BEŞİNCİ SENE N '769 ÇARŞAMBA 1 Mayıs 1929 İdare hane M : l'ı. ; .

n ıı ¦ ı ¦"¦ c kargışındı dalrti m*h*usa j I «Kral: İstanbul Cıımhorıycl-Posta kurusu : N" 245 Telefon: Sg-KK* IS HKK OON SABAHLARI ÇİKAR. SİYASİ II.KK GAZE AIİOİVE S.CKAİT f' MiCdoet. TUrklc İçin Hariç İçtn Iscaeli*] 1400 Kr. 27» Ur. i* aylım Kr 1450 Kr. 13 aylığı | 40(1 Kr | Wtt Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTLK Tevfik Rüştü B. Kara Tarikile Avdet Etmek Üzeredir Pahalılığın üç sebebi . I -ı . ¦ .,...ı. I,.Mf oatefe 111 mtU 11 ı imli rt var. IBıktym* ı«v»l rhlir. Dılıvoın illin W* Htt I»»?*» •""»• ' ıı»' ¦ M" ikrar ttmıiartttr I" I rı)111 ıl - -:. ı , . nıu. r.ı r~'""n h0-ı ¦-!('.- ¦¦ ¦ ,ı ,. .¦ r.ı Fdlhc mııl Oku Ur» İttim ti'm.1. ılayiPolisimizin büyük muvaffakiyeti T. Komünist partisinin merkezi keşfedildi Yeni tevkif edilenler yakında adliyeye tevdi olunacaklardır ¦ ¦¦¦ DlmUdr :ı, ı.l.. .ı dolrtlrrt» vafbp ritl .mm aut. (nııııı trıtt |ıl. ¦ ı ¦ ı ıt lakı ı ı . ı ri ı hır aiPBrıl «i-M «ı ı...ı-..k - .ı. ı ob* »tr4 İklimi halatı mn eni, lüferdik. II- ıafUyaa ınrltiE : ,„ r... . . •nikfın-ı.ı ajMm «tuh M l'ı-l Dan |ı..(vuı 1in ÜlMlallEI ka tudlll jaJB Iı. Ilesrtt tanım ptrakriHlı. HU (¦'•'.İT ıı Iı ı..: . ı nm halini oiauıian b- i' Mm. ... |. nar'uıı tuplu-ı ılıkları .ortrjlu; NDIKUDI'I 'jı-n.l Pttlle MüdUr mu İbrahim B. Şı istanbul (Hbııan. mayıs meau-ı b ı1il, (IHI Mr ıtılllBt tarafından i/ . . , ı «n l.-l' 11 ¦! k|i¦unlsl bcyannnınrkıînl bundun t .111 evvel elde etmiştir. : ¦ ı i Aı rrVt oları bu beyannameler kırmızı VC nuvl mürekkepli tapir o grin arda Slİasalı . ü 'ıı ¦- 2 :ınncıl, n ,-.ı . reıtlr. Devan namelerin cn baloda. - R'H.tt dünya râ(ikr*. 1ı/ı:- .-i/ hitabı, altında orak vc eeklc resmi .ardır. hnıa da - Terkiye komılniM tır*a*ı _ ve ~ TIHK kc U-ıiM t(nser Birli*» ¦ dır. Volân MUdUrU Polis birinci aübe M. rrl B. Hilantl B. makla beraber. Aırupada makine V.i. lahfil . '-i ¦ i ır-.ıl:r Üt • trdır. "iT^o I..I1I.-: e A re, Türkiye - '.'-ıı n ¦ ı par 1 IsıanDulda olduğu nal açılan giMi merkeb bekesi bu dela labuamuıa fevkalade basireti saye ide hemen tamomMe meydana tarıiDiıSlır. Tahkikat. bıiüBulerde hVT1 *dık-1 tek ve giıli luailyrııe inan . kümeler, holün .iyeye : erikteki ir. Bu »rjrli merktun ,-.fr,.!p ,.(. ' du£u yerier de leshlı edliaıi;ilr. i Rus kon^

oloıbaatııi Irredınanı, , dBu Vali m ' ¦ ı - B. I ılvaret rt-r.l(Ur. Izmirdehî komllnlsUer labıiaıua budtlakî Cahkıkab. ı alrirtn İımirc ııvkcdilen knmüBUı maıouoları ile alakadar o 1 vt %«k vasi narı. I07 IDılıli Urlı i ¦-! rfHiK.iim bu Mearel nnın arrrBie t—l t» '.ı*^7-1 ı I'.-. I '.i . , , , .. M ¦sıı )UkM«llfr fulı.bı ı 'i'i OUmUhI Ur ¦»P'UİLI. . |.h., M İU1 ;^l-lıLfm; ıkiB'i îaıii) iııirıe Mtal*k*Uml!*t itt Hay.( pıbalıdu: im ırıtrrk «atiMiak N uıuiujvaK UbuLır 4 kuaıı , ırrcl.. . . verip talft.r.k -a Nltııun lıiı ti-n ıiıiıi[j i(in «e tnnllnl iradını lu 13 ki.i, erecektir. Maa-an yeri lallar (»mirdeki Terbiyei bedeniye kursunda parlak bîr müsamere verildi Gerek kız ve gerek erkek talebenin yaptıkları hareketler hararetle alkışlandı Sakın zahmet buyurmayınız PahalıLk faakkuıdak. i"V' yal Ezerine Rmanet erltonirı-¦ '¦'T biri. Miiıı.jJ.I-.vı. baıla -ya t -¦.-, 11 ¦ yerleri açacağı' (İC111İ3Iİ. Bu havadisi haber alan Şehremini Beyefendi mücadele nacajiuu 4u sollerle teinip cylcmistirr. " — Böyle bir »eye karar vermiş değılir.- Eaascn buna imkan yoklur. Zira bu .im -hû tt pabaJt rgı aı hayvan gelmeirııten|l)nc|'eleUuehl«dir Bir dc bit piyasadan mal almak btcntk fialla r rüabülun arlar. Binaenaleyh bftylc bîr i|C -ıı 'l-'.',u ¦'İm.17 .. Bin. esaaen Emancli» hayal pahalılığı ile mücadeleye ba»-l-ı n• 1 vc harekete %t\ -.ık-.ı:ıı ukudıığamu): zaman 20 nisan lariblİ Sonsaat KaıeteaÛMİelu alakadar bir taluı (I) pabab-iıj;a beyanatını ve Şehremini Beyefendinin pahaubğın aalu c«aı yoktur kanaatuıi hatırlıyarak - cid , her balde bunda bîr .ııı!ı; hli OİSa r.-V : l ¦ k Bu tekzip hayrtlîmİun ne kadar haklı olduğunu |(öıte-riyer. (jaceleler ,.1 ¦¦ a-.,r için yaptı dcmcainlcr dfye en isabetli tavsiyelere bile kulak tıka yanlardan zaten ba^lta lürlü hareket beklenir miydi vc beklenir mi kil... Aman tok r ica cdcriı efendim, Sakın Zatımut iMiyurmavınııl Tevfik Ruftu Beyin beyanatı Türk - italyan dostluğu ve Yunan meselesi Hariciye Vekilimiz kara tarikile avdet etmek üzeredir yapılan Seyrisefainde Yeni sene bütçesi Meclise verildi DUn Ankaradan gelen Sadullah Beyin gazetemize verdiği izahat favHk ItllşlU B. «•r*rlnB datılllnda Olr resmi Kabı Romu »ohronıanotı dalreal Roma 30 (A.A) — Türkiye | ban bcyanalla buluornua ve Hariciye Vekili Te»fik RüştO I bu mevanda demiştir ki Bey İtalyan ve ecnebi matbuat İulya-Türkiye mün**ebatı mûmenllterini kabul ederek tıiıimiı «ı-a fn iim) Güzellik müsabakamız Eksik kupon ve resimlerinizi idarehanemizden tedarik edebilirsiniz! Bugün müsabakamı.* ifn% rak cdeo ^enc kıtlardan Canan (namı mûatear) Hanımın resmini dercedly Ekâik kupan Eksik kupon vc resimlerini* \ -i'-.-. bunlan îdarehaDcmlzdtD Udarik edebilir-ainit . Keaİm ve kuponları muhtevi nüıhalan-udirlot bîr miktar sak-laoıuış ulup bunlar bittiği takd eksik ku-ponbrınıu ı-mamlıyamar ve müsabakamıza bjliıuk edemez-Sİniı, b.ıırı. 1.:.., k.ınlrı.mı" talı.i

ıciinır Şehremaneti alacaklıları ile dün bir itilâfname imza etmiştir 62 — canan II, İt hediye ve mükâfatU'dan Ankara «1 | Ha. Mu J — |ı, .M. .M. ti--...- tııtumcıi. mhracaaı-lart da nazarı dikbaıu alarak 1 Iflyihannda f-.j-lı ladllai yap. mıglır. Btıiln maag derecekri dc «iimıj Bibidir, .»tuhıein kaktkr-dekl ayni ¦jıtoMriyciltr ayol -n..'-tara İthal tdllmlslir. Munlllmkrin dtrceekıl dt bir -mı yflkgcltitrl'mOmrn »yi 441 lir Ekledir MÜSABAKASI Mahmut Yesari_nin son eseri Pek yakında neşre bağlıyacağız İman meraalml n Milli Buıka rine olan borcu butu • iıilâl ı-¦ .1 olduğunu yaı-Bu hususla ihıar olunan at 14,30 da ıı-'..r- I injhl-1 her laktı bir İntiba aitte 37.400 lira verecektir. 6 bcoc soma bu miktar tetyit edilecektir, ı . . ¦ ı- ' 1 .1,¦ .i varida-bnı buna karşılık gfiMennrjhr. İlk taksit haziranda verilecektir. itilAfnameyİ Cemiyeti umumlyci betedivedıı tasdik edecektir. Milyoner ZAHÂfcOP ¦W.frlrı M.-ı — II — \Mı II ' Muttilfl.'m »11.1 fy Zeharof Fransanın fark ajansı İçin t.500,000 frank sarlsHmlş ve i»ir çok gr-znie salın atmtşt ar.istanda Alman nUfuzunu kırıp onu Itllal devletleri salına geçiren Zaharotun vasi ve s istematik propaoandaeıdır /llhi.-.i (JLNI l!HlAU» Uur.Jrıaı ZH;ı.H'Iriı.ı: VMimSU nuıaaalHVB1'IXH Ht !• BB*t*fcTac dahi »Ut loı*" \-ra... Zsnarof » 'urcilr «W»' D «".»SMU ¦ r-anınıunı ¦ Zıhamftır ;. ..Ki ¦' «in 1 ilen anele M Kasaplar saltanatına artık nihayet verilmelidir Emanet bu şirketin hamisi midir? Halkın ucu* et yiyebilmesini temin için yaptığı mır neşriyuiı-mııdan dolayı, kaıihMİmirden bi ktupları »t* maktayn. Bu mektuplardan ila, Kasaplar şirketinin piyasayı kasıp kavurmalından, yana yakıla bahsedi liyor. Bunlardan çok sayam dikkat Dİan birinde denıllyorki: Günde 500 lira Mkr * I 'i iy i --IVÜ- etinin- en pahalı »manda okkan 80 kuruya perakende olarak satılıyor. Hal-bu ki. k asaplar Sirkeli rü- uııııdan biri. ahiren bir daireye, okka de((il. kilosu 78 koruslan et verm«sS icakhUt etmrftîr. Bu yuıdrn gönde, 500 lira kir tt-nttktcdir. „ Kiiıimıı. hukuku hajine mrv-mu bahaolan bu me8 d Modd ¦ ' ¦¦ ı-, ligin variyet etmesi 'rmenniıilr mmcktubunıı İli-(irmekledir. Soğuk Hava deposunda Hava paranı Diğer bir kirilini; başka bir noktaya da temas ediyor: diyor ki ı —" Soğuk hava deposunda, M. Feldman ve Kasaplar şirketi mukavele hilafına İkinci bir iterr -t alıyorlar Bu ücret okka hasına 40 paradır; buna müddet farkı' »ani depoda el faala kaldı, r kulp takmalardır. Vaki olan müracaat ugerine lahkikat yapılma) hlhakikaayni rımanda, pulıuı makbuzlarla furu li para alındığı tahakkuk ı:i:m;.,t I Temin ettikleri 100 1.1..1 ¦. l-r.ı kafi dejrüoıia ülbi, hu suretle birde lu^ulı para alınma makhurlar kullanılın is.. th n uydurŞehir va

Ekmek İladan lunn'i-i ocusGİatınak I. İni değil mi 'i Emanet olaııınr dlrur. H.-v.ılalı HUaayhı S. İm «hala» fca.vrMr İ i I". ¦ ır. ? kum» ka^. «tdaıkmn* b«assuuK-taaae Ka ,r.kal-:ı tahakkuk «• imi İle bakılmakla W ju ıra kıt v.rlrnckl.-.f, — ™ {Terra hafta '10 yu * muyak »• tart buğday umum burudaki vasuU satıl fUtı, çuvalı 1.1ü S kutur kaırujlıır. Bu esasa gürr. evsaf aynî olm e daha ucıır ekmek narhı teıblti mümkün değÜde eni bir ¦ ıv.ıldan rülubtl miktan lifiyit edHmedikçe *M ekmekten farla jlmnmur. Bir cuaal ıınoa moaarllı ¦nalivsi Memleket haberleri müteahhitlerin yanlarındı kir kalacak değildir. Celaıı• naaıl paraların! alıyorlar 1 Kasaplar şirketi, yaptığı is -•erde. baskaLırsmn Sermayelerini de .'llm.'l ediyor. Filhakika - ırkei celepten hayvanlarını satın akrken elinden parasını pcj.tı aklığına dair ij almakla, fakat parayı aono vermekledir. Pa -raunı almak ıçfrı celepler, hal-takat-ra ijler indmt olmaktadır. Fakat turna mukabil --ilet celeplerin paramın kasasında tutarak ui çev irusektedlr. Hayvan Bumun ma bryannameleri kaldırması linindir; celep paratım hakîka-tan almakdır. Ama divcceksiniz. Istaohulun koca et kı-1 alına, culepler do bu kadarok hizmete mecbur dtğli m idir ? Suru verilecek esvap yoktur, jll ııl rmııımnınııııııı, 1 Kimsesiz vatan yav- 'I • rularma yardım eeltnİE"] 34 Unctl liale l'Uıı-- ....ıı ~l \tf i tUtmn ırUl Uf*ı • ıll'irn emliıTrml IM?*t(u ıU'-v('ıS*- : '..ii'. Huni İlli r-, 11. ,. : 1 . rl -ı-ııı I 1 ¦ | V«lOn I.T İD II II II ' MI I UT "MI I M '1 1 Bİ/rat ..l.ıi.. ¦! ı ... 'M etıne*;m kal,i lıo.ıba müı'.rıııl u.lı: 1-¦i ıı. -ı. .. I . ¦ ¦¦ ¦ ¦t'latijrifi ı maliye akı o bugünkü 215 kuıoşta faclUkr. Cenc alakadarlar 150 kuruş kâfidir An1 ıc F.manrtlr de ir-. "ı Bîr iki jrîint araya gideceğim. Emanet tn-yeti o-liynı ...?ıı :uuı*ıunui rth t ı.ı* a de İte ın sİı Orada ekmek ma'elesine -ı( reaabbusatta bulunacağu. Bo leaebbuaaiHnuın nasıl -ı nereye ;..¦¦ ıl .ıı .ıj'i-: •¦mdi «6ll OmcıOPolisle dayak ytyenls evrakı rin Aııiflr bayramı m ıin.|.ı ı 1 mayıs amele bayramıdır. Timin amelesinden ve diyor İsçilerden meıun olanlar kırla rek pglsrne-eelrterütr iki bugün , -4,.:. metan ola» amastdrn «»• datının lalil )apmalanna mü -a e cı»ruierrb. Maaoulıb. labıla. her ums saskağ» B'tu snemk M-tm.k-ladır. \'aU »r*al marnım rWr. 4im Poln aMctofB ^«rlf Bl iaysw«l claeı . îıar Buddcl oraılı kat ınrıtır Polis t hkrı j»br muduru dr. erauan nutstluM leıadiif elliği «ihelle, dun gc-teyı polis mudirlyelindc ğeapr-laisDr. l'ulı. Mı.lün. Ser* B. duu kcndİBİni (iyanN edan fuactc -çilere •¦-., v k TUrk jıhlta*ı. her raman mutryakkııdrr. 1 m.ıyıı, diye icsdi bir gun voklur «¦ rabıla. liiifn filnduıln ııv.ınık n ocçuceH mı iill-ıy: înlı tu ¦«•' ¦ Tiuıt*. vc Zabite 1k

Japon eemlıl PolDst« Çecuhlar sahnede lartaamaur •ellkmlyecek klnaM :¦¦ ı • UtaaBilyen aaHrca cafe hu'' lattflr h *r karar iııihu Um aıasaıroaıa rare 1." J»tadan M«R enesemr Madıaıa ılyaırn, tamea^hanr ve ennoli Iflbiynl mahaslrrinılr aahaeye VI V. .1 n I. !1 , .1. . .l.ıı, ı r ııll -ı «Cnltı aarpe htr yaoa bu gihi mahallerde ¦ ıiı.ı»,' marur. kalmaları*' aıenaılre ku karar boınn !¦¦»¦) alanua IcMie bukMM yaşralacM, Palu «Maili «ti uııMtıa ,*hrrn-i7il lr.U edUeo «oTr iaharlartmn IMr alay halinde levhil aBaahadj .ı-ıimı-ı. - iın^ı..™, -un ' .ı ı.l..i. ki iı ¦ ı'ı rı'ı" . «:. :-n.T .-r-.l.-L , Bdîld 6aryyatıiar Beynz taksi Etki oCoraobUlcrm lalvsi^i ııcuKİuvor Cim- -.ın bu ı..ı .ıı ı IS mayla lan İtibaren talblk ed.lecuhllr Raıı kullan.; rr.n vc muoaaı lt'('"' oanıabıİlere k~lkıu ran-bel • iıııcıııesı yılılnaVn bıın *aı-ıyö. kasdVauM |tjsas|lıh Bu :,• nı.L'llı ıın UCUi bir ' ¦*'« iki nkiılm. =i için ban iııforlrr Emanete müracaat auakra tu nrvrut eahaaİBadkfn basbu bâr bryaı takti ıha-ı-ıııı kabul ckaMt". Bu lıuBrsI ı ¦ ¦ ı ı c*wgQtrjıh;U) oiAiHifs vm ¦ ¦J " J—--*~-T"t---— Komünistler Tfirhiyo Koıaılnhı parrltlniıı ¦erkea keffedJtmlfHr, iHe-rkuf-lar yakında adliyeye levdi cdi.lırdîr. DM de buıı ki •ar levkif SofJirlrr CcıUİyetİ bunu kabul atmcmiı ise da taıaurt bu ci • bati memleketin *ıı letissaJûye , balkın mmafiaic uıu -vadk goVmbş va beyaz taksiyi kabulde ısrar almaştır. Sattrlrr ı*ksik-rm easrassana-asn. da morahk e«iı mesraslerdır. Fakal Emancl verdiği karan lulhika 15 mnytsla baflıyaıaklır. Idnrı n_. ı • ..aı»ı-ı ui'd ınıılıllUI «",;, ¦ . - ıı, M .fıı ¦ autafcadu ırllmckK olan imıı. ¦ r.ın-lur eUmlr'irı.Kıı olarak - •,evk harrard. asOaaae«elllt dua aksam da talibe ır iHebc tıu-rhta tUBlaa myaasimsk coca alar. mevrıııı tlıann* kıyıaslli Irlr Dahili: poiii »ludurlycli 12 Jagnidun ¦ )»¦£¦ Man cncnkİHm anneyc ,mjrıln-.. . r ı ır, - n-. Trucii Hoyatifldajo lanın-rniftır. 9 levTlaima buSUn ballım ocaktır. İ Cmanci modası otamilll.i;-. .¦¦ l.,.-;i riltl I.'..,!!..,, vc hunun i^in bcyoı lulıu kabutdnc i.ır.ır ,'in1 ..¦ Hn ıdaki ı-nıı r . ı- .,... Mtbllt cflIM eeKnr. Martcl: Yeni Irak kobinoi levlîb B. Suvcydenin Tahtı iiyaiclin.de 4 Alman u . mcrlusutftit bir d«*n »lem ¦ .. „lı.ı ' ur bu-71 r I .ı ıı .i ı .ı 111:! •¦:!. -. § Japonlar menıili 53 kilo metro olan ı inin- bir topun iccrubcI irini v .ıpm. ı .ılıılJi . 9 Teli* «ıı -1 :ı ıı Rtrmada mlhhn tır;.,mutlu bııtıı-mu* "lOrVİlalyan .ıl - .. ..:l.m ha^hca sallı amili olacnknr. TUk - Vunan ıtMTiaiiinin itililt icap «nî|î kaı'u-

an nauicımckirdir, demiallr. HaMdye VcHIlmH hara iarimic avdcl edecektir. ¦ rerlm" İGr (Üsteritmi Mualllmlor vc bnna nil fllhnîr. Kaplanmadılar •r.llımlrnni" itim mııUma'tnda içCtnlm ır' ' IBtibr nmut ili*inekte bulura» «ÎT. .7Jlir.il Miiiui mahasplarında "VMIrt m*l.ınlrmıc âğı .l.f. m...: h ;kn dc dur Uhs* "nfi vı* kır mtVKfrr bSflBBİ lınıntı-Ji laince lea d* ııl*»*: ."¦.in? erkimin riecc tılı tır ıoıt mttıı r-,-'. MOtleVfeanrH Ajanslar kongresi hazırlıkları Suriye hududu ~Tan„ gaıeıesl, l'urklye-transa ıııîinl. nıhııdiiıı hjti'cflcrlrn Şurîys hududu liralında, vepebi mat' hujii"j.i mu Man haberlere uı-raca henUı intal lemin edilemedi, eial t.ıi.nı mhrateraim menınunı. jeti mucip pir -.ı.i'd. OVram «ı-meklı bulunduğu yan rımîslir Maaş bugün veriliyor Mayıs maaşının tevziatına bugün bağla nacak tır. m e m o e ket haberleri Ham -ı hücumu Saınıun tarihte pUraMıCBil} l-ı. hamsi tııcumnna nara? k.ılrmıar. Yirmi Ikj kİUımeCrc monbadı aan bu hUcıusı . ¦ ¦ '., \x leıbkplj af* ve suı vasscıya iktreaç luıı -.|..ı ve . •. -i.e UUmu;-kultl t jl»ıaı-ıarJıı kaydedilen balıtUnn rrdkran îSuoron oıhtmıı ıılunmalcadrr. înm-ıın halımda Sunimi İle /': fTBUndl n..ılı. : lam cûnlıaıiaC ijlı,.'. volcu ksnuluı mavıuın iBbnvp *nr (I* IjUTeerötı. Hep Mylc olsa Adana knjuıı 3 yaıru (kajar ııuiıuı Midede ıa£mur r.eçtr. .ur, . ¦ 11-- pt'ı ... I. i'l^nn NI?ı*J vıliftmı mv'a^ul ' l^olcsor K. »e»i . ıi.ırjll'iiı- - n iikUİIi- . . I. . iu;ib..—¦ l-mkaSr k. Kar.l idaae HMe .« ruf im ırrr ıdsn hocuıu »ı_ .1 ^ tanıdı ııı;f .m- mtnrraun rlr. fehıntiı'. Cor h ^ ıı .ılı Sem aa#uhların leniri Küdriye lahkİHDİı OUzeüerln resimle-rrm ve bu kuponları ¦aklamalarını muhterem karılardan rica ederiz SON TELGRAFLAR Sıhhiye Vekili Atnerikaya gitmek Üzere Utan bul a geliyor Tiirk-Yııııaıı Müza-keraü ivi.şiiibacl.-i(lır SIHHATİNİ KORU Karıda şeker taharrisi Kan içinde mevcut olan me-vaddan biri dr. sekerdir. Bu madde vücudun her tarafına kan vasıta ¦ ile ya/ılır ve hücreler iHU-acİlıf'inıle ihtİrk ede"Hayat pahalılığı.,, etrafında tetkikler...

Paruım/.ın kıviNetİndcki kararsızlık iklimi Ü ll-IFM nauna! tnErI m.hınai ve ıııiinawl»alnnı/ lesirler yap mal ıı/crımlr ılcrm inde ;e encümeni Kâzım as. Ankarada Harta r, : r..-|.l u ^aŞta&ŞUn Sporı-ıılarımız mühim ı- bir «tekle Bir maçlar aı eksindedir Endişeye mahal yokl 1 '«a hasıaaaal -I. taa-cr• B.aar rv -ın'ku.. kalayta hatkdivtrdk:.. Itofeı» olavaaaala-nu raflara, lerrati ı-u .ı»ı ık rcdaıl »ı40H krrd -« Kat Han ¦ a* yaaaaa* fcasıaac (p**t lertn .mkr. Afaım b**ı . ajt karoca k-Layı.ıaı haııılaıaa k«. Itreak fc takımde* • tasarı cdtnlırc a hıtı !-.«. IWih,.n„ t'i rlair». »ı» .Vn.n. [—1*| (,„ f„ıVıra'B .....'"r '""ıı hatana] ı-f.jMf. I anına a m.ık.lıık ıdıvıırlar. »irhaklka Mohuıln Bty • Allah «.¦¦¦i olma- vtmnı hasıancM yap-Urmıjtı dnıUndDkr, hana hâlû da M ha.laacyi dU*OnUyorlar umma Kon*rata • an da yaptırıyorlar. tlrnıtk kl bn iOi. diteri !*Ikrtıaan armadaki laılı ru kaka iHiaan yahrar. VMihi hlr nohia «r; «ara-i'i' ¦¦ • ¦1 ¦ ~' Vma .ı- unfNi • aaur»a|ım dıy» Wrtıa mat »d ek k-imi" teae «reaHc-' inuo kra ıaktıab «a knrflcf. anı tareıl taVt radkapirâ.r «tderkm c.dtkı bulgıırdaB da aldalar. I ak aı ar adem U Şehri alakalı, vcrraıl »umU üt ¦evadl eimiH'H yalaau bulmaslur. matct-ıir olınatave cdi|t cb» aı ı n t I Çocuk Bayramı 1 »ocuk Bayramı bir batla sûr»da ve Mili. Bu hlr hatla mertler, balolar, t^lculiltrk ı lam bir bayram oıdu, takat m k ki ker günler, isten bir ¦m olan ıtagırı (.noıkfanma njk fikrini ınra aldık, k kısmını ıı kısmını ingini, la-adı- basla. H dU*Uaea Maai'tsel . HDe ayın soara Çocukluk! tursada mühim bir hırsız] kumpanyası yakalandı Çocuk ölümü île nasıl mücadele edilir? Urdt bulundu! ara*ıoda şehre' mlı. »Ot, ttmiı ünden de ¦ i torlar •lekadar oka cntakluk î-tcL A yavrular! İstanbul halkı se-beri ¦ m.; mu, temlı su İyup duruy rlar, fa kal teren nr bayramda da Ktnt anelen çk*k. av -ırtl* an yavrular vt rauua udıy* ı. !¦«¦¦ : oianlanna rlerl Vilayet ıc edi Rrimiı j» çok laoıııcı suretle karalan. m -ji!.-!ii burada bir gibi *al-pHBai acıra Utaı-Uiila w»ıWn Itursa-*» eldecklıudlr vmtaire r.mllku ûbiuu; Jo (Ha. Um Mecidiye ¦rroü/t-o nı uduh lunajıur.m jrlSobraııyA bir 41: en buynk .: ıt. Oldu. a) derered' i lUaycUer rlrkjüer *ı mtueıl ye-tul terdi Islarda Od T»h atreı. cin hekim

ııeauot ıirıkrOrt cet DcrauF myonlaria kn İbaret ' -l-ı.n liı'aur «ilhar*lli'. Iiat bla? Idatı nıtıTroçki Büyükadaya taşındı ŞfHt l ¦¦¦ ı. bir evde ikamcı cırnakta olaa IA. ı..... d M Buytıkadada •¦Uçar ttlutı ara Irrtl nasa kaskûne (a-ına»jiır. nvercr-krı II — Ooeuk kolonUert. ıı — çaeuk ¦..,:ı.,ı-.r... - . ¦ vs Bunların bepnal mrri«n v* . ..-i ur yspab-Jaatk ancak «ok i.t. .ıı.ı.-- -ı-1 narad B:r kendi menelelretlr.ıtıc eOre B Sııno ır"nc:. tnr.tıır. mıinıt-y l'itiljtı Adam yr paraca sıkıniımn 1.( l .ı mlcnOcle ıırıuırtantMlan İni İste dc latlfadeyt tamın r erer t IfnraûU aoımaudıı O— ttthluye Vekaietınla ısa kauda-ı,ı umunu disıanıcrler. nıkca ıMcil.-rln (-¦¦iui» dlı ıvl litır kapılmak sayılır Tjt devire BOIo»uıan smUcak (M0DM1 Ura 11* baldanaOlltteft jb.ii-......ı . ı. . -ıı,. . Ölüm — dıu -• .ın AuEaâa On»l»m*l itin aıtay kouuiacai Du Kiuuye cos mudur! Aydın mabuau ?r. Kem Galip HİKÂYELER Cennette yangın vaaaar!... t aı skenıhı Borsa 1 İCarct vc DünkU Zahir Ki ıı I ¦ M ET,EK : SİNEMASINDA " \lilvi.rlii-:: Mi «B» II rı GÜZEL HELEİN efitörıi AI.EKSAKDR KORDA! ıışııi İiİiİi;İ«miw ı*ıı aıûı.â:i m s.aiıaıiBipiâi'rHiıır. t'.ı h.a.\iija:'.i İtİbâreR m% OPERA SİNEMASINDA* Sini ...mm. ı\ui. yıldızı ı ı ja. |tı]|\ BARlMüK (..\|;Â.) \ AYV v ^ Limanda • ek vapurlu SERSERİ i SAÎR i im ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m ¦•¦ "i" #ı"'B * «as* um. m ¦ ASFALT filmi JÖNE MAY m eseridir ASFALT nS^fh^wV^«.:nl A"N w"' ASFALT.I,! j^rUv. r^ ASFAl/r':!^—-''^ — 1 X D A MAJİK Sİ NEM ERİNİN A 1,11 A M KAT)A Bu akşam-dan itibaren filminde Naşİl İt. tenı-Hlcri !S^m^Am FerahSinemada2 filür »! atfcMarianı n^M ¦miki.e Cczılc scfibatbiineleri o aul aha. Kılktı opereti 4 P. .ırka k-urr 3 bal Va*** Kum. F"u"lkSr Ad* ı™onft -u DnMkv» Mükemmel varvete maline: 15 te fklÇÜK PRENSESİ * BEBi: OANİELS a | o'ocoooe^«cxoc»oooeooooceocoQ

Emniyet sandığı müdürfüci H E IN 1 A I Kİ ARA BOV mi* bulur» rimirlr. bîr vohT. RUatO II. aodel edl.or Roma 30 Ihıısmi)— T.RttftU Bey bugün kara tarikile An -karaya müteveccihe o hareket etmekt edir.l*ta*yonda kendiline şerefli bir teşyi yapıl aratılır. M. Musullnl İle İkinci bir mut Atı at Roma 30 (A.A) — Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Küftü Bey Öğleden ¦ • M. '.m-.-- liııi ile ikinci bir mülakatla bulu ıı aı uf tur. T. RUattl B. parla m o nl o da altı ı ndı Rom» M (A.A.J — Yenİ /a-$ıst parlamentosunda M. Ciur-yali 350 »eyden 548 rey ile csia-aip oOaırilaı Tı-mvtıvthırı ıluda tetabuku ef d iğini, Türk-lta iıtİraki meaaialı aulh amili ulaç Arnavutluk kn m e a'ele l inin T 1860 n-ocsinde nl'ıcnc* GALATADA LAZZARO FRANKO mhuıi'ili-ı ımiıjad-ııi'iı. iNeı'i- d işlemeleri, ka -lüınlura mahsus gfUlMr-şır ve cihaz tuk-mlan g Altıncı Büyük fflftfYA RE PİYANGOSU] 4. üncü keşide: 11 Mayısladır Büyük ikramiye: 45,000 Liradır Ayrıca: 20,000 35/100 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir mükâfat. B u kasidede cem'an: 3900 Humara kasanacaktır. Manimi limanı sahil sıhhiye merkezi serlahabetihdı Emlâk ve Eytam bankası İstanbul şubesi müdürlüğünden! lana Vilâyetinden: fredeye ur İmi kırnağımı Kinli ıdV rmVı liey tu KadAitde »climtvr hora İlimcin Etİeı Hamm -'¦ .11 ¦¦ İki •t.uınam-l «Mu ıkıaı-ıçlhıf— "r-jtıı.' teı mokıddosı :!ln ¦ 1. J. ntUaımdı jİii (inden hatlında (irap ¦utaLtmc ¦ ilan -jın lıc ¦»ır ıra'¦ 1 junu ua: ¦ Karar rr£mıı •¦ldü(&p. kOrdı (rrıp :.4WIH İir -.tmtd. ııbıo \Ucuı ¦ nuMıııııı- tı -ı.4lm 1 dlhı ımlılııııı-,! lıbaıl tanın! Lalaamtf nlduj iuio onaafcı 1«apı.jı Makul. I'. Ihbınuc Aarn: (»lu.McaiJ.rh HıbVı.ıd Mehmet K rhtudı thrhnKi cfu B»j lamluıdın ılgıhint: îstanbul Vilâyetinden: 1 \lî Şehremaneti ilânları Yelkenci Vapurları KARA I1K\'I/ 1 ıl . K : ır Jl SAMSUN VAPURU 1 Mayıs Çarştırnbıı İSTANBUL TAKSiMliTROLU OTOMOBll. TARİFESİ „-¦.!.- (fijıyi .1-, ... -.w- lüt bîfc .-.Mİ-.^ı-* rjıUlk. lineti ai ıı;ırı,lıl.-ıı;k aıcvlli hU bulunan ounotlLtr İkinci «mı urfcye «lap mstaei h matta olacakuı. 1 .1 ıü .1 .-.ri". Şirketi rı.lı Dil lan ;r,Weık defru /.uımulda*. İne-ioIu. -tmtun, ünkı, (;¦:.¦¦ 1 lı.ı - :ı.r. -.1 r. 1, ¦.. y Mrr ifM 9-larhls ^ " l.l-i .1 i, .1 ' :¦ 1 . . . ! iı Uâine d uj Tt 1 uabul 1513

l-,ırrljn «UT. «M fen tftbalA l-.'jr pM ramem itkimi roaluan lîcr. Küpru tBerin* ıH-mru lHc haneler kiwi ımlruriyıaU vcruı.ilar. Itp (v'ııc ınıapiiiaa Moaacıblbaı itin iu kuru- (azl cek buran) Sadık Zade Biraderler Yaparları Kara Sesiz tittüm 1e Ltts PasOfl Sakar

ya i--.' Ilıkii'-il.ı sayıl I.'mi l.i'r ~u rt Ryflp harici âraSaB -r..'.al .,L 1 Çarşam ba -..lıi 11, .1. I.- ....1 : .ntul ıı:ıııı.l :rılı..' ¦ .i - . ¦.. ir¦ I- ¦!¦ 1-d ¦ U ¦1- ,1 111 ııcl fpae an . : ¦ I-:. 'i l-ı ARPA - SAMAN İYONUNDAN: rıtı-|'ı."l:M K; Mektep münakaşası Seyrisefain MtA'C7 arama: (•¦lala Kııpru bajtrd». Ik-rtı u 2361 .ıllrarlrı ûunl ^ M.hmudice har ıl '274a TRABZON lıNCı POSTAS! ) 1 i|uru 2 :uayJ mu Calau akaide Zc-tırıMa'., Sunsun, l'nye, ¦ ¦¦ ¦ Trabıoıı, Kaba, Ordu. Kİzeve :.ldWrJ 1, Ordu. laba. ncbulora rifnZMİR SÜRAT POSTASI I ... 1 11 re! tevkili. oacakoı. Taliplerin namelcn uumek 1 köaAn.ı L'iulıedr İlin olunu1 ay yarı pıvanaj. (iSOJlKia; Tam idime Konservacılık Kooperatifinden 11 ıntıundı. tâc-Mululpanl re îu-r mııamclin illAıi. liıccardan Av ııi ıkaı Mahmul Ke-l sindik tarln cdıl-l.ııuıı munKİaıını muflU 7İnihiit~-rın r (20%' pııı irim mİi'Ml *ene-n-ntrv.lıir ılclirrinl Mfcllc Me-r-iıule HASAN ZEYTİN Dünyanın en leziz vc nefis İArHİr:L Komada en büyük ıı l'rnnsı hâricin; nezaret' vc EMLÂK VE EYTAM BANKASI Türk Anonim Şirketi Sermayesi: 20,000,000 Türk lirası Merkezi: ANKARA Şubeleri: jSTANBUL ve İZMİR Mevcut ve İnşa edilecek BİNALAR üzerine uzun v kısa vadeli İkrazat yapar. Mevduata ve aile tasarruf sandığına en müsait faiz verir. Bilumum Banka muamelâtı İstanbul şubesi: Bahçekapı Telefon İst 3972, I Alnminyum ve sair * [madenleri parlatma- S I ğa mahpus cila 3 İ BRILLO S flfl« ouick' 1 i Bütün bakkaliyelerde »alılır. ¦ Umumi vekili: (ialatada Voy-fi varla han 7-10 numarada S RISAR VOLF i Posta kutUBU: Galata 447 VrsııV'i.* «»E a KRAFORT LAKSATIF Miishit Sakı» Crawford's Chewin^ Laxatıve KARSI SAKIZ BANDIRMA BÜYÜK AT YARIŞLARI 17 Mayıs 102') cuma günü1 Bandırma tüi'k oeagı menfaatine banılırınaııııı korunman mevkiinde al yarıkları, pehlivan gürelleri ve sair spor. müsabakaları yapılacaktır tal-lâlrl adır. Gramofon sahiplerine mühim bir ilân *:' kiralık sayfiye Doktor A.KUTiYEL t Ele»lirik Makineleriyle bçluojjıık-luflu, âlrar ı ıjı no*tai, ademiüı-mtar re MI jarfehlinj llren-t/p ığmn tedavi ede;. Karakoyde Bdrckci lir mı taaımda M' 34 . KARON *'ma" Kitnplıtınesi "TÎER ZAMAN HER YERDE

Hanrnitan kurtulmak ivin FLİTOKS İşi imal edinil DÜNYANIN' S ACI. A M KUS OTOMOBİL LÂSTİKLERİ O:oıntli Ialeıin laalijele ga-çme-ttlı her ımııın.l ı ¦. l.ı-. ı ı. ¦ ¦ r-ıııe.ı laûıti ilmin Halbuki REZİNOTROST hükümet kauçuk sanayi l rüştü ve bu hususu evvelee düşündüğünden her eb'a e elverişli vc dünyanın her taralında tanınmış gayet metin Otomobil lâstikleri imal ederek bu hetten tereddûte mahal bırakmamıştır. HER YERDE YALNİZ RUS REZİNOTROST VIAVUILÂTI OTOMOBİL LÂTÎKLERİ İSTEYİNİZ Merke.l istanbul d j dürdünıa Vakıf Hanında No 23. 24, 25 REZİNOTROST fe sacıs mahalleri varılır. rPAGEOLı Iböppel Prostat it İltihabı mesane Scyelanı meni Bel soğuktu tu Gut milliler _ PAJEOL En kuvvetli ve müessir muudı UaftünO hevlldlr MÜPTELA VE MUZTARİP OLANLAR İÇİN''1 l'AltOL BİR TEDBİRİ ŞAI'İDİR Paris hastaneleri müıaahhldl: Sutölen Müessesesi 15 büyük U eczanelerde satılır. Birası 2 ÇtKmıştır ¦¦¦ İler yerde satılır teşekkürü alenî Doktor Kokolatos TnlılaknrıiMi. pire, -îıiı'k-;*i erisin ek, jîüvc, bit. haıuambfice&İ(urı. kamım ve sair haaı Flîtoks Leke yapmaz Kokosu SıhlısB ^ ve Lâtiftir UMUM ACENTELİKLERİ i:-'lll!İ.'ll!ıi.ı iıv!. ıı.; zarımla Altı parmak lıanmda 2-.S numaralarda Ehrenştayn ve Tolcdo ¦¦¦¦¦V Bryoğhmun en gü«l bahçesi ulan PANAROMA Hah resi atıldı 9 Cuma gününden itibaren her akşam J| MÜKEMMEL İNCE SAZ iiiiniibiiiiii wmwMwm\%*mmwm, Şirketi Hayriyeden: boftaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi Mayısın 3 üncü cuma sabahından İtibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler kiselerde satılmaktadır. Haseki vc Cj ı jI.ujij hastaneleri Sinir hastalıkları miltrha«ı*ı SİNİK II EKİ .VI i Şt'KRt HAZIM İal-iutO SuUf.o Mahmut tihhesi. Trlcfnn 2622 "TvîkTa^^on-rrraTnTk'" link ıııür—t-lrritır: iııı -i 11 BİR BAHÇE İÇİNDE Büiaüm «ı'vaja^ınj ahıkhtnı I'.lr- .v-..n.k i-:.---..-1ag Çekirgeie Çekirge palas oteline gidiniz jg Tüccar ve Banka memuru olmak İçin ^hademooKti vcrllr V X ji ftartöl^Bnübijkjo iı buabülıb. Vsrjıfcfipı Deri ve Barsak Müzayedesi İstanbul Bavlar isleri müdürlüğünden: YUNUS NADİ Idarvlıaııe&l: Dliyıınnumıımlyc K.ır-iMnl.ı. daire I mahsusa :¦.'-.:.: l-ı.i,ıi Cumhurfycı-PoMa kııtuou ;K' 246 Telefon: vu m h u ri yet mudili v :ı-lıi ' i ı ¦ GÜN SABAHLARI ÇIKAR. Sİ V ASİ TÜRK GAZETESİ A 11 ONK şi;h AİTI____ "Oootr liirklt İçin Hariç İçin Scncllfti 1410 Kr. ı'2Î01 Kr. * »ylığı | 750 Kr. | 1451» Kr. 3 Kr | 800 Kr. Nüshamı her-yerde 5 KURUŞTUR

Barem Lâyihası Pazartesi Günü Mecliste Müzakere Edilecek Bîr kazamızın canhıraş feryadı Suriyedeki Fransız idaresi cenup vilâyetlerimiz için bir afet halinbedir İstifti artılarla çlıdlDImlı bülUn su hudutta bin bir facia curayan tıriiyor Efkarı umu m İye bu facialara moatfaeoaOI fl0*" a-afllldlr Kihı ---«-.¦inin ıKında irzJe-rce baaniyetlı vatandasın iar ¦taamı latıtan bâr feryalnamc ald nan •ariyetiı Ha}uca »e tamamen bundan ibaret olduğu bnım malûmunun dur, Bre bal yaban Kflit aarafaUsuada deM, Suriyey. mücavir ¦fcMı ceaap mıalaaaar-rria böyledir. Bu , ariyet kmgim yanı pdâfchr die suhüi d.p .Ln-)orrhıL IU)n. bu bd.le olmıyor^ Mı ıjıı bu 'iııtıl rMıebaJyor efkârı uauımiye ¦cereyanı ahvalden hibeniz kalmaması bjıuaaunu takdire basla-f Flmıı buhmuır ilk iı olarak Kilialilerln güya sulb Jûjıkı ¦Jolaj) Fraaaıı Hariciye Nnrı Mösyö Rriana illııl uplarını aynen neşrediyoruz: -¦-.ıl.. air i.-... laemrıı y.nııli|*I la 'lUıkiye-ttanjel rr : J.-..; ır. ı ¦ •::\: a taaka rc dana "i tıudul ytbUudPD olsun bu munnae-: mıııaddrratı mll-aıl sı fal Ur, v»ıf»af. Tevfik Rüştü B. Venedik tarikiyle dönüyor Hariciye Vekilimiz n Komadan hareket etmt$ ve merasimle teşyi olunmuştur Koma 30 (Hususi)— Teftik RüstÛ (3 bu A-,m Vcncdigt hareket ediyor. Orada bir kaç gün kaldıkt an sonra Tnrkiyrye avdet edecektir. Türkiye Harklye V. "Tnbu-na„ gazetesinin bir muharririne Kalyada gördüğü hüsnü kabulden dolay anı memnuniyet etmiştir Terfik Rüştü B. aynı lamanda »on ald «ne zarfında Kalyada gostı •tcra ayran kaldığını ve M. Muso-linîye karşı bilediği takdir hislerinin acil mülakat e mumda bîr k teuyüt ettiği söylen mittir. lUrhiye - İtalya muahedoal laatl adildi Roma 30 (hususi) — Türkiye ile italya arasında a kt edil en bitaraflık, telifi beyn ve t esvî • yei adliye muahadesinîn muud-dak ııGabaları Türkiye at fi r i Suat B. ic M. Musoh'ni a asında taatî edilmiştir. Tavflk RUatıı Bayın vedaı Roma 1 f Hususî) — Tevfik Küstü Bey dün aksam üstü mü-farrkat ctmi«, Kıral narama, M. Musolin mahsus memurlar ve M. Grandi tarafından teşyi eıiümi.lir. T. Küı'.û Bey m flfa rc katin den e vel M. Musoliniyi ziyaret ederek veda etmiştir. Bu veda mfllâknlı epeyce sürmüştür. M. Mu H)i i Türk - Yunan mes'cleleri hakkın da lekrar büyük bir alâka ;,(.¦¦ I.ı - ıı .!.. ii.-inr.iyn voklılnln avdeti Ankara 1 (Hu. Mu.) — Hariciye Vekili Terfik Rüştü Beyin beş ,:Un sonra şehrimize geleceği . l!.. i.t Paris Sefirimiz Fethi Bey. «şgıürD© Ü Herken hayat pahalılığından şikâyet ediyor. Şehremini'ha-. ¦ I pahalılığının astu Biı. etin pahalı olduğunu, Kasaplar Şirketinin ihtikâr yaptığım İspat cdiyoruı, Şehremini Bey b delildir, ihtikâr yoktur diyor! Muhterem İstanbul mebusları ekeneğin İki kuru; daha uc ur lay ab ileceğini tes-bîl ederek hük te müra-racaat ediyorlar, Şehremini Beyefendi "hayır ucurlıyamaü-buyuruyorlar. Şehremini Muhittin Bey latan buldu hayal pahalılığının mümessili ve müdafii midir ! Haydi pahalılığa çare bulamıyorum mücadeleye Unum gûrmîyorsun , hiç olmuşa sus vc pahalılık, diye yaramızın Ürerine tuı, bfiber ekme... Bc mübarek muhterem zat: Gel keyfim gel!. Et biraz —İS ucuzladı, ihtikâr ediyor fakat devam Sıhhat V. Refik B. dün geldi Refik B. RokfeUer müessesesi tarafından vaki olan davete icabetle cuma günü Amerikaya gi decektir^ Sıhtıat vt İçtimai ¦uavanet -.-*ı. m Rctlk ıir,. vtkaid hıltoıha mfldum A,ım ıı.-.ı- inıikı. Aakaradan -. Retlk Hey HnklcIKr mU«»«ıeıı ¦arahndaa vaki olaa aıBııaddlı aaıerier «aartae •¦... ¦ eek ve R mefcailotfr «acadc ıcardifı ınkıllrı [cltcrtllr. i'-ı.ı Dr) «on kcndHI Uc c«-rDfcn Wr mabanirlml'c tu beyanatla hulıınmıiMu'; 50 kişilik bir Bulgar muallim heyeti dün şehrimize geldi Bulgarlar dört gün kalacaklar sonra da bir gün kalmak üzere Bursaya gideceklerdir 2$ muallimi', 18 muallim vc 4 maarif mUfrttııiııden mürekkep olan Bulgar beyeti dün ¦ii.il 16

a konvanııyoaclle jch-rimiıe grimi! vc Sirkeci istaı-yonuada. bîr nuanl müfettisrmır tarahada karylaaıaatae. Heyet, Filrfce vüiyetı dahi-Ündeki ilk mektep munllimlcrilc maarif mtifctt i ilerinden mihek-kep olup ıı " "Mı-, M. Eyvan Tomofun idarcaindedir. Edirne-de bir trflıı kalarak m ektepleISABAKA5I on rimiıi gezen heyet şerefine E -ilime valisi tarafından bir riyale t verilmiştir. Heyet risi, Udimcde bukla-nnda gösterilen hOsoO kabul-dan çok mütehassıs olduklarını söylemi] ve arkadaşları uamina Edirne Valisine (chrimilden bir tefekkür telgrafı göndermiştir. Bulgar "¦¦ i-1. ı. ıı.k misafir olan heyet Istaobulda 4 gün kalacak, bu müddet ıarlında mcktc mui vc gebrin şayanı i.-mi..! ııı.ıiıjll-. ı,nı riyaıct edecektir. Kendîterî, büyük inkılâbım -mi miri bilvesile tetkik edeceklerini de söylemişlerdir. Bulgar mi safir (erimiz, Bursaya da giderek bir jrtin kalacaklardır. lalanbulun ut piyasacında İnhisar toslı adarek ol plyuanaınu hlhlm olan Maaaplar airketi . Şah rama neti no do mî hAklmdhr?. "•••ı Et ftatlarına gelince: Bir tez müdafaa cdib'rkeo yalan katıştırmak doğru mudur?.. Ben »iıe i İS/Üyeyi m. Balıkpa-tannda perakende olarak kum ve sığır 80 kunışturl.._ Hayretle mı oku)orsunuır... Hayır, hayrete lüıum yok; Çönku bu satırlar oe bir kartı-MİR fack a Jjtıbaa edllmrıtir. nede ber gün kasaptan et OİBD «hıı halkından bııınm aoılcridır... Bu beyanat bîılat Şehremini Muhittin Beycftndlaindb'. O Muhittin II. ..I. .-Iı ki İstanbul şehri yedi rmımnc tavdı olun-muıtur O Muhittin Beyefendi ki ihtikarla mücadele etsek vari reriM omurlarında taşıyor. Bu beyanatı ukuduktao soaıa ûniıoHİjde bir; İşaretinin gölgesini gördük, acaba Utanbulun ct piyasasına hâkim olan kasaplar girketi febrem netine de mi hakimdir? Ne şehre minini, ne Emanet erkânını bu kadar ağır bir 7an allına almak İsi Cm ey ir. Fakat ¦¦ a, bİlgiaiıblde ve bunlar değilse bile inatcıhlda pekâlâ itlibam edebilüir. Muhillin Beyefendinin bu nazik (!) beyanatı bise müteveccihtir. Ve bilhassa Su cümle: - lılr la; mUdnlau edlllrkun y.ıl.ın karıntırmak do&ru mudur 7 _ Mcvıuu babsolan tez, ct piyasasında tesifl edilmiş ourt inhicar, vr hu inhisar «avrunde mürettep ve um'i bîr surette, yükseltilen et fiyatları, yani ihtikârıdır. Bu tea, bîrim terim ir. İdrba ve İsrar ederek, rakamlarla istinat ederek ortaya attıgımıı teı... Öyle rakamlar ki biııat kasaplar şirketi, ne de - hem de sorduğumuz ve İsledi-ğiıuiı halde - Şehremaneti Celi bu rakamları lekrip ettBC-dî, cûnkû edeme idi, edecek mevkide değildi. Bb, et mUcadclesiac İS nisanda haşladık. Ozaman koru eti fl&O) kurusa, koyun eti do (1 50-160) kuruşa satılıyordu. Koyun eti bugtin (130-140) kuruıa, kuru eti de (100-120) kum V1 inmiştir. Bu tcnenül de gebrem an e tinin aldığı ber hangi bir tedbir neticesi değildir. Bu tenenülûn sebebinin nr olduRu-nun takdirini Muhittin Beyefendinin lekâlarına terkedıyor uı. İkinci nokta: Kuzu eli cin ukkası şehremini beyefendinin buyurdukları gibi (80) kuruş Uc fıl dır Ayni umanda bir aile reisi olan Şehremini Beyefendi devlethaneleri iclo kuzu etl nî (80) kuruştan alıyorlarsa ona diyeceğimiz yoktur. (60) kurusa da alabilirler. Fakat b ir aile reisi olan bu satırların muharriri kuzu etinin okkasını ancak (120) kuruştan alabi lmektedir. Oda son .'.i'-.r.ı ... Balıkpa -zarında kî perakende satış, fıatını Güzellik Müsabakamız Bugün de iki res*"- dercedîyoruz 63 — Nolll Do» H. A — Canına İbrahim H. Bugün "Nclll Dov„ ismiyle drıccttigiauz resim bir link ha • ıı m.ın aittir; bu hanım resminin Nelli Dov .. namı mü*teariyle dercini İstediği için o suretle neşrediyoruz. BağFo yırtık umar Mahmut Yesari_nin son eseri Pek yakında neşre başlıyacagız Milym ZAHAROF Şehir ve Memleket haberleri v.,:"-...•'..„„. _ a — nam- huiibikoi r»yıi Zaharof harbi umumtde'kazandığ» milyonl 50,000,000 Irangını müteîillere İane vermiş, donllebillr kl bol bahşlslerlle Fransızların vel moll bımuşlur. Bu hayırden ziyade reklâm İçindi «uııuıUlııı luıbr «Iıml»"' lıaıt Un buıutl late CrlUiiuLc teıuıdn satananlarn «namda mauna vasi! | ?aJıacoluıı ı*ouı kayusl 'i Bu ancloln bulut* m ıı ıM-lmi tneuılek'lıt i

Emanet heyeti Avrupadan geldi Osman Bey şehirler konferansı hakkında izahat veriyor . ı :. ıı İli ıı m ıı ıı m mı 1^ = Taksiler dünden s ucuzlatıl 5 h Tak« Ücretlerinde yapılan h 2 «mi İni, dünden İtibaren tatbike ~ " bağlanmıştır. IcnzllKlı il Haileleri, kOcOk risale ha- I 5 linüc labc II İrilmekledir. Bu İn- -S rUeler. soMri cıe verilecek. BiUs- « Z teriler . -ı... ıı , ıciklk t d etille- m i cekıir. . ı ıı 1 ¦ . I t I I I I I ı ' M ' t II" l M I II " Cemiyeti Belediyede Eni' r. alacaklıları İle akleiılyl itilâtnanıe bir encllmene verildi |Şehrimizde ekmek ucuz ve nef işmiş i Şehremini Emanetin yaptığı hesapların doğru olduğunda musir Avrupadan svdol «den ~manıl heyeti masından Ziya vb Oaman Beyler Upunynmn "Sevil. Kininde 'Ila cdGo beynelmilel .-¦ I. . ı ¦r-.'.r.ıü :ıi, Lıınfıol Sehremnntlİ c=â« t um h ur i yei s I\,,ı -I. I M. . Il-I Sirijü nliU dJuhıCIC va n ta rica naMriann hUl'ıM'SI TaVllk RUşlU B. Venedik tarlhlle geliyor ı ¦. (*¦ K.i" B- Ma Kamadan «ulara kel ıım- v* h raretle i(»lnlu«nıu-lıır.Haııciyc Vekilimi* bankı nsden «vel M Mu--olini ıic ¦«ruaıauaıar. Tetik Musl arlkll avdet il edecektir. Borsa »allan Özerinde nasıl dalavere oluyor Hicvi uıcı'rlı^ııde ınııı vraidtn Oahlll: BUİgO' "¦ ıı ıı II mı:. imıt ta mllrrk-kep SU kişilik Mr İejcı dDn **hrhnl7e İM ıı, Heyet bur ak va Hurıaya erdc-evfcrlr. § Hakki . -. ı Ka, dua Ant» raya paaıı,dr. % Taksi . 11. r ı.ı), ysaslee ıcariiaı. duamı» ııihurcn tatbik edilmece haşlanışı? tır. 8 Şehremini Mulılııln ıı. ohmek me«'eir«)nda V"*** maııstinc ait kısımların JaC.ru ulduguau « ıhmck cahntMi ;ö.lemİ7-ı» 8 Oba BalganvUedM I» makasa geMft Seshni V. Kerih B. Ota Istao-bula gndı K:in B. Rahlelar mU«»»twl iaralındıın • nl.ı ulan d tc*bfiı, .uma gamı Ameri kay a .1J. .L-l.l § Atin-Jae gelse bir ıcigrala aaaaraa Tdrklyamubadckemcı'ele» Icrula Isılı yeni hakkındaki mn a-kcrato bil ar al arama IfdrakM kabul eımi»aV. Harici: E[gani. landa atilerin ordasııadı Inbllal başlamıştır. Rus mal. boan Merar *a Merana Kıral Amaaullahm tltodc bulunduğunu ıl V.ımlı rantındı netler hnhkın-ctlcrdc m»l«k-erltrin aıuml İmcine karar Çımamla tsyyo reetnjr dair bir kdrsu r ¦ ¦ ¦ ¦ Ha ıtri umuovıat dahi c«er mu: uifiıılekr'.lr-oıdu bu gıbt ıtuUal rtc.ıü-SrllrmUtir. Urre:i P t Cerul-nlıııın^rıda fyıtl -'feri hn7alye latr ır J:ı lıı.u'iı,ı ı Ur proI«B:lıH «lirası ı^--i» ejırmi.ıir Zabarol I'rlrevbutE aaruu .lonr.unPa una oySaaıgi m rtrrt .cin 3MM0 «Un Top kralı Imditrr* hSKlmrılne dahi manası? r . ilmiyede aryra trlerl haraJ fı;BtmOa irjnoaicı trolün paX ur re muumajsu muderruierin tayir-i •*» toa.M0 silin vanni|lir. Za-larolun yeni fj lUm ve aon'ot oian ttnveelMln vc vni sarDii ıv tvttirirı l ıMahadl vaı | B. M. mecİfsned« Barem lâvihusının pazartesiye miizakfTr edilecek irrsıkı IC. II ¦ıırlılr

l-Ç-ri'_l.ır ila ı.ıZjlurıluıı traum ralıiıiMTvnlui ] Zalıarol lıuısnı ryuııı^ıoııtıbı ıı-.jr:..:_j . dibi OOlm tekerıslaııla hulur.rrustur TOjı kralı ta x|-yade ı...ı-1 Uf r mBemeıata ebsmmıyet vriyordo Metali Buın--lehi aakcıt "-rjTor hattanrrr Wı)DH(i Irsnk ı«f rru ı-yUuu-J( V-kU Zuharol ralaubcıvrUsın luı vc auırapsüara^e fiaaklrtıJlııı'ıııl'ı aiUı J£*J*Ö£ShL i m cOrOfMU. linnu-J'i.ıjLi auaru Psriae. ' orsdsn Hcrlkıc tmık AvdatM balyaya aCnyarak I VeaıdU va Um *airkHadt I j atlara, rafımı ara. koprOlerr. ntrrtıubaİBru v« klanlara aH esaslı t nraıtmna kııksaduk. ( Bsttabi roparuaibia tananaı ! makamına lahdin adoeagiı.. ŞehOr 19leri deniz hamamları Demz banumlan-Hi bu «coc ck a.'ifip oJaral. »,ıu \.t. ıpkıuta-j 1 itamı. ıb-\».r. bciraııty llavtıtr H.k.nn.r.a-n .üai oluamaal Sî-i Srkcu k'-ıkkü etrifj u-nuil elli LııUna /jmmt-rir.ee S fcıı renır. la cneı Mavnacılar yeni heyeti İdart-I intihap ettiler P^JvfuF" 'Tim *_1 İntiha bsl Uıanbul mavnacı ıs kayıkçılar . ..¦¦¦nciıınr ycai .m idare imi-habab d*n samlmi|tır. ¦ta m' . • anıran Mrkscn ¦ -..im. 1 . ı. kayıkçılar cemiyeI-Icıiıun aa)cıl idarmi dt ic IMlakıl laılbaballa Cumhuriycı 11... ı ırka 1 miMi......etuııafıkaa laHhap rn. ıu..ı,r jk yapılırken Aall malığa iacihap edilen nrı. Sonlardır: Mehmet Ali. Hamdı. Masiaia. Sabrı. İbrahim. Mustafa. Hüseyin. Kabramau. Ahmet İlamdı. Abmel 1 .ı,K './iı Abdullah ve Osman elendiler. İhtifal uı da şualardır: riacH) iade Muılatn. Maktul. Kabramau. Rahim. Musiala, Cemal. Hasan. Salih. Mchuel . lahir. Utınau c Knlata elendiler. getînce ılu'i ahsam aıeri onu da tahkik ettik: kuyun (120-130). kum (110-110), -.,,„ (80 -W| kurugrûr . Hem d* Şehremini Beyefendi koyun elinin i...tından bakea niets luıum görmiyorlar ?... Muhittin Beydendinin beyaoatma mmcallik sOrlerc rriba-yet verirken tyalenl kelimesini kendilerine iade no sakelsliliğini göslcrmîyeceüı. Bu soru reddetmekle ve şehri temsil eden savat için be fîbi aü ya-kısak almadığını beyan île iktifa cdeceğiı. ^riTHKO ıra üa ö*ım:ı rktlsAdo moDirtafiBcfB Ankaraya giden slgmeta komisyonu asaları (jelüiler k hakkında Mı toy Ira ıi tınının daha fjjln ) . ¦ iı.... ıjı . ¦dan İsi kora] aılar blal cdec Inlhlsarleırtfa Behçet S. Ankaraya &-IIII Turan Intmarı l ouıaK mudurv Uıhift İey. idarana "3? hOa^s.1 Ik veru unun ,-uııaı il;*Minw vrlasale vı iHatliT unlmck ı.rrtr \r'an.T« prmijsr. İlmen lehlaer resmi lenell edlloeek gibi.

Güzellerin resimlerini ve bu kuponları saklamalarını muhterem İ ! karilerden rica ed eriz Polisdski dayak hedisosi teshil edildi Pııli* rnerkc/leriiKİckı dayak «ındi-ç.i dcaavısıle Polis Mudû riycflncc yipLsn tahkikat evmk U j... i... i' I'. 1 11 lııık-krı ıl :/.lrı. . için la İz criı :J'.1 üccnncık rmi^rir. «-I ımurnlyc-1 . ,1 -¦ oılcıct mi'iıi*i i.*s resine .¦¦:-ı VîUvct mamam raıs mu -lan tahkikata güre pulb mrrkevjnne ılıîa vıl.a bu'mı^-. rıım 1 tolıit edilDefterdarlıktaki yolsuz bir sabş muamelesi Evvelki gûnkft ndshaeaııda Dcftrrdafkkca FJektiriL sirke-tane satılan aretdafl sala* mea ax Iram de yoheıluh vukebes-duğıuvu vc ha/mı !ıı bu İşle oıUhim suretle lerar bordflğtmü var 3 Iran ban meselelerin kcn-i İvin Hlceıa Nr eaamrssll gindcrmcec harar vrrml«nr. § İki İn:.:.;, tayyaresi müsademe elli » İki Kı; 1 Olda. § Uk*cmhurgıa bir lıalyae İtalya orle clçlilil khUblal Oldur dil. § D«n bir mayıs amele bayramı mtlnnschetllc faris *c Bcrllodo Mr çuk homOnisI tevhll edild i. Bertiadr bir ¦Oıadcmedc İki polts { m..Uı m. - iı-. 1 8 leglKcrcdc ycal urtüıabata , haflanaıak Bıcre bul 11 od uf sodan amele partisi bejannamcdul ıı--.rormlsrlr. Maaş başladı Mayıs peşin maaşının tevrnoc |diln baslanmiftır. Frkacla Hakkı Şırtael pş. CHF n...Hakla 5inasl Paja dÜD akşam Ankaiava gitmiştir SiihNat işleri Eiıbbe odaları l.ıonbulda ve aifeı buruk tehirleri m irde mü edilecek "lan enbba odaiarımn ceşrlni evveld e (CjkllJ takarrür etmiştir. Kimsesiz vatan yav- -rularına yardım ediniz1 i ieudûf etmiştir ki ;? ıfba mühimdir. 1"" "" 114' ilin edilmediği dili voktur diye Maliye ıckâletiuc cevap verilmiş ve vekâlette ihalesini emretmek mecburiyetinde kalmıştır. Ma iye müfettişleri tarafından meseleye vauyet edilerek hakikatin meydana çıkarılması linindir. Son Saat J Bugün yeni tefrikaları ve $ yeni sekli ile j 16 sahif e I 00 jaocooococıocoorsoncı x 00 »00S ¦ıl 1" ' " - ı. 72 Cumhur; v;ı SON TELGRAFLAR Efganistanda Asi ordudıt inhilnl başladı, Emamıllah Mezar ve lleralı işgal elti rtotkova » (A.A.I — Tetmei-ctp afldlrntyer : rlabibıı II altın »rantımda iokllal bajlaair?lır .-aof nuaıakaunda KııbîMaa kuaalırıu ıtıcasua ıkı «abur Sadır Türk - Yunan müzakerati Türk-Fransız müzaker; İnkişaf ediyor Ticaret Odasında Dün hararetli müzakereler oldu Hlr a» tranalt'l»lnl "açırırsnk limanda kargolar halıi' damlatır I leyel Allııada m t Bir kazamızın canhıraş feryadı

iBü-ıaij Bu sene neler yapıyorlar İr hıkları öİBirtJıJ. hsldc Surlyedeki I ı-i ı »aklir* mdMide rımt Bet ur netice alıntı;» hadar marnı Lama Htaaa lam B'.UunnbaJaka vuskm — k Ankara palas ( ANKARA ) Ilıtın odalarda tek*frn, sıcak vıı kalorileri vardır, linkli hanvo'u paıU-ı*.nUı MB) neonHayat pahalılığı,, etrafında tetkikler. Pahalılığın harple" mütevellit sebepleri ve harbi umuminin, müteakip devirlerin iktisadî arazı — 4~— ~ BarM ru HıuKJ-ılıı MHi 'i-1 (KJıltU. b lir «b»f le İl B"""-1 ıı» lılılun Kin* runCa oSnaMır I c^nnr. II ik:o trtnelmUrl «mi* ıoU ¦ ıllbuile. ünaeo ini- im* Tilnuıkıüı üı'BlEi|i" -I hBcjntuıi' UaraböiB ti ıl Balan ad Ij-Lııol a hmU fiildim BHUeııcıe t in—*. HUM ¦canan MMk terv-ıleıirı narabuu w riı(uaji (o*d uUı nlndt UDU tıutt ..-Jlni. İ1İIİLUİ bubi U3IBnI wn*»lnd« ¦¦¦un .ııı-nıioi) ı-ı*-' wbb» maddeten mitte ifjt'.'i! Hnsaule rarbt ııa~ııml tahrip raıılulu nı Dıı nırnl ntın w ıv ıl- IUÜUBİ Unkdalaruu tesrii umumda bhyt» ¦ -ı.-ıı ur vrntiik ntlrrırıttıt /.nl •¦ ııaal Urttual M-lınsmdatl mUvı.ıenmlr. hıbldr ulnuai, Iktlam VI IttiOıkl tl". Bu ¦iıııiı İmi. in m ..... |kiı..lr:. hlrmt »«ili etmlRU Yaln* Oban batıla/ atH hsâH am yaaag 'rrırıııı veren ¦İS mllrıın iııml -in aınau 'Rain' o it. clban piwıaaı£*.ı p&ttneıl mCraatoccto tpd «at» hartaMi ırtmoıa*! leln kMi Umdı va\ly ubhnlMmfeD bot*" «mal mrrac* iTHdılyr ttlbarlK de ûal althlBHI ısbaonoHkı taroy»»! bilO.ınr ili.!-.-- ıktUaCtve uatıodatı :Gtnk o ™ :r - ,ı de ÜJİA1 etmlaur. ll-fPM NALINA I InCrl MIHINA! Kadın 1 .¦ o.ı mi? fi*-**» MBa —.....um a*a ¦»/«aıaaUfdı an h.,ıı jceaae dArfc , I. - dar*) Fıhmı .apnlar. şimdi rr.™.ıı ,.,«!•-ı "j«aa« d'Ar. i" ¦¦ .ı ıı ıdrUrin r¦ ı-"¦ -liri ¦ ba larihl franııı kırım İMMd ıdıaaan'alkarlarımuhaj aıa«ada bu laatMI dc Aaıcrlbada .p.s nı;tırv(ku ıılım dc raetbur Bebe dan\et» - ı .ı . , ı,n« -¦«•e I . . - . ı... r " — ¦ 11 arı. ' •* -Jaaaara d'Ark. raaM S«a«ri Mm.» Urfaaharl -Ftaret. dtnîlcn PK'a. **kl •afrHrMrta -liri ınbjciıı. dedikten tealide faMflBBHf bir kaldı, da (Utlar, boyalı olarak o•anıt,., rraaıada n lılıaıd* Malaıarcl falkoneiıı dudaklarına aMık. Hrinc «un» ¦Ilımak (B»le Uarua; sas'arıaı tılıt nnaıa mahîa* II* lalı bir jeaaa* «Ark nMu».. rraaau .-..'.ut. Ma'raaıel - ralkoaaıb . n.n ıni'.i1 ctılfl ııbk rlar. -Bebı :m,ı. la «tmrJ. bajaiı - j.. . . Ü «rt . rai kef-ea-BHfMİar •• b**M hKBkraa ıldıf r. "in. t « .. -J«—«« 11.... bueliB Mr ama «H.klMe K «ı cdılmlf bibi «.ma racaıad. «adın de£iı mı....... ... -m ı ¦-m «arm mıflir. . ¦. ¦i.. . | ,. .. rl - İl..".. |l 1 Kamının .... Mit ü»n ¦••

nelik .......... I ' ' liıınrJu. ıı . : u.bı ıak al Ilı-vı ¦naam Bile - ıırmı. - n .-tnr-n lı.ııır. B.rd( kaMl jtailBf 6 Kmık". Baka |iaadu« hakkı var" Biraz geç amma! PJul.tuı^m f*n. aadaa ah-¦*ama laaırDl rrmlnla learrili m« cLalndı d«ClrmrrKl«ri rallJ» laa « . bııala/ıa aı «ara latan oıklBriaı vc andan almaa ı-n--ıUk r. -unm lenrlll baliad* dtftlr. m artn lliam adrcatial İddia •Halttı. Şimdi aaı ..r,ı.,Bı... OctflmKi.-tilik Şirketinin *M Ma Urakk ae nı)OkH m-L.MI btr -v-ffle Ut Ma Ura kar .-^ - r-,-,ı *Dli)Ua kl( t*r yarbad* rasadı ealaaja u.ınadı k« kadar kar içinin idilat f arkkaif ıal}(ir « dı ar. ' d* » i*. )¦..-... iardn. ü«rl btraa amaıa, uran ,ok I 'd™rf.. Tahdidi teslibat Meslekten yetişmiş askerlerin azami miktarı lahdll edilecek Çenem 30 (A.A.) — Tahdidi Icslihat komisyonu ordu, donanma ve hava mevcutlarının tahdit veya lukiunc ail rakamların lunumi kuıticr a nu ııc lekilde aııedileceğim bııeön telkik elmlş tlerin ber-ri kuvvetlerin tcılihatına dair be* cetvel vermeleri lukkıuda Kr ansır heyeti murahbaıau taralından vuku bulan teklifi ka-bul ermİBtir. M. do MarinU ^aıı ihtİrarı kıvı'lar ileri aürmûa. ana va-tana yakın ararnrîn dc ana vaılıl. .'.ı.. '.i.-. -. talep ı lıaaşİBi M. dû Marims in llalya namına vaki olan bu leklUüıv ¦ oıtorf ifUrak elmijtir. Bunun öterine M. do ManoU tak lifinin reye konu İm anında urar e lnüılir. Meslekten yetî*-auş .i--...- ı.ı .... vMı.ııı lahdil meselesine gelincr KraDau ve İt abhaaları bu yolda bir tahdidin trerri ve havai mevcutlara joii1 nİması IGtu¦ ı ıı." müdafaa clmislerdir. Şili Amerika; ve- Japonya tailtchhaıı• ı-ljıı bahri ve havai nurveut-brtn İstisoasını İltİTam etariv-lerdkr. M. M . ¦ .m,İm..i muduh.ıleşinden sonra komiiyon bahri mevcutlaıa ve tcıllhata m:ıic-.ılük Biea'eleleTİ lehir etanb ve Rir 11 ki \ ı - bayramı j Berlin ve Pariste ulimayisı yapan bir çok komünist tevkil edildi teki yrt ı olan lllll baha cetreHcrde yetiaıaıia bulunan vc ttf dîlmetncai laahbDt edÜecek .ı liitIci.ıı ..-.inii m ktarı-UüıUaTİtmr-ıinr karar verRüşvet nasıl _yutulur? Bir memur a İdi d ı parayı yutmuş v» çıkarmak isteyenlerin de parmağını ısırmıştır İtklfedaı MainlUariagU kaıaao i,-.-.,.'., ka» iKad. lamada Mil dıı ı «tacil i". .1 n on lira ¦üftei abnııiır. Yakacıkta oturan Maett Bej. mart ayıaa «rt karaav vereM BevaaoaarMııl ««kadar mal m-dtırlBfOa fderaıkıaaadaa ¦ iari kaadiıaır «Oı- .nauaınc dt mu' «C «¦*¦ 'arka çkklı-ı~4\%ımt ¦«rallisi. «lam B. nvt. cic-B ,aıfc*l Ki» I alk Mtndryr a»r«e«aı enaa ve bu arrnrnr da ktr t»» ma^kıliiı .;tf Jıl . ıı ..ıır» BBMytl un Halil leln raıval i.iI.i.m m ,-ın Faik I !.,ı.:ı.ıı.ı ,.ır- .1.., lu.-VClaİl ı - I mı.) . . ¦- ıı .ıı.,;..,ıı ciaklor. t). f'trO«Hıf o ridertk - I ir I , ¦¦ . I . Mkayeı m UraM h.r bankan mut ¦ -M .-ım.r.» .-fKdüO^lır. Mauı Bar »• "*« lekarn mı—ra İle birlikle [-kadara fi—t *• F«M t le-Jı «t kalem Mim barrciad* p«l«m* edrrrl «aı Rrayı krad

...¦(.( I'"!ıı ni(mıılııfı-ıın l:ıül.l|l »aKU ..mı.• .mu. aahyan Faik İlendi blrdta bııı tagalamai vb on liralık 1 .......¦¦ ıciagla yatraııf ve paraı afnndBB «lıaofa «alısaa ptolMa d* «anaatıa. BW-¦¦sor. Faik Uıadaua c.ıetce pat* mcaartaOadı baaaadaÇa «a bir raçvet atı tlfiadıa acıfa P»»-mairaı « I Iıj ¦ r«i .. ha\a KındUli Rıı-aıanesiridm ırrücn ma!ûmala pi'r dun lırylk ıaıı ".le 7fiî ve InbrroO mllltıı-iı. uvv'J .4,1 ¦ ft dvTCCt ve mUte' .a cluerlJ ^jcikrır.' Çifte kumrular ı^vur^L^ Borsa Bir katil mazı tevkıfanı Bumıglı IItuk. ban oı,' mi lı. .¦ v, r„ ¦ jonra da Bum. DOgunUn. matulN keungıı Mlrmuı. nlfii Deler luruluu mınuı ev ııaicınic. ur yruı tokları ıe*me Tevfik KüştÜ B. dönüyor | IUimi »lıl'ıılrıT ».iteli ) Hariciye Vekilinin avdetinden tu ura gidecektir. -Tan,, a natarın İtalya Şarkta teve»U rtmnh Ittlyor " Tan „ ..,..-i"irm Roma muhabiri Tevfik Rüstû Beyin Koma seyjhatinden bahsedrr -V.-.ı Tür kiye-İtalya, ve italya -Yunanistan itilâfların dan sonra M. Muaoliııin kendi himayemi altınd a olmak iiıere Türkiye-ile Yunanistan arasında da bir mukarenet tesisini amı ettiğini ve İta lya nın şimdiye kadar ¦arlelufii uıeSaiye rağmen. Şarktaki . . müsait bir nevi adalar deniıî l.okarnotıı tesısînio heııü' kabil nlmadığini beyan etlikten aonra diyor k "Kasis» hiikûrartinin siyaseti, Şarkı karipte lUmrele» teşkili suretiyle Bili-rai Özerinde ir Sıhhat V. Refik B. dün geldi Burada ıkı (fla kalarak cama |M AajKrlkaya harekat edcx- "i Savafcaiaaı ¦« ay kadar tının edt eknr. amerikada Ay nca karı vıkki muı»orirrdr dc ıtıkik.lU .-ı ¦ Burada ı ....... Ihı r.im ll«jdc vaklı bulur.um bun /l,aretler-d bulunacak Tıp lakulıeslal de tt'««««.5k4ut v« UtiaaaJ aıSa.ca«ı Vekalet, ur tana V.lial H..ıp Hey ıtlak! cdtvtkur. -.....1 Vekalall Ankaı* I ( Hu. Mu. t-Sıhhaı VeHil imi. Beyin Amcnlıa beyanat! dolayıtlk tcaybubeılııdc Kalıa i -»«.o Beyi- «ekkl.ı İran • -. ¦¦ ı . -1o .)-..¦ - ¦ . -ı mu ah* d a al UFUK BIÇKI DJKtg MEK'l'KKf Diki} bilen hanımlara ÜÇ VE M II \YD\ ARET BANKASI ıttIİ dükka" inkişafını yakı faydalıdır. Buttur Muıohninın Akdeniıln şarkında teVMBB etmek istediğini Vc Italyaya dünyanın bu havalisin-dc. k etli bir mevki temin rtmek istediğini naran dikkat *\uh;ısîp ar.ııııvnr inim pim Biive c bütün . umm mm .1 it İta ata. Leke yap- J VAPURLARI ı„- I Millet 50. ıcııckrn 75 \c ptanpası 7â kumdur Markasına dfkfcat. Hasan ecza dcpu-.ii. E R T U Ğ K U L MA GAZASINDA UCUZ EŞYA SERGİ S İ 5'ÂîKÎS-I Rumeli mübadillerinin îKKÎ-Sî^ nazarı dikkatine: [i] 'ıı $

Verirrindrid îJfinfeafc nu/tamları-ıa «f n btı -netle mi'inırtclcr Jcıalıv râınur. Lslın::ul llıltl^ı/jn Mafacııdiyc II--. .1 nacü \n .İS Uetmer 1»rni. l*l Ciimriifclcr umum muhafaza müdürlüğünden: illili I.VIVKBI.I.IİNMASİJ VU.HİM VE İKİ YMKTI.İ İLAÇ hazımsızlıkları ^kTer.,gazlerİ IjiŞrv eKŞİUKveYANMAlARINDR £ . .(S0D0-GASTRİN) m»jstat|zan^f"K TESİRLİDİR lkkaı: BndBM 5 ınayıs Pazar Adapaz arı madenleri işletim Türk aminim şirketinden: Çitli Madt Bursa muhsebei husus ıı buyu te müdirİTetinden ıhi Ocağından: Mehmet Mî Beyin Millî ŞOFÖR ve ziraî MAKİNİST MEKTEBİ Har çeşit GtU nıoförü otomobil, traktör alâfı ziraiye dersi verilir ve talimi yaptırılır «eklen earajı.ıda lA.vtlKlUlK latb.kuiı Klfelcrllir. 12 MAÎ1S pazar GÜM Venİ devre baıli) araktır, lalıtll ........ .ı...ı aydır, İleri lomaan İŞİ OLANLARA IIA ...... t,\iı. I , ¦. 10 talimle W Ura. 20 .timle m liradır, takati ıh alımı. Tafralılar ¥/H amufır yıkanına» t yatak ada B liradır. '•**• Şapkaların • vc rn tarifi •¦.* *;* i,.,- i..!, t.j-., Karamürsel htett»a mım-.ıas ^ % Şapka - Bilhassa \ iıılıtıda (jUl nh-: uceaüdcıi ANAC-•c İSKİDİ cierrfitere : ¦!f.\:'..?SATIŞ U.AN1 ıU.1 IAHpcI Hare: maottmeıhv TfnT.t» Rıııpa|a yoku icada il:, kınada muklaı İkre iNııan « Ç tnuntm savcımın* ı-.-.e-ıl mevnıabk uunal Ve ipetll çoiıalnnB tııraıük ııa» mile •.-mlımc-iM ııi"v- nlı\.[.ı"ıfn1ı lıvplan vı pı-jtıade lumrat ı*Ur alanların 4 Mapa 949 tuım-ıtı**! e ıı- laîıp eden çimlerdi «mı andı Çın-$*ıf.lıı MÜZAYKOE İLE SATIŞ Minim 3 üncü CUBM fllnC utun utı 10 dı lk- mimdi Şltlld; Ünal bmtlkaa»J -ıtifınıiı Edan apucm İSKKAlttT KÂTİIM.ERI VB \T\sKMlr.lTERI.EI üf-r Gale, Çt vo ı\ p^ıkende çatal :ıl tıdchkı, bıklkt 1 * I I ' 1 ' i:l-1:- l .¦ - . ¦ büyük «ürpri/i Oalala'da Kr riifciiyde Voyvoda sukafcı kurıı*ııu Flit ordusuna kaydolunuz. Uşşak Tenıkkii Ziraat Türk anonim şirketinden: Ussak Terakki Ziraat Türk anonim şirketinin Emlâk ve Evlanı Bankası Müdürlüğünden: Sal ırk Apartıman fALBAYRAK Mustafa Nezih JAKOBÜS Yünlü vc ipekli kumaşlarının İstediğin iı renge fevkalâde boyar. 32 muhteufrrnk-kr.yı, renkte r her lıanyi bil renve evvelâ ( Dekoloran ıntaıüc kumaşın renim t uuc kaybettirmek î-ouf. !ıl ay ve her ıdir. He- ver e satılır. FOSFATIN FALİER

ı.vaı /«rır v« onla» «lîıbUı da FOSFATIN FALİER dir. ¦ılt,fW» 'el— mnlı = N|a ..m aartffN v I ıı ¦ ¦¦¦!. elbise ¦¦ 'ı. ı ı.;:... 11 id.» ıı (akdini oluna cııktır. Iı ıbkıp ı^ıjilui"-/. -İrmeden fc»; lıir dhiI»ii.ii"i ™fl*ııt!iıj!. IBcyefchdiİprelt' çocuklara malı^uSun muti U^Lnk'Jı ve Kmmıdı . .-. Mi* ve Spor hostilmlerl 15 SSS M i... MAN DEL I'.'' üt", markalı vc en mükemmel gabardinden her renkle vc münlehap çeşitlerde Trencothr 17t iı ibaren Hanımlara genç kıtlara n. bt ¦¦¦ vt! Kasho Trcııçhotlar ¦•** itibaren PEŞİA Her renkte lanetalardan 6ı Üradan T ,:.!„, C„ Çocuklara mahsus gayet ınüotehap çeşitlerde dayanıklı kostümler Öiçü üzerine ısmarlama için hususî daire Aylık ve hastalık taksitlerle I»* muamele yapılır. + Fevkalâde Ankara Rakısı Çıkt müskirat depolarında bulunur. "i YERLİ MAM \rKKSI-i K Her nevi yerli vc İngiliz kumaşları İılanbul Eminönü Köprübaşı No 16-16 Karakaj elbise mağar im ke-urwrıir3C4Jt edinir. Vatandaıbrırnıgın yerli mallarına gösterdiği rağbete binaen KARAMÜRSEL. HKKEKE. KESHANEtc SÜR inbril.Hiarınca Avrupa mallarına rekabet edecek «tirene İmal etlikleri kumaşlar mataramı* do mevcuttur. Mctkûr bumac-lardan taltflılc elbi*e nnal clıtıcklc olduftiımum muhıercm muitler imize art İle mllrlchiriı. Ttlcfon ttt. 1702. afi IŞIK uc»aaac«i tlaaııa rnde: Ahmet Huluaİ TÜRK ATLAS İIT.K ,Mr_VSU'.\T I'AİMIKAM Panfaltıda Altun Bakkal Cedidİye sokağında No 64 Salı* şubesi Har e mekubi karsısında No 35 Yerli ınamulioılu? Avnıptı falir.lal.iii ınuraulatıııın levkir.ûcı doden mımııl /.engin tesitler KRF.PDEŞİN, KKtl'-Eül-lEN. KREP-BİRMAN. KRliP-MAROKEN, ŞARP, MF EROÖMLEK İMALINA MAHSUS AL'ETOİLE im it " A. KI.AVKMI _ niı clJitıki. roayokırıcılcvi. Site için \rgftr-u miinus'lllcıl Beyoğlu No 4.1 HOVAGİMYAN BİRADFRI ER Fotoğrafcıüğıu bütün Zevklerini Agîa îiina raimin ellini! reşitti çekerken Filimini unutma!! ¦'otn^ranannı/ı yalnız U.l \ "lüpeks,, kâğıtlarına çekiniz ¦¦¦¦Ball* Beyoğlunun en guzel bahçeci olan ^HHUl PANAROMA Bahçeci açıldı ; Cuma güllünden İtibaren her akşam MÜKEMMEL İNCE SAZ ¦¦¦¦»¦¦¦asann MAMA Dr. Hakkı Şinasi Mesul \K \l \ırâh BEŞİNCİ SENb — H' 17»!

CUMA 3 Mayıs 1929 Rb| mutam m YUNUS NADİ İdarehanesi: Düyunuumumiye karşısında dnlrel mahsusa Tcljıral: İstanbul Cumhurlycı-kuiusu : V 246 la». HIK GÜN SAH AHİ A kl 1,1 K A t ABONE ŞERAİTİ jMOo&ri: |Tıİrklc lelnJHanç 1400 Kr. ! ^700 Kr. 750 Kr. j 1450 Kr" 400 Kr. mo Kr Nüshası her yerele 5 KURUŞT UR Cenupta Fransız tahrikatı -nıiı-"-Vı (ranut İdaresinin MI hisU Onar fcudaılaıuıuıa lvar ı. . ¦ ı ¦¦¦ i. m. ı. Iıln dili 1.1ı. bıHumak İçin tereddi ' im" ¦ .'Ki imi. bit drfa daha ı. ¦ r ı. Mı d*la dahi baiırnuk n Iı. torlukla rnhri n-r.- . ıl ı durufaıuı Hiha.ft MI K m.İli. „ ¦, ,-„„IV,, P,, tahran frryallarını boğmak rtlmiıd'iı ıvlmrılt Bloğun dr .Tnrk ve Ivanaıı •¦karı uaııunlyelerlnln noıan .dikkat-irrınl yaıas yarat hı im m ¦ dıinmU; ¦•ihı hu lıuıT.,- ıı ¦ . . , . . :¦¦ lıı r ı ı 1 Mil ¦inanılın ... ı'ı-. tir inilir addedl larua. ¦vıuln im u Fraaın idjıctı Nuna/ lan İl' rürr arı undaki o*de ı kıııf. I b»hl k'n 'ı ılır j İı ı. .ı • ı-İTılı? .ıı ..ı.ı..'. İka edip çelmektedir. Bu •-l'Hl K'. "i . ... .ı ı .ı .-.ıı ııı İM ıı 1 ıı ııl . I ila ar 0(1 ..ılı ı .ı..:.nı... m-ıhuı İli ııı ıı . -ıüııı UHH1 . 1 : l il I l I ¦ I U I Kİ 1 İl ¦ı.ıiı. falla T*ık toprağını laka Mı .iıi"-k Mn M- .¦ mi.¦, em ı-ı.. ...ı- ı.n Sah deyip i-. ¦,..,,'- . dr.11-1. ıı malları karjuıadj fok krrr io--¦nı i? ip ubrı M ıı j' m rlaifi Cenap budsdumurdı Mr . kılamrl-ra . ¦ -ı lal ı..ı.ı-..ı ıı ¦ rokan araai nmı ¦ ı-ıi i.-- Icİn Frnnjnt'rın Mı.ın bu İn ı-lır ¦; Iı Wl -'i '•¦¦ Mak.ılt.ııı ¦ raralaaak - .k...n.ı (»kip -.....TT" imli. ılır.ı i.i-li—.¦ I.ı -ı ;ıl'J.ı İIUS n İli I..I..1-. . nbul.. .ı.|irıl tt bidOVI ¦ !...((-, l.,h Kini M«r Fran-n llarMlyesl. Iıııı-n erkini borlu,.-i. boISıı »erken Ir.r.ıı? ' klıld-apıl bu »inde dotrudan doCrura alakadar ir bu kadar luuar uu • ra- . ¦tan tklde Mr İki laralla» da HİİIHH ' Utan an'aarvl I ... - dostla- | fonua hiı eKanrd-n İbaret oleUıuıu iı..ı ı- • • -ı-ı blllabl iarct lararl olar... ¦blbakl ¦ kümen dan Kilis mektu¦uda da MTlemnl) Olduiu ifeklle-»'II' T Din u lı li d udu ıı lı. II (ıııl nı Iı m son porcanndan lb(-l Afilidir. Smlyodıkl Froııua tdarnl lıadadoıı ı İlikli akumııırf.ı dahi bİıİ bihvaı ed.ıı bin ' men . ..¦»¦¦. - ¦¦ harekeli............... •e lirle a-r yapmakladır, ı mn- hndo-donma ıtıKp ı-ı-.ı akil illim ¦¦ .1-1. 1 ..r. .ıl 1-1 um i.ıılıl- ¦ ı.-l.....ıı -[il- . lannı p«ak atmıyor. Oralarda hudu-udiuıun alt tarafındaki I im .1. atkorl (rkknuun belli hatlı İtleri .-.ı.ı. . -t -• 1 yalaklık elmrl ft hatla ¦ ini. ı,.'. n. bir 11 ¦ r 111 İmi* [ilıî onları n ' 111'l......" I 1 r.ı . - 11— . . 1-. 1 rane (eıantder tapnuklır. Hu nnU1 -r 1:* maun aneak lürklerln lata* re H-acUrı alabilir. Saılıdrkl Frıiıi.ıN r bunda kuour ¦ 1. r- . 1 kin Uç bir dakika ı-.'.iın •« blrMr tınal f«IWJImlj WİII. ¦Mn nrarrlliflnıiı RUb arklobanda

lornldd, mnahede ¦ ¦.. 1 ¦ . . bodııdon ali 1 ır 1 lı-.ı ¦ kalan emllk rr ırııllııındd UTKıde etntk ...... ı... '. alan rurktaftn ba 1...-1. ¦.... . bnlıuatatartne 0ın Mr mâni İkamı- nluauynr. 1 .... -ün 1 - -i.. Mt fotanı Smt;ede ııjı kalıul ,.. i-.. .. . oldakun t-ttka lıaılui İm,im.1 larhl'edcn kaıan kln»»el«r ..¦ ,,ı 1 ı.ı-ıı.. - 1 -1: ¦ n.ı .. gıllm'-r. •uları hududun btmrn abbr Umlıııa ¦¦kin etmek Surıyrdekı FTautn Idar*ılnin kefil DllIf bit ¦ ¦. u-.ı II-, 11 ıtanl; kolonoı d İladır Sariyıd Kanlı bir bayram! 1 mayıs münasebetiyle Berlinde kanlı vak'alar oldu 3000 kadar komünistle polisler müsademe etti. Her iki taraftan da bir çok mecruh ve ma ktul var Barllndan bir monrara. rtayatah binası Leodra I ( A.A ) — Daily Mail BerUadta istihbar ediyor Sihrin final maballcBindc k omünist ıslı-rlkalcılarından 3,000 klalja kartı ".«• Pc-iis taralmdan acılan yiddaıll bir müc ayıniyle Berlinde vaüyst psk vahim bir -ikil almıştır, (cclrdea iıibarca her idria ¦llflblarl mücehhez c-iaa kemll-nisılır Pankatrarse dcallıa endd(i hröli cim); ve hemen beriknllardakl p Har.kurara inülOHddil ılıial.ır in n.n .111.1- v« ancak mlıralyot hav veliyle laplcdıMlmlştlr. Kı 11; m n' - i i» r ohadaraüır ajl-ata utranuelardır hl p*k enfe olan basla nakliye araba ları yerde yalan dlU ve mccrublarıaı nakle )cü'mcmi'tir. Pollslardın Smaktul x* 24 mecruh vardır, mücadeleler. *almet İçinde bulunan şark ve şimali şarki varuflorıada gece de devam et r. Mücadele hdia devam eımekte nldu£uedan neticesi baklanda .-. malKmaı yoktur. yaralılar ha«lı Berlin i 1 \ \» — Dıınku gece müsademelerinde yaralanan k.,-mllnbıılcrin ekserisi lahibata ma m kalmamak Iclo rIzIcildiklerin-dcu n D nı ay isçiler in hakiki faylalı Hakkında lıcnUr ha kiki btr (Iklr eıiınr.c" kablı olmamakladır. 500 klal mavkut Berlin l ( A.A. 1 — Dlln «obua ile komünistler aramada mlılead1111^ 1e clrala da£ılmışnr. PalI* l 1 JUluJ Sd » Su 1 «e 6lı ; Galatasaray Atletizm Şanpİyonası Semih 200 metroda Türkiye rökoı unu kırdı r Bu S'.n.aDe Cevap laterna; Heybeli şimdiden Kerbelâya döndü! IDButun Hrybalıye su «eren d-t- yerde bir ha-rtUa oldu. Şundi aoc4fc«ıl.|lM.j..Htr bak mmmm baldı. Meocat Iru-yuiardan btr iklimden man-dasum Sı.ıi.ı .. MtVadekai î(ln KOI doktılmü» olıtuşjun -dan halk ausuıluktan kıvranıyor. Sanuçlardahi sula -di ııhl-ılc ¦ılıl'lıilnı kuyularda İri sular bilince bütün Heybeli lam manasıyla bîr Kerbela 7-8 bin nıılmlu bir say * fiyenin «uouı kalması ı-Im bir oaydır. lleyela- olan yeri tesaU-leyfp h.l.. ass «erebdmele kın (10.000) hraya ihtiyaç varmu. '¦'" Emanet bu parayı ¦ ¦ ..yor. Neden vermiyor 7 Ya balkın suyunu, îjebre-mnn. iın.ı, tedarik rtnsek ¦serbünyelinde olduüuau bilmiyor. Yabul bu vaıifcaini bildi ji halde İhmal edip aidini etmiyor. Ve yahut ta parası yok ta endam «temlyor. Har JV ıkl.maJe ge-e de Eânaact kabahatBd Aırupada şehir sefaar gez* ...r .-i beyetk-rc para bulan Fnvanct Heybeli k.ft.m. nı te mio etmek için 10.000 bra bulmak mecburiyetinde değil midir / Bil «uaM cavap latorla I Şekispir perest-ler ayaklandı Alay köf kU mUntealplaj. rinden 22 rai MUseyln Sual Beyi proteslo •diyorlar •»-.•.i odhsr (--¦—•hm ; Sas'al ve matbuat alcmımiK mensup " 24 . ini" tk*, şupe-miıe varil olan U^"""1-1 •* ıxnmı.ouı...... hu Iblmm

Bie.l.l bul-. |ı«lı USdoak«. oaaare-ua kakramaalık |ibı w- ı edUdleıae 4otT«dkl Fraan» ¦*¦" ---- K» ¦gllıamuıpı ISSİII •«¦¦ baiU-am aaahtan Mt aOaaau kkı mMal .kıa.o, iaa-« aluranu. ^..... .. .... SUı Sı inil barr*»r oıasıkıdr ve f • Û.,.U.,™,ı, L.,.1 .. S. ı.ı , .ka, korv'indı broaı hiı. .ı.ı rdrriı al bukumr-Unıı bur (lıaaiıı kadar lı-nal ILanın Nup .mı "¦¦ ¦¦»klUoı dalrn dkiırUerlr ikuı» •imi, bulanacaklar. Uallba mahal an'anr-yı lıınnı daotlulu *ta baalı fdrhıj»rt Binim—lep FIin.ıı nıU* t'mllkr.il'rııı nı ıniıallnl p atmık Un m.,,-.(,-.¦nokabalaaalalaı «ok ota-¦Uoull ok atdSr. ioolluoaıım Caanp ko— -—j - )akoloUin i ¦ baariaıı kovalar.- t\ma-İkil. ......ii.lnlclil.Ul ado'ıoı nlııın Minelen ı ,11.1 Hariciye Vekilimiz Hariciye Vekili Tevfik Küftü Beyin pacartesİ Kuuû avdrüac İntizar olunmakladır. DUnkU mllaab.ıkalarda birinci galan Onlnlaaaray Llaaal «Metleri bir arada İllin Taksim sıadyumaada *Ja-L'i ji-i Maoal allıılerl arastada İlk dsla alarak senelik atl etik muSaba halan yapılmıştır. Bu müsabakalar, ••¦sdlyc kadar mem-kkenmtıdr yapalau ber u(ı M Oltalık oıaaahako «o kaymv kabul oumvecek dırocedc ooakemmel • a |»l akaorMar. Bu nıavabalalaiıa co Sayanı dikkat BBkıau vadeK mımiaıaan v« jdrel r.ııııı.ı ı'r-.'. Wl melre. sllr'at s -1 * ıı unu Terkiye r»ko-ruaun ..-m. i ..¦......,. i-ni'in nı. ıhııııdfi M«h- mıı Ali ı'i-m alı olaa rshl TDrhlyc rOhoru din Ssmlh laratındaa M larak kınlrniflrr. mi : MÜSABAKASI ",vkUPONU = proSahlaplr le-.ı ı meklubııau bdluss asalbua-ımııa levdi ediyonad i - Cihanı cdehıya ea büyük ve ebedi ¦omalanadaa biri ulan " Vilyam .^cluplr.in eser-Irrinın ( zamanı yeçmiş antika şeyler...) olduğu, Seki pir. in olsa ¦¦I--! Iihj ılıılrr .«.m kıymeti tarih İv eıı bulunduğu ( Türkiyede Im.ıl.r, kimsenin ardıyam.-yacağı ) taruada " Akşam _ gazetesine ban sOıler »Öyliycn ( M. I.— «1*1»] IlUsoyln Sll.ıl 4O0 malrada birinci galan Nlyskl Vatandaş! —7 Her gün vereceğin 10 para ile binlerle veremli kurtulur Va lan d aş! Verem Mücadele Cemiyetine aıu oll Senede bir lira, gönde 10 para demektir. TUrkiycnin yan balkı bu 10 parayı verirse ber sene binlerle Veremliyi ölümden kurtarmak kabil olur. Pahalılığa karşı Bir istihsal seferberliği yapmağa mecburuz Çünkü ithalâtımızla ihracatımız arasında senelerdenberi bir türlü kapanmıyaıı büyük bir açık 72 milyon lira BS milyon lira i"..- '-cnc-inin Hk ıinn ajıadaki lıbaiat ve ihracatıasu nfOMadukİ (arkı jAsıerlr resim Hayal .. m¦: cn bdyılk amil-İninden bin .¦ ¦.'¦- .' ¦ ı-ı ı oılıGtılır. Işıltına1 .yılığı bem raaıU pahalılık llstllndc mılefiır olmakladır: 1— Aı latütaal. uz mahsul fij. mal deıueîtUr. Bu r. bir enk İhtiyaçlarımızı konttan tedarik e . Paramız harice gidiyor. 2— Hariçten gerumAtmız şeylere ı n ,.¦ nı: .ı.ır.-.- mal tt maluııl - .m.-remjyoruz: bu suretle Utuuatunu Uızacalımudan toııa oluyor, frmc pn-nunıs harice nSdiyor. peramoın kıy-mpll dlaandan aldıkla nmıu duba tok para terlyont

Bu ıiii7r"rı kurtulmak ı^ln iki care vardır: I— Taaarrul vc yeni n-aıuazına - ¦ -bet yani İt balı timizi uaitmalr, S— . -ıiı'. ı:.ı.. . DtUıa&ıa ikinci caıe cok mıabUndlr. Banım Itla de Mr tstlRoal ıclerberlıflı l¦:..ı t-i-.ı^ ur. unu Usa : n :¦¦:¦. seneîerlndekl ı .. :.1 ıe ihracat yekoaılazı arnındııkl mütemadi acık loyt ıı-...u I'". ıl ..'jıjhı ihs îiooo.doo 33.oco.owj Bıı diırder aylık İtbaUt ve İhracat aracındaki acık ue |u dır; UDII 1PÎ7 Bu dllrt Uja l'im 1 I. ¦ 1917 If 1*M *rnacrımn takribi llhaiai ve İhracatı da Ş07I* 1 - 1 -1.1 olunabilir: Sene ItbaUt İhracat ıı. »01000.000 : v: uuo IPaS 3IG.u0O.D00 1 ımL.-..» Bu noasba «fire 1077 vc 1518 tende» rindakl ticareti harvnyc ;eıflıır.ıı do) t- 11 .m. 1 H ka ardır: İSIT Bıı rakı «O.OOOMO 11.OMO0U dene 191» 1024 ıeıs İtbaiat IM.000.0C4 II7.OIIO.CdO İbraca t 0t.WH.OU3 lk don aylık murav rajc umnıdrn ynpumıı it tamamen i.:.... .1 . ti» afcsssl kuraklık sotvttl ¦sdufu Ktn pah tok on N buadat UAtİ ttJMMı ıllılnlııı aeatıa II tmeak BUİyundu Sarlı lada . lsf aaar Ha iki «ma haaıu rrkouls-nrı aacaa auruk uuiuaskkrrt nec ro«V44l »aman 0«T.rv»mıa. « a anada Mr hakikat vanhr II c 4a llha. bal •* ıhrıcatUBiı aıaatndakı iarkn aaalma-ıp m»**-. li't Balam laf ¦tu 10 Milyon ura 1SM İt " ı:i'. ı;. m-. 41 " "Taklibi ' " -Takıtbl1' 1S« kunlüıh leuesı scı£ı ber bakU İyi bir sene alan 1971 den to lacak! fakat ckıik olmıyaeakca.) Bu halde ırimıat vc ııuacatu bia tevazün husul* ectlmMlınsk tçln yi» paracımız e:ı miıhım ıey ı'ı: ,1 HKrberUfl Uln etmekle. i9?toı).tı:o 1B7O0H0C0 İthalat ıe tmaeat Adlı J921 OU.OOOflOU IBM 31/100.000 19» SD.OOOflOO 19» *".00O.000 1927 e 19Î8 senelerinin ıihaınt ıe İhracat yshOnianr.ı bulmak kabil olamamıştır: (akat bu İki k don aylık yekUnla n gunlâmr:__ Güzellik Müsabakamız Reye iştirak ediniz, zahmetsiz bir mükâfat kazanırsınız Bugün Matmazel Aspnsya M. Krikî nin resmini derce-diyorur. - 'Boya Işllrak adlnlı Reye iflirak eden karilerimize muhtelit mükâlaılar vereceğiz. Onun için resimleri saklayınız,

kuponları kesini*. Müsabaka bittiği zaman iştirak eden guletlerden bîrine rey vermek suret iyle bir mü -kafal kazanabilirsiniz . Bu miıhalatlar »unlardır : 50 lira 2S . ¦O o 10 , Mal. Aapaayam Krlkl Bundan maada 5 karimize do üçer aylık Cumhuriyet abonesi takdim cdllrcektü. Nakli mük afallardan eşya Mit/İıİ- ZAHAROF MuhtiIii- ftUıaı » - .Vaktin Mıılı.ıieni »rı Harp gibi beceri bir felâketi kendine İ ası yapan Z aha rol -Harp bitti - yatlasın harp,, diyor ve Venlzeloslo beraber şarkta yeni bir yangın alevlendirmece çalışıyordu. Yunanlılar V meffCİoldea yokunda .... .lam- mr-.il' -.İn ve r. . r ı- t ıiı fule lıur.it 1 7.i.l,l.l BfllV j.ek lıllıDOrdüı nuiUuflıt* CAdU W-nl harpler ı.'idaı için faJe ; ir»ji!-j am". fltmete rr lUplumaii i-.ifiıyrunOe t~;r(j Mi"te lııllunnud bur MHie oonacaCıaı pek (aıbnk aniinanuudı l'Hnki Avnıpnnın L-urOtuıi- M ınrTHEHnar lc bı*!" Buneı.'i" tiMfci veıusrioı 7—iımotun ejleıUt' t«'t»nslet!it KoUTrOn HBd.-.l Hırj ¦_ Mnbadi var | Çok fazla kazançlar! Hayat pahalığın'da amîl oluyor: İçte çimento ve şark deri şirketlerinin kârları 500.UOU lira sermaye İle 40D.UH) Ura kftr biri. ınn,oon lira sermaye İle l jO.noû Ura ka r öleki yaptı Şehir ve Tıhhİye Vekili Refik Bey bugün gidiyor Dün ingiliz şetaretinde *iîySeB «erUS* ~Koldrlınr.. miioanaa-.in in ela-veiı u—mı Anıerlfcera f*aıek ümi «¦*- aH*c sakat ^ıf. Vekilİ Refik Bey, dun C.ltf. * aiyavri aUnif, bir araLk Safc-hiye mutluıjû^imdc mc|gul caV IBSf'.uı. M .-...M,., u. M. * duju bal d e Beremin n örn a rekat t d ocaktır. Sıhhat Vekilimiz anrBİmu Slbhat V.kilimiz yereline, düa İt-!i' .-. . ¦ fule bir âğa: .71 . " ı •¦¦ ; . Vekil B. Londraya ita gidecek Aldığımız ıı nııi malûmata güre, Sıhhat Vekilimi*, Aıtı--rıkjdan avdetinde l-oadray— da l...; ttrv Htı kümelinin imaj liri olarak dört Rurı kalacaktır. ir' tŞB6rl SütcîUerîıı içtimai Sut satanlar bey. ar. uüımek piy bc ekler Suı murahul kr. Ji' loıırdaıaus lılr-lışn.Siıulrıı K;ckkiJ iden ilendi aiiuıh-.îHcıi 4 Ktv b, yeni ülfe +eyc« dun fhrçngçm&ı kı ...ılı ¦ . ı it . . I :¦ . ¦.. II . ı ¦ ¦ ı »ili ml;lir Düiıiii i^linuıbı îjlVıtn Inll-i-TCTfii remff BKaeleıi ci'^'-Bib' ul tııM..-)diilj ıı-iı... Memleket haberleri Vereme karşı Sıhhat Vekâleti mücadeleye karar verdi t.ııııeaıir bar . «¦ h»ık' yt ¦«! pas ae ibrcu. Uuaı koidaa meauldt) bu» -ram w'» \mı»ı knr]i tmıllahııvıe-¦ ihr Tnlıcaul.t )1 aa

ıılfltftıtt *tı ıntlll vc J •W Buz fiatları yükseliyor Karaağaç Meclisi ¦deresi, İkramiye Taşlı İçin bu zammı kabul elnUatir Kanaatle; aVı«: idamı İma flallarıaa yeni Mr lam aa«ıı»iıt. »¦ flındljı h-d-r Em »Balı. labrK ¦ hiwı*ıın ırıi]i)(Lt(i i\'i' ¦e halas fcaclocCfcr. 7 palalık rnn aı K«rOlnK,in. Vadi para em aa «¦ Ugaaata «kurak avla. ak kalk tatn aln kamja alacaktır, adı «¦ faaaa— -e»ıM at ktah asae Mm aaaaaBBB naam ¦aa«m ¦ İm urıdilIBI lılıı-rıı-. I ı. nıllH'i anatdlltr. Harı* bu mm mı I{Jb üı&ldir. Karııaf't iri .bu Mocllal İdare ara m *• vaaiaVaı arHahca varde hır km* IkraaıHc ••nuk'adarl.-. * «aaattml laları aaaafl aaSkaa-rca ¦amaı aaıjMıı «aar-l aNaan amaı rddlkce vaaavaat''-,. Kunlnk ıı tadarla iI.hi- tu-Nutaaeaı necini İdarelini -a ınaal '. d*ria_ iMiaam;© Yeni bir aksam son'at mektebi açılıyor I ¦ - t-ı'ıl.1 ili .AL^ım Dr'.ıı rvûlv'.ıl mrvcuDuı. Huni—di- İni iliktik *ı/ 1.1. 1 I ' ¦.¦,'.,¦)! L. Selçuk kı: Sır ıiı melı l.nın.ı Al-jıi' Jı ı:-bu»knni[ ıvL ank ı.;' c '.t..etinin nazarı i.-Kat i ne I IIKARl IB'^. ııi' ıırarûı İki Japon tlcarel ¦3İ geliyor Kadir. Birsisinde Belediyelere dair bir konferans Nebahat II. Belediye İslerinde kadınların rollerini İzah eHl Kadın Birli-gindc dun: kır. muallim mektebi muallira-iarkeoYn Srba-bat Mamrl «. larafınr laıı "Belediye ve kadın .. mrvmıı etrafında sayanı "UU""1 dikkat «.ir knn- MatMM Hamil [ezam. vcrîliBrı- H. Ur. Nebatat H bu konfcraaaa-da avvetâ Bckdi^'c tc^kılâtımn mahiyetiuden cemiyeti yesin h iııncUcc halktan bulunduğundan ıV-.-ı-..-. ve vilâyette malcayear ederak ve ¦¦.-"'.'¦.¦!¦.!¦. ak e*an»»-târ. Neticede bBtflu bu if ve ihtiyar;! an n tamamen ev İşinin bn.ulı bir aclllindca baaka bir aey alı-^.g— an)dCBkf 11 ka-dWın euıen ac*£ul olduğu bu fpbi rderdeki ihtru* ve tabu kab itiycliadcn İBtiladenİn pek muvafık olacağını beyan cunl$ ve bunun bir aeneyC kadar tahakkuk edeceğini ilâve etmiştir. Aynen Ncbabat 11.; kadının be tediyedeki vaırfelerini. sıhhi, imar rabrtat belediye, rouare -oet umumiye *c idari nlmak üztrc ayırmıt. vc bunlarda kadın r uh vc kabiliyetinin, bediî . -v - ıı mı oynayacağı müfit rollere iıarct etmi. binnel'cc kadın erkeklerin .arifesini tamamlamak iatr-dlğini vc bu cereyanın erkek aleyhtarlığı dcjil iştir aki meaaıdca ibaret olduğunu .û. ;..-¦ ...nferan-aaaa nihayet --ermiştu . Kcnfr-raaw Ha im alar tarafından aid dclle .ıli.:-üıı:u.)lır. Müteirerrlk ıvrupada tathlkat d.. M.-IV..I .( ufvl Porcr ¦ııi Kcbi Hnm Sib .nlıkıı ad-a, l'ııii. Ilerua ¦ ıkjr (ataasaa haber ¦ atab'aı. I'aat aVıdra fa saa ^ıtı"*ıi." ı. ulfeL^v kr(. hala* cıa inada -viulv». ¦ 1 . ılVnn vı aMBatVıthrl UkUrh-uuau* ıııkııtadarak fah-ak

¦'¦tanda .-*ıı'. ıııMbuaiıını Iltteı tnı buıru uldutıını »nm •auAi a;ıtprJek#a enaV Vara mlı hayvanlana muayenesi ırakûırîı: ı! V KBVBara SNMareııı k lulgar muallim Mlsallrler buDU» boğar bir ten«zztlh yapaca. İ1KI ılK andı . m ¦ fır .ık 'ı tİr t_ iul.nr. _ Sigorta tarifelerinde jap vcnzitât yapılıyor ' .. -ııi V ..-I . m. . -ı ;lıf(a tori. ' telerrnde lemilSı yapılmak nere-tlfr. bo tcnrilaıın vi'or..ı : ^ C(1_ a*r • m-mdı. v 1--Jİ: dhrecc-,cs| • w "de alacalı ramnta edlimokKdir. jJO ' Kımıl«n ballın lijorln «t'-ıiıi i umaın e de Bar. iddîla» icra ,| j-wllhıır;nr. Mu laıfltoıa antaraa a. \ nirurla febrbcılerlnc baH. . hukuionra lHÇ,ı/r«ın biı m.-1' ¦. Huıneli'ıiMi' ,ı.ı Kollcjl ah tiılenmi' ıı. iJlv.I ilanın nuııı aaıyraanı Huşun l.r. hartan m aulh Uıyraav-aa BBaaaaMI ukajerr-t- vk 1 İde aaa hacdanr har ayin ıcıa alarak da aaataddrt hediyeler •eritecektir Bu atan-afatlar b.ı.m^. ka-raaan garale rey veren kariler afaaaada kur a II* bnıi cc klr ¦ çektir. Muallimle; Haybclıdc susuzluk 'aralları rıaaMsı- ve kıdemli' bir- gazeteci arkada-fimiz îrtihül t-tti Lmubıar vı kıdemli c*1*IMâ arkadn-İKn nıııdaa Münir ala Kim çK|Uea BcJa •'auikıhıı -ı".ı dun ı.. -ı.ıı. rabnııint. kBa;aıajiur. Maaıı Mey atlara «ah ca»ı Mr aıiaaa MU. Oaaraaa caactci IS» eeetnMf .c acarca baaaa amuaurrde ı,ıl )alılır. Dıa dalaaB Csı* kar bkL-ibb akam*. a.k«aa BaM «e aa bara ¦» Kfreaaat. ru aaa a mmt* «.M Ar.d¦ tıaadlı haldi rıla.akBB. Malima, i.il'ii.n baban er, aMe^aSaa bu Mhaft tcrlaMi aderek cenaıcaıa kaldırııınal^ln ¦¦-n-aı UrİBaı edecekıl «lıınır B. CkddCB , jl- I ,ı, varlteKiııe «adık baldk Mı «rkadaBimi'ilı. aUcatar la ¦ BİcKcrlaılrl arrcdevhea hca-dlmirı de ecede ¦i; ı¦ -ııi.iı, addadcrlı. r kb; yara OUzeUerln resimlerini ve bu kuponlar' saklamalarını muhterem karilerden rica e deriz •Jün ui.es-.--*!«ı «ııııme aı-. mtıır-ji1. MI vaıunda plı^-.j. olarak dinlt-r-Jİ llnlruvı ul oiıcr uadrıiv ¦ -T»iiii ,'j iürj'uic blnâ akut! ıiı t .• • .ı *3nra » Icıın-Ji. ıtİRcr «atıl rvıVıııkıuıc ittj SON TELGRAFLAR Barem lâyihası | etrafında tetkikat |

Ankara 9 i Ha Ma ) — Buta: Türkiye- yunan Müzakereler bitmek üzemli ÇamhnriTrr 1 cc Tahdidi teslihal İngiltere harp gemileri İnşasını bilârnuddettehir •diyor 1 .. ...ı ı k A. t — Maflrrvt Hayat pahalılığı^ etrafında tetkikler... Verdilerin iraavü»iû, yeni »eıgÜer ve inhisarlar i\ulası. İtlara husutsiyelere vc ıSHeirTrele allik rüsumun teremm, şüphesiz ki hayat ıalıahlın ürerinde nıüesı-irbir Meclîsin tal .etkîkat yapıyor pjpgf" Ankara » ' H . Mu.) Ihrıal ¦*.ı.ı bakbaatı AAruuutta i.ıüihk Ktt C* 1 \S M\ B* ..... h ann oüic »*löiy«uM ıe atftı-ıi*.ı- M .Vâller nûHnu --— T^îlT^w^l!r' 40 ev tamamiyle " ı bey Mull:nn rrlotraee lenlrajtn J Ana T'-'^f' bJ"ul: hB pncdB yıkılmıştır f -,ı Tu*...™ ataUı« M^r™ «,.ı-.-. m+vnm- "' -'-HııTrm ı- rıiı ıtı lalıııjl me-ar»- (j ı.ı,.ıı ., I.L..I ..-..ut. (««ıııı atı tahrip etmiştir .»' airrm Maddi »i laM a*k *-.mın - ı def.ı -nıı ar **^*ıoid« /_ ajrkeı.nde* Allah m eMaa; hıann hrı jun Mr mrvrıı tıkıyor 1 I "ipimin."' '.("-~uı« -t doMtanmsaifl ayna-u .lan taa ananla, «• da aan «Mana nı tasan* Baysa fani yansı ır .-un jfc.rm-ıt'i '.ı./rd, jaır. Farak «adı imden h.k.tdırkın di.of İli . lıı-ıaıH kadar Ikınıl, nılla 1 IMIrefe uranı ek kadar ini. bilirdin rden " lor . bir Icild k I evelıkell bir baila. um hemen lıjı. İD lira ıb. bir lUrU Allah akıllar versin ! .m Saatin yard-ftn* (flrs ^¦»"hir tncma dnmBıılnda "Milli !"¦¦ ismindeki anisi içi mr lakım erkekler İki , -unj ayrılıp - ... ¦ ı ıı-ı;.ı. r Kavganın sebebi bu uruplardan birinin "Billİ De .. Um 'kahpe- demcU. dHjer pu-rı. ıı da bu Ununa yıldın kcsa tuna ¦ . ı . ¦. . reddeını.v. :- ı m-i ai r. neticede İti laral "Bllti Ito*_ on cia ıi''¦if İ t vumrnO. bir iyi dûiBımOşiar. 1 .j.--ı: '"i.;, m 1 ftlı boaa ne -Iı ı- ı n1¦ ?. M ıHrocsKir. Amenkadabl bir sinema nntsHn.a Rnhpo olup • ı'nı-ıdı(ı i.'iı Kıanlsnlda «tepmen, llak akıllar versin dert» : Izmlrde hir tevhll ıa hava MUslot Allısad» allnrlifn ısyunlnrı 1 mayıs münasebetiyle Berlinde kanlı vakalar oldu ' |ıu " ı ¦ .ı ¦ ¦..- inha | dıı arbedcUr ulauMur. \ . n... ı — «Herden bîr kipi olma*, hlr çok kimseler de yaralanmıştır, (evkil olunmuştur. Par Ista Parsa I (A.A.) — Araiaunda jxı icacbl buluaau ıı», kişinin lhıiali Mr tedbir olarak iden lovklf edilmiş olması sayesinde hır Mayıs (SnD Pınsu boyus bir s ut On İçinde £cr. mitti aı mımtırtorının tevkili Partain boıı yerlerinde knmtıaisilerin ıaha»}0t projesini akim bırak llrnlenn hep-i .ı.-.m Ur eri

hfivıyederi labkık cdlMİkleH sonra -ıı mı Imı-ıiı . . ıı.. ı arasında mebus Oorioı üu «miycll belediye -'.11111.111 Mr çak kimseler bulunmakla İdi. Saat yirmi acc kadar Kransanın her hangi bir tararında hiç bir hadise ..mı .ı-n ¦ r i-..'i., btra-haaların adedi niabeten azdır. Valarr Mr kaç alay oıUalerlI bir Mirim c Uknn dair esinde barı sokaklardaa gcça»*ılr. InDİlterado tundra I (A.A.) — Seal 11 ye hıdar ne Loadrada ar de Ulavctalarak I Mayn nıHaa^betıyle ü .-.-.e müsaade olunan ilk alayı ¦Cfkll IÇln Lnuın Squırc Oaliadı ¦oplamıslir. İliç bir OudUc ulaıu-nıılir. Mn-.-ov.ın.. Mo.kn I (*.*)- II ....... eıkaaı de siııcra hctctl ıraıııs ¦ ılın. ...... ., .n. kadın ve «h«h Amerika ıuıukıwl aaaadc furdiuuH aiıaa ajlal ı r • aoahksnadaa *a ınıriadaa Mr takam skıklaı aask-Mltaa I . «iye kaıjı saklı Immlın.ımı hımışı ıçıa aatea *¦ pntlı .--i.. ıiıi-ı -i.. Nırrtamla-ııi ¦»kil.-ı. ı cdııı ıltalya «İradı, patra sc 1.1 dadaısaa-urCSaiataSur mî.t— »d.ır..*. Hertta ı ( A. A. ) - Aksanı ta/et ol «ta— cbsensı. abMlcaoa k, ki 11 - ¦ 11 -..... ydıdaden laMtad edtmeoaoırlrr. bale oi i fan balı tabu 1 mrtro dalı M, Lüzumlu bir hatır sorma* cşlıur «caıeh&r ¦ Vagacr „ m ıcveeıU o£ır hasta lansem hu'-ıjııe.-. giM 0Oİ ve I'ı i ihtiyaçlar dururken Koaser* usnryaplırnnlur Mr hayeı volımk *Vk)tn(r„in dul lavetsiala r-nı jı--.ıin. musikiye kar-¦esledikleri osk ve ipıilayı bir ¦ .jı-ın- olurlardı.. ıda billtln mumu lir yanlı kumau uıyabaklor undra S (A AJ — Tıhrandan i-iliy.)r: ksr. salUfffnin İnki-H (crola vc tcıhll nukaditle a hı butun devlet memurla Meclit a/oiiııın bundan îonra l.j IM-I,ı:.)ı ı rı.ırııl elbi't ıı ırıımc ne^ntrnıjllr. | ' 1 I . . I 1 I ¦ I I I . I I ' ı I I ı I. y. Kimsesiz valan yavrularına yardım edinizİD güne kadar temin çektir lınclnnıl- y«ı t.-r!ın.ılı Alınılın Ilır dınıı ıınyı- Mlc.17 mııahcrl ¦ ¦¦¦¦¦¦ ^:-Jw m x m mf, İRESÎMLİ AYİ r, ; Bügüıı çıktı | 1 Bayaîf Navz hakkında ! ıhedenume^ Kail-ene ifratına devam ediyor.; ¦ ¦ ¦ I 18 (.'um huriyi t HİKAYELER Dilenci ile hükümdar Urkob şirketindin «kayel Harakalan latifin cdıvıırln-m Spor Galatasaray Aıla-tizın Şanpiyonası HVukuat M Galala sokaklarımla kanlı bir vak'a Bir Rollsînıİz vazife babında yaratandı /um e'ic Galata vjUli' nnılıl mı-'Hjı İj ttMfcdl HBaDri kanlı bir .ırhrt.'.

Borsa OOrjcoooGocooocoaooooOGOOOoocc o liuyüıı | A I. H A M K A ila i l'ııllî ( D m .il Et. üsab;ıkal;ır fcsnlı lıinır Bu IvjOisma devim ederken lriray Ötede ^'i'iet '¦ : l . .. j... ı , .mI R blı cinayete m '.ııl olmak için vık a nulıailine urlmij, kavalcıları ajrırmr.k Htemİıtlr. I'akıt bJMmsı.a Otomobil ile tramvay mi iademi-ı Şolör Halanın İte ıl 1 1338 mimarı) ıcıoıori' İl» rainin ATımedlu .'¦ıı': Bam (ılı ula iDÛMÛroe olmuştur. Muııdcme n-. ı hİBİımut Avnl, Cemal ve Ahbalara apın , ¦. hakkındaki İki otomobil karan karar ratadlldl Ali karar hçveti ¦ ılıt: 1 ıcııLiıl 8 FIX)RA\SAU § KEMANCI ılır j oo oooo ") oo ocoooooo rjn ooooooocı Sl'I ı/.'i lı ¦1 Millet J Sekiz mil»" ıı.ı hitli* olan J • Gİ /II. MIHA ; J mıı.ı//.ıtıı filini J • MELEK SİMAMA SIN Ad 4j )idı.|i »ıvrrdlnu 4J" ^ Büyük ¦•«•anakaran 4ar - a 4) dünıiı d.mıdır. d «S 4 ••***«* Ferah Sinemada 2 filim Ticaret vc bahire Borsası Uflnkü Zahlra V«*orlkrl Clant Aagart. BuBda» İU Vı , fi | ûırJ AfiIbUı laahUM _ _ . _ Ua lİJOi Ellili i" in no Rırvi V im ııık IMtl rb Hlılul S» 1.1» no Iklbil ı*nı (Cl UfSaıfl I1H uto Aiıia Ud^yı idi . «1 akran IE0O Mhl ı mu '- ¦ı;o 1 i. ... a io Buytlk Mıcna Btt.vıÜakıyeıleıl Hu), .i wıin bmacı ftkat oUn ASFALT fil minin OJn ıktam ine tdjkStı MAJİK SİNEMASI i (in Ciddin teat flı ıffoki t: olcuıur. Bu ilimi fayını hayra, lir iuiMI* ttınıll eden GÜSTAV FRÖI. İH BETTİ AMANN bılnn (tmaıakltiBin maj ve um kil ath(|Uııiıi kanr.mıi^'du Müf «bakıyı i'i ıl ıtınık iti. uitoiıdıin koeanıaı m-hıfua ıdhılı. I-ıanbul Hayvan Bon» TlfJ 36 K e.-. sabalar ıM ¦ — ¦ [affı l den Itibıten t sp@ bugün M MİLLİ SİNEMA O.A H SEFİLLER ' 36 kısım ev a o; wUU Âli korar beyeU ıtja«Und«n: Y-ıiAiıUı mıinr.L.Ja Baji otklyra m. J. .|.ıu". n.. kabol lîolıyı

lı«/f!l ınalıaıoc* hldcma-j devirce n'.. İK'JicJnLaa kıınr tenimi; ulun ,1 rciLıj— tBDBfdl 1'-v: Alltmnıı Idırt. ııuOıeTilı ntomrıbll Pı-ıfL'tu Mibal iım'^de tO mıcıya yallijı mıı-ııli SUCtıÜ njlıır ml:ll;ırpcr~nCCn: n«Jne3Ti4sr ız kendini ak İntihar Ti nafiBları CİBfl Okkı (latı As|;„r[ AlBBlT* Kn Kı-_-ıık ııi 1 la) Daluc ııo ila Knııının 111 la) fa liiciıtı.ı Iibvhlrıl Un ıiN.ılen :aııC*.ı ve Bu „ ınûktrt aırtıoda ımaîi nıuiinv naraUı notıkct vt kııın/ı mJlıseyr r.ur.'ıt: eyle. möıu ılil ı- Utlldodl EaUtCLkla l-U.lıV. Iih^IiIi* lUıı: Utıral ederek Liıtii: ıtıyı hıtnıw eylıcıtı miıiK bkaakktt "ı^l! lnı.fiBrılin ıiuıılıı' zaac ırı ra^ıt olmuj kiralık sayfiye t.'. İl ı -ılm M. mokiopiari eanadatnamalnrl 1 ,,, (OPERA SİNE MASI [S I) \ $ J* Meşhur Miıenu vıldıikırı f JOHN BARIHOR. KONRAT VAYT. MARSELİEN 1AY ;* ı . .¦: ..-ıııd. ı pek Cbtllı bir surette tcn ilen İ SERSERİ SAİR 3 Mjvli I'JİB Büıtüını ta fen isteri rol s Hçürn Cumhuriyet' Matbaası - na üsten bul eogouoBDu G.«*ifc»e«»?ı *vs 'ti' .......^^"'"İi Emniyet Sandığı emlâk müzayedesi kari karar ilânı üçler mubj.i"* komiayo¦ ündün: Altıncı Büyük TAYYARE PİYANGOSU . üncü keşide: 11 Mayısladır ".ıi\ uk İkramiye: 45,000 Liradır Ayrıca: 20,000 16. "JO 12400 tU.OOO Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık lUr nHlhAfat . tu feşl'lefle cem'an: Numara ti adanana* tır. M4H ANGOZLARA tSl|RTO Upiıtoltı i(k-ıl-T inhisarı UiMitbul BaşiMUdfirlflgbndfn '¦»&M vı- MâHJvccl ntudı a Üı fcK& i'k s.ıttcı ı%ji Jc vı tein? :cı 2 W I.jcj; faik vaüfius Syk rdünt. UÜTAZ ftCNKl.1 k;.mtau.. ara/ ıhur ııııdjn MAHAKCJOZ TKZKttnrJTO kinü emün ) ıılml Gümrükleri liiüîindcn: muhafaza ftl£«DAR ADfclER VAPUfUAfU «ti li.lı Kaııİ -1- |Mi» Millet • ¦„..! itlin» • r.ıı (3 J-liVn/Hm hurebcilc artaa* ?«»h'. :. Orık., (irr^i", « 1 )¦ aihu~f 'i t*Mt) İAe Mjrjıjjf MıJuJ|l; bianükl Irtclntı.-Istı-ıbol us* Dfekai Vanlımı»/ 10 m». jMın tdl*'=r M frecnn |nU 11 ¦ .1. 1 1. • . : y.ı BAYKOaN LAYN * Juij Mjbıı- _ ı jpuru ır»wın rıt- pnOcrbıdf rı:ccal Biuliic «• bkv ndı.'i; C »cl'crüvın

I ''I I'....1 1 .I'-Iİin ... Juajun socra Kühcikv i| *= wh CSravt ıtcarivc tahmil 1LÂ.N raiccuc encümen] U'v.Lı ve lyıut d-ut 11 kbÇ'ndii Caîalfc i ¦ifikıir jubcrlnc mı İlân Ki'' " ¦ ' — *—« Zlfuıi DoMmi «»I 4H..UBJ aaaâ!w •-' tir- k)UU lUfirıa Of* f« o*» ...1- »¦ »— k- *w»a* aBfmı l-cıylnfl-n iim1 Hmkıu» ıjaı-lal oku " wan uıuıuitddt lıUjı flrtlMj ».'..U-.iı Ba MMiılı «i»» '«'*'¦¦ C»a* «w m ¦ at*» ¦*«*• - ¦ m «O» ' a*M»h.. tam e—t ha W tuaias ia Mim m tay aa«a fa» **•» ¦ ¦ ¦* ama ar faanan «it »i anı jiji Dbbmi aBa*««akıa autıa nıcn» atin «Uı har* -ıflulı-u c*Ia BaH ¦inıaiKM iMirtıtam-a «ti- £j*u*nıı «•*ant Enayi :C» M aA. l.ıı.. ııhaa KarUnlIuKcu ı«Ua •imı«ı iııiniarar aaandui 0~ı' Vju«m ii» »lup ı-ıM an man a—aı- ¦¦¦flUa-» t kır.™«aar «««•; »«¦»¦ ¦ — - -. a§ ¦¦ ««m. frat— »¦»-» «m dr* M*ı.. ¦ M» ala».» awvan mmmm nalkaja: UraMr haua ••* mm Ullp nlw ¦»¦•j «Iub »1— Mi—lıı 1 11 jajajajapı laUl nulniDı«:ılıın maaHı 1 . ¦_¦ , 1 ı., IUBIa ,bm «| daftıaıaat. Mi m • ¦ajldâıılr ItUor OIBLimit çtfüL ı.lıceuıekıl ANİ& (KİM dcıulikıv Ih SCfM 11111 lifi lll(((*îltil Hantal »a de T.ıvy^^r^^rîCn " İR njSTAb'I crı Şehremaneti ilânları Kira oUmıohüicriiHİe teuzilâl: ŞctrcmattctiılıJen: İlk açılışla üü kuruş yazaıı kırmızı taksiler 30 kurusa. 40 kıırıiî vazon 3 nyeaeıı: Mayıs 929 Cuma günü nl'iı \ ui hûga£iL*ıııe çıkmak ı^tıycn 'X olmak ÜTicrc buşiındcn itî-lecelair. j'.ûlı ınalıallcriDe vamlar. seferlevk*. PjaTAYYAR v/^^ai VAPURU 5 mavi» Pazar CclıboUı, Çsnik 1 ¦ 1 -1 (Yıirrl NAİ« \ APIRIAKI izmir Postası Sen. ıui •¦ p.uiiiib i.;.,-, ADNAN ... öincı pazartesi '".t C.dn «tıı faıı fraMaai LaAı ) .( iMitutu ibbl lııatnhıı l'ı-Sal( btnin tda (-rf* IJiNMak 4aniH»İB 5w Trıaan I.. J. :3 -mit 1 anın !•£••¦ ı-ıiibMl. hl.Mii Hıytlu IHI İK8İ Rum ıtıiitc Seyrisefain Ot i»lala Kııprû 1 2MS.

^I.ı'ımmüyr Sual î?40 Ayvalık sür al Postası l\i:nll( ¦ vapuru 5 ıajı| " .'Iıde Sirktvi rıhtımıııdj'i Ki e rilihıaı. ' " .r..ıi^. KıvU-ı, DJrcıaiı. Burhaniye, Ay»*' iK mr»knr| .1.-¦- hır'uır Utunott.r.a b£| 4lur. L.liböld tçlu yalnız |l"K-\It/.ON ('IK'lNtl POSTASI İSTANBUL - Pil attmdı Ut . ANOROS .¦ Umm l«J i 1 Mfaıh ranrls 2 . fiıtl» -r" (o da Hrrt» ou,m 1 ur. ¦. H âa . -II.' ı İMİ il hHi Ma»l Mali mıs\a\ii 1HİIIH ınra* vr v trkaifiıııtı«?n: Vilâyet daimi encümeninden: lk posıası uru l) mayı» rc nhumır. J»,lj:p*ıki. unuln. JJ!. «lı uvınu . 1^) remil. fd-o'S Hareket hasebile MOBİT.YELER PEK UCUZ satılıyor | STLYANO . \NAKI j S buyıık m.ıbJtye labrlkuı j § Salon, yemek -e yatak oda- | ? Un lakımla... karyolalar f lai re «^*-ew. SATİLİK" Kıvmdli dükkân YERLİ MAU •»¦¦¦»¦ PEŞİN VEKRSIVK Vatandaşları mu t n yerli mallarına jröslerdijtî ragbetr binaen KARAMÜRSEL, HUKFKIt, FESHANF. ve SÜRtVYA PAŞA MrBtutat la M hal anaca Avrupa mallanan rekabet edecek surene İmal ellikten humarl ar -.aCa'anı.ıd" mevcuttur, Merkür kuma»- um tarda ıı takatle elbbe İmal etmekle oldu* umuru uhıcrem m 11,1e- şğ Icrimi-e art ile mtlnehirfı. Telelnn lal. 1702. _ Mm öâ , IŞIK .. .,„ amm zade: Ahm.ı HştUsJ rgBgB~BcyıKİuııuıı en güzel bahçesi olan «¦¦¦BBfin PANAROMA HASAM MÜSTAHZARATI Bahçesi aeıldı Cuma gününden itibaren her akşam Mr KEMİNİ Kİ. İjNCE SAZ BBl lal l\ m::\ Satılık hane Satılık hane ÎE 15 E D İ İL K B V H ARj ¦ Hasan kolonv j ası I [asan sürmesi Hasan sabunu Flula Dantos Treparsol, Malağa 'ılııı\.ııııı i'iı ıniıki'iııııırl ıı Hasan kuvvet şurubu Hasan Zeytin yağı Hasan halik yağı Hasan diş suyu Şerbet nıeyva tozu Ulahzaratıdır. Avrupadadaima biı im illgi kuzantıugtiE KODAK İr KÜÇÜK ÇıFTLıK PARKİ-; | TEMİN EDİL ÎR J d İlkbaharın bütün jjüzclliginı vücude bahsettiği hayat 4 ¦ kalplere verdi*; saadeti bir KODAK ile ¦suhulette ¦ ¦ leslrit ve ebediyen nrabafaza etmek kabil İken gecip J lerioe meydan verecek ¦ ¦ Alaıpinüt fotoğraflar için MİNOTEROS kartları J

¦¦¦¦¦¦¦¦#¦#¦¦. e» d« **•••««**«•« Hİr t-oeiık bil'* kodagi î-linıal edebilir. HER YERDE SATILIR! iinüı fotoğraflar Lehi MİNOTEROS kartla. EMLAK i1 KVTAM BANKASI Sn.ıav^i 20,000000 Tiirk lîravı İnşat ve Emlâk üzerine müsait şeraitle Pra ikraz eder Bilumum Bank?, muamelatı İstanbul Şubasi Batıcekapı Tatalon latanbul: 3972 Saülık hane; Doktor A. KUTiYEL - Eksttirsk auklnclerıyle belanyuk-lu'u. iûtar darlığı, nrosial. ademiikUaar re bel gevşekliği, ott ila liren-ağrnıız tedavi ede,-. KuatCree Börekçi liran taralında W" 34 . Satılık Arsa Filmleri ve ramları liıiiuıı tcue//ülılı'rinde sana arkadaş olmalıdır* ar. Sen onlarla en iyi celeri elde edebilirsin! Lüpeks kâğıtları ile Iııllı.ı--.ı en mükemmel kopyaları elda etmek kâfidir. Ehven îiatla Acele satılık Şevrole kamyoneti Srtntl Demir ¦ ılı ¦ 1 F- .ırı... ,ır davalarmı da niyete meıuo bul l-'" ı Mabkrme-a Birin, i llı¦ubul Hıblun D*k Antrepo Sır. ı :1 .ı 1- ı - ¦¦¦ılı" . 11 .¦ ı l.l[- ı ¦ ı ıı ... .ı hanın da (*" ıı maralı «dad* ti tllceardan Mü-*" MaUıertç a* ır İkame olunan nlscuh *«»»ıııIvtaM ¦¦,„ ,. : ... ikametrslul i.- ı -I ¦ ı. .1. , I ,u ı ' ı " -ıı-ıı BUhBe ı kanvnanun 111 s" 1U İnci mailne kendisine lllnrıı (eli'.-ı.ı.ı karar sertimi- ve mua)»• n : ıı ıı di- ita kdman ı.- Nıc.ıt ¦ rai-¦ -iı..-i-i.il- ı» n Hitaben ¦ ..ı.ı ¦ n Ununa Kret ulunarak kanunu meskenin rı.....ı' -i .'.il . tekrar tek¦m sı m kaıaı ı i" ve mob.ııla 1 ı ..i. . ı ' "ı cumartrıl rur ¦ ıı ttUb edim» oSdaıiu IIİu M. Arih BtSINCİ SENE - N 1792 YUNUS NADİ İdarehane*!: DUyuıııııınıuml e karcısında dnlrel mahsusa Telgraf : İstanbul Cumhuriyet- 1 Posta kutusu! W t« Telefon: $b?2Sİ*tm' nbaurt,ı2*6% ""¦•t 411 Cumhuriyet MIK ÜÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİVASİ TlRK ca2ktks1 CUMARTESİ 4 Mayıs 1929 ABONE sikim I MOoDtr: (Terkle İçin Hariç İçin SencIlCl 1400 Kr. 2 00 Kr. S aylığı i 750 Kr i 1450 Kr~ 1 aylığı 400 Kr. MOO Kr. Nüshası her yerde 5 K SU R Sıhhiye Vekili Refik Bey Dün Amerikaya Hareket Etti Yerli malların revacını temin için bir içtima yapıldı Şehrin borçları j sıhhiye Vekili Amerikaya gitti Manbvl hıİniıı dahi tahlili- Al., laımı(S Bark! Mr bar*n ınıdı h l.ı l-ı l.i .¦ OSes'ek*! pbt ı. İdi. fbrbl. tipti kuponlarda ulduCı (İM. umaıul naiptin tot.rı pıı.ı kıy. lıı-ll.l.ıılıı Refik B.i bîr çok kimseler teşyi etti ll,ı ıv...i ..¦ Ij'.un bul ila. kilit nlmah ı — .Ihc.H.Ijii-fcaılf ve lavı (iıımtı ırk hanlın. II|H«) II. »I h.llfln \th.ot *ı.. r.M ¦!. Bİlıaibab • l'f «IrKT't ter**ı

•t*» taa MI tmııı ta aaes'ele Ba»t.dıra.âl 4.U. bal».l»l»dl T» ¦*i%ı ı«k*. »««»lı okra liur «U ¦'¦im ¦a Mlltrl iniıt»II. kıiiılı aak Unadır ı ...i--. ılıkır - ¦ . . . ııın klc olt tarelrt ındra m tadık "IdijI ir un htr ».!-« Ua iuı.ll.- ..1.114 ı.l'un Mh-ftithıl "atiktir. v- l.l.ı.lı.l ıichrı ırktır. yapı im İbaredir: lalahltrlll ilr raUltha*-» l-ır-r -. BM 1 ¦ kakın nal re lıtık•alfol mu 1 • i' ¦ ıll,-ıak. ' ınna rn kati ııır"' kanır. k. «m-tı .¦ ir ¦ H!»Bf ıki'iı «¦!•) Kt an balan «ınulu1l1 . mı- . Kidir. I -ime.' • ¦ ¦¦ fcaa "mt «e bre •aataa aaurarfak a»aı»aıat.t «lifaa, bakarak kkt kar * ^vı)*'um •aka.».! «afta «*rW*. «11 hı-bal.a aaeaaaıra amMal BsMaVJkUerea bat I*. «M* «...i--" m . Ilının r Hımtı ı tkıd» Bir FU-rdea. -ıııtı ka ..,. lİMtı.lııııun r Bula Bfck* ralltlrn B.m..aıı.ı. I mm îıu (aldı ............ .1 ¦, I tılrııhıh* rılı»ln. .11. 1 m. I| blll"l If BIİ»H" iden .1 - ¦¦ ' ¦¦¦ M Ih ma Ut tır» i ¦ rot 4X11. lakıi balını İm muvakkat UıUıılAkrla ar tikini darın ıım bavın ila lK kıt ullııa.n a «ert»d-ıı lüt Vı tu dalı " ¦ . -ı ¦ ataatıaaa Mt kaya maıtau. a» dl|a« Ur dal • ardır bl ¦ ¦ . -¦ ¦a*bbı *a I laııkald». h-tınBol ıraMı lapaıı .¦ .. kaUUıaaaall al»«I ct||(t |at Fin 1ri *,u kar a—'aUdadlr II aatl 1.. "ini-...... . ..1 ,. , I.. lııtlnul İlan itlik alımu raııdır. l.l.nkal .İki aaı-vall Bu kıriar rı.imin.a» m ninni atarı Mt ıthlr Uftk alttuiıı n.r lkkılr mı t tın t olmak iııı. Iıavilk ..... ..I. tlıı-O MU ı.l.I..¦¦. 1 ıııahlaılır. i. m har I....il '1 M ti»...„ıd. h.l l.nılrdlr. laUııbula k-kııil brrnaMİar rrl-aiimrk âıaMr atırt i-»»l.ı.oaaluu «atı 1...1 ı.ı.. , Ma krı laııaaı hacI.IB.-. !., ...v.ı II. .. ¦ ^llu, Makaıab ıMaatali ,^t, Olu aaaa kd-«11 »HM** «t—tıııdıMln lıMk.a , ¦-¦..!*¦¦!" ...... kalaUt lıiHtMı »kıkUlıaaV adk.au 1 iki aı-kbı aartaı Blıl dannana raıtldi analıltttı alat.b akaada M ııu.1..Ilı alat.h Mala». diRtıl iark lir laıbıu 11.ii.ii raııhrıl almak nuklıtı. ¦ ....„- Hadi vek/ı B. garda dotllarlylc vod'İj»ırknn Amcrikayıı rrftnrrk ürere İki gün evvtl A ok ar adan tİ. . ,r'-i'. Sıhhal v« (Iiroai Muavenet kili R«lİk Beyle Vekalet HıhiMihha Müdürü Atım Bey dün Avrupa tarikivfe Amerikaya müteveccihe eket etmişlerdir. Vekil Beyi ista*yonda Vali ve Şehremini namına Fmanet muavini Hflmit, Sıhhat Müdürleri Ali Rîra ve Neaet Oıman Beylerle ban mebuslar ve -1 rİ31 I-' jdıııiaıı ılı I: u 1-'.V. Bir polis müfrezesi de re^mî selamı ifa etmiştir. Vekil Bey Berlindc bîr kaç gim kaldıktan so ra Hatnbuıg tariki ile Amerikaya gidecektir. Relık B. avdetinde Londrayn da uğraya -ca k ve orada 10 gün kılacak lir. Sıhhat Y.ikilimi: "Rokfcllcr,, mueueri tarafından mOtcâddit drfüla Amerikaya davet edilm iş ve Refik B.de bu defa gitmek fırsatını bulmuştur. Refik B. istasyonda gazete -çilere demiştir kİ: "Almanya tariki ile Amerikaya hareket ediyorum. Bu aeyahatîm 3 ay devam edecektir. Amerikada Sıhhi tetkikatta bulunacağım.^ Büyük bir Orman yangın ("mglndc n"rı cece fundalıklar nıtugmu* ve alc« ağaç'ara da lrac( ¦ —¦¦ it Gece hava -ikin otdıı*antlaa bUltla üıkll dar ve ckvnrı kıptırıl olmuj 'mı?m thtn [•.. .m--, kadar devam vdîvordu.

sı» nts darspr*i87 zihniyetler deglfmeli! Gaaeivaaâı bat muddeU," beri. tamamen ballım rfkânnj tcrcilman olarak el ıhlıkin. ekmek narhı, w.¦ I • maddelrıı İlle kontrolsurluk gibi pjh;lılı,ı,rı belli bs}lı irnıllrıı hakkında neşriyatla bulun -atalttadar. Diın kulağı tn.u. ani pah i kkkla uğratacak meelride bulunan, halka hırınetle mu ¦:."¦ vr 11 - '.\- ı olan muhterem bîr talin bu neşriyatın erbaini 11. I- ı.lı mahsuBİara, gaıetc -.m ı.n .-ı trıyidine atfedecek kadar basit ve tayıf dklsinmeğe başladığını fısJda-ddar. Halk thlAİ.td. pahaluUU her gün kar«ı karsıya bulunduğu ve onun anlarını her raman. herkesten la hissettiği îtin, yardıklarımı/ ralen bor kcaçe malûm hakikatlerdir. Birim yataaamııa ne ha Bu ¦ejrij»» alakadarları iraal , ika* «e vaıifcye davet asak-sadife yapıbnaktadır Bia hayat pahalılığı ile mücadele varifem-ıi yaparken, barı idare damlarında halâ meveul uduC et-drğinü ve ,1 bu kota rihnlyctl' de n.«kadere etateh lifim zefaiyar. •u.onıı' Slz n«t deniniz 7 Sıcaklar birden bire bastırdı İlkbahar böyle geçersu ¦ yazın ne olacıık 1j7ti sıcaktan birden bire arttı. 1.1 iı.ıiı, evvel kışlık paltnlarl tenlere ceketler bile farla gelmiştir. Uir çok kimseler ye-I eklerimde ,1 w skvl avasss^^aBT^assssT «s P

Komünistler Mevkuflar arasında bir kadın da vnr Kii.ıı i"r.' propagandam yapmakla m.ıınuntn levkil idilinle r araıında ¦ si criak I î katko utmak U.-it- H Ruh e Bul)(arın tıuldndugn sllylrınmektrdlr. Bilîm '- '-lılı.ırn I .ı-ı , ;ı r:ı:.r.ııı bulunan btyaanamaterid her ı--r-ı bir hal) ı.-.ı-'ı laralıadan «fad-is. nim resmi ve (icarl m hiyeti balr bulunan bir . nscrbııl memurlar taratıoılaıı yarılıp labc-uilcıck Olcyc beriye candcrllıitti »illa (tırnakladır. Arkadaşımız Münir Beyin cenazesi ihtifalle kaldırıldı Matbuat cemiyeti azası merhumun ailesine 500 lira verilmesi için bir takrir hazırlamıştır çıkarankyaİDU ceketle gcımis-Ltrdir. Sıcakların baMırmau ürerine tokaklara şerbetçiler dolmuı ortalıkta buı kıtlığı olduğu için soğuk bir sey bulabilmek çok rr.ıliıl olmuştur. Evvelki gün bararel .11 de-reeeyi bulmuştu. Dün de 24 derceeyc kadar yükselmiştir. Dün taıyıkıaat 7 dc76ö ve aaat 14 tc 761 milimetrt îdi. Rüıgâr ekseriye ile poyra dan esmi|b' ami sür'atî saniyede 5 metre idi. Dun arami hararet 24 derece, aagari 19 derece idi. BugÜo rüıgâr hafif olar ak poy- | raıdan eaecck, hava ekseriyetle açık, birat bolntlu olacak . şekispir perest-lerin protestosu Hüseyin Suat b. Alay köşkü yaranından 22 zate cevap veriyor OUnkU içtimaa lallrah adanlnrdan bir grup Paramırın dahilde kalaraaını temin etmek, yani ithalâtımın imkid derecesinde aıallmak için dü katörler ve iktisat erbabı nirkocağında bir içtima akdrl mislerdir . kumada yerli malların revacım trmin için mmabereler ceryan ctmts ve «Kümenİrr lek' "l rrtlr eytenuıtlr. Bu encUmenlcr birer itb-« raporu ra»-nta. _ar Bu içtiaıa etrafındaki tıfsUat akmc aabiî*,-' «ar._ İstanbul halkı dolandınhyor Emanet izmir belediyesinden ibret alsın tzmir belediyesi kasapların tesis ettikleri inhisara karşı bizzat et getirterek halkın d olandırılmasına mâni olmuştur H r.ı.-n gazetemi** yanlıyor, ı I...Iİ--1 şehrecbabeti, lımir rdiyCoinden et mes'elesme harı m.lııırı.i wınnııUır. .Mübadele işleri Son safhada n.ı. -.......rı. ¦. i JerıetmİBlU. Ddn İr muharririınit bu mUdtılcbcık llltcyiö Sual Buyle gdrUfmHjiar. AUtdjı -t t Sa ««¦ İ

¦i! MÜSABAKASI kUronü M«r»um Münir Dayln maaarı basında 3S seaedcabrti bilt lanla ¦.aıaııcllit yapan. Tllrh -laıbuatının en emektar •» kıyının hadiml oir Beyin vnk fena ur battaiı|ı maıcaklp velat tllttfial dûn teeıadrte haber rtmlıtik. Mtrhu mun »aaınl dlln oflı dıerl Ihlilataı tıyemiaaefcl saat .i-ti r baidıeılarak Yadla aka barkatd ¦«¦!¦¦•-« •atklalaaaraı ve aat.datlarıaın f*l .».Ur. «••-a»' dtıaedlaakuir. Ceanıie arc-a-.—.-dt -aıa-ıı •tamıekl Hebli Hakkı arı» B«, İte c-ta-- maıbuaılaa .atam. ** a(rm*ıaıaa aâathı rtra* karıt idaaa»Ui(k. Ccmııc ata - m, ıaraıadaa vaaaanatı ima anıta ¦k'k-naasa ı»«ı.ı .'rtarlnifi a»ı*eıı larnhadaaı MS) lira l'an IçtB centltıt itin laralıadan kOr takrn lı azı naamis.il r. Inlr H. ht' yerde ktadlunı »cvdlımı». Ih İl t arlıkla bir [Un bun gtrı kalmamı» ımıuıarl bir aıVadavımı. jıltM tiradına son ıaılrıl -ıııuttrnı heni maaın., drıtıek tıinıııplı r. lira yanıl -MAHMUT YES fi Rf.nln1 son eseri Pazartesi j;ûıuı tefrikaya baabyoru! Bağrı yanık Ömer, kimdir ? Ömer, bağlı yatuk bir çocuktur. Onun da bir anası, onunda bir babası vardı. Fakat nünün birin ana ile bu baba ayııldılar. Ana kendisioe bir başka zevç. baba da bir bajka zevce buldu. Ve ravallı ı*ııı-ı ortada ktmsesİa baldı. Oou ne Uvcy annesi, ne de üvey baban islamiyoriar. jk-ni rocaamamıın mev-ıuu-.* Mahmut Yesarİ:* Ben bu hakiki fariayı ağbya ağlıya dinledim ağlıya ağlıya yardım,, diyor. l/mlı- Holadlyo ı-lyaso'lnln ulgrafı dunun irerine . Belediye riyasetinden telgrafla ban Belcdiyemir- lirim grleu ce istifsar Ha bulunduk. Aldıtımır vspları gündrrmitti r. Belediyecevap berveçhi atidir: mir. bu ceıabında, tıpkı Ulan- "lamlr 1 — TopdanaUrın ihbulda olduğu gibi. bir kaç lop- likan beiediyee* ane.ıu aramı tamının topUnarak bar "Kasapliallan farla el satılasaSI me-lar $irketi_ teşkil etliklerini, bat ria* , aıdan celbe yit drğimîz şirketin ar i amanda piyasaya etler, hem pnabendecalere te«-re sektin et fi atma bakim ol - „ ««k,^ be m de. beiedrre-mağa bafladığmı. bu vaı.yete „ .çj.- satn) barabala n, beledıvenın bendi .sa - ,,Wlf j-ak .u.et.lr mücadele S UN yapbğı. -aeadekvi gE muvaffakiyet tem... . ,k,l.,,.m BW-,,„. «dnSniİHr. . bildirmekte. bugUn bmırde en ha r,*fn kvu vatm ila koyun etinin aıami fîalı Fae-tt Î10 knruş oldevğunu ilave et - DUftSnlyarur ki. İimr.de de mektedir._ _ laka a ¦ ı.ı. Güzellik Müsabakamız Kuponları ve resimleri saklayınız! Bugün "Tül- , kân Ra»im İlanımın resmini dererdiyorur ¦ a Reya talimli •dinle Reye iatirak eden kaıilerİ-mac muhtelif mükolatl ar vereceği). Onun içia rcaımk ri saklayım/, kupona1 sn keüsüf. Müsabaka bitliği raman guletlerden birine ıcy vermek suretiyle bir mit -kafat kaıana-biliısinir . Bu m|ık,ilallar sun^1 üçer aylık nesi labtlim . TUrhln Rnaiın M. Nakti mibafattaıdan baıba eaya olarak da müteaddit hediyeler v-erileee'ktir. Bu mükâfatlar birinübğl ka-¦ sı- ıı. gürele rey veren kariler arsamda kur'a ile tevil edilece hitym ZAHABOP Vıı".rrın : vHuı Şehir ve Memleket haberleri Plan müzakere edilip lasvip edllıyoruu. Bundan sonra Venlzetoe inanılmıyacak bir inat wo sebatla plânı icra ve totblka çalışıyordu. Bu Yunanlı siyasi amaline yetişme* İçin her lUrlU

e desiseleri kullanıyordu- Venizolos bu evsalılo zıyadeslle nazarı dlkkali celb ey lemis ti 0(1 ¦B-ı Ynnar.l rneK leln *awr t» Kaanevoraı: vt M.—it, ımnı YcıUnla VrfuMtta. -Blı \THleaap. .luıaırı ıı" •tBHiıaı ¦nne neaıerı »irlıı'"i« ¦ıı *1. - ıt ı " ' e» Vanueuv- n». t£ı: naye- ' Iırkılü usum irakâıı (i;nl'iaı. a rmflı ¦.;..m ¦ aM aabara Cuaurf lanaıaı tr.tluti'. yoldan İn looıala ııaıaıaıı l tıD) bana»! caiyı Vrntıeiıraıau mı : lon jıunnirM'-. Paramızın dahilde kahııaSııı.ı lalışalıııı ?Un labnk.iiufl.tr sanayiciler ve İktisatçılar Ocakla toplandılar Tuekocogı larafıaatam vaki alan davut urrnnt Ulanbuldnkı Tnrk lahrika ve InialUaiK *a" Hcraauc.pek tak para mu harice gidiyor lıu ise umumi iflasa bir yoldur. Paramızın ha rice ,jfİtmeu İhlİyacatımıun da* faildeu tedarikini teemmül etmek iı;in sisleri içtimaa davet lik, rajmuljlunuilt mühim bir Tramvayın telleri Dan teller koptu bir kablo yandı, münakalât sekteye uğradı rl lallar tamir et) Ilıman Uur. iv:.Jii. ItlK'ten knnbahiR Kadın Kirlilinde ımılılı-lif faaliyetler Kadınlar hemen her yerde erkeklerle müsavi para ^ kazanıyorlarmış I...... anria*iani k-aabada-p mu-tealfch adJaaai ve aatiandî bau n, .l,ım ajier kaUnada tetbikat yapmak ünrc leark • k Ol cilan komisyonlar ayrı, ayn içtima etmektedirler. Birlik raiaı Latîte İL bir raubı. - m*e dcDBÎalrr ki; "— • .. valaıı kadaı ae er-I kek İr mı müsavatı Komlayonunun mesaisinden hnlııcdcbilr* ccâım . Diğer Kuualayuaiarm haaİLiaabyetk,, nebcaal le-betairr rlmcmiH - .Ş. »"mildeki bir çok labeika vr tırketkcc; bu komisyon banından taralından iki b ahadır dolaşılmakta vr ı-ıedilmektedir. bu tetk-ka! caaı—dı arada-ı vc arkeb yevmiyi! irinin aynı deretede olduğu gorüimu_-balla fada i, çıkaran kadınların rrkv'klrrdco far)., firrel aldık ^Cumhuriyeti) C—ı n I BW..ı Itt* uuoiUnKü aninin vs ITuarilvCT hobariıaran i t kala*-»cifi ı (pavraasbaaşı aJMIâJaaate bUyiık orman yangını Çavotoaıı cilılieindc cı-.clkl hk-nm bOvOk bir orman vjiiKini çıkmış Ur. Yangın Millin l*Oa-ıt. tvıeullvtmilir, Atı'» d Un li L_,ı gti takt s kadar devam edlvaıdu. Dahili: Sıbblye Vekili Rı I daa Amcrîkaya mUKveeclbcn hareket . ..,ı -.n-, S Dan ogleden ,unra Islanan-lun bîr knç yerinde Iraaıvay Kileri knrrmu* alı yende bubin ıa n-i"'. miiaakalal sekteye u* ramiyi». Ç iMranııım dnblldc kalmasını vc yerli mallarının (enrini ravatl nu-'ıi.'in. konuşmak Dıere d nyl erbabı ve İktisatçılar Ocakla Mr İçtima akitıralttrrrrar aeaaarll biran r »»Ular. Tatlara! ıciıı ukf-.ı^'i ¦..'Mılırjjrrrk ka aııaı oaaa *« »aha».- aabaaal »etara-aatAZararıı ı—ıaaıı— ratker iBıu- !• * aand^r a^aırarjjm b- .c-eer ~mm m mı 'm-rM ¦e ataanaKa ««ayı d».-*dr ateodı ar aaı» knynıaftaa. er-Ba-" U». im aa»aaaaraaı -J*Uı. j„ .

7.ı.ıjid: lıeı ıı ada.nM1 "a^ı IIbrr ai!iftn canini tr.Bl urıuö ırıvı da ouluııvyurdu Kuvvet ve leıır ^esttmcUe aerabt: »nun: Mmlıa'n olup DİVen bıltıiu lileı hep ^anaruluıı uannadjı maununu bı taırDOUıun n.maIInaıytl tı!(*'iiv*tirirteı-. mUtıenlr ı-adam '.-..i -.ıi. ¦ İdi. * Mabadı var | Teessüfe sayan bir hadîse )iin girrefi beyflüııde mıikatai ltw/H rsnaı-ında kavga çıktı lermesı lalım vcicccgı ve Avrupa mamulatına laıld vergi konulmalı jöylendi. Dericiler namına bir zat Utaobüldaki deri fabrika -lanmn senede 4 milyon liraya yakın i* yaphipnı yenî makine -ler gelirttiklerioi, yoııî gümrük taritesinde -tadilini hükûmuUen ri tikleri-bir iki husus kabul edildiği takdirde memlckeüiDue ecnebi koicİçlerin girmeyeceğini söyledi. Kuş t ıl-.ı s t .ıhı. i ...ir aahibi kendilinin ilk drla böyle bir tabrlba açtığını bunun müh d"ionu söyledi tc köylere kadar Ocak vatıtagîle tamim edilerek kOyUilcriu vc bvrke&ia ke stiği kuş vc tanık gibi hayvanatın tüylerinin bedeli mukabilinde fabrikasına ¦jonderilmeaini eyan ederek: " eakiden yalnıı Pndiaahlaıa mahsus oldnğtı romanlarda yatılau kus tüyünden yast yataklara ahşalm ve on -dan daha pahalı olan pa -muk yataklardan kurtulalım ve bunlar dan Mısırda sipariş veriyor, takat Hükümet muamrle vergisi, Ucaralodaaı bir takım ¦usum alıyo im Mıaır por.i'inı buraya getirdiğimden dn-layı Hükûmelin vergî almalı ı...¦.ı- i mu du K ı.l. ¦ ıt-rltrdc ıı.. .ı I VAlı ^ lidkû•Llnaasnc^ıiî —fi la Hain vapur alıyor «Tı ı.ı. . ,-Kaat !Hu-cU.m liaılri A rkaıLj cfcnprc imi İle loiılri'. harriıt ıtnNaOr. h vti.*»»^vi ılıcd*; w psırt^r nank «acı» t ar. mtBllllatkeart Semaim • (..¦¦-. halli Karı oukaa- bııorrk aaaVvf bu uydurma Bankalardır. Av-lupadaki modelleri gibi nlaulı • dır. fiilde: muhtelif devirl erde ncnayi Arrupadakilcrine faik bir halde idi. Kabiliyeltmiı yok değildir. Esnaf B ankaları kıymetli birer teşkilâttır-dedi. Sekip Bey reklâm bilhassa resimli reklâmlar üzerindr ıs -rar eLmiy. lordu misa! göster -mi ftir. Vehbi Bey "himaye edeceğimi): şey aynı lamanda ıcvkî tatmin f'tnclırilr. Yoksa karargıvı ı-ııuı mV uaıa yıycccH verdiği bu yavruları midi bir savctU terbiye ediyor. hUr 'in ııaıa beykt bir vvtaaı ohmaaım •vteyccejız ¦turadaki ttmı: yalaklar, kum iı.ıhıı |. rı ıİ! ııkrr MyJiulıı I clkikalımm Aaaılokıya da tı'lııııl edeceğu. llılı ı ¦ -1 yiulcrcc kaaba ça • hatıran Bevkoı dabay ve biıa-daara kabnk-arar da nvaact e dk~*aa, 9elNlr içleri Sahaflar csratnı § Badema Mitle i ıncUıebı »aba-dcıaamelrrinc pal yaptştnhniya-cakbr. ...ıı.. lig malarında Gala-ı..--r*,. Vefa ile, BesUiMş ıa !:¦¦.¦ n... ile li. r.ı« . r. baldı SUleymaaiycyi '£ ya k.r;ı olu ile ili ¦ i - etti. Haricî: Bir mayı» mannebeHle tiertınUe k om D n İs ilerle Potfe ku« - elleri arasında çıkon kanlı arb lla ı.ıu.ı.ı flddcillc devam etmetıedlr. $ Zeplin Haloaıı Aıusmıya-Uıe rinde kısa Mr catelan ya*nus tekrar ıl :ın-ıı j. M ' 9 TaldMI lesltiıaı kottrl"*nu berrl ıcslilıeim tahdidini mıırakcro Ltmebıtdir. En.nııelln borçları da bllmiyur ı-t;ı lıı:rı'-.r- i,-in Milli Uallkft İle vyuftırîı* ;l^: fcnT lktoks-ı Uc de tıyosnujn lıırnr YCTmîjrİ* ı'-m.i-, için birkt rv-nem . cetua- 1*ıiiqi)ü:. Varom hmlıni'ii ne zaman ıraırı Euhat hiinlur yapacak Krsııplıuııallulı!

