İNGİLİZCE

a a bad egg a bad lot a bad mark a bad sailor a bad turn a bare chance a bit a bitter pill a black eye a bottle of milk a broken reed a can of worms a cappella a cappella a card up one´s sleeve a case in point a chip off the old block a citizen of Turkey a contradiction in terms a couple of a couple of minutes a crack shot a cursory glance a cut above a dab of a dark day a dead loss a demanding boss a demanding job a desperate situation a drain on the resources a drink of water a drive for funds a drop in a bucket a dry speech a fainting fit a fat chance a feast for the gods a feather in one´s cap a feather in one´s cap a feeling of insecurity a few a fifth a figment of the imagination a fine distinction

TÜRKÇE s. (ünsüzlerden önce) 1. bir, herhangi bir: We went on a sunny day. Güneşliğeri günde gittik. They´ve bought a house. Ev aldılar. In this argo ci bir beş para etmez adam. k. dili sa ğlam ayakkabı değil, sütü bozuk; it kopuk. k ırık not, kötü not. deniz tutan kimse. kötülük. zayıf bir ihtimal. biraz. acı bir reçete/ilaç, beraberinde zorluklar getiren bir çözüm yolu. morarm ış göz. bir şişe süt. k. dili güvenilmez kimse/ şey. k. dili içinden ç ıkılması zor bir durum; çözümlenmesi güç bir problem. z. herhangi bir çalg ının eşliği olmadan, çalgısız, enstrümansız (şarkı söylemek). s. 1. çalg ı eşliği olmadan şarkı söyleyen (koro). 2. çalgısız, enstrümansız (müzik). k. dili kurtar ıcı. söz konusu edilen şeyin bir örneği. k. dili hık demiş babasının burnundan düşmüş. Türk vatanda şı. sözlerde çelişme. 1. iki. 2. birkaç. birkaç dakika. keskin nişancı. göz gezdirme. k. dili -den bir gömlek üstün. azıcık: Put a dab of the ointment on the wound. Yaraya merhemden biraz sür. 1. karanlık gün. 2. kötü gün. bir işe yaramayan nesne/kimse. çok iş bekleyen patron. çok emek isteyen iş, zahmetli iş. vahim bir durum. bütçeye yük olan şey. bir bardak su. para toplamak için aç ılan kampanya. k. dili devede kulak. yavan söz, tats ız konuşma. have s.t. dry-cleaned bir şeyi kuru temizleyiciye vermek, bir şeyi temizletmek. baygınlık nöbeti. 2. (güçlü bir duygunun patlak verdiği) an: He threw it away çok zayıf anger. Bir hiddet an ında onu çöpe attı. argo in a fit of bir ihtimal.

şahane bir ziyafet. k. dili koltuklar ı kabartan başarı. övünülecek ba şarı.
güvensizlik duygusu. birkaç. A.B.D. (içki ölçüsü) galonun be şte biri, 84 santilitre. hayal ürünü, hayal mahsulü. ince fark.

a fit of nerves a flight of stairs a fool´s errand a friend of mine a friend of ours a fright a full week a gleam of hope a glimmer of hope a good a good command of a good deal a good deal/a great deal a good distance off a good loser a good many a good provider a good turn a good turn a good way a great many a hard act to follow a hard nut to crack a hard/tough nut to crack a heavy sea a hell of a lot a horse of another color a host of a howling success a kilo of bananas a kind of millionaire a knockout à la carte a labor of love a labor of love a large proportion of the profits a lasting impression a leading question a length of piping a little a little bit a little terror a live issue a long face a long haul a long shot a long shot

sinir krizi. bir kat merdiven. saçma bir iş. bir dostum. dostlarımızdan biri, bir dostumuz. k. dili korkunç derecede çirkin, tuhaf veya insan ı şoke eden kimse: She looked a fright in 2. olaylarla dolu bir hafta. 1. tam bir hafta. that wig. O perukla görünümü korkunçtu. bir ümit ışığı. bir ümit ışığı. 1. epey, epeyi, bir hayli; birçok: He was there a good while. Orada epey kaldı. A good (bir dili) rahatcamellias were in bloom. Birçok kamelya çiçek (a language) many of the konu şabilme. 1. çok: That cost him a good deal. Ona pahal ıya mal oldu. Its climate is a good deal like Cairo´s. Havas ı Kahire´ninkine çok benziyor. 2. k. dili birçok, bir hayli. epey uzakta. oyunu kaybedince k ızmayan kimse. birçok, hayli. ailesine iyi bakan kimse. bir iyilik: He did me a good turn. Bana bir iyilik etti. iyilik. k. dili 1. hayli mesafe. 2. iyi bir çare/yol. pek çok. aşılması/ulaşılması zor bir başarı. k. dili 1. ba şarılması zor iş. 2. çetin ceviz. k. dili çetin ceviz. dalgalı deniz. argo çok fazla. tamam ıyla farklı bir konu. bir sürü. büyük bir ba şarı. bir kilo muz. milyoner gibi bir şey. k. dili çok güzel/fevkalade biri/bir şey. alakart. hatır/zevk için yapılan iş, gönüllü yapılan iş. k. dili hatır için yapılan iş. kârın büyük bir bölümü. derin bir iz; büyük bir etki. verilecek cevab ı belirleyen soru. (belirli uzunlukta) bir boru parças ı. biraz: Give me a little time. Bana biraz zaman verin. azıcık, bir parça. k. dili çok yaramaz/ha şarı çocuk, canavar. günün önemli sorunu. ek şi yüz. 1. uzun ta şıma mesafesi. 2. uzun süren zor bir iş. ufak bir ihtimal. başarı ihtimali az olup gerçekleşince kazancı çok olan bir iş.

a long way off a lot a lot of a man in my position a man of few words a marked difference a marked man a matter of indifference a matter of life and death a matter of life and death a matter of two dollars a mess of a minus quantity a modicum of a month hence a month of Sundays a new lease on life a number of a pack of cards a pack of lies a pair of denims a pair of dungarees a pair of scales a pair of scissors A penny for your thoughts. a piece of cake a pillar of society a play on words a plum job/post a poor shot a pretty penny a priori a private person a proud day for us a quick one a raft of a ray of hope a ready pen a remote chance/possibility a request for help a ripple of conversation A rolling stone gathers no moss. a round peg in a square hole a run of luck a running battle a safe bet a scrap of evidence

çok uzakta. çok: They like her a lot. Ondan çok ho şlanıyorlar. She´s a lot better. O çok dahaçok ( şey): She bought a lot of books. Çok kitap aldı. çok/pek iyi. benim durumumda olan bir adam. az konuşan adam. belirgin bir fark. mimli adam, mimlenmiş adam. ilgilenmeye de ğmeyen sorun. ölüm kalım meselesi. ölüm kalım meselesi. iki dolar meselesi. bir yemeklik (ye şillik). sıfırdan aşağı miktar. 1. zerre kadar, bir nebze: There´s not a modicum of truth in it. Onda zerre kadar hakikat yok. 2. az bir miktar; pek az: He drank only a modicum of bundan bir ay sonra. çok uzun bir zaman. (hastalıktan/üzüntüden sonra) yeniden hayata başlama. birtak ım, birkaç. iskambil destesi. bir sürü yalan. kot pantolon, cin; blucin. blucin, kot. terazi. makas. k. dili Ne dü şünüyorsunuz? k. dili çok kolay bir iş. topluma dayanak olan kimse, nüfuzlu kimse; bir yerin e şrafından olan biri. kelime oyunu. çok iyi bir iş, herkesin istediği bir iş. nişancı olmayan kimse, hedefi iyi vuramayan kimse. k. dili epeyce para, külliyetli miktarda para. s. önsel, apriori. kendinden bahsetmekten kaç ınan kimse. bizim için övünç dolu bir gün. k. dili çabuk içilen/içilmi ş bir içki. bir yığın, bir sürü, pek çok. umut ışığı. iyi yazı yazma yeteneği. uzak bir ihtimal, ufak bir olas ılık. yardım dileme. dalga gibi yükselip alçalan konu şma sesi. Yuvarlanan ta ş yosun tutmaz./İşleyen demir pas tutmaz. bulunduğu yere hiç uygun olmayan kimse. clothes-peg i., İng. çamaşır mandalı. şans zinciri. uzun süren bir ihtilaf. elde bir. çok ufak bir delil.

a sea of faces a sense of responsibility a shade a shot in the arm a shot in the dark a sight a spate of a square deal a stomach upset a stormy passage a tissue of lies a trifle a twist of the wrist a vintage year a wad of gum a wee bit a week off a whale of a a white lie a whole lot of a wodge of a world power A, a A1 AA AB aback abacus abaft abaft abalone abandon abandon abandon hope abandon o.s. to abandon ship abandoned abandonment abase abase o.s. abasement abash abashed abashedly abate abatement abattoir

insan kalabalığı. sorumluluk duygusu. biraz, azıcık: Lower your voice a shade. Sesini biraz alçalt. birine birdenbire moral veren bir şey. körü körüne bir deneme. k. dili çok daha: It´s a sight dirtier than I thought it´d be. Tahmin ettiğimden çok daha kirli. pek çok, bir sürü. k. dili adil bir anla şma. mide bozuklu ğu. fırtınalı deniz yolculuğu. bir sürü yalan. biraz, azıcık. hüner, ustalık. 1. kaliteli şarabın elde edildiği yıl. 2. başarılı bir yıl. pabuç kadar çiklet. k. dili 1. azıcık, birazcık. 2. oldukça. 1. bir haftalık izin. 2. bir hafta sonra. k. dili 1. çok büyük: a whale of a difference çok büyük bir fark. 2. müthi ş, dehşet,ız yalan. zarars çok güzel: a whale of a novel müthiş bir roman. k. dili pek çok: A whole lot of people don´t approve of this. Pek çok ki şi bunu yığın, bir sürü: He laid a wodge of papers on the table. Masaya bir 1. bir hoş görmüyor. sürüdünya çap ında bir güç. bir parça: a wodge of chocolate koca bir pol. evrak koydu. 2. koca/iri i. 1. A, İngiliz alfabesinin birinci harfi. 2. müz. la notası. 3. en yüksek not veya dili birinci s ınıf, klas; çok harf. s., k. en iyi kaliteyi simgeleyen kaliteli. k ıs. Alcoholics Anonymous. i. Adsız Alkolikler (alkolizmle savaşan bir grubun ad ı). k ıs. Artium Baccalaureus. i. lisans. z. i. sayıboncuğu, abaküs, çörkü. z., den. k ıçta, kıç tarafında. edat, den. gerisinde, arkas ında: abaft the beam kemerenin gerisinde. i., zool. abalon (bir deniz kabuklusu), Haliotis. f. 1. terketmek, b ırakmak: Don´t abandon me here! Beni burada bırakma! He abandoned shamanism and kapılma, a Muslim. Şamanizmi bırakıp i. 1. kendini (bir şeye) kaptırma, became kendini bırakma. 2. coşku. ümidi kesmek. kendini (bir şeye) kaptırmak/vermek: She abandoned herself to the music. terketmek. ğe kaptırdı. You´ve abandoned yourself to drink. gemiyi Kendini müzi s. 1. terkedilmiş, bırakılmış, metruk. 2. coşkulu, coşkun. 3. ahlaksız; utanmaz. i. 1. terk, b ırakma. 2. bak. abandon 2. f. -in kibrini k ırmak; alçaltmak. kendini alçaltmak. i. (-in) kibrini k ırma; alçaltma. f. utandırmak, -in gururunu incitmek. s. utandırılmış, gururu incitilmiş. z. utanarak, gururu incitilmi ş bir halde. f. 1. azalmak; hafiflemek: The wind had abated. Rüzgâr hafiflemi şti. 2. azaltmak; hafifletmek: This will abate the fever. Bu ate şi düşürür. i. 1. azalma; indirilme; hafifleme. 2. azaltma; indirme; hafifletme. i., İng. mezbaha, kesimevi.

abbess abbey abbot abbr abbreviate abbreviation ABC´s ABCs abdicate abdication abdomen abdominal abdominal cavity abdominal region abduct abduction abed abelia aberrant aberration abet abetment abetter abettor abeyance abhor abhorrence abhorrent abide abiding ability abject abjure Abkhas Abkhas Abkhasia Abkhasian Abkhasian Abkhaz Abkhaz Abkhazia Abkhazian Abkhazian abl ablative ablative ablaze

i. (kadınlar manastırında) baş rahibe. i. manastır. i. (erkekler manast ırında) başkan, başkeşiş. k ıs. 1. abbreviation kıs. (kısaltma). 2. abbreviated kıs. (kısaltılmış). f. k ısaltmak. i. 1. k ısaltma, bir sözcüğün veya söz grubunun kısaltılmış şekli. 2. k ısaltma, kısaltma işi. alfabe. 2. abece, alfabe, bir işin en önemli bilgileri: i., çoğ., k. dili 1. abece, He still hasn´t bak. ABC´s.ABC´s of the job. İşin abecesini hâlâ sökemedi. i., çoğ., k. dili, learned the f. 1. (kral/kraliçe) tahttan çekilmek, tac ını ve tahtını terketmek; yüksek bir mevkiden çekilmek. tac ını ve tahtını terketme; yüksek (tac ını ve tahtını) i. 1. tahttan çekilme, 2. (kral/kraliçe) (tahttan) çekilmek, bir mevkiden çekilme.1. kar ın. 2. (böcek gövdesinde) karın. i., anat. 2. (tahttan) çekilme; (yüksek bir mevkiden) çekilme. 3. s., anat. 1. karna ait. 2. (böcek gövdesindeki) karna ait. karın boşluğu. karın bölgesi. f. (birini) kaç ırmak. i. (birini) kaç ırma. z., eski yatakta. i., bot. abelya, Abelia. s. 1. anormal. 2. istisnai. i. 1. (doğru/doğal/normal olandan) sapma. 2. ruhb., gökb. sapınç, aberasyon. 3. 1. sapkı. f. (--ted, --ting)tıb. yardakç ılık etmek; kışkırtmak, tahrik etmek. 2. yardımda bulunmak. ılık etme; kışkırtma, tahrik etme. 2. yardımda bulunma. i. 1. yardakç i., bak. abettor. i. 1. yardakç ı; kışkırtıcı. 2. yardımda bulunan biri. i., huk. 1. uygulanmama: That rule has since fallen into abeyance. Sonra o (--red, uygulanmasından vazgeçildi. 2. sahipsiz kalma/olma, f. kuralın--ring) iğrenmek; iğrenip uzak durmak. i. iğrenme; iğrenip uzak durma. s. iğrenç. f. 1. by -e göre hareket etmek/davranmak; (vaade/karara) sad ık kalmak. 2. kalıcı,uymak, baki. s. by -e daimi; -e riayet etmek. 3. çekmek, tahammül etmek; -e i. yetenek, kabiliyet; dirayet. s. 1. rezil, berbat (bir durum); son derece kötü: She had never seen such abject poverty. Hiç öyle bir sefalet görmemi şti. He was an abject liar. Son f. yemin ederek vazgeçmek/reddetmek/inkâr etmek. i. (çoğ. Ab.khas) bak. Abkhaz 1. s., bak. Abkhaz 2. i., bak. Abkhazia. i., bak. Abkhazian 1. s., bak. Abkhazian 2. i. 1. (çoğ. Abkhaz) Abhaz. 2. Abhazca. s. 1. Abhaz. 2. Abhazca. i. Abhazya. i. 1. Abhaz. 2. Abhazca. s. 1. Abhaz. 2. Abhazca. k ıs. ablative. s., dilb. -den haline ait; -den halindeki. i., dilb. -den halindeki sözcük/sözcük grubu. s. 1. yanmakta olan, alevler içinde; tutu şmuş. 2. ışıl ışıl ışıldayan; pırıl pırıl parlayan.

able able-bodied ablute ablution ably ABM abnegate abnegation abnormal abnormality abnormally abnormity abo aboard aboard abode abode abolish abolition A-bomb abominable abominate abomination aboriginal aboriginal aborigine aborigines abort abortion abortionist abortive aboulia abound about about about About face! About ship! about-face about-face about-ship about-turn about-turn above above above above

s. yetenekli, kabiliyetli. s. sağlıklı, sıhhatli. f., şaka y. 1. yıkanmak. 2. yıkamak. i. aptes, gusül, yıkanma. z. ustaca, ustalıkla. k ıs. antiballistic missile. f. 1. feragat etmek; vazgeçmek; feda etmek; (sorumluluktan) kaçmak. 2. inkâr etmek, reddetmek. i. 1. feragat etme; vazgeçme; feda etme; (sorumluluktan) kaçma. 2. inkâr etme, reddetme. s. anormal. i. anormallik. z. anormal bir şekilde. i., bak. abnormality. i., aşağ. yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana Avustralya´da yaşamış olan biri. z. (taşıt için) içinde, -de; (taşıt için) içine, -e: All aboard! Haydi binin! edat (taşıt için) içinde, -de: He was aboard the train. Trendeydi. i. 1. ikametgâh, ev. 2. (bir yerde) ikamet etme, oturma. f., bak. abide (4), (5), (6). f. kaldırmak, lağvetmek, ilga etmek; feshetmek. i. kaldırma, lağıv, ilga; fesih. i. atom bombas ı. s. 1. iğrenç, menfur. 2. çok kötü, berbat, pis. f. 1. iğrenmek, nefret etmek. 2. hiç sevmemek, nefret etmek. i. 1. iğrenç/menfur bir şey. 2. iğrenme, nefret etme. i. asıl yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde yaşamış olan biri. eski ça ğlarda var olan; çok eski çağlardan kalan. 2. ataları çok s. 1. çok eski çağlardan bu1. i., bak. aboriginal yana belirli bir yerde yaşamış olan. i., çoğ. asıl yerliler, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde ya1. (dölütü) dü şürtmek/almak; -in dölütünü düşürtmek; (dölütü) f. şamış olanlar. düşürmek. 2. (henüz başlanmışken)(dölütü) vermek. 3. düşük yapmak. 4. i. 1. dölüt dü şürtme/alma, kürtaj. 2. -e son düşürtme/alma. 3. başarısızlık. 4. ask., bilg. (uçuşu/işlemi) yarıda kesme. 5. ask., bilg. i. kürtajc ı. s. başarısız. i., İng., ruhb., bak. abulia. f. (in/with) (bir yerde) bol/çok olmak. edat 1. hakk ında, ile ilgili, üzerine, üstüne: I know nothing at all about you. Senin hakk ında hiçbir şey bilmiyorum. I have doubts about them. about z. 1. aşağı yukarı, yaklaşık, az çok; hemen hemen, neredeyse: at Onlar six o´clock saat alt ı sularında. Come about midnight. Gece saat on iki s. ask. Geriye dön! den. Alesta tiramola! i. 1. ask. geriye dönü ş. 2. eskiden savunduğunun tersini savunmaya baask. geriye dönmek. f., şlama. f. (--ped, --ping) den. tiramola etmek. i., İng., bak. about-face 1. f., İng., bak. about-face 2. edat 1. üstünde; üstüne: She was then living in a room above the store. O zamanlar ıda; yukarıdaki: She lives above. Yukarıda oturuyor. He was z. 1. yukardükkân ın üstündeki bir odada oturuyordu.That was above and sitting on the branch above. Yukar ıdaki daldayazıda) eserin bundan A i. 1. the (bir sayfada) yukar ıda yazılanlar; (bir oturuyordu. 2. yukarıya: öncesinde yazıki, yukarıdaki, (sayfanın) yukarısında bulunan; daha önceki s. 1. the yukar ılanlar: As soon as you´ve read the above, give me a call. (bölüm/paragraf/sat ır/sayfa): The above picture depicts the city in 1782.

above all above all above average above average above par above sea level aboveboard aboveboard aboveground above-mentioned abovementioned abovestairs abrade abrasion abrasive abrasive abreast abridge abridgement abridgment abroad abroad abrogate abrogation abrupt abruptly abruptness abscess abscess abscessed abscissa abscond absence absence of mind absence without leave absent absent absent o.s. absent without leave absentee absentee absentee ballot absentee landlord absentee voter absenteeism absently absentminded

her şeyden önce, her şeyden çok. bilhassa, özellikle. ortalaman ın üstünde. vasatın üstünde. tic. yazılı değerin üstünde. deniz seviyesi üstünde. s. 1. dürüst: Be aboveboard with me! Benimle aç ık konuş! 2. yasal, kanuna ayk şekilde. z. dürüst birırı olmayan: It´s completely aboveboard. Tamamen yasal bir s. yerüstü, zemin üstündeki. s. the yukar ıda söz edilen/adı geçen; daha önce söz edilen/adı geçen: It contains an illustration of the above-mentioned picture. İçinde, yukarıda i. the yukar ıda söz edilen/adı geçen şey/kişi; yukarıda adı geçenler; daha önce söz edilen/adupstairs.şey/kişi; daha önce adı geçenler. z., s., i., İng., bak. ı geçen f. aşındırmak. i. 1. s ıyrık. 2. aşındırma; aşınma; abrasyon. s. 1. sinirlendirici, rahats ız edici. 2. aşındırıcı, abrasif. i. aşındırıcı, abrasif. z. yan yana, ayn ı hizada; başabaş. f. 1. (yazılı bir eseri) kısaltmak. 2. azaltmak. i., İng., bak. abridgment. i. 1. yazılı bir eserin kısaltılmış şekli: I don´t read abridgments of novels. Romanların kısaltılmış şeklini okumam. 2. you ever been kısaltma. 3. z. 1. yurtd ışında, dışarıda; yurtdışına: Have(yazılı bir eseri) abroad? Hiç yurtdışına çıktın mı? 2. ev dışında; ortada: That animal ventures abroad i. yurtdışındaki yerler, yurtdışı: Is there any news from abroad? Yurtdışından bir haber varkald ırmak. f. iptal etmek, feshetmek; mı? i. iptal, fesih; kald ırma. s. 1. ani, birdenbire oluveren, apans ız, ansız: They made an abrupt departure. Gitmeleri ani oldu. 2. k k ısa ve ters bir şekilde. an abrupt bir z. 1. aniden, birdenbire, birden. 2.ısa ve ters: He gave me 3. dik/sarpreply. şekilde. 2. k ısa ve ters oluş. 3. diklik, sarplık. i. 1. anilik. i. apse. f. apse olmak. s. apseli, apse olmu ş. çoğ. --s (äbsîs´ız)/--e (äbsîs´i) i., mat. apsis. f. (bir suçtan dolayı) kaçmak, sıvışmak. i. 1. yokluk, bulunmama: We felt her absence. Yoklu ğunu hissettik. He returned after an absence of six months. Alt ı aylık bir aradan sonra dalgınlık. ask. (tekrar dönmek üzere görev yerinden) izinsiz olarak ayr ılma. s. 1. (bir yerde bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan (kişi); (orada art f. ık) bulunmayan (kişi): How many people are absent today? Bugün kaç 1. ç ıkmak, gitmek: I shall absent myself. Çıkacağım. He absented himself for adönmek üzere görev yerinden) izinsiz olarak ayr ılmış olan. ask. (tekrar few days. Birkaç gün yoktu. 2. from -den uzak durmak, -e i. (bir yerde bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan kişi/şey, hazır olmayan kişi.bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan (kişi). s. (bir yerde posta yoluyla verilen oy. kiraya verdiği gayrimenkulden uzakta yaşayıp onunla pek ilgilenmeyen mülk sahibi. oy veren seçmen. posta yoluyla i. 1. (işe, okula v.b.´ne) devamsızlık. 2. kiraya verdiği gayrimenkulden uzakta ya şayıp onunla pek ilgilenmeme. z. dalgın dalgın. s. dalgın.

absinth absinthe absolute absolute majority absolute majority absolutely absolution absolutism absolutist absolutist absolve absorb absorbable absorbed absorbency absorbent absorbent absorber absorbing absorption absorptive abstain abstainer abstemious abstemiously abstemiousness abstention abstinence abstinent abstract abstract abstract abstract art abstract expressionism abstract number abstracted abstraction abstruse absurd absurd absurdity absurdly Abu Dhabi abulia abundance abundant abundantly

i., İng., bak. absinthe. i. apsent. s. 1. tam, eksiksiz: His trust in them was absolute. Onlara olan güveni tamdı. ğunluk.mutlak, saltık, sınırsız: absolute monarchy mutlak monarşi. salt ço 2. pol. salt çoğunluk. z. 1. (äb´s ılutli) (nitelediği sözcükten önce gelince) çok, bayağı: You´re absolutely(günah) Allah taraf ından affedilme; (günah için) af. 2. acıktık! 2. i. 1. Hrist. right! Çok hakl ısın! We´re absolutely famished! Çok aklama, beraat saltç ılık, 3. from (bir sorumlulu ğu/yükümlülüğü) yerine getirmekten i., pol. ettirme. mutlakıyet. s., pol. saltç ı. i., pol. saltç ı. f. 1. Hrist. Allah ad ına (günahı) affetmek. 2. affetmek. 3. aklamak, beraat ettirmek. 4. from (birini) (bir sorumlulu ğu/yükümlülüğü) yerine getirmekten f. 1. (s ıvıyı/gazı/ışığı/sesi) soğurmak, içine çekmek, emmek, absorbe etmek. 2. ö ğrenmek. 3. (dikkati/enerjiyi/zamanı/parayı) almak; (enerjiyi) s. soğurulabilecek, emilebilecek; soğurulabilen, emilebilen. s. tüm dikkatini bir şeye vermiş. i. soğurganlık, emicilik. s. soğurgan, emici, absorban: absorbent cotton hidrofil pamuk. i. soğurgan, emici, absorban. i. soğurucu, emici, absorplayıcı. s. insanın tüm dikkatini toplayan; sürükleyici. i. 1. soğurma; soğrulma; absorpsiyon. 2. öğrenme. 3. (dikkati/enerjiyi/zaman ı/parayı) alma; (enerjiyi) emme. 4. içine alma, s. soğurucu, emici. f. 1. from (bir şeyi) yapmamak: He´s decided to abstain from alcohol. İçki içmemeye karar verdi. 2. oy vermemek, çekimser kalmak. 3. içki i. 1. içki içmeyen biri. 2. oy vermeyen biri, çekimser kalan biri. s. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutan; a şırıya kaçmayan; aşırılıklar bulunmayan. konusunda) kendini tutarak; a şırıya kaçmadan. z. (özellikle yeme içme i. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutma; a şırıya kaçmama, riyazet. i. 1. çekimser oy; oy vermeme, çekimser kalma. 2. from (bir şeyi) kasten yapmama. (bir şeyi) yapmama, riyazet; (yeme içme konusunda) kendini i. 1. (from) tutma. 2. k ıran, riyazetçi. s. nefsini içki içmeme. 3. cinsel riyazet. s. soyut, abstre. i. 1. özet. 2. soyut sanat eseri. f. 1. (äb´sträkt) özetlemek, özet haline getirmek. 2. (äbsträkt´) kafas ını meşgul etmek. 3. (äbsträkt´) çalmak, aşırmak. 4. (äbsträkt´) soyutlamak. soyut sanat. soyut ekspresyonizm. mat. soyut sayı. s. dalgın. i. 1. soyut kavram, soyutlama. 2. soyutlama, soyutlama eylemi. 3. dalgınlık, düşünceye dalmış olma. 4. s. kavranmas ı zor, anlaşılması güç. güz. san. soyutluk. 5. soyut sanat s. saçma, abes, absürd. i. i. 1. saçma olma, saçmal ık, abeslik. 2. saçmalık, saçma söz/davranış. z. 1. saçma bir şekilde. 2. k. dili çok, feci derecede: She´s absurdly rich. Feci derecede zengin. Abu Dabi. i., ruhb. abuli. i. 1. bolluk, çok olma. 2. bereket, bolluk. 3. refah, varl ık ve rahatlık. s. 1. bol, çok. 2. bereketli; feyizli. z. bol/çok miktarda: The fruit trees were now bearing abundantly. Meyve ağaçları artık çok verimli olmuştu.

abuse abuse abuse o.s. abusive abut abutment abysmal abyss AC acacia academic academic academician academy acanthus accede accede to the throne accelerate acceleration accelerator accent accent accentuate accept

i. 1. yetkiyi/görevi kötüye kullanma, suiistimal; do ğru olmayan bir şekilde kullanma; gere ği gibi kullanmama; istismar. 2. kötüleme. 3. kötü f. 1. (yetkiyi/görevi) kötüye kullanmak, suiistimal etmek; do ğru olmayan bir şekilde kullanmak; gereği gibi kullanmamak; istismar etmek. 2. mastürbasyon yapmak. s. 1. kötüleyici; kötü sözlerle dolu; kötü sözler söyleyen. 2. kötü (davran --ting) 1. (on/upon) (-e) biti şmek, bitişik olmak. 2. against -e f. (--ted,ış). dayanmak. i. 1. (köprünün k ıyıya dayandığı yerdeki) ayak. 2. bitişme yeri. 3. bitişme. 4. dayanma. kötü, feci. s., k. dili çok i. dipsiz gibi görünen yer; uçurum. k ıs. alternating current. i. dalgalı akım. i., bot. 1. mimoza, akasya, Acacia. 2. akasya, yalanc ı akasya, Robinia pseudoacacia. 2. teorik, kuramsal. 3. pratik de ğeri/önemi olmayan. 4. s. 1. akademik. resmi, kitabi. ğretim görevlisi. i. üniversite ö i. 1. üniversite ö ğretim görevlisi. 2. akademi üyesi, akademisyen. i. akademi; yüksekokul. i., bot. ayı pençesi, akantus, akant, Acanthus. f. to 1. -e razı olmak. 2. (hükümdar) (tahta) çıkmak. tahta ç ıkmak. f. hızlandırmak; hızlanmak, ivmek. i. hızlandırma; hızlanma, ivme. i. gaz pedalı. i. 1. dilb. vurgu, aksan. 2. dilb. vurgu i şareti. 3. şive. f. vurgulamak. f. vurgulamak.

f. 1. kabul etmek; razı olmak; kabullenmek. 2. (bir şeyi) teslim almak. accept/assume responsibility for -in sorumlulu ğunu üzerine almak. s. kabul edilir, makbul. acceptable i. 1. kabul. 2. (bir şeyi) teslim alma. acceptance i. 1. giriş, geçit. 2. to (biriyle) görüşme imkânı; (bir şeyden) faydalanma access hakk ı/imkânı: He has access ulaşılabilir olma. 3. görüşülebilir olma. 4. i. 1. ulaşılabilirlik. 2. kolaylıkla to him. İstediğinde onunla görüşebilir. 3. accessibility accessible accessible to the public accession accessory accessory after the fact accident accident victims accidental accidentally accident-prone acclaim acclaim acclamation acclimate acclimation acclimatise acclimatization acclimatize kolaylıkla görüşülebilir olma. ulaşılabilen. 3. görüşülebilen. 4. kolaylıkla s. 1. ula şılabilir. 2. kolaylıkla 5. to -den etkilenebilir olma. görüşülebilen. 5. to -den etkilenebilir. halka aç ık.

i. 1. (tahta) ç ıkma. 2. (bir müze veya kütüphanenin koleksiyonuna) yeni al1. aksesuar, eklenti: These are accessories for the new machine. i. ınan eşya, kitap v.b. Bunlar yeni makinenin aksesuarlar ı. 2. (kadın giysisini bütünleyen) huk. suç işlendikten sonra suç ortağı olan kimse. i. 1. kaza (kötü olay). 2. rastlant ı. 3. fels. ilinek, araz. kazaya u ğrayanlar. s. 1. kaza eseri olan, yanl ışlıkla olan. 2. tesadüfen meydana gelen. 3. fels. ilineksel. z. 1. kazara, yanlışlıkla. 2. tesadüfen. s. hep kazaya u ğrayan; sakar. f. 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed himış. 2. tezahürat. bir tezahüratla onu imparator ilan ettiler. i. 1. övme, alk emperor. Büyük i. 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla ilan etme. 2. tezahürat. 3. övme, alk ış. f. 1. alıştırmak, intibak ettirmek: I´m acclimating myself to the customs here. Kendimi intibak ettirme. 2. alışma, intibak2. (to) (-e) alışmak, intibak i. 1. alıştırma, buradaki âdetlere al ıştırıyorum. etme. f., İng., bak. acclimatize. i. 1. alıştırma, intibak ettirme. 2. alışma, intibak etme. f. 1. alıştırmak, intibak ettirmek. 2. alışmak, intibak etmek.

accolade accommodate accommodate o.s. to accommodate one´s pace/step to accommodate their differences accommodating accommodation accommodation ladder accompaniment accompanist accompany accomplice accomplish accomplished accomplishment accord accord accordance accordant according as according to according to all accounts according to Hoyle according to one´s own lights according to plan accordingly accordion accordion accost account account book accountable accountant accounting accounts payable accounts receivable accrue accumulate accumulation accuracy accurate accusation accusative accusative accuse accused accustom

i. 1. ödül. 2. övgü: It received accolades from all the newspapers. Tüm gazetelerden övgüler ald The cell had lastly accommodated a drunkard. f. 1. almak, bar ındırmak: ı. Hücre en son bir ayya şı barındırmıştı. This room can accommodate four -e ayak uydurmak, -e uyum sa ğlamak. birine ayak uydurmak. aralarındaki anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla gidermek. s. uysal, yumu şak başlı. i. 1. kalacak yer: In that region accommodation for the traveler is hard to find. borda iskelesi. den. O bölgede konaklama yeri zor bulunur. 2. uzla şma: Have you i. 1. müz. e şlik. 2. to -e eşlik eden şey: It´s a nice accompaniment to the roast. Rostoyla beraber güzel. i., müz. e şlik eden kişi, eşlikçi. f. 1. eşlik etmek, refakat etmek, beraberinde gitmek. 2. müz. eşlik etmek, refakat etmek. 3. ile beraber (bir şey) yapmak: He accompanied the curse i. suç orta ğı. f. başarmak, becermek, üstesinden gelmek. s. 1. işini iyi bilen, usta. 2. sosyetenin görgü kurallarını ustalıkla uygulayabilen.becerme, üstesinden gelme. 2. başarı, başarılan iş. 3. i. 1. başarma, marifet. devlet aras ında olan) anlaşma. 2. uyum, ahenk. 3. uyuşma, i. 1. (iki mutabakat. uymak, ile ba ğdaşmak, -e uygun olmak/gelmek. 2. with -e f. 1. with -e yak ışmak, -e uygun gelmek/düşmek. 3. vermek:them were delayed for i. verme: The accordance of these privileges to He accorded them that five years. Bu imtiyazlar ın onlara verilmesi beş senelik bir gecikmeye s. bağ. -e göre. z. 1. İki seçeneği olan bir durumu belirtir: You can stay or go, according as you uygun olarak: veya gidebilirsin, nas ıl istersen. It can edat 1. -e göre, -elike. KalabilirsinArrange yourselves according to your height! Boy s ırasına girin! 2. -e göre, (birinin) dediğine/gösterdiğine göre, tüm anlattıklarına göre: He was drunk, according to all accounts. Tüm anlattıklarına göre sarhoştu. usulüne göre, usulen. kendi inançlar ına göre. planlandığı gibi, planlanana uygun bir şekilde. z. 1. ona göre, öyle, öylece: He told me to shoot him, and I acted accordingly. i. akordeon. Kendisini vurmam ı istedi; ben de öyle yaptım. 2. bu yüzden, s. akordeon gibi aç ılıp katlanan, akordeon: accordion door akordeon kapı. f. 1. yakla şıp/gidip (birine) bir şey söylemek. 2. para karşılığında seks teklif etmek. i. 1. hesap. 2. röportaj; (birinin) anlatt ığı. f. for -i anlatmak, -i açıklamak, -i izah etmek. hesap defteri. s. sorumlu. i. muhasebeci. i. muhasebe. tic. alacaklılar hesabı. tic. borçlular hesab ı. f. 1. birikmek. 2. to -e gelmek: What advantages will accrue to us from this? Bunun bize ne gibi faydalar ı olacak? f. toplamak, biriktirmek; toplanmak, birikmek, y ığılmak. i. 1. birikim, birikme. 2. birikinti. i. 1. doğruluk. 2. yanlış yapmamaya özen gösterme. s. 1. doğru, tam. 2. yanlış yapmamaya özen gösteren. i. suçlama. s., dilb. -i haline ait; -i halindeki. i., dilb. -i halindeki sözcük/sözcük grubu. f. suçlamak, itham etmek. s. sanık. f. alıştırmak.

ace ace an exam acetone acetylene ache achieve achievement acid acknowledge acknowledgment acne acorn acoustics acquaint acquaint o.s. with acquaintance acquiesce acquire acquisition acquisitive acquit acquit o.s. well acquittal acre acrid acrobat acrobatic acrobatics acronym across across the board across the way act act as act in unison act on a suggestion act on s.o.´s advice act up acting action activate activation active active service active verb activism activist

i. 1. isk. as, birli. 2. k. dili uzman, eksper. s., k. dili i şinin ehli, as. f. k. dili s ınavda (dokuz ila on arasında) yüksek bir not almak. i. aseton. i. asetilen. i. ağrı, sızı, acı. f. ağrımak, sızlamak, acımak. f. başarmak, yapmak; elde etmek, kazanmak. i. 1. başarı. 2. elde etme, kazanma. i. asit. s. 1. asit. 2. i ğneleyici: an acid remark iğneleyici bir söz. f. 1. (bir gerçe ği) kabul etmek. 2. (bir şeyin alındığını/farkedildiğini) bildirmek. i. 1. (bir gerçe ği) kabul etme. 2. (bir şeyin alındığını/farkedildiğini) bildirme. 3.akne, ındı. i. tic. al ergenlik. i. meşe palamudu. i. akustik. f. 1. bilgi vermek, haberdar etmek. 2. tan ıtmak: This book is designed to acquaint its readers with new developments in the field of genetic hakk ında bilgi edinmek. i. tanıdık, tanış. f. boyun e ğmek, katlanmak, kabullenmek. f. 1. elde etmek, edinmek, almak. 2. kazanmak: acquire a bad reputation kötü bir etme, edinme, alma. 2. kazanma. 3. elde edilen şey, edinti. i. 1. eldeşöhret kazanmak. s. bir şeyler elde etmeye çok hevesli, mal canlısı, açgözlü. f. (--ted, --ting) aklamak, temize ç ıkarmak, beraat ettirmek. yüzünün ak ıyla çıkmak. i. aklanma, beraat. i. 0,404 hektarlık arazi ölçü birimi. s. acı, ekşi, keskin. i. akrobat, cambaz. s. akrobatik. i. akrobatlık, cambazlık. i. birkaç kelimenin ba ş harflerinin veya ilk hecelerinin birleşmesiyle meydana gelenından öbür tarafına: He stretched a rope across the river. edat 1. bir taraf kelime: NATO, UNESCO. Nehrin bir taraf ından öbür tarafına bir ip gerdi. 2. karşısında: Serra lives herkesi ayn ı derecede etkileyen (ücret/vergi). yolun öte taraf ında, karşı tarafta. i. 1. hareket, eylem. 2. kanun, yasa. 3. tiy. bölüm, perde. 4. rol yapma, oyun. f. 1. rol yapmak,yapmak. 2. harekete geçmek. 3. davranmak, başkasının vazifesini oynamak. birlikte hareket etmek. yapılan teklife göre davranmak. birinin sözüne uymak, birinin sözüne göre hareket etmek/davranmak. yaramazlık etmek, gösteriş yapmak. i. oyunculuk. s. vekâlet eden, vekil: acting president ba şkan vekili. i. 1. hareket, eylem. 2. etki. f. 1. harekete geçirmek, hareketlendirmek. 2. harekete geçmek, hareketlenmek. i. 1. harekete geçirme, hareketlendirme. 2. harekete geçme, hareketlenme. s. 1. faal, hareketli, aktif. 2. dilb. etken. askerlik hizmeti. dilb. etken fiil. i. eylemcilik. i. eylemci.

activity actor actress actual actuality actually acumen acupuncture acute acute angle acute angle AD ad adage Adam adamant adamantly adapt adapt o.s. to adaptable adaptation adapter adaptor add add fuel to the flames add spice to add up add up to addendum addict addict adding machine addition additional additive addled address address a remark to addressee adduce adept adequacy adequate adhere adherence adherent adhesion

i. faaliyet, etkinlik. i. aktör, oyuncu. i. aktris, kad ın oyuncu. s. gerçek, do ğru. i. gerçek, hakikat. z. aslında; gerçekten. i. çabuk kavrama yetene ği, keskin zek-â. i. akupunktur. s. 1. keskin. 2. t ıb. akut, hâd. 3. tiz. geom. dar aç ı. geom. dar aç ı. k ıs. Anno Domini M.S. (milattan sonra), İ.S. (İsa´dan sonra). i. ilan, reklam. i. atasözü. i. Âdem Baba, Âdem. Adam´s apple anat. âdemelmas ı. s. son derece kararlı, katı. z. inatla, katı bir şekilde. f. 1. uyarlamak, adapte etmek. 2. al ışmak, intibak etmek. -e kendini alıştırmak. s. yeni ko şullara adapte olabilen/uyarlanabilen. i. 1. uyarlama, adaptasyon. 2. al ışma, intibak. i. 1. elek., mak. adaptör. 2. uyarlay ıcı, adapte eden. i., bak. adapter. f. 1. eklemek, ilave etmek; katmak. 2. toplamak. k. dili yang ına körükle gitmek. k. dili -i canland ırmak, -i ilginçleştirmek. 1. toplamak. 2. k. dili makul olmak, akla yak ın olmak. 1. -e varmak, (bir yekûn) tutmak. 2. k. dili ... anlam ına gelmek: What it adds up to is that you´re not coming. Gelmeyeceksin anlam çoğ. ad.den.da (ıden´dı) i. ilave, ek; ilave edilecek şey/söz. ına geliyor. i. bağımlı, müptela; tiryaki: drug addict uyuşturucu bağımlısı. cigarette addict sigara tiryakisi. f. alıştırmak. hesap makinesi. i. 1. ekleme, ilave. 2. ek, ilave. 3. mat. toplama. s. biraz daha, ilave edilen, eklenilen. i. 1. katk ı. 2. katılan kimyasal madde, katkı maddesi. s. toplamsal, ilave olunacak. s. 1. sersem, şaşkaloz. 2. cılk (yumurta). i. 1. (veya ä´dres) adres. 2. söylev, nutuk. f. 1. hitap etmek. 2. adres yazmak.bir söz yöneltmek. (birine) i. alıcı, kendisine mektup/paket gönderilen kimse. f. (kanıt) ileri sürmek. s. (at/in) usta, çok becerikli; mahir. i. (ä´dept) usta, i şinin ehli. i. yeterlilik, kifayet. s. yeterli, kâfi. f. to 1. -e yap ışmak. 2. -e sadık kalmak, -e bağlı kalmak. i. 1. yapışma. 2. bağlılık. i. taraftar, yanda ş. i. 1. yapışma. 2. to -e bağlı kalma, -e sadık kalma, -e uyma.

adhesive adhesive tape adj. adjacent adjective adjoin adjoining adjourn adjust adjust o.s. to adjustment administer administer an oath administration administrative administrator admirable admiral admiration admire admirer admiring admissible admission Admission free. admit admit of admittance admonish admonition admonitory ado adolescence adolescent adopt adopted child adopted child adoption adorable adoration adore adorn adornment adrift adroit adsorb adsorbent

s., i. yap ışkan, yapıştırıcı. (yapıştırıcı) bant. k ıs. adjacent, adjective, adjustment. s. (to) (-e) bitişik, bitişikteki; komşu. i., dilb. s ıfat. f. bitişik olmak. s. bitişik, bitişikteki, yan, yandaki. f. 1. oturuma son vermek. 2. (toplant ı/oturum) sona ermek, bitmek. 3. (bir başka yere) geçmek. f. ayar etmek, ayarlamak. kendini -e alıştırmak. i. 1. ayarlama. 2. kendini al ıştırma. 3. tic. tazminat miktarının sigortalı ve sigortac ı arasında etmek. f. yönetmek, idare kararlaştırılması. yemin ettirmek, ant içirmek. i. yönetim, idare. s. idari, yönetimle ilgili, yönetimsel. i. yönetici, idareci. s. takdire de ğer, beğenilecek, çok güzel. i. amiral. i. takdir, be ğenme. f. takdir etmek, be ğenmek; hayran olmak, hayran kalmak. i. takdir eden, be ğenen; hayran. s. takdir ettiğini belirten; hayran, hayranlık gösteren. s. kabul edilebilir. i. 1. içeri alma; kabul; giri ş. 2. giriş ücreti, giriş. 3. itiraf. Giriş serbest. f. (--ted, --ting) 1. içeri almak, almak; kabul etmek: They won´t admit you. Seni içeri sokmazlar. 2. itiraf etmek. imkân vermek. i. kabul; giriş. f. tembih etmek; kula ğını çekmek. i. tembih; kula ğını çekme. s. uyarı niteliğinde. i. insanı yoran hazırlıklar; koşuşmalar. i. ergenlik, ergenlik ça ğı. s., i. ergen, ergenlik ça ğında olan (genç). f. 1. evlat edinmek. 2. edinmek, benimsemek. evlatlık, manevi evlat. evlat edinilmiş çocuk, evlatlık. i. 1. evlat edinme. 2. edinme, benimseme. s. tapınılacak, çok güzel ve sevimli. i. tapınma, çılgınca sevme. f. 1. tapınmak, tapmak, çılgınca sevmek. 2. (Allaha) tapınmak, tapmak. f. süslemek, donatmak, donamak. i. 1. süsleme. 2. süs. s. s. usta, çok becerikli. f., kim. adsorbe etmek. i., s. adsorban.

adsorption adult adulterate adulterer adulteress adultery adv. advance advanced advanced in years advanced in years advancement advantage advantageous advent adventure adventurer adventuresome adventurous adverb adversary adverse adversity advertise advertise for s.o. advertisement advertising advertising agency advertize advertizement advertizing advice advisable advise adviser advisor advisory advisory committee advocate advocate adz adze Aegean aerial aerial view aerobics aerodrome

i., kim. adsorpsiyon. s., i. yetişkin; huk. ergin, reşit. f. içine yabanc ı madde katmak. i. zina yapan erkek. i. zina yapan kad ın. i. zina. k ıs. adverb. i. 1. ilerleme, ileri gitme. 2. yakla şım; teklif. 3. tic. avans. f. 1. ilerletmek; ilerlemek.ş, ileri. s. ilerlemi 2. artmak; art ırmak. 3. avans vermek. 4. ileriye almak. 5. yaşlı. a child who´s advanced for his age yaşına göre çok bilgili bir çocuk. yaşlı. i. ilerleme. i. 1. avantaj, üstünlük sa ğlayan şey. 2. yarar, fayda. s. avantajlı, yararlı, faydalı. i. geliş, varış. i. macera, serüven. i. 1. serüvenci, macerac ı. 2. dolandırıcı, dalavereci. s., bak. adventurous. s. 1. macerac ı, maceraperest. 2. maceralı. i., dilb. zarf, belirteç. i. 1. spor, isk. rakip. 2. dü şman. s. 1. kötü, elverişsiz. 2. menfaatine aykırı, aleyhte. i. 1. zorluk, güçlük, s ıkıntı. 2. sıkıntılı bir durum/zaman. f. 1. reklam ını yapmak. 2. ilan etmek. ilan arac ılığıyla eleman aramak. i. ilan, reklam. i. reklamc ılık. reklam ajans ı. f., bak. advertise. i., bak. advertisement. i., bak. advertising. i. nasihat, ö ğüt, tavsiye. s. ak ıllıca, makul, doğru. f. 1. tavsiye etmek, ö ğütlemek. 2. tic. bildirmek. ill-advised s. akılsız, tedbirsiz. i. danışman, müşavir; akıl hocası; rehber, kılavuz. i., bak. adviser. s. danışma kurulu. f. desteklemek, savunmak. i. 1. savunucu. 2. huk. avukat. i. keser. i., bak. adz. s. Ege. i. 1. anten. 2. havai. havadan görünü ş. i., s. aerobik. i., İng. havaalanı, havalimanı.

aerogramme aeroplane aerosol aesthete aesthetic aesthetics aestival afar afar off affable affair affect affect ignorance affectation affected affection affectionate affidavit affiliate affiliate affiliate o.s. with affiliated affiliation affinity affirm affirmation affirmative affix affix afflict afflicted affliction affluence affluent afford affront Afghan Afghanistan afield afire afloat afraid afresh Africa African after after a fashion

i. hava mektubu. i., İng., bak. airplane. i. sprey tüpü, aerosol. i. estet. s., i. estetik. i. estetik. s. yaza özgü. z. çok uzakta. s. rahat, dostça ve sokulgan. i. 1. sorun, mesele, iş. 2. k. dili şey (makine/eşya). 3. k. dili olay, skandal. f. 1. etkilemek, tesir etmek; dokunmak. 2. (hastal ık) zarar vermek: My arm is affected. Hastal ık koluma yayıldı. 3. gibi görünmek, yalancıktan cahillik taslamak, bilmezlikten gelmek. i. sahte tavır, yapmacık. s. 1. (hastalıktan) zarar görmüş. 2. sahte, yapmacık, yapmacıklı. i. muhabbet, şefkat, sevgi. s. sevgisini gösteren; şefkatli, sevecen, sevgi dolu. i., huk. yeminli ve yazılı ifade. f. bağlamak. i. (başka bir şirkete) bağlı olan şirket. ile bağ/ilişki kurmak. s. bağlı. i. bağlantı, ilişki. i. 1. benzerlik, benzer taraf. 2. sempati; sevgi. f. doğrulamak, tasdik etmek. i. doğrulama, tasdik. s. olumlu. i. olumlu cevap. f. 1. takmak; yap ıştırmak. 2. (imza) atmak; (mühür) basmak. i., dilb. önek veya sonek. f. 1. ac ı vermek, ıstırap vermek. 2. başına bela olmak. s. (zihinsel/bedensel bak ımdan) özürlü. i. dert; hastalık. i. zenginlik, refah. s. zengin, gönençli. f. 1. mali gücü yetmek, (bir şey için) parası olmak. 2. (bir şeyi) zarar görmeden küçük dü şüren davranış. f. hakaret etmek, angry. düşürmek. i. hakaret, yapabilmek: You can´t afford to make him küçük Onu i. Afganlı, Afgan. s. 1. Afgan. 2. Afganlı. i. Afganistan. z. k ıra, kırda, evden uzak. s. tutuşmuş; alevler içinde. z. s. z. yeniden. i. Afrika. i. Afrikalı. s. 1. Afrika, Afrika´ya özgü. 2. Afrikalı. edat 1. -den sonra. 2. için, yüzünden; -den dolay ı. 3. ardından: After them came the giraffes. Onlar ın ardından zürafalar geldi. s. sonraki. z. sonra. a şöyle böyle.

after all after all after the dust has settled after the fashion of afterlife aftermath afternoon aftershave aftertaste afterthought afterward afterwards again against against nature against s.o.´s will agave age age limit age limit aged ageless agency agenda agent agent provocateur agglomerate agglomeration aggrandise aggrandisement aggrandize aggrandizement aggravate aggregate aggression aggressive aggressor aggrieved aghast agile agility agility of mind agitate agitated agitation agitator aglow

bununla birlikte, yine de, buna ra ğmen. nihayet. 1. toz da ğıldıktan sonra. 2. ortalık sakinleşip herkes kendine geldikten sonra, ortalık yatıştıktan sonra. ... gibi, ... tarzında. i. ahret, öbür dünya. i. (kötü) sonuç. i. öğleden sonra. i. tıraş losyonu. i. ağızda kalan tat. i. sonradan akla gelen dü şünce. z., bak. afterwards. z. sonra, sonradan. z. tekrar, yine, bir daha. edat 1. kar şı: against the current akıntıya karşı. a vaccine against the flu gribe karaykırı.aşı. 2. aleyhinde, karşı: a vote against the president doğaya şı bir birinin iste ğine karşı. i., bot. agave, agav, Agave. i. 1. yaş. 2. çağ, devir. yaş haddi. yaş haddi. s. 1. (eycd) ya şında: a girl aged four dört yaşında bir kız. 2. (ey´cîd) yaşlı, ihtiyar. 3. (ey´cîd) yıllanmış; eski. 2. eskimeyen. s. 1. yaşlanmayan, ihtiyarlamayan. i. 1. acente; ajans: travel agency seyahat acentesi. news agency haber ajansı. 2. devlet dairesi. i. gündem. i. 1. acente, temsilci. 2. ajan. çoğ. a.gents pro.vo.ca.teurs (^jan´ prôvôk^tör´) provokatör, kışkırtıcı ajan. i. aglomera. i. aglomerasyon. f., İng., bak. aggrandize. i., İng., bak. aggrandizement. f. büyütmek. i. büyütme. f. 1. kötüle ştirmek, zorlaştırmak, ağırlaştırmak, şiddetlendirmek: Don´t scratch that 2. agrega. aggravate it. O yaray ı kaşıma, azdırırsın. i. 1. toplam. sore; you´ll i. saldırganlık. s. saldırgan. i. saldırgan, saldıran. s. incitilmiş; mağdur. s. dehşet içinde, donakalmış. s. çevik. i. çeviklik. zekâ k ıvraklığı. f. 1. çalkalamak, çalkamak; kar ıştırmak. 2. heyecanlandırmak. 3. ruhb. ajite etmek. 4.ı.sallamak.ajite. s. 1. heyecanl 2. ruhb. i. 1. çalkalama, çalkama; ajitasyon. 2. heyecan. 3. ruhb. ajitasyon. 4. sallama. i. 1. k ışkırtıcı, tahrikçi, provokatör; eylemci, kampanyacı. 2. ajitatör, çalkalayıcı, karıştırıcı: washing machine agitator çamaşır makinesi s. parlak.

. tıb. hava boşluğu. hasta olmak. (bir şey) (başka bir şeye) uymak. anlaşma. hava filtresi. hava bas ıncı. evvel: a long time ago çok zaman önce.). gaye. hastalık. rıza göstermek. hoş. tıb. önce. k ıs. aydınlık. 1. havalı fren. hava köprüsü. havaalan ı.. hava kuvvetleri. 1. ıstırap çekmek. f. tarım. 1. ünlem 1. ıstırap. ziraat. 2. . herkese söylemek. s. hemfikir olmak. hava kompresörü. hasta. 2. uçak postas ı. Ah! (Özlem/be ğenme/pişmanlık/öfke/sevgi belirtir. geçinmek. 2. iyi. 2.ago agonise agonize agony agree agreeable agreement agricultural agricultural credit agriculture agriculturist aground AH ah ahead ahead of time AIDS aid Aids ail ailing ailment aim aim at aim to aimless air air base air brake air compressor air filter air force air force air pollution air pressure air raid air shaft airborne air-conditioned air-conditioner aircraft aircraft carrier airfield airlift airline airliner airmail z. ileri. iyi2. z.). i. amaçs ız. (silah ı) (birine/bir yere) doğrultmak. 2. uçmakta olan. 3.. 2. yolcu uça ğı. f. i. ni şan almak. AIDS. rahatsızlık. razı olmak.. (bir şey) i. i. 3. f. İng. havadan gelen (mikrop. sözleşme. rahats ız olmak.).. f.. hava. i. anlaşmak. amaç.. i. yardım etmek. hava yoluyla ta şımak/götürmek. i. i. i. i. i. zirai. . i. na ğme. tic.). s. klima. agonize. Vay! (Şaşkınlık belirtir. s. i. rahats ız. yard ım. 1. erken. i. tarım kredisi. Ah!/Of! (Acı belirtir. f. havalandırmak.b. hava kuvvetleri. uçaklar. 1. toz v. yardımcı. f. havayolu. tavır. 1. z. 1. 4. uçak gemisi. f. hava freni. Anno Hegirae hicri. (bir şeyi) (bir yere) fırlatmak. bak. s. bak. 3. tarımsal. ileride. niyetinde olmak. hava kirliliği. klimalı. i. havadan nakledilen. s. s. hava sald ırısı. çiftçi. 2. i. f. razı. mutabık olmak. uçak. AIDS. maksat. hava üssü. 3. i.

Onlara eşit anat. hayali.airmail letter airplane airplane crash airport airstrip airtight airways airy airy-fairy aisle ajar akin alabaster alacrity alarm alarm clock alarm clock alas Albania Albanian albeit albino album alcohol alcoholic alcoholism alcove ale alembic alert alfresco alga algebra Algeria Algerian alias alibi alien alienate alight align align o. ecnebi. 1. bir hava pratik 6. i. dili bahane. bir çeşit bira. bağ.. Birçok bak ımdan birbirimize benziyoruz. albüm. uyanık. i. imbik. i. yangın alarm ı. suçun işlendiği sırada başka yerde bulunduğu şeklindeki iddiası. i. Arnavutluk. albinos. uçuş pisti. Cezayirli. in short. Cezayir. i. aynı hizaya getirme. birbirine benzer: We´re alike in many ways. alkolik. deh şet. 2. sıralar arası yol. Arnavut. inmek. havadar. s. with alignment alike alimentary alimentary canal alimony uçak mektubu. 1. çalar saat.. takma isim. tehlikeden haberdar etmek. uçak. korku. k. 2. f. . hödü ğünçapar. i. alkollü. i. kendine k. 2. i. aralık. z. s. biri. s. s. çalar saat. 5. dehşete düşürmek. 1. birinin saff ına geçmek. şevk. sıraya koyma. sıraya koymak. açık hava. Cezayir. z. i. beslenmeye ait. ba şka ad.. s. mat. i. i. tahsilli de olsa. havaliman ı. soğutmak. 1.s. hava gibi hafif. 4. oyuk. alkolizm. Kısacası. tehlike işareti: fire alarm yangın zili. san ığın. i. s. (duvarda bulunan) niş. a boor. korkutmak. şen. geçenek. dili hiç veren. i. alarm. hücre gibi ve kapısız ufak oda.. ak şın. 1. hayal mahsulü. z. i. canl ı. alkollü içki. uzaklaştırmak. alg. 1. i. açık havada. She´s learning French. i. f. albeit painfully. alkol. 1. s. olmayan. i. 1.e şit bir şekilde: Treat them alike. besleyici. . s. s. fantezi. i. ünlem Eyvah!/Yazık! i. al. 2. uçak kazas ı. 2. Cezayirli. 1. i. havai. albatr. huk. alkol. s. 1. açık havada yapılan. z. i. de olsa: He is. hava geçirmez. aynı hizaya getirmek.gae (äl´ci) i. İng. mazeret. çoğ.. havayollar ı. namı diğer: Cavit alias the Bear Cavit namı diğer Ayı. yak ın: Her speech is akin to poetry. 3. konmak. benzer. yabanc ı. 2. 2. i. Arnavutça. havaalanı. f. sindirim ayg ıtı. f. tetikte olan. nafaka. i. albino.. kaymakta şı. Söyledikleri şiire benziyor. çevik. s. çal ım satan. 2. albeit an educated one. i. cebir. az açık (kapı). neşe ve çeviklik. Cezayir´e özgü. 2. i. i.

hepsi bir. yatıştırmak. ani olarak. (bir konunun/işin) tüm ayrıntıları. i. dili Peki. hayatta./Tamam. s. bütünüyle. s. .(mektubun sonunda) En iyi dileklerimle! 2. diri.. bununla birlikte. sabaha kadar. Bütün güller dikenlidir. altüst. 1. ans ızın. Ba ştan bildiği için şaşırmamıştı. sağ. -den gayri hepsi. gelirim. kalanların hepsi. hem de Eğitim Bakanıdır. her şey göz önüne alınırsa. i. 2. baştan. bütün. belirli bir müddetin ba şından sonuna kadar: She wasn´t surprised because she´d known it all the while. az daha. her çeşit. hep birden. her şeyi saran. s./Görünüşe aldanmamalı. hepsi: All of us went. alegorik.. f. tüm. daima. dili ba ştan. birden. 2. hepsi: All roses have thorns. Allah all-around allay allegation allege allegiance allegorical allegory all-embracing s. az kalsın. pek çok yeteneği olan: an all-around student dört dörtlük bir ö ğrenci. hem de . iddia. her zaman. k. He worked all day. Aşkta ve savaşta her şey mubahtır. her alanda ba şarılı. i.. i. k.alive alkali all all along all along all along the line all at once all at once all but all but all day all in a tumble all in one all manner of all night long all of a sudden all of a sudden all over All right! All right. tamamen. hafifletmek: allay s. karmakar ışık. d ışında hepsi: We have interviewed all but two of the candidates. pek erken. f. Hem Savunma Bakan ı. başından beri. canlı. Hepimiz gittik. Allah. Bütün gün çal ıştı.. . zamans ız.: He´s the Minister of Defense and the Minister of Education all in one. alegori. bütün gün. (bir şeyin) girdisi çıktısı. 1. her şey göz önünde tutulursa. (bir yerin) her taraf ı/yeri.. ba ğlılık. i. bütün gece. All the best! all the better all the ins and outs of all the livelong night all the rest all the same all the same all the time all the way all the while all the year round all there all things considered all told all too soon All´s fair in love and war. birden. aniden. -den ba şka. hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir gece boyunca. tekrar. yekûn olarak. hem . k. alkali. all round All that glitters is not gold.´s fears birinin endişelerini yatıştırmak. birdenbire. i.o... 1. iddia etmek. hep. 1. boyunca. sadakat. öteden beri. tüm yıl boyunca. dili Aferin!/Ya şa be!/Çok iyi!/Harika! k.: All right. bitmiş. Adaylar ın ikisi dışında hepsiyle görüştük. birdenbire. 2. hep böyle. aniden. 2. ans ızın. Yolun aç ık olsun! daha iyi. dili aklı başında. kim. 1. tamamen. her zaman. I´ll come. başından sonuna kadar. s. sıra boyunca. Parlayan her şey altın değildir. Peki. birdenbire.

edat 1. kald ın. ayırma. Kelimeler alfabe s ırasına göre dizilmiş. lise veya üniversite. almanak. ima etmek. f. az kald ı. her alanda başarılı kimse. bak. z. i. i. tek başına. şimdiden. Geç All right!. bir kimsenin mezun oldu ğu okul. pay. ile birleşmek.allergic allergy alleviate alley alliance allied alligator all-inclusive all-night all-nighter allocate allocation allot allotment allow allow for allowable allowance alloy all-purpose all-right all-round all-rounder allspice allude allure alluring allusion ally ally o. yalnız. ayrılmış/tahsis edilmiş şey. yalnız. all-around. alaşım. s. k. i. s. kafa dengi. İng.s. çekicilik. ara yol. anla şma. 1. alfabetik. i. s. mubah. İng. s.. yüksek sesle. bütün gece süren (bir olay). k. f. k ısmen gidermek. 2.). dükkân v.. i. s. birle şik. bordasında. 2. 1. neredeyse: He almost died. dar sokak. s. sadaka. k.. amerika timsah ı. anıştırmak... müttefiklik. cazibe. with/to alma mater almanac almighty almond almost alms alone along alongside aloof aloud alphabet alphabetic alphabetical alpine already alright s. uzak. uzakta. i. az daha. pek çok işe yarayan. i. pol. benzer. -i hesaba katmak. i. s. tahsis. alerji. alerjik. i. cazibeli. az kalsın. ayırmak. kafadar. i. All right. müttefik. bak. yanında. dili bütün gece süren bir olay. edat boyunca: along the river ırmak boyunca. gitti. Bu resim hemen hemen bitti. he´s already gone. albeni. izin vermek. z. yalnız başına. alfabe s ırasına göre dizilmiş: The words are in alphabetical order. i. z.. 1. bordasına. yan ına. s. with/to -e bağlı. müsaade etmek. çok kullanışlı. Beklenenden . tahsis etmek. s. with/to ile beraber. kastetmek. her şeyi kapsayan.. i. i. f. all-right. --ting) ayırmak. yapılması uygun görülen. 2. i. s. 1. ittifak. dili iyi. 1. 2. uzak duran. to üstü kapalı bir şekilde -den bahsetmek. Bizimle beraber geldi. s. müttefik. halen (Türkçede genellikle çevirisiz kalır. anıştırma. 2. (--ted. yüksek da ğlara özgü. alımlı.b. i. kimsesiz. (süre) vermek/tanımak. s. 2. harçlık. bütün gece aç ık olan (lokanta. azaltmak. f. 2. bak. i. i. Az kaldı i. be all right. alfabe. hafifletmek. çekici. 3. z. 4.daha erkeni s. soğuk. her şeye gücü yeten.. ağaç sınırının üstündeki bölgeye özgü. z. 2. den.. alphabetical. birleşme. 1. f. tahsisat. s.): You´re too late. badem. hemen hemen: This picture´s almost done. 1. tahsis etmek. pol. s. with ile beraber: He came along with us. z. yenibahar. abece. dili. yapılmasında sakınca olmayan.

malgama. başka. birbirini s ırayla izleme. şap. nöbetle şe/sırayla yapma. alma şık akım. 1. Her zaman oldu ğu gibi Levent hariç herkes vaktinde f. diğer. pusuya düşürmek. pusuya dü şürme. s. başka. ıştı.. bir okul. insanı şaşırtan. Bir de bant. ambiyans. 2. Ya şlı olduğu halde iyi dans eder. i. saat 2. yükseklikölçer. 1. değişme.ni (ıl^m´nay) i.. birbirini sırayla izlemesini sağlama. büyükelçi. lise veya üniversite mezunu kız. birbirini s ırayla izleyen (şeyler). i. 3. i. -i nöbetle şe/sırayla yapmak. 2. Sana kerpeten laz ım. (kad ın) elçi. karışık hisleri olan. 2. i. f. ambülans. sırabirbirini sırayla izlemek/takip etmek: In her speech she z. yükseklik. belirsizlik.00-12. i. iki elini ayn ı şekilde kullanabilen. s. It was cold bilg. değiştirilebilir. i. i. altimetre.. elek. değiştirme. 1. rahat rahat yürümek. s. değişken. bir şeyi başarma/elde etme tutkusu. 1. yedek. f. alternatif. Başka çaremiz i. 1. birbirine zıt hisleri olan./Yapacak başka bir şey yoktu. s. z. sunak.30.also Alt key altar alter alterable alteration alternate alternate alternately alternating current alternation alternative alternator although altimeter altitude altogether alum aluminium aluminum alumna alumnus always always excepting am AM AM. yükselti. şaşkına çevirmek. s. elek. You´ll also need tape. hayrete düşürmek. bağ. f. hava. and it was also wet. büyük bir amac ın ürünü olan. 2. i. aluminum. değişmek. insanı hayrete düşüren. bak. i.. i. ğlamak. 2. (uzun zamandır güdülen) büyük amaç. her zaman oldu ğu gibi . almaşık. a. 2. i. i. her zaman. ante meridiem öğleden evvel (24. amalgam. Hava so ğuktu ve bir de i. bir okul. çoğ. Although I tried hard it didn´t do i. hariç: Everybody came on time always excepting Levent. s. i.M. z.lum. f. tamam ıyla. f. bir şeyi başarma/elde etme tutkusuyla yanıp tutuşan veya dolu. ek karakter tu şu. s. -diği halde.M. kim. bot. şık: kalmamalternatör. birden fazla anlama gelme. f. değişiklik. sefire. We had no alternative. daima. 1. -in birbirini sırayla izlemesini sanöbetle şe. alüminyum. cankurtaran.lum. alternatif. am amalgam amalgamate amass amateur amaze amazement amazing ambassador ambassadress amber ambidextrous ambience ambiguity ambiguous ambition ambitious ambivalent amble ambulance ambush z. Artium Magister (hümaniter bilimlerde master derecesinin k ıs. ise de. kehribar. atmosfer. i. 2.. . a. hayrette b ırakmak. biriktirmek. ne oldu ğu belirsiz. amatör. with ile birleşmek. seçenek. bütünüyle. birden fazla anlama gelebilen. şaşırtıcı. i. k ıs. sefire. 12 A. i. büyük.00. hayret. olmakla beraber: Although he´s old he´s a good dancer. İng. rak ım. birleştirmek. çoğ. s. başkasının yerine geçebilen kimse. değiştirmek. 1. be. kullanılır. i.): 2:30 A.nae (ıl^m´ni) i. lise veya üniversite mezunu erkek. bak. bir de: You´ll need pliers. elçi karısı. alternatif. (with) ile.. irtifa.. i.00 arasındaki saatler için k ısaltması). f. saat 24. i.

ikna edilebilen. amnezi. 2.. s. ask. bak. zool. zool. amipli. i. bol. amip. mühimmat. i. amfetamin.. amortization.. iyileştirme. i. i. edat. edat. 1. içinde. i. elek. ıslah. 2. 2. arkada şlık. s. ammeter. i. düzeltme. i. i.ameba ameliorate amelioration amen amenable amend amendment amends amenity America American American leopard amiable amicable amid amidst amiss amity ammeter ammonia ammunition ammunition dump amnesia amnesty amoeba amoebic amok among amongst amoral amorous amorphous amortisation amortise amortization amortize amount ampere amperemeter amphetamine amphibian amphibious amphitheater amphitheatre ample amplification amplifier i. yükselteç. i. f. 1. Amerika. 2. to 1. amplifikasyon. Aynı kapıya amper. s. amorf. i. arkada şça. 2. rahatlık: This hotel has all sorts of amenities. düzeltmek. i. i. i. 2. hayatı kolaylaştıran şey. ünlem âmin.. f. iki ya şayışlı. s. s. bol bol yetecek kadar. amibe benzeyen. amplifikatör. i. bak. Amerikalı. sevimli. geni ş. i. i.. genel af. 1. iyileştirmek. zool. i. miktar. i. İng. (kuralı/tasarıyı) değiştirme. (kural ı/tasarıyı) değiştirmek. ortasında. amperölçer. 1. bak.. zool. Amerika´ya özgü. 1. bak.. yumu şak başlı. edat ortas ına. biyol. Amerika. amfiteatr. amoeba.. amfibi. cephede geçici cephanelik. the amenities görgü kurallar ı. amibe ait. f. z. biçimsiz. s. i. İng. cana yak ın. edat aras ına. i. 1. amfibi. dostluk.. kim. arasında. ampermetre.. . İng. jaguar. bellek yitimi. şekilsiz. 2.. n ışadırruhu. arasına. şehvetli. i. amortize. bak. s. f. among. çıkar. cephane. i. i. i. amipten ileri gelen. amonyak. Bu otelde her tür konfor var. arasında. 2. Amerikan. iki ya şayışlı hayvan. s. f. dostça. bak. toplamı (belirli bir miktar) olmak: It amounts to fifty i. amorti etmek. s. yükseltme. amid. amphitheater. ahlakd ışı. amortisman. ile e şanlamlı olmak: It amounts to the same thing. yüzergezer. uysal. şehvet dolu. 1.. s. sınırları belli olmayan. bak.. daha uzun/ayr ıntılı bir şekilde söyleme.

İng. i. analjezi. bak. aforoz edilmi ş kimse. i. s. 1. z. benzeş. anatomik. çözümlemeli. anakronizm. oyalayıcı. herkesçe bilinen bir s ır. i. (sesini) kuvvetlendirmek. anesthetic. ampütasyon. bak.. k ıs. f.. dili tuhaf bir adam. 2. i. İng. i. oyalamak.. bak. tahlil.. İng. anal.. anesthesiologist. analiz. anatomi. çözülmemiş sorun. tıb. (bir uzvu) kesmek. i. lanetleme. Anadolu.. tahlili. benze şen. i.. i. İng. s. benzer şey. 2. 1. anesthesia. s. benzerlik. bolluk. i. i. İng. i. tıb. örneksel bilgisayar. f.. i. i. paralel.. gövde yap ısı. f.. anesthetist. bak. analytic... f. güldürücü. benze şim. 2. anarşik. k. i. eğlendirmek. s. ancient. ağrı kesici. 1. s. s. s. i. analyze. anarşist. anatomiyle ilgili. benzer. s. çözümlenmemiş sorun. tıb. anesthetize.. i. i. . (ünlülerden önce) bir.. s. paralellik. analiz etmek. 2. acı yitimi.. bol bol yetecek kadar. anemia. olmuş bitmiş bir şey. analjezik. anarşi.. bak. genişlik.. i.amplify amplitude amply amputate amputation amputee amuck amulet amuse amusement amusing an an accomplished fact an odd fish an off street an open question an open question an open secret anachronism anaemia anaesthesia anaesthesiologist anaesthetic anaesthetist anaesthetize anal analgesia analgesic analogous analogue analogue computer analogy analyse analysis analytic analytical analyze anarchic anarchism anarchist anarchy anathema Anatolia Anatolian anatomical anatomy anc f. tılsım. i. amok. İng. analitik. bak. tahlil etmek. sapa bir sokak.. s. bak.. i. daha uzun/ayr ıntılı bir şekilde söylemek. aforoz. bir uzvu kesilmiş kimse. tıb. Anadolulu. güldürmek. nazarlık. 1. bak.. çözümsel. f. gövdebilim.. i. i. s. çözümleme. anarşizm. eğlence. Anadolu´ya özgü. bak. i. eğlendirici. i.. Anadolulu. Anadolu. İng. muska. çözümlemek.

bir çeşit kalp hastalığı. 1. vesaire. lenger. zool. i. oltayla balık avlama. s. anestezi uzman ı. for (bir şeyi) kurnazlıkla elde etmeye çalışmak. filan. 2. öfkelendirmek. i. 3. gene. s. İhmalkârlığından dolayı onu azarladı ve haklıydı da. i. TV sunucu. . eski s. tekrar. i..s. i. vesaire. s. i. hikâye. and what have you/and what not k. Bakt ı ve kaçtı. and such should be kept under glass in winter. 1. bir de.. dili ya şlı. fıkra tarzında. i. TV (erkek) sunucu. üstelik. oltayla balık tutan kimse. ve haklıydı da. soysal. çapa. 2. duyum yitimi. 3. s. 2. knife and fork bıçakla çatal. Angola. tıb. hem de. s. ve benzerleri. i.. Angola´ya özgü. atalara ait. 1. 1. aç ı. i. soy.. yeniden. anestezi. antik. dili Balık büyüdükçe tadı yavanlaşır ve tersine. cet. Grekçe. what´s and what´s more more. 2. v. palmiyeler ve benzeri ağaçlar serada ve tersine. ançüez.benzerleri. Grek. i.. yeniden fakat de ğişik bir şekilde. i. dili bakış açısı. fıkra. Greklere özgü. falan.ancestor ancestral ancestry anchor anchor man anchor person anchor woman anchorage anchovy ancient ancient Greek ancillary and And how! and rightly so and so forth and so forth and so on and so on/forth and such and suchlike and vice versa i. demiri. ve aksine: The bigger the fish. demir. He looked and ran away. Angolal ı. s. bir daha. Grekçe. i. palms. ve benzerleri: Orange trees. uyu şturmak. 4. k. i. eski Yunanca. yardımcı. vesaire. 2. f. ata. (bir cisme ait) köşe. ihtiyar.. v. narkoz vermek. çok eski. ve iyi de etti: He scolded him for his negligence. anemi. and rightly so. 1. i. i. bağ. Anglosakson. öfke. the blander its taste. melek. ayr ıca: She was wearing a pink cape and. Hem de nas ıl! . eski Yunan. görüş açısı. oltayla balık avlamak. and vice versa. 3.. filan. ve. k ızdırmak.b.. anestezik. Pembe bir pelerin giymi şti ve s.. Anglikan. Angolalı. k. ile: mice and men fareler ve insanlar. 2. anecdotal anecdote anemia anesthesia anesthesiologist anesthetic anesthetist anesthetize anew angel angelic anger angina angle angle angle iron angler angleworm Anglican angling Anglo-Saxon Angola Angolan i. k. tıb. f. TV (kadın) sunucu. geom. she was carrying a pink poodle. i. i. ve benzerleri. ve ba şkaları. solucan. yine. çok eski bir zamandan kalma. i. demirleme yeri. eski Yunanl ı: the ancient Greeks Grekler. melek gibi. hiddet. 1. f. z. s. vesaire. kansızlık. köşebent i.. Angola. . Grek. anekdot.. narkozitör. Grek dili. dili ve K ışın portakal ağaçları. i.

şoset. (kutsamak için) (ba şına) yağ sürmek. 2. ankarakeçisi. i. husumet. z. 1. acı. hayvan. s. yıllık. s. keder. alışılmışın dışında. i. yılın olaylarını anlatan kitap. 2.. canlıcı. canland ırmak. ilan. taciz etmek. kemikleri belirgin. i. yatıştırıcı. uygunsuz. sinirlendirmek. hayvan besleme. öfkeli. 2. angora yün. hayvansever. belirli bir süre için her yıl ödenen ve emek karşılığı olmayan maaş. hayvani. i. eklemek. düşmanlık. 2. sıkıntı veren. s. (bir metne) notlar eklemek. meshetmek. ağrı kesici. ilan etmek. 2. canlandırma. f. 2. i. açısal. tarihi olaylar. s. s. i. acı dolu. k ızgın. i. kurald ışı. hayvanc ılık.b. i. i. (yasa. i.´ni) bozmak.angora angry anguish anguished angular animal animal breeding animal heat animal husbandry animal kingdom animal lover animal magnetism animal spirits animate animated animated cartoon animation animism animistic animosity anise aniseed ankle anklet annals annex annex annexation annihilate annihilation anniversary annotate announce announcement announcer annoy annoyance annoying annual annually annuity annul annulment anode anodyne anoint anomalous i. k ısa çorap. canlıcılıkla ilgili. her yıl yapılan. tuhaf. 1. hiddetli. i. gücenik. 1. f. kronik. dargın. katma. kederli. i. bela. i. f. çekicilik. canlıcılık. kin. s. f. canlılık. sıkıntı veren şey/kimse. ilhak etmek. çizgi film. anason tohumu. köşeli. çelişkili. sinir. yok etme. imha etmek. baş belası. f. animist. 1. i. s. 1. anason. yıllık. fiz. bildiri. f. k ızgınlık. . kemikli. sinir bozucu. 2. i. 1. halhal. i. ıstırap. 3. neşeli. i. ayak bile ği. ankarakedisi.b. anot. hayvanlar âlemi. animizm. s ıkıntı vermek. bot. (--led. fesih. 3. --ling) (yasa. spiker. tiftik.. artı uç.´ni) bozma. f. ilhak. yıl. hayvanca. kızdırmak. mat. 4. canlı. s. katmak. beklenene ters düşen. i. i. 1. coşku. feshetme. yok etmek. sözleşme v. 2. i. bildirmek. anason. imha. her bir yıl için. yarg ı. vücut s ıcaklığı. canlılık. 2. yarg ı. hayvansal. bir yıllık ömrü olan bitki. sinirine dokunmak. yılda bir yapılan. yılda bir. vakayiname. f. yıllık. i. s. feshetmek.. ek bina. sözleşme v. mü ştemilat. i. yıldönümü. s. 1. ankaratavşanı. 1. bot. angora. hayat vermek.

antikorosif. -in aleyhinde.. will you answer it? Telefon çalıyor. 2.. i. tuhaf davranışlar. antoloji. i. detonasyon kesici (madde). i. karşılık. uçaksavar. f. i. antifriz. insanbilimsel. İng. antagonize. zool.. Antarktika. 2. antidot. cevap vermek. kin. ikinci bir: This is going to be another karşılık vermek. antilop. i. Yazar gerçek ismini saklamak için takma ad kulland ı. bakar mısın? telesekreter. husumet. s. önceden tahmin edip ona göre davranmak. antropoloji. anten. anten. bak. kapıya bakmak: Who´ll answer the door? Kapıya kim bakacak? telefona bakmak: The telephone´s ringing. 1. s. yanıtlamak. çoğ. i. f. s. İng. i. 1. yan ba şka sefer. gerçekle ona göre davranma. hasım. anomali. i.. ilahi. bir.anonim. önek karşı. 1. bir ( şey) daha: another match bir kibrit daha.. (birz. i. f. s. atalar. antibiyotik. panzehir. hesabını vermek: You´ll have olumlu cevap vermek. ço ğ. insanbilim. s. s. s. anti-. 2. i. antidepresan. s. k. başka. 2.. to -e uymak: This man does not answer to the küstahça cevap vermek. anorak. i. antropolojik. bekleme odas ı.. k ızdırmak. tıb. counterclockwise. -den önce davranmak. -den önce davranma. dili dört gözle i. başka bir: another time ıt. 1. önceden tahmin edip şeceğini tahmin etmek/kestirmek. antihistamin. gerçek ismini saklama: The writer used a pen name to preserve his anonymity. i.. i. -den önceki. dü şmanlık. 1. Güvenliğini üstüme alıyorum. 1. k. seçki.. i. k. insanbilimci. imzas ız. cevap. isimsiz. edat. dili -e kar şı. s. i. çare. ön. 2..1. 2. 3. hakk ında teminat vermek.anomaly anonymity anonymous anorak another answer answer back answer for answer in the affirmative answer the door answer the telephone answering machine ant antagonise antagonism antagonist antagonize Antarctic Antarctica antecedent antecedents antelope antenna antennae anterior anteroom anthem anthology anthropological anthropologist anthropology anti antiantiaircraft antiballistic antiballistic missile antibiotic anticipate anticipation anticlockwise anticorrosive antics antidepressant antidote antifreeze antihistamine antiknock i. s. i.. i. füzesavar. sorumluluğunu üstlenmek: I´ll answer for his safety. . 2. i. 3. karınca. önceki. i. dili beklemek.. bak. maskaralıklar. düşman etmek. (to) -den önce olan. öndeki. cevaplamak. muhalif. i. s. i. Antarktik. antropolog. (änten´i) duyarga. i. İng. şeyin olabileceğini) önceden tahmin etme. s. s. f.

1.pi. i. anybody. z. h ızla. i. antikacı. maymun. Hiçbir şey istemem. 2. antik ça ğlar. taklit etmek. kimse: Is anybody at home? Kimse var m ı? I couldn´t find anybody. daha: I can´t stay any longer. ilk çağlar. 2. geyiğin çatallı boynuzları. antikac ı. s. 1. i. antitez./Kitapların her biri on dolar. antisosyal. herhangi Don´t give me any more! Bana daha fazla i. kaygı. doruk. sonradan uydurulmuş. çoğ. anywhere. kendine güvenme. f. s. Hiç kimseyi bulamad ım.antimissile antipathy antiperspirant Antipodes antiquated antique antique dealer antique shop antiquity antiseptic antisocial antithesis antithetical antithetically antlers antonym anus anvil anxiety anxious any any longer any more any old thing anybody anyhow anyone anyplace anything anyway anywhere AP Ap apace apart apart from apartment apartment house apathetic apathy ape aperture apex aphrodisiac apiece aplomb apocryphal s. aralık. k ıs. s. Hiçbir yere gitmez.. endişeli. kaygılı. çabuk. zam. s. i. 2.. antikite. bir şeyin tam karşıtı. apartman İçki içmesini saymazsak iyi bir adam. bir yana. makat. her biri. z. April. He did it withoutfazla help. Hayır. neyse. 1. Do you need anywhere to stay? Kalacak bir yere ihtiyac ın var mı? I couldn´t find it k ıs. 2. neyse. her neyse. bak. yine de: I did it anyhow. roketsavar. hiç: Do you have any candles? Sende hiç mum var m ı? No. Associated Press. ne olursa olsun. ruhb. bir yer: He never goes anywhere. ayrı. antika dükkân ı. s. karşıt olarak. i. s. ilgisizlik. 2. antik. kayıtsız. i. antika.. z. 2. lakayt. bir şey: Do you want anything? Bir şey istiyor musun? I don´t want zaten. çoğ. sarfınazar edilirse. kayıtsızlık. antipati. s. herhangi bir şey: Anything´ll do. i. an. z. çağdışı. z. antikite. öykünmek. antika. 2. Hiç yardım daha fazla. ona ra ğmen. 1. karşıt olan. 2. -den apartman. z. anything. i. 1. --es (ey´peksız)/a. 2. i. i. daha fazla: bir şey. i. Apostle. birbirinden ayrı: The two man. i. bir tarafa.. so ğukkanlılık. ilgisiz. bir yana: He´s a good houses are his drinking. köhne. sat ılıyor. uydurma. endişe. antik çağlardan kalma bir şey. s. 1. insanlardan kaçan. açıklık. anüs. Diğerlerinden ayrı duruyordu. 1. i. 2. Artık Belma burada oturmuyor. zam. zirve. örs. 2. s. tasalı. doğruluğu kabul edilmeyen.e. i. artık: Belma doesn´t live here any more. Proje çabuk ilerliyor.ces (ey´pısiz) i. bak. Kitaplar onar dolara özgüven. afrodizyak. bir tarafta: He stood apart (from the others). i. s. Daha any kalamam. sahte. lakaytlık. sayılmazsa. zam. süratle: The project is proceeding apace. i. i. 2. her birine: The books are ten dollars apiece.. z. ilk ça ğlardan kalma. s... i. i.dairesi. 1. tasa. gene de.. antiseptik.. . 1. i.ses (äntîth´ısiz) i. z. ter kesici. her neyse. 1. -den başka. 1. delik. parça ba şına. karşıt anlamlı sözcük. karşı tez. apart from 1. herhangi bir kimse.tith. 1. bende hiç yok. 1. Ona rağmen yaptım. I don´t have any.

. pol. dehşete düşürmek. apandis. i. ba ğlı olmak. uzantı. elma püresi. z. doruk. göze çarpan. 1. f. yatıştırma. 1. k. 1. arzu. cihaz. çerez. f. giysiler. İng. belli. özür dileyerek. bak. f. k. hayalet. aygıt. elbiseler. 2. i. cihaz. zirve. f. i. huk. gözükmek. eklemek. 1. i. 2. lezzetli. i. ili ştirmek. şoke etmek. meydana ç ıkmak. 3. taviz verme. müracaatta bulunma. (gazete. tıb. ilave.. bir hareketin lideri. korkunç. 3. başvurma. (12 ounces) 373 gram. 1. ait olmak. temyiz: the right of appeal temyiz hakk çekici. yeröte. İng. f.. i. eklenti. appall. İng.. i. görünü ş. apandis çıkarımı.. cazibe. 4. aç ık.apogee apologetic apologetically apologise apologize apology apoplexy apostasy apostate apostatise apostatize apostle apostrophe apothecaries´/troy pound appal appall appalling apparatus apparel apparent apparently apparition appeal appealing appear appear in concert appear out of thin air appearance appease appeasement append appendage appendectomy appendicitis appendix appertain appetite appetizer appetizing applaud applause apple apple polisher applesauce appliance applicability applicable i. dergi v. apologize. i. k. 2. (to) (-e) uygulanabilme. gözükme. apandisit. 2. ı. 2. i. 1. yat i. İsa´nın on iki havarisinden biri. tıb. (her şey) yerli yerinde olmak. f. bak. berbat. 1. f. s. görünmek. anat. 1. bak. i. 2. z. (belli bir amaç için kullanılan) aygıtlar/makineler. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönmek. taviz vermek. cazip. belirmek. özür dileme. dış görünüş. elma. Gecikti ğim için ondan özür diledim. çekicilik. 2. (bir f. (to) (-e) uygulanabilir. i. alk ış. f. 3. çağrı. s. s. i. 1.. ek. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönen kimse. görünüm. alk ışlamak.. iştah. ilave etmek. gökb. yalvaran (bak ış). i. i. be in apple-pie order k. görünü şe göre. özür dilemek: I apologized to him for being late. to -e çekici gelmek. aşikâr. 4. görünme. 1. 2. meze. apopleksi. 1. peydahlayıvermek. f. 1. i. s. özür dileyen. 1. istek. i. (açlığı) bastırma. f. on konser vermek. şehvet. ödün vermek. önder. birdenbire peyda olmak. 2. ıştırmak. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönme. i. dili (bir yer) çok düzenli olmak. albenili. 2. iştah açıcı. 3. aygıt. f. in (oyunda/filmde) oynamak. 1. dili çok kötü. i. (açlığı) bastırmak. ödün verme. sempatik. 2. i. 3. kesme işareti. sevimli. peydahlanıvermek. s. dili dalkavuk. meydana çıkma. 2. deh şet verici. görünüşe bakılırsa. görünürdeki.b. . s. pol. i. dili birdenbire ortaya ç ıkmak. 3. Hz.. 2.´nde) ç ıkmak. i. apostatize. i.

hakk ında. şükran. f. yaptırımlarda bulunmak. kavrayşeli. 1. pay. uygun. tutuklama. i. 1. bütün dikkatini (bir işe) çevirmek. f. 1. to apply sanctions appoint appointee appointment apportion apportionment appraisal appraise appraiser appreciable appreciate appreciation appreciative appreciatory apprehend apprehension apprehensive apprentice apprenticeship apprise approach approbation appropriate appropriate appropriately appropriation approval approve approximate approximate approximately approximation apricot April April fool apron apropos i. tespit etmek. 1. (bir şeyin değerini/önemini/gerekliliğini) anlamak. atanan kimse. onaylamak. Ba -i kibritle tutu şturmak. kendine mal etmek. nisan. Bu soruna yakla şım f. yaklaşma. (to) (-e) atamak. 1. ba şvurma. i. yanaşmak. 2. i. room closely approximate (to) my z. tasvip. tayin etmek. başvuru. kendine mal etme. müracaat formu. ayırma. 2. . f. s. staj. i. i. 1. -e yakın bir şey. bölüp da ğıtma. kıymet takdir etmek. kayısı. yaklaşmak. f. ayırmak. i. çırak. -e müracaat etmek: Apply to the head physician´s office. 3. tahmin. değer biçme.applicant application application form applied applied linguistics applied sciences apply apply a match to apply an embargo apply o. atan ılan görev/makam. -e yak ın olma. tayin etmek. s. atama. takdir etmek. kıymet takdir etme.ştabipliğe başvurun. paylaştırmak. i. evhamlı. 1. şeyin şeyin dedeğerbilir. 3. tahsis etme. minnettar. yerinde. endişe. edat ile ilgili. müracaat formu. (bir2. tatbiki. değer biçen kimse. kendini (bir işe) vermek. farkedilebilecek derecede. takribi. nisanbalığı. 2. 1. pol. tatbik etmek: You ambargo koymak. 3. bir nisan şakası. haberdar etmek. (tarih. takdir eden. 1. -e yakın olmak: Theşağı yukarı. 2.this problem. evham. yanaşma. stajyer. f. müracaat. anlamak. 3. de ğerbilirlik. endiış. 2. aday. bölüştürme. 1. takdir etmek. başvuran kimse. i. uygun bir şekilde. takdir. yakalamak. f. s. 2. uygun bulmak. 2. f. önlük (giysi). 1. i. değer biçmek. f. 2. yerinde. tahsisat. kuruntu. kadirşinaslık. s. i. (bir değeri) artmak. i. 1. korku. f. tahmin etmek. 2. -e ait. şeyin değeri) artma. i. 3. çıraklık.´ni) kararla ştırmak.s. 1. ğerini/önemini/gerekliliğini) anlama. uygulamalı dilbilim. yaklaşık. (bir s. uygulamalı bilimler. saptamak. takdirkâr. onaylama. i. yaklaşım tarzı: We need to change our approach to i. uygulama. to/for -e ba şvurmak. a actual measurements of this i. uygun bulma. 2. i. z. s. uygulamalı. 2. uygun. kavramak. anlayış. 2. 2. uygulamak. i. be ğenmek. tasvip. i. yakla şık olarak değerlendirmek. kadirşinas. 3. yaklaşık olarak. s. tasvip etmek. tutuklamak. s. oldukça çok. 1. 3. tayin.b. ödenek. beğenme. tahsis etmek. randevu. yakalama. f. gün v. bölüştürmek.

Arapça. s. 1. i. 2.. s. i. 1. ark. ayak kemeri. i. yay. hakem. 1. Arap. arşidüşes. i. keyfi. ark.. f. 1. arkeoloji. elek. . sukemeri. arboretum. ba şmelek. 2. kanun yerine birinin karar ına bağlı olan. 2. yay çizmek. archaic. 2. şeytan. i.. i. üzerinde kemer gibi uzanmak. i. arkeolojik. arabulucu. f. to -e e ğilimli olma. i... s. 1. arabulucu karar birinin kararına i. 1. başdiyakozun makamı/idaresi altındaki bölge. That pile of books is apt to fall. arkat. 2. i. 1. işlenebilir (toprak). i. astrol. 2. Hrist. 1. mat. Arap rakamlar ı. arkaik. s. Arap at ı. sucul: aquatic plants sucul bitkiler. i. 1. 1. sürülüp ekilebilir. k ıs. başdiyakoz. bağlayarak halletmek. over/above üzerinde kemer oluşturmak. i. uygunluk. kemer. f. i. baş düşman. Arabistan. su sporlar ı. s. s. Arap at ı. s. hakem. s. archaeological.apt aptitude aptitude test aptness aquamarine aquarium Aquarius aquatic aquatic sports aqueduct aquiline aquiline nose Arab Arabia Arabian Arabic Arabic numerals arable arbiter arbitrary arbitrate arbitration arbitrator arbor arboretum arbour arc arc lamp arcade arch arch arch arch one´s eyebrows archaeological archaeologist archaeology archaic archaism archangel archbishop archbishopric archdeacon archdeaconry archduchess archduke archenemy archeological s. s ırakemerler. i. i. Arap. O kitap yığını devrilir. i. yay. Arap. suda ya şar. 2. 1. 2. kartal gagas ı gibi kıvrık. kabiliyet. 3. i. tak. arbor. kavis. Muhtemel bir durumu belirtmek için kullan ılır: He´s apt to be late. bak. arkeolog. i. 1. i. i. s. Arapça. i. arabulucu. i. 2. Sık s yetenek. i. (havada) kavis çizmek. architect. s. Kova burcu. akvaryum. atari salonu. yay kaşlarını kaldırmak. 2. şeytanca. gaga burun. Arap. kavis çizmek. başpiskopos. i. i. İng.ık geç kalır. i. akıllı istidat testi. ark lambas ı. 2. çardak. (iki taraf aras ında) hakemlik yapmak. i. bak. arkaizm. kartal gibi. arşidük. architecture. mavimsi ye şil. i. arabuluculuk yapmak. (bir meseleyi) tarafs ızıyla halletme. archaism. 2. i. başpiskoposun makamı/idaresi altındaki bölge.

2. mimarlığa ait. münakaşa etmek. Arjantinli. silahlanmak..o. sav. yöre: We will use that meadow as a parking area. i. 3. f. 2. ateşli. tartışma. kavga etmek. lehinde olmak. aleyhinde konu şmak. kuru (iklim/hava). müz. (a. i. f. i. arşiv. arena. s. i. arketip. argument aria arid aridity Aries arise arisen aristocracy aristocrat aristocratic arithmetic ark arm arm in arm i. şeytan. mimar. that -i savunmak. i. ilk örnek. çok so ğuk.. s. kol. k ısım.. kavga. Arjantin´e özgü. are not. i. aristokratik. güç. argue s. 1. aleyhinde 4. f. 2. bak. Arjantinli. s. bak. i. bak. içinde çok ada olan deniz. i. alan. bak. çetin.. kol kola. kurak (toprak). 2. civar. i. mimarlık. olmak. There are a number k ıs. i. archaeologist.. s. Arjantinli. ardor. (iklim/hava için) kuruluk.archeologist archeology archer archery archetype archfiend archipelago architect architectural architecture archives archivist archway Arctic arctic ardent ardor ardour arduous are Are you serious? area aren`t arena Argentina Argentine Argentinean Argentinian argue argue against argue for argue s. 1. 1. tak ımada. saha. m ıntıka. Ciddi misin? i.. Arjantin. s. asilzade. -e belirti olmak. i. gayretli. O çayırı park alanı olarak kullanacağız. i. Arjantin. s. i. okçu.. şevk. 2. aristokrasi. i. i. Argentinean.o. okçuluk. i. 2. i. archaeology. 2. -i iddia etmek. . 1. bölüm. i. İng. dal. çekişme. 1. s. Arjantin´e özgü. i.t. mimari. ç ıkmak. şevkli. atışma. Koç burcu. be. 1. i. i. tartışarak birini bir şey yapmaya ikna etmek.. buz gibi. i. gayret. tartışarak birini bir şeyden vazgeçirmek. ateş. i. 1. s. mimari. 2. into s. s. f. tartışmak. -e alamet olmak.rose. aristokrat. sandık. Arjantin. arşivci. münakaşa. 1. bak. Arktik. bölge.t. astrol. bak. f. --n) (from) (-den) meydana gelmek. i. çekişmek. s. i. 3. out of s. i. ağız dalaşı. arise. Arjantinli. i. silahlandırmak. iddia.. (toprakta) kurakl ık. lehinde konu şmak. aritmetik. kemerli giriş/kapı.. arya. i. 1. kutu. atışmak. kol. kemerli geçit. 1. 2.

aromalı. koltuk altı. arranged. 1.. 1. Ermeni. kolevi. aranjman. tutuklamak. 6. rotor. 2.. s. i. armatür. huk. ateşkes. s ıralanış. 2. f. 1. 5. . işgal ordusu. 1. kuvvetli ve ho ş (koku). düzen. yaklaşık. (san ığı) mahkemeye çağırma.arm of the law arm of the sea arm´s length arm´s reach armada armament armature armchair armed armed forces armed forces Armenia Armenian armful armhole armistice armor armored armpit arms arms control arms race army army of occupation aroma aromatic arose around around arouse arr arraign arraignment arrange arrange flowers arrange for arrangement array arrears arrest arrest s.. i.. s. silahlar. etraf ında: 6 o´clock saat altı sularında. huk. s. elek. 1. uyandırmak. varış. new arrival yeni gelen. koltuk (mobilya). tevkif etmek. 2. s. Bir taksi ayarlar ım. tevkif. s. kim. k ıs. döneç. silahlar. 3. 1.(çiçek için)giyiniş. f. i. geliş. i. i. 3. sular 1. tertip. 1. (haks ız yere) benimsemek. (san ığı) mahkemeye çağırmak. etrafında: somewhere around Naples Napoli civarında bir yerde. varmak. silahlanma. i. 2. z. 2. f. düzenleme. elin yetişeceği mesafe. 2. tutuklama. endüvi. zırhlı. 2. arise. 2. aranjman. f. etraf ına: He looked around. f. i. (askeri birlikleri) sıralamak. Ermenice. aromatik bile şik. 2. silahlı kuvvetler. çoğ. 2.´s attention arrival arrive arrive at a decision arrogance arrogant arrogate güvenlik kuvvetleri. i. silahland ırma. f. aromatik. anlaşma. aşağı yukarı. çiçek aranjman ı yapmak. arrived. terz. i. kuvvetli ve hoş kokusu olan.. i. orada f. arrival. müz. civarında. s. Ermenistan. silahlı. ayarlamak: I´ll arrange for a taxi. (kuvvetli ve ho ş) koku. 2. silahlı kuvvetler. i. Bu odan ın mobilyalarını Elif yerleştirecek. i. körfez. i. (bir ülkede toplam) askeri güç. ordu. f. Etrafına baktı. i. i. zırh. i. suçlamak. küstahça bir kibir. gelmek: When will we arrive? Ne zaman varaca ğız? Has the mail arrived? Posta geldi mi? karara varmak. 2. 1. küstah ve kibirli. 1. bak. i.. i. silahlanma yar ışı. 4. vaktinde ödenmemiş borçlar. kara ordusu. silahlanma kontrolü. kim. giydirmek. i. donanma. i. durdurmak. giymek. 1. kucak dolusu: an armful of oranges kucak dolusu portakal. aroma. yerle ştirme. 1. suçlama. düzen. birinin dikkatini çekmek. 3.o. edat ında: around around the table masanın etrafında. (eşyayı) (belirli bir şekilde) yerleştirmek: Elif´s going to arrange the furniture in this room. kol boyu. i.

til. i. kaba 1. hilesiz. yapay ışık. ok. topçu sınıfı. enginar. i. 1. i. eşya: various şüncelerini clothing çe şitli giyim eşyası. sanatkârane. aç ıksözlü. i. yap ılan şey. oyun. hüner. suni/yapay böbrek. anayol. eklem.arrow arrowhead arse arsenal arsenic arson arsonist art arterial arteriosclerosis artery artesian well artful arthritis artichoke article articulate articulate articulated lorry articulation artifact artifice artificial artificial fertilizer artificial flower artificial insemination artificial kidney artificial light artificial lighting artificial person artificial respiration artificial sweetener artillery artilleryman artisan artist artistic artistry artless artlessly artlessness arty as as . as he ı son hızlazamanki gibi: as is asas everas all get-out. mühimmat deposu.. . kundakç ılık. dü articles of açık bir şekilde ifade edebilen. -dikçe: I nabbed him as he was going out the door.. kundakç ı. 1. arsenik. 3. İng. mafsal iltihabı. anat. s. ar. i. gibi h ızlı.. 2. tanımlık (a. eklemli. ustal ık. yapma çiçek. 1. damar sertliği. atardamara ait. 1. s.men (artîl´ırimîn) i. boğumlanma. açık bir 3. i.y. toplar.. sanatl ı. Zaman azaldıkça heyecanı arttı. 1. net telaffuz. He´s taking life as all get-out.. an. artrit.: As the time grew shorter so his excitement mounted. çoğ. suni/yapay dölleme. -dikçe . i.. oynaklı. makat.. bağ. hilesiz bir şekilde. s. arsenal.. s. yapay tatland ırıcı. so genellikle. ne kadar . yapay solunum. anat. TIR kamyonu. i. sanatsız. silahhane. as a general rule i. suni. 2. as ever as .ler. kurnaz. i. so . saf. sahte. 1. k ıç. 2. s. sanatç ı. Kapıdan çıkarken çok: He was driving as fast more seriouslyArabaygets k.. (top gibi) a ğır silahlar. bo ğumlu. o kadar .: As she loves cats. yazı. sanatçı ruhuna sahip. cephanelik. i.artistic. dilb. açık (ifade). i. i.. insan eliyle bo ğum. arteriyoskleroz.. makale. 4. i. i. ok başı. suni/yapay gübre. dili son derece. 2.. yapay aydınlatma. 2. zanaatç ı. s. yapay. f. i. sanatkârane. atardamar.. yapma. tıb.. bir zekâsı var. (bir anlaşmada bulunan) madde. özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat i.. şekilde ifade/telaffuz etmek. 2. eseri. tıb. s. sanat. arter. sanatkâr. hilesizlik. 2. i. 3. -irken.. as all get-out as . oynak. aç ık bir şekilde dile getirme. beceri. 2. saflık. anat. beceriksizce yapılmış. 1. huk. (telaffuz).. sanatç ılık. Onun sanat yönü de var. suni solunum/teneffüs. temren. arter. She fast smart her zamanki Zehir gibi 1. kaba. artezyen kuyusu.net the). huk.. yakaladım. sanatsal yönü olan: She is also i. hile. 2. z. büzük. 1. 4. TIR. anüs. 2. topçu. anat. her sürüyordu. i. dilb. i. tüzel kişi. saflıkla. 1.

as regards as regards/to as safe as houses as soon as as soon as possible as such as the crow flies as though as usual as well as well as as yet -e gelince: as to him ona gelince. ise: As for me. 2. de. bildiğim kadarıyla. 2. tüm gücümle. hem de . güya. gibi. o durumda. kadarıyla. öyle/şöyle/böyle: He´s a teacher and is known as such.. -den itibaren. yakla as olarak.. o halde. şimdiki haliyle. konusunda.. Ben de gidiyorum. -cesine: We behaved as though we´d known each other for years. ğim. ona göre. tıpkı birbirine benzer. 1. 2. aslında.. şimdiki halde. zift gibi. It was as though he´d never her zamanki gibi. kuzu gibi. Bitirmi ş gibiyiz. hakk ında. apaç ık. but it aslında. k. hem . çok terbiyeli. ama Eşref kadar iyi değil. sanki. henüz.o. . He was smiling as if he´d received some good güya. -e göre: as far as I can see gördüğüm kadarıyla. k. -e (benzemek): He looks as if he´s asleep. hep birlikte. bir çırpıda. aslında: It´s not a medicine as such. lying down bir şeyi alttan almak. Önerin Bana göre iyi. Yıllardır tanışırmış gibi davrandık. as quick as a wink ile ilgili olarak. as far as it goes. 1. is concerned as far as that goes as fit as a fiddle as for as for me as for the rest as from as good as as good as gold as if as if as is as it were as like as two peas as long as as luck would have it as meek as a lamb as much again as much as one can as nearly as I can tell as one man gayet tabii olarak.. göz aç ıp kapayıncaya kadar.. bir elmanın iki yarısı.. 1. tic. o zaman. dili 1. ayr ıca. İyi yazıyor. bana gelince. ama bazı önemli -e göre: It´s fine as far as details. k. elinden geldiği kadar. elimden geldiği kadar. k. sanki. ayr ıca. Elimden geldi ği kadar yardım edeceğim. dili büyük bir küstahl ıkla. esasen: What kalmak. olduğu gibi. -diği sürece: You won´t get so much as a penny from me as long as I live. ona kalırsa. bir misli daha. as plain as the nose on your face besbelli. sa ğlığı yerinde.as a matter of course as a matter of course as a matter of fact as affairs stand as black as pitch as bold as brass as easy as pie as far as as far as he is concerned As far as I can see .. as far as in me lies as far as it goes as far as s. Sanki uyuyormuş gibi duruyor. çok sa gibi oldu..: He gave me money as well as şimdiye kadar. en k telefon edece bir an 1. gibi. çok güvenilir. dili çok emniyetli. yapabildiği kadar: I´ll help as much şık I can. dahi: I´m going as well. . -den ba şlayarak: as from that date o tarihten itibaren. Yeniğlam. 2. 2. 1. overlooks some important I´m concerned. take s. k. âdeta.. -miş gibi.t. bir şeyin altında you propose is good. zaten. doğal olarak.. dili dosdo ğru gidecek olursak. new. Bense gitmiyorum. . turp gibi. İstanbul´a varır varmaz sana ısa zamanda. 2. şartıyla: şansıma. aslında. O öğretmendir ve herkes onu öyle tan ıyor.. 3. çok kolay. da. kadar iyi: He writes well. Yaşadığım sürece benden bir kuruş bile alamayacaksın. sözde. İng. I´m not going. but not as well as E şref. uysal. Bana kalırsa . as from (olmak): We´ve as good as finished. sanki. -cesine. It´s as good as gibi now bundan böyle. önce. simsiyah. -e gelince. gücü yettiği kadar.. asl ında iyi. dili bir lahzada.. -er -mez: I´ll call you as soon as I reach Istanbul. geri kalan ına gelince. as far as I´m concerned bana sorarsan..

nüfuz. z. Asya. bir yana. bir yana: sen? i. karada. 2. Asian.. kimse bunu yapamaz. aç ı. Asparagus officinalis. üstünlük. . dili bela aramak.. k ıs. 2. yükselen. yokuş. sürece. s. görünüş. 1.. nasıl isterseniz. f. dişbudak kerestesi. dü şünelim. tırmanış. 2. üstün. Esat söz. aseptik. kül tablas ı. 1. s. yükseliş. s. ascendant. kötü bir karşılık gerektiren bir davranışta bulunmak. kıyıda. Bekçiler uykudayd ı. 2. s. dişbudak. dişbudak ağacı. Bu -e ricada bulunmak. çileci. küllük. oksijensiz bırakmak. 3. riyazet. 1. i. -dikçe. f. (uzun zamand ır güdülen) büyük amaç: It was his aspiration to become famous. k. s. bir kenara. just who are you? Şaka bir şka. bot. hâkim. bakım: Let´s consider this aspect of the problem. asfalt. asbest. itibar. k. yemek duas ı yapmak. dili ka şınmak. He asked to be excused from the table. askorbik asit. sormak. karaya. yükselme. bayır. aside from Esat. 2. ç ıkış. çarpık. s. oyuncunun alçak sesle söylediğibir yana. kül tenekesi. Paskalya´dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çar şambası. Meselenin bu yönünüasfaltlamak. 2. bak. çok soluk. k ıyıya. 1. 1. Amac ı ünlü olmaktı. can do this. f. z. 2. dişbudak. i. henüz. i. i. 1. çöp tenekesi. yön. yukarı çıkmak. f. istekli. s. belirlemek. hüküm. külrengi. 1. i.as yet as you please as/so long as asbestos ascend ascendancy ascendant ascendent ascension ascent ascertain ascetic asceticism ASCII ascorbic ascorbic acid ascribe aseptic ash ash ash can Ash Wednesday ashamed ashen ashore ashtray Asia Asia Minor Asian Asiatic aside aside from ask ask a favor of ask for it ask for trouble ask/say the blessing askance askew asleep asparagus asparagus spear aspect asphalt asphyxiate aspirant aspiration daha. -den ba yana. çok solgun. nefsinin isteklerini k ırarak çok sade bir hayat yaşayan kimse. 2. Anadolu. bir yana: Joking aside. i. i. tiy. kül. ufukta görünmeye ba şlayan.. i. kuşkonmaz filizi. 2. to -e atfetmek. American Standard Code for Information Interchange bilg. ç ıkmak. 2. s.. 1. eğri. Asya´ya özgü. (hükümdar) (tahta) çıkmak. 3. i. 2. i. -mek koşuluyla. i. i. s. i. 1. f. 2. çilecilik. belayı satın almak. nefsinin isteklerini k ırarak çok sade bir hayat yaşama.. istemek: Sofradan ayr ılmak için izin istedi. -mek şartıyla. (araştırma yoluyla) tespit etmek. z. boğmak. i. uykuda: The guards were asleep. amyant. z. f. saptamak. She´s asking a lot for this poodle. i. Asya. uyuşmuş. s. i. Asyalı. 1. i.. i. 1. bak. bot. ku şkonmaz. ASCII (Bilgi Alışverişi için Standart Amerikan Kodu). kimsin No one. 1. i. Asyalı.

asimile etmek. yardım etmek. i. toplanmak. topluluk. değerlendirme. i. 1. birlik. i. -i akla getirmek: I associate that smell with the back streets of Warsaw. f. iş ortağı. çözümlemek. 2. 2. ile ilişkide bulunmak. 1. 4. ili şki. 1. yat ıştırmak. mevduat. aktif. kurum. i. i. büzük. çözümleme. meclis. i. hafifletmek. ödev. kaba 1. görev. i. anüs. bir araya toplanma. kıymet takdir etmek: He assessed their house at eighty ğer biçme. kararlaştırmak. kaba büzük. 4. asistan. muavin. 2. emval. 1. sald ırmak. i. çeşitli. f. 2. toplantı. to -e razı olmak. aspirin. tahlil etmek. servet. kendini hissettiren. 2. saldırmak. yardımcı. puşt. it herif. eşek. onaylama. tayin etmek. atamak. 1. s. 2. 1. 2. çağrışım. f. 2. -i arzu etmek. 2. varsaymak: You´re assuming too much where Eralp´s concerned. i. assertion assertive assess assessment assessor asset assets asshole assiduous assign assignation assignment assimilate assimilation assist assistance assistant assistant professor associate associate associate professor association assort assorted assortment assuage assume f. 4. ile görü şmek. öne sürmek. ya ğmuruna tuttu.. tayin. iddia. k ıymetli şey. f. a şağılık herif. atama. Onu soru i. 2. analiz etmek.s. f. (emin bir şekilde) ileri sürmek. 3. tahsis etmek. 1. 1. 2. i. saldırgan. 1. f. ayırmak. f. 3. 3. f. dernek. bir araya toplama. analiz edilecek bir örnek. -e sahip olmak istemek. 1. dangalak. i. saldırı. anüs. yağmuruna tutmak: She assailed him with questions. s. Evlerine seksen bin dolar de ğer biçti. f. saldıran kimse. (para düşünce. (bir iddiayı) öne sürme.aspire aspirin ass assail assailant assassin assassinate assassination assault assault and battery assay assay assemblage assemble assembly assembly line assembly room assent assert assert o. fikir: What´s your assessment of the situation? Durum i. -i amaç edinmek. varl ık. 1. 2. i. f. suikast yapmak. i. toplamak. O koku i. -i hatırlatmak. iş arkadaşı. toplantı. montaj. to/after -i amaçlamak. randevu.. i. f. azaltmak. meclis. hücum etmek. 3. dethousand dollars. farzetmek. with 1. asimilasyon. -i onaylamak.. 4. kongre. i. 1. 2. tic. denemek. 2. sınıflandırmak. s. doçent. huk. (birine) (belirli bir) görev vermek: I assigned you to do i. tayin etmek. f. f. 1. i. i. i. 2. i. makat. (para miktarını) tayin etme. 1. suikast. dikkatli ve devamlı (bir çalışma). rıza. müessir fiil. muhtelif. bezmeyerek çalışan. kalabalık. yardım. 1. toplantı salonu. türlü çe şitleri içeren bir bütün. kararlaştırma. 2. dindirmek. monte etmek. değer biçen: tax assessor tahakkuk memuru. değer biçmek. dikkatli ve devamlı çalışan. tahlil. otoritesini kabul ettirmek. with . f. ayırma. kendini göstermek. f. Eralp´in öyle yapaca ğını farzetmekle pekâlâ yanılmış . merkep. kaba kıç. suikastç ı. 3. analiz.. değerli bir nitelik/erdem/beceri. montaj hattı. 1. i. mal. 3. montaj. 2.

at the station istasyonda. s. müneccim. takma (ad). rahatlatıcı bir şekilde. 2. 1. . astigmatik. kendine güvenen. gökbilimci. hızla. uzak bir yerde. 1. i. i. 2. astronomik. i. astronot. z. gökbilim. 1. astronomi. şaşkınlık. cin. sıkıştırıcı. s. z. bak. (rahatlatıcı/ikna edici sözlerle) temin etmek. (ata binmiş gibi) bacakları birbirinden ayrı olarak. f. melce. astrolog. 2. 1. İng. s ığınma yeri. hayali. bir hamlede. cin fikirli. astronomik (rakam/büyüklük): astronomical prices astronomik fiyatlar. i. sanı. yıldız işareti (*). zan. lokal olarak doku ve damarları büzen ilaç. 1. i. astroloji.. kurnaz. Bir zaman ı belirtmek için kullanılır: at five o´clock bir hamlede. z. z. f. akıl hastanesi. s. i. gökbilimle ilgili. ayakta. den. farzolunan. 1. 2. büzücü. tımarhane. i. heyecan içinde. z. demirli. astronom. i. i. bak ışımsız. şaşkına çevirmek. asteroit. bir bak ışta. i. birbirinden uzak/ayr ı. i. müneccimlik. hayrette bırakmak. 2. s. s.. z.. ne pahas ına olursa olsun. mutlaka. geriye. şoke etmek. varsayım. 1. 1. sigorta: life assurance hayat sigortas ı. asimetrik. sığınak.assumed assumption assurance assure assured assuredly assuringly asterisk astern asteroid asthma asthmatic astigmatic astigmatism astir astonish astonishing astonishment astound astounding astray astride astringent astrologer astrological astrologically astrology astronaut astronomer astronomic astronomical astronomy astute asunder asylum asymmetric asymmetry at at a bound at a clip at a distance at a glance at a stroke at a stroke at all at all costs/at any cost at anchor s. gökb. 1. 2. parça parça. asimetri. s. s. i. hiç. uzakta. s. 3. astrolojik olarak. f. 2. astım. astigmatizm. ak ıllı. hayret. bir anda. bak ışımsızlık. s. 2. astrolojiye ait. arkaya. çok büyük. kendine güven(me). Bir yeri belirtmek için kullan ılır: at my office benim büroda. 2. astımla ilgili. geminin k ıçına. 2. yıldız falcısı. demir atm ış. hayrette b ırakan. gerisinde. s. sa ğlama bağlanmış. hareket halinde. s. i. s. sağlama bağlamak. yıldız falcılığı. i. z. edat 1. rahatlatıcı/ikna edici söz. astımlı. küçük gezegen. i. faraziye. şoke eden. astrolojik. astronomical.

1. boş zamanı olan. ayrıntılarıyla. her ne hal ise: At any rate. we enjoyed your party immensely. (bir yerde)home with machines of all kinds. 3. evde. 2. çok yak ından. doruğunda. tam gazla. 2. hiç olmazsa. boylu boyunca. . en sonunda. ölümün e şiğinde. en azından. 1. nihayet. en az. aslında. genellikle. ortada dola şan. ask. Her neyse. serbest. makineden anlar. boş zamanlarda. Her an gelebilir. evvela. bir ayağı çukurda. Her tür -e ından -i iyi bilen: He´s at kendini rahat hisseden. en sonunda. detaylarıyla. en az ından. aralarla. en fazla. en sonunda. çok yak ından. her defas ında. sizin parti çok ho şumuza gitti. her neyse. dörtnala. en çok. sonunda. önce. 1. Rahat! her keresinde. saat tam dörtte. esasında. ayrıntılarıyla. en a şağı. göğüs göğüse. söz konusu olan. olsa olsa. 2. 2. 1. son sürat. hemen. son süratle. ak şam olunca. 2. derhal. özgür. nihayet. tam kapasiteyle. olsa olsa. ölmek üzere. İş dünyasını yakaşina. bütün ayrıntılarıyla. tanır. yakın mesafeden. son süratle. uzun uzad ıya. serbest. fark ında olmadan apayrı amaçlar peşinde (olmak/çalışmak). bari. yak ından. (bir konuda) bilgili: He´s at home in the business world. ilk bak ışta. olsa olsa. ta ş çatlasa. hiç olmazsa. 1. hakikatte.at any price at any rate at any time at best at best at bottom at close quarters at close quarters at close range at cross-purposes at dark at death´s door at death´s door At ease! at every turn at first at first sight at four o´clock sharp at full blast at full gallop at full length at full speed at full tilt at great length at heart at home at home in at home with at intervals at issue at its zenith at large at large at last at last at least at least at leisure at length at liberty at long last at long last at most at most at no time at odd moments at once her ne pahas ına olursa olsun. neyse. zirvesinde. kendi evinde. Most of the her an: She could come at any time. hiçbir zaman. her ne ise. aralıklı. 2. bir aya ğı çukurda. üzerinde konu şulan. hava kararırken. aslında. zaman buldukça. 1.

bir darbede. en geç. dili son anda. pahas ına. s. O sırada çıktım. k. aras ıra. zındık. i. o 1. f. bir kalemde. hızla: at the rate of one hundred meters per second saniyede yüz metre hızla. ateist. . en çok. ateistik. i. k. istediği gibi. and at that he left. atletizm. olsa olsa.. en az. k. bir yıl hapis yer. 2. bir vuruşta. 2. spor. sporcu. birden. 2. 2. o da onun üzerineleft. bazen. hemen. spora özgü. boş zamanlarında. barış halinde. ateizm. zındıklık. huzur içinde. 1. sporcu. bu noktada. dili hemen. bak. O aşamaya gelince k. 2. k. dili bir defada. i. -i görür görmez. -i görünce. o noktaya gelince. 2.. azami.at once at one blow at one scoop at one whack at one´s command at one´s leisure at one´s peril at one´s pleasure at par at peace at present at random at that at that point at the drop of a hat at the eleventh hour at the end of the day at the expense of at the instance of at the latest at the moment at the outside at the rate of at the risk of at the same time at the sight of at the top of his lungs at the top of one´s lungs/voice at the utmost at the very least at this juncture at times at value at will at worst at worst at your convenience at your risk at/in one fell swoop ate atheism atheist atheistic athlete athlete´s foot athletic athletics 1. (birinin) iste ği üzerine. ateist.. istedi ğinde. dili en fazla.. 1. dili avazı çıktığı kadar.. derhal. avazı çıktığı kadar. Tanr ıtanımaz. zındık (kimse). Anten istenilen ihtimalde. sportif. istenilen şekilde: The aerial can be rotated at will. İng. şu an. istenilen zamanda. . başına gelebileceklerden kendisi sorumlu olarak. s. 1. piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş. derhal. Tanr ıtanımazlık. başabaş. İng. olsa olsa. 2. eat. onun üzerine: Once again she refused.. madura aya ğı. pahas ına. istediği zaman. mümkün oldu ğu kadar yakın bir zamanda. all he´ll get is a year in jail. en aşağı. 1. 1.. son dakikada. rasgele. tic. aynı zamanda. i. k. aşamaya gelince: At that point add the eggs. ayn ı anda. Bir daha reddetti. emrinde. . dili eninde sonunda. En kötü ihtimal. en kötü ihtimal: At worst. Tanr ıtanımaz. atletik. tesadüfen. tehlike sorumluluğu size ait olmak üzere. şu an. en kötü yöne çevrilebilir. size uygun bir ziyan oldu ğu takdirde sizin hesabınıza. halihazırda. bir çırpıda. bir vuruşta. o s ırada: At that point I ç ıktı. zamanda. isteğine göre. şimdilik. şu ara.

i. f. hafifletmek. 2. 1. ilişik. -e delalet i. nükleer enerji. i. s. telafi etmek. 4. O etmek. inceltmek. f. 1. çalışmak. 2.b. canavarca. berbat. 2. dikkat. değerini düşürmek. atom enerjisi. nükleer reaktör. 1. canavarlık. ba şarı. f. 2. İng. atom ağırlığı. ilgi. atom sayısı. Atlantik. aksesuar. davran ış. i. 1. 1. marifet. ataşe. ermek. esas duruş/vaziyet. sald ırmak. hacizğlılık. huk. atomlara ayırmak. atom. f. s. i. elde etme. kontrol eden veya yer gösteren görevli. 3. haczetmek. el koymak. atom bombas ı. tasdik etmek. i. sevgiyle bağlı. atom reaktörü.. -e ba koyma. (sıvıyı) püskürtmek. takmak. tavanaras ı. hazır bulunmak. iltifat. 2. kazanmak. Bond çanta. bağlamak. i. doğrulamak. k ılık. 1. menfur. dumur. atom çekirde ği. (bir belgeyi imzalayarak bir şeyin doğruluğuna/gerçekliğine) şahadet etmek. atomik ağırlık. atomik. huk. i. 3. elbise. kalkışmak: He attempted to climb that mountain. flight attendant dikkat genişliği. çok kötü. teşebbüs etmek. hizmet etmek. i. sevgi bağı. dikkatli: an attentive worker dikkatli bir i şçi. el koyma. bak. i. (bir suç. dili f. bağlı. kazanma. ilgili.´ni) affettirecek harekette bulunmak. ilişikteki. i. f. i. tutum. f. kefaret. 1. dikkat eden. i. -e sevgi. püskürteç. (bir hizmette bulunan) görevli: shop attendant tezgâhtar. atomik güç. hazır bulunma. -e bakmak. to -i göstermek. hücum etmek. 1. f. s. 2. f. tecavüz etmek. azaltmak. 1. 3. 1. i. giydirmek. f. f. iliştirmek. Aferin sana! ünlem. atlas (harita kitab ı). i. atmosferik. körelme. hücum.1. berbatlık. f. 3. 2. ask. 3. tedavi da ğa tırmanmayı denedi. köreltmek. 1. atom bombas ı. tavır. 2. kefaret etmek. s. varmak. s. nöbet. denemek. atmosfer.Atlantic atlas atmosphere atmospheric atom atom bomb atomic atomic age atomic bomb atomic energy atomic nucleus atomic number atomic pile atomic power atomic waste atomic weight atomise atomize atomizer atone atonement atrocious atrocity atrophy attaboy attach attaché attaché case attached attachment attachment for/to attack attain attainment attempt attend attend to attendance attendant attention attention span attentive attenuate attest attic attire attitude s. eri şmek. hazır bulunanlar. nükleer enerji. saldırı. atomizör. . 2. vurmak. 1. 2. theater attendant biletleri bak ım. You -e dikkat etmek. kabahat v. 2. kriz. 2. 1. zerre. k. iğrençlik. zay ıflatmak. bir şeye takılabilen parça. 2. dumura uğratmak. 2. atomize. iğrenç. 2. atom çağı. bakmak. i.. 1. körelmek. 1. giysi. nükleer atıklar. girişimde bulunmak. i. dumura u ğramak. elde etmek. 2. dikkatle izleyen: an attentive audience dikkatle izleyen seyirciler.

