. — Evrakı tahkiki ye ikerıtl 'dnaıdı lıamt Mfiddei anmam-l.tı mttUUanaaı decaaeyem edecek Mûat i-» kararnadan anara mahhema kniraaai vaea-cvkllr Adirye VnkaUlanden aidatımı r -mr Oıer inr Irmıre tfidiyuruı ı,uk kahnataıapmızı ¦ ııılıi'dı vurum. Türk - Fransız muahedesi bugün imzalanacak T Art—t-1 antu meahedaıi biımiy-lir- M*r*in (Mendlfnri ve hudul raııclcıiyle dİCca bir İki me a Umarı odca îlİUllnanlc buEUa Imra ıdılecekıir. i erdir Kolordunun ziyafeti Üçnmc* Keacada I I ha> Urafaadnn dun akyam haiyan Uyrarec ahan aerettae Rl.amaıJn d. Yad I ılıl bi. ..T.fel ta ıihaı|ln . Mıııln layyarecıkrr dün uıl İS.SO da hvanai bir vapurla L'. jM U ıd.ı.-l ,ı' .ı ıılımı >lur Bugün İtalyan gatetecileri fCreRnc matbuat Cemiyeti U-rafından bir riyafrt verileceği gi

bi, Tayyarerdeı K*eüne de İtalyan aclaretuade bir gardan parti bertip cddreeklıı hunahr Tayyareciler yana >ebr»mtıd«n llalyaıa oiıl.ıııCUtCn hareket ede.ı hk.-dn Hal,a acarı aadaanl hal aiya aaıaı nemalnıtaam llalya liearl vefam. Itavanpc narttı dün kalyadan gelen tayyare pnelaıı ılc Krl|ımı" germişti Dahili Rua Sefiri A..I. .¦ ¦' ¦ gel-rnıalir. 4 Tfir-tıanaır muahedeni bu gfin imi alana: aktır Çj Uuatanlık ilıkm.ı .r Nâmı Beyle* Kaetrryr H. vc n,-fekaat k.LL-4,1,1 kararname,, yaraaak Ö ere dem İtaatte rrlw ¦ A Kanıya taatı'naa Nenal a Ankara Valıl>f ine Uym «hl mistir. ü Edirne-Al pullu hattının in-.j.ıiiiu bir bac ay iflade bat-lanacaklu fi I*. -Iı Bankaaı irin lanm-gelen sermayenin baıır nldutfu bildırilm ektad i r. HaHcf İtnlyada »KİdaUı ...akJaı ¦I ı ılı ¦mır. 9 Uraro ıoa tayyarem Bahri Mnbati sacaaek İX—A-aanha dam kavekel Prtnakpthr Dtfe , Amcrtkna tayyataciai de kalkar-kem danama, parcalan-aal-. § Pirede dok amcleri grev ilin eimijlirdir tt İL Laat Ccarc lıberanerm Merliatrkİ kuvvetli m e» kin d en bahıeden hir nutuk irat et mittir. Dahillyo Vekili teftiş seyahatine çıktı Ankaru t* ( 11».Mu ) — [«. lıiüyc Vekili Sohru Kaya H. M-bakki ıreau Kaytarıj* baraktı rtmryıır. Uı.ı-ı ııııılıı Vtlıller. bir kı-na meh uılnr VrkBMı etedtıı ve Mr nae>. mtiterca laralmdaa teiaanaamıtaa. Vakti H. VcrkC-ybac kadar trenle, or ada a alanı oba Oe tcyabeUınne devam eOKetnr. _ Iay*ara Cem.yan rt» g-îyar Ankara ll|rnt. Im> Tayyare Ceıalyell »eHl »»al lı. harta Avrnneyn k arak el eaVtehılr. takan rrudürlı fyelryar Ankara II Ulu flu.l - lakin umum mndam M ad Mthmıı B. yarın hıaabaU harekıı edıcekth-. Hacı Mehmet II. oradan Karadtnlrı ektir. Knndlılna umum nulu> m. ıj. ı'll AH -in..! n. VCkaltl tdrcekılr. ıL-ı* e İte ekttr. Tcdritat hakkında r. iste iliyor Mat.fl: yelüllelnun İtaarN Hıınnelır» ^tıılcidil bD ı. l .ı.... ..- sa tene îk ve »in rr«i >|>»t4> <• İrerimi ralı—i' . 'ı¦ 11". ı ı ¦¦. ı ı. ~<Tı( '.. .Lr.. Hhk.-ıi-ıuJı Meltepler. bir Balta jarratot. la mı .... ¦ ....ı ı:l..ı I ¦.¦ Takriri imtihanlar De^cj ıe 'latuU lıd.irı Lttelej Uhıitt ¦mııb-r.iM'<n-ı nep bir arada !>ırUlIu-racisleıee >.„, . XI ¦¦¦» ::-ı. -.ı-ı. lUlun <-l. an « Ihı ınllll le mjvıdl; ;c:aJı,uj Tegayyûp eden bîr hey eh idare atası ı ..-ı ..— ı ı. !¦: -ı ıı ..i . -¦ antındır, Narl Elendi mutum miktarla &cık vetek! rapartap --tntfr.il. Roma Sefirimiz Kıı ıt. i- Sefirünlı baaı Hey per--. ı ıı ti c taun denîe luriki Üt Ro-maya avdeı edecektir. Boks birincilimi müsabakala TeFvıı ı|Icri ıtyrıl ırlllsije Biııp.ı trteıı Diyanbckirde yerli mallar sergisi mil ı»naatlIlımına haraaycal

¦narı »¦aaa tali l-.armekırda |m-a-29> a ¦¦ a— raler kajıaam genu bir yeril mamellt ler^iaî acılmaıınn karar tarûnulllr. ıı. ıar|t amaml mulcııl> ibrahim lan Bayla rtynaeliadt u.-n LdHccckılr. lı.ını.ı. içla Nr na me hatırlanmı* ıc ibrahim Taal Beyle Imraıüe baeea raınıaka-lara bir lamım e^der«nn«eb-. Yunan Ticareti Bahriye Filosu Vııaanrtıan mevkii *C tabiilerin Iu lirimi ıı çıkıablı ormatı vc bir yak adalnıa malik bolmım nlıtl Nr memlekettir. "ı un--cbaiı ılcarlyeılal Ecmt-lerlc ıcnMa etmeti mecburiyeti Yunanlllaaı nldnhea ebemmiyetl i bir racanı fkenaaa tabip eımiaiir. Vnaıaiılaana imeaaı >e mrataat ^alaâfaaaaa maaanlmJ cen eaaya İle «a mnatatom talerler ken edâaneaMdU. Son > anılan bir Hıaıitlikc [Wc t mı .i :ı llcarell Uahnn lll.ı-ıınıın bali buırı yeylıdlr. Ten Oemıltr 7Iİ2.00O ı.'M"."' ^i2.noo MÎMm) ¦ 11-..IM.I ı,m,ı«o 447 H.T 472 SM S» bene IW1 m» 1925 IIP 192b İstanbul miDiak»! dul' MriacİHtt mPtabakalarlua dllıı Hcy..|>iım.. *.. rt. F. rnrrk./lndtki ntınıakn snar îalonuoda baflanını*nr. Vnkarrdaki reahn. bu mOtabakalara Ijiirah eden beksörlcıl ^dtîcrmektedîr. Karilerimize, muhlellf mubayaallnrında tenzl-lâttan İstifadelerini to -mln için (3ı kupon neşrediyoruz. Bu kuponları ayıt ayn kesip, intişarları günü, listelerimizde mUnderlç| beğendiğiniz Uç muhte mağazada İbraz ederseniz tenzilata mathar olursunuz «T 15 lUrrrır. l<i'.W» Devlet Bankası için lâzım ge en sermaye hazırlandı M. Müller Almanya dan dün şehrimize oetmlatir r . ı ı »tiknr. ** dt-Uı-ı tatta-tama vtıu imanna» !•»•*¦-. *rer '«av ûtf. adlimi; olan M. Mu ikmal Ur Almanı"" a'Unr* Liberallerin ır.e*kii ât Corç hükûme kafa tutuyor! Veremle mücadele f Siyasî vakayla fl>lrna3ear ^ITGCırnû-m m\mtx\m\mwu^ Senedeair l ira wer*UtanM^ MUSo.ini ile Vatikan arasında akTa-yS doluna muahedenin ma hiyeli nedir?' Tamirat ımes'eİesiııin son safhası i t«j Verem Mücadete Cemiyetine aza oIijbuz! — tulf mı ı.. >.mU>HıTı it •¦İMCdcrrbol ıı <d«o 'LIT. •.caSıfllrerek imlan d ehil nl protesto mhTOyışı Pangatos Bu!imw mır İCI 1-1.'İl Im »c TavaBrkln -«ı -O.İJ-lııcIı* .mı.l ,ıU t.- TirlBiBrU Banim '!!..- ' ıKah-rl rMıMSI

M. Diyamantopol teahhur ı Alim U (HnınrJı BK-ttim .-. a ti: ı -i... kar j-U-ı r-: r-. r. nrfmiHiıv-.tiinııi'i n nMllM-li' hana»" I ire dok anıe?ss; grev ilân elti Yunanlılar Salamini alırlarsa Türk donanmasına faik bir kuvvete sahip olacaklardır tUrUlUlHl. M «nlMaa irnifrtinln ? mu mu h'cm m cm. ini M-ı-.-ı-r-, nr-Icrîfi bir yerden dit'' iııda }(li,ıiren lu.;-uıa. n»ıc, yova-m katıı e* r duyca nal rU. vara»™ «lak nl gererek nrıbet bekir bîr kd.-r.r jrjt ınJcp ~m.-r. : 131 • innı :ı.ı---¦ hi mcvricne DaiiBi Bata •M) Anıran anumıra uı -ır cimi) vc a «ır-ıı sMirjı. ua ur tı-.i:-: rapbmaeı lartllı U lUcan hUkOn'dinc tara Dnn ü ikin - .. a üt -ı-. 'jıı'urar.ır-.uııı fakat r-'iine Tnaan îıîiramc.;-«ıyııcr:ar ol: ııarp errr.ı-taan vrnlUl' an RClen ıu -100 Alm*n,vaya ac yanan MaaM Binairllmlayr. 5«D unluk l*r mubanr«c -ali mil <*ra* vc lopla tf. ı» tt»a dr 16 n« , Sı lamımı vınlan Amcır—m erlik CaMKan la-. manita fNık*t bu lap. İr A! m m ı •'/>¦ naKMan IncuB nnurilftrVrlnin ¦d Piar r liralından auf.n ..unutan saiamıol kUW ı TÛtUyc ıtoiiinnıa it ublnl nlaaakiaı. Yanad» aafel ı.: ı »i- ¦ aa u( miuı torpil aaiMU m,..iSı. on mr mnKrt-ı I onman olu MBAnl Tıı-t ılonnumacının V.¦.t.ibahrt .ardır meni-r d dunanını^ndn bir kaı ıl* li'gll" Ijcyell (nfırl/Ci Dün yatılan .ugünkü hava Mai-ımtıl Vusar ,lll' ıl.. aııtım, tnunu\— KlciLiıicaganı".. aklattı «..ıutının «nifie... İlahı *WTKnıı «W"i]ı„ AÜBb. ıı .-I.ı: U ji. . ıl ı „-.. ı -Haal Ha!ı.-. luu aıMVma^' mrucı Z\«t İ1^;1_İ"|:"V, «a-aılyaıaı. Jk.ll. Mluı -kr. jarOm-j Lııaludıı itiaanlo: Binndullı. K^-ı -.S**" a^'ra'-' h-ı*- «a t...'.-,. b—a.nı a«^,,-,.- ..„ , moka a™***.. B., ^v.-r, t£Dl'' - aa* o... VB ... ı .- , ¦ Bakıı ıı.. Bolır rlanhl nlr.ı'iteı k,n. lla:ı Hd~« Bu nabeı cnları cnıı rtından toui jdtı IU(u -din. kum'ı- ulu- *-atCı. Balı aıtlk bUROatı anriH Hıkıı a(r in-lcUıııkhl. ıtünuaDltlracr mi' Baku «a>. «By><. — OUı.u. —.«ı , volen. aan. vı».imar.. »Iı»* vnkia lim br .....................................______ n.ır. pal kocama tarurar ¦bO» Krn.1.•rvlı bularn,• Ir-Oİlnl •*>' . Tıkat a »t ¦ta nanl iiııaf H-ı ı llarıt. "vt7 «rıaıırı rr hu/C! k*m-|a*dBtumı »l'ır.iTnrcIıı *«ı ralntar.ın ryl bir kadir cama* L-ı-^nsalı dc Ubi|> lluılvuıd.. tenb li'iv.Tf. tini. hncm Clkma»

•a niı'ıuMıandU («İjhadi vır| H İKÂYLLhU Ağlarken gülen kadın!

î Orta muallim mek-^ tebi kabul şeraiti I Crla muallim mektebi müdürlüğünden: Devlet Demiryolları ve l.imanlan| ,„,,„ ıımmnı idaresinden ilan ve Eshihlsar mt lehit çimento va su kireci labrlkaları şlrhefl lSHo/irandan İS Agostosa kadar berlitz •Mektebi yaz tarifesine başlıyor Tar.lIrrHrn .»tifadr «Iiniz Asri lisanları öğreniniz . Yeni kurslar açılıyor Hususî ve umumî dersler Tecrübe dersi meccanendir IVyğUı 3'><> rM.kl.il <.«Mw 356 ^¦TTâm^TIHa^kpmK! Wtayyar \pRk\%İ VAPURU n i'aza HUMMAYI MUKZAGI - ISITMA KANSIZLIK — Zafiyet vr Kuvvetsizlik halâJinda KINYUM LABARAK Han *«ıe». Uff ku-an* «a Un d (arakan! .mm.' .anı. >ıi"riır avvel va ya tonra eır likör aadkt (ıı>raia..ı> uı. : malt." ı rutkf. ık vananı ı oai*oJa. Çara* M M Hakiki lanla kıra dun kınlını ¦e ulı poslaıı Sakarya t";,",;;,,, Pazar Zoopıl ¦tm —Wrktr ToroWl »cin SaVrcirtr \ Waöelf ana 3IS EN MÜKEMMEL GRAMOFONU İstanbul Barosundan: otciMc sn lan BÇl *- ^yınelıâ kaırUı >l^rf. -Mr. ..o-.il ki Tırabrada TokaıkyaB ¦r-ıtleym (un inat 10 da Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden: Pazarlıkla satılık köşkler Eus mMaliaiI Merlu" ili UıM.ke.f,, ¦ NıfamtU -b LAflİCTl nenine maruf rtoıt hır. bwfc « baB rt tamer. t böjlitı palın lUa :ıtamn£ar*ı.a «Veril ;jintavı- oijacaauarı. ---TAKSİTLE SATIŞ NALMANN makineleri salıs Türk limiti >irkelı l.tanbul. Afopyaa Haa I Tai Beyoğlu. Kn "(Jermania. Iıi-ıklrl makine* /t=- Bu makineleri ^UÛUmann girmeden maen a«n Hıkı* nala» , „ _ ...ai...-i kine almayınız Daktilo mektebi ı M....I Veknkrlinir, ruhanim kan. olup fcioei devre uin talebe kaı .1- ¦< İm.,., ı Oalala, Bâyük mmmmmm Tünel Hanı «İlanda 3 aumero, Naumann mağaıan anaBakak Ziraat bankası levazım baş memurluğundan: Devlet Demiryolları ve Umanları umumî Müdürlüğünden:

Rma ıımhjr lluıtalrrı ınahadar, Ba.br. ı.tiıakı v' ı,ık Uı avderalrnaı r. nertaaca bcyomına) m* pâmp edecek yoicaam it-t-t* tarımnalrk ¦oteren nı tkjrj yaz aac'Baaijnt cuma >o urJ g akanrtrn mm. .«anat j!trc «ateradn l.ırt ı- thlnıtı a istasyonlara-. <**.Sn) 110) acr.ttrrlr renrr.roh kararUrnıa carrik cltrîrvrfı ıhıl.yi -ojhirnrneye tut ı.lur.jr. Trne/./.iih kalarlannın tarifeleri berıeçhi atidir: A/IMKI Yelkenci Vapurları İZMİR SOK M POSTASİ ^iSMFT PAŞA »h>- "i Haziran Pazar ıun.ı un »ar -«Galata r'^lZMİREr fdockrif f.l-llı ı^in Sirkecide Ve'.knei hımmkUta acenteline nnıamt Tel. İHarSıl ISIS t .'...¦ mrrı aa m,!ı r«*ar*l1l ve ^ııfilııpan Aufcıra llarrkrı Cari . .Mankeni mineni. Âktmmtuİ Huıeket Cari . ¦.ikam mı rami lıUo ı<Ut. ıs*; ı İM «0.48 .-.ıv11 illi 330 metro yerli kumaş mubayaası Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: HALİL SEZAİ BASUR MEMELERİ Iım: »e .ıraeııları jlrr. Inva uHp Bata]ıı I»ıLı••v.nmla idaresinden: ¦ ı ';..... ¦ l! il" 1 l|? ı ide verilen ıhttar hadıU ı •ab pünu ser tır. «ıhı tu i Hıa - ı-ii'" Am r irmimıi meituplanlo vdt rr*ravHon »anaoı *••«• atla Bursa Huı.i-lı; liamakaad arnu.l v» .-nrıtavva Uvatacda j^kilmtoafknıee l */9t9 imna lenaJen tıpalı nı* DkdBi •vnakııayı k> jiavk o'mak aaaa 1» kOO ¦¦'el «il ; ¦ûnm ani eknk Manan ukp ¦¦»¦ ırr ükna bıpı-ane nndafajhM «e ınıeıka-arlme lt-ell.ll rıVreL km GALATA •aa^'^'ababnnnnl. 1.vt1as ırnt.uajA . ı: h..ı..... deam (V.-.aı. Varna, K.Mıaae. Kak» v İHkU Hf* -¦¦•.İm hartkn ankaS .murnr O/m «apan. : Ma ı I a -im ı , .¦'»«• . «alaaaa Tr*a»na| te b-lrauaaı aaa ân. kanan *a llan'ınn pak m ikanla .Vı.lT.I vaamv IkUl aaunaaan ¦ •aa Mata ajka Canana Önem en armanı kak. »amal acenaufn aaaka a* ¦¦ ¦ '.....¦ ¦ kakmlanev ıı,,,!,-.- Mfta LtaaM »aaı fc.nkaama larlıla. .ılaH aa.ıanema haan tartıma tn.l-l -.nll.-n iare tal-ıı-.k ' ula. |ka .. .,].-. ıı. ,...,....¦¦ koanmnkM ın..kuı mıh.ı Ommmn.....„„¦¦ ¦ I m im... • Ikaaai Tl 11" Mk kmraka ..lan »ka lıırlıı>:ıııiıi<-ıı:

İçel Vilâyeti encümeni daimisinden: 63 Türk Ocakları Merkez Heyetinin büyük eşya piyangosu 30 haziranda çekilecektir. Biletlerinizi almakta istical ediniz._ TAKSİMDE STADYUM ffST MUTASINDA Yeni 7 inci tedrisat devresi l-mmuı iptidasında basbyacaktu'. M.-ktcbı otaret edinir, ve programını isleyiniz.: Tel: B. O. 2508 —¦¦g DOKTOR — HALAÇYAN Eı)ıra?ı dahil».'. Mide ve Barsak hanahklun pivİUm™ Yeni olomobilinizin tekerleklerindi' kullandığını'/ lâstikler her haildi marka olursa olsun İhtiyat Olarak yalnız Fort OUNLOP Lâstiğini bulundurup kullanarak tecrübe ve neticesini mukayese ediniz. Fabrikasının umumî deposu: İstanbul Yenîpostane arkasında BAKER hattındadır. ı ınükcaıoıcl tcfcm.atln mi ftliudeıinl l'lsoma] c:tıa EMuraffak olmak için taklidi gayrı kabil FOTOĞRAF MAKİNENİZ bUc isyanı hayret * ılı haizff|| KODAK] FİLİMLERİNİ İSTİMAL EDİNİZ Kodak m.ıbinc'i • KiHİak Silim, - vdıA Mgıtlan m Al.lmınut ''.r- '- i iyin t, MİNOTEROS KARTPOSTALLARI rlılmııu Her yenle santır. E ibnannnnsnannnn nannnnnnnnaınaS HAZIMSIZLIKLARI ¦ anT jKTEFt,GAZLErlİ EKŞILIKveYANMAlARINDA _ . .(SODO-GASTRİNi mus\a\\zaupeK Tt SİRL İD i f* rPAGEOLı >:*•:••> •:• •;• <• •:• •:• •:• •:• •:• *:• «*•> * Bursa at yarıştan Bursa Baytar müdürlüğünden: f Reisicumhur Haırettcrmin himayelerinde ve Başvekil Pasa £ I. »iyascHerinde yarış ve ı«Iah encümeni Alisi namına 28 a laziran 929. S temmuz. 12 temamı, vc 19 temmur 929 tu- ,•. inlerinde Buruda at vanaları İcra edilecektir. Taisilit .;. Imatc isÜyonlerin Vilayet Baytar mıidürlfıklrrine müracaatları, a*. Prostat il İltihabı Seyclaı Bel soğukluğu Gul PAJEOL En lurvvalll ve müessir muzadı tj-iinnn Devlidir MOPTLLA VE MUZTARİP OLANLAR İÇtN PAjEOL BİK TCDBİRİ SAFİDİR P*rl» haManelerl roülaahhldl: Şaıölcn moeıscsnl 15 beylik Mük m eczanelerde »alılır. lYluktetlir elektrikçi mon türlerle yardımcı moııtörler ama ıL.ın.'-ı cttnciud". Daha mal ?1-Uü! h'a dn'iadnau-. i bin mira* "" kırmtU ma-d.r. I,bu uıak..:." •*»«,. ı> akcrabıi nal-lıi' m aracı alini. '¦ "¦¦(-I everllyed | Mesul Müdür: M Agâh ALTINCI SENE — N 1832 PAZAR 16 Haziran 1929 ı"-v.rılrı YUNUS NAOİ İdarehanesi: Duyunuumumiye tuirjıemds dalıcı mahsusa Telgraf: Utannal Cumhurlyet-Postu kurusu :V 246 HKK OON SAHAMI.ABI ',: I K ABONC ŞERAİTİ lüDDrr [Türkic İçin Hariç İçin H00 Kr. 2700 Kr 7HO Kr 1450 Kr. 400 Kr

. Nüshası her yarde 5 KURUŞTUR Fransız Tayyaresi Bahri Muhiti Hava hâkimiyeti1 Geçerek İspanyada Karaya İndi İtalyan (anan Alo-unun »»pilli uum M mb»fl>kiy*lli --yah-,1, p-k tatil atarak iuuii d İhla lim l>i tayya-mDllr ıı.. . h.kimiyru. TllaU ı.ı ın'ı lı-ıl'i nıUdaluıı ı.lljl diiaıııııl.ıı d.III. m.lıl.nl lUblrlıle dr (ayet «Uhu medeni tnemlekel ı -•¦'¦ıc. »"« fevkıuad«tır., mire» trrm'kt'dır. İr,- .ı.ı. ı-iı bn ..¦.(¦;. defti, bin-Irrcc »ur entl açmak, karalara rc arıılıkrı haktır old ara da " ı'i-1 ¦in- --rin' - kivilerdir. t ınuh ana rc bulj±:t -satiri • fun-lrrr. mvkadıln kltı»lırı kadar (.rm'U. \ ıl ıı.ı ıı T ı. 1 , . in biih ¦ llar di olı.ı ıldıımda -sabanı 6 = Inndoln ISBIrcnltcn. «tarak kubtl ' tnrıkardal Ikaı ıdıudhı ... .-ır fıkıms Alan kUmumı tic onıtuln ma yapıtUnuıı. bı uçarken iiıı ¦ ¦¦ laıIa v. ıı i'i (IBın lap" ta bark buuruna tıkan odanı ırm.; kanallarını —natiırm j , ¦ oı;; it j ıı belnomlırmı crllmlı. kanallın cUıudUnden arıvlıc (B Ikaı" do UdcnMln vırt ralanna daterek buibtnug!. . Oo d_r.iı ha»utla ¦ ¦ •¦ ı ı. ilerler pnindr kotan <*a ı .r . ıdandor aakbada hlr Ibtal aVrıl atar** .ılı- Jıi.r ranat "laar" m efıaonl bo«fiıı btr ı.icıurıu- İmanlar, ¦ .İn. olmnılar «mnlırd» karalar lan ıl.. iı ı cihat, daha teri c rtfp _ul.iiri.i_ taılamıtlarıtır. Tayyarectttb tartamr unnıı ¦ -» ı. - rtncl anıda. İnan bol heaoı Blum parttı&tı ıı -o iBparalu tmaDbrl H omunla ta atanında bir Ttrk. açmak torih-l-.p ¦ .1 ı-l 1 . 1-ıİl»lilll birnıaılır, »uran lıtanaal a lakında M «¦•lltanrıdı İm --»!»¦. I'.ı '.ı.ı in,-. -danındakl ¦ l.laWı.nv. IhyynrrrDU harlkaUdr trıakatglnr rıtnıra daha d anlın c mutadır. MciBar F-ibib layruccm Klcaıaa Adrr. al bnaunka kanatlı taunların piridir. İlk ocBtanu. dah a dn_ru_a Uk ııı, nnnı ino ıtncnadr rapnuttır. İR* Ban III» a kadar (11*0 vrıu-lrr. pak çıruttu'Un havalmdha d* K . kıtadır. "--.I hl laıyır-ri . alırlar a-rnaun I-ılr-ıl-, r- I Iı . . . II . ı ı ıı ., mum. onun Ur |a.ru>adar; laka! bu yaılu I ¦¦ 1 ı.ı m . 1. .11.. 1. :,:ııımııı|f. henüı bunalllC) değil İ&ede. hayli ufa uçaklar başI Hararet aiami 25 Asgari 12 ye katta çıkmışUr. Soğuk m cj rubai aalan dükkânlara rağbet fa ila İdi. Bilhassa ayranrıUr biç boş lırr-ı.uı.rl.ırJı Bugün ot rai olacaktır. Tayyareler bugün gidiyor Matbuat Cemiyeti İtalyan gazetecileri şerefine bir ziyafet verdi Dün akşam İtalya sefaretinde bir gar den parti verilmiştir, misafirlerimiz pek iyi intib alar hasıl etmişlerdir Dun Matbuat Cemiyeti tarafından llalran tanirccllol İle bir İlkte hbn mi'? ecir a llalran (aıcIrcUcrl prrcflnr Tobatlıranda »tr o(lc ıtri İrtl »cnlralı-ılr Pıı ıljalcllc 10 r on fucr-ı.ri-riı- Honıı IclIrlnıR Saai Boy, Uakkı ¦mm raoo. llalran lertn Sinyor Bıraal Orılnl Cena Ilaljan bava fr.ı . Crneral r . ¦¦¦¦ ıı ıılrc buhınnauloıdır. I /l'-fı ı ...l. uralDI I".m : " Hal-'...i 1 .....n; rrt.l Hakkı Tank B*« I ,11. u. I j icı rapın a. . Volinin ¦

ranıan G«klerar. naalte 01 la bir ını'alle n<;ı (lıılııl. Uı dıllkon kr >apmı>ıc>ktu: nratlıE alca (Örekli dlden bir tünde Ih Uf ur hutıeualıiı ..I. m ollanun itte buL rıbıl kartal! m. iı.u.u : fiten fekaılt mili.ı (at İD k u taptırdı doL den M Kirlik bir t, »•«ıliatn Latlkbıl ak lUplıe rok U ta»ıreeaikUr. faaa nı.ln Dnbnc. BU ıılıı m ı ... al boaın pıhtı ı unu dama ı ıı ıı-ıı av tıuiu.ı karo vc iihuıoiidi kıymet ve el doıurnektlr. İD** da Man. kaaalmı .;-.-„ |*„,,P l«B da laııl 1B mr —ııı Bahri Mu İnli MI; ı.. . : ı . ,ıı nim aı İcrl ak Der tn» ulabUlı. r.hat b ..ll.l. r ,: -,I , kiaat lvln mrkl unda ne dnee*. toelarıa Karta.. ı de komili (arma brl Taksim meydanına dair! "T*nkılm ıntıdanı bu|U"LU I hnilir bir kaıa va bela mii)daaıdır. Hu nıctdan, Avro. Türkiye-Yunanistan Başmurahhasımız Tevfik Kâmil Beyin mühim beyanatı Takdiri kıymet hakkındaki yunan teklifi meydanı manianın yollar vc yaya kaldırınılarilc dama lavtan pbl aynlmrıür. CtKo (jl-den vctal oakllye bo yollar-drn muayyen birini laklp' tdur-ler. Yayalar •]¦ ona trOru bir }aj a kaldırımından karlıdaki* ?e. ondan Ötekine ceçmek *u> rcıilv o koca meydandı kafiyen '-i.. ı.lı.ııı t mu ıı kalmadan rabaı rahaı «eıvr, .1.11 ıı - ı ıır Ta Mu roıydanı, »Uyak abidenin .U_Uiu.ii EUrmcılcı bu aureıle namtaylara, vesaiti. ¦ nıahaua yollara ve yaya kaldırımianan aynlarak Avrupai Mr auydaa fakllal alsa ıl-, halk oradan her n*ç-ttfcça eıilmek ıclıllkeıl ve hale-canı (e(İrme**., Bu yan green acun bugün " hatkıo dilekleri , ıûru. numuıda çıkmıfb. Şehremaneti rrkSmaırj mub vrupa tetkik seyahati erini, raft-rnen, meydan g et eti ıcncki halini aynen DiunafaiB r t ııı i a ve buyan da kıymetinden hiç bir Şty kaypetmeuıijlır. Bu gıclı<-lp ayni yumın gtlccalı ¦ene fc enr bu afitunl.ırJj ıntıvarındıın korkıılurl Matbuat cnmlyallnln ılynlellndan bir Inllha om ıGıdl ula rvbbcrlUlndı Bayıl M oouıı >ı ıı.ı mu, ncıü ¦. Il> hayıdc- I tında rialmlllk baluyoruı.. Devlet bankası tetkikatı M. MiMeT^ûrkiyede bir merkezî tedavül bankası teşkili kabil-dir„ diyor -TUrhlysyl İktlnadan yUk-aallmak için UrlhaalAlI taa-yiı atmak laıımdlr.,. ıı. ¦¦ . ı Bankası kakbında l«l-hlkatla bulunmak Uzara Anharaya ttınıl} man Almanya Rrkb Bank riadm M. Mdlltr evvelki ¦On aeUrliDİtc c«lnn>llr. M. .MUllrr Ankaradnhi teiklkatını İkmal el liğinden bir bulla grbrimlıde kalarak lılanbulun Ikltsadl vaılya-• m- tetkik «locıktk. M. millict Icıtikalı htollr hliom bulınadılından neticesi hakkında kari bir Şey »Oyliyrmrmrkı Hamınla beraber dün hcadi-lle Cflıüfen bir muharririmi!* ju btyaaaııa Bu tun m ustur, — Telklkotım lıcnOr bitmediMuhtelit Mübadele «un ıı-loouBcUkı Ha, raurabhıt ımır Tevfik Klna.1 Bey. dûn kenılı- I. l:0rıı>rn bir muharririmi rin muhtelif au-allerine ervalırı beyanatı abye-de bulunaruatur ¦—Yunan m badeU b.,m--rahk» M İdAı.mdıa a* del edeceği aalaaılrror. tkiaei ara-rahhalımır Nrbıl Bey, Aukar.ı dan ü'Mı Ctuaa g tle birlikte Ankaraya gitmek nlı-yorum. Nebil BeyeVtn rl« birlikte avdetimin ıl. a eeW cgiaa. M. Kivaıla n* adJnl Ankaraya gt-deuftoo aaar mtmU flraaaa. mm Vaarj-at M l>,,a«ar-l*-paloutı avdetinde t* >eakl TcaaBB kabinr-ıinıo kırarian anlafiliıica TUrh - Vunan mUıakoratı hakkında baysnaltn bulunan lavllk Kİmll h.

tevarruh edecektir. Atinadan gelen ve M. Vcnj-relosun riyaae' tindeki İç ti mada takarrür ettin bildirilen buıu-ıat, yeni (eyler değildir. Bunlar, evvel t a tarafeyn ataaında konuşulan ve bil araf tarın teklifle rtae e tas olan b mu s ut ııı p a k hafif muaddel »•killeridir. Mübadil emlâki kıymet takdiri uıc-s ı-İHı de yeni değildir. Asıl mDbadelc prolnkolu, mübadillerin menkul ve gayrimenkul emvaline kıymet takdirini •e aradaki farkın bir hKkdmclç^ diğer hükümete İt*yiyenini a • mirdi. Son müıakcratta. Yuaaltlar, mDbadil emvaline kıymet takdirine ait mca'eleoin diğe r [ auodi ııidin) Irrllrc¦ Ucuzluk kuponu 16 haılrnn pazar ¦ '^-ö.ünnı j Ucuzluk kuponu j i.......haalran paıor İ -Cumhurlyeit' ; Ucuzluk kuponu • ı. *^,.*,*I*r*i* paaae Güzellik Müsabakamız Bir kaç resim daha kaldı ondan sonra reylerinizi istiyeceğiz! Matmazel E. B nin evvelki resmini 37 ou-mara ÜC dere -etmiştik. Pariate çckil-mij ve klifeıi de orada ya pılmıf ¦ İnı.ı - .ııı rağmen Malma-ıcl F. B. nin İlk resmi kafi dc-retede net çıkmamış. Yuk ardaki reaim de Patisin en meşhur fntoğtafçuı I .11.111j.J bira -derlerin atulye-aİnde yapıl-ni) olup klifeai la -ta obulda Ken an Bey ı.....— »esi tarafından imal edilmiştir . Snblha Hanını a»l t. O. tal naıardan ıcıklkaı dum, oradan Konya>a .i .ı ıı.. işlerini lelklk «İtim. ı- n ¦ bulda da mail ve İktisadi batı tclklkalla hulundubln Ic-oılrc tidcccCiın, orada bübusın aıcmlckclln harici ılcarell vc rirui •aziycıiııi lelklk e rim. ırtrUyoruı kl lelklkalım Halın nokresmini Odndurnn lata Gönderdiğin İr resmi, Sabiha hanımın valdeaı gelip aldı . Cerck kendisinin, gerek kıtının gön u reaimden haberleri olmadıkını aöyledi ve tanınıııılır fidece pofun sonra, «c.'e kail lalya anlirl tırnlnl Barona Cenapları vo İtalya tayyare mllnlaşarı Jonaral Barbo II hakkında ne llklrdoinıı 1 1» | ı,-L n. îr^V Kir rr-. . .1 l . iH lir, Memlckcll mek İçin ılı min ile bernb -ah oda lııibıa 1 Suradır, ılı tcıyll etme» ,| 37 - Hal madıkları nıîn bu hareketinite de terasûf etti. Bl^ dc O /aman bustltunda hadiseden bahset tik. Resim ijte bundan dolayı neş-rcdilmcmiştir ve edllmiycerktir efendim. Mithat Paşanın son seneleri Abdillhamlı. yıldı) mahkemesinden Mithat Paşanın idamı hükııiıımı almıştır. Bu hükmü temyiac -larden maada saraya topladığı yirmi vcıirdrn de aynca bir karar istedi. On Bej vezir İdamı, diğerleri cetaıuo tahfifini muvafık gördüler. Abdûlbımlde bir uıatbata ve '¦ Olbapto lanalm va terlan arzu lakdim kılınan maıbalada Bdalerlldlfil Veçhİlo akeerlyell ara htlkmll meakOrun Icrovı larafıntla vaki olmua lan ila... kalibel alıvAltta amrll l eı-mnn urratl vallyylllanılr atandlmlalndlr „ İbdûllıamil neden Paşaları İdam ettirmedi? Neden (TaıfJ e iilrdü? Mithat Paşa (Taif) te iken lere kaçacak mıydı? Cevabını tefrikamızda okuyacaksınız! Zatta rol, kendisini âleme fcrzll eden yunanlı aazetecinln evinde Onu arıyor,

dolapları minderleri altu»1 ediyor, nihayet bir kanopenin altında buluyor. Zavallı gaze teci yere uzanmış yalıyor, bütün vücudu korkusundan litı-İyordu Şehir ve Memleket haberleri Cemiyeti Belediye fırka grupu dün içtima etti Bu ipti mada inşaatı ura-mumtye tçln görüşüldü' Biçer istasyonunda bir RLîsDmai , Müdürü tren kazası oldu II hudutlarda bir teftiş Hulusça za t yoktur )| seyahatine çikacak I 0,11,1 : Ar I ı postam. ¦¦ düu Biter ı ı-¦ v-ıı "<vanlia Dun Ankaradan gelen Rıfat B. İn beyanat! bir «ncr, yürunden iki tren S] M(WllJ[ u^,'^,,*, nM|1 „,-*. mûsade etliği cihetle Haydar p,R. atianmuf gnauıU». tusun halat n. asaya 7 saat teahhurla an-:ak 20 dc gelebilmiştir. Di ı aksaLiı Ankaradan ba-eket «den tren Biçer irtaa-Oüund.ı marşandizi'? müsa— 16 riRdfin 1121 CumKuı faıar MMa>lra« 11 btoırBtr lnai>etrio»ırirı Fransız tayyaresi Bahri Muhiti geçti 1 Kelki gnn AmerikadaB lu-kel '.I.. " l_Kaıo .|oo «T imindeki Fransız tayyaresi üç. rakibi i le birlikte Bahn Mu -hiti geçmiş vu şiddetli fırtına-i larla mücadele ölükten -.mm İspanyada a inmiştir. Dahili Cemiyeti Belediye Fırka grupu dün toplanmış İDfaatı nauıaUyc men'elesin i ı.ı, ı1q vr Uı .1 (.;,-.., IMabadl >aı| Hava hâkimiyeti Türkiye-Yunanistan ¦ene. t« sme ianra nrlrr yapmıraıaıı-nı havai ka.»*IMr dahi kral. d emli o md İı.r,-.¦ ı ı o,. -.-(.¦.¦ ı .i ı;nın ırfla-ııuii Ktı «balı harada etdutu aldatıldıklar, «nara mıeı de latı«™<ılııe dur! »II» "*trUmaklır. layjaee Cemıyelınin. .ı-bret tayyaı ...iuııı.ıı. ı . lana mabat »ılı -ı r r.ı ı Kir.ı ı. 1.... .j I l" 1'I T i i İMDİrlyl- it .'ı.ı tok. p-> ,..- nr*l»r »ııana«a macbarnı. İtiraf etmalifiı ki heııîu un «i (lUlioı ıllaBrrtnd'rl?: bu nu bil faaau Uvuiı' Irıu.lı iılbjılıle taylt-7ar um TuıbiTedı ntrr malulüm al. tın bir (astarı te lautur '(aritmiturııdc ir. (¦narlı, «raini laırarreılia l>qkHalına can lermeUriı ı -ı...:. . alan ı ..ı.ııe. Cdajaaın İstikbali olan iı > rnrcıı 11 • >- dtf.tr OaMrnı mı Kriteri aOna adım la kıp elmalımı Abidin Daver Faşta kanlı müsademeler devam ediyor Asîler de Fransızlar da zayiat vermişlerdir 1 Paris 14 (XX> — Rabalta» bildiriliyor: Sabahleyin atiler Ait-Yakup mevziini zorlayıp ab Bık işlemişlerle de tayyareler 60 kadar bomba atmış ve .müdafaayı takviye euniılirj Asile 5 maktul b >e«lr vermişlerdir . 82 m.muıi vs36 yaralı Paris-13 ( AA. ) — Harbiye t. 1 .-t ir.iı iı. (.Iıyııı- n arar an F.lbıırı' mıılurahı-Miııl. K? makini aratınaakı vadıdakı ası kabilelerin adedi mAhımdır. Sevkrdi-len ût tayyare lılocıı raitrtlyor asileri I aıgnlıt İstikametine liIrtaOılur Cephede sokun vardır Paris 14 , AJL | — Hari-y. nar... A. ı -Yananı. anevahnran haa-meıı tahin edılmıı t e kılanın ralından vuku bulan Inar-rumn mahalli bıriktınlmıt ol -. dujıınıı beyan etmiylır. Harekât esn anaıı laraflarlan Tunfitİ 1 a ptetm uderdir. mevruu babsolan mcsatldcn tefrikini ve eldeki islerin hallini müteakip müzakereye ko nulmasını teklif ettiler.. Maa malili. mOzakeralın eaası, umumi tasfiyedir. Çünkü mübadele mukawelasi gayri mübadil eman n de L.I131 uni ladenini derpiş ediyordu. Bu iade keyfiyeti basıl olamadığı içindi ki muhlel il 1:¦ 1 -.¦ l ¦ müra-berata yolar; m Lj Ur. '1 nnj11W.11 m tesviye edecek -leri paranın 450.0ÜO İsterlin o-I arağın a daîr do bir bahis

vardı. Bunun suteü Uaviytsidc ât i-bifnamede a-uelerüec ektir. _ Tevfik Kâmil Bey, İtilâf-oe-facesinde. mublelit koalisyonu rı tahdit edileceğini, itilafta n son-rvırlıc muUehji olan kararların, bu meyuuda kaıuisyonun ı VuDaarstana nakli kararının d 1 mevkii tatbikj ku.u ... ,¦ ¦ ve ı Garbı Trakya TUrklcri nektai naıarındau buna lUzuuı da o duğunu iilivc ctnıişhr. Pirede kanlı hadiseler oldu Atina İS (Â. A. »—Pire | Umarımda grev ilân edenler, -300 1 ilcinin tekr.ır çalışmasına maui olmak i-.lrrnı-.l* ?! 11. ( .-ıııı^ııh oıuhafaıaya memur.aaker sÜâha ! ı ¦ 11 r .11.... L -Iiiiimii . N.ınıjvı.ı ¦erden yedi, ve polis efradından altı U'-. yaralan mistir . Sükûn ve huzur iade edilmiştir . Atina 15 (Hususi) — Ban ameln polrıin himaytü altında 11111.", f. ı"l "ı i .¦ı.ı1-m J M lı.'ı nı-ı ¦ bu y&ıdcn jırcvııltr ile polı arasıuda müsademe oluıuj. >l >'.' vc (> POİİB . .11 ..l.lllllll)'.ı: Ilıl ı '.i' ¦ . J . .ı.ı l;,ı ı.ı.'.ı.e eylemekledir flmar..j-ı.™ faual LonoVa sol,- kanal nanMaate kıaara ¦ . . . « . - mmmtk. asa v. u. ,1ı. aaıari .«asan l vaV.ii aliıeı luadrava faUP'r * hartcıye tıım W. hındcrsoa tlyaill ınn.-ı.ı MumaUayk buri hariciye ns<ıı>ııııı rrlakaDana n dıı|tn hBlüe V.IUı»r anrayına (I mt; vı ıkl sal taralından kabı aMatfctUr. ^elhuP DşlcsH fiir çuval ünüanhaç ehmek çıkar hikâyesi l ı Esmek a-.efeltu taüıKı.nda LcbJtyr ıveknbıtluiıı. bugüeltray. Barı Icbiıtatııiıa iıv.ı«r tdılıneVaâir. Bit çasal naldan '!. ...I. . '.'U:ı."l.: -i. myade ¦. : ı 1 -.sattı bnCucnaıa Kruarfiu. ;e*joım 'çUnlUııvk ludialarüH. bulur.mbirucır, H ' bı.ı. U' ı '¦¦: DuDOa ısrar ı. ı- .¦ - idil. IkUsa:. laudiiıu Kemal Omcr B. iKaacKcUere lıu Jııujtts uemii'.'r at:ı ı? bir lam hıka t iı... eaabali ! \\ kamara hareket t m ı,, r K •- | | S ıa salnlıı¦ drara Iran* de . - trehhlrrl- »aül nhrıımtur. ınn Orta VövrK ki Ermem iıılıhaha-Mııl- cakan hadaat t. .-iki *Cn <j:(j1.-.' ¦ aaaarrâ tff -1-. . ı. ¦ I. .. I I-'' l.-'.ıI 'ILUlL-ll . . ı . ¦ ı ban cj.-ı.ı . paluu oünııstar Un eanadıı -''.vı. .. nı-ı sara-eCar maraz kainat- baix.Sj.ii yraiat-¦Mfjr Hınk t drab Ur »ta ile m «a-leva.«¦ ili^a rııuaıl aaxraa an a-, ¦ın nabarnda a»« Ibaua. a»aanrA»rı; > ı . . ¦.. Bundan bir nmndel aresl .lUlyııBCU-tjjırurula bl: cmayet omıut atınuOer mtarını Aîıvtı B. bir ^sLii.aJ. aamel .«Ilı Fk .ıı - > ¦ .=rj laaoaea ile «nrnarnrmı Uaniunan . a j:ıak-nnıir e bieku>ur..'m«yruaır. lamamiyi' I--ıla irflı-ıeal rarvrııı baba dağ-1.1u. BUUn ınKiaaııu aarnyenaur. , b-ibi Rus anal ı ıl cm>or Fakat uMBl isiediB'.eıu • f bı dcsii ve O'jııa Kanaal eı.-ıi^mı Kursa giderek rnaalhnafar 111 I—l.'Uat karım maeıatrırr n.ıaa »«eacaarılrapaeea au u ı—ılısıa ıama>n i.'... .: i.,--..--- tonit .mu teUlr ti İmi- unCet.t. üuluııar. Uu km i'iu ı'lıe.-ı ı:ın K. »/> . ı.m Urklatnnde knı- aeılaeakıır M.,.i e—nlın >apJbİtcakl,r Uaanl VrbiMı il la.ı.-ı«lr.ır. ayni ^ımauna ıı.ı..'»lı,ı uman; aı renm trlllllere IfUnk edeceklerdir >t yvah lar Tcver vjjrnru Üe buuUn 100 ıcyyab «örekli: *a«ftlı.söir melrsöffflaeie Ağ't siyaseti lM,wi vekaleti Erro&ıy lldanlıjtl -ı ¦ı:ıiTiı.-ın'.:ir.ı Mr • . .'..rı Isıe-trdanl nne Eor.de re-

$ Bu sene de 18 teoıraıuda Çanakkale «ehilleri riyaret edilecektir. fi Hakkı Şmasi Pasa yann-dan itibaren Fırka teşkilâtını teftişe bayiiyacaktar. fi I ayyare Cemiyeti Reisi Fuat B. dün sehnmiıc gelmiştir. , filskân M. Hacı Mehmet B. dûn n ehrinmc gelmiatit. fi Dün sehrimere gelen KUsu-mat U. Miâdûrü İhsan Bey yakında hudutlarda bir Inftüy seyahatine cıkacsğını aoyleıarstir. fi kaJyangaıetecih^sucfinc dûn TokaUi yanda Matbuat Cemiyeti tarafmdaD bir liynfct v erilmiştir. Aksam fiatü de ıa-bİÜer Şerefine Seferetbanede bir gardan parti verilmiştir. File bu sabah «idecektir. Harrct I^u-lı-'J'. bir yangın olmuş * büyük bir şapka roağatası 1 Hakmkada bir Irana tecavüz. 1J.11 20 asi derhal İdam rıiıiııı..l-ıdl( fi Akvam cemiyeti naeeaaaıoi rkaaal ıcaaifra İh udi itanda siddeilı feyc-ianlar ol muttur. Kasta pkan ihtaUl davam etmekte ve kanlı badiaeasr çimjkU.br Emanet memu tj'.lııu.-'nınır Ieic1. meoulrları lelıı ?> UnarmamrılOcnVfell lu-l» UiL muUı toaMraularcır 11 ... ... . 11;. I. 1 ;,ıı.-,j. ' . ¦ ',.:ı__ . e bu rmany.'t 18ieııuauaıl» Icu caıleeflrar. Cemiyet Pıta11)Hflf.f.,..|.''eyt" laaaesi. aarır. ilama Mml le-uimte »al 1; baptaki'm . n BannUtlı 1 | Ankara Hukuk mektebinde srnıra kararI Bu aerr: .ımn Hn*:« meılm cır ÂtUBay&tt* Bîr adbyc tayini Ualakıa Milli lıakL'rj A at II Uty Ula 1 ¦ Laııih nakimıiaıne tayin edliınıi mü badede . Hacı Mebmct 13. «eldi Tacirlerimiz Rusları İM)ti .ı"ım 1 CUil:r »o eeratmlrre.ı nnn'hiT f-'.¦ . 1 t • • IRraeal «-J~m I Tayyare Cemiyeli Reisi 1 ¦ r c?olyeU real ve p. ¦ nub' mi imi un> ıiıiu ji.- :l. , ¦ ¦ ¦ ¦....., -i 1 1 ..ıeo.r Au... rao3n (nrınır upjhuui fuar. Bey. av 1 j|ia/a eldaıelıtlı. Indaelandakl layaınn nalaulc' Haiknia ıs 4 A_A. I — \..<m ll.araleılc leyeaaalaıd.n Uı>. ayı Nr nakım llsanlnıa astal M* 1 - fceılamianV. hı 1.1. ¦ aa—i' Dffjnt ıa ı«_A.ı — Aaaan kır seyyare Hiauı eVrannda duamı.'1 1- pu?t afır Miraıla ' ¦-. 1 Daiandeaıı Sanan nanaaH f—1 IS ıA a ; — lf alı İla alanaı laıaaaı »« aekar baVsaanr «otandınnanh baa«- Ham caıs cm ıiıt»r. serneat bo aıfatr laam renea naBn ' aleıulki) lı («J > - Bar • r-rur - "».i 1 alan ae aıd. nas bu- mahVereıefl-n t.ınra PalmUUla Mam vıUUMttu. l-nm aaaalnl . Bhaaaay İt 1AA > — Don aalaUı a-¦ ıa 1 au araauea sOa alaaaaU aıraa: eUail auana '.«i' raaau uı bat»./ aaaalKİ " ııeturjea Kıkır mırrrRe 1...Iıı.11 Ular Mlaılf ononmı M—r.'.> , Diı*lwl:lml|llr Munameylı bıraaman. i dan bari. tkanbnyda aaaalanin ın . Hini Bencili: !' nln karenerienne lılına elIraekU un laaaaıa Karar. I —Tat. «aa.... aSaness IS> «a A • — Oaanr.v JUıı-hn 7! aaaııraana LnaararB aaıVı.iıri vanyor saısuıaıl.ı ul« kaeak«Ut|ı —ı-v.-ı Varşova ıs ı.«« ) — Kanal antene-rın «mil memleketlere llm leam teri nimakia m e mim bir

'..ur.'.Kıı ¦1 İr ijh.ii. — BUyuk bir >anaifi a İle mu^IeaulJ.Ur.1 ian İM esi la rıh p sc[ 11; U" r. "'¦ tıkarıİBr.ıt.ı :~ı.ı İm ¦vıll.,uı*j eıcusınca lı,n;l mın. imaya a munaaadaaı «ara .e r.ı.ııve mnuıuın reisleri leınkai rde. rektarair. Ha*kı Sırauıl fasa, MlaBara Trakyı ..ı«a taskUamu on tmut» r*a*e«*rar VIDfiıvetfce Vcni yoUar kanunu VfgI yollar kanunu İel^raiia Isıanuıl ',..'....¦ ı-Liii eauatUtı:. ırtrb »ollnı-.aıkUiiiO.ı-ı 101711 celubeHKil btr İH ırnıdfnbert n aıkmiıs v-emetre-dlrlrr kaunaı .ı.l-ı' 1 . 11-1:1 lııuııı.ıı Ut »ıırııM; ki'iOnde Atiye laralnde bir kadın lıtr.dlal ™m ımıtıır Hankrar. , Karilerimize, muhtelit mubayaa Harında tenzilâttan Istlladelerini tc • ntln İçin (31 kupon neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intiharları gîinü, listelerimizde mtlnrteriç beğendiğiniz Uç mu mağazada İbraz eder-1 seniz tenzilâta mazhar olursunuz. SON TELGRAFLAR Tayyareciliğin yeni bir zaferi Fransız tayyaresi Bahri Muhiti geçti ispanyada yere indi Tayyareciler yolda şiddetli fırtınaya tntul-natıslar ve büyük bir teblîke atlatmışlardır - . '..-ur 13 (A.A.) Siddnll Pari, IS | A.A-I — * ıırada hüküm «irca saf1 kül uran ıcfndc ecçınlM i*va: .l-!rdır. a u ol an tir. .''.nuı im-,- ¦¦¦ »e>a Cılabntıh bir halk biııliı lemis, ancak layyarcaM dafatnu -lir. rarlı 15 |A. A.» — Tayyara A.^lan», i"ni» gaaere.lnuı bar aa. kaılaîıiaa. yapmr? "Uu[.ı «cfcr u fama* dsıayihlc ;o« rjertırdı m,.- ,.ı ,«ail alııııda yaa-aı* akBnfl . . r. Mıaaailı-ab. B. rkı ak karaya inek ıe orada donla aldıkma mam rarh* «İane* neridiadc kanun nyorılıfc takat ae naa takama'»'.. ol«u{aWa» kamı yapananannar. busun bjrnkrc ancak *rr a-u adadır. Veremle mücadele Sısede bir lira reıerek bla-aul Verem uümtk Uoiyeluu aza obmaz! Verem mütehassısı Doktor Süleyman Etern Bey diyor kl M* Troçkî Ni«,ttı lîrgi Ucrcy« ^itmt'iî Krtiyrjr? mfcileonjy'c {irmek için paaa 1. 'H I mı İM v eoVn M. Tr HıiUıımntm. edibnı-iiııi laleu ;ki. heuü» Inpıilerr 1? azala; IkSlS kankan ana _ FfcfikaM l't Uma* Mey kala Ayrs Hancı 1- .ouh.^i L velim •* bık hariciye İMüimn In-pltPTi-ve- gılmek buaııamınn ıı-har ı Uıji amıya dnir vaki olan bir ha ..-rm>|lûr ¦ -UanJtaee,. muma k -a,- amaialta> \mm\\9m ı «k**edam namın» eJammr?! avdan aVart •-iıı.ı: d-jıicir hîHhia bnmeha girilin;ıım lıüıııü Kabul vr mİ-mfiıuar «erlikten pak lucuuıu 1u--l. ¦ r-\' ş^t inekliği uı ıcvcennke beraber tedaviye knuhtae- ıkna-aauoaa ileri s'larebN dİr. Ama. l.nı.l. Le— kak-kınan. hnaarlnanaJeba aMkifonı ' -iti IngıHıe-r nı*<ı>ı-u iem Inailterede telkika'la htılıınmak Bordo t> 1 A a. ( — Ram» adan uta/ »isyanu »aat »j» de Şantanderle mukaBCicye «fıumıj re "Ut-

aı-n - nun KrnAz Karekcı eennnlyınt otrrnmijn SanranaVr f. (A. a.y - «kacaau fceana. lav.araai knananknaafkas atanan i an au Man lAanra M (a. »-> - Ba*flrbae «1»-™* tMfl*vo«k •«* ıram "Oa-»eau Jeaırae. tayyare*» M-*> Ok>ya fl e W-Yort lan 2>kk Maoıeıre n)ena«eate >rOr*ir*<*" aıidnmearea»». AeW-T«ek M <A. «_> . «afra vaporo 0*... ¦ Jeanne fa^nma-nV* -t laiaj anarı iknıı jv > hiawl 4*1 ıflli jnn-aıj j jf Lİ ^-Ik j i 1* lı f".** "1 -1" * baaftiı b:r ulfital ıtondırribiillr. Yuguslâvyada Türk emlâkine dair tebliğ I II (»«.!— IkUHUT' V.k»la-| DMalaı ««khn^M'Vaaoaa.<radaai ruık ea>laaJ meı'a-»»¦ -n Beıaıad »anjuînnim*»! aııaaa tabnıat m mtra:nameleınr Ma-: '•UUar C ¦^aiaalı,a bUkumra ia. m| lelu-n kamı ¦"- -ı. u«u> IlIHıar. ui-.ıcnma m> Boyar a?u(» mrunidiraknaml ta-'ir muuıalı muacırlr -liidm t tanımın (evlmUde miat gnıaırk.V ıdl Klç*>4liT<t> lararınının vaki ti-i-7«h lear6kua|ı*rııı pelıten oJkrak b-jrJan ULu;ıdu||j DiakoMrtl manın-mı alileHaee yamMuun ?r -mlkk M-ı-..ı-r.r.ı:-, Bu nan»k- aanlaaMiae lantıoc ryıemr-)«r. lııın» unda k kalaybk olmak Ötere aUUudıu IvbILH IryüT" aakldır ınnct' mnrell laruTınaMB KlfıHğıınıen bılau-.Unlııllr .'¦ ¦ - - .«•>. «enirlerde enlikti w»*ır norma ta teaanun kin >* ıl ı ı . ı -I...j-.H. ıeya -.n ... . .mailÂlî İktfittl_ Meeiriy Muvazene raporunu kabul elfi |Hu.Mu.| - Ikd-.l Mtcli-I »im um ıçrlmaıan ¦iıedc«k ıea).>< .¦«vu/ctıt-i bakladaki rapora kanal ile. yana ¦> ı. -,ıi morııa İc^u letkikalla bulunnıaK U/tre Vrhbİ, Sandallın. NHa-, »nı. Bekle. YcBUt. VuiuH.iV Ba-il Kccdel Beylerdi ıı mürekkepb» knmiıyan trjıkil cımiaur. Hancifsde ziyaretler - ıı 1 .ı-ıi 15 |f. '1.... — ' ., ¦. kaanaan *a «emr-rt aafirUri l çalık Hiftoı ayrı yara hyaaeılc BtlrUunuıleıdır. Ak-aaan «r.,idinl bilirdi %mmmt I» 4 A-A. y — Akvam Comn eıı m eelı ı yel .eımhalar. limit vçîa LoMkad. bir konferans Londra Lâ ( A. A. ) — Alman Hmımff mva~ ela&İylc f.ı*ı- .^«f atm) navlet'ee aeaıında ouuıu hr Ti.ı. çckiiadc ntlr lead) edlleceBrlr. vc. Rnaad ile SI. Slre-aemaım dan v,,,ı-ı ¦ / , .-. '.ıl . laruıda ku ırııtku kamaa cımr>ler »e kaaaVramm ırnııaaı -aana-ılıı yatauı a<u-u»ııa «a^laaJıiıMa l.ıui ;ını !; I. ı .v - u- in I j analnbık knian»Iarakı. Ba bana*«-.. .i ¦ - n L. ¦ ,ı .ı abıi k-a lucaaıre hâk Amelinin WM «<«"l enUntek-fekir. Tu-k -Fraaaız itilân ijgım^df. ¦ imzalanacak Ankara I* JHn.lu.r — Ttfrt - j l -.¦ n- ; -ı .-.('«¦ r« ı nerkeyc ouk I vablwımı>(ır. Mahaanc ik ic V:a.i;mi7 KgySeride ¦U>-*ari M (A. *.) — llaaMiıe .akdi gkVatl Kaya Bey ¦.e matycU crkBaı aaaı it bucukla bur aya ¦¦.¦.JMI.ır : ı rn ¦ I : r.J ı nTunanr iucB tnalktniclloH " .Hı.-.lı.. ."-..I . Kaaknnam 11 |*__U — Mubahı güco niılkleııılcn burua «j| 1* nn hanaya «ekniyhır yekem 15 kUomc inde erkanı hr»ûmtı ve beledıyr rebi m* Ruh ulllRiler ve kleer bir 40* revaı laramkkkB ve «an -de dc haya

ayyareler bugün gidiyor htlr kl: uam:i «diirie karada mı wUmlnraakla bah-¦ı* burada bulun.» r:..n: ... !. , vrnvr.«,<M ilerinin hkutraiFı-"ıı dimakb ı^ııı....rla ıınııınıİH Halym mbr-ral -im alırındın ' . 1: ¦ -1 .p -->; II - ,. ırlılıl. -ulıuıı ... .,, olr cıırnoılu mamavıİt • -«lııı HHaırln mnfuujr.-,1. Dohm. Snlnymnn Elam ra Vekili Katseride rı yiöırviıl* Oo-ı. bir im—- dıu^r m aıahfvor 1. Harı Halı: no ıo- .y_rxla dtru ¦ok. ovkkuaa n«analar. an>nn.U)>Aııl uum -. r.ıı. ce ınuı. k.u U II',. AkU>iı .1 ,| illim b.ı 1. m- , bar ;a-n .i.--,.-m.,, i..... •ankmrum -ıı-"" iknana ınnlııl ketn-i m 11-1 mumdaki J...U,,»-. hıiBH nuı-nn. ..ılı . ¦ıır-ı BU auaualt i inamı ¦- ulia l.,,..— „i „Q-k, aiıUaa lu UU bukuaacUn blr. m um .n atmaktayım. Hiı.ı.ItUrBk lUrk Muıu-UİBr lıûr-1 bnlearklrar. Tâal vr kavra «ene Tkrkly-vr m vakm. um Han <^ıı>h>ro> dahi ilk ıı IH .ene evvrl <"» m» ıkn-<oa »111.0a* kl- h-nım an M». k> kafca-a har aıvall. W k d<-n. <4Krak aa>~v . . ~. taardaiıu . 1h.1- r..D>wm. -o rai ** hokrl 1. . ¦ -. n,.- 1.,,., ¦ UOBİva ..1. . 1 ... 1 -ı.ıiı- ve •vu^lıı>vakuw>ılaeme kam ityaa millrll b*«k> nkka la ¦ anki ka IvLeaaıanktt »1 SIvı .... . kamalılar I-..' Haloanu, îu-adlalıl knrbndM tene mal ¦.- iı-mm- mı J...-vaedar navht Kanlvcl .Ulalt k-" ıl II ikltr laden --¦-tr dr .... ıı-!- -. >aMkakkJi bir 11 m".».-ı.ı varavr. ı. i ¦>taw Kama.,, haMuaa kjı-• llu I .1^.1 •¦uımvıııaı ÇuM A A Kir' VEK1U CEMAL HÜSNÜ BEYEFENDİ havacılık ve spor *, atıtk-jrac» bir ujfca. I Ur ıhan. toıKarok bk-1 ttt. Baalacrj detvann uta. knaıner'. ac reaana(M.I..J .ar) HİKÂYELER Bugün de iki hikâye Sesine kurban Mj-ıliı B'V her '.ut llbl b ban m •Hûrıltet" iftaiitır dudr ('.ı. t i yapu. Abldrnhı yanındak Çok meşgu Spor 3alaiasatay kulübü öoks şam -piyonluğunu da kazandı Vukuat M Bir çocuk tramvay tekerlekleri altında parçalandı saf*» da M "r.-,r >¦> »•ır'.ınırı. lltkterl nlınadrf iada- ...I»./ ¦İr yata Ut > ¦ ta . y -Otomobil allında halan çacuk

Ddn. taldr Kadrana ıdart.m-dcki Inumaralı e.saıaatl ¦Utlaktan >ı,ayt ftlırkta Pana-yal ionla aıkl s «a t a (arpan*, çatallı taıafe t- .»d.o ra mufc-Ittif yerlimde* IcMtttU Mr <a-retle y aratnmıabr. Caa -cklyca ¦ocuk Lllal ha>tanr>ınt kaldırılmu. foilll >olı,ıl...ı i.- • Tak nl m do bir olnmabll hatası Tak tim d t «nt hlr çocuk »» Dişleri dbkan yumruk seyyar manav — 7^"! (Hınaa İle Leiler al?' arasında dün, bir 'ı" :;'9L İde y lir (İnde kaıÇa vıkmı,, Onman [Lefterfn .îı ¦ :c r. n , dekmlHARSLAN KUVVET ŞARABI • • Takatti | »• ¦'¦ I Kapantı Ticaret vc Zahire Kornası İn m ,ı Zahire Veauıİleri TMtlt ' Tıpı* «nl. . Hayvan Burıaıı ll-(i>*2! İMri taitflar en ıııtıı lurl mlltlah meıhll -en* kdll dtgll «ahîdldlr. Başlıca mak naıürel eılıcilik, ve ı Ankarada Atcrk» cc Kn<iı Can Beylerde bı penbrlik ede bula. ı de potu. Istunnı bjttr, Jaımumey) ııc müdiıivetme . unum hukuk iye rl ıc;ıc I . ı «ılı receftl VC talipAnkara HaPishanei umumisinden: Seyrisefain M., . KıcoClu i.,,,,, Küpri, ajcrna«\lajımtd»ye hım AyVe lık sür' t Postası ( MKK rn 18 haziran Sonundan ha karne, Kucuk nrı ) vap Izmir-Mersiiı sürat jıosıa^ı ( (X"MHI"RİYFT ) vapuru 18 bQ7lraa lan 12 de Galata rıhtı mındafi kalkarak çargaha sabahı Uın rc vuracak ve o «linün aklını bnıİKİen kalk.rak Antalya. Mıliye. Mcrtfre »idevel ve Tasni. In lâire, Antalya, lanürc .tpvemk iclccelirtiihajlü n.ıı-ı ııljeç Yelkenci Vapurları İZMİR SÖR'At POSTASI İSMKTPAŞAİ j ı 16 Haziran Pazarı günü tanı saat 1 ı ;t I.ı I.ı ıı ıı w ti >ı ıı . -.. nenimin Ktanknl draal bankasına lıılılıı rlll.l Karlaldt Takar.k > ... ut ı.ı .ne Iha-l<i ı ı I n.'-ı ıı ı ı kılınmak Unree atnl k.ıı.M.lla bı*ıa,edr|l ı.-ıi"llı-ı balurlık «->..-.¦¦ Iı laıla anlı Sahb. «ab*. - al la Maltı1., tarak Taran k*. W a lna.ll —bil ı II Jkr. Feshi I Ma kartı >..¦«•.a uaak, wae> >1.a><< a(a «a tarı talak ¦> • o--.. .ı ı, ı,ıı,ı,... anar klanı 11 m aklı ....... ». ıı..... p Laıkuı. ..I aenava» alil. imi >alib karkıUnrle H»l a)..ewn ¦ »ara 1-..J..ı lalU balen ananın anıl bbata ula* bereli ı-r. amana allı I ¦.. ı. .... ıı ..-..ı ...... ı . itan.! tura an .l.r-al D! ı . .I.a>.ıla -lııp I aka mıh ..Ilın Hllrı.ına lalip .Maniamı I Sadrk Zade Biraderler Vapırlan Kar*! Deoiz Muntazam »e Lüks Postası Sakarya , Pazartesi! Bartın uta t hVm Po-I.tı, I ¦ •- ¦ ' mı.r'ıı ı.ı ı:['. .ıu »uTstı'ıtrı ve (jUvrrte rolculuguna mahu • nulci'jb ntıhalUn haıi

Ayılın pazartesi fur.< atı IH de Slrkt.uUn hare-ketle £re|U. ZonjMİuak, Barnn. Amaııa KancaHir. Ckk >kelehr -ınc aatmet ve avdet cdecekur. Farkı fıl-.Jt kem laoaOmt Kik-Om ia.1 4 numarıra müracaat. ^Tan^n^ada,^alyTa^va,purIa, anant\TAYYAR! VanaajU VAPUR L l(ı Hii/iran Pazar ı I lan hareketle Gelibolu. Çanak I 'ı dcvvknr. Vjİ •« volou Inn CnunnnO. İle Slrlicc n^eliftl BAYKÜN- MARStUA-CKSHRKJ» •STANBUL -PıRE • MARSıt.A NAIM VAPURU İZMİR-MFRSİN postası ADANA v.pU,u 27 b»xin,n PKBSEMBK ,.,n, -kıanıı ! ALMANCADA TURKÇEYE BİHAKKIN ^^^^ emtö Dokloı- Kokolalos anı muhasebat Murakip muavinliği için müsabaka ilânı leetne j holün» jtn yirmi ""I mi'jen k*v ¦«»¦t*» i -im-. ı.i'-. - E Knmonnl marrıe ananı ııı omeaı«ıt lıy*ll MT'i vrnlntmlYeaa»nT ftrkran lıtmibui "ibc<M SJBirTürk pansiyonu M | PAHSİON TEMPO | Doktor A. kutiel Y«nİ çıkarı Kırmızı kordonlu -~ Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merkez Deposu: İstanbul. Sultan Hamam,Mesadet Har^Glr krrc tecrübe edlnii cok nennun kaUımfcnmır, Her gazûro ve ber bakkalda bulunu Ankarada deposu : Bomnnli bira deposudur. 3 Emlâk vc Eytam Bankası istanbul şubesinden: ltPIVER PARİS Öevlet Demir yolları ve Limanlar umumi Müdürlüğünden: Keb.ııriiı.ı Huucılerl a otaı I'»'-- çiftliğine (rrltıp cet ve latl eüııkıtoc maksut <ıtır il' ı -rl-' rn¦ , Lanır Teın'z/ülı katarl ¦Akanı llaıtkct ¦ AlUnıeVuı MuvaMİ A .i ıu. ll Ilı[elci. iOaaj . Şik CFENDİLhRİN Yeıkk clbuelrn xl-ytırjrrde, pto||*.-dı. ıpralunlı. ıchirdr tivlatcei yukfc clhlıc fivyatıırı mg/m turtf-mi ter lakrr ile «ev» -.ıi burl.l.nbal İlânını Kalrrliti Canibi AtlaW Kendim. Bir oaıffulııkl ı muinim tulılplen Lren er Mıgırtiıç Cunayan biruclerler unvanlı kll eden Leııı ve Mıavdıc Caıncıran Kl-nOllrc murlrrcken icrayı ticaret etmrkie ol-duCUırtuı a Afır El'udl ila-nıağaıııda mevrut ılımır bulanan vr •amanı ı rainin m müteallik em-r ırayı Kastamoni Hapisanesi müdürlüğünden:""" KadıkavuDdr (.alıra*-* ımUulKiralık köşk 17.4-1 93 SlTROEN FABRİKALARI 8 inci defa olarak MONTE KARLOrla yapılan varışlarda parlak biv muvaffakiyet kazanan g

ayet lüks 6silindirli modellerden başka 4 silindirli bir otomobil dahi imal etmekted ir: C.4. 6 silindi linin bir enmuzeci olan bu otomobiller her rürlii esbabı istiraha ti haiz ve çekiş kuvveti gayet fazla ve bilhassa son derece idarelidir. Aynı sınıf otomobillerin en mütekâmili ve en iyisi olduğu gayrı kabil itirazdır. Mci-ol Müdür: M Anih' ALTfKCI SEKE - N 1B33 YUNUS NAOl !ıl ,r.-.ı.ııı. .i ; IV ı iMuııınııııııı-t knrşısındıı Jul ret mnh*ü»j Telgraf: İstanbul Cuınhurlyei-PosU kuıusu : N* 2« Telefon: K«.eU5SS iîlttS "»¦i' atan»! 4T2 Cu m h u ri yet MEff CL"N SABAHLARI ÇIKA İt, SİYASİ TÜRK CA/KTKSI PAZAR ESİ 17 Haziran 192» aüom. Sİ KAİTI MOoocr. fTÜrklelÇlnlİurii İçin Scncliei H00 Kr- 2700 Kr.' aylığı , 750 Kr İ4S0 Kr." 3 nytıeı I 400 Kr. °4» Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Divanı Alî Gelecek Hafta Eskişehirde İçtima Ediyor Türkçemîz ve ıstılahlar d rı Arap 'ılı-ı i'.rl,»i. ..nl ¦ ¦ ¦ıi serea »t timi* > ¦ •.unun. Arap Aeeaa ırrlennl m ¦»••¦k wklı Itrini npun astta *-.......luk d-ıf nı (mlroık Ba ı'.riı t alı aarUarın. ıll-ıu (Hlımnı l.alk. İlli TalDI» »nan *• Air* ImU-mııı ..... «imarı. eni. Mmlır jı—a. r.ki >¦¦¦ i*imi. r*"' şanbnua Kiki «Jrj. kili ıur«tl# U-I.ll •l.tvrll. kaıün. Arap ir Itrin -m Unnl ı.nUnal ».rtiidi ur »nı. ıhnı NenaMşnD' korkanı Mr «IH ılınllı bn a*rı Ur anınla »-....ı.ı, bet narnn ııınaai kikti an eaı kakı* t*L nr r-ı '-¦»¦M ket e-annen- mm bap •» irem ı-u-ı. «¦Ulrrara. .ıım. « -ı-r,aanVol aUrak Mraı karlı . iti* rakamı «aalır*. rlannera c-1*"»1 »•<!¦¦ milli ıı ı ı lıl.uılıl -¦ 1 -" 11¦!.ı. m...r^ İtalyan hava filosu dün sabah gitti Bahrimuhiti geçen Fransız tayyaresi Benzinin bitmesine sebep tayyarede meçhul bir yolcunun gizlenmiş olmasıdır Fİln üçer beenr yllrılyL^ nizamın '•».. Imüıl ıı ¦ akaya ¦ r»ııl Mt lıarf.....¦ deraıaa dbi».|>ı™ PranıiHnUıı ka-vı-llı tim 411 ıı ıuı fhDınrUn hanrrlar.nl Tu'V.ıdı diril. Ilın m ı adı raai-t anı miı eren anıma inriı . Manur Bn tara Arap p». avar— İn. iUiı (İM daha ı»U> 1 ımu. rta. anh» aaranı IWa hm n t.arr r-ı- ren bar fl-... ...... 1. (ak ıiımı.wı Mr a*»«lr Bn ....... u. nı anaa«ı Kaan Mr Tarkaa i.u,.-WiIb har an •V, k.....lanın anj »ma. Tan* ¦ Mkkaa —.1- .1 hali aar a—M» *-ı «Ur» I—Ua.il ataay-yaa kkr waO al»ar a-,W Mr ııtı** Mal abana* «ana . n fiain.it «afra >ııı*fel>B.ı>ılıı İnanan» "alır alan an. Talan latkaa dr>lldlr. krap»da aa. ' ı r .1..... . .1. At. Ilı ¦ m. ada da. İtil •am.ıda ılı İtimadı 4a •» )atını 1 loılıt .-/ait lial.aa. »1. ..ıl Anft-lo..rn anlu<ln>ı> m» in ıdırl bir BlFilo "Pire„ye uğrıyacak, oradan italyaya gidecektir Filo kumandanı ve hava müsteşarı hareketlerinden evvel makamatı âlîyeye hürmet ve teşekkür te rı gönderdiler Filonun bir kimin Badat İçinden gnçorlorUnn ba h— ¦ ...ı.ı. kam adıkr tur har-

¦ıılanl.k 1~.i1111.11rM. luın lıan ¦uw. kanaat kati* ı.- - ı..ı. ¦ e» i Bık ta-, han......*, ı. ,n kd. banana ••mriıa UıU hin tamUttm aMafa pn knMaa-a - a* nVı BU1 »ltl»ıaw ııaaıaaı ba aaı'ık bakamda, arına*. ..»a •manadan ana aaaaM bara knbaak aaııı •». »aş»« nbaan aaaaa. aaaakka» ¦aaka-ba ¦ •aaaaaaea. mm «a larUJa İlk laknbrrNtr. .İd. a lakllll mt* aar, ba.a.1 .İM» Fm.~H.aa.. aılMar. ,-t— dr u m rai lak İp . dal a» İM flaaiuı ¦nanad *»manadd Miaafir llalyan lüoau. uûn sa-lıab aaal 5.1 J ten itibaren kO-cbk fanilalarla Q(cr beşer yörö-yuj nilamımla Pireye hareket etmişler ve aeeı tayyarelerimi t taraıindan ulaklara kada r tcnî e d ilmiyi erdir. Flk> ile -1 v.ıh.-.ı eden hava 1 1 1 ¦ Jencral Balbo ve hara nerareti erkânı harbiye reisi Jrneral Dö Plnrdn, makamatı âli y ey e hürmet vc ttıekkOrO. eıammın telgrallar gönder* mitlerdir. Var kçyos e* I... Bıktık bu yem borusund atu tl haziran tarihli " lerin be idinde aynen »ftylr-bir haber »ardı: " Şehremaneti ınknklnrın IS ¦ur...-:: I:ı:ıjr:ıı : lll ıı ııı ¦¦ ¦ - 1aa harar rermly. bu lıusuım I. f..— glrke'lle anlafnusıır . Bu ItlUla «dre Mrinel derete-dek i caddeler (finde 2 tt İkinci derece caddeler l de'a tutana-caklır. . Merak ve tahkik ettik, «trendik ki 15 nalbanda sokaklar sutunmağa başlanmadığı s*ibi, dün de ulan-mamifbr. Biı. 'illallah, bıktık biı yem bonmundan I .. derken dDnklI gatttelvrde görümüz }u fıkra ilifiverdi: " Terke* kumpanya*! eı-Icrİn -ulanın evvelki elin olu »anı ketmlj- dua de bir damla bile a a vermemiştir. _ Hlaarnaleyh arnfc. Uzun süte ne hacet. Düşünelim ve İbret alalım I Madril i o lA. A.) — Sankuj tayyarecini idare edenlerden Lefevre bahri muhiti atmağa n..ı.. iı.'r. olmalarından dolayı çok memnun olduğunu »öyleni ; ydlnıı tayyare İçinde her 1. ¦ - : .1 /ı^l-ıımit olan meçhul bir yolcu lı-l. miktarda benzin sarlcdil-meaine aebep jlduğu için aeya-h at bitmeden evvel yere İnme ire mecbur olduklarını ilave et m i) lir . Le-fevre bey an a-bııa devamla : "Bn m. imi yolcuyu görllr görmeı okndar capımtı aılalda kî kendilini kaldınp denire at* mak i dîk. Fakat gene arayarak karaya çıkarmağa karar verdik, demiştir. Paris 15 (A.A.) — Geıeteler " San kuf „ tayyaresinin kazandığı muranakiyetten dolap memnuniy et beyan etmekte, bu Tayyareci Aaaolnn, trlr raflkl II* birlikte zaferin şimdiye kadar katlanırımı olan zahmet ve fedakârlılc lamı bir mukafah olduğuna kaydet ledir. Tayyare lamîr eılilnıehledlr Santander 15 (A A l — Şimdiki halde " Sankus ,. tayyar e-ainin ufak bir rahnesinin kapa-blmaMna cah-rimaktadu. Tayya» Güzellik Müsabakası Bir tüccar sahte senetlerle binlerce lira dolandırarak kaçtı Çakmakçı a-da dnkuma (kareli İle fşlieal eden Tnlaeı nglu KehEsirlere yapılacak muamele hakkında bir konferans Hasan Beyin rîyasentideki heyeti murahha samız Cenevreye gidiyor ¦ olacoglu renmı naya llcarelbaııeal alık aalııe buııulur bimncıier lleTe1 Ikl - . rr.r. ¦ 11.'d r rdırarak aW Inrtr*<hml E. H-i" 11 > ¦ ¦ ¦ 1 - .. ali bnnoıu KuraK"'>an lımiadv bir Ermcnlyc kırdırmıyıır. Kara^azyun E. pcrH.mbt 11 .....¦ delere 'XjM*i Sj S.'11 ı 4t] Ucuzluk kuponu 17 haziran paaaraenl ı CuiuaD-ıurlyet ; Ucuzluk kuponu