VC lllilirl. .,r.ıi|ı!.. Emanet itfaiyeyi danışıklı dbgüşUkhJ tettış(l) adıyor taaaaaı lataiye ıraplaraı aeati-*' tm*, «• InaMfabu ıHıı? Jılsssmr IH«ar ttapaarıa da rdn.ı i(b CVaKri ¦Mailıı tir precram .apıtauyiır. Bu ar tyc nıldiııimuıir Birim Midi-gıaıiı ı.lıı. anı vc hakrnlr ahi'. Hu bici m praıiraıMı ırllbyl illik. İstanbul halkı dolandırılıyor i a* ı.ı aalaaaaa -aabav) mubaha naaaralı vardır. Orada da artanbaadaâl gibi toptancılar ara lartndu anlaımaslar Fakat I. m.. 1. -¦ .H .. vaktinde harekete geç bu» caucadclr ctBHŞ. Bu sayede bmırr lataobol hal-kanaa 140-ISO kuruta vediğ! baba kayıra atam aaaaai 110 kar oaa viyn. ¦ » nnoıu. bir bâteeyt malik olan koca İstanbul Şahı rııaal—c. lıaair bclc-dlvesim ntini tavuı/ı.ı «ıv ı tıml:ı clııvı a aaı i nuktalıkiL nun ı-mlmk 'bir a un ti'ı ıl İn. ıı ı'. ıı -1' Utfı ÇİVİ i. |. ! ..I ıl.ı ...i Ilı: inm.ı'. meselesi ortaya çıkar buda evvelbeevvel sermaye ve kredi mrVcleaidir. Bunun de himaye bankalan tesisi ııındır. Birde dcsenayil Himaye için Banka teşekkül elti Faka! Ilı'. lö nelerden beri devam etliğini hususi emcumenlrr letviki İle her raûl e hassamı bir rapor tanzim vr bilahare heyeti unu mı-yedr "iı: ı teklif elti ve bo «ekil kabul edilerek içtimaa !i!iı ı.verildi. r kaç gündeobrri *ebrimir-ılunaıı lımrr Belediye Rcisî ır Hulusi Bey, dün İt -avdet etmiştir. Yunus Nadi B. Başmuharririmi) Muğlil naeb u-nıYunus Nadi R. dün akşamki ekspresle "Anksrnva jfihnıshr. Güzellerin resimle-ı rtni ve bu Kuponları {saklamalarını ıv.tıhtereRi j karilerden ıricı. ede SON TELGRAFLAR Berllndefci hadise Muharebeler Zırhlı bîr otomobil barikatlara ateg açtı BaBlI 1 | AA. t— Berİin» f Siyasî v«keyie toBr nazar ) Bahrî kuvvetlerin tenkisi Amerikan teklifi İngiltere ile Amerika arasındaki harp ihtimalini tahfif etmiştir : mukabflfd ŞimtSy kat!» olmak llıae 10 saydaİHİmiftit. Mücadele muı jkkiten durmuş fakat (uma sabahı yeniden ve erkenden I • .1! - rı ıı 1OO0 k|al icvkil CdlIdl Bc.lin 2A.A.) — Ga*cUsl«e Hayat pahalılığı,, etrafında tetkikler... İler şeyden evvel, istihsal faaliyetlerimizin ''lktisadileMirilmesi,. tahinle i İade e dilebilecek hiri'tilı^al İnkilabına miilıiaeız. — e .-iUııhul Vıiarej.r a* Ut aıurtlmi- jeijM Huılur. evsafı iıKilnde maetor ti n*xıcıa KM .ırn bU re horlcte rajfcet w [hem MIHINA NanKârlük! ""irjrc. hemen •Utrtyattı (!•* evi»' rnaameleti yapıldığını, bunlara b« belam naia.ll. bakıld an ecacbı m 9(?,ta elerim) e a meran an olan rorkltı her halde pel faıla decndir. Bu mûeş-rıtltr TOrkîyedv para ka*andık;an halde lurk memuru kullanmak 1(1 ¦ eilnindea jltlen l yaparlar. tktetlya pa-atüner kabilinden boyuke.c Wt I»rk. mrmur kullanırlar, undan a onra. CeliİD Vonaııiılar ve inli »u IrenkUlarmı flUıın II kıl. inek adar ırkdifm ire kelin atık nur. Onların 1 mıııamalıa Iper.rrllk de-aoı maaa-llc iltlel Cdcr. dır. 1000 ki» kadar tevkif edil »¦tir. t-ariattkı tovkHat Parü. 2 (A.A. I — Nanrlaı incelisi ..• '».i¦. .. hiiaınında biı ÇJICİe muhabirini

bulunan M Tardieu hol île '::¦¦ 1 ¦ ¦ ¦ ntıi» Ooihtiy leau ıır. Demek 510 ak dccii ana. .-¦-!!Ali karar he velinde Akka: Maıım. Mehmat TaİSt : EV- ıl.l-r :-a«y» Mehrr.pt Cauua nakKındOkl kararlar İlk bahar lıı İjlc e aukuı u Tirk.: .1 ı.n daha »at. Uıan-aunlı kaUanaa ¦yçe '-. :m Bank _ m Alına imde 1:1: TDrk obw vardır? 1 halde 1- ı.-ı-n - 1 ¦ nar .vakaa bu 1 Banka» mıdır ¦ ^ekispir perestle-rîn protestosu riıımnîley* bu pralnloya t itler ek lemistir ki: -— fîvrela ben ti Iidib ?ahibi «at =lar ıt-.v ar. lürk mı namına baraktı edlyoflar-¦ Ru ¦ m. m bunlara kimler mi»?.. ŞenapJri Bunlar hangi da idular. C(cr eliminle bulunan iui. Iranaııca ır)a Abdullah, .de l Btfİn tcıeOrae ellıp eterim: Stfcİ*r»H M« anlamaımalne l fayı Spor Dünkü fıîtbpT maçları Galata-sarav. Vefa ile, Begiktag ta Beykoz ile berabere kaldı. Fenerbahçe de Sülevınaniv evi mağlûp etti una nMMeye malulraıı» fcyierdlr. Valin" ŞakMmrin »»erlerini dea. buaan |£İ»i butun .i,. - ıiı". raoklı ıcHiafaya ko riırklcr İCln bir layda A-ıi »vanı dlkkal vc ıcce^lil olan 1. ¦¦ bUyah adomlan-lıakkıada «Ot....... .J . . I t.II S oldııktanılır. İT de»e*c ¦ ı»|r sdKlmı' Ua*ıınd 'abı üa 11111' C . . r .1 Ihı luAaıl 1*1» m Sairin askı V UCUZLUK SERGİSİ AÇILMIŞTIR 1 t EKTUĞRUL t J MAĞAZASINDA J J UCUZ EŞYA SERGİSİ ¦ 8ma.ılK sim.m \mmn jI Sevrisefain ¦ ¦ ¦ ¦!¦ 9 I_____.__ AlEMDAR ZADELER VAPURLARI Millet Pazar «S'!"" Emniyet Sandığı | emJâk müzayedesi I Uml.,.1 Möasesatı SihTıiye mubayaa» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ASIİİ LİSANLARI • isvoııu rivaM'lirıdnıı: Jval i karar ilam NMaHMIt*f ' PJwı rlMriMÜİ l'İiklı UIO 81'I 147 -I l-jın:ı ! I. lİJUw İL

s:o r.;ı ısı?" IH ?fw 18 BERLİTZj ¦ ' -I" * rJBJKa lu».........l-.ll v» ritıcUu U .bil. 4 • I ıı , * f. TECRÜBE DhKSİ MI.CCANRNDİR I ımılı M-.... ¦ " Ebedî ^ ^ KODAK . ' i İLE TEMİN . -1 EDİLİR İlk buhıırın bülün tfüzelligiııi, vüeudc bahşettiği hnynlı kalplere verdiği eaa-deti bir KODA teabit ve ebediyen muhafaza etmek kabil iken geçip sönmelerine meydan ve -|| n^"1-rece lt misiniz ? Bir Çocuk bile koda*, istimal edebilir. HER YERDE SATILIR (»atnK»Xon ıiKT..kIlllartııu MÜJDE Ihı f. mfcAınJ. lafa C*Bc PAKLOl'ÛN Ttrfc,* plaklar gclıa^tuStKVET HANMM LM'IK NİHAL MANİMİN MAFIZ BEHÇET BF.YİN I ¦ 'i Ka*v hattan Rctü cplAletiin b If Saçtı T* \,-ımt kat Mk.LÂHAT hanimin KÇcfK HAFIZ sami B in makbule hanimin ¦ ini ¦ j. ı-ı'Ak»aı uUl L'm.ımı: ^mmuİOCI -aran DııllinUıJın Mrnınu-Tcptra ifia dffoav II *r. A Bakışan BraJcrlrr l V'nLrt 'ijt. Lu-mimLi I)evlel demiryolları Is-lanluıl nıuhavaat komisyonu riyaHİinden: I ı .11"*nI limanı sahil -ıhhi\ııııi'rkı/i -iTlaltaİM-liiKİrıı: tu: m *¦ £cklc ıl .1, İD «ki ıl' •aaatfa* ' «:ı JMfaVıncba* I m üumI-I. ;-nrü bir *li|i bavı Urph- irllıtık biMcu w avnea Al ytar . arv-j; nıcbrl Ul.ir uf kanan lllurtt Takan*! «:» v ¦ki «•trtaVn bitli .-ıcbA MI ma) W I! N A K A M I ; npnnUtfaki' \ıımm. awa)aVawa l*İrak bjtoatj K l.«aMf-warulı ı—knJal Haşaratı öldüren bütün fc=n S .j-Jl c^V»'».^^;.:*.: U.,r,n^^. P tnüstahzerat arasında F O O ® g1 kazanmışTfhntyc tcairi markaV I. RE - I I 6'"8 yürü ve ingiliz kun»şUn lüUnUıl Enıinüoü KüprüU,, No 1S-16 ICırılu, »lbi«c m8'ra*ına bu ilânı Doktor II. SAIP HER IİVI1K BULAMASI*» MI HİM VK K \l İYKN İAZIM OkH METLİ İI.ÂI HAZIMSIZLIKLAR! -,TNJKıEK,GAZLErrJ LişK^eKŞILIKveYANMALARINDA

J . .«SODO-GASTRİN» musıat}zarı/f/ rts/RLiDi& NORO-FORTiN ™ SiKATRiN — .117*5» 1 tT-vİt1* '''' r i. w 1 |J MKam ı.-h*L-.;îi- •¦- li- a.IK "'"' en-rtı v. LakflM ıM ......j 1 İka kısık patrana 1 10Q 41)1) B00 400 '? îl»l 41»! 1 SU w 1 5rt S«» IODU -um» (kj -...«MÜIIKI'IK RAKISI»—¦ » 't jj u/ı».ı VT .n.ı- ı«.ıı T-r«. : ajK SiKCtR ; Fevkalâde MÜREFTE HAKİSİ \ Ig Ur;.....mİ-.IIuk,, N Oü..... ".İKİ..J İ ıı.-...:. 1-rırl.ıl KOprd n..ıml. J ı:ı UIATOI'OUI l R ¦ «¦¦¦¦¦¦s-ıtı-iriaa ;iııııııaıııııı OalbayrakIS ALFA LAVAL^J Kaymak makinden ¦ gj^MgsTAFA Nezİh^BEJ fi ı i» ı ı ı.ı \ı-;ı:\ 11

M~.ıı! Vlifdür M \ :ih KİS?!*»! BESİNCİ SENE — N' 179" PAZARTESİ fi Mayıs 1»ag YUNUS NADİ İdarehanesi: DÜyuııuumıımlu harsısında dnlrel mahsusa TclBra( : İSIanbuf Cumhuriyei-l'oşta kutusu : V M* Telefon: VaVff-S»S Cumhuriyet ı i i; K OtN SABAHLARI ÇIKAR. SİYASİ Tİ. KK CAZCTliSI_ A BÖNÜ ŞERAİT) MODDElı ıTûrklc için Hane İçin Scnellfcl | 1400 Kr. 2700 Kr. i aylığı | 75 r. ) aylımı 40» Kr. 800 Kr. Nüshası hur yerde 5 kuruştur_ Tevffik Rüştü Bey Dün Şehrimize Avdet Etti İnhisarlara dair Hariciye Vekilimiz Avrupadaki siyasî faaliyetini anlatıyor (I Inbiur ıl masın na rdlluıl; Fakirçocukiara Paskalya geldi, diye esy^ertcek, ^ «atlar, yeniden 20 kuruş fırladı m Tevfik Rüştü B. tahdidi teslihat konferansını, oradaki mülakatları, Berlin ve Roma ziyaretler nin mahiyetini izah ediyor Bunun müteşebbisi hayırperver bir kndın olan İşveç, sefiresi Madam Vallenbergtir şehrimi/»!* İli-rnayci Elini Cemiyeti arasın ¦ don. Uveç teflroM Madam "Yailcn-KerR _ üı riya inde teşekkül eden Bir iıeyeı lıIrfliıııd.Mi ohıada veoi bir •-Çacıık Bayramı. narırlaıııııaMa • dır. Bu bayram-da çocuklara Bayramlık eşya unun İlk ınoıe-şiBbiei de madan Val İr n bordur. İsveç satı Di Ah m eri manın-dan Bı inan ."ıı-ıl*in \. Hcubet*,

d Tovllk RUslU H. (yardan çıkardan Hariciyo Vekili Terfik Rüştü Bey, refakatinde Hariciye Kalemi mahsus M. Kemal Ari», Şifre M. Sual ve Müşavir Nu-man Beyler olduğu balde, dünkü ekspresle saat 15 buçukla laf rcvfiN RualU e İstasyonda vdet eden refikası ve kerime: If. İr, Tokatlıvan oteline iri :odu taemyatı Şekispir perestlerden Hüseyin SuaiBe cevap! GOrel sonatlar birli tl edebiyat su beti katibi umumîsi Pıaıııi Sala Dey ark adaşının, Hüseyi

! Beyin d linki, nüshaVar kıyas ©«: I— im/a intihali mi? Alay köşkü m i nt esi pt erinden barılarını a Hüseyin Suat beyi lisebebîn minelcabap protesto likleri malûmdur . Bir bu protestonun Ciddiyetinden sü-ı phelenerck kemali saffetle memlcl"'mlMc Mitin .lUnbers umuru rı.\ iyeye hasretmiş şctkaill, bayırper r. muhtaçla ra muavenetten ıcvıılaa bir tadıadır. «avei İsveç sefiri M. Vallen-tim gibi biri ve mcmletetöıüli pek »eren .Madam Vai'cnherf. •.eç cuk bati-»ı mana-sebelilc Tepe bastıda vMllap ınli-snmere Baaılatlle laklr çueoklara bayramlı baıı eşya icy-uae rar vermiş ve bu mabt^tıa sefa-r: ılı.i11cnın kendisine makus doi* reslaia ir diki» unu "i halin* getirmiştir. Bu nııs1 e Boyutlu I ¦ ı. ¦. ¦! ı fa l So t'. Dikkat Taksiler ucuzla d ı Şoförlere» kllç-UMtu jljn 20. lııiylklBrdon 30 kuruş tenzil aûaretk ftara ve-*nlr Şehremaneti mayıstan itibaren taksi üc-.etlerini ucua- 1 lalmu} İse de taksimetreler , hcnUr tashih edilmediği içiu 11 şoförler eski taksi İllerinde dırlar. Şehremaneti taksilerin antresi küçüklerde 20. büyüklerde 30 kurusa lenril edilerek tas hih Saat gibi işlediği söylenen şehremaneti, kasaplar şirketinin saltanatına nihayet vermiyece k derecede hali acizde midir? fc Ş '^^.aafe^ kurusa salatan I • / ^"**4_ İnan. eti dtka / İT-, ' ',¦ ' ^ tekrar tl40hu-; msa çıktı Ne I lobin borıaaıo-| da d..-ı..ı.... lr-reffü var. ne de hariçt en kuru miktarında tcneulll . O halde bu terreffu niçin * Şekremanetuam Mal gibi iabyen Icakilâlı nerede ?... Durup donukça tat en kasapla sirkeli besab. ua .10-40 buru» pahalı ya-Hı. ... . ole niçin (20) kuruş daha açıktan verelim?... |20} kuruş bu... Dille söylemesi kolay... Fakat o yirmi kurusUn ne mû|kulalla kuanıyonu. kasaba »orarsamı bu leref-fnû paskalya tlsaaadrn cJdu-ğtmu sOykr re ilâve eder: — Ne yapabaa Beyim, bir kaç ,'..r. bu böyle gidecek L Un onbeı etin sonra da Kurban hıyram, fullyor. Halk el (140) la da bira km aidim amma.yok-ı 'CaımhuriyaL. flaıalo-ai. . abmya meıbaırditf diye bu soygunculuk devam edecek »e Stat gibi isliycn4() F.manel teşki lâtı büylu ı- islemekle devam , d r fidecek mt ?.. Bu saatm pek çok K«rl kal-dığını Söylemek mechuriyetİn-deyu. Bu saatin doğru gitmesi için sen ) miryceı İka veren İstanbul balkı devam e-den lâkaydideıı biıar olmuştur. Biz de yapamaz mıyız ? Viyana halkı et İhtikârının Önüne mükemmel bîr surette nasıl geçmitir? Bir kariimirdeı. aldığımız mektup: 1910 tarihinde V.yanada bulunuyordum. Vİyaııa kasapları bilfl sebep etin kilosunu bir kr on yirmi bellerden bir kron altmış bellere ç.kartuUı. Halk, kasapların bu ihtikârına karşı se kaldı . eller günlerce kasap dükkanlarının çengellerinde- mevsim yar oldnğu İçin-tefessüh el ediye bu kokmuş ellerden resa aldt. Neticede etler satılmadığı için kasaplar etinfiatırıı tenrile mecbur ar, yani kemafissabık dir kron yirmi balleıe indirdiler. Maksadı acııanem !ıtanbul ahaliattdu do kasapla» j.rkcli-nin bu «C İhtikarına kurs. Vt-yaııat rupıp yapamıyacağını - .i-.ijktır O ı'ı - • ı ... ı t. L.l? Hakkı Güzellik Müsabakamız Bugünde dört resim dercediyoruz 70 — »Uslu T. H. 71 — H, K«mBI ti. K;ı-mı de dürt resim drrecdiyonu. Bu hanuıulonıı üçü Istan ¦ ıl lıaricindeudirler. Saime Suun dan, Yıldır . Hanını limitten, Sabire Hanum Denididcn, M. Kemal Hanım Milyar ZAHAftOF Şehir ve Memleket haberleri If^SğğMr. Umumu 1,™— a — Muti» : M»k*«eaı ıvyh h '7

mallterede mide meselesi en mühim siyaset meşgalelerinden biridir. Avam kamarası tarih i İçtima-lanndan birini ucuz -dondurma., yiyebilmek işine hasretmişti Aviv l,ı m • raunda lıııhı VI C* Vaul 2ahaıel rso»k*os'.ı ™»ns *c*Ll::nt:n.v..ı .*(i*ai; **»» j. . 'rürkîyeııin tediye muvazenesi hakkında rapor hazırlandı A» t Misal mecltsl orasın-dan Vehbi Kevln İzahatı Sanayi sergisi 22 tazifauaa acilacajK •Zatıarof,, un son roalm-Inrlndon btrl aauu ait bu i.ib» telek ıslr Fakirçocuklara bayramlık ' aja*4 aSkaa i t^if " ¦¦Mu laiiaif kaaaaa ve eıaOaaalar. anauak afmnunr. Yashant**ft -¦¦ edatrak taair gocuklar ıcm Mımm.n «*«a«ı tl'irdjın -e bu kayırper\er kadıM aaridlıtl ıwıi) r hayret ve takdirlerle yaJul oldun Vt«daıa Vallanb*m. bu Cfy*)ı birer birer antlarırek laklrkı Içlfl BarıHanı* olduğu ¦arprizltr Uakaı varıyordu. Mıvıut Ota a»»¦0» Mu vı erke* «akak* ma*ra '¦"¦¦.. ¦¦akait. ılbiıcHı e ya k ata»a mamalar ve ¦aBaı • araka. a*aMaa vaat—ut ta (»atı karar Maar ««•unrrt aalaırj a-Oa Bıere M fen «o » «aka* (Maca netertse baaraaakk ana urvıı r«e-ctU. Teackaaı ah,«»d verı^debiyafimızda dedi kodu Bir de, nıubıeıe*u go Mimiz, intihal Unadı karcısında kalan iki IDrk muharririne lakaır knldı an ılkayci ediyoı.'Takat intihal ıacs'ılesi elraiında pek «ıl }«yler ya*ildiğini v( ittiıayn kalanların müdafaa ,¦ i illilerini taıırlamanızı rica ederim. Kır.lın bu «rv/iiılj bir makalem-Ic Vctlal •¦ .1. , .¦ ¦ , ....i, j-ı .-.ı ¦-, Psyaınİ »ata ı. MrHJSjl ı ı - pejBBİ Sala Beyan bu Izakatımn birim Bjaşajya-ııoraa alt ol cevap Eminönü pnlts merkezindeki dayak hadisesine ait evrak Vilâyete -i--.' I'-i.-..¦ vı'.'. .¦ Me clîsi çaıtanba günü toplanarak bu husosta bir katar verecektir. Ermaııiluıiıı Inttlıabah Razı kdlotîk l ¦ ı mflIcvelli heyetini İste nıuu Ikleri malıkant-ı vardı, (uiim nııaiıırc t.ıj.idim)an Nrl taraMadan 'aıın alınmıştır. Bu koma* orada u(rau bakayayıdır. Hu'irladıfruBB ban epya 4a ftte-(Uabcri beodt eacvcuı -.l.ı İsvev t j m ayları bftu yapılmıştır. Bu t-ayı kv/ı mUıı^ıbrlile Çulhanı.* parkında be ı£lcm ıcrıip (ir. Faksl. timii lıcabr (aayykn 'T. .r ı' . i!» kayırkâr kadın bundan -.onu tncoUara muavenet Iclr ı - .-imi inli-" vr ku makıarU bir ..il laaıdıtlarınılaa c*ıröuı_ıı ¦ ' -a ¦¦¦¦»akranla bah-clll. U beni H'ji ed bıııı bir ÇOk . rn , ille r ¦ -1 ¦ ı..|.-n lada dbjkaea bu ykfctk ruMa kadına ı . r . kalbinde bDtflk hhnl ¦Qkran dnt uvnıdum. ;L: il-.alnıuı mudi'irle vargUl Tcıüu aanayi kanıumodan büfatfc cdoo fabrikaların muamele vergileri tecil edilmişti . Fakat ban tahvil şıtbrlfri fabrikalara hacuc va« imiklerdir . Bunur irin bTîlli Birlimi 1^ 'ı' rî-ı | .. . ¦' ¦ '. r nen tef mcujım ian brOfUrlerdck rini bulacaklardır. ı nerıl İıin 3IWII ata! Oda aer»^-Im.ai İçin Hariçle *ını mtlnnaip cA'* iunayl Birliği «*-ıin I ı-ı.ı ¦ :¦ ¦ ı„nllr. BU aergi ayl-r aena İzmir serin bul aıruJSİ a(ıl-(uraimllflllr. Bu n en mUıııı-ıO di ıılıır.ı.iıınacı: .ı.ciı rinc t* un bul matbu-setrin Bey dün ve-..-.m... Münir Beyin ; rılc * İdcUdİb Murir H.vin Pu&kaiya bayramı Devlet demiryOllar leşUilâtt Ankaraya naklediyor ¦ılı .-.ıu.k Amduı. IvıtHI nılıjıın IV vletDoyv* V'e Oryunt Bankın ;m^ı çıkardığı Türk memurlar

Bankanın. (40) Turk memuru nlduyu hakkındahi iddiası tekzip «diliyor i m ¦ ' J'v m1 Bankla yapılan lemikalta bil ha »a rûrblerin Cikan Idnjını ve Yunanlı memurlar a, tercih vduafağıaB yal», -i.k DûM û niheajnııda im bankanın bir --.abt .a/«j. ffırL* 182 aa 49 una Türk »İd' b'uhu »ii,lıoıdu. Halbuki nrprkûr bankanın «aSık memnr-Unadan ıraarı Zad Servet Q«y dıytır İÜ ; — I'..m..ıı.ı.ı ujUU vt IbLui-bul .¦ .1. \ r .ıı.-. 17 Lane l'Ûrk vardır. Bu adede bir tane d i. . rdılrmu Effer banka «jarsenlan da hakiki memur adedioc ithal rdiyoraa buna bir drr«eğıkl yalı H-; Ur vakH akV nmi'leı. yaısonl^rta birurada bukınaınaı. Maamafıb böyle cW [ aukada At Türk yoktur. Bankanm butun un mubını işleri yunanlı, mm, rrusovilcrin elindedir. Türklar rhcmmiyetaiz i alrrde kullanılıyor. ı, ıkanlanlann kıdemaiz *e ^¦ı.'ioı en »r mufil oUuldan ¦daânanaa rrl— - kam bir böcek anaelâ dtger arbadf ılanm araaında elörl ae-nc'lv memurI.ı da vardır. Acaba âka ay evvel angaje edıimij Yunanlı Kum uıemuriaı bUJcrdon daba im kıdemli ve liyakatl i idi. Maaılnra gelince 3-6 ir ne lık bir Türk memuru 45-60 lira aldığı halde gene okadrr un u i} gorca bir ecnebi 120-140 lira almaktadır. Ulflba#a« . fcaaa . fccaaha cari , ka nabil o . kontrol , muhaıebe kairmkriaaaı aaHlrlcri Yun-o-lıdır Bankayı Yunanlılar idare Ctu klıu MDfa Türkleri eımızbu mcadeyı ctıanlc tetkik ve tahkik etmeli ve Türk memurlarının mağdur olmalarına meydan ve me m Had ir. Kariimltin dediği gibi bankada mevcat Türkluıdcmclrr. münevver mc-[murlarla karıktırlmamalıdır. Bu gibi le la ila ehemmiyet vermek Ticaret müdürlerinin yalnıı maddi değil aynı lamanda manevi »e mil i «arifeleridir. r.ınebİ bankalarda ne kadar I jri; memur var ? Istaoboldaki ecnebi bankalarda bulunan ecnebi ve Türk memur adedi hakkında yapılan tet kik at $u neticeyi vcrraiftıY : ı.k:. elyCvm 13 ecoebİ bankaal vardır. Bunlardan Oç/ü İtalyan üçü Franaıı. biri Amerikan, bîri Kurnanya. ikİSİ Alman, biri 11i ¦ * J. ı .¦. biri Felemenk. Osmanlı ve Selanik bankaları sermayeleri itiba-rile u.ıoı iıe d e şahsiyeti maneviye ve buk ukfyeleri itîbarile Türk tür. Bu bankalarda ecnebi ve Türk memur nispeti sudur 0c İtalyan bankasındaki mevcut 234 memurdan 138i ecne--58,.i gayn Türk "."«,.i Turk-tur. Diğer bank ala rd ad a memur miktarı gudur: Bu su şekilde görülmekledir. - Ba'yilırtk/Jı datnifT rtair-icr hotesaraer&rı Tevlik Rüştü B. geldi Fransu Anıcrik, Romany Alınan 163 74 82 6 22 6 ÖT 37 4 Hariciye Vchlltmiı. dlla Av-rupudan avdet ¦ n. ¦ Tuhdîdi IcallHal ibıarl konierumında ı- 'umlınb enikten ^nru i':' İla v« Rontayı liyarcı ılû£inl. çok dmtane ve naıniml cürette karsı ta indcnbuig VC M. Mu- nl-rıı ile mminfi «ny | em içtir. Solyadan ICSCeıkcn Bulgar Hariciye Nasırı Je de doalaae vtlrufen T. RuIU B. ki bu akıam Ankaraya gll. "i.-ı muhtemeldir. Hey al İmliden Ccvat Pa*u fenevrede kaimi? ve Tevlik B. Maryenbad n (Ht-miftir. Dahili: ilmi ı^nlabiardıiıı -(« harfinin ¦ llıııvj elligiıabirler ikmaı edllnıck Dzcred'r. ü Moda vanuruauıı karaya ¦Kurma-ından mesul Olan kaplan Alılnir Bey vaaifesindcn azicdllmlşıîr. 5 ıiını-1 OüJMiıdnki kuınisyon ı.:.'ı, ı .. ıvdiye muvuıeooiac dair ulan raporunu tıanrlomiff $ I ¦¦-!.¦: i 22 buiranda

lırka binalında açılacaktır. Çt Adanada derecei hararet ~ 10 - ii C]kmi{(ır. ilk arpn mnhıuld de piyaaya cıkarılıniîhr. Harici: Hindi- . ¦ son kaıgasalıklar esnasında On kişi nlraıl). ISO kljl ;nralıi"inı»lır. 5 İranda vııkıılıalan zelıclede bazı îcmrlerdc 70 -i'. Wra»îttlr. 3 Bcrllııde luaıllnı-ilerin çıkar-dıklan hanlı ihlllal sükûn bulmak ¦mııılı. § lıpnnya bafvekİU bukflıuel ıcbedılulUne ail haberltrin «ılsu ..Lllı:_-.1 . cn.'.îır § İtalya Alp dağlarının -ı--nııı kar . -.ıı..:ı r. § Bir «ene kız Maaş dcnMlnl binlklellc gevmeğe muıallak İlmî ısıılahlar Türkçe, arapça ve lalln-ce tabirlerden muvalıkı seçilecek una. ili ah Un aaorkas bey «ti dün DaruHunun Emin vekili Dr. L'ıbvıu Akif Beyin riyaseti nde topUnnu|lıı letimada fakolleler tali komisyonlarından gündarilen k . 11 -meler muıakrrc ve teabit edil-mistir. Komisyon "F harfinin ibbva ettiği tabirktri ikmal ve intan: etnvek ur ersdâr. Dağer tara! - tiIÛnaU gore Masruf VekâJeC: Dü beyetaao gWerıl™ fişkeri yenideo tetkik edilmek örere DarûlfûBUOa İade e deıcktir Bu defa. DarOltOnun lUrkco, Arapfs eya tjıtinıc tabirlerin cnmuvn'ıkmı ıvıccck, bunlann Büyük tte alacak kat'İ sentini tesbat edecektir. 9«riîr İdleri Eloktlrlb 10 paea ucurlndı Elektrik fialla.ın. tcstJİte memur edaleaı bnenayon vaaâfesaoi b.Iırmıı'.ı. KoOMvyoaı elektri larından 10 para tenrılıne karar --ım.-.ı.r Bu teozilât niaandan itibaren tatbik olunacaktır. tim lam.ı lı »»™* lolaı ırnul cSUebı-JhcekOr lıt f di" ani ıu ııjıiııııı tcaıenln • 'ı-a ı ıı; Bey» e ¦ Mumi Bay au vapurları İla ur» «11.-ırktır. Seyructain mtljae bun cdda-30 fu takdirde Buyukan. ile Kınalı ve Bur-7 1 aa a da au aauyatı ¦apaeaaiır. 121 13 49 13 ında ecneb banka acil- \ Güzellerin resimlerini ve bu kuponları Isaklamalarını muhterem karilerden rica ed erim SON TELGRAFLAR (i-.rt.oi I3ylh»di sıralında*! lelklhal İkraz müfls enelorinc dair!..; Ifalkımııdan banları iaılu faı t almak hırtına kapılarak ellerindeki paralarım ¦•(ikballeri • i me;kUk busı eşhas ve tevdi etmekle, bilahare de «netlerini kalbe tmtktedl Berlinde sükun avdet ediyor ıtır njıriöu datta yaralandı, komllnlsllar me-kulların aarbaet Bırak ılmaeını! iniyorlar İfa biti hlla nkıllaoıaııanlır bulundu-gunu İki ."HM mOtecavlı kim. Bfjıîıı S'û" hta liradan iaıla ıer ntllc neticelenen • elyevm Cinayet mahkemesinde hesap vermekle mespıl • ıkr«-ıat hııasiıf—¦»¦ n hileli İflasından anladık. Haber aldığımı» *ört, Nuri Kendiye mevduatı bıılnnonıar meyan'ıa bin Ura nbı Itultı.tlli Oi.r..'-n hlr kaTamirat Yenf teftfrtfi bazı şartı kûmet lo-ılyecek olduğa «ibi diyinlerln ekse:ı'. «1 n d. Iı. ı. :. on *en elik maaları toplan le'vtye edilen ve bütün f ersellerinin yekûnu •ki ne yll* mayı teeas-u* •tmi-v n ınllhlac. mallı kadınlar Ujkll ilmekledir. Halkın *OimyaiR pirince e-d erten evdeki bulgurdan olma. maıını. temin İciıı tıûkiııııcıimiıl er »cııınkUtıyen lere ya mllsaade cinıcmcsl, veyahut bunları daimi ve cok ııkı bir konlrol ve

Ditıa-da bulundurmadı tarımdır, diDoğru efeğil mi? Rüşvet meselesi . Üsküdar Malmüdürlüftü 1ta-Ifliıe memuru Faik Ucndlrıû), Yakacıkla ©tutan Matil Rey isminde torundan oeı lira rüşvet aldığı vc bu parayı ) n'i, ,.ıı v .ı 711 r ı t. IJÛn " Üsküdar Mal müdlhHayat pa\\alı lığma karşı istihsal seferberliği yegâne çaredir Ihem gfflaa&i Papatya İle pervane EKbiyalmiM ae halde?,. .......... rcıaff veran yakMaıım Idhmt-i Bay i« aırtetp (uma rUnktt nuıhsmırd; r 1* r bcrtlel ı. ı..ı. u ı. - ¦ ¦ ûuımk UUdılIklcUııe n ıa: ynı R. n ÎR tannu rasnasnu t-to'iL-rirrtin taneraın yı-lar: ls-urml «farka rk£I 81* ıUa l Ktnk ani)H nrt tatıacao lnu.oa laıttder. o adanı .erveonl yer d'n»k1îr. ıtbsı sarce aaalaıCi'dan o asan: r-maki-m -ciner kalır H-aralım ualUsaii ksU rdaasasa ya kdlkru e tasek s* sa fa*, «baanet mrriıb ı ı Satım aft-mtatO maeUurTeUadm ı Varldattcm ne; sen* hlr nı 'or arıma'.nı Binaen yınr medeni ıiıilyacUr.r.ı İnimin edemin* o anman lınnf S da ı inde ollr u da (¦(¦ nacak. e'lurftlıKal Kıı ukusr dokanaracak. hahce-agada nSmı» cı.tnlt lavı,acil lam olar** MsMaassa ^tıstiıv .ada) Ie Had . t*Ulanın ur* a anyalı henrenUyca bu eeS" "erlere bca lallı su mu.ım dlyoraın. Malam ya ı.ıi'ı sn hrenkUri d* "t «arktı ne de Boralıdirler... İnhisarlara dair ¦ l.P elnıH ıe hu lal reli** hlr. HİBtu her ıltdc buna . ..: ı im şVlln tutan t Idbna UT*r. Uninim h— rnaieyb ı* ¦ak-, ıı» ıİla İv Adanada Itk arpa mahsı piyasaya çıklı HindislaruJa karışıklıklar On Kişi OldU. 180 kişi «aralandı Adanada Itoguc gallyorlnr olisler baki lakamata il dır nı istir. Bulgar misafirler bugün Bursaya gidecekler Dhrl gündür sehrimlıde ml -safir bulunan Bnlgar muallim -ler rli'tn sabah Paskalya münas ebetiyle Fenerdeki IWea kÜ-r.ı- giderek yapılan ayinde baıır buluıunualardır. Ojeden sonra da Mülkiye Müıesinî gezmişlerdir. Ömer Muharrir. Mahmul Voaarı r-urdıı-T-., . Çacashlar.nj... ( M. V. flaş .angıç. \'.ejut | smhı asdem. t— kataw*-San ka*ak-n »aısssuyaoaJ'.k tin- ¦ S » — ssaulanas» aasank. tan—İsn. sahanı ew. ms ancmkiar. rafaı —------- ¦¦*"»• ™»-™--

(50) liraya dair bir kayıl bnhı-namaddrı lal dirili yordu. Itaaasa ötersae Neıike IlaBt-m.n .(h.l. I,'ın Eaaia B. aub-kemeye bir palete venrek (5 0) liranın .'i- l'ı.li" (ebernı edilişinin jraıclede Taşılı nldujunu ykaasetır Heyet, kakLoe İSMM Beyim talebi blk Vali , .n-s.il ı Saİl, v etmek IUnlıkıı l-paıdır. rH liman .: m.ll. - ir .-i ¦ .1 :.. banan Ut alu-ıhunam -iıVMI lala ba e-,j. ı.u.l.....I ... vıiındu h" nnon kal-niu *nayah ¦iı l.Olelln İri bu a M adi ırk .ı.ı'.. esil* ejnr-edln' it dedik ya.. tb diykıdl: b-s»tiaı WC W-nedimi" • ihrel -mut surdur- . İtayı ın eadlıe karartısı a{tlıwrynlj bılrr*Tnln.*etı. ondan »ta... m dur "İçi" em muin? Ba-akan t«ıı "i? naya »raun. su aslladr ^ Mr pınar bayma iaraum da-, ıh adımlarta. dar yaldan yurt), dadı. tadı . ı .-i ı'.i - ı ¦ uta sola çttnUN dik bi' mestm «t ırrfan dyade. teolf arUara , tk) lam kewn kaya, nir — Mabada w — Harî ariciye Vekilimiz Avrupadakiı /£VÜR^^ | BOPSa 1 s.yası faahyehm anlatıyor illml ^ fcori (iX! "Ul 01 \l AMERİKA lapan ıdıl'dıı ...mm ı C*»at Pata ile Htm .-lirimi, Milnür Bey, Cenevrcde kalmıs-brdır. Heyeti ı.... - huarnıf-d»r R yasrlicuıabuı kâtibi u-rauaaisl Tcvl k Bey de. Venı-enklcn soara. Tevfik Ku,i • Beyden aırılm ) ve tedavi tein Maryrnbadj gıtnuı'1'. labındj avdet edecektir. Hariciye Vckibmir ve refakatindeki reval, ınumkı. . olursa bu aksam Aııkaraya gidecekler dir Vekil Bey, dil» lokaÜıjanda bazı riyarctlr kabul rtaaibiîr. Bu meyaada Tıraa 11 fin m t Tabir LüUı Bok Muhlr..ı mâbadele faoeatayonn rersi ekip elduk, -ı sıhhati yerine gelen ve dun dışarı tıkan M. Riva-ı ve mübadele 2inci muıahha-mraız INebil kabul afla. JL Bfiam M. Ilolktal ve Nebll Eeıııı de bufua HarKİ) Vetr-iiatiıic bırbktr. olasaiaa. bu balta ilinde. Tûfk - Yunan •aüıakrralııu i) lira k rlaıek erc Aakaraya gilıneleri kuvvetle muhtemeldir Tevllk RUetş B. in beyanatı nnda nn.n et ıılılıı ¦ııi •.jlh nı:ıhkt-mrqını* İlli.; tjıi ¦klya • hu lıjarı starı Emnlvol vn t.ıMdlöı Ticaret ve Zahire IVh-Dünkü Zahire Vasatileri A*eari İONEL IİMOR - KARL DEMSTER K Wı-ı- uodmlirdeld carjı-ntMü.ın -tnuıcn OPERA SİNEMASINDA ¦ •¦«¦ ¦¦-9¦ 4 ¦*.¦¦«¦••»¦¦¦¦¦ ¦ ÖnuıniHdckl çarşamba aksamından itibaren 4 ¦ A l ji a m r a si n k ma sini n* ¦ Kilsle rece*.1

X KÜ Ç 0 K P İt E VSES J » ıjimîn muratSSİICBİ 4, d BEBE D A N i L 1. S d 4 + ddd her umandan tarla sevimli vc caliptir 4d44« ıl Hayvan t' ' Ulrl •nın.l '-der' t lıııiıııii/ılı-ki |M-İM-Ii.ıiı ak—ıinııubıı itilmren M \ .1 İ K Si\EMASh\D\ Aırvparaa Ut-nuca bOjtrk GURUR mümessilleri: LARS HAN SON vc |İNA MANES Ferah Siıir-ınaila 1 rilm. Cc/air SclahethJneleri, ihirli Alta. iyıu mükemmel j'vele. Matineler IS w. Limanda Kııyııo (clccck TUrb • Rus dostluğu Onumıi/ıleVi çarşımda akşamı MELEK SİNEMASINDA! İrac edilecek AL BENİ ılının.' muineimilerı KLARA BOV ve ŞARL RÖJrH» rnrettk ıl-ıı ccnc ku vc erkıklcı ıvlın lımıım Tahdidi İeslliıat konleranaınd» TUrk - Alman hakem nıuahod teüi ılı l'e ¦ l II rk . İtalyan t İcara t mu ıtiDÜı Tayyar Zade ırtında bir hadis Haliç vapurları sirkelinden la r Undaki d Ol nkası Met'Üsi i «t ii i * nıvaseııiMi ravtlk Rüşlli Bayln M. Musollniya bir talgralı ,ımıı:iL:vıi Roma rlyaratl ıhva jandarma rnt*kl hamal nlmıınbll alı Jıı.. "¦iki ıııı EhaBBuf f II IHIM ıı 9*1 MijlıliM F-lc, el V E RE SİVİ1 6 ;'» S »y vade ve fî^lvTfrVardeSu Her nevî yerli «m İnrilir kumaşları Ula a bul Eminönü Köprübaşı No 15-16 KarAkflf CİbllG :ıı....iij-..rı.; bu İlim kewıı müracaat edinir Altıncı Büyük TAYYARE PÎYANGOSUı 4. üncü keşide: 11 Mayıstadır Büyük İkramiye: . 45,000 Uradır Aynra: 20,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyelı v* 10,0Om Liralık bir tnUkafat . Bu keşidede cam'an: 3900 Numara karartacaktır. ¦ Fevkalâde TFVFRi? v*t""" 9 " ¦ d V''f -J-J' Ura MM « da Galaü niıı-nmkn aar.-l.it. : llıc. 4 ¦ Bıendjtl, VcncdîL ve 1. .. ı • --ı. ¦.].., Sij r.-. UuıaUal • 4 ı ı. . . „lı. ,,r dOflN ı.ı ¦ MmâHM SI TILUMBAT.ATU Doku ir Kokolalos

lhsa Sami (îonokok Asısı MAMA Dr. Hakkı Şinasî En .ıhV ctjcut pdawdır, SATILIK MOTORLAR* bpireo ve bjHıloiu iyLikt inhi Su hayat ve zenginliğin mcnbaıdır. BAltÇfcDfc SU; Şiddetli ler'iya! lemm İtin Uaım» gayri mntjnki oktp bol bir matnuKka banJtca amüadir ÇİFTLİK VE KÜMESLE SU. Çittim bayvaaaalı İ buvvelh gıda kadar belemek banaıunı haiwb. MESA KİNDE SU: Sıhhatin ¦ riayetin en başlıca am RİKALARDA SU: Ali! mukim bir w Oni ERDE SU aamraHak ola Tardiye mltmc B0LULA BİR v DEKİ .E yiuc «ud Maatcterrûat Boğar motoru Kaocabas ., Tafta KREP DESİN. KREP-EOİİEN. KKEP-fiİRMAN. KREP-MAROKEN. SARP. .MENDİLLER ÇÖMLEK İMALINA MAHSUS EMLAK VE EYTAM BANKASI Türk Anonim Sirkeli SenrtRvMi: 20.000ÜUI) Türk liranı Merkezi: ANKARA Şubeleri: İSTANBUL v e İZMİR Mevcut ve inşa edilecek BİNALAR ürerine uzun v kısa vadeli ikraza! yapar. Mevduata ve aile tasarrut sandığına en müsait faiz verir. Bilûmum Banka muamelâtı ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Dulcetto ¦ (UtAM"KO\L\Ui d kmraVaaı :a ıfMn z-* l R»00 • adet UMİ rdamaala -v-artta ¦ • v. uiucivaN ¦ ¦¦¦¦..¦¦¦ev-.Aa-aî SATİLİK TTAEZZİJII YİOTÖIU * kdıdi hm mmoajı .¦ boıiriik bu ılrab maUn.ii |.....1 H 11 t. # J ti Uf) Md, w,ı HNkea AH - J ^ Mum,m -1 t-'l luc ııal illi 1 ¦ lan¦. ,.n 1 ir ^ J .1 teakaa Caka ftaaja lı SeMa* ¦••...... Mm.......1 + Yelkenci Vapurları KARA HlîNÎZ pnUN VATAN volvo 8 Mayıs Çarşamba dunu aksamı Sirkeci r.httmısnlisil hırcLetk- ıkBu Zonguldak, ha ^ i *ı, Samsun. i/r;'ı (Ürafo , lıabzun. Sürm;r ve Ui*cye f. iıleı'e klir. IZ\flRSÜR"\T POSTASI Jfi İSMET FAŞA vapurU12 Mayıs Pazar v-)"urulcıı iıiİMTin lıcc ı la Pay-ar^^;'^ Galata ..t ri'iv.nJj» dogtu İZMİlîL' alc 1 c Ansı İd. hunbul ISIS •e CaJiuda cıcıkça ıılrjın İıa rnri; tlelilridi ve SM'ı'.npın jhi.ııl.' cklom ilevııtfu *S4 NAlH VAPUKIAR1 izmir Postası Serî, Hlka ve mnaıazam olan ADNAN Ki 6 inci pazartesi ]f-d Cık:c nhıraından harekede ' Irmlrc ) rc çaru3Bi zkbj Lmmfen bunrıalı borcLe: cam CılaH CûDirS tVpMİlı Sl« hnwı .'.ir.- : ıj -1. j: l'm. ¦ 1cct1b-lıeM»! nicn:tı, TctekOı m-|ı£lıı: 1041 Bayrun Lâyn

iaRİl. avriipa vost güZU HEIRDA KÂClTHAlNE SEKERLERİ HALİÇ VAPURLERİ ŞİRKETİNDEN: Hân Ü.ol.ımj ilahe mil rıccbi ;j ınyar. Kendi* lluıjiiu luautu. Adıc hak, malanın "Ctkaf -c, Islaıılıul PıJa ve telp-af lıaş mndûlHûğândea: i :;™;t tnc ve bDııbuL Bt; ¦caathaaSM hatlar lûlını. AJjıa. baya -c İl ¦ I II jl ili r ¦ r-ı.ı Ukfl ıııl-tl I rlrjL'k n Seyrisefain M.'ll.-.'.ın nan; Ilı 1 ICöpni $ubc ucentaH .i.l. la. .-i- abı . .¦ 1 . , 2740. Ayvalık s r'at Pastası ¦ . |. . ".I . ¦ . 1 : 1 . 1 . ı.ı 1 r. ¦ 1 lyatakar. tidl Kdeu amur. Vı. i, ı... 11 . .¦ i. ¦. 1. lı 1 '. |j 1 ., . İngiliz Hacı Hüseyin nı Haftalık izmir postası Hüseyniye ^R)-:;-0VarPmb. Oıo'J ıt*ımı 18 d Siıkm' rÂuıoır.Juı I hm kitle KVlıbtılu. ÇuııuJ,alt Ecrcma İnönü 2^ PazartesiHrkevH -ıhıı:n:ı\JaLi vdrı tılıcc'ttii. Muratant roiiullt Eiiir-ıu l/mlı ¦kak mimara 20 ı.lel:ıı: lıanbul Aleaalrn Uaılılm ve Pake KampanralarıiTin vapu'ları ila Güzel seyahatler Rebıd o otauafA lı jo* • ı?M (FAYHSTON) OTOMOBİL LASTİKLERİ Bütün dünyanın şöhret ve rağbetini atideki evsafı sayesinde kazanmıştır

-.,.1......... Bükulmıı-, p;-ııl. Ihıkulmu. BüLûlnııiş rkfculmüs ipi'* IV'ir i,i~:ık m.ılı- Uınt-tlrppct Bezin Uük ii 'TffiJ,*-^1" iplik rprık katlın kılUnmn lıılüne hılınlnuıûn dcnfktl K in karıs^a^k.^t/ın'la^lık hatcsckkıılıi CVVCİki hali hu*U*lVCfJ gonr.ıkı lir.lı llne jelmevinl temin ellet 'IV I Km fabrikası nlrni* olan balon V mtiklcrc tcvcffukıı -Icıttcnivjj olan ve Beyoğlu ciheti bayileri: Takftim: Amerikan g,ı I .ll'MTI O" ı 1 'I C.alata : Kürelilerde (jalata : Tophane Mııı Ut., n bal ciheti Sirkeci: Nar Man altı, M la ik. A. Rc.n/i ;cı fŞaSa Adana. («yhaa kışla, F.rcsll. karaman umunı acenlatı Ankara: Hırd Kııe radc Vehbi vc şeriki Meyler AnK.ıra: s.v. .! .. A. Avnl Bey Ankara : Bankalar caddesinde Alehmct KcyII Bey Kimya t UİizcI zade Rlial Rcv Eskıfcl iiı*: Alâi.eli /.ide Hıı-.ın Bey Denizli: Clllov /jJe Kmnll l'ahıni Bjlike«r: Dlyuno umumiye Hanında ıı.Hüseyin tfcndt P.-ı.ı mu: _-hm.li Hau Kcecp zade Mehmet F yzi B. t.'jrcmil; Bcrulaci Hasan !¦'¦ Ford aeeausı Salı Arif fi 5-alt Ömer Bcılcr caral'ındnıı meyıİHna gctl-kııınuıı İmliklerinin dlfcer sırf Kayr*ton fabrikasının Guttl-dipp -yazlı bir -*sian .lıhilrnıfr be/.lcrin yutardaki rcsiınlcnk.' söstcriln çekılde kauçuk ouhlû bMmhntf olmasıdır. Bu ameliye bezleri lâstik hatme çrtirlr ve bezlerin hararetten iMi/ııhnamı emin eder. Ayrıca her bez tabakası dalıilinde kauçuk btıhındıığbndaıi bararel kat'i-vcti dahile «cçcımz.

icc lâstiğe uzun i iı havai İtalikler. 1,1c, dünyanın her tarafında imtiyazlı bulunan Gum-dlppct sisleml sayesindedir ki: arıza lı yollarda l'AYRSTON Ustâe) İtada' hlc bir lâstik lahammül edeme/. Yine bu sayededir ki; Oiınvada K*YRSTON Lı-li^ı k;ul.ır kuvvetli, düvsıııklı Ve mükemmel m\* 1â*cik- yoktur Taşra acentelikleri: İzmir lluyük Salcpci «Hu hanında M.lİcdrcddin \ F ı nc m Br :. Aydın: Aluharrem , Mut.il: İstanbul Pazarı sahibi Ahmet Haindi Bey ILıntlırma: Kanı Ahmel Bey Kasiamunl: Sevrolc accnlası ka«jp iade İsmail F.endl Sam «un j. f. Il vc şürekâsı lil.r-.n. „ , . „ lljh.'.ı.ı . „ » „ BMaVMK ... O Ayıniap. Mera*, Merdin Di.-rfcekir. Malatya t Tfa umsun .... .,l.-ı Scvr.de aecnlatl Müftü, Zadk Mehmet Hayrı Ali Veli Mehmet Ali Beyler M A'Sh BEŞİNCİ S£NE - N' 1793 YUNUS NADİ İdarehanesi: Dflyunuumumlye karsısı ndajlalrcl mahsusa Telgraf: istanbul Cuıııhuriyet-Posta kututuj y 2« __. Il."«'«uıl»i Z3W I eleiOtl . i.» oıDdUıU' .12M. Ida» mbdll.k l"»¦P *İ2 Cumhuriyet _HER GÜN SABAHLARI ÇIKAK. SİYASİ TÜRK CA/.KT E SI »ALI 7 Mayıs 1929 j ABONE ŞERAİTİ_ """ l in ki- İçin Hane İçin Seneliği 1400 Kr. 2700 Kr. fl aylığı 750 Kr 1*50 aylısı 400 Kr. «0 Kr. Nüshası h^r yenle 5 KURUŞTUR İranda Zelzeleler Büyük Bir Fakir çocuklara bayramlık eşya Hanımlar heyeti dün isveç sefarethanesinde toplandı İhtikâr kanunlarımız yoktur Ceza kanunumuzun ¦ 358) itici maddesini tadile ihtiyaç vardır Buianku Tiıık m—lirin ılcliıl* yalıai i."""':....... »¦•»• bir d« lalını İn'i ¦¦ mi . ¦ k.ır*l ıulW»rl IBiaHe Varan, brr TUrk İri bili" ki; vatan mm hakkak Mr İn kırardan karlanlmn « dunyanm m udin, SU' mrmlefccll ki BIK rı:ı, ¦ , İ4(C bu • -.i. caiDde . ..ı .ıltır kırlı brr Türkan uhdesine dbrt-i ımlle SU | ¦unum auri lü llmrılııdr ¦IH .VI ıı' I» Şa bakar; ¦ ı ı ı d - -ıı - - hıifiia en ntahbn v.arr tarla ManM ml-letam »mi lurkı-rde son U olarak kaba Iktıadı •ınv.ll karlar-om kir. ir,ıı.ıı., .il., er lalanı - ..-ı .. ¦ lora kartı BUırırC bıiıtlyrn brr l'ılrk İr ajaı samimi l •lan bu !-,ı-..,ı,, kainim , '. ahlıkl kaaonc hmdaı-ir Ü-Ju atırok duyar, baha Ba lım m..mi,r Mili; ...ı.uıı hnl*«| ı* (abdım tteaaatr. *r ,lı. .¦ .........-I bil kuntl •ar mimi - ftk kara Mr Isİblk il- hhlaauk kaMldır kl: baM-Hnnıu n» ı mı- HAKLARI ir ne dr İl t TİK İM «¦alandırmıktıdır. Bilgin kıl hukuki vırlvl» ıı.ıı.ırın: ¦ ".--ııi. İhıISi¦ ar latuV] kar raımü »t BOsn. â-ÖS-a edtn hle Mr '-.ıı n.n ¦¦ " ".ı..ı .

in. ı kin ancak aaakU Mı ııotlal uard»- Unkll drSlllı... Fakat, in -.-(i- in uvın aSılılk ırmnlc.l ¦nnuk la .... ... -m.-,,..1.,.» tasanar. iılıaıııdan ıl)ad vaOfaUn ha ârirri ıtlıd*lndr hu. ınduranları Ikrır »lmHİylıT.. İhtikar kellmeUnd? h.ınunLırınında ¦alaıı: - o do «arara ve eeta layla • ılılr.-ı ,..¦:. .. Ta KjlU im Brlrıllır hiDiıauaıla ı ...in f ¦ ¦.....|U' Be tuiıanua (ZS)UnıU ıaıdı)ıU BclerUrcyf (erbabı HH-baııa ınsia dw«at « Kin- I mi"..... ı . ı. -. I idiyse. Ba İdik kal IV İlini) I .HinMtFrlııdt ıMllıiıııı ".---.i İrin hop fim kanım «l lıı] .lun ' I . I l VI ı. .1 . . valini .1- aalıüıllr- b........ı -i Belediye oh rt-.ın- dâfiı Su vaıil'.ı bir aa clrel «s n.ın mı.ı ıı. na-d a-iııi nlnıc.-. kabil ı» OBB tttktk ıl- laaa eatn uaaMıt İr nünde daha t'rlkmrmr İldir. Şa haiar. laMarf-ateM IbtlUl ro«' ally.ıln) «alalı '--'ıJiM.- lahmll elmehlr banan) bir «i rahat ir Inırt m--.. .i ı in ¦ r .ıı u. ı.. ı. ¦ . ı.....İm »İn lalamıda «eeıklr daıamenllt, er.» kınna»ınaıda aıoıuanıuru alakadar rıl'i nır nı ..i'- ı- ir-.. ' ..i . rdellnı: (rt kabanurna)an(IU)nrl madde -lıı» namım: hlıtlı- Ikıl arlnıaunııı jıııı.l im ..lı-l.ı ı.l . ..ıl ı -I ıı ¦ hllıll VIana klHr.au. tv valin katrana! nesrll i .ıı ı im-1 liııımlır. Ba artık enli nkıralg bir nararldir. Mutla, •jir ^ıiıluılıyur kl; ba mıdd-ilmi..'. (Qj ¦ ektik a-i...... t* alaıııııtlıı. 71». Un Ifıtıvı. ı-t-n nmloVl-.ıl.; . hlr nulrn bBBjHa ?ahi|Mri ı ¦ ıi.n-Uıt kılına veya İttifak - uBf j*a ir n- ıı ı. ır ı Mr ftala •Kİıbaaıı «vj-ı -a"i-'im-n. braa, nkaael m.ı-ı.ı. ¦!». «ık -jiı.n.rııı lalın eW(i »lalın \fet Halinde devam Ediyor dereceleri Tadilat maaş mlklarla-rı Üzerinde yapılmıçlır, dereceler Üzerinde değil!. Ankara 6 ( Hb. Mu. ) — F'i'i'ı. ..¦ encümeni Barem lâyihasının tetkikine devam el -mistir. I 'i.ı i..'i nen üt tet-katını bitirmcmîftir. I mu -m .ıı. dereceler ûıerinde tadilât yapmamışt Eskiıl gibi dereceler 17 ile bir fevkalâde derecedir. Tadilât mu-Lr üıerindedir. Dünkü nüshamızda bayram iDÜnaırbetiIe, Iştcç sefiresi Mm. Vallenberğin leıebbüıü öterine Himayeİ elfal cemiyeti tarafından ISO fakîr çocuğa *»« levji e . Mm. Vallenberğin ..finde bulunan hanımlar heyeti dûn lıveç. selarCIhaneıindt tuplsnarsk bu hususta m Uı ak eratı a bu lunumlardır. Hu münasebetle (jûlhant parkada tertip edilecek eğlence-nin tefernıatı r.ı.ıılmu^ı.ı., O ([ûn ar Sultanahmet çtlm.ı adan annatar birliği aıaaı meydadında lop-anacalriır. Burada :-j.i İsveçli çocuklara, Madam Vallenberyin baıııladiRi İsveç milli elbiseleri jjiydirilerelc Oiilhane paHuna gidil ecek ve tertip edilecek program dahilinde ve askerî mır ikanın iştirakiyle milli oyunlar ve danslar yapılacaktu. Bu eğlenceye aba-lidtn arıu edrnler de iştirak edebileceklerdir . Programın hitamında çotuklara bayramlık elbise şapka, kasket, ayakkabı, çorapı şekerlemeler elere yal ve mantolar teni edilecektir. Tevfik Rüştü Bey dün gitti Hariciye Vekilimin şerefine dün Alman sefaretinde bir ziyafet verildi Hıdıreüez dün neş'eyle geçti Bir çok kimseler akşama kadar mesire yerlerinde eğlendiler

H*ıI.i}..- vekili Tevfik KüjLû Bey, dQn muhtelif temaslarda bulunmuştur. Vekil Rey şerefine, dfu Al -¦aau Sefiri Her Nadolnî tarafından Scf arr tanede bir öğle ziyaf eti verilmiştir. Bu aiyafette Tevfik Rnştfl tjeyden ve refi -kası ve krrimesi Hf. lerd en başka Avmpada müşarünileyhe refakat eden zevat ve Istanbol Hariciye memuru İbrahim Hakkı Bey med'mıen harırtbulumnş-lardır. Ziyafet, pek samimi olmuştur. Alman sefiri HerNadolni de, yakında Türk-Alman hakem mud il.desini imıalamsk üıere Anka ray a gidecek tir. Vekil B. İn M.fllvnsı riyaratl Hariciye V.kilimi., öğleden sonra, Tokattiyondaki dairesinde Muhtelit mübadele Komisy ooo reisi M. Rivası ziyaret etmiştir. Bu esnada bitaraf mübadele arasından M. Holştet ve m u!ıadel« ikinci murahhaaımıı Nebil Beydi, M. Rivaıın n e idinde bulunuyordu. HB. Vekilini ılyarat Bden s a lirle, r Vekil Bey, müteakiben Macar Sefiri M. Tahinin riynrctlnl kabul etmiştir. Macar SeHriadeu sonra Hariciye Vekilimizi Avusturya Sefiri M. '¦,'.Kral ve mOteakı( Mdtan M 1 io 1 ık I Gazi çifliğinde yû dönümü ^ MÜSABAKASI .y\ kUPONU S UOılanaya b/r nacar DUn Hıdırellcü mllruscbctile bir çok kimseler sabahleyin erkenden yollan çıkmış, yiyecek uepe i ve gramofonlar ile Gazi (iftîğım-ı yd -i,,:,,... ..ı,,.-,i., iıV[. evvelki gl)n ciltlikte bir ziyafet verildiği alûmdur, yııhardaki resimlerden birinde «.güı (iarimir. «ifllğe teşrif ederlerken, ikinci res dr Carimi., Uaşvekil ve Vftclis reisimiz bir arada görillfoektedir. ilıdıralıazln aazdan bOlahım giyenler tenezıi'h ve sayfiye mahallerine, Çamlıca, l'cnerbahçe. Adalar ve 1 ¦¦ ¦.;-]'¦. ı .'i.ı mesir lerine gitmişlerdir. Bilhassa Kâğıthane ciheti eski Hıdtrrlter günlerini hatırlatacak kadar k labalık olmuş, hatta bazı mttcsscsal memulları bile bîr aralık fırsat bularak Kâ^ıth.ınr-ye . Son karlardan, ¦ .;-k dalga-laıından vr limanı bile istilâ eden buz kitlelerinden sonra mu nis ve ılık (.rhrearyte bir lıırır vı'-' imdada yetişen II.-dırellez dûn ııcş'c ve eğlenti iç alar, otomobiller, vapurlar geç vakte kadar seyir yellerinden dönenle *i taşımışlardır. Dün l .ııl.ı ı ıl. ¦ nıııoascbetile aıdterlermiıe de helva ve kutu ziyafeti verilmiştir. Ressam Namık İsmail Bey Ankaradakl Ziraat Bankasına tarik edilmek fizerc büyük bîr tablo vücu e getirmektedir. Rvsaam bu muarzıım eserinde, bîr baharın başlangıcını göstermekle vc Büyük Gazimizin bnj bir r bayat, bir mevcudiyet yarattığını anlatmaktadır. Namık İsmail Bey bu tabloda cidden muvaffa olmuş, çıplak bir sahayı, cennete kalp ivin bByflk Dehânın faaliyetini bütün kuvvetile ifade miştir. Tablo yalanda ikmal edilecek ve Ankara Ziraat Bankaıtmn umumi merkezine gönderilecek tir. Kasaplar şirketi bir hale m) aciz Emaneti getirdi ? sahası, her gün gtnişliyc geniş-liye kuvvetli bir inhisar şeklini İstanbul halkının canı-tak bir ihtikâr ıcoberi teessüs etmiştir. O derecede kî I.l mh'.ıl halkı ulun /amandan beri etfn okkau batındı baran mtlndaricatei-. realml... Aylardan beri devam eden vaziyet şudur : Utanbulda beş un kişinin tesis ettiği bir kasaplar şirketi vardır. Bu ftrhet et )_bi en nıDh im bir gıda m 9--'d camin ticaretiyle aıeşgul lır . Fakat bo basıl . (al Güze..ik Müsabakamız! Göl e 11 erin resimlerini lütfen iyice fe(k;k edlnia, İlk hakem •izsinizl Kuğun H Can ti Aşk Hanımın resmîni derce-diyoruz. Bu ismin namı m ila le ar olduğunu ilâve edebiliriz. Roye Iştlrah adinle Reye iştirak eden karilerimize muhtelif mükâfatlar vereceğiz. Onun İçin resimleri laklayım* , kuponları kvaioîz. Müsabaka Utı -ğı uman gllzcl-I. -.1 .. birine rey vermek suretiyle bir mü -kâf.ıt knıann-bilirsinir . Bu mükâfatlar şunlardır : \ 50 lira 5 li 25 , 5 _ 10 . 5 „ 10 . S a Bun

dan maada 5 karİîmite de üter aylık "Cumhuriyet, abo-ıı -ı takdim edilecektir. faıo ı ¦'¦!¦— — HUanU aşk H, Nakli mükâfatlardan başka eşya olarak da müteaddit hediyeler verilecektir. Bu mükâfatlar birinciliği kn-ısııaıı güzele rey veren kirilce arasında kur'a ile tevzi ediaaf .'.inill.lt'" .'I 7 'Ala v M IW1 Milyoner ZAHAkOF -.i r-. »r ı p ı - -Kuıuı — *» — ««kili: M-hn İngiltere parlamentosunun tertibatı hatiplerin davul zurna çalarcasına gösteriş ve nüm yiş yapmalarına müsait değildir. Yani hatiplere mahsus yüksek kürsü yoktur, h r meb'us bulunduğu yerden söz söylemeğe mecburdur »»HU fOlJllK»I BlıeoınuyrUU laas'r.elr i'Jc i.ıı ı ¦ ¦ ¦ - D&iianan müfıl la incil e-r- e.- lesntn Sark | id) Loji Corr lıuaCnncMnin Şa laundr ar s".b: kamı ve Ihın Şehir ve Memleket haberleri TAksiler indi ama kulak asan kini 'i Şoförler Emanetin har* Gayrı mübadille ^ındiıııınıiıııınıınrniı^ Kimsesiz vatan yav- » - rulannd yardım ediniz= (•emıvc'l.iMİe verilen kararlar ifv/irti komin yon u ynrlno bir bUro leaM arjıloeek Gayrı mübadiller «emi yedi hey'eti idarrıi. gayrı mübadillere levrialın loıriı ıvın. levn.ıt erlnr meı'ııl bir ınû--¦.j-ii idari sândc bâr büro ika-¦eaar karar ıı anaiptfc Koekia- unda h u.ıı ala yerine ma» ,lı nıuhaıiplrr layin edilecek, bir kaçla lubaildar talıalınUcaklır. Bu b gu D-aosal, mübelilerden Sadak Beye tek» * I . r.ılujuti' 21 CcBÛtct beveti idaresinden it*» Ih i Ut harlCtl n«l»af»l'l*Brİiri t-aut&szafsı Macş lâ/ilıasaoekfl der el e teri nıerlndr ındkat an-raaı»r*ı.r. darucektr gene enkurt rTk" ı; «M. yat—an tadilat •nam ı'.-ı-i'l-ıı l.rcflndedır. ¦ İmanımıza İki 1.-p.-» lUaıcl *-v.....-' «¦*¦»-, •* **» t"asMaTı t Alııalaı vancans conta tu a a naaaaıııiıia «ı İm kur ti Mı ıhar " ~"\f*-' kileiı heyet. ana ı lalanm ıf •e VuoaaMaada adar panaiı. bari oraya koyua »ev k delim, diıı alakadar m «kanalara ka««ı ban iller tamımı »lir. şcK&pır uava&ı Hüfevin Sual B. son nc?riy«Ut *ı.m ve ır ecyaji veriyor iski liaoeyın Suat Hey UvludiBiı'diiıı dün yetti htr mektup aldık. Alay koç kil varanının carin pr o, lundan ıı Sual tteyia cevabından •nara n1\lınrn bu dıılİLudııllı meselenin. tı ağıdaki m Vof.tür on m ı .in. ¦ ..r.r.üı rtt. rhucytn Sual mektubu şudur; Bot-jır ı-._i:ı.i.3ıı rfirervyat «iBr^Var kıyas etSE. Geıe turşu, gene perhiz " Şckbtab. ne re ulak aaeVrl sâs- dair et» .Hnhiddto Sadi Beyden a* aacLInbo Mdık : ¦¦BkrMiıaMıa. Sek İm ıı naasmda tllı-,ı~ taıı D »in nkancıı mıı»«.-«-ıı- -•'¦•o *r II am m..'»inini- aiaun •inaıi-ı |( aanKa '•ih. a* Bakb m ulur un: ktttaj inanana b kılıf ¦ T*.

\ n*ki|Hr aWı• / IHıf-Ulla lulurnm \ in vuretı verven cı ir İslı: / Arudatuu Mesai L-mlI un-ıo-la I bana îrklıplr rlrarm4.il" n^rlvıı"«ıı I MMfdrrek narımı wrmx-ıu. Ben B* ( j.ıı.jıerin mp. e de pek yük . .i - m n.......-.-ıı.ı amil m iıâıûı bit ydhi-tı ı.ı.-.-rn. ¦ıcul.Uııı. Ankafâii'n Cmıl Bu ılı ninem! ide atıylrdiri"ı p* ıtııtn:. *.ı.,lı.f,ı,ı Mml'^aarHr. ııl llılrnıelllılnılır kalnılU. I! Mulıioain SndıK / IIBr. ' Akfaın - da ı .ı ¦!. cimeKi larım eeien bn mckıiıbı bugUn bİı havreılc okuduktan sonr i haııtcillk: Demek •-. - . ¦¦m Sadık D. - umııa m ur umul vü-Mlirte' m llllllll M M ııı M II I ıı III I I l l I ıı 1 Ankaraya riden Darülfünun heyeti geldi Darülfünun Emini Neşet Ömer 6 İn beyanatı Darülfünun ışjeo âçje oeı çündııı Ankarıda bnkıaaa Da-mlluuuu Lmmı ve Fakülteler Reisleri dun r. Dr. Nı -. ıi Ömer B. ; bîr mu hanının ılın ¦u-llcıınc su m-hah vermiştir. ¦•— lı.ııui.....un 929 bitireni hakkında lun ranalan bildirmek ve ı.ı.ı aene içindeki mesaili hakkında Maarrf Vekaleti ne içti mal arına iştirak «dildi. 13-kOlle ıı Hİı-'ii. So kitabının ihtiva edeceği ıstılahlar ha mdıakcrclcr' dc 'ııIı'"-1'fii.- er İn. ,,.ı. noktalarda mutabık kalıımuıti' — iıcidrve kadar ae^ibp Ankaraya ı-LHiıioıIra latlLıklamroce -an. e dlııı.lılaıfc. ? —Bani rstnnkaar ¦ievvelkı g.ın Basvckd t llaıretleııı.ııı rranortı allında nLıua elti. NiIii.ii mU/akerrde Darülfünunca baıırlaualı ııblahlann tevhidi ve mulılelll manalan ol kelimelrnn ııtibıasyonu içûı bu lûgatiarın Fakülte Ko-mH'oıılarııiLa tekrar ee^irilmeaı takar ran lad'Jtnıı t,'-br enuyeU Bu ca-ı fând bu ur»' IrnraartrvU yapa¦lardıı • ı Bey r.nv *aaaıan kkaoorat ra« maaSara XeUi B la «»la unarUr Onanırı asanUHlnr Htı Saranaa bavat etaarkar- -ı İte- bu ar »nade ¦arlae de' leteatır yırcıa Innıaaı ¦naraaun' Mljllk bU ) aldı re eM\ ıw ve 'Sin- j ıpon Ueanrt ı f) Fakir (oıuLlara bayramlık «»} ¦ fevrll ulu (tanımlar heyeti din tattı, uır.m Ur Mplanm i Türkiye -lladya n-muahedesi ı. b mlltebasuslar t»U£lın Ankaraya c.dcL.- .. .d». Haraç): aa •rr.adlKud.fmUdeaıV^ maya a.deı ersılynV. * Bir abnoa ptakad tUhrtana-hUi »aadaSa (açsasy .« tubbavo vaad ı¦ nujıur fi İmada aatacla 'r'T*— detaan etmekledir. İlmice aalasat .aadkr. * eon homa- I aadiaalarl I» rina Alraanyada ila" edaca ıdaıet (iıln.nr kaldmlacafı rlvayel edilmekle dır. § llohrl iraUhmı.ı labdull mca'clesl Ichlr ol un maktadır. Ankarnyn çağırılan bıtarnl j-oTidaki br^trmi/. miica'iri ^1 tıet llrvin ile. Ankııravn pitre muhtemelılir. MOten"esu°rl HtiatiarımordB içtima liunbul limit cbnıer nıet-l. Iilil- c.ua Dr. .m ı ¦ ıiv.,Türkîyeden ibret alalım -Deyil Meyil de şayanı dikkat bir makale »e. nu. kafa* - an.) al \t alaU e* natsabanana m. Layı Caynda taryb Mayi. |.....naldı -tasaa kalaiee» aaasbto..dr. «rtob... aktasda raBaoa Wr aaabalr aaaraı-nsapbr.

Ba nuuudada Sark ....alarmı lalhUl batuanada Inplulena jOıc.Oı; Ibmal MM edaa**kantr. Muknienıa basma lll'kıir halM ateh ıeaterın dan bıriaia Isıoeralı ¦ısıt rüıin va ranmm nlbna »u «ayanı d rahat Miflar y yeden Mi deeat ibreti Madam ki bitilin nlr ......n -yani lOrkler,. blaün - AvriıpahUnıı kullandıcı t „¦ . allabcmiri «C« r. IIII.. 1- ¦ İmini, kl !¦* Ilı incirleri da ecnebi llıanlanaı .ini.!,: , Mahalonto -. -rliodtııaai. demlin i-ekı» Bu.ak bil İHanın. daa kindi kariiırıyk yaaaaaaa bir darbı mel taıtrSaanaab. Bn obm—d... ..-I -tbMksra Mm en fs-e-deotektor. Hakaleda Almaaiarm Sark asBItMrrt ikMasionan •freoaneftia baryak aaavadlabryeı cotıtrd ikiı" bakde l.ıeıiııurı.ı ncarae hnao-Miada kaall «bcasaaiyetı aaiı olan bu lihata ^alı»aladı cı aıkayaı »dltmı- ve freni db Calm İr fil ıı erbabı maralım ecnebi lıanlannı ¦".¦•¦ırırl-1 s ti bn.ıl. j1 ı 11 ' ı ı iskanca» Cemil B. Ankaraya al"' lımino lakdn inlorl jütten .iebrinıMc svdcl eıten ı Mı.'.iti iıinı:nıui Hacı '-Li • Bey dun ViJûıctte tşkan kf rr . MonısnCy!-! ¦e iikâıı Ljlcıinin muDLuanıen i.l Ak ı.ı:¦ ve buradaki 11 de muaTTrrı miidrleiAVtİndcı Hnlt*W Tevdii Güzellorin resimlerin* we bu kuponları saklamalarını muhterem i karilerden rica e deriz İ SON TELGRAFLAR Mühim bîr kanun hazırlandı Hiihûmet tahtı hükme girmiş cezaların bir kısmını tecil eden kanun lâyihasını meclise verdi Kasapla rşirketi Emaneti aciz bir hale mi getirdi? "Hayat pahalılığı etrafında tetkikler... İktisadi şerait iübarile hetriiz inkişaf edeme* dir. Çi yoncusıı. nakliyecisi, toptan ve 1 pcri.1 ı ı-¦'. mm ¦¦ . Ii": . ete müteallik hİHun lelerin rakipsir hakimi bu kasaplar Bu kanuna güre epeyce mahkûm ve maznunun co - şirketidir, za sı tecil edilecek, fakat nakli cezalar alınacaktır. Dûm kadar deva m rden bu Memurin ve efradı askeriye cürümleri tecile i vara'ycl bugün de mereuttur. tabi değildir 10-50 kunıga kadar yüksek- , bir par* tediye etmekte- HU olail lllOltlIeketler 1Ç1II lltNİeL İktisadi sistem atik bir veçhe tlalıil [FîhR NALINA I MIHINA! ettirmek lıedr sıhhaiilr. roak. ı aldatdm 31 (»mn Asın Hey "mir rakamların ti ı edca KUıd bir m -. bakaiıaı lıa haap Ajanslar kOngresi programı teshil edildi yeranlı pırtık ı raaecl ctfal ı» pâetkr ipa ı l|iIİl|artf ft yamuk Muharılrl Mahmul Icıarı Yurdumun Çocuklarına..... M. V. Başlangıç Sogutcuk

n. ü,.. ı.., ı, hem yuı-Oye*. hanı ut Mı Nr aaabt, «ir toy nevası uıf-urranı ¦KUyorıiı Bu lıa . ra i.-. ¦ ¦¦ ne lesülkerenc ¦¦ net)ırdıı Her nk^neamciF rjırlı bir -Jtreyiı uçat. .. ,ı r v Oenuyrr. On {artımr. ıtnrb luvaaı lİlKîcr.rtl -.rntı. lalblm b-Hkııla bur kula lcimo ıfüıucit dinliyordum Dirine 0«J-ıy»r lasylıı ¦ dolaaCumhuriyet İhtikâr kanunlarımı/ yoktur Tevfik Rüştü Bey dün gitti lUnl ııhirolaı m ¦-1'

alim «UUna «* fah.t.l.Ju.» m ™' t^ı.mrk Mu * ! D - V..fU*tİH.;-„ ™«m» *«rln*.. •) - Vr.aHen. aııhul « Hut"» budaki Türk emlâki mcVekai 1 ¦ ¦...... ¦¦ 1-. - ı ¦ ¦ Türki muahedesi: Üııtabassts-lar bugUn Ankaraya gidiyorlar TlrMrc ile Iıal»» nraMadn I akle düecck ılcnret mııabetfe*i mOıakcraıına yakında ballanacak' , refcan-«*ea ¦»¦" Aiaeddln Bamil AıöHyeĞle? Dün Kadrlye hanımın İsticvabına başlandı Mibi . dün. K«d kep bir BCyct ıaun edilıııifrlir. Ila-muralılifl* arfaSU miimBahrî teslihat mes'elesi tehir ediliyor iranda zelzele feî'âkcti halâ devam ediyor Bin lerce kiifİÖlmüştür hesapsız maddi hasar vardır [f vukjjal3 | Borsa Keçi bir kaza Kemerburgaz ulumla Inglllı yüha«lly Naşit Bey temsilleri erah Sinemada II.,., Kir i.. ta ı t:i. I I lıaâ—¦ '—j-ljjj 7 Vlayıı 19» — r.\\ II. / M)L Mt vr\|-' \ ve biraderleri vapuru Mııniü/am Ayvalık ekspfCİ Selâmet VAPURU l A,.ü. |.. İngiliz Hacı I liıseyin Haftalık izmir postası Hüseyniye Seyrisefain Spor Cuma günkü hadîse miinasebetilc Haliç kü hıhüniin bir mektubu MUM HİNCİ PÛST6SI BU RON \HHSİI,YA bkSPRES İSTANBUL - PİRE - MARSİLYA «NDROS («para İ natrd artımla Bııc 18 de Midilli. Pire ve Malilin1. Matiftnva anrraaoHı :S a Yelkenci Vapurları KARA DENİZ po^aâi VATAN V.tl'LRU 8 Mayıs Çarşamba li'ij jik-amı Sii ket i ııomamdan ZMİRSCR'AT POSTASI 1 ; İSMET PAŞA vapuru 12 Mayıs Pazar {«nutiden tobatct her balca Pazar Galata nhummdan do*™ 1/AllRE Beçe saki galip n ¦ Îr; ' a» urlar Bugün Hm "PT VÛMk .... Cı.!.ııl«r.l Mnıaıta nunfi. 1 ¦: ¦ , Teşekkür Vukuu vclaıüe kalplerimiıdc cbcdiyrıı kadar •önmiye.ık bir »ıc* bırakan allemiıin banUl ttoalr beyin ıcnareılnde alftka cn'icrcn matbuat cemiyeti reisi tjlrcsun meb'uııı Hakkı Tarik Btyelcndlle umum arkadaçlaımu ve bîlhaııa SeyıKefııin ırudürll utnumUl Sa-dnllalı Keyeien aarin ve biuuı taılyeıic bulunan bilcümle

Kİ 1111 ZADP. HAMDI Vapurlu Kaıcıtlcni/. postası Hilâl -''.^Salı'ul-r a basındaki 'KlESTlNO rj Bulana 3o lira ¦ ¦ P^LLOYDTMESTIHOE Fevkalâde TPVFRF 9 , ula1. BMB Mil 6 d" UIiim nhrtıından hfireikrlc ( Pir did. Venedik vc Tr'ycırcye p'deeekTİr tnıhıdn ırffdUt P"rt« ve İJirdra tfn dıı(*m b!kr verilir. ) Pazarlıkla fabrika malzemesi mubayaası Ticareti bahriye mektebi âlisi muba-vaat komisy onu riyasetinden: müdürlüsünden: düriyefindd ctklır, »ıi-rü/de yediItUafıbıü ılbaiul uuınru-ruııdeıı: 4ta Çıkmatpüı yd.-uc.niU Tlcırı Mıı .:ııula lu»c *u/ı*uV mL-tıtf Üten k t^nuauttıcl UW ki tlııınV İtil Şehremaneti iI ânla rı Scihhk hane ve dükkân Şehremaneti n den: Sulranahmclte Nakilbcm inaha caddesinde S numaralı banı: ile Ycnicaın idc Çek-Aklinin r-.ıh;ılk-iııtn Yttücarnj avhısuoda 103 yeni A Zayi Tayyare biletleri usntrct uy-¦ıjiur. Miidiâı maaştı, ikg alık dükkânlar Ceza Mahkemeleri Usulü Avdın IS'afia başmüheııdisli^nden: aa-^rır., UrrfUu p U mıvn «9 vı r*ia|u aın rjlrt crut tat. rt Uukılnlı W m mı Sm Haşaratı öldüren biitün müstahzerat arasında iliği kazanmış! ve Frar.saı Har c ye neıarcti ve Türkiye-Şehbenderi inince resmen taadtk edil mert ir. İt» yan yarıya daha ııeoz ve leetri yü.de yUnflir. FLİDA «mine ve markasına dikkat. (lft-4 ı«mnMı WwM »ı 1)4 I.")»» .¦»di «•(" "l Maıoı aasKu art 11/Mı ıp« l«( nn d» ıı.. ı- .ı... tde¦et fc, !¦,« MUc.lw * » «a t w m t Mml*aarıı|i •mu. fcalu «I Bil Ktrtbra* buluma» ır hır dilli Ulu diı ua noel «wk Mllr» olaıall.nlıı I9'J9 İlkbaharının büyük sürprizi ^ Oalatada Karakiiydt Voyvoda Miba«ı karfiMnda BtlyOk elbise labrlka«ı t.ırafıııdjıı takdim olunacaktır. •Iıılıltap (ı'ildınmlıl &rimvıi.ıı htı bir m.ıbeyaınt ouluıuMyıııı/, Beye IV inlilere İr çocuklara nubflR ve Spor kostümleri 15 8SMeshur MANDF.I. BERG markalı gabardinden ber renkt hulul, (iıultıllııı .1 İHI 1BIİM urnoiantaa tadrt¦ıul.n Hlbulılı dal* İıılı la^fıct ı« dtfıa cet yol i o reıbdDIlHlr.ı *un jMÜık ¦......i.. !¦ cliKt' irdıı. Sizin için istifadeler! Halıal seyahal elmek çaresinin arandtğı bu günlerde bu yem şası/eı "lobüs sahiplerinin her tü

alım temin eder. 'otomatı!İlerde buldukları esbabı illilulıali ararlar. BinaeBalrjh otatıCs sahipleri, eıı a*r ili nakliyr tedarik eteneleri ve gül " tl.|..U.-.rıı:ı"r-^ı.' lı ' malık olmulan Uıımdu. Allı silindirli n»......¦¦, ı aıir'al nıflfırral ve d6rl tekerleği üKTlne mev/u frenlerle, 'muerhbrı yeııiU.M.C.kumyon" İHTI. .11.. vc uıünlehap (eslilerde Trencotlar *«7' lirHdan ¦ aT - iıibarcıı Hah.ııılara genç kı vo Kasfıa Trençkotlar IC liradan ¦w. iıibaren Ker renkte fan el al ardan afi", l.r;. ılım •a*-- ilibarrn Çotuklara malısın «-ayrı müntehan «^o^illertle dayanıklı kostümler Ölçü Üzerine ısmarlama için hususi daire Aylık ve haftalık taksitlerle muamele yapılır. «sssa I Haziran Yaklaşıyor ıI. te-\ alma vcnl ,ıı kal-loılacakor. Onu'n iein bir an errel A DL E R Yazı nıakiıırl.Tİııi ¦vıkııik ıdiııit . ADLLK makinesi Avruııaıİı .11 ımıl cdika :-n makiFEİTOKS SİVRİSİNEĞİM ve aijor haşaratı v,%\ ÖİLE^ÜRÜRİ KOKUSU SIHHÎ BBMt VE LÂTİFTİR mm ha Uf la yol General Motors Kamyonları - O.T.T.A.Ş." Otomobil Ticareti T.A.Ş. Beyoğlu I-lİ^lll Cat&si î.lf» fcaour.ı İEML\k ¦ ¦ KYTAiYI BANKASİ Srıııwıi 20,000,000 Türk lirası İnşat ve Emlâk üzerine müsait şeraitle Pr.ı ikrar, eder Bilûmum Banka muamelatı İstanbul Şubesi Bahçekanı Tclalon İstanbul: 3972 İlân Baş ağrıları Aspirin ko mpriıo cl e ri ile tedavi olunabilir. Yatma kıranı bondırollu hakiki „«*¦**•' •mballlmo dikkat ve bu mark u.o-ren talrn edinir.. KOLİNOS difteri, diş etlerini yıkar ve açtı temamen (emirler. Dişlerin vA-rümcsınesebelmrt ve mikronları ol-Jûriir vf brıyleıt-ag.ııı rm ılı em inlen tein» gtenmesİnc lıi/mct eder vc saa tidat eden bir tatlılık tesiri bırakır. Kuru l»İr firra û/rriııı- luuıulan bîr nar* JAKOBÜS Yünlü ve. ipekli kumaslanam latedîjîinrı renge fevkalâde boyar. 32 muhtelit renk-ardır. Koyu renkte kumaşlar arru edilen h er hangi bir renge tebdil için evvelâ (Dekoloran (akobtls) v a» tatil e kunuuua reng ini biitün bütüne kaybettîrnaek Ûzımdıt İstimali pek kolay ve her aileye ehemdir. Her yerde s . Doktor A. KUTIYEL ı Llı-:.'-.'. rıı.ı. .:!.¦!.¦.¦ ı/1- lı.-l,0ıjıı-luflu. Njrar dathfi, aroılal. adımük-inli- vt bd i|' k'-'-¦ Cik Ha lire* aîyi afrııız tedavi . Karakoıde eareicl brmı svasaaaa N- 34. ça maksada kîlaveı ettiğinden dolayı ik tİsadî.iir. KOLYNOS ı»iiieiiiüHaberiniz varmı?w*sw"i

m r,.-Hidv.vl;,!. HASAN BEHÇET ıfenyaameıı giued ¦ 11,1 *c en BİHntilun mi ıc'vkıııletl a^att i PEKCIJN MÜREKKEBİM S D.ENTAL CREAM Türkiye iein depoıüeri: MAl'RICK fAKAOül Ut.B^ltı. VruUik IBrtBın Paaa ap 9HBBHB fi--,oğlunun en güzel bahçesi olan 1 «ı ¦»»'¦•i Bir kere tecrübe ediniz î»»*!*1! Çiti Alaclcn Suyu Bursa ırmhsebei hususiye mürfirivelindcn Bahresi açıldı J Cuma jiününden itİlıaren hev aks; MÜKEMMEL i\CE SAZ HBllMUBHnill M¦¦KâİHI KARON *^'[tıan Kitaphanesi Ticaret isleri umum müdürlü&ünden: Açıldı j BEŞ ÇINAK Bahçeni ¦Ml'KKMM Ki' /|K FUT. FLİDA. nllOKS Toptan ve perakende satış deposu Hahca lNEZZUH MOTÜKİ 4«a ı il i; iı ¦ıh . .......... ... ¦ HİM IİAIICK KIM)l)-^ı 1\1Kİ lYyYİYE aııaa&k.ı a]âbad; !Okii"ftl(- (Ifkir-'e Dalaş otı TUlMI/.ı SEŞ!':Cİ SENE N 1706 Be*oıutıaıılıl YUNUS NAOİ İdarehanesi j ılüyunuuımıınfyc harcısında dalrcl mahsusa Telgraf: İstanbul Cumhurlyei-Pnata kutusu ! V 24l Telefon: ?sh"iz» MLR 0 Ü N S A H AIIL A Kİ UKAH. SİYASİ TJJKK ÇARŞa«V.EJA 8 Mayıs 1929 '.'7(»l Kr ll,ıı Kr Kr' Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Ankaraya vasıl olan Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey Ankara istasyonunda İsmet paşa Hazre tlerine: "Paşam, sizi memnun edecek havadislerim var!., demiştir Vaziyeti siyasiye ......... ' ' hakkında Başmuharririmizin telgrafı Ankara 7 (Basnıuhaıririmiı-den) — Hariciye Vekilimi* Terfik Rujlu Bey Avrupada icra edip geldiği seyahatinden pek liyade memnun olup o hususta verdiği İzahat ve ma-lamabn hey eti umu ini ye si ilahi lîlbakika bütün Türkleri memnun vc mutmein kılacak sala* hal ve ma Atara eöıteemektcdir. Yeni zabitlerimiz 317 genç ve güzide zabitimizin dipolamarı dün tevzi edildi Harbiye mektebinde dünkü merasim aL^HEüV kesaaldc ve »sıraHk laanır (d.İm,, bulunuyor Filhakika Tlıraiycnan eo buyuk casakni «*lhl sn hûnun devaası tcıkil •traekle ohıp )uasltiHİyelİaaiı elinde alan m tas aıaaaİ had-dı ile bu i asa oeaaağı vaiıfelersaın cm den jje lealassndess bdi.or Memnuniyette kaydakasabibr-kl Tenkıyenin yegâne harici ihtilâflarını t e »kıl eden Vanan vı I crtlrri aon gttnlrrdc mflabet aahalaıda hayli nseaafa alarak karlben bir hüs-¦B mi i ktiran el meleri IbtimaUarl prk ılyade kuvvetlenin.) bulunuyor., buyuruyorlar. Bu yarılar tclgraflauırkcıı Haririye Vekilimi' Tevfik Küftü Beyle Maliye Vekilinin Saraçoğlu

y Hariciye Vekaleti bm asında Fransa i sefiri Maayd İM Şambrlm ile m"-ı-kerata devam adıyo rlar. FaanaııU'la nsUıakcrrlCfiu aİBBeodafere ait kuası hemen ncasen hallolunmut m, ılabilır. Hudut tılt'ına gelin** o h-ı-¦asta dahi ıkl taraf» baasaû metke ât bir asklsı stıUfa sa-nlca.k İrer ,--,, hül-¦actaaek l..,n. g.l.,.. . Yunaoblarla rerryan e de a asalak era Un bulutu um um iyisi arlık yakın bir itilafı ml tmkUu kılacak .1 ¦ l..ı tcbrllür timi addolunur. Bir mUddcttcubcri yatılmakta olduğu ¦. ,ı,,ı llf noktaları Muhtelit mübadele bilaral alalarının hakem-lİjine (evdi rdilrcektir. Vunua Nadl • • • Ankara lıtasyonunda Aabara T m Ha.) - Harici)* Vskıli .. ¦. kıpretlc çeldi I*. laasırada lıml iv Hı. de Vekiller flrHr HaA«t-c ırkini taralın-daa »arylaamııi" favM RaşıU B. Hail 11/ nı t-.-.- s-«. ttı. ad r k AvrafM .«,.».:[ aakhıada «alaasar vcrassaUr. na™.. VaUStsM/sa -ana ı..P-laaaeaA alan Heyeti Vaadedt Iraka« vn-aaı.ı -lotMcmeJır Ta.lls, Ktt.İti II. 1-S.nyonda lama! Pa. Hı. na - Paşam ge-Urdiakn -»avantalardan çak mamn ua olacak alma., diyordu vonl zabülarlmla dllnku maraaım oanaoınaa Harbiye mektebinin 929 sotesi mezunlarının diploma tev-ii merasimi dün saat 15 te Harb iye mektebi konferans salon un di icra edîltrsfur. Dipleri.-ıh mı tevziinden evvel mel unlar tahlif edilmişi erdir. Yo-mİn sureti şudur : " — Haıerde, scferdet karasunu. Türk sancağının sannt canımdan aıİı bilip, icabında vatan, cumhuriyet ve vaıife uğranda ve canımı da feda eyleyeceğime allahım vc namusum Özerine yemin ederim.,, Merotı m dipl omajan Er aıa-,t, naaıl n arid-a mim ıa*llrlmlı: 1 . ¦. halniılın Mutlum» asıl) Flayfe Avnt ».•!.-( fn-autr kân dîvanı barbi re i-i Galip Paşa tarafından (¦.-¦¦,, edilıoâj ve müteakiben mektep miidürO " ¦ - . j ¦ 1 MMdı oleajııl mi? Ne mukabili! I av şanlı d a Şifa ccunesi ıahibi Mehmet Fuat Beyden bir leıkirc aldık, rauauileyfa-"Ekscri ya ıntihinı ee snüsla-CCİ ilâçlarımı kolipovtal alarak cclbetmekte ve her hafta bîr. iki post etim gelmekte -ehV. Tren İsle m ede o evvel (kara nakliyesi) olarak farla ücret alınma kta idi. Altı aya yakın -amandanberi Tavşanlıyı haftada tic gün İre» âsleaackte ve posta îdar nakliyatını tren ile yapmaktadır. Fakat hayret edilecek bir nokta varsa posta paketi ücr etlerinde henüz bir tenzilat yok. Hâlâ "kara nakliyesi,, taııfeai tatbik edilmektedir. PoM aoeye müteaddit müracaatlarımda "henüi merkezden bir tebligat yok,, cevabını aldım. Posta İdare» nakliyatım trenle yaptığmın farkında clegil mî?..... diyor. Haklı değil mi? Lâmia H, ın ölümü Dünkü muhakemede bir İtalyan doktoru hastada tesemmüm alâimi gördüğünü söyledi Buz yok! Dahiliye vekaleti buz ihtiyacı hakkında tetkikat yaptiriyor Dahiliye Vekâleti Şebretaa-Be tın i 11 bua imtîyaaaaaıesİDi tetkike tûıum »ennuftür. Dün atUl lidr.mden btr zat karaağt Muraoesatkse giderek mukaveleyi letluho baj -lamıstır. Sacalda. hakle elan i=~--- beliiab kabil dahildir. Bih hasa. Bey-ihaada kilosu 7.5 knruıa hala pek lor bulun sakta dır. Ş«hıia uaak laattleriasde ise bur bulmak mümhO» değildir. ¦.M MÜSABAKASI kUPONÜ = A OD Maınuı Pr. Kanan Haaat Konya poııs met icbl madara Itaell Sayla kerimesi II ..11 m1111 bir ıl 11 ¦ f.Um .—.ı-ı inin

Lamiu

'".¦111:101 ¦ vcnrıcüc maınuıı alan dol torların oıu-i'.-...-".--.ıı- dun sabah a£ırcera mabkc meşinde deva »1.1 "ili -1-1- salonu daha cr-kcadca bu ısı-hlm davayı dinler-; k II ' : r --. Icn , 1..1 m ilt üc parmolı dolmuştu.H-ycıi 'akat balan bakime raakam. Kudriyc H. itın.ı rv .ıi .m .1... ,. „„ bcrayı (chadct nlbfillli.il l-lıa hoıtaho«(¦I tisi* şubesi sn ur.'M. Manar* bir Icreiiraaa .n ntnîyi. dlaicndl. M. Maoara, sorulan .....»m ı-ı s o j iler; eeıabcn fa -ı. .m, edayı setıadef etti: — Ltmla llommın fecmsirsel Cemile II. fteal haııancden ca-ır-dı. Eve s^uhtuu vahil hastayı ga et ağır bulJum. İleni Kt"' i'., muhakema mnısında dıbları vakit doğum hadUr*n£ea aort «an eeçml'tl- Haşlanın yaumda talide va hemgirotl vardı. Bana ıi- ;* ıı nı ll.|ıj:--p. -.İlli naslt Iipıldıgını bUlon icletmsdle anlamlar, ır .. ...i 11.- ı.ı. .¦ ha(aı ben mııa'ı.'ı-ı-r 1 hıill.ınJn relt PRBt' reı Hcyln -f hlr «ok ualle-re feoal cevaplar vermly. kanın ne türelle zehirleneceğini uzun uındıya anlalhblan soma relsla dl£er bir sııailav cevaben; — notum lıadbeninln İcanl "i i. muvafık olup olmadığını layİa edebilmek ı.'n lilra hala-nın y k larıoıdır. Hu ıiıi vafiyıtlrrd* umsllyat ..mil.r Den -.'.¦.' 'ti taıaan han-tanın nobrl ~ay ia-am atıyordu. Ihı dalı lan tnoraıiBift lamı ¦l^uıistl. r .-.i. .m. bulunanlara hanla)! ı--ı .1 1 1 11. i". ¦ -...-İı. eıiım. Hasta Kiiıı bir vaıiyette van eskislr bir lı ndan ha^labansıe nakline Idıum tTO-İfriti edim. _ dedi. . ']...¦!. ft I .-' ' 'ı . Anlara 1 IPasmnborrlrlnıla-dca | — Alma» devlet bankası ntUdUrlerlodea H. Muller Davleı i'ini n-ı teakltlee ali taknlk ut-klkaiına devam edlro r. Şimdly* kadar bu tatbikattan İstihsal olunan as İlçeler, mrml ek elimli •nrlystl ıımnaıl. ycs n bo-(le bîr hontaya saçlım aıcfneı olabilecek bir tobl-at ve iı-ii. - ., .-.i.-.:1.1ıd 1 BOa ar-mektcdlr. Mflsyd Muller tftkl-kulıutlun sureli umuml^rdc mımnııııılıır. Yunun Nadl Alin.i Sefaretimiz Hariciye Vekâleti MlMetan Enia Beyin Atina SetrirlîğinrJ tayini Yunan hükümetinden istimzaç edilmiıjtir, Celâl Sahir b. evlendi Vekillerimiz harekete geçiyor Et ihtikârı hakkında Cemiyeti Belediyeye bîr takrirdi»Veriliyor Nlkaiı maraalmlndan bir İntiba Mcb'uB' vc sair Celâl Sahir Bey arkadasımıı, İktisat Vekâleti erkânından İsmail Hakkı ISıyin Sevim Hanımefendiyle Ankarada i/divjı- et-imi-iii Reamîmîz Ankara Şeb-ıcmapelindc akit meras imi esnasında aluu»ıtır. Yeni aıleyo saadeHırr temenni edr-rlr. Kasaplar şirketi azası evvelki ~ünkü heyeti umumiye ittima-lannda sa/ete fotoğraf muhabirl erinin fotoğraf alouuana mntaada ctmrmisTerdi. Dünkü -«etelerde bu haberi okuyan ressamı-tı, Klimam sureti vukuunu yukarıdaki şekilde tahayyül aderck,öy(ec« (imiktir. hh.dr bu içlima hakkında karİlerimilC bir fikir vermiş olmak iem. retmî, olduğu gibi dercediyorıu. lütfen löyleıotkla Gene bahse -gelerek, et «COl-lamah. latanbol halkınm aarbo-dan gayri aıearu kaıaaejat te min edenlerin tessîs eltiUeri fiil inkiaar yıkılmalıdır, diyoruz. O tıtanbul balkı ki, piyaaayı alabile-ğiar. kevfl iıtediji kadar yükselten bir hac toptaaoan -Itbhce ıra-. hagUasasa bahaıına, senede nllfui basma ancak IS kilo ct yiyebilmekte , binlerce bemrjerisım gıdauriık-l an vereme kurban vermektedir. E Vtt. ct acurla malı. halkın gıdasa oıerinde oynayarak ceplerini (iılrcnlerin tCaia ettik leri saltanat artık sernmgün almalıdır. Banan için de r\-reıaV kaaVoa gtdaaı Bıeriade s~ıyri oyunlara barıı mücadele mevkii-idc olaa Cmanctin arbk bu derin uyısaukluktao silkinmesi lanm vo buoa da hır -.r-lnr mİn -11--'. 1 olmak Itıbarile mecburdur.ŞabremiDİ beyefendi, k uıu elinin obLaaı 60 kurusa saöldhgını Şehremaneti, bdtlîn vaıîfeafal yapmış mı oluyor'/ HalbtaVi. kutu eti, hele paskalya da araya gınnce 80 kona) snblnsak dejd. 140 kar*

*- I— Bir an i-hs Mıık ttm Bcvefaar* dînin 1'ı .iiki:ı. M.m ı*bel«sl korusunun 00 kuruja satıldığım Jılım Şehremaneti iktisat Müdürü Uey, gtlndc aıamî olarak ancak 360 merbuh kuıu geldiğini aoy Koca Istan ¦ bulun et İhtiyacını, lopu lopıa bu 360 kuıu mu temin edecektir? Kaldı ki tarıbub gelen kuıu-lana eb da kuncı gıdaiye va Gana tıbaıtle. »Ot kurularından (ok a att kssısasssssna 1 mayısta 80-130 hamsa loptan olara mel baltada satıldığını hayvan Borsası enleri yen-teriyor. ( M.l-JI Sı ı^Vı ) Güzellik müsabakamız Bir kariemiz. her rey verenin bir yerine üç güzel seçmesini teklif ediyor Bugfln H. M. Hanımın resmini dercedlyoıuı. Bir »uf». 1 ¦ , laKIIH Karielerimıı-den Neriman Faııl Hanım diyor kî: —İMİ m..¦.. bak bm. bliba-va «on lamaalarda Nr bayR -tıcaa ısıirablyk ehem¦nlyel besbetıl. ^eafcaskrin »Ol boaların yllrı ı-. olacağını ([Osteriyur. Hn mlkiar ara-ıı daa bîr "k Kiiıcı laubabı -ac olacak hr. H .11111 İM İM-C si'ean dnu mır Voaı rallabaka)a İştirak ..1.. hır kari Uc i'•¦ 11 İn-ana* «ls«_ SU ka kahb de ¦ -.....* bir, iki veya ,m.ı Indkap (İsla. BOykllalc X(¦••¦ X 1 dana bdyak Mr tbaerl-yetio mi üe ladssaf ı«ı 1 atar.. Feiı Baassa 73 -- H. M. Hanım Bu karicraizin fikrini muvafık bulduk, kabul cdicorur. Rey islediğimi* laman bu bahs i tekrar '.-.ılı "denIhilycfer ZAHAROP Ctınıl ıriı W - İl Kaa.ll I .«"hailem r.yıl İngiliz noktai nazarından asıl mllhltn olan clhel Zaharofun milliyclldir. Zaharof İngili z değildir, her şeyden evvel bir Rum ve yohaner bir unsur adamdır . I ¦Killi c elmanda m cihanı r'. jtjrv" ioiuiu baaa ı MI ı ı III htMDSKlnl'ı ıi'iıı-iM'» tBJfMI.IO«l'I.mu\piHI| fj Us edro bir aa.ıibl en kut i H.ııı kar.pt-'Branrl SMny^e»! ttteii"rT «ııııir ıı tmm$mmrmtmm vı» »usu «Um Anrnur kar ıs- atı dnuHt: i ¦SE ¦—" —-t ¦aMiTStM İane »m Cmrl-i.nl Ba » (ı ulu dultfaaı InslUcıe asra ıı-aar aı.ı um» •* banar jok'nr UM" ıljıı» II mal naarur M. Layı Cı muavi/i ıı|.ııııılı«ıım drlll .ı n-- .1 var ) Lamia H. m ölü Balı B. Hrtffnaı r'in-mSı makini ılı yutucu alnı al ISnm jetine buaua Icia ailevinde" muu-ar almak Massa anaaf ıln - '"fa san.-, k-a fjM aaı-abaC abı al ¦ fana esytıat. ladan ,4 ıu.t«. Cbrı Ur. atananı R aa anakaaeıi uahaeJ adıreaa laaaa ahi «I .Ini.'K'' anaadaa aaara laanaas uılotak tr.ki.im. .rrjl«l Itaüoi »kanlı a fenaca ayni scylıri -'¦ılıyordu. Badehu Trabrnn poli* mcbiıbl LflUdUrO Celal Beyin iunnabc ¦¦.i Mil; alınan lladoı nbuntnuş-ı -. ı. tirıı B. Medeninde mc7.ii-ava İstanbtılda bplundDf-u cana-da bu iıatlı-.ı.ıi haber aldı

ine (Kliğini, Lflımn II. m m n.ıa¦ ''-i Cemile li jh n-ı n anlattığına (Oie Lamla H. dotermuden : . . ,ı ha.ı taneyi İni ılır ılır l- ır.ı i'.ırmr. Scvct bu uı lebi kabul cnntycrck Ur. Kenan Kanan Beyi çağırmış, çocu£u almak IBum geldiği vakti cVılI'c hn. (.BaHemlş, u vakti Ur. 1 - IJ!u ma. annelini mi , kurtaralım diye aavınnş - oucu£d kurlar ., cevabım almif olduğunu trildlrlynr vc bendi kanaa tine ça-re bu badlnede Cemal Hey la BalII oldapunıı. çünkü - oı. -. u. LAnİa Hanımı anncal, b vc nk-rabaallc trernaturajedieini htıairi-ynr. Buudaa .oııra m, Kerteme ter-.Uraan lasılaalyle dlnlcncceuılr. Tercüman £elrncdif:îndcn dinle emedi. Dr. Kenan V. bu İşin bir an evvel halledilmeli İçin mülakat-¦¦ birkaç dn* lanın cetMal Klcdl. Ilcycıl bakime bu lokal kabul Yeni zabitlerimiz Cemil Hadi Ucy Türklerin ta-r.lıi mefahirinden babacılık ten sonra demiştir kû " — İşte efendiler; sia böyle kıymetli bir neslin evlât'arısınıı. Bundan sonra takip edeceğin er karşısında bazeo ug-. .i;. j'.ır.ı.- / ¦ ¦ j-. 1 ıi ¦. kolaylaştırmak için tarîki menakibi adeniu eanK uman dan vekitİ Alâettin. Ferik Cialip. Akademiler Kumandanı B. -m Divanı harp aımmdan K untu. Büyük kamanda kur -sundan Oımart, Pertev, Cemal. Kârım ve Kerametlin Paçalarla askeri mektepler, Fen tatbikat vr meslek mekteplin müdür -leri, jandarma kumaudaııı. meale k müfett işleri, ve Pohn mü-dt)rU Şerif Bry ham bulun -muşlardır. Hu aenc mektepten 317 efendi mezun olmuştur. Bu elendiler askeri meslek ?tekte pleTİoe gide çeklerdir. mra bu dava ate lev-blı «duta Kadriır II. »mladekl m al 01 balan banımın davadoa Seçildi. Kuleli timi kim'. .ı muallimi I itimi! Hakki Bejin rtiikaıı olan Kadri.t II. malul kal urana: intaç eden hadiaeyı şöylece anlam. ¦ — Parmaklanan bur hnsus-tıh arı olmuşta, Marhar Onman Beyin tavsiyesi naerlne Kenan l... ¦ muıacaat cıttm. Hır kaç" gUndi teçece[in. tOyledl ve etekiril.li ellasl lcdalyc haşladı, parmaklarımı rlıUınk makinecine kınd.. Pas-maklnnm yaama|a ba dı, |mr ıı»» .ıir un • yaadi£ıoı *rjvirdim. * rararı yok ,. dedi, purmaUarıııt yanmakla d (dıiiırOu. illi İCCI '.rıi". CIcM'llltl kcatl. bey ar .-mu- ¦. merîne ¦ — Sende ıı Ü'«l parmaklarım ¦ ¦"IH" sonra Ormaklarını beınKeaaa B. bunun Şehir ve Memleket haberleri Üsküdar tramvayının \mi şrİH'kı-ıi Teşrini inaldı FahUHaya kadar tramvay ıllacst Üsküdar tramvay şirkrtman ¦ kimi ımlıyar uuntak.ı-ı dahi-lııuiı !¦¦ ı edilecek hatlara ait bi ' .9 la maafaİı 1«R,000 hraya -bcTğatan. ŞST-Isela.. lasarsş idatatİşaV. bu asafacsK. 2 aa^sssaata la-tanbulda teahm edilecektir .'mi'' -I..H itibarca Ipsaala İl ılı lıyacak, Çurm-Doğancılar-Karacaahmettea «jeçerek Tıp Fakül--.ini. nihayet bulacaktır , Diğer tavaftan Hj^I arb j.sınrUn itibaren Knraranhmede bir kol tetadrt edilecektir. Rıı kol. karaı.aovıuc'''•, U»küBir nevi rkııırk hakkımla lılkikal " Mırv..... ıllıı.ılbu İşle maşnu! oldu Bir nevi . I ı 1 kanun layihan etrafında 11caret t- Zabire borsası heyet i dua ek- fevkalade ılır ak toplanmıştır, aukü-avrtçe ıkaar cdıkra Upyıha hak-kavda ratânri m olarak Boraa Bsryelı aaaVlai ı.a.aı nı bald irecektir Liyİba la maddeden aWt oaap kepeklen maada bllaanaun ekavelste kala—laklıcak buğday muht eviyatını a kullanılan ¦ şeldınaVdâr. Kona heyeti ba hafta .ıriim.l.ı ıck ekmek hakkındaki no at Vekalet'nr bildirecektir.

Zahire Boraaaı I ı uy akar i Nurettin IMûnşi B. bir muharriri-ıniıe surdan aü)Uıtnjtir : ~—İtalya üç srnvdeDberi bir nevi ekmeni kabul etmiştir . Dııını dc bunu kalıul etmeklredeceği muhakkak çöruımektc-dİr. Kardiheyda otobüs işlcrlllecek Fakülteden kadıkoyÜBe hattın temdidi. 1 laydarpaşadakı şimendder geçidinde yüksek bîr köprü inşasına mütevak-kıllır. O zamana kadar, aırttet. decek bir yolcu aym biıctle otobüsle Fakülteye ve oradan da tramvayla 0oklular a seyahat edebilecektir. DotîorılarlıhtDkl ilansız satış lal tathklk ediliyor mur-etıhaeları vc - Ituva Ucan:! .arın. btıı.n-ııii'.. deıu vı '-ı . .ıı bir mirada Oulnndu. Buııdan "'i- harı rapurlar okunda e bu (atili urviyıı mes'-.. ¦• .ıiıi- lenal hala olup olma ı;ı"ııı ı.'1.-.....- 1 "-ıı "ıLHıtı.ı---bacı dokloıların şalüt ı celp. 1.1 i., ve muhabemenin 1 hatırana '..l i..''.- karar verltml'l"ltıracatımıa ıui k yananlar İyi la allı ayda ctkarı Kumııri'iiliiU ile ya^ıvan I kor .ıJııUsi dûıt ay evvel ı T'i'diKv nıiiK ıi'iiracaat ile 1 v@ içti m a laır ,1 Ankaraya Bidon İtalyan şj Anadolu hattında bayr larltaai Ooyçe Oryant Hanktan srılan TUrkler mca'cle: ıın i(itn ¦ h .1-1.1 K ınahkciTic gelecek ı fctiırl Vr Hi/.iın için /ıl/.elc tehlikesi yok Raaatanc MDdUrU Falln :¦¦¦¦/.ıı Vordlfll lıatıat Son gUnlcrde, anın muhtelif rvoklaUrasda küvük blıyilk nbcMer olaaktadar. Bdkaua Türk i «lan ve Iranda şiddrtli scllelrlrr y uz undan şahırleria harap olduğu, bir tok nüfus layialı vuk u bulduğu büdiril -aaekhrdar. Bu huv.ila. kendiaİBC Bslka-Caal atlagıuuı cırnak bryetşı-aamnul Fatm Bey dmı.şllrk. " — Arım muJıtelll nııktala-rırnlı vuku bulan ıslıelalerdcn keti bakdıt eden bir vanet roktor an »e ban esasen * relrrlr mantı kalan okıp oralarda l ötcJ. • . ¦ narckatı arsıyG vu* kuu tabiîdir.. Bıedan gOrblmlyacsaı bir «iin,l Yama fûneş hrtuaacaktır. Fakat lııı ııi m jlllİBaaâ|lf ıktıı Ba kûaulu külli Somatra, Filipin adaları, Malağa, Asyamn cenup tarafı ıc Avustralya adalarınd n sürülecek ; Avrupa . Amerika ve Asyama şimalinden aaer'i aaaL-yacaktar. Faba Bcyıa verdiği malûsaata Süre, bu küauf S dakika 7 saOu^tiınSsÜ £ ana»B*t«I fatst Maaş kanununun per-«amboye mtiaaberesı rr.uhtemııl «aaj kaaaaBBBB a«rş*a»Şt emı ¦iacBaı r.uaaAarşaf ssaaıaasrlaar. ratı asarla rai mıaleaıd ı«ı*(iai« takar aıaır-lanı "ııi hadlarbıdı ua }BBSBB Mır. Anlara BKfnurlınaa (Bı-iıi /aman , ı niştir. aall r.imııtim. Banka heniir. l"C tevdi edUmt; olmayııp cvapan nnn Uf cihet bûlcTir.dvr. i'tlıan olun** m a n a a ¦y.ıhlar

Dahili: f|sk»nflar ' ırum-. ,'.,ınn yeni " ;ıbıkc«lae adı aıaltoıııc sipariş edlbmişıir. Teşrinie kadar ıranrvıry i;lly.-bl-Iccabtir, De İta r darlık taralından yapılan Mr 1i.-1n.1r7 nanı ki tıaftkmda ı.'ıiı. ¦¦ yapılmaktadır. 9} Fana B. AayadabJ ^tUttlIcr hakkında ..m-u vcnrben brtim için hır ichlike otmadifnı Ml yle-arişrlı. tj Uûn nfiır cefada. LBnıia H.ın Oltlmlıne vc Kadriyc H.ın tatili urvona *cbep olmakla mamun Dr. Kcnaa İladan B. İn mtıftafccmcıtnc devanı edilmiş ve bası --ın-irr dinlenmiş lir. ğ Ma üene harbiye mektebindrn r..-. i. 1 oıau 317 efendinin diple-maları dun merasim lls ten C dil-mistir. Harici: Lıındrada şiddetli bir fırtına Olmasın r ş Irak ordusunu tencık edeeetttr i) Tabdîdi tcs kOM*ryoau dartim'vtrT. Fj Atmanyada kum Hafit taşbita-ıınrn - i "hm-"'.: harar vatİl-ntş Ur. § traıı h aı eke ııe delerine yardın Icin Parti ve Cenevre Sallat Ah-mtrieri bir beyanname a etBiHFakirçocuklara eşya tevzii Bu cuma günü GOftiane parkında bir eğlence yapılıya. Fakir (ocuklara eşya Irvalİ için Isvrç scfîreıi Madam Val-lt .ıl." .- n teşebbüsü m. un. Gdih kında lerbp cdilc-cvaaaa laaeağSaaU cşjssaceniaıbu Çocuklar Sultan Alım 1 meydanında toplanacak vc oradan saat 3.45 de hareketle alay la Calhao« parkına gidecekIerdir. I .»in, saat «ten aftivalusear edecektir Halkıroııaı be hs ,-¦«« 1--şebbus' tebervuatta bulunmak auretiyle iştiraki temenni edilmektedir. Çocuklara t evsi edil-mrk (çın aönderilecek Caya , kitap, lekerleeoe. oyunca* vc rai'v.al. r Isvce; Sefaıltİnaıban (vavderılnvekdır Doğmdan donraya C.ulhane parkına f4ader.-¦ btcek he eler de maalmem-\ nunıyc kabul edilecektir. Satir yalı mekteplerinin tellisi Maaıil :n • ¦' ¦ 1 1 Kİbı Necdet K. Şehir vnn mtktcp-Icrlnin -ı" .-.i 1.1 ı.ı.ı. .Vlmun -eti" Ankaraya pdıynr nıaiıKerıiK-"*'- »"j Casusun muti ak am osl baldı Ca»u*hıfthı nnı/ıun Katanın nıubakeıncalrır dun ıjuccn nah-Lvmeıüıde devam ccÜkccStİT Fokıtt K-at yaralaniatkefidar. ınuasalutsae 14 1 ¦ *nlt gıımım.- .-. *¦ edilmiştir. Otlrelterin Hnl ve bu kuponları saklamalarını muhterem karilerden rica ederiz SON TELGRAFLAR laaş lâyihasının perşembeye Mecliste müzakeresi muhtemel Büyük memuriann maaşları tenzil edilmemiş küçüklerin maaş hadlerine zam yapılmıştır Anka» 1 IMo. Mu| - Hnree Cntlioıcnl alakadar maliye et. lamam huuriylc Barem layihaErrM tetkikine de»aın eımcktt-aecdeyin de cafc-rmkrkatrn anaa kadar e kaauaad penembe Hale naaaakcrem rauk-iacftmaa reıaikan bok-kcıuradar. Sılan mo-ıcee hulasa edilebilir. M menaunam taec*En ulak Olan on yedinci derecenin maaşım a lira yarine W liraya cakarnıjlır. Birinci, ik inci. Utanca dereceler müstesna olmak "Jcrc Ankara memurları »o ¦ü. 20, 13 lira mesken bed eli vcrUecdnir. Eıuanacain ,npn0 »" 'adüal ¦adil yomada mllhim bir hat.e leiahkk edilmemekledir. Du tadi lata ıı acarını yarım milyon Ura dolar IS.'iııılır ki bu da Mllcede İTevfik Rüştü Beyin ' Berlin ve Roma mülakatları La Bulgari e diyor ki: "Bu ziyaretler Türkiye siyasetinin bütün dünyaya telkin ettiği emni yeti takviye etmiştir... Hayat pahalılığı etrafında tetkikler... İstanbulini mühim pir transit merkezî haline gelebilmesi için bugünkü teşkilâtile kıyas kabul bilemiyecek derecede asri vesaitle mücehhez bir limana, antrepolara ve doklara malik elması lâzımdır İHEM»! İnşat yahu 1 Heybcliadamn hal malûm, yogan karlar ltı ünden bîr heyelan nldu. Adaya tu veren menba ve mnınr. topraklar, kayalar alımda kaldı. Şehremaneti, çlmdlliu, aeyirci vaılyetlade. Mıı Amer komik mimlerinde rOr-ılUtUmılf gibi. yıkılan merakların iıcadi kendine tekrar eski yerine çı sını bekliyor. Sfiıun kt.aaı bu aeaa Heybelıada *usaalıı£a ve tabii ımılıeu malikin» t Vakıl

Bekârlara müjde Maliye encümeni bekârlık vergisinin alınmamasına karar verdi Htt ir-kilâtı daŞı Komdııintlor bugl gravl İlanına kor ı-.ut:-aatâarm te-¦ utetı nin için humr [Sstcrroek sun »deyi elde t ılmualur. İptld ı-amn doatlugı cin, bu duallı lak «tu ¦aııutukl luu la kaabM:ey lamlrder Jnı«—k : Ur Bınal ulDemiryollar kongresi clrridı mlttaln lanauetauye* r u-raU Irntnl 1 arat*mflyrje HAVA MECMUASI n yanıtt vnıharrlrfc Mahmul Vanan — rtoJulebJB eskiden dnS» '.tiran •aaılernua... Baf gM edüeteıe oelUuc-jji -dauttln rfllf^drı * 'al rekaı ru-raar -1 "v.ı ıı tH ıfnaa arı fauba Oe »v «no m ı^arolene. kunor ka «er-auanuı rJcr: da baloya neti ttılmnl» Taner jur: yapulinraUrmı bunda yapı.iı:.nar. eUerute kınalar b urada boanrmuı. O*Un fOtUrnr;«îtten kiıyun çocukları davul. (uranın Drcvciyen bir noel vaıılır yeni relin. (Üvey. kuaaba yolu ¦ee'nerken. '.j.nııi edrunup e-n ia-tıviL'nı-vı Udu ana, ar 7t inci S, ÇİKTİ ıı diye seetnecet. feınhUyu-¦ \'ı:.: ıl ucan ye1 ıi ıı-.-v- yeniden selenr*. tanMn «etralı ıtD) oiacakdiballa-.ynlnıık Otumdcı ahammııı unu nele. bırpabyacnlctL İken i'iib baban emken yetoku. -.-.i... ,ı . Meye «di lAMn vı.... ele da Üıce-ıje Uııtlnmnadı Ömer, ne mnatyoı. no de babonna brıt-BnUneoln atU rnı-ı uoyu atyah'; rluılmcln cık aatı. Bakır elenin Snvı(Mabadl ar| HİKAYELER Bu ise rüfailer karışır ı,ı' ..ıl.:.' ı.ı Vmn ma". Madam 8*11* im Mam B. Zili taMı... Kapıyı hn LMtn bua. Öyk- binle n» lermeır.lılı ellrnnl di' — Soy İr lutn «anal Uu: ı ¦ ¦ 1 nr beni anıyordun". Zaten ılt ertaUf Al sana"... Çatarı.. Al ana Caaaall... ¦den ouldun?... Hai . Kani baca asık iti : b» tovl.tinlı... Güreş heyetinin çok musip bir kararı İMuniml aaintakau Cır m heye [f vukuat *j | Borsa (ralalnrla kanlı bir vak'a oldu

kor Yusuf isminde bir adam bir kadını ağırca yaraladı •kını**.., on Hareli ha&eHeır Lltuvanya hariciya nazırına sui kast ı ' ,'mıvı KamDIfo Nuluı ~~~ Sata? Liniia Ilımına, ı^a. * a i--..ı ıraa.ıı A*ltJ* I Kapa adı l ~f J. j«— *¦- 1 '~~ HIIIB «Jn ııın "t* "n sıvı n.'ıa .ı a ¦ M njt* la'a ¦j' 11 ı„ n.n . an n ıı aaL aan rv» *. aı l'H IIİB *ı *r* ¦ II )!¦•' ,1 .1

% » IH i ¦ • ı •. fc a . -

...

t W al Avl.1, ı- p.ı ı .11 Et ihtikârı hakkında kCDde olaıak 80 kuıuta ver -d.'.kr.m Şehremini b*vıİmdi)e kim süylenaiş. at aba f Fna.il. ka.aplar -Şi.krlmu. saltanatına gör umadıartam. " Akçam _ relikımııia vndıyı aukJmata Ticaıet Mudi-rrreti. kaaaplar Şirketinin vasiyeti ve te-k vtikttk *'m*ıtı'ıi etıafıoda tctkık batlsmı bulunmakladır. Diğer Ur.Ilın kabar »M ,. mira göre, birar gec kalmıj olmakla beraber, Cemiyeti belediye a rası arasında da, cl vt umumiyeti* pahalılık mcı'rleaile esadı surette meşgul olmak, Emanette istirahatta bulunmak için kuvvetli bir cereyan hatıl oîmuıtuı Malta aradan biri. bu husus ta hanrladığı takriri ¦ .... 1 için meralimi mUtekaddimcyc ' fcveuül ctraialır Mesele. Cemiyeti İm Udiye grup heyeti idaresinde lelkik edildikten aonra icap eric rar gurop heyeti umumıven davet edilecek vc müteakiben ak Dİ ietintaa hstlkal edecekti r. —- , . Eman.t tar.ln.at »Fa... MI- ^111x811(1(1 yorsa bunu nasıl yapmalı? -•¦¦¦ıtmaacı T Karıl BM J.ı.ı.. lîac esnracaaı edeıch - .¦ « asaraf baıaaStr -ırbeııma ırmsııd «ntl baaci sabarlaa ı,...ı| (m ln ba ban :ı n eıındıaml vatın deri ihracaııadaamı elde silicini nfvea mek 'jıriTil-ıir. ıı.. GURUR si/, sermesi edecektir GURUR GURUR ılfll t eahir edecektir GURUR GURUR «İri tehy iç edecektir GURUR GURUR t-bti r*hu' edecektir GURUR tara ıı mi eıı bUyoiı ....¦,,.,.„ LAKS H vc JİNA "*M? taralından irm*ii olunsa ba barukulade lilm ıı mUchrrcdcn dolan bu a keamdan Itlbaran MAJİK SİNEMASINDA l)ra«2Drıe ..:.........o-^"t'-o-:.»:«:»-:»:":»:--:'* OPERA SİNEMASI Hu ... -ı1 .-i itibaren Bavul: rejisör CRU11T io büyü', cacrl \ M A H İ k \ nam .m u-m İılml takdim edecekör -1 miiyiri'ıık bj* milinin uıilıl i.-ül.lâ'.i ıı ine eden lliuı LİOMI. RAKİM'Ht KARI DEMST1 R MELEK SİNEMASINDA t '¦' W akum V ? KLARABOV ve ŞARL ROBERS i

| AL BENİ *•* ıon deıeıe şen vc eglecHch sahneleri muhtevi ve evlenmrge J î naauet bütün kırların {öl gelen bir filindir. Z ^. !kı ıaat mûteraadı a-rf'e ve kahkaha 2 f Şehremaneti iiıinian J Ferah Sinemada ! . i .Mu. Harp, ! BsyoDlıı dtıreuııdıo; Mhınkılrun «,„.._ . . kaplam, «Tfica mtıkrın-nrl varyrar. Liır-ü TC. ^HÎÂT1ÎrÂ^Î?ÎemÂsÎ" (!.,¦-. CANLI V.' 121". İle SEYIIİN Kl/I miimrs'i'tm dil-bet vc stvimlj B L BE DANİE LS1 KÜÇÜK PRENSES il ır.ı ,Ji takdim ¦ ¦ l - ¦ r BEBE DANIELS c bu bir me-hıreti Saniaılirıııe ile çivıilmlj ulan hu filim nriKUıliCCd bîr all t'. olan üctıgln ve ckstatrlk bir Amenaa!! lauııua iıicmava Saldık otomobili olanlara îei biı marka *«¦•* erailk ralısıh ist» lalloı ir mdûûl .Mnarif N'ekâlelinden ı-ı-ı u.juiii. atuiUHl K'voi 930ur.Mnoc !M-misokn Kerahet Çirkİıı-nf-nri«ıı Hllil .-'uriir . i iııİA'i ılıılt bclncYiıî r.'L- m Ttîreûaa mehlı .iida U kilıı ilci arası! barı sır: şehrin bendi mûes*c«3İolduğuhaldc hemae-ı.!.ı.n en hayatî menfaallarına kars net rad-rsscsiui ıhmnI ve İnat yolundan ccviraeğr muvaffak olunur; im mil cad ele mi »de htıHIn mün-tahipleıinir ûıînle beraberdir. drrmr' laDen ı Seyrisefain Altıncı Büyük TAYYARE PİYANGOSUl 4.üncü keşide: 11 Mayıstadır Büyük ikramiye: 45,000 Liradır Ayrıca : 20,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Kİ BeyoğluAdd İstiklâl caddesinde K ARL.YLVN MAĞAZALA KININ İPKKI.İI.KI! DAİMİSİNDE Çizgili tualdösua ;;Sr" 425 Tual dösua emprime 275 Folard emprime 350 Krep döşin emprimeiHg40Ö NESTLR Jorjet emprime' 600 Musölin dö sua emprime' "450 Krep saten emprime Krep Dra -..-'-! . ,.|. 900 750 SENELERDENBERİ BEKLEDİĞİNİZ FİKİR ve MEMLEKET GAZETESİ 11 Mayıs Cumartesi çıkıyor! ilk nüshada Sultan Fantazi'» cnklçrdc metrosu

Krep Jünon 675 Yünlü ve Pamuklular dairesinde Kazaklar için fantazi kumaşlar "^E;* 150 Musölin dö len emprime SS,rbçil! 150 Krep Jorijet len 390 Krep len 475 Krep döşin len -450 Fantazi kumaşlar^!?™1475 Natelen 425 Krepon emprime £ kanabilir 55 Vual emprime S^'12S Kreton emprime Havayı değiştiriniz, sinekleri koğuuuz,, fazla ısınan mahalleri serinletiniz. Bütün bu şeyler için vantilatör kullanınız. SATİE Hlem-üinra VERESİYE olarak takdim eder Vlrinı Iİjii Tünel meydanı: Beyoğlu = Beyazıt ul Adana Vilâyetinden: Emlâk ve Eytam bankası İstanbul şubesi müdürlüsünden! Emlâk ve Eytam bankası İstanbul şubesinden: Fransa Hariciye nezareti ve Törkiye iŞehbenderliğince musaddak diplomalarla birinciliği ihraz etmiştir \KİIMİVOU"; "1 İHSAN SAMİ TÜRK ATLAS İpek mensucat fabrikası GRAMOFON çri'Itr; Krep Dûııı. Krep cUtİli Vuıra,-br, Doktor Kokolatoes-Hareke' haacbilc t ıwo ÜMOBİI.YKLERo |PEK UCUZ, satılıyor ¦ Fınt anjUeab Ijra-' l.r:ıtı I I ' ~"V»mriı 0 STLYÂNü \ tNAKI j I: hilir.it ranfrilve LıbıiVnu I IBHBB*- Be.oğlıımın en güıtl bahçesi olan *•:•••:• PANAROMA Bahçesi açıldı p •;• Cuma «üıuhuleıı itibaren her akğanı 2^* çu.ı MÜKEMMEL İNCE SAZ ı en sağlam vc en tarifi Karamürsel fabritam ™.ımuUa Şapka Bilhassa S Sal yalak odalı ları takımları. karyolalar fi *&a*eüc^o ve »aim wOe?e» MAMA Dr. Hakkı Şinasi E« sıhhi çocııal" FOSFATIN FALİER

«—...u. ı-mm «nıii'v tos'sun a'aııar lov'uiann yHıiarm* înMHk vo pannaaNa, aoB'Uu luvv.l «arir, v* onları (JurbLi kılara. da FOSFATİN FALİER. dir. ty?7j) it** lı, tH I.1KU1K SAAT it ıi m aralarda Bil 'Icateltı; Kar.k Harytekl • M .1 . .¦. rı. I- ¦ da ¦ -I ¦-. ı. ¦ aır-r- a ^T*\T tı ii'i UM ««M ı»*! l.ter»tMhCANbN ıh* ¦ zaman l" •¦'»»•» »m *«•¦«¦•* fötu] nfeavaa tdlrıi'. nVr Haseki vc Carrabpasa hastaneleri Sinir haslalıkları roDUhasBu SlNiR ITEKiMi ŞÜKKO HAZIM istanbul Sııllan Mahmul Türbesi. Telefon 2622 dana salonlarına daima stok olarak büyük krt'a mevcudumu* vardır. Vcküi Umumr* H. V'.dt. UuUu Voy vatla Han 7;I0. Powa kutusu 4*7 Galatı satış uMg.«2«ct: Heyo ftla UiklU esAte-t 1S7 No l.nVf naCvaMnıla fALBAYRAK' 'Mustafa Nezih ÇAYI Belediye Doktoru .ı Tanıyor (ığnan belediye rlyaıclindera I0Q lira ücreti ulu i yeti Bclaa diye ta Mitli mûnhaldlr. Da bili mutcbasmı olman matluptur. İl*-, veun i\ ı . bbald de ¦ I"rı--.¦ b lundjjta takdirde tavam tercih* lir. Talipleıiıı vesaiki laamc ««ila •urtlkrtfıl dâiremize M Actta BEŞİNCİ SEN". — N' 1797 YUNUS HADİ idarehane»!: dflyunuoro«rulyc kargamda dalrcl mahnu.a Talgraf: l-Unnbut cumhurlyel-PoaU kuiuM. ; N" 246 t_l_a___. n«.ibi(l«n*ı ÎS66 I elelOll . r,Mtr mimini: Cu m h u riy et PERŞEMBE » Muyıu 1929 HER lıİ. f\ Sili Mil.Akl ÇIKAK. SİYASİ VORK GAZETESİ ____j*j? O.iy^E. r aI TJ_ ' ı ı 'i ı r Türklc İçin Hariç için Seneliği 1400 Kr. 2700 Kr. aylığı , 710 Kr. 14» 800 kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Temmuzda 1000 Talebemiz Italyaya Bir Seyahat Yapacak Ucuz hayat «at*» r u_ in* av» -,.„,. ıpaMh latanaaa Bahara», t,Mr.l «a anı aa ıım- aah-aaaa.a .aı.— ıı yak aıadaı * Hanim Bih-ılılıı, ımıı ıılı atarak avrtdaoda bu hakikat .1.111(11 1(1» 1 uı ..'i fııiM ¦"¦İl ıı.. ı 11 . . l* ' . |. lılllllt oı«11.nl. . .. . .!_!.¦ ..r «niLia ulrıı haınMn* batim olan «- «ara*»lala ¦un —ı.h dm --ı»i.ıı ı.-ı.ı »•• Biiı- aall at endi- Ban ar" daha riıaak ar-kaıaraı an kah a..ıııi' 11 ¦ •a fa ıh» l ı- I. . ı. ¦¦ j. 11.11 Bin Ha •.Hintlin İrdi mı? Hl. «İmana 11 ımı. Iıııalııı -arn v ımkınl .rı .... .ııı.lı Gı.,i bu 1*1.uln a)» «I Bitin" ıdu I ""^ »anar kal» al«ldı|ıaı «.ı-ı . rai- Mı-».-.. I.ı.: af ar ika 1 «4ia.ua Ba Haha- ( rmr Ba »«TM mn'tk|( taBıfıl lutaa (Ban ıırtKkr M*ı|ı flM mlliflr lıııidih »a-.. ianfrkr *• rai. Dfikı kınalar ali kn 71 parken 111111 ¦ ı İr 1. ¦ ...n- . . ı İp flın • aıllrlrrl bllıtırll ıf .. Un1 . Valfın hıı . ... ı,j. »ılıınıl HU at|ıını aatl bmiiih l'(Uınt'- inil har baapı h*r i •»¦»•ata aaaa un m .ak.ı.tı .im-: n rain» ımıinia mallth alarak -ımau-j aa*rm aaBujııııuıı l.ıd.ı- ı Kim abaal raM Bıla iui-h-ii-I' •-. el •a «avı at]r a«t tema • lamll

akikate ar a*u-ı.ini .I--.... lohtrk m"l 1..ı.ru.." dıiaturu mlllrlla KaBr \r laiirakt bctt Barkında hk Mr » ı*aıırd'nırK de o¦on Kin. Malaıl arıKICıı «in lanr-ara lallaaal 1. . r ¦ Barak auicl .»-1-1 mn r «a »rrtat kak IdarrM B.ikm kaaal ItMı- kaaraal Braarh ™. . . 1 --i BUatc em OkuraatMh artaaa «uö-t rfratfmın «rknHf aamkuı cnifı atıl hk Mr atrCrt*. hk kır i vı.htur f aharthl laanll atla akla al İn.-Un amali yanarım ılntrılr loksı t nal TUrk drvktınlfı il—mv ıı itaat rMkd ttjlk-dık pı uman. hu fBnı hatr-Mro tt:.- .. •' mm (aaaa naaaraa k.»»ı ¦aaBVn kat ut nın .1,,,- kataa ani ra rina» a kata. -aB.ua |—1,1 anlana kar Mrt kıltaaa krrtıf ırj vt harar -.lal....ıl~ı k.«awu lakı atar. ra *N ata |.ı..aı.«'k kahJhjr-laracnalr. Zalcn lelaıjı buluııauaurnar lıa mn'-Ot \r ıııı ¦. . ı. : ¦ ¦ .1 . kl .n.«t lıUlÜıl aalkltk* ............. -rı r'lf ballaI—¦kala*, u..... Iıaiiım ¦¦¦ Iılı adaraın. mm af hat aaaanıa ama kuıııll • ı..-aara. Ba larla aıaatakari aaraVai ter-ttral l|taaıaı »aUk anrah kalan laatfcp. .1 Kriı,ı ttmrm •aiHkaac aaHaafkaııMı lal aıHf-Unla o aka« anikrıand'n hin oldu ¦ana ıaaa taklar FUrkan vUlu n«lrnn a» iııi.iındıiıı ¦aman arak 1 a "¦ 11 m. ¦ Hu'j mir m IIR İr Barok blı mat Uırtr buruk Caranlıı hu mcVcUfl Ukıııdao ıf dikk*İl. I.k.p^ .ım.ıtc ¦ mı. - ¦ 1 -.¦ p n l (i(kHm U(ur lıayııu • o huau-la (¦•»¦.in bilini ıı|lu,jl«.f(B»rl rıdlrrlı-lemln Mir bikri-il lr. re... Il.ıklkıl'iı Mılm İm Maada alaralı II* rdiKItlııılı •«¦¦'•lir vardır, •a rtrr bu la lh . .i.-.- - I. i.-' - .¦ . 1. ¦ ti'in kındı irMral a. hem .......iıi. 1. harırh neık«k UIlDul edrrn. Mı-'lt -ıımlılu k™.-1.11J.1 :.u..-ı in-..' larhı arıda iici-.mikii.il bir :ı ¦¦ .. 1 ¦. ' - k'ldr UUbaı »ditilirim .UM» sahalı (flcnrr ki bilimini ı t ıırık ycılııln . h.ili.;. hu •*) vrkrhi ¦ .1-1.. kabUioıl» alaan. her hjld^ l.ld-d.ı. hail ,1.11 .i . 1 „; ,,. dahi i.--ı- 1'.'11 tuna .... . ¦ 1. ¦1.... ,.,, 1. ¦ .,1.1ı d« arilin.... vekili trvfîk rdahı b. rrrvelki gonv-nkarava muva-¦''¦ etliği "m m ialaayoada baa eekll lanet p|. ılı. .11- "paıam ¦ili «Çatma edecek b^vadialerim «ar*., detrıijtj. yukarıdaki nkara ialâaTaaa.»dı terlik ruftu berin baj vtkıliroiı de telakisi eaftaaMhda aanuM lotogra f nkohabi/ıntlı (aralından alanauftır. İtalyan İzcilerine iadei ziyaret Bu sene tatilde 1000 kişilik bir talebe grupu Italyaya gidecek Yakında şehrimize gelecek Rumen teribyeî bedeniyecİlr Çapada verilecek müsamerey iftirak ede ceklerdir ueklcphlrrin KoıtDsl 4)1 ¦rinde Cı 11 kemal vapurile ıtalyaya kadar bir . ı yapmaları takarrü etmî»lır. muhlelil mektep lalrbelerindrn 1,000 kili gîdeeek ir bunlar mollu mu* aeJirrÎDi n uakafırl olacaklatafar. İtalyan lakımı İla) mat, diğer taraftan ıalıhbarabakiu nauran İtalyanlar bir t Irk futbol Ukıau .!r b, rnaı yapılmasın e mrk İr dııler. bu BMC •Can ya Galalaaaray kulâbb ynlnu giderek re yahut muhtelit bir takım gldrrek italyan* larla bir mac yapar aklardır. Çapad* varllBCBk ınlJaınar«-yo Ruman lorülyo l badanlya lalebeıal d« Işllrak adacakı bakıcı Irıbiyıı bedrniye mcbtebâ ıı ı BrtduiyetıadcB Çapa b. lerbryeai Hİdtrıjrtiac gönde*ile rru-«aacacroui , .ı ,,-ı mıkaaMbetilc keruecek mlaMBrrıeye lr.it'-.-rıııın de niir.li rdrtrk i 1 bildir m itlerdir . aym 24 ..... gunu milde buluDaıab olan kumm talebeai berabeılcrinde getirc-c ekleri o ti-ılı ı re(a katile e v -¦ela milli ralualannı yapaeaklar, oradan "Oora -oL.....-.rm.im talebe Hamaklar. U raluadan re,ı bek rr bedii rakıaur icra e*b-lecek. mâtrakıben de kumrn grnilifı jımnantjb. a tlama re uyunlar vaııljıut^n nnnıa bil i m m. muaoılolnln gac*'i ¦ahrlmlaa galan çacakıları gen\ mu alil ati eri mır bMta kan* ret »e (aabıctk-rlnl gOftere-erklerdlr. Takir çocuklara bayramlık eşya tevzii

¦ ıı fakir (ocuklara bayram-bk caya lavıii manaa*b«ıll« gülhınt parkıaaa apıia^ak «glıatc baıııtıkları ikmal edumrh u/tredir. şrbrrmıaı *l(mniı h. rehka» banımtl. ile birlikle cglfoecdc barır bulunacak va kulardu mUic k da lıhrak cdceakrlr. hu «cari bayrın aabiracbam buluna- uıac '¦"- Madara %»..-!..•£ (tabanı parkına pderek baıırlıklara nef«r»l -intaktadır. (ar. (arkımla ulaı-k.ırın ivin ıchııal oradan cıllılım lı ılı. fıdıuııın -.lı. ¦ i..:. Hır hl Ha lıı ıl a bu- hIII. .alip ¦ , .ıl. ıl-- .ı l.-l ı lı-a----. !¦!..kkuık hadUu -n-1 n. İMaakal rlrak k kr «ah -juMı. 4aara amil ıııııaıu lauaıaua — aaataaalı ap##. wihafıaauı .-(iri aıddlri' h . .1. l.-rll .-. kllMc ı ı........... ...... it .¦:!/¦ . ımrlf'K Pırının lılııa kuvveti aa m\ı -lu .......¦ . ., .. ...Iııdt onu (CÜH ruıtl uıf'laıi'l; lıln «ıı'lo Mr İkna uiınır. ıı .'imi ı bu ' -¦» haıalut vali. l.-.lııi.iı alam*, mır yollan bulunabilir. kUhl.ık nuıkrılmb kllallan vü.-aıl- cı aartrlmckd' nlducoı bokluk yUrrlr ylm edebiliri/. Ru .;uk bı Bakımı naaıl: alınıl! ayda (III I .ilim. n. alan bir ı nur ((•hlUlnalık |d •Inırkle oUıı Mr "ru ı'. Uı dl- I. ı. ıl.ı Hayal pıha :, MÜSABAKASI uponuş Kimsesizlerin hakkı verilmiyecek mî? kaarlyt mu hadi li erin den un ¦¦•.¦ hanım itkanı adi lıakkıaa malıkıır. I.ı..,,,, adi itin.rr-tlf.inl . :ıpn.-ıi. mal ilâ *} ıı Uadc tloler «anı ı-.1! a bir ak^am (e( vakit ayal umunda P«adikt« okla edıkflfı. olaa $«ltreavaaen ıtke-¦ a Van) ab Alaertia bey aaa-J bu bar hakka auaTt Olmadıkları .( ha,ka Mı mahalde likan cdılmlı bulaadukları halde bu haneye gekrak eabrl daaile* ecb Biırclte gtrrrler, b ir burayı inal riıik dtrkr va in, g&a «uoıada Mn lıaıııiBi UfH eglu ile tur ıh. ı dugereh kapı d Zavallı Bal» Nama boaun Bıenac kaymakamhfa mttracaat eder. tahkikat Ura aluaar, hea-4 -iafca hakkı aMagu laadlh edilir, laderın labaMaa harar *arflir. •ti ¦oaradaa Ifcal rdıakıdt s de dBrl Etle aarfıada lablıte cdeeaklırlaa dair Imra alanır. Ukin her ordenac, av «• lâ-m an 0 an bert BİB bir ııirlıı dulss-Inrlu labllyc cdllmtı. Haaım Vlltyrıe mllravaat eder, ağlar, anlar, hakkını later, bo defa da avvckr tctllm «dilen h ak kı a a. ıtfflı hararlanaa rag. atı trnldıa lahklha ha.alc Cdcrkr. eti ı.ndı.ı-. I*4( ct-aaea »laıflı kocaallı irınır-.; Buıcnk ki ^vuk .mm ba nvalh kadıtHagıı agbyar. bllllla aıoa-adra hlr lahiBi lavalya ıa Kıl* m-'laru ytt İlk 10 I.ı r. k ,1, ı „r. benim ı.ı tu M-rıı yok, arkam yak diye hattını krımcdlkcck mit aiyar. Bir d«, don aıun aiBB ve kadıacotuıa I'm nll^ı araun1= CiH'tOH ı-.ı aaaaıaaar kayacırkrlaak ba a-aceradan kagra, UanUıkrla hakkı nr-l-ımyecck mır diy | alakada nardan. Soruyoruz t Berlinde 1 mayısta ölenlerin cenaze merasimi Maktullerin aileleri kaili davası açtılar berlin 8 (A. A.) — bir mayii ıııı.ı çıkan kargatalıklar r-.ıu- m-o velal edenlerin croaıc ınc ahnao mmian bir uık un II, yahut ladır.

.it'iı-.ı nu-ll ten zabıiu rll ve lagyir ve ancak Koılıünl'-t ıiıOı-keılarındo Hambuııru 1 |A.A.) — Zabıta ..ı -..ıı; n.ıi . -ıı-.-. mcardllrn lomanlm tc^ttlBtı mcıholerlnd lır. Yunu» Nddl Karilerimize Pek yakında 7 7 7 Hayat pahalılığı île mücadele Ticaret odası hayatı ucuzlatacak tedbirler düşünüyor Hayat pahalılığına karsı nihayet bazı tedbirler düşünmeğe başlıyan ve teşebbüse geçen llcarel odası erkanından bazıları Rllesadan Nncall B. Rats Milat D. Hüanadan lıamdl B Barsak dalaveresi Şehremanetinin gafleti halka 80,000 liraya mal oluyor BuiUm dn karllcrlmlıe kos.ıpl.tr Şirketinin başka bir cephesini ElKtCrcceglr. Bu l.phr.de de kaSaplar Şlrkerialn banak İfladc danddrdUgB dolapları ^ayacağa. Evıektt ı-.m.ıik-ı tüccardan Bar-tafctaım adadlai «0 kuruja alarak ıııııi.i» de mucibince 100 an «aımakia İdi. Fahal bir müddet tutara barsak payaaa. auım duşak nldogu ileri aamimuıı Vc l nanene hiıiıMrm lUCCltrdan '"' kuruja alıamıyarak S5 kuruca nlınnum lakarDr riniktir. Falat mdtrafıhlı l'cldmaa Knııtııcıten muk.ı. ıl.ııııııı. ıı,mil.im. 100 kuııi'u almağa mrcburdn. burada, vaıiyetten ı-.nnde eırrejı liranı bilen ka -.1 p 1 nr Şirke. II hemen «abaeyc crlıyorl Kmıapıar ^lıteıl bu vaait( Hacrine kendi mallarını 90 kum;.. (an mütcıilırmle vcrmcgC hi.sliv.ir. Diter takaplanıı nıallarıaı da kuruştan alamk r.ihunn veriyor ve firket bu tavaMUl --n-vesi nde 60 - &0 v „ r n -,( alıp ta Felılmaoa i"l kuruca tcrdlgl bar laklardaB halan lartı alnın, oluyor. Bu Mitettc Emanet barınkta İti im.nk ı ur .i- dellnli ye resmi dc olmak Urarc larklan l?.5 kuru» »oybelmutır. Kataplar Şiıkellnin bu surcılc açıktan yapn£ı bar.oncın un Mn lirayı buldagu ve buoun planç Gıda mevadı ihracatı Ticaret odası mevadı gıdaİye ihracatının men'in t çalışıyro F icarı t odsaınca bayat p«bablıaınlD lehlini kak kındaki letkikflta devam edilmektedir. oda met adı gıdjiye ihracatının hayat pahalıbğuu artırdığı neticesine vanau) ve yiyeceğe dair e,yanın dmd'I ili r a ıı için tesebbllıatu bulunmağa karar vermiştir. diğer taraftan şehıcmaneti hudutlun haricinde mevadı at" d.ıiyt-nin daha u.'ii' satıldığı anlaailrmatır. meselâ kartalda et şebrimlı-deo 30 kunu, daha ucuıa saiıl-dıcı lili.il. bazı aileler kartal-m er«k«B et sipariıina tuna iv, - ... ı. licarell olarak kaydedildiği gorUlmuatlIr. Mı; rlt kaaaplar -irkııi vaya ı ¦lu.nıın met'eliki değil bu vb m u uı m - ıluılİBdcn s yUhüCk ıılrn.-ı m t-'t I.- :ü ır. Ş»h-im-ik linin k'ailııi olmayıp İd ka-ıaplor girkellııla yalnu baraah ybıbaden -m.mi bra hava para», Feldmonıu laîktanaı bilmrdl nlf kBaancı olmadaydı, «U daha ucııt yerdik' Güzellik müsabakamız Güzellere rey veren karilerimize hediyeler takdim edeceğiz! bugün ümit ( namı taüatear) hanımın re amini dereediynnı».

Reye ısllrak cdlnlı reye îıtîrak eden karileri-mııc rauhtelil m ak âl atlar vereceği t. onun iejo resimleri takla /, ku-ponlan keniııiı. müsabaka bittiği raman gûtel-lerden birine rey vermek sureliyle bîr mü K.il barana-bilirainiz . Bu m ilk âl atlar mid-ınrdır: 50 lira s lira 35 .. 5 _ 10 .. s .. 10 5 .. Bundan maada 5 kariimiıe de uccr aybk " cumhuriyet. abonesi takdim edilecektir Nakli mukatallardan baaka e(ya olarak da müteaddit be74 - ümit Hanım diyeler verilecektir. Bu mükâfatlar birinciliği kalana» güıele rey veren kanlar aralında kur'a ile teı-rl rdita-r e r. Mit yomr Mnlııırroı fuyrl aSMaBBI: .aoraı — ¦ - Kıiuı ınghte m**'usa n ut* «atıla Zaharol haakında •¦ es-w anayla- mâmm „ damaph. Bu tabir 2aharohj ca anlatan an uygun tariftir . Zaharof ilk ve «on tebOAuıi bu mUnasebetlo yapmıştır. --¦ «*•*.- ~-tfantsenırı &rfit"' ~» nmnı :1c- »h- ¦ CMKli: ip-kimm *v'»Iy* asnatl-rı ten pH marul olun bu la İngllu ıııı'ı lıoal ilila».¦«lay.; ve ».-«-¦ ınatr-Maı iııtun-aı odutııaat ılv.a- arata al a kaarravl.iii.il.. aanaaua autu Su ananı duiı.n ırrS kap şapa* kuaMnaorm—r. incJırrriJiı. aı madan uyma» ç"J"i*fv ulan» han*» nua.auaaa m hayat laaası» ktı lpblb»aadba aaMurafta ku drfı be tc rtmana taot*r ıkl «Ha w ¦ant ama ıkaTfl a-»T*MTuea nıaıtaa lam d* luu |RvHmıııdDa üu'm™ suii"*:ta taraau ^mvrwn i»«*mngI7 \o\*n.\ ^^J^^T^v!mudataı t'llM '-j '-İT emlT&^ef haberleri 1, -^i^!^^3 12 mayıs Tıbbiyeliler bayram yapacak İlk Türkçe hp ledrrsaiı 12 mayıs 140O de BursadaM "Darültıp,, ta yapı mistir ı j 111 ıııııııı. ıııııı mır ili Vardım listemiz 15 mayısta kapunııcak .«¦utmam va*. -t'atı at lakabı • ¦. ¦ ¦ nun Tup suaS ı ÇiUıkil «mut* -¦ kil saııaa Ilı. AnıtCul'jııiii: alili alyaıeuıj yaau: IS jı »Imı-r.lıı haUl V mittir. Yo* dcvten; yeti s-ıcapl asrimde ît? lajını bav»- ohm dr ..iı.ı nra-"*: MıaMra blc la ac »ı bUburün alem 1.DV*- Co-r-m er rm 'aiaarotaa t*ri01f dan - ı ¦ . •ar-acı batıllar* katf tar alıe ı .... Lakta ba avtlan'bu . («ı-ı r» ı' en -ur-lnı i\ t-raarnıuni* -a* guofcıi hl fdı.îilmllı oidıt-ıraJi lor yeni bM pot kn-n I '. ¦'. 1 ¦ t iri im; Loyl Cm ,ct Vahit H. a bı .anacı verilecektir. rurkkrrdc ilk Tarhta Tıp tedriıatı Yİ mayıs 1400 lur İranda bapla makta d». F d vaki hu tarih e* cruel dc selen* Türh-ktri balandan acaba bar lakım heauaahancaf*. tıp ¦ t dr r Bekri •a arakr. Fakat ku mcaW** Ur-1 trdrsaat tramamcaı Accaao ya-pı İmi «tır Bunlardan euel ele "Sina„nİn Türk lor olduğu nıalumduı Farka! Saast, taasaaten lUcdaMa Arap Tabletin. b,.-B I etm . ı re hutun hayatım buma aahf-etoatlr Arandan her hın«jı bîr Tarkan tababeti- yardımı değj mûs tahabatiaıia dugdugu gündür. 12 mayın iple budur. I'-. rundr S29 sene cvrl Luraaıla ( la riMo t KtUSlf. ¦¦ taaOı j çaçam n, n¦a.mUralt -ı Hiıt-" Mı |araara ,o.-ur. • raıtcı ba kadar maaba I

kddrfr açılıyor t-rtadarum «raam ttnaaua-Btr Umm-aantaraamı .ımudu ^j.nia UUm Ha,u;.l.ııı i aaaaaıaaıı r» caO imbaataubaraaaana lânneltia HtdUn D Üsküdar tramvayının temdidi için tahsisat Cemiyeti Belediye 6.S Mlom-trh-eHk bir kınım için I6lı jır. lira tahal • sal vertH C--*ı*u Cau^Ujaa araaca-e aao laraanank muılBHBİta b» ua;-ılul BaiB-« ¦ ¦aı-urarrl. m jraraı ¦«-»• lan !..»;».•! mi- lue—nal »ın-nm.-.ı .„ aaa aernaaBca evrel '»lıaU ¦ .1 i-l: ulıap ¦• u. ¦ ' imiaıl'l »tı.t.'jn 10 «rnnIDrUrrl arrll aat-er. aıaaınrj) l~-jr»«ln» davını •d'l-rı-ı aaDııl —Ili-l-. i H-aıa-r l-r -t ;aj a rarlrtial mabxula ıaa-m-1 aauan-Acmda-, ııaan kaabar BaaoatSa a» acıer-r «mm laaakıalaa ¦u-rtı aartuada ımaSeaı 1—a •aamt r bu ı» pacaa aa-r-aadn 1 -aaaal maaauap a«nmmınte-Crrıabaaaa IuhIuhbI Kin autmc'k ¦aa v^aviautoe nallanıl-1 •ataaiııı-nuuU • aı-MıiM bu bs» ¦lı tııaiau olaı ItMBbUiB ba taaran ad«e«r* oaka aaaad atanru_aV" a ¦ Caaadaa - Hıul.ı naaraı ba'b-ma »i kisanarıra daha »rraaMI «Sı ıe» btn flra-ık mr^ual ı-1»r« flr mm üp p.'mjlınuatUı. BuuCa.-ı «uiiib UUlCI Ertarae naıulbeda-1 re bnnarr-at«rain aUrM Icır murakıbe aikumrnl In-lualaıı yı^a Ru BS)aSl « etın Ft-\. kaua U. rv-i. aoa aaaaua en Brbrr «oacaailı tTnKmm ^aır-ota: Uokaunc b-j borc rj.iaain.-i *j baUarak aaa-rn ırtTIragl 1* te:ttkr «akı*. Mlaanada'-ları aan KiUfnaıiM'nın paaar «ı.ı 1:1 ıçtüı'.Mta. nunıinn caıl.na-ıu ıdrjle erLa-JatU rv.ev«"r • ıı.-ı harlet ha'_iıi«rjer?3ı-ı 1-aedrSısası j Bursa mahkOmlarının kararları nakzedrldi (al«bayraktı Cemal «e ruic-kaiıı ı-.'i. 1.111-1 -1 Rorıa Aprcera mailken taralından vcallcn k rl-r ıraUanael reaıykı laıa-lından nııkrtditmrfrir. Bu dav«-nm ru. . yakında ic Dahin: C' t !¦¦ ¦'. aidadiye daa mp-Utnuu^ vc CaklUtaı ıraoııaİşleri Ttrbljel B«druît 0«aUrrt Du BUk(l* İMStıııL lu(lUerc I' -:ı.;. »n bOaaat amilin aalrn ¦ "— 1 İnfTa» aiaaıyaa ba yöane: u a»jaa*a«ij 1 mw taaıataıiMiı natber İta- «raıctvm tarparana a Sora efkârı mammSfr - ranr meb lıuıı.ı ¦ r v-rfj» jln ,*mr ««-¦ *-*ar"ie 1 v-rmek Rap «dıvordu. Layı OdRuiı -uu-atlylr laln OKmeHne 'jr. w Hıı-ra aa* yualu Du mrcbarira- ka^ıaı.d- olaıı Um) Baabaı Tertimn-j Ut» mhab tt.-t. da» edd «•* par_urak. amanı I M Lap* Car- ma* «arta babBUi J abtıtııa naa-ı mı' aaptl.... .»«mm ya n^ınye - lirim; m.- mm* tauır. «n ...... laltlıııı «hr«S4t ———----r— aa- anuta- I naı at dBbuı LAj-ırimı (m.k- mm al atanan Lapı Ckaean ruinc mu vau ftiın-r u'-j.-. : aanaM raaasanir. Baa*araaa*-a at Ba- aaaPa ada oerr» raaaraadbn *M btUıyau eTUrı m«ıtr aaaaapaaa ia--rtr ıcnıor kabrua-ar I İşte genç Tıbbiyeliler, rro büyük gUnde ber aene bayram yapacaklardır. A öl IIlyaMJ* 11.1-.- . hııknb R. . .1 tkineı hekule reK RaCm Brj. tcea-ıde 1 e-klnı Utamlf, anranU-J; -jp-r.^fc »a«lanııat-i Yenl 1:1.1 1 (eıatyr terakki t oidu±t-i'ti-.ı Dir • n »ar|

Ankaramn iman için yapılan planlar Franta bohılmııî bıı'mîman M. Laen ı... .-.ı.,. Bankta M aat* lıcndla ıiKkıebı muderrldertadr um «a. 9nn«i(nbara mulıındı* mrkifbı aıudfrıl«lır)nd*n Dr. İn, I. Brta taraftarından Ankara y n planlar bi. |Url »nıiaıe. ırılnh -funacabMr. -Jit.i, | ijnı.ı ,,, yapan bu Ut. 1 ¦ana Mıuıı dnaynda ¦abraHerl »ardır ParM «e Baraloa aeblrlart ...n yapılaa plaa naasabak samda tUrlnelttgl bar«nırı« »tu» l-sn-u babameıt baymlmarınm. vennij i. J.ı-ıı . ¦- . .'• . "'¦ sok aroı-ı-.ra. Herilatl ¦IKTI-H M. h,a. tası kst daba hr-a .. dana amott bar ptaa ysuyaa» «e Hasınla aaaa-«i da »rak-d" 11- ıc ebeast r. ıtu raa kale »pa. naram Ur» san .«inin lnr-l ata-t«aı hafMta aaıııılaıa, mite tbl makim Maalaı borada ıtptmsai. r. h ı"i l:nr.t)iajt.n.n. Dir ıınııa ¦rısapa mıatılm.frn ı-...ı-ı.- 11 uı .¦ 11. ..-i.- ıl'v.m ediyor Kadrfye Knıım ve rutetutaciB ali U:ltllHI 1, . r. --.l l: ı--¦¦ ¦ 1 MuStan-Jk imam Bay. dmı ee trvkt&neıle Kjdi'if Bii«*.ıa '-MaevaUtaa tlovam m...m 1-¦ lUaıcnın Ue BUtıdeE-aeı'ı ısli^sabııun devam «ImRMulrr.. mUstantlsuûm balı mlınim ouktaJaıa telt.a" e'ı\\İ'ı' f lıınıeııljctkluün l-nnuııua Baa sın Kıanrrı.mr latabslan taratından ram a-Baa irsısı» kuruM ley »I reaa ıslı H-ueUk kraıoaı sjarl Vilâyette vs-al nsscUasaul ınml Vdâyetnı yeaı tfietaaınî dbsi-nai naana dbn dk defa vali Muhsttın Bryaı yaaatiocut top-lanmst afVkieaiatâa aafaaı ft yollar hakkında ban kararlar ~rm*tk._____ _ Ibfda tılıaılaamıa. Vskfcrri lam milamaşı fe—tr.,in-„b.. Ibtsda atmak .ttcycaJtf Mssfti-loare uraeaal *aWeak m lllfaı 1 ¦ Blnbağıınm aaylryacak sorana Ha kak umhkemtfasrr mOraraatta no» m taatub ve nutata teıkerc01 tr.dıl .ll.n.ktı. eteler olduğu gibi dini me-(aaias yapdaaaya^akbr . İnhisarlarda mı ¦ 1 ¦ M- ...... I" 111 umil 1*1 MU'klral MOelCrJ umumisi Mil bey LiasMtt vVin.»*** tavt" m an araktır. uumiBi siuj^b -m. ami.cusr affamo, la IA|tdılncaa nuıı a-krr ve Bas lautl-mı—l. mıukaı ueıuaıun Kiiki JaBafdİB vtaı sreıro AUıffOriiüb lopunBCjB alan !!»«. Olla mektea ve .asır mnnrp lalene:: H mayıs eun'.o glUı'j Icea «dllrarK TUrieljv U-ıUjel brdeerye senııırı mınrlıkhuı yatacak-tır Bu »ne sıadyomda blu Mn h*re*J.m Igumk etmesi tefcarrar rtasnaılr. ibctlsedv (mtsitariıiciö Sigorla I.ı rlle Ie rinlıı İd s biti İktisat müderrialerinden Zûhtû 8eyln riyaıîeluscleki sitorta ta-rılelcrİTii tcsbrt komisyonu aîsinin ikinci safhasına dahil olmuştur. Koansiyon boadan evvel ha-rîk tarilesini ve bunun şeraiti umumiyetini tc.sbit eylcmc fti. Kosaisyonun taaliyc^inaa ikinci s.ı(hasan hayat aigorta tante -tin. tesbtt teakal ede*ektir. Yeas ınetatide de koariayona M^derrr. 7ûkt* Bey riyaset edecek ve Müderris Hüsnü Hamil, ko mîarr Ati Rıza, Baka. Mahmul Beyler komisyonda bu tuna v aklardır. Koraısyun anıaı bayat sagorta tarilejMade \ap«lacak tetkikata başla ııııslardır. DA ihmfü rt Mfttf flj Darülfünun dirim DarnCvman dısveanın İt tatü ¦.ıi ırjsi'i ferkaMıle tcumaı daveti loeunltij;. O tun rakutto mlbleı-r.-.-ı .1-1.1 .ıı.'.. ¦ (dılm rnnkar-rerat hakttnda tranat re ne»ii'r v« yeni s«ı* mr"»» beocranunuı tsaa nat: r, 1 ı. ın:ri:. .mu. yem ¦tbabtal faka la* ban

bra tamaksaı kadbıd ¦ «nnı b lııVı'nn kim ¦ , iki aya kadar aeslacubtn'. fi ı.n.iı . M. ın İsticvabına de i aaa rdllmtkledlt. t Ttmaaaada isanı laatfıebasf Caafcmal vnpartyir kalyaya ftacatı*. 5 ln'-ı Iida.ı hataı pabam*gı Hı BstKadsIe içim aıoadı fida-1.-ı" anal Ovacs kakkaada 1,T bba#atla aadaaaeasklır. M* hi,a.ıaa»*wtavn aaaa» bir arbasle lnm.aar. * Iseaayol kabinem l.ebelUtnsflk boğarı Inaetl l\in laksasal kabul ennifür. fi crnj, kMIdcdi mubarcbclcr almakladır. i I mn)» harBaaafcbUnada BerKad Menl-tsa BBBBBM drin nrm.ıml' ¦ »I.-nim .11 Cevat Paşa Tahdidi leslBtaı i Ur art konte-ramı dagıltnifb. Konteraasa rftîrak eden askeri murabtıaumır Ccval i'ıı-j. Centvrcden barehetle .Mı-landa UU f*a kalacagun bDdlrm.-ili. Cevat Pn*a Oallıuuı Ll balla iı..nur şehılrtitdc buluoa-cator.__ Yunanlstanda iktisadi buhran Vaaanuu'aada Mı (Un Ikltsaab* bîr buhran vardır. Buoua cb makim sebcratfiudca Mrl da I kracat Ut iutaiaı araııadabl apkliktir. im tcaeblnde Vnnaa harid ticareliadt 'T uı.-.-ı.u.ı a(ıb bulunuyordu. HukOmeı ho ¦akiaamı ikıisadUnn karıssuıda bir takım tedabir luihaıına mecbu tur. ntakedonya İle caal Vn-nanıııandakl bir udum bataldık-¦arın kuraıularak alraaic sallb ha jeoriim t-lıı ealı^dmabındır. l»tla%aMtı artırmak Icln ılraal mckltplen açılacaktır. Fakal ledBırlenrı •emere verebilmeni ısasaua uıuiııav balım m akladır. Aptulhamldln halldatl Hamlrta Hanım vatat a»B Aplalbamldln ha fidesi Hnarlde tla nım, Nnfe tflcss ne MrHkrelinin e 1 etmekte oldngn stllanm kaMİnmıııda yıkanmBkta İken. kanılır çarpmaından vefat efanfitr. Hamide Htnrm ır yapanda ML Uimsıncia fakültesinde elektrik ve makine kısmı " Mecidiye „ Gemlikte iken e. uv.ı-/orunun .emıık muhabirini^ yauyor : " Mecidiye gün l,m.ı nırda kalmaaı yabsu kMabami' halkının dagîl ve civarından kahraman geraimin liyarete ve Çdk samîmi teta-1. :f,i- .ini. 'apkil ıiiLi -iu Cİ0aıi.ıu.B.tn lobağroi Bursa Ku Muallim makUhanin liyaıti asın da abnnsuuUr. Zabılaoı . keodileıint kan OC ta ketle mu-l.ı.ı-vı.ıi. unutulmaı bir tauiakkû* hidsi bstakmıslıı KtSİ laman mos eh . ¦ cult. divIv'U* ret fiı. iti .1 iahtıkal ¦ 1-1 lüıaata mı i*(Uı:ı-ıi. Eiaktl-o teknik l'-ı- .ı.lııı.ı- 1 Fen fakültesinde aon senelerde küyat edikeu drklrik ve naekıoe uıulıendu-l mletelimınn büyük hır ihtiva.-mı latanın etmekle olduğundan günden güne rağbet bohrauktadtr . Malarre tc elektrik ndamlan ba »orelK- memleketirmrde de yetipmu oucaklır. a İyi btr para harfiyle ve son laboratuvarl sistem alellrrlr mGerhhrı bîr dc elektrio teknik labora tnvarı actUsupbr . Mıuleıl.ılı-ııı. b« kısmın. ti anı da Atrapa darulfusaau-laı mria lakad afaass Titk mu • dbsrrta at makandaıl sn tea kil etntektevtir Hu pabenia yakın senelerde bayîk -ımcıckr reıecegrne etrdnir. s»(iı.ıı." a isiHin um. ftrnsrfaUı «maB ».»rSlta BaabaBaal

Bty. *——M* bnaraaı bnaantb. «are-ia: sasbat »rmrk Oarr* «tut-. aBaaSak fkn,*ka* mal baacaıal. l*Saf sssaara Ue tcar.nmsa ¦atam ariTaiaar aon asal Taparla 1 --. 1 ¦.... -1 fim :-ı-ı-Blhlım - ırkrd bt, ,,-„.p. O-fo BBBBBb Alakadar iubIuuiii ytemdt w baklı utarak ınUıi-l-ieıiMeo re eMe merrut sartnamr ırabatırakın landt Bobiıın plrkau oır anlıvpu daka yapmak ratebnrrrnınar lıılnıasla Bu aıılraan İma La. as wuA.«l ^aVı*(p ) aanlil hial I Jhlı. tajlll? T^rHaf y JfJy; caaur .Uuakam BaBB C~*-^ı«. uaıjnır martaran yaal ~Xkxı kam' eapasu yana tin-sis»—a - --ecftllı. Va t Ikauı ınsrrakor; ¦«--jant raai'm »r.ıs İUtıan «:-Itrine baslıyatalUır F-»oillat« ı-olıt, ....n. .ı-lr-llorl va btalklatlarl Piılislcı ı,u Upaılf ıdllen 7 mo-loaüeı saj at bUlkaH. yola ç*s-eılaa) catas bMcna*rrdı ettrn u-sHm cdlkeekrk-_ \ aiıabarln resimlerini ve bu haapoaaabn ısa mam alarmı muhterem fcafuardan rica ederiz a Mavi» 1929 SON TELGRAFLAR bursa mahkûmlarının kararı gene nakzedildi Buru I (Mu Mı) — üdhbav-nk Cemal ila arkadaaJannuı evrakı tatbiki madde ite (biı krhmc ok un a m am»! ir, iu-bel güıûlmedijındrn mahkrmei Temyırdrn nakran jrelıııijtir. 1 ' mayii ¦ ¦ mu tekrar baobyacaklır. Barem lâyihası lal* İkalı ela .»m neVlyar Ankara 8 (Hu- Ma) — Bât-re ınıintb bartan ! ,::ıw tefkaValanı ' - w I .rnifln.'- „ . ... r nV feMMS-k ¦üi an«rtnln riyam" Ankara 8 (II. Mu. ) — Kas sefiri bdgun Hariciye Vekilini IIMIl! rluııı'l, Denir Iftarl Itylhaıı Ankara 8 (Hu M . — Denir idleri Lerihau AdJİvr eneü-tr.culndea çakı. MceİB naaaa-¦teaanc alm .*..,. M.. - ieti-aaaı (uanarl*«« Ubk oban-mutlu ¦ M»nI«ada Necati Bey mektebinin raimi küvatf cenup hududumuzda |Surlya çetelerinin yeni melanetleri Aokara * (â.A ) — Kmnen hHıllrıtdlflne (dr* tnKon fccasi Surlırnln kargılında bulunan Ebu Aaa ¦ - . Hat ramtup alimi» ntUMiıah saki hududu Ee-vfrtk Bııi'tn koyanlt basmış k ?4J kayna ras edıtck. cenuba avaçmn»lur. Ktjdcn hır klfl yaralananım. Takan •129 gecesi hududu İleli Kmon ö '¦:.- ««yen nnbes ktelltk bir Suriye çetesi «nisan eecBii CıbeÜbcrckcUa İlacı bebekli ki-ünu ir (ak par netmlıleı ıc İki encutu dır m iftardır. Knylulcria mukabelen I tomaklar geri aiıaı e ili yokımıı» »ara * vanlarını alını' ve oneir CeceU Soriye.ve gcçmt»ıl --9 Giiahı -ı. .ı --!---¦¦;_!—------m Süt vesıhhefc j Hayat pahalılığı J etrafında tetkikler».» 'ı..'^',.]^' Cehtü gayretimiz pahalı olan hayatı iste-' 'I^^^SS^SS ligimiz şekil ve vûı'at e temin cdebUn-"'"rpM"° ltve bunun için de "fazla „ kazanmak dc&'i Ha. hani w Wtua»« kalay n.-.r.Bılc- ».a-- ¦ t.. haiiM***'. anı « u«ui«ı"rpahalılı(-'i düşürmek ıçm mümkün ouluvuymak ve uıry^a pe* atıhım w ' ° . ... .,t _ e I • .*ı. ¦ ¦ V ioc, sıdaije oian .-ikuıini laniar u kadar az istihlak ve tazla istihsal e;rn -c ISS ZttSSZm mûtevaccih olmalıdır. *?t*?*i**^ aHUha.al.e- I au*- *re vtıfk etmek Mamı»: caMu anAnıaU no hu UMw „ .Deva, u,a-an uanu t** İ[hfm nalinaI İthalat memleketli

pafjı.'V" " *"•" "»--O ¦ ketidir, deri.: la ve but-ta İlkel Cdeıi/. Memleketimi/ baıvan jetlsflr-aııklr aıehuruOf derlı. 1 .'. nlık kıvan nhat ederle. mıaUekeaiaUr. aaaıanm en mc»bar • laMaicnal jaBaearlr. Kaak-l-ınııada» bil. yemi» "»-I rdarij Hlıyuk bir kAnıliıhaıamu var: ı alnıı lıı¦illinden dedi K ı«» attan Be elindeki rnı BerVa 8 | A. A.) -ıı ı. te.kil edile* kilden nncak 177 »in inamı edilmiş honlo fbueıın »alı veri imlarir vtaht Muh..r acsı Inı-k ovyel ti-laırkmaa -»t olan Dr tlıkM eımeku-ı Jıkındi i- u~ı vne^in 1 mmnk Ankara palas poi'-r»miaconUr jkiccimn arcnuh/ı. Iclıı*r j.naınu kuu*ıt*u. rete lor.doıi^ıı ..Hiaraidii ~ landanna Utun IrenıaDAııı B dıvetü tauık - ¦ r ı.ı. ..,,. ilk tür e-tcrı oajUal e--« edcrKr. 8»aıler*-ı i»(t ere mrrek-e O imada A. B. ı.ı .lı'.»: ¦ ¦ elkar. Ud methal »U-ı Rârûnr^ | tir Kamın nv-ri.1—11—w ı.»^.l-rl ha*-IlılH ,1-1 .. r-lUOH'fıı 100» i"(• " ¦¦ --i "''i ı ¦¦¦ bir baıar nrurctaiu. Aldın demir ...ıı.,,..,!. ......Utı. lırltr Aydu-, «mir »o» kumanınm IS lı^InMil» kaıUa lanEMCb BU (aeuV talar* nMdtlr. budovı nabrl untuBciin • Bakırı yanık mabarriri- hkalunui Yasarı Efe ı-enerdi, adına da Ifcıdr -ı - de-mlSVtKBmK1e.be9n1.aul br^'«,.-ac' larınm tatlı iarılı&ı 1'" ılttu ılık. daha tatlı daha ak 1 Raaabada da Ak Emine diye tar *nıür. dı Ömeı bu iki ot renklerin c m mpUtnutı OOderı kova l»e cUn maral, teni MaMayd) BUbumı ı~.ı-ı...-' . aevmcu dedi. bublrlnin -khcdl Dioab lırmn bu aııs boen nuAnanmr rakrıjlı II be mııtrkııdj ı «im açtı. nı ylırtiHAVA MECMUASI 71 İnci Sayı ÇİKTİ HİKÂYELER Ferime kimi bırakayım? ı -— 'i| l | ,.|----"_fl_-\W¥mMM! BorSa yankesicilik] , I» basılıda Yaknlmıan yankesici İngiliz ylihuollyor ASINDA VERDİIN MUHAREBESİ •KvadJ verdlf n ıııu pjrı * ıjnûsdi'i îlibıf c a sus l/avk. zaıjk mustafa ve biraderleri vapuru Selamet vapuru Otomobil allında «rah sinemada

— tıyU mut var*,.. O haldi — O hitür tahammül fdı madan aytıia yatımuda laa nurııtrın ı*rıın nanbui Hayvan hur-. . -. ..-ı _|lri santiar _ .. 1- . ı ~Kİb Rai" len dr memnun nlma- Oduöjıı ur. dlr.ı de dirlıı* mruı- t nl tmlufta diKmu. w.t- yalbr r U duruyordu. Duyarda lulaycr. ydıniıki-u brurmigli. kalıye:.. (•©fli gelnla, lniJ:ı~: Mefei' hayata veda «uyurlar- birbiri*! *hl parmaaianie ktıo kocamı ı arının »rbasına sıtıs- Beler. A frenin Bu cuma günkü futbol maçları Seyrisefain ırabzon ikinci postası ;KARAİENUt vapom 1 moyı* ptı^alıc j(.;jmı Galatı nhn-ılımdan kırekrtle Zöiiı'jlJjk, İmimin, S .n, Ünye, l-ıırsu. Ören. Clrcson, Trabzon, Hl/csc ılldto. vc 01. Trahrıın. AT POSTASI Antalya Postam \NAl'ArlT«) vBpnrn ti mayii ır (0 da (îalata rıhtımındın "rt'c l'TiK itiı' Kudmm Kıidoı b'ciHrc Finike ArUİyuya Ctck VC ¦¦:!(¦ 'ıv. i ı: i- t.t l!c butikte Dalyan Marnurî a£ Çana'l.ı.lc (.iriibrfııya u(-iı ak ı ¦ yerle i bir tr m bir ay cnnra 10 aldun Ru ta-malaruu sebep ııe kadar mea'ut İr beni bir »tır¦ : • r ..i-ıı - ol . Ilım'I H.d'irl H -alılan lllıl.. t-ıılll Dilencinin hazinesi Osküdard* Slnanpata tnahal-1 »İndeki camiin kütük bir oda-unda oturan 75 yasında bir dilenci kadına ber kes acıyor, mahallrrr kendisine yemek ve para veriliyormuş. Bu kadın hastala nmış vc Darülicereye naklinden bir kaç gön sonra mahkemece o kUcOk odada ta-barriyat yapılmış Dilenci kadımıı haainc gibi kullandığı bir ut ak sandık açılmış, içinden 19 altın üra. 25 esk rakai naktiyc. 17 torba nikel ulaklık, bir cok nümü1. !0 kuruşluk bulunmuştur. Güzel ¦an'atln birliğimin CUzcI San'atler Birliği idare '.:.,:'¦ dlln İçtima etmiş, tiyatro şubesi deralerine barı ilâv r yapılmasına, musiki şubesinde de serbest dersler verilmesine karar verilmiştir. Birlikle pazar günü verilecek nıüsanıoıcde perşembe gününe tebir edilmiştir . Mahrukatçılar y idarelerini intihap ettiler ı lanbul matara kalcılar cemi)e. (İnin SciKlIk heyeti İdare intiba-balı dlln Galaladaki cemiyet mer-kellnde icıa edilmiştir, toplanan reylerin lasıılf i neticesinde Fırka namtcülrinin cbıerivet karandık* lan anlaşılmıştır. İllin yen) idaıe hı.n ap edilenler şualardır: Mustafa Şahlr. Hatan. Fadıl, doktor Ekrem, AH Mavdar ve AH vaıtl Reyler. Mahrukat Çil a ı cemiyetinin mıv. tul . .i ¦ MO kadaıdır. Centlvei lea-inin l(it ötr mukı-n ı r -¦ r ı,. . ıco bin okka derecesindedir. Hu mîklar kış mevsiminde im ita iW bin okk . ı v :n akladır. Bu y tu ihtiyaç nîsbeıinde -¦-mıir . .i|, ı ii.ni -ı takdirde, («!«• cek kısa «akil eeçıiCI c iiallannıa bu seneden dalın yllksck olacn£ı labmin eoilmeklt-dir, Mu«e M. Hnlil B. geldi ker.ı tor- Pıy fiı-, ¦ ıı. u - n . i ¦ aaa kem Neci d Bey Taksini Stüdyom Sîı". ey maniye-B;ya. oı -laa Sacın Bey Batı RUS-Vefa saab 14.40 nte* Bey Oiicraıamy . TVne.'İMh hak* m Salim Bey

* • a lıtanboı UrHakBM ı; Kıı pa [Limanda MÜZAYEDE Ü ' SATIŞ MiT*tn W uecu cuma sunu sıb«h •Ul 10 dı Ss'tice Hlfal fcasiıbUMSİnile Dini ' ,ijiiıiı-ninı kırııımda 77 ııvoifalı mılıı'ılı' hahınan ve mattbrr bir aileye atı blkümle a Büfe tlreiu» mı» ve ti adet ıınıLılynlrn nıüırUep akaju i"' giyer gııel ıctack oda tıirtmı. î eaıuı vc duhlc hir '."«yııUden mdreVkcfi cırl yı.TiI oda rııım'ın. 3 parfi pıımmie ı-tıı*-. r. Tnrtı l . lüf ıkjju p .rr-;- .¦ ır. , . !•.-. Vivi'-i m'mıılln lıcdeı -anrialjc. ı. Osmi .1 I tır liı.'ı.ıı'.: Av ErersenıiM sadık üde biraderler vapurları kara Deniz MuMazan n Uks Pastası İnönü Pazar JliJneiı.'Li."iMip *¦Trt*1 **TT frılv.-iTi SllımcM vs Dire) ¦¦ nimet va avdet ıdnelt.Tafeilat Içftt Sîrkcode ianı altındı acettcüpnc ı Adren Telefon ı loanb BAYRON MARSİLYA EKSPRES IS I ANBUL - PİRE - MARSİLYA amnsda \- ve sVat potiuı ANDR03 ljmra B «117-1 (nvamPATRİ8 2 vajcTi le caayu. per iembr 'm 10 d» [Ptıe ^ Marşü)»). Pireye maıtıaleı İT mini ''ı:-. .. ' " 1 ¦¦ vıVahl ANOROS üp.ıj 29 aıı S.mba imi l»de ı^lldlill. Pire ve Mır-«iyi). Matıilvaya reaviiılıt S bu I 1. i 11- ı- i" . :ı ve kOntimefflO veıiliı. Ccancli aırıil ya-uklı mevkileri vardır. t'mıınat 1 ¦ '¦. ı.ı-.-ı;" ve Sbk-dl. ColHa ÇtnUi nhtıiı bin Tel. Reyoghı Wl $ Galata re Reyonu şubeleri; Beynelmilel vataklı vatım kumpanyan. Yelkenci Vapurları ZMIRSCK'\'l" postası ismkt paşa vı putu 12 ala)T6 pazar sürü " tam =a»r IS te ;alata izm ir I-' tfşelıreıııaııeti il.inlan ~) ¦ j ı Mandel «.e M**-1"-1' — '1 Duuriyu M„ı,lıııl ikini 1 ık.nrl Haliç vapurları şİrkeliııılen: Hıdırcllcıin iı gününe tesadüf etmesine rağmen K mesiresine gösterilen rağbetin cam» gilmî da sdmtf olduğundan bfllüu vapurların Kâğıtbaııcyc m temin ve neferlerin teryit edilmiş olduğu i . istaulml ziraat bailkasıtkiai) ı':, -.r:ıll j iöJirîka w kfrflurJ Jann Cjir.lofiî'nda â-Mi han Emniyet Sandığı emlâk müzayedesi kaı'î karar ilâuı mi ithalât sümrüğimdcıı: ¦aıct bir kn'f 4K kiramı hır aa • ıı: ta 11 İnan asal H layavmı tanı rai karar vcıüerth bı lanse v.t.ıta'. r mıiıtı—^ eldoı caıea-Ksnn roao-iMi ıaaıirmıv m-™a kamr ttYio it biti m ı . Iıuır Mlo ıa*yxt ( |0-unr.l:yar«a*1

¦ak o-'-anıiffi ¦ al Oaaa S. ue Ayı oaraaarcm mdut pnm b|M M B. lxytSK dMI İcar ılnTOl asttan ufaml ¦a ii löruı biı ana •flu-ı ılvuKUU-»ı isaf* munarJ düUlni "trkn aıb-lal kula aka* mır» Bakun ısta* k. ı.ı, .uran ısa ana aı ¦mm¦sal ¦ • -*-«¦ —«a sam sana». B-ıraa an» aatak taaManaaTaL ifrn-n m mm laaiı1 m n turan ta-aınıa mana »UT. aaaı an •- uan-ı Poürr mOanı/.ııca*. nnı — oHhM O*;. aata -an« arv ¦¦¦ a-aMi aav w Plraarn «¦ r-a»h. aa anı atnurr» w aaau — aaaraa a* akara i* a™ at ranaa an aıvua» aan raaaaaa-*aav ımıiı ıalwkııı «ıa ¦aaaı tvı ı-aaat atata» Aa». Statta-akr, aaaar, ttetlka ataaıl.n Aıparaıı Ka-a»m uıı h.chui 4 na aaanuı ıuw aaBLInric vr ;m ata kılı rnriarr İçel vilâyeti encümeni daimisinden nüıaycUCÖC buhınıı vc mvali cayıl uıcnkjlcnıo müsadif cumart ew gilnü •rtr bulundu jhııalan t acaat Tüccar ve Banka memuru olmak için Çnrjarnh* ve euıraılru tünleri. aui 16 dan I* e ve 11 dan il e Liiır İki untl acılm^tıı Ma' ti •« ¦ ilmtbr-au vc uatla dalttri, II*n. raaıaai. pılrnljur. AıacnLm anla ve banka mu aracHrı 1 ay aarlnulı Laraata rcdGi o'ıSHI îoei raıııSardı rauıslltii olanlara aauta-¦ Kbcd ( ven veriar. Vah] udarillaık. auavreeı eda». Derde» i ¦ C - •. ı «ur.-, (ı.ı tu9li)w Plu anca alacık re kardol ıı ... i ı.Ul.v. I' r -l , p '--rı..,- i'laiTUBJOll VfBetİtan Utta | re ıı. .iti latrıaaaa^aı. n.,r.ujt Mı ... J..:-k (.ıı kabul ..I. r . v idim \'-.p ı-ı.-ı.ı..!.. phhıhhn m ffiiiiiifi!iiitı«ii!««:« Cihanca iii.ii uf her nevî B bisikletler Dlıveıı * zarif - ^aülanı ¦ İH AECİR. ve^SCALüIS.. ¦adak mmıl bUiVJellırinİn uanmı Tdrtl; ıs mu... depom fctııııl--l Mıirpııvculu İlamın.-, tara 43-» P"*u Kumı M- Urhııl Tvo 409 **ü---i-i-,® î - - i i ıı 1 T, K BAHAR B E D î KODAK T E M t N EDİLİR ıı r ' MÜZAYEDE Jlu-on lı cnol alcyl tehirden. »aası vıuılıırlıı»tınfli'n: ¦ M.tj.ıh.ınn bütün gûıelligini vOcude bahsrtti|p hayat 4 ¦ kalplere verdiği aaadell bir KODAK aubulelle *» "T trıbil ve ebediyen muhil,ı vı clmek kabil ibengefip sönmr- J 7 lirine mey dan verecek mıunıı ' a Kır . ¦¦ ııi, lıilı* İim.I.. ı ¦¦iıın.ı! edfiıilir. «j •HER YERDE SATILIK: J Aliiminüt foltf-raflar irin MİMOTEROS kartları J ¦¦¦¦¦¦¦^¦¦¦cj/a» « •«**ıa)M«*«4««