1. vasıf. çekmek. 1. i. i. tasdik etmek. mezat. 2. yorma. i. doğrulamak. s. konforsuz.. s. zayiat. otantik. çekicilik. Avusturya. cazibe. 1. dinleyiciler. uğurlu. s. cüret. Avusturya. f. 2. kontrolör. 2. aşınma. aunt. (off) açık artırma ile satmak. i. i. 2. ağustos. k ıs. avukat. Avusturya´ya özgü. İng. i. Avustralya´ya özgü. i. anat. hala: She is my paternal i. işitme kanalı. (bir nedene) ba ğlamak. nitelik. alımlı. mezatç ı. küstah. (iyi/kötü) bir işaret olmak: This augurs well for us. Avustralyalı. f. 1. s. 2. yıpratma. konforsuz ve dünyevi zevklerden yoksun bir yaşam. s. s. toplantı salonu.attorney attorney general attract attraction attractive attractiveness attribute attribute attribution attrition attune aubergine auburn auction auctioneer audacious audacity audible audibly audience audiocassette audiovisual audit auditor auditorium auditory auditory canal Aug auger aught aught augment augmentation augur August august aunt auspices auspicious austere austerity Australia Australian Austria Austrian authentic authenticate i. Avusturyalı. gerçeklemek. f. küstahl ık. burgu. alımlılık. i. i. i. Avusturyalı. f. 2. cazibeli. . i. müzayede. i. matkap. artırma. fiz. çekim. 1. sıfır. artırmak. 1. işitilebilir. yenge: Aunt Aliye is my uncle´s wife. i. sertlik. (hesapları) denetlemek. i. çoğ. 1.. i. alımlılık. Avustralyalı. seyirciler. teyp kaseti. Avustralya. s. i. 1. i. cezbetmek. -e yormak. denetçi. izleyiciler. (hesaplar ı) denetleme. 2. güvenilir: How authentic is this news? Ne derece güvenilir bir haber bu? f. 2. 2. kumral. görsel-işitsel. 1. i. sade. f. 1. işitilebilecek şekilde. akort etmek. i. August. yıpranma. s. cüretli. i. atıf. f. 2. işitme ile ilgili. 2. başsavcı. hakiki. i. i. gerçek. z. O benim halam. aşındırma. sıfat. teyze: She is my maternal aunt. -e mal etmek. duyulabilir. s. s. ha şinlik. Bu bize iyi bir işaret. delgi. çekici. s. işitsel. -e atfetmek. yüce ve çok sayg ın. odyovizüel. to 1. 2. 1. bağlama. i. 1. sade ve süssüz. hayırlı. Avustralya. konser salonu. sert. patlıcan. f. to -e uydurmak. -e al ıştırmak. s. açık artırma. 2. i. 3. O benim teyzem. i.

i. f. yetke. k. f. i. i. otorite. bak. otomasyon. . otomatik olarak. i. s. otobiyografi. sonbahara ait. s. otomat. yazar. para hırsı. İng. s. i.s. itaat etmeye yönelten. ç ığ. 3. imza. amirane. otokratik. otomatik transmisyon. i. özerklik. s. otobiyografi yazar ı. s. 2. bir canlının yapabileceği bazı f. otopsi. otomat. otomatik tabanca/tüfek. hav. müellif. otonomi. i. otomotiv sanayii. i. i. para canlısı. the authorities yetkili ki şiler. sonbahar noktas ı. i. 1.authenticity author authorisation authorise authoritarian authoritative authority authorization authorize autistic auto autobiographer autobiographic autobiographical autobiography autocracy autocrat autocratic autograph automat automate automatic automatic pilot automatic transmission automatically automation automobile automotive automotive industry autonomous autonomy autopsy autumn autumnal autumnal equinox auxiliary auxiliary verb auxiliary verb avail avail o. izin. otomatikman. i. i. 3. i. s. s. s. otoriter. öcünü almak. i. otomatik. otomatlardan yemek al ınan kafeterya. yard ımcı fiil. fayda. elde edilebilme. çok güvenilir ( şey). i. dilb. 1. İng. i. 2. otistik... i. -den yararlanmak. f. izin vermek. dili oto. saygı uyandıran. s. güvenirlik. 2. s. otonom. yard ımcı. otomatik pilot. otomotiv. öcünü ç ıkarmak. özerk. sonbahar. otomatikle ştirmek. of availability available avalanche avarice avaricious avenge avenue i. otantiklik. güz. 1. i. otomobil... s.. authorization. i. i. var olma. s. otokrasi. bak. i. yetki.. güz ılımı (21 Eylül´e rastlayan ekinoks). 1. s. otomobil. -den faydalanmak. elde edilebilir. yedek. yaramak. otokrat.. autobiographical. i. 2. 1. cadde. var. gerçeklik. bir kimsenin el yazısı. otomatik vites. z. f. yarar. bak. özya şamöyküsü. 4. authorize. 2. parayla çalışan yiyecek içecek da ğıtma makinesi. heyelan. otobiyografik. yetkilendirmek. yardımcı fiil. otoriter. 2. i. otomatik. 1.

i. uygunsuz. 1. z. awestruck. huşu içinde. Bir süre beklemen lazım. pilot. i. s. i. (resmi bir kararla) vermek. -i önlemek. i. kuşhane. 3. 2. bir süre. 2. 1. mat. havac ılık. tığ. 1. 1. i. uyand ırmak. bir yana: Put thatmaç ı. f. f. -den çekinme. fark ında. (--red. sakar. i. bak. açıkça söyleme. oradan: Go away! Git buradan! 2. gözlemek. hantall ık. bak. 1. pek çok: That´ll take an awful lot z. 2. 1. önlenebilir. i. -i aç ıkça ilan edilmiş olan (biri): He´s an avowed monarchist. (16 ounces) 453 gram. Pekiştirmek için deplasman. 2. k. (a. -in s. 1. 2. 3. önlemek. 2. orta. tente. şuradan. dehşet içinde. to -in farkına varmak.. beklemek. hevesli. bir yere. 1. balta. f. i. z. O çok i ş ister. dili çok fazla. bot. müthi ş. s. i. ödül. s. münasebetsiz. den sak ınmak. -i önleme. k. . yön değiştirmek. uçak kullanmak. 2. of 1. insan ı huşu içinde bırakan. f. olağan. bir müddet: You´ll have to wait awhile. haberdar. birinin as ıl işi dışında yaptığı bir iş. Onu bir yere kald ır! 3. 2. s. 3. ortalama. eğri.. 1. i. 1. dili müthiş. dehşet verici. vasati. -den kaç ınmak. -den çekinmek./s. 1. 2. ödüllendirmek. with anticipation awake awake awaken award aware awareness awash away away game awe awe-inspiring awesome awestricken awestruck awful awfully awhile awkward awkwardly awkwardness awl awning awry ax axe f. fark ında olma. 2. korkuyla kar ışık saygı. s. i. başka tarafa çevirmek. i. itiraf etmek.woke. kullan ılması zor. to -in farkına varmak. berbat. çok. s. korkunç. -den sak ınma. uyanmış.t. çarpık. yamuk. vasati: average annual rainfall yıllık ortalama yağış. 1. f. s. dehşet verici. f. beceriksizce. i. coşkun.wok. s. z. bir tarafa. birini/bir şeyi dört gözle beklemek. 2. 1. kundurac ı bizi. --ring) (emin bir şekilde) ileri sürmek. beceriksizlik. hiç hoşlanmama. i.en) 1. -i huşu içinde bırakmak. zor. hantal.. uyanık. s. kaç ınılabilir. -i dehşete düşürmek. uyanmak. deplasman away! i. hobi. Monarşist olduğunu her zaman söyler. havac ı. huşu. buradan. f. ax. -den kaç ınma. s. 3. s.aver average averse aversion avert aviary aviate aviation aviator avid avocado avocation avoid avoidable avoidance avoirdupois avoirdupois pound avow avowal avowed await await s. İngiliz ve Amerikan ağırlık ölçü sistemi. vasat. f.bırakan. açıkça söylemek. itiraf. f. s. dehşet. uyanmak. 1. s. sakarlık. mat.. i. avokado. mükâfat. z. i. f. biz. 2. -den kurtulma. mat. i. ortalama. 2. amerikaarmudu. 1. hantal bir şekilde. insan ı huşu içinde 2. s.. öne sürmek. dehşet. -den kurtulmak. haz ır olmak. of work. 2. korkuyla karışık şaşkınlık. --d/a. uyand ırmak. beceriksiz.o.

mihver. i.. Rhododendron. eksen. 1. i. 1. belkemiği. s. sütdişi. mil. melemek. i. z.. i. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. çocuk ve bebekler için ücretli bak ımevi. bak. bir derginin eski sayılarından biri. anat. bir iddiadan vazgeçmek. bekâr. ücret veya maa şın ödenmesi gecikmiş kısmı. çocuk bak ıcısı.li (bısîl´ay) i. 3. süt mavisi. i. geveze. 1. 1. k ıs. gevezelik etmek. biberon. aksiyom. arka sokak. isk. f. evet. s. s.. bak. meleme.. i. dingil. ikinci mevki/rol. f. aksiyomatik. Azeri. k ısa kuyruklu piyano. belit. azelya. piliç. -e arka olmak. isk. baccarat. B. (su) çağlamak. edebiyat fakültesi diploması.axiom axiomatic axis axle ay aye azalea Azerbaijan Azerbaijani azure B. f. gökmavisi. arka taraf. bebek. aye. i. çoğ. z. çoğ. belitsel. 2. bot. çocuk bak ıcısı. yavru. i. bo şboğaz. hay hay.es (äk´siz) i. ba. --ting) ana babalar ı evde olmadığı zaman çocuğa bakmak. açelya. f. k. f. i..cil. Azerbaycan. açalya. dili k ız. basil. i. zool. k ıs. boşboğazlık etmek. bebeklik devresi. habe şmaymunu. i.. caymak. ileri geri. 2. arka. i. 1. (ba. bakara. i. . taşra. 2. bekâr erkek. kaşağı. s. i. b BA baa babble babbler babe baboon baby baby blue baby bottle baby carriage/buggy baby farm baby grand baby sitter baby tooth babyhood babyish baby-sit baby-sitter baccara baccarat bachelor Bachelor of Arts degree Bachelor of Science degree bacillus back back and forth back and forth back country back down back number back number back out back pay back scratcher back seat back street i. dili sevgili.A. i. (dergi/gazete için) eski sayı/nüsha. çocuk arabas ı. Bachelor of Arts. k. arka koltuk.. bebek gibi. arka yer. Azerice. emzik. sözünden dönmek. 3.S. k ıs. 2. 2. (birine) a şırı bir özenle bakmak. futbol bek. i. s ırt. her ihtiyac ını karşılamak. fen fakültesi diploması. bebek. anla şılmaz sözler söylemek. kreş. -i desteklemek. muhakkak. ax. B. 2. çocuk.by-sat. i. 1. aks. 1.. s. -e yard ım etmek: Akif´s company is backing ileri geri. B. saçmalamak.

i. yıpratıcı. 3. s. f. 1. kompliman söz. i. f. i. bak. (back.. f. sırt çantası. temel. yedeklemek. bir kimsenin geçmi şteki görgü. 1. 1. (saçları) tersine taramak. f.).romatizması.back talk back to back back up backache backbit backbite backbitten backbone backbreaking backcomb backdoor backer backfire backgammon background backhand backhanded compliment backing backlash backlog backpack backpacker backpedal backrest backside backslid backslidden backslide backspace backstage backstitch backstroke backtrack backup backup copy backward backward backwardness backwards backwards and forwards backwards and forwards backyard bacon bacterial bactericide bacteriological bacteriological warfare küstahça kar şılık verme. destekçi. geri kalm ışlık. evin arkas ındaki bahçe. omzunda sırt cevaplamaya bakmalısın.. 2. sırtüstü yüzme. geri gitmek. 1. bak. beyk ın. 1. i. en önemli destek. arka taraf. (daktiloda/bilgisayarda) geri gitmek. (siyasal/toplumsal bir geli şmeye karşı) güçlü tepki. f. çok yorucu. dili yasad ışı. sırt ağrısı. i. geri tepmek. müz.slid. 2. elin tersi öne gelecek şekilde yapılan vuruş. bakteriyolojik sava ş. geriye do ğru yapılan. dili caymak. 2. i. geri kalmış. tersine. (kan ıtla) desteklemek.slid. 1. fon. s. belkemi ği. i. ileri geri. i. backbite. desteklemek. i. i. s. arka çıkmak. yedek. 2. 2. k. back. makat.den) (iyi yoldayken) kötü yola sapmak. bilg. istenilenin aksi olmak. yedek kopya. perde arkas ı. elinin tersiyle. i. tavla. s. arka bahçe. backslide. pedalı geri çevirmek. z. 2. 2. arkalık. bakteriyolojik. 1. (back. gerilik. s. elin tersi öne gelecek şekilde yapılan (vuruş v. i.slid/back. f. s. taraftar. geri geri.ten) arkas ından çekiştirmek/kötülemek. dili k ıç. lumbago. f. i. i. geriye do ğru. f. back. geri tepme. arka arkaya. zemin. bak. destek. i. geri sürmek. çevre ve tahsili. f. yığılmış iş: You should work on that backlog of unanswered letters.. iğneardı dikiş yapmak. . i. 3. f. anat. i. 4. arka plan. geldiği yoldan geri dönmek. s. tornistan etmek. f. 1. maneviyat. olup olmadığı belli olmayan kompliman gibi gözüken ele ştiri. i. e şlik eden. ileri geri. omzunda s ırt çantasıyla gezen kimse. bel bilg. yürek gücü. (motorun ate şi) geri tepmek. 1. bakterisit. i. birikmiş iş. geç kavrama. 1. k. 2. belkemiği.. i. O birikmiş mektupları çantasıyla gezmek. karakter kuvveti.. 2.bit. geç kavrayan. bakteriye ait. bak. z. z.bit. k. 2. arka. f. yedek. i. backslide. bak. backbite..b. f. kulis. omurga. backward 2. iğneardı dikiş. 3. s ırt sırta. tuzlanmış/tütsülenmiş domuz böğrü/sırtı.

on üç. i. 3. şaşırtıcı. Takım fena halde yenildi. heybe. (--ged. bozulmuş (yiyecek). bakteriyolog. hiç rahat b ırakmamak. 1. eldeki imkânlar. torba gibi sarkan. 2. fırıncı. (san ığın tahliye edilmesi için verilmesi gereken) teminat akçesi. hatal ı. fırında patates. pasta gibi şeylerin satışı. 1. fırın. başının etini yemek. bakteri. kumpir. Bahama Adaları´na özgü. i. sözlerle eziyet etmek. i. çuvala koymak. 5. çoğ. tulum. torba. Bahama. kefaletle tahliye edilme. is bad blood between them. k. Bahamalı. kefalet. 1. yemlemek. ahlaks ız. out (tekneye) birine kefalet suyu kova. That child badly needs a new pair of shoes.i. s. 1. i. s. Bahreyn. worst) 1. hasta/sakat alınamayan alacak. gayda. (av ı) yakalamak. kurabiye. kâhya. 1. f. bakteriye ait. Bahamalı. 1. torbalamak. 6. 2.. Bahreyn. kullanılan) kova. Bahreynli. bid. i. i. aldatıcı. kabartma tozu./s. kesekâ ğıdı. 2. 1. fırında pişirmek. i. fena bir şekilde: The team was badly beaten. f. i. i.a (bäktîr´iyı) i. şanssızlık. bagaj.te. boşaltmak. 2. bütün eşyasıyla. ekmek f ırını. ters. fırında pişirme. şapşal duran (pantolon). kötü. ile k. f. huk. aksi. 2. (worse. s. icra memuru.ri. Bahreynli. şüpheli alacak. kötü.. i. evde yapılmış kek. bakteriyoloji. hoş olmayan. bac. 1. 2. There niteliksiz. nişan. i. f. Onlar birbirine dü şman. s. vahim. bak. f. uzmanlık alanı. ciddi. 2.o. i. dili kötülemek. müz. i. i. i. 4. porsuk. out bailiff bailiwick bait bake bake sale baked beans baked potato baker baker´s dozen bakery baking baking powder i. (tekneye giren suyu bo şaltmak için tekneye girenederek tahliyesini sa ğlamak.b. z. f. s. yük vagonu. yolcu e şyası. 2. engel olmak. bozuk. i.t. 2. şaşırtmak. çanta. çuval. çok: f. kötü. kapan yemi.o. tüm eşyasını bir torbada taşıyıp sokaklarda yaşayan kadın. fena halde. olta yemi. furgon.. 2. yetki alanı. 2. 2. Bahreyn´e özgü. s. dili birini/bir şeyi (zor bir durumdan) kurtarmak. --ging) 1.. Bahama. f. ekmekçi.b. i. pastane. fırında pişirilmiş kuru fasulye. f. ma şrapa v. out bail s. (bir) pişim. 1. zool. Bahama Adalar ı´na özgü. . bir sürü yalan dolan. 1. emanet. 1. ünlem Tu! s. maşrapa v. huysuz. O s. rozet.bacteriologist bacteriology bacterium bad bad blood bad debt bad debt bad luck bade badge badger badly bad-mouth bad-tempered baffle baffling bag bag and baggage bag lady bag of tricks baggage baggage car baggage room baggy bagpipe bah Bahama Bahamas Bahamian Bahrain Bahraini bail bail bail s. 2. kese..

balerin. ilaç velvele. i. 3. gürültü.. (uluslararas ı ilişkilerde) kuvvetler dengesi.. i. 4. 2. i. ta şaklar. safra. güzel koku. bilanço. bot. balast. 1. dili i. bilanço. s. i. kokulu merhem. i. f. oğulotu. fasa fiso. ask. inat eden (hayvan).. 3. 1. kabartma tozu. sodyum bikarbonat. oy sandığı. f. balon gibi şişmek. i. 2. göt. s. şamata. s. pelesenk. atış bilimi. argo baya ğı cesur: She´s one ballsy female! Amma taşaklı karı yahu! i. up k. olarak kullan ılan birkaç çeşit yağ. pranga. 2. balkon.. i. türkü. balo salonu. balyalamak. i. i. bahşiş. patırtı. yumak: a ball of yarn bir yumak iplik. oy pusulas ı. rayiha. taşak. barefaced. balon lastik. dili (bir şeyin) içine etmek. top. bak. k. dans salonu. f. 4. i. ticaret dengesi. 5. dazlak. balya. s. i. 3. denge. denklem. i. balistik e ğrisi.baking soda baking soda baksheesh balance balance a tire balance of a debt balance of payments balance of power balance of trade balance sheet balanced balcony bald bald-faced baldness bale bale baleful balk balky ball ball ball and chain ball bearing ball cock ball of the foot ballad ballast ballerina ballet ballet dancer ballistic ballistic curve ballistic missile ballistics balloon balloon tire ballot ballot box ballpark ball-point ball-point pen ballroom balls ballsy ballyhoo balm karbonat. balistik. husyeler. tükenmez kalem. bilye. dazlaklık.. f. yürümemekte direnmek. İng. bale trupu. terazi. ayak parmaklar ının kökü. tükenmez kalem. dengeli olmak. 5. balistik. sade. bail 2.y. k ılsız. melisa. mak. roket. saçma. küre. bale. d. ödemeler dengesi. 1. 2. borç bakiyesi. s. balad. 2. balo.. 2. şamandıra ile işleyen kapama valfı. 2. yalın. 1. yürümemekte direnen. 3. 1. i. tüysüz. ithalat ve ihracat aras ındaki değer farkı. 1. meşum. 3. i. dansör. İng. s. 1. i. dili 1. dengelemek. i. ağrı veya sızıyı dindiren . s. 2. balerin. f. dengeli. 2. argo 1. balon. heyecanlı ve şamatalı propaganda/reklam. i. den. bir engel kar şısında duraklamak. bakiye.. i. topak: a ball of dough bir topak hamur. 1. tükenmez. cesaret. uğursuz. zırva. k. bak. lastiğin balans ayarını yapmak. 2. sodyum bikarbonat. i.

Banglade ş. (--ned. korkuluk.b. k. (yarayı) sarmak. 1. bir araya toplanmak. dili kaçık. i. f. s. 3. dili saçma. s. f. i. bir senedin banka tarafından kırılması. i. bant. sevinç. i. şaşırtmak. kötü. Banglade şli. i. cumartesi ve pazar günleri dışındaki resmi tatil.´ne ait) k ıyı. 4. yumu şak ve ılık (hava). gürültülü birdare mahvetmek. (nehir. patlama. bir banka taraf ından diğer bir banka üzerine çekilen poliçe.. bir tahtası eksik. 1. doland ırmak. i. s. 2. (bir fikri) ortaya atmak. y ığmak. kenar. 2. k. sürmek. f. kavgası yapmak. s. Bangladeş. i. yara band ı. göl. pelesenk. pat ırtı. kurdele. Band-aid. f. k ırkma. haydut. tırabzan. muz. banal söz. kâkül. be bandied about ağızdan ağıza ile haberi) ile ağız dolaşmak. bant. 1. çemberlemek. olay. 2. Bangladeş´e özgü. kayış. bambu.. i. s. i. yığılmak. plaster. 2. 3. s ıradanlık. kovmak. İng. 2. banal şey. i.. f. i. (bir atışmak. --ning) yasaklamak. bir cins salam. but don´t you şekilde bang it up! Arabam ı kullanabilirsin. 2. sargı. i. 1. banka ıskontosu. sürgüne göndermek. 1. söylenmek. toprak kümesi. 2.. zümre. i. (set gibi duran. yasak. şerit testere. i. f. (bulut) kümesi. uzun çizgi. i.okumak: çarpmak/kapanmak. açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform. şerit. tırabzan küpeştesi. fasa fiso.balmy baloney balsam Baltic balustrade bamboo bamboozle ban banal banality banana banana pepper banana republic band band band saw band together bandage Band-aid band-aid bandit banditry bandmaster bandstand bandwagon bandy bandy about bandy words with bandy-legged bane baneful bang bang up banger Bangladesh Bangladeshi bangs banish banishment banister bank bank bank account bank bill bank discount bank holiday bank note s. dili 1. z ırva. k. 1. 2. e şkıya. (bir sözü) çok iyi biliyormu ş gibi kullanmak. perçem. banka. uzakla ştırmak. 1. i. i. 2. 1. çarpık bacaklı. 1. menetmek. v. i. gürültü. banknot. s. can ına şiddetle You can use my car. bağlamak. Çat!/Bom! 2. sargı. İng. bir araya toplamak. s ıradan. kolan. k. banallik. ama canına okuyayım deme! i. tırabzan. bayağı. i. dili geçici: a band-aid solution geçici bir çözüm. f. Baltık. heyecan. banka hesab ı. 2. aldatmak. kemer. bando. müz. 3.. kâ ğıt para. i. bak. birleştirmek. 1. banknot. i. i. k. 1. Bangladeşli.yaymak. bando şefi. i. zararlı. . i. dili sosis. f. yanları hafif meyilli/dik) bankaya (para) 3. muz cumhuriyeti. sürgün. çarliston biber. i. 2. i. banal. sansasyon. birleşmek. çarliston. f. yat ırmak. haydutluk. tak ım..

(gelecek bir tarihe ait) evlenme ilan ı. etin bu şekilde s. s. s. man şet. 4. takılma. çengel. saz şairi. z. faiz banka kasas ı. s. sabun kalıbı. vaftiz. vah şi. çoraps ız. -e güvenmek: We are banking on their support. silahs ız. s ırık. i. sancak. çıplak bacaklı. barbar. 5. 2. tıraş etmek. f. üstüne baharatlı bir kancalı.. müz. soymak. su içindeki kum seti. Düpedüz yalan bu. açmak. s. 3. i. bak. iflas ettirmek. (--red. vah şi. 1.. z. aletsiz. i. apaç ık. ancak yetecek kadar. i. s. baptize. vahşet.bank on bank rate bank vault bankable bankbook bankcard banker banking bankrupt bankruptcy banner banns banquet banter baptise baptism baptize bar bar none bar of soap barb Barbadian Barbados barbarian barbaric barbarism barbarity barbarous barbecue barbed barbed wire barbell barber barbershop bard bare bare bare its teeth bare living bareback barefaced barefoot barefooted barehanded bareheaded barelegged barely -e bel ba ğlamak. i. s. (bankan ın çıkardığı) kredi kartı. huk. takılmak. f. f. i ğneleyici söz. 1. berber. dikenli. bayrak. s.. 2. 2. ayrıksız. Desteklerine bel ba ğladık. i.. Barbadoslu. i. kanca. vah şi. Barbados. 1. bak. k ıt kanaat geçinme. berber. ozan. hesap cüzdanı. --ring) 1. 2. dili kâr getiren. bar (içki içilen yer). i. sürgülemek. 1. ölçü çizgisi. sos dökülerek ızgarada dikenli tel. iğneli (söz). gazet.. i.. 1. düpedüz: That´s a barefaced lie. f. İng. s. 3. engel. i. resmi ziyafet. eldivensiz. medeniyetsiz. oranı. barbekü. i. k. 2. s. 1. ç ıplak. batırmak. para getiren. Barbados´a özgü. bak. z. i. berber dükkân ı. iflas etmiş. baro. . şakalaşmak. s. barbar. Barbadoslu. alem. bankac ılık. banka cüzdan ı. f. müflis. barbarlık. z. i. barbarca. f. i. vaftiz etmek. bear 2.. (hayvan) dişlerini göstermek. ancak. kızartılan et. i.. 1. halter. güçbela. Barbados. ziyafet. başı açık. i. şakalaşma. f. batkın. 2. barefoot. i. i. f. banka ıskonto haddi. 2. 1.. 2. s. 3. 2. çubuk. (et k ızartmak için dışarda kullanılan) ızgara. iflas. bankac ı. batk ı. i. i. i. z. i. istisnas ız. i. 6. eski. s. yalınayak.

barf bargain barge barge in bark bark bark up the wrong tree barkeep barkeeper barley barmaid barman barmy barn barnstorm barnyard barnyard fowl barometer baron baroness baroque barracks barrage barred barrel barrel organ barrel vault barren barrette barricade barrier barrister barroom barrow bartender barter base base base of operations base s.t. on baseball baseboard baseless basement baseness bash bashful

f., argo kusmak. i. kusmuk. i. 1. iş anlaşması. 2. kelepir. f. 1. pazarlık etmek. 2. for/on -i ummak, -i beklemek: I hadn´t bargained on that. Öyle bir şey beklememiştim. i. mavna. burnunu sokmak, işe karışmak. i. havlama. f. havlamak. i. kabuk; a ğaç kabuğu. k. dili yanlış kapı çalmak. i., bak. barkeeper. i. barmen. i. arpa. i. barın tezgâhında çalışan kadın, barmeyd. çoğ. bar.men (bar´mîn) i. barmen. s., İng. kafadan kontak, kafası bir hoş, çatlak. i. ahır, çiftlik ambarı. f., k. dili ta şrada temsil vermek. i. çiftlik ambar ı yanındaki avlu. kümes hayvan ı. i. barometre. i. 1. baron. 2. çok zengin i şadamı, kral: an oil baron petrol kralı. i. barones. s. 1. barok. 2. şatafatlı, çok süslü. i. k ışla. i., ask. yo ğun yaylım ateşi, baraj ateşi. s. 1. parmaklıkla kapalı. 2. yasaklanmış. i. fıçı. laterna. mim. be şiktonoz. s. k ısır; meyvesiz; kıraç, verimsiz. i. saç tokas ı. i. barikat. f. barikat yapmak: They barricaded the street. Sokakta barikat yaptılar. i. (çit, duvar, korkuluk gibi) engel; bariyer. i., İng. en yüksek mahkemelerde dava görebilen avukat. i. bar. i., İng. 1. işportacı arabası. 2. el arabası. i. barmen. f. değiş tokuş etmek, takas yapmak, trampa etmek. i. değiş tokuş, takas, trampa. i. 1. temel, esas. 2. ask. üs. 3. kim. baz. s. alçak, adi, rezil. harekât üssü. bir şeyi -e dayandırmak. i. beysbol. i. süpürgelik. s. asılsız, temelsiz. i. bodrum katı, bodrum. i. alçaklık; alçakça bir davranış. f. kuvvetle vurmak, h ızla vurmak. i. 1. hızlı vuruş; kuvvetli darbe. 2. k. dili şatafatlı parti. s. utangaç, s ıkılgan, çekingen.

BASIC basic basically basil basin basis bask basket basketball bass bass bass clef basswood bastard bastardise bastardize baste bastion bat bat batch bated bath bath chair bath towel bathe bathhouse bathing bathing suit bathrobe bathroom bathroom fixtures bathtub baton battalion batten batter batter batter batter s.t. down batter s.t. in battered battery battery-operated batting battle battle cry

k ıs. Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code bilg. BASIC (bir programlama dili). s. 1. esas, temel. 2. kim. bazal. z. aslında, esasında. i., bot. fesle ğen. i. 1. leğen. 2. havuz. 3. havza. çoğ. ba.ses (bey´siz) i. 1. temel. 2. kaynak. 3. ana ilke. f. güneşlenmek, tatlı bir sıcaklığın karşısında uzanmak. i. 1. sepet; küfe; zembil. 2. spor say ı, basket. i. 1. basketbol, sepettopu. 2. basketbol topu. i., zool. levrek, hani. i., mus. basso, bas. fa anahtar ı. i. ıhlamur ağacı. i. 1. piç, gayrime şru çocuk. 2. alçak herif, it. f., İng., bak. bastardize. f. alçaltmak; de ğerini düşürmek. f. 1. teyellemek. 2. (kurumamas ı için) (pişen etin üstüne) sıvı dökmek/sürmek. i. kale burcu; tabya. i., spor (beysbol, kriket v.b.´nde) sopa. f. (--ted, --ting) 1. spor sopayla topa vurmak. 2. (göz) k ırpmak. i. yarasa. i. 1. bir pişimde pişirilenler. 2. takım; grup; parti: a batch of books bir parti kitap. s. i. 1. banyo. 2. hamam; kapl ıca. 3. film banyosu. f., İng. yıkamak; yıkanmak.bazen kapalı) tekerlekli sandalye. İng. (üstü banyo havlusu. f. 1. yıkamak, banyo etmek; yıkanmak, banyo yapmak. 2. ıslatmak; suya batırmak. i. 1. (plaj, göl v.b. kenar ında) kabinli bina. 2. (halka açık) banyo/hamam. i. 1. banyo yapma, yıkanma. 2. deniz banyosu, yüzme. mayo. i. bornoz. i. 1. banyo. 2. tuvalet. banyoya ait sabit e şya. i. banyo küveti. i. değnek. i., ask. tabur. i. ince tahta parças ı, tiriz. f. sert darbelerle vurmak; h ırpalamak; dövmek. i. sulu hamur. i., spor sopayla vuran oyuncu. (yerle bir etmek için) bir şeye vurmak. (delmek/çökertmek için) bir şeye vurmak; bir şeye vurup delmek; bir şeye vurup çökertmek. s. 1. hurdas ı çıkmış, ezilmiş. 2. dövülmüş (kimse). i. 1. elek. pil; akümülatör, akü. 2. ask. batarya. 3. huk. dövme, dayak. 4. dizi, seri, tak ım. s. pilli. i. tabaka halinde pamuk. i. 1. muharebe; meydan sava şı. 2. mücadele, büyük uğraş. f. 1. savaşmak, dövüşmek. 2. mücadele etmek, çok uğraşmak. 1. savaş narası. 2. herhangi bir kampanyada kullanılan slogan.

battle fatigue battle royal battle-ax battlefield battleground battleship batty bauble baulk bauxite bawdily bawdiness bawdy bawl bawl out bay bay bay bay leaf bay tree bay window bayberry bayonet bayou bazaar BB BB gun BBC BC be BE be vexed with s.o. be (caught) between a rock and a hard place. be ... shy be a bad judge of be a basket case be a big deal be a byword for be a disgrace to be a good judge of be a hard worker be a match for be a nervous wreck be a nuisance to be a part and parcel of be a past master at be a physical wreck

savaş görmüş kimselerde görülen ruhsal çöküntü. 1. (birkaç kişi arasındaki) büyük dövüş. 2. büyük kavga, büyük münakaşa. i. 1. cenk baltas ı, teber. 2. argo huysuz kocakarı. i. savaş alanı. i., bak. battlefield. i. savaş gemisi, zırhlı. s., argo çatlak, kaç ık. i. gösterişli süs, gösterişli fakat kullanışsız şey. f., bak. balk. i. boksit. z. açık saçık bir şekilde. i. açık saçık oluş. s. açık saçık, müstehcen. f. 1. bağırmak. 2. yüksek sesle ağlamak. argo azarlamak, ha şlamak, paylamak. i. koy, küçük körfez. i. uluma. f. ulumak. i., bot. defne, defne a ğacı. defne yapra ğı. bot. defne a ğacı. 1. cumba. 2. k. dili göbek, ya ğ bağlamış karın. i., bot. muma ğacı. i. süngü. i. bir nehir veya gölün batakl ıklı kolu veya çıkış noktası. i. pazar, çar şı; kermes. i. hava tüfe ğinin saçması. hava tüfe ği. k ıs. British Broadcasting Corporation BBC, B.B.C. (İngiliz RadyoTelevizyon Kurumu). k ıs. before Christ M.Ö. (milattan önce), İ.Ö. (İsa´dan önce). f. (--en, --ing) (kurald ışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmi ş zaman I/he/she/it was; eski thou k ıs. bill of exchange. birine k ızmak. k. dili iki ate ş arasında kalmak; iki arada kalmak; iki cami arasında kalmış beynamaza dönmek; iki arada bir derede kalmak.only twenty dollars shy (birinin) (belirli bir miktarda) eksi ği olmak: We´re of a million. Bir milyona varabilmek için yaln ızca yirmi dolar eksiğimiz var. -den anlamamak. k. dili 1. berbat bir halde olmak. 2. ambale olmak, do ğru dürüst düşünemez halde olmak. k. dili çok önemli olmak. mec. ile e şanlamlı olmak. -in yüzkaras ı olmak. -den anlamak, -in ne oldu ğunu bilmek. çok çalışkan olmak. (birinin) dengi olmak. k. dili sinirleri bozulmu ş olmak. -in başının belası olmak. (bir şeyin) önemli bir öğesi olmak: These words are now part and parcel of the language. usta olmak. (bir konuda) çok Bu sözcükler art ık dilin önemli bir parçası oldu. sağlığı bozulmuş olmak.

be a picture of health be a be a be a be a be a

turp gibi olmak.

yenilince k ızıp küsmek. poor loser shadow of one´s former self 1. (biri) epeyce çökmü ş olmak. 2. (biri) epeyce çaptan düşmüş olmak. 3. eskiyabanc ısı çok dü şmüş olmak. -in halinden olmak. stranger to ... konusu olmak: She was a subject of gossip throughout the village. subject of/for Köydeki herkesin dedikodu konusu idi. (bir şey) artık geçmişe ait bir şey olmak. thing of the past k. dili (bir konuda) çok becerikli olmak, (bir i şin) ustası olmak. 1. -e iğrenç gelmek. 2. -e son derece ters/aykırı gelmek. 1. (kötü bir şey) kol gezmek: Smallpox was about in the town. Şehirde çiçek kol geziyordu. 2.olmak. olmak: That morning she was about at the üzere olmak; me şgul ayakta bir şey yapmak, bir şeyle meşgul olmak: What are you about? Sen ne yapıyorsun? olmak: Ibeen aboutenough about door. Kap ıdan çıkmak He -mek üzere You´ve was long to go out the it! Amma uzun sürdü! üzereydim. I olmak. eleştirilemez knew by heart the poems about to be read. O s ırada -den şüphe edilemez olmak: He´s above suspicion; he couldn´t have been there when it happened. Ondan şüphe edilemez; olay sırasında her türlü şüpheden uzak olmak. 1. yurtdışında olmak. 2. artık sır olmaktan çıkmış olmak: How´d it get abroad that I was şeye) vermiş olmak. ğum nasıl keşfedildi? 3. ev dışına tüm dikkatini (bir here? Burada bulundu -de bol/çok olmak: The forest was abundant in game. Ormanda av hayvanı çoktu. ile uyumlu olmak. -e uygun olmak; -e alışkın olmak. 1. ile tan ışmak, -i tanımak. 2. -i bilmek, -e aşina olmak. (of) (-den) beraat etmek, temize ç ıkmak. (bir şeyin) bağımlısı/tiryakisi olmak. ak ıntıyla sürüklenmek. z. Tavsiyeleri pekiştirmek için kullanılır: Great caution is advisable. Son derece dikkat edilmeli. -e bağlı olmak. -den mustarip olmak. 1. su üstünde yüzmek. 2. (mali aç ıdan) ayakta kalmak, zarar etmemek: The firm is afloat. Şirket masrafını çıkarıyor. 3. (söylenti) dolaşmak: (of) (-den) korkmak. kendi gölgesinden korkmak. peşinde olmak. (birine) yabanc ı gelmek. -in fark ında olmak. kaynamak, çok miktarda bulunmak. -den dolayı çok üzgün olmak. kulak kesilmek, dikkatle dinlemek. gözünü dört açmak. -i candan desteklemek, -e taraftar olmak. k. dili pestili ç ıkmak; çok yorgun olmak. çok heyecanlı olmak; endişe içinde olmak. 1. iyi olmak, zarara u ğramamış olmak: Are you all right? İyi misin? 2. iyi olmak,1. elleriyle iş yapmaya gelince beceriksizNotlar ı fena değil. 3. uygun k. dili fena olmamak: His grades are all right. olmak. 2. at (belirli bir konuda) beceriksiz olmak. k. dili çok yan ılmak. k. dili 1. tamamen yanl ış olmak. 2. yanılmak, yanılgıya düşmek. gelmek. k. dili (iş için değil) eğlenmek/vakit geçirmek için (hazır) bulunmak. gerektiği gibi olmamak.

be a whiz at be abhorrent to be about be about be about s.t. be about to be above reproach be above suspicion be above suspicion be abroad be absorbed in be abundant in be accordant with be accustomed to be acquainted with be acquitted be addicted to be adrift be advisable be affiliated with be afflicted with be afloat be afraid be afraid of one´s own shadow be after be alien to be alive to be alive with be all broken up over be all ears be all eyes be all for be all in be all keyed up be all right be all thumbs be all wet be all wet be along be along for the ride be amiss

be an old hand at be anathema to be angry about be angry at be angry with s.o. be annoyed with be answerable for s.t. be answerable to s.o. be anxious about be anxious for s.o. to be anxious to be as good as one´s bond be as good as one´s word be as good as one´s word/promise be as thick as thieves be ashamed be asleep be assailed with doubts be assassinated be associated with be astonished at be at be at a disadvantage be at a loss for words be at a loss for words be at a low ebb be at a standstill be at bay be at cross purposes be at daggers drawn be at fault be at hand be at loggerheads be at loose ends be at loose ends be at odds be at one´s back be at one´s best be at one´s elbow be at one´s wit´s end be at one´s wits´/wit´s end be at rest be at risk be at s.o.´s beck and call be at s.o.´s disposal be at s.o.´s disposition be at s.o.´s service

(bir konuda) baya ğı tecrübeli olmak. ... taraf ından nefret edilen biri olmak: She was anathema to the leftwingers.olmak. ondan nefret ettiler. -e sinir Solcular -e k ızgın olmak, -e kızmak. birine gücenmiş olmak. (birine) k ızgın olmak. bir şeyden sorumlu olmak. birine karşı sorumlu olmak. -i merak etmek. (birinin bir şeyi yapmasını) çok istemek. k. dili -i çok istemek. son derece güvenilir olmak. sözünü tutmak, sözünü yerine getirmek. sözünü tutmak, sözünde durmak, sözünü yerine getirmek. k. dili s ıkı fıkı olmak, canciğer kuzu sarması olmak. utanmak. uyumak. kuşkular içinde olmak. suikasta u ğramak, suikasta kurban gitmek. ile ilişkisi olmak; ile ilgisi olmak. -e hayret etmek. -de bulunmak, -de olmak. dezavantajlı olmak. ne diyece ğini şaşırmak/bilememek. ne diyece ğini şaşırmak, söyleyecek söz bulamamak. 1. (birinin) morali bozuk olmak. 2. çok azalm ış olmak. durmak, durmu ş vaziyette olmak; kesilmek, kesilmiş vaziyette olmak. çok zor bir durumda olmak. -in amaçlar ı birbirine ters düşmek/birbiriyle çelişmek. kanlı bıçaklı olmak. kabahatli olmak. el altında olmak; yakında olmak. (with) (ile) ihtilafa dü şmüş olmak. k. dili 1. me şgul olmamak, boş olmak. 2. boşta gezmek. serbest olmak, (birinin) bir i şi olmamak. 1. (birilerinin) aralar ı açık olmak. 2. with -e aykırı olmak. bir kimseye arka ç ıkmak. en iyi durumda olmak, formunda olmak. yanı başında olmak, yanında olmak. ne yapaca ğını bilmemek, şaşırmak. k. dili ne yapaca ğını şaşırmak. hareketsiz olmak, hareket etmemek. tehlikede olmak. her an birinin emrinde olmak. birinin emrinde olmak: While I´m away my house is at your disposal. Ben yokken emrine amade olmak. birinin evim emrinizde. birinin hizmetinde olmak.

be at sea be at the end of one´s rope be at the end of one´s tether be at the end of one´s tether be at the mercy of be at the point of death be at variance with be at war be at work be averse to be avid for be awake to be aware of be awash be bad for be bad news be badly off be baffled be bang on be based on be behind the eight ball be behind the times be beneath s.o. be bent on/upon be bent out of shape be beset by/with be beside the point be beside the point/question be besotted with be better off be beyond belief be beyond dispute be beyond one´s ken be beyond s.o.´s grasp

1. denizde olmak; (aç ık denizde seyreden) gemide olmak. 2. k. dili şaşkına dönmüş olmak. çaresiz kalmak. son kozunu oynam ış olmak. k. dili çok zor bir durumda olmak, ne yapaca ğını şaşırmış olmak. -in insafına kalmış olmak. ölmek üzere olmak. 1. ile uyu şmamak, ile araları bozuk olmak. 2. -e ters düşmek, ile çelişmek. savaş halinde olmak. işte olmak, iş başında olmak. 1. -den ho şlanmamak: He is averse to hard work. Çok çalışmaktan hoşlanmıyor. 2. -e karşı olmak: They were olmak. to our plan. Planımıza (bir şeyi elde etmek için) çok hırslı/arzulu averse -in fark ında olmak. -in fark ında olmak; -den haberdar olmak. 1. suyla kaplı olmak, sular altında olmak. 2. (bir şey) su içinde yüzmek. 3. with ile dolu olmak; bol miktarda bulunmak. -e zararlı olmak. k. dili hiç iyi biri/bir şey olmamak. k. dili fakir/yoksul olmak. şaşırmak.

İng., k. dili tam isabet etmek, taşı gediğine koymak.
-e dayanmak. argo zor/mü şkül bir durumda olmak. çağın gerisinde kalmak. birine yak ışmamak, birinin tenezzül etmeyeceği bir şey olmak: That´s beneath you. O sana yak olmak. -i kafas ına/aklına koymuşışmaz. k. dili küplere binmek, ç ıldırmak. 1. -in (olumsuz yönleri) çok olmak: This project´s beset with problems. Bu proje problemlerle dolu. 2. şey olmak. -i istila etmek: I was suddenly konuyla ilgisi olmayan bir -i kaplamak, -in (konu şulan şeyle) hiç ilgisi olmamak: That´s beside the point. Onun alakası kapılmak, ... sevdasına kapılmak, kendini -e kaptırmak. İng. -e yok. daha iyi durumda olmak. inanılması mümkün olmamak, inanılmaz olmak. tartışma götürmemek. (birinin) hiç bilmediği bir şey olmak. 1. birinin kavrayışının dışında olmak. 2. birinin elinden kurtulmuş olmak: They´re beyond his grasp now. Obir şey olmamak. hiç kabul olunacak/onaylanacak art ık onlara dokunamaz. 3. birinin elde

be beyond the pale be beyond/without a shadow of a zerre kadar şüphe kalmamak. doubt 1. -in program ı dolu olmak. 2. -in tüm yerleri dolu/rezerve olmak. be booked up k. dili s ıkıntıdan patlamak/çatlamak. be bored stiff be born with a silver spoon in k. dili zengin bir ailenin çocu ğu olmak. one´s mouth -mesi kesin gibi/kesin olmak: He´s bound to win. Kazanmas ı kesin gibi. be bound to paramparça olmak. be broken to smithereens yangın yüzünden sokakta kalmak. be burned/burnt out be cast adrift be caught short be centrally located be chary of be close to

ak ıntıya bırakılmak. 1. paras ı çıkışmamak. 2. of yanında yeterli miktarda (bir şey) olmamak. 3. İng. sıkışmak, aptesi gelmek. merkezinde bulunmak. merkezi bir yerde olmak, şehrin (bir konuda) son derece ihtiyatl ı davranmak/dikkatli olmak: Be chary of investing bir zaman veyathat company.ın olmak. 2.şirkete yatırmadan 1. (belirli your money in yerde) -e yak Paran ızı o -in yakını olmak.

be closeted with be cognizant of be comparable be composed of be concerned about be conditioned by be conducive to be congenial be conscious of be consoled be contrary to be convulsed with laughter be crazy about be cross with be cursed be damaged in shipment be delayed be delighted with be desirous of be destined be destined for be disdainful of s.t. be disenchanted with be disgusted with be disposed to be done for be doomed to be down in the dumps be down on be down to the wire be dressed in tatters be dressed up fit to kill be due be enamored of be encased in be enchanted by/with be encrusted with be encumbered with be endowed with be engrossed in be enmeshed in be enshrined in be entitled to be equal to be equivalent to be exempt be expecting

görüşme amacıyla (birisi) ile odaya kapanmak. -den haberdar olmak, -in fark ında olmak, -i bilmek. 1. to -e benzemek. 2. with ile kar şılaştırılabilir olmak. -den olu şmak, -den ibaret olmak. -den kayg ılanmak, -den endişe duymak, -i merak etmek. (bir şey) (başka bir şeye) bağlı olmak: Your spending capacity is conditioned by the size of your income. Harcamalar ın gelir miktarına insanı -e davet etmek/sevketmek, -e müsait olmak: This is a place that´s conducive gelmek. 2. Burada insan derin 1. to -e ho şto reflection.with -e uygun olmak.dü şüncelere dalabilir. -in fark ında olmak, -i bilmek. avunmak. -e zıt olmak, -e ters düşmek. gülmekten katılmak. -e bayılmak. -e dargın olmak. lanetli olmak. (mal) yoldayken hasar görmek. gecikmek, geç kalmak. -e çok sevinmek. -i arzu etmek, -e can atmak. for/to talih taraf ından bir şeye yöneltilmek: He was destined for greatness. Kader onu büyük bir adam olmaya yöneltti. He was destined to (bir yere do ğru) yol almak/gitmek; (bir yere doğru) gidecek olmak: The ship was destined for China. Gemi Çin´e do ğru yol alıyordu. bir şeyi hor görmek. gözünden dü şmek: I´m disenchanted with him. O, gözümden düştü. -den bıkmak. ... eğiliminde olmak. k. dili 1. mahvolmak; belaya çatmak. 2. pestili ç ıkmak, canı çıkmak. (kötü bir şeye) mahkûm olmak. çok neşesiz olmak, canı sıkkın olmak. -e karşı olmak. k. dili (bir şeyi yapmak için tanınan mühlet) bitmek üzere olmak; (bir işin) sonuna yakla şmış yırtık pırtık olmak, yırtık pırtık giysiler içinde olmak. (birinin) üstü ba şı olmak: We´re down to the wire. Bu işin sonuna iki dirhem bir çekirdek olmak, çok süslenmi ş olmak. 1. to -den kaynaklanmak/ileri gelmek, -e borçlu olmak. 2. -in verilmesi/ödenmesi gerekmek/laz ım olmak: When is this note due? Bu -e âşık olmak. ile kaplı olmak; ile örtülü olmak. -e bayılmak, -i çok sevmek: She is enchanted with her new house. Yeni evine bayılıyor.tabaka) ile kaplı olmak. 2. (mücevherler) ile süslü olmak. 1. (kalınca bir 1. ile yüklü olmak. 2. ile doldurulmu ş olmak. Allah (birine) (bir şeyi) vermek: He´s endowed with a good memory. Allah ona iyiıp gitmek. vermiş. -e dal bir haf ıza (olumsuz bir duruma) dü şmek: He was enmeshed in his own intrigues. Kendi entrikalar ı çok saygın bir yeri olmak: It´s an expression that´s (bir şeyin) içinde ayağına dolanmıştı. enshrined inolmak. 2. -i yapmaya yetkisi olmak.dilinde çok saygın bir yeri 1. -e hakk ı French usage. O deyimin Frans ız (bir işin) üstesinden gelmek. -e eşit olmak. i. 1. karşılık, eşit. 2. dilb. eşanlamlı sözcük, eşanlamlı. (from) -den muaf olmak. f. muaf tutmak. k. dili hamile olmak, gebe olmak.

be fagged out be familiar to be familiar with be famished be fascinated by/with be fast be few and far between be fluent in be flushed with be fond of be for the benefit of be found wanting be free of be free to be free with one´s advice be free with one´s money be from be frozen hard be fucked up be full of beans be given to be going strong be going to be good at be good enough to be good for be good/bad at figures be greedy for be green with envy be guilty of be halfway through be halfway to be hand in/and glove with be happy with be hard at hand be hard at it be hard by be hard hit by be hard of hearing be hard on be hard on the heels of be hard put to be hard put to be hard up be hard up for money be hell on be here to stay

çok yorgun olmak, tur şu gibi olmak. i., argo 1. sigara. 2. homoseksüel erkek, ibne, tekerlek. -e aşina olmak. -i iyi bilmek. çok ac ıkmış olmak. -e kendini kaptırmak. (saat) ileri gitmek/olmak. nadir rastlanmak; çok seyrek olmak. (bir dili) ak ıcı bir şekilde konuşmak. (bir şeyin) verdiği heyecanla dolu olmak. -i sevmek. -in yararına olmak: This concert´s for the benefit of Darüşşafaka. Bu konser Darü şşafaka´nın yararına. kusurlu bulunmak. 1. (birinden) kurtulmu ş olmak. 2. (bir yerden) çıkmış olmak. -ebilmek: She´s now free to marry. Art ık evlenebilir. You´re free to go. Gidebilirsiniz.ö ğüt vermek. sorulmadan paras ını cömertçe harcamak. -den gelmek, -li olmak. donup kaskatı olmak. 1. kafayı yemek, kafayı yemiş olmak; kafayı üşütmüş olmak. 2. (iş/işler) berbatçok canlmahvolmak,olmak. k. dili olmak, ı ve hevesli rezil olmak. (bir şey yapmak) itiyadında olmak. enerjik bir şekilde çalışmak. 1. Niyet gösterir: She´s going to register for that course. O ders için kaydınıbir şeyi) iyi yapmak: He´s good at repairing radios. Radyo tamirini (belirli yaptıracak. 2. Zorunluluk gösterir: You are going to get that job, iyi yapar.edip de (bir yard ımda bulunmak): Will you be good enough to bir iyilik help me? bir süre için) dayanmak: That eder misiniz? another twenty 1. (belirli Bir iyilik edip de bana yard ım rug´s good for years. Oiyi/kötü olmak. daha dayanır. 2. (belirli bir işe) yaramak: It´s hesabı halı bir yirmi yıl gözünü (bir şey) hırsı bürümek. 1. çok k ıskanmak, kıskançlıktan çatlamak. 2. gıpta etmek. -in suçlusu olmak, -den suçlu olmak. -in yarısını bitirmiş olmak. -e giden yolun yar ısında olmak: We were halfway to Alanya. Alanya´ya giden yolun yar ısındaydık. ile yak ın ilişki içinde olmak. -den memnun olmak. kapıda olmak, kapıya dayanmış olmak. k. dili çok çalışmak. -in çok yak ınında olmak; -e çok yakın olmak. -in çok zarar ını görmek: We were hard hit by the cold weather in December. Aralık´taki soğuk bize çok zarar verdi. ağır işitmek/duymak. k. dili 1. (bir şeyi) hor kullanmak. 2. (bir şeyi) çabuk eskitmek/mahvetmek. 3. (birine) sert ından gelmek. -in hemen ard davranmak. (bir şeyi) zorla/çok zor yapmak: They were hard put to finish it on time. Onu vaktinde bitirmeleri çok zor oldu. (bir şeyi) zorlukla/güçlükle (yapmak): I was hard put to give her an answer. Ona zor cevap verdim. k. dili (birinin) pek paras ı olmamak, (biri) züğürt olmak. para s ıkıntısı çekmek. -i hor kullanmak, -i hoyratça kullanmak. kalıcı olmak, vazgeçilmez olmak: Computers are here to stay. Bilgisayar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu.

be honeycombed with be hooked on be hungry be ignorant of be imbued with be implicit in be in be in the ascendant be in a (tight) spot be in a bad humor be in a bad mood be in a bad way be in a brown study be in a fix be in a flap be in a good humor be in a good mood be in a hurry be in a pickle be in a pinch be in a be in a be in a be in a

ile dopdolu olmak. k. dili 1. -in tiryakisi/ba ğımlısı olmak. 2. -e vurgun/âşık olmak. 1. aç olmak, karn ı aç olmak. 2. for -i çok özlemek; -i çok arzu etmek, -e susamak. olmamak; ... hakk ında bilgisi olmamak. -den haberi ile dolu olmak: He was imbued with a strong sense of duty. Görev a şkıyla doluydu. ı olmak, -in içinde olmak: That´s implicit in what I said. O, -de sakl dediklerimde saklı. 1. evde/ofiste bulunmak. 2. moda olmak. 3. (mevsimi geldi ği için) (sebze/meyve) ç ıkmak. ufkunda görünmek. 2. (birinin) yıldızı parlamak; 1. (yıldız/gezegen) doğu egemen olmak. k. dili zor bir durumda olmak. -in sinirleri/huyu/heyheyleri üstünde olmak. sinirleri tepesinde/üstünde olmak. 1. ağır hasta olmak. 2. çok zor bir durumda olmak. k. dili dalıp gitmek. zor bir duruma dü şmek. k. dili tela ş içinde olmak. -in keyfi yerinde olmak. keyfi yerinde olmak. 1. -in acelesi olmak, acele etmek: I´m in a hurry. Acelem var. Don´t be in too big a bir durumda olmak. k. dili zor hurry. Fazla acele etme. 2. to (bir şeyi) çabuk/bir an evvel

k. dili zor bir durumda olmak. (aslında istenilmeyen/orada bulunması yasak olan biri) (başkasının) place on sufferance müsamahas ı/görmezlikten gelmesidurumda olmak. position to do s.t. (about) (bir konuda) bir şeyler yapabilecek sayesinde bir yerde bulunmak: You ne yapaca ğını bilememek. quandary değişmek, değişim içinde olmak. state of flux k. dili tela ş/endişe içinde olmak. k. dili somurtup durmak. k. dili endişe içinde olmak. k. dili tela ş içinde olmak. k. dili tela ş içinde olmak. k. dili öfkesi burnunda olmak. İng., k. dili endişe/telaş içinde olmak. 1. (with) (ile) anla şmak. 2. with -e uymak; ile uyumlu olmak. hemfikir olmak; mutab ık olmak. aynı hizada olmak. (birinin) vaktinde ödenmemi ş borçları olmak. -in gözünden dü şmek. (bir davran ış) (birinin) karakterine uymak. (of) -in sorumlusu olmak, -e bakmak: Who´s in charge here? Buraya kim bakuygun olmak, -e uymak. -e ıyor? çok güç durumda olmak. çok zor bir durumda olmak. gözden dü şmüş olmak. gözden dü şmüş olmak. görünmek; görünürde olmak. (kötü bir şeyi) geçirmek üzere olmak. yürürlükte olmak. k. dili (bir şey) en hareketli zamanında olmak, hızını almak; yoluna girmek.

be in a stew be in a sulk/be in the sulks/have a fit of the sulks be in a sweat be in a swelter be in a swivet be in a temper be in a twist be in accord be in agreement be in alignment be in arrears be in bad odor with be in character be in charge be in conformity with be in dire straits be in dire/desperate straits be in disfavor be in disgrace be in evidence be in for be in force be in full swing

be in good taste be in good with be in good working order be in high spirits be in hopes of be in hot water be in hysterics be in juxtaposition be in keeping with be in labor be in league with be in limbo be in line with be in low spirits be in need be in need of be in neutral be in no hurry to be in on be in on the secret be in one´s element be in one´s glory be in one´s right mind be in order be in poor health be in possession of be in possession of o.s. be in power be in practice be in print be in progress be in quotes be in rags be in ruins be in rut be in s.o.´s debt be in s.o.´s grasp be in s.o.´s power be in s.o.´s shoes be in s.t. up to one´s eyes be in session be in shape be in short supply be in short supply be in sight be in step be in stitches

(bir şey) uygun düşmek, yakışık almak, yerinde olmak: That remark was notdili good taste. O lafgirmi ş olmak. k. in (birinin) gözüne yak ışıksızdı. iyi işler durumda olmak. keyifli olmak, keyfi yerinde olmak. -i ummak. k. dili ba şı dertte olmak, güç durumda olmak. 1. k. dili gülmekten kat ılmak, gülme krizi geçirmek. 2. isteri krizi geçirmek. birbirine yak ın bulunmak; yanyana bulunmak. -e uygun olmak. doğurmakta olmak. -in müttefiki olmak. iki cami aras ında kalmış beynamaza dönmek. 1. -e uymak. 2. ile bir hizada olmak. keyifsiz olmak. yoksul/fakir olmak. -e ihtiyac ı olmak; istemek.. (motor) bo şta çalışmak, rölantide durmak/çalışmak. (bir şey yapmaya) can atmamak. 1. -e dahil olmak/kat ılmak, -de payı olmak. 2. -i bilmek, -den haberi olmak. sırra ortak olmak. k. dili kendini rahat hissetti ği bir ortamda bulunmak. kendinden çok ho şnut olmak. aklı başında olmak. 1. düzenlenmiş/sıralanmış durumda olmak. 2. (işler) yolunda olmak. -in sağlığı iyi olmamak. -e sahip olmak, -si olmak. kendine hâkim olmak, kendine sahip olmak. (parti) iktidarda olmak. formda olmak. (kitap) yayımcısında mevcut olmak, kitapçılarda bulunmak. devam etmek, sürmek, yap ılmak: The battle was still in progress. Muharebe hâlâ devam ediyordu. The hearing is now in progress. tırnak işaretleri/tırnaklar içinde olmak. (birinin) giysileri yırtık pırtık olmak. 1. harap/yıkık dökük bir halde olmak. 2. mahvedilmiş olmak. (hayvan) k ızışmak, kösnümek. bir kimseye borçlu olmak. birinin pençesine dü şmüş olmak. birinin elinde olmak. k. dili birinin bulundu ğu durumda olmak, birinin yerinde olmak. (yasadışı) bir işin içinde olmak, bir işe fena halde bulaşmış olmak. (mahkeme/toplant ı/kongre/parlamento) toplantı halinde olmak; (okul/üniversite) ö ğretim yılınaolmak, kondisyonu iyi olmak: The right now. (for) (-e) hazır olmak; formda girmiş olmak: Court´s in session players are olmak; az Oyuncular formda. az in shape. bulunmak. az miktarda bulunmak. 1. yak ın olmak, ufukta olmak: Victory is in sight. Ufukta zafer görünüyor. 2. görülmek, gözle seçilmek. 1. (with) (ba şkalarına) adım uydurmak. 2. with -e ayak uydurmak: We´re in stepgülmekten kas ıklarıça ğa ayak uydurduk. k. dili with the times. Biz çatlamak.

be in store for be in straitened circumstances be in substantial agreement be in sympathy with be in sync be in tatters be in tears be in the black be in the clear be in the doldrums be in the employ of be in the know be in the lead be in the limelight be in the making be in the market for be in the mood to/for be in the pink be in the pipeline be in the process of be in the red be in the right be in the running be in the same ballpark be in the soup be in the swim be in the throes of death be in the way be in the wind be in the wrong be in town be in transit be in trouble be in vogue be in with be in with be in work be in/under one´s charge be incapable of be inclined to be included be inconsistent with be incumbent on be indicative of be indifferent to be ineligible for be infatuated with

(bir şey) (birini) beklemek: A surprise is in store for you. Seni bir sürpriz bekliyor. içinde ya şamak, darlık içinde olmak. yoksulluk temelde anla şmak, temel noktalarda hemfikir olmak. (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. senkronik olmak, senkronize edilmi ş olmak. 1. lime lime olmak, yırtık pırtık olmak. 2. (ad, şöhret v.b.) mahvolmak. ağlamak. borcu kalmamak, borçlu olmamak. şüphe altında olmamak; masumluğu ispatlanmış olmak. f. 1. (bir şeyi) (bir yerden) kald ırmak/uzaklaştırmak/yok bulunmak. 2. (birinin işleri) kesat 1. den. rüzgâr ın esmediği bir bölgede etmek: Clear the table! Sofrayı olmak.için) çals ıkıntısı çekmek; efkârlı olmak. (birisi 3. can ışmak. (bir konuda) ço ğu kimsenin bilmediği şeyleri bilmek. önde/başta gitmek. ilgi odağı olmak. hazırlanmakta olmak; oluşmakta olmak: There´s a new age in the making. alma niyetindeolu şmakta. -i satın Yeni bir devir olmak. canı (bir şeyi) yapmak istemek: I´m not in the mood to go there. Canım oraya gitmek istemiyor. turp not in the mood for company. Kimseyle 1. sapasa ğlam olmak, I´m gibi olmak. 2. en güzel halinde olmak. k. dili hazırlanmakta olmak. sürecinde olmak, -mekte olmak. borçlu olmak. haklı/doğru olmak. adaylardan biri olmak. -e yak ın olmak. s. kabataslak, yaklaşık: Give me a ballpark figure. Bana kabataslak dertte olmak. k. dili ba şı bir rakam söyle. (of things) k. dili faal bir hayat sürmek; faal bir sosyal hayat ı olmak. can çekişmek. engel olmak, ayak alt ında olmak. k. dili (bir şeyin) (gerçekleştirilmeden önce) sözü edilmek: It´s been in the wind for some time now. Epey zamand ır sözü ediliyordu.sendeydi. suçlu/kabahatli olmak: You were in the wrong. Kabahat

şehirde olmak.
(insanlar/mallar) yolda olmak; (insanlar) bir yerden ba şka bir yere geçmekte olmak; (mallar) bir yerden ba şka bir yere taşınmakta olmak. başı belada olmak. 1. moda olmak. 2. ra ğbette olmak. 1. ile arkada ş olmak, ile arası iyi olmak. 2. (birinin) gözüne girmiş olmak. k. dili (biriyle) çok iyi geçinmek; (birinin) gözüne girmi ş olmak. k. dili çalışmak, işi olmak, iş sahibi olmak: He´s been in work since May. Mayıstan berialtında olmak. sorumlulu ğu çalışıyor. -i yapamamak, ... yetene ğinin dışında olmak. -e meyli olmak. (in) -e dahil olmak/edilmek. ile çelişmek. -in sorumlulu ğu -e ait olmak, -e düşmek: It is incumbent on you to educate your children. Çocuklar ının eğitiminden sen sorumlusun. i. -i göstermek, -e işaret etmek. -e karşı ilgisiz olmak, -e ilgi göstermemek: He´s indifferent to her. Ona karşı ilgisiz. (şartlara uymadığı için) -e alınamamak/katılamamak. -e deli gibi â şık olmak.

be infested with be informed about be inherent in s.t. be insensible be insensitive to be intended for be intent on be interested in be intimate with be into be intrinsic to be involved in be involved with be itching to be jealous of be keen on be lacking be laid up be late be leery of be left holding the bag be left holding the sack be left stranded be liable be littered with be loath to do s.t. be located in be long on be lost on be lousy with be low in be low on be low on one´s list be mad about be mad on be marooned be master of be mindful of be misguided be mistaken be mixed up be mixed up in be mixed up with be mounted on be much sought after be mysterious about be nauseated

-in içinde/üzerinde çok olmak, ile dolu olmak: The area´s infested with bandits. Bölge olmak. dolu. -den haberdar haydut bir şeyin aslında var olmak. 1. to -i hissedememek. 2. to -e kar şı ilgisiz olmak; -e aldırmamak. 3. of (tehlikeden) habersiz olmak; -i farkedememek. 1.-e karşı ilgisiz olmak; -e aldırmamak. 2. -e duyarlı/hassas olmamak. için amaçlanmak, için olmak: This book is intended for children. Bu kitap çocuklar için olmak: He is intent on solving the problem. Sorunu çözmeye 1. -e kararlı yazılmış. kararlı.duymak, -e merakl ı olmak: She intent on his work that he Edebiyata -e ilgi 2. -e dalmış olmak: He was so is interested in literature. lost all ilgi duyuyor. My uncle is interested in reptiles. Amcam sürüngenlere ile samimi olmak. k. dili (bir işle) uğraşmak; merakı (bir şey) olmak. Dividing two into twelve gives six. On iki bölü iki e şittir altı. -e özgü olmak. 1. -e kar ışmak: She was once involved in a scandal. Bir zamanlar bir skandala a şk ışmıştı.olmak. k. dili ile kar ilişkisi 2. ile meşgul olmak, ile uğraşmak: He´s involved in a -e can atmak. -i k ıskanmak.

İng., k. dili -e çok hevesli olmak, -e meraklı olmak, -e düşkün olmak: be keen olmamak; aktörlü ğe hevesli olmak. 1. ... on acting ... eksik olmak: Something´s lacking here. Burada bir eksiklik var. 2. in -de ... olmamak: He´s lacking(hastal ık v.b. nedeniyle) ıl 1. biriktirilmek, ilerisi için saklanmak. 2. (with) in intelligence. Onda ak yatakta/evde kalmak, zorunda olmak, yata ğa mahkûm olmak. (for) (-e) geç kalmak (-e) gecikmek.
-den çekinmek. k. dili 1. kabak ba şına patlamak. 2. avucunu yalamak. k. dili 1. kabak ba şına patlamak. 2. avucunu yalamak. bak. be stranded. 1. for -den sorumlu olmak. 2. to (biri) ... e ğiliminde olmak. 3. to ... ihtimali olmak: He´s liable (şeyler) ile darmadağınık olmak. ihtimali yüksek. gelişigüzel atılmış to get caught. Onun yakalanma 1. bir şeyi yapmayı hiç istememek. 2. bir şeyi yapmaktan çekinmek. -de bulunmak/olmak. -in fazlas ı olmak. -i etkilememek. k. dili 1. ile dolu olmak, ile kaynamak. 2. (birinde) bir şey çok olmak: He´s lousy miktar ı az olmak: It´s lowı in cholesterol. Onun kolesterolü az. -in ... with money. Onun paras çok. k. dili (bir şeyin stoku) az olmak: We´re low on wood. Az odunumuz kaldı. k. dili -in önemli sayd ığı işlerden olmamak: That´s low on my list right now. O şimdi benim gibi sevmek, -e ç ılgınca âşık olmak. 2. -e bayılmak. k. dili 1. -i deli için ön planda değil.

İng., k. dili, bak. be mad about.
(on) (-de) mahsur kalmak. -in ustas ı olmak. 1. -i hatırında tutmak. 2. -e dikkat etmek. 1. (insan) yan ılmak. 2. yanlış olmak. yanılmak. zihni karışmak. -e karışmak, -e bulaşmak. ile ilişkisi olmak. (binek hayvan ına) binmiş olmak. çok aran ılan/istenilen bir şey/biri olmak, çok rağbette olmak, çok rağbet görmek. k. dili -in ne oldu ğunu açıklamaktan kaçınmak; ... hakkında konuşmaktan kaçınmak; ... konusunda doğru dürüst cevap vermemek. midesi bulanmak.

be necessary be no great shakes be no slouch at/as a be noncommittal be none the worse for be nonplussed be notable for be noted for be nothing but skin and bones be noth-ing to write home about be nuts be nuts about be o.s. be obliged be obliged to do s.t. be oblivious of/to be obsessed by/with be of capital importance be of one mind be of prime importance be of service to be of the same mind be of use be of use for s.t. be of value be of/in two minds about be off be off guard be off in one´s calculations be off one´s nut be off one´s rocker be off one´s trolley be off sick be off the air be off the beaten track be offended be OK, OK be on be on a better footing than ever be on a diet be on a par with be on an even keel be on display be on edge be on familiar ground be on fire be on good terms

gerekmek, lazım olmak/gelmek, icap etmek. k. dili üstün biri olmamak. k. dili (belirli bir konuda) hiç fena olmamak, baya ğı iyi olmak: He´s no slouch as an artist. Ressamrengini belli etmemek. belirli bir cevap vermemek; olarak baya ğı iyi. (bir şeyden) (birine) hiç zarar/halel gelmemek: They were none the worse for it. Onlara hiç zarar ı olmadı. şaşkına dönmüş olmak. ile tanınmak, ile meşhur olmak; ... için önemli sayılmak. ile tanınmak, ile meşhur olmak; ... için önemli sayılmak. k. dili bir deri bir kemik kalmak. k. dili tamah edilecek bir matah/mal olmamak. aklını oynatmış olmak, kafadan kontak olmak. 1. -in delisi olmak. 2. -in hayran ı olmak, -e deli olmak. kendisi gibi davranmak, normal bir şekilde hareket etmek. memnun olmak: I´d be obliged if you´d come early. Erken gelirsen memnun olurum. mecbur olmak. bir şeyi yapmaya (etrafında olup bitenlerin) farkında olmamak. -i aklına takmak, aklı -e takılmak. çok önemli olmak, çok önem ta şımak. hemfikir olmak, ayn ı fikirde/düşüncede olmak. çok önemli olmak. -e yardımı dokunmak, -e yardım etmek. hemfikir olmak, ayn ı fikirde/düşüncede olmak. yardım etmek. bir şeye yaramak. değerli olmak. -in hakk ında kesin bir karara varamamak. 1. gitmek; yola ç ıkmak. 2. (elektrik/su/gaz) kesik/kesilmiş olmak; (elektrik/ışık) söndürülmüş/kapalı olmak; (makine/aygıt) kapalı olmak: The tetikte olmamak. hesabında yanılmış olmak. k. dili aklını kaçırmış olmak, aklını oynatmış olmak. k. dili ç ıldırmış olmak. k. dili kafadan kontak olmak. hastalık nedeniyle işe gelmemiş olmak. (radyodan/televizyondan) yayımlanmamak; yayımda olmamak. k. dili her yerden uzak bir yerde olmak, da ğ başında olmak. gücenmiş/alınmış olmak. iyi olmak. 1. (elektrik/su/gaz) aç ık olmak; (elektrik/ışık) açık olmak. 2. (makine/ayg ıt) çalışmak, açık olmak. araları her zamankinden daha iyi olmak. perhiz yapmak, rejim yapmak. ile aynı/eşit derecede/değerde olmak. 1. başta ve kıçta çektiği su aynı olmak, (gemi) dengede olmak. 2. k. dili her şey yolunda olmak. sergilenmek. sinirleri gergin olmak. 1. bildiği bir yerde/yörede bulunmak. 2. bildiği bir konuyla ilgilenmek. yanmak. (with) (biriyle) aras ı iyi olmak: Ece´s on good terms with Ayşen. Ece´nin Ayşen´le arası iyi.

be on guard be on its way out be on one´s hands be on one´s last legs be on one´s mettle be on one´s own be on one´s own responsibility be on one´s toes be on one´s way out be on overtime be on pins and needles be on probation be on s.o.´s side be on s.o.´s trail be on s.t.´s trail be on show be on skid row be on speaking terms be on strike be on tap be on target be on television be on tenterhooks be on the air be on the alert be on the ball be on the decline be on the defensive be on the go be on the high (low) side be on the house be on the level be on the make be on the mend be on the point of be on the right road be on the road be on the safe side be on the shelf be on the skids be on the spot be on the table be on the telephone be on the tip of one´s tongue be on the tip of one´s tongue be on the up-and-up be on the wane

1. nöbet tutmak. 2. tetikte olmak. -in devri kapanmak üzere olmak. (yük sayılan bir şey/biri) -in başında olmak, -in sorumluluğunda olmak. ömrü/miad ı dolmak üzere olmak. elinden geleni yapmaya hazır olmak. 1. başkasından yardım görmeden geçinmek/rızkını kazanmak, kendi kendini geçindirmek, ba şının çaresine bakmak. 2. yalnız başına kalmak. (yaptığı şeyden) kendisi sorumlu olmak. k. dili uyan ık/dikkatli olmak. çıkmak: We were just on our way out. Biz şimdi çıkıyorduk. fazla mesai yapmak, mesaiye kalmak. k. dili diken üstünde olmak, endi şe içinde olmak.

şartlı tahliyeden sonra gözetim altında olmak. 1. birinden yana olmak, birinin taraf ını tutmak. 2. birinin lehinde olmak, birine yararltakip etmek; birinion your side. Genç olman lehinedir. birinin izini ı olmak: Youth is aramak.
1. (av köpe ği) avın izini takip etmek: The dogs´re on the trail. Köpekler iz sürüyor. 2. bir şeyi takip etmek; bir şeyi aramak. sergilenmekte olmak. k. dili serseri ve sefil bir hale dü şmüş olmak. (with) (biriyle) selamla şıp konuşmak. grev yapmak. 1. k. dili hazır bulunmak. 2. (bira) fıçıdan alınıp satılmak. 1. (bir tahmin) do ğru çıkmak. 2. (bir iş) belirlenen süreye uygun olarak ilerlemek. televizyonda olmak; televizyona ç ıkmak. endişe içinde olmak. (radyodan/televizyondan) yayımlanmak; yayımda olmak. tetikte olmak. argo ak ıllı ve dikkatli olmak. (kuvvetli/yüksek bir durumdan) dü şmekte olmak: The birthrate is on the decline. Do ğum oranı olmak. savunma durumunda düşmekte. The Roman Empire was on the decline. birtak ım işlerle meşgul olmak. oldukça pahalı (ucuz) olmak. ... işyerinin ikramı olmak, ... şirketten olmak: Your meal tonight is on the house.do ğruyu söylemek. k. dili Bu geceki yeme ğiniz lokantamızın ikramı. k. dili 1. kö şeyi dönmeye çalışmak; statüsünü yükseltmeye çalışmak. 2. cinsel ilişki için eş aramak. (hasta) iyile şmek. -mek üzere olmak: He was on the point of going. Gitmek üzereydi. doğru yolda olmak. 1. yolda olmak, seyahat etmek. 2. yola ç ıkmış olmak. 3. to -e doğru ilerlemek. ihtiyatlı davranmak. 1. k ızağa çekilmiş olmak; emekliye ayrılmış olmak. 2. (kadın) evde kalmış olmak.kötü bir durumda olmak, kötüye gitmek. k. dili olayın geçtiği yerde bulunmak. 1. teklif edilmiş olmak. 2. (tasarının/meselenin) görüşülmesi/tartışılması ileri birtelefonda olmak/konu şmak. k. dili tarihe b ırakılmış olmak. k. dili dilinin ucunda olmak: It was on the tip of my tongue. Dilimin ucundaydı. ucunda olmak. k. dili dilinin k. dili yalans ız konuşmak; dürüst bir şekilde davranmak: I think he´s on the up-and-up. Bence numara yapm ıyor. azalmakta/batmakta/sönmekte/sonuna yakla şmakta olmak.

be on the watch be on the wing be on to be on top of be on top of the world be on top of the world be on top of things/the news be on trial be on vacation be one jump ahead be one with be one´s own man be one´s own man be one´s own master be onto a good thing be open to dispute be operated on be opposed to s.t. be oriented towards be out be out and about be out for s.o.´s blood be out in force be out in left field be out in one´s reckoning be out of be out of a job be out of character be out of character be out of commission/kilter/whack be out of control be out of earshot be out of favor (with) be out of it be out of line be out of luck be out of one´s mind be out of one´s mind be out of order be out of place be out of place be out of plumb be out of practice be out of practice be out of print be out of print be out of reach

1. tetikte olmak, kulak kesilmek. 2. nöbette olmak. uçmakta olmak, uçmak. k. dili (birinin) ne halt/haltlar yedi ğini/karıştırdığını bilmek. k. dili (duruma) hâkim olmak. k. dili çok mutlu olmak, sevinçten uçmak. k. dili sevinçten uçmak, ayaklar ı yere değmemek, bastığı yeri bilmemek. k. dili olup bitenlerden haberdar olmak. 1. yargılanmak. 2. denenmek. tatilde olmak, tatil olmak: Schools are on vacation. Okullar tatil. k. dili 1. (of) (-den) önce davranarak avantajl ı durumda olmak. 2. of -den iki adımfikirde olmak. ile aynı ileride olmak. başına buyruk olmak. yerini korumak. başına buyruk olmak. k. dili yağlı bir iş bulmuş olmak. (bir şey) tartışılabilmek, tartışmaya açık olmak. ameliyat olmak. bir şeye karşı olmak, bir şeyin aleyhinde olmak. -e yönelmiş olmak. 1. dışarıda olmak: He´s out at the moment. Şu an burada değil. 2. (belirli bir miktar para) gitmek; (para) aç ığı olmak: I had to buy them lunch, and (nekahetten sonra) d ışarı/sokağa çıkıp gezmek. k. dili birinin hakk ından gelmek istemek. k. dili ortalıkta çok olmak. argo çok yan ılmış olmak. hesabında yanılmak. 1. (bir şey) tükenmiş olmak, kalmamak: We´re out of gas. Benzinimiz bitti. By the time he reached the top of the hill he was out of breath. Yoku şun işsiz olmak. (bir davran ış) (birinin) karakterine uymamak. (bir davran ış) birinin her zamanki davranışlarına uymamak. k. dili bozulmu ş olmak. 1. kontrolden ç ıkmış olmak, frenlenemez olmak. 2. (biri) dizginlenemez olmak. oldu ğu için) işitememek, duyamamak. (uzakta (birinin) gözünden dü şmüş olmak. argo başka bir dünyada yaşamak, hayal dünyası içinde olmak. 1. yersiz/uygunsuz/yak ışıksız olmak, yakışık almamak. 2. sıradan çıkmış olmak. şansı olmamak, şansı yaver gitmemek. 1. aklı yerinde olmamak, aklını kaçırmış olmak. 2. çok öfkeli olmak. k. dili aklını kaçırmış olmak, delirmiş olmak, keçileri kaçırmış olmak. 1. (makine/ayg ıt) bozulmuş/bozuk olmak, çalışmamak. 2. düzensiz olmak. zamanki) yerinde olmamak. 2. yersiz/uygunsuz/yak ışıksız olmak, 1. (her 3. usule ayk ırı olmak. 4. uygunsuz olmak. yak ışık almamak.olmamak. 2. uygun dü şmemek. 1. (fiilen) yerinde

şakulünde olmamak, şakulden kaçmak. (uzun zamandan beri bir şeyi yapmadığı için) (onu) iyi yapamamak. formda olmamak; formdan dü şmüş olmak. (kitabın) baskısı tükenmiş olmak. (kitap) yayımcısında mevcut olmamak, kitapçılarda bulunmamak, (kitabın) baskısı tükenmişerişilemez olmak. 1. el altında olmamak. 2. olmak.

be out of season be out of shape be out of shape be out of sorts be out of sorts be out of step be out of stock be out of sync be out of the hole be out of the picture be out of the question be out of the running be out of the running be out of the woods be out of the woods be out of this world be out of this world be out of touch be out of touch with be out of work be out of work be out on maneuvers be out on strike be out on the end of a limb be out on the town be out on the town be out to be out to lunch be over be over and done with be over one´s head be over s.o. be over the hump be overcome by/with be overdrawn be overgrown with be overjoyed be overwhelmed by/with be overwhelmed with be par for the course be parallel with/to be peeved at be peopled by/with be perishing be pertinent to be pissed be pleased to do s.t.

-in mevsimi bitmiş olmak. formunda olmamak. 1. formda olmamak, formdan dü şmüş olmak. 2. şeklini kaybetmiş olmak, kalıpsız olmak. k. dili sinirleri ayakta olmak. k. dili can ı sıkkın olmak, keyfi kaçmak/bozulmak. 1. (with) (ba şkalarına) adım uydurmamak. 2. with -e ayak uydurmamak. stokta bulunmamak. senkronik olmamak, senkronize edilmemi ş olmak. k. dili borçtan kurtulmu ş olmak. k. dili (biri) sahneden çekilmi ş olmak, işin içinde olmamak. k. dili söz konusu olmamak, dü şünülmemek, uygun sayılmamak. (yarışmadan) elenmiş olmak. adaylıktan elenmiş olmak. (hasta) hayati tehlikeyi atlatm ış olmak. k. dili tehlikeyi atlatm ış olmak. argo çok güzel/harika/süper olmak. k. dili süper/fevkalade güzel/fevkalade/harika/harikulade olmak. 1. (with) (biriyle) iletişim içinde olmamak. 2. dünyada olup bitenlerden haberitemasta bulunmamak. konuya) habersizgeli şmeler hakkında bilgisi 1. ile olmamak. 3. with (bir 2. -den ait yeni olmak. işsiz olmak. işsiz olmak. ask. manevra yapmak. grevde olmak. desteksiz kalmak. şehirde yiyip içip eğlenmek. k. dili şehirde zevk peşinde koşmak. (bir amaç) pe şinde olmak; (bir şey) için fırsat kollamak: He´s out to get him. ğle yemeği yemeye çıkmışiçin fırsat kolluyor. They´re out to win the 1. ö Onun hakk ından gelmek olmak. 2. argo kafası izinli olmak. 3. argo kafası olmak, bitmek, sona ermek: The concert´s over. Konser bitti. It´s bitmiş pek çalışmamak. over between us.bitmiş ızda her şey bitti. k. dili tamam ıyla Aram olmak. 1. (su) boyunu geçmek/a şmak. 2. (birinin) bilgisi/yeteneği dışında olmak. birinin amiri olmak; birinden daha yüksek bir görev/makam/rütbe sahibi olmak. zor tarafını atlatmış olmak, düze/düzlüğe çıkmak. işin en -den (kötü bir şekilde) etkilenmek: She was overcome by the smoke. Dumandan dolaygöstermek. 2. hesab ından overcome with emotion. Öyle 1. borç bakiyesi ı kendinden geçti. He was fazla para çekmiş olmak; (hesaptan) fazlav.b.) ile kapl ı/örtülü olmak. (yabani bitkiler para çekilmi ş olmak. çok sevinmek. 1. (duygulara) yenik dü şmek, yenilmek. 2. (sorumluluk, ağır bir iş v.b.) altında ezilmek. garkolmak. -e boğulmak, -e k. dili normal sayılmak. 1. -e paralel olmak. 2. -e benzemek. -e sinirlenmek, -e sinir olmak. (bir yerin) halk ı/personeli -den oluşmak/ibaret olmak. 1. çok ü şümek. 2. (hava) çok soğuk olmak. ile ilgisi olmak, ile ilgili olmak. 1. off k ızmış/sinirlenmiş olmak. 2. İng. fitil/çok sarhoş olmak. (bir şeyi) memnuniyetle yapmak: I´d be pleased to do it. Memnuniyetle yaparım.

Bu binada fareler kaynıyor. -in üzerine kurulmuş olmak. (ile) is reputed to 3. 3. olmak. 2. kendinden memnun olmak. -e uygun/özgü/ait olmak. to tıb. k. dolu olmak. dili (bir sisteme) ba ğlı olmak. Afrika´yı-e dayalı olmak. -e meyilli olmak. söylenilmek. f. 1. birbirine zıt olmak. -e dayanmak. Onun dürüst bir insan oldu ğu söyleniyor. ile övünmek.s. k. ın olmak.. çok yayg İng.. şaşırmak. dili para s ıkıntısı çekmek. -den gurur/k ıvanç/övünç duymak. şakulüne getirmek. .. -e hazır olmak. 2. cevap vermeye istekli olmak.´s due -den memnun olmak. çok iyi bir şey olmak. sıkışık bir durumda olmak. k.. sava şa hazır bir şekilde beklemek. afallamak.. Onu çokeövdü. (bir eylemi) defalarca yapmak: She was profuse in her praise of him. 2. 1. şakulünde olmak..s. ile iftihar etmek. (to) (ile) akrabalık bağı olmak: He´s not related to them. düpedüz. be resigned to be responsive be retired be revolted by be rid of be ridden with be rife be round the bend be rumored be s. -e kendini kaptırmak. . bak. -e meyilli/e ğilimli/yatkın olmak. (to) (ile) ilgili olmak. -e ğilimi -e karşı dayanıklı/dirençli olmak. tutkusuyla yan ıp tutuşmak: He was possessed with a desire to see Africa. to -e razı olmak. to. Çabuk ol/olun! 1. (çukurlar) ile 3. dili keçileri kaçırmış olmak. -e sahip olmak. fiyatı . ask.o. kirli olmak.be pleased with be pleased with o. 2. k. be an person.. zamanı dar olmak. -e zararlı olmak.. olmak. -den olumlu bir şekilde etkilenmek. (tedaviye) cevap vermek. (kuş) havada hareketsizmiş gibi durmak. k. -e satılmak: They´re priced at a million liras each.. iskandil etmek. -e k ızmış/sinirlenmiş olmak. (-den) emin olmak. . to -e duyarlı/hassas olmak.. 2. dili It is quite something 1. emekli/tekaüt olmak.. -in vakti çok daralm ış olmak. to be made a countess these days. -den kurtulmak: We´re rid of them now! Onlardan kurtulduk artık! ile dolu olmak: This building is ridden with rats. olduğu söylenmek: He ilgisi olmak. 2. delirmiş olmak. to -ehonest . oldu ık sanılmak. -den tiksinmek.o. şakullemek. k. olağanüstü bir şey olmak:hesapla şmış olmak. 1.´s secrets be profuse in be prone to be proof against be proper to be proud of be provoked at be pushed for money be pushed for time be puzzled Be quick about it! be quite something be quits be related be reputed to be . a ğızdan ağıza dolaşmak. görme tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. birinin hakk ı olmak. hazır/hazırlıklı olmak. sıkışık olmak. Onlarla akrabalğu bağı yok. z.. -e iyi uymak. be plugged into be plumb be pocked with be poised for be poised for battle be poised in the sky be poles apart be polluted be positive (of/about) be possessed of be possessed with be predicated on be predisposed to be prejudicial to be prepared be prepossessed by be pressed be pressed for time be pretty well suited to be priced at be privy to s. dili gerçekten. resign o. birinin s ırdaşı olmak. herkese nasip olmamak. dili -in az vakti olmak. -den kurtulmu ş olmak. Onlar birer milyona satılıyor. 1.

” “Yusuf öldü. Kendi önyargılarının (bir şey) (belirli bir miktarda) eksik olmak.. (bir şeyi) bulunuyor. k.. . . (bir işin) ustası olmak. 1. -i merak etmek. -i çok özlemek.o. a poet. -den çekinmek. set on going. hasta olmak. programda olmak.´s shadow be s. about -e ilgi göstermek. ile dolu olmak. 2.” “Üzüldüm.. Çok az över.” Işwas sorry to see her go. olmak. He´s one (belirli bir şeyin) kısaltması/kısası olmak. Onda pek kafa yok. eksik olmak: We´re short of cups.. ayrı yaşamak. 1. 2. gibi bir şey herkes bizim kendi çapında bir . k. 1. Şiirlerinde yer yer mizah var. köşeye sıkışmak. 1. olmak: He´s somewhat of . k.. kalmak/bulunmak. 2.. . (bir giysi) (birine) k ısa gelmek. pek-işaşmayan biri olmak. I´m sorry I´ve k. k. birinin yan ından ayrılmamak. -de personel eksikliği olmak. -den yana olmak. 1. İng.) (birinde) tutsağıydı.kayk ılmış/yaslanmış olmak: He was sitting slumped to one side. dili -den illallah demek: I´m sick and tired of this! Bundan illallah! midesi bulanmak. O aslında Tanrının bir lütfudur.t. dili iyi durumda Bu konuda kanunda yaz ılı bir şey yok.. Köy da ğların ortasında bulunuyordu. 2.t. Şair gibi bir şey o. Görüşlerin Alibeyköy´de olmak. be sore about be sorry be soused be sparing in/with be spoiling for be spread-eagled birinin gölgesi olmak. üzgün olmak: “Yusuf died. k. bir yana Plana göre in şaat pazartesi günü başlayacak. k. O gizli bir programa göre (belirli bir zamanda) olmak. dili işten başını kaldıramamak. -den kurtulmak.. 1. Gitti ğine üzüldüm. (biri)bir şey çapında bir . yetmemek. -den bahsetmekten çekinmek. I´m scared of spiders. dili -e fazla yumu şak davranmak. bir şey kılığına girmiş olmak: That´s a blessing in disguise. kol ve bacaklar ı yana açılmış durumda yatmak. k. (biri) adam ı tutuyor. İng. Bende beş kitap eksik. üzülmek. huk.be s. dili Tereya ğını esirgeme! He´s a fight. dili iliklerine kadar ıslanmak.. Gitmeyi kendi kurdu ğu düzenden on aklına koymak: He´s -in tutsa ğı olmak: She was shackled by her prejudices. dili çok zor bir durumda kardan mahsur kalmak. tarifeye göre (belirli bir zamanda) olmak: His flight is scheduled to arrive at three o´clock in the Oturunuz. (bir şeyi) çok az yapmak/kullanmak.olmak. 2. başını kaşıyacak vakti olmamak. (belirli bir konuda) birinin eksikliği olmak: He´s short on smarts. olmak: She´s something of a philosopher. planda olmak: Construction is slated to start on Monday. -den bıkmış olmak. ayrılmak. in his praise. gibi bir şey Filozof gibi kendi o. hakk ında hiçbir şey dememek/söylememek/yazmamak: The law is silent on this point. dili -e k ızgın/gücenik olmak.. İng. be somewhat of a . -in taraf ını tutmak. çıkıştıramamak: I´m short five books. (of) (-den) korkmak: He´s actually a conservative in disguise.. k.. bulunmak: The village was set deep in the mountains. 2. dili sarho olmak. in disguise be scared be scheduled Be seated. esirgemek: Don´t be sparing with the butter!ka şınmak: He is spoiling for sparing Dövüşmek için kaşınıyor. büyük bir Bir yana kayk ılmış oturuyordu. Şehir bir nehrin kenarındaiyi yapmak. Örümceklerden korkuyorum. dili (birinin) her şeyi tıkırında olmak. (bir yerden) (belirli bir uzaklıkta) 1. kusmak. (bir yerde) bulunmak: The town´s situated on a river.. to (bir şey) yapmak istemek.. tamamen birleştiğini belirtir: Alibeyköy is solidly for our man. Fincanlar ımız kâfi değil. (belirli bir miktarı) (s. be separated be set be set in one´s ways be shackled by be short be short for be short of be short on be shorthanded be shot of be shot through with be shy about be shy of be sick be sick and tired of be sick at one´s stomach be sick for be sick of be silent on be sitting pretty be sitting pretty be situated be skilled in be slanted towards be slated be slumped to one side be snookered be snowed in be snowed under be soaked in be soaked to the skin be soft on be solicitous be solidly for be something of a ..” “I´m sorry. k. (bir şeyde) (bir öğe) yer yer bulunmak: Her poetry is shot through with humor. (varolan şeyler/birileri) kâfi gelmemek.

The courtyard was thick with smoke. about k.bir yerde uzun 3. duvar gibi olmak. (bir şeyin) yabancısı olmak. (bir yer) (birine) yabanc ı olmak. hissini vermek. k. (birine) doğru söylemek. with k. dili tamamen sa ğır olmak. buz gibi olmak. Avlu duman içindeydi. bir olaydan) sonra olmak/vuku (belirli (ba şkasının) emrinde (belirli bulmak.. beklenmek: You´re supposed to stand up when he walks in. 1. 2. süre kapal dili (bir konuda) bunalmış olmak.susceptible to naval attacks. k. This is subject to confirmation by the assembly. Çok fazla işi var. lazım olmak: You´re ile dopdolu olmak. -den sonra gelmek. 2.birlikte çalışmak. dili tamam ıyla soğumuş olmak. (belirli bir konuda) iyi/yetenekli olmak. be ş parasız olmak. dili -i çok sevmek. On beş saat boyunca havaalanında mahsur kaldık. k. 1.. 1. ile She´s always there when you with her. çok şaşırmak. içinde boğulmak: He´s swamped with work. (bir şey) (başka tears. -in ölümüne neden olmak. They´re swamped with guests. -e uygun olmak. O girdiğinde ayağa kalkmanız bekleniyor. etrafı (bir şey/birileri) ile çevrili olmak. Gözleri ya şla doluydu. yer yer bulunmak. k. k. dili (biriyle) aç ık konuşmak. (biriyle) do ğru/yalansız konuşmak. 2.be square be starved for be sticky be stir crazy be stone broke be stone cold be stone deaf be straight with be stranded be strange bedfellows be strange to be strong for be strong in be strong on be studded with be subject to be subordinate to be subsequent to be subservient to be sufficient be suffused with be suggestive of be suicidal be suitable for be supportive be supposed to be surcharged with be sure of o. Bu gelir vergiye tabidir. (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek.. çok miktarda . intihar etmeyi dü şünmek. 2. . (yüzey) yap ış kalm olmak. . Ne zaman ihtiyacın olsa 1. 2. (bir şey için) kolay bir hedef olmak: This duymak. starved for affection. var olmak: Two hours later the pain was still there. -den etkilenmek. kaplı olmak: This table´s thick needdust. yapışkan olmak. 1. aşırı miktarda olmak. Onların evi misafirlerle dolup k. 1. 2. İki saat sonra hâlâ ağrı vardı. oturmuş birbirine zıt oldukları halde belirli bir amaç için 2. Buras ı denizden -den ku şku place is -den şüphe etmek. (-e) şaşakalmak. 2. destek vermek. (birine) dürüstçe davranmak. Sevgiden yoksunyapış ış. ı kaldıktan sonrazorluk ç ıkarmak. -in kurban ı olmak. (biri) için biçilmiş kaftan olmak. (belirli bir) izlenim bırakmak. (at/by) hastalanmak. söyleyecek sözü kalmamak. 2. 1. -i çok desteklemek. yeterli olmak. Bu meclisin (bir şeyden) aşağı kalmak. olmak. -e teğet geçmek. ile eşanlamlı olmak. dili hık demiş (birinin) burnundan düşmüş olmak.çok duymak: He´s (iki kişi) hesaplaşmış (bir şeyin) eksikliğini/yokluğunu (iki kişi) fit olmak. Bu masa toz içinde. dili (birine) â şık olmak. k. 1. (bir hastalığa) karşı direnci olmamak. k. mahsur kalmak: We were stranded at the airport for fifteen hours. olmalı? (belirli bir renge) boyanmak. kendinden emin olmak. bir olayı) takip etmek. -in hizmetinde olmak: Should faith be subservient to reason? İnanç aklın hizmetinde mi yetmek. (hava) yapış yapış olmak. -den hoşlanmak. be surrounded by/with be susceptible to be suspicious of be swamped with be sweet on be sympathetic to/towards be tailor-made for be taken aback be taken ill be taken up with be taken with be talked out be tangent to be tantamount to be the death of be the spitting image of/be the spit and image of be the victim of be there be thick with 1. ile meşgul olmak. ile kaplanmak. ile aynı olmak. -e tabi/ba ğlı olmak: This income is subject to taxation. dili (bir hesap) görülmü ş olmak. 1.s. ile dolu olmak: Her eyes were suffused with bir şeyi) akla getirmek. dili meteliksiz olmak.. gerekmek. (gemi) karaya 1. 2. (biri/bir şey) için özel olarak yapılmış olmak. -den daha az önemli olmak. dili nemli olmak. (bir şey) çok bulunmak. -i çok be ğenmek.

-den yılmamak. -amamak. of (organizma v. (manevi) bask ı altında olmak. Mark ın değeri sterlininkine bağlı. 3. 2. sözünü yerine getirmek. koruma altında olmak.´s discredit be tolerant be too much for be true to be true to one´s word be tuckered out susamak: I´m thirsty. -den ıkmak. tamir edilmek.b. k. -den habersiz olmak: He is be unaware of unaware of his duymak.o. 2. hayretler içinde kalmak. dili iki ki şi arasındaki ilişki bitmiş şaşırıp kalmak. yere) son derece memnun olmak: I´m tickled to hear they´re coming. donakalmak. -e hiç tahammül edememek. -den âciz olmak: She was unable to come. . -den haberi olmamak. -i çok istemek. İşin zorluğu karşısında cesareti yasaklanmak. (with) (-i) bitirmiş olmak: Are you yaramaz kendi yetenekleriyle idare etmek zorunda kalmak. Sabah erken kalkmaya al ışık değil. belirli birkaç amaç için kullan ılabilmek. 1. (of) (-den) utanmamak/utanç duymamak. -e man. 2.be thirsty be thirsty for be thoughtless of/for be through be thrown back on one´s own resources be thunderstruck be ticketed for be tickled be tied to be tied to a woman´s apron strings be tied up be tired of be to blame for be to s. k. (birinin) (belirli bir dili 1. -e tabi olmak: The value of the mark is çok to the value the pound. birinin şerefini lekelemek. Karar ı yalnız -i hiç çekememek. tutuklu olmak. k. in (para) (belli bir şeye) yatırılmış olmak. -ememek. be unable to be unable to bear/stand the sight Gelemedi.) -e tahammül etmek. -e susamak. sanmak. 2. Susad ım. inşaat halinde olmak. Geleceklerini duymak beni son derece memnun etti. kalmak. 2. edgewise -e alışık olmamak: He is unaccustomed to getting up early in the be unaccustomed to morning. birinin aleyhine olmak. zan altında bulunmak. saldırılara maruz kalmak. alkollü olmak. be -unashamed -in fark ında olmamak. aday gösterilmesi planlanmak. 2. of -e bağlı olmak. yönden) ancak suçlusu olmak. turşuya dönmek. -den dolayı cesareti kırılmamak: She was undaunted by the difficulty of the task. me şgul olmak. sözünü tutmak. 2. (of) (-e kar şı) hoşgörülü olmak. (of suspicion) şüphe altında olmak. Çevresindekilerin fark ında değil. göz hapsi altında olmak. -in nüfuzu alt ında olmak. tutuklu olmak.o. (bir şeyin) (belirli bir şeye/yere) verilmesi planlanmak. dili 1. (yap ı) fazla yük altında bulunmak. tamirde olmak. 1. -in old sadık Ya şlı bir adamın bu merdivenleri çıkması çok zor. dili 1. üzerinde dü şünülmek. dili içkili olmak.´s thumb be under stress be under suspicion be under the assumption that be under the influence be under the sway of 1. of be unable to get a word in karşısındakinin fazla konuşmasından dolayı ağzını açamamak. -i hiç dü şünmemek: Don´t be thoughtless of the future! Geleceği düşün!/Geleceği düşünmezlik etme! through? Bitirdin mi? 2. tied e ğlenmek. görüşülmekte olmak. dili birinin kontrolü alt ında olmak. yeminli olmak. k. (biri) işe 1. -den rahats ızlıksurroundings. topa tutulmak. varsaymak. birinin zarar ına olmak. dili bir kad ının tahakkümü altında olmak. I am unable to make the decision by myself. (para)b(hukuki -den usanmak. 1. -e dayanmak. çok yorulmuş olmak. farzetmek.´s disadvantage be to s. (with) k. stres içinde olmak. k. dili pestili ç ıkmak. 3. 1. (birinin) (belirli bir yere) uygun bir k. olmak: Sevda yalnızca olmak. -in egemenliği altında olmak. zannetmek. gücünü a şmak: These stairs are too much for an için çok zor olmak. They are be uncomfortable with be undaunted by be under a ban be under a cloud be under arrest be under attack be under consideration be under construction be under custody be under discussion be under guard be under house arrest be under oath be under pressure be under repair be under s. 2.o. k.

-e alışık/alışkın olmamak. dili 1. (-i) istememek: He was unwilling to go. dili 1.´s alley be up to be up to date be up to one´s eyes in be up to par be up to scratch be up to snuff/the mark be up to the mark be upset be used up be vested in be vexed at s. k. be unsettled about/as to be unskilled in/at be untroubled by be unused to be unwilling be up be up a creek be up a gum tree be up a gum tree be up against be up against the wall be up all night be up and about/around be up for be up for grabs be up in arms be up in arms be up on be up s. dili 1. . dili mahvolmu ş olmak. İng. -i up your alley. 1. en son teknolojiye sahip olmak.b. k. işi bitmiş olmak. alabora şmek. (mide) bozuk olmak. She´s never up k. iflas ın eşiğinde olmak. -in üstesinden gelebilmek: Are you up to this? Bunu 1. yataktan kalkm ış olmak. 2. dili biri için biçilmiş kaftan olmak. her zamanki seviyede olmak. (kötü bir şeye) açık/maruz olmak. öngörülen standarda uymak.. 1. şansı olmamak. dili hasta/rahats ız olmak.t. 3. k. dili seven. sabahlamak. -den haberi olmak. altüst olmak. (favori rakip) yenilmek. -den sak ınmak.be under the weather be under way be underage be uneasy about be unequal to a task be unfamiliar with be uninterested in be unlucky be unmindful of be unqualified for a job be unqualified to do s. (bir şey yapmayı) istemek: Who´s up for a movie? Sinemaya gitmek(bo ş bir kadro. Bu i ş tam sana göre. noksan olmak: A few pages of this book are wanting. Dans He´s never up 1. isyan halinde olmak.. tükenmek. en son olaylardan/geli şmelerden haberdar olmak. Bu kitabın birkaç sayfası eksik. sinirli olmak. dili isteyen var m kontrat v. k. 1.contract´s up k. dili hastalıktan kurtulmuş olmak. dili ayaklanm ış olmak. -e aday olmak: He is up for mayor. k. hareket halinde/ilerlemekte/devam etmekte olmak. istenilen derecede olmak. harcanmak. Bugün onunla 1. 1. (belirli bir şey yapabilmek için) yaşı tutmamak. 2. -i göz önüne almamak. (uykuya) yatmamış olmak: etmeyi öğrenmek beforezor durumda yediden önce hiç yataktan kalkmaz. köşeye sıkışmak.t. zor bir durumda olmak. 1. k. 4. son modaya uymak. k. eksik olmak. 2. -e aldırmamak.bitmek.ı? 2. 2. hak v. (yetki. Saat kalmak/olmak. in -den yoksun olmak: That man is wanting 1. ne yapacağını şaşırmak. -den endişe duymak. be victorious be vulnerable to be wanted by the police be wanting be wary of be washed up k. 2. hakkında tereddüt içinde olmak. -e ilgi duymamak. -e çatmak. bir işi becerememek. galip gelmek. -e dikkat etmek. 1. ate ş püskürmek. 3. çok sıkışık bir durumda olmak. k. ayağa kalkmış olmak. iflasla karşı karşıya olmak. dili istenilen düzeyde/nitelikte olmak. bitkin dü olmak. -i merak etmemek. bir şeye canı sıkılmak..) -e verilmi ş olmak. 2. k. -i dert etmemek. (to) (-e) razı olmamak. bir işe uygun niteliklere sahip olmamak. 2. polis taraf ından aranmak. tükenmek. -i bilmemek. .o. He´s unwilling to learn how to dance. kapan ın elinde kalır.. (tam) birine göre olmak: This job is right yapabilmek. üzgün olmak.) adaylara açık olmak: This Belediye for ayaklanmak. dili ile kar şı karşıya olmak/kalmak. grabs. dili istenilen seviyeye varmak. . 2. hakk ında kararsız olmak. dili zor durumda olmak. -den şikâyetçi olmamak. Gitmeye razı değildi. en son de ğişiklikleri kapsamak. 2. -de iyi/usta olmamak. İng. yapabilir misin? I´m not up to talking to him today. tic.b. 5.. -i iyi bilmek. k. Bu ihale öfkelenmek. bir şeyi yapmak için gereken niteliklere sahip olmamak. k. 2. ile çok me şgul olmak. saymaca de ğerini bulmak.

plaj arabas ı. işinin ehli olmak. Orada çalışanlara acıyorum. sahil. (düşüncelere) dalmış olmak. Bu k. yüzünden akmak: His innocence was written all over his face. midesi bulanmak. 2. kumsal. (with) (ile) arkada ş olmak. çok endişeli olmak. kararından hiç vazgeçmemek. dili -e hayran olmak.´s grasp be wont to be worked up be worried sick be worried sick be worth be worth one´s keep be worth one´s salt be worth one´s while k. 2. dü şman kıyıları üzerinde ele geçirilen çıkarma yeri. k. be wrapped up in be written all over be/feel disinclined be/feel nauseous be/feel sorry for be/feel under the weather be/get chummy with be/get tangled be/live in a world of one´s own be/live on the razor´s edge be/make friends be/play truant be/skate on thin ice be/stand firm be/stand head and shoulders above beach beach buggy beachcomber beachhead 3. k ıyı. -e değmek. sorumluluk v. Yüreği acıuzak olmak. 2. ak ıl kârı olmak. duyabilmek. dili ça olmak. be wiped off the map k. (yak ın olduğu için) işitebilmek. dili birinin harcad ığı zamana değmek. kızgın/öfkeli olmak. k. -den bıkmış/usanmış olmak. -den çok üstün olmak.´s while İspanyolca öğrenmeye değer. . be wiped off the face of the earth yeryüzünden silinmek. be worthy of (ağrılar. ask. i. 2. k. k. 1. vazifeden kaçmak. ı olmak. -in k ıymeti/değeri (belirli bir miktar) olmak. ıskalamak. 1. plaj. canı istememek. with/by (dert/keder) yüklü olmak: He was weighed down by his sorrow.. (belirli bir miktar) değerinde olmak:ald ığı candlestick´s worth approximately thirty million liras. be worth s. k. çok işe yaramak. şe) kaptırmış olmak. (durumun) ne olduğunun be wise to fark ında ğın hiç gerisinde kalmamak. dili 1.b.o. -e bayılmak. k. dili 1.o. k. i. 1. -e razı olmak. up (karma şık bir durumun) içinden çıkamamak: He´s all tangled up in those intrigues of his own devising. elinin altında olmak. 1. dili tehlikeli/çok rizikolu bir durumda bulunmak. by malaria. ölümle kalım arasında olmak. dili (birinin) ne yapt ığının farkında olmak. be with it be with s. dili This maaşın karşılığını vermek. be worth one´s/its weight in gold k. Kendi entrikalar ının içinden kendi dünyas ında yaşamak. okyanustan k ıyıya vuran büyük dalga.) yüzünden çok çekmek: His body had been be wracked by/with wracked kendini (bir iVücudu s ıtmadan çok çekmişti. dili (kendini) bir ho ş/tuhaf hissetmek. genellikle (belirli bir şekilde davranmak/hareket etmek): He is wont to come early. nefesi kesilmiş olmak. ağırlığınca altın değmek/etmek. 1. iki ateş arasında kalmak.) belini bükmek: hedeften doluydu. 2. dili birinin ne demek istedi ğini anlamak. birinin elde edebileceği bir şey gibi olmak. okulu k ırmak. nefes nefese kalm ış olmak. -e ac ımak: I feel sorry for those who work there.b. k. be within arm´s reach be within earshot be within reason be within s. hastalık v. ile ahbap olmak. dili ald ığı maaşın karşılığını vermek. dili . birinin kavrayışı içinde olmak. with/by (bir görev. (birine) s ırılsıklam âşık olmak. k. dersi asmak. dili çok endişeli olmak.. heyecanl O genellikle erken gelir. dili çok de ğerli olmak. 2. 1.be way out in left field be weary of be weighed down be wide of the mark be wild about be willing to be winded fena halde yan ılmak. Suçsuzluğu yüzünden akıyordu.. i. haritadan silinmek. -e layık olmak. çağı yakalamak.o. birinin vaktini ayırmasına değmek: It´s worth your while to learn Spanish. hayatını kıyılardan topladığı enkaz ile kazanan kimse. k.

geri çekilmek. tane. i. tanıklık/şahitlik etmek. i. 2. . -e do ğru gelmek/ilerlemek. out bear the blame for bear the brunt of bear the brunt of bear up bear watching bear with bear witness bear witness to bear/keep in mind bearable beard bearded beardless bearer bearing bearskin rug beast beastly beat beat beat beat a retreat beat a retreat beat about/around the bush beat down the price i. 2. 3. hatıl. sakallı. dikkate almak. zarara ğırlığını kaldırmaz. 3. çarpmak. ile unutmamalısın. geniş ağızlı büyük bardak. üzerinde ta şıyan kimse. saçmak ( ışık). i. i. fasulye s ırığı. 2. yatak. (sald the brunt of Tar ık´s wrath. f. yenmek. 4. den. 1. azarlama. 5. -in suçunu üzerine almak. k. boncuklar. sevinçle parlayan (yüz). baskı v./s. ayı. birini/bir şeyi doğrulamak/gerçeklemek. sırık gibi kimse. Bunu -i unutmamak. 2. s. 1. 2.b. Bu vergiak ılda tutmak: You should also bear this in mind. gaga.. unutmamak. kaldırmak: It won´t bear your weight. k. i. sakal. çekilebilir. f. Senin akatlanmak. 2. s. den.t. dili bin dereden su getirmek. -i çok etkilemek: This tax bears down on the poor. i.beacon bead beads beady beak beaker beam beam beaming bean beanpole bear bear bear a loss bear down bear down on bear in mind bear no relation to bear no resemblance to bear no responsibility for bear on/upon bear s. azarlama. darbe sesi. boncuk. -i fakirleri baya ğı etkiliyor. Silah taşıma gayret etmek. 1. i. (bir şeyin) kanıtı/delili olmak. 1. 3. araba/saban oku. hayvanca. (saldırı. 1.b. 2. 1. (yüzü sevinçle) parlamak. vazgeçmek. kaçmak. galip gelmek. s. mil yatağı.´nin) en ağır/şiddetli kısmını çekmek. -in sorumlusu olmamak. -in töhmeti alt ında kalmak. 1. parlak. aklında tutmak. vurmak. They have the right to bear arms. i. 2. (bore/eski bare. hayvan. davranış. (kalp) atmak. i. -e sabır göstermek. --en) 1. (beat. hal. putrel. s. 1. 2. -e hiç benzememek. kiriş. kerteriz. 4. baskı v. boncuk gibi: beady eyes boncuk gibi gözler. ipe dizilmiş boncuk. pestili ç ıkmış. fasulye. s. mertek. dili çok yorgun. (bir şeye) delalet etmek. direk. tahammül edilebilir. sakals ız. i. 2. ışın. 4. ta şımak. i. 2. 3. elinde bulunduran kimse. tav ır. dövmek. İyi dayanıyor. f. geri çekilmek. borne) 1. s. çakar. ile ilgisi olmak. fener. vuru ş. (silahta) arpac ık. 1. 3. tohum. Tarık´ın gazabını en çok o çekti. darbe. hesaba katmak. polis memurunun devriyesi. i. tempo. 1. (yumurta) ç ırpmak. müz. (under) (zor bir duruma) dayanmak: She´s bearing up well. 5. fazla bastırmak: Don´t bear da ilgisi olmamak.o. işaret ışığı. i. çalmak (davul). -in izlenmesi gerekmek. 2. kemere. s. (yaygı olarak kullanılan) ayı postu. k. yaymak. dili pazarlıkla fiyat indirtmek.´nin) en ağır/şiddetli kısmını çekmek: She bore ırı. 1.

dili birine fiyat indirtmek. karyola. k. all hollow beat s. (bir şey) (karşısında) çılgına dönmek.. (be. (boz) i. beauty shop. i. el/baş işaretiyle çağırmak. k. f. k. f. dili birini fena halde dövmek. kötürüm olmak. s. a stone wall rekoru k ırmak. i. yaraşmak: That tie becomes you. kuşkulanmak. 2. merak etmek.. dili birini öldüresiye dövmek. nedeniyle. up beat s. birini pes ettirmek. k. 2.o. tahtakurusu. defetmek. all hollow beat the air beat the bushes beat the rap beat time argo Defol! k. bağ.b. âşık. beat. black and blue beat s.o. güzellik kraliçesi.came. dövülmü ş. sinirleri boşanmak.o. (down) -e yatacak bir yer vermek. güzelce. beat/break the record f. s. meraklanmak. 2. (çok) güzel. cezadan kurtulmak. den. saldırıyı tamamen püskürtmek. temize ç ıkmak. birini dövüp birinden çok daha üstün olmak. güzellik salonu/enstitüsü. -i yat ırmak. şüphelenmek.. 3. 2. s. down yatıp uyumak.o. nehir yata ğı. güzellik uykusu.u ğramak. haybeye kürek çekmek. --s/--x üzerinden geçilmiş (patika.come) 1.t. f.b. (kad ınlar için) kuaför salonu. birini ezmek. ışıyor. bak. i. güzellik uzmanı. güzel kad ın. 1. bak. 1. birinin pöstekisini sermek. 1. kunduz kürkü. k. f. olmak. uygun. f. z. münasip. -diği için. 1.Beat it! beat off beat off the attack beat s. bak. felç olmak. kastor. i. birini büyük bir yenilgiye u ğratmak. çırpılmış (yumurta v. 3. become. be. 1. yatak takımı. i. çünkü. çoğ. 2. 2. yak ışmak. dili kovmak.). sevgili. yatak ve kahvalt ı. dili bo şuna uğraşmak. bak. kadın berberi. beau beautician beautiful beautifully beautify beauty beauty contest beauty parlor beauty queen beauty salon beauty shop beauty sleep beaver became because because of beck beckon become become paralyzed become polarized become/get anxious become/get hysterical (over) become/get suspicious becoming bed bed and board bed and breakfast bedbug bedclothes i. to -e yak ışan. k. (bahçedeki) tarh. i. çoğ. 2. down beat s. 1. güzelle ştirmek. to a pulp beat s. beat to windward beat/bang/hit one´s head against k. -den dolayı. 2. birini tekme tokat dövüp iyice h ırpalamak. dövme (metal). yol v. . havanda su dövmek. 1. güzellik yarışması. dili 1. 3. k. çürükler içinde b ırakmak. için. tempo tutmak. dili her yerde aramak. güzellik. endişelenmek. O kravat sana yak felce kutuplaşmak. birini cebinden ç ıkarmak. kuaför. 2. kunduz. beaten çiğnenmiş. dili bir şeyden çok daha üstün olmak. argo 1. aklanmak. zool. 1. dili bo şuna uğraşmak. güzel şey.o. tam pansiyon. yatak. orsas ına seyretmek. birinin posas ını/leşini çıkarmak. (kadına) âşık erkek. 2. 2.). beauty shop.

f. dili kuvvetlendirmek.. be. pancar. başlatmak. anlatmaya sözcükler yetmemek. i. 3. (B. yalvarmak. Kıyamet koptu. İsa´dan önce (İ. i. dilenmek.. begin. i. --ting) 1.. ba ğ. kayın ağacı. fıçı birası. işe yeni gelmek. f. i. arı. kayın. balmumu. yatak tak ımı. arı kovanı. tercihen. i. f. i. önceden. 2. be. (be. f. yatak yarası. 2. --ning) 1. zool. yatma zaman ı.ten/be. i. argo şikâyet etmek. i. (çoğ. of -den dilemek. --s) argo şikâyet. banyosuz. İng. 1. i. 1. (--ted. uygun olmak. i. tımarhane gibi bir yer. edat 1. bira. yard ım etmek.gan. (yatakta kullan ılan) sürgü. i. sefalete düşürmek. bedpan bedridden bedroll bedroom bedside bed-sit bed-sitter bedsore bedspread bedstead bedtime bee beech beef beef up beefsteak beehive beekeeper beeline been beer beer on draft beeswax beet beet sugar beetle beetroot befall befit befitting before before Christ before long before the wind beforehand befriend beg began beget beggar beggar description begin beginner i. i.). --ting) yak ışmak. mahvetmek. beeves) sığır. çabuk. çok gürültülü ve kargaşalı bir yer. İng. 2. --ging) 1. sızlanıp durmak. önce. kimse. tıb. z.got.. 2. f. karyola. i. bak. i.. i. --en) ba şına gelmek. cephesinde. beet. i.) milattan önce (M. düz hat. i. bak. s ığır eti.. i. s. bak. yatağın başucu. 2.got. f. 2. dilenci. i. yerine. önce. f. sebep olmak.root) İng. k. yatak odas ı. f. -den önce. pancar şekeri.gun. (be. bed-sitter. biftek. evvel. (be. 3. 1. tek odalı apartman dairesi. dostça davranmak. meydana başlayanvücut bulmak. . kestirme yol.. ba şlamak. (--ged. i. -den rica etmek.got. yak ışan.bedding bedfellow bedlam Bedlam broke loose. yatalak. (çoğ. düz çizgi. i. f. önünde. i.Ö.fell. be. çapk ın. arı yetiştiricisi. i. (çoğ. huzurunda. arıcı. f. yatak örtüsü. i. sakaroz. dürülü yatak. balarısı.. 2. babas ı olmak. rüzgâr yönünde. i. yak ında. 1. s.Ö. tarifi imkâns ız olmak. ön ayak olmak. z. bot. i.). 2. k ınkanatlı böcek. yol açmak. pancar.C..

2. i. İng. 2. davran ışçılık. bak. f. ısrar: She would sometimes sing at the behest of friends. f. inanılır. hareket etmek. demode. i. etrafını çevirmek. baş. 1. esas. We left them far behind. kellesini uçurmak. i. yak ışık almak. be.ly. insan.held) 1. f. 2. Belçika´ya özgü. görmek. gözlemlemek.. oluş. yaratık. s. s. perde arkas ında. f. behold. f. bak. yakışmak. ayartmak.. aklını çelmek. Belçika. bot. (bir şeyi) f. göstermek. 2. içeride. bak. 3. (sahte bir şey) (gerçek bir şeyi) örtmek. İng. davran ış tarzı. 4. i. f. geride:istekleri üzerine bazen şarkı behind.. behavior.. Belçikalı.. begin. (be. i. s. 1. Çocuklar pe şinden koşuyordu. f. varoluş. de ğil mi? 2. dili hapiste. i. f. i. yanlış/sahte olduğunu i. başlangıç. İng. behoove. 2. etrafını sarmak. i. varlık. f. üzerinde fazla durmak: Don´t belabor the point. kuşatmak. behaviorism. i. 1. gecikmiş. Beyaz Rusça. çan kulesi. terbiyeli davranmak. püskürtmek. inanç. begonya. iman etmek. bak. f. bak.s. . do you? Bu tatili bana fazla görmüyorsun. geğirme. buyruk. gerekmek. f. güçlü bir inanç duymak. s. 2. Beyaz Rusya. (bir şeyi) (birine) fazla görmek: You don´t begrudge me this vacation. geğirmek. bak.. s. Behave yourself! behavior behaviorism behaviour behaviourism behead beheld behest behind behind bars behind bars behind one´s back behind the scenes behind the scenes behind the times behold beholden beholder behoove behove beige being belabor belabour Belarus Belarussian belated belatedly belch beleaguer belfry Belgian Belgium belie belief believable believe i. 2. belabor. muhasara etmek. bak. emir. borçlu. -in arkas ından. 1. bak. gizlice. z.. 1. Arkada şlarının ısrarlı The children were running z.. inanmak. beget. Onları k. 1. fırlatmak. 1. içeride.. davranış.. saptırmak.ing) 1.. Terbiyeni tak ın! i.. parmakl ıklar arkasında. ısrarlı istek. kaynak.. gecikerek. i. dili hapiste. Belçikalı. bakmak. (--d. f. i.beginning begonia begot begotten begrudge beguile begun behalf behave behave o. 2. boynunu vurmak. sanmak. cezbetmek. vaktinden sonra. İng. 2. -in gıyabında. i. k. beget. i. 2. Beyaz Rus. i. f. 3. f. geç kalmış. minnettar. 1. O nokta üzerinde fazla durma. perde arkas ında. davranmak. Belçika. 1. 2. 1. -meli. (somut anlamda) pe şinden. çağın gerisinde. 1. f. seyirci.. parmakl ıklar arkasında. i. 2.. 1. s. f. bej.

bot... i. aşağıda. i. belladonna. 1. Oryantal dans. bak. aziz. z.. -e inanmak. oryantal dansöz.. aşağıdan. 2. bükmek. kıvırmak. rakkase. me. denektaşı. sevgili. f. Belizli. bak. bükülür. güzelavratotu. kıvrım. 1. e ğmek. s. 2.. ço ğ. (bir şeyden) ağlayıp sızlayarak şikâyet etmek. f. şaşkın. i. dövüşkenlik. güzel kad ın. aşağıdan. i. i. i. üzüntüsünü belirtmek. otellerde oda hizmetçisi çocuk. 1. f. ç ıngırak. aşağıya: from below aşağıdan. 1. s. kolan. i.believe in believe in s. eğrilir. küçültmek. Beliz´e özgü. İng. karın ağrısı. k. two floors below iki kat aşağıda. edat aşağılık. karın. Sözüme inan! i. röper noktas ı. 1. bellboy. 2. i. bak. 1. i. çevirmek. seviye işareti. kuşak. ölçüt. Believe me! believer belittle Belize Belizean bell bell pepper belladonna bellboy belle bellflower bellhop bellicose belligerence belligerent bellow bellows belly belly dancer belly dancer belly dancing bellyache bellybutton belly-up belong belongings Belorussia Belorussian beloved below below average below par belt belt buckle Belt up! bemoan bemused bench bench mark bend bend to/towards bendable bends beneath beneath contempt 1. Beliz. zil. alçaltmak. 2. çançiçe ği. i. 2. -e güvenmek. böğürmek. 2. aşağıya: The sea beneath was blue. i. şiddetle vurmak. saymaca de ğerinin altında. dirsek. kıstas. s. O masa eşya. 1. sızlanmak. kayış. z.. dili yumruk indirmek.o. 1. dili şikâyet etmek. Belizli. Aşağıdaki deniz maviydi. Belarussian. sıra.. kuşatmak. bağırmak. tic. 2. (bent/eski --ed) 1. çan. 2. 2. k. 2. s. kemer. f. mümin. kavgac ı. göbek çukuru. körük. kavgac ılık.. eğilmek. 1. k. rezil. den. bağlamak. dolmalık biber. göbek atma. i.. k ıvrılmak. dövüşken. s. Oryantal dansöz. savaşçı. i. z. i. 2. those below vasat a altında. (birine) ait olmak: That table belongs to çoğ. bükülmek. i. From beneath there came a voice. inanan. tek.. i. f. kampana.. 3. kavgac ı. eğilir. s. i. i. (kişisel) benim. 2. 4. viraj. 3. dansöz. sevgili. dövüşken. 1. to -in üyesi olmak: Bahri belongs to the Moda i. i. bot. s. Belarus. dalgın. dili Sus!/Çeneni kapa! f.. bank. the river flowing below ınşağıda akan nehir. birine güvenmek.. dönemeç. inleyerek yakınmak. savaşçılık. röper. i. (bir şeye) aklı yatmak. dilber. f. kemer tokas ı. Beliz. . küçümsemek. A şağıdan bir ses geldi. kemerle ba ğlamak. aşağıda. dili göbek. k. to (bir şey) (birinin) malı olmak. i.

z. hakk ından gelmek. iyi. s. İng. matemliler.b. yakayı bırakmayan. selim (tümör). 1.. çatlak. bulaştırmak. 1. 1. from ım amacıyla düzenlenenfaydalanmak. i. .. baskın çıkmak. Beninli. 2. takdis. manevra alanı. f. s. etrafını almak. vasiyet. i. kıvrık./I´m willing to bet . etli ve zarlı kabuksuz meyve. s. eğri. s.sought/--ed) yalvarmak. yard ımseverlik. vâris. cömert. 2. bağış. z. den. dili o biçim. matem. s. hiç güvenilmez. çılgınca hareket eden. 1. İng. Benin. azarlamak. geçmek. i. dili hilekâr. hırsız. Be. bak.. mirasç ı. s. 1. 4. 2. 1. i. yan ına. 3. -i kuşatmak. 2. (gemiyi) rıhtıma f.. yalvararak. yenmek. cömertlik. 2. s. 1. -e nazaran.. s. hayırlı. (ölüm nedeniyle) kayıp. 2. 1. görev. yanında. 1. iyicil. 3. hayır işine bağışlanan para. -den konser. kutsama. k. edat 1. cömert. 3. den. 2.. i. -in etrafını sarmak/çevirmek. i. hayır işine para bağışlayan. bak. yararlı bir şekilde. (çoğ. aptal. -e s ıkıntı vermek. hayır işine para bağışlama. yarar.. yitirme. Benin´e özgü. k. I´ll bet . f. bere. konu dışı. f. Bahse girerim ki en iyi . --ting) 1. i. 1. (be. 2. 3. en iyisi. yumu şak huylu. edat 1. bağış. 2.. (good ve well´in enüstünlük derecesi) en iyi.. rü şvetçi. iyi huylu. i. ısmarlama yapılmış. kendinden geçmiş. hayırlı. yaslı. -in yarar ına olmak. iş. 5. fayda. gemici ranzas istirham etmek. hayır işine bağışlanan para. i. yanı sıra. 1. -in yanında. düzenbaz.. s. bağış. en uygun. 1. ha şlamak. benzin. en ho ş. yararlanan kimse.s. bükülmüş. s.). matemli. rıhtımda palamar yeri.. f. -e yararlı olmak. sersem. hayırlı.set. k. i.. (taşıtlarda) yatak. üstelik. 2. bereketli (toprak). beseech. 2. 2.ese) Beninli. -i ku şatma altında tutmak. yararlı. i. -e yararı dokunmak. ayrıca. f. başına üşüşmek. bağışçı. den. bend. (be.. 4. z. i. ı. yol/çare.. 2. sarho ş. kirletmek.. -in dışında. ranza. f./My bet is . kaybetme. 1. vasiyet etmek.. Benin. iyi. ısmarlama iş yapan. -den istifade etmek: This yard -den yararlanmak. s. 2. s. f. i. konu dışı. ısmarlama. beside the mark beside the question besides besiege besmear besotted besought bespoke best best best bet i. üçkâğıtçı. kâr gayesi gütmeyen (kurum v. f. 4. çılgın. benzen. yas. miras olarak b ırakmak. i.benediction benefaction benefactor beneficence beneficent beneficial beneficially beneficiary benefit benefit concert benevolence benevolent benign Benin Beninese bent bent benzene benzine bequeath bequest berate bereaved bereavement bereft bereft of beret berry berserk berth beseech beseechingly beset besetting beside beside o. 2. yard ımseverlik.nin. faydalı. yard ımsever. dili deli. f. yaslılar. cömertlik. i. yumuşak (hava). yard ımsever. kim. 2. -den ba şka. i. f. -den yoksun kalm ış: bereft of strength kuvvetten düşmüş. s.