17 naıiran yaaartael Cumhuriyet ; Ucuzluk kuponu 17 natiran paıaı-kaal Mithat Paşanın son seneleri an *ır-" Mithat Paşanın idam,na karar veril*(tfi aırada. (22 temmuz lool) t .<1I.I1 şifre bir lel grafU. AbdUmamldm Londra •cTırİ şunları bâldirıyaedu : - ».»rn .•¦uranına dOnkU Icllmamda tt, Malan. Inö.l ter* hlikOmelı laraiınflan. Mtthıl f.,a laMaa Uıanaula mi ar alla b.lanalmaaı için bur la* IH vapmıe*'. kt btahen. napelyatlerlne laca.Ur cimlanr Hah- _ Lefılıı arfiri Abdlılhamldı nasıl sıkışürdı 7 En kıdemli Iran •eriri ile Abdulhamıdın aralan bbüıler olmaaaydı Abdâlhamil Mithat Paşayı Ulaııbulda idam rttirrrrk mıydı V Pek yakında tefrika edeceğiz 11--...1 a, 1926 Cenevre muknvclcnameşinin tadili vc bu mukavelenameye esirlere yapılacak muamel e hakkında barı maddeler ¦İaresi için temmuzda Ccoevre-de toplanarak beynelmilel liyui | k ooferaıuıoda hükümetimiz namına bulunmak ujerc 1 mebusu Hasan Beyin riyaseliude Devlet şurası Reisi Nosret Beyle Müdafaa Vekilliğinden a-ker bir hekim intih ap cdilmiıtir. Murahhaslar haziranın 22 sinde Ankaradan hareket edecektir. Roma aotlrlmlz bugün gidiyor i'ı.ııı.. teflrlmlr Suat O. 'H.ıim ) i'.-rn. .1 ^i.k-.:i.i 1. Ayal trenle 1' .-'i ¦¦ 1 1.ıı-ıı..' inlini1 KlonıcnyOr Rulia da Kenıaya tide- ' eckkıir. Türk güzelinin hakkı liurrUn muıa-bakamııa iab> nİ edenlerden Mataaaırl Arak-Sİcanikl reaau-ni derce diyoruz. Mat maıel Arak-tinin bundan evvelki re »mini "82_ numara ile ucşrctmi-lik. Matına iri A-raksı miraaba -kamil için aarrtl marantanda çek-tamiıbareamv lertn. kendanna daha ıok limlediği fikrin.İrdir. Evvelce neşret t İğim İr resim gibi bu resimler de Foto Fe-mina a luli ye terinde yapılmıştır uhterem k . rderiatiıdrn ba re»imleri de numaralı re ime raptetmelerini rica ederi 1. * a Dlr alinle eaı eak .ıı/ıluı bu ¦ ı- ¦'¦¦! -m "il halledeceğimizi soruyor. Bn l ¦ ¦ -i; :.1 l.i fihrimiıi iki jfnn evvel yazmıştık. Amerikada gO-rellik müaabakası her s yanılmaktadır, binaenaleyh birim Amerikaya gitmek mahfuzdur Matmazel Aruhal ınllsabakamı' neticcıinde teaya yün edeeek TOrkîye guıcaV gelecek senekl muaabaknya işti» rak ebilir. Aıadalrâ mûddek* ten bilistifade İngilizce dc ojit n ir. il yoner zahaıx)f Şehir ve Memleket haberleri If^^^ü^t" Pfcuvnp mildaîassı ve Zaharof.. aarlp oir tecellidir M Zaharof iHt muzatferlyetterln l Türkiye arazisinde kazandığı gibi en mLilhlş hezimete de Tilrhiya topreftlarmıîa u lra mistir Zaharof ikinci «W.ı LmVldrada\'"^' -U»-'^** a.ır.omna bal* •aj-nnaura ¦uh1«*« C" TkrLİetln ansrı ılıı uı:kkU "u- a-1™1 ¦> nnna|i1~ı- »dn-ı.l ıl-n Zak"'»Lor. iran ,ll->hr., »ur lir tüccarın nıUıaxaaı ederek JJUUlıajı almak LmnlaOT. HJntmcı lUılrm Mıh bar baBLUin babcn nanadufı «nlnnlınen hnfl'Vd 1 dananı ¦•İ nı akanı .1 anmnayCU Pnhml taanankna ¦akuau lana- B. ¦nanma ]j>—j^^JjJ^^j^j^ ikar^ lâa.' »tr »«* t« »«erm— iknpıı I »inan ¦lakaaaarı d.ki*aa.aı <*nr ft-an nnnm wrb. mfakkrlanu tnkklkaıa <¦ Fenmı I ımnkyı mıı«|ı taftama*, *e o* ne a». nuan imanında

ne de lO/ıBnncutndr bulunamanııMır. İtlimi Maildim» l/mlf» kızılı .oykmilmabmdlr. /ııiuta tnnkihaıın Bahri muhiti geçen tayyare I fkaa/l <aai%atn :nıMdi: Mcilcı yama Borca* mvaraada kam ¦ Cuma* „ ıha yere irm -cekler vr oradan onnm -L-caUarcke. Tayyar bp-jw 'aamrıyoakm ÜBnrlnl Mİ Saatamder 16 (A.A.I— km» *e> tayTarecüer mamuma *na1 vcdııar hareket e de erkler oir. Boama 1» ( AA l — Saat aleni lurk beş geçe Sonlardan j hareket c'mij omn San km; far m; liııi tökcndiğındı-n Mrniıanda yere mmiatrr. tznrific sıc«*ter ( IaaıB* 15 ı&A.ı - Hararr! aoreemt İBobEMr 33 U,ı Türk - Yunan mûzakeraiı Atinada sa!ı günü M. Venizelosun riyasetimle toplanılacak "Cem,, davası Mahkeme Cemil Beyin ad.mi mes'ultyelıne karar verdi ¦akma hiM'aimı kuunuıLılllJ ıl .¦. i.ı.l.... I ı ' ¦ - II liBİuuımk maıldrUndrrı H«(fi bulu-aaa atran* mı ı »ıı <nb4M karılala¦"«—ı BV» k—ıkmeak. aa—*» ¦-oka- da*. fana. —an*.*am- «mm inanan Ur I"". aukkw kıra landan kandın rmt vrttbra I kkn ı kanı —ık*'—I »¦".'" i»*» kamı ¦banomaar M.Uro.ır leauu ba karamada. nmmı kıl. eknnkn kanana mam -uıl.toı . >'9u> tav» ¦•akaretle n m» j latan. Barhaaaacaaı ~.ıkı .dd.oa............ -,ı.ı......,ıı. hmauıı ••¦ı.ı aa -nakamı MU lı .11 .ıı ıı ı- ... ı İH» . . 'İlli. n- ı.l... ı - . ıamı« ııinı.ııiı —ı.ıı. -simi.ı m-v lal obuamamdan auman. Cemil ur ıB. laklll Na. l.ı.l.,. ~ .k........ademi m¦¦ uliTtl baran lalvmevlnl ...kın IIk.n-ıi aıhaİHiı ekf ladlklrıı imam. kaarnBiçer tren müsademesi nasıl oldu? Kaza yolcu treni makinistimn yolun meşgul olduğuna dair verilen işareti görmemesinden ileri gelmiştir Odaklı m, .ı.-.ııı. j- beber vrrdiiimi" Birer lılKit"ui"i .iı' İrro mimnd'um¦ıı. dair mbiemmUn maluraal ;elml«Ur. Bu biberli» i* nıanandl' lulanrlr oı.nıılera» rdan .tu kan ı*lmı İrinin dr. kl yabaların ll nr Kare. bjdlse •¦irle -ı^-.-'it ıaunhaldin na er Ankaradan 113 LU-¦¦ nvraatrtle r.,ı....... Bierr 1•aaraaunda. •¦velkl aecr Ankaradan l-.ı-ııı'nıl. (-Irn yalca İrroile tnlunıı liden manamıI» kalan kmramtan yapuc-kl.rdı Iııi'ioo.ı. rırela maiundlr ireni ,-ıuııi bu millaıulılıı adar* hperUcnol m.ılj eaıcınl-ren onela hani .ivdi ballan IvUıyona dJlül almu'luj m, Deniz hamamları Şehremaneti bu sene hamam ijletmeri serbest bırakıyor , ı..-..ı erkek ve kadın hamamları ayn ohnak sartte.. i l'iı.'iuıuı.11 ba arar krıılı bkny*laM IbaMdım arka bBikmu laHıı ta*

mml» muirakhifk-re ban aaillırl» ¦kak- »aVaaaajm. km araa Taaakra. antIdkaVm. avbak, lı-vMıı knaabıp* rm.ra.i-- lalıpı »- Mı lada daala •ıı-.aıu.. a<Ha.aklrr Emaaaakark IMaaıı. ı ,Mrav,..a... >in..l.ıl.n b*r baaaaı itmam rdllaaıılır Tl... h, .1 1,1, ,„,,. I,n.. . l.l,. i ıı ...-I I. Kan t,,,--!...- ı.ı.ı ..".I" refa, ıl':,,,. faırlennın 13 '•nınırı vrl W» inrlhll nuatıaınım birinci nbllmiııılr ,¦. remlin Urikaker "i'jp. "'->. ¦ ¦¦¦) kanamınun 133 mri ıı; Jı^.l ¦ ... Ktılr ıııukllı ı-.- I.ı - < ı,-ı 1. ¦ i'i.ıi, , ı* -.ın,, ¦ ,iti ¦., nrvıul bukıııı.ı.ılıılı (lB<Uı- 1'cınll Reıbı ..ıl.-Hu vu.ı HıauBlar anne Banvo .,.„,-! aıakı - J-LI-.U:, m ak a-naala I m..,„tk mili. nlıhİL f.-ı-" «ik iari Danlj kuı-ımlıııvıp mı;ı dMakkı akam kmanka anine B i'ı--al.ıi UM rmecn«lı*irvi taaancl bar dava anmanl ı Maacaban M ...,ı. kabil Nr fava «muin. Bu d.ıvnlaı yaanda ınlae - .1 ' r*ıl> dr rıa'cl Aaıino yapıl-1 ındn Matbuat kongresi kaldı : I) II-.,.— <*-, eSugıUrakil cl.-ail.lıK va Bâarilcl »ınborJorluı ^Uflangatt«l DahlIT İM-...i bava ı.lı,.u dan Fareye Iflıu. 9 F dHa ek a p ıram.j kam cnaıartr.ı fbea j^.laeaknr ataa ma-.«de edalı 9 Ham, kulunu hakkındaki kay. kaa teraaını l.iaabal manıaauaa. ıa<dk . im.,I». {S M_.il.nai temlırü koarıetl fvcmenrbt roaOaa tnnfc eenıaıhıiı. S Halkı Inkra mafaiyeliade realn ....., maınun *CcaıB CaaelCal nahıhl «eıııH bavla ademi ¦nen'ulıyeliua karar . i ılıdı. Ilokuma liuırak yapan I clınıl E. iamindc hlrl plyaaadno '-ı.ını Ura -İnia.ııı.ıı-1r.ıi. fira â ausarda «aku balan uca ü'ıı ı J.oı. .ıi'ı.ı yalıu ireni maki* niMinin yolun niffal ı>ldu-un len ı>aretl rkrnemcuadea ¦eri r-Tdn ..tI(.lam,ür Haricî a mntadaa kvrama»a «t me-aaovnflnfc Man trnnao Imyari'inde maıbnl kar ya İta gıTirada*.iad en nnb km ita mrlel-nc[t meıbar Ainıuy M bu »ıbcn^c Uoanyada karaya inmUOr. S lan an ya İle Irnaaa aıaamda blıOncilak nıııalıeılvai akmlur.at.ak. İ Ucanlaiaada Nadir hanın r.. ı -1..-i. .¦ ı aaaelaa Baba Sakiyi innımamafa t e Kabala marnı m, ¦ vanııı.H« Türk Uatbuat Cemiyelî Kongre nı-ı'-lınıi-, [!.,.,m, uut on üçle aktı ıııukjrr-ı olan konfre paracmbe unu aaat on İlçe tehir orlilmia Aıaom tcarrfrerî. ., Anadolu ballı ı,....-. , »ı. Kaildi aıİKidaıar hakuında OcmBılr kl. Btkdrri unaunai ıı B«y. oukuiibır lanaakat ¦..,-,„! ı-.. Haklneleı derrilaala anjlldi. V.eanUnn anraaminmıamau. demir ¦ ¦ - ¦. vapılmn almalaraaduıdıı. inlin Klı.rkan ballın meıcul oldafuna d.ılr •erüen kkarell ınU.ıl1 ıı y ılı ul™ ...ıı-. ¦Ur. ntaaraaınie

•ukan-ı varllıuly t»kı-7i makorlî île 'i Cİler toplanıyor Çemberli taşta asarı lıln- İt (itinan) — Tnrt - tıuuu Irmlılı mı- -İr- rt.ij» eıklelaıl hin kka akn mutanın u-(l<n U nd. L-di -ınorıaı ¦ ı . rc<jum^>..u .-et.raki-dt mbararıı mnear «j ¦ ¦¦¦¦ ı ıı on-mkkkkkk. cıill ¦ l« gnpmaa 'ahnitt bu e-j ırr meısa:' ıııtkı nl ıkarkaı oum nıian knaknakoaşl taııbnmlı ktkne el.tr laamrnmk Dn kka - -ı .ııiınvef. m nmraramr. acın nak-flıekire»ı< carrarı«-'¦ 'aıııaarvaka- ı.ı.ı» adımı au^eı dilenci kunn ynııau Bafmnı antika vr anın nllka balım mataMivnUu 31 karı*. ııı (ivla lapkva» rnbnlimıırı kalılaai Mi anîaauıai'ı e'.nt " nvarunı nllıl !*¦ ile yapaiI SltilS'^flaf g^ıblhdibfflıktflc .oıaklıakı Bnadau a»*vl aahmaa bir İkİHM Vfaâlef ttaret !S.mmmfk^ Kirsteçeftı,! 7raii2 n ciYanna kar Yeni Hiıpaikker binaaı ilim.il edildi laa> aanananr knuaı laaıJ •dun. v-Jkjeı aa akmak n tnaanaml laeatn-*Vvevnakaam feu. atlının vam dk» anama aaannnm *vj- e aknman dn mm-taal eeahnaaıu anan m |i m— l aknk m. l*rh ivrvrlı lıınlı ı luaraabuı amnirr mad am reUie<ak v. ınUdııl-va'e. ıvfikaıı yandd^iıır. acnıa baaıaB nlbaoıuub- meranmle aeıla-ubln Yem açılacak doğum evleri *,HJnjT Tikimi i naili la— Kma-Ua annunmna aaakn Vao- u İbntam n aaaank av kar amn aflan amkr na evknnje amkl anmk fa^ırcea n^nrabdkrraknr Mı...ua. trblıt. -e-v-rluklan 'fiTiııuıu an lebkf nrnıaıualn ¦na aiançaaduıı ok n Hamala Inalıiauu Malıyad* kedryal f«mkrrı annaov umı. anh w pvıaana. |Ulm aanraaı aayama kanaarkr rtamatk maarlftt» ve rtıuftkft&püerde İmam va İnr- mnktrbındc >e kail ita ame tevsii İmam ve kana* nemaaıaa» ..vMlı ¦kn kr anka nabm.-r.rresı vaaıknıı m-m kaaraıyr aafc:.Trıonknı ah nr. aaaaa mani hak naamUnuaİLU-mvı raklıııkknaır bnhi^znr'ıikrria gelen iıpirlnlıı ilAçlır Avunduk zadeler yeni bir şirket yapacaklar mevkar aablp olan. «tamkıl avj:. ArcndJk aaonerara aıp ınaı kVketr dalrll Unu ııdar U • »I TC ¦ "iti ,1 kak* A 1 ıı»! ı in rakam» namrrur laaak emtrc rem tıtrkal. vakınd». Av ındnk mUtfıiı vaki maaarakumdn laajyea nronnokar kuin llenraıl hhanaa akmaktan mnt luımıran la namıan ve nmımU nrnflii-nicemi Bay.kvnnaaanm meruı manialı Ur dr bakanak T—m dar a. kka aaa anruaı va anm I Umara nmuua au knan Jr yırımı nu veraakjtlr Taaa «nafıa maanll >b ıl lı n — rnmt Törkçem z ve ıstılahlar | Bn ¦âlimi aaa— 1 — aUkm. r... -a..,-l — a Avıupaoon ficirr. ııp'rlelu UaejnNar. da ınbLmı ,. -r u armalı nanıiırüı Tknaeılar. buna i' i ı ''>¦.¦ ı . ¦. lî - ı Ulııı- -ıı ' Iı .rıl. i ı ı i'-.lmı C —ı '..ıı.'.m ıdj i.ı -1 .-ıı ,ı. iEi l-jı linin ili..... [-,. ırllmr »ekil. ıcmrılrc (Ibl alrn ...... -i, Hklmdr ak ur ora rt 1 — im. em. ym irem iı-h». Fun-r-

¦ ı.ı mi. lavfmryal aniT Olmm avmemna UıMr "i"? mı. OUnraral .... nı. ı„„ .ı aaı? t — nleaandrapta cml a*nn aDnmn.1.1. .,lı...h„|.™-ı-^d.-r, -,L,ı ¦İm* i'ıir»¦ kanal aaeanaaaarf OTU -rklmde nal. rakan aanla Mlınac nn? ¦ırı. de «O. nnkkıana -ıı. yeıkm -.ı. .,-ı.. aa? S — OkküUU ..ı.ı neavaan nı. e b¦iIhiI.it- muifllrı •ebtt Be nı. yaaaa nıncnncı |rkn ıl- Bl Tuık. ¦ m, n, -nvlldlrv Acaba bna .ı. yın ne moranc-- n-ktna kaba »Uyut 1. m..l - .ıl - ılı dil .imli ml* Bandın koakı 1hIW kam aden prk ¦ı.lı lertrr 1 ¦'J" *¦'' banda dil dlaip-llnlııl ı-mın cimri. n İrap ¦ ıl. m -.-ıl.. bahkmda - al., bir l>lnr ı rimeli makudı ile nammduklcılıalıl . ...II Kı, ı'i-....'iı Imkidl. i" .ıl.ubl elbrU». dil alımına duaer. Vr bta ¦ ı.ıt.ı ¦- n m.'in baau .n,'-', -. - . dU--ıım.ııtl. ıiu.k>ıı -ı.|ilıı ¦lıııı . ı--ı.. (.nı-m, inanman Lkiıa,«-kl Yunan. Fin ıım) Tarkernuıc «rm-tkB ıi ı ¦ .m m b» .ı.,.: kar ba (U mupUnUu lakı mim..-'. ı.-.ıı valuo lıınıı Icendinl reh.br» -dmn-ark d ıırim . , • k ım» .durın Tnrkecaan dr. eli ınııb ılrı-rındr. '¦•¦ı bir .-.ıl. aarakienmf «lar. l!„ı.u Bal . -mtm. i-, .mu yakan bar ı.ıi-ı.. 1.1.1.ı bcfiKlmilrl dilinr Bandı b'"llii"ıl'" : .ı- m ıı- bir .i ¦ ...ı. ı. kUar. İd. Horml - inr'Mİb.T'i^'^iı da i.. .... , 11, .' ¦ ilrrvklrr Mamklvmk.. Mı nmmbaaalı*. ..... ı .......... .,ı...(.m « ı .ı.r iı,,.ı „iaa nakli l.lı-in annyalnaa n— l — Ilı. İki laraf B elkkilyo aıaı A.ıL.Hı-lı/.-rı.. eledrye nanvımon> n y& BSk^HHl ^""^¦¦"¦¦Hj Hac, Mehmet B. lamirc gidivor ıbmnoaft Içıunnaa B a^kl ^ BHaaaann -ıi-. ılunmalarııiı ima Ş io|u.'oji 1-ır j- bkBJ bir .imn/.ü Hacı mer,ntrt B. İlli lllllinİHİ^BV «Ukırt-i. tnda ı. ı„ -ben mini ol lertl* !«n hknl uuiabUr knâhı •..lf*nmdn dlfar -ikile blı iıiuıii M: Kariler İm ize. muhtelif mu&arynrtJjrınelai tnnri-ISIlm. ıal.iadeleruu ley. mın için ı3> kup on neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intiharları uunu. Ilslelera"muukı anüııcperlçj bnuavnndıainiz ü seniz temUofa mnı a— olursunuz. | SON TELGRAFLARİ izmrrdeOaz. için Türkiyede misli olmıyan bir heykel yapılıyor DivanıÂli 1 Eskişsnirde toplsnıyoı i Şorayı derlet aralan hafta I (erdir. Divan gfcctfc bada I Afganistan gittiKçe eençliğin samimiye»!. | karışıyor Nadir hanın topladığı meclis Kftblle taarruza karar verdi tU n ıı lijnt' \(-\\1± llktls^dî Veremle mücadele

^«Kİ^'i Siyaseti iklisadij-ede Gümrükler töanşsaer ) I|_ip|V| nalinaI -•—j—«=¦ intrI mıhınai "amfin ¦¦ıımt-ılC/mi' . ın mır ' aza olunıitl -4-1) ¦dul W- nıı'mlr-l-ll nalına mıhına] Ergankon Vaka? Kadri Bay "I rrrniı.n. kminî «trdiKi yeni «ılı-tnndan Bana Mr nüshamda etmek aeraket >c iı. ıı.ı.ı bulunda. Vaknp Kadri beyin -Ercen. kon . u bir eltane, bir r-1 — j . -. bîr roman değildir; bir mu.' vc larlk batırandır. bakıau edip, ¦<'-;¦¦ kun _ u i." ne diyar ? Uni möcadelc azaları II İnci Hata f f)Uakll >...'ıı Muharrir Ilınan İhtan Bey vc "likaları hanım : Samsun- takır iade Kahini De vn^ılıaııclııne Şehzade Celal İlet s Çanak • RaSmu iade Ala OBui Bey »Utabeda 2» o delik I beyin ne ¦(İl ıl -'-o . aiiıUıjı ic ben da taam idim. ıı oncliadc. İn j-i-.o •a a unva-idlp kara -ırûl-l ı. im. Nihayet < ıı ritmi ı-._" haılnr ¦Hdl, yerle* ı dc ıchrar : -Itdnaa-ra rada lı.ua 'mir Tabir ..-I ı*y. Isviert-lalimaı vj ıcrlyalı .. «a tabuna rda «Utan Ankar *nn>aı ıı ¦¦ .1 -¦ ı nejrt-Kaldı* yardım I .im. i. Hep askeri un Iclıı Inlcrda UİU 3e; 1B ıHU- Hl ı IMy aeyıi-ı .ı irh:ı - ¦ -t. I. hmlrde Karin/e H. buladı Laaar 16 ( Ha. M-l I — V.,,. tneeık Hık w .. Manan Beyler ö-*Sdhİ>r Kadoye H takkaVatma -jijoiIji lurom (6c i)I.ırıc tahkikata devam rektıkler. olmar-sa mahkemeye vereceklerd ir . hianhnl aHiOdeı umumHlıı;n -or-ıiıı.- nalı -¦¦ ¦ (ctaplao »y. raa nteyaaıad* matını al doğa it aa BhBiar retea. .« ıtıbM ıl—saabu dır. TtIM b"'-<- rkaaact Bey ı «Jet,» amrı ini yapaıak oram m'jdOei unamdıac • rretckılr. Vrlabkıha nuhlnc bir n..,u< »»İmamı «ııı •Ulll ir rOıBı ııııll.ı-, : » ıjatu'larıve sayı >l ııı - Uf ıı a evin. nııtı ııo'ıi tam onlarında

rf.cn kon . lıianbulda Icrln Mir ettiklerini ıpr afidir... idik didik «İM Bir Bugünkü hava kandilli Rnaataneainden veri-n ıı ı.ı l'Jm •' ¦ (tore. laayık, dün ıal 7 de 767 ve 14te 761 t alden raen rüıginn ır ali saniyede 8 metreyi bol116) aunl (27) derere i*. i: ı^n'i rüzgâr mu t ah n vır» e»e-ı.l hava açık olaeaklır. " Spor ve gençlerim ît.. _ ¦aaaa MAARİF VFJCİÜ CEMAL HÜSNÜ BEYr.FF.NDl HAVACİLİK vc SPOR MU «HASI Mntıadı var HLnHlIHB 7 Haziran ISlJft ' hikayeler mektupla ptderi iyede ayrıldığım ketini yeniden < v<ı uıulûnct Taciki.ti.na hür. pederi taıafınd tetebbibatm akı ınahkûuı oldu 11 I Fcıtopm'criVfrii bulun Zevklerini fa saua laıınin etlini resini vd-.u ken kilimini Bil bir ¦¦liı-sılimllrlitllr. Çünkü; "lonuı-bıiellrr bir -alli' silindirli isliyorlar. Geçe satılan Bir milyon bîr çeyrek Îtvrole otoanbıl İnden lemin «dilen aılın ¦zançhvsıt hepsi her sene ntonanbıki-leri hayali ga e doğrat hir<v daha vaklajtiran bu sayanı hayrel attı silindirlinin imaline tahsis edl ltnlsilr. Dört -.melik tetkikat ve tecrübeler ne. ilçesinde vücuda getirilen bu yani rnolör saatte 1 10 kilinin tro kat eder ve ekser yokuşları en ufak İhtizaza mahal Bırakmadan ûçiinco viteste lırmaaır. Yeni kapıl tulumbası üyesinde bare-keller yıldırım gibi vukubulur. Arzu eder-.-er"- ayağı şid ce gır pedalı üurinc basmak kilidir, Şcvrole derhal aıçıra» up hare*ete geçer. Bt» -i.......Kili de dört silindirlinin Malına alab-flfralnlr. OIomObltcfHk tarihinde bu ne laynni hayret terakki I Şimdiye kadar böyle iılr .iraba bıı Hata tedariki Kabil mi İdi l flarvıtrl it htmabtnk <jl<lit/or 2.72 metni uıoniucjunda bir halde ürerine müstenit ve f lşerin en son desen yeni karoser İlerde çamurluklar daha lâtif butu tu daha şık aflrnlüyor. N kelli aksamı kirlenmemesi İçin krom lâvha-larıyle kaplanan) ve dahili lefrl|atı daha «jj-'.i itlrılmlsKr. Dünyayı hayrette bırakan bu otomobili ojörunül. Şevroleflln iştiharına sebep olan bütün evsaf iyade lekenjmûl ettirilmiştir. Derhal silin de lastik edeceğiniz techlk- son derece ra uledll tlatlı bir lukt ¦ ; ıi'.'MIC'f. Şevrulk GENERAL MOTORS MAMl'LMl Kütahya J. Y. EJrat mektebi nıiidürlüğiiden: Mı kuaı 'II rdarjn 193* ıtarettnrfe. ıılewre lata» Doktor Seyfettin Marmara üssü bahrî kumandanlığından: Doktor Tasçıvan I ELMAS! .•, Tıraş bıçakların en al&sıdır. Her yerde arayın FUAT SAÇ SUYU Saçların ûkülmesim meneder. İzmir jandarma mektebi müdürlüğünden: ' ıtMtMcn melun» uey.h n.uıı ı ıirm-ınu. hasmı Skinle .UI Aksaray azmimillî T. A. Ş. idare meclisi riyasetinden:

¦m ile 4 .ıkı uya ...... uAKTERYOOLG -' ! Dr. İHSAN SAMİ sinir zafiyeti,ademi iktidar ve ne kah at halinde olanlara NORO-FORTiN müataıluarı Dek tesirlidir. Bilûmum eeianeierö© Bursa Ahmet Vefik paşa hastanesinden: arif müdürlüğünden ilâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızı, '.'.ISalik Nt.tat.dVnalınız Reçeteleriniz taze ilâçlarla kemali dikkatle yapılır HEVI DUTI ¦ Otomobil v e kamyon lâstiklerini terriil-f elini- ulanlar -......»(MİLLER) almakla ısrar ediyorlar /^j |\fl/^f"_ I V'nııı'm rıı ıniikt:m VfıUJ.lJVU:meJ, fiat ve iktisa ııoktaı rıazarınıliiıı en elverişli lâstik Yalnız (MiLLKK) lâstikleridir Menfaatinizi gözetmek i->teı>eniz lıeme (MİLLER) alınız! UîiUer İle Isoğukl u£u. İrendi olanların naran dikkatine Dr. Horhoroni E D'Kkrem Behçet İLAN 0.T.T.A.Ş '.it mlirlılll u T. A. ?. EN MÜKEMMEL GRAMOFONU l> M ARK AD IK <¦ İspirto ve isiprtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden: Evsafı ınrtnı t-,nde yaıdı bin 300,000 diS«rİ 450.000 kilo olmak ürere 750.000 kilo iki nevi to pazarlık su-etile alınacaktır. Talipler mubayaa şartnamesini öğrenmek ûtere mubayaat komis onu kitabetin müracaat edecektir. Teklifler 1 temmuz pazartesi ıt 12 ye kadar kabul olunacaktır. Emlâk ve Eytam Bankası Satılık fabri a OOKSA almalı ya biç saat kullanmaman. Zira OOKSA kafi-ven »--• 111 j - - _-- daMarmaraüssübahrî kum nadan hainden e biraderi deposu 439?1691 ALTINCI SENE — N" 1834 u.ı;-.i'i - inin VUNUS NADİ İdarehanemi: DUyuıuııımuınl>« karjısında dntrel Hafaauaa Telgraf: İstanbul Cumhuriyet-Pftsia kulu«u:N* 24S TelefonTİ^-SKUS _ H K K (î Ç N SABAHLARI ÇIKAK. SİYASİ 1İKK GAZI: SAtl 18 Haziran 1929 ' ABONh SCHAİTİ JmOoobt-. [Tllrkle İçin Hant İçin jScnelİgl 1400 Kr. 27IW Kr. B arlığı 7M* Kr 0 Kr. 3 aylı*. 400 Kr. ) M» Kr." | Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Sakallı, bıyıklı bebek! Dört yaşındaki Trabzonlu Mehmet R.in yakında düğünü var! Mehmedin tenasülı Fatıh-Edirnekapı Tramvay Hattı Perşembe Günü Açılıyor İstihsal, gene istihsal | Günün kahramanı bir garibe ( rŞeâruı ^^7ıı'~mrj^)' Bahrımulı lavvarp Ralmmukiti geçen tayyare

"Uvazojon., Fransaya geldi ve muazzam merasimle karşılandı »örtü değM m Lüzumsuz ve mana mz kaviller!. Anadutu Kemir yollar İdim'» ¦-dni| .r . - l-.nü'l. haınn üç ımnıakaya ajırarak Haydar-paja-Er asını birimi Haydaruaga - MıJicoc hışmın kinci. Hydaarpa,a.pendlk »"«ıı da UvOucU mininin ola lf ernıljıir. Dnna biç kiminin blı diyeceği yuktur. f-'akal biride .n n;.... .ı .: . misi., hlr ı.ı..-»ondan dçılncü mınıakayn nıl. çıkabilmek hnkkınn msn Mr kcjpyri II yolculardan hu hakkı ıcdlr. .ıiotia blılne I bileli o den Utnc ge nrime bir klmıc avdcııc ancak Fenere tıkabiliyor, ûcıcl vc nunıaka aynı olduğu ho laydarpaea-ja kadar seyahatine kaı'lyyen masanda «dİlmiyor. ta basta İdarenin daha ı btnıer garip Iflrrt vardır. EKOnle Hay d arpa; a -daa KırıKoprak, F ener, GOıicpc İren Bereli ıs nuutaaası aynı aldngu halde Kıjılınprugn Btlel alan yolcu bu r , GOtiapeye kadar «yahal edemiyor, alana Bit. mademki ııcratlar mm-laba Orcrlng Mapll edllmlı-Ör, binaenaleyh İdarinin bu ¦aansulıklar bu go «Ilı a l e rc bir nihayet vererek hem kendisin*, ham yolcularına kolaylık Olmak U m re bu laldeılı ve 111-kayMerl derhal kaldır-alıdır, dlyonn Doğru değil mi ? Yoğurt deyip geçmeyiniz! Senede 3.500X00 kilo Silivri yoğurdu yiyoruz I blrllil ıv yakwl V.nml,' bjli çok dev Pariste bir Türk san'atkâm Ressam Seyfettin Hüsnü beyin eserleri larda bir Türk sanatkarı Paris :ylattln HUanü beyin farlnlo t«)hlr adlim Uaddil tablolar lanrcaamSej-I (ettin IİİLUIİİ beydir. Seylet-1in HOsoü bey 1 925 «nesinde 1 | Panse gitmiş ve 1 -Cumhuriyet ] «dik?» yenî^bir enerijlı,. bir natlir mor-hı »«(aletten beli bü lma,, dal ma endişeli, mahzun re asar olmaıdan evvel sair olmuş, lıitıiyatını fırçad evvel 10 İle ifadeye imikledir <ıh»u»Uır î"ıı j rı

--_---^"! mektepli olan Seyfetüs HüsnA dişedir." " " 3 " l Oda* komisyonu dün dc toplanmıştır. Bu içtimada aehrûnlıe gelen yoğurt miktarı tetkik edilmiştir. Bu telklkata güre ıCnede sehrlmiar 3.SO0.000 kilo Silivri yoğurdu gelmekledir ki bu da 1,000,000 lirayı' bulmakladır, 'ı . . : ı. - . ı ! ı..Iı yapdacak ve bunların uJah ve revacı n edilerek ihraç edilmesine tesebbUs olunacaktır. Bundan bajka yakında koyunların ıılahı için toplanacaktır. Sırbistan - Bulgaristan I hudndunda eşkıyalık Tayyare Burje üzerinde bir devir yaptıktan sonra halkın sürekli alkışları arasında yere inmiş kala Bı Uvaaro Jon tayyar «al 16 (A.A.J — ¦ Oiseau Uyyareai saat 18 e 10 afe istikametinde haParia 16 (A.A.)— Tayyareci Aasolent. Lotti. Le Fevre ile Arthıırc Schrelbcr sabahleyin hareketi kolayUatırmak için aı miktarda henrin alarak tekrar uçmuflaıdır. I j> y-irenler. B our-)cdc yere İnmeden evvel Rornn Uç rakibi civarında da birar bensin almıs-lardır. Tayyara Burjede Le Bourje 16 (A.A.)— "Oiseau jeaunc,. tayyare» şorta -İBr göriılmeı her tarafta bravo sesleri alkışlar yükselmiştir. Tayyare karargâh Ürerinde bir devir hareketi yaptıkta ı »oura saat 20 geçe yere inmiş Güzellik Müsabakası İyi basılmamış resimlerin neşri Mgİı BugUn dercet-

velcc 122 ouyab loci namı mliıtcariyle ba -ııItuııü. Üresini pek ılyah tabe-dildiği için ikinci hir klişe cuma günü bitiyor ttkn dercedi yorur.Rrsmin sahibi Mükerrem harım bu defa etliği c minici ,„ cettik. İyi basılmamış | rcsİmlerİıı sonu da cuma gOnkU nüshamızda intişar mmm edecektir. Hdte-akibeo erini RÖndermelerin 4 122— Mukarram (Siyah İnci ) H. Mithat Paşanın son seneleri revkalâde mecliste I-'.;-..:.ı..n verdikleri reylerdi nıntl nonl nlyyeyo r HUr.Ur Butun bunlara rağmen Mithat Paf a neden istanbul da İdar dilme dî. İşte en mühim sual ? Cevabını tefrikamızda göreceksiniz H'ı mı ıı-ı vı 1 KİM Ihiiym ZAHAPOF Uahn<T>M: hm — ** — hamın MakaRaBI Fcyd Berlin kongraninden eli bos çıkan Yunanistan harp •zkcliırelına devevm eilgımlnn Zaharol İçin vazife* mlfhlrn bir km- zanç vaııtası o'du. Zaharol bu lurulle ham karandı, hem Yunanlılık v zifesini yaptı ¦tapman 6» m;..1*11 U alili nUtan cll Sut Ihunufeir Ydiu kın .':M-- M ıı ¦ ı: '--¦[.! Yuıuuıt£*knm ,ıoı balkı '«Birı^r.-J ,11,.; i ur tI: kl kim ri*ın» r.ıi Rum .¦ -'i xm **¦ ellıul'i) iluiiE;Mi clmtt ji-¦¦¦ i-"10 »ka'inuerrrt etyı" dal» İskit" ord<~ıu ınH ol TurUer* matı on l'/ılllfıuj - ¦ "'¦ yar livarlar lihOmeU Sark: fıorbUıe ıııitki İçin her İlli urala tuı lekllf tîieml» l» dr ıı kona"*' ıu «enml teınmu-rı-ı.-ı *¦*)" -Oklar manya Beavckjll 81'-ar.ınıu fıpisnon konur. Koni''«t* Şehir ve Memleket Ifeafc arteri Fatih - Edirne kapı Hattın kuşat resmi perşembeye paalak merasimle yapılacak r»o Kana at anı um"' tabut» ı—ı»mr ıBMi anan •a»ıa !•¦»* raıuı ,tm+ Babaca .aaMnraaehi TrramM r»H n>ian.ınir Kîaai mr-ruıau kcınınu ikna imi 11 banuMa ...f.ı anrM tdı .ı-n- yıattac rırim» ı- .vıtıım. karonan m«K«»l«r M Crmljell lln.nıii'i ıı-köiyı umu». laMbuaı ¦t«lııı >¦ ıı.J laflar nıcmarbır dnvri ı.ıı«-aıu. ib.mii lun mp iu*i refl-tali.iv lav. olanauktadır raurllvrbe dbn Una—M.J-i" UarıUUrı nbuUpı am ..ı U.»:ıHıııı .._ ,~ta ata -ff--***** BUkrı HnU bb- MM »Mi .-•¦«ı ı ıı—jıııllfc O adk-r ' mı mr mMıiaaitn o ren ca-ayre. Btkou* ı. ıı r .>aa aar «nu «»«c.nıı «w Uk. mm na*> rakama aaac katle darrianrat alearau imanım yh-wi# gm d nemin. folun luınaı ı.in lucsrırlrr mn ıı etddaOntııUi autum kaaınn •rılJecekUr. Bu tramclrkaııı uamamda a aumvDy duruubur t)raı>ımııl Muhillin M bU' :«ul İrat Mu» aaıdnirii'i kamet, »e Laik ı* tana a mı mn. D Bmi yt-itii** ila'îcırls £ i Bu ila Maarif dır. IMannı bu iıonıata hiç mr Harar

> -11 n-1 -.. - . r Kıamrairler yurrkı kimrrarrJ ..'-r r- ıı ¦ r ¦ r; r --. , ı. açO#l Unr.MEiJıır yarduna oırndtyr kadar Umur nıj ts:-ni ctmrıu.ıaır. Ord* not-dadMataıı re ceceirn akJaıea yatan '«ıKlann yaa mUıuMa-brUricVarta idaresinden.. Muallim Hamdl elendi .-nı inde bir .nua DtyUre«*ladc lak' n tasarrufunda bulunun Mlybk biran -ıı *l.»..ı Mnil.ri.t-" tetrraraaal UM da bir .rai aaM-deele Mdıaı |fraa baa mokeMaade karala'. İcar namV I d cuma hitamında Maarif ide- 1 raat a* aaMkenan ma v e m ov a- f febaüaa bakmıyarah evi lıgal-da davam «direk a aylık bede-II iran mucir İlamdı ef ndi namına katibi adlı» Itvdl eder. Hamdl ı ı. udi klraaın İkinci laaalraM almak Icla Idarrya maracranada " Bir aeaa -ianeni n Iraab gayr* m* al aıerkan Mr lıup yaaarab kh-a >crıce-tfa _ de Har. Ha adamın > ifinr medarı maııcıını ıraaH «daa aaaeatnl nıaaı analında >ı*al bir kere kaauaa mufayirdir, vc -unu ıı., bir mdnieclr macarun lıedrll narım hindi m lakdlr edemar. İlamdı İlendi Mii-m ba muameiryr ı.ı-ı bir arı ıh al d« hakkım nirp etmây .« ala Maani riaairiaı a beden lentm Ikanet lakanial nnU v**> mem.yllr. Senalarda a aart ba hakkım lnata krja mııraeaaHan kaS kaa-mııun bir hak ınklblne kara yapılan fa ın nam alanın acaba ha«ci - ı !¦¦ ı-ı-ı ı Mr docrnınlr f1 ı vardır ¦ Bu suale cevap İsteriz l! Balatta iki amelede veba arazı göründü Hastalar emrazı enta* niye hastanesine nakledil ittiklerdir tjrîle homlsyonunrja Haliç ve Şirketi hayriye tarifesinde tenzilât muhtemel Uman Inlfr ^fauTUm. 1 teme leliıaaı davrr. ¦aLaealı'U. Kıani^ım krlıbajılr» Uake vanurlarrnm vr -. ¦ ı. |..ı idi (j? afbk illualı "Cumhuriyet-" f-ah n Hanraa ıiRh UiiaJUaJÜtTîi.alil ıdeaGıÜtl VA a-aapdci hana>a»rba>ri7. kadar meri «nah veri B aybk l»ıll»l«l ırubu rylivı.'-aııı. : ınün SLrhau OflBam Btt hanDu -"t tı ayrım Mr (¦» ..H. -J.« ran imam aank'^aakta. rfanlaym aıaUr ir hara ana • uı uk gnıı uruiH-ae aa rau rar lornr ı ıııılaı uan-aiııı IVflaarlft© ve ıw«»fcl«pF»ari tim İlk metaeltnn İm lenaki tedrl-aatnadan alman netice • r ıınmıima -m. mdnmatantd» Mr arau taaOprı re :aananl edikm ne^acaMrı leıaia naaa marc nen auarir muaora itaplaBpmn -ıya-anUnde oulaa İlk İddi al ¦nuleıtlıla-rıcden rnur-ıkkap hlı ılım» MMVIfumaın lutanumun mnra M mu durll Haydar B ıı. :ıahau vcırnıjiır: r— uckicpierae inirbanm muTaı-i-..r,r-ıiı imrılıa nbaiui IkttJsKjdrt nTiartoftlolc Sanayi Birli glodc Din logiıııaıaii ıtukaırar dan sanayi Blrlıp. eknrrlyel olmadıCu-luc : a rn ıstır. Mahkemeye verilen firkeder liBıoıumu 4 yaşındaki Mehmet yakında evleniyor Trabıouiıı 4 yakında Malime! lamlndc bir cnaıfaın ta kak bıynn eıkmıy ve hn-İanede ım.niii ka (e»Ml cdilmiy-II'. Iclımeı yakında evlenı-cek-ıır. ıiflcnn de Cuihane parkında ynpı laca Mır. Dahili potin- Edirne kapı hattının kUeeı resmi prrtcmbc cJıılı parlak muraıimla yopdaeakıır. 9 (nılBUaaray lakımı bugün lımlrc ı:ı.i::. hıır S Umum ı ıı -ı-ı -.in - kumandanı Zeki Paşa Aakaradaa ¦•!¦ -ı.r. Ş Hattc ve şirkedbayıiye u-rllelerlnde clU'l lenrlIB! yapılman muhıemrldîr. § Balana Ikl amele veba ara» etelerini? ve ilerimi («ıran En-faniye n.ı n.- baldınlmıınr.

§ Uuuıbalda «nevi .ı.ı.ı.nı kük —• 11 u v iı yogarde narlcdllmck- ' tedlr. Haricî Amerika barccalnln laılası 100 mü yon dolardır. $ Bulgar-Vufii&lavya Hududunda bîr esbıyahk vak'a» aimınytur. S Hambarüla kornonla derle po-İU) araunda bir hadise nlmuflur. § İtalyan hava rtlcau F alarde .!,!.¦< ırıııı, 5 [..!.¦¦ ı.." layyareai lıpon-ya dan Fren say a KClmla ye halkın sUrckU al kıtları aratmda y re lamlşdr. § >.."¦..' Ook aaıeleal grev îlke «tini»lir._ Kahire sefirimiz v'IT-ıı laUnlinD TM* Mmlanbnlda «i-ı-ınvn bank) an« . bu mıadılal ı ara» ederek ıcttu İriyi ('¦>¦ Vnruı meni Sıraıılan iklrıel hine harbe eırdlki nanluar. yerlnöe yunun hududuma re Tcıa-yadı " ştmdiyr k utta Tunanlrlün ¦aUkar Dlr Hnetae kar. 8a nanada Oıri: . 6 i yeni Mı jyı dan rmkarler sem yjisınlaluUll i' una TUikjyeja tein raılrameiı ¦ ınıı^r Fakat İne l'jı-uı* aJaThlne lem taetr lera eyt* ¦tunei tuı VorOye ban HUM lir. Bu anada bir <ok gaıete -çiler, faarairalıüar lay ya recileri kartdlvega utap rtmHI erdir. Tayyare »,ındr kaklanm-. olan graa, amenknk yedeu s ı.r. ¦-bar "Yayann Franaa. da yc ba-yırnuıtır. M. Laareat F.ynat Famaaı layyarecder. trkalk et mrytır Tayyerrr.l-anal 21 bucakta Le Bruryrden aynl-maylar ve otele filmıylcrdır. Ilçm l«pany»r- İnenler Mimiıan 16 ( A A. | — Hava* Ajanımın bir muhabirine beıanatla bulunun " ulant,, île Ltvre ile. Mımıı-nrla ka a inmelerinin rrhnhı mniorr ben-nn «el meme "inden ileri gelmi; aldugunu aAylennılerılır. Atlaa Okyanouımın i'rı.lmeaı blHıacaa mayakkallı ulımııter l «v.Brr -efler. deniri anıak u, d ve feıv, AmarakaSnm tanyare ><ındr bulurdufU"" ba-rekctlermdea 10 dakika acmra kay y arraia uaaaif aamaian v^tatl mmınfan anutlardır. Tayyare -eder Olderekert dan •ır.-kn et tikleri uman gayri tabiî bir nal formüller maamafi. tabii anarak U4,ınave muvuffak rtl mııykardıı lıpaııyada karaya inmek iki aaat muvalık bir aaha bulmak için yapılan araab -nlmalardan mnra tekarrur cl -miotir. Benlin aür'atle yükse l -mekte idi. Tayyareciler, İspanyada kendilerine yapılan Iiummi kabulden çok memnun v e müle-i..--.- kalmışlardır . tfl. Hnuerln tabrih«lı Vmmlnzton 16 (A.A.f—Rei-sieumhur M Hovcr, Fransa reisi cumhuru M. l '.ı-n:-. . -. r. - bîr trlerraf göndererek " Oiseau Jcaunc,, layyaresi ile harvhet eden transit lay y are çilerin Atlas okyanusunu gc-emeğe mu -..I'.-.-, olmalanndan dolayı teb* rikalta bu lunmuslor. M. Donmergue verdiği cevapta bu '.-in 1I.....11 daha evvel *Lindbrrgb„in yaptrgt Çfibi . iki meralekel araıuıda yeni bir rabıta vuruda Kctİren tayyareci • tere tebliğ edildiğin) te kur-Icriln beraber bilüîrnû|tir. Atina setlrlmtz Atina Sefiri linin Bey Yunanlı lan ıı cevabı Ankaraya vaaıl olduktan snnra Atinaya mûle_-, v rccihrn hareket edecektlrtfB Karsa kar yng<frç| Bir kav ı^ün devam eden (İ-l mal r<ı.ı . ¦ ...-iiı- Kars larailarına kar yağını «tır. nu f-r.n ı aıaiam nınUML-nıU alımp ı. jar»rı/ »r pulu. manam ı ır'Ji.'. naam laaaaaı mlrahaan uı .—lif ı lafiMaarbe* -ıııU«.ı Mülkiye muİellitkgl mraııbvlı Vali VaUl re Mlılb-va kblı. ıı in ninni nrr IrvmbJi «-'nnn Mst-tu* sta~: M- ¦» am •aıan-ı K.droli. K-ld. VBararl Pa-kaa ¦ aaıefcuaaaau ' l kl .-ılı- - •. -ı nadaaiaıı -¦ -mı re ama-JJ1 miflalr>J M.- .1 I- Hücmrt >'¦, u, gönder ili v i t eki raf nnaan uanrau e man aareaa kuana an» haalıl.ı da HaydanuiM rnuvo

naanlra bananranar raa"ıaMC. :uaaaaaı kaaıbrl Ihrark bDce. AB ¦» kaart ananı m M -aka amn lakbr. sa^oa anauı. .ta Ban Bey kkrma-uniBa .»-i ¦ «ık— a' • VrBa aran ceaıma I kapar rbhlı nıaıb-Ocye ulu ı -luahm rrea aaapahna• Da m«al - ı »hraanafca . ıMadaı .1ıMüt^B-eırrlIk Posta teavun sandıtlı l-'.:.n : -i Poaa 't -ı-ı.. re Trlrloıı nrc aanı BUfH Mh ıetı âurıveı Zeki Pasa geldi ımılrekkep Dlr Leb mm jandarma "•" ""*¦*»¦ zekt Paw (ney-uı Kusocu Hu Madur ırarjntre Manbrkr- )Wıi Psia'.lı.l U . mkl ımı/u» ı»r ır-Uıi.-ı iıincınıt İn. alerkaı ncyıt Bı Ankarada binalar yapılacak Kibar âleminde bir hadise Şakir Paşanın kızı Aliye H. bir kadına silâh attı Kurşun i'itıe! etmtm »lir hadisenin mahiyet de meç^uidiır İlik o darda Topnanrlın)(lu yo- ' Çıkan kuraan kadına isabet kuyunda bir hadiıe uUuu-,. Be- ctmemitlir. ,oçlımım «ilkark aılrlcrinr , Dün bu kumıla yaplnrunır mı-nnııp bir ((rn( hanım bir | tahkiki!.ı gtkx vakadan <-onra ermeni kınna tobaıı>a .ıtmıatır. t Ali» ¦¦ Aat» aıiimiariar- lAr. ımır müdiıiırıl leb^ıtı rwdı' kıUunmuvtur. Ankara selin bnar ..... ım-llal *r'-aı'M ıı *) *lee ¦ r - ¦ İmli edele uıga-ıUaııcu ı aevam rOe-r..:ili'i^joi. ıı.;-:.l «3lp. Dahiliye Vekili Sivasta •ıv..- 16 4 A. A. t — (Maniye Vekili Şokıu Kaya Bey, bugün 8nnt » bucukta şebrlmiıe e«l* misH Hİmaycicttal Reisi Fuat B. ve layyare C. Reisi Fuat B. Hlmtyeknlal CenUyeSJ V rvlfl Krrlladı nnıHUaj Fual Bey. Duana Avrupuro . "-ı - ' ıı ruBi bay .. ı cak Mistone lıılrak edcıektu lıUfhre Cıııııa*ıl 17. relol Puil Bey <le ¦r*-m'*' ı-^"i ."ı^-ıırar" h»n«r» rttm. mnnında ohıraıı Şakir Paşanm kırı Atiye H. evvelki grtn Tophane lioğlunda İA nnm.ırnh evac ot nt efendinin evine Bitmiştir. Alîye H. : avn bir odada llddısc hakkında. Aliye Hanımın İv. m . ı evinde su îıahat verilmiştir : "—Aliye H. evvelki . Udardriki arkada,ını liyarele ¦;n*m:,h: Kunuyurkeıı aralarında nîı mttnaıaa "im ı.inr Alive Karilerimize, muhtelif mubaysallarında tenzilâttan istifadelerini temin İçin (3ı kupon neşre diyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip. İntişarları gUntl, ı listelerimizde mtlnderiç beğendiğiniz üç muhtelif mağazada İbraz ederseniz tenzilat azhar olursunuz. SON TELGRAFLAR Amerika İngiltere ve italyan hava tahdidi teslihat filosu Falerde -m5.rik.ı Selîri Makdo- Sinyor Balbo VeniseVeremfe mücadele j( Seneds.Sir lira vererek İstanbul | Vereni Mücadele Cemiyetine aza oiunuıl 2.1) raî bahisler Mayıs yağmurlarının ziraî tesiratı Havadaki say-ritabuÜLılvr ve «'«babı iar*p*ıtı '.n'TCtMi nl- urıia '¦¦ı—il! çIhme

Ta ıl» Dnnaıaf rtoj. blı tndi-r ıı-ûJolr J (ıIJ-M vhİbhu- blı zı> Ilık balcın İHEM mminai MkMHİ 1 -•JJ.KUMİ. batak*. ?a*W*c laBaradur | ' - . Karadaalı r ı ı'.ı njd. *;uurnıai rin >İmim Mr ,»Kl li'lı. karfilaT.il Cilalı ı anutunu ı o alııada ılflrl dırıgı. kl Hal Bil v* aotln ukmHİpla :lıler. Hudut hadisesi Bulgarlar sup nuttulHU teeuOI ediyor , Snıya II (A~A.) — Oıalaıar aianal aiitiif...» Su- hadul ha d ıaı I arlan MlfaÂtoBjni «ckrDl disi a* dair l*c*pad ¦avartıarlaha noılyalı ıı»- ueaıblrn» r*lr»ı loafraa. şmmim ırfcal'ıi' < ıl. n rfaılBI bıdai • ••-¦»• Icaıkbbi ¦<¦»!» ıJ-aıdıka ¦M* mrji akak* ba naOmaı » — aa» akı a* inat anı!».]•• f ¦ - - vc M j mtr imUm t**Hnn m. Vf.am a ... ..-ıj.se .aoar a*a> ¦aiMı. taıdak r'aatda]) r.ıBt M aaaa *. araa» karaı da • •'«a- |.ır»a . ¦ I kal kadat BadaMlfrınla na» Is. raalıııltııs. .. 'laltt. hal iı ¦¦.ak !>ıy-•claılıel bir 'alıttkaı mı * dana pkcrakalır. Başvekilimiz iyileşti Ankara 17 (Hu. Htl.1 - Cv dM ¦Uadrnbrrl aefı.k algini [n.Oaa rubai tır balunan Ba,vek il Umu Pa«a Uı i)iiı »m'-lıfıJi' ııisnuılıı |M luvaıl Vekıir.. ı,n<ak edemyunu umumiye rjleri AMaı 14 İH» ata.) — ntyBakı tay» lalan analı rrtal % İMllaıı.cl »ana »arıya frhfeca* W Mail)* »eki...;, .»ana. >dccetV tir. ibra daHtr vckHi .....ı. . > f«Mr. um, Valisi ı..... ı: i ıı,. «... | Iraafe .¦Jaıaata taaaafcaria ta..» aakla.tfı lapı da<da*. KBıan t*»**) a Aa* ta#n>a |i«ııl dıtra ı . bir *>Bddr< i|la Irla >rr lmı,'n Vını glimıûk tarifesi Anhara İT (İla. "la.| — Vea> gUaaı-k UI11İC». İKM-1 «.ılnlııK. IH tır Taıllmn arfintlaa maıe-a*r ...ı »fs.ua [,r, taşran—Ul ¦«»ııı Kmvcfı pıaaaaınin. Zlr-«: bankcBi »kraızsU traırr I» (A.» l — Ziraat Mut-taama aMatflteıı ,ı.-ı,-. tantal - ı im ı t " Mn lira t. uca ı It-aıaiu alaaycı tınnl ditrajdlr. ı fMJİlar ' ¦ ¦ - ıı II- I — Potu kta'i->ı îao aaH>«aı ırai asal paa!¦¦> ain ¦•ırmUaı »¦M |.tl(l.ır Ikl rt»«1l ı. II...II. ' J l.l'ı-uı geol Trahru.. ılcnljnı-vablr bn layı. kia» laıakbr t inli birar aaaa imenha bütçesinin fazlası Wa»WfTD« ta( A.A.)- K,|. < laztaıa ıa* mttyaa dalardır. Valllnylonda rol rol» VeCaafTaa ( Va*l fUmtâ ) 17 ¦ A.A.) Sarada m «da»ra baV _s v bar bilimi» pauar *—aı naHratTuk'a >ıddı<İI rrlrr'rtcr İTrtıcdia*ıKı>ı baansi pik mimim

dcgltdır. Pire Dok amclc.ı umumi grev Hin etti cticatccaıalf 1 Galatasaray takı ı.ı bugün Irmire gidiyor ımınnı ıa k- ¦ ¦ ¦ ...... 1.1.. a;.... *a»lı'/-'*a IH- ¦( «ıııubıtı iaııaıık ' la.ın lidm^lal jDnuyjnu (Hi>mi [ulM takımı Dırcırt Mr I.ı OıİjiLi.c.lı lulbtfcn lıfllfl 11 dfiı mılnikkccıUr. •yf_ r-^jn IJ J» Mırt-I f*ı*ICi ! Ii".^l"ı KanıyKM ^Uıabı uü;ünkü hava IU Haaannaakrıdan .ar.lm naklİre, laaalk dur. au) " ot?") ıI» MBaVr» »al .ı.ı-' ınaL 2İ ı- nazar. H fVrr ¦ . »m-i »afal. Hlifivjr 9 ıı payruluı raa>i|lıi. V Loynjlın (tr-ok Tr Ivaukallar vc .1 ;. lablplcrinin ısul Baraaaniiil uanBB arna la> ıı f-ıım"-«-k' runıa tkpk Kı'-mn j H* yiBı'ı^ıMıl O T*n So ı ııuJuUtr İte Ulrlı-r*. Taralıjıi'ı IMIdU ı-mup-ı <U Tark TBalaat»-''! * bar ıt 1-144 trBianlbıl m tıp l.ıl.ı 1.7- bf-b bıı. ndlnl ks -no» bıı taısiıaı n vannk .M. I. arnn: atımııt v»jarl — (ııı bülMa rlarıa' akalana B lakııı ¦»*» aar arya ba-. a um 3555 «»-•aaa aariuı aaıuııraiı. 1"mrl.I tı. «irili ll.ıllllı (I Miuı.O'iiir.ı> ıduvnrriıı irvrj anı •kıyan nn vını ki- d- ı rain n«ı n İBUI Ha ıar abalrrfı a. rubai it» t ıv a... aka** av aj •> de kkaaa •aaaaaras M—ıdia Iaı a», au ı-iı>- ¦ ^ı m -m- —•*¦< * I Maili cxı rr rol ; Kaübu .m •mi'i-iıı mro Her laraıııu ele* »tak ararlı .. •lUardauı o-- Hacı Halli o BUıı akauna kadar k-. ıuaOıC. huid' Oaıcn laıılıvantn^ıı'U. m unun Bıü'ı dotn yorauı-.lubıan duMrl ılak aanıaat ııını-. ııUn di* avlıııtım ki|nsımUn merin, «an- ^ BUarBctl. KBCIU bar talimin. ¦u-rrlr a>u ı ... ı ı yınıtııUBI kaunbuı zp^ıp 1 " •41 Baı ılllr mirin Dlr »erdf durun. Ornar.n (ifcmannı KaMi'VKi'inl Onu, »Hım adını ba. kip eder. nerey» nr ¦,..;.ne COnnlr w sonra ıkı nmoıar. banlırınrırdl .. Y-lnj ıVısı-: iı ^AnlUnli uaıal ala. ¦acını ılü,HİI1..TIİ j ZIImlııdoB ("(İı d:tı b;ı K7. bu dakkkının. batla kir annıyenın ıttadr ı. baıta. , t f'iı frklll'r ¦Uyoııiu Ha karırnılııla ubaru cbmlau... 1 Mabadı *ac| HİKÂYELER

Bazan insanı zorla baştan çıkarırlar [g Vukuat M OtakÇılardaki yangın Bursa ı Darülfünun edebiyat fakül-fesi Riyasetinden: Bîr hizmetçi kadın intihar elli Kınlaı iki tıamvay arasında Tarsus Belediye Riyasetinde! Kastamoni Hapisanesi müdürlüğünden: Tuzla içmeîeri 24' Haziranda açılıyor Sabahtan akşama kadar nfisait tircnler. doklortar vc sâhbi büfelerle sair esbabı istirah at lemin olunmuştur i/adam Alman Kitnphanesi """"" neycîlıı Ttutl nevdmındı J23 Limanda Eşya yüklü bir mavna battı Yelkenci Vapurları VATAN ;",E,.,CAR.Ş'\MIS Seyrisefain BAVKON- M ARMI.IA-LKSPRES İngiliz Hüseyin Rüslcm Haftalık izmir posateı br-k Hüseyniye 19 Haziran Bursa Vilâyeti NAM VAPURU IİZMİR-MERSIIN ADANA -*•» « PERŞEMBE j,.,., ı Cerh ¦Ilım İldi nm.-nm- ı\ıt" pn ümmrtlr ı ln"t*y*d"** TOrmo-itjt Eroendu hamam | ¦.¦¦>.¦ m. Baap '.i. zı,a ıa hvoii ata* «ı «fcl Halil ¦ ı. »ah mim h. ummik BUta-laıil* ımıhlnl kW» Oonue ya Ura KU- J pi'lı m1—ijırm'.inrüaır. Dafcı (atlı mala- . ¦ut iT-iHVi ita darpıâi uiuu •*•»• «t»ı»a- i Va yunar £¦« anlı «Uruıım bilip olan- i Umu aifia-ll m jii.ii,-rımnuta ylnda C«nı > ıı"' ¦ 1* p"> r.-¦ . mıiKomibec »al II II IO <10[1 ssOajrdıl ıuh<2in" mim. ' ı i.t '.........." ' - r ll.ı'iı.'ıl I tuh . 1 ... i.. ı -ı I . •* gırnı Haıı Abba* Uılalor *"« h-,. . Mahlı ili. rol İle ¦ bra atili d acı t m «uluna da ıc pil II" lııım II nıuL-ıııllı — TAKSİTLE SATIŞ--|nal\İANN makineleri satış Türk limlet şirketi İstanbul. Agopyan Han; Tel. Beyoğlu, 3898 Bu makineleri CUaUmannsövmeden maen -.«»bin ılıkı- mıki, . ,,,,ı,kine almayınız DadYlllo earklek. Maarif Vekâiefaaia rahaatsaa ha.ı o*up Ama aktar» »tin lak-be kaydedil meğe baıiannu|t.r. Galata BaytJc — . 3^ nUmero^Naoaa Yerli olarak muadili, mümasili mevcut iken mîllî servetin a-ııalılarmı yabancı ellere verDevlet Demir yollan ve Limanları umumî Müdürlüsünden: UlU glfeKfrinc msbsus olıcık İl batilerle rtnunlh kaıarUrm Tcn.vzüh katarları AhimcMii Mjıaıal. Ahime."jl Hareket. Bursa Askeri hastane başhekimliğinden M. M. V. İstanbul satın alma komisyonundan: Milli Müdafaa rekUoti miram A»»-ıl üouuıal «m mablre ««01 muktua ila mütercim aluu ' "e b ^r-lı «ıretlr -akıf ı * (lı.lvauu .r;ı l*jnliıı»> bil. bani ııoifU w tir n-lar Mjtiiı Hantal BakuJık maUacdndf n m

[.mıalırn lunur. old'.ffmOıuı m— Kmly.yl h—İl nLıvJrır. Bana aarrel { Ul-r.t.l. ı-l,,, ..lanUrıı, ltrırmo Şubesin* bu t itim) b^ı it-1 la ftaratl Umanca* dülenndan Mu, biri İh harabat ; .. .kinin dı iıtıda Ua , o üı »re utları. jln ,mı »"duamı ÎT-1V1B »a. d»<ri.d. ı İtip i,»» ¦»•faallerin Mlr.-noa Ulıp alanların kıymtU mu nıılHlUıdı: |»> ılıt-aıını mUıla-lıkhrD uıl 14-lt y» k«da> mulaırd* MüMUnc ....... ılo ir »ıı biuiarednl İcra lüıcıjı.ııı IIAn ulunur. HALİL SFZAİ BASUR MEMELERİ Fisliil ve sıracaları istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi sertebabetinden: mey eli m. Hu cidalde muvaffak;*' T olmak ÎÇİn uğraşan memle-y kelin fedakâr ve münevver kısmı na: I i 4 m ıt herkeste malûm olan esanrisüıı «m kerre daha alkrediyorut: M Pertev şurubu I 8 — Pertev di) loru Krem Pertev , 9 — Pertev esansları 'M Pertev çotuk podraa. 10 — Pertevi Do vv er» kosnpri- M Pertev karbonat kom- meleri öksürük için fl primesi 11 — Pertev Briyantini M Pvriev din macunu 12 — Pertev luvalct oodıası 1ÎÎ OUlmr Utun MM» m.- - ıı. n Nı oturtun arın ı r •¦r ¦. r ı jıa lattfMI Haon tasaı-_II İLAN Numunesi >rçiılle iki buçuk la*rt alem pnaarlık snrelltn b uı Irruilnden Ucyn 'ollp ulaç p-y 044**111" mrlUK* 20 haot ptnıembe emiı >..-(. 15 w Riyan diırııuunee rnuirıekM; Uyıata yıat iTonıınn mtınuaılon. Utanbnl l.ırı ıhılr.Hİ.ıh-.n Sutll ı ıı /-i,'- ¦ 11 ı l-iilul İtrini l.illl .-.ııı- i'-lııı Kıırl V-JvıJudt Uc kıl'Ida kS Ijlırın »luı c«n mıHlılı mUuyrdndnd* kuk lirada lollb alnde takarrür *d«rvlı IfcaM »fiil '-' ........ "¦ I lllll İlli.- !M I >¦ pınarında kül" »ü hnba drr Ula lıllllın. loılk ıh- nxhılu din 0 ıa bir rılrk IH «ira mllt.u kaptan xe makin iv ı ¦ ı ¦ ¦ ve odacı Gemici Kaptan ve uaakuıı Muhatız ye odfca Kaput Ucivcıt gcmkJ I» ¦iÇİ ' I' T-i Yeldirme ;tltlaıı muharrer • njada 131 elft flv t bapal: 7tH cilt Ucvas ı*Bursa at yarışları Bursa Raylar müdürlüğünden: * Reisicumhur H.ıireIIerinin himayelerinde vc Başvekil Paaa ^ H. riyasetlerinde yarı» ve ısl ah rntümeni Alisi namına 28 A batıran 929, S lemmut, 12 temmur ve 19 tcmmoı «9 ta- ^ ri hleıinde Uursada at yarsaları icra edilecektir. Tafsilat almak Utiyenlrrin Vilâyet Baylar mndüdüklerine müracaattan. MÜZMİN YARALAR merhemi pek usırliclir Bilumum ecraneıerda Türk Ocakları Merkez Heyetinin büyük eşya piyangosu 30 haziranda çekilecektir. Biletlerinizi almakta istical ediniz.

TECRÜBE EDİNİZ MUKAYESE EDİNİZ! GÖRECEKSİNİZ Ki FLİTOKS ITULUMBALARI; EN İYİSİ, EN İDARELİSİ VE EN SAĞLAMIDIR EGZAMA Telefon: Beyoğlu 583. Gonokok Aşısı | ayarlı bir pistona FLİTOKS tulumbası asgarî 3 sene teminatlıdır. Her yerde, her zaman haşarat düşmanı (FLİTOKS): istimal ediniz. (FLİTOKS); sinekleri; sivri sinekleri, tahta kurularını, pireleri ve sair uıuazzip ve ru uzıır başaralı dakikasında ınalıv ve yumurtalarını ve tırtıllarını izale eder. (FLİTOKS) güzel ve sıhhî bir koku neşreden yegâne mayidir. Fabrikasının 4 ve 6 silindirli yeni modeli SUPERİOR VVHİPPET Otomobilleri bsr kaç güne kadar piyasaya çıkıyor . . volanın ortasındaki düğmenin ileri veya geri çekilmesi ile korne çalar veya motor hare-ı- kete gclir.Sağa doğru üç muhtelif derecede çevirme muhte-»--lif şiddette üç muhtelif /afc. için en müsait otomobildir. Jünkü hem ucuz lıcın idarelidir. Bir teneke benzin ile l kilometre kaledili Türkiye acantası: Süha Fazlı orak ticaret evi. Galata Bozkurl hanı. Telefon: Beyoğlu 2421 Garaj ve tamirhanesi: Takdim kışlasında .Şoför meklrbi ittisalinde. i lîeşheri: Taksim kışlası önümle Iranıvay caddesinde,^ İnşadadır. 8 KİRALIK APARTIMAH 9 Deyin İlmühaberi l. G. MOUSON Dr. Horhoroni ALTİNCİ SENE — N1 1835 Çarşamba 19 Haziran 1929 ıı.|mn!¦ :¦ f r 111 YUNUS NADİ İdarehanemi: ıVoyunuurnaiTiıye kar>ı$ında daire! mahsusa Telgraf : İstanbul Cumhuriyet-Posta kutusu : V 246 Telefon: ^J^Ulm ırİOı MaBrl<:2SltV """I1 »-"i • «İ2 Cumhuriyet HKK GON SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TpRK GA/KTtffl »ONE ŞERAİTİ_ _J «l"[ı:>ı ı Tflrkle ı m Man; lç*f| »tH-l l«0 Kr. 27» Kr.' art* 750 " ı aylığı^ 400 Kr. j 89» J Nüshası her yenle .i KLRt.ŞTUR J o-Ç—Ayhil Maaşların Tediyesine Bugün Spor hayatımız !.¦¦.,. I ... ¦ r Iı . ¦ I.L r'- . ..... n(fiıinıck Ivır tttık Hava .1le cuma tının ı . "m- . ıl.:.. .1 . - ı ; I j-,:i..ı itilir II Spac ( -ıı .-.«.111 kıymetli ve MurH v.krlımı Crmal liauıD tleyın ıp<" hakkında |u nkrrlerl larl-iar hu: ¦ kiitt-ui Mı amufuı lat-Uoı M' "»Mı malik ¦ i.. ı -.ı ne Kadar aran «U-m Ham Mr vtUDdoD da k dinııtj mı.iı. batamuan doBı !«•-la Mr bakla lalrp dHibsi üaılıi <- ferik Mr nt-41 ..n:nr khındalK ¦ ¦"Ilın.. lıU . --.Iı:ı. I! IT . Vf .rî.ııı aadaki .rı..ı ıımı :<jri' - i daha a i ¦ Uıllkla ı* d.Iı. çak mu ..it.it>> tir İş başa düştü! • Kİ «1Flı lırı—ır ılard.ı nrr—> |. .I.... '..i . >..< ¦ ı*rm'lı. •.t-uiıv-iı.ı haiıın ı»r»nı ¦ ı.riıaım ¦'kari- aar-ıUraak ffut nadan kav1 llııi İMİİ-II l,...-l"-l. .1 .... VMI fanila >¦ ıı - ı ........ı .......

.m.i.,-1.,,.,, ..¦,„„. lam. a. « ı ¦¦¦balın kı r-ıııı manin ' " ••aark. en sarıl hulaı-al*kll«>h aaaua-lafda ıı..ıı M kadar U*>..- •satar* lvl»d«r hı.lo»'. s . aaaaa ¦•¦(%¦¦ »ıkıl h taa.ı >¦•> taka k*> a>lua aUaaıBaf Btajfiu S..K M*» S—ı Mr var* M •¦»•* Maf şalmıhıı a.a. ıii¦ laşfaa a*> ¦ ı*ı in. •âar ar kanat. haMkal t* svtV ha-1—tj 11 ıM* aaanft >.m u. s-ta» I» »».İÜ, auıtı ua*m ¦dh*a> rsbl raa»ııai<ıt» kamet aa.SMll.au i' Mıtt ı......... .. hraatatı kııaaatlı . .u. naatVı m'..ıı - kaaMaaa •a>ı<k<tirj Btaaıll r.knım.ırı ha nh.il.niw lı«ı" mttmtmm -¦< hlr ıa*rra tur r«miınMiri hSaran. ıpera bn aa i-'" ¦¦! Mr ' '¦' ¦¦¦.....ı <• ıpara ha rafaaaal|»ll tırirhnı aı ha» "ı.ı ı Caaaal iin.nn n». c"ı .i i. ı.... .¦ . a* uru bur mil» a.,I- .','.1—1. h. ,-ı llc> ıı.rl ham •> n.ıv-iıi lım.l i'.nı hıurl Itri. mrlrraMıharl luıklfiılr ibuiuii md. ı. â ulun lıu m i'...;. • . . Illilak fepıllclı Bu IUr.-J-.il ın-ı Pa>ia -¦:..¦.. f..ı.l.-l- ılı «ıı ııı. olmak ı.ı 1 l' caddesinde laa ve toprak deryaaındaD boğulma de-. ecesine gelan balkın, bîr araya g elerek, cebinden para sarfiyle .'uttukları ameleye, sokaklan sulattı rdıVI arı tun resmi dir._ Evkafla Emanetin arası açık! Evkaf U. Müdürü Emanet istanbulu susuz bırakacak diyor Niyazi Beyin beyanatı Evkafın ıslahı İçin Avrupa ti an mütehassıslar celbediliyor Rıha! ı mimi . Madara .s • ı.briBilır ıdalılır. V'ı" IV? Mr mada, timci P.ja KıkUMUld id kartı. S""* baAlı eİDKk lıkDUıllı l-11h.il..b dunlarına rafaaı n brktrollcn aı naran teıUlaiıı om irisleri v> • t.- I .1.:.. vaıdır •Malı u. ¦ „ . ı ¦ ' ıi'll,."--ı "I İdi matıcaldraln hı aah edmlrUr. 5 ki t. İdaun İl Ilı •rhhul (Daed'n vartyrl aıdrl «ılı &âa* mOiinJ t.:.- i-lı • ¦ ı ¦ «¦ • aark hem mıau ¦ulkuJıı.l lubll [ 11.1 ıj ııı. ı.-..ıı.ı. iı- ' - j baldı m. nl.i. wrm.it la* Kakilâlıı. L UraMhr K.ıirllı llcoUl pek «e lunm 11...1 ;ı... • -nifi.il banıl n: ı n' -.1. i ı .¦ . ¦ BUlldıI. Saaru m r*D< haiırll'l-lnd-o Mr ..r»,,n. h.) -rnl rlii ıdlyıın Niyazi B. Sakallı Bebek Trabzonlu Mehmedi muayene eden doktorun anlattıkları Bu gibi vak'alara tıp âleminde çok defa tesadüf edilmiştir 4 yağında olduflu bolda -... ı bı)igı v'kan. faoagllll kabili) eti eayrı labll Mr surette In kltal eden Irabınalu kacuk Menrari yakıoda Saraybuıaunda trjhlr t dik teklif. Sakallı .. .u.. Trabıoudan sttırlınlıe ee,İril diki. a ıoai* *MAbldin Davar

Cumhuriyet Ucuzluk kuponu 19 hızlr.ın (irsjıııljn Cumhuı Ucuzluk kuponu Cumhuriyet Ucuzluk kuponu 19 haziran çarısmba ır /ı ılıl'iı.n Iı u--V »Olll İta buluft ıı eıml ıc çabuk icmaıiıiKri tubuk IJMithatPaşanın ion seneleri Yakın tarihin en entrikalı, en mü-heyyiç, en meraklı vak'ası AbdOlhamıdin, en höyük lîüjüunı Milbat Patadan kurtulmak için kullandığı iki V'i.lli aiyoseli da teferruata kudar. butnn aaf-balar .. Curnartasi güınCS Tefrikasına b aç 1 a nac aktır Bu yeni ve pek mühim tarihi tefrikamın, salahiyet-tar bir kalem, büyük ıc hususi bir dikk at ve İtina ile hi'ı ı I.ı ıımtır . Şişli muhitinde dedikodu Aliye H.ın Madam Manniği yaralamasının sebebi nedir? Şakir Paşa kızının M. Manniğîn evinde bulunan viyolonist M, Bergeri ısrarla sorduğu ve hadise undan çıktığı söyleniyor Üç aylıklar Bugünden itibaren üç aylık maaşlar tediye edilecek Maaf sahiplerin îalâ-kadar eden talimatnameyi aynen de rcedîyoruz Ü( ayiık taaaalann tediyeaina bugünden itibaren ba|lanacakbr. Maaj 27 inci •:¦ '¦ ı.ı bitecaktir. Maa)lar 19 haıİran carjamba, 22 bari-ran cumarteıi. 24 ha uran -aartesİ. 26 haıiran çarşamba günü kadınlara * eritecektir. Erkeklere 20 haaîran perşembe, 23 liran paıar. 25 haziran salı ve 27 ha liran perşembe günleri Icdıyat yapılacaktır. Maaş aahlptarlnln nazarı dikkatine istanbul lal maaşları muhasebe ciligindcn i 1 — M .1 .-¦ almadan evrel numara alınacaktır. 2 — Bir kimseye bir günde 4 ııl/ıLndjıı ijılııı için nunıara ve 1,1:1ı1. ¦-. 1-1.>_ im 1. Eli aana eür.danı olanlara dûrtten fazla cüıdan İçin mOra' caat rtliklrri gün tevıi olunan üslerin eıı sun uunsarası verilir. Bu cüzdanların maaşını n tevriarı bitlikten sonra alabilirler. 3 — Kadınlara mahsus günlerde erkeklere »e erkeklere mahsus günlerde kadınlara m j, verileme /. 4 — ¦!¦!¦!; almak için müracaat edecek olan Idtnae içtimaî mevkii nr olursa olsun numara olma aırannı beklemeğe mecburdur. Numara olmadan ve sırası gelmeden kimseye M', rIı 11 -1- -.111' Paganın kllcllk • ¦m..".-- ve lızeı Menk Lir. ır- baldızı Aliye Hanımla, mabık Babı* »lı hukllk ır- 11-11vlr) Herani Et.aln kırı .Madam M atini gl labanca İle yaralama» ha-dlsol, UI KİİD-deaberl Ştf l vc Büyukada kibar aleminde baftiıca dcdlkndu no'.... unu lejkll çimekle dava— ediyor. -j. r Paşanın kUçUk kerimttlle bu .'.¦¦. Ermeni badını -'11 ilı."ı badlıealn hakiki «ıbebi ne ede lıml geçea .... Macar vlyolunîsll Hercer kimdir P bu .0 aıler. bdyİlk bir Uılmam işareti -r. 1 ,ı.ı. kibar mclıallılec mlldatlaı masların amiplerini şiddette Bu rc atamak tadır. KadlSt kahramanları ilinti bulu-ı>olis vc jandar¦ııııı 11111 :ı .ır j - ır ıı de ayın hol n elası ismet Pş. Hz. Ankara IB <llu Mu ) — Başvekil bunal Pasa kaarelierinan (aUnbula ¦* laman gidecefi bcr HU belli i - Maamafib

¦ k. balla.. kaoktr hareken tahtam <dıi™.kı.dır L\ doVt Kmı I--t b.rı vogıık alğınlığıo. ilan rahataıı bulunan Baavrlul limct |i. . 1 II: ıvıl.-|mıll.:nl.r. I <. i- i...1 . ,1.-.. Heyeti vekileye l iştirak .derklerdir. İm, meçhul lamt on çan viyolonist M. Baruor dıpt. Aliye >Hı İlanım maı Snklr Pn*a Merlmanl Aliye Hanım itdtla, aarııın, <tlııl ıa-25 inala-ıılda, «lı-ıılı bir pırnala lıOlvaç ¦ 1 '¦¦ 1 11.1.1 - ın-ı-- *a hiç trleaaıa-mlj bir kız. .Madam Manalk. Knıaa aıeatalanndaa Tthml Beyin 1 anında çali)aa »a hık Maliye atalerBal*Hnll.n Klsıırk Hevla itimi. fa kal bir ka-, Mitedir darfaa •( -¦' 1 levcetl ıa*la> iı-n bara ' .-1 kara razlfl. aaaaar. MvasMl. >ı"n bar sar*: dUben Kbtaet BayM •Uaaoı «tamaa-Ha ba kadMıdc »oh (eçea ktma» n.-ı M. bMrfvrdfa deJatı aralannıı açık ılJ-r-nı; .....ıı.B'ir d. var. Aliye İlanınla Madam Mannlk tanı siy n«t ar atıvdır burana kal i olarak malOm dtffll. labal İki ,:¦'¦. kadının 1,.1.111,1 da nl»o, halulıırda hlrblılnr ıcıadaf ıltiklsrl, hamı laaiftırıldıkları an-in elliyor, Mavar \....ı. ,. . Dilberi Güzellik Müsabakamız Bugünde iki resi* dercedîyoruı 4 113 tlatm fil W er" IhıUln iril. Elenl kagudnhl 112 — Muaaaai İlanım Eleni Liını. i ı-.ıı .uı r ¦ "'i' ¦ 113 numara ile dcrcctmiatlırf ki evvlcc uc»rettiğimia res amen mu-tagmen yukariki rcaminin kendine daha liyado) erliği cihetle bu resmini dc dcrccdiyoruı. numara ile İntihar tlroi, olan Muazzez İlanım da olduğu 11- -,"n de -.ın.1 -.ıııııı belli olmadıgmı sörlİ ¦ ¦m .".I.ı Çıkarttığı yokariki (112) numaralara raplını rica edem. MlWIBa,laMia,^,^a,^,^,^amM.» ' zahagop 1.1 JU-JU Şehir ve Memleket haberleri!'E^1^ 3 M — .«niı-ııctn rayjf Berlin kongre sinden sonra Uç sene daha silahlı duran Yunanistan bilhassa Zaharotun hlmmetile mütemadiyen silahlanıp duruyordu. Nihayet Tesat-yay* aldı ve gene silâhlanmasın a devam etti Alpullu - Edirne Şirket yeni hattın güzergâhını tesbit etmeğe başladı Âli İktisat Meclisinde İktisat siyasetimiz İhzari bir rapor hazırla-mah Üzere yedi kist tein» edildi Tasfiye edilen şirketler Millî mensucat şirketinin alacakları borçlarını ödüyor tl-Vuırifıu II Nmırıı 1">i hU D tt IS ARI u ç aylıkların tesviyesine buglln hastam yo ı*j Ûc .11" ıı t. - . yen no bugünden itibaren baş-ı... ... 19 hatırat (ar ta roba. euma»tf«i, pâîartc&i, caı samba ıjjr.ü kadınlara, perşembe gttiilcn erkeklere vc -rî ttr.

