BEŞİNCİ SENE N' 1640 CUMARTESİ I KANl'Nl- KVEI. 192S Ba? «lı.

hurrtfl VUMJS NADi ¦•rıhnnııi ¦ Düyunu umu oı İv» kartlımda anim ¦ııııi'.uıiı r1Vl**î7\n • 5*9 23**. I CİCIUU. Tahrir müdlril: 32», idare mûdllru I 2a», Kitap kı.mı : 472 SRRAİTI Iluıf ¦-¦ ¦¦ kr. Hin ÇİKAR.. SİYASİ TORU OAZETESi n_a no m: ÜMCDDtT: ı Tu-, , Sendifl Allı a>lıfı «M Kr. I HU tr. 1 Cf ayhf) Ma Kr. Nüshası her yerde 5KLRUSTUR Türk Matbuat hayatında tarihî bir gün: 1 Kânunuevel 928 Yeni yazı matbuatı Da- -usuldan alınma cri'lc cıkı^r. Itıjütı blltun tıırk -anba:a latin < yeni türk har Yeni vuzının ıırrıuınlvctlc buyum ilk lUlb h ıh mit mı n oldu. Hu ut.n lürk hatalında ıj-ık büyük ıııtihi bir cundlır. I) iarihl : Unü eraber ka.dctmck ercime mazhar ulan lürk matbuan bu mazharivitcn dolati kcadifli n e kadar bahti.arsüysa «eridir. Hiç bir inkilâp koluvlıkla. insana hiç /ahmcı -c hmıa hnc.cn «arar vermeksizin tahakkuk cdlıc z. Öyle ulun inkılaplar bu kadar kıymetli ¦ ¦Imıı/ıll.Denilebilir kl Inkllıipların Zorlukları, zahmetleri ve mihnetleri nl*-belinde bth lltff HjKII inkılj¦ J. b->ledtr. iptidaları hepimiz biraz z. <iuk fi..rb.<«/. .c bir parça rahmet çekeceti/ - I akaı neticenin parlak -Mı yanında bu /ofhıkların ve bu mühmellerin çık ü«ıluede I ııldıkl kkaklır. Düşünmeli I kl bu >azı inkılâbı mi* esinde aziz| tllrki) emiz /«rfmdu hakiki an noktasından tcnıamcn uvrupaya benzi.çektir. Belki yalnız ba-ıaa yazı o butik medeoijetin ken diri dernek devüdir. Kaka! muhakkak yan bu mldeniyelin ba^ka tlırlııyi dü>üni.le-mcvccck veçh le baslun&ıcı vc temelidir. Garbin şimdiki lıurflcri>lc bu • iı m ¦] . nnlı ¦¦! ıııalbliHl ıı lphe yok kı ¦ Mıiıi. ı medeniyetin ¦ t.<\ı biri bile bulunmazdı . Hu sun tıırk dilindeki gazetemizi tamamen yeni harllcrlc dizitmK ii"re-cek karilerim /in pek labil olarak ilk bir taşkınlık de» rl ueçlreeeklerini P*k ali tahmin ediyoruz . ş.im di su satırlar Üzerine cfiilml. nı./urlar kelimeleri sanki bir-ifre halleder eibi bir al alırlıkla sökmekle olduklarım cüzlerimizle çürflr jjibl biliyoruz. Eskiden tazelenin han£( Utununa. hançi sa-«-:. -&,it bir a«» antak orada •"'er omloadu^unu bir lohzed* aala -jl.crir, »e lanai haber v« t» bizi alâkadar e ist ,o>le Wr ı İC onu okuyup ı>ee>> srlrdlk . kolaylıkla bu zorluk arıtımdaki (ark ne ol»u billahi bir parçacık alınlarımızı buruşturuyor. bUnelimkt bu zorluk nihayet bu günlük , yunnlık , >ııni her halde pek muvakkat zamar-lık blr *eydir. Unun arkacından burun millet, kaplayan >c irilikleri memlekete sarail olan »Irkolayltk, bir «kuma yazma bolhıftn. bir İrfan ve medeniyet tufanı &elcccktlr . O parlak istikbalin «reline hiç . hemde seve seve bu bir İki gllnIDk zahmete kaılanma/mıyı/V Parlaklık, lan çözleri kamaştıran ..u avrupu medeniyetinin tarihini ve menşeini aradığınızda sebepler içinde ea ¦Akimi olarak neyi buluyor» . blll<ormusuiBuz? M a ıha acılısı. Eski -den avrupada kiıaptar el vazısnlc yazılırdı . Mayan* cehrinde doğup «len fl397-l4nX| (İuıcnberc i eki meşhur alaınau matbaacılığı icut etli, dııluı duftrusu matbaacılığa inlin-(erit ve müteha tatbik etil . Ondan sonra kılaptan, fiazeteleri bol b ı basmak . intanların batan fikirlerini dunvanın her taralına yaymak mumklın oldu. Bu elin medeni dünyada bin nefis matbaacılığın .asıl <ddu lerakki derecesi hele bizlerin akıllarımıza lıayreı verecek haldedir. Vc ıtarp âleminin hari ulade terakkileri dtln -e cvelki jiUn »Idu&u ftibi bu timde mııtbaacılıi:a ve her çeyiı mul-b ata istinat etmekledir. Ejer ortadan matbaacılık «e matbuatı kaldı-rn erirdeniz '•imdlki but un o muazzam mcdcnivcti ilekoca a^rııpanın derhal kıırunlıklu kulıverdİAl ı>"rülUr. 'icrçi bizde de bir uz. fteç olarak ııııııbaucılık tesis edildi ama eski harflerin zorlukları erakki edemedi. \e onun a-rupuda ve bil -İlin medeni alemde ıcmln ellili lerek-kiler bizde lamamivle dcf.ll. hatla yarı .ar,.a labakkuk edemedi . Bu terakkiler i»te sim

di kabul eıriûimiz yeni harflerle arlık seksi/, vc şüphesiz bir surette tahakkuk edecektir . Vcnİ harflerin hakiki manası ;udıır; liukikutcn ve maddeten av-mpaya İltihak e t mi» bir lürk ye. Bn vaj'lycfin manası çok bOyDk, cok «un .e çok derindir. Yeni karileri tamamen benim emi*. tamamca kendine mal etmiş turkf>cnln iırikbalioi okadar parlak ftorOyorlIz ki bu par! aklık karsısında udclu ftozlerimiz kamo^vor. İste yeni yazının mahiyet ve manası budu . ^Yeni harflerin kabul ve tatbikinden bilhassa matbuatın tenkidle< riııdeıı hiç de basları hoş an bazı kimselerin pek-ziyade memnun olacakları söyleniyor. Filhakika bazı kimseleı düşünebil er ki: Şimdi gazeteleri her kes kolaylıkla oku-lyumaz. Binaenaleyh gazeteler aleyhimde ya/s alar bile onlar okunulup anlasılıncaya kadar an alan üsküdarı keçmiş bulunur. O halde: Keka.g l keyfim gel 1.. Böyle söyleyen, hele böyle düşünen olur mu, bilmiyoruz. Şayet varsa onlara ehemmiyetle ih-ar deriz ki matbuat konturol vazifesini ifada daimdir.halkın ve hükûmetinse, fenalığı işitmek ve görmek hususunda daima kulağı delik vc gö'-zü acıktır: Bulgar ha. nazırı \ M.Burofun beyanatı Bulşrar hükümeti sırp-¦ardan raüştekirdı Türk - Bulgar nıüna-scbatı güzeldir ZSoduIIah bey ge.tdı Mühim bir haber " Vapurücret- Takriri sükûn kanunu Kalkacak mı teriartmayor Bu sene yeni vapurlar alınması muhtemeldir İdarenin buseneki bütçesi 5 milvon liradır Memleketin !da asavis m her tarafın-ikemmeldir Dünkü Kontralar ve ietimalar Dün hukuk ve tıp talebe cemiyetleri kongralan toplandı. Bakkallar da toplanarak kooper atife girmeye karar verdiler Kurtaran Zâfat mm c„ mili anıSeyri ııfnn umucl MttdOH: SıJuliah Bey Seyri ncfain ıımumf minluni Sattııl-lah N-v dün A radan cehrimize avdri cimıytr. Sa«Iu1*ah B dûn llay.Jjrpa>a formda kriklisiyl« fnnijen bir oıııhar-|. M.tııjı ¦> od » . 44 ] k"« "... ' ı— Dtjmı-i! vıunm bulmi ı&mtun«'r bojı • ctgız ! Demişti . Jiadua ^ı»k geçmedi. 36 a^iüiui V&2 de Türk trt.luvıı «yak fJtziaaı bii)'Jk rnuinı mrl ıçtn Jrri \ Bo «virt kınına Nr ıferln raebdrı , '.tin. tk;.j"<<;i'i ajlLMuşunun 10 uncu pUnU, de 'Cehil« denllr-n müthiş ..I.--T ' I .'.'I" il '.Ti "-İli , Aradan e,i jrçaıedi. Kı driı .ii ,:_u-ı . u,.. "-->-«•' Uy emrx. vrrrc « rjmek ıpa ilen udot Bo e>a. I .ı...... ,1e kana, |nn> hırlı en karuncı bir zaferin b*,Un-;>• ı oluyor. j 'j , hir.t.ye naıırı M Par,[ Atina 30 ( huşu M ] — Cccc Sof-yııdıın .ficlcn (clcBrııllara nazaran «m ... Hariciye nazırı S l-farİMİanın harici >ıfyasctlnilzııh eder-*en, 4kIadileVeX>rtK>-U*ıltnr mbaaj klnaan bab>«dcr mllrakcral esaa» I tında s;, jaklm mtiyküaı çıkron Isede banların iki tarİnn acsıcrdiü' İtila k sayesinde bertaraf edil-dlftini söylemiştir. Sofya 29 (A.A) — (Bulgar ajansı Mldlrlro/:) Hariciye nıtyın İM. Ihıof Kralın nutkuna yazılara evap kbb> sının muzakercsJ «na«nda harici «aya-set hakkınca yapılan tcrkıtîcri ma KıhtrdVrek mccli-irdc uzun İzahat verraişdr. Mumaileyh ıicfti;mcz Wt nurclıc muslihane buIunmaVu de vam eyleyen ve MaMÜ alimin emni-ycıini :k.ıaııım.ık, kom«jtılnrlyle anlaşmak ve iham cemİytl i-aarfbatı daha akı Ur hale getirmek iVİn gözedikn j-ayderia uUhindc her turlu jiddeiB «^r elere müracaat fikrini her veçhile reddeden harici >ıya>rfn I ı ¦¦: .I 4 M . I • I 1U. i» Aç tokun halinden anlama/ederler!