IsUıııİMil Mii»»rsıtı Sılılıiyr m ü ha vaat 130 luLd ıt er, Kkmck. mulınrvı îa ık edHmcl; laıdalreıi tA' lı rnabıla*. Ve m ıWo ta AfttB raaa 100 d. 91 ınınluıiıi'!iıiKİi'ii: Satılık t-.',.. " ı ıı. ı ı - ui'i «alı yıaolye 4 muhıcknt pûruldufiu i/m haakat, Haşaratı öldüren bütün müstahzerat arasında öcSbirinciliği kazanmış! i 19a9 ¦ ı — ve Fransa Hariciye ucıaıeb vc Türkiye ı_ Ki- resmen taadîk edilmiştir, iinkii yan yarıya daha ucuz ve tesiri Itdc yüıdür. FLİDA ismine ve markacına dikkat. HAREKET SENELERDENRERİ RKKLKDİClNİ/ FIKIR vc MEMLEKET GAZETKSÎ 11 Mayıs Cumartesi çıkıyor! İLK NÜSHADA Flit ordusuna kaydolunu; HER fcVDK BULUNMASI*—| MÜrİÎM VE KATİYEN LaZIM «KIYMETLİÎUC İstanbul 3, HAZIMSIZLIKLARI ^r£R-,GAZLEr;İ Uncii C TTDTTÇ Telefon I HAREKET « IVUllUkj) l-ianl.nl 230 KÜ^rTçİFTLIK PARKI ¦». ve YANMALARINDA (S0D0-GASTRİN) ¦ Her gün gece yansına kadar Kemcnçeci Alrko, piyanist ve udi Ynrgi, kemancı Nubar. — M kanu nî Hasan, hanende Aksaraylı '' Agyaıar vc Faruk Reylerden mürekkep Nes'eı ¦ »¦¦¦«¦¦•¦¦¦¦¦İÇİ heyeli ")n» «azha.ıt $U bb ¦ * ¦ ¦ * ¦ m Pazarlıkla fabrika malzemesi mubayaası t**9 sinir zafiyeti ademüktİdar Ticareti bahriy e mektebi âlisi muba- VE müstahzarı Dek teşdidir. Bifümum eczaneiı-rctc ^ SiKATRiN *¦ yaat komisyonu riyasetinden ¦erheml pek tesiri Açıldı BEŞ ÇîNAR Bahçesi ••• bradford «¦«¦•». Yen*, küfr-ı cdllml* kuma? • ticarethanesi cn sun moda • vc muhtelif fıutlsrla yazlık • lıvıl I Miı-i' kumaşları i Ue hususi bir kişilik koMüm- ¦ Kikler lüruht olunur. Toplan ¦ ve perake U^hçckapı • Hacı Bekir karcısında N«8*\ ; ıtaaae» Bradford „,„„Doktor a.KUTIYEİ7 , Ekiliri* mklöntienıti! »eiıo$u. uqu. idrar 4v\*)t, prtolst, t. ¦ iil ¦ uda- ve bel mnştUÎ^, elli «e Üren-uiyi ağımı kata* i « rakovda BOrekri (ırmı s-rısınıla H* 34 . U'mutı Âuw:L.,' L^ni-racU aıaj-in./. Türkiye için A m.imc-lli .e ı.ıpuıt. ,lc,'.v., .. slen I.KVI ve LAİK) ¦ •:• • '¦" '¦¦.....11 '1 11 ''' * ¦¦¦¦¦¦ ' Beyoğlunu» en güıei bahçesi olan PANAROMA l Bahçesi açıldı Cıiına ganimden itibaren her akşam jj MÜKEMMEL İNCE SAZ RBSİlIHSflIlllI HnVnUBBni¦ Mݦ¦ ¦* YAZLIK VE BAYRAMLIK «m* _ LASLTlKÇl II f.SKYNi l ıtNf) V KSERİK I ¦ Ilışan Sami Gonokok Aşısı

aletoiı.f.J Pirisin " A, KUVERl , :ı" çor» en v,,U ıll'ia-i Tiıv.-lcnrr,*rİ lüle bur ve ı-murlanu. Tık 1 II A' i ( ' İ m\ PİWAr"lPDt (ili* But im ¦ ' ¦ ¦ ¦ 11111 ı nıı Dİ İA/\l^ni^,L'LlV ¦¦¦bbbbbb Maarif emanetinden KOI.INOS di', ağıllarına, dişlerin çürümesine ve d is ctlcıin hastalanmasına î.jrv ¦ -ı!"l Kuru bîr Fırça Üzerine konulacak bir santimetre miktarında Kolİnos ı,. t. i'l'l" yemek artıklar-'- . ilişlerde toplanan tasları cıkrıı ve dijlcıi çürüten mikropları m-ılıv ve iliıa e Bu gun KoIİnosu tecrübe ediniz vt ı.ji-ını.-rn ne kadar tcıni/lendigînİ vc saatlerce devam «d rinliğe dikkat edeceksiniz KOLYNOS DENTAL CREAM Tûrtl.o İçin (J.pozllorl: MallflıCE FAPaBBI •anrodJln^TeaMdaSckaftt^lürat^ ııgilim.-c bilir .....I»ni ¦ araniyoı ıııdı Fotoğrafçılığın bu tün Zevklerini Agfa »ana tatmin ettirir! renim çekerken Filmini unutma!! Fotoğraflarınızı yalnız AGFA "LÜPEKS,, kâğıtlarına çekiniz LKKEM HALİL ifjlu ^cMdIu 1'rlikc sidikli remu-.tml'de yeni çıkın (inn-pllUar «öle; vc idrrıİL-, opera nll m-, kUnid vc Anp. ve alılraıua pUklaı mevcut olup oflct:re)nde chvcıı .ı-!.n:, *-. Ta»ı. VC h ce .....I «rtMesul Müdür; M. A*ah Tevfik Rüştü B. Runıaya hareket etti TUrk - Alman muahedesi yakında Ankarada imzalanacaktır Berlin 25 A. A — TcvflkR'!iı«i Bey HoıuByj hareket «raişbr. Hcrlindokl mUkSIame lor | Gazeteciler Terki le^lilıat nasıl kabil olur? Devletlerin teslihat nisbetlerİ hİr hİrİnP mİ'K^Vİ rfPÖ'İlî'Hr "O'O00.°0O Amerikalının 40 milyonu bugün Hbrsıı un uırnıc muaavı uesııuıı Mamnfi Jcıii'M(lelvi müzakereler ha hararetli olmuş' ve mühim teklifler EfkArı umumiye üzerinde o. hükûmel-ten daha müessirdir. Sahle vesaikle bir Meksika harbi açm an isterken foyası meydana çıhımıstır. Ermenistan Baş vekilini nutku Tahdidi teslihat İngiltere bahrî eslihatın tenkisine bile »araftarmıs m.Tidı c.JJI Kili Harp in,,." elaı IMabadİ var) 2ooo kişinin geçirdiği heyecan devan Bu krırf *U tabakası «abah-leyin saat 8 da başlamış ve saat 13 bucuğa kadar olmak illere 5 bu aaal davam etmiştir. Bu müddet larfrnda raporlar kat'ı yy en asbyemedaği IpB iki sakil boynada münakalat InlııaaaaH kaybetmişti. Köprüden Kadıköyün- kalkan ve karaya Oturan " Moda purunda teıadülen bulunan bir muharririmiz karayı tu suretle anla t maktadır: 20O0 kininin hay«canı SÛ müna.t,.t..lc Kadako -sabahleyin kalkan bir iki vapurdan soma biç bîr potta hareket e de m emişti Saat10.30da siı bİraı hafifler gibi oldu, Uundan lıtiİade eden Moda vanıırunun isi Münir B rdr vardı. Onbcs dakika eden kargaşalıktan sonra vapurun karaya oturduğu ve bîr tehlike olmadığı arak sükûn avdet etti. Vapurun oturduğu kayalık Selimiye sahilleri ile Kavak iskeleti civarında idi . Katanın v

ukuunu müteakip vapur deı -hal tornistan etmiş ve düdükle istimdat işaretleri vermiştir. Bir det sonra Ktnabada vapuru gelmiş ise de karaya otuımak korkuıu ile " Moda„ya yanaşanı* mı) vc açıkta dcmirlcnügtir. Yolcular Seyriıefaio idaresi-nin gönderdiği " Kudret „ römorkörü ile bir İstimbot tarafından vapuruna nakle d il mistir. Kaıayı duyan sandallarda vapurun etrafına dolmuşlardır. Bir çok kimseler dr bu sandallarla sahile geçmiş-

S toprağına giren Etgan çeteleri Muharrem loyai nakliyat meaeloai ulüıı/dır. Ahiren l'.lrnniıArnavutlar aayılıyor pıcrcri.lc şiddetle rlrv.m vutlıık nüfusunu tadat etmeğe Mes'ul yok mudur? DitokU rı ,1.1.. Uluda \.,.ıı. Iı. d.mlı ,olları idarecini» Dofcan-eay iren lacıatı hakkında ealeremııc t*n d erdiği ter kereyi nHsınu bah* ıı,,,- ve lazım K(Un cevaplar verilerek yenidua alı sualler sormuştuk, Bu ıtlia tU İdarenin tezkeresindeki diğer maddileri mutulca edetea. ii MI» de diyoroı ki: Anadolu - p ağda t hatundaki 5ube mühendislikleri mcrkeıierl I Haydarpaşa, i (ievve, t H ilecin, 4 bMfaeklr, s Ankara, . Aiyon. 7 Konya a l.re(tld r. Demek Muyor Kİ, batlın taml-raıı moıcmadlyesıle mcşcul ve mes'ul aeklı mtıbcadU vardır. 6u mubim mühendisliklerde. yalnı?. Uf ' ¦'¦""¦"" yüksek mokendls mektebi mc-lunianndan olduğu, diğerlerinin kanun n aaraharlnc rağmen mühendis olmadıkları doğru mudur f Sekti mubim kısmm ı« »ileten diplomalı ndise lahmii «dilim cibeılc har noktaya yetişemezler, elbette tetkikat noksan kalır va h adiseler, lacialar vabuavKClir, ıı halde |eae mi mes'ul yoklur? b.. kadar NjM bir aklbcıten sonra bir mesut aramamak ve bulmamak, İleride vukna C'le cck| daha .usı-ıı-ı budtselert ihtar eylemek demek olur, O halde evvelki suallerimin cev ap beklemekle beraber bugün de Ickrkr tekrar Doğanca) faciasında 'Mes'ul yok mudur ? , diye Gene soruyoruz! ihtikâr var mı, yok mu ? —Öyle l'c iti «ün evvelki aas-lıamırda elin araml surene seksen tastır kuruşa nıaloldagunıı r Kbat itmiştik. Öyle rakamlar kl tınılar, ne I -nane!, ne li.ı; ..m boısaı. ne de blfiat kasaplar şlrkeıi lektlp edemedi, ıı .ıiı ıkl eti ı um knrufaı adaki (W, kuruşluk (ark la bir sey İlade rımlyer mu elendim. — Hu tarkın kasap esnafı İsrafından yapılması da varittir. — Hayır elendim, kasup dükkanlarına et ı iJi'i kurma mniedi— m,'I kuruşa yakın.. 8u miktar -ledabiri mahsusa vc nılircl-¦ebe ile «s'arı sua'i suretle )U -seltea,. bir fark defiH mi? — Elen d i m .bendeni ila İleti sflr-dtlgtlm lîbel Ihllktıın nmumt ol-madırıdır. Hu şekilde m olabilir. Silime hem" kirim. — tok teşekkür ederim Beyefendi. Ve tetelonu kapadık. aıın döndü ıhıvvıl HİKAYELER Kürkçü dükkânı — Aıiıin Hidayet, sen benîm en iyi dostlarımdan bîrisin, onun için biraz başını ağrıtıp dert Fakat yarma-»artiİE. İtakaana garson . iki vermut getir t — Simdi paıam ' — Bimm Safihayla ne vakittir beraber yaşadığımı biliyorsun.. — İler halde diîndenberi değil-, iki üç sene var, — 'ı ..I.ı. şayanı hayret bir iulı.-.ı ı var. Tabii sefclb şemj-¦fini. variyetini de pek iyi a rem. Tanıdığım raman ko-jm «iyah laçlaıt yol yol tatlı be yularla süslenmiş, yürü bilakis t ni muhatara etmiş, gözleri onaltı yaşında bu- bırrnbilcr gîbî parlak, kıvnk dudakları sevdikl skın bütün »erklerini tattırmağa harar, aerbest bir duldu. Bazıları kaskandıklarından mı, «ok eo beni düklerinden ntİ. bunu kafi surette kertiremiyonnn. bana: — Canım, diyorlardı, buldun buldun da bu yaşlı kadını mı buldun.. Ortada ne piliçler var.. Tabu onav bu kadının beni ¦rkadar çok sevdiğini, binilir çeşit muhabbet ¦ ¦ ¦ ı-----1 .¦ ¦ 1

ad memnun elliğini bilmiyorlardı. 35 yabanda bir "kek tam aıûkeaaBKİ bir erkek sayılsın da, n den kadın ihtiyarlamış ıddoİMonn.. Ya ûrtüme. başıma, evdeki rahııbma gnslerdiği ihtimam.. Ba ve konforu, belki cenneti âlâda bile bulurdum. Salihanm tek kutum kıvançlıyıydı. O da şüphesiz bir lakım genç rclcibclcr karsısında beni ebn korkusundan ileri geliyordu. Yem bâr elbise yaptırmam, bir kravat takmam hîç te hoşuna gitmezdi — Bir dc Favori salıvermekle, çarleıton paırlalrm giymen eksik kaldı, derei.. çıkar -unlan Al aen. Bu. seni büsbütün gençleştiren elbiselerle yanımda â-aketa çecuk gibi kalryorsun! Hkrkateri bir işim olun geCC dışar: çıkmak ı-tc-m çılgın gibi bj;;.ı;ı H — L'. 1.1 niye götirrmieOTÇOn, galiba beraber gedmekten ura-nıyeesuB.. Sonra da tehdit ederdi: — Fitin 11 den sonraya kalayım deme, kapıyı sürmelerim, mşarda kalırsın.. Hepsi bo kadar nisa iyi.. Gondul gittiğim yerlerin, geçtiğim sokakların da heaa' vermek mecburiyetindnydim — Bîr arkadaşım görü söyle bakayım dûn Maçk. ne ıv r. vardı'* Cm hal hergim her g ayni şekilde devam e dtp drrdâ. Vatla IIİdayeriğİnı — Yarabhi *-.ı l~admn * den beni karlar ! diye dua ¦nere başladım. L trı-f Saate mi rasgeldi ne Itirdıgim biraz sonra hasat ol Cılı pıtı, tıkır fıkır yiımı ya: 4 tanıştım. — Serrnet. Yavrum, sin l'-tlım Lı^nı— 1— I.— İm cec ı -iın'j Çok lallı zamanlar geçirdik amma bu aaadetimiz pek uzun sürmedi. Süılmmem. şıklanmam da memnun vûrûnmü yurdu. — Koskoca herif rûppe beylerin elbisesini gıyase^C utan ¦ıi) ıı s— - Hu kırausı kravat la ne* Ayol sea bone bir oğkm ekarsa ona tak!. Sabıkaya narana (azla genç olan ben Faaihanm indinde U-tıuııu elemiş, rlrğini duvara aacmş bi rkrktım. Haki acvgilimin aksine yeni sevgilim beni hiç kukanmıyor, adeta her reyime lakayt ka b-yorekaüıraı dn.ın çıkacağımı söy-Icseaa-—BâatiSeraaet. dıvot du.lx.nui: dc isin akmak ası lâzım. . Git geynüoün ı Hediği yr gez!.. Hiç ¦ ¦ v1 ¦ bana verdiği bu geniş müsaade kendilini bûıblılım ırrhcıt bırakmam içindi. Böyle kakır , baklanı hir kalmak bekusuı ihtiyar telâkki olunmak biç İşime gelmedi, İ I — Ben gemi— ve genç kalmak istiyorum I diye barlara haykır¦ Salmanın yaama doo-dfrm.. Ama ıcn diyrcrkaîn İri . tilkinin gerip, dolaşıp gehsrcğî yer kurken dükkanıdır. Ne der- | sen de aıı t bu.. aam.ı h i4ı?ı | flosuı Itarldn inini miniler nansaderken bu kimse*!* yavrular da Ocalın kapısında birikm işlerdi DağılıaBiağı sırarl ekser! | »MI »—lfc.ltn mıbılı . rakodanna başladılar ¦« alkış -tandılar Boadan son.a -ocuk idare heyetinin reiai ve aram IrarOk asrsaluHarloe holıvorrianm ger-rek kahkahalar. , .ghklar ar. ¦ arada leezı Ht. Kğlcncr artan sevinçler ¦ raunda yedi ye kadar devam Cttİ. (ocuklar annelerine " jndiynr mıyız, büyüklerin balom gecede oluyor da blıim ki bu kadar mı? anne? kalabm „ diyorlardı. Akşama kadar bahçede nıilıı-tehap havalar çalan Şehir bandosu güzel nağmeleriyle misafirleri tmekte İdi. Çocukta arzu ve irade İlmî rr îrtimai Alıitnhahe Spor

Sipahi Ocağında Lik maçları devam müsabakalar cdi \ or oaormorsri f«cn«ları ÇfekertHayta Mr . I......' ı taıaaı lı,r numarıılı. Dün Ocakla al yarışları Beşiktaş. SUleymamya M.wnM ^ «e birincilik müsabakamı 1-5. Galatasa a Bey_ rv.lr.5 y..p.ld. kozu O-S mafilup attl ^ ^ MlM3İ,y. ç^fpmj-» ııl ram- I llm Tam*- H.ı..lr-mııraU l'k Mı ı ılı laıataıim*. aıl"~ i"' W; ur. Hıo-sıslıklar Mücovher hırsızları nı« enen nlııkalımu( l'ali-. nn:ııul-ıkalaıımıı ve çal. lü n MûûJTİnmn' ıı -1. ; ı. yankes lelllh Bir \nl:.ı.-ı takalandı takı goll mı şah yor ntılruk bir çnent r.-.llıl j »hk bir erkek ÇO-- Zalma bebep K «yenin Henbun-.«ı ŞurM -.m^ı-U-ından ı İnldinıılırir. 01 İm KııanLitır i«ie le i..:.ı 11. Bak-0 Yuıul /ıv» ryyen H. oHo ı ¦ -ı. m Jı m km** /-viırhnrrnı nermrhaoe caddrıüı-ae nbv*o yaşman l«vU İL fan •"•* irer edry oe apmdı an-retilr ark FUD*)N dc Ya diknle la|ane*İM TJDidını;Cir Mir .m mı kendlalnl denli* allı V* kurtarıldı kı mk^pı ,(jnl? hamiTI clva»x'ı dCa akşam bir artarnn de-*e arrirkf îc-ubnado». " r-ada ıryaıesfi çncaHa'.lan •Qme bu enler Adama yrlharek Ol ıı. L'lııdır. m re brk n edilen bu i'irahk irdir cıddcılndf e »ılıdı ıin sılreyl hm" r bir tlnjîr hana met İri» M.-Jj da İH nurcu ıra Ilır c.îniiıian '( . -,'JıfB. Vl'191 'llDıHTI Mrle•poru «laıdı*j Içûı-liıli Mı mendil ile Mdıım iyi tüMrrmiî oldo. n n iMuUdı. ¦¦»im kı pt'um bu. 'vunr: edemidıfjaln I UnoıuUl I ıımı»lı Çocukları koruyunuz " Cumhuriyet „ in çocuk bakımı Öğütleri ta iyi cmıiklcr ûiı; ende. Milli ılım ıı li kol*) nlınlardır. Eski usulde şişeleri girintili çıkıodU. udin boyunlu veya memeleri ınarsoçhı cmriklee le-nafi hiç kullanılmam alan InCiıtugu Ijl beslemek ivin ¦ Sokak ortasına cami köşesine bırakılmış çocukları da düşünelim Metruk çocuklar Annelerinin, babalarının kabahe.lerini niçin bunlara yükletelim? Onlar arlık cemiyetin malı olnmlur Kesimde x*rduy.Unuı lıu iki labr kır cmu£u da birimdir vanı Ttırk yavrularıdır / jIIiUi en ta baklan ı ©yun. etkence ıbbyaıiırmı Köyle mr.bel-bble. harabelerde m firlib oyımaısala tatım. I* Bu yavrulara Hİmayeie ctnıyrt! ciiaB naalmaı ve «avlan ı-R ıilı bimavrei akma almi ve bası j bırakırsa buaJarsa da «aran birer «Vlûfc. Ürer kal ocnnvacagası kan Irnun rdrtaaar İşte eco

rruL memlekete, vatana kejysrb. taıaeft laeer naasar «amaları «ğsaaryoa. İı ynvrulannen be* ¦ yerme jeUreb ban«ıı arlar, bârar da ba masum yavruları «W;âa anat. ve Hiı vvaetfal ^. m ive m unatanayassı. Doğum artırma işi Bekârlık düşmanlığı Metruk çocukları düşünelim! 1 «ruar ınuuk •ijl adtM a , Bu miktarların kaç f veya ımııkte verileeeC;! Çocuklardan aldığımız mektuplar ÇoTutlaTm hamaUı.'.na ?'Jük '»sim asına ninni olunmasını isteri*. Çünkü (ocuklar yük taşırsa ¦hatları I ı. r Faluk evinde-ksi sandaliyeyi kıldırıp öbür odaya g mu. ı i- ¦ ı babalar sardır ki çocuğuna bir. acımsılar, çarşıdan aldıd bir sandığı veya başka letir. Eger almam dersi-döverler, çocukla o yükü taşımağa mecbur olur. Çocuğun kemikleri büyük adamlardan daha yumuşaktır. Aj(ır şeyler kaldırmak vücut binasının sa sebep olur. Millete sıhatli vr durgun vücuttu fertler uuımdar. Boyla olmam beni mille t, hem ondan doğacak çocuk e**, baatalıkh otur. Onun için babalar, çocuk lara acır yükler taş ayı onları okutmak kadar mühim vaıife bilmelidirler. Buodan başkr sokaklarda hayatlanm kat an mak için küfelerde yük taşıtmamak Hayvanlan korumak için bîr hayvanlan hitrayc cemiyeti ya blar. Ya bu sokaklarda yük tanıyan çocuklar li.iv.jnLr kadar da kıvmeti yok mu? Bu çocukları korumak için neye bir cemiyet yapmıyorlar. Uİf çocuklann hamallık etme-i, j .r İşlerde kullar JiSilnıt.-» ı.: - f t' MıU nu.fi fna aır -,....„ aalrmUsu» ¦ai. U.v.. ^^i'SS^»'. ¦muin «i»!» «aBBaa. mrj. abaasa — bnuu*. hainia4f üuıdaa aMnaSu. a«rtak auvaanıan «Sjnrlaı ~e*k «ocak ..ı,.- .. Manima luuU Hrırfi M I.U-. ınSSSlun atnsaıu.ıııu ıı ki|ı nıiionıı Mjımun. Srttı Tavam • .i. dinarları isten karartm? kâr ım-yhum-nİu dip 1 -i ,„.!.. ......, 1. ,-.h. 1 .- ki-, İdiler. Birinin yanında yedi, sekû s ¦ - l.n 11ı.l. mavi sözlü. İv,,,.!., hI,. «riııyü/lii I.İr »İr kıs. tımu **—* kesri*. e—U. karnı ınkmı. nlııınlı kİ l.ıl.-ı-mu lâkırdıya ılu tuzladan bil istifı i .,..¦.„¦. meanl labuklâruuı sfiitüriıyur ve JJ"" atâ«l^'^^."^i"e"™1 atnna alıyordu. JLk«ysfc_» ¦ J*b" l,,roM.nc,l.. I„T".. -al' lana eılil t-llnlratf* r.ım-. Um iin-v.li,.. Bana »Mm al Darla • ,ı.-«¦—•"n» sayuı ......¦ - uarısr .« anbp ,.a«r»ıar_-aaoau wn m "-•' ı - aunaanIjı.nıı. «1111^1 l-,r.,ı,,. ,ı,„ UIBISını kŞaaBaM uasninr «im. nantum ul --İI.İL--,,— „„„l.ı l - V.I..4..I,,, üstekreb birer meslek edinen-imdadına koşan Hjmayei im\jik SI Jiı îlıı BÜYÜK lılı M SELSKLKSi ¦ • - • -oooooo ¦ Mayii btrr fca/ı.laauaaı I! ¦ ¦ SARI ja ¦ ZAMBAĞI* .. ¦ ¦ U.KK5AND1R KOR } a I ) \ ı ¦ ¦ GÜZEL KELEN ¦

Jl cvkalidc içlimin T mil.oıılaıj bu lig olan filim T T MELEK SİM MAMNDa T }l6sIcrik(*k tİl No 4 ir »n* Mayonezde. Salatada. Yemeklerde. Kum. Taş ve Karaciğer haftalıklarımla ytln Yaıgo DÜnyatun en l«« vc ncils ve sal ve halis jagıflır- Paris. Lundra, Rıımada cu büyük mükafat .v alyetertlc Fransa hariciye neinrcti vc Türkiye Safcrett İsrafından ııu-viıi.ı hirinriliel vc a d el nameyi İhraz etmiştir. Kiloluk şişesi K)D, Yarım kilo 60. safi beş okkalık ve daha büyük tenekelerde okkası 125 kuru san ecza deposnuda. Toptancılara tenzilât markasına dikkat ediniz. J rr ARİF HİKMET. §1 «jktnur. Calaıa Omcr t bit Han S İ Bcroa « Ul l'lllllllllll Rahat uyumak ancak Standard i ¦ ¦¦¦¦¦¦V Karynlannd.ı yatmakla kabildir. Bey oğlunda htiklâl caddesinde. 370 numaralı BAKtR magaıal armda. Fiatı 14 ; 16 lira Alominyom ve sair j madenleri parlatma- S ^SJ?! Batlın bakkaliyelerde saldır. Umumi vekili: (ialatada Voyvoda han ı-lO numarada RISAR VÖLF Posta hulusa: Galata 227 j Doktor A.KUTiYEL f Cjakbrik RiaJuValcriylc belsoyuk-lafea, ı'-- darlığı, troıUl. ademîik-adar ve bel gevşekhfi dit ile Kran-fp ahsan» iadari ener . Kıraktfas Barekcı lınaı sırasında ff 34 KRAFORT i-\K^\T r Crawford's Chewın£ Laxative TTIr. ' 1.1 ilklll fVtt İÜ" anuldlı. ( ıdtdi AeWt iden bir ta'. maun Bsn l* kutular - : v... ıii tatagOcyuD hini yıp-am ı-.ır . ,ap«. ÖKSÜRÜĞE KARŞI SAKIZ Kavfced C«ıgS Gumr Ofcrûrub ünlmoj kent f*l hyd.li .« JfcH obo bu *ıkıt bılhıiM u. Altıncı Büyük TAYYARE PİYANGOSU 4. üncü keşide: 11 Mayıstadır Büyük ikramiye: 45,000 Liradır Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir mükâfat. B u keşidede cem'an: 3900 Numara kazanacaktır. 1 Bütirra "al&f İçleriniz İçin | Cumhuriyet" Matbaası„ na fi; icttâM(l»LDİ Co^alO^jlti C-cştlrafOr) 47Ü Yerli olarak muadili, mitmasilirf. meveııl iken millî servetin a- tf nahlarını yabancı ellere ver--' meyelim. Kıt cidalde muvaifak;; olmak için uğrasan memle-y k elin fedakâr ve münevver kısmına: Mûiıiuldtııunın herkesçe malûm olan enamisiı-bh- ke«c daha »krediyonı* Pertev »urubu I 8 — P u Krcm.Pcrlcv i 9 — Pertev esansları Pertev tutuk ı»-. İU — Pertev (Dovrer) kompri-Pertev karbonu', kemi- meleri öksürük için rimesi 111 — Pertev Briyantini ertev di? macunu Pertev kolonya sulan Pertev kini» kouıpri-mclcri 15 — Südorono Pertev (koltuk albmdakl ten kesmek icüı 12 — Pertev Tuvalet podı 13 — Pertev Tomak rafa 14 — Pertev Uayorlan Tipoğraf Harf döküm ve tertip makineleri M'itl".lj'ii! tutudur. Hem »Sier. hem u'ıttr. kola yak, fcur'rk vc çıty-jUloku ensmhtoŞr:

Katctee fcilo «uOaU, bir pak ıriirrniplc-; I mun yoktur. Tek bir makine Inuajtnz har fler retnjı vc aynı aatkksr t.n mil» 111)1 1)1 rûtıtr Bcıkadc Tlpoğral (O. M. B. H) ^irutrini hı.r.ın funyada ıne^ıut Bpnı?. r.ıl n-aktııclennden ojıui Tıııkiyc icüı tulda Datyaın lata-n yet Vurdu, dm Müracaat vrAı.ında derhal k'.tJokla: ı.iı:dcTİÜr ve isfu'ln % İ Jl . İl BANDIİ^ABOYÜK™ AT YARIŞLARI 17 Mayıs 1929 cuma «ünü Bandırma türk iK'aûı menfaatine İninthrmanın koru/nıan mevkiinde al v ehlİvan «ürerleri ve sair spor müsabakaları yapılacaktır UıfF.n müşkülpcsenl ar suları tatmin |eden film hakikatle en ucuz filimdir. bunun için ynhtıı ı ıl imini tercih etili Fotoğraflarınız] alını AGFA ^LÜPEKS* kağıtlarına «.ekiniz W sent l.mi olla ı'ı-kıka ziraat SİNGEK saatlerini huJanaUL ri KÜılüklı.]li) ber retl ı: bu vpnı Hı^mla \T0P0LO İli HA DERLER HALİL SEZAİ BASUR MEMELERİ juiI ve -.uulûui amıliaılı joıellyuaı IcktnUc adın vr Milimle ımrUral en rdjniOgMa mtaa lna r al Ntanbul itlıalâ 4. -,ı.-,Ll,::r mir* «iı^i Çalan Vn..udı li as aa: Gâata FLİTOKS 4 SIVRhİNECİH va dlger hamarat KOKUSU SIHMl ¦ VE LATİFTİR . H..;...;..;.-:..:..;..;,.?..:. «a^ »as»»»aJı»»0ı»fj |J Gramofon sahiplerine mühim bir ilan g Horaokord Gramofon plakl; paaaa aaaa aaapaaann aaaa a anı | Btyo't...Jj hüklâl uKİdrsirıde 309 ı;jmcao:u ABIMEI.KCH ı Kadın ;-ıuV,' -i-mu ınUAı | UtanİJtı! limanı sahil ^dilliye merkezi sertababetinden: Defterdarlık ilânları Vek; Mi im NOKKVAN. I Bir mütehassıs iş arıyor Un iabrlks-t mütehatu. i, aıa-yrır. MctSttl po«ai ktıtı-'» 1*7 Sabah halkas İVA AFROn'lTl eledıvesuıdeıı \....... umm ¦ mmm İDOPPEL! I Birası ÇıKmıştır Her jeıdc saldır ^¦¦¦aİ 1 ¦ ' H U Dok

.uli tltıboy* • Luı.dr KAMYONLARI Son şiddetli kış esnasında pek şayanı dikkat bir imtihan geçirmişlerdir ıl Memleketin pek çok köşelerinde haftalarca DOÇ (jrahamdan başka kamyon işlememiş bazı yerlerde r kamyonlar ancak Ooçlarm uctıgı yolu lakip edebilmişlerdir. _ ] Senelerde nberi meııılekciimı/. ı jıtbiicr tııalımUıı ası# nevi vt ucuz efja İçin bîr mahreç iştir. Bu telekki hu-bmün lufctM dCgUL Ilakikaten memleketimizde mÜOHCS umumi İtiyat, neviden ziyaıîı: hat ettsı uaııine mubayaana l l'muml tecrübelerden rahaffiul eden: " Ucuz etin yahnbl kokar _ gfbl darbı meseller kafi derecede l*ha buketini haiz drııtor. Doç kamyonlarının lk tek cabuBl. ¦ "IX)Ç) I men m cm İde etimizde ıl ıılım¦İlli Bu «afibei yeni bir zihniyet uyandırdığını iddia mükemmel hır kamyondur. Buna ımumi \c «ayanı dikkat bir oktai nazarından en ucuz, kamyon ttoanbmak lazım ııı-Minînin yüzlerce ce^aıııcikri vardır. I ferikine nazaran muhtelif ncvilcrc İni gibi ağır ejyanın, her nevi inşaat nazaran. "f)0( r\, kamvonu rakip*.i/ıcatıi'i/ı bildiriniz. Kin t.ıp eden tertibat U'namlUr ikmal mt\ Hinverinde bulunan nakliTrrilcrin ""DOÇ,, İzninin kulaklarda sevimli bir ak«l v«rtBr, "L)Uv. rabrikaa unumdan yapılıp şimdiye k dar "GRAHAM,. naau aJunıiı «atılan kamyonlara ekseriveıle "DOÇ, kamyonu namı verilmektedir. B nun İçin ' l*OÇfabrikasının otomobiller gibi. kamyonlara da sadece " IH)Ç „ namını vermesi, u r.dtncfcn hiç stıpbcsiz hü«m: u-Lıkki e*Wccektu. Dgdbe Brdth&rs Türkiye için umumî vekilleri: Kemal Halil, Mehmet Rıfat ve şürekâsı Id&Mh ıkl.ı Teleftin B. 168 Tatko l;t Ankara: Zatı 1/ıııir: Malın Kavserfc Mu ıt Celâl«*tliıı H. iddi*- iadjB Alim B. •dana: Mııiı.ı: nı Hilmi İt. ;a/i.ıvıııt;i|i: i'.ü/ G*r.ıi v** lanıir yeri: Ayaz paşa jandarma Karakolu karşısında Telefon hVvtjfrlıı 1755 Diyarbeikin Pir ineci zade Sıtkı Netlim ve K-dip Beyler Bıır-a: Nasuhi E-at Bey Samsun: Esat KCı-ndi sade Soy) iı Bilâl Bey l.ironıt: İsmail /.ide Va iı m-şürekânı I-.narla: İntibah »irketi r:-kthir: Trtfik Nadjr Bey. BEŞİNCİ SENE - N I7S6 YUNUS NADİ IJ.ır.lı.ııu'm : [ lıı- ı . .ı- .11 karsısında dalrei ıııah-usa Telgraf : İstanbul Cumhurtyel-Vottn k ulusu : V 246 Telefon: ttlT£k*%£ İdare nıUOUıUı2M4- WWap Saralı; 4?î mhu ri yet PAZaR 2B Nisan 1929 HER ı.l \ SABAHLARI ÇİKAR. SİYASİ TÜRK GAZbTKSİ I 4B0NK ŞKKAİTf HODDtı i JTUrkle İçin Hariç İçin Seneliği 1400 Kr. 2700 kıt 8 ayl . j 1450 Kr.' 3 aylığı 400 kr. ; Hül) Kr." Nüshası hur yerde 5 KURUŞTUR Maaş Derecelerinin Onbeşe Tenziline Dair Bir Cereyan İyi bîr tetkik • . ıı.. : it ¦ .-" İli İkli*ot ¦¦¦ıin hayal ^puhslıtıfı mevıuu edatındı dakl kıymetli fetklkat İle lııifal fimi- aiduiD asallmdıır. Bu it katını umumi-i Numllnlı fcssı Be-y uıevrn »!¦

yapılan tetkiklerden mülhem olarak kdcllk blı ener ıırılp «ınrişılr. id aünüı Çocuklar dün Darülâczedeki kimsesiz yavruları ziyaret ettiler ve onlara muhtelif hediyeler tevzi ederek gönüllerini aldıler -nılv ¦ •¦t I Blum- ııi nımtı-rl asilMııı nurun Bayatını inilin idin mı asisi irin k.ı.- . ı. .. ıı n.lır ........ .1 ... unların (fllı ırheMrıln. gah !¦ aeueekrlal ıcyhıl ilmektedir. Mıa'c le hiiiıla liralıyla ıha mıh rdn anaya riddl leiklklar manaia n.ı.n BSr tMf ilhanımau lâSMdı. Kıı K..mı Hlıtda hep•i *% »ayladan utartt (atat hıy-mrM kayak everm itina, v« ıbıv da ciddi- MyM Btt "*B;ı vardır ¦a narha aiıass aaıan d.kiaalasın »¦»«««• ¦Miııcıiınaaın Bartal kaini pakalı-f. iMl»*al aıhf, r)H mu.k.ll.r. -Cm.. -niai.a.«-¦»., ılr»a«ırc.re.n kte. ır kaMetaaai.Ya.bk bar at*lt hMKıdt Mssadı(ını knou-aiBnka ııaha! «• ı.p.ı aram laralıfl.ı l1 m ıı in aa/BI lak İp edil. -mıai rtdaauu aaiiı na n„,_, lıd.larl.Harl. ,Lr ,ı rflnl Man mitinim ı. mandtn Mr harsbtıar kolinde ıı.arlı- sim; olılııiı bu aıtMİakslIn idindi İmi gum dana İyiye giden mavalUklyiıil ıs kariyyın llıalllırlı dolu bir va ¦¦h)D VS Mlklnı Kulan m okladır. Bu bakttall İlim cnzli vc Mm dinle ıiııı ¦ ıl ıtnı vıi'i'-ı ¦ etbet'e «ok kus kir -1 .:n Havai pah al ılıt m a r.clırı* nM ba «••"" ıı klfds ilk Jı m olurak Ba kadar sırattı ıııklk edilmiş «tdMfvrMi vSylIyfetglr. IU.ıı pahatıiıfı dmıliaea ilk «vıtl lııııı lakll paranı ı.ı.ra kaıstoadchi "a..«alıkla t,,* klfss*Md*hı (IkıtlVk [l,yor. l'-a hl pa sa tııracıi ntıı dkyah c c* ı ecdca ».*ai ' *ltr* ¦ ı . ı rikU da kar ary MmI ataa ka sseVslıkrı bahed.Wmk ,ıa ¦¦—lıkcSks « ıi. .ı i BaiBa kavatası (»ıd.- rm—f raetyaç «Ifljl bst ka kktas kiısp a k«yfck aı«**jl İfa tiaM.Hr. Kılap kayatı daha araı .ip ssah k*a fkaarnıaf ata t «....„.ı,ı, p.ı H um Mr halı) elle bu iddiada bulunmaktan ıhnraı etmek ¦ -1¦ -.»¦ - lakst kay iıllaiatah çareler blı t e ı ı — e - ¦ -i kili bir .ıı, ıc safahatla fSHUrilmı.ılr. Mca'cltıe ediimıı olüugu-nu uktlyuealarımıru [tıalıımık leln nnlarn alı m . ¦¦ ı. ... hatılMln -gbghabj^Mr-knjaıajajı (^huat 'CıVGr'

Vali Muhiddln B. îlirk Ocaıjmııı muvakkat arkanı arasında Vali B. düniadei ziyaret etti t.aeak ¦ ır . - ,-ı ıı Baaaaıi |Bali de pak faydalı olarak fifasıtnr. Osm lor» Oı*ii«d.k| .ır ahr |tırm-. Oaaktakı V**ahlaedaa mbrcktep kir kayır. Iaraı*r'tdtkl I.bih.ii kard.)krfal liyarat ocan* »t »ık ıı ıııta bir çat almr-rlınasla Ocafa brdnc mahıtni v-n- (Malar*» ıc «ı:"(".nı ayyatan ara. dadakl faınlara lavıl «yttacısSIr. • Hlıdro VaH .rkıiı ve I Şehremini Muklddin B, Ocaklı j yavrulara usdıl liyarat um.,ur. Bandaa anr« kcıs l lurhanetnn | P. .-rl»ıaılannı loplıyarah Ankaradn Kırk Uçakları mcrktl kıyvil rn-ı lumdullab Huphl Baydrrı

¦ urancafjndnn : irsanuı 29 aau patarıoi tuna ıaat ı -¦: Tepckafi kırlık ll)alrv-aoada OçUnca.....-.. ..mihh ı Dün Ocakla fldatarllen sinemaya golen çocuklardan bir grup m-..,. ıı. ve Ocaklı kardsalari-lunrn huıuriyle lekraıedecce'*-Her ne kadar davetiye cofld crrMş-¦ -ı. gec vasıl ulrank Ihdmnltne bioaea ayrıca İlla atmak mrebu-rı": haaıl olmri)tut. B ml-m-mtreye buttıa Ocaklr kardrtlerhnlı dave ilidir. Barem lâyihası ve muallimler Muallimrle hararetli bir içtima akdettiler Lâyihadan mütessir olan muallimler teşebbii -sat için Ankaraya murahhas gönderiyorlar ıı t. 1,1.1. tetkik olan deıleı hant sslrln para kıymel aıınlnıîe olduğu aı dlr. Faksı valaif le hu |[İd« namnak Imlerdan Banları lı~k*nı lli.ik.im Riaa»l ııaıııl ile. maaşlarından maada rller Tevfik Rüştü B. Romada Hriciye Vekilimiz M. Grandi ve hükümet '-'sânı tarafından karşılanmıştır «mı.,-. Nadi İtalya llarlolf» hhUklasarı M. ı.ı¦ * ...ıı Koma Z1 I \,A. ) — 1 urhlyt Haricîye vekil1 Koaıaya «ıim'r, m laıyonda İHıkly* aatlrtlaM. Oır t iıliKinı. : memurini tarafından ¦..llınlıırın. ı luiv« Satiri Knmndn ffnma 17 |llırau*l| — lOrkı.. [ Mat-lı v i M S la 1 SIse ne c arol Özürleri kabahat- 4 UTiııtiı 11 lıı\ ıık !. . j Damkû ubab laıcıclrrin-de uknikfc. " f pkrlllldı katı aıaıaka-larda aarklan İki ham* nahaa-¦ma ekmek aUidf caraımh--nir. Hu stıi assk'uslaıının ıbrulyede aa-larl dikkatini ılb*mna ¦ ha kımıısib 111 h 1 k a 1 yapdasıslır. ceairıdc ekmek nailimin tevkilinde halkın •ararına hlr anlıılıh uldu(u mıb'uslnrca anlaulaınk l-yetin hlisılmeır Midillimizi -1 n idi ,.ıll'."iı'iı. * M ıı lı I * t, 111 ııi. lı 11 vl.ır 11111/ dan allah raıı olsun, ekmek m 1 -Ir-ını1. halkın ısısıma olarak sanvlerdVnberi Islanbulda devam eden b*l (1*1ni(lıaı tesbıt «ıı.lt¦ ıe keyfiyeti hükümet. b.ld.rdJe. Yok «a ,.,m.. asıl bu asktrle nse*H hasası II, m -elen Emanet - ı'-.n,.. k.L... b, bançrdr kik tal yananı. ÇtaktV bas mescit baâkmria ŞthrfmİB. «e Valİ ırk,-K Bey akısm laııielcıinc. * — Ussak narhını ısyia eden meni ^ıhrcmancıidırl-Diyorlar. I manrt muavini Seril Bey İ A kabahatinden l.ı.,iıli olarak: " — Hin di ıınııltlerda ukudüm. Ilkrlııı yok hl ¦dlive|lm. 1:11 ıin ,.,|. 11,. ', . ml.r 1 buyuruyorlar. Emanet Ibliıal mudürlı beyefendiye geliocc. -— Blılm m .11 in laıtndc ha-lamır vnkıur. Bir nardı an e.».ı nıırlaı layı* edertf. Katı yerlerde ,1ın.» nti-ı*-Ba. Iına malasmı kaılaau-datıadaadır Ihyeıek fena malıcnac bul-Uaald-i.ni kabul ır batta kama ¦kaaanahs edaldıtın. bak ıtıra! t di Ilıııal tıalrrlı. bil, bu be yanalı okuduktan aonra "mi Kn 1. Iıtanhul mrb'ıu-Untnıı ,ı. aılık ı« baıa duıtu. Fmanrl erkânııun ınlılal.a r (ikirleıını bir berre daha okuvuııuıda Allah askına olsun l.ıık.iMi- 1 netdindeki tc-|ebhu» bu • yunınıır, diye rica edîyoıuıl Siz na dsralniz? Bütçe encümeni maaş derecelerinde tadilât yapıyor Meclisin yaz tatilini 18 mayıs cumartesi günü yapması muhtemeldir AuWa 27 (Hu. Ma.) — * Yaptığım tahkikata ırörc Meclis perşembe .uuü bütçe 1 '- ¦ .r..h,. ,1 11 lı; -1 lıı

Bütçe encümeninin Hırçın lâyihasını pazartesiye bitireceği tahmin olunuyor. Meclisin İS mayıs cumar-teıı eılnil yar tatili vaoıtiası liman aıre ın-a'ı içla 3W milyon lira tohataaı kşfj, mtltl joıeler. Harem layihan İ-ıa-ı-Bnl catfti Bnriıiye burcun leskub, tvıaal ıa skyalM fevfchaf rltH lâpkatar «ardar. Kaimi 1..ı.havı »(ân bâıçe encümenindi- lı.nu: kararlaman ruılıı yoktııı. Derecelerin 011lu i bîr fikir mevcul olduğu Kasaplar şirketinin cevabı! İstanbulda et ticareti inhisar halini almıştır Şirket herkesi kör âlemi sersem mi zannediyor? Cüretkâr»nc biı iddia; Kasaplar şirketi kasaplık yapmıyormuş î ı Halbuki... Et m r-. 111;mı ait ncfıiyalı -mu m e yanın da, Kj.uplaı {i'keti ı-ı.ı Ahmet B. den bir irahn it aldığımın, burnuna «ebe, kaydetmiştik. Ru Itahtıatac -nin ilk satıtlaımda aynen: "^ıı L.ı' saplıkla im-.,.ıl u'-.ıadığındjn et pahalı-lı.ı hakkındaki tenkitlere hiç bir suretle hcdel t , denildikten ve pahalılığın mes'-uliyeti lavallı perakendeci küçük kasaplara tahmil edilmek enildikten sooıa, şcbremını B. in ct pahalılığının ihtikirdan mOtevcDit olmadığına. Çünkü eti sı mttmkOn maddelerden bulun -madığma dair bllahara laabih ettiği beyanatı, siper İKibaı e-d lmektedir. Kaıaplar Şiıketi, şehirde et isinin her safh.mnda ki faali-yelleri meyanında, bûrat kasaplıkl da m.,-1:! olduğunu unutmuş olsa rerek. Filbaltika biuat şirket reisi kaınMustaİA iade Ah met B-in Balikparan civarındaki - Allah kannı art -brsm - çok iflek dükkânı, IkİBnbuldnkl «t piıaanaının raklpale hakimi kasaplar Sirkeli rolal Ahmet B. bu İddiayı leloıp ediyor.Soma şîrkel müessislerinden muhtelif zevatın, mesela Iııet ve Rtd -T lcrİD piyasa mahallerin -deki dlıkkârılarına ne buyurular! Fakat daba kısa yoldan gidelim. Tteurel müdürlüğüne, kasaplar sirkelinin şehirde kasaplık yap pmadığını sor-, duk vc m cevabı aldık.— "Kasaplar sirkelinin, şc -kilde müteaddit dükkanları vardır.,. Bu cevap, şirketin bu iddiasının ne kadar clVcfharanc olduğunu ispat etmiyor mu? Sonra, firket. madam ki, gû* 11 ı.ıı ııhlbTl .ı'ı'i' Güzellik müsabakamız S8 — Eliz Vartnnyan H, 96 — MllaatıriBr Rıaa H. Bugün dc giucllik musaba kamım iftirak edenlerden iki hanım kum resmini derecdiyon». Ban karilerimi* müsabaka bitti ınaniylc kuponları gönderiyorlar, müsabakamı/ daha bitmemiştir Kuponları istrdiğimiı zaman ilin edeceğiz; şimdiden kupon göndernıiyiniı. atı İTO Milyoner ZAHA&OF — U — Sakin: Muiı-ırcm lıjıl Vasil Zatsarol umum Yunan İşlerinde itilâf devletleri zümresinin en sadık ve en malûmatlar m litt»-madi ve mütehassısı İdi, uzun bir rapor hazırlar va burada kendisine sorulan suallere cevap verir, hususi mlitaloalarını İlâve eylerdi hV - l'ıstan Rrkabı-Iİ Tini l.ii' Mıhı) elinde ililâf dnIPİİtH 1 " H.illl-i.1 III I! Mlli-ı II. ıı ımıuı*urM bulumu .-mu Ç ehemmiyet n-rım'inü-lir. lal ılı - 'Iı ileri di.ıı.ııuıı.ı-ı I..I, ¦¦ ¦ illlkitlı nldılğlllld iti ıliMı rı .'.ını.ııı ^ ıı ıı ııı ı-'.ıııı tik nlırr*. har erklerim .inin idiler. I İli.";. ¦ r..ı .lîı.ın lı.r illi : F • IIİ.I1I-.. I .1'...II i-1.1 ll.l I l'l.l -ı.' vrrnırk i.lr mi surlar ılı. Kıı-lnr boyarlar vc İslimimi ürerinde büyiik ıım-Her m-slvdigiııd re Ur Frım-udar Rn»-hırın kıııılilfriıııleıı ay rılıı,.ı-ı m nlrıuı ılîkkriııılt-ıı Çarlığı» uaıü-'nna l.ızLı illi-ful poster ilmelimle ıı hılfluniıU-sordu. İlilâf ılevlell uıuam-malan i n kııkulıtııılırın.ı ı m ıl. iıııı Yıııuııî-luıın kjı-ı isligna işlemek irin hak kasım di ıl. maksadilr lıir knç fırka ı ermek -urrlilınıuavens-ltı bulunmak i-ndi&i-nî jııljlını- !-ı- dr i rhriılIII i J .1 11 ıı İm ı mi 11 t . t-.ık.ıi 1914 senesi -kin baha-

ııınlıı \ v ıı-lım ii nr.iııl ırınııı Sırbî-laııın içerilerine gir mı-» i ürerine variyet dcğişmiıslir. I'ı-ı Sııhnri Harbi Balkanlar artık «ahm-i I.nı | »¦uyurdu. Hiç- bir taraftan yün lıııhıı ı \ .ııı ı.ıı.ıın-ı.ı ıı m rlıııııııııv-11 birdenbire artar. Mıılı.ı-ı m /lininini hcT İkİSİ ¦ Iı ınuaııi-kanı kemli (ur.ıflun-na reTbetuıek irin Allnada «ııı ık-rrrrdr prnpuzanda yupnıa rek ililâf ¦Irvlrlleri perek. düveli mrrkr-zlyr ^ rı p,.. ¦ i *!.f11. f ı 1.,-ı.nı basa casus , i-iılılı.ır.ı v. ıırnmı-gand ı —l-kı-lıı ı vİİcude n'tir-nıi-l. ı ılır Bu hıı-ıı-ı ı iki zü rtskahrl i..ıri.ınıı-lır. linkin il. Alıılıııl.ır bu -.ılı.ııl.ı rrk muvaffak nlmıı-lar. Vaklilr itilâf dev İH Iı rindi m yâr. I iiii.iil.-I.... Um ı.ıl.ıı- ı IFTCCrûb güısterivordu. Alınan atjaa '.m "ı IIII..UI-I.ım.I-1 Iı, . tarafa Mikıılarak efkârı uınmn li merkeziye la-rafına relbı-yh-ineğe ¦ ..] ı -nı ı-. lardı. Mu. mi -r , İmi musaffa, kıyeti rtlrriııî • ¦ yrdü;üriir. Balkan -ahnei har lıiııin ehemmiyeti VC da ire i vüValİ arttıkça Yunanı»lanın ılnnınıiMlı ililâf ı !n I I !• ı inin 111/ ' I l'l.l İl ilin uda Itn Vuuaıiblaıı İMİ nıııv üJiııtj-ıııın a Paris im lı.lili siynsiyesinde \ t imdi \ lim.nl.', mi. ı kadar ıtlüt-*sir ıı ganda i| ı' 'm ı -1 il in kıi! i. Ilı ii.i'.ır peyda ulur. Fransızlar Balkanlardı vr liillı.ı -.-.i ı ı-.'.. ! ı vu» n.ıı uıülıüu ¦ '..i Yuu adc rdenıiyeeeklerini ılii-ıın-i'l. rııh rndi*r ediyor-l.rdı. Yunanlıların İtilâf ık-v-letler ndi ı . !¦ hurbr girmiş erekler i muhakkak . Iınakla lırr.ıbrr Almanlara l.ı irinli bir bîtaraflık siyas ti takip eylemlerine kuvvetli ilıiiıııal vardı. Bu hıı-ııh.ıb.iıı- bitaraflıkları Unıauların Yıın.ın islıım ıı hnr-lır gir m.- i i' .iı ıı ıı ıl erekleri mulukkaklı. I ı¦ ı-aı¦'ı"ııi" Cıığrafİ tııziyı-li Huni» İmi;j/i -ıkı abluka ve muhafaza altıuda oldupıındnn Adrivatik drııîaînde mahpus kalan A Mncar duuaıi' iii--i.ilıı VI Miii.iiiI.il ııı UZUn ve dolaşık denir yolu yahni deniz yolu \iı-iKi-ilı- buraya şt'in dermek İr ııldııklnrı lahlrl-bahirlerin Akdeuûlu ¦ .-.ı I. ve Çarp Imvznhırının ortasın au vr ^ tun jııiıljııııı saye t gİ.iıitili "kın -:¦¦ .dıilü¦.i' ıı istasyon vc ıı"uIIt.ılnı o rı şüpheden ı .ı r-1. İdİ. Avıı~turya unluları Alnuıılj-rın muuhcrelİylc Balkaulanla dahıı nisadr sahile -¦' - ¦ î utun 11ıı11ıı1111rıj |(i-iılillı-rı bıkıl inli 1 ıııı.ıııı-Luıııı .. İn. ıı IiitIii -liriık nen Fransa hükümeti Yunann-lauda prupaşıuıda yapmak ir. ¦'¦ !¦ büyük ehrmmîyı-1 ver ıı lif ve huııııtı için bû* liaylî İl'"1 I ıl'U-.ll l.ı I 'II 111 - m ıı İne de arzu eylediği vetice-yi bir türlü "Örememİstiı*. fMabadl vaı 1 Şehir ve Memleket haberleri Cumhuriyet s*a/ar n Şuan rwı ya kasaplık yapmıyormu,. nc -den cl pahalılığını marur gbs-termeğe kalkışıyor. Schrcnıini I'asta arteai gıa taıhil etmek lûmmusn göıdllgü beya-njabssa iaaaaat rıi.,-ı ' lıabnamesc a.d.ı rdrkaa-Bu aseinanda et. hatla İS • tikesi aserkaaisnadr bile ayaâ derecede p ab abdı ı. deniyor Bu da pek ersurane bu iddia: ÇOaktt koyun eli IsUn-bulda 140-150. »sır »0 kuru;, laka t Ermıınds peıakendr ?S ve 3S knm|tor. I.nurum Vabsi B. m bu bsMUMski telgrafı da, siaketi , bu idefeaaaada cjieanü eeıhul kadlaaV Ickıip ediyor Şerbet, ¦¦ ana¦¦¦¦¦¦ dr. latan bokia, etaa bara* daha nkaek-Hfi. Sete* ¦. .1.-1,1,1 .ı,!:ım t ardan ileri |el-d iğini soyliyor Met baha idare meclisi ıti'i Tabir Şe*ket B, in (i i zahatı, bunu da cerhediyor: — Kanuncveldc piyasada et 55 kuruftu. Me/.bahare, gene bugünkü resîm abmyordu. Bi -narnaleyh, hukünkü et paha -lılivmdı

mrıhah.ı r#Bmi amil Polistt'kî dayak hadisesini polifi tahkik edecek! Vilâyet evrakı Polis M. İne havale elti Polis merkederinde dayak yediklerinden dulavı MüddciumuÜene Verem hastanesi Şehremini ve jî Vali vekili Bey Ç| ı ı-.-.-ı geçen jl perşembe -nuii B İMunhul Vilâ- ¦ C'A llcnüı hu buııııta Mülkiye mıilelisbuıiH bir it ar vaki ol -maıui)Ur. Dahiliye Vrkâlrllndrn i ukuuna uıiırar edil • uı.ktetbr Mum M, Mtılbrye Rlfılettısler. Iu.ua. ,aruterae dog-radan dosru,a UhbıkaU vaı,yet rdrvrklrrd.r . ŞinssUık Usddrıumunll.k annal olduğundan Mülkiye müteHislerİ kendıiklmıdcn vnuyede faurn girmcaaisktrı ununla beraber bundan evvel vaki «Imuf olan hır iki dayak hadisesinin tah -kıkatmı devan edilmektedir. Pnlla M. no dlvorT Polis merkr ilerinde aon hüd-lerdc dayak hadÜKİerimn tevali ittiğine dair saki ulan nrjr iy.ıl ve du husuata dayak ve iliklerini İddia edenlerin (ikâyeti OlC-rinc nc yapıldığım Polis M undun ^erduk ve tu cevabı aldık: " — Son neariyal iirCrÜM derhal lata» gelen tahkikaL. batlaonaıatu. Bittabi M. ddr-ıı -¦ SSSJ -ak. otdaİ*. yaurdar. sıkâyctk-r amine da aynca ta-kıbalı adliye yapıbya*. Dayak sMaVlan -ıbıl olanlar . ııhesıı Ietliye erkle»ektir. . şehir işleri IS İnanla mtlyonarı pajMI lun '.Maatıa. ı-aparo Ur hanıımıi' 3?l 1 »Jr- kı.^liı utvıSı ^-krıııt:. Vıpjr rece ,ıoı I .Iı AkrtınRv asnit iujCtc( i.mim.: ıııeıcıı . vıp^.-j i.c Jıio aLiaıuİW1 adu gvkrri-Ks BedOatende Uttioat l!dfKTrdctı mraruıyull. LıhLıi.ı üua detam ¦ jiİDiS.wdİr S.ı uhka.ui ı.ırun oulemı t'cmıl II huılın mu o mdiıın ı ti-» lûu n para İla yaptırılacak 3 lerkcn de ılazl H*t re iler inin vc Şark ve Garp musikileri hakkında Sara)burnunda iraı ettikleri nutuktan likam aldıklarını söylediler. Cazi Hamileri B. At, Meclisinin acdmaıı munaoebelile ayıtça -ıı lOzleri Sİ * teminlerdi: " Tahripkâr emrazı belo-Ulyenı tiden, fUphaalı. tant-lıcabı olan Verim hantalı-qın.ı karşı, y r ahval «a samlım, maaılcas-sllt tatblklna ri'iKaarlo va mı-kan bahsolmedlğl tetlabJro başlangıç Olmak ürere is-tanbulda vrrrmlller todavlhannsi açmak va bu suratla yonl vn pok çok tOzumlu bir mucadotonln İlk tamni Uı-, .n. koymak lanındır. ,. Millerinin *ıhhnl vc boyarım dOfPncn BOyUk (..:/.mu ¦ bn emrini de yerine gelirmek İstan bul Vilayelinin vc Şcbremantti-ı ıı en birinci vaıiiesîdir. Ru ı ı. ı. . ı Kasım bekttvor ve İstiyoruz. DeaJi pırı ile uı;ı cKiruecevilr. Stil lal gene eskisine döndül SJİer eıtwı '.*ılmıı iı) . 1.1 hıtlrılmlyoı Kimsesiz vatan yav - _ rularına yardım ediniz • miyur. Iıahnanıedc. Kaıaplar şirketinin ttmrttuılndrıı vc yaplıjı say attı işltrdıa de bahsedıhor ki. bu lussssksra da lekrceğiz. kasamlar. ssrhetsn bakayıkı pek cSr'etklrane taknf rttigini gösteriyor. Fakat kasaplar şirketi, herkesi kor, âlemi mî sanıyor? 32 inci liste Ur» K. S a yaSUa ıjaı 3 İli ...- Jl,..ı ih «

llllı İl UlPlı-.flutl 10 IS g _ İlmi. v ^ Ç*mi ™ ı ı -I \ * .»-« ui.mi» s aş g J v«aan ibii ı S 1 ılın MIH II ıll ıı ı .' ıııııı mlı ıstcmif ise de. demir alılıucaya kadar vapur Selimiye önüne doğru akılarak karaya bindir-mi; r. Yolcular karada kaptarun nscs'tdıvctı olamıyatafmı --5ı -SeaaektedMİer Mürur Bey kaptın Şâtit nyeaaaı eski «e tecrübe). - n,ij«l.nnıi.ın olup al üren - - - .ı hirmetioc alımın i" :b.ıiiaii-Brtih l$le*ırr Aaksrl aıhliya kontranı Moda- vapuru dün kurtarıldı Yolcular kaptanın mes'u-llyetl olmadığını soyuyorlar Sb yüzünden Selimi) elı karaya oturan " Moda ,. vapuru dun tabab saat 10 bucukta kurta rılmıştır. Dön İdarece Selimiyede denize dalgıç indirilmîf ve vapurun altı ranayene edilmiştir . Bo muayene neticesinde kata ıcdr raporun vaziyeti tehlikeli olmadığı ve kotaykkla kur-ta rdabileceği aıuafiUuısUr. Bunun İîzerüiG vapura halat-l-ır bağlan mi} ve idarenin "Alemdar, römorkörü tarafından bulund alden ab -narak kurtardnııstır. ¦ Moda „ vapunınun ba} eî-h«uodcn altta 7 metre kadar bîr kısım ezilmiştir. Bundan maada vapu ir rabne yoktur. " Moda ., vapuru bugün bavula alınarak muayene ve ta Narlıları ikİ kıını ııoksaııa satılan ekmekler! İstanbul mab'uslsrı te -şabbusatta bulundular Ekmekler -. I.r.ı. bir çok yerlerinde narhtan 2 kuruş atağı satılmak!» .i. İstanbul m- .'u-.[.in bu hıı-ımu lu/jn dikkate alarak baı tetebbu -salta bıılunmualardır. Lmanet bu fsrkm ufoı saldan ekmeklerin fraa malrerotden yapıl-ma«aftaa ileti fetdıvi kanaa -lasssir. Keassl Üaaer B. ı,„ hususta demiştir ki ; " Bu gibi ekmekler hem lena hrm d noksandır. Tap u bunları yakaliyorur. Fakat gene satılıyor. Sunra değirmen sahibi olan «kınckçilerin daha uc z tatması idaıc eder . Biı narhm buğday esası Üıerinden tayınını iatrmııtık. Bu talebimiz ter ocuıluk temin edshrdL . İktisadi mortnfiido mSanaa.lll «eldi . Omautıl kaak Tmd..* rnpaKC acıttı nsaasa) (jl-Uur ¦» ı.nıınudanı Benzin fıatiarı yiiza on artacakmış ıöugü;«iıü aaiıtDT va htıtAsası Fra rtsH yap riloı Müskirat inhisarının yapacağı İsler M'/.' maaftnın tevaline carta ırtbe Sbn« baekanacahtır. Dahili: t .. .ı gün *iı vurundan karaya oturan Moda vapuru dOn kurları leı ı,( ır. İ hazini l'asaaıa rışaaell aMnt-da llraaa [ıd-aa beşeımıııa bsfao avdeti bıkleaaıekleatt tt komuBitı lahkikaunn devam •dihatSudu. venlden İ7 kt^t teşkil ııij-m. - ve Irınirs goadtrtl mislir. ( Rusya İle licaret yapan Türklere UsSUiai zSaleruccefl Kas ase asimi. ısralıadaa vadrd llaaann. f Harem Uviaasssne Ibtlıa etugl ahbamdaa keamkrsain «« leeaslr olacağım E"ten muallimler d On haıaıetli bir ıçılma aklıderek te«ebbuaıi' bulunmak uıere Anka'nı- laurahkas iıamına karar dir. Hartcl: Rasıbayaa lOubiapaasnk amelesi git* ıita ecmlşnr.

9 lahdidİ liBİibal ktınleraasında havai leslihaim mOrakeresi ikmal e dil mi tür. | Hamişe Vekılımiı Hamaa ¦sasasassı etsssstkr. | l^ssaraaa M-t M Utla* ada bazı rlıai asOMy erpe.v erleri iara lıadaıı nomayiflcr ıapılnuaUr Komünist tahkikatı vı niden 17 kiji izni i re "iiıultTİldi IUr m-, .ı.ı.- i. m. ¦. tekrimiıde Komanistlcrt ali apdaıaka olan tahkikat va ısvkllat hitam bul-asesler. Evvelce hmlre gsadetllenler-dea maada I' ma/nıındaa mürekkep sneuaca bir katile dflo. Cuma reatl * lillktaal _ -aparu ila iı mir.ıksdrlasnnı Şebraamae lavkH se aavkcatt-it- mamalar kamaenr rabrlkan yavaret. be .essledea -ta rak be-yaeaaat.Ssr yaprseeeMb te dağılmakla maıaudufiaı IUaaaame-kena meMevtyan İıaMrSt ala gecae kıieeeamrtırle atnaar. Takkikaı rı ar be eeyaaaassctCrla Lrmlrdckl gUal ek mat-kııdc ikrar «t oradan »vbnmıadc bss markıılı murtsrvk olaa l laıa gSaderiMMti Mobil ıdmrı.ur TabHkaı. ıı-n ¦¦ milin amelnl ejeyanındo yapılmakta ıa beyannameler dagııılmakıa . Om gnslenniailr. Inlanhsıldaa ı - - - -1-1.-11 •.in. attı m a taunlarının ınıınakemelsri d*, ¦stkeıl cllrlım olmak lılbarile tımlr aSırcsıa mahktm i maıaunlarla birlikle rtlycı edilecektir. Muhtelis bir tahsildar l*iSUneCıpı mali'-e ubııl mcuıunı I.nl Rbı-.iı. . muktlteflerden lılUlı ılashri m.ltııı'iıi' |uıs lalaıll inlinden ve lonlstl ı eçl'-ıgindcıı nniuwi.nl ,11 den İııjcina lııır ttiUa.su keılim Vıllnl InUbat naııjyniıııııı k a cvrıta ulA'»i"tde cılı Maas. çarşambaya Mayıs rnaası umumîsinin tev-îatuıa raranba v¦ un baklana-aktar. OUzellerin resimlerini ve bu kuponları saklamalarını muhterem karilerden rica e deriz V"(il939. — SON TELGRAFLAR Şerirler o havaliyi bütün köyleri İle i»ı.ıli" mıvıı» .-ovana eevirmişler Efgan nekl heyetimiz Kâzım Paşa bu- I |G55?îfîj^r ¦1^17^-^ Bu nasıl TUrkçe ? Bursuda büyük bir hırsız kumpanyası meydana çıkarıldı 1 l J J ¦ * mistir. . Kralım gun bekleniyor LİgBlüstana giden .¦ -ı. ¦. be- _^__ yetimiz reisi Kflam Paşadan ' Hftp|Un h|ç h|p d,nt aMdeal yoktur, o. bugün ve ! -''J': -Zı" ıe yeni Dır telgrat gel„_•,._ «.___ ... ... . 7.__ . I r-yln„ y.iı l,' '„ihı,ııır» fjıv-r tfu/ıüa TUrkçe uıieıı ııkuıanıif yakın istikbal İçin yaşar, onca dün. bir kenara atılmış lüzumsuz bir şeyden İbarettir, mazi i . ™ , j-" alakadar olmaz ve basını arkaya çevirmeği sevmez I ıı! tu teri veya ıî.v.7 İn- I ınlgilr. (l-rcmıp lirdi un | ihtiyarı rat&ı uldu'u 11 Uo ' Vfrtaki malumat toplar da I ırv'iı .y.v.vit r.-rıcLu Kıı Izmirde yarışlar Al kokularının beşincisi cuma ^nıııı yanıldı lı; ',1 r.ı . ılı.. - :'. r- -.. SılMfT-ı-.lı-ı 1-1 j -. 1 El. I'.ûl İaden Rtlv-i-

itnci kot» ctoıt vc dabı yukarı yn-ta ve 11 , fcııtıı 1.1 1 1 ıı.it ¦¦ veril ve atıp ac vı kı c ıreıatci "JSılıı metre İdi. Ihı ko-guja üç hayvan îtliraV etmiştir. Yüzbaşı Kazım Beyin Kar yuhın ()tmnn Berin kii-farfa Mebrokı/ İkinci (Klmi^ılr. Cçuııciî ekin boşu-ı dıiıt ve d.ıha l:- baa betllz at ve fcnrıUara mahsus ve me-'ic-.ı mn mcuv İdL Hu kr-şııya itirtk eden alcı ha-yavandan İzmir rneiı'maı tılll Beym Kaparini birinci, Ikıisst Kahı-ıi Beyin 'lı ¦ ¦ 11 ikinci Suphi Paşanın Bananı üçjr.l/ıııır kut rlı malları kıınırresi Ih Ankaraıla muza- \ Ckerat devam ediyor j SAnkara 71 (rÛ7 Mu.) Ce- j rek Yunan ve gerek Fransız ' ğ sefirleri bugün Saraçoğlu 1 9 Şükrü yi ziyaret ederek • Îuzuu mGzakerata devam etti- ; ler. 1 Fransa miizakeratı halle - 1 S dilmek Üzeredir. Yunan mü- j E 7 ak eratında tebeddül vok tur. j ".11.. 1 ıiiiıııı uı naıaııı ısl Tahdidi teslfhat Havaî teslihaliu müzakeratı ikmal edilıli Cenevre 2» (AA) — lahdidi le-îhı.I komlsyoni havai tcılılıut bıkkındaki mii/ııUrreyi bitirmiş gayri j'kııi Uyyanurrm askı ki ııiJı-jllar için '.üUnıl -rr.ıına mma'ı b*f şekle koıulma^ıu /cıral^tlı. Ak\uı vvm i velinin emrhe verilme}, uıcrc bcvıv.-knik! bi: hava buvvLti tenkilim tavsi ye edeo İspanya rnjıakbaMiı:r. beyinin "uy-deılildıklen sonra ki'vvc-lkr mevcudu ti-lırın irl ikire EeiflrJİKm «en goitiıvccK nariyei r var ılının rl erim.'.,il Luıaııullah Hin Kadir Mandan evvel Kıtıil,' vvlijrııek ialemiş-3C de Baha .Saka meçhul bîr mr para alarak aakerlcıııı tatmin etmiş VC CephcSİDİ Kâbrldeıı Cı. dalak «e Ca/nîyc kadar temdit elmişUr. EmanullaSı mağlûp "ini Diğer tararları meoabiinin verdiği habere güre Kral Emanullah Han bir nUglübiyrre uğıamışlır. Inuımllsh Han Oamıy ne yürümekte iken, civar kabilrlerdrn muavenet gCrcıı Baba Sakanın şiddetli bîr mukavemetine aruz kaimi «fcr. Baha Saka LmaaulUbi Jı:ı -sizlikle ilbbam ediyor. Baka Saka neşrettiği bir Seyaemamcdc kır at rmanullah İlanı ı*İmlik vc dînaîflık il- ıitiham ederek, kırahn t-tganiılında dinorlere ma ar . ıııUıSmı . garp tanı terbiyeaînı memlekete ithal etmek islediğini kıraliçe Süreyya Hanım e resmini çektirdiğini ve Avrupalılar tarafından elinin bpül-ınesûıc muuade erliğini ve le-.-ti'in, ¦ ılıl:rıiıyı«ı beyan (tmişr. Karal Emannllab Han buna cevap olarak neşrettiği bir be-yannamecir Figanlılara "Evlâtlarım ,, diye bilap ederek cl'an bir sakanın oğlu tarafından idare edilmeğe ınuvalakal edip e. t miy e çeklerin i ........-. r,. lahlBlunlıirlerl Tevfik Rüştü B. Romadd HariLİycVtkilİniıı Koma ııynreıı mu-naselîeılle vukubulacak mOkaie-meler İçin Tllrklye Har. V udllrıı ve llalvanın Ankaıl bnıMıı je yatır ııtıııoa. lej-, yaşar. flnea riiu. hir kranea alılmış IııaaB•ıi' 01 r • ¦ 1 -_-r. 1H01-'. 1 ?.' İte HİÇ xluicaia; elrcaı re taam: »ikaya te-ıtratfa wvro.'?, Hüı-H lıUtiın Işleı-J-.I u kadar kendt ^Jnoe '.¦ :ı. .1 ¦- -uınr.ı 11 ¦ kl ı fitnen Vıiı^ın b an ıh cıevl:ıı.dı.ı Barem lâyihası ve muallimler ¦Barlrul ulaşaarj ıı-tu:: geçen para om ek sileceğin den endijeyc düşen şehrimiıdeki i ep muallimi er İnden bir kac ".. bbi. dün mıı.ılllmln -on-lrak ntliııasubt na yarmakladır. | » rauzaaere eni : evlik RlÎBltl Bey Rom a d» 1 İçrek mcs'clcnin muallimler için nasıl IstlKBal edildi p ek hayali ehemmiyeti nldugunRıtma 21 )*.*-) -lelikRuşııi dan baka ey lemistir . Bir Çok mallimlrr boz almış, muallim-irin yorucu meaİMnden, gecc-frî dc, derilere ha/ırlaııdıkîümim .1 .ıı.ıinal

l-~lfi"JIa \r± Telîk RUjlIl Bey Hariciyi lanı ımı; ^ M Grandi, hariciye iyw. rVı erkanı. Roma şehrinin 1 mil ndin müiı.ı mUmcııillerl. Tû di il 11 ve erkanı idareli. Ronıo 11111 dahiliye mUıileşurı H alandarma kıl nıoır vc ıvtılt lurlıçeoir. Tllrk earcıelerinin -.aylalarında intişar eden Da yeni ı...... karşılında, Kiuel dilimin -ralli -u TUrfcçs.l. yapan bu tatlı »11 denk Ur ir» ¦11 1 11.11 rşşek anı çoksun, di-yarvaiJ Bir yenilik! Dılaktı - Akşam „ dı vcinlik rOıümc mal ¦¦¦ ¦ bu umiIU tlıdş lk dela, İstanbul Defterdarlığı a t Dik ediyor, Hu dar lamanda DOyle kiril ılf İtan ..-..ı... .,i|,.k ,1.1ı. k çıg* nnı açtığı İçin K&zcteUrl rl, llederdar Seril Baye nlikeiiei bir rlya'ci çekseler yeÇocuk Balosu /f^-ı-a gUntl TOrk Ocağında ^^.-¦ı .I.....1 l:-:. -.i da, '.- • uk o tadar çnk danneımlş* ler ki Ocağın kDçllk relai. bir çot dtlalar balonun çocuk bal duğunu, daa -talonoaun kdçtlf . .'ıı-. -i .".ti rrea ve ihtaf mecbur ol mı: ¦ --¦ da dlnlelemrralşl) MiııimiDİ rtiv. btlybk ctHH . -imli krndhindrn ve arkadaşlal rındaa daha çoıuk olduğuna anl . ır .mn- denet t İki meklup ve bir esvap Dı.ıı muhterem kaHlcrtmdefl İki mektup aldım. Hu mek-* luplafın ildal de J'S nisan Bayramı {B U hir yavrnya hakaret eden kOprlı memurlarından batriııir. Rehekie nıuran Necip Bey şa m .ılı ' .ır' ;. 111 ¦ I .CVS,. 1... Dlf .'. ı'J.III büın'd'ı A .1 \ .. . ; na ^1^1 tll "UI —¦" nıjliı}"" tır •otanAat "/»"** \* ... ¦ İMİ^ '.(..İl" 'I.. Bu uale cevap vrrınek labif Imaneie dUşee. bana dagill Fabal cevap verdiği takdirde kO prll memuru vaıileflai yapmış nldugn için tevblhe degll takdire layıktıl şckladc bir cevap ve ilmişinden kurlarım. Öteki mektupta İse AH Saell Hey iıminde bir kari. kOprudekl hadltc aeden benim Mimi mi l-dahcic etmediğimi sornyor. Buna da cevabım şndnr: Ben eaıelıclyim. tnıaneı rS* oH^ımlan viy elediye MeclhJ iiıa-ınılun değilim , Nezaketleri maldın olaa köprü tahUidnılanaıa harekatına leye hak va - 1.. 1 ¦ ¦ yoktur. Hcalm fi m (•¦irttügumll ynrmakn. o valilimi Mareşal loş pulu rsrtota amele Bayramın. Meclîste kabili edilen lâvihalar Sırp-Bulgaı "nailim İt dilek la tın İsalının u ımı ilandır. HİKÂYELER Ben... Bende bitmişim! Kerîm Cavit Bey re akli saçlarına rağmen hUâ girrel adımdı. Uıun bir boytı. »ari - «ucadu vardı. CüILIlTuliairiılîS Limonda Mr kaza i..- .1 '\i1jm:i-.İ' hû- kapı açıldı Ayak sesi «kıyuldu Kerîm Cavit tir lir ayaca ( kalktı, Beyni saçlı ihtiyar bir l&mun hatları kibar vc sevimkadın iki ekni birden liydi. Mananın bağına gedmiş cahil-yordu. Kendisine bu mektup getirdiler. Zarın ««tündeki yarıyı tan akat kimdi? Onu hatır hy anı ı ordu. Daha fada düşünmedi zadı yırttı. Vukuat ?9 Vi;an I0Î1 Bir aile faciası ıir ürkek ....... .!..-!

ıgır aurette yaraladı «•ıhtltarVjr İki intiha. k'-flıln"isü Ustasiic knvırrj eden bir çırak kendini denize attı, bir bekçi d abanca ile kendini yaraladı Rr\dk (.» »ehrimiaaV rmc iki JBtfhan lenabbt ¦ rudi.esi ıi rnıii uu. Blı ...u, ıaimlen heri haVaİKtn Buy üfc ne w İdlerin l.ondrada Hint istiklâli İçin nümayîşlar nuk ametalinin j- -«ı rıı t:IiU Mayalımla bir tok li. Satiacıuııı aıaij rlerımn demi ve inam olan bu ka alnı. scvaıifiı. Ke ince dindi, çok h Lath Cavidın treukoj'imdeki koskJv-rtaın bahçesinde a aa ilerce dolaşmışlardı. Ne nefis geceydi: Kerhıındenin laflarından te-¦uadeo aarh«t udaci bir laoku geliyordu. Birdenbire, ay ışığında vgikıinÎD ağladığını bUıciınİslJ. Cavit hayret vc merakla sabelıûu surmuato. Ptnbc dudakh guı le: — Bu .i'.': bir daha cle yccmiyCcek diye ağlıyorum dr-nsiati-• Cavit hu ıtlak ve. kıvnk dudaklı nur... ıl;..;ı llIUD bîr fcpktU kapalroıstL.Cavit uıl-juuı.ırıiı i", ti-.'-. getedm anara syr danslardı Ne çok gö yaaı dökmüş. •C latnap vri.mı'.ı Btrdon bîre kalktı. "Bu gece pek âlâ giderim., dedi,. Acaba çok ihtiyarladı mı.. Brium 'm d ar ve ya daha • ihtiyarladı anı ? Blltun pir bunu dufündû, Şimdi. Fetbandc naaıldı. Ne tahaf şeydi. 25 sene sonra karaılaajaaak . İtina ila giyindi, tıraş oldu. Eskİ '".flitinin evinin yolunu tuttu.. Kendisini «yi dosenaais bir salona aldılar. Olurdu ve bebijı. m n- L. ¦¦ 1.1¦¦ im Seni ilk irmemin bayceanu kızıma göstermek iatenacdmı Fakat Vaadi sj »imdi taünabilırim-. İhtiyar kadsn hamli. ava| yavaşı asaaasya ffıttı ar lnWk hır acasV kırm Getsc ku srrhnery» kadar havadar..assdan knauacuaga ba»-ktakk«... Kapının arıldıyı duyuldu . anar* Uha tur etejtn tısertaa isslildı. Kerim Cavı! ...... kının elim akit. sonra annesine: — KUcUk Hanımeirııd. lamaraeı- hi/ ılı-ıl İlakİkatrn hrnırmek bu kadar alurdu. Eski ne-1'KıL kavbulaıı scvırifa tekrar sjOaarat- unuadaynU Bu iare \ mevdu aakiai gibi kurak-laaaak ica sVk ysk4 bar irru duydu. Rubaini kir saaiye bile ba ¦kı kananda* ¦ .u.«ı..ı l'.-nsoı olan hangisiydi, diyordu.. Gene kıı gevendik ediyor, soıııyor. otuıuyor, kalkıyor her hareketinde ...... ¦¦..¦ brnriy du. Kerim Ovll birdrnbiır içinde barak bir 1.. .1 .. duydu. Çakı na^fsUaını tamamen kendin t: brnnı n kılııu scvnsrk korkusu onu hemen j. ağa kalfitv '.iplinin f*ydi. (.kt. den fsyrasnka* fskrskı Ne kadar aarıydı fam— Sade nan mı aa— Kırspklan ini- gibi siıridmüf. yününe daha (azla bakamadı... — Kr i. I-. ı. .", bilmişim dive uıaklua haklı ¦¦ ¦ ı İkide erine uvfi» etıniye, ça-'leme(r ba&lamıç c.ı- ¦ r :: . • - ¦; .r. cııuumıLı neler İ hadise üryan ılılı r. i o.ııı/ bıı Viyana Suftrlmlı

Frmeni katoliklaı ılı yer.nden ı.cr.urj yur:ıaı Mutat hannn-re laktrfılnı SMihlaraBa fabrikaamda Ur baza Evvelki RJn Smbtar afi* elcko-rb labrlkauıdA btr kata oloıusnıt. Fabnla dlhlikıde öıı ına-ıaCumhunyeÇl Halk sütunu •¦- Sııa—SıSı tmıım ı... rı — Maal aısan t- sat' astta* •**•¦¦ aaaja «•• iıtaaıiana ¦¦aısJ Mm aaaasaa.1 k-k-syaa t.-- yukml ss Mı malı ¦ lalaak Tosm*rs4 |ıW„ 4,- Val-myor-nı Alk(.i.lnvt. tnapcııaı KoİTi^ran TJt M ¦ ı... - ı-ı rağmen IcVnu Mi millerdir. Taksim vsJn alnıı thlntr iiıennr bunların v. Iıııilııiııı imi ııııı vıUyrıcı ur aimıdıliları inljjılı'.-[nu'.m -mislsfdı Irtihal Hendeğe icıne simi getirildi Sabık şehzade BUrhanettln kviafM ı^azciduıiııdc ııLımdıı^ı.-na k*c, Abiriİban.rfın oftlj Bur-r.cttüı 75 milyon dolar (a vc bfc lucdıın bö$z-dnŞı mmi İmi umu h|- kilin He, öldudükteı: souıa cbır.-.-ndi kaloluc tevcih ederek mtjiamr IBnLİkaia ¦acı edilmekledir. Şair Eşrefin memleketinde Kırkağaç bugün çok harap bir vaziyettedir K;ı\ ıtıtlarivlc meşhur oları Kırkağaçta İmik bugün işi tütüncülüğe dökmüştür Kırkafiaçla yeni acılan Beladiya caddesi jiiid.ii aıakıc İt" tnMbstmı llılı lıııfcmatı Han H 'iııDMüramıtlır. I.U.İ.Mİ MM lıMfîııoırotr bllyUl; tıîılıı imlerce savanı nakfl ve ı^yaııı ftret menkme. lifti mılatr r*i ijtaberi ı^r aynen '»yıoaı. ulu .i. i.hk uımrn namı ı.^ı i im oı*f«n raM-riıta miksı U iı İMsıİP (Iiiki ılmı^ı - (-ı*b ,IUılı«._ lı*n» ben İVİL* t* .. ;ı,.„ .. . ,. -¦ -ı sair ı. f ¦ hem dr ramının en VI- naurk Ur haktnıı Indd o m (ıtlnjn ifnayVnl kaiUaıtolıa 3alr Efrsl İ|İ ılıyo ¦ :-r ır. . cumı' A trnku e:nus. n- ¦nı..-. ".-¦(¦.¦¦ myun Mr nknjftp I |j .-.ıl,-t-ii : .-c İrrnl ı.ı syf Flrr ¦ ¦ -ul ı (Ur uk ve »fvirvsijı I- tıariflnı (loÇm ıılnl.' -bu da ıl|- kvemlıirdnıU : ıı. tiIı-l .'lıidû tnartraMnl Fuhşa düşmüş kız Çocukîan koruyunuz " Cumhuriyet » in çocuk bakımı Öğütleri 1 ¦im.J( bîr ıcrmninetrı' yOk-sclttlgi ,-aınan hekim eatınnır. (¦BClci sdiıdıtıaıı aleşln allından en ae» ho.ıalıl (-k kı. ipıe. bıçak, il maka* fi m »eylerle uy nalın* 1 ; bi'-iili^î Nü(iJın yanıp İtU * iyavrular pek çnklur! " amfiBlı odada cocugu yalnır !' Çacatun afiına ve bernumn ' aık ıık bak. ya ak JataH andı !5 ran luaülür, beyaz lekeler |t «ürrUne* h*m« hekiiüc e*aıer 1 karnı afimin afirımad.ipm ; al çocuklarını kurtarmak Fuhşa düşmeye çocukları için ıslahhaneler yapmak lâzımdır vazifemizdir mütemayil kız Evvelce Halıcıogluntla bir müessese yapılmıslı, bu müessese parasızlık yüzünden kapanmıştır. evlelin vazifesidir Müınla. Fal* IIlIİII.hm.r Hanavtictral fibi hayrrtı ecraiyeikre »etıcde flffl tir para vererek m alumır - Si' evioiadv »cacık aalonunutda

dar vardıır» vr ranivenet edrnir. MuhUçlara.'hcmcİMİnc yırdım auanl bir vaılıc olmakla berat . ata edenlerin lIj.-dokları ve duyacakları manevi kar ve revkio de kıymetine payao ] yoktur__y Doğanları ölümden korumalı Dr. Re)«ll Gdhp nuı — maaMUı. inal—lı. a M» .ı .acının alsa» arlın il* ¦raano ıU» ¦¦ aalıo Oesnoı-, -a- M rnaamma* laiaaeal Çocukta ihsas ve hasasiyet Çoıuk. doCdutundan olr kw: sim ..uncu. amVOea ir.Mlan lâıat Ha mılaıı lı.Kiı.'ııııırıı irrcyü o-jiunan İlmi serlışe «Bre. ulusııir MmnU ıı-ıvııdıı n «Muklaıı roB|yorHiour.MBitnc yedi sikirle 12 yaş u evcntlar melrıcp (abuline kira bilir ne Bibi bir am edememişler ve bir lokma ekmek hoıabiimek mücadeleye arolm'Şlardır. Gürbüz çocuk müsabakasında kimler kazandı? Kur. em» «bi -iptida: t şvUer.ı.d- yat"nar ivahu Bi7ani.er.lere sıwr ... Fı , Ju pa. Ie. nıüat-t enleoti da uek volinin lıulalıııı Kadriyc H. Inhfclhalı O I inI(ı j -or..ı Dr. Osman Şeraiettin NloırnOeket hali .i."' ¦ '-ı Limanda Hantalıade Tayyar vapUlUn AYVALIK İZMIB POS'I \M TAYYa4R VAPURU 28 Nisan Hazar Türk Hava Mecn fi! Bir Mayın çarşamba ,ıK.-;ıını I MELEK' SlNEMASINıu } i ve GÜZEL HELEN | ?îî ( Truatı Heleoin kacmlraast ) m.Minim r:t., alacakları aksamdır. « Mü.ıu,„;ilurİ . "LEN .olunda... MAKİ A KüRDAf*' Mümessilleri: mrnm.as roiund.... levİs stonA Dekorları vc kostümleri SEKİZ .MİLYONA baliğ olan **; lf- bu im..ı.',anı filmin m iran ten i eşbur aabnc îti \LEKSV\DR KOBJDaNIN dır. m 3"™"""*"™"ıT"""""""w R ! y JOHN BAKİMOR - KONRAD VAİT İn *ab temsilleri |j 5 OnUmÜıdektçar»a-nbadan itibaren OPRR A D A ŞJ MELEK S İ H £ M A S1H 0 A İ"»»'*'' SİNEMASINDA KIRMIZI 6UL ':lı/aık'bışıiiik- millet liyalıo'iır.Os Najiı Hey teıruüFa/ ¦ HLORAİNS U.l : KEMANCI: ¦ ]]jı ¦ ~} .- lı...'i r-.;.ı skisini i ¦ ALHAMRADA 5 ıson i:\ikj ı RUS AŞKI Heyecanlı bir -k maceraa Rui ihtilali vc it i? kadınlarının fcrfakıriıklın ALIIAMRA da BAYRON LâYN Ferah sinemada Marki to aıycıca Dflmban Basu» ak -astım»: IS u KOSTOPULO re SrSKlDI efetdlIcTe

m'jricaat. TcL UCVOj&l Devlet demiryolları Islan bu] mubayaat korniş-» vonu riyasetinden: Seyrisefain lı S Ih'IM I l'US 1 \SI Emlâk ve eytam bankası Pazarlıkla -anlık emlâk ishalli 10 110 80 ın 90 '^Şchreıîîa^îeTî^jânîgrTj tut yahut üçer »ne müddetle ki'iya serileceklerdir. Mü'nyedc-Icr 8 mayii 929 c*r?ıınba süet V vİJtJAı-iılao Utcytnlerlo ogiln taaj U IC reva&rjn Mıdiirluplire mûıjcaa;'(i' Dalını kene ve jfüıel o İmik tr (erminin i t A A N N T T R R I 1 D 1 D ima K Duanı tu' halm/tı ıı cr. Aüİftd ı Tetir. çiL ,-,-"r.V . gv#cc. kvliı'int v'V.i 1 barvijelJvL ı*ı irak' kudretini IJÎKİD. DOKsA tin mükemmel ve lam ayarlı saattir. Dakika -u^na/. teminatlı \c ctıRikardo Lcvive biraderi hıınl-J Ilıma* hin • İt liri rina taıı denosn. VIGH Y HOTEl. DES I.İI.AS Mrthalara yakındır KluN i-rjıjfuıi. hu-rusl parkı ra tdnncı anıl rnuri'iı uer.ır. İler rejim IO âi 130 Irankür. ¦ - w oc ao: man Yaz Bulutu | Servet Zîja Beyin (Ocuk e lUMjekrl ¦ j-ınıij çıkıyor Altıncı Büyük \TAYYARE PÎYANGOS 4.üncü keşide: 11 Mayıstadır Büyük İkramiye: 45,000 Liradır Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir mUkâtat. Bu kesMeda cem'an: 3900 Numara YERLİ M At i «¦««¦MJ Yı.RKSIYL ırımırın yerli m ı -im İİbî İQ%ün tabı İslerini Cumhuriyet" Matbaası , na İM U. r..¦ M ll ¦¦¦ m«mr»ı»iiro vc eımüsvjefflfc etaursufttus UfeBnbUİ Ca*i3l«ü|İM £«1«SrffOiTI **T2t ¦•¦¦¦» bakteriyolog •¦«•¦ Dr. İHSAN SAMİ ¦ • Bakıeny(kıji lâhoratuvan ¦ Pek aam* kan raMıiau Z ¦ (Vm u—ıı loanîılıi t «¦tteryvTK a ! 'lUkaılı. ıl'ıi va ı.rtau tıı:ıııtlırı J £ ırgfeM, ıVı * s usna. I (»!¦. I ¦ -• İlli. • liabeu uımıi TıKfnı H Wl ] Satılık hane Cikfcfcı jceSye Kavımla c£lu M-utına' m.narjlı S ııtlalt htne MölUttif. Tjapfctlıı rfloekl Ulu H.J.I. Satılık hane :¦ k ı.'-r-.! 7 odalı I Taliplerin medtjr Durajrjj haneye ra

Tipoğraf JAKOBCS Yünlü vo ipekli I. ıı malları m m ille ıtiğiniı renge rı i'kalâde boyar. 32 muhtelif renkleri vardır. Koyu rrnkte kumaşlar arnı edilen her hangi bir renge tebd il1 için evvelâ ı I ¦'-.-o-ıı (nkobiHı) vamtaûlr kumaşın rrilini bütlln bütün; kaybettirmek f pek kolay ve her aileye elrrmdir. Her yerde ublır. GÜ/F.l. TATII.I.KK Pcie Varopan)ittirin buatnıl •¦"• ulan — ¦ ¦ ' ¦ ıııCp ulilo-FHANSA ZİYARETtfRİ Luan avırec. (i, a rai Londra M GÜNLÜK SEYAHAT Harf döküm ve tertip makineleri M r' ' ¦¦ '" rı hvıdıır. llemdukcr direr. )¦¦¦..¦. ucuzluk w . ¦ r ı ı ¦¦ eovuJıifdiı Hinierc euk nıuiLiıi:'cıt .ütamı yoktu'. Tek t( makine hnJjuu; hailler lenur. vc ayrı makine ur lumıl ip işi gCriıı. Rtr'ıV Tlpoğral (G. M. B. H) ¦ r! .i- ı . Kiıiın dünyada mc^lur Li ıi| rai muû /. Tiİrkiye için vekilim ıı j ji! L-cınbulâa Dcyurıı Um o-¦be taısnrata. ¦ Cumhuriyet Yurdu , mı v.khu-ıd:ı derhal Lıııloklar gönderilir vs ul.it iu lArım:- vrrilıı İlk Şapka tahrikatı txocweoc«!jcoo^cooc Japon panaaulan, fou \x ır florlar her yerden ttCOLt -anlır llışudar. venler . panama, fötr melon U^arnı imalireanl fkl S Hudllt VC SanUİCl" Sl hhât .jl'ükıerî ¦evindiıml)k*rJiı. B« zlyj-rci vc luPlflerlnder dolayı lıirlik ir vni mımııreıneıİ anını ancylerlra etendim. Bir Üâç laboratuvannda calq-kaa bir HANIM KIZ aranıyor. Babctknpı İlacı hekir ııkiıiııda M n rc/.a deıımuıta miirıcut uhıc eder. Kucdela meşin, ve a-taı Inbrtka 'iaana ¦ .ı ' 'rr-KıtoUs ZûUiuıui! (Havak s) ı.ıaıı lOT.K II!5 \ brael Ar. LUiJUIlllSt'nıirn : umum mu idürlüğünden: Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem Karacabey Hara» Km mı: Ja vatfr-I ilin Dİ dimin »nat kısmı, ıı yegahtan: ".enüe iküıi mi ne vaıdır bl;ınem ' ııiıtruıiîLiıı \ I f 'I ¦H ru B mıınmiıııı nam laltazi şarkılar in fİ9 tarihimle diirt ttît tlmühaheri verfl-ıı ı elimdi m. Belsoğukluğu, frengi olanlarm nazan dikkatine Dr. Horhoroni f ramin cn mn amtBe \a1 almA «*: vı ıaU hrlvaıthlLiı. ."r»n;. Allın yıldız mensucat' Sİ idare riyasetinden: irk anonim şirketi mecRuznamei müzakerat Doktor Taşcıyan FVB vhtyabrafan aacra ı .e 71 ¦arar, tn.m'arfl. frnaafi af/av tjsekrle heiK-aklra(a ahar jılr vc «aan m lâftık. drLârrLV Varı «en *c ledavİH '.ıo" -iır-lt ifnir nvla M-* Haydar Krl'at Hcvm Mira* m,..!.:,ii Kr lııa \« Hakta- iki BÜrthır lanunı jcıkl Bkı Uavl tflMpİBBeM MAMA Dr. Hakkı Şînasi rıvı* vt .-m -. Ic.lılf :n vcrUrirr vcaî ara ı'iholıı ve mer¦unııı I.iıtıl. (nlIVıln

HAFTADA 2 LİKA TAKSİTİ.K Mtı ay vade ile BeaUcl (irıımoliHi Saat FkcMobl li'tiei Vesaire Mit-.: Ulıııi'Uİ Ponolı:rr.e ı- ı . ¦ c-kl /.|.rv. rmfcvfT fir Mekik yi I Karer ItL 41+r ait. Karacabey harası müdürlüeünden: »*W|1,i inant l? Kl.aııın imşn ılısD Makinist arayanlara '. ı|.. lııılıb . -.Irrıl. : ¦¦ ı vc mataarluinıV vı vale ır^EJuutınıla bul IıUnhalaı*mn(.mrdc Itijjrn-iaûıl olval cıhjrım. İş any eruı bunbul Ka'ımnata nüyilk cibii yanında ıımıl? 'ıııuı abulinde kahve:! berber TıAJrdıElı H malinin ve Mnnıı Talar . lı . "i. TTı. ı r -. - . ıı. . ŞirketihayriyC i(in turumu olan balâde ecnaa ebadı muharrer kcıcateyi itaya talip olanla r kapalı sarfla 15 ma-ıs 929 tarihine müıadit çerşamba ifünû akşamına kadar idarei merkOre mubayaal mOdlİriyctioC mîiracaatları. HIIİIYAT ve T E R B I V I-; Adalar Sulh Mahkemelinden. Veresesi nr.ı-ımU ukdmi mum-kur. rrimadıı^rdıa bılmU/aycde tu-ruhluna karar veri'cn mütevefli e Akdam Kal in a uhtaüııie yaalı I leybeliadada bmeipjşj cadoettn-de fil» pj-.ı. ı hane mtıa n ihalvı e«th\-esl icra kıırvmnk rami] üzeri i»' 11 E V 1 ûraeaat mabali : T M A T S I ı l.ıtıl. alışıp ll. marndan ihnrel falı hanenin yedi 1 kiler t »ptevarıe ¦ıl -. .I-H1,1 itti II.( istanbul Günırükler idürlüğünden: ılıalaza İtinan ıım oı rj bir hahı^IU1IH .l| .ıııb yjal dar. Altı iıı 11 kime | Mfc vc anak ¦ tıycn erin yuzde mı pey al birlik stat e 2S raııy üıı uıUrs ÜİD olunur. Zıvl - Samarra «ııhrsitıdın Mıilı-hii ustası aranıyor Otomobilciler ALTI silindirli Şevroleyi musîrren talep ediyorlar Sabırsız olduğu kadar heyecan gösteren müşteriler, teşhir edecekleri otomobilleri salın almak acentelerini tazyik ediyorlar. Bütün siparişatım yerine getirmek İçin fabrikalar gece gunrillf çalışıyorlar. Yeni kapış tulumbası kondcaktoYlerln taaccübü nü mucip olmaktadır. Teknislyen amatörler altı silindirli sevrole mo-türl'nU 'elkik ve muayene İçin saatlerce v akit geçirmektedir — Sana hayret ediyorum!.. Oyle açık nastl rahal yatıyorsun? — Elbetlc kardeşim, sende benim gibi Fiİda kullanmış olsan, belki daha serbest yalardın. Sinek, Tahtakurusu, Güve, Pire Şişesi 50 - Tenekesi 75 ve pompası 75 kuruştur... VUHkAŞINA l)|KK\l... HASAM ECZA DKPOSt - ¦ mitilin.....mm\mm\\\m\%^.......¦¦¦¦¦ıı.....ı m.......mı um III Kırklarelirtde İlk Bahar At Yarışları

10 Mayıs 929 cuma EKSELSiYOR RfJyük clin-L fabrikası taralında» lııkdim olunacıklır. Mt^Mchnp (tilı'dimizl j«ffivcckn lıiv- (,îr ır .lııyuuı biuur#«ılnifc llevı-loiHİik-rflf gOctiUâra ıııalu-ıı* -. ıcııJa "¦ 11,ım .ı. ¦_ ı: tını-'-ıtlı dn*nra Her renkte itibarca Çocuklara malısın ayet münlehap ÇegiÛVrde dayanıklı koj-tüıuler ülçu üzerine ısmarlama İçin hususi daire Aylık ve haftalık taksitlerle * muamele yapılır. *JakkUJI I^MırtVtTÂrÛSrSSE rIndk bOyOk hükAfat vf aı.tın madalya ihraz eden maruf İDEAL KONShRVAL ARINI lltrıe:. bilubsna re* eder. Mthur dulBE Zerlerin tıkıp red*) diI ıııer* ramı Imalkn. halı a (attı ınTihabyi"! w«v- -w. mum Mİ.KKMMkl. SllİHİ1 il.- ı-r (acrtttıi bött l* navUtakıatı. bu aahrl Libiuj b*kliift'.t luatızilııoja Isılufuf. , o ese» Hareket hasebilc *-»«— 8 MOBİLYELER İPEK UCUZ 3 satılıyor STİI.YAİNO \ V N \ K i l biiviık mıılHİ\c fnhrıkısı O '| Salon, yemek vc yatak oda- jj lan lakından, karyolalar tl CflB i MAYISTA AÇİLİYOR Emlâk ve Eytam Bankasından: Satılık Cavın* Otu ¦ Burıanın Yejil ovalaıma haklın ınuble«eıu s alo uları, ala- M J turka vc alafranga banyolar zlnaşı var. Eşyalını yeni J E ve lamaru, bir bahçe içinde. ÇEKİROEPALAS OTELİ mm vuunaa makim İsliyoruz tep münakaşası hakikî Her Cvdt bir mücevher . ....-------.....--J el«H . ıj.ll.-LIIIJ i bir şöhreti haîr Klarfcld Alpaka Bıçak 1 çalul vr kasık sofrj Ukımdır. KLARFELDj }\ aka. dayarukJıgı vc parlaklığı itibari-Ie giimü$ (akımları yerine kaim olur. tel elleri her sofra İçin bir linettir. Türkiye için cn dipuMtvrlcri: J. Şpringcr ve v. Amoo H asırcılarda Medina han No 2-4 Di. VİKTOR HGDARA | I â C-5k ¦* (vfreıtci bastalaUaj j.-ı üglcdcıı sonra kabul ede g£" TİOÜ 'Okatl No 11 Tet cyodlu a Mcs'ula Müdür; MAsflh cr.„.;;c. :;Efjr; -- n 1737 FAİIfiRTESİ 2S Nisan 1929 İdare hailesi: Düyunun muııılvc karıınJu daire i mahsusa telgral : ktanbul t.umhuriıeı-I'osla kutusu: V 246 Telefon: KTtSt.* Z Cumhuriyet -.11' m \ S A Iİ A H I. A KI ÇIKAR. SİYASİ l ı H K G A / h T K $ I AÜONE ŞKHAİri HOoDEr! Ttlrkle için Hariç leln Senefl*! 14011 Kr. 2700 Kr. fl aylısı 7f»« Kr 1 r. ¦3 aylığı 400 Kr W» Kr. Nüshası h^r yerde 5 KURUŞTUR Effganistandaki Heyeti Askeriyemiz Tahdidi Efganîstandan gelen Ekmek 2kuruş

Kâzım Pş. nın beyanatı Kâzını Paşa: " Kralın teceddüt hareketleri gün geçtikçe ileriliyecektir „ diyor teslihat Dün Avdet Etti Haftasının '"ı MOSSI r ... ¦ .... übık ılka PM...--ramını KoJlcı. mn ¦klemunu „ı. , .,. , , tahdidi Kowı.mr 011 , amerısava kanı o.u.t.ı-i: t,., ii-iî.iO umandan hmtıi'iartjll ¦¦.-¦¦ı-'ı leallrıala d«ı; puaar.âc lıl'iı.'.un £ıII derin nl'jaıı dalgala ı da asıp ctmuıtur. İl" Kin 'alMMi iNBbac 31 tu* •airm«ıı bnemlen nsskj dMIMlı asP fotot c,«V, üc lûtbuur. at;,,,.,... ... MÜSABAKASI Efganistar gîden heyeti .. İreri ye mû reisi Kfiom Pasa . dün sabah saal 8 de Rus ban-dt ralı "Çiçerin., vapuru İle Ode-sadan limanımı¦y K. '.1 Bev Hasan Bey indeki zabitgeınnsiernı. Kazım Paşa ilin sabab Galata rıhtımında refikası ve ailesi erkanı Ba bir eek ahibbası. a bit an ve maruf ban sevat tarafından karşılanmıştır. Moskovadan Odesa tariki Ut schrimiıe gelen KMam Pasa bu,•„11 istirahat edecek ve bu ak sam Ankaraya faareket edecektir. Kânm Paşa dün kendisi ile gorUyen bir muharririmize su iıabatı vermiştir "— Bit disamn dokuzuncu 5iir.11 Kabilden çıktık. Tayyare de E ig-mî ilanın şimalinde bu -luna TermİrV çeldik. Oradan Tajkent ve UoMcovaya muvasalat ettik. Pek yorucu olan bu sey ahatten sonra Moskova da bira» İstirahat edebildik. keddlıfnl lstikn.il edenlerle gorılsiirhen i Heyete dahil bulunan labrfaı j ile aileleri daha evvel lıUnbulaSelmitlcıdl I Efganîstandan bir ay kadar ¦ l ,.ıt.tı^ıııııj cihetle oradaki yeni n vasiyetten mahî-maHar değilim. Ben orudan hareket tllı^im zaman Habibnllah Kabilde İdi vc Amamıllah hanın Kabil tilerin e yürüdüğü söyleniyordu. Sou »manda umumiyelle Ef-.'iıi'-' •!!¦ ¦ variyetin salabayte -¦-'' " orum. Kiralın teceddüt fikirlerinin gfln geçlİkçe ilerJiyccegi muhakkak addedilmektedir... Yedi başlı ejderha Halkın et ihtiyacını burnundan getiren şirket .(lapla.-? ut-, Hu resim ala müteallik rararın» kuvvetli bir lı Şirketini İstanbul un et biralı vazi inde olan Katanlar Şirket û'e gönderdiği iıahna ıısaca {unlan da * 1 -300,000 lira ¦.,„,,,., ti i Işlori alin* almış ve halkın taals almlf olan Kanaplar 1 almeMMIr ancak 1 .25 kadar bir bir tevzi .-.I. I.,l,....-u.- .. Evveli, kaydedelim ki, rirketir vrmayesi geçen senenin ağın-tonuna kadar 200,000 lira idi. Şirket buna mukabil 25 kir elde 1 bunu gdste-nayesinî be» rdıbtan sonra 23 kSı ¦öagn y«BraBK Omni' Mahmut YesarLjin son eseri Pek yakında neşre başhyacağız daha inebilir İstanbul meb'uslan bu mesele île ciddî surette meşgul olmıya başladılar BOhrimiı mız İslanbu mea'elcsir duklan yi Aankarad tanbul mr ¦Oloslnl latklk İçin 9 galon meb'uslorı-*an ııuseyln b. mrb'uslaruun ekmek i tetkik Çimekte ol-ızılmıstı. Bu hususta, »n şehrimize geleni*-b'nsu Kava alı Hüse-B. yıo B. Ic ;;-.n'.t.l, HOseyi bize su izahatta buîundu : — " Istanbolda bulunmakla» bilistifade ekmek mts'ebaini yatından tertofc ediyorum. fîii tefti .n ekmek meselesine ait Mar.yalım takip ediyorum. Onlaı ekmeğin ucuzlaması İmkânından b ht e diy o rl ar. Bu ıtesriyala göre, ben de elmegüı ucuzlaması mOmküıı olacağı mütal Basındayım.

Esasen. Emanet • 1 itiminn da Söyledikleri eyiee tetkik edİ Baha Saka e bu adam! Bugün çocuklar tarafından veda müsameresi verilecek Dün ocakta bîr konferans verildi, yavrular bir çocuk kulübü tesisine karar verdiler Bir ecnebi mecmuası mürteci 1 asilerinin reisi Baha Sakanın resmini elde ederek nes-retmistir. Cahil, ûmmi bir adam an Baha Saka etrafına t op -nan ayni ayarda adamların arasında görülmekledir. 3ugl)n vazlfelorl bilecek olan ve bir halta müddetle ocı.ı muvaffakiyeti o Idara aylly on heyeti (dare lîp Hakkı B. bıı koofcran§ıııda çoıufun ckemmlyelinden ıcmcm-lekrıın bin idnaıte mubafnza edi atlıca servetle» r.n m en n m......... o İd uf un dan ¦¦ loara 1 ¦¦¦ ¦ ' Bakım bv*. , apıiırm -¦ n ııı mullak "ı- Ibd-'.1. uldaGıiDu —, ¦ "-l-ıkı.ııl.r.ıı-ııı -'ıj. -ı.ıı.l..11 lOHU -ili.' İdmana. mııliKPolis mütehassısı tetkikat yapıyor Mtıtohaasıa M. Cdmon Şehrimİfde buhınan polis raOtebasMSi M. Edaaond Hay-denfeld dün pollı müdiriyetine gelerek üç be islerini tetkik etmlıtlr. ıiıii.mi çncuk halra'imn non , jııim] .r. 11. , de (uydalı bir - r. , 1. feeH. doha labohlan Ttrk uçağını doldurmağa batlıyan aanrletc sergideki eşya ır kıymetli ISıbalar hakkında basl nıınlar Haleden *onra lalOada lopla-uan halka lir. Galip Hakkı O. tara-fından bir konlargn» ve rtldl. OaGüzellik Müsabakamız Kuponları şimdi göndermeyiniz; biz istediğimiz zaman göndereceksiniz! Bugün Acile Hikmet Hanımın resmini derce diyoruz. LOllen dikk-ıilo Okuyunuz! Bazı karilerimiz resim kabulü müddetinin İn' ¦inini müsabakanın hitamı addederek R kuponların iler vc gönderiyorlar. Müsabakamı/ bitme mittir. Elimizde daha bir hayli resim vardır. O nlan da kamilen ne yettikten sonra kuponla- bungl tarihte göndereceğinizi ilan rdeeC Bİz. Bin«, a Hikmet Hanım erin re simle riylc beraber •A Sim 1031 Milyona ZAHAgÖF^ '»"—¦ «Sa-e» — M ¦W; «.hazf*» trrıS '? Kıral Konstantlni atlnâdân ihraç tçin venizelot. Zah«rotun şeytanetti*. freneanın sem tından latHada erb Bu entrikalarda frarteemn en sadık raportörü gen* zaharoffu. fakat bu menfaat rahibi neticeden mumuun olmadı. ciinkli: - Ab n d da az para ll» iş yapılmaz f . ı'.itH hnkıımilı !¦¦ ınuvBİf.ı-' v • ut*. İn. Fmn-.irl.im hu llfc kîı 't-izlİ£İ UitıaıULi ¦ Imiim.i ' Banlar muit evliyurdu. hrrrriLJf****» allerlrerk «* ı f .MM X rl çağırır vr vrrine iv.u-i pr*» 1 Frulııu karleiye ıı./ııı Vrııİurlminn aldırı İm ıiMİüınutlau /'.ıı . I ı ı nıının 1 ¦ m-a lııikûrnrtiııiıı rlı* Liraılı&ı /¦• Irıı İm MİL Maıılııu.1 11. Hı ivall para vı-rtnrk ınra narın Vmİztlo-a püaıtrr.lişi tvmmÂm kral km-ienlinüt Vu-mni.lauıe drtkfilrrcr ınttsad-•lak !,,...:. ra fren»* nftk-ını-iın,,, a Mu -"I bir ı-lakroz «irmek -m-. .ı!. muavin lir bulunma mıi»tr-kiımınr bir hnrrfcrt ¦ ı¦ . .¦ ı ., ¦JHiııı beyazı rv l.uıu-lir. vı. ıtri t an bu cevabı vermekle İM'rnlırr Y n-irrlm-mı (umu vuru-mı levn'i-iitıüfili uıi-ler f Şehir ve Memleket haberleri i |ııi)C4iıılıi b-lrriıtdr rilrılmlıiTt İrerlilir-iıi' İlinin 1 ıvhdifi ılıı bir .m .i. İn-. pav! ılıl .. ..I. ı ,ı I .km vuku bulan bu ı.lı-.Mııl sıtr lıııM i. İlimli-

)un..tdStazHİa kuvvetli Ur rrn ı 'iı irııı.ıı rlnwz. Imkmrmtn Wm-r—ı \*»a\ı-t /afearufa ssuarerenl ılıll.ı. \antf /.ılıami ıın.uıu \uiiai. MİrrivanV ılılal .hılrtlr-ri ılının -1 ıı ııi ru makim «Har mırlmırali ı. ııııi-t.hn"t-ı itil. Zahnrol ıı/ıııı bîr ı i|iııi lı.ıı.ırlar ti* lı hmıui muinim İn mu İlâve rdı-r. /eluirol \ıin !¦ g.a*rt liıMi vr arür*Mi- mukabil liıi|p.ı. lıarrkrlle lıııtuııııı :¦ 111ıı ı.ını ..mı.mı e.Iitii-ııblıiKiııııı. -.akıl km ı İllim sandal kıl i •üretir ı ııı»ı Iı6-künıriİMi lıtvau rılrrKıat Kı'ntttmİİn-"ı ılıl ı Bn "irada Ylin-ıd* -ivu-rli ılı. hilııruîıı . jn.rll ,m l uaaaVI. -...-İU-. Ilakri devirlimle bu •alta olarak har ıh- -ırıiııı.-m, ¦oıl drmnli' ıhı -ılrn Vr» utaeloı Ur Yunan ikimi kralı Kını-l ııırıınn ıı ı- ı lı ini lıalılr Aliuadakl Km usu -cl irine ISO.OOO frank -^Mujrr iliğini vr bu uariliun X rııîarlu-.ı ııııır.jhrrrl irin trrilrriesinı haber v.rmi«tir. vı. Rl iı .11 «I. . I Lı : m. n.ıı... .¦¦.ınh-nliktrOl -oııra /aharofu ın-zrHne eajırlır. II.....«Üiııı m ıU n 1915 • ı Ul-I V" lıı ıı !• -1.İUİ ı - I- ııınlir. r'rnııaa harici er ı tanrı Ali-n.nl.1 Yretaa-Ao-- tir frran-ıc tfti-ımı» \ ıııımıı^-ııı lilltr-l ı Irlııı-ılı.i li.il ılı- ¦ ı-lırrıı hurin* -ıırukleuırk İÇİII ııır-ru rrî-i InıLıiıııı imi ılcvinnek .ı,ılmı bulunu*»rrİH. Hu «rı- ııuk-adilr haıı t.ılıkl-rı Irrtî /uburuf ilr ı-drr. Vreti-crtn* purUıınıılo n.ım uendıya ¦jorufüiiu.lür. Harem lâv i hası vr af ııııı.ıllİıııUrr Maarif Emininin beyanatı Barem kanunu Idaıei hunnai-ysden oida*) alan mıtal(inilere ,-ıı..ı aeaildir İvtaabul ilk mektep mudur ea aauelkaaiVraaia, trn nvaaa Lî(ıhauada kaklanr.ın lrm*n cdil aaedtiMai muan dikkate alarak MaaM' Wt.il, ı endindc taacb-biıjle buiuıımaıta karar verdik lerini yaımıttlk Dun M.uril Fmini Hfheet B. bir muhırriri-mitin '.mil ¦ "». bıı huBUBta -fu ıtubalı vr-miatir; "— Burçtu Kanunu. İdarci h'-u-..,. ıl -...... alaıı muallimlere değildir. ilk Mektep muallim!' m m - ,1luakca oldukları muBtaa(aaalU.-ı baoka ktiracnuııiınıuı ap--Ucak kıdem raealan leoaia edil-na v« bütcalvrde be i inal an ıhh.a etoaek aurcIHC Vlrriı-' L—u—lııtc kabul «e »..idik ı-ıli'nca aleyh bu hu-tınla maVânyc mahal kalmaını«-br. Orta mrklap mu ali ünler inin Irrfileri irin de Maarif Vekaletince bir kanun lAyih ası ha-n rl anmakta dır. Bu layihada inin rhM-riyrtı alr«hiıulr lıuI ¦ I İHİIİJJ.....İlli ı' I 1 ıı ıı ı, .11 1 1 İl ¦ : in ı-k.ıF (dilbr. Hııraılelc uıcy-ıljıım.l m I,.!. n*k ilinek ritmi i «aa Vruuurb» ilahî Hr vauerak kral kuınUnliı* V una mı lanın hart-•¦ine ılınııı kat i karo reâr. Krad tlrrkmd, Tmıb uMİ-tauıu barkr _¦ m ı¦ . . ı. uı krei kmuUnlıııia V unaemaand.ıiı . ıkanlııu--indin lu-kj ımır-ır hlr eare ;iırıllı ı|ı;ılı | .ı hll ııı.L-.nlını kllıırtlrn f ılr tıkaı nı.ık hin lir ¦_'iln planlar ıliı-ıııııİHirMnıı l'a-ri-ltki Yıınnn •«l rMiyı- ua /.in M. Ilrıı ııi ¦ l'ilılı nıı-lıı Rll .ı ı ıı.li • Ilı lı III.ıiıvı-'ı '.ıı. -mı İ-iıı1ı/..H' (ylrıubtur. YBNAMSTASUA Al PAKA İLE İ$4:ÖM IMEZ 1 ı-il /.ıluırııl lı ııı.ı lurı m»../irinin -neJrriııı -.uuna kadar deVkailr dinlrr *r Atınıua rcİEİ bûkûuHlı ılı tînıırk irin anlı olur. I jLîtı /aharnf. fransa hiikû-ııi' tının Vrııinrlu- la-avvurnlı-

ııı ' ''¦!. N ı I.l ı.l. rık-ııırk n ııi ınııjı.n.lı uakll ¦¦[.ır.ık İ.ÜI.IHIII Iraaık ,.....I. um- olduğunu egbatsdkJİ uman hiddet vr ı-ı 11 ılınıl. ıı alı-* L • lir. Çüııkii Zakarul V ıııı.ııı¦•tanda l.rr banı/i bir rıııalı ı-tihal İrin paraya hrnı dr jırk ru . ılı..ıı lı,. Bunun irin /.«liirnl «¦auh-rılnı faraşı )ıv ar : ı I - . ı « r hlr kir ıı r hm fr*tık İh- hlr i.|..|. . ratfını -"»vh-ıııtjlir. IMabadı varl ı n.ııı usulü aaı -¦klan müracaat -makamı aidine — Nezaretiniz ulunda içtima etmekte bulutlan Komisyonun ıstiıroillt ve mesaisi bakkmda m alumat verir misiniz?, — Ankara, Kursa. İstanbul, Kastamonu. Konya san'at mektepleri için külliyetli miktarda l evazımı Halın bu mekteplerin bu ihtiyaçları temin edilecektir. Bu maksatla gerek Belcikada iı cel-bedilen lautoliMsıslar, gezek r-vaiı sasneden müteşekkil bir komisyon toplanmakta v e bu ... ¦ ..-un mubayaanın intaç etmeğe çalı s/makl acar.,, ak bulut tr I im. ¦ ¦ ' ¦ ı •arlı luııı «.di I .ırlkı ]{ûı(kil muallimler ¦ i nrnınci.ı miis mcs'elesı hakkımda tetcbbüaotta bulunmak üzer a gönderilecek diğer raurabiulsı tayin etmek üzere intihap edilen komite dtln ilk i eti maun Birlik blnasmda ikdctnııjtir. linrm lâyihası J .I ayniyle İlk mektep hu.atarının maafla-rmja hasıl obn rusbetsiıUİfi , majrJ Vekaletinin esasen dupia vü nazara dikkat o almış olduğunu ^""k" ı.- ı.u.l-.l.ı :l.Cı ı.l.l:niyetİE â^mıen lujalbıuler; Le--ı-1.'.i-1Hj bulunmaktan vc Ankaraya murahhas izamından !¦ ı ctuuatctdir. lil haılBİıklar mıkroplarnı tuk «alımına maıt.4''1-r: ı::ıv:r Küçük ocaktılar Huluhll ve ço "İBİır T ark Ocsos kaMal.» İdare .lO^eH Ha etfar au ve bun «it-Irplvnlıa |*lrn kll^Uk eı ur a kil sular - Tur* «icatçılar «IDM .. nı'ıı u,kıH •analerıaı IraMI -ırm-1 ı.'ı rc »ir Hoerre 1. .¦¦,„,.. ,1, - . Bdtftaaaaaı ¦ . ¦•ecroyc m»ıurlaûie maJaıM | ırlılHıM orkd«C«k MM ¦¦ra.aa.a-. coHt™« .a*.— Mera. keecraye v.uiı-1 ı.»ııi eıen|»f. a-ı ek İM .ımebbivrtle taıvt* aeMSfDr. Be -mı'i- "—ma Mamın kazır ¦ uuf 11 halde aırrakarııa davam edbnrtf vc Hu Ifle nıcyııM etmek ie Inıllıap vılilmiflir. '.............' imin .1 ı-lıı 111. -. . 1 .. H.. iklael - .¦ -i,,... . Kemal B. , KSIptlılr Nahldt M . Heh.niplir.ne »ckhil kir kiıapane apınnklır. Bir meemnk nrrr ile laıavver edilmekledir. Hitabet* ııcı krmaariıh ılıtılan da anılacak Ur. hnlUp aıaıınıı. yoaı maa'aMu lararcıH mHıi.gU» mmttn Ok «a*, aetieea* aıaaas M ile U aa arelanede aMnalan kabul e«u-dp laiıbap lOace met ek kat Keeure uiıabUıana Mbaatak wm IScape i.ıaııııııı «« t ...e. M fl.ır. lalııveeı nee . .1. ... . Bun." bir — Ocuk kakOUM «ene eUm M cim | Icpabeyı •¦i' 1 .-.n--- .no* lanUv iaralınJaa zevali SU|«. uım ve 'Katlılara Hlr matamerc vrnlvcck ve »ir hasee-hk taaliyılen .. - ...ir 1 . ba¦ .m. imnı nah ¦ ¦ ¦ . ı.ı-ıdır. bj;.ııulmıTrr. Uo-üsntan esltsun l^ıfnC idenin ÇıılI'f.ı sevkoulcötl; l. . 1. C-.cn . H..I1 1 ¦ m. 1 .1-^1 ¦ - ¦ ¦ - . 1 ' .1 -11: 1 İl" I ¦ ' ¦ _B*U m© ölendir? Akıntıya ktlrek çekmekmlş I Canımız yanıyor da dun gene "'•j-ı pahalılCım knno'U)ıırdnk. Hiziaı ıncthur Vnrlan Clendi hır

sdfihlikar ile esatfa mücadele emanet ninayat karar verdi MUcaıleiayo bapla el olmak u luro lıjy-ftr i /.ıııı.y.dm, bafJ ana çaktır . . 1 rım-ın. lı nlhayvl hey al pahak!ı£ı 10 ihtikar ile emli uuette mlteadtle eluııjt karar vernuatar. Be adlcadele eeeel a 1.1 1 1.M ınivı- ile yapdacak-tır, I" ı' U..1 un basında et bulunmakladır. Emanet eıkıdco •Id fln çene bu •Otodc-mbod iklmadi ¦ -m-.I—.m- urafta-ndır. Bunun in t m a net doğrudan doğruya ticareti yaparak rekabet edecektir, Bu is ¦ Uı rllıır volininiz nıuae, paııa-lılıi|in ulu eaı yükler der. bir e»rin 1 mantı eıaavinl p-Kolılıc' ncOcp. tekir nulubnee a.al-«in ıc tlcercı crhabıeu (n|al-hsm He—anardlr. ktr »e»"* I «arel 04mu reni -»er ksagl »ir ni:ıı lazte temcise elde rHta Mıı al ak adar ermez. —I— da bel—ar. Mr şceuaeU Bar. lae İki İç *k-rarh .,ı.ı.r da beaaaa ,.»(pıcri arauınlmeK artsk a ıthırJı bayat' nişim* sin »abseneb. ^ahalılAla mUcadde İÇkS *«*riı illa Memat, akmaya kürek velmcK Blbıdl» - - dedi. Sustuk. doğru söze na denir? İîsküılar- HaydarJ paşa tramvayı Bir Alman sirkeli yapacak Hatlın Ingasıııa başlanmak ün-reJiı . Bu hatta tramvay eylülde l^tiyeceh IMUdar ırumıaı nııı Sılıo Rusya İhracattı ".lreıiii- BU- sirke dtlsiinüiı ı^-Curr.hurıvct '..) fırıırıı-l İS Hlıın II» £(IXgÜırtllt*l .'it'.l'ılk ViJ rtan-les bvatooırhftrlpı 6ıi4jar.ası hakkındaki nr^nyata temas ederek atideki beyanatta bu : un nııı ¦ lıu "—Garbın büyük mcrkerlerinde, iı.ıı,.! [¦ ıl. lılı'. ı.ı '. ¦ ııemsnelleri filen ıııüıadrle eder. -ehıcman«tkrl. meıclâ et mi pahalı, derhal bîr kaç kasap ujkka ptyaaavm bre. Hıvancı zaruri yeden boaka bir n-adde ûacriade îbbklr mı yapdıyoe? b Relrdıyeler . ıbtı, at d armdaki o maddedea bir miktarını piyasaya (ıkanr. kcadi vcsaıtlle tattırır, fıatı kırar. Ista a da , ^cburoaıı^Ünın bayat pahalılığı ile bılfld mücadelesi, bu ¦.. 1.ııik t.ul.lı olur. Nel nMaiHay-dar B. ramanında umuru iktisadiye ı- - - .ı.ıiı vücuda getiril-ıııi) buna sermaye tah H-iûis re bu tesk-Uhn ar bir Ticaret Odaıı her ay h.ı .-Oda tarafından bayat pahalılığını vûılcrir mus.iıler nesrrtme-v;ı r. Pelin mUdUrtl. mer-kaz me-murlarına talimat vardi Sun -.;.iMİ,ı-ıiı ı-.ı.'i 1 • :. mer-kellerinde dayıl. had itelerinin le-vali elmcsi, ve mU mumlIlce Edirne polıı mudil Zelzele Evvelli gece, nece yamıadan IS dBklka SOiııa - İ!'ın.i/ılv ¦¦ '-'.ı bir zelzele olmııjınr. Ruıataııuıîo "İMnogrulı kuru!-nd; ¦ ıı .i-« zctzeleni katili ..la ¦¦ , ¦ Oahlll: Tevfik Rusıo II. Roma ti- Kıral larakiRdon kulıul edilmiştir. M. Muaelinl ile vaki olan ıııun hîr iiiu.ji.ui iki -'ickcıi aia-kadar eden mes'clekr elıafıada lı..ıııııi.ır oldlklari ...-111.1111^111. § Csktldar-Haydarpaşa ııamva; lıatımın locası bir Alman ^rupuna İhale edildi. Tramvay eylülde -S l'oiı- .1İ.1; 1 i'.iii. 11 senitde ruamı caçîl yapacakur.

% Ilımı' timini Kchcet H. bereni kanununun ınjlın'chet lıuse-slyeıien m not alanlara samB at madığını ve ilk mektepler muallimlerinin m a o» vc kıdem zamlan hakkında vilayet butçeterint si-nal \ az t ili İdisin i .1:.; cm i »tir. $ kusyaya ll.r iahisar pireliyle Mr -ıru. 1. devri .vvur edilmekledir. Ş Tarik hedclinl bedceen İU edeceklerin ¦... ..ni.„ «DDUndco in.,im 1 Kanlıca - Beykoz yolla rında bafl anaç aktır. § l-1 ¦ , mUUUrly aılodeki tbıarl tetkiki venail knmiııyonları, lagıe-dllmlsllr. § Hj;ani«ı»ndam heyeti Biberiyemiz refsl Kazım Faaı dBn Isıae-bula Keldi. Klzım tteani*landa receddut harekede rlnla Ileıllcyeceelnl söylüyor. Harici: Tahdidi tcUltıaı koalcrauında I deılellvr muallim Ikıijal kuv-nıİMi.nd.' bir ttıruı 5arlı naz eme kirdirler. Simdi de mec* Mırt astcrtlk ¦ - .1 un ıı.-. Ileouoa dair olan ;io tekinin in mtzakcre:İ1. 'U-.l.l'lITlIJIi: S Bir mayıs amele bayramı raanasrbdile Avrupama ekser yerlerinde komânivlKrln namaylf yapmatı mcnedilmöjılir. iskanda İhzari tetkiki «eeoih hamlaya al eri leteedildl lUaal . V ıkabeındra 1 Jileti (onrdea bu uaalast nstaraı ViHnrieh Li ı*zu. uı. İt ilin kanat ibud ;ıfcıu Pik ı ınKal aa ıritı afeMsarlan rs^reahp r«â-elze Tjp, 1 trp t tedatl '¦ 1 'ratı sserlan daayalareı ır ur narda bv«f 1 liKrıdı ir ika Ma huv tmmat nrem'.— iı-.ı- t- ıı-eMtı dssaV htını nık -nglı roal ılcnıı • eak tıikunılat mobadıl, (avn muho t raOiu-o ve kınaaadclsfsn LıkM b 'ıl-lmyı ıkıııdıle«kiiı kanuni u.adut -.ırtuıdd ulu, ta ..iti. ulclnlr mufiıuı .dip w haVluın JaVl lahallu VI ¦•tulu .mı .1 »Kivili ııtoû koun nlıeaaı ¦ .-•»1*11 ıtıauz ııi anacık kare unkKır kadar InrnH •ıj_ uım.m. ııi- 1. ¦aaaıı ır -radı -ıkı"aljaanlaı 4n ılıKıMl: ba ıtıeur aı ¦«eıaadr ır rnaarfte riahc.oC.le Hanındı nalı sırra Ilım lajcdco Kem ¦laVajÇIn aıizrt lu-av!e. lektetea *Jv par. zrjahn urı^admt Nr veda ws-ıratspvi 1 .nhaiaat Umanda seyyaMaO Umanı-omla Lıîı . .1. l"£' ¦ lun-dualı 'Aıkadja- 'eyyak tapara dun iks.uı limanımı/ilan Akoca tunl|tir LUaand.ı huluıuıı Alınan İnindi-tali "Metin.-, vapuru da İm -L,ıra Güzellerin resimlerini vc bu kuponları saklamalarını muhterem karilerden rica ed eriz asam Cumbuıir-.! SON TELGRAFLAR Tevfik Rüştü B. İtalya Kiralı Hz. ve M.Muso-lini ile görüştü Bu mülakatta iki memleketi alâkadar eden mes'eleler etrafında tevafuk mevcut olduğu anlaşılmı îlalyu KıralıVri Tevfik Rüştü Beyin refikası Uf. ile Türk kadınlısına selâm gönderiyor Tahdidi teslihat r)c\leiler muallim ihtiyat kuvvetlerinden sariı nazar edemiyorlar Simdi do hocburl ukorllk usulllnil iloasr dUstlnUlüyor "Hayat pahalılığı., etrafında tetkikler... Dün iradımızla müreffalı \a-iyaltili\onlnk boğun bu imkân ııııiıwliplir' Âli İktisat Methal hatibi uvınuıi rtuaıdlah tan» bay * hayat pabaM*ı etrafında tetkikler., oa kin Oh. 'ahat ok bUyOk kıymıilı bir .ıır ne (re t mistir. Ba; muharririmi!, dünkü makalesind mevıuu bahset tiyi bu eserin en mühim bahislerinin ' Cıımhu-riytt.,e naklini faldelı bulm uştu. Biı bu glmdcn İtibaren eserin barı bentlerini karilerimijin nazarı İstifadelirine arırd

yoml. — 1 — Te.llk Rüştü B. M. Parnmn ledennll kıymetindi mütevellit anbaplor: Bffcmfcr DpaVf Hariciye Vtİiu I t, RUııû 6 llancln Vr» ysnn Rıimiıl.n avdadne irrlr» Turic Yana» ıılduJuıaJn. Teni (syn amtıicmH n Vunan adalı lavtlk RUstü Bay avdet ediyor ehasstur Hırsrıt yolıur. Hariciye Vekâletinde Ankara 18 ( Mu. Ma — Bdcİkı « r...., mılıtoıHsn ık yeni $ıli nuı-Iskatadun rfarkiy* VeUleti ¦hute'c bir nUddct {oriııiDİrı Harldya Vtaüi Tevflk KlUia Bayla mayısın bagtoda Ankarada baluaacatı islimin edilmektedi r. Maarll Vahllinln Darülfünun heyetine zlyufefl Asları, 38 ( İhı. Mu.) — Maant Vskiü Cemal ıı. - ı B. yeni Lurtıllu-nan bOi[rıı dotavııite bu dfDnın Fminl ve Fıliillckr rtTatan )H*Hrtt AnstkvM kulübünde hlr ü(le Mıstar) v*a«snr. Buraadakl hırsız şebekesinin tahkikatı Bana İS (Ha M»,) HW h1'''-"'! lamhuıns I ı m nlm...... Vali Kını Bey bunların hlt kıc pin-i; Hvîü illim 1er, posta

edilme dılât yapacağı tahmin edilnı.kle h. İHEM «£l J-Îİ 1~ ın.n ı- ı*¦ j ıı Şerlinde kanlı bir nümayiş yapıldı Paranın kuvveti IC^alıa Kılkı Bsy, Madıki Mili raıı.ucrla aasUa Avrafada-kHere •¦¦ıın(dllırl h**d**l flkrtas t Baya sdyta-mrt. o da »unun Bierlat hlr lıtra yaımı,... t atlD Kıfkı Beye B««e aradaki iarkı hani sdca -•:••• bahşiştir. Arapalı. hlııuctciyc bahsi? . Atrupdda alım«ıl knhtu alnah itia leasiı sc 1)1 ay raıur hlıdc im Mraaeıct Maiaa-Caaa «asar yrrtadaa Sı «adamak (Kemııcn. Hır -r.m tul M-yeıi bıllı, »cı» ve »esbabı., bir adamdır. Alınırı IIa,im Bay, - Hakimiyeti Milliye _ Idarchanıs'ndt hademelik iden bir «ocahıa bahtı* n dalı ııtrnme ederek aaaml asuıanakl(i eWe crr-ı ¦lakı ¦ *¦-.-;•¦-¦ . .-Unken mücerreptir. Bir attıt a d i'Tii ramca earsoaa bir Bananı İla nn - . va-ıtrsenlı. islırlalr. tıkırında x İller.. Hırlın m- ¦ ¦ .- - bahsi* «ma» Is roetbiU.ıb ian harskelc cıılrshilir. yak.a «akar ¦taparBmm, ¥, Mmcı. tıasetl kU-B.ı.itı vardır ki altona bIi a. ftae odur. takat mesele buada defa. Ahmrı İlahim Bey blradrıtralıla parnnın .....• ¦ ¦ r budreHni aaeak bu una .. '.i,. - \ ,ı-ı--ı ınaıa-smdadır. Ba kususıa IHla de ^oh kav* *ıııı bir aınıahtdem vardır. Mart »la «e »aa mal »ar «Birada mUdU l Bt ««rt r-odOr daha vardı; takat M mUdUrler arasında aa mı .-mm mu hasebe mildir» MI. Vaıllslerlmla vo fahıslarımıı itlbarlla bit, diehl madinisHa dats* nalla alaaara 1*7,m m I dlfi kal«e. ta cak mnkasska aiUenl •aa karasu »terdi. Bir kadri*, birim »İr (mrimiıî yarım sa * saparsa, oaaB •mriai «aki*aıa«a yırlat feılrlrdi. Bu arkadaşımı-un ı.-ı- vsraack aaletl d* ahut kısama anabıan oa«a idi; ba kasa. •ima 'i ı IMvklm hasa« kil va b«rh*u .crd.ti para. kakaSf sa aaya «ata. atımına* ara-kabal al n maaşı Mİ amma. ay hastada parayı t arta * al«a|u l,in, »Dkmtı r. in. «a anda idi. stahastbt madaranı lul. ıtl-ııar ıı bdrmıı gOalcreıı yalaıa ¦¦.-...¦., dtfildlr. haea dalrcda trrn ala ka»« kaaaa kir riayet kusar ata-taaaaan Mail* «erslalr. para. ba I lasaa-ların kraCikrl yapıp (tat htadllc rinla tapnfi thcdl ma bıı 11 ______

Htıgİinkü hava Efaanlslanda bir mutalleriyat Rursada çocuk balosı Müt^fercSkj Kkmek2kuruş Türk talebe cemiveıl , . . . ... l-.ana-aı.Vard -schrinı'e i'.mall 1 08113 inebilir Tadı di leslihat tın fia teshili No 7 MUHİT Çıktı Hakkı Sinasİ Pa»a da un ve ekmek mea'elesl ite An karadaki Utanbul meb'uslanaın meıgul old uklarını ve tetkikatta bu • '¦m.!,.1.1 Mim beyan ermîftir. Kavalafa Hûseyûı ve Afyon karabîsar meb'usu luet Ulvî 8.1er dûn Hakka Şiaasi ¦'. .. ııyarel e ir. Hablp Edip 21 N,..ır» 10J1 Halkın et ihtiyacını burnuudan getiren şirket t dr bildirinden bahsediyor ve bilançosunu hBfcûmele takdim etliğini dc İlâve ediyor. Tica ret M. bu bilançoyu almamıştır. Kasaplar Sirkeli nc idindeki ticaret komiseri î- ¦ ¦ B. de, h nûı şirketin 928 bilançosunun niçin Ciharı ıııııııııııi'rje arı ılı İm r dişini ani,1, ıınamkla berabrı m adin hisar darbımın ' . 75 l rmellû tcvıı ettiğ sal cdekm M*mk-ketimiıdc km kar M mıdır ? Sonra bunun hanemde acaba , ihtiyat avrtaayc . İkramiyeler, birinci derecedeki IrmertU v.s. için aaıl teatehöden uc kadar para Uİnk edıl m-ti.ı vc aaal testeta râude kaetu? Şârkrt. alevi hû yaptığını söı-liynr Fith.klka. 100,000 lir. ser -nsayesı elan Şark deri Türk lunultl Srrketm yan sermaye • s ioa Rataelar Şirketi s-ı kıptır, ihraca! yapan bu iarkel, pera sene 100,000 lûa sermayessu * makabil 159.112 lira Ksteı.mts-lir Bunun yansı tabu kassplar Tl il ¦¦ Şok e t. t ı-*nk asi yaBtsfsm da »ayiıvo, I ımak.ka. ..m-iıye kaBirrrikvolıı l;ni;ı-ı yeni plroı. bu cem roııı.veı toemhvrrt | ttaıcta' de l'.atr. ¦.ııl: M .1ı«ı" .'rıl. ' ıılBp olıi Volcabnb hıranı» olan Anu-ph (SeMt ponastıı M etimi. $Otü aiüBuıbtli duı dun.-al aıatasere vırabv'id: voLoa aaten* Miejıaına ve otomobildeki Tllrt beynine da parça Itdrtun ajora Hıl .p tatıfltrır.) l Kirim Yolda buhınsa ııralıl"' Anfebı ruıUedîlınîşiernlr. Jıednn'ilı* t" ıle ahlp «aniler İR ile vttahyı OMtaışUrdır. E m a Venl yassrın lanmamamesi İman hakiki İlah 4 olan feasngi 50 I eci bir tren kazası Kartul ile l'cııdik arasında 2.1-2 vasi uda bîr Borsa K.mhly» s* »-i-ı | Ani* l-.taaa.|j Bine vasiycl şimdi rlr .iyilidir: aaıleıe kasaplar sirkeli o yabancılarla müşterek tsr.ara bı i fark la .i-' . budur. Kasaplar sirkeli, koyun islen kah i mı. gibi ,, ıV. I ıı sakane, pacahane ve s«j!ub hava islerinde dc. Lehli M. Feld-rv.n.ı. müştereken tsılfiil io hi -aaı lesia clmı|tir. İMâana aksam lasetetrrmd* okuduk Nibavet Şeker raaae ti. halkın gıdaıma taallûk eden et mrs'r 'slade muhafaza dtgi Inganetiği lûllen bırakmış vc kendi açacağı dükkanlarda et aattsrsaayı d r bas -lamı* Zararı* aeresûsafen .i ... ..ı -kardır. Korı Fjoaoetı bu yolda harekete getirebildikle ne m utlu bire! Sül arabasını | yan meçhul olomobi

jBeyoğlu hukuk hâkimin hakaret eden bir Krırıeni kadını IS"' (İçİİıırecrvs aıakkranrsine mev endin pjnderik' ttiyır t-- Fi meni iı*nı hoUmda jcti-i d Viı dun roVet e.4ıheurir. 1 mans çarşamba aksamı MELEK SİNEMASINDA! Milyonlara baliğ olan (Um * GÜZEL HELEN ? Kejı.uıru ALEKSANfyR KORDA * Mdaabskamu dörduıuıl ve son Klimidır£ evonıı vc buıut arası \ IUİİUll İ|e yeni v lake; pııl.fc ril.li- BKTTİ AMAN MAJİK SİNEMASININ imesine t-j-ı .¦ .. ¦ ASFALT ıııını buyllk ıs ırnlıkirın d-auııo Isî sal al ı. m.l.J. ırnııil ¦ ı . .. J ı rl. r Hanım elendi Bahtiyar nimet istiyor mu-mu, ? Lûlfetı BeyüflnnöB lîUklil caddesinde Kt ni'imıa'ı BAKER ki lııın dalın i '.l ı.ı l ve ınmı jli'. § ^oiür Vsknbüf un.ırı İM* ruDij Carot ve Zahire Bacs lıonkü Zalılre Vasilileri I.-un V t..... Iı III I: alhamuada ı MAYİS '.•ar-atrıba -ik-.IMM eli 2 a be ı; berger vc KONRAT VAYT FLORAN-5alı kemancı İl İminde ıııl Haytan 8ora: Diri -.]...!:F.l sabfian tıbba I mu .\-tarl Ku Limanda .n ıı Kaan l'erafa ^İDeıuada Marldro artnea Ihırtaban Has «V marme: IS le Defterdarlık ilânları \ Ali. âuı 50 II ki tı um I .ımın nrÇltDİen Çara limanı Manavtjı lirden İiıün bcdcU İcarları 17-4-^uıeıne mü/ayedeye ırar nnîi star H le jjult mahalle-liradır, unlunla: oteH ilanda No. W ttı DehcrH-ı-fdra oıcb aiundt ?¦. Deftcrda-tılcTS îas oteli ulunda U u2*da ıkdcie pala' ota* altında Nu 1tiı l*r*0 dn ı -(::..I.-'-ıj l — AmnvutkoyUnde lenerll luriıto soka-Msm-ı allıda bir hissesi sablplcrlnln vergi un ede»'* fnasırlar : ıı ¦¦ ¦ .ı'L:-. Sıı. .

maü itjîn ile kale \ klorla sutienni ay l'uli* ıx yangım îh bııriveündedil. Iell ta/auı olıun edilmesi llkamıi el İnkılâp M lecuııK Orttertnrlıaıunıcn bedeli -ftenla"İTVTa TipıU IIlHlI Xl taiaıesl ' ['-¦".- 4t ı 4 OM mimnden rl hinde ILılcs) içen daiırl mhv^ıuuil nma|myH Mtye 10*1 tanhiMİcn î'llvıtrr Mide MuhutıİM euUeande 75 ¦.ıır- rr„ . t^e ¦anaı wul.se ilan Üt kubl ter, Tıtrfan nuasuuı Kaoıiıiy Ernlâk ve Eytam Bankasından: Satılık Çayır Otu Çırpanla Kahvr iırhaSnde SOt dünüm uukıunnda cavn ulu 2" X-199 M'iıine muiadlf pnrarleM ıfjnu zıılıkla ^«u.'tcs(jr.dvr tallpleıin yevmi mertûrda sut on altıda Sübcoıae asurseaatlerı . Hastanelerde inliyen sıhhatsiz çocukları da düşünelim çocukian Ovey anne elinde has-ÎSf!'™ talanan bir çocuk feci ""^T™ sergüzeştini anlatıyor » " cumhuri Çalalcade çocuk bayramına aH bir İntiba (.alakada «illi havram n çocuk bayramı fevkalade caahÜ-nalla Ira* .di İm in, şehir hastan s,**, bayraklarla domaamıthr. Cûfidıı» va fror bi thf mBaaenrrrler tertip iıknam*|lıı Çmeaa-kaftan ıran taıaboratla onıa «taacktcdbr. Çocuk hastalıkları Muharriri: Or. Osman Şer afettin ikin. dn. İIIIHP7. /j\ il km — » — ¦\ . r. ,„ ı . çelme kuıu sili- j I erine kel ba{iaın ayınız. Iluniar yalan ulun j olcu I o k- . ba- , an 5m buinommak ı-İN hulkrde kullanılabilirler. Koyul.: ¦- -1 r 11 iti ¦-. \e . |;... mlj inek lUtDadrn inam nlan Unu anileri Ur fincana dOrl |b«t fiacaa ılık su karmtmlarak ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ -¦: ır- :a 1 • j|T Kül ı02u I. rı'Lr I. li rıı I ., n . ¦01, koyul aştırıl mı» kala sülk-rindeo daka iyidir. Oua da kny-i'iiiıtmıv ıiıkiasunlmıt aa k aaırlar. — 27 — Kutular İçinde (alılan lıanr -..ıl.. unları veya dt£er hazır bulamaçtık unlan çocuklara mümkün oldufu kadar m veri. (¦urüllı bir çOCuk hahçnüe krdınylo oynuyur boyalı kap; açılınca, İnsanın Haçla ¦ "îl ı bir lıav; eolu-I laıslla sıra mr* UİicJeOk I tınlar ıh. İt yavrular ra _-in .lıkı r n m yakın Irnfa berini »îıiririer. ».un ¦ k.ıın. kırı-ırl. t *T Şaşrî miminn. baltalama devam rdV-n bir hamınla trvtîf rdrrlrr. Harau bu büusuaa ...ı-nı.]j m. ı ¦ -i,.! i ¦ bezin ınua ycrlr-i|ı ıl1 ılı.linin mucip ııiıırl ji . Rıı ihtilâl için elini/de bir bir «areî ı- -' ¦ ¦. yoklar. l-.ık.n rk--.....im Uk devre geçe nr.ııl.nı bîr ımı,ll. t ıııuıur | piiıifMİjlik11r, edince k-âr zafiyet nrlicrr-i ci- ' uOllre riyale» jıı.ı.ın île bu grrdr ve lenfa bralr inde uyu-Biu- kalan mikroplar grısr Irk-rar faalivetı- B/m-r. I»lr o zal-ı Iı. .ı .1.1 lalııır .....ıfun iskeletini hıvflnakla. -../-ıınn --¦-ıı.-1¦..,1.1.,:,.. I n ırm tklj kılınır \« nı 'i m andı ki*İr rn-ı, (.uruklar l-.rin.-ii. KiaSp. .dıaldabar... Gabim», a Larv. suukaıim nlraa-cbkJarıııdaıı. has atUruıı dahi tılılik'"- durur eder. Uu ııura-auı se * iuIi&i vc Çotuklar kolayca tedavi edilir. Bıı ..lı.-j.[. :ı kemik Iı ı-l ılı-j bol olan İngiltere gib iı. tık .ı.:;ıi-,Binn lıiriın bîldi^imîr rffer vr» ! mrm leh etlerde ba~tn rmnıkaroVfrlır. Rıı -rbaarlrn enruhlanntn «• i' uı mihraplarından kuru-ymmııa. I*» tamlarda, topraklar-*da »m

ların» öiu-aadr ' 11... « uıu. •.ur. I. • luaymalıUrafc -.1 ıl m. mı- milleri bu yavrucuktan " ıı ll. .i-. ¦ K. ll-lıl- rını rıın,,,-,, ııı lar.L. ,1,-an. L.br.b-" çakaraPak ».-.-. i ı r- m ¦. ı 'Iıı u l.'i. I I ıı¦ Hi-mi- • Ha | ıra*, «a» zatide çoeukla-unu ş urbam adar M ât eriri r mı b- - İlk virmM .-ııı.la bir ;ııı.' . - Iıı. İni. 'III ııı. ı,ı.l. ti .,1-n. ., grhi ın Allını bir Makete duçar cı'ı. ık'ıiJ Lıırlıılıır-ıı ıı ıı ' "ı I- -Hu ....Ün- I. ı-l.ılık Iİ..İH m. dr« .1111. |. 11. . . ,,. . mm. I i. Ilılılıuır.i' kırılın I.ın.n ¦ l-ıucuolrkmka la rür İm-nl. ¦•İllimi manuıııivrllr kabul rılllnı- I'. - Iıı . Bir nVfa mâkrol.u krnfedllin-ar. LahialâV hm K ,.ı ,!..¦,,, -m ¦ııı a~aMdahi ladıarri lr. Halibarırıla •abina lonu¦ıııınlıı »rkavartV .¦ . . i im,' - ı. bir Lınl »rrunıu » -ı -fır. I «ı Iı. linin, malikimi telakki . ılllı ıı Çn. nLİjrı bu -ırııın ili. kını ır mmk - -I-ı ı.. Hiı nalaatkaıka bnbiadaarıu aarayı im. ıı ı.iı.-k ıı-ıiı bir aıı dıln I- • -1 o İn ıı m ıı-1 ur Hu aa* ak kini ~jltxı«lın«ı • "l'inılA Lılııl.lır *rtık bi Çok (l-nr ¦¦ "inlin-""" "ikkirnı İm uıiiıhU Iı ı.lıiıt. kj.-ı ,.......ı.ı. . .i... ı aa taanaffabiyaf ı-m„, e*lf.r.r4 faaaalr aaaHkir. /ı. i..., fffiıfnlıâı ledavi elnıı-k için hu-u-i nıii- ' Unu I.ı, baka ıvMauıina i bol bir la^ddr .1 .I.ı uarvkn a.... k.,ı,ı,.M-Tııı. K.....m ı.hiııır • ¦nadir* derler. Abııanlıır • I • lıi avigantuİB namı île gene avnı maddri mmeatâri bani rdb. ün ftayed* rvirlı'r prk koıkulan krmİk ı ¦ .l..-ıı-ı .....¦ ıllil'.ı' İrd...i •taark kabil olmu^lnr flaah'-ak ffıikmb. 1 ¦ .ll'iııı rıı mutfak, hanla. 111.1 ı. m. I m biride. lııfn-.ıL ıl|.I,abıdır. II.iikii ı-k-ırn'll' İm h*lahk "lıtı-l. rını I.» |i olur, Halbuki Lajtır.ak UHbubı hır ar dikkat ve ihlıval Br knrmıa-ı ak hır ha-Uİıknr Var I" •». Hu uruklar kulaı-bkla ı-halı ılın ar .ılıırlar. rakım . ıhlnı'Di ı- tr tahul urııııca bir nıud-l-ı kalarak ihirul"II.. MI. I.....I II. folla W M ||. |, II» . .ıııı-l. i ıııuh-v vlh .T.l ıl bıırnııı lıj-lı-ı „ Ivbîıiir. I ••rnklarımı/ııt »emicine hu •rln |ıtr(ı pek rivade ılîkkal ediniz. Va/ eıın-mula. kemlilerini im.,-. ı.ı i,,,- |r4naa yem rk- braleyimir. ı .... i.,- ı ıııevvı I ı. m: ¦ 11 ¦ /ıra ya- .... , ,|. " . .linini m boldur, fakat m ıılr. ıı ip ...I.I. , . rak ' 'iır.,11 ..... «--¦--¦**»*•** İiamr . . '¦- .I,,-. nelierl lıır . I..I olur.. Hunılan ]¦-'.¦ eoruklarıı dh Çncuh mk«aic.e İyi ma iOt I kesimine yedinci. M kilimci aya t dojnı Bavlamalııiır ^ıııın ..ıııılI aşmalı ki tuncu memede d I keıane demek artıt Mv HI vermemek defa. *.*j »•»? saika |ivım*arre alrsı.rmak demekmr.

— a» — 1..... t t1..;dnkıaa alfeaıee ¦ı ay aomra cfcete ayılaa-malıdır. Oaıaa ma aıı İl* ilk ayı lutmıyabtllr. O takdirde ayı tuluacıya kadar a ıt vık. hiı olmana U bir tıkraılaamalıdııl _D». . -II 'j 1 f mttulckcttıı istikbali lıkır ı... 'iki. ıı,ı im»»..lir AmreBbab m*amnı mam* •+* Lrvm¦u İst*. nimu fn'iimt «aa "IM UsnnıııM» İmi Ulıll-(, u*.«.b Mr M-UMı, «-"i.ıı.ı. ıxıı Bir (ocuk .mini, h'.m. ı-ı -ı iı.ı aıaıcl-ııiül cemi rcü al» iı-.-» ır»«ı-.», . -. 1.1»sı •nifim (a«ıııııcıl lıln-.ıı. g fe.m n*e^*T* n*ll**l|.ınııı " Bu memleketin iıtikb-ali , fakir çocuklara ballıdır. Onlar ıçâı berpey iyi yafiilu-u haıtaan . ccbılcltao ve ber lorlu aklMuJltLklardao kurtulurlar. Oıtlarm «a evvel iyi gıdaya, temır hatapa ihtiyaçları sardır. Ba üyede '*claıu bir sumda mahk olurlar. ı.i.mı vücutla olnn ksan lihelleri olsa bJe hayat onlara daha jamh yebr. d jiMİ^n bil- Uabari heyot, patiska iin-.tLCıU:. dBlcuı ıı..; ., 'j; ı-6 vı. n nlçı'sr tOn-.l . I ,ı;r . Vr sıln derin Binim .... ı. "¦.i. avalü vai'uklardıı... İVaŞuut tclnd* taraa ckı^raUbJca matss koaraa. baaak mrem. sv m.ın-.'iı *ıl] brault blrconHıl ana-EU)oiiimi. . O *ontıı*,um anallrm ~ı*"-Un inci gitt Cisim uıaand- «'irliye-rea cevap l enyu*: - ¦ fay okk r. ı_a.ajıadua da on j. ı;.c barsam *a*annV.. Acık karnım »a.vnr . matmsa alaıder |B-ııı'.- . Onan ııhı buraya ¦etnmiıır . - MtBln aasn uuoan ye* mu?... . —a . . C .r.ı. mavi r.-U-.ıoı. tıarairllsav çaıık.cnmıa in kupd-arrl* anca... O'- vaslaıını nsnıla a nalltt* nurıldaaaraa dedi al - Aaasrm *nora *rm* co» *asa prl çok i--Uranm .. UaMs* aarnıe bafaılumtdl. . Ar'.«fi* yats klau çıkmanı-. a*r siiru doıtorlaı «ridt... uaklıili brp km-amna tUclerlr ıtarla.-veıUt.cı llakibral tallııasr... Bir * m Cava (¦* lanka Ms»-^0 aanat *s*jaa_ nm ey.e btr tonn ki o-oenurm gvM bar . - **u cebrrrdııı neredrr. bllıyur-taaff.. li - Uanıiıuırm n'vledL.. Cebnnam-d* û ufie blıyiıi fırınla ı varmı*. içinde bu dünya Kadar Mi y O İten bu tadn-Ja beraberdL baasu ona ram bil- icinyoe. dc .!.«.10.1. . Bu kadını »ıiflce ıil; aürmrc Aman ne kanar d* ¦• luıny Ağrında III iar.a altın alı vnrdi B:ı b..i. m.i..- oturup rakı icı Dilenen çocuk Cnky Kin isteriz!.. Çocuklardan aldığı -mı/, mektuplar Her ı/ıııirfa gıdada hûyamae-) da. ¦.«...M. mmaamihakastarb-Bıi dnamas her cocmfn bu sana-mm |u olarak taarrynrar. Hm Inpıatın her çosugısnuaı hm topraktaki hakkı birdir. Zengin çocuğu n n her gıdayı alsında fakir vo.uk açlıktan olsum ?_. 7-neın çoenk niçin ok*imada fakir cosuk hamal ok—n. calnl kalsın ? hakir çocuklardan çek İm i uda adar yrti*miv bu mımlrkelr çok hlylik hıımetlrr ehniıler İler (ocuğa mektep istem. Her çouıia biıyiımema müsavi hak ı.ı--ı ¦ Yasamak har çocuğun hakkı ¦ı,11 ..i ve £ida ı-inıı__Siı bur ar versraena bıı de ahc onu mıarrfu tam o.»*nn* ki* ban*** o-ıaıııl ıı... Rtvimde IbrdUüUnlr h,ı ym\ru da TOrklBr. dini n,jı-ı -. dileniyor, ,' ¦ ıı Keçenden sadaka istiyor. Bu çocuk dilenmek i m) dUnyaya ı;.-ı.ı . İm çocuk dilendirilmek ve uk.bum akşam» kadar , toplayabildiği beş oo k au-*JiıIrrı dahi t;ıljr ki. |u lı,-|j. neıine. bahauna vermek İçin mi

lalıj;uınrsmiieviııeimrk.urr, ' ?.*?*? "(!lk *"'"* ıMini. ı!ı.rd;uı '.laSUSctrkr ve rla «ekaBi inle'm larllrr pvciı . :. rı ¦ ... ı.. Uı li Oaıumlashıi irra edilir. nk l.n lıaa-ımjlı ba*. labkbsrından ru- kndar korur-hurvrl ve .ıhhdlleriııi dr II nı-l.. ıı. I. nıııı .ıluı-mııııt. Dr. Osman Çaralatlln ' ıı.-,: «aaında para karaamak için çnb|imlmau bile cali g/srlM-mlyeo Bu n-ırda. ItUnhul soka ılar yurdu ssit ve yer¦ ' 'ıl r ıı .. r. Bunun Içia ymıolya m*d-ı medrese ». btr yurt haliÇocuk ölümü ile mücadele Doğanı olum nata* Un İla ajr.^ou ıiimamleu ı'ıd . .!•(. BkdCU. fr. KnWcsuat, fr (Vurmsat, fı kh*. artım-ı~-e. aVrtnem. pıaut Vırmt amilde aiı, l.maaa . . I oaramu ıılHamanB *oc lu|uıı.. .- «a* i'BrSat *' u aSsHmacuı «"'ııtatıaaa. —kılHınd* •• ıwtı-- ın».ı- ¦ . .ı nıifs» etadsV-aj Ç* r Ke *n imlBiıL ı*1— mmada ur ı , •: ". im w. : .»•,(• ti t. .' ı ¦ -M .sun ia kur kmı ı* an (• . uiin ıaa. «kkelayaa fnB ı i|au*n aram rt ip, -ıı... d* -camra ardan kir ı«v-es ceiaıi vr imaıv *b*n m m ılı tapc*-t i- ¦'.ı-ı-. a. tam — -. 1— .'-m nB*nHBBBBvam İBarunııı-mim a.1.-. hud dan», -san rl .iıiaa Mr msevs maHiıfiıılr bb* ıı,-. vısrı *tl Blum Unalıau-ı.-ı tm klı nııaas hauna* dahi a.,ıu d*kaKl '.« ImkJA ınklar İBiuml blarıb b«. «i. (ıcen omd-ı ,¦¦» k* ıl h'irıannıı alsını ¦BM B' Bvıimıi'Mr OahB I . . ıi...... buamya m *'-n..»n ¦- maarnm .m..-ı '«at ¦ ^ n ¦ uma usu- im.. .Nam la.rmmu B*r mj irk t-b «¦! imtı ¦*) lı al I* m" •• roanafa asal ca-.ru Ur **m» •¦¦sabi ııııılu larl n#«BI ffb* '¦-•«v- sen avamım ."la-s-r '**¦*' . eotlrılıj ıHTlaCaın. n-va anı bakimi oram BBbrsvsau aa ıksm eaaenı nVarak s-asl n-aa sm Devren ıımımnanaa aku. Ttsu a*t-mjj rs dalı la v.i' Biımamlı v.m.Unu an aalan ...mı uıuaa. mnuk bmsUlıldandır Ondan asars a-aOıulsm errel daısnallsn r 0a. duaran kaimnk'nr. ıl«l ¦ ı, ı. ...... anıdm dıdmuı aMmmnm a^-ıı i-niılık bailı.-. ırıım s.a mpılır fskut Utma tc baaU barııl ımstol V** mllrlUnTr Ob-'r labvBlıi" nıraıms bu m vf,«i|i omas ıı ııkyim .ta. vı aîı ı ı-... I -¦ulıllar iUtı: a c^oiHunıı ifamaafai . tuluatı tn •:# teldin ll-rl Coı-juanlı BamıB Bamiti.il.n -ııı.ı Irıının fnl UMu t-rr nam ntmasna ¦¦ iıaaarn temm, maıaabıak buruk aıamu.ın aUNrım n laıubu «ırak İn tir kaMrtaıt rtısimaaBİ Ba*«ıı-ıu Ucu kCbn'Un(lir- .imik ola/oı kl tıır-J ı num—ı."ı .; tuk tıllul; 'ılı-lı lıklsi'.ııa yluaru lan aum unun olakennt *-*l

¦ •ıı ''.in a lıır lıı-.Inııs ııluntUı l« arar (ini yavru lusauaaa .ocbu Is i. ı.-u Mı ımı kajalaa asanair a- ıld_k snacan. yaal rrl-U **-n. aı-ı batıııarıl |—mt*n nilım .-«ma ma Lnaaaı n.'lru vvıkı v* omun ff*rn ı,ı.x v.ı ıl lanfam as da ı«fmU »afit uıııu raan* m •¦¦¦¦i ~U nr*M*-h m a* •sansa .-as— - — nstak—ısa mı um •aıkasat a sarsıasanansasau umak Banm drrnar-ıSatn aıUlıı, Bu tm, m-, a**al d* *•*-»--—.¦ rsına» onan sim uı aada cuban an »« ummanı a.-ı *sr Maffaab l„.» .^.(^n, rlrraa-rı aHf-a ı^m *s*tın- rar ¦ ı-v* " snusn Vasavaıu. lama- r.uaıdaı. mal ın'm •k-ılıı ıt *¦t*nm braaaıı al^H-mı rak umılm*k Cmlpıın mu,,».ı »m M*M p mal aviu ianfiınlııi Mlaalyan ¦¦Un *• """mu ¦•.ı*ı.«n İla Hıa-bl ."ın-, laksr ntal naSkn n-aı,r .ı'mpl'uOıı Aıu-ab vaalıUn -nrhuıır-a ladanım "lifi ¦•rıı slrilm UdbUler için Dsslrt İn*-Ilı- D«T*t ahum w lamlkVına lnllv*( r*rasr anm. ıı*. (MM ı. ıralmn-U n*mî omu laauutıı m ima* rvmamaraaf. rol Lt nUamtr* kim dı *ya—r Mr Daama. ayak ağrıları İSVEÇ ENSTİTÜSÜ Itılllıl ,-addeıl Nı. M-" 'i1 )8DZ İÇİ1' NE'ES BORULtlI İÇİM CI6ERLED İÇİH VALDA PtSIfcrt Mtpujtt I VALOA lamla! tıııjı» katalar.,1 «lamana d •ttlaeadbh; Filmleri ve camlan Kulun l.-ıu - -111.11 ¦ ı İmi.' sana arkadaş olnıahdır-lar.Scn «darla en iyinelİK-lıı i elde ıılrhiliı*in! Lüpeks kâğıtları ile lıillı.ı-,1 en müki'iıı-nıel kopyalan tide ,¦( . inik kâfidir. in mükemmel laaflundıl Sıhhatli:? ıı tıka L-TPIVER PARİS I7T4M la-aıa uOllmlalIr fOO H A- I a N S KOLONYA SUYU t 0 3*0Nı Pompaya FiorAm» Vlvit» Fetiş Hevac Şlpr Fu/er Kinin Porlünsör. I. T. PIVE R (.}., İstanbul Şubesi Şiyll A hm ti n-v ıoksk No. -(¦. lal. U yı-o¦ 4 aydın nafıa başmühendisliğinden: BAYRON LâYI Boş ağnlan Aspirin komprimeleri ile tedavi olunabiHr-YalnU knvaın baoduaÖa hakütl „«"*•* ambalajına dikkat e b» markayı mo.rr.en talep cdtnil. istanbul vilâvetinden: " ı hir fırça ujcrîne konulacak " KOI.I.NOS diı aralannda kalan yemek artıkların) .kanı Tehlikeli mikropları imha eder. dit alrilarını. dîalcrin «ururneeıne diı ellerinin haaialanma a mani oluı. İstimalinden sonra ta a ilerce agı/da le/İr ve lâıil bir rayiha brra-kıp aj/ın v n olmasını remin eder. Kolinosu tecrübe edinir, hu tecrObe neticesi(ilarab»a|nmın ne kadar le-mil olduğunu hissediyorum 1 drye-cekıfnir KOLYNOS DENTAL CREAM TOfthj» için ospotllırl: MnUftlCf fftMIII kt.. Baj4la.Vanr4lfc Sokajı.Ibnblnı rası »sarkışa»

Sadık Zade Biraderler Yaparları Kara Deniz HuUion le Lüks Postası Sakarya Çarşamba ı Sirledut M« * mi i l&ınbul 2I34İ ¦ M.lkliH' Klrklink M ı k I t'lli III İr H ( Mayıs 1929 (t ü ajn 9 E elektrik vr Dini (Ubelı 1 1 »ayıt rauamc- S I b-.inc I ı inam hanı ııksıır.Cü ı'Arapym,- gj| ¦ .ktıık .mektebi ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ VKNI MAKİ I K VFA'I K 'N1' M.AR ¦ CEZA MI hakemeleri ¦ usulü KANUNU t Ea ysftl kahıl ı*Vkt~f tsaenae ıs-al ııannlajai sstesnts. £ tisu : 75 ıası»'t 100 knratear. » Hl Kİ K l SLlA) MUHAKEMELERİ ¦ r..;iuy«M»nmm. ¦ ¦ TÜRK CEZA KANUNU J ¦ KAİNİ Mı M Kİ H M Vt BORÇLAR K\NtJNUj T k..... ¦ dip Unsal B. tu». T X imdin atflldihnifllıı * ¦ u' ı l'nH] wri T ak tslanbıılda Hilmi kllaplıaucsidİr X ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ yeti kınının u: daima nc/aıctl (»ümrükler muhafaza ıııüdü ı îudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünden: [kVflal ıe sıkılhr «hhaı umum mıaü'hıfl ayniyat -ubcsı kütü; Pnytfcn Bey:" UY jun «ariuıda va ye donmcdiji UUbdç mı arli ..¦dolur.n.'ap Ctn olooçtBilecik encümeni «laimisinden: NAlM V\P(IKURI izmir Postası beri, lllks tf maalaıam olan ADNAN 29 İnci pazartesi ^ Oslass •Menadır. hnısUa ( lansar ) ır tt'iiBİ» tvsj lıalrdan Im-nJı harttr' rekr. Gslsıs r.unnıl •ır|ıendn Sin franus hımnda ı* numarada C^munıl aiâ-U-nilıussi upu 1041 yelkenci vapurları KARA DENİZ Lilks ve sflfı postalı SAMSUN 1 Mayıs Çarşamba ilimi aksamı Sirkeci rıhtumnc ¦uıckctis doftıu T^ı^ulJak. İı Ibolu, Samnır, Ordu, Ğb*SO Tafıalât İvin SlrV'eclde Y (anında kah aeenteslne m TeL htarıbul 1915 KEFELİ ZADE HAMDİ Vapurlar Karadeniz, postası Büyük Uman »-C P,,,-!,.,; îdr.ıı aktan» skkca razanf*1 rihmındsn faarckcdı IZrcpIdtk. bırhola. Ccııe. SibmoK , Oıırsnn. VakbkahU. Trabıon His*, n ¦t;-ı ¦¦ aaima n Fb-js r dn'ty« dc ohnyarsk avda cdrcckDI. Vuk vc yoku Ipn atteskl yani Handa \) no naralı icarııcunı mllrscaı . Tcltlon ı hianbui 3105 seyrisefain I—-i MAYISTA AÇİLİYOR«¦» I Borsanın Yeşil ovalarına hakim muhteşem salonlan. ala- I 19 turka sc alafranga banyoları ve Ipuloası var. Fsyalan yeni J ve tamam, bir bah\ r içinde. ¦ ÇEKİRGEPALAS QTEIİ ¦ İstanbul Liseler mubaavaı tarlbbıden I ¦ TesTİnîevvr! . |O}0 tarihine *n.lu.- dOıt aylık Ihdyaclan oluı sade ¦ ı: ı ¦ ¦ bilûmum aıckûiatiyte sabun vc hayvanat jcmkr: re I - Ha/iran "121 larlhindcn I - lla/i ran 93U "Jiihme kadar btr senelik ade yajUıı vc zlkıolur-ııı mekteplerle beraber nebati oıta

c -anaı ve imam hatip mekteple Tinin kcraüfc bir enchk mubtrlll mahmkan, ayn ayn kai melerle ve apa'ı tmI usul i y İr mUnakasara konubntgtur. Dunlardan ekmek, mde re /ev rm yatları ile etlerin, mı Merkez ıccnta'c Galata Kopı ¦ınir-VIeri miıdJttltkiraya verilece layedeMtl mayı" 931 yıpıî acarından ı-tlyenln saat 16 da leva/ım mdd sHilııı. mcu ısuar ¦elit Doktor Seyfettin V B KİŞ 1 Y K 6 ila 8 ar vade ve 75k rm her nevî Ingılir kumaşları htanhıı' F.mınrınıı Köprübaşı Nn 13 16 K araka* elbiae EGZAMA U I. H M t /, Mtrlıemiılir Siken Mrrfce» Kı-juthaııcsl Ademi iktidar ¦ t BKLC.KA'ŞEKLİCİNF KKAf'ORT LAKSATIF M..- Kıl Sakı» Crawford's Chi-wnıtî Laxative 1.1. . •da* H Ura in I .... .ı. . ÛKSÜKUOt KARS SAKIZ •I ıı n .un pA andak x Un ¦ ı» ı» man bUhuu ib41 Mihn.ll «Ilı TMO,. ..-iııMaj Rknr M Oah.. v«(.viı Mı ı Mn »maa laanSatıhk Arsa ¦ayara* Sanla Haunvkra fan ¦a ' aîaaauı'ı 'i amı-J- rast HatıM hW ba.—'ı ¦ ıu ¦» adalar. *ar aaaraûVım m M.n ..i . makinisti inliyoruz Alvka'-Iı Vtnltiın ım&jj-ırıdj pahşıı*i HTCPB gar nün» jn-lnı mtnat, l'.ımuları m'.it- alııp ya abtina; ı i 1*11 I İT .1 •a ı naa: .ı. Dünyanın en sağlam RUS OTOMOBİL LÂSTİKLERİ Rnzinotrosl itûktaci k-uçadı iaaaıll (mraı taraâradaa sureti am^tla-ai» vo her rûrlû metaneti bir çok 11 a-ıanıhraaaı sonra hain a-m anralı ıi.u naran illtare ¦¦—ruh imal »lunmu oto» aba leridir İşbu li.tiklerin K-Ka-ia TBrkuvnm vcHanaM m-lş-abih anaab »«Harında binler., kilomet re kaicttigi IralteerOhc »ah» nn-anr-tur. t /ah vc araulı meşalelerde -afilaın lâftır/r malik .ık her •iınnıbll -ahlblnln menfaati teali ınd an dır İler yerde Rus lastiklerini arayınız Satış mahalleri lıiaaLai: Vr. .....Uaı t-anr. CıUa H-ırLılae ıadrie-â «kak Arda» ••«*» kak TkrM «-!•. ve Anadolunun muhtelif şehirlerinde satılmaktadır. Merkı-MÎ idare: Î-Uıılml ık'irılîinnı Vakıf han lairınri kal numara 23-21-2. : Istaolnd 1018 REZiNOTROST FLİDA hraan aa-ml Gonokuk Aşısı aaâa«« acantmı J Alominyoın ve sair madenleri parlatmağa mahsus cila

BRILLO CU**i ov'c* Bütün bakkaliyelerde »alılır. Umumi vekili: Cmlatedn Voyvoda kan 7-10 numarada RIŞAR VOLF Potta kntaana: CalaU 441 FKİTOKS • nıenr- *.¦»-• ' t OKU SU SlMMI VC tATlFTlR mm. Satılık emlâk f-'Llll V sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire. jfüve ve hüiün htısaralı y u m url alinle kafiyen ve ifna eder. Leke yapına/ Kairi kal'i -e kokusu sıhhi ve latifdir. KLİIMbaşaralı öl düren bülün mayiat arasında birincilimi kazanını» ve Fransa hariciye nezareti ve Türkiye sehb er-iftiııee resmen (ıısdik edilmiştir. Sftfl'tn ve rekabet âleminde dahi en yüksek mevkii üah lııame-terle İhraz etmiştir. Çünkü yarı yarıya daha ucuz »e lesiri yüzdü yüzdür. $îşesi 5ü. l kuruştur. Markasına dikkat. Hasan F.cza.deponu. Aranafyaeta Atmaat Aban e adl kamaa-ı ra kaıak Alemdir aiaem-ua %- arka laraf-udalta kefci, aran» l.ı,d,„ tnt* mV aaü Bal Ha ka«UnaatdMi natıham GaVme* Irm ,,mdkH*ıe. f#-»•pavrh r giın öğleden Man Uanti \.kü Frrbal a Fevkalâde Ankara Rakısı Çıktı W Klbnr blrrt ¦«¦¦¦rk» lUks bakkallarda ve M m latv remiııallı Kimyevî Gübreler Daima kcac, «• t r.olmak itlermiaanîı A A N IH T T R R I 1 D d Kullanın.r Aetıfct hafa» eder A ¦alı . ...a- arrlq t 1 IAcele şahlık Otomobil $0İ rrideli llbllku Ll.UııaM at otuınoblll ren/ ntıtıkli' llılf ek laijaaltı Tophane etki alı ı*aa llalk tnkaa karinanda S 7 imardı aanrılr \lı ıııvıl ll.niom P I • ir¦«¦«•»TÜRK \ II.\ II1.K MKNSL'CAT \ \wjh |fl " Pan«aHnU AHun Baarkad Cedidiye ¦-' n^aı' \ı hi a '¦¦'* «beb Harbiye aacklıbi kajmianda No k m UI M \l'l^ I k BK^ MI Mil 1.1 seı«.biMt: ; Doktor A. KUTIYEL ¦ EMank ¦afciMlan|lı MıtajM* ¦ kafa, Hnv *vhfXpnaM, mm' ¦ i »»a. ¦* M 9«raaM«. niMjuaiMHak. laraUr» B*rrtcı (mu avannaa H* 34. ¦ KREP KŞfc ¦ | Bir bnijuk anırdanlırri

ı ı.Jn J 'llarl ıınmaa lUrkıo l'o»*uıiv«î. 1 5J -Raadi-.- \ıw Sami. markalı »ban ¦ Oalalaaa Çinili Rıhtım Han işten Anlıyan ve Hesabını Bilen Her Otomobilci ve Her kamyoncu "GUDYER»I Tercih ediyor, çünkü... oluıımbil veva kanyonıııııı/ıııı lâ-liklı-rİni tlıı-uııtrr-k zamandır, rıınkü: kluğıı \e şif Vaı »cliynlii.ılivrlîn CO Lastik Iniîhap vtlethrn, piyatada işten anlayan vc hesabım bilen hürün ulomnhtl ve knnnır» ul rın tuttutu yolu laklp edlnl/. Bunların hepsi mutlaka (GUOYF.K) 1 icrclh edlynr. Çünkü Oud ycr. Mvl İtlbarltc dünyanın en İyi U.tl»ldlr. Godycr fabrikası dünyanın en «Mİ teşkilatına ma uk lastik (jbrlkasıdıe Bir Oudycr lAstlgİ Mim alırken vasi Oudycr leskilâııııın lemin trllei *• mükemmelieti dc salın almry nt«nrunuz. ). G D I) Y E R lastiği kullanmak, otomobil ve kamyonunuzun İşletme I masrafı meyaııınıla lâs asrafını asgari dereceye indirmek demektir. Otomobil vft kum s ı ııı i »uda kilmıırlro ba-m •l.l'DYER, mîişNrJ-iıl İşlctnis' ma.-ariliııi ııwya-ııı ilâ kıt banına Türkiye için umumî vekili: KEMAL HALİL MEHMET RİFAT - ŞÜREKÂSI İdarehane ve satış yeri Caraj ve Tamir yeri Beyoğlu. 1-ıiklâl caddesi İN' 168 ¦ Ayazpaşa Jandarma karakolu kar-ı-ıınla Telefon: B*yo#u 21 Moıı: fteyogh. 1755 Telgraf adresi: TATKO Taşra acantalıkları: havramın Sanı-u it ırmib •fendi ı l»cy )ijîye Mahdumları Neıünı vc Etüt» kı bey bilal bt Konya Güzel /iule Mehmet Kıl.ıı bey GilCsaın: . I-ıll.ııl /.ı«k Vahit -mı-..ı-ı ZotlEukbk: T.ı . ı .ı.ı. Mehmet çavu; mahdumları Ihılın Banın Ihünııar-t-i Bergama: İbrahim Hüseyin vc biraderi Afyunkarahi^ır: Nr-Vrs.ıl -irkt-ti Çuautn Savla tk-arethanesi l-fum IniıbaH »İrkcO Kılrup- r 1-m.ıil 1 l.-skkt bey BufeSCi Kiı'ar Ihı.ıhim hey Eskişehir: Tfcvflk Nadir dey Mesul Mfidİlrflı M. A«âh BES'f'OJ SENE — N' I78S YUNUS NAO) l(!.ır( h.ıll. ¦ i : li.«rı-ml.ı ,ı.ı.¦¦ -'-¦¦-¦-« Ivl.ni l-ı,!-:...1 Luml'iırljCl-Posta İMiltı-.u : N" 2 Telefon fMn -ıı-Ml» «M. Mı.p tnnı.- 47? Cumhuriyet SALI 30 Nisan -1929 IİLU Qt\ SABAHLARI 1K A K. SİYAM ILKK GA/ETliSI i ABtrNK ŞERAİTİ Murnıcrr jTörfcle İçin Hariç İçin ^«nollti ' 1400 Kr. 2700 Kr. li aylığı 750 aylığı 400 Kr w0 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Evvelki Gece Yeniden Bazı TevkHat Yapıldı Et misali Türkiye Italyaticaretini alâkadar eden mühim müzakereler yapılıyor Hariciye Vekilimiz şerefine Roma şehrema netinde büyük bir ziyafet verildi mukâr w Dire an. ,. ¦ Strba-n fiaarı mıu-uısda ıııkar taaaveurıı -. oic-.ıeıaıdau bu

yolda»» f-ry*:»nnu( ttt: .-.,.a copu bir raac-. mu-'enle ûtKM.v Anlı.Klan Hr. mil Ut ..,-„-. .¦. ,Bn;i5 kuJaoi-rerur Bit* (ore IfltUAr deme*.: alrUı;ik par.jlıüf a-ır-ı r.bl bir -ay İn. ¦ ıı-.ı deM. Muinlini vı Roma 29 (A.A.) — TOrkiye Hariciye Vekİti Terfik Rujlu Bey -ı.roiıne terilen liyafetle M. Mıuobni Türkiye ile İtalya ar alındaki dostluğun AkdeniıTovflh RUatü B. de sulh tp mûsalemrtin devaan itin hail ofduCu ehemmiyeti k»,cicimi,iır. Türkiye Hariciy e Vekili bu bcyanaU t a maniyle ittir ak etliğini söylemiştir. j Dün tepebaşında çocuklar bir i veda müsameresi verdiler ve dileklerini anlattılar Almam Ocakta tesellüm muamelesi yapılmış ve çocuk haftası bu suretle bitmiştir Ne hakla ve ne mukabili? Kad.kÖy Ycldetirmcamdc Kahrr ,:i.,,,m:.ı mukim MelihaI Hanım diyor ki: " Oorı ,nn cvıci Driedlyr menuiB ;t-ıi 1 anlaş aaaaaıoa» yapılan aılıııaroıaj dnlayııllc ¦ -.....- r konulan tenekeden auıi kınam boyalı nar bırruı İndi Bu İnhama lıy-jaert be* ı-« lıır»* mı. -İrilidir. im i nar yoktur diyarlar. Eraa li-, ve aMıtı bu «0 karar im.iiir defll de atdir? . Diğer bir karümlz de ay" Bir buçuk sene evvel ylae kavle levbaıar Kin •..,¦ kanasa yakın pat» al m icardı. Tahriri M uala ıwi vdüealerl mecua-ara dediler, -.m-, M koral alıyorlar, varın da lAUn r«-kaıalanie ya rılan; »g.halar için ite ıckrar bir bedel lalen. •)tycce*ûıl kim ıraıln edcMHr. EmaaeT. üalkl i alırca-«««, malarlln daraldifi Mr za-maada hakaıı alarak m.w, para fah«l edebilir rai ? „ D r, Fil ha kiki şikâyetçi--rn yerden goye kadar hakları vardır. BU de karilermiıe tercüman ola ak, mağaza, dükkân, c» -ahipl.ınirden çâ dört kuruşluk levhelar iejn ne hakla e ne mukabili olarak tiO ku-ac (fibî fabia bîr bedel iıt e-iyor re alınıyor, Şehrema -eti bîr ticarethane midir diye muhterem Vali .akili ve Şflhra mlnlmlz Bayalandldeı Sürüyoruz I Mübarek gittiğe e şişiyor Kasaplar Şîrketînin928bilançosu da nihayet meydana çıktı 927 de yüzde 70 kâr yapan şirket 928 de 64,000 lira daha fazla temettü temin etmiştir S*n IkİMnt zarfında bu daraca şlamanlıyan Kasaplar Şirk e M bu sana »onunda bakalım na hala g iecekl Kasaplar Şirketi, 918 aeneai bilançosunu. Ticaret M. a ver[örüldüğünden ekaiğl *rilm bu bilançodan Kapalı çarşıda inhidam başladf liıiflu ha&rktnam, lakat pahı noktan aneak dua tamamlanarak TMaret M n« ı fu iki rakamı an yonu rr hakkak edam kar — 1*6,76? Ora 7 kurut İMıyal akçesi _ 16.9M Ura. Yekte - 203.7» Ira 7 İna m». 1 "i. edilen ikramlyalrr vat bunda daaü değil Eilhakika, Sirkatin 977 ser,, temrin». 139,703 lira Ma. 92" aencıi lemrttılii 203,728 Ura 7 kuruı olduğuna g*M, alr • kel bir s ene evvsJrnr nııbalen 64,025 lira farla kir t*«auı elmı». demektir Eli nîcfn pahalı redifim bu ı «kamlar pek bahg tu-nM* laah aabyna. Emanet daha ne bekliyor Şehre ma netinin, nihayet hayat pahalılığı vc bu mayanda birimi derecede 11 ib likan ite müc adeleye karar verdimi ya-..Im.ti. Ciddi bir rakabetk* etin, u. urlatıİR-'" ialktnı mrr kaidıaam Aldıfımır malûmata ifeVe. Şehremanrlİnc koyun vo aığır «deri yapan bir iki zat le mü-il nei nıUıahare! ederse piyana mabatla* rinde açılacak bir bav dOkkan* da, şimdikinden cok ueuc e l salacaklarını *emin cl Bu mesele, Fmanel Müdürlüğün re .. edilmekledir. Diğer UralUn Sirkecide Mithat Paşa Mamada Erıurumlu ağnam lUcean KöSebey zada lıiıfcı ..ı'H.-.ı (utun) Güzellik müsabakamız Bugün de dört resim dercediyoruz makle İt- na «la m alıdır, o ıa, latanbulıl. (tın fODdlll hale nne (Uf .-.I-,,- ¦ dOrna bir r ellndr . omnvfe miuiakuiEtır Vunua Nad Yunan setlrlyle mUzakere Ankara 29 (Hu. Mu.)— Yunan lefn-i bugün Hariciye Vekili Şükn, B

eyi ziyaret ederek ! bîr saat kadar IblUallı mesele-'er hakkında müzakerede bu- ' kınmuftu r. MÜSABAKASI B [J9] Oünn bil- Inllbe MetiUıen, Fmaaetııo iıırdiklerfal iu «ürede okudu I l i.yük Milini MeclisiRlyaseıllna Hllyûk lllcıtnla Muhle-rem Vehillerir. Biz Tur* Oca*, vaaııaalle çucuk bayramını Hs'h eden di.rı bin cuk «»aıinlaU llıtiyaçlanmuı kabul ltin mllldln «j. m. Vekillerine moracaal cdlyoEvvelld geceki tevkifat Teşkilâtta mühim mevki sahibi bazı komünistler tevkif edilmişi «irdir Polis müdiriyeli kılını ııyaai memurları evvelki gece aehri-miade komünistlikle alakadar batı evkif etmişlerdir. Mevkufların kimler olduğu ıkep buSandal DodoBlanin maniye clhellnd İnhidam Sandal bedc*ıenlirin Nuraa maniye ciheıındcfaî kapmam bibi-l'tlnde olan kuyumcu Hntoı \.-. -bor eltndinln dDkkAnında cıvelki HCa InMdaııı asan ¦;.-rWw.u ¦. dükkan ihIiIİji ediin^H. lab n nir faDV saal »nro blHUn lıeyeıilc dukaan ve ı, m.-,,,, ka. pıımın bir ı&mı \ikilmisiir. Ça e çarşının lannda ban .ı ¦ .i-. r,ı v-.niimu--ıi,,- . ı -.ı..,. ara ikişer ı.ı. toplıyaruk n eillrceakleruıi ui Yeni Baro reisi ıç kûjiden m ğu gayel t ;inde mÛıl.ır oldugo - Maakûra M. BugOn de musaba kam» a resimlerini derecdiyomr. Resimleri ve kuponları saklayıoır 01 — Müzahhar nhmol ıı. stirak eden hanımlardan ricrdQn0a poli Halil İllimi B. Ahiren yapılan Baro Meclisi ı intibalı intiba batında riyasete Halil Hilmi B. intihap edilmişti. Yeni Reisin resmini bugün I 'l'l'.'ılı"." rı. . Mahmut Yesarijıin son eseri Pek yakında neşre başlıyacagız .10 Nfcar, ı2 İMîl^ ZAHAİ^OF Şehir ve Memleket haberleri )| Taksiler nihayet ucuzlaılı Msnırrlrt: Man» — V» — K.H" ı M.ı»«rrıın l'cjil fj Yunanlstanda Venlzelos rojlminin kazanması İçin Zaharol milyonlarca Frank vermiştir. Fransantn Yan( tarif,» »5 mayısta Şark ismıbarat Ajansı esasını kuran ta,0|h edilecek bu Anadolulu rumdur Zaharoi ntAa**" -".'"• M Sr'.vo-ı .«».'»il ¦«¦«ıdiSl n... A ı-iite-.ı n-vlilc. *a*u( T»«i! kanın b018t1 nnp nın f-n' vaattu"? 'MMM îar, «Jı ¦fBli e"psr * «rn.«. 1*1 ann k-h* nlri Vasi Zaharoi yan 119 bir nsr**-ıı« 1 neder lıauuel bu 1 yardı. Du su*1 onan-, *"*tp »mum! ,„.,. .. es tıı-lel-ıotnu"-'-* «U W Ceter B -ata hi= m-ı-ı.,,. aldık. 9b mrV.ıi|ila koMd. ı.«. »kh*kı ttOrilk nrrsbendrr. -jununn vdadc - - fAfar ¦annıak —sA gcçineblhladıı i * ıjihulalhan» ;onn ulasaten deniliyor kî '. ¦- keeenbn-^rkehlır dahil blıyük Inalıncıların malı olan piyasa aj alanla» readrlı. büyük kas nBa . aatbim laıtreat yapJrynı Salepıı çokluğu -ny-.lnde. bu dlVU-kanl jr purınV veaetı 100 h *of. (Mr Bı.ı ı.ı ¦ mncı Zatuuol "Vjoftiilılsn .}¦-¦.¦¦. met nanen »t louu Devletleri

murana MlfeMlı-r lıaıekal-.Inılımıfcsi vi.rr.ilrinde (enrılM yatıl .ı m- uı, Bınur. tv*" i um 1 ısı1 asa mttln ! *uı Mııbjdî »ar | iKViatlr. ııi-ıliı eı*¦](!-. l; mirler, n ifıt. nUOUd vı- IflmrVI rnlidnmjn ıltfltatı na aynen ı»i'. ı. I" İslah nıneuuud.r tHidilfİne hunvvı. ı-UHdıııı V'.Unrt-ll ı Hu (Ilı Inbbarır. «nlinr aac-¦rk in- vrpant cana. rivo«. makaBartade V.aaayli' ¦Jlıbaab», mre akeuaeten» ajuUk „ avmaianrhr Ba O-jkka-lı.d. makul bir baskı —ılı- vapıhr.Ct llalı halı tab srr. hem aatan.hrmclc alan Varan».Şehremaneti . aseVm . rl-, müıalıa-ratlc bule-nurea. ban ali brn.pi-... ¦ ¦kıBırmdı bâr bav.dekken a maf a hanı ve -ı. tahaı «inip lı libası. lıÖrııl.r.r.ı k, Emanet .ı mfi ¦ radebremc baslar . nergilm- açarsa mıruaHak olacak vr aorbee abeti «Tmm cıirvek. piyese bileneni ıssVds» eUr ¦ eab.atn.r. Lmaart. aa iptidai sen'ıl»» yapmak ıcin Saba ne bekliyor: bıraı bereket, bir fterre latical l.-ıi-ıcl.ı Halkın I mrnrlım drlegıdr budur . ıderhe gt-lstlııl deftıallrlyer Vbrt «t «as demaemda. . , M .-ren eeds medmcai «*aa el Sserevde i(in ın rmn ba-mala. ahbth -«âlem kebe. ,|. dıjım,.. ebre ı-nmlreıeı eV-p| tırnı.-L btauı.u (îaiclenNıın yaptığı neaınmlhı Çankt. bir be I ¦b itki aaaanj ban gaferı imiaaja.es yasd-ua (irket bu ı-mellöûıı rnnbtr-lrf rdc. mcırti deri vı I. .¦ -.ık ve bunlara miimaıil illerden ol-r. i*.»»" ««etirnck ifte aınva hm mimi dcgtetrrmek îvte-mektreka Ptu UüarrtkMn ırbebi buda»__ Fİ ret taşıyor ı.. ini' a-aanvermdEi ınlıele , 1111111111111111111111.', m Kîmaeaiz vatan yav- e i 1 rularınn yardım ıdlnlr tlcarlyaal . tıte tetıb-ndnmiı: '.VI Ticaret Odasında 33 Uncu USU H..IIİIİ1 aı-ıfc" »ımı ¦ 1.1.. ı- 1 Mıiı lesımbırea r*ı " ¦¦..|ı... .ı- ı.- Il E aıallalı MlMeSI * ı — ¦¦ 'i-, — -¦'¦¦ ı enneııı B l-l. «. I.r. UoHıeSv «anı »ı. Hlı p «IHlCİOll ' ll-l.. r| I ..! . nnılHHI Ihına "i-berı le aon Yamanda O 7 1, E •fi »ı E Kedrtye H. tahilw.,iı M manda l-ıı~ıi hum Sı ıtıev •¦1-evMM 1.1". I" l-1 ımıli :. j. -ı -1 -ir ı * *. aa Ekmek ve narh!. 5 'i' .i ¦ nc dır» devin i ınuhıerrm İstanbul meb'uv . 6 lan ekmeğin halkın laurınn • olmak Ikl kıınıç la'la-ınu faul-- dıGını ttbiı ederek kakOme t ntsdlnde ¦¦ :. ı-ı . n bıılumıyar* j) lnr. Bir ¦ - - ; - ¦ ¦¦ meı'elenln bn**a

camı eaııınrı rUıı İslen bu lun IİH ¦ ' V Ti.HK' ¦rinan Nr kae ekmek satıldıid ekmekleri II .1 . ıl.'ı .ııl.ı Dı-ftenlaılıkta riis\rl alanlar OK'i İki memura işlen el çektirildi Dun dclterdarlıkta rufvrl alan iki memur yaleauuMnıttır.KvvvIce hademelik rden bir ada nı hükümetten ı.'i «Ian41!î lirayı almak ürere ıu-sbsııbc kale-mibar emVacrat etasual» Otadaki cİendilerden bari bunun k in tahsisat kalmedej.ni «byiemı» dio.r bir «madı de tanırlı hadetneye 100 liranı verdİKİ Uklırde bb* sureti tu) bulacağını ıSvıemiş emavet Mı tı-ey» *H. Bu ese.da aa'vıka tahsisat r.İmaoiftnıı - I., -1 memur da l.ıııh'.lın.: raulcMet tayini halin derhal parayı /.ıu Rannan-mt Duna ran olmamı} parayı alıp ' i. ¦ ¦ n m.-mn trhrjr SO lira daha vernsia rafltebak i S0 kraem İSiavİ kessdisi alem 1$ b-raasnı de ehger arha d «.-• «er-auatir ti İn.. alan ba parayı aı parerek ı./yıHı irin tekrar ha -ılı in- vı nııii'ı aal rtmittir • -.Cumhuriyet ,) «Blı 10 »M idil IUiDtcgi'JiriÜ.iİ ıflUeftsılI'i v?G I:.. - ¦ r-i ¦ : i ! "ı-'ıü: - i" l»-." ı ¦ ı Ih'Uli Taksiler 15 mayıstan İtibaren ucuztıyor nıının bumücerrep laMc île raukayeîC edilmelidir. ı ı.rv-ı. meo'cleıınln anık ktfPl vc k'ıkfnıdcn - nailini VC ntas'elaaûı bDttin kaphalırlnden tetkik "VC TI..I..I :.: "I I"' İn, muhlerem iv-: n . .1.1 •, n-1 .-n . 1 İstiyoruz! KnuıiKlııı İnin l.uı itila mama dUn Emanette Im/alanrlı Ih*ssıa.ıis teena bbdı—, a**a t mır w lıSaaaH alı «Miırlaeee trMreeeM. dan etaeav ıs eucetsa. feıaeııiı Hnaa -ow setsrir lı 11 in-ih. %ir m laf ŞebraeiMı MehltHn b. vt eater taralıan tevili' bamillar grebeeon îeameullı ntbaon İle Fraeıı yan vc kıınıen Incllh lıamlıIer 1 namımı uvııba Aplkvaıı 11. •aralından Imralanmıvıır. ıııiııiıı-ııı ......i.-. . İlk lakail •ksrek. Imum Hnlrandu kopTu ,.,,,1-1,-ıi.n. i. («¦¦ llıa le-.lre «I,,.in. İli I. en, «allına, -e.ı h. ml«la 1 , .1-, rl ıır 1. hhi eeea«oe ıılheren. leaniı m'kıan. ker vne inim n ıcsylı adiimek »uf. «i. beaa, r*u »sac-•iesk k—aaaıa İMa adaUafc. e caahr. Buıaeaı sebvaaı «»—adın ma ¦büııaj »drarenden mı; tep-lııııMnu beec la m keder «abet Seekye e «anflr i*lerl - ,.ı.. ıv pencsrreierl İri Injrımd! evrakı tahkıkıyc vilayet unıbat komisyonuna trvrll edilecektir. Meıi&sferınik Trem inrneleri maatşryor İÜ ı 1. ¦ ¦! u.¦ A'TUpİ vc t kiril s; ıı 1 Itfıııuı !¦. '¦ -¦ dilclrri laılu. t hı«ıııtıı rıteri/. BBBB1 ıtlır n .rerkı IH, İt «I lan 'Mtm. Ma vtıeMye lınlınlmı«ıir ı.ee; 'kiaııdmıaen. vtni lattte 15 em -rr'ı akı-caktsr. DahlH: pvriıerdırifkıa ravvıı alan aü "ıH'isırı Nite «I (SlllirknUMr.