Kornjraü aaaaaıııaaa . mıu (al 3OB0D İlmik •«. Y" I •m;» onlanuc sanarı^d (¦¦mu*.* Ym . II iri aVSU: Aakr.-ter» <!au- ir •¦•um: ULtU Bir c«ta ara* babam n: ı >»na nu ıaı onarı aa lUfrnu it cephanesini W d n laeu laıaıl umUujuu» lap r-tt S-par* ocudı ıı.-ı Za-«lUrrr ılMlı 1.tankı', «n alanları daln kUUlyru mlur-0> aaaarU lnıı Krapp »a atomum- anarım obua* «aKrıtri >.ı>aaaaan a bak.- caba* »rUete— ı-mmnm tıı.ı laaaal ruaaer ;uli»vordu Imm» Hdasa ana arta bK olmada» uaıi «K,«k ».»ıı,-* t» .m uaranat-aar -ıraaafı aaaaas «ama. r»U BBJ — «.Up raxu uiı -...»'rn.-*. Uıuu. iı-ı mı r.Dsaji ıv aahMfl'-r. BILİDVU ııı'.ı ¦ ı ..-.r.,-ı ıl-,lıll»i "ııı t uıdu MalıiJC;r: cali lıuaıal ma - I tnyeUr r^naltludu ¦aianıvrUar r. Dr aar en* banr ba ı umB.bBmdkı. * Zuluml b ıılcc afıramaı alalM lınalrlı •ıaı »e u iı ıı <•». letarucr iıu yel aaBRadi ar bur. r.ın _.!.ı.flnr ı u tam M.ıramaır.ujlı' ıı.. o*nı narabjaasaı leUerUıtlıu» niıbeUc «lan nrdDBD a;m ı — ¦¦ l>a(C* bulunuyordu. I .-.ıa alim İrana olan t •aa laa oC iarlı oraunuıı haraı MS ı--ı o:J. IU:. ı -u' ol' " : ÎClıOlI ¦asal TılılU 17 ı»1 Kerte 141 Bitil ılık >¦*1K l_ıl:>'" YunarUUı-nh-ıamijtı- ter-JuiiU rl «o llcareundt1 hkuın naaıo «heatmlyrU elli lalıbu ...---.ı.ı. MM|U UITJU ıt>l'"r 3 lor *rw»l Ranu Tuna-ıt blumun., bir de ilet ?¦D ¦ ¦,1: iBrhl»a Srri mâmflî e*Jın« ZatuiDlu lltT alaı İMlıyall Maa aaaat ııl—blı ae omu ¦hijj •w>ı «dar Sal « mı-ıal.-aı:.rın uaA -.u 1 aanaır. M jiıtriiı mrmlrlabkaraa aaaan mu Maaaaalaı imalından yaııılaıt M-İrrıubrlrr -1 Jı a*C alatü ı — Ji ıt>9 tt laleaa tf lalaıaımia n • *r • ¦--namıJrlıUB -t-ı »«at l»«-.-1 «arat- laaac a*a »aB |BU»adı Evkafla Emanet Hum ııuuııı nabur.l UV>ı<r<ii|im laaıml daba >-n<JT *" a«4« Wk.11- *.» ıı . •alar ılanıı Mam tabakalı «7a* a» tadarı .i""-. Uoa ¦ 11 ekaSl lana akıyar k-nSM iı.»..ıı...ı.ı 1.1. ...1 «il. hmap .......ı karı ı-ı 1 bıı -1..... I MM aaua . .l.lır. . 1 >&>aal Btf 1 laaaM< *•*•*>**, ani- anaaa -u»ı.u-¦ — |wbf ¦¦ıı. II—ıa baSaıaı lanu. claka ¦ıblı^ı ¦•(<«. (itil Srkala a—aca. aaanl olaa «.nıaıa dr> •( I.ı. Iıı.m 1. aarraBavaa : «aadfc. aaıalal aaaılı l >wUn «mu aamadan a — Rıü; daıarlıluıı .«..i..... . 4,...,-l„ Bu »-r- -1-1. ¦ 1 .*-ı • n aaa#ı ant—¦ r*s«S^aaa||] Kuru us ma si ye a*aaau haki balinde Sonra. Hır *Jumıi'-ı»ıı*>. halllıtı. 'jauaal. f«kal<ı «ıl olın bu hal.*ıları ı KOrbal laanM ¦pşaassşer Ada eaasUaı kıralaadı WlIlıtıl ıı -ıl-- bM-aı !¦>¦( cCea —a-, aa. .»1... »«.-lo» kaiirt. ¦ıb br h^ I B190CI aıtkVı nobJ" .

kabili yen ınrıuı gaaıeeaieUr beraber dmMf *e fnmı kabiliyflrı lanaDcıı dbrı ya?ıada*ı b*r en «aka ^ıı:nı*ıın evrriL.ali ücElIdrr. Iıbbrıı luklnr n viı.ıı-U bir •.- ¦. ıl 1 ¦ıi" bu kabiliyet laMaadı a>r. masada kir dhaas bınaHEiaı da uhep h--..1 eder. Çacnk ablal ve ca*ı balde luıiua-ar. Tı» bu « lara 1-3 yatmada, harta daba kb-(Hk 1 «>ıu bBİuaaalar akı bile 1. -'iini ar »nnl ha. uı ırnr bl*"ınVii ln|a «r kavil Mlıaı <ıauamr. U i. babçeid 1 BİaVtOaU afkaff/ ı.ı ı.ı.11 . parkında acjLacakalan gorıık bahçelinin lımırkk-lan in m. ; üıeredir. Emanet hah BMida avdma-anı lanm (frlenlcrr badırmu. aiduruKİaa tunrlıkU. .ic.lt-aaekledır. Bahçede eooık n eğlendirecek ber^ey hııhınaıak-lir. Bahee labahlan ıaal 1 da açılacak ve 7 dc kapanacaktır. utlln in*ae>l proemenı Cesuyeb Uetuamıyci Heledıye Fırka ı'inpL- peaıeaabc ,'utaı Nmam* yera afssl sragmv mtnt lanum cdcıekur Ceasî-ysm h'l-ıiı s. rerSaııalır km huauaU lelkİldcrini bılı dir. Luıaııct « encümenler bu icbc aUr'nne tvmare ilıliyacı flSDysn yal re aaârvfa lebare kar remillerdir. edilen tabaıaalıo kO.ÛOI) lira*. Takıim 1 n'v (lanın m lanıiınina »aıleılılrtcillr. Bazı cadd ya uda Babıali caıldcıınin iîhkfnerrtî 1 aıılmııaa da *dk->Ual -"it itaa kaader «ehli ^d.'-nı.-. Hacha - Baaiblat hatlı Maçka - Reşktas tramvay ««tinini da Sıran evvel ınaaaı ıv>" Irfi-lılıuulta bulumalıliuabar. ./i-Iı-rmımriı de Irıımva)* *u l.t-1. 11. m! ın ti e te«ebbûaa«ts kaduruBMaa «e berim ka vnal ktjl—da mt-UUk kabrim,.!., •rnarauiferll rm ¦«•»* kr-u-uı Br e- r 11- ".I ir» 1 IHCBı bnal -""-ılUr Bu 1.m ..¦ ı- «uuı lı-r.ıın.iL ıUU İRİL1İ IBBlI'l II ' (B1IB Dollar kapalı kaplarda nBtıltcat «¦im iM.ı vnin. xmniM ıidnnbui I^.Bralaıa^ Ba «ab aaa Ok mua» ha aym BkKı-C- inarbaaal a*ı «¦abaer ar aaılı- ¦ da ı-ı aMBOk •rj—mlı ¦«• uıiBb anaa» ı—ı «IH atm+mm. urnaı ki Jaaaı kinao —¦/>¦»* mim .uın SıBılhıat Deleni Yeou «r bu yok ! 3 man mMfvaaS aaba ı«B«a a>MU r» Hbaaıoaa dE aryanı — druam OelrU IIFO n u ırtcla İlmi ıstılahlar Hdkub ramı— Uml arUUnlu' knnO-İViiı. kar ı;:(ma cku-lmmin Fırkada Hakka Veaau Pk«eaaa »arbtle*. CKC uzte~.u Hahaı pual t mm, Dndnıijdvıı lıiu içuıau ulutuiiu bulıu.mal ııı-nı Tıakjnfn clouıakılr m'vi.ıı ¦ 1 im Blı. İUBUI avdBB* blKBDt Bir mnııur.l lıbtlkaaı Inauı k-lr aluuaı; lif MİMİ BManaal »m-ımıı «tvlonrı OH» auallaa ranaıaı ı-n aoıh •.-asataamı Bııbı —bıı nq«H aaanııau afel"*fc^=--- CI1 ¦¦na»rba»«U«»0 amamda InaUi [m» aSay»«Mdtı Bu Mananalr »Bap iri iman iare B>. i'u> mbai »:ı> a» uduu. b«aı> kram MI >• duamaatar Borm hacı-«dr altıa İTİ um Ba» a aatmt «mm ter. Sanayi aeujia. trmmur nıhaye-tuade acılacaklır TUH malbuım t-i"iı»VI VfUı »İr Maafc-Lıl. ljD4k .imli a.Uaııtl -W i— n-* Mı. t;U-nın lıahil MamKkaflr. «yetfee; Müiettiş tıtıadeltin Ucy Minimi Manmtrem*ry ım«o*uiiı Bey nnkuıayk lUaıltlI: Wnm,ılt-.<üU1. leîlUj .•.HiııllıJr tıulonan DaMltıa Vcttt Sok ili Kuyu Bere BtBmk "aaı ıı.ubU3neWj llapiıane tnt.1 - L .. ¦. H...ı:..,^-.-^ -----

M»k..a «imrtmı «n2T'a-»"^«ı um bllnyevl AOhy V-bJJaUa. 0"Wel|tB MBHiııııniı blusuyr UnfFUl* H'»lku-; ne 11 («t.eflr haplmnuamrutteoı ark bibi-luaun babmaalBi r.-m- «v..,r..ı -._™'*u7"etl im | İBB Maal ban taıa^adan "««ı»-^ adBra Mm n.;ıel« BaaSındu MUükılU nulnnmıı^-tur. '"-i -i. baro n :-tı ntiijla HBm Vr'kB aSBmaau. Memlekat rıabcrleri K—t aaa d» mi' voSuı. Sanaıı Üiılijrıııdt yndo mlıauıkn 1. MDiraufUk nem uuı vl.uâaU bUyak rrW tUlUUC mlud! ttluıı-tcıpjluı. 1 ... 11 11". 11 I aj dulun çuruaıda yaCKiuludım ııvıel bl; elcep -lu :- -1 r = ¦- = m-IUB L :-..v NOim aaaaıl *1 kuUtUbı «nal ulan Mırıl * Vbaaıııı aaa_ı ima .tbfcm» ita var '-«"Il ra«aa«mm KiaV «daBB» Eemabi «keder koluma, .er» lf arbHaea Tea onamı flacmak tmm DHaml VrUlerınea B-i .¦munToanı- n..-* «ıaı-fır.dar. 14a a bul raiulala ucaceı rcu r 1.-i.--.m» aand»ı-ıu>e>at maihkemeioreio Ilır uıukaho ıllau îıteniyar nianhul mMaanda ujanurel ı.ukal Eli UI un Bryln Kıl. im 11 nıaMıımlari O-nc*Uı.-«a>ııoUH. ada «araıaıı omkaMUa¦I- Uu o-Md* anar raulıarmr llncart mnefln-i ı.rl—n hahlItHıdr ladin ru™r¦ınıl-ıı dnlayı aleiBUr v<mtrl mahkrına-llodr bir ıtlu da.-ı İkam* tdılcaıUr. Bu ıMTaaııı ı-a cukur Naaal Sinin Bey da«aa. Poliste Ue-ml-ı pole fratman ı*dUa mjln~tı tıiı-an. Oaadar. Beyj;iıı pul- ı,r. oların. Ia|-V" d. Dahin (nrukbahceaî 1 tcuımuzda *-(ibuakbr. Iff Trrbauın ııı bonıluruırİM biri patladığından dfb» ht sur kalmııtır. § Niiii.-._. 1 ¦¦ 'l.ıl Reaaî fual (L dUD .\-. r i-,.... .1 ı^lrtııttu . ^ Yeni veba vak'aaı mi tur § Şark demiroHan şirketi ; .-Kılını, kaili um ,1^.-1 • -.11.1. lesbÜe bajuıınısdt ^enbertita', hufriyalı cini -¦.imi j bir 1J ıir bnlUDöM^tur . i ln:.;.lir lırj.ı dön 1.006 va kadar *l j-m-tıır. fi ıktiaat '-"'"iımı: Ali Ik -liaal mediuinin gelecek ıctima-ında milıık»re edilecektir. Haricî yutun-ilulb-at hadiaeainde bir 'komiteci teler olmnslur. 9 M. Irr.r'-ınm IrajiHrrcyc gitnıcıioe müsaade edilmeline Londra rcıra' meliBİılınde ümit edilmektedir. § Müllecder racs'clcsindcrı dolayı Tıfliıtc Lehistan aleyhine uümayişk* yapıbna} lacde Ram-ya arziye vermcıik mea'elc kupunnuıalr. g Yeni ZeUndaadBsrrırla büyük bîr leiıcU cJırıut bir çok kimıekr m 1,, *c mââum ba -aar at va Ş Poteadamda pili bir mü -hiramat deposu İgbal etmiştir. Hazine tediyatı hangi günlerde yapılacak? L'c, -ni u.bbka-du -a «aı rruml Kan aeruea dana avy«dlr Va.ru Bav ma»aka»inmBB^aır Bmaaala. .<¦-. emF - aa^iheeumn martaadaa lashe ıliı-l> ata* feBaaabaart laHaat* •e*) aıaaı akan raabrba lrla rytam t traanl ramaamn Ba SaBnnalun'- ıaae-- j ı-u «atBaıebar

Üç aylıklar löji'ojıa { BitUhI »UfDota luSal: 7 m maaıım almaca Icvassut HİCUKIı «e Bunlara maaş verileme*. 6 — Numara akı şünde re sırssmdı ctmıy enler sıralan yc^ tikten mora müracaal edecek cjıuktraa anıayyen M. Troçki Yeni inglilz kabinesi de M Troçkiyl kabul etmlyecek Galatasaray takımı dün Izmire gitti ıaal Ma Uru -mu brdell rnıaıiı aKıUıiA 11.. dubuıı. (ner • •fUtel piııııl"ır ri> halı» aaiat. tNa-»•aahı bu bafcan-at mıa.v; alıkr I r -1, ¦¦ ¦ . . 1 .. Emanet mı Cvkal mı iyi işliyor? Siyan Brırn «™unn bammA ıi-aıi kil ••—r«k.I MuhltllD Dev, fenıınel mu Tfirh - Fmısı: ıtilttı imralanıtat a-har» l* (Ha. *«a.| _ FFaa-«U açtın *mrea 1c«Sk v Beyi -iaren «.arapaıb»»». Seftr* iaaı «aa aıamsM Kimalı ıh. IniMaatmcaıa aimak.ii «mta-m atahabbat çmamT. tmlek ba*u tekarıdı kır fule açıyor Müessif bir irtihal Cemiyeti Belediye aza -Baedam Haydat- M*«lı—n B. artaheJ etti C<mı> «u Hr-lediyt aıaındun «e bîr şok Hayır 1. .. -Tl ¦ ¦ . I, r .... ,| . hîl bulun ıı 11 TBI-bcnı«l iade Hay-dar «lamana tt. aba, aar madamı-ıtabıri al»U ~ldı (o fCft hu-ıaM.. lanoUaa Ifaka*. yi nlnmıvarul Haydar Muhillin B. ılUn Adada inha* dan baka n-r-ı lecaatırıa Mbar aldık. Mermumaa (naacai. •uuı 10 da .Nuk«cldeo ha.,k(l edecek Şirkcrl bavrrye vaparu Ik ...i... .. 1 ¦¦-Li. m ı.ı 1 ..-,1... na. man. vaat 1-2 aıaa mda, Unca-mu.lalapu^ıda SbabUl elendi dır-taka-da kAnacakm . teooea, •aa-k.nKaOid.il aıt ra matbere>hm .1. ı'..j... . .r Aıi-.iııc ı)iı>din.m beyanı imi V" v deıiı. bur dul 1.11 7 — İlan ..imlin muayyen gbnlerde ^'Inuycalere ve ya numara abpta aynı gamda l -6eye mür acaat rtmıyenlrrc mö-lacual 11tikli r.)[üı4ır de yoni-ekea alacaktan aaaMra uraonle maaş ver drr t Terke abnan mı muraa— kAmâryoktm-. tatirdat ¦Oma mubıu* faAor taeoaeae* teni cdddıktı-n aoBra grrl kalan mOncaat eahabiyle fiı-1- r.n 'rırnıııl.u »ma müracaat edenlere u yUn bir gıln manin' tarihli Ib) verbSr. 9 — Maaşlar liva numaran maaile vrrilrırktir. âporcı UiıU-.ı.--ii-, rııool (akm :lyr viıpCTiıyla Tanire tB-.ı lıılhol.-a kılUCil M U| ftop K 11 ramek-ı attno SaleldlI. Hrrele Kolıibaı ¦1 .. 1 . OlU. B. 11 - —-r; ¦ Karilerim İre, muhtelif mubayaa Harın da tenzilattan İstifadelerini te-min için ı3ı kupon neş rodlyorur. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, inlibjrl.ırı günü, lıslplertmirdr» rrrUnderiçj beğendi 01 n ir mağazada İbraz eder seniz tenzilata mazhar olursunuz 93 JSON TELGRAFLARİ Rusya-Lehistan arasındaki hadise Tifliste Lehistan aleynme yapılan numayis'Brin mahi

yeti

Kadınlara hakkı intihap istiyorlar Kadınlar kongresi raisi Fransız ayanı zelzelede J Yunanlılarla müzakere* litalyanın teiîikâr tavas- {¦ j sütundan bahsediliyor i

Veremle mücadele 1 Senede tir lira vererek İstanbul; Verem Mücadele Cemiyatine aza olunu; I şişli muhitinde dedikodu Aliye üın Madam Manniği yaralamasının sebebi nedir? ınuB>>t bıclıi Di Fatih» ıttlDdo|< ¦»bibi «erat. Al Gumruk salona Emin Elendi aı Pahalılığa dair ¦¦aatl batara Adliye «a-kllİ ıırrlıno Ur ¦SfffM Ankara II . ıı. M, , - :ı. . ı. ¦ ı - ı. ' ı prort ¦ Dfl< ıı -\ ıı ı.,.-::.ı j laaaj akşam «aa* rloaaıda a<jiî>« ¦¦ ı.ı.ı M.d-..- m*M Hey «crcIİnc bir ııyafeı .erdiler. Ziyaıette mü-ıKrrMtr ve daha ban revaı haıır Yeni zeland adasında şiddetli bir zelzele Büyük haşarat oldu, bir çok kimseler öldü, ¦ münakalât durdu ıl Londra 17 (ÂA.)- San ge-Ir-a habrrirrr bot paıarıetl I f»îmü Yeni Zelanlıa vukua 2? -leo u ıdlyı »artını», büyük .ı .-..ı ¦¦ . ve beııüı ra kları u ¦ ..m ı ¦. . ı bîr tok kirdelerin Bağrı yanık Yelkenci Vapurları IU DENİZ LCKS vb SCR'AT POSTASI VATAN 'ÇARŞAMBA — Elrfidım Mıı bir |Un P< ».vtaiaOr Defi dam. ıcrurjluK mutajffljrrik Çorum mebusu Uma I Kemal B. , rallim Bejin evi- UMlBkV l.mr nln haplnmalpfl&m^fijjf3 rındnn daman «.^•B» .ıi.iı" /.nı - ve jUr'aıle ye- «jj uYılcrek »6ndOrlılma;tur. Bir anne kazaen çocuğunu öldürdü Seyrîsefain TRABZON IKıNCi POSTASI İADE HAMDI VapurHı lıtrûdeniz postası BıiyıikLiman -"..Çarşamba Devlet Demir yollan ve Limanlan umumî Müdürlüğünden: Ti-ih-zküIi katarlarının tarifeleri berveçlıi alidir Devlet demir yollan ve limanlan umumî müdürlüğünden: Asfalt yol münakaşası Vilâyet daimî encümeninden: Mektep inşaatı münakaşası Vilâyet daimî encümeninden: Emlâk ve Eytam Bankası Satılık fabri' a EKSELSiOR BÜYÜK ELBİSE Hamın efendilere: l'anie^üler <Kwl Her renk vc bOU moda l"-"İJ" lnWw |ParHesiiler(i™'«»-«**l İM'i vr lârraan rt-ııkierıl» 2 2^ 1 iı ııılaıı îliban-ı: Mın-aııılıalarlv-i*) Beyefendilere: Pardesajer Sj»or kûölüııılcri lîraılan ililıarcı hl^de ko^tliml.r "J t^-liiLi'Lırı itibaren I'aıılııioıllar İM») -a. 6i K

C-akeller BIS m« « jri . İ2|lîrayİu. ititntt Cakctlcr Ismarlama Lu.1,,,,,1 30' taksine (le ıııııa ııiılr vaj.ılır. Defterdarlık ilânları Tebliğ memuru müsabakası Ecirlere mühim ilân Bursa Evkaf Müdürlüğünden: SirketiHayriveden: M. M. V. İstanbul satın alma komisyonundan: istanbul tuz inhisarı başmüdürlüğünden: Satılık su menbaı F,rz;ık istanbul tuz inhisarı] başmüdürlüğünden: istanbul ticaret ve sanayi odasından: Mühendis mektebi mubayaa! komisyonundan İstanbul Su Şirketinden (Devlet Demüyolları re Limanlan idaresinden komisvonuiidaı yol münakaşası Bir mendil nakletmen İçin Bir çanta almazsınız. 1000 kilogramlık bir yükü nakl İçinde — 3 tonluk bir kamyon almayınız. = 1000 klg. nail hamulellk C. 4. SHroen kamyonetleri vasati ağır-lıktakl nakliyatı Ha eden dünyanın an İdareli arabalarıdır. Har İhtiyaç atınızı temin edecek ^muhtelif f akilde karoseri mevcuttur.BiZiM KOLONYA., sinirlerin yegâne devasıdır "*n F.tıbbayı atabilenin markan tak diri o!mu,lut Dcıcccıİ ÇO dır. Eıana ve I o »yon lan harikula . Yeni poManc karsı ¦¦¦IHsBnnnnnV*» PKHI.tVAN ZAİT SAİT Esjayı sıhhiye deposudur. S.p kabul ediür. 4|nnnnnnnnn>l J OKÇIMENIOL IPfmt-l*!i^'i*¦ 9*i*M »»ıleiı.lırınde l/ELUTA SBBUMU M t mi d.ei| «>ıv»»a» »ı>'iv earılart â«»|K tt» Mt<Lt*t.*>l'ACAUt'*a.U**>tT\ vi niMiK ıarıııı*-tA*l**."A">ı.£\ fl tür .Autun.*' cc - - avrümtıme.Htm* «.¦»•></-.« »IHA "ASTAtlAÛA* Mt*A*t*fi.a TRI KHL5IN IV1 U K 7=\ U V I * ÛOHTOfiLARA 3O0UNUZ 5-r Tlr'l/ALÎI rV V -.onoa'MB.aaij.'Oz vt U-a-uH 6We 3aM ya*Or 3 *•>*> ¦ faTQlel-nT.nl Fsilâk uhıplııı vc ¦nım.ıtlamı ¦Uları dikkalİOC: l|.ı kal lll «llaa t% Avıofi tvaaeanâarı aavt ıııa» BImk eaaUc-eaeai Cdandı kanıt tenoda Ik* 03-nank FOTTYOS SAR AS aaaraıataada rrtann laV-lrrenıı laam 7.1.1—ı hVıalkı tuai f~ Mudur aranıyor ••* MV kMı Kul Maktan luıl ll mileı Silim 1/m-ıV i>hi cınekı: ııldupı. ,ulıe Iclıı >ıiı, .n'.ıt vf irinli ııe'abrll hlı mudur atı mritıarlif IntılıJ. m. nımı bir /at EN MÜKEMMEL GRAMOFONU 7enith ¦¦¦¦¦¦¦¦MIBMnl ¦ | KAPPEL

S Cihanşümul yazı makinesi 'latif, merin \t* mJ.ih İnanı. ıiK'iın m- -.ı-ı.ı nı aVr'tfî'i Her (ihetî taahhüt olunur. . 1 ı ı'ııl 11:, i: Y. SİNORKYAN <;..lıki.r ın- J'i.jj l.utıKıl. TU ¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦I Beyaz vc Sıhhi DİŞLER le .1.. ıi-1. bîr malik latak aoeak oksijen say es İade it t İhı ar ohıaaa BİOKS Oia macunu is&Daalilc kabile ^«••> Dr ihsan j Öksürük şurubu I öksürük va nefer darivj, iyin pek tetir)* ilâçtır, anı İkametgahı meçhul Haiz Abn laak Efendiye T01-TM numaralı hayat uMUtmıs muleaJlk vr m,klan I L 1 II 1 Oaül otun vBûen ın-ıo-ıa 1. .-1. ¦..um ¦ıcımnda fahılMarunıa mjlanndıl daralar ıknreeıaahuuaa aa ı de tneıllr ea-al»* lanaVy* tada* udiye rcEtrıceatftU- I Ttcıre'. Lıcaanaan a>.kanu acaba» mana trmian baniBnnrn ınaarea Bat |ar sarfında caeılsı "Ur" -» arevlaeJ leBtllllıı lakm-j lı püf ed.ta*lnl sala-3i on a ounak »erte lUUu kryflyeı cdunar IlUtalo »artana» DrUr «aaıkurananf 1 ..... ..... eaaıı 1 lal; Aravtlna re (Maneanı 1. .. . ırlla. l-l.ı.'-ı NORO-FORTİN rnüatahaarı ı>«k toalrlidlr. Bilûmum ecMn«ı«rd ii» REKLÂM DEĞİL İLÂN E s, ASRİ TÜRK MOBİl.Yfc MAĞAZASI : DAKİK ZİYA m ...i.,. ¦¦ - doktorlar, muallim ailelerce ıtoelerdto beri Meraka ve mükemmeliyeti madi k edllaa recine torna. Kı Ja ..dır amsssaa ; kiralık APARTMAN I 8 Conaıf m taraıkn ı%aa &>U..J> I Sonen K**"« ertene nahnana nosns Kiralık yak . K.1.I.1 Ur ı. .kotla araıanam »aned -nhllkar» -rklı ve kaa adalı ııkauk Daere Brı ıkı knmı arrı ayn auniaknr, UUrnu-a lıtlrvnlrıln • . ...1... J. 11 kak. Vİ)r pat >¦' 1 Kİ» .... . ..¦ .........ı H<vtaru Hakkı Saye iBİranaaMın. Salılk mıı/ İkiniOriatAvda Daklal ıııkaCaiua « Da a t'-' 1-aUiM. Mur Inr De\in İlmühaberi Anyonu ¦ 5, mimi i i kv/i ¦taviki vc Carralıuau kaılaorlerı Sinir kartohkLarı raûtehanuıı ı SİNİK RTKiMİ ^1 Kil I hazım I Utanbul SulUn Mahmut lurUlİ. TalCİOO 2622 | Hıaarab lf Ml-İli M.ı.l 1, M A-alı —t s jtz> ALTINCI SENE - N 1837 Cuma 21 Hja-lrar. 192» »¦irat (nuı VUNUS NADİ

lu„r.ı...n. ı . D(l>ainuun.ı>mlyc ka/fiıında daire. mah.Ufc» Telgraf : lılaııbu) Cumhurlytt-Poatn kutum ; N1 24* T,|.ı , . n..ı.nıha>r»ı **•* Telcimi: ,.l„ i«* •Ua -aJJ.tı. 2v>y •......11 171 MI \< AIHIM StKAİ ll_ nfpDiı I ûrhle İçin llar-tc için Senell»! 14U0 Ut. »00 Kr. aylığı 1450 Kf.~ ¦ylIKi l 400 Kr ! tOO Kr. Nüsh/ı ı iı.r yarde 5 KURUŞTUR Fatih - Edirnekapı Tramvayı Bugün işlemeğe Başlıyor Ankarada orman! ¦aBalaııtB. —Uf 41 Mr İli—ı *ıwu a»ar.« arta» «aharaaaa ,..ı.,.,l- MUrıı * •«?-4*1*» n ft |,»4#^ 'I" ¦t><Ur> eoa.t Mu»-. m-av it» «•rlUaı Ballr.au aat-aar*» !>.—a» a*a> H—n. n-..- nuı.- .aa.uo**J ««V»İBt »r*M ¦*•* »an-*-maftroaj kaataıl boala a**a** »n bUbına yeni ,.l.,:n kaili b i u tok Um " «k'l- >»ı Banrkll r»ı». na nl. n.ı. tmm -- ¦"» fna aauau bu Mr . ¦ ı ....... ı bir •¦¦ı'ııl ««i l.-l.. .'. ¦ **f.lrll*r ..a. iall.lir-.rl.. İr- aaVla İmi -ı,l. ..I .Mir ı. . ı .. tardll .1.......ıı.- İL. ı . ıroaıada II Kadulnlnlo blrıal uıauul -Mutu Al •un Srfn-ı |..ı.<r.l fclrluflllll kııa nı.or. .4 ine ır a*n»n buıu ¦ ıınrlı M ... ¦ n.lUll A'lupa ala birin» »Idacu fUU. tın.» nı-.T- kava yetti. 11 -i..— - ...in >r*l. re bunların uıatlnd* (Un (IJUafi Mllaı. *..a IMİI L.r ...»„. t». Halam anBB»>da a»,- ..llMı.ni'i- -...kını» .. w. ıap maral* aMafı nrabal....... tor nraaaaU at ad ılının (aUıj. T( (O ıraJKI Ur Mu rtddan raall alaaı Maun -Mr kir.*. ,.na .afi Mı KUaV lar l»lı ı.M' Ijakaram o*. <ıff— kano Fatih - Edirnekapı hattı dün kuşat edildi Bugünden itibaren Edirnekapı tramvayı işlemeğe başlıyor Dünkü merasim çok parlak oldu ım ın»m »".n.ı n> .j. ¦¦tama* uuaı >m»af ua b. IU UI barbuta* |nn aa*xlrr ur aabn •atat* baMe bn Utlı kam Mr B-Ma*t Itttvar aJiBaau al» ..!><• trmnB MV akta**.-» ..ln«t<-ı *lB.a.«•II lıı. lir Iu.au kaılrflr ««Ini»aluıavı t a>ıl olllllmiK İlk »man İt» uk baban Hll Hail l! I--I «Una "in... ...,.>. Mllrr. n l*-u turl ıı-.,..- .ı l|iallnalan man blrrı Urlb II* arara İntikal rrllımau» Ban ..•.daala. -n 1 ...... .1. Ankara) (lıı Dert bal ,,u..l., lı.lı. ı ı. Mit aıl l.ılır.ıı.lnk Arta> lalan sakar •* ııklt olduk-UnnaU- ht,m,ü,rlndr «İtilaıl .aralı. B blarl atarak ••İn mm aVkl bara m*fini n-l.ıl.rr Balrrltlr<Urn. alaMMifı kadar Urhl.r ı.,. I ,1mn Vııı,»ıı„ ...... .i.,, an,,,« -rtmu. Bira. — I.. ,.,,„.m Har ¦manam aanka tabaatla Aa. raa. Tateaı /..„..ı, kafa tav ¦naaaa Ur »..rı., Uraallt*"f ranaUan . aranı) kail, •atanaMUrnalt arama lıııjll,. rtar bi»al raun maranaaı rtaarala l na fall.armııı n,,l,l,, O maun nalr.ll, I.llkkl .11,,,,,, ı.ı. «IMk •oklun....... Mı p .1,11,1 .ı~.t„ klnal I ,lılıi...,..l . -,fc„ „(,„„.„, «II-ll .illin ıı ıı hıı ».Mı.ı.l. bl< lllnııu naDırıı indir, rla.rı otıuıı hala narar» «..,.. ı . bu.ılaıın bllr bulan-naıu.,1... ıiıl'.ı,

ulM yaajll. ,l,rvıl B| .,,,(, .umara d.-Iıı dılnalı ba curak Iklım »(analı >uh-haKııan aan ,, t.anuluıklal .id.iinii.Ui rak nka,^ bt* aa-¦""»'i'"'.. "i-i-»ıını.a anın fk lak ¦ ;.. ı ...n, ba*. nı» ama.ak —U *»• k.rııMH.Mi iaa.-»ıın*., (*aa * u» .na atanı •* • »•naa laUıııa .» (¦ BM< aararlaruı r—,1 <—^a.,^, w m* b*> bar., rr jaato. «..«„., ^v^.v<r» aaamn* ı. akran Un,., i,,.... MMıarna. Aaâtaıaala tarl.li. n*>-a «nı M M..H- ».(«.al ı|«|aa ..ra,. M. Una*.' Mnnia ka.ak Mt anM •Maada 4atrn «Idirn. luruia., ..,ı..,ı , k, «nk_<>auı (Ir'kb .r aj*tlı bir ornı.ı.lrk .aaaln.a«. a..(ra arıhl a.aa r. ..nal uaaunıaalr ll-rir, ha* flair. Bu>uk Uaılnlnlar|. ıw ItHba... ba r**0. lalııa..,. krrıdl-Ha. ralli. Mlıvar Mu Imaılu ammmN. Iık m.f- -, .ı, mil., h|,n |lHlll vr. ¦AlrU bllUbl ¦ -tl-----I..LII M.,«mi BOlkl. ha dal>. hrlkt ¦ Uralrdan llrrl flImaU kil N.laklm aın.a mu......,,t, umanürag Ankarada lıyHl aiıbH Mithat Paşanın son seneleri Uk Mille! Meclis, reisi b buralı arasında tramvayla I Fatih Uılarurı Daaaıaı kallaıla I batlı» •mal kaaaalı aan aa.I II d* ,.a*ı*n*lar M.Md IHA ıM Ur IrlıaMI a**b*BM ApNl halkın t-.-/.ı-Inıi vaplılar ¦«»ıl nnıuml Faıllı mi at...."d. »mlan Mr jrHIr ,.,„)m..t- ım.,.. n»r-HI*ı. *V 1,1,,,.- Erırtl »rbrmlnl MahlIHn D kUr.l-K ı ıl ıı -k bir aıulnlt nknBDI rr bal Lalını tal.nhalan m 'u i,ı -hlalal «Imftı ıll. İrdik İm »anrı I. (.-!>».«rk dctUdl I....fcMtanm.-.".I..I ...l-.a. .. ,.....- M, fUmtalı ataUaaklı A.ulardan lı-al-alarak raimi .01 kırkı uıbuu.b lılpj ¦ alin alınar-aktı a aivlrrırlc ¦alı *r ....... (mı ¦orlui. ar . . ı • ı. i.... ,ı.ı, ,ı, •* wiu !,...„:.,___[m'uiı llUı d. ; CuıtiHurlyd>t Ucuzluk kuponu 31 hail.an Cuma, Cumhuriyet ] Ucuzluk kuponu 21 hajiran cuma Cumhuriyet Ucuzluk kuponu 21 hnılran cuma Son dakika: Büyükçekmecede dün bir yangın zuhur etti Kısmen belediye dairesiie 3 ev 5 dükkân yandı Din AglrrnVn sonra taat 4 (« Böja*r,rkm«(«d« yangan vakmn> «a m 0*l«iıyc t* nhılinnm f*al«ra» i>ta «•afmen maalcKİ aör'atU Irormal rlaaralır. Vrnaaü makalrrt akr »nmaânmı—r imkan ,6*-!—rrn >»nş,-¦n itinama maıımri m> Bcirmı* Hyatali ma caarafla acil muavcncl , . . ŞmVntnaneti lıtanbnl İlfmtenmdrn bir l.l..« Knndrrmi|Ur. lalanbnl İtfaircm bîr anal laHıada B yt<hcrkmr«ryc varmııbr. Bn arada ate» Bdediyı daimi nr uray.l . iı.ı.v bulunuyordu. Itla.yr d rbal :.....>¦'..- .¦ ;n,'. yan^ımn daha larla büyümesine tmkin b ırak ma m iftır. İtfaiyeden aldığımı! malûmata nı curan bu yangılıda üf ev, bei ¦lı.l,lıin. bir samanlık ve be yanmıştır. laUnbul ttfaiyeıt ır.> > 11 de ,|. ... rl.lılpkl. Mr buuuıl» i ı.ı -11 M ıımıml am ıı>Ur ar rtmiı ulduta Afal Mr-.ul - , p«-.l.„l. Mt ...» .akao-,1. nltDd* ıruıiiaı.i. dadI au Yeni tefrikamızın ne;rİne yarından itibaren başlıyoruz »ani - ,1,11, ."„ , hakkında bir kac l

•Bn ıttrmnmırda. A bal» lalıın ı-rınar (l tiril uı a*la J. amil oldukları lddla*l>U Dahakim* adllenlerden urun aıadıfa boa* •dflf-rıgt !*)«. ev.em llndl ka-aaaıimlrl »Dyıeraemlr İcap (diyar. 8İI« j-.rr nallan Aılr.........¦ o.ı Kİ'n,ı .Iı. Pakal |mallak .udunu..-iım iı..,-mı elde ı...Hırını' vaılkalar '. Ta kı. akıl lıpal ıdillnıl." kııuj. Abdülhamldın Muhal Pafayı ¦•hvalmak lela ar,nrdıft Yıldır mulıakınıaalnda va .."dan aı ev.elU rahntaklarda alakadarların vırdAUri Ifadılır huaMa do*.radar. HW ı.'nı. da. eakrın Ha a PenMvao ( Mamafa AMnRak t alama TaHM in ..rJ.'aU. İlaJ. -¦ vardır kL kradlllae «- ı-ı - ¦ erljrııerl eAatermrlı lılbarllr eMemmlyellidlı. frntlvan lallıe aayltdlklırl, Vıl-dııdo anMKıklanna atlındır. LAhİn Yıldızda -llvl.ıllVlııl teinde dosru ulnalar da pik ^ o). Iıır. Sonra: Maheylıi(l(lalı>l| H<yin anjîlıtııı.ı., yarıp .....¦ oldo£iı dlr hııııı muavcddeal d* vardır. O da Vıldırdakl »ılyel-ler ve laıylklır dulaytdjle p lakıııloın ayni k aiı ¦ ,.ı . . Yalnu. AbdUla/lıin «nat (dnlırla* dair olan l nmiar BU.nutOa mı,Hut kalan kan -.-.^ n mn.a rda-yor. >¦¦¦¦) • - - ı, yamada ı -¦ - ..i ) Mr d( a> tjl.ntj balaadut an bar tam lavaaa ı -'u .* aaare a*n\. niter «k-anv, Hain M-kn.ı Beyin aanratuna Mata ayaldir. Kanlara dair. naha pek vnk c ac'ler ve İddialar vara* da, <n chcmoılyeniliri bn aaydıblaıı* mirdir. Dlr dr Mukakıtnı laoıt .. ıMulttıkrnıı labıılarının unyrt maı hu Mitetlırlnl de bir .c-llc Ue Bdtma,lllk.. bu I. I ı 1. ,-ı .¦ ıl .¦ ( ı .1.1 hıiDiaklanada I Mllhal Paıa »i,. .ı.-.ı mmnaanna « av. ban Maı—. k—fcaa.» tim ti AaaH »Maı manrai - Iı. a- —aa* *aa« mı «a b-rt. Uı. Ml- . rnbta.lt. W.» ¦¦ ıa<t. blı aaMaj MU- | aaıâa ...ar.,... i.»., a,, aaajM (BaH . » — tatan* * ba.eanH aça*lana ¦•¦»». ııUıalarla ^ItaaUnaV. " --l—' Ma oark aU-a.la. ihtınuı. diknnıinır Et. !*¦»¦ .»tıauaJ Yunus Nadl Matbuat Cemiyeti kongresi Dün yeni heyeti merkeziye azalan intihabat) yapıldı Divanı haysiyet. Reis ve kAtibi umumi İntihabatı yarın saat birde icra edilecek Yarın başlıyoruz. Mathaıat CemijıtJ hıngreı'ı. dun 13 bnçmU* Tmrfc -¦¦i aa kan unda ikinci içtima-mı akdetti. Gaçcn faallaki îç-timada. reye iftîrak etmek n -tc ek obrrtriikji)oo yapmış olan rk.rı,rhn bn drfa naau bir luiiı barebet Ukip «d«e>*l mukabil tarafça bilinemedigin-drn dünkü içtimain pek bara -reth olaeagı tahmin edLIiyordu. edüF.thakma. ıtr>ma d-j. gibi hararetli G.U. açmmm. kcVrorl ve talimlerini nnadeaı IrJiraloamrlrre Renammkbıir Hı. le Itmet pafa Hı. dan .rlr.ı ¦ - j,ı-.ı. okunmuıtur. Mo-teakıbeıı lıeyetı m. ı . mU-',.1 .im . - ...I.ı..-nifi için S ı.l «ellmlıür. ' H.tladl ı» I »I I II . Roma Sefirimiz dün gitti Türk-italyan münasebati günden güne inkişaf etmektedir Suat Beyin beyanatı Ticaret muahedesi yakında intaç ediliyor Bu ı.,-ıl.l-ti'nhn şebrimlıde bulunan Koma lıCıûk elcımir Suat B. dlln ubah Teverc *a-vı Biri tariklle Ro-nıaya miıtrvcrclben hareket et-mi|lir. Suat B. bir (ok ıcvat ve ı.---. tarafından leajyi edil mittir Roma »efiriml t <Hm aa beyanatta bulunmuştur. — Breodın urlkile docruca Romaya gidiyomm. Ankarada büynk rendr^ndc temas «tüm İla'..1.1»-1-

iyaai n>nna»ebetmuı fevknUd. iyidir. TSrk - İtalyan niyaacti «ûoden imV.şaf ediyor w rdetıkbr. Yakruda İtalya ile ilrtiaadi . .¦.-.<¦!>( n. .- büyük ok in' .ı.ı.l-..;.. dahd olaeakbr. Ital Üçüncü sahifemızde Paris Sefirimiz Kuponıarımızmukablllnde l.-ıt.-ıl.ıi yapan mUesseaa-Iın aılabe mraslle listesi Suat Bay yanlarla aks mukaiTer tNarct muaherleıı yalunda Ankarada muıakerr ve aatae eddevaklk. Ccnc neıl.miıtn gıilnie incileri eyjüld* (tabaya EeleeekWd*r Iı, .lr..-n.r,n ,r.... atinin Ital.amn ısmaml muhitmde de-rin mbbalar ntrabatağım ,ım-dıden tahmin cdi|vmm. (Han» nalıln »CIUi hayal ruholllıtı in.adrlr.lnr nıifnn rd-r. Utaıetan' • aı,ura.cıeKrl» laH air..b* ı,ı.I»İt nrtrrr bajlamnlıfc- Bunlardın . B. l\ (J. W. *. F. C. hıınnlyle baa-lanlar dan Intla nl)H. boıtln d* Uncu .nail..- ¦ -UUhakHUıl nı . drrım -ıi'i-r-r Ba nnryl dalma i aanndr MUaaarnıınj ve , I uı urla k.»ıauarıaublta l.ıır.4kam -l'-ia onfSn umatır (t*r .... r*M-aa dlmıol. nmnm yon aı.a *-——i aları—a» GuzelliK müsabakamız t .biçin ı. m—akak nama alt laıroKrın Oıril nihayet bulaaaımr loımlorlBiıl aavıl İMlraal ıdecıCIı< oll laltlllt .Iı-.. aahUernlrdedlr Felhl 6. donlluk muahs< dssl slrafında MrtyU Brlyanls görUflü Pariıl9jA.A> M, Briyan bn KUn lurklyc-nin l'ariı lf flrini kabul elmi«tir. Pnri. 20 |A. A.) — M Briyan TSrfclye ile Franaa ara-¦lyavm .aa rden muıaberaleı rn »tluk . e lanklm rnuahrdr*. hakkında I... kur -.a Paha aal.n Felb. Bey de ^«r-mütlCr ^6a&rr^_ 21 Ib/ıj-ı l'H'>^~ M i === 7AHADOF^^^ '( Şehir ve Memleket haberleri ") Milyoner ZAnAlO^r \ A V m , ; v„ı,..r.ı.«Uii — *J _ Katili: SluSarrrın rr(ll f> S' Zatiarof ve feriki kendTsİİâhlarını satabileceklerini tahmin enikleri milletlerin hükümdarla ina bu yarıl silâhtara) bir nllsntınoslni hediye ederlerdi, taKal Iran hükümdarının talebine iç alttırnıamışlardı Açık konuşalım Koca İstanbul'da bir liman yoktur Liman MudUrli bir «erinde böyle süyllyor Alîye H. hadisesi Cemiye^ Belediye r «Iıttrmıl :i - mır t.ulbU IUi,LI Herant Beyin sözleri üzerine dedikodu aldı yürüdü 1 Hadisenin bîr kasa olduğu hakkındaki iddia I çok zaif görülüyor | Iıı.- || ||> •ladan, Hjnnılı umaaFırka grubu dün bir içtima aktettti Umum İnşaat için SOOOOO lira ayrılmıştır t-ınlvı-ı. ıı.,. .. .¦¦ iui-m,. KırkaI tıuinj nan tur breamncaa »op.an-' la-aur İte. IrTînrar oladenrl ı • (mi vr uu'i-, 11<3 bahSUrJa »a- , •aa:-rai ı.ı e->iı—a-»«n— CrB'iıei Cumhuriyet!! Cuma fi llJIImd lastcî rıaborterrorB bu l-.ll •.¦x<m1 f~ rııcuaıcn kkaln almak •ıra Taksici Dan>iouatır r inııuin ti ladlr» için tu daırM britıH. f Ldirnakapı tramvayla-^ rmın dun k jsal .-.•¦.mı ******* Dua laıln-tu-nackafM ıramın) hailinin kusul meraılml pak paıInk Mr -m.ıı. yapılmıılır. KOaal mrraılınindc B. M. <*. reloi

Kl/ııa l'j. Ma. dc buru ara itlaftır. Mıraaieade Sihrimia> Muhhl-dtn B. ıra S-arı lava* «ulak ar -»v— yılardır Tra—« *-r kul tabaklan ır*aren fârkrtt Hc 1 J.aık.p. araaanda isB.atık* İrrdır. ¦«i ¦» iulid-lıJtı ki. aman ııbnaMan Mir ¦aktar. aojtj ı ., ...ı ıı i-ı.. imi... bir liman çutur.. Bm-Jin sonra. YvaıarıUlııuı -ki «mta* ıblıır. v» liman MU bilim imanınla Flreı llmrrın* S-B milran Ura uırhlH.ıl 4 n4Eiiılf amca 14 rr.il,ur. TDık Aliye Hanımı aıamıg l>r ıl» İmlnıik taamı ı.ı-ı. ı.ı ı.ı - lu Hu dullar Ur 11..U1.111 ir yakındım ¦ 1.1 .'I.ı ..ı.ı' ı - I ı I.-h.I. .ılı II ıllU barrlrlmlr. Ucranl Beyin jaıaUlml» lurlaar •dem .-ı. ¦ ln.n .'•¦sil kibar Ma-m "i. 4» ..k u, JrdıkadB ı ı ]¦! ve bu Bir m lAdlton v.ır. ¦.. ı. Bt mmtanSK.1 iann OM ıfjrı «»*H I ba -.uaa h-kfır.ı-btı lafaUl baaul ju.-:ı_ c.ı----kXni ı: r İT uı omun Kail.*iu: .ieliM'le ImJa nıııı olunmı_ı vc bir kn< ıtoe sınar da r, lusu-nunen br daıurıma-o Mı a:ilı 1> Wlı ct-U- *•»". ı, uuıı jlr.c kt fsıia «bak | Mabadl var | Güzellik müsabakamız Resimlerin derci nihayet buldu Bupjlı reylerinizi ne suretle islİmal edeceğinizi izah ediyoruz aunı tik aantaraa aaaırm u nunmıı «<•(• anka ..... anaanlBU ad*,arwar 1 — Bana •aSUaa aa. I atan —.1-laglnuı If) Sana- kıt mıı Samana atarak SSB* ı a~ı.ıiııu nnaa ta» ıı İn rafa .ı*ak ılıaıalı r la ta* Mta-aaaaaoat aaaaaaaa. rı ara hbiiuiiu kar kacMa ııunl ta krr.41 ¦arSk aaaa *a aakaaamM a* kotası» alkma US« ıdanb taaş—bı Mı 1 ımaaaarla >.-«birim k*a* em4 — İT ¦aradan »a nrtarkaSal Itaımn ana l* lorl rbaanr kaaar |BaIıluMlı alalı Un ¦ .ı.ı.ı.ı. anan Tt rtraar kakal aMomaa' ı 1 — la--— ku|HinUrı in lıuııl rrra mfkluala İdanhanrmlaarn lamamlıralıUlrUnlı Hrr -kalk k-anaıı U-ln h— fcn-uılak •"••» nala Ka*ılKin Sak ¦ ¦¦¦i- ckalH ı. u ......I.. ,r ı .. ı. ı ..... ıdarnıku-r .. -,uı., S — id-«lı rıjn,, va kunmılaıııuıı bav! rarim HllUn» (Mbıahılu mrngıaig. nal İbar»alı.ln kulMlıU riu. r,ı.rı 1 — Kasa ..'..i. --i.-,, aarlbrıo ta ..i,..ı.ıı ., ukdlm .J.ı .«i, . ¦* 'I" ilh-a Bandan raıada î lııılımn dr or aylık ı. ı. vıııı ki-, ı ı, ,..„¦.,,, vc Baiiu.-ı-ıiıi i... •dllrçrkllr. » — Hu ...... .ıı ı.,,,-. i... , naıı ...„¦!.¦ ıry ulan ... kar'. ıl. Stni ..:.:.(-.„, S — Rn rtrada m alan fiınllrrıl.n ulvi lanrıi İm hakrm aarrtl Ur<(mdın 11. 'I.ıs . . n.-iı in niım-ı ıktır II. -1 ken. I... -in-. . ,|j|B -ansavatrar. met Lnınd yıpmıyı buılamak aŞtBhlır işleri Sara> bunıu - Oakudar köprüsü kok kında Vlm luinı o« diyor? kauam mm OaKkaar arammb bu- kaojaâfı bavanarja bn^uank cmtfM kL 1 •— laramaal ktos b»s> bir tacrOy, l'J». a f Kı SCî--lr.ır ... •om Kta namı tılra ra-ktUı kae- venr-rnr rfbro KudaU kSr «nk uarr gcnrosor.*

Vokaullar ¦ iit.--,, IRnacvluıiM busıln duahurlyel O. ¦ r. ¦ uaaı -laik ... .ı ı ..-i- i. : .,ii-.ı 'taUar w .ı. ı.-n yMmUara yr-ca, tfb. b>, anmat unau -o™*VTda-. Efth sürt kintrol rtilentiyec-k I BBasssssasma aatasri aoaraaa t—a "«I aai m-am rjsıolmc noimt-f bat-kaaaaaa II nara HU*a am aaUyrdanadan imoya rsuau>«r<llr B*M taranaa rvaaA •¦bU aJLanadlal «ıranla aHaSlKIt bu IU ¦.'Ji kan'ma aakll alamamakladır Brfiklaa mıllıv< mcrkr.indr Bo3 Tirimı Haanraa natjyt mrıSnal brsrU ktaoM rvmaa C-» laplımamk ¦ıracsm <nra adan M-aan Bcrıa •rnaa Mt.^mt ,_a. srarı s»n mlkıa ..=Js-tac Xeas f r»sl Kuır Cr ime. ¦ İmi. Una. SVrlrr >asUI »lmak-<a-Br. Poliste Kluryedc polis mevkii reli» laadlrrrıaj. «anyo m-vılaa mU-naKCviua ruaryıala bu folla l uııkalu «'».ıı raıinaa-p (ıtrin«.'Sı Adlı>n lahklk.l. in,-- Uranan ka badl.Miin ad*! («pbral arvrl labHunl l>kl|ı <İm-«W ab. ¦adka.sn Cakador ma ddaiamaaalllüııin ••••»i ıiUII yaaılmulı 0«kBOar laSkraana WM aaaı ıl.jl taaalk ----- Vaaniaaanaa alna l»bka> ı sa kaaSaa ml Mm «II «jl SaafeU ııaıl u.ı.- Bassam I aaara kam sinBuı-ı.ı Wa. nbnaiaka BaairkaSI vmd--ı um. rdSUnatladlr. / iH.l. ..uı..,, kaamaa n-ı aHtis hj.iiind.ai İddian ¦>!' «amit* tedlr. I-I....I.. ......„l...„,.„ı..,l,k ..!-..-« balla Miada .llljv Uuıram. Mm. Mannljl «¦ i-. .. ¦ - .in alaslaıı latlarap rJccrkU». Beden terbiyesi Muallim yatiştirmek için âli bir mektep inşasına başlandı Mektebe Muallim mektebi mezunları İmtihanla kabul edilecektir f»rıl.lı bılMv.U kU .... ı-.ı., blnuı nin İBiaalma >u|laıınu<Ur. GoU mu-aUlHi iiic.irt.inin r cıık atan ba ktnaaan aıak«mm«ll|ııiaı Hini t-asker» .—.,1. rama aka-rakSar. M. anbkıaS. aaasra Saka* ıa> na. r.ıilr «Ma-İai ınaıP»» — .t. H mr ¦Brafauı tmamaaas kabal «a"a-ıa«Slr. lıi'.mıiı .d«,iı. ı- ılıı bnK rAaaıls ıdllmlallr Çapadaki kuralar Çaaadakı ll«.'-n I.ı Mırıl karsanrl.ı balıuua -lallrar kıa ackak mnal-llaılridı rina. Iı.ıltilalarına IratlanaıllMOtefttirlh Kaymakamlıklar arasında taberidûlİI VIIAynt ıı.. .,ıl ı-.rn ı. r.ınr.d'.n UuIıuıl î'oauf Bay Rrflmt VlUyrrtr.ln Karabil KUU ltf-~<l|.ı-.l|^|r^ ısıklr [Buy Puıarvıt. Kr-çul Brj Uluburhı bayi! -.t.rrı.ı'i.ır r . layln . ı |aıla Kaymakamı Itrfi* tsalyn karmakMrılıp;r.:, ûaainlllır.lj. 511 c kayîmıliir.hşına na lUyıvglr aa.rmkamı Va-;aıT i'-/ layln -ı.ı.ııı:¦ lfûlia bg *en« Içlnda • ıcliyoo kunıcanor memur a partim anim va rasral dalralar yanUnMcaatır. Sıhhiye kadruosu grjdî 3ıiJUı« ınadlrlyrualn taadrnsn ır3alB-Br. Trol kadroda tuıBUl yt*tnr. Tayyare cemiyeti reiai liyjare Gamlroa ıvut va nar ...... ı -.ıı ı 1.1 l< danktı -: ¦.t—i.- Av\ rupaya nan-kM r-tmlgUr. rant Brytıı bu Kiı'ii: ti ay Kadar devam ede-cckDr. Kaunr; vergili TtiTM &anarl kanuıundas isorıde eden fıOrfka-ann Bududlan bannaae ba-luıuı yaufiane. dr» w s

ala) madaasianr.Ilır. .iitı-jr ı,"ftL& ı'^-'i. ^-11 -itiı Mu-o* Veaaa>*J vonl Ur emir rrnainu. Bir tavzih Mıı'rbnal Usob rttairtrotaiıkırıf ¦rvlar mub.ıaa ı IIHIIIıalaıı «a bu alt UuaalU su: Uaıaıal vuk at fttıruaıc -nden aıhaı-acaaımaır. ¦¦a-u. ı* ¦ ııhaıakı aıaaıams.srı barallıâan ı^auı .....ıı. _un-ı ... ,.>o ***** mâm aauruas ata maama aa.-.ırlMıen 3M-n nıaVuı-aa dudaU *ıa ba> Sakaaga» vaaar. mm amkaıır i kahM «ka«m>aa«a aryıırvl mm» < ÂH karar HeyCuad. ralteddea kararlar İH kaiM bsyvU 11 Uwl Uk cmVi' ¦ «I-mu UaıınvK. AB, Oaal AaSra aatare ¦alMarral us» allip>nna>n »niuii.iı /Jırr sa (ktıiikartan mıraarkel bu»-Um kaı kav.-ıl •¦•an sv Dahm Âmeli kod a Oaluoaa Sıhhi ya ¦ i. Renk Bey. Ineılıerc ba-kumtıi ınrafındaa l.nndraya vat «dildi. gRnma Sedrl Saaı B*j dua mahalli memuriyetine ı;i:m .m i larbîyoi bedealye asaalhmi ycnsıtraıck için atı Mr mepiep . ¦ ¦ ¦ ııbaslaadı. § Kadrljc II. lahkikaııaa alı evrak bmlr ¦asıanUkU£| taralından raUddelamıımlOie verllmlfirr. 5 f.emlyed Bek-diye Fırka grubu ıtun laplaaaraa ır.,jjn umumiye Içla VNLIUU lira kabul c lmiptir. 9 DDa Agiedva îoara BUyllk vckmeced* bUvkk bir yanem auaar eımırrlr. Belediye «alre»lrrln Mr kınını İle Uç ev, beş dükkan yoa-miftır. Harici \m(rt*ada kaçakçılarla bir rdvalver mUaademnl olmua§ M.Stmmarj Barlnıa dbamlsta Ş Paris Seflrimb Feıhl B. m. Briyaota ı;.ir^-.-ı.ı-'i:r. § VaBoaltlanda dnklar amelesinin grevi alfeaycı balagstor. § AL VcBbctoeıra jabıada bir j.'u-.a yık al ogl bi!diriinıı,ıir. Asri dcııi/ hamamları hâlâ yapılamadı ılmr.k UsUMa Iıı BSIiail^MI »en mukaluıul.ıki bUlUll Üb mrktep-ıı.ı .1 ..i lılo kuralar a<B< Badarı larblystel kampı den Irrbifr ınıır-hrumi Lıı.ıl ııı ılın odla tcsi'l tıharıur eden kumu I donaatında Motur unımda bu: *rmrnlrl Oidıırmrkla mronıır utan Kal-.mt nin mubakrn ıı^nt dOn »JJ erat marjk-earatnds devam edlankT-ir DOnllı m ulı «kama da dininim aUırurr motrcaaıa ırtdelrıds >ul udi uslardır İddia laakamı da «lılı-riıı :r«srn.ı arasmda muitr eiaatand «nrsrmırur Skim., rtcaare sarsmiu ı ütBllaf saanLe karar v-n-rak mahakrmr taBK aatk-MUr 4.000 kraak iMUa da.aıa etra A>»"«aa ıı^kVatİalııâV'sTa'ıaTs" OSlye ramına lırıa— laaBajor. ItaıMl haaima da dtvoam —t Sara» var» aut >¦ «<rtkaı laUlka una aııaıMıı • ¦ammuıa buokUaı«ur. LI m onda Faribot tesisatı KUkvl Ur aardarpata arttı .di rm-bOUa nakilrf vtnılnıaa nakkmda ah-rttalı bU ıtrkaslr »lar a dllraltiu Ba ıır-ketlD ıjrrkr-H -t Kı.,dan>w-ı. Vaaamf ııu-rrUraU tr-art yoplıkı -ikuma Mr «anaya knonr tMaask. neOa» da bat rapor ıl> uaauri palaları lan anara* atına » sasaur ataai 'asa» «ab» Serrsaefaıa idare ayaHİ* vr»:ı« mai tarrrU ıtörem daö

MLJ-Xf.j. A>Uu«ariMva MirAdaürrl v l-t Orat Bu lı ası Iı »akmal aa» Um afe ımiınalı abarıbiır. mü ve iskân Terfik K..... ı B. ve M. Rivaa İm.;im ¦.¦ ulı. m İJ' W ı» ılıdı ınkbaarla krani'rıımındukr Bos muıalıhaaıiPB TnvfUı Un nal Bey. «.y...ııılıl» BlrlUlU. b-uran Aı...ı.,n İH M. ftlraa :a. ¦n>4 iı^reket Steakiar faslalatmaca katladı. Deniz l'ianbulun her bir tarafı denir. oldu**\ ¦rircıck y er adeta yak gibilasaa deaise giraack için Ulak ı ¦. EÜott katayor. Buııa raimen muntuuırı dmiı human bentlerden beri mevıubaba edilmeğine raümen lakta Unn yeriae gUıel ve orsJ detıir I timin cim elidir. ı-ıhkılıu uldu -IhKmUiO? de-ndİDiu Uıulttı bld'a*undu bos rebe b£ır un» iH^dnUt İDS vr IhtUU den lobtUiae kanı rnıniB)ıbarı öldürmekle maunun RahmİDİa laulıakenvcai nıı bir ıriıi- ¦ ı 'I7rl bir Dnrıruı Karllerlmlae. muhtelit mubayaatlarında tenzilattan lall la delerini temin İçin ¦ 3ı kupon nea-rediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, İntişarları günO. Hilelerimizde mUnderiç beğendiriniz Uç muhtel da İbraz eder aenlz tenzilata mazhar olursunuz. 34 SON TELGRAFLAR rransa- Almanya M. Briyan M. Ştrezman şerefine bir öğle ziyafeti verdi Propaganda mı? Bulgar sahillerinde içerisi boş dört Rus yelkenlisi bulundu BulE-> ¦BBBMMM Ka Veremle mücadele Sen? de bil lira vc-crek İstanbul Verem MiicaielB Cemiyetine aza olucu;! arilerimize kupon mukabilinde! tenzilât yapan müessesatın alfabe sırasıle listesi Verem mücadelesi ve "ev meselesi„ tapon - ¦¦ . .t Nas»cıu;pJapm lt.llilA.CiD Fatih -Edımekapı hattının hrçt* Sug.nMı/l|iWMi Eattr-neVapı ir a m »o/ı İşte-..ı.jc am%UYnIMİHI taMeM »ahi»' da • ¦ lı-. ı.., fcuaı •< milo Jlkl bir matı İr .1- .... «vıı. ¦ kadar Mr alal lı-.vl/t etoi'k parkeaani dM'**r4. lıaaaıaf uı muht-IK ' uıuUı^lı UUIrura aa>n kr«J.alı fttial Taradı ir Ura»* İkil- (dljor*» ı.ı... İmi . . ı. ¦ . ı «t !>¦¦ m 'lıA*..,, İr» Mat MMI< w Irart-aV K.ı.-a. •atata p* » l—l.ı.ı.» r,*,ı...t, m%mmm%. 1... 4n>ı .ıı. ...... ¦ - ta ae|ba>ıa» ana .andı a.....i«»*r İma) lata. ¦ ¦ ¦ . a* «aa»a kar ta* ..¦«.: dıtıa aruraıaaı l.rn» -MaV-.rarî-aı ~ ı-ı.n-. I fana) %*ıh*tnx, h-Ankarada r (ahi a*r. G>c" "*na bu akit tramvay «aluna lal't-n ı- - - ..'r-' :.. ¦¦- (raiar M. M. relû kakl Fala Un bıhıcUalı oldukları tenli :n>lr> IU Maada lıuİHiıayarDenizlerin serbestisi ve İngiltere ile Amerika , Ttlmıır »ıfiır.Bîı Barnarj" nvJtıai netin Bahrlmühiti tayyareciler < Pırtı İS ı*A-. — Llntltı

eta-ajıı . ı . İrkı UnıtUdar Jaaar.7itor. rr mir aurrl aatM-J-raı. muaUun ollılu ukılIMt. kaj akn» karala, -.m i -*rflJ'rı v- KriU£ Buut. kanikktra kar al Bala. İman Saa. .ı Mr areva '«phyıub de araao......Atada "-nlaVrkt ınTeı'lıl •1.1 J iü Ulku ¦ kaolinli imci* kanaatine raim» ırldnta —r*»ımı-» l-OÇekatlar-Jc eclıeı Ankara 30 iRu.Hu'> — Orlıı.Uıvak-yı araMin Tevil* SCffO fU" limnıllr t'ır„::\-;: Lı. İta,, Valiai Ankara 3» ıv " ı.. I — ı ¦¦..ı. bafener. Jm-Jr Tnh'l Ktnm »—. n*l. I«"J uUji Hftııribar an.r:ıu» Klla.j. ur. Faştaki isyan devam ediyor Fart» M (*.*,.) _ Malca raU. ¦olein Kanalına aldı? bir habere uaıaran, Frang ıı idamlar lobi olmnjı ı.;ı-'i eme» olanlarda p bîr(rup Aiı-Ynlmp yana dan c«e kumca yakmaca mu-allak otaayııır General Klejer kanandın alı banın an ir t yır hm yciltaılf. m DtUcarmlar uıak1, - h-ıi..ı. - . r Cihan sur'at rönOfu I '.1.L.I raylara ¦Ur. oİr kale. aatkaBa ı reli.^_a,:ıl ».ıı — Ertfll üu ( Hu. Ma. ( — -lırka-iı/tlidl h>~ikici9kri bağlın fclarl-ı-:--!- eciaulf, aaaıcülar lmdan larfilaanııtfrr. İtalyan sefih Bulada Burja 20 | Hu. «u.J - İlarya •diıl IH. ıı- - Barona buraya addı. Vlhtyc» c'yarciieaı mnra dok abrlkatnıa cidc/tl bilii . tiı l.u-ıa-. alana vc harp -r-ı aiılı a .alıl ctıaİ>ar. Buru Polis M. Buna 20 4 Mu. Ha.) - ı-„ ,. m Od Ur um Ur Raniı Bey Ku^adau -i" -ı ¦ . Li.. lafla odablL 'jr.aaaaakaal «rarl Mnl atau II ( A. A. ) - ı». ı ¦,, »rrrlrarnin jre\l nlhayıı bolmuvıur. iyi erdir . LthonricZD|A.a. anir.r ite (aurcaa ¦ ... .mt ı ürerine yer layyarecakr a-Kk) kıla knıe uaı-flcr rMr. Ankara • İstanbul telefon; Madam * lAndra 20 (A. a darlIHU-ıımı ra-daa •jiı-ı dnbıor un<am Briyan - Koli o ve Macar ttudn nefte 70 <A san atecitM Bılaa-K lııllalla V.Mıııl çıralı Oaaa*. iı yurdu Konaia niclıı ıı ada ar n\rififr ı ı-rtı' %C al^ı ı r.al ıfct ıı ıı.raUa. ¦ El juai.? Hacı ila im Oa aM"va aıl/Oa? auuıklo. i' kadar umau lalacaaJar — n>ıa bu aryvı dıpm otcıadi-™ d- cetrrac ımunrn Halır' Oelrronım ıV-ı. i ;-\.- .ı .., Oenenn. aoOan aata-n yanaldı, kıtı renDrnnu)ii: - Konakla eok katarak mıyıa Ba1U. ı H-l ı. )Urı-,: kainırdı «¦ ¦ . 'i -i ı )a ' -¦ ... ı ii .re.ı. danturı mn;ı Haıalra ¦ .-.ı .... . Bakır t£k. BabU cji., uu acaaaa*. ı....... aaaaTtn: ananaMlam au ...' ı. . aar ¦»( ¦eaorn yej.ır bir aıujı var.

Me... — t»r*. (anar.. - - Hadım jı.jii. yac-..... oJu a> BU'... Ömer. bunu oylr «okukjan. «İr r*ylmdrJr B Baka' rU. yOrefodakl ur'ir.ıjorou Bakır etr. n»wrin rama Ho» obıuı. madeni ddakaoaL Pak»! Ocoecin diye. rUr-ıı ne yapocaeıoı an n,klnU ^"rua". ou-.au »Jpaırlrnol *)-tM/am OAnmûRu: idaırdL Onda tıakaıet (ttınuag kil hal - Sen naatl oUIrarn be canan-.. ,.-.u. YUrtınde nana . . ¦ ..rü.ı ... ı atı Caner. naUaaııııı tdı. BUetln açılırı DOmnnornrdıı >Cy ele anınıia itliye hev'rtl «ha ıraya Tİyet OVnl- v.r«h ¦uiılı aıa 1 ıl 'I' Mt akık-uı (i araaap I • ku ar7ir»e--ı«. HİKAYELER »Müjde, müjde, müjde Moda Erkek ve Kadın banyo ve plajlarına O"' httuwlt» n inkıbazdan ¦...l.larıpra.-.ınv ; Her Jen bir tu kadehi derımuada bir -lalı.-e fatıgı Eana "Fnmrt Sah mcjrt (uta alımı. Allanı; lenelık dhaaıumııl lOhrel -e mc, — -.t. i-.li //«j/rz Burhan bey ve heyeti: Anndoluhisarmda Kü<;üksıı mesi- it! rsinde her cuma günleri icrayı ahenk eder.« "*-:S»> W. y-knıda kür. kadim orta oyunu «g£«| Fotoğraf makin enirin teferruatı en mûknmlDvl aıulfü OİSB bİİ0 fotoğraf-UriDmmı '-I âmeli re m iı İre m m diyetini temin vlrack i KODAK Filmlerini İstimal ediniz Kodak rn.in.ie- W ilimleri ValOI «uman AIUIMII loıtfrallar lota maa» | M in ı ll em?) kaıılanaı ktıllaaııııı. Hei yerde aoniır ¦ Bursa at yarışları % Bursa Baytar müdürlüsünden: ? Reiticumhur Hazretlerinin lümayelerinde ve Başvekil Fa>a J*" '1>'a*5l,'*,in«l* >**"* v e ıslah «Kömeeıi Al:., namına 28 haıiran 929, 5 uaıınıu. 12 temmuz ve 19 temmuı 929 tarihleri aada al yanalan İcra edüecektir, Tali almak ürüyenlerin Vıiiyel Bayla, müdürlüklerine müracaa l^OLİNOSaijler. .f.S etlerini vikar .e l SV icmamcn temizler, Dişkrın vu-riirnesıneaebrbıv el.vere» mikroplan Öldürür ve- böylece, ag/ııı nı.ıkcmmten tem-ilenmesine hUmel eder ve taall ot edea bir tatlılık tesiri bırakır. ı Kuru bîr fire* ûzennt konulan bir pnr-ça maksada kilav ctıicindcn dolayı iktisadîdir. KOLYNOS DENTAL CREAM Türk.ya ie'ın depoıilcetı MAURICG İAK4CCI H.r-111. V.c..lıl ^lıh. P.M.pM,,M.. ŞİRKETİ HAYRİYEDEN CUMA VE İ'AZAK GÜNLERİ ARABA VAPURU VE OTOMOBİL İLE SEYAHAT F Cuna .» paıar K.nirri Çinli", AlnuK feaerbeKe rtM oıeMre ¦anal' •rr.no "»«ekil .İr niı>« r. Itleyralae edanlet tela araba vatan! lana* ı Ba y'u'j'urı ı-.ninr ¦galtrrie yapa r»*) »rirrl-r barvtta) ntldlrı Cuma günleri ¦»kadardan Kaanten Kabttaılan OekMere tkalkı MI. d.».. •İli

7 30 S 9 30 10 13 00 14 15 30 16 20 30 20 Pazar günleri ı ıl .....İta Kaaataıa EaaaU)Ua DitMara atıl antika »at dakika 8 30 9 20 30 20 45 . Urıell yalan aıknet tela liı bocuk «e attuel *e avaVI K'n ec nobll .....1: bo-naaalaı i( in baıka lleırl .ıiemı.j.aktır. Ankara HaPishanei umumisinden: Modd.iııır.ııı .I.... ....... IS30 B.r"i". ıı.ln 319,000 .d.l ÜWÎ Kütahya J. Y. Efrat mektebi mudürlüğüdnen: Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin t ¦aaa» Olu N.fl. Hunimi ¦¦¦¦¦¦ M. M. V. İstanbul satın alma komisyonundan: lıd.ın.. .... lı D OLCA DOI-CA iM'dirV DOLCA. NFSTLK .Sirkelinin TüRKlYE Fabrikasında imal ettiği yeni Sutlu çik olatadır. DCUCAnm iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlü (Turuncu etiketli) difteride sütlü vc f lı olup (Mor etiketli) dır. Fevkalâde lezzetli vc ucu/ olan bu çikolata ile NESTLK Şirketi nin BüTüN /engin MÜSABAKALARINA istiak edilirYENİ MODEL 521VE525 FIRT gelmiştir laksim FIAT garajı Tel. ».o. 4030 kıuMHJKIUkV 0 HOLL ıın hu- I ıiutbım kariyi SCHDLL ar İTİCİ bl ı • ¦ • ...ılı levac, ¦aeltlıleU Bcyafta UllbUl .«üdıııadı »« a-maıah Mmr ıpaııımam | Abbeı baıa baa ) btrUKİ kal. Kek ıpir A od* I" kmea Ulalar jıılflrıiad dukkl-ı u<(i rdo r» kl kılivcci Mchırt racan (yundu— TAKSİTLE SATIŞ--r\AL'MA.\N m.ıkın. k rı satış Türk limlel şirket lalarıbul. AVr.pyan Han i Tel. Deyoilu. 3898 / \ 11 *™>*»aV Kn savlanı '(irnııania. Iıis-iklcl nıakinf-i FARELER Vebayı tevlit eder. Baları hır. koku ııeııetaıek-•ilin kurutan Pa stok sin Hg îcnlıa «dinil , Cari* Paı-lor lahoratuvarı mOıtahflcra-lındandır. Deposu: J. Beri ve şürekası CaUu Vupıakı -Aafavi* Vov-'ali İkamda No I Bu makineleri ^U^mûTTOgörm makine almayınız n. kl- l,ı : . a taler* TttD.1 Har Maarif VekiJetmin «obiat mı hail olup ikinci k a ye* dilmeğe ba>lanmıaUr. Galata. B.ıvul a

llında 3 nıımcro. Naumann magaıatı mmi Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merke? Deposu: İstanbul, Sultan Hamam.Mesadet Han __ ( Salı < ı< - '< Nazil ) mırhomıiB mu m -'ir vc lahdlrkflr bir ya ime. da: ı /AMAKIMIMIN V b LİSAM-MI/.IN IMUUK ŞAİRİ) Üİ>« yadO lavblr ıılunıe ve (yirmiye ' manıum eıcılerl) araunda. ynı aknılınizc («alrl aranmanı labdl) v* <*ı1*biyat yalanda bir hlıabe) aemlanylc İM (•an aaa ebi) Ibdama amvnlfak: ela» (potla mecmya» nsııUıirt-ı --t aılanyle. (en acacdeaberi) R İNALI HA/IM BUY > la. KERİMESİ ( l'nklldar yirmi İkinci ilk mtklıp melunlarından ) jalre ( Mil İlla) HAMMLA beraber tekilin lealmieıidlr._ kAh.AL EN EHVEN Ikraıal idare haneli Mütekaidin. Eytam N ıranildca yakate mu» aahipierına huauıl Mr muavenıı ak Uıere tayel ehven la.ıie para * artlttlftladan ana edenlerin V.ınecMırdı ıram. av cedd**M M"c 4a aumaıa-da KARTAL Ikrarnı Idarefca. • ııı.ı nllhllılin KARON A!",^V^f^mr! ı ¦¦¦BEŞİKtAŞ PARKI AÇILDIam MÜKEMMEL ORKESTRA VE CAZBAND I ¦ i, t*u ktpi ,...1MECCANEN SİNEMA " EN MÜKEMMEL GRAMOFONU MIKROPERAFON - m> ™«» Kurvttt »« »ıhh«î «¦m ıbye »• ilimle" labtıy* edan Arsenoferatos A llo ("ftıln JkWm •aıubiılr. ruı-nelıel» •ora liaf- ı'IIUİa. Mıuvar1 Mütercim aranıyor ENITH ,|,. .1 OOOOOlOO i KİRALIK APARMAN jj ırk aanHı. .«-> Si.-U._l* X ______oo'-J ıMoııl Miilıir -M A<âa 6438 8070 ALTINCI SENE — N' 1638 CumarteaT 22 Haziran 1929 ll.taı.Ullllll YUNUS NADİ İdarehanesi: DUyunuumumlye WmtİpMm*M jşjğşl rn*hsuM» l.lgral: İstanbul Cumhuriyet-Po»U lammWliW* 'M Telefon: ÎIEL*MKmıit%z» »la. -oj4.jp ı»BV «ıtaa «-«LiZi. Cu m h u riy et HKK CilN SABAHLARI ÇIKAK. SİYASİ TÜRK GA/IIKSI I....ABONE ŞERAİTİ__ mGdı>>r Tlirklc İçin Hariç için Seneliği UDU Kr. 2700 KtT 8 aylığı 7» Kr. 1450 KıT I aylığı 4O0 Kr. SOO Ki-. Nüshiisı htr yerde 5 KURUŞTUR Kadriye H. ın Muhakemesine Bu Hafta izmirde Başlanıyor Anadoluda ziraat Ma im. Anları intihalarının •¦ ¦ ar. h-ıaı ıa»r.r.., un>ılıı h<r ı*« aikrUl-fi aaran(Srr «M o arlar nVla mn oAM ıra uı —ıı..n ı.ıı-ıı.ı. .1.1. . ...........1 «t liil.ı IBırl bil m".! ııhı.k.ılı ujı «-I—l»Ur -1)001 mı ı«-i.......d: tırtıl (.Mı» ımuıluı *-*M">'-*<a lUann oıdıı »uta.. fuıarı abı*al ıhlolrı mı Ma. rlrml "¦Um h ima" Inaıar». haranian k-kok. haiu <f sarar

¦ula, -."i-r , ıı ¦¦ -1 • ¦ Mr •tahılı* (0* a la bildiri» uuun hatlı bir aunuıa -.ııdiı-ıip-ılı O •¦•nuı ı...ı ı-fini in tu, lk ilinim TtkJkı ¦eyla ...ı,<t bakındı ...ıdm... ¦ -Ikar ...i ...--ı,. ı ,ı, ı- n- . cıtrlı Raıi (Dlıırı ukkıtanka —i. urun™ mm-ra bir Yeni Atina Sefirimiz geldi Enis B. müzakeratın neticeleneceğinden çok ümitvardır Sefirimiz dostluk ve hakem muahedesini i m/-aya da salâhiyetlardır Enis Bey bîr haftaya kadar Atinaya gidiyor ı.. ,ı ,¦! kuka 1"! fcnni.akduiocda nva ktMllııU Iı mrıruılıaa (ilin Tahsin HcyİD k» Unlun ko iyeniu. dal maı tuntık-ınm karık devam -¦ıı. *¦ uuaan urirudı Mr. and ...ıı .i- ¦¦ raılyel İb kin erin. Ka om d mhlU ıtkuık dt» bunları lOr riya er "ti hlı Ub *3>ua*n t*hml? d»ı mu Anadvl mi- - ı, i :¦ v ey» .-.i..; una Br m. , . ııııllc ' ı..1t1- - ¦ ...ı. yaylanma mallı t* allar ıı-. ı. •¦İril rrvrU d leıalb-n dr. Aa IJ I» I ır- - ı ¦¦ ¦ r-nn yapma* b «ı I ı, m ¦! ıı. 11 B f.yltr dl|Udi. I takı mahalli " mibda! kalarak. -- —.,ıub ı.ııirtin t.h.ı.Un.ı. baUndr uıı-.-ı.ıi-u. iane haylıdın hayliyi huya*- mi . ıı Ondan •oaraki <aiiy.il Iu» MUyoıur. • I...Iİ ıH.ml'.r- 1 .ılı-ir H- p.ıı uı" ll U jim ı- r .ı -¦iınk Bayma on hwinu*ıı emi faydalı - -•- -¦ ı. ¦ bMİadı ı» kan lıı her tarafU iı«ılr»n Kin* »İdil lanll 'İH. »e lenlUell <<"<¦•:¦ nlrdeabl'* kartalın ut aldn•jUndl ba Hartuhıjun ı>- h.d-r hı.viru Mr %tj aldatana reyelayın [orm-k lııhikılın Inunl ı* ılumııl Dalların rn t. di ıı- ir n -.ıl- hlrldlr. Bir. bir İm tuh ay ¦eni yıtmor •? -a lıa»rvta)lc boynu MIU (Ual-r Mrdin İdrr karalarım Laldılarıtlıı >t restlerini ıl-ı ¦ il ı -m-k*dl>. Şimdi İm lo \bin aMııuadır. x tarlaların laaladan , 1-7. .i . r . uuınan Mr ••-İlli- İr -. n.ı -1 , Mr aar n« a»ı« Anıaıa «narı koyl'rlndın Nrem-11 m '..nuı ,-1, br , 1 -1 ¦ laUyrUn Dini oldalanb uddam. Keyla matMMı.ı..:r„ kattual.rı ı«ıı*ll.»ıck aiıı diıl atılarak: - Bir U> 1 ¦ -.1 ılf. - '.r . ¦ ¦ . O) US OD I'- ¦¦ 1.-. Uylo 1 ıı bu nl dürt kuraklık unıoniB amini bludrn (ilunı-¦afn. kurıkük denlİHi h ctbfBarmın aitti mlIHninr (ondrrdik. Dedi. Ba arnakl 1. . ., |a|*. 4ı»I l -..rr'iıın -I ..... , , -.. , nı.tl..um »iden cbir kadar hakkı nm da lıltkkald» o kadar .mi- «huuuaı ın ıi.ı.r, anan kuru ....t» bni. yrıdadlr, ytal tadına Uall (illh(i drniim lıuıttk Irrrdbe «e nlmunr « ha>ır.dıdır BU yak C irinin lıa.arand. : ıiı-im.ı bir bu-