Oradan öte da ğdan başka şey yok. Butanlı. bacaklar ını ayırarak binmek. yetişilmez. sayılamaz. z. dili eş. ihanet etmek. 2. 2. daha güzel. daha iyisi. f. 2. 2.strid) 1. 1. s. f. 1. 2. (--red. z. -e hayıflanmak. erişilmez. hayvan gibi. Butan. (çoğ. gittikçe daha iyi. i. daha iyi bir şekilde. şaşırtmak. aldatmak. i. O güzeller evi(bir şeye) ağlamak. 1.den/be. her iki(bet/--ted. içecek. O hayra alamet. dili eş (kadın/erkek): Where´s your better half? Eşin nerede? Hiç olmamaktansa vars ın geç olsun. çok dikkat etmek. edat 1. kaba. 1. -e ayrıcalık tanımak. öteye. (birini) (belirli bir şekilde) etkilemek: They tried to s. sak ınmak. -e iltifat etmek. 2. s. f. (birinin) ba şına gelmek: Woe betide them! Başlarına taş yağsın! 2. şüphesiz. 3. i. 1.ese) Butanlı. üstünlük. büyülemek. -den sonra: Beyond there there´s nothing but mountains. hayvana yak ışır şekilde. . önyargı. (be. s. 2. pahlanm ış kenar. ele vermek. Bhu. Butan´a özgü. bet he´s there.strid. arasında. 1. bahis tutu şmak. göstermek. tarafında/yakasında bulunmak/uzanmak: Istanbul bestrides two Ik. 1. bahse girmek. hayvanca. son derece. betide betray betrayal betrayer better better and better better half better half Better late than never. ele verme. --ing/--ling) pahlamak. i. (good ve well´in üstünlük derecesi) 1. öbür dünyada. sersemletmek. pah. k. dili söz aram ızda. ilâ: laf/söz aram ızda. şaşkınlık. kalabalık bir grup: That bevy of beauties made the house ring with laughter. ötede. iddia. (on/upon) (-e) vermek. f. me şrubat. between the two of them ikisi arasında. verev. i. cezbetmek. between between you and me between you and me and the gatepost between you and me and the lamppost bevel beveled beverage bevy bewail beware bewilder bewilderment bewitch bewitching beyond beyond doubt beyond measure beyond number beyond price beyond question beyond the veil beyond/out of reach beyond/past redemption Bhutan Bhutanese bias biased bib sağdıç. Butan. dili Emin olun. daha çok. ötesinde. -e alamet olmak: It betides good. pahlanm ış. mama önlü ğü. i. büyüleyici. 2. Beni onun aleyhine çevirmeye i. 2. yerinden oynatmak. kurtarılamaz. hayvana ait. kahkahalar ıyla çınlattı. kuşkusuz. z. s. 1. kuşkusuz. kabaca. f. i. f. i. -den öte. f. i. sayısız. ihsan etmek. hain. paha biçilmez. s. bahis. gözünü açmak. aras ında: between Kadıköy and Üsküdar Kadıköy ile Üsküdar arasında. tartışmasız. ihanet eden. vahşice. önyarg ılı. söz aram ızda. k. f. çoksatar. be. f. i. f. 2. e ğilim. f. Bence orada olmas ı kesin. (--ed/--led. kuvvetle sanmak: f. --ring) harekete geçirmek. ötesi. --ting) 1. k.strode. hıyanet. 1. 2. vah şi. edat 1. şüphesiz. i.tan. 3. bias me against him. büyü yapmak. şev.best man best seller bestial bestially bestir bestow bestow favors on bestride bet Bet your boots. daha iyi. şüphe götürmez.

den. kocaman. --den/bid. dili bisiklet. cömert. s. 3. s. bak. bibliyografya. dayanmak. sintine. 1. i. huysuz. 2. tabut taşımak için kullanılan tekerlekli sedye. oturmak. söylemek. i. iri. (kapalı) bisiklet park yeri. iki yüzüncü yıldönümüne ait. büyüklük. Kitabı Mukaddes´e ait. bikarbonat. giri şim. 1. k. aç ık artırmada fiyat artırmak. iki kenarlı. emretmek. öde ait. Kitabı Mukaddes. i. bisiklet kullanarak gitmek. terslik.2. bifokal gözlük. bicentennial. Eski ve Yeni Ahit. i. resmen evliyken ba şka biriyle yasadışı olarak evlenen kimse. beklemek. iki dilli. (çoğ. karbonat. i. s. s. huk. --ding) 1.. kumanda f. teşebbüs. argo kodaman. --d) 1. taassup. k. kaynakça. i. i. karina. bağnazlık. atışmak. bir şeyin zamanını beklemek. veda etmek. i. 2. demek. bisiklet.önermek. f. (bade/bid. 2. 2. 1. i. farewell bide bide one´s time bide one´s time biennial bier bifocal bifocals big big business big gun big shot big shot/wheel big wheel bigamist bigamy bighearted bigness bigot bigoted bigotry bigwig bike bikini bilateral bile bilge Bilge can´t help but win. 3. önemli. i. 1. aksi.. eli aç ık.ceps) anat. dili kodaman. büyük. garaz. i. bağnaz. f. i. yıkılmamak. uygun zaman ı beklemek. dili kodaman. ayaklı tabut altlığı. dev şirketler. i. s. aksilik. f. i. mutaassıp. bak.. bağnaz. sabretmek.. öneri. Biblical.. k.. safraya ait. çekişmek. briç deklarasyon yapmak. 2. k. i. s. dili kodaman. k. i. s. birine veda etmek. bisikletle gitmek.. dar görüşlü kimse. (bid. i. z. k. saçmal ık. 2. huysuzluk. dili kodaman. bi. etkili. f. s. iki taraflı. s.. Kitabı Mukaddes´le ilgili olarak. --ding) 1. ters. Biblically. etmek. bikini. öd. . i. iki yüzüncü yıldönümü. mutaassıp. (--d/bode. bilingual bilious i. huk. i. s. s. kin. safra. 2. Kutsal Kitap. s. iki yılda bir olan. bifokal. çift odaklı. z.. münakaşa etmek. çoğ. 1. resmen evliyken ba şka biriyle yasadışı olarak evlenme. pazı.o.Bible Biblical biblical Biblically biblically bibliography bicarbonate bicarbonate of soda bicentenary bicentennial biceps bicker bicycle bicycle shed bid bid bid farewell bid s. dili Bilge´nin kazanmas ı kesin. bak.

f. biyolojik olarak. i. kenar şeridi. biyografi yazar ı. hesap.bin odunluk. poliçe. ayda iki kez olan. z. i. 2. 1. fazla sıkmak. hayat hikâyesinin özeti. i. i. iki ayaklı. 2. ilan tahtas ı. i. f. Napolyon kirazı. (yelken) şişmek. (duman) buram buram çıkmak. bağlayıcı.b. erkek keçi. biyolojik aç ıdan. 2. 1. i. 1. cüzdan. 1.´ni saklamak için) kap. bilardo. çok (duman) s. iki ayaklı hayvan. kuş. kandırmak. fatura. wood çift. fatura çıkarmak. ciltleme. biyolojik saat. 2. menü. 4. i. i. i. k. biyolog. 2. yemek listesi. 3. biyolojik sava ş. i. Betula. 2.bilk bill bill bill of exchange bill of exchange bill of fare bill of fare bill of health bill of lading bill of lading bill of rights bill of sale billboard billfold billiard billiards billion billow billowy billy billy goat bimonthly bin binary bind binder bindery binding Bing cherry binge binoculars biochemistry biodegradable biographer biographical sketch biography biological biological clock biological warfare biologically biologist biology biped bipedal birch bird bird cage f. aldatmak. i. doland ırmak. –– hall bilardo salonu. teke. s. sağlık belgesi. dirimbilimsel. (dar bir giysi) 2. 3. 1. (iki Aras bak ılabilen) dürbün. fatura. teke. konşimento. 2. i. bot. dalgaland ırmak. ciltevi. milyar. ciltçi. i. 2. ikili. A. 1. yer: coal bin kömürlük. ya şambilimsel. sandık. gaga.rahats ız etmek. dirimbilimci. 3. yemek listesi. tah ıl v. i. kambiyo senedi. biyolojik. –– ball bilardo topu. biyokimya. biyoloji. dalgalanmak. . ya şambilimci. s. kuş kafesi. biçerba ğlar. erkek keçi. f. 1. s. bilyon. iki ayda bir olan. dili cop. çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen. 2 kenarını tutturmak. insan haklar ı beyannamesi. konşimento. trilyon. dalgalı.. (büyük) dalga. 3. s. sarmak. tutkal. i. s.D. i. i.B. ciltlemek. Napolyon. (bound) 1. i. zorlayıcı. i. kanun tasarısı. ya şambilim. dirimbilim. biyografi. cilt. s. ba ğlamak. (yelkeni) şişirmek. i. hu ş. kâ ğıt para. poliçe. çok fazla içki içilen süre: He goes on a weekend binge every now and then. İng. i. 1. (kömür. manifesto. yaşamöyküsü. kambiyo senedi. i. gözleıra hafta sonu boyunca içki içmekten başka bir şey yapmaz. 1. i.

2. 1. s. k. acayip. göçmen ku ş. i. bo şboğazlık etmek. doğum.ten) 1. tükenmez kalem. iyi ve kötü. biseksüel. 1. 3. f. bite one´s lip bite s. doğma. doğum yeri. soy. bo i. zenci. bit. acı (söz). parça. bitüm. zift gibi. k. 1.bird in the hand bird of passage bird of passage bird of prey bird of prey bird sanctuary bird watcher birdcall birdhouse birds of a feather birds of a feather bird's-eye bird's-eye view biro birth birth certificate birth control birth defect birthday birthmark birthplace birthrate biscuit bisexual bishop bison bit bit bit bit by bit bitch bite k. her iki cinse karşı erotik istek duyan. yırtıcı kuş. s. katran. dırdır etmek. 2. bizon. kuş ötüşü. 2. 2. i. 1. . siyah. kuşbakışı. başlangıç. nüfus kâ ğıdı. bi. göçmen ku ş. bitter (çikolata). (nüfusa göre) do ğum oranı. kara. i.´s nose off bite the bullet biting bitten bitter bittersweet bitumen bituminous bituminous coal bizarre blab Black black birine ters cevap vermek. i. tuhaf. 1. kaynak. yırtıcı kuş. doğum kontrolü. bit. İng.. f. 1. s. zenci. satranç i. kirli. 3. 2. bisküvi. doğuştan olan özür. 1. dili şikâyet etmek. i. 2. (soğuk veya bite off more than one can chew ısırık. 2. (balık) oltaya vurmak. şirret. i. ısırıcı (rüzgâr). biçimsiz. kafadarlar.son) zool. madenkömürü. i. karanl ık. 3. i. siyah. göçebe kimse. 2. keskin. i. i. matkap. (soğuk) yakmak. İng. s. çift cinsiyetli. kasvetli.o. kara. lokma. ac ı. kuşların avlanması yasak olan yer. durmak. piskopos. s ızlanıp ısırmak. kuş cenneti.. 2. s. geveze. (çoğ. azar azar. 1. 1. 1. lokma. zift. k. 2. k. bite. bilg. fil. i. 1. dili huylar ı birbirine benzeyen kimseler. doğuş. sert. 1. (--bed. kancık. 1. f. hem ac ı hem tatlı. bite. k ırıntı. k. bak. i. i. yava ş yavaş. parça.. ikicinslikli. 2. garip. 1. doğum lekesi. (bit. s. biseksüel. i. k.. tükenmez. f. ziftli. kuş evi. i. ac ı. 2. 4. keskin. s. ikie şeyli. 3. i. şekersiz. dili (zor bir) karar almak. 2. dili elde olan yararlı şey. yaş günü. 2. delgi. acı. dili ba şından büyük (içkide) sertlik. 2. s. elde olan fırsat. gem. şboğaz. zenci.. dili bir yerde ancak geçici bir süre için kalan kimse. kuş gözlemcisi. f. dişi köpek. rüzgâra özgü) (öfkesini/üzüntüsünü belli etmemek için) duda ğını ısırmak. bak. çörek. bitümlü. doğum günü. i. dili cadaloz kadın. 1. işlere/işe girişmek/kalkışmak. 2. --bing) gevezelik etmek. s. şiddetli.

i. i. karalık. i. s. (kürekte) pala. i. şantaj yapmak. f. mesane. kara liste. yazı. 2. 3. kısa süren şuur kaybı. (kabu ğunu soymak için) (bademi) biraz haşlamak. kara tahta. tadı bebek maması gibi ve hazmı kolay olan (yemek). i. suç. siyah papyon kravat. karartmak. şantaj. çöreotu. morarm ış göz. 2. f. 1. kara ısırgan. karabiber.. i. i.. siyah pars. başı siyah olan sivilce.black and white black belt black book black box black coffee black cumin black eye black horehound black leopard black list black magic black market black mulberry black out black pepper black pepper black plague black sheep black tie black-and-blue black-and-white blackball blackberry blackbird blackboard blacken black-eyed pea. --ping) asfaltlamak. 1. çürük. ince uzun yaprak. i. 3. i. ayıplanacak. 4. -i kara listeye almak. paluze. suçsuz. böğürtlen. töhmet. morarm ış. sütlü pelte. bir suç veya ba şarısızlığın sorumluluğu. i. (--ped. (bıçak) ağzı. k ısa bir süre için şuurunu kaybetmek. 2. 2. dili saçma. nalbant. iftira etmek. f. 2. siyahlık. i. bezdirici. karaborsa. s. asfalt. 1. şantajcı. 1. 1. anat. kara veba. f. sidik torbas ı. kara listedekilerin kayıtlı olduğu defter. i. 2. 2. sövüp saymak. (kötü bir amaç için yap ılan) büyü. f. İng. edepsiz. hav. 1. kabahatli.. s. demirci. f. i. kara leke. i. sütsüz kahve. alçak. masum. i. 2. alçak kimse. ailenin yüzkaras ı. kılıç. siyah beyaz: black-and-white television siyah beyaz televizyon. s. kimsenin dikine gitmeyen. i. rezil. karabiber. can s ıkıcı. 1. s. smokin. siyah beyaz resim. i. i. karartmak. göz kararmas ı. cowpea blackguard blackhead blackjack blackleg blacklist blackmail blackmailer blackness blackout blacksmith blacktop bladder blade blah blame blameless blameworthy blanch blancmange bland 1. benzi atmak. gözü kararmak. k. judo siyah ku şak. kara kutu. kabahat. karatavuk. f. 2. . i. k. kara liste. 2.. 1. karadut. lekelemek. dili grev kırıcı. s. 2. karalamak. karşı oy kullanmak. köpekotu. i. bot. 1. 1. küfretmek. karartma. f. suçu (birinin) üstüne atmak. börülce. cop. s. siyah göz.

i. beyazlatmak. out Bless you! blessed blessing i. dili Allah ın belası. küfretmek. apaç ık. kusur. 2. a ğartmak. ünlem. i. f.. Allah hakk ında kötü konuşmak. harman. i. 1. 1. 1. kafiyesiz on heceli nazım şekli. i. f. f. i. sızlanma. yanan şey. piyangoda bo ş numara. kan ağlamak: My heart bleeds for the victims of 2. 2. melemek. 2. 2. 3. 3. k. 2. ç ığır açmak.with these 3. harmanlamak. i. 1. arma. karıştırmak. kurusıkı fişek. iç aç ıcı olmayan. f.. i. kör olası. i.the İng. çamaşır suyu. 2. takdis etmek. ilan etmek. hata. yangın. k.. 1. s. hayırdua. s. takdis. maden yakmak. boru gibi ses çıkarmak. s. yava şça katmak. uymak. 2. Çok yaşa! be blessed with (Allah) (birine) belirli bir nimeti bağışlamak: You´re blessed 2. Allahın Allah sana bu çocuklarher Allahın günü. sergilemek. bleary. söylemek. öfkeli parlama. karışım. alev alev 1. s. dili ac ımak. herkese f. bak. yapmak. Allah hakk ında kötü konuşma. 2. i. 3. s. bleed. i. 2. ağaçların gövdelerinde çentikler açarak yeni bir yolun geçişateşe tutmak. . blender. k. yazısız. -i yerini işaretlemek. (--ed/blest) kutsamak. kötü. tahrip etmek. 1. i. kanayan. 3. 2. kar ıştırıcı. dili birini ha şlamak/azarlamak. alevler: the blaze of the fire yang ının alevleri. k. 1. 1. kutsanm ış. sızlanmak. s. (göze çarpan bir şekilde) ilan etmek. blazer. sar ıp sarmalamak. k. 1.o. bip. f. kutsal. beyaz. küfür. -e ateş etmek. yıkmak. Allah kahretsin! s. 1. 1. 1. (roket) uzaya f ırlatılmak. açık. rüzgârdan korunmasız. f. eritme oca ğı. soğuk ve kasvetli (hava). yüksek ses. nimet. 2. 1. -e boş boş boru sesi. parlaklık. 3. kandırmak için söylenen veya edilen iltifat. drought. birden parlamak. k. i. f. boş gözlerle: look blankly at -e anlamamış gibi bakmak. dili ıtlık olası. boş boş. battaniye. dinamit tapas ı. m ızırdanmak. ile uyumlu olmak. mızırdanma. infilak. leke. harap. i. i.: every blessed day ı ihsan etmiş. 1. gözleri sulanm ış/çok çapaklanmış/kızarmış. usanm ış. ç ığır açmak. s. 1. açık çek. f. 2. . 1. 3. (yol olmayan bir yerde) yol atın alnındaki beyaz leke. 1. i. (bled) 1. 4. yazısız kâğıt. children. kurus ıkı fişek. 2. 2. ongun. patlama. gürültü yapan. f. yüzünden akan. dili s.. 2.blandishment blank blank cartridge blank check blank endorsement blank verse blankbook blanket blankly blare blasé blaspheme blasphemy blast blast furnace blast off Blast! blasted blasting cap blatant blaze blaze a trail blaze a trail blaze away at blaze up blazer blazon bleach bleachers bleak blear bleary bleary-eyed bleat bled bleed bleeding bleep blemish blend blend in blender bless bless s. 2. kanamak. dili çok e ğlendirici bir şey. f. z. çok tiz ve anlık elektronik ses. bak. -i hararetle yapmak. 5. 2. teşhir etmek. açık ciro. 2. borununkine benzer ses. (göze çarpan bir şeyle) donatmak/kaplamak. f. bir tür aç ık tribün. s. bip sesi çıkarmak. 1. 2. spor ceket. 1. bakmak. kutsama. rüzgâra açık. i. meleme. not defteri. i. 1. anlamsız. (soğuk/sıcak) (bitkiyi) kavurmak.bezgin. İng. K kör kurbanları için içim kan ağlıyor. sulanm ış/çok çapaklanmış/kızarmış (göz).. boş. f.

z. f. tıkamak. two blobs of pol. i. 2. şişmiş. sarışın (kadın).iki s ıkım hardal. açmaz. sarı (saç). i. körlük. İng. lokanta v. sarışın (erkek). blow. i. office block (bürolar ın bulunduğu) iş hanı. arkadaş. saçmalamak. tıkama. at gözlü ğü. blokaj. şişko. i. 2. 1.´ne gitme. 1. blitz. 3. kurutmak. 2. i. âmâ. ablukaya almak. f. İng. bak. saçma. afet. avcıların avlarından gizlendiği 1. (kumaşı/kitabı) kalıpla basmak. tasasız. k. çıkmaz. kan sayımı. 1. i. kabarc ık.. f. 1. kitap yazısıyla yazılan büyük harf. i. palanga. 1. 2. i.. kan bankas ı. önceden tan ışılmayan biriyle eğlence yeri. 4. İng. neşeli. at gözlüğü. (devamlı) yanıp sönen sinyal lambası. parsel. i. stor. i. dili mankafa.. soldurmak. gözlerini ba ğlamak. kendi önyarg ısının insanı anlamaktan engellediği konu. 2. f. kabarmak. azarlama. kamaştırmak. k. mahvetmek. z. İng. k. f. i. fiske. göz kırpma. 1. f. 2. bak. dili yağ tulumu. abluka. s.. kör.b. katliam. 2. s. i. dili adam. s. k. gamsız. yıldırım saldırı. 2. i. anat. dili ha şlama. küf. su toplamak. büyük parça. şen. kavurmak. abluka etmek. i. kesmek. . f. (retinada) kör nokta. (deliği/boşluğu) doldurarak kapamak.. kan bankas ı. gözü ba ğlı. kör etmek. bak. 1. s. mantar. dili kör gibi. i. kan davas ı. büyük bina: block of flats apartman. tipi. bir gözü kör. 1. çakar. i. tıkanma. eksiksiz bir mutluluk. jaluzi. oto. büyük mutluluk. i. i. kabartmak. kabartmak. 1. şiş (karın. kan.blessing out blest blether blew blight blind blind alley blind as a bat blind date blind in one eye blind spot blinder blindfold blindfolded blindly blindness blink blinker bliss blissful blister blithe blithely blitz blitzkrieg blizzard bloat bloated blob bloc block block and tackle block letter block print block up blockade blockage blockhead bloke blond blonde blood blood bank blood bank blood bath blood count blood feud k. şişirmek.. mustard i. 2. 3. 2. ç ıkmaz sokak. ç ıkmaz (sokak). soy.. k ıvamı koyu iri bir damla: a blob of paint bir boya damlası. göz k ırpmak. i.. 1. tıkamak. İng.leş). i. çok mutlu. 2. bless. 2. f. 1. s. 3. s. pürneşe. kör gibi. gözünü almak. sinyal lambas ı. f. blok. blok. i. s. gözbağı. blok. neşeli/şen/tasasız bir şekilde. dangalak. f. çoğ. den. f..

bluz. lekelemek. s. s. 2. lekelenmek. solumak. dili tepesibacan ınöfkelenmek. tüyler ürpertici. f. ayıp. birini çok şaşırtmak. 1. dili 1. 1. (lastik) patlamak. kan dökme. i. dili tepesi atmak. bak. dili ans ızın gelmek. kanlı. dili kendi borusunu çalmak. f. k. çok k ızmak. 1. bahar açmak. dili tepesi atmak. övünmek. s. meyve üzerindeki bu ğu. dili birinin gerçekte kim oldu ğunu göstermek. unutulmak. gaddar. 3. canlanmak. diyet. ateş ederek birini öldürmek. i. İng. f. dili kendi reklam ını yapmak. ba şına kurşun sıkmak. papyebuvar. çiçek vermek. çiçek açmak. böbürlenmek. dili karars ız olmak. k.´s mind kan davas ı. birine çok keyif vermek. leke. 3. 2. anat. üflemek. dili tepesi atmak. 2. tansiyon. kiralık katillere verilen para. k. adamakıllı. (fırtına) dinmek. gençlik. . dili 1. tansiyon. ile kurutmak. s. k. 3. kusur.o. cowl. zalim. Rüzgâr atmak. 2. i. away blow s. bozmak. 2.. gömlek. k. --ting) 1. s. 2. mürekkep lekesi. k. kan zehirlenmesi. fiske. çiçek açm ış. 1. k. k.. kan damar ı. 2. geli şmek. bahar. kan grubu. i. 1. 1. kana susam ış. kan şekeri. argo kör olası: That blooming telephone! O kör olası telefon! i... kan grubu. i. k. k. (açılmış) çiçek. f.´s cover blow s. (--ted. kan gibi. 2. k ızmak. vuru ş. kan tahlili. 1. inatçı. leke.o. 2. kendi reklam ını yapmak. kan bas ıncı. dili (rüzgâr) çok sert esmek. 2. s. kabart ı. aksi. başına kurşun sıkarak intihar etmek. birini vurmak. k. düşmek. k. birini çok şaşırtmak. çiçek. i. hunhar. lekelemek. kurutma kâ ğıdı. dili k. darbe. 1. 1. 3. 2. 4. k. esmek. 2. 2.o. yok etmek. kana susamış. uçmak: The wind has blown off the chimney2. kan nakli. parlamak. tazelik. dili kör olası. kurutma kâ ğıdı. kan çana ğına dönmüş (göz). İng. 4. canavar ruhlu. 2.blood feud blood group blood money blood poisoning blood pressure blood pressure blood sugar blood test blood transfusion blood transfusion blood type blood vessel bloodcurdling bloodshed bloodshot bloodthirsty bloody bloody-minded bloom blooming blossom blot blot out blotch blotter blotting paper blotting paper blouse blow blow blow a fuse blow great guns blow hot and cold blow in blow one´s brains out blow one´s cool blow one´s nose blow one´s own horn blow one´s own horn blow one´s own trumpet blow one´s top blow one´s top/stack blow out blow over blow s. külahını uçurdu. sümkürmek. uçurmak. (blew. k. dili bayağı. birini çok heyecanland ırmak.. kurutma kâ ğıdıortadan silmek. üfleyip söndürmek. i. 2. sigortayı attırmak. blotting paper. f. 1. dili 1. İng. duraksamak. geçmek. 1. --n) 1. kan nakli. k.

1. ayrıntılı. s. f. 2. bir şeyi/birini paramparça etmek. 3. yönetim kurulu. dili aç ığa vurmak. oyun tahtas ı. tepesi atmak. s. çivitlemek. den. göztaşı. ağır bir cisimle vurmak. birinin aklını başından almak. i. pürmüz. küplere binmek. i. i. (rüzgâr) şiddetle esmek.. i. 2. yatılı okul. çivit. yönetim kurulu. k ısa ve kalın sopa. (--red. 2. asilzade. dili birini hayrete dü şürmek/şaşkına çevirmek. 2. f. çançiçe ği. s. 1. 2. proje. f. 1. yatılı okul. pansiyoner olmak. k. 1. bataklık v. şatafatlı davet. kaba penisi a ğızla uyarma. dili efkârl ı. f. s. pansiyoner.b. f. i. fart furt. 2. blöf yapmak. hüngürdemek. kereste.. süpet. 4. k. patlamak. i. hüngür hüngür a ğlamak. supet. i. sözünü sak ınmayan. yat ılı öğrenci. i.b. patlatmak. (kum. out ağzından kaçırmak.o. i. mavi. büyütmek. pot. körletmek. f. üzerindeki) tahta yaya kaldırımı. 5. lastik patlamas ı. bulanık. belirsiz bir şekil. f. f. f. 2. --ring) bulan ıklaştırmak. 2. 2. mavi renk. (vapura/trene/otobüse/uça ğa) binmek. 2. i. kızarıklık. mavimt ırak. tahta. sarp ve yüksek k ıyı/kaya. (blow-dried) kurutma makinesiyle kurutmak. 2. yabandomuzu. 4. mavi kopya ç ıkarmak. kavga. patlama. (şiddetli rüzgârın çıkardığı) uğultu. dili patlamak. 1. 3. 1. 2. mavimsi. kurus ıkı atmak. azaltmak. keskin olmayan. fart furt etmek. bulanıklaşmak. yönetim kurulu. çayüzümü. 1. aristokrat. balina ya ğı. mavi kopya. i. i. havaya uçurmak.´s mind blow s. i. i. üstüne tahta çakarak kapamak. blöf. bot. mavi renkli. Campanula. i. satranç v.t.o. pot k ırmak. herhangi bir alanda en büyük ödül. i. 1.o. plan. f. 1. 1. cop. 2. dili büyük parti. k. 3. bir çeşit küflü peynir. k. mavi. s. dili (insan vücudundaki) yağlar.t. zool.blow s. 2. k./s. i. agrandisman yapmak. gaf yapmak. işçi sınıfına ait. borda. s. f. i. tasarlamak. i. pürmüz lambas ı. gaf. tok sözlü. soylu kimse. kurusıkı. birini bir şey yapmaya zorlamak. into doing s. aristokrat. kızartı. i. blucin. blue blue blood blue blood blue cheese blue jeans blue ribbon blue vitriol bluebell blueberry bluecollar blueprint bluff bluff bluing bluish blunder blunt blunt blur blurry blurt blush bluster boar board board of directors board of managers board up boarder boarding house boarding school boarding school boardwalk k. f.. s. i. 1. pansiyon. kör. 1. . şişirmek. f. 1. 1. yüzü k ızarmak. to smithereens blow the lid off blow up blow-by-blow blow-dry blowjob blowout blowtorch blowup blubber blubber bludgeon bludgeon s. böbürlenme.

cüretli. 2. c ıvata. s. 2.. 1. tümüyle. k ısaltmak. olta mantarı. (kaynarken) ta şmak. 3. matb. at/over -e tak ılıp tereddüde düşmek. 2. 4. 3. i. korsaj. sık sık f.. bak. koruma görevlisi. i. dili asi. Bolivyalı. minder. ufak i ğ. sİng. i. s. İng. kurallara karşı gelen. serkeş. sahte. yapma. kazan. övünmek. övüngen. bobin. kaçış. 1. -e sahip olmaktan gurur duymak: This hotel boasts two swimming pools and a sauna. bilg. demiri. yat gibi) tekne: What time does the boat leave? Vapur kaçta kalk ıyor? I´ve got a new boat.. at ılgan. i. i. s. -e delalet etmek. f. tulum (giysi). bide. bob) ık sık alçalıp yükselmek. kütle. 1. dili şilin. 1. 1. hela. bak.. cesaret. ceset taşımayamiktarfermuarlı torba. kayıkhane. Bolivya. -ging) f. i. kad ın yeleği. sandal. 2. tamamen. cesaretle. kaynatmak. sürgü. f. . ceset lake is a body of water. çabuk eğilip kalkmak. yastık. s. gürültülü. i. yüznumara. 2. dili tepesi atmak.. iyiye işaret/delalet etmek. 2. -e işaret etmek. 2. matb. f. siyah (harf). 2. 2. Yeni bir sandalım var. i. uzun yastık. bilg. çabuk e ğip kaldırmak. i. kolgüçlendirmek. buhar kazan ı. İng. bütünüyle. s. fırtınalı. dili polis. sallanmak. karoser. 4. f. çabuk eğip kaldırma veya eğilip kalkma hareketi. f. Bolivya´ya özgü.. kısmak. (gemi. 2.. 1. madeni saç tokas ı.. f. (up) 1. cesur. alagarson saç. sürgülemek. koruma.boast boastful boat boathouse bob bob bob bobbin bobby bobby pin bobsled bode bode bode ill bode well bodice bodily body body bag body building body count bodyguard bog boggle boggle the mind bogus boil boil boil away boil down boil over boiler boiler suit boiling point boisterous bold boldface boldfaced boldly boldness Bolivia Bolivian boloney bolshy bolster bolt bolt of lightning f. 2. çekülün ucundaki a ğırlık. How i. siyah harfler. baloney. i. 1. gövde. arka arkaya bağlı çifte kızak. kaynayarak buharla şıp yok olmak. ölü sayısı. bataklık. 4. makara. kötüye işaret/delalet etmek. İng. z. (--ged. 1. i. --bing) 1. Göl bir vücut geliştirme. beden.. s. kaba kenef.. i. şiddetli. fırlama. (--bed. bilg.. İng. 2. f ırlamak. 3. Bolivyalı. miktar: a body of information bir özgü bilgi. ceset. k. 1. i. k. 1. Bu otel iki yüzme havuzu ve bir saunas ıyla s. 1. yarışta kullanılan kızak. 3. (saçı) alagarson i. kaynama noktas ı. vapur. çıban. vücut.. i. i. k. i. ask. özü kalana kadar kaynamak. matb. yüreklilik. 1. kaynayarak suyunu çekmek. siyah (harf). haşlamak. tuvalet. i. fırlayıp kaçmak: When the pickpocket saw the yıldırım. kaynamak. z. kilit i. Bolivya. k. 2. yastıkla beslemek. (çoğ. gözüpek. 5. s. 2. düzme. dili. insanı hayrete düşürmek. köpürmek.. desteklemek. 2. bedensel. 1. kitle: A torbası. ha şlanmak.

içine kemik sınava hazırlanmak. falso yapmak. hakiki. s ıska.. darbe. sevişmek.. f. k. bombard ıman etmek. 4. hafızlamak.kulübü. i. köle. mankafa. çatlak. 2. tahvil sahibi. f. cilt. 2. güzel. i. i. s. palamut. kemiksiz. . kitap. yolunuz aç ık olsun. 2. zool. i. İng. k. zarif. ikizler. tahvil. argo aptalca hata yapmak. falso yapmak. i. s. bağcıklı bone. yuhalamak. İng. s... i. 2. argo sikme. i. k. sıhhatli. dili aptalca hata. bombard ıman. çoğ. i. bomba. anlaşmazlık sebebi. prim. göze hoş görünen. 3. f. İng. 2. falso. ilişki. çıkıkçı. k ılçıksız. kılçıklı. gürbüz. k. kitap (yer) ayırtmak. kuşlamak. 1. 2. sıkıştırmak. kemikli. 4. kefil. 1. i. topa tutmak. bombard ıman uçağı.. üzerine varmak. dili çok çalışmak. i. kemiksi. iyi yolculuklar. ask. argo televizyon. İng. dili ı. açık havada yakılan ateş... 1. i. dili aptalca hata yapmak. k ısa zamanda bir konuyu çalışıp öğrenmek. 1. bombalamak. İng. gerçek. kırıkçı. bombalamak. 2. i. tumturaklı. f. dili İng. 3. argo -i sikmek. çoğ. 1. s. 1. 2. f. 3.. İng. bombac bomba etkisi yapan. s. bubi tuza ğı. aşk yapmak.. f. (bombard ıman uçağında görevli) bombacı.. külü kat ılarak yapılan porselen tabak. i. hoş. kupkuru.. rezervasyon yaptırmak. i. i. (polis) (san ığı/cezaya çarptırılan birini) kayda geçirmek. sevişme. i. farlar.. 1.. argo ayvalar. 2.bolt upright bomb bombard bombardier bombardment bombastic bomber bombshell bon voyage bona fide bonanza bond bond paper bondage bonded warehouse bondholder bondsman bone bone bone china bone for an exam bone meal bone of contention bone up on a subject bone-dry bonehead boneless boner bonesetter bonfire bonito bonk bonkers bonnet bonny bonus bony boo boob boob tube boo-boo boobs booby booby prize booby trap book book club dimdik. gümrük antreposu. kemik tozu. memeler. 2. argo aptal. 2. kölelik. 1. budala. falso. balina (çubuk). aptal.. kemiklerini/k ılçıklarını ayıklamak. bir deri bir kemik. 1. i. en kötü oyuncuya verilen ödül.. bomba: blonde bombshell sar ışın bomba. bonds. i. leh. 2. 1. senet. ş.men (bandz´mîn) i. (bir yere) bomba atan/yerleştiren kimse. salak.. kefalet. bono. s. 2. i. oto. k. şenlik ateşi. 2. 1. iyi cins yazı kâğıdı. vuru k. k. ikramiye. f. aptalca hata. topa tutma. argo 1. argo büyük gaf/pot.. dili vurmak. İng. f. kemik. i. i. beklenmedik kazanç. ampuller.. dili kafadan kontak. 1. kaput. i. kefil olmak. k ılçık. 1. kaporta. i. ahmak. f. bağ.

kibrit paketi. hudut.o. z. 4.. lütuf. patlamak i. f. İng. sınırlamak. (bir yerin ticaret. iyilik. (fiyat) artırmak. k. İng. biletçi. alkollü içecek. kitap raf ı. içki kaçakç ısı. vuru ş. darbe. dalkavukluk etmek. yard ım. lehinde konu şarak yardımcı olmak. argo tekmelemek. kitapçık. (birinin hesabına) yazma. muh. i. çizme. i. artış. destek. bilgisayar ın belleğine komutlar okutarak sistemi f. i. broşür..b. defter tutma. kitap ele ştirisi. nüfus v. kitap konulan raflı mobilya. 3. i. ya ğma. 2. kaba ve görgüsüz kimse. gümbürdemek. i. kim. f. gürlemek. 2. İng. 2. 2. 1. defter de ğeri. rezerve edilmiş.. into a hotel book s. k. köylü.o.b.) h ızla yükselmek. i. (rokette) ek i. f. kaba. ayrılmış. i. yaltak. kaba bir şekilde. gazete kulübesi. biri için otelde rezervasyon yapmak. nota kitab ı. 2. motor. kitaplık. f. i. 2. bahisleri kabul eden bayi. i. kitapta son okunan sayfayı bulmak için araya konulan karton. defterde kayıtlı. çardak. s. kitabevi. (olumlu bir şekilde). kabalık.book in book of matches book of music book review book s. dalkavuk.. f. 1. İng. i. 2. defter tutan kimse. i. ganyan bayii.t. 1. (--ped. 3. i. 1. f. çanak yalayıcı. i.. 1. 1. i. i. (fuarda/sergide) stand. İng. check in. muh. i. i. dili kafa/kafay ı çekmek. i.. ganimet. 3. 2. nimet. ciltçi. sayfa işareti. f.. i. artma. 1. çapul. patlama yak ın arkadaş..´s account book value bookbinder bookcase booked bookie booking booking clerk booking office bookkeeper bookkeeping booklet bookmaker bookmark bookseller bookshelf bookshop bookstall bookstore boom boon boon companion boondock boonies boor boorish boorishly boorishness boost booster boot boot boot booth bootlegger bootlick bootlicker booty booze bop borax border İng. --ping) vurmak. k. çizme giydirmek. kenar süsü. (ticaret) hızla artmak. i. 1. dili içki. i. kitapç ı. bot. yaltaklanmak. 2. bak.. 1. kenar. çizme şeklindeki aletle işkence yapmak. bilet gişesi. . i. rezervasyon yapma.2. rezervasyon. maliyet. yaltakçı. i. itelemek. dili ganyan bayii. propagandac ı. to s. İng. i. kitabevi. i.. i. 1. kurdele v. i. bir şeyi birinin hesabına yazmak. s. boraks. i. bahisleri kabul eden bayi. çanak yalamak. s ınır.

Boğaziçi. f. i. Botsvana. 1. s. -de delik açmak. ´´Did the packages. botanist. s. both as . i. i. s. dili önceden tasas ını çekmek..f. can s ıkıntısı. around bossy botanical botanical garden botanist botany botch both 1. ıslahhane. Boşnak. Hasan tam s ınırda. koyun.3. 4. (ç ıkarma işleminde) ödünç almak. i. f. dar geçit. 1.. can s ıkıcı. Boşnakça. can sıkıcı kimse. hudut. bak. doğuştan: a born preacher doğuştan vaiz. şef. başını ağrıtmak. de hayat ı olarak ona i. ödünç alan. (bir fikri) az ıcık çürütmek. bear 2. i. sayg ı duyuyorum. eğiliminde olmak. Botsvanalı. yabanc ı bir dilden alınan sözcük/kelime. kaynak.. 2. zahmet. kaza.o. Both your lives are in the scales. ilçe. i.. i. karina. i. 1. kalibre. 1.göğüs. birine karşı amirane davranmak.. Bosnalı. yabancı sözcük/kelime.. Bosna-Hersek. 2. 2. s ınır komşusu olmak. fail him as we f. mat. i. Botsvanalı.. ıslahevi. çap. hem come?´´ I respect her both as a teacher and mi?´´ ´´ Evet. dar bo ğaz. s. 2. tekne. sıkıntı. i. i. Her hoca. zam. 1. canını sıkmak. oymak. her ikisi. f. f. 3. Boşnakça. ödünç almak. s. rahatsız etmek. samimi dost. patron. i. amirane. bak. 2. i. bitkibilim. şişe.. 1. engel. we could as easily i. bear 2. temel. s. hem . 2. i. i. birine emir yağdırmak. bak. Boşnak. 1. dip. bağır. başkalarına hükmetmeyi seven. 1. i. vadi. bak. Botsvana´ya özgü... f. İng. 2. her iki kategoriye de girebilecek bir durum: Hasan´s a borderline case. botanik. sıkıcı. i.. i.border on borderline borderline case bore bore bore bore a hole in bore s. 2. rahatsız edici. alt. Bosporus. Boğaz. bitkibilimci. sınır. to death/tears boredom boring born born to the purple borne boron borough borrow borrow trouble borrower borrowing borstal Bosnia Bosnia and Herzegovina Bosnia-Herzegovina Bosnian bosom bosom friend Bosphorus Bosporus boss boss s. botanik bahçesi. i. patronvari. and as . both came. esas.o. Boşnak. i.´´ ´´Paketler geldi as a person. Botsvana. yönetmek. bitkisel. bitkibilimsel. asil bir aileden gelen. borç almak. i. botanikçi. Bosna´ya özgü. Bosnalı. f. 2. şişelemek. 2. 2. . doğmuş. could pass him.. Bosna. . şişe açacağı. k. canını sıkmak. birinin canını çok sıkmak. can yolda şı. delmek.. f. bor. Bosna. s. samimi. Bosnia-Herzegovina. ikisi de: both of them her ikisi. botanik. Hem ikinizinhem insan tartışılıyor. i. kim. s. 1. sine. biberon. both of us her ikimiz. (bir işi) berbat/rezil etmek. olarak: ´´Yes. bother bothersome Botswana Botswanan bottle bottle opener bottleneck bottom s. kasaba. 1. i.

hudut. den. sıçramak. sınır. i. 2. prim.. bir şaraba özgü koku.. baş eğerek selamlamak. 1. sekmek. zıplamak. kutulamak. reverans yapmak. dipsiz. i. i. çok. 1. f. 1. zıplama. s. sonsuz. 3. sınırsız. 2. i. (ok atmak için) yay. kutuya koymak. 2. loca. kısa süren hummalı faaliyet. emekliye ayr ılmak. s ınırlamak. 3. bolluk. bowling. f. i. 1. i. z. 1. sığır cinsinden. iç kısımlar. posta kutusu numaras ı. 2. hastalık: He´s just recovered from a bout of pneumonia. cömertlik. i. i. bak. kiriş. sand ık. i. 2. cömertçe. geri tepme. 1.o. pruva. burjuva. i. s. i.. i. birini şaşırtmak. nöbet. kâse. eli aç ık. bol. ciltli. s ınırsız. f.. i. sekmek. i. f. 2. over bowlegged bowline bowling bowshot bowstring box box box number son kuru ş. box s. 1. buy. f. i. 1. f. 2.ıkmak. kriket top atmak. i. f. canlılık. tas. dili Fondip! i. kuşatmak. s. el pençe divan durmak. i. f. on the ear birinin kula ğına tokat atmak. ok menzili. a ğır bir topla oynanan bir oyun. 2. kutu. 2. i. 1. birini şaşkına çevirmek. k. 2. kentsoylu.o. i. boks. bağlı. boks yapmak. ba ş. i. bol. bak. kameriye. sonsuz. baş eğerek selamlama. derinlikleri. sektirmek. dili (çek) karşılıksız ç sıçrayış. 2. 3. 2. anat. 1. anat. cadde. çok. birini yere yıkmak. (zararlı bir hayvanın yok edilmesi veyabuket. 2. s ıçramak. ciltlenmiş. 2. birini yere devirmek. zıplatmak. i. ba ğırsaklar. zıplayış. 1. k. den. bind. 3. güreş. bir suçlunun 2. s. 1. ba ğırsak. derinlikler: the bowels of the earth yeryüzünün çardak. demet. f. . (yayl ı çalgı için) yay. eli aç ık. s. borina. f. i. 1. süratle gitmek. cömert. Zatürreeden yeni kalkt ı. i. yakalanmas ı için devletçe verilen) para. eli aç ıklık. 1. for -e giden. bulvar. 1. papyon kravat. s. papyon. sınırlar. 2. of -den çekilmek. 2. reverans yapma. sınır. fırlamak. aşırı saygı gösterisinde bulunmak.. s. çarpık bacaklı. 1. butik. 1. fiyonk. bowling oynamak. kayıtlı. çok derin. cömert.bottom dollar bottom land bottomless Bottoms up! bough bought boulder boulevard bounce bound bound bound bound boundary boundless bounds bounteous bounteously bounteousness bountiful bounty bouquet bourgeois bout boutique bovine bow bow bow bow and scrape bow out bow tie bowel bowels bower bowl bowl bowl along bowl s. s. i. barço ba ğı. (ağaçta) büyük dal. iple boğmak. ovalık arazi. iri kaya parças ı. 2. 1. cömertlik. sıçrayış.

dili aniden gelen parlak fikir. kö şeli parantez. i. branş. i. ak ıl. 1. boks. 2. dili birinin kafas ından çıkan düşünce. (böğürtlen gibi) dikenli bitki. 2. fren yapmak. (nehre ait) kol. i. boks eldiveni.y. oğlan gibi. 2. i. dişçi. 1. dal budak salmak. örgülü. örülmü i. kenet. İng. i. bir grup dan ışman. (üniformaya tak ılan) kordon. i. desteklemek. ac f. 3. örmek. k. i. çocukluk dönemi. i. ayraç. k. çoğ. fren pedalı. delikanlı. s. erkek çocuk. tel. övüngen kimse. s. i.. i. 1. şimşir. sağlamlaştırmak. ask. 2. i. s. f. destek. bölüm. örgü. 1. fren. dayanak. 3. destek. i. s. pantolon askısı. erkek izci. parantez. f. 2. dal. i. 2. fren yağı.. zekâ. yüksekten atan kimse. bu ğday kepeği. -den övünerek bahsetmek. yumrukoyuncusu. böğürtlen (yemişi/çalısı). 3. genç uşak. s. hafif tuzlu. f. f. fren kampanas ı/tamburu.. i. s. 2. İng. zinde yapan: bracing mountain air insan ı zindeleştiren dağ havası.. boykot etmek. dili aniden gelen parlak fikir. i.ş. boks maç ı. kafas ına ağır bir darbe indirmek. i. kafasız. boykot yapmak. raptetmek. fren pabucu. İng. (--ged. kepek. birbirine tutturmak. şube. sütyen. köşeli ayraç. kuşak. i. (ağaca ait) dal. 1. (asıl faaliyetine devam ederken) (yeni bir faaliyete) girmek. boykot. erkek izci. i. f. i. --ging) övünmek.. o ğlan. d. bağ. kollara ayrılmak. (kol olarak) ayr ılmak. i. fren balatas ı. akılsız. dirsek. 3. f. 1. örülmüş şey.ı (su). f. (erkek için) çocukluk. beyin. boksör. 2. saç örgüsü. kol. yirmi altı Aralık.box office boxcar boxer boxing Boxing Day boxing glove boxing match boxwood boy boy friend boy scout boy scout boycott boyhood boyish bra brace bracelet braces bracing bracket brackish brag brag about/of braggart braid braided brain brain trust brain wave brainchild brainless brains brainstorm brainwash brainy brake brake drum brake fluid brake lining brake pedal brake shoe bramble bran branch branch off branch out into (tiyatroda/sinemada/stadyumda) bilet gi şesi. İng. beynini yıkamak. ku ş beyinli. 1. akıllı. kısım. matkap kolu. . kafalı. kapalı yük vagonu. beyinsiz. k. i. erkek arkada ş. 1. yumrukoyunu. bilezik. i.

3. savurma. huk. gürültücü ve kaba (kad ın). ekmek sepeti. iş molası: They took a break. pirinç. k ırık. ihlal. 2. k. ait) özel ad.ken) 1. biraz sinirlenmiş. arbede. 1. s. z. i. tah ıl ambarı. utanmaz. i. sözünde durmamak. aralık. ünlem Aferin!/Bravo! i. Brezilya´ya özgü. i. yepyeni. gizlendiği yerden çıkmak. i. s. 2. yüzsüz. i. ekmek kutusu. s. f ırsat. g ıcır gıcır. i. kötü havada d ışarıda bulunmak. Brezilyalı. i. 1. 2. en. i. İng. fazla at ılgan. ç ığır açmak. bir aileyi geçindiren kimse. piç kurusu. bread box. k ırık. savurmak. i. arsız çocuk. 2. s. sallamak. insanı geçindiren iş/para. ekmek k ırıntısı. 1. adaleli. dili gıcır gıcır. İng. konyak. açıklık. i. ruhen yıkılmak. kırmak. cesur. Brezilya. i. damgalamak. (bir ürüne 2. anırmak. i.. pirinç gibi. 2. s. i. ekmek tahtas ı. 1. velet. cesaretle. s. k. fasıla. sar ı. Brezilya. rekor k ırmak. i. sallama. marka. f. s. (k ızgın demirle yapılan) dağ. bro. 1. kabadayılık. şımarık çocuk. i. 1. yepyeni. mangal. anırtı. argo mide. 1. yüzsüz. i. sözünden dönmek. 3. s. 1. . 1. gö ğüs germek. mec. konyakla konserve edilmi ş (meyve). f. lekelemek. şans. kâr ve zarar ı eşit olmak. hamur tahtası. f. f. kötü alışkanlıktan kurtulmak. 4. dili biraz kızgın. 2. kasları gelişmiş. bozulmak. 1. küstah. çatlak. (broke. yüzsüz. törenle temel atmak.brand brand name brand spanking new brandied brandish brand-new brandy brash brass brass band brass knuckles brassed off brassiere brassy brat bravado brave brave the elements bravely bravery bravo brawl brawny bray brazen brazier Brazil Brazil nut Brazilian breach bread bread and butter bread bin bread box bread crumb breadbasket breadboard breadth breadwinner break break a habit break a promise break a record break cover break down break even break ground i. ara. 2. i. sütyen. dili ekmek kap ısı.. kurusıkı atma. ekmek. Mola verdiler. anırma. ancak masrafını karşılamak. f. marka. 2. pirinç. m ızıka. k. 1. i. s. 2. 2. sar ı. gedik. Brezilyalı. pirinç mu şta. Brezilya kestanesi. (bir ürüne ait) özel ad. cesaretli.. yarık. dağlamak. cesaret. genişlik. bak. bando.

k ırılma. f. havayı kaplanmak. kendini kurtar ıp kaçmak.. 3.. anat.. patlamak. k ıyıya vuran büyük dalga. 3. solu ğu kesilmiş. ask. dağılmak. kırılma. kırılan şeylerin tutarı. 1. i. çökme. 1. 2. nefes nefese. yeti ştirmek. i. parçalanmak. 2. dişini tırnağına takmak. s. -e zorla girmek. Asya´da sava ş patladı. f. üremek. bozulma. soluk. in ile yumuşatmak. Bunu sak ın şında dikilip durmak. k. 1. canlı. mendirek. s. i. k ırılır. 2. 1. . 2. sözünü k ırmak. lafa kar ışmak. orucunu açmak/bozmak. i. nefes. araya girmek. 2. göğüs. i. f. 1. -den ayr ılmak. hareketli. kurbağalama (yüzme tekniği). i. f. k kopup sarkmak/sallanmak. dağıtmak. alıştırmak. resmiyeti gidermek. nefes vermek. meme. gö ğüs kemiği. nefes kesici. bozulma. ayrıntılı hesap. patlak vermek. yol açmak. (bred) 1. den ırılıp ayrılmak. s. kanuna karşı gelmek. çoğ. rüzgârlı. yellenmek. dökmek: She´s broken out suç işlemek. 3. son nefesini vermek. 3. başında beklemek. sona erme. gönül. 2. k ırma. bozuşmak. çok heyecan verici. solumak. i. bak. durmak. i. tür. dili 1. from -den kopmak. 1. gaz çıkarmak. 3. kalp. i. sözünde durmamak. s takip etmek. sebep olmak. imbat. lakayt. birdenbire 3.. s. 1. parçalanma. parça parça etmek.fed) (bebe ği) emzirerek beslemek. tutmamak. 1. pantolon. yak ındanık ve kesik soluklar alıp vermek. kendini paralamak. 2. cepheyi yar ıp geçme. paralanmak. dalgak ıran. breed. 1.break in break into break loose break off break one´s faith break one´s fast break one´s neck break one´s word break open break out break the ice break the law break the news to break to pieces break up break wind break wind break with breakable breakage breakdown breaker breakfast breaking breakneck breakthrough breakup breakwater breast breast stroke breastbone breast-feed breath breathe breathe down one´s neck breathe hard breathe in breathe one´s last breathe out breathless breathtaking bred breeches breed breeding breeze breezy 1. 2. 1. sinir bozuklu ğu. i. esinti. yetiştirme. 4. 3. cins. meltem. Don´t breathe a word of this to anyone. hafif rüzgâr. terbiye. ilgisini kesmek. kopmak. kendini kurtarmak. i. 2. (k ıyamet)ilişiğini kesmek. nefes almak. zorla açmak. (bilimde) büyük buluş. büyük (bir hız): a breakneck pace çok hızlı bir tempo. (birine) (kötü) haber vermek. çok hızlı. teneffüs etmek. . 2. 2. durma. ilk defa bir işe girişmek. 2. 1. (aralarında sevgi bağı olan iki kişi) ayrılmak. 2. 2. boynu k ırılmak. kahvaltı. sabah kahvalt ısı. i. 1. 2. i. s. birden -e ba şlamak: The horse broke into a run. 1. At birden ko şmaya başladı. rahat bırakmamak. ba kimseye söyleme. osurmak. teklifsiz. soluk almak. i. sine. 1.. 3. i. 2. gaz çıkarmak. 1. umursamaz. zorla girmek. ölmek. (breast. 2. kopmak: War has broken out in Asia. 2.

(çay) demlemek. bot. 3. f. i.k. haydut. frenlemek. f. parlak. brik. i. özeti. (ata) başlık takmak. parlak bir i. z. ak ıllı. i. kiremit rengi.. i. (otomobil farlar ına ait) uzunlar. ayd ınlanmak. ağzına kadar dolu. i. 1. evrak çantas ı. s. 1. (brought) getirmek. k ısalık. i.. i. 2. e şkıya. aydınlık olmak. deha. (bira/kahve) yapmak. parlak renk. harikulade. salamura. neşelendirmek. parlak. ask. i. 2. parlak. s. tu ğgeneral. k ısa. göz alıcı. f. 2. kükürt. f. 1.. huk. briç. f. gemi hapishanesi. 3. i. olmak. i. mükemmellik.yapmak. (çay/kahve) içmeye haz ır olmak. bira fabrikas ı. den. bardak a ğzı. ve sevimli bir hava i. . 1. k ısaca. bright-eyed and bushy-tailed k. parlaklık. duvarc ı. i. s. köprü yapmak. i. 3. davanıngem vurmak. slip (erkek külotu). zeki. i. daha hoş i. i... çoğ. rüşvet vermek. i. i. tuğla örücü. i. i. ask. i. nedime. tuğla harmanı. tugay. i. ask. brifing. bira yap ımcısı.. (kötü bir şey) hazırlamak. (bir yere) canl ılık vermek. çoğ. köprüba şı. 1. 2.. 2. dili tam formunda. tertiplemek. dili (otomobil farlarına ait) uzunlar. tuğla örerek kapatmak. brier. deliksiz/bo şluksuz) tuğla. 2. parlayan. i. 3. tuzlu su. kardeşler. f. 1.. s. silme. deniz suyu. (herhangi bir) dikenli yabani çal ı. nikâha ait. bak. pırlanta. rüşvetçilik. 3. dâhice. brifing ba şını hafifçe kaldırarak öfkesini s. geline ait. para yedirmek. köprü. gelinin nedimesi. çoğ. bot. k. tuğgeneral. z. 2. i. i.. güvey. 1. (gem ve dizginlerin tak ıldığı) at başlığı. f. harikuladelik. i. 4... 1. i. 1. 2. 2. neşe katmak. gemlemek. mükemmel. göz alıcılık. gelin. parlatmak. i. hazırlanmak. (gen. harika.. i. 1. şapka kenarı. duvak.brethren brevity brew brewer brewery brewski briar bribe bribery brick brick red brick up bricklayer brickyard bridal bridal veil bride bridegroom bridesmaid bridge bridge bridgehead bridle brief briefcase briefing briefly briefs brier brig brigade brigadier brigadier general brigand bright bright color bright lights brighten brights brilliance brilliant brilliantly brim brimful brimstone brine bring i. şekilde. Bana iki bira ısmarladı. 2. köprü kurmak. i. i.. rüşvet. pırıl pırıl. dili bira: He bought me two brewskies.

seyircileri kırıp geçirmek/çok güldürmek. bahsetmek. 2. meydana getirmek..t. hatırlatmak. birinin yüreğini burkmak. up to date bring s. 1. k ıllı. 1. birine boyun e ğdirmek. tüylerini kabartmak. k. birini en son olaylardan/geli şmelerden haberdar etmek. 1. dili 1. hakk ında birine haber getirmek. dili ba şarmak. 1. (felaket için) e şik. doğurmak.o. to justice bring s.o. açığa çıkarmak. k. istenilen hızda. birine diz çöktürmek. to his/her knees bring s. en önemli destekçileri getirmek. dü şürmek. dili birinin keyfini bozmak. to bring s. 1. belli etmek. akla getirmek. i. hareketli.t. 1. (yargılanmak üzere) birini mahkemenin önüne çıkartmak. word of bring s. 2. -e gölge sıraya sokmak. to pass bring shame on bring through bring to a head bring to light bring to mind bring up bring up one´s big guns bring/file suit against brink brisk briskly bristle bristle with bristly Britain (anne) (çocu ğu) dünyaya getirmek. dili bir alk ış tufanı kopartmak. -i rezil etmek. birini (bir işe) katmak.´s throat bring a unit up to strength bring about bring along bring an action/suit against bring around/round bring down the house bring down the house bring forth bring forth bring forward bring home the bacon bring in bring into disrepute bring into line bring into relief bring off bring on bring out bring pressure to bear on bring s. dikleşmek. karar noktas ına getirmek. kızmak. -i sıkıştırmak. ayıltmak. home to s. ileri sürmek. meydana getirmek. hesap toplam ını nakletmek. i.t. Generale biraz bask ı yaptırdı. (çekingen birinin) konu şup rahat davranmasına sebep olmak. istenilen hızda hareket eden. kazanmak. 1.ailesinin geçimini sa ğlamak. 3. s.o. 2. getirmek. -e bir şeyi uygulatmak: He brought some pressure to bear on the general. i. 2. (para) kazand ırmak. 2.bring (a child) into the world bring a lump to s. 1. 3. . in on bring s. aydınlatmak. f.o. 2. (yeni bir şeyi) yapmak/yayımlamak. 2. -i dava etmek. sert k ıl. 2.o. en önemli dayanaklar ı/kanıtları ileri sürmek. (hoş olmayan bir şeyle) dolu olmak. 3. huk. birini çok duyguland ırmak. sertçe esen (rüzgâr). arzetmek. geli ştirmek. 2. ailesini geçindirmek. k. k. s. sebep olmak. domuz kılı. hatırlamak. doğurmak. 1. 2. dili bir şeyi birinin kafasına dank ettirmek. birini yola getirmek. başarıyla yapmak. kıyı. bir grubun mevcudunu tamamlamak. (jüri) karara varmak. birinin aklını başına getirmek. (doktor/ebe) (çocuğu) doğurtmak. bring s. ileri bir tarihe almak.o.o. 2. -i zorlamak. meydana getirmek. çok alkış toplamak. k. canlı/hareketli bir şekilde.o. meydana çıkarmak. 1. (uçurum için) kenar.o. bir şeyi sonuçlandırmak. yetiştirmek. birini ayıltmak. .o. down bring s. z. birinin (bir hastalığı/zor bir durumu) atlatmasını sağlamak. canlı. dili 1. -i açmak.. to bear on bring s. gün ışığına çıkarmak. to reason bring s. -i dava etmek. sebep olmak. çok alk ışlanmak. Britanya. sebep olmak. k. yanında getirmek. ikna etmek. meydana ç ıkarmak. büyütmek. 2. birinin (bir işe) katılmasını sağlamak.

uzun atlama. ağabeyce. 3. 2. beraberlik. bot. alın. 1. k ırık. s. i. k. süpürge sopas ı. ayrıntılara girmeyen. erkek karde şe özgü. bring. 1. karde şlik. 4. yakla şık. genişletmek. banker. bronz. dili (hava) çok sıcak olmak. f. yüz. bozuk. genelev.cast) 1. 1. break. şive. Britanya´ya ait. yaymak. i.. katlanmak. 1. 1. yamaç. 2. düşünceye dalmak. k. bron şlar. i. fırında et kızartmaya özgü ızgaralı kap. birlik. broş. broşür. derin derin dü şünmek. f. s. bozulmuş. i. s. 1. s. kırılmış. (broad. kararmak. brokar. i. i.harap. erkek karde ş. --en) gözünü korkutmak. i. i. f. kadın. genişlemek.. genel. . karartmak.. enişte. i. f. bitik.. kuluçka makinesi. 2.britches British Briton brittle broach broad broad bean broad jump broad jump broadcast broaden broadly speaking broad-minded brocade brochure brogue broil broiler broiling hot broke broke broken broken-down broken-hearted broker bronchial tubes bronchitis bronco bronze brooch brood brooder broody brook brook broom broomstick broth brothel brother brotherhood brother-in-law brotherly brought brow browbeat brown i. İngiliz. bacanak. i.. katırtırnağı. dayanmak. i. tıb. i. 3. komisyoncu. bir kuruluşun üyeleri. çoğ. tunç. açık fikirli. kuluçka. engin. bakla. kaş. 1. çay. saplı süpürge. i. dü şünceye dalan. bir çeşit erkek ayakkabısı. i. i. ırmak. bronşit. kahverengi. 4. 1. yabani at. 2. radyo/televizyon yay ını. çehre. Britanyalı. kuluçkaya yatmak isteyen. gevrek. i. i. hoşgörülü. 2. ehlile ştirilmemiş at. et/balık suyu. 2. s. 2. k ırılgan. y ıldırmak. kalbi k ırık. bak. s. f. k..beat. 3. (bir konuyu) açmak. 1. (brow. s. 2. z. i. birader.. 2. f. meteliksiz. i. 2. dili pantolon. i. s. spor uzun atlama. ızgarada kızartmak. çekmek. 2. f. dili paras ız. işi bitmiş. i. tahammül etmek. kitapçık. kuluçkaya yatmak. argo eksik etek. i. k. f. dili çok s ıcak (hava). geniş. i. kabaca. herkese söylemek. s. anat. (tohum) saçmak. kayınbirader. f. 1. ızgara yapmak. (kötü bir olaydan sonra) umudunu yitirmiş. f. dilbilgisi kurallarına uymayan (bir yabancının s. (radyo/televizyon arac ılığıyla) yayımlamak. ızgaralık piliç. bak.

fokurdamak. (bilgiyi) tazelemek.. (--ded. vah şi adam.. s. 3. ku şluk yemeği. 1. fırça. s. s. merhametsiz. kova. i. ezmek. 2. savmak. dili dolar. 2. tozunu almak. otlamak. korsan. i. i. brüksellahanas ı. karabu ğday. 1.. gonca. i. fundalık. dili ö ğleye doğru yenen ve kahvaltı ile öğle yemeği yerine geçen yemek. brusque. hafifçe dokunmak. ezik.b. kaba kuvvet. berelemek. . s. çalı çırpı. flambaj. bere. 2. i. i. 2. çürütmek. ters. vahşice. z. (terfi. i.´ni) elde etmeye çal ışmak. erkek hayvan. i. z. k. k. İng. i. (tokal ı bir şeyi) bağlamak. i. f. çalılık. karşı gelmek. (at) s ıçramak. buru şma. Brunei´ye özgü. önemsememek. Brüksel. (tüfek için) saçma. Brunei. 2. hayvan. 2. i. başından atmak. f. through -i şöyle bir okumak/karıştırmak. çürük. dili ç ırılçıplak. burkulma. ret. Budizm. azarlama. i. f. 2. f. kaynamak. i. k. sık çalılık. geri çevirme. 1. 1. ciddiyetle/gayretle çalışmak. s. esmer kad ın. --ding) tomurcuklanmak. 1. tomurcuk. 1. erkek geyik. 1. i. baskı v. bak. kaba. Brunei.´nin) en ağır/şiddetli kısmı. fırçalamak. bot. mek. yetişmekte olan: a budding physicist yetişmekte olan bir fizikçi. (bilgiyi) tazelemek. kahverengimsi. i. vahşilik. f. i.brown sugar brown sugar brownish browse bruise brunch Brunei Bruneian brunette brunt brush brush brush against brush aside brush off brush up brush up on brushoff brushwood brusk brusque Brussels Brussels sprouts brutal brutality brutally brute brute force bubble buccaneer buck buck buck buck for buck naked buck up bucket buckle buckle down buckle on buckling buckshot buckwheat bud Buddhism Buddhist budding esmerşeker... 1. 3. Budist. (tokalı bir kayışla) (bir şeyi) takmak/giymek. yer yer kabarmak/kamburlaşmak. sert. yabani. ald ırmamak. toka. 2. vah şi. Bruneili. i. i. 2. Bruneili. kabarc ık. -e göz gezdirmek. i. 2. -e sürtünmek. i. i. 1. (saldırı. gonca vermek. i. f. s. s. frenklahanası. 1. zam v. çökmeye ba şlamak. f. değinmek. esmerşeker. fundalık. k. dili ne şelenmek.b. i. i.

hacimli. 2. yapmak. boru işareti. in ı. tampon bölge. Bulgar. f. çok zor bir şey. i.. argo Siktir! s. 2. yaratmak. İng. i. f.. i. f. build. f. br ıçka. müz. s. i. i. 1. dili (makinede) bozukluk. argo zor kullanarak bir şeyi yapmaya mecbur etmek. ço ğunluk. İng. 2. mermi. hantal. i. f. i. --ging) k. böcek dolu. İng. i. ar ıza. k. Bulgaristan.. i. İng. elektrik ampulü. böcek.b.. 1. fizik. böcekli. (araba. inşaat ruhsatı. 5. i. argo sıvışmak.. 1. 1. herif. site.o. bel vermek. dili patlak gözlü. 2. dili 1. zool. yoldüzer. argo tımarhane. i.buddy budge budgerigar budget budgie buff buff buffalo buffer buffer state buffer zone buffet buffet bug bug off bug-eyed bugger bugger about bugger all bugger off bugger s. İng. i. 2. dozer. cüsseli. i. (bir k. bünye. argo 1. 1. kaba arkadan sikmek. yarenlik.. borazan. (about) h ırpalamak... up Bugger you! buggy buggy bughouse bugle bugle call bugler build builder building building complex building permit built bulb Bulgaria Bulgarian bulge bulk bulky bull bull session bulldog bulldoze bulldozer bullet i. 2. iri. İng. s. i.. argo saçma.) merakl ısı. 4.. (insan için) yapşaatçı.t. mikrop. about bugger s. i.. k. argo oyalanarak vakit geçirmek. 1. tampon. bak. İng. 2. bizon. kurmak. argo bir şeyin içine etmek.. bina. 2. k ımıldamak. müteahhit. arkada ş. 2. muhabbetkuşu. yap ı yapmak. tampon devlet. 3. i. i... (built) 1. üstünden buldozer geçirmek. f. dili gizli dinleme ayg ıtı.. bilg.. radyo v. İng. i. virüs. bütçe. k. kurşun. Bulgarca. boğa. f. inşaat. büfe. hacim. f. borazanc ı. gitmek. oylum. i. dili muhabbetkuşu. hata. hareket etmek. k. (--ged. argo hiçbir şey.. f. İng. örselemek. yap ı. . i. buldozer. i.. kurdu. inşa.. fayton. yapım. buldok. dili toz olmak. toz olmak.. çiçek so ğanı. zool. argo birine zorluk çıkarmak. İng. s. zırva. 1. (bir şeyi) yumuşak bir şeyle parlatmak. söyle şi. i. inşa etmek. bü ğlü. i. i. boru (askerlere işaret vermek için kullanılan çalgı). kımıldatmak. ahbap.

yüklemek. 1. saçma laflar. 1. -i yara bere içinde b ırakmak. bürokratik. 2. f. off bundle up bung bung up bungalow bungle bunion bunk bunk bunny buoy buoy s. tapa. küpe şte. toslamak. siper. deste. İng. 2. (--med. i. f. i. toplamak. f. f. ev/bina soyma. takım. muhafaza alt ına almak. i. alışılandan çok daha bol. k. ilan tahtas ı. k. 2. --s/--x (byûr´oz) i. . argo 1. 2. oto. anaforcu. 1. çoğ. İng. yüzen. tavşan. i. k ırtasiyecilik. çörek. kim. grup. 2.ıyor. sıkı giyinmek. dili 1. zorbalık etmek. yumru. yazıhane. burglarize. çarpmak. k ırtasiyeci. bumf. altın/gümüş çubuk. ağzını tapa/tıpa ile kapamak. otlakçı.. makat. 2. bungalov. k. devlet memurları. f. 2. serseri i. yüklenmek.. i. i. i. a ğzına kadar dolu kadeh/bardak. bereketli mahsul. f. i. -e epey hasar vermek. (ayak parma ğında oluşan) şiş. mebzul. k. topuz: She wears her hair in a bun. f. i.2. i.bulletin bulletin board bulletproof bullfight bullhorn bullion bully bulwark bulwarks bum bumblebee bumf bump bumper bumper crop bumph bumpy bun bunch bundle bundle s. tümsekli. bak. büro. 2. i.. külçe altın/gümüş. 2. i. belleten. ranza. Saç ını hep topuz yap salk i. şiş. batmaz. tavşancık. saçma.o. bohça. kabadayılık etmek. saçma. sıkı giyinsen 1. (aynalı ve alçak) şifoniyer. 2. ağırlık. Kar ısının deliliği resmen bundle up. dili (evi/binayı) soymak. i.. you´d better tasdik Dışarısı soğuk... siper ile korumak. hiçbir işe yaramayan kâğıtlar. i.. zorba.. 1. h ırsızlık. büret. ev/bina h ırsızı. s. külfetli. 1. s. dili. f. daire. kıç. f. dili (evi/binayı) soymak. İng. s. bürokrasi. serseri. demet. tıpalamak. bohçalamak. dövmek. çarpma. huk.. k. k. s. dili hamburger. f. i. 1. 1. 2. i. zırva. birini neşelendirmek. dili megafon. kabadayı. yığın. dili. fıçı deliği. k. s ıkıcı.. ım. f. toprak yabanar ısı. yük. başkalarının sırtından geçinen kimse. tapalamak. 2. up buoyant burden burden of proof burdensome bureau bureaucracy bureaucrat bureaucratic burette burger burglar burglarise burglarize burglary burgle i. 1. i.. i. i.iyi olur. i. tıpa. bak. i. kan ıtlama zorunluğu. bindirmek. 1. --ming) 1. sıkıntı vermek. bülten.o. şamandıra. tümsek. f. i. vuru ş. i. i. ba şıboş adam. 3. 2. 2. zool.. i.. ne şeli. i. dili 1. sarınıp sarmalanmak: It´s cold out. s. tampon. hevenk. 1. aptalca hatalar yaparak (bir şeyi) becerememek. boğa güreşi. s. i. vurmak. 1. istihkâm. birini apar topar göndermek: As soon as his wife was certified insane. h ırpalamak.. ini şli çıkışlı. İng. k. den. Berkant bundled her off to an asylum. kurşun geçirmez. engebeli. bürokrat. bildiri.

2. 1. 1. Birman. problem. patlama. parlakl ık. yanan. yan ık. Burkina Fasolu.s. çalı gibi. Birmanya. f. i. 2. gece yarısına 1. defin. k. i. barışmak. yak ıp yok etmek. 1. Burundi´ye özgü. i. bak. 4. cüsseli. become rich and famous. meslek. Birmanca.b. Burkina Faso´ya özgü. Burkina Fasolu. kuyruk v. mesele. f. 1. (çoğ. perdahçı. i. i. dili birini çok k ızdırmak/sinirlendirmek. protesto olarak sevilmeyen birinin kuklas ını yakmak/asmak. i. otobüs terminali. Burundi. patlak.). up burn the candle at both ends burn the midnight oil burn up burn/hang s. geğirtmek.nese) Burkina Fasolu. 2. otobüs dura ğı.. (--ed/--t) yanmak. bozulmak. Birmanca. Birmanyal ı. defnetmek. (çoğ. 3. i. i. gizlemek. s. s. kaş. 1. iriyarı. hold a –– He doesn´t hold a candle to her. tünel kazmak. ticaret. Burkina Faso. s. 4/5 kile. i. f. gömme. büyük: She has a burning desire tocilalamak. f. perdah kalemi. Birman. f. 2. ileri atılma. iş saatleri. otobüs. burn. yuva yapmak. yanıp kül olmuş. 1. (burst) patlamak. yan ık.ünlü olmak için yan ıp tutuşuyor. Birmanyalı. i. gür (saç. gizlenmek.burial Burkina Faso Burkinese Burkinian burlap burly Burma Burmese burn burn down burn o. pat diye girmek: What do you mean bursting in on us like this? Ne diye odam ıza böyle pat diye giriyorsun? tutuşmak. tar. kahkahayı koyuvermek. İng. yakmak. çalı. in effigy burned down burned to a crisp burner burning burnish burnisher burnt burp burrow bursar burst burst in on/upon burst into flames burst into laughter burst into tears burst out crying Burundi Burundian bury bury the hatchet bus bus station bus stop bush bushel bushiness bushy business business hours business transaction i. içini yakmak. yan ıcı. 1. s. tamamen yanıp (kendi kendine) sönmek. görev. i. muhasebeci. kadar çalışmak. Bur. 2. s. i. yanmak. çatlama. i. i. bir oyukta/yuvada okul veznedar ı. saklamak. Burkina Faso. 3. geğirmek. i. birden ağlamaya başlamak. yanık yeri. . parlatmak. f. 2. Burkina Faso. 1. Burundili. Burkina Fasolu.. 2. çalıyla kaplı. çalılık.o. birden ağlamaya başlamak. in. gömmek. Myanmar. kile. (ticari) iş. s. kendini tüketmek. bezi.. alev almak. geğirme. 2. çuval s. Burundi. iş. 2. Burundili. 2. yar ılmak. 1. s. Birmanya´ya özgü. çalı gibi olma.ki. out burn out burn s. yakmak. i. Zengin ve i. cilac ı. yuva. örtmek. yanmış. brülör. 2. yak ıp yok etmek. yakıp kül etmek. cila.mese) 1. The house burned down. 2. bak. Bur. tamamen yanmak. şiddetli. patlam ış. yanıp kül olmak. s. 1. Burkina Faso´ya özgü. mühre. Onun eline su dökemez. 3. 2. hararetli. f. oyuk. i. 5. Ev yan ıp kül oldu. i. mahvolmak. oyuk açmak. 2. i. 1.o. 1. fazla çalışmak.

. i. f. sır vermemek. i. bozuk. dili eşek gibi çalışmak. destek. k ıç. ko tüketmiş. 3.wom. rezil mezbaha. ayak. i.. bir şeyi görmeden satın almak. 1. ortak olmak. düğme iliği. boynuzlamak. i. dili 1. (--ed/bust) k. yayık ayranı. desteklemek.. -e karışmak. çok meşgul. dili sakar kimse. k ırık. (up) iliklemek. kâhya. birbirinden ayrılma. 1. iş kadını. dili. araya girmek. patlatmak.men (bîz´nîsmen) i. f. topu atmış. 3. çenesinidüğmelenmek: Button your shirt! Gömleğini k. 1. etmek. Yeni hizmetçi. körü körüne alışveriş etmek. büst. aceleyle hareket i. 2. f. 2. i. Şefle ilişkisi olmasaydı çoktan işten i. 3. ki. -den ba şka: The new maid will do almost anything but wash windows. girip aramak. popo. 1. i. k. f. tutuklamak. kasap. düğme. 2. f.. 2. k. izmarit. tos vurmak. yakasına yapışmak. . buton. rüşvetle elde etmek. bot. bozulmuş. katliam. 1.en (bîz´nîswîmîn) i. 3. kaba et. hisse almak. dili malı görmeden satın almak. argo popo. meşgul işareti. k ırım. dü ğünçiçeği. button one´s lip. göğüs. kar ışmak. i. i. i. f. i. koşuşturmak. 2. tereyağı sürmek. with the hemen her i şi . have been fired long ago. olmasayd ı: But for her relationship hemen boss she would gene de. 1. . alay konusu kimse. patlak. dili (bir yerden) s ıvışıp kaçmak. 4. 2. k ıç. 1. burnunu sokmak. k. rüşvetle defetmek. salhane. -e burnunu sokmak. dili 1. i. dili s. . busi. 2. kapamak. ciddi. canlı. s. 4. i. savuşturmak. bütan. patlamış. düğme. tereyağı. sıhhatli. kırılmış. s. işlek. iri gö ğüslü (kadın). k. (bought) satın almak. çoğ. i. uç.business trip businesslike businessman businesswoman bust bust bust a gut bust one´s ass bust out of busted bustle bust-up busy busy as a bee busy signal busy signal but but for but what butane butcher butchery butler butt butt butt butt in butt in on butter butter up buttercup butterfat butterfingers butterfly buttermilk buttocks button button one´s lip button up buttonhole buttress buxom buy buy a pig in a poke buy a pig in a poke buy in buy off iş seyahati. konu şmamak. i. 1. satın almak. k. i. baş uşak. 2. kasapl ık hayvan kesmek. kelebek.. susmak. bir evin ba ş hizmetkârı. k. busi. sayesinde. k ırmak. s. iflas etmiş. etli butlu. f. elektrik düğmesi. çoğ. ra ğmen. dipçik. eşek gibi çalışmak. aceleyle hareket etme. dili -e ya ğ çekmek. edat -den gayri. kafa atmak. 2. almak. işadamı. iliklenmek. süt kayma ğı. etmek. -e dalkavukluk etmek.ness. Bugün çok meşguldüm. sıfırışuşturma.. bozmak. dili 1. süsmek.. ilik. -i yağlamak. but. bak. f. neşeli. kaba k ıçını yırtmak. i. hareketli.. payanda. i. çekici. 2. up (bir çift) k. telefon me şgul sesi. düğmelemek. 2.ness. i. f. sap. 1. 1. meşgul: I´ve had a busy day. katletmek. kelepir. alma. bo şanma. 5.. pencere silmek hariç. alış. 2.. 2. k. (askerin rütbesini) indirmek. berbat etmek. kalça. sistemli.

ile. kendi kendine. kulaktan.. ezbere. -in sayesinde. alkışlayarak. 7. dili toz olmak. tümünü satın almak. f. müşteri. tedricen.. between themselves buy s.: They´re by far the best. 1. 4. bir kenara. kapatmak. ne şekilde olursa olsun. (öbürlerinden) kat kat daha . kendi ba şına. Bunun üzerinde gayet düzensiz bir şekilde yirmi yıl çalıştım.buy on impulse buy on installment buy on margin buy out buy over buy s. Onu tezahüratla ba şkan seçtiler. rasgele çal ışarak. az kaldı. oybirliğiyle. vibratör. yakında. notas ız. vızıltı. 1. k. yanından. edat 1. dili bir yolunu bulup. tezahüratla: They elected her president by acclamation. 5. 2. bir şeyi ortaklaşa satın almak: They bought the house between them. sayesinde. elbette.t. Onlar kat kat daha iyi. sıvışmak. i. derece derece. 2. az bir ço ğunlukla.t. 2. -e göre. nezdinde. Vallahi! çok fazla. vızıltılı elektrik zili. elle.. 6. tesadüfen. (birini) rü şvetle satın almak. hakkında. zool. 2. hakkı k ıl payı. yakınında. i. ne pahasına olursa olsun. herkesin dediğine göre. . z. kazara. 3. taksitle satın almak. İng. uçakla. on credit buy s. bir tempo ile. on ikiye kar şı on üç oyla. yakınından. hiç. gündüzün. müz. vasıtasıyla. tarafından. -den. 1. izniyle.t. bir şeyi hiç görmeden satın almak. alıcı. düzensiz gayet düzensiz bir şekilde: I´ve worked on this by fits and starts for twenty years. rastlantı sonucu. bir yana. bir tür akbaba. sight unseen buy up buyer buyer´s market buzz buzz off buzzard buzzer By golly! by (main) force by by by a hair´s breadth by a narrow majority by a vote of thirteen to twelve by accident by acclamation by air by all accounts by all means by and by by and large by any means by chance by common consent by courtesy of by day by degrees by dint of by ear by fair means or foul by far by fits and starts by fits and starts By gosh! by half by hand by heart by herself by hook or by crook düşünmeden satın almak. i. i. kazara. alıcı piyasası. Vallahi! zorla. bağırarak. ne yap ıp yapıp. yanlışlıkla. bir şeyi veresiye almak. yalnız ihtiyat akçesi yatırarak satın almak. çok geçmeden. -e kadar.. Evi ortaklaşa satın aldılar. her ne pahas ına olursa olsun. vızıldamak. yak ın. k. bütün hisselerini almak. tesadüfen. yan ında. genellikle.

tartı ile. aklıma gelmişken. ismen: I know him by name only. geceleyin. Hiç de zahmet değil! ha aklıma gelmişken . İng. Obir h ızla. 3. ikişer ikişer. izninizle. -den. sırası gelmişken. aynen: He hasn´t been friendly to us. eski.by hook or by crook by inches by itself by leaps and bounds by main force by means of by name by nature by night by no means by o. -in emrine göre. tic. rica/istek üzerine. i. i. s.. ünlem. kendiliğinden: The var gücüyle.. kendi kendine. f. genel istek üzerine. nöbetle. -den dolayı. bye-bye. 2.. adıyla. 2. Belarussian. parça ba şına. i. . yaradılıştan. ismiyle: He called me by name. Onu ancak ismen tan ıyorum. baypas... yavaş yavaş. 1. dili aln ının teriyle. Allaha ısmarladık. haven´t been k. götürü. doğuştan. ilk posta ile (cevap). dili 1. nedeniyle. . i. geçmiş. 2. mekanik olarak. yazar ad ının verildiği satır. nöbetle./Hoşça kal. hafta hesabına göre..s. i. çevre yolu.. bak.. kendi kendinize.. 1. fakat biz k. by order of by popular demand by reason of by request by return mail by return of post by return post by rights by rota by rote by stealth by the gross by the job by the piece by the same token by the skin of one´s teeth by the sweat of one´s brow by the way by the way by the week by turns by twos by virtue of by way of by weight by your leave by yourself bye bye-bye by-election Byelorussia Byelorussian bygone bylaw by-line bypass ne yapıp edip. ezberden. hırsızlama. gizlice. -in emri gere ğince. dikkati çekmeden. baypas: heart bypass kalp baypası. (yard ım görmeden) kendi başına: That cat can open the window by itself. nöbetleşe. It´s no sweat!/No sweat! k. katiyen. yüzünden. elek. haftalığına. Bana ismimle hitap etti. sebebiyle. i. very friendly to him. acele. baypas yoluyla -den . nedeniyle. t ıb. kendi kendine. i. bak. Hiç problem değil!/Çok kolay! 2. İng.. dü şünmeden. s. aynı şekilde. yalnız. aracılığıyla. (tüzükte) ek madde.. toptan. çoğ. yolu ile. O bize s ıcak davranmadı. bak. Belarus. but by the same token we dili k ıl payı. baypas ameliyatı. aslında. baypas. . doğrusu. 1. vasıtasıyla. baypas yol. ilk posta ile. ağır ağır.. büyük kedi pencereyi kendi ba şına açabilir. sıra ile. asla. 2. geçmiş şey. ünlem 1. nöbetleşe. ara seçim. güle güle.

bilg. 3. ince iş yapan marangoz. golf oyuncunun sopalar ını taşıyan kimse. kablolu televizyon. 4. çok dikkatli. circa. tatlı sözlerle kandırmak. küçük lokanta. kafeterya. bayt. f. i. 1. kadavra. kakao çekirdeği. 1. 2. yan ürün. 2. Bizans. Chamber of Commerce. kafein. Bizans´a özgü. 1. bot. .by-product bystander byte by-way byword Byzantine Byzantium C C C of C C. bak. f. cesarean. c c. gıdaklamak. kabine. copy. C. 2. 3. 1. 1. 1. century. s. gevezelik. i. cent. 3. k ıs. i. centigrade. 2. (camlı ve raflı) dolap. i. kafes. tutkal. kabin veya kamarada ya şamak. i. çok kullan ılan bir deyim. C c/f ca cab cabbage cabin cabin boy cabin class cabinet cabinetmaker cabinetmaker´s glue cabinetwork cable cable car cable television cablegram caboose cabstand cacao cacao bean cacao butter cackle cactus cad cadaver caddie cadence cadet caesarean café cafeteria caffeine caftan cage cagey cajole i. kurnaz.küçük erkek kardeş veya oğul. i. 2. i. Bizans. Celsius. i. k ıs. i. müz. kamara. Bizanslı. hintbademi. i. perdenin derece derece inmesi. i. na ğmenin sonu. 2. circa. i. taksi dura ğı (taksilerin bekleme yeri). lokomotif veya kamyon sürücüsünün oturdu ğu kapalı bölüm. i. askeri lise/okul ö ğrencisi. i. 3. 2. i. bakanlar kurulu. dolaşık yol. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan cumbalı vagon. 2. taksi.. i. kablo ile çekilen araba. i. türev ürün. 1. i. k ıs. k ıs. 1.. i. kakao a ğacı. asansör. sualtı kablosu ile çekilen telgraf. carried forward.. kadans. kakao çekirde ği. 2. hapishane. 3. 3. gomene. k ıs. i. 2. copyright. g ıdaklama. gizli/özel/karanlık yol. 2. ritim. i. gürültülü bir şekilde konuşmak. s. 2. 1. telgraf. i.. 1. ince marangozluk. küçük bir yere kapamak. city. kaktüs. 1. hapsetmek. gevezelik etmek. kamarot. i.. s. lahana. i. 2. kafese kapamak. uyan ık. en i. i. teleferik.. golf oyuncunun sopalarını taşımak. 1. atasözü. f. i. Bizanslı. ikinci s ınıf. ahenk. ceset. kesik kesik gülmek. aşağılık herif. (in şaatlarda) iskele. i. kaftan. kulübe. küçük erkek çocuk. i. kakao ya ğı. C. kablo. f. 1. seyirci kalan. İngiliz alfabesinin üçüncü harfi. 2. 1. tek atl ı binek arabası. i. i. kabin. f. palamar. küçük özel oda. tahdit etmek. den. 3. bot. yan yol. Romen rakamlar ı dizisinde 100 sayısı. sesin yava şlaması.

çörek. demin seslendin kesmek. f. 2. birini geri ça arayıp birini azarlamak. 2. jeol. i. kalibre. k. (çoğ. i. hilafet. bela. 2. 4. 2. kalsifikasyon. kalsiyum. felaket. hesap etmek. çoğ. caliber.. i. i. i. hesap makinesi. çıkarmak. vaketa. takvim yılı. İng. afet.. çoğ. s. (a name) for short call s. ortaya çıkarmak. 3. i. i. dili do ğruya doğru. demek: They call him “Memo” for short. (out) diye bağırdığını duydum. basmadan yapılmış. beyaz. kireçleşme. felaket. 1. birine k ısaca . (paray ı) yaratmak. 1. saymak. 2. (yard ımcı/danışman olarak) (birini) çağırmak. pasta. k. siyah ve 2. 1. Ne derseniz deyin. kek. basma. kireçleşmek. kabiliyet. k. 3. dili bulamayan birine şehirlerarası/uluslararası telefonla birini aramak. kireçlenme. kireçlenmek. birine tekrar telefon etmek. konu şmak. anat. grevcileri v. i. ça ğırmak.şüphe etmek. s. basma. i. İng. vidala. -i istemek. küspe.´ni) devreye sokmak. 1. 1.. ğırmak. hesaplama.. i. vahim. -i mi? He -e son vermek. -i iptal etmek. calves (kävz) i. kütüphanelerde kitaplar ı sınıflandıran numara. 3. 1. i. i. 1. i. kalkerleşmek. . i. konuşma. caliph. takvim. halifelik.. belal ı. ´´ İmdat!´´ diye bağırdı. kendisini telefonla 1. tıb. renkli di şi kedi. bağırış. -i durdurmak. 2. dobra dobra İng. halife. dana. telefon kulübesi. haykırma: I heard a call for help. gerçekleri sakınmadan söylemek. 2. -e gölge düşürmek. hesap. bağırma. bak. i. çağırma. tatlı sözlerle kandırma. cajolement. ayarlamak. 2. -i gerektirmek. kireçlendirmek. kireçleştirmek. hesap cetveli.called out for help. Birinin ´´İmdat!´´ seslenmek. jeol. 2. 3. down call s. -in do ğruluğundan (borcun) ödenmesini istemek. kalkerleşme.. bağırmak: Did you just call me? Bana f. 2. kal ıp. --es/--s) 1. İng.b. hesaplamak. dili azarlamak. 1.o. (askerleri. 1. takvim yılı. telefon konuşması.turuncu patiskadan yapılmış. 1. long-distance i. felaket getiren. felaketli. kalkerleştirmek. patiska. 2. back call s. call number call off call on the carpet call out call s. bak. Ona kısaca Memo diyorlar. dili çocukluk a şkı. tahmin. 2. 1. (bir şeyin) iade edilmesini istemek. 1. yetenek. üstüne s ıcak kek konulan çubuklu altlık. pamuklu bez.cajolement cajolery cake cake rack calamitous calamity calcification calcify calcium calculate calculation calculator calendar calendar year calendar year calf calf calf love calfskin caliber calibre calico calico cat calif caliph caliphate call call call a halt to call a spade a spade call box call for call forth call girl call in call in question call into being call it a day Call it what you want. i. tıb. kapasite. benekli. bak. telefon etmek. 3. 3. 2. patiska. f. buzağı.o. baldır. çap. halketmek. calves (kävz) i. -i icap ettirmek. çok kötü. paydos etmek. k. 3. hesap eden kimse. 2.o. kim. telek ız. 1..o. eğriye eğri demek.

´s attention to call s. basık arazi. 2. bir şeyden şüphe duymak. 1. sıcak su ile süt ve şeker karışımı bir içecek (bazen çay da katılır). i. Kampuchean. tecrübesizlik. dingin. (fırtına) dinmek. 2. i. basık. nasır tutmuş. Kampuchea. 2.. i. bak. ince beyaz pamuklu/keten kuma ş. sözü geçmek. toyluk. nasırlı. i.o. yatıştırıcı (ilaç). s.. birine telefon etmek.o. sakinleşmek. s. kamuflaj. 1. kara çalma. (bir yerin) amiri olmak: He calls the shots around here. i.. bak. 3. calf 1. bot. names call s.. çamur atmak. kara çalmak. i. s. durgunluk. (birine) bir şeyi hatırlatmak. i.. buzağı doğurmak. 1. yat ıştırmak. z. i. iftira.. yatışmak.. i. f. oyunu iptal etmek. i. deveci. to mind call the game off call the shots call to mind call to order calligrapher calligraphy calling card callous callously callousness callow callowness calm calm down calmative calmly calorie calory calumniate calumny calve calves cam Cambodia Cambodian cambric cambric tea came camel camel hair cameleer cameleon camellia camera cameraman Cameroon Cameroonian camomile camouflage camp camp birine/biri için (yalanc ı. kamufle etmek. hat.t. kamp.. saklama.. bak. kam. kamelya. hatırlamak. z. i. iftira etmek. Buranakla getirmek. 1. mak. 2. çoğ. dinginlik. 2. kartvizit. deve tüyü. zool. f. cam. duyarsız. kameraman. i. chamomile. . Kamerun. Kamerun´a özgü. tüyleri bitmemi ş (kuş). i. (deniz) yatışmak. f. i. kaligrafi. Ona kötü şeyler söylüyor. duyars ızlık.call s. kamp yapmak. up call s. durgun. Kamerunlu. dili borusu ötmek.o. toy. birinin dikkatini (bir şeye) çekmek. fotoğraf makinesi. i. f. deve. calorie. 2... birinden hesap sormak. kalori. i. 1. f.. sakince. i. gizlemek. köpek gibi) kötü sözler söylemek: He´s calling her names. i. bak. bot. Kamerun. come. heyecan göstermeden.. s. ask. sakinleştirmek. 1. katı. birini askere ça ğırmak. into question call s. aldırışsızlık.. chameleon. i. hatırlatmak. gizleme. calf 2. hüsnühat. f. bak. s. i. umursamayarak. yatıştırmak. s. i. sakin. bak.. tecrübesiz. Kamerunlu. çoğ.men (käm´ırımen) i. buzağılamak. (toplantıyı) açmak. ask. duyarsızca. sükûnet. kamera. i. i. bak.o.er. korkak. 2. i. hissiz.. ın şefi o. patiska. hattat.t. to account call s. i. k. ald ırış etmeden. kaligraf. f. nasırlanmak. ordugâh. 1. hat sanat ı.a.

f. 2. 1. şekerci. şekerkamışı. kanser. yüznumara. üstüne çizgi çekmek. açık yürekle. ahç ı. kanser gibi. 2. silmek. 3. okulda kalma cezas ı vermek. aç ık. aday. samimiyet. i. f. İng. i. asıl fikrini söyleme.. i. samimiyet. kampanya. samimi. içten. 2. yardımcı f. f. açık yürekli.ısaltmak. bak. adaylık. şekerkamışından elde edilen şeker. i. She can´t help shouting at people. 2. ufak kamp karavanı. kam ışla kaplamak. i. gerçek. zool. kampç ılık. 2. i. i. i. aç ıklık. (Can tuvalet. i.. yapmak imkânı olmak: Can you do this work? Bu konserve misin? I couldn´t find my hat. 1. iptal. 2. s.. kâfur. bambu. mum. şekerci dükkânı. huyu öyle. şerbet içinde kaynatmak. 3. şamdan. 1. cannot. bak. i. 1. i.camp chair campaign campaigner camper campfire campground camphor camping campsite campus camshaft can can Can he sit a horse? Can it! can opener Can you drop by tonight? can`t can´t help Canada Canadian canal canapé canary cancel cancelation cancellation Cancer cancer cancerous candid candidacy candidate candidateship candidly candidness candied candle candlelight candlestick candor candour candy candy store cane cane sugar canine portatif sandalye. s. i. karavan gibi kullanılan minibüs/kamyonet. helabulamadım. candor. i. asıl (fikir). baston.. Kanada´ya özgü. i. içtenlik. açıklık. dürüstlük. 2. 4. şekerleme yapmak. -Ata binmeyi biliyor mu? argo Kes artık! konserve açaca ğı. 1. kam mili. k cancellation. Şapkamı ta şı. f. i. Yengeç burcu. şeker. kanarya. for . Onun insanlara ba ğırması elinde değil. 1.. köpekgillerden bir hayvan. 3. 1. z. i. i. kampç ı. kamp yapma. --ing/--ling) 1. memişhane. kamp ate şi. i. 2. köpekdi şine ait. s. 1. için kimse. kamp yeri.. argo i. kamp sahas ı. 3. i. namzet.işi yapabilirkutusu. 2. 1. 1. kanserli. f. 2. 4. 1. eksantrik mili. 1. köpekgillere özgü. (--ed/--led. içtenlik. Kanadalı. kampanyac katılmak. .. çikolata. açık yüreklilik. mak. şekerleme haline getirmek. kampanyaya ı. namzetlik. i. 2. asıl fikrini söyleme. şekerleme. 3. zool. argo hapishane. f. de ğnek. it´s just the way she is. anat. 2. Bu gece bize u ğrar mısın? k ıs. şekerle kaplı. i. 2. hasırlamak. i. kamış. kanepe. seferberlik. şekerli: candied orange peel portakal kabuğu şekerlemesi. -ebil-. asıl fikrini gizlemeyen. 2. kodes. 1. kampanya yapmak. i. i.. teneke kutu.. bonbon. i. iptal olunan şey.. 1. mat. Kanadalı. tarafs ızlık. i. (could) 1. s. argo klozet. Kanada. kampus. iptal etme. astrol. iptal etmek. i. içtenlikle. kâfuru. kampanyaya katılan mücadele etmek. kanal. adaylık. tatlı dilli. i. baston ile dövmek. açık yüreklilik. sefer. samimiyetle. dürüst. i. i. mum ışığı. tarafsız. s. i. (--ned. 3. Kanada. 2.

kabiliyet. kilise yetkililerinin ç ıkardığı bir kanun. eşkin sürmek. büyük harf. 1. tedbirli.. şı. 2. 1. s ıfat: He did this in his capacity as president. 1. uyan ık. güç. i. bak. pelerin.. i. kep.. f. kapital. markiz. Hrist. kanyon. Bunu başkan sıfatıyla i. konulan) teneke kutu. azizlik mertebesine yükseltme. gök kubbe. (çay. i. -amayız. kapari. büyük. majüskül. gebreotu. argo iş. 3. kapari. majüskül. i. konserve yapılan yer. 1. f. dili yaramazlık. gebreotunun yemi şi. geçimsiz. 2. 2. i.. yetenek. . f. i. oylum. büyük harf. 1. 1. kabiliyetli. baldaken. 1. yamyamlık. i. Hrist. yamyam. k ılcal damar. kasket. geniş. sermaye masraf ı. 3. ask. kurallara uygun. azizlik mertebesine yükseltmek. canonization. doruk. bak. 2. 2. 2.. takke. boş laf. iktidar. i. i. top. kapsül. derin vadi. gebre. 4. dikkatli. bir katedrale bağlı olan papaz. İng. (anket yapmak/oy toplamak amac ıyla) (birçok kimseye) gidip konuşmak. sermaye. ehliyetli. Hrist. ba şlık. 2. i. matara. tepe. tabanca mantar ı. s. branda. kapasite. aksilik. hoplayıp zıplamak. 2. bot. Hrist. i. büyük (harf). başkent. görev. i. coğr. huysuzluk. sabit varl ıklar. 1. i. ehliyet. eşkin gitmek. 1. aft. konserve fabrikas ı. açıkgöz. 5. başşehir. 5. f. yetenekli. büfe.. pamukçuk. zirve. i. 1. i. kilise hukukuna ait. yardımcı f. kapak. 4. konserve yapma. 1. i. 2. z. kilise hukuku. dili sermaye sütun ba sabit aktifler. ince boru. k.b. f. güç. i. İng. 4. s. s. içi çok şey alan. i. sermayeye ait. burun. hırsızlık. 2. kahve v. kebere. k. -amam. karyola sayvan ı. i. konserve: canned chickpeas konserve nohut. mevki. sayvan. istiap haddi. suç. branda bezi. 1. 3. anamal.. i. tapa. konuşma dilinde çoğu s. --ping) i. (--ped.canine tooth canister canker canned cannery cannibal cannibalism canning cannon cannonball cannot canny canoe canon canon law canonical canonisation canonise canonization canonize canopy cant cantankerous cantankerously cantankerousness canteen canter canvas canvass canyon cap capability capable capacious capacity cape cape caper caper capillary capital capital account capital assets capital crime capital dividend capital expenditure capital letter köpekdişi. 3. s. 2. huysuzluk yaparak. geleneklere uygun. tuval. 1. kural. i. 2. sermaye kâr ı. failini ölüm cezas ına çarptırabilen suç. büyük harf. -amazsın(ız). i. f. 1. i.. anat. 2. 4. top güllesi. huysuz. hacim. laf. 2. 3. -amaz. eşkin gidiş. i. majüskül. 3. 3. i.. 1. aksi. s. i. iktidar. s.. hesab ı. -amazlar (Anlamı vurgulamak gerektiğinde can not olarak ayrılır. canonize. 1. yetenek. kantin. 2. istidat. kano. kap.

oto yıkama yeri. i. i. 1. k. karpit. manşet. karbon kâ ğıdı. . i. vagon. çoğ. dili büyük harfler. büyülemek. reis. i. capitalize. 1. zaptetmek. tutsaklık. frenkkimyonu. karbonhidrat. i. alabora etmek. tutsak eden kimse. teslim olmak. i. karbonmonoksit. karbon kâ ğıdı. 2. f. s.capital letter capital levy capital punishment capital stock capitalise capitalism capitalist capitalize capitalize on capitulate capitulation capitulations caprice capricious Capricorn caps caps capsize capstan capsule captain caption captivate captive captive audience captivity captor capture car car park car wash caramel carat caravan caravansary caraway carbide carbine carbohydrate carbon carbon black carbon copy carbon dioxide carbon monoxide carbon paper carbonate carbonated drink büyük harf. 3. i. f. tutsak. 2. İng. i. f. İng. i. kervan. kapitalist. 2. k ıs. ayar (1 kırat = 200 mg. ele geçiren kimse. 3. kopya. k ısa tüfek.. karbonat. otopark. 1. i. astrol.. i. kaptan. ırgat. i. zoraki dinleyiciler. -i kendi menfaatine çevirmek. zaptetme. devirmek. i. silahlar ı bırakmak.. i. yüzbaşı. yanm ış şeker. esas sermaye hisse senedi. -e sermaye sa ğlamak. kopya kâğıdı. ölüm cezas ı. karbon. i.. karbonatla ştırmak. capital letters. ele geçirmek. 1. alabora olmak. -den faydalanmak.. -i sermayeye çevirmek. karamela. kapitülasyonlar. tutsak etmek. esir. kopya kâğıdı. i. f. sermaye vergisi. 2. i. kapris. f.. ele geçirme.. başlık. İng. i. 1. kaprisli. karbondioksit. f. 2. cezbetmek. bocurgat. 2. gazlı içecek. anamalc ı. kervansaray. üstü kapal ı yolcu veya yük arabası. bak. 2. 2. kaptanlık etmek. şartlı teslim. 2. kumanda etmek. kapitalizm. kim. karavan. anamalc ılık. karabina. 1. majüskül. kapsül. i. O ğlak burcu. i. Karaman kimyonu. i. esir dü şmüş. k ırat. 1. i. otomobil. 3.). araba. i. 1. is. f. -i büyük harfle yazmak. i. devrilmek. s. f. deniz albayı. i. 1. i. karbon kopyas ı. çoğ. lamba isi.

kucaklamak. i. i. kalp krizi. 2. karikatürcü. kucaklama. hileci. parlak kırmızı. kumar masas ı. 1. karikatürist. s. özen. ceset. karikatürünü çizmek. i. . önemli. kalbi uyaran. kakule. ev v. geçici hükümet. kayıtsız. dikkatsizce.. 2. dikkatli. dikkatle. s. i. s. i. kardiyolog. i. 1. dikkat. i. özenli. 1. i. ana. (motorlu araç) bir yandan bir yana hafifçe sallanarak ilerlemek. 3. enkaz (gemi v. He -e bakmak: Who will care for us inız kardeşine emanet etti. 1. 2. s. O yoğun bakımda. tasas ız. i. kayg ı. z. kardiyak. endişeden bitkin. dikkatli olma. 1. den. karina (motorlu araç) yan yatarak kö şeyi dönmek. Bana some tea? Çay içmek ister eliyle: Write me istemek: Would you care for mektup postalad ığında zarftaki ismimin alt ına yandan Göksel eliyle diye yaz. ihmal. 2. kapıcı. itinayla. Karayip. i. 1.´ne bakan) bekçi. 3. 2. hırka. isk.carbonated water carbuncle carburetor carburettor carcass card card catalog card index card index card table cardamom cardboard cardiac cardiac arrest cardiac disease cardiac failure cardiac muscle cardigan cardinal cardinal numbers cardiogram cardiologist cardiology cardsharp care care for care of careen careen around the corner careen down the road career carefree careful carefully carefulness careless carelessly carelessness caress caretaker caretaker government careworn carfare cargo Caribbean caricature caricaturist soda. 2. 1. i. İng. i. sevmek. 2. anat. kalple ilgili. kargo. kardiyoloji. iskambil kâ ğıdı. 1.. leş. s. 1.b. i. kariyer. şirpençe.. 2. ölçülü. 2. kalbe ait. 1. yük. kalp hastalığı. bina iskeleti. (h ızla giderken) bir yana yatmak. kart fihristi. karbüratör. dertsiz. (otobüste) bilet paras ı. belli ba şlı. bilgisiz. mide a ğzına ait. ok şama. i. i. f.b. i. mukavva. (sahibi yokken malikâne. 2. 4. ceket. 1. kalp hastas ı. z. kalp kas ı. maden sodas ı. itina. 2. dert. kalp krizi. f. 1.). carburetor. çıban. tasa. 3. i. dikkatsiz. 3. s. tedbirli. 3. i. 2. üçkâ ğıtçı. okşamak. f. 1. (motorlu araç) bir Cengiz bir yana hafifçe sallanarak gitmek/ilerlemek. kardiyogram. özenle. asal sayılar. i. karikatür. i. kart katalo ğu. dikkatsizlik. dikkat. İng. kartotek. kalp ilacı. bakım: He´s in intensive care. i. bak. kaygısız. i. kardinal. care of Cengiz Göksel. karton. i. itinal ı. left him in his sister´s care. kart. Onu k our old age? Ya şlılığımızda bize kim bakacak? 2. s. i.

(kara ta şıtının sallanmasından ileri gelen) mide bulantısı. 3.. şamata Her patience will carry her through. i. i. s. i. misilleme yapmak. duruş biçimi. 2. k. 2. içki içip şamata yapmak.. f. marangozluk. taşıyıcı. Sabr ı sayesinde bu işi başarır. bir şeyi yerine getirmek. nakliye şirketi. 2. posta güvercini. sürüklemek. alıp götürmek. (saplı) portbebe. havuç. amacına ulaşmak. i. i. 1. 2. carsickness i. f. taşıt şeridi. . (bir şeyin) sayesinde (bir işi) carry weight carry/bear/have a grudge against birine karşı kin beslemek. yerine getirmek. nakliye. halı. carrycot i. 2. çürümüş et.. keçiboynuzu. 2. karnaval. vagon dolusu. at arabas ı. duruş. s. nakliye ücreti. sazan. bedensel. i. işi sürdürmek. (bir şey) birini ayakta tutmak: (bir şey) birini başarılı bir sonuca aşırı bir şekilde davranmak. kapılıp gelmek. 4. 1. taşımak: Carry her on your back! Onu sırtında taşı! This truck can carry a load of twenty tons. (işi) sürdürmek. get carried away kendini kapt ırmak. i. at arabası ile taşımak. etkili/önemli olmak: It´ll getirdi. uygulamak. dili kazanmak.. 1. i. -i bitirmek: She carried through on her promise. k ırım.t. i. karanfil. 1. 1. 5. do ğramacı. 4. (dişte/kemikte) çürüme. Onlar ı etkilemez o. 2. İng. (to) hesaptaki bir miktar ı (başka sütuna/sayfaya/deftere) nakletmek. 3. i. i. 3. dülger. kartografi. zool. İng. cartilage cartographer cartography i. üstün gitmek. nakliyeci. s. harnup. i. (birini/bir şeyi) dışarıya taşımak. yolcu vagonu. Bu kamyon yirmi tonluk bir yük ta şıyabilir. yol. f. dili 1. bot. i. cart götürmek. 1.. marangoz. atlı yük arabası. k. lal. 2. etobur. too far carry the day carry the day carry through i. i. 1. kazanmak. 2. aşırı gitmek. büyük torba/poşet. i. 2.. through carry s. 1. araba dolusu. kan dökme. sızlanıp durmak. katliam. yenirce. dili bir şeyin dozunu kaçırmak. taşıma. gerçekten yapmak. Noel ilahisi. Noel ilahisi söylemek. i. kartograf. i. k ızıl. İng. k ıkırdak. Sözünü yerine carry no weight with them.ulaştırmak. karanfil çiçe ği. 2.t. 1. galip gelmek. bot. istediğini elde etmek. taşıyan. i. devam etmek. şehevi. taşımak.caries carload carmine carnage carnal carnation carnival carnivore carnivorous carob carol carouse carp carpenter carpentry carpet carpet sweeper carport carriage carriageway carrier carrier bag carrier pigeon carrion carrot carry carry an amount forward carry away carry coals to Newcastle carry on carry one through carry one´s point carry out carry out/take reprisals carry s. İng. tatbik etmek. k. (k ızgınlıktan) bağırıp çağırmak. içki âlemi yapmak. zool. etçil. haritac ılık. f. (karayolunda) şerit. heyecanlanıp aşırıya kaçmak. i. etobur. gırgır (süpürge). İng. cinsel. k. leş. haritac ı. yanları açık garaj. gerçekten yapmak. i. i.. el arabası. (on) -i yerine getirmek. dili tereciye tere satmak. 1.

2. dili nakit para. i. 1.´ni) çevirmek. i. çizgi film çizen sanatç ı. 6. toprak/cam kapta pişirilen yemek. f. 2. be ş ık. 1. kasetçalar. nakit para. 2. i. oymacılık. kasa. çerçeve. hal. mücevher kutusu. camera case tak ı. güveç.D. yazarkasa. -den kazanç sa ğlamak. papaz cüppesi. i. kavun. vaka: a murder case cinayet i. para. büyük resim tasla ğı. 1. biladerağacı. 3. yana dayanmalı aşma. rol taksimi yapmak. oynayanlar. 1.b. i. (bakış v. f. bir fıçı dolusu. karikatür. -i büyülemek. f ırlatmak. 3. karikatürcü. durum. kartuşlu dolmakalem. 1. mahuncevizi. kaşmir: cashmere sweater kaşmir kazak. 3. i. 2. s. kaset. (kızarmış eti) dilim dilim kesmek. 3. (mermi için) kovan. (çek) bozdurmak. pencere kanadı. fişeklik. kutu. taş dilimlemek. s. bir varil dolusu. (cast) 1. fıçı. i. amerikaelmas ı. dış görünüş. 3. 2. kaplama. i. i. 1. İng. 4. el yard ımı ile yanlamasına atılan takla. büyü yapmak. i. çizgi film. v. paraya çevirmek. kasa. 2. 5. gölge yapmak. çemberleme. 2.O. 2.´ni) oymak. mahfaza: violin case keman kutusu. i. dilb. bankamatik. foto ğraf makinesi mahfazası. atma. matb. i. (k ırık kemiğe) alçı. 1. 1. i. mukavva kutu. kutuya koymak. bot. ödemeli. çağlayan. 2. kasiyer. (bir tiyatro oyununda/filmde) rol alan kimseler. 1. 5. kaset. kartuş. 1. kavun.carton cartoon cartoonist cartridge cartridge belt cartridge case cartridge pen cartwheel carve carver carving carving knife casaba casaba melon cascade case case case ending casement cash cash cash dispenser cash in on cash on delivery cash on the barrelhead cash point cash register cashew cashier cashmere casing casino cask casket Caspian cassava casserole cassette cassette player/deck cassock cast cast cast a horoscope cast a shadow cast a slur on cast a spell on cast a spell upon i. 2. (bankada) vezneci. 4. 1. çerçeve. 2. tabut. k ıs. 3. i. oymac ı. i. 3. (oy) vermek. oyularak yap ılmış eser. pe şin para. 1. . i. 1. i. fişek. kumarhane. veznedar. İng. i. 2. 4. vaziyet. yöneltmek. 2. kasa. foto.b. tahsil etmek. atfetmek. i. maket. dili -den yararlanmak/faydalanmak. kın. i. k. kal ıp. 1. i. f. film kutusu. 2. 1. kaşmir. kasadar. 2. tapyoka. manyok. şelale. i. 2. kutu. 1. hasta: I had five cases of syphilis this morning. manyok kökünden ç ıkarılan nişasta. zayiçesine bakmak. k. atmak. 1. Bu sabah sandfrengili hastaya baktım. küçük kutu. karton kutu. savurmak. (sofrada kullan ılan) et bıçağı. C. palaska. bot. kaşmir yün. 3. kanatlı pencere. -e leke sürmek. -i lekelemek. varil. (ağaç. oyma. 1. -e büyü yapmak. 2. f. i. karikatürist. 2. oyma. kaşmir kumaş. 2. (büyük bir satış yerinde) kasa yeri. tesliminde ödenecek. fırında kullanılan toprak/cam kap.

s. hulya. i. caster. 1. 1. 1. 2. 2. 2. çöpe atmak. i. i. 2... 3. Katalan. şekerleme. casualty of the spending cutback. kayıtsızlık. font. (mobilyaya tak ılan) küçük tekerlek. 2. ölü. pek dikkatli olmayan: He gave it a casual glance. -i tasarlamak. k. İng. paylamak. . (kazada/sava şta) ölen. 2. i. s. dili -in kaderine ba ğlanmak. kura çekmek. çok sağlam. biriyle işbirliği yapmak/bir olmak. şato. demir atmak. devirmek. katalog. İng. dökme demir. iğdiş etmek. bak. ayırmak.. 1. perde. alarga etmek. ıssız adada bırakmak. i. kale. katalo ğunu hazırlamak.. k ınamak. İspanyol çalparası. çavlan. çözmek. kayıtsız. dili kar şılığını beklemeden iyilik etmek. deniz kazas ına uğrayıp ıssız bir kıyıda mahsur kalan kimse. ilgisiz. i. pikten yap ılmış. demir atmak. acil servis. k. sapan. hayal.o. akbasma. kaza. hadım etmek. 1. 1. cat-and-dog fight kedi köpek kavgas ı. iğdiş etme. can ını sıkmak. mancınık. pudraşekeri. azarlamak. -i düşünmek. i. k ıs. katapult. şelale. 1./cast one´s lot cast s. 1. s. 3. f. i. rasgele. catalog/catalogue. adrift cast/drop anchor castanet castaway caste caster caster sugar caster/castor sugar castigate castigation cast-iron castle castle in the air/castle in Spain castor castor castor oil castrate castration casual casual clothes casualness casualty casualty ward/department cat cat cat nap catafalque Catalan catalog catalogue Catalonia catapult cataract oy vermek. f. pik. satranç kale. demirlemek. Katalanca. i. 2. tıb. 2. bak. 1. i. kedi. lakayt. f. İng. reddetmek. i.cast a vote cast about cast anchor cast away cast down cast in one´s lot with cast iron cast iron cast loose cast lots cast of mind cast off cast one´s bread upon the waters cast one´s lot in with s. kast. hintyağı. catechism.o. i. 2. yaralı. kas ıtlı olmayan. katarakt. 2. 4. hadım etme./cast in one´s lot with s. yaralanan. catalog. 2. ilgisizlik. i. ince tozşeker. 1. azarlama. pik. pudraşeker. Tasarrufun ucu ona i. i. acil servis. İng. He was a İng.t. f. dökümcü. aksu. i. bir şeyi akıntıya bırakmak. i. İng.. düşünüş şekli. 2. çok dayanıklı. büyük çağlayan. katalog yapmak. 1. den. 1. paylama. Katalonya. günlük elbiseler. tesadüfen olan. i. i. kastanyet. Ona şöyle bir göz attı. katafalk.