S Fal iMurlatmak bna T.maaeıe ben kfcnuıer mJr.aal tımbjteı-dlr. Bualar bmae.ı 11 muıahenuta umumi pi)i. uıallanada dabkajıtar u.ılnın-.ıın l.klıl Hin.lk1.1r r Emanet tcıkikat tapmakladır, fi Dan ı.uk imiiKiiifl.il son ¦ unu idi. Du i». 1.. ..iı.ti- Tspe-ba^ında bir »Tdn mu-nmer,-1 verlImK. akvam 'leakıa le-li m ve incitilin muamelesi yoprimıçm. S F.vvclkl fece pnIK eei barı Uvkll-I s.p-ı.-ı.ı lı.kll edUeelor kemlasiMiM. kcıkele kendi - ZaBua meııba.....M. rteadea aaht -uca Tkvk lakn—aaı meret raaeaaı ua eve. aelıa kel dem. ¦ ımlMı. Harsc": Aıeerrtada vırbaa telan bir tınma l«ı den testa Ifieesıı "Idurrı ıi,, fi w.in n . . .1 «. 1 mi. hir orman ysnjrını ıılmu* «nn tırkinr orman ıanmıotır. fi |-,..ıı-ı.ıı -rrev yapan pa-reek omcUıInMı mlkınn ITı tıtnc balfct olmııSlur - , ,, i baeva Sr»ırreiBi»«6a*l. TevM ¦Bştt ti aaeefave bir vervMBı- r lımjaı rrtm baaasaeagaar Bo/üyük - Bursa demir lu *lliDVWl m%l -MUİİI'I" T Hnnnı .n.. . Il.nu-lüıl'iı kerlı-rnn Har. HoiurUt irin» (*"ı mu. riyale ı ve UçtimalleBC Kadın blrlltlnde (konteranN TuA. «adın b"iı[ı tvılıuıdı ,î. m.ı.ı- peıjmkc fflnlj ıai( 14 batııiu hrt(Jı. v d 1 •¦ I ."tr o-.brsn' T^rikKık'İr hrA'r £rtrrtlli hOhaıu hin mi 11 rtaveJİdiı ırlairirll Bir türlü geçinemiyorlar ««İle kaymakamı Ivtaeeul ıtniddci ıımnmlllelne murecanl eııl Mr hHvSnakiTrıı Kefil II. le SHe I lUkkınn k i'isodl. '.Jinfokriaı Iıi rnivur—r-ı ılnıret ıı^.ekWMdı*rı Ih-Ikih .nıTi'iımutjısAtalı* tnhlefnd-. laılıve IİttI I Vrriy* knırır-^ urahhaslerırmı IUHK .Münur '.vlIrnb.laiiliVıl . lürrtkn ns-yeınmıtn bir Wtaorîai W?a»lııeMeıuS^vıraM'n-r^derilhrir- borıtı Hanı fek» mirnr.li- vjnaaeaklıı nsjı- tunherı. Keyn1,enı k rakuu hali «eer-:n VWrın. O» niUimH* Hlı. relc H-dlawıten r«ai teı m K-Ioıı libıuain**'' Ottrelrcrt-ı rlni ve bu ki-, 1 muhterem rica ederiz son telgraflar Türkîye-İtaiyaticaretini alâkadar eden mühim müzakereler yapılıyor polisimiz ZaİMiıı mütehassısı M.! Haydı-nfeld ne ûtiyor? ' "Ben Türk zabıtasını garp zabıta&İyle aynı safla buldum Hayat pahalılığı etrafında tetkikler... Paranın kemiyetinin tezayüdü piki fiatların lereffııu da muayyen bir marazı İktisadinin arazı arettir i .HEM»! CördOklerlni defill görmediklerini! lini . ı :¦ ¦ ıbtdal :. -'i.ı . mhns bal ,. ila.. ribL İ(ie ben. »I lar, Avrupa ¦ fimef c»ulısU1 v«n M.l.rOır. Blldc dc evvat»

bunları ortadan kaldırıp «örSlmsi bale .-¦ rr— -ı . ..ıı.ı.-r. ehC«r Avrupada kbrUlcn tcyicri Bir güzel IUI.1m Beje ilik İlahi . devit, sı ıh hlr delik art i kabul ılmı,lır Ondaa sonra M. Muinlini ile M. Grandi T. Küstü Rey ile yeni eukâlemelerde buhinmu*-Iar dır. Bumükâlemeler esnasında Türkiye Har. Vekâleti umum siyasiye Müdürü de hazır bulunmuştur Ciddi menabiden abnan malûmata bu mükâlrmelcrîrı mevzua iki memleketin b'carl teşriki mesais idir. Bo cümleden olarak karşılıklı »e muayyen müddetli bir ticari 1 -"-ı hal tesisi de mcvıuu bah* uştur. Fransa y.aıete ferinin burs nMüuSirlcri bu bahiste baıı müsktlst çıktığını um :•se de bu haberi neredeu aldıkları malûm dceildir. İtalya hükümeti nsehalul bu bosnsta Uahat vermekte İhtiyat göstermişlerdir. Komadaki Yunan Sefareti , T. Röıtfi Bey-M. ''.¦-!„ mülakatında Türk-Yunan ¦nes'cleı bahs i surette fikrindrdir. ı ılyalet a\nneler Birliği dün toplandı IlIrlIOln heyeti lOarrıı Himayı ictfal cemiyetinin anneler birlimi dün toplanarak fakir v ¦ ""¦ virdim için baıı kırar vermiştir. I,.'ı. Sefiresi Mm. V'aHenberg birfi£r çalışmak lureliyle -ardımda bul.......,-.¦ Amerika île İngiltereli in kuvvetleri unlar alelade polit kuvvetleri imiş Defterdarlık hazine hukukunu böyle mi sıyanet ediyor? Silahtarağa fabrikası yanındaki arazinin nasıl satıldığı şayanı hayret bir mes'cledir Doktor da. bU ¦ ur- ı- bent bir Işa -Aanrlu nem dc kanuna ıvcüBbliaU kuşunu*, lazla ola-ık UstahiBrının johrrllni d* r 1*111.'. ı'ıır. Unvan 'iplllflsıl ?tul la nail an hanelim, jatlı • bir keyrnk yakalamış: 71 mayan' doiaı, yaal 190 mOyon Hıa mirasa' -konmu) bir dul kadın a cılraraı-.: Iiu şehzadenin ne kıymeıl vardır, hi iı.ı kadar /«sulu bir kadın Sonra akama grtdl m Avrupa vc ... kuru nevan dûskUnU .. ıı. n kadınlar vardır. Fvvelce bir Lorda varmı*, seera undan ayrılmış mas »u Lcydtala BUrh tan m*kadı -ltn-ın. olmaktır. Gayesini temin ellikle* sonra. tıû I» «tin milyaaer kadının Bfl tılnl kıpı Ursan edece*! süpneMrdtr. Valim «ala,*» Avrupada bu ,iı kiralık prensler pek uı al mı i olacak kı Dunların en taponlarına hile raebtl cdta kadınlar bubnujorl tinden isdıan çımasında lakarvur eden bedi ihaleye '—fŞ ramdan sonra tekrar ilan vc tnHıa)cde . .ı ı ı-ııı. ıı, .,ıdair ne İhale kanununda ve ne de laiınsmumem. Vekaletinin moıayedcyc- devam edilmesi bakkıııdakl İfan veçhile ytoldca lltn ıı paaarlıkla sapıtması I Silme d en İken buna niçin ıı.ıı c ..' ."m cm İç . ¦ ve Mika»* neden EareKKılc ilin .dilmiyerek mnamıian cariyeden ıı.vms..... ;.¦ ı yüksek olduğu anlaşılan besle ehemmiyetli bi molklla, blia usa C ıııliıaycdc ihalesi ci pdil-mi,llr? Bu tadar mDhlııı bir mts*-MMnhn kendi l.n «ele. ediliyor, ı InlHnr .Imsditl | 3 — Fnrıı mulıoi olarak .¦ ¦ .ı i.abct ... ı. ı£ı homlsyt . aniafiinııs olsa bile hukuku I nenin "snc(i İtin udllfli »n HİKAYELER 1 ı?vuKUAL£j Borsa .10 niııınhlîl Demi*: Ikaa-midin Denize dökülen yolculu Gemici ruhu Limandan açılırken kavgaya tutuklular. Evveli «eri ve küfürlü dürt beş cümle leati olundu. So barın tekerlek pen-eereıindco sıran dumanlı uyanın altında ilci parlak bıçak »eri

ir kufgibî mavi ¦ junû ia değişti. 1

Üc dört fün

ı ı. İnanlınla 'ıı

-. müfiiili'inc nc m lj .ııı l'ı ıl ı Jcrnlan Mttim Ueeıi-de içindik İhrthioı Ahun yıılr «îlurcj-nocul ftıciir.ı.julao'i Oncc ulu. ııl»«Ku Kıiipe öıriı-dü pekinden grkyor lanncttı. Daha fazla adımlarını açtı. Faka' num -¦tın koca kafası. dar omuılaıı Holünde piposunu tüttürerek fOllrfor: — Hiç.. Dedi ı«ylc bir dola-aacağım!. — An bardaki riyaları yerle*, lirdinif mı? I ilipe nerede? Tumana unbı ilenen cina -yeti biliyormuş ffıbı an bara iniyordu. O vakit I .ika arkadaşının ellerine sarılarak homur dana honurdana hrr şeyi anlattı, sonra d a ilave etli: — Kurum kimseye bir şey *6yle»r. bırak beni kaçayım.. — Ulan amma tuhafsın be .. Cemiden neriye katacaksın, kendini deaûıc mı a t a» ak«r — Ya ne yapayım ? — Dw b .. acele etme., bak surda boa sandıklar var.. , — İyi amma ben onların içine sığmam ki' Ben asgarini .. — Anlı ma din.. — Senin anlayarağın Fıhpeyi be- aadsynaü, olurum Sandığa girer saklan.nam.. Nasd oha paralan eşin aldrtV Bir hana dağ bası kadar yolcnluğıı manı ııluyurdu. Dalgalar yükseldi, gİMikçc yükseldi. Geminin içi damsu bîr ev gibi iü İçindi- kaldı. Dümenci, rüıgaıdaıı otaıafa bu tavrafa aallan bi tağa anla yalpa vuruyuıdu. Herk™ kurtulmaktan Ümidini fcrsmiUı I*¦ r.' ı ¦ sıtma ,ı rutı m bir ses ortalıkta çınladı. Kaplan bagnvordu l — Bot on yükler denire I Luka kindi kcndute I —Vay . .ın.ııı . Jı Tumana da benim uğıuma balıklara \ em olacak ' Hemen anbara katlu Turaa-nanın bulunduğu «andığa «ıra gelince * — Onu atmayın I Diye bağıracak oldu. Fakat fırtınada", gurultudan ve akırışıklıklan kime «ör dinletmek kabildi. ~ Sandık karanlıklar içinde denize ııçarkrn luka verecek Irselliyi haildir — V.....l-mi.il ortadan kalktığı isabet, dedi. bîr giln tulu -lup brni rle verseydi daha mı iyi olurdu? Dün tepebaşında çocuklar bir veda müsameresi verildiler ve dileklerini anlattılar | bMb.-i abtfedra 1 1 *— Hsr çocuğa müsavi gıda. sıhhal ve kayar tsterlr. 2 — Çocukların dlleametlnl aacaedcn konuşların t İdde İte ıat-aik aıatenbi isıerlz. 1 — Çocukları evlerde, mekteplerde, sokaklarda, htryerdc diyenlere kar»ı adil davranmanı-j ı. cuklara ıs İm o meaedecek vc cezai an d ırmak bir kanun ninŞehremini Muhillin B. blındi-deo dc . in- İzlemişlerdir : I — Köprüde. Tramvaylarda, umumi h:ı verde çocukların lahtır] iKasaDsır Silahtar afia labrlkaıında ikinci bîr kara Evvel'u ikiin Sılifeı. ru» eloVnıik lıl I'.-., .m 1) k tu r 1 MUSTAFA ŞAMLI I | UCUZLUK S ERCİ Si | |.....AÇILMIŞTIR I lif¦¦«.....¦¦¦¦¦¦¦¦¦•ııı« ¦ 2 Mayii Perşembe aksamı baslıyacak ulan ¦ \W MAJİK SİNEMASININ ¦ liı.ı.ıV ilama dtivıilılıvcılırl ıtuleıln.lr .1 muafın ı.pnllliB İnat jfi i aj eJı ve kırcı om ıkrıır ¦ ı- bit -mnaM.- vınılyaliıı Jj •¦ıtıııııııııı^

Artık her şey tahakkuk etti TeınldıJc mahal kalmadı, katiyen eeneyyûn nr.ıi. k tini atana *!¦ f^j'.-r ı .ı 1.1-iırJe 53 i alı T-yhır.iır l.ırnîi) m.Ua/a'ir;1/. makul tiaıİJ \i\ir.z halis İncili/ kwmfl;'jır 'inlıuu. Fi. b Bugündeo itibaren MUm MİLLİ SİNEMADA ¦ SEFİLLER j ¦ .lı'ı kim m birıkn } Ket M. hm '. •) suvarr '..ll **J| Seyrisefaîn akılı/ ucent.ı" (i.ılatn ıımkı. RfrnGla 336* TRABZON İKİNCİ POSTA! ÇŞehremaııeti ilânları j ı^aılcrr duhalot edar bir kabile refel Limanda .1 KİlıI Heır ıı:.viu evlenil İçin izci ıekılaiı ıı 1 — Her ,¦ ~ıı..ı » — Sokaklardı lara çalı Işierlr. * — Fakir çoc İçin nimayelcilall yayılmasını ve I İs (erir. Tlrk çocukları riaûı, B. M. Jltccli bn İlk mOracaaiı mim.-.mi ifCB hürmcllcrinllll hllı Harcı maooimif .?-yeller Londrsdahl poala oraalna Iollrak edrtekluırtlJ.'IH.A - NECATI ilan Büyün bir orman yangı Hindi ipi m yılı i-ine .ıC.eı ıiW huıka (.'.rnlıunyel can- Mn^npa^ı karakolu ıda I3J \o Diikkfırdı Iftlk Ali Hıza Sadık Zade Biraderler Vapurları Kars Deaiı Monlazau vr Lüks Postası Sakarya vv Çarşamba 1 Türk Ocakları Merkez Heyetinin Tertip etliği Büyük Eşya Piyangosu ikramiyeleri Cins Adet JflJ* Yekûn LİRA K modtll H7 kataluK Iı; bej »ıjılifc Bu-k ulumuln-i 1 500" SDOO .. Şevıole otumubîli I SW •-•SI» UflDtlt . I 22DD S20H İMTİHANLAR!... «ımeil Ecnebi lisanlarda uyd m-nEşya piyangosu f [ BİLKTLER İradır yjı — luınjj ene»» sigar* kulumu, dokuz pa:;ı İşkine! «a ı i- i.-,i. on ln adcı -.ti. mi mil urke ı çerçeveli nlmiiUr ı berlıtz | Mektebi *ii SF.Rİ vc İYİ bir surette kııvvetklı-! direbillr Mûptcdi vc mutrrakki talebe içi urslar arılıyor ¦ ¦¦lata» Adres: Beyoğlu İstiklâl caddesi 356 ^Malll Devlet demir) olları îs-| tanbul mubayaa! knınis-ı yoım riyasetinden: n işaret oluo. Liseler mubayaat komisyonundan: Ankara, istanbul, İzmir, Bursa,Kastamonu, Konya san/at mektepleri içi n külliyetli miktarda clek-tirik, Demircilik, tesisatı sıhhiye marangozluk ve saire gi bi al ât ve edevat, mayısın 12 inci pazar günü saat on altıda ihalesi icra kılınmak üzere kap f usulile mükasa-ya konulmuştur. Ta 1 iplerin evsaf ve inikat rları ile şeraitini anlama

k üzere komisyona I müracaatları. Carsa Emlakve Eytam Bankası umum Müdiirlüğündea : ŞAHLIK KÖŞKLER kütulıva iandarnıu rn«'Vl'lıi müdürlüğünden: Kırarıv*t» 6 mu* ı*r«JaTm. mekubUa bir wnollk ekti** v. TEŞEKKÜR ¦ T» IMArOftMi .niri.a: ıcCavi.iıı. ıl RrliMf) ikildi., m .llmanm B itlım^ır. trot^tı ıvlklcnl. ... 1 Muhur IW ... jı Uc kameti, r* ** ......"¦•»»». H...*rlW flt*n.. .»I^.lnd. Kom« trapi.hımfl ıınNıfiri rn^Jı. Mg n.l, Kury.ı hgp;.l^n.-lılllı HbhlJi. mra». bir -.«chl hcVn Uc,er .w a*wa M M- vMtn j*» •û» bnaı, mno, rwı M «"¦•i. 'S«.lıı kö-ıv. .unrfudmn. "* *M mm vlm. Bun MMrJı ..i-' w«f ihuIUp V l.'nlııtlı Fmlâk vp pvtam hanindi Karacabey harası müdürlüğünden: ı *ııııaı\ V V_ l«vj LHUl L'cll I lYCtol ıı, Pazarlıkla kiralık nnlâk yede -jreıîle sudacagından talip olsuların İhatr tun.ı "J" 1 ' '»''« urlıi'i mu—dl' ç inji -aaı 15 te tansı idıın-dnc mum-ijulUn ili» oluttuı kMİn Idarcs-r. ı Uşşak Torakkii Ziraat Türk anonim sirkelinden: . l'^tk ı'cnıU;i /i':.M Tır. .»vvrı «iricfinin 1 ilmim l'lîl tarihindi Lî'.atry jlıiet ¦ı-.ı'.i Ivutnca". .ı'rMdc hjs*daı»ıı hıye:i umumiye t.Umjm ;j. titfiıOrnci nni/jkcra ( - - BiUnoıııı M Meclisi Idjfi' l I ıl u mkı ¦'l'l llpMinın kır-ııı v.* ti- l I.ı 6 Silinairli bünyeni HOroisur İMİ »C . . -.1.11 i.-ı ı. r !r ı Şûl'ı dan .•• aaickrr nırı Ic.ıı mı dalı* •urrtle d * U.ı.-ı VOİCUİnlı bili lak* m.-. i.. ıl Islı ¦i lırr hangi yafcVi W lıamulrnin mljrt ve kryllvrıı M oluna olmn m tonun kuaUviuııı mûınM ks *0 -—flam «rlik trnvtr-skr-diri ur'ıl ihI'imi. cstbtrkeı-¦Irrl tkkltı.,1 otnınaOk U-n-rai cih n ila m^hhrıdtritt. t-«-kn bir lekem n m I.I. V'r:--i. ,ı T .v için: slu'sl . ı .-r. ' ıı,-ıı . ¦ ı inek o W ıı* u glhi rmllıl licaıiıı-n nahtl için dr: kıısvrt. n-ı-.ı ı. I va amal dcınrklıı n t preni'ii ı'-iıiıiı »• traa-tı ¦ •«.---¦ ni. erJ;ba~aaı *•«¦* »itanın la-Mrk-c isBmal ¦ ¦. ¦ mnu. Bu pta ınanlumııııılakl ¦rmlahalnııle ¦ 'I'- lal ı . |(l| ı ı Pn*llı\d« t 'tîtM'ıt', it ur Milıiaırur Kr Aaın,ıır.nv i muahut-Ifet (*.*p, t(!«ı Imrı ıı* ¦II UJlt ¦ -.1. ' -c ıdtt ¦/•«i Anııef tmMt' mit ti:trıi'ıii"' n»ı«« '(tdıiı'ı uer-».. jİrrtfı*'. Çın» il nıttoıı »Sın. yvnfaıı ¦ Irndtn Suna ı-. ' ı ıi..' c^rr. -M. Mr, r-H «¦adaKsı-f l/mis nın'Diıir Mfet ¦•\rıtfıt. tolıııı'ıı triı'i •'.yn-"U»l» Vf «Jl-"l"(l ¦• ri&ljfU IHlUlı tlljf oluaUtlrıı (mıh (¦••!(i. general. motors kamyonuarko.m.o O-T.T.A.Ş. Otomobil TtatTetlTürk Anonim Şirke II. k yağlıma. ToVjl.'yao Wt-iır»Jj.T:. Dey-e-ı !-" ı ve hararet lastiklerin dü* maldandır. KONfİNANTAL • ."iı.ı i"' . .:.ılı dahil

bunların nufuıundan tamamıle aıadc kıUr. Türkiye Vckiliı C 0 S T A V KAN Fürkîye için umum u: Islanbulda Bencıhara «DUtinenfâşl da. Mesai r.: Taiı.iı 3oaa mağaraları. ¦ ¦¦ııs BAKttKIVOUK.; -sı«s. ¦ Dr. İHSAN 6AMİ ; ¦ Baktcnyıılnji )aİi'irj!u\atı ¦ ¦ Pek datik kan ıniıllUıı • * (Vatmcıa (camülri) " 5 ıttbd*. ulo vs utanı, tatlılık'ırı * S «ıtılsl. İddi. hılpı-s. :cr(ba. ıtı S rllllllllllllll.l'1'^IIUUll Satılık hane Tenith ^¦¦¦¦¦¦¦AI ¦ aaMpŞI----- ¦—- I ¦ Gramofonları . kaıandığı rağbeti naıarı itibara alarak ve mulıterem halka «&a»h bir kclaylık rrıssu ile İstanbul bayilcrmİıdeD: Sirkeci - Ham i diye trddvsûıdc Sİ numarada KILIÇÇI Z. BtORİ vr Sirkeci •Muradiye caddesindr "1 numarada AHMET GALİP Reylere taksitle salısa mfısaadı- edildiğini bekanla kesbi jerel e ylerij.. -/.K.VIT' g/auta/oKttı/ı ...j-rft»vı'İ* İ*tıu'nıll -"ııUma fFıııııuııı. '•ıın** Itf' Anı-uıvı frjr.iit.m htrtrjn ı*sd.-.liytlfi arauml sır* Jıpıu: "ı.n,..:..ı IKi'.ıuı o(hı I. iIi .Kıi- N. Aelman (ılıl.ıı 1-jr.ııbsıl 3^w| ¦-'II, ni.-: ı\nı ılıv.ı «ntal çıjil pcı .-inijti.ii•¦¦¦ BİR A DF O Kİ) "•••» "";ı ¦ 1 1 1 1 .. .r 1 . . a ' i, . ..... ¦ luıaı¦( pi'inc vc lıke kanıldı.* ils crcıık tjtv.ıiıilt- l .Ki'.: • (uı . Un ku-.a cdllmtî kumaş -h. ,, nJakıtmir. ¦ Hcarethaııesi cn snn moda # —m—¦—-. ,t. ¦ • V, nmhtciH iiaüaru. yujıfc 5 I-Vkaf umum müdürlüğünden: ş htcjlla voFrariM» kuına-jlan Z , „.-„ „,„,,„,. ,, ¦. 1., ,\,, „ , „ r ,1.,. ,¦. ,4,... ; llchıısUM bir kı-sltık koMum- . , ,, „ ,„ bei|n(. ^I9lıria ,., ,„ M .,, ı I. . l:u «d:l ¦ İlikler Iıı ruh t Otutlur. loptan S ,„|.p .,)Bn|„-,rl anlaınk llwrr aer gi-n I.-. -11-, i.l tıine . ¦ ve perakende Bahcekupı 3 rıle ciimıde nrro rsıcUmen-p*- mır.ıoı-ılun. ¦ Havı Bekir karşısında No54. J-Motörier - Makineler Türk iye de en riyade rağbet bul on deutz Motorunu tercih ediniz t ÇünkU : aarfİyatı ar, randomanı (ök, r-mrû uıundur. Her kvvele DİZEL Kara ve denij* motorleri (i ar ojen vo pvtıol motöılîr) rnuvalık lial ve şeraitle teslim ed ilir. ta maruf fal ktNEL ||A\S FRANK VK ŞKRiKi - DELTZ-HUMBDLDT MAKİNE ŞIRKKTİ İstanbu! Galata Voyvoda caddesi Tcfcloii Beyoğlu I03B naan«Mftv» YERLİ MALİ ¦¦¦¦•" s PEŞİN VERESİYE EMLAK ve EYTAM BANKASI Sermayeni 20,000,000 Türk lira-ı İnşat ve Emlâk üzerine ımisHit şeraitle Pra ikraz eder Bilumum Banka muamelılı latnnbul Çuboal Bahcekapı tnlnfnn lalanbul: 3972 ".¦¦m.. Bradford aaıataaaa KlnlVAKER asaaaıaa* Ü_ _ . _ . 'i«_ı__• ' «i Sn ıçıİNit: "a;i -tck r. Cevat \ absın: ... ,„..,„ ,„,Jn.,.u ¦ ' e*Hir Mıl/ı-Ti'.,. ..ıı.l • i -ıVvcucd-: Sşnııııı Helcdlv

"*ı samsltn belediyesinde Doktor Taşçıyan Paris iiı-iriynündaD mezua vc S? «ene tecrübeli rrcnel ijnek-r: bcU'iıık1ı*gıı idrar darhjı vc wıh ciı «yetin elet.rİTikle kat'i •eri Ve ıSnıı tcd-ıisi RtpJo . 4 mama Dr. Hakkı Şinasi âl v. 'A m TAHI.I*. HANESİ rSnr paıaıhk siimile mahayaa'rdilt- H_ ¦ ......1 - . I kVi t,..I ,,, ¦ lannkalarınt» Avrup. mallarına rekabet .oectk -.u ruiı ¦ .... U. I-..-H, IStr rılu-u ¦ «"**tfl knasaslar asakarsmuda mevımiar. HsrkOr ka sa,, mm i saat -s- ,1 .-.»i ^w—c « ~ -- . m Urslan laksia* rlkise İmal sımskis m d itfam 11 m mabMrcm asOı.c ¦ « a, astar, -aaaaanssn !••••¦¦¦¦•¦ AVuSTLRYANIK dd4+ddJddb« J" ı,,,,-;,c «ra im «ıiifreMri : «g*®^ ı 5 "Tgr.TJZ1 ' İ îl» Makine.fcJek.irik Mektebinde «ta S"V*ı"L"a!: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•••¦¦ S satılık hant,' tâ^«hawnsmukavva kum * divan Mayi* C21 ¦.ji-ûhKi glBıİI tedrlsau bulamak û/.erc ı-ıı ayrı B mciİK in . .. ı: ..¦ ıj ¦'. tl uanio -ı;,.|L; ıhıe battanmıa-r. tJalıuıf* fblü rktm banı aıka-anda (Arspysn) Bl kanın ¦afa lıjrırs lıiıbll .'-. - Ok-nÜ: . mektebi ¦¦¦¦ Lj h \di itııkı ıııdJi tıksı aranıyor öksürenlere Katranı MakkıiEkrem Müdür. M Arfh BEŞİNCİ seke — N 1798 CUMA 10 Mavıa 1929 lUt m ilhanlı I yunus nadi İdarehanesi: Düyunu umum iye kuranında dalrel mahsusa Tclurnf ı Utanbul Cumhurlyct-Posla kutusu : N' 24* I1IIS. ¦•"I1 »»mı: 471! Cumhuriyeti HER OfjN SABAHLARI ÇIKAR. SİYASİ TlRK GAZETESİ ! •hiddet : rûrklc İçin Hariç İçin t* E Sv-ncllfiı 6 aylığı i aylığı I4U0 Kr. 2700 Kr. 750 Kr. 1480 Kr M(l kim Kr. Nü^hrt-ii her yerde 5 KURUŞTUR El birliği Mili .n-ımııır lıllh ııM bl un ¦ ¦i». Iır.l ı | .1 . I ||. I m-ı,ı . .....- 1,11, »Mcuiaur. Onlrua. berk» Kin baıal mı nlmu.lur. Hu ¦tr Btr (Ba uroı dalı. ¦ - - - -. ı • «imi imk oıııııııııı. ı (amm. t,l, ... ı...... . uiralnv i-imihıtmu ıitt..ı-ı aaaaıuHi ımr-aal ise ıı-iı. - ı'ıı. m;, h. ıı. tasalı J-b-ı pakaIı "ılı. ..ı.ı Mnıll .......-n^.ıı nı. aalanaa .v.ı.. .1 aenah kir auuaı •)•¦ -11 a- -.n aa aarı n»uHn ¦alfaıja».!. »n—«dr daiaaaa k * *ar. r.» yıkıarın drtaaf rmmek sartmr ka mtlnm «rah•1 ¦• nam ı-ı.. laaatar kar aa alssaaatbaı »—..-.., «.— • - ~a-ıı.ı ¦ra-akar attaat rdra kar d"lrOU ««bbrafı artuaua Ki" aa» a-.l-111 varSaaU da (otananak lir—di.. Vaıldalıa . n-iM.ıiı-. . KU» . .ıl». ı.yı T'iıi autları 1.....ıi ...., ı.„.. ı.ı. «Jl.ıl.-K ¦¦ Bu ıl 1 I......o ııı'II-

artarına* ktum «irn hu .....olaı Bu çıt mı. .1 a» 1. .1.: Ml.ııda anlı tıbı f*ean*afa kaldr haaikana çob moi 11. ¦¦¦m bbr Beis» l|ldlr. «arla Uı «i. far.ua 1 ouuan Ura mwa»lınk İçin • »ı.ı.r ,_nıiıı ıralat ak ianhıli'lı» İM-., ir lalın V»-|barl .. | taı olll'l-ıia.- bmbbbr I.ı...... 1. ılı. in !¦ IH atmak 1.... 1., UalbakM - '¦ mbmmniuii mmmf maV laaıada -«• huh «aba ı.ı - Bayatı B.aaia..ı«-ai'...ıM.' ratlı Bam-mam h«»ı ...i,. ¦ ... 1 haıamafe ***a amiml •açanı aıanama baatt bar a d.t—n. atrr erraksaı ».t..... kar lak.maa»! ı„.. m laıdar. . katar bata, mimarı. Msaı • ¦ 1.¦•¦¦¦ ba»n01 bdiaılaınratak aıı ınp laBunı laımıksa aamar lllbanlr -.10. -mi, hı d'a ImUsN ¦lanadıl haf i ..ııla-lvım (fasla pa» . ılaıaık 1 laatri ¦apalak . ıttını tniı, ılı tur karı-ı ...... . Ihln-ull. ballS 1 ... 1 1.1 m\ .i..-.. 1.. 1.,1.. ki 1..... 1 mma ...1 ..m- ¦ II ı-rValryt »u havalı «kilde hallf*-¦¦!-¦ ¦¦¦•ıi. kadar pak haklı bir Ihnr - ¦ ıı- »ı kını t trin kavKllı lırıl'uındın meıete bittabi ı.-p ı-ı. ».im kiylı |llDilyrı*k Baaka nrtnıjr oMuiıı aihl «ııun elbet binli ı . -1 ıı- attık ba (Uıntıı pek Ie ulakta almıriııın.ı hukaulnfk Uramdır. *U-ka ".-.Lir,!..,,, Itll-Jl.-.B I-, -. —• Mrc ** avaa tıaaaadı katmanını handı .»ıltubmm» ar r* «¦¦¦iı bataadaımaab arın "i kala» mj kan Haıab aatamv ohıraı b) HaaVkl »İt ,r ııII.-fi ..nvtt -.111.n., «| blrliet H-ü ı-ııı- , ılı. ' fla mbıkıil vı muğlak • -'iııT.ıı halli İlin tıpkı üakarvada ıdducB (Ibl, tıpkı lloaalvpıaııdt nldu-tıı ılil ku a1 Mayıs mevkufları Dün beş Komünist Müddeiumumiliğe teslim edildi İçlerinden birisi tahliye edilmiştir, diğer dört şahıs ta izmire şevke dile çektir Talebemizin İdman bayramı hazırılkları Dün stadyumda ihzar harekât yapıldı 17 raayu lababı yapılarak olan mektepliler idman bayramına handık olmak ürere dun Taksim s tadyumunda mektepliler tarafından ihtarı harekat yapılmıştır. S'II m sim Beyin nezareti altın a yapılan ba haarlık harckcUeri çok mun-taram olmuştur. Bu sene bayrama geçen senekindeıı faz a talebe işlini, edecektir ¦ Misyonerleri Kovma Cemiyet' Hristiyanlık propagandası yapanlara hakkı hayat yok! Misyonerleri kovma eemiyeti azaları dün matbuat cemiyetinde (ilk İçtimai aktettiler Dtln Adliyeye Zabıtai siyasiye memurları tarafından 1 mayıs mfinaacbebyle tevkif edilen komtt nirill.(den be»; küp dün müddet umumiliğe verilmişlerdir . Bunlar taak. KirÜeviç, Koç o, Mehmet, A»- ratıllya adile ıs uîdir. Avni dön Avnl Etandl uüddei umumilik tarafından •man Kemflnlaltar tahliye edıhmiatır. Dsfarleri Iı -miıe uOndeııletrklerdir Aldıa*—" malumata göre bu be» «jüiib Adkryaye vesilasa-myit ba aaeseie bstaai. delildir Pof. , bu has-aatakı lak-IdtuÜ taaash ^aamktcdsr. I mayısta McyC b*rı. be -yaaasaaaeleı yaaaıtaram tc peata vasttamıla ban anurııeıtla bu beyannamrlcri ||6ndci(nler mühim bb |rbeke leıkil etmektedirler Zabıta bu raea'elcdc çek ketum da vr anmaktadır.

Tıp Talebe Cemieti kongresi Ankaraya giden azalar gördükleri müzaheretten memnundurlar i ? Un Vürh OCaDınsta loplaı Tıp Talebe Crmljct konercsl ddıı saal IS dt T«rk '».., .1.1 1 loplaoıuısur. Calse Bahri Rc in n lıbblyelllerden bir grup 300 Ura verdlklcrtnl. lamel Pata il.-.n .ı '. rtasvekllat butçeıladıu HO lira yardımda bul unducubiı W İd Inn İstir. Ayrıca Sıhhi)c Vekaltılnın de ber sene yardım edece cin I va . 1 ıı-ıı 1 kBtUphancsıne de Vek nc-rivaiiM.iı.ıı kilap temin cdlldltlnl lulı .-.in,.-... Badtbu hetrd Teslim edllmlyen zırhlılar Armestrung Şirketi aleyhine bir dava açıldı Ankara 4 | Hu Mu. ] — muti müdafaa Vekâleb Umumi harpten evvel Armestrung-Nlkcra inşaat (eıgah)ann3 siparia edip te miadında teslim alamadığı iki »rhlı, iki kefif aefiacai, iki muhr p ve İki tahtelbahirden dolayı mr-rkıır mlteSMie aleyhinde Ankara asliye ikinci hukuk ma hkeme»inde bir dava a^ım.tır. Vekâletin bu davayı takip eden vekilleri SalShattia vc Cafer Tayyar beylerdir. Vekâlet bu dava ile ilk taksit olarak verilen 11)8 bin Turk allını ile 112 bin İııgüiz lirasının ( oıaafaîl itasını istemektedir. Davaya yakında başlanacaktır. Almanyada kumünîstlerle arbedeler devam ediyor Hamburg 8 A.A. (— Sosyalist - M1. !¦.-. 1 ¦ 1 .ı 1.. , isçi fırkasının bir İçtinsaında 200 k -1,-n 1, seklini alan bir kari)iklık çıkarmıshr. Zabıla komünistleri dışarı çıkarmış vc memnu dolayı 1 .,1.-1 - milliyetçiyi tevkif etmiştir. Berlin 8 ( A. A.) — Poata ve telgraf idaresi Berliııdeki komün ist komitesine Moakova am ele Icsküâlı (aralından gönderilen iki telgraf ele geçirmiştir. Bu I. ¦ I t -1.! .ı 11' j B ko? Un toplanan mlayonorlarl kovma camlyotl azası Matbua) mflaleıipleri barakadan trıhd addan " MlsyetKrleri kavaiB . ccealycll dün flk içtimaını Matbuat (emryrthsde aktrlmılıi Bu )çlıatada cenaryel niıam-aamesımn ana batlaıı taabrt edrl-m» « aamaai larn bambamda kailıl . Ccaalyeba gaye» memlekette biriatiyanlık propagandası yapan ve emperyalist devletlerin aleb olarak kullanılan miayönerlerin Hail topragmda fıtri» ve gaye-I'm.ii hayat hakkı ver memektir. | Misyonerlerle alakan olmıyaa vc cemiyetin maksadını terviç edea herkes ceeafyete bta ola bilir. Cemiyete jJmdiye kadar yüzden fazla kiji taraftar olduklarını bildirmişlerdir. Cemiyet azaat paıartcsi viı-BÜ tekrar toplanarak niumna-eacsini teshİt edecek, hükümete vere cektir. Bundan sonra cemiyet mesaiye baslıyacak ve bilhassa neşriyata ehemmiyet vere cektir. Güzellik Müsabakamız Bazı karilerin sual ve mütalea-larına cevaplar aksatanı % MÜSABAKASI m. bayramı 1 • ıhbiycIlKr ı-dllnıillr. [rettOp eden mabtrlır ıe mnltoddlt va- lydk ,,,-vı. ¦mmnnı» «I Mthtlj inidir «Hır kl kır »Ba mamun. ., elaıe-lle b.lMıın.ıMllr. cok hemrn hranmr Mrrr .,,-,1 - 1. ,., , . 1 11.-ti . -n-.-.ı-., 1 ı.-.,ı- ayni M.. .. u ıl.Unı.-kl.aiı- . tfhan uaııımlycıullla 11.. 1. ¦!. ¦ ',. " ¦ lımdu. nl/de belki bıı tu Hayati lak n* kadaı mnaıkBa-1 kasfaı manıhıkrlleıımn daha («la bOy¦-.,.,1.. ...1. ..:„..ı .1. . .inuiL b0yk ;,a,|n,nk ...ı,.,,, i','. 1" ..ıl. nui'rtrvi hallelmek arla I ,„,-ir uınaram yaur haline (dmlj Iktlaadl l bir trrblyeyr ,¦ ¦. - .. mrriır. « ks bb- I

Vunun nadi Bugün Nihal (namı mdstcar) Hanımın resmini dcrCediyatuf. Akaebarsie la-cir Muıtafa Sah* n Beye Müsabakaya satirak edeaivrut. endamları mfttr-nasip olup ıl • madiğim anla -mak için bir de boy -. ¦ .m 1. mu 11 dercini isliyor* suııur Buna imkân yohlur. Çünkü evvela mii --.11 ¦ ıl .ıı boan I . 1 .., İl.' I II saniyen, bil bunu daha evvel dı -um m 11; lak at her gttarl icaa İki ıratm dercimi, gaıc ledc çok y«« ısgal ede • ceei Kın onu, alık yo* m. mı »tık fasa 1 .,..1 a Buıunka t*sum B 1 l*k m Iı lalskUl 1 addeamde Kata FcaaİM almh,cleetamV yifilanabr. tema I .ıınııa. garrtcBSir hesabraa resim çeken fotoğrafçdar beyanında hulunraad halde, ban müşterilerinin rallraraah üzerine 7B - Nihal Hanım cidden gole) resimler çekmek suretiyle müteaddit hanım kılların fotoğrafları at göndermiştir. o r\ m in a., nın san'atkmr müdürtl Bosnakyan elen dîya bu muvaffakiyetli resimlerin müsab akamı ta muavenet rtrigî için tefekkür ederiı. ('um rıyet M, vı Milyar ZAHAROF Mııiımıcın Isyıl Zahiri hala nazaran İngiltere devleti relal nuzzarı-mn yegana mücaviri ve akıl hocası S. Vasll Zaharofhı. Zaharof İçin yapılan bu hücum yalnız bir tara (tan gelmiyordu Şehir ve Memleket haberleri Vilâyet Meclisi umumisi tekrar içtima edı Emanetin borçlan Aııbrfy Hcben ddeU) aıjk*lırit; laııı I sııaiLıiHİıı. SUr akı- datıl munawttrt vardır. Uı Yarın Cemiyeti belediye (ırka grupu toıılanıyor Cemiyeti Belediye fırka gru-po, yarın C. II. F. Müfettişlik merkezînde içtimaa davet edilmişt r. Bu içti mada, Şehrema -netinin 1909sene*ine ait borcuBu ne ucuzluk! Zaro ağanın bir asırdaşı! ılz «i »eh Umumi Vilfiyet çcnlcrdr ikmali dağılmıştı. Haltı yemden içtimaa ¦. tın.. ide 4! anlar kuru-aatıldı İd, 7ir luyrltar s» aıeTU maınuıuiıuııı restte hK Mrraman nar* MI mraoniı-c.ı.. tayan rtSrrrh n»ajrı ataatatar. Uıaıı -ı »'Viı :?t- ır r. ı imla (testilik- kl IsastalBale aıwı a taaiRrr-1*11 reın ı.aı.-.jrnnıı yr»4ne maaştın «e ıkı ı.........-ıı Vaall m Bıı .Sriıfci ııte-mstmat Banmrt yalnız anim Diter bir naat '-arı".sn nah: rwceunaaf nıaulı; M v m-.alı* mehatSareSae ta ~r' «ara; ssrnr*-"itsanav ıruı taama W. lan lc-ru ¦ « ı . ¦ Mr Yuna atıdır- lılinal tt ita-aslann ar*» arsurnıyorılıı Aran lanın aman para İle lulhc *r nisan Balünu* olman nıeVrlet [ortyu ıs*u Mı ırıınakaıa ncıand* :'.-a'os al Aııbrey Itarkrrı imaline nBmıiııan Bark ananı tıaanı rsibe «t aajT" nala su- Vnsrl Zafca¦¦atr raBmmm anan «tushra aaluciM. ¦¦¦ ıı-ı l-.ı kemdir?Btanaı Annmr lanbaıt bfliûn rinan limitinde alakası ulan bir tattır. Lon-urallin er. atı aua

uı^ıımıı mart,! b.ı mr Vasıl aVahcrol .nuklutrtı mııatıe-nHıadrn w rer *e abd aaarcaeindrn entiT- k*rm «re mal ba nralıf ¦ ¦ tt-eshuiı fnsd.ı' * v-¦ -1- ¦ ı . ¦¦ i... ı. .. IX. Arta len Cmımı-j ıı bldllıı parla-mrıııutuııııı truiirauı en »yadı1 ılayrt edeıı Bir alma n analı kadBulys- ire-naaa Osuna rarraame aaaauau mm— eu sapta atyerrC Anan kamaaaas ralB kahau rucut estrr M. Annen Otakar-»T» k-r-dı tutan atalarından auuua ¦osarıdial cOrH*n aalkar bir mreita aıOnlrlI olmuştur. U Crmbrrtryn kendisine ıra', ulunan suali anlamadUDru seytadlklrıı lotıra atmujur Vı "Eğst m uhterem Sana bat bauagı kaı ı Mikamda Maas-ak imi par iar basta acıt bar ¦ asala an»*— -Bear Mabadl -..- | Bir doğumda uç çocuk Rralmdr gördüğünü' ıkstı kıl biri erkektir. Bir batmda doğmuşlardır Akaehııde kasa* Abmct iad yav-lulaesdar Gerek annrlre. fa -rek çotukta, dinç ve sıhhat-tedırk. Rcraa. Us» glaİm.ı •afu 1930 taisriri nüfusu .çk. K.,..k.ı- bu- afcr ria, diyor Yavrulara ve aıksınc jmllrlcr lenvrnnı edrııf İngiliz lirası dUn 998.5ta kapandı İnsine tiranı Borsada son cdu-e-de mstcriıdiyen .vâkscincklc-jır Duo de fiaatiar evvelki e luc ?aıaraa d aba lada arımıg vc iı2iuı tirağı 9Vt bstçuca çıkmısitr. biidkii sebepleri iki noktadan halana edilin etledir. Boalardan Mri son sinl erde bariçıca buhara ısıla mikıar da un cclnıc^dîr. İkinci sebep Is e her »ene olduğu ıflbi ba sene Irmirden alivre satif yapalaaiBRiatı vc bu nun neticesi olarak la her eae bu mevsimde Itorsaya ıclmcuimuininlan ıı.^ıu/ ISrasının (clmc mcsMIr. Ilu suretle JUn Karcıda HUo kulu; n parada ıçılan ln|-lllr lirası ™." kurafıa kapaamı Alım Borsa haricinde -'•" la açılmış \ _.iı da kupanmı^ur. DDyaaa muvahlılde -inlileri 2*1,70 3 t yllkseimlsılr. retlfcratı dahili lab'dlcrl Ur. Çekme köyünde 300 dönüm orman yandı Fvv-h. ftsı saat Hak öaki-darta kartal a.asmda Çekme knyfAMk cakam orman bankı neticemde 100 damamı arması lak vc hmdalık yasssnaabr. Or -man Muelarıyetı bsıraasam esasen geçen sene en kıamen yansms oldogunu aftykmistir. Konyada kuraklık Honynda kuraklık endişesi (la x«eHh«B ıhamlyadıu arnrmak-ladsr. Ha İlalardan ban yafaıur ?'llearaasıa yaassue. sBiiafa dayanması bsı oa (One aına^ırflıı. I(rr bir san ass Bey ••a kahas tamr yatmayacak atarsa oarrraaı ¦ s-smi makvata-cakur. Bar çam knıirrdca atmaa ogalfiaıaıa t *re mcrraal yanana kUHUlır Bayaılannı kaşanmak ¦lerr basha laranara 1asnacak-lardır. Uman tlrH«l hayali umumi-yaml favhniada lellmaı İM içtimain akılın sebep llzde 1$ inhisar hakkıma »İmle q n ııoıili keylif alıdır İAalIye Vekil.» BsmMi hakkının kid( dolara indimmiMae laral-ıar iBaıaala beraber hamama hasıl olacak ıımcltOtln Uman Şirksiı ia Is baaka-ıaa ulan bur.ıın.ı in!. ¦ . kllayct CtUp ctmiycceelndc ı.rcdduı edilmekledir. belediye azalarına C. H F. UCdetüakyındra: Ce-syet. m.u-,,r. bekdı.e asar msaberrrmr.mm U/SV979 cumartesi fimu saat on dörtte fırka merkezînde aktahmacak ıçtimada karır bulun ma lan rica ulunur. iMılı-lımıycıı urluklara mjvh'.ii " .-ırııri bir sıılâşma „ mahiye-tusde görülmüştür. Kefil Cunı-hurıyet hükümetince de ueğc -n arlaştırılan esaslar içinde bitirilmesine ilin verilmesi umumî heyete anohınur. Rncûmcnimicİu tığı, dava açmayan hamiller hakkında şehrin tföatereceğı iltihak müsaadesine ait maddenin ile aunülup yapılacak İslerden olduğa için bu uzlaşmada ya/ılı olmasını yaraşıksız bulmaktadır.Hayat pahalılığı va ad ıribb'alMl Yarınki grup içti marnda hayal pabahhğı mes'desi d e görüşü iben, hayal pahalılığı ve et mes'eleai hakkında. Cemiyeti belediye alasından bîri 1 ?r al verilen takrir müzakere edilecektir . Şehremini Bey dr, içtimada bulunacaktır. Verilecek kararlara göre, bu mesailin Cemiyeti belediyenin alenî ve rr- mi celsesinde de muukerc edilmesi muhtemeldir' ¦morlarını

gftrduk. Merak ettik; Emanetin çnrap aatııiyk ne alâkası ola-bibr diye duşunduk OrrrndığİBaiıe göre. bsı Çoraplar, ahiren iflâs eden w trikotaj mÜCSSCSesirae ail İmil, bu ....... laafıyesine memur nlan bir ralın Uvsîyeaik çorapLu ucuaıa satın alınmış ve Esnanet nsemurlan da çifti 23 kurusa erke kasrsam .pekli kadrn easraba alsstasurdar . şehir b?lorl MaşRuru blom Kaanflar »Irkoll nn ticarul yapıyor? Dahiliye vekaletine güı mesi bildirilmiştir. Yeni yollar kanunu bedeli naklisini mern her yerinde 10 lira kabul etmekte ve larik 'ketin olarak bunun 4 lirasının umumî yollar için nafıa vekâleti tarafndan alınmasını ihtiva etmektedir Bu para i fıa Vekaletinin çizeceği bir program lahlmda umumi yollar iafa ¦ ılı... ık.n Em an elin alacaklıların ¦BMttİBi illiatname Yarın Cemiyell Beledlıe (ırka eropıı Içtlmn ederek Rmanetlo aklcltiğl '"'¦ borçlarının İflası antenin bazı •¦.samını tetkik ve mDıakere vdrceknr. Ba hiialnamcnln ıclktkl İçin Cemiyeti Bel ce uıunicllı bir cncauıcn .. -'.i. -11-. i - I BU .rı.mı:.-ı İtOalnamenla bir maddesine itiraz ermiştir. Mailim oldueu «ere hmaııcl ba iıilalnameyî muhtelil hakem raah-kemesine müracaat eden Daînler c Dkleımisii. Iıilalnamcflin bir mad. ılı- dava etmeyenlerin de ayni ¦ ımiır tabi otacatlamıı c n-mekttdlr. nuhleliı eacumea buna İtiraz nmı- ve müracaat atini yetileri a açıkta bırakılma temiştir. Şehremini Alahlnln Beyle uıllzaVcrcyl idare edenler bana laralıar defnidirler. Vann fırkada bu mes'ele mDıakere edilecektir. Fırkada bir iclima lıun C. H. F. kaza ve nahiye rciSİCtl Hakkı Şmav p avın m rlya- • ı 11j l toplanarak iırhaya alı ijter oralıada gorDşraaşler. dlrakıil almışlardır. lı ; i ı .. e.- ¦ .,¦¦ rn ¦¦_ 1 -ıı.ıi Baaki'i "—lı umaaıi^esl UcısE Buılıu İvecen un.unıiwal nıayı-an İT «30* tıpljıısrıkiır Bu IrıaıalU KtHUirenin ı.:. 1.1.. Jl.. ır blILraek letn hır eıolr nluıi|!a:Oi'. UslK limanda srslesl Ve MrmaıSar Cccrr.l.- Haliç -,!-'-luı.j. saat B.t2 do CsbaUdcrı kaldırdıRi npoıdan ¦Mhartmlş rr mbalıllyiD saat 9 da vazifesi ba-ır.rla bulunmak merburlTe-Knee «on mrmurlam bu vsp ı-d»n îv.îiade :.ı.i'Ti.ı. ya azmt, t'Jniu bu vajp-jr tanım dalma 1(1—IS rotu yatmaktadır. Bu takdirde nr-m'irlar urlrrlce src peSnetlcdlr. Bundan evvel **¦'*—¦' nau ise u dura Frrd urpmya grin-ekserur. Hal.e fir-keiuuo Cıbalıden Baal ¦^sis t»1, jala bu rapuı ı-ı.ı i: ederek zm makul t'-ıtriıhiyi nar sit ıtMeağırrs enıl-nıa. ve isbtanda I.ı... ı.ı asanın hsrrkrti TUrklTe tir Tutunman amanna An-lihtada mnvakar» ndilrnanı olun tmi&f. but drla da .' .ı.ı'.-ı:l mflhadelr knrnı^TCinundaki aıtarat acının . ı ı.ı ı. i.mh tatouıdr *t¦ -¦ r.ı ..ı ¦¦ i.-.-1.; Bu rabotla Antara-vı .İni"' Pdllml} olan httaral unnın huaUn An-...: ı. lıııvLnl lekarrur rtraU ite d- tunUsyo nressl M. Butun ı - i-1 -ı. ı .ı.ı -¦¦¦!. ¦ rteUer (enir BdsJrniıUr. Kl ji. - ı h ¦-1 TUrt hayati ınuralı¦ ¦ ---i aaası da u'ni Eunde Anicaraya . . I.ı-.-».. .-i ı II ... 1 -lııı- .lıı .ı.ıı- -I tem VetüUerl lleyeiince Iskan tato-! tinin bir sn evvel iannü edilmesi ı¦:ır . vuende tali matname aıaka-ı bulanı: . olmak ,r her -ırelle hareket meretleri yazılıdır.

1 -ı.iı naılnuı —mm kadar ı - ¦.....¦ ¦ = TcfTJ Kuaoıelesln'n lanunan lajin i '.-.«M müddet gİib ma an mnucs kadar ıtmal »n.iıııi.v.ınfl. 3alaa1l1r.11 ve mtuue Un teodlCI kin .l"kad.ııu~a mimeaa'. jl et tknrceı rateısariit'ı nnlı-ıldı*! ı.ı u 11 ¦ nıvılıe ıdııi/: Mezbahada tupmnıUh yananlar* seh fİB im işlek piyasa mahalkrindt m ak'ti' içtcicR-mm\ kasaptar prkaa snuessaskn rsrp olaaashCtaı -ra|Or-j» llakıtı: TC et susı assVİU M katta an aiarc edenaerre. kvak-r oki^aıssı ba szsreıJe Maçhı Cmaneı Maçka eransuyuun Be şltTaj ve ya uVılmabahçcyc umdldi'^ talep etmiştir. İki ta'cp lzci c. oanvay v-rker- ıcıklkaıta bulun anuş re zıarrni fklklda trn.did.Bir. mmalıi oaacajı« rraaa bıktır, aajlo Eraaaet karaı vcıbâc âosaıl h-^lıyseakoRa* fstofta-araals Vaal BUsf Barra ıSrtırr m anr nmn Karan; itaat bıı Ilıtmama fltrarl-r. uma rıtınsstlr ,;dua ym bur has¦-¦ 1 İS 1 li.-.idOb laa-l^vebf r-,—'luı BBaıl ılı Ç-ıı tıklar Vuıda ş»J.rraı*ovU. huı ı-nı cceulrlar yurdu tttlhaı retlVıu-rl .M-ksnfjad.U medııvy4 Uları I hu-.vr«U-a dmahnıaUr Varata. it ftiın kaaaı anımsar to-cmlann tmavaaror -t slan hlvaat.ıı rmoı lUce umu «t BBaB sslaı n-alsr. Ta» r*na a r al «sav., 1, sarıst kabvJ esOJU»Uiuk bm lahrıaa IBHBBnBlUr. arı ası amstare. .ı.ra aifarBvrOir aW m «BaaaB İS Bavrasa laSsBuafc tasde m raavaasaaavh har aaM ramrk sA.-.ı —- anuvahk ıas*atu ı ........ aabaT* banaaı laramıdaa «mira .-ıpoıu la-Uml •eaalrrjnr ıronarrm'tlır Bu meve-ledr EmaiK'.ıı ıU otaotu re *K ."--i. -ıı 1.Lııı... |ilmm . . 14 krrvsı -a-Jıcuı (sUl BLiuhmır ta m-kmpıa K.fiı.-ramV. ¦Tırılkvraeı kadar man Bağdat Cad.1.1 . hic .....'i; ve toadan yeadan ••(iiı.ıı'ilii bikununcnra • Alakadar maka malın namn âUtat-r.ı evltaderhı sı — , .- ~ amili 1 batanal vrlkaartı. mavnparSn fabna "i ucı Kort mi|" ısı mu. ban farlar la mamaav pdrHaMsu »ana ita Bı-atyc ecrajjr acıaııM auıora!. assa ~leri letaik elraraScdlr. »n--. imi kanası Kouservaluvat bınasnuu Takslırcl. uuauı *fJW kat'lyrl etmirtir ttaa tran tan mlııu ıruaala Bajlanaıaktır. Bir .da bir ne tlyalro salonu rb'irV jvtırJKonscrvatnvar talebesi tarafından tertip edilen ttç kcasserdon birincisi, dün talebe Bİl ckıina re-rilmif ve muvaffakiyetli olmuştur. İkinci konser, bu fon saat 15 te erkini m ahalli) eye verikeaJriiî, Pazar günü dr a vc sefarıM .¦ erkânına üçüncü konser verilecektir . İlacı Mahmut agn Adaoa karilrrlmlıdea teki ¦ El. taralından ¦andcrllen 122 y r ;ıada bir İhti resmini den f-diyoruı. ı. yapada ikea Elraal*-tandan Hicaza (İdarak seBctcrcc ArabMıaad a dolaşıktan anara Tartaauo Anklı karyealadc ihtiyarı İkamet (dea sı bayabada Mç bir kadınla saç sımcmi* dea Hacı Mabassst ağa tam 112 y.v.d. balaaa.or San rasstaada (Oıarnac perde tetea Hası A(a.a Adaaada ¦ ırciııaı ıa["lavı sı «mayayı yeniden "inmırr »bşIbiihiur. Hacı A|a ba yafia imci tjurm olduiruBdBB, . »aal m Uı e m a diyen yaa yUrayrbIlmehledir. memleket haberleril ini. kort-k Bir raaııa Ocrn !-.;¦¦ htr pet Ad anada Sotlt. zada hilıall.. malaran karniler. yaBcassrır Zarar IflMo hraenr kararlar yaaaa.ai.alar ara? latmaa. llu!r* ıvsı-t^-.ı^J. 1."^-tam yzpraisnuj w arada latlyarUrass ulan hu ır" lorllm yed rrrikrrrt yırle-nne rn-ç kız ve BaasSruaıaa ahrsmaastm maalcse; ıa'ala..lat arBrp ı^aultadır, Hse u ok lal naoara an» pM calibi dikkat hır saki* i'imm ısın hu isçi isimdim, mea'rlralne

MlkUıı.i'Un mlldohalesi Ur. 11. ılıTuılıııılı -ıLılalık Izoılrd* ilk lurlanda sıla lalımı Bnl-cıvada Ksrsbıp sfa yrtlatlrmitar 1 ır-ıl... ı.rl.m Ziraat Banhass lamar rttaıra ziraatrUenar 10» BOS Hra IBraı ¦SSnlkUl — Utasam har. kk-aV it' - [ılı llıct .'i da «Han atas Orf re leasrcl har.trsoe massaatFürı ucan hassa7"» Biıarmda l—r-krl rtral ciaıı sOraanlaı ıcsn «a* kara Batr lertl» (4«a*aaaı horas n-ra-anes lasaı.-aı atauauı ata karar laıl-•al rrkklııı ıı-r laıı saars ra mevkii leıaıa kanııiaıakıır Tarsasia sakavtl larsus C halk lırlcası mulemedi Fa innin in »-arına Bldrrken Online mSırllah bsa kist cikmıtUr 9a-nler Fahri nr ur arkarlaıhınnı roy-duktan ¦aırı» allıılıd. cealrruu t-afia-kaıalar re Mr derr mor indirip orada bsrt*eu*ku.t Aıı Urjlm araada-s-an ttorl saal ulıaatıkUn ücra l-ac.aıual cma^aUrnuıarreBr. ¦aaVaaa. bar sata Ufmrr ¦»ajyaasan Toatm sahrnH a us-ıı t. m Kadara ^layıa aamaBaazamı Tak n a*"" r»kalır.rak bas Br. ratsaS r—at sraamm VB M L.aya oulh oksraa acayı lusUıanr aaau laVlaSSaVI Yakalı ataya taralın umuauı tuBrrs saaa. dan i-ı'ıı Coaıun Usrl yatalıyaraa olarsa krudlslnl nıusa/edeye cıkanıe» (mı va sııin* t ansımı yaratan' aoyle* massar Adaııa l»|iı*aıııUıa bir sakı Adana luıpıaaaealndrkl mshpuUarut anlı UI kai.lt laralıar "Iıra* ıkı pazUye avrndıkları re bir aanlı vaka İhdas saSfecfeVrt anUcUıus| sUhatı^T baaka kavsıUra aaUcdlİanian ansı r-ashpnuar da kr- ısta rina hapalıta^tasat yaramrara »a.l iarsa 11 1 |l| U asmamı aapasor-r jaa-uraJusdan ¦aatıalaaa aluna ıhcr an ıe mahpus-ar koraslarjuisn . t. - • _ planla! ıBratlı in*.ı ... AfaıaaUl batarları BeycstİLir-ılakl Alacanı linin d u rahatında. İnhidam Irlıllkrsi olup olmadı-Ki notkında (etk tı le.ımye yapılması Maun taSraılrra rmrPUılmısSlr lloaı illi MsttaaVsSe L'suudar ıra aMiaurınının gılal^.uası 1 İnioı aasılra tlıhllslaı aayaasun.up sseyva aâ-vlaıaıa mu "has tadı uta —¦'—— maaauBamıaı seap raeryksp •atstjj »¦os.U.ır nraatarsa T.rtltl arhrrraanetl sr--t" taauut HU-ki Bryı Tnırlan ra«Vasa aııssssr esaaia, r rertne M-rt msktare- ı~"« ata vetn-ırlsllr. Hilrll urJaı m ı.irrr rdlleevfc-Ur Trth....... ..1 m 1 ı-.-ı... 'i "' iı on Etmlerdc Dnoııel? p«R çol kİkDveller vaki 01rnak'jdır Emanet, .im.-' (atjn-jal ¦jnpronkla berakrr b.-\tlyMI rlafrırra hilıLttcelstlı Güzellerin resimlerini ve bu kuponları «aklamalarını muhterem karilerden Hca ederiz — tn nam n-o SOM TELGRAFLAR Barem lâyihası Tpıh.Kal: ıh i q ur e kadar bilecek Ankara 9 ( Hu. Mu. ) — Bütçe encümeni barem lâyihası tet-kiknlınn devam etmiştir. Telhatleri m", bütçe arığın. lapıyaCak surat!e Icsbit. mabul evvelki (elciden •ıı, ! «Vin cereyan «ilmektedir. Tel t d. m ilci çün süreceği Gazi Hz. nin Istanbulu teşrifleri henüz belli değil \ - .¦ ¦ ¦ a V,1 — Reolu; rahne Hain' ¦ .-ı ba »ene Kurban bayramından aoaıa latanbolu teşrif edip ermiy ecelden henûa malûm delildir b tarifesi bitiyor Dicle nehri taştı _9H». Ma.) - Güm «ilk l.ı-, :-. «erinde, ih.ari ir m i «y mim mcvaitİ bil mi* gibi-

dh. Tarete nnannrfı aaahaaca ta-•TM «armhnrfhr Pim- «maneıvi bar-an myibsaaandan sonra İnmeyi aa sisaker- edecek ve • . .11 ata T ır. - kat'i acklıai at at aktır. Hı yeli Vekiledc «arKr« Vakın uabai vmrdl Ankara - [M. M, 1 - H---VcksVr tamtamdı ir.f.h RMü Bcıan Avrupa m ahali hakkında iıabat smİsfi an! s yık™ Ma* "'v.s. aaaau-aHnr Aaskarı 9 (Ha Ma (— Bu|ûn In .r . Fransı» . I«eası.a *rtar-len a... ayn Hariciye Vs-hJlini Irvarellr nftrtmmtrılf rdıe. Şenant Anaparan S (A. A.) — Bu -glln kurnalı (ak t.. . i,,, '..ıl. ¦ ¦ oldu Adaparannrfa sofor Ba ha Ktnm efendinin S yayındaki kıaı Eda hanımı fili ycııl ika edildikten sonu çarka atılmış • ucuk 61U ola-jrak bulunmuş! ur Zabıta fi.ll--nn isi üaetındcdu . Efganistanda ¦ ece SaaMnln tayyareleri. Em an u II ah hana ¦ Itıhnu -.llTo¦taskeıe •)*.». »- leruser-dıs PU rstiya* I CasaaaMsst ve Kadir tan imarraı larvam ib»i-b*. ¦ taı Knl..ur.ı,ı.ı.ı a«t ıe eaıiBlı Kabildin la şaşmakladır. I '". ',,¦•) t mı ı u OSBl Bl»( Sekinin [Amir r mı- olda|u ı tayyareden hlr lancai bâlr Kabili aıdfl rımamıy ıf I manuflah ha .'-rıı ın* (r.-ıı-- ı Elgan ıririırı-m ftaıaya taarruru fnuıheıa - (A.A) — ı,.- ajan ¦ Mdlrlvr fini baraac- «mert Baydal 8 ( A. A. ) — Dicle İni. 50 seucdcnbcri ¦;¦ . . ırı ı: .-recede leıctlü elmîjiir. Sul Zeplin nüler taşıyor? rflddrSohaknlen « (A. A.) — lü mayısın Anaınkaya ıcm edete-£1 seyahatır (Camlı lenpitn) bolun ve leştim edilecek 'ı ıpillfl id- .1- Vi'F" h ıı ¦ balen reısen Rubamı e ail bir Tabla ve b*rd( knymktu bir (riya* nn. bulanacaktır, ngıl iareri-e kadın m Un Imhiprtrr erkeklerden terle Lam ara » I »-A l V cakaca ¦.s. laersj dairesi asan» bahrîmi a lamrlıi akluuj İkmal «di»raüc. esm aaU a* »mmda ICsmk rdlhalf Man - um bıı m ti U tünle* asbaaıasr «avcı1 Bmnndt mim-sesısns mam r mHyaa 711 mm »(* ye halıt, «Imalladır Hanlardan 10 m Üyen 411 bin 414 do kadın olup tr kehlerv naınran I mtl-yon ITD bin rry . -. ¦ ¦ vardır. M. Lllvinolun beyanatı Tahdidi laalıtıat Konta r an aı ksu nlırtlı. t..- m". vaemltacahtlr., Moekara 9 ( A A- ) - Tas ajansa bildiri,or. M. I..in...,l b erki taahhıl ıhaar, komin.an.ı-•ma aam \tl mim la heyaamtta bsahMrek arç" h.msf.....laım haç bar met.ee trsvsreaaaalne loukabd bu arferkı kooferaeam menfi bu netice verditin i. Sav-yel teklim.» bbrksa obua,ddcl »«kıllersie beraber reddedıl-d....,m ba (idille belki asal kouleran.m da baaka bir nr*-iev ¦ " ,,.ıvı - ¦¦ n , fakat Sovyet Rusya halk kİUelc -¦ ı i. ı. i'-. 1 İt ıerini!f bir uülur icra •dcbilrecklerinİ Geneo mes'ole! Verem hastanesi Maarif VeltAIeti sana* toriyom yaptıracak Haber alefav'" ¦•re v kr, maa.. Kaaut- aıava* ki. BBtssta Tak ila I. Hamalı karsa- s.r •a*» mm» miaaraa -4. tataaı Bb|Ibbs ransm. İla sunrUr üehre-mini Matairba De s I ı • ı , af. V*' icsn ha4aneUnılcn ev ı«l ¦ .i-' ır ın ji • İnat se »rarıada i -chal ıdl.var, dtmsklır. İsmcl l*a^a lılkOmrtioin sıhhat mea'cielerİBB vtrdJAİ ı-.¦ ¦ n ı chraı--livetttn ba kadsr ıce n ' Cundı jrlyrt ı Hayat pahalılığı,, etrafında tetkikler.. Pahublıkla mücadele tedbirlerinin rm miilıiııı vemüeseîrı istihlâk kooperatifim teşkilâtıdır.

vasetiııiıı ilk hed IHEM Şg| sanal vc san al i¦ . -¦ ı Mİ. Dul KonacrvalBvHr j ı-1 n.-e i. -itoı Mermer tlllunlı ^an'nl do£ursayı dı: takat musiki bina tapmakla Km »hm beraata sa Felah lahUvlırl Isıl* uajvtc-larl .-, ., ı . ı, .... t». kîdrn İnhana .npragına brareımek aO-l'i '.ani. I. - kalıba mamla ben/. -ı. Ba aaaa, maharak a kadar Badat*, «kadar aşmalı v* «kadar Zaten cesur ur! c-abb balkı Mey. aaVeayaı ¦ aabanam tetap seıkkea; — (rmı nlasmat lam... Baaa kshfıa lalam inama. • kadar crsucaı ki Braumıı Bmanı-r- ı aHH .,.,.„„ —daa daha iaala ca ata «ar t _ Ihlarcl Haberler lrnda zelzeleden lopraklar çatladı Londra 9 (A.A.y— Tahraadan bddırillyrır: ? mayıstaki ıCiMİe toprağı M mil uı unluğunda ç u çamksEm geamv-hği 9 kademden falladır. ?Un «Una» tırtmldu Saaamamr 9 (A-AJ - akajum jı"i tntrılmadam evsel «fek bmmrftsria trnm. hasa karamkk v« ağır mk. Öjekyı be, reç. Ejney hrtulmmfa baalmava) ma saat I340U aıaasi dereCeamsi b . -1,1,1ın O lamaa hara ta -riBkmi|tır TaaJ M.-IU ra*rHr su,Uand "»eni JalaaOB' IAA.I -Vn.ı irlsnlıı. -ırr.sımdr ¦ sc-ııı bsr »Uelr uun-ıı ¦ zrlarıe ı Aaaiarında bOyUk ısı laklar nlmu| vıı v.1..... . ıe Palmus•jtr. da arlın lamı W r rukna aaSaraSatr. I..P.İH . K„.ı a4 TVa. MsmŞa ¦ıın »nr rai-mm ve iki Pon. Ku* ¦ nlkniano ¦ dllnuı aT-lt I biç BU .1.«dutun , ı~.ıı. için ı-, .1. I ¦ IIITlı Geçenlerdede hal VChaicll ha «nal iki Verem dispanseri Direr laraltao Şel Verem mbcade lcılndcl ıjOrcn. MBartf Vckalci talebe v muallimler I bir -.ıııjl.ni.,.n l .ı menedir. ¦ nifuldııı ¦ ne KanSlftlp i-;» 1 'rı dafin eılmeıl ¦ — a ı ¦ -1 ıı' vamunde bkınab ılhlm ¦¦'ii ¦ .iSj lât KaaIrnki I— KBetUt .-..lor n.ı-ıaı 2B nıajı^U tontsbir takan çeicler Snvycı ınprak-larnıa akın ıımek Uırre narırlık-larda bulunmakta nldut ovy«l askeri anmandardıfı ıcda-biri Itrime lııihaı aylrasamr. Beçe Saki taraftarları Beratı i er Moskova » ' A.A.) — Havas nık ıStıüıarrirîr Mahmul Yasarı 0. çıkar rakmar. nıuıı.l, car -x«acat-Iji-ıı ve uı bir *adın njiıjı kmıt.u! inekle müteessir "v 1-1. Iıı, ..M,;,. | übab takakkuk ı sonuna kadar çahı -Imııllr Venl bir ırr.iVj-,hı:ı-'r.ıı 8 ti

KaaO." II- laBUvıkaU B. re . ı-ı„ . I.-..,,ıt unludan narı --. . ¦ ınamnalset Ilıtan fliıo tunbu!mi|Hur ».kat ounaı-vtbiar. »teıbt lama] ..ı.iı,,. ı_ ¦ (rıı,ı. akarak lamruı. «r .. banımın .-w.hu-. u-. .îatu ınırrabanrı sua'ıııkl ley-ta'tlUKD Sar mıU daha BeHAVA MECMUASI 71 İnci Sayı ÇIKTI .İr karar vennldlL Mu»;ın dr hsddev.ın r*nc-¦raau. Bakır eıe akaam. tt --.ın-ı-. aaalanıiftL uoı. hatla aalıseı İr .icram'.vurdu Vb hadiiıii'»Mio» ya Mr tarla-ir uuırayoc. uesm buaifttıı daha ¦edUUna rr1 ..v ¦. r. ı (1A ¦ ¦ l\ llO? ¦ asü buna Umneoln. « 'ı -..'l.ı r için lela dil* kalka • Uıliı ula vnjndı uu t. ı.ı ıl •dl -»r I' Cı ratHirijıl HİKAYELER Bunun o kadından ne farkı var? fVukuat M \ BOPSg || Hasekide büyük Han Dıınnas cîmdl Uf remi bt id deri can I*- ta Ben Kul* toır. OMü orıaber SIrkrrı rİDilvıı b tnaUlar... kasaları Bektiler... Rir.. Bir deha .. 81- da bir ev yandı Bir kadın yaralandı .;..;.....;..;..;..;..;..j..;.g.:. Burun OPERA SİNEMASINDA İJerie:; ilUmıtn edecık cofc "ilinim Uı flı AMERİKA • \meniın,n ln.klal eidalUrinî usı I ¦ I ¦¦ t k I M'-""^- I" UOH6«J !• BARİSIUK. KARL DESTE» J '1' ¦[ ''-^'''-^Y 1 •:• •;• •:• •;• •:• •;• •;• ;• • •:• -;• g •;* 2 • i • • ¦ • • v •** v v w v Bugünkü ma.;ı hangisi kazanacak I Bı(J" T.HI111 -Hdıomunj» Ur ¦uıl"aa Mihinıirrlaa» M"*» *«n" l"a| .aacrrulr: U.UU*»ı»r ¦ r«l*« ¦MMİUI. ¦«¦»I""»** bu İH U-t-bun -I.—ısı »»d« •««*jt" '-" „.. ..-ı...» n-* badi""' r-' ""** dr *« rMıidiı. SHiı-ıera"htrİ Mr----iki (tuld. Lüle» ı. rob'I *""*»"'» _Uı araıtııdına «¦¦¦lercı der»"» mu Un ereri, —•el»" ",nta tl'n BıUUfuhr •or.Uulr . . . . l,.UB«ıf ¦ Frn'ibıbıc lamabaL „„ .....i. i.... mühim a»a«l a» ılIUrt »d«tk nrlliflello »M«ıu»ia! Balkan kupası rnes'elesi İçel Vilayeti encümeni lai misinden. n hM ..-i'ii

ı, pllan proje iıeılen mu;': Velkenci Vapurları İZMİR SIR'AT POSTASI! İSMET PAŞA 12 Mayıs Pazar IGakU^EMlRI Karefccr nJreefcdf. La-u.ıaîtr ve Swvi HM dere* mirkcr-ıım*. tak* ¦n.rtıliUür. k'AlU D î»2 POSTASI ANADOLU .rSSL PAZAR BARTİN EKŞrUES POSTASI inönü 2 Pazartesi Altıncı Büyük İTAFYARE P/VAIVGOSt/Lİ 4. üncü keşide: 11 Mayısladır Büyük ikramiye: 45,000 Liradır Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 | Liralık bir mükâfat. Bu keai dede cer 3900 Numara kazanacaktır. ^ İstanbul Tuz inhisar baş müdürlüğünden: istanbul Esnaf bankasından: i nakliye i|Ur. M una kaça •lirtıro'ceek tulün ayr» ıe rr ı. i ı. ¦ r ı c m müddetle ş «je-lrden ıssk için de »kak nnasara 10 ¦ İllin l-ıar.h 1891» flaatahâdT'Ta^ar^a'puıCîT ı TAYYARI VAPURU 12 marn Pmaz I am 17 de Sûfecd nhcıtuo' b pak, pUali K ImrUT jjin»; vc avdet NAİM VAPURLARI izmir Postası e mıra-aram u!-.* ADNAN 13ıncı pazartesi! t-alılı nhcrBıınfan ' vc (ırsunka rıinil fcstttrj ıjır Oalıla C"*"nr_J i Seyrisefain Üçıi i'iknnlarak yerle* M.. ive Vekâletinden: ; Bostanlar U eivaroıdı Kep t. Iı ı ıtı. vi ' iki sd« ak* mUn*-t erişmeleri : beyin Bir ora İçel vilâyeti encümeni daimisinden! yaalık catket kıpık rarl münaksıaya cıkarılmısr. Tallplrrin ı -ı ¦ .-¦ ı görmek ve şartname s cıc müdlılyet idarv kıımisvıınıına vo miinakaflya iğtirak İçin dc yevmi istanbul ziraat bankasından: Her nevî yerli ve binilir kumaşları İstanbul Eminönü Köprübaşı No 15-16 Karabaş elbssc maga ilânı l.ev.p ı,ı i r ıCitnt CdİllİIVl*slll~ E||Gramofonmerakluarmâ MÜJDE

PARLOFC SF.RVET HANIM Bclcdivc Dokunu HAFIZ. MEHMET BliYİN Develer katar karar TIİVFİK NİHAL HANIMIN Ttlritçe A 1.1 BAHA HAFIZ UEHCET BüYİN DELÂLETTİN B.İN I' HANIMIN i ¦17. SAMİ B. İN F. HANİMİN :-. KÜÇÜK ÇİFTLİK PAKKI —; £ Her tfUn gece yansına karlar Kcıncnccet Aleko. piyanist se adı Yargı, kımınci abar. £ aj kanuni' Hasan, hanende Aksa rarl Yas#. Acyaıar ., Faruk B»\ Ur den mürekkep Neşet ¦ ¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦ a C* musiki sar bey'eti ve aynca 'ııbaat 9a işlerinizi teshil uıaksadiylo . . , lııgilizro hilii' miilıeiHİis aranıyor olu dahtlindu kıtaatta bir Amcıllalı mtlhcndjhc rmıavin atara ü/erc lucsaa usullerinde tec râbeü, in;iHzee büir- mıK;rJ t Di.üjI Bey otlunda istiklal cadde-ir.de lfb" loıuaruda Tıirkly Ibtlk vc ıı aktör komandit sirkeline* Uzam vryn tahrire ti edilmesi. Açıldı \ BEŞ ÇİNAR \ Bahçesi her aksam ! Mİ kEMMEE MÜZIKAj fam:lvn için dan, _I Satılık Helsoğuklugu, frenci olanların naıan dikkatine Dr. Horhoroni KÂĞITHANE SEFERLERİ Haliç vapurları şirketinden: Hıdırellcıin is; gününe tesadüf etmesine rağmen Kâğıthane ¦neslresinr gösterilen rağbetin cum lacağı inlafilmış olduğundan bütün vapurların Kâğılhaneye uCrj maları lemin ve seferlerin teı olunor. u adhm Alman Kilaphanesi NOVOTNİ Bahçe, birahane ve restoranı Stercnat İdaresinde mükemmel orkc%lra İS mayıstan İtibaren Bahçede labldol | Şehrimizin en iyi ve en İare birası mWkWkmWİ llllllb Be-.oğlunun rn "tijel bahçesi nlan -49IHBHAI PANORAMA Bahçe*i açıldı S Her akşam MÜKEMMEL İNCE SAZ | ¦ Meşhur viyolonist Mösyö Albcrtiyaııo İdaresinde mükemmel | ¦ orkestra Yeur Şevrole kamyonu. tmgüu O-STLİNÜİHLİ bir motorla mücehhezdir (Pıi 'yeni kamyonu ilâve edilen tekemmû' !&t. bir çok mnessesatm inkis&fına medaı Tüccarlar «Şcvrolenin sürati işlerimizi inkişaf' ettirmiştir m diyorlar. İsle memnun ve m/ıuhayoir yen! $evrelt. tafılplçrinîn baû hakin $ahad:n "Hiç şüphe yok ki İllerimizi Inkijal ettiren sur'ntleri-•Irr . . . Serio-vseyr olmaları itib ariyle az zaman zar. fında külliyetli miktarda tes-llmal ifaya imkan veriyor-. -Mana nı maksuda o kadar çabuk vasu oluvor Ki muamelâtımı/' tasavvurun fevkinde teıayût ediyor." •H hasırda daha çok teslimat yapabiliyoruz. Çünkü Şevroleleeimi* gayret serini-seyrdirter.¦ Silı- .i« hasebiyle Şevrolevl intihap ve terelh ediyoruz. f icaretitniz için son derece taidelı olmuştur. Çûnku seri teslimat Haya İmkan öahs* e İm istu ¦ * ^Şevrolelerimi/ sayesinde. mallarımızı en uzak mahal* ı» lire en krsa bir uman zar» - fuıda teslim etmeğe muvaf* "- fak uk ve bu soreliehiç " ümit etmediğimiz yerlerde

islerimizin inkisalıntı vesllo .. oldu." Ve şımui eskisine nazareo ',. daha büyük bir sürat ve daha mühim isler] ŞEV ROLE KAMYONLARI - General Motors Mamulâtt Kiralık köşkler , Devlet demiryolları İs SiinJıjHi ulûlei tafatftı'urda bıı- _ 1 ¦ • tan bul mubayaat komıs ı- n.ı I. İki I- | '¦»;'. ırişuınilâtl • , • "| voıııı riyasetinden: Fransız tiyatrosu 12 mayıs 1929 paıar aaat 21 de Prof. V. MfJHENDİS-YAN idaresinde bO kişilik orkestra İle SENFONİK Konseri TLTrTnö!rVFLÎTÖTs Toptan vc perakende safı* mahalli 7 irrı'lll Cıa m itnyat •tartlllclll d^pOMI Bahçe Satılık hane •»eH Hareket hasebile oocMOBU-YELER | PEK UCUZ satılıyor Piııea'iedarda Lazaıo Erınko X mağaza u ItnrpHruU d STLYANO y\\\ki ) büytik m-ılıilye fabıika-ı 1 Salon, yemek vc yatak oda- * lan takımları, karyolalar f Yvrlİ uallara ra^htt cdiniır |^ TA-*|»FI.EN MENİ VZINOSU ACILMİ ası muduriuLLUi Öksürük şurubu | öksürük ve nefes darlığı "aafta:u ilâçtır, ¦•atvbb Satılık otomobili olanlara İEMLÂK ve EYTAMI BANKASI S«rmay«ai 20.000,000 Türk lifii-ı tnşat ve Emlâk üzerine müsait şeraitle Pra ikraz eder Bilumum Banka muanBİatı İstanbul Şubetai Bahçottapı Tololon İstanbul: 3972 MAMA Dr. Hakkı Şinasi Un aıhbi çocuk .ıJj -i.':' (DERİ VE BÂRSÂlT MÜZAYEDESİ) I Dı, ViKTOR H 0 D AR A Mudur: S\. Agah 1 BEŞİNCİ SENE — N 1799 CUhlAıtiEâl II Mayı* 1929 R,ı«ııharrlrl YUNUS NADİ Tdaren »nesi: Düyunuumumlyo karsısındajlalrcl mahsus* Telgraf : İstanbul Cumhurlyet-Posta hutuSujN' 248 "t-l 1 — . BiŞBlSfıSf î 2*HB ı eıeıon • ı.*.» ...ıı... »m İS"- .i.."-; ¦ mum «71 Cu m h u riy et HER CıÜN SABAMLAKI ÇIKAK. SİYASİ TlKK GAZI-, T E SI_ ABONE ŞERAİTİ mOodCTi jTOrkle Iclnjrlanç leln Sencllei ı 1400 Kr. | 2700 Kr B aylığı j 750 Kr 1450 Kr. p aylığı 400 Kr. »00 Kr Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Dünkü İktisatçı millet basİj0:l ruSr.lı"-.-ı .•mi*»' -İn". n*BftflıWî

tak l*ıt ibnen tır '.im" i/ım «ylan h; aUauıı »aıbuı lûJdltlı* ve bn lulıl-n kir bilbuu IkUsa ur,urV.t'.: HfcJmlI B.I nckaUBI caieaıı ttn.ı. üı.ffo beye Mmr.na efcr.ı* 'üıt mu ateVk-i'iıl" p-ılamcn-a baıituaift Mr da Iküıtdı me .n aldı. aiıudl bu mccos AKcafiy.ua tu. fıııımUn i*.'. btM ıliâcı bati m-oılı*»!-KrBe « '*r h»«a hblai Ul UKha'. BİCi-ı.ı- blla tu sanı?» «aa! ı'nısc mam-kUiKiür. anıaM caılasfr-1o ra-vindu Wy-la bım iHtim' mn t*ı m»-ı-IsfcvUeedc Berbat otu™ m-ıUskıa a;ı-blyi'-l oın'tlıal cıfcaıoK ottıiai *¦ J' MÜSABAKASI ?\ kUPONU = Kasaplar tröstü ve Şı okkasını (50-60) kuruş fazlala$tıran müessesedir ! iki Maç 1-2 Galatasarayın Galibiyeti ile Neticelendi Dünkü maç tatsız oldu Hayat niçin pahaI,? Samimî bir hava içinde başlıyan maç, facia ile . Ema"etin mezbahadan kâr nihayet bulacak k adar müessif sahneler geçirdi a™ak WŞ J"*» ' _Kasaplar tröstü ve Şehremaneti etin Fenerden Kadri Beyin kolu, Galatasaraydan Mehmet Beyin ayağı kırıldı, Alâetrin ve Mitat Beyl er de döğüştüler Beşiktaş - Vefa berabere kaldı Beykozlular Süleyma-niyeyi 1-3 mağlup ettiler Lijf maçlarının cn mühimi olan Galatasaray -Fenerbahçe müsabakası dlin Taksim ıladV yomunda kesil bir seyirci bulu runda VC Ur. bîr Şıİl İNİU VC asabiyet îçindr oynandı vc Galatasaray takımı 1 • 1 İle galip geldi. Senenin bu ıbabası tara o da ıb en mühim mü-hir samimiyetle ılesef çok çır kut İlkten sonra uıürı-ile hitam buldu, ın tal'sil stadyomda buutlu ve utırap ve-atı hikâye edelim: Jadıktan on daki-nerbahçe müdafii ' (...'.s u nCIıce-unldı. baysın bir m çıkarıldı, ikinci inci dakik as ında m urla Filerinden uf Zeki B. ile yağı çok lena bir ilandı, sedye ile ıksrıl:.. bu l-.ıHiAyatjı kırılan Malime! B. aaılye İle anlından çıkarılırken »elerden biraz sonra Alâcttm ile Mithat araımda bir dflğll«-ne oldu, hadîse büyüdü. Oyuncuların e kı erili birbirine girdi) saha kenarında bulanan seyircilerden bîr çokları sahaya Mac «ananında Galatasaray kale-slna btr naaar oldu. son dakikalarda hakem * . . ı i -1 ¦¦ -. ı -1 bir oyuncuyu dı--tbyarak kavgaya ı^rak ettişan pl(aMİ| w nİBOe, bu mü. Mi bunlar arasmda euziyade him m-c ^^uhU r arasında hitam bııMu. Müsabaka esnasında gûıeran mektepli gençler vardı. Bu kavgada birmOddel devam ettikten sonra, nisbrtrn sükûnet hasıl Fakir çocuklara bayramlık eşya Dün 400 çocuğa merasimle bayramlık elbise ve saire tevzi edilmiş, çocuklar parkta eğlendirilm Emanete ithaf! Ankara şehremaneti et ihtikârına karşı filen mücadele ediyor Ankara Şehremaneti, hayal palUUı(ı£ı_ İle mücadele •ımı.k Tçbı Ankara cemiyeti Hrledive-•Indcn IHİI--I.I ¦- ¦ -i Ankara Şehremini vekili Vckb B. Cemlyeıl (leledlyede İıafaaı vererek, Ankoradu Elinde vasaıl tut koiu '•.-¦'¦ıklı.'-nı. bitlabî rmoneltn bu mlkıarı ırmin «(meni kabil olmadığını. Eraanel L' n ti ı ıı i: iknyaeın dOrtle irinin edene pıılıalılıtın kırılata."'. i'.ı.. .¦i., kulu etinin okkasının 7lı I ur ıı-; a olduğunu ve Ankarada l*e yllı nnn ¦ .rıioı.-. n-cOylcmlMİr. İle Ankara aramada -ı - bir kuıu un on İM kuru;a njklolunduffunılan Em on el dnrı bin lira kadar bir kredi .ı ¦ ı. ı .''.'.i ı t rik

edeceği eli gimdikl Hyallan un hl' . tllirı ¦. ı ili. .1 - .ı 1 .(..I. ı . I ı r VehM Bay narh konursa vaıİyete çarcım ul un anı ıj acarını belki de bu luretle et bukranı ola ,ı - rAnkara Cemîyell Belediyctl. yarınki İçlİmoındH. bu husuıla kat'i bir tarar verecektir. Irl. ı' - . !¦ r- -ıı ıı-, -ı ne . I.ı.ıır bıl*dlı?tınlttı -uarn ikimi bir örnek ve ibnl mbali dohal Veremle mücadele Yerebatandaki Verem Dispanserinin inşaatı bitti ^ehremaneti şimdiye kadar dürt dr la nıasraiuu çıkardığı mel* bahada aldığı reıimlerlc etin o yâkavltir.soura da aralarında bir tröst teşkil eden üç bes kasabın da asgari (20-90} kuru» fı auna mani olamaıaa (hayat niçîo pahab?) daya .J-:i - . sebep var mıdır?.. Bakalım, bu kervan bu şekilde ne kadar yurliyecek^ lıljnbulda maiyet niçin pahab ?.. Bir m, ıı M.? t' ¦ nî-ı-'i babsctliğSmİı rt üatları niçin y abhkla yaloıı \ın .ı ıııı.-ııı kıymetinin dtljlik ¦"¦ııı--¦1 ¦ mı âmil ?.. Hayır, bin kere hayır I El t lalların m n&yrl makul ülr üerecade olmaaının sa-hebl İki laı 1 — üç beş sermayedar kasap bir araya gelerek kuvncUl bir inbUar tcıiı etmişler ve et fiatlanm murettep ve s al bir surette fahiş, bir miktarda yükselimi})erdir. Halkın cebinden bu şekilde çalman Vfl (20) ile (50) kuru * araunda tchallrf etmektedir. 2 — Pahalılığın İkine, sebebi Otln kayramlık Mm alan çocukların yanında hiç bir .ila. ,an bu zavallılar ela vardı «ya H-aaayeictfal Ceaaiyeti lara-rmdae tertip edilen mü.samerc-ler hastlabnın hir kıımı (ukara ve kimsesiz çocukla» tahsis C-dilerek mubayaa edilen müte -nevvİ e^ya dün merasimle tevri edilmijîii. Öğleden sonra Sultanahmet camii avlusunda toplanan çocuklara H. cif al heyeti ınerhe.'ıv.. -ı/' ¦ . ..i.- .1. ı,l„ n bu if-lerlc ıı.. -,.ip! ..|.,ıı |,uı. S-iırıoin refikası Mm. Wallenberı, Vali B. vc rclikaa.ll. , Merkr/ kumandam Emîn I'- ha'ır b uYesebatan caddcıîndcki yeni Verem 11.-; m - rıııın İnşaatı hitam bulmuştur. Binanın dahili ba n da karîben ikmal ve müteakiben bu yeni dispanserin kUsat resmi icra edilecektir. Battıa Sakanın vadlı Muskova 9 1A.A.) — Termeıc gelen Et«an Ilraıilerl Baha Sakanın KBbilde tabık Kullara emin Al im hana loclklstanı Bakaraya kalp İçin muavenet vadrııiıtini bildirmekledirler. Güzellik Müsabakamız Bazı karilerimizin suallerine ve fikirlerine cevaplar Ilı. j. m Mnf-maıel "Liıet^ln resmini derce -dlyoror. KsttıkÖylIn -den O . S . D Bay vnyn Mo. BM Resimlerini dercettlğlmir hanımlardan birinin evli olduğunu söjlıyor-sunuic. Halbuki o hanım akıîni sdyllyerek resmini gönder -misli. Ui* müsabakayı Avru-pada olduğu gibi evlenmemiş gen r arağındın yaptığımı' bidayette belki m kere ilân ettik. Müsabakanın bu şartına riayet elmiy i müsabaka haricidirler. Karilerim» reylerinin verip tc intihap ettikleri 20 gllıcl malûm utunca bu ; ¦ ¦ ı ıı. 11 hakem heyetinin buluruna çağırdiğımu lauıau kendilerinden vesaik îst vesaik a göre ¦¦¦. r.utı lAliaıvyi hale oünıyanlar reddedilecektir. M j j mjlıh evli olduğunu söylediği m il kanım hakkında tah¦——¦—--ıı ı—ı ı ı—ıı ıı»1T 76 — Matmazol Llzel ..i . ıi ...ı.'ıi .¦.ı'in. Evli olduğu tahakkuk ederse rey toplanmadan evci inli- ı'.ıjk-ı ha duğunu ilâ» ederiz. Sis kal'î olarak evU olduğunu blldiğiniı İlanım varsa ona rey ¦ ı..i. , ,..ı. elendim. Matmazel Marynntlya ii. .-!'.'. . aldık . -ırası gelince bir tanesini dercede-ceğiı, merak etmiyini'. Karilerimize

Bir iki gün içinde... 0 Kendilerini pek ziyade alâkadar edecek bir haber vereceği» (\ım ıı iri V" MilyW ZAHAGOF M-l—TFIf| ...... ıa «ur-,r».m l.v.l Zaharot Yunan ordusuna 4,000.000 ingiliz lirası •arfetmlsll. Yularını allnda tuttuğu Loy t Çorcun Bölgesine sığınmış, Drla Anadoluda Yunan saltanatının rllyasııi' görtlyordu Fahal TU ansız serseriye Akrlenlr sahillerinden parlak cevabını verdi I.. BlBI—1 Vuııau mtnııı »ıı» mil,lal ' ııııHalı İnaın lıa israil ı.ı ı irme; t- eST-a—— - I I Msyıı 1929,Şehir ve Memleket haberleri Antsn* arrbrrt 3h VesU Zaliminin tnrilT'" lıılEtııar-•Ji.iı Saca .)•. ıı uarrsna* sna «-*•-di iıau *» «man cmran go laasaı. Zaharafan tuta Nr an*-1 ıaa.ıı na, - bmuna laıuYn «• as »s» aa atsH sn ıı^ama-•saca ISsynBS amaaı ¦ııaafyı ı., tm-tir. İti'» aa sanan Ubal «d" PaaU 7jhaıtfa earaeam Bsr easrl «akı aarısorııla ."iı.ıJu-.ı.ı. S-trrt Yanar, orau-ımn »fini pnn ait İp İKCtlI' vr lulllı .-lı-vk AnaOalu BBBBBS bu sair s aİLsea V Şehrr.ııaiKtirısa asarbahavı hır varidat mcobaı addetmesi dir . Lcaaactıa bu ttatniyeti yttriaa--a» ckl^b.mn. .a-,H.W,,„rus binmekledir. BuuUn lettSh adat-aBImiz itibo alo lala om nssıbaha vo Enıanalln ıldagı diftar raaimmet »• sakatat, a 11 j . nrtas-ıc »eleridir Ikısryaaısı bar yarındr ıısrı-bala» maaanfi, merhabanın naildi uBaasrrraî ve mmanaya faırı Keıa dünyanın her ınmıtmal'ıidaC1-mislini atniıı, ,, senesinde aınort Diğer ¦ r.lı. tabaia edilen |2C aıurııı nıjıufı da hiç bîr raman muayyen bir ııı e M âğı tecavüz erh-mıyecr fj kanunla tesbit cehllr. Mesela Fı u miktar aıami (2) kuruştur. İri bizde hesap sudur: (2) asilycm liraya bütün te -(cıruatile malolan ma?bjbj; a intdiye kadar (9) milyon liraya yalan hasılat yapmıştır! Mobaha 1339 da İnşa edil -mitti. İlk terse ($00) bin liraya yakın hasdat yaptı. Bu miktar geçen hac (I.600.00O) hra-ya, 1928 bağıranından bu sene nisa n albay eline kadar da O-50 U.Û00» h.a banla! !.. Buna mukabil mezbahanın tene Iı memurin (!) mssvaıtfi (AIÜ.ÜOO) liradır rin fahhan ve bayatı Ar alakadar bir m ue saracımı ( 700.000 1 liralık masraf İçin (2) milyo n liraya yakın hasılat yapmasına nasıl yan-Bahusus öyle .bir | yedi sene içinde 1 :n, r*j h.tTarml, mn III II lul-r, ¦ .-. V«m . . um ulU •landa maı ÎIU İtana, mala» aa JtO Karaman. Um» 11 in HtS Knarcıt. Kavi t» m »«11, Otlak m s» Dunlardan ssaaeıts : Ko.jli Yeıfl LciKbi İlin «tırtır nfi(tsr Rtıthana 6t ' !D 110 lasany* a imi ttn Abar İt Bt »1 ia«*n I IUI im Oı.o-' «ar : Bir ılr 1 I i hayvan borsası. Bir de (4) ct borsası.. Yanı iki nevî boraa ?î. Hulasa 1 M ¦. batı ' 1 -n bîr kn.una ranını U .¦ ¦ (27) 1 kî eti ılgımı "..10 ti kredî buh-faiı ve % 10 ın koyarsak bu miktar (36) kuruıa 'ı.ı'v olur-fîatına bin

tedir. '.mı be, Ankara müzakeratına bitaraf aza nasıl iştirak edecek? Tiir-Yunan mûıakcratına iştirak edecek bilaraf mübadele aıaaı. SKatlcsi jjülttl Ankaraya gide lerdir. Atİnadan, Ankaı ¦' m Yunan Hariciye Nciaıttne hiktanadilti kaydile gelen bir tclj;rafnam ede pazartesi gUnîi. Tevfik Ruftu Beyle M. Papa amanda bitaraf aranan nMIrakrrata sureti ıslı -ıakJcri görüş ille çektir. Bu tenaat i.'/tırı-vndr bitaraf r.unın ha hem olarak mı yoksa bayka suretle mü/akerata ı-.lirak edi-leceJtlrrs takarrür edermkl*. M. Papa yanı bir no*» var an iş Atina, " | ! ¦ • ! — M Tapa etablİ vesikası olmtyan Rumların İzdivaçlar* ve Yunan emlâkin yeti hakkında yeni bîr nota vermiştir. ŞcHremancnnc. gıda maddele-nnc atanal İmi var"1 lalBbîycllnl sararı iaşe kararnamesi. liBdan •nnra rcıncdılmiııı.'i«d.ın mnrnkl kararlar da mrtıuh oldueuna u*r* İasa knruraamei uhbamını au laıım jcllyıır. Keyiîycı bsrde Dcvlcı Curasından -.nrola-ctkftür. konaklar Kan kadim .n kanaaJarın uda ada biraya verhmem" menı-UiIm 1 ^tı. Bu Binalar a ncak kat kal icar adile bilecek tir. bura semtlerde, bu memnuiycan -j.j-Nnalara da le.mil cdlldlfil Hakkında bmanete -- ,-\ı vahi olmuştur. ı mııü mcmnnlycHn. küçük binalara madıpnı belediye dairelerine lamlm edecektir. OrtakOy rtamnl tnmlj-lanryor Urtakoy 1 .ırt.1 iarbiriiıc ba^-ınnmimir. Tıercnln rıhnmları dn Mn,bahana [Meclial İdare) mm damıakMr T ^abriBatraVtiain murakabetl altmda hır aaud.irııo •neıbahaıı imar. afamami mtakm" rle,J m. di ? Bej aaacbuı mürekkep manii*. ıdare(!)n:n her [aıası ayda (iDO) lira mas», bunlardan biri de ayrıca ( murabhaa aıa ) smksbyle (200) lira daha alır . Haafcaa ba mübarek ».cimi -İare a yda tehir halkına |7750) ma asmmaks 177.000) Ura,- mal-aVktr! maaankmeianın aleudjı raa.mlar «mn lahiatlr : | -.I.'- ...I,'... b.rax dana iuıvp Uta »u adtUcı ot-: vermektedir. B* nn Anadolu satu1 enkl vatı re Kctık \ Piyango Tayyare piyangusuV \ bugün çekiliyor J Tayyare pîyangOMaaua 9 lı imi lerlip 4 ünen keyi-\ de su bur ân D. . iılln.ı ıi i......¦ r., :.. salonunda icra ; cdifeıeklir. Tek ekmek Emanette nihayet % 89 randntanlı ekmeği» W kurusa soklaîtilecefjini ttlrat ediyor Halk e L ¦¦¦ namı -crilcn tek ekmek lâyıhaaı ktsbt kaaaniyel edince "..85 randımanlı undan ya ekmeği halkın 14 kurusa yiyebileceğini Emanet tc tasdik etmektedir. Bugün değirmenler, ekstra, ekmeklik nn rr raırnul (ikan -yorlnr. Rarmul, un dejjil. on lu kepektir. Tek ekmek lâyi -hası çıkınca, değirmenler bîr nevi un çıkaracak, fırınlar ayni ıı nn i-!i'. ı. .-i, :. Tek eemek. İstanbul, Izniir, Ankara ve Adanada yenecektir. Knradcnia aevabilî vc şark vilayetleri için lâyihada ayni mad -deler bulunmaktadır. Diğer taraftan İstanbul meb'uslan da ekmek meı'cletine dam- İktisat Vekâlctilc temas etmektedirler. ADLÎYRDF ti.tm lira nı .i ı.., '.i,ır Ktıcok vrmnyr'.i r.r çek klnurflale. ! üter beter Ura dolandırar k 2a.0U0 I lira tcmhy-Ba Iar.Pt H. namın ita ber. d I tevkil •dümııtu Hut. UmsesUı re ye-?mi Frı dnl in ılır arı Bu H. mın biTİdııııu ura! sudur: lime; h mm Hamdı umındt bir cifi a vardır. Hn hanıra^rdan blrJnf1- ncj murdur. İsmet H. ot ibr.u ileri aajareb SDII '.irafj Vı lira fus radruclt ve mubtetll kıauelrıövn aldırı para il e vnaaılkl v-fcî^ı dolduımuglur. ILucdl Ds-e bnr.ksi.cb istim H cektlrinnen bir hajll aeıt t eıkau» ve nsbaytt alacaBlı-lar da tanrı H.a kasmaea naaiamuı-uıu: Barudi Dey kaııat ile Ber r Almanvayı kacmıi ismet H. da oıalı-kemeıe düşmıısttlr Sarsaklar borsa muamelesine tabî tutulacak Mnbabada kc-siien hayıanlara aıl br-akları-. hayvan ¦ablplert larıubndaıı İslenilen alıcıya »trb. ÇC un m, u tııu kabul tJtdecin,

y a armalı k. ¦ta harar acrtccsl, eskiden kar. aaktarm yabam bâr lak ab o w var-kcn. MiCDa alıcı abedı dör de halle olmuf VI aralarında rekabet »u-lunma-ı İti aıı ftlea bir alıcı ruııı-reai Re IUHaıla aahıpIcrinm menfaan temin ıdlUBlftlr. •mrvet saı . •anın «ubataıa leb».bar»ak snu--.- ı-ı...- da Bmraaya tabi baiut-ı»nı lU/ıunuım dair Hayıan H krıtn ıı. taralından kır n(ıi hararıajımmnr. ba rapaıa aaıas barvablano ntcnlaaı sardar: I - anbiclil barsak liatMn llîn rı .nn t ıllınl.ı, |....- j leoıkH ...nn, »rru lakMn hakiki fCkılda I-jiumbiıbi : 1— Hatrta kbı hirhirla rakip man alnmıa. yaaaı hlr and t aranmada amassssamm saısaİL. barsak nalları auraada .raıdın illi kir İnkisar teinine mümanaat ııl'inııı Esasen Hayvan Ba«aıı tali-¦amanrcal. ,-«reb bn—aklana ve cerek maa, carar, ayak va Baare d d ifer sakatalm Boraa aanm-aasibatac laM lunahmam kcyMyellBİ Bone İdare Hcy'cllaln kar arma muallak kılmışlır. Bu rapor, Bananın ırnl İdare Hey'ıma* Ok. icnmansda mıırakere estnerak km başta Mr harar .erccchak. Müteferrik Dûn ilmsaılçl pak kalabalıktı llaı alana sun gOnk/ıU birdan bkrt kiaması Istaammklaa kir bası kın lam rualertatf r^ç'ratcklçşka bmeara t»amelerBİ mad» otsaakDataam cuma smauu dmıaystlylc Sirkeli Ha,.;,. laarvai larlfe n..rlcl ı.ı-ı.ıi. dnrt potla lahrik ctaiMiir. «uı ı. natra ; - -Cumhuriyet laatantM II Ma, ıt -,. -ı DugOnKvJ dahin va *ıarSc:t raatoeHerfln rohBlasaeı Dünkü maçlar,.. ¦.l'.ı I ıştıra* , mısır tuıni nui Ol ınurabLaa-v:e Ankaraya haslar lernflr.» dlH BaSSkl HI paumı . ı ı I - . .11 I I ¦ar ast nlBIl Kıdnn ¦anoo. ura ¦mımıııda talırt-lunmeutıe ırclr-¦ Cevdet et. terSlaâbnal Cmıılll t.ora-ha Ma'Buat Cemiyeti. bufiuıraU vıı-na makam rar dram cenenutıu tertip etmekledir. s, livı-Jrn celco Fraıoe' runaılaıı Hale-ı - Adana treniie eriçki sun SıııAraesı letırlnum ::: den (aıla Rssn papam re mektep Ito t ıjvl(iaiaıa saray • Icoer-bamçs -... iyi btr hava ip» ¦! ¦ "I iı'ı,. lakal anmadan aa-aniyeı ki ada 'IIP - lıl . Hennaıaı daça* ninni». İki Liylnın ayaıtı ve kolu ı . lıııı- I.ı Ncııcadc l-i Çâ •saray raBaa C'tmlt*. ı . j ¦ . -¦ maçı Bı,er «aıı ile berahmra snı.omII. . k.. rl-lar »ay. i"""! nı l'S yanmty-

I irdir. Dahili: Tayyara piyaakoaunua dardaaca ktfldsıia* buran DaraifUaua korıle-'»"" mlnauıda baalaaa-t ahlkr. Tarh imin mOıakrrauada Bilaral aaaaaa kak em .uabyle aıi. jmhaa aBaaavbr nladjlı «. ayar ak edeeetl amtartem rama kararia-sacakmr. 3 Uuı 1. nn t aryam bi cUBUndıa İtibarca (JJ baruta ıcnıP cdılcceh-tir. latallab diyelim) § Faa lakallc-ı lalcBeM d Da Maltepe vapurllr hlr tent/tûh yopmıalardır. $ Suriı. d, n ;ık.hiih iınrırUB ita k aadllc M"ı F r anaıı papan .-r.--i S SeyrrıeraiB idaresi (Caal Mas-ıafa Kim al) Kanal kayacad asrt tombao basit hhyak Mr vaamr asaartf ,.,,,»,.. 4 aa BM-rısıa »ameıaaoae lapla nacak atanslar koafrrol baıırtık-lanaa devam ediliyor. Ba rfl lcrdp murahhaslar h.klınmrkladlr. § mr..-ı ı-......ı.iı,..,.! ıraaıvay lala .Muini --i.liw.ia hnvland. 5 Bareak aalıyıaın bana Bu-aanalBbaa lalM inmlmatı IcUlf (U.İTTHMU | Oma Sam» Buran narhaada •aa* carahtanı anmse ırv.l odaV Harici: r-ind. harp d-.a- ammar. Asd Vlran.ii.isr- B,B Imrsilı aarp £cmf)crtfie arka eraalayardk* $ Romanyada allı umumi illa edildi, $ Alnının ada», ııı.. kul hlBIl nı-rler açlık ftavl yaşam)a bmalarmşlardır. t Yamam paHameaıaaa 1) asa-ssıaissaa rapianaaaamr. Maarifte f.amiBaaea.^ attaamt ¦¦¦¦¦ CaJatamra- Ummada tatrbe asra— rnadaa bar tararet mnarat leals edaBatt-ar T-ssrri barmun Brn huıarıa takebeyv mataVret «ernekSed'.! İzmirde mektepliler bayramı İktisatçı millet ı atama, -Moda. havından çıktı ' :¦..... ı-ı.. .1 ¦ Haydarpaşa Önlerinde karaya «tnran Mnda vapuru bavuldan sıkrı.-.. s.;.. -1.in Oaıi baninde buvuk Ne ı ıı ıtılll .11. — i ıı _:. ıdekiîeıe . ı l:net ın.II'. ıııı»rıark drmrtılr. etrada toaDOk ı tandı bundan Uf. keı!nl'-namaVınus Nadl Jrtihal lUccaıdaa madrncı vı kınsıcd Mıhasel Aril II. yln blrBderl.ri HU¦ 1,11. ıı, ı ıı Heı. ıiıinku cıuna râiaU saat va İkide »lihal rykavlç-I erdir. Ccasaıctcn baamm sasaa aa bm-..k.a M.tmmi AHİ Beyim »mâM. Hdyrikder. . addaUaıkkı kaaakta-ıniii.ılılıan Uı-. d* kaldın¦arak medTral ebadMin* le.dl hıiınııaknr. Mevla ¦¦-..i- i ey ley a Var kıyı fıa lıuılr : oıaıı talik izmirde S snayıaU yaptlnn makter^'• bayramı çok iyi urçnth, lir. Yukarıdaki resimde mcktcptı|

, ıvmına iftiı.ıh eden nrta mrktrplerden Ticaret mektebi ta:coı« «arUlmail-dk ı.ı* . ¦ ¦ i' ıı *»M ı •j.II «ileni U birlikle Glizallarln resimlerini ve bu kuponları saklamalarını muhterem hsrllcrdsn rica edariz rJL SON TELGRAFLAR Cinde vaziyet İngiliz Hariciye Müsteşarı Avam kamarasında izahat verdi Asi JenerflUardan üçü İngiliz harp gemilerine iMic etti I ono,4 « (A.A.) — Hariciye uıûilc»*n,5ör Lcsker Lampson. Çinin hali hazırdaki variyeti hakkı ugün Avam •••• -¦• •--¦unda su beyanatta bulunmuştur: "— Orta Yaujj-Uc vadisinde ahiren oldukça lab but Ve bu . vadi hah l..ı- umamrn milli hükümetin kontrulu allında bulunmaktadır. Kvvaııgsi oin mağlûp olan üç jenarah, kon -di İngiliz himayelinde ol diı¦. lirini djir 1 e m ılı-t jnı UfCıüıe ÜÇ asi reis îngilu harp gemilerine bindirilmiştir. Gemi kendilerini Şanghay* gittUre ir. Changtoımgta mağlûp vr perişan ¦.¦dil mij ulan jencral Cbang - tuna; - Cbang eyaleti ler k-cbnİaür. Husstıyao mareşal leng - Yuk - Siaııv ııı kuvvetleri Tahdibi teslihat ve tamirat Her iki mes'eîe tam bir netice vermemekle beraber halle doğru hayli yol almıştır Tütün diyarı güzel Akhisarda Akhisar, caddeleri, otelleri, gazinoları mükemmel binalarile çok mamur bir şehirimizdir Bağcılığımız Topkapı Maltepe»indeki mahvolan bağlarda yani hayal eseri başlamıştır Lskiden I itan bulun en mt-j-hıır ...-.mi »e arap ıeto)tiren yerlerinden biri olan Tapka ps M-ı 1 ;.. -i.h-.i mahvoksu bağsn-rmda yeniden pek âmil verici hayat eserleri uyanmağa bada-mısbr. Geçen sene o civara yerleşen Evıioın'l jnlı t lıık muhacirler toprağın lİzumcîüUğc ulan ka-"' ulgar utandan getirttikleri çubuklarla ufak mikyasla ise baslnnuılaı O 1 - nutıir halkın naran dikkatini eelbet -atış, bir kaç ukkalik salkıtnksn ile tattı ve nefis 30 bin ok ka üzüm, m Ustalı killerine on bea bin lira kaıandırmııbr. bnndanbtr hafta evvel büyük mikyasta i$e ^ırijen halk; yetüde ı getirttikleri 10 bin çubuğun ikme .ım-liyrııııi bitirmişlerdir. Ziraat müdüriyeti, bu sene vjdfdipte hcnüı ifa etmediği — \ muaveneti ontımUıdcki senelerdi: rgemeue uran» uagcıbğt iktisadiyatımızda büyük bir bamle olacaktır. Tamirat mes'elesi göndermişlerdir.. Kl-'Mİ, . ¦ ' l-.l. Çİll Jmh.ImII. .. , Gaotoıı 10 l A A « — Kanlon kuvvetleri 9 mayıs sabahında Macao istihkâmlan yakioinde, Ksvange i kuvvetlerine muıa-heret etmekte olmasından ,iıp-helcodildcri Çın donanması üzerine an) olar k ates acraıç-lardır. Ayni umanda askerî tayyareler -rerailere bombaUsr atmışlardır. Mücadele nın saat sûrmiştür. Bir çok telclat vardır. Çın lılosu Shamccn aç Jd a rina giderek ecnebi ka n yanında demirlemiştir. Sebil ününde halen yedi ecnebi gemisi bn ummakladır. Inglllero-Amarika ticari nlınm nutkuna ca.ap 10 (AA.) — Kym mec-ıiBtkms verileork cevıp I4vıp «mlstlı lenianlos Atlnada O (A-A.) — M. Veıı a OUnkü moraalmda hanını hızlur tagannl oıieı Falihle Hüsam B. mahallesi C. H. F. ocağınm kuıad Kuşat esnasında Muallim Mil... besinden mürekkep saz heyeti icrayı terennüm cim evvel İstik lâl marsı çabamı? vc hazinin marsı İtmişlerdir. Tayyare piyangosu bugün Darülfünun konfor;

ım or •.ir. t'Ivliı.il : «ahar/l rt; Matım Dünkü futbol maçları rt*.-.. ı ',.!„. „ ,(.,„ |— -eden bu i .1,1. .1 okuduktan aonra maçın nasıl blı haleti ruhiye tahtında rerryan ettiğini t ahmin elrnek müşkül değildir, ma maİı bu musarasun sureli erreyamma aldığım/ notlara bakarak alı yalıyorsun Oyuaru'" alkışlar arşımda sahaya pktıktan aonra Galata -aray. o ıırada şiddetle esen rllrgâr ine olarak oyuna başladı. Fenerliler |tı lakımla çıaussuüardı Rıra. Sabih. Kadri. Cevat. Fıkr . AiaVtltin. SerKZeki. Muı.lfer. Nevral. Galatanara da Rasıcs Mehmet. Burhan. Suphi. Nihat. Mithat. Kemal. Lal.f. Needet. K. Faruk». L.Mehmet. Rdıgâr Galata**-r.ıs . arın alr yhinde olduydu iein Fenerliler bundan is t. (ad* ederek hücuma başladılar. Bu akınlar Fe nrtbkrin iyi tünlerini hatır-laitıraeak kadar |Uırl ötüyordu. Galatasaray müdafaan bu akınlar kif ediyor, lopu kaleden oıak tattırarak kendi muhacimlerine gönderiyordu İste bu ıırada Kad ri dışarı çıktı. Fener, müdafaası tek bekle kaldı. Oyun mülcvaıin bir sekle girdi. Nihat, topu kaparak Fener kalesine kadar sokuldu, güıel bir oaJ yaptı. Bu gol uyursa b c-ıcan »erdi alnadır şiddetlendi. Fakat Galatasaray muhacim haltının ıkı ıcnahıda lâyıkıyla i nın ihıar elliği (matlar kaçıyordu. Buna mukabil heııer muhacim hatlının da aol tarafı, bilha açık Uı' m fırsatları kaçırmağa memur İmi* gibi fena oynuyordu. Fsmeıblır cm kiri ile oynara alarma rağmen e «ilmiyor, bilâkis sağ cc nah alarmdan a km yapıy elarıiı. Gaiataıaray mû-danteri. Fener muhacimlerine gayat iyi asarsia «Itıhlerindcn bunlara Sayı fırsatı vermiyorlardı. Devre nîhayrlîndr Alâet-lin güıcl bir sıyrılışla Galatasa lü yaptı vc. birinci dem bu sarıycttr bitli. llnssCs devreye aynı hararetle hışlandı Hariçteki asabiyet havası yavaa y avaa oyunculara si rayet ediyordu. İki tarafın da yaptığı ikinin bir nılın vermeden devam rderkrn Zeki İle Mehme aılf çarpıştılar. Bu müsademe nrlİcesınde Mehmet Naıılnı ayağı sakallandı, o dn dısan çıkarıldıktan sonra takımlar onar oyuncu İle kaldı. Aaak tefek nadiac-l«r ba* göstermeğe başlamıştı. Bu sıraba bir hücum rsnatında Mithat, v ¦¦ 1.1. alırken Alâetliııycie düs-IU, v* kalkarak M d hata bir tekme ve birde lokal altı. kavgaya o ya*«ulardan banları da iştirak eltiler, ve müessif hadiseyi meydana çıkardılar. Hadise sükûnet bulduktan suma oyunun fenni bir kıymeti kalmamıştı. 20 kişinin oynadığı oyun İ tbol drğîl bir muvaraa sekliai almıştı. Oyunlular, berabere olan bu variyeti bendi leblerine hallim.-1. iein bütün gayretler i ile latdı. Hakem bu sırada ¦1 ueıuvu çai| Calalasara sarı vdcardı. Fetvrrkkr korkulu hücumlara batla matlardı. Galatasaray aky-hiave penaltı aldu. herkes galibi-yctgelunû Feaerkkrm yapacağını ümit ediyordu. Fıkretin altığı penaltıyı Hasım lam bir harfılıyarak kurlardı. Uyunun bitmesine üç dakika varken Latif galibiyet sayısını Galatasara esabına yaptı ve oyunda bu tekilde hitanı buldu. Bu maçı umumi mette tetkik lirim gelirse Fenerliler Galata saraydan daha iyi oynamışlar, fakat çok güıel ti nallar kaçırmışlardır. Bos'ktaa - tai* muaabakaaı Bu maçta* evvel yapılan Be-aaklaı- Vefa maçı guttun en güıel maçı oldu İlk golü Rrsrk-Ia|iılı penaltıdan birinci, devrenin »onunda da ikinci golU yaptılar. İkimi devrede Vefalılar gen e penaltıdan bir gol daha yaparak «ayıyı ır.;. iblağ ettiler, l'.. ¦ .u , ı ı., •"" gayretle kaya iki sayı yaptılar ve beraberliği temin ettiler. Bu maç çok hryccanlı vc tevkii oldu. Giııel bir oyun gösteren bu ıkı taaımı da leb-nk e d eri tlnykat - SUla.mantya m»c» Bcykoı - StYleymaaiyc maçı ekseriyetle Beykorlularm hakimiyeti allında cereyan etmiş, 1-3 Bey kolluların gabbiyeli ile neticelenmiştir. A. I Şehrimizde bir panayır açılacak Ticaret odası lılanhıılda bir panayır açmak içın haurkğa b a şU mittir. Bu işk mrsgal olan komisyon r t penana bir ballara kadar bitirecektir Panayır seaenın ÜÇ ayında -'i'" e4a*ak va aarmaye ¦ lira -500 bin lira vaırrlılrrektir. Bu ire Şehremaneti, Vilâyet îdarel lı...... ¦ - li edecektir. Bunlardan başka Sanayi birliği

e Sanayi Maadîn ban-Itaaımnda irtirakları temin edilecektir Ankara memurin kooperatifi kredi utuılundat tadilat Ankara memurin kooperatifi (ir adiyi, kadar hissedarlarına kredi verirken lakip ettiği usul" değiştirmiş) t i r. Bundan evvel kooperatif kredi verirken dclteı illerinde muamele yapardı ki buda le-a bburu vr ban diğer sus istimalleri mutıp oluyoıdtı. Maliye VekakUlid.ıı alman müaaadc örerin* operatif 50 000 kiraU, nikel fis baıra.|tır Bunlar 500. 50. İHI vc S kuruşluktu Limanda -altinkum _ buatln gallyor -.ırkın rtayrıyanın )«¦! uld£ı Allın kum -1 . ¦ ¦ hugUn llmanı-nv.-ıı ,riı.. - n Vıal .apur H lnt lahsla c.ıi:. eekıir. Almanyanın yani Atina ast Hir f"rarısi7 ika asllurl dağıtıldı İBİnlal var ¦ 1 ("ıiYİjriye*. Hırslarını ulamıyan hemşireler, O sırada geçmekle olan hır ihtiyar utlunun elindeki şişeleri O merin bayındı parçalamışlardır. Verişen polisler hu hırstı Malına-ıclleri güç halle icsklı Cerün vaDs'öafl.aG-'iı Oskudarda bir el.yl amcacu-dui yaraladı t'-Vlıdardu ol ıı. 1^.1 11 Vlavn l°?ı Harel haberler Ağlık grevi Bıtıtanla kala yı Dr. Osman Seraf ettin RENKLİ VESİKA Mümc ıl,-! ANNA STF.\" fil mı. tır. içel Vilâyeti encümeni daimisinden! ın ilen j HİLAL SİNEMASINDA jjj ¦ s i.rrml.ın kılvııcn an CASUS Kucilnhü yarınki Cuma ' rarar gUnlcrl ASRI SİNEMADA SfcHA A M E DIN â VAttlVfclL ¦aHHsV-HM^HmVm^BmSaaBBBBBI | Seyrisefain oıomobll Çarp- ** mışıır. (,'ocuh clıımmiycdl surene . rı ı - .........-II f. . - I. . ı ' ¦ ¦ . HırsuslıMttr CUr'ctkir bir doni; hıramı Muhillin isminde cür'cıkar bir denil hırsın, dün gece Scyrlçelainln Antalya vapurunu soyarke n yakayı ele vermiş"!. Vapurda yakalanan sabıkalılar Ahine! vc huri II -UI İl İstanbul iıhalâl gümrüğünden; ı iri .111 riıi{mesi rr. İtibaren IHıllbol 1 ı.-. ı Sı olunur. İsminde iki sahi- / 7 balı, dlln etçe Af Ih-.m -mi..... apuı girerek H Hn.lc yag asılırlarken

,1 ıı mı - I ıı r I r Bbyl* nrkadaalık alıırmu7 Kauraacukıa nhıran bakkal Ra'aihn 210 krasıaı çalan arkadaşı m*aan a ceihedJfal»: paralan ladese mecbur kaJmışur. Bir muallimanın (ı soyuldu Seyaıılla nganaga m hallc-slade nijr.ui Islaabul kn orta m. inin muallimle lin ürn lladlye Haaıının evine hırsı» lrcrck hir lakım eşya çalmumr. KAK/UN Bİkİ\0l POSTASI IHU ara: l& ll'lill' ıı ıı .ın, (ürikleri ba^müdiirlüpndcn; lueuk Izmîi' ithalat gûmıuğa j . ."¦'¦m reücc-liildc teklit edilen fiyat faz!* eörill;iai 't İrilir. mrisroMânn muia12 yasında bir kıx, babasına darılının, meydanda yOkl BeyoğlundA lorknparan yokuşunda oturan tellal Vaseıin °I2» yoçıadaki kııı Kora, babasına darı el esinden çıkmış, hir daha avdei eımemlştlr. Pııra hır tUıllı bııllul"mamikladır. tidiılİyi alUmlc '¦ ı ¦ ¦ Kaslamonudan l mahkam yakı Hir clnayel ¦¦ . -'¦ ı: lıalıLOm olunvs lı»[ıl(nee oı^a Hüseyin yı -imci 1 i ¦ uları XIB V içe] vilâyeti encümeni daimisinden! ı 8394 lira blı Inmı bedeli ksiHtI olırp 2444 üraltk mairemsul ¦cjr vr ay.-.en nrıvdıkcclUıvdcrı HIM itra bt llWl)a llfmğM hastanııi lıaririye pavyortu tlşaitl ır.ayıen c 'kak e..ı ru. uKtC 1* '.-ı"uiaı re : urf j rfe rstlıırsukl keşif va asaya kuaıknuşrır. .l:r..kıı \xra bir r-ı-,1 .rı'ii ınhıinm eımeı muı te İr.baıva 30 Ştm mu İirıııarıeicn da h Ukde 2 - TiJînlvıin »lıl 1 navı isi ,:l Tüccar ve Banka memur mak "C'iı uncu* ı Maaş karaasac anetinden istanbul Ziraat bankasından: :ır;ı ııı \ ur Um İmi itha .ınnıııııııılf ıı |f Vukuat M iki kız kardeş Kentlilerine söz alan birini adam akıllı dövdüler atamtaul Aaaa Ilı hemşircu Manya, Tahla kaildin .¦.¦-¦.-Ömer isminde bir adam kendilerine «di al mı t lir. Bundan çok sinirlenen İki kır; derhal tkmerin Ürerine aldatırlar ve onu yumruk ve tekma ila ddsmcge başlanıl,. AYVAUK tza_ . Wtayyar i "««i v.vpikl: 12 mayıs Pazar VeV(H v.ıpı.'lı.ı BARTİN KKSr'R'KS ItlSOİl inönü 2 Pazartesi artuk nar (399 lt PIVER PARİS PUDRASI

PorlümdrJ L. T. PİVER A. Ş-, İstanbul Şubesi Şisl» Ahmet Ber safcalı Ne 56 .-Tel. Beyoğlu 304 KliŞIDE T\RİHl:il) HAZ.HAN9» Eşya piyangosu ? Türk Ocakları Merkez Heyetinin Tertip ettiği Büyük Eşya Piyangosu ikramiyeleri istanbul esnaf Bankasından: 14, 291 il. 29b. 209 9. 4.1.' .11 UV. iWI Yelkenci Vapurları JZMIRSCICAT POSTA: '.; İSMET PASA İ7.VI1H1 ANADOLU BAYRON MAKiil.Y \ EKSPHES IANBUL - PİRE - MARSİLYA İS.L.MH KAl.ARINIZI ¦ AMİRAL İS « U.IW. | 4 M .bir iri modelkf ııZttMt: büvuk sUtk a ¦¦¦¦¦:¦¦« bj-y.,^1.. 11 *«¦:¦«•¦¦ İSTANBUL Umum Sigorta Şirketi Hk'releriiı iariMZİ ipekli yattığı İlerek* kuaiajmılıın yatıb Herekeıuo i;ckil nıeadtl Hevkoz Fal» ikan mamu'âıirıdar, bavul « ratkte|i ^'İmTiim ,. tfpr lakımı , evrak çantalı rlNİn-emr Derae^ile inulUhfn-r »n'*t evînl- «riıreıl dntabl. İnebil hlııg, yastık, (ay talanu fiıü. ipeL'i lunhinezon, eprp, ç:mBır lakımı i,îî» ı:elis csyalaıı. lgaOt Mitosu, dokuz parça bJetucU Id.lijl bırnır m bir adet «.üına; mineli erkek ve kadın âıa istanbul Umum Sigorta Sirkeli m MM KÂNUNLAR Edip Kemal Bey tarafından tabet!irilmekte olan yeni kancarler gayet nefis «e zayet d oğrador. (.'ıkanlaı kuııih ;ı v iflah k;ınunu fi 50 muhakemeleri ıinMİîi k.ıııunıı „ 75 el kanunu _ 120 rıltli . 200 ı.. isteyenlere (yûule 30) nisbetindr. posta .-.n.li mmmofum-. İManbulda Ibr.ıhİm Hîlmİ -ılaıhan*sine mürura» t edinil. Emlâk vc Eytam Bankası İstanbul şubesinden: Satılık cayır otu 2PDD 2200 ISSO J (Ut IU0U Yekûn URA. K 5000 2S00 2W0 .170» l*H» 60» tO"X"" 400 2500 2000 woo WüO SUDU 250 «AO 40» 400 Emlâk ve Eytam bankası İstanbul şubesinden: uckttı Satılık Mii.li EMLAK ve EYTAM BANKASI 31 MART 1929 VAZİYETİ M. İyi 1 1. |Ci JOtCfc ¦i./-..: 1 ı ı.ı ıı ¦ ¦.i ; ¦. 11 r -, ,,ı.', ¦ . ı ......... M-ıUı ¦ ı ı ı ¦ Ir ' , "¦" 1 m ı ¦ ¦i.-t„«v,,M» H,V...,--'-- ' Zivu Tahsin

i ÜRK BAYRAĞI Perçin mürekkp fabrikasının malları I ilerlerinin en nefisi ve en ucuzudur. Bilhassa PERÇİN in bir Türk kimyakeri e^cril |o! du£unu düşünmek ve bilmek, millî gururumuzu yükseltecek birhadîsei ikıisadiyedir.| Külün piya yni Batla tedarik edebilirsiniz HALİL SEZAİ BASUR MEMELERİ J..U-.:.-: irin ve K:--nlc ımebyN mu edtr.OgİPİc man T)!vifl io1bAci| o bit kit. e konulacak KoliD ılisaiallllnda I.r-ı yemek arlıklarını CiBBrır. lahltkcH mikropları İnha eder. dl» aarıisrına. illilerin ,-ılr-Juı •ıiı«. di) elif n*au't irn vcUiiim rnyilıa bırakıp «J-ı ¦eruı olmanı» «"ıı, rder.KoluıOKilrcrıılr idimi, bu leeröoo ıı* vrceksınu. KOLYNOS OFKTAL CREAM "KSJ&" Doktor ıı. SAİ r HASAN ZEYTİN YAĞI O-ıııv.- -i n en leziz ve nefis ve s Romada rn büyük mükafat ve i Türkiye Sefareti tara fin d Mayonezde, salatada, yemeklerde cdiniı. Bilhassa mide ve bağırsak h; İcrlc şikemperverler behemehal Hasa ıf ve halis yağıdır. PftfM, Londra. Ilın ma d aly el erile Fransa hariciye ıddak biriıııilitr hadetCöı ¦,,m, ı böbr ı lar zaft «iyede Kiloluk s^sesİ 100, yanı tenekelerde okkası 125 koı tenzilat, markasına dikkat Dokio, A. KUTIYEL Eksilirii makintlenyle betsoıju«-. idrar d*rln, arostal, ¦ - ¦ - .ı tidir m bel gevsekhsji , cilt üe firen-'. 11 ağnta tedavi tder. Kaıatcıte BĞrektİ fırını tııavısda 34. UFUK biçki dikiş mkktkhi EK5EISLİ0R Mu,ilk elbise ıJOnk. ı taralından takdim ııhınjcaklır. Bi'vı-frııtlilei'el^ çocuklara mahsus İB5ÖL, Jı lofmki'Je ¦, M ıcrap ceditlerde T.cncothr f; , II Mite k-zlara mahsıı Çocuklar;. mahsus gayet mimtehap çeşitlenir tlayamklı kostümler ÖlçU Üzerine ısmarlama için hususi daire Aylık ve haitalık taksitlerle ¦o muamele yapılır, «asn ıMÜRKFTE KAKIŞI a-** Fevkalâde VIÜREFTE RAKISI ZAMAN Z","l MI ff kat* »dm SİHOK ı damla (inme! farlı semen romatizma âlâmı mafsal iy a«*lia bf.vun (ASIt-urjk) kurbanu-u TVp ı.Mrm-.i -. ı utııkı proiııöı ( UuVCro îaufmdan nvstyc edilmişti ''ıu -rı---ıı-l.-rı -ıı j.jrj.ill.rl Şaielen ıflGeesesfstl 15 büvük mükafaı URODONAL

¦¦Gittiğinizyereberaberiııizdeaa «Fotoğraf makinesi ile kodak fi-S • timlerini almağı unutmayınız. • ¦ Kodak fotoğraf makineleri ve ¦ filimleri ve - lüks kâğıtları ¦ ¦ * Alaminiit fotoğraflar için ¦MiNOTEROS KARTLARI» ¦¦¦¦¦¦¦Her yerde satılır.»»»»**» Hnlls ıııeyva suyundan v« şekerden mamul O L İ M P O S GAZOZUNU İÇİNİZ Kalbe ferahlık ve inşirah verir ANkARA RAKISINI Her yerde arayınız' Satılık hanıpiçinde Kan'ıcıd.ı (ideye ¦kıkıı mesafede 1up nun vah e uazaıeıi fevkaladeyi bala l;j lıııı-! mtû-ı ICtkCfl ICşklUıı hav: ala odalı hânu tılıpkın İla ıkpj/Jiıııda hAH No le sdubi l"-l '¦ '-'.ı. I II MLJ.'L'l- ¦ ¦ Mes-'ııl Müdür M Agah bfc^ınc. sent — N" ıboo K||Ht»UTİH vünus nadi İdarehanesi: Dliy unu umumiye karsısında daJrel mah«u« Telgraf : Utan bul CurohurlyeC-P«*ı* kum - u ! N' 246 Telefon: „ttwS!! ^ ı,., KMap tasaaı 47* Cumhuriyet HUR r.ÇN SABAHLARI ÇIKAR, SİVAS! TClHK cazeyiw PAZAR 12 Mayıs 1929 j abflmb ŞERAİTİ ~ HiDDiı- Türklc İçin Hariç İçin ,ScııeHJl 1400 Kr. 2700 kf. M aylığı j 750 r **'IKll 400 Kr kr. niishii*ı her yerde 5 kuruştur Kooperatif ihtivacı ingiliz lirası 1001 kuruş! I"l demektir. Torken! aUn - ¦ rkel bil m,.. 1 Zaman terakki ¦ ".1 ¦ WnİD dikel ı,-. 1 • ¦, ¦ Jıtlucu da lr.nl IK be a , Anıalı meatltket DİnualreD Mr alrkel u' • da kooperatiftir Der | kaıdı vaıdlr. ¦, 1 kasılı srrla» af lakların I laaUnılnl aıulııfıu • ıı 1 «* IH- «aMılU 'ilorr bil Ur 1.1..*, ı.,uı tta»kl«,. ¦••pıııUta kanlı a—aa-iTraaıaBc T—Takat«eff rala anUlmık hNB ta ¦•»¦• pekıkaatıaı rm tak iara cetea ak sstna ».1IM1 lal uu- daı—ık taoaır utan Bul. o ,ı ınıl l auauBıtuınm en o .-¦ ¦ - ¦ BtaMaa ahla.a İeı». Cr» nün banlMMIr Caaaamttsetla m-haltmde en alshı, Uaı klaaukre n.u-raraaUa lıuhul mimi ai.l ua.ala aı-n*an BraaiMd* Barakta J« ..(« alin Ofekuı i" l.ra-.J.r. 4m,| rfin .ika..1 kaıaaa İM. II* ha'inan«na-kı fark yı.b bb»ak d*d*l mlT lrlltıgri im-kaJUad* lala» M 1 -m, -. -1. - hlr arla ¦aâVa -.11t.U k m.kaimdr 1» , . „, «, ¦ 10, rUia eabntt Mh»....., ¦ Btd.... *»¦ a.aa»kklk hl »ar.- • ark Mr*k Ur r«n taaaaa w Hl 11 lı ki lnw» İMaakata ka*•' Wm%9jmt aufata*- pal ı«. , » Eâr »»¦^-tr*wa* lers ¦rai a* raataa. r«ai* !• I) la kar. bilin trımınalı 14 kuruu V.:- *l hu- ' İkil Mu— I* T aa 4* İlkin e r»,m*n

autayel 10-10 kaı«aa uiılnblhneliılîı Halbuki Bu U)la •limit» h'P I»"»"¦anut kl wnm akkkkl I»-İt* adır Bu-¦on nadrn a»rl- "İdman.....un boylu 4mu"a"l' kaerl Hl- laklar %nr» acaklırr Mıı.lıMilm kakalanu ma. halaza ı ¦ dan ar h-ı JaM*. a Ur uka. hala— ıH »İr per " ''' BU atat- raklar O tular . O hala aıa BtkJSkln Iraaı t »a—al kul- kasan rarr-ta* I na Hlalı kak. Ma M ı Hl Mr- k. apremi '' ¦kıaJbaV (Ma.- -m* ****** aanaark kanı.-- n-ı..-.ı atan W akrheaUr. Tereffüün dört mühim sebebi! legiliı lİTaaı alabil d İğ jnr yükselme İtledir. Dtln 1001 kıı-14a kadar f lamııtu. B ikkat 1.,, •(„ Qtc-rîne tahkikıt yaptık. Borsada alakadar tevat bu w bcp alarak j 1 — Kersene bu mersindeki banUo fıbdanmı. 2 — Saa guolerdr yt-pdaa bucday r« un •ikalalını. 3 — Yea. ftmutk tarife*. ı"**1?. ,Mİ» itkalib. .aıalını sd(t-rm(kV*dıtk*r . İDfilıı lirası şimdiye kadar bu kadar lırlaasassııtır. Yalna 6« sene evvel 1004 kurusa kadar sse dc on dakka soara dtltmeğe b islam ıştır. Bir TBrk acentesi dun bu tereftua mim olma k İvin elinde mevrut butun kambiyoları piyasaya ar-ıetmİ} İse dr mu. allak olama-miflardu. Alakadarların d alı a Kemalettin Sami Pş. şehrimize geldi I.J.'Jl'lll | , | ¦ I || .M Ct üklcri bu badise hakkında bir muharririme Lsham.Kam biyo Borsa- reatl Şad sı meclisi idare reisi Beyle de görüımuftSr. S ''Sadi di B. akıllı Mı VMııarıflI tlıkrtlBln hı»nlı kkakal !• Lii.üitjl»i»c"i «nlı^şr. KaapeıaUlIeıın ko nuı.t ve ı*idrr.ı anlaaıMıklan »ora oolır mUiımııiaiıı DKaatekellenle nUsayetalf bir la mm" matbar olmoelsrlu'. Valnıı tn'ilttrııl. laUbUk kooperaiinrrlnm adetli binleri (okları h ı .. ııi ı r l.uı...ı leln ar. kooperalllVr vardır. MlhlfMdln aıahUe oMaİD ır.-l .İni- ¦, BDu ı.ı-n" •4nı-k • ı ırıh ¦ ¦' ı mSlı ı».. M : t- . ......'. ı ¦ :i- -ı fcartara.™k aolmea ... ..• i-m ı - fblUrm.fc km n» Barlln aallrlmlıln dün alılıp: mız hlr resmi Beriin Sefiri Kcmalellin samı Pasa, dUnku ekspresle ansızın fchrimirc gelmiş. Alman safa * reli erkanı tarafından karşılanmış ve perspala* otelîno naûl olmuştur. Kemalettin Sami Pasa araya gidecek »e TürkÇelebi böyle olur, bizde de spor dediğin». Galatasaray ile Fenerbahçe cuma giloıı sözde bîr spor müsabakası yaptılar. Fener -den bir oyu nun nmur.u çıktı, Galatasaraydan bir oyuncunun bacağı kırıldı, bîr diğerinin kara ciğeri bîr tildi. Ikİ taraf, mü -teaddit defalar sille, tokat, yumruk yuınruıM dövüştüler. biline* seyırcı-rın bir kısmını ve nihayet mit* Ba.. b ler. oyun tasa tuth, sabakada hücum ettiler. Hulâsa müsabaka muharebe seklinde bitti. Spı.c. ruh ve bedeni terbiye vc tcbıip için yapıbr, derler. Kakat gali* kÛfttHer içinde cere yan eden bu ağ -lanacak kadar reci ve çirkin boğulmaları vûrdükten aonra artık: l-'zııa bOın ne huccı Dllşllnelim ve ibret alalım! ımıar. Piyango Dün çekilmeğe başlandı, keşide bngün ikmal edilecek Alman hakem n İiduu merasimindi nacaktır. nUytlH Ikrarnlyayl ban hazandım Tayyare piyangosunun albneı ırrtıbuttn durdüncO k«alde»u.e dûn Agtrde. aemr. baalaaaaa}-tır. tlltOnun konferans salonu her lamanki gibi kalababblı. Kaaanan numaralan kısmı uahuıııımıı/da dereadryoruı. 45.000 Urabk bOyftk ikramiyeyi ($6.675) a bnamrar.

Dûn 800 numara çekildi. Mü tebaki 700 numaranın keşidesine bıasabab devam edilecektir. Rlryt lk ikramiye InaİNl cdca btlrt namarasasnı son iki rak-kam. gibi "75. adedıU aikayet bo Un balem —ısrshr "30. M. Vaysm şehrimizde yaptığı tetkikat Banka raaa maaaraj - ... s- - ¦ " r kaç gOadcnbert iicyh l'olla MUJII. rtl şm Beyi Uyartı «tsW} « (ıı -- lllll.l'. ¦ mn hakkında ¦alamal almıştjr. ». Vay» ».r Berlin folla mabarrlrloıiıc MUdOrtl M. maltıudı seya- v.,. hannuı dnba ziyade Mr I ica HSarel aldaiaaa^ m-mali llal-banlan da dulajarak PolU işkilli va hayaımı ıııklk ınnetıv mduluau, fevumrden hareketle Dalmaçya ve 4Hna tariki .ı, UKeMifal. »aradı a Vana. Bahrcs ve Be'C'ni'arihl de avdet ıdseiülnl .Oykml^llt. Yeni maaj jâyihası encümen bütçede açık bırakmak istemediğinden henüz varamadı neticeye Ankara 11 ( Hu. Mu. ) — Bütçe enenmeni Barem layihasının tetkikine desem et -mektedir. Aldığı eıuık malûmata nazaran variyet su dür; Encümence hatırlanan »ekil bütçede oldukça mühim açık Encümenin prensibi müte -vaıin bir bütçe çıkarmak olduğundan bulduftu sekil Ürerinde yeniden at yap-maâı icap ediyor. Encümen reisi Sikir Bey, haHıianan projeyi tetkik etmektedir. Merkür proje ü*e-rindo tad ilât yapdacakbr. Memurların dereceleri tamamen müracaatlar da nata" dikkate alınmak sure İlle tesfail edilmiştir. Dereceler malûmdu r. Yalnn mevcut paraya göre dereceletin ve maaşların leabl-ti mevzuu bahslır. Bu mea'de-de ün cümen Borsa temevva-e a tın a benzemektedir. Bazen derece maaalan yükseltilmekte, baıco mdi-'iini'.I.ıı.d., Eocrîmen bu suretle mulıtclll hesaplar yaparak muvazeneyi bulmağa ça-hsmakta dır. Tetkikahn iki gün kadar daha devamı muhtemeldir Fabrikatörlar toplandı | Yerli mallar sergisi için Sanayi Birliğinde hazırlıklar ticaret odası da manda bir bir milyon lira lâzımdır Yarın... 3anayl fllrllölnda yapı 2? haziranda açılacak lan yerli mallar sergisinin hazır-bldanoj devam edilmektedir. Se rgi hey'eti dün Sanayi Bir-Kğınde toplanmKilır. Bu içtimaa Içtlmada hazır bulunanını-gimdiyc kadar müracaat etme-mi i olan fabrikatörler de davet edilm işlerdir. Heyet sezgiye ne surctlr iftirak edileceğini ve laıfoı ııhlbyi cvrtriılaj un h edesinin ha«r buluÜstat HüseJ yin Rahmi Be-yİn edebiyat a- A lemindekî dedi pQlf kodular hakkın-da gayet nelis \ V vc dikkate şayan bir maka -leşini dercedeBu makale Alayköş-künde kıyametler koparacaktır! Güzellik müsabakamız! Eksik kuponlarınızı ve resimlerinizi idaremizden tedarik edebilirsiniz da t*nnc ruk kl, kaapnall(fllllı KBUKıİDdiB Mu dahıılır (akıt l .t.'-..ı,.iı. a ¦ ¦ ve «a mluH ¦-.ı. . .i...:: ı kin ,.. .ı, ,.ı. -ıi., ı; İfn -ı.ı r-- ıı- : i., m ıı Hooperatldlk kalaı bir ı.,ıiı e alıa kcndiı» iı» lıllıllı ' ^müsabakası ralbılurell' y«ı«¦ajşnıiı ll-r. Tl...4.I.HI hlr kınıma)! Aıroaadan IIIw M halta D* mj altıada Mr İM I olama bu nun-

Karilerimize biı iki gün içinde Öğreneceğin ız şey sîzi ayni zamanda hayli müstefit edecek mahiyettedir rala Ferli hnaklm 77 - MHırlban H. 7 - Mal m az ol Koyya Bugün gene iki resim derce di) oruz. Uuntar Mibriban (,'ulbaa, Melahat ve Rahşan Hanım larla Matmazel Koyyadır, Iî Mjvh 11-29 Hiym ZAHAkOF — «1 — NnUH: M.hırrrm F..u Zaharofun adalar denizinde bals olduğu lırtınt. oraya münhasır kalmamış Yunanistamn ve ola-yislle Ingillerenin uğradığı hezîmel hertUrlU tahminin haricinde gayet müthlşll. harbiyi Tılrk'.M raknyli! Atmaya etim borjyre*.tu»lvut Ti Fakat narı ajkeriett kualın LUtmam- înk tM-jı-[«oer :er. Uu IlıUUl kumtım! w-"" « a-iiiit ıCtr.cll eline alır. Kıra'. l-MUr ve »: İesar. Yunan un t ¦ i •¦¦ ¦« ul.ı ' 1 ¦ .iv '.: ı ı II Felaket nıiMDU nımıı-ıını .¦nanıi.oıi ıtjı nınıeıre r m mraeci ansıt anaatat auuutantaeri vataaar-uaaa r-.'e.*** metan* Ur\|Ur an* Ya ur. ittin »rf*t *» alanlı tfK.ir İdi ınaıTDi.au (¦ton r*a Mnlarer mitini tnamataan ıeıu İni -nfn-M ıvurauMuaır. Zal—i-jiuu Aaaıria-dıB. olan Twııau t«ın rlr Kr MkM «İnan*** ntnla muin ur ı im aAaamtjta Tman arman na»fcerA-au(u "¦¦i an AtuuntSıinlef top UrıU Vaali Z ulmrat'ie ta banını »kiri larrt Corcnıı «ayrcliyle V'jııanniaıın likenleri u* ı ılnlriıal yem ftjn en... »».i buyur» ir.jı . ¦Idanp fmnntıra assaavaaaa racan orUj»'"~rı omur Ooaııldugt! aıaan «a- nur tamahı ınm Yt-cınulaan Vinn takt Alna altlısı ıl'.l ]¦ -ıı jsılınıl oktuAnnduı Yunanlıların Afi ı 'ıl ı' ' ı ı "I.ı ı. ı t ...ı ı bütün el ban naatnnda tnpllaz* d erten muti ¦ - - j -¦ ıı ,-.ıı j... -ii ,ri....,.ı- talak Cemiyeti Belediye Fırka grupu Emanetin borçları meselesini tetkik ve halletti Camiye n Fırka Cemiyeti Belidi) e t ırka gru-pa 4üa C. II. F. binasında bir tetiraa ak t etmiş ve EmarKtin borçla. Sakkusda ııV!,p itilaf- ' namesi tetkik «t «istir. Bn itilâfa bbkiiih t -1V ¦ W ı ı.ı ı CcBtryeti Belediyece intihap olunan hususi csı unm bı;. maddelere iüraz etmiştir. Dünkü ivtimada Ş hremini Muhillin B. bu hu -susta baban vermiş ve itil6.fn.t-mede Emanrlin kabu l ettiği »ek.ldc U'ııııp '.l.nıı-ıu-lıı. Ru itilaf nameye g«r 1 deoSc kaslar alan kuponlar iaafsa edı-kceklâr. İnim ı ki ban I şfcİ »J. koposssarda ean rskseak ten evsel bunlara i», neti 2-1 dünkü IçllmamOdıı riktn 2.107.658 BN Milli bankaya kum tay on ve fail olarak terkedilmiştir. Istanbulda Ibraı edilecek Iraeoedarı ahnarak Tttrk lir ıs. uıersndkn tediye edSkcektir. TeeHv.to» 15 r,lül 15 martta ve itfala r da 15 ansan. 15 tesırmu; ¦ .rİdcdı U.oıı «»Ja bu teste hasaaiauveldedir. Bu sene kainindin dıbaecn 37.400 b**slir Umsa verdce k vc sosara artınUıaktır Rorclır 2e senede 4de nee ektir liı' iı. ı Cemiyeti Belediye •tirfil «falıyla Malıya Vekaletinin tssvıhıııı- iktiran rdereknumunt'ierı olunacağın 15 mayısa kadar sergiye İştirak edecek olan fabrikalar teşhir edecekleri m.ııl.n.n nevini ve nsiktarıaa bildi.,-,, k terdir. Mayısta anbean»., rasta bütan bbrskatarW.uı ustarak.sk- S anayi mm I ter tebaan aameaSfe-ea*br. Bsj -M İl «ergiye kanacak mılına aasfctan assks-»ılaca ktlt Haşir anın ihiuihti KUnltae kadar da serviye ko -nacak asallarM nataaMieleri ¦¦. n

heyetine irslım addnus ulaeakür. Serçi l ¦ ı- rr lıj;¦ ıı. bu hu( Şehir ve Memleket haberleri)! öayrimubadillere tevziat için ikinci liste lıiınnu'aaanier insi)ıs ¦: t:i ¦dan". »ıırfln •frMna ıdıeranr. ıi.ı.ı ı partiye lıltal edilin 100 aileye Isilhkaklarınııı leııll Kin liste lıarırlaamıMır Us huEBa Uudik edllecsk ve irkeni parauıraiı alasak oırı uHıasusal'aı ı lv." sltrluU mckluplar K0nd(flle.(kllr. . ıı ı..ti¦ ı- ¦ -¦ ı- ...... yerine kaim alan bUrnda İte ı....... ¦"' Ram. c m ısı.o idaresi ve lahaHflUa IstanOııi litırık.ıi.-ııı ıgtırab edeceklerdir Üiğcr '.¦.-.11 11; Ticaret Odan da büyük vc beynelmilel bir sergi açmağı tasaevur etmektedir. na karar verilirse Çırağaıı sarayı iatimbık edilerek sergi haline kalbedilecck-rir. Bu sergin n bir milyon liradan aşağı Çikmiyacağı anlaşılmıştır. Bundan aarlınarar edderek mülî bir serğ Doktorlar bu yaz gene Avrupaya seyahat edecekler Bıı -ı. UaU'ır^arııru ("iril s*r# onanıra ¦*¦ w bir —y-'t'T tıîuıaklâns^. rrı nu ve İtalyaaan. bn sryahal i(tü CaseUs* nal oibui s» patnsnmksr ¦or-amn.lftiı. !^ ı*. raıtmr-. uttan bfakvnrr -T Creayrll nsyell m-nuycıı alr Sarar ı-ıw*«lr (lotodlya ta*İpleri Şehrrmanati belediye laMpler1"' Iczylde karar ermi?Ür. ncykeSladadaki -.. kayulans-B Hr kayılan aLHiLaSnala kaaısnnıayjmnuak. Baykkasln Mkstsar* cim trasnı M..betiye KHlerak leıhlkatla butaamasnu. Şekrem aııell Hevbellae ktr *««-rıytn kuynu açmak rslcıaekladi'. ROpaıklstr-İD malı HSpeklerln lltatıaa mensur «san nemini flMtyı aaatattat. taar «•¦afkrsls kalksa aMUM«rc a.sM kı. Kbarkmen köpekler ynfurı yedirikrak kürkanl-makladır. Hımu b«'«" fcmanec. i-.,., m. , kim rauhıelll semtlere IS-10 amıkeca mürekkep |e;e poıtalan çıknrdaaa-ma bnrar ıcrnıı;. ı İla pm batsa ı, ıı-'ı laallyeıe wkcaUc««ktersnr. E m. rina InkknkMİ aıssstlrOııa) ıeOO Ursrpa »altı hfemtaaetİ. me»bı,r fsıanhul dalında kullaaılmı-. operatör I -tur Dey /uıaaBiııılıı da kendisini Adaya emarap (etıranaftc labsls «dîlmijll. Harlı ısı a. Aaaıara bir drla |idip ulun -ı. Bt IS k bce-ııa nnemeuBi asm ip ol «yarala. Adliyede Annaalnl kart» lk* aMdürsM «OCuk Bcykatm labl Ömerli kavlinde annenini. 14 HlBsııın taıuaan balla İle besakek «aveMsK- MelO' a 14 yaşanaks Ahmıdin askhakemrnnc dua a*-'. .. ¦ nıahlnaansinde deıara edümbnr. Da* kfc çok ı nbltfir eMtrnaarsabr. siukakism ban sa-ksslrno ^rsanaı sabj Saate bâr g*a» kalasısıtr. MOıtaSferrlk Pıml.ıiı nal asnkab'rr neaıuılan Ses nyconbrn. oluuıailt moXir.?h*rlr 'MS" ıculıabsıi'ssm iabı*J eüra pusu Komisyondaki bitaraf aza yarın Ankaraya gidiyorlar Türk • Vunan mllrakcraiına is-ılıak .ı»:.ı Uıııc. Mukldil Mu badeli- kumisyonu reisi M. Ritas, aradan M. Ilolilal ile mübadele Ikintl ıtı ur .itlim .ilim Kcbİl. meyasIrlerUnlı Mıkat ve Karim Beyler, yana Ankaraya karekei eac«aJ«*sŞar Kaaaâsysm •».¦»¦ uaaaaassl M. Stoaon da. yarı» Ankaraya pae-eebılr. Hiyıl. i".., ,nııı ıtın :./ılımlın dınyalan da (tıtoımeklediı. Arinnnlan ualon mnlOmal Atlan Türkiye bakan eli taranana*, lalbik «dilen takdiı leatMnerlM raa-ssen Ankara sskı ıbaesaas sn kkjbk «iBidertr HsnıyetcCl va ¦ktaiılı nylıH bar iossi nen nakil vartaklast aastra fen le savrktria fekaasatfantsı kat-bacatı salaahyıılar mekan. ınratmılan tahmin -d ılın t-1 ılıt.