..11 . 'm. mahirini dil* ı-ı.i-.ıı.nıı «¦ya kadar İIMI-¦I- mraıul alacakEnis Bnyln dün hususi rol) muhîı birimli taralından alın .ir. yani Dlr reaml Aalurodl tdrn nnıııL-ııı l« m. I.ı.I..U...h- ika, IttIBf Ue n'.«»n.Trl todbadrir ...iu.ii.il Mıalar ıttıkkındıhl İMİ alnı car ulu un&umdın M -l--ı bı- Jmt) Ttır* l'nnan dı.tlluk •( hakru> ULdl.l iBoğrıu defiiıı r sağlam terazi ve doğru ^dirhem Ticaret Odaunın yok! de -' ıneoine rağmen hayal pı-h.ılıl,,, Uunbulu baııp kavururken taealb k birde simdi hilekâr eınafla muradele: etmek uı. ¦-i ır Maksa-ıl.ıuı.ı ı.ı. e anlatmak i^-in .ı 1 ı.... bir mattan aldığımız bir mektubu buraya dertcdiyoruı. filin .-.ı.-.ı .kOprUnao altın¦iık. manavdan okkan Itl kurugN bir okka ytlı dirhem -1 -.ı¦¦ ..ı.ı. ¦ Gd'Uma klraı au galdldrn nkkm 'o den yanın ...... ı1.1:1.1 aldım. Bn krlraı Ocrlklndcn doka İyi Mi. 1 : aldıfım kiran torı-ıtrdını Kaindi da dnbil olmak U/crt dirlıenı uuktıan buldum. Uucun dc ouıııınall 1 aralı od mı manavdan ün dlıbem fııiık aldım. 1 h-¦ -ı. - . belediye mevldlâe telden eıılm. Munvin Cemil B. yanında bir memurla e'ldl. Haiba kl manav bu sefer anlı kuruı verdipml anyllyerck 40 dirhem verdlflnl İddia etti. Usu-Iın Bîr ıabı( ınrakaaı tuttular, im:. ıın 1. !U esnafın mallar uzertnrlc yapdldan famı kar kafi degilmi) ;ır:ı bir de hileye upmaUrı [a yanı Iceasüfttlr. Belediye bu gibilerle ciddî aurette mestıul ounak bilt/e laponlan derh al ve süratle tecılye edip isimlerini ihalelilerle İlan etmelidir. Bakın o (aman kimse büe-ye sapar 011?.. Bu î|le mütemadi kontrol ' lanmdır.. Halk «ağlam tcraıi ' ve doğru dirhem isliyor! j Doğru ^^j]1™?. Kadriye N. ın bu hafta muhakmesi başlıyor Mliddel umumi buglln nlllaleasını mustanllkll_g^ varacaktir Son Çadır köşkünde gizli içtünalar sultan hamit, d üşm ani fırını birer birer ezip bitirince, en sonraya bıraktığı mithat paşayı karar vermişti — 1 — Gizli Içtlmaların dahilinde nhlsdlldlal Çadır kdakllnlln mndhnll Edirne kapı hattı Tramvaylar dünden itibaren işlemeğe başladı ve halkın rağbetiyle karşılandı dk -ılırnlj aMafu btanrn (Inmtda •* iMlUk - •aradı ¦*) 41lı/ auırana kkn Kİ olaruı nUun - b n aatnl Ka-mcUnr hudut Ma.Ui ¦rh bir ..... • ¦-. ¦-1:1 ¦D.IU Cıılnln rn !...-J.r i'..-.- yakında A f. ™ t'hllr Anboranm itl|i*lrade olan bu Edlrnnkapı-SırhaGl haltında IglamnOe baslıyan tramvny arabalarının ı-.'-.ıi.-. . Fatih-Edirnekapı harlı dûn- 1 başı-Uııkapam hatlı takip cd -n İKrı»*<-n -.i,--. .- ¦.- haılamı» ' e«k ve tlAlUVöV ktımpanyası F — 1 — Birinci kısım 1298 sencai rrbıulahu ayınm onbtrinı i paıar gOoOydo. Vakit ikindiyi sekiyordu Yıldıı aara-yu n (Betıklaa- «tak6» yom urernbcVcb. (mnmnM kana— a dan kapalı bir araba gı fasihti Arabada f entı analı, ttmaeık kraaOücn «.kik. ulum bir paşa vardı Metıdıy* kUlamını iki yanında daran i eri: — Mas dump gelem Vılajılı yalın bb(Iar ile salamladılar... Arabadaki lal Suriye »alıliğindrn aıledildikteıı fonra Adliye N .ırı.iı /.n.ı tayin e di İmi* ulan Ccvdel pafa idi Cev . . .m .' ıi --i sarayın (h| bubıe kapılından içeriye ,-ınlı | Mevsim kıs ı>ldu£u icuı kalın k gfirDorn iki tarafb ağaçlar araııııda ulanıp giden yola koyuldu Parkın ! ortasına doğru sağ tepe aran cıûVuriaaryordu Burada dar ve uıua bir bavul »ardı Der* hanmı Tepenin ılrrsmde ysprakau ağaçlar aratandı bir L6*k fö-rosulyordn Burası da Ali anarı «•k'aıı a bvllan Morali, i-, hapsedildi,»! Malta kosko idi. Cevdet paşanın girdiği yer, ¦ ¦ilinin ffaf bahçeli idi. Yukarda cok büydk bir havuı daha • ar havuıun etralı ağav ıkh . llıi.ı.ııifI.ı il|l küçük köşk görünen bir adacık g6ıa çarpıyordu. Cevdet pasa koca havuı un sağ kıyıundaki {Çadır) köıkuaa gidiyordu. Kuşkun kapısı Ününde lam

yordu. Cevdet paıayı görünce li p birden iki büklüm oldular, vtı-den temennalar aarurdular. B arın hep5l de redingotlu adsın-¦ardı.. Fakal redingotlarının altında ; CumhuırOyet : ucuzluk kuponu ' 22 nnairan euı->a»-t»ai ; Cumhuriyet ; ucuzluk kuponu \ Cumhurlyet ucuzluk kuponu 22 Kadran cumartoal muhakemesi .Mn.) — Mah-Oçüncü defa pçilere ait ınu-te*İ glinû lek-tektir. M ma Baalkla* - OrlahBy yolu Uıe rlndakl Mncldlyo kapısı ' i" . - naaın CovUst Pasa birer kama de uınn nandılı albpatlarlar kabanyordu t - . drl paaaya kapi)i aıldar. Paıa arabadan ıaap yataaça aeardu: — İçerde kimler rar 7 — IK.ItHu ubbahelm mahmul N'dım pasa haır. 11. r. Şahislim Llrndı harrrlleri imdi r-srrf buyurdular. — Yaaa.. Ca« kalaı.yıı I Sivil muhali flardan açık g4s biri: — bfendımıı. SUnııt Efendi harrcllerl tanımadığımı! bir rai ile geldiler, dedi. Ccvdel pata: dıyip içeriye girdi. Çadır ktt)kUııUn kapılından girilince kuçuk bir ınlon vaadi, >e ka/yılıklı dörl oda. salonda i hadım ağaH duruyordu rssayı yerden ae • Lknhtayıp eleklrdıleı Cevdet Paıa denirdi Harran salona bakan odalardan birini girdi Oda kapatanda bekby dS arap yırkı* kapaklanarak perdeyi kalıt» maştı Cr.ıl.' naıanın gudnjl odada dört kıyı utunıyoıdu.Ortada ûıcıi yeıil .uKı ortulu bir I>1¦(.' ın mı... 39 ilanım 1*1*9 İMıt^İr ZAHAÖOF^ 1( şehir ve memleket haberleri P m'*i**m -jl , | Tıp konflreBİ hazırlıklar» I Her İtibarla iyi bir mahlep Cumhuriyet Mıharruı: M-ru: Yunanlı Zaha rotun Makineli lüfeng fabrikatörleri arasındaki mevkii ve açıkgözlüğü Duıürcarku Krsiı {MKimli viîr: minördüm kin blı mr nlnıjyj-.jiinı e«veb»r. bunla rc atı dua avm» ılt.lll etr nl m I ı.ı Tıp kongresi hazırlıkları Dr. Fahrettin Kerim ve Niyazi İsmet B. ter Ankaraya gittiler Konursve SOOdcn (azla doktur iştirak edecek STOtaV Ar landa ır*t*> rtu.rv c'i -un-1. »ıv ık «ila: Tır» up koncır: mı ılıkla ruu c-vaoı «lllmaklrd.r kenar. annBBI kal 131 Di FUlırc-.ll: Her itibarla iyi bir mektep Gelenbevîorta mektebinde dün parlak bir müsamere verildi imi -¦¦I ı.ı. tapllp/ı yutun' ka Kinini rordı Ya-Kentl, . burUk '.'.hı-'.-ı "ıı.' kopUp >'¦:. I ' '. ¦¦ L- BOI :. ıl. -!!•'¦ i. Sarat l'Klîl Zanarotan mili ncumııtı Bl~ Uı. Külliyatı, atpalk) (opkıran. ¦'iıUlUn m*nalll> OııloıaJııtu (I ı:ı'.':iunıı ilinim Karniler ıılılı ı lamım ıınımıdiımıı ııstiı ıil,ı. I. F.liıi*. tırlerır. retvoeı. r*M » fflluiy.li Dui ı.f ı ıı -a.il M;»*,«n' ıoı 1,11.1 im mui.aaaaMJilı^ıııaaaaı pak boru 0:. Mera* te amcan onun Tiaknik* r RMVdlın Malın ftlJji .AvroiUİ' oi'iB!: İr s ıı* ah ruautb buuaaıı kau. lota"

.~l.iı Hasta Icallaı pUrlıınylc dt kıvnırll: hır vaııiıarır |«errlrkılrr*hep birden ayaklandılar. Gövde! paşaya ardianudaı yer verdUar. Masa onanda oturanlardan faârl ŞeyhMnüaaı Üryanı iade EaaH ıfundi idi. kn aakalluı Sullan A " ma aktar Sadra-ramı MahmılbNcdım paya öteki :j>i!ijh d.ı Cevdet paşanın latiual reilbgioı: getirdiği i Surun ı efendi idi. Dördüncîoîinc gelince. Cevdet pata onu da pek güıel tanıyordu. Bunl (Şurayı Devlet) arasından Celale t tm Beydi. Mahmut Celaietlm'Boy iki-bu ç'ulc sene t ...lııı>. k.m^r amel .ilik hiunetindr bırİBrınuo.. V liaht Roaat trendi Hc'(af) alıp verdiler diye h:ı aralık udiden dusmûstü. Çimdi deri*. sarası da hmlıı lımraraMlar irip tımarlama lâııhalar dohlıını.ordu. rv«. Pasa 1 Etendi VmiGemlettin Beyin yerim lam Üryanrrnde fesat cevap verdi I — Va.. ya. ül-ndımn nımrl t lendiBaelın karılı ilham bururutaan» baınrlr. ae-nâye mımunyrtlı ıı arta buyır raiaa \ lU.h. <%a I, aieanuade ma e (andı oplumıı bar r :ıı m nalı cay arda akan bir ırmaktan lirken ynrmuıHı. lah! Hayır ol runı ı ".¦ iınrbar.ı et--n şutu - - ıı > m I ¦ ¦ ı ¦ tB l.'.-l IMabadl *ar| Şu ıı......... ı . ıı. bar bakelaan. Yırını doı t aaa 11 vaıau-ı-dan ı«te Belfradi hııul.n: aaauıın hcyatıaaif araaaıa kat .. Mahmul Nadim Paaa iıahat vermeğe baylardı — Fanya batreUerl. Uabanut Cadâiettm B« vır adı dan a kaa m tfeatdaanııe pak ııyaoV ¦ akbaaV Uyaba Lak akan abana-İtr Caanaataaekaaı Af-IMili, bat. eimdımııın -akad.l'rr.HL iabal edeıek bar takıl I. ar.-r, ıl>. . ¦ leüıaııctelindeki iffetlu nelııı ha on» etendi nan»'î. — Suphaıu men larbayvrre'.. nr rattnaarbvl T — filmdim ,¦ - mi. n ( pervin I ¦ 11 .. | banımtrndı n ısman Ap-tûlâriı fam...... ¦ ı buluIBaıaMrer aaıaaı. M alı em. t ela lelhn Bay rnvep varali: — Cbtleııylr 11eıldimıi Eı-eare çatak bu vaallc Uı leveıne a ab İmi-, Çlkenmı haber aldı>;ını anda lunııı -nım... celp tlclamlk ettim rtlı paaa hat-rdllerı İki ^rûnderı va«mıı. tasrifn yrib. taufaar baaaaarak. me uıdau İki ınblt (aktmmı ::..frl.ıa-.ıa. htkty. etli — Rlhel l-l-udımıt. ar/ettıtauB*tU*l ü tlıuUaıı I ^ueajÛrekCû aJ«iMH va I-,-ol-!¦¦,_:ı 1-,-rjÜ.t-ı-l .'.iri ıı t Alına Sari İr imar muza-keratlan çok Unutvar Yeni Atina fcehıimır Enis İt. darı A ak «t anan ereaVnaV"\ akında A t inat a (idcCektu . Lıı.s II. bay aaa t ta inakmuıarn mûukcratm haıanlı net »ey r ıktıranmdaa çok Uaaıtear ol dırgunu ¦".i'» "tu • "«¦¦ B. aynıa "\ uuaolılaıla bir doahık muahodcai akli itin aaUhlyeti baiıdır. Blı (!-.-¦.ı ,¦ ar-a Sön 4ar. Ja jJ» crl aolablmıl:Oalanbavl mehlablndan bu DUn l-.iı . .. ¦ . ı.ı.. .. oıU m.«i. ¦ lılııd' deri ıroealnln bllanı nMnaar-lıethV parlat. Ur aBİBBBMBB verlbalrtlr >!¦! . ır.K.-. . . -i. .1. ı -. ... ..... m_ıilı mi lUbiı ıı -. . iBLıreaıadekı ultbe ta

lıadaıı Kinlrıırıı İılUUI ınaen D san» mezun olan etanollar lamlından ......ı rdilrr. Hakirin raı»aaı. Ta I.ı... «ırralı namındakl Biletler <nh al tartla nouslir. Mıılıl.. Pleadl tarafından UMI adl-Kamık Kemal I ablan u. Sunun UrDdlnlo maııel.iıru .ırım Efendinin mrı rerbak d.ıo». (aa am m. ı Mıi..m çaban, Salt lede bululıruaklıi>ımı ir rinan buyardukır. Mahnrat Celaletttn Beyİa Ntr okıp (l'asa) ua>anım ala* taîındar. aâe bılaaâıı malûmatı yoktu. ayaUandr-lar, tebrik »...... Bu mada bir hadım ayası bdİi kokalu (aylar (rtîrîp sondu. Çaylara 'byire turunç oıl biat. Sonra da ...----v başladılar. Masama anranaalı bâr toaaar «arak varda Bandan görden g. e (irrr eklerdi Cevdet Paşa ile Vhollm re Mahmut Nedim Paaa gtçto tabat ayman a-oalttacı pazartesi gUT iıiııdeııiıen (Çadır) köşkünde gidi gidi (opiım. arlardı Hatta. laıavdakı kitiflcılr mihıyîaan kıdem bardan bakar -¦—taj lar diye bâ; aari aaaay tarafına uğr İste faaaaun itin (Beakkıne-ortaltoy ) yolu uıeraadakı (Me -udiye) kapıaındaıı akfanaa yakan oakuae jıeJiyorlar. gece unlarına kadar oabytıktan aoara r,auaaiarıaw donu torlardı. Saat lam riaaat ıta|iaalaııı birer birer amp briınnn aa «oaraya bıraktaaı Mithat paaayı rle almağa karar varmiati. Aplûiaıiı kanı lah İm dan *n-ıÜrenleıdeıı Redll ve âerdar Apti palaları Kodoaa Hırmüa. ijl-.m ia at-nn.ni AK Seav. k^rlııramaVtı ıcaaa da kendlaaoln padatatı uluaasaua eaeıla bayla çalı » at Mahmut CeaaleUio paaayı i ı ;-!.ı ¦-. I' '¦¦¦"i.' 'inaktan CfkinjBCmİsti Arası cak geçmeden ! ı.ı1. ı ı.: da rahat bırakmak liU'raeaMalı Damat Mıhavut paaa AptûiS a m: dır 6l km haeCaDfl Cemile juk—ıı fcaeaaıydı öykr aadağu hsMc naram rta S.lrvm.ı, pasa gibi fevkalade bıı divanı harp ka aben ¦ \cmcuc „ -uı uIaıj.- --1ıır- koraı alıverıtufti. Kiki ı ad rai anı kota Rûıtu pas M anı «ada mantı gibi yasıyordu. Suttan Afnin bal'i >-¦ -vaa ren Ha,.utlar, Ebemi. ..v-.ui, ...hudıaremlıkl. H.ea: reakerinı ,.' Kala kala ortad. bir Mithat paaa kaimi*) ı | Mabndl var 1 I IdiDınııı Uau.vlU parpan vr laltOr Bursa haberleri Bursa şehrinin iyi su ihtiyacı temin ediliyor Şehrin cenubunda büyük bir depo yapılmakladır njüıtıl omu Ban ta IbtlTBiır. tlfl miran bana aalaıı jartnr Öii Dotoal AHunraaba aavn bir araı» tccaaııaıkk 1' ¦ -11 ¦ ¦ mudur Hrmal n> rlk ı .1 .....¦ t..-. ı-mm'li"llrıı uııdir vr ı«aBaronun tenezzUhll bu m kaanaol;.' Burul rr nı«uı. aukıH onnettndı> olan dite- tor ao-yan aı bu¦ II»'. Karıall> ıak-- ttıunun ukarrUr f. Kadın avukatlar da dünkü tenezzühe iştirak etmişlerdir Tenezztİh çok gllzel olmuş ve İyice eOlenlImlstlr AraaaUanaua di- «•jımla jjj KaUa.aa lanuıU* aBr naram ni~1 iarotr Ba 1-ram.kr lala aıaaallar aa — laaiannar atvaat «apar ReyVeHve el imi avabarıar bar ada. a>-ı.ı.- eaaanU afka yıaıtmi TakaCr-ac OleLndr ırmlperdır >«M MgrUt bir n*ar if.-ul. enaus Uaeo rem BaJO Hıi-ol aa Alır resa reu: reni Berter birer ajtuk ua t euaıairruır rr-l: B. naLuaU aiBıaam demtaor ar

—an not Kaya İkam' 'tnaek tateıuıı. ¦ecen ırnr Ba-oı.ı.ı ırımıalauDDıe kaduı avaaailsı takUı Uu arter onlu n «.> amau-Ba tomyueıu luaatlaıı.Ba-uoianaii» ıılıııM Mta Dahin rtr. taluettin Kerim ve Niya'İ "lımet Beyler tıp konçreni bamlıLJarıyle tav; ıpıl olmak ûaere Ankaraya rjiimislordir. g Bo£aıda dünden iliharcıı ya» tarifeni tatbik edilmektedir. HBTrCI $ Zonguldak maden mühen-db oıeklebirıdeD bu aenc 12 i-i'. ¦ mCIUO -i...:..-! ur $ AvukaÜar dün vapurla bir terroıuh yapmıılardır. § Dûn Celenbcvi orta mek -tebiade ınriak bir mûaamerc Tcritaı istir. Fan erbabı kıyamı tamamen dağıtılmıştır. 6 Kantonda bir hastanede infilâk olmuş ve yüı kifi kadar Ölmüştür. fi Pirede bÜyuk bir yangıa 7iıhur itini}lir $ EfgBTrHtanda bir iiMnlîr jjLiI-. ile bir doktoru âldürmüş-I erdir. Veremle mücadele Senede bir lira vererek istanbul Verem Mücadele Cemiyetine aza olunuz I Yeni mücadele azalan IS İnci llata 'akı? banar Ualatanda ıleraı yapmışlardır. . j-a Beee IPN Ur cır [.tun ııa> AŞTİ İV 11 'ıır .ı ıv Hakraıunall aarl blı Mstflraar mm rBitrnır. Bu lebrdran-mn yamıtı amca bu ca(CHir">ar» U" yapılara Hu t/iaAyBluc Vilâyetlerin idaresi kanunu Yemden lınmm >v h m U iner kab-ıi «.nilı vtlû)CUCIU. bSural iiT.i" lraıim ı Vilı.ıollB- letalC «aıhnııllr flkfctstodiî moa^.oî'lUîî'Sî Pamuk vc dotruraa fabrikası oamada [abraşları bakman bu dr rdr Pratcu DUrueuıaıVı 9 llrj Ur rr :.r : rl' un 'JUcll n bu amaaiaı '.Luıaıl. b-.viık hır nımıt IMılkaıı ve .-.ı ¦ blı dokum» :)'. .-ila;. -ı: baber .'. m — oa. Yeni maden mabeadisleruaiı Zonculdak İJoon. siUıeodlı kar-ncbUnlrı. bu Wn- İT ı I ¦ ..I ii.ii.i-. İr .ılı mır.... yakan Manaıaa tasU nar • • Caarlyalt oBaamiyei bdseeVye arauadaa Va>n ataalı B. 1 takt* T. ' * ~" * I rsaaar *¦ aa» a-Haaaim aUaaaan. "¦T^lber anar au aanaraa aratıl eaeeea lattar m» - ***.-*»» «traara. an« *w anaalal. «raraBaBiakuaı ve ianı. 1 anS »anamal ¦aanun». manan •aa —HU ı Varana* anı» a>«aa>aaaa .umden IBiaai' rı laı »!.<»•:ıc Hamıkdtah Suphi B. Iraanbn: mokanı Uaaıauı.n BBjaVaaaj duna; okapmUr Ammna- teuneutc Erlnasi" Tele raf cilamı " :ı''-" ha'dı Oi'i'Te'r''.' **«'"* la rr. IVeçav n«f>4' munr-ıMtı idn rtr namı. akı.alaaılrrül yaka- ıe<ı'anamamı|lardır ILılmaıınıtflâa. m 0 lıiııırnnln Hu Camlar.'; .¦atr trro ,., , aUıu.' ını ıi-.ı.ı «:r---ı- am al a» no

OaaHenılı. cemiyete am olan iıoyı: ıos a-faa: uduabubUc saanarnol kavOravr. Hu|ruıUıı meraya İCarf-ionenıır- fıı,-'.-:..-.-ı#ı' Vannu bıı .mıh ITmn'Iupuva .--ı-' veya -a a aaa kajn m tebmiı kaba! .¦!•-- ı Herkes aza olabilir raaaa aarr^rlnıedea aaaaVn dlOr- $?not ı_,-.',.ıUıv .-.^.-ı..:.,. «a. «ujaılö* [ıtaasaU Vtrrvm atunaan» Onnı*aU vı maaılrtılr Ura aere" bV(Va lObU-»ille-- (Ilı tdabul-ir' I-1 :.ı.-'i - yar "tarifesi uırdR. HU-.v. al^>.ılıayıU' yır I «jaiii lalblkma kaslıuıulıı Veııı mi |*alaı vc nece teteri-" ıı™ eltani»Uı. Limanda bîr kara ' ¦. |iu - cim ı-.U-ı nnıu 't na ......i.,- . ........ I. r . t nuo.il H2*n*iı sumreifefea d.tlır muh: '«"*'. ıı " Tevtik'Kâmil B. hareketini tehir etti .Muhtelit i'. ıı i- ı. K..—ı ...... , Raiıi ılıı-, .ı Kiva* 1le Turk heya-ıi murahhasa aı Hdıl Tcınk Kamil, ¦kinci nıı-ranha* Mebll ve MUınt Beylerin dtMı An-ı .¦ ..r i... ,.r- mukarrerdi. Hariciye «kateıinden çelen trlr Tel raf tlMrtııc TevtlV Kamil Bey hurckelloî ıchlr eıınî», dltertcrl elimlilerdir. Tevtik Kamil B bir ınulıturlrloıiıc jıtnlan «oylcaBaytlr; — ttuıtuu -ı.ı.... m takat bir talrrul aldım harekelimin itiliri bildirildi diğer mura hbaılar Alîye H. ve M. Mannlglıt İfadeleri alınacak M. .miıtıklı.-, bugUu Aliye Ha-uıııı tâ madam Mannîgin ifa-delrrmr müracaat edecektir. Karilerimize, muhtelit mubaysallarında tonxi> İdman haHfardelerlnl te -inin İrin <3ı -uımn HSŞı-ı-ıily u:-u.Bu kuponları ayrı ayrı kesip, mil şarlan otlnü. islerim İzde münderiç tM.-guıııIlgİM./ Uç muhtelif maaazada İbraz ederseniz tamznata maahar ¦ -lni-.nr.il.SON TELGRAFLAR Ziraî siyaset ziraat mütehassis heyet Izmire yeldi '¦( Siyasî vakayla ölrnaıar ) | Ekalliyetler ve Cemiyeti Akvam Ekalliyetler mes'elesinde Cemiyeti Akvam vazifesini yapmamıştır. Ekalliyetler meselesi hallolunmadığı takdirde hudut mes'elelerini meydana çıkaracaktır. Karilerinize kupon mukabilinde tenzilât yapan müesseseler -.-rilrrırr.ır*? Nm#li.ıl yauaıı mil aaaa satın allabo aıraalyla llalaalai ( K ) harlır.ı- kadar y-iiınıalı».. Bugün da mamadır.! ¦ öfbe ve intibaın Türk-Fransız itilâfnamesi Üalatasaray İzmirde bıalr m m j '.\.,1 — ı.,n,.ı raylıların rtyaaclîndc buraya jete-ıhaa* Oa.ır Hey demidir ki: * — Galaıaaaravhlar ımıınan-lan ve ban •> uac atarı an meı tuHy.ılerİee racamı ad I Butun t Adayla kiralanacak lir. Allayın eok kuvveni çıkacağı lanaalaanyor. izmirde dünkü maç Irmİr 21 (Hnıu.,1 - Galata-rayla Altay bueüfl yaptıkları ikiatr golle berabere kaldılar. Mac Favlerln bak. altında be»ba, altta Katladı. İlk ¦¦olu Galatasaraylılar yaptılar. Birnacİ dev akın Allay b. etti. tkmrİ d. dakikanın da Altay ikjnci «ayıyı yaptı (>¦. ..i tarafeynin cok i likler» altında devam elti. D* yarim dalaka varken G a lala-ıa raylı Ur ikiaci beraberli k Bağrı KntYf.it tela aerı Oaıenr. ntnatı kacmı?" Beamnaıda da turptı &Oa- . r,. ¦ ,.-« rı ar. defti UF «C -. ¦ III adeti »m yokta, yan baıFuv eamarı ballın diyen yok Oraya dokunan, baray» aaaan*. au odaya ııı

e laa-b|a tıkıra, atym yoatu an!*d<iı k-ndı n-leatodto rıyade eayalar yayıyan Mr ni.'ı.ttılu Otumu. kalkmak, yatalak, uyumak, rcnmı Uk >a|>-ifiaiı.Ti da. «ite oyna... EHermi kama kar* yakarken don yakaya ıa ıtcratmıana, "a yini- /aı muaftım «ok aıorıan Oyle al ur. anladın ddtanttatl ur inimin İçi nur kap-mtı t ¦ . ¦ ı ı ı ,ı, « n tıurrvyei ıtaıl ile i ilaca' "•¦»¦- um laa-na¦ıla.-ı .., lı„ nr-llm. m h.kjı. (iın'inııı teya rıfcı Ara balKceaan ânını, hu **4I de ae' E hikayeler ¦il¥VüKDÂf"^l Yengeç Aman AltalLim ı* «Jcak, m ««•*." İman «-ırdui» /arda bavr-ı..." »¦in-«IH «*«tB*<fcY.B W"» mkv*tVr—.. Hikmet Stili e> b»"' aıaca* t" a-Iıl hemen mndıa:» »'i-*'. kuıee-Hur yıpulı «ocuk remil P'->< TU.ayorUıe HeleC*-» (er IkıiaUld Hikmet S nttı dem» .ln.li '-'.«I duran on HıHa--. N lapa amma] Hrm evt Anımı alık ta... Üuaı ta» ol* b. da coeeeıeı ¦(» 1' l Mayo a* uy bu* O. buna uıuf'i Kl'.ıayet Udin _ M- şıu uru »nen ıu nar.n menliye M Ya beruı unaanı ne d») Va buna na «ayraK/ »f. «imi »ali» atnrr-.l'* mtall... Iladl, drdl Cep dc n «I n ¦ Ca-aoor.cy dar.U* ati** . IMımdı ..Matı... nenlr Ol anrı« »«.ıalıı «aı ram Bu »inada yanında *... O.upuıu Yirmi, yıraıl bf* yaılannda bJ sacın sın.B. auıı o» ...ı.ı ««t. aıruaduun aulUtı MlMUl a»aı aya» bit «rır-aıı geeıol. OınUycai bay.myonlu .. ..'I!'""'",",!!* Hlkme-. Nail. dernal a tarafı d«*.-j M*brı_.*ıılıı be.ıne daladı „*,,,« Kadın Va«na ' diye ak. ia.ıi: uda dcrtuculnd* arkı ««• Ley JıetedS ua.de ı»:x ada»lea.yce memmaeirea *•*>«*' Jlaııyk. ia.--.-lat. !:.«[.--. Nılll mrOlı -Hım'. Ne oldu lınnımlendı * - Sormayın .. — Ma t»r> . — T* . Tr . Yemjre ayetmu >-*"* OBM| adam mWm ela» denım m* ya badıncaiuın wdi»e tnp-d-«r,a n bauyan yrnaaıi uMup ao|Mi>mdl Kadın Hikmet mrfk* ıu<ıl le Sarhoş şolor Bir otomobil bir tramvaya çarptı Otomobil paıçalanmıs »e üç kıji acırca yaralanmıştır Yenle İlmi .st.lahl.r mes.UH ! ntu-«iı-..... Tıp ı.k«ın.i H.»ol«)m 'Uadeınu Dr K........'«»1)1 «Türk] «de Ilım »hlıhhlıf m«>l< i. uaıeeü mm mat ıumwı r..-ı Mr ,,lu*. b»a>n runm» Kemal r.oap ¦ . amamye t.a.ı ban Uml »lılahların akıilııOa »mil.. ıılarak k.lduııı naran dikkate »İmii ba •ablanı a-ıKaeıaı |^t-rm*t^ u I |liai IU/ ft.iikx.aUi' b>lha>~4 .Ilı. ıldtl. Kızıltoprakta feci bir ıtcmobil kazası

Dr. Osmn 1 Ser.tlcl in Kanlı ... ¦ bvl H93 ranc-ltı Sinemi li.aUnnir.da ¦a Akaam liala Smar-ı..-.. ın melikte ¦asabım A Hım mı BUYUK TAYYARE PİYANGOSU 6. ıncı keşide: 11 temmuzdadır !'.(!¦ uK ikramiye: 200,000 Liradır Ayrıca: 50,000 40,000 30,000 20,000 15,000 10,000 liralık ikramiyeler w« 100,000 liralık bir mUkâlal. Bu kasidede cem1 an: 33,000 numara kaıanacaMy. Yüksek mühendis inekten munavaal k.ınııı*\<»mıı „ «İt. erin •eiarâa ra kaıaacaamdû Uky ..analları ilin -.lunul. Bandırma Belediyesinden: 4vVU0 Lilfl 1 uıulıa<ıııı WS -al. Küe» ¦nemi «raemek r. .r- -a'-111 M. M. V. İstanbul satın alma komisyonundan: MJU M Uf.a .«küfi lauirme aafeam «m • 1W . İM»; lire aVretİ lamtâa^taercun .i-acaklu l İnan- ¦ .e Almaana) dJmr-*a _t - „niır Hu uu düden mıi barabr* ınbuldı Bursa Ahmet Vefık paşa hastanesinden: minda icab-uV.......'¦«¦ek» I . kı rl.knv-- m lıldıklau f>ı\ kardı . Tftad.baU ¦rmlyord-: ı-cdlu »el ) -I spor Dünkü maçlar rıaıı laUnmUan murrleul armUeno-de aUema. cuıra » lulMi ır.açian yapıldı Mav.mııı ılerıl(nnok luibM maçlar, kıl» «ahbaba mr my.rel klik» UpUrn.fJ * rı 1 1: ¦" KacmAyUnde t'ı.yoc kaiap akhaan da Pera kuiubo taıetınrt.n UıUp .ılı->n alleçk mOmbakaHr. mOM rık ve uyH matmMr» yakın atml.n la.,Cumhuriyet^ Halk sütunu «e mara.aau bu ıbla.ıda memu »ı amr. Ancak 11....-¦¦ t ııaaaean 'irı.a lılıl mlai.r. •IrıtaaUrm -»ı »•• 1» •Iaı. •• ııfHlU yala» Ib .'-ıa. «•¦— -I •eki m *a-maralı otomn-bil dün »aıllı camii OnOade I >anada Sfl-If.maa l.mmı mıiılr. nmüttefferrlı ¦iradeıleıt ».balı edlyaılarmn' Kı*-waac* ti.no U;(k BMMi Er Bara>»a •"•«•« mtm aaaaap Balıkesir Vilâyetinde Havran BelediYe riyasetinden: uûuııb.ıd eninin»um, Mmai ma«İfl;««ıııd , Ulıalerin ikam «*-i ; bmU oekı .i'.ı.le. lamı M*a ¦.¦le.lnrn.n I...... Uı™- Urlrnı.eMaliye vekâletinden: i ...... ı .1.. -ı. ıu,eıe aıeıuu ı— lı.ııl.ı a.llie molık.mıU Hıüııl lıukuk dalfHiadrOT ...... âan-an bab-a UlbaUa ¦ ¦' " IfcwH Macİ II .......¦¦ .1 -—t mu «eedea Careara k.bnd. rai T-k-nı '. ..||«r..mj l.-.t-f* >ı *y.ı

m rattb bkr ttmH raap yaptUr lı-ıınta: H" 'alımı aemMt ban» ktremuuye Ur m «eın rr*e, y.p^e^ı de .dnı-il r.elıre en.mntyelk Irlkkkı alunuyordu N«ll—o> laUnbJİ i-2 VtAp laldı (lıUlaainy bîea»:. -ir- hm rkanı laımoae. on.ıen .iı. >|wr ıdjeıı Be yaRtunâkkl 'ulunda yapılan !rınk n.lllaUıkalaı.d.r UIUa£utular bu/Jk bir lı.-uautU yıpd'dı tiCe raJen .vı« lerıı.t...1-.ıa<.ı Si ı.'.ıi. paa na-..mı aramoen' Kaan Oı aJmf) Mrla M. Maldın ılılı ırcl rtabciMrDe»" laıııta V..hal. ALENİ TF5FKKCIK ¦ km* namı utla•Uubian alakama alıl raediy mlaacllar b-akıWmn arııaa m. lirim«artıenuia lava>tuı buyı ma.ını rica ıjlın*. *LW W Zııcu t. ... Hd.lt Aliye Ne» HALİK SEZAİ BASİIK MEMELER Fislül »c -ıracnlaı İlla aeena)a|md»ı m--f ıı» matıIı«ıi-i"»f rnkrara.tedrıa ,..,a,lm.kW *T* ....... >nan tt In.ı n..«U"i eunıı t) , .k,^., .«.II,l-r. hmaamd •» aöKı.-l. ukluftu, *renı;i Dr. 1 llorhoroni ¦ 73 7342 63 f ALEMDAR İ'İOELER " VIPURURI Millet —-=-- ' . 1 . .--S — ¦ ¦ 1 Devlet demir yolları\e limanları 1 Emniyet Sandığı emlâk umumi müdürlüğünden; i fltr!^™Tvî^ ıTrfS-ÜTıl'"' .", 'i..;' ..... 'L..!.în'''!lıV-^ .kafi arar .ilâm Mı. »enetilin ılı m ı Emlâk ve Evtam Bankası İstanbul şubesi inlen: Aı b*MU,t< h jüır. ij;:. n*htH.-*w'4'.M4-4(. ı nıu-ıl. mi SfiS 74^'?: l.l.jdarıi. BjİEndndı. . cmdaj* V«Iiii''I*>ibf?4«Uc na>jlU Hüseyin Riintem Sersin-fzoıîr pofla-ıı ^pSİRüstemiye ¦* Sn-eı flr h.ıml lumuaalar, ve Hüseyniye 22 Haziran llıntalıade Tayyar vaptırk iffjaVTAYYAR! 23 Haziran Pazar Kar.ı deniz l'oaiası Hilâl aazar W* ( KmbkU. Imfculu Ctv Vatıteblı TiU.ii.. İli.. UiılaloV Seyrisefain Yelkenci Vapurları Jzmirslii &r paso m „iSMET PAS A ı 23 Haziran I'azar| lam «al l.^ırGalal. İZMİRE NAİM VAPURU »ZıMtR-MRRSlN r*> ADANA ^ h PKr^rY.K.. :, ,: Sirkeci r Iı- m-„.|.Hioakk-k. İr »İr. Kullu k.Boa-ram, Raana, »emlye. Aaml>a, Aktrye ve Merime uğrayacak. ur. tanla mlıllat icla fmlalada raıla a t eni eliftin e müracaat. Tel. H.. ..¦. ıı...ıi ŞİRKETİ HAYRÎYEDEN:

Cuma çrnnlcrî K*p Bd» ıı..¦, nin tcnenüb m ahdlr rine rebet ctleu vapurlu rm imallerini gösterir t blodurr Üaküdar : 6 7.20 8.20 9,45 9,20 2,45 10,20 10.50 11.20 12 12.45 13.15, 14 14,25 15 I5J0 ıu> 16,30 A. Hitana 6 8.30 9.45 11 12 12.20 13,20 14 14.30 15 15.30 16.50 Çubukluya 6 830 9,45 11 12.20 13,20 14.30 1540 16.50 Dcykuta: S 7.50 8 8.30 9 9,45 9,50 10 11 11.-55 12,30 13.20 14 14,30 15.30 16.50 Yenİköye: 6 7 7.50 a ajo W 9/45 "9.50 10 11 11,55 12 m» 13,15 14 14,30 15.25 ¥16 16.30 Büy.ıkdcrc c 7 7.S0 8 9 9.50 10 11 Mc Ma r burnu 11.55 12 13.15 14,25 14,30 16,30 R. Kavağı 14.25 11 11.55 12 İS M 14.30 45.30 İd it) Şirketçe "ıbj muayyen arl erlerde n ntaac a ayrıca at Kferler intan •re brlcUnüc vapurlann ¦aj"ftiı fere ta ¦Bİ ¦ uretiyie bfittkı yolc ulan mır,n artirabatlc a met v avdeti babının temtu kdraau, olduğu aynca ilan ol Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinden: istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi sertehabetinden: ¦tıahçr.ıhıle HVlTici Icûıde ..ti I re ftt Bİnan 'kı ¦•t"1 arsa imle Arka Barina Zekrra 0 ¦ ı ı v. ta'Ajag Rab-.VO-knrta sar I Umanla' rıııUrt. vc amnios vauJc jrlfjı vc d I i. CTi hail bee NröıV İL 1 ^katında Makbul. H. iki kaim ı yazılı emlak hir.1l.1-M bazUan'.'30tulbLın ııaifcJcye ınuMfrrct ırmaarrrr bulur laftır.Posta ve Telgraf levzıam rliiöünden: Türk Ocakları Merkez Heyetinin büyük eşya piyangosu 30 hazirana a _çekilecektir. Biletlerini zi almakta istical ediniz. _ Sipahi Zade Hasan Hüsnü Yerli malı mağazaları Istan bulda: l.ahçeknpıda Sultan I lamam caddesi \o24.Tel: lsl.625 Çarcıda: Mnhmutpaşa başınd Aynacılar kapısında No 7-8 'Uvî Beyoğluuda İstiklal caddesi No 367, 1 el: B. O 7 flr*Sfc ğk mmW ğk mf^M Sandal bedesteninde: Milli Sanayi meşheri içinde f II X llnl Yerli ipek ku maşlar fabrikası Kursuda Irgandide "Lale., ¦ -^^¦^¦¦^•B »¦ Havlu tezgâhları Hurşada Ka İPEKLİ Kİ MAŞLARI VE HAVLI LAR] PARİS VE BİLHASSA BELÇİKA SERGİLERİNDE TAKDİR OLUNMUŞ VE M\l)\l.ı VLAR \L\IIŞTIII. II.ılı- lltıı.-a i|>ı'£iıı<lrıı mamul kva\ı dö;iıılrr ¦ Kıvp lıirmaıılaı* ¦ Krep jurjel • Man lı ipeklîlerlf. havlu ve h.mı.ıin ..kenh-r- Km| rakımları kalori; bilûtıııım çam afi r Lak imlan ¦ Sarka ait bir çok eşyayı tıv.viniye.. San'ai bilhassa şöhrete istinat eder !Ju sebepten dolayıdır ki Sahihinin sesi Münhasıran en meşhur musiki üstatlarının eserlerini plâklarına kaydettirir _|5* Yeni çıkan Kırmızı kordnnlu «_ ANKARA RAKİS Nl ¦arr tecrübe edin., «nk memnun k.l..,ak>m,< Her gai.no Ve her bJl|ıiHl]£jmm*ğ Ankamdfl deposu l llnmnnli bini deposudur. ¦ 1869 da tesis edilmiştir.

Lambin Benynelmilel Rehberi ! İngiliz ve ecnebi Tüccari, fabrikatorları, Bangerleri ve gemi sahipleri için Umum iş âleminde cari ve mütedavildir. mi.ıc bu Rehber dahili H harici p ... ./ ..ı„ mtoalıiniıl ıtrıle. Kin mukemmıl »nwla ohıp c hil olmak Mn >cf*qc iraMHIı Irjkil ediyor, lamba at iriye ve ıccrubr rehberidir. İmi. heı yere eldlyor. - Loıab'a malının aaıar. - Lamb'% *lıl halı) «hlivrı olanlar ile uma» e rehber tundrada m", HİKta Ruad. ı :;.......lal AleUander t .. ¦,¦,.„ Ut* matbaa te»i« lındu tabı netrolaamu'lıır. londra Harliaaiıl: 14*. Bl (ate london E C amerikan aubeal: la* lareh rn tradt sarvıee* ıkatfud 1+M. Cedora Atanana Pblladelpkia. V. 5. A. ŞıradUK bıaaba* mert eri ptrapaia. r-ırı-öe naertetl aommidca ceto»)} mr. Vaka Kr. tali <_.- .n- bafhen aarra klıl r-.njr mdme»nirri cardır., ------ ".' ' ılllNIIIIİBİIIIII«n11lllil laaiBHBBBaCEVE^n Hacı Bekir /aile Ticarethanelerinde —ÇİLEK— —GÜL— —KAYISI— En «enenin laıe mey yalarından reçelleri yapıldı EN EHVEN İkrara! idarehanesi «..ı..,,:.,,. tyian) ıc craniMaa manı sahiplerin* huaoıl bir muavenet ol mak Ürere (ayet clıvcu Mirle para vcrlldleladea arju edenlerin Veraecileeda tramvay caddeatodc 1" numarada KARTAL İkraıaı idaremi-¦.¦ r. müracaatları | KAPPEL ı Cihanşümul yazı makinesi İlahi, metin vc ¦..¦I.MM ciheti taahhiil olur İ V. ŞİNORKYA.N İL'dıldy* lıaıı. WJL\ Ur.nln,l. Tfcİ U 9BM Tüccar vc Banka memuru olmak için : PaHrteai vr perşembe günleri, »at [16-18 ve 19-21 e kadar İkî miııf avümıaljr. Malûmatı lllcc mi hesap ve usulü defteri: Basıla, rouıaaf, pakradomar, Amerikan uıutu ve Banka muamelatı 4 ay tartında kamilen ledri» sulnur. Son tmliûanda muvaffak olanlara muh ¦,•¦ şchadetnamesİ v lir ve i; tedarikinde ¦. .i .. ı ı.. ı edilir. Dersler bugün bağlıyor. Programı rneccancn alm ve kaydolmak için beyoğtunda. Amerikan sefarethanesi yanııda. Amerikan ticaret d. ı jj ı--..ı >. müracaat. Hususî dersler de kabul olunur. M........: Agop Pakraduni B *!• i' -t' •"• *i* ••* *î« *** *î* '•' *•* *î* *•* *î* ••* *•* **° •** *•* *•* "•' I elmas8 „•, Tıra% biçaklrının eti alâsıdır. yerde urayıuu. *l*»î**î**î dil Mütercim aranıyor TUZLA İÇMELERİ AÇILDI ...a.,,, jtujms mlUdil trtulcı. doktorlar vo ı : nbli »¦*»« Bir av.lıtnlıcri beklenen Tanı markalı ¦ MİKROPERAFON GRAMOFONLARININ ¦ Londriidun geldiğini pey veren ve bckliyen ^ ¦ inala ilân eyleriz. Dcpotu Sultan Hamam 4> ¦ ¦»«¦•>¦* riikranyan Han N„ 21 - 11 ¦¦»¦¦¦¦» Harita Umum müdürlüğünden: /-Dr.ÇlPRUT-a »aç ve zühreviye mû-naı Beyoğlu As inalı «it Atlas Han, No. 2 ¦ TelefooScyoğlıı 33S3 ana SATILIK^ l.fıks ve gayel mukcnrrm-f-leneaıûh moldrU Hem acık bem kapah gayet mUkemmcl Buık otomobil i ADEMi İKTİDAR jpîSÎKlSîa Bursada Çekirgede 4HKSİSR1IR Sıhhat otel ve banyosu i; Doktor A. kuticl |.•l:,;.'".;;;:„^",r (ant. p.t»uı. .atmuoa... (,ı «™ı. Jİ auulıUkıro berhaldr m.m„ ,. rdroiülDd .lotö'nn-. Taıradı Uranı «4. «aa» ,"„. İS ¦'........• **!««» II >»*• w -m. m KShyBS^İSSSOfSfSfSiSîBm' m,.i. i ««aHîsSI

Gonokok Aşısı ALTİNCİ SENE - N 1839 Pzar 23 Haziran 1&29 Bi|Hıluılll YUNUS NADİ I dan H-i., : : .. v ı .umumiye k.ır-ı ¦ im Jııru ınjlisu«a Telgraf: istanbul Cumhıırlyel-Fv -ı.ı kutusu : V 24* TckfonT "ÇfflTÎÖni İal Cumhu rîyet _ HER GON SABAHLARI ÇIKAR. SIVASI TCRK GAZETESİ ABONE ŞhkAİıı nConeı TürklG İçin Hariç İçin Seneliği u.ı Kr. T2700 Kn' 6 aylığı 750 Kr. 1450 Kr. 3 ayini 40 rT Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Türk - Fransız itilâfnamesi Dün Ankarada imzalandı At koşuları Kır İki ııin Anttnmı) ı. ¦ ıı ı ı.ıı Iı - ' i: ¦ -MM"'1 e* w» •! k"ı«l (oh aııanu ratmen M Ijl ulnıılı a ala •ılın bı ı»nııılım .ıııı"ıi.ı onıt mlı I memll etan hayvanlar. IHtl ıı ¦ .aaıına yapılan aı yapıldı rr* -•<¦¦¦ dahi p«h kumdu kol* ¦.»İkinde hı-endan errclhl iarılann biri rndl '(11511'At yarışları başlıyor Şehrimizde 6 koşu yapılacak Kokular 25 temmuzda bağlıyacak ve altı hafta sıra ile devam edecektir ıfı «aralından nu EH limanı nı ¦¦¦ıı-' - ıı Kiki ii.iiiin.--i kendi ¦UT . uıe.l-rııı ı ¦ >ank har ıı-1. hal ılala kındı mimli r ili..... re ...ııı UT cylemlıtl Dn t tnupanu bre Iaı har ıı ¦ ¦. linin .1 manc ıe dımnltk rnmmcrlerl alınıp ınırUe tedınk oton dan yarışlara mii-bUiyorat. I ıI¦ ¦ ı bu bıı borumun j mabınll'iloılıı (it h-i'll- .ıl..i, — İste yun tt ııiibaııon Mr mbr* aaaa! Diye bal ırmakla ıı krndunlıl ilamı-yom. Nitekim Kakalanın Hr >rv>lkl •¦iDindı bayie ai KnaeıMıîn hıyııalıtiyle nepıt on ürer. atı ıl»rıfcr umu a. ki tokclı" meydana rıkı.kUtı uman batan seyt erln-de ani Mr heıeeanın peb ıv>-r dat-raUn -attalı«Hh Kendi y-Hyl ¦ •¦ ¦ ulan bıyıjıılan tMd radaki -.ııi;:! ı ¦ -ı-kl yaenııı mı-¦UBI bBdcnMre anlamı- olmaktan mDlabayytl. medar ee ma«* BU- faıeye .ı m ı. I*ln ne abur •» ı.m.Jı meıal takıp edilmek llun n -dUlnln ısa ..rlı mUallennden birini de Mı İm. amma -ı-.ıl Pahının xı Uab Lneumenl" nl le*tılo1. yapuiuBU teşebbüslerde (¦¦r-oiliıiı Daha;ı ubiD lebi (Ur diyenl-ı. ter i| ¦»rinde muluk kail ncUeC-ler almak irin ınııunıl »llmrr bir jsyrelle Ibraı al en an bit leli|nt. fakat aanl ee deıamlı meninin bagkolanaı

lire Bayrel olanaıık kadir bdyllh umredeı lerdlllnl bilenler aba (e-ribUr. Gblınmcf e bııet yeklur. balta acık ınrl.mıklc fayda indir kj adı Ttral-irin.li: her yer yeni bulan imim mnhUv uldutu |1bl baylan ebıılert datkl Iı.ıt'ıı bıı1*" bata ulıbı m ab lav Ur: Allın. 1AU. .e Inrktea. koyan ıa kr tiden hım te Mdete. bindiye ee ¦a rufa b-ııtaı hepıl Memleketi inlide ba hayıanlırm miktarı belki ybılerce mil lamlar, kıymetleri İne. vSph'>*> m lyarl irdir Ba kadir <•» " irnk) bir «bada rapdacık »l hal Ok bakışla adela laıanı jajırlır. bit (a brlkı yr-ır bale ' ıı-. -1 ¦ Ualbakl oıal ile ıe »bal İle harek olunana pek ¦ oll-inm ıı.ı pek m ılık al hatta bir «oklaruaıu adeti mahal .. raaen bu İtleri i an nol und ulundan daha al Mr umarı (indi ballıiınrk BiamkOnılar. I.l. m uııf'akİ,.Uu um nrırd. alduîunu bilen kû>ilklerimi! -Tam i' adak" loabtlkliyle bu •» budananı a '..I-ı. d.ı.ı- .nrt-mU ılıidlr. Daha luaııı le^ebbu-nn b^uncU yılında oldu* a m m halde fim dikkate Iftyik nıUnUr ılınmn oldu tana tlr.ır «ok memnanlre dea emınır kl b t. Kati yelle tır t bayeı bul nihai •e bu Barla k al ibaret olan <lm< rdllcn pruıranıa ıı-.ılı Borular allı I. K ' 11 i ,1.1 11 -naniaumın lera ( Ankarada auvalkl gün yapıl yarınlarda Baıl kokusunun birlnclal hıırakiııııu nuhıuntuı. Biri mil) e SH. Un-.', . IS. I . ı, :. ,ı. ÎS liıı .....Lir. ıııMiiLkak. "ıl" I !<••¦ ' OOri yatından yukarı ee 1K8 «nrıl ¦arfmda m-: liradan fotU mükafat kıranını* halu kaa lnciUı u-rakiıınu mahıuıtar. BUknetye llıb. I ı. ¦.. ı- 31. ı ¦ .i.-. m ¦ t. IUB mim ı ı-ı rarueeektlr. OCDKCl' lı"':l Don ee daha yakan yaıtnkl yerli al ee kurakların* mahauıtur. Birine"*a İÛ0. I.l" ı ¦¦ T- 1 m ¦ ¦¦ - 20 H r. m İlki fal rerlleeefcUr. DftBDl'NCO KUSt: ı\ (r dahi ı ut ın yağlık! balIn İn.11.- al le .ı ı--l-:ı--ı mablottar. rUrlnriıı HO*. »incire 11. l-nneaye K Ura .n rilm.fc t İr. Hlıluılye M0 Ura* dan ba^kı ha b^uya uıırık adeıek burunları a ,1ı.,:,..- UmUarl de (eri•etektir. Ankarada lamal Pasa Ha. ulvim ı ii""-ı ¦ kofuları lahlp adorlarhan 1 ı,..„ ,( daha yukarı yıUkl .e »Wv . ¦ .< ıi-n Ük balla -;-,! ¦ .. i .m. !i aarftnda blc kmu kaunmıouı (anılardır^ | yeril « Aıap at 't kuraklar*)» manBtRNtl Ki.'-t InıHar. Blrmclye ISO, İkinciye 3& Oo yaamdakl yem ıe Anp rıkek ee Dcoorüye IB Ura muklfıt lertleerkKe. Bu da bir con Ahmet! ' Tûrkîye-Yunanist".n diyamandopu-los bugün geliyor Venlzelos mll^akeral hakkında fırkalar rUe8asıno İzahat verdi Doğru tieftll mc 't Ehemmi, mühimine tercihi .nl... Haydarpa^da vapurlarının ya Dalmakta olduldart Uk etelere yolcuların girip çıkman içi n bir de yukardan ı ¦¦.. 'i.dl;;ı malOmdor. Buralara vapur ı;.l. .i -,; lıagladı^ı tarihten İ en - ki yarım aan yı.-. m ¦¦.in - herfeyde ar çok yeniliğe doğru bir tahaevOl olduğu halde bu kelelerin emniyet vc --.mi. DlUCİp olabilecek bir sekle ifrağı mllyeucr olamamışı ır. Bu yukarı iskelelerden in -mek vc binmek cidden tehlikeli bir bal almııbr. Herinin dah a m ilke m m eli yele d ?.u bagka i"-.l..- (abavvül ,.ı.- ..la-' ra bakıp la bizim yarım ..-"lü, bir iskeleye daha iyi bir jekîl vcrcmcrocmır teeMÜre sayaD* dır. Vapurlarda lüks me vkiler

i1..-1 eden Seyrâteiain idare -¦inin bu iskeleleri derhal tep-til ve ıslah «luteoi Uıımdır. D u değil mî ? Iran hadisatı Maliye nıızırı ile Fars valisi tevkif edildiler Merihten şua alınarak kanser tedavi edilir ml? Raaatane MüdUrU Fatln B, bu adam İçin con Ahmatllr diyor Falln B. Nuyarkta makim »e riyıayr ıl- (pala metcnl elin ıe belklde bu yurden iıi tere un ün deın.Une vanlıımıı ulan rirar. l-nıind. Iıl.l ıliıny.ının me-hııAUaa a (AJ.) — Baekİye «.mı. m. DlramandopDİaaun TdıUye - Ton.-¦ i- ' ¦¦• ııı Hıu karalı ha k ¦ .-. hamil ¦ halde bulun "n ı (tdeeefln) ¦.....m¦ r ı: 11 -j ¦ beyan etmiıtlr. ¦'anın mübadele bıtmarahhaaı M. [ıi . j-ıı ı ıı- ¦¦: _ı ¦ ıı. -- -ı.ı: I ı.l . I ı vapuru ne itlimi.» ..-' = iır.i... nıdrl n aknraıa rldeteklir »1 PrıamondopalH. bbkn-mrUııln yrnl Mn ıe kat 1 taUıııılıııı hamlleıı ,. ı Vanleelaaun lanrıalı <Hoıaıl> — TUlk - Vauın tmrkte aMâta ballı h.e.-I» euku bulan blı «ıldrn AUno t'. muukeralı lede lahlp ı kel hakkın ı sahi iti, Londra 21 {A A.J— Tahrandan bildiriliyor: Maliye narın ;!>. Fan tUSycti valili tevki f edilmiştir. Ku mca'elenin wıı» umanlarda bu vilâyetle luhur etmit olan kary^af alıklar la ali-kadar olduğu ^annolunmaktadu-. ¦ I d ıh. .-mn H. VrDİıeİH aleni beyanatla bu ! ı ..- ıl ¦ ı l: -I ı 1ı I.ıı' ., (ulu '..'ııi rlnl loplıyarak bu mili ılıir» tın ••m —I• onr> Tı ı-lertnl f •mı -lı <lı m. ını».l."r pıu. lal.p rdlUrırhlU. ra Naeırının n alı — Har. nınrı M. Vur."n mUukerılı balanarak AUu-tın matlup lllUfm 'k Uıere Iru odllUcı Ucuzluk kuponu 23 haslran paıar mlhuı \ Ucuzluk kuponu ........23haalran pııır ¦n«M>>rnt Mr in.ii.N-!ılır Ibrınrk «I ı r— i, . at ıı-iu~ıi- ı.ı -.--i onua le'a hıalı babına Ha Ih. M at yalnıı aık.rllk k;ln Uıım ılikUdiı. unun ber tUnluk kaablımmaa (•reırllınk fıımeltaı 1.1IM.1 ...dır. —rveMnl ••¦kil eder. Te İm I; Turklrrr ın. (. methal «hanye» bu mir. ı-ıTarı. l-lab Knrumenl lMrblerln Blaa mılbmlaıı ulan vr oalaıııı ı--k t" ..•¦llhİFrl bu me..ıı nırrmde calini or Vunus Nadi Güzellik Müsabakamız Reylerinizi »erirken nazari dikkate elacajınız hususa' 1 — ' Cumhuriyet gürcl-lîb mılnabakası memurluğu,,-na KÖndercccjpnir mektuba (unları k .. - ¦ A — Neı re t lığımız 62 kupon. ( Turnam olacak ) B — En (ok L-üilıvimi j Oç frûıelln ilimleri ve gaıc-tede n- ura numaraları . C — Kendi sarih isim ve adresini;. 2 — Kuponları ve reyle-riniıi araml temraurun (20)¦ .1:1 ı.ı- kadar gönderebilirsiniz. 3 — Eksik kuponlannııı idarehane m »den tedarik edinir. Taşra karilerimiz bir mektupla müraca

t edebilirler . Mithat Paşanın Son Seneleri Aydın valisi Mithat paşa deli oldu Yiye gazetelerde çıkan haberler rnlrlkamıada bahal noçeın yariordon : Yıldırdı, camlı od» v* haramdaki MuauaT datra — 2 — İkinci Haroit 93 Rus barbin-den evvel I nettin varrurilc ( Brcodlriye | çıkarttığı Mithat paş yı geçen seue Tûrkâyeyd-aldırmış, (Girit) te oturmasına müsaade elmi}, ardından (Suriye) vali le ıcetiı 11 a i11. Padişah, Mitbal p^ıayı sevdiğinden ötiın. ( Sauiys ) valisi yapmış değildi. Öyle laanedıl-mes içia müoaıip fırsat kvlluyurdu Suriyedr Milhnl pAfamıı ( Miju- hıdiviyeti \ gibi bir İdare k ak i«tedrgiui söyledikleri utman, paşayı -.ıi., ¦ I: r mı-, O İltifn "İmi;. A bı 11 .Ki 1.1 I le Istanbula gelmemesi îcin ' '¦.«¦(iıılı valiliğine tayüt etBÛstir. Mithat [ij-ıj fîmdi İzmir valisi bulunuyordu. Her vilayette ulduğu gibi İzmirde de icraat Iı.şl.ıniKtı- Yollar yapmaya ça-I. -7:111 z.- «kütler için ıslahhane bile rUcudc getinnisti. Şimdi de oaulyisi temin edeceğim diye Aydında polîa vc zaptiye kuvvetlerinî intizama sokmağa çalışıyordu. Abdulha-mide: — Efendi mîı, bu adanuu maksadı raptiye kuvvetlerinin ıslahı değildir. Aydında yerleşip kak-l.)ın-X"- ı alıyıyor. dımıalerdİ. Sıı!'.ın Hamil bıı ¦ • -r 1 ¦ ¦ lir 1 lırut bilmiş, hemca Cevdel pasa île Mahmut Nedim payın saraya davet elama*. Mithat Pa«a*ı da Sûieraaaaı pasa f.b. tr.kıl «tt*e.ıi aV ms-kll dftgB»kW Ur mahkeme, aV idamı etfarmek mlifOrma. Olmana SOleyman paaaıs yaptığım önada tatbik edecek. Arabııtanın p kervan gıtmeı bir bucağına sürecekti. \'¦! nl - .. ııı-I m .ıı.'ılı |i.ı..-t av'kb 1 Hal 1 ıp mahvetmek istediği adamın d Ilımanlarını arar, onları hemen iı basına getiri Kendi eliyle yapmak istemediğini ' ulu 1 istediğinden ala yaptırıp ettirirdi. Süleyman pa* saya da «¦.!•¦ yaomıy Rediİ pa> şa.ı rb bu i'kılıl. atı.(«mitti Mithat payeyi ndırmek içm Ke •ısrmu|tu. Gecem 129b aameamdı «ki ba;«jt-hı Sait Km Sad'lIkBlbğa gebrince . Mıabat paşanın can d'ifiıanı Mahmut Nıdlm paşayı DahıUye naıırlığına getirmişti. I l.ktlıa ııtl>" ı(" Iı J I Matbuat Cemiyeti kongresi Ikİtaraf arasında vaki bir anlaşma üzerine intihabat intaç edilmiş ve kongre müzakeratı nihay bulmuştur Maili u'Unca cukın II L'nıııml Inılbaba l^d mna eımlıd. --. . i-'- ı " intilıabı csavı tcsbll «dilmi-llr. Ba anla»mnyı mUirabip. celae a^ılmıı, araya taaıbıı varakalar l'.il. İm -"' Aranın lasnl'I nctKoladc, Hakkı Tarik Reyin birinci rtl>ıl£c vc MUliyet MlldarD Amnol Şdkrfl beyin umumi katipliğe Irıllaka yakın bir (ts>riyvtU latlbap edildikleri -.ı'.ı- ı-ı' - vc bu aıllcclır ulbıs> I inmiştir. Maırakibcn hay&iycı diıaaı aza-$1 laılhabaıı yapılmışı Vu«m Nadi Dalra MUdUrU Oh rohat rahat çallsjblllyoruın ' lıl^İr ZAHAt>OF Ifcs "«"•"" «••*• - ra Şahla ¦ tuıh-ıı.m )*••! aSaha-olun »nr <k. •«¦¦II yahu dI, n kabul - d II rr> f yo reIu bu yutum* kendini prgiemn atarak polis defleri nde yazdırdı *V —»ı»i—K ıııııı,*— ftmtruntfia Avrjpa lı»:l ntınuıa hh. .mın A:nkay: t.tuo icta uran t» "anaran harpİti M lary«U**4l'i«rkr UriBaarlamaıı fal ıtr.-:-iılı- ,lııtr- vr Ittmalı.ı.ı!* i ntt"rriı>r T^hln M Kiliitm bir t=c Ueaa.yaiii.ti aravnllnalyrtlı laenibelof ıl» i tın .uuıtm utı lâtıa eu»;" mıırıî ( Şehir ve

Hronlka davası Mahkeme üç aylık neşriyatın tercümesine karar verdi Tnıtıy labMr »im ınanlnttte nrjri•vm luııunül ¦ unlu ıı bulanın ¦ tueket haberleri ; B Cymharvt Düğünden itibaren geceler uzamağa besliyor] Dil" ba'lıttııın 22 sl İdi. Var im:»siminin hu cn aran gününden ""uru ¦¦ıiıit.-r ladrlcen kıs maya batlıya-ak lir. Buna mu. I kalıll Ditil kllrct cenubide de i - ..(inler ıırııy ue .Hıı. Arı itlinden- E Hayal pahalılığı Odanın yaptığı grafikler yanlışmış şimdi tashih ediliyor Tir-atl Oda; Diıbtki ıeı-i". boyıı tuuU ı jub -ı OMlaaırB'PSo v® ınrıekteplerela MlıLcıııİis mtlıleltinde imtihanlar nıiı sosluyu dranjnederı ımuimn-l ,¦ vrmmıırda nihayet vcrııeeektu.' o. 'takılı ¦ i. I.J.I...." nvk nn 1 İnilerıiıun en aih Mimi- re Antreyi! fiOa Bntnua r. Paııı .-t ıtıı< ••¦ r*rr nııifüinMU tfBıhHIT va* Irtarref fta9t*<9rlctrlrı riUİ'aSASl M- Dlyamandapu es ¦ bugün geliyor Yasan MaıtırMıııı »•**-ı* Di) a mandat|i uı i» yem ıs-Smatı haanıtca buıCSn »aparla Atİnadan yrhrlntlıe gelecek ve yarın du Aakaraya Hdccckllr. M. Hmıtiııı Hıka 1 Ueia.mil maıaherat hakkında (rahat verıa*ul polisinin maki acil tûlekle ;btıi takarrür ermiştir. HrnniBa davacına dan devam ar, ve .1 aylık nearlyaım ter-ssine aarar verimtbtılr. 26 - "m"¦ ¦ -ıı İtibaren Velt t varışlarına başlanaınktır. Ilaydıııpayı koprUsU ba naı ¦..-.ı-lır. Şntdrier dOn yeni idare beyini lobhap etmişlerdir. Hayal »alılrjı hakkında un yaptı ti ı-ralikl.rin yanlış V.ı, ^.riıiınıı-lıır. Şimdi bullar ih -dilntckı.dir. ıı fin m a inanı hnn ercinde iaral arasmda vahi dostane luLa.ına lUerloe InlDıabaı İntaç mis kon ere ınUafccraiı kemerlerdi. Çünkü, Mithat pasa Mahmul Nedim patayı Sultan Alilin vüYüıulcn ıiıışılrmıi" ardın telerle ilân etmmu bir adamdı . Katta, nn «tır evvel 1'İ88 d* ahalîyi Mahmnt pa>antn Bebekte ki yalısı önüne göndererek ( teneke ) çnldtrtp yalı prnenrelerini la - ı loprağa. ;ı:l (ur ırıu-.lu. İşte Abdnlharr.it geçmişte O" lup bitenleri hîldhjî için Mnb -mut Nedim patayı dahiliye (inim yapmıştı. Tabiî eline fırsat e Methal paşanın üzerine: —Ha bre., ettirecekti. Cevdet posanın adliye ru zırhlına geti-ı .im.-' bu maksatla idi. Çtttı kü Cevdet i", i ¦ .ı tok isnatlar altında iki sena evvel Siniye valiuginden aUednmajti . bar daha devlet memuriyetinde kul-lanıhnıyacağını ra niteden! erin hlıtim tahminleri sünUn b ritırit boşa çıkmıştı. Herkes paşanın birdenbire Adlive nerarrtint avmaitfim Snltnn Anı »ardı Sultan Alî-'. iiitiıi hu Çak tirdi kutlulara snbep Irnu-.ı ı ". nl . Mitbnt aayı -er< »urmayn hiiı e;eie-onk yetn» ırıauıkla «plumamtl aoran anannr-.. ı . noua boiıiı "kap basarak ant batlımm karat •craBapU. Hnrta. me seleyi Cevdnt pasa ;l. İlah-mat Nedim aaaaya nçanadau ervel. dirilt beride Ardm vali si Mithat paıanııı çıldırdığını U a ret e fennin (stanbul aleyhindeki neşriyatım Mithat palanın ,.ıp lu d 13 itti iları ettirmekten .ekUrmemiıti. Mıkut. paşayı halkın gölünden düşürmekten başka b*r şey

değildi. Tabiî d altından Sultan A11; mes'elemni kurcalamaya başladı. Cevdet paşa ile Mahmut Nedim pa<n çoktan h-.,vr idiler. Hemen işr başladılar. Yırdırduki toplanrnaldr o kndnr ¦ııiı yordu kr. bundan Sadraıam ( Sait) paianm bile haberi ohmyordu. Gidi heyet, -¦ı'n.ıi orta sından beri uğranıp dımtyıırdlı. İlk ağııdon AptMaaiıle bora-ber (Periye) yabstna kapananları iirrjuya çekmişlerdi. Varılan netiro şu İdi : Sullan Murat tahta geçtıktnıı Eoma Sultan Alırın hizmetine dört had'T . I ı.ı ¦ ayıtça köşk bekçiliği ıtıai^ flç tane nüçlü k^rv-¦-•-flı adam da «eritip '-..,.,.. e.. fakat üç küşk bekçisinin Aptül -âzîıin hizmetine zön de r ilme il çok manidar olabilirdi. Heyet azası, oğıcndiklcrinı ¦ pluibaınidr snyiodikleri uman: — !! .¦ .1,1 11 iuıji:....-¦¦/i emrini vomîştİ. Fakat o »damlarm Inrin de İsUııbutda yc*to. Pehlivan Mustafa dedikleri Yorgallı idi. Aptülü amil m—anında lıCŞyUZ kunıs raanala çııak edilmia, mon»-lekrtine gitmişti. Hacı Mehmet 1 Royahallı t idi Oda lüiınlekelind» baln-nuynrdu. Ccıayirli denilen M\ij tafaya gelinde : Onun da (Ir mir) da olduğu og^cnâUnişli. - 'ıl .1 r. 1.1 , .1 • Potîst» mânineli tuluk istanbul poKsîııİn uıakîıtcTİ tûlekle .cı.lıı.-ı u otoıîatir. PoUı meıkeılerîvle miıhiıu mr-rkİrore makineli lülek verilecek! İr, 1.: ır. DOCCI r-.ıı}. Kunn mallno adalin ballınaraK netli nnllnde ül-~ı Netıeed» emlilerin reloine ka-alemenl n d» ramı Itır. Sil DşleırB hbal ûderi ¦nnraı nnnı ¦ i. .1! .. ¦ ¦r'ivn. Le Harici İ«v»cra-Ttlrhty» manhedni B.r.ı<dı la.ar* CdUnthHlr. ^ knanyn Kiralı farı** va Lan-araya 0aam kir atr. § IncUUM Haay a Ue mannsa-b.ı.o I ad sıla 1 .urattr loeasm 9t re fili. r» Seana taranyeal knm derhal resaMnaaıta hatraacaanr. İ Iranda Mali) a muin Ue Fars valisi ııvkü adUmianı. S itan a knak hava '«<i-öbu ırtm rıraı.tır KApriınlıa un umu lıısnu laaaiTal ItauıtŞl uKtirzattt mıainafiiıûıR İstanbul fabrikatörleri ve Oiyajtbekİr nergisi Ol yar. e rai t ao octUtenk yeri! mallar ir ri; iane- tıbuıhul rıtmiaHrinrj da UJ¦ . .1 etmece camı vrratşueraır. Snaafl BL-usv da bu luısıuın layabbU-utrn rjulıüciisînı Siniyi Bır.ıjındr Ullll aaeayıBUlltd Reyptl mm. . hu. I ın Uk aDOini .klf-l^^lıllr Bu KU¦ .1 :.. :a:..ıye: prasıoıttı letbt' rd.Krrhdr. Kambiyo -.-(i Ankaradan ueldl FAham vf kambiyo Barosu kcmmro j-lı |(j,ı.ı:ı Urr-dUn At.«jı.ıdıır. . 1 1 1 ı-.ı.. Borsa .!¦ 1 .ı-ı K-am-lettln b. Avrusada Ur übç ay nalara-Smdsn bu m'Jddrt rarfıııda e Hatut B ı-r-i:-ıı-. ı.-.-ıi. 11 Hasan o. Iı-taat^ı 1 ¦¦. yem. takırsa kucıuranu na peıımUşt Seyriscfaln ile vapurcular 11.-l.-ı 1;i rekabet Tlenırr ORcâ TTC1 it» (¦¦lwdJra tıvlrırll M-ır.ı, k.i 00 n:ttıvoiı noktol cnaran MikDateta bU m. nar II- rrıidlnraınr. Bu mpa4ı orLai ta Irrının bslu ¦» MU totrdkatn masIcolt ula .-ak laabıL •nrlUnl|U. il' . tır. rUr.lr : in- : n ûiaüilr. tl+!rt u

aran ludre nulmeıı ee ba rvhal '¦»"»"i •r-lmau .«kUl Mllralıra Kitapçılar Maarif Vekaletini dava ediyor «..lınnUbOaıU iaUbPlacH.11 maklop Klbıbı zmın bet auitııcı Maar.ı VvUiniı a-IcyhLıe aırsr re nyon dana Branş aıete eoror rcımaıle Hıı damma raisi, hart ingaAi-.ımiTtiı enl Usarir VrUlnmı alpa-tal ıl> kitap-¦ılrm tnarnJüert neklm umniacrıii'. leni hırflct unnno maıpcııaruı elinde İıImı nur KUıporar ^uuaon it-.h m___,i vn-IKiDoe ..--..-i lamolnıtiD itan ı-ı.. BUeüt t.Lllel Mr^ltalc; de mıkı«*! r*rska&n 1 . ın İhramla VıMJn ttow dalayıusla fturrarn In-7»i ıntion ııımo) txo ıısnnum mvııauı*i1 i 11.1 1,111 1 ı;a»ıelan yuuoeâaı. R-ayana ul.lıun rtırı 1 ^hannm Karaı bannal rnEjvt* k-ıv hu hlr mm re« etmeıe ae-rek-it A irap a y^nı . ., , ¦ , -j OaU -s . r'.iiretetfaııi'-. salan ;.jlrj-nola ı;on- iuıı hfibrauller TumıuiaJua martuı hceulım.jlrr ı snuluı mor* ln,ınar»fl-kııUlıla nur luuı B-.ca-a.dlr. A ananlar ba«> orodeivuır sıv'Ahns Vııavanbuam iTam Aimn.-. Tua-.uı-us. smaaaanı knatr-ıkladnlıc. Karton labelkau Ti*. İiıı IrJılaan lıûunU lumtunın UmlOn BUlkıne Mrt iıonaaıu mu ııı^l. UUl>v adlanma! ı«ıd» TSplaJıır.u lahkınn sranmn n rir^b dltl ıılhayel btıiaroB takat. ellerudeU ttosyaikn tasaye ve ikmale dc rarc «iftekleroar. İbrahim Tali Bsyin şar- taki teftişleri ini' n "„ aa)— BarınM .«—4 motrlıaı Ibrajıi- Tan Bay. Banında baiaıeı. (aaıhar-ı^lıt-t- kar lı^ı'naa. lasabarala aasHsaan) IkJ aeaenb>ıl .lıBnlIl Caknafe bj raakrrO» ofraaan balam ı a a» 11 a» aliaadsar almuıtar. FeyıU htarkrtia ba naaa |ı*» kırnırtll nertıelrr ı.-lrmırıt fet&aaaı ¦«•>¦• ¦ajanal akoela plasaşta» Maka—M. anı halas. I Bal mat Haasat t 1 ¦ t mı —** - anal «JıaM» (Varta r(auha İldin Bnaayia Pasa o tatlın un aadauMU* Tali Raye (stalllar. Ibmlalm lan nray. kaalı ııa Kajarrtyr rlUnaal tartlar, har aUaalaaııU saha»! - apalakla atan aaasela afıallarıaiBab bt» har-aa tarl aa-fc « aalVvtnl kal 1 rltl da ı>" - «Hat Hefık i11.#im.j-mıh" M>>ad-ı H da irdir Şoförler dün yeni idare heyetini intihab ettiler Meıkezlerde imdadı sıbfai l'iai- mınnayeti letuden bn dabıundr 01 nr ucdadı ntflfl îitı"'1 ¦nncttti o. bu batta sarfında -»ırauııe avdet Bpcnmla, Iı.. 11. 1 mûdû-İyelinde lebeddlılAl VakiiUtD T miııUrlyeJ ıcı-rcuı-lan 1 ¦ • 1 1. ¦ bin .. ) >-utst oiocacı tuıber vrı ilmiktedir. aı ün ınula man 1 ılarak pca? ı-ırmtı*-ları ıkl oy der* ftırnımjlerdır banlardan «Tenei namı» nm raa iıaaahjıdBi Puh'a müdlInyrH binan Pouı munlriyaiı btnuıcın kar. jet-DEi.t.nden Bnhla^ ma'l/v naır-nnın la ulsl rica edlİBi.»tır SO nv« manam erasa ber anaar* uutı» ifm| ıdn ımaı ımnu> ın*K »d!rrrıı»ınn »e ayrı Mr Mmmn ı-lıı.k lre*H radonımn ustur Usn olan peasicr vauiu*. »r.revl-ıl *t eoTl«f-»r eaaır r^rı .ırhrtrm 'r*-.> '311a ılıl llkarr.'.r eîıetj-

Ifevtt lnlanbıü (J»luı<ir >- navanar bir ymîr ve.tedavi .1-.... ¦ . İİ rfaitil- aoknıyacak ¦ .tınlal'aaûr. Dahiliye memurin rudeonu jeldi bahU.Va -i.....t. .:1ı.ı-u 'lı]ı VUayct DaaLryc Mamurlannın kUtUtua tetmisir. Yem kadrom tebeddül! >«a> ıtır »mı ri,ı, bvtfhn ınııılarııı. alsrak-lardır. Sotörlor royloı Klâinbul otomuHleDar v« »ıııUrıır re llıilrıl 11 mi ıı-11 haı»U İdare lııllhutiıilı dBn yapıl e kadar cemiyet ııırıkrıUldc. u teo lî ye >adaı da KmlııUııiı, mim. 11-yaııl. tlaalup.. rokan ..-m...1. ..i. 11 1» alanlar Iıa mınlıkıra eclrıra 1. .inini 1.1.-..1 ıtınislrrdn. İni »nrlrlnrksn 1 .'i..1 .' ¦ ..i..... rd.nW.üı nılkUı. Udi'ISim kaatnadır. IlıylerUı ı.ı-r.,1, m ıı. 1 ıın. 1 ı ırJ:. danuctleıl olan ali-deki miat m un. T.... ¦ t»umanlardır. I Latll. - .LıhaMİD. dlCee snlBImlliıı. II ¦¦¦ ¦ .1. 'Iıl.ı; Uebeklı ı-ibiiı. ıı .¦( 1. ... 1 Nihal. Hoklu UeDIl, Ala-¦ ¦iıl Uajrtl iıl.m İlk tctUaamala nala. ı.ı 111 reht - . Karilerimiz». muhleUl muba ya atlarında laıul-lattan .«tıiaöelnı in. |a . r-nn İçin ı3ı kupon Bu kuponları ayrı ayrı kealp. intişarları gtlııU, lialalerlmızde mUndoriç beğendiğiniz Uç muh da ibrar ederseniz lanıflala maıtıar oluraunur. 82 V h • T.". SON TELGRAFLAR Türk - Fransız jîHâfı imzalandı Hudut komisyonunun çizdiği Nusaybin - Cezira itini ömer hududu kabul edilmiştir Adana - Mersin hattı on beş gönde bize teslim olunacaktır. 6u iyi neticeyi yakında Türk - Fr ansız muahebesi rtmam edecek • vdılı I evrik ROMU Bty oc Irna.a rda Ankarada raniakere ednmi, olan Veremle mücadele Senede bir lira vererek İsUnıal Verem Mfteadele Cemiyetine aıa olunuz! (Karilerimize kupon mukabilinde tenzilât yapan müesseseler Kuponlarımla mukabil Mala r>iiTi mu< Narflu iftnttopakarilarlmiıo nnıllat yaparı " 1 I*^°oaL Bor««apı H»mkramuoasasal.n Bitaba a.raalls " Tû^™ W»**** UataaM dün I») tartla* ^ i^t^ar^ Beyojaı kadar yanmalı*- Bugün da rt,MU çn»m, 7 maBadlnl nnsradlyorur : R:uı (lor. M). C*UI». Mertebeni Matbnat Cemiyeti kongresi Bun reis w katibi umumi ile baysmt ihvanı azalan seçildi ¦.. ..-i?..! (a» a tak* 7i De "'»'¦ bir takrir akuaryrur. Takririn ~ niumaameaib dili »aitomda •r.faı edecek idildi. Şu Itmınanl 11 bav alo Un mOatcrck mcnluııadcn mülhemdir. i — Menin - Tar»»» • Adana hamam 1 Ufkiye tanımdan >«Hr*-ı mnameksimn Frana hukûmeılaee lamad balbn aa bej j»n ¦arlında Fraasır >irkeıl tarafından rurbiyeye vicdana*, at »a d.-ir leaıi o art mektuplar. rıırkitc hııkıtmııi d* i-feımrtc müteallik bUiua heaabaifan »ram» yirkefinl i rbialycdca v rybtac kadar naanyaım *erbeıh»ini ıtmln eylemekledir. Evvelce afcledfimı» olan ı u-ahcJeter ve I Ulamam eler mucibince Tllrklye ve l rama bukılmtUcruüa balı oldu klan MkDmlt hukuk tamamen maktuldür. J— l«M tarihli Ankara :¦ . 1:¦ mı ¦¦ abkam-aın unKıî •e bu «mamın rorkivc ile 1 ran a »anadaki du*tluk minı^Mian an maıevyrl bir b« ide Suriye ap'at

bat ıın.al mo'elcfei heyeti bibb-e .-.i., en dnaunc k kındaki karukklı le and uı. Bu iren Aıim edlletekıir. Bandan tın -ki drrdcMi İmzadır- emri imarı umumda Hariıijt Mûaicjan llle-".-.ıı-ıı 1 Numen Hcyle. Sa evkalade komracrlre» aaurahhau m. RocJua laaiane narlı .«'-.. eylemi --ı.r. İBrkıye ile Suri ye arasındaki iı -u.ıı matkOian m» ut bir landa huUadvn bu ¦ ¦ ¦- = --.. aatayabalana heyrU m maaıaı ateki Turkiıe Elekti Fcrai Hey la M. Hrınad ııe moıakoeııae memur laiklisi Tkrk-r"raa% -ıl.ck mu nh eden amelinin akil İtmam veteı.ie etmra olaeahıtr. İsmet Pş. Hz. bir ay sonra bil laaaeı i'a-a I ¦a aoara htaabulu le.rifl.ri haberi •o*ra defMdlr. Paaa Hr. nin bir ay sonra bereketleri mnhlemeldiı. İngiltere - Rusya Munasehatm iadesine sür'atle tevessül edilecek Kadnye H. muhakemesi başlıyor Uaılr 22 (Ha. Mu.» — Kadrİyı II. hakkında müddeiumumi talep.....-iıi Ih/ar •( 1-1,-11.11111,1 tıııdî (im-ir karanaı.' - ıll tl l'.-lı ¦ .- tl- . ¦ ınatıvemeye verecektir. tayyareci t Renin tahliyesi İngiliz hükümeti tahliye için derhal teşebbüsMa yirlşecek M .-i, - 12 (A.A-) — Tayyareci Franko Atlantik Okyanusunu kir deniz tayyaıcuyLe 04-n . j 1 h.ı-. için Kartaıcneden hareket etmietir. Düyunu umumiye işleri Ankara 22 Hu.*ln.| — I. . -au ııtnanılye n . ı- • relnl IH. Dek-loriyer Maltye Vekilini ;(.ru)nu--r.r. İzmirde Galatasaray maçları lımtr 23 frld.laa.] — Vana Galatasaray • Haryıyaba tnıı yanılacaktır. Bertin - Ankara tayyare postası Aabaıı 22 nı ¦ v. h Btr Alman ¦- , I'.- ¦ - 1 n I vn...-. Biatinde layyarı potları fC i ipn d v- 1. ¦ ¦ .1:1 .. ..¦ ı-n -1 . teklif tetkik ediliyor. Grup haftada oç paaro lohnk e decekti!. Ankara Valisi ise başladı |Bık: VauaıuDanr bajabane) 'al. k -'.1 i,i. m ..d. »ın ve Dutla ¦vraJarı . 1'- ¦¦ 1. .-V--1 -. kal 1 ¦.Binlini» 57 edecek aıayı a*n atat bir Oeret mu 1 >İEorta»ı vaı'u ılaaacal Bareleel erde da.Harıma temini; C — Veaaiti nakliye ve kasra k>ıı HIlDa arkadaşlara paaa tt¦rtnUD — Aıaıl aUryaya rai ar *a Merkeı kamaadaalatı Be r*aBa aaudartttaadıa meaaddaa >r«rta. lar aıu II — rt.ıaauameae t arıla ak ladliat Hayeti umumiyete ı-ou adrllatlye kadar. leavBa • aradıki........ yaadaea» İrdlyalU fakla alı mlirkalaiıa rrli ; l. — icrııı("(.jı akflıdba cek kaaaveya kadar, ctaııyal igba tııaabad «aya Be,*fci" lambadan BB ba bbkaaka aUBla-kakta • e lokanta aaaa'aaaaaaBi baUL. Handan anara, raaıbaaııa aa kıdımH İki rflkaD Man Mabmat Sadık va Ahaae! Raaim Bay bata*-ı.nı .. kanrreaaa aelaaı va ¦arbakbadarlaln hnâtfaıa, blagra »aaaoaaa taaaaa aaaub m .eratında ka fadan Ur» Ocafma leaekkare rivaıeı aTl.aaı mamur Mtaaklbea, caBriyaıia yıal bUl Şt*t abanarak kabul roıim., ıa l ...[ 1- .11 n.rlinl Uf if >r d.fh. ' . kO.ne idare tdaa lah 1 abaln baya naabUr adBertk albaaiar ara-aaada taafreyı kiıam v arBaak)*>.