tıtkıi ılı.3— Tıp "i!cNr tem Hukuk ulabe cemiyeti tlc dün nitelik konjrranm akıctmigtir. Faka u içtima nazatcicrfe Qv- e^jn Hin edilmedim icın bir kısım azıt kmpA nııı liiplnnııınıyneaÇın Hunim üzerine aza ara^nda ihtilal (ikmr; ve tür I ¦ ı.: aza ¦¦!.-¦ ı-tcftc:m!;lcrdir. Salond alanlardan 12 kiıilik bir aka"iyer arılarından Ur reb «ecerek mlizıkercye davım ctmi-lcrdlr. 11:.:. - uza bu içtimain kanun bir kıymeti olmadtfttnı söylemektedirler. Tıp Talebe Cemiyetinde Tıp lalebc Cemiyeti kongraM dûn Türk oca Rindi ıktedOroittlr. idare heybetinin «enclik rap oru oku-naıak kabul cJilrniîtir. ButMİan -onra tadil edüen nizamname okunmuş l>u da kabul edildikten sonra bı-j kişilik mürakaİH1 encuneni intihap edilmiş m ül'al ılcalM tir. Milli Türk ulebe Krii?irx «;dn -dcrilceck murahhadır intihap edil -dikten sonra l ennl bazı Banal hak -kında miıdavclci efkarda bulunulmuştur, Bakkallrın içtimai Şehrimiz bıkkallan dün Be$İkta| halk hrîcatmdı ¦ ¦ • ji :r. Ccmiyeı rrtri Hasan Bey* cebeyi açtıktın sonra yerini kâtibi umumi Fethi beye lerketmisrir . F«hi bty bakkallar kooperatifinin faydası v# memleket iktl^ıdlyatı üzerinde yapa> Ca|l t esiri izah etmiştir. Fethi beyin bu izahındın sonn» butun aza ittifakla kooperatife «dr* megc karar vermişlerdi r. ¦onra ticaret odasıyla bakkallar cemiyeti arasında ihdUnı mucip olan kaydiye vc ceza meclett tızumızndıya mıi/akcrc edilmiştir . Nihayet ı>da nizamnamesinde yapılaTanıyabilir misiniz? - Gölge ııfliBİailrimııııı dördüncü günü Yunus Nadi 1 b^LT.-'lTr w\l,cp!crdc ?c,n.ir ekmeh bu""nı>"n •« mmUmmmmm -j- njı . I bekarımdan b:r lokma ^mek IHaMjllt şu paaıalar. >cnıi,ler de ..im-M ben «çl.ktan olec efilm! — liu kimdir? K.u n«b*an Bu KÜn gölge musaba- meleri lazımdır. Karile. kamızın dördüncü gün- rimiz, 15 jjün devam ed-ü mizin, eve-Icede yazdığımız veçhile bu resim ve gölgeleri müsabakanın nihayeti- ederek bize b irecek* ne kadar muhafaza ct-'lerdir. ecekolan müsabaka ne», ticesinde hangi kölgenin kime ait olduğunu tayin Mifioriyct Âfifiili Muhiti'! -7 Tcıcuınc iden K.R. genç doktor şu dakikada kendisinde büyük bir kıvvel. ateşli bîr gençlik duyuyur, bütün dünya her zaman kından daha j^iizel görünüyordu Kadınlar ve şapka Oh C( ıfcafM W» eıiaa parçalar» halan» C«a.ı tıjMı <4nk, yi)k İİMAfc tmt«4 K'f * mbu«ı İm mmn «mi t*rafea lana fnnl. UuKın olıaact'i Isıtırı ul 9*r («t MmIm. ntraaıgavijrMtıaar.a^ u tiMDJıN"" Haa wa layttMJsf.au «air ati LllanUıâl >H.JuJı fıluUı 0lı ıur!u fcıı( JtLtnfur. ıtlınjjıı fit 11*01 İlli il '.mi HM tMvlC ı rı . i'il Calin ly ur. llıv uni"iıdı|l biı .itlıra ((İlinti —Su "timden luıtulmjt Kın Mı (JfC Mİ-yoTMiDiın delil mit . diye «ıınıvur. IK4i« »it-tın, «mi »vılc kendi du«iate-tarlıi aaul MWh|<*t >»ıtlr« e-'-'taoı Um* «.>¦ — Kttık <uk>'u, ta* JcM» . ArMT^Oı «¦ İmi (u iu baılarnrr, -JmUra ktHka<.aı.aJuı amkır Jön Hu Ci-mJoı Ut» man." «ım butı= Pira*.... Fıka: ecmcv ntı.'«mm <¦(! ftK. MrtBlc kayan* dix defi}i (n ıUv "ıM'ihıiyj' . vıte -ftıtnı bNinı vcnaw ıl/ |*»mım. lıuı-n «rve-Um. bJiıir. lutitlini, $:r ılı* feaaj kMııı/dan M- ıltmlııüıı ıtnıı* Ru ha«-talıllı U>ı İrimi aanıılaMBa anlın T C*aç *4h>- Mnal t# fc«:«a« i(i**c bar dabta tklo aV**<!aie- W uUı tende biı I.\.ı»*ıi) |SN İj o-, !¦<¦(•» >kaM>aUkıU)oılM. I«»pnı r«b-mrtar. Kırlı tutUa ııvıııru M- ftfjıiK:

tu.od» d.r... rUı hu^ı 4 ı.-nJ|. I' "ııfıta l'.iı o!du£uau (Uıııncc J'ıUoı C-ı ataktır.i taşıt iyot. Eıratt-ıt: Derisi Al Buıad.- 1' fcıdn Bt! >' KfırklımUtı geçtiler, kar-ıljrma *:r mcrd:>cn Çlku. Merdivenin ni-kaycrjrdv »ofa. Rtbl I"' ver, bunur HnM de hlı kaç üne Lıp: vardı l>ıa-,«_ı* Adam kanaların hirni Itâfrjra-ı LTratarcUr* yapılrms j-enî; hir balkana ;*ı»:>Ywid anv:ı lukın-ca u kadaı Riüecl hır manatra gı'inin-iiyordu |d, d<ıkto!' .Morjnın lıu pıı«t-Üfi mlini BRMMdlj hc-jTcaoJır'hdfiııdı!, tı ,,. Ta uMktfn Imıan giıne;tı« kıal-ligi. falpıı !>lrer kaya KİI>i duran buz yığınlarına knrlı ivp sn bir <i<e İHirıinmu) t-ibi par-lıyan İm lUıncvl llhhn gülün ala-bUd^İTK ı /amvaıdu. Da^jnn eteninde ve*il («lalar, CÇfnrnk-r "".r /ırmnıt vıfınmı artdı-njfO«dıı Ilata %<vk -<»jıık, lnkal çok remizdi: her pc'v* nlı*ta inhana yeni, Citnc doktor tu dıkıkada lA-le bîr bapiabk, duyuyordu kf. İninin lıay.ıtınd.ı Vıinll-ini bu k uvvetli, hu k.'idıu* ıllnv' İHilnıanıt;Li; Ver yuzıi on.ı hiç İm r.ud>>r f,tı/x\ gûrun-nıcmille'e hjvmııı udim «imdi her MMBfcMn djaftı U*la anhyur, jajjın .ı'/.ı-.ı ,ımdı her ^man-kmdr uvuk l>tr ateşle drma-rlmuı :ı.:ı ft-nryorıl» Esra 1*1 d< adam kıJImnı kavıi;-nrrdu; nuh/ıın, duîitncelİ Wr nakışla bu niKaKi/. matırarjyı -.ai.::-. Sonra, sanki aklından ^cçen üzüntülü düşünceleri dağıtmak Utiyormu; !;ibi dini alnına gnturdu e durdu; daha sonra doktor Kail Mor-çana dondu: — Haydi, dedi, her şeyden ünce bir iki lokma yemek yiyelim de aklımız başımıza geUnL Sonra da imi/c dair konulun»/Balkondan içeriye girdiler. Esrarengiz adanı. Lıpılar: a(ip kapamak iein Rizli düşmeleri ıwnç ktora gösterdikten sonra demin girdikleri kapının tam karşısına gelen bir başka kapıyı açtı. Ne pek büyük, ne pek küçük, değirmi bir salona pniUer. Kösedeki ocakta alevli bir ateş yanıyo iye girer girmez tarh ılık bir havainianın yüzünü ok;iyordu. Doktor Morgan, merakla etrafına lxı kındı. Duvarlar bişODİ Kışa koyu renkli, ağır şark kumaşlanyle örtülmüş. Döşemelerin üstünede kaim bir hu lı yayılmıştı. İçeriye girer rimeı korşıya gelen duvara kapılan kalem i;kme)i büyük bir dobp d.'yartmış;ı. D rın yanında da şeni; hir yazı masur^ »ardı. Masının ÜNÜ kitaplarla, tomar halinde kaatlarla du. Bu i bucakça, üzerleri fildişi -kıkmaJı, altın ifiemeii, c->ki mamandan k<.lma iskemleler d uru yurdu. Salonun orta yerinde, biiydk bir masanın iiSEıınc iki kişilik yemek takım: hazırLnmış, onun y a da altından hir şamdan konulmuştu. r-srarer.gi^ :i:!;nı. t., ilk gecede:; beti yanından iiyıırnadıfı gümus jâBj_ mcli kfiydu Sonra dolaptan bir kaç şişe şarap, büyük bir Çörek, meyvu, yemiş çıkardı; mıhının yamndaki ik göstererek doktor Mo:— Ih gent dedi Erkekler hltlınnduı (|İlıLı>lL l>e. ;ı \ıLwıj> Anlır., Yazı. ıiim»l'»r.ı biı yengeç meng takılırını geri tuıuklıycn Arap huflcılni *ine>lı<l«n mkıp kunldu.. Menîrktı. u/l> lirdi Ürer tine- HMI fcLli:de tureıen (MMuboo brknc bir Ukav -rdr rtfı. &• kıiTtr kı^rıiıı tu halt .........ı *rt' laCKklcrdctı ftuUlın için haftama S .i ı.Unu )*»-,ıı tlıılııaAİK trrtpt «raivcjl»: — Kadınlar yjpUn ve bifantiK iskJlbî iaüU-irt-ı jtthH i;ı«rvnii iâ bo'.'nseıııc-Mııif Sup^ı I': İçİnmJkem-mel hi' vıiHicIlı- Mı.e foir fUfıV* Imnlınn m kttun ve en İvltliv... Belli Uuiıi'i: r"<vdın <ie*incpler 3X01 ; rı.ı "¦! . rnsumen ıı vermişlir. fimdi KncüiDcni viliyet od.ıv.ı geçrcek ve ıteıhal buiBSinın dı ta miıinc kurar verecek.