İd ¦ilerektk kararlatın "imi"*aardır. Vanan fekbOmetl bitaraf aranın hakem rotamı yapmalımı icklll eranekıc vs ıııılarıa mnkarreral dcru.ir ryleıneklcdlr. IMe.ar I..allan Tkrk nubamerl batan' aranın yanaaf mlllcsassıl r atank kabul Okrı.t, Ntaayâl ermcUeanr. clmmtıefvn Hnaral aranır Ankaraya fS.ra.Si. af al arasa baJutn-aa fen aıaara Tarfc • Vanan marnaasaasna »ekM rs rtratıerlaln ıcıbiı »diım., drataktlr IPolBste Vali II Polla Mun.-.yetinde Vsll 'I ı . m ı H dun A-t.\ Fb:ı, mudlıly eline ».Idcıck Poks mjdıını ScHf Bcı-h* bir aıud ^.Ç um huri ye _ faıae II Ma|ı Bkofjüınkü aartell va Ihaıricll IhabıaDlarin ihulAsastı Iranda zasazaslsskar " devam ediyor irşada reUcMlar dııaas cı-aataaeaar- ı-a« ymaamae usa kalaba iınınıta harap olmuşlar. İBls-\ it it (atın çok nldu£n saykamekitdir. mm lifi yaralaamranr. Ilinlaıec kısi nr» keajiıdlr. Dahili: Caaayı MrHtİndı yerli ataklar ' asreisi İçin Kaii'bluara dvvaaı e ditmekledir. | Ittrtkı SesâraaM dan sahnasl-ır ıı İm i-lir. ti Ticaret odası mu vadi Ktdaiya ılıiıkâiı Cıeıluds tdklkalına da-• am aDnckıedlr. % Ada faal al art I baurardaa He ¦ — laaylt cakSaccknr. kUakıorlar ba tane da felr Avrupa acyatıaılne çıkaıaklardıı • Dta Tayyara olyaıca-unıja ISOra» lırahk bflytk ikramiye ŞS43 •sanın takası»tır. Intiüı li'a»ı dlla 1001 e kadar . . ¦ ¦ .1 1 -ı,trarlct: \ boada bir c'çek salcını var-'» aar. | Ujiftı kiralı fek- rarfcassda karni siyaseden ııını.m.ıin tıahılııın'ır. | KalkUiada kolera vardır. tiUnde takriben '10 kiki noktalatmak 11 dır f tukata«a b.. ...... mada ıo çocuk • 31 yeaç yaa-mittir. 9 Bııinar kiralı Sofyaya avdei § '¦¦¦ııı.:., muhaclrlcrîn is-kftnnı itmam için Amerikndan btr (»tikroz akıetmlslir. 1,1. Lort Çorca mıırııı aulh Hkkrlnrl Beıua IU n \.ı ~ Lnadradan t cif ada bildirili vıı t: Abberl Malı de ıraı crml) nldu [u bir nntukla H. !¦¦¦¦' ¦-:¦• sulb flbrlain ancak kafi t Ürerinde terakki emekle oidnCuna ve el «T*İllimi ancak etekli sureııe tabdkfi te.ıihaı ksa etmek •nrtiıyt. (n«l ireceklerini say rlr. Attnaata . .-ı- «al«tssı Atina 10 | A. A. ) - Çiçek ıMcmmdan dolayı mcfe'vşan s e 8yaa mcclın llmaa dave-ııııı.ı bir kac bu a lebır rinm, -.r, karar veri İm l)iır.ki|;ltl iriden Ellen yol hakbıadn aılıbl icdblılcr alınması cmrcdılmljlir. M. üiikiii sın UBİ«lba aayotıall Yardım listemiz 19 mayiGta kapanacak Diri dul yananlar Meksiko I" (A. A.) — VUknek bir da£ Üzerinde kain llcnf]Mla ı.-^'.-ı ahalisinden «O çocuk ile fenç. bir kaç »Baden beri devam eden bir orman yangınında yanmıylardtr. Telala Inleyralla nntranç 40 ıneı Hale rJdklink şirkeü IHrcUtnru M. Haham. Ankaraya eltn.lntır. XI Hon-inın bu «eyul.sv. Ksdı*lly F lO-Kk inıtlya-titıın Istonaul Elsktjnk .="-ti[- tı-v-dU ile alakadardır. Inh-sorDeiTjat-d! um. ı ir ı .... ı. lûlân ı.lllı.n "ulu. ı. ı .ı.- KİM tul ıfcljıl gute ıcU-ıı. HİI..Û Rey, tUtıln İtleri nnkkıııü* ¦ Aıll'r.lı

U. Mı ~ SIS S-ı,ı Hu.., B.. iııauvrıual •nieaılyııl için ııuehaııcınlıu ı ¦¦ a-mtıt t*r ıHatf»ırl;) lin* V. a İ z Bir Uah 3 Çocuk haftası munascbcUiı S ıı. ıı,;ıun- bu yardım lUiunnaa ğ ayın on heşinelc niha ccttU. Binatnalcyh ıcbcrreaftn E bnlonmak hliycn erbum ı E nlvseı bu larihc badar malb a-E amııa milracaaı edebilirler. I I I I II I I I hım I I I I i I 1 |f | 1 I 'I' hrliTJic.ıkhrcbr. KUcBfc İtilif l»"'«r.i"iı Heteraı fek 4 A. A. t — Vasatı im a karHlye naran ad •taıata Bahrra tk atan kas o t » ' a» anma eı- kattan latlnt. Viyana ıı | A. A. | — ava.nsr. yalı vb Macar akl kak*** aranana IBpMaB bil afir utlu t-ata n. çtada 'im hnkısr kaakı Brtriac Kabei .J.n Ur ynasrutua lesiıile VCİat : niii.1i' İngiliz lirası 1001 kuruş! [ kınnn -tlıtnlm oıOal | muharririmize su şayanı dikkat izahatı venaiftir; — tıtafıf'1'1— ' "' beri Ingîlıı lirasının bn Hata er* karak durduğunu kaydetme 1015tir. Bunun sebeplerini şöylece hulâsa edebilirim: 1 —- Un, buğday ithalatı vc hunlan rrl herle n İr rin İngiliz lirası almaları sebepkrrlm biri i teşkil ediyor. 2— Yeni gümrük tarifesinde gümrOk rcsûoleri tezyit edilecek olan mallardan çok la ila miktar getiriliyor. Bittabi bunlar atak y ıpılıyor. Her hanjri bîr tacir yüzde 25 malin bedelini terdi mi yUıdc 75 İni avaoa sûr marjandıı olarak, yani mab mnamrle yaptığı bankanın deposuna ederek o bankadan yOtde 25 çeker. Sonrada peyderpey bankaya para golüıör tc malını piyasaya arz eder. Bundan dolayı bankalar bu gün İı yapıyorlar. 3 — Sebeplerdca bir diğeri ba mevsimlerde cenup hudut -Itrin d a yetişen arpa vc buğdayın bu sene men I ihracıdır. Alivre mahsulâta gelince bunun hcnOz mevsimi gelmiş değildir. Çünkü mahsul tuprağm üs -tünde gârülmrlidir ki alivre satışlara alıcı bulunsun. Esaslı sebepler bunlardan İbarettir. Tetbir almak lazım geldiğine tabiatıte kanûz-Fakat bu t etbir ancak hükümet tarafından alınabilir.Diğer taraftan alâkadarlardan biri de sunlan söylemiştir "—Tetbir almak acilen lazım-dır. Çünkü 1:1,1lu Brasmm ynksclmesi bütün İktisadi bayatımıza :c hatta diyebilirim ki İngiliz hra« 1000 kıirnyo (reçînce bn j-nokü gom-rük tariiestoin dr tebd l edilmesi icap eder. Lozan ahitnamesi bu ınaaldadır. Alınacak tedbire gebnee bu ancak Hükümet tarafından kabil olabilir. Bu da Hükümetin ingiliz lirası ve dolar ¦asiyle Güzellerin resimlerini ve bu kuponları -aklamalarını muhterem karilerden rica ederiz SON TELGRAFLAR M, Meclisinde Af mazbatası kabul edildi AaLıııı 11 (Ha Mu.) — MtcUnr fanusu medeninin aıcıış.ı, DrO)k ucube: çcnrtslf tasar-ahat u. m\ «•¦ninni tmJk, -_-«^«c- uı Uı . ( ,j mmm* uuvcuiiki . tba u snaşcat. "Sambaı umrikü: -ukkıadn huhâTevtik RüştU Beyi ziyaret edenler \ aWımT« ¦ nna Erciimant Ekrem B. jr1 y-r Kocaeli at yaı binil fi burtl? — l Vı' l!'-;f llrrır tiır.ıı edlkıl nl fanda; I iıîrj buzunV yanıldı Tay İMiİduİUj; 'lı r ; , Hasan ajanın Cc.lm.ı l)M.mı it dereden -UI ı nm ın j l suıınt- li . İngiliz Kiralı dahilî ve haricî siyaseti izah ediyor Londra 10 (A. Â.» — Parla -m totonun '--St- aîl nutku kıralidc bilhassa Avrupa devletleri ile münascbatuı dostane olduğu beyan edilmekledir. Mikadoya dicbağı nisanının tevdii için jap

aya bir heyet İtamı İn, ı i . :ı.n bu merale -ketle bum ıı mûnasebatını ida -mc etmek hususun rnt -sunun yeni bir delili ve muallâk beynelmilel mCs'eleleıi musli -hane bîr surette halletmek hususundaki ^nn't1'" bir nişane -sidir. Amerikan murjhhasınuı son oulku bahri Icslibntın labdidi 1UC: 'çlcainin vakuııla luııvo Hindistan kanona cssınîndı; yapılacak ıslahat -lıakkında bir rapor tanzimine memur edDmit ola Sünoo komisyonu programının birinci kısmını ikmal etmiş olup rapomou hükümete ¦evdi edecekti u lor ali bundan antıra dahilî mes'elelere temaı etmekledir. Nutukta bf-frûlik mes eksin in daima btikö-¦netin başlıca kaygısını teşkil cimi} .¦...I-.11. takat ifâıler - . ¦¦ ı-1 ?ıı nukim ıniklarda azaldığı beyan olunmaktadır. Yeni laylnlnr Meclisin bayram latll Rus hududundaki hadısalor "teli l.ırslı ırBr at ja-.-'.ır Kırklareli I» | A.A 1 - ı-lah _ VV saUkssenuıuı binan Kahyaya yama! kadar ola..' ofanak Uıcr a tertip ettiği ilkbahaı Vartanlataı at kanılan borun KrrtlareSHide I 1 ıjkaaiB yamumnısr. a ksa aç bM m sarsan v__ (l «a S-.uk kasada Diriatilafi t.laa,B*" ha". .ıııi Sat) a Saışadı. thaael- I la rt- tVi r % a»—*»»» kB.aaaaro TevSaV Ba- | ysa t aysan kaıafianrşur. lahılaa hsşuıuaOakıfia.lıt; .urbası yılı 1 Bey al im.ıır._ ,.. l.tı , .MIHI -ı ı • ' ımıikamıı, r ı mr e1( bu y. Bdiıgra yanık ... Ömer au.ka.vsr. Mta 'ZZS Baku rtı Han OUjrjmarjn tsamsss- eua durana 1 maa sri.r-ı-ıuyaı Iska-, Mc rrr.l rrr- 9 salyur. onun aeunuıu.ı, beUtyoran laıuıkiiî** T l — fa» şak bu Uratlara llUsmUan, mm. rnarnB B ttt alau ntrrtt' Is—ı a»»a» mi matı* .- ».«¦. spor Galatasaray - Fener muharebesinin kurbanları Tayyare Piyankosunun dünkü keşidesinde kazanan numaraları sıraya konulmuş olarak dercediyoru z 15000 lira kazanan 41208 400 lira kazanan 43301 25O0 lira kazananlar 62 1812» 3*677 41450 54943 1OO0 Lira kazananlar i»l 5.70J 5.9J5 9.584 .793 29.994 47,044 57*36 500 Ura kazananlar » 1.165 7,(l?0 8,617 10,4ü 12.796 23,762 29.721 ıı «mı ı« leı. (t**ır »«1lı tın liıri. ı«a »n atıyei ttornot M*ra Bu lınıiıv «r.ı'ır.1» ilim ûUuvlllUr smundı tınksava Bu:-mnua ık1 taisd t bl ı.ı.. ı tauleci.. Mılı j-HÇıler.nt ¦'¦..'.'Jl. 9.201 10.145 6.816 24UÖI» 0,5/7 30.645 33,534 34.963 36194 36891 37739 39786 40766 40934 42670 42726 45727 46187 47104 51841 59886 2S0 Lire kazananlar 1736 5809 6110 6910 WaK mm 13'9! «s*p JVin 3M0B BVUel Ül^Ol .1T«l

WWİ 1m3s 402» •luuir iM3t 'eiri: *l'a»î szî!s ız3td «jl'BB tai« Iİ3BB ssil'l» ısm «guı eeonD eri 3a «tiss s7h: «3011 bun bısh 5TW0 baVtai İHEM TB3 101' 184: 3 I??B2 18 31 21746

12722 16168 Ti illâ GSOSS iötllB 1)âl 1 ıt'ia StSbİ A9IT0 Sasıt BU t) YIK U1S Z2B3 41» 120: SİM anı s8t» sn: un a \ı \ ı t 500 «I I184 3«U »911 ¦İH 6BS1 MM caoo îtîSİ 2DM HII s:ot ta" s Î80V 10JS U03 ctza Ten ıwı mmj utun ttrlJ bcii C3BS CBÎS T! 12 99IT IIIISJ 11076 ııatn nen »» ı1tw ussu ı4btı ISI 81 ISIM lm» ıeseı ITIBt 1TTS4 nn İPİM IMS» IB9İ1 İDİM MlflO İUfit. 1ıss1 !»16 3161'i tb»? asii ««» îa?^6 fsSTK IBM n«ss yısıs ;n«3 :osaB sn gut •İni mi mUuauavı 120 kimiden mürekkep Romanya jlmnaatlh talebesi oollyor A I MIHIMA Mele sükur !

¦ -.im . edcbrral oaketiade Iblrhirn: melede raelcdc blılrcml.ven vc daha /IjaJe yek-dlgcrlsute kendi kendurrlni mete den gencice arasınd a nihayet bir Tarok Nafiz çakn da .vhdbihak İlamı uca h akçem Genç edip vc sairler aıaunda a n ahu ı.ıkbr ¦kir ça-emedik-dikkati n î-.lın-:arl dlk-M) çocu-ı'ulara tl.plRÜ faunua alıaa(aaıai apa fyaarmatta, bde iaair yralmkam »cvtaç ta saada unla as ateaark aa dagaaa nawu İhamı acıa I ¦ıııf ysnısslar ııaı'i Hnıuıdı.» h -ıs»«• ve aynı ramanda ı ¦¦ elmea. berki* İçm hk taaUedsr. Grleeeh çueua, bayrammata. Iessenai ıdıtr nırucukiarıa htdîıclcrl daha aıvfl Iijjı-lııımjt sarahle hayra-mm sam vc aaaaaamda akaa»ı ıı . .1 l-ı. Çak İyi* atar • Seeealrrıl e ha saltanda 'flaa-knrter „ srrtlvbab bir yatı • arınış, ecnebi slrkrtlerde yalıj lu-ıl.re ıınıııı (ak Scaa onaamclc edlldlfilni ve haku ılıklar yapduagıaı sOjİFouşllm. aaraaraas-iıleB *. BaaaalaSSla Bey, ecnebi mCessaseicrâaiı (ahşan yUrklrria kutklaraaı fcaramak »Ola kanal arakana ata ba r eaaatym leyhil ıS—rltrsa' Saba* edâyar. Ba ICklll, fikrimce gaye* musaptır, ı " .uu- han cı dağar ve ha ssa-m artar bas ssrrcsM msktarım sanda1.. ıtrmı aiurtar. Iranda zelzeleler devam ediyor 100 kasaba tamamen harap oldu BcrBa I» (*_XJ — Tıhrıalsa - . ¦ ¦ Irama şansalaadr yrad jtlrelcUır ııhıııi|ll . 1011 a — ffcMmnıaıı harap almaşı uı. Natus ¦eieiaıınıo çok oistagu • ıiıiııır. Bksshare* klsa ssmmmaamla ta*. ¦adca assssaa ataa karsHl tav myavaaı .•r-at ; aban M orama a Yanal vırnatt Olduğa ra porda bka vs ?arala«larıa mlkmnm lakri-bra hin ktfi akSmgııaa beyaa almıkudır. Kır çok kasab r assra* camaaatar. Bastan* haal saçakla-u «aya rvdasu kstSaaaphr. S - ¦¦an şstrrt tamansa a harap «a-ııı :-ı r. AbaP n etıardakl hoytere llslca aimlşM._ _ PssTOa* BaSlbılIStU ~ Parva Setârkaat FaUs. Bay bayram ertem ¦sakalı amnıiııinıı avdet cdetcsmtir. .nebi rrtRftfBlcIe Kaşmir hariciye asUsasirl t horiri.if maaanıı Slr A!ban sehrun™ .-l^u- re ricatı h0-¦iı B&ıuınırk Uarre IB ama ¦ maıiı Nsıie ajauta 3Uİ kirpi -Uı Yea-ıv urdandı da clvrsk ısU Bfiı. s- ı:' rO^n Snnnı gaaaa Uıtsıadı. jetti ...t.n hnUBÖDl ... ¦- -ı-, sordom bnala ana. oed! Hası. İyisin »s Ban'... Ban mor-ansn yalaa aUTtryoed^ Ba— bbf... --.i hastalık: ijviraı ici alatuj ı.j_.ı ¦ıj'ü Ohnaı mı' •ta*;r r4r ıTHuai B kadar taban Hm inenin hrr n oırioi aamı,n ıı l!»'iy»ye . _ .ı_j itlin talaşlı ı -i -jii'u Heııgıc 1 ı. ı ¦¦ ... Baku -( . ı ı. ...i' ı ılnlı bu' Bakar ele eı de baduaacını. e»eı yalarımı tasta- «"ıl saucaıuna daradı. aa| ahir nıydccak bb—m, "»t tıaünr .. ıı. amamı «a v™ . Tcılaılakl aıaarmutac rr. tyMn euırluıl arc. al. -a u-ilh — asuınya kr:ıılı ııyruanta ,'lOıc Blar* handa mr GurtDgan i» var auueı esiri 'akanda .. SOyleytad! iıuhalun. o kanlar i;a. cıi Buıyanln proi ura KltUB dr BUa ıı nıonienul Bordun, yoka oulnı eri ırfartlı1 ima ilin mi? Betlrt, hiç 'T"' ¦ EB" hana h.rmrlir. re*r. yaıaıcnıı dakuaursa. au hltr karlı ¦¦. - k.i • ı — »Bahad. var —

Büyük bir .aşkın başlangıcı etenleri l.ıtıl .. bukadm miti* M on? onu iflrirt ala'^.n 'i.v.Jı'.rtln' — Dor «endim U-U* «ime... nc Mide sayam rhrmır.ıvC. oiıi Of ili. faBU bu «*- İçin kim"*e 'C* -.i i ıvi nrn de tahmin edersin-. Ya kapıcıdır. Ya komulardan blılniıı bltnelcud- bir (ay ISk MSi» ge-lmlıtu. Kanıt tıkiı.. Bir ıu lukosld «onulma . Karsıu odaya dojra fiden ayal patırtılından -an seldi. nü zcİli karar heyetinde mustafa Fevzi, Mehmet ve Erbaalı Bekir Elendiler hakkındaki kararlar Sabık Rus carının oğluyum diyen bir adam Paris II |A. A.) - Matea Ra-Klc'lnin Meçtin aldığı bîr habere kus Moskuvadattı Alman Konsoloshanesi önllode yapılan nUmaylflar Berlin II (A. A.) — Gazel Ğ6 Ton Almanya hükumeıinm tenin-graiınki Alınan kon-«io»baaesi önll maııia yapılan eıauna-ne ler-uhlırlcrden dolayı Sovytl [f Vukuat £j | BorSa Kâğıtane dönüşül Deniz ortasında bir cinayet oldu, bir kişi yaralandı ve boğuldu Fvvelll dinen bir kaç ki*l Kagıianıden ısında Malilin imasında sandal İçinde ellimle neticelenen kanlı bir vah'a olmuştu Cuma :n m-i..---k ı, 'ı etlenmek örere Kafiilaacye «iden İf banka» h ıı d emele rinden Sadedi Hetımcı Ali Kemal, Salan. llari ve niyaıl Kendiler burada kolalan İyice lUı-uiedikıcn tunra bir sondala Binerek geri dönmaflcrdir. "¦ "ı. ¦¦--.ıı memurların* itilanı Jeti ¦ ıı iki ıı ın.ı ii ı . ı- ¦ ve ı ı 'i ¦ çekerek kalbine snpUtatfnr. Bu rjtl- İti ili esnasın rilmiş, içlaılckîltr denize dokül¦ ı un. Kırattan yetişenler han-lan kurlamııtlardır ; takat yaralanan iı. - jıı D. (etenin ka aracında buluna mamı s, denire balım*, boğulmuştur. Zabıta ha-dlıeye vazıyet ederek tahkikata -Janiftiır. CerH vak'aları üç âŞık birbirini yaraladı Gece yansından sonra teftişe çıkan memurların marifeti * îm,-il AZmi İstanbul R. matinede mukime İldiitıi müievel-Selika H.aley»lan Okka Naşit bey temsilleri ¦ KONSTANS T Al. M AÇ • Jkiskançi.fk: ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •....... S-hıadeba»! -aaaae.^ E İlli M -1M.M\MM\ İ S llll^ll l|.lı M itlİMlt'll S I C A S U S [ filin Kor heyeti »terUecektar tmaıl elendi ve iliyrıl taralından ayııea büyük varyete numa ¦¦ ¦ ¦ İ tjtı'im iıdc'i ıni'bı akımından itibaren OPERA SİNEMASI BAKiRENiN KALK harikulade füze) re VAHŞİ ADALET nucın.tı çayı; cei^otl Ur eser. Cidden bul e eaıip bir prıgruaıUr. Maarif Vekâletinden: I — Aıkarada etnofrarya mü

ula 11- ¦ I j t .j '-. İl: re pfojc vc münakaşa lerl almak özer* len maada hergiM l Inıaai ıinire«rnc (Şehremaneti ilânları^ irtihali müessif l-ı.l'i'i.lı ilıı:.i oİJCiktıı T__1 \T* ılayetı encümeni daimisinden! rit 7,5 lemlnarlan ba'l tekili eri, la?la uImIIl, pilin nro'e izere eyyamı farjuYc Jcn maada i' )imv m "i ^nialnrrk Tayyar vapurla AYVİlk - t7vllR POÇTASI t TAYYAR! VAPURU 12 mayıs Pazar BARTIN EKSPRES KMTASl inönü 2 Pazartesi TÜRK ATLAS İpek mensucat fabrikası I IV.filt.Ji Alon BıHvl Cr*4ye K*a mırilı-«rea AvmpaI.UIUi.il mımolûanıa Uık 'Krep Birroan, K maroken, Sarp, ı «diller, gömlek imalin Huhi.. r^Utlt lu*~.ıa» rC 3S - Yeril ıceln pjıl.rt-Krep-D*pn, Krep Eollıen, mahsus balir İpc kU Citgfli kı ı ¦ Erkek ve kadınlara ınabsoa en mükemmel Ti f.ttuan TnrcuLı ca*fc*iB* Z3 rıaarıl-Son moda în lîz kumaşları TAYHNAN ingiliz kumaş Ticarethanesine ma9aKBaWaWaaWaBvıut «Iflibftir, l-'İallar makhıdı sine \ fZMIRSİ K"AT POSTASl| İSMET PAŞA 12\.a\ksPazar tunli rant aat lâ « İGal.ıta ' Î7MİKI ANADOLU "rr, pazar 4 "KOTUAKI _tra| bıçağı »amanın Icrakkiyat er IrkemmU- %-4 Lsm uuaiycıine göre lıveç hakîki c pslmıttır. Gayet • ¦ bmfit temas v gaye* mûlA.iraane kumesâte ıtbu -ROTHAR 1_ • bacağı yâru daima tare olarak sa lara eder va uıÜCC ve bu^ ruşukloklar pa,da olmasına mani olur. 1.1,1.111 lalı» klarpac- j ^ çular ve ketenciler t uecartartnda perakenda bar laratta satıiır. ^, A Fiaü 10 ad. di 71) kuru*, adedi 7 .50 kururtur. & ¦ Defler: PlYF.R P|Kİ\I UN * a Calala Ktlrkcubatı Hanında, 4 numarada • #••••••0»» »¦¦:-.:..:•¦»:¦;-•:¦¦:-»¦•: Hayvan Borsası İntibaha! Mr volinden : -Naat» yapakta İatyest li,-. afc-jra^.-at -rtra ara .-4ıral *--*¦• •¦ra Itlmaı m-m arataaiı t-w» ;«av. Ckı far eakt» ma laraVr rej-aaKfrakra Boram amalunya; ıık jtıo. ¦ «¦ »e aarabrı leylak» kesal eenek artrc aaaa n- aVrai^r ann.h/ ¦ ^...... umandan - Of.e katar Rmsay. tatrJM aka ofcmvN ATA Sadık Zade Biradeıier Vapurları Kara Deaiz Muntazam ve Ub Futası İnönü Pazar Seyrîsefain TRABZON BİRİNCİ POSl'AM HALK DAKTİLO DERSHANESİ Tbtechle Salon 11» maMlıaaunı «an B edilin •inilenle hanımluı v; bevliTi 1 amamda J mm*W gU tvıdı fculaBil- J 1 her «erden »ru» alvaL I Kütahya vilâyetinden:

re RrtiffiunttfalafJ : ihıiyicı 23 ffifiyK tuaı icra tılırmuk I makinden ntâatta Cİ oninokuıy rekllt nıekoıpln'inı vc cjy.ırıı »-iıtde cjitsnHeri Utun il MİM TAKSİMDE STflDVOM KAPIŞIRDA *¦ .Mehmet Ali Beyin SOFöR ve Ziraî MAKİNİST mektebi Her tesit CAZ MOTORU. OTOMOBİL, TRAKTÖR. AIATI ZİRAİYE DERSİ vl KILIK Vc TALİMİ YAPTIRILIR, eklep garajında TAMİRCİLİK tatbikatı g8aterilir ailesi akşamı S. 18 dc »çaktır. Tahsil müddeti dârt aydır. IŞI OI.ANLARADA uygun gelir, r, 20 talimle 60 liradır, t il Üe nUnır. ışir yıkaması ile yalak ayda R liradır. Deniz Lisesi Müdürlüğünden: KUMAŞLAR '¦¦ ' 'lıınd ı İstiklâl caddesinde KABLMAPn VlAÇAZalAMNlN İPF.KI.İI.ER DAİRESİNDE Tual dö sual~:sb«K»t 325 Çizailitualdösua'^jf" 425 Tual dö sua emprime 275 _ _ a a Yarlık ruulaı Içia soı Folard emprime «s? 350 Krep doşın emprıme^= 40( Jorjet emprimessa^sz 600 Musölin dö sua emprime 'EST450 . r—mamn saMI, mj Krep saten emprime ^z:?ût~ 900 Krep Dra IrS*' 750 Sultan Fantazi Krep Jiinon Urji saten, /engin manto ]ar iein güıclve muhtelif' renkl erd e mt İrcaı imamen Ubiı ipT-k li pek cok ve güzel renklerde metrosu 9251 mi Yünlü ve Pamuklular dairesinde . son mada Kazaklar için fantazi kumaşlar -süff. ¦"¦Büyük Eınnıp Veglne Türk Uleli PUv..»lır talfl" Konfor-U(.u/luk-cmııiel Sirkeci tzmir Aıfcerl kır^ .-•.ınr-.ı ve Oımaıüye ntfli mllsfcfiri — Ömer lûtli —OROZül-BAK En feugin 'i.j.LI-: VCCCAR TERZİ D. BLUM 1'eyol.l.ı kikîll cuddcaf' Tdeton neyrıglu' 902 \leîhur ( ttna ) hbelkaiir. ın teni mcwcılik ve hunim. ra uy yürük komajlsanır vii. ıı eU(t,i-.ü ınıiııcm mlışteri« ıı yi ar.__ İlân Cau'cu .Ntk.il- luriycünde B*1m Nskkas vakfcna ali utunincn br^ y.ı? dor.iim çayıılaîîn lunum ni'.n 02D kî yat laah-ıln nlhtıptaki ıın-lumcsl aıocibince 28 ıraya 029 -*t\ nutu nkjkr.Y saa lte;le ÇilJca lir kal lUireHude vc luonbuUla Evkafı BAbnka mUdûnıeüodc vek Musölin dö len emprime opluk. muhtelıl İçtenlerde çok :nü, nunıı Krep Jorijet len yaıbk roplar iein müslCSM (iat metremi 390

471 Krep döşin len rop vc mantoluk, gayet yumuşak cim metrosu 450 Fantazi kumaşlar! JtOatflm layyöı rortrnvıı 475 Natelen mantoluk son muda kumaa metruau 425 Krepon emprime 55 Vual emprime yazbk roplar iein gayet mükemmel dedenlerde metrosu I"*. 140. vc 125 Kreton emprime t.trtsat iein i son moda mafeoıu 75 MAYIS AVİ ZARFTNDA Vaıiık mantolar, roplar va aapka modellorl ICln ikinci katla caalp vo *ık bir mastıar e ttlıcraa (alonlırunn n eder ve plıclcrlo ı kaliycD sizi mbat fini mırfıirleri. Ayiua ı Eîbî her «caıyıtn U FliTOKS r.' ¦i ı.'ir.rj; saknıun deıenlckic edip iare-ona gazel tnr 1. '-u Mani'n m (ıniuıdın dc % •;• -i* 5 5 *.* • 5 • • • •• , lımir ı^ıınnda ¦1 uac» had .k [men Ali ¦ ¦- m olla HaH Vehbi Uta* ıc itime eeunın da(Üjd* vatl .ı.ııı abtoaitilnk" hukuk ^:dfi«ı kjpuna-ııııı 3*1 laö ¦eınkBD hctfaoı&Jı ?ap hu mlkkkı ımaadm Flie İne i.. :.T!...:-.İn tinin (ı.eciUh •.'.(iceUa ;wck uıerc evmi --i»-tm "O da' lı» - h 919 ik ııü-ın-l musmetu İıtm blbpadk hllttftu ınt-ı kaa» lııkhısa bulun12 i ki|ikk acıbr kapanır yeI umıı olanlara uygun Hatla ! Galata Tülün inhisarı d acaat £.1 FERİT KUVVET ŞURUBU 1 rjlJhlr .«kik rtonın kabat eıttieegl « I -.JlrJ. ouıhıı. yarıâ mcıl.ûr 1 vbİi ejrulıına :bz ıtBW*frnİa iılul olUDm-n 406 nei mıd-dasiae u .fitin nıildriBtn dt'mrvıa lutun dı Onu- nUnml, otans-Nleeee' amnnr. Bayrım Lâyn lHK AVRUPA POST;\SI ARSLAN KUVVET ŞARABI Kuvvet ilaçlarının eo faîdeliaidir. Başlıca makbul hassas- kana vc sinirlere kuvvet, renge penbelik, nııtfirel goıellik ve vUcude «smanlık vennesidir. Her ecıanedf hnnımrr. Depo: Babcek.»pl | Şekoti İlacı Bckiıin arkaaında M. Kârım eeta deposu,? D avdw yıaı giiııîi Un İpi ıvımf ııcenleleı. MUv \c SISKİTH rlrrıülçta VER ESIYK 6 u 8y lc 'G 7 »hama Her Mtİ yerli ve tnffİlit kur" aşları istanbul Eminönü Koprobeıı No 15-16 Karakaj elbitc aaaf itin. kesip müracaat erhan. ___MOtKlVOltH. «ansa : Or. »HSAM SAMI S

İHSA i Rık(ı-nyolO|i labuıanivarı t " ı-ı. dakik ban lahlıiaıı S Vtk ; Vihiiimi) namda Kelnu^uklUKu, irençı olanların naıan dikkatine Dr. Horhoronİ Mana M usulile »aii: olaııl ıb w yaal uc'tn(uk?ıı*ü. hr-.[ Hlr» dHhfr. lı-l BVM'*»*". r-^Jn* v baVaa* k-k-cdmmr. fl#l İçi.»..-, cıemaa cüHr «akak Ha, a? !¦! h" MAMA Dr. Hakkı Şinasi En sihri çocuk Kiıİi-ıdır. o*. Hareket hasebile MÜBİI YELER S PEK UCUZ arıtılıyor Fincku;ı!iidfl lazaro Erırnko | m sCava sı İanaarıi 5TI.YANO YANAKt buyr. mrMs« labnk*1 Salca*. emek »e yatak oda- j I Un takımları, karyolalar karyola! vr saire —*c?©ct Dr. VıKTOR HODARA Cilt vr KlıviLİ hı.la'.ıkla'i İni ¦ oa;lrılrn mtıra kabul çıkı Be lamel ı*»t S Sulh ve sükûneti ihlâl eden , ı,;„ ı -. icia F»t karJarunu . F kMİanaı. haYafcatan» vr.sham m jıılcmlihlcıt yuvanı labıip , nı ur lnları m ilna v» bilûmum lıaktıltı «der. Ayni mamanda t ke h.raknuı . (Fliti i uıjtr hajırtl 4«Hıui(l ı ,ıı... '.- . Uafca buy vr daba batı knıl uic nssmnaayetbu ba. . Sri»» ıSrı '• ' . 'Şevrole tarihinde yeni bir devre açan Şevrole 1929 modeli Şevrole kuvvetli ve ayın gamanda iktisadi 6 SİLİNDİRLİ bir motorla mücehhezdir. f- ı rai Molors. Şevrole tarihindeyenl »Jblr devir açan ve -dürt »İlindir» .lalına Satılan al irli bir Şev-rpk takdim «diyor. Moldrii tamamen yenidir. General Motors bu motörü tersim, tecrübe ve faaliyet sahasına k oymak için lam dört »ene oeçrrrni-itir. Bütün dünyada balkın en falla rağbetini kazanmış olan altı silindirli güzel modelini dört silindirli lirlına Satabilmek gibi sayanı hayret tera kki; ancak harükulâde satışı İtibariyle kazanılan azim servetlerin :. 'ı- ı-1 İle kabil olmuş Geçen sene l.250,OOOotnmobllinimalini mümkün kılan bütün vesait Eni yeni otomobilin imalinde dahi kamilen istimal edilmiştir. Sayası hayret Mr basireti fenaiye ve sun* İye mahsaiası Man bu yeni Şevrole ye bakınız! Dun flarhbirdorl •.ilindirlinin İmaline engel ulan - ve halâ birçok otomobil fabrikatörlerinin tabi bulundukları -tahdidatı terk e tmekle General Motor, sun vücuda ueiirmegc muvaffak olduflU eseri oorûnuıf... Vıni karo teri Filerin en soa icadı olan uzun va alçak karoserikrl 2.72 metro umnluounca bir kaidey e istinat ederler. Çamurluklara yeni İnhina, daha latif ve daha sevimli yeni hulut v erilmiş, fenerlerle mesnetlerinin nikelli aksamının parlaklığını muhatara için krom plakları velhasıl »ekil haricisi ile hemuhenk olmak ûzre yani dahili lefrltal ve tel. yinat ilâv e olunmuştur. En yakın Şevrole aıcılalıyına fiidup bir teerübede buluntaasını İsteyiniz. ŞEVROLE CENrJçAÎ. MOTORS MAMULATI' Gramofonları , karandıpı rağbeti nazarı ilibara a-'arak vc nuhtertın halka esaslı hir kola lık göstermek arıusu ile İs-ıbul bay İlerinizden: Sirkeci - Hamİdiya'crddesinde 51 numarada KILIÇÇI 7. Pl flRı »e Sirkeci-Muradiye caddesind

e 1 numarada AH-MfT GALİP Beylere taksitle safasa tnmtaade rd 1.1,,mı beanla kevbi lerrf evleri T . /t 111 -»¦ nM,: mı-J-nr •• ' «i**-. m*mm BRADFORO «¦» Yen' ku-.ıi cdilmlç kumaş ¦ ticarethanesi en *nn moda ; ve muhtelif lialbrlo yazlık Z Insr lllr. vc l'raıısız kumajlan I İle hususi hlr kiylllk knatbm-I lOklcrlünıhl »lunur. Toptan Ş v erakende Rahçekapı a Hacı Bekir kartı.uuU NabJ Zayt - aU —rırstsıl. VrrU P«M ıı.-.!¦' «rilrtuvılı- ,»Alj,nı ın d.-Jnad Mil «lısa V.ıtiunî v 1 ın rıtl—lm jaylln hulını ynknı.' Iıtıli"l Damca mutıtı^-Mİ-Muıulı ltv. sbı.1 ahaUİ .nuhlcrcnirs.nr r İm'uı en luviJjı n ıiyılc -Uluc: lın'ım A, lan ibreli ,\SÜKI.F.NMENBA GAZlNOSl \ı.ll Misilli S Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem J)()KL"MAC'I AR7\NIYÖR» *•* tncc ve kaba itler için dukumaıiya ihliyaç vardır. Taliplerin J J Balatla Süreyya Pata M ensucat labrikaaına ^ • «•«««¦•«¦ Derhal müracaat!,., ¦•««*¦• d4d ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ • ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bu .Kak laatrrd. UfM k.r çapla tı.rnek latıasdır | ¦ ,uS*r.«f-mt, ANGELOS RUStı t ? Şapka ticarethanesi: yıııı vurot eden Viyananın HABİG J J fabrikan mamulâltndan 7FFİR aapka l yArmck ürere ^ d muhterem müşterilerini ıl.ı.rl eyler. « HWîl'VI)hlU!TXMl\lo MÜHİM VE KATİYEN 1-a/IM O KIYMETTİ İLAÇ HAZIMSIZLIKLARI •*TnlI^'gazle^ C\SK^ EKŞIUKveYANMALARINDA 2 t ,SODO-GASTRİN) .0 Müstdhzari/Paf/K TtSJRLlDlF* AFİYETİ UMUMİYF L* SİNİR ZAFİYtTl.AOfcMI İKTİDAR ^ VE NE KAH AT H ALİNDE OLAN LARft NORO-FORTiN rriöatahzatı OC« tevrlidir. Blumum ccaaneieeoo merHeml pe« lesirlldır . ı-. eczanaiercle? Tasfaoa- Bursa 5elha 5e"ahatOa ly, Staı-css Kamer, l'ralıron -..la, fSrnfl si'a. Art an» Mısmia Ri'jt K-v. H.mşi. \kntafa (erdet Bajajk icıiıdr, bnk Ww|iaıîı) mm ıVpoııımH VilJy.iki.le totnu anaııvn' IVI m kapıda MAZON vc B-llION ŞAYET ÜN I Krır PERTEV DİŞ MACUNU hrima) etmb; Imni' takdir eden. siniz ki ne dİ$ et'crlıuzuu ilühap VI kanamak re *c dc drjlrinala eerek ¦¦; n ¦.n.ıi , ustrı-s~e ile chaı^ı*! ekr-ı •aırt'ırdas esee '-. ru-rıjı- . (PERTEV DtŞ MACUNU) d*cr i. KURSUN ırhMccEl ı--c: ı:C ZİRA IVııev dis rnacıını kalay uiuleı d edilme 1.1ı dıı. DOKTOR AH\NIYOR İsveç trupunun İnşa cllıji hatlarda çakaacak doktora ıh -tryaç vardsr. tahpicnn Yeal Poatahan rkamnd. Baker Hanında meıkür «rup kas doktoHusuna mllrataallan. ı Artııvin madrnlcri tabibi Hakkı Tunun Beyin muracaab ¦iea olunur.) H,kıuoUa vmı S laıkkUıktde tabuma Mesul Mi BEŞİNCİ SEKE — N 1B0I Ha,ıtıua-nlrl YUNUS NADİ | İdarehane»!: Duy unu umum iv e karçıaındn daire, r ı:l ¦ m Telgraf: İstanbul Cumhuriyet- ı kutu-u : n* -' l" t ı ı n..-au1i"irlr: 136* I leıeıon: r.»ı -..a-ri shö . Mm aıl«rt./at)lı •«*» 472 . Cu m h u riye HER iON SABAHLARI ÇIKAK. SİVASı lÜKK CAZlİTıiSİ PAZARTESİ 13 Mayı* 192» ABONfc ŞER Al II ""^ rurt: Tfirktc tein Hariç leln elifi 14011 Kr- 270U Kr. ylıgı . 730 Kr. 1450 Kr ylı*ı 400 Kr. »00 Kr. Nüshası lıer yerde 5 KURUŞTl.R

Kurak Sahalara Nafi Yağmurlar Yağmağa Başladı Belediye rüsumu Cuma günkü spor faciası tahkikatı devam ediyor Zabıta İlk tahkikatını bitirmiştir. Müddeiumumilik tahkikata başlamıştır. Muhtelif oyuncuları ri alınmıştır. Mehmet Beyin ayağı alçıya konmuştur MohmstNozl valİı çocuk l. ıc gelince, za-hcnüı tehlikeyi Dûn bîraı bendine geldiği İcinZabılaca ifadesi almmıjtır. B aıaran balktan Üzerine hücum edenler olmuşsa da tekme vrmemûlir. nıeaıni İntaç e-den tekmelerin ki vurulmadığı tetkik Bu hususun tee sabakayı idare kem ile y bak dicer .ıl- hl ¦¦¦ i.ııı Dün Tıp (akU İta» İnde verilen müsamereye-Tıbbiyeliler bayramı dOn Tıp abültcıindc büyük merasimle ss'it edilmiştir. Müsamereye sat ! i bucukta başlaurnıj ve vvelâ n Emini Dr* lejet Ömer Bey sözüne ban ıt dlr İntiba nutkundan sonra Tıp talebe cemiyeti reisi Talat Bey hararetli bir nutuk irat etmi} vc ı.ı'.-. .ir" demiftir ki: "— Tıbbiyeli bayramı İlk defa tea'it ediliyor. Evvelâ I.,.k tababetini aclüınlnnm. Tın ı.ılıkesiyor, nereye veriyor? Birinci milli tıp fconcrcsladc hatun doHtorlanmıı mil 11 ali kan demirlerdir kl: memle ketimizde veren en korkunç ;. ı u m nlr ¦ - ¦...... m mlkroollr m vîy elinde mücadele) « çevirme-1/ ıc**d0l toyat ve in* saiyesi. içtî-mksanı, m illi d anıdır. muıaüelc Ula (tıklan Tıbbiyeliler bayramı Dün Tıp Fakültesinde parlak bir müsamere | hilâllere Süreyya sinemasında dansli bir çay ziyaf verildi ıjnı fekarnpeıvcr cemiyeti, giril mnhlHndeki lukarayo yardım, onlanu K-dalarını tcBilo ederek vereme reostaiı zaval lıların '¦.-:n,: takviyeyi jjri'U" ciddin çok hayırlı vc dOrUıt Mr müesseseye vcıdlf-l bin lirayı da 'tasarı ul edip vcicbi Ih......¦j -|i..ın.ı.-ı . diye ke-mh) imi;'. Konser, atııvjr binan yupnra--¦HH.I diye Vilayet ve Emanet belcelerinden derhal yBz bi nlerce lira ırmln edip alabilen Fraanc-Mıı verem mücadele» karjt«ı-dn Bu İfttıajdi ve k-İ.ssl dUk-len. halkın en birinci ardaıım te|kll eden etin bir akkanından yirmi, oıuı kurut *crp al dırını Öf-rcndlkirn sonra arlık urun tttzc ne lıaceı Düşünelim ve ibret alalım!.. Edebiyat alemindeki dedikodu ve üstat Hüseyin Rahmi B. " Biliyorum, şimdi bir sendika oldunuz. Sakallar sendikası, Kasaplar sendikası... Niçin edebiyatta bir ihtikâr teşekkülü yapmasın ? Niçin Pink haplarından, Bioka macunundan, Bakiîs dan daha as meşhur kalasınız.,, Geçen cuma %anû bir arkada;.mu H»y bekada da en borik rozam uUeMaau. Hınom Rahmi beyi rJ yartte tıtnuh Arkada. ... «.kıt île öteden benden bahsederken söz aon gün erdi ı «debiynt ded larına intikal ıtmiı ve Hüseyin Rahmi Bey. snn sistezn tabirde, çok orifinal fikirler se s notale-alar «erdelmaaHr. Arkada »mail astadın edebiyat -re edipler bakbır.daki fikırlcri-oin harika! J deliğini görünc bunları nut etmi-, sonra Oalada okuyarak neftine müsaadelim rica etmiştir. Hüseyin Rahm i Bey. hususi bir hasbıhal esssa-sanda w l*rl.*l,rın..e sazaziaû eı-elâ dom bul izmiş, fakat rkadsaıantrın rica ve taran nrrrına bazı bûçtlk lasbibal yaptıktan sonra (Cumhuriyeti te inU anrız mû-aadr etmek lAtfunda bulunmuş İm Hüseyin Rahmi u. Hüseyin Rahmi B. diyor ki: İngiliz bini aştıktan sonra Dün İngiliz lirası (1004) kuruşu buldu! Gümrük tarifelerinde tadîlât ynpıİması çok muhlemeldir Dfcn parar ol masana, Avrupa Borsaları r |i|aıamn İti**** bulunma "ı.ı rağmen Ihılır Liran j-ene ı Ukaelmrsıne devam ,1ıni)i.ır llu suretle evvelki fttn 1001 de kapanan Inml iz lirası dün de hileye kadar Borsa açık olduğu halde 1004 e kadar çıkınıatır

Borsada İnilir, lira» 750 Hanımlar. Efendiler, Affedersiniz, soyunuzda deli var mı ? Evet mi? Tebrik ederim, ij'.ı dehanın birinci la rika-st... Şimdi delilik o kadar moda kî., herkes aklından utanıyor, çarpık lâkırdı »yiemek' ur. Evvelden doğru sfly-liyeııi dokuz köyden kovarlar -m"- Şîmdi edebiyat kadrocun -dan dı?an atıyorlar.... Yetişen çocuğunu' var mı ? Edip mi yapacaktınız? Bir mütehassısa kafaımı muayene et* ı ¦ ı. Biraz kaçıkça İse mesleğe yarar. Tahsil senelerinde, haftada bir kaç güa tımarhaneye g Ciuucti kuvyelleo -Sİn. üsiıı| ı ¦¦ ı. ¦' ı. -.: ı k -. ;l ık , densizlik Öğrensin... 15te ¦.......ı ¦ ı-1 .... ¦ ¦. r döndü, ytlıler kanlandı. Dudaklar titriyor. Kalemler hokkalara .-ınp çıkıyor. Her gün bir hikaye ile kendini yoran, halkı bıktıran haris, basut bîr kısım gündelikçi matbuat amelesi harekete gel-di. Sözüm mcılckdaşlarımm umumuna değildir. Onlar aralarında b-ı havada, ayaklan çamurda ona buna çatmak ¦Çin vesile anyan kaç azgın bulunduğunu bilirler. Açl mazerettir, ama kuduzluk bir İllettir. Vay elendim, bunları söylîyen Stil misini' Telâ} etmeyiniz. Afim ırns kalemlerinizle kâğıtlar ersiniz. Yorjhın kafalarınızın iniz. Din yorum, simdi ıdika oldunuz. Bakkallar m, kasaplar sendikası... edebiyat ta bir ihtikâr ilü yapmasın? Niçin muı ı¦¦¦ ı sair filin banım. Oy, filân efendiden mu-bir İnhisar şirketinin zete -mini..! . .,. reklamlarını gormi. Niçin pink haplanndan, macunundan, i' '¦¦ ra* r L ıJ.ITI'..l lir. ı; i bulunsun. Nl-Buru da Tiirk-1.1 ı*l.....ı ı .i". radi an hah kılan ıır "«hlr mt/lıı¦raorllclılıı. Haıl,ı l-Okül bbvlr alılır.1 'Un aıl kıvıiHİlnı mu «hır aterzuaa ı» Ikı fcltaı. Yunus N^dl V. Karilerimize Obür gün Vereceğimiz haber ayni zamanda bir müjde mahiyetindedir Bir qUn daha bttfıHye-c eksin II* Güzellik müsabakamız? Bugün de üç resim dercediyoruz! 79 MelflH.it h. Bugün üç re-aim derecdiyoyanın Gaıote miıin hususi fotoğrafçını — Malıııaz&l Nodva h»an h. Sı Namık Bey* çek miı t ir. Kdrllprlmladnn Hayrattın Saya Eksik kupon ¦e resinde rinîrf İdarchzncmlz -den tedarik e a - l.nlıj - ı . ¦ . Yalnız bira» ı m. 11 edinil , saklanan nOı * balar gün den --üne ekşitmek* tedir. 67 İMilym ZAHAROP Şehir ve Memleket haberleri Vasll Zaharola uyan »a aldanan Loİt Corcun Politikası btmin cihanda Ingilterenin bir çok senelerden beri muhafaza eylediği itibar ve nüfuzu de temelinden sarslı. İngilizler tar ihle hiç bir zaman bu kadar sukutu maneviye uğramamışlardı u-tv:ı!r. l-i CO* '¦' 1un eylcelteı llıtni llsdrn Mi Kil BID ıı ıı-l ıl.lu, olan » rol vr Lopl Ooreur. re mıtn a»*l *C mışUr İnguıth- I* b'ıı kadar sukutu n mıstardı İncil Hİnrt

Cemiyeti BeJadlyede Borçlar itilâlnamesi dün kabul edildi iımııııı Umumi» Bı tediye ıiun inp^anmaatır. İdare ı.ı. ihu.mi-nin nıarlmlası mucibim« anıda Mcsall II.. ı IS £0.11. llavUnr W11,11111 ¦ ı ot Iiudua tun SOll r « Şehremini Muhillin B demıstlı ki: — kmanef «i'i buıcunuıı «ak-Bitlerini bor.mı a sadakaısiaüg arbi umuminin te-vlil ıı|£l ı ulu..: : ı .iı layı vereme-misli r Hamillerden mühim bîr ekseriPolisteki dayak Bir komiser muavini ile iki polise iften el çektirildi Câkiatada Lanu(i mr ikimde baaı kım»ılı.ı daak alan konan anının Ar ani pensin Udumu muhakensekrıneBeyOfkl kata hn'iı iaW*ılnce karar ».-.-I.olllıll V, ...H İnayeti idarcSi bnukt-ıı ıtlen el kektir mittir L m ı ¦ 1111111 dayak hadi s e amc daıı alan tahkikat devam et -moktedir. memleket lrtalb©ırl©ırl Konyada kuraklık HükümeÜTbin lira tahsisat verdi im.«ı.ı 1c ı' .1 . .1' ı - ' r . i.llj mm d II amc d İd c i belli aleviler bOyilk bir tadıye İ0nn hulunu-ynrkar. Hrr ya*ntnr ynfaru endi••ye »akıl k.m.....kn' Kont ada ,ıhaa -Bana», ense-•OH bn -ıe. elenen »ab.;. - Ku-'«'* aakur alanı muhtacı nı unvan tanm .eriyen eri dana 1te* olacak, mlkiaıea du t/Ok arıucaklır. Onnou ilin bir an evve l IHı vıııanonsları t* naata-ınn şavktı"- • kuşak b*r hayır ola-enknr- drj Hahama ı, at atat ı.laı ta «uf i-y eneri finsaûjea manan dikkate alınarak vilayete İT bin lir lık tak.l.aı cisndcrlimisıiı. Umanda "UıTıhuHyeCJ Poıanul ıı sı- - 1171 I iaSLOCjüınBtö c! | harter hateerterlırı İngiliz lirası dün 1004 u buldu in^ıl..' liran ilim aauur ultnasına racmen tWl 0 balmutnr. I .i'üti .ı n„!ı.-.rte-.ınııı bir maddecine aaıaran ba vaıtyet da fiım.iık turnelerinde, tadilat yapılman yok mu M emel d İr. Keyfiyet (enanmaı nOdllrîvrti umnmiye*ındcn »urul-mnşTOr. Dahili: d^emıyeiı HMedlyrte dün bnrç•tt*lar "ilîlMnaırn-i kabul edil§ Marnımla ta dayak aıan iki poliste blı komiıer muavinine isten el kıı:iı-ı.mi § OUn r ıbbi . ı ı. ı bayramı idî lı- mhnaaehcttc takatte dc parlak bir , mûsomere ve blıahcr ya sinema-.ımJn da danstı Nr. vay verilmiştir. Harici: Berlin Livarında komünistler I*|« bir iı.-.ı -¦ skknrmıslardır. Mlmt Ktrnlı banmada Herlioo telecckrrr. 5 Atmada Kelslcomhnr intiham 22 mayısla yapılacaktır. 9 l.tiıi-ısrıda Vllna civarında uıll-lıı- bir nı^lık hliklim sBrmtkltdlr. M hin iiı» uk il) hin genç ıslıktan Olmık Khllkcsinc maruzdur. Anadolu hattında Bir hazirandan itibaren yeni tarife tatbik edilecek ¦ lı'l-l. İn dl.s Utıneradv Kert ctr.ııı hatnktu uı ı.ı daitt ıı Halan mi-.Mlii.-i ¦Satan tu inesv atanda ıfiaı ve baannnl m ji.ıı ¦- m ¦ ¦

bu suale .¦ ı bir . ue .¦ rı-n bunU fnarVVs. bn likan aanotuc* nttfc. ı Sn anası ve anlatana , sn*-¦lı-ı Ula pre» drrnrlaral fcl -n. -.ıı l(14»etın u.uhirruu ve alı-o lnelil.iv tvaaınneu ¦ I SJ ılııeaU lasoatı m SSnS Zctanaartau Sınanav kasdar naranı naıt. »fkntıraa aAlvnrı bn tabanı (nalur s°'« a u-nsrlnr hnun*l- abı t tun yOUan harı: kunu vr lop.ırre tsutanjı bn sn ¦sra arakrvstcnr BHBCe StaurU M la naaam-. ru-& lanma at aratana at. ' mniu nmiauau «anrıula ar natny.-aur ts»l Onrt bsnnurırıtv knıtı alnacı ıılıgın kanları, dımac -n lurk bir docctlLk »u ktdımededır. (Ori-ıai. Ve orijinal olmak ¦ benıcmemek dcnselt-lya ediplerinden, aır • lı-. biri tüneklerinde danın bu iarafrtinr sevınecek-siıHr... Ksttikberdeu biri söyle diyor ¦ Herke»aıı, iki bacağını havaya kuldu ai canbaılar frîbi ellen sVterindr yürüdoSU bir Berlin sefirimiz t - % r ik. jOm Mm.»- alan jılı-rnaiıt etlen llrılla Sehrimiı Ke-la aletti a Savı f- dBa febr miıde btklı uyaraıltfdt kıılııfnanır. Berini r ıs u. çu Onha taraabulua kanlıktan atam Ankaraya Cİdecanlil. hcmnleııın Stunl 'y. İkamet em*ı l'ora palas lan cık-mı» Iriuır aparlımanında İkamın hn'iumısnr. Tıbbiyeliler bayramı D" Dr bir nahiye ilan T Ur dalı maralla*! ,v Muman Bey luıılutdavi'i. Ustrbıe bir İtti orak binasmır. iyi Wr ııantııumuur. rmıan f ',k T'P tedrisatının ba*lndıeı ve îlk gündür. TıhbıveJiler mutta-kil Cumhurıyel Tıl mes ati (ocukları bir fBn vanan ve Mlı mejlak harçlarmt bir kere daha Hmjn-1-• SaMurt bektiler; raidt Heyakm ansnra ensniyet idnr iı-.riıikinı Mııul'cr Uı.. -de aynı memttle bir n tuk ur iısöytemistir. Banttan sonra Um. ur W ı Hcgr. liret Ncılb. ve Mes'ul ı-ıCemil Beşlnr loralmdaD bîr *"ckonser verflmnı ve şiddette al-kifUnnutlır te Mbteakinen Nimet Vakit III larahndan Icganni edihnis ve hamretk- »UuJaamısJ tr Ayrıca K 1 keasan ile ban ylkbek par(aUr ' «aJMaunftır. Jfa* hadeau nleatrt Cemil Bey Hatır, viyedunsal ile tolo yapmış ve Muh- tak-bedetı Sara İl anım İle Tiırk p.atW Beyde piyano valrnıslaris.ihdu , Ajkıslar araatnna nikayet Ntsins bulan konsan nslltaakıp mera-nlnıb sssne nikayet verUaaâflu B.drka uat 14 dan 22 ya kadar KadntDyknsde Stâreyya Pasa dam aaWunda mükemmel bir cn yh dans *mtmıstıe Dİrn T*bı»-lıl-ı ı^nna se -reline Tıp Kaktlilesmın dahili ve harici bayraklarla donan -mı.l. Aaadolu dr «ur yaiınrsnda ı an ¦İrandan İtibaren yetrl atr hareket larHesl taıbrk edllecrtür Bu üniteye Kore tlaydar paşa ve Pendik arasındaki banliyö battı ne Ankara se baya trenlernsia hareket «ılır. dı kamaca d.rsye ehn. »andara h.ıı. ısltnse nradnrl-yen hanaya knn kaiarsarsaa da ynr mtanlaai dılaj ııit vasptn MiM karar varuil|Ur. Aaaanlu kniu idartsi tsosıaac Be Mailene amaınna 'kaçak yalı. limandı .eni bir durak İt «i- e -ntJŞlk. IS mayıaıaa II Ihar ta bu mevkide aakttb va natana dörtler nVtn darncakur. Ankaraya nk AlaBtlnckh datHIar tsaydaryatt gnn kananntdaı bu-kanan. ISevSes dıştır yakan •aartl -anaatSytanıt alı knrıhıl. c -enrcı vc lefıint nnaahtt daarelnrtnla Ankaraya nnkll tnkarrflr enjBnfc Ancak bu dair.:,¦.,« vtnıi hanca dalnyikilı haıirandnn Mharen aak : i.-.- hoşlanacaktır. İngiliz bini aştıktan sonra knrus» a e* tikten sonra ûc ay andek-lle bu fiattan yııksckt,-ruu i'in-' ^onnme hükmin t L ozan -'.nn-ımciindeki vımıA

tanfelrnni La dil ve yemden tannt» edaneh nnkkam ht .i¦¦ Bcasdan dolay- dfln Uantsul ruanınat bas mÜdOrTOjimt Ri-aumat mbdiriyetl uısuniyesunc bir terkere jründcrernk İngiliz hraınur, hn snjkslde hrmffûû tadilat vaptlıp yapdnanrntkfau sornuiflur. fkıgün Utfrafla Ru-¦untal mUdiriycti umumi) v sinden ervap gelmesi bckiıııılmck-tc*. lo»ıl.ı lıtaımın ka'etini. aDabl Malaya VahnlnUnca larhlh nlıınuyr Ankara I? (Hu.bkı.1— lufUle lirasının bin kuruşu eneavot ettiği hakkında Maliye Vekaletine nu lûnvat lımıln Mn .i. ehem meretle Mhnk lImhijim. I etk -katat bir k«v- »Bn inaatı ntuh-tceac ldtr Güzellerin resimlerini ve bu kuponları [saklamalarını muhterem karilerden rica ed eriz •3 Hm ı»îtSON TELGRAFLAR Hayat pahalıtığile mücadele böyle olur Ankara Şehremanetinin şedit tedbirleri önünde havayici zaruriye fiatları derhal kırıldı I Ankarada Mne kadar 130 a satılan kuzu eti. bugBft 90 Vtırııstfr Bu 'akam IstanboMa et t nıikimtı ıspal (den keli*, bir (İadedir Anman 17,! I . Mm.) — Ankara bayat pahakajiV tı„«irlf)t karar v*r»rk havayki laruriycden • •Un filimin ter.-lı kiii lımn. 'ı Belediyeden IjKiiuI iıtcmit " bu Ifkllfi Cemiyeti Belediye m*nınuıiıtti. kabul rhniıiîr Diğer »cbre ve bavapmi aarariyc lıallırıınıı d e mdirdraesi itin £e-rck Emanrltr, errvk Crmiyelî Belediyede umumi bir cereyan vardır. Eraaartro at fiallanBı ucullarmak için ledabir alacalını haber alan ısnaf et hatlarını kaddı ule indirtnek ynlıaaa |inmişleıclir. Bir t--ı\ okkası yûr olara latdao kuru etleri dal tsan. ¦. karaca aarrbnaklachr Vatiyet daha aitadidca murrbı botaeaaiyet «rmrralf vmrgmjimı ynttumLaJeemr İzmirde Komünistlerin isticvablanna başlandı Maznunların cıırumlarl aatat •Imuş. bnyannamalaı basan atat Ctamln evinde hırlu*»*u«lur Irmır 12 (Hu Mn} — tıtan-buldan tehrimut ırinderîlen ı Açlık tehlikesi Bdb'o II \ A i — Vilna taraflarında htlkflm «üren açlığın pek c o diye verici bulanda yayıldı uk re 70 bin kadar gencin ad ela aylıktan ölmek dr rr ersinde oldukları Vaifovadan b ildiri riCı_OTIT .1 ' ' ' ı BBBBBB, bcyaanameien natan alal Eltimin rvmdr bıdunmuttor Itricvabetı blnncı auttaatik yapmakladır Ankarayanafi yağmurlar yağdı Aabmra 17 i H- Ha ) - Bir müddet t enben deeaat eden yat-muraunmk yâaûbaca Ankara *C h avalisi ç«f»ı ılryı falı aut barajı idi. Ba gam tkadr Ankaıa . ¦ m, •e dvaraaa kili devam eden aarbrul yağmurun yakmakladır. YafaBa rUr herkeste büyük bir -.'•i. uyandı rıu ıytır. Marlntye ancumanlnoa Ankara 16 ( Hu Mu. »— Hariciye Vekdinin Avrupa s r yabalı hakkmda verdiği iıabalı dinle-anaa Ur. ıı.n. ı,. Vabllınl ılyarel •Banlar Ankara 71 (Mu. Ml— İsviçre. Rumanya aehrleriyla Ffgan an .halını.., Hariciye Vckihoi •yrt ay rı uyar.t adarak 'V aassedet naraca »l*rsiâı M lalıyhası Ankara 17 (Ihı kla | — yana Macaate. dansı bcaeelı layiha* ate kabahatten* alfa ba r. câaaaalar bakkamda lakaba! ve re lalana Iccib lâyıkalan malaktır rdıl-ı »ktıı l.ııı uıacn af lâyıhaaaB. bemra hrmen aynen kabul ılmıatir. Daraat* y«amurlar .«¦ i , Mahmul Yanarı . Ban bj -yn; ıı. •. - '.n ı «ayun auy-"ı-'. nerkeun ıtnodn öyle Ct, acdatuanlu lu - oırujl tfıylaneı .ı .trvl. eadanmaia yeter ar aı

Maaş layihası etrafında tetkikat Ankara 12 |Hu-Mu.J—BulÇC encümen. Barem lâyihasının tetkikine devam etmektedir. Tc tktkabn yarın bitmesi mub -Umelchr Maadana hükümette vaki tekille yakan bu tek le '-s; f—al yetine makta ta-kilde tohau .anbteaacidlr. Vlkkaah beelrlaat Ankar a 12 (İla Uu.|- Maarif yakaek trdntat Müdürü RuttU B ısıda etmiştir. Ferauan paraların delesi Ankara 1°( Hn. Mn. )— fer-sade evrakı nekd^Cusu aureli mü badelerine dair prnj* Mabye Müst eşarı taralından lıtkikedilmektedir, prnje btlthaır Malîye Vekili taralından da Irtkik edilec ktir. Zagran yalunaa bir mı.ıau Belarat I7(A. Ay- 7aifrrp yolu sstcfiade bir bomba infilâk etmrıtir. İni Iı' b- kara rey a bar 1 ınsfı 1 laakmtb Ur abada» yay dam mir eaiknat alan olma-d,K. bakksuaa uUıaVat ya fd-ataktadar. DOyunu umumiyi atıl lıtlmalı ¦..i,... ... Ankara 12 (Iha Ma ) — Düyunu ununa iye aui sslınsali hakkındaki tahkikat eırakı raua -ı ¦ ı ¦ iye Otudiriyetüıdr tetkik • .iı..I . Tetkikal henüı i,,' ı-..-.ı.. '.. ı.. - Maliye Vekil İne aı ı ,!n nacaktır ¦'•¦-• ı- ka madı • Kından maliye atchafdı ketumi-vc-ın. muhal a ıa etmehtedir atraeama. .... utata II | a a. ı — BmııIunUr- *-.cr bc r-unar s*ba (.Mstrnaan saf-yr ttarrıi bıMtaUn anbre luy ,»m man k«i irnuua* trsmaaıı ınaııln ahsm a,..u bmu» crilya. ¦-•İr II İla i — (taaruuı llımr im rssssv* uı-ua Hıııaa btr-• ı ¦¦ ¦ ¦ •¦- ¦_ imraur shsId alama* h-.iı lUana.mt Daim baaarr ı.ı m * ' "rman «al.um ı.ı.ı.,,i, - »sm. b.ı-n yat *|b Batıı am. ona attanım atiıiı — "m mı |. ı.. — Maıkmua lUcuk aaroralııl l-nınm aa onosn,.. öt, autu aturmaıun nmaundan Spor faciasının tahkikatı | Binin •aıınuıı. iiihIi | AlaeHin Beyin ufak bir hareketle yere dUsnıctînden mü-olarak kartındaki oyuncuya tokat, tekme alması, Salih Beyin, ciujit haricinde bulunan bir oyuncuya öldüresiye lekme sall aması, Zeki Beyin, bir oyuncunun ayağuu û\ yerinden kı -rarak kadar sert tekme vurman va k'ada kimin âmil olduğunu göstermişe kâfidir . Garete sütunlarında yapdan teviller kabahati affettiremez. Hakikat sudur ki bn ,:i:ıı me mleketin iki kıymetli genci hıs-tahanclerde ulûm ı/tırabı içinde kıt ramnak tadır. Galatasara UbOntln bir rno ılıırıı Galatasaray kulübünden: Son nv'ıct'cf lıadise münjıı-lıetîyle gaıclelerde cereyan eden drdi bodular arasıuda alakadar n birinin Galata saray birinci takım .. . . ı . nndan, i-enedi arkadaşlarının zevcelerinin ırdanna kütür ettiklerini tflylcdigi leeaûflc görüldü. Galataaaraylılar hemen hepsî bu memleketin en büyük* İri ın :ı..., ¦"..!-.¦ i... biri olan Ga aray lisesinde terbiye «jörmüş nünevver gene)erdir gençlerin, küfûrbar tulumL lar menıelesİue nefretle ı- .,¦. n ¦ Mavta kınlan ve yjrahtnı no mes'ııliyetini tayin hımı ise ı. ¦ ı- ait ı - - 'j lı,ı riyet hak daletine di ediyoruz. Avusturya lakımı çarfa Oünü geliyor Şehrimizde üy müsabaka pacak olan Avusturya ta çarşamba günü şehri gelecektir. Bu meşhur takım cuma ı ilk i-.". Galatasaray takır yapılacaktır. Ikînci müsabaka bayr ilk günü Fenerle yapılı gelecek cuma günü dc Ga saray - Fener muhteliti kımla karalanacaktır. Avusturya lakımı me. Ru acıtayyorecile Avruyiadao Amerikana gpçpn tayyareci l.indherge Türk tayyare cemiyeti ta ralından ibda olunan mirana tayyare madalyası nıüuuaebelÜe mumaileyh cemiyete tefekkürlerini ve Türk tayyareciliğinin muvaffakiyetle inkişafına dair olan temennilerini bildirmiştir. birlinde jını bir lııd... Piyango dün ikmal edildi Dün kazanan numaraları sırasile aşağı dercediyoruz

Tayyare piyangosu nur haki numaralarıma ke; dûn sabah Darülfünun rana salonunda kesil bi balık harır olduğu kaide edilmİgtr. Kaznnanlar Birinci ikramiyeyi karn F.ckînaduin piyango kıyı satılmıştır. 1S bin lira büyük ik e, Erkanı I mektebinde ikinci ıı Mehmet Abdullah Be; bin lira Bcîiktasta çarşı lû.OOO Lira kazanan numara v 33.513 ı.OOO Lira Ujanın numaralar II İ4,%7 31,256 « .50Olfra kazanan numaralar ti ^467b 46t% 56790 S8S.M t. .al r ılı İmi; lir. rab yeni Mr mistir. Oıumu-abacıkma Kar anık yollarda rsl mUsaflrlc..,r m ıı!,'. ıl an 30 kı.ıuıa noyıur. Cv sa-ekre barsıan Mllal yapmi)l(ln lıic bir :¦ cUıcılc bu ık rafbcı hüllen lululmaya UMU luirahat tun kuvvcılle ob t]...¦-r..r ..t y«rln kulaaflı vardırl.. .'. .¦ i.. ı .ı-*-.:* ıı mu ? Ayktrca ıv a d n.ı ¦ j .ı alı ber afm.aa. ktarl arertaac] nsr cmaenl salara. ıafı atamana 4. s^a4tmm «aar. ıir- e'H.'.'i- aı.m ıblb ¦»,¦ . «¦yetti mnııı navara tıfrar ı -,r aa yaralana*. Seyraselar ~ı-vı,, hıiıai.1 kara niamnaill İcrayı »ss'anan V m » o¦, MI' ı ;¦¦ ¦ soma «ı'ı.-ılif mtrktl mı m uru bir para alımr. V* hiı. Mr musahibin Mmadılı baltt a şamama lasrab mirabı Maau-rü aeyrumi.r a erhttimı Mr ı i.., inken ..nrıl yanraa ¦•iiıırılarkb »kam—a m s yap ligi masan III.H .« arlurdarkk totaıaaaa mmcıAryvum4sa 4a-isyı ıcmavs ¦irs— bnv*ye «¦•enamca assrhaasam berap ¦au-mt ım..... mn»*.ar «anmcsl Mtairtar. harra ba «rrbarayi birisi Ibıan Hiı ah* •« «tolr. »•ataç 1 — Ba n.ı,..J.ııu,lıH ha-¦arııı uablysı vı kıymcıl lea ııı-»ı.ıi„.ı ı, . ı-.h.ı .duralı ¦HM 2 vı ..ı para mabbuı mu kabıhnda nsalen ısıaıyı teslim oluamak (sns ı ¦ulu fliuhase-bı ), banana vnlılk sarlcdılılKk Itıını (fhnrı ınlydlr s — ¦ . ı .. ı. - .. ı.ı ı ı r ı ¦ , ,1 , ,, .1 nlı almasına fBra laıvalı metrute i.,..,.,,.. ,.....- .. . ı . ı'.. merterin* ıeMI|al yapraasıaaa-kı mkmrı natflıf Vahsa Delterdbı !¦¦( . ı ı . n.l ıı ı. bU 'i..-' ¦ ılın hn, habsrUrl yak muyûm7 4 — İH' yal «raca para ınamıy ise vaki alan hasar va iarat ee sareıie laamin «nsru-mıyorr IH. Mt Mr mala kma nbaaaa aararmı laammiada ¦mu i «an hanaaiye kans ba madaTr Din »arayar «e ha saaMerr cava* n«).'.r. «atanrya. mt*. bar kıhlmarr derler bt Yerin kuUtı vardır!. Yunanistanda komünist tehlikesi HUhOmat ınuhl.msl numaytf-i". - harfi indablr aldı. Atina 12 |Mu.....| n.,ı. , mel komünistinin Kürüllülü numaysaler yapmaca hanrlaa-dıklaını ist ylrdıginden pek sıkı ledbirler .ılımı, d ünden .' .i,...... poht re yanda mis takviye r,l l-„,ı,ı Kıtaatı aa-krriyC de haurlıklı huluıtdarsri-mualur. KemünlsÜerm (ebar dahıkndr • •.ı nısl.n mrarddssJshr. Kanal asal knlapUıı dua ak ya aıdan • b de iriyi fan lar al m -dam tarasamt altona dm İMlyal. tcdbiıler ahmak ü/err dam ak-M" 100 k.da, ampkah amma tj^f1.j'^*ı( |1 k/fltl f t mt Selaaâk. Kavala. Drama ile komünist trakılJtnun kuvvetli nlan yrh.rl-d* de hükümet •ı .1 -., ı .11. ittihaı rtmi»zrdı ¦aya emdlğl- SMI t**** r kurlaroıntuı_ o peçe f Unll m di -.i'" mı? ¦¦ ¦ -1 ¦ ı ¦ ıl:. -üdı ı: cu vbvm-u tlbl daclUnlfJn. SUkna ı... .ı davrananım kınp ,.'¦-¦,:.. amana er-

dı4*nai*ln I tenlerin canını baiıylarnısvinırap Imtı- I Seci- ml ıınlıırın •¦¦:¦ ı. Iılin , be SUleyrasn? Bnatmejl rve ewıtıfnı duvmug. Itır kulponu bulup esunmtı nskır-fr.au-na emindi KmtnuinMı Nnıl n lie almaa iesn.xr.ila ıieııguı-ııı bluyord^. Bakır eleden ot ahnaâı hııınna ar-urmcb BUe rav atlefBIU Mr suCt" Buna ım elenlodl.- Yaln huri'- rmıl -c ... ıhta badi lar) 6 HİKAYELER Bir şüphe f?Vukuat ^ BorScl I *Sıfllâk ve Eytam Bankası g İstanbul şubesinden: Şahlık ravır Otu Devlel Matbaası Mi Ciltti lum4**t*rt lasmüdiirlüfilimlen: İstanbul Müsnesaü Sıhhiye mubayaa! komisyonu rivaselindcıı: :y I Iarası mi b4! kısrak, W bu I veü t rlı Pr". Il" l«* ınmr!" ı«HP İçel Vilâyeti encümeni daimisinden: Ll'/Uc MÜMESSİL Ş İfSehrenıaneli ilanları ) Yelkenci Vapurları kara lll.MZ I.l El vc M İt \l r\)iTASI samsun ¦tc.. Ç*R$AMBA| ¦UA ıl-j ¦¦ r-t-ra-adl» kanfcrtk 1 Z^eJchk. hrt ııi ne. OrZa» Orecav Trnban» je-«c-»r ve Rtnrıe gtfecvkPt l.r-ıO. l.ı Yelb murjcjıd NAİM VAHI'RIARI izmir Postası Seri. Ukl M ¦nunruam olan ADNAN ş 13ıncı pazartesi Caka, nk—dıa harikada v ban ) •« (V)taaı n» lır»'aı bur. nala Urctrt «Vr İMA MM l4.TI-.-d. SU* tetiri Kın B-4.lt ÜN Pazartesi : k •Hac- n*. ı »-!•-» terekede îaktafrr-'. Dtfl, Zor. fBital. Bert*. vnaan, kutuçc « w Oa: ¦.U.hr-r» uleacr v a-daı PİR Mu'Ka ,gaak no, ',lfM _ ll\W;o\ \IMÎSİİAA I r^PRFS IS IANBUL ¦ PİRE - MARSİLYA Altıncı Büyük 17 1YYARE Pİ YANC OSU\ 5. nci keşide: 11 hazirandadır liüyük ikramiye: 50,000 Uradır Aynen: 25,000 15,000 12,000 İOJİM Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir mükafat Bu ke fldada c»m'an: 3000 Numara kazanacaktır. Alana Vilâyetin*len: I.... ..rl i 1 lMunakuM müddeti- i miyı- 019 '25 maya 'JW (halel kanyeal t 2t mnyı, 111 ¦¦' ¦¦ ¦' ^um %ut oa llıdc Bir «yhft Hlr «njpi A.tari Aza-u A-t*; Araeat kuto KJo Klo Kik»

S0O0 lâOOO CMOOÜ İtSMMM* rkrrl i rMr 44» aou İta» 600O Oı, l;l HtChaı 1— laaaaaa Aiaaa VLajeb âkit .* cUicc ıcıa n'ıtartnr S — adeta *hiixi lUlhıı a İpn «m raairaa «tar "J© mıı. a^ıyraar Utarr Zlrtm çon nr^eVtalSr. aa^uUsıya kantar! rtm* ve ju. Tıpa* »5 nayr. 1*? ürürde **]* Lüljtd İtri ıdK-.v-f -.kı ;j ınufc-k )iub bedeli stiraavvnin y-ude «adi hamutu rteıetİRİ* oI-jö*. Jatnr Laxfc Ic bin t*?" rl*. -aı «afi iri» dr*.m lira [iSpaül akçtat n^tbı/ıı Ranenhie tani-niı bakaya yı,xlr-„n ^adulı* Çorlo Belediyesinden: 11- 1-29 Tarihinde ihale edilmek üzere nıünaka111 II şada luılutıan îsıı yollan inşaatı 25mayıs 929 u-înömi2 martesi ^ünü saat on beste L.......I ... at I b O ^ ^ ilıalei kafiyesi icra edileceğinden 4mayıs 929tari-lu'mlen itibaren 20 gün müddetle temdit edildiğinin proje ve şeraiti anlamak üzere taliplerin şelır-emanetine müracaat evlenirleri ilân olunur. Pazarlıkla Marsilya ki rrıııîdî ıııııl»a\ a.ı-ı luarı-ti lıalırİNt- ııırktebi âli^-i nınlıa\aat komisyonundan: /.k.ıcb; larmu utan M00 adet Maralla k-rr-a-J lai-vn pttfctabr çanu M cajuaay ı—ılllı « baA-u edL.-ntu. TakekUB »aırr i-ıere rrala kaasa. aa kn pa eaekrrp radiriıteiae l irıl ıı rıı |cbj e r-.arhk t*HHnar eoel ık-Har.İJitl Ur*rartı tart «rai r-« «w abH'jecU£K rra tla 1..J1 c.kai atacakan arıkb» aa yctaı ve laıtı raerinkriı rarAirpu »«rUtıkkit kotaaroaı iiihn. Islaıü ini 1u1nl.it Lmmrü&urıdenâ Defterdarlık ilânları ıaa| atta»erdi btbavureıle Evkaf levazım müdürlüğünden } SaebL tldaa llı.kkaa - Beyazına l'.nîa bey aıahallslalfl narpka-'ii ata. HAaJprula \. 15. miaııater lırtlril 500 Ira mi/ayeJe 'A majm İV» . .-r-.tr - «ata. Ockertirkkta yapııafaUi ¦ 1U) anımua 'Oar-j ra aaaaı (» ¦ iam \$ « Mai-rkeıeUar ı Mararına an.MJı t kaam ¦aklı «^kılr 1 ¦ Umumi mu. 11 \ın.paiıopo .1 T» MM ' ÇkaV r.i:ın hır. Tef mmt .'al • « Hatau n Berofja «abini iv».., -,.!.! rmakA apn kanBaıiın w-fc»4i. oMarber aaaaab ejkMk eaahefirrt kart Türkiye .j^, Pazar aaan -aat 17 4» %t II haaa J^ra. ki'Ka. «üTSlû IS le..:.. aı.»cı w avdet edetckdı. I'a/U Ul-llil ivh Kminûrn Rıh. ta han j lunanıya mJracaaL Talrtor ;ı.— Seyrisefain l/nı \l tab iz Je harclrlU I, Meeıine ı Ananwır, 1 Ut») «aİçel vilâyeti encümeni daimisinden! 1 - 95** 'r M kın bcdrJ ktaQ ota-p t*n aralık naalaenaraâ aarerjeı «1 a um rleeTel lecefialrr rilir-J Ira M kanala lemL kanat rauiarat lcct »e-a*rker hma hanerye p.ry.ma . mrnm. eratta eaHck^ıiıC. *t"Ir.ı z"* J1! le ı\aV «kJnrk kacre 18 TABahO rtiKı.r "I r ır natadecar r ti pak urt Oıjjte CâDaptık, kt'Jf TC jarrr.fTLİf 1 oMtlnde rn^nkaıafa konutaMilai 2 Takplrm pOnaVla* ol-ealan *eyı Iıi- rnt.hndU i-üidaır. eirne:t — Taflplerir, .akü nruayyencık yıiAİe tjt tcmlaadan l.ari w»!İ! nekıupUıuıı cncıımcnl vila ve la/la inhıttı. nlUn. proje, muııakaıa \ç lenrl larrnameleh almak ıırree ryyamı ı.,ıı .m , karaa^ar ıııiir—talı kâlilıi ııııııımiliiıiıi'lt-ıı: I-I.ııılıııl itiıalâl »iıııırııju ını.ılıny;ni[|pıı:

1 5a.Mkk İSE l« 1 . fJ»3İ VClMta »atrafak I A 11 | anen. ISJ • den'r tokaç ¦ « M 111 vtmlU pamuala ınta'ıMI 4 llalya 11 A •Öö • ntj-.un-.cl aftMi 1 Sandık V K »99 ııun pamuk yun iril t V S MİS luıuık kadife 1 cu 1J m ^ınmnlı ın 1 Baljı ismi m paaofc mtB*a,a: , 1 ^anrV. 1 H 1 Fkal 90 1* tm»ık ıpüO ntBMİl aa'JrJa 1 g 15 koksa -ayar. 1 DT IO sa-ide. bata-. 1 . SIT II* • brrrab -1 ! - 7 r .¦. ,, . . 1 ısı 1931» 3*0 Luataeü jeten S . JRCO ,ı*s (iTglb de'ler M Balyj RL sın 4 pır* miiceddeı te'ıı LanavKc çuval 1 LkmıU T VV K örene %un't ipek kvavaı lla!Uı n uluiKi ctva'ann 1.1 «arriv Iin uıiklne ırm.iıdıl uaklll Etırıııdcn ı.,.- ¦ l.ranb.^1 îtkaUt jr,ııwını(tıi b nvataraiı anbn-mda bılmır-'yede '¦lılacafll (Un .J» nur Yukıek -aakcad,. aatktrM a.ı-baaa rçkı bâr adet (rnhl) naktrea t * «mtk »M rarlMne mu-dlf cum -neJ fünu ıhaiefl Kra rdflnatk .irere ^eal mtinak^ya vanrdllmu) ..Idu-nr-la.. nlipkn n bn haptaki ırınaneılnl gtttmek ııam Ha»af savunda kim m.nr-ıdl. rackıeülıo ıltn -anur (jnn-yel Sanojı mUjurljp ındr-ı Feriköy raaryı 1 i 11 Nauye IkaBÎ ranhr-Jja-«e.ai Ufltaadc le t rdaV. aaceaja» naafcaNl ve. :i-e »117 .. ı.ı!.n aayi .y'* Çini Ahar emftader. lakarlen y a. ..ti: .11 I ¦ ¦ m : jumiı I (-iıl.ıı"ivıurı orun ar. _ hL Atan Auka HELE ^âİuî£ renden: Eatekı laanıiııcı lar hm raılm* ^lı ¦ ıf ili' . 1 ıi M klaajrl klEmlâk ve eytam Bankası İstanbul şubesinden: ursa vilayetinden: ».Mı ~M.lt! ara tanı mtitrınl'timdin mkııl- .150 lıalMa mjhnreı eavaliı latrr rrelîk reden- eıkanlmıııırPi)a-v. v.... nor 14 M»İstanbul tuz inhisarı mudiriyetinden: pey atajtn ¦ndi.ılu(ı.n.l. kaufi-ıu-ı Un aktar nkal.a kurban barranMida da .'rt feo.- pataaadaî r*"z* vyu ur.l.-i M'Mı "I ınBL-nkbr. ım lılu.tn lakJiıdc ina.ronlanmm sewru.ru m »mlııcrtıındaıı r-fceei mi siuditt «aakaakı. jaaayr* ,.,B'f ptantan Takp eiaab.» II ¦ «»• »¦ farta ¦•aa - i» aanau kaaâaaab anaa Maakkarl BBM İl— ¦ ırı ..II. manakaaafa kınuuıı^lLT nak Plivrnlef Ankara uı irıbinır obal »ktd.-*. Waı H Tıabrun ata ? katin, pa/.-.J.rhtv, «r.. rrfaecetn- 1»,.!.-aaradema ipa MOB re Muıaarı ik matarta rZe leklJI,-. «ıraru Hayvan Borsası Inlilıabal llt-ylimlnı ¦ AHnaı »U lleıea ItUr. arahf ını-ul-ıı vlı -cfcp ,„ %%mt\ iutfa» M aadaaaat ataacr 1. al *a •!¦ ¦¦¦ 11 *ııkıru. aaâaraarı •* ı---r*r- n-V*! -anı aaı;—1 oı a**ûr: ar-rad¥ taV ısa ajat aa C'kubr !t_h tuıınlihtadr, Oaann vı Oaer V'naJhats Kkkk. eıdıMıhnttat ¦ »lattlnd* 1 mmwab hanede tıaca Onur .ı|hı IhMenr ata aleetane ıU-w clrdklan «alpU* Jıvj.

.71dan -ıU ilHıra ırhlldat Kil l' C^itnlJr tcknlym multaad.ıh hal. bada hHTUep gıran karan aukM • lav aurtaraa ubktı aanarata «od ¦akak.ate M a «»ırk», tadat pl^caabc rw. ıu- l\J0 ¦ takt Uâr-au aafca—a m*A*n** UraBaaahN tın - * - |1* a ¦ ılatrnl Ti taaca erfcfat *r/. 511 1 ll.ı/ıı.ııı Yllkl.l-I ¦nadan; ikuu ,tlmr enı y» Al) IKK Vuıı iBjklnclırını | Dulcetto ¦ GRAMOFONLARI ayni Üıdera ««k. V. ütüciyan ¦¦¦¦«d««adddd «¦ ¦ ¦¦¦• TİİIÎ BAHÇE İMMH-. ¦*]¦•¦¦¦»«DOKUMACI ARANIYOR»J|# İnce -e baba itler «İR dnkınnacrtn ihtiyaç, vatd». Talipler- *\ ' # J Balalla Sueryva Pasa Mensucat fabrik*..a* J|| a '~,Lj ¦ ı ... I .rantlar. •¦«••¦¦•»•« 1 FLIT0K5 s7bil UIİUn'HAJEMTI kir«e.l«- Çekirge ^OLDURUR Halis mvvvfi suyundan vc sökerden nı.ımuİ OL İ M P O S gazozunu içiniz Kalbe ferahlık vc inşirah verir Mis ıtriyat fabrika: A.Tapa lavanu. podra. koica krem m tbs »unt-jsı tıAb Gonokok Asısı hkrkvı)kuull!nmasıem mühim vk katiyen lazım oklymetü ilâç HAZIMSIZLIKLARI jltkire.R-,gazlefli ekşıukveyanmalarında j ¦ /sodo-gastrîn) müstahzarıma/K TE&İRLİDIf* DİKKAT 00*00: Çok aca* kkalık peşte v« a pfyanolı*, pasnntortbr rvULkJc pUU'f. I'trrtak *x Rtaal S ar-ı-'i'd 1 "•t'lano mrıhcrinde NoVI* Doktor A. KUTI YElt 1 Cknlırik makinelin,!» belıeW bıaa, İdrar.......... n- •;. adsmiâV hdır .a bil aavsnUigi, olll iki Rrm{ giyt sflrmı ıtdı.l adır. HaıaUyo* Boraktı hrını ııraaaaa IOHY HOTEI. DES İli AS \knbabrj vaktr:!» Esbabı I lr»A.FLİrOKS perakende tatta sinire BAYGINLIĞA YUR.EK ÇARPINTISINA 1 '."'.« 1 ¦. 1 1 DEVADIR ıııı ECZANEDE BULUNUR HIM N | 'I 1 I !. DOKTOR ARAM 1 OK İsveç trupunun lıısu elliği hatlarda çahaatak doktora ıh • tiyaç vardır, taliplerin Yeni Poat rkasında Baker Hanında snetkûr jrıup bas doktorluğuna müracaatları. ( Artuvia madenleri tabibi Hakkı Tortun Be.in müracaatı -O Diş TABİBİ A. EDENBl RG tmmlm tlavar; 4 Lfcul d) t';, pnte Ohtıll J5 Rera* SuLuı ItM

('tünel piMJı.. 1.. .. 1. TÛVK BAYRACI GRAMOFON M GAZASI l-.KRF.M HALİL Beyujlu »4. Takb eı t - ,-:lV1 VrM , im M iİMSm. (tul re ınni fa BeDâVar I", kan NORO-FORTiN rnüsuKıarı pek tesirlidir. Bilûmum crran»e eV. C 4, 1 zaman SLTfJg kapu NO '7 Doktor Seyfettin vııı l-rrıl. yeni va İd. 1 lj.-li(ı. adc-i v vasine vda.l 1 pn.nilt.oj MORİIAE TANGI Her nevi mahrukatla isliyi 11 motûrler, tulumbalar ve saire. Falla malûmat ve iıahat ıtırı I slanbulda yegane vekili olan Oalalada kûvük MÜltt hanında 15 -1© numarada TAK AK Elen diyc müracaat edilir "¦ r- " ı-ı ut ^ 5İKATRİN * * Devle. Demir yolları ve limanları umumî iflari'siınloıı: Büvük Vegâne Türk Öleli Dİ \ O»III. nın.Hnaenı,. kciniı - ucu/.lıık • emniyet Sirkeci Itmir Askeri kıra* alanesi vc Osmaniye oteli m üsler ir i — Ömer LAtfl Pehlivan "Öresi ikramiyeler: |b- TA'I İI.I.KKİNİ/I K.ıplıc.tlarin kıralit/oi ulan VİŞİ (VICHY) de ^eçirinz uları hamam tesisatı öteleri tarsno ve tiyatroları (Eta)nın başlıca menbaldrı. GRANDE - GRiI-lk SJ^^ HOPiTAI. chomel oklstıns Mıtvtlı mdvfetl ıtkıltmelerl laksatin BODO Cılcklı. kayıadı, leıiı |llllİl meler aala saoeı vrrmel. Kadın ve çocuklar tarafından suhulet .Hrr eeranrde buhiBur. DepoıBahcekapı ıckcrciH.Bcklr arkatında*d Karım rcra deposu. Yardım sandığı D:ıtiKt ve Iklneı rlcrcec İpotekle vıullk l/ciuic para «crUu. Oafnta r..ki Şjftk caddesi Aı't han irteftra Hrvufıı Jtfljr II ].!,. ¦mt*- . .—«re»* ke- "şih saktı fnnt.. m aasun tunaue Utşnui Jr -+*'. dsnn «c-— H Em.1 fi ri tf fîie-lL- .r urttkjr ut ~rırıfcn lirnnvl . çrk mıh. «¦ttMp betİKKAMİN Kl.l ROMAN

a mık aı. ıs un aıjnfz ki mm r \ı.\kım/ı ¦¦.!¦¦. i d d ıL-Srfck balar* g Gramofon salıiplcrinc mühim biı* ilân A Son ı'tla ıud*o ile 'mit edilen jHomokord Gramofon plak lan Maarif emanetinden: ı» |t*a mm m " Me* ul .Mudtr- M .\sâr« yunus nadi İdarehanesi: Düyunuıımumlye karsısında jtalrel ınahMis* Telgraf i hteıbul Cuınhuriyet-Foîla kutusu: N' 2* Telefon: r\".T.^aV mm Cumhuriyet H KR flCN SABAHLARI ÇIKAK- SİYASI rÜRK GA/.KIEj.'._ AKI.NE ŞERAİtT_____ hCddcİİ Tflrklc IçIrrHanc İçin Şeneltti I40O Kr! 27» KıV •i aylığı 150 Kr. 1450 Kr. 3 «jIiei Kr. ! Nüshası her yerde 5 KURUŞTUK ıMO|cdl@YS Bugün Veırlyom; Cumhuriyet, on nisbetinde IUI IIUI I uuyuııuuıı ı«u»ı «*¦« ¦ •»»»•»»• j —-ucuz yaşamak imkânın» bulacaklardır Ucuz hayat Baş muharririmiz yeni teşebbüsümüzü izah ediyor Cumhuriyet Ucuzluk kuponu 14 mayıs 929 salı Hayatı nasıl ucuzlatıyoruz? Mektepli Hanım kızlarımız da dün Bulduğumuz çare sayesinde kazanacağınız şey , Stadyumda pt/OValai" yaptllai" şudur: " Sened bir ay bedava geçineceksiniz „ [_j tu gönden İtibaren "Cıımhu' iyet», in her karii herkese |ı az aran yüzde on daha nenz yiyecek yüzde on daha ucuz içecek, yüzde on daha ucuz giyinip kuşanacak, yfizde on paha ucuz ge rip eğlenecektir. _ Herkes pahalılığa karşı neticesiz kalan nazari tedbirlerin münakaşası ile meşğulkeMizjraeiî b duk... Halk, hayat pahalılığından raSttekldir. Belediyelrr çare a-rıyorut der. Matbuat bayat pa-halı kar», ieryat eder. Hükümet mücadele ediyorut der. i Belediyeler çare aramakla, I HUkumct mücadele etmekle I ^£uTay» pahjiıkkiıî^FieUuek s£yle (tursun, bilâkis gittikçe mnthiş bir suretle lerelfa edip durmak ladır. Bugünkü va Uda bir hast. doktorlar toplanmış, maraıı teşhis için mütemadi müuakasalar sapıyorlar. Vakit tayı el ıpbkla bubantıa!.. Hayat pahahlığı çıralında da vazıyet budur. Her kafadan bir ses çıkıyor. Fakat ortada bölünmü . tste " Cumhuriyet „ bu öne 3Un Stadyumda yapılan muvaffakiyetli Harakallar OnUmördrkİ cama gUnil m emle k etimi sin her taralmda yapılacak idman senlikleri İç» katırlık a drvam crblmeklrd.ı Ba olarak endU gtm erkek mektepler talebe» .btareat gibi dün da Takamı stadyomuada toplanan mektepti . beden İrrblycal umumi müfettasi Setim Sun, nddl ar in ve muaUlm M. Ynnson ve M. Ue. Nermanm neıareti ıllında muntazam ve muvaffakiyetl i hareketler yapmışlardır_ Berlin Sefirimizin beyanatı Kemalettin Sami Pş. Almanya ile münasebatımızı anlatıyor Almanyada 400 talebemiz vardır. Türk külubü bunlar arasında canlı bir hayat uyandırmıştır istediklerinizi nasıl ucuz alacaksınız? İlân etliğimiz mağazalardan hangisine isterseniz gidiniz, İstediğiniz eşyayı alınız. Parasını

uponunuzu gösteriniz. Pazarlık ettiğiniz fiyaltan yüzde (5) ilâ (20) rkada*laııa cm salraaB ı geçirmeğe ¦ kaç gint aya gideceğim. ^M* tual yed m noksan vereceksiniz i Mes'eienin hulâsası 1 * Cumhuriyetın her kani aşağıdaki 1 _m_a__J-|_l.rtal „ A4_*alwt!¦ satırları dikkatle ır™

ıı ılîllİ

ılı

J„'.'iw'.. m'ı'alrl.l mil. ,d.karilcrimîr'her'gün bakkaldan, fadl^İcekTrdir. 6 Kuponlar hlrflün İçin kudunu »ıa_.ıp para ,1.,,İÇrfiO mul5be.1llrlcr.__ KOfii) Beyclendlnla BerHnl Güzellik Müsabakamız Bugünden itibaren kupon koymıyoruz! 62 kupunla müsabakamıza iştirak edebilirsiniz! Bugün Araksi H külfet tahmil etmemek için bugünden İtibaren kupon nesrettuiyorur. Muh-lerem karilerimi' -den bugüne kadar intişar eden M kuponu tam olarak aaklamalarıııı rica ederi*. Bu kuponları ne vakit iıtiyeeegİmiti, musaba Berlin Sefirimizin beyanatı Kemalettin Sami Ps. Almany. ile miinasebatımızı anlatıyor 14 Slayt* tHl^ Şehir ve Memleket haberleri Söz yerine iş i ntflan tabana». n.ı.:) «')'"»"i»c nata. «.¦].-M ıt nntiaı aulıı «m edbCınnnUn. Anbananaır. Hakem mttktaoı au?a«*nııethat ttart-erjt Velin TtvHk Koıta Haçtandı ı.r. nlanet aktır. Mu-abidenin Aakaradn Karılı edilmek ¦tere alnn «ikil lahıtrl kalmışın. «I manya alının. Itha-IS tırmanan ı. ı ı.ı Mu.»ıı... ısoıkcrl Avrupanın tanın i ılım nttallı Iı İldir. Bilim dr ilmi ıhı ıı »ııııiı: malûmdur. Munaırhanmıı end İteli siyasete Unntı ermti. ¦bentcbnnmır Ikd-aaı abnteltd». Onana aant kim») tya yn«Oe ta mllyan oraya katipti, **¦ manyanın Turkıt taratan İse Buttandır Dunda. IdlUalttİnUIlP m — - ıi ı ¦ ı ..... ı. müessirdir. Abnnayatfabl Vatandaşlarının ilılı.ıı. ııılıılı 1 l.ı-lıiı dair mailim.ı lıllyurauauı ¦ Uradakl ınıandaşianınrı. diyebilirim U, dbayaaıa dlger ytrltrindekOeı ha maaıaıam çalurrlnr: latatuıiar,. turk Ovalılarına mb-mm antanun. unıtı «mivetierı u ı»ı»' asa ocaauut nhnnıitrt.r Oadnr. M-bnaVa ¦ındlkl— bette Iktttadl itnkJiaun» aaatnrlnrı ntamk b u sürerle eaJısıynftnr. makim. Turbtyıdeki Almanla-rm da. Burada knlUplerl vr mir bu kabil tışkliatları vaıdır. Atma nyndn SOO Inlnbnmll vnr Almanı ada M Tark talebeye Ktlıntc Otlar da İyi çattır urlar, rrak tuncıln «tureı hnıniyelrrin •jnadnrdajtl MknM İle hatun taret. et otknbnt banman Aiataayndtk i Tnrk taleben MB - fent araıanda dn. Inrk kili .t intak* Cemi. j-ati. fetnUVcattu «M yntthnı edvyor. ¦asala, »avla aitti ntr lakene-ata tedavi mearalı vardır Ba •asreb lUrfc kulaktı ve Tnleke c nmiyell iMbı ediyor. İler ıtle-benla ayda W lira krıdLtl vardır. Mtdnai bir manılekı ııv Olum ûc pahalıdır Talkla, Mklin ve tedfin mntraiı. c«vair nflrc de fi oııı-ıı demi. liradan t rafı katıl dCGndtr. Tark kuluna, lalc-bndum »ita alama, kanddCrtnı tu una tu»!,. d ynptyttr. Iknnı tente. Aknaatayu ıet-taMbummdca unMMtf teverrbm tdtahtr nc at. Hanları na. TBrt kuldH khua. tıkat akjoe. mna-İte, um. (tadar (yat. Ahiren bn- , Barlln Sollrlmlz Kamalatlln Sami Paşa ııılebi dellfdl. SaDBtoryom. (ııı tavanının kabulü Icla defaten - nizamnamesi İcabı - SOO Ura isledi. Tark kulübü, bu parayı de l verdi. Bu dofirııdan doğruya. Alman-yadakl 1 Drfclcrln kendi ruhlarından do£an teşkilatlardır ve tın barla ona daha (ozln ehemmiyet veriyorum Onlar da, taıilclarini müdrik olduklunnı gUnl temektedlrler. Mesela, IlerlınJelı I ,ı-l. tilere [ ndaıu nrnpaEnnda ,n|.ııı. Bicmtekc

ls Hayali ve İktisadi m es'e İçleri uğrunda Dllcadtle odan vr pak (elin olan bu sabada muvn llak Uı olur. Bu ..--iı .m -ı ... Almanlardan da mii/slılr a» olanlar vardır. Umumi harple ıcaskkUl adca Tür - A İm un dostluk «emiydi de bakidir. Vaktllc Kayerln cmıll e n -: ı.L'i iden bu vc emsali cemi* yellerin sayesi dc dOslluk otdı¦ (udu (tire. unla r ün labll İ3.U1 elidirler.. Taratcyn mUnaaebatı nasıl takvlyo edilmeli I Berlin Sefirimiz, beyanatını ŞOyle b:'.l rrn'-.lı. "— Almanyadan lııaubuln «e-yan kolllGierl cettyor. Tnraleya ıiiiiını-.t'ııiı ilmiyesinin takviyesi; lalebe. mUdcrrö, ilim /.iti zonm-lerin sıBbadelenilc daba ziyade mümkündür. Tllrk kulübü bunu da imara çalışmakladır. Kutup, son tamanda, Türk il da 3-ı büyük konlerans tertip ermtşttr.. Amele Birliği içtimalarında iş yapıyor! llüa Hİm ay cici ful Lcıniycılac merbul anneler birliği içtima d-misıtr. Uıı itinanda her cem olduğu «Ibi karutlur verilmemi;, sütle vakit geçiri İme mi} lir. Ivtimada sdr. yerine l; y apılmiftır. Bu l^ıl-jii.ıı.:.ı kllcuk vocuklııra £İCCck dikilmiştir. Aradan her biri çocuklar onk», eııiarl ve sair levarım renıîmi ite mt)-Ciıl olmuşlardı ı. Diğer iaroilao Amele Biılle.) havramda l-ûi Damlavına devam eden (ocuklara elbise ve aya kkabı tcv/llue dc karur vernıljlir. Arile KUnü (ocuklnrn uslbas, seker ve erzak vcrilc cekıır. ç»k mülevıifi ve sor yerine Is ile mcşKul olao Amele Birliğini tebriki bir vecîbe bil Romanya aeyahall Hımaycl Ftlai cemiyetinin bay-i-mi ı ıcrllp cdeccül Komanya »eynball için h amlıklara devam edilmekledir . brmdlyo kodor seyahate i-.n-.il İçin 80 kr;l miiracaal ciınişllr. Bunun Iblugı Ikıını gelmekledir. Seyehate İştirak etmek i--ı. .m. in ... ,ıı An ad ot ıı d an dır. -ı . .ı- .ı. çıka ekunu rnar.'ı ı .m .... I. kadar OlHayatı nasıl ucuzlatıyoruz? CRlıUcı laVkâü: ruktlı I ve sebze tkarcthanclcritc. Sinc-nsalarla, eğlence maballerile. bnlâna balıra gelecek h er türlü ihtiyaçlarımın Ir-hvm edecek muhieli' vc nntuaddit mbeane-seVrrlr mukavelenameler aktet-caartir . Cumhuriyet karileri muhtelif semtlerde bulanan bu mağazalarda yapacakbırı bfilUu alı) verimlerde tc nıllâta nıaz-har olacaklardır. Şûyle ki: Mr•-¦!.. bîr elbise satın ala -Ctlcstnu Kumaşı begenecek,paıar-lıjruvızı yapacak s mtt Faraıa aya paıarhkettiulı. V.-para vermece .lUıvir.ı, taman. d günkü cumhuriyetten kestiğini? .knpon nu cüzdanınızdan çıkarıp veıneyc verecek ve eğer n ma-(j/j yüıde nn tcnıilât yapıyorsa |.V)i onu (S) lira riıısırır jröre mağazaya(45) lira .tediye edeceksiniı. Bo surelit beş kuruşa ald alen Ocarii olduğunuz ( Cumhuriyet ) «ayesinde (S) lira birden kaza-nac aksın 17. |S0) Irrabk abş veriş için boyl* olduğu ;;ıb; .,' korusluk abş vetafte de ayni auretle istii ade ndcnksiniı. Faısua yeni bir ev yaptırdınız Tefriş edeceksiniz. İlan etliğimiı mclıuşal mağaınlannCİaıı isledığiDizr i'ıdecrksiniz. Farzedioİzki (2000) liralık mef-ruşal alacaktmız. Paıaıhğınızı yaptıktan tonra cebraizden çık rdiniz mi, derhal (uttan (200) lira birden kırıp (7000) lira yerine ( 1800) h'ra «er e çeksiniz. | | I 1 I I t I I I II 1 11 İlli 111 l II 1 İM. Bugün vb yarın leber-rlial kabul edeceğiz tara a. S İmi İki vıkaa lAtS, M ™ 6 muıeıl tltml . ı.n.-.ı ı M E — Bıı»liıı ylraılMrlı.l m«»ı-p E •pttaeıerhıiı- ı. a B V.ut- ısta. 11 ¦ : : Dlkhnl E tvvtlet de liftti vıtl|[imlr seç- ¦ Z hile «ocuk ballan mdıınaebc- -g liyle açlıuımıı Bu ia * yanadarı loera kapaiıvorut . — ~ Hmaenakrıb mayısın anncBdtn -S sonra ttn.rruaııa nuluumak S Z üyeo erbabı mOrlIvvel Himaye- ¦ £ ietlal şubılerlne müracaat el- M

I m e "1..... İ I I II . I 1 IHI I t I III ı l l l I l l I Mil ismet Pş Hz fkln Itp talebe cemiyetine carvaplan Tıp talebe crmlyaılnc Veriri» enk IubmiII. kümeli çok dertli utan tıbbiyenizle el-ztne ml ene-ının bnyraaılarıaı »evf* ile knslalatnn. aunwnku ___nanaal Onmiikt* nKiıı laları ıl.-rıı1:0 Ll( elcıtittr İKtnanaH&T fmefît&fflOGİJe İngiliz lirası Iı ııl.: I.ı ı-1 dün dr I. ı ... . ybkıck lial iırerinılen mu.ımrlr etrmujlur. ID0I kanışta aıUn ı. ¦. ı. lîıası rn ¦ •¦ r ıd.ı korus 11 parada, co yüksekİr İMİ kuruş M [i.r-.ııl. muamele ı..rdutteD »nra ISM kanıı IS parada ı.ı(unnı^lır. Fort fabrikası Tophane antrepolarında haziran iptidasından itibaren montaj fabrikası inşaa tına başlanacaktır. Ayni zamanda fabrika dahilinde bir İsçi mektebi tesis edilecektir. Amele vc işçi kaydU k abulüne de eylül içinde başi nacaktır . Ecnebi şirketlerdeki Türkler F.encbi şirketlerden sonra ecnebi bankalardaki Türk memurların adedi de tetkike başlanıl mışb . bu totkikat neticesinde az Türk memur bulunduran vay Tfırk memur almak Istcmiycn-Icr hakkında takibal yapılacak ve diğer taraflan da İkllsot Vekâletine bUdİrilecektİr. Şark demir yoMarîyle itilâtricime imzalandı Şark demîr yolları Sirkeli murahhasları ile Nafia Vekâleti aracında cereyan eden mliıı-kerat am bulınuş, ve hazırlanan yrni ili lâf name evvelki akşam Nalia Vekili Recep Beyle M. Baki arasında iraıa-lannuşUr. ttilâfnamc 1' M. M. ııın tasdikilc mutebce olacak, 1931 senesine ka ar şark hattının 1 'iri arazisi da bil İnde ki kısmında bir Türk anonim işletme şirketi tesis dirneye Türk arazisinden geçecek bir hal temdit e.dilr.cektir. . . 111 ı 111111 ı 111 111 11 r 11 n ı ı , 2 Et ihtikârı »e ha,,anlar için | 3 alınan yatak parası I S ." Sirkecide 30 kuruşa Sanayi Birliğinde Fabrikatorlar dün prim meselesini görüştüler Dûn sanayi Birliğinde İMNto fabt.katorla.immr. rftırakî Be bâr ıçl ima ak t c^ İnşattır. Bu içtimada sanayi erbabına ı verilen primin tezyidi ivin Hükümete müracaatta bulanulraa-sına kırar verdmistir. Hükümet geçen sana sanayi erbabını ynede S prim vermişliı Bunların muamele si yitade 6 olduğundan yüzde 5 nrİlP bu.lal II Mum. iku eaiu^ÜmK'A (d a im M? va" DıarOcî rsa&erJerİn Hayalı ytlzdu 10 ucuarlatıyoruz ¦ ' ıırrl-ıır., r- .. hayan tUzde i" nitbMbstfc utul la ilk ttşn çak amali bir *ar buhnnştnr. İttşnırstr bi rnnun ba en mabhn nnbeti ktnSreinMı ntnınıda ba-y«k bir otfeka ny nadimenknr. ¦aşna atı lahılau betıemennl «h-r ukuyunur . Iluldujıımiu ameli \uıı sayesinde senenin bir amda bedava . -¦ . ı I i",/ Uı - I lir. Dahili: K i-.m.ı ıı'ı... ı etmişlerdir, seneki primin mı rica etme-tk bunun biri -dilecek lUp -hi muamrie fasıl açılmış vr otomobilin bedeli tesviye edimişrir. m s m alı buna neden hlıum gbrulnıoş bı ototnobıl aba-rnsş. sonra bu utotnobil Defte. kat nhnan paranın nanktn enta-netr kavdedıluıen iktiza eder. ben buna leaaduf rdrmcdım. Alâkadar ban memurlardan ¦ordum onlarda cevap vermediler. İki apartman meselesine geli

nce tamanında böyle bir şey geçmemiştir Gazetedeki neşriyatı gûrünce dc«yc*ini nrtcdtnt- Makye Vekâletinden gelen bir esnir ürerine b cinayetsin F.mlakı Milliye Mü-fettişl İ.rafından tetkik edil -m ekte olduğunu ı urdum ., (MicJıibatiieiG loll ıtul ma edi: CCttır. Iîi| Mizan; r. mtldnMtaı I ... i' .11 b. ıtn rdhatııa bulunan rlellirlk e mest) niavflhassısı muallim Dr ar nıvlıııı Dey bükere iyiie;errk hflJMlaıınt CaCaloAla Rlhlıal npa çımacında ıı m ıayrnı-1 .¦nesinde tatnJe eaştt" IŞlır ......harats «s.i*unnr hUsyoncrterl hovnsa eeeaıyeU onn miO.ll (teayeunde nUnet hsankutn sI'tj:Ii: Bn I tClnsana onadretın retnsen ırn-kkaia Km Vilayete »erue-C*k ıı-jea tanaSnı tsnaaMftlr Cemiyet İn DUamumesl namdır Gannl ..ıl.r kırlın mnsansrress tiutel sanallar tırüdindn vrrllrrrr »lan :.ii-.:h-ti. iwrtm c.br t jııuor ttlJr rdl Sın'İm ıı İler ııl luyyutv etnuvı maymua gcıınımışajr. P lı r'. ıı Selieimiı Bir ay m . -aiyann ııldlgkni layStenş ıt Al-asaaya be atfen nt ebat un eab «•sıant nknatama beıaa anıdpllı. | İtalya cun dUa „ı.r.,-ı r. 6 fy'tk demir yanan Bkkıli ila mukavtlt ı mı alan inişli r. K Vcııl nl kanunu ila il hin mahkûmdan ı v Dml kortu!¦atradrr Harici: iv aabyna onlar veeeeob ndtyc-cekılı t| laeillertdt înııhabnl mutndc-letrl tıaıaretlanatiştlr. Halân lırka ıni.ri.f yet yer nutukl t timakicdlrlor. | Çka«e alddtli labarabaıar " Ih.,'.» şt-nbaft. -dden. f ı jb »idetlı mnhaeekaun-olmakladır. | AUnada W komUntsı tevkil edllaıışiır. Gençlik aşısı için büyük bir maymun getirildi i-r n,tıl UaCJ muLÎdi l'rulfûf "Vırnn-ıl, rarınndır'i Dı. Bttuet SabU Beye |irndeTueo ycM ıt bû-yük bı- maı-nnm ılııa fcbıun r t.ı ¦¦¦kun ff Unkhldaı sona Behçet kafan AV yi'i I mer y tflıı ttafc evine pemde™ rslrm. vı }-'i|:ua okau*uo-ıts tınİTilIk—im nar. İlli Bu n Maill,ı-l n.ı. ¦ . - vanlım \ı ..ı ıı VeUleUnee Bu atne de bar. »kalliyıM meatepıcnnr naili ıi'.u-nette Bulunulacaktır. nun Kin bu gibi mokuplerin v*»ı»BiunnUı umı -ne loıum sorulmagluı. Her me^lep Umanda Scvrisalnlnln nlncafl vapurlar rr.uvnlnt rjüruimem Scvrısefam taeahndan mubayaa nkyane.k - Knrtaka. w "I ılseııv a. ıtpıırlarım muaveneye giden heyet trrkik atini ikmal crmrştir. Bıınl.ınn. matlup şeraiti haiz olmadıkları anlaşılmış ve mubayaalarından Vditfrçilruistir. Heyet bugUn Marsilvadan avdet edeeektır Dlla iılva Baodnul. Utt-i» %ıııı ı_- Licı^mr-,^ isıı tadııı lııf.l vr Tralyan n;ıcıan atkııışnr Bu aey-W*r Mararı rsaınusn rMeeeS-ksntb prfcneotiT İta* aıaına anreanı aeu-ren .ıioıı nanOııalı «'i'» nsrvan-uat~ vapuru ıin dun «kta e', ela. Iıl i ı KaanOg tak elbet Imıamen erleri cd«' kuyu !ft='lf ,0 «e AdalaıtU mueadete^ıae

yüne inen cad-1 eyc maBot dft-?stnlı drmıuı acabamda da m eeryam deBüan ICızıitop-.*, batakükiıırf : f. ı r Da dar Ur bcui ı baskanmal u yii|nlılıkttr :ajnra Ankun hur'uat Isahcrninc tüiutrOlccckti:. Ad D iyede Adliyeye verilen matımnlnı Seeen cuma ennıı Kiflıumrıı öiiı.iı-adr dıtntf ortasuıds sanatı .cinde ' lıauL* ducue. CSu •nsttftzrıneııa lıı^ıı D. ta Bar-kaıı aemelermtlen ^udetlm taralında' ¦ı.ı- yaratanaıfctBîi sonra tleıure »mk ı.ı-1 j»h jtbıta. bu lıaaise İle maanım ı ı ııı faılcttlr. Ali. Niyul. Frhnıl ismin-ti'-'iL leekıC elam ve bunları ¦ ¦. .':ı¦¦ li.t.ıı.ı....teslun rtmut:c Rıı'Unkli r.ûhliB dııcalsr rugun Hjtrcenı nısimenıtuıitde mu lukio m.-'i.. ¦ Kusar. İle Lnmıa ı: . -mu niomOne BeiıeMy nne»:e m ur. daktoı:oın m una kanisine lıc pıHlerc-KOr. DnufulSeas-laarcg -J:ısarbıta. Bur-, vr lUlıdırma lütâaılerî UtUn islen ı ¦ ı. ¦ ¦: i,, l.-l.—...... nnmaB Umre Buruya siden "ı.ı. Isarı ikinci subr mudura llusr-U nnn ı. i ¦ .r ¦ -!¦ cmot r uıor. a nene Duna ve Buııdınns ürtıava-ıdr yrtıınn tutuclrrımia ons ItıBaenyei iyi s* n»ri' oldufru Kini bmas utun da .alımdır Bu kuponu para gibi cüzdanınızda saklayı • nız. hân etliğimiz mağazalarda ancak bugün İçin alış verişten sonra İbraz ederoinlztenzllal gurursunuz. 4622 Bursadaki muhakeme Heyeti hakime idam kararında ısrar etti diğer maznunlar hakkında da MaMemeİ Temyizin nakız karalına îUiba olunmamıştır Bursa n [Mu. Mu. 1 —Taklibi hükümet cürmü ih marnun bnhnMuların - muhakroşelerine 14 da bndan . -^...mı ekserisini Hanımlar teşkil ediyordu Muhakemeye başlanarak evveli mahkeme; Temy rrin nakı harar, oknnd-, Njkıı karacında araeai teaa-tım tetihk edileiariyeceği. a-ı;ak rtseclism iskat ve l*»fcH&n ca Mîltrt mrrlfslerrnde kulunscak muhalif h.sıplırca anılabileceğini, halfan k bû.lc funp olma Af kaniiıiu çıktı Aftan haini vaianlgr müstesnadır âakiyei cezaiyeler îec-. olunmuştur Kattıl edilen kaballa ilerin allı m türümlerin laUibaı ve cezainin kci ilhak kırıl ıı il karn Hayat pahalılığına karşı amelî çare Cumlıur'yet. kuponu mukabilinde para verirken yüzdö (5)ilâ(20) noksan para vereceğiniz tic arethane ve müesseselerin ilk listesi "-«.' p,k4İkiıua kMp - rı,r,SUMv.l _ ,ı. .0... ¦,.„. »,t.|.-y. • tirat .'.m. ..! u. NSm «= micnoah ı.... ..... ı.ııglındrn rtrbirxa I. ı-l.y... .. , • ...ı. i...i *-..(¦ ..... hâmil her kari .,ı.l . hrr hiı eşyama lıl.a.mda ıtlrmlıınaıı LıulLHLu i.hladr edrbilir. v rimelidir. Bu b«ııu.Ul.i l.l.d.l l.lrinri Bahitrmi.d.diı. İHFM NAİINA'I ineri MiııikiAl Dedi koducu basıl S" hUlm Mcs-ııt «ilidir Aîflh ^JF^aarıedc iapiı^ı -Ulun, -Ulun dıdıkodular ı mil ortnu? gibi »on •Halenle edebimi ^abasına da .-Mı, ll7j'ii. ı r,ia, .cltbi.nl

fuk'1 rıi'tan I.M.Tm.j'^V^evln Kakanı Beyi Heıbrliadada ».yarde din. yediler. ıcıKcr. basnuıa elliler, ac yapıp yapıp o«tat-la* Dir makale kopardı. Vanl -Bern Uyartı, bem Iicarcl. hu. ikindin hu .....\.»Wv herhalde [i-rccckUn.» kl vd.Biyat direninde. Oaha dntru-u cjbivaı OcılıktKİU Otel ücreti gibi! Mcıbahada kesilecek bay-vanıarı ban ivdirdik, lan a-hırlarda, beber »ayvandan onrz kurn; a lıyoılarmıs... Sabık Cemiyeti Belediye aza»mdan Zİya Molla Bay 10 k,.rıı;luk ahırda bcvıutel mrıti hakkında demi) k Avukat A ¦ Ber Büyük Millet Meclisinde Scyriscf aîn bütçesi üzerinde hayli hararetli müzakerat cereyan etti Yeni af kamınıyla 21 bin mahkûmdan 15 bini kurtuluyor Ankara 13 (Hu. Nu.y—Biiyuk fitillet Meclisi bugün toplanarak •Konya ovalarını anlama idare si, tideniz tahlisiye idaresi ve SevrUrfain bûtç e terini kabul etmiytir. Seyriselaın bütçelinin I ı 1/ l-.r,.-]¦,¦!.¦ I ¦ mrbWı Hüseyni B. Sr-rmefain bütçesinde tctlökat yaptığı halde hi( olmazsa İdarece m-çen aene »J dol a veçhile yalcın ec-r - hı lînıantartma emtiamın naklcdmb I-. -'¦ vapurlarla mssha-. :.ı-.ı i sinat görmediğini. .Serıaefaioin tilki vapur mubayaa ederek asi bu mu'cleyı ibmal ettiğini «flyledi. tleösat Vclcih Kahnu B. buna cevabında : — Sahille ıı mı/ pek vasidir:. Henur «ahi İleri mirin nakliyatım I -inin fdemerhen hariç sah er için vapur asarsak asit o lüks it yapana olmmıa! dedi Beaün Atalay B.de bundan sonra sö( alarak üeyrisefaİnûı. ruilli diğer den i t şirketlerile re et yaptığımn doğru ekip olmadığını sordu Kahmi B. böyle şaysalann daima olduğunu ve bu yâadnn illerlle iri imalar vuku bulduğunu fakat neticenin ehemmiyettir olduğunu söyledi. Müteak iben denil ticareti lâyihası mlırakrn- ecMdi. kahtıl Salahattin B. Kocaeli deniz ticareti kanununun Almanya kanunundan aynen ikiibase dit. diğim". denir ticareti kanunu ile Ticaret kanununun tamamlan-ı:ı ¦¦ olduğunu söyledi. Refik İt {Konya 1, bu ka-umta adlî ıslahata İkmal eden Adliye Vekilinin mesaisini takdir ederek çıkan Kanunların ehemmiyetini anlattı. Kanım kül hali eelildi. Kabahallarv. _. barı ceıalarıu tecili lâyihasının müstucdeu müzakeres -laalnıldu Celse perşembeye talik cdddi. Bukanunla 21 bin mahpustan 15 bini kurtulmaktadır. Zirai İtibar ve alım koone-ralifleri hakkındaki lâyiha hli-kûmetlris mrrlise gonderllmiati r. Askerî memurlar ve tapu harebrv hakkındaki Uymalar «maiam^nlerce mUç edilerek Rabat r a hn m ıstır. Venizelos Ankaraya gelecek Her tarafa nafi yağmurlar yağdı Ankara U Ula. Mu) — Rasat ıiKl;,.'lnder: atdıfüm ınalumau *,Oıv d'Jn Aıttaııya J". konvaya vj hııc^ıtE.la-dıMca.KûnmiV.ı ^ 1'jUCıya 2, Ca/i cilt1i£Uke Ikılu, Sivaı, Voiğet, havıliiinr de KıneİL nikur da - Iluşnsl habitlndcn nlan ceratan ıccllc tabı değildir. H — Evvelce uojicdilıuK ulan Iccıl kaaunlanndan bliladc cılcıı-l.rılcn, iccll molflelı İçindi bir casaîi isbycıı ve merkı*,- İm* nunlar hükümlerine y-Orc ı rr İM tU ilimden dolayı laklbu muhnheıiKlcrİ icra kıılnmahla alanlar veyahul uıalıkunı edlUıılcr tecilden iıtiladc edrmedrr. 7 — Tecilden İstifade edcnlar haklarınılaki uıtllbaı vc muhahc-.11 . ı ı İcrasını inisp ederl uf ohnıyarak tahkiknl vc m uhak cm al İcra olunur, mahkum olurlar.» curaları ıchlr cfHllr. Hu maddenin hukmo m? "Şerelnur„ vapuru karaya oturdu " şeretnur .. vapura dün sahab Karadcntzde *AUca»CBir„ civarımla shs n.ı. ~ karaya ol ar-

Efganda şiddetli muharebeler ölüyor Me*koval2[HususlH.f,-,l!M I hududoodan Eeler nararan fjulamı Nj 'tından kumanda .vetlerile. Baha jıaııuda ı¦ 1H- '. u!-.11ılımı--- ı aamildlr. da iapoiHir. r'ı Ulmin vaztyctirı ¦ r.hbctco baltalık ilalarının •ukuan ı kar-lye* ılmcmek-e .¦¦¦¦c risnar. aıı avluaa. branş «maıı tvaaıasBi BaBoauiMi ...u —¦ »sn wram. toUnnı afaaak Mb* "ilam bı aal bamata kaimem, vanamı r*aam |.«nmı öpia. anhladL baarındı ı.ı..- ;ı .r..n beyf srhsde rlıiu.mı I—ıs k«%ir v— aaaByonru rmbır *ir. dmer bcıdında i lu. Uokır •ii. )ı ı jsnılannuut» ballar uı: — KBUlum 0*1*1 esıunı aatı . Çoı i ..vur"-.»-, «(-.r... diye oayaaaeabiı .. h.i ıı efeden emb rı in asv I r.l'iıvırakıı M...Yediline ladar (Wr, ıı. çıllırtmat. kanU kr 'i- ' Ham e i - i1., rv tatma, bala Bakar rfc sanla -as Bedimı^ı OBe-nuyar. sidıru etmlforctn. ı Acaba sadır mı. kllrnıiı budala mı Fakal (anarın an küçük harrkvtlnl flOrCyor. m »mflt tnifdlurıı dvmvar-du atinde buluııduta sa r (neısa-us cceıUrJaaumr. rn»rle ansmım oynı-yar. kotan vuruvorda Mabadl var 1 1 HİKÂYELER! f¥VuK,UAT "1 l^=!liı^-SBxDıklafî, | Bor s a Deliren kız Babasının m» sının"Ihiplerinicn S , gibi.. mi. _ nHiT'"t*imı1'' TJ '-j i:r.'Er"" OPERA akaan, SİNEMASINDA ••¦ 2 Kim blrdtn: V "i* I.I...!,, MERİ PlKFOKD un temalli T .% BAKİRENİN KALBİ .:, ... ilr büyük bir nnh..-iı aan'atkaranc ilr vüctıde '... ¦ olu ,', .-. VAHŞİ ADALET ... •I* (ilimleri «o.leriJecektir. O •:•?• *.***m-:..:.««*8**** •:••:•••:••:• ••••• Van Nafıa baş mühendisliğinden: rtı d... me.-ele- /i 1~l. .İnden k.VEava " t) .. ııııu.ınu.laı. blit.irlcrin.il .arlarını baılaıını ynlnuşlnr re ribl.rltrini ymıaıgıardıı. Zabıta iki.ini dr y akalamı;ur, ingilterede intihabat mücadelesi Limanda Pazarlıkla halat ve sancak savlosu mubayaası yom» nymerrnden; ı w dorıiiıimle-ııcr dört kalem ıriıkkı mubayaa mektep ı::¦-¦ cı-ı evvel teminat] «eşeler mııüa-c raca atlan. I âleli harikzedegân devairi müçtemias. müdürlüsünden: Ri/t \ ilaveli encdrıieııi dairesinden: vı A life- SfiNKMA- ş.—— ! Bursa vilâyetinden: Avustorya takımının şehrimizde yapacağı müsabakalar KiMai VKSIKA Millet tiyatrosunda adıl p Olan lan n *.a İîUrak (Tebliğ ilmühaberi) alay ? inci labıır kumandanı binbaşı Mahmut Nedim beyin , uidlıi....... Ceval bey müpteli

olduğu hastalıktan rehayap ola-I soıyarak dun hanei pederde ! vefat etmiştir. Mevlâ rahmet Yelkenci Vapurları KAlLl irtMZ I.UKS re SUVAT POSTA* SAMSUN ,?£"„. ÇARŞAMBA LOYIÎ TRİESTKO Lnt,ıı:ııııiJ ıuuıWulı '-eklorr Varnırlaı (DL\NA;ı*purj l artırta ( Ünlen ve Yi» Altıncı Büyük \TAYYARE PİYANGOSUl 5. nci keşide: 11 hazirandadır Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 | Liralık bir mükâfat. Bu keşidede ceı 3900 Numara kazanacaktır. Seyrisefain izmit-Mersin mîi CMSPua) «ifn. ¦alı 12 de Cilala hareketle (hana, Am Alenine anketi Anam ur. Ali j ye. At utrreaıak *dcccfcliı Corlo Belediyesinden: 11-4-29 Tarihinde ihale edilmek üzere müııaka-' sada bulunan su yo lları in rfaatı 25 mayıs 929 cumartesi günü saatonbeşte ilıalei kafiyesi icraedile-"• Iceğind ayıs 929tari-S binden itibaren 20 gün ™ müddetle temdit edildiği-»|nin proje ve şeraiti anlam k} üzere taliplerin şehr-jemanetine müracaat eylemeleri ilân olunur. TMBZM KİKİ POSTİŞİ (ANKAM) .ap.ni tiurja perim,!* ahıarm Caba rıhtı Deniz Lisesi Müdürlüğünden: İv, ı m ¦ mlır Mevcut, nıirm Orilecek «jkfl uhaltkuk -ctlvc talennarnc »e 14 man.r»)4 ?'Ekrem Behçet 5 Bogaj Kulak (turun s: TepebMı .«nv* u, Z\ Mı»m lwıil .ipa-Miii.il, ı.ı ¦( SolOıd.'mc. *] ItUUtııı' HUMMAYI MURZAGI-ISITMA HAKSIZLIK -Zafryet ve Kuvvetsizlik halâUntia KINYUM LABARAK Hım nirtm. oılı »ummu r» lurrrl ı»r*b«rıi iıltmal adanC vamekian envai HB w „nra Dlr |(kö kad *Uıtiv- MaUonL. » senen •ınuntacı» KEŞİDE lAHılli 30 HAZıRANOÎO Eşya piyangosu 1 BİLETLERİ Liradır Türk Ocakları Merkez Heyetinin Tertip ettiği Büyük Eşya Piyangosu ikramiyeleri ı Melekenin lıırU'i -pek ı yniOgı — 0173 50 Zarif bir o Eliai tık .1 cilt ' 60 istanbul limanı sahili sıhhiye merkezi sertababetinden: t,,'tHi VICH Y HOTEI. DES LİLAS Men balara yalanır. Esbabı «-aVahatl. bıı-uı parkı ve birinci mu' mutfıfı rncvçumır. İler reı Irankor. hakîkî bir mücevher İller evde bulunman cUcctı libanyuı u-'.ı baİt KJarfeJd Alpaka İliç P çatal re ka takındır. KLARFE1 ¦!| ALPAKA, dayanıkiığı ve parlaklığı itibı le gömü* takımları yerine delleri her sofra ien bir lioettâr. Türkiye için dipti öterleri: L Şpringer ve V. Amon Hao rrılaı Mcdûıa han Nu '2-4 KARON A'man K.Inphanesi TECRÜBE EDİNİZ! MUKAYESE EDİNİZ! GÖRECEKSİNİZ Ki FLiTOKS TULUMBALARI; EN İYİSİ, EN İDARELİSİ VE EN SAĞLAMIDIR

Tulumbanın aksamı sureti mahsusada lehimlenmişler. Silindiri uzun olup fazla hava tazy ikini mükem-molan temin eder. Sağlam ve gayet ayarlı bir pistona maliktir. Yegâne Türk Oteli Sirkeci İımir Askeri kırantan C5İ ve Osmaniye öleli müsteciri ¦ Ömer tûtti FLiTOKS tulumbası asgarî 3 sene teminatlıdır. Her yerde, her zaman haşarat düşmanı (FLİTOKS);istimal ediniz. (PF.frOKS); sinekleri; sivri sinekleri, talıta kurularını, pireleri ve sair muazzip vc muzur haşaratı dakikasında mahv ve yumurtalarını ve tırtıllarını izale eder. (FLiTOKS) güzel ve sıhhî bir koku neşreden yegâne mavidir. Belsoğııkiuğu, frengi olanların nazarı dikkatine Dr. Horhoroni EMLÂK *e EYTAM BANKASI Scraıayoi 20.0«KMH* Tiirfc lira-ı inşat ve Emlâk üzerine müsait şeraitle Pra ikraz eder Bılımun Banka oıyanelaiı latanbul Şubesi Batı çak a p inleten lalantjul: 3972 Hiç bir zaman bir filim atme !!! Mutlaka ivi bir m Filmini iste ••iI'pkks. IcâSıÜ ,11111.1 ırk Jtitim\\\\\\\\m Hk ba Iran ımı hilyük sürprlaî 4İHHs1J\ tw Onlatoda Kânkoye* Voyvoda sokajtı karşı-Cmda - t EKSELSiOR hu-ıık elbise fabrikası tarafından takdim olunacaktır. aluetehtu v ••• ¦¦ gCcmtdco lıic tur ciuLayeııu : _V ı Bev^frıidîlerele çocuklara mahsus fl^fe 'n mudi bJrJDİcııle vc ttmnstl; ctMKO --«rF»** hte'd taciliz fi (ınuıl kumaşlardın .". K A ve Spor hostltmlerl 15 !S£JJ ( yJM J„':.JI.n\ Meşhur MANOEL UERG maıkalı ve en mOkemmel gabardinden her renkte .f^kaiı mni. 'V Pard@güSer FlloM ve milnlehap çeşitlerde Trençotlar ' j ve Kasha Trençkollar 15- İtibarın Her renkte lanelalardsn (J2L liradan Wî itibaren (tırtıklara malımı* ııav I ıtmnlehap çeşitlerde dayanıklı kostümler Ölçü üzerine ısmarlama için husus? daire Aylık ve haftalık taksitlerle muamele yapılır. wı mükemmel mu'aJı İstanbul Tuz inhisar baş müdürlüğünden: Müddeti mukavelen mayi' naytfi gsyctttıc Iradaı bir ıılıııan Sirkat İV* nnbarna iyîc sevkıyat c» nlcrl ıir.0 'adar yirmi dört gaotkir. mitrşekkil komisyonda takat FOSFATIN FALİER oda FOSFATIN FALİER di Şapka usa MAMA Dr. Hakkı Şinasî •:• * '-a*"1 **" """" Vdbl ¦*¦ |^SHŞ^4MH4wm44S44flSI % SATİLİK (;\KT ŞIK KİBAR EŞYA $

Âl — Düyök jardiniyer, 1 açık kunse-1 - ayna. 12 maroken a a aandalye, 1 gaıdrop, 1 lavman», kişilik açılır kapanır ye- i .*. mek masası, 1 tajlı orta masası. Lüzumu olanlara uysun fiatl :aktır. Mobilyecilere satılmaz. Galata TUtfln inhisarı I nıudürlügtl Salih Ihtan Beye müracaa Al' .;. a a aa a .;..;. $.;. .;. a a a a a a a a a aa a a aa 2946 btyl«.U SENE — N 1803 ÇAUAMU M*yı. 192* YUNU8 HADİ İdareli m.-m : IHlvufiuumurnıv* k.ıı -imii.I . .1,1,. «ttet)M Telgraf | Ulanbtıl (uuılıurlyct-Po.ia kulum : rV Telefon: 'fâ'A mm Cumhuriyet İli İt GÜN SAHAMI AHİ ÇIKAK, SİYASİ KilfK ÜA/.l.llM ı AhOM 'i - M il «Cdoct lurklr Icln'Hanc leln 8*nelifi İMİ Kr. 2im Kr, 6 aylığı | 7M Kr 1450 r. 3 aylığı | 400 Kr. | HOO Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR PaIh©ODİoİ!D Yy Manevî kooperatif Başmuharririmi* ha«ıt Pâhalılığıla cîMımııın manevi htTRiettnı mtı ediyor Eğer Cumhuriyet karii iseniz, iz de, herkese nazaran yüzde on daha ucuz sasıyacaksınız Çünkü gazetemiz bulduğu amelî tedbir sayesinde, size, bu imkânı vermiştir Aşağıdaki satırları dikkatle okuyunuz lara meiu aam (tftrnM wu l-lk- ı, .-.t.,.- p» . hoi'latrurra an- unı na.-r-.H e.r Mt- «D yokv-r pii.i-»j, i», ı ı ı " '^ı «uart* ben«». kaıii'ır.ı dnanrit vanfeian ita Hirrttmr ruai.r ıtuticı. »»tul ba zoru, hm. aı nakb-¦rftrn itti. ila ed Umeai UM W raM-k*n n* JteJftru Mta*"rr -e mvirr.r. UM B.u v»ı vtrmr B ı artar 1» o» .-ütme*, an* darif* dur*"" cemeatı-¦Uj.- pt*Uı«ırm «»:me..brr. fieu t**ua-t«-" r-v-.a-»».)» « •Kar» ¦.^.,ı»V"H"« •aaUa'i —*•»•• iui »anedaıu- nu-ı aarj uur bamaa Ut. ««-ti •rae »t»"t 'aıurvlı bu- manan ««Ma maarrjaaı ¦afhalara rafSrMbı. i* uda»-'. •"[*¦ raurvlkCn bu. m ««»i '• " «»-tın I— Hergûn bir kupon n e }r ediyoruz. 2—Bu kupon, ürerinde taribi yazdı olduğu veçhile, yalnız nr«rrdı!dı(i gân muteberdir. 3— Bu kuponun nefti dJdij(i gün larfmcU paradan farkı yoktur. Onu beü euzeWau 4 — GaicleaHi k«« tirhi ıh- tryaejara tuk.-W edecek »eklide bir cok bearcthaac ve rnü-eueıcle le ^mukaveleler aktelmiatir. Bu nıuka- Vatan veleler mucibince bu mllr»esat. bîıİm buponunııııu ibrar ve tevd n her «¦¦¦'¦ riyc. aldığı ejy» (101 kuruttuk la »lıa. (10) liralık da olaa, bir kaıbîu liralı ttikleri nabet ekuVihnJe tenıl-Ut yapacaklardır.. 5 — Bu tenzilatların rn.k -Urları üçüncü &ahiferoirde yanlıdır. ( DüokfJ nntbanıı 1(1.1,.' 11. . . . ı...... I .1 .r| ı . [, 1*1, ..........ı- di IU1 MİMİ m «dtlıll.ılnlı da birinci lîıtr eıkmı*tı. brj. grin ikimi liale yıkıyor. Yarın ¦ ¦¦¦ıin liate ilb... çıkacak Uia {bre tetkik eder ve Herek aeratî , gerek yaptığı tenzilat itibariyle ilinize gelene , ,1- . -in..- ) b — Bir m»al ı Listede gör duyûn lir magaulaı-dan .i 11 almak islediğiniz bîr ki var . Fiım.ı o magaıa (10) tenzilat yapıyor Her m-,trri gibi aı. de o mağazaya gâderai-Biı_ Eger frynti maktu â*«ibe par.arbi.aaii ya-pa rauuz . barata ( IS ) bVay. uyuttunuz, fymâl tam parayı vermeğe geldi. CebanızakM I 'M u ra yarine ( 11.5 ) hra verininiz. Vezneden ıır - Nottun verdMl I ıau Demetine kalmadan rdr' 1 dauınııın öteki gutundan kuponu cıkanr. paralanı. Oalliııe koyaraımı. Obtecckainir kl o zaman veznedar aîte: — Teaekûr tendim. DiyeceİLiaı de açıktankaran-efagıau o (1.5) lira. eebiniıde taşıyarak, efyamu da abp n nuru «allıya aalbya, »tamu». Vtkaeakaınırt r Cümhurtyef. îrt hayat Pahalılığına karşı bulduğu amelî tedbir hem müstehliki, hem de satıcı

bir tedbirdir Hayat pahalılığına kartı bul- j gtaaa koni .yılın yegâne mevzua' bayat pakahb^e» artadaa kalameli tare. don şek- ak'u. I .Ihakıh.. bolekagumuz ve | dtra- bie ^y .(.,--- Fakat rimi tin her sınıf balkı ara.o.da 1 lalbıkına gecliğimit ameli eare |_, v,»,.i.m. s...i.i Bravo Dahiliye Vekilimize! Hayat ucuzlıyabilir, pahalılıkla mücadele etmek lâzımdır Şükrü Kaya B. et ve ekmek fiatımn daha ucuz. olabileceğine kanidir Ankara II lllıı'ııtj — ıı.ı,., palıalılıgı ve vc ekmek Hatları hakkında İııaaHul gatete-lerinin ¦ ¦ lianııiye ıılllı •lııln naran dikkatini eelBetmlfilr. Ilahiliye vekili Şukru Kava bey Anka tanın planı m Unaıe beriyle yakında buraya arleıek olaa k1. ıı "ııi Şılmoım. ile muılıvılfi elkbr cini. ı • bu mca elerle ciddi uretle n- kendi-•me lavtiyc emek karar.ndad.r. liahHtyr ııUkıl yaaufı İMmV kat aeılce*4«de Kıaakuada ekmek l.ı...b.. m.-laUaaa. t-.., ıııBııiaU aammasfj MHa tmâa ı .»ı-iı 9Ubm Haya ek Galatasaray - Fener hadisesi Futbol heyeti reisi Orhan Beye nazaran iki kulüpten hatıgi» mes'uldür? Zabıta raporu Mehmedin ayağının kırd-m.iNincl-ı kastolduğunu tesbit etli «aka tlya* ackzlıyakue. . r... ,¦«¦„ Casus Kasımın muhakemesi Dön dinlenen şahitler cürmün nasıl tesbit edildiğini anlattılar Kasım Sedat İsminde biriyle temasa girmiş ve o adam mes'eleyi polise haber vermiştir (aaudahla na*. "in k .1—1. tevlltın mulukente• lat «ur, tatıak Agırıeıa nıahke¦netinde devam edid. f*ceo ¦ede keaddrnaa - ıcbiirat yabıiınıtaa Mbaner mudi. Bu takatlerde a ramruk, metbet aarmaru Ak-. .«• ti. «artan »ayiedi: - «ata.au oiadle maunıbtH. ....... ¦« gan ¦ırUf* atmıuın, mtrkeıe bttldi^.m vakit ırrada ıdl. Hlrln.ı (ub ne-m .ı-ı»¦ da vardt. wıı.ı antrifi *c mağa n ıı - ı.ınvıi jı ucm aaaaatfesa* alaja eraı «rtta aaaaoetf.-" • ar«u.e ecpcrauner laUba aKufa zaman aazı ta a:ba*n.r. Duatımıa ı ¦nı.rıı. tlıy»: «ucaalır O liri tart ıa..-fttl 1:— ram ^ti haraiı r4flc*r. »ı butraa ba* aeotercı ı.ır.'- « -r-tım rtre.ı. araıal re Urteaca et" Caaua Kasım dUnkU ıııuhılıınn Bananında baymamur Çtnanl B. 9 atı adat aılarKenmaıa Oıarİnda bağıllar vardı. I vardı Zabıt yapıldı. Koım Imraıin m .ıı n r li -1 n ıl n iım:ı 1 u ı frrmuı i' dan lartakit ılıl. ıııayin larKbaUle ıllger bazı ev ta* ' {»thtM U t 'm I ue | Güzellik Müsabakamız Artık kupon neşretmiyoruz l ... Matın, zel " Lûıa Gren ....... yahl*ftb- Ebmııde mevcut relimi t r 30-M kadardır Bu fotoğrafların nefrine devam edeceğiz . Fakat kuponl arın I ¦! pek ı .--ICumhuriye \. ucuzluk kupowı li *ifi« 929 ti'imba ' '•ala Ulrr.lyrk k.daı f ıJak Hr can ctlrtvb, a bı 4a TSradr zMi""af» ftmnrv! lupnnl mu ¦tr t..ral r-hat-tnla mueadrle Kiralln m »ume-j * Baı-

«*lr CK-;a.a.rr» TiEtbtnantt fert, ¦fdu ve aı Hr.ar.ıı. barrart »tcrly ramrıaUt ıılOMıme aC4tırae»e rv ıili4lı.'-ı aklar »anin Mjdl U; tıadlteye "»(P .¦aouatat Su Itfiı ııi EaMbtaat .uiriai l*akı t-unta lat e*l. alaıat Mttı.a ««• a*, atr da **a mrmei" «inal la vuku Mhtn mueaul kamlar nm karılenrnıtden bugüne kadar in-ı ... eden 62 ku-P—« I— olara. ¦ S3 — Mat'-aıal Llna O'en ede» Bu kupanlın ne vakit ivtiyetegimıii. auıubaba bittikti ı, n, a yazacağa I (ı «ılı ti', 15 Man» l'iJ9 *— Loyl Corç.VaBlI Zanar ©Tin telklnallyle tngllterenin pek mühim olan Şark aiyasetlnl pek müşkül bir mevkie öüşürmoştü. Bunun üzerine Loyt Corcun temerküz kabilneden çekilmesine kara Şehir ve Memleket haberleri) Komünist tahkikatı Şehrimizden İzmire gönderilen beş kişinin vazifeleri ne imiş? Ahırca »thrbuıtdca tratlre gönderilen dij knmanist laıkvap edilmişin, rit.unuıllardfın bl|l 1 .ıııııııı- ... 1 I ,ı ı.ııı ı (a t dil ti tnrsntı. TrncU «.¦»¦« *rr«. usan». akı l hin. Kırımlı makinist Nm*, Mııllvı meaıurlarından Silki, humil •¦»¦ ıı Kuklan i (İnici ulun (fil lımjı ir-ıı hll anı l&vrtr nırlUUycıı Ity.nMkriU ini i e r.-nsu İki *•**:*' ir. Bo luuı ll lı:kur.ı:ı bıuıe (M.ıbadı var| Casus Kasımm muhakemesi 1 Hnto ı rtbsıbr aubuı • Hnodan nacru bitin.1 ;ubc ne-¦ urlarından Sadenin v. Paoıalıı aıcılcı memurlarından Asııa Beyin dinlenmiştir. Badehu birinci kuım baş ncınuıu B. KUma nlunmuşıur. Emrullah B. Şu yolda «ahadenc bulunmuştur — Kasını Tevıla ecnebi bir selam! aıe-rıiııc murn-r.nl CdCrCk kendilerine narı hizmet ıt bultıaaçatını Hilemi) O stlarcllt bu adamın ne -.ilii Hizmet . :ı n... ı.cegtnl Sedaı . j-ııj'.ı;. :ı »ordural"¦-¦in. K-.-ıı ün kendili fine kıy-meıtı vesaik vcıeıeftai bildirmiştir. Sedat bu haberi bıu Sedab Kasanla ıt mat e gelirdik &edat. Lala birahuntıiadc tu. nunla temas cnnış. Bu ••sıkalaı rak bite şehirdi. LmrulLab fa bundan sonr-maıaunua «urctt Itvkllİai aalat-¦ittir. Kundan tonra birinci şube nemini a undan Şirıasi. turno II. ¦emscllin Beyler dinlenmiş Bravo Dahiliye Vekilimize! a-torl ııUne.t man.' | lerinıo eli VnıMndrmıtt' nefti I b-'aı™ uonanıtniBfa "inin erme- ' m buna ptdij. n LmanciM pa kalık t kurutumda karana ... ' nettir. Met bahtı ba nibi »at'etelerle emanet İBtStuı tr-killlının alakadar nıaıadtfı. bayaı pahalılı ah •umu matf ui tiut-ı Intım f*ld)ıtı fikri kukbndıı. Üsküdar tramvayı tararda I" ¦ aaccıı ceatede dinlenen 'i,..;,, b. Kkrar Işihna ulunmusnrr. naıaun, Fevri Paganın Hnı-ası bulunan kısıdın burada bir hattata vardırıldı*; m bandan llabll Beyin maluma!ı olduğunu İddia fm'-lıv Heyeti hakime Tâline poKs mudtlrn Pey» Bayln .-m .ı- su-reıilc alınacak i indesin İn ıckil -.

I-mcfloe, m ıi 11- sedaı tlcodinîn kim oldogoıtun ınltklkl i(la nıild-dclumıımlliee ICZkcrc sına karar verilmiştir. Taksim muydum ,|llllllltll lllllllll e Merin Dahiliye Vekiline : i Dayak atan polisler} Vekâletin emrile ı azledildiler ¦ PotU uttrkeıiadc halka dayak Z • aunatkln maıaua kjapanjl mcthıı * t ıı m .-i .ı.ı ¦ . ¦ hı- kaaıKar -C ttıımiııı Hı iki ¦»Z ışıcn tl «akılı ı imal yatılmışu. Z j rtai hu m ha»Li oMırıaıtra irere B * hu memurlara işlin el çektiril- Z Z ıncmıı, bliakl ı . muttali " Z olan liı.nHivc Vckkininl emir- Haydarpaşa Banliyösünde Hazirandan itibaren tenzilâtlı tarife tatbik edilecek Haydarpaşa İle Pendik ara-«ıdaki banılytı baınaut alı yeni ¦¦¦¦i ı nı-ı inilir Nafıa Vı-ı aic Aeadolu demir ¦e avdel Bcreıie-IB M ııi Imith.. r. Venl tarHeCkn ...ı\.ıı Pondli't an birinci nacvki Dereli 'JO kurusa Yeni turıle Huy-dnte kadar nlaa a ayırmıştır. sm-ati anlaşilabılccek ve tarla dlr'ntlr gidenler tecriye edilecek ¦erdir. Sinemalarda Türkçe Şehrermrt'i inem»jlarch İıab-t yaeiHtmtm yaltM/ Tutkıjc ontraV; 'ıı-ttlllmoi'ii lauvanl ı.tma Kadrİye H. tahkikatının cumartesiye bitmesi muhtemel mııktl -: .-r-r-,-ıdN, btrtsı Kodriye B. te ruîeiu'. hakknda apılınakla ulan tmıstıiıük »hklk lduŞAinıı ve evrakı ı. r-r.ı:ı ır.uddelumıtıullûe elİlÜUÎUU ısınışlı Halbuk; Bu »niclxat Renlır hitme-rr.lşllr. Dua Nssır B. ıslttvap ... ı.ı,.ı 11». !\ıabah« K Bır-j B İn -vı OF e .t' rr-i; '.I Dua B r.~ lîUTIUp ¦ : j _ ı. r.. ı ı . A'.diîiı-t. malCjnatu puro bu tatda-.ı.ı- ı.¦ ¦¦ KbnJnr Kade: aıtmrst ve e-lal-r. olOj. Mlllfı.jr.ıim 1 i; \eV-i'.aanss H Ma.ı. ISS narirj.il frıatsoriaratr. h'jıâîioaı ıs rDahiliye vekili hayatı' ucuzlatmak için çalışacak Hayal pnhnlıiı^ı ctralmda yapılan nesriyal »ablliye Vehd. ıcihsin notan tfl*»uıilnl eclbel-nstşUr. şubrO Kaya B. bilhas a el ve ekmeğin daha ılyade ııcnt-i" ı.. .. ı kanidir . Yalme f.nınncııa tarh karna* var tev IBıımdır. Şehremini ntıı-ıı mı- ı; Ankaraya ~ı'»L'i laman bu ıııcfc"c:e t; ur i ı;l ilecektir lalnlme mUdUrü Anadolu demir solları ıjleimt rı. .I...rn Vasfi Bey. idareye nk ban rtn-nıi bakkmda Devlet dc mir yattan Idarel amımıiyesJ İn; ıcm»ıa bıılııamak üter* Ankar asli Bey. eumarttn eüniı nvdcl edcetkrlr. rnboi i.-.ini hilkAmet ynpncnk Sltkeci İle baydarpaşa aroımda yapılacak olan feılboı tesisat vt nakliyabnın hUkUmet ınrnfntdaa Icıa v darevl takarrllr rtoıtşfir. Bn bunı-aa tcs-ekklll eden bir kumiajanun tesbil ıtlv.i mpor ile tCKİıat projeleri Vekal etçe ı.ılil edilmekledir. Tesisata İki ay sonra başlanılması muhtemeldir. 5ark domlr yollan b nliyö1 tarifesi Bu eOndın îıiharen S.ıtk demir Dahili: Llarirandan îıiharen lln(1nr-11 |i.-.¦- -1' miıi. ballında tenzil arlı larne tatbik edilecek tir. $ Hazirandan itibaren sinema-lardaki iıahaı yalmı Torkçe tdn rab Irac edllecekrtr. g [ıll(ı ...... Kasımın muhakemesine dtvatn edilmiş ve sahiller ÜT.ıniT rı'. § ¦¦ ' ¦ H. lahkıkalmıu en-mantsiye kadar blıms-et çok mulrU İH lllı§ Dahiliye MUılcşan dBu Ital-yadaa uvdel ;. .-ı § ı uı-n.... tramvayı mayıs •ananda İşllycccbltr. % Albakum vapuru dan yetmiştir. Ü Sadnllab B. Ankaradan r«-ı nslştir. Harici: yc|iiın balonu 15 maymta Amcri-'•kajn ınOieveccilıen hnrekel ıdeıektir. fi Ranyada baUk bir utamobil latusftuaı laşa tntimckiodH.

Ş Amcrikada baRda faniı ın*.ı-Bu, natetrsn ııı İt)akı. S t t»¦¦"«"• Bu«t Bna oriı-inli bir Ibııhlt tsBamntk ıçkt ¦abnkaı yaaslnuşur. vulyeı tahn gn Dahiliye Müsteşarı dün lan avdet etti Italyadi rrerdîr. YcstlBöyden Isıanbn I? sefer vardır. Yarından İtibaren latbik ¦ dlleeek tarilc IJ İtaat raaa kadar devam edecektir. Vali «in letllsalı Vali vekili ve îeîrcnıir.l Mubl On Bey. dBa iiptede'i evre! Sarısı vc tem mel ofikden :•:• W" lml.ııı ıss iL|i".ıırıı o 1 . II1L..I •\aa başlan dili ll.j '¦' eti iıavucat ıı ıpıuttıı uıkii. nuiı-!;ı. Sohlıafl: Kşllerf Muaynnal tıbblyo Porlsait muvarcdatın muayc-nei tıbbryc kr Darülfünun divanı dün toplandı , Lı.vtıınn iı^ıns hıp iiııac.ı-niv 11 rıııtını um •'• " 11" " " Bugün aksam üzeri leberrüat E Altınkum vapuru geldi Bir aydanbcrı 1'ıK atla IrtknV •cyabaUude bulunmakta olan nilTj Mu-trıan rinaat Bey dun aksam enaunrale lubrumiıt avdel clmış te Snkresck Vaİ Mauna Fanb ve peka M. Şeail Beyler t aralından katuılanmn). bir polis mufrrıesi tarafından ¦eUanku »ı | lir. Mum. -tr bey kendimle gnta-şcd bir muharrinmire atideki beyanalta bulunmuştur: — " Umum ı.ııı.l,ıım. kuman' dam Zeki paşa ik bırtrtkte Roanaya frttık Hakkıaurdl hds-ni k.bt ntUU tnstnriidı. Rr.rn.ri. dar, ¦ ı„ı ,',.t. teşb.bJBj dair tetkskatta bulunduk. jı * T ntcltebnu ramsek (bere Franaaya giRi. Ben de ı-c.-. aiunvt ettim Venedikten K utra Viyana v« Poateye uğradım ve aralarda da bir kac gün kaldım Zeki paşada, bn günlerde avd t edecektir. Bîr iki gtmr kadar Ankaraya gideceğira... _ Dakpoif ıtnunc.£ Tarih tnlubaal uVurunya pktryaı Darvdl arjh •.jbesl talebesi ırtauaVarrıaJc a-U.dO'J ansrbvrk Tri'i1' '. — •'¦ı UetSaM H ıkau UJoV rnvmnı inSnunVıı fv tiksde ederek far Rumpja sdevtıUrrdnr. 'l.fcK Bursada Kt-Uka oa Sa'uıscukUıAı lUlyn Sefiri hnlya Senti Sinyor thü-l llıroııl lıufuııkû trenîr '.ehrimıfden \nka-iuvj herelrr rnecufcOB ? ün toplnnan Darllllilııutı divanı 42 inci Hale Uorı'.ı ¦ 'im divanı dUn lr. neşet Ömer Beyin riyasetinde lavkalkdc olarak İu'fkal etmiştir. Unanııı esas mliUktralını AnkaraO. ıtılhaı eılllııı mukarrerat vc ııoklai naıarlarmm tenTılııııe Irarnr vermiştir. Bir dc bu lalildt muhtellı ta-külteler taralından açılacak ıntll derslerinin sureti lıa-ı ve deleri hakkında mtıukernt cereyan -ir Itunılaa nunra Hukuku ı. -¦ muallimi Ahmet Reşit t'.-, m Hukuku umumiye! dOvci nıUderıl slitlnr lııllbabı hakkındaki Hukuk mâdenisin meclisinin ka- I tan tasdik ı.ı i" m K. u-ro«ı« "•««sı ı '¦ Iı-, . ¦.....-. yı-ltn laral

n-ı5 ıiı.ıts * «rblıSt 9 rl.i.- m 1 l l I I • * ıtır lUBana. (sıut lıall.ıı 1--II. ¦ ...ı.ı ı.ıu ntotMI ama. BurDuaea mm teber•»anal» ıınm nani'i.r IIImtyeMUal cettlycll şııbelcHuln ılıalıı. '»•........ıtpııııııııı Şirkalibnyılya İdaraatnİn 74 numaralı yeni " AltinktlIB „ vapuru .Km lımanınıııa gebneytir. Vapur lintaıutuun kadar lıasjî-Itı i-ıvı ...i İle geldiği tibetlc. ijirket idaresince laaallB il-diklrn tonra Türk bayramı çekilecek ve vapur liman tdare--ıııı r de muayane edilerek lab-r kaya alınacaktır. V1......11 bayramrrtcsi Buğaaiçi poaknlıuına tnulryncak ve ÜakCKhırdan Kandilliye kadar olan iakeleler ¦eferlerini yapa aktır. Venı vapurun makineleri 577 beygir kuvvetinde olup boyu ISK kadem, anı 26 kadem , ve anı ati 13 mildir. Nel ressam */36 ebr Saatte ...i.bansür 480 kilodur. Bu kuponu para ylbl cüzdanınızda saki ayı ¦ nız İlân ettiğimiz mağazalarda ancak bugün için a a İbraz edersiniz tenzilat gurursunuz. -7=* SON TELGRAFLAR ğ Zeflfin'mîguT," Ameri-": Barem lâyihasında kaya gidiyor Sa'.lcıi M) a B. mentım cumhurlUr-rlleHBe mkdiı-» analarla, nıfl,'»*" .varraı »ıını llrmu*ıür d« Mana Kalır nnlannnıyiur. M. Mübadele bitarai azalan Ankarada Anka™ 14 |itu.«»l - .tuhi«-|İt MUbadelc hvmMynnn bitaraf -, o., .««»-(1 Rlvas «t HW-lnl . - ¦ **»' vc nkizdc Hariciye YcttillTovMk «tısın Bey lar a iın dan kaini ecHlereh urun müddcı **¦ rrdır. Bu lıaiıuıılad,'Tflrk-Vıınan muıaJuraıının nihai urt-haya plrmesi memuldur. Ercüment Ekrem B. geliyor Ankara M [»•¦ Nal - A lamlar iti ol'eti IaUnaralı İvin matSnni ıj. mdllru Ervildierı Hkrem B. I*~ ı anlınla gitmişi İr. Türk - Fransız muza -keratı bitiyor Ankara M lltn. Mü) - nirh ' r..ıı -ıı .n .,. j- eratı bit mı k iltaraıUr. Gamana barım ic.hıai !¦ lisanında dan* evvel Hilaf Hani ı-n Huduı banmanı dc nırmak üzeredir. Maliye Vekâletinde Duyunu uımırniye sut istimali tahkikatı bitli Ankara 14|hu"mü| — i»-umumiye »i iinİmaH ınhlcıkatı bıtml(rir. Malıya V.Uilî bu hususta Hayal rtahaı vermiştir. Vekil B. bMvc utiMkareuaaV iral rdvcccl nuimna «ul isnrnul hakkında hu lasam malûmat verecek-lir. Ve*alet ingiltı llraıımn imha-bı llirclflıu Hakkı «da hı aritmi Bo on» ıcr ligin din ınummat Itiemlırlr. Konyada kuraktık endişesi gene başladı Konya 14 (A .Al - «ulaklık hakkında mll.alısrultı bulunmak ¦ıcrc hu efln ıııeoıisi umumi da ndee IslMsa) edilen Fnech^shafeo 14 (AA.) —î uıt zeplin balonu 15 mayısta * nrrikaya müteveccihe» ha- j kel edec ek ve 59 yolcu İle g likama hayvanat bahçesi 2 ¦ahudan satın ahrnui) olan 1 I gorili hhm il buluoacoklu. Z Beçe Saki ordu-sunda rahim tahribat yapılıyor Memurin dereceleri yirmiye çıkarıldı i $«kır rtetkîB aunj-ınu soylemijtir. SoyUnildit-ııe -¦¦ı, mrmuria dereceleri İT dro İUts . ,ı -rıi'u-ı... in nt edıki maaşlar ıca. 2İ-SS-IS liradır. Maaınalih bııularpa mud&ları.

i jeıta ¦ ot ab İHEM«'l Hayat pahalılığına karşı amelî çare Kend,„, kuponlarımız mukabilinde yüzde ö nsahaddcıaa Üe ba^ıi-nhlr 5ila20 noksan para kabul edecek * . dam Smü ân'-iwm W. k«™« tıcaretane ve müesseselerin ı» «**¦«•. «-* ikînci listesi Hayat pababhğsna karsı -Camlıariyet.in açtığı mücadele her tarafta büyük bir ...... rydanmıalır . Yemden bir «ok j ticıretane ve m -rı aaıctcınire müracaat ederek İm pim ı makablimde yazde (20) ye kadar bir miktar tcnrilal yapmadı kabul ıcfaaisUrdir. Herke» kanaat havil elmistir k i: aa kârla çok .-.aâı» yapeaak, yakeck Hatla aa salış yapmaktao daha faldelidir. . jebb ı n iştirak eden lirmalan »»ağıda derce deuam Bflkreş meclisinde Prens Kanıl; yıi'Undcii bir hadise — İkinci liste — ¦na ait ba-' akmamda de hn ¦ it M r~ . lUr ıöfltılll«_- Pek lal kendi kulOhUıU» haklı t' ¦ çabana». Ona hîr Olycc •iiır l'p"~rr Mu '.^jfoı-wıı^«lar M artadatlanna pek cah ı*.tp hürmet ctuhieat -ı.ı Hey, ı..ı ıtiMrıı korutan* m-' ¦ galiba keedlal a yamyam ı Kim demiş ? dgeynseıa.n ıdara*. .ki vapur raa idareye bu vapurların ifa ınraraaz olduğu silcaaıi;. fakaı idare bnauuın l;e ) sraıaaz «ı amıı hlnaı anlamak ntemtf va gonderdifi beyci ıe marslıyaya lı m p vapartann ıfe y aramaz ¦". E0ımO»_. idare ba »aa ikiaci d «ladır kl bflyle kye yaramaz vapurları tetkika hsyausr kıla d riyor.- kakat be vapurlar ise yaramaz diye Um .1 -mi--.. '¦¦ - ı-îijıı erkaamdan bazı-larmm rşine öyle yarıyor bl '.im .ır.n -,, 1-.iıJ, ncflı bi«r annaa «eyahaıl yapryarlar t Avrupa eski kinlerle doludur Bugünkü hava r"1Sllî havı matta ıb.iıa«n ı k+tub bamaaı ı-.ri, haıOHlı ı aıutnkmde bir demle . dutun. .-. ı " iı. ota* bu sâuii'in altında Imaftta .ıı-ı ...... ,ı az na r.tUM. a* olyia- csg.ırıa.nı. m"k-ı. ns ohnatanu UUmdıp evvriarn hLirırlanmadabı leln kara , dana dagnıw »nataıadı OOolrıUca ıns .Uımtı bir mluiatla ceBUverdl HİKAYELER Bir kurunu vusta hikâyesi lUmrl ¦ ' ¦ ı 1 ı.ı Dm sim an-rordı 0*ıi)iı lejn D-.ıkun ıi-nda Mr metili kuruldu. Zartan* al* çekildi. f^VuKUAT ?3 Haliı,)!' kur-anlık tapanlar yakalandı Uafc*y rsbrîeausdV bağlı btr-kınan Alı Laplarım Hadarerdİ gemisine dun .-. . yarısı gayet sem n bir sandalla hırsızlar f irerek uyumakla bulunan tayfaların panlalon ve raket ve *ai r ......... lopla tıp kaçmıtGalatasaray - Fener hadisesi Futbol heyeti reisi Orhan Beye nazaran iki kulüpten hangisi mes'uldür? Zabıta raporu Mehmedİn ayağının kırılmasında kastoldtığunu tesbît etti 15 Mıvu 1031 "Cumhuriyet„in hayat pahalılığına karşı buı-| duğu ameli tedbir pahalılık ürerinde âmi pahalılığı bira* nefes al »ekiidc tahfif eden bir Bu sayede her "C

i ru masrafını vasati ulara f 10) ııııbrltndr kınını vı atıldı. Zavallı Kum ati r*yi"i drn tiril mu titriyordu tın) angıı* « hasın blı ta' can cıisdıl: • — Bu a mı nurun hal oıaaUeesıUl mikan jok. Dlje r ¦ ı bu hırı:' • • a Artık iki Unea fadrnla td tendi «:rJ ııoren ye* W ııntl» . • i klan Mr ¦. e'.Ukkri bile ı l bUıtuuin İst vermişti. Yalnız DUtnıe- Hnlbut !¦ Ilı ıı '-...¦:[ ¦i-'.ı:.i',.r...ı rahali i'.-.j. ı.j:l ıl' «.ansıyor, baskı bur 4*y diaVInnUyordu. mahkumu ' O aralık ortalıkla bU saya üla-y do- de "F rketir tamuya baklam. Bıı r:vajct »raym da c*?a« ditınıd'J duvarlarından flrUnip Dukalığ Peki Kor orak hudutlarına kadar iyilini!' Kcıınlaııs Hanım ıtıaeymtg. yakın-1 Bu tiiihl îaeıanm ne ^rk'-ic bl dair maaile»»*»! hiç Mr jg-ya----_,_ Müteferrik !\?_.. ^Umhunyetr^ ::' Bilal Necdnt H. in konlaranaı — Mıaıif ur..m- atCMu^kuludın Hiln HvSlÜ 4îrotUfdU Necdet B., trastsıa Hadtoıla vdcbiyaı K.rl ...'-— «(«ere mr»lopta kBnıtanın ha vlr -. im. . Duılac I ccuı re Beiıtdije rel-ı dı.'ilcn kir ıtanDun?" za a muhka lam» vs HU oldoju Kirkit* Mabet etten lopıa'laı ¦un deCU. 1 milyon tul pcmık. bin okl Okka -,."ı. ve r aıpa. bufiday ve raice leıek UaıkaSann İyi " lı-ıh'oı sahası oklıa}» Rsaaamlar sarpını ııııııı)!llı .ıj.ııııııal.ııını »oyiiyrn bu adamların curumleıi sandal içindeki gorıılen buğd Yangınlar; Sinaradan çıkan mamı Adliye nsslie-k s cnUc" aaaa keaıal B. daa Aytaaıaray d akı «vanan [.-.-.-.. onu ne e «tur niken chadtkt sfaıajı au umu), bundan yanlık »a perdeler ruhi» -.... -ı soma ycHsiierak «dadu at-muyidr. HursAZİılkOaır Paraları çalmış çocuğunu bırakrııısl Kesikıaaia Ab* başata mahal İrsinde alaran Krd-riye Maniana kır-meııKI t nata»; tlaaıraıaıa a arayı çal-asm a K ffiaiu 1ı. ı.iı bırakarak katmıgiır. ImiDiarlar bir Inlinar laabbüsli htly«ıd«re Rıra ¦ııar«fbaat«i Kanonlarından Vaalinf dan. İntihar ka ¦¦ sıırelle .i r ..I ıı ıı ı.'ır. IV i Bile: Bey bitli iı Kuta: mdknskfr tcrocbl rncfrtüf/fıltle M. Rivas ve Türk-Yu-nan müzakeratı lu!i'..i. tnübade-le kon)t;?or.u saıtsiıuıı ¥*t.*\ jırr laraıına nazaıı ı ı ..ı , . ¦ kaı ı lmrr!Jertn haddi astıkla no. ı -1.. . ı ¦ ¦ ¦ bm* - MaKaba taıbra -r"i ^'.tar* ret; M w»tr«ı srarabkr rdseak midir? — Ha««nı rapor-rıda aputm a: lar kında b.r MMI tılnımamm-r. lara-leynden de banuk bu' mlraraat rakı c.ımanıışrr. Bu ııibnıSa f ti-:ı.n bu ı.ı ¦ ı-t* bir karar almasına 1U-mm enemedik. Maamalılı buçlbi nıdl ¦ aeleıuı Ivbe itin faUMl nereli lalaluyrlı dahilinde olan Beyleri -ıınıak-jr• Hakem raparandu na a.ı«7 Bu mart kSarr ravn Hakem Ktorl Bern raporuna IuShI lıryrtk nr «retten, yamalak. SaeaM Bry raporurada «reaB-K tıoun Saatırsatblrda-¦ DoAuraar-ı dakiıaa» er u:—(-ItETBO^n mularaerıh Irıu -o aadn her ıhı^nin arkaları »m-ı kalealıu-aeıucbu oıt ı enet S — ¦ ' • ı- ¦• kapılan ddrtte atılacak lir. fl — U'.-.'i-,.' evre Puner kilçaklerne d^ ¦ ı -, lakımı arağında bl' yapıuralur. 1 OtıJsii/. PeııeıOi tertr.Lt trLıuiılır nu'.*ır.dKi ¦er Ur kd İngiliz lirası düşüyor

Eczacıların Romanya ıcyafıall ytn lopa vur. k^Vlııav dala; Aind-ı Knr(.ı :tıe Dr. Osman Şerafellin ¦ ıı. on ıkı ayında bir aymı nasıl '..ı . . ı- vın, izah «diyordu. Filhakika, her "Cumhuriyet nlar ııuifdan İstifade ettiği takdirde vasati olarak on günde bir ,;un bedava .-1.111111. olacaktır. Bizim bulduğumu! bu ameli çare sayesinde »atıcı ile alua, yani esnaf ile mirstrri arasında b ir nevi anlaşma vücut bul mu» olıyor. Alıcı malmı. terrihaaı fazla tenrilât yapandan alaca -ğ kâtından bir kumun müşteri lehine Icrkctmîf olıyor. Bir misal ile izah edelim: McıeU nafıada ( 100 ) liıabk Salla yapan bir bakkal, tay et kân yû/dc ı IS) ise, ( 15 ) lira karana bilir. Halhtrkl - üc dört misli fazlal aştır mayı bi arafa bırakalım -kârının yfiıde besini müfteri lebine terkederek .alı-¦• rı ı.i7 ıl cderae a adan (20) liraya çıkacaktır. Bundan çıkan netice İM ayda ( 60 ) lira kazanırken. kazancı (80) raya fikmu olıyor. Ayni hal doktor, avukat. terıİ, hulasa her sınıf İçin carîdir. Gorüliyor ki î Cumhuriyet ) in uğu usul yalnız müşteri için değil, bizaat esnaf içki de pek kaıb bir ittir. Iıı ;ııı Daima kenç ve gflzel olmak istermisinİ* \ \ T r i n A N T f D Kullannuz vcçbiıı Iculctiıı ıııu-cr. Anirtd r l-eke. çO. Mviice. kepeklenme, lıii'i-.ıilıılı'ırı l/a tiıı/ııaııırı muz ak. .firna»öir en ij^r.ı celm m m B ¦¦¦¦ M ¦ S ¦ ¦ ¦ ¦ ! ı,,.'„ ¦ ı.. ı KONSTANS TALMAÇ ¦ ,ı. ,. ne temsili ıeyet:üalau- ¦ KISKANÇLIK da bir com Miarm Scıe :(]...!,,- !¦ ..ıı , v .1101-' '.imi. MI: L h K SİNEMASIN A ¦ „;an e«c*bir. Kasman iUmı k.-jlAdm evv.l isV .-dllçcı ıı ıl ¦ 11 -l.r.ıl . ı ¦¦ 'I1 - ..... " ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I.. mi : rj.r. «" "¦ luviinın tumcuııiKde f • »ı n^"'..... T ! 5..;. 4 •:• * •:• •:• •:• •:• •:• •:* • •:• •:• * * * * * o *:• * Borsa ¦ Lllınll ICR\ VR jft4s KANUNU K—mit" | VİLÂYET İDARESİ KANUNU m h\ ıbkj ClbM kîupkıoeıi mtluctüe ulrcdilnislir. Kİnû 13 I Şahlık, ınüâlesaa bir otomobil I la mi r. Hane ki ve Cerrahpaşa b-ıUanileri Sinir h-ııUhklan mutr-has» SlISiK ITE Ki M i S 0 K K F II A/İM istanbul SuIUn .Mahcanl türbe». Telcimi 2622 İstanbul tuz inhisarı müdiriyetinıien: Tîcarct ve

IMlnkli 2a Geyve Akh İşarı Belediyecinden: İMOlOu' Mlllill Limanda ;el«ak lapıırlar ^ || m. ıı. —i ~~— •arıkı.» 1 I"i'"|Ml W 1 MmOS ulu '-'¦1 İn. 1 *Vııım KtoVa Utma Cılıtvı Alo. I..,--,,.,*, ¦ ' Bul M. 1 ll'^Un .imanım/ilmi L.:.-. . , tVh., —

¦ T t R K II A Z | ajl l'ıımn vr pııır ¦ I j »i^-m,-, ! Iİ'Bl«iBl«i*ıa. ¦'¦lliipİBİBHl: Karacabey Bele diye dairesinden; •terliim va Pake rtnif) vapurları İle seyahatler tide* ketler karan 19 tarihinde keka MESTLE efi-rausa bahasında lar listesidir: Altıncı Büyük ITAYYAREPİYANGOSI 5. nci keşide: 11 hazirandadır iüyük İkramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15J0# 12,000 MJJ— Liralık ikramiyeler ve 10.0ü(i Llrahk bir mlikafat. B u kofidade cean'an: 3909 Numara ka/an icaklır. t İngiliz Hacı Hüseyin-?"' Vilâyet Matbaasına yeni makineleri jllal'talık izmir postası Hüseyniye an devairi dürlü&ünden Yelkenci Vapurları KARA DEKİZ ıîxs vc SCR'AT WK|-»n SAMSUN S ÇARSAMBAI Pmi ıtıımı Sfffceeİ rıhtı n:ıubm -«1*. magû (Zım^Jah, scbUıı, SanıHir- Cardu. CIkîm. BU KOıN MAI..SIİ.YA EKSPRES İSTANBUL - l'İKL - MARSİLYA ır-mnda Takı ır iu'ji iuiiih DİKKAT EDİNİZ!! Saranı hayrat gUzellldl ancak KREM PERTEV İle idame ve temin kabildir. * Balata Yataklı Vagonlar Acentesi • t BAGAJ ve MES.4JERİ PAKET servisi % C* BAGAJLARINIZI ve MESAJERİ PAKETLERİNİZİ Devlet • *** Demir Yollan güzergahına doğruca sevk lmck üıere Ya- *î* *% taklı Vagonlar Sirkelinin Gala tada Karaköyde Köprü başın- 5? ,y dakî a ne tevdi edinil. £ ANADÜLUDAN GELECEK BAGAJ ve PAKETLERİNİZİ ,j, dr İstanbul Galalada Yataklı Vagonla acentesine «evke- • •y dilmek ve nradan alınmak baere kayd ettiriniı. » KarKbayramlık elbiseleriniz için.jrv.^ # b a "İ' ar^çTk oTlÖ v a k $ ;i" l'ı.jııUH-.rl /.yanı eılLıi/. Mezkûr r.ıaVa/aJa jrrek kendmi/J vc «fi ;C"" ' " '''' mn a BJVr: cl"rl afcPljURİtB vrr-mml:ııatt'*. -ır,-t-S?

f kostümler-Pardesüler-Paltolari ¦Her verden ucuz fîatlarla tedarik edeceksiniz '** & :#î i*: h« h*: 8 : ; ; sî i^::**»! i I;ıl|:n ıolvîir iıl-ırr-il BlSİffltM ıımnnı;vr*in-|çıı parRİs z ınmn m um..-no Keni-ıun- naanomlıpıım vr Sakid: Calııı Jil nhnm han Tel ficrcfhı abn a Calsrı : tk'ı -".nlco. BrıackmJrl yıuUı vagnn kınaSeyrisefain MeıU'z aumıasr. OalaTa Köprü baıındiL beyı-jtlj 2364 Sabe sceıılası: Mahmud'ısc hanı alanda. I¦ 11 ¦. ¦ .1 .1. izmir surat posta.si JCLCEht^L) vapura 17 mayıs| 1 14,30 d* Galaca d id i i bal fceüc cunaurcıl îabalu Izcaiıcl | hareketle ptzıııni -abam p'lceehtir. ' ıl ı . ¦ 1 I tıa TRABZON İKİNCİ POSTASI lî.ırlııı avdıncumartesi emrazı akliyi' ve asabiye baslanesi Sertababetinden: 1 Rıhacaat' Doktor Kokolaton Iama» riıfaihve Gi.(-.. IUp ms* "*"nn Um' v nımlıllıı ¦ •!¦«•» mut Iı.ıflıiDd) mıHıemc dUa tamlar I. JJ ki. hnvıle -o.ı 14-lıi .IJuyı ı^n nlu dc nı.mal^t Ijırnl-nınj ınınıcaaıl Itpı-n mahsllr. î ?Nn lıaards Amıaıı berber Hin thndıeı TÜRK ATI,AS ¦ mallarımı! Avd|» »nonlalru «mr^IHır* (evkrededıı I İpek mceaucal fabrikası 'Krep Bira». K en, Sarp, ı m ili .'it^ yaUfi Krep-Uoin, Krep I. .im iline mahsus hali» ipekli çizgili kumsaldı ZAMAN MAYER ELBİSE MAĞAZASI BAYRAM Münasebetile her gün yeni çeşitlerimiz gelmekledir. 6 silindirli g.m.c. kamyonları sayesinde otobüs ve kamyon hidematı daha seri yapılmaktadır Hareket haaebile ez=K |mobilyeler SPEK UCUZ i »alılıyor !-:;:. r::;r" S I Lî WO ANAKi Salon, yemek ve yatak oda-lan takımları, karyolalar novotnf Bahçe, birahane ve restoranı I enat İdaresinde mükemmel orkestra İS İtibaren Bahçede tabldot Şehrimizin en iyi vc en taze birası ıtoram ı .-. 15 mayıstan S M.l.l.l .1 H. General. MctorsK amyoimuariîg.m.c.» i O.T.T.A.Ş.OtomobilTİcarcti lurk Anonim Şirketi, Ueyoğlunu». Tuattlıyat Karaağaç Buz ilânı nrfiessesatı kâtibi ıı mum il ii nııdcn:

D» Dr. ihsan «ııan, J Öksürük şurubu S Öksürikk ve nefes darlığı B için pek tesirli Q Doktor A. KUTiYEL A Elfkllrlk ma ki ne teriyle DeİMğakı lugu. idrar çarlığı, proilat. ademik-lidV «e bel 9*rsek etil ile tiren, «yi afrııır tedavi »der . «arakaydı Birekcl fırını uranda (CM.1' TTOLİNOS delerinizi, diş etlerini, iyagzını/ı temizler. Kolinosu vi cetiren teıkibjt ağızdaki hlİkeİ kropları imha etler. Diş ağrılarına diş etlerinin şişmek gibi rahatsızlıklarına mani o kuru hir fırça üzerine koyarak dişlerinizde tecrübe edinir agJınizın nasıl temizlenip ferahl hissedeceksiniz. kolynos DENTAL CREAM ¦Büyük" Yegâne Türk Olelİ Kev.ıırl 11- '¦*mı *«*¦•*" Konlor-ucı./lııV-emniyet Sirkeci İzmir Askerî kıraat an esi ve Osmaniye ot(K ¦nü sice iri —— Ömer lûlti —¦e 1*2 numaralarla çelenle kaplanma çını tefrişi münakaşası İSTANBUL NAH A l'K\ MEKTEBİ MUBAYAA'!' KOMİSYONUNDAN: kargır merdiven inşası MÜNAKAŞASI İSTANBUL NAFIA KEN MEKTEBİ MUBAYAAT KOMİSYONUNDAN': 1 pastilleri [ çok kolaydır. KRAVFORD.S ¦ KRAVFORD.S i :: ¦ m* 1 « nlum «orip „!*,, hml,« ¦ tr»ir gorCilûr. ¦ KRAVFORD.S öksürük J* nna kar}t en mükemmel 1 T Ho( bir lezzeti olan bt j-, şayanı tavsiyed r. a B.lümum eczanelerle ecı 4 Umumi aeenta , Galatat da Rİ5AR VOI.F, Gala ¦ ¦ ¦ ¦ nevcut sakır ^ rve alınması # İki tanesini a ¦ilklerin İstik- 4 i ayni ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ıhaht kanasının Icraaı mt iucnu; OMuflunaan yunl, alıp olanlum ycrmı me ınetl r.uhanım*M»l 'l Maarif Vekâletinde »¦¦:¦•¦ KUMDl. K \L\K1MZI ¦¦¦:¦¦¦! 5 ¦ AMİR ALIŞ ten ALINIZ ¦ T ««¦¦¦•¦¦«¦¦•••»»¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦a Millet Bahçe ve Gazinosunda Devlet Demir yolları ve limanları ı i*m™ u m ı m 11 idaresinden: «¦mvımnmmaaıt' sı _ Muhlereın zürraımı/ın nazarı diki Satılık otomobil mürrı- .-. BEŞİNCİ SL.v_ — h ıö04 YUNUS NAOİ I da re ha nesi . DQyunuunuiml.se harfiKinda dalrel mahsur Tclgrai! İstanbul Cumlıurlycl-Posia kutusu : N" 241» Telefon: jös Cumhuriyet ¦ '¦-' v------- ¦ .....layıa 1329 hık SAHAHI.Akl ÇIKAR, SİYASI rORK GAZETESİ ABONE ŞERAİTİ _ ¦mi';¦(¦ ( ; İTllrkla İçin Hariç Ifltl fâeneltgl 1400 Kr. , 2700 Kr.