6. bölüm. tutuşmak. k. s. tırtıllı palet. uygun kişi. kati. catechize. tutma. soluk almak. i. birini gafil avlamak. Seda gözüme ilişmek: At that moment I caught sight of her. Hrist.. in the act catch s. kurt. k. birini suçüstü yakalamak. -in gözüne ilişmek. tutmak.o. on k. tabaka. s. categorize. feci. ilmihale dayanarak din dersi vermek. i. moda olmak. sâri. i. off guard catch s. birini gafil avlamak. unawares catcher catching catchy catechise catechism catechize categorical categorically categorise categorize category cater caterpillar caterpillar tread catfish catgut catharsis cathartic cathedral Catholic i. bula şıcı..o. dikkatini çekmek. i. ilişti. 2. müshil. f. ilmihal.. Hrist. f. katedral.o. s ınıf. dili kestirmek. yakalama. z. felaket. off guard catch s. nefes almak. birini gafil avlamak. tırtıl. av. hoş ve kolaylıkla akılda kalan. adamakıllı bir zılgıt yemek. afet. müshil. red-handed catch s. 1. s. i. felaketli. kategori. s. Hrist. 5. kesin. 2. Benden hakadar ileride ki ona yeti şmemin imkânı yok. ateş almak. parça. (trene/vapura/uça ğa) yetişmek.o. boğaz veya burunda balgam/sümük toplanma. sıkışmak: I 2. 2. i. yakalamak. dinlenmek. bak. dinlenmek. k. s. tutuşmak. rahats ız edici duyguları dışa vurarak onlardan kurtulma. birinin dikkatini çekmek. soluk almak. birini gafil avlamak. i. soluklanmak. şuna gitmek. birini haz ırlıksız yakalamak. 1. f. f. -in ho 1. 2. yiyecek tedarik etmek. katarsisle ilgili.. tak ılmak. kategorik olarak.´s attention/eye catch sight of catch sight of catch the fancy of catch up catch/get hell catch/take s. i. dili papara/zılgıt yemek.caught dili. Katolik. i.. f. kiriş. bölüm. 2. 1. müz. yakalayan şey/kimse. birini suçüstü yakalamak. İng. bak. k ısa bir süre uyumak. vasıflandırmak. s ınıflandırmak. dili 1. yayınbalığı. katarsis. i. 2. kilit my 3.. zool. zümre. 4. 1. f. i.o.. k. on the door handle. yemeklerin haz ırlanmasını ve servisini üstüne almak. anlamak. dili fena halde o şlanmak.. diliyakalamaya/tutmaya çal ışmak. s.o. kategorik. çakmak.. birdenbire farketmek: I caught sight of Seda.catarrh catastrophe catastrophic catch catch catch at catch cold catch fire catch fire catch forty winks catch it catch on catch one´s breath catch one´s breath catch one´s eye catch s. with -e yetişmek: He´s so far ahead of me I can´t possibly catch up with him. napping catch s. sleevebir partide yakalanan Gömleğimin k.o.. katarsise yol açan. i. İng. av/bal ık. gözüne çarpmak. (caught) 1. 3. dili -i müstakbel e ş olarak düşünülen nezle olmak. tutmak. beysbol vurucunun arkasında durup topu tutan oyuncu. . tırtıl. felaket. O anda gözüme gözüne ilişti.

men (keyv´men) i. Katolik kilisesi. kostik. neden olu şturan. illet. İng. nedensel. uyarıcı. i. çoğ. f. atlı şövalye. i. yakmak. catch. to sin cause/create a stir causeway caustic cauterise cauterize caution cautionary cautious cautiously cautiousness cavalier cavalry cavalryman cave cave in caveat caveman cavern cavernous caviar caviare cavil cavity cavort caw cayenne cayenne pepper cc CD CD player s. i. süvariler. (göl/bataklık üzerinden geçen) uzun köprü/kazıklı yol. kocaman. karga sesi. herkesin ilgisini çekmek. Katoliklik. cubic centimeters. ihtar. amaç. carbon copy. i. mağara adamı. neden. ihtiyatlı. hedef.ry. f. Kafkasyal ı. oyuk.. k. 3. sebep devotion. 2. ketchup. acı (söz). i. f. süvari s ınıfı. cav. s. caviar. k ıs.al. 1. sansasyon yaratmak.men (käv´ılrimîn) i. yak ıcı. i. ikaz etmek. 1. kendini beğenmiş. s. i. dava. f. arnavutbiberi. k. 1. ışmam. 1. 2. s. kazan. bak. neden olmak. 1.. f. uyar ı. s. sakıngan. uyarma. i. ülkü: That´s a cause worthy of one´s olmak. s. çürük. 2. iki kara parçasını birbirine bağlayan ve deniz kabardığında suyla kaplanan i.. 2. Kafkas. onu tart 3. cürmü meşhut halinde yakalanmış. sebep. çoğ. kompakt disk çalar. huk. 2. at -e itiraz etmek: I won´t cavil about it with anat. i. kostik madde. dağlamak. i. gaklamak. i... bak. oyuk.. i. . cave. f. sığırlar. dişçi. 1. i. s. i. nedeni olan.. 2. s. liberal. genel. i. ambar gibi (yer). oynamak. ikaz. dili iğneli söz söyleyen. çökmek. tıb. 2. Kafkasya. 1. tıb. 3. i. i. dikkatli. aç ık fikirli. karga gibi ötmek. k ıs. karnabahar. laubali. gaye. 2. 4. dili i ğneli (söz). birini günaha it really cause my camellias to bloom earlier? Gerçekten 1. arnavutbiberi. açan ne? Will sokmak. Kendini adamayacausedbir dava. i.catholic Catholicism catsup cattle catty Caucasia Caucasian Caucasus caught caught in the act cauldron cauliflower causal causality cause cause cause s. i. yol açmak: What´s de ğer this? Buna yol f. s. sıçramak. f. cauterize. evrensel. f.. havyar. mağara. büyük ma ğara. compact disk. çoğ. ihtiyat. i. 2.o. tedbirli. suçüstü yakalanm ış. z. kedi gibi. tedbir. serbest. gak. kavite. heyecan yaratmak. you. ihtiyatlılık. ikaz. 2. 1. nedensellik. ihtiyatla. İng. i. kibirli. i. 1. (önemsiz şeyler üzerinde) tartışmak. umumi. bak.. i. Seninle bo şluk. uyarmak. süvari. bak.

i. 1. ünite. 3. hücreli. sansür.. f. göçermek. selüloz. yap ıştırmak. Church of England. f. sağlamlaştırmak. k ınamak. dikkat ortalamak. Civil Engineer. kabristan.ını almak. i. 3. mezarlık. betonyer. beton ile kaplamak. 1. orta. şarap mahzeni. 2.CE cease cease fire cease-fire ceaseless ceaselessly cedar cede ceiling ceiling price celebrate celebrated celebration celebrity celerity celery celery root celestial celestial pole celibacy celibate cell cellar cellist cello cellophane cellular cellular phone/telephone celluloid cellulose Celsius thermometer Celt Celtic cement cement good relations with cement mixer cemetery censor censorship censure census cent cent centenary centennial center center of attraction k ıs. dini nedenlerden dolayı) evlenmeme ve cinsel ilişkide bulunmama. i. ortada olmak. s. devam etmemek. semavi. ortaya gelmek. eleştirme. 4. 2. 4. century. 1. 2. central. kiler. kereviz. k. bayram yapmak. 1. ortaya almak. sent (Amerikan dolar ının yüzde biri). asır. sürekli. i. sansürlemek. durmak. i. nüfus sayımı. i. sansürcü. bırakmak. s. 2. bodrum kat. ateş kesmek. 2. 5. viyolonselist. hücresel. i. i. i. Kelt. yüz yılda bir olan. hız. spor santr. sansür işleri. f. 2. s. i. f. 3. pil. şöhretli. i. azami fiyat. Kelt. Keltçe. sayım. sansür memuru. durmadan. tavan fiyatı. ortas 2. i. dili cep telefonu. göksel. sapkerevizi. çimento. i. 1. şöhret. son vermek. kesilmek. mahzen. devretmek. s. beton kar ıştırıcı. sürat. i. Chemical Engineer.. me şhur. yüz yıllık. s. k ıs. göğe ait. selüloit. 1. çimentolamak. ask. Corps of Engineers. i. elek.. 2. gökkutbu. çekim 2. sedir. bitmek. i. 2. 1.merkezi. aralıksız. Keltçe. ara vermeden. 2. yüzyıl. viyolonsel. 1. tavan. i. kutlama. centennial. 1. hücre. bak. i. kökkerevizi. ünlü. 3. ilahi. i. merkezi. s. b ırakmak. bodrum. ünlü. 2.. merkez. centigrade.. 4. 2. selofan. kutlamak. betonkarar. cep telefonu. Keltlere özgü. ile dostluk kurmak. sansürden geçirmek. bir merkezde toplamak. (gen. 1. göze. yüzüncü yıldönümü. i. ün. 1. da ğservisi. şarap stoku. dini nedenlerden dolayı) evlenmeyen ve cinsel ilişkide bulunmayan (kimse). f. ate şkes. gözesel. 3. sona ermek. 1. s. me şhur. küçük oda. z. i. i. i. 2. bot. 1. i. f. i. çimento ile s ıvamak. i. .. (gen. gözeli. 3. i. s. kınama. santigrat termometresi. 2. 1. i. terketmek. i. kutsal. f. eleştirmek. 1.

s. i. törensel. 2. z. İng. 1. merkezileştirilmek. fayans. 2. tahıl. i. 4. bak. santral memuru. i. i. ana. merkezde toplamak. 2.. santrifüj. beyinsel.. çoğ. 2. zahire. 2. i. 1. i. tahıla ait. k. k ırkayak. certificate. belli ba şlı. 1. f. elbette. s. s. tahıl türünden. hububat. santigrat termometresi. 2. İng. zool. 3. ussal.. İng. santilitre. santigram. i. bak. rahim boynu. s. anat. belge. centiliter. çini işleri. z. tasdik etmek. çanak çömlek.. beyincik. Orta Amerika. kati. yüzyıl. i. teklifli. centimeter. boyun. protokol. s. vesika. İng. emin. katiyet.. merkezileştirilme. bak. anat. 1. diploma. santigrat. bazı. ş üstüne. s. ruhsat. çinici. İng. çini. 3. çok resmi bir şekilde. sertifika. törensel olarak. beyin. i. 1. (-in doğruluğunu/gerekliliğini) belgelemek. 1. centigram. 2. katiyet.. tören. seramik seramikçi. (m ısır gevreği gibi) tahıldan yapılmış kahvaltılık yiyecek.center of gravity center of gravity centigrade centigrade thermometer centigram centigramme centiliter centilitre centimeter centimetre centipede Central central Central America central bank central heating centralisation centralise centralization centralize centrally centre centrifugal centrifugal force centripetal century ceramic ceramic tile ceramics ceramist cereal cerebellum cerebral cerebrum ceremonial ceremonially ceremonious ceremoniously ceremony cert certain certainly certainty certificate certify certitude cervix ağırlık merkezi. 2. 2. 4. merkezi ısıtma. certified.. merkeze do ğru yaklaşan. k. s. kesinlik. . i. f. muayyen. bak. merkezile ştirmek. çinicilik. s. z. 1.. ayin. 6. i. ağırlık merkezi. s. i.. çini. merkezi.. anat. tek. 1. i. seramik.. merasim. 4. i. certify. 3. i. merkezkaç kuvveti. tören. dili entelektüel. tabii. 1. k ıs. merkezkaç. santimetre. bak. şahadetname. kalorifer. entel. i. merasimle ilgili. 5. center. i. s. do ğrulamak. tahıl bitkisi. resmiyet. merkezile ştirme. 3. centralize. seramik sanat ı ve tekniği. 1. f. tasdikname. i.. centralization. 3. karo fayans.. s. belirli.. bak. i. ayin. anat. kaç ınılmaz. resmi. çıyan.. z. f. i. törensel.. 3. telefon santralı. i. 2. e şya. ba i. kesinlik. 2.. merasim. orta. i. 1. merkezcil.. kesin. i. muhakkak. asır. resmi. merkez bankas ı. dili -in ak ıl hastası olduğunu resmen tasdik etmek. İng. şüphesiz. teyit etmek. 2.

durma. peş peşe sigara içmek. 1. ovarak aşındırmak. k. (erkek) kurul başkanı. komuta zinciri.men (çer´mîn) i. lazımlık. i.cesarean cesarean section cesium cessation cesspool Ceylon Ceylonese cf CF CFI cg. 2. (ayakkabı) vurmak. telesiyej. (kadın) kurul başkanı. i. hayal k ırıklığı. sezaryen.. mahkeme. (ayinde kullan ılan) kadeh. çoğ. 4. rezil etmek. şezlong. i. bak. daire. sezyum. komisyon. i. 2. 1. sezaryen. Çadlı. i. f. başkan. i. zincirle bağlamak. ırıklığına uğratmak. i. k ıs. başkan. i. f. zincirleme mektup. oda müziği. chancery. k ıs. chair. çöp. meydan okuma. chain. Sri Lanka. i. f. hayal k 1.. f. freight. chair. f. 3. k ıs. 2.wom. Sri Lankan. kürsü. başkan. 1. meydan okumak. ticaret odas ı. k ıs. i. s. i. Çat. meydan okuyan kimse. ink ıta. çoğ. başkanlık. kurul ba şkanı. iskemle. silsile (da i. zincir.. i. i. utandırmak. zincirleme reaksiyon. kesilme. bak. ğ). kad ıköytaşı. özel oda. cost and freight. chief. zincirlemek. sinirlendirmek. sigara tiryakisi. chafing dish (sofrada kullanılan) yemek ısıtıcısı. i. 1. Çad. İngiliz yasama meclisi. 5.. tebeşir.. dili işlerin gecikmesinden dolayı huzursuz olmak. 2. i. çoğ. cost. 4. utanç.. k ıs. s. saman. kim. 3. i. i. iç sıkıntısı. peş peşe (sigara) içmek. i. oda müziği. s. child. ticaret odas ı. compare. oda orkestras ı. ovarak ısıtmak. Çad. f. 4. and insurance. i. başkan. lağım çukuru. . hâkimin oturum dışı konularda çalıştığı yer. cgm ch Chad Chadian chafe chafe at the bit chaff chagrin chain chain letter chain of command chain reaction chain smoker chain store chain-smoke chair chair lift chairman chairmanship chairperson chairwoman chaise longue chalcedony chalice chalk challenge challenge match challenger chamber chamber music chamber music chamber of commerce chamber of commerce chamber orchestra chamber pot chambermaid chambers i.en (çer´wîmîn) i. spor çelenç. i. church. aynı mağazalar zincirine bağlı mağaza. yatak odas ı. chapter. kamara. Çad´a özgü. tahıl kabuğu. fişek yatağı. up (sayı/puan) kazanmak/kaydetmek. kurul ba şkanı. Çadlı.. 2. Hrist. centigram(s). oda. sandalye. kalseduan. oda hizmetçisi. 3. makam.

fırsat. paranın üstü. caymak. --ping) 1. i. 1. savunmak. 4. taraf ını i. 2. tilavet. tahavvül.. 2. i. i. katır kutur/kıtır kıtır/hart hurt/çıtır çıtır yemek. monoton bir melodiyle söylemek. i. k.tahta v. f. 5. rizikolu. değişken.. değişikliğe uğramak. TV kanal. ı. küçük kilise. şarkı söyleyerek kutlamak.. 2. i. savunucu. dili (bir riski) göze almak. s. 3. changeability. f.. şarkı söylemek. düzensiz. (Almanya´da) şansölye. zool. s. el değiştirmek. i. i. su yolu. 2. 2. i. çocuk. Tesadüf eseri oradayd ı. ateşe . yüzü solmak. yüzü k ızarmak.1. aktarma yapmak: You´ll have to change trains in Ankara. hizmetçi. 2. 1. (toprak. ordu veya hastanede) papaz. s. akak. 1. değiştirmek. (soğuk) (cildi) çatlatmak.4. -e tesadüf etmek. sertleştirmek. müdafi.t. şapel. monoton bir melodi e şliğinde söylenen sözler.b. para. bot. (kadın) hademe.. avize.´ni) yarmak.kadın. dönüşüm. ihtimal. i. i. şampiyon. 3. f. fikrini/karar ını değiştirmek. i. yakarak kömürle ştirmek. 2. değişmek. ufakl ık. bozuk. hizmetçi yanarak kömürleşmek. bukalemun. 1. şampiyonluk. 2. sahip de ğiştirmek. kaos. i. bak. bozuk tahvil etmek. i. f. (bir uygulamadan ba şka bir uygulamaya) geçiş. İng. i. monoton bir melodi. şans. delikanlı. riziko. rektör. şans eseri olan. kararsız. 3. 1. i. (--red. f. -e rastlamak. şampanya rengi. bir şeyi (bir yere) vermek/dökmek/akıtmak/kanalize etmek. --ring) 1. nöbet de ğiştirmek. bozukluk. k. (okul. şaperon. tutmak. s. 1. karmakar ışık. 1. dili adam. da ğkeçisi. 3. kader. 2. hiç de ğişmeyen. yenilik.. bozuk para çantas ı. destek olmak. yar ık. 2. 5. f. f. i. 2. dili kesin olmayan. 1. 1. tesadüfen olmak: She chanced to be there. i. 2. zool. i. 3. 1. (taşıtta) f. 1. istikrarsız. yol. yüzü k ızarmak. s. nehir yatağı. şampiyona. hava de ğişimi. i. k. (from/to) (bir uygulamadan ba şka bir uygulamaya) geçmek. dönüşme. yanardöner. 3. bo ğaz.. şampanya rengi. 1. -in dışını yakarak kömürleştirmek. kar ışıklık. 4. s. İng. 2. k ısım. dili ağız değiştirmek. şampiyon. oymak. radyo. ask. 1. şanjanlı. 2. 2. şampanya. (--ped. çok sab ırsızlanmak. değişme. (ciltte) çatlak. adres de ğişikliği. (madeni yüzeyleri parlatmak için kullanılan) güderi parçaspapatya. değişkenlik. 2. 3. kanal açmak.chameleon chamois chamomile champ champ at the bit champagne champion championship chance chance chance on/upon chancellor chancy chandelier change change change clothes change color change color change hands change hands change of address change of air change one´s mind change one´s tune change over change purse change the guard changeability changeable changeableness changeless changeover channel channel s. başbakan. k. 6. değişim. i. kavrulmak. üstünü başını değiştirmek. başkasının eline geçmek. 1. mecra. s. (kitapta) bölüm. 2. kargaşa. talih. i. into chant chant chaos chaotic chap chap chapel chaperon chaplain chapter char char i. k ızartmak. değişiklik. monoton ses tonu. el değiştirmek. müdafaa etmek. Ankara´da üstünü de ğiştirmek. kavurmak. çatlatmak. risk.

hizmetçi kadın. i. 4. 2. 2. İng. pe şine düşmek. berat/imtiyaz/patent vermek. 3. şovence.b. s. 1. çoğ. suçlamak. şarj. iffetli. sili. i. cezbetmek. imtiyaz.wom. geveze. 3. döverek cezalandırmak. büyülemek. f. şahıs. karaktersiz. yola getirmek. şarj etmek.. ho ş. aç ık hesap. takip etmek. (hizmet kar şılığında ödenen) ücret. harf. merhamet. i. hayırsever. f. (kadın) hademe. s. izleme. 1. 5. tedbirli. f. gevezelik. hayır cemiyeti.en (çar´wîmîn) i. (kadın) hademe. işgüder. bak. 2. characterization. karakter. sade. 1. mangal kömürü. i. şarlatan. cezaland ırmak.3. hücum. 1. ucuz. yardımsever. ho şbeş etmek. temizlik. i. i. i. şarjedafer. kanyon. s.v. 1. (uçak. İng. karakteristik. tablo. top kızağı. 1. çene çalmak. kaydetmek. hizmetçiyardım hizmetçi. peşine düşme. gemi kira kontrat ı. tic. namuslu. çenebaz. i. char. büyü. karakterize etme. konuşkanlık. plan yapmak. i. i. çoğ. dar bo ğaz. şasi. i. çizelge..´ni) i. . çekicilik. char. f. 2. 2. saf. 2. 1.faires (şarjeyz dıfer´) maslahatgüzar. i.gés d´af. derin yarık. itham etmek. karakter. s. i. cana yakın. bozulmam ış. hücum etmek. f. ıslah etmek için cezalandırmak. izlemek. -in haritas ını yapmak.. kurucu üye. taşınır mal. gevezelik etmek. hizmetçi. elek. hamle. bak. f. sevimli.sis (şäs´iz) i. i. hususiyet. f. berat. vas ıf. kovalama. kadın. bot. characterize. i. dikkatli. s. 1. İng. yasaklanmış cinsel ilişkilerde bulunmama.. iki tekerlekli sava ş/yarış arabası. çarter seferi. (roman. --ting) sohbet etmek. göstermek. 2. i. iffet. yardımseverlik. nitelemek. tipik. hayır işi. uslandırmak. nitelendirmek. karakalem. i. 3. özyap ı. nitelendirme. of -i esirgeyen. chas. 1. şovenizm. s. 2. ihtiyatl ı. tutmak. derneği. 1. grafik. cazibe. hikâye. 2. dillidüdük. i. 4.1. sadaka. 4. hoşbeş. f. i. i. 2. özel şoför.character characterisation characterise characteristic characterization characterize characterless charcoal chard charge charge charge account chargé d`affaires chariot charisma charitable charity charlady charlatan charm charming chart charter charter flight charter member charter plane charwoman chary chase chasm chassis chaste chasten chastise chastity chat château chattel chatter chatterbox chattiness chatty chauffeur chauvinism chauvinist chauvinistic cheap i. 1.. şato. i. 2.. şoven. konuşkan. s. oto. menkul. İng. yasaklanm ış cinsel ilişkilerde bulunmayan. karakterize etmek. tip bir kimse. deniz haritas ı. 3. suçlama. muska. çizge. çoğ. f. i. 2. hayırseverlik. özellik. tar. i. baya ğı. kiralanm ış ucuz tarifeli uçak. i. elek. 2. kovalamak. 1. 5. 4. çene çalmak. 2. 3.b. takip. sohbet. itham. oyun v. f. gemi plan kiralamak. pazı. (bir masraf ı birinin hesabına) geçirmek. 4. patent. nevi şahsına münhasır bir f. 5. portolon. 2. basit. 1. karakter. s. görevlendirmek. barut hakkı. 3. adi. çekici. lekesiz. (--ted. saflık. s. karizma.´nde) kişi.. i. 1.. 3. t ılsım.

dolandırıcı. 1. z.o. İng. argo pinti. i. i. birini/bir hayvan ı (sözlü) tezahüratla teşvik etmek. i. neşeyle. (kontrol etmek amac ıyla) bakmak. ket yava şlatmak. genel sa ğlık kontrolü. hilekâr. cik cik ötmek. 2. s.. i. ığını öğrenmeye çalışmak. the hotel´s reception desk. gözden geçirme. durdurma. kontrol noktas i. (birinden) izin almak. O yenilgi ilerlemelerini durdurdu. i. (sözle) tezahürat yapmak. pansiyon doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmak. i. neşelilik. f. 1. neşeli. i. 1. fren görevivurmak: f. Keyfine bak!/Geçmiş olsun! s. roof. i. z. çıkış tezgâhı. göz atmak. aldatmak. 1. doland ırmak. k./an animal on cheer up Cheer up! cheerful cheerfully cheerfulness cheerio cheerleader cheerless f. cıvıldamak. (bir şeyin) 1. v. İng. muayene. engellemek.. f. şen. i. ı. f. yan yana. keyif. s. cimri. yan yana. (bir şeyin)bir 1. ne şelendirmek. dama oyunu. avurt. dili yüzsüz. s. ünlem. kareli. gem vurmak.b. çek defteri. şey) (başka doğru olup valf ı. 2. 2. 2. dili yüzsüzce. yavadurdurmak. k. i. f. İlk ını yaptırıp bir oda tutmak. tam yenilgi. dili yüzsüzlük. yanak. (bir şeyin) doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmak. 2. İng.´ne girince) kayd ını yaptırmak: First you have to check in at 1. kopya çekmek. (kontrol etmek amac ıyla) -e bakmak.. küstahlık. İng. 2. İng. amigo. emanet. 3. atmak. birini ne 2.. Hoşça kal! i. de ğişik olaylarla dolu. (süpermarketteki gibi) al ınan malların hesabının yapılıp ödendiği tezgâh.´nde) kayd önce otelin resepsiyonunda 1. küstahlıkla. ket yapan That defeat checked their advance. arsızlık. keyifsiz. kopya çeken. elmac ıkkemiği. -e 3.gözwith (bir 2. çedar (bir çe şit peynir). sıkı fıkı.cheapen cheapskate cheat cheater check check check for check in check into check on check out check up on check valve check with checkbook checkered checkers check-in check-in counter/desk checking account checklist checkmate check-out check-out counter checkpoint checkroom checkup cheddar cheek cheek by jowl cheek by jowl cheekbone cheekily cheekiness cheeky cheep cheer cheer s. dili cüret. vestiyer. i. i. anat.o. i. yenmek. engelleme. 2. This (belirli bir şeyi) arayarak (bir şeyi) kontrol etmek: I´m checking for leaks in the(otel v. hesab ını ödeyip (otel.b. up cheer s. neşelenmek. satranç mat etmek. i. ucuzlamak. 1. kontrol. i. ket. i.b. 2. üçkâğıtçı. satranç mat.. şlatma. k. 1. (birine) dan ışmak. neşesiz.şelendirmek. cıvıltı. kontrol listesi. k.. hava terminalinde bilet ve bagaj ın kontrol edildiği tezgâh. Dam ın akıp akmadığını kontrol ediyorum. arsız. i. pansiyon v. 1. 2. 2. vurma. .. ekose. gem vurma.. ucuzlatmak. kopyac ı. çek olmad 1. i.. küstah. çekap. neşe. çek hesab ı. yüzsüzlük. (sözle yap ılan) tezahürat. engel.´nden) ayrılmak. i. 1. 1. keyifli. kaydını (otel.

den/--d) azarlamak. 1. peynir. modaya uygun. peynire benzeyen.. bot. 3. göğüs. 1. civciv. kusur bulmak. asıl branşı kimya olan öğrenci. beslemek. checkered. İng. kimyasal bile şim. i.Cheers! cheery cheese cheeseburger cheesecake cheesecloth cheesy cheetah chef chem chemical chemical compound chemical compound chemical engineer chemical engineering chemical reaction chemical warfare chemise chemist chemistry chemistry major chemotherapy cheque chequered cherish cherry chess chessboard chessman chest chest of drawers chestnut chew chew s. i. kimyasal sava ş. ba ğrına basmak. kutu. s. 2. çiklet. i. zool. out chew the cud chew the fat chewing gum chic chicanery chick chicken chicken feed chicken pox chicken-hearted chickpea chicory chide ünlem. kimyasal bile şim. i. Hoşça kal! 3. argo çene çalmak. i. i. suçiçeği. i. 3. chid. ahçıbaşı.o. f. tülbent. k. şifoniyer. az para. 1. kad ın iç gömleği. kimya mühendisliği. piliç. çek. 1. 2. chess. i. Acinonyx jubatus. argo bozuk para. f. kimyasal reaksiyon. şef. korkak. kimya. 2. şık. f. geviş getirmek. İng. neşeli. çita. güne ğik. out argo korkudan çekinmek. s. kombinezon. Şerefe! 2. kemoterapi. ahçı. 2. şike. gütmek. çiğnemek. i. kestane. eczacı. chemical.. i.. i. aziz tutmak. ödlek. (chid/--d. i. . peynirli hamburger. kimyager. s. 1. çoğ. vişne. şen. kimya mühendisi. dili derin derin düşünmek. s. çizburger.. İng. İng. tavuk eti. satranç. k ıs. i. nohut. dili birini azarlamak. kestane rengi. tıb. kiraz. 2. s. bak.. i. üzerine titremek. kestane. s. 1. k. i. sandık. argo genç k ız. i. kimyasal. kimyasal madde. chemist. şıklık. kestane rengi. satranç taşı.. chemistry. piliç. i. 2. 1. peynir k ıvamında.men (çes´mîn) i. (teşekkür olarak) Sağ ol! s. satranç tahtas ı. peynirli kek. i. f. i. i. i. kimyevi. hile. keyifli. hindiba. i. i.

hahamba şı. cömertlik. i. s. cesur. 1. Şilili. baca. anat. i.ışmak. dan ıştay başkanı. üşütücü. yanardağ ağzı.. ba ğışta bulunmak. Bu kadar muhabbet s. kalemle oymak. çip. z. bebek. ufak aç ıklık/yarık. üşümek. çocuksu kimse. yürekli. çocukça. 3. z. 3.. 2. soğuk davranış.. chivalrous. s. 2. çocuk bakıcısı. soğuk iliğine geçmiş.. i. baş. yarenlik. 3. çene çalma: Enough of this chitchat. çoğ. 1. 1. titreme. 1. s. s. chil. so ğuk. Şilili. çocu ğu olmayan. amerikasincab ı. çocuk oyuncağı. f. 1. 2. üşütücü. 2. chili. kalem. 1. 3. yüreklilik. ürperme. ana. s. i. iş.. 3. i. belli başlı. i. 1. cesaret. . ahenk. budamak. serin.chief chief justice chief rabbi chiefly chieftain chilblain child child´s play child´s play childbirth childhood childish childishly childless childlike childminder children Chile Chilean chili chili pepper chill chilled to the marrow chilli chilliness chilly chime chime in chimerical chimney chimney sweep chimpanzee chin China china china closet Chinese chink chip chip in chipmunk chirp chisel chitchat chivalric chivalrous chivalry i. çocuk. 2. s. çocuk ruhlu. Şili. i. 3. kızarmış patates. soğuk bir şekilde. yonga. lamba şişesi. i. keski.. Çin´e özgü. Şili. evlat. k. soğuk. cırıldamak. Anthropopithecus troglodytes. porselen. 2. zool. Çince. 2. 1. uyum. Çin. çatlak.dren (çîl´drın) i. f. cömert. 3. çocukluk. s. gerçek olmayan. 1. Çince. Çinli. i. 2. 2. i. üşütmek. i. hayali. k. krater.karışmak. i. 2. çok kolay iş. child. 2. 2. melodi. çocukluk dönemi. yonga. para vermek. 2. c ıvıldamak. cırlamak.. s. tabak dolab ı. reis. 2. şef. Çin. i. nezaket. Şili´ye özgü. cıvıltı. dili (sohbette geçen) sözler. i. dili lafa kar f. İng.. 1. İng. huk. çan sesi. cips. 1. zool. i. 2. çentik. i. en çok. f. nazik. çocuk gibi. i. k ırmızıbiber.nese) Çinli. 1. i. 1. çocuksuz. bak. muhabbet. i. 2. bilg. amir. çoğ. 1. ürpermek. i. z. 1. şekil i. doğum.. i. soğuk. seramik. Tamias. (çoğ. şövalyelik. centilmen. üşüme. şempanze. lafa çentmek. 1. (saat/zil/çan) ahenkli bir sesle çalmak. cırıltı. Chi. (--ped.. şövalye gibi. s. 2. we´d better get to work. kabile reisi. ço ğ. çocu ğumsu. 1. zil sesi. soğuk. iliğine kadar üşümüş. (yiyecek/içecek) soğutmak. bak. ba şkan. i. i. çocuk. en yüksek rütbede olan. çini. i. çocuksu. --ping) 1. patates kızartması. baş. çene. madeni çubuklardan olu şan zil. bak. 4. i. f. s. (soğuktan dolayı) el/ayak parmağındaki şişkinlik. baca temizleyicisi. kolay çocuk oyunca ğı. centilmenlik. 1. 1. şef. 2. yontmak. İng. 2. İng. başlıca. çocukça. çocuksu..

Noel. . i. vaftiz töreni. bak. tgözyaşlarını tutmak. s. 2. koro. s.. takoz. s. 3. koral. 1. Hristiyanl soyadı Burney. f. i. boğulma. çare: You´ve no other choice. 2. 2. seçilmi ş.. f.sen) 1. i. koro toplulu ğu. (Uzakdo ğuda kullanılan) yemek çubuğu. kim. dili titiz. zor be ğenen. 2. i. i. 1. i. f. i. dopdolu. istemek. boğmak. dopdolu. dili yemek. 2. s. f. akort. bak. Bizim seçtiğimiz oydu. frenkso ğanı. i. k. müşkülpesent.. heyecandan konuşamamak. 1. 1. nutku tutulmak. koreografi. and her family name is Burney.. değişken. dili. s. Hristiyanlık. koro için yazılmış. 2. i. seçenek. kloroform. i. k. koro. --ping) 1. tıkamak. i. bir evin/çiftliğin günlük işleri. 2. champ. çikolatal ı. (ağacı) kesmek. Hristiyan âlemi. (chose.. çoğ. koreograf. s. f. çırpıntılı (deniz/göl). tıkanmak. çikolatalı kek. i. choosy. f. jikle. kloroformla uyutmak. (--ped. 3. bak. 2. s. argo helikopter... i.chive chlorinate chlorine chloroform chock chock full chockablock chockfull chocolate chocolate cake choice choir choke choke back one´s tears choke down one´s rage choke up cholera cholesterol chomp choose choosey choosy chop chop down chopper choppy chopstick choral chorale chord chore choreographer choreography chorus chose chosen chow Christ christen Christendom christening Christian Christian name Christian name Christianity Christmas Christmas Day i. alternatif. seçiş. bak. 3. (balta ile) k ırmak. i. isim: Her Christian name is Fanny. tıkanmak. 1. k. i. 1. s. tercih etmek. satır. İsa. boğulmak.. vaftiz etme. ilk ad. choose.koro. f. choose. Adı Fanny. çikolata: a piece of chocolate candy bir çikolata. i. İng. yön değiştiren (rüzgâr). (müzik eseri) koro. şık. nefesini kesmek. Noel günü. koro taraf ından söylenen. i. s. 1. (up) ince ince kıymak/doğramak. 1. seçme. f. İng. i. klorlamak. i. 1.. seçilen kimse/şey: He was our choice. Hristiyan. 2. k ısa saplı balta. i. kolera. 2.. ağzına kadar dolu. f. oto. i. ad. kim. 2. klor. öfkesini bastırmak. cho. kilise korosu. pirzola: lamb chop kuzu pirzolas ı. koro ile ilgili. koregraf. kiriş. seçmek. kolesterol. i. koregrafi. i. güç ve tatsız iş. 3. i. çalg ı teli. küçük bir iş.. müz. 3. ık. vaftiz etmek. müz. i. şarkının koro bölümü. Mesih. ıkanma.

i. kilise avlusu/bahçesi. s. k. sinema salonu. dili mutlu. 1. z.. yığın. a ğustosböceği. krom. çama şır/çöp atılan) baca. dili 1. i. İng. s. çiğnemek. Central Intelligence Agency. cüruf. çantada keklik. dili büyük bir miktar. kronik. k. Külkedisi. tarih s ırasına göre.. tarih. 4. İng. i. k. f. s. kavrama. 1. i. dili 1. topak. kütük. krizantem. cüruf briketi. 4. dili 1. k ıs. Noel ağacı. --ming) 1. kilise i. ibadet.o. i. çoğ. k ıs. i. 2. kronik. at kolan ı. ayin. çakmak. f ırlatmak. 2. budala. Onu b ırak!/Ondan vazgeç! k. dili kilise. i. yak ın arkadaş. i. i. i. (out) çöpe atmak. 2. bot. 2. 3. f.Christmas Eve Christmas tree chromatic chrome chromium chromosome chronic chronicle chronological chronologically chronology chronometer chrysanthemum chubby chuck chuck it up Chuck it! chuck s. f. k.. and freight sif. kronolojik. s. i. 1. İng. i. k. kronoloji. 1. i. süreölçer. i. çok memnun. ayini. aynı odayı paylaşmak.. zool. out chuckhole chuckle chuffed chum chummy chump chump chunk church church service churchwarden churchyard churl churlish churn chute CIA CIF cicada cider cigar cigarette cigarette lighter cinch cinder cinder block Cinderella cinecamera cinema Noel arifesi. renklerle ilgili. s. i. 1. i.. i. kromozom. i. k ıkır kıkır gülmek.. kromatik. birini d ışarı atmak/kapı dışarı etmek/sepetlemek. i. 1. 1. süre ğen. 3. k. Hrist. i. . i. s. kıkırdama. (yolda olu şan) çukur. (--med. i. sigara. i. cost. tombul. 2. dost olmak. mezhep. i. güzelli ği ve değeri anlaşılmamış kız. Onu çöpe at!/At onu!/At gitsin! 2. müz. kilise idame amiri. krom. 2. 3.. müzmin. dili aptal. kronometre. 2. yanm ış kömür artığı. kromatik.tıknaz adam. terbiyesiz. bir işten ayrılmak/vazgeçmek. birini işten atmak. ahbap. külçe. i. 2. kaba adam. insurance. f. kim. 2. dili sıkıca tutma. yayık. kül. k. (sütü) yayıkta çalkalamak. sinema. kamera. elma suyu.. köylü. puro. kas ımpatı. dost. cemaat. 2. kıkır kıkır gülme. 2. s. kaba. 1. i. k. atmak. süt kabı. kalın bir parça. dili bir işi bırakmak. 2. (üst kattan alt kata inen. elma şarabı. f. k. dili elde bir. kıkırdamak. 1.

edat dolaylar ında. huk. şehir. daire. citation. genelge. 1. 1. devre. 2. 1. 2. 2. 1. sürüm. numara. huk. 2. 3. dolaylı. 2. ihtiyat. halka. şart. 1. k ısıtlamak. takdirname. sak ıngan. (kan/hava) dolaşmak. ikinci derecede kan ıt. belediye ba şkanı. belediye meclisi üyesi. durumla ilgili. -in etrafına daire çizmek. 3. huk. f. celp kâğıdı. 1. kader. . kösteklemek. tabiiyet. 2. çember. şehir devleti. vatanda ş. 2. site. tebaa. -in etrafını dönmek. yapmak. (motordaki sıvı için) devridaim. tekerine çomak sokmak. meydan. 1. 3. sirküler. i. tedbirli. f. şifre. vaziyet. sünnet. kent merkezi. 1. 1. dairesel. uyruk. i. elek. turunçgillerden bir meyve. (bir yerin üstünde i. su deposu. f. i. ayr ıntılı. daire çizen yol. i. 1. vaka. grup. i. 2. (nüfuz açısından) önemsiz biri. s. (ço ğ. 2. i.. 3. i. 1. atlatmak. kent. için) dolaşım. 1. 2. Çerkezce. dikkat. f. kaç ınmak. i. k ıs. uzatma işareti. -in2. i. f. sitrik asit. i. durum. 2. devre kesici anahtar. kale. hemşeri. çevre. dolambaçlı. 1. ihtiyatlı. ça ğrı. i. çember. muhit. i. celp. devir. i. turunçgillere ait. z. tamim. 3. 3. vatanda şlık. i. sirk. (havan ın/sıvının) akımı/dolaşımı olmak. 3. bir tür kredi mektubu. -i kaynak/örnek olarak gösterme. ko şul. cit. 3. gösteri. belediye binas ı/konağı. etraf ring seferi. i. daire çevresi. yurttaş. sirküler. mahzen. inceltme işareti. s ıfır. citizen. kesişen sokaklarla ayrılan blok. 1. -in etraf ına daire çizmek. daire. 1. 1650 dolaylarında yapılmış. (hava/s ıvı için) akım. hal. hiç. sünnet etmek. 4. 4. dikkatli. i. (para için) tedavül. olay. 2. s. aşağı yukarı: It was built circa 1650. s. dolayl ı. 1. 2.rus) turunçgillere ait ağaç/meyve.cinnamon cipher circa Circassian circle circuit circuit breaker circuitous circuitously circuitousness circular circular note circular saw circulate circulation circumcise circumcision circumference circumflex circumnavigate circumscribe circumspect circumspection circumstance circumstantial circumstantial evidence circumvent circus cistern cit citadel citation citizen citizenship citric acid citron citrus citrus fruit city city block city centre city council city councilor/father city hall city manager city planner city-state i. denizden etraf ını dolaşmak. cited. genelge. solda sıfır. uyrukluk.ını çizmek. 1. belediye meclisi. s. (motordaki s ıvı) devridaim(kan/hava (havanın/sıvının) akımını/dolaşımını i. İng. 2. yuvarlak testere. i. dolaylı olarak. ağaçkavunu. Çerkez. i. takriben. yuvarlak. f. 3. dolaylılık. s. İng. keyfiyet. tarç ın. dolambaçlı. 2. 1. s. i. tiraj. i. sarnıç. şehir mimarı. ikinci derecede önemi olan. yurttaşlık. hisar. belediye. 2. tur.

1. hükümete ait. 1. 3. 1. medeni hukuk. --ping) 1. civilized. f. devlet memuru. el çırpmak. el alt ından. şıngırdamak. güçlükle tırmanmak. yurttaşlık ile ilgili. sigorta poliçesi üstünden ödenecek para. 2. şaplak indirmek. sivil devlet memurlar ı. bak. f. tangırdamak. aydınlatmak. s.. clamor.. medeni. yaygara. gürültü. hak iddia eden. 1. 2. uygarla ştırmak.civic civic center civics civil civil defense civil engineer civil engineering civil law civil law civil liberty civil marriage civil marriage civil rights civil servant civil service civil service civil war civilian civilisation civilise civilised civility civilization civilize civilized clad claim claim for damages claimant clairvoyance clairvoyant clam clamber clammy clamor clamorous clamour clamp clan clandestine clandestinely clang clank clap clap clap eyes on clap of thunder s. clothe. yurt bilgisi. vatanda şlarla ilgili. f.. 5. bilgisi. bak. insan haklar ı. talep. terbiye. 1. i. alk i. gök gürlemesi/gürültüsü. yurttaşlık s. devlet memurlu ğu. 2. i. 2. tarak.. tazminat talebi. yap ış yapış. tangırtı. kâhin. k. 2. i. 2. 1. medenileştirmek. s. elle vurmak. ç şıngırtı. kabile. iddia etmek. i.. uygar. i. iddia. 2. ç ınlama. 1. İng. deniz tara ğı. f. f.b. Roma hukuku. hak talep etmek. hak. nezaket. 3. kıskaç. elle vuruş. haykırmak. İng.. hükümet binalar ı. mengene. gizli. 1. el altından yapılan. kibar. davac ı. nazik. ho ş. i.. milli. medeni nikâh.. kenet. bak. belediye ile ilgili. medeniyet. 4. medeni nikâh. kibar. gaipten haber verme. civilize. 2. i. kibarl ık. madeni ses. s ıkıştırıcı. şaplak. boy. feryat etmek. kütüphane v. zool. vatanda şlık hakları. i. istemek. s. bak. bireysel. 2. kehanet.. f. sahip ç ıkmak. medeni hukuk. terbiyeli. f. 6. edep. İng. İng. yaygara koparmak. feryat. soğuk ve nemli. nazik.. s. terbiyeli. uygar. (--ped. i. İng. sivil savunma.. i. i. s. 1. edepli..´nin bulunduğu şehir merkezi. ışlamak. gürültülü. z. iç savaş. İng. mahkeme. tırmanmak. uygarlık. i. 2. medeni. ferdi. mengene ile sıkıştırmak. 1. civilization. 2. çınlamak. 2. gizlice. 1. sivil. madeni ses çıkarmak. talep sahibi. i. 1. i. el ç ırpma. 1. f. f. hayk ırma. inşaat mühendisliği. şehre ait. f. i.ınlatmak. 2. 3. sivil. f. klan. i. tazminat davas ı. dili -i görmek. inşaat mühendisi. i. 2. . bak.

köprücükkemi ği. kopça. 2. temiz. 1. tür. (hastalık) geçmek. tırnak. bak. f. toka. 2. bölümleme. 1. 1. 2. (hastalığı) gidermek. 3. 1. aydınlatmak. açıklığa kavuşturmak. halletmek. klasik. bent. halis. 1. dili s ıvışmak. açık (gök). kolaylıkla anlaşılan/duyulan. 3.. yırtmak. i. temizlikçi kad ın. s ınıflama.b. s. k. açıklık kazanma. k.bölümlemek. 2. tasnif edilmiş. (gazetede) küçük ilanlar. açıklığa kavuşma. i. -i sınıflandırmak. külüstür. . 1. 2. (madeni şeyleri) birbirine çarpmak. 1. hüküm. mantıklı düşünen kimse. aydınlanma. aç ık bir şekilde anlatmak. gizli advertisements. dili (gazetede) küçük ilanlar. tüymek. duru. 2. i. temizleme. kuru temizleyiciye gönderilen giysi v. kategori. 2. 4. f ıkra. patırtı. kategorilere ayr ılmış. 1. temizlik. derslik. f. zümre.. f. i. i. -i (belirli bir grubun içinde) saymak. i. balç ık.. i. temizlemek. klarnet. bitkin. temiz ahlaklı. kusursuz. açıklık. sınıflandırma. tak ırdatmak. net. k. sar ılmak. z. i. 1. toka ile tutturmak. açıklığa kavuşturma. pak. k. f. 7. 4. dershane. yenebilir (av eti v. classic. temizlemek. çeşit. tasnif. 4. büyük çak ı. i sınıf arkadaşı. aç ıklama. 1. temizlik. 2. sabun. masum.ıkmış. sar ılma.. köprücük. çarpışmak. aydınlatma. çatışmak. dili. hurdası ç k ırmızı i. 2. temizlemek. dili s ıvışmak. gürültü. çözmek. 2. k. açıklık getirmek. f. çarpışıp savaşmak. s. -i s ınıflamak. i. düzgün. f. 2. pürüzsüz (cilt). müz. -i sınıflamak. pestili çıkmış. 2. anat. temizlikçi. şart. 2. berraklık. sınıf. açıklanmak. kucaklamak. saf. s ınıf. 3. şeffaf. i. i. biçimli. mücadeleye i. -i (kategorilere) ayırmak. kast. dilb. 2. kucaklama. leke giderici (s ıvı) ilaç. saydam. 1.clapped-out claret clarification clarify clarinet clarinetist clarity clash clasp clasp knife class class classic classical classification classified classified ads classified advertisements classifieds classify classmate classroom clatter clause clavicle claw claw hammer clay clean clean out clean up cleaner cleaning cleaning fluid cleaning woman cleanliness cleanly cleanse cleanser clear clear conscience clear off clear out clear the air clear the table clear thinker clear up s. sofrayı kaldırmak. f. çatırdatmak. takırtı. 1. aç ıklığa kavuşturmak. 3. tırmalamak. klasik. açıklığa i. f. grup. 2. 2. Bordo şarabı. takım. madde. pençe. temizlemek. 3. (madeni şeyler) birbirine çarpmak. domuz tırnağı çekiç. şüpheleri gidermek. 1. açık.. cümle veya yancümle ya da bazı geçmiş zaman sıfat-fiilleri gibi bir özne ve ona ait bir fiilden oluşan i. klarnetçi. çözülmek. açık: His instructions were quite clear. temizleyici madde. bölümlenmiclassified (bilgi). classify. s. açıklık getirme. i. açıklamak.1. sınıf. 5. i. klasik eser. i. sınıflanmış.sustalı bıçak. sınıflandırılmış. 5. 2. kuru temizleyici. toplayıp atmak. İng.ıs. açıklık kazanmak. vuzuh. 1. takırdamak. çok yorgun. 3. -i tasnif etmek. s. tabaka. sınıf. classification. ders. i. pençe atmak. klasik. -i (kategorilere) s. vicdan rahatlığı. bulutsuz. 6. kil. temiz bir şekilde. temizleyici madde. 2. temizce. açıklanma. tüymek.b.). k 1. ar ı. dili 1.dövüşmek. i. kopçalamak. f. engelsiz. ş. 1. i.

streç film. doruğa ulaşmak. 6. i. f. 1. 3. f. 3.clearance clear-cut clearing cleat cleavage cleave cleave cleaver clef cleft clemency clement clench clergy clergyman cleric clerical clerk clever cleverly cleverness clew cliché click client clientele cliff climate climax climb climb down climber clinch cling cling film clinic clinical clink clink clinker clip clip clip s. doruk noktas ı.ırkma. ayrık. 1. f. i. bak. bölmek. yarık. (--d/clove/cleft. 2. hava. sarp kayalık. 2. klişe. sekreter. bölünmek. balta. net. maşa. s. 2. 2. clue. temizleme. sıkıca sarılmak. 1. 2. 2. tık. i. çıkmak. f. (yumru ğunu/dişlerini) sıkmak. çarpmak. dili toplumda yükselmek isteyen kimse. 1. 2. şıngırdamak. tıkırdatmak. f. sa ğlama bağlamak. 2. i. s. ak ıllı.ışmak. i. tokuşturma. 1. temizleme işi. 1. 3. aydınlatma. doruk. (kadının) göğüs arası. s. şıngırdatmak. tıklatmak. sıkıca yakalamak. tutunmak. tırmanış. perçinleme. k. iklim. i. papaz. uçurum.´nden) kupür şarjör. (tüfekte) kesmek. i. 5. -den ayrılmamak/çıkmamak. boks birbirine sarılma.o. i. 2. kesme.´s wings clip s. i. dergi v. merhametli. matb. müvekkiller. papazlar. 2. f. 1. yap 2. kupür. doruğa ulaştırmak. zekice.. yarılma. orgazm. perçinlenmiş çivi. 2. satır. 1. i. 1. tık sesi çıkarmak. tıkırdamak.ş. 2. klinik. f. 1. 1. klinikle ilgili. şefkatli. tıkırtı. papaz. İng. 1. 3.b. 3. 3. klişe. k. aç ık. 2. i. 2. 1. çatlak. cler. f. z. güre ş. 2. (hatıra v. 2.´ne) bağlı olmak. kliring. kırpma. i. şıngırtı. papaza ait. 2. 3. mü şteri. takoz. i. k . s. k ıskı. şefkat.men (klır´cimîn) i. 2. 2. f. zeki. 1. i. basmakalıp söz. klips. tıklamak. çatlama. 1. çıt sesi çıkarmak. meydan. i. sekretere ait. f. k ırkmak. (clung) 1.ven/cleft) yarmak. --ping) 1.. 1. 4. 2. cüruf parças ı. tırmanmak. 1. den. tırmanma. aç ıklık yer. tık sesi. i. (saç/tırnak/çim kesmek için) makas. kesin. çoğ. 2. hızlı bir yelkenli gemi. çıtırtı. zirve. kırpmak. 2.t. cleave. 3. beceriklilik. vurmak. 1. i. yakınında olmak. yar ılmak. tezgâhtar. i. i. i. becerikli. tırmanacak yer. i. merhamet. klipsli kâ ğıt altlığı. ata 5. i.. (--ped. 1. açıklık. 1. i. perçinlemek. tek. anahtar. bir şeyi -e ataşla/klipsle tutturmak. takas. 1. ak ıllılık. 2. 1. f. (gazete. i. 2. 1. i. 2. i. 1. 1. havanın güneşli ve ılık olması. 1. 2. koçboynuzu. açığa tıraşlama kesmek. çoğ. -e yap ışmak. güreş. geminin limanı terketme izni. i. 3. (a ğaçlık bir alanı) çıkarma. 2. 4. kesik. çıt sesi. s. çıt. -e sadık kalmak. müvekkil. kavramak. i. tırmanıcı sarmaşık. sekreterlik.b. i. (--d/clove/clave) to 1. mandal. 4. f. s. klinik. gümrük muayene belgesi. --d/clo. 2. 4. mü şteriler. müz. 2. onto clipboard clipper clipping i. bot.gy. 1. (ceza olarak) birinin hareket alan ını sınırlamak. bak. yar ık. (ağaçlık bir alandaki) tüm ağaç ve çalıları kesmek. inmek. i. boks birbirine sarılmak. 2. ak ıllıca. dili hızla gitmek. 3. 1. i. (bardak/kadeh) tokuşturmak. güneşli ve ılık (hava). f.. kama. uçlarını kesmek.

cimri. kapatılmış. 2. revak. ağzı sıkı. i. kapalı devre. yüklük. f. 5. klik. helata şı. 2. sıkı. tıkanmak. 2. 1. 2. saat tutmak. 2. dar kurtulma. kapalı. indirimli satmak. anat. in a guise of cloakroom clock clock in clock out clockmaker clockwise clockwork clod clog clog cloister close close close by close call close call close combat close contest/game close down close haircut close in on close on close out close resemblance close shave close shave close the deal close to close up close up shop closed closed circuit closed circuit closed season closed shop close-fisted close-fitting close-mouthed closet closet communist closet homosexual close-up clot i. 1. f. puantöre kaydettirerek paydos etmek. kapanmak. hemen hemen. i. manastıra kapatmak. saatin makinesi. -in etraf ını çevirmek. ayırmak. pıhtılaşmak. s. (iş gününün bitiminde) işyerini kapatmak. avlanman ın yasak olduğu mevsim. yak ından. gizli tutulan. 1.. z. dili budala. --ging) 1. f. yak ından çekilen fotoğraf. 2. yak ın benzerlik. revaklı avlu. 2. samimi. tahta ayakkabı. eli s ıkı. göğüs göğüse çarpışma. dili paydos etmek. s. 2. yalnız sendika üyelerini çalıştıran fabrika. 7. hemen hemen. k. k. k. dili paçayı zor kurtarma. i. (i şyerini) kapamak/kapatmak. klitoris. tuvalet. sersem. sıkı ağızlı. 2. k. 3.clique clitoris cloak cloak s. sıkı ağızlı. yak ında.. takunya. saat. beraberliğe yakın oyun/yarış. 2. t ıkamak. engellemek. engel olmak. pıhtı. 2. engel. b ızır. k. İng. kapatmak. 1. (i şyerini) kapamak/kapatmak. k ısa saç tıraşı. sinekkayd ı tıraş. sinekkayd ı tıraş. 4. (işyeri) kapanmak. kapatmak. (--ted. vestiyer. kemeraltı. hizip. 1. İng.. f. i.t. klozet. i. f. kapanmak. saatçi. i. tecrit etmek. yak ın. f. kapamak. i. s. 2. s. bir şeyi (başka bir şeyin) kisvesine büründürmek. aleni olmayan. i. hepsini satmak. anlaşmaya varmak. dar. 3. 3. köstek vurmak. (işyeri) kapanmak. s. pelerin. kapalı devre. top top olmak. i. 1. 1. --ting) 1. dili paçayı zor kurtarma. gizli komünist. lavabo. birbirine yaklaşmak. kesek. i. pıhtılaştırmak. birbirine yakın. puantöre kaydettirerek i şbaşı yapmak. havasız. 6. sabo. manastır. yakın (arkadaş). (gard ırop işlevi gören sandık odası gibi) gömme dolap. 1. kapamak. s. 1. köstek. saat yelkovan ı yönünde. dili gizli. üste oturan (giysi). gizli homoseksüel. i. s. nalın. kapalı. 1. 1. dar. 1. (süt) kesilmek. 2. i. i. toprak/çamur parças ı. 2. (--ged. .

i. 2. beceriksiz. care of eliyle.dili yumruk indirmek. tokat atmak. f. s. company. İng. 5. (--bed. 3. c/o coach coagulate i. f.y. 1. çamaşır sepeti. sonraki sayfaya/sütuna nakledilen (toplam).2. 2. -i yetiştirmek. çomak. örtmek. f. demet yapmak. f. karışıklık. i. s. şüphe altında. 2. bulanmak. iz. soytarılık etmek. dernek. 1.. f. sinek. kulüp. centimeter(s). i. i. kenet. hantal. üstünü örtmek. i. küme. . k ıs. beceriksizce. sağanak. k ıs. ambreyaj. dağınıklık. karartmak. i. -i çalıştırmak. s. 3. duman veya toz bulutu. bulutsuz. kümelenmek. 2. 2. bez ciltli. dili olmayacak duaya ı. pıhtılaşmak. küme. debriyaj pedalı.cloth clothbound clothe clothes clothes basket clothes moth clothes moth clotheshorse clothesline clothes-peg clothespin clothing cloud cloudburst cloud-capped cloudless cloudy clout clove clove clove clover clown clownish clownishness club clubfoot clubfooted cluck clue clump clumsily clumsiness clumsy clung cluster clutch clutch at straws clutch at straws clutch pedal clutter cm CO Co co. bez. 4. 1. 3. tutam. kavramak. soytarılık. kümelemek. düzensizce atmak. bulutlu. 1. i. bulanık. çamaşır ipi. giyim eşyası. özel öğretmen. anahtar. sakar. gölge i. 1. açık olmayan. a ğır adımlarla yürümek. 1. 1. bulut. ipucu. mak. carried over muh.6. giydirmek. yumruk. hantalca. yığın. cleave. 1. sakarca. giysiler. spor antrenör. karanlık. hantallık. cop. yumru ayak. (sarımsakta) diş. 1. f. çal ıştırıcı. hevenk. z. k ıs. İng. i. i. örtü. f. 3. yolcu vagonu. s. Commanding Officer. bulutla kaplamak. pıhtılaştırmak. vasıtasıyla. dili ümitsizlik içinde her çareye ba şvurmak. i. düzensiz bir şekilde doldurmak. yumru ayaklı. i. 1. beysbol (topa) h ızla vurmak. d. kavrama. s ıkıca2. darmadağınık etmek. soytarı gibi. demet. ağır ağır atılan adımların sesi. gıdaklama. i. ispati. 2. i. 2. dili 1. i. elbiseler. İng.. f. dumanlı. i. 2. sakarlık. i. sıkıca k. bulutlanmak. i. 2. 1. 2. elbiseler. 3. i. 2. f. (--d/clad) 1. dalgal ı (mermer). nüfuz. mandal. güve. 2. debriyaj. bulutlu. i.. 3. salkım haline getirmek. töhmet altında. i. sopalamak. karanfil (baharat).. s. 2. bak. salk ım. oto. k.. çamaşır askısı. kararmak. kavrama. gıdaklamak. debriyaj pedalâmin demek. kumaş. yonca. 2. 1. f. cling. i. giysiler. f. oto. tokat. 2. grup. buland ırmak. soytar ı. bir araya toplanmak. bulutlarla kapl ı (dağ tepesi). yığmak. k. f. f. çoğ. düzensizce yayılmış eşya. isk. 1. s. yolcu otobüsü. 1. i. -bing) coplamak. tutma. beceriksizlik. güve. palyaço. 3. i. yığmak. leke. k ıs. s. 3. at -i k. bak. 1. county. 4. 2. 1.. kaplamak. sopa. mandal.tutmak. f. otobüs.

s. sahil çevirmeden bisiklet sürmek. pedal koruma. bot. 4. den. tabaka. kendinden fazla emin. argo saçma. hamamböce i. 5. 2. iri taneli. cob cobalt cobble cobbler cobblestone cobra cobweb cocaine cock cock one´s hat cock-a-doodle-doo cockchafer cockerel cockeyed cockfight cockpit cockroach cockscomb cocksure cocktail cocky coco cocoa cocoa bean cocoa butter i. 2. koster. 1. birleşmek üzere olan.. i. s. parke ta şı. vana. f. (kayakla/bisikletle) yokuş aşağı kaymak/inmek. 1. ceket. 2. eğri. erkek (kuş). i. s. mayısböceği. baya ğı. 1. k ıyı. kobra yılanı. i. portmanto. kabala şmak. sütlü kakao. i. kat. tatlı sözlerle kandırmak. i. şapkayı yana yatırmak. tabanca horozu. 1. kaba. argo penis. 1. kokain. hindistancevizi. görgüsüz. birleşmek. çarpık. i.. i. ask ılık. sahil. terbiyesizlik. kokteyl. den. 3. 3. i. i. i. kukuriku. tüfek horozu. kaldırım taşı. kor. 1. kokpit. birleşim. 2. birleşme. f. altlık. 4. 4. ayakkabı tamir etmek. kaba. out of s. i. örümcek a ğı. kakao. i. s. 1. k. 1. s. kokpit. i. kobalt. kömür. ayakkab ı tamircisi. kaba (dokunmu ş kumaş). ısı. 3. bir olmak. i. 2. kat. sahil. ği. gönlünü yapmak. deniz k ıyısı. . f. 1. k ıyı boyu. koalisyon. horoz ibiği. horoz ötü şü. i. bardak altl ığı. birle şme. pilot kabini. musluk. yavru horoz. 1.b. i. kaplamak. yekvücut olmak. 2. den. elbise ask bir askı. tüfek horozunu çekmek. argo küfelik. 3. adi. i. 3. 2. olmayan. zool.t. 2. kaba saba. (hayvan ın derisindeki) tüyler. 2. k ıyı boyunca gitmek. dil dökmek. kaldırım taşı. kaldırım taşı döşemek. i. f. erkek ku ş. kendine fazla güvenen. kıyısal. horozibiği. 3. horoz. palto. 2. i. paltoluk kuma ş. 1. f. 3. f. f. i. kabaca. 2. i.o. i. 2. horoz dövü şlerinin yapıldığı yer. kabalık. kabalaştırmak. 1. 1. i. kakao ya ğı. 1.) sürmek. i. i. 3. tabaka (boya v. ince z. züppe. bir kat boya. m ısır koçanı. 2. i. kakao rengi. şaşı gözlü. birini tatlı sözlerle kandırarak bir şey elde etmek. s. valf. kakao tohumu. 2. alçak güverte. horoz dövü şü. i. kam ış. dili kendini be ğenmiş. tabaka.coal coal mine coalesce coalescence coalescent coalition coarse coarsely coarsen coarseness coast coast guard coastal coaster coastline coat coat hanger coat of paint coat rack coating coax coax s. kömür oca ğı.

1. inandırıcılık.. tabut. uyuşmak. sandviç ve hafif yemekler sunan lokanta. kahve. ruhb. collect on delivery. i. kaynaşmak. ikna edici. 3. 2. cognizant. s. k. 1. i. kanunname. düşünüp taşınmak. bak. fark ına varma.. yapışmak. İng. f. 1. i. konyak. i. şifre ile yazmak. s.. 1. coeducational. kanun. f. kurukahveci. tutarlı olmak. zorlayıcı. 2. dili. üstüne titremek. çay. 1. s. büyük hindistancevizi.coconut coconut palm cocoon cod COD. diş. i. inandırıcı. kasa. kavrama. 1. i. ikna kuvveti. kahve çekirde ği. karma e ğitime ait. hindistancevizi. s. hindistancevizi a ğacı. mecbur etmek. bak. i. k ıs. s. 1. ğitim uygulayan. 2. hafif ate şte kaynatmak. 2. i. cash on delivery. i. i. bask ı. i. kutu. i. zorlamak. cod coddle code code of honor codeine codger codification codify coed coeducation coeducational coefficient coequal coerce coercion coercive coexist coexistence coffee coffee bean coffee cup coffee grounds coffee mill coffee of a kind coffee shop coffee spoon coffee store coffee table coffeepot coffer coffin cog cogency cogent cogitate cognac cognisance cognisant cognition cognizance cognizant cogwheel cohere i. eş. dili moruk. f. bir arada var olu ş. denk. tatlı.. k. i. karma e katsayı. ahlak kurallar ı. kurukahveci dükkân ı. bak. (alafranga) kahve fincan ı. i. birbirini tutmak. sandık. akran. cognizance.. biliş. zorlama. kanyak. f. i. dişli çark. karma e ğitim. i. pinpon adam. i. kahve telvesi. dili karma bir üniversitede okuyan k ız öğrenci. kodein. 2. morina. kanun halinde toplamak. kanun halinde toplama. 2. tasarlamak. s. koza. kahve. cod-liver oil bal ıkyağı. kodlamak. çark dişi. i. tatlı kaşığı. kahve de ğirmeni. f. sehpa... i. şifre. ihtimam göstermek. uyum içinde olmak. bir sisteme ba ğlamak. kahveye benzer bir şey. i. i. f. düşünmek. eşit. f. i. k. kanun haline getirmek. . kod. 2. bir arada var olmak. kahve demliği. i. müsavi. karma eğitimin uygulandığı bir okulda okuyan. s.. İng.

halka şeklinde k madeni para. 1. 2. s. tali. yağlı krem. 2. (iskemle/masa) açılır kapanır kapanır. kok kömürü. f. i. 2. 3. i. (sözcük/söz) türetmek. s. 1. 2. ıvrılmış saç. tahvil. 1. kevgir. 2. aynı zamana rastlamak. f. z. ac ımasız. tutarlılık. i. i. 2. kangal şeklinde boru. kolaboratör. aynı soydan gelen. (formaları) harman etmek. f. basmak. soğuk. i. 2. 4. 2. yapışma. tutarlı i. soğuk kimse. kolik. 1. fiz. (insanlardan oluşan) grup. 2. bak. 2. kolit. tutarlı. ikincil. işbirliği. soğukkanlı. i. uyum içinde olma. yan yana olan. i. saç biçimi. 5. kalınbağırsakta ve karın boşluğunda duyulan sancı. lahana salatas ı. kad i. 3. nezle. roda. ani soğuk. çökertmek. cilt kremi. i. i. kohezyon. 3. havanın aniden soğuması. kuaför. halka. katlanabilir. 1. s. 1. birleşmiş. 1. tesadüfen. duygusuz. 3. 2. köprücük. 1. elek.. madeni para sarmak. 1. köprücükkemi ği. soğuk dalgası. 3. merhametsiz. i. 1.ı. süzgeç. 4. yap ışmış. s. uyum sağlayan. tasma takmak. tutarlık. karşı teminat. söğüş et. soğuk savaş. i. 2. kolay anlaşılır. i. tesadüf. i. çak ışmak. gerdanl ık. işbirlikçi.. cinsel ilişki. eşevreli. hempa. (borca kar şı ve bir mülk. yapışıklık. kohezif. yakas yakalık düğmesi. kolaboratör. biyol.. 1. f. işbirlikçi. yıkılmak. s. uyuşma. birlikte çalışan kimse. 1. den. yüz kremi. 3. s. kangallamak. anat. kangal. i. soğukluk. 3. i. k. f.´ne dayalı) teminat. tıb. 1. i. 2. aniden gelen so ğuk hava. 3. senet v. çatışmak. bir sonuca bağlanmadan s. ına yapışmak. destekçi. kolaboratör. yakalamak. yap ışkan. tesadüfi. argo kokain.b. i. 2. i. 1. 1. işbirliği yapmak. z. . rastlant mat. yıkmak. birlikte çalışma. yard ımcı. rastlantı eseri olan. kok. 2. senet v. frigo. 3. fiz. katı yürekli. (proje/plan) i. bobin. karşılaştırarak okumak. tıb. koherent. harmanlamak. f. bir olmak. kalınbağırsak iltihabı. dili kolalı içecek. çökmek. soğuk. mantıklı. şans eseri. fiz. yaka. açılır olmak. with ile rastla şmak. kolaj. uçuk. i. tahvil.ın berberi olan erkek. yaka takmak. işbirliği yapan kimse.coherence coherent coherently cohesion cohesive cohort coiffeur coiffure coil coin coincide coincidence coincidental coincidentally coition coitus coke coke colander cold cold cream cold cream cold cuts cold fish cold snap cold snap cold sore cold war cold wave cold-blooded coldhearted coleslaw colic colitis collaborate collaboration collaborationist collaborator collage collapse collapsible collar collar stud collarbone collate collateral collateral security i. tamamlayıcı. olarak. birlikte çalışmak. i. suya düşmek. 2. uymak.b. 1. coitus. saç tuvaleti. yandaş. (sayfalar ı) sıraya koymak.f.kar şı gösterilen gösterilen ve bir mülk. merhametsiz. mantıklılık.. suç orta ğı. tasma. s. 1. sarılmak. taraftar.´ne dayalı) (borca 1.

renklendirmek. (anayurdundan ayr ı) bir kolonide ya şayana özgü. mükâleme. i. kolektör. derlemek. hep bir arada. s. i.s. 2. toplama. (işverenle işçi temsilcileri arasında) toplu görüşme. 2. koloni haline gelme. kömür gemisi. renkli bask ı. iş arkadaşı. i. sömürgeleşme. 2. meslekta ş. tahsildar. boya. dev şirmek. sömürgele ştirme. 3. yüksekokul. iane. sömürgecilik. i. kendini toparlamak. fakülte. sömürgecilik yanl ısı. i. s. (kilisede toplanan) para. renk. kolonyal (sanat. 2. renkli televizyon. f. 1. kolektif çiftlik. koloni.. 2. collect one´s thoughts collected collection collective collective agreement collective bargaining collective farm collective memory collective noun collective noun collective ownership collector college collide collie collier collision colloq colloquial colloquialism colloquially colloquy Colombia Colombian colon colon colonel colonial colonialism colonialist colonise colonist colonization colonize colony color color filter color photograph color photograph color photography color printing color television/TV i. matb. f.b. ödemeli telefon konu şması. 1. 4. ortak. toplamak. 3. renk. üniversite. i. -de koloni/koloniler kurmak. i. sömürgeci. 2. k ıs. ortaklaşa iyelik.. i. bak. konuşma diline özgü. toplu sözle şme. ortak mülkiyet. colloquialism. birikmek:telefon konustamps. ortakla şa. 3. f. bayrak. koleksiyoncu. sömürgele ştirmek. ruhb. kömür madeni işçisi. çarpışma. 3.. koloni kuran. akl ı başında. Kolombiyalı. s. i. koleksiyon. z. iki nokta üst üste (:). topluluk ismi. i. sancak. 1. 1. İskoç çoban köpeği. koloni haline getirmek. renklenmek. i. kolektif. i. 1. mimari v. karşılıklı konuşma. toplaç. topluluk ad ı. 1. s. 2. toplu. 1. koloni haline getirme. İng. 1. renkli foto ğraf. colonize. anat. 2. Kolombiya´ya özgü. renkli foto ğraf çekme. al ımcı. Kolombiya. toparlamak. çarpışmak. f. s. . toplanmak. albay. 3.). Pul biriktiriyor. with -e çarpmak. İng. s. çoğ. f. They don´t collect trash on ödemeli He collects şması. toplanm ış: the collected works of Shakespeare Shakespeare´in toplu eserleri. foto. Kolombiya. i. 2. i. kafas ını toplamak. 1.. 2. sömürge. yüzü kızarmak. canl ılık. kolonide ya şayan. boyamak. 3. colloquial. renkli foto ğraf. biriktirmek.colleague collect collect call collect call collect o.. 1. i. 1. 1. Kolombiyalı. i. i. ortak bellek. i. kolon. sömürgeci. koloni. 2. 3. renk de ğiştirmek. i. 2. 3. 1. dilb. -de koloni/koloniler kurma. konuşma diliyle. konuşma dilinde kullanılan sözcük/söz. renk filtresi.

i. kolay tutu şan. donuk. taramak. 3. Temmuz geldiğinde denize gelmek. bal pete ği. 2. f. petek. ayırmak. 1. fıkra yazarı. direk. i. Come July and we´ll be swimming. 2. (birini) eskisi kadar çökmek. 2. boyama kitab ı. kolon. iyile şmek.color-blind color-blindness colored colorfast colorful coloring coloring book colorless colossal colour colt column columnist coma comatose comb comb out combat combat combat troops combat zone combat zone combatant combative combination combination lock combine combine combustible combustion come come about come across come along Come along. ask. dili beli gelmek. --ting) 1. renk. muharip. i. s. s.. muharebe. 2. saymamak. 1. mücadele etmek. 1. i. s ıkıcı. 3. akla gelmek. silik. anlams ız. ask. şifreli kilit. 3. savaş. yansız. tarak. i. renkli. 3. üstüne yürümek. 3. boya. 3. ateşli bir tartışma. 2. kol. 2. i. solmaz. 2. renksiz. 4. akromatopsi. 4. i. geri dönmek. -e ulaşmak. sağlığı gittikçe düzelmek. koma. -e rast gelmek. s. kolay tutuşan madde. geri gelmek. 2. 1. kombinezon. birleştirme. s. renksiz. 1. gelmek. yar ı baygın. u ğramak. dövüşçü. 3. kendine gelmek. birle şme. 3.´nde) ibik. fıkra. meydana girmiş olacağız.. tutu şma. dediğine gelmek. komada. 1. -i keşfetmek. birleştirmek. bileşim. 3. ateşli bir tartışmaya katılan kimse. s. birleşmek.. to (bir kişiden/bir zamandan) (başka birine/başka bir zamana) kalmak. aralarına girmek. elde etmek. (fiyat) dü şmek. devasa. renksiz. 2. boşalmak. i. 5.b. 3. orgazm -e rastlamak. vuruşma. . kö şe yazarı. dövüşmek. 2. 1. i. (bir şeyin) fiyatı düşmek. f. 1. 1. taramak. i. 1. Az kald ı tepesi atacaktı. renkli. sütun. (fırsat) çıkmak. birlik. çarpışma. (biri) (eskiden sahip oldu ğu) para ve prestijini kaybetmek. yanıcı. 2. sava şma. olmak. İng. dövüşme. 1. -e erişmek. s. u ğramak. i. 5. bak. (kilitte) şifre. 2. sava şçı. (--ted. 2. i. f. 4. 1. tekdüze. ilerlemek. kö şe yazısı. come around come at come back come between come by come close to come down come down in one´s opinion come down in one´s price come down in price come down in the world come down to earth s. beraber gelmek. savaş alanı. s ıpa.. (kendi malının) fiyatını düşürmek. tarafsız. 2. soluk. 2. He came close to losing his temper. kaba zenci. düşmek. renkli. 2. f. muharebe alan ı. solgun. -e varmak. 1. tic. yıkılmak. kocaman. birleşim. tay. renkkörü. muharip birlikler. çok büyük. renkkörlü ğü. Hadi can ım. 3. kartel. canl ı. 2. 4. monoton. color. hayal kurmaktan vazgeçmek. (horoz v. gazet. gerçekçi olmak. muazzam. dövüşken. sava şmak. 2. gazet. biçerdöver. ile kar şılaşmak. s. siyah. kavgac ı. s. 1. 1. come) 1. 1. yanma. k. mim. (came. kim. daltonizm. i. i. f. saldırmak.

He came in first. ç ıkmak. iktidara geçmek. ayılmak. dönüm noktas ına varmak. kat ılmak. -den ç ıkmak. muzaffer ç ıkmak. görünmek. 2. dili Yalan ı bırak!/Bırak! k. etkili olmak. 2. yumruk yumru ğa gelmek. (haber) yayılmak. kendini göstermek. gözükmek. 1. ortaya ç ıkmak. felakete u ğramak. fermaya oturmak. Haydi! 2. 1. . tamamen durmak. ç ıkmak. yumruk yumru ğa gelmek. Yok can ım! k. 3. 2. gerekeni/beklenileni yapmak/becermek. kafas ına dank etmek. başarısızlığa uğramak. altta kalmak.come down with a cold come forward come from afar come hell or high water come home to come in come in handy come into come into collision with come into force come into play come into possession of come into power come into prominence come into sight come into the picture come into the world come into use come into view come of come off Come off it! come off worst/get the worst of it come on Come on! come one´s way come out come out of one´s shell come out on top come through come through come through with come to come to a dead stop come to a decision come to a head come to a head come to a point come to a point/ make a point of come to a stop come to an agreement come to blows come to blows come to close quarters come to fruition come to grief come to grief nezle olmak. durmak. suskunluğu bırakmak. son noktaya varmak. karara varmak. k. 1. görünmeye ba şlamak. bir karara varmak. 2. 1. göğüs göğüse dövüşmek. 3. yürürlüğe girmek. 2. iş başına geçmek. başarılı olmak. do ğmak. sahneye ç ıkmak. -in sahibi olmak. dili (f ırsat) eline geçmek. (zor bir durumdan) sağ olarak k. başı darda olmak. 1. aç ımlanmak. (mirasa) konmak. dili 1. kullanılmaya başlamak. çok uzaklardan kedi benim demedi. ön plana çıkmak. Birinci oldu. 1. dili (beklenileni) yapmak. görünmek. -e özen göstermek. varmak. belli olmak. ile çarpışmak. -e özenmek. (yayın) yayılmak. başarılı bir sonuç almak. kendine gelmek. yenilmek. kullanılmaya başlamak. 3. (belirli bir amaçla) ortaya ç ıkmak: Nobody came forward to claim that cat. 3. ne olursa olsun. (leke) çıkmak. gelmek: Has the iırada) olmak: 1. 2. stop/istop etmek. (av köpe ği) ferma yapmak. birinci olmak. gerçekle şmek. girmek. kendinden bekleneni yapmak. ortaya ç ıkmak. olmak. uyu şmak. (yarışma sonunda) (belirli bir sşe yaramak. meydana gelmek. dili 1. belasını bulmak. k. cenkleşmek. dünyaya gelmek. k. 2. meydana ç ıkmak. dili 1. en çok zarara u ğramak. dört ayak üstüne düşmek. girmek: Come in! İçeri gir!/Buyrun! 2. kopmak. bütün zorluklara ra ğmen. başkalarını hayal kırıklığına uğratmamak. 2. 1. herkesin dikkatini çekmeye ba şlamak. Kimse ç ıkıp da ogelmek. düşmek. (bir şeyi) bilhassa yapmak. 2.

(belirli bir hizaya) kadar gelmek. teselli. ayılmak.´ni) bulmak. başarısız kalmak. 1. kuyrukluyıldız.come to grips come to grips with come to grips with come to hand come to life come to life come to light come to mind come to naught come to nothing come to nothing/naught come to one´s senses come to pass come to rest come to s. gelmek. komedi. 2. -e tesadüf etmek. 1. çare. dili tela şa kapılmak. aklı başına gelmek. sivrilmek. alımlı. -e rastlamak. komedi yazar ı. 2. çözülmek. k. 2. canlanmak. gerçekleşmek. mutabık kalmak. açılmak. komedyen. dövüşmeye başlamak. mutabık kalmak. çözülmek. konfor. boşa çıkmak. (bir yere) devamlı yaşamak amacıyla gelmek: He´s come to stay. (birinin) para ve prestiji artmak. öne geçmek. 2. come/run up against a blank wall k. düşüş. (belirli bir seviyeyi) tutturmak. Artık burada kalacak. eski formunu bulma. -in esaslar ını ele almak. (with) anla şmaya varmak. i. keşfedilmek. ferahlık.o. anlaşmak. i. olmak. itidalini kaybetmek. durmak. hayal kırıklığı. 1. cevap v. sadede gelmek. bulunmak. ne olursa olsun.b. aç ılmak. -e rastlamak. teselli etmek. 2. 2. umumi . k. birinin imdad ına yetişmek. ile kar şılaşmak. kadın komedyen. hela. aklına gelmek. comeback i. dili ç ıkmaza girmek. doğru çıkmak.´s rescue come to stay come to terms come to terms come to terms with come to the fore come to the point come true come true come under come undone come unglued come untied come up against come up in the world come up to come up with come upon come what may come what may come/draw to a close come/run across (with) (ile) kap ışmak. rahat ettirmek. argo zekice ve yerinde cevap. sona ermek. 1. varmak. ç ıkmak. i. (kabul edilmesi zor olan bir şeyi) kabul etmek/kabullenmek. comedian i. comedienne comedown comedy comely come-on comet comfort comfort station i. 1. i. dili (bir plan. gerçekle şmek. ne olursa olsun. açmaza düşmek. i. 2. -e çatmak. hatırlamak. 1. 1. etekleri tutuşmak. aklını başına toplamak. 2. f. s. 1. suya düşmek. rahatlık. with (sevmediği bir şeyi) güçlükle kabul etmek. ile ciddi bir şekilde ilgilenmek. bitmek. meydana gelmek. (-in yetki alan ına) girmek.

çizgi roman. ticaret. f. 1. teslim etmek. f. konforlu. (gezici) satış temsilcisi. s. i. komedi oyuncusu. f. i. anmak. 2. bant-karikatür. tefsir. (--ted. i. 1. kauçuk meme. 4. tayin etmek. 1. İng. şube müdürü. --ting) 1. (askeri hizmette kullanmak üzere) el koymak. 1. ac ıma. emanet etmek. deniz binba şısı. etkili. i. 5. 2. i ş. i. eşit. söz vererek ba ğlamak. vazife. s. başlamak. yetki. komik. 1. rahatça. .. komisyon ücreti. kurul. 3. 1. on hakk ında fikrini i. i. 1. sal ık vermek. i. i. 2. gelen. gülünç. hakkında yorumda bulunmak. katmak. commercialize. radyo. söylemek. yorumcu. diploma töreni. bant-karikatür. 2. i. f. egemenlik. f.. 3. 3. 1. teselli edici kimse/şey. eylem. i. önümüzdeki. komutanl ık. yapmak. ticaret hukuku. askeri bir hizmete mecbur etmek. görev. övgüye de ğer. rahatlatıcı şey. anma. s. 1. i. ticari. emir.comfortable comfortably comforter comic comic book comic opera comic strip comical comics coming comma command commandeer commander commander in chief commanding commandment commando commemorate commemoration commemorative commemorative stamp commence commencement commend commendable commensurate comment commentary commentator commerce commercial commercial law commercial law commercial traveller commercialise commercialize commingle commiserate commiseration commission commissioned commissioned officer commissioner commit commit an impiety commit an offense s. yaklaşma. 2. f. 6. İng. i. komisyon üyesi. komik. TV reklam. (birinin/bir şeyin) anısına yapılan. 3. i. komando. aç ımlama. işleme. Allaha kar şı saygısızlık suç işlemek. s. i. tavsiye etmek. 2. 2. 1. söz söylemek. emanet etmek. i. 1. karışmak. 1. 1. 4. orantılı. eleştiri. i şlemek. yorgan. buyruk. 2. teselli. bilg. hâkim. 2. 2. i. s. atamak. f. 3. bak. alım satım. 3. -in derdini payla şmak. 2. f. 3. ele ştirmen. subay.. karıştırmak. komutan. 1. yaklaşan. z. kaşkol. güldürücü. emzik. i. 2. yüzdelik. hükümranl ık. başkomutan. komisyon. 2. 3. İng. emreden. operakomik. 2. geliş. komut. f. -i ticaret arac ı yaparak bayağılaştırmak. 1. tenkit. ticaret hukuku. atkı. komando birliği. 5. İng. gelecek. tefsir. anma töreni. övmek. emir. yorum. görevlendirmek. başlangıç. hatıra pulu. s. 2. kumandan. 2. başlama. yorum. s. kumandanlık: Air f. komedi ile ilgili. s. etmek. i. rahat. komut: search command arama komutu. s. f. 4. hatırasını yad etme. virgül.

komünist. sağduyu. f. küçük araba. topluluk. ba ğlılık. 4. (k ısa ve resmi) bildiri. sokaktaki adam. ği. i. ortak mal. i. compare.komite. taahhüt. katılma. haberleşme. bildirmek. cins ismi. çoğ. klozet. 4. komünyon. cemiyet. sözleşmek. i. genellikle. Hrist. 3. oto. common kesir. sıradan insan. 1.b. . not. i. 4. 2. kesif. s. common mat. telgraf gibi iletilen) haber. i. hapsetmek. s. 2. iletişim. kesin karar. (hastal ığı) bulaştırmak. müşterek. (cezayı) hafifletmek. 2. s. 1. compiled. common-law marriage resmi nikâhs ız beraber ya şama. 2. bayağı. iletişmek. 1. toplumsal. 2. 1. basmakalıp söz. 1. common grave ortak bir mezar. beraber yapılan: common defense ortak savunma. sözleşme. 1. sözlü anlaşma. iletili ş. (ile) haberle şmek. ortak. pudralık. mal. f. baya ğı dü şman. tutku v. komün. klişe. bulaşıcı. adi hisse senetleri. komünizm. k ıs. Hrist. s ıradan. 2. 1. pudriyer. örf ve âdet hukuku. ortak mal sahipliçevirmek. sıradan bir şey. 3. eşya. 3. 1. s. i. arasında her günile şehirdeki işyeri arasında her gün gidip gelen kimse. olağan. sohbet etmek. mü şterek tasarruf. bilinen gerçek. haberleşme. (bir konuda) ne dü şündüğünü söylemek. z. cins ad ı. gürültü patırtı. sağduyu. heyet. kısa. 4. kurul. sıkı. Bunu yapmaya söz intihar etmek. f. 1. companion. üstenme. s. complete. sempatiklik. dilb. sık. Onlar ın hiçbir ortak yanı yok. staple commodities başlıca satış ürünleri. 4. görü ş. i. encümen. i. i. iletme. toplum. komisyon. çoğunlukla. eyalet. to söz vermek: You´ve committed yourself to doing this. beylik laf. 1. (ile) iletişim kurmak. ferah. 2.: There´s no common ground between them. halka ait. örf ve âdete dayanan hukuk. umumun mal ı olan. ezberlemek. i. mezhep. kamu. söz. cumhuriyet. i. s. 1. halk. 1.. i. lazımlık iskemlesi.s. payla şma. 3. 2. 2. ulaşım. 2. yazmak. cins isim. özlü.(mektup. commit suicide commit to memory commit to prison commit to writing commitment committee commode commodious commodity common common fraction common ground common knowledge common law common law common man Common Market common noun common noun common property common sense common sense common stock common touch commonly commonplace commonwealth commotion communal commune commune communicable communicate communication communicative communion communiqué communism communist community commute commuter comp compact compact compact 1. i. aklıselim. ulus. sirayet ettirmek. 1. ortak bir zevk. i. adi enemy ortak kesir. iletmek. 3. 1. (with) iletilme. 2. i. 2. 1. komünikasyon. teslim olma. 2. s. i. fikrini söylemek. banliyödeki evi gidip gelmek. s. sadakat. toplumla ilgili. söyle şmek. teslim etme. nakletmek. 2. vaat.commit o. karışıklık. banliyödeki ev ile şehirdeki işyeri f. i. 2. geniş. iletim. konuşkan. amme. yoğun. 3. Ortak Pazar. şamata.

rakip. 2. 1. şikâyet etmek.y. takdimci. yumuşak başlı. s. 2. to -e benzetmek. şirket. saha. i. i. 2. -in bedelini by frequently making us laugh. karşılaştırmalı dilbilim. yumuşaklık. ile rekabet etmek. s. 5. 1. 2. s. kifayet. uyum. 2. arkada şlık. 1. merhametli. s ınır. 6. ba ğdaşma. mukayeseli. pusula iğnesi. 2. yetki. mecbur etmek. dilb. pusula ibresi. derlemek. s. kendinden ho şnut olma. kompakt disk çalar. sevecen. arkadaşlık. compere compete competence competent competition competitive competitor compile complacency complacent complain complainant complaint complaisance complaisant complement complement f. rekabete dayanan. şefkatli.1. bölme. bedelini ödemek. s. tamamlayıcı. 1. i. i.compact disk compact disk player companion companionable companionship company comparable comparative comparative anatomy comparative degree comparative linguistics comparative linguistics compare compare notes compare notes comparison compartment compartmentalize compass compass needle compassion compassionate compatibility compatible compatriot compel kompakt disk. telafi etmek. (--led. başkalarına acıyan. yetkili. acıma. refakat. eşlik. misafirler. i. rehber. mukayese. orantılı. 1. tazminat paras ı. benzer. 2. sokulgan. karşılaştırmalı anatomi. s. i. 1. --ling) zorlamak. 3. 2. 2. yar ışmacı. pusula. rekabet. sunucu. hastalık. geçimli. ba şkalarıyla rekabet edebilir. 3. telafi. tamamlamak. yurttaş. 1. i. f. dilb. uyumluluk. 2. ask. i. s. 4. (with) (ile) kar şılaştırmak. 2. refakatçi. karşılaştırmalı dilbilim. olumlu compensation taraf. ortaklık. yetenek. 1. kabiliyet. (ile) ba ğdaşan. karşılaştırmalı. 1. i. 3. 3. arkada ş. çevre. görüş alışverişinde bulunmak. tazmin etmek. f.o. s. 2. fayda. i. karşılaştırma. d. davacı. 2. s. 1. 3. (sıfat veya zarfların) üstünlük derecesini gösteren. 1. i. 1. Bizi s ık sık güldürerek arasıra compensate s. şikâyetçi. kumpanya. yakınma. misafir. fikir alışverişinde bulunmak. 4. with ile yar ışmak. ehliyet. eşlik. yetenekli. sevecenlik. i. 2. f. for için yarışmak. yoldaş. bölmelere ayırmak. -e benzemek. kumpanya. i. f. i şin üstesinden gelebilen. tic. 1. 4. i. 3. elkitabı. faydalı taraf. 5. 2. i. 3. tümleç. i. nispi. yeterli. yumuşak başlılık. yakınmak. f. dilb. bölüm. (with) (ile) uyumlu. kendinden ho şnut. eş. tazminat. 1. 1. i. uyma. for i. ehil. compensate compensate for one thing by/with bir şeyi başka bir şeyle telafi etmek: She compensates for her occasional another rudenesses birine ödemek. i. i. beraberindekiler. vatanda ş. 2. yumuşak. şefkat. with tic. yalpak. . kompart ıman. karşılaştırılabilir. merhamet. pergel. alan. tic. arkadaşlar. 2. cana yak ın. topluluk. üstünlük derecesi. 1. yarışma. yeterlik. görüş alışverişinde bulunmak. f. f. şikâyet.

ekon. composer composite composition compositor compost composure compote compound compound compound interest compound sentence compound word comprehend comprehensible comprehension comprehensive compress compress s. san. 2. içine almak. 3. ten. bir kitaplıkla beraber beş Rahmi liraya alabilirsiniz. girişik cümle. uysallık. kendine hâkim gidermek. karma ştırmak. tıb. 3. (aralarındaki f. tebrikler. i. s. bestekâr. övgü dolu. kompozitör. çetrefil. i. Senin dediklerinecan buyıyla katılıyorum. sıkıştırmak. 2. i. i. bileşik faiz. i. sayg ılar. tamamen. (on) tebrik etmek. şiir yazmak. çürümü ş yaprakla karışık gübre. tamamlayıcı. 4. karmaşık. It came as book case for five ile beraber: You tamam the books complete with a a complete surprise. bitme. beste. 1. 1. çözülmesi güç. güz. 6. s. hareket etmek: She always comports herself with dignity. öğe. i. iltifat. 4. 1. i. güçlük. kavramak. i. s. 3. çetrefilleştirmek. compose compose o. i. bile kompleks. eleman. s. O her zaman a ğırbaşlı bir şekilde davranır. bileşimde bulunan. 1. tenin rengi. s. parça. tebrikler. ho şaf. f. 1. i.şik/karışık şey. i. kompres. 1. f. sakinlik. bütünüyle. şiir yazma. bütün eserler: the complete works of Hüseyin milyar Hüseyin Rahmi´nin bütün eserleri. itaatkâr. bileşik. z. kompozisyon. karmaşa. hediye olarak verilen. i. 3. f. 1. i. yerine getirme. s. dilb. anla şılabilir. kutlamak. i. 1. kat ıksız: I´m in complete sympathy with what you´re saying. selamlar. 2. 2. -e uygun olmak: The results comport with our expectations. uyma. 5. 1. kompleks. karmaşıklık.s. çapraşık. -e riayet etmek. i. zorluk. kendine gelmek. 2. 4. tam. 2. suç ortaklığı. riayet. kim. tamamlama. s. karmaşa.dizgici. (bir işe giriştikten sonra ortaya çıkan) engel. 1. cüz. with -e uymak. tamamlanma. f. tamamlayan. kapsam. komposto. bile şim. pürüz. karmaşa. 2. unsur. terkip. kavrayış. 2. çetrefil. övücü. Sonuçlar bekledi ğimiz gibi oldu. itaat. iltifat etmek. davranmak. anlayış.beste yapma. zorlaştırmak. (müzik/şiir) yazmak. boyun e ğme. tümleyici. 1. 1. birle şik sözcük. karma şık hale getirme. İng. etraflı. beste yapmak. besteci. ruhb. s. iltifat eden. i. 1. bile şik. karma şık. görünü ş. komplikasyon. s. birle şik cümle. ılımlılık. uyma. karma. i. bitirme. i. 3. oluşum. kapsamlı. geniş. kavranabilir. paras ız. dilb. mat. güçleştirmek. karma i. komposto. 2. karışıklık. karma şık. içinde binalar bulunan etraf ı duvarla çevrili yer. 1. kapsamak. 2. şıklık. 1. anlaşılması güç. mürettip. f. with -e uymak. i. kompleks. karışık. f.complementary complete complete with complete works completely completion complex complex complex sentence complexion complexity compliance compliant complicate complicate complicated complication complicity compliment compliment complimentary compliments compliments of the season comply component comport comport o. 2. dilb.s. sona erme. uysal. billion liras. kompliman yapmak. (yazılı ödev olarak) kompozisyon. soğukkanlılık. s. itidal. kompleks. 2. karma şık. 2. Kitaplar ı. ücretsiz. görünüm. 2. anlaşmazlıkları) olmak. . kompliman. anlamak. yumu şak başlı. cilt. s. bileşim.

f. kendini be ğenme. bilgisayarla donatmak. kompüter. 3. bilgisayar mühendisi. 1. ruhb. 1. 2. aleyhte. 2. z.––d 4. toplanmak.deri şik. Bizi en çok ilgilendiren olmak. i. yoğunlaştırmak.. 4. düşünmek. i. 2. İng. görü ş. kompresör. (--ned. dü şünmek. zorgulu. s. s. 2. s. toplama kamp ı. yoğunlaşmak. konsantre. kabul etmek. 1. (birini) ilgilendiren şey: It´s one of our major concerns. kibirli. kibir. conceived a dislike for him. idrak etmek. i. uzlaştırmak. örtmek. ba şlangıç. s. bilgisayar mühendisliği. bir araya getirmek. ile ilgilenmek. f. f. f. I understand the reason for your concern. kavram. ilgi: s. i. gebe kalma. akla gelebilir. teslim etmek. zorlayıcı. fikir. 2. karşılıklı ödün şmak. i. obruk. computerize. hakk ında. bilgisayar programlamas ı. 1. deriştirmek. ilgili.a dislike I haveakl ına gelmek. with concerned concerning sıkıştırılmış hava. sistem operatörü. f. zorgu. 3. toplaşım. 2. kompresyon. yığma. konkav. 2. bilgisayar donan ımı. mefhum. 2. mecburi. kavramak. --ning) aldatmak. i. 1. arkadaş. düşünceli. dü şünülebilir. tazyik. . tasarlamak. bilgisayar program ı. konsantrasyon. endişeli. zorunlu. merkezleri bir. s. dayan ılmaz bir istek. kavram. (bir konuda) uzla vererek ile uzlaşmak. anlaşmaya varmak. i. hesap etmek.s. ile meşgul şeylerden biri. hayal edilebilir. toplanma. uzlaşma. toplamak. 3. bilgisayar yazılımı. ruhb. sıkıştırma. kapsamak. toplama. koyulaştırmak. s. bak. bilgisayar çipi. bilgisayar. karşı. 3. dikkati bir noktada toplama. yoğun. hesaplamak. bilgisayara geçirmek. gurur. anlamak. i. 1. Ona karşı içimde bir nefret uyand ı.compressed air compression compressor comprise compromise compromise on compromise with compulsion compulsive compulsory compunction compute computer computer chip computer engineer computer engineering computer hardware computer operator computer program computer programmer computer programming computer software computerise computerize comrade con con concave concave conceal concede conceit conceited conceivable conceive conceive of concentrate concentrated concentration concentration camp concentric concept conception concern concern o. itiraf etmek. uyuşma. fikir. f. 2. bilgisayar operatörü. -e dair. f. i. uzlaşmak.. 2. vermek. basınç. derişim. -den olu şmak. alakalı. içtepi. gizlemek. içbükey yüzey. içbükey. ortak merkezli. 1. f. y ığmak. 2. 2. gizli tutmak. oluşturmak. 1. tasavvur etmek. konsantrasyon. gebe kalmak. 4. 1. görüş. i. i. yoldaş. vicdan rahats ızlığı/azabı. f. 1. 2. i. 1. (taraflar ın karşılıklı ödün vererek yaptığı) anlaşma. b ırakmak. 3. bilgisayar programc ısı. saklamak. f. bir araya getirme. kand ırmak. düşünce. içermek. zorlama. 1. edat ile ilgili olarak. s. 1. ile uyuşmak. düşünceyi/dikkati/gücü bir i. kendini be ğenmiş.

5. taziye. konçerto. uyuşmak. kayıtlı. z. 1. gönül alıcı. istimlak idama mahkûm resmen i. şart kipi. sıvılaşma. aynı olan. 1. yatıştırıcı. i. i. (bir işin) sonunu getirmek. s. koyulaşmak. 1. 1. izdiham. uyum. i.uydurmak. sonuca varmak. tenezzül eden. 3. yasaklamak. with ba şsağlığı dilemek. 1. malaksör. sona ermek. somut. s. 2. başsağlığı. 2. i. z. taziyede bulunmak. k ısa. f. fiz. s. f. uzlaştırma. 2. izin. 1. i. kondansasyon. 2. 1. koşullu. s. uyuşma. istimlak. sona erdirmek. az ve öz. birlikte yap ılmış. bar ış. kim. karar. i. 1. az ve öz. son. ğunlaştırmak. kalabal ık. 2. bitiş. aynı zamanda. betonyer. 5. nihai. ahenk. ayıplama. antlaşma. fiz. kamulaştırmak. veciz. betonkarar. kondansatör. aynı zamana rastlama. i. 1. sonuç. dinleti. bir araya gelme. ğu. tertip etmek. kaput. imtiyaz. mahkûm etme. şarta bağlı. f. son. karar s. k ınamak. 2. itiraf. özet. kamula ştırma. i. (buhar/gaz) sıvılaşmak. bitmek. beton. 3. s. 2. koşul: It´s one of the conditions of the agreement.. 2. 2. teslim. s. fiz. bitirmek. koyulaştırmak.concert concerted concerto concession conch conciliate conciliation conciliatory concise concisely conclude concluding conclusion conclusive concoct concoction concord concourse concrete concrete mixer concur concurrence concurrent concurrently concussion condemn condemn to death condemnation condensation condense condensed milk condenser condescend condescending condescension condiment condition conditional conditional mood conditional sale conditionally condole condolence condom condone conduce conducive i.yoğunlaştırma. göz yummak. buğulaşma. şarta bağlı satış. i. Anlaşmanın şartlarından biri. birlik. huk. 1. ayıplamak. büyük deniz kabu ğu. f. ayn ı olma. . birbirine kar ıştırarak hazırlamak. i. f. What are living conditions like there? Oradaki hayat dilb. konser. gönlünü almak. yo 4. yat ıştırma. yemeğe çeşni veren şey. karışım. şart kipi. mahkûm etmek. 3. kim. yo ğunlaç. prezervatif. suçlu çıkarma.kısaltma. uyum. 3. 2. yoğuşturucu. 1. 1. --ring) 1. son. anlaşma. şartlı. toplanma. şiddetli sarsıntı. f. kati. i. yoğunlaşma. 2. birlik. 1. 2. bir karara varmak. taviz. tenezzül. 2. (--red. netice. düzmek. 2. ahenk. beyin sars ıntısı. 3. i. i. 5. 2. meydan. 1. uzlaştırmak. lütfetmek. bumahkûmiyet. (fikir) s. 1. gönlünü alma. yat ıştırmak. (hikâye/yalan) karıştırma. i. 3. nihayet. 2.. 2. şartlı olarak. şart. s. kesin. i. 1. (havaalanında/garda) büyük yolcu salonu. uyuşan. yoğunlaşmak. 2. 4. yapmak. i. 1. kabul. s ıvılaştırma. dilb. 1. özlü. z. to/toward -e neden olmak. suçlu çıkarmak. 1. 3. ayn ı zamana rastlayan. kabahatli bulma. 1. -e vesile olmak. 2. f. 1. ödün. tenezzül etmek. s. k ınama. 1. 3. f. birlikte planlanmış. beton. 4. sonuç ç ıkarmak. kim. f. 2. i. huk.. 4. k ısaca. görmezlikten gelmek. f. beton kar ıştırıcı. i. çatışmak. ayn ı fikirde olmak. 2. sözde alçakgönüllülük göstermek. i. (buharı/gazı) sıvılaştırmak. (yazıyı/sözü) şekerli konsantre süt. aynı zamana rastlamak. in kullanılmasını etmek. 2.

1. tasdik. 2. günah ç ıkartma. 4. çatışma. sır olarak. sınırlama. i. (--red. büyük yang ın. müzakere yapmak: I conferred with konferans. madde. anlaşmazlık. i. ittifak.. tasdik sonrası yatakta kalma süresi. 2. pudra şekeri. düzenleniş.y. i.s. iletici. bağlaşmak. fiz. hapis. kesinleştirme. bilg. pudraşekeri. geçirgenlik. (orkestra/koro için) şef. -e haciz koymak. 3. geçirme. 1. 1. -i müsadere etmek. -i haczetmek. i. savaş. güvenle. f. sınırlamak. 4. 3.. 1. (mala) el koymak. geom. s. i. 2. Partide iyi davrand ı.ğrulama. i. itiraf etmek. hapsedilme. 2. görü şme. suç ortağı. ihtilaf. 1. 2. dert ortağı. 2. düzen. müzmin 3. gizli kalmas ı gereken. 2. konfedere. biletçi. ruhb. geçirici. (rezervasyonu) konfirme f. s. istimlak. yönetmek. i. bot. kamula ştırmak. do kesinle ştirmek. itiraf. iletken. ile çatışmak. birlik. harp.1. bağlamak. papazın verdiği ilmihal derslerine devam etme ve kiliseye üye f. confectionery. i. doğrulamak. iletkenlik. geom. etmek. i. günah ç ıkartma hücresi. (eve/yata ğa) bağlı kalma. haciz. mala el koyma. d. koni. i. 1. nakletme. (yasaklanm ış şeyi) toplamak. 1. yürütmek.sınırlandırmak. . ile çelişmek. fiz.o. i. teyit. (birini) kutsayarak kiliseye i. 3. 2. conduction conductive conductivity conductor cone confection confectionary confectioner confectioner´s sugar confectioners´ sugar confectionery confederacy confederate confederate confederated confederation confer conference confess confession confessional confessor confidant confide confide in s. kozalak. 1. doğum etmek. z. f. kongre. biçim. i. 1. sırdaş. uyuşmazlık. konfederasyon. i. 2. Bu aramızda kalsın.. geçirgen. şekerleme. i. s. birleşik. (with) (ile) görü şmek. birle şik devletler. müsadere. 3. güven. idare etmek: You´ve conducted this siege well. bağlaşık. koni biçiminde makara. (yasaklanm ış şeyi) toplama. şekerci. to -e hapsetmek. to -e hasretmek. fiz. şeker. 2. lider. s. confidence confidence game confidence in confidence man confident confidential confidentially confidently configuration confine confinement confirm confirmation confirmed bachelor confiscate confiscation conflagration conflict conflict i. 1. 2. to (bir hastal ık) (birini eve/yatağa) bağlamak.. i. üçkâğıtçı. 1. birleştirmek. emin. z. Meseleyi onunla görü ştüm. to (s ırrını) -e söylemek. hareket. günah ç ıkartmak. f. iletken./Ona itimad ım var. müzakere etmek. toplantı. dolandırıcılık. f. sınırlandırma. I have confidence in him. görünüm. bağlaşık. him on the matter. kozak. gizli: This is confidential. --ring) 1. -e kapatmak. 1. istimlak etmek. önder. 2. i. itimat. iletme. You can´t conduct such experiments (belirli bir şekilde) davranmak: He conducted himself well at the party. i. şekerleme. üçkâğıtçılık. tavır. kamulaştırma. 3. birleşik. with ile uyu şmamak.conduct conduct conduct o. konfigürasyon. Bu kuşatmayı çok iyi yürüttünüz. 2. 4. iletken mak. (silahlı) çatışma. şekerleme imalathanesi. 1. inanan. f. 4. konfederasyon. 2. 3. k ılavuz. davran ış. Ona güvenirim. günah ç ıkartan papaz. 2. i. bak. teyit etmek. idare. 3. yönetim. i. dolandırıcı. 3. sağlamakonfirmasyon. pudraşeker. birine s ırrını söylemek. i. (dondurma için) külah. i. sağlama bağlama.. konfedere. kondüktör. 1. f. şef. birleşmek. 3. s. 1. i.bekâr. 2. f.

uygunluk. Con. A. ilgili. 2. tahmin etmek. -in i. 2. f. uyma. i. karışıklık. f. s.. kafas ını karıştırmak. f. bir araya gelmek. tıkanık. düzensiz. con. 1. küme. Tebrikler!/Tebrik ederim. kan toplanması. kongreye ait.D.B. farz. 2. f. kalabalık.B. s. 2. birikinti. toplant ı. s. i. sevimlilik. dilb.. şirketler grubu. fiil çekimi. 2. münasip. i. doğuştan. kar şılıklı karşısına çıkmak. pıhtılaşmak. f.men (kang´grısmîn) i.en (kang´grıswîmîn) i. 2. 3. Temsilciler çoğ. birlik. seçilemez. . tic. bir araya getirmek. küme.. düzensizlik.go. dilb. şaşkına çevirmek. 1..D. bot. şaşırtmak. karışık. ho ş. farzetmek. s. uygunluk. san ı. karman çorman. farazi. toplanmak. tıb. (to) (-e) uymak. konglomera.gress. s. kahrolası. s. 1. bir şeyi/birini başka şey/biri sanma. kutlamak. 2. yığışım. i. 2. 3. s. i. benzer. 2.meydan okuma. toplamak. 3. kozalaklı ağaç. sanmak. 2. bak. 1. cemaat. i. Temsilciler Meclisi üyesicon. kavuşum. i. kan toplamış. 3. with (bir şeyi/birini) (başka f.. şaşırtmak. f.. yerinde. f. ba ğlayıcı. konjonktivit. kan hücumu. 2. pol. konformist. birikmek. sempatik. donmak. kutlama. izdiham. ba ğlaç. zan. kongre.lese) Kongolu. Bana gelip meseleyi anlatt ı. s. 2. uygun. i. çelişkili. 1. 2. şaşkına dönmüş. yaradılıştan. konjonktiv iltihabı. 3. 2. çekmek. tıb.gress. 1. s. varsayım. Kongo. (sanığı. Kongolu. s.. önünü kesmek. uymac ı. yığın. dilb. 2. kanuni ihtilaf. meydan okuma.wom. şaşkınlık. çoğ. dili kör olas ı. (çoğ. tebrik etmek. konformizm. s. (erkek). 1. i. Hokkabazlık yaparak kutudan güvercin çıkardı. with -e gidip söylemek/anlatmak: He confronted me with the problem. konik. tahmini. 3. tıkanıklık. 2. Kongo´ya özgü. büyü yoluyla (ruh) . i. p ıhtılaştırmak. toplama. Allah kahretsin! s. sempatiklik. dondurmak. 1. tahmin. A. (-e) riayet etmek. 1. dilb. 3. i.. congruent. jeol. i.. tebrik. i. 1. mat. hokkabazlık yaparak -i yapmak: She conjured a dove out of the box. pol. 1. 1. kafas ı karışmış. mat. birleşme. kendisini suçlayanla) yüzle ştirme. sevimli. 1. 1.conflict of interest conflict of laws conflicting conform conformism conformist conformity confound Confound it! confounded confront confrontation confuse confused confusion congeal congenial congeniality congenital congested congestion conglomerate conglomeration Congo Congolese congratulate congratulation Congratulations! congregate congregation congress congressional congressman congresswoman congruent congruous conic conifer conjectural conjecture conjugal conjugate conjugation conjunction conjunctive conjunctivitis conjure çıkar çatışması. uymac ılık. tıb. 1.. s. varsayımsal. tıklım tıklım. kafa kar ışıklığı. kar ıkocalığa ait. i.. ayırt edilemez.. i. evlilik ile f. s. Meclisi üyesi (kad ın). gökb. kalabalık. zannetmek. şeyle/biriyle) karıştırmak. k. f. i. i. huk. i. 1.

vicdanl ılık. akla getirmek. 2. 3. nezaket. ılımlı. 2. 1. we gain her consent? Onun önem. bağlantı. (birine) dini bir törenle (belirli bir unvan) vermek. mat.together in the plot. 2. How can sonuç. faktör. tutucu kimse. s. 3. birleştirmek. f. s. tanıdık. f. 1. 1. bu/o yüzden. fethetmek. itina ile. bir sözcü ğün çağrıştırdığı şey. . 3. limonluk. önem. akraba. göstermek. zafer. f. vicdan ına dayanarak. muhafazakâr. bak. sayg ınlık. dili her şey göz önünde tutulursa. (with) (iki şey ğlı. -i uyandırmak. 1. 3. i. i. 1. f. reçel. farkında olan. 2. addetmek. i. konservatuvar. büyük. z. 2. with 3. hat ırı sayılır. arkadaş. z. k. rıza: They´ve finally given their consent. 5. 3. 1. bilinç. 2. 2. oybirliği. askere alma. connection. bilinçli. işine bağlı.conjure up conjurer connect connected connecting link connecting rod connection connexion connivance connive connoisseur connotation connote conquer conqueror conquest conscience conscientious conscientious objector conscientiously conscious consciously consciousness conscript conscript conscription consecrate consecration consecutive consecutively consensus consent consequence consequently conservation conservationist conservatism conservative conservatory conserve conserve consider considerable considerably considerate consideration considering 1. 1. 2. doğal kaynakları koruma yanlısı. 2. ilgi. üzerinde dü şünmek. edat. i. ard ışık olarak. 4. 2. 2. s. hürmetkâr. i. hayal etmek. vicdanen. i. 1. 2. bağlamak. halka. 3.bağ. kutsama. binaenaleyh. özenli. göz önünde tutmak. 2. İng. sera. 1. f. 1. yenmek. 1. biyel. ilişki. ifade etmek. 2. muhafazakârl ık. s. of -in fark ında olma.. 2. 1. erbap. itinalı. 2. göz önünde tutulursa. z. 1. i.gibi -i yapıvermek. düşünmek. 2. ard ıl. askere almak. 3. i. saymak. vazifeşinas. bağlantılı i. -i an ımsatmak. i. h ısım. oldukça çok. s. üzerinde düşünme. f. itibar. korumak. hesaba katmak. 1. -e bağlı. hokkabaz büyücü. fazla. ardışık. i. birleşmek. 2. dolayısıyla. koruma. himaye. 2. 3. tutuculuk. ücret. birleştirme. hiç a şırıya kaçmayan. askere alınmış (kimse). s. -i akla getirmek. 4. anlam ına gelmek. savaşa karşı olduğu için askerlik yapmayı reddeden kimse. özenle. 1. bağlanmak. düşünce. sayg ı. sihirbaz. karşılık. f. nazik. netice. bilinçli olarak. Nihayet rıza gösterdiler. bağ. 2. birleştirilmiş. mecburi askerlik. 1. at -i görmezlikten gelmek. z. 2. (iki şey arasındaki) bağlantı. i. -e göz yummak. i. i. do ğal kaynakları koruma. 1. z. bile bile. 2. vicdan. s. 6. art arda. icat etmek. We connived i. saygılı. Komployu birlikte haz ırladık. 1. zapt. uzman. r ızasını nasıl alabiliriz? She can´t do it i. önemli. 1. muhafaza etmek. ba arasında) bağ kurmak. fetih. z. -i bilme. takdis etmek. kutsama s. 1. dikkate almak. epeyce. tutucu.. arka arkaya. arka arkaya gelen. yananlam. şuur.. (with) (belirli bir seferle) bağlantılı olmak. fikir birliği. sefer. 1. bağlı olmak. zaptetmek. i. göz yumma. oto. 2. hayli. töreni. bu/o nedenle. şuuru yerinde. 1. i. to -e adamak. i. biyel/piston kolu. vicdanlı. bilinci yerinde. ile ilgili. kutsamak. i. semere. 2. i. oldukça. 5. 2. bağlama. bedel. with ile dolap/entrika çevirmek. 1. düşünceli. 1. i. eksper.. 1. 1. i. suç ortakl ığı. -e ait. f. etken. fatih. hokkabaz. 2. demeye gelmek. 2.

i. teşkil etmek. 2. -e uygun. engellemek. kurmak. 2. 3. 2. nizamname. konsüle ait. 1. tertip. tayin etmek. zoraki. yap ıcı. dikkati çeken. sağlamlaşmak. yapı. menetmek. komplo kurmak. 3. mecbur etmek. to/withkonsolide etmek. 3. (eski Roma´da) konsül. kurmak. -den ibaret olmak. tic. daraltmak. f. i. başkonsolos. İng. yoğunluk. konsonant. koyuluk. 2. dehşet. f. i. 2. 1. 2. 1. pekiştirmek. 1. avunç. inşaat. . 3. f. 1. sürekli olarak. tutarlılık. sessiz. peklik. s. yapısal. nicelik. 1. i. ünsüz. müspet. inşa. 2. kıvam.. sabit sayı. takviye etmek. atamak. (cümleyi) tahlil etmek. with ile arkada i. sabit. çizim. emanet etmek. bileşim. 2. 4. zorlamak. sıkıştırmak. korku. i. i. teslim etmek. yap ısal. konsolos. -den olu şmak. mal gönderme. desürekli. tefsir. s. geom. 1. sıkmak. f. s. 1. dilb. anayasa. polis teşkilatı. insicam. tutarlık. seçim bölgesi. teselli mükâfatı. değişmez. i. İng. bir seçim bölgesindeki seçmenler. konson. seçmen. bina etmek. tertip etmek. devamlı olarak. meydana getirmek. i. inşaat alanı/sahası. bütünü olu şturan. 2. f. s. devamlı. i.. tutarlı. anlamak. teselli. avutmak. 1. fahri konsolos. 3. 2. 2. s. 1. 2. avundurmak. ahenkli. bünye. kendini tutma.consign consignee consigner consignment consignor consist consistency consistent consistently consolation consolation prize console consolidate consonant consort consortium conspicuous conspiracy conspirator conspire constable constabulary constancy constant constantly constellation consternation constipation constituency constituent constitute constitution constitutional constrain constrained constraint constrict constriction construct construction construction site constructive construe consul consul general consular consular agent f. consignor. öğe. 2. z. 2. 1. 1. i. tak ımyıldız. yorum. komplocu. 1. inşaat. ile uyumlu. gönderilen mal. olu şturmak. sabite. -e ba ğlı olmak. birleşmek. sadık. sevk ıyat. yapmak. i. of -den meydana gelmek. sebat. çizmek. inşa. geom. 2. 4. f. 2.. dar geçit. sağlamlaştırmak. 2. 1. i. 2. 1. olumlu. şaşkınlık. in şa etmek. 3. 1. f. pekişmek. i. anayasal. s. mana vermek. i. malın gönderildiği kimse. 1. mal gönderen kimse. bünyesel. hayret. sabit şey. konsolosa ait. z. 2. tefsir etmek. s. yapım. ğişmez daima. konsorsiyum. i. yapı. tüzük. 2. unsur. i. tutarlı bir şekilde. i. büzmek. 1. birleştirmek. teselli etmek. 2. tahdit. polis memuru. in -e dayanmak. 2. kabızlık. terkip. s ınırlama. i. i. yorumlamak. 5. 1. sağlık için yapılan yürüyüş. 1. de ğişmezlik. polis. 1. şlık etmek.. 1. komplo. boğaz. 2. vermek. yap ı. büzme. tesis etmek. s. i. gõkb. f. sürekli. f. f. göndermek. vefa. 1. s. i. i. mütemadiyen. i. s ıkma. uyumlu. i. 2. göze çarpan. bak. mat. 1.

3. aynı zamanda olan. 2. (bir şeye) itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalışmak. memnun. dört dörtlük. tasarlama.. Bu kömürün kükürt miktar ı yüksek. 2. ileri sürmek. konsoloshane. f. konsültasyon. sâri. f. i. Havayla lens. i. kontekst. müzakere. niyetinde olmak. ile) kirletme/kirletilme/kirlenme. 1. muhteviyat. aşağılık. dayanıklı tüketim malları. 1. tutmak. de ğme. tam. f.. rezil. coal has a high sulfur content. 1. tatmin etmek. danışmanlıkla ilgili. memnuniyet. with ile uğraşmak. kavga. (mikrop. yarışma.b. bulaşıcı. s. i. f. i. miktar: This i. hoşnut. tam. temas. 2. akran. tıb. izleri/havası olmak: This story has political overtones. 2. tüketim. yo ğaltma. 2. ile) kirletmek.b. çabuk yayılan. tefekkür. irtibat. müşavir. sormak. 2. i. 1. tamamlamak. sav. i. f. 1. Bu v. içerik. contents. i.b. tüketmek. tıb. s. rahatlık. hakir gören. tüketici. rahat. i. hor görme.. bağlantı: Have you kontakt hiç temas kontakt lens. lens. 1. yo ğaltıcı.. 2. memnuniyet. dayanıksız tüketim malları. yarışmacı. i. küçük görme. bağlam. 2. izleri ta şımak. 2. -de . düşünmek. mücadele. for için yar ışmak. konsolosluk. 2. çoğ. göz önünde tutmak. çağdaş. hoşnut etmek. istişare. danışman. uzun uzun dü s. (mikrop. 2. düşünme. 2. kapsamak. düşünceye dalmış. 1. ile çağdaş. münakaşa. . i. hesaba katmak. f. dokunma: It mustn´t have any contact with the air. bula ştırma. s. hoşnut. yakıp yok etmek. 2. yaşıt. 1. hoşnutluk. i. dikkatle seyretme/izleme. iddia etmek. yarışmak. ikmal etmek. zehir v. kontrol alt ına almak. alçak. bula ştırmak. müsabaka. s. dalgın. istişari. i. memnun s. müracaat etmek. danışma. mükemmel. içindekiler. memnun. zehir v. 1. tasarlamak. düşünüp taşınma. tüketim maddeleri. 3. f. muasır. s. 1. mahkemeye itaatsizlik. f. i.consulate consult consultant consultation consultative consultative committee consume consumed with jealousy consumer consumer durables consumer goods consumer nondurables consummate consummate consummate consumption cont contact contact lens contact lens contagious contain contain/have overtones container contaminate contamination contemplate contemplation contemplative contemporaneous contemporary contemporary with contempt contempt of court contemptible contemptuous contend content content contented contention contentment contents contest contest contestant context i. içermek. düşünüp taşınmak. 1. s.ı olmamalı. s. mücadele etmek. bulaşkan. lens. i. çekişme. hor gören. i. 2. 3. çağdaş. başvurmak. continue. 1. 1. çağdaş. s. mutlu. içerik. with ile görü şmek. 1. i. huk. danışmak. 1. istihlak. f. tez. çekişmek. i. (kutu. continent. mükemmel. konteyner. yo ğaltmak. şünmeyi seven. temas. 1. yar ışma. . iddia. istihlak etmek. etmek. ilişki.) kap. içine almak. k ıskançlıktan deliye dönmüş. dikkatle seyretmek/izlemek. şişe hikâyede siyasi bir hava var. s. 3. 2. dört dörtlük. k ıs. danışma kurulu. 3.. 2.

habire. devam etme. üstenci. yalanlama. i. --ling) 1. zıt. (gazete.Continent continent continent Continental continental contingency contingency fund contingent continual continually continuation continue continuity continuous continuously contort contorted contortion contour contracontraband contraception contraceptive contract contract contraction contractor contradict contradiction contradictory contrary contrary to contrast contrast contribute contribution contributor contrite contrive contrived control control control tower controversial controversy convalesce convalescence i. (kan´treri) ters yönden esen (rüzgâr). k ıtasal. s. s. 1. i. s. sözle şme. zıt. mukavele. i. aksi. 2. f. (aradaki fark ı göstermek üzere) karşılaştırmak. doğum sırasında rahim kaslar ının kasılması. i. i. nekahet. aralıksız. bükülme. nekahet döneminde olmak. kasılmak. 1. 2. denetlemek. 2. bağışlamak. 2. hâkimiyet. f. için bir yol bulmak: She contrived a uyduruk. idrarını tutabilen. i. 1. nadim.ğış. düşmek. sürmek. f. yönetim. tövbekâr. foto. katkıda bulunmak.way to get herself invited to the party. i. olas ılık. pişman. çelişkili. k ıntrer´i) aksi (kimse). ters. z. kasmak. kaçakçılık. 2. kontrast. denetim. 1. idare etmek. tartışma. k ısaltmak. beklenmedik olay. pay. 2. çekişme. müteahhit. aksi. sürekli. 2. mukavelename. i. s. ithal veya ihrac ı yasaklanmış. tutarsız. akit.(gazete. z. sürekli. 2. 1. i. 2. -in payı olmak. 1. 2. burmak. 1. i. s. karşıt. kaçak. 1. çevre. 1. aksini iddia etmek. i. s. (bir veya birkaç harf atılarak yapılan) i. f. çelişme. kontrol s. kısalma. yardım. -i çarpıtarak tuhaf/anormal bir şekle sokma. hâkim olmak. . 1. i. yazı. buruşuk. kontrat. karşıtlık. 2. sözleşme metni. dergi v. (a way of/a means of) -in yolunu bulmak. kontrol etmek. i. 1. büzmek.b.çekilme. aksi. ba 3. kaçak mal. -in tersine/aksine. tartışmalı. bağışçı. yalanlamak. idare. ters dü şmek.´ne) yazı yazan kimse. katkıda bulunan kimse. kulesi. boyuna. tutarsızlık. egemenlik. tekzip etmek. k ısalmak. aykırı. 2. sürme. 3. katkı.b. z. devam. Kendisini partiye davet i. sürekli. 3. k ıta. Avrupa k ıtasındaki ülkelere özgü. k (to) 1.olarak)(ile) çelişmek. s. (ba ğış (with) vermek. devamlı. daralma. dış hatlar. iyile şmek. f. burulma. gebeliği önleyici (hap/alet). gebelikten korunma. yüklenici. i. s. kontrol. çekmek. s. üstlenici. f. 1. i. anakara. dergi v. (--led. devamlı. zıtlık. 1. (-e) ters2. f. (kan´treri) karşıt. 2.´ne) 3. s. anlaşmazlık. s. süreklilik. i. ihtiyat fonu. büzülmek. dilb. i. daralmak. bağırsaklarına hâkim olabilen. mukayese etmek. (hastalık) kapmak. daraltmak. i. çeli ayk ırılık. çelişki. yaz ı vermek.şmek.3. s. sık sık. on/upon -e ba ğlı. 3. s. uydurma. çelişik.ıyas etmek. durmadan. şekil. çekişmeli. sözleşme yapmak. önek karşı. e ğilme. devamlı. aralıksız. çarpıtmak. -i çarpıtarak tuhaf/anormal bir şekle sokmak. f. devamlı. devamlılık. kas ılma. sürekli. ihtimal. bükük. 2. büzülme.. (kan´treri) z ıt. bükmek. f. 1. devam etmek. makale. e ğmek.