Fena dcflil. Muhinin B. bir u*la iki kuş vurmuş oluyor. YİI.AYB.TIN YOL PROGRAM — Yılivctın senelik yol pıogramı henüz nafu Vcklleiıi'.ılen lastik ve ig edilmenıijlif. Vilayet nafıa iermûhcndi*i Avııi B. bir muhınirimizc rlrmiştir ki: — i:.: 'il. Yekilctc pünder-dikleri yol Mjdafjı, Nafıa ve Dahiliye miline ti ilki İn den r mırekkrp bir hey'ct tetkik îrmişBr. Bu üyede, her vilüytlin yaptıracağı yollan, yekdiğeri)le illi£:ık temin cdilmlı <¦'.:...ı.ir iı edilen prog-ramlaıın Nafıs ve Dahiliye vekalctlcıi ta-rafından derdesri tasıik ve irblig b lunduğu un la**.! mikadır. AVRUPA YA GİDECEK MUKAKİI' • L&R— Hükûmtı dörı Malıyı murakibınin Avıupaya izamına karsı verm aç güne ksdar şehrimizden hareket edeceklerdir. Maarifte, mekteplerde H.Mİ ISTII-ÂULAR KÜ.MİSİYONUNDA Darülfünun müdcııülerinden rnıırekkcp olarak teşekkül eden İl tîmıiannı bı*lamı;lıt. k'oaıîîiyon ii:>t;;.'. bir r.n kımılıiıcımn ıı.' şu : - ¦ : t .s.:: '. l ¦ ı. ' ;¦ ı" : — - ...i ¦.¦ .ı : . mesgs! o'dırgu mesVlc ço'.: raühimdrr. I.i!iı<ı<m'.!a muhtelif ilim' İcrd l olmuş »sulihliir yardır. Ru ıv-V'lnnr Arap , Acem kaidelerine çOrt lerıîp edilmiştir. Takat nîinıt hin da tutulmalar, pek kolay değildir. Bu ısullb-larm »del eştin İrs esi milmkün clrnk beraber rransiîealanrı VııÜanmak daha kolay dır. .1 i d ita ı»::I alı lanmış ııı sadeleştirilmesi lâzımdır. Bunun İçin de ıSLİdlı'aun bey-nclm n ke«ı!-rnc bir yoldur, Ecnebi menafi ide ALMAN SEFARETİ — kuobpl dak) Alman Selardiniıı bit jtiinden iıilıareıı Ankaıays nakline başlanmi;ur. Itanbula yalnız er şubesi W ticaret kıfmı kal«eatıır ¦in- l nit işlerden mnadiM İÇÎıı Ankataya mıirnc:aı i'ii Müteferrik haberler EOMISEKLKR MİIAONKKMI OL DULARt — Sehrcnaneü iirtcıler komi sellerinden Halil Hc hakkındak i tahkikat üzerine biı gazale, alelıtlak koım-cılcıln iiıkrtkrdcıı doıder yhr. İha aylık aldı uvadiş ktımîserler aıaMtıda inlial ı jıır . Bu ınevanda !>ulınj.ı Lmanetşirketler komiseri Muzaffer B ikeoU bir ifade ile diyor kî! . — Ben 10 fcncdenberi komUerirn | Bir hcu|> v.ırnım. Hu müddet narlında her Jiıkeuen dörder un liradan, eeır.'arlfOO.090 lira ahusun. Komiserliğimin ilk senelerinde evnki nakli ye yoktu. Para farkımda ıtahili banal edoack, fimdiyc kadar, l.'.IMj.OOO lira aldığım [çikıvo . STJREVA «BRE'IINUE. - Stkeya opcreıi dun akşam Kadı koyUndc3 perdelik 'meçhul- operetini t em«il cımiştir (lii«l bîr eset tı'an "mrçhn!,.ûa lemsiliııe bil-haısa Ncvjtt lıammla Sı'ah Ca j-cn. Refik Kcm:l ve ; : ¦ Sihir Beyler muvaffakiyet G*ter."iİşicrdı:. ian'-arkfir Namda Şcftad herde cnşrıttc 4*S olmuştur. fOUS TEAVON vVMBG! - Po -İh teavur .'andığının .¦ ::nyeîl ~& bin liıayı b:!ı( .ılmuaur. 5m- b mayenin !D0 Un lirayı bulacağı imi: edil. mekıcdir. ilab— aldıj'lDi'i göre Volis ınüdütü Şerif IV*. hu tandıgı biı IBnnka haline llraj ıtme> itle . Mumaileyh. İm anut'ru Yal! Beye dt aııtımişiir. IHTIHAl. Salan* cşıafıadaı: vc ıı ¦ ı-, :nhi(if i !<-¦-:¦ Itart'i-ul baş tnüdö-riyeıi ttıtf ş bık Istan-bw' 1'plumbdUrj Sad'i;(n ÎMiyis; i*ja neûtıi Agfilı be. f~'Sa> n;fni}.'İ.*. Ch'.ji ssİ .Şiılidt Otuımİıc/J: t>îıl rokgiT-ı^ik'. hi-üciiab": (1i? »sil il dc hkldıııîarık Tej vlk lM;,çka JCafadnımra vcd'.ıi l.-kî gufran kıhna-| caka.'. küçük «ndıgı. ms»aun JBMK »»hs.Mr.-.ffltİK. iâi^mk ynn,- *r3t;«—7%rMiİ Y\frri1t2lKt U'OnOTfl* , yaktı. *»«H>*** tır '.tHpe.k.hı daha ııeuz] 001 "«»^^1 t\^^II^I döl ınnca ;t'Idi. ne itogrıı çeKü: B bııyun-ânız a !.. •sler.di. b;ı:Iüdı: iırtikleyeu mes'-ük teferruatına etmenin zamanı Bur.ıtan hir çok a>ır eve) ben de, sizin şimdi otırr.lu)tıınux şu kolt'ikla ocu7u>-ocdun> bvn eki obn yfrımr hayatını ait Urihk l;tc fcnc bumda, denn Nr b«ycv«». beyuk l»r cridije içiner liyordum Smdi dc l»r-nim t'jtyanmtn hikâyesini dinlrmrk »ırası sl/e geMi: oherfıru «.bytemrje yeHen'.ner. laıat hir ka-İınn tU «Ulu murvfîan aUM'.da bunun ne mr'kll rV Vrî Bu her l-,,iı. .ıı-' ıt.dı r»*l.r Lrkrk-I«r as:-.', diye RravM, yakalık kırlıaau" ria* m Bai>Ur Mkaıkiar, p^-atUr ııpLlcr 'rrr-V ı İri. n.ıu;nîytlin vt Irce'-'tduc i«p çividir» zarar - .

Bifum •eı.ıfıt d:m:k otan l ¦¦" bt -£iıı «İçlilik.- gorip bir kunaf pt'va>ivfr OcUDcil kıJaı Ik.;«ı mııi-ri ı:tnVkn kajrlırmıa Lalı ' «İlığı beyıelaûlel kacbn lu)i leUıCİ irer î.'v M. P. Sebze çorbası (Her kadın lylyvmek ptflrmellnl hl İm midir) ıtıht; lı.nKiı f:-dıkm<lı vo pır.iMnuı nEtaJJaıııı Bir fc£i;-ii Fırtına sükûn buldu lajslo' fırtınası dün nihayet kûn buamuftar. Alman haberlere gün; >ahilleri-oUdc m.ıhim hir ka/a ulrruraifnr. Hava J.m "ulcha vvil tıbnl. gfı-ni-rir R.-»alTııncdrn alınan hı' hava kara yele çerim günde hiivj. mülclıavNİ CH-ceklI Ara >ır:ı yağmur yağın. Btidb Fırtına ¦ ..-ı Ihi/u ve lc'ı'"t» hailannında İMjla'ı-»|.-ı- . kadlkırV îl| tfIlınıl ı iddim muhaİK olaınanvıkt.ıdıı, İn: halljr >.: cdUcıvkılrıi'Hiıııoıııuıııııınııttınnıııııı cak tadlUu kadar bakkalı ¦Üye muanıdatının tecili Resimli Tı di ih vomvel (Çocuklunu) •L.lr.r- , ;--.|ı nl [iri|,i siüijıı ınlınltr it İHiıılaıa ahına yaıılaıi Mı tı |«ıtp( ınuhtMiı. ınıl'-ftı mıluınaı ıle n{ıt!mr Aynı /:ıı imi,.' *ıin yi tat\\ jııîıylc rtmiştir^ <\n |»en İkizi vso hulustaki iajttl'.Tinin .eminim- de karar niştir .;ı i uma vcıilohllıı >'U<I.tiiIi llın.ııuıoı laııbjımıo' Allın ŞtVlhttJ dtailiyoıdn Vjlldctı l'lıubı: Kronv aile-'j'i*Jtıı i'iıı*' ¦ ¦ ¦ i-11-- r'1nıyoMıı. H.'l.ııılın bnnvJe Krnm.il ınulıd -Ucrıra-avııı bevır ınıunıilat An'anntı j>hc kıom.d dıhı tıındakıa çn ¦ elik l'<ce bayuL lu1>J>ıııın hc£lı*<l)*ı ıııuılm M. Ol:"! Yurk üııkjn Ilı- hlı yeıJ.- rrıadUI M(-ıck ııı.ıi'ul *ıi"fiı?a diiaffıııH Irıdıı (ı >anıın kı ¦ 5 't dalı 4 !ı İtil. K 'ıı ııv- «ııjnJ ıl'U- lntıvrıı aiDlI:.»- ¦/ 4yniin.il ¦> ti İT.,)lıııı<ıi'dıı l.nl'ln futası a» ikalti' kı Kıtam! ftme »jal edeeejı ıslı ıneiicıleı iım ilmen tea4Wd ı IH -¦•»Kİınııfiır. .ıfc«tufrrl luıc.ıVıun^evd I02« •Cep defteri \\\x ç<jküntü 1977 tencılaac |uada ba Lahvckaa* hBfal Kıpaturr Lıd L Hk bir . aknus bir. >cı" kıya I^Hb A^trjaln.. ben <ı*aran,. Sabh elcodı beylr'dcaıl»ria*.ı«_ mc-.'alı uImrV biz bunu ışiebşyle biliriz . 1^ Hmcııiıııle bu gim. bUde biı kıra. athane koşcic — Pencüsel... .Severler utucll genç ise.. , — Vur, vurt tnnra guru)nıu/ Bir e;-;idıilii'\ ca nın var. — Al OyteyHİ çad — İM bir! Uu* Oata btz gsuı! - Dübri ' Ittr «allar, uç alıt tamun Njt! kahve paralım acrraıı rade Çaylak bodes aJE •eanande yana g<ve kan-dıu lam kûfaıî W II, ¦ 1 1 ı.,- - . kimi başka.. — Nezflıe (Linkçe yaananlım be! .\h-rr.ıdi >c)ie:inlktvn tonra damlada ılehkdi BUıikn M>lda »