0 Kr. ı 1490 kr.' ¦ d:: 400 Kr. ! 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Ucuz Eşya Almak İçi Pahalılığı tahfif eden teşebbüsümüz her kariimizi sevindirdi Gene belediye vergileri ' »Muhil nılslıımııda mıınılr'lv A ıı km tcigıııuame'l pa kıl ılık h*skiBilnV; I.Untıul cairlrltıl oc-riatıDün bir kariimizi, kendi tabirile, "Hey Allah sizden razi olsun!,, demek için matbaa mıza kadar getiren bir hadise şü sa -] fırları okumalıdırlar! iılnc devam

— fitndim, k miimi lakdim İsmim Kica.. Muin',.., 1 Bende iane Fatihte 8fnç-a, bîldİm iki ğum var. ramanda İki' çneırga bakmak K"r" kolay is değil. Takat m» bir kere All h 1 — HergUn E nesi ediyor uı, 2 — Bu kuponun neşredil- \ \ difi .. lrı sarfında paradan j i farkı .oktur Onu kesip -lir - i] - d anınıza koyunuı. i 3 — Gazetemiz b.r türlü j : ihtiyatlara tekabül edecek (e- : : ki de bir çok ticarethane ve t : müesseaclerle mukaveleler ak- \ \ tetraialir- Bu mukav eleler rant- ; j cl bince bu müosaesat, birim : ¦ kuponumuzu ibra* ve tevdi i ¦ eden her mislcriye, aldığı ; '¦- eşya (10) kuruşluk la olsa, ; ! (İt), liraük ta olsa, bir | j liralık la olsa taabhûl ellikleri \ j mabet dahilinde teni il ât yapaj laklardır.. : 4 — tenıilâl yapan mağa -'laların listesini her tfün üçünrtl f ; aahifcmiıde neşrediyor Birim, ve ikinci listeler : : evvelki Eflo ve dün çıktı. : ; Boutİn üçüncü liste münderiçtir. isteleri saklayın». Muhatabımızı. Hinîıyuruı . ; I F"tbol kiralı SSŞ Şaferin takımı •\\ kl \ua- ı * Cumhuriyet Ucuzluk kuponu ||«: 16 mayıs 9?9 perçem-br nKuponlarmızdan İstifade Ediniz Ajanslar kongresi hazırlığı Dün Ankaradan gelen Ercüment Ekrem Bey programı getirdi eti... nerdesinîz e...yyyy şekispirpereatler? "Mahmut yesarlyl hu başka lissolaru korkmodaa icrcOme . ıi 11 .. ı. ¦ Onun yarısı Nıadon BİÇ ey kaybetme?. Halbuki. Dahli amTTii') Aproibak llflralı Dey ne dallı olmak örere, kaç ya ncımız bayie Mr İmtihandan geçebilir? Köyle Mr imtihandun dlyarum. .unku Ur yacıu İçin en hOy İmtihan ber lisanda «ıi£ı yukarı aynı buvzk kadı beyi ıı-ti-i azaasın en katveill yarısıaı t..-1.-. bir dile çivisin, bakın nasıl girilir. Başka bi dı£il. hana bufla konu' '¦-.-¦i' ¦ Türkçe t e ırrctlme rdin, batın .....¦ dehan nasıl saban i ip; d afili veriyor,. Hayret rtmiylnir, yukarıda okuduûunuz satırlar, Hüseyin Suat Beyin kı.ıiı.' Şekbpîrin eserler manı tcçrois antika t şey le r „ olduğu, "Türkİy ede bunları kimsenin ankyamıya-'.ı.ı ,, tarz sî fikir ve beyanatı Öterine müşarünileyhi protesto edenler meya-nuıda kendi înralan da bulun Sabiha Zebcriya Hanım vc M. Zckeriya Bey tarafından çıkarılan ( Keaimli Ay) mecmuasının I may tarihli nüshasından aynen ve barfiyyen nakledilmiştir. GUzet San'atlar Birliği Edebiyat 40 be» t tarafından bnrnn ca-efclerc 3 mayısta tebliğ edi len meşhur protes -tonameyi imza eden ?3 muharrir, sair. edip te her halde ve elbe lle bu satırları okumuşlardır.

Fakat Sek ispirin eserlerine "zamanı geçmiy antika şeyler., denmekle fevkalade sinirle n* o, hâlâ neşriyatta devam eden Alay I ı müntesiplerinin; dehasında aüplıe olmıyanhepi -miıi tiharı Türk Aptülhak Hâmil hakkındaki bu yanları okuduktan sonra şimdiye kadar seslerinin Çık iğim, dudaklarının bile k,-pırda madiğim görünce artık: L*zun «Oze ne harcı. Düşünelim ve Ibrel alalım! ı;htır profriyallerinden mo. ¦ .¦:.,!„., futbol kiralı rfı ı ... i. .ı •neshur Satar ' Avrupa m1.......,.ı, Şaİerin ırkea muhacim nyaamau lakaı-r cımlsıı, lalm bu mtlıaoaka •damadı. Şaier bir canibiz kadaı vîk cu olmakla marul. r. Ka ferin lakımmdakl ıi.,. . uncular da çok mahir luıbnku-' vardır. ¦acı yapacak utan Ulaabul Ankaraya gitti Şehremini ve Vali muhillin B. dUn aksam ansızın Ankaraya B't-mİBt.r. ıluhlııln H. merkezi buk -incite -nohtellf meseleler hakkında Uabllİye Vekili Şukrll Kaya Beyle CdrosıUktcn aonra havramın U(Ön. cll kUdO »ehrlmize avdet edcceklir. Bulsmaalar arasında Ulan buldaki hay at pahalılığı. MlbO"* -c'„ ve -ekmek. Daılannm uznml miktarda acuzlalılman mo'clesl de •'¦ re cekllr. mühendis mektebinden 60 talebe tardedildi Bir müddetten beri mühendis mektebinde bazı hadiseler zuhur ediyordu. Geçen «ünü 3 talebe tar edÜmlsti. Dün dc 60 küp birden tardcdilmistir. İyonu oyacı kınlan «hmcı Naıitln yerine eU mlldallı molıur Aliyi ,.:..ı .ıı;!.;. karar vermiş bulunan Aliye cuma Rllnil Istaııhulda huhıaına'i İçin ¦elcral vekml,llr. m ...ı in yerine Rebıinın oyanınn'ı ınııh icmaldir, Calata--araylılar bu çellıı Hasma barya (yi bir netice alabilmek İç epl ca huniyi ar dır. ajaslar kongresindeki murahhaslar şerefine seyrisefain denizde bir balo verecek Tarabyada lopucacau olan Mrsnel-¦.ı-ı A|an0.r keokrealna l|Urab edecek -iımhrı ıılırrr ııdan Cm a-ıl UUdUrü Oıuraanl Dan Bry •İr \uıraaaa ^rljlmur aKaaSsar. Fj-.tk.i tarara b taam e«s*« ser prna.ınnnı da ue'.9nıu|tır Bj pı*r.mo tore Alonmla' koı«re-l zi nıavııta OlledCR ™»ı Taıaayoda IsUııbııl Hrb'uıu Tavfik Kimli Bey la:-ı: ıdıın acılaoık'jı M camı lUal koa«rr aran UmrıraA t*ÇatıM**ı. barAac arıı (uu'lnı ve ısa «anini de uasrr .'»» ıkledalr-rekilr Kcaatre • mayı farasseka fU-nl 'ı.tam bulucur i,- *t tutun muıalılıaslaı Ankaıat^ ıddrıeklerdlr. Uı muedeı ı;.ıv,l- ınuralıhaalar sere-ilce Behıomanrl) Matbaa*. Müdüriyeti Dm«n)-ıi Sla'nual Aaadela • n». ı«::.'.r-l.r. M-;. -1 *nknlı-ı Ajr^a ScyıuaSaa* Harm de S'nirs- aa-afataton M bala umsp eörcekltr. Koncrr.vr Tıiıkıy namına l!lar*ul mrb'ıi'i. lâılik Kasnu. HM mtb'ovD Ercüment Ekrem B. olarak yaaılı oaseaktır. r,«-l«ll,r» b-.hllal fııünun fckrrm bey Dazclecüara üulal trcelrrurnrfll haKfcr.d» dün bU ahanirımırrr demü|tlr k' buada tat*rcr.m ne tOM ıtıaadat re imtu'asat verudıtlnl sarık. Bunların ceeabı eridi Oe**n e arapttra (vre btr c-lvel tan» u edıyorua. Dunların ıcırde manla» naıırt-e kanın tamur oıanlon da btıer Ikiseı tatbik .....jKasaplar tröstüne karşı 18 kasap bir anlaşma yapıyorlar şehremaneti de nihayet pahalılıkla mücadeleye karar verdi- fırkada da bv günlerde bir içti a aktedilecektir Dün su hayırlı haberi aldık: Gedikpasada 18 kasabın toplanarak ucuz et salmağa karar verdikl eri anla-ulmsslır. Bunlar kasaplar şirketi ile alakayı keserek kendilcıi hariçten hayvan B elireceklerdir. Bu suretle eti piyasadan daha uruz olarak satacakları tabiidir. Müteşebbisleri tebrik ederiz. Sahremanetinde pahalılıkla mueadoib İçin haıırllk Dahiliye Vekâletinin pabaldık hakkındaki teşebbüsüne dair Güzellik Müsabakamız

Bugün de dört resim dercediyoruz SS — Cihat h. S7 - Matmazel r. Güıellik müsabakamızı bir aa evvel bitirmek için bugün dc dört resim dercediyoruz. Bunlar Fak Kâırm, Semahat ve Cihat Hanımlarla Mfltmaırl R. İn resimleridir. 7790 l'am l^=^= ZAHAI^OP^^|f Şehir ve Memleket haberleri \ ÎP^İ lüsküdar hapisanesinde k 'a^y&rJk" mMi\ Fener meydanı I 16 M*. |.1 |UMI|atl Mm— — at"kili: Mukırr-ın r*y*l t ?' Oa lata da racyar hanı" etrafında ayak tellâllığı yaparak güç beli boğazını doyurabilen ve d ra alarak Avrupaya savuşan Vastl Zaharof teçhizatı harbiye sanayiinde ve ticarette emsalsiz surette İlerlemişti U«'ıı.)-ı Zolu VbiII HÜUI belana eltin 3 olıauaUrc Bu iı^nioı la t «iv »0» blı iMvt £ .3 ¦¦ ıe». w (i#r tetJuaı'.i Kal aMtn flı m ujltıiHn nm ,v*p eı—n ti- ¦ v* -ı ıradan aCıı tariiat ile pt-rwea.ii t-on* edi rdı n» »tep latı Zaaarot ırUbHir d.ia muaıi m bmaoı frU* lakta! r»«at ZananMun W«..ı yaia_ı leci.ıtıj tıaretyr sana-yıın mili İbll-ySCMBU ı- ı-ır.ıtiır ı. vf (IIJ'i lorlu ma'A ve ticari aııunceleleı dalu ¦r i-.ı. ve ¦- I. ittiıru lu -r «raca ,.rtede Zaa^ıaraıı *•»-¦atarı cıaa esrıc-a «Mukaar zaitti M (oca atık ¦atn ma net aaıü ıs* ta *** Mr taı aianaelu. MteM ten .im: «ı.nn rr uw lı ıtimuu. laıinr jı petrol laltrldlı Za Kum Vatandaşlar, kurban bedelini Tayyare Cemiyetine veriniz Kuıban oıııu'i ıe bağırsakların ne suretle lopla nacağını ı- Ut etmek Uaaee becün Cum-buriyel İM an bul merkezi bınaaında ıanl 17 de it* i ma akde ilecektir. İstanbul Tayyare cemi yeli Madara Haaaa Fehmi Bey. dua bu hususta Uendrfi ile görüşen ba r mııkırriemaiıe şu izahatı '"¦'I* ~— Karbaa bayr amanda aVıiI». ¦« b*«srta41ai mlı,,, Imdan toplanacak M n.h.enu. ¦kpııamaa mumsiatr ed.lt. -At» Bu deriler, bayramın birinci ve ikinci itelen, bu depolardan alınarak müteahhidin depo suna •skledllec ektir.. Cemiyete her h» oldue-u gibi bu ¦ 'm- de kurban bedeli gönderen ıcvat vardır . Bu mayanda Pmlandıyadaki dindaşları mır dan Neti bul la h Bey, 20 lira ve Oakudarda Sel imiye iaddcsmdc 3* numaralı b anede Üsküdar hapisanesinde bir tek mahkûm kalmıyor Al kanunu İla şehrimizde-kl mahkûmların yüzde 70 I tahliye edilecektir Yeni al kanunu layihan hakkında lıtanbul adliyesine rrerrOt resmi bir i» ar yoblur. Ma amafih kanunun tebliğinden 24 aaat içinde, hafif cesalı mahkûmların tabiiye edilebilmesi içi n hamlık yapılmaktadır. Tahliye edilmeleri icap eden mahkumlar, latanbuldabi 800 kadar mahkumun ' ,70 in i teşkil etmektedir ilvı tun 1le İstanbul hapiunaauıdr JUU-'.'MJ mahkum kaiacakUr. İlamlar da lıbkûmtt arayhiedkkı ru.uml.Hr „a.„l ,( Latallut luıûml'rının Hm* AtasM 3 ay mahkımsiycb" obıtlatı. bulunduklar. Üskidar hapisanesinde hıc bir mahkum kalınıyacak, hepai tahliye edilecektir. Hafif telayı icau eden fıillclahiiye mıiıck keeelcr ini de ihzar elmtUeJh-

Bu mıia ek kerelerde yahu?, kanunun numara ve tariki atak bol unmıı lad ir. Ekvcri mahkemelerde de, yeni af kanununun tıkmasına Uttfza-ren hafif ceıalan rnüstı .. ¦¦, ın kc melerin talik edildiği görülmektedir. Şehir içiıeri 8uz 3 kurusa Baıua kıluau ti İl not a ıdbaran ! -¦ «erata *eıam«(.n da tl ¦¦¦»*"• [ tnkal DiesdUaı yerc kaksl dı«lld*r. I.ı, - netim san? aepoUruu Mt)ll tımı.ı İdamdır. Taksimetreler kaiiraaa kadar tasnırı ednecck Uctırıavoruii! Kerbclâya dönen mahalleler... K*d.k4yde" Hasa» Pasa srnx.Tid« Henvet. Adalet. Mııuvtl isminde Be mahalla vardır. IVW kad ar e* bukı-nan bu mahalltltrje bir dirinin bdc .ıı yoktur. Halk Kadıkvy ıu -- ¦ i - ¦ ¦ -. mü t eder, Sukrl komiserine ba vururlar, binbir ricada hıılıınıııl.ıı. fak.ıl bir türlü mahallel tirmek imkânını lıulaumılar. Su hayatın, luıdcııî ihü -ı jı. m medarıdır Su olma -yıacav ne yemek paser. ar temul.k olar. r iaker y-p-r Bu bus be.yur hajMSÛa a*f ari bir kasap ile yedi biçti tucavea eden «akk anına bu medıııi inimle -kette e&l hayatı yafaldabi-lir mi? Suyun bulunmadığı yerde onun maka kaim olacak his; hir madde buluna mat ki halkın müracaatına kulak asılmasın? Şirketin bu müte ali m,im utlara karsı in, bir tr-ıebhûslr bulunma-mu) olmasındaki sebebi naftırmaktan u*ad e. Şirket komiserinin balkın ihtiyaca-ba narın dikkate almaması jayam hayrettir Acaba bu şikayetleri duıbyceck, bu ihtiyaçları takdir edecek bir mevki, bir merci yok toudor? di ye. Soruyoruz! Fener meydanı bir Ruma 5500 liraya kapatılmış Burasını defaten lUOOO liraya alacak talipler bulunduğu söyleniyor (^TCumhuriye r ı ¦ ,.. ta .. auefliûniriij tda«mv«t rtarûezt î'ı.'nl, °rr««»t*irı raüioasası Iaae^speamıeıapeı m mm m Bayram pazartesi 1 l-l.r. ,„l gunu u.l^r ı VI. t ı 1 hulnna KsıUr bdlun 1silubm ¦-1..iıı.¦ . ı... .ı.. eaıl oriCt kBHtı UlaııUDİ ln*.'ıt|ı ntAılrr İnat)* olunersjtlsrI: 'İli. "c-ll. ' . . 'I' r.Kadrlye rl. Tahkikatı Maznunların muhakemesine bayram ertesi başlanacak Kadrire H. m cjrmü mliehtiet ağır hapsi muciptir Kadriyc H. ve Hllekaaana ait lahkikala dun de devam edilmiştir. Mnstantik Hikmet v c Natıra Beyler, d On dc Kadriyc H. ııu biraderi Nasır Beyi isticvap etmiştir. tahkikat evrakı, cumartesi günü Müddeiumumiliğe verilecektir. Usulen Müddeiumumilik evrakı te kik ederek 3 gün narlında minlanlike iade edecektir. Bunun îiterine. Müstantiklik, karar namesini yazacak ve maznunlar. - »inil ittifak „ iüiiiiU teshil edildiği cihetle, liiıumu muhakeme katan ite Ai'iii,-'.! mahkemesine sevke-dilecektir . Muhakemeye bayram ertesi batlanac aktır. T.ıhkikat evvelce de yardığımı! vecible, maıcunlann Rci-sij-r......0"'- "¦¦¦t seram «D» muıaİl: Sarı Koce 11. İlk tak olarak TM» İta vermSftlr. smNekakMml 7 takviıı. le^ryu temek Sırra O liraya '."b ıij.ıın tluıaya katlar m«v(lte Ur ItvkalMtltt uftrtllmıynr. I akal, hennr, II ula t ve Obatiıla muraa lıulk, bu ntııjlın mUleeenlr ulmut-lardır. Halk, bu humıla hlr asat-bnla smıırlaaamksaı ber mahalli C H. I rey kılan nyatılax dc »Ikkytua buluıunuMur. İddia d M a it) at n',r,. meydanın bir sahsa ianiması. fvtU O civar hallini yegânı lenrrtu h ve iriKilUs eJeMldlkierl lılr yer den mahram hırakmaktadır. Satıra da, bııltlı İknle * lakt vtei-Itrvk ¦Sunam ÜOO lira «a. mey-datHH ycııl •tckcmuiti.ııat snshc-Itlt ı. l ««tn..r. »i, m Ura vererek ¦.n . nlmak ivin iallp ıe vardır. I munetln o Civarda, Unknpantnda daha KCtl ycrlırdekl Istlıniakklı ila. en asa-tı arya mnrahhaı 10 liradanken, »ener ¦taydaninin ku

adar acul ratdmsHadt" laaüıtaaa aalaıar-nr taskagu licrl u.ııntkia ıc merdltıMI aaıarı ektnmı lbe-dllmtklfdlr. »ılının III IIİ- I .1.1 ıı. Vali Vekili Kuru um B tinüoMaarlt mtıoııra.Kshı dUl re Kncflmeıu daimi ı, r ¦ ı -1 r- r ¦ ¦y reUJm'le-ı»S müben...... I . .If ,ı. ı. halde Bıu^uute kaııyıılııv cldvrtk orada Infa enılecek ir oıeatep leln muti• vaiLtı takarıUr araı:-)1 UUIl ¦ tı-.nı.r Bncumrnl daimi dün .*.ti3\- ederek hu aıaamiı V-ıu alınmıı"nn knrır ivi:ıutUr ¦t .... . ı-.ı -ıı, uiikdu n*reiı ısfaam «oı senm.'-ArU Bey dan AnasradBn yetuutar pt-nsat ve usst takılı HskK'. Ji İkrykr ata'-tav ¦jıaktsaık-ruu asra"' raıttrC Ulkn ^rn nakhtmt bmI«m tatusur Sıhhat İşleri «¦.•ıl kastalıflı aııulnlynıın bir ;* ynR.Se »Itmâıi mren tıaJ baauldı Ua m -ımİHtie Bı-«Ikv dr hnı uourtmıııır Bıı rıtıtüıâııı UırJUidr. Ksıadrı Bin.- j rnjlrı .i «uda i'.....-Jau ¦ l. iar tıkun I teakUltr nUnaa tcJttac ait* bacıyı mr-madan ynaam :ıUııııUnı»lııt. Oıker .IdHı-ua cart Ur tya n Beltdije SkSSSk •t-t tURaml* lAkM taamı lii mmt id—ı ammmm* tstt ktıunal 4* ¦ tsran. *Umst am mmüssu aa mrntt mm*** mstı stn •abur ıB&tus* m. '.ı_.. l.jıı^tu Sd taaıı .a**. lm:^ ta.n ı^ıUye-aMu aatuı dmkatlee, M"-lı --«» kadar lem cdaMhmıı ¦arltmear mı canlar. I I 1 I 1 I I l l ı . 1 I 1 1 I 1 I 1 1 l ' . ^Kimsesiz çocuklar İçin j ; açtığımız teberrUat Ma- 2 tesittin sonuncusu \ M 11(111 iğinden: Mayı-ı «a aa birinci ılıau rllhuıenın ' Un ıı.rtıa-.ına naıarun ylıaH ¦ mı,''ı, |{niUI -ııI baa mıyramı olduziı *SJ kurban I dtrl vt "n.ı ıl .inim ber nın-' etki lelva rayyarı etanayt ine [^l.bırrajaa^aM^.lan •ksuur. nah.,.; h'nua- ııııt,u Mtteat İkanı abm-rcıani-inin ılIS.ma karar rilmlstlr 4 Hadrlye II. «« rulcka'in.n muhakcınv-iııı bayram ertesi ha;-lanacaktıı. Kadrlytnln cOrrııiı a|ır huptl ınUslcKIindir. 9 Hur .tu*ılm itibarca I Kuraya -ırııı5 Al kam.au ile Ulaaknldafcl atakkamı ırdau yffad* T* i InMyt tdmtceknr. nett OtksVd ur bat-raoeMnde tek b.ı mabkCsı kamttya-caktrr. halı a Selin dan Ankaraya tirmeırlr. 9 Mülkiye btytıl ıcıulyc reisi Ankaraılnn (,lmı«ıır. Harici: Amarikaa i adamlarından mil-ıckkep bir trup Uuayaya ni dtcebtİr. § Mebıikada l(kl mamaulyeH hakkıeda Ur katma IBylkast ıık-M eskimekledir. 9 rraata-lraa doııtak muabe-deri mttalaamıyHt. § lrt. , Kralı - VVkMha«r . a kadar Mr ttyahat yasmurkıadır. § I l.-ıı-- .ı.On *aai)tl harıyıkUr. İrk ve methıp mukarcbeitd Mas akındır. % /.|.' ıı Amttıknya tekir rtmitılr. Ajanslar kongresi : 3rt0 rj Mtdıdra ınıbtlt — Yeni rjıatbual Bınuuu İkmal «lilei nl' — Tem matbuat kanunu lAyılıau bu sene tnerUıte ıntae cailemcdldl elbet-, le kanunun kabul ve m tacı televrk ıe-uma dttt.vıina saJm^ar. "II ii--f.il. r.

Oûsti ij-ı'-tıa; onun roiMûr.Jiünârar M mayu prrımbe (rina ma' II t** hn|1ıyara* »Un mUSimerryt mbrlrr-.-ıı-r.i.r: :.-ı İle dB"eUII-nn ¦ -;.-[i-r. Aferin Emniyet Tayyara Cemiye.II MIKlUrl Maoon f r-hmı rl. Mehmet Murat Bey dc 12 Üra göndermişlerdir. Mehmet Murat Bey, i.,, senedir kurban bede llerini cemiyete verdiği gibi t İnlandİyadaki Türklerden ZUıe-tullah efendi de her sene. gön dermektedir. irıluniıtı meralim ıoj:,,ıılr. ıı.ı,,. -ılı--tjı dnhıltn nUra* if ılemnSr sn'teri •ır lUOurı IlVSra^ir'ff w© n'.iîlı I-r AhJiliyol mefclapiormaahl Kail ıini'itı "KkıtpKrûıde ¦. it-tn.n ur kat dıla daa tımc-mtekur tvlaldutu baıbc Ilunua aıcn'l MkarrOr .-'¦'lir Iıu. clinik ı-İn ıı'l : r duayı mabtlltrtııdl yapacaklardır. katladığı, hatta darptan mahkumiyeti de bulunduğu tesbit edilmiştir. Ma/mınl ıı m alt, tcta k.ıııunuaun alideki l5e v« 171 usu maddelerine t'ma» ettıgı sciy-Irn-ckted-. -İL 154— KcKumbur kak-kuMİa sui kamtta buluna «I art» butta tescbbuı ederler. İnilen tr+tb-bu laım dern etmdryse ıdaan rrrasaylr. naln ,*r mllıbbıt hapis ılr traai-ındınlıı. M. 171— 125, . 149, 156 mı ı IH.Uİ1İ. ıı nl. yatık cü-hlı Ul ,nt Iu*. UUtu ulun: l'snln» Ham •!»•« amkııM tuılıudas llllfılrıll'i ıvıib.rDrlkl^ lı.-^r b. nilıjUEI Emanete bir amir gelmiftir. Maaraıfıh haber aktıgımııa göre F pababbk mûcadeleai kıyı ı atı bun (ratbb^.tiı ' f kıere tttiukata basU-mıitst. Bu laHkıkaasn Ştkeesaini Muavmi H Ikusal Müdürü Kemal ömet Beyler tara-1 f nidan yamlrkfı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan barı ti Belediye araları da bu hususta alakadar olmuylar ve cemiyeti Belediye Fırka grupuna verilmek üırre bir takrir hatırlatm a-lardır Esasen mra ele ile Fırkada sıridril. alakadar otdupm darn bir ma fffSM katlar Koka grupu topl anarak hu hususla muıakeratta buJoruu aktır. Cemiyeti Belediyenin p ahalılık mü-cadeti İçin tahsisat vermesi rr.ıılı't tiırlıl, f olljel ıı*,'-ılı:ın.:S© fa ret I e ırd tt İtalya sefiri İt Ur» «afitl t Oulnl a.rome ceup İkil diın ı»..ı.nı .v.ıtu.-ıı* ha.fktl el, ...1 İLinill Z laae IIiiKHdİ • Buadaıı wiim l.h«r- d ¦ak lt»ı.-« "iun.nl 3 •i'itat .... v. ..ıi.ı ¦.. a .'Ml-I.il.. lir l^pl»ılıj.jı, ı.n.lat ¦ ¦ IrlIU Ctınl|i(|n. jiu i Vitımıı laaete l)iiraa B ItıİUıl.ll, r. Htmuill J ı»y»k«tlı ederla. ¦ aa 11 ıtıı ıtııs ıı tsıl ne tecil ere bile bu mesele etrafında şimdiye kadar Iıu btr --V -"lı un.-ıı Kenan Bey ı.k-ı.unı.1, ... : "— Bu hususta ben hiç bfr yerde bîr sey n.- değilim, gardiyan hayalhanesinden tıkatmış. .. Memlekete büyük bumcller eden ve dalı a pek cok birengl-lır İfa edecek olan İstanbul Verem Mü adele Cemiıetine Emniyet Sandığı her sene SOO hra vermeği tnabhût eemtf ve Cemiyet merk erin e 500 lira göndermek suretiyle bu senekî î'jalılnı.:!' m ¦ ifa etmiştir. Emniyet Saadığı rüesasına vüjIhJ ı ki ¦ insaniyet ve hamiyetten dolayı Veremliler namına beya eder ve diğer müesseseler de ayal hayırkâr-lı,ı göstermelerini tavsiye ederiz. an tayyare filosu geliyor

Yakında şehrimize 35 tayyareden müteşekkil bir İtalyan hava filosu gelecektir. Balkan mcadekcuc«iuİ dolaşarak şehrimize gelecek olan bu filo tk)yarclcrimiz tarafından uçuş apılarak kaısdanacak ve karşılama programı da Kolordu komandanlığı ile tayyare cemiyeti arası esbit edilecektir. 11,\ lun Uyyarccileriuin An-karayı da tiyarellcri muhtemeldir. tlaly İtli Bu kuponu para gibi cüzdanınızda saklayı -nız. İlan ettiğimiz mağazalarda ancak bugün İçin al ra ibraz edersiniz tenzilat gUrllrsUnUz. 67 SON TELGRAFLAR B.M. meclisinde bugün bir çok mühim lâyihalar müzakere edilecek öazi Hazretleri Dün Tayyare Cemiyetim teşrîî buyurdular Ankara 15 (Hs. Hn. J — [¦¦¦¦.:(-¦¦. ı ¦ "i ı. • İl . ¦ İIU gun [dûn] e?at ikide Hacı bayramdaki Tayvre CemiHayat pahalılığına karşı amelî çare Kuponlarımız mukabilinde yüzde 5 ilâ 20 noksan para kabul edecek ticarethane ve müessesele rin üçüncü listesi Kara* iMlukhftma karlı ~. . - ¦ .--i- Vr ı ararla btrük bar aUka .lc karjaaamıjin- Yraıkıı bir cak «.karartana. *e mst-caawWr garetecsiıc müracaat ed rek kupa* aanha İdimde nrde 20rr kadar bar mâVtir tenıdat aeranm kabal r-tmielsıaV Bu lu ot.!,ıın t^nuMDj angda drre» cVvam emVyoru*. IHFM NALINA I iriLrl MIHINA| İstanbul tiıviü ıı ¦ iman - r, ¦ -l.-.nM.i Umanı "¦»n amile cir kitap nefreti! 1. .1 İyi 11 1 ı- *c lancdihnl;. glr.cl resimleri var_ kıınbul »e Hiı* limanlarıyla hn,ı asri Avrupa Limanlan hakkında ¦¦:¦¦ ıv.viı vc Iran edilmiş maiomal iyor. Bu eserin dikkate yavan Mr nalTaıı 4a " Pir», mm ca İptidai scatsMe- mutrahoı pis hlr lim an .1 .t-.-, m ¦ ¦ çnhsB*a-.ıdır. ı ¦ 1- ı*S ,-,,.1... "Mr*. anı ekseri cadde lakları berbal bir balûe Mit oimnahU ile ınlıcak takat I ntits adeta ma aaccaau zııııı isyanımı auııuu yıl dönümü tramr İS (AZJl, — Sıvam cırcreth' aâtaalarma laaaUia u) -aab facıaama tabam ram f aie-laktr. 15 ataım arhmhrriaua ba-brakvaaa takam da yadmdarhrm. Iıamnm ac batan memlrketm balasttan kayak Gaahj' »« mf kadaalanma minnet rr ',ukr.»-larmı aractmcklr vr kahraman o rdumum hürmetle telnmlam.ık-tackr. Ankara plânı Tein* için ttr heyete verildi Ankara 15 (Ha Mu.) — Mis takbrl Ankara pbmlarmcLaa birini inli hap rekrevk hevet b ağan üttr Vat Vehbi B-ym rısaaetsadr toplandı Planlar amrnmda uima aamaakaaalar ol-ek* r ietsrmne —»aaaa kmbü, Icm ha hoınla bîr rapor ha aalamah baerr keyel meya-aanakaa har enea aamaim tefriki kararteatsruarah, Aair. Fal ıh Rdkı, mührnd.» Aaal. Ziya. Mithat Beyler m i.hap rdıld.. Hariciyede rıyarelier ve iedeı ziyaretler Aakara 15 (Hn Mu.) — Rus eefirı bufHn Hariciye Vekili Tevfik Roıtu Beyi ılyaretle £&riiımüstO Tevfik Rüşt» B. aahraailde bulunan bitaraf ara M R,-ns w rb.lvl.da iadal • yaret 11 mit in Komün -1 tahkikatı lınrir 15 |Ma ». | hamamcı tahtihanaa masam ıdamskıtdır. Kı-.ılı n«a aaaaı a-;. r Haaıar k*ac aataiaahı atta** Ummalar »aadd t hcıaa-aımakml Mııaa umaamat. »anmaları Idarr cvaf) aataamaL

a Trockı mtkmtt hmevap utanacaktır. Tah-alkann ha,ramdaa «vvrl İkmalini ı, 11 ır 11tıganısıanaa vaziyet karışık Londra 14 (AA)—S-mln-dan ) Rhjtes ajanıma bildiriliyor : El İMİM andan [rlen «on haberler. endıvrbshstrr Çarkii dahili i . 'İn ark «m ¦tcıhrp muharebeleri v kîm alma» mimteb'al de«maW. Eemi cidaller yeniden partamn nhap muht .lif kabeVfc-r amamda km-sumcllcr artmakladV Büzeî san'atler sergisi Anharada merasunle a,ildi Ankara 15 I Hu . Man )— Maaril Vekaletince hı ulanan aenelik jilıel aan'allır -(r,;ıiı bugii n Halk fırkan (akınımda acildi. Vekil t e mal Hirrııii 1). gürel kanalların ehemmiyet ve inkişafından bahıı bir nutuk Iral ederek eıcondr dedi ki: — BüyUk !¦ .1...- -¦....,/ bu »ergılrrr yakından alaka g5l-termialer ve . ;iM.dh,-lıınl^ TOİaaehran dahn* rraafla-nm hu aabava da .İnal etaaiı-lecbr. Zeaaraa va aa*l hryacam ha maebae aahıp aba lam'al-kiriarlmırm amrvaffahr^vtadeo rania obtaamrir Saa'alldMan-mnı tebrtk ve tatevti mvaHaauyetkrr Irmcnni ederim. Bedrha Vrkü hrf kardÜTı keali ve a»ft gankJı Sergide M.- 1 -. Rnvı Kaaım Paaa de Oabılıya v« llaricive Vckiuarl, Mfırler. rakim hükümet ha undular. Sergide 370 Cıcr 1. ,'ı 1 .¦' I'i" '. B.rını UlUıalı Ankara IS ıll.ı Mu — Hı«r Rrr j nruı Harem l»ıiı«-Jnın «flaMctal laıM. Venızeios Kundoriyotis kabul etmezse muvakkaten Reisicumhur alacak Ataıa IS iRususlı Anuıai tvuıı-jryca ı* Ttf'jlrıarJı u ri lju kadnl l[Uı matı nrBdmo yapı mn a ın kan eeıahım '.Tieerhîıt a w İmim urıın lîman lacat'r Aaıal^r «ler, ve r.tı rr ısvla 1 caermCemal cc. Lal Slrkrı I. btaıcan' Llsle Urerlnar umar.) ye (har* laan met I '¦iril-.i T. ... - ¦ t ve hlrn Iın mcmnuıyctıen ııİLina edilecek. İni. yolnır ¦ .. : it-.i:. c-ı.-.ı k Uvıi edilecek nannaın riyaıtd alımda ..ı.i aleyhinde bir milli meclis vtkude v.ttı-ı ¦¦ i'. 'İt. Bh metli?, .ı.ı-la ie tiBîlıracatiır. Rusyada sanayie alt esrarı laş eden adam Burlin II (A. A.) — ' ¦ -ı" n ¦ -.11 tan brtdrrihya TT tacr ¦¦¦unda birisi ı*unajiı ail osrarı ilsa 1H1-melîyle tevkif cdiknifiir. Dîvanı ali la. a muhakeme edilecektir. Suhaar lallkihllnin 50 Irrd yıl darıUmU Sn(a II (A. A.) — Bulgar rshklAlinİP vc parltmenla bayalı-¦a m d ıl dhallınıl .-. 1. 1 akademi - şiarımda parlamento aaası \ı!.-ı- olaıîs vc r« M, Çankot Mr nuııık iraı cyicmİşUr. ademi-«ndc merasim yapıldığı fiini halk liralından da heı laıalla nümayişler yapıl mıjnt. Amerikanın Is adamları Rusya ya gidiyor Şlııyork M |A.A.) — Amerikalı if .¦ 1 ¦ 1 ¦ 11 1... 11 1 ¦ .T.'l l..-| hlr grup, Kın Amerikan ticnrcl mla-•mın himayeci n'unda, ftnssanın ¦ı.ıı-ıi'.iı ıKarl v -luul vat eltik cımch iı;en ıncıkUr mem-ickcıc eirmek için Isınca tatta buıed&ırsi'll£inden i.-.-.l.i bir şey değildir. MHya'"vekili geliyor Adlive Vekili Mahmut Eaat Rcym Ankaradan şrhrimire mıı-vasaletûıe ÎDUıar cdütıı ektedir. — MltT-.nh — ianyada koml'nisller tetrrar Imayiş ya"maya kalhtılaı ttcrtln tt ( A. A.) — Eshi muMüzeler miıduninün Avrupada , ..ciıtıı tetkikat Asamaachmı avek-t eden Mu aater W Haki . ımdes adsye* ı-tmp »1 dun makamıaa gîtmrv-tar. üaia Bej. mâm keodaim sırartt o asukaninaıiıe atideki arabalı vasmetlsr a— Harlüsde A.analık, eaa--ıtıımnıın 100 sUscd d dönümü mr:.ı- liiiiiil hlılıiınıetımıı namın ların dili kKşam rclikimifdt; ın dıi... dlvı adapte uctık hikaye va bu ıda ket kala Kİrmi' Ban vdrpift* •' ammnamafnjaa msscmhea ..rr ¦ rakstım «a taıikam aaaa assyau *aaaa f» ¦mir aar

kaeak aahayaasa asmaM-. aamau aatnaujl aa dala ıran. yar. aakı s tıp w lapasaam ık auıvaa. 1 vrya na «aaHa tara trc .pı kiar..t» aaaa kI.«i saMgaaa Haaı rnmrt .»St» r* abımrcm «»a «atana Mr «e »aaaa. m—m. tat ksanak «nsaaaaaaamaa ¦• sn.Hspsa.aa «amali kıı^ok knkajvaam nenini haaılıra hnhıriılt d asi Mvrran kadıa va «rlrk (»faları Ihı Imıalann da halatça -hpaa-ıtııklan •¦ -..ı.«... adeptt»-nn hryhvarl Hangisi doğru? Orhan Beyin tavzihi Futbol heyeti reisi Orhan Beyin dunkiı nüsha muda san h a d 19 r hakk 111 riak 1 bey a aal mı 1" ¦ 1 ¦ '.m. 1 ıl . Oenam Bey ba bcvanaluıda Zeki Beyin vurdııgı umaamyi kakası mı all. baknakU *i Halbuki dtmk* Ihma. f^rr-lesinde burun aksime oksa beyanatı calaakstar. hm caaelı Or han BeydVa saeamh Bsar aVeflMı —Caaaamrsyear maka atan ba-yaaatua asaabat SakâkUda Baaa-eaarimsb a rlıımımm. İki1.—l.k -de t cıer masam. Ihamm mıdsabari Dr ayakta bit kac kekane garUftab, beyanat vrr-mamm »e bu bİBaa soelcrde .¦ı'Lrmrdıııı . Mac lahklhatı i.iLmui |.ı.h ıııırtcrlncc yapıl-mııkla nloa (Ulaiaanray ve l'enrr-buh.c maca lahtikaun dun M Mi ılı umumi lige Msılli «as Ddiyara» I akaı yani hlr muraıaal Uaerint lahhlhana tamikin* ı I-..ıı I II . I ' ıl. ¦¦' 1 . -.1.. Iı . .111 -..-.I kul iyide M luld M11 m amiti ur vari-I ecel, ııı. Ankara palas Berlin sefirimiz Kertin Sefırimiı Kemalcltûı Sami masa ıcbrimirden Ankaraya hareket cdMeartir. . 11 ¦ 1 1.. 'ı.ı İktisadi variyeti pek milskut olmasına rağmen Viyana da pek cbk masraflar ihtiyar ediliyor. Uhrest ve Viyana mB-aeleri elmas ve piılamalarla - lr.ln.-l .1 ¦ V iyanadn da m6rc ha-Bne 1 .....-1 .t. Imnaratorlar sarayını aiyaret ettiklen aemra İt Unbula avdet ettim. „ tmUffda b KCc vr kul'iusnı raan-'ı-. pern-ka.- nkloi.ii, çamaiidum.% ganıj. ıcııM, 1. ı.ı ı¦ ı.ı v-.r• run jccnuhd~ Kurban Bayramının İlk Dünü Da tU Dariis.sa.taka gUnüdUr Pahalılığı tahfif eden teşebbüsümüz her kariimizi sevindirdi .11 ı ııır İn M'.vıc ll." Merak etmeye ¦ .. i .1 t- Bu sollerin allından uc çıkacak dîye!. Muhalabaırıi' jcayel hoş toh -. Sollerine I asıla ver-meden dc.am (diyor: — Çocuklarımı çok severim. Refikaml* tıırlıklr onların bir d.dışını ılı yapeaayır. Ditimırckn tirrtsğı mı ıslan artırdığı mır ı emlar içu sarf eden r Ek. mübarek bayram da nerobyar :ikisi de erkek.. Biri (*) btn (1?) (anoda — Allah 1 -¦ v; efendim. — ... Sabahleyin evden, çocuklarıma birer bayramlık elbise almak niyetiyle .ıklım.Tramvaya b indim, gaırlryı arlım. Su kısanlar kîn irene bir »ey Diyr batımı çevirdim. Baktım, vernedart Filhakika bana bitap cdiyurdu. Vcuıryr doğru fittim. Vemedaı: — fj endim fa ila vcrdialr, diyordu. Hayretle sordum: — - I bra ı mi? Veıoedar gülüyordu. bir taraftan da eliyle tekelimin dı cebıodeki gaıtleyi göstererek: — Şu gazeteyi bir dakika verim . mlsini'l diyordu. Fazla para... Crbimdrki gazete??"?. No Ben "Bağrıyamk Ömer,, i bitirdim. Tramvay da Eminönfınr geldi. Gaıeteyİ cebime koydum. Tramva dan indim. biraz dolaştıktan sonra, ber laman öteberi ¦Idıgım mağaraya girdim. Çotuklarımın b

e İkİ elbise beğendim. bu mağaıads fiatlar mıktudur. Biri (11,5), diğeri (l?,5 liraya olmak Üzere iki elbiseyi (24) liraya aldım. Elbiseler i paketlenmek için oradaki çocuk koltuğuna aldı . Birlikte parayı vermek Üzere ve meye gitti k. İkisi onar lirakk ve dördü teker liralık olmak Uzcrc (24) İİıayı verdim. Paketi alıp gitme veıneden uzaklaştım. Arkamdan ¦ — Efendi, efendi!.. Diye bir ses duydum. — Acaba bana mı sesleniyor1 Eytam tandığının l»lif"l .'ıııı".r .¦¦ n-1. mî Kenan beyin clyaıe-ir.deki Eytam tnndıîııı; Is stını bitirmiştir. Ko-mJjon arıtım etmek'* ¦ ¦ n ı İki det-.'H ı —ı -ı . kaderİkmal leAdnyp V decektir. Daıinuıdan lUbaren Eytam Sandığına «ır. autun işler Doıaı Bankasınca tedıue batla nacaktır. Komisyon «sinir, Byuun Aoncıftma ıı¦ ¦ rl..¦. sayıl menituıaıa mukabil ya-p-.laıı larsulı (as tlir Rı; f¥Vukuat M' BorSa Kanlı bir nlıunk İnalı Tepe basm d a Cumhuriyet hlra-nı sinde ulutmakta '¦l-ıı l' r......ioietl lercllmnn-larından Abmcl Hamdl E. İlo Reşit, Ka'impu-salı ıı--.. ¦ Heılr (nlBicılam «ar a.ıifı I I.ıı »uı tındaki kırmızı parçayı vererek aldığı eşyanın bedelini yûıde on noktan veren bir müşteri gör Ali taralını söylememe lüıum var mı ' Bir gtln evvel ııyle bir gör allığım gatttenin bu kısmı duktan soma trşebbuıünutun ehraami-yetini attladım. Allah si idesi rai i olstral Ihı soru söylemek içindir kı işle buraya kadar geldim.. Rııa B (.4üıku.uVaba«kı şeyler almak tan ta. küçük bir kumbara abp açıktan toplanan paralan ç a tasarruf etmek katarını ı ermiştir. Riıa Beyin pek gttıel bulduğumuz bu kararını, kuponlar sayesinde trnrilâllardan İstifade eden bütü arilerimire lavsıye ederi r. ve |bu-ın yaralan n Otomobil ffneti Otomobil kazası Sam a ly ad a _ Etyemezde oynamakta olan beş yaşında bir çotuğa S maralı c Hlr çocuk kuyuya slUşlıJ Beylerbeyinde Abdullahaga mahalle.İnde oturan l'ırlkonuıı ojlj 4 faşında Dimi iri dıın bahçed ayma düşerek bcguls»}-tur. bir kokain v« afyon kaçakçısı) tialaıada oiuraa mtykaaeci Yunanlı Vangcl afynn t kukalo kaçakçılığı taptıtıadaa rabıta memur aJ ınhartl tımuicr ve cebinde artı »c kokain vc İM dlrht-a a(on kallvvavı btı'ıO»Oardır. Kaçakçı kendisini sakanyea iki polı» mtmııruna !H) lira rüşvet vermek l.ıeml;c de hakkın ası (utulrauy Sı) lira İle beraber Mcddcil umumilıfe (elim ieilrr.il «lnu't lr*orl= et u nr flc ram ısü irere* mv aanut e-»vap ir.ıcediri ve ertele tjaıt atgillerin erioı ıçiiı matı time ılı han tına kalmylır. U * ıı ney nc(t('diiHH mmııırluıı.-ıdıın Ib.-jı.ıı. Bey. Hazineye alt 3W Urayt catd:teiıiı tu ihbar elmlş ve tabılara Ualiı ve ICcr. uiır.ki"ind e Z Uû vakataamj ¦" Bayramdaki Romanya soya. halinin Hatları ı*-i-.ı,;kııai cemîycıi menfaatine bayramın birinci gllntl tertibi mukarrer Romanya seyaharla ail mevkî nalları vapur, trcn.olcl, .i. ı-.|-ı yemek ve kahvealtıda. hll olmak Uzere biri nci ntıki tO, İkinci mevki MJ, ıiçllnctl mevki M liradır. Yalnız vapur, iren ise «5, la. 30 U a olmak üzere teshil edilmiştir. Haber nldıjpmırn getre Hlma-j çittin), bu gibi balkı ı.ı' . ziyade alakadar edecek catip icy ebbU-tatta bulunacak ve kali hamlat (tm lıı edildikten konro. dalma çalışmakta bulunan blm tcçlz kadınların ¦! .m için bir bakım eti inşa ettirecektir. Nobll B. Ankaraya gitti ''.ni m ı Mühodele n. nundakl ikinci Türk n rıhlım Nebil Dey mllzaktraia işilrak etmek Utere dün Ankaraya elt-

I . ı . ¦ ıı '¦-¦ıı ' . .. " t ulı.ı. -ı.ıımı 11 1 tt* iıdı ,ll„ ıı.ımı). a. . * muin ı ı.n • . ... ¦ ı . .. . il.* IBıır Srecdoiı bcı.. lııaım Iib.i, flitin ...ı.ı. ¦.¦¦ı m . Ticaret ve Zahire Borsası DGnkıi /ohlte Va-»atlleel Onl I*..,.. J*»tarTJ BaMay aut ¦ ılı lıı Slutır sut Etim Ekn ı eiublı 'ayvan Rorsaıı 14-5-929 LHrl satışlar hlt inanla U*lı ı-mutedlr Mo'.nti-.ltüı^ı — InıiDKiıı ıimoji m*jkaddln'."- Wto* U- • i. -¦ uicımm ne iti" hnrua smuy mi- B IrlyeT'gr bit littuı'-ı aala'jbr-iki.miır. Vı- r* FUbtrm naml dnlılnrıılıp 'oy.ıl'üiıit , Gu esisat vc votal'Inüı nı Et saiıfian t»11 J fiulı Bu akşam MAJİK SİMAlAsiNin metlin ılıri. ANNA STEN taafunlan tcuuL oklnzp RENKtı VESİKA nsııı/^ııı kudretli nir dramı musavver mııliK-cm bit illi in İLflrcttı. KRASİN buzkıran VAPUR alide CENhRAL NOBİLL5 nln idaredmlcCü tıaşpa taybwm kurtarırken. Bcvopu ivtİ'.Ul caddesinde l'ıamı tı;aluisimli ÎTloay;- ctıtnn giini _ı ¦ ivil. vc irce Tıırk İLAN Dr. Osman Şerafettin . F.ırmn tariye mıJahahtt "Tiki l^tngî Malarya Verem Kınlı lıomr, eibi Sari hantalı» hırın te e bu h»t»lıklann labııratuvar ve ronrtîrn mu -ayuktlı icra edilir, çtım^-'-n mada lıvıgun bil ojlu . ¦ .¦ :¦ . caddei 10 telefon iManhut ROS CİDDİ PLASYELER Kekabelıi/. levazıınat İçin Tllık{G VC !¦¦¦."¦ ı ..-.ı ini i' IckcUûm "-m ciddi pbfciytlcıe îhtivaç vardır. Her gün saat 6-8 şnısında Gnlalıda Rourlı biıad im miie»eti'i!ıı 4 Üncü (i'brıinc mıîncaıt n'.liıma". , kıı p*l K_ı_pu tîltanr.CEia tmtiKat ve e»tum a-rc ılnlajisilc toshi' karat» almatnij ıbnltt imha/. Dİıınacaî r Uti-ıaae kadar tvzoH ja»jl sayılauya-'Sffi pbi kütlere UlUn edilmii ı*c rıratla -jlin hjlu nanlar da alelİktisat Şirketi Limanda Seyrisefaîn TR4B7DJÎ IKıNCi POSTASI titnnliLİ I—j ı ıcur.ııljjı.nccr^ Madde 3 —* likanı adi iutetıtc mal atmıt vc alacak b.llıicm yu mübadil, muheci vc tıarikzedelcrln tahsis karan ve ya ¦tt'bau 'urctlcrini, uları muha ce-ret vc Üticalannı mii-bit evrak Vt ya «liretlerini, alo ay zarbeda U-Vjn dairelerin e tcvöT tlc mnvatbıt !.¦¦.,. ıl.ı tGEUBOEUapunı t» .. .ITHH--I 17 de i-.lL rıhı dan nırtkede GeUto.u. La Çanakkle. bu t tiz. B ozcada ck ve Canukkak. Upsekl. buluya uRıvarsk edecekti IZMtR StîR'AT POST AS (CÜLCEMAL) vapuru IV mny Cıma 14.30 da Galaca nhtımındsr hı tekelle cumartesi •alıahı İzmi d terk »e pt/ar I4.30 da l/mttılıı | pirn-trü ^alıahı |ıhrcekür Vapurda mükemmel bir ıı vc cazbant mevcutlar. Dc

Icsl dekovil rayi terj i dn c-.ı .. talip ulsnlacın 19 nuvıs V?9 aribinr kadar idare levazım ¦obesini- mı.ıacaallaiL Müzayede ile satış Ityıns 17 İnci cuma tcnıı ubıh 10 da llcvcd'.untt istiklal vaddıî ll.'l ¦ - I.l I -İr i-ı-jıtf a. tm A A İN N T T R R I 1 n D Kullanınız VCCMn kuleli: :c TürkOtitirından Dikkat .-İlce, ketıcaivrnıı 16 Maııı İngiliz Hacı HüseyinHaftalık izmir postası ,H^^Hüseyniy«Yelkenci Vapurları İZMİR Sl'R'AT l'OSt'A 1 ', ÎSMETPAŞAI «p-™ 19 Mayıs Pafcar m ı». ktti -.* Galata iZMîRE*"?; Hanmnn tattı bcct 1... •.' «SI . ¦ Banın ı -.- Postan Elektrikle mlicett

Altıncı Büyük WAYYARE PİYANGOSU 5. net keşide: 11 hazirandadır Büyük ikramiye: 30,000 Liradır Aynca: 25,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir mükâfat. B u kasidede cgm'sn: 390O Numara kazanacaktır. Buz ilânı ıılon: Çorio Belediyesinden: 11-4-29 Tarihinde ihale edilmek üzere münakaşada bulunan su yolları linşaaü 25 mayıs 929 cu-martesi günü saat on beşte i halci kat'iyesi icra cdiicÇ1N1 TEFRÎSÎ MÜNAKAŞASI ;------V İSTVNBI.'I. NAKİ \ H,N MKKTF.Bİ MI RAYAAT KOMİSİOM NTM^ KÂRGlR MERDİVEN İN$ASİ MÜNAKAŞASI Sadft İade Biraderler Vapurları Ura Deniz MuVaıaı k LüJii Peüas Sakarya II Mu 1 cebinden 4mayıs 929tan-hinderı itibaren 20 gün müddetle temdit edildiği-! İSTANBUL NAFIA FEN MEKTKBİ MLBAYAAT îînılc naj küpeşte ruı/ayik lıir merdiven pu'ijklj IgM vc ntıinakmarı, ijûtak etmek iein m ti jrj.aatUıı. :OıMiSV)MJNIÎA\: • .ıptiLilacdgırJj'i kcıl vc vırLıunı^ni ma perımlı-- silni "n htrtlc aıc'iupıe I irk ler finin i ulunur. Toptan \C perakende ftahcckapı İlacı Bekir karsısında N..M. nin proje ve şeraiti anla-1— atjnf 5 komisyoncuların nazarı ...... BRADFORD"—- BEBEKTE iiiiiiii ¦ Yeni küŞaı edilmiş kuma» gjK TURKUAzS] ¦ ticarethanesi en sun muda • — . I vc muhle!" (lallarla yaılık • g, n V"A' *

1 S S İıiKİlÜ vc Fransız kuma;ları Z SP.___"_1____ t IkhtiMiHbir kijitik korflm- S «'¦'¦l»IWlB|ı*:fl«lfl.*BlSli ~ lllllllllll ılllllllllllllll sD'fvkrenı Behçet ş ^Şehremaneti ilânları j Daııc-in-lcr. VH5 Sûitcelde Tırak makjüzere taliplerin şebr-emanctirıe müracaat eylemeleri ilân olunur. istanbul Müsscsalı Sıhhiye miibavaal komisyonu rivaM-l inden; ıKulak i'.ı.. .in ~ nıülebaau» dlkkallne: Ellerinde her ncıi emtia bulasan botu™ ıllecar. (erek erkek İ4U1, gerek kadın vc çecok için, alını cfyavı bcyliyc olsuu. cjjer Dunları %crlan vr en İyi acralf tahtında ıcavivc etmek :.....Ali Baba.....•ASRİ GAZİNO VL MESİRESİ; ¦ I1İ0 vc (OhrcH vc .i .. ¦ 11. m--j1i İle .'iıimıiKın pltklarıaa ¦ ¦ kadar je.rn DOyakdrrcdc All ¦ Halta eccılrcH acildi. Gannnya * ¦ kadar arub.ı ve otomnbil (dc- •) Kütahya J. V. Elrat mektebi müdlırlıiğuden: Kı -.J-ı- 'd. İt r , „ , , !.„¦',¦, , jtcnJ clıal aıcaıcbl ^ıo ı,yiı ¦art mulUe mevkii munaka'irrf Malıda i/ılı etleri» It.ıtları haildi aryftde kutabya brJculvc dal müıejrLItl lonıj'jofij mııa^a l C:n-i Miktarı Kl'.-, ;ı Cinlinindi a? Sahiplerinin .rı.ı;ru binaen ırhlı^ao ı an K±ımpi3*da Emin cami uûıün Eyyûhi k maili İnhidam hanenin 1 /ıılında mahzuru iaale ''t takdirde ebMyckamman ır j:'.dc-.irr IrvHkan djlrrcr cc'Ueccgı tebligatı kanuniye kaim olmak üreri- İîan koyun ali crlree; eıl 1000 nooo HILİTASFİYEOE BULUNAN MİlLİ MEHSUGU SİRKECİN fokat Vilâyeti hapisanesi MAMA müdürlüğünden: j Hakkı şinasi Doktor Kokolulns : PARANIZI İSRAF ETMiYİNİZ. TECRÜBE EDİNİZ. TETKİK EDİNİZ. YARI YARIYA DAHA UCUZ VE DAHA MÜESSİ 50, TENEKE VE SA6LAM VE MÜKEMMEL POMPASI 75 KURUŞA OLAN FLİDAYI TERCİH EDİNİZ. FLİOA AVRUPADA BİRİNCİLİĞİ KAZANMIŞ VE FRANSA HÜKÜMETİYLE TÜRKİYE ŞEHBENDERLİĞİ TARAFINDAN RESMEN TASDİK EDİ EDİNİZ. Bursajpazan: Sipahi zade Hasan Hüsnü Halis bursa ipeğinden mamul krep ılö sinler - krep birnıanlaı-krep jorjet- man (oluk krep oıarokenler-emprimc kaşkollar ve buna mümasil yerli inalı ipeklilerle havlu ve hamam (akımları ve bilûmum çamaşır takımları ve şarkaail bir eokeşyayilezyiniye r/r:5v Merkezi: İstanbul Mahnıııtpaşa başı çarşuyu kebir Aynacılar kapısı No 7-9 Telefon İsta ruhrİkaCJ' Bursa Irgandi 10..1._|p„:.Beyo4lu İstiklâl caddesi tto 376 Telefon Bejogiu 7. İstanbul idurindal.ı .Âl ı krep dii sin | yUUuıulkçarsuyu kebir Sandal bedesteni Milli sa nayi meşheri FtlI^I^ AT* Muhterem müşterilerinize bir suhulet olman !LJIlYlY/\ 1 • üzere I stanbulda Sultan Hamamı caddesinde 2* numarada yeni bir şube açlığımızı tebşir eyleriz Telefon: İstanbul 625 :¦¦ KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKI «•¦: ¦ Her «ece yarısına kadar Kcmaucccı Aleku, piyanist ve udi Yorgİ, kemanı i Nubar. ¦ »kanunî H hanende Aksaraylı Yasar. Afcyaıar ve Faruk Beylerden nıiiıckkrp Nca'eİ m ¦ ¦¦ ¦ ¦ mııaiki sar hey'eli ve ayrıca («bani $B S 1 I r II 1 I ^ ¦ I I M AY ER GALATA KARAKÖY bayram] Münasebetile her gün yeni çeşitlerimiz gelmektedir. 1 Haziran iakla-ı\ıi" ¦kından-mnıı «alm* yml yan kal

A I) LER ADLCR mil EMLAK VE EYTÂM ¦ı rPAGEOLı Türk Anonim Şirketi Sermayesi: 20.000.000 Türk lirası Merkezi: ANKARA Şubeleri: İSTANBUL v e İZMİR Mevcut ve İnşa edilecek BİNALAR üzerine uzun v kısa vadeli ikraza! yapar. Mevduata ve aile tasarruf sandığına en müsait faiz verir. Bilumum Banka muamelâtı İstanbul şubesi: Babcekapı Telefon İst 3972 PAjEOL Ln kuvvetli vc Prostat il İltihabı Seydam meni Bel so^uklutu Gut milliler ,_. MCPTCLA VT. ML'ZTARİP OLANLAR İÇİN PAJEOL 8İK TF.OBlRİ SAFİDİR Paris hastaneleri mülaahhldl: ŞaMilcu MüeascSeal 15 Miyfik Mük ilûmum «lunnelerde satılır. Foloîrafçdrpn bûtih) Zevklerini Agîa sana tatmin ettiriri Resim çekerken Filmini unutma!! FotoÇTal'lanımı valıuz \ I i l'I.KS. kâğıtlarına çekiniz \L'ETOlLE* HOVACİMYAN BİKADERLLR Kiri'i7i kordordu ANkARA RAKISINI Her yerde arayınız yaprak TIİTÜN satışı || MarnliLlK li'(l-'i -ır. ''Mir. ..r İ-ernİılMI SliaiSC IU 11 6 i" 8 ay vade v( ÂW Lâcivert Pardcsii m rai— jv .IblMfcfi *•:*••**& Bey©fi1uiKİB «ı sü/el bahçesi olan $d$$$d I "PANORAMA,, da J * .Mükemmel ince s evkalâde orkestra g 31 Mayıstan itibaren Londra birahanesinin *j • Asıî Musikîsi | -^*,v VV-•:*:•-:• İcrayı ahenge başlayacaktır . d•»• •••' ¦ "¦ ¦....."" .......¦ ^X\mmm%\W 5ua'*ama Her nevi «rli kiK-Ür. kumaşlar tanbul b m inönü Köprliba). Nu 15-16 Karaknj tlbise marazasına bu ilânı kusip müracaat dinil. Mesul Müdür: M. Anah tamir jandarma mektebi nıüıliirliiğiiımYıı: 64 BEŞİNCİ SENfc — M' 1Ö05 VUNUS NADİ İdarehanesi: Duyunuıırnumlyc karşısında daire t mahsusa Telgraf: Isianbul CuıııhuriyL-ı-Posta kutusu : V 246 Telefon: filTf&x£ Cü m huriye _HKIf (iliN SAllAHI.Alfl ÇIKAR. SİYASİ T(.KK GA/KIKSI_ aylığı 400 Kr. 800 Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Bütçe Encümeni Maaş Lâyihasının Müzakeresini Bitirdi Aziz üstat Hüseyin Rahmi Bey Umumî harbin tazminatı ve Tamirat işleri r Hayatı Yüzde 10 nispetinde ucuziatanjeşebbüsümüz Senede bir ay bedava yaşamak 1 imkânından istifade ediniz!! Gazetemizin hayal pahalılığı mllCndnlealnu l»Hrak odan IHI TUrfc mDaaaaaesl : Slrhaclda Ca mnl 8. lokanlnsı . EmirıOnUnde SoluhnHln Vahbl tuhafiye mag.azaat Hayatı yüzde on oisbetinde j tetmiftir. Bu mukaveleler mu dalmak için mBbin bir teşebbüse girişmiştik. Gün geçtikçe bu teşebbüsün mus-ner nctieclcıini le görmrkteyir. Bundan bem ti-carelane sahibi hem de müstehlik kazanmaktadır. Mea'eley lekrar edelim:

1 — Her gün bir kupon 2 — Bu kuponun neşre dil-dığı gıln zarfında paradan. l-tnUt yoktur. Oms keitp «*b ınımıa koyu arelcmiz her türlü büyatlara tckabfll edecek şe-çok ticaretaı J«a«a*sUuA-j.nkl cibince bu müesseanl, bitini buponumuru ibra/ ve tendi eden her müşteriye, aldığı eşya ( 10 ) kum;hık ta oba, (10) liralık ta olsa. bir kaçbin liralık ta olsa taahhüt ettikleri niabet dahilinde tenrilât yapacaklardır . 4 — Tenzilât yapan mağaraların Halesini her gün üçüncü sabite mirde neşretmek! ey iı. Birinci, ikinci, üçfineü üstler salı, carsambat perşembe günkü nüshaları nurda, intişar etmiş dördüncü listeyi gene üçüncü sahilcmiı-¦eşrediyorur. Bu lisl eleri Galatasaray-Osturya maçı bugün! Avusturyalılar bu sabah gelecek ve beşte ilk maçlarını yapacaklar

HuuUıı Oalatoaarajla İlk maçını yapacak olan maşhur Ouaturya lakımı Avnstur)H lakı sabah | Hlllofl dünyaca marul ulan sası .'..ı.,. ı . .. nrlmlıc gelecek j ^ıar m msrke. muhacim nynadıg • e *oat Deste ilk müsabakasını Avusturya u hissiyi a yapılacak Galaiaıoray takımı ile yapacaklır. 1 " '*.ı»iı -i i Si i—t û- ı Cumhuriyc î: Ucuzlukkuponu XImayıs 929 cuma ıGazî Hazretleri Büyük Münciyî ara -mızda göreceğimiz gün yak.acıyor Reisicumhur" Hazretleri. U. M.M.nin lalilini müteakip şehrimizi teşrif buyuracakları nnu niycrle haber alınmış -Müşarünileyh Hı.nin teş • ri yakınlaşırı eıhclle Dol-bahçe ve Beylerbe larında lışılmakldılır. Sebrctna» 'e aaaiyelleı edilecek ol ti Gazi lir. t ı tabsi oloınobi numaralarını ihıar etmiştir. Bu tabelalar beyar »emin üse-ıınl kh ıı.jı yan ile tert . Bu renkteki tabelâlar yalnıı Riyaseti Cumhu -ra mahsustur. Barem lâyihası bitti Askerî memurin İt, mülki memurin 20 dereceyi ayrılmışın Ank.nl5(H»"M..)-Ba( .n.um.^ı MM Ş«W. Maliye VtİciB ŞllirU, Mk.İİ V.kili Cemal Hüsnü. Muh-uebc ye müdürü Faik Beyler gece geç vakta kadar Barem layihasının intacına çalıştılar, lâyiba tetk lapı için malba.ıyı \ crüdr. Tahminlere naıaran hükümetin gönderdiği projedeki esaslar çok değinmiştir. Evvel* dereceler b c. halinde değil doğrudan doğruya Vekaletin btttçesindc racmtırin kadrosu olarak ithal edi lmiş, memurların hlıasında maaşları yazılmıştır. Maaşlar hükümetin teklifi gibi maktu şekilde , müstenilllr. Mesel* dereaslileı 3!. .;, ; ve dürt ile darbedü-mek surelile memurların maaşları meydana çıkarılmaktadır. Askeri maaşlar ve dereceler mülkilerdem ayrılmıştır. Askerler on dort, mülkiler yirmi rine te bit edilmiştir, memurlarına derc-göre nisbet dahilinde bedeli verilecektir. I bu esasl ar dahilinde Ankat Yeni bir yazısı ile ilk makalesini izah ve itmam idiyor Muhterem " Cumhuriyet _ te intişar eden sorlerim hiç bir birliğe veya ikiline matuf deği ldir. Saydığım »katlıklarla malûl muharriri t re raeidîr. Banlardan bir kaç şöhret düşkünü va mey hanede meclis burarak ispirto kokan ağızlarının tafiiinlcrile etrala dedikodu saçıyorla r. Daima hürmetkarı olduğum ntıih gençliğin adım adım terakkisini takibe uğraşan bir ihtiyarım. abında tekâmül kanununa tebaan iştihara istidat, terbiye ve sabırları müsait olnuyanlar cüce ylarını halka gösterebilmek için müktesep şorh retle ri çamurlu ayaklarına basamak yapmak ist rlar. Ve sonra mnzerir davalarına iştirak ettirmek lesadile temir gençlere dc lifo slarını HNİrnıjı uğraşıyorlar. Fikrî. vicdanî nezahrtile partıyan TürkMühendis mektebindeki hadise 6 talebenin tardını mucip olan hadisenin mahiyeti iki sınıf lal e besi de hâla inzi halsiz hareket-' 'terde devam ederler.-1- tardedilee

ektir Mühendis mektebinde «0 talebenin tardına karar verildiğini dün yatmıştık. Mc-s elenin evveliy udun Mektep idaresine harfi harabatlar Talebeden bir kısmı arasında son ramanlnrda mektep idaresine vc niramatuıa karsı arru edil m iyen ban hareketler vnku bulmuş vc bunlar tevali ermiştir. Talebeden banla n, baran X»z^^k\ m^L\\wy yemeklerin iyi olmadığı, baran tahsisatın mektebin tamirine snrfedilereb kendilerine vaktinde levaı mı iksaije verilmediğini Muktep Müdürü Fikri B. îlcıi sürerek hoşnutsuzluklarını talebeyi de mektep idareal irhar etmekte, bunların diğer aleyhine tahrik ve teşvik eyleEnrtımrı bütçeyi muştur . askeri, layiha). Enenin nDIkt allak günü Mecliste nüıakere edilecektir. tctkİkatı esnasında uıuallimlerin, telgralçıUrın, polislerin, ve diğer rın variyetlerini ehemmiyetle Güzellik müsabakamız Eksik kuponları ve resimleri idaremizden tedarik edebilirsiniz Eknik kupon va resimleriniz varoat.Cç günden -den beri artık kupon dercet -miyorıi'. ŞimdiOıyi» mUcadaln ediyor VatandaşI Verem Mücadele Cemiyetine aza ol! lodan k Mı. H«r çin beş kuruşluk poata pı suretiyle bir mektupla da mür-eaeat ttigini? takdirde ekaik kupo n »e resmi bavı nüshalar adresinize gdnderilir Dflnkü nüshamırda 84 numara ile neşredilen reaim sahi-binîn ismi Merime Raşil olduğa halde Fa irc Kinm yenhnışbr, tashih ederi*. g-----'C.IVI1.W 17 M.ıy: Milyar ZAHAÇOF Mnh.rrirlI Mamı Vasil Zaharol lalilnl evvelâ humarda donemlş. kumar oynamanın daha kârlı olduğunu ubrunce k umarhaneciliğe de başlamıştır dır So muş idare usuiien vnr-ı« asyanı dit*"! alıaM ıkv.durdu. Tnrlhl ellva-haclsaUna «m bir »n-Terh harbiye ea-ipd naduat myasuıde ratet ataulan va anh-¦ jıı^nın Edelerini **Hf«ıt Hırla hnril.mil lap alır mı Zalmror lop tuluk ve malı ısı: »ı» aıodn cirmi; ddufca k-ımaıtı* ¦': Ak M •ayrı karlı İd) Rıh tına aidıfiı Monte Karin »umar ninesi ibj-i rnun ölr mcıiPM varlda olmustıu Ha Kunmılıanc lap anten btiLİlm.vr olan -.iadını Olr kal da Şehir ve Memleket haberleri Matbuat Cemiyeti bayramda bîr tenezzüh tertip ediyor Millet Mektepleri Maarif Vekâleti bir vergi tesisini istiyor Güzel San'atiar Birliğinde Şekispir hakkında konferans i d hafim Hain Edip ve edebiyat • Anketler münasebetile (Hem aday. Ham n akla. at ) f-î . ve slr kaieırj İN; aaa BW)r: Ctircl «au'nllar Birliğinde dun ûafclra ablalar, asadan utcoıı:. sı 11 de bir roOsamcrc veril, hn mu-ttr »«ar na «rtı ratıu kıi-m. it

tuiııafcı c dem adı hsrafma , ;..r..-ı rrlrr* oaı*ı' Mide ¦l'.ı «um; tevlit ondan. ne» baao aıû1 blT Rldrıılll Lirleri kovarda „,.,_« a ¦ . " -.aMalu harallrre tuu .-u»ıU »'.mat lUc İn bua. Beyın aleyhdnr- ^ £ ^ * n simokln ve (ırak. atarak. Laassen turta r* reUsmyaLu» "*et, saltar giymen: ve »ant mavi mmentam" mda "kaı^.1 kanalla* akla. Iranıılünunu kapan» nic" ........ cam;.. — a — aaeol H; eaenn udıiain* reıeeegl ısttı vc hatlı auroru anık* bit alı muvallaklyu lanan adcmca. i'-.*un faaliyeti-Junda telli olamichI njKelenne ierı k.ii aon alan ;.ı¦[,."¦. ıe 3u aıaa V-kJIt'.rı medrese açaıal riİl niyeti olduğunu ilâse etmiş, baUk »diplerin, beynelmilel dehaların Şehrıp i dtigfınceleıMdcn m »allar o - ı. rv. ¦ ¦. rBundan -oııi) Peyaml Safa B. Şekıpırio cscılcriadrn bazı parçalar okumuy vc alkışlanan)lir. .VUlcakiben Nccîp Faril, huıım llikımı ve Muameina Naıii Bcylsr ederlerinden parçalar ok umu ,1ardır. Kllıavı-ı Mesul Cem» " Fahri Beyler tararından verilen Mr konser Ue mO'amtre hitama IjI kındı n . J«o Tcnılıirll. içeni dehalardır h'.* Uemlıün tikleri gürül inekte idi. Sınıflan atılan bir raualllm M e »ela ahiren CrMepedelü cvınıiıa ça lat eden aaeklabea Fraıısıtra mnalinm Vaclt Bey. coh Irma bir mu-ameleye mamı kaimi, b. Merhum. ulDmândau bir zâa evvel um fa girnala. hrnllı oturmadan yaaaaa kâr knla be pde-r ek 'ı Ilı İlli kaçak btr Uatvk oıatnaa. eVrftcri gmatarırck da-DlujUr kÜ — Dun defterde iamimin y^naaaanm bm kfamâU. mkncek ¦amali Vacrt Bay ânkrıti aihniı. bunun ürerine talebeden bir kı*mı tarafındaa kılnmnam latalaral: ch cmarUamabr. Haduay. rataVasana bu amkHaV amialaa va a geceyi buhranlar içinde geçiren Vadi Bey, ertesi sabah mektebe gitmek İh ere evinden çıkarken aiddrli tec-abr aebmem nerb da magsdem • tal*B« tard.Oıldi Butıin bsı harekeli aaıarı chemıuıyıte alan mektebin .ı.-libat merimi, vaasyclı tetkik edVrek al akasci aabc lablı naamrn nfa Ef. aaa mas-r. v.k .dalı aV taeskdrhnelenake karar ««mis , kaynyrl Nafıa \ eli aletin* t de tasvip edilmiştir. Talabaya Hat tabiin M-ki.p mbvreai 13 naratı ba karan abyk lehaf ı ~ ınagm 1 — Smn hadis sl ülerinc haklanana tart kararı vcvdca 2knci "imi 2 inci |ubed«n ... Uf. 1er meclisi ınaibaln nadim ¦-|ahakhıs aı^sây4yt-^ taniye -' - Bu takd.rd. km DJer bir atam aabari olarak nevam rckseekktr vc bu muddel la r -İtada .aaıyelkmasde salah gora-lOrae ley» alahilir.hh.dk. bir harekatken gdauharmr, ba 1.1 I-. banJanndn ki lart kaıari latbik edilecektir. Talmbm iarztya varmtal Erteni gım ınnbal aaecllai InMaamn). larmycyc davet esU-aaifh r Tsmrbemma bar fa; 'bshmadasjUBiı har mesele için tanıya •rrtmrylı.. demirler ve çıkmışlardı Tardndllanlar naattaıplan çıkarken Bu sureti», haklarındaki lart karan kesbî katiyet eden 6 Ef. 14 ınayaata, mek tep idaresinin ii'jii Uurlıır mrklvlıııı dahil ve haricine ihtiyaten ikame cdden (rtdialer a rasından ...... rek, talrbe arka dalarının göi yatları arasında müesseseyi t e-ket mitindir 2 amil ialabas..ı n karart Ayni undc asektebin birinci ve ikinci asma* talebesi toplana-fak . - rt mektebe kabul edilir ..- darskre devam

uı,k k.ıraıın .«rnııjl«.r vc key îiyıtı mddiriyrtc bidiımislerdir. Bu karara bu ¦!¦ smıflan yakıtı 1 talebe i|tirak vlmrmı^. kendileriyle dîger t.ılcbc ka-lırım kesmiştir ı..ı,-.Malta Vahaiatlna mUracaalı Derslere devam rlmlyrn talebe, kararları Nafıa Vekâletine de V ' • .ıı. ¦ ' ı ¦ ¦ ¦ r dir. Ruaa grlra cevap uıcrine. mektep lalabrye sa tebliğde bsamamnstjsr: Nalıaca varll-n cavap * u nrkaaamm. Vrkalat ta-ralmd.n (ard.d.ktııstu Derslere gismıyınkıcaB mıktssy aiaam-nısnrai saacalmıs caıalarmuo ıııshmui isbarcyv Irbbj olacr lataba fcnrarlarınrla musir 1 « 2 İnci asaıf talahvsi, bu lahJtgata ragman kararla -nnda asussrdıılar ve ders-ksee girme m ektedirler. Mu-allünler'n nanhatleri de müessir ..İn... malıUdi» Mcklvp idarcai, evi olan talcboı, hayra nur t e -line kadar aacrua addedilcce k-keriaı hâtaaıaııtsc de, evciler kitleden avnlaıamakla. mektepte yatıp ks'kmaktadırlar. San vazıyet, kusker. İane» ma daha ysmBak ssnafler talrkmai dırmhrsssc devam ı İm aktı daha V at yal nava msasscar adaşta* mh ? massf lakrtVmm. dsnlmre gieassm.kla devam «derlers e, kaklarında aııamnamr ahkâmı tatbik rehh.vk ve kaasilem ihraç ulunacaklardır ktaktep Idaraalnln ralı var mı? Hadısndr maklap idaraainin 'alı olup olmadığı Vekaletçe aynea tetkik edilecektir. Mohla p M. na diyor? Ihın krısdiasla goriııtufiumUı ilünhal meb'usluklar için intihap İstanbul meb'usu Faal Bey. Divanı mabnsehat rtyaccılıi der'uh ıc etmeh Uiere, yen i bUtçe malının H. M. — " Geerm ayın 17 amden itibaren mektebin yemekleri hakkında arkadashıruu jikâyel ve İsyana scrkıı tafeik erlikleri sabit olan cltndÜcr Nalıa Vekile linin emrlle bir hafta evvel me ktepten tardedilmislerdir .... IBdsp Huni Caınıl Beyin vcıaiınOan dolayı Balu mch'nsluiılan da lıılıl-lal elini* bulunmakladır. İnal BeyiB isUiası ile inhllll edreck alan büanbal vc münhal bulunan Manisa vc Bolu mebu sluktan içim tyintdc yeni ıe nıevril Inlibabal yapılacatne. Sİ . ı ... .tl Oasl Btr diHl&tanbul Tayyare - --mi yet inin um um i içtimaî Tay yan Ceastyaai çuhesi tara vr Bakiye rvnlarjaia istlrakile dDa -ı.-.. Iamhmiycl H alk Fırkam merheıinde ılı. ı. Sıaari ı'avama ıtıasctiaaa amanarl Mr âpâasa aareeaûılir. Ha ke dert vc bağırsaklarını* aa «aranı toalanlacagı tidrlijuı-ariss ve hası atlHıHa muharrcraı •rs R. ııuna.ma. aarana nal anı, na-gırsatlann miktarı deri adedleta dununda oldugn enlasddıgıpda hu hjsc bedeli yarım llradaa rarla kıymcıu ulaa hagıraklarm rtjaa ¦graadmaması «c den aa hirk n ismlammsııaa dikaal ramasesı vc ur... ı -u- m a bu cihcıe lllna emirleri lllrumu chcmmly cUc mcvına ¦¦aıakmaytar. Samaft vm msaamha Banhaaı Sanana' mt aaaaeha harakaaı muduıtı Saahrttin B. Alkkara dan Şehri mı se -1 m ı ı... Sadettin Bey vc bankanm dign ascctau sdadre aiatan taplaan-rak hmıska baatkaada urım ı.-a ¦ dvya mısaakcrcdc bulunmuşlar -dır. Saı'atlin Beyin Ankara seyahati banka için A» tapa yetmdem nairisemnk mutehass:.-k-rla ıtakarlıima. Evselce de yııddıgı veçhAr bankanın sanayi ijlcrindc muvaffak olabilmesi içîa ecnebi ıhıiaa s fade ılmc^c şasUetk ıhlıyacı aldugsı aalaBaaka heyeti umımmvraınde kararlaştırılan bu ııırn'ele Sİlı'atIr RU aahanna Çlkardacaklır Bu kuponu para gibi cüzdanınızda aaklayı -nız Hân ettiğimiz mağazalarda ancak buglfı için alı nra ¦taraz edersiniz tenzilat gürUrsUnUz. SON TELGRAFLAR B. M.JAeclisinde Borsalar, Tt Tapu harçları kanunu kabul edildi Ankara 15 fHu. Mu] — 80ımeüt f"^- 14 alive Veka -Kku inşa» iein lehir yüı bin lira lahsiıat

itası layihaları müzakere ve kabul r-oilmtşti». ' isviçre il* nıJajma munheda-atnin tasdiki l yihasının birinci m t'fa bcreıi yapılarak cebe cumartesiye talik edildi Meclîs babı toplanar ak 111 raÖrakere edrcumartr Baremi eek. «E rabereune bat; bütçeye devam bayram ta'İli yı beye Uplanacal Ziraat aletle mevaddı mâ«Isıl muaddel layiha ¦ti tahrir nüfus alakadar eneüm Un »onıa bütçe rüsumuna dair e 930 da umu-etaaı lâvihaaı lere aevkediln»s. ordu ikramiyelerine ait Layiha da Meclise ^rlmî(lir. Türk - Yunan mörafccralı faal safhaya girmiştir I Ankara i - • H„. Hu. ) — Muhtelit mübadele komtayfımı bitaraf ara» M Kiva* re Hoby-tat Hari iye VelcÜİ Teviik R iı «t 11 Reyi riyartle bir saat kadar -mıbadele ijlrri hakkında ffftrüaıı r . Müteakiben Yanan sefiri de Terfik Rilsrû Beyi --,r i-tiu-tı-Bu mülakatlar Türk - Yunan mülakeratının faal safhaya gir- 1 c.\-ı' .'li: ,ı-. . j Hariciye tayinleri AnX«n 1" f»l kto I— rTartHiMeo i Nafi yağmurlar devam ediyor Demdi 15 (ÂLA.) — Aksamdan beri faydalı yağmurlar takmaktadır. Kuraklık endişesi 1 j I atmakt dır . bdarnc 15 (A. A. ) — İlci güudenbrri Trakyaya ııali yağmurlar yağmaktadır. Fethiye 15 (A. A.) — Bütün Vilayete nail yağmurlar yağmıştır. Her tarafta feri» vc herekrt fe de çıldır Tltün makvjiü Aziz üstat Hüseyin Rahmi Jjey t "¦ ' ¦ .¦!:¦]•!......- ] foneliktta 1 uru rom m- Bir gara-tenin ca çirkin telmihti bir reaimle şimdiye kadar biaaihe kalım* ak saçlı alnıma kuamak iatcdiğ) ttt ü - s i-1* K1 r .11 ¦. edebin »eya ede bini» b ifadei olarak kabul ediyor mus uout? Edep namına bu yokla hücum re konulmanın tasvipkirı mııuııı? Saıden ervcl ben bağuıyonım. değîlııniı. Hasa değüsinir . O halde konduğu yeri kokutan bu mül leri aranırdan kovunu*. Onlara karsı muzadı laafuule kendinitl koruyunur. Bu ahlak kolerasına karşı mücadele yapalım. Butun Türkler, gölleri gençliğin yfikıelcn ruhuna takılmışı başlar semada beklemiyorlar. Belk geçenkî ifadele rkuiu baıı satırları 111 ağırca buba'ar - iv. : , . *-' ¦ aralayet pahalığına karşı amelî çare Kupor.Lr...;iz mukMnde'yUzde 5 ifâ 20 noksan para kabul edecek ticaretane ve müesses elerin Dördüncü listesi [hi.fi .VALİNA MIHINA Kadirşinas olalım! lf*^-ı hiıim gaıefeala Mrlad -"aalU(cU)d« MlyOk joirinûı Hamille alt ibre! ohaatak bir yan »ardı. k..-ji njuıclmia d*lu|r|C aa*. Hayat pabablığuıa kartı açtığımı* mücı bir alaka De karplnmıftır: Yeniden bir eucaeler gaıele k ku 20 ye kadar bir mıblar tenriUt icrasro firmaların esamisini aşağıda derce devanı -Dördüncü duğunu şimdi ııt'ıdını mı! TM nesri vat aleminde, kı refikimiz en değil. ¦ " ' ın-ııı ı rattıabakayı Dekıor t'etaı ır Beyin ı şupha r. ÇUnka aıiz doktorumu*. M lirayı da Meal kardeflavanma f«nderlrkaı, cnrabaaa :k suretiyle para yemekle» k maharetini Mr daha Isbat olacakın. Adliye Vekili Uİye Vekili Mahmut Eaat yanı. »ehrimiıe muvasalat ektir. Vekil Bey bayramer-C kadar aehr imiıde kala Mısır lahvtlâlı ılı ı.m.-u ıbemiz ni|i i(dtunu -. olıouını-a-krıra bjlııbk « Sorçı (.ar*-[ıhr aça1! r™huriı«, va

ikramiye U »«di tını. boeunku k«gıd» iau BrneanuK cihar nuıun ıı lahviı vf.ooe imi :\r-l :.: 1 namaralı tannı m ooo 1011 »mat numaralı tahıl SOflO» frank lajaıuiye kam lir. Aüanada zedele lana 16 (A. A.) — Saat addetti bir ıclrrle olmuşFıaau Amerika Tarraıeal tundra 19 («Al - "artatan Raylar Mananın IMatM: i.-ıı.:..- İtan t,. . Natırı udi etaanj ndu|u btr nutukta Pıaaaa Ue .Uneruaı utunda aetec npaı^a Mr aenıı yaramın ınıa rdılmk naare n M i-İdimi ittir _ aiaaar Kastamonu, Kütahya, Ankara. Edime, traur, lımît. Adapacan. Bcdu, Manian havalisin* tek rar nafî yaranırlar ».-¦-- ¦ s Konya m havai isin r brnûr yağmadığı anbıılmııtır. Yeni tayinler ıra yar _ttUSE' Türlı - Alman ı muahedesi im! Ankara 16 ( A.. ki ye eatnhariyetiyl devleti ansında hakem ve tırlaıma bu»Dn aaal 17, 20 ıi4. Olr «ok blmncler ramla umıslı?, a kurtanlarıııîan bir çokla n htı^ı--«(.Tirı tearUa bir ie an raıdnda ut irap |eııv:lw -ılmus-lı' Bunların gıiıirrtnden. nurun»-» vr aulnrınd«n kan r ba b^lı dafııaır Kurban Bayramının Ih gUnll DarOsaataka alrW*#Ur Muharrlrt Mahmut Yoları 1 — Sababa kadar Beklerim... _njm bamac fi. - ¦ ı ı ı . faaaıı m ıJanaM — Ona aonra dUatmUrUrliauaıaı. — Bonrara Urakanaam .. [ — *" Ulanıp M kartala 0a*aoık!an Mamı 0 mı T«mn flmHflne r"B!ree«t.. tkl ¦tndeoberi ilk dara korer otmedro.l Odabv n arak m rar. .. Ben. -m yola kada?1 aatırmaıtan. yumruk, tokat ıSatarme-1 «m »o Mmftıerım. Kardevartn me dan: «'«k mneadaU ediyorlardı. BaaSamı. a.kır *f», encl uaatu. rrmnıiunn daıu — afabartd nlaeak T'lrafı ataurna tor. imlin ¦orumu)... Manan mı* .¦i f-' r_ ırf'^iıı araca7 . aiU ü »dbltu b.ıv^r', JU ny, ...j,,. .¦ ,] ı-.l-JurJ;. "k0 araba da, aıto.-um iri taadan l»rlnar Bakır efe. Emlinin yırajra »alnna ' »omla haraket eUi. ftlrdi Baku ete. dit kapı eounae loprık| n--ı yukan (Uı... Bir !ej nı, 1ar. «Mll7en yaftı, kırnuta alladı, ara..nıDinar. Darıda... Darulylc - ' ' • "ıd« Ur. «orOraıln... SUndl naantan... Bu lam bu kadar kolay, aaaılr olabilranar. rorannın rardımı l ayak- mraina his aafrorrordu. Iradeılodekt lonnıo jerr baalı-uıı *ıl-*ırtmad*n Ir-rt »«vrl» ttyta .mlııdl kl bauka turta oljirmiıiı. aynı rtr. kâtn- yflrtrUılTİr °=»vrj dfiaaaasfdatl Ifln tok inUl S* merai.Bnl-rdım tıktı CİCİ-im -Ma. m- I rayordu. Galatasaray-Osturya maçı Avusturyalılar bu sabah gelecek ve beşte ilk maçlarını yapacaklar OımhuılyM ¦bak* hakkında Ş-m-ıblalea «rül kabt| Hakkak olan Nc seı eı îmia Be ¦ ' Madenin» ıl« Bıltan: M dı* Ftmerbahçn umum kaplanı diyor kl l-alatasaray - rcacrbutıç id ak i hadîıe münasebeti rhahçc umumi kapıanlı Tırman; Sivillere nuyaı »uru» m».9ipl»rıl ubıUıuı ıa kuruı cnnutıyr: Sililere yuı üutua. m.c»=planrı. -III k«u.. Küçük Kemal

San galala-«ray-Fener ma- J| çıaıo kurbanla-nadan biri olan Kemal »«İlk, man lehimcini -ı elb ihetle dün hastaneden çıkarılarak evl-ac yatırılmış ur. Kemale dnkıor-lar esaslı bir te-¦irah ınulcr, İki oy maddctlc kes- 5^,, matll, hur. ınakiaa. ıutbe.1 haı,|ar,ndan Ka-onamakıan ma l Şetlk knı'i surene m (¦(¦millerdir. Kaçdk lakat kıymetli lulbnkuya hU;Ok ı- mi- nlsua : CUMHURİYET — Fenerbahçe.ı hadiselerde her raman nida-[ıı ciM »ı.m'ıı kasar VI kapahoıl karsı larafa lahmü etmek ve k remiır çıkarmak gayesiyle ;.j/i ı-ı-ı - Vann Galatasaray kulübü dc aynı şekilde bir cevap ıcr akat urlada bir hakikat vardır ki o da ne bn veya ne de şu tarafın beyannameleriyle orıl ilcmcz Bu maçına iki tarafın da !¦¦ ..... vardır. Galatasaray ¦eri. Fcaer naıtk. oynamış defnidir, fener daha havın ve hatalı r- nii ın.ı,1, elbette t ..ı! 1 dan iki m .".'i yaratamazdı. Her iki ı ¦¦ ı ı d varile,beyanname neşretmek deeil sükût elmekı masMlBorsa IU..«»uj Kadın yDzünden cinayet KaraKaş isminde birisi âşık bir hacıyı öldürdü E.vılkl *U» Akınravdn kadıo Cer Bu vak'alan İki kiirdvin nuırifeii Kaıımpaşada sıman kfltnor amcioieden » şan «e Al Kasla-de iki kardeş bir İş mes'clc*ia-den dolayı fene ko amelesinden Han Mehmet ılMınııl isminde İki kişiyi yaralamışlarda. Mecruhlar hastaneye kaldırılmış sa halannuınr. -t Müt Umumî harbin tazminatı ve tamirat işleri! VaaatUcrl Borsası n-'-'l.-" PARİS, H\ni, i,BEKİ İN ve ROM \l\\ -onı.t.j. | İstanbula ilk defa olarak* X40 KAZAKTAN MÜREKKEP meşhur veg .;. HAKİKÎ t DON KAZAKLARI g • bcvel) ımifiannıyesı ¦ I MELEK SİN E M VSINDA § 3 23 ve 24 mayısta t BÜYÜK GALA SUVARESİ olarak Ş ^ ınuhir lit programlı iki konser verecdttf* X 4» San'at ve mu-i ki âleminde büyük l»İr had ise ^ a le-kil eden bu konserlerin tafsilâtı o • yakında mşicdileeeklîr * • $•:• •:• •:• ¦& ¦ • •:• •:• •:• »a» ? ¦ • • • * ? * * * * * ••* Dalma kene; ve gül olmak ialcruıisinıı A A N *y T T R R i D D Kull mim. Dr. Osman Şe raf etlin İLAN •alılık otomobil olanlara ıllfllfaane ifivumjm m^ck te lir etmişlerdir. Almanlar İneli lc tenin Is.-aa yuıde MM ye Amerini d* yfla MtMml Rkai almasından Bahse derek ıhı Arat noktamdan mu muak JUU anla İmiş ve ne yesınl r.ıi-.ı ı ı j ı tn uuyılk Ur kısınııiiu nakit olmaı.ndı ısrnc etmiıllr. I

eun.ru co rmleketlu l kakl'-ı ;f i.--. ı, İlli Vatllms Cemlyoll Genç müteşebbisleri sn-ide o Beslet biskkVrit ve çıkeJaU fabrikası sahibi Fehm. Beyle Kartal MaltepCfi rşrafından Kahraman Beyin kcıirarai Cemile Hanımın velime remiyeUeri dûnbû perşenb iınu mumaileyh Fehmi Beyin Ak «ara, da ki kan ele nn d e apcraaiml mahsusa ile icra eddmlstir. Genç veblere 4Jiiellr IcnKnoı ederıt. rak kralı Fevsel ve Kurban bapıraakları nıvare Cemlıeıi Uıanhııl nındk j u t emir ¦eak bağırsak* lıuruşlan talibi Mühi Yelkenci Vaporian .VUR SÜR'AT POSTASI İSMET PAŞA tapun. 19 Mayıs l'azar um tam mj[ i" ı.Galata iZMiRE, ODEON Om n ıi\.: Memleketimizin en cüzide hanende ve sazendelerinin işti-rakile son olarak imlâ olunan YENİ ODEON PLÂKLARI Gelmiştir. Her verde arayınız. İngiliz Hacı Hüseyin*"-I laftahk izmir postası nur amel ve a Ja vc »kIcj 19a tmın.ii o atat li numaralı *rPjili» o tapurlın ulırttonç;in{ r-a- luııjıoi Wî-ı Sadık Zade Biraderler Tap&riarı Kara Daû rfettam w LMs Pesiası Sakarya SBL Pazar •Ka»vaw«HaKa«^B«uHMaana»ı»Hai *:..-. Türkiye îş Bankası Meclisi idare riyasetin den ^ 1J mavi". 'i-'U pasa k"" (plana At'? t »Uman t-vlıMc h:;fi Linanıiyr I i' -ılı tkırr.-«ca lem Jıl-roı Wft«n .evml .-ı;.l;UrJı ı^.aıı rJa'.nıl} ! aldugt ,-ıkvi M:«ihii..iiil ¦ n lir*. ııÜrîcıi ıı-.ll.-lııi' IcvBtm 2 baâtn Bf9 1 laıv ınrr* ıı- -.: "ı.ı Vn -i mert: ,-.ı ¦ ..« IS ıe tütrduının AnU'aJî $ Layık olduğu rağbeti ve teveccühü M Pek kı\sa bir zaman zarfında fazlasile »ören jj Türk Perçin Mürekkebi t\ Bu mes'ut idraki temin eden Saziz müşterilerine şükran ve nıiımetlerini arzevlerSş HERMIEVEDA^ ım 1 .1111 v.l istanbul Tjinıan isleri inhisarı ascündcnı da (Oplurıı : 1} Bankamı klan ıuakbıv.1 KUrrat iade maiadI Vı k'.ınrtrni» porası Hilâl Pazar ' anada. lnor»aı l Zenan-hk. larVda. ' Cr*«. İt*. «r. .« - t.*ı -TM VaktMK Trakana, aMln. anaar* -t Fera *a «•,•• ck arda • -Jmiu İb •» «o..* «jb aMuıU Mn4t (li avavrak iaunırac» anuacN . Telefon . İBHMMİ rl^Taîîad'r^Ryya'ı^aîûrîarı™ tYVAUK IZMH CMASI ıTAYYAR VAIVKU İl umv 1 - Pazar ¦PM Mil 17 da Wkra nbır*» • harekeır OffhaEıt, ÇV-1 ¦raic. .1 K+ı terlrtrtr «.vnaV DUA *e a**l vr »4r

I Ttk *• r-ke «at İti—ita*, Urm |lı,r c.d.-1-ı M Ma . . i,,. aıUraıaa. ııı Utanbu Itfl NAİM VAPURLARI Jzmir Postası '11. Uı-- vr manıazam alan ADNAN 2oıncı pazartesi [, :kmasi l'jîdc or meclis' kta *Js b» -i- .11 ;ı ¦ 1: ve Livc olonaacs arıgte uuc ¦UKJ maddc-luuı uıtU; Tadil teklifi ¦es «THS.-Ü.İ iaarr aıımtı ^ ıntıdiran vc mcııarLnc laınıaı.u BEBEKTE 9-BüllŞI \ T t R K U A / | B I'jidi i; p.'iı rBfltci M ÇŞeluemanetMiânlarıî PorfUmoıi L. T. PİVEB s ¦ hijnlıul Şutı--. Şii» Atime 1 6e/ ooKah Mo. 66 Tal. Sarı{|lu 30a BûiÜM 1 j(!.- . .i.'l: Ydfc-ûttb ftcaulc ve dcpuîîterleri: DAV İD VE LEON VARRER Utanbol Topalyan Han No 36. 38. 40 Tel Iul 247 Malt^rimu: ayni raınanda rlrde taya aranleliklermi.de . 111.1: ı .1.1. . I r Nejat Tcvfik Ankara. Natır Muttafa lım». maıhar Hasan vc mCıhb biraderler Mrrain, lamail Fr-rai. Saarip, Adapaıan Ömer Ltl'l Saatli Buru. Kııllvılu Ab Kum b»ui!un. Şekerci 1^ ..dc Mâhiı k'ymıl kar dr «1er. Eıkifclur ^/ tH» Gittiğiniz \ere beraberinizde | kodak ; ¦ hotoğrjıf makinesi ile kodak Mimlerim ¦ y almağı unuiıııa*nı/. Kodak fotoğraf maki- ¦ n mleri vc lüks kâğıtları S *| Alamİnüt fa t Agraflar İçin J| MiNOTERoS KARTLARI ¦¦¦¦¦¦¦¦»«¦ heı yerde satıhr Kırmıcı kvrdonlu ANKARA RAKISINI Her yerde arayınız Halis muyva suyundan ve şekerden mamul OL İ M P O £ GAZOZUNU İÇİNİZ Kalbe ferahlık vc inşirah verir (OCUKLARINIZIN I ELBİSELERİNİ M A YER MAĞAZASINDAN alınız ¦¦¦¦¦¦ Bir Türk Genci Aranıyor ¦¦an Seyrisefain Mcıkcı aenıiıt Calaiıı Kopo bnımdıı Bcrogln «64 SuVe ¦ııeriTi'-r Mahmudiye Kıo alUr-la. Uueb.il 374* Antalya l'osıası (INl.HOW nptaa (»mır» parti 10 da Calouı ıılıuırurıda.'i boretcrlc ! i. Kiillck Bodrum Rıdol e h'ir.ikc Anıalyac Çiılecek. vc ^ujtc oniıl' ı^kc Werle*%rlıkte An*» blkao Saku Çanakkale (İ luıı uj ıı var al /elecebtİr. lîozcada postası .UBÜKLOvapıırj IB mayıs tel irde idare nhnnun-iiraketl* CkKhoİB, Upsrkl. kir, Imro?. Bozca da çldc--(^naUcaİe, Opwkİ, V-ı Jt:n Hak eetcccktlr RAB20N BtRtNCİ ı-nsrASİ IIKJMI'AŞA ı a|um 13 maytf

çidecek ve «Tİe Rlîe t.ır hin dı-t it" rilr .-uı iyedelet dr İcra 1, iıeyccl araktır 1 hadraı ı -i 6 a Ic'.ıl.' II San 1; hıırd ıııe talr a demirler: !. havı la la . : (a| ; ¦¦ ¦ r ek ,' ¦ ipine erimeleri. lol 1 ITT büyük1 Yegane Türk Oteli "* »Jilli. ıttUa*a«e*ır. Konfor - ucuzluk - cırını» el Sirkeci İm Askeri k.ra-atanru «r otel: no ı teori —— Ömer LMfl —Ş Doktor Tüşcjvun KINDI KALAKJ M/l \ \l ı H ALlSien ALİNE : Gramofon meraklılarına MÜJDE PARI.OrON SERVET HANIMIN MAHMUT CE1.AI-ETTIN l. llj Viçîıı KirrUiiTl) iCUl Vrtı-ri: k» I jiık ezel Hicaz *u*ıi MELÂHAT HANIMIN p-.fılını yiıriır.ii SClUZ ÜVUTa* KCcCK HAFIZ SAMİ B. İN «çpıh ır«el İlletiz jnxcl MAKBULE HANIMIN « İşlerimde vasi mikyasta bir inkişaf imkânını hissetmekteyim» tan Uliklii -amoıoıı cı İyin deposu Birinci Vakit hım .111 i)uin Ilın nrun.ı/,. (erler YEVMİ İŞLERİNİZİN* BİR KISMININ MECCA-' NEN İFA EDİLMESİNİ KABUL. EDİNİZ Tdrearm ııımı? Ş«»ote ıceoıııı ı 'iı .: ı .. .1 Ctnan ifaya ı-^bbus *de« çektir i hımyiMla ım hfcrlînırfnlr? ŞcVrote t ı l»l ıldp İçin — -ti-ı-.-anl ¦ tetebbu»: ndc bulunaeakbr, Yiıktl e yolt» bilini 1-t r lı-.l - lidlup Hl. nlı ve bu m-'- ı i '. ı .... banin •¦vml tıkılanla bin kumtııin Un» «ıı -liyl* «¦». rulmanın kabul etlini/, (jt» o - ı.ı . unuo tadn için ne nıO blm bir urmaye ¦ ¦hinun Ukdlı edecekslıılr. EMLAKvcKYTAM BANKASI Sermayeni 2l,M)t.OlK Türk lirj-ı İni-.»' ve Emlâk üzerine mü*.ııi şeraitle Pra ikraz eder mm* îtmU mmm latam bul Süneni Bancokapı I-Irlun I.l.,„„.,! 3972 ;;ŞB;SiBayramlık elbiseleriniz için:*::* Iİ B AZAR'çTk O S L O V A K i İK TıCûKiınçsIm ziyaret ediniz Mezkur maÇnzarlz gerek Ud:n/ yv ,^ laggctr'i çocuk hınr i' içi ; ırii'd kumııı'ıııdaı ve ısmaTİj:ıı:t!n Saı kMZjiJ j»;kostüraIer-PardesüIer-PaItoİ£LrŞî Her yerden ucuz fiallarla tedarik edeceksiniz X .' il- • . t . • •_. |j ı^l ı -_- l.lll ll'jı ı •- • • —' l'J% i .Ti ısTîfiTi» ^"ıaTTı • TTi ¦ «TîjBı 777ı ıiTi t JTTııiTı ı iTî« • . . ı . . ¦ | .*..;«.;«. i olan ¦*••;» I PANORAMA,, da | j£ Mükemmel ince sa? vet^kalâdvk^frkestra ^ ¦31 Mavi^tau itibaren Londra birahanesini»* | Asrî Musikisi * •Jı*ş•*•*•*•*• •**•*• icrayı ahenge baj'ayaeaklır . *î"»î»•!*»*"•*••»••;*

Gramofon sahiplerine ı radyıı ile '.mU: 0 Homokord Gı Gel Bu »i'v cn muıtiı Knmyon nakliyatı müu-alıhklİ bu yeni ALTI-SİLİNDİRLİ Şcvrole kamyonu ile kârlarının artacağın ¦aknml W aaf\'aW«»rr( aaehk r-otondii^v» yni ollr-ıılıneırN Jrr-raı'e rumuoııu*«/ı !'(«'« bıi rırofaıf* «nroıV ıtr ır/r/rfr /,eıiaDılrfıvı Mlalefl k*nr Jinrelrnı uatnır (11 ırtııdt tm-t____...... t( .'.'.Cıe'V olıfuju a"»' ¦lanıl ânn»(rv •' /-*' *0M»«*'O f«|i"iı^ır. D) n.ı, •aı,k.ı. f , ¦ürerle auıfr.tael fpWka »fi* V"' ıa*a»ar optmıftıı, u**'™,}?**£}îş^',*uZ"U?'tff' •ta** ut ıai-ıi anr. Ba «eheael, yeni Şevrule sa- süratle rl vr allı ılllndlrll mo-hinlerlnln arabaları hakkınleri üyesinde daha fazla ....... da serdeltlhleri lakdlrkAr mıi- yük «Imatı kabiliyetleri Itlb.. " "lobu- nh İplerin İr» lalaalt llade eder. rlylr Merine dana vasi mik- yolcuları ziyadelejlr, nakliyalj eski Şevroleyl k-llanm.,. (V /:.'.'..oVn doka ıv-f Ur hop yeni Şwc4a kara,ora» lerinin buyûk bir nispette inTucCi,ıa, altı silindirli Sav- "J**,nlf ,fınfa G*"*!, ü'ı I... ¦ , ma,rfl"a .,û."-»Ç,alllîi,elin, mûftcrllrrl ıwx- mucibince, bedelini tediye et. e ilme »İne ve /ar.lelınr djndfk, nu[u2 „ ıiloartari liginiz müddetçe aa tarette fından vatın atrnmakLıd.r Bu "'»'»«W ct«lnir hakkında KrM^ızOaa yeni »»»»delin daha BuuK Arlık, tüccarların alpark}le Uf»IIII ileyiniz. ŞEVROİ.F, KAMYONLARI - Onıeral Motor» Mamulatı »eoe^?ccococc e^ecrtfeiMMecMeVtttt^ pertev'mm Itgfjpl t1£/1LEKEJİnİZİİİenHftRUF 00K1QRU\HİHİH El TMDİRBTİNfi M1MH OM$TİR fM KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKI —| ¦ Her gîin geee yarısına kadar Kemançcrî Alcko, piyanist ve udi Vurgi. kemanci \ubar. f a| tanııııî llaıan, hanende Aksaraylı Va^ar, Agyazar ve Faruk Reylerden mürekkep eı'ei ¦! musiki naz hey eti ve ayrıta tjıbunt aatlıj 3» SeİSarö-moteiirs -inil.- vi 1l.ı"-lll trj Illu 1"Bilal pocı Hareket basebile er-r i MOBİı.YELER |La. DİKİŞÇİ HANIMLARA |pek ucuz; satılıyor mi. ••*»•. ™ m un- »• ir» «. •lUkı» ¦« airfi.-. ;ıı ... i. j.. ahınıl. ¦IK UM «ı 'j-r* ••»» a1*»! KRAFI VE 0STROV5KI. sahibi: F-aû V. Kratt ı.wı uir t,ıır ip- ıl-ı ua rnıM. Nr Iriad •¦ ' ¦ IK» »!•«•.-¦bnllW »• -., r,,,.-ı.ı .r « ıi—a «!••. ™ re iim:( ıı rına'.n kl m ılfim *aı -m •••» U Salon, yemek ve yatak oda- j lan takımları. Larynlalar n a—^vü--— vc Mire «^e-» SUPLEKS en rı T^ı^^l^^HRj Satılık otomobili JTvi Dtf ağrıları pek 1 .M -ı. ; Icısadır Aspirin komprimeleri abnakU dezbad teskin olunabilir. YeJoız lamuaı handırolltı hakthî ,.&*¦." at nbalaluu d(VV-l ve bu aımhaıı muıırren talep -dhu«. u \l()(vj Alman Kitaphanesi I "ROTBART, "ROTBART,, trat bıçağı zamanın terakkiyat vc tekeniıuu-*\» lâtı smaiyesine güre İsveç hakiki Gayet * hafif tema* ve fayet mtilâyimane ke.smesilc ifbu "ROTBART-hıçağı yüzü daima taze olar k muhafaza eder vc sivilce ve bu-*;* ru%ukluklar peyda olmaMoa ınaui olur. Toplan

utıı. Marpuç-^ ÇUİar ve ketenciler tüccarlarında perakende her tarafta satılır. .*. Fiab edi 70 kurua. adedi 7.50 kuruştur. Depozi ter: HVÜR PİRİM U N .*. Galata Kürkçübaıı Hanında, 4 numarada Lmuoıl acante: Calauda \oy voda Hanında 7- (0 numarada Rİİ.\R VOLT. Calatu ftoa Lamın No 4 4 i" Doktor A. KUTiYEL * £toxlirik a/alfjnaaariyta telioflu»-lajo, idrar Urbıjı, proıial. aJoınıik-littar VB naı oer t.','. tW fren. ıjiyi lyriüj lafla»¦ ula/ . K.L-.ıtj Berekei farını lırSftnaa »• 3* FLİT. l'LİDA. FLİTOKS Toptan vc perakende latıı lllül ecz deposu Rahço ZAman "'' e *** kapu NO .^7 Mesul Müdür: M. AgAh SENE - N 1807 Bouıulısnl'l YUNUS NADİ İdarehanesi: llüyonuıımumlye harcısında dalrcl mahsusa Telgraf ! İstanbul c:um huriyel-PoMn kutusu : W -1" Lfaıt »JOdpl^itbV SIUP Sı ı M A İLAHI ÇIKAK. SİYASI 1 tik K CA/HISl I ABONK ŞtfH* MI Uooı«r [Türklo İçin Hariç İçin Seneliği 1400 Kr. »m Kr.' ;6 aylımı 750 Kr 14 ur -.'i ı Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUK Yeni Maaş Kanunu Dün Meclîste Kabul Mecliste dünkü mühim müzakereler istihsal seferberliği ¦a udi ibtlv.U Mr Udlıtı olm. asan ¦msM ı ı. . .IU.-lio.l- m I.I... . 0 «nı.rı .111' nın" f... (¦ılık ırnjı »Iıı levkaUdr Mı tar» •••(Hal nlmunnttm Bam naıarı tsıı.ı ûnv.ı..i..j.r, uruı Bana. Larmduaı ve IklfeMl VıllkUsSfs yar ı nıfıırii'i. e", (»eirrarM §-• «akannıa mınl-lıf ve DSBaJI 11+ ¦—a» ¦ - -. • «s*. ¦• k*aW rasta aadg a' arueat ı nMı SaasBarr akUtaıU ¦aasnsı ..en»«nın m *«r. KıUnıı«ukıuM.«s.ı. M İM 11u11m1 I. S.ı.l. taş»Sİ ¦m llalulaU n«nı \ımtl »¦( asilli— ıı «• ı.l. r-«nartar ystas a»» .lk HwB-k maknaMn ıcr.ki' an ..... klmvauı rııduno .M--.. kal Mil shuuidla tarak, ı "UI.., ¦¦ turan detll. beUU ren. Ulam alı laktır ı.ansu kil Urtssdi kabımı la rak faıla. mUmkuu oMuâ ful Mtiı.ıi ıı- Uifcıuaaueet1t BalI Mı LSklKl»! ••¦ Sı Barem lâyihası, Bilâvasıta vergilerin tevhidi kanunları ve bütçe müttefikan kabul edildi 1 UTP ¦ ı Bugün " 5 „ inci sahifemiz yeni maaş kanununa ait tafsilâta hasredilmiştir. Her aradığınızı o ede bulacaksınız Ankara (Hu. Mu.) - Meclis I onda Hasan Beyin toplandı. İsmet Pasa meclisle hazır idiler. «l.*lrnm «i tsrns (taşlı rikH ¦a*r Uaaılal ulanır "ŞuhI.ı o,. B,.t •kitininin ır-.ıth «rmkarU* ı.„.,„. uukfcı eoılasroıiı e 11".' - 0 M (ime kadar • tat. nklı* anSsSSSMi takrıbıtma raimen asessseheUs UMM MUnd. uuıu m ijusa »hu m»m ae*sja. ¦¦aıalı «e tsar a. —basana .tassa «as». aynı oU .aıım-k Uuu h.h. ¦¦¦Mertaa kSaaaeUM ..kuaraııa kat tetiase «ıt—m aklı knmalı. n sererek ı bsıırial-.'ll.-. ıı .

Olunuyor, demiştir. Bu layihaların mastacelen m fi m keresi kararlasbktan sonra Mabye V. SaracoClu Şük bey anatta bulunarak maaşlarda tahsisatı maniama ve makam tahsisatı vc saire diye bir çok uo tan tahtında ijj »erilcrek 1 karışık ve müşkül olduğunu, Cumhuriyetin şefkati Yeni kanunun afettİği mahkûmlar dün tahliye edildiler Tevkifaneden 150, Hapisaneden 500 ve Üsküdar bapîsanesindende 60 kişi kadar tahliye o lunmuştur hele maaş verilirken yapılan tevkif, t he »abalının mü. kül olnakla beraber usun samana tevakkul eltiglıu, vergilerdeki keari mu asa malardan maktllef-Irrin ay nı tar.da mikşktbta uğradıklar m bu bananların teblıhvte muamelat basitle .brildnji yrbî memen *e a-.cfcel.ei -ler ...... I.edmt enam teaı .Ahretin, naynenk Ne** este «¦---'-- hantr bu-er mtrakere edilerek asOlkl maa-şatus tevhidi 710. rabıtanın mas fatı 204. mrnaublai askeri ye maaşatı 194, bil İtan ta «ergilerin tevhidi layihaları 194 rey ile mültelıkan kabul ediler k eelese saal bir buçukta toplanmak fiıere tatil edildi. j_^J.y?fPJ J " İT* -j lekrtlı- lad'lrl InkHsIı n I..IL. ..ı.-nnıııı ı i..«mı leraB *-- nn •-\,u.. kı relak »* vervesme niı".ı r4tt 0r __ -İn lıiiBı.ıim -mı.-m. ı.ımın 1 ¦»m aa»a Milımıo MM badaı Hu k)l biHs ıak»nuh Kuı .¦!•«¦ •kıllı Uıilh.ı. hkiienudl ııl»v*a ihn-¦ «Mada» ¦ ıpknlrla c.ı—.»ı.eır-r kSııaa— »«-. ke U aora-kıkaS rıO-bu ,«l«t .. ¦ . .ı mıiletn meı takıl e [Unualı kelle ..!¦( ı onıMtai haaan .ı------nnrada aaıaaSıesa, Oıaalka hattan. k#lo b.laa oaMletlB Ha rdaıeklrel nseMa-It varan Bn MMMM ke malllı MkUırr... *e ,. ,1.1... I .r De İSC katla.....ı.. Mr arıka ı- ¦ fakat aauu~a4ı ve sos Ma aarreSla ler» • tf UlbikalMia |ı ,ıı» k ¦» ' '1'nıO (¦)'¦ DUvBk ala lnlinale Ilıttı bir ir bil ba d m bir 1.K.m- dr¦ .ı. ...-„. — ,-d-Haw* lar-ak BiretmOı «elen aujll Halınılt pc isuı daha ılfjd, imi kati'' VaaSyaSa »¦¦«¦ «nM « Mnamttasah M |taı ulual-'im • j kabul edilen a| af kanunn dün Başvekâlet na-' J unu j Müsteşar Kemal Beyin İm-laaiyle ViUyete oradan da I stanb-I mu,1,1.., umumiliğine tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine kanunun lecil ve aifettiği cll-rümlerden dolayı mevkuf olan lar tahliye edilmişlerdiı. Kannnuıı tepliği uıcrine dûn adliyede şimdiye kadar görül-olmuştur. Ka¦' ¦ ıı sabahleyin lepliğ edildiğinden ceıa mahkeme* Icriyle ağır caza mahkemesinde bir çokeU .. ı.. luıum görülmemiş, mevkuf en muh.ıkc-mıierîne bakılmakla olan bir Unutmayınız! Bayramlık «fza alır ken kuponunuzu kullanınız ! On liralık sarfiyatta vasati 1 lira kârın» va 1 — Herftsı bu kupon T • ;l - ıı., ¦ ... 2 — Bu kuponun neşredil-ılık'i gün tartında, paradan larkı yokttır . 3 — * . a. - ı...... her tâtrlu ¦hliyaflara lekabbl edecek şe-'- -.'ı bir çoh liearelbaae vc mtte saatekrle mukaveleler ak-tetmlşbr. Bu mukaveleler mu-tibıuer bu mileaaeMİ, birim kupooumuıu ıbeaı ve tevsii eden h er mUştcn,. . aldrğı eşya |K'I hnmştak ta oka. (10) lrslık la oha , bir kaç bin lkakk ta olsa laahhbl ettikk-ıi niabet dahninde IcnılaUt yapacaklardır .

4 — Tenıllbt yapn maSa -ralann lislrsinı her gOn öcüneü 'ı . -.1 ı. 1 .. , ,1ı, ,.|„, Zeplin Fransa toprğında! Balonun yolda motörleri bozuldu ve Tulon civarında yere indi Zeplin şiddetli rüzgârlarla mücadele etmiş ve denize düşmekten güç belâ kurtulabilmiştir Kurban Bayramının İlk gunll OarUsaaiahii günUdür mezbaha ahırlarında hayvanlardan gecede 30 kurUŞ aliniyor —Bazetelar — I-artt 17 (*-*.) - Orol Zeplin balunu saal doknrda kimes . ıı.ıı. mi ur geçmiş va Bel kg ard a Hllmlşlir. O sırada denire daf" . .. .c ı. esen rürgardan dnlayı [yirmi dakika ısvlkkula o secbur il..ıini:-. sonra SUO metre IrtKadn oldugû halde şarka doğru utmağa boşlanuşlır. !?ldd l muretle esen "¦ılı tıui.ır.. ıulta vararak ıi(-maıta mecbur bırakmakladır. Zoplln yardım İs s 17 ( A.A ) — ZapHa, Valanayp aicrlodc uçtuktan «una ra ¦ , ı'.-ıı, kıcn vazgeçmiştir. Hm lOrlerln aruaya ugradtgı t olunuyor. Zeplin, yere lamek içla '.ı ."-i.., aakert kuıvcUcriaden )aidini '-,.,ııı;. Iska t ,»,ı kuv ¦nen rbıgir baloau lanmtncn S kilıımelru nUr'atle eeaubn şarkiye doğru çekip aUrUk Valansıabl telırtr Idgral Istasyoaıı. balonla muhabere laslsiDe beyhaa de yere ugraşaBalıia dir. |tab*tl N ' Sı ti m I Güzellik Müsabakamız! Lütfen istical elmiyiniz İriliyi 2AHAP0F Mntımılrl ı Mom. Şehir ve Memleket haberleri Martta Karin Kumarhanesinin İkinci sahibi milyo narle-- milyoneri Vasil Zaharof na sıl Galata ıdan yetfşmlsse İlk sahibi tntryoneri Fransua Blanç da bir kCtlrıtO KUIU )DB1Mrbiı'*aK':l V"-1 antlııarbaanıt lluıle karloyn ntın ııCr. sar.ıbl re Tirtpan-T*"' •rllyam ı v .-it imitwnı'İMT«ı Zuirie:!» tjtnrc.ııa k*ı 7.wıaıel Gibiü HOHimi (Halında üst ı :ııar:uuraln vaıMlalt arlı »urlu Bu c Mühendis mektebinde Hadise kapandı, talebe dün derslere gitmeğe umhuriyet P'ıtı I* flûıp» !¦» ırllyon Danslık in ha.t icinuı nutae ikil «illerde hal «lan itim yoktur. IMabadi var] Dün Sultanahmette endahtlarda muvaffak olan polislerimize mükâfatlar tevzi edildi cndabt ve nisan müsabakala-ı.uda ınu-rtiiak o Un Efendilere don »abalı Sultanahmet Camiî a'kı anda merasimi mahsusa ile »nökafaftır teni (dîlnnalir. Merasimde Halk Fırkası rnûfet-b*i Hakkı Şinati Pasa, Vali mu Faali H. Erkânı aakctiye, Şehremaneti muavinlerinden Hamil E. Jandarma kumandanı, bahıiyr- kumandanı. millin lınmı E. Pulia erkâtlı bul Tinmııttııı Mcraumr anal dukuı buçukla bağlanmıştır. Polis alayı avlunun etrafında uaevkı obanlar, mükâfat alacak Efen ortada tnplanmıs-lardı . Polis müdürü Şerif Li. evvelâ bir nutllk ."..rn ¦ bunda CRdaht ve nıyancıhğuı maddi vr 1 hsy^artasden betmetliklen bu müsabakalar d s mu-p""ıstrxctdcrı takdir vc polis memurlarını nunnlı(s teşvik eylemiştir Pmndan ¦onra hllorinah Na-nm B. anı abarak urun bir nutuk aiıylp.mkj. evvelâ Rcasi-curnb ur Hasretlerinin namlarını hürmetle yancttiklcn «,,-.... Şerif Benin polis Irarkmadanda-kı m e« a adilden bahsrylcmiftir. Nnllcun hitamından sonra Şerif B. mat kâta t lan btısat teni eylemiştir. Birnaraliği il(iıncÜ idlıriı Hitan B kaıan-mıj olduğundan kessstraint ahin bar saat, anbearnede bir kupa bty efendiye dc birer MUkalatlar le.ıl edilirken ¦onra Polis alayı bir ve çit resmi yan mı vc merasi m ba ¦aretle hitam bulmuştur. Sıi Ihı fhıü-nfc HtuvV atı ak. lor.Oıı Ur aUH • " ('1 ıkırıklı ıl

rsrlaı verilme _r 1 I an ruas İr'" IU111 rde-a KaNûıaoda muvaffakiyet gûateren diğer Efendilere dr birer kbçOk kupa hediye ndsÜBİatir. Tevaü mükafat mcranuınindııu a t'.&f ın 1.1 baha. İ4Skvi BasvKblUulıı rannlr-Sualinlıi ,11 .--i 11 âLbıt Avıukaıyı. Baauctoll McucB)ııi awıalıi4tıudnı nUınnçcunm tıueSMaanf) |-aaılD.I|ll M. TLaypel. Ban aaesc Kuanansda dala »ırak ve luijıukı ttı w attıı koktfklao •-•ııc* r*ıtalı-,ıu .. jtontlaır. m Zıya t], ıı unsalda an kur ılın '¦»laraatiı' It'ıl 11 ıs—Isaıı m munaik mk B*ui lir v.ı «ruiı fiKmauı. Mühendis ı,..l.ı.;., I hn-dmr . eaaak bCCaViltrıe »ban .hı,..1 devam rtaackle beraber, muvak kahaa i snaıınntıı 1 ve ? inci susal talak rai ama dere-Iciı- pratiğe ba|lamistir. Dan ıldajına- aantctnanBa malûmata nararan nMalcnre. mrlrtıane lalıhr ataausda ma-ballı Iıvs itlen, orta mektep vc ya bas melunu olmaktın vc sair ııbı plııaVn dnkrrs. har müdıllıabaıi ıb ana etmekledir. Mcklepk Talebe Ccmiych heyeti uaaraaHu b ııuı sınıf takt -kanı teşkil csllyarckı. Son mtı • k tacı ssasf heyeti idaredeki rk- i'ntriı kaybetmiştir . hıncı aasaf yanında 3 vc İmci sanılar rdı. 1.2 vr I . nallarda hcnnSh-dırle. San tart haaharımr laaaddism elmek Uıcra fSra talebcssin ¦dar, aleiaiac ai'i-......1 bir harekete haatrbnaeVklerı vc Ta-ksbe Cemarrctı ycaa keceti kla-resassn dc bana I- jvs k rttıc. fnkaandc asakaaaaU ban ıhn, r *\ vaki astanajban. Paaııii Uıerınc laaktttayai aaaa talebe, uaaâbat meduntke ....,ı,1 ııııalu Ba ase) anda ?İDCİ la 6 ma efendileri dc vardı. 6 ef. kanaaHarım açıkça ¦.'. I. anjin. bufUn pıraaa veril-dleiud 1 yas | Jdljsi halde lotin yapbrıl d ıhından ve ancak nisanda talebeye patlo teni edi ldiğinden ademi osr oıuuni-ı-.'l. um lika* etmvakeedir. If bundan sonra çcainudan çuVmıs, 1 inci sınıflan bir Ef. -.ııho} geldi, diye mektepten cakan ma), rakayel yemeklerin fena olduy-unu .».Imn Ei. ain] cevciki gyna yaasbaann k... i-t-rd, cahrtaeS ffdd-sastfr. I vc '.'.t», ani lale be sı bandan ııil 1 1 aaaadaaiaraua racaat ıt ihram. Banana «Serine, bu İki sınaini bayraaı er • tenine kadar tabi e J.kJrgı da iliye memuru snaıteıi de talebeye tebliğ ülunnvv jtur. Ertesi ¦ uı, ,.,.-1,....., talebeyi derıte bula ma 1111 lar mftdDre müracaat cluıılcrdir. Muallimler, iki sındın grev yaptıkların nmiş, talebe, bayram er-teasue kadar talıl edildiklerim iddia etaait, bu yfuacn daka hye mrnsara lal daya mecbur kah nauytıı. Dan aabak. 1 vc 2 inci m-astıa evler- daldan Lale be mektebe !«¦¦)!¦. cauaBjnslcrisı SrWipni rtnusscc dene c-m.slr.d.r Talebe, dersine fi-rceclektrkai evmeBc. akaam Narsa V ekaletine de hıl4raa*tldauW. Tardedilen talrhrmn afn içindc Hakki 1 1 «¦¦¦¦' " v.ı.-.ııi rica rdıhantsr. Ayrscn bu 6 ef. Vı-kalrir aa aatracaal 1 .1 . Mektebin 4 Uncu sınıl talebesi Galatasaray -Fonrrhahce taraf-larhfnnın son hudisrd r roka ulmadıtuu bddırmektcdir. Hohtap St. nün lıntıalı Ihfer tarallau mektep M. Fikri Bey. faratcntıac su itabatı v' 1 luıytıı — - 1 vs 7 imâ sam! U lebe si derse fsrdi. aaaaale de kahnadS. 4. Talthanks enaktrbe kabulü aacasau kaba defddir Yesnek asesesrn bahane idi vc t ak boya ısılla »imiklerde iyidir •TanantaanT naffaMnananaSal IpLavnaa^ f fil otdugn vc aair nvayetk-r doeru hasPanT Maritbey merhum meselesini tahkik ediyorum, kendisine 1.1-arrüı edildiği tahakkak ¦ tim. -....¦...,!, Mamafı Umık eekrnye*.

I*QJ CCt cl3 sjJJ ti I ITl IV Her günkü huva Kandilli Katalanca! her gUa gaıelrltr* birer Irblıp vrrir. L)Ün taıyski ananı anal.. . ve _ de ._ afL rbantusr daha e kansy rll e . ola/ak sanı «la anana metnt su r itle as -nuslu Aaaaa hararet _ VC asgan... idi. .... . -...j-, olarak enseektir Han- vc-dır. der. Halbuki ,1111ı fSndeki hava hakkmda malumat vermek bilinen bir (eyi aOyle • inektir. Bugünkü havanın da naaıl olacakını kaydetmek laidesirdır ÎVK-denl »«hırlerdc yarın m raaat r -dıye daireleri kıpJarına amir. Bandan yolcular ve kal • ¦assna pfçiler. Bahçıvanlar çok lati ederler. Kaaalanr halk için faıdclı olmak satrrar - kı halkın buna çok ihtiyacı vardır - bire havanın sıl atacağını, fakat ¦(¦ v'. nlarak bildirmelidir, diyoriti. Dofjru dsflll ml? Yalnız Türkçe! Başka lisanlardaki tabelâlardan 10 misli resim alınacak Şehremaneti Türkçedcn gayri lisanlarla yanlan tabelâ ve İnhalardan ı j ' - miktarda resim al nutıfa karar vermiştir. Emanet belediye kanunu mucibince tabelâ vc lavhalardaki Tilrk-çe den sayri Lisanlardan I misli resim almakU idi. Türkç^nûı tasniıni için bu resmin 10 misline iblağı takarrür ebnijıir. Bu cibet alâkadar yerlere Leklif olu ıı jı.il-.tır. . Diğer cihetten mahallata seyyar sal Milano Tûrkçcdcn başka lisanla bağırmalan evvel-GG mcn cdildiğı halde elan bau satıcıların Racaca bağırdıkları görtiimektedir. L'asanet bunun da |id en'i için zabıUı belediyeye tebligatta bulunmuştur. Şehir İşleri Ov laka» dnı.ıri.rı yıkıları k fil 1-tiT.anr-li lr_l:., y&tLnaı tu yı k; knıyan du*arlanc bir tehlike tevkil ellisini naaaıi dikkate alarak bunları . - f r ." in--; ¦ loror ı .' ¦ in- -,-m. parası yuh mut rnbcıadadaki »mıljcıı eır-atıet Ur cnre bolaaanueur. artenye:! du arı inaaui icın 30 h:n lirana ihtiyaç «dus*a mut ~.ı 1: ¦. ¦ bu )jı.,n.i ı--ı nine ıtrksn f^nStanâamtaOr- sanan için ISr.ını. ba«ka mr ; -._r uamuuukted:r. Altınkum vapuru İngiliz bayrağını hâlâ indirmediğinden vazıyet edildi! Şırkrtıhj'.rlycaası yana aldığı AltsnLaaı v a par—an k a tara • fnsdakı saah bulanan İnedir b İl,'!,., III. İl I .T:. imi. UI I . II -'l Bahriye atudaaHyetiııiıı naran dikkatim celbe t m ift ir. Bandan dolayı merkasr fcmıyc va". -t edilmiştir. Rahrf niza-mala naaaran her ıı-ııu'. bir numli'l ele mal olacak nlan gemiler a memleket la kara sularına dahil olunca bayrağa m tebdil ederler Halbn ki Şrrkrtıhayriye bona ıh m ol rtmıv ve bunuu fherine bu vaTtyrt hasıl olmuştur. Şlrkrtihayriye idaresi hcnüı gemiuin tcseosm mu.ımcleai cereysa etsn«ds|ûaı i asc-Uedlı. Şırkclikayriyc kamiaerl Mahmut B. bu hususla dûn Ticaret mıntaka ıııudiriye0tide kendi -BİBİ bir mııbamnaşire şanstan su.. İt mistir — Şirket vapurun henbı tesellüm edilmediğim iddia ediyor, keyfiyet etrafında Ticareti Bahriy e DaUdiriycbne ^mdı te-Waa ettan. Vasiyet tetkik edikyor.. Umanda Ri' --i,",t :;¦--• rıaliyril im amrsl ¦arlında aman mn «r-.10. (Idvn seta:e adet yretan 113 tt tc Bmuana at sana ¦ s» IH Lr Sarıiırsan asaır. ımsiı n aans ms vc mfı icaa oa ılı* ısı tar dı setsıu asubkjıı bandualara naaaran sn mntiardaBu Tarh Tat». c -a n -..-.i" ™ i..ı- iü tos Alman $44 var. .ıı, isa hanauı^ı. «0 amertaaîfis Ra. it n-Spla. nolm-'ka m isveç, ın «nn |ı Bantar. ¦"¦» Frte-verJt ı%uaya. sı atanr. i yeanssavna. 1 Pensi i a. 3 I lnvaiss ¦ tervlnurı vapuru kaıiuldu ceçeairrdc Ksıadentrdr ııı Türünden naraya ataran türk bandvalı ^eırjaarı vapura 2BrtarUr.H) na» aesraantıtlr. BaenUV. bs UI....I ı ıil.r,

Sevnarlain tahtlanaında lanKT olunan hostiuu vb laiugraı yatlaıınm t--smntı İkmal edilmiştir siler btr lafta man natuıdau cUaruseakur Dâa MUtsnas. naaıa Ss sansara laasatanı sansmıauı Snlıavtl mahallide l.nılll. ,-l.ktrik labethAH f: ¦ «¦ ı. ... ı ¦ direktörü al Ksnaca. aafaaaaS avdet etmiştir AMb^.n-u ıı ilanın muı. Utan ;tr-kaeı tanıtla turan bar tannan r*n'- mas re satan ı m dala namusa srn-dar eecesan nrsnHı ım-mntıadLr. m unun». Ankarada bu fcusuı'a ıcseoba-?r. fcfuçgMnvt'a dcahf(ı VA tıeSrOct llsaatoBstrBaarlln ı-ı." f.n.-.-i'--;ı MQtfsa^«rrll kanneuııdr ıialrar maral ıhımla n beynelmilel ajanalat kongresine e ı -bar murahbabiatı ularal âulya mauu at u. madara m . pnpof re C.iitvoı-jy ilminden metan olup b-atcar ajann u. ı-ıûdUrıı m pranâo fl'i.'.'fun IslL'ak 1İI.J-JJ ha III:k"..r rrnranıdr ıstlharsars sak vr la im*" nilıayet tvırtkcaktlr bl'.nmıım nıısusı orta mektep r uadeıuı bakalorya ya labi olan bale-hnâi içimi racittcple: lo ic biruktr un ilhan edürerkeıvdir. Hslıhemere leıılrn -ıririı.• ı ¦. umumiye içtimaim muayyen aaraan rarlıııda ntletmıye'i 3t ¦ . .r ı.*~i' Bidesine ¦ ı.ı -. vecıld'n 3 «lıket dsİM nıntarnstye ıcıdı euh-m^ur kadri* h lahanulı bitli kadrlıt uıuun .n.tı. .ı ikmal dil ra'4«r Dan ton dela alarcjt ku." Hey latatvap wblıııi«u M::;-._ı.ı:r..ı. evrakı .n...... müddeiumumi ilin vrrreekur bir ımııs-. mımıemu vanlısını ..ij i..i:h.... ecntek ¦ ¦ . ı.:. snaımetıııi' .lilmu karua grriTiiıfiı an-Unlan üe asliyem ınblı i..,lılliiıl SndUI elrr.sinm dun afur re-ıa mahırmv^r.ıle mulınkrıars; ıcru cd r. keiicrde sadık etrud: be «tno «jır Dapne. uc sene mcmıuıetteo mıbrd-m:;rır vr sui ı iti mal e rb^JSTrı Hot!dIw ma-ıkom otmuyo.-aındın kh1ı adlını Huni aaıı aliaı uıuaı u.ı~i. n-anuuara hu heyn ıo . (t.ukruı7.-.r: bu caakınl «iı.-.ı •¦uokur. H.«! .I.ll.-ll.. Üsküdar t— .ı.ı;.i-.- oujciaben. baynrnn Utlncn saiı panü «ut 10-12 aratanda bayraralafilataktu. nctıajus hur Sinlik kay unlar tane bayram ouasu dni»n*dı kurhaulı» kuyun -lir-;.. t,:t bcyoalı. patsh îhh nufydakuwLa Hıüm^t» bag-\uı: ı,u. On . cılkım i.: s lira. diomvbu^ ll-u. malj "ı uradır. yulna bayramın a; artıranı criaı^ı Kji jIim. utnlacı dunraıuhn ili; .t vekaleti erunı tkl . reksıriı slrtrutc mtlCOra hamlt. tvanhl bahluse mlıdhıu nıeml. bssral bahıtyn mûdârn tahrt beytrr n -.. r!ı.Urillı lamı ınt-jlı l-rsn dan tlccsada mt buran an punda kumıs ™ yluuciclc IK0 oldutlan »um imi ta kajjı.uınısuı. aluıı sorsa narlritıd* stc3 ta atılnıi) wl dr sunanmuta. tiryestrdc vapur muayeaeıt vapur muayenesi ıtm manıiyoya stt* imli nlan sryriae'atn neyeu avdel eder ken tiryes

ted» de sanlık vapıııian muayruı edteeatir. Ysnl kanunun arla iliği mahkûmlar dUn sahih/* ı»dlldMer Vsal al haaa-a aSa «ekrl-«lae raaSt «sjnajı» »e f.f,.. asdea Vm r.ıl.iadede- ISS. Cshldar aapnaaeatadaa da M kıu tadar lahliyc BaSlasayıır. »Slla 'ıı aarrlvete havaş-j'-ısrkrn " Yafana ı umhunııı •s Ba.Ul r.a.l . dlya haykırmilimdir Dahili Mcclla dhıı isal ınas- kanuni» .ıırıi.m.ı lobîdi ka-nı.ıı ıı , vs bBiçsyi kahal etli. 4 Kataduı.ıdr haraya otnraa -Şcretnnr. vaparn harVanharyrtr. 6 SCannaaıM. Tortçeden eaj-ti Bhasslsrdan yaplaa labelai.rJan ıa ansil resan alacaktsr . k Alı m kam vapara saşdu bat-raansı naıa lııBlımsJlaajdla Tssa-»rti hu- " . ¦ r .m mm sapara ,¦.¦.¦!.-- İHItalihe dünden W-[Irmetr 5 IMLIatl dlse Ifflpatımıs. baren derslere 9 Kadrlyc II. lulekasınıa evrakı bucllıı Miıddciumumilige vcrDccehlir. % Utta aadahılafda maşallah ulan pah* numarUlıaa aui.l.ılar icval .-,ınnı,,ı,r Harici: T B— ı ay—da Amenkab aa-¦ aayl traaS-Baa asanhhep har heyet maahavaya tkacctknr. i ieaua msssarıarı İyi IffhBBCaB-Shsahn ren BBsai|lS »anaç hama yonta luıcSrlarla asatadsSC enan. ıı ılumı InSaa «Kanada t mas a loprataıa ksıosh mecburiyetinde kalraı- lir ft 1 ..I. .nı.ıı aninin ı-. r-.-. ı çimekledir. Türkiye - Fransa 6azi Hz. nin Fransız Sefirini kabulü muhabiri Sefirin na Fransa Rolsl Tayftıht Oazi Ha devletinin bir ınaklubunu vardlfllnl Ciiairınaktartlr Taymit saaetcıinûı istanbul muhabiri ı i mayıs tarihile alideki Iclğrafnameyi göadcrmîftir: M afa Kemal Haırallrri bugün Fransa büyük Dçisi kont (Chon brua) u kabul etmiştir. lurkıye Keiaıcnmhum ecnebi acfflrctkrinia ruesasım yalnır TOrkiyeye geldikleri ve burada n gittikleri zaman kabul eder. ıin"ım haricindn ecnebi sefirlerinin kabulü nadirdir. Binaenaleyh bu gOnkO mülakat mühim b ir hadise addoluoabilir. Fransız aelırinıu Reisi cumhur tarafından kabulünün esbabı baklanda malûmat vc tafsilat n esr un ı ıı a mı j Iı r. Ma ahara bu m Ol âka hn Türkiye ile Fransa arasındaki muallâk mesail ile alakadar olduğu a lclûmum - ¦ ¦ ¦¦ ..uııııiiLljuıı. Bu nacaaihn baahcaa* suriyc hududuna ait ihtilâftır. Fransa sefirinin Mustafa Kemal Han etlerine Fransa Reisi-devlilıum hususi bir mekt ubunu levdia usemur bulunduğu gayri-auretle söylenmektedir, mektupta Türkiye ile dna-ıe bir itilâf hasıl etmek Fra-bealrdiği arsu ehemmiyetle İzhar n'unmu}tur. Maahara bu mOtal ca kay d i ihtiyatla telakki olunmalıdır. Adlıya vekili Ankaradan harelini tehir elit AdHya Vekili Mahmul tsaı Hcyin don Ankaradan celmctı bcklcnlyordD. ! unlu' moddei um umilitinc VehD Bsyia harakc-Ual tehir cltlgl bltdlHinrisr'r. Bu kuponu para gibi cüzdanınızda saklayı -nız İtan ettiğimiz mağazalarda ancak bugün İçin alı a İhraz edersiniz tenzilat gurursunuz. SON TELGRAFLAR Vergiler nasıl tevhit ediliyor? Müsakkafat, arazı, sayım ve kazanç vergilerin yeniden zamlar yapılmıştır Cumhuriyetin şefkati Cumhuriyet karilerine tenzilât yapan mağazalar Bugün denettiğimiz liste altıncıdır. Her gün çıkan listeleri saklayınız.

Atadığınız her eşya için münasip mağaza ve ticarelh ^nelere bulabilirsiniz İHFMNALINA I |1 11—11 MIHIMA, Dellnal Sarayı bah,ıııııı mj-kumarhanc Ut.mıpı ki^opK rans'z oprağında Zeplin yere , ı-.- lınyll kolay ...iııı.ı- ¦'. r. Volcolar derhal dışarıya . ı-¦ r. Hepsinin Kumandanın ie6khiiri. Duers.-Pterrefcn |* (A. A,| — »OD den lorla asker "Graff Zepp-lt»„ in ka.veüi prokkrnrlerl c le*. hil «dilen trt ınrae m. iştirak eimUılr. Zeplin hemen I''/: ?iKMnıJ( Diımude, Balo. nü felaketli içlerine çıkmış olduğu Kantara alınmışın-. Kumun. Eeknrr İlk olarak kalandan İncil; •« ı n-.ır.:. karargah ta. mandamam elini »kiniştir. Manı. almanca irat eımlş oldu*n P:r tııufıcdc yapılan »ardımdan ' e.iko hUsaO kakülden dolayı iltlM» Elganistanda amansız boğuşma Moskova I» (A. A.) - Ta* , afansı bildiriyor: Termerdca bildirıldi|ine t*'r ba -.....¦., ¦ llfian köslerine hllcum ederek Atnonol¦iane ıi)iiıleı yapmakladırlar. MOıcaddİt küjlırda kUlıln gençler, şakiler iaralındaa Boftatl i ciğerleri deşilerek köpek. İt re d afi lılm ı ılır. Kralın nlllıuu favesau ediyor Mo«koıa - Taa Reisicumhur Hz. Meclisteki mahamlannda leb-rikâlı kabul I uyumcaklardır Aakara IX (A. A.) - R.ya.etl cumhurKAtıbl Lmunıiiginden uf., lig olunmuştan RtİMCiunlıur haricileri kurban dc Türkiye II. maknmtnnnda k lardır. borcundan dolayı mahkûm olanlar, ...iti memuriyetinden dolayı mahkûm olanlar haricinde k alanlardır. Bu «urcîle tevkif aıteden 150, hapiranrden de 500 kadar mevkuf re maznun tabiiye edilm işi.. O'kodar tc.kilane -sinden de AO kişi tahliye cdİ.-mişlır. DAValan derdesli rü'yet bulunup la tahliye ve tecilleri icap eden barı marnunlar bir şaibe altında kalmamak ivin davalarının rU'yctİnı Ulcp etmişlerdir. Hu taleple bulunanlar m. -keme neticesinde mahkûm ol bindin habeıdar O lonıın yere İnmesin cak ıtdbiılcr hakkı cim İşlerdir. t .yon mıntuknı alaylarına mUlcynk lan bildirilmiştir. D muhienııl olan yerli drrllmlşıir, Ba ı eyrek kala Valene evininde şlddclli olmasıea sakin bir mırıınknya tflin-ndur kendisini rur*,*rın ır, yolcular vs mayrr.uı ulon IX ( A. A. — Zeplin I ffH h ı.ı ,, Muharriri: Mahmut i Allı* BaVır Hc. îcüeü av, «Ifliatour, -rı (elin kanüa Jimnastik Bayramı f*ra' î"J"" Taksim - .... *a*ı,ıundn yapılan Jimnaoıik Bayramının bir nadhc ıızırı dik-kaıi c Brdco ıcıblyesl mrkietılniıı kıı va erkek lalrbesl İki a.n enıp halinde mufareiir Uaaaıtik na yaparkrn banın loiofrafeıiar - ki eline hir makine alan lolo», rafçı ı .. ¦. ,ı-.. , - «bekle mam» İhmal ederek kırların trupu «ıra-iınd* lupionmıc. mütemadiyen resim alıyorlardı. B« hale Bey Üstadımız bil* dayanamadı, «eldi loloiral,ılarr hanım kırların yanından maklasmota davel Od hadise seyircilerin naran dikkatini celhcııi. herkes kendi düşüncesine türe Mr mulalee yC rûııü. Ban Ulmsclrr tuldüler, banları hiddet ettiler, kan tevat şaşhiar. Bir hanım da dedi k — Hunda ki, bir fevaaiadclik yok! r'ofo£rarçıturıu İıcpsl erkek, onun İçin kadınların resimle lar. Kadın 'aloftr attılar da ulıaydı onlarda gider.61* larafın-ki delikanlıların resmini çek erdi. Alhet Senezra Efendi dün füc'eten vefat etti Masonlusun en yükseli olan m dereceli ve Türkiye Şurayı 'İV HaG*su§C flamasının kapısını kırrcalarken'I

Maliye Vekilinin mühim nutku f^VuftUAT~»l| OOP^d ^ HükuTueumizifi'malî vaziyeti şayanı memnuniyettir, bütçemiz iş bütçesidir Şimendiferleri, bax.ka.aii ve artan ıStritsalâtı ite «illettiniz ontuaHaKiyeltle ilerlemek tedir 1 ... ." "\ Yeni ¦aı^-öT'Cer ¦?el.rı.-ınnııelı ı.cinlnrıj; lürk ,.ava Mecrntjas, AMOİn Bf. rniTıdv bîtiji evvel-ki gece ı»'lıo» olduğu hu İde M-.-.uniu;.ım İDr. Osman Şerafettin 1 ""-I--II OJVlıUr. İl . jiiit.i-.' Uu dr aa »I Maki turu.' divunv Evrakı nakliye ı Sabıkalı bir yankesici olduğu anlaşılan MuıaFfcr xabıtaca ya-kaLınmiftır. rannoK tsmeaimtn Haliçle bir ceset bulundu Don ak Mim j - i." lalıc ıcŞtıonioraCa ıH ı. bundan bir kaygan evvel nr ¦]..-.. -i.t.jl- yaralanarak ıi.ı-.ıı Üs manii banka» İ...'|iki - İhsan Beye aiı al' dutu j.ı-r.edilmektedir. Tramvay altında kalan am«le RIHrrllr amdcUndcn Sadenin dün Arnavut koyüu d,- MI nmna-r.ı.ı kumyıındun allamış îakal valBlr kaçakçı karana dUştu "iarjambada *«ruo«u Harpullu Kel Olmanın «rinde rakı imal edil-dljl haber alınarak, .ri.lsai .i- u memurları taralından bnsıinufur. Kel Oamanm evinde büyllk bir ukı katanı bnlunmuı. memurlar ı -.ıı yanarlarken kaıauun paBamaB lıriec Kel Osman kazanın Oıtüae dûıerck «Iİ ¦ »yat-y Avusturyalıların dünkü ve bugünkü tenezzül!leh Ticaret ve Zahir Dunkn Zahire V c ta ca ] Ünal *""" MfJMl Huğda; - ¦Mnd Tınılar tim* *?H»y »'"i '^'gss.

MAJİK SİNEMASINDA KELEBEK AŞIK Okka Klan Un*ı UMU A/a, hu r,ıı M W t j rr:r:r,.£irr limanda OPERA SİNEMASINDA BAKİRENİN KALBİ a ve VAHŞİ ADALET MAJİK SİNEMASINDA dilber nrbal ANNA STEN .n temailleri RENKLİ VESİKA ıı.ıı.un ı KKA&İN Kl / HK\' VAPURU GENERAL NOBtLF nin lab U İdaresindeki balon tay-(aını kurtarırken İlân aoaadu mtt goıı aaI? muinli v; ak-18 «atındı tiaiuamtla Sirk.ût. bare-itaat cfletıllırfe'. tetenlcr ı'âdrti ıvtI ;. ıiıJı ¦ ¦ ¦ 'ıı. ¦ oauyu? yatanın ¦¦¦ '-.Imck. kn mm ı*l.ı .im- V.'urdu. 33?138 Mülkî Ve Askerî Memurlar Ve Yeni Maaş Kanunu Barem kanununun metni dün mecliste müttefikan kabul kanun eylülden itibaren meri olacaktır

e).nl ': |Ermen mazbatasında şayanı dikkat noktalar edilen ı Cetvellerden hariçte kalan memurlar ,«14»! ......«..-irr— Ji;Wi-*..... Askerî dereceler Askerî dereceler (14) de ayrılmıştır, Askerîme' murlar sekiz sınıfa taksim edilmişlerdir Ne miktar maaş alacaksınız?... Mülkiye, Emniyeti Umumiye memurları, Adliye memurları ve dükkânı. Maarif memurları ve muallim er, Maliye ve rüsumat memurlarının alacakları maaşlar Sidik Zait Dinlerler Vapurları Kara Deıiı Hurınıam e Lüks Postası Sakarya I Pazar :Satı!ık banyolu otel-: 1 !¦ ¦ ¦ lı .¦ :ll «I , ı.m ¦ i hıırnum satıhklır. Otelin bitişi li( banyo «• diğeri |m yedi «da muhtevi olup beherinin liçcr len cn makbul «elik Buları m lattı sulunda »ardır. Otellerin "ı aptesihaneler ve her katta b irer icabında bu kapılar vatatasa* ' • ¦i., ayncd ı daire ularah 0- k ftinnnın her taralı muş a do-lonıı mevcıılııır, Afin edenlere ; aoksansu karula va sair mnbe ayma suhlahilir. Her İki el I gibi (amamı ¦ ı,j ., lakdlrdc sı Köhne kâgit,Mukavva, Aml.alaj kamuları vçşigara püskülleri müzayedesi Tütün inhisarı umu"' müdürlüsünden: ru kapılurı mevvul oldııCund.ın ya İki «tel olarak luIltuııldıCı ianılır. Comlc kapıları ayrı tesisatı ve ıclc Müstamel 3 kamyon müzayedesi Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: Şirketi Havriyeden! Pazar!. lantalıade Toyya. vapııılan ^aTAYYARj \P*aat vapuru 19 mayıs Pazar 'Karacabey Hatası Müdiriyetiûden: Kastamonu habisanei umumisinden: HALK .-(DO Varından itibaren 6 yakıu 10 gün için BAYRAM NÜSHASİ V. Mecburi likidasyon ÇIKTI n N. D. BROD ve roahtumtan { Resimli 16 aalnle y Karaköyde TOKATLI yanın- f DEVLET MATBAASI SATIŞ YERİ mt KON MARSİLYA v~ '¦• " _ EKSPRES Devlet Demiryollar STANBUL ¦ PİRE - MARSİLYA |(|iirOSİlHİPIi: Bir muhasip iş arıyor c:;ırm. BEBEKTE -jMaraaj if'TURKU AZ „da| & Hu£tın: Matine dunsun' g YOK PAHASINA i* a çıkaracaktır. Bo mil» - 5 a İnşattan istifadeye ko- Ji ;aıp aranıyor Tokat Vilâyeti hapisanesi müdürlüğünden: Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: Yelkenci Vapurları izmir sir at postas , İSMET PAŞA| ır. 19 Mayıs Pazar ı .uı i i *c Galata İZMİRE" .Uman l.-V.ı-.ı Ticaret Banla Seyrisefain ı KHi/u\ iiIkIm:! postasiI Emniyet Sandığı emlâk müzayedesi Kat'i karar ilanı Enfc rSS" "~ MırtlKiM Bun »e «İMİ nn* M BBİBBIİBtl "'S."-

KUMAŞLAR . ....... a e*...... KARI.MAN MAĞAZALARININ İPEKLİLER DAİHESİNUE lual dösuasr— çizgili tual dö sua 428 tual dö sua emprime 275 folard emprime '3501 krep döşin emprimei^£400| jorjet emprime pekli cazip desenlerde Musölin dö sua emprime "450 Krep saten emprime ^^Hnİ?HŞ°"90( krep dra ' rE£':*p 75( sultan fantazi'-l!aS?925 kj-ejjjünon '£7 675 Yünlü ve Pamuklular dairesinde Kazaklar için fantazi kumaşlar °|«sj5( Musölin dö len emprime 150 krep jorijet len EâE 390 krep len EKS 475 krep döşin len s^ir^ *45( fantazi kumaşlarsrrH475 natelen e£?m" 425 krepon emprime BT£f:P 55 vual emprime ™^t125 kreton emprime 75 MAYIS AVI /ARKINDA için Hılncl katla canip v» şık bir m«aber FfT"llf("taşçı.) v*»rm/tMe\.Wac*t/J**a.c'/.«H Ketim ,'.'/,.'...u-v^ */* aÜrOfrCifHF. KFSIH HIRIKtl-lA RIHA. HASTA1/1ÛA1 KAlAAMAgA. "j TRIKAL5IN M U K 7=1 L/ L/ I DOKTORLARA ŞUHUNUZ ! ¦"¦AF TfcltfACVrrV 1 «Vırf* 3aoW yeroe ¦ 66 ıda "i v'ıi 7 d bahçesi ola o PANORAMA., da Mükemmel ince saz e fevkalâde nrkeslnı 31 Mayıstan itibaren Londra birahanesinin Asrı Musikisi İcrayı ahdine basjay a çaktır ST.H*İKe* Baıam günlerini hoş TC nesih bir suretle «evirmek İslersen^ Ir,;^rZ.-?rİ KÜÇÜK ÇÎFLÎK PARKINA GİDİNİZ f NEŞ.F.I MUSİKİ incesu heyeti *e ayrıca mükemmel bir cazband saat 1 den itibaren T*" yarısın kadar icrayı ahenk edecekler ve rengarenk mehtaplar yakılacaktır 4J Bugün ÇOCUKLARINIZIN ELBİSELERİNİ M A YER MAĞAZASINDAN alınız adi «dört» silindirli fiatına bir altı-silindirli lüks otomobil Satılık otraobiü olanlara Müz'iç öksürüki«rl (abuk iyi eden ilaç Kreziva! dİr. Teairİ tııukroa fı(a l«o 1' b- ?.U:ı.:. olaa bu il kolaylıkla vn kar'i bîr -orHia tekmil amları söktürür va eriıir ,

,.&a*m't ı,u,u,| «obalaiiM dikkat. BİR BAHÇK İÇİNDE mmın S. ,.......illin 11111111111(111^1 • D'Ekrem Behçet j l'll.l ltSSHH bogu Kulak Burun mntrhuanı ¦Is besi I tfstmmas I im 10ı. VıKTOR HOGARA (il t e r.lrcnti bmtalüları hı l liiıııtuıihtsıııısnasassmi İ&" Tur.cl sokağı N' syojla 'İ 13o TCCCAR TERZİ D. BLUM Beyoğlu. IsOklsI caddesi Tclclon Beyoğlu '»02 Bu bir nltı-slilndtrlidlr. Çünkü; otomobilciler bir «altı» silindirli İnliyorlar. Geçen sene bir mil yun bir çeyrek ŞevfOle otomobilinden temin edilen irim kazançların hepsi her Sen e otnatnhllci-Icı hayalî gayelerine drvöru bir-/ dana yaklaştıran bu sayam hayret allı silin dirlinin İmaline tahsis edilmiştir. Dört senelik telklkat ve tecrübeler neticesinde vücuda getirilen bu yeni motor saatte 110 bllometro kat'eder vc ekser yokugları en ufak İntizam mahal bırakmadan Sçflncû viteste tırmanır. Vc.ıl kapı) tuluasbasi sayesinde hare; ketler ildir im gibi vukubulur Ana eder-seni z ayağı alddrtlica o*' pedalı üzerine basmak kiridir. Şcvrole derhal sıcırayup harekete geçer Bu otomobili de dÖrl silindirlinin (lalına aliibillrsinjı. Otomobilcilik tarihinde bu nc tayanı hayret terakki I $lmdlye kadar bııyle bir araba bu Hala tedariki kabil ml İdil Karouri dc htmahc.'tk gidiyor 2.72 metro uzunluğunda bir kekle an-rint müstenit ve lişcrin en son desen yeni karoser iler de çamurluklar daha lâtif, hututu daha sık görülüyor. Nikelli aksamı kirlenmemesi için m lâ«lıa-larıyle kaplanmış ve dahili tefrlsatı daha mı ¦¦¦¦llı'-.lır ılnjışlır. Dünyayı hayrette bırakan bu olomo bili gürünüz. Şevrolenin İştiharına sebep olan bütün evsaf tekfmmuf ettirilmiştir. Derhal sizin de lastik ede-ccçjİalr veçhile son derece mutedil Kattı bir ink - utomobildir. $ EVROLE , . ı ¦ \: MOTORS MAMULAT1 ŞAL | Alaturka nal labrlkaa FAİK BEY ¦ fettnbnl Tavuk pim No 55 ; i- ı ı-.i ı..ı ¦ etsoğuklıığu, frengi olanların naıan dikkatine Dr. Horhoronl Beıoilu Tnksrlran yır uksk .\v. 3S TcL B.O. BEBEKTE MÜKEMMEL IKCE SAZ ¦-¦ Hareket hasebile —-"-j «ııaar ı.'.-ıvi sr.«ni eJccrtntdı ı mtı »eskin lenıllerni ¦il' , , 3 c me :.Yt «m net i bkP »-«'i -*r*fefc BJ | £' SatlIlVOr Q "~ Büyük"" Emp#rlyal Yegâne Türk Oteli Konfor - ucuzluk - emniyet Sirkaci Uasir Askeri bara-ataneea ve OaManiya oteli müstecıri ¦-— Oıııer LÛIfl-aa— MUHASİP '/ \ îlıT \ M ,v** " uSOnıaalsb«rn»» ı»m le'ınlılı Inslıl «r»sZ/rtlslrtlt lunıınmglueııiDiıi ihevnımr. İM tırnlık nıl»y* «m"* !oSI»IO\ l.-l.'r.ılr;., MECANEN IiUM slnmr. uaro zjaiMio q!