Vaa* ram. KSaaMamaanl «a bey-ad marfceatyı aıaaa, baadraiarda Klima >a hcyeıl Idartala I klact r. .. m akam bacı va ala'e aıaaım da aralarmdaa intihapcytlyacaklH. Inglllı gazeteterl Trayç-hlye ateş püshUrUyortar r. — kıaıa laf*lrr*r> kakara «!¦»»m aaajaaa BBk—inan aaBraraaı e»*»dap >arl aaaaaaa BBBBBB1 a-H.I» aaabaa faukurarm aurtrtm aabık ».rarrj kaaaoarl ¦da.bla * akeı — ı— dlrlrr " ... m- ¦ 1 ..ıj.-ı aır 1....-.».. ı.j.....>ı t i 1 ... i...... li.tiU.rr ı..r-.ı, . |H». Uraaa* . ¦ 1 :. H.a-rl darn-a ka*ar mr mamaarnaa r—... aaamara daraal anaSU aaBı —1 «• 1™*» rr-,kı buna. Ik—akara babai ıimimi. ¦ Banan) — .-.«« ıı«a..» aaaaraa* ık.—u İH-I«» • anaa -m. ... kura Harbin aaa 1» kaeaB aanaarn .1 .... l.-r lr(lır ¦¦*« 'jdanimUı ...Vulanr l-rni'r-.dacun-t. -t. Bugünü u nava İde taıvik 7aı Aoadoluda Cumhut-fv.^ Yeşil Bursada bir gün! Bursa köylerinde Köy kanununu derhal tatbik için ne mani vardır? Bnn-> 1 it* Mu • Muaanrara ı"'. sri uman tok rakı kum re kornan dOkUl "i- Inuaraan oca >»ııı rw (oa palalı lifea nımiKUıa kadar vDaleıre aurnaDlI v» kamtonıan car mrıdaıuıı bar ta dDiuamakaanm («rdaaa. Aaıuıa- aı «tu BBuakaUl» kahm Hmraaiferl«a pek bsb vaflaruv-ll> retalaı rdm aann tıu maki. arlı arıaaltrım w anlara aaBaaBBI aden yaKuktn arrımarkan uuntral ıVarr* O drauıu r-t.«u(ı auıiaUtm Ornarlı ro kaınron varaım mlıar. UndVa mne 1 "'ılr-lı-ıı pıll^ .... ~ .... .11. -i- ipinııaibbi I hfbam •» makaatrı ama » ... ..... btaoı kaUrm. aafuılaranlna. rakad - (WUn : -„,. Be, a, ÜL|„„ ,,4jtll ^ k-aarrllerı. umiru. >irirr>r''ıin «ta n»ı"" l. oulin - >ııı *r rkiıc-r idarfıi Ida ı> -labaıaba rMtarnl *>B B kadar butu M vamlmlytllr bu muraaıert ve buutu, "idillerini , tnrıta veıuen paraların l«ha ir-') n aalalı^ar. Baa af kanaarrIVa 1 .' ¦ . 'un 0a «artla bl t-n.m ;.m bu vn halU w ı<* (alakam vana aaa m'.n jutne autı'mim mamlumiiei aiDıına bu aaaKrra. na- i IraiyV bar tıutaDı (Mp anrdatC: karaaa-llm har gVı |msr;r «Uyu kl: KOj ba- I iMbikı ftiniııı rvennı: maıa' •ybaaır Bir eefa W m »enakl ıtyn-btrtuaa BaabaBra. laaa tafrmatııu ¦atOllırdı ani•-Za Ihman |i<<ı ¦ hikayeler Kırmızı köşkün esrarı r> ' u.lır.u3 yukUs ı ¦¦ ' ' P-«rkmeeeıle o kAflun etra İmi 01411. AnİHilaı. Kır m«(i ınmaı -aı Nryta e*""*» teklin-, davada) ¦Fyi n il'rJ-r-: Ortlidl. rl>pı Mpl Bl* WrUUtMCl.li' ¦ Krrmuu k-.-;. , . »ıar.. romauı ba-obp çıtakları bir Imlıa aonra nMp Mr mettnp aldıra: Muharrir Ber, i M„ bir ''.r.ı- ı».rji(i«ı- romabin mûlUll *U aldunmuıı yanlışım *..ı- Hlktl nı-l-ifUade ¦ p«d Hı-ım.Jı brnl i.-,.-. ........ torden onbiııl...* lira »arar ırjao dar» Meretim Iıı —¦ lıalUtmrk lıter-mili (inamka tnrıa s« l¥VııjyMT^| | rorsa ı Defterdarlık ilânları

Malîye Vekâleti rıucıı: Edremitli hacı Hanımı nasıl faka bastırmışlar dürlüöünden: nll,.vii.ır.-7G numaralı ıir. n ."ineci Harcî haberler1 ".'C umhu riy e t j ¦iik sütun o bulanını k e imla yaralanıp ur. Bofiaakeaanda bir cerh vah'aaı Rotatkeıcn coddeıioden «ar-hns olarak ercen kahveci İranlı ıiı-ni'. 01 Ali İle Trahronlıı ame n kavgaya <¦.»¦. I ¦ ı uetl-cada İranlı .M. AH Ilı; yerinden. Hi.-nr. bil.,İmi. 11 yaraİLarni Eakl karısını ayırtırken ['¦ki.--. Çeşme ¦-(¦!! atrı oıuraa kunduracı l-gi-M Ahmet iki aydanberl ayn ve dargın bulunduğu revcem Maliyeyi, dün. ıf elanııırda nnoc'lıılo yanında sürmüş, barışmalarını sbjlcmisıir . Kamı bıı Uhlin kabul eimemb Olomobll allında Şoför şevketin idaı esin deki 1*21 numaralı otomobil, Orta koy de Tuh» •eltiıl İsminde ,:¦ bi parak pir haç yerindin varı İOlfeliliArDar' Kanelini donun atan kadın Limanda SÜREYYA OPERETİ KadıkOy Hale Tl valfımın d a u poraff'eai akanını «ul 9.'10 da İSTANDL'L COLC operel ı ". Kar Kapoçelli «loryi mabalau İnin abara" ¦irtir ferden dolayı ıerdo!ı*:> rattn hitana c:nııy;roajtf t'.ı Devlet demir yolları ve limanlan ıı m um î m iki ürlüğünd en: lerinc göre tescili istenen ._„. bı la buy etli ve bir Iı bin İngiliz " lira» sermayeli 1 Ul aadart kar-pct Kampİni 1, . . „ Vj-- limlct) Sİ i kelinin Vekâlete, rakı tetkik ulanarak m uvafık X örül müftü r. Bu evrak ¦î vekâletnameye göre «iıket namına yapacağı illerden v.- muamelelerden do< valarda bütün mah mflddei. müddcaaleyh ve ûcuncit aanıc ¦rfatlariyle hatır lıulunma-ya ve şirket namına müşter mutesclsilcn ifayİ muameleye salâhiyettar olarak tayin olunan Mötyö Alkrvyadl Nikisi Müdür ve Möıyo Voagi Enepegoğlu vekil olmak unra mezkûr sirkelin ifayi muamele eylemesine mtoa -aile edilmiş olmakla mrykûr kamımın yedinci maddesine tevfi-kan ilflıı cJuaur. gül i M' IH ile Sktcciden Kire 1- . < belte. v.i'ilüi. I. âVı:: ., Anuiia Kı.'ica-ılr. rtde^üVrleler'Be e avdet cdaortdr. '¦»¦!¦¦ İCİ1 l'.-.i-...r:ı Kılı Tekfini 'İVM Köprü Har. iafdârpaşa Har. iç ı e mav. Har. X3pril mev. i» 10.2* M.IS S» 13.IV* 13.30 14.ui 11.15 1B2S 15-14 UCaV 10.58 1G.Û7 I9L3J I*. 10 17. W lî.61 aa: B.6B 80.57 ¦Mı Kadın Lrkfk MODA DE\|Z Banyon Almanca diplomalı gene LCNEBİ I KİMYflKER MÜHENDİSİ pıafc I Iı m ıi< uiakı L Bandırma Belediyesinden: Kütahya J. Y. Efrat mektebi müdüriLigiidnen: ¦ kapalı furl . >u MmaM Deyin İlmühaberi Alıyorum boUıaıla Arjpvur Mnnınia l.İ numen. Trlcl-.n Rrvogh. .115a uoKtor ı aşyıyan Yelkenci Vapurları İZMİR SI R it postas .,-nc tecrübe», ftengl atr-aai^lra* btdnabfegil hSât darlığı vc rantı da şivelin rleUrrlLe kaTVsart vc «*rmı ı-Mi r pas \ Juıda N-4 23 Haziran "i'iıı , 1 Cilala Han'almıfe layyar vapurları P^jBk TAYYAR •/.MiRK l'tbtaVat Ictn «lıkeelıic VdknrJ

lı"aaal vatuiui 2'S Haziran Pazar ¦ aanttBîte Kuramt Tcldon Dikili »s 1 K((«l iade Hamdı taparları Hİtöl Şmm PaZai" L^.'^T/'l. ' I- - . ' ALEMDİR ZADELER 1 VAPURUM Millet « Pazar ™"uıaj~ YatlMp TlıİH'Siı '*>'< Lrt leleKî.e arimcı ve rina « Layeyt »intak avdıc .dctefcac Y* « jcîen retn Sıılrcide Bayron Lıiy AVRl POS1 >M *a*£S. Vapuru İJ Hsıiıan len nanaKılaÜi hamulesini ihmei TARHI hHlM IIM D OLCA DOLCA ufdir? DOI-CA, KESTİRE Şirkti inin TüRKlYE Fabrikasında imal ettiği yeni Sütlü çikolata OLGAmn iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlü (Turuncu etiketli) dineride sütlü vc fındıklı olup etiketli) dir. Fevkalâde lezzetli ve ucuz olan bu çikolata ile NESTLE Şirketinin liüTüN z engin AIüSABAl^YLARINA istiak edilir. kuik düdüklü tencereleri 15 Dakikada et SDakikadaSebze pişirmek tutma mblaU 7 I) r.ald- ili de ter ftne ılın Yrmeim f';'l:> - ttncrrı dnaim çtifik hıber verir Vebayı tevlit etler. Onları hiç koku nesretmek-sinn kurulan Pastoksin İte imha edinil , Parİ* Paa-lor lâbo rai u varı müstâhieratiiid.ıııdıt. Deposu: J. Beri ve şürekâsı Cilaca Voyvoda «:*ııgında Vosvods İlanında Nr*. I Şik Manisa Vilâyetinden: tFENDİLERİN Varlık elbnelcn. d-»¦¦tUıdc. pla|lardt luorU'da. tehirde II İlk «IU» îlvytılııı mamul mili, kınve ><ıı(h' .oj» kanuni Ur'A" *« haya/ leya açıt icar İiml ıcnflnde vrvıbrr ı. ı'ı . j -- pinti lunundın ıbsrerılt. Yalanı BcvOjlu U -«1*111 Ciddoındc , D- BU M ] (rr*Hıanr.ilndî(Te. 11 hfoııfleyofeU «03} TapcınniT. Min tırıl knıris'.d 'i* ııalrt İcra ed " arz* •«—ae - seoi İDEAL DOLMALARIN ilteyinil H T;t«x vajırak vc en alî fi \\ i alık v .ı-ı il- | ; .ı | ¦ıliin-nr —jK —»ar eO JBO JS 'rYmJ. (9 » — »** YA BİR DOKSA almalı ya hiç taal kullanmamalı. Zira DOKSA kafi-yen bonılma*. da- f U (' jî kika şagmaı: vej "{ temi natl l saattir. Fıullar ehvendir. Başlıca saat dük kânlarından a-ıj, m.' toptan nalı,; Rikardo Levive biraderi llUınbd Ifaraltkl M- fl- II Her cins saat deposu Falbayrak1 MustûpaNezİii ÇAVI Mesul Mödür: Al. ABA ALTINCI SENE — W 1840 PzartesM 24 Haziran 1929 C ^tmm yunus naoi ^ # af [ tfiE Tûrkl E RAİ II İdarehanesi : l!<i>unuumumhc 1 «Omım .'¦i II ı ¦ (çtO karsısınd.ı dıılrel matısın-ı ¦ 1400 Kr. 2700 KİT

Telgraf: istanbul Capnhuriyci^fc . h j ¦ W ¦ ¦ * ¦ 1 w* , 750 Kr. 14 VI Ka Posta kutusu : N' ^^tag ^ %ğğ m m mm m m 1 1 w ^ , 400 Kr »00 Kr. Telefon: RÖtfegstl Hr.R ÛÜN SAHANI.ARI ÇIKAR SİYASİ TCRK GAZETESİ her verde »lal mUOU'U, 7Vı\. •""'i 472 | & KURLŞTIJK

¦ 1 > Nüshası

yunan başmurahhası itilâf namenin yakında imzalanacağını söyliyor . .11. Türk-Fransız itilâfı HM >-.-!. .ıi.I1İ" ..-lıl im* "l.nı'ııııııl kar.h>rlnr Tarh ¦ rraa •ıı ııaıiıaı> daramı ı~u aMM* ''•<« ... . U*mm. lııı latuMlIl bu («> asada» W (UUlamıhrla aaaa a ı atlat ı .-imt-i ıı ıı—«t» Hu m.««I hadlv »»M (Di •darı* «m IMbah.MSaı.lırıl l"'...ıl» »-"...i um|f lıUha) t..İt» 1"'- atfaV mauaaa laHI» (aa-lw*»u ¦tUJaa.M la>la atrtU lıal bambum .r.tuıa aaıa -a......inin», ulanan MIH mavi» İn k m arat ballan «un>v nıı.;.a_ıa»a an.ı>4-ra( l« Bada r manlU., lalaja famıH. r ılı ı BhM Oaaaa tn. Türk - Fransız itilâf namesinin İmzası bize neler kazandırdı? a- hallıl fa.l-ailm.-l--.iF İl—ı l.--ı»ıı meauıan İreli* uiaiUaM van'rdu Bı. Fi.aaaa d»llaaı»ıala ha »arlı. •Ha'aaabnaas dalan ıa»aa lamıa (¦a «taaMa har »aı maınu ha» >-> laM-. HB.ant-IHala mUm S..I» •UatVaatva-a bn ¦—.."-,.*».. *-..,. ab» ha*.. ¦.-.»,,,.1,, Man ata» lı> ««t t t" aaaal-ı rh alu M» r..d> ¦ .¦ ı*ji)aıa • ...... .ı..,.. .hrai a* »ralllnr -i ba*.I haklı abSu laMa Hran «aı ra «arı Mı ıı.» tokamda nMUTrl lıılaı •* lamı biii aan ı.... ı ı ... ¦ >UU'«ıa<n dalan bir hlr bilir ulu. Iı. Uhrur ¦r—— .".n.aı IIT. Iıı.- ff—Ua twmm ba» ba> paaaaıı bılb. ladakBataa İU- .aa— w. «buaaaaa ıtoın.™ kı'oali a-ıaaıı »»rlaarı ... . — ı.nnata >»"« — I - ¦ -.....ı' > - .1... .. Laa-ııhımliT rrrı Ilı.m la»an aaabl alan m-.r.saiımıı İhı Inlalm dlbkatlaıl . .Il^d.r.. ba m*Val afiler -ala ha.ıaldnda IUıı ıl.S-11 VaabHaala I I—illi baaıau- ...... Iı a I I <lllıa hakli.» Mum naaaıbaa aV fnam la-ı Oaavn a», andaki n<har« -ali araJİ ••¦>IrblUntoll' Maa »arada ir mmmm.; »imi arlab ı .... ...ı [m. .... ı. ........ n| Bi*i> aıla laııua (¦¦!»« ı> Ulur mD bina ııl.n llbM bal Ulvr-.l... "J l ........ 4'«ıu.f a™-, »«hlaa aSaa «laaaaab.l-a.rt- raUtavadn »anİaıl Man babııal..! . II..- . Ma •nrtral Halanın Lalı. j.,-. nalanr. J'l— daaUaB HU.KUııll.. Ika»> elmalı Hin . . ı. -I tcq |» ........ kabal alaaan vıiua tar.._ı. mı¦ .m > !»-• - fmmm lüiailaın:Kııln I Inlofral aauU.nirlaalı ..-i.. - Franıa araundahl tıliat-namcala Imıalandıgmı dua jaa-mıg vc iiıiftinmımi a)Dtn oe.re lsilk Ha 10m »Idugu Oıcrc f raosır-larla devam eden ma^akeraııa hadııt İle birlime l)er> »eılı eden Barlı varak NuaayMae kadar manan jlmrndlfrr bainoiB ciheti aidiyeti busubiı va mOblm noklalan Ivskİl tdiyurdıı. mart mt lnribli lamusindtU asa-•larak tmJudııo Biraz yavaş! Uemen bar ügûn otn-mobil kaıau ynaOndcn dfirt be| vatanda} kaybediyor! rOlomobılIı bu sÛraO. hep i m iı, ailelerimi', çocukl anını için bfiyOk trhlikedir. ş.-n rvuıaııetioLıı nazarı dik

etmenin hi( bir laidesi ounadı</'nı emıallle gordUk. Onun ııuı »oförlcre bitap f edinip yavru a ve binnetice kendiniıe. acıvınır. şehir dahilinde otomobili er ini re ,J..I-. -dİnirl edİı ilan d aş' Tevfi k Bey Riyaset icumhur kâtibi Umumisi Avrupadan avdet etti Hariciye Vekilimi; vo Pranaı» oollrl can ki tylaldcn itibarca taraleya ibik fahbatian orasında murakereleıe devam edilecektir . Hududa ncrareı vc oradaki ¦ ıı i- r >t|iıne dair Türkiye rlarlcfja Vehaıeıl ıı ¦ «ııman Hey fiuriye fevkalade ı.ı t. rrilji mo-rabhaıı M. Roelua ¦ -.nJa Mr 4 — Terkiye İle Sortyedekl sraval ve «miflk me*.'el«*lain dolana .... u. !¦¦ ı İçin nnOmOıd {ı e"» 'iii :.<--._-ini ..-.i ı.ı ı [> eimelt-le olduju aulh ve aOUûfl aryavc-llnin i'...m„i :nrr dc bUytlk bir delil te-hıl eylemektedir. Yunan başmurahhası dün Atinadan şehrimize geldi M. Diyamandopulos esaslı mes'elelerde itilâf hasıl olduğunu söyliyor M. Otya.. .i ¦ ıı kandıalnl karfil.'.ya lar araaında e fu be- imin ait vlmak «iare yeni barı lalıma! ı —mı edılmüıilr. i-ıea nnlı oıeVabr- 1 İkrr clralınOa lıllll baııl ulamıinr. Ha TaWlk a. Ceııevredc toplaomi| olan tahdidi teallbat konttansın a iştirak etlikten sora tedavi İçin Avrupada kalous olan Rîyaa Ctİ-cumhur Kâtibi Umumisi Tev^k* Bey dûn " Slella d'ltalya ,. vapuruile sehrimiıe e-elmi ftir. l'cvtik 1 vapurda Vali vekili Muhittin Reyle bir cob revat larafuıdan karsda nmıslır. Terlik B. sehrimirde »ki Üç gGn kadar kalacak, çarjamba rey a perşembe ^'mıl Ankaraya | gi decektir. Meb'uslann tetkikatı | Bir çuval undan asgarî , 1(0 ekmek çıkabilir uthiiuiı .< nc.Mii biimn, laanan laahll adlImlKlr IM-rvin Har, »ııknraja (iderhen. lan Hr>ln hu ketal»" kendınnr vrmm0ml Sehnmlnl "nollIIıı Baya M.ıl.auUd. Irul IV.. blıal rahaUr/ ııldulundtn Mr ı<l «ndaı OV Mi (ikmamDUr: b"ı -nlerde Mahltlıu Beyi Oyarel e*»'»*. ı ¦¦ ı .ı v. "»aaıhai -u «-ı.. - ¦ ¦ ıar-1 - rha : ıı - ' . Kaeriyc H. Tüfek asından tecile tabi olanlar var tu.«ıı | - Kadrl.e dair mualaariklıb sanrlıyor. Marmın.mının lUıum. bir ınııhahımt karan ncldlr. Aralarımla Mithat Paşanın Son Seneleri "Efendirriz... efendimiz geliyor!» Köşe penceresinden Abdülhamidin geldiği görünüyordu. Padişah iki elini arkasına bağlamıştı , Ragıp B. iki adım geriden geliyordu Irmirdeki askerî ku -mandana giali emirler verilerek (Ceaayirli) nin kimse haher a tınad. n Istanbula gönderilmesi bildirilmişti. Yoıj<attaki pehlivan hfustafaya kayın valdr si ağrından : '—Sana sarayda mûhiaı İS buldum. İlk vasıta ile gel..di ye telgraf Vekilmıs. Bo lıİlacı Mchıoeduı tevkifi i(in dc koli i-ı Yusul efendi gönderilmıfrı. Malûm yau, (Boyabatj buçuk bir kasabaydı. Kim duyacak, kim anlıyaeakl... Asıl icraata bu a damlar ele geçirildikten sonra başlanacaktı. Heyet , tic glİndOr ( Feriye ) dairesinde AbdGlazİ« biımet Malla NBfkünlln havut dalrael vap ediyordu. Bunlar kara biber Reyhan, Rakım re UBf aUı harem ağaları İdi. Sultan Murat t ahta geçirildikten Uç gün soora l Feriye ) ye gönderilmişlerdi Bu arkadoslaıı daha vardı ama e üç be| ay evvel Glmil) kurtulmuştu. Abıtttlâıiıin sarayındaki cariyelerden de (Arrınıyaz), (Zevki-yap) ve (Ebrükemau) kalfalar va

\- arapla üc kadın, jç güııdcnberi saraydaki Abdülha-midc mah«ıs kdaklerden (Malta) bâsküne k rdı. Ssla sıkıya sorgıı male sekiliyorlardı. Malta köşküne kapatılanlara mabeyinci Kagıp Bey dUı>..mH | oluyordu. Arapların ve .ariyelerln eden cariyelerle araplan Florinalıyı kaybediyoruz î "Zeyli dahii azam„ Annaraya gidiyor Diyor ki: 'Mektebi friratta oD/ıesİer kadar parlak edebî bir cihaz ile mücehhezim, flnkaraya gidişim pek ulvi ilhamalı şiriyemc medarı tecelli olacaktır,, a.lııtlı. nin »kında Irın.ı,.. â> lıahcr vrılll.Mila. Tahılı VlbılaıU: — Haıd) d-ıli. I|ie .ana HilaaraaD baı nvanu ııvn «Ilı. ./-m..'" n.rı. m »nıaaaa aaaaaabaar »nlınaaan laaalarabb ha* »ak»kal T*aV lll»uıaluıın >raaibırln>r ırnUfl ırlapları aınrn n.htrdlrarom fini h-a. bu mıln mıılbbalın hlr maharrlH .1. ¦naklin ti..ar. hlr ubıl kSUlıl blındraraı - (.Uda edeb . m r...^. inan» hıaaaı art- apaabaa ı mi ¦. m ı—. manii Mr........ Um aelakaılr b.avladı Bu (ena ı ¦ r . .... Hr. ın> ¦•¦nımdı Blm torna V.aı» ıı d. tok anall-ııl Mr - ¦ ¦.... lir ¦¦ ¦...... ı- --i r»>l»l mallkala havladı» Vunus Nadl p>st Milyoner ZAHAROF lî-'I MBtatıkl: Mana — ti — ¦samı .Huh.ii.ni l«. Hut dansöıheri vastlaalls OrandUklerl kandırıp, ?rayında mitral dindarlar parilaina giren |lalı Rum seraerial Ilı- Ispanyalı Olioaa Nlllof-ranca aralında romanllk bir aşk başl amıştı ün p»IJ ¦nasaanl Ifalı IraT rr* "*•< fmm ¦aa-aj-.aa BaBiııaıı ıiıırmıamı. VedlaıU rr.{ Bu ad,*-. 3m*>ada lalam: laasjsjai aatîl asaıw kcssu. rlar.ııaa '»mili asası a. a)lacas %aart n¦ ¦ ¦ tadau kıc saaauvaraı e».»ı '^aan kae kakla ıMmUjlir ki »U1I--11 kl ıl.1 ıl.ı Kilisaıla Ikımrll mınudur O Linkte ın.d n.n blı din .a m yarim*..... Makilmin «¦relim» rjaraj mmaVmml dr Blı mı. na-insibu.ii.-i.yordu Ba Sal Amaalıanaa »lafı —— — s* ba aacaaaV taflan haaavahaaıamcj tai'im r'öbııır »at-tikan ÇaıUk BfaaMı aamman Bariıdraal arla ta*-(anu-JO lıaaayilkk kıtmt -una) at BO.br ıaaı: vuauıııı »-«deki :lsdrılnı» yuılrnaaııu «!>-'« ıstır "arnl Pubst'an uUuuk yit 1, r.ıı Ben BmiMianlaı ımııdı pte-niuum mı İlin «a aım-«.»ı unHealn Mata-n. bu aBiaıiidi belayı pet o a> dar r-.ilr-.-l iristi-, .rntrmııUı PeBabu usul ıe y.ııiın ¦ ellmn Mr fraall 1 ular. İkram MU ki cı: 1. .-1 >- ¦. t olmayı CBiıaml. eNarl İtin blpeivn dalı İKIJİ1Y- llushii.ll »i 7 •'İtlerimi- m olan air aranın Ui - 1 - '1 £011 Um aleujııııuı. Şehir ve Memleket haberleri 1'fiSrcumhuK Gazi Hz.nin (sianbula hediye ettikleri tarihî saat | Balyada tevkifat İçlerinde bir da eakl meb'uı bulunan ş Uphe-II »aha» luvklf »dildi Balıkı-lr .ll»>ellne gdea mallkmaia naıaıan bir kaç füa e"el Miada Hasa saknp Oiyaribekirde açılacak yerli malları sergisi hazırlığı atılır. Uman» suietrid maaıira Ta« Manı *r»«Mi rauvaasadkı Teri l-anarn lalı ha-ka aı . IX-¦ jjn 1 , ime nlr lerfll im-LU "«».""«I"

SugüınkO «lairıiiiu* ve ı-rjoricir rnabdao-U Yunanlılarla ililâmanıe1 Yunan Baş murahhası ¦ dlJn yani talimatı hamilan Al.¦ .el.l. M. oi-y.-. 1 (lapulns a*a«iarda IHIlIhaoıl olılufiundnn Mal* namenin yakında İmza nal-lannalnl aoyllyor. Un Malı 1011 renk tf- ı-:rı Inki-lp .ıı a sesine va.nl dı Lyı ııll İm <tar. de fır m l yeti Beli*öl7e lulcnjna lıormlmaa: 'eratı edilmiştir. Bunl. Oı^îr.lerdr n»UQr ıa Icnı- kimılaıosiıt Sertle üsleri Iramvay w havagazı latifeleri nadı-enı 1 iye illide Mr iuç sene ınıım ı.uınlınn alay sde-l«l ıılm-tıı Zııl«*ı knlaaı reni yeni plaıCar ve tiklile kiHtl u asmanda 11.U111 miuuuebr'auıUl erin. nhtu yaaacadı bekleruatea... Zamaral ¦Vtummıam i laa mm aa» pelbr dadu Ol vaajetsar bara. Bıı unuay-. fm: Carafaa -ar ırr-ad'ajl ırcaar. C'j tCnc n>rıı4>1ıı hanlren BiaH Rum nldntundaıı Kuslaı HM M-ludakılıı UalUrm iralmraf rnrn. Imuuııa 11 na ninu» 1 gibi farklı .ur mııılar re rleal Ib* muamele yunmanın . illi :;iu »anu aaht UcrBttıırin çln latklkat ierUıkı.n .fiip.ii heyetin 6-? mı deki roaea tıcnoata dorayor-da. Lmkaa mm tm aya yaerra cak oeman ( Arımı.arı İle 1 Lu.-ake-maad balla mamı Sedtan Acile keadı kenehn. alnındanu ıddW e dunn-rrlard. "Uhmut Nedim ve I cıdrt paşaların nyasetıııdeki yıılı tah-kaVal heyeti ıfm sındın çıkmaı vaaı Dnl'B ilk ajıldn alınan netice Ukaduklanna aykırı eıUıvetrdıı . 0-1.lir. bUtOD İlBaiÜMİ aruk Aa ad oludan u al m en nı bekledikler, koak l>aacileri*e k.l-maatı. On lan taıyık edecek ler, mutlak ıdyfrtc<eklm.d.. *h» r»-- Hmy*» İrim tc kmyk bekcammn SaJtaa Anma hu mel.-e (badenlrsmı, auaaslar deiıl m.»A t Htm de harmm irinde m-mmmma?.Hıkmui Nr dun paaa Bauka-dcio dvayayı a«arak dedi ki — Ifte rlendılrruu lımır mt kumandanı Giritli Hilmi paya u,:^'nın *1,rML" Ce* layiHi dcauîâ parla yola (ikarıUtagı bUo-L yor. Cevdet — fttekik-rdrı, bar haber çjkma* Koli»sm \m*d «(.nd, aVIlm* 4mMmf*f a"Hj • fitta*»*! BU rf^^İl1' mıydı Saman dendi hau.ll.!.> — F ve l Ihı lııı. har h a im e kefalet edrrim — Şu halde l.rııtı yakalamış olsa da tHfi-raf »ekmeklr mah-rur -r»! mu. . Iaı a. t. im-., kendisine bifıc veril mlyr lüıum .......I-ı. — Evet, cvel. Il.ı., .1. ¦¦¦ nemde kaldırma jıorr 6yle olacak.Cevdet ¦asarım lakırdısı afin ı-ıııde lulatastı. Birdenbire kapı a^ıkmu) dssaıda behkyea hare laaaalı fcy«t_ Dne haykırdı Dı.ın'ı çıktı. VyİnalrsUaa Oryam iade efendi bir aatukla kaaa aşna aajra-n. ,!¦ Ardından ul.k.le. yetia -blor. L..I kmph p«n<ereıındcn AtMÜklhamıılın t;sld>di gürünü-yordu. Pad isalı iki ılım arkasına lı m...m,. . Malıaymci Ragıp 6^y iki adım gı-rauııden geli-vordu. Nedim paaa Üryanı ...de «fendinin yöaaBse ha «t! Ş-vhllInlaai —Allah almh... Uesmunuren bofas amuıaa ta av fi er iaden rnakae rdnoram fmıaıı _ A-man . 1. ndı l|lıl-mı «,. dueuluyuıI Lokalim latıkbal ede-bUiyerıklen cfabkeıini top-by.p ileriye jOrüdb.. Hep birden çadır kA}ktinllrı kapılma dirildiler. El bağUyıp aaf tuttular . Abdillhamidin hal inde bir İyilik vardı. İri sürmeli g&Tİerinin içi gtfByordu.

Mahmut Nedim pa,aı — ... 1 ..nı. nüs'elİ.. Diye mırddandı. Orynni rade Esat elendi: — Y.ı a .. Yna .. Fakirimze-de nyle geliyor.. Dedi, o da gülüoktcdi. Abdülhsmit gelip kogke gir-misıi. Ragıp Bey kapıların kapatılmalım emretti. İçerde hiç kimse ktı. Haren ağalan bile dışarıya aavulicaktı.. Heyet azam Padişahın ardından yiirudulcr. toplanniB oda-aına girdiler. AbdUlfaaaBİtoturnıamujtı. Ortada daran masaya dayanarak titrek, smbinçli bir sesle dedi ki: - P-s-Ur '-.'vı;.. Beyin hır-meti mr; î.ur olaun. Akıbet çok ehemmiyetli bir İp ucu yakalama ya muvaffak oldu. Mnlta tö-kûndclii cariyelerden birini söyletmeğe muvaffak olmuş. Anladuu r mı? Hep göllerini yere dikmisjrrrJÎ. 5"r^"ix R*pp Br'r'n nacafiı i--l.ii'.' •J"e**t« «tekler dolusu ( ihsan )lan ehis.ii.. ..,oylardı. — Evet.- Nasılsa cariye ağandan lr.itin-.il-.. Besinı-i har.inc-dar (Aranıyaa) kadın amcamm rahmete kavıı^masmdan sonra pek ziyade lâtüflcr ,-.-.rn ¦ | ihsanlar alraıa, ve halta: bu I melun- babiseye atlar, arabalar verilmiş-.. Hepsi hayretle dmlı,» g&rîl* îıuvo'ı.ı.-jı AbdUlhırail devam etti: — lale biııal sîzlere irademi tebliğ için geliyorum. Bu kadım cimdi isticvap edcceksîniı. Bu . ın almı» mı? aldıysa kimden almış? aldığı muhakkaktır ya... Asıl kimden vc ne için alımı ol orum. Buraya ve İmiz '<—-¦¦[. Bey... Mabevinci Ragıp Rey oda kapıında duruyordu. Temennalar savuıaraklan içeriye girip el bağladı: — Kagıp Be), sizin kanaatiniz nedir, açık aeryleyiniı — r-Jcıtdımıı, kanaati çakıra neme yöre habise hamedarm meıhum ccnneunekânıu uha-dellerinde e . Yahut butun c&rara vakıl bulunuyor. Rflylr olmasaydı niçin ataraba verilsin! Meselâ, n eden ona verirsin de halkasına vcrilmc&inf.. Şeyhülislam elendi mmdandı: — Nrıı?il billahi teali... miıı fcsadlueman! - .Mabadı var ma lı iye imde bulıınüu£u m. ise dc Rallkcaır -.oll.l Halı o kay • niLil.ıımlıfı vc müddcl um dan İnmlb cüllmeble "ton ınlılıloıın lıcnllr neticelenmem!! bulunması lınsebllc Bu hunu-ıa »imüldes Bir »ey eUvlvncnıı clmrkıcdir. VîlAjeı raehelilinür yarıa hadise ve tahkikatı J| lınün m uf bu al vc mlııBel maili mal bek kledir. Hoca Vakup meselesinden dnlayı vc Holya mllddel ıımu-ınflaln „¦ .-' . Ibzıun Özerine bıııtım | H.'.rı Korucu ) njin . ¦ ¦ 1 1 i' üç kisl tevkil olunarak Balyuya ({Önderi İdi. i' ; ¦ ¦¦ . bir dc eski meb'us vardır. . a» ar amam m ııı—m— mnaadmil Yeni Borsa kanunu Dünden İtibaren meriyete giren yani kanun. Avrupa borsa kanunlarına muadildir • Menkul uttu-iler ıe kambiyo km-lııı. flnvanını tasıvsn yani korna kanunu <ur.i™ lllbnrer lalOH.ı rnalanmısiıı ¦an 30 auı.- «adar 01ya kabul oıuni-eautıı •miri W ae-niii al» /—(er Baseam itmuU susal edlıaana va on bat cuı mı.vaıkl "tul ImsUkde m emraj maaaaka**a Tlearet mamamııık dalaU Han snaım m>Umt asfcıasp ıaıı«BSBf snaur* aernsk amama ¦amam! a-Jdet- rmlııır. aSSSail da BSfaUuamammat I - Amil veya MBramaranrı ueaam ruıunor -aunian adn>-ı 1 — 7Vı lıl »al. S — BvrBİyr hanv nrv: mammb'. Uf ve ite rı lanette l.ırımk nlıınoraCı « — Imslllriansnln v im¦ - l-ı ':.11.I-- ..'ı D — UııtııUnı. lıavaau. 10 — Mu---.- ,.ı. 1 ¦ ı- ı-ı. 1 dabl--l-ıdc alu snOolen. veym mur.i'eUrU olaa tıcaraılıanoler

U — Muamele yapcınk Utljeıı ılca-relhaneicre i'.- ¦.. ı,..ı ıe kredi enasl ınyina. eıeasna vr >u maurr.U be leaiTiııoıııı kunlrolunn da tabi tutmak, la. 1-- arnr beledi isle t Iıı laatleıl ufak 5ü massa alamk duayen* rih^ı ıder. Mu bsBaramsA-taasr LArUa katiyet baaBadamm BemSUremsta, ıSaBULk ve «s »BÜeesnSa mııstyımal lo Bare- atrtye -..iırıımnı icap eleri «İn MUnhnl CamlyBtl BmİBdlyB antaiıSı f':er.ıum Haıdar aiın-ım nrvıia-ı cahili B"tinde Iıı rıl- ıı un kadınlar kon-tfrcsMde TUrk bayrağı selamlanmış vc TOrl mıırahba*ı ffıa r ııuıku şiddetle atkı sl aa astı İse. 9 mya-eikaasamr Kanal im-aasu TevCk B. ama Aıraaadaa asmet mmaffc S Aliye II. vr Mm. Manırik buEUr l>llctap ıdllı.ıklırdır. 11 Mebusların ekmek ınısclsıi hakkındaki 1 ı.ı. m- bilmiştir . Netice rbmc|>in ucuıiamaıı ISa -i ve bh- aavU nadan aıırarl tlı--ı ekmek .>t.r.ı>r.,.i saklln-dedir. İ Dmav. VeBm «aartl R!:a Bey Erımaaaa iBid amBaarar. 5 ^ark vUjcOtrlade Cenuba firar .ıra., alna Hasa. Ps. lan detaatet elmkdardkr. 9 Irmylrln nakli Uzarla e Bur-şada lakllpçlkrla makakcmısine yeniden BB|landı. § Tarik "-.i. i. bu senr titanbat vUyenada (10) Ura olarak atta*, eaknr. 9 VeaH Atma NeBıtaser rârb B. pertembe (Bsa maBlIk memuariya-Oac rSBsoaBak1. § l.laabal tıbrl Içm m likendir. UL Yanana bir (Un > nalınlıcaknr. 6 DUn toptanaa saaayl Mrllft yeni idare bayef bir senelik pro-jram harı Hamişler. 1, m Nı. ıl" Uıaabul yehrina ir - enrfcJerl laeİBİ saat cemi)•-B bCsciıye lalnauaa lalik (dilecaatie. itibaren mer im* ıtrBrt»dr. * Ş RBsaeaaı l. M. Iıkırdafcıoaan Eemnkfdr. ¦5 Uraal MUaıetan Ihaan ABldin H. Anka ray a pimi,lir. Harici İncitil k.ıbin.vindı I - ¦ r -. r cifnmdı İçki mrmbir IBrlIat ekili labdidi leı-aUdsi Amerika vaki olacak mil-tekir etcal kanunu .¦ - .1-irııiiııp hakkı ¦ Iraı elliği Bir anın Isılla emel-'ıı 1, m !¦- 1 ¦ ¦¦ I yeni fc-iiaıruk Frsnrsa Cıl'rrnkapı-BBaihlas hat» Trscıraj' SirktiI Bir laJunekıını-Tlı--Icu* Hain tmlBÜıe karar vennunu. KınıiADya Katoc Besin at Uru, uası ictn de karar ¦. r prulıılo ılmıolır. Sanayi Birliğinin senelik programı Sanayi bu Muinin yani Idara rtayoll Içllmahallnda mallarıaıo revacı lı-h» v"lı& MİMİ Sariyi Blrlltlfllo yeni İdare lıcyclî dün ~abah İçil mail» ukılcımlşrir. Bu İçllmada bir sena-lik lanliyet procramınm .. :.r. birlik bn sesi e ytrM mallar, sanayi sergisini nçacakıir. Scrs^ .-nı . ¦¦ .-ı .i-. . -ıiiü-ı ...-11. . i- .'¦ ' 1 .- Di*cr ..ir .ir ı-ı .Eril ve milli aaaaydn ı yesl içio Htikûmel fitlen ı.;'" -i" Bu me yanda mu vc prim mes'eleıi ce kdr. Heyet gel n ıckrar loplanıcaku Aliye H.. ve "m. Mannik ı bugün isticvap edilecekler Merhum Şakir l'useoıo küçük | kerimeni Aliye Hanımla Madam Mıııiılk ara.ındakı hadiar etrafın lar devam et-mrieted.. ÛahUdar istintak dair-, bı.y .,1 bu hadrs.de aU -kadar olanla

rın 1 İadelerine müracaat edecektir. B. hadne mUrs.seb.d-. Ls • bar aleminde. oVfar Bak. bar mrs'aleam dedik ada aa da taac-kiH» ,Iİr. Barak radsee. pr«ase» Şee«. kir banım larahndan Dolraa-babçtde. Madam Sayda ile bir-fakte BB otode bir İBnaaıııhtea avdet rtltfcm. famflml sabık 1CVCÎ Selim beyin ve Madam Saydanııı taka maıı hadis, -ıdlr. İki vaka ıraımda alaka yoksa da. bu rıkl dedikodunun taıelrnnııaıııu ırbep Aliye hanımın hiruderl Sual bt)'iıı ıvvır.i almasıdır. Gaz> çifliğinde MUhemmel bir hayvanat bahçesi vücuda getiriliyor Ankara da Caazı çifliğinde ¦esiş edsbnekte olan hayvanat bahçesinin ikmaline çal ujil m aklad Lıı aoeı yekilde bir güvercinlikle memurin binası yapılmıştır. Banda göiticin rirtsjr-rinin bir kolcksiy onu bu I un ac nktrr. Lmİrlİler bahçeyo bir maymun, iki geyik re bir yaban domıııu ihda etmiflerdir. Karileri m lire, muhlelll mubayaallarııtda lenzl-IftHan istifadelerini temin ıçm (3ı kupan neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kaeip. İntişarları günü, listelerimizde munderiç beğendiğiniz Uç muhte ibraz adur-seniz tenzilâta mazhar olursunuz. Bursada taklipçilerin muhakemesine yeniden başlandı Temyizin nakzı ilâmı okunarak nakza ittik hrnmsrafi birinci oününe talıi muhaker İstanbul şampiyonu KarıiTikifi 0-5 galip geldi ısaur O l m» «v- | (amelk. -¦-•ı »ırvılla barka »[uf bir ıclırcl tgı'f.i bula-randa .epridi. galetalara) ti* hıkım ve munıa'ıırn ııınuıor. ke beklenen .>.ıınu ¦aaaraı r».ı.-.--. -n kıt"'*"İda'ıe ¦¦«ılınma, uy tllatıy arda. «martı ı. -ı v S) - S aa» har ia.a-.r-_! (aba «-elası-.- uı.r.ı-ııpi.-" *.Uı>- - ... m.ı.ı: ¦ . • l.alaıa>a-ibv «avına (nk eheınınıyeı • erilnıtklcjlr. AcsGihta rloa^ru tnu^ Belediye resi inleri-ne dair!.., Srhremancli ha.-ır îakelc-ane (elen leaüıuiğ - ı. ı-ı ¦ dm ( -iı .ı-ı | okluna »e muayene res uruş almakladır. halbu ki 1 1 ¦-.: ı ,t:r., okka lıajıiu gam h uyuıuıl 1 rnvvtrc.ı nlo b-mc ıımr ver raa ıtı-.niun Yunanjahriyesi M Venlzelos Yunanistanlı, istila emeli beslemediğini bahri haklmlyell Isühdsl etmediğini soyuyor -liretle cıeıbohat kumlar bir derer himaye edilmiş ab Kınalar hasır Duayene e dün lnriyeltrilı birlikli olduğundan, Eman HıU*Hl Satıma m mı İr- .-.-inil ila» «Uı. ıkjıhıı ınıanyeıi «ir reye cedidi ı* nal«• iKibaa k mıı«ııl- •v-rılaı <0V Bu 1~ı ı' ı '.i I dİH.4" j.ıııUlL n-jıılnl-ı ""t-"*-"-— ¦ n «r-l.lp Öazi Türkiyesi baş dündün.™ zaman mikyaslar! dahilinde en büyük tebeddülleri yapti Monsenyör Serpe' bir konferansında böyle diyor '• ¦¦ -a* -- ı " ' ı - • ı '¦ .; -.-il m>ıu:.ıiı(ır sıypet yapını; ahaat aadcau «>ıwaıi hakkı ey hailsin mumcılı¦a'akniıaı csau, urla. san~ot ve dînler cephesinden anlat nk-raa -anra sot fl sîyaırr zaviyesine getirerek ıı devletledle macarların I ııft belleri o e halini «ırrıv n(rnnda toılr jdrdloe bir (ayrer .arfe>ıiı,ı.-r-ı. u-ssla yalau kendi maırlcrl ve batrlyclkri ile ıkııla u(miyani. rarbin biıvuk milletler ıa e ve hasıatan yalan tariki .t harvı aıbvii3İı.-.a ir »a .iki ıclabkl edca yeni kalyaya uynıak islediklerini beyan etmiştir. kanıl tllrklyeye lıılîaa] cllirdljti laman üt seypti cam mauaıı nin idaresinde kudretle yükselmekle olaa yeni tbrkiyeain bırakınıı tetirden balı'cdc'ck türki e deık-ıioin musiaia kemal maırdkriaie son derece kuvıctll idaresi allında ba< dftadordcı) j anınn mikjaıları dahilinde en büıdl lebddbllerf yıpmaja m % afra» ı _r¦ ¦ - beyan -¦->-.¦¦

Bahrî tesiihat donalt Amerika , seyahatini galecak şans- j ye lehir etti loodıı 73 'AA' - DryU Meyi) »sete- I ılnlr. netyntk mclııhlrt 11 M.ıtrlanlem I mutleftütl amcılku Pclıir-ılıj.ım bul İngiliz kabinesinde ihtilâf Bazı nazırlar içki meın-mıtyell meselesinde anlaşamıyorlar latuliyt >aibsl -d-tı.bm bakır ısmlukb ' 1.' J. .-.Ilın , . ıı ıb - b r itıi jıihauadf 'efcıtr tr/ınci ır taiimatnam toplandı babarı yanı - id -1. .ıı. ıkaı ı klırıınu. ıın -.- "i -i-1-" lı in ml --u'. 'İm . . ı .- nk an lir. i:ur [spanyada kadınlara da intibap hakkı veriliyor n 11 k Hasır ı-..ı.-: !¦. -ın- «elen "kurulu dan alman i a ila resmîn, gerek bağırsaklarda n bu paralar «m tuanlî vr j m ¦ kanunîdu dlyurlar. Acaba doğru mn ? TÜMraTTîaş murahhası geldi ıhlhaM nıbllll tsssı ry paylıyvaı .11.• ıı.1.1 ¦>a h »1.1 . ul-ıaulaıı ııtınaa inli blı nctur el ir <ılikttekıiı. tarıa *ı—" umsje ıı ı-.ı .-ı -,i.l Talimatın esası nedir ? «ima S3 taamı - at tıpaya pmid--,<- ı,ı..,ui W beyanıaaıaıaaIaı eiiili.il,. uıvaıt utaıudea ıcıüen ma-emnla tbt al. funya tcılleıı uhma' rsnar ı ...nı..-ini -ı aa uiliir.iı 'hhiI evh—'*ırmy M. Vcniıels fırka Tîdcrlcrîne ruha t verecek Alına n ( k«must I M. VenlzruM tura • ya asa amaSRaü bıkloıı .u ı-uuaenladj vuku ou^r. OU eual OK -uır /an tanı. bu um tjtı luerjerııu lu'UU btr îtumua ıi - ederek tu mı^akerabn yeni alini re yjrarı ıı-ljjteliBHı balu narertll naunnda -ıl-ıhmı a.ıcnnefe kırar Trrrnıllr. ı.-.ı- ı- -ı -,.\ lı-ka liderı ¦ ......ı •!¦- ıbaıu u-,-m .. Lererrık at paşanın îi iıamı Kadınlar kengresinde murahhasımız Kongrede bayrağımız selamlanmış v« Efzaylf Sual Hanımın bir nu*u siddatle alkışlanmıştır (hrl'-ıi- I» HU rdec »nıaımılrl k> florinalıyı kaybed I Blılalt sıüh+ıı ibsbh ha ıltıirıl. aldafiı ladır. • arrrm d-¦ımmanı ı.-ı ı-.ı. ..ı anini «r-t- ilhammen eb Baıi es'sr lelsme aenmrea .ı-ı..ı,. .. bir bı ali* amam!K.-1 »r BI. Tiirh .l.ı-l SU* *e rdebl nın Mr ¦1 ı . ı-ı ı> -1 . r.. .a .ı. sunam b» bayrbuıalen mBHesabasuın >uıen anlam atan sbBreıl <dıai)-aiıı Aubamva ».i.-u . uı.n.-.r' .-iı mrlHı.ı-

lerinde leBraı .....- etmeh mı.ı .m. andan ! . ¦.. ııi nht. a ı -. ..,,„!.. ı.-.::„ı„ ,r _ mbekta ıı -i ıı ı¦ ıı ıl.ı ın. ıı.ı l.'l.'...a be ¦İrdi Ha . >>.- ı .. .i -ı .... .ı ... iladab -ııılden hoslaadKi anlayılıyoedu dhb kl: — Hamil v* P—Hİ nrMllı n.ı.u man--«n nld.iıı .--.i., «lebe - = . ı -;. .m, -»e >e m» İli a U bablrra hıikıı «Venıı hskkr edrm-ıa' «ilijrI ammeye m. lala nam-ıı mirimi rejıu ıı.-l.nl. m.klfbl ı... ılı. diba lıııkk ..ı.ıı.-lıı-ıllfın. ıh ..il. .-t.hr.. -4lı¦aaa, ;.ı— mbraba IHıaBı nslri •lıkjasreradea ara* km aka bir (•eBas* —n- ..-.w ı.Mm -r^nemBMsaav .-ıM. k» ba aımlııl mla smBB «ManM-lr lıl.a kıH aıramama BalBa yaaaa va Bsk•vkirıaı a raa—ı rı .....--i mm vaııdır i- İlla* k.ıi...ı. apa«r Sndal elmlsUı ilk mrkirp ma ınn ıı bir saire ! — Ba Unda ı..... . ...„.-..-.... Uaaam Kin •1aU« -aJ.-ı kalkınmeı ¦asan llaaım Bıaımııa "im ml-r.a* v» Mldam a. ık amlarT. — Iıma meataa aaaiB«sa aan aaabım-ain saada aaamfmaa baya akmam ı br* nl----•' ksskmm «ma» aaaaaa lam bikri av. -B. banarı ıı mna bs-k amS ya-mml -.. ..B—daym. Bh-nm.b i.ıvâmbaa aSaa (a*-"t datra rl -uks-aaeva. — atrBaanı- — asm '—»'¦ -......ıııınd..e"" -Ur M.Troçki ıngiltereye niçin gitmek istediğini deyli ekspres muhabirine izah ediyor Dryil nanenin lacanbal EBrıMMr. S rulrın larımvk Bua-vune as mıımb pmaermlsllr- ı tcenlserl !ûı mi-va yeni entarini ı i-.-7ill.-l ırlluıll lueaeaat ır •yarba ı planlar en dar-.k -«İyeden ¦oscoer: In Belere l'ı ı'-ı-ul -dr İkama» İmi ıra ra* ¦Ut- nıa. onsea b'-t i İstemeni:' anıo utsa ıda irnı * Aıcele lutiuınııı «a acır meıekkrrl ¦ - ¦ 'İlli a'-.Hılı. ;..l-ln..ı lılır- ı bir a-maarm. baktımelıneı. İmDImr" 'ırmıriM maaş lala atmak laumlveı ve J'ilnıl nıüfi. 11 'ıı-rKııoor uulanrtla-¦ji arın Mm b r Bdaau ıl*--> baki ı.ı mlritmcun ı«- -:.r:¦¦ ır.ur. , ı rı- vi ı Bkprn ba bryanar mBnameı. -iı» > yudıZı Uı baamakaladr "iroeklnm UDtUtereye kabul rdânoe— .im adtf— le tınıya ni vır ¦ is>h işarla rda Kayrfarapşa tütün sevk memnu frvkîf edildi T-ıan inanır hMımum. sevk numara vabıa « a-ııl — hwv ıaaam malan iman m ıBjı ıBiiaa -m aıkdar -ravkai aımaaP masaa BBBmn »aar- sBılniB avyeassk safefaaı mySrmaaa-

Pollste mW iaiıl ıtiMbmW H.L. abn ı.naMl »aanae asama* akü -. ı-ı-hııan w«armı Sır m-l im -- ınınen-rr BBBM ıBBıBSB Bn hw ber kül ıa— ... -il a^ı aaByaB aBaaB m İmi Baki a* dafeıv ,-anaihnl avaMmı bııkmm.k O .1 oSamaBBBi aMMam ıu.nu ur. Buıûrdıu Mı mrtmakıı diKerltrl d> Hrrnthı m :.«ımır rrauıtıllan emrinde r--ı:unar-atUı. ı ... ,u ram »Bil ıı ..» l DBB Bmmm "—t ¦aaaak mr mm ¦ne dı aıBOara #>n ornamııarda ¦talsL-ııU. İKtlszıon mohafiirte ItrBBi «Hala »arı ı-ı.ı ¦ , a. -' ¦ .1. bar rr—am abaam rom m^mmundd bil nBsını Lruı »iıaıı İBaaa «av. Sıra ı.saatti aBmaa Bk ar-ma ııi BaBSl Ha nama Br—hU mmpma "—ıı sur. iri ı- t. aVvksr* BSmaS a IB i|i'l —»1-sdaa bar kuma ima basmama ama a. ıtırı aksara afaasm Maka S ba Ba¦U — ıkuı ıııBıııBSB Hıı'ar-rt— kala IB-n-umr. id. "im yatta Sen. ur ib,-_i aır. U b-ma Rarn M diyeyim. Ömer. bıcı _ rıyordu T-ırtn neadıaa a[ıy« m> ¦ am aannde. kan bıı taam amaıı-¦aıacaa. ııı-. dataaauak nt mr-yım «mer. ak> ıiac h«cu da. r^-ı^tntv- — aa mmm — Iı jmm kanlı m .- .« . aSBaK •msr b-mH en» bıuım yuvan av İı .-, — orjua. bir jrı. ¦ mam ba ırada. fn» İmajını' nrTİkuımıt olan eserleru-r»C dat ıı.lıme,W'MIU---Uî-m_,, | l-ıromen. en rlja< . -- .i-. ¦ eserlerim ¦ar] leii; meeıaBU mbraeı İv* -ıı mna ıC UUSaaı tam tın ı-rckekrl.. veri "v lı.. anvınıııa in'. ¦. ı.-n - Aman imiai. *ru*m arlık bana mm-aadr rdka» t, „a-™ V» .-I ala aaaabla .1.1 im Ok •ıtvb-Bl BBBBv! MilH İİ7.FT Cihan Mustri kongresi viyanadaıt «ama, bir (elaısl. .,.....ı ¦ muhlelll ibrmykelkrmrtl mıueviırr namına I0MU murahhaıın üjurak ede-iaya-.'crtl eina * ınpurı "abialaa trrsel. otdntım^ Mldlrmek'r. •ajalanırr nk. ınrrPal Vnan'kr-e İIH UBlm yara arar Ke.uUuae d.ıraraıl eıi-u m.ı (şarjın raa Bararu» Elana. Ba m.--"- malUmiı'. beysn etmlalır. m -1 CumharifR — fFVUKUAT M Otomaıafevll İFaclatarp Gana otomobil ka*n«ı Kınlınprakiıi ^^^^r* Kavgalar 1 Sinoma kapısında kavga ] Fatihle Altay ı:'.- I- k ¦ ırrl .. ıı . i rnn 18 >u»ındn t%\' * Şnban İle İr» ya- Ç^^^^^1 Kasa Bar Yüzme bilmediğinden boğuldu HflteyM HUsnn Kr~-~—~ Seyrîsefaîn McTCw ucmuı; < lıı. ı: ı , .,1, ,-. ı 11 | Ayva

at P<ı^t.ı-*: MI DAM YA POSTASI U ı iı '.ı 11. ¦ .. im ., ı, NAİM VAPURLARI İzmir Pos NANı 24 inci pazanesi ,! , Akçeşehir malmüdürlüpünden: ?»!*n »ilfce -1? koro gürlerdi ... "akıa »oo ata sevıM-* Is raılsdı " B»^ı w«ır* aoıın» (UCrn dana erkini*, d nıdu .. " Minnoşu Hanımın kulM kul «UI ab K* tor, nr can sıtaa^TbtT ?0' Bu hejeoarıı ıı* kocaaltie «-MUulban Hanım »Dır HU: lenöJfi Un <ı>..ym»ııuaU. »lr> Omt Bej\ 1 meraktan catian'i» içeri «UmM -«•»... Sisden... Şev İsleme**... A> °"ar: bu elbtsenlane eHul aı,n... - Mertlik* eraı. aıııırndeu »m lale-a, am de an çok ja 1(maJ(.u|. buaniu «eviune ' ^a^m^** hlika *««•«.. •nnertne pak l-noyer. eıye <Ma)inuyor. | — B>»r°> »usun anta Bum n* için »ı İ aç «ne Mnra Kc<*a <--r»« »»»cı İlk. pJoOen bana ta» anne* ılbi olacak, diyordu. |» adı... Bj no» b:r >pydl Paka! o .aman» ka-1 ™ ™ „. M Qtt>H »rrlk Molruk bir coe.uk Evvelki «ece »ar»ı KOprUnlio Halata mha.ll mevkii a rkasına yirmi tOnlılk bir cıkck çocul bırakılnnaıır. Zabıta c«cu*;u Darullcıcye eo ia lir. Çocuğunu çaldırmış BC)aııl rabıtasına, bir Ermeni bir iddiada tnılunıjlnııı;lıır. kat . Marİ; dukuı ,ırı tvvel (J"i.ıv . İçin Haseki kadın ha«Iaar<ınc yatırılır vc bîr e linyagn KCflr, İki¦ [Da evvel havıanrden (ikan kadın, ticdlkpaıada Ibe ı Hilâl pazartesi § Yelkenci Vapurları | | KARADENİZ l.l.KS ve j l SAM SUN 1 ÇARŞAMBA fi I sl^y'";' SUlccUihlıpnoJ.,. ! NAİM VAPURU İZMİR-MER5İN postacı \D W ' ,., i 27 ,. m PERŞEMBE , ,, , ,, „ ^lıkecl rlhiımından horekeıle (Çtoakkfllc, Irmir. Klılln odrum. Kados, lellıiyc, Aninly», Alûiye ıe Mersine ufrayacak-lir. Falla lafsilflı için Gala lada Site Franicr hanımla 1? numarada atenıc1i£inc nıııracaal. Tel. Beyoğlu 1011 ıujlimal m-limiı ı'ni'l •lı-cı >c;ılıvıt kı>mrti muharremi Vilâyet encümeni delmişinden: .Cumhuriyet1^] . Halk Sütunu 1 :;; M; ¦â^.7-|la>u"'!,'ıu'?<'.*l'nî!in'ı.<J 1 ""L naöiyealnö» ı.ıiı - »Miti mmnbu elvr. «.<., '»»nU WM* «r 1 rıialfl <nin< m,.,.,, >Bm f!^ (lkl „,„. f.,.uı . . . | J^'-^aajjmann -aııaâa t.., ,,,,„ ",™m™Vahiyle wtıT ¦ iü," I Ferah sinemasında Bu m < İnkilip lîyalro - , su > Roman Müellifi i Perde bek oyunu Tuz inhisarı baş müdürlüğünden: Devlet matbaası idare Komisyonundan: Ticaret ve Zahiı DllnkO Zahire \ Cinai ^ Bu £ d ay . 1' 1-.' a ı -: l^lîl rl İli klKU l'H'ıl MAH.VIII — B.-ikUda VUuctadc mabalkılndr Tıılıh t on ul muit ar. Klnrayrrfr H lemmuı VT» i'-l.".- "iUs.au tum caou s.-l ai.-.yooda ala caklar. iTtit Çcrhezköj Belediye riyasetinden: İstanbul llilâlialııııer merkebinden dirne Belediyesinden: !' TmŞm*aaS!nSe*£, '* ¦aar koro* danl ayni ckıuu tahsil ve lamın U ilDdo^conımık taUvtcum "** -'¦iinliunve'. ve Miııirct a»»imm5uî Deyin ilmühaberi , Alıyorum Mühendis mektebi nıubayaat komisyonundan: Divanı muhasebatMurakip muavinliği için müsabaka ilânı Eskişehir Belediye Riyasetinden: Devlet demir yollan ve limanları umumi müdürlüğünden: B I Hacı Bekir zadetiraretlıanelı.-rinde I Gayet nefis ve leziz ^ÇİKOLATA MEYVELİ NUGAİ Balıkesir Vilâyetinde Havran BelediYe riyasetinden: Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: leıl vcvfaite 130 (a% Laı rtkA) da mubayaı atlan vc aM-0-9?9 İspirto ve Isiprtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden: Evsafı --artnamesinde yanlı biri 300.000 diğeri 450.000 kilo olmak üzere 750.000 kilo ik i nevî iaatrto parırlık aurelile ahnacaktır. lalipler mubayaa tartrıaraeaiai oyrenmek ürere mubayaa! ke-mn-yortu kitabetin müracaat adcceJctir. Teklifler 1 tenimin pa tarttan günü aaat 12 ye kadar İtaba! oaaaacaktır. Yüksek mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: IIC.MMAVI MtJKZAĞİ - ISITMA , Uatiaac-Zıflyetvelcuvvelsirlık natltınol | KIN YUM LABARAK fam feayıa sVı aaavnı re *u„,t ıarat>n> ıl Teenaattan evvel va »i wr> ı ır ı/kor kcaerır.

Bursa at yarışları Bursa Baytar müdürlüğünden: I'Dulcetto tk\\\\\m\\\ * GRAMOFOiNl.Alii aaaaaaBal e GRAMOFONLARI .a|> la-v.ıılıada ctı m jantım 'pofypk e> lab V. UTUCİYAN i Baı r H. riyneetlermde yana ve ı.fch encümeni ÂJUİ ^ hariran *<*>, 5 temmuı. 1? tem mm ve lu ICmmur 029 ta- _ fc riblerinde Bunada at yandan icra edilecektir. Talsİlâl , , alma; ..tiyenlrrm V.livel Baytar mildinMhl-ımc müracaatlar,. , a lılıp nlaalan m«W«p İrili Evkaf umum müdürlüğünden: Diı afjrılan Otk taftammül teısodtı Aspirin komprimeleri edmaklo deiha! ıc&kın olunabilir Yatnu kırmızı banthrolhı hakiki ,«taean-ambalalma tek» c Marmara ussübahri Mih». Mv. kumandanlığından Tarsus Belediye dairesinden Adliye Vekâletinden; a Telgraf levazım müdürlüğünden 47 ilâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızı ,1;,;; .Salih Necat iden alınız. 55SL taze ilâçlarla kemali dikkatle yapılıı LİRA l-.ı. n. vn Eulı kilomctro..... millep lâstiklerinden elde edilmelidir Menfaatini dâudiaea tAomcb-citı lâstiğe verdafi her lirayı mukabil alıtı^. hirmctl Iı-ı.ıp cn-lıdır Bil yolda MİLLLR fabrika* tecrübeleri irin binler» dolar sarredip y-iir binlerce bilomrlro katet eneklrdlr. Elde ettiti neticeler goatcıiyor ki: FİAT « İKTİSAT '¦¦ -ı -un:, Cn ek ı .1 litsttk (MİLLER) 1— Taban ve yanlar yekparedir. Yandan çallatnar-?— Tabanı yol seklinde olup her noktası ay nı taiyiklev la dokunur, vc gayet yavaş vo mûtesaviyen aşınır. 3- "UNİFLEKS.. altı kat bezi s sinde lâstik ro atiliden harrket eder ve be* çatlaması vaki değildir. Lâstik derdinden kuriulniâk isterseniz hemen HhVİ DUTİ MİLLER lâstiklerinden aliniz. iller »re. y. s. par. of». kısiiıtlen vc her turlu levazımı umumî satış n T T k P 0**>^mmvt dı'C Doktor A. kutiej Eleruror matınttcıl ¦, . .jui. ılaıhgı. preıKıt. adesviktidat. bel bfiı uN ve iıırn^iy. »davı Kl-aktıvde Q.ırc<{l tmnı iırlBTvJı |«7ı afcdıgııı bûlün Zevklerini Agfa sana tatmin ettirir! resim çekerken Agfa Filimin, unulmaî! rotografiarıııuı valin/. AGFA -LÜPEKS,. kâğıtlarına çekini?: Doktor Seyfettin ademi İkadan cıl verü vesaitle tedavi eder. Babıali Ctcİdeıl,Me-errel. otebtaii'iıdj.llc'irJT -a.it( 12 -o) ISelsog ukluğu, frengi olanla m naıarı di kk alin e

Dr. Horhoroni I-. Iı . Mletlm!e lıırfcl rahsıııalıklan İn .....¦ !¦ ' .m, -.; Müdür: M A';\!l ALTINCI SENE — N' IB4I bı,n>n-rrl.l YUNUS NADİ [darehanı i î Dûyunuıımumly* kıj., d a İre I mahsusa Telgral: İstanbul Cumhurlyet-- ı.ı kulum : V 246 rl*. ı>aı*ri:/JSİ. Klıap 4T2 Cumhur.yet _HÜR OCN SABAHLARI ÇIKAR. SİYASİ TÜHK GAZETESİ Sah 25 Haziran 1929 AHONli ŞERAİTİ JMliDDtT: İTtlrkle İçin Hariç lvln Senelici 1409 Kr. 2700 Kr. 6 aylığı 750 Kr. ' Uİ& Kr.' J3 aajlifi 400 Kr. HOO Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR TUrk-Yunan MUzakeratına Yarın Yeniden Başlanıyor İyi komşuluk Gana 11. -ı ¦ ı m. . ..ı.'ı.'. -I—rk utıınnaı. Manda ttr man ¦ıhlbl nOkttıt*'. İn Türk-Yunan müzakeratı Eğer hu defada lahlOr İBionı «»r-lıaıo. »III .*..,«' _j-m-----;___ ... a»-..*!, wı m. su,ı,f ıtııaf olmazsa... Minaaj nı.n.1 nr.il. rranna Ut l-m Mionu,..-. Bn .™-tuia» i-'ı-ı-0ü,, Ankaraya giden lomııltk alnı.ki ma Hapın. I«lt blf» | f m . tanlMlin.n-.maoa.ıbondaa.bar-IUr., leVllK Kamil Bey İD Bu.DdDda.il »larah »İmdir t Ulu h«.VAnlılı -tarımı, alan m--*-bur »a» hep bul »< 1 eaırjl mir.ul -ımi.ıu rarl.lt bir** .niptilr. Frltıl Beyle l*ran»ı> llarkdjı «taun M.,-. . Br n -¦ tamda W«n edere* "Un —ılıah-rtarr İm aaaı İtilaf-Urla İki I •mttan-rUn har UM la ptl-rlı nan mUnaukalUrlnl daha bur»k İrtmll «r l.tvk ılo. ı ab -idir •111.1 riKin nün mm aat.Tlia.tia lauBya bndaal Frıu-ı Hr murıihbjlıanıı»" aaınıı 1* dmiaar aUMlmtai Icl d oraılıkl m»It-kabU ntlr-Un aarih , ,m- ., vardır. -.- lllıaflar.. . «abım tfıa bu uaU mljrllta daları lalla karmrl >• thtnınalrt'rııırlıl.- OİdUİDMlSID dUB W»" tcaalıUh tUrlın na lUlallann Baklkl I bar» dalıa fail* tutamak vr tmu HillfUr iki orilr ferui'nU'¦ BIH kadadm. mu .Dik klarnetle (ianrn-«".i- ,11.1 rr ol mt'-l* Itrin kaUldlI. dlrrl bu b ıvılJjr ıl I olan daha «nrHİ maah<<)< rr . 1 i: _r 1 1 u.. lanlhrn IrııB*a murınhıiıniıj Tavuk KAmlI B. B-ıııı-.ui.iı.'ii.-.. Terfik KaaU Bey <ıı ..i -.ıı aiaaMeal ankartty» i.~ i" ahUlun.rak 1,1111 •ana aınrn llhtl kramade leıblt 1 I at .i' I . M>r<U «.II— .1 ¦ . . Mr dan Clkaa Beıü lı bal, aadaa hara NourbLı. kadar daa da aairai t II' Lı "n —, k> ma a da b allatan Ba buladan a* Bkkrl ....:!. • l-k-narrn ant '*!>• Indr halli ¦:- Badl.1 ı-l.w ..-1 Ifad' rdladljl kda> c*a>r. la—«.al •.mltk.B..I aaVla aan.ı.ı.,.. (.... -a» «Starla aUBaU uldaitı ı>" kaaafco bataV. babı* ır laılılan aaa|ıda kalı>aeda » — i'ııı Iarata Uada -1 >ı av «deralı •¦«arbar.ıt. a f,.rllad> ataaak •ant bıt.l ad—aa bada! faa Ikata ıdıbaVıaal W —. «ar İmli aftk akmakla br.aWr 1 (Imaadlfrılr anan piki Ikanl baraaih . adr

¦a aaub ...>cı balkı da aaala» t .-¦ ırU.a |<-tla|ı aabaı n ıkı ıdlbın ka-aaal tBaatr adaaaad Ir— bakıl, kar baıdal r|.ı k«rba Mr haaaa alını. ıkı Ural 1. aıui.bıhllrn. balla mbılrıckaa tok nddı taaaaaaM abau»<.'< (UmrUh bataatdalı M aabBa) naanamdan e*ba*M lıurkıu bana karm> bakma aaa bakkablı Ba ....1. r-¦ .im'k Darra a. kdaulrr ı.raıı adundu Dahi 1 1.. . ... AarraaU .1 ..m aa. Ankara lauahrdralad'aa ılıaarrn Ua...'.- B.lıa tr »Ulu Ba'aBıl Ttarakrtın. -aaı n haM kaa ak mm-Mraaal im—-, b. .raaatlan->•• baa ba lana a.*d»ı.a.....n.Mr baraka rlada rarrüu aoklıı ^unnıaıla ¦¦'i-' Kf* ' .lnı-ıı-ı;.»'i'ı. >< — Hır. iihmji (tifo; Urafım>la-ror ev tnınnıı <urn« hAaan b:lıragınaın feaaV rar oiaueuca. iılCA Bttkteıacuım l'AÜI BcUtfSnl irahll DtkatdDc jj.dıAıo. Tir* l.J Jma-Uılıl da t<ı hluljkl J. rrlıl*-M...I. . .- ı ..nl -Hırın, -m -rr. -,: j Türk-Yunan mllzakera-lına yarın başlanıyor Ankara 21 (Mo. Ma.) llrb • 1 ur ar muıakeraıına ^arınmf>uya ballanacak ıır. »u bandı narrllabll ha>d_.ı. baa aaaMb ta amHa> du Tarha» hahhala •* Maa .... alı.llr lalIfnaV rdrbll-ı.kl.rdı ıı-r İki laral ı—al>«l aa aaaıN* I aaaBB ı.aa-ıı»>a. <adl tadan «!•••. di •a ahkamın kıuı-ları ll'H da Batara faıhaiad. k-aaı-ı ¦ Da I......I Br bBta «un.-. 11 namaltrd.. LaıHh .. («bil pahal aaa — I nfıra kadar lı a«ıaa-ıiı km ItU «I—atı t—1 anlara IUIBInama ¦¦dadan rkatb ı.r.II,,, la—al a Baklıa —ara —aı abaBaı la—aa İt IH aata itan ahkam » kaa I aaHladt bulan Mr hnaau 1 ! Cumhuriyet ¦ Ucuzluk kuponu 23 hırının aalı ; Cumhuriyet Ucuzluk kuponu l.........Mhaalran aalı "11 Ucu/.luk kuponu ru değen mi ? Eğer Emanet kendi' sine güveniyorsa t Bir çuval undan kac Okka "ekmek çıkar mea'eleal da artık yılan hikayesine doadll. Şehremancd H* len farla cık-mıyncaıfıada katlyyrn »rar elli. Sabık bir cmanclpenab ) lirden la/la çıkar di, bir diteri ben l<» bile çıkardım, elbelfe I0O (ıkar mUlaleaııadn bulundu, DlnkO (-uıelakrdea f>£ien-d iti m iı a aOre laıaobul ı.'.tr.,. - u. ™ m . ...... da "Ekmek u coılıyablllr ve acuılama-lıdır. bir çuval undan aagarf 100 ekmek çıkar _ ncücaılna varmıaıır. Sıı Halde acaba kimin Iddiaaı •a harabı doğrudur p Kabul etmek lUımdır kl ha» ekmrjı cakl Hat lne aaıaran bn dedlkndalaı mide biı'nadırma*. pek çak mtlaalltlr. (Jtr re kadar Emanet kir "yaımıy oidusurauc İçin ¦ .41 -ı ¦ ¦ - . ila balkın laldaglac oldatnadan suları leklll cdlyc r u 1. ; Srhremonca tger kendlaiııe iplvenlynraa, deıhal bir çuval 1 len farla ekmek m... 1 ¦; .n - ¦¦ 11 ¦.- aabık -ıra netpenabı, Sıhhiye .MUdtirit bayi •o dleer mliddcileri. İ labaıe daveı .-¦ı.ı.ıBu mtiddeiler, Iddlaıarıaı l<-lat ellikleri ukdlrd* Delillere kıtaca: * (Jredilır, Halep urnda fae. ardında horadadır, buyurun lecrtibe meyda* Di n a I.. . demeli. Bu yılan Bl-ktyeslbc aruk bir a Ih ay el vermelld İr. Doğru değil mi?

Düyunu umumiye Taksitler mes'elesi ankarada halledildi M. Da Kloılynr ıra 24 (Hu. Mu.l — Ocçen Meclis Reisi mekteplerde KâzımPş.Hz.nin. ziyaretleri Pasa bilhassa yatı mekteplerini gezdi B. M. HcciUi rcM Hıı.ı Çata ttaıratlırl, relakaiında Maarif İmini ktall. taı Bey aMaCa baMt vahrııatı ¦akıep Urla dan halılarını cet Bklalrrdlr. Evvela Or.( 1 kftydt Gaılpnaa ae«ar yatı aaa» lebme a+iaatky »• mekıtMa ya-tabbanayeaıak. han deraBaot-Icrlal dalatdlıa-lar. SekN yav. raaan Ha ayn ayn baaaanal-larde bu tadara t nekiehfD hama nârım rf. Mı. defterlB» pek laiılfktr Maileler >aamak luıenlc memaualyrnertıu Uhar rı-Biılardlr. Kiram fa,, m. ada Tardaklan fada' | " Oaıl paaa ıchlr yan uakte-Mai fflrdilnı. Mekteala faılram va e-nrıiı» biıydk dlkkaı vc t U. M. M N.'.i a. aanm Kaıua pa, İla. arada. Çapaya aılmcllı Kır muallim makıeblnl riyareı cımı^erdir. Mektebin laboraıuan al 1^1 va resim terflMı* Knİlmta. a eanada kahvemde balana a laKb* aa ka-î<ıh»nrfli |alaaıalB|laî. ¦¦aya Haıreıterl.bbekleaıe tordılkicrl m.....1 ¦.- ı-.«..... memonnlycı atmiyler «e madan Salçak Kil aaa'a Har nar «ır biat Eİlaalyleraar. Buradaki eeaebi mulaaattıdar Kirim l*ı. lı. ac lakıllın ı L1.ır.¦ •Esirler konferansı Murahhaslarımız dUn Ankaradan geldiler ıtiafiâ Ceaetra m jkn v-inaıııı >.l¦la (adili ve Bu ¦lukavelıaamaya cr-lrlcrc yapılmak aaaameK bakkaa-da Ban madlı-aaıeal Kha C eaaırrdr 1 tıpta ¦ nacak P>>ntltnl. Mithat Paşanın Son Seneleri Abdülhamidin emirleri " Arzınİyaz „ ı şimdi size getireceklerdir, neticeyi merakla bekliyorum, şayet itiraf edecek olursa derhal bana malûmat veriniz Vılduda Abdulhamil derara eHû — İcap cdCrao bu gece uykunuzu İcrkedecekainia. Ragıp Beyin aızltılc beraber çalınma-mm ve na hcyeliniı ara -aında bulunmasını irade cdi • yorum.. Odadakilcr (İrade) kelimcaİDİ isîdİDce yerlere kapandılar: — \r .i? hınıirelini yimdl ¦ize getireceklerdir. Neticeyi merakla brkledij|imi unutmayınız. Ş yet İtiıaf edecek ulursa derhal bana malûmat veıraeniıi ¦atî yanı m. 'l ¦ I •'¦'.1 ayakta dıaanlar a raunda ki Mahmut Cel âlettin Bevf sordu: gormiift — Tabii ;.; . lı ıım..' Çadır- HOfhUnUn caphaal bında yHzIcitirmeyİ unulcoayuuz Diyip gitti. Mahmut Cclalettin pa|a ^.ı«a-I aını-.1.. Gelinini aaraya 11 alıl getirecekti? Kadıncağıı akaa baha duğurmak üıere İdi. ("1 Padişaha bir yry aSylenediAbddlhamit giltikten aoara Cevdet paaaıuo kulaguıa fısladı: —Aman paaa elendlmiı par-v'ıo elek cariyeniz hamile bulunuyor. Aksama sa'ıaha... — Zarar yok. karar yok ... Allah afi yel versin, İcabında devlethanede ifadelini aldırını.