aldı . Ba Milliğin rıkuı çul fena! Itaş afcnH yapıyor! » ite «ileceğim bıliıım ama. hele dur. j 1 lirıeiı bu kaplnnalım da. - Ihrn H'tnavl guıurdıım. bı hafn muilik* ^ıı remlı-l uluaknaj. arr. dışa ny* proek hUıgı gel i Babaaaa; AB lWO "Kt. varı bundu 28 sene evrf Bc-uım Sınîi-ı.r kaTaaahanrıi Tmst ! ¦^_*.t- • i.-1 '. >aı 1 u.-:'"ia . Ra' ıa* guccckı. kaapanu laJckaiyartlaı. G07 ç/v hok'-atu. kaleanlıt. tiattar . .. Hafif bir fifko» — Sırtfin PJendfl Banı h.fiı çav Bi-dc filin kitabı ver , - Etrafın Bf111 dil Bir »adı kahve ile I9S namirali knlekMyonun İkinci cildim gelir . - Satalım L'rndl1 Hir kdar kilem, «ot"p ( Rmile l'ngurt ) Kmil ragenin em: kuntırpnre' inln dımluncü di/ûna apNaht ÎB MM *Onrı dün. Beyaama S«--ı(uca! mjTa'aa h'o.ilüij. bdıMdugı. ynder. ge-drocdas. LcbMkRer. rıduracaaf, LfiMTinn' ><tb«rcrUr Vırdavaın'ar lan un Tiki ¦- Si-Hkt> m-, r: &t>-as- Acaba burıiı mııdı T Ye*, (t '»aieifiirı IVr.u.dc (faofc. auıı ı»dı ııylı bu Ki P"'«-"' ini; 01. Ba «4i.UY.tb vaı. l kafi çökuutum değil, hayat («kunısu değil, l.e-.O fnlnlnîî)... ıt'rahm* baktım . ıhd fey ve her T«ıe navM )^,„IJflt . h,, ,Blllı Btnik kamcaofe wîa|«dB ac«l ir huwı V4, Acaba Sarafime iş ka!ınai:gı içirı mi T Acaba idinde hit-nıi^lm çokû-nmd'n mı f İle cfJ1u.11.1e1.r1 uklU >c tanıııı acaba sete nııKtaktıfT Ibyadrac. tgttaaaljaa. nkhm. aaUaUyai, trehikTat. l^ıuıaııauvrrM, çahar. auriear rTjtıha«ıOala-. bu cokijni>aniır uhfil ve ıcıkSıini, tımır ve lerraminl ImUiiO-nız. Aka ı.cnJj; (Seyisefain müdürünün beyaııutı ( Blnnrı .•¦¦!. 1. n manın ) ririmi/c Ankaradaki mçsai-i hakkında jiı izaba-ı vçrmıılir: İdarenin yeni sene bûtçcj tukkmda Ifcüsad Vrkilrtmc izahat »ermek uzerc Ankjtrıya gitmi-lım rVıtçrmt/ Vekiller lleteöne rafc-nnı edilmek ...cıcdiı. Bütçe Meclise vcTİldiC; »man encümend n izahatı arzetmek .ı/ere tekrar Ankaraya gideceğim bütçemi/, takriben 5 milyon liradır ve geçen acnekl bütçenin hemen ayındır. Bu xeneki mesaimi en mühim kıımını havuzların süratle ikmaline matuf olacaktır. Ilavuz'arm nihayet bir sene za er. a.-ri l>:r hale komı'm.1*! cmdimİAİir. imkan olursı bu -ene de Mr kaç vapur <atm alac ağı/. Ilnkûnhtk' (otl mıavcici ar^r. da. fabrika toU halkıudak: muka-¦-. -t, ı... v.lı' -nı.Tı: S.jm nfain ile liman İnhisarı tsh-. rinin te\hidı ve bir deniz İşleri umıımT' ıniıdıınyetl teşkil vdilecegııulcn malıı-ınaltar delilini. Seyri K'lnlıı miidıirü bundan >onra fabrikaya giderek tamirde bulunan "ifulccmat. taporıınıı kik ermişür. Oük-cmal.tamiraiı hir aya kadar ikmal edilecektir. Seyri sefain idaresinin Adalar. Kadıköy ve H-mUrpeja hatriTİe ya. kın vc uzak -ahilfer hn\ı ucctlcrnıa aelacaf rncv/uuhaiV olmaktadır. SeyiHİain umumi Mudum ba hususta nıuhnrnmirc demiştir ki: —ücretleıııı artırılması dL-ı.nüK miş ise dc buna bVuın ğorıilme-ml«ir.Samsun memurla-ttntn yeni harflerden imtihanları Sam-un 29[llu*u*l?— vali Unm hjjr'iı riyasetinde müteşekkil memnu» imichan heicti im pindc n İ»cri vaufoinc devam etmektedir, llcyci rdnnin :<¦!¦¦ t/ire mevcut mc-muririr lmiihanl.i fi hemen nihayet Inı'mıl u/ercdıı. Samsun-Sivas hatlı ile ktfObaiM mi'mıııLırınır. İmtihanımı atlar nihayet bu-batar, im ulunda Samsun memulları yüzde doksan mıııall.ıV olmuşlardır. Tkan.li Bahriye ın.nliıiycti c-diyc ır.otu.rlaıîylc 1) hı-sj hiç yeni harfte": bilmeyen VMiycl müflisi HaSu bey birinci s afta bulunuyor • lar. İmtihandı mı.sıffak o'-ıuvan memurlar ayın tirml doku/unda Jkmci yoklam ya liM tutulacaklardır. \fcrkc-cl vilayetle yirmi muhtelif kur- «ardır. Vilayetimizdeki sinemalar da halka h er nece iki saat yeni harfleri icdrl* çimekledir. Moskova sefirimiz i fim afn a m esin i fakfim etti Moskova aız Vanf 2S [ A. A ] — Büyük bey M. kilenin tarafın-, Amasya Fırka kongırası Amasya 30 [ Mimim | — C\ım-!|lav;l|jt bnriyet Halk fırkası vilayet fcoflgn-'fırt sı tmtuin fırkanın ikinci mınrıka fev ınuk(îî;ı Samsun mı-b'ıısu Avnî llcyin t™ riyasetinde açıl

izmirde f dan kabul edilerek iti m amam esin i ve selefi tcvflk beyin vedanatnesini -ı .ti ı e tmiştir, Nutuklar leati olunduktan sonra v*»ıf bay M. (.alenine Tiiık sefareti erkânını lanıt Resmi kabul da M. Ycno-kil*e, :.!'.:.:' Kınanan, l'as:ckhol ve dl^er lıanciye eıkîm bant bulunmuştur. İstatistik konferansında murahassımızın beyanatı CnMY SBrA,Aj—UutiMik Konfctar.fi-rırı umumi miûakerau esnasında Mujfık Selamı bey ita akı ak yenin konferans» davetinden dolayı teşekkür etmiş ve İstatistik sahasında lahnkkuk ettirilen ki vatı saydıktan *onn demi-îlıki: "—Kıu blı yımanda Tılrtiyedc yapılan 1-1 er. beynel m del müessife.1 i tararından İhzar \c konferansı tevdi edilen projede . ıra ı ı ¦: tementyau bir ukularcU icubıık et tn ektedir „ Yunanistanda son tahribatı \rina üll " hususi 1 Pclononez yağmurların !..!¦! \'.ı :¦!.[!¦ * RLd^lf Valantîno „ öldü, fakat sinemadaki muvaffakiyeti ve UUmA cazibesi ile RKfgur ol an bu artist pcre-ti-k'.rtorı tarafından halâ unutul-madı. "Rüdolf Yalanının,, nın peres-ti-k arasında kadınlar ekseriyeti tevkil etmektedir. Bu gün bile bir çok kadınlar ski filmleri ni büyük bir "Rüdolf Valantino „ nın hayatını tasvir eden bir film vücuda getiriliyor ** Rüdolf valantino „ ya pek ziyade benzeyen bir artist bulundu, çekilecek filmde biri nci rolü bu artist oynayacak tazede seyretmektedirler. Bunu nazarı I •Jikknta alan , "Riıdolf Valantino„nm çalıştıp! film tİnin müdürü * fotj tllMIl. Riıdolf N'abrrlnorın hay.v.ı namiMc l>iı film tertip etmiştir. "jorj liman . hu film için bir rene mütemadiyen, 'RodoÜ Vahntİ-no. ya benzeyen bir artis t aramı-nihayet l.crny Mason, isminde bir artist bulmu(tur, "jorj l'lman, "I*-rı - M ason, hakkında diyoriti — "Leruy Mason- tamamen "Rüdolf Valarriıo. ya benzeniydi, bu sebeple huytık artistin hay atını tasvir edecek bir filmde ~l; . Y.-ıtantino. rolunu yapmağa layık Eskî ağıza yeni laam! Dûn :.r»p I Tlirk harp iaşiiıoru*. Hani .' derler hu de fi'.'ii »Idu. \.i;a-n Tu'!; ha-(!, disc kaleme ¦ iiiNsch'u* -l'-Mden Ihıi'j' 1.ajunla-' . be* haı^i bir tr-e>?mıin b*.C ine n imla ın-ünda bir setuc n ya nt'ia ı erken t'M *ft'i <enl taam î I MI e» \« rawııatytlle*ru w\ı- (fini laK»"na »a>uı«)i dn>2 n/ıleı.\ ... '¦«• ."i!-.i/ otbo irin Y»m »ınTIçHe ilk fıkram Kiki nfi'j \cn( Hin 1 l |lfl)IHlt'lt, I diye Bölerek i;e Hakikat ?n öyle! muhamı bir yırı etleri kci'-uıasından ıt hcKimt'iinin mes'u}<lı Ia'iii' Ma<no delildir. Takat mal -<ın_ nu tamamen ya benzetmek ka na tahrîb atı mıı ¦ti: mı l/mir 'JQ [A.A.] - - 0ç jyizden-^crl devam eden «ıırekll y^fmıırlar dan dolayı şehrlr. ba/ı y ini sular y«mi«. dokuz. c*in ilam \e duvarlın kt-men 0kınu;tur. Salı gecesi (idiKilı bir fır a* cüslermis kor-duaiı ıLIc^Iaı kajıl.ınıı-ür (nuiepc \e Ktıranlına taıallanmlakt e<kt han-yo mıştır. I>ûn |dhHcrdı ,ıydan fremette ""ân iki yîl ıraliAJiu »el »vrukknmj arai-aa-lır lu'uiM eferleri frrrrn ce. \>\ muskuiaüa yapdabtlndf-lir. K'Jckzdc 1$ kayık İMtnus ve Bmandakı vaporlardan bir kı-rtlt mu-iad (»¦(erlerini vapmadıklflrı flbi mut j'jlutı !" ' -I.nen \ apış da (eankurlı gelebilmişlerdir. İş bankasının v'""1

tirdıı MI [Hu* tetkik iyin burayı Banka-ı \hiduru A toeriac niccarlıınn pıniıv.ı\ ı/ ıkrj/jıı Ordu Ordu -*0 ( ^TcMtı Dbarc ¦uvı lipidinin ka^ıı "H.sir e Fransada l'arie M(_! ¦eriun I .iyond uludan \ | nıdc bunun l.ı 5 cune daı l'ı a lwli(t «it mu-ap kajl Na. \ıA aıa. lıe> KlüIi indeki dehşetli vafmur ve ı!Z Klî alını i nastalığı Y afifi yor