STI.YAINO i AN \Kİ 1 .-iv- v»-v. (S-ı... vjvyi. jö bij ji. üi'««lyc 'abtlkfiii öj , ¦ * SÂYFÎYELİK GÜZEL KONAK 8 Sa'D"' vc *tuk t laU .r:of,.- ......1 -Ictmca erkek »tktM ¦ Lj^j£ -?*r^fetfda. ınk pryK htVsdsr («Oı ve atnla btvabM ht.t ¦___ saire . «ai) ohaabuk -' edsb *H tonek ebnn bada ktnşa ¦ Arnatuıhoy île bebek aranana ! AMİK A US un \l.l\l/ ¦ ay ı . ıi modelk'i jzcılne bitnik sıok db Öksürenlere Katranı MakkıiEkrem Ticaret Borsasından! ÇAMLI BAHÇE [ve bilûmum memur-j |Unn nazari dlkhaılnej_ I Yem Türk hisaü katbnuı ¦ j islik edip defterlerin». ¦ I ,ıı.- -1 yatı ile tutmak j MUALLİM AN JELDEN I bir kas der. aksak kafldir | Ücret tlrervskcHe Adrea I BjIh, kapa Ertuğrula ! karp Tabir Bey h-" iihiiii 1 11 ' MÜKEMMEL İNCESAZ in.umî kâtip r+s*** Mes'ul Mî EEŞIMCİ SENE - N' IB'O YUNUS NADİ İdarehanesi : DOyunuıırmımlvc karçiMflda dntrej mnhsu*a Telgraf: İstanbul Cumhurlyet-PosU kutusu : N* 246 Telefon: hz-3^lm\ I**™ naai'4: jms «r2 Cumhu riy et IIIk (i (İN S A II A III. AKİ ÇİKAR, SİYASİ TCRK G AZETVaV ABONE ŞERAİTİ MCınm; lvır.Mi IcInİHanç Içta Seneliği 1400 Kr. 270» Kr. « aylığı 7 Kr. 3 aylın 400 Kr. HOO Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Ajanslar Kongresi Bugün Öğleden Sonra Trabyada Açılıyor BUZ MESELESİ BaşnıuharrimizjŞehrtınini Muhittin Beye cevap veriyor Emanetin harekeli mide bulandır malt için ortaya bir sinek atmaya pek benziyor. Buna mubahasa usulünde MUGALÂTA illâk olunur • Mugalâta ise ancak hakikattim kaçınanların kârı ol ı-ı. iManhuU ırlrn *•*"•*•»-1 Ur tualr reva» vereme*. .....- ı bsvle İlli 11* ~,. I. ı- ¦ . '.ıL ; r I .......... ı.l , ... . . lıı.Lıı -ıı, Vahair ı»ıU»ı Imm 11*1 % kıcannl .n4ıı ip.m ı— ,ı. ailı,..ı .„*.,. r 11 •ama M—ki» ıiıiıraiit i »cır" atuai' hin ıl.ıııjlli flo-f r. r,ıı.ı |.. !¦¦ . ııi- u Ut l^n,l|"- İdil. Arlı* k.KdUOln DaUlmnı IBml BiBnuıab' II' r*ı mili mıhtı, kalmam ¦(•• "ır- -'i ı fahrrnual «ahiıltü t' ¦' d-ae kadar —I mukaateMr k«rdaaus »Ilındı İfaya mıH.lı olıHrçu muhik-kaktır... hu Nr krrr (ryhikHiasab «aiır -....ıı. .... -ı . '..;im $M. ra lıtananMD ratıbaha mu aşırtır Ul? I'i' mı- .|l;l-ıı '.-¦..I - ı. İlli -Millik Mr - ¦ ' lı ' O----İMİ n ı rllı-r lıa.K.I *"*»""" ,ak f iresbaaier ıruoselea. »aı IhUjıcmı m I miiı. ..,.(.,.( ,o,...ı.ı ta ur k.ır-. ,-r bandan tu İniyorlardı. Fnr¦-»•.¦_¦ kl Emınrna tdlutı diba o»oLı n.ıı ı ı "I..... B«. ı.ı".-. ı ı BU» |iılerir btr bal raidir* rtrkabrua h-- tnn olûüCiinu, rı,Hamil oaaa bir ı.l .ıa»Iuba «mılıı'ı a- r..riı ıııi"ı-' Sana BBaatanatabı •»¦¦ r-«aiu«r. r*a*Uki aonratı tttt...» -k— kJStM Baraı aVI-l r.Bal k»aa—aa laıin r«ra a—...-i' - *¦*• maaıaa tm BaH '-İ-----l~ —

aantaı •'•••¦ k-k-aarara» nkk, „ «a»,. f«„.,(, .,ı *w*w-%. aaahjp hakkı aHnrf Ortada bul inhisarı vardır diye busuıi ısüeaacıeler durdurulduktan sonra (ikan fenabb-I arı n aagarîıi av veli fc birde bux buduamamssı. ıaniyen bu-hınabilaain da baa on kıaruatan aşağı a amaaı teklinde tecelli fİDfa, asidir 7 Şıkruaİni Bey ar deree daau. ba aa hakikate bBlfasT l I I a-bum sakit fJa»«rwil. baul Malam ka|aı Saka m» IramH Mr hala* «MaİDDa fanctaraı blW yana huaaal Mr Uarlıhaı ahBala a trlanıl. «aba «¦..¦mu «aha aanblılnı t.ı.ı.ıı.atlını M.iniıiıı Bej ııa.ıl •• a* lir hakaMİlter! . . Şflfılf alakama: ŞtbrCanini Beyin be* anarına göre yahşin bk buı fabrikasında alâkadar laai Bu itibar ile bunu bir aaeaalekrt me. .-, olarak değil, «aksı menfaat nok-laaandan mMafna elmeHiğimır Isayanı anut Masa. Evet aaoma bu Moblttın Beyin anoMidor. ı d tin e evvelki gâaden değil, ile dört seneden beri bir aoguk hava (irk e linin naeeliai idare reiaiylı. BütUıı bu müddet larlmda Şehremane tima buı İllerindeki teaamrfntı ile falla ateagul olmadık. Aacak ba yat pahahbgı ile birer Iallıca mtt-gul olduğumu! aoo gunlerdeekr kl bayab hakikaten pa bab kılan gayn labn »m.Ilır aaeya-nında bııaarure bur mea'eaesı-ne de lemaı e Iram bulunduk. ittin Beyin i|e aabaiyat • -ı '.mı ı . unun hakiki mahiyetini glifler önünden çekip götürenle Serbeal bur İmalı umumun menİJJtlne muvafık mıdır, dogll midir? 1,1- aaea ete haaradaabr. Eğer aerbeat bu imalı um—ma m. .,i.al.n' m-.al.k.ı artık omu müdafaa ederken sak» raevruu bahsoLsmar Hakikat budur. Bunu Emanet le gorOyur, ve o kadar açık görüyor ki davasnu yani ınhi -aann filhakika mevcut bulunduğunu vr bu mevcudiyetin muıip te olduğunu ve ba inhi • sar »Alo ıl- » Unda alarm hu -kukuna l«auıun kanana ta-auaaea U.aluk eltağnal mbat edeceği-* bcaua. bu labâl aaû-raaeaelerin bir bllıuguaalc alakam bulunması hikayesinde kendilin* aıpcr arıyor. AmiaCMuhittin Bey bundan »ioirle-oerek dCOıkü gaaeMİcrde bayat pahabbguu keitirme bir cevap İle hallettikleri sonra bur mes'-elesini de |abaen bana havale erUfri bir taamu ile baltü fas-ielliji lanaıuda buJunmustur, *e ban gareteler Şehıcmİninin hlc bir esasa iıtınat tmediği halde nahak yere muhilli hayaîyet almak ksafını ihtiva eden bu be yanalını sanki mal bulmuş mağribi gibi anlaıılmaı veya ekolay anlagıhr bir sevkü rale neare »Hap etmişlerdir. ı Baa IsaSdcOn u- r"-' «alrKamlıel-(lııı « ııLlı'ul. 1-¦ r-.ir -•• .ı-.l.n. ¦tak . M-i' ı-'-i' •rm(kle lıtlfa «¦¦lılha Jakremirıi nr diyor? tekrtmicl IH.hlIUa B» aıarıı Hl q *— Buı imal ve lorobiunan Innıaar eaHucûn ı* Bmıuıetln uhdmlnd* nloü-tu malûmdur... ' BVrtSk bu O..* .. «amir, Ba İmal yr raruhla laaUf uı yaklar Sn*. ekatefı İn h Ma i aUnaı. miTUn ı-Llı db-tıll-Ki olan anı l(bı bir .-ı.ı. tul tiat*Parda) Mir 4r kA »¦¦!' bu «aebaaj İnhitatı Palda» kaEmamuDD 11 Or.ı ıı madflrlnl nelyel--|. ' .-1 _I Ir.ı -.i hti bb *tnn- ı.jkııklı kmıaııuıııııı hl. k|r mıaaraUıı hle » *ebpp ıe bıDane 0ı Ihıjııl vtya latll edemeı. ve bl( bir taaup t-ıhll-'r ı .. ... t ...... . milnafl Dİamaı. Şehremini but imali ve fU-rubtunuo inhisar aJuuda ve Emaneün uhdesinde tılduğu malûmdur, d iyor. Bir bunun doğru olmadığım soyliyorut. Eger bur inhisarı mevcut ve Emanetin uhdesinde olduğu etatûm İse inhisar ancak bir kıı y ti İle verilebileceğine, serbest olan ıâyü amelîn, her hangi bir ramanda menfaati amme mlîlâhaıaaile lakyidi ancak kanunlar ile olabilcce -jrjne ve her cumhuriyet kanununun bir numara ve tarihi olmak tabii buhmduâuoa gor e Şehremini Muhitin Bey Intfen ve atıfcten bu kanunun numara ve târihini (öyluyeMbr mi ? BM bu aaale ;... .ı. :¦ .. emip erıelUn'. u.ı-.r (iebırmlal lUU bnbı Ot, un-

atarın Ilı kaotDun ı-Uknıbırıu tur Kadriye H. mes'elesi 'Ahmet'Vefik B. casuslukla alâkadar ger ülüy o Kadriye Hanını 1 vt rllltkaıının ¦uhaktaclerint yakında bağlanacaktır. Şimdiye kadar 105 Ş enmlf. Dr. Mornnnlar-daaAkmeı Veük Beyin casuslukla alkutlar olduğu e mütareke neneleri nde mili mücadele Ahmet Vaflfc aleyhinde cali} H ı. \aur Beyin dt bu İllerde mllj ivtck eldagu. kadriye ıı.mı da Po^abagceıle hırlarda air- talimi yapııfi i'in¦ ¦ Jt Vellk Beylerin laııhalll-lerdca bir ı.,, klfl • ktıaHk «Oc-hali barı ecnebilerle Umana o dokları tc*Mı edlUnlftlr. Kadriye II. ankaraya gitmedin • • ¦ ¦1 Mr Aparıımanda eaulardan b ı. ?"*¦":¦¦¦ Mııkuflar ibtiiaılaa memnu-darlar, ve odalarında çok ılı 1 .irmektedirler. Mûddei umonl tvrakı bu Mr İki [Hu İçinde mUııanHklI*» iade edeeekılr. ismet Paşa Hz. Başvekilimiz yeni hatları teftîs edecekler B. M. Mcdisînin tatilini müteakip Başvekil İsmet Raaa H. em demir yohı mıuhrı teftîı için aeyabate Çıkacakuu-ı va yapılmak ia Obfn hattan tefba edere kir rl haber alınmıştır. Adliye vekili gidiyor Adiliye (ekili M ah mm l.ıaı Bey ı...fcıı ı kabil oinıaatgı lakdlr-de yarın Ankaraya bartkeı edecek ve ı." t"" sonra avdet * taobul i* Trakya adliye taailyall-al icltiı edeeekrir. Adliye veklib ¦ilin ba urubir mtiddeı de-am tdeeekllr. DoQ.ru eüaiJtH mi? Gene tetkik heyeti! Onaatelerdan t * Ziraat bankaıtndan bir heyet yakıada Avrupaya tetkik sayabaiaie Çıkacak tır. Şimdiyi kadar Ziraat ıı Avrupaya ısadtr-ıli«l heyettir Uçe balıg olmııilnr. BU - - ı i - ı ¦ ı n . !¦ ..hanın ikimi derecedeki modtrlerl -i"n. adeeekltr. . Şimdiye kadar Avrupaya. gideo tetkik heyetlerinden ne kadar ve ne derece İstifade ed ildiğini bilmiyoruz. Makâa olan bir acy varsa. Ziraat bankasının bugünkü teklile köylüye tam n ası İt faîdeli olamadığıdır. Bilakis bu bankadan istifade edenler ravallı (ilcilerimizi iıt eden xa-hirecüerdir. Bu itibar ile ım-demki bu kadar masraf edilerek tetkik seyahat leri tertip eddiyor, biç olmazsa bu masraflarla bilhassa Bulgaristan veya Romanya dan birer mü-tcbaaus getirtsek. yahut mutlaka heyetin seyahati Iin m «a bu heyetleri yambaaımııdaki Bulgerutan vc Romanya ziraat bankaları vc mQeaşmalını tetkike memur etsek... eçirdikleri istihaleler itibari 11 birer ziraat darülfCnü-cu olan bu memleketler bu İlle rde bizim İçin en iyi modeldirler. Yoksa sermayesinin naafın-dan fazlası köylünün dfla-eıanı edan zahirecilerin etinde bulnnaıı ziraat bankasının bu hali İr manası kalmıyor, hatta fairciler, zahirecilere para vererek kÖyUnün ekilmesine ale t olduğundan dolayı kapanması bile mercu diyetinden hayırlı gibi geliyor. Binaenaleyh bu b ankayı cezri surette ıslah etmek l&zıradır. Doğru dağsı ml? Japon askeri heyeti Ankaraya gitti Cumhuriyet Ucuzluk kuponu ...28. mayıa curnarlesi Cumİıurİyet Ucuzluk kuponu 2B mayıs cumartaal Cumİhurİyet Ucuzluk kuponu 25 mnyıa cumartaal Japon hayali aakerlyasl Evvelki gün şehrimize gelen ve teUtikatı askeriyede bulunan fenk Matauhi, Lîna Hataıuhi, M iralay Teradadan mUrekkep Japon askeri heyeti Erkanı aıkerîyemlıle temasta bulunmak üzere dünkü tirenle Aokaraya gitmişlerdir. İltihabı sehaya.. e»« -,abnin ıneolatı prensibi. Iıi .md. , halleder ki benim si takibatuoa hacet nedir? Halle d ileten nokta bu mu dur, yoksa Emanetin hareketinin sın -menin menfaatine ve ka

nuna Kongra bugün öğleden sonra saat 16 da Tarabyadaı açılıyor öğleden evvel ihzari bir içtima aktedilerek: mesai tarzı hazırlanacaktır. Aksama Emanet tara fından bir ziyafet «erilecektir Dtln galan rnurahhaalardan bir grup Beynelmilel Ajanslar kon-grası bugün Öğleden aonra saat 13 de Taralıya da Tokat-lıyan otelin de lıtanbul meb'- . usu ve Anadolu Ajansı heyeti «n idaresi arasından Tevfik Kâmil Bey tarafından küsat eddeeektir. Tevfik Kâmil V,' Bey azaya beyanı bofu amedî ettikten so nra bir nutuk irat edecektir. Kongranm ru inam eti bugün öğleden evvel a kirdi -lecek huıuai bir içtim ada taayyün edecekt ir . Muzakerat hafi olacak ve bîr tebliğ ite nebice bildirilecektir. Bu ak tam Şehremane ti tarafuzdan bir ziyafet verilecektir. Yana pazar ol doğu cihetle murahhaslar öğleden evvel fefari gelecekler. Öğleden sonra da denizde bir teneırüh "lecektir . i Murahhaslardan bir baa*a s*«a bunlardan bir kısanı Fki.presle diğer kjıaii w« Daçya vapura ila jefarınue felajıtlr.dır . Dta gaJealrr Royter. Valf. Istafazu. İsviçre. Çek takteak Reme»,*. Dan—arka. Bdpr. Macar. Avmarurya A)iaıahra— aKrahkaalanekr. PekMya. Yoğo-slavya oaurahhaalan bu gfin geleceklerdir . Fos Ajansının murahhaaı da yarm galaeaktır. Murahhaslar don istlrabat etmişlerdir. KeadUartna miktarı kafi oto-mobll ve mu| tahlia e dil mistir. — Aman, çabuk biraz buz getireyim., sayıklamağa başladı!.. Hasla icra Aksama Yat kulüpte Ana-dokı Ajansı tararından bir il -yafe verilecektir. Konğrada Türk Murah haslan okut Tevfik Kamil. Mahmut, Ruıen Esrei, Ercüment Ekrem. Aiaetiı 1"b-lih Rıfkı Beyler kaadlua ^cbrl-mit e gebtu^erdır. Ecael .A|ana-lann MümeslîiflvriodVzs uir kamı evvelce ^eip»»ri ¦''A OÇnde G zeilik Müsabakamız Bugün de Matmazel ~Madten„m res-| mini dercediyorur. Adanndn 8.N. Baya Erkekler ara -sında da bîr güzellik müıabakası yapmamızı teklif ediyorsunuz. "Madem ki erkekl kadın Un gUtd çir~ kin sınıfına tefnk ediyorlar, kadın -lar bu haklan niçin mahrum kılsınlar? rsu -nur. tatedifttniz müsabakayı diğer bir gazete rap -mağa baalamıjtı. Eğer siz ve arka- 1 o; lınnı a mutlaka hanımlardan re yal' M htalmaıal M od I on mek ialiyorsamı OrfSİmlerlniri gaıeteye gOnderir°ıniı efndlm. Hayat pahalılığına _karşı mücadele Bugünden itibaren üç kupon nesjcediyoruz Bir çok karilerimizden atrTîgımız mektuplarda bir gün ıa kupon lı rır-lafında muhtelif mubayaattn rımııdan hakkile iıtifadc edemedikleri anlatılıyor. Karilerimiz rı ıkı rnijkı-u.ıı. Un dolayı yor. K Oteaddit kuponlar her gün ntpr-virdiğimu bir kopon yerine neşretmemi'i rica ediyorlar. Filhakika, bir aile sakini, yabul bir fert. cUndc, - velev kucUk oban • iki üç. hatta dört b-» defa mubayaatta bulunmak mecburiyetindedir. Bu ciheti naza-ı itlbare aldık, bugün den itibaren gOndc bir yerine 3 kupon nrsrediyoru0lı f5 Mayı* ili1) Mily^ ZAHALOF «...... Mı. ı. — U XaM Monte Karloya giden zatrler riayet etseler. Prens İktisat İle halkın aç tazım gelirdi

Şehir ve Memleket haberleri rrıi h 'T' mefhumuna kalmaları Rusyada toplanacak bir kongraya davet edildik I.k/auta 'Şark telUautb er -mmlı.. titjfınddıı 2 hatıranda 11 ar k 11 f »* h r 1 udc ak t olu naı ak kaatBjrıy» ascaalcket ııaııJ. ıt uvıt rai davet rı! ilmi| ir. H-ıuJır. t tariltfunan e Om, EdVbfta* faluttesi remi K iade Fuat, Gaiaai sanallar bulagi Fdebıy.ıt şubesi umura i katibi Ptjjıın Sala vc Muıiki lubeii reisi ¦ -.t f t I B. İn Uı v j .1111 vı lalelinin ba « batî U bıl edeceği haber alsn-mıştır. Heyetin 30 mayısla haıcbeli ,nuhtrmrldir. üatmilo re trnır«tıı-tde devim İl vr müsU ¦ tıralde baOran nluDUlı. rbtUr. Lakir. insanlar: n ..1.17 iren ¦ rakı harbi umuminin ¦ hu Ularının itleri anlı yBunda Avrupa nul vviilnl rrr.ıocn lattıa-ı Musiki hayatımız Dün Bursaya giden tarih talebesinin tetkikatı -Cumhuriyet!^) ¦kananaı vı m*.* tu/ı rsHni 'JiesıhfllII wa İTİCİ 3t*aLakarBarSn Ajanslar kongre*) bugün toplam» yor Bejaıandlıl aTaaüaıe hınas-ıal İ!j,ji TaraBfada Tokatlı) aa 'Ut ınfla »...lin Murab-tıaıijr.n hımm tl».-n. ı*lln (ıhrt.m/t (i)mıjk(d'r K'n(it bu .ıı.' ı ıhanıl hm ¦%rı.-. ı al te-da etkllr. ah,, m l'Bbaael tarafından ııını.ıı ı.ı -ı m' ir. parlak bir taganni konseri verildi Dün Rumen terbiyei bedeniye talebesinden 100 kişi şehrimize geldi Rumenler derhal Çapaya gitmişler ve Iflrk talebenin verdimi müsamereye iştirak ederek şidd etle alkışlanmışlardır OUn natır Imlaa gol on Rum Dün Dar.ya »apnaiylo Bükreş terbiyei bedeniye meklebi UM tatebeamdea aaCrekkep 100 kişilik bir lalebe gurubu şehrimle gelmiştir . Bu talebem» 50 ai ku 50 si erkektir Batlarında "Vktrp madun Jassrrtl BaasaVtka boı.lb-M Galata rilrb-Tlrk terbiyei bedeniye talebeleri namına İbra kim Hakkı ve Senap Bey lerle Zakra ve Hadiye Hanımlar vc Selim Sırrı B. meblrp M. Nİıamrttio B. Mösyö Yontun Mri Ner an taralından karşdanmışbr. Talebeler buradan doğruca Çapaya jılm ılır ve Türk talebeni tarafından hararetli t(laburalla lutradaaaaafhrdaT. RaaMaUr yaagnnt ¦hatalar-rıa rağmen derhal osckteut. teri-lecek olan İcrbtyet bedeniye s sstsansc/rrante talar ak etsaitler ve errrli Kümen lurl'n talana dahil olarak taun la* a m nara -kâta başlan" |la t dır Kji talebeye Mile. Brita Nerman kumanda etmiş vr mu vaffakiyetli hare -kelleri airldellu slkıalaıınıısur. Bundan tonra Met. Brtta Ner-manın bbdr çakaarı kardeşi Mel Nerman batlarında nlmak dırrc TQr k kulan ortaya çık -mıjljr vr muntaram harekât ıjptunlt'd'r Müteakiben Kurnan erkek tı-lebalari ve ı arifi TM talebeleri pH »m ayn harekat yapmışlar .e ftJoVHr .Jkıştan-mıliardır. Rumen labe I urklcnn yaptığı allama ar -ıçııına bar eke İlerini takdir ilr sayrrtmlşlee vc aa 'uvin ila barabar alki| tutaun lal oba sinden bir grup nına boğım: stardır. Bundan som lot vc erkek Rnucn tatebe mil li Kryaicttenffl labnt olduktan halde gene kendi muarkilcrile parlak vc kıvrak nri hH r ak ıslar yapmışlar haııııunun moleraadT al-kışlan arasında bn bedii rakslarını raüKrrrcr mek mecburiyetinde kalmışlardır. Badehu, bölün Rumen ve Türk talebeleri müdür va mn illimi t le beraber «abaya çıkmışlar ve Selim Sırrı Bay banlara hitaben candan ve çok samimî bir nutnf t etmiştir. Selim San B. bu nutkunda beden tabiyesinin milletler ürerinde oynadığı rmıhtm rolii iıab etm iş ve töjillerin da bu husutta Büyük Caniden ilhanı alarak naat dev ha İv eleriyle ilerlediği i anıatnufUr . Bu nutka Jcncrnl 1! ıdiL.I. . ceyap vermiş vc 11 Carinin harikalar yarattığını pek iyi biliy ordum, . Fakat bu derece tekâmül ve terekkiyr raarhar ?Idutfunuıu tasavvur edeme ı-dıiıı Bunu bu tfbn yakinen •-¦"¦ii". vc iman etti m_ demiştir. Jencral, bbns aâylcıken o derece heyecan

a jilanşUı ki drrhal Selim Sim Beyi kucaklamış ve: — MUlttim nannna itici öpüyorum diye bagırnuşlır. Mûıamcre aksam geç vakte kadar aynı samimiyet irinde devam etıttlş ve Rumen lale • beye bir f y aiyaicÜ verileni», (arkalar atVrk-naaâştûr. Ramca -ter Çapa Terbiyei Bedcniva kanuna bir a lbüm hediye etmişlerdir. Dunku........r ¦ ' Rumen Sefareti erkânı ve dı -ger bazı sefaretler erkânı da bulunmuşlardır. San'atkârların grup raelmUrl Dun Turkocağıoda konser-vatuvar muallimlerinden M. Aşıl TalarIkonun talebeleri lataIut-d an çok mükemmel bir kun-%cr veri İniştir. Mcveddc* Nibal, Seyao, Ma-cidc Necdet Hanımlar Madam Talarika, Matmaıel Vanûhaalis, Kr cmc;y. Avm vc Necdet Bcyb?r Koncc'-u'ııan Erendi , meşbur uıu-.i.l 7uıı;l.»rın asarını t cır ı-.i.-r vc p«k çok alkışla nmışJ ar dır. BUhâsaa programın suu kısmını Icşbil eden vc Mu ıv' Hanunla Avnt B. anni edlFen parçalar pek çok takdire maı-har olmos vc iki üç defa tekrar c bîri İmiş ve kısa da Avrupa musikişinasanmın en geç parealarrnı 1j:;jhhİ eoVbilecek derecede Türk tafeböleri ye iştiren Mösyö Talarika çok takdir edilmiştir. Memlo üs© t ¦kliut bnfranu IriTilr yrıîl malUnnı Karoma ceml-i -ıı Tem eumrtt'a lariln-uıin B. ht ' unmuun Kabul (dild ucı ttuI ıııln Mr trne IHIltal buymmı oldi'ak ' t *'it olunrnaar.ı aran eoncEVdlr. Ce[ı^VFt, ' ı ı,.ı.ı ; ¦.. k.¦¦.'! turb"| miaıa uddlrmeRr lorar rencuiu. 1": tJl ] ı .ı : ı ' - foloı Crırlmıvp-Nlılp pıkıtaımı Kaçıran ve ecala nıitejKLıOiıı] :.[ir surelte yaraJı-yan aafûr Çerl rtı-.URr HDKtUBft bu ri::c i ı... ' \ 'l -.111-1' ' .......İni Kumalına.i ¦ .-3.ıı. i' ¦¦ i'M.ı. ı. İran ccaıslcoları tebdil rdllmutllr. Bua kanı '.lı: .!L»f ır.J-. ) nt vo iran kunaulOıLuhlacıoa M Manb Tr i ı ıı'-. Han ravm rrı.ı-ı.. -1.¦ _ı r Sonuncu Uı mUdortrcn Den ScjıUU.v (e f j-a ovaît tla lnyı!ıı:n.k «dan KİM . jl..ı ı ¦ ı i.ı .L. ı Bu ddrı Ka'.r.cı tur kampanıa Ircaii met camiü bu bavaUdcn ıciıp [B-tıl-ıi «tv* ıı Klan anlat aıihil nll». Meram beletirjesı -n.- daCıiindrlu vnllaruı . olaroK ı..:^:.: . katar ifi-ııişvr 32JK0 mclra eıtKlndr bir yolu »ııtırmnjit. AraS yanesn. tenrtn metinine duâıu aeun-olan a aaelıu t-ınjUeu adeııırı mı ı ¦ j-..i: - jj -.ı_i-.ii-.i-1.. SllihhlMlfe I^Deffl Voromll İnaklar öldllrülecak Vcrcli rnekler S^ebremaneli memurları taralından ıtlif edr-lec eklerdir. Tarih taIabani Buca İl IHtt.Mul— İstanbul Da-rıı i ıı n ıı"-.ı tarih ¦. »[¦.! tülcbetl muıı ı ¦¦¦ Aen Otlu ¦¦-ümet beyle beraber Bar.aya _-¦!'. beMrl İlanım ¦¦¦¦t uıcrc i3 talebi: va .-r.-i.n-.-m.ir .ı.ı.ıı seyri VC ¦ : • .m- .1 ' rı.ı--a. uı J ¦• fathlhai yupH. Mıhmet B. Uıln £cce TllrkucaKUldu aynı m - eirnltnda InydaJı bir İt o» tcrttn$ verdi. UOn Lludago ^eholır IşBerİ Vol İnsanlı va Amerikalılar Barı Amrrikalı sermayedarlar yeni yol kanunu vc inşa cdi -lecek yoUar hakkında alâkadar ra ndan malûmat istemişlerdir. Vasi miktarda yol inşaatı dc -ruhte etmek üıerc Amerikan «uruplar hrimize gelecekleri anlaşılmakladır. Şvtûldr ı. n.ı-lı- ı»r; Emıneb _¦! ı r ¦ ¦ umum bir n.ı.ı.ı ¦ ¦ ' • ' 'ıı.;- UM ı '-, ¦- ¦¦ ¦ i' -. t-lklk |,vvr'.i ulu.J.ipufUI;. M»arhTta....................—i. -'i-ütıiı.ı ıı .inin brendi! m 11.( Vekil-tinin bir Ca.inur.lne tUre luuJ»ı-.ıı muallim ILla Hanım I r -.mı

Adliyede Karoda bu gUnktl içtima Iİl vün Baro bryı-lı bir 'tuna aktederek Baronun senelik raüsameresi hakkında iföröşc-c eki erdir, HaptsanahrHn adliyeye devri Haziranın birinden itibaren bapınanelar Adliyeye devredilecektir. Maarifte Maklaplor bugün acılıyor-ü ay ram amlsraaraibı tabi olan mektepler bugün tekrar ledri sata baybyacakrbr. Mekteplerde imtihanlar ha liranın 10 dnn itibaren bask yacakbr. Ecnebi rmehcaf IJölt; SabıK Avusturya Başvekilı M. Zaypei şehrimizde Sabık Avusturya Başvekili MonsinyÖr Zaypel nrirahat mak-sadilc şcbrimir.c gdrnit ve Avus turya Srdaretine naail ol m ıradır. Monsinyür /.jyprl bir kaç gün şvhnmiioV kalacaktır. PoOlste Kumanyada paramın taklit ¦donlar Ramsaryada bir katpsntau kucBpauyaı-ının para imal ettiği Bulaşılmış vc mütcyakloı bulunulması alâkadârana tebliğ olunmuştur. Sahte aboneeller Kendilerine gaıetecî ftü«U vc-rerelr. vc bir lakım ubtr makYunus Nadi B. Baş muharririmi! M i;:. .i meb'usn Yunus Nadi B. dün akşamki ekspresle Ankaraya lUheda aülılaslna calaıık koforlarkon çıkan talibe '¦¦ bu £Dn !• tutıbuıu jvdil etti. lalnnbul rrnısrlt M. snrallne çay rlyalotl Bursa 21 |Hu.rrlu.| — AhniHmlar ¦ -:...-ı ."ıii'ııi.ı Islunhul Maorıi nı.'iiıı . AU Haydar t1.. ;.-r -i. 100 klyilik biı cays ildi.Bursa birlisinin tahıl reUl nlan Haydar B. mDaliımlttic ı- , - buimid.- bu-luobu. _ M US» svaüıteferırilk *JHo yangınlarının mos'uİleri Şile rivarmdakl Ta.iırınlaT dols-vısilc vu-ıtu^nni Mv.klic IİL CUnC;t'ı-ı CCKBEİ Hayvanlarln ıslahı aı layvırst k*jrı:nu tnuc( (edlkat. vr iJJiıat . | _| . 1 i J 2 i.«iairtıik u/pr** lı-ıv—iflnujr* mulckkC|. Ut hey' et ı.ı,-..,. upııDüyunu umurr liyanin laallyanl mevfcn meriyete t~rılır.ıl.ırı i).ı\'] prflTgl Hülflmet nu uırıı.mıyc luıtc ¦ine 1 ¦ .-i ' 'rı r. Bu (acıbıca ı liiı.ı'.ı.'' ı r m» vc bir ıcre sonu binası ¦ Hııkftmm lcbarcn Uiyumı 1 ı*t11 l*L iMlI If tnt ı T*i" va ' tıdim ctiifecekıi. Malice vcKaleÜ 1,500,000 lira mitlisin İn.ic binayı jırıremancline Dahili Ş'hrcmanerl 'rrevHl ineklerin inalına karar vurmijıir. î Haıîrandun İtibaren '¦ • 11 —«-ne lyeya dırrcdildeektlr. % ttıuTOa mekicplcrdc tekrar tcdriıaia başlanacaklır. § Dun Toratıcıutmda parlak bîr taeaıinj KoBseri '¦ 'nırr.ı. i e. § Japoa Heyeti askeriye*! dlla Ankarayu Kitmi.vr. & Dün Çapa terbiyei bedeniye kursunda TBrh tclehasl vcşehrimıta relen Rumen tckhesl laraundaa parlak bir mntaaı.rc verllmisnr. Haricî: 9 İneli terede - -İd m. ırcaklar htiktım nUrmtittedir.;

^ 'l--ı.:nnJ. aptalları hudıat Yapmak İçin voli bîr kanun layiha» ıii'-l - m.ıır. fi (imi tiplin Aiaıaayaya avdcı clmiyli Balonun knaıaadanı IruaiıiOa jtlrdOClı «0«nO hahuldeıtpek çok m dunundur. İlk Türk lügat, ıhaan Ziya .vıı.jdeı ı.m'Jiıı bıj muavini tluyüar Nuki Bcyk jaııdanıu Cıllilk kumun-(Um ııvılet elrmşlen ikaya uuhil ulmı^luı. \ ulunda laliUer muvdana çıbanla- Alı-..ı Bukkadlar cnmlyoMnln BıkkallM CcrnlycU. dan »irkti vspanı »le MsrnMiadD bir teni*-rJh Tapmijlarcır. Efganistanda idamlar devam ediyor •Un şetareti !-n bir aksara relikiraia Berlin scllıl heniıii: ın ı Sami Paşanın askeri Mr varlte deı'uhıc edene-Cladcn Berlin Sefaretine bayku bir - m layiıı cdlIcccjHn dca boh-ıi'-nr. Şimdiki halde bunu ıcyll Cdacık tu, Mr malRflıac yoktur. ula. luı taç 1.1ı' ııl.rı .M'.lIKiv ••.¦iki AaunuJUlı Lliu!iui)jiiiiiii eSttc 'jcçıııtnir. Bhr Boladlya binasında bombı Bcr:i.ı «a ( * A ) — lannnc Vclcdlv? lıliiiMiıı bîr jnmlu :ıbl mıs'îr. Ilımımı uu-hİnıJJı. Zeplin döndü Balonun kumandam Pransada gördüğü hüsnü kabulden pek fazla memnundur FneoVUlrahnVn U ( A A. b-Z.ıvın saat 5.it do karaya inmiş lir. Hamtta! ¦dorkoTmdon ?1 (AA.) — Zeph yolcubuı, saat 19.40 la balon* binmişlerdir. Cuera kumandanı Crnlreua aauuuL barekilıaı idare n„„,t,. Sanı ât),36 U Z.p-!.r uçnaşntı . ¦aksa 31.40 U M jr nden geçmiştir. Kumandan.» taaokklarB Paris M ( A. A, — M F.tk-asar. kareturt aadea «nail ' Malca m ıaaetas Muhabtrnıe. traa» saı atatbaatoaa bitap eden bat beyannıaac tavdı olaa u}tar. Bay beyannanaeoV d-ath.u. ba | - Fraaam duşmanktı nV areabd olan va bar. di tim csuamnal aj yanlış anralta tehir cdalam h«n berlerdk-n sonra Fransa nratbarı atının baant karşı bu kad harara Uı bâr ininin kabul jıontar-ııı .mr infiraretmiyordum Rast Alman gaıctclerinto. kafiyen söylememiş olduğum bir takım s&ıkvi bana' iştial rtmatari"-ne tr aaflf rdrnrt . Franaıı ma t bu abam hakkımdaki nrutıa-dcıctkaranr ve hayırbabarte battı hareketim takdir vr ona umum sur*İtı IcsekkOr cderua. Şurası aanbakkaktır ki bu fell-ketb haaSıınin iki aaeatkkrbsı aaünasobatı uıcrusdc met "ot tc ri alacaktır. luuluu.u -e Fraataaya lerltetmcrden rurcl en hararetli ( ıu-ıınım budur., kiaaaya Utddıgi sıradajdahi Alman askeri vu ınulkî memurları, rraııns tabiilerine Fransa maluab. ı111-1 ı m va Fıauaır balkı baraluıdan gönler ılım, olan hüanu kabuldatı dolay le*ekkurlarını lııdıt -lını-lrrdı Kartlerlmlr». muhtelH ıııubj..ı.ıM.ıı Ltiil.ı lı-n/l- | İMİM Isrllsasörtarlni İsmin İçim ı3ı Bu kuponları ayrı ayrı %%%%%%% tanslşai fı ı gUnU. Iratetertsrıırd« muradariç bcDanatlilalalıt maygaaada Ibrau •dar-1 ianii laartlUB nsaahar olu SON TELGRAFLAR «kilit, wleskilaün reha olup •tasma, adli I taht ıl esinin Rusyada Sovyetler aleyhinde çalışan bir teşkilât keşfedildi Mütecasirler yakalanarak muhakeme edilmiş ve derhal idam olunmuştur M .. 23 ( av ; — Ut.:ı siyasa - .. hır r.-'; .;¦ oıunn demir ınllar ısakbyal aaaelcsiic allın «e platin Utihsalatı rmcleıi arası içten virrlUfrn muaıencUr vr İm,.,,,,, hık r »bola) vatı t asiyi* suvyet taklibi tein (alılan nııknbil ihtilalci anrlcfkibH knalcürimrıtir. İlk tcakilâlı idare edenler »ahık mııdUr »t Mos hususi demir yol» haltının büyük mikyasla b,twda,!ınndın ¦ *«*rk - İE mm lamanlard. kyeaut »s tef. ¦ Vdiçko _ «Var. İki sarılı Gr restsin huln.mri.nia ticaret, »e sanayi ı ¦on lamınlorda maden nl ek Irkinde 1'aılıiııckidir. Her Üçü dr 22 mayısta İdaı kaldarlar da muhtelif !,.„.,mahkum •• .. irdir. HilkÜı anini edilmiştir. _

B. M. Meclisinde Bulgaristanda 8u nün müzakere îmtt |»Tıhhırlaim ... , ... maruzdurlar edilecek mes eleler İmhan M ( Hav Mm. I — j b**"***» tür Tat rnduoı uh yannlri f bu g6a ) Mecbstc »• • ı»hi-" assaaaasrk n ilhanı ait ski tefriş j rj.ksr.ia tok acı barurlrr tan ¦aaıbarasıyle Türkiye cum uri- H yeli ile İsviçre arasında onsa- Itılr.n-Uıı hoıU HfcHa] akil u/lv.ııij. adlı teeviye. tab* lUiıMevm mıoae laı ml.nn Lu kim mukavcleaiaia tasdiki, aa tlarl daeaiıkıan -onrs Um kah Tarksyr ile Bulgarisi aatssaksl bitaraikk. • hsasma. bak am m lasckkl Layihalarının ,h.nr. mu- I ıakıresi, leyli meccani fakir n kerelein.m (alep I tekkİi Türkiye -Itearef rt serrisefaie muLa.eı.ktrinın («saikı TtrkiTe- ! Lalonya aeyriaefa uı mukavele-namesinin tasdiki lâyihaları ¦nOaakcre olunacaklar. Meclisin yaz la tılı Ankara 24 (Hu Mu)— Htc-kriea fikacak asühsaı balı Uyı-kaUr .Irtugundan Methi» ancak p beye yar tatiline karar sermesi muhtemeldir Yeni Gümrük tarifesi Ankara 24 |Hu.M u.] — Yeni I*kasrnk Uritcasnan matbaada tabı ancak paıar ftınu hilece-finden yarsn Me clisle mûıakc-»e edilcmiyecektir. Ankarada yağmur Ankara 24 FH-Mj— ll^un «kski Ankaraya mı ha.alrsiae yum, Milim rtse k adar yağmur yatmışlar. Tnveanlıa* ısıc 1 • .....«IM«.*1-| - ı-. ¦ SUau Beuoyak ıslımı Ut ıapiı£ı aaaasj t .. -.m. ı-ı ; ¦.. trunişıır. Aataltan hain rafatakUr I ¦ 73 fA-A.)— (M.,. , ganda| taü aptallarla akü mr- | lekatınm hepsinden istifade cdsmıven dizer eşhasın akim yapılmasını natık bir kanun layihası ınlalamıUr Bu kanuna geVe lakie* aauR anı ak alakadar şahsın muvefakal -1-yapı '-. aİtır. Spor Lik maçları dün bitti Galatasaray İstanbul şampiyonu, Fenerbahçe de ikinci oldular Dünkü maçlarda Galalasaray Süleymaniyeyi 3 - 8, Fener Beşiktaşı 1-3, Vela da Beykoıu 0-3 mağl ler id vaftıayle bir naur Üç mühim siyasî mes'ele 1 —Bahrî teslihat ve İngiltere - Amerika, 2—Almanya ile Rusya arasında gerginlik, 3 — Leh Or todoksları ve Fener patrikanesi ) Ir-IPM NALINA I ||nCly| MIHINA! Yıldızın esrarı I ^ılûır lıııhvısindc meydana ' ttaaıkaya «yamohsenepi I.I.1İUVII iiiiK.ii oluyor. i'...ı-naıof Vılduda , Hflren SsUlan HanıSdİa eırarını meydana çıkarmak rtsa bilıiın Vıldı/ Bahçelerinde h uşanuiüyormns.. Uaaa ı... . - Vıldıı bahislerinde etrar uramaıta urlcdilotk para İle «eli. rl rı ....i- . bla Kat dalın ¦.¦ v.ıı olnr Futbol İmparatoru ^^jm. lakımıaın meşhur oyı:eaddolııublllr. Vaı n.r, celeeeHhoııa Vcta ¦Fenerbahçe müsabakası yapılacaktır ki. vnsıurya tuıbnl aleminde rafı diye mejh-jr olan bn bUııln Intbol meraklıları tan alıyorlardı; nihaycı INllerl bayramın birlacl ¦¦do EbrUndUler. Asgari ı.. . —- kırka yakUsans. »İr tulbolcıı,.. n bir lıılboKudan ııyade lel bir pcbllvano bcnıtyen etvaiiyeıiai İj oyuncularıman Uf Alacddin Molanda Bugünkü hava Buz mes'elesi Başmuhar irimiz, Şehremini Muhitt n Beye cevap veriyor tenli olduğunu iıbat mıdır ? İl diyoıuı ki but İnhisarı tur. Çünkü lesküiU esasiye unu bu noktada gayet sa j nh.ki-s edimim kıta aJtkad r olmaları bir cürüm imi} gibî. fa ifin esası hilifı kanun old guna dair {imdlki İı -r.lı.İllim a nc denilecek? »«s'olsrl da h* banı ... !ı:..ı.

ı.-iıı, -ı yorm ser uhibl BStrir Rm«rl hlt isım. wr..r*. , eo«ım. Bu me Tinu İse binin k*nun Ha '"1S5,

«™i cıuslcd".ye Ulıirm UOIIft olıın-aınk meeour.dir ı aıyor. Uu nukme wu kadar, ekensab liri ynrtık , . . Mahmul .......ı •ogmedl. b^.nr.dı Bılnyur yu-oasuyor*fe. isini IU çıkar* l¥Vuk,uat M Emlâk ve Eytam Bankası Tır halli bir halli Aksarayda feci bir otomobil kazası Bîr kızcağızın beyni parçalanarak öldü Intllıarlaı Bir genç tabanca ile kendisini vurdu istanbul şubesinden: pazarlıkla kiralık emlak BELSOĞUKLUĞU, FRENGİ DOKTOR SITKI İMECİP Seyrisefain IK*U/"S IIİKİN^I I'OSIASI İstanbul tuz inhisarı müdiriyabnderı: ınonu i. ; Cumartesi';: Cumhuriyet sütunu^"1" Van Nafıa baş müheiMİisliğinden:ı ' ¦ Aşıhı'e kaçan k,* Bcye-filmıdn KulcdihRide »ime» peynirci ı ¦.¦ n 16 yncında kın Marya, bakkal Vaniain ııı*-P Çakır imda* Ue tevıımi? vc edilmek vc bnicli süitine tevlikaıı udi,. ecHImck UMtV l-S-929 (nrihirılrn l.ıi.12'1 tarih ine katlar bir ay nıiiddc I. Bli ıu-.ki.«a\3 komılinusrıı' Talip olantatınmuiıakn-a şeraitini rnınck v evrakı »esİiyeyi gitmek isteyenlerin Van vilayeti nalıa ba* m ıi hc inlidir •.i'. .cajdan ilin ulunur. alive Vekâlt t i n deıı:^ Yelkenci Vapurları İZMİR SCH AT POSTASI J/t; iSMET PAŞA| ııp,ırı26 Mayıs Pazar iuıiıi tam ıaat : m Galata İZMİREededUrr. TalsiUl H'in .-lirkıciuc YclkciKİ ALEMDAR ZADELER VAPURLARI Seri, lul* KınOı—lr nmtut Mille! " Pazar -'ST URSA ffl'tlİmini unutma!!! Fotngra'.larınuı valnız AGFA"LÜPEKSj kağıtlarına pekiniz ¦H H«kc b.t.VO. ki SKK NOVOTNİ de 'um ed.ıır. Fakat n-.-İLt yemek meraklıları bilirler ki öğle TABLDOT lıahcesnûa taraveti ve yeti İliği anımda Halice olaıı türel manıarası karanda vc meşhur |V. S kaatraaeon ter» tın imalı ara-İtada tfsyct brnfcrmrrıet taam edilir. BiraH laıe ve «İr meşrub istir. Altıncı Büyük

TAYYARE PİYAMGOSUİ 5. nci keşide: 11 hazirandadır Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15,000 12.000 10,000 Ltralık ikramiyeler ve 10,00!) Liralık bir mükafat Bu keşidede cem'an: 3900 Numara kazanacaktır. ILYYATTNIZrV AYNASI KODAK m im,ikili' -llı t-ck'Iİ^İllİ/. I"ı »İt .il 1,11 ill/.ılll ¦* K'mI.iI, filmleri. vcfşânc «•ınniycl edip memnun £ k.ll.l. .1^1 II,' lllllllrlllll W Kodak makineleri ve filimleri | ile VEL0X kâğıtları MİNUTEROS KARTLARI j KulJaıııııız. Her yerde satılırca HAVAT PAHALILIĞI ile mücadele için Mademki bir bulu NECETİN Ue eski tlbiacUriniıİ yeni Kİbi yapmak imkânı varken yeni re4bt*eler almak için niçin kadar pare tarfetmeli? NECETİN; »ağlı aksamı teni itler v* bütün eri gi -darir ve clbîaryi yani gibtya-par v« konanlara zarar venner Batlıca bakkaliyel erle ecza depolarında satılır. Türkiye için neenralarr Lîıardi Savo-polo biraderler İstanbul -(Ok kmae.yan Han No 26 GALATA KEFELİ HANDA İSPİRTO VE İSFİRTOll İÇKİLER İNHİSARI LMUM MÜDÜRLÜ il \ 1)1.\: İdareııln kabata-laki aı-ası dalı ilinde vaplırılarak aulıarİHr \ı* kaldırım m- ılrkmıl lı.ıl ilâtı ^am'kapalı /.atî i)-ulivTc münakaşaya ko-ııolmuştur. Ibalci kafiyesi 15 haziran \'2'i c '--1 günü saat 15 ı- ¦ icra edilecektir. \ iTİlcn'k /..ırli.ır -;ı:ıl |J « t kadar lııüdİrİvr) i ııııııııııi' i- makamım'a kaimi olııı Arazi planı vc avaıı proje vc -ıl-ilı İ fi.ıt cetvelleri umum müdürlük idaresindeki Uey'eti f lınabilir. «»¦»MECBURİ KATİ LİKİDASYON »**» X Yalnız 16 gün için X İM. B. BROD ve MAHTUMLARININj •t- Calatada Karakoy caddesinde Tnkatlı lokantan ittiıalin - • •I' deki şubesini tüketmesi do aymle mevcut bilûmum • *-• İNGİLİZ KUMAŞLARIM fabrika fiatından noksan elden '-* V eikanlicak * Şu fırçadan istifadeye koşunuz — DÖKTÜK — HALA ÇY AN Emraıı ıltlulnc. Mide vc Barsak Yaratıkları aUrajatUttL Pangah ...!'• Va au '.m. Utta] kamımda facı gUa l.t na Devlet demir yollan umûmî idaresinden: jEşya piyangosu Türk Ocakları Merkez Heyetisin Tertip ettiği Büyük Eşya Piyangosu ikramiyeleri Malmazel MAMA Doktor seyiettin Kastamonu habisanei umumisinden: I '\'ıiii (klci ı»talından bıı ı ebİM 50 *anlim lıduadc varo „ 30 kavanpj! m ı-.1 j tabak 3 çift 1000 »0011 KKKI SO0O eoüo Beyoğlu İstİMlI caddesi 50 Karacabey Harası Meriyetinden: Malla Mloaanfc* nıodjiı.r Mo- Kalacabc.- Hana koamlanodür. ulufen akı hlr va ™.-„ hhalyaaııaa vaynıa 25.ten L vl„l)llf,fdin ,a™ıacr. :iwki okka unilı mürared.- ile n atl M»'l*,".""«r—¦ ¦m.i.mJ.ı ..ur. «u. •.- nvv m p,„„, „, i, ! »anndtxnin.il. a.ı.jlc.. n| , „„. r,„ .„„.,, ,

|.)ariiI fiimm Tıp fakültesi Eczacı vc Dişçi mektepleri ıııiiılürliiiiiıiflen: ıılclc -ııl bir ll'.i|ilr.n İmtihan sualleri berveçhi atidir 'ınkkınıU nnıUİaai ııraumirc vc tedavü onanda en jok miüturucl olan laıbikaüi.dan tevellüt rıuli kendine U.Tı oimafe /* JH-. Fakat (cr vc Lutmul İCİn medıuı iLamlıilli POKER TRAŞ BlÇACl Erkek vücudunu gurellcstlren Roussı Kemeri puhu' Sut cnch*)iını Vücudunun «umuıatıı ;ıMa|i«ı (ti, ıı ırıtını'1* -cfl »pull 'cr dıfınırdr karamu-t» lum beliouü ^ iniltini um .mı ı . J 'nı.. ¦¦ -¦ a Vegâne satış mahalli: ParKteKI lniiıbul ınben Be yofjhjnda TııneJ mevkiinde. H' 12 Cııu o Lifidir flibuen * Köhne kâ«;ıt, Mukavva. Ambalaj kâğıtları vc sigara püskülleri müzayedesi Tülün inhisarı umum müdürlüğünden: brikulinda Iıı' WM /.arlında Uıikıvık olan İagı ııllcıi vr hırıl* timbali) kapılan bir miic m .:.!.ı.ulı mubayaal komisyonunda bul kıwa kırpıntıları ile. «igara Ulularından ayedeye konulmu-nır. Taliplerin 95-5-949 İEMLAK ¦ I Vi KM BAıNKASI Scrma.*i 20,000.000 Türk lir;ı-ı ftnaaşt ve EmlAk üze-| rine müsııil şeraitle Para ikraz eder öı.ınırr 6* tu* MM!! bianhul Subnnl B-'çakap. Tnlalon l.tanbul 3972 fTOLlNOS dit «frrılanna. delerin çu rümesine vc etlerin tına Ulanmakla a ı '••¦'¦:• »t ¦ı'.ılı! ' Kuru bir fırça ürerin* konul.ıcak bîr taniimrtrr miktarda Kolini, macunu di} aralarındaki ye mek arlıklarını, dillerde toplanan taflan çıkarır ve dikleri çürüten mikropları mahv vc-ifaac gün Kuli'i ¦ ı lrrube «dinî* **e ¦.ğıınırın ne kadar tcmiılendiğine vo laatkrcr devam ede» ac inî* KOLYNOS DENTAL CREAM ^ TOrhlV* Kin drponlan MAUKIlt IAKACGI Müstamel 3 kamyon müzayedesi Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: m* 3 adcı i'l't cuıımıc-mek uuce ın malan. •;••;•¦••;-•;¦ Beyo^iunda cn gıırci bahçesi olan ••••;••;•*' ! PA İN ORAMA „ da ! % Mükemmel ince saz ve fevkalâde orkestra % J 31 Mayıstan itibaren Londra birahanesini n j| Asrî Musikisi İstanbul limanı sahili sıhhiye merkezi sertababctindeıı: lİ'M A \ I \ \W SAĞLAM RUS OTOMOBİL LÂSTİKLERİ Halbuki REZİNOTROST hfikftnet kauçuk sanayi trüatii ve bu hu*uıu evvelce düşündüğünden her eb r keseye elvcrijli ve dünyaıun her tarafında lanınmı* E*yet metin otomobil lâstikleri İma ederek bu eibelİn lereddüte inaha IIKiTyERDE yâlnız KUS KE/.İII.A1N NOTROST MAMUL ATI OTOMOBİL LASTİKLERİ İSTEYİNİZ Merkeâ Utanbulda dördüncü Valuf Hanında No. 23.24.25 REZİNOTROST Telefon istanbul 1017. Telgraf .adresi Rezktotrosc. Türkivenin bütün şehirlerinde »atı* maha lleri vardır. Deniz satın alma komisyonundan:

BÎR BAHÇE İÇfNOK «ııııı ¦ Burunıi) yc^l ovalarım ufuklara kadar Hyntcmtfc i-leurni'. ( ıÇekirgede Çekirso pala* otelin»' gidiniz' . MuİKC-cm 'alon'tın. alaluıka, alahun/a banyetarrı ve ku. lic 9-6-9'M parar -aaı 13,5 9-Ö-029 pazar 'aaı (5 a; «bze ve sut yoğurt İle kömür ite icra edilecektir. ıatları Uunbul mJesseMO bahriya «¦vmi i e ve muharrer lanıleHEREVDKIİI T.lAM\SI*j MIHIM VE KATİYEN I-aZIM OkiymktlİİUÇ HAZIMSIZLIKLARI UKLEB-,GAZLER.İ 'işKl^EKŞIUKveYANMALARINDA 3 . /SODO-GASTRJN) Musıab,zarı^/v t£S/rlİDİF* Orhan Gazi Belediyesinden! \ A TAF'YETi umumiye »* SİNİR ZAFIYETl.ADEMl İKTİDAR. ^ E NE KAH AT HALİNDE OLANLARA NORO-FORTiN Kırmi7i kordordu ANKARA RAKISINI H«r yerde arayım» I—.M,n....ı .._,klu müı.la"carı pe* lc Ûılümum ecî.'ncicrciı W^5sStaX§İ?iS«5R ^ SiKATRiN'V FLİT. ıiıi'-'.. r'LİTOKS Toptan vc perakrnde aalıı mabaUİ ZAman^0J*iX' kapa NO »7 Açıld BEŞ ÇINAR lUhçesi ^l \l\ll I Ml /|K\\ ¦ ¦¦ı ¦ Doktor A. KUTiYEL t BİİM^ aıılmaltrlyla" mlo^ük luju. İdrar da. injı. araalal.*adtmiik-lidar ta bal ftvaafclidi cll da lirr--ci|i atma ndavl •dar" la/aUyda Btrakoi lırnıı ur atında •* M Büvük Yegâne Türk Öleli Konfor - ucuzluk - emniyet Sirkeci lımir Aakeri kıra-ataneai ve Oımaniye oteli muılrlııı Ümer LOtfi Bursa vilâyetinden 930 urilılııc a laya kODDİBUtC »ali bu|ıUy unı («alıl anlamak etmek İt terinle ıs ıe %eaM:ha komıtynrı. mit Afvtm hapisanc mubayaa ve İhale emisyonundan: vyort hanifancdndckJ mahpusu m iki bin aİD yüte lira iıedeli mu nmcnl oUn altı u^l'Jlk e kmek İhtiyacı II-9-&89 taıllıuıden itibaren mi ı'iın müddCİC klIMİl 'arll. mı nakı-nva konu lnlcrilı Belsoguklugu, (rengi ezanların nazan dikkatine Dr. Horhoroni Fennin eo uküiI* kart ıNaıaa ibkl vc. yeni l*lı*|oUviıı. nm[i dnr aarhjı. b«l (t'»cMâU mcıanc e kadın ııhaDubUan ledavl olunu' B,vı(lı. TukKİı/an ;aıında mhmtfrf Mesut Mudur: M Asin atşiNÇl sene — N ıaıı PA2ÂR 2S Mayıs 192! H» muharriri

YUNUS NADİ İdarehanesi ; Düyunu umumiye karsısında dalrel mahsusa Telgraf: İstanbul Cunıhuriyeı-Posu hulusu : N* 246 Telefon: i2?S&* ldU UMrl I JHA. KM »¦•¦•¦ I *ll Cu m h u rivet HER OtN SABAHI.AKI ÇIKAR. SİYASİ TIİRK C»/tTE?ı -.uroı ı 1 ıır kie İçin Seneliği 1*» Kr. 6 aylığı 750 Kr j3 ayli£i 400 Kr j-.ijij k. 14» KfV M» Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Her Gün Üç Ucuzluk Kuponu Neşrediyoruz, istifade Bir mukayese Mazi, hal ve stîkbal.. I.. ...... .1. ...'-I. ,.ıl rı....-.kll sîıi. sn ati makalede el mes'elesini tel Idk ' '"i ojit ..M.;. . u.mIli. . CİM İt aUarda bllhasıa kasaplar -ıl.ıı na-'-.iti.i fani* bir Ibllklı bulmak .- -¦¦ ı yer. sc ırtya srbrıı d imls cısı mcnıir-"-¦!-. baysan ji ı...... .1 mrn'ını uvfljl rdtjurda. Blı bu yaıılsn -im.". «ıyo kadar m*asl'k»ll«» hav».n ihraç «ludl^ni alat|ıorriuk. hîliki» Kara den r •«'1111F r 1 fi ıl.». 1 1" . m 1.- k 111 ıı j ¦ Iıur4ya ¦ ılık Oı Beynelmilel ajanslar kongrası Kongra Tevfîk kâmil Beyin bir nutku ile kuşat edildi I Kongra, Gazi Kz. ne ve İsmet Pş. Hz. ne telgraflar çekerek arzı tazimat etmiştir da ı m -; .i kura* lk*n an»»da 30¦ 10e kurum İdî. Ri i- fiden 1 ¦ - Alinaya • iıi... ...- k...ı . l.t-n buı ... ».rlt ft Kıtanı da v Bana niuıen ur abı 11. - .1 'ur la /-- ¦ Su - .ıl -1 OCtt İm (sıkla a»hx hiiii .Iıl. Sili du? Bu »un l.m. «nrttmt.ı.'¦ • 11-..... . . . ,k ki Tıınaublanda i'i'i" ' ¦ |bl a(ır ı iıieuınu (..km VV 01 wi* İrinli ııldU(iı clbl Ur kasaptır ımnıyrl •»• Sirkeli de ısrsyı faaliyet r imi •«¦anın. Uu variyeti mur»ıi ııl.m -11 mtma¦rrrvı oturan: tımnusınnı (1171.11ı ıhr»ı; »rl».ı İncire unrorUı! — Et barada diba psbalı alılaîn balar bıyranları olein VunanBıbına Ibrae ..in .i-.. ... OeSBR— lunanmını ........ .i daha ueul atdufu tulde araya ¦ 11 — -11 İbrani Wrtm leln daba kartıdır. Blı Csakasını Vonanıstını bn an -ilaha karlı alarak latıyorus. HubI— Bu ıu«l ulur tanını? Cevap— Bu 1 .-- ¦ -. k*vlodir. Bl burada loplan eh» ukk».ını ¦¦-** kurası ¦. j 11-.¦ 1. f ¦. 1* kurusa 11.....Zalen blslm rsıamar orada. Buz üzerinde dolaşmak pek EMİN değildir, muhterem _ ŞehrEMİNt Beyefendi... Hukuk talebesinin Adliye Vekili ' şerefine ziyafeti Dünkü ziyafet pek samimi olmuştur. Adliye Vekilimizin bugün şehrimizden miıfrir» katları muht ldir Knamurahhaaımıa Teytih K3MII B. kUanl nutkunu İrat oderMon Sclirlmirde bulunan Adliye Vekilli Mahmut Esat Bey. dun Adliyede ban tetkikalte buhınHukuk talebe cemiyeti tarafın dan -aat 17 de Turkuvaıda Vekil Bey ıcrcfinc bir çay ri-ya fetı serilmiştir. Zlyaletlc Hukuk fakültesi ¦rnsdrmsltrınden Tahsr. İd Kem Akü, Muslebittin Adıl. Cevdet Ferit . Vehbi. Midhat Beylerle Hakkı Talik, Vali muavini ?Unbfj elyalntlnn bir İntiba

Fazlı Beylerle M. Kurnyal ham bu 111 n m uslardır. _ Çayda Hukuk talebesi r.m.ıu Duan Alnlay «e at« tunlardan Fahri Beyler tarafından bire r nutuk M rdilmİr) ve Gençler. Vekil Beye davetlerine ııabcti dolayısile anı teşekkür etmişlerd Bundan sonra Mahmul Eaal Bey. ayağa kalkarak çak kuvvetli bir hitabe irat cimi» ve dem iştir ki: Ankara at koşularına ait bir intiba lio ıslahına fevkalâde ehemmiyet veren sevgili İsme! HeycÜ Vekile erkânı koşulan temasa ederl en... r. İlada bu yul-(dlSrerek haininde ı.ı]|.aw İtan İlerini Miyarın, Onla on Ukdlrrt-Bata di» Men yerlerde l«e lijlıil... Vekaletinin, Mem esi lı-Jkomriln «e nihayet Türkiye Bdyllk Slillet MW)H). nlıı ... . .ı..ı.r re nnlrlnl 'oıllı rtnı-k IS 1 imdir. Haıat pah ııl illi inin meydan vcrdlfl UUlkat bSylc bdylıı «tB)B bîr »uru lıalk.l 11. b|r | ıhı...- I,.l.l.r, lab.u ..[u,,,,, (uMitı rUsum irilirlerde hnyaı polıalılı. baı Dtsflnj doç^ri mi? Kafalar, zihniyetler değişmeli I Şchrrıni.ı. ".A..... 1 beyefendi. jirndıve kadar ılıısm eden bin bir -'¦ ¦ ¦ .11 .1.1.11 - yaaıla-nmııa ıHkaııaıı bayka csvnp baMıtfı ctrar-adabı saa aafrlyasuasta. da\.ı rsktaMdtfı Halde Mr refl-ktmlıüı Hlareka-eMnc ka blırat cideıek ıatıi)aı kanılır-mak -tınille sın ve mutniaıs-dan ltı*rıı bl cevap verdi. 1 ttin beyin cevap • ermekten İtil kaldığı roman -uıı.. .,ı... aon kutu ve son silahıdır. Ştiıl n binlerce liranın heba olma sına, nihayet *"gUa biber okkasın* beş oa larus. daha lammc dil-meune cbCB oldufu sı heşa-bmı vermek aı.tı.ının asad. dtye ve maa-ıvi|iuudt bulna-dutu ma sbt ases cie*ındc de .. ¦ „ B« yola larlamııı. Icndi-iııi yarılarllt hayırhahonc İkaıa u|ray m Bıkanından lirini, bun ve İftiralarda ¦ ¦ ¦ m rlnlbu-kl milyarlarca mikrop ve cera-haile m illiv ıı olduğunu İddia ctıi(l -.lirler bua4¦ feac aldugu cim -a-.ı.m.r lahal bu İddiada bnhı etyevm ayni Mareala buysada kalarak (cac halka bu «artın içsruynr. Cfcr Muhillin beyin mantıki ile hareket ederek uhıraak müşarünileyhin " latanbsılda el katiyyen nahalı dcjiiMir, ben vkkasını srksrn kuruta İQllmadan aonrn Ajanslar konlcransı dün saat 15,30 da Tarabyada Summcr Palasta ItUnbul meb'aaa Tevfi k Kâmil Reyir riyasetinde açıl -mistir Konlrraasa iştirak eden mııhlelıi auta* mûnKSsUleri 'unrlen ılıbarea Tarab-arlı I nkallıvan oleliade yer -le(mi|lrıdi. Muuhhaslar dün sabah Rayıı rltr ulelde biri ¦ â: Keni} mit edilr atalar nrup halinde 1 ¦- eden kısmı alenî oldu « Sundan bu kısımda gaıctccilerr M aru edenlerin hâıır bulun masın C4ÜI misi I r.Ce h-senin klkşadıoı mflleakıp Teufik Kâmil Ucy su nulku irat et* mişhr. Tavflh Kamil Beyin nutku Efendiler. Anadolu Ajansını temsil edan arkadaşlarım, sire hu, ;rldımj demek ..rm bana lesdl! ¦ im oldu klarından bu sUıel vaıifeyı yapmakla bahtiyarım. Efendiler, bundan İki sena. evvel Varfovada birbirimitden ayrılırken ılördüncıi knıı gramı ıı i olarak fchrimia intihap edilmiş, ir bu inbbap bîıde büyük bir memnuniyet uyandırmıştı. Çünk en Avrupanın her kösesinden re Amcrikadan gelen murahhasların ittirakilr. topra^ımıtda bey nelmilel bir içtima akledil. ıvıi'i . ı.'r ııi'. k bi/im için ı.-.iırıı aubahalı calip bîr hadise olacak idi. I ¦ ¦ . olarak bu içtima muniıhaslara ıncmleketimııî -J lcketiınicde ah.ıml. 1 .i., k Linin ıjrlmrr mi ». ..... bu tarrda mut keme biç Mr İdare adamı vc aklı silim cihanına yakısmar.' tisçenlırıle '¦ ' -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -r-c L.n hu .i . 1 ¦-. .....u11.- veçhile dn^ah halkın elhanaa l ak mıasl.beun -binanla t malık n«fiıaı bnausl makuıiara aı«ım.ı ka^atlakur. 1 tir*. (Utır bl bn k ¦ ılbaı setler a risk lerkrO'r-.tlı. hall.m -.Isı.nt.ı-.. kul.k nkasv nır-m MI|bK bu Hta.ıcıHr umiml|elle km - ılanmalıdır.

İdare ı-...... anıak sc ancak b» tarrda hareheıler yakı-ır, yoksa nıuflalSıalar, . ,1 1 •i..- «etili. Doğru değil mi ? Reisicumhur Hz. lebrikâta teşekkür ediyorlar *.) — »UyascU-umlllgiadem .ıl.ı rl, rı 1 .'lı.ın etile 'clKraf ve İni liman /¦¦¦¦.• ıı ıı ly« II erinin Ib-nlRntını tavsif ——-—I yuılııu HnrJI brııurmıı-lBrdır. Güzellik Müsabakamız Fotoğraflarını tedarik etmek istiyenlere Bugün M.aına-. -I " Nlna _ nin ' ıcmıni dererdi -yonu. Fotogrdtlnrlndan y^piırınoh lale -ynn uUaollera Müsabakamı ra i-' ıı .11. eden ha ¦ nım kırlardan bilim hı ..i.-.-mı. ı ıc-aim çıkartmış olan i beğen dikler ini ve bu fotoğraflardan yaptırmak islediklerini bildi -rerek ne yapmak Ilıım^elcİLİ'inı soruyorlar. Yapılacak sey 97 — Matmazel Nlno basittir: Reaİm çıkaıttıklan fotusrrafçıya giderek brtrrndiklerl (oîmdrn kendi hesaplarına um mak... tj'l[.i-ı !'-»3 — ¦ '•ıılıj -,. Mı... _4f,_ nallll »«"rllll t Kumarhane idaresi kumarhanede bir milyonerin buttln servetini bilirereh muhtaç bir vaziyette kaldığının sayı olmasını İstemezdi. Bunun İçin Zanarol şeyunetrıar bir d Uş ti ne ler* tekaüt maaşı bağlardı l «Şehir ve Memî&ket haberleri yunanistan da et Kuzu buradan gider, Yunanlılar bizden daha ucuz yer Gazetemizin Iıu/'. ¦ kn baş -tıjkjlr-lnrlr buradan Yunaniıl»na pündrrıleıı Kıırıılıınn oraMahmut Muhtar Paşa Emin Âli Beye hakarette bulunmuş! Emin Âli Bey bir hakaret davası açarak, 100,000 lira .arar istiyecek Müddei diyor ki:' Bİr Sipahi oğlu Katırcı oğlundan mutlaka hakkım arayacaktır Uunbııl Vilayet hc1' ırı. I I -_ 1.1 !iı i. "-liilll ı.ıııı-m ..|jr. 11t- ı. Emin *hak Karın) c Nazırı lı L ıı r I' s t .1 .11 : v İl ı n e ayni zamanda lUOJ»» • munıvı davanı atr. ur ıa n- ¦ ima rnau-.'G'. ha'»4arlıörlro ıhulâ^ueı Ajanslar kongrası dün kuşat edildi Aiıuiflar konfcranıı dun »aal '¦,30da Tur ¦'- ¦ SUtnmcr Palasla Tevfik Kâmil Reyi", hlr nniku açılmış ve ¦¦" ve İsmet Pş Hamilerine anı luzımai ICİKrailaıı kt-şİdCâlne karar ve-rilnuşlır ,-ı . m otelinde ma r alık a şiar şerefine Şehremaneti taralından bil . (I ı.ı vertvallşılı dahili: DİKİ mektebindin mcrutı utup-la doktora lınınıaaını varan— yealer ¦" ¦ —. ¦ ı »- yapanı tala S limin Ali B. n m Muhtar ı-jjanıa mabut vapur ateVeleei hakkındaki bir iıtıdamnda kendiiı..-. r ı rai liralık 'UlK'ındcıı babîsle bir raran manevi zeredir. vesaiti nakliye ta 201 kişi yaranı oş»ur. meşinde İmtihannarındo aannn iUiKt JUln elmvtUr / - lllıl i.. ' ıı... . ı ...

Posa; tnı lOl'anın Kamil mencin otıvı pil an muaııa m teceddüt «erleri hakkında bir fikir edinmek ftr-satıoı da verecek idi. Bu umumi mülâhazat* diğer bir ıııL l.ı.ı ne . d aka ilave el -¦arlıyı m ı Beynelmilel mahiyette ulan bütün içtimalara has eh emmi -yetten maada sîzin içtİmalariDı-iuı usi bir ehemmiyeti hail olduğunu, Ajanıimıuıı müeaftillerin den biri »falıyle işaret atmek is . Sis. faaliyet #a-bası m alı d ut bir mıntakaya münhasır olmıyan belki bütün arlın sathına s n bir istihbarat şebekesini fenni) ediyorsunuz- Servislerimin in esa-ıı vc lıikim.I¦ vücudu otaıı oearO tamım kuvvetine biç bir »ey müsavi olama i. Efendiler, kıt alar arakmdaki mûna nebatın harikulade inkişafa marhar olduğu bu zamanda fa aliyet vasıtalarımızın vasfı mümeyyizi oibo süt «i ve emniyetten dolayı Ajanslarımı m İn; m., t:., r. muhtelif kıt'alar vr htelif milletler arosında mıı-karenet tesisi sahasında kuvveti gitgide artmakta olan bir amildir. Murahhas efendiler. Hu ga -yenin tahakkuk edebilmesini temin yolunda içti ma) arınır m ifa edeceği rolü müdrik oldu -Cuıu halde gerek kendi uanuına vc gerek bu husustaki mesul teşebbüsleri sizi burada toplanan; görmek şerefini temin eden arkadaşlarım vc dostiarım na -m tin muhterem mecusinizi bir kere daha selamlamak isterim. Meninizde tam bir muva ffakiyete nail olmanızı da aynen temenni ederim. Tevfik Kamil Beyin nutkunu müteakip kongre riyaset divanı inli babalı yapılım; ve riyasete Havsa A|atuı meclisi idare reisi M. Mcoot ikinci reisliklere Küylcr Ajnnftı murahhası M . Clemeıu ve Anadolu Ajansı murahhaslarından Bolu mebusu Falib Rrfkı Bey ve kâtibi umumiliği ne İspanya Ajansı murahhası M. Araato ıı.I.l.;p edilmişlerdir. M. Meııul kongraya iştirak odun murahhasları selâm livar ak dördüncü koneranın Utaubulda açılmasını lamın hususunda A-nadola Ajansı tarafından gûa-Icrilm dan vc murahhasla nn Türkiye tupragında nmılıar oldukları hüır.û kabulyı nevanı teşekkür et-kongraya mesaisinde İye t lemenni cylcmisden Hn mı; mu v afi; tir. M. faknaot mit kunda Varşova konfrranamdao SOara kefal etaui olan Cekcatavak Aaaas müdınuıu hatır av im t a zır etmiş re konuFra araları bunu kaimen dinlemek «ut.-tnle .ı met eylemişlerdir 15u nutukların iradusdan aunra rutnaueyı seçilmiş ve miıza • kemim hafi rrıryam mukarrer oldu dan, «anıiın salonu lerk-etmi ılrrdir . Müıekerat vaat 4,30 ,ı kadar de*um -in... vr hitamında mu-rjhiı.ı..ıı kıwnenı Montobil. kısme II.':I I "k al ' l .ıı. otrhtn avdet elmıaUrdar . Anı i»»". -¦ tartar ali arı Korda raouıı J.ınhu avarake-ratı falında Gam ve lımt Paaa H».—mır. arrı taıimat •çm birer t rasuaiae karaı ırtıimıı ıı atıdık. ttlgraflaı kcaıdv ıdlIuHalir: An.araılı luruya Hıl.ıiumhuru ı-.ırı Mı -.ıl. Hamal liaarettarina Utirdüncu umumi konferanslarını jklrlmrk llıerc Tarabyada lııplannıı.. olan ııi ili itlik ajjn-i.jı unu ılılı.r.1.11, ij'.ı devletlerine UI1 ¦ ı. ı.nl.a, ı'.ıı ¦ 1.1nm ve Ttlrkıyunıa rrfah vc uadelı hakkındaki trmennile-raai arretasekie bahti yardırlar A nh aradı ııaavabll Um «t ,'ı-., has-aıiarlnu Tüıkıycmn mıhibanoüı-aı -op ragnada umuını koulcıaau- ha-bnd- i(lma etmekle bahtiyar olan müt sUr murahhasları, zatı devletlerine cn hürmetkar bitlerini trUdinı dûn i... i... . . . muvaffakiyet temennisine dair bîr telgraf göndermiş vc kendisine bir leoekkUr telgrafı keşidesi takarrür etmiştir. Konturanaa lallrak adımlar Konferansa bryncIuıUel ajanslar -.mil. ı .ııı-rıı.ı halından atideki fıkraları nakl-ediyuruı | "Ayın dürdOndr Pireye gelen kasapbk hayvanat 100 binden faıla idi. Son I gün tur-lınılıı bari 4? bin, dahilden de 17 6W Kuıu gelmiştir, sabah naat 8 de kum eli 36-44 dırahmi idi. | 3(ı d. bilim para ile 90 kuruş 44 d-dfllO kuruf lııl.ıı ] S.ı.l 10 da el hatlarısda 2 ila 4 darabaa U-ııuıul iuVu Imlıuıifciuı Tener-fulün sebebi kafi miktarda mal bu

.aauadaa aa çssk bal.k Ç»k— «laaa-ıada. ileri gehjuf-evaa Rakka-brua beligat. da but ,U hakikati ispat etmr, alayar ki bizde et fuıtkoaı artık h er ke -¦essin han. olaukUn çok ük-sek bîr mevkide bulunmalına bajlıca sebep mezbaha rüsumunun pek fahiş o İm .m adandır. favanı dikkat olan dtger bir cihet le Vuıunıstauda babkçr* lığın buradan oraya intikal etmesi ir. Hatta bir zamanlar Yunan Utanın balık ihtiyacım İtalya Uaıiıı ediyordu. şofnlr fl^dsjtrl emanet ve barem kanunu Van Hareni kanununun Şah-reuıanııiıulı dc laiblki için tana-nnı ı. - ı .n ..!¦„,,.mB nıljden ^andcroi^ı medell harı fıkra) Hu (ıkı ulur da liilıo lun tirnİD Ali iı- -1 bU husUsU i'-ını- cıılk. tanla Ati Bey *ıı beyanatta bulundu : mahmul Muhlar l'aşayı ¦•-i-..ıir. ummam; yalnız 8-9 ,11-1.1,1.1 11 .-ıı eski Yunan muharebesi Vi.ii-.iin bûcumunıı yopan u lamnnki .Mahmut ıtuhıar fclcn-dlyl genç ve meri bir asker olarak icttayyitl ederim, KaouJıioı mllda-lan clınekı islerken işte biç alakası nlmıyun hana kartı nıalıakkir ¦ulıaıı ( oldu. 'ılminin.- meşru bir bak ulüugu kadar başkanının İZJCIİ nefsine laarrur etntcıııclı le Bunu İhlar ellikten sonra derim Rumen Terbiye, bedeniye talebesi İskenderiyeye gitti Misafirler rlhtımda hararetle teşyi edilmişlerdir Bükreş Terbi) cî bedeniye mektebi öJİsi talebesâ düu Dnç-ya vaptıriyle İskenderiyeye mütevecc ket etmişlerdir. Misafiricrirolt Çapa kursuua müdavim talebe ve heyeti l.tiımıyc taralından hararetli tezahür at ile teşyi edUmistir. Kafile rciai Jcncral Badılrsko vaporun hareketi sırasında muhabbetler vc derin intibal arla ayrıldıkları memleketimizde ve sevgili meslektaşlar? arşımda program mccburiyctile utun müddet kala ınadıkl arından p«k nıu-I i" ¦. olduklarım ve avdetle i tekrar rivarerl fırsa zara •l-.j ..n.- ma-lasrlha davet n ve -ırılıtiu İştah hakare ti iade ederim, ilerden tınjkuAiı uuıurunaa cc£ûı lukıDaiuıı niMİ mUruru iaraan İle kunnlıııır.-o. h.ıno karşı yaptığı Imkıtrcllcn dolayı da belki tecil kanunu •ayeılndc cezadan burtulnblllr, Fakat bir nnmuskar a karıı şahsen İka etllfil zararı. Oevlete yaptığı zararı saati ejbl Od emece mvebur-dur. Bu e kanunun verdiği hakkı, hlr Sipahi oğlu. Katırcı oğlundan behemehal anyacaltlUTn, Bir senede kaç tane vesaiti nakliye kazası oldu? 207 kişi yaralanmış 6 kışı de ölmüştür Şehremaneti. 1928 «ocsın -deki vesaiti nakliye kazalarını gösteren bir istatistik hazırla -mı na nazaran otomobil, tramvay, araba vc otohUs yO -zünden 201 kist yaralanmış, 6 kİsi olmüa . 39 kişi muOarip olmuştur. Ayoi müddet içinde 83 otomobü çorpıcnuş, 18 otomobil kamyonla, 33 omobil araba ile, 2 ntomobil bisikletle. 69 otomobil aamvayla, 9 kamyon tu.iiv.i -. I., yapışmışlardır. '. ¦ -j.ıı ı-ı ¦!-.. yekûnu 219dur. ı (tö r* ı g 5ü r ıı a ırd « S llı-uk lalebtıi UUn Adliye Vekili şerefi «e Tıırkuvaıda Mr çay ziyafeti vermiştir. Haricî: Du'. -11" navalisladc şiddetli bir İırtına çıkmış ve 12 kişiyi aiduımuşiür. S Bordo 'ıı...i- i bir vapurda yangın çıkmışnr. fi ı¦ .m-.ni.ı mareşallik niibcsl uruk iiti :;.: tcvLİh edilmiyetektir, fi Japonyada şiddett i feyeranlar olmuştur. ö F.lgaa Kiralı Avrupaya elime ktedlr. İzmirden bisikletle şehrimize gelen gençle' Izmlrden gelan genç lor ' ' ı- um: kulobanden M-yazı. İbrahim. Hıı.ır.t. Muştala »imlerinde t eenç " mayıs taaa-bı bi .mırü.n hareket st-mikler ve evvelki ciln rciırimlzo gelmişlerdir. Bu genç sporcular Ulanbula daha evvel cclehllccek İken Bursa yolunda bîr karoyuneı fV rn hım eıendiye çarpmr* ve kendi--in- ¦ ı '. vı¦ ııi. i »nrette yara-lamışbr. tbralıim tlendlnln bitikle» nu meındemcdı parça parça olmuş kendisi de Bursa»n göttlrBIcr haılaneye jaıırııı-ıı - ıı-. Dıgcr Uç arkadaşı yoMarıaa devam ctoıişicr vc İrmlrdco lılaabula kadar 7MI kilnmetroluk bir meşale k.m nlerdir.

hukuk fakültesinin adlire vekili şerefine zifaf eti ' Biılau jlUkJc- n-ılıı.ı " — .\rkndu »Unıtı Türk ba • kılübından vc adliye işlerinin intlramındaa bahsederken hakkımda sözle- söylediler. Bu İsler benim, sizin değil, asil Iürk ¦¦.!.-. mı .i .¦ Benim bu ı-lı-ı.e bir vatandaş olarak çalışmaktır. Memleketin adaiût 10 larında arkadaşça, hep beraber çeln/aVekil Beyin nutku hararetle alkışlanmıştır. Mahmut Esat Bey, müderrislerle ayrı ayrı ,..-.ı ye vekili bu gün, kabil olmadığı takdirde yana şehrimizden Ankaraya OUn ¦¦"mu Dün şehri inançtı taralından Tarobyada TokaÜiyau otelinde murahhaslar jerelûıv yüı kişilik bi verihakiştir. Karilerimize, muhtelif mubaysaflarında tenzilâttan istifadeleri nf le -min İçin ı3ı kupon neş ediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, İntişarları günü. ll ala terimiz de münderiç| beğendiğiniz üç m ibraz eder seniz tenzilata mazhar olursunuz. irü mat ı I l"ı hm r SON TELGRAFLAR Maamıle vergisi kanununun Birici maddesinde ithalâta dair müphem kayıt olmadığından tefsire lüzum y.ktur Teşviki sanayi kanunu haricinde bilcümle mamul İthalâttan vergi alınması ttoımdır. Mükerrer s a bundan muaftır :¦»¦»•»»•¦¦¦ ı 11 ı ı iv»» ı , UUrt U (A. A.) - «uıanclc Sesinin Birinil maddesinin ıcl-ka.tıadakl maıbata b.rveebl Un '"¦¦-i- I — : . t - Ç : --1 ununun birinci madden dnhildt ıiî kovayı muharrike üı maıcKOfta ¦uaOMtcsl Jdıj'i-.nic ıl'i -ı m ıı - lı I onduğuodun mükerrer Şıpına raoaın.'k'w«la do vergiye tabi ru talaş*,, mıııouk olmıyaıagı Malîye VekSlcııacc kabul edilmek-ıcdiı. Muamele vergici h ua birinci maddt'v ınuclMruc «cr/ijc «bi ululan eM sigorta olup mükerrer şdtorıa U.e başka na rlıcııe bulunduûundun ma: Efgan kiralı Avru • î l paya kaçıyor : •Kır »4 «• allat* BalUctaıan- hududuna geldiler Z Londra 74 — DrH-d-n Z E «sarakan malumat, gar. L-a- Z Z n»d|atla« kapama aMraflah t I alansal*. Ha-bas M.kaaartirar S : doğn. ft-ekledı, Kıta-KA. E E «..,,.. «e fk-lar.Uan bada- E » duna vaaıl maauftar. E Inpilrrede ramacanDak Ha- E ¦ ma lıubılııniı karsail ara- * - unda bir muradaley* tclnp I " olacağı ı iiiikiıiı' ıı M Avrunaya Irtlnr 6 - Londra 24 — Kıral tma- ; 3 ııullalı vc Kiralıca Süreyya ve ¦ r A»a_dqlWto_ "CUMHURİYET» )l İHpAİ NAUNAİ idare ve belediye noktainazarından l[ 1 A] mes'ut bir şeiırimiz: Aydın Aydında Belediye rşleri diyor semrierimUe nümı imlisal olacak derecede mükemmeldir iarıı vınaı mesMimers an ninnin l(iıı inal hcıtly«ıl«T ıtlçS loıuımaı. 1" ı .--ı ıı ne yolda atdoıu v ı Liranı™ -Jitularu». h maraurltrdca ve hana rrytla laarlıriadıa vtttl alınmakla aht»*ıı bMaramİEBr. Aıı aa—a sarana- dam...it-, ha' , . - i ¦ 'i ¦ lalla »¦ -ı •• rdan da nn abama u ma* a Irk ata* Msiri keaa .in bar c«r laıl—ımijrtr. *iaaat ı ft .- *cr**w kaaun-'--o. ma sanla.» si*ıruı.ılık tdnlcna ılıul Jl'n ¦aaaıtk- •ıtıbıiı Jcaltdtgı " • dir ki aialltt Vtkahrfl ferke d(a hariv'Ca ıjıtiıik piriniddr.il

vere! alıamatı ı. ..um m&aaiaa alanaıakıadıı. t» akildi Ur Hk -i • Batar», O Rolal Aydın Vatl.i Emin B. Hüsnü B. B. M. Meclisinde Türk-Biiigar m ahedesi kab, I edildi (takı Ihtısaaalıroızı Gazi H«. vaktlln söylernııli.t|«ııı..l'" Ankara 25 (Hu. Mu. t — Bu £s\-cinle natmmeie vergisine ¦ iki tefsir matbaUSİlc metanı leyli talebenin bıkeslerin-den kefalet senedi allamamasına dair 14yıb* ile laticre ile uılot-ıııh adil tnviv» mukavelelinin tasdiki lâyık a, mhıakere edilerek kabul edildiler . Bııtgaristanla aktedilen utUg-ma. adlî tesviye mukavelesinin tasdik lâyiha sı mltakere edi ldi. Ru münasebetle Har. ' ¦ kül T. Rüştü Bey «ör alarak: 'Bulgaristan hakkındaki ihti-aaaatunuı Gart Ha »ret »erinin fkahrar tmretecifcavnr söyledi -ğini. binaenaleyh bana bir aty ilâve etmiyeeegîni, yahut nnV tckabîl menafiımîıi tatmin eden bu muahedenin müttaıeliyelle miirakerciâui rica ettiğini, söyledi. Kanunlar alkışUr araımda kabul edildi. Meclis yann saat ikide loplacak tu. rtoraamede muhtelif devlctltr aktedılen uılaşma muahedeleri gümrük tarifelinde barı münakale kr vardır Ankara plânı Mimar Vartaansn proioal kabul adildi .nk9.ru » pia. Mıı.| - Anka rsnuı alt-mı kabul cdcctk ]Uı beyti) -ı uı. ¦ , ı. mı-.ı ı mima V anteni a pıaaınıa ıtrcibiııc dai olan .'i ...ti.- -...-i . . ¦ kabı aımigiir. Kcylitl Vali Dda palıillvc Vtkilînv urrcdllmltur. «mı ¦ .ı-ı.ı ...ın..-. : n Sağrı yan ok bu kabil vcrRılerdCB nıoatur. ün muameleler hcyarJntlId »ir mahi-yuı arscımcLicdTr. 2 — s...; ı mükerrer mııaınelclcrlae vergi laıbîk edilecek araKD bu yolda muameleler memleked glrmîyccck ve oe-ncede aarar , .-n. .-' Atrolaoao bu mDlalealara vc kanunun sarshaline bioaan ttbire llıfum olma-dıCına kanır vcrîlmiŞlîr. Tayyare cemiyetinin merkezi heyeti toplandı Cemîyet 5 ay içinde 2 milyon 234 bin lira .aridal yapmıştır Ankara Î5 |Â7a — Tnrk laj- \ yare cemiyeti umaıui merke» hae"" **J'n" meb'BStı an Beyin rlva srtktOc l(ilma ederek merbctı idare bcyetinln S aykk metal ra-pariylt murakıpların içili p rapo -runu lelkik vc tatvip el mittir. Murakıp rannru ecmlyeı muame ¦lııfıı |..-.;ıt,.ııııve n-.i . muit ve niıanıaamcyc ııyKan \c ' .ıı'. -m l'ı- lı-.1.1 ¦ ı . ¦.'.ıl . ¦ . cereyan emclBl tesbıı çimektedir. Merkeıl idare beyeilnln rapo-roada İktisadı variyete rağmen cemiyetin reçen seaeain ilk i aylık gelin lir bu sencaîa ilk 6 arlık .ı-ııtııı oramodk bemea hemen lıii bir larkolmadıcı k Oenllmeklrdîr ki dlınya m i II t İlerini aUI lork milktîndca ayıran hususiyet her lir-ut la ıcSre çarpan vatanperverlik cevheridi r. ¦ r.-.-ı i kadar her Kdmmmıtda kaJbİmi'l dııldararı tAkran b,-lrrinl bunun bir defa dulu acil miilaamiıe merkeıl İdare bcyeıimiaın attın-ırkraı eıtnekı . kında kendilerine her turlfl 9 Z teshîlalı göstermiştir. Iıııııııtııııuırnm §wtı Mühim bir spor hareketi kılaabndan bir grup bislklollo urun t- - turnuvaya Ankara I n u Mu.) — Muhatta kıiaaUniD tabii ve öçlerden mbretıkcp on kılını- bir bisiklet tak ail'bir ay kadar devam edecek 1500 Mlomerrellk bir lurnovava çıkacaktır. Takım Ayaf- Bey paran. Nllhalolk' San-¦.Oy. Et.kİ;chir, KUıahya. vı m-.*-. Alyoo. MssaİB, Konya, nem. Kara rana. Ltuki)la. Niğde. Kayseri. Mucur. Kırfthrinc ufnjarak Ao-harava ddncvcklir. İktisat Meclisi 1 haziranda açılıyOr Ankara ?S |Hu.Mu.| — İkli-ut mı ı iır. baılranın ilk günü saat onda iktisat metlisi salonunda anacaktır. Celsenin ıklc-at Vekili tarafıudan neti -ması muhtemeldir. Kâtibi omumî Türkiyrnin lediyat pilânçasu etrafındaki trtkikatmı bitirmiştir. Raporda mohtclif kıymetli istatistikla r vardır. Raporun r^heesine çore tediye muvarmemir tahmin rdîl-diginden (arla mucibi memnu-¦ tye Oİ r. Muallimlerin kıdom ramları

Ankara 25 [Hu Mu] — Mu-albmlerin cytûklc yanılması mukarrer kıdem tamlarının Barem ka ununun kabul» dolayi-silc gfri kaldığı baklandaki tahminler do^ru değildir. Tem-murd a kıdem ramlan yanlıktan sonra muallimlerin yeni derecelerine cöre Baremden istifade e decekleri anlaşılıyor. Ankorada «ski kırk Fklndl yağmurları Ankara 25 ( Hu. Mu.) - Bu-gün Ank da yağmur devam elti. L.kı kırk ikindilerin başladığı .-i'l i-'.!.-. ı.ı Islahnlı mallyo k unda Ankara 2S (Hu. Mo.j — Islahatı maliye KODlİsyoiıu ycoi hatırlanan milki, askerî tek aüt I.ı • ı ı ı unnnn mn .',ı.. ,-if.inı UH e-UifUi lune nıımd! r-ıt yiiUt ıı ¦ - i'--: ¦ o.lU sa*bbsAm »»vııım - ve ¦¦!¦-! ' ¦ ı Bu dtlukt ı»n*lnııır ilk ottııt ınnnla (.'T""' t''! rr »lıOu Bu- tVI-dw rast ; ı ¦'... "... m ¦. dan ten'' d enberi btledlyt&nl bUUB bU dliayM W ıııuıiillalû.»IİF Isır» ıriaıı XhDıK Vm'.n ¦vı « prhr.n Mm-.eUmru bajur tura* ı^t tett Bt-, bat davla! banka alralın Ankra k | Hu. bedalrn mMehaf devlet bankasının faattakı lelkdtalısu krtraar strecektar. Ankara tıgkukunun imtihanları Aakaıa a , Su. Ma.) - ıı.... ı nıılıcblaln ImıılıaMai "ta |n r-ım kıyt baylaııaıak vc II Itııııııufda trltlrlleıehllr. İslim bankasının Mtldurnu aubaal mudurau B | luı-usl ) — Aduinıııı Ivldal Baııkaıııııa Mudurnu şubttl aocaa saat ntrdt Bola VI-Mırıi ta kara n t«. bnıunrada acıktı. Bir aaaalael bir Baretoclvl yaraladı l*arh VI | AA | - tVannle V-rsaıaı ve tamkıt faabıraa "S~*alvaaa -Atat'taa. »ortmaaıı ana tabna M a—s. sttı—ıaaıa edeM bun anadbrh laj— -I kaurtmıUıı ı.ı aa «Matlık aar maaakaaa esaaMada akj 'tşanla tan in"..' Aman duynvasinl.tr! S» tuaı •rflSlattrkı )ardı||ıaa **^ear» bo vtae yrıSııc bal vr ıı.ur ataa yay ı*uı aaın)'. Anan raak*rS.lrWr dotOMıu ETtf» •» un glM yatarlar Mat ¦ - • alay Vaaseislaaa a««rt«r. asara itim v ı- . i.-.-,... 4\,t araatlfhıtsaarr astl adap paavab pabri. *oia*Sar. Oama «p. mm um'" bal t* anu a*d»t*aa d¦ BU.his' ' Onu da lOMaa ab yansıt g°ı »ası ır -Ata». Mırssaa •*=* yara yaraa bir aıkadaynatr var. Mcrbcaaa bıı aaSı ıMla|aaa [Hır ba aasıı. sar baldı yaya .1--1.1 -j "alıl. "-¦ .ı l-1r bo Altıt şu bur m evet-ıın kar}iai|. Iıım anlasa ham usa varını ı . ı ... hım ^ihramın! Meyi. kem dc H at m ahar* al ttnkll ediyor; sd«r ya! Vat-mı bu arada but ınkııarındaa kaıtvcdlyıxııaut da nııltn şsktr i"lı .,,1-lıl.ın I' ılı ¦ ı 11,1 .'•-. ııu, dryvvr. Atvlt arkadaınaır. faltba ga(uıaüıi iıi takıp tnalyoı... Isrr ma Adcı uul bııını »»iü! bu seker mt» astarlı d* bir aaU mtor-at asastay. nhbası II karaya Dial olaa ı-, - -,. SA . --¦ - isal mas» dagra IH nail. . Haman ataaaırım Anu arba-^ —-, ¦ Aaoardıa da. tatb tada. sil ••**.«• ıı aı »I4u ».: - .».-- ..ıl. bodan ISA. Mr oesa* aaaıAlItl ramaassu İt. ,. ı yeki/«a »betata

eiress bar fada ra«ta lahahkak ermiş», ladaiardsa hsc tarta vor-Ei almak banta laoAtal m nal e kriterdi Itrkfdnm», btı ı-ırtdS... rger bu buvasıa Aaaa tarla oaamataa laksTacan halthalvaala. •im» ctarlrıml —iı»r eteamm. vapurunun kı^ taralında dun uece bir yaıtgm vıkmı^lır. Hlıreılcbuılaa İki hiji alevler İçinde lombar delicinden kendilerini nehre atmışlardır. İki saatten beri devam edca ateş. kadınlara mahMn -,¦¦¦ n I .ı bir "-.I' • ıı'.ıı.. ¦ tahrip «Inılitlr. Vapnnıa 2u Muyas olarak ı*hiı edllca barekcı zUoliri Sa ıcbul muhtemeldir. ranaada mjrr—Ilık yok I Hari» 2i i a.a — Naaıtla* medi» arık rraa-ada ble kimseye ııuıeşallı leıclb ı .!¦ rı -rı.- m karar vcrtnbair. Ad^mbrı dldllron kaatran at.ı-ı ı .-¦ ı \ A.| Opeı-votkarda liaspardt auhur . o.-tı bir kauren rlc y a;an yacıouılar I in ılIümUııt -cıep olmuştur. Marlım-1 Vaaar-I Lmeyt nlcit; kaıoptirei" Buılu. Inın»ı *oımj*la ı otre.ınrt ınnıv.na.. — Umer Ömer ne olacak? dtyır bana. ne ytptroluaı*._ I!. l'-L aSAt ı -¦ ı ı: ' ¦ ı Kir Sil'I — Kereye Km m»?... — ıttHİuys "i "..' evime im» ¦ — lılm.ı. -ıl ı, — v«;ntomj rtıtfi*f.m. M'HıııH ete. Dosun ul.adı: rbturdl IIIr l--k-ıılı id: Ba. sumu asama 'tut ıot «¦") Amnrıkı. IrJnıtdın A?0 milyon daların tesviyesini ¦ati yor Berlin t\ ı A. A.) — Vaşıat-¦¦",(" iı ii.i-i.i-. m . Frama taasran.ıi'-lı- H.-'inv, r-M, I. ı- - im."" a-dlhhtt milii-allîk olarak vermiı •idugu kuçamaku cevaba AmcrîU laıSciye a esareti, ı a .ı »ıı- ı „, haftaya kadar asdîk ctmcdlCİ Inadirdc I agaı-ıııia mOddeıi bilecek olaa ve a jı nılvoo dolardan ibaret bulı rl borcunu Adcmcgr meebaı ılucogmı bildVmrk sarrtite muka idede bulu a muştur. Tayyöre ollrot rakoru lI.-ı:',H 'o (A. AJ — I HM': ı Wctss iı, Cirîer. kapolı bir »a-ı, daMlİndc bla Ulomeırı bh, a İçlik sllr'al rOknruau kırmak İrere o(muştardrr. KOtor. şimdiki -¦i-. - "Icrrarfl Irelpene^vc aittir. Japanyado leyoaa n lokyo ji { \ \ l ı imi. o -rhima auatakaModa takaa ı:ltı M' ıcyeran 12 »ısının nlUmHae lebebfyet v'entds. akaslerl tv b"r ut Mnaları vahim sureli: ı»nrip Hamldlyenln tamiri bitti krovazür Haliçten çıktı Bir Lı. aydanberi Halifte bulurun Hamidryc kı,-.»»,-. müıîln mükemmel bîr tamir ve te icra edilmiş vo dûn sabah Haliçten tıkarak limite ,. ı-ın.ı r Bugüukü hava KmıdUil HaiA-ımtodfr. trrUea ma-tnna*a oSn lacoife daa saat T de 1.1 ır, «asit ta ır 9So d i namı .¦!.«:¦- ı ıırr.l "öf nO 5«nVj-?"al W m-trı ulanıl *bUd fV- Tınrüaıt acık-Tnaatı dtin¦¦ıt^ tacrrmtt oç arnıak lc«r tıruniL si.ır kan ı ı .ı-ı- soman toAA ıtnır. sola mi±f dibidir tvm ecvlılr. r.ktun leınor anam c eye; Sm. aasakansaa ı-.. Or-rntftı ama. utl lııtvt MUfta Ken-t-lv'-ı | Vakınındır bir »m ıluyaıuı UvşatU halırd... :-;-.ı-. ¦ .-iı-u Ah ı-ı. , ,..,.c,, ın »anlamış. ««IS* ODH^UiI tranlıl:-

^ n-Uuum. arra* Ayaasa M) takı m aa dkMralu dıyr korktum lU artyiiiıluuı Ali... I* ynrâyellm de hrl» .. lUab.rn varı 6 ALEMDAR ZADELER VAPURLARI Millet *¦ Peau- SfiW Sdâci natnınıUn hvekçfc (Zonıuldsk, heboîB. Sinop. Altıncı Büyük \TAYYARE PİYANGOSU 5. nci keşide: 11 hazirandadır Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık Bu keşidede cem'ar: 3900 Humara kazanacak!"-. BAYRON-MARSİl.lA-kKSPRES ^.,l°.Uwr.'*"t"t'.'», ' Kastamonu Belediye riyasetinden: ^ Darülfünun Tiji fakültesi Eczacı ve Dişçi mektepleri nı iki ii rl ı i İmtihan sualleri berveçhi atidir san, ınWtnt Gaziavıntap vilâyetinden: mu sahilisıhhıvc merkezi serlalıalıetinde Yelkenci Vapurları İZMİR SLU AT postası iSMET PAŞAI mpm.26 Mayıs T*azar m un ™,. .Calata ; iZMİRK Kastamonu habisanei umumisinden: istanbul limanı sahili sıhhiye merkezi seriabalıetinden: Doklor Kokolatos TRABZON BIKIN" TÜCCAR TERZİ D. BLUM Devlcl demir yollan umûmî idaresinden Karacabey Harası Miirlirivetinc istanbul tuz inhisarı müdiriyetinden: İlân 70.de Tayyar vapurlaı « avvauk :zihik post.\si [QaTAYYAR| 26 möyfâ Pazar Bcyoğlunda en gfiıei bahçesi olan vv V. • "PANORAMA,, da § Mükemmel ince saz ve fevkalâde orkestra £ 31 Mayıstan itibaren Londra birahanesinin Asrî Musikisi İcrayı ahenge başlayacaktı Altı-silindirli yeni motoru sayesinde İle eski elbisel yapmak imkaı yeni elbiseler bu kadar par; NECETİN; r «e bülûn lekele derir vc elb__ par ve kumalara tarar vermrr.fi Başlıca bakkatiycleıle etra depolannda »atılır. Türkiye için acentalan: ler İstanbul biı -çük kınacayan Han Nn 28 IQOOOOOOCOCKXOQOQPOOOOOQfooo GAİP AKAMıOK |Mesut Müdür: M Agdb

bir mükafat.

iü nden:

yağl

l.iıardi Savc-pulo bi

BEŞİNCİ SENE — W 1812 PAZARTESİ 27 Muyıa 192» YUNUS NADİ İdarehaneni : Uüyunuumuınl.te kargısında dalrel mahsusa Telgraf: htianbul Cumhuriyet-Potta kutusu : İV 2*B Telefon?»^^ Il.r. ~aa«k;il*.V İTİ Cumhuriyet HER OÜK SABAHLARI ÇIKAR. SIVASI TLRK GAZETESİ ABONE ŞERAİTİ •aUDDCTı Turkle İçin Hariç İçin Scnallei 1400 Kr 2700 k£' B aylığı j 750 Kr. 14 . | 8» Kr" Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Adliye Vekilimiz Mühim Beyanatta Bulundu Sulh siyaseti ,. Barlclyr V«U1bıT» İreli» KUrtU Be..ı,..!. UMİ-h- bulcc*»" merllsı« mâıa.....ı m ..i i- ba-M vasiye İlmi' ı .i . ı . ,. ¦.. - ı hiı ı ..ı-ı. ¦Nılmtaı »e «er -a* almılaomıylır. Hu mil.VI. rurlıvını- l.ılh— .. Ibllıpir-¦rrlli* iiıuıl İtina ır Ihtım.m ılnıe-rrn -.ıımılı utar llıı tetk II alıılr lulınr f.I......I. r.ıi.ı dti'i -ı .:ı I .ı..L' . !(¦• hullnı mılll.. II kin» l..iam—Iı l.n Dikili ılllr UM» aBr |tm4l k» a.k. UUu . ı-ı ıl IMOr si üituiıi m •¦»¦• ıı— ar* s» uuı ıOm Buataabh em ¦ '• . I ¦ m ¦ «*• - kılla um.m ı,4.ı .ıı..Man ••¦¦Ihi n*4*m t— » —'• t* krı IMilli Hlılı ulu k. n Bmr.t* -alın u,.,, Ilk»l| l km I-k. -.1... IhUUiii.1 ml l'lltk —......k «. ..IIı»-.ı.ıU|ln ki ¦nH«ı an k»... ıı. .t^pi.ıa.n ku alarak mnkl .i-.... II.ık •Mn.ıı.ı kayan atMIm, taeınurı..ı ınrkr*n la a.Lıuu prk 1*1 Mili. ıı lı.ıl. ı ılflı l.m kl luıiKbınat dıı •nrt bir lulh ıl final» imkan t. MukİTirıı ıiııiı Uc ataa ıbUlanan hnllll iI ..un BİCİ Ba nrllıırdcn Killi. ¦ ı ın. H lı.ll.-. j Cumhuriyet ı Ucuzluk kuponu i ......27 .naayıa Pa» ar»a I I CümhüVİyet'i : Ucuzluk kuponu i l......mayın Paaartaal I Cumhuriyeti : Ucuzluk kuponu ; Ajanslar Kongresi Dün akşam Yat Kulüpte parlak bir zîyaf etverildi Dün içtima yapılmamıştır, Murahhaslar istirahat etmişler ve şehrin muhtelif yerlerini gezmişl I* Maaş teahhur edecek Yeni seneİ maliye müna -aebellyle devaİr kadroları henti? gelmemiştir. Veni kadrolarda ufa k tefek ta -dilât yapıldığı ıÖy İr ilmektedir, tmlâbi Milliye kadrosun-da da bari lenkihat ya tır, Maaş havaleleri de bCnüt .¦¦ lu'-'i.- ı.r Bu münasebetle maaşlar ancak ba*İranın haftasına ilebîlr itir l.uıı.ıııl'n m.M..- .-i- \nr*k Ol bili "

i..i. ı . iklim bu '''ı ." aynen t»"»* ..-ı .m .m. .V ... . indir, mirim» ı uiını brr ar nlaru ornun ¦ -I'ı;* ¦ ¦ ¦ .ıi.ı bir mınıdn UrUhki olanıı.-ı IhUnuHal •* , _,ır [Mum. Ru ¦alanUrda .ı-ı ¦ ı.ı ılı -1 '.m'' oldutm TrrbUr Hnen™n,.n tatta talb**ı 1 • ırUl MIBihi sulhun kcndlılıı* mı ıbul 2b* (A.A.) — Beynelmilel müttefik ajanılar kongresi ataları şerefine dün gece Ta -rabyad Tokatlıyı n salanlarında Şehremaneti tarafından 150 kildik bir rlyafet verilmiştir. Kongre aralarile malbuat erkânı rîyafette harır bulunmuşlardır. Ziyafetin aonl arına doğru Şehremini Muhittin Bey irat diği nutukta kongrenin İçtima mahalli olarak lıtanbulu intihap etmiş olmalından dolayı Devlet bankası .Mühim sermaye ile teşekkül ediyor Ankara 26 | Hu . Mu . 1 — Mütehassıs, Devlet banka», teşkili etrafındaki tetkikata devam etm ektedir. Harikanın ırımaycıi rak kuv Mahmut Esat B. Adlîye Vekilimiz gazetemize mühim beyanatta bulundu Yeni kanunların neticesi sür'at ve hak olacaktır Cc^ılurı tecil edilenlerden ıslah ulmıyan-l.ır dahıı (i£ır ceza göreceklerdir Bayram lalikai labcissûaak rccıren Adi... Vekilim.* Mikamı Faal Bey. ba aksaaakİ eknpret k- tebrımıiden Ankara ya hareket f d-.. ai.ı mt İsal Rey. dün Mo kaaklrrmdr. kcndmiaı rden b.r mubarririmiae. hu bir Kaideye bayaMah dadakı riya ret burada nal 1 sonra sdiğiı söyledikten orduğu bul mim uşTürînt» kulüp heyet umıımiyesi j^J Heyeti idare raporu kabul edilmiş ve Gazi Hz. ¦£ arzı tazimat edilmesi takarrür etmiştir Büyük Emanullah Han İtalyaya gidecek Bununla beraber kiralın firarı haberi kaydı ihtiyatla telâkki ediliyor meleri Millet Reist-dikma 25 (A. A.) — Bc ? llnku ıçliman i»llr»lı edenlerdaıı bir grup * Tllılne kolDp - iif vfıl unu- | folu mlldUrll Seril, ınlic»csab uslyc senelik icllınaı dlln saaı diniye mUdOrU Esaı Beylerle Pcr17 dc Perapalaıla Hakkı ^laasl ı„ p,»B. Saliy» HUseylo Hanım Posanın clyo'tlladc loplanmısbr. ,e Blr cok naruf ıcvae ve Hanımlııiııiû i(iiınadn Koca tll aıctı'- I tat kaıır bulunmuşlardır. u^u ı*. -1 ¦ •- i,. ¦ Oparaldr Emin. I ; K.buı ul » »J. ' Şehrimizde iki meşhur tayyareci Paris-Hindicini tayyare seyahati Tayyareciler, hava müsait olursa bugün halep istikametinde uçacaklardır Utarıbol 2A (Â.A) — Hindi cumhur baırellerıı iktiran etti 1500 .....-i teşkil eden ba son :¦ ¦ : ¦:' ı Türk cumhuriyeti ''''''' -1 ¦ 11 ti ana kanunbn serisi tamam olmuştur. Bir k c aya kadar tatbiklarına baslı-yacaKıt. Buıdardau alacağımız netice surat sadelik ve hak olac ktır. Bu kanunlardan ilk ikicini lıvicredcn , diğerlerini Alman-aynen aldık. Cumhuriyet kanu nları serîsini tamamlamak için dört sene çalıştık, 'ununu medeninin anmaralarl — Kanunu medeninin tatbiki tamatniylc matlup neticeyi vcr di nü ? —ı Kanunu medeni matlûp neticenin fevkinde semereler vermiştir. Neticeden men mu nur. Hıymalll Adllyo Vokillml* Malımul Esat B. Milletimirin yüksek medeni kabiü'yeti ve hakimlerİmuda yllksck liyakati b u muvaffak!* yetin başlıca sailrj oldu. Tacili camdan mahBal nadiri Tecili eeıa ne uibi mulâba aal de yapılaujtır? —Tecili kanununu vlicude getiren mülafıata; hafif cürüm mahkûmlarının ıslahı hal ederek memle idelİ uıuvlar haline gelmelerinin temindir. Islahı hal etmeyenler, lecil edilrfl cefal

arını sonra daba ağır çekeceklerinde şüphe etmemeli ¦ ¦M Roma ?* |A.A.)— 35 demi bombardımn la.varesı Mimin caronda Taıaatada loplaaa.ak tc Akdan iı saikı kıssamda bir cevelan yapmak uıere hareket edecektir. Bu tayyareler Atı naya, lıtanb ula, Varna vc odr-¦aya '.¦ ' u^nyacak (ardır. *aro Chlaprassu ImNyaaını baaha blr eirkaaa daırattl İstaabal Hı.ırd ıl Uva batim, idare cdca Acro ekıs-preaso Italyana şirketi bu imli» arını bayka bu şirkete drvmenabiden de teyit cdilmcyr haberleri kaydı ihtiyatla nı ediyoruı. Sekizinci liste ucuzluk kuponlarımızdan istifade ediniz "Cumh Güzellik Müsabakamız Bugünde dört resim dercediyoruz yapan ait (8) ¦şaVâjkM nyrl kanlrrinetenTiUt ağ ata va mnesseaala ıı lıılr bu£iln ilcuncâ de ll.ı.lı.iı m İn Kar ılerimır Uatrlvri takıp ederek brğındıklcn mafaıalardaa uüfade «d. h, blr I.r Yarıtt... " Cumhn, d, kuşmaM saadtabdin-de inin ¦ yassan İainca ma-ğaaa. bcavrlhanr ve «••»«-¦atm b mıyraıoı mtılc-M allab. sıraHİe latrıh ettıL Yanaki nUıhamuda bu Imte-ınıı hayati usuıanyrunı aahife Lılındc dercadeııyıi. i------ i

lnymıl * rı.'iııı..'ır. Yeni şlrkıbn mümaa-sillcıi bu Kİlnlerde şehrlmlıa gelerak tesisatı tesellüm ed a giderek Hnkft-matle müzakereye sHrişccekkr-dîr. Kıaa «MhlUnr araatnda — A, bak, anne, arlmmııda ¦caksu btr kadın var I IOO — fl.B«vda H. 101 — Sıdlka Sabiti H. Bugüa de dürt resim dcrcedıyoror. Bunlar OskUdardan BcybaO ve Neclfl Ali Rııa H.mmUrla CHv an yolundan Susan Sevda H, ve Kaıım Paşadan Sıdıha Sablh Hanımdır. Cbtuurivct Ihiİyon^ ZAHABOF Uan — »a — lerl Zaharof Kumar masası başında görünmediğinden halk nazarında elzzeden sayılırdı. halkın düşünd ofun bu kadar parayl nereden kazandığı idi. zaharof, para nasıl kazanılır diye vaki olan su ale de: pek basil, kumar salonuna girmeyiniz, cevabını Vermiştir Uran *iji *iruî Hırla H*ryr mi alrıajjs tnrctnıı l knjarak » p iter.-l « ıaıanı.n ıa UilcaMt*' çaiifOi Kırla Bucak oj | Kariammrnruu yaı **Kalj sobj halttı oMufıı p»ı dan —"T'*"f lına*??* Uu MICI al ı -I-' len W Ilıaa 11 ramamı r kail mu ijdnur.Jn her *::ıe man-¦¦¦.-[ «don mcvnnrrıcr Um •ajana nsaaı-. dik salı tu r»:tırimiyr*ilu Lo ir. z. ı... ¦ ba« t 101 Zanaroiı: ıı' tuııncos ve ne auiaplr kumu maıa': bn-ında eO-njıurVa^iı Harcın natarında anttp n bin m. Valmr tudkm du^r-ltrfci Merak ¦raftı Pı: kanar parası »erden kıuı.aı CSSeU ııl; . Vesa-dal csiini1* 1.1:1. t '11 . .. ; ' '.iHref frnrCnn.tlaUı akne. teren kibar Ur kadın tıtmen yanana villa -imi cb ¦ .ıa: lr»ı cifi: "iBr Vanl Kanatml , kınnaı •rBirraaaıırı i!" 011 t r.ı: ..r. r J.rıs 9ııı laptb.lmeıun ycdsnu mira. Bana o*.-

r«M»uı mlrinu?" tjlaidlve BtC•lu:nedamdan d^aerır luıiı aja) nnıan-lan d .ma urrtuy» Sır Vasi: .ıbaid! B-ı»:. EU^el vc vn Olaıı kdlr ııı 1 arrtkma« d.ılı-r. Yoksa bmslar hakkında affı umumi yapıir.ısmıılır. bajylc hîr ,ı-v yoktur. TBrartya S ksM»mtsarıs msntaknaana ajrrshyssr — istanbul hapishane binam 11 c uman apslacaklır? — Yenİ hapishaneler mr.» -eksi bundan sonraki meşgale-aniıîn basında yer alacaktır. EbemnuyeSnc nisbctle utun Sen m ivecek bir tam an itende İM isi dr hi-,;ı ,u-jvi. ıstan -bnlda yeni hapishaıır yapmak aacvrunhahı değildir. Uu vr ya gelerek sı» birinci rnıntaka hapishaısesme Lskasehor eren -ra nda başlamak niyetindey iı. ağır ceıa mahkumları da dahil olmak ürere daha bir çok yerlerdeki hkûmlar cefalarını Eskişehir rnıntaka hapishane -sinde (ekeceklerdir. Esasen bulan Türkiye be; Bun taka bapuanesine aynlacaktı" Diğer mahalleri birer ir. kitine ilr İdare edeceği'.. Ha»randa Avrupa d arı bir hapi-.hanrlrr mütehassısı çetirerağir— Hakimirrimir katı midir? yeni hakim yetiştirmek için nc 1 ıpıl 1.cır ? — Hukuk meranla nam adedini çoğaltmak ı.m aldığımıı tedbirirnn basanda dört asrnc evs-el Anka f-trjımır llttkuk mektebi Vc Ulanbul hukuk fakültesi vardır. Bagılo İki biat mûtecavlr. Türk hakimlerinin c Şehir ve Memleket haberleri j arasında ancak ilu r"« kasları meslekten .rIı-m.'.'ır dlçcttctı tepurln arısı W .k-r..rl İraba rdrrnrsfc, tamrsrs nUfi* a ¦¦asnasndi— — 1 aanr. ınkım kanunimin lâşitndan un» a bn kanunu n-nltnacak vukuat ulınus mudur? — --mıhlı hayır Kadri v» hanım maa'alaBİ — Kadrıve Hanım vr komünistler mr clı .i ne di»? — hunim la ben değil kanulıIcr ve rn.hkm.ler mrunüHur. bisasasnav cw^a4**avariy»rt ItABUl riaU"*rmskukmlnt W hakimlim tafcdınnr füee sssssantalc «foeecck-Irrdır — Bk mam .*¦—-¦ adh faalrretle» nrV.n,, • — Buntı da brn dej-ıl. millet •e onnn IsbyOk mecks» takdir Sanayi Birliği muamele vergisi ve ok-ıruva resmi alınmaması hakkında tesebbilsalta bulunmak üzere ankaray a heyet gönfleriyur Hırlını «ennıl ıçlimaını dUıı alırııMşrt*. tflımıııtn anr«)nkı ekspresle Ankara«a IU klsllsk htı.ı randentrıırune karar «eeilnsıslır. Heyrı llırrlk kaı.hı ntmur»-. laarı H. rha.ensr;. iunasl Hakkı. Sarıri Scfrm. Atıl. aah KcmaL 1 • • TattB, A.al. Kerim lı«ı.ruen mBnajteptar. H..11 s«-ıarada Ha-şsekauı İla.. » .:n......arkflarjle c«r-JT«eeS pı nJ. . 1 .'.ılı.. 1 • I — ¦ı.nırl mııa—Tİe •«es-rsi alısma-nnst —aıar. M Uu-ı «a Hcjeıı Vekilna msladdema seüll ka n Mı karamı M-nfliı rdılmemesi. I — Ln.-n •aıuktdoiııla pim. Dün bir kadın zevcini sokakta dövdü dayağı yiyen zevç bira tındaki kalabalığa: - sa-bitsınlzya L. , damekle ıkthc ediyordu Dön. Anksîrâ r-ıdekainde. Vilayet konağının lam karaı Mfiaa. Iırrk' ııı |İri önünde »ık j(İvınnıi gemi bir hailinim

.. „ ' 1. , . i, a. J. -lakdl. J ¦ J r * . * -asr»a-ja.ı; roronnuV"' Erkek, yedap daryağa rsütr-vckkilane ses raVarmrarır. sadece rtraiuu «hata rek-ss 1 -lab alıfcı "sahîv-ıı "\ 1 . demekle iktifa 'Uiyvidu. K.tdu.. İn r duiıedr hiddeti arlarssk ¦¦¦¦uı kala sına ındn-cackle devam cdrymı vr — ^ak.1 adamalar, kese sen sn daj afi ye de'... dryerrdas. Da ak »ıı en etkrk. peslıs İ üncü snbe ikinci sınıf k e tekçimden Add rlrndı da .'ak ataa-da mrk'e!.' müdiresi I »al ıl«|rln Irllltlerl Mahmul Laal Bey. orta Ana-dokııu lefUftam aaasra temmuz ra^niarma ebaarv Ulu ar aehr i -miae ffeserrk Uassssm w ımfm »r,ıaı lertı» ıdıchmı Bmaa ksskask akasres. rCHİ K'.ı. Dama fi»y da I, aksam Vekd Bey ik barlıkta Ankaraya gid ecek •¦ orada yeni adliye ie)k.latıikin apmak Bren toplanan komisyona iıtn-ak edecektir . rarnc-.ıan mr nalla kaoar ali» 1-raau kı-lhcsllsraır. j .' İlli:;Iı-'. . ¦ ı:m ¦ ~l . . ¦ S. n» i Kleiltıneer. 1 HeycÜ umumu- ikmali miırake'c İçin '—-'¦ ¦1 parar ciinu an u.,\\ 4.0 gelişir D@IeırI Bir fare, , ehri »*rım saat karanlıkla bıraktı V. ¦¦ r I.ı «fect sasal skidcB SMmrfl Silâhlarağn rlrklnk fsbnkasM-da hır anra eJmu} , }ekrüı lctrik cereyanı vann saal ke--1 liıı-i 1 l,;-.ı amanın. deklrİk çubuktan arasına bir farenin r rn.";i ile kootakt japmasıo-dan ileri jr-i:İi'j, anlaıılmrjtır. Şehremaneti 109 istikran itilitaa esi hamilterce tasdik ettldi Ş^Juımarı'tUr ;909 IsIlKrası haaı.llri'ı vcldUen ......'-ı:!':- atılrm ».salanın ıjllnıımn lameaoauı B ırMUeı tıe-.veıt merısTiyosj^ee ı-ul »e in-dit edıldlâı düdırİ ntizalec«ri? Tafcşaanceı e Usrekrla lennLâl saatleri elan lasbih edilemed-jı için tatbik cdrJc nkcrnekHakr. Solssrlea- eskisi y!¦ falla al-mnkta devam edlyvrlar. l.ıı-¦¦¦ I 1 :ı- .-ırandan ılıb.ıı . :ı takslkrjlı ; ar-r..?. ettirilmesini mecburî -ı-mratır. 1 aksı metre kneu Usbih ¦ i 111-ıv-n.r ı terliye ohsnauk-br. İnkılap BU muti Dün İnkılâp raOıtBİ komisyonu Şehremini Muhillin Reyin riyasetinde toplanarak müzakeratta bulunmuştur. Müzenin 15 hatıra nda açahnasana imkân dınadıjı Francaaa tiatı Şchremanrtinden : " mauın •nskUİııci sah çimimden itibaren francala ya 72 kuruı "para .(.¦-¦ ıı. fintoeedilmıs kmek fîalında tebeddül ulcuılı;, ilân oluıntr. .. K«**l-a ı..innlv-.-..-.ı -.ı ad ta Gari köprüsünün projesini ' yapmak için notlar almak imire eden fransu nıiıbc"-dısî M. Pıjn trtkihılrrm bilrrdîçi ; İçin ınealc^tînt avdet etmiyhr M. PİJu aiaıni S aya kader j projeyi Uslisn etkcckdr. Bon-d.ın sonra köprünün îu$ası ihale ed tek ve htaasanı da c".manrt namına M. I*ijn kontrol -cekliı. Buna makabil kend-arne köprünün besle linin yOrde biri verileceblir. M. Pi)u vsderken Emanetle aktetügi mukaveley i •mıa ıtıııı-i' W LT'İ^JÖlfe m aukcmd c rcl s rkrlı-Vunan.TUlk -»rni'n mabkem»i Mu" ı: -ı:i TUrk-Yunan sı* Tark-Bo-'ıtet mairtrmelerl nrmrtnıden ı^'.ıfa (edan Basan laamm jmamS reasave. Mı-ıııulı eaolıicür.manarme r.ıi"u-.' bolanas Darcmarkalı V.r ?nlln tav» filiklıil r.snrr nlmausW. mufiı-i-. İMnd. mahkemed'd-rler. I u- .Sı.hr,L Hanımın babasa. İmim! ...ındarı brrılr 1'fı.ıS M. ne çrlnsi; . hırertrlvı amormus. Adü rf. kendi çocoikjra ramce yanana aleass. atımas vc bir (ıra ataraaelı mpm lekafa cakarmıs.fcasa mrlesasskıl ,,.n. Sbfc.ri. H. o «armla alramo bilc t«ıy.rmı.s. ınmıs. çauaju bakaaırsdan alırkaa aeaaa feaa bazı ¦ ¦•'Irr sarfaddıms VI sıelicc darp hadisrsınr müııerr ol İktlsaıciıı morıafeicle ingiiir linkinin lercriiii tabî* sebpplenlen ilen telıyor Inpkt Wasamss s.'.hı ila Mİ dssbrarflr ban fucleler Bcr-

ı |lı ı ¦ hdub ılanz-larca takJmkala hım gtııtla» mekseasv. ÇamV-fc bat terrffö tabiî scbvpkr a etmi)tir . aba knniı Borsa Kuraıscr Vrkilı Havası Tahsin Bey bir muharriri ıııiıe demiştir — Kjîi IJı..rk» dar hak'Lmda [akibai vansldıjı duyru değildir. OrUda sebep yoklu ı.k!-.l yapılsın mfilir lirasınn vmVsr-leni lımamilr labsi n»,»kr tabımda rereyass «da«m. ili »fent meclisi Ikıisal medssa alm hararanan CNTİmie AnkaraeU essplamacai|-m dan meeharn ıılarsmaade k -aksSSM a/al- rıodan bu kamı - arı:'. diğer kır kısım da 6blr fan sehrimirdrn haraket edeceklerdir. Vehbi. Kail Nccdcl Pe yler öbür (•tin Ankaraya gidecekle rdir. Viıaal UanBa-ı SU» fcrvrn ksusm y rrf1 "İhırfa-.iA-r. Avraıaa^a lı-lkık • nsıanne çııaa. .Va* nevri DGcır. ırlr.— aramaklar. İnhlsartörcJ*'. Baa;ah r.h. ksimı Aksar ssrfa lasaara eassVdomde Nedim rfvndman «smde din taharriya* vamamsa). bir r akı karanı ve leirrru.ıtı kaçak rakı ve saire babınarak müsadere edilmiştir. Iılltln IBttlann mUdUrlI ""k.ıı.'i-" ur ki. Tevkifhaneye avdet tecil kanunundan istifade eden sabıkalılar rahat durmıyorlar yeni af vc tecil kanunu do-layısilr sulh ve rera matıkeme-ieriade rüyet cdtlea davalar , hemen kamilen tecil kararına ikriran etmektedir. I... kaıutııu maükûm ve mızmmUrı memnun eltimi kadar ıi, deruhte edam avtıkurlan ten nsulararrır etmiştir. Fdhakikn, bir çok eda da -..ılır, kabul rrlcD avulcallar, teat karan Oıerine İicrr*i vrl.a-tetten karbetaanktedirler. ¦¦ avukat beylere haber verelim ki, af ve tecilden istifade ederek lablİye edilen mahkûm ve manşonlardan hir kısmı, benüı bir kaç gim geçmeden yeni cürömlrr îrtıbâp ederek tevkifane -mektedirler. Dünde Sat aste 10dan faıla sabıkah. bu aurelle ¦Cvkifaneye iade edilmekted ir. Tahliye edilirken rahai dut.! -¦-.'!..., ..-.ı dair namusları Özerine vermiş olduklan sörü tul -miyarı bn adamlar, tecil edilen ¦.- ...ı i .ı 11 da bu defa cckcçck -Icrdır. Diğer tan tecil kanunundun İstifade edemi) en rcralı mahkümlanu tahliyeleri îcîn vaka oian talir acaatUnaıo ia'afı mümkün gbrial m emektedir Bunların serbest bırakılması, bir affı umumi kanu mabt-vakkıftiT. Sabık Maraş meb'osu Tntıaln K. aallıdl Bir katil ııı-: .uı d-.ıı on seneye mahkum aabak M ur aş •neb'nsu Tabsio Bey, tecil ka-rnrnımdan istifade ederek ta hliye edilmiştir. Tahsin Bey. tekrar muhakemesini ıstıyccektir. DarüGîünyndd ŞebrifTiize gelecek Avrupalı profesörfer Taiü ui'.v .ia-.ı monascbetîlc brJırîmiiv gcieeek olan Avru-i-.jiı prolcsorlerc Maarif cemiy eti taralından tcsbiiât eöale-rİleeekÜr. Bunlar rr-mlrkeHm -di ¦İmi tetkjkatta bulunacaklardı Nail »'al Be» Sivas ır.eh-ısıı Man Ainl Be;- srnı-.pı/arlaıl it Siı-.n TS? Bygliırthü eflatun va r»arî«ît halse-rieyrur» lnırtagaiaı adliye vekilinin mühim beyanatı Adliye V.Mahmut CsarB. (a-raacıcaılfe vaki nina beyanascai s........ı' ¦ ¦ .inini iub .-ı.ti.) ve ceıaları lasil ıdi^lenlıf ı.lakı bil «İm.dikleri lak* İrde J.I.. afu- caaa jım.^kitnrı ^^•^^mlsılr^^ ^ ^ oahlfi: iı.. • han dıtl al ^) akana I * jaBaBaakaa eiaa Iramnı (aj-tarecatri ArracAaseı »e Ra£a»'. ev ki fSa aaBamaaM ajaaaaer-BaeSa asrın lyS Mri«r* lakanerje Halı- lıtSkaaadlaac sOınmirdca a mriarskal esSocakUraar. & rtanayi tHenfŞ mnamclc etel ve nkiarıı*» re«""i alınmaması İsla ıcrihbUaaıiB bulunmak Brere

bir biyel mderlyor. ft ı ¦ ı .1 karın.ıı. .w , ı ıı. uu da^ alırı • ut ııl enatkle labaı ba-plskan- ¦ çıkan ban sabıkalılar ruha* ı;-r . ı ¦ rırı.ı.ı-ı yeniden levkilaaeya Kimliklidirler. (, Viliyel aaırımcal Tl mabıeBln la kadranda ihaleme karar »ermlsn*. § lıırırp kartp beseıl anum-ye«l Ma laplaa.m, se beyeHa raponaa-a İaşemi nmısbr. Harici: Zrpün basama ıı gtam knsksr Amerika aAalSaa çıkacUBST. fi Amanııttah Mania llalyayn (iılccrtl haber serilmekle Iscdc tararı hakkaadaki haberler facaBı ıneyyuı .iınum.nı İ 39 hah en ıaar««l jekcek balla lıılanbala Kdeeebrlr. Rüsurrûaıtta bumrük kumiSTonculannn İçtimai ......... kumun oncular birliÜ kcycLi ısanamııjc* alim ögle-asmı evvel loplartna» ve ycui bryutı ıdarr aatmıbatı eli alında «örü*ülmiı,tûr Yeni ıntıhabahn .kusc. bu arlimnia yaadmımaı karar I Bİaaı umanda Ka.-d«srdk Varna bsnrnan-dakî drn» Invn acvVtarasda kır torpil eârfilmn^ . imhasın a / ir .. , ddr,,.,!.. pollâıte ı.ı. Ietilı kadın fıuOul ısarsclnst anbbar Heyo^rnnda m uran Lrhaalanlı Madam Kifkaııııı lıııdut hamine çakanlraak tttrre pasapıırtn ıaUcuz et! El licarelilc meajrul olanlardan banları aralarında toplanarak şehrin Sirkeci gibi kes if manalı undu ucuı et sattırmağa karar vernnalerdir. Ba teşebbüs yakında sakat fiile İntikal ecektir. _ _ VBleyâtte 23 mektep yapılacak Encûdacıa Vaâyet dün Vali beyin riyasetinde toplanarak yemden yapılacak ?3 mektebin 16 haz iranda ihalesine karar vermiştir. İcarla tutulan mek-teplerin kontratlarının da tecdidi i-imi; vc yeni yapıla-cak yolların sureti maaşa jörü;iHrnüyt8r. Heybeliada Çarkçı mektebinin hükümete ait olduğu anlaşıldı Heybeliada da ki sabık Çarkçı mektebinin bulunduğu binanın hükümete ait olduğunu yarmalık, bu ve neşriyatımızı naran dikkate alan Defte rdarlık tahkikata baalamnrU- Defterdarlık idarnmin Ada Tapu idaresinden ıslcdi£ı evrak gondcıu-mı-.iır Bu evraka göre bananın hükümete ait nldı diamı: tahakkuk etmektedir. Tapu kayıtlarına güre bina hükümetçe kanuni bir sur ette istimlâk il misi ir. Vergilerin tevhidi kanunu tebliğ edildi Veryilerîn tevhidi hakkındaki kanun dOn Velayete tebliğ edilmiştir. Bu kanun 1 bariranda n i (ibaren tatbik olunacaktır. Maarifte Mekteplerde imtihanlar Bütün Orta. Lise ve Muallim mektepleri meıııntyet imtihan-laı-ına ı tcmmorda bashT"c«klar ve ihayet vereceklerdir. Karilerimi/", muhtelif mubayaa t (arında tenzilâttan latltedalerlni fa -mln İçin ı3) kupon nes-redlyoraut. Bu huptm ı.ı ı-1 ayrı ayn kesip, mlıaarlan gUnü. ÜstelarlmUda mOnderkd beğendiğiniz Uç muhteda ibraz eder-»eniz tenzilâta mazhar olursunuz SON TELGRAFLAR Zeplin balonu 15 göne kadar Amerikaya gidecek ReıUr, 15 «.*.) - Crâft (zmirdeki komünîsl tahkikatı bitiyor 26 (Hm*. Mu.) - KomÜKarilerimize tenzilât yapan müesseseler l 8 inci liste ? f t tefti) ? adî &aılhılsleo* Ticaret m^ivâzenemizdeki açık tehlikeli midir? ClUV ayni «|rlk

iliklerini I ııttop. lir 'aynı m eden ıra işler. İnde hlr -ıılaıacılıgı a lanlrUıs MeMana CeHletrİBİ dü*... ila Oton adamla Hlytk Mr far* yo*, n ..mıiınıı i « kelikadar ileten ıeör.»ve verırmen auor Hakkındaki layüı. Heyeti Vekllece **^5LJ n| meclise t»nu*rilı»ı?tlr. Molı'"'"' srluiye Hamburgla yangı» « dolu ile ;-«rmiM Bpmln karışık bîr lırtına çıktı c*d .. nmS * t '» _ rtiin Tnnie İratları ««Ur* Haasoanr İSvA.A., - l»un tota ^ , ..r-m vr .!.»',ı İle kiiı-lk. lınıııu ı; ıı« r.manv» Isr arasımla ı cı »«v|{i~ e meılektaa-ı kıyam eri ar. ¦ taıetacilc-ı. laikle. Buoünku hava , taayik. ıınat 14le "uı . ınaKsaıiu.ıVHlIknn llr aklolun; rouatkadelor Ankara şehrinin plan Ankara 2* (l[u. Hu.) — A kara şaluioijı plânuıı tetk eden jüri hea/eti Yum» N. Beyin rryaaetı r. .¦' , planlan lelkik eden beyci okunan raporunu dinlemişi Heyetin jaoarnin planım k ak 'ı... M r.Lİ.Jİ-l.-... ,.:ı .| ¦ vuırTv* 'nâm rr*ik*n.ı(; in Mahmut ypu raraattllnar t,—* EVol Jıt.kulnapâj -S yapamayacaklar 7 iıaoaauıaa anıuut Ankara '26 ( Hu. Mu. ) — Mttâfam _3 ri.rk.yede ecnebi devletle, b» Ellili K.Va«aa+| ba-suan hangi sanatlar, yapa- . Siyaseti rnrvacaklarına dair haıuHanan ' r... ,.:ı. .»mlâyiha ¦„¦¦¦ ı gönderilmiştir . h"no"1 **/•*»¦ * Tıi.kl u. ¦-" j tatmin rdrırk .,,.,,-n- irerin eti Bu devrede intacı muhtemel- ¦atfjt**. galinde rarklreye rah. (iır Kıl lâvilmy. ı";.. 'Llitillî-ı -nlıV. ¦-.r-n l.lr fınııı ..ii.ilm.il. ı. Türning klüp heyeti unu miyesi lallye Vekili istanbula gelecek mi? Ankara 26 (Hu. Mu) — Ma-s Vekili Saraçoğlu Şükrü »in Ulanbula ¦_¦ ' ¦-:¦.'.!¦ ı 'ada maluma Malİye Mtiateşarlım'' Türk - Yum N ı ,k I olarak lir. Ajanslar ' ° ¦ • v .i,, , ,... I '¦'¦'i- namına hİMatb'ği memnuniyeti ifade t-yletrrif vc miaaftr-Icrİ sclBmbyarak muvaffakiy et temennisinde bulunmu.lur. Murahhaslardan Havas ajansı müdürü M Menot cevaben bir nutuk iradederek murahhaslann İslan bulda gördükleri hlNnU kabinden fevkalâde mütebaaaİs ve mütefekkir oldukUrrm, burada kitapla rdan Öğrendikleri efsa -nevi bir jark yerine süratle çarphlaaan madeni ve teceddût-perver bar muhit bulaııitlarını söylemiştir . Bugün içtima yapdmıyocaktır. Murahhaslar bu gur-j iatirakatla ve şehri ^çimekle keçireeekler. Anadolu Ajansıma Bü '.".I.ı.I.ı Yal kulüpteki liya • İçlinde bulunacaklardır. Halıra olarak bir madalya darbedll MI. Darpsoe idaresi beynelmilel ajanslar konferansının şchrîraîldc in'ikadı hatırası ol-.ı .ı adalyalar dar İletmiştir. Madalyaların ürerinde yeni harflerle: - Beynelecdel ajanslar k onferansı hatırası , ibaresi ve tarih ile diğer trferııı» n Un lı. Iıası-

6*ver... abanini bu-deeu. U dallaIX kOtD I ¦'¦mı .m- Üflen -ı-.-ı ı tni! j den korkıııorıun... ma o. -ı m ı.... , . işi, - Bikir eredarı çok la».ya dUıUrd? | TBkeu ıflalan Bası, B:tır eterm korkı^uı-ııu' ı ........ ıı— ı «ucak otla Ali ta, i ¦ ¦ «¦ili a i .İr ¦ ı ıı* ı !ııi ılııL ¦ c •¦ Utta ıı be Ali' Calrutr, Vı-1 hakli Rıı Cccutunaiı ana; ili ısıuıınadır. - ASa. yoksa tandı mı" »oralım iıtıror înye aornUnaaı o - Kaıkmcm 'i-.ıiMt rfe iuM'|inln tUunr vurdu: Bına kulak v*r. AB.,. Knrn kıra rıme 0*0)1 ta becerm e *ss*aa... ı- eora|unu UUyos. Anda b-j da — Ömer dren mı.' I Mabodl var| HİKAYELER İn Hacı baba, bin Hacı baba Um»u vm, icra v. iflâs Veni icra VC itli eylülde meriyete gir UBbul icra reisi Refik Bey. yeni icra kanun una şerh haıırlamak-tndır. adliyede hazirandan rllbaren yani haHler lalbik edllecok Haziran bidayetinden Uİbarcn - ta biti ar müstesna - bütün muamelatı adliye yeni harlleıic c ereyan edecektir, I.aarmgclcn hazırlıklar yapdmaktadır. Kadriye H. tahkikatı Kadri ye Hanın ait istintak evral vinter rüfekasınt müdde Cel tMlÜ^elreırırlIk Dünkü Ankara treni teahhur etti Dünkü Ankara treni 6 saat trahn.ırta saat 20 de Haydar-paşaya gelebilmiştir. Bunun sebebi. SİnCaııkoy civarında, devamlı yağmurlar yüaündcn hatta ban amalar elmas, vc tamir icİn bekle dir. Enime Valisi gitti Bİr kac gundenberî şehrimizde I bulunan F.dinıe Valisi Emin Bey dfinFdimeye avdet ctmûrtit ' Beynelmllol Müsteşrikin ve seynlıln kongreleri Bey tarafından IctkİkmC devam edilmektedir, Cemil Bey. dün hanesinde İddianamesini ihıar i le mejgul olmuştur. Evrakın yarın müstantikliğe iadesi muhtemeldir. Müslımuk Hikmet Bey re-hatsı/hğı yeniden nüksettiğinden yatmaktadır. Hikmet Bey. has-tahğına rakı alınca bir an evvel kararnamesini fW Vukuatı Cinayet mi? Gavga neticesinde ölen F.ılma Hanımın zehirlendiği İddia ediliyor ^Cumhuriyetti Limanda ¦ 2? Mayı* l«'İU ' Borsa Ticaret vc Zalıire DunkU Zabiıe Vai I! W~l/I \ Defterdarlık ilânları oklama dauoi sanında JClblOC* Ulus tin ıs ak vc İcar ••)•. Iımlcn Hiddetle kaıa raphılun- * rm 1430 Ilındır, müzaıdarlıgıoda yapılacaktır. emilirindin roüıı İndim ımşaır, ¦ 2 m yin halasına ı söyleniyor Dr. Osman Şerarenin Yüksek Mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: jurluy-tınden e rnuhterik aksalı ih ha/iran 9it nakkare '(^Oû) işaaı mûıeaShriıı vc 6*ı ara, Larihlİ «müh*, ıdon PillUsn Adliye vekâletinden:

SlRlIha^ İçleri Imllltan edilecek di» leblblerij D«t tabipleri . r İmtihan alaylı dişçilaı racaatlaı mek İsliyen tesi tetkik ¦ gönderdmiştir. Cemiyet polisin iştirakiyle yaptığı Irtkik u listede bulunan 40 kişiden ancak ikilinin İmtihana çirebile -eek şeraiti haiz. yani 10 aene-denberi müslekil bir kabine sahibi olduklarını lesbit etmiştir. ,sübalırîkumnadanli£inden ,l„dc imsaKsstal* lavem- *»h»i kon.'»«"«"« muaeıstU.. il ttTîîuVırtT^ayTar^ipîırİf I^P^tayyÂr 27 mayı* PaMiıicsi I Kule. ve Kdefcst iı-il.:. . Ayva' NAİM VAHJRL*RI ]zmir Postası Serî. İBk* vr monioınm ulan ADNAN zTıncı pazartesi î;7 Altıncı Büyük .TAYYARE PİYANGOSU 5.acı keşide: 11 hazirandadır Btiük i k raini ve: 50,000 Liradır Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir milhalal . Bu haaldede ceman: 3900 Numara koz* nacaktır. Darülf unun Tıı fakültemi Eczacı ve Di§çi mektepleri müdürlüsünden: -ıı* bitinden rnhriri. çiftli ııtraV Icıa cdOccckliı. vc racsickc «U bir kitapları İmtihan sualleri berveeiıî atidir II-udu m tıtııal i'inuınıır vc ı&laviî umarda m vjk mt-ıiamr' olan muuSı EMLAK VE EYTAM BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Satılık KÖckJer .ı.ıkıı."- te*Heıi \ı serum latlıilaıunda ıaan idar«lnr m. Yelkenci Vapurları KAKA l»?JZ LÜKS « SÜRAT POSTata SAMSUN ÇARŞAMBA ı urkivc ısiiî İncili/ Hacı Hüseyin Gaziay intan vilâyctinderılvasetındonıB JÖZEF PASKALİDES 10MISYOH TICAREIHAHESİ S kPRAK HTÜN SATIŞI ct nıhvillı için ııvu JmUnear 97 lln-tJ ıl mm ınL-aıÜl ııc'idHeı. Hafıalık izmir postası1 BELSOĞUKLUĞU, FRENGİ KararaIh-v Harası Vlüdiriyeüııdco: ıPT*-\ doktor sitki necîp , h.^^,,^ "« ¦¦», «-•*- i '"' P,f,R 1 ' 31 l'-CSI^LU) v. (Nrfc I------ , ta* . yeni k ^^^^^QWİ *^ •£ »a.-..,a-, ¦ııdr Hacı riıen allı. î— Munal'aava dahil oJaıÜHT-ıı *«dcli IcsEb yüzde ?.S rritpç-. remtnat uıckBAYKON-MAIO li Tfvki.1 ıılürlülHmo» rai harına çtk.ıcak olan b ¦ı.ricn ı.ı n„,'.v. rnr.tmha rtıırM nal on 1 ..Sfl&BBR.BEBa«BBaai ! MECBURÎ KATİ LİKİDASYON ¦ vnlnı? 4 jjuii için ¦ VI B. EBÜD vc MAHTITMI. ARININ :r ahadtn * SCIUZ RLV.USFABM

Emlâk vc Eytam bankası ¦ müdürlüğünden; Bm««bS Van Nafıa baş mühendisliğinden: SATILIK APARTIMAN dVcclicıi ırki nd- tevdi naacekaı S— ICvra'-ı keşliye vc Vıfffk ejf inek. dsh. hzla odsiaı almak arta eden taHrılcrm t'rfa Nafıa *m m*eBCİr«l*irıe veya Almamda rr.Par * ı 1 ıı -.¦¦tın Utn nluanr. KGllJ^Ce BİU3İ HA\TA1 Araruyıır. Tııphaacde Scyıi*la:a (eyvah -uİMiuuAa Türkiye rk'pori riraı raran Tel: Beyntlu 1525 VİCH Y HOTEL DES LİLAS cnbalara yatandır. Enbalv a-nü. hiL.ıul parkı n birinci muılııcı mvauatmı Hn renm Seyrisefain İSTANBUL TELEFON TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Devlet demir yolları ıımümî idaresinden: mı ıhımı ııdırrm Kastamonu lıahisanei umumîsinden: UL% (lilıiiriniz yere beraberini/dt m» | kodak j m r«ıtuf*r;ıl makinesi ik kııdak fîlirnlerini şj __y nlmııfcı unutmayım/, Kodak fotoğraf maki- J neleri ve fil imleri ve lükskafiıtlnrı Alanıinüt fol o£ raflar için MİNOTERoS KARTLARI ¦¦¦¦¦¦¦¦ı her ferde satılır Ldirne belediye riyasetinden: .unrıınu ır afiınıoan v» da fcrr-irıa •ayı mıiırB •Icnır. miller OTOMOBİL LÂSTİKLERİ ..m vc celi' " 1 ıccıOhc unnaı edin (MİLLER) LÂSTİKLERİ ın lâıtik piyjviMnın en mühim iktisadi muakülünü halletmiştir. euz Hatlarla kn yOksek kllometro .nkticelerını elde etmek i lılı ınnriıc h. llmdi lıc (MİLLER) LÂSTİKLERİ MİLLER 1 — Talanı yol «eklinde ve yola tamamen muntabık olup Ken tabanın her noktası yola temas ede r vc DU sayede gayet yavaş ve her tarafı miitcsaviyeıı aşınır. 3 — ( Ouillek* ) becî sayesind tik müttehiden hareket ederek re pek tehlikeli olan dahili friksiyon ortadan kalka r. ı El Rtlili EDİNİZ; MEMNUN KALACAKSINIZ leri tamir kutuları ve sair levazımın T T k 0 Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında*^» I ¦ I «Hay n.yıji. ^-oı. oooooaoo [J I K K A I ooaoooc 5 Çok ucjz kiralık pcıin ve 4 Ukvlık piyanolar, gınm'ifin'ar Doklor A. kutîel r.MİT'ti malm(»iı ^. iJi" aamaM, adamana*, m fcock-¦'# * •« »«aı^. ^H 'ttia.1 rorr Karalavdt rnı«ı hra* U ¦a— hor r()K — H-ALAÇYAN Emran daluktt. Mide N Barsak ka*UkV in ı . I . ı 1'ıncaHı caddna Ma ** *am liaııı karcında can ır U Invilİı motor fabrİkalarıma .Matmazel

Beyoğlu İstiklâl caddesi 50 Malik iki undo£ - modeller l,o'"• -.iı ıtn sini nı B) . - ¦¦¦ 33-211-27 İnci emlerinde çalacağını muhıe-rem nn-lcrtlcfinç arterler. Her nevî mahrukatla işlivcfi nıotöricr. tüiumbnlar vc saire. Farla malûmat ve i/ahat için Uta bıılda yegânr vekili olan Galalarla kücûk Millet hanında 15-16 numarada TAKAR F.frndiye mür caat «dili Hûlîs mevva suyundan ve çekerden mamul o L İ M P O S GAZOZUNU İÇİNİZ Kalbe ferahlık ve inşirah verir 1 ila/iran yafelam jnı ıı ıkıı/ Ucun »pn bir ız ADLER Van matinelerini tcduıfc nam* ADLER makine»! Avrupjda ilk imıl edilen tiTiidıı. Tuıhı ımtlı IJNttdiı J(jn jıij j;milli, ka ADLER makine*ı Um ev ue bulünm \ sı * katiyen lazm MÜHİM VE KIYMETLİ İU HAZIMSIZLIKLARI r*^lîhte^gazle^ ^\ŞK!fi £KŞILiKveYANKAWRINDA * , .(SODO-GASTRİN) Kuru hır İma ü/Clinc Nniml.tc.ik KO-LİNOS .di},ıralarımla halan yemek arlıklarını ¦ 11-.,. lehi it. uııkrıi|)Iarı ;.l ı eder, diş ağrılarına, dîjlcrin irilmesini dı» elle* rinin Vı'..tima-I imlen vtnra Uene ...ı.Jı leziz va İJIİ( lıîr ravıtı.ı lnrakıı* ağrın serin ot* matını n u tecrübe edinir, bu tecrübe nctıccıı olarak ¦ ağrımın nr kadar Içmi* olduğunu hiucdiI.Mlillll' MMİ.MIIK KOLYNOS dental cream Tonuye kim dai—lıatı MM) MCI FARACGl 'Hjoli't. «»la» Wian.«'.».mi.,.apanouaı koşunuz! koşunuz! En iyi müstabzar-at. vve bilhassa " Aspirin.. NORO-FORTiN müstahzarı oek tesirlidir. Bilumum eczanaıeı ^ sikatrin » 4 ^craneltrüe 7AMAM Jr*» ¦**•*' n-M«ı*«* lar ı«. UHMtalamiaıM M m. ÎTİ ?w,mm^»Mıaan^m ECAN e Njpiım âS bili ;uk Fakatı Agfa filmi, ve camları kadar mükemmel hiı; bir 11 ı.î ı /¦ ı ¦ 11 ¦ yoktur ı r'ocogrnflaruuzı valnı/. AGFA "LÜPEK& kâğıtlarına pekiniz hayat pahalılığı I ile ı......"lılı 11,1li i Mademki bir kutu i NECETİN } ile etki «Ibiaelerimi» ftmi ttbt i yapsak imkanı varken yana | ycai «İbaacktr almak ıcmaac m ğ bu kadar para aarfetanafe? İNLCETİN. yaftb akaaam • nüler va bMtm lekeleri f8 derir ve elbiaeyi »eni ıtbi yağ par ve kumarlara tarar vermeı.J 9 Raıhca bakkaliyelerla ecia S depolarında aatdlr. TtUkİyc 8 ifüı arenlalan l.iıardi Savo-8 pul... biraderler latanbtd k(i -8 cuk kınacıyan Han No 28 oooo x oooo oo -1 *.oo oo üo oo oc ocu ilan ırmlııaı nkcel.nri nufecvı ı4du|ru balda futlardı * ieufııf - İjand olarak '1 - ¦ ı -.ı'ı konıı.y'r naı irilim goooo oooooooo oo oooo ooooocoo f

İFARlNAL § ( C^ıeuk nidası; S gıdalımı en ncllsl w rnıJıemmekdlr s x oc oc oo ^oo oo oo oo oc oo oo TetvlkJje malıallclıfdc caddcunflc aoHiın Sili bey aparluıuuı iiaıııundaiu Uc s«A;Klı l . ı ı ¦. ana ıırasrn ucuı Hatla ibdiiIccır fliıkoriıM ı. -1 .,. . banında t numaraya mıırjeaal olura uc IVleıeM tıar.Eul M01 Hlr İI..H- aBiıdanbcıi Marul "tllCI CamaU Zade •NE - N Iİ3 -ALI 28 Mayı» 19i j ht, m ¦kanırt YUNUS NADİ r.iı jıı, Düvunuumumlye karsızımla dnlrci mahsusa Telgraf i İstanbul Cumhuriyet-Posia ku usu : V 246 Telefon: ix?z*3, arlar mUdUrUı ""«»# w»ı: Ali Cumhuriyet _ HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR. SİYASI TÜRK GAaiW ABONE ŞERAİT^ ¦ı ¦¦!¦¦ . I ı'ki. ı.Jıı il.ırıv .Jn Seneliği ı tui) Kr. îTOt» Kr. 6 aylığı } 75U Kr. 1451) Kr. .1 attığı | 400 Kr. r. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR Yırtıkları Yapışık Kirli Paralar Tedavül Edebilecek Rusya İle Beynelmilel ajanslar kongresi münasebatımız. Kongre dün iki celse aktetmiş1-iik.ii ıı- ıloil derlet * miada nrdrn lıîr lir.rrl omjtm«ı »»«Ul- İm kin bal ana ıı a dl-e orduk ŞimıH ıl» uman ismail ak-r..ı-ı- .ı- lı..t»( ı- ıı. tırdVıl neden laikli «lıı-ı-ıııı ıl tir, dün öğleyin mükellef bir ziyafet verilmiştir Bugün de iki celse aktolunacaktır. Bugün öğleyin matbuat cemiyeti tardından bir ziyafet veri lecektir Bu -Mm heyeti murahhasamız taralından İzmir vapurunda bir bala verilecek mşmm Ba ¦liıNaaıııı SU UrU d-ıl laı*a ı uı. ı ¦ ı. ı..... kanun dala aUıal kayırdıkları ı mundıllıIlı. But. lllın lııı-ıdı ılı -'' ı~«.ı.nl...... ı-ıntnm ji-ı.ın.-ı ........ fcar-aSaSTaa) gMansa- alaan akıktllana" bunıl taaaııaaıın aınn • '•ıhını»» ¦.•ah*) aSaaaıi kara Ha ar tra» sar *»• aSVaf ı U-aM-» aSaarS ı%r OtMn mm a».»aaa»- .».Şamar, laMtam hayatı •* laaad »ı ıİllini ¦ Işı a r—«-- ..... hw .-ara» •» arlara* aarıaaaauk kM aV(d. Sar. Mra'rar kanal aldaıa lan larlm af a-jB lıılıı bOU BnıU — ı-ı-•..- af a* tadar arUUd. U—im, —k—». aaa.1 »fi.; l-.iı- ¦' Ilın Si-ii.ji.-j ha.uk. I.ı m-1 ir ehfaıal|*( »ıı ı»aWaaS1 hırınla dr ın ı ı • ıblb a rhrmml.rt vr arjattl ıırı-mı- Ka-rıaı dahi lark dastluluna a-al ktımrt ır rhamıalrr IV n matbuat MlhMrl Um ı- vurllaaı Mutlrhk Ajanslar kamtrraası bıujıta Havas Af mm mamca aılı M. Mcntı mm riyaseti altında iki İçtima . k'etmiatir. Konferans nı.nam-dr maDdcrİt mraailin va bilhassa latihbaratın mlilkiyrtî ve letr-on mOrıasr balının ıslahı ¦cıekUna* tetfaloM baal tır. Evvalhl aocakl a-lyalet u sua -ap l tla üiın: ıl......

metni judur : Hanımlar, Efendiler Davctimiıi kabul buyurmuş Murahhaslara hatıra madalyası umlsl ErcOmanl İkram B. ılyalstlsn bir İntiba olmSOlldaB motcvcllit tcjekkiırteriahtj vs sillen bu asdosıdaı toplanmıı gûrmıklra mutahassıl meteırctj asılı arutaseme fisü adrniıi Irmermı ederim. Dûokü ve bugünkü gc.ınldrrimil, zıogin vc leyiali bir tabiat sahne-sİDÎ takdir İlr temasa ctmeoiıi vr ü inim .¦ m dehasını asırl rfında ihda vr iltihar clmi| olduğu abidclcıı, ssn'st eserlerini riysret evlamaaizc fırsat verastsür. Fakat, aslolan cihat, butun bar malUta» terakkiye doğr- muil. i.kaa Uvobi mesai etmiş olduğunu -.fraekl.gin.idlr. Millebmıı. bir c«k mıbncÜer-den tecrübelerden ve İt lake l -Icrdcn sonra bu oıbaı hakikati | » i uı ı dt I Ne h.ıkl.. V Et pahalılığı hakkındaki neşriyatımın barı rellkırrimir başka, baaka cephelerden mütalaa slas Bh etin pahalılığından »e bo patak -kkta bir Lak» Ir-afckrilem lesiratmdan ulun uladıyababs-e bk ve bsı aaktaı aar-a»sanda da hâli mussrru. CHâsle Kasaplar trûıIOnun ortak olduğu bir rt n iyat sirkeli - batta inhinan - vardır. Bu sirkelin $rhr*nıaııetile aktet-tiji bir mukavr lr mııribinrc nablrdrcrgi hayvaoatm beber okkasından bir kurur nakliye ücreti alması laıım y* e lirken bir kurudan 10. koyondan da assktuan 27 kısrua almaktadu. Şiaadı kıaaııra ssodyam r ı F.ldc mıvtul aukaırlr hilâfına olarak hu şirket bau^i bakla ve hangi kuvvete VSDOrtk hayva nattan maktuan nakliye (Irratı almağa basla-¦¦»¦ »e devam rtmektodir, Meıbaha meclisi idareai ya makamı aıdİ buna şimdiye kadar neden mümmaba et -mistir ve hala da ocdu eda-70c ? Bsrgt savs kadar -aha»ek kJafnsa sbsssa paralar ne c4-asıaptur. klmıa, hangi macssvc-tassia cebine girmiştir? Bu alınan paralar istirdat edile-rs-k rshabına lads rdiasiyc rr - midir Bu auallara cevap İsteri*' ^nberli taşta bulunan merdiven dibi o/.llll.ırılll. Blı Ru. .Iınllus kıymet lertyorıak tarihin '..kim niı.îi ¦ aılyrtln im Somıu mllltıl rl rl» yuriı-Iceck kir cereyandı mertli atanla ııldıı-tobs in ı Bu 1 . mltr b»U nalrlfclmlı tr drfıldh m.n »llııdlr kl bu dasllseu haleldar - ¦¦ ¦¦ ¦ -«ek ¦a.itrtiıı hususunda n.ıi. (e yok-Mt ..-i.. 111lı.(üiı la-ten .... ı- .i-.. .. . ....... da »¦ ¦¦ 1 ¦ ayni •¦«Tu: ncarer muahedesi... 1 ¦. . ¦ 1.. ıkarrt ¦ ... 11 . c- . Dlyr sütüIlı n - -.1 -. - 0|yr 1. . || ¦.-¦...!. . dır kl ba ¦ ... 1 .: . . darı aass'iır gibi uıun hl' ^1- donu («cırCll-ll 0 '--ıl- ' bir ' . . .:.'! , 1. ııııı.lı.ıT. ıl ı-l ıi" "ıı.--1.' " " ¦ ı-ı 11 i; iusıi f yjıhıs Cı 1 rtılturl Ucuzluk kuponu aa astarysa Balı Cumhıurİvet Ucuzluk kuponu ta mayın »ab|......... Cumhuriyet Ucu/luk kuponu ..........Mjaaııı Şalı Madalyanın iki tarah Ajans ."ıı.Ll.j . balıra olmak ürere birer madalya ve-rllmtktedir. Blı madalyaların b(r 1 ü 1.1lı.„ I, Gari Hamilerin in kabartma bir resimleri, diğer tarafında d» "Muttctık Ajanslar ı'ı.ul.ın. 1- kongresi - Isl l I9N„ ¦! ¦¦¦ vardır. " Cumhuriyet „ in hayat pahalılığı ile mücadelesi Bugün

"6. inajahifede Tenzilat yapan yüx: lerce müessesenin .-.!-febe ve meslek sıra siyle listesi, vardır Hayat pahaldıguıa karsı a(-hgımır ameli m&radele bor tarafla biyûk bir alaka ve Irvr-.ıllılı Warıiınmı; 11 • Kuponlarumr mukabîlındr tanıi-1 .Sı yapacak oıütSaear ve lirar ¦ ¦ ¦ im i.-'.ı» UmUUll !.'.,-.. bn;ii" alfabe sıraelle dcıcedi-yosuı Bu üstede ayrsca ker yersn yaptığı tcaunlM mdttan mOndcr cbr. Karilerimirin bu listeyi kraip saklıyarak daima ufiı ¦inini.!' bulundur m alan UL imdiTTürk - Yunan mSzakeralı İnkişaf ediyor Ankara XI (Hu, Mu.)— MUbadck Mlan-ı »alan bucUa Tevllk HQ(ıı Bı,ı rlyarctlc ııdasnıU*lardlr. Tarh-Yunan mtcakeratı tabu sul-n»Mn,-,ı llcrllcmtkirdir. Çanbarlltasla dun tatklkat yapıl-rkbn MOıelcr mûdılrO I.I. Bey dün Çenbcrli tasta bulunan mermer merdiveni tetkik -t im - -tir. Bu tetkikatta Şehremaneti mühendisleri de harır butunnıuslardır. Halil bev bu tasın mahivrti bir örtü vûcude getirilmif vc bu merdiven de 0 duvara çıkmak: iein yapılmıştır. Merdivenin 1790 talihinde vücude getirildiği tahmin edilmekledir. Hafriyatta bo ğu cephenin mu kazılarak merdît undan eser olup rırılacakbr.,, Halil Bey. Yıl bulunan kuyu lı. malumat berin istanbul Büyük Gaziyi istikbal için hazırlanıyor —-——aa Program için bir komisyon toplanacak Reisicumhur H a rr ellerinin Ulanhultı t* iril bu u rai: ak lan gün yaklaımaktadır. Gaz i H(-nin II. M. M. nıo tabiinden Sonra şehrimin tcarli edecekleri aalasaMtairiadar. Dolma babca vr Beylerbeyi sarayla-rutdabi nokaaniar ikmal edilmektedir. Bfi)ük muncuUo i stikbal |.ı. .-1.11:1.1.1 tanrım ilin m-.hi. ı.ı dcvaır miımes-^sillerindvıı mütrkkep olarak bırf linlvrd* bir komasyoa teshil rdıleregi haber almmıytır Marmara ksSşkünde verilecek ziya fet Ankara ( I". W. I -Garı Ilı M bir batıranda Maımara koakahade vereceği garsara parti un yapılan ha-nrbklar b.tmul. . Davetli Sefir İr r Anka ray a grime gc baılamı»laıdır . Muhtelit encümenin mazbatası Mahmut Muhtar Paşanın Divanı Âliye sevkı talep ediliyor Mazbata ruzna-meye alındı Ankara 27 |Hu. Mu.| — B. M. V. dr M.ıhmut Muhtar najanın Divanı Aliye şevki hakkındaki maıbal rurnameye akn-raıstır. Alaıbataya göre, gerek Maliyenin vr gerek Seyrisefnin idaresinin vapur müb«yBatındaki TTiıı.ı-ıırlalı. ı mı İli niıımı tevfik e dilme mî (far. Markta, vapurların sipariş edildiği şirketin ne suretle iflâs ettiğini İsin meclîsi mebusuna ak seylediğini, eski hnlcû-metin takibatını ve rocs'clcyc nihayet bUkumctîıniıcc vanyet edil iğini anlatarak müruru ra-tnan olmadığını lesbit etmek-l Jir. Maıbata }öyle neticeleniyor: Mahmut Muhtar paşanın ha-udc hakkım (îyaa uğrelmak gibi nüden me liycti m üst eli im bir harekette bulunduğuna .lııı borçların yapılan ve yapılacak olan bütün e birlikte kendisinden ulu ılı maksadı ile Cvrakııuo tevdii ivin teşkilâtı esasiye kanununun inci maddesi hükmünce Divanı Âlinin '1 \va\ I Mahmul Muhtar Pb. eskili lanm geldiğine ittifakla karar verildi.. Mazbatanın perşembe içbma-10da müıakcresi mukarrerdir. B. M. Meclisinde Türk-Alman muahedesi yarın mü.akere edilecek Ankara 71 |Hu. Mu.)— i- /un Mecliste tcyrb-clBln dalrclsrirır alı boam kan layihaları ka bul »a cetse yarına talik edilmiştir. Kar-namede Aydın • Kasaba kam Ma lafının tasdiki. TOrk lman ıı,ı.-ı.:,ı muakedrıiaia taıdikı )t , lı.;.-ı vardır.

Güzellik Müsabakamız tmııslı Bnghn de Mal-^ maıcl " Meri,, nin resmini dercedi • yorur. s • a Anharada M.H. Hay* Sem.ı namı mua-¦]•¦-.- Kasete -mizde reami intl-1»r eden hanımın hak smi vc ad* resini - -u. ı • rnse. Siasdlye kasar. sassUaddH delatar yardağı-asrz«rbi. maHa bsv kaasıta iştirak e -den hamın kızlar* dan isimlerinin ve adreslerinin ne* -ı ini ist em i yenlerin kimler olduklarım soranlara söyle ¦ inekte maıuruı. Hüviyetiori mahfuz kalmak sar ¦ tiyle resim gftu - 102 - Matmazel İM deren hanım kııla.nı bu arıulanna mutavaat etmenin bizim ivin bir meslek vsıifoaı olduğunu ts r edeccginiıi zannediyotu' Cır İM,L« ZAHAfcOP .yarver «m _ ! .VYıılıarreaı -aharof Monte Karlo kumarhanesinden milyonlarca Şehir ve Memleket haberleri ¦ kozan ımşhr . fakat Anadolu seferi çılgınlığı vo Türklerin hahirane zaferi Zaharofun hesap -s etinin laakal yarısını mahvetmişti ZOluuor M İnle Ki no «halntmt üt nıiıj bit Bas an» mam aılnı IrmcUı KİnKSt: ^ itil. an lOırf'^ı »ılıı ryl'3wıji' J ¦ ¦ ıı İ..İ ıı'i;; ..ıvır ¦ır.r ı Ol-ııi'ı ords^uııaa -«alin. ITC- j Rusya ile ticaret yapan tacirlerimiz feryat ediyor I Ruslar Uclrter,»,., mUşAOftt ç»KarmaKtalar HUfcum.ı -ı-ıtr Rusya Ko.uro.ti arastada ıiktrdilrn ntaret *b*ılt »I *İ*kJU.İIJeİjıl iTUJ-itrM Ajanslar | Umu uL ;ıiı ıı ıı ıhın . kcşfrlmı.lıı O, -ereri; dijUii-a hayrat v» takdir ile temaşa «emenin nekaanr nur olduğunu, (t asırda artık mu-da» vermrl olan a* anevtrtlcn. ¦uV-tserdeu ih lika». — -ou-S-n olaa sair naı etUtuc arvııınru yehaaeimek surat sırrol re tekme.) laca akıma ouaaıLcuaik fanın ıreirftfim i iı -trrnjtjr. MlüVtıuuua. kans-amaaan*-mu-cadflrlrrindr göstermiş olduğu yemdmeı ku aralı aa ikbal hakkındaki iman vr ıhmadı, başlamış olduğu iki büsuil nrti-rc-yr vardarau aganta aanaaa . Br «ak şa-eha-ı lelıekkuk «akasma ıaa4 Hım ârcraV ulehrfu-¦ure, ket yaW» jmaanıktr bullıâı^ ivilin yardbaurr. /mır* bant d ı intibaı rasturraağâ ¦aa» -r bostu naşir vr ¦ -.mim edccegıu.K Lanı..— Frendiler, ııılerı a» - misafir lerimirin ulandın*-. taha ımılıı leri vr Irmıil etmekte oldukları mcmiekrliarın refahı şerefine ref ı akdah .-ımrgt davul Koy ter Ajansı müdürü m. ClemenUı, Tevfik Kâmil Beyin nutkuna cevap olarak mumaileyhe er.mil ekâleaae sorlerıuden dolayı tefekkür etmiş vo müttefik Ajansların miihım bir uzvu olan Auadol jansına karnı minnettar İlgını beyan evir-mişti» Humailvyb. Anadolu A j anamın istihbar at in but Un cihanda nefir ve tamimine iıaııbulâıle bir surette himmet ıl'-.vn' ve müfit olduğunu e miyetle kaydet mı »tir. büokü gezintiden bahseden M. ClcmcnU. bütün dünyayı germek fırsatım elek* etmiş olduğunu, lak aman bu kadar bankaları temaşa vc takdir etmenin kendisine nasip olmamış olduğunu beyen ey lemiştir. M. Clemenla, nctiee olarak vermiş olduğu uy af etten doleyı Anadolu ajoduna teşe kkür etmiştir. İste) ııu aıaiuı müdürü m. Manii d ftlor^aEnî. konara ara -vına KÖatermış olduğu hakika -ten tane hüs -nü kabulden dolayı Anadolu Ajansına, latefoni Ajanıutın Adliye Vekili dün gitti Mahmut Esat Bey tabahleyin mahkeme! Asliyeyi teftiş ermiştir 5*kriaıitdc bulunau Adliye Ve-k i ı L ,vı „ 11 - rt m r ı n r H. dün nkısasta trenle Aakaraya aıdeı itmiştir. Vekil B- tlnydar paşada Adliye erkanı ile bir ;uk revat aralından ıışyî ıdilm

ve*» b. dua saba* Adah caleraa. malike melen r Adliye kalemlerini lelHş ttmîşür. Vekil B. Ağırccza reksl İle eera mnMe-melen re ¦¦ ve alalarım ayn ayrı dyareı ederek uzun raaddrt kencIvlc ı.'.-ııu -11:ı_---.l r Bu sırada birinci cefa Iteyetl nakMıeşl rntıtıakeme »alimada bulunmakla nida Kundan v. k.ı B- Birinci ceza reisi beye kartını bırabmışnr. Vekil R. llUlfin ıı.ııi- ır.. - .- I ¦. ¦ .1 :ı r ı rı t dil leMs eansş lOrdtkrN Dan nakşa» bw hakkında kUıuı fclcu emirleri vermiştir. Hu retnv esaasenda esbabı masalastcu batı Uaıselcr Vekil Ucye mllraeaaı etmişlerdir. Malı-mu i tsal B. bu asUrssuuııları bu-.uk bâr aiaku ile d. leırı--. ku nusasaa laınatclcn .mirleri verVvkÜ Beıin bu tcltişub bir aa-arn ısıla devam clmışlir. tam ve teşrkkUrlerrnİ mübey-yut bir nutuk İrat etmiotir. Bugün şebirde yapıhuı» uîjh geıintideo ve saraylarda taribi aaUelcrde sörâlmûş olau hart-kulâ bahseden hatip, artık fena bulmuş olan esin rıaun Türkiyeli ile o kadar mukdim ve t a bşk an olan Türk - milletini cihan tarihinin intiıar etmekte olduğu en yök-'•'k kedeflerr doğru gntıirmrkte bulanan dahi rehberin İraadüc yükselmekte olaa yeni Türkiye arasında bir mukaye se yapmıştır. Mumaileyh uutkuuu "Yaşasın Türkiye „ soderile bitirmiştir. Uatbual M. »Un xlya««H ı.tjn,. ,l rt ( A.A | — Harım atalIHiat mudııı d sı umul ErcO-*»ı fckreaa Hey taralından mula»tar 'mr™ aralan t¦ rerUc Trabymla İM ktşitlk bir ziyalel verilini,ılı. naibimi erbini zi) a etle hanr bulunmuşlardır. ; ¦nım . Paga Mi. ulu ue.ıbı Ankara » CA. A. — Bnşv«kil ı.ıneı Pn» Hairılieri kındı '¦. rm. " Heş ay ot-vel Runnayu jr*n derdifimıı ınalkarımınn vurn-rukar alıkoaulmaaı ue 'atıicna-susn vırilmaanai. faklş katnaç vergisi abam ak ıslcnal-iuvsi (aterıne uaavrkaleai ıelü*-ıı Harıı i sat Vekil rl-lerıle Moskova Hfaıctıne bar lekfraf (-knart ıd.k Bttisal Vekâleti daha rrvek e K,-ıı. ahdca mal rrha&mt* bş bar ınabror oferaıhetrsı ve ' ır—n i arasında bir Ticaret muah i alrlrdinaio kaahıu anası ıçsu kn-kuhaımııınn taktı tosaanda bankan-duâuMa I.,..!..™-,,, Büyük burvlara giserek Rıas-yayavaavkellıgunu emlıatun bv» dsdanberı gıımıııklr.,1. kalmam - -r ıııaı. mı/in fan ailıucU luak•ohsp gilıurvınde-rı ı&ayri bir netice vrrmiyeerklir Bir vokI -ı ı .ıı.l. 1.1*. l-rtflı - ıı ¦¦ dıklarından dolayı tirarrt haya-hatama vermek irktıkenıne mama bashsuu) orlar. Ortada bu ¦nu aka-dc varda). Kanaya Ubü bu akak saakk kaiasa-¦ H-s- bakir latumı \ ckiuetımat —liaula.va W... baasj aiaa aaJh mm iti— beu.adea wV kayu cyhrvetcfii le atoırt mû-. aal le-ar.d». Bu m, şaks. bir aaanaln ıkuahlı. «akarak bir aseatle et aaaa'ekeu kaime gclnua) nlmıgımaku, Vekaaclm bu bapta ne gibi lıebbusatta Suknduğunu 4 ulamak ntıyorur »efkatk hithümaiıasııin birim himaye elmraı lArımd'r V : J ı, ı m . . vergiler, yetiştirdiğimi' evlatlar hu volan idindir. Kus Ticaret murnr* ilı laratm -dan !ııarı-t odasına remmalı şitakiye -.rrlın., ravdc bunun kir bir DChrran ve kr rti ;ı rubsseaaaBır. Kerrat vw iıMnatat ederek hukuave.lmi.rm nara» '''MİBtTİi1 cctardVfir. . RUsufiil atîn It^UlTlıif U PrkjC'Jtl rk^atı B. Malıjc nujstejan «ıtrror Iark« aassna Raaaruktsr »lı. oarıorn-ıc »nak şeker rahnarı madara i uUı B. »e «aaaJki Kasa-ua ihsan Bcyuı de «aüı vııı.ı,ı„ ıayln cdıkrccaicn -a.ı.™m, Vı.dlr. Bnuı »Sam. «Va-. .m Duiaoan Aıı "m B. dc Daleltr VckfllalkM ipct^eekllr. ISimal l.U ı.-.ı ,-ıı.l.r , ıı ,»...¦ Aian'lar knnrreaıae andeki lei-Craila mukabclt ba|urJ-rd»r-mama«lı talarnl A*aasalnr. kanşjmnl Hyankaı kıaaa^la kama., kabada um-taaaa auııııbl A|sBuar marafcaa-lar-a ......astlılKu aUSaıı iı-,Haramı.¦ ve nauakaıarılj bııkkıc kav«rt BMa.un,a ma ut Mr ¦erkeye ıbılraaı balbıad..ki --HieaaıvIHakfıaı rara ea». rlm. a«—'i ks—ai Hayat pahalılığı ile mücadele mes'elesi

Ha ayic. ıin İla mesjul olma- üıara bir komlsyo-ı tes—.u U...,r-ILTı.Ick .'kasa*. Ilyiaasanan iarerî laBbıfe) içm Bar laMuNBiaaıaa harır-laınuabı ıd.r. BııııanM «Bmab n. . rl.-rn .....ııı.l .ı-ı 'ıı-I Ctnıiş id m ııi ıı. (i.ı.j-ın nıalıtAnadol banliyö hattında tenzilâtlı tarifenin tatbiki Psndlge azimet avdet 30. 19 14 kuruştur Hay darp aw ar prsdaV ar artındaki -banaytl- hatuna ait tcımlklk tarifeııln tatbikine önü-¦ ı 11 \ r k ı cuı nartesi gününden itibaren başlanacaktır. Yeni tarife Ha^dvpoaadaa Peudigv kad ar olnn haftı ÜC maahkaya Haşdupaşa. KmMorak l'e-neryola. Kbttaue birini' mmliccti oi-rıik 'iji:n kOmurlı sarfiyatı '¦- - ir "i ı. ¦ ' . k i ¦ p Mndca k|î ıııll fil ııll in* kola) ıa nakli etrafında da letklknr .yapılmakladır, Hayal pahalın*,! hak tun da Eti takririn ıııilııkorr ıl tnhlr lUım paaalıiıLına trmaa edea bir lakrtria Lvoıi).li rUleolye ara--adaa bırı laraTmUaa nyas.1 -nıa »ııilaSgl.l .aıassşuk tv rvavadj cetan malnmma gar*. '*».raknr. haya* pıaıkknjıı. kar -MsV ranaosMiı. Bkr «ıIM bmh efetsi Je-L-ıl. Bir eıkuu kanosun a -lesi haliaıla mUlalea edl)»r«lu. ^elhOr ikileri Kamyoııldra taksi Şekremaa*!, olouiobıakrskr cd-dağu «be kamjinlara da taksi-nsetre ksvy-aar £¦ rlrtıreBr. Kaan eadnrnı pa.arhk m W.ulantreeeri dansa pahalı ulus lâıım ıriıuaklı ılır Bil .litrelerin 100 kuruş olması muhtemeldir. KaiB)onların büyûklüıjil m talrailerdc-dc tehalüf olacaktır. Tramvayların kapıları jehjtmsartı tıamraaların 19-lasYonds durmadan ev»rl kapa-hnaaı a^Unaant u tekrar İcram rlmialiı. Bir türlü tatbik edüeaui)La bu usul bıkalım bu defa ne utııak ? h.ıııv ulUııı'U rıjıİtte bilinci nlevki İİ, ıkuuı B v« U(ÜucU b kuruştur. Gkfİş vc geliş, birinci 20, ¦ksneı 11 ucumu » kuruştur Ikı nMBtmir mautska ıcaa ya'-nı gub» !6. 10. 8 kurut. 1*1 i ve gamı 2S. 16, 10 ku. ustur l'iuntu mıntaka da yallı.ı gidiş il, 13. 10; gidiş va geliş M), m. 14 kuıuatur. Yem ardan kÜs^hkyalı dura ğsua rtavclarpasada- gıeka geliş Ualtepe bileti nrrsldığı ha m. arıaant bdeh ver.lmekted'r Idareuan bu manasıı larkı ortadan kaktıracak bir h-tbır iıti Hay - ¦. Mijih. yoktur. nmn Ueyter yurehı Irtblk etam-şlıı vc bam nokaankınn itmamı ien» '"* vevıuişasidir. Baeıırn Beııunu *• I. m anırt t .-an-' bavvm kın ununu Euraarette talhrk rirasrk Inıl.ı.aata. BBRıSSftaai c ok sar w ar Elmalıda yapılan yeni bendin ¦asaatı rnUnrştrr Bu bendin kabul ııu. -Kİrıını- bnuBanmışlı Gerek bu bentte vr gerek diğer hunilerde bu vas Anadolu r hrlinu k.fayet edecek kadar su bıılıınchiKU aulaşıkmflır. Sütçülerin boyaı gBmlapı lıtanbul '•..ı..iikr cemiyeti i ı ı. .m dükkantı ve ... t olmak ürere bulun nûlviıl.ıe .¦¦¦..! r ıl. . .1 alan lemiı ve beyal trömkbler hakkında İKarvl mıntıka mudur rtmr müracaat cdilauştıı. Kay.aday. caddesi Rayışdagı «addcıaala. Zlıertx» yokuşvadau fuO'ııpıje kadar olaa kısası naek baatut BM BssaBaasv. Ba Bnyae .jul d. ,ı '.ut ı ı asamabu lUanM seemek «an kabildir. Ara bacılar buuda etmek Ur. Kadıköy iHkıiive ınü-atırUDUn bir dala uroya kod ur ı akın l edip abalinin iteler ^ckN-11 ackr eekcecelnl yaai-nen gnrmesiaî ve ana rUre leri tedabir almasını temeneı edtrlj. Önümiudeki cunaarteaf gününden ihbarın Ankara. Konya Adana ve Anaparan hrenleri-mu hareket saatleri dcgışeıck-tir. Cumartesi sabahındaa iti-; b.-ıren Ankara yolcu kalan Hay-darpo^a dan saat 13.1 dc hareket vc ertesi sabah 7,25 dc Ankaraya muvasalatla Kayseri ka tan Ua lelâki adecekfar. Ankara poaiaoı da H.. ¦. .1. ¦ . ¦.,,., her Öun 14,28 de muvas alat ¦ l" kl.ıı Konya-Adana, pastası Hay-darpaşadan 9.40 da hareket edecek vc Konyadajı Uaydar-pasaya 17.5 le tnuvasalet edecektir. Adapıran tıcai Haydar-pa&adan akşamlan 20,1 dc harc-ket vc Adapa?arından rtaydar-!'..'_ı sababları b de muvasalat edecektir.

Katarlar Yeniceden ilaydar-paşaya sabahlan 7 buçukla ve Kimyadan akşamlan 18 de hareke t edecektir. Fi.--r.n-- tarif elerinde değişiklik yoktur. Drenlere bllolsla blnenlordan S «ıırıış alınacak Katarlara bltetsiı binenler • den pek ağır b lmıyordu. Hatta gaıetrıniı bu ceza • n. n haklı bir şey olmadığından şikâyet dabi eltnişli. M ce bu cıbettr ahiren naıan dikkate alınmıştır. Bun -dan soma katarlara bilet al -m adan biuc nîcr İhbar ederlerse bilet ücretinden başka 5 kuruş vereceklerdir. İhbar etmıyenler den iki m ıra alınacaktır. Anadolu Haltında yani tagMIiai Anadolu Demiryolları idaresinde önümüzdeki b randan ¦ ha etmiştir. Bu hususta haıırlanan rsa-sata çörc umumi bir işletme riyaseti teşkil edilecek ve Anadolu ha ttı isletme uıüdİri-yeti de işletme müfettişliği olarak riyasete rapte d İletecektir. Ayrıca etme riyaac -liıte merbut alarak Konya hattı İvin de bir işletme müfettişliği teşkil edilecek . Umunu riyasete Aoadolıı ^¦¦¦¦ıirvull.1'. işletme müdürü Vasfî ve Konya işletme mflfct-tişîrno umumi kâtibi Naami vc Haydarpaşa j:ıııiııtlılcr mektebi sabık nıll-ıi tırU Eşref Beyinden birinin tayini muhtemel bulunmaktadı Haydarpaşa da bulunan Devlet, dounr yollan umumi idaresine merbut Car vc Hareket d aiı eleri haıurau iptidasında Ankaraya nakladîlecektir. Ticaret vc İşitişi hasılat dairesi bîri ticaret ikincisi --' -2ü '.Uyu 1920' .^Çûr^urljğjB Mı i* *u.~ 1*1 »IJIŞjairsiHii aaahılUf b#4» rjı^ir-jcı lı£ı &eş-ltBrl ra hubasâugir ' Yapışık va kiril para- 5 lar tedavül edecek Rr-adı evrakı naBUyemn aMRI Bakkuıdıll Uflau'-aaaa, krcaasfe osanaır. Vaauşık »e Bari saralar etet cdjKek. ancak nuaıaıaıı *a rnııiM ol-mııamar dogifMamiyaıektir . flrger lınuUe « yırtık e . «alana göre dntnr lirllıtekllr. Dahili: Eman.l kim , unlara da taka' l.ıuufı OUMuvoKkıedlr. a . 1 Vcbak «aa «akaraja avdet .ı—ıut. § kaaskı tamu luaı kuraş k» para)a s*auBt. 8 ROıumaı tlmıınıl H\. Iiı-jn reyin »inliye .«Ikıtc* artığın a m, h edtıeear1 »Oylenlyur. 9 Anadoia naello hanı ı«aaâ-:j'H ı.ı.İn. cumartesi rsmeneta m'ıStrai. Haydarpaşadıa Pun-m t* m nneı anan BB, la. 14 kanışlar. 9 linklime ki n.-B.lıl iaruriye ila mrş|[ui mmak ıııcrc bir komi*yon lı-kıll dOşUnUlınvkırdır. 9 -11 • 1 m• rî leşrtf edecek ulan Caıı hı. al IsrikbaJ arogranua. te«Mi K.a şakında Mr kaat laaaaaaıafcU». harici: tıırrıını irat cıtigl bir nuıukla ¦ I...-ıi 1 '11...1 in Atmaa)anıa IBfim eeidlglnl -0)Uo Frausada komünistler kdçtık , bir arbede çıkarauşl ardır. ^ M, r.ıı.ın vapuıu K.ıdı..1 ,u,.ı: civarında kayaya catparab -ı-mışor. İngiliz lirası 1003 kuruş 30 paraya çıktı Ingıli/ iı--.. dün gcac bir hayli yükselmiştir. 1001 kuruş 30 parada acılan baginı- hraaı 100 fulaekktan sonra 1003 kuruş 30 parada hapaneoıştır. Altın Borsa haricinde 865.5 ten 866-5 a yukselınİşlir. Borsa meclisi dun akşam geç vakit toplanarak Borsa aaecbsi ruznamesiae dahil hosus attan maada logİlU Uraaıoın temev-vütaü hakkında ulun uıadıya müdavel karda bulunmuştur. Borsa meclîsi bugün Manyc Ve-kâJctine son temevvikat ve U -rerfüler hakkında bâr rapor gönderce e k 11 r Şehrimize gelecek İtalyan tayyareleri 35 Tayyareden nsurekken bâr İtalyan fdoauuun avın birinde ,r!u-im./c muvasalatına intizar edilmektedir. Bunlar bir Tayyare Filomua tarafından istikbal edilccektrr. Merasim programı kolordu tara-hndaa ibaar edilrncktcdir.