2. mahkûm etmek.o. elek. dili işini bozmak. -i iyi bilen. mahkûm etme. (-e) de ğiştirmek. 2. 3. kolaylık. ters. i. 4. 2. konu şmaya özgü. 3. karşıt anlamlı söz/sözcük. konvansiyonel silahlar. f. taşıma. (kumru/güvercin) ötmek. karşıt. f. sohbet etmek. fiz. i. 1. değişme. 1. geom. with -e a şina. i. (with) (ile) konu şmak. i. f. bildirmek. müsait. hüküm giydirmek. ikna etmek. mühtedi. suçlu bulmak. 1. i. 2. ıspazmoz. mahkûm. f. i. s. f. konvansiyon. k.´s goose cook up cookbook s. hükümlü. s. hoşsohbet f. çırpınma. 2. geleneksel. pişirmek. i. uygun. dönüştürme. çevirme. toplanmak. i. inanç. çevrilebilir. konuşkan. i. 1. 1. iletmek. üstü aç ılabilen araba. götürmek. iletim. i. 3. dönme. elverişlilik. taşımak. aksi. 3. dışbükey.. inand ırmak. şenlik ve ziyafet. devretmek. iletmek. i. 2. nakil. s. 1. taşıt. konveksiyon. 1. toplantıya davet etmek. k. huk. değiştirilebilir. s. i. taşıyıcı kayış/bant. bantlı konveyör. (-e) dönüştürmek. temlikname. basmakal ıp. s. ba şka duruma getirilebilir.. biri. s. rahat. k. feragatname. f. 2. s. k ıvrım. lavabo. çoğ. 1. i. taşıma kayışı. dili (hesaplar) üzerinde oynamak. kanaat. 2. s. kongre. 3. kumru ötüşü. i. konveks. sıradan. 2. bir noktaya yönelmek. i. 1. ihtilaç. f. konfor. s. çevirgeç. . kadınlar manastırı. sohbet. şen. hüküm giydirme. din de ğiştiren kimse. üveymek. devretme. din değiştirme. gelenek. konuşma dilinde. yemek kitab ı. neşeli. konuşma. 1. 2. zıt. eğlenti. i. İng. kullanışlı. 1. dili -i mahvetmek. çırpınmalı. 1. 2. nakletmek. i. (from) (to/into) (-den) (-e) çevirmek. 1. (bir durumdan) (ba şka duruma) getirmek. nakletme. bak. WC. değiştirme. çevrilme. ahçı. i. 2. 3. i. 2. s. i. anla şma. konvansiyon. i. ku ğurmak. elverişli. konveyör. taşıyıcı. rahatlık. beylik. 2.. f. aşçı. f. bir durumdan ba şka duruma getirme. şiddetle sarsmak. konvoy. mahkûmiyet. eğlence. 2. f. uygunluk. nekahet dönemindeki hasta. dönüşme. i. (toplantıya çağırarak) toplamak. âdet.convalescent convection convene convenience convenient convent convention conventional conventional weapons converge conversant conversation conversational conversationalist converse converse conversion convert convert converter convertible convex convey conveyance conveyer conveyor conveyor belt convict convict conviction convince convincing convivial conviviality convoke convolution convoy convulse convulsion convulsive coo cook cook cook one´s goose cook s. 3. ihtida. huk. inandırıcı. dili uydurmak. kim. tuvalet. çekyat. nekahet döneminde olan. i. konuşmaya hazır. 2. (toplantı) yapılmak. 1. yak ınsamak. conveyor. pişmek. 1. i. 1.. ısı yayımı. keyifli. -in can ına okumak. konvertibl (para). devir. k.

dili Sakin ol!/A ğır ol! k. koordine etmek.... fettan kad ın. altı fırın olan mutfak aleti). (yaz ılı eserler için) nüsha. corner. 4. bak. kopyalamak. bereketli. dili kooperatif.. likör. soğuk. işbirliği. bol. 1. birlikte çalışmak. k. yürekten. koru. i. Beni en az sokmak. i. corpus. candan. i. i. i. işbirliği yapan. kordon altına almak. yemek pişirme sanatı.. f. içten. kümes. samimi. aynı derecede. candan. 1. i. iple bağlamak. f. dakika bekletti. i. f. . i. yemek pişirme sanatı. kooperatif. İng. adet. s.. k. f. 1. i. kopya. dili -e kapatmak.. işbirliği yapmak. k. i. f. k. 2. (with) (ile) ba ş etmek. dili helikopter. correspondence. yemek pifırın (üstü ocak. i. 1. birbirine göre ayarlamak. bilg. birbirine göre ayarlama. s. k. 1. i. fotokopi makinesi. (fitilli) kadife. i. -e hapsetmek. yemeklik. i. bak. s. ilgisiz: He gave me k. -e t ıkmak. bakır renginde. 3. s. 2. 2. e şgüdümlemek. tane. koordinat. sakin. s. baltalık. dili beklemek: He made me cool my heels for at least forty-five minutes. samimiyetle. aynas ız. dili serinkanlı. (tatlı) kuru pasta. (s ınavda) kopya çekmek. aşçılık. mat. f. kadife pantolon. i. (ile) başa çıkmak. copse. altı fırın olan mutfak aleti).. cookie. s. cilveli. a ğaçlık. mercan. i.cooked rice cooker cookery cookie cooking cookstove cooky cool cool as a cucumber Cool it! cool one´s heels coop co-op coop up in cooperate cooperation cooperative coordinate coordinate coordination cop cope copier copious copiously copper coppersmith coppice copse copter copulate copy copy copyright coquette coquettish cor coral coral reef cord cordial cordiality cordially cordon cordon off corduroy corduroys pilav. den. s. i. samimiyet. i. gökb. yemek pişirme/pişme. çoğ. (-in) üstesinden gelmek. insan ı serin tutan (giysi). ufak para. bolca. z..f. i. koordinasyon. kordon. (tatlı) çörek. 2. soğukkanlı. (çalg ı için) tel. soğukkanlı. s. i. müşterek. sicim. bak ırcı. 2. 2. i. (tatlı) bisküvi. 4. serin: a cool wind serin bir rüzgâr. i. kordon (görevli veya araçlardan olu şan dizi). eşit. taklit etmek. çiftleşmek. s. 1. 3. fırın (üstü ocak. çok. i. birlikte çalışma. fitilli kadifeden yap ılmış.. i. mercan kayalığı. z. i. kim. bak ır. kaytan. i. fettan. correct. kümese k ırk beş i. bol miktarda. içtenlik. i. ortak. kopya etmek.. telif hakk ı. cool water serin su. serinkanl ı. s. telif hakkı almak. f. şirmede kullanılan. 2. i. 1. 2.. k ıs. coroner. dili polis. bakır. 1. kurabiye. ip. e şgüdüm.

i. ask. ölü. düzeltmek. f. kalple ilgili. birleşik. anat. futbol korner. kornet. düzeltici. nasır. i. köşe. i. f. 2. i. doğru. k ızılcık. 3. s. tashih etmek. 2. 1. birbiriyle ilgisi olan şeylerin her i. 1. mantar tapa. i. tahıl. İng. i. taçdamar. anat. f. şüpheli ölüm olaylarını araştıran memur. 2. ıslah. m ısır unundan yapılan ufak. 1. m ısır ekmeği. birleanonim şirket. korniş. Phalacrocorax. tashih. i. aptal. dayak. tüzelkişi. yuvarlak ve tuzlu bir ekmek türü. düzeltme. 4. iç. futbol korner.. dört atışı. 1. mantar. doğru olarak. 2. mat. doğru kullanış. i. buğday.korneralan ının köşeköşesinden biri.. 1. karabatak. karşılıklı ilişkisi olmak. i. s ınıf. İng. yuvar. (etli meyvelerde) göbek. şirketleştirilmiş. bedensel. tıb. koroner damar. mantarla tapalamak. doğruluk. 1. s. 1. do ğrultmak. z. kornetçi. i. 2. 2. 1. iri taneli m ısır unu. mim. 2. 1. kornea. koroner tromboz.. onba şı. 3. s. İng. merkez. nüve. i. kolektif. i. hububat. ortak. i. i. 2. (mantarme şesinin kabuğu olan) mantar. m ısır nişastası. m ısır koçanı. köşeye sıkıştırmak. i. i. müz. ceset. yerinde kullanma. koroner. saydam tabaka. i. kolordu. m ısır pekmezi. küçük taç. m ısır. cismani. yerinde. 2... 2. 2. mısır nişastası. şmiş. 1. . 2. m ısır gevreği. bedensel ceza. 2. i. saçak silmesi. 1. ıslah etmek. öz. 1. korner vuruşu. taç giyme töreni. korniş. s. İng. 3. i. 2. İstihkâm Sınıfı. (dondurma için) külah. tapa burgusu. koroner oklüzyon. futbol oyun vuru şu. i. s. i. karşılıklı ilişki.core coriander cork corkscrew cormorant corn corn corn bread corn muffin corn silk corn syrup corncob cornea cornelian cherry corner corner kick cornet cornetist cornflakes cornflour cornhusk cornice cornmeal cornstarch corny coronary coronation coroner coronet corporal corporal corporal punishment corporate corporation corps Corps of Engineers corpse corpuscle correct correct correct usage correction corrective correctly correctness correlate correlation i. m ısır püskülü. i. i. tirbuşon. zool. (iki şey/sonuç/rakam) arasında ilişki kurmak. m ısır kabuğu. i. bağlılaşım. 1. korelasyon. 1. ıslah edici.. 1. i. doğru. teşkilat.. köşe başı. i. anonim şirkete ait. i. i. yanlışsız. esas. kişniş. köşe atışı. s. bedeni. aralarında uygunluk sağlamak. belediye. i. f. ask.

marul. (to/with) (-e) uymak..). marul. Kosta Rikalı. rüşvet yiyen. rüşvetçi.veya kimyasal maddeden ileri gelen) çürüme. s. i. i. yozlaşmış (dil). Kosta Rikalı. 1. 1. s. kortizon. i. oluklu saç.correspond correspondence correspondent corresponding corridor corroborate corrode corrosion corrosive corrugate corrugated corrugated iron corrupt corruptible corruption corsage corset cortege cortex cortisone cos cos lettuce cos/romaine lettuce cosine cosmetic cosmic cosmonaut cosmopolitan cosmos cost cost cost a bomb cost a pretty penny cost an arm and a leg cost of living cost of living cost price cost price cost sheet cost. bozuk. s. k ırıştırmak. kozmopolit. koridor. (pas korozyona u ğramak. cenaze alayı. ahlak kurallarına uymayan. kozmonot. 1. dehliz. (bir dü şünce. kortej. kimyasal etmek. 1.. 2. 1. i.´ni) pekiştirmek. 2. 1. maliyet fiyatı. kozmetik. jeol. i. 2. 2. i. insurance and freight Costa Rica Costa Rican costly cost-of-living index costume costume ball cosy f. -e mal olmak. yanlış dolu (metin). ahlaks ız. Fiyatı on epey pahalıya mal olmak. rüşvet almaya hazır.. i. (pas. 3. i. kostüm. k. (bir şeye) karşılık olan: with century saw a lessening of Spain´s influence and a corresponding rise in that of Holland. ifade v.b. geçim indeksi. f. i. k ıyafet balosu. yemek. i. teyitmadde) çürütmek. karton v. rüşvetçilik. 3. geçit. korozyona u ğratmak. beyinzar ı. hayat pahalılığı. O yüzy ılda i.. tekabül etmek: It corresponds with what she said. kozmik.. Kosta Rika. güçlendirmek. 2. benzerlik. dili pahalıya patlamak. (bir şeyin) fiyatı (belirli bir miktar) olmak: How much does this cost? Bunun fiyat İng. çürütücü. k ıyafet. f. to (biri/bir şey) (başka birinin/başka bir i. maliyet fiyatı. bak. korse. i. s. i. 1. k. s. korteks. 1. doğrulamak. i. 1. (birini) do ğru yoldan saptırma. masraflı. s. (kad ınların süs olarak göğüs veya bele taktığı) çiçek/çiçek demeti. dili çok pahalı olmak. tic. fiyat.. ahlaksızlık. s. 2. i. maliyet cetveli. cozy. (birini) doğru s. mektuplar. çürümek. s. kozmos. yaşam maliyeti.. (dili) yozlaştırma. ahlaksız olma. 2. 1. harcanan para. f. oluklu (saç. mektupla şma. (cost) 1. i. muhabir: Does your paper have a correspondent in Paris? Gazetenizin Paris´te muhabiri var m ı? s. 2. korozif. That -e uygun: It was correspondent with her s. elbise. aşınma/aşındırma. s. sif. evrensel. 2. korozyon. kosinüs. ı ne? It costs ten million liras. bir malın bedeli. çok pahalı. Kosta Rika. maliyet. desteklemek. ayartılabilir. korozyon. buruşturmak. 1.. Kosta Rika´ya özgü. i.. sigortası ve navlunu ile birlikte maliyeti. f. 4. evren. 4. buruşmak.b. mat. masraf. korsaj. 1. Onun dediklerine uyuyor. anat. 3. i. f. İng. benzer taraf. ayartma. 2. i. i. kâinat. i. . soysuz.

onamak. konsey. tersine. dili kurul üyesi. 2. Kabine. 2. 2. İng. i. belediye meclisi üyesi (erkek). dan ışma kurulu. 1. belediye meclisi üyesi (kadın). aksi yönde.şı koymak.en (kaun´sılwîmîn) i. yazl ık ev. sökülmek. marka. Devlet Şûrası. 1. i. 1. uçlanmak. dan ışman. f. zool. ise fena olmaz: He could do with a bath. öğüt. öksürük. (dava dilekçesi veya iddianamedesayabiliyor. i. kurul. ters.cot coterie cottage cotton cotton candy cotton gin cotton wool cottonseed couch couch cougar cough cough drop cough up could could do with couldn`t council Council of Ministers Council of State councillor councilman councilor councilwoman counsel counselor counselor-at-law count count count count down count noses count on count one´s chickens before they´re hatched count out money count s. (kauntırbäl´ıns) 1. s. 2. i. çırçır. 2. i. zıt. i. Ancak birden ona kadar sayılan) suçlama. sedir. küçük ev. kulübe. aksi. i. konsey üyesi.ors-at-law (kaun´sılırz. 2. onama. 3. sayaç. önlemek. kar -in tersine. ters ak ıntı. 2. geriye do ğru sayma. (üzerine bez gerili) portatif karyola. dili ayıyı vurmadan postunu satmak. i. f. i. avukat. bak.cil. tezgâh. councilor. İng. (hidrofil) pamuk. kurul üyesi. grup. in count s. tavsiye. 1. ihtiyar heyeti.ätlô´) i. nasihat. bak. denkleştirmek.o. 1. dili planladığınız oysa beni o işe can count işe katma! 2. i. rehber.wom. karşıt şey. f. çoğ. ise iyi olur. 1. 1. i. sola (dönmek). paraları birer birer saymak. bebek karyolası. -e denk olmak. k. don´t count me in! Yapmayıbirini (bir işe) katmamak: Youkatmayın! me out of that! Beni o 1. i.. İng. f. i. 1. k ıs. aksine. kont. 2. f. sayfiye evi. on saniye içinde birden ona kadar sayarak boksörün nakavt i. 2. desteklemek. i. k. 3. (hidrofil) pamuk. müsamaha etmek. fiş. komisyon. sayı saymak: Do you know how to count? Saymayı biliyor musun? She sayma. komisyon üyesi. .cil. ketenhelvas ı. coun. çoğ. yüz ifadesi. pamuklu. çiğit. Felis concolor. . yüz. yardımcı f.. k. 2. 1. 1. 1.men (kaun´sılmîn) i. görünü ş. fikir. -in fark ına ketenhelva. sayıcı. (karşılıklı olarak) dengelemek. karşı saldırı. belediye meclisi üyesi. kanepe. i. i. ihtiyar heyeti üyesi. s. 1. karşılık. karşı. 2. konsey üyesi. pamuk. . sayım. öksürük pastili. beyan etmek. Banyo yapsa iyi olur. coun. etkisiz hale getirmek..could not. belediye meclisi. pamuk ipliği. i. çoğ. pamuklu.. f.sel. i. Bakanlar Kurulu. (on) (to) -i kavramak/anlamak. 1. zümre. 1. -e güvenmek. 1. denk. İng. uygun bulmak. mukabil. s. can only count from one to ten. f. (to) -e karşı. avukat. can. f. i. İng.. -i beklemek. 1. divan.. -i hesaba katmak. karşı koymak. ğru saymak. 2. dili birini (bir işe) katmak: If that´s what you´re up to. huk. k. görü ş. tasvip etmek. çehre. öksürmek. z. out countdown countenance counter counter counteract counterattack counterbalance countercharge counterclockwise countercurrent i.o. ifade etmek. f. dili bir yerde hazır bulunanları saymak. öğüt vermek. 2. nasihat vermek. tasvip. İng. puma. geriye do k. karşı suçlama. 1. (kaun´t ırbälıns) eş ağırlık. pamuklu kumaş. destek. sima. avukat.. 3. argo vermek. i. komisyon üyesi. 2. 2.. saat yelkovan ının ters yönünde. z. 3. i. coun. Danıştay. 2.

huk. hükümet darbesi. çift. f. kontluk. f. ahç ı. ulak.counterdemonstration counterespionage counterfeit counterfeiter countermand countermeasure counteroffensive counterpane counterpart counterpoint counterproposal countersign counterspy countess counting . 3. vatan. huk. kupon. adliye sarayı. çoğ. hızla akmak. hesapsız. 2. medeni hukuk mahkemesi. mertçe. seyir. i. bağlamak. cesur. 3.. hükümdar ve maiyeti. taklit. yemek. i. askeri darbe. i. i. ilçe hükümet binası. kavrama. mukabil. çoğ. i. (kauntırmänd´) (yeni bir emir ile) (önceki emri) iptal etmek. cesaret. i. asliye mahkemesi. 4. i. mert. istinaf mahkemesi. kurs (dersler dizisi). f. nezaket. 1. karşı gösteri. i. 3. vatandaş.. kalp para basmak. bitiştirmek. s. i. rota. 2. k ırsal yerler/bölgeler. kalp. i. 1. i. kibar. kalpazan. (tasdik için) (bir belgeye) imza atmak. huk. yi ğit. köpekle (av) kovalamak. memleket. That´s sixteen people. ilçe. huk. 2. darbe. kar ı koca. 2. i. yatak örtüsü. ikinci nüsha. sarayla ilgili.. i. f. i.B. i. s. karşı casusluk. asliye mahkemesi. karşı öneri. 1.men (k^n´trimîn) i. i. kibarlık.try. on alt ı kişi i. i. ince.ısı. karşı casus. Ben dahil on ki şi eder. sahtesini yapmak. (ku deyta´) hükümet darbesi. mahkeme. 3. 1. incelik. kırsal bölgede bulunan. askeri mahkeme. taklit etmek. cesaretli.servis. 1. 2. 1. tayda ş. children. coun. kort. 1. 2. bak. i. 1. nazik. 2. pek çok. izlenen yol. suret. karşı tedbir. 4. kur yapmak. i. hemşeri. sayg ılı. birleştirmek. i. yi ğitlik. hastal ık v. İng. i. z. iç bahçe. countless country countryman countryside county county seat county town coup coup d´état couple coupling coupon courage courageous courageously courgette courier course court court fool court of appeals court of common pleas court of first instance court of first instance courteous courtesan courtesy courthouse courtier courtly court-martial courtroom i. zarif. 2. kontrpuan. sayısız. 1. kurye. huk. 2. plan. 2. 2. i. gidi ş. İng. 1.1. . arazi. çiftleştirmek. sahte. . (tehlike. not counting the s. mahkeme yarg ılamak. s.b.saray... i.. 1. mertlik.. ilçe merkezi. kontes. mahkeme binası. courts-martial (kôrts´marşıl) i. yol. i. i. yön. i. yürekli. bağlama. ülke. askeri mahkemedesalonu. ilçe merkezi. yarg ıcılar kurulu. i. f. kap. İng. 2. A. 2. nazik. Çocuklar hariç. karşılık. jüri.´ni) saray soytar 1. zenginlerle dü şüp kalkan fahişe. cesaretle. müz. taşraya özgü. kopya. f. counting me. dahil: That makes ten. s. taşralı. i. çift. f.D. huk. 3. yüreklilik. yurt. bağlantı kurmak. s. (kaun´tırmänd) iptal emri. ile flört etmek.. hükümdar ın maiyetinde bulunan kimse. avlu. kar şı saldırı. kırsal. zucchini. yürek. ask.

i. yatak örtüsü. 3. örtü. 1. i. bak. kapak. kılbiti. 1. çaydanlık örtüsü. cowardice. yapmak. k. k ıs. ıpırdama. kovboy. 3. Cover that s ığınak. cover to cover. s ığırtmaç. örtü. h ırslı. filika veya kik serdümeni. kur yapma. kuzin. hala oğlu/kızı. çatlak. k ıs. (belirli bir) konu hakkında bilgi vermek. ödlek. i. the astrol. f. sızlanmak. şaka f. z. korkak. ödleklik. korkaklık. göz dikmek. 2. f. 4. gizlice. 2. f. dayı oğlu/kızı. samimi. takılmak. i. cover letter. 1. TV bir konuya/olaya ayrılan yer ve zaman. (lokantaya/gece kulübüne) giri ş ücreti. sindirmek. Ekmeği bir bezle 2. akit. hızlı darbe. cilt. utangaç. gazet. nazlı. korkup çekilmek. (birinin) hatas ını/suçunu gizlemek. i. i. s. teyze oğlu/kızı. mukavele. kırmak. avlu. O tencereyi birparavana. Primula veris. pavurya. bak. 5. with ile örtmek. i. (--bed. h ızlı gitmek. amca oğlu/kızı. 2.. Yengeç burcu.. bir çeşit eroin. --bing) m ızırdanmak. kapak. s. 2. i. çarpma. züppe. gizli. haris. 2. f.pan with a lid. g ıpta etmek. den. yarmak. ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth. açgözlü. çatlatmak. inek.ılmak. 4. i. Kitab ı başından sonuna kadar He read the book from okudu. i. i. dümenci. örtbas etmek. f. iç bahçe. açıklayıcı mektup. 1. imrenmek. kırılmak. çuhaçiçe ği. i. Don´t move. şaka yapmak. yıldırmak. i. . gizlemek. i. şaklama. I´ve got you covered! K 1. i. İng. ne yaptığını/ne yapacağını gizlemek. kasıkbiti. korkak. Certified Public Accountant. kapak k ızı.. 1. sigorta elimdesin! i. sinmek. çekingen. sızıldanmak. gözünü korkutmak. kendini ele verebilecek şeyleri gizlemek. s ıcak. f. miktar ı ve kapsamı. sözle şme. s. 3. s. kar şılık. cilveli. rahat. yol katetmek. mahcup.. dili 1. i. 1. i. compare. dik yamaçlarla çevrili koy/körfez/vadi. 2. maske. ödlek. yar ık. sözleşmek. bot. akdetmek. tic. barınak. çatırtı. örtü. i. i. huysuz. hoş. s. s. yar şaka etmek. i. homurdanmak. açgözlülük.. 1. i. kuzen. kapakla perde. ört. çatlamak. örtülü. yengeç. yüreksiz.courtship courtyard cousin cove covenant cover cover cover charge cover girl cover ground cover letter cover one´s tracks cover to cover cover up cover up for coverage coveralls covering covering letter coverlet covert covertly covet covetous covetousness cow cow coward cowardice cowardliness cowardly cowboy cower cowslip coxcomb coxswain coy cozy cp CPA Crab crab crab louse crabby crack crack a joke crack a joke i. 2. (giysi olarak) tulum.

krater. yabanmersini. 2. f.. kas 3. keçiyemişi..crack down crack up crackdown cracked cracked wheat cracker crackle cradle craft craftily craftiness craftsman craftsmanship crafty crag cram cramp cramp cranberry crane crank crank up crankshaft cranky cranny crap crape craps crash crash crash course crash diet crash helmet crash of thunder crash repairs crash the gate crash-land crass crate crater crave craving crawfish crawl crawl stroke crayfish crayon (on) k. (uçak) zorunlu iniş yapmak. 2. i. s. 1. 2. huysuz. ar ıza. kasmak. dili kaç ık. ınç. kurnazca. tıkıştırmak. f. kurnazlık. kasa. karavide. f. tıka basa yemek. şiddetli i. 1. s. k. i. ımında kullanılan kaba bez. turna. kasılmak. müsamaha etmekten vazgeçip delirmek. el sanat ı. dili sert davranmaya ba 2. 1. 3. k. hızla gelen büyük iflas. 2. krank. mengene. --ming) 1. (son vermek için) -in üstüne gitmek. yüzü ş. kasalamak. ücret vermeden girmek. i. sürünme. ters. gök gürültüsü. i. kerevides. Taşın kulaçlama üstündekerevit. i. bisküvi. i. zanaatç ılık. kurnaz. arzu. (--med. tuhaf. 2. emeklemek. zool. f. manivela. 2. i. araba kazası. çatırdamak. ağrısı. 1. karoser tamiratı. f. krankla hareket ettirmek. yarma buğday. maçuna. büyük bir gürültü. 1. sürünmek. eksantrik. k. böcekler kayn ıyordu. şangırtı. gürleme. sınırlandırmak. 1. kaba. 1. bomban ın açtığı çukur. ınav öncesi ineklemek. dili (motoru/makineyi) fayrap etmek. istirham etmek. kol. i. 2. f. i. i. çatlak.. görgüsüz. emekleme. çıtırtı. vinç. i. 2. sıkı rejim. kaza geçirmek. deli. çoğ. (boynunu) uzatmak. f. sarp kayalık. 3. t ıkmak. argo bok. s. özlem. 2. k. crayfish.yapbilg.. i. 4. i. i. İng.. (--ped. aldatmakta usta olan. i. k. i. hüner. garip. 1. gemiler. pastel. 1. şeytanca. gemi. hilekâr. şiddetli karın i. -e can atmak. f. kraker. tatl ısuıstakozu. dili 1.. havlu ve perde 4. f. i. 2. çatlak. 1. hareket ettirmek. f. zanaatçı. 1. beşiğe yatırmak. yarık. incelikten yoksun. dalkavukluk etmek. rica etmek. tıkınmak. beşik. bak. 1. İng. kask. ––ed with The rock crawled with insects. pastel. i. i. çok istemek. çatırtı. şeytan. crafts. zanaat. krank mili. mum boya. dili (son vermek için) -in üstüne gitme. çift zarla oynanan bir oyun. sıkıştırmak. f. (hareketi/geli şimi) kısıtlamak. 2. sandıklamak. krepon.men (kräfts´mîn) i. acayip. . zool. gülmekten kat ılmak. vinçle kald ırmak. -e içi gitmek. i. oynatmak. mum boya ile yap ılan resim. tekne. i. Astacus fluviatilis. (kaza sonucu olarak) i. i. (arabayı) kazada paramparça etmek. 1. 2. 1. i. 2. s kramp. 2. mak. izinsiz/davetsiz girmek/kat ılmak. z. f. 1. s. mum boya ile resim yapmak. f. şlamak. çatlak. dili garip fikirleri olan kimse. yoğun kurs. sandık. zanaatkâr. --ping) argo s ıçmak. 2. f. kenet. i. kravl.

1. inanılır. 3. f. i. uyuz karı. f. süthane. evren. i. kremal ı tatlı. pasta. sessizce gitmek/hareket etmek. ürpermek. 4. the Yaradan. güvenilirlik. i. ütü çizgisi. yaratı. gıcırtı. en iyisi. sürünmek. geçici moda. z. yaratmak. 1. i. sayg ınlık. emeklemek. bir tür krem rengi. puan. kredi limiti. alacaklı. krem tartar. 1. gıcırdamak. kaymak gibi. 5. kaymaklı. yarat ılış. f. mucit. yaratıcı.o. 2. Tanr ı. İng. i. beyaz tartar. 3. itibar. tic. yaratıcılık. delilik. i. s. yaratıcı. dere. krem tartar. Annen baban seninle iftihar edebilir. küçük körfez. güvenirlik. i. krema. saf. i. ç ılgınlık. 1. 1. 1. s. saflık. k ırma.. 3. matlup bakiyesi. beyaz sos. her şeye inanma.craze crazily craziness crazy creak cream cream cheese cream of tartar cream of tartar cream of the crop cream of the crop cream pitcher cream sauce creamer creamery creamy crease create creation creative creatively creativity Creator creator creature crèche credence credentials credibility credible credit credit credit an amount to s. 3. kat yeri. her şeye inanan. güvenilir. 2. i. çoğ. kaymak kıvamında olan. i. çılgın. mahluk. (crept) 1. kredi açan kimse/kuruluş. kaç ık. 1. with credit to creditor credulity credulous creed creek creel creep f.o. çıldırtmak. koy. s. 3. 5.2. f. 3. 3. ço ğ. sütlük. i. bir şeyin en âlâsı. birinin veya bir grubun felsefesini yans ıtan ilkeler. kredi. amentü. itimat. argo k ıl/gıcık/pis herif. sütçü dükkân ı. yaratan. sevilmeyen birinde (olumlu bir niteli ğin olduğunu) kabul etmek. çay. i. 2. pli. kat. itimat. meydana getirmek. tic. alacak ve verecek. f.. güven. kredi kartı. 2. yapmak. (üniversitede ders geçme sonucunda verilen) kredi. kimliği gösteren belgeler. öz. olu şturmak. i. s. bir dinin temel ilkelerini içeren ifade. kaymak. i. You´re a credit to your parents. tic. yumu şak beyaz peynir. buruşmak. i. delice. kreatör. çizgi. Allah. i. 1. i.´s account credit and debit credit balance credit card credit line credit rating credit s. i. yuva. i. s. kâinat. güven. buruşuk. kreasyon. 2. emniyet. tic. yaratma. en iyisi.ırma yapmak. balık sepeti. sin. kreş. yaratık. i. i. i. kredi de ğerlendirmesi. 2. çılgınca. aç ık bej. . 2. (merhem olarak) krem.. (ufak sürahi biçiminde) sütlük. tic. bir miktar parayı birinin hesabına geçirmek. buruşturmak. yaratıcı bir şekilde. 4. tic. çocuk yuvası. 2. deli. z. katlanmak. 2. i. k 1.

i.. s. 2. buruşmak. cre. çatlak. kriminoloji. topal.. 2. buz yarığı.to. krepon kâ ğıdı. gevrekleşmek. buruşukluk.(buzdolab ında) sebzelik. 4.a (kraytîr´iyı) i. çaprazlama kesişen doğrular. çabuk ve kendinden emin. ar ızalı. 1. suça ait. ibik.te. k topal.. (s ınavda) kopya çekmek. spor kriket. (yokuş/dalga için) düşük. i.ri. (mi ğfere takılan) sorguç. 1. 1. sınavda kopya çekmek için hazırlanan kopyakopya etmek. fesrengi. krep. 1. 2. kötürüm. İng. Kırım´a özgü. kriminolog. i. çaprazlama gidip gelmek. tepelik. nöbet. yılgın. i. (ölüyü) yakmak. sakat. kritik.ma. s. yarık. buruşturmak. sakat. i. aşırmak.ri. i. 4. k ıvrım. suçbilimci. günah. s. 2. s. 1. i.a (krimıtor´iyı)/--s (krimıtor´iyımz) i. kopya çekmek için hazırlanan kopya kâğıdı. i. tenkitçi. mürettebat. i. 2. tayfa. ac ımaya yol açacak kötü davranış. tak ım.creep up on creeper cremate cremation crematorium crepe crepe paper crept Crescent crescent cress crest crestfallen crevasse crevice crew crew crew cut crib crib crib sheet crick cricket cricket crime Crimea Crimean criminal criminal code criminal court criminal law criminologist criminology crimp crimson cringe crinkle cripple crippled crisis crisp crisper crispy crisscross criterion critic critical -e hissettirmeden yakla şmak. cri.. (yanlar ı yüksek) bebek karyolası. i. krematoryum. i. 2. hilal. Gryllus. kriz. bak. i. bot. kriz. . asker tıraşı. çoğ. değerlendirme amacıyla yapılan. f. ırışıklık.. sakatlamak. Crucifer. 2.ses (kray´siz) i. kuru ve so ğuk (hava). çoğ. tahıl ambarı. f. alabros tıraş. 1. süngüsü tepe. suçlu. i. i. korkuyla çekilmek. İng. s. 2. tepe. suç. crow. 1. 1. ekip. i. büyük yar ık. f. yemlik. s. suçbilim. f. 2. 2.. kırıştırmak. kırışmak. sınavda i. i. the İslam âlemi. taptaze ve sulu (meyve/sebze). f. Kırım. kas ılma.. koyu k ırmızı. creep. dalga. i. i. sürüngen bitki. s. 1. yaltaklanmak. i. kıvırmak. s. çalmak. çaprazlama kesi cri. (dağ için) sırt. kâğıdı. 3. f. zool. i. 1. bunalım. dalgalandırmak. 3. hilal şeklinde. cürüm. 2. (--bed. 1. i. i. ceza hukuku. ayça. buhran. bak. hotoz. i. f. ağır ceza mahkemesi. ölüyü yakma. i. kırışık. eleştirel. çoğ.. f. 2. tutulma. i. gevrek. olumsuz noktalar üzerinde duran kimse. 2. 4. çaprazlama kesişen. 3. s. f. kösteklemek. sorguç. sinmek. sakat etmek.ölçüt. kızıl. kıstas. --bing) 1. gevrek. i. ele ştirmen. 3. taptaze ve sulu (meyve/sebze). f. s.şen doğrular çizmek. 2. kriter. 1. ceza kanunu. tere. tıb. kusur bulmaya meyilli. (bir parça) cips. c ırcırböceği. 1. tenkitçi. kusur bulmak amac ıyla söylenen/yap ılan.

bak. asa. i. düzenbaz. m ırıldanmak. kros. 2. sahte gözya şları. tığ. kursak. eleştiri.critical point criticise criticism criticize critique croak Croat Croatia Croatian crochet crochet hook crochet needle crockery crocodile crocodile tears crocus croissant crone crony crook crooked croon crop crop crop up Cross cross cross cross cross my heart cross o. kar şıdan karşıya geçmek. tenkit.bred) melezlemek. 4. rekolte. hilekâr. kollarını kavuşturmak.. 1. üçkâğıtçı. çiğdem. 3.. sorguya çekmek. geminin/uçağın rotasına ayk ırı esen (rüzgâr). yak ın arkadaş. üçkâ eğri.. 2. melez. 2. timsah. çapraz işareti. 3. şans dilemek. i. criticize. dili dolandırıcı. sürgü. vırak. k. argo cartayı çekmek. Haç (Hristiyanlığın simgesi). i. aksi. 1. 4. düzenbaz. gaklamak. 1. 1. kayak krosu. i. f. i. 2. . i. ürün. kayak krosu. çarpık. k. dönülmeyecek bir karar vermek. çaprazlamak. kol demiri. -in olumsuz noktalar ı üzerinde durmak. kırpmak. İsa´nın çarmıhta ölümü. z. dili içindedalavereci. --ping) k ırkmak. 2. tenkit etmek. kafadar. 1. alçak sesle şarkı söylemek. f. 1. 2. 2. s. ayçöreği. sağlamasını yapmak. 1. f. tığla işlenen dantel. ile kavga etmek. aklından geçmek. 2. i. sapı kıvrık baston. (iş). mat. 2. tığ işi. öfkeli. kesmek. bir dalavere kıvırmak. the 1. f. i. i. kıvrım. ıstavroz çıkarmak. k ır koşusu. s. bak.. ülkeyi baştan başa kateden. üstünü çizerek iptal etmek. cross one´s arms cross one´s fingers cross one´s legs cross one´s mind cross out cross section cross swords cross swords with cross the Rubicon crossbar crossbred crossbreed crosscheck cross-country cross-country skiing cross-examine nazik nokta. i. 2. bir uçtan öbür uca. ayak ayak üstüne atmak. çanak çömlek. hatırına gelmek. f. bacak bacak üstüne atmak. çoban de ğneği. Hz. kros kayağı. ölmek. çaprazlamak. s. H ırvat. birdenbire olu şmak/ortaya çıkmak. ağız kavgası etmek. i. cefa. tığ ile işlemek. i. tenkit. olan. haç. ele ştiri. 3. i. ile çekişmek. -i geçmek: Look both ways before crossing the street. kesip kısaltmak. gak. -de kusur bulmak. vallahi. İng. s. kurba ğa sesi. bot.s. kroşe yapmak. tığ. cavlamak. H ırvatistan. gaklama sesi. ğıtçı. kesit. madrabaz. değerini belirtmek için -i incelemek. 2. dili dolandırıcı. Crocus. (with) (biriyle) atışmak. haç çıkarmak. kros kaya ğı. ıstavroz. (kontrolden geçirilmi ş bir şeyi) kontrol etmek. 1. ekin. i. çarmıh. -i tenkit etmek. i. silmek. vıraklamak. i. binici k ırbacı. melez. hilekâr. k. i. kızgın. ele ştirmek. Croatian. çile. ters. timsah gözyaşları. kroşe. i. f. Hırvatça. Kar şıdan karşıya geçmeden önce iki s. kritik. f. kocakar ı. f. huysuzlanm ış. (--ped. 2. kritik nokta. mahsul. karalamak.. put. f. 3. i. 1. 1. 3. melez. 1. f. 1. zool. i. kusur bulma. 2. (cross. f. virajlı. hileli bükmek. 1. 2.

i. 1. krüsifi. 2. dilikampanya. 1. çarm ıha gerilmiş İsa heykeli. kav şak. zerre. can kuron. 2. zalim. bulmaca. dörtlük. parça. i. dörtlük nota. (birine) yer bırakmamak. krupiye. i. güç durum. çökmek. f. çapraz. kabalık. acı. Corvus. tepesini i. kalabalık. crew) 1. 2. at cross-purpose. 2. ufalamak. manivela. ac ımasızlık. k ırıntı. i. doluşmak. ara yol. s. kaba. İsa´nın çarmıhta ölümünü gösteren resim. 3. ğı. çok önemli. 2. i. 2. gezinmek. z. 3. buruşmak. dönüm noktası. şaşı. f. 1. ufalamak. toplanmak. buru şturmak. i. polis arabası) (etrafı kolaçan i. 1. kırıştırmak. 1. terz. i. geçit. bulmaca. tuhaflık. i. hükümdarl ık. f. dörtyol. 1. 2. 3. (polis. 2. dolanmak. (--ed/İng. pantolon a 1. 2. kalabalık. 3. 2. i. 2. 1. s. (kitapta) gönderme. 2. k. izdiham. s. boğak. uğruna yapılan çatırtı. alıcı. i. (gemiyle) dolaşmak. (çorbaya konulan) küp biçiminde do ğranmış kızarmış ekmek. anat. ufalanmak.savaş. sıkıştırmak.din çatırdamak. 1. dişçi.cross-eyed crossing cross-legged cross-purpose cross-reference crossroad crossroads crosswalk crosswise crossword puzzle crossword puzzle crotch crotchet crotchety crouch croup croupier crouton crow crow crowbar crowd crowd into crowd out crowded crown crucial crucifix crucifixion crucify crude crude oil crudely crudeness cruel cruelly cruelty cruise cruiser crumb crumble crumple crunch crusade crusader crush crush s. 1. taç. çarm ıha germe. baş. dal ile gövdenin birle ştiği yer. taç giydirmek. kald ıraç. i. kalabalık. i. zool. i. yaya geçidi. huysuz. s. f. çömelmek. 2. ı. (over) (-den dolayı) çok sevinmek. 1. 6. karga. kıtır kıtır yemek. çaprazlama. tamamlamak. 3. geçiş. 3. 2. kırışmak. yaya geçidi. kruvazör. 2. sit cross-legged. acayip. 4. ac ımasızca. 1. i. ekmek içi. ham petrol. 1. 1. i. 2. z. i. 2. tuhaf.bak. 1. çatal. un ufak olmak. s ıkıştırarak çıkarmak. f. i. i. birikmek. against -e karşı savaşım vermek. 2. f. ezme. ezmek. z. z. 2. yan yol. 5. parçalanmak. kasık. garip dü şünce. Haçl f. ç ıtır çıtır yemek. cihat. ekmek kırıntısı. Hz. 3. bak. zulüm. 1. 1. diştacı. i. f. çarm ıha germek. ac ımasız. 1. krup hastalığı. ham. tepe. f. savaşım. geçiş yeri. i. f. i. f. levye. s. 1. ar ıtılmamış. kabaca. dışarıya itelemek. katır kutur yemek. -e doluşmak. kron (para birimi). insafsızca.kritik. 1. aynı hızla uzunca bir süre gitmek. d ırdırcı. çökmek. çatırtı seferi. 7. haçlıile ezmek. bir davanın hararetli taraftarı. 3.1. zalimce. (horoz) ötmek. f. 2.. 3. hükümdar. çömelme. ham petrol. derme çatma. i. 2. 2. i. . i. s. i. üstünkörü yapılmış. doldurmak. harap olmak. dolaşmak. dayanılmaz. İng. hart hurt yemek. 3. 4.

haykırış. guguklu saat. sopalamak. gugukku şu. i. --bing) yavrulamak. küpşeker. f. 2. s ıra. 1. kritik an. mim. f. 1. püf noktas ı. 3. kristal. i. küp biçiminde nesne. küp. hücre. 1. Kübalı. kriptos. i. kabuk. s. odac ık. küp biçiminde. deli. kapal ı. i. 2. 2. kesmeşeker. yeter artık demek. kabuklanmak. f. geviş. -e sokulup yaslanmak. dönüm noktas ı. s. birine Bu yanmak. f. kristal. saat cam ı.. kripta. i. i. kabin. 2. billur. sopa. (hayvan) bağırmak. i. bak. s.. kabukla kaplamak. kesmeşeker. (birbirine) sokulmak. kuca ğına alıp okşamak. huysuz. geom. metre küp. Cuculus canorus. feryat. yavru (tilki/ayı/aslan). kabuklu (hayvan). f. 1. i.... 2. Küba. 2. çomak. İng.028 m3). 1. f. (bir sayının) kübünü almak. crystallize. boynuzlanm ış koca. 2. -e çok ihtiyac ı olmak: This country is crying for a -i çok gerektirmek.4 cm3). yerkabuğu. bak. yavrukurt. inç küp (16. küp biçiminde kesmek. cry for. 1. kübik. s. odac ık. ağlamak. 2. i. haykırı. salatalık. s.crust crust of the earth crustacean crusty crutch crux cry cry for cry on s. i. 2. mat. hüngür hüngür a ğlamak. ekmek kabu ğu. kabuk bağlamak. i. 1. s. i. f. -e karşı yüksek sesle protestoda bulunmak. küp. mat. yalandan imdat istemek. küp şeker. boynuzlu koca. -e sokulup sar ılmak. billurlaşmak. i. 1. berrak. (birbirine/birine) sokulmak. 1. kübik. 2. billur gibi. yalandan imdat diye ba ğırmak. 1. Küba. aksi. (--bed. billurla ştırmak. argo kaçık. i. 1. kabine. s. 1. i. Küba´ya özgü. ayak küp (. (kocasını) boynuzlamak. f. koltuk de ğneği. bağırmak. f. 2.´s shoulder cry one´s heart out cry out cry out against cry out for cry quits cry wolf crypt cryptic crystal crystalline crystallise crystallize cu cub cub scout Cuba Cuban cubbyhole cube cube sugar cube sugar cubic cubic centimeter cubic foot cubic inch cubic meter cubical cubicle cuckold cuckoo cuckoo clock cucumber cud cuddle cuddle up cuddle up to cudgel cue i. bilardo isteka. örtülü. (hayvana ait) ses. şifreli. i. kabuklu. billurdan yap ılmış. s. sopa atmak.. 1. guguk. zool. 2. leader.. 3. i.dert ülkenin bir lidere büyük bir ihtiyac ı var. gizemli. Kübalı. (yazıhanede/dolapta) önü açık ufak göz. k ıs. 2. destek. kuyruk. hıyar. 2. santimetre küp. 2. cubic. 1. i. . gizli. 1. çözülmesi zor sorun/durum. 1. sopa çekmek.o. 2.

2. iyile şebilir. (topra ğı) işleme. durdurmak. yemek pişirme sanatı. açgözlülük. 2. şeytanlık. 2. i. hacamat yapmak. s. i. 1. 3. yetiştirici. kurnazlık. kültür yapmak. ile son bulmak. son. ağır. i. i. kümebulut. (--ped. hantal. sille. it herif. yetiştirmek. yetiştirme. f. zirve. kültive inci. 1. i. f. avuçlarını bitiştirerek çanak gibi açmak. 3. kültür. f. (toprağı) işlemek. şirin. stajyer papaz. sokak köpe ği. en yüksek noktaya varmak. havaleli. s. f. *siki şme. yüklük. yetiştirme. s. kültürlü. 2. tokat atmak. suluk. kültür. i. tiy. kupa galibi. s. s. 1. f. kaba 1. i. tutmak. dolap. tarım. 3. işlenmiş (toprak). kusur. kol düğmesi. yemekte/mutfakta kullanılan. bilardo topu. i. en yüksek nokta.. 1. 2. (tarlayı) sürmek. i. s. 1.cue cue ball cuff cuff link cuisine cul-de-sac culinary culminate culmination culottes culpability culpable culprit cult cultivable cultivatable cultivate cultivate a friendship cultivated cultivation cultivator cultural culture culture gap culture shock cultured cultured pearl cumbersome cumin cumulative cumulus cuneiform cunning cunt cup cup cup final cup one´s hands cup winner cupboard cupidity cupola cur curable curate curator curb i. kurnaz. 236 cm3. 1. elverişsiz. kald ırımın kenar taşı. görgü. s. it. 4. yemek pişirme ile ilgili. s. 4. dostluk kurmaya çalışmak. 2.. biyol. s kimyon. kültür şoku. s. müze/kütüphane müdürü. doru ğuna yükselmek. ekilebilir. i. 2. tokat. 2. birikerek artan. hırs. i. 3. kupa finali. 2. i. i. kümülatif.ıkıcı. zaptetmek. sonuç. doruk. vantuz çekmek. oyuncunun sözü arkada şına bırakmadan önceki son söz veya hareketi. kültürlü. . 3. in ile sonuçlanmak. bak. tokatlamak. i. kültürel. görgülü. kullan ışsız. suçluluk. sevimli. şeytan. kolluk. kültür fark ı. kült. 3. ile sona ermek. 1. i. f. yetiştirilebilir. i. i. s. İng. kabahat. i. kadeh. frenlemek. 2. geliştirmek. 2. hâkim olmak. hin. *am. 2.. sufle etmek. laboratuvarda mikrop üretmek. litrenin dörtte biri. geliştirme. 1. döküm oca ğı. 1. kültür. lenduha gibi. f. gem zinciri. cultivable. i. mutfak. kupa. 2. yenmek. kusurlu. i. i. 4. sufle. 1. pantolon-etek. mutfakla ilgili. (biriyle) dostluk kurmaya çal ışmak. 1. i. manşet. çıkmaz sokak. 2. 2. 1. ufak kubbe.bitiş. it. --ping) şişe çekmek. kol a ğzı. fren. birikmi ş. s. tedavi edilebilir. 4.. spor kupa. i. kabahatli. ekici. 1. i. bardak. tamah. suçlu. engel. çiviyazısı. fincan. 1. mücrim. geliştirme.

imleç. yaltaklanarak (birinin) gözüne girmeye çal ışmak. sövüp saymak.b. s. s. s. kuşüzümü. lor. i. 1. tuzlamak. bukle yapmak. tedavi. akıntı. bigudi. kurutmak. nadir şey. 2. büklüm. bukle. küfür. -e çözüm getirmek. korkutmak. 2. reverans yapmak. cari hesap. ilenmek. kıvır kıvır. beddua. i. f. perde. cari fiyat. lanetlenmiş. frenküzümü. 2. sürüm.. üstünkörü. kaşağılamak. s. i. ilenç. f. cari hesap. meraklı. ilaç. bugünkü. k ıvrılmak. s. sövme. dili deh şete düşürmek. i. küfretmek. 2. saç ını bükülmek. güncel. ilenme. s. 3. dili -e yaranmak. k ıvırcık. 1.kıvırmak. i. cereyan. para. 1. z. 1. baharat karışımı. ak ım. geçer. korniş. lor peyniri. lanetli. halen.curd curd cheese curdle curdle one´s blood cure cure curfew curiosity curiosity shop curious curl curl one´s hair curl up curler curling iron curly currant currency current current current account current account current events current expenses current market rate current price currently curriculum curriculum vitae curry curry curry favor with curry favor with curry powder currycomb curse cursed cursed cursor cursory curt curtail curtain curtain ring curtain rod curtsy curvature i.sövgü. ters ve k ısa (söz). tımar etmek. zerdeçal v. 2. kıvırmak. müfredat program ı. kürsör. 2. yürürlükte olan. i. 2. 1. özgeçmiş. 3. 4. k. melun. perdelemek. iyile ştirmek. 1. kür. azaltmak. kesmek. pıhtılaşmak. perde halkas ı. 1. geçerlik. 2. acayip. nakit. 2. bükmek. perde rayı. gelişigüzel. tedavi etmek. f. kanını dondurmak. sürüm de ğeri. f. s. bela. 2. 2. toz haline getirilmiş kimyon. 1. sağaltmak. 2. 3. i. tedavül. kesmik. sokağa -e çare bulmak. bilg. i. eğrilik. k. saç maşası. hediyelik e şya dükkânı. aktüel. tuhaf şey. şimdiki. k ıvrım. kesilmek. pıhtılaştırmak. i. tic. k ıvrılmak. çare. i. f. f. i. lüle. piyasa fiyat ı. 1. 1. 1. rayiç. şu anda. merak. şifa. nakit para. dili yüreğini oynatmak. i. ışıklı gösterge. cari. garip. beddua etmek. k ısaltmak. günlük masraflar. revaç. i. körolas ı. sövmek. i. i. günlük giderler. . sa ğaltım. i. kişniş. bugünlerde. derman. lanet. 1. tuhaf. eğrilme. güncel olaylar. k. f. şifa vermek. kaşağı. çıkma yasağı. 2. f. yaltaklanarak (birinin) gözüne girmeye çal ışmak. lanet etmek. reverans. tütsülemek. 1.

al ışkanlık. diş çıkarmak. kapıcı. geçirmek için aç ılan yar. 1. biçim. 2. altına/arkasına i. 2. f. 5. koruma. 2. azaltmak. kesik. kristal. konferans v. i. dili 1. 2. dili Yapma!/B ırak! 1.b. dili hisse. It set my teeth on edge. s. alışılmış. dili gâvura k ızıp oruç bozmak. kestirmeden gitmek. indirim. i. sınır tanımamak. parça. k. ısmarlama. eğmek. kesim. yarıya bölmek. tırnaklarını dibine kadar kesmek. gümrük. kesmek. yarma. aşka gelmek. süt. hem lehine. Dişlerimi kamaştırdı. i. 3. dili sövmek. bükülmek. dili önemli olmamak. bir darbenin hızını kesen tampon. (bir işte) kestirme yollara başvurmak. (çocuk) diş çıkarmak.curve curve cushion cuspid cuss custard custodian custody custom customary customary usage customer custom-made customs customshouse cut cut cut cut a big/wide swath cut a tooth cut a tooth cut across cut across all boundaries cut an alcoholic drink with water cut and run cut back cut both ways cut corners cut corners cut down a piece of clothing into cut down a tree cut down on cut glass cut in cut in half/cut into halves cut in on cut into Cut it out! cut loose cut loose cut no ice cut no ice cut of meat cut off cut off one´s nose to spite one´s face one´s nose to spite one´s cut off face cut one´s nails to the quick i. 5. 2.. 2. i. (bir müşterinin yaptığı) alışveriş. 2. (cut. k. ağaç kesmek. geri dönmek. 2. 1. müşteri. k. dilim. kesik. muhaf ız.´ni) s. 7. gümrük. krem karamele benzeyen bir tatlı. 1. kesip k ısaltmak. 2. çok nüfuzlu olmak. . küfretmek. kesmek. araya girmek. 1. k. pay. sövgü. k. 1. dili yeterince -i azaltmak. go off half-cocked k. k. 3. 1. vesayet. 2. k. i. baskı v. 3. mutat. k. sorumlu kimse. dili 1. This stone cuts easily. gümrük resmi. kıvırmak. biçmek. yastık. i. 1. k. from (bir yerden/gruptan) ayr ılmak. kesim. 4. 2. k. koruyucu. 3. 1. 3. gözetim.. herif.b.´nden) yakasını kurtarmak/sıyırmak. 6. viraj. f. (kasaplık hayvanın gövdesinden belirli bir şekilde kesilen) et parçası. Bu ta ş kolayca kesiliyor. kesilmek: f. kıvrım. yolazaltmak. dili gayrete gelmek. (denetim. kesilmiş. itiyat. -i kesmek. âdet. gelenek. kıvrılmak. 1. köpekdişi. 2. bükmek. s. hafifletmek. (ders. 3. dili gâvura k ızıp oruç bozmak. kesinti. --ting) 1. 1. i. hem aleyhine olmak. eğri. minder. çok dikkat çekmek. eski bir giysiden (yeni bir şey) yapmak. -i azaltmak. 8. eğilmek. k. âdet. 2. bilardo masasının lastikli iç kenarı. i. f. azaltmak. kesme. 3. fason. kavis. dili önemi/etkisi olmamak. k. kesme cam. dili en kolay ve en ucuz yollara ba şvurarak yapmak. âdet olan. ilişkiyi kesmek. 4. küfür. içkiyi suland ırmak. şeker ve yumurta ile hazırlanan bir sos. (birinin) sözünü kesmek. 2. go halves yarı yarıya bölüşmek. bırakıp kaçmak. i. do a thing by halves bir işi yarımyamalak yapmak. i. -i azaltmak.

yaklaşık 50 kg. i. devir. komik şeyler yapmak. 2. sevimli. katil. i. A. indirimli. büyük zil. 2. 3. cani. 3. kesici: wire cutters tel makas ı. k. i.. sert i.. 1. do ğramak. kotra. amansız. Cypriot. 3. dili -i kesmek. silindirik. i. i. kinizm. sinizm. 2. k. devre. 112 libre. birinin yolunu kesmek. s.o. i. short cut s. kalitesiz. i. kinik. kesinti. sona erme tarihi. 2. kinik. siklon. siklamen. Kıbrıslı. s. 1.. birini öldürmek. dili şirin. 1.t. k ıyasıya. dönü ş. selvi. into slices cut short cut the ground (out) from under one´s feet cut the ground from under s. f. motosikletçi. s. s.o. bak.o. İng.´s feet cut the melon cut the wheels cut to the quick cut up cutback cute cuticle cutlery cutlet cutoff cutoff point cut-price cut-rate cutter cutthroat cutting cuttlefish cutup cwt -cy cyanide cybernetics cyclamen cycle cyclist cyclone cylinder cylindrical cymbal cynic cynical cynicism cypress Cyprian Cypriot Cyprus Cyrillic k.B. silindir. acı vermek. servi. 1.(rüzgâr). elek. indirimli. birine miras olarak on para/hiç para b ırakmamak. silindirsel. bahç. i. i. isim kg. i. 2. 2.. dili kendi kendine zarar vermek. incitici. 1. kesiş. i. i. tav şankulağı.o. azaltma. kasap. bir şeyi dilimlemek. sinik. i. bisikletçi. sa ğ yapmak. bot. 2.. k. sibernetik. -i bırakmak. hundredweight 1. birinin laf birini (ac ı sözlerle) derinden yaralamak. müz. 3. ını kesmek. (belirli bir şeyi) kesen kimse. zool. i.o. acı. 1. i. 3. den. tırnakların etrafını çevreleyen deri. Cupressus. kesici alet. i. dönme. 2. kotlet. sinik. s. dili şaklabanlık yapmak. s. indirimli mal satan. kestirme yol. kibernetik. s. 2. 1. 2. 2. şakacı. eksiltme. Kıbrıs´a özgü. 1. anat. k. tenzilatlı. birinin savundu ğu noktaları çürütmek. k ıs. indirimli mal satan. -i kesip ç ıkarmak. buhurumeryem. aşı kalemi. üstderi. 2.. bisiklet. -i kesmek. 1. 2. bisiklete binmek. bot. 100 libre. şaklaban. çatal b ıçak takımı. niteliksiz. Kıbrıslı. tenzilatlı. argo kârı paylaşmak. 45. k ırıcı (söz).. 1. motosiklet. i. k ısa kesmek. . off cut s. (giysi) biçmek. i. i. bindi ği dalı kesmek.. Kıbrıs. kiklon.. keskin. i. kesim. acı. Kıbrıs. bir şeyi dilim dilim kesmek. 1. parça parça kesmek. sin. sona erme noktas ı. i. Cyclamen. s. i. down cut s. Sepia. s.cut one´s own throat cut out cut s. i. içini yakmak. 1. s. mürekkepbalığı.D. geriye dönü ş. kesme. (birinin) dayanak noktalar ını çürütmek. to the quick cut s. dili içine işlemek. 1. 2.5 belirten sonek: fluency ak ıcılık. sin. (of an automobile) sol yapmak. siyanür.

. bak. i. huk. hevesli. i. 2. i. babac ığım. 1. Beninese. bir işe heves duyup girişme eğiliminde olan kimse. 2. Çek. . 2. re notası. Doctor. day(s). su bendi. tar. k ıs. i. 2. f. i. i.. çoğ. müz.. mand ıra. gündelik... saçma. tıb. i. nergis. tipula sine ği. i.. (--bed. ziyan. i. cilveleşmek. 1. narin. 1. s. Dahlia. k ıs. 1.. i. dokunma. Çekoslovakya. daughter. sistit. nezaket. her gün. s. kaç ık. gündelik gazete. bozmak. zarar vermek. mastı.y. i. k. dili baba. zarif. Çekoslovakyalı. i. --bing) hafifçe vurmak. in ile amatörce uğraşmak. 2.. zool. dili masraf. s. k ıs. d DA da dab dabble dabbler dachshund dad daddy daddy-longlegs daffodil daft dagger dahlia Dahoman Dahomean Dahomey Dahomeyan daily daintily daintiness dainty dairy dairy cattle dairy farm dairy products dairyman daisy dale dally dally away dally with dam dam up damage damages Kiril alfabesi. Beninese. daughter. i. k ıs. amatör. kafadan kontak. dokunmak. sütçü dükkânı. f. -i bast ırmak. Çekoslovak. zarar. i. titiz.. bak.. sütçü. f. bak. -i frenlemek. vakit öldürmek. İngiliz alfabesinin dördüncü harfi. dair. z. 1. 2. s. i.. i. i. hafifçe ıslatmak. D.men (der´imîn) i. December. hançer. yıldızçiçeği. baraj. 1.. 1. 1. zerrin. 1. 2. tar. sağmal inekler. dili baba. günlük. 2. f.. i. deli. i. Benin. haylazl ık etmek. 2. k. i. tazminat. su serpmek. (--med. Czechoslovakian. k. Çekçe. i. hasar. fiyat. Çekoslovakyalı. hasar yapmak. Beninese.. 1. tıb. days. i. zarafetle. bot. s.. dead. titizlik. zarafet.. i. z. vakit öldürmek. Çekoslovak. 2. i. papatya. süt ürünleri. diameter.. gündelikçi (hizmetçi). süthane. d D. s. oynaşmak. 2. s. nazik. i. 1. oyalanmak. i. İngiliz alfabesinin dördüncü harfi. Dutch... set. bak. day. babac ığım.Cyrillic alphabet cyst cystitis czar Czech Czechoslovak Czechoslovakia Czechoslovakian D d D. kama. İng. tar. i.. kist. D. date. s. tar. f. hafif vuru ş. died. küçük vadi. i. --ming) -e set çekmek. i. bak. District Attorney. fulya. Department. mandıra. i.. s. çar.

Danimarkalı. dansöz. gölge. kadınlara verilen şövalyelik ayarında bir asalet unvanı. i. lanet. s. f. i. z. f. rutubet. oynamak. zarif. sevgili. as ılı durup sallanmak. i. sarkıtmak. Tuna nehri. benekli. 1. 2. 2.. cici. Danca.Damascus damask dame damn Damn!/Damn it!/Damn him!/Damn her! damnation Damnation! damned Damned if I know. benek. 2. ok gibi f ırlamak. i. yiğitlik. 1. anla şılması zor hale getirmek. asıp sallamak. 2. dansç ı. lanetlemek. f. lanet. 2. damnedest damp dampen dampness dance dancer dancing dandelion dandle dandruff dandy Dane danger dangerous dangerously dangle Danish dank Danube daphne dapper dapple dapple-gray Dardanelles dare daredevil daring dark dark dark blue darken darkness darkroom darling darn darn Darn it! dart i. ya ş. s. bakla k ırı. ıslatmak. sevgilim. raks. dansör. i. 1. züppe. Danimarka´ya özgü. rutubet. hoplatmak. s. nemlendirmek. boğmak. ıslatmak. oynatmak. 2. 2. söndürmek. dans ettirmek.´s enthusiasm k. kör olası. hamle. pens. beddua etmek. cüret etmek. Lanet olsun! s. fırlama. s. cehennem cezas ı. k ırmak. koyu. f. 3. Danca. i. 2. i. lanetli. şık. s. 3. 3. foto. gizli. oyun. (titreşimi) f. nemli. 3. yiğit. s. çapraşık. z. cesaret etmek. 1. 6. sevgili. Taraxacum officinale. nem. f. s. 2. en acayip. rutubetli. 1. ıslanmak. 5. 2. 3. böceğin iğnesi. 1. sevimli. 3. f. 2. koyu renk. Lanet olsun! i. 4. Danimarka. lacivert. alaca kır (at). s. . 2. esmer. f. Biliyorsam kahrolayım. lanet okumak. ho ş. tehlike. i. konak. 1. benekli hayvan. f. yaşlı kadın. lanet. i. nemlendirmek. i. 3. damasko (kuma ş). bot. dans etmek. kalk ışmak.1.. çok iyi. i. dili birinin i. küçük ok. karahindiba. 1. f. durdurmak. eski han ım. bela. dans. 1. cüret. en iyisi. dans. kararmak. f. esrarlı. örülerek onarılmış delik. terz. koyulaşmak. i. lanet etmek.o. 2. cesaret. grizu. atılmak. i. nemlenmek. 4. s. küf kokulu. beneklemek. i. ileri at ılma. i. en tuhaf. Danimarkal ı. hatun. cüretkâr. karanlık. 3. 1. tehlikeli bir şekilde. yaş. 1. iğneyle örerek onarmak. karanlık. cehalet içinde. yava şlatmak. atmak. s. i. zıplatmak. Şam. pek. tehlikeli. 1. mükemmel. melun. Allah belas ını versin!/Allah kahretsin! i. 2. sarkmak. i. esmerleşmek. argo kad ın. azaltmak. rutubetli. 1. kahrolası. i. i. 1. i. nemli. harika. i. karartmak. 1. çok. 2. 3. gözü pek. 1. karanlık. i. 2. nem. fırlatmak. defne. s. akşam. f. 2. kepek. kaçırmak: dampen s. Allah ın belası. s. balo. muğlak. Tuna. dans etme. i. i. karanlık oda.

dartboard darts dash dash off dash off a letter dash s.o.´s hopes dash to pieces dash water on one´s face dashboard dashing data data bank data base data file data processing date date date date line date palm dated dative datum daub daughter daughter-in-law daunt dauntless davenport dawdle dawn dawn on day day after day day by day day by day day in day out day laborer day of reckoning day school daybreak daydream daylight daytime daze dazed dazzle

i. ok atma oyununda kullan ılan nişan tahtası. i. ok atma oyunu. f. 1. hızla koşmak: She dashed to the child´s rescue. Çocuğun imdadına koştu. 2. hızla ilerlemek, atılmak, fırlamak: I dashed to the window but acele gitmek, f ırlamak. bir mektup karalamak. bir kimsenin ümitlerini k ırmak, birini hayal kırıklığına uğratmak. çarpıp paramparça etmek. yüzüne su çarpmak. i., oto. kontrol paneli, pano. s. 1. atak, atılgan, cesur. 2. gösterişli, şık. i. 1. çoğ. veya tek. bilgi. 2. veriler, data. bilg. veri bankas ı, bilgi bankası. bilg. veri taban ı, bilgi tabanı. bilg. veri dosyas ı. bilg. bilgiişlem. i. hurma, arabistanhurmas ı. i. 1. tarih, zaman. 2. randevu. 3. flört, flört edilen ki şi. f. 1. tarih koymak, tarih atmak. 2. tarihlendirmek. 3. ile ç ıkmak, ile flört etmek. coğr. gündeğişme çizgisi. hurma a ğacı. s. 1. tarihli. 2. modas ı geçmiş, demode. s., dilb. -e halindeki. i. -e halindeki sözcük. çoğ. da.ta (dey´tı, dä´tı) i. veri. f. 1. sürmek, s ıvamak. 2. bulaştırmak. 3. lekelemek, kirletmek. i. 1. harç, çamur. 2. leke. i. k ız evlat, kız. i. gelin. f. yıldırmak, gözünü korkutmak. s. gözü pek, yılmaz, korkusuz. i. kanepe, sedir, divan; çekyat. f. işini ağırdan alarak vakit kaybetmek, ağır davranmak, oyalanmak. i. 1. seher, tan vakti. 2. şafak, tan. f. görünmeye başlamak, aydınlanmak. anlaşılmak, sezilmek. i. 1. gündüz: We´ve been working night and day on this project. Bu proje üzerinde gece gündüz çalışıyoruz. 2. gün: the second day of the month her gün, günlerce. günden güne. günbegün, günden güne. her gün. gündelikçi. hesap günü, k ıyamet günü. gündüzlü okul. i. seher, tan vakti. i. hayal. f. hayal kurmak, dalmak. i. gün ışığı.daylight-saving time yaz saati. i. gündüz. f. sersemletmek, sersem etmek, serseme çevirmek. i. sersem bir hal, sersemlik. s. sersemlemiş, serseme çevrilmiş. f. göz kama ştırmak.

deacon deaconess dead dead ahead dead beat dead center dead end dead heat dead language dead letter dead loss dead set dead set against dead tired deaden deadline deadlock deadly deaf deaf mute deafen deaf-mute deal deal in deal with dealer dealings dealt dean dear Dear me! dearly dearly love to dearth death death rate death sentence death squad death toll death warrant deathbed deathless deathlike deathly deathly cold deathly pale deathly silence

i. diyakoz. i. kilisenin hayır işleriyle görevlendirdiği kadın. s. 1. ölmü ş, ölü. 2. cansız, hareketsiz; sönük. 3. ölü (renk). dosdoğru. çok yorgun, bitkin. tam merkez, tam orta. 1. ç ıkmaz sokak. 2. çıkmaz. spor berabere biten yar ış. ölü dil. 1. geçersiz yasa. 2. sahibine ula ştırılamayan mektup. bir işe yaramayan nesne/kimse. k. dili kararlı. -e tamamen kar şı, -e muhalif. bitkin, yorgun. f. 1. hafifletmek, azaltmak, zayıflatmak; (ses, ağrı v.b.´ni) kesmek. 2. parlaklığını tarihi. i. son teslimgidermek, donuklaştırmak. i. çıkmaz. f. çıkmaza sokmak; çıkmaza girmek. s. 1. öldürücü; ölümcül. 2. ölü gibi. s. 1. sağır. 2. kulak asmayan. sağır ve dilsiz kimse. f. sağır etmek. i. sağır ve dilsiz kimse. i. 1. anla şma, mukavele. 2. iş. 3. miktar. 4. iskambil kâğıtlarını dağıtma. f. (--t) (iskambil kâ ğıtlarını) dağıtmak. ... ticareti yapmak. 1. ile ilgilenmek. 2. -i idare etmek. 3. -in üstesinden gelmek, -in hakk ından bir şeyin)4. -e değinmek, -den bahsetmek. 5. -in müşterisi old i. 1. (belirli gelmek. ticaretini yapan kimse, tüccar, satıcı: a dealer in stamps eski pul sat ıcısı. 2. ilişki. i. 1. iş, alışveriş. 2. iş ilişkisi; iskambil kâğıtlarını dağıtan kimse. f., bak. deal. i. 1. katedralin ba şrahibi. 2. dekan. i. sevgili. s. 1. sevgili, aziz. 2. de ğerli, kıymetli. 3. pahalı. Olur şey değil! z. (bir şeyi) çok arzu etmek. i. yokluk, k ıtlık. i. ölüm. ölüm oran ı. idam hükmü. ölüm mangas ı. ölü sayısı. huk. idam hükmü. i. ölüm dö şeği. s. baki, ölümsüz. s. ölüm gibi. s. ölümsü. çok soğuk: It´s deathly cold outside. Dışarısı çok soğuk. beti benzi atm ış. ölümsü bir sessizlik.

debacle debar debase debatable debate debilitate debility debit debit an account debit and credit debit balance debris debt debt of gratitude debt of honor debtor debug debunk debut Dec dec decade decadence decadent decaffeinate decaffeinated coffee decal decamp decanter decapitate decathlon decay decease deceit deceitful deceitfully deceitfulness deceive deceiver December decency decent decently deception deceptive deceptively deceptiveness

i. çöküş, yenilgi, yıkım. f. (--red, --ring) (from) engellemek; menetmek. f. 1. değerini düşürmek, ayarını bozmak. 2. alçaltmak, şerefini lekelemek. 3. tartışılabilir. s. yozlaştırmak. f. 1. tartışmak. 2. çok düşünmek, düşünüp taşınmak: He debated with himself before şürmek, zayıflatmak, takatiniını vermeden önce çok f. kuvvetten dü reaching the decision. Karar kesmek. i. halsizlik, bitkinlik, güçsüzlük, zayıflık. i. borç. f. 1. borç kaydetmek. 2. birinin borcuna kaydetmek. bir hesab ı borcuna kaydetmek. borç ve kredi. borç bakiyesi. i. yıkıntı, enkaz; döküntü. i. borç. teşekkür borcu, gönül borcu. namus borcu. i. borçlu. f. (--ged, --ging) 1. (bir yerden) gizli dinleme ayg ıtını sökmek. 2. (bir aygıt veya sistemin) kusurlar ını gidermek. 3. bilg. hatasızlaştırmak, ayıklamak. f., k. dili (bir şeyin) yanlış taraflarını açığa vurmak. i. 1. başlangıç. 2. (sahneye) ilk çıkış. 3. bir genç kızın sosyeteye ilk defa takdimi. k ıs. December. k ıs. deceased, decrescendo. i. on yıl. i. çökme, çökü ş, yıkılış. s. çökmü ş. f. kafeinini ç ıkarmak. kafeinsiz kahve. i. çıkartma. f. 1. kamp ı bozup ayrılmak. 2. k. dili sıvışmak, savuşmak, tüymek, kaçmak. i. sürahi. f. başını kesmek, boynunu vurmak. i., spor dekatlon. f. 1. çürümek, bozulmak; çürütmek. 2. azalmak. i. 1. çürüme, bozulma. 2. azalma.ölme, vefat. f. ölmek. i. ölüm, i. 1. aldatma; hile, yalan. 2. hilekârl ık, düzenbazlık, dolandırıcılık. s. 1. hilekâr, hileci. 2. aldat ıcı. s. hilekârlıkla, yalancılıkla. i. hilekârlık, yalancılık. f. aldatmak. i. aldatıcı, hilekâr. i. aralık. i. 1. terbiye, edep, nezaket. 2. ılımlılık. 3. iffet, namus. s. terbiyeli, nazik; temiz, iyi. z. 1. terbiye ölçüsünde. 2. yeterince. i. 1. aldatma; aldanma. 2. yalanc ılık. 3. hile, düzen, dolap. s. aldatan, aldatıcı. z. aldatarak, aldat ıcı bir biçimde. i. aldatıcılık, düzenbazlık, hilekârlık.

decide decide against s.t. decide for s.t./decide in favor of s.t. decide to take the plunge decided decidedly deciduous decigram decigramme deciliter decilitre decimal decimal fraction decimal fraction decimal point decimal scale decimal system decimate decimation decimeter decimetre decipher decision decisive decisively decisiveness deck deck deck chair deck of cards deck out declaim declaration declaration of residence declare declare bankruptcy declare war on declension decline declivity declutch decode decompose decomposition decorate decoration decorative

f. karar vermek, kararla ştırmak, hüküm vermek. bir şeyin aleyhinde karar vermek. bir şeyin lehinde karar vermek. (bir şeyi) yapmaya karar vermek. s. 1. kesin. 2. kararl ı, azimli. 3. kararlı, ölçülü. z. kesinlikle, katiyetle. s. k ışın yapraklarını döken (bitki). i. desigram. i., İng., bak. decigram. i. desilitre. i., İng., bak. deciliter. s., mat. ondalık. i. 1. ondalık sayı. 2. ondalık kesir. ondalık kesir. mat. ondalık kesir. ondalık virgülü: 1.07 (Türk sistemine göre 1,07). ondalık hesap cetveli. ondalık sistem. f. büyük bir k ısmını yok etmek. i. büyük bir k ısmını yok etme; büyük bir kısmı yok olma. i. desimetre. i., İng., bak. decimeter. f. (şifreyi) çözmek. i. karar; hüküm. s. 1. kesin, kati. 2. kesin sonuca ula ştıran: the decisive victory in that war o savaşı kesin sonuca ulaştıran zafer. 3. kararlı. z. 1. kesin olarak. 2. kararl ı bir biçimde. i. 1. kesinlik. 2. kararl ılık. i., den. güverte. f. donatmak, süslemek. şezlong. isk. deste. donatmak, süslemek. f. 1. hararetle söylemek/konu şmak. 2. (hitabet kurallarına göre) söylemek; resmi bir 2. demeç. 3. bildiri, deklarasyon. i. 1. ilan. şekilde söylemek. ikamet beyannamesi. f. 1. ilan etmek. 2. bildirmek, deklare etmek. iflas ilan etmek. -e savaş açmak/ilan etmek. i. 1. dilb. ad çekimi. 2. çökü ş, çökme. f. 1. aşağıya meyletmek. 2. azalmak, düşmek. 3. çökmek. 4. reddetmek, geri çevirmek. i. iniş, meyil. 5. dilb. çekmek. i. 1. meyil, ini ş. 2. azalma, düşüş; gerileme, f. debriyaj yapmak. f. (şifreyi) çözmek. f. 1. ayrıştırmak. 2. çürütmek; çürümek. i. 1. ayrışma. 2. bozulma. f. 1. süslemek, dekore etmek. 2. ni şan vermek. i. 1. süsleme, dekorasyon. 2. süs. 3. ni şan, madalya. s. süsleyici, süslü.

decorator decorous decorously decorum decoy decrease decree decrepit dedicate dedicated dedication deduce deduct deduction deductive reasoning deed deem de-emphasise de-emphasize deep deep in debt deep in thought deep sea deep trouble deepen deepfreeze deep-fry deep-rooted deep-seated deer def deface defamation defame default defeat defecate defect defective defector defence defend defendant defender defense defenseless defensive

i. dekoratör. s. görgü kurallar ına uygun. z. görgü kurallar ına uygun bir biçimde. i. adaba uygun olma, terbiyeli olma. i. tuzak yemi. f. 1. away from -den hile ile uzakla ştırmak; into -e hile ile çekmek. 2. dü şmek, küçülmek; azaltmak, düşürmek. i. azalma, düşüş. f. azalmak, tuza ğa düşürmek. i. 1. resmi emir. 2. karar. 3. kararname. f. 1. emretmek, buyurmak. 2. karar vermek. s. eskimiş, yıpranmış. f. 1. adamak, vakfetmek. 2. to -in ad ına sunmak, -e ithaf etmek. s. 1. ithaf olunmu ş. 2. adanmış. 3. kendini işine adamış. i. adama, ithaf. f. sonuç ç ıkarmak. f. çıkarmak, hesaptan düşmek. i. 1. sonuç ç ıkarma. 2. man. tümdengelim. 3. sonuç. 4. hesaptan düşme. 5. kesinti: tümdengelimli usavurma. i. 1. eylem, iş, fiil. 2. huk. senet, tapu senedi. f. to -e senetle devretmek. f. saymak, addetmek. f., İng., bak. de-emphasize. f. önemini azaltmak. s. 1. derin. 2. anla şılmaz. 3. şiddetli, ağır. 4. koyu (renk). 5. kalın, boğuk, pes (ses). z.ış. 1. derinlerine kadar; derinliklerine kadar: It sank deep borca batm into derin dü şünceye dalmış. derin deniz. vahim bir durum. f. 1. derinle şmek; derinleştirmek. 2. artırmak. 3. (rengi) koyulaştırmak. i. 1. dipfriz. 2. dondurup saklama. f. (deep.froze, deep.fro.zen) dondurup saklamak. f. bol yağda kızartmak. s. 1. kökleri derinlere inen (a ğaç/çalı). 2. köklü, kökleşmiş (âdet/inanç). s. 1. derin, derinden gelen; derinde olan. 2. köklü, kökle şmiş. i. (çoğ. deer) geyik; karaca. k ıs. defective, defendant, defense, deferred, defined, definite, definition. f. (bir şeyin yüzeyine) zarar vermek. i. karalama, kara çalma, lekeleme. f. karalamak, kara çalmak, lekelemek. i. 1. (bir yükümlülü ğü) yerine getirmeme. 2. bilg. varsayım. f. (bir yükümlülü ğü) yerine u ğratmak. i. bozgun, yenilgi. on their loan. Borçlarını f. yenmek, bozguna getirmemek: They defaulted f. büyük aptesini yapmak, d ışkılamak. i. kusur, noksan, eksiklik. s. 1. kusurlu, sakat, eksik, noksan. 2. dilb. baz ı çekim şekilleri olmayan. i. karşı tarafa kaçan kimse. i., İng., bak. defense. f. 1. savunmak. 2. from -den korumak. i., huk. davalı. i. savunucu, savunan; koruyucu. i. 1. savunma, korunma. 2. spor savunma, defans. s. savunmas ız, korunmasız. s. 1. savunmayla ilgili. 2. (hedef al ındığını zannederek) savunmaya geçen. 3. koruyucu. 4. spor defansif.

defensive alliance defer deference deferential deferment deferred defiance defiant deficiency deficient deficit defile define definite definite article definitely definition definitive deflate deflation deflect

savunma anla şması. f. (--red, --ring) 1. sonraya b ırakmak, ertelemek. 2. to -e boyun eğmek. i. riayet, (sayg ıdan kaynaklanan) itaat. s. riayetkâr; sayg ı ve itaat gösteren. i. erteleme. s. ertelenmiş. i. 1. meydan okuma. 2. kar şı koyma. s. 1. meydan okuyan. 2. kar şı koyan. i. eksiklik, noksanlık; yetersizlik. s. eksik, noksan; yetersiz. i. (bütçe, hesap v.b.´nde) aç ık; zarar. f. kirletmek, pisletmek, lekelemek, bozmak. f. 1. tanımlamak, tarif etmek. 2. belirlemek, sınırlamak, tayin etmek. s. 1. kesin. 2. belirli, belli. dilb. belirli tan ımlık: the. z. kesinlikle. i. 1. tanım, tarif. 2. tanımlama. s. kesin, son, tam. f. 1. havas ını/gazını boşaltmak, söndürmek; sönmek. 2. gururunu kırmak. 3.1. havas ını/gazını azaltmak. söndürme; sönme. 2. gururunu kırma. 3. i. ekon. para arzını boşaltma,

ekon. deflasyon. f. yönünü de ğiştirmek; başka yöne çevirmek; yönü değişmek. deflect s.o. from his/her purpose birini amac ından çevirmek. yönünü de ğiştirip -e çevirmek. deflect s.t. into f. biçimini bozmak, biçimsizle ştirmek. deform i. 1. biçimsizlik. 2. t ıb. biçim bozukluğu, bozunum. deformity defraud defray defrost deft defunct defy degenerate degenerate degradation degrade degrading degree dehumidifier dehumidify dehydrate dehydrated deify deign deity dejected dejection delay f. doland ırmak, elinden almak. f. ödemek; (giderleri) kar şılamak. f. buzlarını çözmek/eritmek; buzları çözülmek/erimek. s. becerikli, usta, marifetli. s. 1. ölü. 2. feshedilmi ş. f. meydan okumak, kar şı gelmek, karşı koymak. s. yoz, yozla şmış, soysuz, dejenere. f. yozlaşmak, soysuzlaşmak, bozulmak, dejenere olmak. i. 1. aşağılık bir durum; itibarsızlık. 2. aşağılaşma. 3. rütbeyi indirme. f. 1. alçak bir duruma dü şürmek. 2. rütbesini indirmek. s. alçaltıcı, onur kırıcı. i. 1. fiz., geom. derece. 2. derece, basamak, a şama, rütbe, mertebe. 3. diploma. i. nem gideren alet. f. nemini gidermek. f. 1. suyunu almak, kurutmak. 2. su kaybetmek. s. susuz, kurumu ş. f. tanrılaştırmak. f. tenezzül etmek. i. 1. tanrı, ilah. 2. tanrısal varlık. s. keyifsiz, morali bozuk; hüzünlü. i. keyifsizlik, moral bozuklu ğu; hüzün. f. 1. ertelemek, sonraya b ırakmak. 2. geciktirmek. 3. oyalanmak. i. gecikme, geç kalma.

delegate delegation delete deletion deliberate deliberate deliberately deliberation delicacy delicate delicately delicatessen delicious delight delightful delimit delineate delinquency delinquent delirious delirium deliver deliver the goods deliverance deliverer delivery delivery note delivery order delivery receipt delivery time deliveryman dell delta delude deluge delusion delusive deluxe delve demagogue demagogy demand demand deposit demean demeanor demeanour demented

i. (del´ıgît, del´ıgeyt) delege, temsilci; elçi; vekil. f. (del´ıgeyt) 1. havale etmek, devretmek. yetki verme. i. 1. delegasyon. 2. 2. görevlendirmek. f. silmek, ç ıkarmak. i. 1. silme, ç ıkarma. 2. yazıdan çıkarılan parça. s. 1. kas ıtlı, maksatlı, önceden tasarlanmış. 2. temkinli, ölçülü, dikkatli. f. 1. düşünüp taşınmak, ölçünmek, tartmak. 2. görüşmek, müzakere etmek. z. kasten, mahsus, bile bile. i. 1. üzerinde dü şünme, düşünüp taşınma. 2. görüşme, müzakere. i. 1. incelik, kibarlık. 2. lezzetli şey. s. 1. kolaylıkla kırılabilen, kırılgan, nazik. 2. hassas (alet). 3. hassas (konu); nazik (durum). 4. ince (yapbüyük bir5. hafif (koku/tat). 6. hafif, z. 1. incelikle. 2. dikkatle, ihtiyatla, ı), narin. özenle. i. şarküteri, mezeci. s. lezzetli, leziz, nefis. f. 1. sevindirmek; sevinmek. 2. in -den zevk almak. i. 1. sevinç, zevk, keyif,ş, güzel; sevinç veren şey. s. ho haz. 2. zevkli. f. sınırlandırmak, tahdit etmek. f. 1. şeklini çizmek. 2. betimlemek. i. 1. (çocuklarda) suç i şleme. 2. borçların ödenmemesi. s. 1. suçlu, suç işleyen (çocuk). 2. ödenmemiş (hesap, vergi, borç v.b.). 3. borçlarını ödememiş. i. çocuk suçlu. s. 1. sayıklayan. 2. çılgına dönmüş. i. 1. sayıklama. 2. çılgınlık. f. 1. teslim etmek, b ırakmak, vermek: They will deliver the furniture tomorrow morning. Mobilyayı yarın sabah teslim edecekler. 2. (gazete, k. dili istenilen şeyi yapmak. i. 1. kurtarma; kurtulu ş. 2. hüküm. i. 1. kurtar ıcı. 2. teslim eden kimse. 3. dağıtıcı. i. 1. teslim; da ğıtım. 2. doğurma; doğum. 3. konuşma tarzı. 4. beysbol topateslim beyan ı. tic. vuru ş, servis. tic. teslim emri. tic. teslim makbuzu. tic. siparişlerin teslim süresi. çoğ. de.liv.er.y.men (dîlîv´ırimen) i. satılan malı eve teslim eden kimse. i. küçük vadi, korulu vadi. i. delta, çatala ğız. f. aldatmak, yan ıltmak. i. 1. sel, tufan. 2. şiddetli yağmur. i. 1. aldanma, yan ılma. 2. ruhb. sabuklama. s. aldatıcı, yanıltıcı. s. lüks, ihtişamlı. f. into -i ara ştırmak. i. demagog, halkavc ısı. i. demagoji, halkavc ılığı. i. 1. istem, istek; talep. 2. tic., ekon. talep, ra ğbet. 3. huk. talep, hak iddia etme. f. 1. talep etmek, istemek. 2. gerektirmek. 3. huk. mahkemeye vadesiz mevduat. f. alçaltmak, küçültmek. i. davran ış, tavır. i., İng., bak. demeanor. s. deli, kaç ık, çılgın.

demerit demidemijohn demilitarise demilitarize demilitarized zone demise demobilisation demobilise demobilization demobilize democracy democrat democratic democratically demolish demolition demon demonstrate demonstration demonstrative demonstrative adjective demonstrative pronoun demonstrative pronoun demonstrator demoralise demoralize demote demotion demur demure den denatured alcohol denial denigrate denim denims Denmark denomination denominator denote denounce dense density dent dental dental floss

i. (okulda) ihtar, tembih. önek yarım, yarı. i. damacana. f., İng., bak. demilitarize. f. askerden ar ındırmak. askerden ar ındırılmış bölge. i. ölüm, vefat. i., İng., bak. demobilization. f., İng., bak. demobilize. i. seferberliğin bitmesi; terhis. f. terhis etmek. i. demokrasi, elerki. i. demokrat. s. demokratik, halkç ı. z. demokratik olarak. f. yıkmak. i. yıkma; yıkılma. i. 1. cin, kötü ruh, şeytan, iblis. 2. kötü kimse, iblis. 3. enerjik kimse. f. 1. kanıtlamak, ispat etmek: He has demonstrated his loyalty to the firm. Şirkete olan bağlılığını2. gösteri. 3. tanıtım gösterisi. i. 1. kanıtlama, ispat. kanıtladı. 2. göstererek tanıtmak: demonstrate a s. 1. kan ıtlayan, gösteren. 2. duygularını açığa vuran. dilb. işaret sıfatı. dilb. işaret zamiri. işaret zamiri. i. 1. göstererek tan ıtan kimse. 2. uygulama öğretmeni. 3. gösterici. f., İng., bak. demoralize. f. cesaretini k ırmak, moralini bozmak, yıldırmak. f. aşağı dereceye indirmek, rütbesini indirmek. i. indirme. f. (--red, --ring) kabul etmemek, itiraz etmek. i. s. 1. çekingen. 2. a ğırbaşlı, ciddi. i. 1. in, ma ğara. 2. k. dili tekke, yatak. 3. k. dili dinlenme odası, sığınak. mavi ispirto, kar ışık ispirto. i. 1. inkâr, yads ıma. 2. yalanlama. 3. ret. f. iftira etmek, leke sürmek, karalamak, kara çalmak, çamur atmak. i. kot (kuma ş). i., çoğ. kot pantolon, cin; blucin. i. Danimarka. i. 1. ad, isim. 2. mezhep. 3. adland ırma. 4. değer/ölçü birimi. i. payda. f. göstermek, belirtmek. f. 1. (insan, fikir, davran ış v.b.´nin) kötü/zararlı taraflarını açığa vurmak. 2. ihbar etmek. 3. (anla şmanın) kaldırılacağını anlaşılması s. 1. yoğun, kesif. 2. sık (orman, saç v.b.). 3.duyurmak. güç, ağır (yazı). 4.1. yoğunluk, kesafet. 2.5. foto. koyu (negatif). sıklık. 3. (yazıda) ağırlık. i. kalın kafalı, mankafa. (orman, saç v.b. için) 4.ufak çukur; çentik, çöküntü, girinti. f. çentmek; çökertmek. i. foto. koyuluk. s. 1. dişlerle ilgili. 2. dişçilikle ilgili. 3. dilb. dişsel. i. dişsel ünsüz. diş ipliği.

dental surgery dentist dentistry dentures denude denunciation deny deodorant deodorise deodorize depart department department store departure departure gate departure lounge departure terminal depend depend from Depend upon it. dependable dependence dependency depict depilate depilation depilatory deplete deplorable deplorably deplore deploy deployment deport deport o.s. deportation deportment depose deposit deposit account deposition depositor depository depot deprave depraved depravity

diş cerrahisi. i. diş hekimi, diş tabibi, dişçi. i. diş hekimliği, dişçilik. i. takma diş. f. soymak; ç ıplaklaştırmak, çıplak bırakmak. i. 1. (insan, fikir, davran ış v.b.´nin) kötü/zararlı taraflarını açığa vurma. 2. ihbar. 3. (anla şmanın) ımak. 2. yalanlamak. 3. reddetmek. 4. -den yoksun f. 1. inkâr etmek, yads kaldırılacağını duyurma. bırakmak, esirgemek, vermemek. s., i. deodoran, koku giderici. f., İng., bak. deodorize. f. kokusunu gidermek. f. 1. ayrılmak, gitmek. 2. hareket etmek, kalkmak: At what time does the bus departman, bölüm, k ısım, şube,ıyor? 3.kol. 2. bakanlık, vekâlet. i. 1. depart? Otobüs saat kaçta kalk daire, ölmek, vefat etmek. 4. from büyük ma ğaza, bonmarşe. i. 1. gidiş, ayrılış, terk. 2. hareket etme, kalkış. 3. değişiklik, yenilik. 4. sapma, ayr ılma. 5. vazgeçme. çıkış kapısı. çıkış salonu. çıkış terminali. f. on/upon 1. -e güvenmek. 2. -e ba ğlı olmak: The number of people who will come depends on how many tickets we can sell. Geleceklerin say ısı -den sarkmak. Emin olunuz. s. güvenilir. i. 1. güven, güvenme. 2. ba ğlılık. 3. bağımlılık. i. 1. bağımlılık. 2. sömürge. 3. ek bina. f. 1. resmetmek, resmini çizmek. 2. betimlemek, anlatmak. f. tüyleri gidermek/dökmek. i. depilasyon, depilaj, tüyleri giderme/dökme; epilasyon. i. depilatuar, depilatif, tüy dökücü krem. s. depilatif, tüy giderici/dökücü. f. tüketmek, bitirmek. s. acınacak durumda, içler acısı. z. acınacak biçimde. f. 1. -e çok üzülmek, -den ac ı duymak. 2. -e yerinmek, -e yazıklanmak. f. 1. plana göre yerle ştirmek. 2. ask. yayılmak. i. 1. plana göre yerle ştirme. 2. ask. yayılma f. sınırdışı etmek. davranmak, hareket etmek. i. sınırdışı etme. i. davran ış, tavır. f. 1. tahttan indirmek. 2. görevden almak, azletmek. 3. yeminli ifade vermek. i. 1. emanet. 2. depozit, depozito; kaparo, pey akçesi: The salesman asked for hesab ı.million lira deposit. Sat ıcı otuz milyon lira depozit istedi. mevduat a thirty i. 1. tahttan indirme. 2. görevden alma. 3. yeminle yaz ılı ifade. 4. depozit olarak verme. 5.ıran kimse. i. mudi, para yat (tortu) b ırakma. i. depo, ardiye. i. 1. depo, ardiye. 2. istasyon; durak. 3. ask. depo. f. baştan çıkarmak, ahlakını bozmak. s. ahlak ı bozuk, baştan çıkmış. i. 1. ahlak bozuklu ğu. 2. doğru yoldan ayrılma.

deprecate depreciate depreciation depress depressed depression deprive dept depth depth of winter deputation deputise deputize deputy derail derailment derange deranged derangement derelict deride derision derisive derisory derivation derivative derive dermatitis dermatologist dermatology derogatory dervish descend descendant descendent descent describe description descriptive desecrate desecration desegregate desegregation desensitise desensitize desert desert

f. onaylamamak, protesto etmek. f. 1. fiyatını kırmak, değerini düşürmek. 2. ucuzlatmak; amortize etmek. i. 1. değerini düşürme; değeri düşme. 2. aşınma payı, amortisman. f. 1. -i bastırmak, -e basmak. 2. üzmek, canını sıkmak, moralini bozmak. 3. kuvvetten dü şürmek, zayıflatmak. düşürülmüş. 3. durgun s. 1. morali bozuk, keyifsiz. 2. de ğeri 4. değerini/miktarını azaltmak. (piyasa/ekonomi). ğu, keyifsizlik. 2. piyasada durgunluk, ekonomik kriz. 3. i. 1. moral bozuklu ruhb. depresyon, b ırakmak, -den mahrum etmek, -den etmek: This work f. of -den yoksun çöküntü. 4. alçak bas ınç alanı. will department. k ıs. deprive us of our health. Bu i ş bizi sağlığımızdan edecek. i. 1. derinlik. 2. derin yer. k ış ortası, karakış. i. 1. temsilciler heyeti, delegasyon. 2. temsilci atama. f., İng., bak. deputize. f. 1. vekil olarak atamak. 2. for (bir kimsenin) yerini doldurmak. i. 1. vekil; yard ımcı, muavin. 2. polis. 3. milletvekili. f. (treni) raydan ç ıkarmak; (tren) raydan çıkmak. i. (treni) raydan ç ıkarma; (tren) raydan çıkma. f. 1. düzenini bozmak, altüst etmek, kar ıştırmak. 2. delirtmek. s. deli. i. 1. düzensizlik, kar ışıklık. 2. delilik. s. 1. terkedilmiş, sahipsiz. 2. kayıtsız, ilgisiz, ihmalkâr. f. alay etmek, alaya almak. i. alay, istihza. s. alaylı, alaycı. s. 1. alaylı, alaycı. 2. gülünç, kepaze, devede kulak gibi. i. 1. türetme. 2. köken, kaynak. i. türev. f. from 1. -den sa ğlamak, -den elde etmek, -den almak: He derives his income from his investments. Gelirini yat ırımlarından sağlıyor. He derives i., tıb. deri yangısı. i. dermatolog, deri hastal ıkları uzmanı, cildiyeci. i. dermatoloji, cildiye. s. küçültücü, küçük dü şürücü, aşağılayıcı. i. derviş. f. 1. inmek; (ku ş, uçak v.b.) alçalmak; (karanlık, sis v.b.) çökmek. 2. from intorun; of (birinin) soyundan gelen kimse. ırmak; -e sökün etmek, i. soyundan gelmek. 3. on/upon inip -e sald i., bak. descendant. i. 1. iniş; alçalma; çökme. 2. on/upon inip -e saldırma; -e sökün etme; bask ın. 3. soy. f. 1. tanımlamak, betimlemek, tarif etmek. 2. anlatmak. i. 1. tanımlama, betimleme, tarif. 2. cins, çeşit, tür. 3. eşkâl: The police were unable tobetimsel. description of the thief. Polis h ırsızın eşkâlini s. tanımlayıcı, obtain a f. (kutsal bir şeye) saygısızlık etmek. i. (kutsal bir şeye karşı) saygısızlık. f. ırk ayrımını kaldırmak. i. ırk ayrımının kaldırılması. f., İng., bak. desensitize. f. uyuşturmak. i. hak edilen şey, layık olunan şey. He got his deserts. Hak ettiğini buldu. i. çöl, sahra. s. 1. çorak, çöllük. 2. bo ş, ıssız.

desert deserter desertion deserve deservedly deserving deserving of praise design designate designation designer desirable desire desirous desist desk desktop desktop computer desktop publishing desolate desolate desolation despair despairingly desperate desperately desperation despicable despicably despise despite despondent despot despotic despotical despotism dessert dessert spoon destination destined destiny destitute destitution destroy destroyer destruction destructive

f. 1. terketmek, b ırakmak. 2. ask. askerlikten kaçmak. 3. kaçmak, firar etmek. i. asker kaça ğı. i. 1. terketme, terk. 2. askerlikten kaçma, firar. f. hak etmek, layık olmak. z. haklı olarak; hak ettiği gibi. s. of -i hak eden, -e layık. övülmeye layık. i. 1. tasar ım, dizayn, tasar çizim. 2. tasarlama. 3. plan, proje. 4. desen. 5. amaç, maksat, hedef. etmek, belirtmek. 2. adlandırmak, isimlendirmek. 3. f. 1. göstermek, işaret 6. entrika, komplo. f. 1. tasar ımını yapmak: Selda (to/for) -e atamak,atanma, tayin edilme. 2. ad, isim, unvan, s ıfat. -e tahsis i. 1. atama, tayin; -e tayin etmek. 4. for için ay ırmak, -e ayırmak, i. 1. tasar ımcı. 2. desinatör. 3. modelist, stilist. s. arzu edilen, istek uyand ıran, çekici, cazip. i. 1. arzu, istek. 2. rica, dilek. 3. şehvet. f. 1. arzu etmek, arzulamak, istemek. 2. rica etmek. s. istekli, arzu eden. f. from -den vazgeçmek, -i b ırakmak. i. 1. yazı masası. 2. sıra. 3. kürsü. 4. daire, şube, masa. From her desk the teacher could see the desks of all her students. Ö ğretmen i. masaüstü. masaüstü bilgisayar. masaüstü yayımcılık. s. 1. terkedilmiş, metruk; ıssız, tenha, boş. 2. harap, perişan. 3. kimsesiz, yalnız. f. harap etmek, perişan etmek. i. 1. haraplık, perişanlık. 2. kimsesizlik, yalnızlık. 3. keder. i. umutsuzluk, ümitsizlik. f. of -den umutsuz olmak, -den ümitsiz olmak. z. umutsuzca, ümitsizce. s. 1. umutsuz, ümitsiz. 2. her şeyi göze alabilen; gözü dönmüş. z. umutsuzca, ümitsizce. i. umutsuzluk, ümitsizlik. s. alçak, a şağılık, rezil. z. alçakça. f. küçümsemek, hor görmek, adam yerine koymamak. i. nefret, kin, garaz. edat -e kar şın, -e rağmen: He was generous despite his poverty. ümitsiz, ğuna karşın eli açıktı. s. umutsuz, Yoksullumeyus. i. despot, tiran. s. despotik, despotça. s., bak. despotic. i. despotluk, despotizm. i. (yemeğin sonunda yenen) tatlı, yemiş, soğukluk. tatlı kaşığı. i. 1. gidilecek yer. 2. var ış yeri. 3. hedef. s. i. talih, k ısmet, kader, alınyazısı, yazgı. s. 1. yoksul, muhtaç, fakir. 2. of -den yoksun. i. yoksulluk, fakirlik. f. yıkmak, harap etmek, yok etmek, ortadan kaldırmak; öldürmek. i. 1. yok edici şey/kimse. 2. destroyer, muhrip. i. 1. yıkma, yok etme; yıkılma, yok olma. 2. yıkım. s. yıkıcı, zararlı.

desultory detach detachable detached detachment detail detailed detain detect detection detective detective story detector detention deter detergent deteriorate deterioration determinant determination determinative determine determined deterrence deterrent detest detestable dethrone detonate detour detract detriment detrimental deuce devaluation devalue devastate devastation develop developing developing country development developments deviate deviation device devil

s. 1. gelişigüzel, rasgele. 2. rabıtasız, bağlantısız. 3. amaçsız, gayesiz. f. ayırmak, çıkarmak, sökmek. s. ayrılabilir, çıkarılabilir, yerinden sökülebilir. s. 1. tarafs ız, yansız, objektif. 2. müstakil (ev). i. 1. ayırma, çıkarma, sökme. 2. ask. müfreze, müfrez birlik. 3. tarafsızlık, yansayrıntı, detay. 2. ayrıntılar, detaylar, tafsilat, teferruat. 3. ask. özel bir i. 1. ızlık, objektiflik. iş içinıntılı, detaylı. müfreze. s. ayr seçilmiş grup, f. 1. alıkoymak. 2. geciktirmek. 3. gözaltına almak. f. 1. sezmek, farketmek. 2. bulmak, ke şfetmek. i. bulma, ke şif. i. dedektif, hafiye. polisiye roman. i. dedektör, detektör, bulucu: mine detector may ın dedektörü/detektörü. i. 1. alıkoyma. 2. gecikme. 3. gözaltına alma. f. (--red, --ring) from -den vazgeçirmek, -den cayd ırmak. i. deterjan. f. kötüle şmek, kötüye gitmek, fenalaşmak, bozulmak. i. kötüleşme, kötüye gitme, fenalaşma, bozulma. s. belirleyici, tayin eden. i. belirleyici etken. i. 1. azim, kararlılık. 2. belirleme, tayin; tespit, saptama. s. belirleyici, tayin eden. i. belirleyici şey. f. 1. belirlemek, tayin etmek; tespit etmek, saptamak: We have not yet determined the ı. s. azimli, kararl price of that book. O kitab ın fiyatını henüz saptamadık. i. 1. cayd ırma. 2. caydırıcılık. s. caydırıcı. i. caydırıcı şey. f. nefret etmek, iğrenmek, tiksinmek. s. nefret uyand ıran, iğrenç, tiksindirici. f. tahttan indirmek. f. patlamak, infilak etmek; patlatmak, infilak ettirmek. i. varyant (yol). f. varyanttan gitmek. f. from -i azaltmak, -e gölge dü şürmek. i. zarar, ziyan. s. zarar veren, zararlı, muzır. i. 1. isk. ikili. 2. (zarda) dü. 3. tenis beraberlik, berabere kalma. i., ekon. devalüasyon, de ğer düşürümü. f., ekon. devalüe etmek, de ğerini düşürmek. f. 1. harap etmek, mahvetmek, viraneye çevirmek. 2. peri şan etmek. i. 1. harap etme, mahvetme; harap olma, mahvolma. 2. peri şan olma. 3. yıkım, zarar. f. 1. geliştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian.

İtalyancasını geliştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir fikri s. gelişmekte olan. gelişmekte olan ülke.
i. 1. geliştirme; gelişme, gelişim. 2. genişletme; genişleme. 3. (âdet) edinme. i. olaylar.4. (f ırtına, basınç alanı v.b.) oluşma, oluşum. 5. kalkınma, f. sapmak, ayr ılmak. i. sapma, ayr ılma. i. 1. alet; ayg ıt. 2. plan, yol, yöntem. 3. hile, oyun. 4. arma, ongun. i. şeytan, iblis.

devil´s advocate devilish devil-may-care devilment devious devise devoid devolve devote devoted devotee devotion devotional devotions devour devout dew dewdrop dewy dexterity dexterous dextrous diabetes diabetic diabolic diabolical diagnose diagnosis diagonal diagram dial dial direct to dial tone dialect dialectics dialing tone dialog dialogue dialysis diameter diametrically diametrically opposite diamond diamond cutter diamond jubilee diaper diaphragm

tartışma olsun diye zayıf tarafı savunan kimse. s. şeytanca, şeytan gibi. s. kimseye ald ırmayan, pervasız. i. muzırlık, yaramazlık. s. 1. dola şık, dolambaçlı. 2. sinsi, hilekâr. 3. hileli. f. tasarlamak, planlamak, düzenlemek, tertiplemek. s. of -den yoksun, -den mahrum. f. on -e geçmek, -e kalmak, -e devrolmak. f. to -e adamak, -e vakfetmek; -e ay ırmak, -e hasretmek: He has devoted himself -e sad ık, -e poor. Kendini yoksullar ın seven. s. (to) 1.to serving theiçten bağlı. 2. -e düşkün; -i hizmetine adadı. He i. 1. düşkün, meraklı, tutkun. 2. dinine çok bağlı olan kimse, zahit. i. 1. sadakat, içten ba ğlılık. 2. adama, vakfetme; hasretme. s. ibadete özgü, ibadetle ilgili. i. k ısa bir ibadet. i. ibadet. f. 1. (yeme ği) silip süpürmek, bir çırpıda yiyip bitirmek; (avı) parçalayıp yutmak. 2. bir solukta okumak. 3. (bir samimi, içten, yürekten. s. 1. dindar, dini bütün, mütedeyyin. 2.duygu) (birini) yiyip bitirmek. 4. i. çiy, şebnem. i. çiy damlas ı. s. üzerine çiy dü şmüş, çiyle kaplı. i. el çabuklu ğu, beceri, ustalık. s. eli çabuk, eli uz, usta. s., bak. dexterous. i., tıb. şeker hastalığı, diyabet. s., tıb. diyabetik. i., tıb. şeker hastası. s. şeytani, şeytanca. s., bak. diabolic. f. teşhis etmek, tanılamak. i. teşhis, tanı. s. köşegenel. i. köşegen, diyagonal. i. 1. diyagram, grafik. 2. plan, şema. f. diyagram ile göstermek; diyagram ını çizmek. mine, kadran. f. (--ed/--led, --ing/--ling) (telefon i. 1. kadran. 2. (saatte) numarasaramak. -i direkt ını) çevirmek. (telefonda) çevir sesi. i. diyalekt, lehçe, a ğız. i. eytişim, diyalektik. İng. (telefonda) çevir sesi. i. diyalog. i., İng., bak. dialog. çoğ. di.al.y.ses (dayäl´ısiz) i., tıb. diyaliz. i. çap, kutur. z. 1. çap boyunca. 2. tamamen. taban tabana zıt. i. 1. elmas. 2. baklava biçimi. 3. isk. karo. 4. beysbol iç alan; oyun alan ı. elmastıraş. altm ışıncı veya yetmiş beşinci yıldönümü. i. çocuk bezi. f. çocuk bezini sarmak/de ğiştirmek. i. 1. anat. diyafram kas ı, diyafram. 2. zar, böleç. 3. diyafram.

diarrhea diary dice dicebox dicker dictate dictation dictator dictatorial dictatorship diction dictionary dictum did Did she hurt herself? Did you ever? Did your ears burn? didactic didn`t die die die away die down die of boredom die off die out diehard diet dietician dietitian differ difference difference of opinion different differential differentiate differently difficult difficulty diffidence diffident diffraction diffuse diffuse diffusion dig dig down

i. ishal, sürgün. i. 1. günce, günlük. 2. hat ıra defteri. i., çoğ. oyun zarları. f. 1. küp şeklinde doğramak. 2. zar atmak. i. zar atma kab ı. f. (with) (ile) pazarlık etmek. f. 1. dikte etmek, yazd ırmak. 2. emretmek. 3. zorla kabul ettirmek. 4. gerektirmek. emir. i. 1. dikte. 2. 5. belirlemek. i. diktatör. s. diktatörce, amirane. i. diktatörlük. i. 1. diksiyon, söyleyim. 2. sözcük seçimi, sözcükleri kullanma şekli. i. sözlük, lügat. çoğ. dic.ta (dîk´tı)/--s (dîk´tımz) i. 1. otoriter hüküm/söz. 2. özdeyiş, atasözü. 3. huk. mütalaa. f., bak. do. Bir yerini mi incitti? k. dili Allah Allah! Kulaklarınız çınladı mı? s. didaktik. k ıs. did not. f. (--d, dy.ing) 1. ölmek, vefat etmek. 2. (makine) birdenbire durmak, stop etmek. 3. matris. 2. (çoğ. dice) atmak, çok i. 1. kalıp, (ate ş) sönmek. 4. canoyun zarı. istemek: Altan is dying to (gürültü) yava ş yavaş kesilmek, (ses) azalmak. (rüzgâr/f ırtına/yağmur) hafiflemek; (ateş/yangın) sönmeye yüz tutmak; (alev) azalmak. sıkıntıdan patlamak. birer birer ölmek. yok olmak, ortadan kalkmak. i. inatla tutuculu ğunu sürdüren kimse. i. 1. diyet, rejim, perhiz. 2. beslenme biçimi. 3. yiyecek. f. perhiz yapmak, rejim yapmak. i., bak. dietitian. i. diyet uzman ı, diyetisyen. f. 1. from -den ba şka olmak, -e benzememek, -den farklı olmak, -den ayrılmak. 2. with ile aynı fikirde i. 1. ayrılık, fark. 2. anlaşmazlık.olmamak. fikir ayrılığı. s. 1. (from) farklı, başka, ayrı. 2. çeşitli, değişik. i. diferansiyel. f. 1. ayırmak, ayırt etmek. 2. farklılaşmak, farklı olmak. z. başka şekilde, başka türlü. s. 1. güç, zor. 2. geçimsiz. i. 1. güçlük, zorluk. 2. s ıkıntı, problem. make difficulties zorluk çıkarmak. i. çekinme, utangaçlık, çekingenlik. s. çekingen, utangaç, s ıkılgan. i., fiz. k ırınım, difraksiyon. s. 1. fiz. da ğınık, yayınık, difüzyona uğramış. 2. zaman zaman konu dışına çıkarak meseleyi uzun uzadıya anlatan. f. yaymak, da ğıtmak; yayılmak, dağılmak. i., fiz. yayınma, yayınım, difüzyon. f. (dug, --ging) 1. kazmak, bellemek. 2. kaz ı yapmak. 3. dürtmek. 4. argo beğenmek,cebine atmak, sökülmek, kendi paras1. (arkeolojik) kazı. 2. k. dili elini hoşlanmak. 5. argo -den anlamak. i. ını ödemek.

dig in dig one´s heels in dig out dig up digest digest digestion digestive digestive troubles digit digital digital computer digital computer dignified dignify dignitary dignity digress digression dike dilapidate dilapidated dilapidation dilate dilatory dilemma dilettante diligence diligent diligently dill dillydally dilute diluted dim dime dimension diminish diminishing returns diminutive dimmer dimple dimwit din dine dine out diner

1. ask. siper kazmak, avc ı çukuru kazmak. 2. (bir şeyi) kürekle toprağa kardili inat edip k. dili yemek yemeye başlamak, yumulmak: Dig in! Haydi k. ıştırmak. 3. hiç yapmamaya karar vermek. 1. arayıp çıkarmak. 2. (gömülmüş birini/bir şeyi) kürekleyerek çıkarmak. kazıp çıkarmak. i. 1. özet. 2. derleme. f. 1. sindirmek, hazmetmek; sindirilmek. 2. özümlemek, özümsemek: I´ve read the poem, but I haven´t yet digested it. Şiiri okudum fakat henüz i. sindirim, hazım. s. 1. sindirime ait, sindirim. 2. sindirimi kolayla ştıran. i. sindirimi kolaylaştıran ilaç.ğu, hazımsızlık. sindirim bozuklu i. 1. parmak. 2. s ıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri, rakam. s. dijital, sayısal. dijital bilgisayar. dijital bilgisayar. s. ağırbaşlı. f. 1. onurland ırmak, şeref vermek. 2. büyütmek, yüceltmek. i. rütbe/mevki sahibi, kodaman. i. 1. itibar, sayg ınlık. 2. vakar, asalet. f. konu d ışına çıkmak, konudan ayrılmak. i. 1. konudan ayr ılma. 2. konu dışı söz, arasöz. i. 1. hendek, suyolu, ark, kanal. 2. set, bent. 3. argo lezbiyen, sevici. f. harap etmek, tahrip etmek; harap olmak. s. harap, köhne, yıkık dökük, yıkkın, viran. i. harap olma. f. genişletmek, büyütmek; genişlemek, büyümek. s. 1. işi ağırdan alan, geciktiren. 2. ağır, yavaş. i. 1. man. ikilem, dilemma. 2. güç durum, ç ıkmaz, açmaz. i. hevesli, heveskâr, amatör. i. özenle ve sebat ederek çal ışma. s. özenle ve sebat ederek çal ışan (kimse); özenle ve sebat edilerek yapılan (iş). sebat ederek. z. özenle ve i., bot. dereotu, yabant ırak, Anethum graveolens. f., k. dili oyalanmak; karars ızlık yüzünden vakit kaybetmek; ıvır zıvırla vakit kaybetmek. katmak; hafifletmek. f. suland ırmak, su s. suland ırılmış, su katılmış. s. (--mer, --mest) 1. lo ş, donuk, sönük. 2. belirsiz. 3. bulanık. f. (--med, -ming) 1. ( ışığı) azaltmak; (ışık) azalmak. 2. söndürmek, azaltmak; i. on sent. i. 1. boyut. 2. ço ğ. ebat, boyutlar. f. azaltmak, eksiltmek, küçültmek; azalmak, eksilmek. ekon. azalan verim. s. küçücük, ufac ık, minicik. i., dilb. 1. küçültme. 2. küçültme eki. i., elek. dimmer, azalt ıcı. i. gamze. i., k. dili aptal, budala, al ık. i. gürültü, patırtı. f. 1. günün esas yeme ğini yemek. 2. akşam yemeği yemek. 3. ziyafet vermek. 4. yemeyemek. dining car vagonvermek. dining hall yemek dışarıda yemek ğe davet etmek, yemek restoran. salonu. dining room yemek vagon restoran. 3. vagon restorana benzer i. 1. yemek yiyen kimse. 2. odas ı. lokanta.

dingy dinner dinner jacket dinner party dinner service/set dinner table dinnertime dinnerware dinosaur dint dip dip into a book diphtheria diphthong diploma diplomacy diplomat diplomatic diplomatic corps diplomatic immunity diplomatic relations diplomatic service diplomatically dipper dipstick dire direct direct direct call direct current direct current direct dialing direct object direct object direct tax direction directions directive directly director directory dirge dirt dirt cheap dirt cheap dirt poor dirt road

s. 1. rengi atm ış, kirli. 2. karanlık, sönük. i. 1. günün esas yeme ği. 2. akşam yemeği. 3. ziyafet. smokin. yemekli davet. sofra tak ımı, yemek takımı. sofra. i. yemek vakti. i. yemek tak ımı. i. dinozor. i. f. (--ped, --ping) 1. bat ırmak, daldırmak, banmak; batmak, dalmak. 2. aşağıya doğru meyletmek. i. 1. dalma, batma. 2. ani iniş, çukur. bir kitab ı gözden geçirmek. i., tıb. difteri, kuşpalazı. i. ikili ünlü, diftong. i. diploma. i. 1. diplomasi. 2. ba şkalarıyla ilişkide ustalık. i. 1. diplomat. 2. ilişkilerinde ustalık gösteren kimse, diplomat. s. 1. diplomatik. 2. ba şkalarıyla ilişkide usta. kordiplomatik. diplomatik dokunulmazlık. diplomatik ilişkiler. dışişleri memurluğu, hariciyecilik. z. diplomatça, diplomatik bir şekilde. i. kepçe. i., oto. ya ğ çubuğu. s. 1. korkunç, deh şetli, müthiş. 2. acil. s. 1. direkt, do ğrudan, dolaysız. 2. açık, kesin. 3. toksözlü. z. doğrudan doğruya, doğruca, direkt. f. 1. yönetmek, idare etmek. 2. yöneltmek, çevirmek, do ğrultmak: The astronomer directed his telescope toward the Milky Way. Astronom otomatik/direkt konu şma. elek. do ğru akım. doğru akım. direkt arama. dilb. nesne, dolays ız tümleç, düz tümleç. dilb. nesne. dolaysız vergi. i. 1. yön, istikamet, taraf. 2. yönetim, idare. i. 1. talimat. 2. kullanma talimat ı. i. direktif, yönerge, talimat. z. 1. doğrudan, doğrudan doğruya. 2. hemen. i. 1. yönetici, müdür, direktör. 2. yönetmen, rejisör. i. 1. rehber. 2. bilg. rehber, dizin. i. ağıt, mersiye. i. kir, pislik; çamur; toz. k. dili çok ucuz, sudan ucuz. k. dili sudan ucuz, bedava. k. dili çok yoksul, çok fakir. toprak yol.

de şarj olma. pis iş. sak ınca. düzenini bozmak. ateş borç ödemek. yetersizlik. anlamak. farkına varmak. ayırt etmek. (para) da ğıtmak.pipe is discharging sewage2. dışarı verme. ters. elverişsiz. silahs ızlanma. akıtmak. silahs ızlandırmak. hayal k ırıklığına uğratmak. (in) -e inanmamak. f. 1. -i onaylamamak. 2. seziş. inanmama. elek. O boru i. hayal k ırıklığına uğramış. inanmayış. hile. karıştırmak. 2. s. tediye etmek. gözden kaybolma. çekişme. reddetmek. çirkin. uyuşmazlık.nedeni konusunda çelişiyor. kirli. k. f.boşalma. f. k. 2. 1. 1. 3. f. görülebilir. 2. i. elektrik akımını boşaltma. --ring) huk. uyuşmamak. f. f. afet bölgesi. sakat. sak ıncalı. sakatlamak. f. z. of -i do ğru bulmamak. i. sakatlık. hayal k ırıklığı. dezavantaj. i. kaybolmak. sert. That boşalma. akma. atmak. disk. yok olmak: Too many forests have disappeared.ortadan kaybolma. f. i. mürit. kirletmek. the accident. f. (tarım makinelerinde) disk. diskli tırmık makinesi. dökülmek: discharge cargo yükü boşaltmak. 1. akıtma. Raporlar kazan ın 2. 1. akmak. tatsız işler. zarar. naho ş. doğru bulmama. bak. 3. i. 3. iğrenç.dirty dirty look dirty work disability disable disabled disabuse disadvantage disadvantageous disagree disagreeable disagreement disappear disappearance disappoint disappointed disappointment disapproval disapprove disarm disarmament disarrange disarray disaster disaster area disastrous disastrously disavow disavowal disband disbar disbelief disbelieve disburse disbursement disc disc harrow disc jockey discard discern discernible discerning discernment discharge discharge discharge/pay a debt disciple s. f. boşaltmak. i. afet. 4. mahzurlu. i. Pek çok orman yok oldu. mahzur. insanı pisleten iş. 3. i. felaket. -i kınamak. 2. 2. yok olma. pisletmek. 1. tan ımamak. s. f. dili 1. ıskartaya çıkarmak. zararsız duruma getirmek. . gözden kaybolmak. farkedilebilir. f. havari. (--red. uymamak. diskcokey. feci. sezmek. ödenen para. 2. anlayışlı. 1. bela. 3. 1. ayırt etme. boşaltma. hoşa gitmeyen. tatsız. felaket getiren. onaylamama. dağıtmak. 1. barodan ihraç etmek. i. i. görmek. 1. ortadan kaybolmak: My pen has f. 2. 2. dağıtmak. feci halde. with -e s. yıkım. 2. dezavantajlı. i. huysuz. ümidi kırılmış. ret. f. çömez. 2. çıkarma. karışıklık. s. Ona kötü kötü baktı. güvenini kazanmak. çelişmek: The reports disagree on the cause of 1. (birini) (yanlış düşüncesinden) vazgeçirmek. zeki. 1. pis. 1. (para) harcamak. i. 1. diskaro. s. anla şmazlık. i. maluliyet. sahtekârlık. f. silahsızlanmak. f. anlayış. 2. s. ödeme. aksi. i. düzensizlik. dökülme. dağılmak. boşalmak. s. f. i. kınama. dili kötü bir bak ış: He gave her a dirty look. 2. 1. into the river.

ayırt etmek. 2. vazgeçirmek. ayrı tutmak. yalanlamak.sıkı. rahats ızlık. i. i. itibars ızlık. buluş. söylev. 2. akortsuz. i. 2. s ıkıdüzen: military discipline askeri disiplin. f. titiz. muh. cesaretini k ırmak. disiplin. güvensizlik. itimatsızlık. disiplinle ilgili. sert amir. ciddi ve ayr ıntılı bir konuşma/yazı. ifşa. disko müziği. tutarsızlık. indirim. ortaya çıkarmak: çıkarılan şey. tepeden bakmak. görü şmek. kaba. şüphe. 3. 1. çelişme. i. disk. s. sıkıntı vermek. s. f. from elek. 1. takdir yetkisi. f.. hevesini kırmak. İyi kitapları kötülerinden ayırt edemez. uyumsuz. i. 2. düzence. zor beğenen. tepeden bakma. disk atma. f. ayırım yapma. görüşme. tartışma. ayırım. s.ci (dîs´ay) i. hoşnutsuz. i. 2. devam etmemek. 1. çoğ. hevesin k ırılması. fark. i. gaz v. 1. cezalandırma.. spor diskçi. 2. denli. nutuk. gözden düşürmek. z. f. s. uyuşmazlık. farklı. anlaşmazlık. müz.1. küçük görmek. ciddi ve ayr ıntılı bir şekilde konuşmak/yazmak. 1. keşfetmek.´ni)kederli. 2. s. 2. cereyan. i. aç ığa vurmak. s.b. diskotek. avutulamaz. f. huzursuzluk. rengini bozmak. 3. 1. yar ıda bırakmak. 3. 3. aç ığa çıkarma. i. i. bulgu. fark. farklılık. rahatsız etmek. küçük görme. ortaya çıkarmak. f. i. yads ımak. kesmek. (telefon. isteğe bağlı. i. ayırt etme. İng. . f. f. nezaketsiz. 2. f. güzeli çirkinden ayırabilme yetisi. beğeni. sayg ısızca. bulmak. saygısızlık. 2. 2. 2. i. fark gözetme. tartışmak. s. tekzip. 2. düzenini bozmak. ayırt eden. 1. ile ba ğlantısını kesmek. cesaretsizlik. keşif. müz. ayırmak: He can´t discriminate good books from bad. f.disciplinarian disciplinary discipline disclaim disclaimer disclose disclosure disco disco music discolor discolour discomfort disconcert disconnect disconsolate discontent discontented discontinue discord discordant discothèque discount discount discourage discouragement discourse discourse discourteous discourteously discourtesy discover discovery discredit discreet discrepancy discrete discretion discretionary discriminate discriminate against discriminating discrimination discus discus thrower discuss discussion disdain i.. -den söz etmek. soldurmak. şaşırtmak. ayrılık. hor görmek. disiplin f. lekelemek. ayrım. sıkıntı. -i ele almak. spor 1. f. i. ahenksiz. ihtiyari. 1. güvenini sarsmak. fark gözetmek. kabul etmemek. discolor. f.e ğme. uyuşmazlık. kabaca. altüst etmek. 2.. 1. mak. disiplin. ayırmak. f. zevk sahibi. i. boyun inkâr 4. 1. 1. 3. hoşnutsuzluk. kabalık.ırmak. talim. reddetmek. from -den i. gözünü korkutmak. ifşa etmek: disclose a secret bir sırrı ifşa etmek. dili disko. s. 2. ağız sıkılığı. tekzip etmek. s. ayırım -e karşı ayırım yapmak. 1. s. sayg ısız. hor görme. --es (dîs´kısız)/dis. itaat. 1. itibardan düşürmek. ağzından çıkana dikkat eden. 5. disiplin yanl ısı. zevk. 2. (bono/senet) k 1. a ğzı şüpheye düşürmek. akortsuzluk. durdurmak. ayrı.etmek. i. 1. ayıran. f. ıskonto. 2. indirim yapmak. tedbirli. 2. hesaptan düşmek. yalanlama. k. 1. i. sağduyu. vazgeçmek. bilim dalı.. (from) -den f. açığa çıkarmak. 1. 3.. 1. nezaketsizlik. çok kesmek.1. 3. 2. bak. ıskonto etmek. tenzilat. 2. meydana çıkarma. meydana çıkarmak. ortaya Our investigations have disclosed the i. 3.

from -den kurtarmak. iğrendirmek. yüz k ızartıcı. f.. f. 1. 1. çanak. sahtekârlık. s. bulaşık suyu. hayal k ırıklığına uğratmak. itibardan düşme. darmada ğınık. gözü açılma. out da ğıtmak. 1. mikropsuzlandırmak. 2. bulaşık bezi. s. b ıktırmak. parçalanma. dishonor.tan ınmamak için dilenci kılığına girdi. tabak. 2.. İng. bezginlik. f. (askerleri) savaş alanından çekmek. bula şıkçı. bölünmek. 2. dürüst olmayan. bozunmak. bıkkınlık. Kral tiksinti. hasta. 1. 2. sayrılık. mirastan yoksun b ırakmak. s. biçimsizle ştirmek. karmakarışık. yüzkaras ı. hoşnutsuz. anat.. disk. i. f. i. 1. up tabağa koymak. i. karmakarışık etmek. s. canı sıkkın. aç ılmak. gözden dü şme. güvenilmez. fiz. 2. i. sayr ı. rezil. 2.. 1.´ni) darmada ğınık etmek. salıvermek. bak.. ba ğlantısız. yemek. gözünü açmak. i. s. f. (seyyar) bulaşıklık. f. i. hayal k ırıklığı. i. hevesini kırmak. f. 3. dezenfektan. ilgisini kesmek. i. s. tabak dolusu. i. bir konuyla hiçbir ilgisi olmayan. i.. 2. tiksindirici. (bir şeyden/birinden) soğutmak. mikroplardan ar ındırmak. alçak. f. müz. tiksindirmek. i. hastalıklı. serbest bırakmak. karaya ç ıkarmak/çıkmak. 1. umudunu kırmak. disfavor. parçalamak. i. olarak k ılık değiştirmek: The king disguised himself as a beggar. utanç kaynağı. 1. serbest.b. f. bilg. illet. bulaşık damlalığı. s. parçalanmak. çözmek. İng. 1. i. vermek. s. i. 2. gizlemek. hastalık. uyumsuzluk. biçimini bozmak. rezalet. dezenfekte etmek. bak. sahtekâr.rezil etmek. f. iğrenç. parçalama. yalancılık. i. ahenksizlik. gözden dü şme. 1. 2.. mirastan yoksunluk. bozunum.. 2. 2. f. f. fiz. yüzkarası. bulaşık makinesi. 1. 1. spor. bir konuda hiçbir ç ıkarı olmayan (kimse). 2. bozunma. teker. f. f. 2. f. bölmek. damlalık. as . i. şürmek. açmak.t. iğrenme.. 2. f. alçaklık. disdainful disease diseased disembark disenchant disenchantment disengage disengaged disentangle disfavor disfavour disfigure disgrace disgraceful disgruntled disguise disgust disgusting dish dish drainer/rack dish rack disharmony dishcloth dishearten dishevel disheveled dishful dishonest dishonesty dishonor dishonorable dishonour dishpan dishwasher dishwater disillusion disillusionment disincline disinfect disinfectant disinherit disinheritance disintegrate disintegration disinterested disk bir şey yapmaya tenezzül etmemek. çözülmek. (--ed/--led. i. şerefini lekelemek.. 1. s. kurs. i. s. çirkinleştirmek. dürüst olmayan. yansız. f. i. --ing/--ling) (saç. giyim v. bezdirmek. i. . cesaretini k ırmak. yalanc ı. a ğırşak. gözünü açmak. i. 1. ba ğlantısını kesmek. f. itibardan düutanç verici. tarafs ız. 1.disdain to do s. s. bulaşık tası. saklamak: 2. gözden düşürmek. caydırmak. gözünü açma.

sevketme. i. (birinin) yolunu şaşırtmak. tanımamak. 3. f. 1. i. sökmek. f. altüst f.disk brake disk crash disk drive disk jockey diskette dislike dislocate dislocation dislodge disloyal disloyalty dismal dismantle dismay dismember dismiss dismiss from one´s mind dismissal dismount disobedience disobedient disobediently disobey disorder disorderly disorderly conduct disorderly house disorganisation disorganise disorganization disorganize disorient disown disparage disparagement disparate disparity dispassionate dispassionately dispatch dispel dispensable dispensary dispensation dispense dispense with dispense with the need for disk freni. intizams ız. z. hıyanet. 1. of/for -i sevmeme. 2. -e itaat etmemek. (davayı) reddetme. başkalarının huzurunu kaçıran davranış. sadakatsizlik. zorunlu olmayan. yansız. disorganization. f.. i. dağıtmak. i. parçalara ayırmak. 1. 2. karmakar ışık etmek. genelev. itaatsiz. tıb. vermek. kavga çıkararak) başkalarının huzurunu kaçıran. i. vefas ız. kargaşa. -i ekarte etmek. 1. kovmak. 3.. yerinden atmak. uzuvlarını kesmek. 1. apayrı. görevden almak. mafsaldan çıkarmak. ciddiye almayı reddetme. 2. karıştırmak. -e uymamak. f. sönük. vazgeçilebilir. disk kazas ı. itaatsizlik etmek. kederli. perişan etmek.b. 2. 2. 3. altüst etmek. düzensiz. from headquarters. itaatsizlik. (bir dinin etkili oldu ğu) dönem. Ba şbakan akl Prime Minister düşünmemek. bilg. bozmak.. zihnini karıştırmak. (--led. 2. yerinden etmek. i. i. huk. işten çıkarmak. s. eşyasını boşaltmak. -i sevmemek.. i. mak. serinkanlı. dağıtma. 1. fark. ç ıkarmak. f. v. -i dinlememek. f. tıb. f.´nden) inmek/indirmek. 2. 5. hastalık.has dismissed two members of her cabinet. . görevden uzaklaştırmak: Theından çıkarmak. i. sökmek. kar ışıklık. 2. -i gereksiz k ılmak. yadsımak. verme. gitmesine izin verme. Karargâhtan bir mesaj ald ık. f. f. i. (telgraf/faks) çekme. küçük dü şürme. (ilaç) hazırlamak. bak. bilg. 2. i. İng. s. 3. eşitsizlik. 1. s. farklı. s. f. kar ışıklık. s. kötüleme. disorganize. 4. z. kötülemek. (bağırıp çağırarak. rapor: We have received a dispatch defetmek. 2. f. bozukluk. işten çıkarılma. huk. düzensizlik. işten çıkarma. diskcokey. disk sürücü. dehşet. 1. 1. -den ho şlanmamak. (hayvan. gönderme. sadakatsiz. 1. 2. uzuvlar ı bedenden ayırmak. dehşete düşürmek. vefas ızlık. i. parçalamak. ihanet. sakin. 1. gidermek.. İng. 2. bisiklet aklından çıkarma. itaatsizce. hain. 1. 1. 2. yerinden ç ıkarmak. ne şesiz. 1. -den hoşlanmama. f. 1. soğukkanlı.. s. i. 1. mesaj. çıkık. f. i. -den vazgeçmek. 2. düzensizlik. f. 1. ba şkaldırma. dispanser. s. disket. kasvetli. evlatlıktan reddetmek. asi. --ling) da ğıtmak. bak. i. küçük dü şürmek. f. bilg. 2. tarafs ızlıkla. 2. tarafs ız. 3. düzenini bozmak. (kuraldışı bir şeyin yapılması için verilen) özel izin.