büyük 1 hra; 1 ütün >i hakkında ün pek sakin 'ku uvı muştur. Kendisinin riaiyeEfradiDenizde yürüyor Merkepler in Bvyükceddi" King, şimdi îfakal yoluna Rİrm;£c başlayacağı limit edilmekledir. elyevnf Darülselamda hııUınmakfadır ve belediye dairesinde :kamet eylemektedir. Prensin ln pltcreye azimeti hakkında ben Uz hiç bir karar alınma -1 mıştır. Mamtfi pazar. K'""' adetıen' delecek olan bir kıınvazûre rakib ¦ılm.ısimiimkundür. i Bir gemi batmak üzere bulunuyor Vanku'er ( ingiliz kolombiyasın-) W T AA ] — Sahil telsiz isias-nîarından biri Vankuvcr Amerika rıada seyri sefain kumpanyasına n-ııp ( Sivet Mkivc ) namındaki Alm:nyıijj üıMıdc •¦liiınıcıe ı<abu> lılaiye «'.""'"'I Atmanızda. iti-. A'yada den iri ıs sırtından HıiliH) kadem i- :-.,::ı.i : :._¦!. :ı:d.ı itııip bir hay vanın yaşıdıjı keşfedilmiştir. Hu hay vır. yabani merkep cinsinden ol • ııp Tibet iHcnlekrlin-lîi'Li yerliler ıra.-ında " ki n^ . namı ile marufInr , "kıane. son dtrec-de kuvvetli b:ı hay ¦ vir olup mükemmel surette yüzmektedir. Yazın tüyleri kestane renginde ve kjsa olup kıjın siyıhlana -niyor. Ül.lj; ı*i' merke İradının licı-lnrda P*™ 6aM3* eeek yaaıpnbrda f**?1"* v ıııvur -t * î»ıı haille bûıîin inkımmar ro! alan ; Mm taun b/U Labahcr Türk milli sısırlıla'tla olaeak_ Mertoplnîn biıvik ctOM ' Hı*ı . valraat rjekl mir ^Ilkîl Dıin biı arkadaş aksam pazete^ İcrini ı>iıstcrdi: - Hak, dedi , tarihleri, I Ununu • evci ; harfleri eski arap baıfk-i : halbuki lUnuM meMe pBdctofı juoi^BA h-ı* ileri tıkmaları kanunen ır.eıbııtidi'. İşte bir Rün .-unraki uıihi Ivı RiUı cı-'! L"l'r.ı sınırı hatun gelmeyen bi- mıhzuıu Heıeka v a-rantam 30 teşıinvsını gunu uj'eyin çıktık lan na şahittir. "diç,pıp.Moda yüzünden Fransada; Z£1!mk bir kadının basına gelenler ıra/eteleri tifo hastülıîrı ı kesin e man:/ lel-iz almıştır. İlkelidir. lâUO detjııutıda 4u için agırl^la; labledJnuşur. Ayaklatın dumen makaanr.ua kullunla-bilmesi İrin küçük kınatlu İle teçhiz edilmiştir. Kürekle aiye neferinin boyu-nuna aMİıdır. Amerikada kuyruklu bir çocuk doğdu Muttehİdcİ Ameıikanın ' Knoksıll rinde bir kadın on santim e un £unda kııyrııg;u olan bir rocuk dojjr ÇoL'^fiıın tcvellUıiiirii miitiBİ.ip ı hu ku\ıu£u muhala/a sı iiü.-e "Baluııtoı. ;elıri ÛTiiver»ile>;nF nüsünün modiM kadınlın itıtrlınK.A ve »oiflemseıîc Mflft etBMktcdiı. Dua.'; nın hemen her lır t uflcnck için «pnr yapoklan. as pcb aUUarı «ufiâase »tetir. Zıtflemtk ipuhtu yiamOm IVıM. eslenmek ureıe bıdaur HaBMari "Jan Uiılresn" pantındı xenc bı» bvyüi bîr IcUkrt eda»ı-rn . \haaui *J«n Du)ıe>->. in bacaklın çok kahnanş. Otrç ki' tefrnde ntınmek ürere (liLUta ıcaUııını alarat bir incelim"

ve ıi a i .uaı eni nıeu us arım aiçilk bit operası on !a ınt vermiştir. .Matmazel :¦.¦.'.!¦ .:"-!¦: r. mandan evci |;ençki'in ı iptal edildi [i cihı-lle. cmişiif. I"eksi ameli narı şiddetli sanal a: n meaşere tden dokEezacı Kazım Beyin cenazesi dün kaldırıldı 30 ScncdcnİKfİ cczjcij'tL akmindc büyük muvaffakı -etler şürfern vc bütün meslektaşları disini sevdir . miş olan r'atihll \\A Ka/ım Bey. kalp -cktCMndcn e etmişi. Ce na •dvtt Bcjo(lu "ı a ıi3_ apartıma-rundan kaldırılmış mmim Klaan& Te;. ikiye camimde n azı kıündıkyn M>nra .roçkad.skİ nite kabri-tanına eki-ıtedilmistir. Cenaze menı-lmine Maarif Emini ve müdürü İle Darülfünun müderrisleri, I<ir vuk doktorlar >v e cılar i}tirak etmişlerdir. Kabir. -basanda Eczacılar ('emiyelinden bir zar. merhumun m ezayasından bah>! bir nutuk irat etmişi» imtihan olmıvanlar 0 genç bı r:janlı<ı, bir b :a-'i:tıa îrnı|i> Iprı'.r . ın midim İrde im ti B til/.mı-i biç oralı delildi ve lir jcy Reçmemişti memnun yemeğini bi-ivelte bir su daha içti. Ikn bu iillı mıvd: sın ic ne va Tir ¦cakkr sa nkir idivsım CCZa Sabin n .ı-ıtjj t<"\ i l<uı İı<r ¦!/ ı ıt JbUıııl mifclılıi' 11 İHlıılfi »ıpa>kOMİH pUrtf ıı.l.'na U>- m ihM\ah)ua SbAirar. ¦la (AHmiHi.ı Kala* VeMnır --m»ı«r» m mm* «ı MaBknı ^taaBBan lAüt «¦>••« İta n •ir:- ısnaKı içim * «afcta» ol»« *«ı4*H f*N>M alil halCalıf«¦ •Ma «ı »MıaM i.i.-j *kı*k<jı ataı alaııaaa I»>p ı^ıfır ııullıiri lnı -.jlttfi lılul (JııOf !.(.(.- . ın -i krl<T>t<'noıİM. Ilııew Ay meraktan yalıma kanİeş! Kmine taslatın üzerinde I«r ax siıriinerck kapıya yal'a:it çok ¦akın bir sesle: ın ı ¦ ,ı ¦. yoluna haykırlı: Allah Ifvlasmı veınıesln. Je bizimkinin ı.-:! . Jîııa saplarken delirmiştim şimdi b i sene cc7a yemeseydim. —A kardeş! sen iddia edersin ama ekmek Jeicm r. bakalım doktorlar evet. ilerler nur — Doktorlara da bir bıçak «p lardım. i, — işte asıl o zaman lam Kiril deliye çıkarırlardı da ölesiye kadar timarh.ıneyi boylardım, r- — Et-, y! Sen reî--.* ne dedin: ıı — IX*li değilim dedim ama dinle iler, veresiye avukat öyle İddia etti. onlarda kabul ettiler. Bakalım varır, tıbbıadliye fii tiırecfi/, orada haps,ına alacaklar, akhnn ölçün biçecekler». kah._ kuh„ kah... kahHepsi de küliiştüler. Kmine hâla sakindi. Hatta ipiz karsakları afıtb şîyordu. Hafif bir sesle: - Ayol, dedi. İleni biı dakika bırakın çok yorıpırıum.hclki beş on dakıU petrol lamlşasmın ifiyı doldu, ilerindi. Sızlayan omıızunu uyuşturdu. Ara-ıl<*a baktı, l-oş o açıktı. Kuru de <nı köfte ile . t) da idî. «teki r: ymi İstiyorıçık pırıl imi. Varın jy'di erin yanıı-a.,. ın mı? I Imıi-lirimi'/ daİıa m oyuverir. ıt/. Kim bilir antik daman rupııuıı cami imesin diye :>tik yemez-aksam üstü) KarakiVy pogafavı K.oa-sar.

- Maludi var ¦l'.ı MUPATAPAL _ MELİH4I Cumhuriyet I kamımıevel 1928 HİKAYELER ı - Şair oc"' ı:«ınlılm, melaılıin o eni <lîırı, ıncknHm Cenç vc melankolik «air KflKcmci Mettl r bir dakika ¦Aü-tımedtpi terane buyilu, lUyatııı- ıahu k.-dı*a vc ;tire na>rtimi;ti. FnLat Ih* u-tunc Ivk dıısulen -cy ifbantLn "a-d abısı, biçarenin dc İm kadar çaiıtfi çaba-lama-vı.. -.iCirn.ii ilham pvrUi hiç emline <>fiı.ı kızlardan la pek yüz v.nıı olmazdı, Kmcet ;HrIdeki miıvalİJikiYeb)/* iğini açıktan açiRa yıı/uiıc haykıran Mmadnjı ;çin edeoi yal adı/-' iıjrıın farkında tirfildi, Fakat cirt-i jbfin yanındaki In-dı-ı/Jifa unu nclrohuHk ya yetine saikıir . Bjtr.'fi için dalnuı a-kın iatııabitiı nleyen bedbinane mım/umeler ya/arı, ¦anıdıp ruır-ıd |B düf ı'-r -m '.ııriiı! czl ann okur vc bunu kendisi f^in yazdığını .uvlerdi. o sabah iki yüz edilmesinden hem müteessir İninde ma&nırıttd.-»'. \krhtitu Kmart Mılıil p"'.-t ayni meaide Um mektup nrmi>ıi. 2 - Hizmetçi II pm Sabır lîey aİlc-inc yeni bir lıi/ııııtcl K«-K|n'';'»- I-11- V1" P"11:11 mm ıl I Hicriyd Spor İr Mektepliler sütunu Jvukuat: Havva kızlarından Uç W >ıirin bu elemli nc*ldcknndc.ı la/l.ı mute-o-ir iılmatrulb bctaKr »*en ekadar •>ba kalplerinde halil Mr Hassasiyet m/gln c-crdl Zavallt aeaha rüküşten beni bır>-kadar sev iv m m ur flunkt. aylar, HiıcVr ReÇtl. F.m-ccı Mel ııl mıı/tarib oldtı£u -înir hastalığının buhranların r nece ynn>ı bir bardak >üb-lime İçerek İntihar etti. Bu ölüm viı çok Nezrellîn Beyin kızı bdnatyı dokunmuştu. Çünkü bu faciayı yra/clelcrde okuduf n'ct mclülun "Biricik ıcf& lime- diye kcndMne va/di£t mektu-bu alım*, bir çok ju/ \a;i dûkmu sü. İli beydi onun eanrna kıy mauna imkaı l«r*kır mıydı/ Fakat N.yle dü-tıncn VC sairin (dumur*- y ıırctt «dayan «adc Belma deftik'*. Taımlıftı k-ıdmU hepsi <ı,;ıi'lalımla (Ur h.natın IYtl.ı Sabır Beyi de fiflıı Kahiri dır derîn dlîfiınce alınıştı. Sabir Bey ellisini a;mi; bir ihtiyardı. Fakat ulurken jjo/1 -•J'aan-barın.'a lalan honıa -{illiydi. Anı teni i3/< bir nuidı-ku canı çekerdi cmo. burhlan -nı dı*a.nda l.-ıbn kız pc-î o>mata uunıyureJiL Bir kaç r-crudir î»in kulayım bulmuştu , İlanımın c\dc olmadığı zamnlaı anki Beaadüfco erken İndiye, hdrçif üaye*indc hi/nul^ılı ile aııla^ıyordıu Fakat yın zıımanıla kendisine dehşetli bir rakip pliatuP, *> da üffa Fahir I Tabii tap t:ı/e çucuk dururken una kim bakar. \e yapmiı lt>«un aft/ır.ı avnu>, hcvlı\cyl,bah; laJa Ia^ıırm;U. Bu «;un dc bu run dilberini görünce aeaha yatın bir yüzük atâ, l'Üe^ik rıi gelirim dc Ruyııı. iye dvjıinec; c dalmışa llinlcu oca kjpı-ı acildi Falın içeri riıdi. llic mukaddınıcvı: lıı/ı li.ma bak, balxı. dedi. eger ıi acelen hizmetçiyi de |\ıraııa [i kandınııafia kalkarsan ı^Ha paklarını gider anneme tiler j.ııl.jtnıji1. Atımcı M id ayol Dün dc müsabaka yapılmadı Uk maçlarının birinci devresi hali bitmedi Hu devrenin nehayet bulması için ypıl.ıcak »m mıı& "Kuleli Halıcı oftlu.. 'Harbiye-Askeri <aıuvi.. IW\loz Bavkuş. :a-kımlann-n kar-ıla-ma»! icap ediyor. llaRnki |»»'iı müsabakaları iki iialudan heri npB nctîcelerdirmek kabil nlmuyo:. I)uı de 1 . ıl'iılı ııl.ıı . hakimler. Taksin» Stadıy umunda tnplandıiar . Yağmur dlnmlj olnı yun meydanı çok çaımulııvdıı, Stadyom j.ıpılııknı yal'iı/ bu meydanın dn'«':İl:ıı^i İçin beş. altı bin lira »arfı-diMij*! h lu imalarda oyun oy-nanarr.ıyor. Dün <lç hakemler, burada müsabaka yajularm; acafma kara r »"erdiler Ccrcfc .-.kert kulüplerin ^erek Beykoz, be-il.ta- rakımlarının oyun-(iiiıii '-in.-'.'. !'