Mahmut Nedim paya, Abdülhamidin bendi aralarına babf ı.rMabeyncı Rağıp Beye: — Beyefendi oğlum. Velinimet efendimizin İrade buyurdukları Haıinedar bınıirımnl İsticvaptan zatı âlilerin* mühim ifyaatla bulunan cariyenin heyet buıunına yikanlmaaı icap ediyor.. Müıı ri rica ederim dedi, 1' 1.11 ¦ Bey—Mc*eJenin ehemL.'.l 1.1...... direndrn ardGgUnU Hazinedar mel'un enini tanır, (c barlpllrlıl Bu hamın dtaya.a hafi çatak enin'ta blmilıakr. I Litteı Mklfryl (nırlnu J Aliye H. hadUeal mUslenlIkllkle Dün MmMannik ve ailesi efradi isticvap edildi Aliye H. dün müstentikliğe gelmemiştir Şakir paşa karimeai Ih-zaren celbedllacek Haziranda kar! 'ıir. snıııi ıkİ köylü tipiye Lutulronf ve donmuş! leaal Caraaıa iBBakimiıda eirımduğuna aaaaraa GireaOB dahılınd* Kalmlaı (narında Bektaa. yaylaaında kurulan pa-ıara gitmekte olan iki kAylll kar ve tipiye yakalanmıala r ve lir ikilide donarak 6lınü)lerdir. «eB'u'u Hatan ta aurahhaala-nmııdHiı Daılat Snraaı ırlal Kaa-rai Beyler Ankaradan yehri-aOı ¦ n Akıl Hukıar Hey Av-rap ada oldu-foadaa (enev-lada heyele lf-drak rdcccktir. Kaaret Hey, ¦Ons - yana . Barakel edaıaklcrlol ¦""—aı ırmmıııan birinde tlmlfll'. Hrnhifl lıll grlmnıt'l den brrl Ha dltnln bllf bu had-tvl mahlırllnd h.y. -km. I'akadar daa yapıtta balı Mm. M •'f.kallnd. a krılnıtıl -Ulır Hanımla . . . -.ıı-; ıtıcıan edrn lal» I ¦..,).,. -.1!...XI., İDI yaınaı,lık (\kldar inal Bay dıln. Mm. Manalk traol Bayi vr lalldrıl M> > >|. ' i' i - i' . 1 kibar ... .1 .. i,.,. fUnlrr-ıl rdrn bu dedi kadala ha-ıl adli hır aahla d*»"-' mt tf.km.all kar MUataııtlk Cemal 442 mmm-^— " | ıı ..ı ____-_ _¦¦ . ¦ ¦ — C II 'I U J .1 —————— pû^m ZAHAk>OF*CT Ç Şehir ve ^ * Z i Balyadaki tevklfai IV» ı »m ı>* Muharibi; luıı 72 — Vakti' ; .Ylıılım'"- Fevti fi '? Zaharol İspanyol dilberi va prensesi İle sevişiyor, ticaride ta m yaver olan Zaharufun bu askı da kendisine maddî istifadeler temin ediyordu. Zaharof bu aşk cihetinden de m es'uttu Itınlıırııı luıl-'ı m/ıif*! f»)<t< \ittafronm Balyadaki levhlfal Yakup hteadar, mada diğerleri taniiye edildiler Feyezan jileti "Sarıofilaıiîlakl ••yJöptan;! ; 450 klr.ı açıkta kaldı l j Kayscrid< al. r ı ¦¦ ¦ ¦•¦ ¦ .d- > * dettı y ağrıttır ar dan SaıroğltB I J nıliwv (ati bâr -S** evden SO baoc I J v« 2 dağâmcn knm.lcn v»27 . ¦ ev de kisuacM yıkıldı) 450 ¦ Leblebi, .«nbak çekır-dedi turşu ihracatımız! Halk Bilgisi Bir heyet Şark vilâyetler ide tetkik seyahatine çıkıyor yn anıda vana Un roörtcT naföorflerkrı

ila vasi aa -anibi ıtoö¦: ıı ; alilerin] yanıısa) »» im »iMiıı ırar-ja muı-ırıan-aa Bav sal vaall Znaaıtlu U-anamu-ı f ».....l.afalı esir. nanahaaMn mm " .ıunt jBan t* ı.ıainmaı vınamı lamana aomı f amım aman* anası Mr mas<er oU-ıa m>u aar anaan ram m ı na. lat. <ax» «a amSmv «aan mamaSMI bn 11 amil anaan a damlı la aamasasıren Mlı-aMan mu •tj.tı narada •ar. di mLinda ifomeo ve Julirt maundaK'. ¦ •: macerasının lıttllln vurur ™ ımıupluıı cereyan eunııtir (Mabadi var| mı»eli derkardlr. Müsaade buyuruluna bulunur biııal celbedeyim. Cevabını verdi. Heyetten cevap beklemeye Umm görmeden odadan çıkıp gitti. Rsgrp Rev ayrı ivti yerlerde kanalı olan «svrryrteran > anma gtdıo'du Cari) el et d rn (Za-*kıvap) kalfa (Malta I koakuodek. beyftk odada banali idi Rapp Bey doğru 7e»kvabm bul un-doğu odaya fitti. Kopsda ve dış arda pencere -lerıa ününde birer irap nöbetçi bekliyordu. Batıların varıl t abın aaıay lıalbınıİao kim-ae ila söruamrmrııuc dikkat ctmakll. Nabelvı arapbsn Ab-duiba müasdubi !'-¦!. ram »ga toçmıalı Tabii hepsi de hanı m ....... ..m cn e«ı niyet uİcradan «.art rmmialndı . Odan.ıı iiuMjıı Ragıp Beyda idi. Zavallı kaduuagıdara günde İki defa yttaab *c ıu verili-yord Man,...,, furp ite, o-argırdBgi lamam. anUk btmuta cak İare bar een-ıya ika kaana. -laamıtiı Bu ranye merhum (Abdu .n.ı han— baa, kadım mn cariyeni (Zevki) ap> halun tda. /rvkıv.p odaya gırtmın Hatip Bey oldutatnu obıtmrr korkulundan tapaan I mılmraU . Ragıp Bay: — Korkma kırım . Mir m et Ve fedakarlık ilmek istediğini Fİondimirc arıelllm. Oylc iao fil. s dık kadını kendime ba» harnrdar edeyim . dedi. OttaUu 7-vlny.nn kalfa. Kİ cinlimi»* baf haıln dar olacaka». Aan hari-nrdar Anladın rm'Saray aenin rluvde olacak. İn ı «ey seıun olacak Kııı u . moı bura-dam çıkarıp rfenakmıım vekilleri hunaruna iji>ii\i«*»Itj Amayaı kaammaim al -• a a*ıblırm. aakkm km.....ila dm mVsbannâalıi-. Han* naat esma bar aem t*yt (> t yas», nm 7 Zerbıyıp kavkusoadan lıtm -yofda Ak, va adam. na kor-kas. seyek._ Kaı»ıp Hay Uımareım ıaılmt-ainden celpnıynrmut gıka boynunu H7.-.1 ,ı ağrını gene kırın kulağ — San ba| haıuedar ulmak| ııtıyor -t-¦ j-..... ..ı.ı. bana ıcbinme' Ffrndimİsin colUnc girmek isUmer mum? Abdollılnn vefatmdan sonra suna buna dağıtılan ak. gftıld korpa cariyeler vibi Zavkıyap la ,ı.avdan ..kınlını ba) cdıumatl O ne kansrdnrtifr. ne d> x»rda -amayı ml|innsS yordu Gtmlerdrnbrn dereme m,dip avam kavlan* maflmft-yoadu. Orada kraatıru sevcaı esnafı .nı orta vaalı kocam tardı Birde kuuuciık V""iî" . nm.. , O—ll Uı ısmd USufar alaa asm Ca*** amktaa* n*a> ssftuacdn aalHanau. ut knamaabm kam daman w inal. Iar« aahna tanka asXr.rwı rM aa»lıiüıassı aamnıııııa BaaaBapfc* 'Hnm •ıl&m kadar 1 imali ı i.. ı .lı. ... ılı .r.li'. .ıı '.ıı Tercümanlar kursunda tedrisat tutU irrcarasabs lu.aar.c- lııkulı ııoa-rai •arnaUflr IaaSıınlse. irse ifanda Oa-ı na. kaatsa sa-nnsaıda rsar. işarla Badadlye ccıasan naasi tatbik edilecek la Ods l«ılıi!lnl bulmal ilmii.nl-[its KİylıdlElınU CİPİ bn -ileri -nt edrclrrflnn allaH TTH lar"

inllıa ¦LU Utanbal meklephırî nrııhlesîl semtlerdi: kamplara çıkıyorlar isıt.-ı meuianıer lalebesinln İr '.Ilbaren IsVI gOnlennl. aarır' mırrı maniatrap mhUleelııde Mala «ll-iacak lumplarda taydalı r sureti* geçirmeden lekanllr renUattc. Inmiıanıarm .ııuuunı mil tenkili !-¦ umbul Liaaai e>uaaıyere. Mualiinı nıtxWal Fi. . .. k:r.J-.ı ı.. .. . ¦ .r.a. SsTıp Nongrraı harırlıldan *vliL4- .Vanarada laınaıı as ası g raa» Tara ı« t tagı ın' ait Hridbm maBal TnaaİBU ba> ksaacal kum A'aarara c>?mU ala >~»-ııaı Kaıtm ta Maui lasasa m Cji. iIl im. ¦- avan His-fMda. ¦Coccrraa Ulusa PdarM -tlbbaıa IcrCcrck lasnılU ladllIBdD S*BSı.l i lall han Iı.«rbbaalttı bul ıııırııktııı ba-l Dr. Eyupnukan *ntfı hakimliği I lusulUn mi» KılılaılhTtne rnelce. ajliır VrkalaU huluB ulu. .....-.. ¦ >iıl>Clod* >a (alalı a ı>at lua>n>li|iıı-de «aiaaa» aasM ¦ infaası laarSa aamnH»aaa> ¦ adı anılar, arrasacu ruBıssarnaHaayn akan a--ı BarB reant n»»l dr mBoltaklret temen mmtfa. tıan-alu- »..s,» N..ralUa « 4> Cı ssaı lııfclı mamun Kan mm rııı Satal nssaana sanman bu T-rMıır -ııi.ılt—aw B9n 'kına. ¦DaruasssaamM damsa raunnanr Doe-ii m.BaBana-Br sam aSTaa SaMm -allaUaBaM Baatnam oaval ABBaı m laaui mmt-ııı KıBaaada ıtaaln ¦BBamm.amHl'-nnlD l'.l'. mi ilrlıı bir kadm ki, taıeden taivye evbark revkı I.' İTiıı. evlât nj'ı.'.f, ı yUfij . ğini sanp m ilmı.kl..-ı-k ciğerlerini ı:.ı ımıı.l,. — Kız, sus ağlama. Efendi-milin batı için sana yardım edeceğin). Seni hemen bu aktım evine ba i. ¦ cağım. Anbyor muson? Ynlnır bir *ey İBİiyorum. uııu yapacak RMBkB? — Emredin efendim... — çocukunu, evini vc kocam dOtuıı. oular şu saat kim bilir nasıl •anî heletiyor) ur? Kim bili uğun ne kadur ağlıyor, kocan oasd duvünüyor? —Yalvarırım, söyiemnyin elendim, susun '.fıiıtlıın.. — Vallahi' ve tallahi aeni ¦ ilii-r ı.. /m. Hem yavrum ben /al en senîn suçaur olduğunu anla mi}lım. Sen bep o hınıır Arr.utyatnı yuıunduu burada sıkıntılar (ekiyorsun) Rfondimiı onu dad dL Ac, susuz bıraktırdı. n ihratJİa et m OCtı (nemunn mUdllrii Sedat vc Kadıköy Belediye memuru a,„n»* maMH ¦ Vedat ve Müs> n ¦ un .onj kırat [nbisarı M lif e Hislerinden Cevat Beylerin pederleri [ı".ıh-kemr i tranyiı riyaavtİnden mücamıınde namın bndcle ncknpıdaki mctfeoİ mn defnedilecektir. Mevlâ .;.u.':i rıhmrl nıolİtriLiIRrıll I1U Islatıbalda 'nllın <le kâLimıiRUilocr. ¦ Itlsnı tesljc nlııVunanlılaria mUnlwra yarın başlıyor Mübadele h ı-.mıırahİM.ımıı fevlik ..... K Uun \.ı-karayn gilmitll'. M. Diyanıaıı-dopnlos 'm * duğundan hareketini buduna tehir «anLtur. Tlm-Vumı "iİk-ı.ılı yarın »<nid.il «jDanill Tı i...m ı- . ; tevhidi için yenî bir takvim hanrlıyao Kilip isminde bîri bükümele müracaat e ve luaırLadığı takvimin tetkiki raaalarttrye hara*lapnie>tır. ^ Beynalırrilel esirler konle -rausıua gidecek mu rab haslı «mu Hasan ve Nuaret Beyler . >-iın-mıre geldiler. 3 Dun Bebekle Roberl Kol. lej muallimlerinden M. FVokcr-çun evine giren dort bırsu müsaderae neiicesınde yakalarunıs-lardır. Hırsızlar bckçtyi yarala-nı. --...'.ı. jl llaik Bilgisi derneğinden bir heyet yakında Şark yilâyc-tindc tetkik seyabıttine çıkacaktı «SB. M. Meçimi ram Kftaai . pBJsa dun ^ırlııryatı kil muallim ve Selçuk sultan mektepler

ni dyarel etmişlerdir. Fvkaf umumî Müdürü Niyaıi H. d İm Ankarayn gı!mı*-tır. § it Banka-i ornafnl M. Celnl R. dün tcbrimıre gclmu,tir. ft Dıln 0<kfldar MüMmlrği Aliye H. taıafmdan crrhedîlen M. Mannlk ailrs efradmı istinm etmişt r. Alİyc H. ihıaren celbe mUcektir. § Balyada revkrf edilen etbaı-tan Yakup hocadan madacı tahliye edibaiftir. HarfcT W\ evletler arasında harpten "¦'mütevellil mea'delerin tasnifi ifin aktolunacak konfe rana Londrada loalanacalctır. 9 Frana» matbuatı Türkiye ile Fransa arasında ' ur.ye ıH-lâfnımeıinin nurumdan beyanı memnuni ektedir. e> Bcrlindeki kadınlar kongresi nihayet bndu. § -ı .n.l.- ?OBvalisilerir ko-ııııiın-tkr araaındn bir mumade-me vuku bulmuştur. Sırp- Bulgar hududunda gialik jrtraıkudır Sırplar bu-dııHı asker lahsıt çimektedirler. Polis zamlanndan tevKifal yapılmıyacak Ankara 24 (A. A_) — Pa-krsletın asa-tatta, barka aldıkları lama-imuı tevkif ata tah) olmadıkım ve limdl c kadar bu tanda tavldfat ¦ uıi-mıj iae tevkif olun m par alarm e&habına ladi'sİ Idıumu Mali ye \ . .1- im. c vilayala laıuiuıen fcbbğ . .1. mı ı.ı.. Ri»aııli Cumhur ü. k.libi IVnırn» laaranan Hmn ı»»*n* l-Jthıi uımH rai ıı ma mTaraa eınTkten sadrı ııraaadm Baksa vr rmlU faa seSrasun tekin kUtaaaU ¦¦¦Bar asnnv-aal kkaiM Traam dırta dam kar aasaasc-nrisû aa——aşıar. ıı—sata ı.a*H kim aar nsadd-ı Bakeasanı. ııDBalan ¦ ' .'İn. ¦ ın..-talede buJaaan UlaaHU MldaMB-te ol-d al an u Blı Ihı »>ın. Batl Il'.l ,1 I' !¦¦ . v iı"l«llr Karilerimize, muktallf mubayaatlarında tcnzl* tattan laHfadeleHm t», m in İç la ı3) kupan • cn¦ ı- ıl ıy n. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları gunil, li'.tı.lm ırnizde mUnderriçj bcgendigiasaz 0 e-III madjaıada ibraı adar ¦eniz lenz'lâta marhar •Ima^maMmaV SON TELGRAFLAR Türkiye - Fransa arasındaki muhadenet Frantjii matbuatı llllafna-manln Imraaından dolayt beyanı memnun I yat ediyor ratta M t A. A) — h«M |a> ıctavi Fraaaa «t ı ..«..i »ıııHı ¦•»¦»¦¦¦a *• nafıan ati ıraaaaat-.tfca. -maa Oo.ı,. M* aaaaa hıB-ikl İkamı -ata auı*aed<lr.ria akı ...ı n j.ı.,. Duaaual.cl ac-(••ı faıaıoı T»biy« ila Suri»taia bu maakrd-lrrk yani bar fryi» >( •ilah umuru H0< tlmlf ••ataklar-» ...... l , ,., aanra >ran— lartlya.......t. M' ıla-ıı-tb ¦aııabultal akil l«la CSaryan tdta rlubııdarla da lUrlıl va raa-vallakıytıla atık-ituc-ıuıl latamın (diyar. Uzlaşma ve haham mu-abedeai miUabaralınn da başlandı «akara M | Ha.ala| — (¦akta auMakaaa aar* Patta Sıinaa rraM Str> Car..!, ıhMtV »a a ataaaaa «• kavata - -aaMaal aka alalanat bay Umunu harbin tasfiyesi meselesi Sırp-Buîgar / hududunda ) Sırplar asker tahsil î; etmeğe başladılar v Londra 21 (AA) — Sofya-dan Time» traırlraine bildiri* »yor: Sarf H bududaodaki gerginlik aıLtuLladır. Sırplar. Don lalı] bata (i varında aaltc* tahgit cUnîsIer vc B oI sitİgrat nunUkaamda 600 den ı faıi* BdEar tevkif Ijll 1| I Irrdir. Yeni llcarl muahede Icarl f~ İngiltere ile on senelik» ~ bir muahede aktı j kuvvei karibaye geldi 3ahnmıthiti geçecek tayyareden haber yok i Tayyarenin yolda denize düşmeainden korkuluyor (iktisadî \9i

Siyaseti fttisadi. Aliye H. dün n Ustan tiki ğe geK emiştir a*lr paş'r kerimesi Ilı -taren colbedllecek j'üimeılor arasındaki umumi konferans Londrada loplanacDİ. ¦ anarı «•nu-lar. ıl tUaU-k-ıai>. .ara anıat. Alı,. frMi(at laalnuıı-ba 1 utb.1 dart BM btkt ha-r ırnarnHfllT. lUUuıum ınnrt-t m aatter Utken ¦ırkrlıa ba t-İn ırakt-~:aaakt-> Diduklarıaı lOa. fıa mM 'amanda Ib d-fa vınyrl ehn pııllı I t. di dnlenr-ljtlr. Ilnt-I tdîbn labnn-a v e >k ı;.,,f-.m Tabanı? dkıt haryan daba rarmil kuliybı r*f'of »-¦ un UUoalutı-t hlUtmın U-dıcaUır. Ramın Ki. ¦ Haddi alanı abla, »a. ım nailim ulaudığın¦lıral yaadaıanutltt. ı Ttııbl-ı h.nrm- nkLaMı. o aa* - uüuu^u. laıanv.ın lıına.ao- irr-ıran-a bfnıau BWiakaak.ii. r-n-nir bantaı ııı-.-..™-, aanr] :.r BBBbBB*at> .. d- ll.ü.ll 1^: lak-atj 41 -ruj, reye euı un> u i mam bakbnır. bakını ta kıra, yala» a.;ı aadlMln jir-nıluı İzmir ve Pire b ı*~ı..ı. ı ) GfizeMfk Müsabaka 3ez neyleıjııûi verirken nazari dikkalc slacağımz 1 Conhuriytl jrSzelm urluğu,.Murat Paşanın bakiyei itan., dün merasimle Polonyaya nakiediidi B-dia ar ..t-.at> mmkU bebk-n-Mütt^errlk Muvahhil Hanım '.1 -., . yidecek ¦aV}1 'M iı'ııfkkriajnıda-ı Brdıa İlanım -ıbıııııı Mera alda-karıır kalarak ov-Srl Jan •HUUvıtn c-ık rabıt

vVajmrWd«, alin JjJljJ^ »d raaurat y^.^u onnrca apua-a O^m" B-r. n"lll t«aı»>î Mr^ırm lltl^ık Dir tılmbrL ll.-ınmı tayOfOUrrrk--d ılıcTnıu kncDiıı oMatarra. '¦al "km ¦',1^*1,'™!!»».! ''!.Vrı.ı^''İLlİdıİutı' l' - Ö...I1 Suaklan aaıhyaıaSım. - .....ı, »ania aBnrl ,. a-rl a,nil ¦,„„,,„ ,.,)-,İm ,m-*n,nm. fi' ala L. — U.--ı..-j.h aanra lara-ada bu -aaa> haavuta da taparını ' H.-ı -Dor hem ([HfKc İÜ İyi ¦* İyi l_ — Bir daha dtnlıa tv-mek ı vbel.r ı Ttltll. ikâyeleıi Sinema mevzuu alım satımı ~ Danimarka hlkayaal Pır.IiilU -luh.tlil I.ı.. flt.ı.b BajMHya Evlrııee'e-.rr.ue dnlı* •m ı«ip Eli Bebekte hırsızlarla bir! Bir adam kardeşini müsademe oldu biçakla öldürdü Bir evi soymak Istlyen Vak'a sarhoşluk ve kadın çele kamilen yattalandt . yüzünden çıkm ıı-.-ı i"i.- I U-rru haal autun »a ee Hetiıall* li

Manu naa HiBZOH KİKİ POSTASI tuiu»j. ita/in firalı batıi. k. SO adet 01a- [ (iraü batıl. Kigıt vc «il >OTi,ıman hileli. w dikmek Ipn Aziz Mem Ullo «Irden sonra Ih bucukla ÜskUdarıla Borhantjrde Ro.ima-(a nokagında Kaplan Kabanın, Ae adolohiıaıı belrdiycîi baldırım mUteahhidi Mu* lala pchlivaoır. llllaladıcı evdeki mangı ı d ,ııı atta sıçrayarak yancın cıkmı*. ve lanı araıa yandıktan sonra yeıi^tn lllolye larotındao -öodûrlilm bıırg-jdj orman yangını Kemeıborearda dun bîr Orman ¦ j m- m tıkaııj ve bir müddet yandıktan r. bir kaç kadın nudut haricin* çıkarıldı Zaiatal ahlakiye. Beyotlanan jupheli Dinhalleriııi esaslı sııretto ıcıfcikc başlamış S~-~ kad alanmıştır. (tunların hır knsaı ecnebidir. Romanyalı Madam .Mine, Yunanlı Yerken. Rus mülte-c nden Çan Rikka ile El»ıı tu-hıif aleminde tahripkar mazarratlar İka eden dlficr bcr kadın hubj'iıinr tıkarılıuijlaıdır. kalkerimize' nun olunuz ı degısmcıL-ı Öalatasaray-Altay maçı nasıl oldu? r,, birinci ilmede iyi oynamıştır. İkinci devrede de Altay büsbütün başka bir oyun göstererek lfak olmuş maç 2-2 ye neticelen miti r ADEMİ iKTiDAI takası müdürlüğünden Deyin İlmühaberi Alıyorum I--SI W İT Doktor" Mİ TaİVp ü "J3 lınran iom Türk Ocakları Merkez Heyetinin büyük eşya piyangosu 30 haziranda çekilecektir. Biletlerinizi almakta istical ediniz. DOLCA nedir? DÖT-CA, NESTLE Sirkelinin TüRKİYE Fabrikasında imal ettiği yeni Sütlü çikolatady LCAnın iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlü (Turuncu etiketli) dineride sütlü ve fındıklı olup tiketli) dir. Fevkalâde lezzetli vc ucuz olan bu cÜcolata ile NESTLE Şirketinin BüTü:N zcn giı MÜSABAKALARINA istiak edilirİdamla (inme) tartı semen romatizma alAmı tTitıfstıIİYc HAMIZI BEVİJN (A5Tt l'RJK> Kl RİUM AKI Tıp akaUemi>j rti'i sabıkı prolı'-lı ( Inıurro )umhnd* vıiît ılHhajjrB Ur. lU-lnhaCtCİ - .ırSatelen müe>sts,.Iı • 5 büyük mükâfat • baOBB bol (asit orİkl Ur ı ¦ hirleaeaÛj -1. Ilbtı -t .'.-lıd .n.-l-......1..... j *r uürabatm tjrodonal »İVM-İmlr bala» ulabUMcr. Zlı baUrdea yrglot maddedir, bilûa ıdonal; hamın eev& - .J...I. r.l. -.ılı 1,1. ELEKTRİK YERİNE KAİM OLAN COİGİTlân KOLMAN LÂMBALARI VEEL FENERLERİ.ELEKTRİK İHTİYACINI HİSSETTİR MI YECEK DERECEDE MÜKEMMELDİR Hrnıln Ur yanan, *c bir çocuk tanıtın-itan tminıul edllebl-in'i'k kadar ha» II o-lan bu l#* ncrl«r «r llmhatur .-m. ıhı" hat hat talktırlar. KOLMAN MamulAh İstimal rl-tikten " .11- j •¦¦nra bunların Idsrt* . av ««•klllı-rınılckt eil'rl-MC ha ak* aınıa • .Sarfiyatı hea- haaCİ bir gaz IftmbasııııİMta ¦ ¦dır »e Verdikleri al«a . ı. .ıırlk al ya,, «

KOLMAN I Amlııılıırını KMnınl BatoHİar t um irat maa-rutmdan ve ».ahmı-ıiıııi.ıı kurtul m uy o* lıır '¦.¦/kın I n'd.VIIN ı markalının fevkalft* dr knlUniklı ae ia.ll-fadell -mi ... ocak M Utlllrrlııe de naıarı dikkat ni** ctlbcde-rla . rt'Kkiyr l.lv i:vhmI m: i--uta i ah i , BrileaMutl : Hhkecl Kat luıı fta 1 l.laıılıııl H p.-. K>ı/-p|(-[lıı ha» No Zt lu«ı.hııl l lı.ıarıbcfclr. liba, kuvvet vc sıhhal an müessir devadır. Bilümun eera öçlerde bulunur. Umum depoları BomonÜ brikaıi Telefon | Beyoğlu 583 , ve ta tanbulda t krem Necip ecu deposu. Telefon lıla nbul 78. Uman Kituplıaııcsİ Yalnız Flitoks Hem bilûmum haşaratı öldürür. Hem de güzel bir koku neşreder. Mayi kaimdeki FLİTOKS haşarata karsı it ad aha-?an en müeaalr ve en İtmıı Laıedır. FLİTOKS. pire. tahtalomı-su, guvc. sinek.* sîvnainek, hamamböcekleri karınca ; 1 a Umum mmmm Flitoks Kat'iyen leke yapmaz Vebayı tevlit eder. Onları hic koku nesri inırk-siıin kumlan Pastoksin ile imha edinil . Paris Paa-lor Ifiboraluvan müsUuiera-lındandır. Deposu: J. Bert ve şürekâsı fiu'.ıu Voyvoda 'okıgında Voyvoda Hanında No. t macentalan: EHRENŞ TA|N «e TOI.KDO Iktanbul Allı parmak han blrioci kat. Çakmak ve takmak (aşı tacirlerine Kibirit ve . .ikni.il. itılıİHjir idarcoimien: 10 hatlran iv tarihli rr.ml ...... ı intişar adca 1303 numaralı kanun mucibince merkOr larinieıı lııbaısu hır ııeıi takmak >* çalmak taslaıının İmali, lılıal . i ,. İnbl.arı altındadır. I — Klııı mcvadı inbraariyayl (almakla bulunanlar bir ay »artında yani •) icmmuz lakyamına ka ellerinde n ı mm çakmaklar İle çakmak laylarıaın A — Adedini B — Oaa vc acv'lai C — SaCh} lıaılar.11 I» — bu a laıın baluadukları mahalli ayn aı rı ("ıır.r bîr beyaaaame laazioıile tirîaa I S ka l y ımy tır arak ve ii.arr.ihnaele.rlnm illa la adremal de «a. e ederek S'kıcıde t Oaea %' akil handa kibrit »« takma* lahhar Marcaaae umıllı maheUcfnner. I — »akbaş miada haka<arly«4en la baıiraa 19» larkatndea «..el 'Ipari- caamly balana* er |a» .m.aa kadar TBrh amaalarau (ekmek yanar lahnar .dere- n.r maliyıı fiyatına salın olıaır. Ba nerl uparls rdllmu malı bulunan lav.Mer baalana A — Adediaı B — Can, nevi ta marbnaını C — Nereye Iırmaya .Ipaılt Cdlldrllal D — Ne iaraan rt hnaK' »amayla cclccefflal E — MaHyel flaııaı Keıalik Mr btyannamf ile ¦ itmmuı aksamına kadar İnhisar İdareline bügirmege mrıbuıdurlar. Vu kayılan beyaıuıamı-kri vaktinde vermiyenler vr IMII numaralı lahlaar kanbououn ınlr ahkamına mulıolelcı edenler yrltcılııdc bulunncuk mevaddı Inhltarlye mtlaadcrı olunarak bekar takmak İ bey Ura ve Deûer çakmak ıa>ı Içjn lı kuruy para cerau alındıktan ha'ka (kaçakçılığın meni ha uclblaıc fccılyc eluaur. Huiemmîm mulOmuı Uıe>enlcr her gün İntihar ıd»rc-i cmlla sat>cbinı m dcDIUrler. 'Her işe e!verişli< KİRALIK ARDİYE VE MAĞAZA k*um bir fı.rü Oreif •ıe konalnrak Kull-noı di* aralarluılB kalan ¦¦¦l arilkUrinı çıkarır. Te pları İmba eder. II) anlarına. di|l«rlo cCrOmeaına. dla allerl-n I n baaialanmauaı

mani olar. Iılimallo-dan aonra saallerce agi'da Irıir relalilblr rayilıa bırakıp . •enn nlma siaı irinin eder. Kol baaaa lecrabe ba ırerûbeııe¦İ( yeceksinU. KOLYNOS Erkek vücudunu güzelleştiren Roussel Kemeri Deniz satın alına konıisvoııundan: 20 Ton gaz Posta Telgraf ve Levazım Bursa Hapishane müdürlüğünden ALTINCI SENE — N 1842 Çarşamba 26 Haziran 192» YUNUS NADİ ldırch..nc.) : Dûvunuumumıye karşısında Omlrcl mahsusa relgral: İstanbul Cumhurlyel-POTta kulum : N' 244 Telefon: Krt&S. Cum huriye hkk OCıN SABAHLARI çıkar, siyasi TÜRK ga/klflü' Srldc ıvinM.ınç Kin NüsttHsı her yerde 5 KURUŞTUR Divanı Âli M. Muhtar Pş, Bir tehlike Vergilere yapılan zamların cahsilne başlandı Evrakını Tetkika Başladı si,.»ıı d.l..ll-..l billı""^ M| mı. ,.jc anirml* ki b" hana-ı «tat wwu —ı koroı »» eoinlulır. ra »*»'ulırvı n.u» .likanı.» mı ir mı ha— mı ."..ıı ¦«unln» ¦vık «ıl»"" Müsakkafat ve kazanç vergileri ne kadar? Kaıanç «arglnl tcvbldj klı.ıırat kanonu muti-bince haılranın biıiodea itibaren bir çok •«tiler loblı edildl ka «nalui ırr karartılt ktya b bry.iin kotan m ••¦arından »anı c'l'ı 'I !.<¦¦¦' ıı »irk hakkı <rı kak nu.d.f Kailin amutı »•nydle kaunu daa iii-iirpir.il h»t^r*r^»ı,ı«ı caro». ..¦ ı.ı-.- ¦ . banai "frln dl.l «abı» mcv.r , oa belk rrtl'rn ı ladl >e prk <4 ] ¦arktan ..ki. ..ıı......bir mail mt.fiıurti: balda. bu hakiki bot hm. 1-,-rr ı.ı. hadht-j. n lalankul rt lım tcmal mr aakn. obaaru im»t laka! n-.ık.tı. tu tu-ku tanın »Iralar m>d.<ni »ih rimaiı hani ...... . . .1 .1.-..,1. .ımlıımı lala.,, um kl ¦ - d- . |*| l.llı.'ıhllt.ıı Mjtn bı>>. ıı mı c«k .arurt ı,., ıhl karlu bitki ı »¦•p r«ur. ı*k< ta -ııı.lil-ı | Yunan murahhası Dün Ankaraya hareket etti Muza kerata bugün yeniden başlayacak ırkı kanallın ¦ ... ......¦ fitini) blnn ramn mübadele baımorahbaıı ''' "Mithat Paşa„ tefrikamızı 3 üncü sahif ede takip ediniz . Keman muallimi ne diyor?

Ben bir "Don Juan,, gibi gösteril-dim, bundan çok müteessirim! Macar gencinin muharririmize anlattıkları İstintak tilkimi dün M. Bergerin Kadısını müracaat etmiştir. jı"'','.'atiye H. isa b rapor gendererek gelmemiştir ¦ "İhracat ithalâttan fazla olmalı demek mantıksızlıktır, her ikisi de çok olmalıdır,, : Bir n saadeti bunla-. | rnt çok olmasındadır italyaya gidecek izcilerimiz tefrik ediliyor muniılml m. hırg.r ıı* c.ouc.k da.1 olivin muharririmi! konuşuyor ; Cumhuriyet Ucuzluk kuponu zo kadran tıı,,mbl ' Cumhuriyet . Ucuzluk kuponu '. i I Cumhuriyeti . Ucuzluk kuponu ! j« >¦«¦., ç.r.ımb. i nıu.fi',1. 26 dr-.t 1030 Uzun müddst, bazen Freneanın cenup sahhltterinde, bazen Avrupanın Paris ve Londra yibl nuranur ve muhteşem merkezlerinde masukaslle buluşarak hayat geçiren 8lr Zaharol ve Madam Zaharof arlık reıtmen karı koçu oldular Şehir ve Mahsulümü! bsre*oIII Yeni mahsul alındıktan sonra ekmek fiyatları ucıulıyacak /alrottfi'n ,1.1, V»..- Zat. Iıı l-hlllf it lalar- ¦>!¦> rt> aftana ı da. ^ji-rnıı Vbtı ' Iı. —. ar kuu. matı I' .1.1 ı i;..' .: : arsa. Ttaarnı ı—U jıa. l.k I '-ite ahali* İn f 10.ÎT I.'. -'II" h'ltutn muin* . .i.: ¦ II:' ı ı y-ıv Mladiy» da mıllum mtınmr f-Jayöı h»p..ı m •ııt çiftle rki Kaim Mjfj vur. m-Btı ua lan w Uiyanada toplanacak Musevî kongresi ve Türkiye Musevileri lif? Ticaret ı : .ı.ııım llyetll Dünkü "Aksanı., refikimiz, gaıctclrıdc intişar ulen: I ır.'n i .-ı'..--ı -.i' ı". liva* 1*1 fabeterilc mr>*j>ui olmaya karar verinin lir. Yt'ffurttuluk, Bir deniz kazası Büyükliman vapuru Trabzonda kayalara çarptı ve delindi [V--;. Çıjmhuri I ı-..mh. 11... , Harici f»n'l»ArilAirIn I fıkrasını aynen naklettikten & 1 - i'.ı .ı diyar ki: -ı I " Acaba Ticari* oda*; ha- İ f yal pahalılığını yalan yanlı) -J T hesap etliğimi anladıktan w«- ~ jj ra işi blishctün alaya rai vur £ du yokça bu havadisi, ciddi jj |J EÎbi veren garete mi alay jj 3 ediyor ? Ş • Ticaret hayalı, hııhrandan *

™ inim inim inlerken, bütün i» ? *" Icahak çekirdeği ile lvl-.--.u- i - • ¦ . 1 ¦ -I mi kaldı ?.. ir?; 3 ılrı Ira at D^löfl -Sıhhat -ı k..ltayyare ile baıta anhl.n. caafAalryor LoMıaaa lo% .. ¦. toraıLaUart aa-«»•T» aaa»nr- aanaıaarıc lauaa aa, ¦uncn -emta aratvaıra aad kJ;«aı? bauauıaaı -ı tabıM Refik IV» ı.oncrr Hakkında ıluı. trtı mjharr.r.-mlfr itil*'. vurul lUıııırı ı.ınnTII aıkeıler. kanaına! iDoğru söze ne den Kaplıcalarımızın kıymeti Bir Fransız Madamı Bursa! [ kaplıcalarında tekrar «ski sıhhatini kazandı Bı—'il aaakwl.->lı vuuaı ' ı»...-..anuuı âecMrn eturnk. o/artl • et-.ı e aıapMtk «inak ualye Ur Suna tan- < l'Milann. ¦•ttruac Finali Kr Ironıır ı niîdımının anu*. amir. H ¦ nauaal-ılr | i.ılaı..ı «adaunu euyama *' kaıuMaiYİ' ; (>: lıln Vlfaııadı MrtlU) . ıı-ki)- İdi lauftıc i.kıl-OJ"-"-tu ııj^k. Dan bu banıau aa*kw' i..-. .ı ¦. tii.¦.bir rr.ııl'-iıı an.*af Ktde hamillerine muutır r* kam-rıU Banko» Ko¦ -¦-it. ua .ı H ayla e ı lırtfl ko:ıaal>ri# Verfillere yapılan zamların ishalline başlandı Tevhidi keıurat kanunu mr ' cihanca bir haairaudan itibaren »ıe rtıı» yandan l*na-laıiD tıka e baıl mrcı.tır. Ab »ap gauaakklal .,vn ,-rdt İM. ¦ J';ı. .i.". yoıde 10*1 farla »ergi vr nin n, vergiline hasılatı saftyede vîîıde 18 s-v. aafiyade yİirde 20 r.ammedılroı.1.1. Dahili SAIccmal havuıa alınmak ürere dün halice mrnüıtir. d Molla.an .«»kilsimin tevhidi için t'¦'!rı!:.-. - yapılmaktadır. $ Italyaya gidecek in ılımı t-.iı ıkniı. ba|lanmıftır. $ Vİyanada toplanacak mu -aeri konRtrtine Türkiye muae-vîlerî iftirak chnlyeeektir. $ ün aene mahsul çok bcre> ketlidir. Yeni mahıul alındıktan sonra cknıek çok ucuılı ¦ yacaktı * Mo.ıyo Diyamandopuln* itim Ankaraya gitrniftîr. Müukerata bujıUn yeniden haftanac-aktır. 9 Dahiliye Vekili ŞOkrO Kaya Bey Eızuruına vasıl olaaaatur. | Kefeli tadeleruı BU*0kh-man vapuru TrapraDda kayalara çarparak makine dairesi deI mm i tır. $ Sıhhat Vekâleti Uyyare île hasta nakliyatı haklımda tetkı-kal icra etmektebir. Harici p.nı--if yerakı aimendifrrlr-* rinde çabgan ratlcrcc ara ele grev ilân etmiştir. Arbed e ea-n.ıımda 20 kadar polis yaralan mı |tır. > İncili i hariciye natırı Lefı-sl şerefine bir ıryafet vernmûftrr. g Faata sfikün teessüf et -miatir. $ Fraruır hükümeti Aban Loronde uenıunî bir af ilânı hakkmda meclise bir layiha vernıistİr. $ babrimuhiti geçmeğe tcaeb bos eden Nırmancrya tayyare -alnden bir haber alınamamıştırm O Gayrimübadillere tevriat ...ııı.lıdllk:^; 1* ill'i- ynı : datıa hanrlaıınuıtır BanUı» d> UnuKUZ batla XlnSr UUMltlarını Muk cıllıat utları lel" adT«ı'.«-inı- ııı-*. .İT, -.1 ¦(¦,(.* ı mûdrrrialrr tem Maıııl Vr*a-. . f.ıı .- . ıı Havlat Anku.ra fCl :MEkTKP inıl.l.Kıl.: ŞUarU Koya bayin 5uh e Itrinde ıll- M. I (..-. ılıml.Ilı lı.ını> V.Hii fâknı Kova Na* *• ılı ı kaaMırlBC erlaılallr

ya Kan lııl a ııı acakia - ¦ ... an M> a» M m Uı Iı I I mu ' ilmi •raa nkaaıal Irdl'n ı>ıklk " u • «manaas «naaaaaaeaBr. vaası a., ı sa Iı-! '»alla bulunaatııı l — liri Uralkan alman ua.l... -aUıdı -uı.ı.rıııın maddi »lalları .u inanda ı-ı.n tauuiaiiı v.i ar. Hİıelıdrtı falp -M talandasın anmrilt harıiıdi' «**an ,.-ı..u-.', . i-. ı . mi iri i'" "in> "kın alMa aaSt v-ın fca»»aka ıalnık I » ıı—1 I— narlı allaalan ıpııu rnlıntr r ııtau.iH» laBiuıia >»-< ıııısl mavi» alıırnaa nıoaıımllınnr İr* f I M, . Elaurdn ¦entncl mektep l.ıtr.hfi^ı resin) Elaıirdc beainci tepten bu sene saha • almağa muvaffak olaıı-ertyor. Ortada oturanını Faik, diğe • L!E1rîi Bncli?4 Bir vapur diğerinin # üzerine bindirdi KımdıuılaS» çrlen Tımar. Pondırj'ı Ayn VlU'-ın' Vipırıı IUbuuIa tUsur alukan vJ;t. . - -¦. . tspûaısk incitir Co-ıanaA Ur Homi vi puron jh İmrinc Umli'TiiıUr, IcrpBt »apnnında bir mim» -rJınyıır Gülccroal hamıa almıyor " ffl Cicaa [im-, nlıiu-ıda bagu ı»"l dntrr bir rafmrmı ¦anamaıınıı- mm balbüll nKıı Aı^|rı>alaiııin O ^Jajkj- vananı UvuiiaIiiuU bıcıe ain aıDıfl HaLccda* OL eiuınscı. Haritacı 16 genç Bu -ine har Ab k. .......i 10 ce^e '-. e". ¦ tıkmıstır. Beylerdi Karîlerlrnlza, muhtelH mubayaallarmda tenzilattan istifadelerini temin İçin (3> kupon neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları günü, listelerimizde mtlnderîç beğendiğiniz Uç muht İbraz eder seniz lenzilfita maıhar olursunuz. SON TELGRAFLAR Divanı Âli reis ve azalarını seçerek tetkikata başladı Askı» ?S (Mu Wj|— Gelen maklma-ı huih Dvran Âb tskısebtrde ı.v.aııaıak "'•'¦'S' Tensyi» r ıkh yi mtihap mı fin Divanın nl, w* ((deli aralan serilerek Afamct Muhtar paan hakkındaki rvıkın terk. km t bulanmıştır PivAnı Ali patanın ¦MflBjıl, ademi mesuliyetini tetkik cdere-tl etkiksin» «abuk bileceği rannohıatıyor Lotanda bulun. ıı Ilahrnul Muhlar l'asara ve Seyriarfa n mudürlüCünc 16-7-22° dn mahkemede bulun «alarmı tebliğ* karar >crihau|Ur. Dün izmir ağır ceza mahkemesinde 35 komünistin muhakemesine başlandı Oe âii. curmiye 147-77Î inci maddelere temas etmektedir. 16 maznun itk itiraflarını inkâr ettiler Veremle mücadele Senede biı lira »ererek İstanbul Verem Mücadele Cemiyetine ata olunuz f baanr 25 (Hu. Mu .- Bugün kcAİsmstlrrm muhakemesine bağlandı. Saat anda adliye ko-ndoru umun ile dolmuştu. 35 liğl islerinde kırımı: karanfiller takıiı olduğu halde •akma girdiler. Müstantiklik kararnamesinde bıırüaıın gîıli cemiyet teşkil ederek İvra Vekiuerî heyetini raka tını. her birinin kenefine göre varile aldıklarını ¦aSıib ederek kanunu ceramn 147, 171 mcİ lerine tevfikan İtini mn muhakemelerini iıl-.-p ediyordu. Makamı iddiayı rfgal eden Ali Rıu B Ütiham esasranm aeedederek anaan unların bu hm-ehctter inİ tnklibi bnkûmet olarak tavsif ve icrayı muhakemeler ini talep - '• ¦ ¦¦ ı ı Mûtat sualler rak Ahmet Kayanın İsticvabına başlandı Ahmet Kaya, pelitte," ûrtin-. tak Ukimliğîndc ve mûddei umumilikte verdiği ifadeleri inkâr e diyordu. Eski ifadcamde tenkil âb idare ettiğini. İstan-bulda Doktor Hikmetle tema» eder ek beyannameleri dîğcrlerile beraber tabettiklerini itiraf I etmişti. J.-'Bu defa poliste dehsetN dayak yediği için o suretle söylemiş oUyğunu beyan ediyor, cürmûn

nkâra kalkışıyordu. Kılclk Hilmi de ayni terane ile söu başladı. Doktor Hikmet ittikamnamenin Iıa,. noktalarına cevap verdi. Komüıuıme dair İraba! verdikten sonra maınuo-ları Ummadığını, bunlardan yal-na K nbulda tedavi etliğini söyledi. DiğCr on artı uıaruun oûtcfikau Uk ifadelerini, ruraflarını i ettiler. Muhakemeye yarın devam oluna çaktır. Kadriye H. ve rüfekası 171 inci madde delâlette ağır ceza mahkemesine verildi 25 | Hu. Mu. >— Kadriye H. ve rüfekası tahkikatı neticelendi. Kadriye, Hamide. Nadide H. Urla Dr. Arapyan. Naau. Faik. avukat Vefik Beyler 171 inci madde delaletiyle ağar ccaa mahkemesine indi edildiler. Madam lolo men'j muhakeme karan alarak tahliye edildi. Gayri ucvkui maznunlardan ressam Ali Rııa, tek aüt Terfik, muallim İnat Semai Mustafa Kemarettin Beylete de men'İ muhakeme kararı veril erek muhakeme günü tCsbit nlnndv. Tabarriyal boşa çıklı iltananciya tayyaresinden haber yok! Bir Imgilû vapuru denizde bir tayyare enkazı aflımüş! Renin tahliyesi MüsyüŞtreznıanı ittiham ediyorlar İst al allındaki ara*i neden hâlâ tahliye edilmedi «0.000x25 = 100.000,000 Beher sigara 0s( Usts 10 para [ değerinde olsa ; " "= ' =500,000 lira ederBu; ae> ym tan krs: binu pnNe>'d>. ır alıaı (U luadVHlf tatıltvk eder %n¦sslmUvan., Verem dlapannorl bitil Mûb»'V. Bımw:i« yaptaAC. yecı /mm IM»u.»ı'. BJıt-ı*. MûduVntne »ıll- tmlnüsUr. Veremle mücadele cemiyeti roıel tevrı "ünü badele ba}mu>ahbasuniT Tevfİk Kâmil Bey buraya geldi. Adliye Müsteşarlığı Ankara 25 ( Hu. Mu.) — İstanbul Ağır ceıa reisi Ferit Beyin Adliye Müsteşar lığına Uyİnİ muht İktisadî letkikat başlıyor hancıye nazırı ansında Pnrı» M | A. a. I — Iraasa ve Ttnhrts hnneaye aamla». Tdcl-rlnmıı HHaa anMren usuası mnaassak nie tebrik ı. ruıiıp taaıl ¦SonsMıaif. Portakal büyüklüğünde dolu Uarııaıı • Cenubi Afrika , Tİ I A, A. | — Jehlr •« n.arında Mr «ala nmnnu asma» «a kat . -. lahika ı I ı Uı -im l—l' I II I mmnarıaaa nsfcmaa ımı Immnıa arbcMyaı venuiyir. Ver i mı balını it ınd a bir ılı4ıı .. aıılllmllsaıar. Dolu İaneler la ın baıı>ı l.ı.r .1 . I,j,u,l ,-M.ı.l- Lfl, İmanları Öldüren taynın - - w: ıs v » I — Bar Hıramı sanmas. alu Hatnl MBmn-M ve Mr rail>nn «lalar mıkisrioıı . .1 .1 I.. | Ankara 25 (Hu. Mu.]— Fran-trz ve lı.'n- sefirleri bugün ^ mmM^iA?*«te^mVnJnm*1'" JJ» om^tamakSuı O.*., b., „ u?- Muhatız gücü bisiklulçlleri Trakyada nafı yağmurlar ı ¦ ..¦m .A.) — Trakyama ıı ulılnı bir kr>mıı>da nail ıj[nıur-lar yaenıi|lır. •tU Sulu» stoB»-. m (AAJ — aat-Yaic.au ¦**!».-tal vfOlt. Kısanı amaM asOathbnl re <r^ ^ıı>ur Mithat Paşanın Son Seneleri Zevkiyabm anlattıkları Valde sultan bayılırken "Aslanımı şehit ettiler, beni de etsinler,,derdi ama jyıldık-taıı M endi kendine kıydığını... — 3 _ — Ab. ak-. Beni dinle... e«er sen ha i..m. «oylcmeecvdi onun yanım gidecektiı bir d aha ılndandan yok... Sen «arayın kaıaı Mimı pekâlâ bilini at ara-ı Mn de . Onun rıkaçağı lık bodtanları pek seve/di İki (Zürafa) aı ila vardı Mısır Hİdrri lımail paıa voklile hediye diye

isirmîftik. — Ya., ya Aferio. bak unulrr fl !il' Aı' t- ı. . ¦ ntCİ'ltnt-si o bodrumlarda acbklan geberecek. Sen yakayı kurtardın. ' i' bana dua el.. Zevkiyap katfa Ra^ıp Beyi etekleyip Icıucnııa ellî: Allah ömürler vertîn efendim. — Sen Merhum AbdGlâıİı elendimiıin - -1-,. ı edildiğini Ifit-miştîn değil mi? -Eh o uman ber »eyle» söylendi efendim. Valde Sultan efendimir bayıldıkları laman gelen dokt orlara: — Arslammı şehit ettiler, benî de etsinler derdi ama, cayıldıktan sonra krndi kendine kıydıgn . — Sus. renle! — Şey efendim, şehit oldu diye irilirdik hep... — Aferin... Şehit oldukları >aman »en odasına gitmiş uılydinV —Soura efendim, kadın efendilerle birlikle.. Malümya efendim, bir l. ..İm efendilerin ce riyeleri-ne ( Hûnkinn ) bulunduğu tarafa gitmİyC irin yoktu. | / — Peki, sen odaya İlk defa koştun anladın mı ? tik defa ko jan ve içeriye giren semin Tabii merhum al kanlar İçinde yatıyordu . — öyle efendim., — Odada bîr kaç erkek vardı. — Frkrklcr yoktu efendim. m. Br rkcsteı Rag'p Bey;— i-.1' rlendlmit, 7.cvkiyap kalfa eariycuiı. Alî heyet bururuna {ibacağını an-ladı gibi, mahra Cennctme|*| Ha .a-imi. hxmuf.li ' . .'I I II L... ... r I. . .. -.1. .. ' lir. •ııuı timin- s. fuinıı«n-riıı ilkin merhum efendirinio İntikamı alınmak için daha mühim itiraflarda bulunuyor, dedi. Mahmut Nedim pafa ile Cevdet pasa gollükleri altından Kagıp Beyin getirdiği Kene kadına ba kıyorlardı. — Şöyle Hamın kıum. .'."I- ] gel, nkılma.. diye iltifat etliler. . Zcvkiyap kalfa kalabalık p talar içinde pek sıtulıyocdu. Paşaların eleklerine doğru ilerledi, hepsine temennalar etti. Duvar dibindeki sandalyelerden birinin «erme İtİsliŞeyhülislam Üryanı radc taal efendi aılanhdan ter döken yosma kadına yamyordu : — Şu kadmm katiUe matille alâkası olmadığı i;te pek İlâ yB-rtlndeu de anlasıkyordu. Fakat ne Esat Efendi tam yelmîa be» yatında İdi. Gecen (9S) sene.İ rübicccsindco beri -. J.i.l -!-111¦ bğa t>rlirilmr»ti. Merhamelb, tcmiı yürekli bîr adamdı. (Nak-ka») U bir yabsı vardı. Halta ya e biı de (cami) yap-lırmıılı Şeyhulîallm efendinin nı taICCık ıııl: iki . --lıı 1.1:1 ku cağın da vardı F-Mt efendi karşılarında ecel teri döken peltek dilli peri W yüzlü cariyeyi jö arı hatırına gCİDÛ)IL. Faal erendi ravalh kadran yok yere eıiyet edildiğini iyiden iyiye biliyordu. Smlan Aıiıin kendi kendini aidfirmu* gıtmit) olduğuna da kanaati varda. Gd gelelim, Snha n llamit lek durmadan mes'eleyi kurcalayıp danıyordu. İtte buna EoM Efendi neylesin? Şunun 'iır.ı r.md.ı be| on gun-Hlk .vı.1,. Um.-ı, Varıp rtiraı ' edecek olsa son demlerinde y vere gölden düfecek. üstelik Istan buldan sürülerek rahatı bozulacaktı: — Söyle kınm. bak bn paşalar kep »eni bekliyorlar. Sen merhum Ccnnci mekanın ba» kadm bfcndderinm kalfası mrydm? Hic üikıhn» rvlldım. Her seyt olduğu gibi söyle. Arnniyar kal aya at ve araba rerilmia. uunları kim verdi neden verdiler? diye sordu. Zevkiyap karlısına geçerek gorlrrîni gorlerinin içine aapb-yan Ragıp Beye bakmıştı. Ratfip Bev güllerini kır Diyor d 11 ; Beynelmilel takvimlerin tevhidi Filip isminde bîri hükümete müracaat etti Yeni takvime göre her senenin muayyen günleri ayni güne tesadüf edecektir ıtır mCddcucrı beri AvraoaOe notan 1 ¦. 1- - ternldl 1 -.ev.--. 11 daruot-makiı imla 1 ¦ -. .- m Akvam da bu 1- ıin i---..-. ıKnuUladı:. >J Ailıim.- 1 1 -. -.ı . nararan nup umiane bir Ajmii :„..... i bir lak-eım Inıtaa 111011,. b unu tMalrell Akı»-mı BandeMut aU>ı .....n.- . .-i.--.-i.-mld de naberaa. eimtaUı Ru takvim e n^-ı-" ber sene her aynı nmayyen r-ınlrr. ajnı nar». ipıadDT eo-cekUr. Me^eis »ua-ir. ar" w

r ır miı cb-nunr mııadlılır Bj lakrlır. tabal reııonr. laidiıd- e-ieert: nenelerde de ııaılrr «alıya teıadtı! ede-cclnlr. BanıınU beıaber a/aıın }t veya Tfl.îa olu w;-, «ibl ır.ahn Jlaj r. Yem taarım satıl al bonn HUI -..ı uidınnak sunrUla Trol şubatın m uncu ¦UnUne aynca cun lmıl > -nı.-n. bar.L anlatın 30 a ¦•nllacnkllr. I Kan o "un lir ir b'rlnr da •aaııa lauaı ebnu denUeceK ve ondan unrakl sBn de I kaauoD'ianl diye -. ır. :».-. Iu Bu nıtaıcui rasataşay* -¦ı.-ı-r'.ı-rupır. Muma'l'ı kJrald- İmkan gnI 11 - .1-11Arr.ıiHdn mpaıUnn eyyam ıltntya alıavviıle utnracak diye bana İtamı 'Urn-lrrl mnbtemeldir. HarOel haberler Bal İmi .!¦ ıı In KıllDnl nnkiruıdeouı UatUm iyin* eımekia mıiRin bulunamerdan -ntal İdama. diter 7Dİ1H BuBlUl dmûııla hlpU L.-unınn rnskkas mlUnıl-llr ¦ ıı... AHİ I - 11.. TıMı JS .« a t — llâfcAaM ama lamtip umum! al tanı tunmda »Ircllar mr ¦stb*, >nrnl|llr. 1... ..1.1.• ... oidu l'ırıı 11 (A.a: MUuaSf m .-d mrirltııl--i ... 1 ..„,-. ^,ı. 19 -....]. ddutu -II ı: '. efendim. C :hü) edildikleri pazar 1 lic gün sonra... er de. Mahmut Nrdim Rüalüğlı gol lerinden ¦ır. Bırifn niifr.iTf) yı?rt<* Ulftn'1 ılıııaaibd snUna rln.li ve rabefaya -r- ı.ı". s-rltr ..-..ı.. »e kaosr 1— •ı'ı'unr» tor rr* n"i—¦rtrfl Wvı ıf ımaıtar. . ¦ ... ..ı.u >!„" ,wm. 1 I .- . ı'..-.. ! Usa » (AA.ı — Ayan .....Paojlialı" uıvu- .. rayn .1.- . . dan !nH!-jru ...... m uUaıl ¦¦• 1... ... (¦sn M klain 1- ¦¦ t -:-¦¦<¦¦ Aııh-jı .ı 1 ... din b1*' üuu sedrt Uıhm.ı aLUmıı.ı Pıuars Ur Kral** tynriflır. DH^rv:lre Hrannda haMnd ertaniDaın bir rota ır 3ir Anım Cnsm-....¦.:< 11 batanayariu. İtalya İta ticaret muahedesi Ankarada carejan clrnckıe olan Türlüye - lıaJya tlcareı mna-i 1 -1 ¦ 11. ¦ .1 in. ttalya raur h. iı _ 1._ . 1. ¦.. Isıedlklrrl r^llmntın Homodan lOrndana i ...--.ıı mu-vakkal Mr ıa>alkul evıcsl §m-V Irmakladır. Slllvrlda mUessll bir hadlso rdUvrtye Ubl C«»aUyr ı.¦ .1-..1- ....."-tor Eıet U. İle rrlenlıaK .ı.-.ı, ||. butlaııııdın bi at ............. tlkbyeU ......... lulyc Ikl ..... .im. , 11;. r İL. ı.r I 11. j j 111 ı-l ı t bn« - .ı.ıı-ı- . '—-—a-T „,lu ımka J«pbc ve iınnda Mnaea ^0 kadar ktnla»U teırdt (divoılsr vr bn meranda bâlunııı Eanbcr j|» h nü mir aninin ...I.I . ¦ . ı.li'i . ...I ..... ¦•ıı kadar dll>*vur*ar, fr bn ...l-ıuı •¦babı kadar . batde Mrakırnrt.r Ha me^ereyt Manbul la muı-danlıcınm InbklH .Jrıı-S lUbn'n h.Hnd' 1 ¦ .'.i.,,. .. , Uum I- . rrcllın'llp. reraryı Bugünkü hava de 151 ıuılılll la'nlınf >ını)> ¦ la »ılr». tırmık Hım 4 le İSİ MI. in rmv-i' lbm«ml -uııvrde * • ...... i. -1 . miri. aiBn't İÜ. aıaml 2» dan» .11. »uar h.nr »do. .^.v Heyete yeni giren Mahmut Celâlrtrin Bey »e.iııc itinde : —t|te efendimir. (Pcrvio Felek ) cariycniıin iddia» sUhut huluyur, dedi, kâğıda kaleme

aanlrlı I Mabadı var | Şoförler I Arabanın »ÛTall. .c-kedar-kea kasalara sebep oluyursu-nur. Vatandaşlarımra, masum yavrular a ve kendini/c acıyı -n.a. biraı gidime Kıskançlığa karşı ¥^.İT!;:f! Borsa Otomobil knrj:ı Tcjıc batında Avram a par ıı manimi:-, biınırivi au yapılıda Marl. lrlcjruli);ı e a dil esinde lll.lâj mt"»'" k< DgvUe igcldur. Tamı «iCaK RürJcnnOcıı uırl lal. rl-yer c-Urye kadar Iftnln ¦ ¦..r ¦.!. calu)-mıt aonro-ı Kin pıraainrjsii İ-U.--I yer tir kiırw aUıyarak dcfl-u Uoıılı boyladı.. kadına <l-îarjim-»fl!... cnCİRİ rn-nandanben ıti!-DillUn r«ı jdrünı tophvaraK Hrr ulu leai dıöBfe'rıı de-..-¦¦im.! Haldun . Rana İn njlfi'.'n -cura bottun-, m.. U cicini, enli* tir dut ırduını gidince Maıpi' ıcu... San «n kttt.eı... edl... Merak etlim Mademki DovJe ı -ıkjvt» netim iOjle ıbeı vereydin) de ıcn oraya , detll mi?... dciı »ctırs arlık Mn"*;ı Kir inekti »il oldu... İane kaduüarı yol» «*tu :.-ı ıı i iri:.,: i.ilm.* İli ' ı ab?... Trrrııııe c/*ıl MCMTAZ km» Keman muallimi nı diyer? İthalât ve ihracatımız (Ri.ıa-.UT j.....¦ p.¦ i. aramak au Be takılılara ba tanrı fair ailevi rat tunı yak I». Ben. an mln r sunin kerim dam. «a,a crierek dijınl -aylıyebitiıdi (tlm-ıaııtlr. bene lekraı'dul n „u. ı Bir kıı learllm ak» Arada I.... -i'i'i.-1- ıu e>C mi.e-.Un- - ¦ benden babalı feltdL ¦ bu* lurnı.-ıl. BİUbaır lalmkkıi mu>»u (ilimi mı i- ı. .¦ : .. ' I.I- ¦ bu millklılılı ca^irrreeh mrmorlııı da İnliye ı.r. Ben ıı kanaaıleyim ki barı kanılıyım;ula/. tüccar r ph. daKmık" flajre Vnıdi m...i. .-.. , i tt¦ııIıı rdiynıtar. Tüccar da, »ene kanılı jun.um.il "«¦>.." -.ılım, m».ı» «lUlı Mıı k.ıl mâgk dıyr ıılı oUı> Irlklnatına kapılarak ¦ ¦ - --ı ı ¦ ı. --..ıl ıı. r. :., ¦ i ¦ akat bu ı-jriyeııe. hııMU dcaikt-ıta yapmak ayıp mıdır?" Antrepo va mavna buhranı var mı? halde dOvmu-TUr. \ I ı r [-..-..¦ .-İL' ¦ 8lr kadın sefalet yliaUndnn ımınar alil Babırk6yllndc fcvılnlikte oıu-raıı 38 >a;ıııda Aliye II, dllcnr olduıtu tcfalrttca mlitve tti n kendilini Bakıtkd) sabitinde denire ntmıj vc çenedi uk>am denirden , I. .ı 'ı 'ır.ı -1 r. Bu da bir intihar tase-tabUttll Vefada n ol l atı Dar ev mahalle. »İade mektep tokacınd a olman .mı l...rr.ııı II, l-.....- ¦ ¦ ¦ flianatlZ tekdirinden müteessir olarak len-(Urdiyol içmî-ı ve ıı.ı ¦. ıl haslnac-slne k aldırıl m iflır löc^Dİok eoalanbnaında bir gace I ı.ı mu ıı rtaOatarl Dûn gece Bostanbaşmdâiı geç-

nekfe olon (icarelle ¦ ¦ ı .:: . .ı Os- JJ^J,,^ man P. Ahmet ve Mahmut ismin* -0jpın de İki ı. - ı ¦ ıı ı-ı..ı ır.n.ı mam* ^acaılc kaNnıjlır. Bunlardan biri Oıman (türem; ilimlinin bot tuta ı - k.-n= ve lo- jhnıraı ıı aılma(a i'.-1.ıı'¦. di*,Ctİ de Cflîdanmı alıp k.i((nirlbrdır. tenli /ahııa her ikicini dc .\-- bi|ui unsur. nal> eh Bir amelB bir kadına Bect bıçak çaktl j,u Itaydarpaıoda kOnaUr amele- i'^sıjck tinden Arlr, fhınn F.frndinin ar Riuiaasunda cartan Marlyc leca- t^*'j^ \tıx ctaai> ve tutak çckmiçilr. (nail d: j korkulandan tajılmı;, Aıîz dc j-edavlyı yakalanınmır. P1" * Gayrı meşru çocuğunu Öldü- L^nu-yj" ran bir kadın yakalandı liereır. < çaaalıcada hlzaıeıçlılk eden Mna ¦> Emine isnıiode uenç hlr kadın, ictcn ıeae Pır.dikt l. i-.ti Bu 11 -1111 _ 1 - _ l- ¦_. nevjw rlccnl olarak Kminc *~ Kiln bir jyeuıi* çncııb dn£urmuş ve çııeuju nlılü' »«lıirııl* riijı bir r. ı.-.n.ı £tımmU}iUr. Dr. O-m.-ın SeraieHin ¦¦-mu/ı «.riyc mıı uı "Tifo l'irengl M-hı^a ıvanlı buura çiiâ Saıi Lirin tcıLıviıi VB hc L:.1. n trrıı kın cı'iıır. cıım.ııian ma iıer^in hir İHİçııkLın eı£al luiL-'.ırııırlyt codde<ı 19 tel Daima kenç ve gUzel olmak İstı ra il İnil A A \ N T I R R t D D Kııllanınır vckhır k-Lilciînî mu er. Anııid : l<-kc. çÜ, daim in d* •.. ;ndan İatan. , . : .1.1 ! ' 1 ai.nl l-,r^„r PlHı - Ediımlupı cai-J ¦ram', tataamın ienn u I kaanuj alan AdeU tiı*:vp-r incir :ta t dilli icra tana ve laoorl-ri mn-1 on t~. |un e karar vert-mabkdnc dJ ft maiıaıiaBat m m irtchmet um mayındepnı.yr »cls.t0l^uh;trm- i'— P-«ı. İle IIBnı ¦ i mı»M«aaln t4 n ilkncn lıblifat ıı. mubıkrııınun I lı HtB |4r-»t»-nıır ı>lmnl aksi ap kararı v«r*Allotlzm müsabakaları ¦Imlıkı Allalİıaa OeyctUKknt Jil lıailioıı. İMP (uma ı'iınu ı*liH*.ııııdı ıiuren l.ı--im tııaıımıı^a. İm edil bildi idi m. Aliye Ilımanla (1 ulu a oUnadıtını mil Ur harakıtlıııl eimlı blintak hakİBiinrr. > (¦-•l-ııl. mrm Irk. mahra* al SrklI lıiı (cb Bataanaaıan Davul otbı Ana

ler OÇJU Unu'İn ılır af davmitı:emıyctı ımımı Halı/. Idrt^ 4 Halım Ayı* milî" ıı'an Malmlıeril" dn<lıc KAnlI aile nama-ıUU. ı.ıılılf Ifrı kı I ¦ :ıı 1 11 -/..¦lııBB Maaaı Cllll *W U-fre IRKI II») U4.d.-*ı Allııoll tai Hctrc Bu* " AUıma nt—l akil :-.ın.tn»'--o auı cı tebJjnır- d'TUnOnde Mııumı keremi' yıla Ulamı karbri lûianl)11 namına ıiıdrbi : Urmrllı>i ıi*a eatrıira. Ata /a>ıın BııkmU yokluı. H'llirbİililnık' Şııa lit"? ».la r. Yelkenci Vapurları § djr* SAMSUN S .a^ÇARŞAMBAj ¦Inj rl-ann s*tt»*e r.'ıtrraındkiı a hayat hayat hayat Temmuzda -28 sahîffa- 15 kuruş Hayal mecmuası bundan somaki sayısını I S leınmu/Ja engügC] makale, resim ve hikâyelerle yepy ni bir şekilde okuyucularına (akdini edecektir eialtikf bir mücevher ^")' Her ede buralım)» • 3t bir «alıre*! h*ir Klarfcld Alpaka BkcfU $r çalal vc Itaadt acfra l.ıkımdır KLARFEU gjj ALPAKA, dayamıklıgı vc pmlnkhfi Llibarif Ic güaaü] ¦*! l her aolra için btr linettir. Turtaya; ıtır» yefa | «lan J. ŞprİbgCT ve V. Amm rlamralarda Mcdie* ton Nn 2-4J istanbul ithalât gümrüğünden: t» vr M inci m*da»l«i BAKTIN EkSIIIL! " inönü 2 perşembe NAİM VAPURU IZMİfeMERSlPl posDu İADAN V PfcKŞOIBE tuau alaam sırken rıhıımınü - ıı m ..-m ı .i- bmlr. h ... . ı ıı. ,. rom. R>du-. terkiye. Amalin, lı-lıc «e Menine uğrayacak-n Far»n Urtaiiaı İçin Galama* Sile Franaeı hanınılıı I' numarada accatclı&lBC müracaat. I cl .Bcysfto hkll _ Borun ı M..-ı.ı-1 Vilâyet umumî meclisi azasını davet Makamı» ilâveden: u_ tv^]Tz\l>t. W-T\l'.l|. ve btraderUıri vapuru |MuııU£«uı Ayvalık ckspmjj Selâmet vapuru Emlâk vc Eytam bankası İstanbul şubesinden: Pazarlıkla satılık depo BAYRÜN- MAKSILlAtKSPRES Eskişehir Belediye Riyasetinden: Ivtyprlhtf] Belediye atmrtn-ıı ll.lflfi lira un Kunıjla itmamı in*uı i?-«-W> t tornadan «Umre jir r itıı muhtelit- ve kanalı ra-1 ûtulılc mtımıkaaava va»»lunpv.ı,cuı. Talip alanların yev

? '.ÎO ıtrinin* mj-adll paiartB] pjru «aı yıaluy* kadar telli' nriları-H menisi Brledlvrvr r erdlk 0 olumu. ^SeyrlsîefaT İZMİR SÜR AT I'OM A' Marmara Ussübahrî ve Müs.MV. kumandanlığından: ALTINCI BÜYI \TAYYARE PİYANGOSUl 6. ıncı keşide: ti temmuzdadır Büyük ikramiye: 200,000 Liradır Ayrıca: 50,000 40,000 30,000 20,000 15,0001 10,000 liralık ikramiyeler ve I IOO.OOO liralık btr mOVSlaL Bu keşidede | [cam an: 33,OQ0 nurr-ara kazanacaktır. Tuz inhisarı baş müdürlüğünden: I- iitm'.ehısır.a ait (&•)»•adat uhcı «Cırt \lonaka-e-(ckhftcri lahlj pır liretti, tofTtoiiV tlt varaımlııl mudariymiac Balıkesir Vilâyetinde Havran BelediYe riyasetinden: r afet in iatilâaına Cilc affın k. im.iİİ-ıılılıllu -;ıknıuı:»m lâ/ııu^ liiıtüıı apartımanlann milyonlarca hamam b ¦.ı .ı.'ikla kalmıyor aynı umanda pek tehlike ildirler. Zira her o iklcri yerlerde ınütbh) haatab klann sirayetine sebep obalar I nam böceklerine karaı en müesnr çare oolan kat'iyen unba «tayı de«nlekte ederek gOzcl bir koku neıredco - Hıloks «tim al etmektir. Yüksek mühendis meklebİ mübavaat komisyonundan: ESâfS! Edirne Belediyesinden: ıı»); lıınınuy müdürlüğünden: yrfl.n »ham »e UheiUtı lerhin 06 V E K E S l i 6 İl* 8»/ "de ve 75buıu9 *4 Her nevi yerli ve loril'* kumaşları Irtanbul Eminönü Köprübaşı No 15-16 Knrakas elbise maj(aı lanı k e» i p mûrjml edinir. " "BiZiM KOLONYA., sinirlerin yegâne devasıdır asabiyenin matharı takdiri olmu'lor. Dereceni 90 dır. Caane ve Losyonları harikuladedi r. Y< MBBB|». l'I-HLİVAN 7 AH: S Al I Eşyayı sılıhıye deposudur. Si pa. i» kabul lir. İSTANBULD A ûALATADA RHDİÜM Lambası Ticarethanesine OLT'IK JZPC İMAL lolLMtş i>lR RADİUM I5TANBULDA GALATAOA RAPİÜM Lambası Ticarethanesine MAHSUS OLMAK UİRE İMAL İDİLMtŞ PİR tialalada Okçu Mut caddesinde kâin RADİUM LÂMBASI ticaretane-jmıı HAKİKÎ RADİUM traş bıçakların de arayınız. DİKKAT: 100 adetlik paketlerin üzerinde ticaretanemize "h balâdaki alâmeti farikamızı havi olmıyanlar lakliııir. s Hacı Bekir zade ıirar«ılıanelerindc|: Gayet nefis ve leziz )ok.or A. kutiei Ektin* ¦atooclrnyle beHsj}uHı,au, Idraı „ lig, cn « lintnpyı ,j-,M ^ ^ Ka/alö)* BW«vl fırını FONDAN Gono^ısılİ MEYVELİ NU6Aİ kkceuUuta « iU.lt..,,, .hm p..| g^yya Jgg-^g -it? »Şij "îl" -iL'' Sî^r^îİH^' #

tl-; "lJ"';ı ' Erzak ve mahrukat münakaşası •=•> MOTORCU ARA M YOK -= İstanbul Liman şirketinden: İstanbul Liman Şirketi molorlü mcrakibİnde motorcu ve elenir şoförü yetiştirmek için bir kurs tır. Kursa gir -mek İçm aeraili hrrveçhi atidir : 1 — Türk olmak 2 — Askerlik hideırtatını ifa etmij olmak ve yası 40 tan yukarı olmamak 3— Evvelce bu isti" bulunmuş i» nişlerden bon servis -lefi Olmak ve ikamet ettiği mahaliin polis merkezinden ve mahallesi hey'eti iutiyariycâiudeu t*idik olunmuş hüsnü bal ika ıı gos le KODAK fotoğraf makiııele-rile i ilimlerini kullanmak menfaatiniz icabatınd^ındır. Minoteros karılarını kullanınız Doktor Taşçıyan Erzak ve mahrukat NahVtKuamckl 14-29 3EPTCMBDE '929 Kiralık yalı FOIREde ıı MAR.SC-İ.LC 1NTERMOTİOKOLE MARCHE MEDlTERRAMÖEn ET COLOrilAL 4 — Vücudu kuvvetli ve htr islerine mütehammil olduğu şirke 5 — Deniz ve kara molörlcriı rine vakıf olduğu vc işlere ki anlaşılmak. 6 — 1..-. ¦ ,...ı datnl ulâ tahsilini O mabetle malûmatı hail olmak yup yazmak dulıul İmtîhaı kİsİ alınacaktır. Bunlar sirkelin a naran denirde ve atelyedc bir 1, tulduletan sonra eh liyet kaiânan) motorcu olarak alınacak vc Uç a metleri beyeuilenlerin maa$ı 75 esas kadr osuna alınacaktır. İlrrid tinde maaşları teıyit olunacaktır. kadar Liman Haninde ;n'«ct fen heyetine müracaattan ilan oıuoıır. ----------— Umumi MUdUrlUk —© ilim ve dilmek, iri LfJc-?itibarı aya çıkarılarak sirkelin îhliyet vc mesaileri uîsbc-iplerin 7 tcrorouy tarihine Hemşire isteniyor dulloı Al.havı Yavuz terzihanesi Sahibi: Ömer Lûtfi .VfcvıİKİn er Avrupa lnır. atanı haltın adı VTRl.l m ¦liırıiıılr MobVERESİYF. MI .AMFİ F. Zı-nd ve yeni mobilya hasebiyle iaulık lıınn-sudiyc Hanında 44 45 mlıraust. Telefon fer.: ngp^s&a» Müsabaka ilânı «s»hss şfc Devlet demir yolları ve limanları tasamı Salİdlgl ımidürliijrüıııirn: rul ¦ fcî irr: >sfîl* Bursada Çekirgede «V, -in: ban bav t^Mİ tlmıkn ıır.Jen ısıı aılckr: radhıps il! I ¦' ' ¦ Havalar güzel gittiğinden tabiî cumanızdan İstifade etmek istersiniz ı .. ... .. Yalnız bir detaya ¦i.. ı ı- .. ıı--ıı. |Wn M haııraa onlimlUdcıl cuma İçin Mç, bir tarata abı verme)inli. Zira da lam TUnal paaayı arkasında Sofyalı sokafyntltt 32 oa-¦narada Doklor Maydlı apartmanında D oktor fc'denburea alt bil-umle eaya ve mobilyası yağlıboya lubtuieırı. aalıiarı ve şnrfc asan ma vc n.r-, vc salrenla İcra edilecek muıaytdali m hanr ( mecburlyeıiade^al'.

i, İçin Bablkyan >e ıvan efendilere mOracear. •7; W1 f(, iuciii uıı suıelH ıi'iıp cdi.nuı tjS MJri edeaek m il <m linini: l.m..« vhvcı ¦..ıin, ( remUllttiiı lıcılmld,- ıcemnur. cOvce{Soıi laoecVrirE »¦ aııi'.uıılı iıteni'.rr. ifihatı ¦la Haıenfl jc 8aİme Hanım la-laları tarafı m-1 İr kıta harap baR vlvevıc t MİıB-ai taamlncn düf l bin ıc u om ıııu k arcmcnalı utla cJuo toıtt Manisa Vilâyetinden: 84 ALTINCI SENE — N 1843 Perşembe 27 Haziran 1929 YUNUS NAOİ IdarBlUtncrl: Ufl.Yunuuınumly© kar-ı-:ı;ıiı ı];ı.f\l mahstlM Telgraf | Islanbtıl Cumlıurlyeı-Poala Matuftu : Nv 246 Telefon Hâsta», im ABONE . ı K -\ I i ı |lürklı İçin Harı; icân M00 Kr 2701 rr. 750 Kr. İ4L>!) Kr. 400 Kr. 800 Kr. Nüshası erde 5 KLRUŞTl.R (Sentllei «ı;i«ı aylığı Yozgadı Sel Bastı İki Köprü, Bir Kaç Bina Yıkıldı İngiliz kabinesi Ankara-İstanbul telefonu başlıyor Aliye Hanım brovningin, katil kastile mi boşalttı? Şişli muhitindeki dedikodular lallbıbal yaalınr l>rmn ajdaiu t Ankara-istanbul telefonu bugün- jpaT^^p lerde halka açılacak 3 dakikalık mükademe 115 kuruş '. leleflm çaldı' Tele,™ mm\muT£S£* I rftbemıV ~T n^"^'*"h*"lîc". — Efendim hallimi" ikm.l Fİlu). kıc paıa verlIefrkBr. ^ * Uucnn »n leerabrl-nnUıi ramıara. — Gayer katar.. Otordufnauı yerkardaki ilanını ac reoıyorcia. DU iki «İne kadar ulak, tefek ne rakı- din (defana ıcoıal .um MannetT«ea Binaenaleyh ar lık: nmıu da İkmal elliklen ıoaıa Balam 1 [ Mındi ıı X «ı a İs' Oüşllnallm »b lbr«1 alalım! Üsera konferansına iştirak edecek heyeti murahhasamız dün Cenevraye gitti Hasan Beyin muharririmize beyanatı Aliye Hanımın lahaı «apıloıık'a alun ¦ketal au <t : Aliye iminin daıeHar kah-l edaMr rıaar rtmdermek anıt-illini »cmııtık. İn maral Ikl .1. Hablıııaaun bal elan ba rnpcrdı baıta-»kkdlr. İkramiye d "m - '(el ıı ılı ailedir. I e ! . I, m .. ,¦ l-Urıı.,!-! iti İl O» ııi- bulunan Aliye nmıb fçlD ı......... .-.-lı. m drama I 4 fak ılıl. m »Mı r belim Sırrı Beyin ga -Ketemize mektupları kadar imtidal el -geçen hafta hare -bel eden (Ankara) vapurlylc bir teftin seyahat ine tıkan beden terbiyeli umumi müfctti|i Selim Sırrı U. leyahat intiba-larını gareleoıiıe KO rmeye be.lamiftır. Karilerimirin rev -İlle okuyacakları bu mektupların ilkini I.ı,,-un 3ç0nıi sahi-femîrde dercediynrur. İngiltere ve Hindistan Afiaoğlu Ahmel Beyin makaleleri

Cihan siyaseti umumiyesindeki derin vukulu, isabn.ll görüşleri, karilerin yakından malûmu oian Ağâoğlu Ahmet Beyin İngiltere ye Hindistan mevzuu Özerine yazdığı bir sıra makaleleri: Bir kaç gllne kadar derce başlıyacajjız Mil» ZAHAkK>F Muharriri: Hanıı - M Nakili, Hiii*™xmi İr, Zaharof senelerce «üren bir metres hayalından sonra resmen lahit İzdivacına aldığı yet k BSvcesi bu resmi akille» sonra ancak bir buçuk sene yasaya bitmiş Zaharola büyük bir te essür bırakarak ölüp gitmişti alınıl,l.ııılıılıilıi k Şehir ve Memleket haberleri ] Cemiyeti Belediye Kadıköyünde park yapmak içim bir arsa alınacak : Kadriye H^mes'elesi; i Ferdi Tayfun B. is- J ı minde bir genç. Bul- v j gari^tanda tevkif * İ edilerek şehrim ize • getirildi Ticaret odası meclisinde Dünkü içtimada İn6iliz lirasının tereîîüü es-babı müzakere edildi hımrit '.un Habln . ¦ -i-uda ı ¦.[¦', -.m.-.»»rl. lırılaH. ¦ ik murat oiuui'tıı l>>« dı>. •Vnkara-lstanbut telelonu Diın Ankert-ktaabaJ mV famm ifa U.a-ataak. Aak aradan bd taMaaaU yapelan «aate bar k.'ı.aa trfclon j I İl anuta anlat alı re hn ıln f#kr k^dar halka ilin r-efifcrrkter. hr teleİM iBUkaianaaaa 115 kuruttur. ıı Ga.ui Bay,. Merekdedl kl: j unu t* bUtc''} ılllı alay eraıtdec.ı i!i:n: ¦ I I :ı n ¦ .1 .11n ili Uraaınuı le-n vuıı raro-uııla İmcILlı İlla narı rsı^nur ııanyr. yıln »* ıı yeni gumruk DmM ÂUçaklılarla mukavele yapanı Emanet erkânına 2ÛUÜtMıra teni edilecek ve kemlileri bu Eminönü saati Aylardan sonra saat lehülhamd yerine takıldı İM..illi. JL-lilKlMI Ifvpnd ılı-. « ¦" /'«"i ılı -lı Kmiııılıill I Kral LcBVjuniB huMipu. ayhjaapsj dajıa au «era> . nııkaar. ear-ake laa e» çak I 4ar. »ıı a aaaaaaaa ouc katta*, rain— t» ha ter ıotı-1. oaeeMarı Mr. rıaeaaa ram .»kjkıı U- Bak-ıa» Hnııiıiı mMri iLi;mı.'.ı .....n..-1 halk vm« Duru um dadl ko*ı ¦Uf'; - Banaa yarlar aatn Dİ «tiiMaınıa aauuuM Ha tm ha-k» >rau «aa> na . Ba nama* aaa aett (M ana Utta, taam- ı ajMira«-|' laılııııl » akacı ¦nar kar jaan caasruıy*< >« termitti Dutnalo h lora njrır*' tmaiauakuın leaınyıe Milliler, nn ay aenra On kadir. ı tramvayları nereye adar isliyor Tıamm? Urktuac Bolr-Bm.iiylar.nui Biıhaıüyt üa-ı uı/ıu haılua kadar lale-Ur=r. ZıUrntkanı lıa Oıtaaeyc 'alrm-aJ Beli olan mefaaninjn tamiri 'aribl taymuU alan eıtal-'Oanmtn t imal ivhı ftvkal ¦ -ir- uhsvit ela l*a ı ı ı. vOiAyeavfete ırlıktaki otomobil ı un.ııııau[\- ciDcr ınmL'7<ın!ora ila fa , ı ı.ı. nduOtlalerâlr: Tayyare ı. imlayı; :. . HUnayUl Sobrl.. ürhi'Jiklen imar komttjoaana Harı Melıcıett taıanc It ; kceuU-vcuna' necip, kataııc eeoaal tonuıyontına. Ziya Beyler intihap edUnuaıardlr. S Cemiyrti Belediye Kadıkg-, imde bir park vöende getirmek '-.¦ - bîr arsa alınmalını mîînaaı § Hakkı Şioasi paaa düu be-ray tefrit Edirncye erimiştir. § Haydarpaşa tramvaylarının teşrinisaniye kadar illiye ergi > ¦ ı ¦ ¦ ¦ I ! ıo t İ-. 1 .: ı fi Vol bedelinden Naiınya J6000 üra verilecektir. § Yatı mektepleri kadrom gelini* \e muallimir.iine maaf tevziine ba|lanmıi)br.