Fransız tayyarecileri dCn halebe gittiler İstanbul 27 t A. A.i — Franan tayyarecileri, Arrachar ve Rignol bıı sabah saat sekili kırk geçe Halebe doğru uçmuşlardır. inim hasnlal aka ak ürer» ika kısasa avr.ka.ak ve .mdıld. liavdarpasyada kalaıakla Derlet fm.rvollm l.'.-ıurnai idaresi bina «indi müsait yv» bu-ındıagu takdirde hJâberr bu daireler de AaJuraya oakledâ-kec sehr. Ayvsra Fcvsa Pas*-Drvarte -kir harfi rk- meau ikmal edilecek olan diğer hnt'anrmrın da birer İşletme müfettişliği ılır işlettiritmcBİ düşünnlmekledİr. karilerimize, muhlellt m ubayaatt arında ton zili itan lettladelerlnl le -mln açan 3- kupon ney- h rediyortaz. bu kuponları ayrı ayrı kasap, intişarları güntt. halc-lanrrıızde munderkcf tsegandlguvlz uç m uf ¦lagııaata r%raz asdaar-senız kasazıkma mazhar olursunuz SON TELGRAFLAR CvmhiniYcc \( EcnebÜer nangı ' Yapışmış ve kirli işleri yapamıyacaklar?: paralar geçebilecek E (Ha. «»)-bir layihaya göre nebilerin cdtuılAnkara 27 ( Hu. Mu. ) — : Fmudc evrak n ak diyenin su- J reli mübadelesi hakkındaki ¦ ta limatname bilmek itleredir. ¦ Talimatnameye gÖrr paralar- 2 Ankaramn imarı Ankara kalesinde bîr abide yapılması mutasavver Ankara 27 (İlu.Mo.) — Anökrayna müsteşrikler kongresi — 2 Haziranda "Harkof, i içtima edecek olan kongre mürase betiler* cel olar rkur. l'kı.ıyn.ıl ılarla Marda I" »ıılıınlılnbrrl ıok (mluiu ibuamnnV nw.ı d,,. t,r, ,ı TiirkbenrOk- Jlaimal. • ra-ıııû ıl] , . ... İHEM «I — ¦¦I I— İl—' Tayyare Cemiyeti »o irdi C Tayyare ccıniycfinin kon-lıakl.mün Ankaradan £ctcn Meıalnam: varili kl ı«¦ itliyeIIn .-. .. . aahcıı. en ayda Jj(i.»rı ma ınpla-¦1un t e ini yelin piyango vurl-Haricinde leının erııgı soyanı takdirdir. Fakat muhterem cemiyetin para ınnki-ki gayrıı ve faaliyetin-»lyade muhMç kö lülere oma ekteki vllkıek torüfUnu lak-c leceîıkDre daha lavık wspılumaı: Tayyare maki-pilr.ilııfıı. Ilevlel ve si* mcıbul mlıcısesrler ve relerle Bunlara men ilerinde. lelstııelrral pufu talimatnamesi ı 2li | Mu. M. ) — llonrilga polu lalimatnomcsiae ifa kanununda ıııtvıuıj s evrak ve sccedatıun akı »ureıik damca rea . Mcrkcıi Uısnûıılûa I tebdil olunacaktır. -( ı ( ı ı ı m ı ı ı. ¦ ¦ ı ı t ' ı ı ı ı l ı * "Herriol,. nun nutku Fransa artık Almanya ile barışmalıdır Meaarlar ur «rinde barınmak saall hulul almlflır /. t .b as ( A.» ) — m. Herrim frene Be Afmaaya ar*-»*a «1-jcıi. ırkrı t ıkti.adi -ahalaıdn m ca* t kmıda hakkında ıcr. dh'cî bir fcoa(«raa*M. •imdiye kadar almaa n«".ıH« laBlıl rımlşrır. nelKrlenn daha ¦attjB finlüru «Bil m «I («i n takip olunacak ynllaıı gasleımis *¦ mu-B";nı t« tekrar mlıs-leıelen başlamak ılımamam anık gelinil ulduvıırıu »Ojkaıi-lîr. m. lltrrloı nıılluna dtt Cnrılynr. a Inellll leası «ibi tu ulu prnır ımınt . -. .iılı- .1. m-- -i-kıl e mirde aıfcdre er». Cumhı Mntımel Fuı .l_ Fuat Beye! le timiz

&*t*%rt y*~ıire Muharriri: Mah ttmmeye sararsa Sen. hie uçmuyorum niyetini bilseydim, On Sonu oBvlerdun e un t C' lelun Em:oe. Sakır Bakır e!c. oaıbittdın Emine oyalı Boıfı d -ı deceffis en rftutunOa. . Ali . I)ir.u:dun£ — Kamp mollayı n — o İmanına... — Dojıı ona gün d — Kanı ıııcla yum ı. vkâı.ınn* nhuteı olunun. kl «İn ıdau -ııdc bandan vunra damga retmınıo kime ait olduğu. şirketlerin hine *cnedafınd*n damga resmî nc gürelle i Iıl al ruiıcıcgl »Ikrolun-mahmul r. Temyiz Mahkemesinin Ankaray nakli Killi " Paclç mı.ıl.--.-.. Berlin 26 (A. bildiriliyor : 1*İ»I deki bekyaıım ¦n haraıt lir. Bir Vapur battı İle 27 IA.A.I- -Aleu-apoıu, Kudika'lasİ sa-Vuak k örf e i inde bîr çaıpaıak balmifhr. 291 ı ret olan tayfa vc ret sdası binasının üstâne25,(kk) lira sarlîle üçüncü bir kat yapılarak asrı bir luccar kulüb klir. 172 saat havada Fceth-reeth 27 (AA.) — - FoethiNOlh. tayyaresi 172 Boml 32 dakika I «aniye uçtuktan sonra karaya indiği ıımın yirmi hin kişiden mürekkep bir halk kütlesi Polis onunu yararak tayyar, meydanını istilâ etmiştir. Tayyareciler " uskur kasara ugramauydı da ha fada müddet hasada kalarak idik . demişlerdir. 9 eylül serkial İımir ıı i AA. ) — Ocüncü baüf 9 eylül .ercisi 1931 senesinde açılacaktır. Ir dası bu banla laıuim ıldolrii'i ı l*ıler-Bts ı«a.ualıırkl ı •aulcıe riyle irin dsalluk in yuhlar. datıı »s2 '.'S .Un- l'J2iHİKAYELER Çocuktan al haberi t . i...i, ı ı—— -ı -, . Sıhhi mU-aaharıelor E^ŞÎ^ŞI Çocuk ve emrazı VaıiRin basiaagıcı S3l*iy© Muvazaalı un satışları ekmek fiaiına tesir ediyor Bu satışlar tiatın düşmesine mâni oluyor StH'inaneıl. un uıunaı«a ct-' rdir. I'.lh.iık.. •.knıık njr-ırıbilladc. ı I'-- Bor .1 ¦ um ¦ ıı ıı Harlar rı mnhıcvı bUlmuhayyer «aıı; dalları uu ılhal edilmekle oldutundan eta.ii muvazaaya m ünlenil olaa un Han da ckmrk narhına c«n« lulul m akladır, r.ı.ı- ,1.11 dalıa sıkı Nr murakabe vc muhayyer aalifl ll-rentere ademi imali, ekmek İminin ucurla manini mucip ulaca kur. Yunanistan haberleri Vunanlalanda Bankalar va ciltclinr Yaaaaniaadu ıı«(ijı ıı bUjttt ) ardımı )apaa MUU aaa kadar. Baaka III 1 atana ladan umara kar a* Mdlricaaı yakınmak aaradjk çiftçiye para ııran ıınMlaM' leri ı.nııirıın (İladan »urıarmı»ı I0ZI -n«od ıılıçlyt Imaoak milyon aVabmı •armı* ular. Baaka krediyi Urcaban arhrrnı» va vız*. milyar 'i . mumuna Eccnri»lir. Banka cincilerden yOrdr 12 tarr İle ı..mı- ¦ ,.n ve Mire n

ti-rok falrl yll'dr la daa H If kadar Ihla* cırnık ladır. Iı.ıhı ıhgı VoaaaUıaada Manam yani bataarty nar -aaaıirf fek ırnav I.rda Tart aaİKıKfma karyı Mr rakip —m anaya çrtmaı aaaa Vmaaa krnlmkdu .m«ac (ardada t--.uk bir «akala atmamı». İt» *cae*mde ı **¦¦ dokur an ¦uçaklar IM7 dc aıaml lıtmaal nlaa 210 hin kil» mal «.(kanmalar vc *cv*a Hiı aacak aaı klln mart îerja bir nefs * — (Ih. imli. donra varı lan ben ba^raım etini y Kc-yse simdi ferma yla hf Demindir, beri ne kanuni' laKBEtna clriMdl. ay... d aran iyi ya'... ı-ı aoMerl yerde. ır. robu mm *t*k*r'r.c r r di m; Meram' SnrtHat İşleri üçüncü tıp kongresi ¦onbahara toplanacak Üçüncü Türk tıp kemeresi r'iı'ı-.ıarda Arıkarada toplanacaktır Bu hum ila Sıhhat ve içtimai k i tarafından bütün sıhhi mUcaacse-lere bir tamim kü nd eril mistir. Bu Bcneki umum) '.«nerede bilhassa ft rengi, kanter ve kail haılalıklan rnevın bahmUeıktır F iren e i raportörleri berveçhi atidir: Frrcngrnin laburatuvar ve hayatiyah; Dr. O* m an Şerare Hin vc Şükrü Beyler. Fuencirıin acririyatı; müderris H j'.ın Reşat. Dr. Hohlsi Bebcct vc : ıı o il r ¦ ı - muavini ettin Kerim Beyler. t .'-rıhının tedavisi: muallim la.II Bey, Kamet raportörleri: müderri) Ilımdı, muallim I .1. aâm Ak Beyler. Kanserin tedavim lezi; Operatör Ahmet Bürtıancttin.Tev -Fık Remri vc Salâhattin Bcylrr. Km! Ljaiılıfrı için de müderris Scrver Kamil ve Dr. Vanf Beyler raportör layinedihaislcr-di. İl.,,,.,,., I I | .. : Vaujl Aııl.ıu.ı uı Ayaulyada rembaıaııda Vilayet MuruM-nrl hıuudycM tarafından mceaddrrrr. UMM edilen Vrr*m rlıgpar.?? ruuıı lamana iknul ediımeıme r*j-mmı fuıadı utfıttmtmm kalmamalın dan dolap taoAnoı ¦ I -ı — B bBıce4n* rarrdürr. ı" -,'.ı- ı-ı-ı.ı.» • ı nnra daMU tevari-tıMi temin ve tedarik mniacek. ancak tranmj r.ıhavrtindr ati tabı I* erk lir. (Va • nu B'.vln t ur Bir Mebusumuzun vefatı Bir mûddcııeaberl İncil iı ba-lan:îode lahıı ıcdavide bulunan 'l..rj ¦ " l ¦.. Nurcltin beyin *aa( bir bucukla velal cillelYunaniatanda çimento ı. ı-.ıiı -.¦¦ esvdce dljter mam-kkcllrre çimenin ihraç ederken ¦imdi hariçten çimenin almağa . Sebebi mııtıadrlatn vUrudıl lirerine in^aaııa ırmın-dır. 1437 de al bin ton çimento almış stan r, , rtt Tl bin lon almıştır. Mübadele kornişonu lâğvedilecek Muhtelit Miıhadcle komisyo-ı, Ankara mîiıakcratının nicesinde ı ¦ ¦11 ¦ edilecektir . Kadriye H. mes'elesl . tel kik m ıı in ıı ve* Içtunrtalar Edipler hoa)(reai ıl sınatiaı birba Ldcblvat 1 , '- i','ln"e . Stajı *lerı ¦¦ - ¦ ;nL- ¦ •eekte-ı rtia] ecınr.rk ürere •tır ıl»*eftrıda iar kloorrrU-lA'Jocak poiağlı boya -Ha. Hu.hır, ı Y«ı n Latan iye nlıteUe Mr mi;.l lalladır "n, da İD imde ııhrn bu kadar bere lef. lasd'fc ıOiin« u ıı nr ¦Aiıdrrllıı-.luır

Ecnebi ıvı-^naffiicja» " ¦""¦ıı* Zarına •Jrıınıni'de bulunan r\ıı-lı_r«J Ba] ukUl w Hıkı M. Zavpel rann Vlyanayal Bana mnlmbirûNıaro: ¦IdaeatUr ] J.r«ır.ı..ı Barında Uyen i Un m-.alan 10 milyon Klkırinr IpekH fabrikaları U ııı Mi,., lir, ..m ı -ı : . blı¦(orta .'ııı. aiınaıak Umre ¦ i'.ııderru »ahcr'hr lilcı İte Kin -i IK. ;l.iı Kain I'I ı aralı nCa/I Hx nı» taflı da p b\ r.cttı kadar -ıh-- 'I erince eb'adı '"!¦ ISO) (70 350 [85 *so ifâ l+ s 104, MW 5$' caı * '14 Hayat pahalılığına karşı açtığımız mücadeleye iştirak eden müessesatve ticarethanelerin umumî oruz___ Bu listede kuponlarımız mukabilinde tenzilât yapan müesseselerin ve ticaretha-nelerin is imlerini ve yaptıkları tenzilâtı alfabe sırasiyle çabucak bulmak kabildir V*ff £¦"" Cumhuriyet Seyrisefain mmn mt postişi İngiliz 11,'icı Hüseyin-i'1" IFaftahk izmir postası İstanbul Tramvay Şirketi ev kal tarifesi 1929 nenen mayısın 23 üncü gününden itibaren ilânı »bire kadar mulebrrdi Hiıiccl • î IIITLT Nartkeı Tanla barr krt bıı .lŞİI-tUllCl | TıjııM-n $l)li 9 «n * Kurtluş-tünel | &Wk.İ7İ * İŞ ! Harbiye-Fauh | !^«fi* 4 g ffi 1 Maçka-Tünel | 8bs3s. » ^ î T-aarCÎm *İİrl-.'iM I Taksmıfcn Sirtactyc S 8 MI 21 I ılKMIlI-OH KCei | Slrkrtldcn Tak.ım. 10 7.09 2! Maçka-Bcvazıt | ^İK V 53! v Taksim-Fatih | KSMI" '3 & S Kurtulus-Bcvazul ir^Kt ffî Si 22 Rchck- Kminönü | 23 Ortaköy-Aksarayj 34 beşikıaş - Fatih | 32 Topkapı - Sirkeci 33 Ycdikule-Sirkeci 35 Şehremini-beyazıt c İ2f Samaıya-Bevazıt Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinden yelkenci vapurları KAU\1K\İZ LC1B vc i.'K'vr i'iis'iasi SAMSUN ÇARŞAMBA Llıyct aparun-iMiının ikinci daimi LOYU TKIKS'I'INO Mli/avct'rvr î-ıiıak Cirııck

I1. I .. \ .ı.ıJj ııı.İl'Bir muhasip iş arıyor hav.,..; I"vn liJ.li Altıncı Büyük TAYYARE PİYANGOSU\ 5. nei keşide: 11 hazirandadır Büyük ikramiye: 50,000 Liradır Ayrıca : 25,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir mükâfat. B u keşidede» ceman: 3900 Numara kazanacaktır. Limanda Chiu. Mur. HM: 2 a o. 2 KLMN DRAJELERİ EMLÂK ve EYTAM BANKASİ ırmayesi 20T000,000 TUrfe lirası (inaast ve Emlâk üze rine müsait şeraitle Para ikraz eder BıLımıt Sanka -ı.dnelalı hrtnnbul Sına»1 Bahcaknpı Tnlnlon İnlanhul: 3972 Rıfat »evin Devlet Demir yolları ve Limanları Umumî Müdürlüğünden: ı h*ıi'ır 'j*9 imİsHlci Hayd-ı;.:.;., a.,™ Kony» Yenler Alyııı. Ati». Arakaca hUıİjc'.İ: ll»vo*-ıu^ E&bisc Aokar; An laı j Haydar,'^ a^yoarsa-a AıUruAii 1,0ü 17.34 Vs) ¦*J7 I1.2S 1.(4 •i.UÛ 9.03 ( lh\ıİLi|iı;a ¦ - Alk;»--tlu»'iİ4jpiı«a '. -iv- ¦_. ¦ u « bun1. f, Arıdolu cJsaonji i kısıdı-; i'AKiıılaa IIAZlRAN929 Eşya piyangosu f! BtLETLEl .İradır Türk Ocakları Merkez Heyetinin Tertip ettiği Büyük Eşya Piyangosu ikramiyeleri Devlet Demiryolları ve limanlar 9t§ (nr-lnndrn 3* Bfo Kam 16 S© 18 Sû t» \c j1-!.ııılm! liıııauı sahili -ılılın İJdBrŞull. feKttı itm mssaluM. »lenier. ite r\ı yevmi »jıl.ja*l »i bünan 929 iminim, müsul ¦o s üırıe ütr ipin Ca'.ıudu Kuıa Vr m*aı.sts*mr rfrrmk etmek irere yem', mukdfd V fc fi ESI, E £ ilâ ga, vade ve TSkurn*. İS uünlük Her nevi yerli ve lorilir kumaşları İstanbul buıinonü Köprübaşı Nn 15 16 K.*ıı ika rİbişe mağ sip müracaat edinir

T [IRK A TI \ S ¦ ı lUHls .11U.IJ nsalUnmwAmi')sbr«ıl4iımıımılİo^ın fevkiNıı.bJ — Sın, ,-ıılot' llırroyc n» ¦ ¦ ı .,., , I. NH - YVW Hurıa ınntnııUn inansal 'i'n Düşin. Krep Fulüm, ipek mensucat fabrikası BKrep Birman. Krep maroken, Şarp. mendille r, gömlek imaline mahsus bnlİs ipekli e ilgili kumaşlar. !s lakikî bir mücevher Her evde bulunması elrem cihanıumu bir sohrcİİ hail Klarfrld Alpaka Bııa tasa! ve kaş* sofra takımda-. Kl \ul ı i Al.t' Vk A. da, anıklığı ve parlaklığı ,1.1ın İC y uı .. takımları verine kaim olu [Gürel modelleri her sofra için bir linettir . Türkiye itin yeg. dipotitcrleri: J Şpringer vr V. Amun Hasımlarda Mrdina hail hin '2 -4 H^H ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦»¦UI MECBUR] KATI LİKİDASYON j yıllın/ 3 gün için ^ M İt. HKOI) v.- MAHTUMLARIMJN ¦ Ktkı-.nuıî dolay «I jh"tt Ulumum İNf.lll/C Kl M\r'.MUM fıhılka g l ıı hlt.hi .¦! -.ırı «İdin . ıl - ı i . ¦ " . m} Bu firsallan istifade ve kuşunu/ B '^ThTan'samÎ"": Buna ihiİIhb^iiiihiİİi. kcchvoloj, lâboratııvan s ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ JiDulcetto ıM'ifflıı • *.j % GRAMOFONLARI - ! a uı ¦' ¦ * hbdkı ^"¦"Tn'ıYK"".."..] J İFİAT OTOMOBİLİ jj ¦ I i'tk cüz'I blı zaavtn evvel 5 d I i a-ı suıeitc uınlc perm*; Tl- ¦ db vJu'nıiie aym luunr,' ranr.r. ı V. ÜTÜCİYAN Su İlcin İlamım :rnı ha-0mt;ıı»v mıuddık InriK İn'1 h'/un,ın h'hu-nn ıüoi 'ılın/ ooo- ----- ^-.-cx"oxı*:o( I Mümessil Ariyorum 8 Vekili umumîsi bulunduğum 5 Avrupa fabrikaları için Ttta-g kiyenin her tarafında mü menfi sil arıyorum. hm irde Rıhtım § hanında No 13 mehmet Ibra-j him beye tahriren müracaat. 8 oeo o doooooco ne 00000000 ooooooÜ İLAN Dl.yH t. . ı ı rı , . ı - ı- ı aı iye iıaikındaki : Mukaveleler i kabul eden hami U'ı ı .iılıI'. mııavscn :iı-bc'.c .ıııırpsu yalrja eıiilecckü Dıacr' Jll l'l.ltl FLİDA MAMA Dr. Hakkı Şinasi Va nlıhi çııvıık Ku'ıudn. ıııiTSiıııır-sıtıifiıııııtıııı^ D'Ekrcm Behçet = K !¦¦_'.:¦ Kulak Rurun 5 mütehassısı S Ttpchjfi uınsvıy isıtnmu karınındı ¦ j Akana bmaıl apınıtnam tsı-ü kıt ¦ " No.lU id. *aiı E ¦annıııııııııııııınııuıılıı fALBÂYRAK ÇAYI Emlak sahipleri ve mimarların naran dikkatine: İler nevi Ir.fiat ktrçıi-rf. hakiki hiIjh re Avıuju nhnr.-.tı-tu ı. Mire cruiı infial aoju-¦toi Cııiıı'ı tılıfaı incV tü nerra fıhl'.ilurı brıcan sındıkveleri t.muml ini Kıııı.ı jtlu anımda 46-47 ı: ımı-nlı .lot. K. uda envai ceıit ucıdu »« Ju*.-"i-"n. kadiı h M« mmr aranı\ Ihla ¦ & Rarllutv gaz ocaklarımız gelmlfflr. ¦ ¦ ¦ .'/Saa\ Petrol j;a;i i!e yanan sarfiyatı gayet ar, W istimali gayri kolay,

mavi alevi kokusuz, ¦ ı:ı -' i/ Radİum gaz ocaklarımıza her yerde arayınız. Bugün piyasada bulunanların en alası vc zu ohıp a&la rekabet kabul ctnıez. Taklitlerinden sakinimi. Top' tan alan satıcı esnaf İfi n tenzilât vardır. Oepuıu ; daiatada ()k(u Musa caddesinde Şi;hanc karakoluna gider İken i kinci ekmekçi iı- ıı ı ¦ ittisalinde. KADİIIM LÂMBASI TİCAKKTHANKSİDİİÎ nıenııı ii.u.1. ııı j iui:li: 4 tmemek ızcu laünüdütlüBc Devlet demir yolları umûmî idaresinden: esM jcaım rı v y"'î-Isrın İhracı cı tarlutei) ¦asrla blldirakıımr. L'pıyaıı Dııcuou ümumıytsi Mtl.lll İdaresi Yıik*ek muh*mll mektebi mü-dtirl'jgUndcn: Bekta; rımdı vakindia 'Cala-tadı Kmaakcs Kara Ktuvata pasa ¦kıla:İnandı lOpCsjaat Cadesusde 4 ımn ik carakkavn) m bap daskârı kıısya varıl »«(i-iden ulrçt okmUna ha/,romu aloneı perşcmiı laJaı nUnıı.î sr.yanda I iDi;benlis mtkicbl mudtr muavirı Cevdet brye ve sekillnei cumane -i ıur.u l'ianlual Evksl mudıiriycii ulaıc cTicas^rrtİne sut 14 ic mıi•:• • • •:• •:• •:• * •:• *:• •:• •:• *: •:• * • •:¦ •:• :• •:• •:• •:• •:• o •:• •:• • | UCU J Ayasnfyada Alemdar sîncmasiylv ıili-alinılı ki vaıi lınh^cli buy uk ' V konak «e artasınıfa blr ar«n birden veya ayn ayrı ucuz flaılu V •2* şahlıktır. Taliplerin Sultan Hamamında İkinci Hanında Ferit •** ..;•.;«.;..;•••;••;•-• Beye mümcanuan. •s»;•.;.•••;••.« «¦¦DARİİTTALİİV1İ MUSİKİB-Ei» a « ü Hey'eri şimdilik yalnız Cuma günleri ¦, ÇUBUKLU BAHÇF.TİNDE ™™ZT mm IOTIYOS SARAS mağara- || sındıı ıcisbcı ksbkl lisdmk ı — ı 4•*»«••«• AI.AKADARANA a (-; , I. |,ı , II ¦ : I : ,. I I.I '¦ dikleri I bı ı m ılstln ¦' ı l .... ^ mıı^hı-l lımlııi l.-ıciyl.* jltylıİT.J ı^. ıhi!.:ını ftlraadıtuıa Jju ocUiüpkı va/ AN 4dd««d4dd —ı ı ıi'^'.ı'ıJ'. .'.ı.iv-r s)t ... ¦ ı .-¦ I ı ı ııı ¦ ". r: -i - - • ı n.iTira.ı ııı.ın nu ıır.ıı: ııasıınua mam ma:umat ıırnas Tuıycn rı ColiVil Iı a ni"" İl il ıı t* ı ıı nıııın 1 IHll(ıll!*lll*-rTJ.I\ı_j t'l 1'

•man bey «"ka-n'imımlı ha.ıa ISİip rıbmlarııı zaz buhı¦rır- L.-ll ¦ Gazzavmfapv ap iı-T.ıt- tilere ıcıırı cr.rn cetutnrı-kîar.ııniyeyi & •-.r..Ti tıun keAalhssbüt Rasmı Xkvu arıt/ı vc mivicn-t bcsanlai 0 ¦ 2ayi aulnkum ınmınc benîm mtlüthatMı 4f ıhı;ır.mivc:!e ¥ltı v m;rı i ırı.*m i-ı.ırı'ıııl tuz inİ!işarı basMüdürlü«üiKİon: .¦.ı.ı .i r:ııır,.rı Lİticn Mr mi Kim Taliple? Uludu Lİadoa jfiu zu edenlere:ARSLAN tU tavsiye olunur. '.imi hassası tana, sinirlere bovvct. 11 ila vermesidir. Her eczanede bulunur, eki rin ıırl .-.mi. «.Kazını ceza deponu, ¦ftr Tayyar vc samsunda ecza lacirt jnırni daimisinHt'II ; Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinden: pazarlıkla kindik emlâk KARON Alman Kitaphanesi Müftür; Al Aııâb UhŞINCI SfcNfc — N' IBI4 YUNUS NADİ I İdfrCAuml ! J)Uyunuuıııumlye k.ıfMMiıJ.ı ii.ıııu mahsusa Telgraf: btunbul CuDinurtyBi-Posta

ı 246 Telefon: ğsrttMkUuS ..I». -lUduıU ı 2» ""¦¦* ¦ı"" ' 472 Cumhuriyet HER GÜN S*BAH1.ARI ÇIKAR. SİYASİ TIİRK GAZETESİ VAK^AtinttA 2â Mayıs 1920 ABONE ŞERAİTİ vıcm»), Turkle İçin Hariç Jıı Seneliği 1400 Kr. 2700 Kr. 6 aylığı , 750 Kr. UM 800 Kr. Nüshası lıer yerde 5 KURUŞTUR Türk-Yunan îtilâfnamesi Pek Yakında İmzalanacak Mîllî ekonomi -fBnrn«ri»»l" İn ha!»! pakuMuhna kartı actifi "im-ıkk Balkını) ata-tında muhlelll ookjal »narlardın tayam dikkat ı*Ulda. *T... bat.ııı. ben m p- ai btr t aman ııUua* kaide ta ı-ıı-ıı-.ı re inikti rııulmiı f ikili mıi-l"Uııı lur •ardıı BUHtım hu «¦•al panaiıun : ..." bir •*¦ •aauataat aala kin dıflldtı SrWo« •mlal kl "...I pal-n"-|—¦•- ber ka meMra-ledlr. Hw banıl Mr ttdblr -and. aaülf. n.iri.,... kVkarl kalına sasa'aaajl hallelaul)' ,«ln"i akmlllıa-II.. lunUın matlBp -•«» n-tieryi '-- «i hkaül «uıl ı. koli kıl ıı flaarv hır aasah leı«dı afUn UBaaUr'iılo laa-lanlr Ml ¦»¦«¦ B.1U B. BMltıl mim*t MUflD" kfmrt ..... li. aaaaaaan •* kartallar t m — ıa— 11 ıl -¦ fi- lahu Hr *• alaaaı fc.*l.w* ı-a kanata WıWı. —ı—m aba barla rlm-d»» nflaaaa Wı «hin» UaUkltı ııımpyar «abı ı».ı-.wıuı luUım Haandı bi fal» -™u.ıı — \i imâma. "..ıı ..1... Ru alaı Teraılr bra an ¦¦««Uı. ¦.«- ba «Cif ta rnlktarlaı hallıılanıır maT Dernek MI (Ollar BU Irnün f ıı un.. ı. lanatuHu ıtmallkl «VrnııUr bOIUrı dar «İD Hı*ı balla tau. *,¦¦ İddia et ktlıkklı bunun hayal pah alıntını CbU • ... ıı. alini btı miktaıda IteaYsuk İla adun -M.i.ı.. atık attlrdlk. 04r.atllWı »Bladea anaM blasaa naı.naaıaaVI ¦ ulhlM •asaW halk.. «ummo tr.brr.raar btaaaatlae tkaaita.ll aajaaaaa. yaal mm-mmkm aM ata» nHıbaılt ,1 tartara* ¦ırıfc ıt .ı afra Ma» ¦Mı banar m alr••••«.• Mr-u «•MasaatM I—M« ¦!¦ ıı oecaırnr-aa. bU UB auaaa oiansk ın. ithal •¦¦at kt d*s MnrUat i|. .i...- . ."...i.m n halı ¦atruadr blı - uluua len ula t y-jı.iı-¦atalflnl HHtcMlb Halk l.ıındı -I birli.ı yaparak rı v aa, ıdrıaiırrtk •utu Ut Haile eltin Una -ı ıı»H»1, n «ta-ia .i-.. ¦ i. kir IrnrJkM ı.bi|. . Jı .-li. Un ı. m .1 ..... ¦ ı Her* bh lılaabal tfhıl hılkının tll S.IU İfl anlmıııu . ...ııı.. .ın.ı tUnaldrD M aM» ¦ıloıı l*fi»|r a*h»nır»ı n.'h a...... bu l.-U.ı. ..¦(• ...... ¦Btataaua a»,- 4*m* aM' bu abaaaak- •**•—«. .1—..... M pala aık ı ıı ila. n.Iku pahaaaaUa bta. , ..a* -ttıraı. fan* baaab —-r-u*- u— M paran aa ıuraar|hb voık. —İn baMaaaır İtina *lıa|laı |—"- a ¦tan o-ıi.ı akaaak ı..ı...a.kl lınııı.-bka aaad a.rh.l «ıl paP 'tl'" ı*alarUI MIUI Ikıi-¦albı mm Bi paraı a mı ı ....ıinıuı' 0 n-ı"' Bn ın — ,', .ı-ıı. ı,.ı dratrklır . tftr Baanı , kimi...... bar r*n «upa«u okka akaıab MrOl' N af. ic-* bu talklar aaartnıtrn ııim. M ¦ . Unu. Pal ad***!»!*, buaau hatdı har .mı f c'u m 'fi u rüyet Lcu/Juk kuponu .....2* mu,.-. Çnr|arnha

; Cumhi i Ucuzluk i.....ajşass

\ Cumhı ' Ucuzluk kuponu arıaıtıbı Rusyaya eşya ihraç eden Türk tüccarının şikâyetleri Ruslara göre bu şikâyetler varit değil! Rus ticareti hariciye mümessilinin beyanatı Ollakll DOıbamuda Rusyaya lıı». -mı ı1 ı mı- ın-- ıdctarıaib Otfeeada naıur kanlıkları miı-t. -ianan babıcmılf vc aanlaa cmıca 1 ; j• ı'¦ ı-,- voktile ihr adt «ı ıı at «İlgin i vr ban cayaaıa Tüık ı ıı ¦....n olmadı* bchaoenllr ¦kik fdil- \. dikkat ve rhrmr nüaclr. Bunlara Mrcr birer cevap vareyim. Satılan ¦•yaların nadaiiorl $lkayeıitıln BicinchU ¦aııiaa • »yanın OcdcllorlııİB Ibracıaa toH-taadc cdünııdltluc dairdir. Baa-dan Mr mflddcı tvvrflııc Haziran maaşı Maaşatın tediyesi her tarafa telgrafla tebliğ edilecek Ankara 28 (Ma, Mu.) — Maliye Vebileünde İcra etU-Sim tahltikalta memnrin batıran maaşlarının taaı crcibmî-yccrklir. Mahaıebei Umnmiye Icdİye rmirlrrîni lanrin fltnlv gibidir. Iediy« emi rleri ber tarafa lelgralla verilecektir. Monsenyör Seipel Sabık Avusturya Başvekili şehrimizi geziyor Saltık Aııt-iurya BaavckFIi "mu - .-n-••' ~, |i: ı Mr kaç {ünden beri t baluamakladır. M om on y«r Scinri aıUlcnekklrcn seyahat eımrkıe ol dutu adan »alahattan ve ılyasl maaşlardan Icüaap (Imtklcdlr. MonııayDr Murahhaslar şerefine dün Matbuat cemiyeti bir ziyafet verdi Murahhaslar yarın Ankaraya gidiyorlar Dün gece de İzmir vapurunda t ürk hey'tî murahhasası tarafından çok mükellef bir balo verilmi Moıisenytir SalpBİ. rcfakaimda Avusturya sefiri M. .v,.-n-ı Kıral pulunduHu hald ¦elıılmlrdckt asarı ailkayı. cam leri, mOre .c «arayları Kcınckır-dlr. dünde Vıtdııı rlyaraı «lml*ılr. Bir kar; tû"r kadar Vly drcckHr. A|ana mUmepaıılerl i ı ..i Matbual Ceniyelİ Ura-lından Ajans Murahbasları şerefine bir rJyafet verilnıİatir. Gece de l*oıir vapurunda parlak bir balo rcrilaaiı geç vakte kadar danıcdilaıirtir. Kı-r«-.- bu sabah nihayele erecek Murabhıalar holusî tirenle Ankaraya gideceklerdir. IMkkı Tarık B. İn nutku Dünkü ziyafetle Hakkı Tank B. tu nutku irat clrnijün "—Muhterem hanımlar, muhterem elendi le r. M al bu a t crmiyrliniıı davetini lütfen kabul ettiğimi iein hepüuıe cemiyetin '¦¦¦¦-!; • nediyorum. Matbuat ve ajanalar birbirlr-rinl tanıamlıyan ihi medenî mi:iyalcifan ciharlarfıan caıcacdir. Careic idarehaneleri, ajanılann mesai yuvalerlle urak yakın her roman temas ladırlar. Küllin bu ıhı müessese mensup ve mümcasillcrinin de İstanbul-da bulu d ın ıı i. sam toplanma vûcadr getirmİT olduğunu görmekten doğan bahtiyarbğı lubta acİıun. İçtimaları nırda rok inkiıafınn İktisat Vekili Rahmi Bey stita etmiş »e istilası kabul edilmiştir, halefi henOz malûm değildir Ankara 2S (tlu.Mu | — IkHsaı Vekili Rallini Her cshahı HHtfC-vinden dolayı huğun önleyin lni a cdcıek, ¦ H.ı.ıı: . HasiGka-KN tnndermlf, İkide Vekalete giderek veda eiml,ılr. IsHlası Bas Ullelce kabul ulunrangıur. Bes bucukta Vekillerle Medls rcW Karım ru. .ı ıı..ı.:ı ,.nt lınscI n Hı.al Uyaretle bir saat kadar kadar . n ıı.ı:. Bu elyaret ve m n .u.-.: .. Isılla kcylİycI Oc alakadar uldufu i'--im tdlIlyor.Ran-mi Beyin yerine kimin tayin edileceği hcnll a malûm dcf.lldlr.rlalcn Şoklr (Çatalcal ve Zckal (Aydın) Beylerin aamrelliklerl - .nıJ.r. Ziraat bankası Avrupaya stajiyer gönderiyor aOMO kuruı, ,uıl !0H ma öder. 14 (Önde M.o*t ıı», w tünde oa.tao ıua HS a "- = ¦]¦ ı ¦ laaıet olaa btr ıcnrde ik Um 7M,Uo» IU. Ifrr Btr elin Brplmlt 3,000. OOit Uru olacak, al un- Va Ma balkımın '¦iı hayale kaptlannan Ur kal'ln*tla ı • 'iin ederlı kl ¦¦¦¦¦-¦.

elıımmltrl «filme» atıoalııdn, falan -U . ı - aVall. h-r bu ,ı, ı i. . ı-. ı. l-UhiHİl ba bildir. un-.. 'ıı- .:.-. .. k-adıralr« mat-'iııı-i- ı -ı.|-ın". ıo mbradetede el blrllli «İmale -o miji ıı daha im. bk ıutl«ler aUnaoolıı.ı . uıııi.jm .11 bOttln mllkslr baraı alenen ImbfaUl e«er. Yunun Nadl asının Avrupaya derecedeki mülk edeceği bir oudereccgi hak-rin yaıd)o*ı haber Rnnka mcalekte neleri için iki aya gönderin ey c ¦ oldugu^^gjbi Türk-Yunan müzakeratının itilâfla neticelenmesi kuvveyi karibeye gelmiştir M. Kivas Başmuharririmi/»- şayanı dikkat beyanatta bulundu Bu »»ar.ette brlarafl arda» ¦ Ananuapalaa. •alo manda oturduğunu - i, it ¦ güm M.,-,,. vaa İla konulmayı fal -deli, İMtU ka-cınlmıyacak bir İMİ addetf-aj Banı pek be-fuy bir a a »e adeta -B -ot el. Ur vaa'n la.-ırl. ka/,.l.,an Moa.ö P.va-aaa bu BeaaaaM ır aatasbaarl balbpden mhal rülaluı atde tdJ -mis reva elde caUasek Uer« ea-d uğu pek a(ik olarak aaJaaıbyor-du. Kendıaındrn mrt e-alet ua hallû (»«IrdılHıd haberine doğru naıanllc bakanak cair olup olmadığım sordum. Rlvaa. haadlalpla ,-. Icıymalıar bild»|i babın dirbrm İle vermek laıısclla baraber, İlk mUpbı alalıria btpalodr, i Uların hu sal talanı, . ı.ı ... ¦ anlalmakıan da »ari kalmıyordu. kula »i.d. ki. IdhU Olmut rya olmak iu.r-.di. nutfo hııatıa- aal(i kak. kıada a"b ataMImaı ve laıutaı ¦tedai. ı cıabaat.aaaa-anaaerıaae imin ıtraack ha*.aıa«dakraai-»la' aaanır fw»(kH(ı ı-ı rkta r dt-r»k İki tarat arattoda IBN pa livada iltriioml» .e arnk Wrwi kale tetarit olaa aaBı akar ala ¦-neetcanaHf naran Ut baa.bll.-t[iı-uı tasnb eı-ı.liı ıknl. «Mi. ' l.tıhu ubUtrl tTUlan ) kati bir İbUf ile ncTirrlcnmcni kurvei karibeye gelmi» gö-rflnüyor. Mnıakcıatm aoo •afhasına mubtc komİByO-nun bitaraf aıaaının da ta&-dabale clmn bulunduğu ve bu maksatla bitarafların bir h aftadan beri Ankaraya gel-mi, oldukları malûmdur. Bu gün û^rendİÎ'iıuİlr güre. Yunan morahhaslan son bir iki nokta Dıcrinde hükümetlerinden tal rnifjer ve ;imdi A rinadan gelecek cevaba inb'ıar etmekte bulunmuşlardır . Ancak, haklarında talim al istenilen bu bir iki «oktanın binnisbe oh emmiyetabı, tali me sele I eden ibaret olduğu temin olunuyor. Farla olar ak Yunan rouralılıaaJannuı Ati-nadan mOsbet ve müsait cevap alacaklarından emin oldukları da hi söyleniyor. Maraş meb'usu Nurettin B. irtihal etti, cenazesi dün merasimle kaldırıldı ı lOrjselml • D mordum Nurallln B. Maraf Meb'usu Nurettin Bey tahtı tedavide bulunduğu' İngiliz Hastanesinde irtihal etmişt ir. Merhumun ccnaMSi pek çolc ¦ ¦ ¦ .mi- huEuriyle haa-taneden kaldınlarak Machadakİ makberi mahsusuna dcfnedil-miıtir. Merhumun ailesine en Sami* mi taıiy etleri miti arıcdcıiı. Güzellik Müsabakamız Bugün de iki resim dercedivoruz ermiı _ cok t i.* ulan Avnıpa tekniğint .,ddl tetkik va tahsil ile yorindı» öğrenmeğeoaka ar muhtav olduğumu! dll.llıHll.ır-n bankanın Avrupa VB ber sone biîyle bir iki değil daha riyada talebe ,.,ı..!,.ın.(imı İalcmemek mOm-kOn .ı' i ıı-w . 183 — Narlh» H»*ımat H. 164-Leyli H. BugBn gOıellib moaabakjmıu ı,. r.k edenlerden Neıilva Mehmet re f.cyla Hanımlanıı resimlerini dercediyorua. Netiba-M ı îı ıı..-1 Hanım Bursadan, Leyla Hanım da ArnavutkoyÜndendir. f Vırau liyvl |Milym ZAHAPOf"•.».--' *tan — 41 — PUklH' »l«ıarr«» f.ııi y ı»

Zaharof vücude getirdiği sendikanın bankası d* yunanlıların Anadolu «eforine yardi utmistl. Bu bomba n*n kuvvetini tezyit İçin en avvel Zaharof hlsS«dar yazılmıştı Maruftan miimb mmaı nana»ıaıanıiiiıasr la Bat mu» aaUaaıı aSImıyen *• rabua paranın "ıa | «İfa* sirke t ler m vr mmn-Kiiı ido-nu-n ıl ıııca— naen * mack'inur dal* • hı atol uuuul Şehir ve Memleket haberleri ı:.ı ¦. yani 111 ¦ sicilli un ccıa hatırı (nr sirkemi ı nı.lurmr. takın r*r nıııilııan ır*rl*l"dr .¦en-., »ndacdlr ^rMetleel.-ı «t» •» uı camla nuiuDdu-eu. BOtnn avnıllka lun mı vc iradeelifti: ktnkr« m ttll-jdl vrıall ııp «iyi yasa seaal'm da 4 w ,.. ¦ ¦ l MI kalkın nr andı aıaaulUrın hm rUro*mm oidutunduı ¦nın abımı, bil biri nvıuıuuonı ttlr.cn au m'- ¦ cdiyoıu. ı.ı ¦¦ b-j atıklar kar. aajor. u ¦ MiMrı «ulc'iı.a-v-r. lana. I fiye olunurula/dl al an b,r cüıcn mu-a uııayyaa Bıı ¦:•'.•¦ altımı yrı m nr unluğu ıriınns'.c ı;oı«ı ıhar saydl t • ¦ dikkat ılıtr anmierln.rahtrl bat' aıvk re tat manevrayı ulan' ¦rt-Pdlklrrl ar. İn ıı lir. ı Hnn muammau sın tabalar yabdlçanr-ı dur. nnr" anlaaı-ı • asman dan! mulal lumıraran. 'akaı bu r surette Benduunı Sil ili .»rîvlaSi tobaral • laiyaLa . s« t^baUUıtnr (aı dana rantı of uyuntu yatta uldlr!,. etni 1*1 vaatı zat tan* krndu lebe prnm r-ı.ınrl fini .U.. / ¦!(¦'. .1 ı Zanaro: f-n& ijr İm orada eertuU her. •diyor w n intan o diı Sabanulır. adam) *rrıe«uWldlr Hu .ila. raflar, en vilksrk drvl n:'.- vr mansıp ¦ nınlı-brr " rapan menimi UıulU r. si' KasJn uao: ı İsal -1 Kendisi, «cçca iane haziranında ilk d (ta rUrkiysya gelirken Brcndiaulco LrtaabuJa kad ar asal sayarda Beraber ıcyabat clmifaık: ıı nn hatırladı va : * — Tlurkiyeye golmsjilskim 112 e Had «a hrntn bir eae f.açmi] ol «Otu halüt. ber iki laraiı men-sulha •Uhuna badlm IsrnMal atamak) çak memnunum.. LUji v e .ı.ı etli: ¦ — Ankaraya gelmeden mukaddem benim Aılaaya da Mr seyahat yapmış oldufum malumnr. O sayabalııa •• Atinaıla M Cm yıl Vcniıelusla mulakaılanmeaa gayet emniyel ve mcmnanl-¦el vorsd laılba tarla av dal rı-¦IsIUn. Ankaraya etlditimiıd.DB.n. Tlrklyıı L naili umu BUkllmcliai dc aynı bumu niyellr iDe-hou çOr-oııklen pek mabı aldufunıu'iı «Sylcuıcyı varile HHrim. natırlarsınız U . Ismıt l'a-a. Hazretleri, meşkur « mUMm nutuklarında. Vananiıtan ile t ılıt sında siyasi ihtilafı asuıoıanı-mm mesele mevcut oimadı£ını vt aradaki muallak -ı ?r n .l-ı'ı! il". J I' ".1 l'^IIT .TI.IT.ı ı i. I . - ¦ ,. İsleri oldueuau •nylcmisMrtflr.

'"i: ¦ VasfMaasİ «a aynı cııl.u. nazarda bıJmugınm. ffle ¦ n-jı balli nihaîsine |ilmthle ulan ba muallak bc&oplana tailivcıl ı - r.ı r. _ bgim prk lai VJınvn R.ı •— Bu üheC pek i) dır ki. uda ııldukl, Zstın ı-aa buna tr.aeulir a ı.ı' i.-: ' nuk saılı İ.1.UI1İ1 Polisteki dayak Şikâyet ettin diye adamı bir defa daha dövmüşler Evrak.mamurln İnzibat ko-amisyonutM verssoca* Emındaû Polıı mırkcrıfdrl i dayak badiıcıı lıakkıadakı evrakı tank.kıy. hrnıl' Polss Mü dûrtyelınık'tı Vılivrtn (tnlme-iDijLır. Mukıtr rOİi* Merkez memuru iı .kin.' . d kî er ban şi olduarundaaı bunlar hep lıııl.kt. arman ımı-bal komisyonuna aevkeddecektir. kldsa laUBiiSi fare dayak viyen şakıa ııkascl -İticinden •May. takım- ,, Ibasd.letsık ıtamc. sfcvuhaıSırSı. Vüiysat nma-bat komisyonu aVJV ban merkezlere ait olan tîkivctlcri de bunla rla birlikte tetkik edecek ve kararını vrreeaklir. Ş«Hlır işleri Em anal ııı an» varacak m Parts I ı Parlsle ııakasm li.ll- .' HMı Btl-lar tscıcn) .lamla - labvll luuuaaebiliyle bu ay maaajar IL-jJıhLir rtmıyrırklır . Imııırl I hafuıı buınaztesi tfûnii m .ı.ır. itasına bağlayacaktır. Solö'rler Etnanal erkânını UI* kafese koydular I Şoior r tscozladığı balde mıı.tı rı.ı-ıd.-!i eski ÜCtCtIcıi talep etmeleri üzerine Emanet 1 banı ana kadar laJsaiberin laaklhini mecburi kalmıa sir. Taksilerin tJîlıılıiııııı bîr kac; vân daha temdit^ edilecogî do^ru değildir. 1 hazirana eri loanıh ettirmi) enler ceıa-landınlacaktır. Şoförler Emanet erkânından bile faıla para talep etmekle ve almaktadırlar. Dun Şehremaneti Mu vini Şerif Beyden de bir yılar lalla para almıştır. Şoförlerin bû kadar söı dinlememesine bakıbraa taksimetreler taahih edildikten sonra da aynı arayı iste tmy ece k Itrin i kim temin edebilir ? Haybdinln bu ihtiyacı Şehremaneti bu setre Neybeli-.î'-ıv-ı sureti k-l in temin etmeğe karar vrrmijtir. Horada aşj iıtı-n mevcut olup ta bilâhare • uVuan bir menba tekrar ihya edilecek ayrıca bir botoaar eac su haıİDOSi yapılacaktır. Su İ-.Iti iyin tahsa edilen ÖÜ bin lirama kir kısam bn ise s ¦ .1 1.-. -I.ı ı r . Rüsumatta ikramiye Bir kısım memurlar aldı da diğerleri neden ihmal edildi? tauıuya ümtfM mmutir isj'naıtı Bajına gelmemeğe Rnsaaaaal aaemualanndjn bir basraassa ıkraaaivn smrıp d./cr bir kı«mma vermeraek ıhı anlıyı a nian mutasMBK s4azwsnr. Bu suretle bacadan bar iki sfâa evvel ikramiye almıyanlar ta sı {[elınemesjc ba|laıni)tır. Iladiaa buyUmıı* bu memurlara mndlirleri taralından SBBf I. t I-Iııııy,.- .i.- buda kâr et-ı emurlar kendilerine kaksaaİık edildiğini bir kısma verdip bir takımlarma vc-..ınıı vazife ve ai ürerinde de mssaaaar olduğunu bil-dırm ifj erdir. Banana ilrcrusr bn memurlara da ikramı ya venlrceü vadedi-krek hadma yafaatı. ilama*.. Bu bir ski as- —«mıh bu assraassraaab.yrtle ma rrlm^kerT-assk-BhamMh Maarifte M.ı.at«a. laaMbaaBar ran*snarm aıaaı.mia mbnaaaOiM * İtaanl ututaınor sarrk mel^^ı-r-se ıdzaı ı lılaa aauetut l nr-aa«m. aanaa anım«asnmsn asubatt w jujiü dDlayuuUa baranU) hu- taaaret OiAar UıaiûsB. HlLat makUokrt la Manısada dolu 4000 dönüm bağ dolu yüzünden kamilen harap oldu

Zavallı bağcılar lecl Mayısns 2f inci gftmi Manisa bağları İçin çok mrs'utn bir gün skH|hr. Saat (set* kassnyarak 3» dauuİm kmdmr dsrrsms avtr dolu baslarda pak farla tahribeFındık büyüklüğünde du|Ci dolu danelen 11X10 donun» kam.len lassara l i • a; t. . lı t ki bun aaasp 2UUOO «amal üıûm -İm." j-i. Para , emrk , ler .löbrrek vatifairıhrn baf ların bu fena a i bağcıları feci ba lamıabı mı* -|lûr Limanda '¦ ı • illi tl İtalya Bandıralı • aarua ?ıtnıva. va. Dssru ıks urmveuaıaa mata msyaaiıu dun arai «anucd ı.™* Pmjua tandı lakı iUttcUi. vaaynrn la» ı»r4rn seyyah Isı da bepit eldrcak¥tnl Nr .apar sr.u »par darataündını Plrıdan yeni Ur vopııı aaııu aurannı te eu vonursv «RUaieauyeı lamı vamml|tlı. it (.temia-e vapuniDua Püeue barı U -dUflr ve Imr İrat yaaılıa^nı Hıı vauur tcmijcn otuma 7ajmo »nBiııve'i: en ı ı. .i'-.ı ı: i - .1^-11:1- aadar , .un., Un rırklrolc.'l ade ınevcut «vuı voeu^u. ,. !¦ İH0JT re aUban İte mlıaanedr fiilice k^kr. s Ccmttbı Bâıiran ortasına .-•¦-. olan Vt tayyareden mumkep italyan Cava nmanııım uaUıanıı J^n kııuı.lı. .- foiyı -e'. an .¦ .ı ¦¦-t- ı-:ı btr ıstibboi prucronn ı.ı i ilana naaırr. tlaifuı uıs'yatr.-ı. Yettlköy tayyare irlasycnana incen: e bnmdn askeri :ı*m*tm lo istikba l •miar.*ır*rnr. Ittüyan .ı- ¦ - i-- .-i. artm ; ı.-.-.-j.fiüiCî-ıı ıcln ynıı* namına da baaa .'ıteınsun «aral tl-îıssu (anıları e i".-ı «nelme 'iynretter verUvcFV re ınr m balo leetıp -uüeeeklir. Tayyareler grbrıauz) ıtyareilen ını, ıa i' ı ¦ ı ¦ . da .1-]' -:¦'.'-,- J r italyan -.vyjarr fllou İS dcr.lı lxım-n aıtım an layyoresmcen nıurvUepttr. IPttn ftaıra bakom tımn Umum Harbiye jnenıeu Mısl-y»ı S. Italo Bollu ve mıırıı . .--..ve erkanı barblye ml flyemlonua nyanetandedlr. ı. ... ..ı olu sa -.i.- i' .¦ '¦. havranın İleOnde sanrlmUe s'ıtıcailırı uil-ı.iı:'Jıa.ıa.-. lrry LtırUlronun tateBru de bıi.ııııd jgıımlac ynrrt; vererelrtıı Türfc "L.-.'.r.ujr-.31 Mayii Cuma. ıUMl saat İti ı. I'i.iIl -j .. ı ı . ıv j . rinde Osman Cavit Beyle '.lıd.ı ¦ NauU Porranikj, Mcllc. MaıLc -llıv l'.ıyı ı Muallimler arasında tesanudun temini bun bu: Kuauınuer Bima.1 btarc.na-s-tl dan; «IIIBIy.- •ı-ıi'»trbT' rraourS Hım!t Beyin rTrasr kıak* Btr kenna nk UlmblUi' tvtunadan snnra n ı ı. reuî K.nıS D : Mr mubairlrlmUin MialterTr.- c~-vaber. aa . ¦t_a-., ¦ - ı . -,ı: — Anksıada mp^nan ı «»«ı krın-arenln: btuaUnsSar tUrnaimnln -Pa-OtHllr ır'ale inkmtbıtıa Hara nıalOmdar Rırll jl rı saT-ycUd. yrm ack-hr im ¦¦ -ij.ı t laallyrt ve ınauiyl mrtrim ııAyrıcı, bannkiı leıInuumLUİa. Birlik idare lıeyetlııln ııal'.e}- rT"*f*1 ve nrBaıSa)iaı-.n ra e muavenet. riıu b.lımJD Yoı-*sı. Orrlo e Tik meslepler? 'amtmt eaıır rerıtlk.* Dtîer ınrarıan ö£r-ndıcımn' a*ra BlrDk ysaınıia mmülımler arasında ¦«-asinij v* samnctyetl ar usıt OK ttenm ıcnerruhi- va şakraktır. Rus îicarst mOmessilhıifi beyanatı j Hail ualİKİıa ııı dm». | kadar OdCSadB bn İsle mcsf.nl btr daire mevcat İdi. Ba daire geçenlerde ı cuüıiı. Şİkkvetlerln de bn ydıdea vaki ulan tuahbarlcrdcn İleri gcldifi anlatılıyor. Türk ınccarının vaya vaki olan milnıcaatlan Özerine bu daire ipka edildi. .m-larda liearcl Oltasında b u ını- .... etrafında cereyan eden mOınkeral uırrine. alakadar makama! ner-dlade ıc^ebbusaıta buluadam . tlı.vm sablan (jyaam bcılUlırı, pek clrz'l Hr hıaım mOatesna ul-mat llıere, etmles

İhraç edil-mtsılr. simdi, kadar Bir aç etiıien mebali( bir kaç milyon atan rabla~ ya iı.ıiıi ktadır. lUrk tüccarının labi luluiduğu vergiler ffBayeııcrrn ikJaeM, Tırk bk ^ ar.ııı.ı 'alıl.-.-.iti, tercisine tabi mtuldufruna dairdir. Bcakn aldırım m al Oma ta göre Rosyada ı ".ı.-'.- mahs» olarak tar hedfl-ujij Bir vcrfi yoktur. Rns, Iran, IDrb lacirlarinden hep aynı mutlarda verci alınmakladır. Bn sal ıcfctıhUmler. Kasyada Türk ttlc-unaıs, asbası ba^usiyc İle Diüb-aseiau iyede bulnnmalarmdan İleri ; - ¦ i- (balo ba kabil tnaamclan O-carlyeden alınan koıanc tergal, dotrmdan dotraya Sovyet b akanı t ti İU tapdan tfearl aiBamctas-ıan almmahta alan tert^dea daha (aıtadif. Gllmrllhlordun imrarına :iaCI aut Kınçaliıiis, Vılıe l'tııdvnı Ktenıli r-tar.ıtınuan bir ,ı:ı knmerî verile-cekrir. BUmn Uçaktı ku cti rica oUidui. DınılhıDsaraar«Ja Talan ınkfcibranda onıunaadeki naatranda Turun inhitat idaresinde baza teaedduuu yapıla-(atfı ır.rvrua bnhs otmostıır TiltUn IntlUan Umumi •nuduriı Behçet -:.-v. dan tor .ı-u.ııı ¦ . :bunun Uııâru OJu'jılığiııi tA'latııı*Vlr Karsta gürbüzlük müsabakasında kazanan »avrular ııiiiıın elııij •-ımiıklan alucnı|l arı«oreli tekrir teVı' itada «unornıı liînmı nndu. henıkarar ta^dJuu ede el rınldm vc ucu ;ta r kendi uıtı.' ı;.-.iı ¦ıııljım. vunua Hadi k'ırAİM v .'.' ¦ ¦ ı - -1 Karata 23 Nisan çncuk hısftasında yapsksn merasim programı pek parlak bir surette tea'il edilerek icra edilmiştir MUkencf bir çocuk balosu verildi İdman meydanın d» butun halkın is tû-akîlc idman müsabakaları yapddı. Tlrlrocağl binasında ğûrböalisk müsabakası İcra edilerek incilere münasip bire» hediye verildi. MusabauVadn kazanan yavruhnn resimlerim derce aSrorur. a«va moa Biasi Odesa famraklcrlaucaı Un-rsraıa mmmaar rdilm.ıea (»»a ve Mtussaa «vrdere rrlıacs. bsıatann Ua na müsaade esfJl-aaaaaaal TBrk «otıcası olmamalarından Jen geim(kıaeW. Bu mea'eaayl licartı O uma «akı •asm .aabaa Baarsaa aiaiaaUr m ak ant anan savanan • ¦ asan akman aaamn. OsSaaa fmraklırladı ¦«*-cat aeya aSBIBnam-lar laranadaa muayene adDerah TDrl tati enm "inadı;, anlaşıldı. rlShlmenSatt o .i kabH eşyayı aıuadan etmek baskkıaı balı olduğu kaldı Tlrk ınccanaa ba eayayı tahrar TUrk kclmaltnn* mUyıade (•dmiaiir. Şaenaım da sayHysyua kl tart «sntuau ı.ı ını ao . ¦ ıum V u- niya—ı I ar açana asaaS akmak rtrek Tirklyc \e aranyanm aaaaieaturl Iı ılııilllıı . • • lıııbMılır Ankara a (nO.ma.l- Oa«a SOmrd«tuadı r-uıl-ıı çıhanldı-gıodaa baaUslc tadrlerimlı *los-kosa Sı lenae murananla Bul uma astardı. Has nearet nvmtaaiiU(l. ıu«ı stayi Moskova hakUmalindın s ormo|lar OdCSB ClImrtlttlaUn. mallan mu a. banla. Tarh malı deıl. ıll-y* mUabalnta çakarOaCı aniaelıyor. Kjrlloı ımtr... ınuhlelll mubayaallaırında fenzk Uttan IsUUdeaerlnl Is ¦ mln İçin ı3 hupun ne ruz Bu kuponları ayrı ayrı kosftip. Uhalşarlasn gUnü. Üstelerimizde münderiç begendlfisnlz Uç muh mafiaıeda İbraz eder-senli l« mil »ta ma ıh ar olursunuz SON TELGRAFLAR Karilerimize tenzilât yapan müesseseler ve Haricî ticaret dairesi ÎSî Layihaya göre istanbul'da tesk 1 " ¦•»- ^»

edilecek olan bu daire nasıl idare olunarak ve ne işler yapacak? : ~" «, net. ilim v- »pi o. ¦ umu™ r| ret f V._ ökrayna nıüsteşrikler kongresi Kuncpr lurir.tmı I ¦at OO bildi-. Olu-ıJ rıı UiJİıBdaıı ıc İki haber _S^ aıctelcrdc ayni ründe k kantarla.. ılyatl tabada her ı bar münavebene ıı iı «b iki ve tamimi. nohttdertet: (akıt uda. Türk tacir e knlâl ck-n-lar. Kıral Emanillah İtalyaya gidiyor m. .- -.dr'cit- ¦¦ aabnp Karalın t ha—da an.iauaansı imla amaaaap /\ |».».| - *aaa-a-r.b Hama niHa aaVa tabufc Heaa iKaatı uıa. »eaıa» - ı-nata aaahaat aeanaına lıu itinamı, [mjnııllalı Han iki aılnmta Imlyaya i hiulh olduklarım. İn. onu Ilırım aada bakuauu. Kabileler .. ..-..aa nnıcaatcIrUrt nbrbiıcı »rrdıpn. dea darayı »¦ arı ahali IM caaf— ¦dHıaanaır. S**-k aa». UsaıKıaadaaı ka-t»aht -'.a Bakı Sal.ula kal BM tadar Oo.* edeccf ah/o müsteşarı geliyor l-'-IFi fl İli II. _ V.. . , ¦ıı c Alı fi. - I.ı (C l ¦ iı- -etin etıpcrevtr t-ıanlmla (Kİ Her. hmirde kooperatif trnrlr TM (A. a.l Veri. mallanaa harama wmrn Van l*ar—ı» r^anealaalı at n atfı acınmada hiı koadcıalü um t .s, , cnauaar. Mecliavlekİ müzııkere Teşviki sanayi primleri için tahsisat verildi harana atraa* ak-ıadıaırtr ve kanaman; aanaeatı ı"i-r Uıaaıl VtaHrımıa Ba arniM n.r»a.taı ¦ay PıHayt Bay iManbii kâraya 13u aimar taam rıma'a» r--» . ma-Uı iraaıeemu aamMama dara M telkihi Kın l*n --n rnrornenr lal en •eftBrl ta bol rAmiyıa ı Baııaan aanrm ılral koopem- Orr lefkili l*yiıu.ıı tabm »dtlmn ar lopu ıı m. I ırrprr MlBanf ılsavl Vtrl\mffliı KniMfl «an n» ırna-mr? Ankara • • U. aa . ı — ifetırr ynr-l»ua— raftı-, nraana t, troryı«— manetyanaam kaaaara yurtap maa «¦aflar mrrmdg bar a«r. Macaroe derantı ull ti«j.,ı: HU '-•..... ••?•' Hlırlrı .-. - - » İKa Mı I - Tx— I*k,f ı- -iı 14 Ortafl. ayrı ayrı Hnrlı-lı. ! Fransa İngiltereyi tehdit ediyor Franaanın hava filosu Ingltlereyl kuşkulandırıyor Brudidrd T | A. A. — Amele irrkaama Pın.v» aabık aoaırMrdaa BL Saaardaa bir auıak Mal od* rıh rıaaaam .rf.Jcrlol in milyon ia^ıl,, lira» ıcnalı etmlf ulducanu c Bu parayı Inpllrrcvc ynpnm-ı Uıım gelen iraiyata ıatnk rdecrk yerde Lrhivıana ve ı .r dcviaılerc ılın ukdifi». ve tm dcılcııena bu paralarla ¦ıkcVI (ı . N ııl ı-(ı .1 ı.. ı.ı vı. -r.n; beyan ı -nı.iıi I m - dtMyaaoa ca ı-. . '-haa Hx»ı hafiftin at tadır Ve Lurd BalInanıa Brdaj1 flBİ ba ha* .— a. tflBBmBaJİ amrm kar tahd-.e. »...a b.r „. aUtoabr. tıaaaa caaarral atta») vldaia bu parayı cınaa m'ymıaJarıada İa-ıııcrcaın aa m Iı Ihla kir rakibi olmak ¦TI..J ¦ . II , II. Arnavutluk ve İlarya İtalya "burasını müstemlekemi yapmak istiyor? Aıaaa 28 Ukmual) — Bek-ra-Itam Mı.'ılif» rhm koKccck-buvak kir Italyaa amkrri lapa-tmmt t¦¦ • ¦ ¦ ketav • ¦ ¦ . . . I et-melearda Bo hryrtın aaakaadı 44000 karyaa akam İBBl k. Fiyat Belgrat matbuatı bu ı------ı. kartı aıddelb 11. h -1 -1. Iı ¦ dir. Atina matbaab da bu haberleri endive ve ademi tartıp ile karfdamıclır. Boradaki «Buun ınnr rmiyr de bu vaıivet kar'jı.ndj li.....¦ iiıM- kalmamaktadır.

layyare IHHa ratarıı Bertm 1A. A.| — 1 nı-yarr ft,unıınlcl. li. Iıad ıS^mıı»! Ltaabul. Uak ¦Mitin Haıoam *2 '-¦-yi bryliye. aırarlye. tonier cini bUlur. neoıyei * cavoltr. ed mtı» kaplıcan h* -»i '»adi . :lii 6azi çiftliğimle hah için bahçe Aakara 78 ( Hu. Ha )—Caai Haarrtlan c'"iktek; Marmara havunuııdaki bakıvden umumun istif adelini arzu rtlüdcrindcn bar mlnlrrİr taralmdan haAnn .-1- ¦ - .,m Icrtahal ,,-,' -;. k-tadar. II yakında açılacaktır . hmmn ihracatı Kadrîye Hanım İMilaVltan tnemnuiyet kararı dün refiMÜldi Kadriye H™ rülrkaaı hak-kınaUi ıtt.lılal: evrakım tetltfk etmekte «tan UaUaflma. maariflâ Onu oamı letka-kabm bıtirmemâftb-. Mırııııtıla- hakkında aon defa temdit rdtlen ıbtilillaıt rocı» • nuiyrl kararı dûn kıtam bulm idue lOrum rWcxdryrod*-ı bo karar rv4e -Kmana|tar Ban— um* dün m .rnıınla-. a t-Jfn n, -t rl • ıdt-nıl I KItprUlD rado: Ma hm al ruai Roma Sefirimiz Suat Bey geldi ve doğru Ankaraya şritti Kuma Sefirim"., l|Qt«ym Suat Itry ' - ¦' ı -ıı..'' vaki olan davet ıı.. rr,. fehrimirr jrvlra | ve Ankarava ptaniatir Saat Bey Aakarada Itıl. ^ i*l.„ «a italya ıklıut murahhau İle nıeyau tmekte edan mürakeraye ûftî-rak rderekUr. Suat B. ismet Pş re.dındc Ankara II | Ma. \ — Roma ¦cıaı-alt Sauu Bay kmel i'ııı Haaraaunrl . . kahad ahkrreh lıabat vermlanr. rnradaya •kant İHvıah» Binanı U-fhn 37 (AJl.» LenlnııaVbau bllkaırlir ılıi ye-ı !. Hic mrcU i(liemeı: Japon heyeti Ankaradan geldi Rumanyaya gitti Ankaraya (riderek Erkim Harbiye! Umumiye rti» Müşir Fevri Pa*a Hr.ııi riyaret eden 2 jcner al ve miralaydan mürek-krp Japon atkeri tıeyeli dön sabah sebrimiıe avdel rim:t vc öğleden . n.ır.-ı Rumanyaya mûtevr-ecihen acbrimıtdco o &¦ fareknt eylcmietrr. Binden ktadır. Kandilli Ra^alanı-ıiallen vtrî-ı ji'l! um.ı' ı tl'e- larett dan ¦I ; ılr T0« ıı anal M re vliayetfeo Yani yol mühellcrliysll •• xnc-ı ynl mn'.. ı .,_n ¦ t'l::ı-ı 1 nariranda ulul edilatldalar yani hm-flarla yanUtat ka»ja aabcahaner I * mı mı mn kiaama halan ı aldatır yen* Tart haitkal'akl ınUcaiın H huoı ırliden »iHvctı.- ivtaVj! Hllmiıiiı ÜktiKnctfT menafi İd*» Sanayi Barli». amradal 2! k.ı.-arada a-Odacak ^efîi.lmn kaü rlı klan-, devam cdllmrktfdir İki », eilar hadıar C rl. r. M nalında aerjl lyla ıeniata ı-.ı ı-r ... Jlııır. )) samayf ı* --;¦.'. - ; 77 taarm tat ı taçlılar latam* edecek lahrtlatar I kausram «a» kadar sır.. ıii'i,t r. ¦alırına Sırfldc .;£.ı cdtcaUerl yer ta ItfBV edeceklıri .....'i- n müttedaıı hakkında mal amal ıcr. mandar. Kauuaara autraamai edenler Serfl 1 an..}nam Baralmdaa ıcrDrn mahalde maUama ııyhir clrack rararcıiade kulacahları beyan «luaor. r.uHftaaI

Dft meır-ım:ofvc hj rtSc TOrh • rranara Matto—nlndı İM ¦ ..." 1 ark -1 raamı aUtlebl Ilakrm Mahkc enTm* Hakemi Meh met Ali Beyin yerme Hacı Adil Bey t aym ackinaay rt imt mirlaateret ctmtftir ,ı. ,, ı . l.-ı..ı.._J- ... ¦¦ il-'. îı y .Muharri Hırı Had. Mahmul V -¦im-ıo kadir pdbjam Ama ile topal ffVurvijAL^ | Borsa gooooncoo oooe oooc oc oo ooocoo 00 İVI \)ik St\KVIASINDA8 Karagümrüklü Çingene Haççenin arileti HF.DE V. GAYOAKÜF] ve SARI. VANEL ^ \Z I'ISIKF. vc biraderleri vapuru tfuhtazam Afi'aük d»pı*î Selâmet VAPI RU İngiliz Hacı Hüseyin - ^ ¦ Haftalık izmir posıası Çarşamba ıdnm«ıe Bir ten» aktı uab-. ı@ıımüaır I j^--. Fahri E. yl yaraladılar Ticaret vc Zahire Borsası ......... Zahire Vataıllerl Flılrı r.lVK üıbı UmlttJ YuıııflB BıU:l Tul Yelkenci Vapurları KARA DENİZ t.VKS ve SCR'AT POSTASI SAMSUN ÇARŞAMBA ııaccidc Yelkenci acentesine müracaat iMr.bü IS IS .eme erm.irrl ve 1? huıran 929 «dc -ut un alaya kadar ibalri Hcıl IIDn olunur . : sarat Postası îhhe-s mu n ta? ant Türk ive Limanda frnıcı l. looaıcasm çeneıe* wıw ıhrlyi agr surette yaralarnii-ır. lı» jeet ¦ı ¦[¦ ' elada-ı-ı.v luul usul itaıi ediyor, ca en karanın, en ke tollardan yaray ku. -nn.ıuu- ^ ki burma ormanına boktu u-riıyorıiu eııeJ.rr Kat ;y orlonu... I* " Ama dc ¦ t-ı da o*ı muclae .¦ ¦ ı ¦ ı a • ¦.(rinde, saçaklarına uac ayat nuımmun yurUdü-. Aıltk dm a oluyordu... lay iimdl yon yana e" - , B'r (ocuk daha etildi his. «adalin Terdin be- j BcvoCjunJa t hünk-lr atlıyorlardı KüElln - j v .ııi'.ırl 'ir l' ¦ . nsfanrlı ha. rrrwcdea - ... lu. AibJBO ha. KoMlıadaB Iknaı Fil. Pı.lt id. ııılıa

Matça Alır. llanfırtdın 1' i;;jii ıiı il rı ıı-ı ¦: J .1 ¦ ı ¦ 1 ¦ vapurlar vır 11 1 .i ,,...].. „ ih .. 11 ılll|'... H» rv ım : Vjii. Mı: 111)1 İl Haydar Rıfat Beyin Miras meVeldeıi Kir lira Ayın Haklaı iki , Boıcîsr kanu'iu scrbl Bir B Marn ara îîssiî ba Seyrisefain TRABZON İKİNCİ POSTASI R M POSI v ketle Euric T.lcfen ibva liavroıı Lâvn 8 her sınılın mevcudu mahduttur. S S Yuksa Isıllade aıclır. Miinlenı 9 S dersler dahi verilir Ucrallcr ? | mutedildir. Hahçeknpı "ErtuK-g § rul. a kat$ı Tahlr Hey hanı 9 ÖOC-0000 mual lim Anjcl ooocooij Cumhuriyet Halik sütunu (Hır t.ıllmUn ıııln Inuah rlkayı ır mlracııalı »¦ »bıyaaı mallak ¦unun hıhh oim. Amal nrkiu|. , .1.11,1 ...ılapların laulUlıa alauu r ı««ıO • ¦¦ılıniKi IS»m, Hilr.i.ı, Dr. Osman Şcrafcllİt Daima Itcnç .r güzel olmak «ler m isini ı A A N N T T R R I i l D Kull Anlrid, ve.b halaza «der A Eknuk er) 1*1748 , , ,i,n J HuUli l'ı ' !*£ » ¦ - lo . m sade yait 1 6WI -, . « - '* Kıirb IMolye fiSOO „ , ¦ ı* •j.krr 1200 25 , sı " Nohut GSOO, . , _ M Sjbuıı 8M ¦ v - 16 Zeytin rjfı iım , , [4 Bir muhasip iş arıyor „ , I4„10 _ 1-16 . . İM" . Devlet Demiryolları vc Limanlar Umumî Müdürlüğünden: İstanbul ithalât gümrüğü 80 X» mmm Hıydurpuy 13 N» „ a M»* a ?3S IVnJlAt" muvoıluı S. 2.16 1 16 No i • . **" . DM 10.24 ll'-iKV'/! a j l*nd«e „ '»^6 » . . 11.16 1 8* No •* ¦ Sn Nu B a . I*** . , IJ.J'J ¦ 11. ıw .Vı . a l*-50

.

.Vı \.ı B . 15.40 ıı Ib..'' I â2 Nll „..* a . , IMO 34 No . nuMan'iya . 1 j 9b No , , 1 7.45 Pcndr*e IS,'.' | U S. • . . 13.20 10,1 ! 40 Nu a, 1 ıı 4! Nn , ¦ ' 20,0 3 1 44 No . m 46 No , * . a ""ü8* i *. «m? ö------müd ürl ününden: Aljhulıl ıpeUı »c ntıu V-ırfcl: eiü. IJerl lıadin çantası Çrree-re'i renin l-lımıo boy» Isik-i r»u.e« nuSMafJ Vii" 'Mitte îl IIur*«B jelilde vapka metli raru jh-imx*1 Devlet Demir yolları ve Limanları Umumî Müdürlüğünden! 919 UTim'ndon iıibııcı: Wn»onı nrnkveicr uriiclcri anılelı ¦ { Hayusıpnsa —- Adına -— lbydtif Al» ¦ Er» a KVbmm Kuoyi Afyor [ji! ..-:ı ¦ Hıydııpiii Hsydırpı;ı E»*İM!hir Aakan Ankara Ettlıcrıir İla yılar pt a Hıyd»ıpu;j Ankau EikiichıHâyuatua.a Ilayuaıp-;* Adaptı'. Ihyılupij" taki-riıit Ankara Xii 15. W 17.34 I.» 0,0, 17,05 29,07 7.25 4,1? 14.» ı'4 ( tUydsı naşı — Ankara — Hsydarntsı ) C Semplon njr'M lonri i C Aı v.lı ¦!. .t e .¦ ı J ( Hayıftı».! — Athpx.ıı I Isı/da ıpiji ) C fiıhi'.vıit — Ankaia — F-ikısehlr I l.-eleı 9A0 L-O.40 l,'J4 9,0?! ?J0 IB\Ü* 1.42 0.40 13.01 23.29 20,20 4.3K 19.00 KM 19.00 1,2» rirûfır'cn Irtratcn l'innbul itballt BELS0GUK1AJĞU, FRENGİ r, DOKTOR SITKI NECİP A D AK AZ AKİ 1İİUVJL-.UI nıhaaı m tahvilat

Cîayn malili ı-nıvı.1 ll'ılbt loftirr Senet, pollpla* I r.mırı . „V. . tB Kakaon l„ ... . Ninni Vnüpiaı Vrkûn 23361 *HN7 IWIM« aaHI LTtTU» ¦ ¦ - . İTİ 43:7491 14 S» mı; e v( duıunu II. rOBMll 20*17 I* H-aHM «6 4SS444 34 4T.GS8 « A|)'\F*-\/AKI İSLAM TtCARfl BANKASI İstanbul Etıbba DUN: 'Jfdtö eıınu Ma an Tüfa^ıkuıd. ifiau Meyveli mttthil »ekerleri LÂKSATİN BODO ÇdekÜ, kaysıb. Verir, şekerlemeler oola sancı verme*. Kadn» vc cm.uk Ur tarafından suhuletle ollandır. Her eczanede bulunur. Depo: Bakcekapı (ckcrci Ha. Balen- arkasında. M. Kânm ecıa depoıu. Ankarada Mcrkea ecra-peai Cafer Tayyar va Samsanda ecra taciri Bagİt Can be yler. Şirketi havriy'-ılt-n: Hisse miBiaraB adet 8836 1 Halıda numarası muharrer bir adet jUkctl hayriye lenedlnin rtji oldu|M .al-îbı uu.'itıdan btMi'itmlf ve nuıhal ¦. . v - .1 i---.i-.ii 1 ¦ ¦ ¦ ı.u :¦¦ 1 1 r 1. . -1.1lı hi»et "¦ 1 ¦ 111 hükmi olmadıtı ilin ulunur. Satılık ot îîilblj t^ıiaua1 k-Jııyu Her EVDE Anlar. BÜı-ehi lıtanlıc^U nafbbr«B istanbul limanı sahili sıhhiye merkezi sertababetiııdeıu ıdapaıan Ticaret ve Sanayi Oda oooc oooooooo k oooooc oo k ouoo hayat pahalılığı İli; mim;:u-\- için Mademki bir kulu NECETİN J dcnr ve elbiseyi yem j(ibı ya-9 par ve kumajlara rarar vermeı | Başlıca bakkaliyelerle ecıa 2 depolarında saldır. Türkiye S için accntalan: Litardi Savo-İ polo biraderler İstanbul kü -$ çük kıoaeıyan Han No 28 3otaoc«»oüc«ıuiiooeopQpcooocooptl '.' Doktor Taşçıvan Yerlİ ularak muadili, mümasilid fi» nıevcul iken millî servetin a- $ ¦ nahtarıııı yabancı ellere vıt-1 mey elim. Bu cidalde nuı \,ni.il,' V • • - I 1 oınak ıçm uğraşan menıle- î* kelin fedakâr ve münevver kısmına: ıjı¦ r111. ı ¦ herkeaçe malum olan esamisini bir kerre daba zikrediyorum w« •ivııı.ik ..... otomobil Pertev şurubu Krem Pertev 8 — Pertev di» toıu Pertev esansları

Pertev çocuk pudrası

meleri '^k,"rtk T bı' Pertev Losyonları

Pertev kolonya sulan 13 — Pertev Tuvalet podras Pertev kinin ko meleri - Sudorono Pertev (koli 14 — k altı dakl teri kesmek için

KiİHuföİâlRa l ku-iamonu Vilâvcti daimi encümeninden: (soğukluğu, frengi olanbınn naean dikkatine Dr. Horhoronİ Fenam cn «m mulih iıii uUıık Ukl ve yeni beİMRukluga. İrıcri. klı» O..I.J1. hel gcvıekajL moa ilcatnl* kmlın ııluıiıraMıtrı «.lı. Reyojlu Tokatlı van yanında nteMtp ¦okskNo 35 Tel. n.O. '81591 Haseki vo Caırahpa^a hastaneleri Sinir hastalıkları mütehassısı SİNİK HEKİVli ŞÜKRÜ HAZIM İstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 . Doklor A. kutiel Cleluriı .ıh.;- r ı.l: r- ...... İdraı dsıt^ı. "p'MOl. aılvıntiktidar. bel frvyitağı (ia ve lifee£,ı ağı*; ıcdavj eder. hvııfcftrac B.ııt:ı İllini Uta* v_ı İl İhsan Sami Gonokok Aşısı «UotuUıtfU vc n-rilütilın i 11 -• ftl dilin- .n İstanbul tuz inhisarı hag lvn.ımpyi.1 tuz nnbanoda tahaolunacjk 'o .( aaıa ilen: FLİT.rUüA.FUlOKS Toptan ve perakende satış ecza ve ıtriyat deposu Rahçe zaman kapu NO 57 ¦ana. nAKTERYOOLGİ -i Dr. İHSAN SAMİ Bakteriydim lâb kaitti leii idınnıak Üiere bir bafu temdidine- karar varildi. • ¦¦«¦¦¦¦«¦¦ ¦¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦^¦¦¦• % istanbul-Paris % J Tatillerini» hoş bir surette Iramada geçirini*. PAKE î a KUMPANYASI tarafından tertip ed ilmiş gayet müsait «a, !¦ şeraiti han götürü seyahat. Her türlü malûmat İçin Kara- ¦ jj koyd: vc şürekasına müracaat edinir, j aa Tcleion EJoyogiu 21)3 - 204 - 1704. + •¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦84444*44*^aa®0 Her gün Avrupadau çelen tn a^ri Şapkalar tn as,i Mantolar En asri ElbİSele t*-•** Bluzlar En asri h I'i İ \ e II Vl' t.ı avri Çoraplar beyoglu F" •¦ ipekli kumaşlar En asri Yönlü kumaşlar F.n aarî Tualet CŞVaSl Daima mutedil Hatlarla moda meşheri VıiavT't liaiıiîi ı.'tıi'iıi)iı.'iıııiHtın: Emrau dahiliye VEREM w matta l -.-i.,.-ı.ij ı müteuarBJt .. .. t . .., _lllf_ ... -ı-7./ ÜOklOr fcl*"J **" mı-'-Jeuelv. mm* laınttj, ınup.ci.r. C şeklp ha6ip---, , ı ,, ı EBB** Irabzonun en asert ve en temiz oteli

aparjouın^dı minaren, puuıuıl ç 1 ° şnntbı «. pcrjtm.it. Tel. Ih 3ft« KARIMAN TİCARETHANELERİNDE EMLÂK VE EYTAM BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Satılık kürkler YILDIZ OTELİ S ¦ 1 ırr ıtı'ı rFtkahaCd tCI B Devlet «leııuryolLıi'i ve limanları umumî LOKAVTTA KÜŞADI •Z m.-. [.-i. nu".kı AŞÇI Yt'SUF HA M'AN tarıbndın. Kpebajı raddesinde llacapaJo "puılmds tak* Tköf» D «atiyle »Ujk ctraelle olüıÇvısaaı ¦-¦Icnıaceudı her tarlû yrıaeklerimi' Hua&ftatİık hnfia Hılep ve halik: tııbıon yıglınj'e neflı ve nbht Ne .ır.ı. tchhecUeoeknr. m mil! envai İran pUavlınnın TarTahvilât satışı tehiri fımuiyet sandıeı müdürlüğünden: disI İvin bacıa o\-' uf tane bcheıi Cçer f 'îm 3 bıriran 9:9 ¦•lıluylo ıut onrs, . . .1.1. r-m-.ic- «S ,-ıulaûv -ıJ- ı'a liiilar* aıl-ji;iı.f| Mcs'ul Müdür; M. Agah BEŞİNCİ SENE - W 1Q'S_ YUNUS NADİ fdarehatıesl: Davunnıınıurnlyc karşı-ında ctulrcl mahsusa Telgraf: İstanbul Cumhurlyct-Potla k ulusu : V 246 Telefon: i^tah^lS! ¦ili. »UM'jllS ¦»¦" ¦"¦»" «». Cumhuriyet t*cıti»cı«ıbt Jü Mayıs kmi AHONh ŞKHAİTİ hik GÜN SABAHLAKİ ÇIKAK. SIVASI TPKK GAZETESİ MOOOEI, fıiirkle İçin Hane İçin 1400 Kf. 27011 Kr.~ 750 Kr. 1450 Kr." 400 Kr. , «00 K r. Nüshası htr verde 5 KURUŞTUR Yeni İktisat Vekili Sakir Bey Dün İse Başladı İtalya ve Vatikan Âianslar kongresi bitti |«f oV/rîVrV,''^™"'1;! Nadir Han Kıral ilân edildi nııMcn. tt Xa'Ji «!9 ¦Hn vr devleti MrUrindrn ayım., ... ranta tır tna-iıu -aiıleıı »urh-lat İvin Halrt rr Vatma» ro«t'«*oınln nUuL-uu ralnıı. »a™ mührüm .1- _ .1-1.. llhlnr-fclduil ff*- I •r) tlai-aıı. ılmalır? kodu- harı -iyıuû Ajanslar kongresi bitti Murahhaslar, bir gün kalmak üzere bugün Ankaraya gidiyorlar Kongrenin mesaisine, Tevfik k.'nnil Beyin hararetli bir nutku ile nihayet verilm iştir Lunbul J, (A.A., — Mktta-Hk Ajanalar ddl-dOncü kongre li bugün rotta itine nihayet verBjra7. itina! • r . HU l.'.k... Iııriı&euln. Iıı bîr kere dob* ııı" ahlat II brlyc tu r * Un •l».ılll iiIbibi. i' ¦. ı lik-¦arlarının mim ı-aır ılır lal. Iıwr İt*fs)y1 tcnduınr kayrak yapın "«[i'" Iı-'.. da ba-k* Mr M İkamem- »ol hır [.-(..i. bulunuyor İttitadı ublyell inkarı lir yrao lUIıada •nifak ratlvr ktrıka-ba*-! «eorteea. hlr «ah «..ı.ı ıdıaahana" ha Tahta Iinlıçaıı «ahM atttah • ta4ar m ara- lW.aa.lrla. ¦ l"l at akarat ahaa. ajahtnı ratncMrr ırunlı yaaryaa ...... ı. aran ¦.-.,-;;-(-

¦ahlrlir lolrlr» urda- Bir «ah l«r»¦ yanlar, kaini .i . ..... «ın. tarak IİVU ı. iiit... .iymil ı ıd ırlarl htnhucller. prapaa-ııda tu lurelk ballar. UH« yaal -ı. . ı ,-iiiı- s.. ı. «..ım ır ıı 11.. Vat. beleri bat (inuıa*l»a aaaaa. Ama** aa. aaiMutralaaur. artak .rıı¦ • ıı.ı.ı. baySk btr haksa.1 iyi rurakU a.ını ımı On» t—f İn*»I d- . -latl tıntaiTiı'r ¦—'- tuta t» fa-aaUl har dam defin tır. O Ktb ama M-hOtUn l»|..nmı.lıı j.al bir lahtaul HI" liHİnnEi* ne»lun •laanaı. ı •.. feod .ln vitilin " hendı-iıır vıılıu trraın -d.u (ini der Irl kın., Uhlaıf d. "mirdir Onan I pn yıllı 4ı ılı II:- Mı...... . 1.111 İl fiil daa hah •roUrk biii i».-.. kartUntu 71 rallvı katı aaı. Ijaa kıikaaarBarV tı.ııı hu Sarant «afra #râaûa. ata. Hef.aMU drıtrlıaı ıfU.. hat «, tnıı -1 hadr.u. kir Seti krafcU *d.l-Ih*. Fahal («al d.rMttr laafarjaliraa «ana laaUıeıe ali ba- Utth urda*. VcaldarMr UMU enen buyan, ana Tiruıplrrııı IrtaMftU taıtaiun bagka«ar. 1 d.vl.ı diın.it. ırnı bartl «¦ IhhkBi. yıı I.1«1 daltbu draırkuı hu? a-rrı mu »uı. a. budur. TembahrraV d. ...... ., ¦ .1,... - j i-j-ıItlhar. a—r aaiamak Irta " ni fl-n-1. Varadu ılurnıllı ınalırl haht" Icrntr Iha [rrlırail taJ Dr Valukaa lul'a ¦.¦'.(• İMihahtı rahll. jaaı llalraaıo nrtı* docru c hrnunnrllı hlr n4ı» Hı.ı na amanı hiı haraaılrd uranmaiı 1UUI — ıi .... . .ı- bu fannı 1 1 Itndırork r.-.l.. iardır Halbakl.Mu aalal. w ...,ıı.... Vatikan Ur İtalya aramadaki fni ınlm .ır tr UrrL gupbr.r yrr IırakBn.1 I mı * Mi umtatmoıl vaabg utaa-k-n a»rlaark »ı ıkarlır-aMdayarar. İtaba a- V.laı» mmtr- Mr aaalıaa" a-all IHr Dlhayerrır Mawlı.ı.n.r. ..1- 1 I-n.-... , 1]i ulll. iı.--. ı.ku.in ln lUlıa İBB m kadar rlddl bir rul ...¦i.Ii^ijii kaimi u«ahlı|ı Ut. anlıionı «tarat, aoo 1111• 11 ı ¦ ¦ —= ¦ r¦ Urrlrll i'.,,., Babrdl ada arıaaüuı naiuıundau baıurmalı. İki a—i' ım aramadaki hndDUaıa daha kan kir rhonh ¦ • -. ¦ ıburrim Mataaaaata maOVrh ' hakka*. d*kl naarKrı ıw.ılııı Hlı«r. t-Th-r«*. tatma, hn. ba tth*jtar*j l.knr..doa. rol batrarı daha rakra aaana-kUaıah Vaaaıbaaa kaaaaraı» olaYura/ MutûBnlTs r*ra Mil-t a -.I-ı hudul-lan kjrrhUBdr «rbııı ti aurrrro o-¦UdJr. partrl ırlarMıtd- valnır drvl-ı bnr TB b ValUarın nrilnı hn-ifıuiaı dvrlal iı.ı.~ı ti. ı,ıh rdllrhi' Ur. Banan baaka dlııl İmkkalirfF Mûrakcralınıı jlmdi artık bi-tama rıdi. Ru~ıı d m li mUzakcı atınııa ithal etmif olduğuDUtmrı'eleltrc omu ml ceuvclariniıde ve komite iç nnda temoa od il m 19. bunlar hakkında müıakerat ".rrnyan etmi|i vr htpti muvafık J Geçen tene Irmîr 9 eylül J j rv i-,.,!.. muhtelit dereceler- J ~ de madalya kazananl ara bîrer " 5 (ahadetname verilmekte - Z ¦ 5 dir. Bu i'.lırjk «den 1 İ ve aHm madalya kaıanan bir 3 " kariimiıı r "— Şahadetnamemi almak « 3 ûıere Ticaret Odaaına ,ı'. - " I tim, şahadclnamemi aldı Fakat şahadetname alelade ve jj ; 2 bîr Mmaıı kağıdı üzerine adeta JJ J o kadar fena yarılmış B dilini) kî bunu çereiveleiip " teyhir etmeğe iman aıkıbyor. * Ben Lİyej ve Paris serg ile-C rinden de şahadetname aldım. ''¦¦¦i m ı'ı 11. i-ıı..in Bir ,. .; Trr-Hk Klıll, MatBBİ i. Rnı.n tanl Beyin bîr mreti halle iktiran etmiş veya pek aı bir raman Tartında iktiran edecektir. Bu neüce. evvelce de iıarct edildiği veçhile, bîr taraftan ber birİDİıde mevcut olan mea'Murnhtıaalardan bir grup Icktaşlıli ve tamimi teşrik) mesaî zihniyetinin re diğer taraftan reisimi* olan ve m eziye ti iri bu defa da kenditinin maıban intibabmiT oımaıiDi temenni ct* miş bulunan M. Meyno t nun muiakeratınııa vermeğe muvaffak olmuş olduğu mahlranc, bitarafaııe ialikametin mahauluBu meriyetleri burada tebcil etmekten bliyflk bîr bal duyu yo rom. Efendiler, aıimetinir bitde leeHÜllCr, teminler bırakacaktır. Siıİ daha urun rıllddet abkomab lerdik. Bu teeaaül ve içfmirdcn bir çoğunun faaliyet vc kndretimiıîn nn 1 ;"' olan Ankaraya butdn bir ^ 1 ¦ ¦ -.ı:u tahıla edecrğin

vc orada Türk meuîtini yakından 2*kece{init duşünceaİ bir dereceye kadar tadil elmckteBeni fabri reis intihap etmiş olduğunuzdan dolayı şah-â tefekkürlerimi beyan ve bu te-sekkll rlerime tekrar buluşmak | m.¦ ¦ 11 iı 3 yı a w 1 unlar u kadar nefis, O kadar g'i7ol tabcdilmiştlr kî adeti birer tablo halindedirler . Biber sergiye iştirak eder ve ber tergide, diğer -ergilerde aldığımıı madalyalarla aaha-det a mel eri mili de IcjLır ederiı. ŞUndî bu çok fena baaılnııj, şahadetnameyi diğer şahadetnamelerin yanına navl koyarla t Unutm aeruiye bir çok ecnebiler de iştirak etmektedirler. Bu kadar maral ihtiyar eden serg i bundan ıonrı oluın, şahadetnamelerinin lab'ına, tertibine, kağıdma, bira» değil favkalâde j ederae ayni t amanda milli bir blrmat Ie yapana otur.„ diyor. Doğru değil mî? inlin ıııınııınilııı Yeni İktisat VeldliŞakir B. Dün işe başladı Emanullah Han Efganistandan Bombaya kadar nasıl^seyahat etti Emanullah Han ve Kiralıca Süreyyayî getiren otomobillerde torba torba para vardır Darülfünunda seneî dersîye sonu Dün müderisler ve muallimler şerefine bir çay ziyafeti verildi Dalıcı I Cumhuriyet 1 Ucuzluk kuponu i (.....^..nıavm^Porçomba..... İ Cumhuriyet j î Ucuzluk kuponu i \.....ao rnav-a r^ım».....' İ Cumhuriyet i i Ucuzluk kuponu . t ŞO mayı» (*er*amba ıaUdcrrl vc Dloa ¦'sı i. j n bu tupl vım Em lal Dr. Darlıllnaunon İM ¦ika nü-.... j- 1, 1 ¦Ikr^Uıd'iı VaUliaı Ifla beı dakika kt dnlel aracındaki 1 lamtlrr Ur . 1 '.. 1 ' 1 11 . ııll— :. bf K (IM. İtalru u«l Uhldlr. Vatllun d İM !tatr«: li-ıai »a •alt Ur *kllı1- Ink •diyar. VUuks: ..İni... idi, t t.- dini) pek «ok ur ladan alrlnenkll, -•r.- i Mr tarikat Mr ıi'lıl hılıiıdr a nutebar ularaklı. i..'.-. ua«'rJııi ..-.Iıı. maayyen bir mi 1 ynkırk Ttrlre-ıdır. DtlnUU alyatotle harır bulunanlar 111 ad? . aenel demi- yeti esnasındaki mesai v« İhtilal lUnaıcbcrllc omun edilen mlUmlr Helkeler lıakkındc ırrlt va mu-ilim- tayam dlkkaı beyanatla bulun1 ıl. rinc bir n'.-iı.r erllmlaıir. BOlDa NCfel Ömer H. beyanatında bir arata rOlrkavı mc%ııı:.inır meıkDr bııŞaklr B. Aakara f* Ulu. Mu.) — Yeni ttailsaı Vekili "iakir Hey (b'dlrnc) Dunun Vckalclc geler ek mcanlıl-nc nallamış vc memurinin ıcb tlKBbnı kabul elmi-tir. Mectlııc " .'nı Deyin İttüatı li Şaklr Beyin Vekalete intihabımı dair 1.'. , ¦. ,. .i-.. 1 Maırıtlcrlnln Ittkcrol Okunmııf. 'Allah mn-vatlat enin , ¦ -1 ySkıelmiş. Kâzım Paşa Hz. salı günü geliyor B. H. H. Ram. Kasam Paşa f, AaAmdrckkı -ak gflo.l tilc-'¦vle bı'l.kl- L-hrimıır jf.le eklerdir. Mıl)»'llnll'ybin jnsçen «a ikamet clliklarİ DcJmabah-M tarayının nabık vrtiabt dai-

eıi haıırlauaıı. ııultaanları ikItnlya vayo Prnnaaya o t İm ak llıara Bombaydan çıkmış olın Kıral Emanullah va Kiralıca Sürey Londra ?9 (A.A.) — Peaa-verden bildiriliyor : Emanullah Hanın ınucaıı Nadir Han tl-ganiıtan kıratı ilfin edilmiştir. Emanullan İlanın sayahall DeyJİ Meylin Hmdîttnndakl Lahor muhabiri 75 mayii ta • rihiyle biMiriyorı "F.f|rani(taa île alâkadar va* bayi (feçea ?4 tut aarftnda Hu alla ılcrlrroıstır Sabık kıral -_' v-.-ml Et nakliyatında dönen dalavere Mezbaha Meclisi idaresi neşriyatımıza cevap veriyor Muıbaha meclisi idaresi okkmla (I) kurumlan ffl*la alınmasının mukavele hilafı olduğunu tasd ik ediyor Geçen ....... nüabamııcU Kasaplar trftıtlıle I rİdman Şirketinin ortak olduğu et nakliyat şirketinin nakledilecek etlerin bekar nbl imadan bark para nakliye Bereli alınman latam geUrkea moka ırk hilafına asal t-•uan beber kurudan 10. bekar koyundaa 22 kuruş aldırından bahaedcrcb alkkadarların naıarı dikkatini 1 -iı ¦ i., 'i'- Ofln Ka-raatac muettetalı idare meclİtİ mis vekili vr murakbaa aıa Aunİ imraıîle su leıkrreyi aldık: -Elendim, GutKMna hanahb ut ihatada «t aahirycu kakkıada etıaat binilen Mr aaal var. Cevap şada'. fcı natura IMrtU okkada ber karu^nr. Uu da omca İlan edilmiş »ldu£u l^ın alakadaraaıa malılmııdnr. 'o.iıı ¦ raüteahhtdi hayvan sahlpIcrİBdco bundan (arla latlyemeı. Makavdc blialında bir talebe narur kalan olarsa mne*-ar*cyc müracaatla şlkayc lcdllaıeol uumdır. Ba mct'tledr ihtilal okta Uırrİaılı çıkabilir. Bir iaraf at nakliye Bereli rnıck içiıı hakiki miktardan dan, dlfcr iaral ı.ı.:.- nakliye Uvıeıî almak i,in hukikl miktar aıln bir rakama İti İnal aunek Isıcych İr. Bıı Oı-c kantara 1.ıırrlaln ortelcacccft ve tara yaiünden nakliyatın leublıur cdıdîlece lan ıa MkM dişcıinde bulun rlınsrar eyler v merinden nakil ular nakle-laıııırına hlr aı icraunı 1:1. :¦ ve taleb eylcnc bunamücı-•c*c aoul ve ne -.urcıie mumoneat edf. 1 Mıtııdi 11 a u 1 ır' Güzellik Müsabakamız Samsundan müsabakamıza iştirak etmiş olan Bugün II. Naili Hanımın reıminİ dere ediyoruz. * * Tashih Dünkü nüsha-nurda intişar eden renimlcrde İkiyan-bşlık olmuştur. Evvela re «İmlerin numaraları 103 v. ıi'l olacak iken 1S5 vc 154 eak-miftır. Saniyen 10.i numaralı ro-atm Leyla H. vo 104 numaralı resim Nezihe Mehmet Hanıma ait olduğu halde iti m* ler yanlış yaıı!mitli r . Karıl ori mire 1 arıı itirar ederi t. 105 - H. BbiIi Hanım Curt. Mi» ZAHABOF Jlülurrbl: Mam — 4* — Nikl •luaırTreı fasıl Zaharoi Yunanlslana naklen yaptığı muzaheretten başka bir de İstanbul dahi Türk mUessesalı bahriyesini de ala geçirmek İstemişti, fakat muvaffak olamadı tah.ro! Umlrri topladı? -««»"¦ blrİPieeek imla. Lakın hu İki Zabaan. .m..- !• aarMam aşna et- üunka Dlıkaneaıaıır lttllatı iruuvai İtin bir merlmvl omurr.l C .laıat W ylra*' han-nnun tılua— He- 1 f Şehir ve Memleket haberleri r^-ıCumhuri jır. b r imalılar Osmanlı masan babriya ter-¦terk lett Unın ı. ¦ ı.- 'iij ıl dotlaruı 'İr ««Ilır pnn nacrinnıunı-

Emanet memurları Emanet mazullere ve mütekait memurlara maaş vermiyor! Aldığımn rujluma! a rorr. .¦ lı' ı m ıncıi raaıul vc miilrbail-Irrı, çok acınarak vaıiyclc dü Emansrt. bursları m oaaıul. ne dr ınütekaıl addetme makta ve ¦¦i.,! «crtdrcnrklcdir Mct'-ı .i vveliyatı sudun II c aıann L inana çakınca* Lnaanet. Devlet Şuraaandan ba kanunun kendi memurlarına . ¦-. 1 ulup olmadıkını ul ıl: ur elınü) ve vaaı.l olduğu »e« ahım almıştı. Geçen senckı mOvaıeasU ue ti ilga f diyor . Şehremaneti, bunun ürerine, memurin kanununa t evlik aa bir laatty r «.ı..«» cbn trtlul etmiş, Ccaniycti belediye dr aıüsaıcncı umumiye kanu- I I mı r emrettiği vrthilc I m mu I dc maluliyeti kaldırnuıtı Tr»rk-bul eden taaflyr homjvonu a-, ı- iı yani maıul bulunan EaM-nr i-.--iijil.ii.il. müddeti hu-mıl.rnnt ifuıı . tekaüde nev krtou». hamlar, maa* laiaM elaMft ir. Ahiren BM M. memurin kanununun E ma nrl mcmurlarr-ııa i*inil olmadığı «ekimde bir tefsir kar an verenkjtir. Ba karar ın. aaanl ikan memurin kanununa tevfikan tekaüt edilmiş Yeşil gün bayramı İçki durmalıları cuma günü nümayiş yapacaklar »«ı ItakU ..-m iven aaeaaal kauıaıeınstte ı II mayı* cama ılıaO içki 4fl)-ın.nlaııııın "yctH |[Ua. Myramı-ılır. ul..um,- (ias yaal bil Al n "İçki -açlık va «arlık lu^mjnutır. KıarrMnl tu» t hu cdlleıekıir. Arıu eden crmiyıtı-miı muhipleri ifiirak edebilirler. Mefkure havraraımm butu ı ndaslünmıra kuılıılanı. Rusyaya ihracat Dua ticareti »uardclra m„~,e.»ll dur, II m*** "'iıOurUııu i. ,.reı «MI Rus ticaret mûmesaılı M. Sohov: dlin Öğleden sonra İstanbul mınlakaaı Ticaret mbdûrü Mub-s*n Nanen Besi rrvnrH «tasirtû. Kus Ticaret münmaJınm bu uy ar eli İflrk taurlcrlyic Rusya arasında çıkan ıhUlâfla alâka-dardır W Suham arada ban aau M.htıaaskrr uldaf—¦ ¦ İyi e asa, ve bunun articrıi alarak dön Iktrsat Vrkilrtınrbet telgraf çekilmiştir. Rıı m-nascbetle Türk ijıtrlcrılen bin dün nar mubaınrırauır pnlln söylemiştir — ınu-•nuelck-ııude oldukça tadilât vjpınu-l.ııdtr Mest tâ vereler birar . ıdırüuııifi' Bunda Halk Bilgisi Derneğindeki çay ziyafeti Matım al Emin B. ıtynintta bulunanlar arasında Da* Tarh Halk Bilgisi Deneği UanbsJ bliım«-sa dı(rt tarafında. MsK TaW «e Terbiye HeyrU Reis. InVbauat tana Boy lereJuse Kcaaaervalu var binaaında bir cay [ziya (eli verikniatlr . /afette Dernek araban dc bir çak nvat bulunmuştur. Mrhmrl r.a_m Bey aralarla halk bılf.-.l hakkında hasbûhalde bulcmrnuırar. De mek mümessili «e KoUtrvatuvar Müdürü Yuaırf 7\ı Bey . Mehmet Eaasn Bere rUve^erissr k|»-ak et aadf dadayı Icsa'kjVâr «tJBSİslİt. Emanııllahııı bcratm-ıade kara- | gittiler butu sı bir trsm hanrbliçe -i-. olarak İngiliz HrJacıatarana sdaıcaı ve Bombaya yrrtrnek için müsaade ııle-sssnai bekleraOBUTCn bar sev oldu dan hayreti baıs olmn-tnr. Amanullah ne Süreyya evvelde, haber maa.hai.- W kaç kâks oton.ob.Ur lasjaVu Beto-nrtıemdıl ri Çasnaa ııhrtaıı geli-vcrmiflrrdır. Sabık Kiralın beraberinde 60 İtişi bulunmaktadır. Aaunu rıuvde pek al caya f lınadu Kâbâl .aaârssgnaı gasbedm Hatıbutlah. Cmanullanm kafUe-SÛsdelu 4$ kamyonu lapletd.bv nette münhal»ta kimse tayin edik^iverek tasarruf ve tedriri bir tasfiye yafsslraass da aryrı bir karar aaaasrtrramaasddandhr Variyet bu snerkerde olmakla beraber, marul iken tek .mi cdihp te btı dela lekaiıl i m-aaarieke.. Lcead.aaj.kiii ad dr cUrn esaVi Emaeart aacaanriarm-dan. 1 aydır aldıkl arı trkaül ıı,„ v..uiının da istirdadı laıım grimektedır LmancL kaç «l-marıa. ba aç ayhk maaş i marrafıkı insaf balanuf ve keyfiyeti Cemiyeti bderliyrye arrcİmiktir Bu trrkcre, bütçe e ncümcome kavak .dı!n.- ¦ M., elem» baraka bir vafKı „-da sudun Memurin kanunu, Emanet mr,urW™» Misâl dn-ıld. . btauMskvkryb Umusot ııılı rmdan

er haafias Sabrıma» nin rıuııbih ailrdılebilir Fakat maluliyet olmadıyma çiee. bu üretir azlcdılrrrk sm morlara analutryct ma a m verıİmijecektir. Halbuki, hâlâ. Emanet memurları maaslaruıdan 17 bucuk BMiuLİvct aidalı muboıI)T ve unu» .ırror-ı rannattr. vhibcmtk; mUrul.Ue netrj" ilrce luiıl»' «almuBir lb miıridflrvt K.d.ıır II. lahhihat) Kudrıyr tt w ¦¦ .-. . uji kUcai »nkım teine aVtaaStte aloc mûd-ılrlumıoa muannknmdm Crtasl h. Un kuttu» tnma ım.ıi rimn 3a İr. 1.1.tır. coıır rılttil"!* kddar lksı?.l »iinıCemiyeti Belediyede dünkü müzakereler ve kabul olunan muhtelif tahsisatlar Cefssnyetl Umumiyeı Belediye dım ¦ ,.ı.ı . .,iır. Birinci cvksrdsc aenc aonu m una »e beliyle ban tahsİMUa nakli bakkındaki teskereler Bütçe fjnumraınisk reise ar asanda kas evrakı ı»ıa, si kararlasrantır İki celse arasında -m ,-ırn evrakı ırtkıL te astaç Hassahr Cıanıesn aryalet maddoaae 1972 Itrahk lahaaaal «aai kabul rdilnuftir. Drflrrdarhklan Fmanrlin ala-caâı olan U bm lirama varidat kaydı ı-ı .m .r .ı.ı.ıjt eçen srnr ihale rdllip te ikmal ı 'lı!...... fıAbfcu 1 --J,_¦ f ıı Miıııın ın...... içnı SS ı»nı vc rerrabpaaa lıaıiahane pavyonu-nuıı ikmali için İ"* bin ve çoşamba jrunu Irkrar toplanmah-Orere içtûnaa nihayet vrrmıybir. Şelhir IşBerî Çocuk bahçesi bir aya kadar muhakkak bitiyor lıülhane parkında yapılarak ul m çocuk bahçesi bir aya kadar kat'i surette bıt«cktir. Bahçe p onser mahallinde yapılacak ve etrafına parmaklık çekilecektir. Boraya y alası anneleriyle Evlen çocuklar tfirebileceklerdir. Resmî gnnlrrdc burada m. .'ik" bulanacak ve bbylc günlerde herkes girebilecektir. Bahçeye iki büyük kum hnvu/ıı ilr m oh'rlii çocuk eğlenceleri yapılacaktır Bunlar bir Alman luülehassısına havale olunmuştur. Bahçenin etrafına ayrıca birde çayır yapdacaktır . Baıcaı Adasmın '-:ırı- tırmı ¦ssaossM Buranı ¦ ... ,.;dne nnn nl-amali berfd ademi rlayru hasrOile muıakkaten seddedUml;-, tır. Bu vuıduı BurgSfJıiaı, dıic:. yerlerden ekn.ek atmuılardır Cemiyetli bcleĞlye alasından otun Burcuda*! sa-cat'irj umun murisin o;an Medeni Ury, k&paulan fırının acıjnaü rc MhlOUıın GoMo '-i:..), t^ıt^rn ¦ :. Kmane-Ir ıcuıacual e^niıllr. Terhos - ¦ .-..r Teni Sehekesl Tertna şttlıetlnin. nr*l' Ihtıybeırıa tekabJİ edTcel; satrlıe -w «Uı hatırlanan projeler Nafıa V. M. er trcıUt j ve falu Vekilii'iıı usvintra araad'.l--ı.i ı.ı Veklü Ft*np Bey. pm|(-r.ln fcafıvjeı aesvetmrsl Kin lelkıka-Un Julün i anrrmlstlr icap C -.lrdlkçe TrrtoK aUtcetl direk*«ru .Aukarjyi tlaeof . ı. -rır ı: ¦ ¦ .1 -.1- Icır.os ¦ ¦ oı.r ". ¦ tedır. Mlhayet. Saya kaosr. yani Itlıat-ı.a-ı- - nottıuneUe nrket aRsanda inı*a SiUl«X*ktlr llrvhrll ad.d. lî« Tonluk Bir Ka Depocu Yapılacak Heybeli Adaıı.r. sn ihtiyarını teDl.n için matıaltrn ırtkiKat yapoc Emar.ti tıryriı lennı?1 n Qn Sobretcınl Muhil cin Beje ıralıal. ¦ --¦ ¦ ¦: ¦ Rıırjı :ij...i.i . .:-, ıı t RuQürrkG durtlıi v« iı.-ıa-ı.-.-ı h«ı«H«ein hMlacacı Yeni tfcUMt Vekili Şeklr Bey dllh işe başıadı Ikılaal Vekili Pahni Hryln kslilavını ¦ıiır, ;...¦¦¦¦ ı ı Rahmi Beyin yırtar tayM aahloa I-di sak.r Mı. daa .1 baia-. —- Şaftkr H envsca hakça aacnaacal rtasa ha-.-.ı mr. atu. KenaUskac ycal varllvalade ¦uvanaklycctcr ıcoıcani ıdarir. Dahili: |7oi»n.. ¦_¦ hanı cumartesi •-•HOnU iaVnrrr »aylıya ft Cemiyeti Belediye oıin ı»p laıım,. i" H KaUıaa ('; naırcıtcrl aadı ftaıl yehrımırı [ete* ek tir. | tmaaat asOokalı .« aaaıal ¦KmarLaıaaa maaş cmcm«kııd*r. Halbuki memurlardan l« kastar) 1 kc-l! inikledir. fi ¦¦ JÜ.IL1 liHi tuBİuk kâr su ı).ıın-,ı y¦palacaktır. İl I aacf haakasa aarmavaaanl ND 1... I.ra.a ıhaasT ederek laf

fi Martyc »kurrin aaartpılıa Keta-kper, fi Bu staa Haydarpays lmea allar oackıcMndca m etendi meraa 11 m 1 ' | ¦ 1 ,¦ .u I., mit. 1 .l-ı mesaisin, nlhayeı vermiştir. Murah-haMaıdan kısmı utaım burOa Ank ldecckteıdir, fi UariUaaassaaa saarl oCnrya aasoa as«ıaaaa»*Wc d3a har aiyaltl varuanksaH. Harici: / a pulasl HarhlsdsJu aoıycl lıınuılovanuıol ba-mıjlır. k I .rk - Haagar aoisakı ilula-ar -ni....dı lasalsfe edia-aspar. 4 Upanta aalte"aclea Hr «stea-Ssry Ikı yaabası taama aaabksaa ol* a.ardır. fi had.- tlaa ' -., ¦ kırai. aap adil mi y Ur. fi Sııvyatlcr itbaadı honcreal İcra heyeti atana* rdilmııi.r. Edimekapı hattı cumartesi gunu işlemeğe başlıyor latîh-EdLrncbapı tramvay katta staaatı Utaaâstîs. Bu battan 1 iıaıııan Caaaarteaı gürsüadca itibaren iglctılmeaı k-ıırljiiui tır. t 'um-ilr sı ganau kütjlt mıf a vr... yapl_r_alctv. f faaıılrıpı da Iranıvaylann daarmLmeaı için hir kari. yapdsnıytar Ha tnliı 1800 metredir. Tramvay lu_opan.au bu hat ıçıa bar Sirk en-Edirne kapı hattı * Ldrrekt ir. tat I .... Masalım M-ti.l-.id, Ba,.— Ber la—aarr» tııW Uu.iın asat II ta Enet rıuaıum mrkleblıule II Dncll aınrl devrı.ee mtl-an-.brttr Mı mau_mere rrltremiır, M1-c1.vr.b1 «ok partalı eemaa Mas ,Ilaa I* apıln ha&rUttar re prova-kr tkmıl ı'ım oılut mahkameleı*dt. Sal Kal» akaa t .... 1 kaaaaaa atrrhaa-- «an tulası ıitıî.iü'-na-tacUr D* suootd rvrrl vo-tr^vkruı eteni. r.»ı 0Bnkx-ııv6 bu l vcıMtD^ı eo n-.vn vbknval Esnaf Bankası sermayesini 500 bin iiraya iblâğ etmeğe karar verdi_ ıkUmlyl .ar şehrini 4000 m tir. Bu şehrin 12000 asker d llahibullahıı tün mevcudu 1 Nadir Hamı: malûm dc^ıld Habtbullaha yegâne rede olduğu Hali bacırda ¦:ı.l..'.l i_ı_.._«iıT me^aarlötiıv Lkk ulvin-ıkUlıtı ¦ıcda K'-usl VıaUHİınO' mutenam* ¦Lin : ... ¦ 11 -r bir ¦ -..T. ¦ r içlilik tiımıstıı I ır..ınııİlahın UİİİUtlu Nadiı Han ile I ıllrai rui-i.i-.indan Cansuddindit. _ kagihr gaıetelcasaan v.rdrgi m »Hm atı aaıarau Fmıa ıllak 4r Süre,-a llatyaya -mut Patise gkd a arada an, _- _. dar. EmanuBah bu £,w F.f^a -ıtts.ana avdel edip feae faaliyette bu lun ,n ıılmı söylemi »tir. Uraharl arından biri dc 66 kamyon layı clnUtrir . Lmanııllahın geldiği otomobillerde torba torba para vardır. Bunlar EmanuUabtn namına Hindist an vc Avrupa bankala -rma yahrthrn paralara rlSve edilecektir, fcsanmıllah IçİB luederM menıaskrıı. niks ı/nııwr.ı |.(.¦¦. ıtııı atAUl rr di kenaîn .. ..... dıx alontulı ilni" kicbU MU Unla ban mu. knrıri-1 ...nu ulu altlı İofiili? lirası \M& a (aktı amjaıa hr— msnımaua» la aaaa^asvr--ına tv_rı rduıe. Dûn narıada IXA kurt-ı M laıatA adlimi; I1KU lıııru W psnva Karâr ırtkran sonra lausiD ta ı-_ı.....,lli'.,ı Alt id Bana hailemde »Vı lan İPİ e )1ia_aUku*UI. ¦T' im', "'A

?ün toplanan aanal bankası Hayati urtıumlya_i r.-nuı üonkau heyeti umumi-yısi düa loplanmısnr. £sna( aralında kredi muaıneiannt v.iiii-iııha aiıamnamesinîa ba» madılctrrlnln tadrU heyeti umumltcyc Isklil cdüml^ılr. ıl-ye(i umumiy bu içkim Itahul ı;i,. Dundun voıua bankanın crnıa-\ .-.ırm H-.ı mı llradun ¦ • '¦ - ¦: liraya thla£ı Urcriadc eeirU u da kabul edilnıifilr. llUnkli içtimacııi ikiı.ut Vekaleti namına Islaafcul uııalaltası Tîearc l « ¦ Bahri Toean R. r .ı. ¦ ¦ jı¦¦.. Karilerimize. muhteaTI ınubayanllannda toPutla ttan Istrladelerinl tenini için ı3ı kupon nee-redlyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kealp. intişarları gunll. llstelerlmUda mtırtdertç bependlOlnlz üç muh mağa ta da lbraw etler mmnU tenzilata nımzlımr uluraı, ıı Clın'ıl r| cet ı SON TELGRAFLAR B. M. Meclisinde müzakerat 240 milyon liralık Nafıa tahsisatı kabul edildi Bu paranın HI milyona $imefttfıIcT. re IrMrtır. MI mifyoaj salana isine »rîeıllecettir. 7 ve 8 inci memur dereceleri tevhit olunmuştur Astara 2" İM» Ma) - B. m. MlCltıifıdr bacan ito mili an lira. Irk .....("Mu ı. ıt.,. ıı ıı ı*-.ılı iki hl. •¦«¦( cautiı Mada Yenimin nutku Basma «mum »alla Vakan P. .ir Bas aba asarak dem ki: — Omamır. Ba laaslaana annai -arlı Bak' kı-da ketali ıdUn'^l Irahal termik iınşurum. Heıklr parama lin mason kratı İkinci kısım »Itnı limanlar peoaraaaıaa, lıaı milyun liran da su - i--, in-, aanıdiİMrktir. ain. a ndllar *a limanlar tahsisat yakılau aa iki »ene-j: -ar iıflllrıı in- ¦ in -.en (-iade (¦Biıadil Vitasa aracak tc 141 ii«i""J mcrkfi kaadoia aaaaaaaı •• Muat bagıan»,. aSa-caknr. M» »sossandc biat raaaaada Lr-aaram (aınamtıatdr hayli ikrSe-acceknr Bu aarsdaa ı aulnıa Ura llc S:-b- - Enama «a Adaparan • Bala - Bayındır •¦ kılııurdon ı.i-mıı e (.Idccek D hal . ... ı... ,ı ¦ • 1411 milyonun mütebaki aş nil-yoau Üamsos \. •. ,. Trıtli II-Diar.ianaa aarSıdılnak. ı ¦¦' ¦. algakıraa - ap lacak ı-r-bala. (aıııı . -ı • ¦ ¦ ikmal taacııBur. K**nOr InTMiBalImlı artacak Erssjl Hmam a» aMunryaia ,ap«-ursa h#r asrlyaaa .ahtaur ka mBr SsııBıaiaaaaaı I nuyan lana cata¦u al.-tanınır • ; 'ı'kıai" . .in ehenıalıetl Uahıaa aBtıaraıdlr. naklime timi ila uuvıuıa mlanea içlerine ZO arnıde .'V milyon Ura tanrın ek lu. Ba snaacı *r laolıyct aerke-amak '»*• V* eaaan ar ad hi-¦. - » . -ı. • ıı. fcnum pr •( la* asuyaa ava -ar file • t« taıbak inanacaktır. Vekil Beyia naıhunu mOteakıp kanun n Ulak ara ta .in- -ı ı. - j ¦ kabul edilmiştir. ölen. yaralanan inzibal memurlarına tîiminet Hasarda n telcide emniyeti. atayı)! niih.ı ıı- ı '.:ıda ıa'ataaatak ya «Hat edecek ıan-daraaa, kıtası. ıskat, pakt memar «e ımlrlrrsaı »s yaraian sivm;-r tak laamıaal hBBkıafla Baıiriaaaa n da mfrakere aıGal castmıııır. Tedavül kanunu teıril edildi Yerli n alları koruma -izmir modası.. İsminde bir biçim İntihap edildi İıaair » (A.A.)--Bir kat i1 ' evvel toplanmış olan İzmir mıntakası dahilindeki ti-caret ve sanayi od alan t onj reli muzakcıatı bitmiptir. Bu münasebetle Iımır ticaret odam murahhaslar şerefine bir ziyar et vcımistir. Şarapçılık, zeytîo-csh'b ve iîriâmıulûmun ,bya vc mkasafına hakkında kotmı.- ma iltİhaı etmiştir. Yerli mallarını koruma .. ¦ : -', yazbk İzmir modan namile yerli kumaşlarda ir birim intihap ve kabul etmiştir. Modaya (»öre yapılacak yerli «Ibi-•eaan ceket ve gömleği liradan fazla ol mi ya çaktır. Bu modaya memurlarımız, tüccarları-mır ve her genç ¦ ıl im ı n bahirle kabul edildiğinden kısa bir «amanda te-a-nmnmü tahmin olunmaktadır.

Beynelmilel parlâmetıtular konleransına iştirak ediyoruz Ankara 29 (ha. Mu.) — B. M. ı ıladr butun, eytaide Bellinde ınplanacat heyaelmllel par la-memolar ılcarel konleraaSMia Va-,: (İzmir), , (Tvkal), SU teyman fevkti (Ankara) ŞUhro (Bira) Betlerta....... . o turak Bu tevhit -ıı-c biedıranı ara* ¦ ¦ 0 -1. teadUlD daha tiyndc temin lc|n yapılmalar. Çekiden 7 deıeeenın maaşı SU. te A iaci dcı ıı .i. ı ",.¦'..„ mi. şimdi bua-lanıı vasaılsl nbnarak ıcvbiı olu- 1 nsn .ı ¦ r . t lesbıt edilmiştir. Müteferrik lâyihalar Ssair te kOy yalı mclııeplcri la bUiycai, sabık Ccn^ Valisi İsnalı Makkı H. yin altı layihası cdileuck Kalîa Vekaleti binası lah¦'-.'lı kabili dul. r ¦. ¦ -ı-I.' r il olunmuşlar. Varın mlljnk.rr yoktur. Yunanlılarla itilâf a Yunanistan henüz son cevabını bildirmedi Ankara 29 [ i:. M, | — Türk-Yunan mûıakeratı etra-- fında bîr itilafa vasıl olunmak a öıer 1 r ¦ ¦ ¦. bddirilmifti . • Mei'elc ihbanyk tama1 men hollcdılmm ve teferruat ; i7-rind' ban k*cük noktalar 1 | kalemsin- Yamam mm-akbaş- S 2 lan mre'elrvi tel|rafla Atana- f ?dan torrauatarda II ,„ Yo- | a nan hakeme ti «on cetabın, a ¦ bildirmem'ylir ' ı ı ı ¦ ¦ ' ı ı i ¦ ¦ ¦ ı 11 ıaa • ı a* Yunanistan bahriyesini takviye ediyor Atına | fcasaal | — VUajn h&aeaseH suyarh) «sanalı harar verakf* ıkı U*sHa naaa-ikiaılıa bp-â kac Alnanyeya sSaariy eaklmls it araya amaml baı»a t.mtn'e şimdiye kadar sescaam edilm eni) olan * Saikmla . urhiı. -ımn letenumub* karar tcrnuŞtir. Irmirde *ıomımı«|ler davası Irmir 2« nin. (Mu) — Komanla. Itrin evrakı mdddal umamlllkıs "Mitil- dciitachtadl .. ı ı.ı. . t ıı Bağrı ftlılı.rriri: Mahmul rassri — Anın. ne taılt oetlr "... Batır? ıı. ¦ Bakır ı i¦ emir aldı|ı. SSnBUl.l «Mdıaîu ıçıo. hea lttcm.kı aavajsatla Umerjı ıcrııuanm asrına İUırordu: Tezdi anuan bırakmıyuıiar... A-¦a yakanda ser. uvalamo. be. bunuı aanat tvııUlan ı.ıiıu... 0»l. Van S tenya «.U'lm Il.ul UZlıklıİtıaeUBcaZ. Ur «y BOaluı—:eB. aBylLy t.O.iıı.ı un ili v-.-ii ya. rr- ¦¦ »vın-ipj au yere Hooeak oba: lamıa... OUzul. yamuk yumak e lkı-.'ı — ıı.;.. . gm. Bak. ,.ı... var x ı ¦ ¦ r ,.- . . . . j ni-1 — ıı. ¦ unu dinle... nal alalım Bla hCyUtat-ıı . ( - uatu. beıı eelenr kadar. Del tmıer. evde. anam y..ı-.u ikası kedi fol? ue. kedilerin ııomatı »rvrrdl. Borbı-nar mltUİin. vektatmanı Ban kMiys tamefı. iıartaıUara dayııun ulmuıtu Ract Haluuc KtBiar. mutam ZaJ— w ar Bili n nman akana. Hm H*lı. ı^uLaan-'l/mda' — bana, demea". mı Mum hat falun-ıl" Mr kaynak m, myv leeskan aoarım ¦Cim daaduıuyae .. kVına da. ybiıaa-nı_- ıi.. asrı naderov asanım s. o Os •aaaaass 8t=t bre usd* rataena akamı talsnk Bur e|. leane. Bar avaata bulup -.ıs-ı.ı ıu . omu » aiaapU(i Lerlclııı ilası İla ¦»ıı ¦•. hain o-rn-t Ajanslar kongresi IRmnıı ulırtdrn nıhılı | ümidini İlâve ederek miittelik Ajanslar dordiincîi lıonpe^ınin mesaisine nihayet veririm— Celsenin hitamında ecnebi murahhaslar larahndao matbuat ııı îı d i riy etile Anadolu Ajansı e kânı seretme hususî bir ziyafet çekilmiştir. M. Mcyoot, Türk refiklerine hitaben beliğ bir te kür nutku İrat clnıig «e yeni ISrlciyenin feref vc refahına : '.Tı akdah Cylemiytir. Ruşen F.şref Bey. arkadaşları namına, cevap vererek M. Mey-nota müttefik Ajanslar murahhasla rı namına söylemiş oldujn mülLclı! sollerden dolayı teşekkür ehni$tir.

İtalyan ınurabhaaının llalyra ¦"in-.':,, Mcrmr ııûîki nulku | Haydarpaşa şimendiferciiik mektebinden bu sene 54 efendi mezun oldu Meklnnlon morun olan alandl-ordan tıle kıanu va muallimleri ItUıı llaydırpııa itmenıtıtrr harvkrl l'urk -İmendtlerrIII[İnin ınalıicreal : aıûntkılal os't ev» HımlsI Ueaet r» Ur. nl bunaltIc w ınsnlarma diploma ıcvnl mem-{Umlamniır. İHPlVS NALINAİ lilLl I M1KINAI l**mîr . --. u -ı. -.ı tlrab -'mı yapılmıştır l- ıı, ı.ı.l, \ muauru vanfi. ı 'I ı r - ı |ı. „|i ,|. .ı .muavini Apdullı Uuaı sıllb it, .tutu ha t ıt İsletme rhrl ıv hl ZUmL yal ¦nll. i-lrluıe mıldUrU umara ;.' ¦ tv : ı i- ma V lılaıı.' ııkaomdan lıul_ııınıiılai'au. 'ı''1» ll" barekel modnru Z.îbai Ber dr sı- nıılDk söylemli re mrıuntııa ıııorutlakirrl Irmrn Zilini Baytlt ».'Batına n«er hibh¦ luıi.ni. mrKlep vaconıan İte memurlun kaılmmUr vertleeek ve Arraouın.iar kuacresiaa («ıa azaam şaırta*. ev-tclU fcc. Iııııir sapanııdı ntaa-Ken Mr balu verlMs aı)il.ft-ı- İdare-l NUdark. Saılııilslı Beyin hu haluaun lotlhl İle biııal ntınaZ oWa|u. Bcr kemaü aknasmBaa Bek» Mi. Asana asamı, lalair ¦ ta bati ı.'iıır.., va .«-.il [tam ı Tkrfc tapuıu nitluguna ılı t İm al ermemiş olatah kl, vapıırua hatrajıoı vc kumpanyasını banı tard ' ' brr fl.k . --1.1 S;..;ııtıaıı .d an sima Mr tarh aıcvaıı". (inama baıaa ».rtne-PaU lir» m uu Batan a İBrk. blU amarM ı« (alsonlaııa Turk, o cafıs buic)i tertip vc ihıar cdralerlo hep TUrk oldaki arı aı «otledlî'aı nan, hayreılt Saldı, se Sataksk Beyi 1. * laka* ete. t!.», ılı ne irm.ı tapu'unda. ne bhleıinde btr fcariı uiBdebk yoklu: yalıtır her şev ı muaıaram. ^ııeMlı. Aa^nta^ıııa başrcıl blı ıaoı mam atmana. Inr-kZteaSr. aa—namı A. rvpaı har usaosoc. M* taow. bar Bene va ..^ım banı ıc hayaVedltt! li'ndlKro ıl ¦ Iııl, 1 vr | "ııHirtiEt nak3iya8mda dönsn dalavere llııada nc tntı-r dt -1.¦ .1--¦. ıa idareli teyit Itumştan Da^ülfünund ders s ' «ıı ını ricaca ıı.lı.H lip taklilıclerl laratından tekamül derslerinin İyi n verdijinl ve Inıhatı rclzrle kında amya oktaı nazı esaslı tatklkat - ¦ . Sapanca hovailundc ilmi nal. Ankara civannıla da tetkikle ri vapıldıeıaı ve t memleketi erin e ğldc Ankaraya gidecekle 35 lir. lamlr vapurunda! Evvelki akşam ajan s'llcri şerefine " ızmi runda verilen balo ci olmuştur. S idaresi misillilerin c ıhıredc ckeUer d. Fa-1 eden eden , Tto c sbyli.vesekler. prııpaıtaoda ı jiyor. rktye-rsılcr

id laları lyınmtş I Tarh otolyc-¦Starım ıir Tark rupa İsmi il ade hanınııılnr acar Bizi : ;, pek lena Koagrcala ıiıııaıa mll-ıe TDrltlcr! k. anlamak 'ıa ıııemle-! .M ;.[,!'. Konferans reisi u j ansı tu etlisi idari M. Mey not İzmir hatıra defterine 1 yazmıştır. ıh ıırva bir tevildir I (azla lavakknfa biralının İnhisar yekûn-«1 noktasına % eline e tevfik tabirinin rlrncn incelikleri ve n uiçîıı bu " şeraite bu işi yapamadıkla-arlar ve erbabı bili sla ve bu hususlarda bir hayli bildi j i mi 1 olan da hem alaka* maliye miıstefarı geldi Maliye "'i-,-., .»- Ali Rua Bey, Anka radan şehrimi 1 e (esmiştir. Ali Rıza Bcyîa şehrimüdeti bazı muti mUesıısst ile Maliye lasllyel heabaı knmhyonunda da Iclk lla Bulunması nı ahi emeldir. Iskl ııı. ıı- ¦ 1 , kukam elin la barcInegölde caniler yakalandı :,ı.--ıiı 2t (Iha. M., , - 1.,,-., clnayeileıl talileri yakaıaamışnr. On W) adadaki Tan.nlılır Atına 20 ( Hususi ) — U VeruarUos llalyuııjansı an UI adada abalıya y:ptüüorı eatycUerdon dut an sefirine doslane Kr aureue Kkdyelle ciiiiiih.hu tur Ankara palas ( ANKARA ) Biırâr. "dı!:ntı tHe':n. Man I ¦ rı i.-fiü. kutup !ur -crkrliın rıkiiı ban. uıkeılta. ır »tınlara rnahsD' remli. 1 -1 j; 1' ı ¦ 1 ¦ ¦ -i-,;. Lpoane,)ıi.i-i mebaIla Iıı Dlraı ulunu kay-1 tuaktntı Eceyi tara akikad» bir ıdırenneıl ı- Iclodc ıkil.ı mıdı Aa koıkaij rı Uir cuku • indini kn-Kr cok d'i-c 'l 1 sene HİKÂYELER Gözlerin dili i¥Vukuat Ki! Borsa lrFKRAH İlam kutiı* namm .•* W.ı«ı vıatefe lııt»Sııı;;rina.ı ILYA SURGCFI OtomoBU i ¦ -i-'. ı.-'ı. -ı Bir kır çlgnondl Doktor Korık'aları yaralıyan baba $ Sinemada: ( Sefahel Sarayı) 8 8 BİLI.I »OV taralından | § NEYZEN TEVFİK f İoSMAn" PEHLİVAN* :g ı'yumda: Kumik CF.VDRT Bu» 8 Ferah sinemada Naşit Bev temsilleri Yelkenci Vapurları İZMIR SOK AT POSTASI ^iSMET l'AŞA putu2 Haziran Pazar tul (HU -JJt J3 W (lalanı İZMİRE lallarl İdam. m oldular A. At — Bu İdi ¦M - Bulgar mıeakl

t n ( A.A — MebU. Ttirkîye ile Bulgari*! Dr. Osman Serafettin Int çarptı: arasında aktolıınan bitaraılık. .' li numaralı ualnsma. tahkim ntuabedelcrllc ia c.ııia CORO- •"' nmralıereı Itllnlını nuyuk bir İnen e.rr.ç ada-' ekseriyetle kabul ve ışıdık «tpoıta kulıuuna mıhtır. 1 1 Çin polisi sovyet honsolosaervap verdi mir * * * nesini başlı ula, merak rai- ^ A ^, _ p^ bir U....ıı¦ ı ..i- akt nuyurlardı. 45 İ Rtı e ham bulunan bUti if edilmiş ir. Kuslaı ')k«a t' z"'1 | 11 i iLimanda ı'tu^un gelecek vapurla u ı.ui | l'oıJuuı | Ceiecıtl Haaa Seyrisefain TBABZON IKîHCi POSTAS1 SI R AT POSTASI ı\M \ POS1 \S1 tteritu-ıı ıotieıı ktbar, dindi KrOeııUd* aUaHl edem. /ita ram Aa) ı... . laıdı Ue .v ı... .¦ ılımım JnuM-rtua klmuuı mında bir raim döğüldiiıVûnİi yazmıştık. Tıbbı adlide İki tane doktor Hikmet B. vardır, dökül n biri «İmadıvını ¦ ederîl. İstanbul ithalât gümrüğü m iidürl üğündcn: ** Sardık CT ki:-* 150 Kdu-{ ıranslO I _ PVE . I"* Pamul n-.rnsacaı PJ,er . ¦ ? Sındık S R ÖaUde mıdıarrer yirmi dul Devlet Demir yolları ve Limanlar Umumî Müdürlüğünden: Devlet Demir yollan ve Limanlan Umumî Müdürlüğünden! 1 edilecektir, llare'.el İÜ. »o 1HJ14 M» fc.HI ku-pay — Anlara — Hafdarpa-t ) C Uırdarpı^ı — Adapaıal I kfjflı Prndıtacı buctcı ni daimisinden: elediye riyasetinden: İstanbul tuz ;muuurlu^ tiden: i ifm\ 300 sdrı dc ılcnl amıie ¦ck n^belindcU ıin iL'ıabcılctll; IHI aa doltu dsyonfl makuru Acele Kiralık salıilhanc ı-lcırdc Beçlcrbeyludc Ktekrye uç dakika rıe-ıılcde içi yagh1 Haziran Yaklaşıyor | Bundın mimi •alo1» «eni iar lunİKiUc. Unun if'a t* an i ADLER Yalı makinelerini (rdııil ediniz. ADLER m-iklnd Aırtpıdı İlk Inııl rdllcn yan eendr. Tarihi imali IW8d». Bun» | daavntı ;_-nJİ u JflOOO ADLER makioeıl ııalmıgur- Dirilttin (Dutu ııiii; Ju mıııi" ınuMnl vt munba | sadır. Anadolu I RİJAR VOLT C«l«ı. Voyvoda hm | 7.10. Üaluı pOîm lur;ıu 447.

HiI :3nın yarı vebma m iki cin i | Miui'-jt'i- blı .Usu ınılUınaluıs SPLENOİD PALAS «»*•*» *** •î* Olel yeni bir mildUrlyct idarelinde 8 haziranda atılacaktır. •J" Avrupa »e (ark ıı.uılü m e asrî konfor. Salon orkea -• iri'i - cazband - be» liradan itibaren tanı pamiyon - aile ler • İpn hum» fiatlar. Bir evi kiralamadan evvel Splandid Pala» -:• f ı j . i - j ¦ ¦ ı tetkik ediniz. ^--:•• Tek b. ada rı MÜZAYEDE İLK SATIŞ Halk Daktilo Dersanesi Sirkelide Şahin Pau ııleli kurjı.ııııln Derik'ler sokaftı No. 15 İter £Un ('i-jııj ¦roıın de hanımlara V* nde ve mutıtclif markalı varı maklaaler ayda dakılto ûereıllerek mUamdı el fibl makine ile fuıılma» roaüBı İstanbul lıı/ fıı Dİyarhfkir Encümeni daimisinden: Tütün inhisar idaresi müdinyeti umumiyesînden TÜRK ATLAS ¦..... İpek mensucat fabrikası BKıcp Bin m, Krep maroken, Sarp, mendiller, göı m^™: KQt«Hkleı Krcp-Dâ-siıı, Krep Eollien, maline mahsul haüs ipekli çiırili kumaşlar. ML HIM VE VERESİ V E 6 « 8« 75hor.it Lâcivert ı'ardc-ü Manto Her nevi »erli ve İngiliz kumaşları Ulun bul F.minönü Köprübaşı No 15-16 Karaka* elbise mağaz anı kesip müracaat erliniz. MAMA Dr. Hakkı Şİnasi En ahht eosuk jpdjudıı. Her nerİ feıınî GoZLt k Dcpou: V. ÜlUdyan. Sultan i»! îınoR hodarT — DOKTOR — HALAÇYAN İm dahili,,-. Mide v« Banale hı-ı.hkbn ıııdUİU..ı. Puıplb iradeni N. « Crır.d dıj barn.ır.dl her p. 13 *n 16 ladır_ ;......• SATILIK i EİAT OTOMOBİLİ HEKEVDLIUil.HMI tSI« KATİYEN Ia/IM Om I ULTI.İ II.âÇ 3 HAZIMSIZLIKLARI İŞK,r4 EKŞIUKveYANMALARINDA (SODO-GASTRİN)Müstabzdrı/j/tac tesirlidir SİNİRZflFİYETİ.ADEMİ İKTİOftR' 'VE'NEKAHAT HALİNDEOlANlARtY NÛRO-FORTİN Daha ağır yükler için vücuda getirilen bu kamyonlar aynı zamanda daha süratlidirler. ,. Adana l İzmir emin er şayanı «imal man bu liomuon. bugıin allı ıllituh/ll maloriı taunlndı htr tornandan ıl iletinizin ınblfafiaı ırmln eder. „: ,.,.1.1 , .,ıl« n)»l.~Aı~ İm : ™* PAKI X)FON 1 1 bil Hlt ki«tr£l t6 nıur. Bıı m yar. la r, ıiınaıblltcefı levkaUû yt uoar isleıiu teveıa »One bu de S'" £«" NİtytlU evrolrdc» "" bltsal endi Tica'cın Her (öM ıin it ttarla ba Ş«W0 (yi WtSJ

•t. r i • ut ııı.i" yapı a Uccrgım. ntn terakki rmls ola ıayr.ııt.3r m rere.le d hB bû,ıj'. -baerGM •t gOzür. fllltı .-nı n ve -¦.¦: Mıuklıvıl 1leıl: İr. nesi) dslıt bûynk b r sûı'aıle K HfMıclıha ııdakı ı ı.'...i:: ı it.ıe -¦ o ¦ (ajıhjlerdlr. fttkolûdt N (Irdei yolluda Crtt kmıtll^n «r gcırk ılı»'a ı»11 - - ngı '., yrn $«itelenin lalılaks'Lı ledıytl tali ksttiı yeli nazarı »İbare •Lcıdıji ı plan mor.cıkl nıoOtlOlr. Cabası benlin Kil lıahtl ¦ e (ahtin Memlckctimifin medarı iftiharı olan Hanende! İBRAHİM efendinin .* ok»» ŞEVROLE KAMYONU [I: PAKLOFON plakları gelmiştir îit IU-r yerde arayınız. Toplan d«iKriu H. M A. Balciyan •*¦ biraderler Birinci Yakıl banı ka Linda 3 - 11 Şirin \azan dikkate DCKAL OOKsA Bn mükemmel VD lam ayarlı l*taı.buldu Mehmet. Calip Koıa .eno-u 11c Amerikada başaran bu umu, muhterem Türkiye halkına -.akdini kılınmakudu. OFLYO Diğer mavilerden 100 *» «laha müessirdir. • OFLYO Sayesinde »İnek. «vrisinek, tahtakurusu -esair biletimle haaarat cezri surete tcmiılen-m is olur. OFLYO Ulak teneke kutular ile ol-ılut'i ¦/ıin afik yanı litre ila de satılır. Türkiye için umnmi deposu: MEHMET GALiPİ Kc/ayı nbbiye deposu. Istanbol Bahçe Kopı Bey-No. 20 Fotoğrafcıbgın bütü Zevklerini Agf.ı s.ına latmin ettirir! resim çekerken Agfa Filîmin, unutma x\ Y--\-vl i"- 'arınızı vaİDtZ AGFA "LÜPEKS. kâğıtlarına yekiniz rtra» Dr. ıhaan | Öksürük şurubu t UCUZ VE ACELE SATILIK EMLÂKâ!™ ¦ kîraılkkR,k • Ava,o(yaa- Alemdar slncma.lyl. i ili,..indeki vasi bahçeli büyUk t r.HVen KllclllK KÖŞK li büyük « . ...S birden veyıı ayrı ayn ucuz lı.ııl, Sultan Hamamında İkinei vııkıl İlanındı Avasolyadn kOflak ve arkasındaki kebir w latılıkıır. Taliplerin Sultan I Rikardn l.evive hiratlcri ¦¦DARüTTALiMi MUSİKİan Hey'ctt şimdilik yalnız Cuma günleri ÇUBUKLU BAHÇETtNDE 'iss" M \.:alı BEŞİNCİ SENE — N' 1816 İMA 31 Mayıs 1929 tUe-tuhuTfe-ı yunus madi İdaren an esi : Duvımuumurnlvc .s raisin d a dmlrcl mahsus* Tclgtal: Ulanbul Cumhurlyel-Pohta kutusu : V 24* Cumhuriyet

HKK GÖN SABAHI-ARt ÇIKAR, SIVASI TORK ca/etesi ABÖNC I KAMI CUirrı, T.ırUr ı,m Hartc İçin enetti» 1400 Kr. | 2700 Kr' aylığı 750 1*50 Kr. aylısı *» Kr. »OO Kr. Nüshası her yerde 5 KURUŞTUR B. M. M. Mahmut Muhtar Paşanın Divanı Âliye Şevkine Karar Verdi Ankranın imarı t't imi «iui Ankar.d. inkar» «tırlni- Unarııu «Ml ot*"* °**n " «mııuıuD « f MrelUk lı-t.4. Mialın-farı lannhn ımtilıull Ba Ml'UfiB i'- -ı ¦ tnınmrie m İU vt ikmal »dildi. YoBeeratik İmar seferberliği Nafia Vekili Recep Bey mecliste hükümetin imar programını izah etti 193J sen ketin alı île Sıva . Karadeniz demSryoll riyle birbirine b mis loacaktı 11 Ira peoiram m .rmlryaUar rr tri H*ıiılrpr4i-tahslsatın K. »Iİllini dllnku nü» II11 Vekili Kee-p mrclhle İrat rlşıır klUnu¦ ¦. . ¦ kiı demir yolo şebeke» tesellüm el». :ı«"' llki'lea 1MB Irilantetıcllk Anadolu drmlr.alUıı eınebı iajlijaılı Mr flıûet hallndr İken ba de. miri""1'"" ılrv Mnaenaleyb svrek e*»ı dnınl— blu Inilkai elınl. ıı 11İK InıUvaılı -ırk't »İdilin lıal. ¦m ve " m- -1 . im:.ıı, bu -¦ ¦ ¦ nuıı *a İMİ" bayat rr m.ı..41 Ml |. r* .. blırl uuyecefl -• aar*dBan Mr aatdbjBiar. mamaa •»»•'. m mumum ıanı tu ılılaımı m««ı bal a* rnl-ar ba ima¦ m. .«w y-huk taıana- Wııı»-nni- d *•- MUriirrının malnl ra.r. r idde a lal dırr Uıık btıcr JQ .ı eı.rı. M Jlrırıı Mn# «aıı al abldnl t o unu «lar do I vaar hı biri blrl m-ı.ı-ı • lılaartl' •ard-r Ba pMalu unlum mBıkal la» (¦a mable Iı' »»ta imlet «en kir Iraetb ılB-tı (ikarm-ık l baalr aa das rrvarftfiaUı denek ti cevsıp Bst©rfe«: İki çirkin manzara I — i -ı ; ı .- I'.. imin Al.-.ıdar Cadde'l ıı delil kapısının mııı karşınında bir koru sebil ve itebilin yanında da bir «ulu . Bıı kerevetin Haitilide bu, î«rbct ve sair* «aıılır. Bir Hiçlik ve aılf sanş barakan yerine bu (Irkin salaşın oraya konulması yelişmiyoımuj tibi d sabah bu k«recıks flstUnde kiril bir yorgan* far ılın 15 bir adam. yalım? uyoyordu. Böyle işl k bir caılucııla oııaunı kendiline han odası yapan bu adama aat on» kadar klırue &e? (.1. . r 1 ve farka, MUıeye, Ayaso.'ıya telen ecnebiler bu ¦¦(... -ı yalakla horul horul uyku çekea adamı hayretle seyrettiler, Ne Polis, ne de Zabıtaİ Bekdiye meorlan bu adamı oykudao ı-;. .1-îıiım-..-., ıı kıyamadılar. Her (ün devam cttJKi e «dcce|t muhakkak olan bunalışın. r da h fini (ekliler. Varm bir italyaa caıelulndı »İsıanhalda TlUk diltBCİlerl. diye bu («imleri biç ¦¦uyalım. Bu cİdecbc kanları ile kopilleri İtalyan bahri) elllerlal u'ne (dip dururken de " e bir Polis, ne dc Mr Zabıtal Heledly* memuru.'bunların dİMnrnrlrrlno Hani dilencilik mınmudu , haal. dilcacller loplaoıyordo? Her elin devam ettiği ve «dereli muhakkak olan bu ulunma edeni hlr Beldemi Hhn mi Bu sualler» covap isleriz Maaş başlıyor müfide ferli II. Londra kibar aleminin en illim hadiıen senede iki defa

Bukİnghanı sarayında yap ıl aıı kabul resmidir. Emel Ferit H. drblitantların İsim ve rCaitulerile aylarca meşgul olur. Bu (esenin ilk ır -,m ıl., :ı, ı.ı- 11 sekilinde İcra r-.Hılmistir kul... bil Vilflyı erlmiye geldikçe nurların lir. Don t memurlu kadroları başlamıştır. Kadrolar yarından İtibaren me-maaşları da vcrilceebskân kadronu y;cIiniştir. İlilâfnamenin bu hafta imzası muhtemeldir Emlâk, Garbi Trakya ve Etabli mes'eleleri-nin nasıl halledileceğini Basmurahhasiraiz T evfik Kâmil Bey izah ediyor Muhtelit Mübadele komisyonundaki Baş murahhası mır Tevfik K£ınİI Bey. bugUn Ankaraya -:.ı 1 D dele komisyonunda bir müddet meşgul olan Tevfik Kamil Bey. vaki olan .-,'ı ;--.-ı.cevabe n de-mişlir ki: " ~ Tflrfc - Yunan hükiımet-lerî . cereyan eden mürakerat neticesinde itilâf etmişlerdir. Si mdi, mesailin tesbİti komisyona kalmıştır. Bunun için komisyon heyeti umumî, esi toplana-rak tır. Yarın Ankaraya hareket edecek vc koalisyonun bu buluktaki mesaisine iştirak cde Diğrr taraftan alınan maki -mata %$k, itilaf, emlâk meselesinde tam takas esaaina İstina t etmekledir. Yunanlıların laılâ Türk emlaki iıin vere -eekleri kat'i miktar Aünadan an bean ekledikleri son bir iki noktaya ait talimatın vü Kongre murahhasları Oün akşam hususi trenle Ankaraya gittiler leiyc Velrll «ıradan sc ıdea mub temel dir. Ila-Trvfik Rüştü Bey, »a Yunanlı ve hicretine bir liyafet ktjı G- TrakyadaklTürk emlaki İade edilecek Atinadan «elen telgradar , Oün huauBt bir İranla «nharnya nltmta elsin *|ar honoroBİ ınurnhhaaları Mhydarpaan narında Bu kadroda eskisine naıaran iki memur eksiktir. Muhasebci hususiye de yarından itibaren maaş tevıiaUnu başbyaLakür. Belediye kanunu İstanbul Vilâyet ve Emaneti tevhit edilecek hlamburgU ¦ 11 v -t 1 tef U t an bul iylujodr bu balahlye olmıyaeaktrr. GUnırUh tnr«e"-iTlı ırırla n„ı An-.... SO ( Hu. Mü ) — Böl,.....Ilnı.ıı. ( lllınıllli t.rrie.; tatbthabm bılıraaiflİr. MarkmlaB. hu.rlandbakU ökap tumarlraiye Meefslr mdıakrlesi muhtemeldir. -¦immvıl. loplanaa rManalar hOBgrssİ hllanı balmaş. kongre)! I*brak «den Alna- murahhasları d la akşam kendileri İcla ihfur edilen husnsl irenle Ankaraya hareket «imişler ve İstasyonda (I «yl ¦...i.,.., MD(ahhnlara Anadolu ajansı mümessilleri il« ¦İtelet) refakat elnıekıedlr. aya fidenle', murafahnslaım btr Bazî Hz. in telgrafları Ankaıa 30 | A.A ) ~ MUıleflh A)auslar kontreslnin dünkü se 1 celsesladf boBtjranın laılmaı !«¦• Eratına ecvaben Relskıırub -. laıahndan gönderilen -ildeki lelera'name okunmuş »4 hararetli teıuharaıla karşılaamış-ıır: İıtanbulda beynelmilel Ajanslar konercalne: DdıdUn^fl beynelmilel Ajanslar kongresinin hakkında ithar eylt-dlEi camimi hissiyata leşekkBr ve muvaffakiyetle! lemeooi ederim R«:-ivuııthnr liaıl MuBt.ıia Komal Güzellik Müsabakası Bugün de iki resim dercediyoruz 100 ~ Matmaaal Etanl 107 - OUI Hanım BufBn Gül ( Namı mDılear ^ammla Ualmaıel 1 l '-m I nlo resimletin! dereediyorın. Müıauakaımıı a pek ar mttdaaj, kalmııtır. Eksik kupon ve teıimlerinir »araa İdarehanemudo» tedarik ede bil rsin İr. 5191968?

İMilyonı-r ZAHAI^OF Yunanlıların Aııadoluda uğradıkları iıp/impl Zarırrotun malt İsterinden pek copunu aMIst etmi Tan nmato \m!m lahana*. mUM*. 4ltk:idI i VnAatr YlıoantUara karat inrıı ey- "*"#¦ tye rr«ıc-~ nutn amut ahlı «taparı »nn ita lıa rotun |Uıu ır.lr;bıci oakırr n.r s Şehir ve Memleket haberleri İlk kadın hukuk doktoru Şükûfe üanım Yarından itibarîn eski1 s harfler kullan.lm.yaca m m{ifiik &m .¦vaın rı-* Sonsaat B refiklmİE üç irCmdcnkcri ekmek mea elemle ı:ı¦;:;: rl'u Flrsîfc ılma.m. her m 'Ekmek II kuruşa satılmalıdır., diye bağırıp duruyor DarUliünun Hukuk F-s lülteııl tiden mezun olanlardan ,1 m diye kadnr 4 Eeıiv, dokloıa İmtihan ersreh -hukuk doklara, unvanım almışlardır. Ilfc defa ohırah lakal-ıc melunlarından nir hanım . yakında "beynelmilel adalet, mev--¦ııuotfa haıırladıtrı tezini heyeti ibkuıe Hanım '"l:L ı/r r îı.'ır. isteri Fatih - EaİTOekaoı tramvayının rOİe-musl bir hattı a ıt ıııhırr elli Fatih - Fdiıneham batımın iale-mesi btr bav I™ «"«Un lıaHhıır lakı/ ii.ii.Vihi 2 .1 Sarı Hu satırları obud CM Mor lalatzimlyacek ti o toınobl İlerin ucuz ada ı-11_- İme ı hak-illeri reddet mistir. ıfomoMI ı..ıııl.riıı:rı ı' i'nıı-ıtl. - Fmanebn rlndcn eski oiomo-rda cûrUyccck deniıııı.ati'r Bu olunla sanı ı,..|ı . Siyasi ıklitatU iracballneıı am-ı-la laı'anı ı1ihBB£ bir ınulentcLk rart'-lllve:- ' ımır inn.Zn.tiii : r« eylettlnien ann-mu lnoj.fr .ınuaimaaa ıcaır «lııaac nir nrkem ılavrey-bnoeg, lüzum Rtlrn'ilatjr. Uj prcrtın ısmt .Cın-ın-ıle etmek ve Işintznea kumpanyası, UJ. giriftin unıam Pısım/ca ıcı. (ttahndl varf Yunanlılarla itiüf salahıyenar Yunan mehofilinin her ınmarıdnn ziyade nikbin olduğu ve An karadan Afinaya f kchm habrmlrrrin memnum yet -balta ısüıüInHiğiinıi bildlrmrk • tr,dir llılatname Garbi Trak. Iı -111111 vaaâverierıni da salım esaslara ıa«inaf .UJrmektrdı» ı Kona n . azıyel edılan Tara emiJıı sahıpk-rina m dr adlIereU vc Rum ı ¦nlıauribrinın ısktıı tdileı bpmda haşan at- hurehr ve baakaV leri lahipllrimr tesviye olunacaktır İstanbul K.unlarının «Un-Iİ işlerini 17)'ay .arfında in' t. ' etmek özctt 6 met tali rırirba-dcla komisyonu faal iyette bulunacaktır. Muhtelit Mllbadale komisvu- I nu da, tasfiye ve diğer rii* ı l.ilnıme tatuakalı ila msrytıul atmak iizrrc ? küçük yuh e balmde tak«t~ ıml ifrittir, Mtmayal Et rafa yardım Kı ninesi* «ocuklara yardım ¦çın gaa^msaniııJB açılan iassaya. abr-ck. Odkkı Hr-a. haduMİ. me umekt alarak -d.-rah ..alarmda lupİadılüar. Q Ura 20 kuruşu dasremizc btslim almiaJrrdir . Taeukkıir adanı. Darılı.. -.]..¦ ırliMIrri ..ıranın ilk lıoiıasına duffro sclırimiıa os-dal (deceklardlr. ¦ aomranafas mr larnıuaa ıjMaı aHlardlr. •ama em yyaaal Bir taZSrsH nufua ı mnniı inlkOmrı l-rus n.J j.enoıte arrmkSıaSmaba* rasMarl aaaaa teravi ¦ata bar aafabat 11 ¦ ıaij absssa va | n « ti. sına ı aamişne. bb a i i 1 ıı, kuyudaiınn a»aa lfittveEınelH.lar ¦ akmal sBaeama. avaask I horımm Emel I" urıt H. nazarı ¦lılılı... ı colbctıniBİır . P"e»tt Beyin n fi kası Hıımm bıma* ketiaaaııaı t n^ ti tem K#a~ İkraaae raasdim eylemıatır He sel Hanım soluk pro-b« renkli bir tuvolnt »ı-mı »e etfaata lysı renk*e İrin tür6 bir

I»-k eıeı-ŞtteriyİP vr'ineıltrl- mo-.-.*¦.'." ıı mir bant vd Üiy bulunu-yordu. Smayın .ıııOne n ayarte tmel Hm imla valrletenm j^ııı tue^ı fflrrak et -mıglerılîe. Eracl Hamım Par-sle Saoariı sil etmekle olup Türk.y-oV ilk kadm ni'in.ıı olmak saraH-ai kaaanaeaktır. Müiîde Faril Kanıml Fnacl Kerit Hanımın *abau --ı -1 anada tfiydiklcıi ta -valedcHc Ingyjfl ıfaıetrlrnude ınlııar etmiş nlaıı resimlerini hÜne talik edîlmıalir âılllyeda Bir lanla Ulan bul İcra hyasell bas-Lmsail Hakka B.y. iastsfa etuûUir. IsmaJ Hakki Beyin .itilasına sebep. nf(ka muttan birusaa baklanda .erdiği ban ma'uBSauaı beyanat seklında intişar etanc-Mdsr. AdJrya VıkıL bey m schrİBBiıde bulunduğu zamana leaadûf eden bsı acanyat Üzerine Vekil B. İsm akkı Beyi muakeıe ılımı, mumaileyh te bundan — 'ilr-vur olarak istifa etmiştir .ra Jt iBtıtraotu. t:-.ı_i7 VI M." mr fataa s-p •alaı -ıa mtnıma mMtaıskt prkvr Mİaasuası •iftnıji rnJB BB karlBl aaSarav ve— Banaar. amsada aba rakasasde rer.kaaa u- soa ha» ubm subram ayiiC! Uanmutparada Kıaracu kananda K_.i'-tl Btıruın odasında t ^S IU Ulıl'ul Iıl' kımıı Dulunmuscar. Güzel Sanatlar birliği Edebiyat şubesi Üç encümen teşkil etti tlfkıl edicektir. viiaı ı t maiyet manıurlnrı Vıiu-. ııniii naiycı msmurlarıuın »tınları Mıılalnaen kav ma* Aralık edllan •.erdir. Taltir va laHatı nıuuıncIAluuo hitamını muıeaktp bahdnaai mutan-car cems a»aBrktaf|m esaalt u tnıaaa. "Tımsayaoan asada halkan-yadnvr srnıcuı-tandaki Tarklcrla ımınlabatlmıse lukbitlars b hamdak» aankamavaye rai aaa taaaecıknr. kaaı laMhazar ikrar enslmakıcasr. DMunaufut nfaseb Ao*..ı. ;.U [Hn.Vıı j fara a Vedmtr mana »i devanı tnuba-ıehat rıyaaeG talibabı yapılacaktır latan bul meb'uau Font Reyin intihabı kuvvelL lunııuldm Erbak mudilim ıııekıeblntlu dllnkü milanmereden bir İntiba Dun Cuzrl san'atlaz im Ii-j unl. edebiyat »ulıcsîuııı fevkalûdc Lonsıresı aktcdilmi-.'.ır I li KUtibi umumi Pey ana. Sefa Bay rutse.e aat .J-nn çoğaldığından damı buyuk bir teşkilata ihtiyaç/ basıl ulduyunu sAvfrmıı konçrsıye rerı vc kat f etmiştir. Kendi rvyassrtı aruada mUıak.reaa afcr-I aan aamaaBaaatur. ntskam ..»Un kara.,ar a ,ur-Caaa kaarellehnıa nyaacticrı n İtin da, Maarif -ek ılı be yi end i, AhtUlhak Ha mit bay. Sana. paja—de Sezai, Hasat Ziya, Hnanrak Rahmi ksişmsrsbrn a aa-r. K - ıt AVI lik-îl.l t-- km----— Sonra l'.yamı Şada. Hamt Fahri . kaosalattın Kâmı, I'. ı i- Ahmet beyler ve Suat Derviş hanımdan mürekkep bir İDARE HEYETİ ve Vedat Necbm. Rcnnt Nuz. Va-Nu, lanet mVİBa . Mıbaaıl Nureitm Kabri Sam beylerden mürekkep bir "I CNBJ İŞLLKİ.. cncOnserri ve Romancı Reş Nuri, Yusuf Ziya. I l.han Seyfi, Ruşen EarcJ. Yakı,. Kadri. M. Zckenya, Sadrı Ut..-- Ibranim N.c-ı. rtsam. Saks, Absdaa Dese* bey. lerek-n «e Sabaha /ekerin B anımdan mürekkep bir "NEŞRİYAT IŞI.F.Rt. esscümcoı İntihap ı .iılıııtytir. Bn —-renk.. Çarpan —-aaa ıhı. Iııbıı. Thrk -d-b,ammma mâVekkeV k- kUea ve mtikrmıpel bîr edebi mrc -mua nesrine c ahşa taklardır. m (Itır. BU- «aval undan ısakada— ataonam c Bkr çarsal nasdna ı ıhmchıcn rlf aaa pbacağı hakkındaki MdU-1ar devam etmektedir. I'akal I in ncı M İcB Uyada ekmek çıkmıyncefsBda mrar ınnahledir. Vtmdea bir tecrObe yapılat ası muMemeld hahk.nda'l^^.aı

»ökem kas* uuaamna baz balaamaanayı yaoaannk. I man .-t balan -thrıo ihUyaıını Iıla . .1 cıutcıaı beyan etBiehİsdİr, Fakat im - depolan aa ve cok t ey re k oKtuCunil.il halk «kimi cekaackfantan lı.fcr iaraKaa aUakaskasda nratciuai bssrn ana beta yanal aa 7 para aaaaaım scbcblai tahkik aımahlcdlr. Srhir ıiyalroeu plânı Vtırnidin-li Taksimde bir sakar tiyatrosu binası yapalağa karar 111 ¦â|tâ. Bu binama pliÂyrsca Şehzade başasda ha U 1-... ııva. hinası da yapılmak itin trtkikatta bulunulmakladır. t man at bsprcjarının İlk .....¦ "*»»»». Şekremaneti yapılan ıhlatna-1 mı mucıbıoce 909 bssrciaruu | har ir andan itibaren »demeğe başlıya* aktır. Haziran iptida -sanda ilk taksit verüecektir. IktlsndimehnıJidki I-eskB Bram atat karma «an Impla araaı anan er bar boyu yssas.:-BtBiı- asreaen ras lan a TS t, iıpanac «lrrt,*eo*m lOMda .n:»ı..n apscsda ' :rar zs te mtatasek* erd ıt-n aonva ı lOna er kamnmuue slıı-ı Bnrra hhtıTürkiye-İran ItflAfln feftüsitıa *ınalarsdı Ticaret muahsdeal Tahranda ntUıakerc »dlllyor Fvvlkı ftin An «aradan sca-rimnre I ikan °taa İran sefifi Furugı Han Ceraryeti AkvaaıaB hazi ran nlınsaında baaar bulunmak İllere uunkii ckiaprtale v« Fraona tarikiyle Madtssk pu-kar. Tssrkrye ile kan arasmelaV hudut ıMıtafuM halinin Anka • rada ımıa edilen ılılafname-lenn tat bak rıiıim'k öneredir. Fûrnjjı Han ımıa e dâir n kî -Ufnaesekr hak kanda kcadism-dea raaluas talep eden bâr muharririmize dr m-,tır kı llıl.il-.ı nı'l.r m ı - ı.ı-n ¦ ,ı i rmı karrerdır. Fakat metnine faran bubaımcü İsrafından da ıttâm ¦ktaMİdm ınlırar-a neşri ;r. ikHnnlardaa yakın hudutta emniyeti temine dair ulan itilafna-me ecşr dizecektir Bu da Tûr-kayenan dağa. beanhuda.1 h-ikû-eaetlrtk aktettsği itilâf aasnekre müşabihtir . Bumm tatbi ine başfonuiıatu. Hududun tahliline de bu yaz zarfında başlanacaktı*. İki baakaaaet arananda , akte-dueevh ı« ar et ¦ıııhaakrm anB-zakerntnaa Tahranda başlan Bir dayak iddiası Sıkı , da ŞaW Bay asjhn-ğmda oturan Karacaahanet ¦anaam Hacı Hüseyin efendi ma evinden evvelk irim baıı eşya .alnımı, ve aynı mahallede SS numaralı evde oturan yüzbaşı Süleyman efendinin mahlebi mudavualerden Ahmet Hayretim af en da. f ece aaat 12 dr be Sarka tın marz nraa olarak Harem Polis merkezine ........i,.I.,l,Iu, . Ahmet Hayrettin rfendi l'olra mey kimde dövül düğünü iddia 'Ipackttdn. Aanset Hayretim efess ak. ama anks. efradı aks fieler.k hadiseyi yana yakakt • n lal iti ıştır Dayak kadmCsi Hayıettİa efendmın elinde bulunan Ur. Cevdet Rıza ve Kaymakam Dr. Tr»lık Naci Beylerin iki mua -yaase rnaaara ak de. tevaak cdaV-mâftir. M „...r hakkın Ha M-d leh nmanı:;!,r de müracaat edil MtımlAkArt haberleri Izmirde yaz modası Veril mallarını kuruma tcmiye linin deUUettes bir cak aetal hazar esaMfa halde akuaUlcn bByBfe bar ktetmaaa |*----asada») aaaaaM bar amlıı şaka haasal caamusaar. Gençlerle facenrlar ba ş.anae eibiae a punt aklardır Rk rrMseyl Umı. Yaba! Kârım ı. yaplıncak-nr. Yeril malı man KaditOı knnıa-ıııinn yapıln ¦¦ ılbıleıı.n T bnenk liraya oıkBca|ı hesabedU-mlşrir. Vapdıenfc ılbHc bk eekci İle bir kumaştan ihareıılr. B i mı.daaıa şekil şudur 1 — Beyaz renkli ta -iyah (iı£llı Kaaıkây kumaşından asa bicial madasver yabalı, kendinden ha aaaasraa 4 taam ceket.

2 Kanam renkN yas* kamu han ıreak tamııei. ssatana «e aevrtk yaka. faale em kamaş— «a btr kravat. 3 — Çalma mi Usı c ete a de penbe reahle yerli malı, İpekti bu mı o dil d — ı-anıaiııyeril maliDdca olacak, renk ve biramı kerkesia revklac lal" alaıakıır. ancak ruslı kabul uıtıaU baiııııduEn an-laatlDtaur »mmyc kadar 'ia Mn lira kadar UUuDat ynpıb Tasfiye bl-tinee. tahsil., , - - r: - - . ı ¦ Maliyeye kalacaktır şebrrmancu. bn parayı 1b -inr.eGerek '.,,-..¦ enek K-maııcte »alım. bu para mukabilinde Lboal Banksasııılan biase sene mubayaa ettıleeekUr Müteferrik! İki İtalyan torpltonı cellyoı 3 bulnn pornıvol g-jııı: Itmannn: tkl faly ı. ı , : .- . Karilerimize, muhtelll mubayaallannda tenzilattan Istlfedelerlnl ta. mln İçin (3 kup on neşrediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı kesip, İntişarları günü. listelerimizde mUnderiç beğendiğiniz üç muhte raz ederseniz tenzilâta mazhar olursunuz. Meclis Mahmut Mıhtar Paşanın divanı Sevrisefaindehi nizamsız tediye meselesi Cumhuriyet adliyesine intikal cMıi? Mu »r A ok ara M | HV Um. | — Bugün NıcfcaU Msbu.nl Mantar Patan.*: akVaa Mire Trki Lâji-autta *JİMk" «Aidi. -*-"---anaıbalaas, iBuı da U-Ltaa raral «na oUo ¦mUumkiİ okundu. İU-ba-U - ntı »rfin h 1 ¦ Tank Bey siz alarak Muhli' Pa.fi a :n müdafaasına tirdi »v izeJoı-1c dedi İd ı — Patanın " .1.[.- ¦ 1 cv -»eke gotnıthiıliın Ikı msrbjta -dan sonra encflmrn kırmnda trh-ddü ak değildir. Yalnız Mııht.v Pı hiıc ırnı bir l*ı *]f(iı\'.r Mahra lııamglı babs-l rltırcbJmrV anl-ı «ar. dVyor Bunda bö»k bir a*j kâç bir -raktt «rai «laiBNır bttuHar rla+tl totminat : 11.i _. 1 mdu. ¦ -¦ - r¦ zabtıl-ılyie eırıdına da (amildir. Bu ahkamdan efrada an 1 ¦¦ hıia i "'. yardım eden nııiere de -.ı.ı IJ.ı V irilecek laımîoaıın ^ ralli nûkıarı ve (arzı ayrı Bîr aizaau-a-aıc İle tesbit edilecek ll. Aşlr ve Hüsnü Paşalar Zonguldakla /on-»İdik Jiı — (Mdu mUieı-lifi Ali Salı l'aja îte Af ir ıc illi-acyta IIOmiD Haşalar ıimdl ş clBİflcrdir. Vali tC erkan nioaıoIHMerıe »evrece kadar sidip k a r-l lamalardır. Paralar. Ankara kuprll.û ba-jıada - ..i- i-, i'-;."':'c . memurlar. 'Hıra c Halk taralın dan iıtihbol - «ı 1 - ¦ - ... Hak Um 11 dair ilgi «alinde vatlalirle riaiıe bir mekrıplı banım ¦--i'i'nıia" bir buket tukdim edfl-mı-- c bilahare itliye! ma amında kabtıl reımi jnılmıjiır. Kao-CCJCİ İle W. a r*y»tı ırUUierıae. ıeı hoyel c. n.: 1 ye. M Vmcchlof hl tut ıııunıttaUl. U. BıLuthaııal mıı.ıyı K Ondana'. nıma TU. Kül f.H'.'.l. I l'ı ı-.ı -ı han evrakın kaybolduğunu İma ediyor. Halbuki bütün vesaiki okuduk. Orta yerde kopmuş baliVa yoktur. Mahmut Muhtar PaŞa tu u hake olmak î'teniyor. Eu karar mahkûmiyet karon değil, tav-kakem e kararıdır. Binaenaleyh Fajanıu teli't dû;men:r: mahal yoktnr. Prfanın zıkrettİŞi müruru zaman mrt'olrsi dr kıt'tyyea varit delildir.,, Bu beyanat üzerine mazbata reye kondu ve r: -:- ' ' divani aliye sevkı mfittetV.sn k abul edildi. l-.vrab eurmrleaîyc hükümete tevdi edilecek, adliyle: divanı âliye verilecektir. Divanı âlini I ıı! İt teşekkülü İhtimali vardır. ş. Devlet ikinci reisliği Ankara 30 ( Hu. Mu. ) — .ırayı devlet reisi sauüifti olan tVıtat ÛUÎÇ6İI Ankara 30 ( Hu. Mu.) — Mecliste Kvkaf bütçesi kabul edilerek, evkaf murlarından da bir eylülden itibaren teadül kanununa tevı'lkan tek a-üdiye aidatı kesilm emesi kasar-lajlırüdı Harlclyeda ziyaretler Ankara 30 ) Hu. Mu.) — ılı!.... Rus, M

acar, Alman -. ¦_:, r I - r ¦ Küflü Beyi ayn ayn riyarrtle £Sıü$milş-Icrdîr. Tamimi mvsVlesi Almanya ssnovl 2 milyar 30 milyon tediye edaeak Parla 30 [A. A 1 — Gazeteler rakkamlar hakkında uihayet îlilâf hasıl olduğunu memnuniveJle ıngııız ıı Muhafazakârlar mı kazanacak? -— Yarn CP Jüar,ivdir. ı.l Mu-lılH Kuşu kailpMıı-İKİ' ı 1'f i V ıduı r.n ini lt.il" Liııı ı -ır.ınu uı kırııji'.HI Dijte 11 *Mb1ı tııtlluğ hıı dar ıli'.ıaımlııl rr * İT.-r :rn ı,lınılıl'ııı*..'l-.n mı voli ı'u Bu mücadelede insaniyeti! ve hayırkâr karilerimizin muavenetini rica ediyoruz Dlger m cml-killerde oldntu £ibi. Tarki.reda tu l-ljııbıılda da verem korl-ıııç labılbar yapm Her zaman . ¦•!•. • Sİltl verern mIIvjılclıti bir aa evvel bış'-ı.ııtlı ve h'ıhnmeı. Hilali « oıcte luliıdaoı cde.ı bllıan mloıneler, Havai *lzorta flrhellerî • her ¦ ı.ı-ıiı ou mücadeleye .linetidir. E'umuoul Verem Mücadele Ce-| ^\ ^ nîycıinc. de^ll bcrlıu yolmr ¦ tr veremde* kıırulanlann aile Valann, «illeıe, Curahnrîveıe . tiradı her v-remHnin b»b«M, 1 »ay dokunan her Ijıe bâılia C j.n*»J, kirdeyi,oi-,«dı-ı, karı^' kuvvetle talıfmaı bir vazııc ]; 3.uı. evluUarı. eıibba e ıc- ı addeden (aıetemız,verem mOea-1 (acılaraza obalar Ctmiyel bin- | deteılnde keodianıe ¦-¦.j.-. -ı,:ı- ıl.'iıe iUi.i malik oinıuf Otur. I r- ılaba i,„ı bir mesai programı ı. IHEM W Ne elim 1.. AbdtMaS IIBmH. ¦lt|WB anketine sevap • erirken, mu ..ır-rnı. btr ..il rı. CIllSlI Mr mcınıiıadn kendiline vaki olan 'm. it- baklında in kl i *— h-ii ftM*NaM laaa ima «•~..ı/aı e*--a afl.aı Hmum kmvl f**t n~ ¦ . -atıl *••* Ttrh fiacktiVkptrK*a aıaklaaaMıı da «aa* almak inrr Abdurkak rlaaııdl mudı'ıa ,¦ !¦ lı a|uaı avmadi»-» alını haıt»/lık, aa leci kadir "ı im dlRlI Bllf Oers* kim muhtaç 7 rrunaa aaaasa ¦* ¦T v.f, tılı*a. »nadataya abMB ••¦-«(* faad.rdırı atı «•o* a*a*aian .a.arıaa». lakaı neacicin, • n t. m kaıauaa l ~ teaaı .-.t,rmis: i'v'ıi ¦»¦/ bu BaaUscı l, uma sama yan ıie ana yakna va buiUn nı.ı ¦ ¦¦ karilerine aata'.-'.ıjji-.nı .'m. keaeya d«kua-dugu le'n *nlel. dıdltl bu lıaıU-hasretutl lUlaatana umunda fHyie bu ıi - van ... A w J ı ı,ıı ı.'ı • 6 »fi ısa» flSfcn p IHı.i'1 İBMaPMSİ* rıarlab tin* jaraalıı. çJı „w¦¦*¦. ^ a— mmatn* İta h.d.eda hanUrtadet IJidc. Alıl alk tda»laiıBıllB, tfiTjr aMaaaamah Kla. iad*a bir ibrcı ar-.ı alaıalan Sata IHLI.i'i- ıılm/ »ıı r kahül edüdi i'l.-i t'tı -I lıı ıl.ı n ı .-tır. Amerlkadn aıcantan öl IByor İlk » .ih Um Aukara 30 ( B'iclin Mr.-iı*te Hu. ) — rt demir ı muzaimali serbest alacak ttar ssna bir aar-ap nerastt musanaKası V'pılaraM IBOO ) lira .i...-, jiji vor ilacok eni vanılan tıiimalnam^

.'. n. lluaıui ...ı ".. için inhisar r»mi peşin depo edilmek far* tiyle 500 kiloyu gecmiyccck ima lata ba* mıntakalarında müsaade alınacaktır. imali ve bayileri evlerinde }*rap yapamıyaraklardır. Da𠦦 ¦ ¦ .ı'. 11.. ti .-'i .-..ır.'.p yapaıakiar bir senede yapacakları farap miktarım bag lozumundan 10 ;;jn evvel bir -....-ıı';- ile bildıreteklerd:r. edebileceklerdir, nal ettiği sazaplan memaliki ebiyeye ibracedcnlcrc kilo «a 'i k uru; perim »crilecek-Senede bir defa, şarap ı ı İ-..1i-] ı ¦. :ı ¦ ¦ yapılıcaE, Muallim mektebinin 83 üncü yıl dönümü tes'İI edildi Erkek Muainm -aebichUln aı i'.-k yıl daaamu m Un ase berile ¦. ı ıı oarlak bir nlıınıeK verltraifllr. MBıaıaerede t.'»IU ıcdrls hocası Nahil B. mektebin tarlaea-•I hakkında bîr -.ı.ı. Ir rek mektebin ı.-ı . -, ı vc lernkkl -af-balartnı, terbiye vı tedriste dar dllIloeclerle au naa menli neticeleri İzah ve :-¦¦..' lakiiap adımlarında amil olan letblycaierl burmeıle yad erıniftlr. Hiiii.il-.- talebe taralındaa ler-blyevl farbılar tecannl edilmlftlr. Hundan sonra mettcMn masl-ki muallimleri «mil ve Muhirrm Sadıiı Keylerln Iftirokiie ta lebe ¦ ı ¦¦ i. - (cf kil ettirilen naloa orkestrasıyla mUalehap parkalar ve müteakiben cehil İl* İlmi ıcaısıl cdea canlı bir uıblo i;ıı ttr.loıij. "In-ın -..ı rr.ı ı'ı.. kula »Ol ¦i .-. . .ı .i ı.. ıi. tamall ediimifOr. ' ¦ ¦¦' ¦¦ ¦ /."¦-v raksı v* ttrbivei tıedcnlye harckcrleri yapıtını,tır. ttaııru* İatikball yaraiacak -e..n nrdasu )cıiliren bu ı.i.n ocağından baUk uoıiı c takdirler .1 '. :'ı un .1 ı-li ı ' rl ,uı*. IC edl'm ınlan htln ilecek vo - puıpJiUn 3t, ; mukıUBugünkd hava ı veıllen liin Mat enc "âti ıiveu. -I i. a-ıtarl oljıak ı;ıinr. -bir nyan i »teuırlemiyor v* la ıruk.. 'Gelmemi!} ı. lEUjdlıF 11I4 u, ba.111,1 ı'.'... . !'. »¦ ¦—11 1 Iv.ılı" a deri an'ıUnaK. ajmak t- ¦ ¦:- uo-iraujlu ArOs. luiı un anlar da yımıi uyar. yi aurmuyur. Mabadi var | İmar seferberliği l¥VuKUAT/ajNa Nafia Vekili Recep Bey mecliste hükümetin Bir Çinlinin intiharı imar programını izah etti .Naşiı Bey femsilleri '"K'i'* Ham Hüseyin.......ı 1 ; ' ' ''Mersin - izmir postası! ""u""'1'"' T~~T—. li'.î'Tmmî'ı'u'E. in m .. - 'i' I (| H Rüstemiye iıit Zait BîrarJerlsr Vapurları Kara Denil Kunlanm i: Lüks Postası Sakarya İSTANBUL -1'ir E - «ARİt 1 *

1 Yelkenci Vapurları ll/MIK SÜR VI l'lısl İsi L' ,, İSMET PAŞA 1 vtpnj2 Haziran l'azar u «« «i lî-Galala I Tal'ü'ı tçln Sirkecide Yetene!

Hüvük Limaa/.^'Puai Posta ve U'l^ral' levazım nMİılürlü^Jindcn: NAİM- VAPUKLARl |zmir Postası Seri. lüks vt m.uranım olan ADNAN nSZ, i inci pazartesi Bugünkü fulbot maçları I xarau çöle laraLki Bu gün Taksim stadyumunda ¦ istanbul şampiyon l.ik matlarının nihaî mutabakatı bisabîle j-alcbelf yapılacaktır. Maauıalih bu mavini edebilir, tampiyoua ütcrtııde bir leşin Maçlar allısı Oİmıyacaktlr. Bufiünku maçsaat daW fctf,) , besle Kenerbnbçe üe Yafa dokuI oyund»ı Sodv; çektir. İstanbul takımı Sedat, ~~ Sual. Mehmet Karakas. Ş'rinvan f • . v»sin ! Şodea. vc rafaniden mûrele - ¦1'lllmllua '¦ keptir Dahiller: Sedat - Sual. I jggB t"1*'1 Bursa Ahmet Veîikpaşa hastanesinden: iıMirlıler şimdiye kadar yaptıkları bütün maçlarda latan -bul)ulara büvuk farklarla galip gel i. Fakat bu sefer iyi hazırlanınif, geçen seneye na 371* ve Li|i Kel ', maçına bıietıe ¦i l'cnerbahçc maçına muhlclıt maçında33S4 attu-da mulaıcal malûma Buruda lep rdann Hür. ¦TU r — 1'" * . .ü Al ıyii SATILIK KOTBART IJMİOSA,. Her gün rras olmağı kendilerine I i.tı.'u.- olan beylere val nu " ROTBAKT I.U\LOSA . ıraı bıçaklarını istimal etmeleri sureli m olu.la da tavsiye ohınur. Fiati 10 adedi 160, adedi 17,5 kuruştur. BERLIINDE TEMPET.HOFTA ROT-BUH\RR "ROTBAKT.. "RAD1UM„ 4WiOM- EXTRA A «rupinin yeğine vc ınc,bur mülrh ¦-. .¦. i olan ROT-BUHrvER fabrikanı um tıraş bıçakların a ray mit Bu bıçaklar kıç bir fabrikanın malları ile nmkayese kabul ctmcı. Scüçlerden beri y tecrübe bunu »bala kâfidir. Fialtor. 10 adetli 70 kuıus. Adedi 7,5 kuruttur. Anonim Şirketi Türkiye vekili umı:mi«i: ROLLrt\ AİITOMAflgLü •ROTBART-LUNUOSA- •ROTBAKT . , " KADİüM ,.. - MONO IİC lı!l l'V .''I'1 ı 1 ' t ! Mademki bir kutu NECETİN İle eski elbiselerini* yeni Cİbİ yapmak İmkanı varken yeni yeni elbiseler almak için niçîn bu dar par; sarlelmrÜ? NtCETİNı yağlı aksamı te-'¦i'r vc bütün lekeleri giderir vc elbiseyi y*.m yapar vc kumaşlara zarar vermez. Baskça bakkaliyeleri depolarında satılır. Türkiye için ae en talan. I.irardî Savo* pulo birad rler İstanbul kü -(Ok kıııacıyau Han No 28 JBOEH lOOOOOOOODOOOi Ilavdar Riîat Bcvin Memleketimizin en güzide hanende ve sazendelerinin işti-rakile son olarak imlâ olunan YENİ ODEON PLÂKLARI (.Hıııişür. Her yerde arayınız.

Muhterem /& «aoium ^ Müşterilerimize Ö O! Berliade Tempelhofta " Rot-Buhner „ fabrîkasile bamukafftlc Tûrkiycıtin- yegânı: vekili unv.ı bulunduğum hakiki " RadlllB n tıraş bıçaklarım .aıan bilcümle bayilerin uıüıevaliyen müracaat asada sahte Radium tıraş bıçaklannı çdcararak bizim ile rekabete uğrasan zavallıların 20 mayı tarihli * Akkanı., gazetesindeki vc mayıs Ililaliahmcr gazetesinin sabah nüshaçındakî ilanla rından hiç bir şey anlamadıklarmı soyuyorlar vc taralımdan mah'a bir eseri aezolan bu mahut ilâna lâzımgeleıı cevap verilerek meselenin i^ah edilmesini rica edivorlar. Ben de muhterem niusiem m m:., İLlJpll. EMLÂK«EYTAM BANKASI Sermayeni 2(1.000,000 Tiîrk lirası pnaaft ve Emlâk üze rîne müsait şeraitle Para ikraz eder Bilûmum Banka muamelalı latanbul Şubesi Buhçehapı Talokm latanbul: 3BT2 KARON £|™ ^İ^rifL İ!İiffi§lİ*İ!İ!İ?Kݧ!I!İi'û ı*!*!*ı«!"l»ıw*!§!i I Tatilleriniz yaklaşıyor.... | Seyahate, sayfiyeye, fenezziihlere veya İP eğlentilere gitmek üzere hazırlanıyorsunu z, iiı a\ Sakın beraberinizde bîr KODAK » fotoğraf makinasİylc levazımatını almağı * || unutmayınız. jğj Kodak inak i neleri ve filmleri VKIİ)X kâğıtları jgj ala mimi t fotoğraflar irin j "\IL\ IJTEROS,, KARTLARI § |! kullanım/. Her yenle satılır aıâıliiiöı»!İ)iui|!Bia1iiıili 2] iİllii0ailwiiimıaİiif(iiğ(BİB SPLENDiD PALAS «*^ Otel yeni bir mUdOrlyet İdaresinde I kaziraoda açılacaktır. Avrupa c fark usnlb mutbak v e asri konfor. Salon orkea -i »3» Irası - cajband - bes liradan itibaren tam par-ai yon - aileler »J» \*%* için hususi fiallar. Bir evi kiralamadan evvel Splandid Palasın •%* )• fiathrmı tetkik edinir. • * Tel: B. ada 22 •*»•*•• ••:••• illerinim hayret vermekle İktifa tarafımdan keııüilcıüü rakip cevap vcrmc£e r Mukallet kolunda Lamba ı lerme cevabı KtesÜe Kara? Kırmın kordonlu ANkARA RAKISINI Hor yarde arayınız • BAK1ERYOOU. •¦¦asa Dr. İHSAN SAMİ • Bakrcıiyolûu lâhoratııvan j Ke* dakik kan lahitian ¦ (Vaıeman »»onlu) kuryesi | Mlıû. -JİO -e mimi bııulıklc-ı S dik- OaKı.RAUS IjUJttf ¦•«ma "STOEWER„ Markalı OH ı nolMrrt. mıkmııl» . -¦-Ilil •¦ r,..-,.| „|l,, ,,,.,„(,! Uı karoa amuiiıbluar ¦¦¦¦ ıv 1 «mı laıUrıı sslıUa " »tıVU •fıy* t" fiıtnılıı hç (¦' alW« aauioı » «ıı «nu atMV meni* lı MriuUı Sura* 1 ¦ -r-t., Kfl i 1» kik. «ııuimı Kas, «pnoı kıllı ıpn uruna ttkft : Kraft ve Ostrovskİ 'Sahibi: Fred V. KraH

. r,«—lımıiı. nuruıul alııiı Irajral ao-eu: Kralı ¦ Ittaalııt . Taklan: 1 ¦ * 1. ı.' 290D M'ilin.ızrl Kanadı Van Bcbaı ıe ve bnnıne; İlet bıçaklan alıp satanlar: Yofffiabis. Pisini Nicgo , Pepo. Salamon Natan Rıhvan Hanında Ka-1m Mosyiİ Kleman Orhni.il lan satanların isimlerini de iein bu rı- bıçaklannın 1000 adedi M liraya saokiıâı beyan olunur, Berlin'le Tempelhofta Rot - Bohner fabrikasının Türkiye umumi vekili Piyer Pirimyan Galatada. Kıirkçiibaı Hanında, * numarada J MURF.FTK RAKISI mnbur uzam PAGEOLı Prostat il İltihabı mesane "1- ıı ın, :ı! Bel snfuklufu Gul rnlllilftr PAjEOL En !...!¦ -'iı t,t muradı taaffünü Devlidir Tc«rl .rr. w esıslı luVvı-Glürı «ma lMı, ihm MOPTÜLA v£ MfZTARIP OLANLAR İÇİN PAjEOL BİR TEDBİRİ SAFİDİR Parl» hft-ijuck.-L mataahhlıll: ŞaiAlen «ûcaseseal 15 bıı.uk .M ecrunelcrdc salılu-. I.İİÎİLL0 I. .irini Fevkalâde MtJREFTE RAklSİ lskr.1' İmal edilmeye !:a;4diımi;iır. Uepınu: (ialata TopçiJar cacdesinde So -229. faksa»: b cy"£lıı 848 ısamDARüTTALiMi MUSîKim Hey'ctİ şimdilik yalnır. (iunu jf ünleri ÇUBUKLU BAIIÇKTİNDE I BELSOGUKLUĞU, FRENGİ DOKTOR SITKI NECİP ilelsoğuklugu, frengi olanların naran dikkatine Dr. Horhoroni e reittjtuUıgu. Ldraı n ftrtas», t.ı ge-ie»-IIMUglyl J^r.sa; lednı edM. Dııekçi tmaı mısau Hs Sayfiyeye gitmek... pek âlâ... Fakat bir "Sahibinin Sesi de beraber olmak şartile