- U( r,tıiiiien lıeri dönen dedik* nkılaru raRmcn Be>ikUij takımının oyunculaıı da taınamdı,| <lnhil olarak hepsi EclnuskTdi. Uk maçlarının birinci denesi Viilr.ıyak Kakın Kınıaıbaz (lali|t M .\l>Ju'.ı-,ılı ı-ımıiıU ICı ıtL»da% lukii i'-n.ııııı>l. pjll'ı-ıııı 11. IgmluııİJiıi". ftplJIHM layUlml} \« rrtuytt. HbmuIhiIî w« taUı uı«ina e'ıltıcî >i',tııilv hııtııtııııı>l.r /.ilme UM1'~JI icrı clıııı-llı-ıliı Bir Otıninbil Kaz.-ısı VcJllulııti' "tuı.ın tucjuııcı lıl.m ıtınüıvc J-Jir Bunıi'.ılı ¦•iııni pı Ktır Bit mekteplinin Hatimt defterinden... 1 bir Lıını OftI [ll:!l biter bitmez ikinci devrenin iîk ba-:maSa Bulgar hariciye nazırının beyanatı j Klıinıl «ıihlffJfn ııubull | ha;lıca hatalarını ehemi}etle k^ıytct-«eH'İr. M Buıot komjulan ile ulan m»na-«batı fimden geçirerek hukûmerin Turkiyv Hc biıaraüıL, rukcmli hukuki vaziyeti temine roiutbırmi^ak aktı için mtızakmt icra umek uzere vldu(um». Yuuabunl aivİ kıxn*ulu(ia ıranî olan bulun mc* İçlerin u-fıyoi için m uzak et ita t,tri>ildı£ıni beyan ^ılrki : «İlenim intiikiıın Atüuda ¦bu tısHyeııin bir dakika evd Iıu.-ulün.t tacil içm Maünl bir arzu mevcal Vılı'.ııüıı mu ke/indedir. Kumanyaya gelince, her (ey Bükreş hükümetinin Bulcari<tanın dostça uKimakta olduğu eli kabul tmece hazır bulundu/âtnu /annvttirmektcdir. Bir ama>ına(a dotıu filden yolun kc$lcılilm ekK gecikmeyeceğini ümit etmek lazımdır.) ,M. Hıırol ^'u(;o>-la.»a\Un l«ah«dcrlen n Buîpan-unm iMirİj takip ctli»»i an Lwti! vc yakınlatnu »yatetinin eıı .-1/ ukip edildiği m idu*jaiu|l s ak lamamı; tır. Mumululı MUJnc ^>|S suretle detum etmiştir: Bu cihet jununla «ablttir ki Vule gosknya hududu, Hıılftarbiıının gOb Icrmİş olduğu »un MUtlf ve bu Muallim bey sınıfa girdi; sırafar arasında dolaştı. Hütün çocuklar vazifelerini temiz ve bir örnek defterlere yazmışlardı. Çocuklar vazifelerini oku-başiadılar. Muallimin hara bîtakı takarrür eimij gibidir.' yüzü gülüyordu. Iİ11 tahrir dersinin mevzun Güm huri yelin nimetler , idi. Sınıfın yarıdan fazlası tam numara aldılar. Muallim bey dedi ki: - Sevgili çocuklarım, muvaffakı yetiniz bent çok sevin-jdirdi; size ders harici olarak s erbest, mevzu vereceğini, lîu mevzu bir ay dev anı edecektir. Çocuklar hayretle bakıştılar. K rimin dayanamıyarak atıldı: —Bil'ay yanız lahnr-dersi mi yaDau;a£hz? — I layır kızııh. bakınız anlatayım: yarm büyük birer defter alacaksınız. Bu deftere Jlıer gü mektepte yeni Öğrendiğiniz şeyleri, duyduğunuz masalları, vakaları arkadaşlarınıza' Yolladığ an gelen mektupları kaydedeceksiniz. Ay som. da bu defterleri okuyaretbirin reli hakkındaki mükerrer teşebbüslerine t 1 ı>. daiın.ı kapalı bulundurulmaktadır, j e nazaran beynelmilel hukukta ve milletlerin hayatımla emsali namesbuk bir vaziyet karcısında bıılıniyıırnz. Zira bir taratta. kapalı bir hudur var diğeri taraf ise hiç bir'li ukabele hil-misile müracaat etmiyoruz. MamaO MUOI nihayet aklu muhakemenin muzaffer olaeajiı ve bu gayri tabiiliğin oradac kalj;acaftı ümidini izhar etmiştir. Büyük devletlerle olan ıııiinascba-ta nakli kelâm eden M. Burof bu münasebatın emniyet ve muh etle meşbu olduğunu söylem iştir. I .ii kse n bu rgda komünistler l.üksenburg 59 I.A.AJ Kmniyeti umumiye idaresi maden kömürü havzasında bir konünisr merkezi keşfetmiştir. Vık kadar İtalyan komünisti hakkında hudut haricine tart kararı verilmiştir. •u Darülbedayif Fepe bj-ı tiyatrosunda hu akşam= siat «1^0 du Bekârlar Komedi 4 İ'eıde Nakilleri: Xal i Zeki, M. kemal Güzel bir fikir yersiz kimseler için bir yurt açılacak takaı Ntrtrrilerc'tenbclhanc defiil lljhıiıvı \.«*'rti.

;¦ 1.1 Jı kl 't ,"l l'ı . vli Jllj ı" i, 1 ; ;İ I iskr ] apvjV ıkmt". p^jUıuı KK-lk ItJt oabâka kn<»<ua >« yyrtMii: ÇomL-ljnn htnııyr < J lırr ¦ aı VC İlli.M ;,r . 1 leıı ya'.Mik vrr în i muı l>:irdtyr.rrr uml mrnımııiıL Ilı/, l»ı;ui)ı!ııı vc l(ümıl hayatımı/a mUıaılilk dickvıc lı»kkuııU Vtli ş-c $chrt \u-.ı MU diyı* , *— 'İM«ı (cacdcnbctl kınhCiiz eoiu ¦ klatla kadınla.» imde bir yer teinini surende yanlımda b ak için teikıktı yaproık;a\i4 1'j:İ»ic Liınıesi/lc iç.ı: mevcut olan jm, Itunbuklı ttm cdılıe fk hohaju neuvı(a\ hu!incem . I'arthkı yer. y\W lırij (btu kapıl bîr Ku, b* Khw»ib iKİaluıntU namen M kaç ı4»j"-d*rt buluiBTor. Odasın mutamda LûçJk btm kandil ya-nıyoc ıc bu kındı'lrıın pr . adatan yan ••dınİMieor. l HaJnılıılınn U'cdennde yor^jn, >»«|ık yok. Hc \crim anrnk. m>ıvık z kâljntar eid>hi'ıvı>rlj' 1 ¦ -.ı oyte teıuıılcfe iı r.ı-i' 1 ' 1' ıtı^ll. Ki)in îuba di \ak urlu ulusa ten beller u}U}iiyıiımuf! l-.-ı ılı.]-:. . . «ıntıı IM>yle ¦.¦¦!>:.: Ilın lnıu-ııı/ k:ıin>uı M ¦ ¦.'> .ti vaz-iırnckı c i nwı.t'i' •oyurum* F-«kl mc-dmctrnkn iklnnin bo fe|c tahsbini uniı (drrctıııî ¦nıcdi'Otvaa. r kilde bm yııltr n>uı<'rr> bar ikxp.ii* »hi I»Kim.*i". YoIm Ktacrt •¦tacı yapacak j,. ¦ i t- - . ¦•¦ Itıı ,mi n. eei'Jİıantlcr luıı.hat ci'ıi Ralnall' !:¦¦«( \tjet. Saaatınc lluıln Mı'ıl. Sili» AH I VcdikUf. T>ıll.Hhlal. t ¦¦»ininim, ku(akpjuı llu«*> Mıı.ııu. Kamkapı Ana Şok'». Tııplapu llıilıl Omrı. l-'nl' Mıh-mel İflJt. Alı.ı B«v'|lu \t Kıınıtlı Ikıfaalfl Oheti Sisli. ı».n>. TJilıbaıı M..1.1.; Kımızı. NrdİBi Ş-lry. l) fu«ı /jftıuwı''i. l>xıaıuL Kabak CilaU .spmhiı. H<>ıt<d' Vui İtanı. Takına \ua-aım.*. ıifji"\ haaı t la aa. RaaaritM»'' İtıtm İtinan. bo>«Um. Slataact Naaak TtaKO). Aran l'mııu. Taııp a \ -• iıU¦¦< Aul ILUuıtra . Saat ıtı. AtMtt \« 1. k'-kaJat •< Amttal. baa>aHl - Takt • du .vu«4m Taıt llaup. AUaat/adc koyar' Srltasu Kifk ut KMaryaB. kuaaa -rak •'•aahaıltıi. Irvltrbayu S. hV.rm). rmlılV... /.\.ı kaııjtllı HjiınıoJ VI »ılHı.. 1'ı«ibJCl« A. Samlı. KcyLıu. h Yı ,1 kaOılo)' n Anadolu rlhıti— AHı>o|jf/ı N. ("amnl. ırı.ıı„k 1 S . Huıhıın. Kenet -yala î^nıı. ( iv-u- I' ¦ ¦ P. yarıl. '11 'ipe , H. Illlnn. kjimI: Vl-vıeı. fıaCIk. İt A.aJ Bey-lef i' i\iın ACI GÜLENLER LON ŞANEY Pek Yakınca OPERA StaeınA-ında | c;ıg^^i bÖvlccc bilgilerini/-, dü-siinuclenni/lc birbirinizin nok-sanlannı i;ım anı hy uçaksı Bu, çok eğlenceli ve faydalı bir şey olacaktır. Aramı/.ıia kura çckccegix;isa-bet edenin yazısını bir gazeteci arkadaşım kendi gazetesin neşr ktir. Hürün sınıf sevinçlerinden el çırptılar. Nihayet ay sonu geldi; defterler okundu; vc kura sınılın ennslu çocuğu Hal duna İsabet etti. Muallim bey sözünde durdu. ! ialtiunun defterini gazeteci arkadaşına yani bana yolladı. Be n bunları bir kelime karıştırmadan size naklediyorum. Siz bunları seve seve okuyacak, boza n bu satirlara iştirak arzusunu Dife duyacaksınız. ~ İşte ben bu arzunuzuda yerine getirmeğe çalişacagım. Arada müsabakalar, bilmeceler tertip ede eğim . I)erslerinizeyahut herhangi bir işinize dair müşkülleriniz olursa bana yazımız. 1 (em on -kır cevap vereceğim gibi güzel yazılarınızı da neşr edeceğim. Sizin de her sabah bu sütunlarda a edeceğiz:! loşça kalın çocuklar. Kentli düşen n&liimuz ! Iaklım ı'-.ıı mı irlakkhl • Bir &ene kız için evlenmek kabahat mı Telelon (İrkken ahiren, »Tendi vc çı*u|tAi uldu. diye memurclcrin-den lıtını Ijlndcn sıkarmi} Ilıitun kabahati aile kurmaktan ibaret olan bu zavallı kadın, Şehrcmar.eUnc müracaatla (cMİl unıu h.»lc(mijür. Knunct ;İıkı(!er kombcrlici, bu aususta şirket ncAtinde trjcbhusatu bulunmuştur. Aldırımız nuiumau gorr. Şirket bu katını tekrar :*inc atmağa raaİ ohnusliir.