-i kabul etmemek. rahats bırakmak. (ceza olarak) yarışdışıız etmek. ayrı görüşte olan kimse. . -den ayrılmak. satma. huk. soyunmak. hoşnutsuzluk. s. huk. ayrı görüşte olan kimse. 3. mizaç. ald ırmazlık. f. huzurunu kaçırmak. hiçe sayma. s. ho şnutsuzluk. tabiat. i. diskalifiye olma. orans ız. 1. dağılma. (resmi giysisini) ç ıkarmak. hiçe saymak. aksama. ne şretmek. hürmetsizlik. f. tatmin edememek. s. fiz. inceden inceye incelemek. canını sıkmak. kabul etmeyiş. endişe vermek. dağıtma aracı/makinesi. f. i. yerleştirme. 1. s. bilg. 1. bozulmas ına yol açmak. ziyan. ho şnut etmemek. i. 1. para v. cesareti k ırık. ayrı görüşte olan. yaymak. sergileme. elden çıkarma. 2. saygısız. 2. kullan ıldıktan sonra atılabilen. mal yoksun bırakmak. be dissatisfied with s. farklılık. önemsememek. 2. i. 1. 1. 3. i. (toplantının) kesilmesine yol açmak. tatminsizlik. işleri aksatan. yaymak. 1. aksatmak. tahliye etmek. f. çürütmek. i. tartışma. (zaman. f. -den ayr ı görüşte olmak. aksatan. imha etmek. memnun etmemek. 1. s. yerle ştirme. 2. (belirli bir düzene göre) yerle ştirmek. s. f. zarar. f. (gerçeği) gizlemek. yerleştirme düzeni. karşıt görüşlü. spor diskalifiye etmek. sergilemek. imha etme. i. dağıtma. morali bozuk. to -den farklı. kabalık. gösterme. evinden ç ıkarmak. (gerçeği) gizlemek. yarad ılış. i. 2. f.ve mülküne el koymak. spor diskalifiye etme. görüntüleme. dağıtan kimse. i. i. i. 1. öfke. 2. dağıtmak. gerçeği gizlemek. i. münakaşa etmek. adı kötüye çıkmış. göstermek. 2. yetkisini elinden almak. ald ırmamak. boş vermek. 2. 1. parçalara ayırmak. 2. 1. s. 1. 2. 2. sinirlendirmek. i. birliği bozan. ihtilaf. memnuniyetsizlik. f.b. satmak. i. 1. değişik. görüntülemek. hazırlamak. f. f. yerini değiştirmek. aksini kan ıtlamak. f. f. yerini almak. dağıtma. kesilme. i. i. yok etmek. i. 3. 4. farklı. münakaşa. 2. 1. gerçeği gizlemek. i. bilg. kullanım.dispenser dispersal disperse dispirited displace display displease displeased displeasure disposable disposal disposal unit dispose dispose of disposition dispossess disproportionate disprove dispute disqualification disqualify disquiet disregard disrepair disreputable disrepute disrespect disrespectful disrobe disrupt disruption disruptive dissatisfaction dissatisfy dissect dissemble disseminate dissension dissent dissenter dissertation disservice dissident dissimilar dissimilarity dissimulate dissimulation i. 3. karışıklığa/kargaşaya yol açan. muhalif. 2. 2. bölücü. elden verme.´ni) (belirli bir biçimde) harcamak. f. anlaşmazlık. 1. f. 4. i. huzursuzluk. (ışınları) ayırmak. f. 2. to ile orantılı olmayan. f. hoşnutsuz. çöp öğütücü. gerçeği gizleme. i. tez. 2. yerle ştirmek. yerinden ç ıkarmak. resmi giysisini çıkarmak. f. ayrımlı. 2. 3. tasarruf. elden ç ıkarma.t. s. travay. i. 1. s. 1. boş verme. 2. dağıtıcı. ayrılık. 2. 1. (ceza olarak) yetkisini elinden alma. 2. bir şeyden memnun olmamak. muhalif. önemsememe. from 1. satış. saygısızlık. f. dağılmak. altüst etmek. doğruluğundan şüphe etmek. i. tartışmak. gösteri ş. 4. saçmak. endişe. bak ımsızlık. 1. yok etme.

çok s. 2. ayırt etme. biçimini saptırmak. 2. başka anlam vermek. hoşa gitmeyen. üzücü. zor bir durum. f. şişirmek. i. 2. üstünlük. dağılım. f. uzak. i. kireç boya. f. gerçek anlam ından bozma. s. i. da ğıtmak. 2. 1. f. bulaşıcı bir köpek hastalığı. dikkatini başka yöne i. bak. yok olmak. son vermek. üzüntü. sefahat. dikkatini da ğıtma. uzak akraba. i. ırak (yer/zaman). akortsuz. sivrilmi ş. s. 2. 3. karışıklık. 4. ac ıklı. belli. f. 1. altüst etmek. çarpıtma. imbikten çekmek. mesafe. i. ara. şeli. çözmek. feshetmek. güvensizlik. s.dissipate dissipated dissipation dissociate dissociate o.. nahoş. endişelendirmek. fark. karıştırmak. şişmek. uyumsuz. israf etmek. israf. me (-den dolay endidikkati with -den dolayı deliyeşey. s. gerçek anlamından i. çekme. kolaylıkla ayırt edilebilen. 1. 1. dağıtım. -den vazgeçirmek. f. erimek. 1. kargaşa. s. rahats ızlık. farklı. i. 2.s. dağılma. f. bölge. ahlaks ız. 2. 1. s. dağıtmak. itimats ızlık. distribütör. ayırmak. mesafe. beğenmeme. dam ıtma. endişelendirmek. dam ıtık içki fabrikası. 1. saptırma. rahats ız etmek. resmiyet. (yüzünü) çarp ıtma.s. mahalle. uzaklık. paye. (yüzünü) çarp ıtmak. s. çarpıtmak. 2. f. 1. çok endişeli. başka. huzursuzluk. 3. uyumsuzluk. sefih. seçkin. s. uzak yer. kendine özgü. ı) dikkati dağılmış. 1. tats ız. distinguished distort distortion distract distracted distraction distraught distress distressing distribute distribution distributor district district attorney distrust distrustful disturb disturbance disturbed f. 2. eğlence. uzak. from -den cayd ırmak. badanalamak. m ıntıka. f. i. dağıtmak. farklı. 3. tehlikeli bir durum. i. dağıtıcı. dikkatini Beni (by)şgul etme. hoşlanmama. 2. 2. üzmek. açık. soğuk. 3. s. -den ayrılmak. oto. i. distill. şaşkına dönmüş. itimatsız. dağıtma. İng. s. f. dam ıtmak. güvenmemek.. f. 1. sefih. from dissolute dissolve dissonance dissonant dissuade distance distant distant relative distaste distasteful distemper distemper distend distil distill distillation distilled distillery distinct distinction distinctive distinguish distinguish o. oyalayıcı dönmüş. huzurunu kaçırmak. biçimini bozmak. savcı. 2. sivrilmek. s. 2. başkalarına güvenmeyen. 1. eritmek. yaymak. ac ı. da ğıtan şey. (ruhen/aklen) dengesiz. 1. güzide. f. 4. 1. itimat etmemek. (with) (-den dolayı) çılgına dönmüş. 2. çapkın. dikkatini dağıtmak: Don´t distract me. ayırmak. güvensiz. dam ıtık. 2. i. ahenksizlik. kireç boya sürmek. 2. endişe. dağıtılmış. 1. f. damıtılmış. . badana. 1. 1. imbikten çekilmek. zamanla kaybolmak. mesafeli (kimse). 3. i. 1. s. i. f. 4. israf edilmiş. dağılmak. bayi. i. 2. ayrı. ba şka yöne çekmek. 2. f. geride bırakmak. i. ahenksiz. 1. s. i. 3. ayırt etmek. 2. 1.

divan. s. i. sersemletici. dal ış. dikkati ba 3. farklı. boşama. papaz. i. İng. pike. ayırmak. boşanma. şka yöne çeken. tanrı. pike yapmak. mat. bölünme. seksiyon. kullanılmama. kehanette bulunmak. saptırma. 5. i. büyük meclis. i. implantasyon yapmak. 3.. çeşitlilik. ayrılma. divan. i. 2. hissetmek. 2. (did. k ıs. 7. dalmak.´ne) zarar vermek. i. ayrılmak. çeşit çeşit. 4. hendek. (--d/dove. 2. i. bölme işareti. çeşitli. 8. 2. bölme. kanal. becermek. bak. 6. denden.. oyalamak. ayrılma. dört k ısma ayırmak. i. 3. varyant (yol). dili batakhane. 1. yapmak. 1. s. gözü kararmış. oyalayıcı şey. bir yemeğin hakkından gelmek. f. bölmek. 1. suya dalmak. hazırlamak. s. denden işareti. ayrılık. boşanmış kadın. 2. f. sezmek. f. s. 1. boşamak. f. i. işbölümü. kopukluk. --d) f. 1. ilahiyat. farklılık. 1. başarmak. çeşitlendirmek. ilahilik. taksim etmek. bölünmü ş. f. mat. 1. sapt -den yoksun b ırakmak. 2. Hrist. ülkeye v. f. 2. şaşırtmaca. i. ifşa etmek. mat. açığa vurmak. 1. şiir divan. davranmak. 1. eğlence. of ırmak. 1. başı dönen. i.. 4. bölünebilir. 2. 1. 2. ilah. tanrıça. çevirmek. etmek. teoloji. i. 2. dikkati başka yöne çeken şey. taksim.ilahiyat fakültesi. tanrısal. 1. yetmek. durumu kötü olmak. bölen. kullanılmazlık. 2. dikkatini dağıtmak.b.disunity disuse ditch ditto divan dive diver diverge divergence divergency divergent diverse diversify diversion diversionary diversity divert divest divide divide down the middle divide into quarters divide up among divided dividend dividers divine divinity divinity school divisible division division of labor division sign divisive divisor divorce divorcé divorcée divulge dizziness dizzy DNA do do a food justice do an implant do away with do badly do disservice to i. ikiye bölmek. tıb. bölünen. birbirinden uzaklaşmak. bölüm. yanıltmaca.dalgıç. 2. bitirmek. s. s. . diving board atlama tahtas ı. boşanmış erkek. -i öldürmek. ayrılık. k. 2. farklı. şaşkın. ayrı. bölünmek. --ne) 1. uzaklaşma. tanrısallık. ilahi. 3. sersemlik. mat. deoxyribonucleic acid DNA. baş döndürücü. dikkatini ba şka yöne çekmek. f. departman. ba şa çıkmak. s. tamamlamak. 2. hav. Tanrıbilim. -i ortadan kaldırmak. 1. dörde bölmek. ilahe. 2. k ısım. sedir. 3. ark. i. 4. bölücü. ayrılmak. s. 1. -i ortadan kald ırmak. eğlendirmek. kâr payı. f. f. boşanmak. sersem. -e dağıtmak. pergel. among -e da ğıtmak. bölme. i. 2. -i yok etmek. i. 3. (bir kimseye. i. tramplen. 3. baş dönmesi. i. hav. bölüm. i. i. divergence. 1. i. i. 9.

adalet dağıtmak. Hiç tecrübeniz var m ı? onsuz yapabilmek. 3. unbeknown to s. proud do s. kesmek. huk. tabip. bulaşık/bulaşıkları yıkamak.o. dili 1.o. bir şeyi duyarak yapmak: He plays the piano with feeling. birine bir iyilik etmek/yapmak. do s. argo öldürmek. dirt do s. (with) (yeme ğe) (bir şey katarak) amaçla) de doktora. süslenip püslenmek. r ıhtım. an injustice do s. k. iskele. 1. saçlarını düzeltmek. saçını yapmak.do honor to do in do justice do o. birine haks ızlık etmek. to (bir şeyi) gerektiği gibi yapmak: Thatperformans ı göstermek: Heto the valley´s beauty.o.o. birine iyi gelmek. 2. with feeling do the cleaning do the washing-up do violence to do well do with do without do wrong do yeoman service Do you have any practical experience? do/go without do/go without s. a favor do s. elinden geleni yapmak. birini çok iyi a ğırlamak. . dili birine kötülük etmek. tersane. -e şeref kazandırmak.t. 1. tamir etmek. k. Piyanoyu duyarak yapmak. What are we going to do with you? Seninle nasıl baş -siz idare ş etmek: kötülük etmek/yapmak. temizlik çalıyor. uysal. elinden geleni yapmak. dili marifetini göstermek. i. s.o. justice do s. (biriyle) baetmek. birine hakça davranmak. onarmak. alışverişini yapmak. doktora sahibi. 1. i. dok. dili süslenmek. a dirt do s. i. rıhtıma yanaşmak. havuza girmek. 2.t. (kötü birtat vermek.o. -i bozmak. O tablo her zamanki painting doesn´t do justice didn´t do himself justice in the concert last night. f. Dün geceki konserde her zamanki performans ını k. yeni baştan yapmak. 1. halim selim. 1. 2. 3. birine kalle şlik etmek. 2. çok yard ım etmek. k. tedavi etmek. bir günah ı bağışlatmak için papazın önerdiği kefareti yerine getirmek. dili ba şkalarına pek aldırış etmeden kendi seçtiği bir yolda gitmek. elinden geleni yapmak. up do one´s best do one´s best do one´s damnedest do one´s duty do one´s hair do one´s own thing do one´s shopping do one´s stuff do one´s utmost do over again do penance do s. dili (birine) çok misin? If çok iyi gelmek. birinin hakk ını vermek. İng. dili birine kahpelik etmek. doktor. suç/günah i şlemek./s. 2. birine gurur vermek. do/work wonders for docile dock dock dockyard doctor doctor up doctor´s degree -i şereflendirmek. çok yardımı dokunmak.o. yumu şak başlı. f. adil bir şekilde davranmak. havuza çekmek. in secret do s. good do s. 2. elinden geleni yapmak. -i yapmak: What have you done with my book? Kitab ımı ne yaptın? 2.s. k. 1. birinin haberi olmadan bir şey yapmak. (kuyru ğunu) kısaltmak. birinden gizli yapmak. k. k. you don´t have the money to buy a parrot.o. biri/bir şey olmadan idare etmek/yapmak: Can you do without meat? Et yemeden yapabilir yaramak. görevini yerine getirmek. ğiştirmek. durumu iyi olmak.t. the hard way do s. 1.s.t.t. gemi havuzu. hekim. f. (ücretten) kesmek. sanık yeri. 2. (daha kolay bir çözüm varken) bir şeyi zor bir şekilde yapmak. behind one´s back do s. justice do o. bir şeyi gizlice yapmak. doktor.t.o. havuz.

ev ile ilgili. 2.doctorate doctrine document documental documentary documentary film documentation dodge doe does Does he dare do it? doesn`t dog dog dog collar dog-ear dog-eared dog-eat-dog dogged doggie doggy dogma dogmatic dogmatism dog-tired doily doings do-it-yourself do-it-yourself store do-it-yourselfer doldrums dole doleful doll doll o. eşleksel durgunluk alanı. i.o. s. tav şan v. f. keçi. nüfuz bölgesi. yurtiçi. (kötütasmas ı. . kurnazl ıkla/hileyle atlatma. i. out dağıtmak. budala. hüzünlü. s. bir yana kaçma. köpek. bitkin. iki tekerlekli yük ta şıyıcısı. bak. belgesel film. 2. 1. 4. dili yavru köpek. doktora. evcimen. f. inaksal. yunus. i. k. kubbeli. 1. i. k. inatç ı. aile içi. işler. bebek. i. belgelemek. doküman. O benim alan ım dışında. kaçamak f. 3. s. i. i. çoğ. it. up doll s. belgesel. evcil.s. i. evcil hayvan. i. bilgi alanı. f. i. inakç ılık. dogmatik. i. dik kafalı.. ehli hayvan. 2. dili köpek.peşini bırakmamak. s. O işi yapmaya cesareti var mı? k ıs. nüfuz alan ı. dokümanter. does not. s. belge. i. 2. ac ılı. --ging) 1. geyik. direngen. s. köpek bir şey) f. 2. 1. ho şaf gibi. dogma. dili havhav. kıran kırana rekabet edilen. do fiilinin geniş zamandaki üçüncü şahıs tekil şekli: He does good work. (bir iste ğin üstüne düşerek) (birini) rahat bırakmamak. işsizlik kısımları. kukla.. tamir/yap ı işlerini kendi başına yapmak isteyenlere göre malzeme ve alet satılan dükkân. i. dolar. 3. 2. birini süsleyip püslemek. i. hizmetçi. 3. sayfa kö şeleri kıvrık/buruşuk. hayvanların dişisi. i. i. 1. s. dili çok yorgun. 1. i. i. s. öğreti. dogmatizm. 3. kederli. ç. i. s. belgeleme. i. dokümanter film. k ıran kırana rekabet. (--ged. tekerlekli kriko. sayfa kö şelerini kıvırmak/buruşturmak. kurnazlıkla/hileyle atlatmak. 3. ahmak. bir yana kaç ıp -den kurtulmak. dantel/işlemeli altlık. i. tamir/yap ı işlerini kendi yapan kimse. tic. İyi iş yapar. i. s. i. belgesel. kubbe. den. 2. k.. iç. süslenip püslenmek. 2. inak. f.b. mankafa. kesatlık. i. s. yurtiçi uçu ş. bir yana kaçmak. evcil hayvan. oyuncak bebek. 1. doggy. ilgi alanı: It´s not in my domain. f. i. giyinip ku şanmak. belgesel. yunusbalığı. up dollar dolly dolphin dolt domain dome domed domestic domestic animal domestic animal domestic flight i. aile ile ilgili. durgunluk. dokümanter. 1. doktrin. okyanusların ekvator dolaylarındaki durgun veya az rüzgârlı yardımı. birinin kendi ba şına yapabileceği/monte edebileceği (şey).

i. hâkim durumda olmak. korkunç son. i. 2. kapı zili. Orada ya ğmurun altında durma! Zahmet etmeyin. eşek. f. 2. Don´t mention it. paspas. i. 1. konut.men (dor´men. bağışlama. hükmetmek. ikametgâh. 1. i. iç politika. domino oyunu. Zahmet etmeyin! Bahşiş atın dişine bakılmaz. 2./Şansını zorlama. mesken. hâkimiyet. 2./Zahmete girmeyin. 1.. i. do. hâkim olmak. kapıcı. eşik. tamamlanm ış. tam karar ında pişmiş. Dominik Cumhuriyeti vatandadominyon. tıb. hükmeden. üstünlük. k. otoriter. 2. 1. egemen. hâkimiyet. i. bağışlamak. Dominikli. Don´t push your luck. i. 1. Dominik.. Kıpırdama!/Kımıldama! Yeteneklerini abartma. çoğ. hibe etmek. 1. şı. tepeden bakmak. f. i. ba şat. egemenlik. iyi pişmiş (et). i. f. k ıyamet günü. kapıdan kapıya servis. f. 2. do not. Don´t you have any manners? donate donation done done in done through done to a turn done to a turn Done! donkey donor doom doomsday door door salesman door service doorbell doorkeeper doorknob doorman doormat doorstep iç hatlar. i. i. k ıs. biyol. i. dominant. egemenlik. evcille ştirmek. dili çok yorgun. Şansına fazla güvenme. (talihin belirlediği) kötü son. hâkim. yerli sanayi. s. Dominikli. hibe. hükmetme. iyi pişmiş. ba şatlık. bak. Dominik Cumhuriyeti´ne özgü./Estağfurullah. s. i. Don´t move a muscle! Don´t overestimate his abilities. k ıvamında pişmiş. ev ev dola şarak satış yapan satıcı. Tamam!/Oldu!/Kabul! i. 2. bitkin. Sende hiç terbiye yok mu? f. doorman. dor´mın) i. verici. s. i. despotça hükmetmek. kapı. 2. s. bak.domestic flights domestic industries domestic market domestic politics domestic trade domesticate domicile dominance dominant dominate domination domineer domineering Dominican dominion dominoes don`t Don´t bother! Don´t look a gift horse in the mouth. Don´t stand out there in the wet! Don´t trouble yourself. egemen olmak. bitmiş. bağış. i. Bir şey değil. biyol. bağışçı. iç pazar. . iç ticaret. i. door. f. kapı tokmağı. hâkimiyet. 1. (bir yere) hâkim olmak. 1.

e ş. 4. 2. argo budala. . kaz ık atmak. iki tarafl ı (kumaş). s. öğrenci yurdu. 1. 1. i. i. iki büklüm etmek. 1. 2. dozaj. benmari... evrak dosyas ı. puan. benek. ikiyüzlü. uyu s. lastikli söz. i. i. f. bunak. dili yatakhane. kruvaze (ceket). fare dü ğmesine iki kez basmak. i. (otelde) çift yataklı oda. i. ranza. yo ğunluk. muh. uyuşturucu madde. on/upon -in üstüne titremek. çifte yo ğunluklu. ayn ı suç için ikinci defa yargılanma. hem lehte hem aleyhte olan. çift kayıt iki film birden. kapı tamponu. uyu şuk. çifte söz. çifte standart. i. Ay şe annesine o kadar benziyor ki f. argo bilgi. k. ko ğuş. 1. 1. doland ırıcı. ev ev dola şarak yapılan. i. i. s. kapı aralığı. k. (insanda) gerdan: She´s developing a double chin. dili en ufak ayr ıntıların üzerinde titizlikle durmak. 3. makine ya ğı. 2. 2. argo 1. eğilmek. yatakhane. bilg. 2. iki kat. argo sözünden dönerek aldatmak. iki kişilik karyola/yatak. f. 2. kapıdan kapıya. 2. iki ile çarpmak. narkotik. i. iğneli kompliman. s. benzer. huk.doorstop door-to-door doorway dope dopey dorm dormant dormer dormer window dormitory dosage dose dossier dot dot the i´s and cross the t´s dotage dotard dote dotted line double double double back double bed double boiler double boiler double chin double density double entry double feature double for double header double jeopardy double pneumonia double room double standard double up double-breasted double-check double-click double-cross double-dealer double-decker double-density double-edged double-edged compliment double-faced double-glazed i. i. bunaklık. 1. bilg. 1. 1. --ting) noktalamak. iki misli. ikiz: Ayşe so resembles her mother that she could be her double. şturucu etkisinde. çifte kontrol yapmak. iki katlı otobüs. -in dublörlü ğünü yapmak. s. çift camlı. ikircil bilg. uykuda. çift. ahmak. s.. f. s.. i. f. s. iki misli olmak. Gerdan ı çıkmaya başladı. benmari. iki taraf ı keskin. sahtekâr.. giriş. i. spor üst üste yap ılan iki karşılaşma. cansız. tekrar kontrol etmek. i. double entendre iki tarafa çekilebilecek söz. iki misli yapmak. 1. argo kazık atma. ikiye dönmek. f. 1. with ile aynı odayı paylaşmak. iki katına çıkarmak. iki büklüm olmak. iki yüzlü. doz. nokta. 2. aynı yoldan geri katlamak. -e çok dü şkün olmak.. 1. 2. (--ted. nokta. 2. budala. bunamak. 2. iki taraflı zatürree. çatı penceresi. bir belgenin imza yeri. iki katlı tencere. 3. aynı. i.sistemi. 2.

(yağmur) boşanma. beyaz güvercin. aşağıya. sava ş aleyhtarı. şüphesiz. barış yanlısı. i. aşağı doğru. mang ır. 1. sağanak. pol. çarşıya. 2. kuşkulandıran. cesareti k ırılmış. akış aşağı. 2. s. dili son ana kadar: They worked right down to the wire. üzgün. şırınga etmek. alt katta. asık yüzlü. hayal k ırıklığına uğramış. kata. edat -in aşağısında: down the mountain da ğınğramış. kuşku duymak. s. s. z. 2. derecesini indirmek. ince ku ş tüyü. pejmürde.. talihsiz. kuşku duyan. h ızlı. aksi. Dürüstlüğünden kuşku birinin dediklerinden şüphe I doubt s. haksızlığa uğramış. şüphelenmek. ak aşağıdaki. indirmek. aç ık. çok çabuk. muhakkak. s. şüpheli durum. herhalde. morali bozuk. 3. 2. a ğaç çivi.. argo para. aşağı kat. i. 2. z. şüphe. 1.. i. (daktiloda/bilgisayarda) çift aral ıkla yazmak. i. aşağıya. hızlı yürüyüş. hırpani. z. f. şüpheli. his integrity. geçme. rüzgârla birlikte. 2. 1. gerçekçi. çarşı tarafında. alaşağı etmek. bak. kuşkusuz. belirsiz. barışçı. (İnternet üzerinden bilgisayara program) yüklemek. çöküş. s.. f. z. 2. inişli. düşüş. dili üzüntülü. 1. z. i. i. şehrin merkezinde olan. aşağıya.. aşağıda. 1. 2. üzgün. 1. 2.ıntı aşağı. aşağı. talihsiz. kumru.o. f. 1. alçaltmak. aşağıda. s. z. s. f. şırınga. çökme. i. hamur gibi. i. bitkin. kuşkulanmak. f. perişan kılıklı. alt kata. rüzgâr yönüne. çarşı. 1. i. 1. drahoma. gerçekle ştirilebilir.! downcast downfall downgrade downhearted downhill download download downpour downright downstairs downstream down-to-earth downtown downtrod downtrodden downward downwards downwind dowry çift camlı pencere. f. 1. . yokuş aşağı. aç ıksözlü. z.´s word doubtful doubtless douche dough doughnut doughy dour dove dove dowel down down down and out down at the heel down at the heels down in the mouth down in the mouth/dumps down on his luck down on one´s luck down payment down to the wire Down with . downward. meyilli. uygulanabilir. ilk ödeme. 1. s. k. s. aşağı katta. hamur. z. 1. z. 2. şehrin merkezi. kuşku uyandıran.. hızlı yürümek. haşin. tenis çiftler. i. çeyiz. tamamen. 1. i. k. karanlık.double-glazed window double-quick doubles double-space doubt doubt s. yağda kızarmış şekerli çörek.. şüphe etmek:etmek. s. bahts ız. i. düpedüz: a downright insult düpedüz bir hakaret. f. aşağıya yönelmiş. ters. hayatta yenilgiye u aşağısına doğru. morali bozuk. bilg.! Kahrolsun s. kuşkulu. bak.. Son ana kadar çalıştılar. kuşkulu. i. 1. s. tam. kesinlikle. 3. dive. f. kuşku. alt kat. güneye doğru. büsbütün: He´s olan. ezilmiş. aşağı indirmek. aşağı3. sözünü esirgemeyen. bak.. yıkılış. tıb. bezgin. 1.. alt katta z. i. f. downtrodden. . karamsar. pey akçesi. yonda. dürüst. kaparo. 2. 2. ayaklar alt ında çiğnenmiş. perişan bir durumda.

tasarım. ölü (renk). çekmek. s. cereyanlı. z. dramatik kamçılayan. dili dozer.. piyes. f. yusufçuk. hava almak. istemeyerek gitmek veya kabul etmek. müsveddesini hazırlamak. 3. akmak. kasvetli. damlalık.men (dräfts´mîn) i. dramatik. teknik ressam. ıtma. 1. 2. (sabit) damlalık. i. i. draft 3. 3. 2. uzayıp gitmek. f. (piyangoda) bo ş çıkmak. bulaşık damlalığı. süzmek. bak. i. i. olaylar dizisi. çarp ıcı biçimde. 2. eli boş dönmek. akaçlamak. İng. zorunlu askerlik.bir biçimde. sürükleme. çoğ. s. i. yudum. draftsman. tiyatro sanatı. sürüklemek. yavaş yavaş öne geçmek. s ıkıcı. 3. drama.. 1. dili hiçbir cevap sonuç ç ıkarmak. 2. drape.. dramatize etmek. beraberlik. süzülmek. oyun yazar ı. bak. tasla ğını çizmek. . Yemek tepsisini taba ğına doğru çekti. çekme. 2. 1. 1. lağım i. i. 3. uykuya dalmak. 1. 2. kura. sürüklemek. f. (--ged. İng. 2. f. ak 3. uyuklamak. sert. 3.teknik resim. ilgi çeken şey/olay/kimse. 1. uyuklama. çek. akaç. 4.. --ging) 1. i. tiyatro ile ilgili. düzine. i. 2. i. 1. geri çekilmek. f. dramatik durum. çekme. f. (--ber. drafts. i. s. (drew. tüketmek. taslak. 2. k. draughts. 2. buldozer. 6. --n) 1. uzatmak. (su) çekmek.. drenaj yapmak. drama. uyuklamak. 3. kendini çekmek. kurutmak. f. İng. tray of food closer to his plate. dramatik hale sokmak. soğuk hava akımı olan. draft 2. sürmek. dramatize etmek. suna. çekmek: He drew theberabere biten oyun. poliçe. çoğ. k ıs. drenaj. şekerleme yapmak. (piyangoda) çekiliş. i. k. ejder. i. -e nişan almak. şiddetli. 1. soba borusunun çekmesi. dili sonuç alamamak. s. dramatik f. i. kanalizasyon. zorlayıcı. geri çekmek. sürümek. çekiş. çizim tahtas ı. dramatik. kestirmek. erkek ördek. dramatikco şku veren. suyunu çekmek. başarısızlığa uğramak. oluk. çizim. 4. bak. -i kar şılaştırmak. akaçlama. çekme. çoğ. 1. dramatize. dram. sürünmek. -i benzetmek. drink. müsvedde. kalın perde. s. 1. 2. piyes yazarı. sürüklenmek. askere almak. fıçıdan çekilen (bira). duyguları özellik. i. Doctor. f. tiyatro edebiyat ı. 2. --best) 1. bitirmek. 2. cereyan. i. örtü. dramlaştırmak. f. dram. i. f.. gen. hafif uyku. hava ak ımı. çekicilik. ödeme emri.men (dräfts´mîn) i. i. (silah) çekme. güz. kestirme.. suyunu döşemi. bulaşık damlalığı. dram. 3. ak ıtmak.. atık su borusu. Drive. çekim. büyük k ızböceği. bak. çekmek. oyunla ştırmak. s. geride kalmak. çekilmek. 5. draft 1. (topra ğı) taramak.. i. (sabit) İng. san. kumaşla örtmek.. k. 3. dili işi ağırdan almak. 1. başarısız olmak. i. oyun. 1..doze doze off dozen dozer Dr drab draft draft draft drafting drafting board draftsman drafty drag drag on drag one´s feet drag one´s heels drag out dragon dragonfly drain drainage drainboard draining board drainpipe drake drama dramatic dramatically dramatise dramatist dramatize drank drape drapery drastic draught draughtsman draw draw draw a bead on draw a blank draw a conclusion draw a parallel between draw ahead draw away draw back i. ayaklar ı geri geri gitmek. tasarlamak. şekerleme. ejderha. k. perde. 4. f. boşaltma.

t ırmık. rüya. 2. mak. mahzur. yaklaşmak. sak ınca. s ıkıcı. f. 1. giyinmek. 1./s. 1. 6.. Kö şkün önüne bir limuzin i. 3. i. yaklaşıp durmak: A limousine drew up in front of the mansion. . hesap v. uçkur. 2. (deniz.´ni) haz ırlamak. f. f. don. karakalem resim. tarak dubası. süslemek. göl.. bir hizaya getirmek. külot. kasvetli. (kontrat. çizim.b. 3. İng. i. (at) bir s ınır koymak. dream that dream up dreamer dreamlike dreamt dreary dredge dregs drench dress dress down dress rehearsal dress up dressed up fit to kill dresser dressing dressing gown dressing table dressmaker dressmaking drew dribble kan ak ıtmak. senet v. büyük korku. i. kura çekmek. -i rüyas ında görmek.b. 1. çizim tahtas ı. raptiye. çok korkmak. 5. dili berbat. düş. uzatmak. (k ızarmış hindi ile yenilen) ekmek kırıntılarıyla yapılan baharatlı bir yemek. dili iki dirhem bir çekirdek. 1. İng. f.´nden) para çekmek. robdöşambr. damla damla ak ıtmak. 1. bak. i. tiy. dezavantaj. k.draw blood draw close draw interest draw lots draw near draw on draw out draw the line draw the line at draw up drawback drawbridge drawer drawers drawing drawing board drawing compass drawing pin drawn drawstring dread dreadful dream dream dream about s. hayalci. terzilik. rüya görmek. tarak. açmak. dili azarlamak.b. konu şturmak. i. f. spor dripling yapmak. 4. 2. draw. tuvalet masas ı.süprüntü. piyango. 2. (bir fon.´nin) dibini taramak. 3. 2. kadın terzisi. rüya gibi. korkunç. kaldırma köprü. hulya. giydirmek. 1. çöp. i.. eskiz.tarakla temizlemek. dream. 1. bak. dili hayalinde yaratmak.t. damlatmak. giyinip süslenmek. draw. birini/bir şeyi rüyasında görmek. (topu) sürmek. hayal. göz. deh şetli. i.. şifoniyer. salyas ı akmak.o. resim. korku ve endi şe duymak. sızıntı. i. 2. k. yaklaşmak. faiz getirmek. 2. k. (liman ı) f. i. f. 1. bak. k. (yaraya)şlamak. hayal kurmak. hayalperest. i. i. resim pergeli. (--ed/--t) 1. -i reddetmek. düzenlemek. telve. (salata için) sos. f. sabahlık. s. 2. f. çekmece. dü şçü. söyletmek. i. hayal gibi. i. tortu. çekili ş. i. (saça) şekil vermek. -i yapmamak. 2. s. ufak akıntı. ha pansuman yapmak. ırmak v. sırılsıklam etmek. yazmak. kostümlü prova. çok kötü. pansuman. s. i. 2. tarama aygıtı. 3. ask. dehşet.

f. içki içmek. f. i. al ıştırma. 5. uyumcu. 2. dili birini birini döndürmek. yaptırmak. 1. (içkiyi) sek içmek. sert. 3. i. saçma sapan söz. şoför. 1. kovmak. 1. ask. çok az miktar. birini iflasa sürüklemek. birini deli etmek. bilg. kayma. sürme. saçmalamak. arabayla geçmek. (araba) sürmek. müşterilerine arabalarında hizmet veren açık hava sineması. 1. 3. kullanmak: He doesn´t know how to drivebircar. birini ıvanadan çıkarmak. 4. f. bak. 2. up k. kovmak. arabayla geri dönmek. 2. araba sıkı bir pazarlık yaparak fiyatı çok indirmek. müşterilerine arabalarında servis yapan lokanta. wild drive-in drive-in window drivel driven driver driver´s license driveway driving driving rain i. alıştırma seyretmek/dinlemek. tedricen ayrı düşmek. içecek. 1. --ing/--ling) 1. -i kastetmek. i. k. sürücü. dry. şiddetli yağmur. dili birini delirtmek. 2. yöneli ş. f. 3. birini çok kızdırmak. ask. kurutucu. seyircilerin arabaları içinde oturarak film seyrettikleri banka gişesi. 4.o. . 1. 2. up the wall 1. birini ç ıldırtmak. dili sarho ş olmadan içki içebilme konusunda birini gölgede bırakmak. Araba kullanmas ınışey elde etmek. i. dili birini ç ıldırtmak. 1. bak. f. kam ış. birini kö şeye sıkıştırmak. 1. içmek. drive. (drank. köşeye sıkıştırmak. arabayla önünden geçmek.deliye çok zor bir durumazsokmak. salyas ı akmak. suyu s ıkılmadan kurumak. 3. drive s. sırsıklam. i. 1. s. birini iflas ın eşiğine against the wall getirmek. bak. amaçsızca sürüklenme. delgi. bananas (damlalar) akmak. i. i.o. 2. (--ed/--led.. ehliyet. ütü istemeyen kumaştan ak ıp donmuş yağ damlası. under the table drink s.t. kurutucu madde. talim drunk) 1. kurutulmu ş. matkap. --n) 1. 1. damlalık. 2. canlı. kıstırmak. drive s.. ile gitmek: I drive to and sıkı a pazarlık sonucu birçok bilmiyor. sürücü belgesi. damlama. geri dönmek zorunda b ırakmak. defetmek. in büyük bir zevkle f. eriyerek yapılmış (giysi). i. birini çılgına çevirmek.dribble down driblet dried drier drift drift apart driftwood drill drink drink a toast to drink like a fish drink s. bir (birinin) s ıhhatine/şerefine içmek. içki. şiddetli. k. to the wall/drive s. (su) s ızmak. suların sürüklediği ağaç dalları.o.o. dryer. 3. ape drive s. 1.o. içme suyu. k. evin garaj ını sokağa bağlayan yol. s.o...anlam. 2. 2. dili 1. yağmur suyunu akıtan çıkıntı/yiv. f. yönelim. 2. dinamik. alıştırma yaptırmak. 2. kadeh. . demek istemek. püskürtmek. i. i. (rüzgâr ın yığdığı) kar birikintisi. ütü istemeyen (kumaş). içki içme. 2. talim yapmak.uzakla şmak. birini deliye çevirmek. 2. birini iflas ettirmek. talim. 2. sürüklenme. s. straight drink to excess drinking drinking cup drinking straw drinking water drip drip-dry dripping dripping wet drive drive a hard bargain drive a hard bargain drive at drive away/off drive back drive by drive into a corner drive mad drive out drive s. f. 2. to distraction drive s. enerjik. --ping) damlatmak. to -in şerefine içmek. i. s. fazla içki içmek. (matkapla) delmek. süzülmek. defetmek. çıldırtmak. arabayla uzakla şmak/ayrılmak. 2. damla. demek istenilen sürüklenmek. sırılsıklam. drive s. sürü ş. 3. içkiyi fazla kaç ırmak. i. kuru. (--ped/--t. (drove. 1. damlamak.o.o. i. sürükleniş. k.

dik iniş. 1. başarı sevinciyle kendinden geçmiş. 3. 1. uyuşturucu bağımlılığı. 1. pineklemek. (üyelikten) ayr ılmak. 2. eczane. f. f. serpiştirmek. uyuklamak. iki satır yazıvermek. damla: a drop of water su damlas ı. (yağmur) çiselemek. -i ziyaret etmek. kurak. vızıldamak. fışkın. ekti. .. 1. dokundurmak. pusula göndermek. içkili. cüruf. (--ged. ilaç. çiseleme. kuru temizleme. f. dü şüş. süt vermeyen. uykulu olma. f. iniş: a drop in prices k. 2. 2. s. ayyaş. dü şme. baget. davul sesi. ya ğmursuz. dü şmek. 2. 1. içkici. boğmak. e ğilmek. suyu çekilmiş. (bir sesi) (daha yüksek bir sesle) bast ırmak. sarkıtmak. erkek ar ı. i. i. uyu şturucu madde. f. 1. trampet. i. anat. uyu şukluk. imada bulunmak. 4. 1. çisenti. uyuşturucu 2. sarkmak.. kuraklık. dışık. 1. okulu b ırakan öğrenci. hapçı. ağır ve sıkıcı bir işte çalışan kimse. 1. dümbelek. f. 1. (kümes hayvan drink. homurdanmak. i. sarhoşluk. i. --ming) davul çalmak. davulcu. ilaçla uyuşturmak. geri kalmak. 1. süprüntü. 2. (yiyeceğe/içeceğe) uyuşturucu ilaç katmak. 3. hap. davul. s. 2. trampet değneği. i. sürü. varil. ahçı. bak. kuru temizleyici. f. i. i. ağır ve sıkıcı iş. uykulu. vızıltı. sarho ş. kör (kuyu). sütü kesilmiş (inek). i. çam devirmek. i. kulakzar ı. 6. ecza. kuru pil. 1. ında) bacak. s. i. (bitki/çiçek) boynunu bükmek. davul tokma ğı. azalmak. 7. bükülmek. artık. inmek. Would you like a drop of brandy? Bir konyak ister misiniz? 2. 2. i. i. sarhoş. 4. --ging) 1. kulakdavulu. asalak. 2. 2. s. susuzluk. kurumuş. i. drive. kuru pil. bak. okula devam etmemek. i. değersiz şeyler. düşmek. uyuyakalmak. i. ağır ve sıkıcı bir iş yapmak. sert. 2. (suda) bo ğulmak. susamış. maden posas ı. 2.drizzle drone drool droop drop drop a brick drop a hint drop a line/note drop asleep drop behind drop down drop in at drop in on drop off drop out drop-off dropout dross drought drove drove drown drown out drowse drowsiness drowsy drudge drudgery drug drug addict drug habit druggist drugstore drum drumbeat drummer drumstick drunk drunk with success drunkard drunken drunkenness dry dry cell dry cell dry cleaner dry cleaning f. azalma. i. çıkmak. -e uğramak. içkili. monoton ses. f. f. parazit. 1. i. uyku veren. (--med. 2. susuz. eğmek. ağzı sulanmak. angarya. 3. f. trampetçi. davul sesi. dili pot k ırmak. i. i.bağımlısı. bir damla su. eczac ı.. i. kuru. 1. 2. 5. gaf yapmak.

i. kuru havuz. ikili.. doland ırmak. s. clothes dryer çamaşır kurutma makinesi. safdil. i. çift yönlü. dişi ördek. gere ğince. bak. ikili. 2. ödenti. aptal. çift. dili sersem. emzik. anlayışsız. çoğ. kuşkulu. (du´plıkît) 1. 1. çifte. kalın kafalı.. i. çift. i. i. blucin pantolon. f. belirsiz. dük. manken. uygun olarak. f. kararsız. kör. kasvetli. hile. tükenmek.dry cough dry dock dry goods dry mustard dry quart dry up dryer drying rack dual dual-purpose dub dubious duchess duck duckling duct dud duds due duel dues duet dug duke dull duly dumb dumbfound dumfound dummy dump dump truck dumping dumps dun dunce dune dung dungarees dungeon dunk duo duodenum dupe duplex duplicate duplicity kuru öksürük. düello. duygusuz. s. kesmez (bıçak. dili giysiler. 2. tüp. suya daldırmak. budala. 2. ikiyüzlülük. i. 5. İng. filmi çekimden sonra seslendirmek.. mensucat. i.. s. düşes. düello etmek. 1. gübrelemek. çift amaçlı. başını çabucak eğip kaldırmak.. batırmak. ahmak. i. k. . donuk. budala. suya dalmak. tam zamanında. i. 2. tic. mankafa. s. (başını/vücudunu) suya sokup çıkarmak. hakkıyla. s. çoğ.B. 2. çoğ. 3. i. düo. i. blucin. patlamayan mermi/bomba. kurutma makinesi: hair dryer saç kurutucusu. This matter is at i. bak. düet. kopyasını yapmak. z. kanal. dumbfound. toz hardal. last being given due attention. 2. hak ettiği. i. f.düzenbazlıkarmak. 2. f. i. dig.). f. mus. zindan. i. s. dampingtaklit.101 litre. kurumak. onikiparmak ba ğırsağı. sönük (renk). şüpheli. yapay. terz. f. 3. i. 2. meme. kurutucu. kopya. manifatura. duo.. hayretler içinde b ırakmak. i. (du´plıkeyt) 1. 1. 2. kumul. düo.b. enayi. i. kot pantolon. i. boşaltmak.kamyon. hardal tozu.. s. çoğ. kafasız. aldatmak. 3.. 1. f. gübre. 5.. k. den. ördek yavrusu. f. çift. i. palaz. hayvan tersi. s gibi. şaşırtmak. 1. fiyasko. f. taklit. dilsiz. 1.. gereken: f. 1. kot. (--bed. tüketmek. sahte. çamaşır askısı. yapmak. sahte şey. gerektiğiıkıcı. dili tutulmu ş. --ning) alaca ğını istemek. 3. çöp yığını. gabi. 1. 4. i. 2. f. dubleks. s. f. 1. tic. 4. (akla/kanunlara/toplumca makbul say ılana) uygun olan. 1. sessiz. kurutmak. Bu mesele i. ördek. blucin tulum. eş. (--ned.D. A. f. 4. sersemlemek. 2. matb. toptan ucuza satmak. i. aidat. kopya etmek. --bing) dublaj yapmak. 1. 1.. atmak. güvenilmez. ba şarısız kimse. makas v. damping. borçluyu sıkıştırmak. damperli çöplük. i. maket. anat. suretini ç ık. 1. i. 2. 2. s. banmak.

şevk. k. dizanteri. s.en (d^ç´wîmîn) i. cüce. faraş. toz. each. hazımsızlık. hareketli. bak. Dutch. oturmak. 1. alacakaranlık. on (bir konu) üzerinde durmak. toz bezi. k ıs. devam. gümrüksüz. gittikçe ufalmak. dili masraf çoğ. ödevcil. Hollanda´ya özgü. 2. toz gibi. . i. tıb. Hollandaca. sağlam. E. dinamitlemek. çoğ. süreklilik. i. (dwelt/--ed) 1. konut. hevesli. istekli. cüce. f. canl ı. Hollandal ı. bask ı. zam. s. f.. dinamitle havaya uçurmak. İngiliz alfabesinin beşinci harfi. 3. her bir. cücele ştirmek. giderek küçülmek. 2. edat boyunca. s. bak. -e karşı sorumluluk. Dutch. tanesi. 1. Hollandalı. 1. s. East.durability durable duration duress during dusk dusky dust dust cover/jacket Dust has settled on everything. küçük göstermek. 1. i. die. dike. Eastern. f. 1. dinamo. kanlı basur. toprak. boyanmak. f. süresince. 1. 2. her. f. s. 2. 1. Hollandalı kadın. -de oturmak. ev. English. önemini kaybetmek. 1. i. s. Hollandalı. Her şey tozlandı. argo görevine fazlas ıyla bağlı kimse. süre. k ıs. tozlu. yava ş yavaş azalmak. -de. 2. z. ikamet etmek. i. renk. tıb. dayan ıklı. 1. süreklilik. s. 3. i. 2. 2.wom.men (d^ç´mîn) i. i. i. arzu. Hollanda. 1. vazife. dispepsi. 2. f ırçalamak: She is dusting the furniture. gümrük resmi. 2. gümrük vergisi. ödev. f. ceket. i. dustcloth dustheap dustpan dusty Dutch Dutch treat Dutchman Dutchwoman dutiful duty duty to/towards duty-free dwarf dwell dwell in dweller dwelling dwindle dye dyestuff dying dyke dynamic dynamite dynamo dynasty dysentery dyspepsia E E. dayan ıklılık. devam. esnas ında. i. sakin. devamlı. 1. boya. 1. ikametgâh. akşam karanlığı. oturan. i. Hollandaca.. devimsel. zorlama. 2. toz/süprüntü yığını. her birbirini. hanedan.. her biri. i. i. canlılık. dinamit. dinamik.. sayg ılı. ın Alman usulü bölüşüldüğü eğlenti. eskimez. boya maddesi. oldukça karanlık. 1. 2. dinamik. 2. i. i. bodur. 2. mesken. i. istek.. s. i. görev. 2. zarfında. i. two million liras each tanesi iki milyon lira. i. boyamak. s. koyu esmer. i. mekanik gücü olan. biri. tozunu almak. f. i. şömiz. e ea each each one each other eager eager beaver eagerness i. toz serpmek: dust a cake with sugar keke şeker serpmek. can atan. Hollandalı erkek. sürekli. i. -de ikamet etmek. s.

3. k. anat. doğuya ait. 1. rahat ettirmek. eski. 3. f. i. doğu. i. bir sürü dedikodu. dünya.eagle eagle-eyed ear ear eardrum earful earl earlobe early early riser early warning system earmark earn earn one´s keep earnest earnest earnest money earnings earphone earring earshot earsplitting earth earthen earthenware earthly earthquake earthshaking earthworm earthy earwax ease ease ease off/up easel easily easiness east Easter Easter egg easterly eastern eastward eastwardly eastwards easy easy i. doğuya yönelen. doğuya doğru. 1. doğuya doğru. 2. i. s. kolayca. doğuya doğru. kartal.. 2. i. doğusal. 1. rahat. gelir. s. toprak. vaktinden evvel. 1. Paskalya. 1. i. erken kalkan kimse. 2. i. toprak. s. i. 2. i. papara. k. z. i. s. şövale. doğuya yönelen. s. gevşetmek. doğu. i. başak. fikirleri altüst eden. doğuya doğru. rahatça. doğuya doğru. doğuya bakan. s. 2. dili kolayca. kaba. maa ş. 3. s. yumuşaklık. 2. 2. doğu. z. . elek. kazanmak. doğudan. teminat akçesi. karaku ş. yavaş yavaş hareket ettirmek. 4. hayvanlar ın kulaklarına takılan marka. 1. i. s. 2. kulak kiri. sağır edici (ses).. i. kulakdavulu. rahat rahat. topraktan yap ılmış. yer solucan ı. yersars ıntısı. kazanç. kolaylaştırmak. işitme duyusu. kulakmemesi. s. kulakzar ı. i. s. deprem. i. i. zamans ız. z. çanak çömlek. 2. 1. yumuşak davranış. (ağrıyı) yatıştırmak. pey akçesi. headphone.. doğuya. 2. kulak. topraksı. doğudan esen. ciddi. topraktan yap ılmış. İng. doğu yönünde. gündoğusuna bakan. i. z. (biri/bir hayvan) yapt ığı hizmetle kendi masrafını çıkarmak/karşılamak. 1. beklenmedik bir sürü laf. z ılgıt. dünyaya ait. s. i. dikkatle yerleştirmek. kolaylık. 2. s. f. sıkıntısızlık. 1. i. s. Paskalya yortusu. topra ğa benzer. küpe. dili 1. rahat. kolaylık. ressam sehpas ı. erken uyar ı sistemi. z. z. i. 2. f. 1.. zelzele. kolaylıkla. z. i. a ğırbaşlı. kolay. i.. 5. doğudan. i. erken. 1. azar. kâr. dünyevi. (bir şeyin) esas niteliği. z. inançları kökünden sarsan. incelikten yoksun. 1. kont. doğudan esen (rüzgâr). 2. doğu yönünde. keskin gözlü. toprak. ilk. toprak. bir yana koymak. vakitsiz. s ıkıntıdan kurtarmak. Paskalya yumurtas ı. şark. s. bak. kazand ırmak. s. belirli bir maksat için ayırmak.

i. economy. aksetmek. (çoğ. iktisat. 1. esrik. dini. bak. i. 1. gökb. ekonomi bilimi. ekolojik. Ekvador.. çok üzülmek. yiyip bitirmek. garip bir kişi. f. 2. i. 1. sevinç dolu. tıb.. i.. bak. fels. seçmeci. ekonomik. i. burnu sürtülmek. ekonomiyle ilgili. (deniz) çekilmek. tuhaflık. s. saçak.. çevrebilimsel. i. 1. k. --es) yankı. taşan (sıvı). abanoz. kiliselerin tümünü temsil eden. Ekvadorlu. f. 2. Ecuadorian. Ekvadorlu. i. kendinden geçme.. i. (on) -e kulak misafiri olmak. 2. 1. s.. fels. kaynayan. seçmecilik. k ıs. s. seçmeci. i. co şu. 2. 1. d ışmerkezli. . out of house and home eat up eaves eavesdrop ebb ebb tide ebony ebullient EC eccentric eccentricity ecclesiastic echelon echo éclair eclectic eclecticism eclipse ecological ecologist ecology econ economic economical economics economise economist economize economy ecosystem ecstasy ecstatic Ecuador Ecuadoran Ecuadorean Ecuadorian ecumenical eczema rahat koltuk. vecit. s. çevrebilim. ekler (bir çe şit pasta). f. tuhaf.. papaz. k ıs. eksantrik. tasarruf etmek. (ate. yemek yemek. acayip. i. economic. kibri k ırılmak.o. 2. ekonomik. iktisat yapmak. rahip. tekrarlanmak. 1. iktisatç ı. 1. seçmeciliğe ait. yemek. inik deniz. ekonomi. ekonomi. bak. kolay kazan ılmış para. i. eksantrik. s.. i. 2. dışmerkezlilik. iktisadi. s. Ekvador´a özgü. s. tüm kiliselerin birle şmesini amaçlayan.. f. egzama. i. yumu şak başlı. i. ekosistem. i. i. ekonomi yapmak. garip. k. i. 2. dili kendi kendini yemek. tasarruf.easy chair easy mark easy money easygoing eat eat humble pie eat one´s fill eat one´s heart out eat one´s words eat s.. i. i. s. i. kabahatini itiraf edip af dilemek. dili aşırı miktarda yiyerek birinin bütçesini altüst etmek. i. İng. hesaplı. tutumlu. eksantrik. 1. dili kolayca aldat ılabilen kimse. ışığını karartmak. ekonomist. economize. k. dili sözünü geri almak. 2. s. i.. 2. ekoloji. çeşitli sistem ve kaynaklardan derlenmiş. eksantriklik. tutulma. --en) 1. s. ekolojist. co şkun. (birini) gölgede bırakmak. içi içini yemek. tükürdüğünü yalamak. ask. s. tutumluluk. f. uysal. kendinden geçmi ş. economics. tekrarlamak. fels. eksantriklik. içi kaynayan. çok mutlu. cezir. yankılanmak. çevrebilimci. s. 2. kademe. karnını doyurmak. şevkli. tüm kiliselerin kabul etti ği.. f. iktisat. the European Community. s. i. s. Ecuadorian. 2. mayasıl. deniz sular ının çekilmesi. (birinden) üstün çıkmak. i. kiliseye veya kilise örgütüne ait. f. Ekvador. 1. k. esrime.

kabarmak. Edam. yanlamas ına. s. hızlı ve verimli çalışma. tic. dışarı akma. 1. akıntı. i. i. dantel. eğitmek. redaktörlük. 2. atık madde. efor. eğitim. edam. tahsilli. i. s. efervesan. i. zahmetsiz.s. redaksiyon yapmak. 2. s. f. yarar. köpürmek. atık su. ödem. i. 2. redaktör. i. editörlük. dili avantaj. editor. atık madde. sinirleri gergin. emir. yerine getirmek. bozmak. etkili. 3. tesirli. f. halsiz. z. yenebilir. çaba. kenar suyu. efemine. f. 2. i. i. ahlakça yükseltmek. istenen sonucu veren. i. s. çevri. s. çoğ. f. f. ferman. redaksiyon. büyük yap ı. kolay. s. bitkin. i. başmakale. yiyecek. efektif. istenilen sonucu veren.. 1. 1. i. i. eşya. (bir tarafa do ğru) yavaş yavaşyandan. . başarmak. 1. k ısır. randımanlı. i. anaforlanmak. i. kenar ına bordür yapmak. anafor.ed Edam Edam cheese eddy edema edge edgewise edginess edging edgy edible edict edifice edify edifying edit editing edition editor editorial editorship educate educated education educational educator EEC eel efface efface o. 1. --s/eel) yılanbalığı. gayret. suta şı. girdap. i. edisyon. 2. bak. k. s. sinirlilik. 2.. tıb. s. bas ım. dikkatleri üstüne çekmemeye çal ışmak. i. 1. mal. i. etkili. etkili. i. eğitimli. e ğrim. sonuç. yok etmek. verimsiz. efemine. Hollanda peyniri. eğitimsel. gidermek. effect effective effects effectual effeminate effervesce effervescent effete efficacious efficacy efficiency efficient effigy effluence effluent effort effortless k ıs. s. f. eğitici. üstünlük. atık su. 1. güçsüz. 1. sinirli. okutmak. kadınsı. s. eğitimci. ahlakça yükselten. 2. tesirli. i. i. eğitsel. burgaçlanmak. yürürlükte. 2. etki. edited. nakit. i. i. edition. etki. eğitmen. gerçekle ştirmek. kenar.. fayda. burgaç. s. yan yan. the European Economic Community. gitmek. hızlı ve verimli çalışan. i. f. (çoğ. k ıs. silmek. i. i. i. editör. s. f. s.

(bir şey yapmakla) (yetersiz bir şeyi) artırmak. i. küstahlık. s. elastiki. i. dışarı atmak. s. dili 1. ünlem. i. entelektüel. seksen rakam ı (80. ego. de ğil mi?: He´s a lucky guy. Mısır. canlılık. benlikçilik. İkisini de sevmiyor. fevkalade kötü. benlik. 1. i. 1. yumurta ak ı. kovmak. yüzsüzlük. i. akmak. onsekizinci. i. yumurtalık. i. On either side of him sat a cat. k ışkırtmak. k ıt kanaat geçinmek. egoizm. sekizlik nota. Her iki taraf ında bir kedi oturuyordu. sekizde bir. Mısırlı.. i. patlıcan. yumurta kabu ğu. müz. 2. 1. i. . i. M ısırlı. i. her ya bu ya o. bo şalma. lastikli.. sekseninci. s. beniçincilik. onsekizde bir. 2. egosantrizm. 2. coşkun. exempli gratia (for example) mesela. i. meni gelmek. birdenbire yüksek bir sesle söylemek. şevk. LXXX). f. k. egotizm. i. lastik. 2. korkunç: an egregious mistake korkunç bir yanl ış. eh? Şanslı bir herif. ikisi de. sekizinci. k ıs. s. 1. ejektör. 2. esnek. çıkarmak. s. i. f ışkırtıcı. eight-hour day günde sekiz saat çalışma sistemi... s. s. ben. sekizlik. değil mi? 2. zam.effrontery effusive eg egg egg egg white egg white eggbeater eggcup egghead eggplant eggshell ego egocentric egocentricity egoism egoist egotism egotist egregious Egypt Egyptian eh eiderdown eight eighteen eighteenth eighth eighth note eightieth eighty Eire either either this or that ejaculate ejaculation eject ejector eke eke out eke out a living El Salvador elaborate elaborate élan elapse elastic i. (on) ayr ıntılarına girmek. 1. i. taşkın. 1. i. i. on tahrik etmek. bo şalmak. i. 1. ünlem. 2. i. s. XVIII). M ısır. sekiz rakam ı (8. Ne?/Ha?: ´´Come here!´´ ´´Eh?´´ ´´I said ´Come here!´ ´´ ´´Buraya i. s. egoist. i. f. onsekiz rakam ı (18. argo entel. VIII). . bencil. bencil. mak. kuştüyü yorgan. onsekiz. f. İrlanda Cumhuriyeti. girişik. egosantrik. elastik. 2. 2. bencillik. s. seksende bir. f. sekiz. fışkırtmak. lastikli şerit. i. defetmek. yumurta kabı. yumurta ak ı. f. karmaşık. i. s. 1. yumurta. i. s.. girift. meninin atılması. Mısır´a özgü. çok ayr ıntılı ve çok iş isteyen. 2. beniçinci. El Salvador. (zaman) geçmek. her iki: She doesn´t like either one. f. i. yumurta ç ırpacağı.. seksen. s. 1. örneğin.

seçmek. s. 1. i. s. seçimle elde edilen (bir makam). çok ne şelendirmek. elektrik cereyanı. i. i. elektrikle ilgili. elektrik yayı. rahatça hareket edilebilecek yer. k. elektroliz. elektrot. dirseklemek. elektrikle öldürmek. geni ş yer. s. vantilatör. elektrik ark ı. elektrifikasyon. elektrokardiyogram. s. elastisite. elektrik ark ı. f.. elektrikli sandalyede idam etmek. f. abla. çoğ. 2. 2. i. i. elektrikle ilgili. sevinç. i. i. s. elektrik saati. k ıvanç. elektriklendirme. yaşça büyük. elektrik. i. seçim propagandas ı yapmak. i. (yaşça) büyükler. büyük. elektrik mühendisi. 2. s. i. iste ğe bağlı. esneklik. çok sevindirmek. i. 3. mürver. i. emek. 1. fiz. i. dirsek. 2. 2. dili alın teri. f. seçim. elektrik mühendisliği. 1. i. seçmenler. elektrikli alet. ağabey. seçmeli ders. i. elektrikçi. elektrikli. (yaşça) en büyük. tıb. heyecanland ırmak. elektrik motoru. elektrik tesisatç ısı. elektrogitar. f. elektrolit. i. elektrikli sandalye. . dirsekle itmek/vurmak. elektrikli göz. 1. elektrikli tıraş makinesi. k ıvançlı. ite kaka yol açmak.. oldukça ya şlı. yaşlı/itibarlı kişi. elektrik ak ımı. elektrik kuvveti. sevinçli. 1. i. f. abla.elasticity elate elated elation elbow elbow grease elbowroom elder elder elder brother elder sister elder sister elderly elders eldest elect election electioneer elective elector electorate electric electric arc electric arc electric chair electric current electric eye electric fan electric guitar electric light electric meter electric motor electric power electric shaver electrical electrical appliance electrical engineer electrical engineering electrician electricity electrification electrify electrocardiogram electrocute electrode electrolysis electrolyte i. elektrikli. elektrikli ayg ıt. seçmen. mürver a ğacı. elektriklemek. elastiklik. elektrik lambas ı. heyecan vermek. elektriklendirmek. f. s.

on birde bir. etkili ve güzel (sözler. (bilgi) edinmek. i. basit. i. seçkin. zarafet. 1. 2. i. eksilti. eksiltili anlatım. 1. elektroşok. i. s.electromagnet electromagnetic electron electronic electronic music electronic music electronics electropositive electroshock elegance elegant elegy element elemental elementary elementary education elementary school elements elephant elevate elevation elevator elevator shaft eleven eleventh eleventh hour elf elicit eligibility eligible eliminate elimination elite elixir elk ellipse ellipsis elliptical elm elocution elongate elongation elope eloquence eloquent else elsewhere i. yükseltmek. i. i. i. elektropozitif. elips. XI). gidermek.. (for) -e uygun. fil. elektrom ıknatıs. 1. 1. çoğ. temizlemek. elektronik. zarif. i. 1. on bir. elit. uzatmak. 3. i. i. 1. ilköğretim. on birinci. i. etkili ve güzel söz söyleme yetene ği. uygunluk. f. k. 2. el. çoğ. temel. 2. seçkinler.. 3. başka yerde. i. sağlamak. ilköğretim okulu. elektronik müzik. eleji. 2. . yükselti. dizginsiz. terfi ettirmek. evlenmek için evden kaçmak. etkili ve güzel konuşma tarzı. 2. s. f. etkili ve güzel söz söyleyen. 2. i. s. son dakika.. öğe. 2. a ğıt. 3. i. s. asansör bo şluğu. başlayanlar için: elementary French course yeni başlayanlar için Fransızca kursu. çoğ. â şığıyla kaçmak. elektronik müzik. 4. 1. dili öldürmek. yok etmek. s.. giderme. silo. elektron. (bir yar ışçıyı) elemek. konu şma tarzı). 1. coğr.lip. 2. eleman. s. kolay. söz söyleme sanat ı. i. öğe. 3. i. elektronik. frenlenmemi ş. i. yok etme. f. (gerçe ği) ortaya çıkarmak. 3. ilkel. kim. iksir. 2. elves (elvz) i. the doğa güçleri. zool. uzatma. i. s. ilkel. 3. avrupamusu. karaağaç. 1. 1. asansör. element. doğadaki güçlere özgü. cüce ve yaramaz cin. s. 2. s. gruplar. dilb. parça. 2. -e yol açmak. doğal. 1. unsur. başka yere. s. temel ilkeler. z. 2. başka: What else can he do? Başka ne yapabilir? Who else was there? Orada başka kim vardı? Where else can they be? Başka nerede z. 1. i. elektromanyetik. s. f. eliptik. elit. i. f. (yar ışçıyı) eleme. s. on bir rakam ı (11.ses (îlîp´siz) i. yükseltme. kald ırma. 1. kald ırmak. kanadageyiği. tıb. 2. i. -e neden olmak. terfi.

in (belirli/somut f. (emanet para veya mülkü) zimmetine geçirmek. f.ısımları çıkararak veya sansür ederek) (bir yazıyı) kuşa i. süs. f. f. 2. f. utandırmak. from f. amblem. -den yayılmak. işleme. izahat vermek.-den ç ıkmak. 2. özgürlüğüne kavuşturmak. hayata küstürmek. tarifi zor. i. acil durum. aklına gelmemek: The name 2. 2. açıklamada bulunmak.. kapsamak. o ğulcuk. zimmetine para geçiren kimse. süsleme.. enemek. öykü veya olayı) hayalinden bir şeyler katarak süslemek. serbest b ırakmak. (bir dini) kabul etmek. bir tehlikeyi) atlatmak. köz. i. s. --es) ambargo. 1. armalarla donatmak. zimmete geçirme. sefaret. i. zümrüt ye şili. (bir program ın) sunuculuğunu yapmak. s. süslemek. yüreklendirmek. 2. i. (birine) sar ılmak. f. güç durumda. (çoğ. (anlatılan 4. sunucu.. mahcup olma. f. f. f. 3. elf. tezyin etmek. kabartmak. 2. -den fışkırmak. f. of the town anlaşılması zor. i. çabucak geçen. 1. --ding) (in) (içine) iyice yerle ştirmek. çıkmak. tıb. eludes me. f. from den kurtarmak. utanç duyma. f. bir deri bir kemik kalm ış. elçilik. kabartma desenle süslemek. 1. 2. -e girişmek. i.elucidate elude elusive elves emaciated emanate emancipate emancipation emasculate embalm embankment embargo embark embark on/upon embarkation embarrass embarrassment embassy embattled embed embellish embellishment ember embezzle embezzlement embezzler embitter emblazon emblem embodiment embody embolden embolism emboss embrace embroider embroidery embroidery frame embroil embryo emcee emend emendation emerald emerge emergency emergency door/exit f. üzerine nak ış işlemek. kuvvetten düşürmek. 1. f. i. kutlamak. 3. 2. i. kucaklaşmak. f. süslemek. utanma. 3. kasnak. 2. i. f. Şehrin adı aklıma gelmiyor. mumyalamak. (metne ait) düzeltme. 2. kurtuluş. -e başlamak. i. nak ış. simge. embriyon. 2. kendisi: She is the embodiment of elegance. bir (bir teklifi) kabul etmek. (izleyenleri. i. acil ç ıkış kapısı. s. i. 1. f. hat ırlayamamak. 1. kor. bak. (bir metnin) yanlışlarını düzeltmek. sıskası çıkmış. 1. (bir dine) girmek. (birini) kucaklamak. yakalanmas ı zor. kapsamak. biyol. (birini) (zor bir işe) sokmak. 1. i. Zarafetin ta kendisi. gemiye binmek. i. zümrüt. serbest b ırakma. açıklamak. 1. 2. i. . 3. i. f. çoğ. (bir şeyin) somut hali. gömmek. toprak set. (--ded. (açlıktan/hastalıktan) çok zayıflamış. -den akmak. hadım etmek. f. gemiye binme. i. burmak. 1.. i. i. s ıkışmış. azat etmek. karıştırmak. meydana çıkmak. bir halde) d ışa vurmak. mahcup etmek. f. azat etme. cesaret vermek. amboli. özgürlük. zümrüt yeşili. s. i. (bazı k tahnit etmek. 1. f. kakmak. 1.

i. f. ünlü (kişi). göç. f. acil tedavi. dili aç. 1. tan ınmış ve üstün. 1. i. s. i. giderken. kesin olarak. heyecanl ı. yetki vermek. 1. i.emergency landing emergency treatment emergency ward emergent emeritus emery emery board emetic emigrant emigrate emigration émigré eminence eminent emissary emission emit emollient emolument emotion emotional empathy emperor emphasis emphasise emphasize emphatic emphatically emphysema empire empirical empiricism empiricist employ employee employer employment employment agency empower empress emptiness empty empty words empty-handed emulate emulsion en route mecburi iniş. emisyon. 1. i. görevli. ücret. ampirik. 1. i. s. zımpara. deneyci. vurgulamak. 2. ısrarlı. fışkırtmak. vurgulanarak söylenen. işçi. i. boş şey. çoğ. mal. duygulu.. iş ve işçi bulma kurumu. 1. deneycilik. --ting) ç ıkarmak. kazanç. s.. k. duygu sezgisi. duygusal. i. his. önem. ç ıkarma. zımparalı tırnak törpüsü. imparatoriçe. 2. i. i.pha. f.ses (em´fısiz) i. 2. yükseklik. vurgulama. s. emphasize. 3. i. ruhb. s. i. tepe. of -den yoksun. göç etmek. em. göze çarpan. f. kullanmak. imparatorluk.. f. yumuşatıcı ve acıyı dindiren merhem. s. heyecan. emeritus (emekli bir üniversite ö ğretim görevlisine verilen unvan). işveren. çıkan. duygu. i. yolda. i. boş laf. patron. siyasi göçmen. s. tıb. boş. i. emülsiyon. göçmen. 3. benzerini veya daha iyisini yapmaya çal ışmak. deneysel. boşluk. i. yayma. bo şalmak. i. yaymak. taklit etmeye çalışmak.. bir hizmet veya i şte kullanmak. istihdam. yüksek bir mevki.. bir ba şkasının duygularını anlayabilme. 1. özel bir görevle gönderilen ki şi. boş. i. 2. kusturucu (ilaç). s. yumuşatıcı. yüksek (mevki). s. İng. 2. çalışan. istihdam etmek. (--ted. 2. boşaltmak. maa ş. meydana çıkan. iş bulma bürosu. üzerinde durarak. f. i. dökmek. yüksek yer. eli boş. 2. frapan. i. i. 1. (hastanede) acil servis. vurgu. f. anfizem. i. i. bak. 3. z. f. imparator. . iş verme. i. yüksek (yer). dökülmek. ampirizm. 2. ampirist. i. s.

f. with -e ba ğışta bulunmak. ansiklopedik. (bir tehlike veya zorlukla) kar şı karşıya gelmek. f. minelemek. çalışmak. 2. (--ed/--led. ciro. 2. f. son vermek. endearing endeavor endemic ending endive endless endlessly endlessness endorse endorse a bill endorsement endow (an rut´) yolda. rastlamak. 1. f. 1. f. 1. f. nihayet. (duvar. bak. 4. İng. 1. enclosure. onay. in (bir yer veya halka) özgü: That disease is endemic in India. i. sehpa. ümitlendirici. imkân vermek. yabanimarul. 2. f. yer. z. dili harika. s. 2. s. kapsamak. ünlem Bravo! i. f. 1. emay. i. ile) çevirme. gayret. bak. kendini birine sevdirmek.Bu mektupla birlikte bir foto ğrafile) çevrili olan i. teşvik etmek. (bir şeyi) (bir mektupla aynı zarf içine) koymak: I´ve enclosed a photograph with this çit v. enamor. 1. özendirici. sevimli. emaylamak. f. i. etraf ını çevirmek. 1. 2. yasala ştırmak. emaye. fevkalade.s. ansiklopedi. tak ı. k ıs. ölüm. bitirmek. sonsuz. upon (ba şkasının hakkına) tecavüzde bulunmak. f. son. gayret etmek. onaylamak. 1. 1. 2. encyclopedia. kuşatmak. uç. özendirmek. i. ciro etmek. cesaret vermek. 1. enclosed. ku şatmak. Meksika mutfa ğına özgü böreğe benzeyen acılı bir yemek.. ilişiktekiler. 3. dili (birinin) çok ho şuna gitmek. cesaret verme. 2. acımarul. ipotek.. umut verici. i. f. 1. i. f. . O hastalık Hindistan´a dilb. k. gaye. İng. çit v. özendirme. 2. 2. f. i. yapmaya çalışmak. --ing/-ling) 1. 1. sevdirmek. huk. i. mine. 3.. 2. 3. çok güzel. tehlikeye atmak. f. (başkasının hakkına) tecavüzde bulunma. i. 2. ak ıbet. çeki ciro etmek. 2. f. küçük masa. 5. i.b. f. te şvik edici. yüreklendirmek. cesaret verici. bitmek. (mektupla ayn ı zarf içinde) gönderilen şeyler. 3. gönderiyorum. büyüleyici. yüreklendirme. büyülemek. s. 1. f. s. letter. sonsuzluk. 2. niyet.en route enable enact enamel enameled enamor enamour encase enchant enchanting enchilada encircle encl enclose enclosure enclosures encompass encore encounter encourage encouragement encouraging encroach encroachment encrust encumber encumbrance encyclopaedia encyclopedia encyclopedic end end table endanger endear endear o. hindiba. yetki vermek. i. bitmek tükenmek bilmeksizin. s. özgü. s. örtmek. emaye. son. teşvik etme. bis. sonek. i. s.. amaç. 2. kaplamak. f. 3. tatlı. to s. sona ermek.o. nihayet. 2. f. i. 1. f. durmadan. mec. çaba. 1. k. yük. s. f.b. (bir yeri) (duvar. 1. yüreklendirici. i. 2. çocuk. mümkün k ılmak. son. maksat. (di şlere ait) mine. sağlamak.

oy hakk ı vermek.b. erke. 1. 2. 1. güç. endways. 1. etmek. taahhüt. meşgul (telefon). 3. uygulanabilir. randevu. dövüşme. f. f. 2.en (îng´glîşwîmîn) i. dik. 1. mak. Gitmesini tembih ettim. oymacılık. birbirine girmek. bak. 2. f. İngiliz. 2. 2. energize.y. uç uca. hakketmek. 2. kafas ını bütünüyle işgal etmek. devamlı. in 1.y. England.lish.´ni) -e aşılamak.. 1. söz. 2.´ni) artırmak. 1. tutmak. English. hakkâk. İngiliz. 2.lish. f. 5. işe almak. i. yükseltmek. emretmek: I enjoined him to leave. -in içine iyice çektirmek/geçirtmek. f. İngiliz.). z. çok sürükleyici (roman. uzunluğuna.. enerji krizi. 2. Eng. hakkâkl ık.. dayanmak. lavman. i. f. yutmak. 2. i.men (îng´glîşmîn) i. f. film v. 3. İngilizce. 3. do ğuştan gelen özel yetenek. yasaklamak. bilmece. enerji. i. kuvvet. den. i. angaje etmek.. mühendislik. alışkanlık v. f. f. birbirine geçmek. dayanma gücü. düşman. bağışlardan oluşan toplu sermaye.b. 1. (değer. güç vermek. . motor.b. 2.wom. 1. z. enerjik. tahammül. 1. 2. sürekli. 2. d. i. 2. i. k ıs. ba ğışta bulunma. f. vaat. ile vermek.. i. katlamak. mühendis. zayıflatmak. s. hakkâk işi. f. s. i. s. i. dikine. tembih etmek. 1. İng. kucaklamak. içine çekmek. tıb. doğurmak. kuvvetten düşürmek. s. bak. taahhüt birinin kafas ını meşgul etmek. makinist. gravür. 3. s. i. çoğ. 2. belirli bir süre için ücretli i ş. i. muamma. 1. çarpışmak. fiyat v. çarkç ı. faal. hoş.´s attention engaged engagement engaging engender engine engine driver engineer engineering England English Englishman Englishwoman engrain engrave engraver engraving engross engross one´s thoughts engrossing engulf enhance enigma enjoin i. i. İngiliz kadın. lokomotif. meydana getirmek. çekmek. Allah vergisi. 1. 1. f. 1. s. i. sevimli. İng. İngilizce. f. tahammül etmek. s. f. 3.o. kald ırmak. ucu ileriye do ğru. İngiltere. (dü şünce. 2. enerji. oymac ı. 3. 4. yerine getirmek. f. uygulama. uygulamak. ba ğrına basmak. İngiliz erkek. çekici. çoğ. Eng. tenkıye. nişanlanma. çarpışma. tatbik etmek. dayan ıklı. f. birbirine geçirmek. s. olu şturmak.endowment endurable endurance endure enduring endways endwise enema enemy energetic energise energize energy energy crisis enervate enfold enforce enforceable enforcement enfranchise Eng engage engage in engage s. 4. 1. nişanlı. makinist. sarmak. sözmeşgul olmak. gravürcü. planlayıp düzenlemek. d. dayanılabilir. kazımak. enerji vermek.

-e başlamak. 1. mânia. f. müz. şer. hoşça vakit geçirmek.. i. 3. i. f. tuzağa düşürmek. zengin etmek. bilgilendirmek.enjoy enjoy good health enjoy o. kaydetme. giri şmek. 2. s. soylular s ınıfına almak. sancak. enquire enrage enrich enroll enrollment ensconce ensconce o. 2.s. büyüklük. i. kaydını yapmak. askere kaydolmak/yaz ılmak. i. düşmanlık. yardımını sağlamak.s. tiy. kocaman. sağlamak. zenginleştirmek. f. izlemek. asalet unvanı vermek. 3. f. köle yapmak.. temin etmek. büyüme. bilgilenme. bilgilendirme. tatlı. birkaç parçadan olu şan kadın kostümü. foto. inquire. i. f. 4. bulaştırmak. daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak. muazzamlık. -e girişmek. agrandisman. kâfi derecede. teşebbüs. 1. i. ardından gelmek. büyülteç. deftere yazmak. aydınlatma. f. 2. aste ğmen. girmek. sağlığı yerinde olmak. canland f. büyümek. yeterli. meydana gelmek. f. in ensemble enshrine ensign ensign enslave ensnare ensue ensure entail entangle entanglement enter enter into enter into an agreement enter on/upon enter one´s head enterprise f. s. genişletmek. f. anlaşmaya girmek. içine girmek. hiddetlendirmek. -e başlamak. karışıklık. 2. 1. i. kâfi.ırmak. tak sayg ın bir yere koymak. f. kayıt. 2. f. kaydetmek. in (olumsuz bir şeye) karıştırmak. 2. f.. den. hoş. f. “Enter” tu şuna basarak (bir komutu) gerçekleştirmek. dolaşıklık. ünlem Yeter! Yeter artık! f. 1. büyütmek. ho şlanmak. 2. agrandisör. esir etmek. i. i. 1. f. 2. trup. 1. bak. enjoyable enjoyment enlarge enlarge upon enlargement enlarger enlighten enlightened enlightenment enlist enliven enmesh enmity ennoble enormity enormous enough enough and to spare Enough! Enough´s enough. yüceltmek. eğlenmek. bütün. döpiyes. başlamak. büyük kötülük. f. f. i. 2. i. kaydetmek. -e yerleşmek. askere kaydetmek/yazmak. aydınlanma. 1. büyütme. yeter de artar bile. 1. muazzam. zevkli. in (birini) (olumsuz bir duruma) dü şürmek. yeterli miktar. yazılmak. -i -in içinde ım. bayrak. yerleştirmek. engel. foto. garanti etmek. dola ştırmak. topluluk. genişlemek. i. bilg. girişim. 1. gerektirmek. değerini artırmak.the ensuing year ertesi sene. f. z. 2. husumet. karmakarışık etmek. kaydolmak. eğlenceli. 4. band ıra. . öfkelendirmek. zevk. 1. f. s. zenginle ştirmek. aydınlatmak. zevk almak. -e girişmek. i. çıkmak. -in aklına gelmek. s. aydın (kimse).

--ping) tuza ğa düşürmek. hak vermek. açıkgöz. f. f. misafir etmek. f. antrepo. 1. büyülemek. f. i. k ıskanç. saymak. entomoloji. bağırsaklar. i. 2. tamam. 1. giriş hakkı. f. f. i. bütün. entomolojist. şevkli. zarf. parti. i. 3. mektup zarf ı. bütün. f. büsbütün. 1. çekicilik. şevk. girme.enterprising entertain entertain a motion entertaining entertainment enthrall enthrone enthuse enthusiasm enthusiastic entice enticement enticing entire entirely entirety entitle entity entomb entomologist entomology entourage entrails entrance entrance entrance examination entrance fee entrap entreat entreaty entrée entrench entrenchment entrepôt entrepreneur entrust entry entryway entwine entwine itself around entwine s. maiyet. yılan v. (--ped. örtmek. giriş. f. f.. f. birer birer saymak/söylemek. f. giriş. antre. giriş yeri.b. böcekbilimci. 2. i. eğlenceli. f. ağırlamak. 2. 2. i. tamamen. eğlendirici. (around) bir şeyi (başka bir şeye) dolamak. gıpta edilecek.) (bir şeyin) etrafına dolanmak. cazip. baş yemek. davet. hararetli. çok övmek. mezara koymak. i. büyülemek. yalvarmak. giriş yeri. eğlendirmek. giriş. i. i. s. . 2. i. böcekbilim. i. balıkla baş yemek arasında bir şekilde yerleştirmek. (about/over) göklere ç ıkarmak. i. giriş sınavı. kayıt. 1. i. giriş. (bitki. sağlam yenilen yemek. yalvar ış. s. istek.t. yetki vermek. müteşebbis. müteşebbis. tüm. girişimci. 3. tahta ç ıkarmak. 3. z. giriş ücreti. emanet etmek. giriş ücreti. s. tamam ıyla. enumerate enunciate envelop envelope enviable envious s. varlık. baştan çıkarma. i. giriş yeri. siper. giriş. ziyafet. uyanık. ask. girme. giriş. 2. i. balo. giriş kapısı. çekici. giriş. yalvarma. 1. heves. çekici ancak tehlikeli şey. beraberindekiler. (başkan) bir teklifi kabul edip kurula sunmak. İng. i. s. yakalamak. f. ku şatmak. i. (birini) tatlılıkla (kötü bir şey yapmaya) ikna etmek. f. sarmak. gömmek. hepsi: the entire group grubun hepsi. ikram etmek. f. 3. s. 1. telaffuz etmek. i. girişken. giriş izni. f. s. yakarış.

i. itidal. eşit olmak: Two plus two equals four. 2. i. nükteli söz. 2. i. çevreci. İng. i.. 2. piskoposlarca yönetilen.. i.environment environmental environmentalism environmentalist environs envisage envision envoy envy enzyme epaulet epaulette ephemeral epic epicenter epidemic epidermis epigram epilepsy epileptic epilog epilogue Epiphany episcopal episode episodic Epistle epistle epitaph epithet epitome epoch Epsom salts equable equal equal equal sign equalise equality equalize equanimity equate equation equator Equatorial equatorial Equatorial Guinea i. s. saralı. İng. ile eşit saymak. equalize. 1. f. s. çok kısa ömürlü. rahat. (olaylar zincirinde) olay. i. 2. salgın. piskoposlara ait. epizodik. gelip geçici. epilog. i. epiderm.. s. 2. tasavvur etmek. 1. s. i. sonsöz. i. kafas ında canlandırmak. aynı düzeyde. edeb.. 1. temkin. saralı. deprem öze ği. f. i. epik. depremin merkezi.. i. devir. bak. bak. mektup. kafas ında canlandırmak. i. s. s. i. ekvatoral.. f. f. salgınlaşmış. Hrist. ekvator. gıpta etmek. muhit. i. Hrist. emsali olmak: No one equals her. aynı düzeyde olmak. Ekvator Ginesi. i. ılım.. s. edeb. f. nükte. salgın: flu epidemic grip salgını. i. gıpta. i. Emsali yok. İki artı iki eşit dört. jeol. i. temsilci. 1. s. kolayca k ızmayan. civar. . (Yeni Ahit´te yer alan) mektup. çok k ısa süren. tıb. i.. İngiliz tuzu. s. diplomat. 2. i. bak. sakin. f. i. laf. s. biyokim. i. mezar kitabesi. 2. TV (dizide) bölüm. 6 Ocak´ta kutlanan bir yortu. enzim. 1. elçi. çoğ. i.. çevresel. apolet. i. epik. çevre. eşit işareti (=). 1. 1. radyo. sara hastalığına özgü. (övücü veya hakaret edici) söz.. ça ğ. epaulet. 2. i.. i. tasavvur etmek. 2. i. epilog. eşit. destan. i. 1. çevrecilik. eşitlemek. 1. dolay. epizot. i. i. destans ı.. ılıman (iklim). kıskanmak. denklem. eşitlik. delege. eşit. haset. k ıskançlık. s. sara. f.

b.´ni) dikmek. bundan önce. hatalı. f. Eritrealı. 2. dikelmiş. yanlış. yürüyen merdiven. 1. silinti.´ni) yükseltmek. s. ılım. Eritre. 3.o. in şa etme. dikilmiş. tıb. Ekvator Gineli. kaçamaklı konuşmak. hata. kaçamaklı. 1. silgi. i. f. adaletli. 2. s. 1. anlaşmazlık v.. i. devir. Eritrealı. ayakta duran. i. 1. 3. patlak verme. gereçler. a şınma. (yanarda ğ) püskürmek. i. in şa etmek. dik. s. akl ından çıkmak. i. f. dimdik. i. firar etmek. jeol. a şındırmak. aşındırma. şiir evvel. erozyon. firar. i. ne evet ne de hayır demek.´ni) dikme. yanlışlık. macera. s. s. istikrars ız. dengesiz. s. Ekvator Ginesi.b. âlim. eşkenar üçgen. 2. aşındırıcı. yok etmek. f. (yanarda ğ) püskürme. f. Ekvator Ginesi´ne özgü. gün tün eşitliği. bağ.mine) ermin. erotizm. Eritrea´ya özgü. kızışmak. 2. kaçmak. kaç ış. --ping) donatmak. muvazene. ayakçı. i. gidermek. i. i. (çoğ. direk. heykeli. s. 1. 2. Ekvator Gineli. edat. aşınmak. s. kurtulmak. kurmak. çok bilgili. i. i. f. ayak işi. 1. i. özsermaye. 2. 3. 1. kurma. 2. i. kaçmak. kaçma. patlak vermek. ayak işlerine bakan kimse. birden değişiveren. gökb. s. muh. penisin sertleşmesi. s. paçayı kurtarmak. i. (--ped. (fiyat v. birinin pençesinden 3. 1. yükselmek. hata etmek. (sava ş. ça ğ. 2. atlatmak. 2. direk v. yapmak. yok etmek. (heykel. bilginlik. 1. eşkenar: equilateral triangle. jeol. döküntü. atlı (heykel/portre): an equestrian statue of Napoleon Napolyon´un atlı aynı mesafede olan.b. s. f. eşit uzaklıkta. v. ekinoks. 2. kökünden söküp atmak.. adil. f. iki anlama gelebilen. f. silinmiş yer. 1.b. erotik. i.. s. eşitlik. önce. yapma. 1. --s/er. i.´s grasp i. âlimlik. 1. f. 2. (heykel. 2. i. s. aya ğa kalkmış. 2. biniciliğe ait.Equatorial Guinean equestrian equidistant equilateral equilibrium equinox equip equipment equitable equity equivalence equivalent equivocal equivocate era eradicate erase eraser erasure ere ere long ere now erect erection Eritrea Eritrean ermine erode erosion erosive erotic eroticism err errand errand boy erratic erroneous error erudite erudition erupt eruption escalate escalator escapade escape escape from s. bilgin.. 2. çok geçmeden. net varl ık. donatım. tic. Eritrea. Eritrea. i. i.´ni) k ızıştırmak. yanlış. gözünden .kurtulmak. adalet. 1. s. i. as. denge. 1. silmek.

-den kaçınmak. s. yemek borusu. s. 2. saygı. insana gündelik hayat ı ve dertlerini unutturan çok sürükleyici (roman/film). emlakçı. temel. aesthete. i.escapist eschew escort escort escort vessel escutcheon Eskimo Eskimo dog esophagus esoteric especial especially espionage esplanade espousal espouse espresso esprit esprit de corps Esq Esquire essay essay essence essence/spirit of peppermint essential essentially establish establishment estate estate agent estate car esteem esthete esthetic estimable estimate estimation estival Estonia Estonian estrange estranged estuary et cetera etc etch s.. -den sak ınmak. as ıl. 2. i. f. f. saygıdeğer. i. yapmaya kalkışma. 2. aralarını s. i. kurma. vesaire. 1. esas. kestirme. ana. 1. tahmin etmek. f. Estonya. k ıs.. s. ekspreso. 2. 2. saptamak. eşlik edenler. Esq. as ıl. Esquire. 1. öz. f. armalı kalkan. kuruluş. 1. 2. i. aslında. Estonya. i. s. açmak. ekspreso kahve. aestival. i. gezinti yeri. bak. itibar. (es´tımeyt) 1. İng. 2. birbirinden ayr ılmış. steyşın. 3. f. gizli inançları olan. benim gözümde. f. tespit etme. anat. i. 3. kordon. i.. kurulu ş. Estonyalı. v. i. s. ayrı yaşayan. coğr. Estçe. yapmaya kalk ışmak. desteklemek. Eskimoca. s. naneruhu. denemek. 2. (koruma/gözetim için) e şlik eden. deneme (bir düzyaz türü). i. i. i. soğutmak. i. (birisi hakk ındaki) fikir. ve benzeri. 2. i. Estonyalı. içrek. gezi. Estonya´ya özgü. f. i. Eskimoca. ıtır. i. İng. (es´tımît) 1. (bir grup içindeki) birlik ruhu. 2. kavalye. 2. (korumak/gözetmek amac ıyla) eşlik etmek. i. gerekli. Eskimo dili. ufak bir gruba özgü. deneme. özel. 4. bat ıni. esas. i.. 1. (kıymetini) takdir etmek. Eskimo köpe ği. İng.. -e sayg ı duymak. tereke. zaruri. haliç.s. i.b. 1. olağandışı. s. i. f. kavalyelik etmek. hususi. 2. k ıs. nadir. Eskimo. 2. bence. aesthetic. tespit etmek. 1. esans. f. 1. ancak ufak bir grupça bilinen. z.. bana göre. 2. anlaşılması zor. 3. bak. bilhassa. i. et cetera. temel. mektup zarfı üzerine isim ve soyadından sonra kısaltılarak yazılan ve “bay” anlam ına gelenı bir unvan: Marmaduke Wigglesworth. kestirmek.. v. refakat gemisi. değerlendirme. Estçe. kurmak. z. 2. casusluk. b ırakıt. destekleme. kurum. bak. 1. 1. s. müessese. özellikle. huk... . 1. 1. 1.. (desen hakketmek için) (madeni bir yüzeyi) asitle oymak. Eskimo. itibarlı. tespit edilme. i. tahmin. malikâne. düşünce: in my estimation takdir. değerlendirmek.

i. kurtarmak. Etiyopya.etch a design on etching eternal eternally eternity ether ethereal ethic ethical ethics Ethiopia Ethiopian ethnic ethnography ethnology ethos etiquette etymological etymology EU eucalyptus Eucharist eulogise eulogize eulogy eunuch euphemism euphony Euphrates Eur Eurasia Europe European Eustachian tube evacuate evacuation evade evaluate evaluate s. dünya görüşü. kökenbilimsel. sorusuna. ı.b. i. buharla şma.). s. 3. ebedi ve ezeli. f. i. k ıs. Etyopyal s. Etiyopyalı. i. on his/her/its own merits evaluation evangelical evangelise evangelist evangelize evaporate evaporation evaporator asitle oyarak (madeni bir yüzeye) desen hakketmek. Etyopya. 1.. s.. s. (insanlar ı) (bir yerden) almak./s. değerlendirme. Etyopya. Etyopya´ya özgü.. etnoloji. etimolojik. f. anat. değerlendirmek. k ıs. övgü. (bir yeri) boşaltmak. i. ateşli vaazlar veren gezici Protestan. Avrupalı. (bir yeri) boşaltma. i. Avrasya. edebi kelam. the European Union. i. i. (bir birini/bir şeyi kendi yeteneklerine/özelliklerine göre değerlendirmek. i. 1. buharla ştırmak. Avrupa´ya özgü. buharlaştırma. i. İncil´in mesajını bildirmek/öğretmek/yaymak. Europe. buharla ştırıcı. ahlak bilimi. Habeş. 1. European. i. Habe şistan. bak. ateşli.. 1. örtmece. i. ölümsüz.. semavi. görgü kurallar ı. (bağırsakları)ı)boşaltmak. 3. ses ahengi. i. 2. ahlaki. s. ebediyet. boşaltım. östaki borusu. 2. i. i. daima.o. 3. ahlak sistemi. boşaltım. (insanlar (bir yerden) (bağırsakları) boşaltma. Avrupa. buharlaşmak. belirli bir mesajı yaymaya çalışan kimse. Etyopyalı. i. de ğerler sistemi. 2. i. İncil´e ait. hararetli. z. ebediyen. hadım. 2. övmek. kökenbilim. değer ve inançlar sistemi. götürmek. alma. törebilim. okaliptüs. etik. f. i. asitle oyulmu ş resim. s. eter. etik. İng. yaklaşım v. Avrupa. etnik. etnografya. Avrupai. i. eulogize. s. İncil´in mesajını yaymaya çalışan kimse. kim. 2. adabımuaşeret. 1. f. İncil´de bulunan. Habeş. i. i. i. 1. . i. ba şı ve sonu olmayan. evaporatör. İng. i. s. etimoloji. i. f. (birinin f. 2. i. i. f. 1. bak. son derece Protestanca (bir ö ğreti. evangelize.t. birine) cevap vermekten kaçmak.(bir bahaneyle) kendini (bir yükümlülükten) f. 2. lokmanruhu. göksel. -den kurtulmak. ruh. İncil´in mesajına uyan/sadık. methiye. i.

itidalli. her tarafa. itidal sahibi. i. tepeden tırnağa.” “Olsun. dili her yöne. arada sırada. her gün. güna şırı. gene de.. vaka. olsa bile. er geç olan. arada bir. . en ufak her şey: She´s particular about every jot and tittle. i. sonsuz. 2. olmak. sürekli. engebesiz.” “Even so. düzlemek. zam. ak şam. he de almaya -e ra buying. ile son bulmak. k. ara s ıra. hiç: Have you ever been to Eyüp? Hiç Eyüp´e gittin mi? ondan sonra. yine de. her iki kişiden biri. 3. i. bile. it´s still worthğmen. cevap vermekten kaçan. gene de: “That book contains some mistakes. 2. Ondan sonra hep mutlu yaşadılar. s. Çok çalıştığı halde sınavı veremedi. en sonunda olan. çok dayan ıklı. arife. ilelebet. s. 1. iki günde bir.” “O kitapta baz yanlışlar var. z. hep: They lived happily ever after. senin kör olas ı daktilon! s. nihayet. gün aşırı. düzleştirmek. s. her dem taze (ağaç/çalı). tuvalet. yansız. sokaktaki adam. her bir. öbürleri. her biri. nihai. meydana gelmek. frak. 3.evasion evasive eve even even even if even so even so even though evenhanded evening evening dress evening paper event even-tempered eventful eventual eventuality eventually eventuate ever ever after ever changing evergreen everlasting evermore every every few days every four days every inch every jot and tittle every man jack every now and then/every now and again every once in a while every one every other day every other day every other day every other person every single every so often every which way everybody everybody else everyday Everyman everyone i. 2. 4. 1. z. başkaları. tesviye etmek. i. 1. çift (say ı). 2. (bir işte) yan çizen. temkinli. s. 1. En ufak noktaya dikkat eder. f. hadiseli. herkes. düz. ak şam. herhangi bir kimse. f. her. arife gecesi. daima. arada bir. zam. tam (sayı). tarafs ız. z. s. yine de. yapra ğını dökmeyen. smokin. sonunda. hadise. yine couldn´t pass the exam. (bir bahaneyle) kendini bir yükümlülükten kurtarma. günaşırı. kaçamaklı. i. 2. kör olası: You and your everlasting typewriter! Sen ve z. olay. -diği halde: Evenıthough he studied hard. 1. s. i. 1. ara s hatırlıyor. bir düzeyde. 3. her: She remembers every single mistake they made. herkes. ak şam gazetesi. daima de s. er geç. ihtimal. birkaç günde bir. s. ebediyen. gece elbisesi. Yapt ıkları her hatayııra. ğişen. i. -den kurtulma. iki günde bir. s. in ile sonuçlanmak. dört günde bir. her günkü. 2. herkes. olaylı. hatta.

çok kızdırmak. marya. çok kötü. ulu. kazı. işin titizlikle yapılmasını isteyen (kimse). i. abartılı. i. z. eksiksizlik. tahliye ettirmek. kötülük eden kimse. s. daha kötü bir duruma sokmak. abartmak. çok. dişi koyun. f. kanıt. (--led. huk. sorgu. 2. doğru (bir şey). s. aynen. kötülük. eksiksizlik. i. 1. kesinlik. mübalağalı. f. belli. 1. yavaş yavaş gelişmek. 1. f. yavaş yavaş geliştirmek. tam. except. z. 2. çağrıştırmak. incelemek. muayene etmek. kusursuzluk. birtakım çağrışımlar yapan. mübalağa. imtihan. 2. tahliye ettirme. kesin.. göstermek. koparmak. evrimsel. yüce. aklına getirmek. s ınav. huk. kötü niyetli. dili s ınav. şerir. i. examination. abartılmış. her şey. kazı yeri. evrimci. yüceltmek. f. . f. i.everything everywhere evict eviction evidence evident evil evil eye evildoer evil-minded evince evocative evoke evolution evolutionary evolutionism evolutionist evolve ewe ewer ex exacerbate exact exact exacting exactitude exactly exactness exaggerate exaggerated exaggeration exalt exaltation exalted exam examination examine examiner example exasperate exasperation excavate excavation excavator exceed exceedingly excel zam. 4. s. i. i. f. a şmak. i. son derece. --ling) -den üstün olmak.. f. örnek. göstermek. 1. dikkatle gözden geçirmek. k ızgınlık. mübala ğa etmek. i. evrimcilik. i. kazı makinesi. z. i. yüceltme. k. vecit. f. hafriyat yapmak. kazıyıp ortaya çıkarmak. evrim. imtihan. i. f. example. s. f. 2. co şkunluk. sorguya çeken kimse. sorguya çekmek. s. s. geçmek. ekskavatör. açığa vurmak. 1. i. 1. imtihan eden kimse. s. şerir. 1. ibrik. abartma. (of) (birtak ım şeyleri) akla getiren. tam. k ıs. i. tamamen. i. f. zorla/tehditle almak. huk. tetkik etmek.. s. i. s. delil. misal. çileden ç ıkarmak. kazı yapmak. f. her yere. kesinlik. kusursuzluk. f. i. şer. abart ı. i. huk. i. kem göz. titizlik isteyen (bir i ş). f. nazar. 2. açık. huk. 2. 3. i. 2. her yer. fazlas ıyla. hatas ız. her yerde. (kötü durumdaki bir şeyi) artırmak.

ünlem. tic. s. s. s. değiş tokuş etmek. Bu olmasaydı orada 1. mazur görmek. diye bağırmak. (from) -in d ışında bırakmak.Excellence excellence Excellency excellent except except except for excepting exception exceptional excerpt excess excessive excessively exchange exchange exchange blows exchange rate exchange shots exchangeable exchequer excise excise excitable excite excited excitedly excitement exciting exclaim exclamation exclamation point/mark exclude exclusion exclusive excommunicate excommunication excrement excrete excretion excruciating excursion excursion ticket excusable excuse excuse excuse from i. 2. z. s. ifrazat. fazla. indirimli gidiş dönüş bileti. kiliseden aforoz etmek. heyecan verici. telefon santralı. artan. f. 3. istisna. gezinti. 2. heyecan. (bir kitaptan/yazıdan) seçilmiş parça. s. f. 1. üstün.. 1. hariç. s. (vücuttan) ç ıkarmak. i. ancak özel seçilmiş bazı kişilere açık olan.şka. karşılıklı olarak birer el silah atmak. hariç. s. (bir duygu/tepki) s. ziyadesiyle. dışkı. pasaj. çok iyi. bağ. kesmek.ba şka. dayanılmaz derecede acı veren. except şmaktan başka her şeyi yapabilir. trampa etmek. (birini) (bir şeyi yapmaktan) muaf tutmak. salg ı. kambiyo. üstünlük. i. olmasayd ı: I´d be there. i. i. Ekselans: His Excellency Ekselanslar ı. s. affetmek. k ısa yolculuk. 2. uyand ırmak. değiştirilebilir. Harun´u bunun dışında tuttu.. f. a şırı. ifrat. aşırı olarak. i. 1. salgılama. s. f. 2. ola ğanüstü. telaşa vermek. 1. değiş tokuş. aşırılık. i. i. dışında. s. aforoz. 2. i. mükemmel. (from) (bir şeyin) dışında bırakılma. i. heyecanland ırmak. dışında. i. değiştirme. 2. 1. heyecanla. olacaktım. -den başka: He can do everything edat -den ba except speak Chinese. (bir şeyin) dışında bırakma. f. f. kesip ç ıkarmak. i. . i. trampa. f. 1. ünlem işareti (!). fazla. Everyone was there except for him. özür. ziyade. kolay tela şa kapılır. ç ığlık atmak. i.. yumrukla şmak. mazeret. dışında. edat -den 2. .. 3. f. -in dışında tutmak: He excepted Harun from this. tahrik etmek. tüketim vergisi. Excellency. f. kışkırtmak. döviz kuru. i. bak. değiştirmek. heyecanlı. fazlalık. kolay heyecanlanan. i. Your Excellency Ekselans. Çince konufor this. z. borsa. affedilebilir. -den başka: i.

(cin.. duman v. 2. yerine getirme. huk. 2. 1. uygulama. f. -e örnek olmak. s.´ni) dualarla defetmek. temize ç ıkarmak. uygulamak. çıkış kapısı. i. icra eden. huk. yönetimsel. idam etmek. idari. sürgüne göndermek. (bir duygu veya niteli ği) göstermek. 3.. i. bütün kuvvetini tüketmek. emek. egzersiz. mezardan ç ıkarmak. 1. i. excuse o. al ıştırma. 3. tüketme. var olmak./Beni ba ğışlayın. f. s. teşvik edici söz. yabanc ıl. i. mevcut olmak. f. 2. i. 1. 2. 2. f. idam. idareci. teşvik etme. neşe ve zindelik. 1. aklamak. 2. beraat ettirmek. idam ın infazı. bitkinlik.b. i. çal ıştırmak. (gayret) sarfetmek. sergilemek. egzoz borusu. i. 2. (bir yarg ıyı) infaz etmek. 2. nefes vermek. i. genişlemek. çıkış. f. kötü ruh v. i. fels./Affedersiniz. uygulamak. uygulama. izin istemek. 1. tükenme. varolu şçu. yönetici. 2. exertion exhale exhaust exhaust exhaust pipe exhausted exhaustion exhaustive exhibit exhibition exhilarate exhilaration exhort exhortation exhume exile exist existence existential existentialism existentialist exit exodus exonerate exorbitant exorcise exotic exp expand Özür dilerim. 3. f. execute execution executioner executive executive committee executive power executor executory exemplar exemplary exemplify exempt exemption exercise exert exert o. genleştirmek. yöneticiye ait. muafiyet. i. -i örnekle göstermek. 1. fiz. yürütme yetkisi. cellat. teşvik etmek.b. gayret sarfetmek.´ni) ç ıkarmak. örnek. çok yormak. i. örnek. çıkmak. f. 2. kullanmak. 1. büyümek. f. tükenmiş. belge/kan ıt) ibraz etme. 1. s. (güç) kullanmak. geniş kapsamlı ve ayrıntılı. varoluş. sürgün edilen kimse. s. 2. çıkış. 1. varolu şsal. egzoz. genleşmek.. u ğraşmak. (manevra/hareket) yapma.1. örnek niteliğinde olan. express.s. 2. egzoz duman ı. yerine getirmek. s. f. s. egzotik. 1. i. sergi. yerine getirmek. f. 1. büyütmek. icrai. f. kullanma. 2. i. 2. sergi. hayat.s. 3. ç ıkış. tüketmek. 3. yerine getirme. yaşam. i. 1. s. genişletmek. 2. f. i. f. f. egzistansiyalizm. infaz. yorgun.. 1. 1. fahiş (fiyat). çaba. i. (manevra/hareket) yapmak. f.Excuse me. çok keyiflendirmek. (egzoz. yürütme kurulu. sürgün. varlık. bitkin. varolu şçuluk. aşırı yüksek. k ıs. gayret. (dava s ırasında belge/kanıt) ibrazği) gösterme. 1. i. s. 1. (bir duygu veya niteli etmek. 2. fels. fels. i. egzistansiyalist. s. . bitirmek. ba ğışıklık. hareket ettirmek. çabalamak. i. s. çok ne şelendirip zindeleştirmek. f. yorgunluk. 2. export. (dava sırasında i. gitmek.

tecrübe. 1. 1. açıklanabilir. i.b. sarih. atmak. sömürü. f. i. f. izahat vermek. s. kahramanlık. (--led. s. 1. i. masraf. 2. masraflı. 2. beklenti. i.s. i. f. 1. izah etmek. gider. anlatmak. i. tecrübe. 3. masraf hesabı. s. bitiş. sarfetmek. (süre) dolmak. kendi ç ıkarına kullanma. bitiş. z. incelemek. acı v. kendisinin ne demek istedi ğini anlatmak. açıkça. i. ölmek. s. kendisinin niye öyle davrandığınıizah.expanse expansion expansive expat expatriate expect expect the worst expectancy expectant expectant mother expectation expedience expedient expedite expedition expel expend expenditure expense expense account expensive experience experienced experiment experimental expert expertise expiration expire expiry explain explain away explain o. açık. kahramanca davranış. s. s. (sıkıntı. i. 3. sömürücü. uzman. 1. uzmanl ık. pahalı. i. istismar etmek. hızlandırmak. (ayrıntılı bir şekilde) açıklamada bulunmak. (bahane 1. sınırdışı etmek. kolaylaştırmak. büyüme. i. i. samimi. masraf. i. gider hesab ı. deneyim. i. f.. dü şünmek. 2. 2. geniş alan. i. usta. f. s. fiz. sona erme. i. explanation explanatory explicable explicate explicit explicitly explode exploit exploit exploitation exploiter exploration explore explorer i. i. enginlik. 2. Benden en kötü ihtimalin gerçekle şeceğini ummak. hamile kad ın.. inceleme. izahat. i. (belki do ğru olmayan fakat) elverişli (bir çare). f. sona erme. 1. dolmas ı. f. izahat vermek. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşan kimse. --ling) 1. i. (bir konuyu) araştırma. geniş. (kendi ç ıkarı için) kullanmak. 2. son nefesini vermek. açıklamada bulunmak. kovmak. anlatılabilir. sona ermek. i. i. genişletme. anlatmak. f. genişleyen. 2. (bir konuyu) araştırmak. büyütme. s. beklemek. ç ıkarmak. 2. sömürmek. umut. f. içten. beklenen şey. 2. (özel bir amaçla yap ılan) uzun yolculuk. istismar. genişleme. genleşme. 1. patlatmak.´ni) çekmek. tecrübeli. i. (birinden) (bir şeyin yapılmasını) beklemek: He expects me to carry out the garbage. aç ıklamak. (belki do ğru olmayan fakat) elverişli bir çareye başvurma. açıklama. harcama. sömüren. s. sürenin f. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşmak. 2. sanmak. genleştirme. başından geçmek. süresi dolmak. i. deney yapmak. . (belki doğru olmayan fakat) elverişli bir çare. İng. 1. k. zannetmek. ümit. açık bir şekilde. beklenti. harcamak. f. kendi vatan ından başka bir ülkede yaşayan kimse. çürütmek. dili. (belirli bir alandaki) bilgi. ümitle bekleyen. sömürme. deneysel. (bizzat) ya şamak. eksper. f. bak. bilirki şi. deneme. patlamak. deneyimli. s. deney. açılan. öne sürerek bir şeyi) mazur/makul göstermek. 1. açıklayıcı. sürenin dolmas ı. 2. expatriate. yanl ış olduğunu göstermek. engin. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşma.

doğaçlamayla söylenen/yapılan. özel ulak. 2. 3. mat. 1. beyan etmek. d ışsatım. irticalen. 3. 2.. z. hakkında şiddetli tartışmalar yapılan (konu). 1. acele. to (birine) taziyede bulunmak. manalı. 4.) vermek. (yard ım. aç ıkça. (sat ış için) sergilemek. uzatmak. patlama. patlayıcı. uzatma. 5. man. İng. anlat ım. üst. başka sözlerle anlatmak. uzamak. ifade. i. pozometre. 2. kredi v. geniş. foto. İng. i. tam. 1. z. 1. ihracatç ılık. paralel.b. ifadesiz. meramını ifade etmek. dışavurum. 2.b. f. i. üstel. uzama. istimlak. i. ihracat. kapsamlı. 1. izah etmek. hafifletici sebepler. i. 1. etkisine açık bırakma. (yüzdeki) ifade. 4. foto. ekspres yol. f. 2. i. f. poz süresi. ihraç malı. büyük. s. paralel telefon. doğaçtan. s. anlams ız. fuar. uzatma kordonu. f. doğaçlamayla söylenen/yapılan. f. özel. 2. 1. pozlandırma süresi. ışaekspresle. ekspres tren. 4. özellikle. maruz kalma. foto. s. kablosu. ince bir güzelliğe sahip. ihracatç ı. i. doğaçtan. i. 2. maruz b ırakmak. (malı) yurtdışına satmak. i. manasız. f. ifade etmek. oyun v.) verme. 2. tabir. herkese duyurmak. s. ifade. ihracat lisans ı. 1.The house has a southern exposure. 3. d z. vurmak. (birinin) ac ısını paylaştığını şekkir olduğunu belirtmek. . ekspres (taşıt). (yard ım. 3. ekspres. s. aç ık. savunucu. dağınık düzen. sergileme. 1. mat. uzatma s. 3. ihraç etme. kahkaha tufan ı. maksadını anlatmak. silmek. 4. s. sürmek. i. acele posta. deyim. ask. 1. kovma.s. 2. (filmi) ışıklamak. sergilemek. anlatmak. patlayıcı. ihraç etmek. acele posta. ihraç etme. belli. 2. istimlak etmek. doğaçlamayla. teşhir etmek. ihraç edilme. 2. f. anlamlı. extenuating circumstances huk. ihracat vergisi. f. açıklamak. s. süper. mükemmel. etmek. i. ışıklama süresi. şiddetli tartışmalara yoltaraftar. s. doğaçlamayla. gizli işleri açığa vuran makale/kitap. dışarıya mal göndermek. f. ihracat yapmak. 2. s. açabilen (konu). i. deyim. şükranlarını ifade (to) (birine) minnettar/müte belirtmek. bilhassa. maruz b ırakma. boyut. kamula ştırma. i. i. mat. 1. 1. yorumlamak. 1. kamula ştırmak. üs.patlayıcı madde. infilak. kredi v. f.explosion explosion of laughter explosive exponent exponential export export export duty export license exportation exporter expose exposé exposition exposure exposure meter exposure time expound express express express delivery express in other terms express o. tıpkı. sergi.. irticalen. 2. etkisine açık bırakmak. z. kovulma. otoyol. (bir kitap. mevcut. i. Evin cephesi güneye bak ıyor. çıkarmak. İng. for (görü şü/fikri) anlayıp paylaşmak. 3.´nin) müstehcen/sak ıncalı bölümlerini çıkarmak.b. çok büyük (ac ı/mutluluk). express one´s sympathy express one´s thanks expression expressionless expressive expressly expressway expropriate expropriation expulsion expunge expurgate exquisite extant extemporaneous extemporaneously extempore extend extended order extension extension cord extensive extent extenuate i. üstün.

2. ıkarmak. i. 5. haraca kesme. 4.. 1. ifrata kaçan kimse. fazlalık. i. söyletmek. seçmek. aşırılık. 2. s. müsrif. 2.. s. (to) (suçluyu) (suç i şlediği ülkeye) iade etmek/ettirmek. i. çok. hariç. ç ıkarma. 1. a şırı. i. çıkmak.. i. 2. 2. extortioner. para s ızdırma. harici. yüzeysel. esans. aşırı uçlar. har vurup harman savurarak. (haraç) almak. z. çoğ. 1. ç ıkarmak. fevkalade. imha etmek. zorla alan kimse. mat. suçluların iadesi. aşıt noktası. dışişleri. savurgan. f. yok etmek. fazla. 1. z. çok canlı ve neşeli. abartı. d ışadönüklük. f. ruh. i. 2. 2. çok çok. dış açı. s ınır. extol. ek ücrete tabi şey.´nden i. a şırı. 1. 2. 2. ç ıkarmak. önek dışında: extramarital hard! Çok i. d ışdeğerbiçim. dış. sınır. i. yangın söndürme aleti. (bir kitap v.. 1. israf. s. i. itiraf ettirmek. ruhb. s. sızıntı. dışarı sızan şey. f. haraçç ı. f. 1. f.1. (para) s ızdırmak. aşırı.b. savurganlık. s. para sızdıran. kurtarmak. --ling) övmek. s. (özünü/suyunu) ç öz. a şırı. i. (bitkilerde) gürlük. z. müsrifçe. f. i. (para) koparmak. 1. insanı haraca kesen. ola ğanüstü: extraordinarily beautiful fevkalade güzel. fevkalade: Work extraevlilikdışı. i. olağanüstü. s. s. ekstrapolasyon. i. dış. ders program ı dışında kalan. s. bak. söküp atmak. 2. f. 3. bak. özet. abartılı. 2. dış. 1. sönmüş yanardağ. kökünü kaz ımak. 2. s. konu d ışı. 3. uzatmak. çok çal ış! i. f. 2.. söndürmek. 1. the extremities eller ve ayaklar. nesli tükenmiş. dışadönük. fazla: Do you have an extra pencil? Fazla kalemin var m ı? 2. yabancı (madde/cisim). (bilgi) almak. harici. zorla alma. kökünden sökmek. ruhb. dışlar. . (diş) çekme. 1. 1. d ışadönük kimse. fahiş (fiyat). 2. 2. uç. f. zorla almak. 1. i. 1. dış taraf. fevkalade. i. uçta olan. gür (bitkiler). uç. zahiri. öz. 2. i. 1. i. aşırı derecede. olağanüstü bir örnek. f. s. ekstrem nokta. mat. i. canlılık ve neşelilik. 1. (--led. ç ıkarmak. mat. çok fazla..exterior exterior angle exterminate external external affairs externals extinct extinct volcano extinguish extinguisher extirpate extol extoll extort extortion extortionate extortioner extortionist extra extraextract extract extraction extracurricular extradite extradition extraneous extraordinarily extraordinary extrapolation extravagance extravagant extravagantly extreme extreme case extreme point extremely extremes extremist extremity extricate extroversion extrovert extrude exuberance exuberant exudation s.

gözkapa ğı. üretmek. 1. göz yuvarlağı. vaziyeti kurtaran. i. fine. bir durumu oldu ğu gibi kabul edip ona göre davranmak. (bir duruma) dayanmak. frequency. bünye. 5. yüze ait. inan ılmaz. kaş kalemi. göz far ı. 1. i. 2. gözyuvar ı. çehre. i. i. i. February. gözevi. i. yalancı. 1. mad. yüz yüze. çok güzel. imal. folio. s.. kaplamak. fluid. yüz masaj ı. yüzükoyun. görme duyusu. yalan söylemek. 1. s. (saatte) mine. bez. uydurmak. 1. i. s. 2. k ıs. harika. karşılamak. geom. . i. yapı. kolayla ştırmak. i. bakmak. 1.exude exult exultation eye eye eye shadow eyeball eyebrow eyebrow pencil eye-catching eyeful eyeglasses eyelash eyelid eyeliner eye-opener eyesight eyesocket eyestrain eyewash eyewitness F F f F. f. fabl. i. far. k. kirpik. astarlamak. kuma ş. k. kolay. aydınlatıcı/şaşırtıcı olay/haber. göz yorgunlu ğu. karşısında olmak/durmak. 1. i. yalan. göz küresi. s. anat. 2. -i cesaretle kar şılamak. 2. faseta. 2. efsanevi. sima. following. göz çukuru. f fable fabric fabricate fabrication fabricator fabulous fabulously face face face down face the issue face the music face to face face up to face value facedown face-saving facet facetious facial facile facilitate f. yapmak. güzel kız. enfes. (ta şın) yüzünü yontup (karşısındakini) sindirmek. yap ım. gözalıcı. Fellow. i. façeta. i. tic. gözlük. s.. göz. France. i. i. gözyuvas ı. uydurmasyon. s. 2. argo kendisini ele ştirecek/cezalandıracak insanların önüne çıkmak. F. dili 1. tahammül etmek. masal. alımlı. yüz. i. anat. dili inan ılmaz derecede. 1. ayna. i. süper. kaş. yüzüstü. 2. Friday. k ıs. f. 3. 3. olağanüstü. itibari değer. 5. fa notası. görü ş. şakacı. doku. sevinme. i. göz alıcı şey. (bir zaferden sonra) çok sevinmek. i. üretim. 2. cephe. k ıs. imalatç ı. feminine. f. müz.. i. al ın. dokuma. göz kalemi. süper. Fahrenheit.. i. İngiliz alfabesinin altıncı harfi. f. imal etmek. süzmek. nominal de ğer. i. yüz. göz banyosu. 3. z. 4. i. z. uydurmacı. f. görgü tan ığı. ön yüz. sızmak. kadran. 4. 2. surat.