^ üli.j ticaret odasında îo-gilir lirasının esbabı tercHüli baklanda mûzckcrc cereyan etmişti $ Kadriye H. mca eleainde Jİâkad.ır olan Eerdi Tayfun B. İsminde biri Bul-fanstanda tevkif edilerek ¦.¦triT.ı^ miabir. § Ûaera koıdeı-scunna iştirak edecek olan beyetlmiı dtln Ce> ımrı." Kİtmiatir. Bir Türk kırının muvaffakı yt t i -1 -l. ecnebi Uıckal-uJen Ofr6 dun 06 »n Pruoı tu SMBlaaTl onircn İcra ccanan manan im , -nUrumİNnr.tİH Tâık kuliır.n««d Adile Uadrt Bjaa~nın allruuik ıMceeeûe rardlkl va Kaıuc.-. \i)»«-^rl.lı«- ı.ııırıı mnd>ı-l .ı.ı . u] -ı-.ıı m .-'.iıi' . -ı .ı> ¦ i. '¦¦iıi nlll tıellmnmij ImLundu^undaıı di Vml 1 marlrettle knr-ıi-ı—kûkm Aliye Hanim mes'elesi i m-.ii ı >.ınh-ktD lukaıı' aaı kılı»dr .ı«k«l*ı akaadaı <^ı a»-" a* —¦¦ıh iomMi>'U tsaa. «.»-em kan. «. r-m 1 *¦»> mua enen umu mm •¦ 'akına •anan M <(b-Hiıeeı k»-Ua h„kaau. Sn ub-u-.» de|a ma «p. ıln m hıbaı au ulr-ina ı-_>n -arl ¦ılı Ikiaımm. ıkf£me a^buıSa*! kir nev-m. ı.ıı. MMaa— â*. .....lı ı.ı,ima |a ı"-n ı ı«ı»liMr(i bar n'naMlı. II-IS wılm nK-r-Mı aanrrmn ^—t—ama, cm km U»-- •«.k» t-ı kan— arka-Baana ıhı abaı .4aamr-ar katı . ıı.-iw laSMMBM »mlanı rıııcl ım.™nı..)X Ankara- istanbul telefonu J.ı- -ûUfrlUF. AH-r-. : vr o sisli ki BaJalu Mumemur r*nl»| i'ı.-.ı. -ı ¦ - - ¦¦ I —— ttll-nı ile luouıuaıı trmcider I daldı Uu-uhlı-r. İki aiıı dlrre iıi. ma kııUı rKıınır Illlı ııl AaJm-Sl»r <UB) Defterdarlık mnesi ıı-rvr- ı-i" .. ..ı -ı .. ... ı ¦ ı.ı) lam-fıuıian OıfteıdajiUl raımaırbml ı~ • ı !• -. Uı bi at .ıı.ı lifji. ViUyctin yeni bUtccsi Yol bedetuıden Nal verilecek lın-Vaaıl amal iJHBaam lr>m*ar lakaaı«aBd M*** v. r~*^, T^ljrttÎi a 1 lÎl' —I laSmS-Baaaa T fi— mmt -«rkaa LBHaaf. MktoH.. ııunaJanuı BBB*>JB ••-ar luHmSmakladla .»kkadaıanın m-aarı dlkUaınu ¦ .....ıi" amma kaldırıkalblaaı nalı bit mr Hah. >-e-rlDe lakılmaa 4|m kııikuynnu" muhkeırnol A r <9 e Londra olelİ eta-yeti LetaBra v»a maaaacarlerlnacn bruu rkl>ukil>l. au..- auiıan-m Ki'taa--¦u ıı ılıakmnıaiııı can outtrme-a-aar aVraat e-Snant-tnr Ma1- ' ı I -'¦ • -•«! r^ta >i-- cfta a-atfımm toılııaam «e ¦Jn-myn nacaaa-aae-ı eacwr.ast-<ria-a. utccuanı Ueam makarul m .Ulu rekutrıi m U-J;Utij>. naau-ınma ıvıa Heyeti haMak-ratlı llrr^ı T II" ¦!-...!., .'-.i. Sanea .'- ;;ı ¦ Huk hukuku mlrl^rrlaı t*drl .:-.r, .ı Yab mektepleri

liUnmu yılı .ı .ı .ı ır'.. uaımn «*ıoı-icden maalBmlenoe dünden ı:m-r^n maaa ı>?rı_ınoCr ^'ft ir, VU 1 .'imada ankımı mada <kuIi m :ebeddıll yoktur . i,-, ¦aa mr.-HUI llWr.ı "iıııı İl i u ili t cerbıyklbt kf I li_l-i.il. . ¦ 'I ' .- ..i!'.ı n".. kan İrdi*. Rıı ulara lıkıi Aıtlı edildi v»ni ujikIMuu auulaaamn yajıa 1 ¦¦¦¦¦¦ :.ı. i _-1-_¦ r__ l.l ı i. taaıan Milıyc Vnkaleur.ıe muhtekr -ure-Jerle Fıiî-ikaicOa İBBSl Pş. teltiae çıktı Kasımpaşa cinayeti muhakemeai :: ı ".:.: .;.ır.".-r ¦. ¦. .r^pa-odn bınnl «lıMırnniıır maır.ıın buluıuuı eldin i-,. ı . tıışjn ,<4a :na niAhkcmcunılG devam âlılecek re bu mulıklıeıcodc lıaiiuhanc kumandanı id' jr.iıi' " ami/üıj. n- cıur.ı-eaaı rdiiecektc. Dayaktan ölen adam Gececice: ICDcLtcekCTOFOc retat rCm birinin riarn ntUctal OM Ota i-—"— Bkt ¦ .ı ; raEI olmuştur ¦.'•¦¦-ı memnluı ft-kurılıo-ak hlanta naklcmaılaar. M.l.l,: m- yaz tatili IlJkuk ııı.-:ıl\fir.'lı'rıiHiı yaa CAİUİ 30 i-1..ı..... ve b!r bucuk ay •levam edecelceır. ı.-'i madılDkmaJeo lae ât .. ¦¦ • miu eaUeerK ve tatil unbet tun devam eü*-ra«Ur. IPOİlSt© Poliste yeni (ayinler Palu ı. ¦¦ ı ı ı buınct sabo ¦ 11 ' 1 ¦ı 1 -''ir.lı-u" '-.11-1:11:1 :-Dr basmcmılar.nılBC Kıya. uednen jube muaı-jı'i .'inkır 11-. 1 i. ij-ın laym oiümcd_Uail :'--. 1 '¦: .ı.ı:o.:".:r Haricî Vıınaaistanda 23 komüniat beraat etmiştir. § Rusya Çin hududundaki tahfidal haberini tckıip etmektedir. § Meksikada bir tayyare yan' balıkla hükümete oacnanp kuvvetleri bombardıman etmiştir. 16 kip ölmikj, İS ktai yaralanmıştır. 5 Okyanmta zayboiau tayyareden Dmit kesilmiştir. $ Mısır kralı MUnihtcnTrag» gitmektedir. Ş Nadir Han Habibellaha yeni bir galebe ihraı ctmiatır. Ankara Hukuk mektebi mezunları mH.ılırncii celıp le benlin (Ifil Duıada raiırlar tr mlmlb kaBul "lnl.-ı mı? Vvı.l..... t^Htl . I.I ...... TII. ll.ll .-. a* lir - .. ı.T. Wnlm llkmhi ....... kkrdı: .«Vnım ıauı«lW' drfll >laaek-k> - ihtiyarım lar demUUnı- Bunu di Şaylrrr >aımi|lardı RtmılmUı ytuma ke. ılukI.ı.ı ko|hhi( bmılfjrn ıruniıı âavuııjfı -rfını-ı la»m atD.ırf. Ben narrırH&ika 1.-—la pıuJi ameJy'u vaioUtıfenıı ve yakında ladet anyeı tc<~ .'k Uıucrfrn vıkaeoaını 11 lîalaılınIctıyama ifaı. imatalifin uneayan yapıldıl -.¦ , ... yanlı» atla-lılorak k-ndulne uencUk a«uı ' flllıiltt tekluıde '«bir edildiğini lemlıjUr. Ankara Hukuk mektebinden bu «ene yüzden faıie genç mı->un ulmu>tur. Bu gençlerin Adliyr Veki li Mahmut Esat Bey ve muallimleri arasında alınmış bir resimlerini derccdlyonu. Gençlere h ayatta mavaffakiyet temenni ederiz. Sıhhat İşlevi İatartbulda roba yok ^flf'-JlUAİf »uklMiatBaTı Xity*\ IWar>

M bir «UM akikti ha—ıaı» "r Uı— ir ı.4ıia» a-ruimasıuı Ba '-«Uman aaaaas aamaaS aanmuoiaK saataadkan nnııa kala aneak. aan aa¦ ..kara. ımaı -Mamı khaa- teses BttUau vamuaa atama *• a —im-m ¦sı ^aıojcm laıam aSMMkk, m t aU •aarfau ııhktıeak ataıua "mmartnıj-ı -UİKtoon DryaB ¦kaUHU' un uvvttıU UambSHUa ¦¦ Plnrnuiuwı..ıı- maan ım-laU •dıhJy> Ot, mnalllnde n*> koimaduInuSkn kulene ımHır Ectt«dI mchtaf1to-c3e Roananyaıaai Aaakara aerareti badema maalaaaatıruıamkkia .-.i- •dileeek Dan BBBaaaaan «Mau hm • ar— " marjı miııku UaıiıU 1 Baaasaknaa •aaaaral aaaal mav yrffl Ma s» ıı s:tı ztt ¦.imo mrr%»%m> .«akı kxrtr -ı -i- -- _ ¦ . ,at'*ı- ,: Bn kaamt -¦.j.-BiM* kkurk. lanı. TUj.. Kainle. BrtaıcJ. SUknDiın hOimi U» a>k->k •-im < mıuı u.ıırer d eıdu S> uCamuar nılnı bim m.ııüuuıICSJi Ue Mtam nUMurkUr. U. KlbÜllI *alecek -y <-rmua bkkreaa avda-, eıteıck-ate Karilerimize, muhtelit mubayaatlarında tenzilâttan İstifadelerini temin İçin ı3l kupon neşred yoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, intişarları günU, listelerimizde münderiçj beğendiğiniz Uç muht da İbraz eder seniz luıı.ıl.llj ntazhar olursunuz. :î Iİj/.r.B Ittt SON TELGRAFLAR Izmirde komünistler muhakemesine dünde devam edildi Maznunlar ilk itiraf vd ifadelerini musırren inkâr elmekledi tt .lloM. ... n-ı-ı. k»Biunlıtler Katillik rökorıı 70 ten fazla adam öldüren bir şaki itlaf edildi Mithat Paşanın Son Seneler. Lâf Umaü) UIİ ı-ouU refeu ¦ Beıı lnUUn 1; uın/mm ıııvla m Mı«L<»,ı .1 ¦.........m. Iıkıl ırtkJ-U. .ııı •UmunTevfik Rüştü Beyle M. Briyan arasında samimi telgraflar A aksta A» tA.A.) - tSrkij.-sıtriif tr-daa ¦nnaUl hakkında ima »mama allan»» binine İlan«n VckiM Bakını lısllt Rj,m Kr-ıctenm «r > »««-.< Hanay e *aMl ». Rrtaaa ırı-ıada Bfdrkl r»trTlı*t r. «İt - .- - j . ı. ¦ ııarlei-a Vs*ılmialfi Uslar ala Harta» *c mmtı tttıı bubiUbi •aiMaar «İHadiK '» Ca— ¦*np> «*4r aparTt* f ihii r •*d]t*oajiT aak.-ai(kk |xt bahtiyarını. Tin>.r : -lanaat». mUUnUat thtniffana İM>«k aaı.mıtesinde ı '- 4a t... .., aıaataata a ¦m"' frtm kat aıevar «urert bal m kaıifi.nılirn ...in.;.- — Deıl-ıl IsM *aml"ıl)tıla dola dsr ıııı.Bai »midini knvKileadırmib a -n-Afti ıledrr I*. Brryanrr» -- -> ı ırlınkbf'lerrırNı rçın pek Mil •>¦¦>¦ İti hantal uk bibi manda her m bir an an Bal Malak II faikı göıcUlmeloUİn butun gazeteler bn hareketin bir aai alâmeti değil, fakat hanıma »a delal eden bir uılasnu eseri olduğunu beyan eylemektedir. Feci bir yanlışlık Türk-Yunan VUia-akaralı dün Ankarjda başlandı mana* ta Am Mm • ı rraaa hea-

« ın..... -»sda. çekek Iratan Baaa-uta>ka — a-ı—mı ıra* M. rVsaı* .u (. _ mr nraaen naran.... (kar—b Terfi» ¦atta a—. «>»-.¦» hb* » ¦¦¦umi ıui.1 d» **kd n..ı bi.i.ik ı-ıiv Tlkia Kırı Be» frmuırıda Frrarıım *¦ (Un. Mn.» — Seta-rimıdt olan Dablıt>r Vekili Şak-Kava Bev dan mekielrr rie nas. 1 c>i rlyaret ermlylr. Ak»ım aartfrav btr atye'sı ve mınanrerc leetio «d Heyeti Vekilde İnkara ZS (kmJU » — »la«aa Heifll ¦ ¦ ¦. -lUrna rdeıefc \ ,,. mi baBl «rakı Bkdraa*») hıdunan >ı. i.. Vekili . ,„„ Batara*Nnııir Hanın ı laöıbullaha vata be si Berlin ii | A-A.) — Kalktı, ladan biidirıkvor- Cfvaoiatan hududundan alman haberlere o araren Nadkr han. Ilabıhullaha karşı yeai ber muvalfakiyet karanım* re Habibullah. i-.r. c kale t ini lahtİycte mecbur olma-(tnr. Hne liny borjl.K Alrnnyn Oloiyer Vcnİ Atina seürimiı Eni» bey Bugün Alinaya hareket edeeckIkl köprü va bir kaç I bina yıkıldı ı oig.il 25, V.V.> — J Rucün saat 17.30 da « başlayıp yarım jtaal devnm eden yağmur fl doludan bonra. ka- * Sabayı sel bakmış ba/l# * nıuhiillcr tu allında * 4 kalmıştır. İki kS I i bir kaç bina yıkılnııy t *l,r ____ • Bahrımuhll hurbanı — --- arrmBvor Numanciya tayyaresinden eser bile yok! — lellı< edecek, bur aklık lan mutazarrır olan havaliyi da lan rnnra hranBuM doaecel Mnır Kiralının seyah UUnır. 15 (AJt.) İma* kral :n'Jiı-ıi-Tjwn bareke: eırn^ııı r.ı.- ... . h<r .'lı-.ı 11 ;hu mu.) — tVnjıirt bir nırciı ounabtan mr»eüi-. ya-imanlıya olımls vr ııtoBiaus bn>a:in;ı>lıı Kurcun .m bejltdı frak derini meıtl namVatmMB Knıya Cin nadndandakı las* (ckrla ıdl t ar Erilin ZS (AA) — Mmkovaı diıı^lroı t hılkOnırtl. •ııofıK. İlk: ı,"Uı l'iccnloncıu edi JiU| Dlcıuron* ve Cin luıducı ¦ı;MTiıcmur> taBifc rdıunr aa iıaaaıl braavp lanîr, Sırp bedudundlkl lecElı UtlKTid 36 (A.Al — Hudır ır '.nd: ma kişinin MOlf rılıhtiF Tahkikat ileHliyor Ccvdel Paşa:— Kati, kafi. dedi. İlada boylaco ıap-tadil son. İşte şehadet lacıasıda tahakkuk r. Şimdlblr dala da Arzıniyaz kalfayı ianevap edelim. — 6 — I mekânın odalarına ilk Karadeniz yolunda ta Zcvklyaba hir cok »eyler *or-dnLar. Arzı Niyarm Sultan Au-ziıı vefatından üç nim sonra at vc raba aldığını anlalü. Fakat buuuo sebebini o da bilmiyordu. — -¦ 1111:ı elendim, tınını, o unan çu-ak cdilmiftim. Damat pua I... ı ..( bizi saydırıp yazd di-. Dedi. Ccnv kadmın cevabı üıerİnc udadakiler biri birlerinin yünlerine ba kısılışlardı: Damat pasa ? &y(eya AUah aryada et»îo, Dumat p»-ft\ir bîr kaç dûıiioe kadar vardı. Zeıkiyap h en bahsediyordu 't — Hangin ?.. Dİye sordular. Zevkiyap kadın cevap verdi: — Cemİie Sultan EfendimiC Burcun dahiliye döndüğü •ber alıp Mahmul» £ircn Zevkiyap kalfa Mkn>. Diğerleri de lorrra yrtrjmi^ler.. — Aeaipî

— [¦_-¦;( efendimia, işte o taman pencereden bir gölgenin ! ı ¦. ;.,!.:! . ı-ı I oyle değil mi k 171017 — Öyle efendim... Cevdet Başa i — Kâfi. I...I.. Höyk-er rapledİSm... İsle svba-dcl faciası Unakkuk ediyor. Kalfa hanınım îf>a^l.na nararan rr gerlermî dinlemek raru-reli haul oluyor.- Kagıp Beyefendi yirodilik Zevkiyap kail anm iadesine hrnmrt bnyummıı efendim. Bir defa da Ar» Nfyaı kadım Klievap edelim. İcap ederse tabii >jukjtıriluıck mır! Ikeefİyel Irvıt edilir. miftı. ¦ ¦! :¦ ¦ ¦ ¦ parmağım uûrekkcplîyip .-• ;..:n alluıa uaa-lırddar. Kajıp Bey Zevki)abı Geni köşkteki odaya kapadı. — Şimdi vakit geçti. İnşallah (ı.ı. . ,1.1.1..- . .-i..-. .ılın linkin} vtiHiunrlıvıın. Sul an -f :.¦(¦¦ kalLaraai': lt-nı iui d«L UİL-n-l-rıml* •'dıls>lı«. S..1 lam un Sakat l<ıın- ıifunds 1 ¦•! . ¦ı..n ,nr. met dıunıılın lınyae. Um vr ırk:ı jnhırlır «Uıuaifca datuyar. r..™». uûim-.rk.ii 1.1 ..;„ .. ¦¦.. 1İ.H..Lİ- . filanla aU>i>m kıranl rlyrUaVn -ır amm; — Baeta kalaı.< hiu T Beiu ita. fırU rak >ır. baııun ı-l ¦ 1 I 11 11. :. - ¦ lM.- ¦ 1 .. , — Nt- I ıl.ııı :¦ . .!¦¦> -ır 1 j — r.nr- savaşma Ws- Nt kaeıvrt t.-kı....-«n ...n.n /nıacaUıklarrr: Kırrnıede ıloaat.ynıım. baran bt» va^nr c\l:ntnîrrûm ı...j.- Tıkıba »ıhmı«l 1. ,L •......aV 14. A*> rsıuh ('<•' ri.;«~H. m-mr\—r mr mr*— rr ınrrrrrrie .tlılıı rakı mıı"ırı"~ Hasdasml bnrıhrle dem rektrae, Oı»ra,*nıoı m talrrn: »T* imi evle Konin amma ismi İndin ¦»nı DiaııUdıinr mı bu yılan dimyatı n-ylı kryınrttnl hl( naybermemri ıe* 'Her. ietllvr nrtVtrmffirr (enek. ,- ¦ .-ı, : " III ılr- 1. . .1-.. • .11 - K.. J.ı. anlaıuı yaaında ark (hım rrvaü) bulda m. '""i> »ınırınan sab^elr J.l~ııi !"f>n »ıranı ba wl.nıı» krrllnı kamdı. ! Benim be ılUnmıı (üM iraba) »rn ıduğu e kadar sevinecekti? — l-efci kınm, »oyle. Dedilcı — Lteudıın. Am Niyar ludı metmekî lan idi. Bi kaçak? I idi dain ¦fal m (liıy. ret. İldi m aı .1 inden ve-aryik dûn i de 756 iyede Ba-ığn yanık VlulJuriru hlallmyl Vonaı aOı-.n «îb ,v 1 ¦: ., ..1. dırtuı •. .ıiLUfuı Kıncadan n - m amut «amayı ac wnjyum.ı kn mn -.aıaı.iı iki etmedi... IVkeo , „,„ „„ salın uaerluuM ddasamu Unuıe İle Al ete. tallınma, lu.o.oall e'ierine Ankara palas hikâyeler Bırtlağındaki yara Amerlkanıarl kaçabr,ılth İçi esrar ve afyınla doldurulmuş cevizler Is meydana çıkınca kaçakçı mbkara kaJImıı, faka! k urla rtlm ıştır Cumhuriyet Borsa Dr. Osman Serafettİn ma «MM mam knnııMyftye «13-

"Jc Dubarı raa* âetagi luılâıa ıir. olunur. 1khnımhs ıUW« ııaıroluun urlbuHu TBliın ve Ahmet îlıbaycl lOtllö steril wıehöf flldie Iktisat siyasetimiz Âli iktisat meclîsi komisisııu dûn toplandı Haricî [tu lni.il I.ı. — Ru» Yt Kıııı Lcndrl IB 'AA I — I uj-n. iınnıttf e bukan mi munşıeb-ı leıio w daıun Ecna r.. ¦ 1 ea-ı ¦< .'F.'l. ¦, . BHUc yeiimi.ii OİBtll bi>l!J redeki * a' cimrim . im. .....-ı-ı „ didi madden marar Alitıl. oinıık Igjla «fımH mûruaj' oı**l I<ıılı»yt mubahı lcılı™l<ın-ıı n<— :o:uı ınlkmû ulmıDr ihsan ^Öksürük şurubu S IE Öbkürük et nefes aarfıg. I) *¦ M irin pek tesirli i| n<> İlâçtır. seriler ika rnıı Mrnıııın km in yu»ında ı.tıer evveke nifi r-ı.ı.ı ,ı lerrl Netimden ayrılmak "ıcmlıllr. Uda je** rtT.no dadnt ¦<<.•*>) hinle kısır >--.rt " nıı.l >.ılırıad:n ketrek tatmtyın. Hırsta: P ---'i.-.....¦ hıraıılıh PaaEal:ıda Me>-ruıiyel muhnllr-¦¦ mi' nl .i '.-ı genimin» Beyin e-\ indin Birlin ı. bikrık. a , eltt»* '«¦"u ır V Hra ti bamesrar. Dcal ı-ı-ı e t e bir badınla mmm meı W Hakkı b> ıı.mdc Ikl H-Idrıı [tınne tenimi* ıe banlar ncraıel allına alı ^clıradcbaıı Hilali ılncma-umlr Cuma cllnü akçamı üıkUdar da ARSIN MAL N tıklar marariıflındalıl asıklar] Koıımpajada--—-1 DAKİK ziya mUlehnıın dckıorlar; muhlcrcm ailelerce •enderde* beri irer M tu-va mükemmeliyeti tasdik e dllca yegane çocuk (idasıdır. Meeraujyı Kuriı-ıîmİM Uvıiyc ederU. ^m [J Naşit B. temsilleri I ,ach'^ Hu tete ve yaıın «adıiı | Hr. Dr. ÇİPRUT-% sac ve zühreviye mü - I «ı Beyoğlu Aşmalı I Meacit Atla» Han, No. 2 I Telefon Beyo 353 /•-n ¦¦ * r- ve \fiıi her rnKfa gtınlerl «ıaL Lsı- Mersince llınıo corui-. aktı muttui)iı.ı:r..ı: ılj;i nW;ı t an** raddesi nln ınlliııılr arışlar re lee bnheell ınıleed-ıne uukkiır (lor-¦kilere nıûm IALTINCI BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU m 6. ıncı keşide: 11 temmuzdadır Küvük ikrami\c: ¦j 200,000 Liradır B Ayrıca t ¦ 50,000 40,000 30,000 20,000 15,000 I 10,000 liralık ikramiyeler ve

¦ 100.000 liralık bir mUkâlat Bu hoçidede Kcem'an: 33,000 numara Kj'anacalıHr. Karacabey Belediyesinden: hayat.hayat.hayat ^5 temmuzda- 28 sahife -15 kuruş Hayal mecmuası bundan sonraki sayısını I5lemmuzda en ı;üzel makule, resim ve hikâyelerle yepyeni bir _şekilde okuyucularına takdim edecektir _ Vilâyet umumî meclisi azasını davet Makamı vilâyetten: EDREMİT MAUÜ GÜRLÜĞÜNÜ EN: Flit ordusuna kaydolunuz Seyrisefain MI I)ANV\ POSTASI İZMİR SÜR AT POSTASI. ;K\1İr; Yapa» 2» kirim um-- (4J0ıla Cdlutl nhrımınd»ı iareittic cunaraü -aluhi brnlr Jrlccck ijr 14,30 do lxmirdn iarv»edepaıatimi -jlııhı peklikti Tuzla içmeieri açıldı Sabahtan akşama kadar müsait tirenler, doktorlar vo sihhi bfl-leJerle aair eıbabı ralânaaB t temin olunmuştur istanbul ithalât gümrüğünden: Postave Telgraf ievzıam ve mebani müdürlüğünden: ispirto ve Isiprtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden: Eeaafı lartnamttmnae yanh bin »0,000 dı*en 150.000 kilo olmak taıe 7 S" 000 İril» iki ne "i iıuırto paıarlık .uretile alınacaktır. Talipler eaabayaa aarbuiDeainı Afranmck Oıere nnbayaal mîa-raou krtıbelm mlraeaal edecektir. Teklifler 1 leaamıu paıartes gfarO aaat 1? ye kada r kabnl olunarak»!. lafta». ftUfrt Naftune müıalıaıa »omujtmj riyasetinden: Sımyal hep amannmıkaı auakaaaua •• t—kutıaıa ıaı itaati ekm-afc— ¦aana İfa»gr-i - W» ı.y-lı a le mu». —j . rwmea.Ha" m ılı I- «tat mal m. İMİM İfcalm karrreü -rı mmV-¦ —r» UU> I ılıı mVmmai m ı aıı.n le keriA'. I-t«. mnueta dmem Aamyamm* ımHFfrkku I ku »ılı^M niıu» .'1ı. »«ala'ı. 130 çift kundura münakaşası Tütün inhis.ıı ı umum müdürlüsünden: ^l.aiafcdlaımv ııamanni veçhile l.lıl |H| kundan İmal .lUrJecekhr. Talep .-ı ın- .. ı iyeyi e k CMll murafaadan ve M-eV4*9 palurleıı (Unu id 10,JO Ja tnulı.r«a kıımnyınunda -,. 7 .S İtmin ii.-kl.i-''. I<4»r '< umarı vc t ahu parçaları : paıCuUrı ( taîıakl;jk edecek miktar öıermI den L'ulıyi retim ulunacak İlaydı, paja gilJKii^ıinaen ı Sandık I fin! lıl.ı ır.uharrc üâ 17 kadar Uu Harita Umum müdürlüğünden: Devlet matbaası idar mnda koyu ut ı klgul.ır mi.(,«ted isyonundan: AEG Her huauata , edecek yegâne yan makinesidir. Ulr mcmunımuıun acrdin'rzc gclırek IBıım ulan ıglsiuıı ver-meel İçin ıclelon cimekıltfnız kil Türkiye umum mÜmeMİli BOURFA BİRADERLER «e ŞÜREKASI Cim voyvoda enddcai No ]*-<: ıclelon: Beyanla 35M Bursa Evkaf Müdürlüğünden: l .ınarter: 17 Je idore nhu den hareketle Gelibolu, Lspscld, (1imBkkale>lmrnl.B..«ada;a pdeJ «k vc ÇansUtak, Lapse ki. Celi-(rnkrca udjıyırak «eleeektir Vekıa >ı nurları BARTIN F-KSPRr* P05T.\SI inönü 2

perşembe . aVtrc rmtımrMUa İmremrlm [Altmel*. Ampk. Cıcfll. Zcav piıUt Itarırv Amavn. Kuraca lir i CMc| UkıUkıtiK aOBct h Javdv. •.•iccekoIttnoM m.r-ıh Kımmımı LonU ¦akak ntıemı •o rı-fcf-n: btanbul IİM MÜZAYEDE İLE SAItŞ D»«ua lmnıkım..... marraıem mm mtmn. mamdaıı —r» nenac eryıd aan) mal andı KmMc tdenaaro u* da -'lyıu ,ılı(l,ı. M r.».-.n«r lı Oearlar A ulun Uaıolı nparuuruıııa ¦ rıucı gri undu HVpl l-ılıin mobilya balı ve mlreıı nulıa e »tali Dik ur MaakOr mernitya .ı-emcir aUdekl fu»H ıhlıea ederi Ma»* ban- InctlU labrla» Mm| i « yurakaal ¦am laıındae mmm ma an çok «anal anmam ber yaiai lakımı miu kama —rıı Itn aıı ma r** mm» m^ncaern t-r /emel M» amaaa, 1 kaçma*. 1 îıHak ta * ^emaiyemmı km bdnan di*-r ak ım^ı mlıma. fana: İstanbul tuz inhisarı başmüdürlüğünden İDEAL] |jJD<>LMAI,AKI!NI? ist ey İnil H Tazı- >.ij>ı.ık vc cd alâ | ! £ Ayvalık vugı İlı< 2 ıj yd|Jilııu~Lır j Kars vilâyeti Nafia başmühendisliğinden: \z Kdsöğûkîûjû!Trcn);i D'Ekrem Behçet Dr. Horlıoroni | Umm ı fiımiı 3ia»-n aıkl Tor ••t-den Tiıamnl ?ımluır.- vı malla İkmeı inil ıe kırınUuınrı- nıdlulllk jncJlCI _.¦: --.ıır:. V-ı-.ı*.t.ı il Mllkn: Tapcu MrbUbi U dm Hım İdiII A. Halı Z«l— neruııbndı ııdfmı kkj krellyeliı. amiri. [ MMa I_ I vı ""tt. • , ni-.ui aJ.i.jııraftın c«İrili ¦ .ılı, .. nlmadıcı ııan olunur. R. Rarİl> " -imi... s . :ııKelatıcc^ vc ..iye! kirli Ij i^in plıUyr'cr ııranıvor. S Ib dan 13» kadar buutu Bir derler v e Şürekâsını mOtacskL ilâçlarınızı ve bütün tuvalet eşyanızı 1-ı.ınİHil'la Salih Nı ^-Reçeteleriniz taze ilâçlarla kemali dikkatle yapılır D OLCA DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TÜRKİYE Fabrikasında imal ettiği veni Sütlü çikolatadır pıt: e ı MÜSABAKALARINA iştiak edilir. DOLCA nin iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlü C Turuncu etiketli) diğeri de sütlü vc fındıklı Mor etiketli) dir. Fevkalâde lezzetli ve ucuz olan bu çikolata ile NESTLE Şirketinin BüTüN zengin BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI Galata Karaktty Poğaçacı iü ı ı ittiaalindckİ mahallcbi-rânin üstünde Hanını efendilere: Pardcsüler İler renle ve son moda 14^ liradan itibaren Pardesüler** bej ve ti 221 Muşambalar < -peki» > 131 Beyefendilere: I reni luu ili -toat) 1,-rd. liradan renkte m%J2 itibaren Hîh'i Bekir Zade Ticarethanelerinde —ÇİLEK— —GÜL— —KAYISI— Sinek, sivrisinek, tahtakurusu ve sair haşaratın fe'vier dahilinde bulunmasından tahaasul eden leblikeyî. bîr (oklarımı? hissetmeyiz Hu haşar at yalnız rahatımızı boımak, uykumuzu kırmakla iktifa rtmrzlcr. Tifo, Malarya gibi müthiş I..

.i. mikroplarını taşırlar. Kendini bilen her aile annesinin vazifesi, bu düşmanları "OFLYO., mahvetmektir. I Bu la ıc mryvjls reçelle >JP''"' -_rn «=» MOTORCU ARA INI YOK *=* İstanbul Liman şirketinden: latanbul Liman Şİrkeİİ motorlu merakibinde motorcu deniz şolfirü yetiştirmek îtin bir kur* aç . Kursa «i inek ı.;ı:ı şeraiti berveehi atidir : I — Türk olmak Pardesüler 24^ liradan itibaren Spor kostümleri ^ liradan itibaren bfeSnde kostümler liradan itibaren (ocuk İBp'ü iıiı,imi ve ipjt kostümlerindi Iiı .«ıl.iıı itibaren Pantalonlar (ka>a» htr £t^_ liradan renkle U-> itibaren paketler L'iû M. .î ve Eti liradan itibaren Caketler İMyah. lacivert vc gri aıpakadııoj ^y- liradan İtibaren İsmarlama kostümleri ^Qlii';ul:m itibaren laksille de muamele Yîi|nlır. yuka. Brftk mak ve eli hey İk hidemahnı ila elm ş olmak v Vücudu kuvvetli ve her turlu hantalı niutch mmil olduğu irkel be kiminden Deniz vc kara molo rlerİnİn flctitmOi yaşı 40 lan | bon servis -rkcrindrn vr uş hüsnü hal tasdik edilmek. Iamiri işle-kifayeti bulunduğu bitİmlılun ni İkmal rfmür bulunmak veya ı vc yeni harfleri süratle oku-muvaffak olan taliHIrrden on (la«aıatnı cn müthiş cn amansız, cn büyük düşmanıdır. Fiatı her keseye uygundur. Daima her ye KUTU,, yu arayınız. Türkiye için yegâne deposu; Mehmet Calip Ecza Deposu İstanbul, L- .¦ ¦ Beygİrciler 18-20 mmmm D ARüTT ALiMî MUSİKİ SHeyeti hcı turna vc pazar günleri ÇUBUKLU bahçesinde sskü Osman Efendi idaresinde ¦ ¦¦¦ «aı E litoks Vebayı tevlit eder. Onları hic koku nejretmck-sîzin kurutan Pastoksin ile imha ediniz . Paris PaslOr ¦ ¦: !¦¦.'! ıv.ii r ı ! .ı h 71-1 -i Undandır. Deposu: J. Bert ve şürekâsı Galata Voyvoda «ılı Çında Voyvoda Hanında Nn. I MUHASİP ARANIYOR Muzatf uiulu munjîcbcyc U-hıKVın v*kı( munıc'IE müessese -lirde cnlıtmıs genç bir muhasip jıj ilenler tercih olunacaktır. Talip nUnlırın mu • faual tcrcüıneıî bil ve tlUıüıdı ki vesika su

latı 1(2 r.u-autaîl potu kjıuıj adreılne ffin~ deırnJıri W/m UMUM 'MJERATl ÖLDÜRÜR Bursa at yarışları Bursa Baytar müdürlüğünden: <• Reisicumhur Hazretlerinin himayelerinde ve Başvekil Paşa ^ H. riya.setiklinde yarış ve ı&l ah encümeni Âlisi namını 28 haziran 929. S tcmoııız, 12 temmuz vc 19 temmuz 929 la- ^ ,J» lcrinde Bursada at yanşlan İrra edilecektir. Tafsilât Jt almak btiycolcriu Vi lâyet Baytar müdürlüklerine nıüracaaüan. Gübre ilânı araagaç tir—< -itli ııııııınıî Kâtipliğinden: rutı»l!iiiıV ncrvut vr ıceıkiim edecek gübrelerden i 15, köyün giibnû küfesinin 35. ve karışı e nlıraV. Mlılınj" ü kanılı t*EtindC!l işlerin v" m •"«'sine tlls etle-mmasına mani olur. İstirn*-¦c ağızda leziz ve ravıh.ı bırakın oltamın rılrr. Kolmosu tecrübe ediniz, bu tecrübe m 'm oiarak. asrımın ne kadar temiz olduğu u |ıi;-.«!ı-vorurnadivccckıinir KOLYNOS DENTAL CREAM Tuıfc.vc Ua •aaariMH ' ı 11 1.1. ı URACGI "-.o|l-. ıtmAII Miti ll-.l. ı. If^ı ^ POKLK TRAŞ BIÇAĞI Tenezzüh için ^ı stanbul Liman Şirketinden: SINIR JARYETl.ADbMlIKTlDftR VE MEKAHftT HALİNDEOLANLARh N0R0-FORTİN rnüıt.ıhı.ırı nı:' Iu. rlidır. Gıiunıum -.."-ı '¦ Bir şef ve bir plâsör aranıyor S K F Bileli Rulmanlar Tûrki Limitet Şirketi Izmirdc leais ktr* olduğu »ubu İçin genç ve tekn k tecrübeli bir mü • m latan'ıul İçin piyasada tanuımış bir |ilâıür aramakta-mire talip olaca tanınmış olması tercih olumu Müracaat adresi: Posta kutusu Galata 410 Mevsim itibariyle tencrıüh yapmak arıu edenlere mus. nıolûr. römorkör kiraya verilmektedir. A edenlerin şirketimizin t ı ¦ ¦!¦ ı .ı¦; ı• ..ı..- Lüusn Hanında umumî kâtipliğine ve yahut G a bulunan vesaiı ve hareket şubesi raüdinyetine müracaatlar Adliye Vekâletinden! w»»*»» Müsabaka ilânı ^ssksss^ [t] Devlt'1 demir hindici nıiidüi'lii^üıulen: :f. Şbodlld halde I(aydaıpırtla ilayı varile rlmrktc Olan uuıroİ jfjl j5 Sindıtı tpn Üç memn V h'imi-, olmj:ı. JAakal O '.*)• lanıluklan resmi ve m" V nMbri; ahvali 5iiılıiycl I.r.l.iil Otuadur' Talip ı Fotograto ngın Zevklerini Agfa sana tatmin ettirir!' resim çekerken Agfa Filimini unutma İt Fotograflaruıızı vatnız Al.FA Ll TKK-.-kflgıtl.'trma çekiniz L1E ALIINCI SENE — H 1844 Btinaurrlrl YUNUS NADİ İdarehanesi: Düyunu umu m İye karcında dalrel mab"u*a Telgraf: İstanbul Cunıhurlyei-Posıa kutusu: V 2*» Telefon: îlll Cumhuriyet HER C.CN SABAHLARI ÇIKAK. SİYASİ TL'RK GAZElr^T PUMA 28 Haziran 1929 ABONE ŞEHAİTİ mı..!- Tiirktt i^ln Hariç i.ln nclltl 140i) Kr. 27 00 Kr. lylıjı ! 7M Kr. 1459 Kr iyimi | 400 Kr. 800 Kr. Nüshası her verüt 5 KLKUŞT UR Yunanlılar işi Gene Sürünceme Siyasetine Döktüler! Kolay güçlükler! iş Bankasının faaliyeti

"V, 5-10 milyon Frağİbi işler için EİSİrSS'i hariçten vasıta aramamalıyız İkramiye ve muhtaçlara yardım! ter"155 -.....a" Gene sürüncemeye başladılar Yunanlılar Mösyö Papaya müza-kerata başlamamasını emrettiler Bunaltıcı sıcaklar şehrimizde de başladı Sıcaklar yüzünden dayanamayıp yatağı yorganı sokağa serenler Ueyodlunda lecl bir otomobil kazası Freni kırdan bir arozöz bir kişiyi öldürdü beş kişi yaraladı Mildir ZAHAfcOP Muharrir*: «mı 71 Kamili *ııb"<ni" r Bir zamanlar şarkta tufan gibi kanlar akıtmaktan zevk alan Vastl Zaharol artık Monte k arlo bajıçe-lorinde hizmetçisinin itıifil lekorleklı sandalyesinde plnekliyen âciz ve harap bir ihtiyardan başka bir şey değildir Uydl KaMrann re Ur: ÎOıWn m-îlamit elmuı. Bu adamı MKUti «apmıaiı. beren Sn- Vaed |*a>MCof rm . ve >«- mS.il>ı me.-J - irae*»i tenetata. *v ——* .mumumu. li&aM- M«.-'t>*'- enıii«'.>ı> 8aaa slpE-ıŞehir ve Memleket haberleri Malûl Gazilere muavenet heyetinin tasfiyesine başlanıyor Elde edilecek 300 bin »rai malûllere dağıtılacak Ada vapurunda feci bir vak'a Bîr yolcu hastalandı takat ilâç bulunamadığından öldü! Vapurlarda bir imdadı sıhhî çantası neden yok ? tvvclll . ı -mu. köprüden »anı 6 da fcalkau doenı Ada pasları rcncrbabcc ocıhlurına gcldı£i s lardım kon yalı Mcb)-mr-t rmin El. ¦¦¦»r.üı bir rai onsıiclmn OlrbiTlrJr. oieyMne nare<elı* e> tiren bıı onarnu» adam IÇIn einnnU mut IMıııdın »e «am al tel me* m* aeıt eehvenlıı *uu aln k Lı- -eı-vr. Inirıtır- ayrJnul. I* I nü I yar /.ıi-ıı-ı•) itten vekiliyaı «i: olarak Vikr. ¦ tUmrucdr ylcmi da» <rk Bu amerte Vaııl rlol bJlnırıbarlye k ZllAUllf/ufl İli/» m mi-¦eletit. ev samndfe (la (nal ur lav; Oaıelenır. o-j imal kartpostala rran1 tu laal İle BaVap < i "W. iaıuavl. a Zan* ZalMiul. ulelunlc ıeoa..ı.ı iiıaıene jeJrc. muelcrilere dani ayni kUgtaîı&ua ivecnıbrelıny^ue oı lermlatlr. Marp mavamnda matbuatı, uulı «rau!"i-ne alet olarak jav*. manlıaoe kuUiiiu, Vaaıı 2-tuıoi. bendi Dayalı roucr.m ''Uı; jcıuıdyeye 10141 dalma aliVUı. jjorı amu rrocmn'.ı -1: retıtflr bir ¦IduĞundar. ııabrıdar bu-Bıınlamı bdura emelinin 10 fe'.ı yaktı:. Aliye H. adliyede cSaıT".!!. —.ma. rmım» mam Ztear ee Harıl ıtalı. «Kıl .ıinaV. aMşra —k— >!¦¦ %h*e Bmmna (Mmm botla -«ım.ı ıupl« yatta •İli' İlanım miulaııllk f emil K-.... Toaımlo İki binalı u- mal haaar kal* any. bu madde! . u. ut. 1 . ... .. 1.. bu bodl.r .ıı ılımlı .... ".[11 anallcr* EfzayişH. geldi I Ib-mı 1 .omken uabalt 1 ¦ab I»r ..i-11- ırıuııı nalı «lan an 11 ¦-lıii'-.mııjı i-'.inimianma bir -ruh ılın yercnıılDtu Ilı». "İn. -ın ....... 1. 1. . ılıktı İr 1 peyce mılddıl UmımııTl matılt<V aldıık anayla Mı a—im la abalından laUHİ amıı 1 aar- u m maçla atatuk elma* •kkvr. bomar. kaa .—alın -<<««• D mt-

-..«u linıı ..0...... 1. nlo onu» Irak KM bntna lenl. ban -iibiıiı Lalaftı anal Hanım ba iyUkadada yeni açılacak cad il 0 .muini Adadı ackaroK cıdoe 14111 A. .--;ı bUımlcIn Ort-fıılI ütmtlUl İCİB tIgr -. . 1 . ..... .ı-ıı '-:ılr- ı-'ı ¦ Vamllı tramvay Imliyaajt ıı.-i-.ı. ¦ ¦ 1. r . 1 1 ..ı.mı.:llHi mS11i.K01a.L1W. Ucya&l - Hiniıırtna nmnı yıııdli alı ramı rdecerJ >vvk'iii".'lrec i> baiunoc I» "--.i Hac: Melur* Bev atatrrrn mn Olmam ••¦ Kumuna raıueenabeo ' 1-odeıric likan ui""i ıı't» .-iIi.ii.-l.-. u*e*)«lrVlL Munlllınlnr İm lifli Uualllmter in;l.H Idaın hryell dUn eulcun-a .t.ndmea trenmuecm luplaiımkiı ılliu7m lny-u amıiBlre arae-lUlecea ceenıyr-, nıuuun ledeıu. irtM ye»nı«n tetnbalı l i e b^Kuar Ikkisoıti moJvnıHlclc '¦»¦M nmi.ratı Uıojlt Vekkrill ııırBIBp ""I1"'1' Ubatn-ıı olan «İMpejUnn aarur elufc-Ictidf oaır ¦akı olan laaminaı nura re mbraraaıUıriıiı ıı mulı kılu^cılaı ııanıııuı Anıarayn Uar hrvee. «hnderllaıru jueumuru lıb-IIİ e/.firj«llı Harem afaanının serveti Beşir Ağanın 170 bin lirası hazineye kaldı - ı r. > ıı itilin ut ın »Hin .'i.ı aarc> v ¦ „.ı..fnni ¦ ı ur- ı Aja Koccn-k rJ. alınla, dil — da r. ¦. 'i .- İle karabil İddia ederek merkemun 1(W hin lira kunuıİDıi. ı ı ıcrveıinr ıı-nlıup eylaaaak lılıablaS. Keyfiye! HaakM ıcklllctrmre haber afmerak mamailırb hakkom ikamci da>a adama* va amd ea-dc mubakeme haline lebine net.-cclenmtfllr. k .İV İT.l.l£.r.Uİ Buıana kAyilade yapılacak eaektebm vau aaaun reamı Vali VııMıllı. ¦ananı Uunuru II»."»ı Btjl-jjt Hodlaj oneNnaııı rlılml crn.ı• rındaa bma aaıai dun Ammıı kaaaıı e — lıniıme Beaaor u-mi». ,,ı-.Mirı ıe >lzi! L-pm lıl-nar admı G CeRıoeMk ¦b manen mııımıa <m» — ıdmUaSc tate adunaâmV Defterdarlıkla lam ımhh-ın. IMa Denen ıH.au -ır" >ar-BmcHuı kaammeH .Hâlkıye bvyetı teftaaiye reiai ¦ ,ı .. .i..,.,,.-. ..-ı .,-iMte bJ. liman Ubltoy- imali nllIMyc reli'. Mutat a AHİ Hav duı, Vali ihd.vii-.iii dyuel ıııimlau. »uc-'•(!¦ aaânaaaınriBiıan aaI lıVıı nlnutıapd» mr MİM Ha^ı_ İTİ.. Baremden sonra memurlardan kazanç vergisi alınmıyacak Maliye VekAloll mes*eleyi KıvzthRn telgrafla bildirdi tliın bir mflblııııı Vıiıyrl mnbaırbel ı.un.-ın .........ı......ı yeni (ethidı kn ¦ anıı Lalı un od a ınıvı mrmuı I .ıdjn kana. rrraml krUlmeıl laUUauıda balaauldujunı ı ı.....*~ .Udıfımu b»bihiiu amu amaaa ramı K — amma *m an'Hm kamreankaUr Ba remaVaaaaa laaama ıdUdHI mıcırı M ¦amam ¦ l uplı 1 l Mil l dmkam ab manı »• memaftaea > '..... Baladan bif bir -jull kal 1..1I 1 .ııulmırai'i eaaaı -.bul -Hlmı,*.. Nlnaeualnb memul ..ıır-i .....ı.„,,-,,1.1,. Tı-v-hMI .1 bannnıını ninni memur ırından baıanc 1.1.1-1 1 ¦ - . 1. ı - emelinde lendılai lıauı n. lele Maliye VeküMlnden --ı-l-Alınan crrıpln Z a» aoııra Ha -anan un lıUılb ıdlIeeeCI elhell ana badar - ¦ 1 - -......1 m. oI.hil.Iiii .1 ire.M lebhı -i.i-.mi ırgller ne niabnttn nrltı

hinin ne nlArtle leıayılı etlikdaie «1 iaalııılı aklık: ınn.,.ıı: 11 ...i . ubl admı bidati Kotanı mılkellef İr cinin nll .Lııı... ... UraeU evli» İle. V•«nı. b.drnıu .,-1 .ıı..n.l cecea ¦•neye naearan ıa nev'i İHanllııim- >ıırr %1 İle î aıaam-da falla »erjl 1 r la 1Î6 Uta v-eren 11....11 I» Ilıa rerecrklir. Pl'irUl ~>ııalalıdra.ı .libUr -.3» dH-bvUBak faıla >r'|i .ı-reeeklrrdri er. ! >"fc« S lira eema abmdl î Ura reeeee».-llamariııda %mt a M be «Mae lada a—| -. 'i;ı»ı ı <ı-. 1--1 Bre «¦r.a. i lam ı.Miat ab. ama..la» memarImr rı.ıfı-ır. kajaaaanaıı ıııtnkur im laanra nı. inci termlye»eklerdir. Araal «argllarl Anıl ve larlı »• litre Terfileri eöıl ¦ ı- '.''1 ¦ Iıı.. ı.. ı.....» IHa ' rı-.. U tam. «ırrablU. labeıha »- .....ı1ı.ın»rın trıcfaeei 1» Ilı ııı UIbmım -,«*! alıbecmde ¦rlmaıüı Umiı MI İka Terfi aecaa i m>. MdaMkalaı .»eaMmlİ Muaakbmiaı abaoa banakarda taralı 11 COyrl .-.ati 1 rlrı t İle.....-.111- ı -k 1 'in m¦ ranta İL! nlıbell alınovakln InUa :» Uru e-raıı flmdl lr*D kam. MMMmı Ut. Kaalr binalı id. aaU rarrt mfl «aHalalı Ta Ora .... bina leln ''"! tura- ıri'iıı.ıı. İlandı -ut» kula» .ırlleaMbr. t...'tıı.ıl.-i.t ¦ ¦ 1- aayel aafl .-an¦ dal * Be ıaı aa «at ıı ak raaaV tt af aaaV müteferrik Konaenatuar İçin kar plâk mû-tenaıaaıı calmtdİlecek Kcdueıraluar umfından Lir..-ir—' .n bir plak mUuhaamıı ırlbaduacaMUı blu-•ı.ınaı MI Ikl baro» |V BsnkHH ü. •u-y, mühim bı ! Cumhuriyc; 1.....¦ M Hu Iran l«N "il_lytjlılltül «itmtiklbo' \ 1" . •-..... , "1 'i l---i~ £\ş &anîwCsmîn™taahyeti ^ AtUdlini Coiai beyanana buluaj. 1. 1. lemmuıdu mobıclll merkek-lirde 1 yeni lubc j.ıi. -. 1.-im. «ene nihayetine kadar tcel* cdi-Icctk yeni fiıbclcrie bankanın iH ;uficye ma lik elacafını jbylc-nMKilr. Ceiaı Hey. lnanPul, Itmlr va Ankarada Ihliyaçıan laılu kredi I bulıındugunp: mukarrer uigıı I şirketinin kdıaı rcumlnln inıem. muıda imanbulda I- Haabaıı merkcıtniıı Dil kaiınılu yamlaca--.nı. bankanm bu acae aermaye. «İ on Ura leryit -1:-1-1 ->, ve Irmlr hcicdlyealae 't nrtlyon lir* Ikrabilla Hu lan dutunu IIOvc tımlfilr. Dahili Zeki Paaa ilan landıııma . ,1. u- . „ Mr kontu-ıh" V--ıi1 • Aliye Hanım •» Madam IlırnıK lııU-ranae maıtaMIL dan Aller Ba-mm Ih- X1adam M.nnlıiı. .™-, İI-. m. ¦ .-'i - ¦ HU remfik mı.voBaaaa meUmM «mir Mm bmea.ii kumu rokm arene aılımak Merkoaı mam lınıSınb arla! «ııı • aeaaml I.alam bmı» İlli Bitap. ¦MNM lakMi» bı* bnal »liadıımı¦•mn «tat namı a Taaaa 1 .1 uı abam bada 1 m Uf a kefala baalaammaamı 1 abanı aeltfln» t.mı. nm-ııı • Vffıl rden biram •¦an 111 ılı a|anın I» r 1:1 Iıı .nı »nrtl ı,.,ı, ne kılım.lir • JlılİtI l..ı(iiı 1. ıaı.......1 tın 1 llctn

lıırljıalııiı 11 aoaıa «ale ıd-ı»' îaD lıân İka .-.ı..:ı.laam . i- ¦ • > • \emm AMam a.liH~.ı dan momaıiaaabM eiuı aaaam* -aeama ¦Udıaiıııımı Merfcl - kaaja Di;al mıkbı yaldırım «O»ıa-ı mıbualaı (••balad* ı.ırknı j-l ırdar. - bUaadataaMabı mymuuılardaa IB.IM bayvan lalar akma*, bir cak bayltn uı ani armu-ı>ıı Bulcaı - flırr ¦.......ıl.aeıaıL. bil Sarp tıadut mabalau ı-nniı -ın.ın.lBey (limon ve >a gidecek ıda luradeOıeyp **• Uda mujıpııeııi Anadolu elellırıkb- HİHLU erktir. Un «¦*- ba D lr(n eknd* Md lira alatalat. 11.'.bamit otiUi iıuaoııda Kolay güçlükler I bal aaaUMdm Mbar ıı 1 ııa»atlıı çıaaaak»ı|Miı a. ıa au jerahat ıbllTaffua Ikİna< tardır Paw alır .-.iiı-ı -1- Mr mUyern aalırda am km* - kır klanl Y maya .Ua-daya. learr*. «Ollara. Kara atara ra Kil.İR. --.I., ,-dlp f.l. 1.1.. - vuar lo Mrt .eyı ..... U mroTl ım-jkuı ¦amale .akH |i<ia.|r 1 ¦¦¦¦¦ lae. ntn 1*1» ba da au Yonca yamak letn çalma* baharları hekUysa ac eıekl-r (İM damı aa ayımı atmık 1.I1. ani denli bamamlıeıam • ¦•utmauaı bebllyaeaa. ııı lakla barak ıl- ırur 1 «.bilreectmu Oe-ip .•.ııaaı[•i'itı m jpiOi kolam karam MaV> •errb MMIkkar ..lada yaaam alaU.araa ¦Uhi na ,.,. kıH lHakMr. ra aa kalu MMİMK Omau mutı-İti;, amumıyeinıin tanyctı fc-rln aetaum ınaamml Bmm* at-a. Umleai* ntı m.11 ıM lallaacı. na Iıı tdsırmnı oturt, ayaı —aal.ı AUen- um., r. 1 11 i.. ¦.... tonyrt ıMtâS. ıterann memuru nıalrtıui Mnntı Tark iBMlır. rmırtn aayaei-al. te-ul menfaatine «rop ecLBen epm ıngcaa IB Ha'-rar. paaar con- 1» 1 M_ namı'i...ıı (anmanı tuJOBln-1 nın ij«ir.ii.ı- t* locedınf.ı'ı rnomek . ı-.—¦„ bir ' . I . . 11 ¦ l.||- ii|, AMya lı. tv Krcoı« elmıdmlı • ¦ipi ıı.ni .i. aonro ı-ı.ı.ı.m, 1 nt 1. bunen ıılıı dr baıı ııbnirı lııı.- I .,u . -.. i' " .. 1 .1 Rllhu İnek efendiıMn Ki 1. ..„.,.. .t.... leri bu mi 1 morııl tm. I, tın )-,.!, n (ııı 1.,.¦ (vn dabııdrıu ı-'lı. ıl-'-'.|....lı. Af ır rantta* y, ı-.-L.ı.-ıı aabb D lııı tmaıM bı !• ali mit. ı.iıiıi. İngiltere ve HinHistan Ağaoğlu Âümei Beyin ma kaleler Chan kiyaseti umaunıyelindeki ın mı vnkufu. ınabcUı ıfvnîa-lerl, karileeiıi yakından nıalinnu -'i'-'ı, Alimdi Ueyifl İngıllrre ve HİDCİııtan mevTim iıertoe yat diri bîr mra maka lak*. Hır km. .«am kaaW darca bıılıyk'jp^ır

taa-llb Say bugUıı sHHyeip I' . 1-ı-lıı ıı.ııbu K.ılılıı nrnııııı..- Tevfik Bey bmjrUn Anka-raya rıdeeektir. KarHerlmlzc, muhlollf mubayaallarında lenzl-I Attan İstifadelerini le -mln İçin 13ı kupon n«a. redlyo-ruz. Bu kuponları ayrı ayrı keelp, İntişarları «UnU, llateleHtnizde mOnctoriç beOp"dlflinlz Ue muh III marazada İbraz eder ¦eniz Isnzlldta mazhnr oluraunuz. 1 ir**/'SON TELGRAFLAR RadikalterReııintah-f '^p'lSgaT üyesini iştiyoalar : hududunda "Cumh«riyet„lkarflerine tenzilât yapan mağazalar Hindicimde feyezanlar Bir çok köyleri su daetı. 10 bin hayvan tela! oldu Hoca Yakup meselesi Balyadaki tevkif ata dair Vali beyden aldığımız telgraf Mithat Paşanın Son Seneleri Arzıniyaz inat ediyor Katla İçeri girince "- Haine, hınzire diye. homur-dandılar. llabisenln ellerini cımbızla yol malı.. Bu adamların en akıllısı Cevdet Pasa İdi zamana uymuçtiı — 7 — ["' Rjgıp Bcviu '-ünden gel«. ona hayat verecekti. Çünkü büKln esrarın laserlenmi) haıncdarda old iliyordu- Aııı Niyanıı İ»rrıne yürüyerek bileklerini Hayat pahalılığı Ticaret Odasının grafikleri çıktı 1914 aanaalndo ICO kuruşla le darılı edilen eşya bu aann-nln mayısında 1481 Kuru »a tedar-1* ediliyor THeret Oda-miı koral nah.Uılı «ralli-. LlIBir rl mi«lar. Miada Ibuyaclaı aûıl b«j«fc at ulu cropJuaa u ına-.ye ıdündıtk. ( m .i trup ı... r iır . dedi njoi (İmdi ge -bcrlirim. Leşini curadan denire allınrıın. Mania, bana »öyle bakayım? Merhum A :Iendiraiım «badetterin ' sonra kendine (at) vc (araba) venuiflerdi. Fakat veren kimdi? Ne ren verniklerdi ? İsle bunu "Mahmul Ye: ı nuia.miL wruı kalmsılı.. «lımr. Kral r " " ' alana .....i.,. , . s Ur balı: euV yunan laflan a ı boıaıfta İm a. Ömerln. sDiuıiuktan etli. Loa, ft.be. lıaar-llrur-u ba»" elıiHİt bn. M*lıl dalıyla mm¦li.ı.ı l'.l-.l il. .¦ e mu... derler a), sotunab; Babl mtm enrx»a .öjkı d.tlvk u yerdi.--. RIHI r iş Bankasının faaliyeti sUAT H Emlâk ve Eytam bankası istan bul şubesinden: Pazarlıkla kiralık emlâk Satılık ev istiyenlere Feci bir tren kazası Bir kızcağız Pendikte trene atlarken bacağı kesildi ve bir az sonra vefat etti C<= rt-1 'i. ak'a Isın 1 m Vcsastı nakliye İstanbul ithalât gümrüğünden : Bir gen; zevcesinin yanında yakaladığı rakibini yaraladı lanav ornıpu liopmosluı-. 8u İMİ »aalyel kartalında goıS ll)r. Osman Şerafertin 1 Naşît bey temsilleri tnd vc f nrjjımbs çun]cıl îaaı 10 ilt 14 un 17 »t LııUı İKaı'.bu] Emlâk ve Eytam Bankası istanbul ş ada sanlık emlâk ¦! m»rd, 11». il'İj^V'l"!' 'T.U * }<*> Ankara postası İkmal edilmiştir İPtKCl KARDIŞLF.R hesabı-

Kral Amanullah Han I

Gene sürüncemeye Avrupaya gidiyor başladılar R " ; : HMÜSABAKA İMTİHANINA GİRENLERE TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN: f istanbul Tuz inhisarı baş müdürlüğünden H!İ;ff|-G'—,.......................Limanda istanbur Pnsta vr Telgraf— başmüdüriyetinden: as at§km n-\im vapurları jzmir Postası Serî. lal» >• maaıataıa <Hao adnan 1 inci pazartesi» •Hiç sıiphe yûk ki İslerimizi tnkijal ettiren Süratleri-dır SeriûsaeVr 01 ma lafi İtibarîyle ar. /aman rsr. İMda külliycOI miktarda l** Itmal Ifara imkan m,yor.. • VUhaltı maksuda ıı kaüsl* ertafc vasıl oluyor ki muamelatıdır tasavvurun fev-kinde leuyüt e .• Hail natırda daha çok te*. limit yapa Dil İyonu- Çünkü Şev röleler İmli gayet scriüs-•eyrda •SûraU haaablyie Şevroleyl Uıtıtıap ve tercin edlyorut. Trcnrelımrı için son Jerece mldell oi r. Çünkü w ri teslimat »tava imkan bah> e4mlşlir.>' - —— -Şevrolclerimi* sayesinde mallarımı» mahal. İare en ki» bir «man ı*r> ruıûa m Um cimeıje mavaf-lak ulduk va Ou suretle îıio. ümit de illerimizin InkianlınB vesile oMu.----- . - -/ Vc timdi eskisine nazarca . dahu bdyûk Bir sürai ve j daha rrridtim İşleri M Yİ — Hns Snvlyıı clnı-ral Kcusoburcundan aa mneara ı»o alımni) na» •aiıorlumu kainattım. Bulup amıe* mn mrrnoun «Hhmotlni vt kunda! •turan ulsan biıknıl aım'yacBR-.cı lata) ednim balatada nlıımlı.iti' ' .»¦! ıl - <imla İST' ııaurıU banrdr Ysku Mı;.n,n,.< Znfranlııda hulıufe hakımlif Ma k ¦ ¦ ı.ı.ı kerd oda Kan—al Mmm Varna a. KaramMk ı..l- MuSUln siası na ettin m M ¦tinimin o karda Baim Be. afla kbanllnh «fm. Um bedel rauKuMUDde nmllk 1 cmvıU curl ıneokalr sinin I.Lr ¦abani ıt* leln labsı anarı iri mlıfcrn laloMen oî-l vrfıl ......1. -1 Alıdotlah I'. I m ¦¦• at mui -laj.inil tapu müdûrlüfi'üncleD iv mm *-ı tun ...i....- .... 1 .... ¦ tas vr lamı rdaıı.jnı ukaa-ar ıpu* ¦arar ıtrtltıfı Ilımım maki kuı anlı Binam m*nk*mwc karaı .«in ı.i'u.uı,.]. ı>,'.,. >.,.,.., afcns* aıaıld-l ssaaaataıı ı.ı>ıi«ı,.- ı.ı- sus Belediyesinden: •Uao> 1 m * knlnijimu ttalr ıjlı defa jlblysuıl.ıı vsjiii rolnuK ır'i 10 luıuj ikan sehnrn 11 Sfmm aatl'mUklIr. - tıntfcn İUn rjunuı. Tartıya leln dal. [ S. Jsc*el .waniım>.ı J.ılı-.i -ı L.lııı.ıcık Yeni çıkan Kırmızı kordoıılu kara rakısını % Jt£re_tecrübe edinir çok memnun kalacaktınıı. Her guinu ve her bakkalda bulunur. Ankarada deposu: Bomunli bira deposudur. | Vilâyet umumî meclisi azasını davet Makamı vilâyetten: Vilayet umumimei'lnînin fevkalade olarak toplar.mı*ı IA»nı LcMIgindcn u/ııvı Uİrıımm :,¦«.>" avla edilen ?o haziran 92!> cumarted gı.nü »ur on d«îriı>- n-jrir.'ni rica olnaur. ıııdıliyelei unıutei u-ı( depanb İn in" mlı. ı , N, A ı. i m ıı n telefon teinimi %W1

w damdık kıdrft hıre >: lınıul kıur.ıtl« cn errdr. orr illet manken denin; pili; Lr«> a ı,\". -ı Mu ılı bannı unJmattaâ: EGZAMA İKAPPEL S Cihanşümul yazı makinesi ¦ Hafif ıı•> 11ıı ve m-I.uh _ İler ciheti laabhûl olunur. ¦ 5 Y. ŞİNORKYAN Sadıkiva han, 80-88 fambol Ttf k HMÖ ¦ ¦HHMHVMMH.aUMMHf-HH ^ psa:^> Müsabaka ilânı «Devlet ı.'yollan ve lİuiduları lasarnıf jr! | K -.ıiıdıji ııııırliirliipüudcn: ı. JB SiımllVl battı Hay,-!* t patada lan va*ilı- eimıi.ı. elan umrrııl (3 ¦mı, 1( » trç nUtfcdl abflacaktK Taliplerin ajkft ı.ş -(-| Kadın Erkek MODA DENİZ Matiyo-.ii pMj'-'.rı rcnrrılir. lal i'i/jtSriırrd/n tıuhl.ı/dır. I.I'İJJU ÜÇ de IHI; l'llıl'l. oo oooooc oooooc oooooooooo rx> aa. Haydar Rıfat Beyin >; Mâm ıi)i-'ıLk ) Bil la Ayitl Hak!» iki , | Borcltr iaıunu -edil Bir . S İkbal fcflttnjhaaMİ g uC oooooc OO m .km aoou kcooOOOOC X'rZÎM Hemşire isteniyor nra ren il Wv- Mİ kap"" un m** da @j ¦ İManhulun «n kibar *e nrnh bir ıı>ln«ı «kto ¦ BÜYUKADAOA vorük aü DENİZ BANYOLARI ¦ AÇILDI ¦ kumul Heybeli dmir banyoları da pak yakında a«ıb). • Çm UAJ^ ;ı-»ı » »-*«-1» a**"" ¦ H.<IHr . *n wir«Kİ ihK*-, uLraar. Balıkesir Vilâyetinde Havran BelediYe riyasetinden: Kiralık yalı Kanûıa ile < ubutiu arınnda penbe yalı luınıyle maruf vr ikiye munkaılm 8J Isahlllıane ıchiı odan uimıh me-re her İki hıum ayrı oyu kiralıktır, librnuk btıvtuierin derunundeUl bek-ııa Mı Kanlı imamında K.ylıtıu II-UI.I BeVC IılUmcıutUll. Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merkez Deposu: İstanbul, Sultan Hamam.Mesadet Hah Y uksek mühendis mektebi E — . . . I mu» nuujavaat komisyonundan: ıtS mektebinden: >& ljrıtı ı &ı \z\\yf\tkA Alman Kilaphanesi C- BUGÜN BEŞİKTAŞ PARKININ ea eğlenceli bir gönüdür Sabah: (III dek (1.5) kadar «aylı konıer • Ak*am: «» den gece yansına l-ıl-r tekmil varyete h erinin Içtlrakiyle bdyllk matine Slııenıad«: LİNÜBERODf-N DAMA VAMAN .. l\. kınım ı .. sagnagı. Prupama İUvelîr, llml-clap m'atiaıUnndaıi: ÇHAZIM BEY) ıhnıifin KAKAKOZ «Uri l.'t.-liuio:- ıımum' .'n almar. rmce trvnkaı n on bej sUn iunri nııs. ij mim Jihnar-d'.ndar huunü nlınv/atu^ı ıar Evkaf umum müdürlüsünden: BELSOĞUKLUĞU FRENGİ vc ademi İktidar Doktur SITKI NECİP Pari* . M s II11 vc (Meher) klioik-. lerindcn merim, frengi en mle«ır h-ı -ıu .-.ı ta ıl-ıı. Jm: . ..;.ı.jr VC ( ozoaoierml ) İle aı ranranda

rı.-.-n.'l HJ-.r. ı.Jjıi Y*al ¦' ¦.....- ¦ . .--¦ -'-.-.i Viora İtanındı Deyin İlmühaberi Alıyorum Calai&da A".nyan İlanında 1,t numara TcMon Beyoğlu _l Gübre ilânı (£arauğa<; müessesatl ııtnurrıî l\ . ı • . : n r.Jjıı akdvın nscagı y^/ıl ı. n bı;:l jlib- [ / lakijaf demlerinde ıknrıı-r ettif nden I br^buJünmi pır? kulaıüı* leh İl I -..h.-ıU fpia Marmaraüssübahri Mus. Mv. kumandanlığından AîtS^üFLlUTOS oklor A.kuliel Mersin Vilâyeti encümeni daimisinden -Pr SATILIK KNKAZ O-kıdarda SaUcnkt» bneıık bir ı'nın enka/.ı taulıkıır. Taliplerin ı gül iaıl;ucs '. Oalata ÖnKt bir ilan, kaı 3, No 89.) mü« Kelepir SATİLİK MATBAA MAKİNESİ ktnUl FaİKibüHinııı u avnla:u\IUO boyundu Mr -.......--. -1 ¦»m oaBaaM Mr tlatb ibJmM ıhuriret Mnlb.1.»! Semukini'U ı Efendiye mUrneoı'. 'X ııııntaka&ı \ iki ııı ıı.,..,. ır,ı ı, ı.ı.. ... | aerardan ÇlvlcUnO: Meluncl Vehbi adi ınınlıiılan BallkeslrOT llulRBr ıaxndan M »T"'- UaUlyel alay-^ 11 .ı.¦- olunun aloıai davaaınul iftlnde muddeaal*ynın mahalli u leurıln cırttıL olmuaodan ıl'rrn l^al ıtasma kurar rerunuatir. Hu-HB«al l.''l-WJ caıtomba a utl ta-id doıae lolık ndJCJffloa.tı tarih] karde muluıkcmrye eetmnıi. «lat lirde ı-.ynp *ar;r »erlw.-ğı ilan M Agâh ALTINCI SENE — N' 1845 YUNUS N CUrVfAKlbt Haziran 1929 NADİ rdjirehııneİT: DÜyunuutnumlyc karsısında dalrcl mnh»usıt Talgral: istanbul Çupıhuriycı-Posta kalusu:V 2*. Telefon: r*»™"»»«-^ mm Cumhu hl.K .SAHAHI AKİ ÇIKAR. SİYASI TÜRK GAZETESİ *^^^§.ERAl_TI DUrTı Türkle IctnJHanç lıln ıcllfi) 1400 Kr. 2700 Kr. lylıftı i 750 Kr 5D Kr ıylızı I 400 Kr Kr. Nüshası her yerde "IŞTUR _ 5 KURUST kadriye h.ın muhakemesine 9 temmuzda izmirde başlanıyor Ziraat mİ^nayi mi?, Yunan hududunda Yunanlılar, Murat Paşanın cenazesini götüren trenden bayrağımızı indirmek istediler Mİ *MÜ» '"Ta t>lr "» mi (tam1 uman >• ta» muıı tUıUMldot" PVU bu ı„rmle «-t r.^,a Mı ir- ı wn âta m .1 ¦ l ...... »nlır, .rb*r bat Vt-tO a»ı 100 kll*r.< kadar ttan m».. .„ - Ucu ne tiUüI lUH,..r m^ıuınY Senenin oo Mı at*id»! Bu DrlcUU.li ««Isıu lüUrrk buıa: ı — lluıuiı Mae tut üıum ¦. . . Iı (avretindi ııimı hlr ¦Hynrlıı. Briçi*, [tu Mr sij =.-1 r»ı mlı kellnde

•ramin on Mt lyuıdı miti urum rfllr' Büuu nunılin >crtnr ikame nlır tuııdii kabrtfRtrrl . Senelik atletjzlrn müsabakaları . ™S Galatasaraylılar müsabakalara girmediklerinden bir çok yarışları Rumlar kazanmıştır S) Mezbahadaki işlerin teftişi!.. Dil ı. , -_„ 1., r.. ¦ıV,l..,l . "İdaresini udi- cımı-ki. menul olan m alcı İl) Sabri Beyr, bu Klılşaiın Merhabayı: alı i-.iii teşmil eninidiElııİ Kaidelerde okuduk, Filhakika kasaplar iıflıill mll-b»'ebe ilk günlerce dcıam eden n atı mu naıarı dikkate ¦fenma bu emlideki İınbeıi ı'i .ı , .¦„,-¦,. BDmbUn ditildi r. M• aacırsafc elıkcı'"lerl >ardır, soGuk hava rr.in-.-ir.fi. depolan vaidır, ¦akliye slrkeılerl varan, vel-hani bir çok ırıcBblılkr awv> ¦ nn- ki hepnl gen© oradaki ¦a-up rUsiOotlB hakimi)eli altındadır TC onlar ww<iikKrl kadar akt-lni İddia «hinler, Merhabad aki bjlcr l um »inen bir HoıtUn «İadedir. ...i.? rili.ııı-.ı.-u ıcıklkalı inmfk enikleri maıan elhcıic a bir çok hakikatlere vakit bata l.ıcamle ftHçlir mr ..ı-ı olarak .... dikkate sayan ilan, oakliyano &ale*l sekile! »radıbllI rU. mstıtdtler. o w ¦uı;!.; ;in'. Iiaaiaruı talkla dcrltrse orada, "Muaakasata atak elle rinde aakltyal icirı lıuaıu kadar vesaiti olanlar rttrak edebilir, 1., garip bojı -,-jrı . e kaylncr gArecekler-dlr ki. bu tamamen, nakliyatı taıaplar trOataaden başka Ura-»eya varmiycccgû dımak glijl '.¦M ¦mil- nı . -ir < II I Urla doludur. HalftSa, Bil ııı t'liııiı.ı ıı m bu-nin İsleri çok cUcmtııiycllc lelklk edllaıell, m Hararet 33 derece Sıcaklar insanı bunaltacak Kadar miiz'iç bir şekilde şiddetleniyor Yal me.«milin »ıddrtl Dûn hava rürsârlıoldııgubalda mcağın *idd ortalıJı kasıp kavuraau|lur. Hararet d On '. dereci uştur. Bu kif Itrmvmet —18 dereceye kadar dû|mûttû. Bu h gör* uevCo ku> ıfuniı ile dün i arasında SI derece fark mevcuttur Yanİ harara t a günden beri 51 derece yükıclmiıtir . Uu fark cok mühim addcddmekladir. D« uta fuUcbaden herk. bayılma dereceknae letaarflb Günün cuma olmaauıdaa iıbr ad etmek isbyealcr Adalara ve Boga-tıcine Eıim.-:...l.ı lıtaubulda kalanlarda do ndurmacılara < şerbetçilere müracaat anretiyfc hararetlerini .....l.....çalışmışlardır. So a basaçık »e cakeMir geıcnlerede leaadül d ilmiktir . Bu modannı bu iann edilme İçtedir. ( 'Nevyork tay mis, le bir itilâf yaptık Dünya vekayiinc ait resiml(*ri günüg!:. «İste dercedeceğiz CUMHURİYET •e nadide .ııniruük ¦ .ıi-.i .i sekline varıncaya kad her nirlU evrak ve oıntavelcl İnceden laceye gOcden geti r meti. Maıbatıa 0« muDastt» olup İn drrdiai aalaiosak İt. flndlyc kadar kendine bir mcı bula anlann da Hadclcti nUrataal tdllmelldlr, dl>oııu Sîz ne dersiniz? Kadriye H._davası Muhakeme 9 temmuzda Mustantlh Hikmet »e Nazım Beyler dün geldiler lakl idarelin-Novyork Tayml*. -ı nUnhasıraı raalm tadariklio moaoul olan BDi-li.ıd.--ı dal-nal CUVrlURİYEr bııaandrn iııb ülkmat re Naatm Bo>I»r ,ı.l.l,r Hanını H ...l.l.«l b-kkuld» >lk.lU ¦- ¦ ¦ „ı afcn (e -„-¦.„- Uh-ıl hıl-.fi.lıiı ı.ıi Üsküdar tramvay şirketi yeni yazlık vagonlar getirtti Hain Vekilleri Anka radan geldiler, Yıı-nanistana gidiyorlaı

DByuaU un HBJIye Ve- I .ottu ŞU»- I ^ _ I ile konu,- I M* 1 trr Anka- I Jbm\ I Um şjuü«ı«x- IH üakUdar tramvayının yarlık vjgonl.ırııı.lan hirl m..ı; sıcaklar raldl.sal.raı> raemek kabil deell Hıına ıae n en •eıin ycrlrrlaüt b"< -. n.yların btr laratıakl pent •;*ı lunrran ner zaharof Şehir ve Memleket haberleri * _.---,_ Cıııninr.1 M-fJ„n ¦lahM'M: (*»-.. M r("l"l: Zaharol, cömert d«fö1laiû.t gösteri» satmak ve ya menlaal lemin edecek sena yellerden de ger i kalmazdı. Dfger tarattan Yunanlılığa hadim müesseselere fedakarlıkları mebzuldü Tevhidi kuslirat Üzerine Vilâyet umumî Meclisi bütçede l;rıu..B»ff 'liftte*» o'.r ı.ıılı ¦ l'l Sakallı bıyıklı bebek 4 yaşındaki delikanlı Mehmet vefat etti Mehmedin kalbi saflıia, hara ciğeri de solda imiş Zey,i_Şa,!rl âzam Florinalı Nazım B. gidereken bir vedâ müsameresi verecek (Ba*fl4j«ıktJ"ı lCi w« ırÜcT raaiooTuaiPİJ» Kadriye H. ın muhalte-•ine 9 temmuzda ZryU.aUltli in m lUoHrıiılı Hm ¦•yut An narı ya | [1,-rak ...kmdj ııfr* mamanı-ı1 rlırı aratınblı mnharrl I 'KUUillk. tat tu: Of a 1ar? Vts tnıir<."iCıWıı:iJ la •t Bil hül "l'i" ¦a naııi'in ¦ tuu< ',?.«¦¦ Zt-ıı «aaaam. yıra. Binli- mr tej" < jacııınsj ır'm •Mt >x»dı. Vaat ¦VI inan, ıu ıcı vahimde /*/ı ıı-ı-i an ıtlı. emlaki •tmuoiatı rtan-ım t ; '.ti'i.rıLj ı c K'biimvöntindsja an.-ı lap-tiranı caymtıy,? namg tavı şarrunrı uıyjvıeln: Mt;. cu I miı ı Hrınc.jt. ma» nı m lujaatua-. j. 2aD 1» İBIl.-ll*, & lUnuııdırı afal ı y*c llBıı ede:. r1 .:ail. lOyVı 11> tal lif kuı aur faım: lalla jaaıst- hl< Uı sor. .ll.iı futı m ti «im «ll a Romen misafirler Dün Romen Darülfü-nunlutarı geldi