Duîuf.uyuru/, «ile lesVili, çoluk çocuk tabibi olmak heHjv atandasın hakkıdır. Hiç L'ir sirke , bu çok tabii ):akkı müslalıllinininden r.e/et-ıncgc -t U h i yeti yuklıır. Bu ınülûha^a ile nin prensip olarak lıallindc zaruret görmekteyim. KARBONAT OOMANYKZİ Birinci nari bir İtalyan fabrikası leınu vc gayet hatıl pırca veya loc lıaliııık kartx>naı dS sumu için banka releraıiMnı giiMrrrbilccck bir mumcsül 411-y'ır. /.:>.':.'•' rı..- . .¦ Kedolf Mene («ı;m Viıt . Km. .Milano Mtidalani milliye vekâleti istanbul deniz Fabrikaları umumi müdir-Ijğjndc: Oemir borucuya ihtiyaç olduğundun arzu edenler bil*imrrh;ın kayt ve kabulleri icra kılınac ağından her gün m üd iri yetimize müracaatları ilan olunur. Zayi • Seyıisefain id±ıe>iıı<!ca almıj olduğum nııOKiOİu 60 hra kıyını: ündehi makbuzu /-syi enim. hükmü olma. dlgi ilan olunur. Koca mu&Lda p«! eıvannıla n'î 1'kiTi mahallesinde camii m>-î.iii*mda 17 numaıılı hanede "lafa Snbrf .(innnnı',r.n -"nra laM^eı ani vlın^lı^a -j \aUan-Jj ¦ıiı.- Ilımı J.a ıllnc nıa> tO ipat la t*ı i luihaaa at^c» r-f.. it U.ılp.le tıııa« nalaıjtı nf4İna|MM ka>an DW*r*. ' ---------11 İM» 11 uaua Uaatl —t<4.t '.anUaa untıkaC naım-unac >UkM.L Baaı-ııt *-t.- .-<l talka* raVa («tıoaı . Kı-^j taudAp Vapurun Amurın-ı Mfnafl| Dun ;'iı- kjıjtl. '»( r.»ıı.c ı-drcd ı.-ıa .ıpuılaıılı* bttlndt ıııhu oüul bulanan lu-ua caııi} Unılada bu -ahu tapanı anbanna duifliuı k'a *ı.- Ikleri n-:-m »ıır. Ilir Kamvon Kamı BalırliıMjndt At-ıı .a^drintlr I nu^l' ıılı kamım SılıaıV .....' •.tılmuüın o^nua ¦ fıudıır i-tpBiF.. »'.alırın has »ıH \t ank-Uınn liimi;M »¦* 1 Ucantt Nail yakalaa-¦*ar Bir Trımtav k.v,vı Sriaal Tiklin nauaaala hlrm İM aana-lak laâkl x«>ll uaKia>- *a*»ıı TaİJİnl aft «•una '--Jt-t-ıa aram : »ımj ıı ^Mba ,*>nr> ıc nar)4anta %rnt-mk( bubi::.anı JarJnfa ;"kM arpBu^tr. Bdi^jj ıl.ıın p~«--ı n> 1 . Laf mı, ı: hjvatuu kıı miiiimiıı fn-ii.it M yulııa Jevam timi >ı 11 KeteiK'îlerdc VanRm KrKB.'llıı .aılJi'iade nııiMmtjcı IKıpla tliillliiii.il.nl ütın ıt« y a maa-lılı aiılkıtnın nr knanl yandıkla" ¦¦ .tına n'OdU-ılılmnitur. Kbpıudc Oıomobil Ka/ası Kî'lnıI "11 '11 11 tin 11-m»al* "lamiıiKıi dhâ KUpıM iı.ılınJrn |({rı oncB H.aı Baya cupaMl. apı ısntK • aıa-aınnlı-. Kr KarnunyolaKl Fnodt »arı" V—« .W aaaa Sapa mcllc î.ıı •¦iıataMı* kaı-(mu (ıtaa ku abava — Dar* aaaıanau'. IManaa --_-aa kaanp-iı- NalaJ-ı paıaaı ıana H*an« (ılamuuıı ' ¦!<)•¦ üıauay (>y ¦ ba(ak:aasıtlif Çarkd Efedinin hiddeti Dua jeet >aal >'ı ıUİ*nnnl I'1; mal ıhılan Kiııiadan (cğnıoMt olan Teli \apinuiun tapıa-*h'.i a iilmı;. ¦•planın afi! lurTımulııı nıatu* "'an mku-'. lıcdııını kaldııdıfı ııll dınlar airnı lıVıl umlalı laıjfmdaa kmıaııtmı 11 . n-^ooootcooooro.'koo 00000000x1 8 8 ServetiFunun - 6 kir ur in \r!de .ıkncak olan RuJumızk* yeni tıiık haıflerinln açngî İrfan Alcmire (irerke rapça tcrkıplt vcmana*K olan bu Lsmİ dcfi;lı*ı»ur >ı Uyanış uliyOr. Serveti Fıuiun 5 yerine çıkacak Uyanı*; çok uya- g mklık sa<termiye çalışacaktır. > 100c 00 (sooooeoo 00 000u Bütün dunyanm musiki münek-kiıleri Vasa Prihoda dan bjhnJırLın. tu dc'—iaı ianlikidi (cvkall*e;cr bir mrbarcı l'ıkndat.unı. ve ıtknifl:e bina ^ri Parasiol ın-ılm tcıl* i 1 ¦ ¦¦. ¦ *rc¦ . ¦*. . -.1:-ir. dır. Atlından e'kırdı;ı ¦..¦¦:¦!¦ .cm dem leılr eder. oııu beııtl' IIA1 BFT iı,*indc bırakıl. Vasa Prihoda Majik Sinemasmcb Krnunuevcbn 3 ıc 10 ,u ;-nkn İki biıyıik konul 1 ciKCklIr

Yerler şimdiden heıŞün >aat 14 ten 22 ye kadar .-atılmakladır. TtBiin InMtan raudiı>>eıı jmuaniye¦ı-.'ır : ıııılnı tıııl.ili! ktır>lr mubayaau bınir labtikanı di|>n>ıına tct>llm edilmek ganimle ıııulı mikabı keıci(c(ık.luuııue\el l'J'.'H luııhiude jı.ı/ar-lıklc milıukaıaya MLecdiliDİ» ıılın>u eyi Km.rek Unba pin Idntd uıcıki'iyt dc ınulıa^uaı kumsiyıı-nuna aıeıa^atl'aıı vc >ç*ml mctkı ta (»patı vücuı cUDclett 1 k'ln-jnu-vcl 1988" Emlâk ve Eytam bankası istanbul şubesi müdüriyetinden PâzarSfk.a sat-lık Emlâk Me» ki Şişlide Büyükdere caddesinde izzet pasa çiıli£i arazisinden mir frez aîik 2 müken-er cedit 7 alı on dönüm arazi dahilinde tu£la furunu. Kabataşta 'O'merAvni mahallesinde Dolmabahee eattesinde 142-144-146 numaralı değirmen. Ilalmla mevkii ve evsafı muharrer Kmlâk pazarlıkla satılacağından uliplcrin bankamı/.a müraca eylemeleri. URODONAL Vilave % encuıııeı daimisinden: mektebi anka*ıyk VMMN «luctvcl 928 urihfiK mu-adil Silivri kapıda hacı lim-ır mahalle mide kâin balt dcrUtı hance*l. 3 — Tahtakılcdc çelebi oRlu ldin mahallemde leblebici hnnında İT numaralı od». 3 - Av.an.aravda atik muflala PM« mahallc^iıuk Xak$kLI «Ikle mekirhi Ikıljdı meharrer cmld V icar* verilmek u/ere Ih klrunucvc! o-.'S urihitıc mu.»-dıf çarjomba gamı on bire kadit nuUavede.e k h,It.i_;tj: Ta inlerin enc-mem tıUvefr muraciiiLn. 1 I Isunbul rüsumat muhafaza mudiri yetinden: H \1HEiral1 motoru-, naiınc* ».de yapılaeaV tarelra: pazarlıkla mJna'*a*a.>a kcoulnaBUl akala: Lsı ı.rvr.dakİ evtaf vr teeaHi haia olan uüp'.erir, m-jnakata tününden evci sartr.amc ?inr irilla mnulımden »mra yevmi menıkaM olan !» kin un evci çarfarıb* çûnü mu ondurur lu.uma afaza mudurketinde mUtfckU] tıırmvvıına nvıracaaılan. ^^^^^^^ ARKA ASKILARI İÇİN '.erkek elbiH'Iuİ ulu |«lıylaıır.ın vc pardc-fîı ıjııin «î mükemmel kumaş tarla cn -ık biçimkd kynflunrlj 405 numcrolu J. İTKİN tüccar unıUnde «aıln edebilirlini, Teiei-«n Bcyflu 490 "Uraııîa,, ve "Urania Pikola,, ArlrOj-Rögus.. kol v< üşütmekten mütevellit tumban», romalirma » cı için de»alat»n »847 Allcecüts Porous Plaster iler eczanede bcliııur Sadık Zade Biraderler Vaptrlari Kara Deıiz Muntazam ve Lüks Pos'.ası IKlMI.1' II \'\K vapuru 'J KAnıın"evel l'a/ar ftun" akıiıım Şirketi nhtımmclan 1un ketle (Zur iak, Ucbtjfcfc StMaJM*T> ilmi. Kirc«*n. 1'ftl'r^ı». >ıirıiHik" vc Ki*v i4wlcn'X- a/inxı IX a vdet i-uV.vL.rtr. TiDAM itin ârkcdoV Ms*aık-l hanı alımda eki l^ıyd Trlye--lincı (i-ıire^i Telefon ı l-cnlml Sİ v.ı («İMldl KıhlnmU Kilinin lun I« nununKkl Mııkrt J Yelkenci Vapurları * kara IJf.vz 1.1 k< ve scrat postası ismet pasa vah KV s kAninikvki. pazar (liinû aklımı Sirkeci tıhınnındaa harıLctle dupıu Z< inanlı lal.. IrrİMilıı, Samsun. Oıdu, Gi a ejdecektir. DİKKAT: Uhu vapur ıLı Iıiks birer İkişer ki*i!ik kjmuraljr mev-tul n!üu*i! rU l'ule «c «r\fcı ngt mükemmeldir