4. kavgac ı. (özel bir hizmet için yap tıpkıbasım. (gerçeği kadrosu. kolaylıkla eleştirilebilecek veya alay konusu olabilecek kimse/durum. 2. s. yetenek. aksi takdirde. güzellik. (bir cephe. zaaf. 1. fuar alanı. iflas etmek.. beceremeyiş. bak. fayans.fairly flew down the stairs. fabrika. f. belirsiz. faks. fecal. TV aç ılma. s. f. sınıfta i. 2. sin. s. rengi atmak. donuk. yavaş yavaş yok olmak. kimse. 7. etmen. sahte. i.. 1. TV kararma. öğretim personeli. TV aç ılmak. ımlılık. s. sarışın. 2. i. açık tenlilik. i. çarpan. 1. perilere ait. s. 2. bayılmak. 1. yapmayış.. iflas. Merdivenlerden âdeta uçarak indi.ılmış) tesis. sınıfta kalmak. k. 4. birinin tur şusunu çıkarmak. mesleğinde/iş hayatında hiç baygın. aç ıkşekilde. grup. kurallara uygunluk. i. servis. mat. i.. güçten dü şmek. uydurma. s. fahrenhayt. i. adil. (açıkta olan) fuar yeri. gerçek. (bir bir) dış i. i. soldurmak. s. (özel bir) hizmet. i. fena olmayan. uygun rüzgâr. solmak. yüreksiz. i. kanıt toplayan.. hizipçilik.. 2. becerememek.. i. 1. 5. arıza: power s. İng. i. çini. kabiliyet. 3.. bayılma. s. i. 2.. feces. 1. kolaylık. açık tenli. 2. s. 1. oldukça: fairly big oldukça büyük. etken. kusur. çarpanlara ayırmak. yetenek. gerçeklere dayanan. geçici bir f.facility facsimile fact fact-finding faction factional factionalism factious factitious factor factor cost factory factual faculty façade fad fade fade away fade in fade out fade-in fade-out faecal faeces fag fag s. yeti. hizipçi.başarı gösteremeyenbayılma. f. tambölen. edat olmad ığı takdirde. 6. sar ışınlık. 1.5. 2. 1. i. faksimile. i. Gelmedi. TV kararmak. 2. s. dili fena olmayan. He failed to come. hizipler aras ı. faktör i. temiz (kopya). ihmal. fiyasko. bak. (bir ö ğretim kurumundaki) tüm (yap ılarda) ön yüz. 2. 2. i. i. sin.o. faktör. i. adaletli/adil bir şekilde. dürüst bir ve güneşli (hava). başarısızlık. 4. 3. oldukça iyi. zayıf. 3. çalı çırpı demeti. moda/heves. fiyat ı. hizip. 1. i. argo homoseksüel erkek. İng. yer.. 2. 1. fair-weather friend iyi gün dostu. out fagot Fahrenheit faience fail failing failing failing that failure faint fainthearted faintness fair fair fair and square fair game fair to middling fair wind fairground fairly fairness fairy i. 3. --ging) birini çok yormak. (--ged. 2. sin. z. başaramamak. ibne. 2. baygınlık. peri gibi. 1. âdeta: He adaletlilik. dürüstçe. duyum. 3. baygınlık. kuvveti kesilmek.. 4. 1. kopya. i.. çekingen. mat. 4. adaletli. güzel. 3. duyu. peri. kurallara uygun. . fuar. al1. tic. i. ön okulun) öğretmen maskeleyen üniversitenin) görünüş. sin. f.

başkasının cezasını çeken kimse. sahtekâr. hastalanmak. -e hücum etmek. 1. dü şmek. üçkâğıtçı. ask. vefakâr. yağmak. şahin. başarmak. uydurmak. sadakat. . i. i. dili -in pençesine dü şmek.´nde) düşüş. sahte bir şey.fairy tale fait accompli faith faithful faithful to his word faithfulness faithless fake faker falcon fall fall fall asleep fall asleep fall away fall back fall back on fall back upon fall behind fall by the wayside fall down fall down fall down in a fit fall flat fall for fall foul of fall guy fall ill fall in fall in battle fall in love fall into a trap fall into disfavor fall into disrepute fall into disuse fall into error fall into the clutches of fall of man/the Fall fall off fall on fall on one´s feet fall out fall over fall over o. 1. 1. 2. dökülmek. sahte. 5. -in tutsağı olmak. azalmak. i. terkedilmek. i. 3. argo 1. geri kalmak. bırakılmak. 2.en) 1. düşmek. gerilemek. Âdem ve Havva´n ın işlediği günah ve sonuçları. âşık olmak. vefas ız. dizilmek. itimat. 1. sadakatsiz. 4.b. 3. dili işi bırakmak. sava şırken ölmek. 5. f. yıkılmak. dü şmek. din. yüzüstü dü şmek. güven. i. 6. itikat. aldatılmak. çekilmek. 2. uykuya dalmak. umulan ra ğbeti hiç görmemek. uydurma. 3. düşmek. iman. 1. dört aya ğının cumaya rastladı. -e sald ırmak. (fell. güz. adı kötüye çıkmak. 2. kullanılmaz olmak. atlatmak. kapanmak. işten vazgeçmek. inanç. bozulmak. sözüne sad ık. f. s. i. fall. tuzağa düşmek. bozu şmak. sonbahar. dü şmek. düşme. 2. güre ş düşüş. (gemiden) denize dü şmek. (güvenilecek bir kimseye/yere) ba şvurmak. oldubitti. (çare olarak) -e ba şvurmak. -e kapılmak. çökmek. dolandırıcı. doğan. hataya dü şmek. emrivaki. k. ısı v. s ıraya girmek. çökme. k. keriz. 3. Bu ayın yirmisiüstüne düşmek. 1. geri çekilmek. sadık olmayan. 2. sıradan çıkmak. 2. uykuya dalmak. ile çatışmak. yağış. fall overboard fall prey to fall prostrate peri masalı. talep.s. sıyrılmak. Hz. aldatıcı. vefakârlık. düşüş. 6. enayi. sadık. kendini çok istekli göstermek. çok beğenmek. (fiyat. yüzükoyun kapaklanmak. kavga etmek. gözden dü şmek. 2. s. s. dolandırılan kimse. 4. fenalık geçirerek yere düşmek. bayılmak. olupbitti. üçkâğıtçı. i. This month the twentieth fell on a Friday. (kale) zaptolunmak. ask.

i. 1. titrek bir sesle s. (ses) titremek. devetüyü rengi. falso. İng.b.. (hesap. yanlış düşünce/inanç. sendelemek. -e âşık olmak. s. güvenilmez. aşinalık. açlık. düşmüş kadın. yanılabilir. ekilmemiş. yalan. 1. iyi bilinen. soyadı. familiarize. 1. 1. s.´nde) tahrifat yapmak. iyi tan ınan. k ıtlık. akanyıldız. gerçekleşmemek. vefas ız. boş gurur. bot. i. zool. gerçekleşememek: The plan fell through. mantık kurallarına ayk ırı sav. bak. tanınmış. aile adı.. fall. i. ailevi. çürük. hastalanmak. bak. i. s. -e koyulmak. 1. şöhret. gücünü/hızını kaybetmek. teklifsiz. 2. eksik gelmek. k. -e başlamak. hataya düşebilir. 2. radyoaktif to my lot. safsata. 1. It fell serpinti. sendeleyereknam. 2. ev bark sahibi. yetmemek. samimi. 3. 2. k. teklifsizlik. i. dü şmek..fall short fall short fall sick fall through fall through fall to fall upon fall victim to fall/be in love with fallacious fallacy fallen fallen woman fallible falling star fallout fallow fallow fallow deer falls false false pride false step false teeth falsehood falseness falsify falter fame famed familial familiar familiarise familiarity familiarize familiarize o. aile. i. (of) yeterli olmamak. 2. bildik. şecere. çoluk çocuk.. familya. i. His eye fell upon me. 1. aileye ait. 1. s.s. Suratı asıldı. man. iyi arkadaş. akrabalar. aile planlamas ı. (bir şeyi) herkese tanıtmak. f. ün. aile babas ı. me şhur. ıtmak. ünlü. f. soyağacı. 2. sahte. yanlış fikirlere dayanan. (bir şey) hakkında bilgi edinmek. takma dişler. z. i. (gerçekleri) çarptereddüt etmek. s. yürümek. temelsiz. me şhur. ünlü. nadasa b ırakılmış. Gözü bana ilişti. soyadı. samimiyet. 2. suya düşmek. i. fahişe. şelale. f. umdu ğu gibi çıkmamak. aile çevresi. Benim payıma düştü. 3. devetüyü. yanlış davranış. s. yanıltmaca. f. aşina.. aile muhiti. -e kurban gitmek. azalmak. s ığın. yalan söyleme. s. f. ğe/savaşa başlamak. i. 4. alageyik. sahtelik. kayıt. Plan suya düştü. f. s. . laubalilik. yeme -e saldırmak. tanıdık. 2. dili çok iyi. dili suya dü şmek. 2. with family family circle family man family name family name family planning family tree famine famish famous famously (of) 1. çağlayan. belge v. His face fell.

i. ba ğnaz. rençper.. uza ğa.. --ning) yelpazelemek. çiftçilik yapmak. k. 1. veda yeme ği. dili hayran: She´s one of your fans.: He´s far and away the best. dili k ıç. 1. ba ğnaz./Tersine. gerçek payı çok az olan. 2. 2. i. k istemek. çiftlik. f.s. dalg ın (bakış). fantezi. (öbürlerinden) kat kat daha . i.. 2. Öbürlerinden katdili Ne münasebet. 1. yelpaze. çiftlik binalar ı arasındaki meydan. f. çok me şhur. bak.şlem. f. 1. süper. k ışkırtmak. i. hayal gücü.. üstün kaliteli (g ıda maddeleri). çiftçilik. farthest. -den hoşlanmak. mak. s. i. 1.gücü. (yırtıcı hayvanlarda) köpekdişi. 2. yemekler. f. i. öngörülü. 3.. 1. 2. hayali. irmik. hipermetrop. lüks. s. s. dü şlem. körüklemek. Uzağa konu dışında. 1. sınırsız hayal veya hayali. çiftçi. s./Bilakis. uzaklara yayılmış. i. 1. 1. hayallerinde kendini ( şöyle veya böyle) görmek. s. s. hayal etmek. uzakta: He´s never journeyed far from Istanbul.. 1. vantilatör. (birisi) için iyi gitmek. s. 1. yılanın zehirli dişi. i. maskaralık. i. -den uzak. 3. s. dü şünmek. tıb. i. i. popo. çok süslü. saçmal ık. osurmak. s. ırgat. mutaassıp. i. fanatik. yiyecekler. mak. fantastik. enfes. İstanbul´dan uzağa hiç seyahat etmedi. s. kaba osuruk. çiftlik ve içindeki binalar. uzak. i. bilet ücreti. taksi müşterisi. hayalperest. f. akıl almaz. 4. far off faraway farce farcical fare fare fare badly fare well farewell farewell dinner far-famed farfetched far-flung farina farm farm farmer farmhand farmhouse farming farmost farmstead farmyard far-reaching farsighted fart i. k. 2. harika. 2. fang fanny fantastic fantasy far far afield far and away Far from it. fantezi. s.fan fan fan fan belt fan blade fan the flames fanatic fanatical fanciful fancy fancy fancy dress ball fancy o. 4. mutaassıp. çiftlik evi. çiftlik avlusu. fanatik. yelpaze biçimindeki herhangi bir şey. 1. tiy. s. (--ned. s. pervane kanad ı. hayal düşlemsel. 1. pervane ısı. sanmak. k. gülünç. ileri görü şlü. çok uzak. hayal. 2. müz. fantezi. 2. baseball fan beysbol meraklkayışı. fars. 2. ak ıldışı. 3. Onun için kötüydü. veda. 2. Hayranlar ınızdandır. dü gerçekdışı. zannetmek.. i. (birisi) için kötü olmak: He fared badly. yol paras ı. 2. 3. i. kat daha iyi.ıyafet balosu. i. z. inan ılmayacak kadar büyük (miktar). They didn´t go far. çok kişi veya şeyi etkileyen. 3. ünlem Elveda! i. i. .

hızlı. 2. ölümcül. suçu birinin üstüne atmak. 4. Noel Baba. solmaz. on (gözü) (bir yere) dikmek. iskandil etmek. faşist. şişman. f. i. vahim. anlamak. i. solmaz renk. 2. f. 1. sabitlik derecesi. yağ. 2. dolgun. yazg ıcılık. üstünde durmak. kavramak. 1. faşizm. -e saplanmak. bağ. i. anayurt. semiz. f. arka kaportas ı yatık spor araba. kopça. bağlayan şey. argo zengin adam. f. yazg ıcı. s. s. 2. -i kafasına takmak. 3. tarz. daha ötedeki. i. bağlamak. vahim. uçarı. s. tutturulmak. 2. s. kader. en uza ğa. i. ücra --test) 1. 2. çengelle bağlamak. kaderci. f. ölümcüllük. i. defile. alınyazısı. fasikül. hafifmeşrep. tez. i. tutturmak. çıtçıt. ötedeki. yapmak. . daha uzaktaki. s. fatalist. i. 1. zor be ğenen. titiz. hızlı yaşayan. yorgunluk. s. şekil. semirtmek. fatalist. en uzakta. (kaza sonucu olan) ölüm. kaderde olan. kaderci. i. İng. kulaç (uzunluk ölçü birimi). babas ız. i. s. en ötede. baba.o. oruç.farther farthermost farthest farthing fascicle fascinate fascinating fascination fascism fascist fashion fashion designer fashion model fashion show fashionable fast fast fast asleep fast color fast food fast lane fastback fasten fasten on/upon fasten the blame on s. fastener fastidious fastness fat fat cat fatal fatalism fatalist fatalistic fatality fate fated fateful father Father Father Christmas father-in-law fatherland fatherless fathom fatigue fatten s. 2. suçu birine yüklemek. s. 1. i. (kuma ş boyası için) sabitlik. 1. şık. sabit (renk). (birinin) ilgisini/merak ını çok çekmek. modac ı. daha ilerdeki. rağbette olan. kalın. büyük merak. şişmanlatmak. en ötedeki. 2. korunak. biçim. f. i. oruç tutmak. z. i. f. kadercilik. 3. 1. yazg ı. 2. 1. s. mahfuz yer. daha uzak. moda olan. z. fast-food restaurant hazır yiyecek satan lokanta. i. i. (hamburger. manken. 3. 2. s. i. i. yazg ıcı.. çeyrek peni (eski bir İngiliz parası). -e tak ılmak. moda. en ilerde. anavatan. çengellemek. kayınpeder. s. yağlı. 1. öteki. s. peder. 2. 1. çok enteresan. s. seri. mukadderat. şişmanlamak. 1. derin uykuya dalm ış. semirmek. cazibe. bitkinlik. öldürücü. Peder (papazlara verilen unvan). fatalite. 2. i. i. fatalizm. en uzak. i. (otoyolda) sürat şeridi. i. süratli. bağlanmak. 1.yer. şekil vermek. pizza gibi) hazır yiyecekler. 3. öldürücülük. çok ilginç. (--ter. çabuk. en uzak. yormak. revaçta olan.

korkusuzluk. alageyik yavrusu. yanlışsızlık. s. çoğ.fatty fatty acid fatuity fatuous faucet fault faultless faultlessness faulty fauna faux pas fava fava bean favor favorable favorite favoritism favour fawn fawn fax faze FBI fear fear fear the worst fearful fearless fearlessly fearlessness fearsome feasibility feasibility study feasible feast feat feather feather feather bed feather one´s nest featherbrained feathered featherweight feature Feb February fecal s. yağlı. sempati. noksans ızlık. en kötü ihtimalin gerçekle şmesinden korkmak. tüy. 3. i. -de kusur bulmak. kuştüyü yatak. i. k. faks. 1. tercih i. s. 1. dobiş. favor. i. fakslamak. jeol. kayırma. i. 1.. faks makinesi. February. favori. fay. yanlışsız. 2. gözü pek. kim. s. ziyafet vermek. tüy takmak. f. i. f. i. kendini ak ıllı sanan budala. dili etkilemek: It didn´t faze him at all. kırık. güç isteyen) ba şarı. Hrist. 2. . 1. 1. gözde. s. z. kayırıcılık. 2. korku. 1. gözde. tüylü. as ıl k ıs. 2. çok sevilen kimse/ şey. s. korkusuzca. uygulanabilir. i. yüz. 2. 2.. broad bean. korkunç. f. yılmadan. fauna. pot. f. f. 3. 1. 1. 1. çürük. yüz hatları. dehşetli. i. f. sevgili. s. korkunç. ku ştüyü ile kaplamak. (cesaret veya bedensel i. tüys ıklet.f. doyas ıya yemek. 4. s. geyik yavrusu. faks. dili küpünü doldurmak. 1. yaltaklanmak. yap ılabilir. (birinin karakterinde) kusur. yortu. f. 2. lütuf. i. Onu hiç etkilemedi. şişko.. s. (bir davete katılanlara verilen) ufak iyi. 1. sar ımsı kahverengi. en çok sevilen. hebenneka. yüzdeki organlardan biri. ziyafet. f. 2. bak. dışkıya ait. 1. budalalık. musluk. k. hediye. yağ asidi. şubat. noksan. k ıs. --s (fô´nız)/--e (fô´ni) i.. kabahat. İng. s. müsait.. ço ğ. i. ho şa giden. yanl ış. i. dalkavukluk etmek. aşağ. 3. onay. yılmaz. iyilik. korku veren. falso. s. s. bak. i. özellik. budalaca. 2. fizibilite. kazanacağına inanılan yarışçı. bak. 1. the Federal Bureau of Investigation. noksans ı. sevgi. 2.. mümkün. broad bean. favori. sa ğlam bir temele dayanmayan. faksla gelen mesaj. uygun. hebennekalık. 1. 2. 2. korkusuz. i. -de önemli bir rolü olmak: This i. kusursuz. s. tenis servis hatasız. defolu. fizibilite raporu. yap ılabilirlik. iltimas. beğenme. kuş beyinli. s. f. 2. bayram. 5. kusurlu. 1. 1. uzun makale. i. korkak. çehre. i. direy. i. 4. 4. ziyafette yiyip içmek. korkmak. i. i. tarafını tutmak. 2. film. 2. sima.

4. fötr şapka. feed. fiz. (hayvan) beslenmek. i. yem. illallah demek. obliged to feel one´s oats feel one´s oats feel one´s way feel pity for feel queasy feel rotten feel shame feel sick at/about i. (for) -den utanç duymak. beceriksiz.feces feckless fed federal federalise federalism federalist federalize federate federation fedora fee feeble feeble-minded feebleness feebly feed feed feedback feedbag feeder feeding bottle feel feel feel an affinity for feel at ease feel at home feel bad feel for feel giddy feel in one´s bones feel keenly feel like a fish out of water feel like doing feel like o. federasyon haline getirmek. hafifçe. feel low feel no pain feel no pain feel o. cansız. i. f. 2. federalist. pol. s. dokunma. el sürmek. yad ırgamamak. f. (bir şeyin dokununca uyandırdığı) his. kendini iyi hissetmek. zayıf. s. 4. anlamak. f. elinden i ş gelmeyen. k. çok ihtiyatlı davranmak. canı yapmak istemek. argo sarho ş olmak. elleri ile yoklamak. s. z. kendini iyi hissetmemek. federalizm. (felt) 1. i. gyemek. 2. on ıda. 2. on ile beslemek. 2. vizite. yedirmek. 3. i. i. Kendimi iyi hissediyorum. (fed) 1. s. (devletleri) federasyon haline getirmek.. fidbek. kendini tur şu gibi hissetmek. kuvvetsizlik.ı. 1. i. 1. 2. k. giriş ücreti..s. i. zayıflık. bak. f. 2. -e ac ımak. ile beslenmek. yiyecek. zayıf. dili 1. yem kab ı. f. kuvvetle hissetmek. yerinde duramamak. morali bozuk olmak. beslemek. geribesleme. dışkı.. başı dönmek. yemek. yem torbas geribildirim. biberon. keyfi olmamak. 2. midesi bulanmak. içi rahat etmek. be fed up with argo -den b ıkmış olmak. 1. coşmak. kuvvetsizce. -in çektiklerini anlamak. . 3. federasyon. zilzurna sarhoş olmak. . dili üzülmek. doktor ücreti. i. kendini rahat hissetmek. 1. zayıf bir şekilde. birinin bir şey hakkındaki düşündükleri/izlenimleri. yemek vermek.. 1. gibi i. kuvvetsiz. 2. amirane tavırlar içinde olmak. 1. fötr. İng. geri zekâlı. duymak: I feel good. federal. kendini (bir şeyi yapmaya) mecbur hissetmek. f. k. s. dili baya ğı sarhoş olmak. bak. 2. i. i... kendini beğenmek. içine doğmak.s.. federalize. yemlik. 2. k ıpır kıpır olmak. sudan/denizden ç ıkmış balığa dönmek. dokunmak. el yordam ıyla ilerlemek. hissetmek. 1. -e çok üzgün olmak. (birini) çok çekici bulmak. ücret.

raziyane. keçeli kalem. (bir şey yapmayı) çok istemek: He suddenly got the urge to make money. mutlu. bot. ask.s. suçlu. çamurluk. i. dert orta ğı. i. i. 1. burs.. 2. deli numaras ı yapmak. bataklık. 2. -i parmaklıkla/tahta perdeyle/çitle ayırmak.. yanıltma. i. i. s. huk. 2.. çit veya parmakl ık malzemesi. yere sermek. a ğır suç. eskrimci. 4. mahcup olmak. çalıntı mal alıp satan kimse. kad ına özgü. Birdenbire içinde i. f. keçe. i. (yapar) gibi görünmek. i. 2. isabetli. i. bak.. intihar etme arzusu duymak. hemşehri. k ıs. kişi. s. (in) -i parmaklıkla/tahta perdeyle/çitle çevirmek.. min. fötr. ço ğ. grup. duygu. 2. 2. 1. dili kendini iyi hissetmek. cemaat. 1.. f. i. i. 2. vatanda ş. tahta perde. yanıltma hareketi yapmak. dü şürmek. yerinde. münasip. 3. 2. -i kovmak. bak. feminine. bak.. arkada şlık. kadınlık. f. 1. i.. i. parmaklık. midesi bulanmak. üzülmek. i. 2. numaras ı yapmak. maya. 1. iç âlemi. zool. rezene. . dişilik.. f. f. feldispat. eskrim yapmak. dişil. feel. çemen. i. -i uzakla ştırmak. 1. i. feminizm. mayalanma. kadınsı. şöminenin önüne konulan alçak parmaklık. başı dönmek.. . arkadaş. çoğ. i. foot. dişi. feminist. f. 1. s. kesip devirmek. kendini geçindirmek. 1. his. merak etmek. i. fall.. fend off fender fennel fenugreek ferment utanmak. dokunaç. i. uygun. çit. hem şeri. female. kardeşlik. i. 2. adam. 2. para kazanma tutkusu uyand ı. yan ıltma hareketi. i. his dünyası. eskrim. ek şime.. (bir bilim kurumunda) üye. mesut. ba şının çaresine bakmak.. s. f. (bir bilim kurumunda) i. kendini (belirli bir şeyi) yapacak kadar güçlü hissetmek.feel small feel suicidal feel up to feel up to par feel woozy feel/be troubled feel/get/have an/the urge to feeler feeling feet feign feign madness feint feldspar felicitous felicity fell fell fellow fellow citizen/countryman fellow sufferer fellow townsman fellowship felon felony felt felt felt-tipped pen/felt pen fem female feminine femininity feminism feminist fen fence fence fence off fencer fencing fend fend for o. huk. saadet. 1. dilb. 1. k. mutluluk. 1.üyelik.. yurttaş. i. sersemlemek. 2. 1.

i. (birilerini) k ışkırtmak. da ğgelinciği. ek şimek. koku şmuş. ateş. getirmek.. e ğreltiotu. ateşli. s. verimlilik. 1.. ayağına zincir vurmak. f. 2. 3. vahşilik. hâsılat getirmek. f. ihtilaflı olmak. f. az miktar. fetiş. f. 2. i. i. hararetli olan. fermantasyon. s. 1. eril nişanlı. sal v. s. 2. i. çok nadir. aşk merdiveni. dişil nişanlı. böyle taşıyan tekne. döllemek. uzun süren dü şmanlık.. şen. i. arayıp tarayıp bulmak. humma. i. engellemek. f. gelir sağlamak. bot. arayıp taramak. çekici. hararet. vahşi. --zes) fes. iki k ıyı arasında araba/insan taşıyan gemi. fetişizm. hararet. arasında araba/insan bir ta şıtın işlediği yer. verimli. f. vahşet. 2. 1. feston. pis kokan. bağlamak. mayalanma. telaşlı.. füjer. 2. i. k. i. Duygu yoğunluğu belirtir: He was shouting in a fever of excitement. i. fertilize. festival. s. az. alıp getirmek. çoğ. f. bak. i. şenlik. s. feodalite. ateşli. i. i. gübrelemek. yırtıcı. 1. s. hararetli. 2.. ateşi çıkmış. azmak. al ımlı. kavga etmek. bayram. iltihaplanmak. hararetli. zool.b. 3. araba vapuru. cenin. i. (çoğ. irinlenmek. kutlama: What kind of festivities will there be? Ne gibi kutlamalar olacak? i. 1. i. betonarme. böyle bir taşıtla i. 2. elini ayağını bağlamak. heyecanlı. i. kayık. 1. 1. yortu. s. ateş. cenine ait. mayalanmak. i. ate şlilik. engel. feodal.. s. hararetli. 2. 1. .. gübre. i. i. dönme dolap. 1.. s. ate şli. 2. bereketli. i. kan davası. 2. s. ate şli. i. s.ferment ferment trouble among fermentation fern ferocious ferocity ferret ferret ferret out Ferris wheel ferroconcrete ferry ferryboat fertile fertilise fertility fertilize fertilizer fervent fervid fervor fester festival festive festivity festoon fetal fetch fetching fetid fetish fetishism fetter fettle fetus feud feudal feudalism feudality fever fevered feverish few few and far between fez fiancé fiancée f. i. f. Büyük bir heyecanla ba ğırıyordu. i. iki k ıyı feribot. s. İng. hararetlilik. dili cazibeli. i. buka ğı. i. neşeli. 1. vapur. bayrama ait. gen. feodalizm. ateşli.

ask. lifli. XV). ünlem Hay Allah! i. f. alan. i. İng. huk. (--bed. atmak. i. lif. s. i. kaypak. on be şinci. fiyasko. i. sahra talimatnamesi. üstsubay. i. 1. i. (çifte) dürbün. s. an opium fiend afyonkeş. bayram. sert. f.. şehvet dolu. i. zebani. s.. i. f. k ıta tatbikatı. 2. (zamanı) boş geçirmek. on beş. yortu.. zırva. s. coşturucu. i. İng. 2. i. sadakat. yerinde duramamak. cam elyaf ı.. ask. s. vahşi. --bing) yalan söylemek. fictionalize. ateşli. 1. feldmareşal. ifrit. çayır. hasta. vakit geçirmek. oyalanmak. 1. vakit geçirmek. çabuk öfkelenen. barut gibi. 3. topçu s ınıfı. 2.fiasco fiat fib fiber fiberglass fibre fibrous fickle fiction fictionalise fictionalize fictitious fiddle fiddle around fiddle away Fiddle! fiddle-faddle fidelity fidget fidgety fief field field artillery field day field events field exercise field glasses field hockey field hospital field maneuver field manual field marshal field mouse field officer field officer field trip fieldpiece fieldwork fiend fiendish fierce fiery fiesta fifteen fifteenth fifth fifth wheel i. saçma sapan sözler. 1. deli. hercai. karar. f. (öğretimde) gezi. (bir spor takımını) sahaya çıkarmak. beşte bir. şeytan. durmadan k ımıldamak. şeytanca. fiber. ask. rahat durmayan. sahra topu. 1. k. tarla faresi. 2. i. galeyana festival. i. roman ve hikâye edebiyat ı. dili düşkün. saha. vefa. sahra hastanesi. ask. s. f. 2. küçük yalan. 4. on beş. 3.. hikâye/roman şekline sokmak. kara manevras ı. şiddetli. 2. kolaylık olsun diye gerçek gibi farzolunan şey. ateşli. 2. on beşte bir. k. bak. üstsubay. 2. uydurmak. mevhume. meraklı. oyalanmak. hercai. (aşkta) vefasız. keman çalmak. değişken. ask. 1. dili 1. s. i. 1. . s. i. tımar. hayali. sahra spor bayram ı.. 2. gereksiz şey/kimse. f. ateş gibi. 2. uydurma. i.getiren. mera. çim hokeyi. tarla. kızgın.. şeytani. dönek. dili keman. i. k. i. alan yarışları.. on beş rakamı (15. (bilgi toplamak için yap ılan) alan araştırması. fırdöndü. be şinci. s. zeamet. 1. s. rahat oturamamak. otlak. tiryaki: a tennis fiend tenis hastas ı. 2. bak. k ıpır kıpır. 5. 1. emir. 1.

geçici olarak bir i şte çalışmak. -i anlamak. kavga etmek. dosya. Durumu bana aç ıkla. dolgu toprak. oto. i. 2. fileto. iplik. -e güvenmek. 2. doldurmak. numara. 1. i. evrakları dosyalayan görevli. i. lif. dolgu maddesi. önemli bir rol oynamak. 4. ellinci. s. savaş. tel. huk. (birinin) yerine çalışmak. reçetedeki ilaçlar ı vermek. 2. endam. i. dili 1. 1. ellide bir. 1. Fiji. çalmak. s. doldurmak. dolguyla meydana getirilmi ş yer. boy bos. yarı yarıya. toplamak. i. dili sanmak. Fiji. f. avcı uçağı. i.o. gemi aslan ı. filing cabinet evrak/dosya dolabı. Fiji Adalar ı´na özgü. k. doyurmak. i. 1. dolmak. k ıs. f. i. figure. 2. (formu) doldurmak. 2. Fijili.´s shoes fill the bill s. 2. mücadele. dolgu yapmak. zannetmek. elli. 2. elek. artistik patinajc ı. 3.. 3. (bir hesab ı) toplamak. i. mecaz. incir. 1. 2. i. (fought) 1. s. yürütmek. i. 3. i. boksör. k. dosya (bir şeyle/kişiyle ilgili belgeler). s. i. 1. u ğraşmak. İşimizi görür bu. 1. dosyaya koymak. 1. k. dili birinin yerini doldurmak. elli rakam ı (50. dövüşmek. sava şçı. f. evrak/dosya dolab ı. bilg. filaman. avcı savaşmak. yazılı olarak şikâyet etmek. dövüş horozu.fiftieth fifty fifty-fifty fig fig fight fighter fighter plane fighter-bomber fighting fighting cock figment figurative figure figure figure of speech figure of speech figure on figure out figure skater figure skating figure up figurehead Fiji Fijian filament filbert filch file file file a complaint file clerk filet filet mignon filial filings fill fill a prescription fill a tooth fill dirt Fill her up! fill in fill in for Fill me in on the situation. törpü. 2. i. rakam. dolgu. 2. dosya. evlada yak ışır. i. sayı. evlada ait. mecaz. figür. Depoyu doldur! 1. 3. artistik patinaj.. fileminyon. klasör. f. incir a ğacı. L). işini görmek: This´ll fill the bill. fındık. a şırmak. figür pateni. fill out fill s. kavga. törpülemek. 2. avc ı bombardıman uçağı. bot. 2. f. 1. 3. 2. dolgu. i. s. 1. dosyalamak. eğe talaşı. eğe. 2. mücadele etmek. Fiji´ye özgü. dövü ş. i. elli. . -i hesaba katmak. eğelemek. i. i. ercik sap ı. mecazi. f. figurative. 2. -i planlamak. -i çözmek. 1. 1. 3. kilo almak. 1. Fijili. uçağı. ihtiyac ını karşılamak. çoğ. 2.

ispinoz. 2.. para s ıkıntısı. doldurmak. bitirmek. i. ço ğ. 2. i. (jürinin verdiği) karar. di şçi. filtreli sigara. ince tabaka. pislik. öğrenmek. veya kurs sonu s ınavı. film çekmek. 2. i. ke şfetmek. strange find s./s. 1. zarif. kesin. yatırımcı. son. âlâ. sonuncu. finalist. i. s..fill the bill fill up filler fillet filling filling station filly film film speed film star filter filter paper filter paper filter tip filter-tipped filth filthy filtrate fin final final heat finale finalise finalist finality finalize finally finance finances financial financial pressure financial year financier financing finch find find employment find fault find fault with find guilty find o. finansç ı. dolma. filtrat. k. s. bak. müz. kesinlik. 2. güzel. i. 3. i. son şeklini vermek. bulunmu ş/keşfedilmiş şey. 1. Onun mali durumu iyi. 6. suçlu ç ıkarmak. f. 2.t. 1. 1. sigara filtresi. 5. 2. find s. saç band ı. boyacılık filler. iş bulmak. çok pis.. i. i. 1. mali yıl. İng. dolgu. filtreli (sigara). 2. finansman. yüzgeç. i. (found) bulmak. Problem paras ızlıktı. foto. dolgu macunu. halis. 1. i. tête-à-tête with find out Find out if he came. -e kusur bulmak. i. i. filtre kâğıdı. filtre kâğıdı. 1. O benim tuhafıma gidiyor. mali durum: His finances are in good shape. 1. f. k ısrak. film duyarl film yıldızı. s. huk. spor final: final match final maç ı. 2. i. dolgu. ince.. zool. i. finansman. finans: ministry of finance maliye bakanl ığı.o. maliye. filtre. fileto. f.. hassas. yıl sonu. filtreli sigaralar. 2. nihayet. f. kemiksiz et/balık. f. 1. ince. biri/bir şey (birinin) tuhafına gitmek: I find him strange. 2. Gelip gelmediğini öğren. z. film. üstün. finalize. ince ruhlu. süzüntü. s. benzin istasyonu. 4. filtreden geçirmek. . kat ışıksız. final. i. birinin hoşuna gitmek: She didn´t find his ways sympathetic. finanse etmek. para: A lack of finances was the problem. mali. 1. güzel (hava). 1. sonunda. 1. 2. i.t. 1. i. kendini (biriyle) ba ş başa bulmak. f. sin. dili ihtiyac ı karşılamak. 2. filme almak. sympathetic finding fine k. spor final. zar. dili. mükemmel. s. bütçe yılı. (with) kusur bulmak. 1. aç ık. ince örtü. 2. final spor sömestr sonu i. duygulu.s. saf. doldurma. i. ığı. katk ı maddesi. 2. Onun bir şey davranışları hoşuna gitmedi. final ko şusu.

f. Finlandiya. itfaiye te şkilatı. s ınırlı. yangın söndürme gemisi. titiz. s.b. up fire s. güzel sanatlar. ispiyon. ilk silah atan olmak. parmak. dili işten top atışıyla selamlamak. i.t. argo 1. .fine fine arts fine arts finery finesse finger fingernail fingerprint fingertip finicky finish finish line finish off/up finish with finite finite verb fink Finland Finlander Finn Finnish fiord fir fire fire fire a salute fire a shot fire alarm fire brigade fire department fire engine fire escape fire escape fire extinguisher fire hose fire hydrant fire insurance fire questions at fire s. 1. yangın sigortası.. (birini) gayrete getirmek. yangın kulesi. yangın söndürme aleti. (toprak e şyayı) (fırında) pişirmek. k ılı kırk yaran. f. dili öldürmek. 2. s. ile ilişkisini s.´ni) ate şlemek.o. i. ateşli silahlar. yangın merdiveni. gammaz. kalorifer v. O bilgisayarla mahdut. fine-toothed i. dilb. i. ustalık. bitirmek. i. up fire station fire the first shot fire tower fire truck firearms fireboat i. i. yangın hortumu. 1. itfaiye arabas ı. parmakla dokunmak. sona ermek. 2. 2. tamamlanmak. incelik. 3. (bir iş için) (birini) şevke getirmek. yangın merdiveni. i. i. v. yangın.b. dili bitirmek. itfaiye. k. para cezas ı. with enthusiasm for fire s. 2. 2. bitmek. itfaiye. ile işi bitmek: If you´ve finished with that computer. comb ince eleyip s ık dokumak. i. mat. (birini) soru ya ğmuruna tutmak. itfaiye binas ı. i. 1. top. k. İng.´ni) fayrap etmek. Fince. köknar. itfaiye arabas ı.o. yangın zili. top. I´d like to use it. 3. Fince. 2. yangın alarmı. belirli bir el silah) atmak. tırnak. bak. Fin. bitirmek. (tüfek. kullanmak istiyorum. 1. 1. ihbarc ı. 1. ellemek. parmak ucu. Finlandiyalı. go over the matter with a süslü giyim. güzel sanatlar. yangın musluğu. bir el silah atmak. (silah) ateş almak. f. ustalıkla durumu idare etmek. 1. i. i. fjord. işin bittiyse onu sonlu. Finli. 2. parmak tırnağı. k. hain. f. i. i. i. Fin. 4. çekimli fiil. (kurşun. fine-toothed comb ince di şli tarak. (soba. bitiş. s. sona erdirmek. ateş. f. ispiyoncu.. 2. spor finiş. grev kırıcı. para cezasına çarptırmak. i şini bitirmek. (motoru) çal ıştırmak. i. parmak izi. el sürmek. tamamlamak.

3. birinci s ınıf. i. fiyatı değişiklik göstermeyen (hisse senedi. mükemmel. ateşböceği. z. en büyük. ilk çocuk.b. ilkin. 4. i. 4. s. (kurşun.b. s. kestanefişekleri. dilb.firebrand firebrick firebug firecracker firefly fireman fireplace fireplug fireproof fireside firewood fireworks firing firing line firing mechanism firing pin firing range firing squad firing squad firm firm firm offer firmament firman firmness first first aid first aid first and foremost first class first class first floor first floor first impression first lady first lieutenant first lieutenant first name first night first person first person first watch firstborn first-class firstly first-rate firth i. dili ateş bir el ateşleme mekanizması. üstün.b. i. 1.´de) cumhurba şkanının karısı. ilk yardım. 2. zemin kat. i. odun. en başta. havai fişekler. (A. evvela. ilkin. yanmaz. çoğ. kestanefişeği. (taşıtta) birinci mevki. i. ateş alma. birinci mevki. fire. pelte. şömine. evvela. (tüfek. yangın tuğlası. birinci s ınıf. 1. önce.B. ekstra. çikolata v. atış mangası. i. ilk izlenim. sallanmayan. at ış. z. s. kundakç ı.men (fay´ırmîn) i. ocak. i. s. ferman. 1. 1.´ne özgü) donmu şluk. ilk ad. aç ılış gecesi. i. çikolata v.´ni) ate şleme. birinci mevkie ait. 1. ask. s. 2. When we first came here it was a village. 2. birinci mevki. mükemmel. ask.B. donmu ş (jöle. 4. ortalığı karıştıran delifişek. 1.D.ım. sıkılık.D.). İng. ilk. (fiyatlarda) istikrar. i. idam mangas ı. (İskoçya´da) haliç. i. i.b. 3. ilkönce. belirli hattı. k. 2. top v. z. sağlamlık. itfaiyeci. üsteğmen. zemin kat. ekstra. A. 2. gecenin ilk nöbeti. i. ilk do ğan. yangın musluğu. s. ocak ba şı. sağlam. (toprak eşyayı) pişirme. atış alanı. pelte. i. birinci tekil veya ço ğul şahıs. üstün. 2. ilk. top. s ıkı. gala. yanan odun parças ı. (jöle. dilb. birinci kat. 1. pişim. i. birinci. birinci mevkide. İlk geldiğimiz ilk yard ilk: tıb. birinci şahıs. ateşleme pimi. ateşleme iğnesi. ateşleme tertibatı. i. ateşlenme. birinci s ınıf. birinci kat. kaymayan. poligon. çatapatlar v. üste ğmen. birinci. i. ba ş. tahvil tic. 1. 2. önce. 2. 3. kesin teklif. ilkönce. silah) atma. . gök kubbe. i. firma. İng.

ya da bu diyardan gidersin! palavra. dolaylı bir şekilde istemek/aramak. dövüşme. k ılçık. tamir etmek. (kahvaltı/öğle bir yeri tamir etmek. z.o.para etmez. 2. 2. s. birini mahvetmek. k. beşli. prova. balık kokan. i. fish. mali yıl.´ni) kararla ştırmak. zıvanadan çıkmış. -e karar vermek. balıkçı. borucu.er. (bir) aksesuar.. 1. dili çok öfkeli. beş misli. (çoğ. balık kılçığı. ince çatlak. k. i. s. uygun. olta tak ımı. beş kat. kesintili. -i uydurmak. balık avlamak.fiscal fiscal year fiscal year fish fish fish for fish in troubled waters fish or cut bait fish story fishbone fisherman fishing line fishing pole fishing rod fishing tackle fishnet fishnet stocking fishy fissile fission fissure fist fisticuffs fit fit fit fit for nothing fit like a glove fit s.o. -e yak ışmak. terz. yumrukla şma. f. misina. çoğ. (tarih. 1. sağlamak: This job fits you hiçbir işe yaramaz. küplere binmiş. kendini süslemek. balık tutmak. tayin etmek. up fix on fix one´s attention on fix one´s eyes on fix s. 1. çoğ. bait! Ya i. uygunluk. beş -in uymas ını tıpatıp uymak. 1. miktar v. aşırı bağlılık. dili 1. olta ipi. man şon gibi) tesisat işlerinde kullanılan parça. up with fix s. s. . nöbet. tesisatç ı. i. f. k. k. süslenmek. -i seçmek. bölünüm. dikkatini -e çevirmek. 2. de ğişmeyen. bu deveyi güdersin. isk. s. --ting) 1. 1. spor yapmaya haz ır. i.´s wagon fixation fixed s. masal. mali. beş.s. gözünü -e dikmek. fish. (bedenen) formda olan. i. s. dili şüphe uyandıran: There´s something fishy about this. birine (bir şey için) gerekli şeyleri sağlamak/tedarik etmek. uygun olma. yar ılabilir. i. Bu işte bir bityeniği var. i. (rakor. beş rakamı (5. yumruk. bulanık suda balık avlamak. içinde balık tadı olan. 2. 4. dili birine (bir şey) ayarlamak/sağlamak. i. file çorap. 2. sabit. dili şike/rüşvet yoluyla ayarlanmış. değişik türler için fish.men (fîş´ırmîn) i. f. -e göre olmak. 1. 3.b. 1. i. s. yar ılım. i.. birinin hakk ından gelmek. ş. i. mali yıl. dili bir şeyi yapmak ya da ondan tamamıyla vazgeçmek: You must either fish or cut hikâye. k. kriz: a fit of coughing öksürük nöbeti. -i ayarlamak. yerleştirmek. aşırı düşkünlük. fiz. k. 3. olta kam ışı. uygun. V). 3. s. befitings. (sabitle ştirecek bir şekilde) takmak.o. 2. düzensiz. balık ağı. 1. olta. five-and-ten-cent store/tencent store/dime store/five-and-ten ucuz e şya satılan mağaza. olta çubu ğu. i. 2. -e uygun olmak. k ısa aralıklarla bölünen. bölünebilir. balığı çok.es) balık. s. spor yapmaya hazır olma. babalar ı tutmuş. (bedenen) formda olma. 2. out for fit to be tied fitful fitness fitter fitting five fivefold fix fix fix a place up fix o. i. (--ted.

çırpıntı. saçma. bayrak dire ği. büyük bir hpar ıldama. dili i. (bayrak. cansız. frapan. flaş i.b. flabby. i. saplantı. gönder. iyi1. bak. i. bak. fışıldamak. i. yalaz. güçsüz.. (şimşek) up parlamak. küçük dilini yutturmak. flanel. pazen. 1. i. spor müsabaka. büyük ve yass ı kaldırım taşı. (zarfa ait) kapak. --ging) bu taşlarla döşemek. 6.3. 4. flama. geriye dönü ş. ask. bot. (çadıra ait) 3. ask. 2. sancak. taksi çevirmek.. s. sönük. yan sald ırısı. 2. i. yan saldırısı yapmak. sabunluk. --ging) (down) bayrak/el sallayarak (birini. zambak. 4. --ging) yorulmaya badurdurmak.. f. 2.etek. kulakl ık. ince bir tabaka halinde olan parça. İng. i. out k. çakmak. 2. 1. 2. fışırdamak. sabun bezi. dili çok şaşırtmak. i. flaş. (çoğ. 2. elbezi. k. s. (işaret vermek için) ask. f. i. i. f. 1. bir vas ıtayı) şlamak. büyük ve yass ı kaldırım taşı. yelken v. (köpüren gazoz. soda. saman alevi gibi bir şey. i. fiyort. i. yandan kuşatmak. f. k ıs. (--ged. den. alev. s. karbonatlı (içecek). birden aklından geçmek. alevlenmek. ask. gevşek (adale/doku). f. i. 3. bayrak dire ği. 4. 1. cep feneri. in flagrante delicto. Şikago Hiltonu. i. 2.. k. (ışıkları) yakıp söndürmek. 1. --s/--es) zool.b. süsen.b.fixed asset fixed idea fixed price fixings fixture fizz fizzle fizzy fjord fl oz flabbergast flabby flaccid flag (down) a taxi flag flag flag flag flagpole flagrant flagrante delicto flagship flagstaff flagstone flair flake flambeau flamboyant flame flamethrower flamingo flammable Flanders flange flank flank attack flanking action flannel flannelette flap flare flash flash flash flood flash in the pan flash through one´s mind flashback sabit de ğer. 1. dili sevgili. f. bayrak. meşale. gevşemiş. i.. i. yan hareketi. yan. fışırtı. çoğ. 1. alev makinesi. (kaskette) parlamak. 2. yanıcı. 2. 2. i. 5.. (--ged. i. (gazoz. 1. tabaka s. yetenek. böğür. f. İng. aygıtı.(off/away) (boya tabakalar ı v.b. 2. ba şlayıp sonradan suya düşmek. 3. amiral gemisi. (--ged. band ıra. . çırpış.) kabarıp dökülmek. yan taarruzu. öfkelenmek.) dalgalanma. i. s. Hilton i. z. göze batan (kötülük/ahlaks ızlık). flamingo. f. pazen. (bir yap ıya/odaya ait) sabit eşya. ani bir ızla geçmek. f. ask. alev alev yanmak. 1. an için göstermek. s. i. 1. 1. (etekler) kabarmak. 3. İng. 1. parlamak. ışık saçmak. bir kısa fakat önemli bir haber. (uçağın f. ince bir tabaka halindeki kar tanesi. (kanat) ç ırpma. 2. gönder. kuvveti kesilmek. i. Flandra. ruhsuz. yan taarruzu yapmak. a şırı davranışlarından dolayı göze çarpan (kimse). fluid ounce(s). kabiliyet. 1. içgüdü. aniden gelen sel. 1. flanş. bir şirket grubundaki en önemli şirket: The Chicago Hilton is the flagship of the Hilton chain of hotels. ayd ınlatma cephanesi..) fış fış/fışır fışır köpürdemek. i. göze çarpan (renk). f. palavra. 4..´nin çıkardığı) fışırtılı ses. şampanya v. i. foto. 2.. soda v. k. sabit fiyat. 2. flaş. i. pervasız (suç işleyen kimse). dili (bir et yemeğini tamamlayan) diğer yemekler. 4. 1.

firar etmek.. tatsız. ütü. (koyunu) k ırkmak. i. s. donanma.. apartman dairesi. düztaban. 2. tek fiyat. daire. 2. i. uzun tüylü yünle kapl ı. 3. 2. 2. . k.. s.. cep şişesi. i. dili acemi çaylak. bir işe yeni başlayan kimse. i. 2. f. i. f. bak. fani. alabros saç. dili (hile ile) soyup soğana s. i. patlak lastik. foto.flashbulb flashgun flashing flashlight flashy flask flat flat flat flat broke flat on one´s back flat rate flat tire flatcar flat-footed flatiron flatten flatter flatterer flattery flattop flaunt flautist flavor flavorful flavoring flavour flaw flawed flawless flax flaxen flaxseed flay flea fleck fled fledgling flee fleece fleecy fleet fleet fleeting Fleming Flemish flesh i. çe şni. ezmek. i. müz. (kuma şta/giyside) defo. i. zü ğürt. i. i. i. Flamanca. f. et. bak.. gazı gitmiş (meşrubat/bira/şampanya). filo. müz. ha şlamak. 1. (bir koyunun üstünde biten) yünün tümü. pohpohlamak. kusurlu. dili meteliksiz.. flee. sergilemek. 1. koltuklamak. (--ter. i. f. geniş düz yer. i. 1. Flamanca. i. lezzetli. benek. (fled) kaçmak. 1. fena halde azarlamak. flavor. pohpohlama. i. yass ılaştırmak. bemol. f. tatlandırıcı. 4. ya ğmur sularına karşı konulan saç örtü. çabuk geçen. kusursuz. 2. i. yavan. nokta. s. kusur. i. 1. Onlar ın dondurmasının yirmi çeşidi var. lezzet. Flaman. müz. geçici. yass ı. lezzetli bir tat. foto. f. i. i. düzlük. kim. lepiska. sarı. 4. (bir koyundan k ırkılan) yünün tümü. balon (cam kap). f. k. yassıltmak. düz.. yemeğe tat veren şey. göz önüne sermek. fla ş ampulü. s. 1. yatalak. d. İng. keten. göze çarpan. 1. fla ş lambası. i. el feneri. hızlı. 1. uzun tüylü yün kümelerine benzeyen. k. defosuz. etek. leke. flütçü. flaş. s. aç ık yük vagonu. i. bot. (duyum olarak) tat. samimi olmayan iltifatlarda bulunmak. 2. bemol. i. matara.. 2. yassılatmak. 2. ketentohumu. i. pire.y. frapan. uçup giden. f. 1. (derisini) yüzmek. çok ufak parça. s. 1. --test) 1.. 3. s. çeşit: Their ice cream comes in twenty flavors. s. 2. i. pohpohçu. i. 2. s. i. Flaman. defolu. tüyleri henüz bitmiş yavru kuş. s.

k. k. hayal. yüzer havuz. hızla atmak. çürük. hercai. f. 2. (darbe yememek için) (vücudunu. 1. su yüzünde/havada yüzmek/gitmek. 2. duba. 3. f. Birdenbire ufac ık ı. f. oto. taş/tahta döşemek.s. keçileri kaçırmak. bent kapa ğı. firar. k. uydurmasyon. 2. f. küçük dilini ayaklı lamba. tic. sel basmak. bak. yaz tura -e hayran olmak. i. kat plan ı. i. abajur. argo ç ıldırmak. s. i. 3. i. 1. döner sermaye. i. 2. balıklama dalmak. küplere binmek. sürü. sürü halinde toplanmak. k. (kadın) (erkeğe) cilve f. i. f ırlatmak. s. elastiki. i. 2. vurup yere yıkmak. 1. taş/tahta döşeme. uydurma olduğu belli. 2. 3. f. 1. sel. küstah. -den h ızla geçmek. i. taşkın. eğlence programı. 1.flesh color flew flex flexibility flexible flick flick one´s fingers flick one´s wrist flicker flier flight flight of fancy flight of stairs flighty flimsy flinch fling fling back open fling o. 2. 3. tokyo. seven erkek. dili 1. into flint flip flip a coin flip one´s lid flip one´s lid flip-flop flippant flipper flirt flit float floating floating assets floating capital floating dock floating population flock floe flog flood flood plain flood tide floodgate floodlight floor floor lamp floor plan floor show ten rengi. i.taşkın yatağı. uçma. flotör. sel gibi akmak. kad 1. s. over -e hayran olmak. --ging) k ırbaçlamak.. esneklik. 1. tic. su basmak. f. dili şaşırtmak. f. 2. kaprisli. 1. çok k ızmak. fiske atmak. 1. (pencereyi/kap ıyı) hızla açmak. i. 2. el ilanbir umut duydu. küstah. overı k. fly. s. (deniz kaplumba ğalarında ve yüzen memelilerde) yüzgeç. (bir işe) dört elle sarılmak. su bask ını. dili (sinema salonunda fiske atmak. dili ç ıldırmak. titreyen i. k. i. 3. su yüzünde/havada yüzen. uçuş. vücudunun bir parças ını) geri veya bir yana çekmek. 1. dili sayg ısız. i. 1. --ping) 1. 3. dayan ıksız. (gemiyi) yüzdürmek. uyduruk. i. keçileri kaçırmak. met. coğr. (motoru) ambale etmek. (bir kattan merdiven sahanlığına kadar giden) merdiven bölümü. diliatmak. saygısız. çabuk bir sallama hareketi: a flick of the fingers bir fiske. f. f. i. derme çatma. f. (--ted. cari aktifler. (--ped. erkeklere cilve f. 1. elastikiyet. yer. hayal kurma. titreme. s. (binadaki) kat. projektör. 2. 2. şamandıra. mim. esnek. titreşim. 2. pilot. olta mantar ı. çabuk ve kesik bir şekilde elini sallamak. f. (kollarını) savurmak. gelip geçici nüfus.. (--ged. çakmakta şı. 2. havai. ufacık bir belirti: He suddenly felt a flicker of hope. denizde yüzen üstü düz buz kütlesi. 1. i. tepesi atmak. (flung) 1. a flick of the wrist çabuk ve kesik bir el sallama.ına) âşık gibi davranmak. (kas ı) bükmek. 2. (with) (erkek) (kad yapmak. 1. (yüzmek için kullan ılan) palet. çıldırmak. zemin. oradan rolü yapmayı 2. (bir şeyin) su yüzünde yüzerek s. i. 2. (bir kattan ba şka bir kata giden) merdiven.--ting) ınlara âşık oraya uçmak. . kabarma. kaçış. (ışık/gölge) oynamak. 2.

i. 2. yüzme. alabildiğine gazlamak. 1. ç ırpınmak. 1. inip ç ıkma. bilg. i. i. z. ilerlemek. --s (flor´ız)/--e (flor´i) i. fling. i. dalgalanmak. berduşların kalabileceği dili başarısızlık. reddetmek. çiçekli. dü şmek. akıcı bir şekilde konuşan (biri).41 cc. i. s. çiçeklenmek. f. tic. grip. out bir hışımla çıkmak. hor görmek. i. fazla süslü. akışkan. 1. şans eseri. f. duman yolu. süslü (yazı/sözler/üslup). gelişmek. akmak. çiçek açmak. k. i. f. i.. s. f. disket. 2. tüyleri kabar ık. i. kaldığı s. i. 1. 2. durmak. kesme çiçek sat ılan dükkânı işleten kimse. itaat etmemek. çoğ. tic. s. k. 3. (saç) sarkmak. akışkan. i. ak ıcı (yazı/üslup). 1. yumuşak ve kenarları sarkık. 3. bak. diş ipliği. i. çiçek tarh ı. i. f. i. akan. (senetleri) ihraç etme. i. . 2. s. s. f. çiçe ği çok. kırmızı (yüz/yanak). döşemelik. i. 1. into -e bir h ışımla girmek. i. kükürtçiçe ği. debelenmek. vermek. inip ç ıkmak. otel. fırfır. farbala. 2. sıvı. 1. 3. s. --ping) 1. tumturaklı (yazı). i. A. (tüylerini/saçını) kabartmak. yükselip alçalma. 1. bata çıka ilerlemek. i. berduşlarınfiyasko. k.B. yurt. f. (elbise/kuma ş) (belirli bir şekilde) dökülmek. f. dili görevli. bitki örtüsü.. (bir) şans. dili şatafatlı. dilbalığı. f. 28. f. bocalamak. esnek disk.. i. fly.. 29. döşeme tahtası.. gösterişli bir hareket. 1. değişmek. 2. tic. bitey. büyümek. büyük ma ğazalarda işi idare eden ve müşterilere yardımcı olmak üzere dolaşan hayat kad ını. çiçekoturmak. k. sallamak. ak ıcı. flora. 2. un. dalgalanma. f. (bir şeyi) birden sertçe bırakıvermek. (diş aralarını) iplikle temizlemek. (--ped. 1. değişme. 2. k. bak.57 cc. s.. (halıdan/kumaştan dökülmüş) hav. fahişe. i. (sokakta çiçek satan) çiçekçi.. İng. akış. yüzdürme. 1. ak ıcı bir şekilde. ç ırpınmak. 2. çiçekçi. yükselip alçalmak. çiçeklere ait. i. büyük bir baca içindeki birkaç ayr ı duman yolunun her biri. i. çiçekçi k ız. çiçek. dili başaramamak. ak ıcı. f. 3. i.floorboard flooring floorwalker floozy flop flophouse floppy floppy disk flora floral florid florist floss flossy flotation flotsam flotsam and jetsam flounce flounce flounder flounder flour flourish flout flow flower flower bed flower girl flowerpot flowers of sulfur flower-seller flowery flowing flown flu fluctuate fluctuation flue fluency fluent fluently fluff fluffy fluid fluid ounce fluke flung i. saks ı. 2. f. (dilde) ak ıcılık. 3. 2. nikâh töreninde çiçek taşıyan küçük kız. 2. dili (motorlu taşıtın) gaz pedalına sonuna kadar basmak.D. s. denizde yüzen veya k ıyıya vuran şeyler.

2. (av kuşunu) ürkütüp uçurmak. pilotaj. birine birdenbire (sözlerle) sald ırmak. dili üzerinde bol para olan. tay. dili 1. k. (s ınavda) çakmak. 1. k. i. kör uçmak. müz. düz.o. 1. volan. flavta. boks sineka ğırlık. birinin emirlerine ko şan. köpürmek. (hiddetten) ba ğırıp çağırıp tepinmeye başlamak. uçurma. mim.. mim. 2. 3. kısa süren bir heyecan/telaş. i. i. tüymek. (rüzgârda) titremek veya hafifçe i. floresan. i. uçup gitmek.. . 2. k. 2. kemeri. çok çabuk gitmek. -i hiçe saymak. f. tepesi atmak. flüorür. 1. 5. sinek. i. sifonu çekmek. çok k ızmak. 4. 1. 1. 3. 4. 5..flunk flunk out flunky fluorescent fluorescent light fluoride flurry flush flush s. (birini) heyecanland ırıp şaşırtmak. (sınıfta) bırakmak. i. birini sakland ığı yerden çıkarmak. uçma. pilotluk. çaktırmak. flier. 2. mim. s. i. s. sineklik. uçmak. başarısızlıktan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmak. hiddetlenmek. floresan lamba. 1. küplere binmek. uçurmak. dalkavuk. i.. floresan ışık. bak. uçakla gitmek. amaçtan sapmak.kayn ısüren bir fiyat 2. uçup gitmek. 1. down the toilet flush tank flush the toilet fluster flute fluted column fluting flutter flux fly fly fly a kite fly at fly at s. çabuk çabuk sallamak.. köpük. 2. i. i. heyecanlı ve şaşkın bir hal. dalgalanmak. piyon. 2. 3. (sütundaki) yiv/yivler. s. (tuvalete ait) rezervuar. s ıvışmak. i. i. havacılık. (sınıfta) kalmak. (kanatlar ını) çırpmak. çırpınmak. uçurtma uçurmak.´s throat fly away fly blind fly by the seat of one´s pants fly in the face of fly into a rage fly into a tantrum fly into a temper fly low fly off fly off the handle fly off the handle fly swatter fly the coop fly/go off on a tangent fly-by-night flyer flying flying buttress flying saucer flypaper flyweight flywheel foal foam f. ak ış. alçaktan uçmak. kim. dili zıvanadan çıkmak. (tecrübesizlik veya birtak ım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerinebirtak ım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerine (tecrübesizlik veya dayanarak idare etmek. 2. 1. (yüzü) kızarmak. out flush s. köpürmek. uşak. dayanarak idare etmek. floresan. 2. yivli sütun. dili (önemsiz/ilgisiz bir şeye takılarak) asıl konudan ayrılmak/uzaklaşmak. mim. k. 2. k. tic. k. s. (yanaklarını) kızartmak. Pantolonunun önü açık. f. düzenteker. güvenilmez. i. (sütundaki) yiv. (zaman) ak ıp gitmek. uçan.o. 1. i. küplere binmek. yükselişi/inişi. 2. i. dayanma uçan daire. bir şeyi tuvalete atıp sifonu çekmek. f. flüt. f. birdenbire üstüne sald ırmak. borsada ısa hizada olan. flown) bölüm: Your fly´s open. tepesi atmak. uçu ş. (flew. i. dili kaçmak. sineksıklet. ç ırpınır gibi düşmek. 2. 1. f. tay do ğurmak. 1. sinek kâ ğıdı. f. (bayrak) dalgalanmak.t. havacılıkla ilgili. erkek pantolonunun önündeki fermuar veya dü ğmelerle açılıp kapanan1. dili hemen öfkelenmek. k ısa süren hafif bir kar yağışı.

katlanır kapı. bitki yapraklar ı. yava ş yavaş katmak.. aynı şeyi yapmak: When Derya got herself a telephone. s.oyunu. önlemek. 3. 2. (--ged. i. i. Hülya followed suit. dosdo ğru gitmek. armonik kapı. odak. yapraklarının güzelliği için yetiştirilen süs bitkisi. i. kalay v. 2. yanda şlar.o. i. anlamak. halk. bak.o. 1. bir şekilde takip etmek. 1. 3. f. halk halk edebiyatı. follow through follow through follow up follower following 1. sarmak. 4. 1. 2. s. odaksal. i. i. ço ğ. sonek kat. folyo. 2. körüklü kapı. 1.. sezgileriyle/sezgilerine dayanarak hareket etmek. --ging) bu ğulanmak.. yanda ş. 2. yeşillik. dili akrabalar. kıvrım. buğulandırmak. takip etmek. köpürmek. çoğ. 2. bir kimsenin izinde olmak. kat. madenleri döverek oluşturulan) varak. Hiç fikrim yok.o. -e dikkatini i. i. sis düdü ğü. (bir şeyi) tamamlamak. f. zayıf yön. set çekmek. akordeon kapı. misil. bak. fiz. çok öfkeli olmak. taraftarlar. 3. -den sonraki. bir işi birinin başına yıkmak. harekete geçerek düşmanı sıkı 1. (alt ın. (bir işin) sonunu getirmek. s. beş kat. 2. 1. i. eskrim flöre. i.. k ıs. dosya. s. topu atmak. on -e zorla kabul ettirmek. f. birinin sözünü dinlemek. kollarını kavuşturmak. al ınca Hülya da aynı şeyi yaptı..o. aile. ağıl. free on board tic. sis. f. yaprak. 2. örümcek kafalı kimse.foam at the mouth foam rubber foamy fob focal focal point focus focus one´s attention on fodder foe foetal foetid foetus fog foggy foghorn fogy foible foil foil foil foist -fold fold fold fold one´s arms folder folding chair folding door foliage foliage plant folk folk dance folk literature folk song folklore follow follow in s. be ş kakalamak. fetal.´s footsteps follow one´s nose follow s. fetid. in/into -e sokuşturmak. insanlar. folklor. (--ed/--sed.´s advice follow suit follow the lead of s. -in ba şına yıkmak: foist a job (off) on s. f. --es (fo´kısız)/fo. çoğ. kimseler. halk şarkısı. bak. katlamak. 1. bro şür. k. iflas etmek. taraftar. i. f. düşman. koyun sürüsü. i. alüminyum folyo. ana baba. i. odak noktas ı. (saman/ot gibi) hayvan yemi. aşağıdaki. 2. kavramak. sisli. i. Deryaından gitmek. s. s. sünger. . çevirmek. 1. dili (işyeri) temelli kapanmak. -i müteakip. 2. 2. 2. fob (gemide/trende teslim). s. --ing/--sing) odaklamak. izlemek. zaaf. 1. jeol. köpüklü. I don´t have the foggiest idea. spor (belirli bir beden hareketini) sonuna kadar (bir işin) sonunu getirmek. fetus. hasım. kere: fivefold on -e misli. mihraki.ci (fo´say) i. birinin ard kendine telefon 1. on yapmak.b. katlanmak. katlanır iskemle. 1. ask.. i. ağzı köpürmek. i. (başka bir şey yaparak) i. edat -den sonra. k.

sağlam ve kullanılması kolay. vaktini bo şa geçirmek. feet (fit) fut f. i. mükemmel. budala. i. -den dolayı. f. i. i. futbol. dipnot. k ışkırtmak. I wouldn´t touch that with a ten-foot pole. s. düşkünlük. çoğ. sevgiyle.. 3. u ğruna. 2. ayak izi. tahrikçi. 1. k. s.4 cm. 2. yiyecek. ahmak. aptal (kimse). f. . g ıda. -e karşı. 2. dili 1. ayağa giyilen şeyler. s.folly foment fomenter fond fond memories fondle fondly fondness fondue font font food foodstuff fool fool fool around fool´s gold fool´s paradise foolhardy foolish foolishness foolproof foot foot foot it foot the bill foot the bill football footboard footbridge footed foothills foothold footing footlights footlocker footloose footnote footpath footprint footsore footstep footway footwear fop for for (all) the world i. i. i. aldatmak. k. İng. sevgi dolu. i. i. şerefine. 3. hayaller üzerine kurulmu ş mutluluk. 2. s. ayaklı: a four-footed animal dört ayaklı bir hayvan. dört dörtlük. -e. i. matb. i.. şaka yapmak. i. i. yürümekten ayaklar ı şişmiş/yaralanmış/ağrıyan. vaftiz kurnas ı.. ahmakça. çoğ. i. yemek. i. 4. 2. 1. budala. kaldırım. 5. ahmak. çünkü. budalalık. Dünyayı k. delilik. aptalca ( şey). enayi. 1. teşvik etmek. fazla müsamahakâr. i. 3. 1. ayak basacak yer. with ile oynamak. 2. 2.). ayak izi. vaktini çalışacağına eğlenmekle geçirmek. sıradağların veya bir dağın uzantısı olan tepeler. 1. font. güzel hatıralar. 1. f. 1. züppe. yiyecek. aptal. i. bağ. g ıda maddesi. (30. besin. dipnot koymak. ahmaklık. yaya köprüsü. i. edat 1.. 1. kendini/diğerlerini boş yere tehlikeye atan. yaya kaldırımı. ayak sesi. bilg. küçük sand ık. şefkatle. ba şıboş. hesabı ödemek. 2. aptallık. adım. i. ı verseler: She wouldn´t do that for the world. 2. patika. s. i. i. i. (karyolan ın) ayakucundaki tahta. z. ayakkab ılar. k ışkırtıcı. budalaca. i. için. çok sağlam. zira. ayak. ramp ışıkları. f. s. serbest. 4. dili paras ını vermek. (karyolanın) ayakucu. budalalık. (dağ/tepe için) dip. ayak basacak yer.. 2. dili dünyay verseler onu yapmaz. İng. ok şamak. fondü. Ona hiç yaya gitmek. i. i. s. Amerikan futbolu. fazla müsamaha. i. tiy. with bir hobi olarak (bir şey) ile pirit. 3. sevmek.

For one thing it´s too . k. for pity´s sake pratik davranmamak. mesela. for sale For shame! for starters for sure Ne ayıp! k. yok pahas ına. sonuna kadar. 2. anca beraber kanca beraber. bedava.. olsa.o. for once For one thing . gibi: He looks for all the world like his grandfather. her şeye ko şuyordu. 1.for a change for a song for a variety of reasons for ages for all one is worth for all that for all the world like for appearances´ sake for aught I care for aught I know for better or for worse for certain for dear life for effect for ever for ever and a day for ever and ever for example for fear of for free for fun for good for good for good measure For goodness sake! for heaven´s sake For heaven´s sake! for hire for instance for keeps for life for luck For mercy´s sake! for months for my part for my part for my sake for nothing for once değişiklik olsun diye. k. şakadan. -den korkarak. senelerce. örneğin. temelli olarak. ek olarak. dili ilkin. ömür boyu. iyi de Benim bildiğime göre hâlâ Roma´da. evvela. bence. Allah aşkına! kiralık. bildiğime göre.. Evvela d ışarısı fazla Allah aşkına. mesela. uzun bir zaman. temelli olarak. T ıpkı büyükbabasına benziyor. her zaman için. kesinlikle. ebediyen. paras ız. bana kalırsa.. örneğin. bu sefer. bir kere. ebediyen. fazladan. çok ucuza. . k. korkusundan... bana kalırsa. to be impractical satılık. bir kerelik. boşuna.: cold. Var kuvvetiylerağmen. Allah aşkına! Allah aşkına. and for another Sebepler s ıralanırken kullanılır: I don´t want to go. and for another I´m tired. paras ız. dili bedava. daima. dili var kuvvetiyle/gücüyle: She was running for all she was worth. zevk için. muhakkak. dili gerçekten/hakikaten .. korkusuyla. kendi hesab ıma. bana ne. kesin: That´s for sure! Oras ı kesin! . Aman!/Allah a şkına! aylarca. çeşitli nedenlerden dolayı.. sonsuza dek. gösteriş için.. uğur getirsin diye. kesinlikle. hatırım için. beni hiç ilgilendirmez: He can do it for aught I care! Vars ın yapsın. bildiğim kadarıyla: She´s still in Rome for aught I benim bana ne! know. k.. Gitmek istemiyorum. 1. 2.. sonsuza kadar. boş yere. görünüşü kurtarmak için. 2. çoktan beri. ilelebet. dili ilelebet. 1. . k. dili vargücüyle.. resmen. kötü de olsa. for s.

--ding) yasaklamak. şimdilik. 1.: If you want to use my boat on dili saçma. hiç.. kapıyı zorlamak. f. güç. Alabilirsin. kamu yararına. 2. aşkına. ırmakta yürüyerek geçilen sığ yer. z.bore. zora dayanan. dalma. girme.bade. f. önkol. . i. k. toplamak. f. önceden. 2. etkili. fors majör. ak ın. mecburi satış. . ürkütücü. zorlayıcı neden. kuvvet. (for. i.. f. i. karıştırarak aramak. forseps. güçlü. sert. Teknemi pazartesileri kullanmak k. i. zorla gülümsemek. ne yaptıysam.. anlaşılsın diye. i. s.. f. angarya.for that matter for the asking for the birds for the life of me for the life of me for the love of . aramak. f. korku veren. şimdilik. vallahi. ön. 2. tıb. (özellikle u ğursuz bir şeyi) önceden hissetmek. s.it´s yours for the asking. s. 1. ona gelince. farz edelim ki. geçit. Mondays. s. bilmiyorum: Here´s what I heard. ask.. (merhametten/ şefkatten dolayı) (bir şeyi) yapmamak. (for. yasaklanm ış. f. for whatever it´s worth. öndeki. bilmiyorum. forbear. hatta. zorlamak. 1. for. çoğunlukla. önek ön. cebri yürüyü ş. bak.. tabancayla/tüfekle birini zorlamak. önceden haber vermek. for the most part for the most part for the present for the public weal for the purpose of for the sake of argument for the sake of clarity for the time being for weeks for what/whatever it´s worth for/on sale forage foray forbade forbear forbid forbidden forbidding forbore forborne force force force a smile force majeure force s... 2. 2. güçlü. baskın. İşinize yarar mı. angarya. zor. zorla çalıştırma. 2. bak. --den. satılık. ama duyduğum bu. ata.borne) 1. hav.. anat. f. kolun dirsekle bilek aras ındaki bölümü. . i.. ha şin. mecburi iniş. i. 1. cet. yasak. haftalarca. umumun refah ı için. at gunpoint force the door forced labor forced labor forced landing forced march forced sale forceful forceps forcible forcibly ford fore foreforearm forebear forebode 1. sığ yerden yürüyerek geçmek. hatırı için. forbid. mecbur etmek. zorla. forbear. genellikle. istersen: It´s yours for the asking. 2.. f. 1. yasak etmek. dili işinize yarar mı. 2.o. önceki. (from) kendini (bir şey yapmaktan) alıkoymak. kuvvetli. -mek amac ıyla. varsayalım ki. bak. 1. s.

i.. z. en öndeki. dış. f. mahkemeye ait. f. f. önceden dü şünme. ormanla ştırmak. i. i. z. kehanette bulunmak. 1. yabanc ı/dış ülkeler. huk. ormancılık. 2. basiret. sağgörü. haberci. ba ş kasarası.told) önceden haber vermek. 1. i. tenis sa ğ vuruş. dış ticaret. ata. hitabetle ilgili. ebediyen. f. i. döviz. i. adli tıp. orman mühendisi. fore. çoğ. erken davran ıp önlemek. s. fore. 1. durmadan. ön plan. (fore.cast/--ed) önceden tahmin etmek. yabanc ı. hep. en öndeki yer. işçibaşı. . i. i. önsezi.ında görevli ormancı. sonsuza kadar. alın.men (for´mîn) i. orman mühendisliği. önceden bilme. i.. i. cet. ağaçlandırmak. devlet ormanlar f. ormanc ı. ecnebi. den. 1. jüri başkanı. i. parayı ödemediği için ipotekli malı sahibinin elinden almak. öncel. s. (fore. i. cinsel ilişkiden önce oynaşma. --n) önceden görmek. önden gelen. 2. öngörü. başta gelen. huk. f. i. kötü bir şeyin meydana geleceğini önceden hissetme. f. i. i. ön plan. ileri görü ş. ön ayak. i.feet (for´fit) i. yabanc ı. ilk isim.. s. f. döviz. küçük isim. i. dışişleri. ön oyun. işçibaşı kadın. sünnet derisi.. i. selef. önceden uyarmak/ikaz etmek. i. önceden sezmek. i. ecnebi.foreboding forecast forecastle foreclose forefather forefinger forefoot forefront foregone foregone conclusion foreground forehand forehead foreign Foreign Affairs foreign affairs foreign exchange foreign exchange foreign minister foreign parts foreign trade foreigner foreknowledge forelady foreleg foreman foremost forename forensic forensic medicine forensics foreplay forerunner foresee foreshadow foresight foreskin forest forest ranger forestall forester forestry foretaste foretell forethought forever forewarn i. dışişleri bakanı. i. (hayvanlarda) ön ayak. önceden belli olan sonuç. orman. anat. (fore. Dışişleri. işaret parmağı. 2. önceden alınan tat. s. münazara sanatı. başta. i. s. sağ vuruşla yapılan. (birinin/bir şeyin) habercisi olmak. a ğaç dikip orman haline getirmek. 2. münazaraya ait.saw. tahmin. ustabaşı. peşrev. i. çoğ.

sahtesini yapmak. unutkan. b ırakmak. şekil vermek. z. biçim. f. formalize. sıraya girmek. 3. for. şekil düzen. 2. 1. f. biçim/şekil vermek. terketmek. f..sak. --s (fôr´myılız)/--e (fôr´myıli) i. --ing/--ting) bilg. (for. unutmak. unutkanlık. f. mat. oluşturma. format etmek. s. yolun/nehrin çatalla şan yer veya kolu.got. for. bak. sahte şey. huk. bahç. s. kim. çatal. Formoza. f. bot. yapıp orijinal olduğunu ileri sürme. 3. af. f. 2. form. yüzüstü b ırakmak. --ting) s. 2. resmi. 1.ten. bak. f. bilg. şekil. i. i. f. 2. formatl disket. hükümet kurmak. 2. biçimlendirme. (for. f. şekil verme. çoğ. 2. i. i. Formoza. 1. reçete. i. bak. hızla ilerlemek. unutmabeni. f. spor form. f. teşkil.wom. i. i. 1.. 2. 1. 1. bağışlama.. resmile ştirmek. biçim. güç. 2. sıra olmak. çatallı. kesin ve aç ık olarak belirtmek. ümitsiz ve üzgün. demirci oca ğı. biçimlendirmek. kadın jüri başkanı.en) 1.. i.. f. 1. Formozalı. 4. mü şkül.. fikir edinmek. i. forget. s. 2. bak.sook. s. çatallaşmak. sahtekârlık. doldurulmak üzere hazırlanmış basılı belge. f. bir şeyin sahtesini kalpazanlık. 2. İng. i. ilk söylenen. 3. zor. çatal. 2. forget. f. İng. eskiden. biçim vermek. işçibaşı. f. ceza olarak kaybetmek. ilk. sahtekâr. for. s. bak.went. 2. Formoza´ya özgü. biçimlendiren. biçimlemek. 1.en (for´wîmîn) i. forgo. alışkanlık edinmek. kalpazan. bahç. i. f. bir şeyin sahtesini yapıp orijinal olduğunu ileri süren kimse. biçim veren. i. (--ed/--ted. 1. f. ıformatlamak. 1. the birinci. önceki. terkedilmiş ve harap. i. 1. demirhane. 1. işçibaşı kadın. biçim verme. âdet edinmek. i. yapmak. bellemek. formalite. (for. evlilik d ışı cinsel ilişkide bulunmak. demiri ocakta kızdırıp işlemek. aşılması zor. zina etmek. eski. oluşturmak. f. 1. 2.. veren. i. formül. biçimsel. oluşma.. --n) affetmek. Formozalı. format. 1. vazgeçmek. s. 3.got. forgive. tek s ıra olmak. 3. bak. fore. (okullarda) sınıf. (for. . resmiyet. bel. 2. forklift. 2.. s. 1.gave. i. önsöz. ba ğışlamak. bedel.. 2. 1. ask. birbiri ardınca sıralanmak.forewoman foreword forfeit forgave forge forge forge ahead forger forgery forget forgetful forgetfulness forget-me-not forgive forgiven forgivingness forgo forgone forgot forgotten fork forked forklift forlorn form form a government form a habit form a line form a single file form an opinion formal formalise formality formalize format formated diskette formation formative former formerly formidable Formosa Formosan formula formulate fornicate forsake çoğ. resmiyete dökmek. forgive. ceza. 2. f. yaln ız.gone) vazgeçmek. 1. dövmek. öne geçmek.

-e moral vermek. 4.. f. bereket versin. öndeki.. ileri do ğru.. s. XL). birinin asıl uzmanlık alanı. spor faul yapmak. kötü. büyük hisar. d ışarı. tiksindirici. i. beslemek. şımarık. forswear. 3. 2. bak. . 2. bakmak. Allahtan. sevketmek. i. servet. i. s. f. i.. 1. tahkimat yapma. 1. futbol forvet. i. bak. bak. aç ıksözlü. fossilize. z. hisar. z. temel.. ağzı bozuk. küstah. --s (for´ımz)/fo.. f. i. ile kar f. kader. 1. şanslı. suikast. 1. 2. cinayet.. f. forgo. pis. k ısmet. evlatlık. i.. nakliye acentesi. spor faul. talihli. kurum. 1. kurma. f. ask. iyi ki. temel. taşıllaşmak. iki hafta. ileride olan. 2. derhal. i. i. z. dışarıya doğru. f. yeni adrese göndermek. büyük kale.swore. rastlantı sonucu olan. ilerletmek. metanet. taşıllaştırmak. f. f. iğrenç. f. çok şükür. samimi. kurmak. evlatlığa bakan ana baba. 4.. ileri. (for. birinin en iyi yaptığı iş.. 3. s. forward. 2. v. fena. kirli. İng.. küfürbaz. for. ışmak. i. s. z. zincirler pisletmek. s. kirletmek. ta şıl. k ırk. şans. fosil. forswear. 2. i. bak. forum. on be ş gün. i. i. kırk. s. s. kalıba dökmek. 2. bak. büyütmek. i.b. 3. find.sworn) b ırakmak için yemin etmek. tesadüfi. vak ıf. gelecek. fondöten. falc ı. bak. -de tahkimat yapmak. göndermek. 3. kırk rakamı (40.). ön. kurucu. çoğ. s. forsake. 1. s. şekerleme. f. bak. fosilleştirmek. birbirine karışmış (ipler. bak. f. z. tesis etme. i. 2. ileri.forsaken forsook forswear forswore forsworn fort forte forth forthcoming forthright forthwith fortieth fortification fortify fortitude fortnight fortress fortuitous fortunate fortunately fortune fortuneteller forty forty winks forum forward forward forward forwarding agent forwards forwent fossil fossilise fossilize foster foster child foster parents fought foul foul foul play foulmouthed found found found foundation founder f. doğrudan. bak. önümüzdeki. f. forsake. kırkta bir. 2. f. 1.ra (for´ı) i. esas. 1. 5. 1. fosilleşmek. f. talih. ileri. k ırkıncı... tövbe etmek. 2. tahkimat. kale. içten. 1.. fight. hemen. k ısa süren uyku.

b. fıskıye. 1. asıl kaynak. çılgın. f. tilki kürkü. kolay k ırılma. 2. yapmak. şansince ve zayıf nahif olma. çok acele ve telaşlı. 3. (posta pulunu) damgalamak. 3. dili. 2. fowl/--s) 1. dala ş. irade zayıflığı. on dört rakam ı (14. k ırık parça.). telaro. dört rakam ı (4. kumpas. kolay k ırılan. k. i. kırılgan. içten. 1. s. şans v. çerçevelemek. 1. 1. çeşme. pınar başı. 2. hafif ve kırılgan. terkedilip sokakta veya ba şka bir yerde bulunan bebek. düşüncelerini/duygularını açıkça gösteren. i. güzel koku. av tüfeği. naziklik. z. a cheerful frame ofkamyon v. (otomobil. 2. tilki. kaynak. 2. kırık. i. v. on dört. 2. s. i.. (binaya ait) iskelet. çerçeveletmek. dört. k ırma. dökümhane. i. 2. dökmeci. stilo. 1. s. i. s. karkas. i. (çoğ. çeşme. s. 2. açıksözlülük. s. İsviçre para birimi) frank. i. 2. IV).. dökümcü. 2.b. karkas. kardeşlere özgü. çerçeve. açıkyürekli. kesir. argo suçu (asl tuzak. f.1. i. s. s. kırık. (bir şeyden) küçük bir parça. (Fransa. i. argo suçu ıya ında suçsuz olan birine) yıkmak. dört. 3.´nde) zayıflık. i. tilki gibi. i. 1. (umut. . 1. açıksözlü. frankfurter. kırılganlık. güvenilir ve inançl ı. 2. 1. dördüncü. 2. (binaya ait) iskelet. i. ında suçsuz olan birine) yıkma. f.. ince ve zayıf nahif. Fransa. aldatmak. mind. i. 2. tavuk/hindi/ördek eti. memba. s. Belçika. i. (şirketin bayie tanıdığı) imtiyaz. (zarf ın üstüne) posta damgasını veya posta ücretinin ödenmiş olduğunu gösteren bir işareti basmak. aksi. i. (vücudaI ait) bünye. dolmakalem. i. 1. cesur. etmek. i. karkas. i. karde şçe. tasarlamak.´nde) şasi. ç ılgına dönmüş. zayıf (umut. mis kokulu. bir şeyin kırılan yeri.founder foundling foundry fount fountain fountain pen fountain pen fountainhead four four corners of the earth foursquare fourteen fourth fowl fowling piece fox foxglove foxy foyer fracas fraction fractious fracture fragile fragility fragment fragrance fragrant frail frailty frame frame frame of mind frame-up framework framing franc France franchise frank frank frank frankfurter frankly frankness frantic fraternal i. (ruhi) hal. i. s. (pencereye/kap(aslait) kasa. 1. gürültülü kavga. dörtte bir. i. 2. i. durum: left him in yap ı. arbede. XIV). the oy hakk ı. i. kaynak. kırılma. kurnaz. kuş. yüksükotu. düzenlemek. 1. bak. açıkça. i.b. buluntu. dünyanın dört bucağı. açıkkalpli. on dört. tilki. tertipzaaf. s. hafif ve kırılgan olma. s. huysuz. pınar. bot. dolmakalem. i. kümes hayvanı. 2. 1. Onu ne şeli bir halde bıraktım. mat. 1.. bir çeşit sosis. kumpas kurma. i. i. 4. güzel kokulu. (binaya ait) iskelet. fuaye. kurnaz kimse. i. samimi. ince ve güçsüz olma. i. 3. ince ve güçsüz.

donmak: I´m freezing! Donuyorum! i. İng. nakliyecinin arac ına ücretsiz teslim. i. hür teşebbüs. mülk sahibi. s. out argo 1.otlakç ılık etmek. yıpranmak. 3. i. çok üşümek. f. otlakçı kimse. dövüşme. buz tutmak. basın özgürlüğü. f. 4. 3. Subayların ırıcılık. hileli iflas. spor frikik. serbest güre ş. 2. freed. atışma. hilkat garibesi. hileli iflas. donmak. i. çilli. 2. i. hileci. kurtarmak. teklifsiz. i. (kuma şı/ipi) yıpratmak. i. s. etrafa ald ırmadan hareket etmek. garip bir olay.. 1. serbest çalışan (gazeteci/yazar/fotoğrafçı). serbest liman. 1. boş. çılgına döndürmek. argo hastas ı.men (frid´men) i. sert olmayan. serbest vuru ş. 2. münakaşa. serbest. 1. hür irade. fob.. laubali. paras ız. k. arkada şlık etmek: Officers are forbidden to fraternize with enlisted men. çil. 3. k. bedava. tapu sahibi. çok 2. f.. mason. azatlı. tic. fraternize. savaşma.. s. dili otlamak. fels. erkek üniversite öğrencilerine ait birlik. hafifme şrep (kadın). tic. dolandırıcı. saygb ırakmak. desise. pedal çevirmeden gitmek. buz ba ğlamak. parasız.fraternise fraternity fraternize fraud fraudulent fraudulent bankruptcy fraudulent bankruptcy fraudulent transaction fraught fray fray frazzle freak freckle freckled free free free and easy free enterprise free from free kick free kick free of free of charge free on board free pass free port free will free will free zone freedman freedom freedom of the press freeholder free-lance freeload freeloader freely freemason freesia freestyle freestyle swimming freestyle wrestling freeway freewheel freeze freeze one´s blood f. bak. 2. f. bedava. 1. hileli muamele. doland eratla sahtekârlık. hür. arbede. 2. sahtekâr. arka tekerle ği zincirden güç almadan serbest dönen bisikletle gitmek. i. 2. dili bedavac ı kimse. hürriyet. hileli. yasak. bedava. fro. delisi: a soccer freak futbol hastas ı. i. s. kölelikten azat edilmiş kimse. -siz: free from error hatas ız. f. çılgına i. özgür. dondurmak. (gazeteci/yazar/fotoğrafçı) serbest çalışmak. huk. hile. z. f. s. huk. serbestçe. aç ık liman. serbest yüzme. bo ğuşma. özel girişim. mezhebi geniş. f. i. serbest. serbest ısız. garabet. özgürlük. serbest bölge. i. z.. farmason. ekon.arkadaşlık etmesi aldatma. 1. saçaklanmak. i. . donma.zen) 1. karde şlik. çok korkutmak. çok toleranslı. çoğ. İng. frezya. (ile) dolu: a journey fraught with danger tehlike dolu bir seyahat. 2. serbest vuru ş. hür irade. (froze. rahat. çevre yolu. 2. paras ız giriş kartı. s. frikik. otoyol. azat etmek. -den muaf: free of tax vergiden muaf. bot.. fels. 1. free from pain ağrısız. serbestlik. f. meşgul olmayan. kanını dondurmak. 1. 1. çok hoşgörülü.

f. (bir yere) s ık sık gitmek. fret. sürtünme. Fransız. s. 4. i. sık sık. çok so ğuk. Friday. s. 2. Fransızca. fretler. kızmak. Fransız. çok heyecanlı. --ting) mim. i. tatlı su. artmak. ovuşturma. 1. i. ço daha çekici (freş´mîn) i. kızartılmış. k. dondurucu. taze (hava). Hrist. dondurarak kurutmak. 5. f. (kolejde/üniversitede) birinci sınıf öğrencisi. ters. navlun. 1. (küçük şeyler yüzünden) sinirlenmek. taze. yeni yap ılmış. rahip. z. dili buzdolab ı.wom. yeni. French.en (frenç´wîmîn) i. canlı. nakliye. camlı ve çift kanatlı kapının kanatları. 2. frekans. teras veya bahçeye aç ılan) camlı ve çift kanatlı kapının kanatları. ihtilaf. 1. zinde. (--ted. endişeyehuysuz. dili fazla samimi davranan. i. i. Frans ızca.. sapak. Fransız kadın. çılgın bir hal. müz. fretlemek. sürtünüm. (balkon. s. Fransız erkek. sinirli. 3. fretaj. s. 2. k ıl testere. t ıb. mim. c ıvık. ücretle taşınan mal. friksiyon. tatlı suya ait. 1. yüzünü yıkayıp kendine bir çekidüzen vermek.menbir hale sokmak. sürtüşme. cuma. (buzdolab ının içindeki) buzluk. f. 3. izole bant. fiz. çoğ. --ting) 1. 1. f. k. yumurtaya batırılıp tavada kızartılmış ekmek. (bir yeri) daha güzel ve ğ. çılgın (bir olay). s. 2. sahanda yumurta. taşıma ücreti. sapaklar. fresh. aksi. French. şilep. i. s. (-ted. müz. yeniden yapılan. i. 1. elek. (rüzgâr) kuvvetlenmek. dipfriz. (erkeklere özgü baz ı dini tarikatlarda) frer. çoğ. çılgın. i.freeze over freeze-dry freezer freezing freezing compartment freezing point freight freight car freight train freighter French French doors French fried French fries French Guiana French horn French toast French windows Frenchman Frenchwoman frenetic frenzied frenzy frequency frequent frequent frequently fresco fresh fresh air freshen freshen up freshman freshwater fret fret fretful fretsaw fretwork Fri friar friction friction tape Friday fridge fried fried egg üstü buz tutmak.men (frenç´mîn) i. yük vagonu. yağda kızartılmış. 2. navlun. Fransız. s. 2. k ıs. i. mim. patates tava. i. tela şlı. (küçük şeyler için) endişe etmek. yük treni. Frans ız kornosu. s ık sık tekrarlanma. 2. fretleme i şi... ovma. çılgınlık. donma noktas ı. (telli çalg ıların sapı üzerindeki) perde. anlaşmazlık. 2. Fransız Guyanası. düşürmek. fresk. uyuşmazlık. . f. i. sıklık. k ızarmış patates. sık sık tekrarlanan. sulu. 2. s. 1. marşandiz. (buzdolabının içindeki) buzluk. korno. endişelendirmek. i. s. 1. yağda pişirilmiş. taze hava. i. i.

kanı sıcak. k. perçem. deh şet. arkadaşça. baştan itibaren. eğlence. 3. hoppa (kadc ızırdamak. 1. s. (sosyal sigorta. frizzy. buz gibi. fryer. delişmenlik. 2. 1.. 1. 2. sıcakkanlı. efriz. frijider. cana yak ın.o. s. oynak. tıb. 2. korkunç. frog.. from the word go from time to time i. birinin ödünü koparmak/patlatmak. korku. 1. yerinde duramayan. 1. kenar. bak. 2. maaş dışında verilen haklar. i. kadın elbisesi. s. (bir yer)den. z. away azar azar çarçur etmek. f. s. ahbap. önemsiz. edat 1. korkunç bir şekilde. dost. şen. i. saçak. korkutucu. arada s ırada. i. firkateyn. 3. cızırdatarak kızartmak. O Manisalı. z. k. kurbağa. 1. i.. a ğızdan ağıza. baştan sona kadar. 1. frijit. emeklilik sigortas ı gibi) işçiye ücreti dışında sağlanan herhangi bir şey. ciddiyetten yoksun hareket/söz. mim. s. müthiş. günden güne. gözlemeye benzer bir çe şit börek. 1. sıçrayıp oynamak. uzaktan. saçak takmak. korkutmak. (birinin) üstünü aramak. 3. farbala. kâkül. k ıvırcık. i. bak.o. ciddi olmayan. friz. 2. gülüp geçmek. i. (bir ba şlangıç noktasın)dan: He´s from Manisa. kurbağa adam. Her ranking rose uzaktan. out of his/her wits/frighten the wits out of s. baştan aşağı. tepeden tırnağa (kadar). --king) 1. 2. soğuk. zaman zaman. i. s. arkada ş. . buzdolab ı. dostluk. bir uçtan bir uca.. f. f. dostça. s. içten olmayan. 2. dili çok. s. saçma. 2. f.men (frag´men) i. ın). çoğ. 1. He jumped from the branch. bo ş. havai (kimse). kapı kapı (dolaşma). püsküllü saçak. redingot. havailik. i. f. parça parça harcamak. i. (--ked. soğuk. bir güçlükten diğer bir güçlüğe. eğlence. çok so ğuk. dilden dile. (mutlu bir şekilde) sıçrayıp oynamak. k. den. 2. i. i. rop. arkada şlık. cana yakın olmayan. fırfır. Daldan atladı. i. frightening frightful frightfully frigid frigidaire frill fringe fringe benefit fringe benefits frisk frisky fritter fritter frivolity frivolous frizzle frizzly frizzy fro frock frock coat frog frogman frolic frolicsome from from a distance from afar from beginning to end from day to day from end to end from head to foot from mouth to mouth from pillar to post from the first From the sound of it things are pretty bad. dili ta ba şından beri. 2. neşeli. f. i. dili Anlad ığım kadarıyla durum vahim. s. ahbaplık. kıvır kıvır (saç).friend friendly friendship frier frieze frigate fright frighten frighten s.

f. öndeki. i. s. bir i engellenme. kaşlarını çatmak. hudut. kırağı düşmek. tutumluluk. 2. i. verimlilik. on -e bakmak. öne ait. don. buzlucam. verimli. meyvemsi.. 1. binanın cephesi. (evin iç dekorasyonunda) ufak f. edat 1. freeze. köpükçükler. i. 1.from top to bottom from top to toe from top to toe from within front front line front page front sight frontage frontal frontal attack frontier frontispiece frost frost line frostbite frostbitten frosted frosted glass frosting frosty froth frothy froufrou frown frown on froze frozen frozen food frozen prices frugal frugality fruit fruiterer fruitful fruitfulness fruition fruitless fruity frump frumpish frumpy frustrate frustrated frustrating frustration fry baştan başa.an (göl. faydas ız. baştan ayağa. gerçekle şme. şekerli bir karışımla kaplı (kek). içten. 2. kösteklenme. yeraltı don i. cephe. i. demode giyimli. i. soğuktan yanmış (uzuv). hüsran. ön cephe. demode giyimli kadın. 1. seviyesi. f. . i. (eteklerin ç ıkardığı) hışırtılı ses. cephe hatt ıyı. bak. 2. (havaya ait) within 4. içinden. ön (belirli2. kenar. alna ait. i. 1. Bu araba önden çeki şli.. f. direkt. dona çekmiş (hava). kösteklemek. k ırağılı. i. i. i. ba ş sayfa. tül veya aksesuarlardan olu şan) aşırı süs. 2. hışırtı. s. fazla na ğmeli (insan sesi). hudut bölgesi. 1. kitabın başındaki resimli/süslü sayfa. (tüfekte) arpac ık. front-wheel drive oto. 2. i.. f. meyve. ket vurulmuş. s. k ırağı. kaş çatma. kösteklenmiş. s ınır. kırağılı. (keki) şekerli bir karışımla kaplamak. 3. önden çekişli: This car´s got frontwheel drive. f. f. dondurulmu ş fiyatlar. ön. 1. sade ve ucuz. s. manav. meyve vermek. içeriden: We´ll take the city from within. 1. 3. netice. 2. arsanın sokağa/denize/göle/nehre bakan tarafı. s. k ılıksız kadın. 2. hüsranı yansıtan. 2. s. s. s. set çekilme. i. donmu ş. 2. ayaz. 2. tutumlu. Bu çok sinir s. (fırfır. ask. cevap v. 1. engellemek. Şehri içten fethedece ğiz. deniz v. tepeden tırnağa. 4. gazet. i. freeze. keklerin üzerine konulan şekerli karışım. s. i. 3. dondurulmu ş yiyecek. f. hüsrana uğratmak. s. 3. bak.ş. soğuktan donmuş. bütünüyle. sinir bozucu. gösteri şsiz. i.b. ket vurmak. bak. cephe taarruzu. i. cepheye ait. ön. İng. frumpy. (sava şta) içinde: They´ll be here cephe. köpükçük kümesi.. sonuç. bir zaman) cephe. (bir uzuv) so ğuktan yanma. cephe. soğuk (tavır. taraf. set çekilmiş. 3. tepeden tırnağa. hüsran dolu. soğuktan donma. 2. ümitleri suya dü şmüş. s. -i uygun görmemek. moral bozucu: This gerçekleşmemiş. i.). s. 1. köpükçükler ç ıkmak/akmak. s. istekleriwork is very frustrating. 1. set çekmek.b. ön. ileri hat.´ne ait) k ı. küçük. 1. s. 1. üstü köpükçüklerle kapl ı. baştan aşağı. engellenmiş. nafile.

bir şeyi berbat etmek. (of) (ile) dolu: The glass was full.. dopdolu. 2. fuel-oil. s. 2. kafayı üşütmüş. feet. ufak bir hile yapmak. müz. aşırı titiz ve örümcek kafalı. kaba sikişme. düzmek. 2. küpeçiçe ği. The glass was full of water. koku şmuş. yak ıt. akaryak up yakıt almak. Siktir git! ünlem Allah kahretsin! s.. tam ölçü.o. vakit geçirmek/öldürmek. full to overflowing/full to the brim ağzına kadar dolu. yapma. ıt göstergesi. İng. i. İng. düzüşme. kaba tam bir fiyasko. firari. kafayı yemiş.fry fryer frying pan ft fuchsia fuck fuck fuck about/around fuck all Fuck off! fuck s. i. ya ğyakıt. bir şeyin içine sıçmak. yerine doİng. yak ıt deposu. 2. rezil. hiçbir şey. (--ed/--led. işi berbat etmek.. 1. tavada k ızartmak/kızarmak. i. s. yumuşak ve çikolatalı şekerleme. f.. Bardak doluydu. 2. k. Allah kahretsin! i. bayağı problemli/kompleksli.. up fuck up Fuck you!/Get fucked! Fuck! fucked-up fucker fucking Fucking hell! fuckup fud fuddy-duddy fudge fuel fuel gauge fuel oil fuel pump fuel tank fugitive fugue fulfil fulfill fulfilling fulfillment fulfilment fuliginous full full dress full fare full general full measure full membership full moon full speed full stop full stop f. full member tam üye. over fuck s.. İng. tam üyelik. dolunay. birine çok a şağılık bir şey/bir kahpelik/bir puştluk yapmak. orgeneral. kahrolası. 1. s. 1. kaba sikmek. 2. yak ıt pompası.. nokta (noktalama işareti). dili a şırı titiz ve örümcek kafalı kimse. şakalaşmak.elbise.. 1. isli. s. 3. tam sürat. firari. yapmak: fulfill an obligation bir görevi yerine getirmek. nokta. berbat. bak.. k ıs. kaba 1. tava. biraz uydurmak. i. Siktir git! birini sikmek/düzmek. yerine getirmek.. f. 1. kaçan. tatmin 2. mak. . i.memnuniyet. ufak çapta bir yalan söylemek. f. doyurucu: Dopotansiyelini kendinifulfilling? İşin seni tatmin s. --ing/--ling) 1. kaba herif. yanmasını almamak..edici. Vurgulamak için kullan ılır: You´re a fucking idiot! Tam bir dangalaks ın! 2. 1. bir şeyin işin içine etmek. bot. is renginde. i. yozlaşmış. is renkli. dili a şırı titiz ve örümcek kafalı kimse. s. f. i. kesin bir tav ır sağlamak.. füg. İng. Bardak suyla doluydu. f. a full hour çok resmi toplant ılarda giyilen 2. piliç. i. yakmak.. kaçak. içine etmek. i.t. -den çalıştırmak. is dolu. k. i. fulfillment. içindeki potansiyelini iyi kullanmaktan i. fulfill. i. foot. kaçak. tam: tam bilet. ğan bak. (insan) içindeki you find your work tatmin edecek bir şekilde ediyor mu?getirme.. kaba 1.

s. i. şiddetli. merasim. saban izi yapmak. memur. i. vazifeden izinle ayr ılma. 1. 1.. s. tuhaf. 2. mobilyalı.. (bir iş/kimse için) para sağlamak. 2. faal. e ğlendirici. möbleli. 1. f. 1. küplere binmi ş. 1. f. (against) (-e) ate ş püskürmek. bot.. ço ğ. tamgün bir çalışma gerektiren iş. 1. i. cenaze töreni. i. mantar veya mantar türünden bitki. yer. 2. f. lunapark. 1. i. sağlamak. z. sinirin geçtiği hilecilik. s. görev. 3. i. (demirhanede) ocak. . vazife. (oyunda) topu düşürmek. --ning) k. tamamen. i. işlev. mobilya. f. s. döşemek. gerçek. tam. tam bir. f^ng´gay)/--es (f^ng´gısız) i. işlemek. görevli. acayip. f. (gazetede) bant-karikatürlerin bulundu ğu sayfa. yalan dolan. f. pis kokulu gazlar ı yaymak. i. 1. yoklamak. izin. gözü dönmüş. tamgün. i. şüphe dirsekte bir şeye çarpınca kolun karıncalanmasına sebep olan anat. möble. yenile ştirmek. kürk. zevk. s. temel. f. (--ned. 1. 4. saban ın açtığı iz. kürk. f. çoğ. 1. i. uyandıran. s. i. kalorifer oca ğı. temel. tören. füniküler. tam gelişmiş. mefruşat. 2. olmak. 2. işler durumda. ehliyetli. 2. futbol bek. güldürücü. eğlence. çalışmak. kürkçü. i. kürklü giysi. z. 3. para. el yordam ıyla aramak. safkan. i. 3. i. (vapurda) baca. tamamen açm ış. çok öfkeli. mat. fonksiyon. donatmak. i. topu düşürme. tam boy (portre). 2. gerçek bir. fultaym. s. s. buharla dezenfekte etmek. fonlar. parlatmak. öfkeli i. kasvetli. f. 2. büyük ocak. iş. pis kokulu gazlar. tamam ıyla. (baz ı yumuşak tüylü hayvanlara ait) tüyler: the cat´s fur kedinin tüyleri. cenaze mar şı. (yelken/bayrak) sarmak. dili şaka etmek. s. 2. komik. 2. çoğ. özünde. fonksiyon. garip. 2. çoğ. 2.. mantar öldürücü ilaç. 1. cenaze törenine yak ışan. 3. kırışık. İng. fun. s. düzenbazl ık. tamam ıyla büyümüş.gi (f^n´cay. with ile döşeli. 1. sert. fon. asıl. 1. huni. ifonksiyonel. 1. kırıştırmak.fullback full-blooded full-blown full-fledged full-grown full-length full-time full-time job fully fulminate fumble fume fumes fumigate fun fun fair function functional functionary functioning fund fundamental fundamentally funeral funeral march funereal fungicide fungus funicular funnel funnies funny funny bone funny business funny paper fur furbish furious furl furlough furnace furnish furnished furnishings furniture furrier furrow i. s. 2. esas. (çaydanl ıkta/borularda oluşan) kireç. f. s. esaslı. çoğ. işlevsel. s. 2. i. şüpheli. f. i. şlev. yetişkin. i. temelde.

. İngiliz alfabesinin yedinci harfi. çabuk ve anla şılamayacak bir şekilde konuşmak. susturmak için a ğıza sokulan tıkaç. rağbet kazanmak. --ding) about/around ba şıboş dolaşmak. (hastan ın durumu) iyiye gitmek. 2. 2. 1. s. gelecek. 2. demode. şenlik. i. cüppe. f. 1. z. gaf. (bir şey) boğazını tıkamak. f. i. aradaki mesafeyi kapatmak. eriyip birbiriyle kayna şmak. 2. s. eriyip kayna şma. h ızı artmak. kazanç sağlamak. f. (çoğ. s. 1. susturmak. yaygara. 1. 2. 3. elek. i. 1. flu. abes olma. deli. bak. s. i. (--ded. çok havlı (kumaş). i. Gabon. gülüt. hav. ayrıca. on (takip eden kişi/şey) yaklaşmak. ince tüylerle kaplı. 4.furry further furtherance furthermore furthermost furthest furtive fury fuse fuse fuselage fusion fuss fussy fusty futile futility future fuze fuzz fuzzy G. f. en çok. 1. eritme. ufak şeyler yüzünden telaşa düşmek. (--ged. neşelilik. İskoçça. i. (askerler) ilerlemek. i. k. 2. i. dili budala. daha öteye. Gabon. beşikçatı. abes. hatları belirsiz. i. ayva tüyü. i. 2. 3. argo polis. gereksiz tela ş/heyecan/öfke. fitil. çok tüylü (köpek v. bundan ba şka. sol notası. 1. tüyleri kabar ık.bon. ufak meseleleri sorun yapmak. tüylü. çok titiz.). 2. 1. artma. müstakbel. daha i. -e sahip olmak. ilerlemesini sa ğlama. uçak gövdesi. en uzak. Gabonlu. küflü.) z. i. g gab gabardine gabble gaberdine gabfest gable gable roof Gabon Gabonese gad gadfly gadget Gaelic gaffe gag gag gag on gaga gage gaiety gain gain an advantage over gain ground gain ground gain momentum s. gabardin. s. f. 1. erime.. boş. ilave olunan. art ış. neşe. havlanmak. İrlandaca. büyük öfke. şiddet. dili çene çalmak. k. k ılı kırk yaran. dili çene çalma. (Further ço ğunlukla miktar ve derece. en ötedeki. 1. s. s. (top mermisine ait) tapa. büyümek. 2. kâr. 2. fiz. ağzını tıkamak. 1.. f. i. -i elde etmek. 5. gazap. 2. çabuk ve anlaşılmaz konuşma. k ıvırcık saç. sinsi. i. küf kokan. s. nafile. i. farther ise mesafe için kullan ılır. ılmasına engel olmak. f. alet. --ging) 1. i. f. gelecek. sigorta. s. atsineği. s. füzyon. müz. eritmek. i. 2. eski. i. kazanç. kıvırcık (saç). i. i. 3. 1. uzaktaki. (bir başkasından) daha kuvvetli olmak. erimek. daha uzak. Gabon´a özgü. çene çalma. f.b. küflenmi ş. 2. 1. i. gizli.ese) Gabonlu. 2. 2. boşuna olma. gauge. istikbal. argo bin dolar. i. (--bed. . Gaelce. G. s. 1. i. 3. i. i. Ga. şaka. s.. 4. (haberin) yay i. i. 1. küçük ayg ıt.. --bing) k. ince tüyler. ötedeki. i. bina duvar ının beşikçatı ile birleştiği yerdeki üçgen bölüm.

1. 3.. hemen harekete geçirmek. Are you s. av hayvanı. i. 1. i. efendi. kadırga. i.78 litre. kumar oynamak.D.55 litre. i. f. 1. s. dili çok riskli i ş. 1. i. (--ed/--led. galoş. sakat (bacak). oyun. f. i. galeri. i.geçilmiyor. i. s. i. gemi mutfağı. (domuz budundan yapılmış) jambon. Orada böğürtlenden lastik. sakat (bacak).. sinirlendirmek. kilo almak. Sen de var mısın? s. kalyon. Gambiya. . galvanize. i. i. dörtnala gidi ş. her tür. bora. zıplama. av hayvanlar ı için ayrılmış yer. f. k. i. yiğit. sıçrayış. darağacı. safra kesesi. i.. i. 4. 1. İng. 4. İng. i. anat. dili kad ın. i. Gambiya´ya özgü.said) inkâr etmek. bak. İng. k. av. i.. galvanizlemek.gain the upper hand gain time gain weight gain weight/put on weight gainsay gait gaiter gal gal galaxy gale gall gall gallant gallantry gallbladder galleon gallery galley galling gallivant gallon gallop gallows gallstone galore galosh galvanise galvanize Gambia Gambian gamble gamble for high stakes gambler gambling gambling den gambol game game game game preserve gamekeeper gamma gamma rays gammon gammy gamut avantaj (birine) geçmek. yürüyüş. vakit kazanmak. gamma ışınları. f. Gambiya. oyun. i. avlak bekçisi. tozluk. gökb. dili iş. bol: You can find blackberries galore there. (saat) ileri gitmek. i.. i. gidiş. galon. e ğlence. kumarhane. karşılaşma. game? Biz futbol oynayaca ğız.. i. galeri. (bazı oyunlarda) parti. getr. 2. kumar. i. i. mad. dörtnala gitmek. İsteklilik belirtir: We´re going to play football. kahramanlık. kumar oynama. A. sinir edici. faaliyet. centilmen. s. yiğitlik. safra ta şı. 2. f. i.B. (gain. gezip tozmak. 1. (of) her çe şit. safra.. şişmanlamak. spor. meslek. büyük para için kumar oynamak. i. 1. f. s. balkon. k. kuvvetli rüzgâr. f ırtına. f. avantaj (birinde) olmak. --ing/--ling) s ıçrayıp oynamak. kilo almak. cesur.. 2. kaloş. 3. kumar. 3. i. i. 2. kumarbaz.2. galaksi. çok miktarda. 2. sinir etmek. sanat galerisi. f. 2. gallon. Gambiyalı. sinirlendirici. İng. Gambiyalı. k ıs. s. gökada.

i. f. kıyafet. i. i. --es/--ses) 1. bak. s. i. i. gaz sayac ı. garnitür. 4. ağzı açık bir şekilde hayretle/şaşkınlıkla bakmak.B. i. İng. k. garnitürle süslemek. çenebaz. f. i. f. 2.. sarmısak. çiğ. parlak (renk).. 2. i. 2. fasulye s hazırlanmak. i. 3. garajda b ırakmak. bak. i. çöp kamyonu. s. bahçe. gaz. gazla zehirlemek... gangster. 1. (--sed. çöp arabas ı. tıb. (çoğ. cafcaflı. f. 1. f. süprüntü. bot. i. elbise. kangren. i. tak ım. f. bahç ıvan. s. gedik. i. 2. jail. i. pis ve de ğersiz şey. gardenparti. i. bahçede çal ışmak.gander gang gang up on gangling gangplank gangrene gangrenous gangster gangway gantlet gaol gaoler gap gape garage garage sale garb garbage garbage can garbage man garbage truck garbanzo garble garden garden party gardener gardenia gargantuan gargle garish garland garlic garment garner garnet garnish garret garrison garrulous garter gas gas mask gas meter gas meter gas station gas station gas up i. i. i. doğalgaz. A. erkek kaz. 1.. benzin istasyonu. lal ta şı. 1.. kocaman. (birkaç kişi) toplanıp (birine) karşı saldırmaya ırığı gibi. gauntlet. ask. leylek gibi. benzin deposunu doldurmak. gaz maskesi. iskele. çelenk. 2. cart. geveze. tavanarasındaki oda. k ış. . çete. 2. jailer. gardenya. ünlem Destur!/Yol ver! i. sarımsak. gargara. f. kangrenli. jartiyer. havagazı/doğalgaz sayacı. bak. i.. i. çiçeklerle uğraşmak. giysiler. 2. çok büyük. dili bak ış.D. i.. i. f. i. çöpçü. dili çene çalmak. boşluk. çöp. grena.. gaz saati. nohut. aralık. tavanaras ı. k. s. 1. gargara yapmak. cırlak. garaj. bostan. benzin. i. toplamak. havagazı.. i. i. 2. benzin istasyonu. güruh. lafazan. 2. (midede) gaz. yanlış bir şekilde anlatmak/nakletmek. (birine) kar şı cephe oluşturmak. evde istenilmeyen e şyayı satmak amacıyla garajda/bahçede düzenlenen satılık. iskele tahtas ı. garnizon. 1. açılmak. eksiklik. giysi. çöp tenekesi. sürme iskele. f. İng. s. 1. --sing) 1.

neşeli. benzin. 1. f. f. 2. şanjman.. 2. s. iyi yemek yeme ve yemekten anlama sanat ı. ray açıklığı. gastronomik. i. i. kapı. f. 2. derin yara. bön bön bakmak. i. parlak ve güzel (renk). -i kesmek. 3. ünlem (At/öküz sürerken “Sa ğa git!” veya “İleri git!” anlamında kullanılır. i. vites. Great Britain. giriş. (atlasta) yer adları dizini.) Deh!/Haydi! . (belirli bir iş için kullanılan) eşya/takım/giysi. soluma. ölçme aleti. ölçümlemek. 1. gastrit. vitesi çark. dili paras ız/davetiyesiz sağlanan) hâsılat. i. aygıt. aval aval bakmak. 2. 2. (toplantıda oturumun açıldığını ilan etmek için başkanın masaya vurduğu) tokmak. bir araya getirmek. i. toplamak. i. bön bön bakmak. parlak ve güzel renkli. gazal. tıb. (irin) hız kazanmak. i. 1. 3. General Agreement on Tariffs and Trade. gaz bezi. anlamak. i. s.´nde bilet sat ışındangiren kimse. toplanmak. gaf yapan. devşirmek. gazlı. i. nefesi kesilmek.. ölçmek. toplantı. homoseksüel. 2. ahu. s.y. yer adlar ı sözlüğü. 1. kapı (kapı aralığını kapayan kanat). gazlı bez. 2. i. aşırı ve zevksiz bir şekilde süslü. gastronomi. 3. 1. bak. eşcinsel. homoseksüel. 2. kanal kapağı. i. 1. düzen. gişe hâsılatı. 3. tertibat. s. toplamak. şen. pot k ıran.b.. gastronom. vitesi yükseltmek. gaz ışığı. solumak. konser. soluk solu ğaait. vites. d. (at) gözünü dikip bakmak. i. kalınlık. vites kolu. 5. dişli çark. -de derin yara açmak. i. 2. f. 3. eşcinsel. nefesi daralmak. dişli azaltmak. i. güzel manzaral ı kameriye.. bir yapının üzerindeki teras/pavyon. çap. çiğ renkli. ölçü. uygunsuz. s. ceylan. 1. f. gazhane. i. çiğ (renk). bacakları uzun. s. give. k ıs. çardak. tıb. i. sirk v. iş eldiveni. pavyon. çok zayıf ve kuru. bir araya gelmek. i. 1. kapı aralığı. ış. şanzıman. seyretmek. sıska. canlı. (maç. i. vites kutusu. midevi. k ıs. dik bak i. (at) ağzı açık bir şekilde seyretmek. i. aval aval bakmak. kapı dikmesi. resmi gazete. mideye söylemek. 3. 1. nefes. biçimsiz ve hantal. 4. münasebetsiz. gaz gibi. 1. i. s. i.gaseous gash gasket gaslight gasoline gasp gastric gastritis gastronome gastronomic gastronomy gasworks gate gatecrasher gatepost gateway gather gather speed gathering GATT gauche gaudy gauge gaunt gauntlet gauntlet gauze gave gavel gawk gawky gawp gay gaze gazebo gazelle gazette gazetteer GB gear gear down gear up gear wheel gearbox gearshift gearshift lever gee s. i. büzmek. conta. soluk solu ğa kalmak. 4. 2. i. f. k. kolları. i. kapı sövesi. f. 2. sonuç çıkarmak. i. f. 1. belveder. i.

pelte. 2. üretim. genelle ştirme. kurmay s ınıfı. genelleme. i. genetik. biyol. kuşak..swell! goose. i. arkadaşça davranan. geyşa. 1. cömert. iğdiş edilmiş at. cevher. tıb. genelle ştirmek. kuşak farkı. f. tıb. enemek. tıb. i. s. --es) 1.. s.. s. deha. s. s. i. i. i. k.. dili cinsiyet. değerli kişi. yontulmam ış değerli taş. i. generalization. i. gen. Gayger sayac ı. 2. tıb. nesil. 1. değerli nesne.. 3. İng. i. güleryüzlü. i. pratisyen hekim. 1. -e yol açmak. 2. genel seçim.e. f. z. çoğ.. rütbesi orgeneralden yüksek bir general. 2.. general. Sen bir i. gen. i. genellikle. yumuşak (iklim). s. 2. genelleme. değerli taş. iyi huylu. genellik. i. i. harikas ın! i. genel grev. özellik.. soyağacı. dilb. i. jeneratör. cömertlik. istidat..ses (cen´ısiz) i. çoğ.. mücevher. çoğ. yetenek. jel.. f. s. i. İng. genelleme içeren söz. bak.. üreme organlarına ait. meydana getirme. 1. bak.. genetik.. i. biyol. kuşaklar arasındaki fark. 2. 4. f. meydana getirmek. i. eli aç ık. pratisyen. İng. 3. i. başlangıç. cins. cinsel organlar. generalize. genel. dâhi.. i. ask. i. (çoğ. dinamo. pratisyen doktor. pratisyen hekimlik. ask. dilb. 1. 1. . 2. i. i. ambalaj ında üreticinin adı/markası bulunmayan (gıda maddesi). gelatin. Birinin veya bir şeyin beğenildiğini gösterir: Gee you´re bak.. genelleme içeren söz. pratisyen. cana yak ın. üretmek. şecere. İkizler burcu. ço ğunluk. -in halindeki. jelatin. iğdiş etmek. üreme organları. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla şması. astrol.. -in halindeki sözcük. biyol. jandarma. bak.gee geese Geiger Geiger counter geisha gel gelatin gelatine geld gelding gem Gemini gemstone gendarme gender gene genealogy general General Agreement on Tariffs and Trade general election general of the army general practice general practitioner general practitioner general staff general strike generalisation generalise generality generalization generalize generally generate generation generation gap generator generic generosity generous genesis genetic genetics genial genital genitals genitive genius ünlem 1. Allah Allah! 2. i. i.

s. geodezi. z. biyol. 2. efendice. (birkaç türden meydana gelen) cins. coğrafya. s. geometrik. 2.ilgili. 1. i. gerbera.. gen. 2.. ba şlangıç. i. yerbilim. yavaşça (yükselen yoku ğ. i. Alman. 1. içten gelen. coğrafya uzmanı. tür. i.genocide genome genre gent genteel gentian gentile gentle gentleman gentlemanly gentleness gently gentry genuflect genuflection genuine genus geodesic geodesic dome geodesy geographer geographic geographical geography geologic geological geologist geology geometric geometry geophysics geopolitics georgette Georgia Georgian geranium Gerber Gerber daisy geriatric geriatrics germ German German measles germander germane Germany germicide i. (ibadette) diz çökmek. i. adam. Gürcistan. geriatri. jeodezik. jeolojik. 2. jeriyatri. 3. (to) şesi.. jeolog. 2. yumu şak ve nazik. 3. 2. i. (özellikle ibadet ederken) diz çökme. s. f. i. hafifçe (esen). uzambilgisel: geometric figure geometrik şekil.sosyal statüsü iyi olanlar. centilmen. s. i. centilmence. i. bot. s. coğrafi. dili erkek. geological. yerpalamudu... mikrop. . Almanca. kurtluca. jeodezi. jenosit. antiseptik.e. bot. s. yerpalamudu. k ızamıkçık. i. geriatrik. i. s. s. jeriyatrik. i. Musevi olmayan. i. tarz. gerçek. Almanya. centiyana. bak. geometrik. çoğ. i. i. s. geodeziyle ilgili. uzambilgisi. s. soyk ırım.. i. e şçarpanlı: geometric series geometrik seri. jorjet. centiyan. bot. 2. nevi. çoş). yerme (ile) s. i. kantaron. efendilik/kibarlık taslayan. geometri. i. yumuşaklık. geodezik. çoğ. i. nezaket. gentleman´s/gentlemen´s agreement centilmenlik anla şması. i. genom.. 1.tle. i. tohum. i. centilmene yak ışan. jeoloji. yerbilimsel. s. s. 1. 1. jeofizik. biyol. geodezik kubbe.. i. yerme şesi. i. s.. i. hakiki. jeopolitik. 1. içten. geographical. 1. s. coğrafyacı. efendi. sardunya.. bak. bot. 3. Gürcüce. k. 3. tohumun özü. samimi. yumu şak ve nazik bir şekilde. mikrop öldürücü. 1.. meyli çok az (yokuş).ra (cen´ırı) i. Gürcü. Hrist. gen. i. Musevi olmayan kimse. hafif (rüzgâr/yağmur). i. 2.. dalakotu.men (cen´tılmîn) i.

k. 2. satın almak. k. 2. Badili -ebir darbe yedi. el/kol/baş hareketi yapmak. ünlem Çok yayapmak. (çok ilginç/güzel/tuhaf birine veya bir şeye) bakmak. şgul olmak. jest şayın! (Hapşıran bir kimseye söylenir. ele geçirmek: He got it with difficulty. şımarmak. elde etmek. (tohumu) çimlendirmek. çabuk olmak. argo -e göz atmak. jest. idare etmek. hareket etmek. dili acele etmek. f. 2. almak. türetilen isim. 1. get a hard-on get a hustle on get a kick out of get a load of get a load of get a lump in one´s throat get a lump in one´s throat get a move on get a move on get a rise out of s.ten/got. -e ula şmak. dili 1. para biriktirmek. başı dönmek. get across get after get ahead get ahead get along in/on in/up in years get along with get along/on get an erection get around get around to get at get away get away with f. get a sniff of get a swelled head get a whipping get a woman into trouble get about get above o. el/kol/ba ş hareketi. (tohumu) çimlendirme. 2. 2. gezmek. k. (bir hastalıktan sonra yeniden) çıkıp dolaşmak. 3. 1. i.) k. k. f. dili çok duygulanmak. kazanmak. (zaman/yaş) ilerlemek.o. jestler yapmak. jestler yapma. şlanmak. k. tasarruf etmek. k. dili (yap ılan iş) yanına kâr kalmak: He´s gotten away with it. -den bir nefes çekmek. sertle şmek. ruhb. şına bayılmak. -in kuşu kalkmak/uyanmak. geçinmek. 3. -den zevk almak. ge ştalt.o. acele etmek. What he said obviously didn´t get across to them.) into hot water get a bang on get a bang out of get a fright get a good press get a grasp on o. gitmek: I´m getting along just fine. Her penisi 4. dili dalga geçerek birini k ızdırmak. demek istemek. bir yol bulup ayırıpkurtulmak. bir yol bulup (birini) atlatmak. 1. 1. i. I won´t let him get away with this. başarılı olmak. got. 1. 1. ç ıkmak. vakit -den (bir şeyi) yapmak: When will you get around to answering my letter? Ne zaman vakit ayırıp mektubuma cevap yazacaksın? (bir şeyle) 1. (got. 1. Yaptığı yanına kâr kaldı. Zorla elde (birinin) ba şını belaya sokmak. 3. güzel davranış. anlatmak. 2. basında/medyada iyi bir şekilde yansıtılmak. fiilden i. -e korkmak. seyahat etmek. 2. Ne demek istediğini anlatamadı. ayr ılıp gitmek. (s. yakalamak.s. dili ya ile geçinmek. (a part of one´s body) k.o. kendine gelmek. (çok ilginç/güzel/tuhafbo ğazı düğümlenmek. 3. (haber) yay ılmak. gebelik. zarar vermek. 2. 1. gebelik süresi. el/kol/ba ş hareketleri yapmak. k. Bunu yanına .germinate germination gerrymander gerund gestalt gestation gesticulate gesticulation gesture Gesundheit get get (s. of (rakibi) geçmek. yürümek. 2. iş hayatında ilerlemek. el/kol/ba ş hareketi. kastetmek. 4. mekaçmak. dili birinin bamteline dokunup a ğzını açtırmak. paylamak. kendine hâkim olmak. edinmek. 1. -in penisi beton olmak/dikelmek. kötülük etmek. ile anla şmak. kendini bir şey sanmak. (maddi aç ıdan) daha iyi bir duruma girmek. gitmek. 2..). get a rise out of s. 2. i. -e erişmek. şekilde) olmak. 1.bitmek. dili kendini bir şey zannetmek. başlamak.s. i. jest. dayak yemek. f. jest. (tohum) çimlenme. dili darbe yemek: She got a bang on her head. dili acele etmek.. (tohum) çimlenmek. ima etmek. f. (haber/söylenti) yayılmak. dili bir kad ını hamile bırakmak. 2. i. çok gezmek.t. dilb. k. (belirli bir 1. k. --ting) 1. 4. bo ğazı düğümlenmek. (üzüntüden) -in bir şeyi) dinlemek. 3. (seçim bölgesini) bir siyasi partinin ç ıkarlarına uygun düşecek şekilde ayarlamak. çıkışmak. aç ıklamak: He couldn´t get his point across. k.

k. k. for s. dili -e torpille girmek. yolunu kaybetmek. dili (birinin) gözüne girmek. dili çok endişeli/heyecanlı/sinirli bir hale girmek. Ödemelerinde gecikti.s..o. belaya çatmak. 1. 2. ba şından ayrılmayarak -i rahatsız etmek. k. k.s. eteği ayağına dolaşmak. (arabaya) binmek. (bir yerde) saplan ıp kalmak. from (i şten) izin almak. k. asıl meseleye gelmek. –– with a fever He is down with a fever. dili as ıl işe gelmek/bakmak. sıkıya gelmek. kaçmak. dili bir işe başlangıçta katılmak. put in one´s two cents worth. k. fırçayı yemek. 3. 2. paçayı kurtarmak. dili birine bir şeyi ödetmek. dili (birinin) arkada şlığını kazanmak. k. k. -i eline geçirmek. gereksiz yere tela şlanmak/heyecanlanmak.get away with murder get back at s. 2. dili -e musallat olmak. k. Ateşten yatağa düşmüş. k. dili işlere alışmak. hayatın ne gevşemek. dili. k. (gayretle) ba şlamak. k. 1. ile idare etmek. in a fix get off k. geçmek. öfkelenmek. k. dili zılgıt yemek. dili (gayretle) ba kadar yapmak: I can get by this year with these ak şam olmak. a ğır -i kafas ına koymak. İng. ba şı belaya girmek.t. yaramazlık etmek. (birini) cezadan kurtarmak: How can we get him off? Onu cezadan nas ıl kurtarabiliriz? 4. with -in arkadaşlığını kazanmak. 2. k. k. dili -e engel olmak. dili tela şa/endişeye düşmek.´s hair get in through/by the back door get in with get into a predicament get into a scrape get into mischief get into one´s stride/hit one´s stride get into the swing of things get into trouble get it get it in the neck get it into one´s head that . Onun o i şteki rolü hiç dikkate alınmadı. couthed up get o. (bir yere) girmek/gelmek/gitmek. kendini zor bir duruma sokmak. dili -den öç almak. (bir şeyi) durumu kurtaracak şlamak. 1. 3.. dili (bir işe) bakmak/başlamak. (bir işte) gecikmek. eli ayağı dolaşmak. . zor duruma dü şmek. dili bir kötülü ğün cezasını çekmemek. asıl işi ele almak. iyileşmek. birinden bir şeyin öcünü almak. get behind in get better get bogged down in get by get cracking get dark get down off one´s high horse get down to get down to brass tacks get down to brass tacks get down to brass tacks/get down to business get down to work get even with get even with get going get hold of get hot get in get in a state get in a stew get in a tizzy get in good with get in on the ground floor get in one´s hair get in one´s two cents worth get in one´s way get in s. bak. k. k. alabandayı yemek. 1. kibirli davranmaktan vazgeçmek. (birinin) gözüne girmek. hava kararmak. They´ve gotten behind in their work. inmek. 1. -in i şlerini aksatmak. kızdırmak: Don´t get him going! Onu ba şlatma! (birini) bulmak. dili 1. olduğunu kavramak. 2. başlatmak. 2. birini rahats ız etmek. k. dili süslenip püslenmek. dili meselenin esaslar ını ele almak. gününü görmek: We´re going to get it now! Şimdi çattık belaya!bir darbe yemek. dili as ıl konuya geçmek. k. 2. (bir işin) gerisinde kalmak: He´s gotten behind in his payments. k. ne yapmak istedi ğine karar verip ona göre yaşamak. dili 1. He got no credit for what he had done. -den intikam almak. k. ile geçirmek. 2. k. dili kibiri b ırakmak.. ısınmak. ile atlatmak. dili 1. k. dili 1. get it together get loose get lost get no credit for get o. 2. ciddi olarak işe koyulmak. dili bir işin havasına girmek. 1.o. k. k. kızmak.

o. dili ba şlangıçta birini kızdırmak. dili birini (zor bir durumdan) kurtarmak. geçinmek: They get on well. dili endişeye/telaşa kapılmak. k. üstünden geçmek. 2. 3. dili eski formunu k. k. dili birinin ne menem biri oldu ğunu anlamak. 1. (biriyle) temasa bir yere/çevreye alışmak/intibak etmek. dili 1. aklını başına toplamak./s. k. birini/bir şeyi yanlış anlamak. birinin gözüne girmek. dili birçok kişinin yaptığı bir şeye katılmak. istediğini yaptırmak: She always gets her way. 4. (koşucu v. k.o. Birbiriyle iyi geçiniyorlar. denemek. kazanmak.´s good side get on the ball get on the bandwagon Get on the stick! get on the wrong side of s. korkuya kap ılmak. (bir i ş) başlamak.t.b. dili 1. azarlamak.o. (bir konuya) girmek. birinin ba şını belaya sokmak. çığırından çıkmak. (bir üzüntüyü) unutmak. . idare edilememek. (for) birini/bir şeyi hazırlamak. yakayı kurtarmak. of them? kald ırmak. -i defetmek/kovmak: How did you get rid-i ortadan Onlar ı nasıl-ibaşından etmek. k. dili hafif bir cezayla veya cezas ız olarak kurtulmak. birini kenara çekmek. dili birini süsleyip püslemek. (bir hastal ık) geçmek: Have you gotten over your cold? Nezlen geçti mi? 3.. çıkarmak. 1. 2. k. k. dili birini istediği gibi idare etmek/kullanmak. 1. k.o. beladan kurtulmak. dili birini rahat b ırakmak. dili 1. down get s. korkmak. k. (uçak) havalanmak. k. dili birinin moralini bozmak. İng. 2. ( şaşırtıcı bir olaya) için/-e hazırlanmak. k. 2. ucuz kurtulmak.o. Çabuk ol! k. 3. (bir işe) bakmak. k ızdırmak. -i yakalamak. get off on the wrong foot with s. (bir işle) meşgul olmak. k. borçtan kurtulmak.t. (taşıta) binmek. -i ba şından savmak/atmak. yayımlamak. dili ba şlamak. 2..o. -den kurtulmak. k.o. k.o.´s back vazgeçmek. Dikkat et!/Akl ını başına topla!/Kendine gel!/Uyan! 2. dili dikkat etmek.rahat b ırakmak./s. 2. (bir işi) ele almak. into trouble get s. under one´s thumb get s. get one´s second wind get one´s back up get one´s ducks in a row get one´s feet wet get one´s goat get one´s hands on get one´s knickers in a twist get one´s knickers in a twist get one´s money´s worth get one´s number get one´s way get one´s wind up get one´s wits about one get onto get oriented get out get out of a scrape get out of debt get out of hand Get out! get over get ready for get rid of get rid of get s.o.o. over a barrel get s. dili hazırlıklarını yapmak. birinin sinirine -i sinir etmek. dili birini kö şeye sıkıştırmak.o. birini devred ışı etmek. 1. dili heyecanlanmak. İng. k. dili sinirlendirmek. 2. -e sahip olmak. dili ödenen paran ın karşılığında iyi mal almak: You get your money´s worth in that store. off the hook get s. out of the way get s.o. uyan ık olmak. dili toparlan ıp yeniden gayrete k. 2. in shape get s. wrong k. -i eline geçirmek. dili ba şarılı bir şekilde başlamak. dili birini get off s. couthed up get s. Defol! 1. -i yok etmek. 1. sinirlenmek. O dükkânda ödedi ğin paranın karşılığında iyi mal k. ç ıkmak. k. etkisiz hale getirmek. dikkatli olmak. dili birini k ızdırmak. k.o.k. bertaraf savdın? k. 2. k. get off the ground get off easy get off the ground get on get on one´s nerves get on one´s nerves get on s. birini azarlamaktan/eleştirmekten get off s. Hep onun istediği olur. dokunmak.) (ilk kez yorulup soluğu kesildikten sonra) soluklanıp tekrar öfkelenmek.´s tail 1.o. (bir konudan) bahsetmeye ba şlamak.