Mlsatirler GaUla&aray lisesinde İkame* emsccler Hlll«IHi.ııı.h 'On,.*' ı h[ı..|li hr if'hrnniar Romen DaraHuDunauı mana Mr trup ıclon-'j lolebenın Uk .-.>¦<,¦. BBdarOduı halde rapu» aa-Kk İM aa < - ¦ ı.... Rılma-ı. »«ehil. n-.l'lıt Tu ak liıru İlanını Lal»l*lı rirır tulu Iu la mnmnu a alı. HtmUnu . ı,.,,. | «c Bu tnlrkr -dit. Hanı ıı Tl.rıı'l.ıiliıı aaleBenl iMan* n»ı «-t ıın- kadar kalacak! ıı ı-ı. ı ¦ kM MBaHat larluıda aabnraiıMi hbM*> ili -I ı .1 ı.ı.ı ».ı.ı eklMdU --ı : ıı. ¦ ' r :l-MBlı lufıjl Ucafcuıdan bU taj aljalrll reninrklir. ¦ laaiil ¦ ununu da bir Ufalt ı ırrrorni ımılıl»nuiUıi Avne» luri. oeadBda da bir ¦»un— •-rnVeentîr. Muaırn ınlı-br-ı diın Çatala RU.li-¦nındı MIUı IH» lülene Klikti inın-¦ ı¦ ıl.ii ,¦ ıı ı ¦ MU-llıd lîınlı ıılılııııılan dulla Oal.ll.lll. İMahır a.ıliilnlıı.iı-ı lıii. 7'İlk' kumdu y nane Ur tini yîvnehlaf ye v-ı ıı .ı. --ıı . Mumcn lalrbrıı dan akanm t> ı.ı kıl inindi Datollanun lıUMıl Manen halde IıionDuıun Un eıın] tr* mitler au liri halı. kanalı hıılıı ı.lur,ıl»y"r. Bu «taklarda tramvaylara binenler ran-ıklam ter İçimle kalınadaıı ip emiyorlar. Itıaotml lıaravayıaındokl bu M dar tramvay airhcii yarlık araba. lar cclirtnUatir. Bu arabalar üi bir taralı açık ıe çak Itrabar. Vaıbl. arabalar İki c. şuadan beri Cıkadardu ıjlcmtfi Baıiamıflıı. Tcıklkat ntılcoi maabcı yıkana Cıklıdar Tramtaymın mn ramarriaraa »ekrtn en kalabalık .iri lıjJını ilan KnrgeatımfB Um. didı maıaaavverdlr. «ımu'ı bu, banın KadıkUyOnc kadar Itındi-dlııden -.unra >apılacaklır. Darülfünun işleri Fakültelerde tadil dersleri Oariillflnım emini »eş'et Ömer fiejiıı beyanatı ¦ard (> a tul ı Unun r*leri baklanda 'iı heyaoMtn bulun m ayna. — İlmi Unlalı Ur~ıaoUn laUh(Wfd< taahacaerHa d«-ı am cdlıarlat -»- bartma ali iMilaldar da- ••"•al Omar »Otıünıııınml.,! kamın yunanda elin üon Otla (ıllık adar [ml emilmeni Makiıar ır nrkııu - lekııik luboi Umu • ın m.. nrnnaar. tuı u,ı Ij.nıllır. I. ılf t. llı.ı.ı Vıl 1"-- ı Iı lalından lıljıt lailıılılalİr. »Ivıın lakaal naran mır («mn- mnı aerıiaı uıu-.i'. ea>Uı>ııı. Iibı.iii takbD>MI ıırülmıl^ı- ı iuimub bibini Udalrr^Ukkır ınrlıjt «ılllıl {I ı.jı nlLıı l i"r- ir kBmaı nmmdıkııı unaaı «U> | mrvtiıhtraa ıımarmn aaufı^tn IMlnun*i. ıı ılı" ı-)iux>> BoruniDODr. Ulb.ııı-ı. tu.lıı. ¦ •»it t ıın lakunn-i brf'ıukal mıuitfı^hir^ır an .ı..ı ı... ali Tı^bi B Innı- UuDuu-ı wam.au W*n»ı' lu. MamaiM>*ı*n ınılııaı inr nr a.ıri; dı ı ue raVı^Ulı^ ..¦•¦Bi bananını bakamdı blı tnelk. I" vapur hır ¦¦¦¦¦¦¦¦ carpu vc batlı Uevı-Ui g« ¦ aaa' M 1e B.d.ı -us-uı fUnuyr rtj..ık|. olar Cnatn:l tal knm-rbna aama»a«muaUu anutma. i- trf-ı ¦ taaaMiv npıtıranmae-lar aa^uu. anpmıı ı » iarele m j-Jam ı*» de lannrdmnikrtlr MmıiM.^ iah--.li Uaı.nı S-ıkrtl Uınljıaan -nııliııctıkal tıhıdli Igln I ay m'Jddalı iHlıeıırraı olu. klı-.'irrdor Ort.'i -i'i. .1.1 ..... ¦ mlı rViiemOeiKe* ir.abGu*Deı

nlr ilktin aâaaal ı Ifcıtjıı." klcak;: Çcltö] n»ı« • <erx* anculaüu kalkrhtvı Iseatl: at t ılgını- nlınaılcr Iran ile Iranaıt nakliyatı "*-**"lt •raalude ;_ut PUnar.''. -ıın.j naıaaaM ttmrı Hrt TBaBmra baa ka Unca*, cakjolı aa.ı»--l taOJE idece» ır jı'TJ»r»ıtıx müteferrik M. ıı....... apartmanUıı MaLye ' .Jit*. * -.1- vaıltndE V aul-jı. liralık naajuıln tarh mamı i'.ı-Buan: rama»—«T naanjtur Aynimn eireml Bakkamla eıı laaaDI amin Omun Fk-ylr. tanat 1 n'aaau b.' M 'lar mittir Bîr kadın hoyrli gelıvnr Aıuılurra koeuuuı Wa» B<T«I bU ;UlkrcaD İM»a.,, tat. BaamrU-re- a-lıı'--a*ı BUaarlrr) uıaüumıılıı 1 «1 Zaml telinimi —amil 1 n inal nımn İnil. »¦aar adVaı Ttrk *¦ avı--ı -ıaratnır -nurdan rnarrUcp heynt A.. . Drclaj. T'lMila mm .ııadalı: irUr.ıaiı ıınul v- aııbarava ardrı "ylemUI>rdlr. Uây hOskUnde dedik..tu! »»aar- lama- BMU> Ueaoaı'- !•¦>-¦.-r-ara ilan «... 1 I» Ilı kuaM— >aaaan Imm! ttfa Bey. an ıa ; ¦mauı amlamin ¦ Lan. vatı « mim. Barabrı ^.kaamanıaJhmB W nabıbıv-' RltUrı-,ir \«|H Hararet 33 derece ; a Hail mu- -ı nakili T DlIn hllhamaa dnniı hamam -lan çak laub'I nnrıııııylııı lluı abetlurdr elan denir haman-ı-lar . Halk ta atakta barıya tapmak mc<.burıvt->.nar lıamaajhı. DOn km» ..m.ai, d rmk •rtmaaiır DkaalU. amrfıratm 50 lama .ak...l,v. lahmın rrlı-n-i. -tedı. akatı ddn Ufı m.ktarda bu bulmak kabil nlıammartır Bayiler bualaUı ı>%\r\r kadar •atnuatardır Yeşilköy rami iıtar-yu -Dundan .ılılı jııııı.' malûmata' flöre dllıı derecrı harurel eîil-ged oyraı > Uı-Iı anmvcdr 11 metre lUıaılr mu Bw»ı» »firn-r fimal ile garp arnamda mıılrdıl olarım e a» tek «e ka.» aok eaaeaktır Burun a-rafim dab. haaSI om ratgi amlıaalm ştiı. Bırf*ıj uçak 30-31 dere««ıaa»aa adacakbr. Dun ainyaan nata »dUetti bâr rûagar (ılm»um H.arifı- aaat-detıuı tahlil rdememiatir. Kandilli Kaaatannai dün ak-»auı ge< «aklr kadar lelrfonu-muin cevap vermadıSindau K- , dil linin rapnrıımı alrnnk kabil olanı ıimıalır. tımciLu oikbaaar i »ar Vecıa— Kamara laaHan^ı-i •¦aarmı Hak ı laaaaSdaı BH te ıuı»iı imiiunutısta ımam.Mr> ima n. kaajgnaaiı ırnı tw ımiîo.a: 'jb2 ır ¦ ı ¦ " 1 ¦ -j.j Ne.nl MrŞS MI.BI aabak llaeaa»» Maun .an BMani m-İBBB1 kaMııı —»a.«aıı »„ı,„ ttrnn Brtnnr-ı nulrnl Ilın , rrlı.«ımııı ıdudüııı AhmM Şak. ıru Ikmlıı blraarrı \-. ¦.. . . mtan Vr IBeıl Balta «akıu ¦aa-ııı- aauaaa ™ ika» ı ıı- ¦¦mılıb ı:,.. r.kinı» Bora» BranlMI ... kanalı krı.1 «Hıh-nli-. (lııMlare laaael kr »a-mhiıi marn ¦¦Man -milanaaı <uıı»ı • pak ¦¦lıMaı mrrtır. 'lal......I'<vaılıdeaı klı. ,ı.,- BtvU Pnlıli i'iıu BaalnaaııiHlr Iramıav •«ılkbul m . >. ıiiındr nuıılnık|Ur ı ılı ı.ıı .lı .*ıı. .İnil ı... dral» »•••!> ¦D nalı- laıam.ı •¦lıinfu hakir ıram . !¦ -ı •dal ı .i ım * aaradj

r'lrn tramvaya iı.»ıu-ıirn uıı.n .. ¦.İn. v m •iı.ııııaaaalıı (anma Banma., 'iıhııııımula aradan ¦¦abla-m—ın. «rvdaıı >-ıın e lırı manamnlarıB —1 tlınamn. arvfc -..«ı.k. a«aurn aaiı arta aaaM. ~.Ml.ııam. p l 1 barları».... iın ajidaıl. paat ¦atana > —»>aaa !¦»)¦ — aa-r Mtlaaaı; ır Banıl a ıkkea • laai|lar ¦Ulak takral aMalaiı mı anı 1 lı ı İlen kan.da MmaakMaa aaaM »aan alan ¦a-ıi-.ı.. • ¦ — UlaııMaan imi-v.-rla-aM bn mııharıyrUr* mahrara rlaneanı» kına htl lıald. i.., .ı.ı.ı. ..,. la ¦ ı..,m, — bin ı ImBaıt *ak. kııkarada Bulun meullıll |—I.ı rtı.-I-.nlıılı ı.ıı.n.. nr liHiredrırfUn On u>ııad»bari ba•lada Bulundudunt lı.. aırcmuayı arlu «.ııuıı -ki. aaaiauatad.ni Uı.aUalı fcalıel ı.'i , Udultrn ula. ılım ınııi leyi tr IIİkamla' ba gıınıın BnınlBnlI temin (dereblU UaU» Mı m—eadan takam »ikral aklı. UI illi—B— alk.mii tt. — namlu e—»l Maar.ı kem bar >rd. meaaawr*»l —ıı, adaaa«kaa rjtrrre* Ba an.ua..r.a.. Mınadı eeraaec» İr -a»m .taa.n. CaBal a—at Crtan ıra—a.e. taranl aaaaaU .dreaa dam dtrenpa eaaı.ı-a.. alaca*»», am¦uaalr aVdlI-a VabUi Kan pay a «İril yor AaHya .<k.ı. Mahmut l..aı ıic> 1 .ı.."ırıir Kanyaja cklccck *r o havalide bir ıslıl* aeyabail ra ¦deetkllr. ________ Tevllk B. Ankara ya grtlı Avrupadan avdet vdcu Riya-avt Cumhur kitıbı umumıaı lev-fak Bey rl&nko inenle Ankarayn b arabet rtnuntıt Terfik Bey irarda bir cak daartlaaı tarahn -dan tr ¦-¦ r,! !¦, ı-. Namuslu m*r komisyon., j beeea aan Bananaaıadın asamda ....w -..a, anı a aan »Ban Hami Mİ emae aala aaman »ahal andmmı paaaama an mayaaı an. aaaaaaaav •» kaBaa-l adaMatlnl *V Maaraata.ı.1 ¦lenanaem lakkıkala paaaran »amareaca AH Haydar Bc.ib hm .neaiHaar -aeıe Banar aoa'u tak-lrl y-ka.. Mallı uaaalIfHı ba<le İm l,»l-brılıtı BHnaljeral »İri rdlldırmı lıtvrndlCI '.mı-" dnh.ıl kaealulnc DDı-.ınaal rdın mraaurlaıı (erlderlB »ahi|iUriııl Inr (vnk ir . . .ı. m Takıl ı.ı.......I" tt.llkıi bu iaratl. larrlli -İliklin ınara lUinaala lılr ko-nıl.ı.mıı ulun ali Havdır Ha.- bn Bankranıı a***I*^m. i blı da Ba*BB Mr mnaanaaır*! daya.—y MUnırnılk HUmel ve Mum ¦leyler fiaulriye lı vc rllltka-ı lakkında «a ram nineyi yopnllan borr u dun ptbrlroiro avdet et-J miakrdir. ix- . ¦ H. nı m Uemcaİne » . ¦¦ ¦ /n.. ı'ahıı r. (.ha- I ıın^. I •MM S'tninrperııtO' vapanıblr mu-ınn coıparak marlam nolırıniybr. 6 *lı-ı.ıı ¦ apaımaamarı .«.-.. mUaaakaaava kabbanşaar. 4 Hiyaaaıi Canabaar Banan aaaa-ıaı<a Kılık B. dan * ark ata < a b"mifltr. a,dU)ı: Vakill bngunırrdr kmı yaya ı-ldııakıir. '¦ llurnttlidunıla bu aanr brr la-kulıe ı. nl dtralcrl yapacak ve ouııı-aı m »Bana kstricraac akMT. 9 IMM |lMbüÜL 22 Knm U-n'i'i »a ÎU kadar İran;, latnbr

Kluıltıir. Harici la*1" «nannda lecl bir ıran a\rna-adenı<al nlmu> »•> Irral ntmll* .' kı-ı > irolnnrr.iv. % laaaaaaıa caaaavada bay ak 9 tut lariiu »rmı» hiııı alr .Um c ok ata rr*ad*l el-mialır. Dubub râumaaclyt ı»t>»-r—İae anaadllm akla dır. Senelik atletizm" 1 UViMl laklkJm aakaa 1 anları »tarlası 11 ui, tine II «A İki ıu . ll.yı l II ııbıya . ¦¦ .m. ıı,.i,.. ı Moral Otlu ala-(inrllııı- «* 1 s mılra. ıkımı kabak "fera.. Mt naı-tru lıııuııl Maauıaa Jil li, IkınfI Kalla|,l... Tkk-k .ıl».„ . ıı.m. , ı .,. ¦ .ma. 1** Ikın.ı aaaaavaa UM naaara: mWı »ı.u.Maaok. ¦ rara. VM t t. UUul Baaaa,. a.,ı.u, İM aaa km rheınel llardar baaa«ba4ıpl! I - UUaai ¦amkaa atUVaa. MM aneara Baaaaal MlbaıM Saaakbaa »au-3 HaMM BaMnaHa KaeaaBaT . am — ı. - anı, a .... - . atka.1 iM". bayrak rarap; flaHlıaaray a. rMca. reva laaa>l. Fan erk, brr anma UUM haarak yarat» «alaaaaaa.y bitin., l-ara ıkın.ı aVa.kU. aaamı. ı.mili naaaa: Blraaal -a», ra". akanM Vapavl laanahul akyar. Unu atlan» : ıı ....... Cataaa ir UtMırı Ilır Sıııkl- rlUcaık BlUuna HIHn.l >ia-dun Ilır.. UI. "i-' ' atkıp Ba tayan bahaların aa mıanı dikkal kanııları tmi" mel.n Ba ıokıuii barrak bu rarmar Batak alaka U. lakl* nkBiHaapMr MkaabakıMrın nalieani Bumlnrm lehine Mimi'i ı Buauaa >ee*bl de yukarıda yııılıiımıı lirin ır. olmn-lı 1.1.1,1 Clbl üalııaıaraytılltlrtk ıimımrleıl ı.ji 11.-— .iı,ı..... aa ¦BaMI yen adan .utıaaaı akan l'taaMan.. BaHbb danka aaa,ın """l'l al ııııHtUkaaaa Ur kkatarl naram M-rhaata ıkpar aeaamd.ı yapanrak terli maaababnn eMreeh Balla •ıpnarahnr lınlyayn gllmak Uaara dUn aatırlmlra gnlan İranlı lalntın D Un Irandan TennaoBe -'- ı.ı-h- ha-IU.-İ .•lanlallr. G-Un Uklı. M kadardır. Un lıl t be İı ldı brrkıv (Un kaldıktın aanra'Ilalyayı eırt-fklrl vr mada nmînrlU mnatlrr tab^ıl edfuk. ¦cnllr. han uı< k.dun Iıa» Hefanılkum-unda aalıllr *d.lan alırda. Taleh* ¦ - hıını a...--- ¦ !¦ ..... - ı. r. .... . Iıuraa.ı tkamel pdnekl-ırtn. l.-m,, marJenlerl Icv M İD» Mal — hHaıalrımıa datd-krak mevnr Krem. Bakır. kurt-*, mao-e-¦ojc b-ı »im . ı IMUU MaMbMMI ıe car nm , Ma raen amfi ani bJaratU aaaaaaUrdar. ü*j.ı .uı-ıu U-TMViaakar Karilerimize. muhlelH mubayaatlarında lenzl-lâltan lalllatralerlnl le -m İn İçin (31 kupon neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, ititi-t.irl.yn gUnll. listelerimizde mtinderiç beğendiğiniz Uç

uhlelH mogazada İbraz eder seniz tenzilata mazhar olursunuz 95 SOK TELGRAFLAR Galatasaray galip lün Izmırde yapılan müsabaka-da Galatasaraylılar İzmir muhtelitini 1-5 mağlûp etmişlerdir Siyasî veikrayj« İHDİt?6(h" Mu.) — ' halanın Cj ¦¦.,, - .- - bu-gla ' cüoci mi» ılı»*—ii Ar> la. ¦ k......ıl.., ¦,„,¦.-.,¦. ıl» yapmHu ilk iki ¦ ¦ »abalı ¦ i' akman neticede* mora bu «on bmiukakava yak catmmrjet vrrrfn-er. ıu. -.1.1,1.- n. ıı intîıaı olunuyordu Bu müsabakayı »eıretmrk itlere tatm-f» .H.himitm bela anara _T*n-«x Ba meranda erkânı hûkUıaet «e arkanı aakenvr bulunuyordu. Takımlar alkışlar arasında sa-baıa ^ıjiilınfM Nihal Bayie takviye «Alma* oldu*, undan ma.111 neticeanden n hâkim Harici vekayii siyastyenin cereyanında büyök bir sör'at müşahede edilmektedir Bu nns .reni vekayle şahit olacağız, »»hat evvel* Makdonall kabinesinin mevkii tavazzuh n imetidir Ovuna Oalton Vilaluo idara-»ind» bjılauımstır . Gala'a*a-ra.Mar oyana her al-Malardr . Bâra <*¦¦»***** dak-la CalataM rayın ilk golün o yap-raıl«r YinaiiKi dakikada tiü* Ikıntı j(nkı at Ikıhri devrenin nnbirınei da-kıkaamda Alta>dan Vahap . muhtflttıo yegane laııvnt yap-Bua|a —a M oiaaaatar. | On vedian dakikada ŞadH ¦ ûfuaetl atn Sçaaari dakikada 1 aT«f dUrdnbca. otur ¦¦aVaî | ikada *ectfct beaibet aayt-ları yapmışlardır 1 Mîlaabaka tok heyecanlı .r mnnlaram olınu? Galat aamn-ym t * raJlk4»Mı Ua hatana bul-muatar Gahtaaaıaahlae aaaar giıa* Utan b ala hareke* »«i»ar Ur. btınısa yapılan al hojuun Buma '28 ( HtıMu.) - Ulah 1 1 1 nr-ı-nı-ı ı- tertip ettiği ilk koau bnffUn yapıldı 1; mrn binlerce aeyirrİ vardı. 5ı->_-... la yapdan la». laf i yerli Ama hnaalarl 27 hay.ar. .--d. »aln ¦ ¦¦¦ ««*an kara ln>- an lan -bunlara i firak atat» dılar . kocalar muntaran» — h bahu ınuaturrh batar.Uı ıdı. takvadaki likmatlaı>ıu.a Muhahıoficû şampiyon oldu «akara h , v V , - -W j kara Hk maçtan bagâa aafcayat buimuıtur Muhahr gür* rkrye ! karaı t> e« «ayı ile ı-ıı bir- j ıi|inı maelûp ¦ m . *e tekrar I ankaıa mntakaaı ıajnpıy<ıou 1 ı Imatl Bx..k.l l—rt aaaa I.....Mu* Ma>)c \elQi Saracafaa «tart Bay «k tearrf <ı aitlerdi Hüsnü tesadüf Bursada birotomobil u-, çuruma yuvarlanırken bir ağaca çarpıp kalmış Miralay Fikri B bo • hııtl.ııı ve gözünden ka lifçe yaralandı Yeşü Bursadan Gemliğe Gemlik şehrinde köy kanunu pek âlâ tatbik edilmektedir Mithat Paşanın Son Seneleri Arzmiyaz sıkışıyor Bohça İçinden çıkarrlan ktlçıik makası sorunca sen deli yer ek ilerlemişti ve neman: eter rn izin makaslan, efendimizin makasları diye bağırmıştı. Hakikaten Sultan Azizin her zaman kı pa kırpa (taze traş) ho-tmo gelir-iıgı safcûlı İçin kutlandığı kanlı makastı — Çabuk neVyhr odaya c-rve— Sr kalfa Hep birden Mabvvati Ratpp Beyin yurt», bah Ba tbrûkeaaaa ala kan? damefc u-Hyorlardı Batıp Bey: — Ebruh.m.n baiırdar eiaar-diaa. Irada kartaraldaaja anda kurumam ı ukara-aa, aVtakSururi t fendi Anı Niyar kalfayı bir ba>ına ıur^u>a (ekti: — Kadın, aen ¦ ııouo kapı taamda n*brtt- mryduı I — I i' .1 i.......ortaya girdikleri dakikadan itibaren.. — Al». y« „.,!'¦ -ı andan •onra ac »anlı' yilecek. icccetı. kabre taian -Uaredi aak çaSu^a ra raaaaaaı au ? — CaaaHaarkaa r*ea*aaia aalâ titan -,jı»rkrdı unu tht yanianoa inkmallaıdu Saraya lıitüu fırıa kale her-kes ati katlarını eirli yerlerde içerlerdi. Elrndimiı bû'îlugcre ey) dilerdiler, hrpiman agblblar '

— Bak. kak haaaaa, İaİ art bas t bun ıtııı ( rr^iür ) dc aaavarl Buaa Srhaalaaa S '«adı —l> yordu. Vahan* - Eaat Efendi Saktan lUavdaı bir taraftan heamlerm. aM^BBBai aanıror. hu ardapteo yaranmak li kim ,„di? İkn cırdım, Valde Sullaat lirdi. Fahıl Bey (irdi . Efctd-kamau da aaaft. Valda P.rU.-aiy al Sultan Ah ardanım d*>« Ceanetnu kinin uiırmr .fildi, ntrrbuaıaa bavm tfcıi aıanae aldı. >a aaaaa yaahaaya b*v boV Raboırtk F.frnd4aır» %om ka-paklan^a.u.aıı.ıa.. Mm> aaf kan iciadr yrrde durayor-da. GarllMy a fanlar, aatar hler. tamlar* çarcrvalcrı kartp dslurcgc l,.nijıiı .i donrada aıkarlaria lakaJe* — Maıallah. p hûriln ûjhrr nr kadar da kolay ukıp bİUvriseyarıatt notlar. kaıaden<*laıvberia4a u If Itoıa ı--" - <a.a->. aa ¦|1B*>-. —<• mrı ı- . aa ...i..- j*ıfc™ıJ itlin. I'*a k«t>«ı ,a>uaaılr«a a.r.J'-Ma t«i—.u kir kuı klılaN phl p-nl *an D™» aa—» *— mi imh «a .-.nrar-. ıa»aa»aaai w «mu ¦ .-.i --t .ı -.-..-»¦ ^ >¦•> >k*Mra ¦.-t- - mmmmmm Buu -•>..mn lııaaHaiB • «aaaar* —k—«-vmiL brü i*»—at aa- trr ymtf. -.mm.—m- lurlı lılalıaa. k-«r ¦»¦—"•— aaeaa. an uı.ru Tarata, rmn ¦< <-• ¦ tamı. mrj taaaaa. tınıı aaa<_ «aııa «aart aı»n mm ut. *¦! «*<*. U> «artan. Utm .-.-ıl». Katta! u. Bcr ıjj*ı,-iı tine rrısıalu -m .-. ı r. Atı, ti vtrr rl. , jıp Be Orac1 Onu riı fk gnjlerinİ bûktû: oldu efendîm. dedL. ,-hı-v. paya cebaadea anahtar çıkardı. Kanaatti : •ıı Beylendi karretkni. acak. ıu dolabı i u -k b rdır. lalGıu İklivarlık. bana kı idi oş Teb« rdu n Niya bunca i kalkıp almak «terdik hir bnhharfar - H.IÜ.aı ¦ th-iJ ¦' yedî-iföıüıac dilime dnr-ağlayıp hıçkırmaya Maadr «a. *»• ¦aadkdk Eaal EJcatfi tek — Uaraaak. aka a. m ataa merak <Ua.. UbcMr ( MrK.frtullah.1 .l,.v BayaralkatıM n .ı. .ıı ı Am Kıyar -m ankaıouuaaa daaaaa attı.— Sabah drenden uyandılar Arıatmir.rİna, utblanua uıtddcr, MnhafıScnf ¦ lrr. vardık «Jg. Ar «aan d. „,..'.... L «akal-buına kırpana h Mtediler M aka» aântark Cariyemi verareaıek iale ada — Takt. baakalan Jde. dâaâyaraun aaUt baka'ım. - baa*) Valde Sultan da hRağıp Rey dolapt ça t*karau)t!, numnın ân koydu. Odfldakılcrm hep go.fi rr. bubeaya npla an Mahmur Nedim . ¦. titj elleriyle bohcanuı katları miiJj.ı kanlı küçük bir (m> ulı .ıı in-,;..

za asal — hr ara/ >OYk>, ataka muydu? dtye aoruyordu. . Niyac karla ıcııaelirerek lemisti: Aman yarefabi, m Sultan Abdûbiririıı her ıı »kalıra kırpa kırpa (taae hale eelirdi^ kanlı maîc !¦..'.:.¦: ;Ij ı : — Elendim İnn ı lendimiaın maka»k. rilcmrıtî. Mahmat Nedim !>îlUİ ;ıll ¦¦ ı. .ı.ı. — Evet. kanlar radaa buldular. Sc frkMm IH t«ra Zaaçaaı.k ı-™» c-ana nm Utıarı uıbn duç.umm m ur* i — rrm* kmıhi Ea> IU tJM kaaıanlt ¦ mmy han mir vr» u-arroraaın Banaal yrm yr>a a ar >..>.¦«. ..ı..,- n.ı-ı.-- ¦. -.ı.', nal ı. - ıl Kaviin-ı »<ı> r*. ^»nm.ı«ı aaaaaaaUl no •ata aaruıu (iki inatta ı: ¦'" • "¦ ¦ ¦ -îı-t tnt-nin,-*rT—trrımı ninhır ror. hm» laUlat allarlar. M -ı« n*>.l.f.o larataialı ı.ııiı klıcınllll muatrKaa Mr ataa r*¦ «' - .ı -ıı .ı- «ı - -.. ı... - .t ı • ı ... ıı. '-ı .l-.ıl'' r-ııı ¦¦ r' ı. - ¦ im - ı 1 ı» l Mt ur^U aa ı—ı' -m .-ı m» Ua .1.. j.ıı raratfaa: Hcmiekrı «ı-. i..¦¦ •:. 11 • . ¦¦;......iı i... ...ı var. baİMl İnin lı ıı i ..¦.¦'.„- Ha auraltiık ilk aaraıabUHr İn W kan Unâaı bm mi Uuıula i4.ılacı«uun kaplın -avlrılı Kuabayı f»rrrı*k ftrlatını ı. . ıı ..i ¦ -ı un. ¦ ni.-,-, card-¦ ..i. „.,.,,' |lp ara Ur ftfetr. rıı. l. pı ıı" ma» bnlnıtntum nnarr'.¦ıwl. j-.ı.—ı 4«IİiıtıU ,rlâii i't-dik. ıtc'tlıklı Minataara «*lı» İl»— balım Çamlıca sara eibi uıiı (Sactıki ........ . <".n_.ıiu . :¦ _i.li mı tırU» (Ibl miımm alili Kını Ornırl Mr m di mm errur r*"(rrrhnı su her .hum Ira «ooı Daim Om hâili m- 'ı_.ııl hir l-.in. ır-n-drr«lab. ık asları. . di ve i Afyonda bir facia Bir adam karısının .Kiğırs.-ıhıanm deşti İki kişiyi yaraladı sonra Inufaara kalktı man gttm -nıırlmrl."«a t leri vartaıy* loprakhın narM, Wrl-m Oda ka P»a a-ul«> yokladnn kapı tirallaa ¦Drmrlrnm.atır Vahte .torna boylam t akıi Brv '¦'»> etti. Yan adaya koylular kep birden - .-ptyı II ac*tk Birde ar ^atchıa? ah am.-->« (-«adı ,.a,«' Mahmut KeaVm p_aa keatkm yakamd. ba| aadVde «aamaft afcrv W>ta.a ,a. I|i,da befc-I I.I— araaaa Arnkna mtm kr bardak aa naalmd ¦Miyarda --ar. akhm baama ....ı.,.,. aa-rad .k. uim I.., mm ¦i'U,\u Arıt '------ ..-.ıı, Kachmaftıın bayırıaah y«(irdp-•i yatan ' ¦ j. ı. I. CMna *-Çınca Ukıar aıkiftadılar •diyor dı değildir güoılet-i T urum kıvdı. vebaline Türk-Yunan müzakeratı Vu'un parlâmentosunun tsskll ettiği encümen ne karar «ermiş? Alına İ» trtummil — K...ı. 5 Bahisçi Ali onbaşı ff Vukuat M ©fcoitnuralom PocİsIüfi Lalelide olomObH katanı LSklI cadde* ¦ inde* ZCCIBCk¦

it olan <ı>]« AHhoMdin i"» rt»îaıltki -4 - ı n.ic bir en- f :ıı£n cnıparak lehlikt ¦ara lan» mir. 8lr kadın gaip Oldu ! Kadı kay imde kıd ,);.:¦;. r cııııır lobsKinılu ıp çiticinden rl ¦ dilmek Müteferrik MuMull- bir yunanlı Mamı* ylemoJIMŞoıHyt banha--ı memurlarından bir yunanlı yu-naııi-ıutıu gitmek islerken halind e edilmiş >e ınhkihal neılce-«inde bankaya alı tim lirayı ıim-¦?eline tcclıditi *nl ayılmak d cdilml-lir. Hayvan neslinin ıslahı için çalışılıyor Istanbulda İneklerde mevcut veremlede mücadele edilecek Yelkenci Vapurları İZMİR SİR VI" PQSTASI ı>\] I İ PAŞA vopu, 30 Haziran f'azar| tur. om mm ıı .(ialata i/MiKK . l-ı :.l ı.l'ı -iri .-.ı..lİngiliz Hüseyin Rüstem vapurlun Mersin-İzm ir postaı U ALTINCI BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU] 6.1 iki keşide: 11 temmuzdadır Büyük ikramiye: 200,000 Liradır Ayrıca: 50,000 40,000 30,000 20,000 15,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 lir alık bir muhji.ıi. Bu keşidede Tan: 33.000 numara kazanacaktır. Karacabey Belediyesinden 2 adet Dizel motoru mubayaası Sadık Zade Biraderler Vapurları Kara Denli Muıtazan ıc Lüks P»stası İnönü Pazartesi Sirkeci niaıuundan hncktdc iZnııauı lakjncho'ııjiuırp Sıın'uıı.Oıda.OîııaOı Irtbtım SoMuene v I.ı iç I l3i'j allında acenİçlisine tnüracaaı Adroi Telefon : ûunbul BM MUmiaıFalk Bahrî tahdidi teslihat mes'elesi Bahri muhitin yuttuğu tayyare Umara d a siyasî cihetleri; Bîr gemi Numanciyaya ait tetkik İçin bu yaz bir olduğu zannedi len bazı konferans toplanacak enkaza le&adlif etmiş *-1 Uoı ı r> ıflA ı — ı.r.,-- buuq t., ca metili M-ıı-' vı^cum, ıniı.ı (vjrtıinn. e- dm 72 la l.yyıır kınadı e- olman Ibiiu.'iı.buiu&uı m «™ı aurbi-,,ıı î" yan blı lakım rakou 111*4.11 (jsküdar Tramvayları idaaei umumiyesinden Üsküdar • Haydarpaşa ve Baglarbasi İle Karacahmet ar um da lemdidi mukarrer tramvay hatların a mUtcferri toprak hafriyatı, parke kaldmm lerau m-, .uı. ray ve makas fersi. direk rekn V. S. eibİ ameliyat İle bin ton kadar demir vc havai hat maileme-sinin Haydarpaşa rıhtımından gUıergaba nakil 1 temmuz 1929dan İtibaren onbeş gün müddetle vc kapab zarf usuld akaşaya vat'edilmiş tir. Teliplcrin güzergâh puanını tetkik vc şartnameleri anlamak ürere cum n maada her gön Üsküdarda vapur iskeleti kurbündeki şirket merkeıi idaresinde fen sübeğine mü ttan. Kars vilâyeti Nafia başmühendisliğinden: (ilindir makineleri i'in fahri Natia .la lrIı**1H aı anmak tadır. Ûahilel-ri.l. K.-. Viîja B,ıi:(ı;<lfi..lİ.lı»;..... Kadriye Hnım davası vat Bey arasın-!.-, çıkan ibbbf yAzuııdc-n İs Mahkcmeve aka ve Ccval Bey tevkil *dılm $tİ. Bu hadisenin aymuuı îıınirde tekmDr etliği h.-ber alınmıştır. Karfiyakada Hilâl .İncm hibi Necati Bey ile Mûddei umumî muavinliği arasında zuhur eden bu hadİw mahkemeye intikal clmif vc NeCali Bey 3

ay ıjır hapse mahkum olmıı,-'ı,ı Necati Bey kararı t-mvir etmietir. 18 6 ••la imal ettiği vcni Sütlü çikolatad ır ;en.c sütlü vc fındıklı olup (Mor STLJS Sirkelinin B D OLCA__________ Türk Ocakları Merkez Heyetinin büyük eşya piyangosu 30 haziranda çekilecektir. Biletlerinizi almakta istical ediniz. DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Sirkelinin TüRKtYE Kabril DOLCA nın iki cinsi vardır, üiri ya lnız sütlü ( Turuncu etiketli) etiketli) dir. Fevkalâde lezzetli vc ucuz olan bu çikolata ile MÜSABAKALARINA iştiak & i! "BİZİM KOLONYA., sinirlerin yegâne de vasidir -*a İn »n ıhan takdiri olmuştur. Derecesi 9(1 dır. Enam vr losyonları harikuladedir. Ycııİ postan jıa mi*- PİMİ İVAK ZABE SAİT Eşyayı ülıhıye deposudur. Sipariş k,ılıul edilir. « ö a Otomobilinize lâstik almadan evvel Amerikanın yegâne fennî ve en mükemmel lâstiği olan taban ve yanları yekpare miller lâstiklerini tetkik ve tecrübe ediniz mitler mc u. s;.p*t. or*. lâslikleri ve her türlü levazımı Umumi salı» acentası: tieyofrlunda Tokallİyan karşıcında O.T.T.A.Ş. Otomobil Ticareti T.A.Ş Telrfon : Btyofclıı 2866 Eskişehir Belediye Riyasetinden: KoprUbaji bir gUa müddetle B-7-929 lariHoe n ¦¦¦¦ DARüTTALiMi MUSİKİ ¦ Heyeti her Cuma ve pazar günleri ! ÇUBUKLU BVHÇESINIIK ¦¦¦¦¦¦¦» Osman Elendi iılaaeaiMfln 4 İADEMİ İKTİDAR il ¦¦¦¦¦ Tüccar ve Banka memuru olmak için : 16.18 «e 19-21 e karlaı iki ınuf acılmı-lır. Maknaatı toeeariyc, ilmi heaap ve uaulû det-----teri: Harita, mıuaaf. pakradomar, Amerikan uauln ve Banka muDtlktOI- MİŞCiya n amelih 4 ay zarfında tedris astar, Son İmtihanda mu- j rneMactk-yanndanmmam VI vaffnk olanlara muharebeti eehaekttaameı» verilir ve i» tedarikinde j-,-ne ı ıi , n. uft- , ¦ r> „ ıl, muavenet edilir. Denil rr bugün başlıyor, l'ıograım meccanen nl- 1 ... , ı , , .-.> ı du lu -.ı il . mak ve kaydolmak için beyoğlımd», Amerikan sefarethanesi Lvciır. clrl.ruvMr ı .u le ri ve a*-ı.-ı yanında, Anaarikan ticaret deraaucainc müracaat. Hususî der de^ kabul olunur . Uüdnril: Agop Pakraduni Adliye Vekâletinden: halil SEZAİ BASUR MEMELERİ Rislül ve sıracaları Tlat'i Bekir Zade Ticarethanelerinde —ÇİLEK— —GÜL— —KAYISI— taze m ey.alarmdan reçelleri yapddı İstediğiniz marka gramofon ve plâk ve aıır mılırmrv, btr rcrdta mu: pe}Uı vr ıtmlr UfVaa ol mat İtin aUtae l ı tu tlllıınyan an

h Taşra siparişleri derhal ı FARELER Voltayı tevlit eder. Onları bic koku nesrelmek-sizİn kurutan Pastoksin ile imha edinir . Paris Paa-lor lâboratuvan müstahzera"ııi'! ..ı.lır. Deposu: J. beri ve şürekâsı Voyvoda llınuıdu No, t YA BIK DOKSA almalı ya hiç taat kullanmamalı. Zl-ra DOKSA kat'iyen bozulmaz, dakika .v; KlflZ re te minattı saattir. | Fiatlar ehvendir Baabca saa dükkanlarından a rayımı, toptan satıy: Rikardo Levive biraderi İnanbu! llıvuzlu bin 9-14 Her cins saat deposu ı7~OLİNOS difterinizi, diş etlerinizi ve ıv aftzınm temizler. Kolinosu vücuda «tiren tcrkıbal aki tehlikeli mikroplan imha eder. Dİj ağrılarına d'» -ilerinin sîsmek gibi rahat*ızlikt"nna nİ olur. Kotînoau kuro bir ' ¦ ... n/. rine koyarak diglcnninje tecnlbe edînV ağzınızın naaıl zkeajp n-hlaodıgtnî hissedeceksin»*. KOLYNOS OENTAL CREAM T0il.ii- cm depou'uır: MAUSİLK FAKACCl BM» BAKTLRYOOLG «Bl Dr. İHSAN SAMİ Bakteriyoloji lâüoruiuva Pat dakik kaa tahlilah tadadı, ato vc Rlhlll. IJfU. lir. man. C.-ıı mil eabtnbı ve »nu-DrranpL--iı unuat tah-pı ile nnuj fifi""tahaıuı Iım I. 9SI OOr. ÇİPRUT-a II. Mî M (Goreriy «tutum Lic ¦,.... [.¦ AamtL mil AU.. "... No. 2 T.l.fon s.yoglu J35J_ D0K*ıJ« ALBEH BEHJR Gübre ilânı K;ıı ;ı;ı »aı ıniL."C-,tu umunu k..ı(ipli»i(iılı-ıı: Dr. NURİ FEHMİ Edirne Belediyesinde: ItCARİ NAKLİYATTA ___YENİ BİR KUVVET FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC., İSKENDERİYE, MISIR ' ' - ¦' * ııi - ı JJi'__.Jl.'J..»...,-Mes'ul Mildilr: M_Ag!j ALTINCI SENE — N 1846 VUNUS NADİ İdarehanesi ! Dliyunuıımutniye karçmndj Pa İre I mal«u>a Tclgral: İstanbul Cumhnrlyel-PoMa kutusu .r»" 246 I.ı.» mOnUrıl: 3ZM rld. r-OalrF: zj*1. *"-» '"¦" = 412 Cumhuriyet HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ PAZAR 30 Haziran 1829 AIİONC _ŞERAİTİ Iıir-lc İçin Hariç İvin 1*00 Kr. 2700 Kr. 750 Kr «10 Kr. 1450 Kr 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Boğazlar Komisyonu İtalya Hükümetini Protesto Etti! Bîr Türk müessesi maliyesi Mı. mU«u»r l| Banka» di "Ilı ıı uı L..... vul t, taatafer. p... daba IB '.ı.ı. . , :. ı. -\-, haııl hm banka bınıiı T.i. m,Inn, lira ıılıi ıub nıııtc<J

Hırsızlıklar çoğalıyor Geçen sene bu aylara nazaran hırsızlık vakayii beş altı misli fazladır fencin) Ifltlk TC Iel(l İtin lellil cılıel »¦"tiıi,' ».ı-ı dcfUdi. O idelerbealm tata n Umu auıiBiınun de tcıcuma m ıaı Horun ıranıı¦ iı ti-m braBı >• t - ılrı ¦enetuı («a buo muadri urfınaa »>>>• B-aidi amil rr Intaarlınmı ı-t'r- ram-raf fakiri ileriyi f teini' ıı- elmiotlr. ly Baakannm faıllıet uh»u4ı adımlari'la tatılbiekte al dn tu m-'-ıt»-•ere bekara* mailden toa maklıçmıı aMufomuıu. Mır .m Mr (lir inin piil.iV î '->.-.j¦ ¦ .•- lor [..i faJdOOUi buluad a tununu ırlık ıyao beyan [lıo<«*uı_ •Cnmborryet* unu nnıboııada İı Bankannıa muhterem mbdtıe Mnb¦Bl 1*1*1 Berelendi blıOdrıimlIlD be-•anıtını atfetti. Omda butun I; Ban lıuaiD onyedl tubeılnın faalıyel balın ile balandoısnu (.OidnM. Bonlıra lUrettn yenldea be| la bertin daba ko-l'-'ll o, _¦ ı l ¦ -¦ oldoiu&u I| Bankuırun umumi mudurn reeeb banlardan, c/erek Bankıma diter <•< ı-ı İlle.itaat ıı ııi f inli llFlcrU ıecaın tahra umman Ur boMeeı*^ larr ban(t Hylr muralfalayrll bu dereteye (Otarealer krtuual e imleri neUıedeo t Iraı (arar Ur bahsciaeler bile maıar (UıiUUrleıdl. Halbuki Mı anlıyor te bl-Uiaruı kl kanal İtlerinden babVdnkeO İl B» ıı kan mlHMrflne o ıcrbttt Uıonı n un lı aan bcı bancı tabada maval' fak...Un ı.mi uı o unul fc..ı> > . n ıl r Harada nefte ıtlmıl HU yalla omyr&t «ımiı t.ı iı.kitıt bilin-aVaUr. Mahmul Celâl Bcycfındlntn heranaboı okuduktan nara İt Bankı muin nıılm«.ll milli ı-......--.1. iii-.ll .1. -ı ıııl. m • bir ıl.r.ı •. ¦ . ,ı..^,-u. ..I -.ı fonu faika l.kdir almamaV mılınbiıa «•4-l'i11 1 * ı- .' ı • ¦ yalım ıari aıuımitili ¦ ¦ ... oluaıı alılâdı hîı kredi BİniMıl uUnnkl.n ileri ¦•¦••ak. limlr M. l-ıl" -uf. 441 Ikl r-ıl, ,.ı ık. r.ıni- »anıl oldaıu nıere. yeraltı banı-boata «lan ikrar re tuikraı ngımrUiı. ¦1. yani muamelatı maliye), dair a la. 1.1.-- etmlMİe. l.mîe. hvlrdiyeMnln I*. !¦! .,. 1 > bu yolda , .ı-iı.ı ıi- riagılriır. fakat oararı dikkati u.ı 1. ¦ . . ¦ 1.. -.. .;, kadar bir.. maHıUI lıiı loaiBielrdlr Saıılıa -1 ' :i. 1 • • Uı a atında valı^aa ¦m»tanıı fınıııa -¦ nm- .m dahi dnpn (.M. i,.. I.ı .r. mum ar*.. ...d.ıiı itten aimaaada ıl'¦ jtraa mUb-ferrl olan bu mlıdab.lı ıini ıltııl. Uıknoyulmadan evvsl va sayulduklon lameli almabladli' , aoyı nraKI hJİlnl nı-I I.ı-ııı • r* •Mum Diıarı dUkaOnUıi erlbeden ba 'ak'aUra kanıretb Mndlrtyetınln dala faali ¦ : ¦ ¦ 11 1 i . İm-¦ .-I-Iııİli 11 ta ıMphr yoklar. Ancak Mı pouSln Mr1.11 ı;len İle dabn çok mrMUl oldmtaH lıklili İla l yaai hınıılUı lıal:.!-- ıe laiUtıtnU de ele cecinimkt 01-latnnn ı-ı ... 1 aııerıt. IİMİİ olarak llllfaaıı İklim u-dhleCr . r.. I 1 İHİ..İH IU mıılılıiı ılı nail II aba nakrlrl buluDdaralmaıı • i-;-.- 1. . 1. daba ıık leıdlrUmeıl kum ,.1.1,111.i i. u.ı - ¦-.ı.ı..-. Aliye H. ın katil kastiyle silâh attığı tesbît ediliyor! Üskiidarda deveran eden bir şayiaya nazaran Madam Manniğe imzasız bir tehdit mektubu g elmİy Abın H-Na> .M., u.ı I...II-'! bak 1 kuadakl ...1 .. . . .11 .i. ılı âf |lb»: kadaı İkmal .«11-ı.lUı Ba mm'rlrnla ban nakLamrama U nebi Kin Iaı Bf »»-brl "... J.. :,

.. ¦ ¦ a. ..blürrla bacam re yaraa mel mabtemekmr. »ibİb» aaaıa aamaamml Cmnat B karamam¦ aa. .....ab a.addet ama aamre eereeeaıl» 1 1- 1- .11 1.....1.. - kadar .. r. un ttfea ulahaU ow''lrrıİB narı kaktına.ı bir luir kin ,-,,n,-.. aı,. nly çitedir ı.ın ıbırettlı. Hakiki 1 ¦»..lautlk ba. ı.ı:1.1ın-.1 -..1.1.11.11 ...ı.r. aclaııiauakür. k--ır -I. (.di hadbı~lııln katil «.lı.l . .1j.1L1l1.il ...iıı.ılliı.. dlra H$) aman llıbıM.waml, lahdll meludu mu( Ma r .1 ı.ı. 1 - . Uau -.. I.l.ı dıırraa 1 ı1 ¦ 1 11 banimi »I". Ba .... 1 .1 .r 1 laau-B..b İklim .aUıırr Mm. Uanıılb im.aau bir I. l il ¦ .. I l-lrl ıl- .-.i.. Bu maklapta ba d.ıadan •arfınıuar ' t m 11 i bildirilin-alidir. Bu yırlatılın ne dereecyr kad dolıa -Mu I u.ı. aa- . Uzun söze ne hacet Ucuzluk kuponu !0 11 „,i..,,, Paaar C ü inn h u ir İye t Ucuzluk kuponu 30haılran Paınr (rrırpkânı yok mu? İllallah bunlarıa elinden!» Delki yar defa yardık. Uıan-"bul lıaikıua Dmaallaı olau9 bir lakım baca umltleylcl ^İrkçılar Halk flkayet elli. 1 ..1.11.1 benim alakam ynb dıdl. fakaı hm lar tic bir »ayr ehemmi yet vermediler, bİlBkH laali-yet tabalarını ecaifleıtiler, i':', bunlardan bir kap gecen 'gua Halıcpcdc bir k0*kc gj-darlrr. bacaları icmlıllyece£l> derler. Evin İhtiyar Hanımı evde kim-- utta a dışından, baca-lamı kullaııılniAdıi'ıouaB levsa-«en yanında ırrccca parafı da bu rıe de mübarekler dinlcmeıler: " Oİı ¦ .'• .1 resmi mımur jpblyîı , bacaları ıcmlılIyeceCU, IHI.-1... ııı 11 ılıl.ırH Bl, 1 -.i 1 -. 11-.i 1 "ı* Ura ecra yaıa-ııı[i' - dljsrek [iııi'-ııı Ikt i'-ui.-baı kcıerlar ve k n 115 kuraş alarak ııvıaırlar. Bu tnalbu m ak bulları gDıduk. ücerlırİBdc 0 YanKitıa karjı »dabir avl- lacrkaıi Idartbl, Galata Ömer Ablı ban Itlacl kal Ha: 21 yanlıdır. Cilt numaram 3. makbuı numaran ji - -2S8 dlr. Shndl rauhteıcm latanbol Valili, Uianhul MiiddrinmBiaiıl, lılanbal Şehremini, lıtaabul Pot u madUrO bcyrlcndllerle dlfer alakadarlardan koroyarm: lıtoebul halkını, ailelerini b n 'baca «UpOrOcOlerlaİB tacillerinden kurtarmanın, bu lllgOrt-IBktc halkın cebmdeo a abak yere ybılarca ku>u>ua tıkmattı-na mani olnaaıa, lıulbea blablr (İkayctl mucip nlan bn •a alı . 111 11 - -1 - laellyatlrrlne lopye-kDn nlhnyel v*rmnala elaun : İmhanı yokum 7 Alây köşkü edipleri İdare heyeti istifa etti Kongre 8 Temmuzda toplanacak ve hayli dedikodu olacaktır Kc,n.ılell|,ı KSırı karan -'ı m'-y- son kongrede, kcadlkniı UI edilen . ... ı:,. İladan Ic. a i Xlb)dl IIIO'M; •rcüraanların imt<-hanı dün yapıldı Dün huni'.. (ol0*;nrf muhablrimir lua/ından çekilen iabu reılm her ne kadar kaliyaen yaa ak ise ric tıtnnbul tekaklarmcla apaçık kumar ı.'n.'.iı.ıl.ji'iııı ve oynandırınn resmidir. İmi ı .1 aaıiBBinda. Ulr ı i- ı raaabı. ı kana davam eden ıcyyah kreılmaalanuın dan Hahrema-aetlBdr KoalyoH Baladl aalaaaaaa tmııbo-ı.r, TBBaaaı.Ur. Eaoa İM lee-naaa dream «ıııı aaaa. «ma maN-bana aamab M Kad .laaMar la.IH.xca ,-t«l.ral«.*ıa amara aaaaı-Mi -ı.nl»- lakın ımiiaııı tomecebmmm-. tmtlkaa klfıllaıı M( hav fan- kadaı lettia ıdlmral .ilanlara (daJıı, ı lırıamıslık vrımBM urllecrkK

Cumhuriyetin bir teşebbüsü Gazi hakkında cihan efkârı âliyesi ne düşünüyor ? Aı lamanda İbda eltiji - . r ...r ılı banla Cali II ıımımnııırı en raeahıır ve en maruf bir tehaıyetl ol-dg. Bilini Mtbyarünilcyk halikında ki aUin \ok kere •e çoğumu!a (före hürmetti mubabbcllc metuıuc latlı ve hudulıuı bayrelf peyveıl ilrı-.. '.t Cumhuriyet şahikaların u-uklan daha iyi ıcfildıklenni naran dikkate alarak Bflyök Keiı ve Re bberimiı bakanda ..mdik, medemyel crftanı meV-letekkir barjannm ne d «a On dakluâm lalımı ya laaekbat «(ti. Bu maksaiİA bas muharririmiz her m cm lekelin yüksek adamlarına tahriren müraccal Kim iştir. Peyderpey v arit olacak cevaplar birer muayyen bir adedi bolduktan MCtra bunların neşrine ,-e,ılı . ı k,t.- . İktisat siyasetimizi tetkik eden komisyon dün gene toplandı DDn Haydarpaşa da toplanan hc-mlayon «alan alt İtli'i I IUC< Jli ....n: ... ¦ ı ¦ ıı . .ııı.ıı dun d> ıtıydkipatoda mubto: beyin aadlndt olnı-I U,llnuıını Bhtatml|tlr. an mımt meclkenlc bu oevrc ıtm totkik ounrktu oldıı||u tunu klralyealb u-dmt llyuktıllı luııuuoıı. nı-laıuıın hu hu!./<ia ıimeııut josr/t- t«kuuı inaıj]|m,,j nuhlıeltç elu? bir toktu v:ı.i ,a au- İVCBI firarı ıtıtoın okunan xto etaeklpur kl bul.ıdı Bİıhu ib ı.ıııı—ı l»ı>aıı >-rıunl ,-h tc tcbnıczoc sıu<ı Air* orcaf mlaıl. rl-ı.iY anana Icojtl laıllıı rvceim tamıu OdieUcı v; oinoılı f-uk-Urdıtl muuMbe- oeıcoeleıl kik mılsım r.M*aiOJ bBlı-ıniBktadır Karial ılp ini .nazarında vmkiLmâ rer.ın ıımuıı Hum cJort-ı^. Bu auvru İMr jBCtrrt BtUak odlUram blı (0| boktanım Alh.'eamal ıl -ıııtı* rt^ıııı »•t— Cihan ^Bacl.satınrian intibalar ¦ ¦ . ı ¦.-1. I 1. '' 11: ,-.. ı , 11 r ¦ I > 11 "rı ¦' ı.'i m .i-. -1. m-v- dllaya vatuaiına alı rt-lutlcr gclmctc Emil YonlnB» Hnı-I.ı.e üâııbü ba|lamıflır, Bıııııudcn llibnr«rt bu reolmleıl derccdlyomr. Yu kardaki ıtslnı raegbur Alman Ihilym ZAHAROP Bugün hayattan usanın.:-; bıkmış, bir köseye çekilmiş olan vasll Zaharot. her yerde İşini yür manın bu esrarengiz adamı Anadolu harbinde laka basmıştı Mamatlh onun bundan zararları, Yu nan mtlrettnln ugratfıgl teltfthet yanında hiç mesabesindedir «t Şehir ve Memleket haberleri Vilâyet u. Meclisinde Vali B. dün Meclise bütçe etrafında izahat verdi M-ı'ul rmumıı Vltaıvl ilin MulıMU •.•m ¦ -¦ ı .»ııp. JnkalMa Ktlmııı lıw.ıu l>fcmırı ¦âıaı Hronika davası vali vekilinin beyanatı dan XlMaH kanoı Raiıcccftırl sam İğken ilin Kabına ¦¦>. ve nat:a aicenae.il (imli ¦ i"ı ilime o* lı.un'-ı ..m aaı ...ıı. ıthaı Mı "..ıı ı.ı ¦ 1,011 ritmi ıtnidak " ¦ ıKr- .. ¦ ¦ - 8,1 rlıail devlet ır nuBVvunUıım I im- oidukkrım tan faktı I* adam bir HrtmbjD re/rfl goıılıUenlu. iSabBi lika. kendiline ve «e yaslı tarla: len Ziil '-ııefnn ıiynarı yalın yeri -.-oktu. ti raim r-1 ı e-fi YıiDaiLUanr. • '¦!..-ı. BaSMa

I tnılfr 'HU ılı aldık- Un il u-nna ..id ı..1,« .d.Im. Dün Atina gazetesin- Vilâyet hayvancılık den terceme edilen ve meyvacılığın parçalarieki ndu. inkişafına çalışacak puaı » II17. ita VıJ'ı tausurlku *J«Hılî vı tıartC* l-ırsQ^rL>*ıri.ı -lurklUtU lulıkiı aar> molıl.rlU ıı-ıriı.ı fajanalüa marnını bulun.ın HnınlUa curlol • Irvhluarkı dam nın ru, c ı ı..- 40u ı.n ten nubkaııı*ılnde dr ta m «MmlıUr. n.ırunin nevriyalı Hakkında -lıll vni-ıtun KidlEl repnr oituıunu-.. ra İm ..ı altındaki Atini jıırlrıınln '¦ '¦ .ı . ıl.lıı.. '.ıı- |.ı|. .uı da d>u ilin *r Irlk.k 'dll-ınli. Gaip tayyare buUmdu5 atından bir bada evvaj Nn-mantıya idcninda bir tayyare bahri mıılMr •jeyanatMc cifem") ve kaylMlBiııytıı. Her umıdlâ. kesildi*; I »İr-rada tayyare Vır adaları Cl varır do balan tnual elUr -aj ve vatiıı.lir. Da Mil Hronlka ılatavuıa d im devam edllmlyılı. Oılaıaah nK.de n-ıııdalm yapılat aktır. 4 Hakem ".'iıiıımıni pafacıa-.ı.'ii:n luBarca yıu ınıMıaa Oaala-ın.iiı r. $ Ha ¦ «¦ »un nmbub.mlen U aaaaıaB ebaanaBac. ft Atarca» Mae-1 Hana V. adarca -a^^iar™ Wam.. ş OakrSa aeyaü eeareaa Ma eraai-rir. Kr ¦ t • tteaaaaıda laaı —.. .. r. naat Mae» bcyenaı lalfh-p edrtrkılr. 5 Vdaycl bı 'aaa hayvancılığa vc meyvaeılqja laaJa ıbrınınıyeı verecek lir. fc- Hof;a>lar aoaılayınuı tayyare llluıiıoua tuplu lıır BaMc bacâaSaa. ^r.mt'i yıUUudaa kalya e-lUU im.iK.iu aıraıanr. Harici ı»' kudm layyaaaca aeayark <n>anaaa aaaaavaaaaı NUı-a • ır g*. anaı t— i'bbbbbbı irdir. ¦arsalaıaaa Br^aaaSaaSaar S Tena» aınaSlSlataaı yel SaV rrn—a ¦»—a«ek»rryla Ahman ı adn nıaııan ¦tvınyUf yapalaaıaıar. Ş Bir hactltr m» m fi nr^Saete yeni bir otomobil Inya etmekledir. $ Vıınanlılar yeniden m Di «kereye bulun ma.ibi H. I'apiya bildirmişlerdir. Boğazlar komisyonu İtalya hükümetini protesto etti İtalyan hava filosunun boğazdan K .-ır .idenize geçmesi bar rnete'ele oldu Srl.rjjaden avteraS HaraarmaP aV OeK ir art« rd»n nalyaıı ı*yyare IV iMiTnn HMMMMaS nrr tn nnrn ramtt layrare «ur-eUermr laik mautu İGln beyneZmltfl Snaarlar kraıiiaynınt. Ram noi flautint mı h«re«"*ıı dolayı Cemiyeti Akram nrstrı- oroee-ıM ı.ı-'ı.t" a'.eı olarak Inı.laıumtlır 7<iıjıeIuo mdenaaıı InaJp eyledbjı -omu ve bsm-ten mbtraı r-rr.era de tlcamtl :ıın rAUkel Olır.uatur. Zajıaroluc BafaımdaU er bura" hail hıaatyatına knpuaın « maadlynlnı tereırü*. eyltuııı bu ü ıralarut rinm-ı VunanUiau an «ımiuk Kir. ravbaiaıie Iruan umuaıuc. TUıa-rotun re dcatı. VraM an amaıhö alcı 14, atıı.ırıii re dünj h» ihtiyar, tür piri taıudiı. ingiltere ve Hindistan Ajîauğlu Ahmet Beyin tetkik ve tetebbu matıaaılO gayet kıymettar bir ura makalelerinin yan ndan itibaren neyrinc lısslıyuruı MH MJJıiıu Sl;a Sı mersin »tattım tıseliûm c#ec«h heyet hareket etti Adana-Mersin hattını Fran -urlardan Uıeliüm etmek ûıere Araânradan nıaauülınr bir heyet harek br. Havdarpayada cahaaın tattı» rnti muataai Celi! Bay de heyele iltihak İcjn lebrimicdr n hareket etmiatir. Hatta .aiıse-tedecak k«y«e aıaaı Nafıa Vr Laleli var De. let demir yoüarı .nlıha© rıHhaualerehr.

revcea. av.eıa Alman »aıma anlatleriahica Knnrad Vayi üc evtcnmlaıl. İki bucuk «enet)enberi Amerlka-da çalıdan Vaalnen mmakkaten Alraanyaya ¦_. n i::.r. Gene b lIB-taara Amenkaya aıdıı ealecektlr. Ağırceza reisi Ferit B. Adliye müsteşarı oldu Atırcrıa mah-kemeal ıai>i Te> r)( Deyin Adliye VeSaMH -aSua-lartkpaa kaylaâ anSI irade»* I kınan *ımı. ve İManbul Mliddei aıuu raill|inc b'lot.i-.--i . Faril Bay. >-*a-r—¦»<¦ kana a»-r«aJ ifiennı ıca- Faril H. viya ila yeni vajilminc baaıamaL Ul ukında Ankaraya t'decek-lir. İmi (leyden iafellti aden A(ır caaa rn.cııac kın"'11 ı*>ın edlle aaS* lakarrav ciaa.atletle. İŞ ba>adl — ınen *¦«¦¦< lada - ly kaaba>ı Umum Mddıi'U celal Keyrfındinın evvelki ıllııkll at eyaaaııada, ban-Sanan aldnp taat m>linı azaaal ' -M»' ¦¦saneaSet ve aWmdaı ba. na '.la aM*>f> yarılacaS yerde sakvaa ' .la alarak MOyar a taala-ttı. TaaMh *Jı••/¦ ctleıdlr Homamlarda .. ¦ .1-Hınunılarda tıU dM> m ..>,'.., haılu rr neaıenıaıuım yuunarak »»-imi. loam ltur KaL-iwıiM» leanmlaiBa mınmaılnıı vkrar ıı-.^aimkrıe >arın ru... »»u. ı--u« — i uaaaBBB UakUdar tramvayının raalık ¦ ¦Sonları burada yaaıılmıa curaaar halk traaivaflan «r-¦ -1'i.r »*- ı..> arabanı.- i*.rteıe»;' l- ılnnalann Mrar>r-.rt»e -n«rw» aarr-. M aeak ranlar arabalar, (irkcmtı badnaaJa Banan -ı».ır: j.ir yaıı anuj ıNi|> au h ıKasKıl Ut taaetf laaaaaaiı-ev s*r etanu-» ar.k bt:W 4a lanaat viiHniai^ Uvraaı uı llııen o nJııû. ı.ı..-ırçt c.ka rı ı-ı Hır Sciımnıonoil bnrctar ItllBlnamnal "Inlormatlın »m'»umun r. •«.¦İKİ rubam naaamıı Ilır ki ya lıuıUmciı 3--nrrrııı.ı«tl İM «tlVllUl ilbirılrn ara»Ugû jjeliyor ..-ı-^tıretur. buaSu »hrıaıUe usu 'oumrurju. ... ^czacı mektebinden bu sene mezun olanlar ına muiun nıan g Oa isli Unun Seaau ' ¦ 1. 1 1. İmlihaauar dim . .-.-ı .-.n,. ıtn cun de alı Mbbii «11111.111 ¦ ¦ . Ha ımUDanUn lera (dlteakUr. i. . ; kumuldan bu ••-»¦¦ U ıRiii-ı-ı-(ıııx ıılmuıIUl. Dijıl kl-mınia» da •nçlar mJılarraalarl ıı«ı-nnı Mıin.'1-far blı aaa» eak Ua • t.-ım». ¦raacı Uca- 'iBUı. W » m. t .a aave a—ıiar amdaaaaaı Mtıal ruaM IHı»X BU iKla J.. has; T-ıa Naat takaanar. «...mi» t sb İHaaaat anaaat ¦—al Oa—¦ >¦ I hu| /,. BoGoıUrdan İtalyan memnun .-Cüi-ji K-iil.-.-ıIAl, mu* .uı elmitUr. Oj notta .ır. '...u,.....da . ı.r:. 11.ttiaZı au Ur ıcaolt eoUnıls re pm-geiincc ıranın r-kMiiyetae ;ı.- n-mminr .:/¦¦:.: u.-. Olr atla cevel Cencvreye Kurderllnm. ıkal iumiaa blı neuea aiıaaır.anııtar . vs~sarfpfce ve mekftöpoıîî^ve reıbiycı bedeniye kumunda Caponall Oanaı ucbib raımvnuıu im aıîa ulan dan nantlaltc. v- .- r»-ın ¦. ¦ .1*111 auıaUiEJcfe bsb. İli; "tl<«-klir. lülı .-m; Jt JClyutaat kant' q-vr «V 1 i.jhu rattıyetıere «aB.nac.«ii'. MeKtep Kitapları basan kitapçılar bvgün dıiriarafs gidlBor!ar îlmlev 1 ¦¦ ¦ 'i ¦ 111 re 11-,.- . lı ra-r.n ban taama ...... laaJıal verme* ^eı-, tebrlnıbdCkl tci^neılın.Hn aukr-ı> Btaphın tabed-nlrr Mania I* ı-tMınt* aııbarai m-¦¦. .

Vı4M-Un Mr mrCInba i* M4inUUI kl* tapular saalarıbı Abacı BU». Itııaldııı Blbnl. Tem. (ı^ra klhilim-i..- ho-•-\t- Kamilen Uru. ujuıa-vır-iı aı- .-.ı:. 1 acılar. Da*rl . ... 1. """il"'" 9u |Jb|wı ıiukıb •¦yınaıiadnu ImbBBBl anatc^^'oıı AViıca Kitapeıim CıunUrU de dun ıl- * trp dubl milg*kki Karilerimize, muhtelit mu bay a atların da tenzilattan İstifadelerini te -min içtn (3) kupon neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip. Intlf arları gunil, listelerimizde mUnderıçj beğendiğiniz Uç mu t mağazada İbraz eder seniz tenzilata mazhar olursunuz. 1 SON TELGRAFLAR Türkiye - Suriye hududu siyasî rejimine ait protokol dün imzalandı Ankara (».»I — lurtiıc - Sum. hadudımua acıaıctl M daıtakt ıkıKadl v« v.»a*J rtnme dair •arar l baa - mtâm I' da ıı.ıt «(hâli Ta.fik Buyu Uıı rir Tnuıaa -ham da fa aar* a arananla .'ma cd r. ««(..a. »a»a«.Hı.a aha fafeahtrtaı aahHaaaat hadaaaa ha praıMaf. badaıdaa Klana, h ııym-. had»». ,ı,.ı .maierın t ahi olacar. ı analı ...ı ahi aaa ka* >a»uada ahkaan raahıtııdâ Ankara telefonu İstanbul ciheti abonelerine yarından rlîbaren açılıyor «ahara aj ı A. A. ) — aW temaaıudaa mbarrn anlara . İaıaı araııada >alnıı Lu-ıanl ahvallerine uıerr Kl ".ıiı.ı.. - .i ıı., iı ı. .inil ı Beyitsin aboarUrl hir kav a)ın *> ı rdlr. Vr...., Borçlarımız etrafında-1 Ki ımızakerat 1 M. V«yi mil/ak or-»ye d» -j »am için tokrar Ankaraya I gidecek. M. Deklozyer dün akşam Atlnay rjiHI muahedesinin onuncu yıl dönümü Bütün Alınanyada halk muazzam ımmayişier yaptı Numancıya tayyaresi bulundu tayyareciler sağ ve salimdirler M a a nı sa l A.A. f — Alla» ' ¦ ¦¦ - ¦ ?ahiller-nde buttum Mithat Paşanın Son Seneleri Badem gözlü Ebrükeman girince iehlslâm Elcndînir. qü«IUIi camları buğulanıverı li: "— Geçaln, geç/in eleneâın. aoyle karşım biraz ağırca duyarım da. Zâh şeyhuhad haleti olacak.» Diye mırıldandı — 9 — I CcvdM pafamn arkada Son Özüm budur. ÜMiuacıu» | t....... - «ılikr. ılc ıaâ koysanu da- cuotacakbr. —Evet ever. (Kur'an, I» Diye kendim InnJavıp tekrar irin affına catnmı. lucuıi'.ı ikizde cır Papaya yeni talimat Yunanlılar yeniden müzakereye başlanmasını bildirdiler na tusan r> ın senelik ziraî Lstibs;a]«ît! 1928 senesiÂde memteite-t-mizıte 6n.&75,873 htto' buğday istihsal edildi ' d> hu lurtkcttla malla lUaâU, banu . .» 1-UU.IIi' aınund.^ı ıınnl.'i.n ıhlıl ¦laı-iıı BaHaa (nıtınlarb ıdanM Baratea >jüıtı ilsun > —anıl aldatJa İddiana» ıtddrdı. ılı Ve ali Hin ı ıaı»ılTİBıi. aı-tüdı. mııahoMrılr Jı-fll (ntv -maı ir i.'ıı. r.rr.r'ı >ni7l 1 ılüala lııalit ¦BİlIriı-rm Kiiıaılıtlııde amUlul kal. a-aııKUla aaaaaa »d d— — mm- 1 ¦danılar şnaaıaa Beataa- .1; «nua d- aalıHı -»aaa , . ¦mraıaıı fl bt» İma Mide da I nala " a. e it aa lailaMIn nr dr Kafurın amamı. İMiaaan lanla al .alarm. bnan . r>r,aı nrııl* laiap »lannlnl kâl«—-ı-» tan*' > hâr a . - taam la »al m Sa-ı—aaa. Saıl—¦ laHna —yimiıı amanı hıı» I İr» rain" .»ıhmhı.i.h mesul "ıjii.- 1 yalandanı lddl»nıa aj r İlana»» l raaaauıaata ananla . BarBa !t IAA.1 — Baaaa Aaaaaa.a-B*a Ut (-* *:¦*>*-••**• Mm».. ıv, Uta* ımamnc »ı.«ıı nı n

1 ıtaajv lama ccu M. Papaya raaaıa "'' Icüı ui'.mıi leıLn .".ıii â İAJ.ı jiKrfatırarı Tjrın Kadriye H. muhakemesi 27 şafritla celpnameleri «azıtıp gönderildi Türkiye ve Versay! 1 Izveıtıy i _ ıın bir makalesi ' Vüfsay., ın yıl ddnQmü mönasebeliyle Tflrkiyeden sitayişte yof anıma. maıihdnl ahi bina Ut Imlıınalaaauaııtı tllUı.ı rim^ı-r,,. İbrahim Tali Beyi! Arıhaıada haraıel SO yi qeç Memurlardan «ergisi kes v>. îl ıııajra., - l„,„u„ Vi. \ '«^r matnorlaı bllfa Bati Her Bıur-len ntm.—. ahL.1 , "™ ™™5 ' '¦ '* 1 -.....,1.1 ¦ rfarıc-yı öevın Makdanaldııı Hintlilere ziyafeti dalları vaMau mitvr bu«(ıa»iuu kanuni aaeâııdlf. İlanını ı aaulrlllı bu laıeıu. ı-Ukaal İrıdiı. ıtohtM bnau KU -jrm mnel cimri malada Bulum mln 1uaaU.11 g.,ı jr. ı \; mm ara tali haaMa m-t-al BaaBa. BJBBB da uıti.iL- eluıal id Unl vr aucl tumınel bu r< vne Iranı da tluniuı Ateaı Ina mim.» ımn-r, Inruı> j ..ı...;.-. ...t — n Sile ...'..-ıı 1 alıp colıtğınm toen^ımır 5in -Icrcc bapsellİler de SODa ne dîye divanlarda bntimdu^ar? Katilleri haber verıı>fyr»fn tk> (Moral) efendaden mi al-mn? VaJdeAİaJea mi? Oy» dr^i«e yâ am den? _ J__ — ı-l. iı j'j u . • . .. . Cevdat ¦ ı bet in e i karne-dnrıa aun * rvaa> ¦ermek Irtlcmderuydo? vaıup ha Yk. Abrfaifluri »Idu M ? Sanki ihliaaal yok Sanki Verka* Havamı bldü.-ddifn HOarıin Avni paraa bıj^la bir ney vafamaı aat>dı ? Onan bar »aaaaaiatr Saahan Altı- .'^ııkmrrt avaAratrp toyleeamaaaaf na., H.' Ik .- . .„ A.aı pasanm '¦' • . Maalala Fadal aasaya : (Ram Aa-BUnrdea niıkaoa almadıklaa aıauıa Allak beıarm amma aaamaam > daraSfi f-ıaHlr BBBS ¦¦BaBmBtBBaBBf Ciena Ata pata. HtıaL Halim paaa*a . ( Paakaahı —M eek bir ledai batalrm) lefc-1 11 ¦ . . I ¦ bulunmuş rliyc kir vakitler ıiii. bir ı« -1- . .-..n.ı mamı* mıydı ? Ur İr Avni paşa Sa anca. Akil paaaya da 1 ( bir Arnavut bıılılurulma¦ ı-l uuıı ar Udiyi gen* bir ..uun-lar haber aknmıa abfd miydi? Ya Zaptlyr mBaOrfl Hâanû paan fi. larıkansa kir ledai ar-naval lal m inin) mryda? Ceee yı.ı.,m. «rir tOrera (İt duaûp ¦ - . " Ce.-lel aa ...... ..- ...)¦ kim oka -kpheirnmeı.1.' Paja. Anaa>raaı UlkkUa yom tyO-np yatııtarsun -kBaanip -«rmOs mataklakı : — Bak kadaa kınan I-¦-mvoııunlı brr art eaeydUna eıkmıf »e pbıyar . IVedrn inat edip ıvıltmıy nıaıafını rlılıttııınıvor au vıın Uııım. evladım 7 Ortada |ehı( edild^ı iddia edı

I' ılı , ¦ ıılı-ı 11111 'i. J rrl,roroı kl- Su meselede aeniıı lak-airin dahî oUa hep birden efen-nıminn ay a kurma kapanar ak "ı.ı -i,-' . ılrı rı;ır Malual, katiUcrin mevâaan ..l.ıiilj.'al. meıhnm rl-.ıdiaUaaı intikamım almaktır Haydi kına te kılına kr""-' gelmcı. Büe doğrusunu -"plc: At araba ve-rilmesi elbet bnf olmıyaeaktır. Sen ¦ biliyorum, thya olarım t p; Su İt mlljde, yatan Zetcı la diai öyle b ûmid>n Sıdl 1 '-I . adama ıl.ınba^ıotarda. 1, tu njjrawp <wa!malar-nmclcıîn aad ««bibi de t İp ucu ele geçirebilmek den ileri grlmiyo r mıydı? A, , damarlarım Diye bem Sultan Mu->• tehlikesi allaldmış Hem İli (kanunu yle dövânen an jfrhneIıa : 1 ' a ¦¦ i 111 ¦ SaadctTû Kayıp Beyfendî . Kerem buyurıuı ur. su kadın !']-¦¦.'. ¦. nd.-.ı elleriyle makat ver baUadao !•.,[ ... diyordu demin. Kail» île bu mel'uneyî «'ı.rl- -li.-elım dem .. Bey hemen arladan kay i.,i.. , ,1., ,,1. geçmeden lop etli. tok «ll*tl bu ear^ye İle o dıpıa ttirarei cörilldü. illa Tare olb.'-.lı, .11. rn Eıa UI ma g ffr (Ebrükemaı yuıdaaıu I yumntacık du. Tam 5 dinin .1. İn aaı Efendi, ulanıp vekiuereklen odaya giren bjdem göılû kırı {^IrlJnre gbrlikk eamları busu-bnm1( . — g etıin, e et «in elendim, söyle . • ¦ ¦ 'i. .¦ 1 dunun da ce ı;idelım. (Malûmu fahima-nrle bırak ağırca duyarım. Zahir seyhühet haleti olacak? Iliyereklrn mırıldanEh.uk la. ¦jman kalfayı lam Idılar. Aruniyaı l>'dıKi İaidildl — Sen ynrdnA .hr -ra don. Bu taralı nata bal ¦»»•'-ak. sanılan aaallerk- -rdrn cnvaplara karavmya.>'a*a: dediler.' Ikral «an ayakla kmlı.or-du Uk «aaamf Ş«kaaUaa Elea-lıaıı-ılır. davanamam>|iı , «1 mmİ n — Bak yamam . mr bthyar aan kraami -jıinunn..al Ubi am t I -¦.. t 1.a-, \ . 1attdk. yemin elti. — BrrKuaar at c*UdW Aa-Ul Lal ı,,ıı. bana . Ceanelme-ktaı rfcnakmu i Madıafı .rnf > Imai) miy i? | -aa.,l. ,u I ¦ ..i'i- 11 1 u-iı. ¦ . raa laebam denmt pah dden dadaıın ırpeıırBir Türk müessesi maliyesi I Baa nıiıİTıka tnlıtll' r-ı-n- «.mlclı-rın muMaı aidata daha u.ıır vadeli ani hayı e mukaddeme oahlrrllndt oldncn irin. dlr M Mm~ ba 1 - H Hin t d imin <tı\ aMatB dam* MaaIkHaadİ mm. BB ..marnca ¦n-ı inalından ı.-.ı 1. ¦>1™. 1. bı-ıı aİM . aatdl , al. d. dlBb.1 .. lıl<ıU UalmıiKi mnıaaaaT Ba <ı>aa bun dun «i di' a>aa n*el an aadat hant* M arala. | ...i,!.». mrBteaaratl. M 1 .i.,....-........,1,. ,:l bd-aa maata . a..-,a^,, wimii aar •¦ ımm para Ma aa mmâmt kaaar ha-auaaa Biaaaam ılı an 1 k .>«..ıaa i lıılaı lalaaanıaa Baaa dadaa karâh ha-I < lUbaalaf h" uıa-kam lanla

eaaa aa umiı ka r" Ikl—ad.1 ..11. Va.ıı ahaaea haataa UnaB k— lana. lUaar. amam (apak akaaa | a patır lal H«l, <"aaı~ı I. fcp^Mj 1. ka -lıtdı n .. 1..1. ., mm UbM .......1 ¦ . Hala». I, Bauhdiıauı -.11 M aMı-dnuıa dad'u lııukkhl mamı.t.ı.tı-ı. nın ınlılrn ha-Uk mr hadi—--III..... ¦ ¦ h> 11 daları ¦ Cimde lalın Tart r*ar*naı iadar l..»...ı.. Iılıl mlllellnl ¦ rellr l.kdlr vr (ılı H n..nha« .«akaalTıifk-mı 11 >'...-. .1-' aadaaa t« aaUeahhn aldaıklarutı baal ı.ı .1 ¦ -.1 .1 1 11. . ^Cıkauuı anıl kmvvrl m*Hnrdili eder. Bul.» be-ulı bıld drıebtrtr .m<-..i.-.. M-ı, birer in.ı.-ınrepıılt ner rnıtmtHt^'1 ha* ırıaf aaa kMHa Yımıra -BBİ Bugünkü hava Kandilli Ha.jlan.a.«dan verilen mlünı.ıla ailre. tırık mmm «aat 7dV 7» va İt te H 758 di Dlm t ila t iı povraıdan lî metro lUr'alle eşma(lie. Hararet aaa art ». aaaaaâ }h derece ıda. BagSs rtışar mu-levaual poytaı eaacA. bava bukılkı J hl» —M - Kartal . assa BBmla ««a n edebi bar amtah gapeHaı n.Medılmehledhr Yat» ilk n*a-han m aon Si*B ılrd.kodatar,. bir v*k rarıf reumlcri havı olarak ıntiaar rdetrklir . - Kartal „ m- raak ..... '1-..M1111 halde 3 ......>. aatılı.akı.r Muvallak.val lamenm enVrta Hastabakıcı laka katAtunupg» n. IHu...... e¥mmji Borsa İstanbul ithal? rügündeia: Sil Alay Köşkü edipleri Tarsus Belediye dairesinden '¦ Di/el motor M ' .1,1-1 üğü ndVıı: »I motoru k.p.1! ırıjı»:- muv.Uaıe 0.30 kadar CaUtaı3-ınılan: Icctk j.ınü Ifl ka-jbpk edilen Cinleri Mersin Vilâyeti encümeni daimisinden llclsoğuklugu, frengi olanlar.» aan «Hatlaa Dr. Horhoroni OSMANLI BANKASI harlım I9J*> ı guou. Lon-c Mcc'i^il^rB , m UHİİkrna Bcdilm'ekûr. Kiralık Askeri sanayi mektebinden: 'iiffik -ite Bira* i .11 '. 3,. ı -r Kara Deniz ¦¦Uıara v* LHs Postası İ n önü v Pazartesi MAi SEMA ALTINDA Zevkli ve sayanı hayret dakikalar geçireceksiniz. İşte bu samimî eğlencelerinizi ve neş'eli z manlarınızı dostlumuza vc .sevdiklerinize göstermek için kodak Yelkenci Vapurları MİR SLR \T KJSTAS İSMET PAŞA holograf makinenizle tespit ediniz Alâminiit fotoğraflar için

M. NUTEROS kartları ALTINCI BÖYÜK TAYYARE PİYANGOSU] 6. mu keşide: 11 iemmıı/ı!:nlır Büyük Ikruntive: 200,000 Liradır Ayrıca: 50,000 40.000 30,000 20,000 15,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 1OO.0OO lir alık bir mukaiat. Bu koç i de de bugün çıkan 2i İnci uü-hasııu gördünüz mü? Nüshası: 3 kuruş Seadıçt: l» . Ma «TUgı: w . Murafaa* mab.ilI-: Dev lel ııı.ılLaa-ı C.hldMr Batlı, ¦M«aıl«r,ınd.„. t,„lt.-d. Im^dı tn,B Kajtr Anda. t." 4-ı.Dfl hBkn. MÜPTFJÂ VE MUZTARİP OLANLAR tr> PAJEOL BİR TEDBİRİ SAKİDİR Parl* hastaneleri mfltaahhldl: Şato t en «üeaseıeal 15 lıünık MlUmura sczanritrde «atılır. Otomobil Lâstiklerinin Şahıdır Merkez Deposu: İstanbul, Sultan Hamam.Mesadet Han MACLNKOF KARDEŞLFR VALÇEF VE ^.KİKİ SOFYA TUrltlvc «.1. ıı-1. ¦ GAZOZ , limonata tc - .in ( racıvah ) matineleri , afcaer» tolgalı -. j, CN ııı V l K >e ZEKCİN lltPO. HER "i-Vt vb HER RE>K U4ZOZ ıc SOUA ŞİŞELERİ. um. ta w*, m numaralı Dr. Ihtan Sami Gonokok Aşısı adnı vc tur. auJıa Dıvan,nl, sjaı |Xfalunuı ouhcıi ı --».-.-.-Iı itfj Balıkesir Vilâyetinde Havran BelediYe riyasetinden:" Havmı kat.ılunoda iuaa »~ ipuı ûlıuımıl atriliı il merkeri - »«Ukfai 16 haaaraa 19B»......... t l"29 latakkaı kıdar ılrtJB ır kapalı tart ımılil» k.iIiiiIcih.. i,, Deyin İlmühaberi Ak) otum Calutıla Vapyaut Hanimin /,2 ııunı-ı 1'dedin Hevr.'lı r.FPO/VII \7' *vnn L-örgiyef mahtu *-J«t-- BB*knaıanPB>nl«i«.aakNtıl ınıu ı İ-ıabkui Çift şeritli SİTROEN alâmeti METANET 4 silindirli C. 4. ve 6 silindirli C. 6. modol otomobil ve Kamyonlarında derecel tekamül azami hadde vasıl olmuştur. Bu İki model arabalar, asri bir arabanın haiz olması le ap eden zlrdekl bilcümle evsala maliktirler : KUDRET EMNİYET İSTİRAHAT İDARE LÜKS ^ Türkiye Sitrocn umum acantası: Sarıca zade Şakir p Beyoğlu İstiklâl caddesi Anadolu Harı 19 l: B. 01194 W. VERESİYE HjfuEF™ Htr ««vi «,1i ve lenfe kumatlaıı htanbul baüoâou Kop.üb»». K. lb-16 K.. rlbiıe mağazasına bu İlim kc>^ müracaat edil ' Sinekler Hastalık >*; Cetirirler ! ; ™™ ı Tulumbasıyla Sıkınız lllj^'' Bit I "VALET" tıraş sabunu alana 14} Ku.„ Kr,<o.Ud. hır hriıLi "VALET" TaUnmı: Tu-, KUnııu. Bılmır rUy-fİ. vr Bartk barak* bedava vt-rilirl

ün (ilulı. m UÜİ w m inin —M. »r^ıa.h.ta»V -ti >Kdnt »-ıındur. i. LEOPOLD GFtUNBERC. : H-ıı No, 34 Şik efendilerin Yaılık dMaden, d-ıurtılcrdt, plıflırdr. ¦potlardı, ırhitda ivmeni* ytıijlt (İbll* t-nl kiııüdilı- (an İJ ptataloa vrrah nakil .*¦> paat ıı. EGZAMA Eaki kıısRO ve yaralatıl en iyi deva Adanalı Dr. Şükrü Beyin D E R V Z merhemidir Slrkn.1 Merkeâ den nail tdıltrrk KÎ - inanım, uluı ottlim ı çott.-,ll;ıl int-um m. Tı-. odan kiViİ ffiM&üüsi» Bursada Çekirgede «TÎİSS3K İ Sıhhat otel ve banyosu | M Çtllk m ¦¦ mı ¦ j havi yauk ve mriıllyckıl kanıt' M inat'ı hlr ınreıfc ttrop c<ümi> ve ti Muhasebei hususiye müdiriyetinden: belediye keisı BtyıVıin nar.^rt dikkatine _J kurjjj üİııarijat >UrJ:.ır Kunuerilır, Sirkeci Teneke saç lunlJt lahrikıa Blrlnrl ı..... ı M .I,..., ..,ı.l-„ '-¦.<¦. »a mı Kubatı \. . ... m...... , Katanı ' ı BıcI Itrııı m.uı .o El » . .. -.ı. ¦.. aa|l bi.it vaka holas ajnrnıl .-jiı-..diri t 9197