TrfdHİ için Sirkeckle Me -*!ct Ibnı in-ali-ri. \ık ui lUnmda kür ıccnta-ına mııra-caaL Tel. U 1515 ALEMDAR ZADE BTKADEHIER VE MAHÖL'HLARI VAPURLARI VoloıLırm her Turlu Mirathalianm temin cdllmi; Ohal MİLLET VA1VH1 kUTNTATOJN 3cu V\Z\* US GUNU, Alum «Mİ 19 dr Stlrj'l ııMiMmdıı -urdi Uı')>ed< Zonpık»*'. Makk si(.op. MM, inin. (iırrwu. TraaaHt, ve ItlMye; Aılmıı w A. .¦; edecekti'. . Biletler Vapurdu da verilir Müracaat Mahal!: btanh ul Ha'tkpa/arı Yeni Ticaret Uun. l'clckm hunbul 11M Seyrisefain ilanı mersin sür'al puslasi YANGINA KARŞİ SİGORTALARINIZI Ahen ve Münih Sigorta Sirkeline yaplınnız. Türkiye Umumi Acenl«sı Doktor Hans Vaideman Yazıhaneleri: (balatada Merkez. Rıhımı Uanmda bestod katla 't-ıo-ll-*' numaralarda 1X1 cacumeni tarıfindaa kabul edilen ralllf klavve. veya Tı-rk-Avnıpa klavsen, j Vali li* büyük bir alman banka-ı bu makinelerden '.'000 adel mııSa-. yaa ctm:;lır. İftar meliyı razareii, Almanya *cı Amerikanın bııyıik rekabetine rijt-men. Keçen sene vc bu * l>i/e bııyuk »îpan»aııa -bulunmu>lur llııtıi'i Türkiye için hakki inhisarı haiz Dlpozltcr \-e .ıccıntalan D.VVlD veLEON VARBEjR 1-tanbul Topalyan Han, N'o 3038*0. Telefon: H 247. ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı müdüriyetinden: ld/ıre nıalbaasi İçin lü/uıııu ulan İÎ10 kilo yeni ha Paıaılık .m . pını. «*ıt » Koee Kındı m I71HB \*> K Li Vilâveti eni iinüeıı 1 8 8 , 8 î, 8 .«illi , 8ha 8, İ 1.1 zor. , .„ f ? »alfan ve{ K ahlar, g lasclıctlyleB ıl tevat vcS İKIS-8 ır'u»lınl yer A. (.| nekit-p< den V. tıı,ı diki ı.-lml. rr daııcvinuen Mıiılcdıeo Salinıt İlanım tatlından mahkemenin SBH-ini numnuın» mu k»yet ırKİlî "lak davacı z W«V aja havınnda hoc* leıh.l efendinin luiT^indc Tnakım iken elvevm jum*:oh> kanal ı-^-htl IUII aâa atal Vr. ikıa» evledtfi davadan a«t mmld»* jkrhc herav w'.*t u»l Mnn ekırUve varaUM aaVına ani.yre- k*mi mvr^.-ılevlun ikametkahıııl teA İr rlnvır ni b.İI bu'iJtdtjK aaahalhn me .«ufı laaıbııatta muddeıce Saürau baunm mud-.l.ıalrvr, 1-UM afii hakkında ıllnen ıclılı-taı I lalep vaki muvalıkl Unun bulunmu; olmagla bermucip ıalep muıldcıalcv'ı halli a» hakkında on R deih' ilancn tcbliCaı IfflttU lılıkıkal haitmlttince koıar vcrilmiî-Jıliıtından \evini tahkik k tam kılınan \T kanunu Mni ttfl uılhıne miıadil p«$cnİK gunt " nMİdcIcıindc haanbul malıkem>..• •¦ met hofcak tbirciiade kam balunmaıı ıımrrKİı ıklmJ ıırıim kdınan ikı-ı Ivarakaa mahke ilmeUc beraber eazctclerit İir olunur. f |-:cnıı havalarda soğuk almamak ancak: Eminönünde KAZMİRCİ AllRiZA ıtıüessesalı-I nın 8 liradan başlı

rını mubayaa ¦ I ile kaimdir. Ankara ve Samsun Şubelerinde * ayni ilanin hükmü caridir. i OO oooo oc oo X OO ? OO oo oooo OO X ( Muittılfa buıeke e|llk«>ydc HVietyc nudıalleUndc lıianlml caddeıinde mı«e*«ri( oldu|u IW< ııu aranfil 5»kıfı vr [.n ... lan «»kap vc simılen yeni tank ve er r.uben iffar «kajivle ınahdııl un «Uı «IU inalı sıalıar btynh naMD bar kıl'* am uzctitk kari İr olarak iri **ııi v« .iiTin'ı rt kı ceman vedi odavt re bel bcyfK kov manaV bir r»*«» re kinrir atarak kaaa (itten Mılıvı m htevi variBi ı'.,«i.mlvL bat b.abıJ!: ılc ck*i mumevl mahallırı ılıa'rıcvveİKe-ınden -"-\rı i trikan ve*inde kıvmcît muhıtnıiKnoinr na'aıan haddi lavıkırı İnilmad>BAdafl lık M l«r av miid i mu/aıedeve l'UtaVnl] oldutııntün talip olanların kiMnctı ınulıammenı-i »lan bej hin liranın u nidıebndc pey ifcfMM mu. ı«-hihen J tlmınev.el fa IMJMH gıınU -aat on bejee Kakır koy tıılh krmcûiR m-ıracaatLın Iİİn otnrıır {¦¦¦¦¦¦¦Seri rjinlemını/mmmmlj Fransizcavı ' J cok U-a h-r ¦W /arlında ofirenmık: sıkıntı verici nazariyatla ho&ııtımdan Mundııhıı. krtnn/ı, ut caılubilmck için -ıfulıcıı vc ya lalırircn Ankara Caddesinde Anadolu A'aau lı-1: »ııbe-iı* tah mmt'U «¦«Müracaat ^Ummmm alının cini tajannı eden kanarya kujLuı »aülıvUf. Clhiada Manhar.cdt liS numaralı armtıınaıın uacaac Hapiı'ı»'"'! ut emi müdür) ttündti' I . ¦ ... i- ' '¦• ¦¦:•<¦¦ koiU (unun OİhapcaU kcjıfnımc'i mııcibıııcc tamir vc i;ıjn.-ı yirmi p\in müddetle mevkii ¦floaklll nldııtumlın keıltnaınevi ve muhalli me/kılru diiımrk atxu eden' uliplarin ' hapishanrl uvuml uduıiyeîine, yevmi ihale oiaa. I'- Kaim aeset («d» carjanba (und »tat Htm Uta '.ri.':. KMv ailslc'rtTi m ¦•-¦'¦Ki' ile uıdarbku .Tctcjckicl munıede ve mülakata kumısyoBiutı Iûtiitbij m Dr. Osman Senıfeilin ların tedavisi vc hu lın<ınl iki arın kıbıiMttıvar vc nınikrn mu • ¦ıvcnatı icra edilir. Claa erdim bir bucuktan tıChl oJ*lu ¦ -:ı ¦ . I') (¦ '. î iaunbul BM Mektep ukbctl >'.< aı-afi lücuk olan revaıa mi: — ¦ Kunduralarının numaralan ci.ilm f Ihı i2 vatta ı.-üeal cdınl/ . Kutlar : I çift 000 Kuru} 2 - 1100 S IK» tk.o|lurtda kîklil <'4dde<inılr 270 nutnuafı BAKER MACAZAI.ARJ Maarif vekâletinden: muallitn nhJ.pJcn mllvan Icüı mJ knt olmkacak _M00 adet mfı yun \t v.ılı mamu'auıdaı Iva^anıı ak zail ııinhyle müuakas^ava vaatdllmi» ve t,! ..vrlkinu «mü laıihine miivadif perjen-İH Kûnu on betle İhaleli icLarııı .nnisiir. Taliplerin faHnaıne'lnl vc miic!-leti almak ve numunc' ini niırmek U'eıc her tun munaVasn-a ijtlrak etmek teinde vevm muavvrnrie .aatı ıhıleden e v.<l •Airfeus >-e voaîkie birbklc maatil v«kikin ıJnyuı koemi,yonu riyı>vtirıe raara-. mln lı a ilin otarm-. Curr.hımvcE 1 Kinumıc\«;l 1928 Yeni Ford (Ilı. ,.-ı.-ıı.-, HoL.ıi..uPr ı. .'....ı. ın-.Oflıınrlar, Bideni in «Kcrlcklcı Uç İlci •( Mf icfi vIicbu DBf İ ı 'ı ..i Harekele geılımn vc lco»ı>al. flrlirlllnlır Parçtl'uıoa* in can. Eger herkes kendi otomobilini arzusuna göre kendisi yapabilse İdi... sevdiği spor mode l inin kapma vc süratine bir limusiııin sessiz, sadasîz süzülüp gitmesini mezcedebilseydi Birinin frenlerini; diğerinin süspansıonını bir otomobilde toplamak kabil olsa İdi. Bîr gün gelecek sizde yeni Fordutecrübe edeceksiniz: I^tc- o zaman bu hayalin hakikat haline geldiğini göreceksiniz. Yenî Ford bir şerare gibi anî kapar fakat bir gölge gibi sess iz yanınızdan süzülür geçer. Her bîri kapali vc dahilî expensionlu alti fren sistemi sayesinde araba bütün süratile gid erken bîr kaç. metrelik fevkalade kısa bir mesafe içinde durdurulabilir. Suspansîon ve yum uşaklığı ise başka* hiç bîrinde tesadüf edilemez.

ıkı killim «OK---e»> kUllikoılk"....' İki Itipull «'i"H..* ¦¦ . .. .r-'.......Sıra* ".ıi"«-Kııpf.............. L'ıJ-.-l fcapUİU h ı['.ılk İSKENDtiaİK^MiaiR Mes'ul müdürü M. Agâh