. dili işten/okuldan atılmak. -i yenmek. argo sepetlenmek. over with get s. işleri başlatmak. sepetlenmek. k. 2. get s. by heart get s. k.t. -i anlamak. 2. kıçına tekmeyi yemek. üstün olmak.. sepetlenmek. Yirmi dört saat içinde vücudun bu zehri atar. k. argo 1. 2. get the message/get the picture get the nod get the push get the red carpet treatment get the runaround get the sack get the sack get the shaft get the shakes k. her.t.o.t. (biralmak: Why can´t you get this through your bir şeyi anlamak/kafası yeri) bir düzene/düzenli bir hale sokmak. through s. dili bir şeyi birine anlatabilmek. dili (bir şeye) kızmak. galip gelmek. dili -den kurtulmak.o. dili -den kurtulmak. You´ve got itthis straight now? Şimdi bunu 1. k.´s head get set get shot of get showered on get shut of get snakebit get steamed up about get the ax get the ball rolling get the best of get the better of get the better of/get the best of get the blues get the boot get the brush off get the cart before the horse get the cold shoulder get the cold shoulder get the feel of get the feel of get the goods on s. dili biri hakk ında elinde kuvvetli deliller olmak: We´ve got the goods on him. dili efkârlanmak. -i kavramak. dili so ğuk bir davranışla karşılaşmak: I got the cold shoulder. off one´s chest get s.t. dili birini sinir etmek/k ızdırmak. işten çıkarılmak. -i yenmek. -i alt etmek. Bana so ğuk davrandı.t. through one´s head get s. k. dili işten atılmak. çakmak. so şı soğuktu. k. soğuk bir karşılık almak. k. so ğuk bir davranışla/sözle kovulmak. dili bir got the brush off from k. dili şatafatlı bir şekilde karşılanıp ağırlanmak. bir ıyor? this through her head.t. dili titremeye ba şlamak. Bunu onun kafas ına sokamıyor. argo anlamak. out of the way get s. out of one´s system get s. izin almak. over get s. sinirlenmek. hazırlanmak. sinirli olmak. soğuk bir karşılık k. straight get s. -in esasını kavramak. k. argo kaçamak cevap almak. k. -den kazançlı çıkmak. k. titreme nöbetine tutulmak. kap ı dışarı edilmek. bir şeyi bitirmek. dili sepetlenmek/işten atılmak. dili ba şlamak. k. bir şeyi bitirmek. -in havas ına girmek. dili ya ğmura yakalanmak. içini dökmek/bo şaltmak. bir şeyi kenara çekmek. seçilmek. Bunu tam istediğim gibi yapamıyorum. Bana karğuk bir şekilde karşılanmak.t. İng.t. bir şeyi bitirmek. dili işten kovulmak. (birinin) vücudu bir şeyi atmak: You´ll get this poison out of your system in twenty-four hours. bir şeyi tam istenilen şekilde yapmak: I can´t get this right. bir şeyi doğru anlamak: Have you got right this time! Bu kez doğru anladın mı? 2. dili -den önce davranmak. 1. across to s.o. k. dili birinden önce davranarak avantajl ı duruma girmek. 1.t. right get s. yılan sokmak. Onun hakk ında elimizde kuvvetli deliller var. k. k. off one´s chest get s. -i alt etmek. dili içini dökmek. k. korku duymak. -e alışmak. 1.t. dili derdini dökmek.o. -in usulünü ö ğrenmek.get s. head? Kafan niçin bunu alm şeyi birinin kafasına sokmak: He can´t get bir şeyi birine anlatmak. dili (from) görmek: Iişi tersinden yapmak. argo (birinin) can ı yanmak. bir şeyi yapıp bitirmek. k. k. k. get the hang of get the hang of get the jitters get the jump on get the jump on s.´s goat get s. -in s ırtını yere getirmek. k. bir şeyi ezberlemek.t.o. -e alışmak.t. sepetlenmek.

t. getup geyser Ghana Ghanaian ghastly ghazi gherkin ghetto ghost i. işe başlamak: Get to work! Haydi.o. kendi istedi birinin ne mal oldu ğunu öğrenmek/anlamak. get the worst of get the short end of the stick get through get through to get to get to know get to the bottom of get to the bottom of get to the finals/make it to the finals get to the heart of get to the point get to work get together get under one´s skin get under s. i. 2. k. -den kazançlı çıkmamak. otobüs şey anlatamam. durumun) ne oldu ğunun farkına varmak. (bir şey yapmak için) cesaretini toplamak. k. dili (belirli bir k ıyafete) sokmak: k. dili berbat. kornişon. Gana´ya özgü. Ganalı. 2. gerekmek. kararsızlığa kapılmak. Ganalı. ğini yaptırmak. -e varmak/gelmek.). 2. hortlak. bulu şmak. yenilmek. i. (birdili uyanmak./s. k.k. 2. hazırlamak. hak ettiği cezayı yemek.´s skin get up get up on one´s soapbox get up on the wrong side of the bed get up the nerve to get what´s coming to one get what´s coming to one get wind of get wind of get wise get wise to get with it get worse get/catch a whiff of get/go to sleep get/have cold feet get/have one´s way get/have s. dili en az be ğenilen şey birine düşmek: I got the short end of the stick. Gana. korkunç. (on) (üzerinde) anla şmaya varmak. 2. dili payına pek az bir şey düşmek. aya ğa kalkmak. şart -i tanımak. s ırtı yere getirilmek. She got herself up as a mouse. -i duymak. dili birinin sinirine dokunmak. 2. get the upper hand dizginleri ele geçirmek. 2. (meselenin) özünü ö ğrenmek: How can we get to the bottom of this? Bu meselenin özünü nas ıl öğrenebiliriz? kökenine inmek. (birinin) ne yaptığını çakmak. bir araya gelmek. işleri başlatmak. 2. 3. üstün ç ıkmak. s. kaynaç. -i k ızdırmak. uyumak. 1. (to) -e varmak. gazi. get the short end of the stick/of it k. 1. adaylık seçimlerini kazanmak. i. k. k. dili ba şlamak (Mastarla to him. 4. Bugün kar yüzünden buraya hiçbir Ona bir varamad ı. s. --s/--es) getto. k ıyafet. k. İng. -i duymak. get/win the nomination i. (işin) finale kalmak -in özüne inmek.): 1. (çoğ. out of one´s mind birini/bir şeyi aklından çıkarmak/unutmak. Nihayet anladı They got to talking. kılık. çok kötü. düzenlemek. i. dili (-in) fark ına varmak. (to) k. toplamak. alt edilmek. Gana. 3. iş başına! 1. get the upper hand 1. 2. dili -den haber almak. 1. lazım olmak. k. dili (birinin) ne yapt ığının farkına varmak. kafas ına girmek: I think it´s finally gotten throughbirlikte kullanılır.o. i. . 3. kendine gelmek (Mecazen söylenir.o. -e ula şmak: Owing to the snow no buses have gotten through today. cezasını bulmak. öne geçmek. layığını bulmak: She got what was coming to her! Müstahaktır! k. 1. sadede gelmek. k. En dili ba şlamak. mutabık kalmak. i. müstahakk ını bulmak. Konu şmaya başladılar. biriktirmek. -e bir şey anlatmak: I can´t get through to her. -in kokusunu duymak. get/put s. (birini) nutuk çekmeye ba şlamak. hayalet. kötü pay bana dü ştü. şüpheler duymaya başlamak. -in esas anlam ını kavramak. 1. -i sinir etmek. gayzer. (bir şeyin) asıl sebebini bulmak. dili tereddüde dü şmek.´s number 1. (havagazıyla/doğalgazla çalışan) şofben. -den haberdar olmak. (bir durumun) ne olduğunu daha kötü olmak. get the show on the road galip gelmek. beti benzi atm ış. yataktan kalkmak. dili ters taraf ından kalkmak. -i ö ğrenmek. 3.

i. kocaman. 1. zencefilli.s. ginko. (on) (kılıç v. i. i. i. k. i. terkedilmiş yerleşim yeri. alay etmek. merkez. yetenekli. i. -i kuşanmak. i. i. -i takmak. jigolo. Cebelitar ıklı. i.. arma ğan. k ızsaçı. 1. guild. hediye. havai. 2. s. konuşmaya benzeyen anlamsız sesler. yetenek. f. 2. Cebelitarık. 1.. 1. f. dev gibi. zencefilli gazoz. hoppa. dev.´ni) kuşanmak. i. Allah vergisi. kendini -e iyice hazırlamak. konuşmaya benzeyen anlamsız sesler çıkarmak. trük. yaldız. k ıkırdamak. i. bak. çırçır (makine). 2. with gird one´s loins gird one´s loins gird s. 1.ghost town ghostwriter ghoul GHQ GI giant giaour gibber gibberish gibbet gibe giblets Gibraltar Gibraltarian giddiness giddy gift gifted gigantic giggle gigolo gild gild gilding gill gilt gimmick gin gin ginger ginger ale gingerbread gingerly gingham ginkgo ginseng Gipsy gipsy giraffe gird gird o. baş dönmesi. bak. ask. korse. i. dokunaklı/incitici söz. kolları sıvamak. Amerikan erlerine özgü. 2. 1. (--ned. Gypsy. ku şatmak. General Headquarters 1. bak. -i tak ınmak. paçaları sıvamak. (--ed/girt) 1. f. k ızıl (saç).o. 2. s. darağacı. alet. 1. (kümes hayvanlarından elde edilen) sakatat. s. i. solungaç. zürafa. with girder girdle ölü kent. i.. çoğ. gulyabani. 2. (--ed/gilt) yald ızlamak. i. s. i. baş döndürücü (yükseklik veya dönme hareketi). çevrelemek. pekmezli kurabiye. i. i. s..b. i.. ginseng. zencefilli. s. yaldız. putrel. 2. . k ıs. kıkır kıkır gülmek. gild. --ning) (pamuğu) çırçırdan geçirmek. dev gibi. f. bir diğerinin hesabına ve onun ismi altında kitap yazan kimse. f. i. i. terelellilik. birine (bir şeyi) vermek/bahşetmek. (zor bir işe) hazırlanmak. hoppalık. i. potrel. ku şak. pekmezli kek. i. numara. f. Cebelitarıklı. i. kıkırdama. dili Amerikan askeri/eri. 2.. z. i. istidat. dokunaklı/incitici söz söylemek. kemer. s. i. istidatlı.s. terelelli. yald ızlı. büyük bir dikkatle. s. cin (içki). idare merkezi. i. for gird o. f. gâvur. 2. gypsy. i. i. Cebelitar ık. i. i. kocaman. Cebelitarık´a özgü. başkumandanlık karargâhı. i. bak. havailik. zencefil. çizgili/damalı pamuklu kumaş.

-e sebebiyet vermek. Köpevermek. incitmek. (koku. çevre: The tree´s girth was ninety centimeters.´ni) yaymak. i. s. gücendirmek.´ni) artırmak. airs give off give offense give offense give one a black eye give one a tickle in one´s throat give out give preference to give priority to give rein to give rise to i. geri vermek. k ız. iade etmek. Kendine dü şen işi iyi yapmak anlamına gelir: He gave a good account of himself on the battlefield today. vermek. -i k ızdırmak. A ğacın çevresi doksan santimetreydi. k ız izci. k. gizmo. dar ıltmak. -i gücendirmek. kovalamaya ba inanmak. k ızlık çağı. (semere ait) kolan. ele vermek. -e gıcık vermek. k ız izci. kızlık. kızlara özgü. geri ğini birine hediye etti. Bitkiler havaya oksijen verir. hediye olarak vermek. f. in order of priorities önem sırasına göre. bildirmek.b. 2. -in dizginini salıvermek. k. 1. 3. (av köpe ği) avın kokusunu alıp peşine düşmek.en) 1. kendisi hakk ında hesap vermek. -i gıcıklamak. İng. -den kaç ınmaya dikkat etmek. tutunacak bir dal b ırakmamak.s. doğurmak. kız izci. k ız gibi. 2. -i dinlemek. bel. dili s ıvışarak birinin elinden kurtulmak. burnu havada olmak. esneklik.b. It gave him a shock. teslim olmak.girl girl friend girl guide girl scout girl scout girlhood girlish girth gismo gist give give give a good account of o. önemli haberleri özet halinde vermek. k ız arkadaş. kabul etmek. ana fikir. 1.s. elinden geleni yapmak. sinirlendirmek.s. hediye etmek: She gave her dog away. sebep olmak: Her presence gives him pleasure. 2. bel ölçüsü.s. 2. meydana getirmek. i. 1. i. . çevre ölçüsü. -i doğurmak. Onu şoke etti. -i bilemek. 1. (iştahı) açmak. esas anlam. airs give o. -e kulak vermek. -e öncelik tan ımak. gücendirmek. 2. 2. ba şlıca fikirler. çok yorulmak. şeytana uymak. razı olmak. çalım satmak. buhar v. give an edge to give away give back give back give birth to give birth to give chase give credence to give ear to Give her my love! Give her my regards. give in give in to temptation/yield to temptation give it one´s best shot give no leg to stand on give notice give o. 1. 2. (çocuk/yavru) do ğurmak. 2. öfke v. i. -e yol açmak. Ona sevgilerimi söyle! Ona benden selam söyle. -i başıboş bırakmak. Varlığı ona mutluluk veriyor. 1. bir gözünü patlatmak. dili kız arkadaş. -i tercih etmek. (keyif. i. giv. bitmek.. Bugün iyi sava ştı. -e şlamak. ç ıkarmak: Plants give off oxygen. bir piyes oynamak. (gave. bak. 1. give a play give a roundup of the news give a slip give a wide berth to give affront to give an account of o.

o.o.o.o. birini nezaket ve içtenlikle kar şılamak.o.o. 2. k. dili birine kazanma imkân ı tanımak. dili birini fena halde ha şlamak.o. a cold welcome give s. 2. k.o. (bir şeyden dolayı) birini takdir etmek. birini düşündürmek. the bum´s rush -e yol açmak. the bird give s. (alay/tenkit etmek için) biriyle u ğraşmak. k. pause give s. dili İşleri birine telefon kadar birini alk ışlamak. pleasure give s.o. a hard time give s. pol. a start give s. a swelled head give s.o. a fair shake give s. birini âdeta kapı dışarı etmek.o.o. -i meydana getirmek. -in hakk ını vermek. a break give s.o. dili birine yumruk indirmek. asylum give s. a spanking give s.o. the bum´s rush give s.o. birini yıkamak. dili birini yaka paça etmek/götürmek. birine haks ızlık etmek. . birini kap ı dışarı etmek. birini (at/bisiklet/araba ile) götürmek: Will you give me a ride to Bursa? Beni Bursa´ya etmek. birine (birinin) vesayetini vermek.o. his due give s.o. one´s word give s. shelter give s. birine çullanmak.o. 1.o. a round of applause give s. k. k.o. birini işten çıkarmak. birine bir f ırsat vermek/bir şans tanımak.o.götürür müsünüz? He is riding high.o. a piece of one´s mind give s. birini irkiltmek. k.o. birini çok u ğraştırmak. birinin saç ını şampuanla yıkamak. birine hastalığını bulaştırmak/geçirmek: Don´t give me your cold! Nezleni bana bula ştırma! birine söz vermek.o. k. credit for give s. a start in life give s. a lift give s. a warm welcome give s. k. a ride give s. dili birinin ba şını döndürmek. birinin düşünmesine yol açmak. birine adamakıllı bir zılgıt vermek.o. a belt on give s.o. dili birini yaka paça çıkarmak. no quarter give s. 2. k.o. credit for give s. dili birine rü şvet vermek. birine verip veriştirmek.o. birine aman vermemek. a blowjob give s. k. birine haks ızlık etmemek. a tickle give s.o. a hand give s. money under the table give s. a bath give s. 1. supet/süpet yapmak. birini soğuk karşılamak.. birinin ağzının payını vermek. birine yard ım etmek. birini kendi haline bırakmak. 1. birine s ığınma hakkı tanımak.o. birine zevk/haz/keyif vermek.o. a blessing out give s. dili birinin kötü/olumsuz bir şey yapmadığını farzetmek. a fright give s. a ring give s.o. birini gıdıklamak. dili 1. custody of give s. dili birine sapartayı çekmek/vermek. birini korkutmak. argo birini sepetlemek. one´s illness give s.o. birine adaletli/dürüst bir şekilde davranmak.o.o.o. the boot give s. birini şımartmak. the benefit of the doubt give s. birini alkışlamak.o. a scare give s.o. a shampoo give s.o. İng.o. birini pişman ettirmek.o. a piece of one´s mind give s. birini serbest b ırakmak.give rise to give s. saksofon çalmak. k. birini korkutmak.o. a raw deal give s. dili birine a ğzına geleni söylemek. a free hand give s. birinin kıçına tekmeyi atmak. birine verip veriştirmek. hell give s.o. birinin penisini a ğızla uyarmak. rope give s. birinin hayata atılmasını sağlamak. a sporting chance give s.o. birinin k ıçına şaplak atmak. birini korumak. birine geniş yetki vermek. birini arabas ına almak. -e neden olmak.o. (birinin) arabas ının motorunu çalıştırmak. 2. k. dili el işaretiyle birine ´´Siktir!´´ demek.o. k.

tit for tat give s. ölmek. ölmek. dili birini işten atmak.o. -i aklından çıkarmak. birine davetkâr bir bak ış yöneltmek.t. a stir give s. bak. birinin tüylerini ürpertmek. -i teselli etmek.give s. birinin canını sıkmak. birine bir şeyi ima etmek. etrafı şöyle bir düzeltmek.. a press give s.o.t. the once-over give short notice give solace to give thanks give the alarm give the land a wide berth give the lie to give the start signal give umbrage to give up give up the ghost give up the ghost give up thought of give vent to give voice to give witness çok cömert olmak. a swirl give s. birinin sinirine dokunmak.o. spor start vermek. the cold shoulder give s. (makine/motor) bozulmak.t.o. (makine/motor) bozulmak. the jumps give s.o. -i belli etmek. birinin tüylerini ürpertmek.o. k. -e pas vermek. k. birini/bir şeyi denemek. a lick and a promise give s.o. bir şeyi ön plana çıkarmak.o.o.o. birini tepeden tırnağa süzmek. 2. prominence give s. k. birine ayn ı biçimde karşılık vermek.o. tehlike işareti vermek. bir şeyi karıştırmak: Give that stew a stir! O güveci bir karıştır! bir şeyi çalkalayarak döndürmek. bir şeyi gözden geçirmek. a whirl give s. dili birine misilleme yapmak. birine pas vermek. the shivers give s. the shirt off one´s back give s. give s. one´s consideration give s. şükretmek.t. the benefit of the doubt give s. the slip give s. the once-over give s. dili bir şeyi denemek: Give it a whirl! Onu bir dene! bir şey üzerinde düşünmek. the come-on give s. -i dile getirmek. birini konu şturmak için işkence yapmak. 1. 1.t. sahte bir s ıcaklıkla el sıkmak/selam vermek. what for give s. birine zılgıt vermek. dili birini şatafatlı bir şekilde karşılayıp ağırlamak.o. 2. bir şeyi iyice düşünmek. to understand s. İng. bir şeyi yalapşap/yalap şalap yapmak.o. karadan çok uzakta bulunmak. the push give s. 1. give s. k. dili birine so ğuk davranmak. the red carpet treatment k./s. the glad hand give s.t. -i ifade etmek. k. the willies give s.t. son nefesini vermek. -i göstermek. son nefesini vermek. 1. . pes etmek.t. 2. vazgeçmek. give s.t.o. some thought give s. the cold shoulder give s. dili birini sepetlemek/i şten atmak. the shaft give s. the glad eye give s. give s.t. birinin tüylerini ürpertmek/diken diken etmek. the sack argo birinin can ını yakmak.o. birine so ğuk davranmak.o. the third degree give s. -i anlatmak. birinin tüylerini diken diken etmek. birinin tepesini att ırmak. -i gücendirmek. k.o. 1. birini ha şlamak.o. dili s ıvışarak birinden kaçmak/kurtulmak. argo birini çok sinirlendirmek. 2. bir şeyi çabucak/şöyle bir ütülemek. birini sıkı bir sorguya çekmek. birine dayak atmak.o. dili 1. 2. 2.o. -e teselli vermek. the pip k. birini sepetlemek. İng.o. k. bear witness. 1.t. (bir işin yapılması için) çok az zaman vermek. -in yalan/yanlış olduğunu göstermek. the creeps give s. 2.t. a trial give s.o. dili bir şeyin kötü/olumsuz bir sonuç vermediğini farzetmek.

donuk (bakış). bak. İng. ta şlık. at -e ters ters bakmak. çoğ. i. bir konu şma yapmak. i.. s. 2. s. f. f. camlamak. İng. s. k. orman içindeki aç ık alan. muayyen. çekiciliği olan. alet. i. gözlük çerçevesi. i. karşılıklı fedakârlık. bak. s. sera. glamorous. I´m glad to meet you. k.. at -e göz atmak. glamorize. z. cam gibi. f. bardak dolusu. romantik ve çekici bir hava vermek. s. i. sevindirmek. romantik ve çekici bir şekilde tarif etmek. 2. göl v.). 1. anat. 1. f.. cam takmak. dili.b. -i camla kapatmak. 2. göz kamaştırıcı parıltı. çok göze çarpan. İng. i. bakan. k. f. ters cam. glayöl. göz kama ştıracak bir şekilde parlamak. ters bakış.. 2. 2. İng... belirli. memnuniyetle. çok parlak.. i. bak. 2. beze. i.. cam fabrikas ı. 2. durgun ve par ıldayan (deniz. gözlük. Onu memnuniyetle yapar ım. 1. aygıt. İng.o. f. memnun: He was glad to see us. 4. 2. i. elmas. i. bak. f. cam fabrikas ı. bardak: a glass of water bir bardak su.. i. glad giysiler. glamor. f. zücaciye. buzul. elmastıraş. (--der. i. 2. sahte bir s ıcaklıkla el sıkmak/selam vermek.li (glädiyo´lay) i. i. romantik bir çekicilik. bayramlıklar. romantik bir i. i. bardağı. Bizi gördü ğüne sevindi. bez. f. 3. küçük isim. ters s. s. bak ış. i..i. biyol... glamorize. gladyatör. 1. 3. bak. çok so ğuk. Tan ıştığımıza memnun oldum. a helping hand give/make a speech give-and-take given given name gizmo gizzard glacial glacier glad glad glad rags glad rags glad to meet you gladden glade glad-hand gladiator gladiolus gladly gladness glamor glamorise glamorize glamorous glamour glamourise glamourize glamourous glance glance off gland glare glaring glass glass glass cutter glass in glass wool glassblower glasses glasses frames glassful glasshouse glassware glassworks glassy birine yard ım elini uzatmak. i. i.. buz gibi. veri.give/lend s. kuzgunkılıcı. glad. dili kar şılıklı özveri. 1. şaka mide.o. gladiolus.çiğ (renk). 1.. memnuniyet. --dest) mutlu.. İng. give. buzullara ait: glacial lake buzul gölü. a water glass su i. glamorize. i. . -i sıyırıp geçmek. 1. gudde. katı. I´ll be en iyito do it. i. üfleyerek cam ve şişe yapan kimse. bak. çoğ. f. bot. cam yünü. göz kama ştırıcı.. bak. dili süslü giysiler. 1. 1.

1. küre. 2. i. hafif pırıltı. parıldamak. 3. i. f. ters ters bakmak. global. Piyasa şalgama botıka basa yemek: They glutted themselves on pears. 2. doğru i. ile çok övünmek. yeryuvarla ğı. i. pırıltı. hasattan sonra ekin toplamak. sık sık simgeleyen model. bir gösteri 2. 2. 2. pırıldamak. görkem. sessizce ve kay ıyormuş gibi gitmek. yuvar. somurtuk. f. topak. 1. 1. parlak. 2. (--mer. i. 1. 1. i. f. şan ve şeref. in 1. karanlık. f.. ı muza boğdu.. pırıltı. hüzünlü. i. yerküre. hamdederek (Allah ı) yüceltmek. (birini/bir şeyi) bir an için görmek. 2. glikoz. 2. Armutları tıka -i ğuldu. planör. f. i. 2. yerküreyidünyayı dolaşan kimse. f. i. planörcülük. f. 1. 2. with/on glut the market with glutinous glutton i. f. gloksinya. aç ıklama. hafifçe p ırıldamak. (birinin başarısızlığını) zevkle seyretmek. s. zamklamak. i. pırıldamak. kasvetli. i. yuvarlak. “Oh olsun!” s. Onun nezaketi sadece açıklamak. f. kasvet. s. 2. f. koro. neşe dolu. loşluk. yüceltmek. 2. --best) 1. loş.şti. (yüzü/yanakları) i. hüzün. 1. 3. 1. f.s. (pencereye) cam takmak. parıldamak. parlaklık. camc ı. lügatçe. bot. as ık suratlı. i. . 1. hasattan sonra (tarladaki) ekinleri toplamak. eldiven. i. 1. 1. (seramik nesneleri) s ırlamak. sahte bir dış görünüm: Her politeness was merely a gloss. harikulade. s. 1. 2. kitab ın sonundaki sözlük bölümü. i. pırıltı. i. 2. i. obur. karasu. neşeli. yeryuvarı. -e çok sevinmek. yüceltme. (bakış) donuklaşmak. küre. --mest) 1. i. over -den şeytanca bir zevk duymak. demek. damla. f. 2. Kedinin gözleri karanl ters bak ış. i. i. anlık bakış. dere. 2. 1. 3. s. ateşböceği. küçük vadi. f. 1. Piyasay yap ış yapış. tüm dünyayı kapsayan/ilgilendiren. karanlık. pırıldamak. i. parıldamak. i. 2. s. muhteşem. over (bir yazı eklemek. ihtişam. glokom. s. parıldamak. i. parlamak. f. f. i. süzülme. fevkalade güzel. parıltı. açıklayıcı yanlışı. kısa bakış. (--ber. i. (seramikte) sır. tutkala benzer. yorum. süzülmek. neşe. f. i. miktarda mala) boğmak: He glutted the market with piyasayı (aşırı bananas. kolaya kaçan ve içtenliksiz (cevap/söz). 1. (--ted. i. f. zamk. pırıldamak. i. tıb. cerbezeli. --ting) basa yediler. süzülerek gitme. azar azar (bilgi) toplamak. kasvet veren. kor gibi parlamak: The cat´s eyes glowed in the dark. 2. 2.glaucoma glaze glazier gleam glean glee glee club gleeful glen glib glide glider gliding glimmer glimpse glint glisten glitter gloat glob global globe globe-trotter gloom gloomy glorification glorify glorious glory gloss gloss glossary glossy glove glove compartment glow glower glowworm gloxinia glucose glue glum glut glut o. f. aşırı miktar: There´s a glut of turnips on the market. i. çok şerefli. süzülerek gitmek. 1. ıkta kor gibi parlıyordu. 4. yüceltilmeye değer. (lamba için) karpuz. torpido gözü. hamdederek (Allah ı) yüceltme. medarı iftihar. (kor) parlamak. s.

1. 3. 1. titrersinek. sıra: It´s your go. herkese yetmek. k ıs. 2. son haddine varmak. 2. her naneyi yemek. glycerin. git! Hadi git. 2. Devam et! 2. bir işi ele almak. kovalamak. sözünden dönmek. f. (hayvan) sürüden ç ıkıp kendi başına gitmek. (bir işi) tam yapmak. Greenwich Mean Time. yapt ığını affettirmeye bayağı binmek. dışarı gitmek.. (with) -e devam etmek. i. 1. yürüyüşe çıktı. k. i. hata gitmek. (diş) gıcırdatmak. ayr ılmak. (peri masallar ında) cüce. Onlar (bir şey) çok katkıda bulunmak. (insan) ırmak. devam etmek. gone) 1. . aykırı olmak. 3. i.. 2.o. çok yararlı olmak: This´ll go a long way towards making up for what you did. sürüden ayrılmak. s. oburluk. -e aykırı olmak. dili -e bayılmak. i. go ape over go around go ashore go astray go at go away go awry go back go back on one´s promise/word go back on one´s word go back on one´s word go back on s. Buyur. (bir şeyin) yeri i. 3. Alışverişe çıktı. (birinin) tüm isteklerini yerine getirmek. ile birlikte olmak. tatarc ık. (birinin) tabiatına karaya oturmak. (with) 1. with ile arkada ş olmak. 2. (went. den. .gluttonous gluttony glycerin glycerine GMT gnarled gnash gnat gnaw gnome GNP go (the) whole hog go (the) whole hog go go go a long way towards go aboard go about go about a task go abroad go after go against go against the grain go aground go ahead go ahead Go ahead and smoke! Go ahead! Go ahead! go all out go all the way go all the way go along with Go along! Go along. Buyur! Devam et! k. sözünden dönmek. cinsel ilişkide bulunmak.. sevişmek: They´ve gone all the way. 2. 1. gliserin. -e kar şı gelmek. karaya ık) çok kişiye bulaşmak. İng. boğum boğum. yanlış yapmak. They´ve gone for aSıra sende. s. 2. -e sald kötü yola sapmak. walk. 1. i. 2. (sonuç) -in aleyhinde olmak. f. -e karşı olmak. 3. (of) -den önce gitmek. Haydi. obur. tiramola etmek. -i kabul etmek. (hastal ç ıkmak. hiçbir şeyi atlamadan yapmak. dönmek. 1. (yakalamak/almak için) pe şinden gitmek. (bir işi) tamamıyla yapmak. 3. birine ihanet etmek. -e ç ıkmak: She´s gone shopping. için deli olmak. esaslı bir şekilde yapmak. Bu. sigaran ı iç! 1. sözünden dönmek. ters gitmek. f.. dili elinden geleni yapmak. 1. yurtdışına gitmek. do ğru yoldan sapmak. -e raz ı olmak. gitmek. bak. ile beraber gitmek. k ıs. of -den önce gitmek. bir işe başlamak. 1. gross national product. 2. tamam ıyla hemfikir olmak. kemirmek. 2.

) düşüş göstermek. -in üstüne varmak. 1. çılgınca davranmak. on go into go into a decline go into a skid go into action go into detail go into details go into effect (yiyecek) bozulmak. (fırsat) kaçırılmak. -e kefil olmak. (başarı. dili benzi atmak.o. dili (bir e ğlentide) masrafı Alman usulü bölüşmek. iflas etmek. çok başarılı olmak. gone into the preparation of this project. (bir şeyde) biriyle ortak olmak. (bir iş) için (belirli bir süre) harcanmak: Five years of work şmek. k. -in ötesine geçmek.b. 2. bırakılmak. 3. Yallah! boşa gitmek. -e sald ırmak. makul s ınırların dışına çıkmak. girmek. boşa gitmek. bozulmak. ayrıntılara girmek. gitmek. 3. 1. ra ğbet görmemek. (f house. Çek araban ı! 1. . çıldırarak etrafı kırıp geçirmek. 2. batmak. dili 1. dili iflas etmek. (güne ş/ay) bulutla örtülmek. yürüyüşe çıkmak. Birkaç saat geçti. (bir şey için) deli olmak. delirmek. I´ve never gone by yourırsat) kaçmak. çok başarılı olmak. Don´t let that chance go by! O (iyi şeyler) yok olmak. için geçerli olmak: I´m fed çok ucuza satılmak. dili ç ılgınlaşmak. 1.b. heder olmak. bozulmak. 2. (iş. k. k. kötüye gitmek. batmak. tasarı v. 4. 1. k. boşa gitmek. 2. uymak. dili (para) bo şuna harcanmak. bozulmak. (bir şeyi) yapmaktan hoşlanmak. k. gezmeye gitmek. yürürlüğe girmek. 3. dili payla şmak. yürüyüşe çıkmak. (seviye/kalite) dü şmek. (bir şeyin) meraklısı olmak. topu atmak. k. geçmek: Several hours went by. k. dili topu atmak. (lastik) sönmek. k. 5. 2. gittikçe/giderek kötüle şmek. Teklif iyi tarihe geçmek. -i tercih etmek. kötüyken daha kötü olmak. -den ho şlanmak. geçip gitmek. -i elde etmeye çalışmak. s ıfırı tüketmek. 1. 4. k. iflas etmek.) suya düşmek. ziyan olmak. ayrıntılara girmek. baş aşağı gitmek. (bir mesle ğe) girmek. 2. üleşmek. harekete geçmek. vazgeçilmek. (şiş/sular) inmek. dili ç ıldırmak. -i seçmek. sağlık v. iyice azmak. sap ıtmak. Evinin önünden hiç geçmedim.go bad go bad go bail for go bananas go bankrupt go begging go belly-up go berserk go beyond go beyond reason go bust go by go by go by the board go by the board go down go down in history go down the drain go down the drain go downhill go Dutch go far go far Go fly a kite! go for go for a song go for a walk go for a walk/take a walk Go for it! go for nothing go from bad to worse go from bad to worse go gaga over go green around the gills go halves go haywire go hog wild go in go in for go in with s. istenilmemek. kar şılanmak: The proposal went down well. girmek. Bu projeyi kuvvetten dü have (araba) kaymaya ba şlamak.

k. çarşıya çıkmak. k. 2. tiyatro oyuncusu olmak. 4. kudurmak. dili özel ile gezmek. yürürlüğe girmek.kadar ekmek var. 2. greve gitmek. 1. çalışmamak. turneye ç ıkmak. köpürmek. 1. olmak. düz/do ğru gitmek. 1. go out of sight go over go over the top go overboard for/about go places go places go round go s. 2. 1. 3. 2. alışverişe çıkmak. dili ba şarıya ulaşmak.) şekerlenmek. Haydi gayret! yerliler gibi davranmaya/dü şünmeye/giymeye başlamak. (of) (birine) yeterli miktarda (bir şey) olmamak: They won´t go short of bread. k. dili -e fazla tutkun olmak. mesleğinde ilerlemek. (through) (-i) yak ıp yıkmak. (evlilik) bozulmak. devamlı olarak tek bir kişi ile flört etmek. oynatmak. dili aklını 1. k. one better go shares go shares with go shopping go short go soft in the head go sour go stag go steady go steady go steady with go straight go sugary go swimmingly kabuğuna çekilmek. k. dili kendini fazlas ıyla kaptırmak. k. 2. işlemez olmak. (-i) kasıp kavurmak.o. k. boyunca devam etti. iflas etmek. with ancak (belirli biriyle) çıkmak/gezmek. 3. kendi ba şına hareket etmek/yaşamak. başarılı olmak. k. oyuncu olmak. (tiyatro toplulu ğu) turneye çıkmak. devam etmek: What´s going on? Ne oluyor? The party went on all night. dili amaçlanan s ınırı aşmak: We went over the bir by seventy million liras. -i tekrar gözden geçirmek. (ışıklar/kalorifer) sönmek. paylaşmak: I´ll go shares with you in this. go around. dili sadece (belirli biriyle) ç ıkmak/flört etmek.çkendini kaybetmek. çıkmak.bir çaba sarfederek bir şeyi yapmak. ile ç ıkmak: Tarık´s started to go out with Derya. ek şimek. dili (işler) çok iyi/tıkırında gitmek. kafayı üşütmek. Amaçlad ığımızdan yetmiş milyon lira fazla elde ettik. gözden kaybolmak. v. 2. dili 1. raydan ıkmak. (i şyeri) topu atmak. k. 5.aklını oynatmak. çok kızmak. kötüye gitmek. (bir hazırlıksız iş görmek. 2. (with) ile flört etmek. Bunu seninle paylaşırım. (belirli top şekilde) k. k.go into one´s shell go into operation go it alone Go it! go native go off go off at half cock go off one´s chump go off the air go off the deep end go off the deep end go off the rails go on go on a diet go on strike go on strike go on the rampage go on the road go on the rocks go on the stage go on the stage go on tour Go on! go one´s way go out go out of one´s way to do s. bildi ğini okumak.t. 2. tiyatrocu olmak. çalmaya ba şlamak. (bir aygıt) durmak. ile payla şmak. -i tekrar açıklamak. (reçel. bak. susup insanlarla konuşmamak. bozulmak. dili (bir erkek) (bir e ğlenceye/partiye) damsız gitmek. -i kontrol etmek. radyo. ba şlamak. ile üleşmek.. ( ışıklar/kalorifer) yanmaya perhize Parti gece grev yapmak. 1. 1. ahlaklı bir şekilde yaşamak. patlamak. dili birbirinden k. birinin yaptığından daha iyisini yapmak. eğlenmek için dışarı çıkıp insanlarla buluşmak. dili aklını oynatmak. doğru yoldan ayrılmamak. 4. kendini bir i şe fazlasıyla kaptırmak. (yemek) bozulmak. 2. Koş! 2. . dili 1. Aman sen de!/Haydi can ım sen de! kendi yoluna gitmek. 1. kaçırmak/oynatmak. dili Onlara yetecek oynatmak. birini geçmek. ba şka kimseyle çıkmamak/flört etmemek.b. k. -i tekrar anlatmak. bal k. TV yayına son vermek. İng. -i incelemek.

çok olmak. k.) şekerlenmek. 2.b. büyük bir gayretle çalışmak. rezil olmak.olmak. her çareye ba şvurmak. onaylanmak. 4. 1. 1. parçalanmak. (bir kanun tasarısı v. tahsil/e ğitim görmek. 2. k. Onu elde etmek için her şeye başvurur. (parayı) harcamak. deniz yolculu ğuna çıkmak. 2. harap olmak. -i gözden geçirmek. k. 2. (içki) başına vurmak. okula/üniversiteye devam etmek. 1. büyük masrafa girmek. dili hız ve gayretle çalışmak. büyük ı gereken bir yerden) durmadan geçmek. bo şa gitmek. 1. dili Cehennem ol! ifrata kaçmak. 2. başını döndürmek. başını döndürmek. iflas ın eşiğinde olmak.go the round go through go through go through the mill go through the roof go through with go to all lengths/go to any length/go to great lengths go to any extent go to bed go to bed go to bed with Go to blazes! go to extremes go to great expense go to great expense go to hell Go to hell! go to one´s glory go to one´s head go to one´s head go to pieces go to pieces go to pot go to pot go to press go to press go to rack and ruin go to school go to sea go to sea go to see go to seed go to seed go to sugar go to the dogs go to the dogs go to the flicks go to the movies go to the wall go to town go to town go to waste go to wrack and ruin go together go too far go under go under ağızdan ağıza dolaşmak. (tasar ı. tohuma kaçmak. k. Cehennem ol! ölmek. batmak. 3. (gazete v. çok masrafa girmek. 2. iflas etmek. dili 1. her çareyi kullanmak. sıkıntı v. (durulmaszorluklar atlatmak. denizci olmak.´ni) geçirmek. dili bozulmak. 2. denizci olmak. (planlanm ış bir şeyi) gerçekten yapmak. dili iflas etmek.b. (reçel. geçmek.) bask ıya girmek. dili çok başarılı olmak.b.) onaylanmak. dili çok k ızmak. fazla olmak. ileri gitmek. küplere binmek. 2. 2. bask ıya girmek. 1. gerçekleştirmek. şehre gitmek. ziyan bak ımsızlıktan harabeye dönüşmek. batmak. (gece uykusuna yatmak üzere) yatmak. teklif v. 2. f. ile sevişmek. (bir olay kar şısında) kendini tutamayıp ağlamaya. 1. hızlı çalışmak. bozulmak. dili tuttu ğu da şeyi ifşa berbat olmak. cehennemin dibine gitmek. 2. (belirli bir amaç için) (bir yere) gitmek: I went to see what I could find there. -i kontrol(bir taşıt) 1. 1. harabeye dönmek. 2.) (meclisten) geçmek. yatmak. (bir şeyi yapmak için) çok masraf etmek. mahvolmak. -in ziyaretine çaptan dü şmek. mahvolmak. .b. iflas etmek. -i incelemek. k. heder olmak. bal v. etmeye başlamak. dili 1. sinemaya gitmek. batmak. k. kendini bir şey zannetmesine sebep olmak. ile cinsel ilişkide bulunmak. k. ahlaken çökmek. 1. çok başarılı olmak. birbirine uymak. 2. 3. dili (film seyretmek için) sinemaya gitmek. k. batmak. -i 1. fele ğin çemberinden 3. fenalıklar geçirmeye veya o zamana kadar gizli(kendini)her ğıtmak. etmek. Orada neler bulabilirim diye bir bakmaya gittim. her şeye başvurmak: He´ll go to any extent to get it. 1.b. okula gitmek. k. (hastalık. k.

artmak. 1. enerji ve girişim. teke. 2. k ışkırtmak. erek. büyük miktar. -siz yaşayabilmek. at ıştırmak. 3. tanrılık. faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye ba şlamak. i. -siz that you must be punctual. tanrı. yeraltına kaymak. ço ğ. k. enerjik ve inisiyatifini kullanan. kale vuru şu. i. kahrolas ı. çok. beti benzi atmak. k. (perde) kalkmak. tanrıça. gol çizgisi. dürtmek. 2. tiy. i. f. f. parça. s. maksat. cinlerin cirit oynad ığı (yer). yok olmak. sporyeni yöntem veya i. 2. 1. i. dili (san ık) hiçbir ceza yemeden serbest bırakılmak.gaye. i. What went wrong? Aksayan neydi? 2. -den mahrum kalmak: He´s gone without food for three days. 1. Üç gün yemekten mahrumolmamak: It goes without saying yapabilmek: She söylemeye lüzum kald ı. i. 2. i.. çıldırmak. 1. grubun iste ğine uymak. dindar. vaftiz çocu ğu. 3.go under the name of go underground go up go up in flames/smoke go up in smoke go white as a sheet go wild go with go with the crowd go without go without saying go wrong go/be on the dole go/get off scot-free go/run counter to go/stand bail for go/work on the assumption that goad go-ahead goal goal kick goal line goal posts goalie goalkeeper goat goatee gob gobble gobble gobbler go-between goblet goblin god God bless you! God forbid! God help us! God only knows! God willing godchild goddamn goddess godfather God-fearing godforsaken godhead adıyla tanınmak. arabulucu. işsizlik yardımı almak. spor gol. i. i. i. 1. sefil. baba hindi. (sanığın) kefaletini yatırmak. hedef.. 1. ilah. ünlem Kahrolsun! s. f. aut atışı. spor kale direkleri. 1. i. üvendire. yükselmek. i. amaç. 2. ç ıkmak. 1. cin (göze görünmeyen efsanevi yarat ık). üvendire ile dürtmek. uluhiyet. 2. (sanığa) kefil olmak. acele yemek. i. -e yak ışmak. enerjik ve girişken. (bir şeyin olacağını) zannederek harekete geçmek/harekete geçmiş olmak. s. enerji ve inisiyatif. -e uymak. yanıp kül olmak. çok tenha. k. i. Sigara içilmez. Vaktinde gelmenizinthat everything began to go wrong. No smoking. kadeh. -e zıt gitmek. -e ayk ırı düşmek. keçi. hindi gibi sesler ç ıkarmak. Allah senden razı olsun! Allah korusun! Allah yard ımcımız olsun! Allah bilir! inşallah. Ondan 1. i. 2. hindi sesi. dili kaleci. vaftiz babas ı. . 1. 1. 2. k. 2. s. 2. 1. müsaade. ile flört etmek. mütedeyyin. kale. ilahe. dini bütün. sonra her şey aksamaya başladı. dili 1. i. -e uymamak. keçisakalı. i. benzi atmak/uçmak. 2. -e uygun olmak. itmek. the izin. arac ı. tamam ıyla yanmak. bozulmak. kaleci. 2. dili sapsar ı/bembeyaz kesilmek. aksamak: After gerekli oldu ğunu söylemeye lüzum yok.

Tanrısız. bak. zool. gözleri toz. çürümüş olmayan. havuzbalığı. sakaku şu. golf kulübü. s. gidiş. ilerleme hızı: That part of the road is hard going. k. s. Carassius auratus. i. iyi. Aferin! Hrist. f. 1. iyi. kendi işini ba1. 2. hayır. i. altın. golf oynamak. i. go. i. yapışkan madde. (birine kar şı beslenen) güven. s. 2. golf alanı. golf sopas ı. i. itimat. ayrılış. işini üstünkörü yapmak.godless godlike godly godmother godsend Godspeed gofer go-getter goggles going going concern going price going to be goings-on goiter goitre gold gold digger goldbrick golden goldfinch goldfish goldsmith golf golf club golf course/links golfer golly golosh gondola gone gong gonorrhea goo goober good good and Good day! Good evening! Good evening. golfçü. good faith Good for you! Good Friday Good God! Good gracious! Good grief! Good heavens! s. İyi yolculuklar! i. işten kaçmak. i. sa ğlam. i. Allah yard ımcın olsun! 2. i. şimdiki fiyat. 2. bak. Bu kitab ı kâr eden ticari kurulu ş. goiter. bak.. Tanrısal.ter. çoğ.. 2. i. s. ünlem 1. Aman yarabbi! Allah Allah! Allah Allah! Aman yarabbi! . i. (bet. This book´s heavy going. dindar. argo (işyerinde) ayak işlerini yapan kimse. vaftiz anas ı. altın. altından yapılmış. k.. altın kuyumcusu. iyilik.. Allahs ız. tıb. zool. golf. 2. altından yapılmış. 1.. kar veya rüzgârdan koruyan gözlük. s.and mad. i. gondol. golf oyuncusu. Paskalya yortusundan önceki cuma. Yolun o bölümünden geçmek zor. iyi. su. belsoğukluğu. i.. hizmetli. çoğ. altın. 2. guatr. yarar. İng. f. i.. taze. baya ğı: She was good İyi günler! İyi akşamlar! İyi akşamlar. kaytarmak. H ızır gibi yetişen devlet kuşu. i. ünlem Hay Allah! i.. argo erkeklerden para s ızdırmaya çalışan kadın. gayretli ve tuttu ğunu koparan kimse. f.. i. beklenmedik nimet.. tıb. odacı.. i. dili yerf ıstığı. galosh. altın renginde. tıb. gonk. olup bitenler. niyetin ciddiliği... şkalarına bırakmak. What are you going to be when you grow up? Büyüyünce ne olacaks ın? i. 1. i. dili iyice. 1. best) 1. k ırmızıbalık. i. i. 3. iyilik. Bayağı kızmıştı. menfaat. saka.

dili aptal. i. güzel. kaz yavrusu. Allah Allah! arabuluculuk. s. İyi ki gitti!/İyi ki gittiler! Hele şükür kurtulduk!/Oh olsun! ak ıllılık. fedai.. f. hiçbir işe yaramayan/yaramaz. 2. dili aptalca bir hata. s. İyi geceler! 2. erdemlilik. f. iyilik. midesini (bir şey) ile tıka basa doldurmak. iyi huylu. kaz palazı. 1. istenilen bir şey. yapış yapış. kan. 3. 1. . çoğ. koruyucu. s.s.bilir! Allah i. i. i. i. kaz. işi yavaşlatma. bektaşiüzümü.. menkuller. aptalca bir hata yaparak ık etmek. k. boynuzla yaralamak. çok güzel. s. 2. harika. k. the Grand Old Party (the Republican Party). güzellik. k. Aferin! şaka kaldırabilen kimse. dili adam. yak ışıklı. işi yavaşlatma grevi. İng. bak. ünlem Hay Allah! i. k ıs. tüyleri diken diken olmu ş deri. faziletlilik. i. f. 1. iyi niyet. vıcık vıcık. 1. 2. 1.. i. (bir yemekteki) besleyici de ğer veya lezzet. yumu şak başlı. argo (işyerinde) ayak işlerini yapan kimse. taşınırlar. (up) k. İng. i. (ticari) itibar. dili 1. epey büyük (bir miktar). s. 4. s. çoğ.marşandiz. aylaklık etmek. kanlı. odac ı... dili haylazl her şeyi bozmak. s.. iki dağ arasındaki geçit/boğaz. i. ünlem.. argo goril. Günaydın! 1. good -bye. i. lezzetli (özellikle tatl ı) bir yiyecek. k. 2. on gorgeous gorilla gory gosh gosling go-slow Aman yarabbi!/Allah Allah! yak ışıklılık. goril. yük. İng. f. dili yap ışkan madde. i. zool. dili aptalca bir hata yapmak. goril. k. hizmetli. i. kargo. s. dili poposuna parmak atmak. 2.. ahmak. çok ho ş. menkuller ve gayrimenkuller. k. güzel şey. güzel. s. eşya. geese (gis) i. 1. i. i.. ünlem Allaha ısmarladık. dili çamur gibi yap ışkan bir karışım. iyi huylu. 2.Good Heavens! good looks Good morning! Good night! good offices Good riddance! Good riddance! good sense Good show! good sport good works good-by good-bye good-for-nothing good-looking goodly good-natured goodness Goodness knows! goods goods train good-tempered goodwill goody gooey goof goof off goofy gook goon goop goose gooseberry gooseflesh GOP gopher gore gore gorge gorge gorge o. yapışkan. kumaş. k. yük katarı. İng. i. 2. mallar. k. Amerikan yersincab ı. 3. hayır işleri.

k ıs. yönetici.b. letafet. duvardaki yazılar. i. 2. f. gecelik. meyil. from -den mezun olmak. k. 4. i. 3. grafiti. İncil. 1.. 3. zarafetten yoksun. 1. s. 3. i. grade. bir inanç sisteminin temel ilkeleri. (sukabağından yapılmış) su kabı. f. mezuniyet töreni. 1. havada uçan ince örümcek a ğı. hububat. 1. s. dedikodu. i. f. 2. kaba. devlet yönetimi. -i mezun etmek. doku nakli. mürebbiye. (ilköğretimde) sınıf: He´s six years old and in the first grade. gram(s). asıl gerçek. çal ışmak. i. mezun olma. mezuniyet töreni. i.´ni yolsuzlukla (doku) nakledilmek.. 2. oyma kalemi. 4. a 1. zarif. idare. damla hastalığı. derece derece. bu v. f. i. i. cüppe. 1. incecik. bahç. 2. (bir üniversiteye ait) lisansüstü e ğitim birimi. 1.) tane: three grains of wheat üç buğday i. ince. rü şvet. yava ş yavaş olan. i. ill-gotten gains haks ız kazanç. yavaş. dedikodu yapmak. iskarpelayla oymak. kibar. group. 1. get. makam v. mak. elde etme. 1. bak.. 2. sukaba ğı. lisansüstü ö ğrencisi. i. grammar. a şama. i. 2. s ınıf. i. f. dili mezun. para. gravity. (arpa. graffiti. gross weight. mim. uzun etekli kad ın elbisesi. hafif. 1. şılanmak. regülatör. f. kalite. i. idare. valilik. dedikodusunu yapmak. cins. ilköğretim okulu. tanesi. get. derece. (doku) nakletmek. giderek. f. at -i (elle) tutmaya (Allaha özgü) i. 1. grain(s). zerre. s. çirkin. tıb. 2. ho ş. Hrist. iktidarda bulunmak. iskarpela. 3. 2. çok ince bir tür bürümcük. yolsuzlukla elde edilen para. Gotik. (bir ağaç parçasının içindeki) . 3. 1. gittikçe. idareci. yönetmek. great. (elle) tutmak. tıb. dört İncil´den biri. zarafet. 1. vali. derece. 2. geçiş. 1. gross. 1. aşılamak. 2. 1. 2. dedikoducu kimse. greyder. çabucak ve zorla elinden almak. i. 1. (bir üniversiteye ait) lisansüstü e ğitim birimi. İsa´nın öğrettikleri.. z. sabahlık (giysi). ertelenme süresi: I´ll give you a s. 2. i. 2. kapmak. 2. incelik. 3. 3. mezun.b. Hrist. 2. 2. gut. Hristiyanlığın esasları. makam ğday. s. nakledilen doku. eğim. idare etmek. 2. (öğretmenin hemzemin geçit. i. i. Alt ı yaşında ve birinci sınıfta. a şı. Hz. bahç. mısır v. bak.b. 3.ılara özgü dini müzik türü. 2. i. tıb. 3. görgüsüz. yönetme. derece derece olan. rütbe. (--bed. yönetim. s. mezun kimse. --bing) 1. tah ıl. f. siyah Amerikal as ıl gerçek. 2. idari. bir tondan diğer bir tona geçme. (yemekten önce/sonra söylenen) şükran duası. k ıs. s. i. inayet. yönetim.. i. hükümete ait. hükümet.. i. yavaş yavaş. latif. about -in i. 1. 4.Gospel gospel gospel music gospel truth gossamer gossip got Gothic gotten gouge gourd gout govern governance governess government governmental governor governorship gown gr gr wt grab grace graceful graceless gracious grad gradation grade grade crossing grade school grader gradient gradual gradually graduate graduate graduate school graduate school graduate student graduation graduation ceremony graffiti graft graft grain i. ünlem Hay Allah!/Allah Allah! i.

şatafatlı. 1. dolaplı saat. erkek torun. k. i.dren (gränd´çîldrın) i. dili 1. dili dede. gramatikal. büyükanne. fonograf. dili nine. i. i. harika. ilkokul. (öğrencileri üniversiteye hazırlayan) lise. 1. gram. gramer. i. dili. i.. babaanne. bak. dili kuyruklu piyano. dili (bebek) torun.. 2. tahkikat heyeti. i. bak. 2. gramere ait. i. birini kefaletle/kefaleten tahliye etmek. ğretim okulu.gram grammar grammar school grammar school grammatical gramme gramme gramophone gramophone record gramps gran granary grand grand duchess grand duke grand jury grand piano grand total grand vizier Grand Vizier grandad grandaddy grandbaby grandchild granddad granddaddy granddaughter grandeur grandfather grandfather clock grandiloquent grandiose grandma grandmother grandpa grandparent grandson grandstand granite granny grant grant a request grant s. dili nine. büyükbaba. büyükbaba.. fazlas ıyla büyük ve görkemli. çoğ. s. r ıza göstermek. mühim. s. İng. büyükbaba. sandıklı saat.. 2. i. f. s. en büyük. s. k. kabul etmek. i. anneanne. dede. büyükbaba. en eski. ayaklı duvar saati. gram.. soru şturma kurulu. k. 1. büyük jüri. tozşeker. dili çok güzel. i. görkemli. büyükanne. azamet. k. granit.. k. k. torun. . i. büyükanne. argo bin dolar. İng. büyükbaba. 1. i. bail Granted. i. k. (öğrencileri üniversiteye hazırlayan) lise. granddaddy. büyükanne. i. grandük. görkem. 3. i. k. 1. Granting the truth of what you´re saying... granulated granulated sugar granulated sugar i. 2. i. huk. i. i.. 2. 3. İng. büyükanne. tahıl ambarı. nine. ilkö 1. gramer kitabı. 2. s. granddad.. dili dede. i. k. sadrazam. gramer kurallar ına uygun. 1. 2. dilbilgisi. grandüşes. I bir ricay kabul etmek. bak. gram. yerine getirmek: She granted his request. ihtişamlı. sadrazam. dilbilgisi kitabı. (cevaben) Evet. gramer aç ısından ifade. k. heybet. dilbilgisel. kuyruklu piyano. i.. i. büyükbaba. ihtişam. k. cafcaflı.o. tumturaklı.chil. i. İng. i. gramofon. İng. bak. muhte şem... spor kapalı tribün. dede. 2. büyüklük. grand.. büyük. k ız torun. plak.. dili nine. k. (genel) toplam. ıRicas ını yerine getirdi. dili dede. 1. tozşeker. dili. pikap.. i.

i. (--ed/--led. 2. s ıradan insanlardan kaynaklanan. 1. fiz. yere gitmi veya kadın. s. 1. kızmemesi.granule grape grapefruit grapeshot grapevine graph graph paper. dili uçan ku ştan medet ummak. çökme. gereksiz. 4. çökelme. with ile bo ğuşmak. grafikle ilgili. i. 1. 2. --ing/--ling) çakıl döşemek. çökmek. zor bir probleme çözüm yolu bulmak. (bomba/ şarapnel içindeki) misket. bedava. paras ız. 4. çim. 1. kavramak. kavramak. s. 1. rendelemek. minnettarlık. haz. ağırbaşlı. greypfrut. anlamak. 2. i. ask. 2. s. s ıkı tutmak.. k. 2. 1. sokaktaki kişiler. minnetle. argo (sigara halinde içilen) hintkenevirinin kurutulmu ş yaprakları. s. 1. i. paras ız. f. -e sürtünerek/çarparak ses ç ıkarmak. mezar. f. çarpıcı. yönelme. 2. i. ot. graphic graphic design. bir boşanmış ş olankarısından ayrı yaşayan adam. i. demir parmaklık. 3. pençe. tatmin etmek. k. i. i. sinirine dokunmak. grafik. kocası geçici olarak 1. i. 2. çimenli. 2. 2. f. demir parmaklık. 2. asma. i. karısı geçici olarak 1. s.. i. dişlerini gıcırdatmak. i. minnettar. 3. ortadirek. i.. yerçekimi. i. i. 2. ızgara. mezarc ı. grafiker. at kapmaya çalışmak. mezarlık. greyfurt. s. f. zevk. 1. 1. anlayış. sıradan insanlara yönelik. greyfrut. memnuniyet. tamahkâr. tanecik. (towards/to) -e yönelmek. 3. rende. kavrayış. çimen. yerçekimi. 5. f. çizge. 2. a ğırbaşlılık. 2. 1. boşanmış veya kocasından ayrı kaplamak. canlı ve açık seçik bir şekilde yazan. yazılmış/çizilmiş/kazılmış. bahşiş. dili s ıradan insanlar. çökelmek. z.. zevk veren şey. memnun etmek. çak ıl. i. grafik grafik dizayn. yerçekimiyle hareket etmek. graphite grapple grasp grasp at straws grasp the nettle grasping grass grass widow grass widower grasshopper grassroots grassy grate grate grate on grate on one´s nerves grate one´s teeth grateful gratefully grater gratification gratify grating gratis gratitude gratuitous gratuity grave grave gravedigger gravel gravestone graveyard gravitate gravitation gravitational gravity i. 1. i. 3. çimenlik. çimlemek. i. yerçekimiyle ilgili. yakalamak. bedava. s. z. f. bir yere gitmiş olan adam. . vahim. 1. çimenle yaşayan kadın. 2. i. a ğır. ciddiyet. üzüm. canl ı ve net. s. graphic designer. açgözlü. ho şnut etmek. 3. vahamet. mezar ta şı. i. i. yerçekimiyle hareket etme. i. f. 2. çekirge. i. s. ızgara. ciddi. 1. tüm ayrıntıları gösteren. grafit. alt ıntop. kareli kâ ğıt. haris.

4. Yeşiller Partisi 1. hırs. great-grand. (trafik lambas ında) yeşil ışık. Greenwich ortalama zaman ı. sıyırıp geçmek. Yunanistan. Grönland´a özgü. büyük (derece/miktar). ye şil. yeşil biber (olgunlaşmamış biber). çimenlik. Yeşiller Partisineşil fasulye. i.. 3. dili (yapraklar ı çiğ/haşlanmış olarak yenilen) yeşil yapraklı sebzeler. acemi çaylak. sıyırmak. yeşil renk. 1. çoğ. i. tamahkâr. selamlaşmak. taze fasulye. selam vermek. i. k. f. selamlamak. girgin. sera. f. gri. i. yağlı. ser. sos. fevkalade. Yunan. gresyağı. yeşil. et yağı. Grönlandlı. . yağlamak. Grönlandca. s. yağlanmış.. k. önemli. 1. 1. 2. büyük. selam. h ırslı.dren (greyt´gränd´çîldrın) i. sıyrılmak. Yunanca. k. dili papel. kar şılamak. 1. 3. dili müsaade. 1. s. 2. s. i. i. i. ham (meyve). i. sürücül. i. 2. i. k. makineyağı. limonluk. 1.´s palm grease s. ak ıl. 1. Grönland. i. Rumca.´s palm greasy great Great Britain Great Dane great-grandchild great-grandfather great-grandmother great-hearted greatly greatness Greece greed greedy Greek green green bean green light green onion green onion green pea green pepper green pepper greenback greenery greengrocer greenhorn greenhouse Greenland Greenlander Greenlandic greens Greenwich Greenwich Mean Time Greenwich Mean Time greet greeting greeting card gregarious gremlin i. büyüklük. dili birine birine rü şvet vermek. otlatmak. Yunanca. tamah. 1. s. Rum. yağ. Büyük Britanya. s. 3. dili mükemmel. cömert.. rü şvet vermek. 1. dolmalık biber. 1. s. izin. i. 2. z.gravy gray gray matter graze graze grease grease s. yeşil biber (olgunlaşmamış biber). s. 2. yiğit. i. f. Yunanlı. taze soğan. bezelye.o. i. 3. Rum. i. açgözlü. dili acemi. büyük dede. i. yağ sürmek. Danua cinsi köpek. i. i. yeşil ışık. çok. İng.o. (makineleri bozdu ğuna inanılan) cin. tebrik kartı. 3. sürü halinde yaşamayı seven. 2. Grönlandlı..chil. 2. içyağı. yeşillik. 2. çok. dili beyin. Rumca. i. torun çocuğu. k. pek çok. 1. toy. 2. dolar. s. dolmalık biber. i. Yunanlı. büyük nine. gres. açgözlülük. başkalarıyla beraber olmayı seven. sıyrık. k. Grönlandca. Greenwich ortalama zaman ı. yeşil soğan. Grönland. 2. yeşil. ye ait. harika. i. f. et suyu. acemi kimse. k. i. 2. fazlas ıyla. cesur. s. Greenwich. muazzam. henüz olgunlaşmamış. otlamak. manav. 2.

(about/at) k. dili şikâyet etmek. anat. gray. (Kuzey Amerika´ya özgü) korkunçay ı. bakkal. durmak. s. k. (birinin) dikkatini çekmek. s. (çark ile döndürülen) diş. 2. i. i. kum tanesi gibi ta ş parçacığı. k ıkırdak. (alçak kenarlı. 2. kum tanesi. ızgara.stop etmek. dili sorguya çekmek. bak. i. zihni kar ışık. (midede) verici. dayan ıklı. s. el yordam ıyla aramak/ilerlemek. stop etmek. f. (--mer. (ground) 1. i. yiv. 1. şikâyete yol açan durum. metin. . (elle) sarkıntılık etmek. i. 1. kumlu gibi. amansız s. s. idare: Get a grip on yourself! Kendine -i alıp götürmek. 3. büyük bir üzüntü içinde olan.o. i. zool. bileyici. (kıyma makinesinde) (et) çekmek. korkunç.. f.´nde) öğütmek/çekmek/dövmek. demir) tava. 2. zool. şikâyet. 1. çoğ.´s imagination gripe grisly grist gristle grit grit one´s teeth grits gritty grizzly grizzly bear groan grocer groceries grocery grocery store groggy groin groom groove grope grope for words i. 2. s. rutin. gruesome. -e büyük üzüntü vermek. bakkal. büyük üzüntü. i. kir. kelimeleri zor bulmak. sert. demir) tava. 2. dilitüyler ürpertici. i. 3. gri. şikâyet. (--ted. 1. kur şuni. 2. ağır (masraf). kirli. ac ı. f. bakkaliye. bakkaldan alınan gıda maddeleri. kabuksuz mısır tanelerini kaba bir şekilde öğüterek yapılan ezme. 1. i. 1. boz. (alçak kenarlı. --ting) k.. bak. yiv açmak. i. i. öğütücü (alet/makine). (--ped.. (--ned. kirlilik. korkunç. s. Ursus horribilis. tazı. 1. metanet. inilti. büyük bir üzüntü içinde olmak. -e ac ı vermek. grid. di şini sıkmak. s. (aletle/makineyle bir şeyi) öğüten/çeken/döven kimse... 1. değirmentaşı. el bombas ı. 2. bak. yüzünü buruşturmak/çarpıtmak. (mide) sancımak. ufak lokanta. f. i. ö ğütücü bile 4. sersem. deh şetsancı. k. f. ğitaşı. bak. gıcırdayarak yavaş yavaş 2. 2. --ping) 1. f. grizzly bear. f. grow. 2. 2. 1. i. 1. s. bakkal dükkân ı. 2. havan. i. içki sersemi. f. (mutfak i. mahmur. tımar etmek. bileği çarkı. 1. f. uyku sersemi. çoğ. 1. bakkaliye. keder. kas ık. ızgara. öğütülecek/öğütülmüş tahıl. 3. --mest) 1.. bakkal dükkân ı. 2. i. bakkal. 2.. i. kumlu. s. s ıkı tutmak. i. yüz buru şturma/çarpıtma. i. kavramak. sırıtma. aman bilmez. i. kat ı.. güvey. i. dili Amerikan futbol sahası. f. i. ızgarada pişirmek. i.grenade grew grewsome grey greyhound grid griddle gridiron grief grief-stricken grievance grieve grievous grill grim grimace grime grimy grin Grin and bear it! grind grind to a halt grinder grindstone grip grip s. (de ğirmen. k. i. çok büyük (yanlış/zarar/kayıp/acı). inlemek. yakınma. ızgara (alet). 1. --ning) s ırıtmak. Gülümseyip sineye çek! f.b. yakınmak. i. i. yakınma. 1. f. (mücadele).. i. dibek v. kontrol. 2. 2. tutma/kavrama şekli. 2. dili metin olmak. f.

zamanla büyüyüp (bir giysinin) ölçülerine uymak. k. meydana gelmek. dek.gross gross gross income gross national product gross profit gross weight grotesque grotty grouch grouchy ground ground ground ground beef ground crew ground floor ground floor ground forces ground glass ground meat ground rule ground s. i. elek. f. sığır kıyması. 2.. grind. (uçağı) uçurtmamak. s.. İng. kırtıpil. 2. walnut grove cevizlik. yetiştirici.o. (havaalan ında) yer mürettebatı. 2. geli şmek. f. 2. kara kuvvetleri. vuku bulmak. 1.. 2. okul. (uçak)ait) arazi/bahçeler. grup. zemin kat. üretici. 1. zemin. in ground wire groundbreaking groundbreaking ceremony groundhog groundless groundnut groundwork group group insurance group therapy groupie grouse grouse grove grovel grow grow away from grow into grow old grow on s. çok garip. i. 1. k. toprak.). i.b. büyümek.azalmak. bak.. zamanla birinin ho şuna gitmeye başlamak. dili 1. f. k. karaya oturtmak. (meyve a ğaçlarından oluşan) bahçe: orange grove portakal bahçesi. Çirkinleşti. 2. 3. i. brüt gelir. 3.. 6. gayrisafi milli hâs ıla. 4. (grew.. 1. brüt para toplamı. İng. dırdırcı. (birini) (ceza olarak) (ev. s. alışmak. temelsiz. s. kıtıpiyoz. 1. k. 2. i. ğersiz. 3. Çocuklu ğu bırak! i. (bitki/sebze/meyve) f. s. yerfıstığı. hata v. --n) yetiştirmek. -den uzaklaşmak. pis. 3. (--ed/--led. temel kural.grown ugly. grupland ırmak. Yere dü ştü. 2. ön hazırlıklar. gayri safi (miktar/a ğırlık). dırdırcı. buzlucam. i. çok şişman. 2. görgüsüz. kırtıpil. k ıyma. yer (yerin yüzü): He fell to the ground. büyüdü ğü için (bir giysiyi) giyememek. kabuğunu beğenmemek. grow out of grow too big for one´s boots grow up Grow up! grower i. dili her zaman şikâyetçi olan kimse. grup sigortas ı. s. 5. kaba. da ğsıçanı. 1. sinirli. asılsız.. gruplaşmak. 3. f. grup terapisi. elek. dili 1. ile ilişkileri yetişmek. zool./Çirkin oldu. (bir işe)yaşlanmak. kendini alçaltmak. zemin katı.). 2. dili şikâyet etmek. karaya oturmak.ıkıp-den kaynaklanmak. 1. ço ğ. s. güldürecek kadar acayip. zool. çığır açan (olay v. 2. on iki düzine.. i. gülünç. büyüyüp/olgunlaşıp (kötü bir şeyden) vazgeçmek. i. (bir binaya/kuruluşa (hava ko şullarından dolayı) uçamamak. küme sa ğaltımı. şikâyetçi. f. ekon. fon.. göze batan veya tahammül edilmez (kusur. dili yumurtadan ç 3. . ihtiyarlamak. i. 1. kıtıpiyos. brüt. 2. pop müzik toplulu ğu üyelerinin peşinde koşan kız. s. ormantavu ğu. i. toprak teli. toprak. temel atma töreni. birine (bir konunun) temel ilkelerini ö ğretmek.b. kirli. 4. olmak. brüt ağırlık. --ing/--ling) 1. f. büyümek.o. yaltaklanmak. artmak. yerde sürünmek. . i. olmak: She´s 1. grosa. eskimek. koru.. pasaklı.. brüt kâr.

i. tahmine dayanan sonuç/sonuçlar. ihtiyatlı (söz. s. bak. Guatemalalı. konuk.1. 4. gerilla. vasi. rapor v. i... yetişkin. i. guerrilla. homurdanmak. --bing) 1. domuz gibi ses ç ıkarmak. 1. sır tutmak. 2. tahmin. s. s. muhafız. muhaf ız. k. i. hırlama. 1. garanti. sanmak. i. i. 2. (bir yerdeki) kökleri kazarak sökmek. kıskanmak: Do you grudge me this? Bunu bana çok mu görüyorsun? i. davetli. çeteci. sert. gerillac ı.growl grown grown-up growth grub grub grubby grudge grudgingly gruel grueling gruelling gruesome gruff grumble grumpy grunt G-string guarantee guarantor guaranty guard guard guard a secret guard against guard of honor guard one´s tongue guard´s van guarded guardian guardian angel guardianship guardrail guardsman Guatemala Guatemalan gubernatorial guerilla guerrilla guerrilla warfare guess guesswork guest guest artist guest of honor guest room guesthouse f. şeref konuğu/misafiri. i. (yol kenar ındaki) bariyer. i. 3. çok zor. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan cumbalı vagon. valiye/valiliğe ait. bak. İng. yiyecek. deh şet verici. bak. s. 2. 1. 1.. grow. (bir tutukluyu) 5. tahmini iş. dili ( şovlarda dansçıların giydiği) minicik tanga. s. f. huk. nöbetçi. Guatemala. gerilla sava şı. larva. kazmak. vesayet. i. misafir. Guatemala´ya özgü. korumak. kefil. i. h ınç. s. i. gözetim(trende) biletçi. katı. büyüme. i. k. garaz. i. 2. ur. garanti. yeti şkin. (--bed. tahminde bulunmak. tümör. çoğ. istemeyerek. s. korkuluk.. guards.b. 1. i..b. grueling. zannetmek. 2. 2.). f. f. f. şikâyet etmek. i. koruyucu melek. 1. i. huk. 1. dili3. tahmin etmek. garanti etmek. Guatemalalı. s. İng. bir bitkiden süren dallar/sürgünler/yapraklar. pis. misafir odas ı. İng. Guatemala. z. 2. koruyucu. 3. otel/pansiyon mü şterisi. artma. zorlu. hırçınlığı üstünde. s. ask. ağzını sıkı tutmak. kirli. i. f. gelişme. i. şeref kıtası. (bir şeyi) (birine) çok görmek.savunma duru şu. alt ında tutmak.men (gardz´mîn) i.. şikâyet. basketbol gard. 2. 2. bellemek. boks gard. cevap. . -e karşı önlem almak. korkunç. muhafızlar. dilini tutmak. i.. konuk sanatç ı. s. sulu yulaf v. i. s. aksiliği tutmuş. lapas ı. f. i. vasilik. i. hırlamak. f. pansiyon. up kazarak/belleyerek -i ç ıkarmak/sökmek. kurtçuk. sevimsiz. koruma görevlisi. 2. kin. 1. f. i. homurtu.

i. i.. 2. s. rehber. suçlu. f. i. Gine. vicdan azab ı. kobay. 2. i. i. Guyana. i. dili bo ş laf. çiklet. rehber. Gineli. 1. Guianan.. 1. i. Guyana bölgesi.. Guyanalı. güdüm. 1. 2. 2. martı. i. giyotin ile idam etmek. Gine-Bisavlı. i. gen. s. açıkgözlük. s. gitarist. 2. 1. sel yata ğı. beçtavu ğu. zamklamak. kolay aldatılma. (çamdan başka herhangi bir) reçineli ağaç. gözleri görmeyen birine rehberlik eden köpek.guff guffaw Guiana Guianan Guianese guidance guidance counselor guide guide dog guidebook guided missile guideline guild guile guileful guileless guillotine guilt guiltless guilty guilty conscience Guinea guinea guinea fowl guinea fowl guinea pig Guinea-Bissau Guinea-Bissauan Guinean guise guitar guitarist gulch gulf gull gullet gullibility gullible gully gulp gulp s. Frans ız Guyanası. 2. yutuverme. i. i. s ıtmaağacı. f. nahoş bir kahkaha. Guyana i. s.nese) Fransız Guyanası´na özgü. i. bamyalı yahni. Fransız Guyanası. rehberlik etmek. 1. f. ask. rehber k ılavuz. i. rehber. çok derin kanyon. i. i. beçtavuğu. yol gösterme. 1. Gine-Bisavlı. küçük kanyon. dış görünüş. boğaz. okaliptüs. 1. lonca. down gum gum gum gum mastic gum tree gumbo i. bak. idare etmek. giyotin. i. yirmi bir şilin değerindeki eski İngiliz altını.a. aç ıkgöz. 1.t. i. esnaf birliği. s. kurnazlık. yutuvermek. palavra. saflık. suçsuz. martaval. güdümlü mermi. s. i. Guyana. bir şeyi yutuvermek. kurnaz. rehberlik. k. Gui. 1. s. i. i. dişeti. Gineli. art niyetsiz. 1. f. nahoş kahkaha atmak. 2.köpek. 2. . yönetmek. Guyana bölgesi halkından biri. i. 2. i. gırtlak. ço ğ. (çam reçinesinden ba şka herhangi bir) reçine. beçtavu ğu. s. (--med. --ming) zamk sürmek. i. Gine-Bisav. 2. sak ız. yol göstermek. s. 2. i. Gine. 1. körfez. rehber kitab ı. 1. 1. Gine-Bisav´a özgü. k ılık. 2. 2. suçluluk. rehber ö ğretmen. i. i. rehber kitabı. Gine´ye özgü. saf. Frans ız Guyanalı. i. (çoğ. i. Gine-Bisav. kolay aldatılabilir. i. gitar. f. (bir projedeki) ana hatlar.

tüfekçi. top. i.a.. fışkırış. silah atışı. i. i. Guyana bölgesi. (birinin) çan ına ot tıkamak için fırsat kollamak. Guyanalı. rüzgârın ani ve sert esmesi. tat alma duyusuyla ilgili. i. jimnastikçi. dili adam. up gust gustatory gusto gut gutless guts gutsy gutter guttural guy Guyana Guyanese guzzle gym gymnasium gymnast gymnastic i. up k. f ışkırmak. i. i. dili vıcık vıcık şey. i. lastik çizme. 2. --ning) (motoru) birdenbire tam gazla çalıştırmak. 1. İng. 1. f. kuş. i. erim. 1. s. 2. i.men (g^n´mîn) i. s. 1. zevk. tüfeklik. bak. bağırsaklar. i. yağlayıp ballamak. jimnastik salonu. dili fazlas ıyla istekli. gambot. spor salonu. ateş. gun. k. süslenip püslenmek. i. 1..nese) 1. Bayağı cesur o. topçu. topçuluk. i. gırtlaksı (ses). eski İngiliz Guyanası halkından biri. jelatinli şekerleme. i. dili cesaret. k. s. çoğ. 1. i. 1. rehber. 2. çoğ. tüfek. down gunboat gunfight gunfire gunge gung-ho gunk gunman gunner gunnery gunnysack gunpoint gunpowder gunrunner gunrunning gunshot gunsmith gurgle guru gush gusset gussy gussy o.s. i. (içki) çokça içmek.. 2. 1. (belirli bir yeri) elde etmek için bütün gayretiyle çal ışmak. k. i.o. i. s. kanivo. i. dili yüreksiz. i. silahlı kimse. yürek: He´s got guts. Guyana. f. birini (ate şli silahla) vurmak. 2.kumaş parçası. 2. verev takılan fışkırma. i. silah kaçakç ılığı. i. guru. . atım.gumboot gumdrop gummed gumption gun gun for gun rack gun s. i. jimnastik salonu. İng. f. k. ateşli silah taşıyan kimse. çağıltı. (kaldırım kenarındaki) oluk. çuval. 2. çağıldamak. s. s. i. (about) hayranlığını abartılı bir şekilde anlatmak. 1. dünden hazır. zamklı. spor salonu. f.. (--ned. s. dili -i süslemek. Guyanalı. s. atış ilmi. i. i. yürekli. silah kaçakç ısı. 1. fışkırtı. i. tabanca. k. dili cesur. k. Guyana bölgesi halkından biri. mür şit. Guyana. 2. ateş etme. barut. i. dili inisiyatif ve cesaret. (okullarda) beden e ğitimi.. (ateşli silaha ait) menzil. 2.. 2. k. (çatı/dam kenarındaki) oluk. tüfek ve tabanca yapan veya tamir eden kimse. gunk. eski İngiliz Guyanası... i.. i. (arabayı) birdenbire tam gaz sürmek. Guy. (bebek) agulamak. (çoğ. i. jimnastiğe ait. agu. bağırsak. i. ateşli silah. (iki kişi arasındaki) silahlı çatışma. Guyana. eski İngiliz f. i.

i. dönerek sallanmak. i. i. i. dolu tanesi. had not. f. bayat. jiroskop. jinekoloji. 1.. 2. i. f. 2. (--ped. argın.. automatic pilot. s. al s. nisaiye. dolu. çekişe çekişe pazarlık etmek. den. i. şapka dükkânı. kazıkçı. 1. büyücü kadın.gymnastics gynaecologist gynaecology gynecologist gynecology gyp gyp joint gypsum Gypsy gypsy gyrate gyration gyropilot gyroscope H. saç. basmakalıp. i. niteliksiz (iş). 3. mutat. yarmak. 1. tüy. 2.. 2. dili taksi. yapsa daha iyi olur. i. i. i. melengiç. k. hour. İngiliz alfabesinin sekizinci harfi (Honor. liman ından kalkmak. selamlamak. yak ın arkadaş. f. 1. f. f. z. i. kuru kuru öksürmek. have. habitat. 2. niteliksiz yazar. Hrist. kocakarı. alç ıtaşı. daimi. i. alışılmış.ışkanlık meydana getiren. i. h haberdasher haberdashery habit habitat habit-forming habitual habitually hack hack hack hack stand hackberry hacker hackle hackneyed had had best do haddock hadj hadji hadn`t hag haggard haggle ha-ha hail hail hail fellow well met hail from hailstone hailstorm hair i. tuhafiyeci. argo becermek. herb gibi bazı kelimelerin ba şında ve herhangi bir kelime veya hecenin sonunda telaffuz i. seslenmek. dolu halinde ya ğmak. s. yaşlı çirkin kadın. hacı.. kiralık binek atı. bak.. i. i. kazık atmak. çentmek. i. çoğ. alışıldığı şekilde. hayvan veya bitkinin yeti ştiği doğal ortam. i. H. --s çoğ. 3. sıkı pazarlık etmek. i. dönerek sallanma. i. bak. i. mezgit. Roman gibi ya şayan kimse.. bitkin. İng. jips. taksi dura ğı. itiyat. ünlem kah-kah. i. at. herkesle çabuk ahbap olan kimse. din görevlilerine özgü kıyafet. yapmalı. çentik. bak. s. yontmak.. İng. 2. Roman. vasat. k. . hileci. k ıymak. ısmarlama yazı yazan yazar. i. dönmek.. k ıs. 1. 1. (hayvan dövüşmeye hazırlanınca dikleşen/kabaran) tüyler. i. gynecologist. yaşlı kuru öksürük. Çingene. dili üçkâ ğıtçı. araba. 1. k ıl. jinekolog. jimnastik. hav. tuhafiye. dolu fırtınası. cayroskop. i. alışkanlık. kiralık atlı i.. kih-kih (gülme sesi). yorgunluk ve açlıktan bitkin. i. 1. bak. i. 2. hac. 2. f. İng. f.. çitlembik. tuhafiye dükkânı. 2. İng. sahtekâr. İng. 2. klişe. erkek giyimi satan ma ğaza. dönme. âdet üzere. . bilgisayar korsan ı. gynecology. 1. i. kazık bir yer. 1. 1. 2. 3. --ping) aldatmak. ça ğırmak. bir şeyin doğal yeri. s. i. âdet..

yarım pençe. (eski bir inan ışa göre) cadıların. 1. hortlakların ortalığa çıktığı gece (31 Ekim). . i. yarı yolda bulunan (yer). Haitili. 2. koridor. gönülsüzce. yarım bilet. i. z. kutsalla ştırmak. 2. s. üvey k ızkardeş. s. saç tokas ı. 1. fiz. yar ı yolda. saç fırçası. üvey erkek karde ş. 2. İng. yeterli olmayan tedbirler. yarım gözlük. yetersiz olarak. f. yar ım gün: She works there half time. İki yarım bir bütün eder. yar ılanma süresi. U şeklinde kıvrılan. 1. yarım. 1. saç tıraşı. s. 1.. i. yarım boy. f. korkunç. çiftlikteki kö şk. s. kadın kuaförü.hair curler hair dryer hair net hair spray hairbrush haircut hairdo hairdresser hairless hairpin hairpin turn hair-raising hairsplitter hairsplitting hairy Haiti Haitian hale hale and hearty half half a dozen half brother half fare half glasses half measures half sister half sister half sole half the battle half time halfback half-baked half-breed halfhearted halfheartedly half-length half-life half-mast half-moon half-sole half-time halfway half-witted Halicarnassus hall hallow Halloween bigudi. hayaletlerin. 2. i. i. s. saçın kesilme biçimi. s. 3. 2. i. (ayakkab ıya) yarım pençe vurmak. argo tehlikeli. çoğ. 1. i. sapasa ğlam. ahmak. saç spreyi. i. (çoğ. 2. salon. i. i. Orada yarım gün çalışıyor. erkek berberi. ara. k ıllı. yarım düzine. saç kurutma makinesi. melez. yarım günlük (iş/çalışma). 2.. Haiti. k ılı kırk yaran kimse. argo çok zor. turp gibi. üvey k ızkardeş. half an apple yar ım elma. tüysüz. i. Haitili. saç kurutucusu. firkete. i. s. Haiti´ye özgü. s. kadın berberi. s. kutsamak. spor haftaym. isteksiz. işin yarısı. 4. tüylü. k ılsız. z. 5. Half the students have come. s. --s) saç tuvaleti. spor hafbek. saç şekli. i. 1. s. saçsız. s. Haiti. istemeye istemeye. i. saç filesi. i. 1. iyi düşünülmemiş. i. işin çoğu. 3. k ılı kırk yarma. i. yarı pişmiş. 1. hol. Bodrum. malikâne. okul/üniversite binas ı.. vücudun yukarı kısmını gösteren resim. 2. 2. yar ım ağız. bayrağın yarıya indirilmesi. işin en zor tarafı. yarım ağızla. s. budala. yetersiz. tüyler ürpertici. yarımay. i. yarı: Two halves make a whole. s. 1. kılı kırk yaran. keskin viraj. gönülsüz. halves (hävz) i. 2. 1. ortada. 2. isteksizce. Halikarnas.

spor handikap. sakatl ık. çekiçle çakmak. ırgat. çekiçlemek. i. k. den. mola. durma. el ile yap ılan iş. el freni. i. handikap. i. hamstring. i. güçle ştirmek. i. devretmek. ruhb.hallucinate hallucination hallway halo halogen halt halter halve halves ham hamburger hamlet hammer hammer f. çoğ. özür. 3. elle vermek. kuşaktan el bombas ı. el yazısı. tokmak. i. 2. i. f. -ping) engel olmak. 6. (--ped. engel olmak. el ele. dizardı kirişini koparmak/kesmek. hamak. kösteklemek. O kitab ı bana uzatır f. başkasına vermek. koridor. spor hentbol. (çoğ. 1. çekiçle vurmak. 1. tayfadan biri. durmadan çalışmak. sakat. kolayca. 1. i. kapaklı büyük sepet. --ming) argo i. eltopu. 1. f. i. bir fikri şlemek.´s head çekiçle ibirinin kafas ına sokmak. f. hammer an idea into s. ufak köy. 2. vermek. i. 1. çamaşır sepeti. i. f. 2. (--med. abartarak oynamak. teslim etmek. sanrılamak. halojen. uzatmak: Pleaseel. 1. yarıya indirmek. sanr ı. 2. rençper. 1. avuç dolusu. 2. hamburger. k. 5. i. az miktar. 3. el çantas ı.. (saatte) akrep/yelkovan. 2. 2. kelepçe. i. i. 2. ayla. elverişli bir şekilde. . durmak. hammer out spor çekiç atma. ağıl. (ham. argo abartarak oynayan oyuncu. ele avuca sığmaz çocuk. bak. bak. özürlü. duru ş. işçi. 1. i. durdurmak. f. 3. hand me that book. laterna. 3.. yular. hammer throw hammock hamper hamper hamster hamstring hamstrung hand hand hand down hand grenade hand in hand in hand hand labor hand on hand organ hand out hand over handbag handball handbill handbrake handcuff handful handgun handicap handicapped handicraft handily handiness i. half. i. kelepçelemek. i. dağıtmak. i. i. el sanatı. tabanca. s. babadan o ğula geçirmek. teslim etmek. hamster. f. dili amatör radyo operatörü. el. i. el ilanı. i.. çekiçle dövmek. i. 4. tayfa. jambon. 2. mezra. f. 1.. z. --s/--es) hale. f. i. dili idare edilmesi zor biri. s ığır kıyması.strung) 1. beceriklilik. 2. isk. 2. vermek. engel. çekiç. 1. 4. yarıya bölmek. engellemek..o. c ırlaksıçan. f. hol. m ısınız? kuşağa devretmek. kelepçe vurmak. i. dizardı kirişi. hammer away -e şekil vermek.

f.handiwork handkerchief handle handle s. i. el altında. becerikli. z. 4. Bekle. geçmek. i. çoğ. i. (başını) döküm. s.birine) son derece tutamaç. talihsiz. k. ask ı. i. i. takmak. tırabzan. dili (tıp doktoru) özel muayenehanesini açmak. cömert. i. elden düşme./Bir dakika. asmak. i. yak ışıklı. habis. as ılı. yapıştırmak. i. 1. tereddüt etmek. asılı olmak. 2. bol. s. sarkmak. sarkma. 1. marifetli. i. çoğ. asılış.men (häng´mîn) i. i. hazır. -e bayılmak. alçak. şanssız. -e rastlamak. cellat. dili birinin her dediğini can kulağıyla dinlemek. tak ınak. dokunmak. 3. bahtsız. elişi. . 4. 2. f. idam. el yapımı. 3. yakın. elle dokunma.1. s. 2. s.ers-on) beleşçi kimse. (after/for) arzulamak. f. asmak. ellemek. 1. duru ş. i. dayanmak. kangal. kullanmak. hangar. 2. 2. 2. i. kaplamak. with kid gloves handlebar handling handmade hand-me-down handrail hands down Hands off! Hands up! handshake handsome handwork handwriting handy handyman hang hang hang hang around hang back hang fire hang in the balance hang in the balance hang on hang on s. kulp. dili ba şıboş gezerek beklemek. gelişigüzel. olmak. kabza. be için yanıp tutuşmak. 2. i. yün/ipek çilesi. kolaylıkla. korkak. tehlikede olmak. şüphesiz. 1.. s. idam edilmek. i. s. elişi. telefonu kapamak. el s ıkma. çok. i. s. (avukat) kendi yazıhanesini açmak. f. muallakta olmak. 2. -e kafas ını takmak. sallanmak. içki sersemliği. Dokunma!/Elini sürme! Eller yukar ı! i. f. i. 2. geri kalmak. 1. 2. meydana gelmek. sap. satmak. 1. asılmak. 3. şans. rastlantı. ipe çekme. (çoğ. eğmek. parma ğını kıpırdatmadan. şeytantırnağı. çile. apaçık: He was hands down the best. 1. idare etmek. (--ed) ipe çekmek. elverişli. -i çok beğenmek. rasgele. hang out/up one´s shingle hang up hangar hangdog hanger hanger-on hanging hangman hangnail hangover hangup hank hanker haphazard hapless happen happen across/on/upon happen by i. askı kancası. -e tesadüf etmek. çekinmek. sarkan. 2. engel. 2. katlanmak. (bisiklette/motosiklette) gidon. hung up on 1. i. kullanılmış elbise/eşya. 1. as ılmak. elişi. idam etmek. merdiven parmaklığı.´s every word Hang on. asma. 3. eli işe yatkın.3. asma. hang. 2. 1. elinden her iş gelen işçi.men (hän´dimen) i. el yazısı. hang. çengel. mendil. kullan ılmış. hand. (to) (-e) s ıkı tutunmak. ürkek. usta. (hung) 3. güçlük. i şleme tarzı. 1. 2. 1.y. gelmek. iş. s. ele almak.o.o. anlam. Onun en iyi oldu ğu apaçıktı. el sürmek. büyük. özlemini çekmek. u ğramak. 1. kullanışlı. k. dikkatli davranmak. k. salland ırmak. i.ırılgan/sinirlii. kullanılış tarzı. nazik bir durumda olmak. sinsi adam. (çok k 5. -e tutulmak.

kaygısız. yerinde. şen. katı. 1. sert (söz). sevinçle. miğfer. tedirgin etmek. f. olay.happen in happen to happen to meet happening happily happiness happy happy-go-lucky harangue harass harbor harbour hard hard hard cash hard currency hard disk hard drink hard hat hard labor hard labor hard luck hard row to hoe hard-boiled hard-core harden hardheaded hardhearted hard-line hardly hardly to have time to breathe hardness hard-nosed hard-on hardship hardware hardware store hardwood hardy hare harebrained harelip harem haricot haricot bean hark hark back to uğramak. kerestesi sert a ğaç. 1. Hemen hemennefes alacak zaman ı bile olmamak. 3.. çıkarcı. harem. Tanışıklığımız i. huk. şanssızlık. delisi: girl-happy kız delisi. hırdavat. i. 1.bak. sabit disk. tirat söylemek. olmak. Çok gayret et! 2. şiddetle. dirençli. 3. i. 1. harbor. iyi.. sertlik. s. bir şeye aldırmaz. neşeli. Try hard! z. çetin ceviz.. 1. rahat vermemek. zorluk. bereket versin ki. kararlı. Rüzgâr nakit para. f. girmek. kuş beyinli. tavşandudağı. I hardly knew her. kafasız. s. acımasız. (geçmişten. f. dinlemek. bar ınak. güçlük. kask. 5. sert içki. i. şme hareketlerini yakından gösteren. 4. sağlam döviz/para. z. bilg. -e tesadüf etmek. s.. güçlük. pek. dayanıklı. katı. 2. sert. 1. kuvvetle: The wind´s blowing hard. çok şükür. s. s. s. 2. donanım. şiddetli. 2. acı. f. 3. kurt. şiddetli. i. ask. rahats ız etmek. ımasızlık. İng. vaka. önceki konuya) dönmek. sert kereste. cinsel organları ve sevi sertle ştirmek. -e rastlamak. 2. (çimento) donmak. s. 1. mutlulukla. 1. ağır iş cezası. s. zorla. katı (yumurta). aralıksız saldırılarla taciz etmek. 2. nalbur dükkân ı. barındırmak. dili (birinin) hiçbir şey kalmamıştı. 2. (fiziksel olarak) kat ılık. z. 1. yabani tavşan. haricot. mutlu. kuru fasulye. eski olaylardan) söz etmek. s. bak. i. güç. ünlem Dinle!/Dur!/Sus! (geçmişe. neşeli. kalpsiz. çok. i. sığınak. bizar etmek.büyük bir gayretle: They worked hard. sertlik. güçlükle. k. 3. f. katılaşmak. yarık dudak. Çok çal ıştılar. bilg. k. 2. lop. katılık. mesut. sertleşmek. misafir etmek. uzun ve tumturaklı bir şekilde konuşmak. 3. çetin. ackendi ç ıkarını düşünen. 2. 6. f. 2. katılaştırmak. . inatçı. makul dü şünen. i. i. boyun eğmez. uzlaşmaz. katı yürekli. 3.. i. hemen hemen: Hardly anything was left. ba şına gelmek. ağır. 1. zor iş. silah. taciz etmek. uzun ve tumturaklı konuşma. sert. . liman. 2. çok soğuk (mevsim/hava). kuvvetlendirmek. beslemek. yolundan şaşmaz. katı. s. s. 2. mutluluk. darlık. i. pekişmek. 1. madeni e şya. kuvvetlenmek. i. 1. zor. çok meşgul olmak. pekiştirmek. güçbela. 2. dili kül yutmaz. sert. i. tirat. ağır iş cezası. i. 1. acımasız. 1. Allahtan. 2. 3. sıkıntı. kuvvetli.

dili tartışmak. 2. 2. i. dü şmanlık. f. f. s. acele. 1. harmonize. arp. 3. 2. ambar a ğzı. haşin. bozulmu ş şey. civciv ç ıkarmak. over the coals i. i. (öküzleri) (sabana) ko şmak. tırmık çekmek. den. orospu. z. hasat. çabuk. f. dili birini dönmek. 3. güçlük. 3. -in üzerinde çok durmak. i. semere. lombar ağzı. 3. hasten hastily hasty hat hat press hatch hatch hatchback hatchet hatchway hate hateful hatred haughtiness haughty haul haul s. müz. argo haşiş. armoniye ait. 2. 1. haşiş. i. i.harlot harm harmful harmless harmonic harmonica harmonious harmonise harmonize harmony harness harp harp on harpoon harpsichord harrow harrowing harsh hart harvest has hash hash over hasheesh hashish hasn`t hasp hassle haste Haste makes waste. kesek k ırma makinesi. zıpkın. zıpkınlamak. aceleci. 3. fahişe. i. hasar.. biçmek. zarars ız.. 2. küçük balta. 1. 1.o. f. huysuz. 1. ziyan. tapan. armonika. ters. kibirlilik. have. 1. i.. telaşçı. 1. çekmek. f. s. kötülük etmek. 2. zarar vermek. nefret edilen. 2. (ayn ı şeyleri) tekrarlayıp durmak. klavsen. i. i. s. ahenkli. tartışma. 4. ivedilik. bak. 1. 1. m ızıka. tez. ahenkli. hasat zaman ı. hashish. 2. harp çalmak. 4.ha şlamak/azarlamak. uyumlu. oto. i. f. tapan çekmek. kibirli. müz. nefret. acele etmek. 1. . mahsul. dü şüncesiz.. kesek kırmak. ürün. koşum takımı. den. çekme. i. s. bir ağda çıkarılan balıklar. üzücü. 3. s. f. k ıs. uyum sa ğlamak. 2. 3. 1.. nefret dolu. i. i. 3. 2. k. ac ı. i. hasat etmek. 1. nefret. 1. i. bak. ahenk. armonize etmek. sonuç. kaba. zarar. i. i. s. mağrur. Acele işe şeytan karışır.. asap bozucu. müz. 2. harp. 2. 1. i. kötülük. tapanlamak. i. (ata) koşum takmak. (plan) yapmak. s. f. altüst k. s. f. arkada kap ısı olan küçük araba. f. şapka kalıbı. aceleyle. (rüzgâr/gemi) yön değiştirmek. 2. (doğal bir gücü dizginleyerek) i. f. 2. 1.. ambar kapağı. 1. i. müz. orak mevsimi. den. çekiş. asma kilit köprüsü. kuşbaşı doğramak. erkek geyik. (kumpas) kurmak. i. kin. yumurtadan çıkmak. sert. 2. rekolte. acele ettirmek. has not. şapka. hasat. f. i. i. kendini be ğenmiş. kendini be ğenmişlik. 2. s. bozmak. 4. nefret etmek. 1. uyum. karmakarışık şey. zararlı. uyumlu. k ızıl geyiğin erkeği.. 2. armoni. 2. İng. i. armonik. acele. zorluk. f. vira etmek. kuşbaşı doğranarak yeniden pişirilen et yemeği. ambar a ğzı. ta şımak. 1. hintkenevirinden çıkarılan esrar. uymak. f. bak. to (atı) (arabaya) koşmak.

hakk ında bilgi almak/bilgisi olmak. 1. f. dili uyumak. dili her zaman kavgaya haz ır olmak.haul s. kıç. (had. almak. sık gitmek. Eşyaları tamir etmeye meraklı. çok (bir şey yapmayı) denemek. they have. (bir işte) parmağı olmak. k. çorbada tuzu bulunmak. We had a puncture. have a feeling for have a field day have a finger in the pie have a fit have a fling have a fling at have a gander at have a go have a good grasp of have a good head on one´s shoulders head on one´s have a good shoulders have a good mind to have a good press have a green thumb have a hand in have a heart Have a heart! have a kip have a line on have a losing streak have a lot of brass have a lucky/winning streak have a mind to have a mind to have a narrow escape have a one-track mind have a penchant for have a puncture birini azarlamak/ha şlamak. 3.dökmek. kibir.dili çokhas. sahip olmak. akıldan çıkmamak. (hortlaklar/ruhlar) s ık sık uğramak. have a bowel movement/have a BM have a change of heart have a chip on one´s shoulder have a chip on one´s shoulder have a crush on s. 2. ile payla şılacak kozu olmak. 2. dili bitkileri iyi yetiştirebilen biri olmak.o. i. over the coals haunch haunt haunted haunting hauteur have have a ball have a bearing on have a bee in one´s bonnet have a big lead have a blast have a bone to pick with have a bone to pick with s. with -i makaraya almak. you. Oraya hemen gidesim geliyor. s. büyük aptes bozmak. (at) denemek: Have a go! Bir dene! -i iyi kavramak. 1. dili çok e ğlenmek. i. 1. -e niyeti olmak. -esi gelmek: I have a mind to go there this instant. geçmiş zaman had 1. k. popo. usandırmak. k. 2. k. deli olmak. kurtlarını mest olmak. -esi gelmek: I´ve a good mind to tell him off right now. he. babalar ı tutmak. çok önde olmak. -eceği gelmek. dili birine fena halde tutulmak. küplere binmek.o. -si olmak. 5. -e iyice vâk ıf olmak. k. Akl ın fikrin hep onda. dili (birinin) şansı rast gitmek. tekin olmayan. gurur.o. 2. 4. aklı başında biri olmak. k. halledilecek davası olmak. fikir veya davran ışlarını değiştirmek. bak. we. -e eğilimi/meyli olmak: He has a penchant for fixing things. 1. çok alıngan olmak. bayram etmek. dili . k.. but. ço ğ. kalça. zor unutulan. i.. dadanmak. k. (öfkeden) deli olmak. sağduyu sahibi olmak. she it e ğlenmek. insaflı davranmak. s. . hav. -eceği gelmek. ile ilgisi olmak. -in dilinden anlamak: She has a feeling for animals. sürekli yanında bulunmak. Lasti ğimiz patladı.. k. 2. bitkilerden iyi anlayan biri olmak.ing) kurald ışı çekimleri: şimdiki zaman I. -e bakmak. dili biriyle payla şacak kozu olmak. argo çok yüzsüz olmak. Hemen a good press. zıvanadan çıkmak. 3. ucuz kurtulmak. neredeyse zil takıp oynamak. dili (birinin) şansı rast gitmemek. -i etkilemek. sağrı. dili bir fikri kafas ına takmış olmak. İnsaf be! İng. Hayvanlar ın dilinden anlar. k. -i sarakaya almak. sık perili. getgidip terbiyesini verece ğim geliyor. ak ıldan çıkmayan. bir konuyu tutturmak: You´ve got a one-track mind. k. f.

dili çok e ğlenmek. -de sözü geçmek.have a rough time Have a round of drinks on me. I am going to divorce my husband. -e yetene ği olmak. k. bir şeyi belirli bir süre içinde alma/reddetme hakkı olmak.tatlıkorkunç görüntülere kar şısevmek. 2. dili çabuk öfkelenen biri olmak: He´s got a temper.o. müşfik olmak. sıçmak. Şimdi zor bir Herkese geçirmek: They´re having biriyle atışmak. k. (birinin) midesi kolaylıkla bulanmamak/bozulmamak. bo ğazı yanmak. zor/sıkıntılı bir dönemden geçmek. kazaya u ğramak. olmak. aklından zoru olmak. artık yetmek: He´s been cheating me . k. have a green thumb. have a screw loose have a screw loose have a share in have a shit have a short memory have a soft heart have a soft spot for have a soft spot for have a sore throat have a sore throat have a stiff neck have a stomachache have a strong stomach have a sweet tooth have a temper have a thing about have a tickle in one´s throat have a voice in have a way with s. k. 2.t. kürtaj olmak. midesi sağlam olmak. argo 1. have an affair with have an aptitude for have an in have an itching palm have an option on s. have bats in the belfry have been around have both one´s feet on the ground have designs on have done with have green fingers have had it zor/sıkıntılı bir dönem geçirmek. have a whale of a time have a whale of a time have a whip-round have a word with s. elinde kozu olmak. k. dili (birine/bir şeye) (birinin) zaafı olmak.o. anjin olmak. boğazı ağrımak/yanmak. a rough time right now. (bir şeyi) iyi kötü kullanabilecek kadar bilmek: They have a working knowledge of geçirmek.Bir Rusla iyi kötü anla şabilecek kadar Rusça trafik kazas ı Russian. anjin olmak. biriyle konu şmak. kocamdan boşanacağım. sevmek. deli olmak. bitirmek. k.o. -den nefret etmek. have a run-in with s. dili bir tahtas ı eksik olmak. have a working knowledge of have a wreck have a yearning to/for have a yen to have an abortion have an accident have an ace up one´s sleeve/have an ace in the hole have an advantage over s. tatlı yiyecekleri dayanıklı k. İng. dili yumu şak kalpli olmak. dili 1. dili (birine) zaaf ı olmak. dili (bir şey yapmayı) arzu etmek. -de gözü olmak. -i çok sevmek. haf ızası zayıf olmak. kaza geçirmek. k. dili 2. gerçekçi ve pratik bir şekilde düşünmek. (birinin) midesi a ğrımak. Çabuk öfkelenir. (birinin) bo ğazı gıcıklanmak. 1. dili bir şeyden anlamak. b ıkmak: I´ve had it. k. boynu tutulmak. k. çabuk unutmak. dili bir tahtas ı eksik olmak. zor bir hayat benden birer bardak içki. (bir yerde) torpili olmak. dili görmü ş geçirmiş olmak. k. para hırsı olmak. bak.o. have a way with s.t. çocuk ald ırmak. -i arzu etmek. para toplamak. kafadan kontak olmak. k. (kendisiyle evli olmayan biriyle) bir a şk ilişkisinde bulunmak. k. -de payı olmak. gıcık duymak. Artık bıktım.. işi tamamlamak. aklı başında olmak. k. dili çok e ğlenmek. -i hiç sevmemek. dili biriyle kolaylıkla arkadaş olabilmek/iletişim kurabilmek. başkasına göre avantajlı bir durumda olmak. -de söz sahibi olmak.

-i hak etmek. elleri bo ş olmak. (birinde) hiç istek/arzu sokmaya .şlanmamak. bir ayağı çukurda olmak. -den illallah demek. Siz bilirsiniz. dili -den b ıkmak. 2. k. 2. kafas ı yerinde olmak. dili çaresiz kalmak. 2. to thank for have on have one foot in the grave have one´s back to the wall have one´s eyes on have one´s fill of have one´s guard down have one´s guard up have one´s hands free have one´s hands full have one´s hands full have one´s head screwed on have one´s wits about one have one´s wits about one have one´s work cut out for one have other fish to fry have preference have recourse to have resort to have rocks in one´s head have s. 2. Have it your way! have kittens have many irons in the fire have no business doing s. k. giyinmek.o. bak. şaka etmek. k. (right/the right way) akl ı başında biri olmak. -esi gelmek. dili kafadan kontak olmak. Kâzım´ı parmağında borçlu olmak: We´ve her to thank for this. on a string have s. dili (belirli my affairs. boş olmak.. bir taraftan -ece ği/-esi gelmek: I´ve half a mind to shoot him. tetikte olmamak. k. dili (birinin) önünde zor bir i ş olmak. meşgul olmamak. under one´s thumb. doğru dürüst düşünebilmek. yeteneği olmak. dokuz do ğurmak.o. tercih hakk ına sahip olmak. get .o. Bir yandan onu vuraca ğım geliyor. fazla me şgul olmak. -i hiç sevmemek. to thank for have s.s. -den hoşlanmamak. (birinin) (biri/bir şey) için vakti olmamak. -e başvurmak. bir davayı kavga ederek/tartışarak sonuçlandırmak. bak. Nasıl istersen öyle yap! argo içini kurt kemirmek. ile hiçbir ilişkisi olmamak. k.. gözü -in üzerinde olmak. k. k. dili -den hiç ho Ö ğretmen olmak hiç aklından geçmemişti. 1. dili k ırk tarakta bezi olmak. (birine) kin beslemek. k. tetikte olmak. -e ihtiyac ı olmamak. -i gereksememek. elinde ne yok. çok meşgul olmak. -e izin vermemek. Sevda. -e göz koymak. -i kabul etmemek. -e hiç niyeti olmamak: He´d had no thought of becoming a teacher. 2. dili -e gücenmiş olmak. under one´s thumb -eceği gelmek. hiç aklından geçmemek. Bunun için (bir şey için) (birine) oynatıyor. k. argo işi iş olmak.have half a mind to have half a mind to have hard feelings about have in mind have it coming have it in for have it in for have it in one have it made have it out Have it your own way. -den nefret etmek/tiksinmek. 2. dili. k.t. -e başvurmak. işleri tıkırında olmak. k. hatırında tutmak. ısmarlamak. he´s only got himself to thank for it! Ba şarılı olamadıysa suçlu olan sadece kendisi! 1. ona borçluyuz. (birinin) -e 1. aklında olmak. işi başından aşkın olmak. (birinin) bir şey yapmaya hakkı olmamak: You have no business interfering in bir şey için)Benim i şlerime burnunuolmamak. (bir şeyin) suçlusu olmak: If he didn´t succeed. hiç hakkın yok. s. harcayacak vakti olmamak. başka bir işi olmak. have no stomach for have no thought of have no time for have no use for have no use for have none of have nothing to do with have nothing to do with have nothing to show for it have o. Bunun seninle hiçbir ilgisiyaptığını gösterecek hiçbir şey olmamak. 1./Nas ıl isterseniz öyle olsun.o. dili -e kin beslemek. dili birini parma ğında oynatmak: Sevda has Kâzım on a string. ile hiçbir ilgisi olmamak: This has nothing to do with you. 1. 1.

-malı: go. içi gitmek. k. I have to go. gözleri mor halkalarla çevrili olmak. 2. k. yarış alanının en iç kısmına yakın olmak. sevişmek. (bir tartışmanın/ağız kavgasının sonunda) son söz birinin olmak: He always has the last word. çoğ. ile Gitsem iyi olur. ihtiyat olarak saklamak.t. İshal olmuş. 2. seks yapmak.o./s.o. 2.o. k. ba şarmak. have the floor have the gall to have the inside track have the last laugh have the last word have the makings of have the run of have the runs have the shits have the squirts have the time of one´s life have the time of one´s life have the trots have title to have to have to do with have what it takes have words have/feel qualms about have/hold/keep in reserve have/put s.t.o. liman. in (bir konuda) nihai good -de (belirli bir şey olma) potansiyeli olmak: He has the makings of a lawyer. aklı birine/bir şeye takılmak. k. daha elverişli durumda olmak. on one´s mind have s. 1. ilgisi olmak. k. elinde suçlayıcı delil bulunmak. 2. -de söz sahibi olmak. (bir yeri) serbestçe kullanabilmek.have s. birini gülmekten öldürmek. dili efkârlı olmak. 1. mecliste söz söyleme hakk ı olmak. dili ishal olmak. at ışmak.t. bir şeyi çok iyi bilmek. biriyle bir şeyi paylaşmak: I have nothing in common with him. ishal olmak. k. dili ortalığı toz pembe görmek. tahribat. 1. (görü şü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. biri/bir şey kafasını meşgul etmek. s ığınak. biri/bir şey aklında olmak. dili (belirli bir şeyi) yapacak kadar küstah olmak. Onunla ortak hiçbir şeyim yok. (birinin) halini anlamak. (bir yerde) (birinin) mülkiyet hakk ı olmak. 2. çocuk düşürmek. dili bir şeyi kafasına takmak.t. dili gereken niteliklere sahip olmak: She´s got what it takes to be numberetmek. dibi tutmamak. yapmak. argo s ıçmak. i. (istem dışı) düşük banyo yapmak. had better -se iyi olur: I had better -meli.t. birine isteri krizi geçirtmek. (bir mülkün) tapusunun sahibi olmak. k. on s. 2. (about) (daha önce verilen bir karar hakk ında) tereddüt etmeye başlamak.. (bir yere) rahatça girip ç ıkabilmek. sonunda 1. k. k ıs. 1. in hysterics have/suffer a miscarriage have/take a bath have/take a crap have/take a spill have/take a zizz haven haven`t haves havoc birini/bir şeyi düşünmek. k. at one´s fingertips have s. kestirmek. 2. dili çok e ğlenmek. have not. çok güzel bir vakit geçirmek. Gitmeliyim. S ınıfının birincisi olmak için gerekli niteliklere kavga one in her class. içi sürmek/gitmek: He´s got the runs./s. vicdani nedenle bir şeyi yapmaktan çekinmek. have second thoughts have sex have shadows around one´s eyes have some say in have stars in one´s eyes have sympathy for have the best of it have the blues have the courage of one´s convictions have the face to do s. i.t. bir şey yapmaya yüzü olmak/cüret etmek. 1. in mind have s.t. çok sevinçli olmak. (bir şeyden) dolayı vicdanı rahatsız olmak/sızlamak. hasar. atın sırtından düşmek. k. eğlenceli vakit geçirmek. üstün olmak. ishal olmak. on the brain have scruples about doing s. yıkanmak. have s. in common with s. Son söz hep onun. dili ishal olmak. zarar ziyan. galip gelmek. 1. as Plato has it Eflatun´un deyi şiyle. have s. Onda iyi bir avukat olma potansiyeli var. inandığı şeyi yapma/söyleme cesaretini göstermek. bir şey elinin altında bulunmak. . kısa bir uyku çekmek. dili şekerleme yapmak. dili birini çok güldürmek.o. i.t. k. dili içi sürmek.

tınaz. Ümitsiz durumda. Toplantıyı canlandıran o idi. otluk. 2. tahmin s. alıç. dili Viskiyi buzlu içer. otluk. sisli. 1. He walks home to save carfare./Kötü şöhreti var.. s. Kendinde de ğil. He said it in an unguarded moment. i./İplemez. şans. He is not himself.. puslu. Ödediğin para karşılığında sana iyi mal verir. He had better not./Beni süzdü. i. i. He did what little he could. -e cesaret etmek. He was the life of the party. Bilmiyor ki . otluk. Ona vız gelir. He looked me through and through. samanlık. dumanlı. (kurutmak için) ot biçmek. hafif sis. O işi yapmayacak kadar aklı olmalıydı. atmaca. alıç. He has a good head on his shoulders. kuru ot yığını. He had. Boş bulunup ağzından kaçırdı. saman. f. . kestane rengi. Elinden geleni yapt ı. Hiç vakit kaybetmedi. i. doğan. have known better He should than to do it. Ayrıntılara takılıp kaldığı için durumu bir bütün olarak göremiyor. eril o. riziko. He no longer comes here.. i. He is riding for a fall. 2. rizikolu. 3. şansa bırakmak. He tilted back in his chair. kafadan atmak. kuru ot yığını. ince duman. tehlikeli. fındık ağacı. 1. otu biçip kurutmak.. He is past hope. otluk. f. Kayk ılarak sandalyesini arkaya doğru yatırdı. He treated me to a beer. 1.. Yapmazsa daha iyi eder. tehlike. He doesn´t give a damn. 1. anlaşılmaz. Adı kötüye çıkmış. İstediği zaman gelip gidebilir. He is welcome to come and go at his pleasure. s. s. işportacılık yapmak. işportacı. Onun kafas ı çalışıyor. 2. 2. Seksen ya şında. erkek: he-goat teke. kuru ot konulan parmakl ıklı raf/tekne. fındık. Ölümü korkunçtu. i. He just missed being run over. tehlikeye atmak. saman nezlesi. Beni iyice inceledi.. He has turned seventy. Belasını arıyor. Yol paras ından tasarruf etmek için eve yürüyerek gider. i.. Ezilmekten zor kurtuldu. ela (göz). He gives you good value for your money. i. i.haw hawk hawk hawker hawthorn hay hay fever hay rack hayloft hayrick haystack haywire hazard hazard a guess hazardous haze hazel hazelnut hazy he He can´t see the woods for the trees. f. k. etmek. He didn´t let any grass grow under his feet. tınaz. He little knows . s./Yetmiş yaşına bastı. Artık buraya gelmiyor. zam. şahin./Umurunda değil. Diyelim ki bin dolar ı vardı. 1. He has a bad name. He numbers eighty years. He takes his whisky on the rocks. bulanık./Aklı başında biri. belirsiz. pus. i. i. 2. kuru ot. a thousand dollars. i. Bana bir bira ısmarladı. Yaşı yetmişi geçti. say. He suffered a violent death. çaylak.

baş. 1.. i. koltuk ba Yazı mı. karyolan ın başucundaki tahta. burun buruna (çarpışma). z. 2. k ıs. balıklama. kumanda merkezi. bir şeyin yolunu kesmek. sayfa ba şlığı. merkez büro. kafa kafaya. bak. off head start head up head wind headache headband headboard headdress header headfirst headgear heading headland headlight headline headlong headmaster headmistress head-on headphone headquarters headrest Heads or tails? headstrong headwaiter Başarılı bir adam olacak. z. 1. 2. balıklama (dalma). Prensip sahibi bir adam. kafa. O noktada onu mat ettim. baş. i. head. Ondan ba şkası yok mu bu dünyada? i. i. 2. He will come to no good. oto. 3. He´s puffed up with pride. He´s a man of principle. i. manşet. dili Ne hali varsa görsün! k ıs. ba şkanı. i. baş. başkan: the head of the math department matematik bölümü başa ait. baştan (çarpma). k. s. he has. He´s always thinking about sex.t. i.o. spor avantaj. 1. baş şeyin) taraf. ön taraf. birinin ilerlemesini engellemek. z. burun. telefon/radyo kulaklığı. He will not take nay. dert. 2. şef garson. I had him there. başlık. baş: Go to the olmak: Who heads argo şef. 3. başta olan. özel okul müdiresi. i. birinin yolunu kesmek. He´s/She´s not the only fish in the sea! head head head honcho head over heels head over heels head over heels in love head s. coğr. 2. i. far. başbaşkanlığını yapmak/başkanı s. k. bir şeyin ilerlemesini engellemek. he will. bir şeyi engellemek. He´s a man of few words. 1. pervas ızca. şlığı. I had rather go. 2. Gitmeyi tercih ederdim. kelle. saç band ı. 1. bant. baş belası. 4. He/She can stew in his/her own juice! he`d he`ll he`s He´s a good speller.. -in birincisi olmak: tepetaklak perende atma.. Onun sonu iyi olmaz. 1.. dik başlı. i. şef. i. -i iddia ediyor. this outfit? Buran ın başkanı kim? 2. karargâh. (yazıda) başlık. i. özel okul müdürü. tura mı? s. Aklı fikri sekste. he is. 1. Az konu şan biri o. i. . inatç ı. he would. i. He´s an object of scorn. birini kösteklemek. f. apar topar. baş ağrısı. Onun imlas ı iyi. bildiğini okuyan. başkan. “Yok” sözünden anlamaz. (biryer. i. i. Herkes onu hor görüyor. başı önde. i. sırılsıklam âşık. 1. he had. dili ba şkanlık etmek. 1. sakınmadan. pruva rüzgâr ı. Kibrinden geçilmiyor.. 2.He will amount to something. He will have it that . başlık. 2. merkezde çalışanlar. başlık. k ıs. off head s..

Hear! Hear! İng. yürekler acısı. cenaze arabas ı. i.. huk. işitme. 3. dili çok miktar. şömine. i.. tıb. i. eleme koşusu/yarışı. s ıcaklık. 1. inatçı. samimi. isilik.´nde) göbek. 2. mektup almak. iyileştirmek. 2. 1. 2. 5. s. 1. sert. 2. f. ısı iletimi. i. huk. i. can damar ı. ilerleme. s. ac ımasız.işitmek. orta. yurt. çarp ıcı (esans/içki). s. (heard) 1. katkısız. celse. kafa tutan. büyük ac ı/keder. 2. işitme cihazı. 4. duruşma. işitim. 1. i. aç ık. sağlıklı. içten. duymak. s. 1. sağlıklı. söylenti. yürek. 1. 2. kalp nakli. sağlam. s. 2. hear. kümelemek. 6. f. candan. 5. ısınmak. büyük acı veren kimse/şey. oturum. ırmağı besleyen kaynaklar. sonuna kadar dinlemek. enerji. çoğ. k. yürek parçalayıcı. kösnü. spor eleme. -den haberi olmak. sağlık sigortası. (marul. kalp ağrısı. ısı. kızışma. i. (hediye/hakaret) ya ğdırmak. s. i. keder.b. 4. i. 2. yürek. cesaretlendirmek. can. kuvvet. cesaret. ifadesini almak. 3. kulak vermek. iyileşmek. kalpsiz. i. sağlık belgesi. tav. s. i. kalp atışı. f. i. kalp hastalığı. kuvvetli. 2. yol alma. 1. 8. öz. sağlık sigortası. ocak. merkez.. üzüntü. yürek vuruşu. merhametsiz. 1. 1. hiddet. sağlıklı.. yüreklendirmek. çoğ. kalp yetmezliği. 1. üfürükçü. çok acıklı. haber almak. yığmak. sağlık memuru. başkalarından işitilerek öne sürülen delil. candan. kalp krizi. 4. kulaklık. doğal besin. . küme. mide ekşimesinden dolayı yemek borusunda veya midede duyulan yanma hissi. aile ocağı. sağlık. s. yürekten. bak. içten. k. sa ğlam. 3. f. i.headwaters headway heady heal healer health health certificate health food health insurance health insurance health officer healthful healthy heap hear hear a shot hear of/about hear out heard hearing hearing aid hearsay hearsay evidence hearse heart heart attack heart disease heart failure heart transplant heartache heartbeat heartbreak heartbreaking heartburn hearten heartfelt hearth heartless heart-rending heartstrings heart-to-heart hearty heat heat heat conduction heat rash heat rash i. dedikodu. kuvvetli. i. -i duymak. dinlemek. acı. enginar v. sorguya çekmek. 2. sağlığa yararlı. kasap. 2. s. isilik. yürekten. sağlığa yararlı. dili kalabalık. 3. gönül. 1. sağlığa yararlı. insanları iyileştirdiğini öne süren kişi. büyük ac ı veren. 2. silah sesi işitmek. 7. kalp. f. f. yığın. i. ısıtmak. öfke.

1. i. s. yukarı kaldırmak. 3. süpürgeotu. 1. kefere. s. yeğinlik. i. i. sıcak dalgası. s. 2. (konuşmacının) sözünü kesmek. kuvvetli (yağmur/rüzgâr/fırtına). faça edip durmak. 2. boy. düve. 2. 3. Yisa!/Vira salpa! 1. i. süpürgeotuna benzer bir çal ı. eşek anırması. 2. göksel. çalı ile i. s. yükselti. ısıtma. öfkeli. argo Kahrolas ı. f. dinlemek. yükseltmek. 2. ağır. en yüksek nokta. sık ağaçlardan/çalılardan oluşan çit. 4. kederli. k ızışmış. (deniz) kabarmak. İbranice. s. oldukça a ğır. i. ısıtıcı. s. yükseltmek. dayanıklı. sıcak dalgası. s. i. 6. cennet. s. üzgün. . eli ağır. 3. elek. yükselmek. 2. den. ağır iş için elverişli. kuşatmak. s. kald ırma. hektar. çalı çit.then/--s) 1. gökle ilgili. dikkatsiz. f. sarmak. i. hea. 2. funda. çok miktarda (oy kullanımı). topuk. 2. 1. soru yağmuruna tutmak. 2. kâfir. 1. k. 1. kabartmak. i. 1. kızışık. 2. 2. kaldırmak. rüzgârı başa alıp gemiyi durdurmak. ünlem. şiddetli. kaçamak cevap i. kim. f. ekilmiş çalılardan/ağaçlardan oluşan çit. 3. cennet gibi. ağır metaller. sakar. argo alçak herif. s. bol. 5. 1. gökcismi. do ğurmamış genç inek. 1. sıkıştırmak. 1. kalın (kar tabakas ı). çevirmek. büyük bir güçle atmak/f ırlatmak. s. ökçe takmak. beceriksiz. kirpi. gö ğe ilişkin. i. fırlatma. (çoğ. dili 1. 2.heat stroke heat wave heat wave heated heater heath heathen heather heating heating coil heave heave heave a sigh Heave ho! heave to heaven heavenly heavenly body heavily heaviness heavy heavy guns heavy industry heavy industry heavy metals heavy water heavy-duty heavy-handed heavy-hearted heavyweight Hebrew heck heckle hectare hectic hedge hedgehog hedgerow heed heedless heehaw heel heel hefty heifer height heighten sıcak çarpması. ağır su. ocak. kâfir.. 4. içini çekmek. i. fundalık. 3. i. ağır sanayi. önemsemek. anırma. İbrani. küffar. i. s.. 2. 1. çekmek. f. soba. 5. kuvvetli. süpürge çalısı. kâfirler. Tanrısal. 1. z. iriyarı. çoğalmak. ağırsıklet. pervas ız. art ırmak. 2. 1. çevirmek. heyecanlı. (borsada) çok miktarda (alım ağır silahlar. doruk. f. 2. dikkat. (--d/hove) 1. ağır bir şekilde. s. 4. ağırlık. önemseme. şiddetle. hararetli (tartışma). fırın. yükseklik. çok güzel.. telaşlı. kâfirlere özgü. i. ilahi. 3. 2. 2. ısıtıcı. ah çekmek. çoğaltmak. 4. ökçe. i. ağır sanayi. f. rezistans. i. i. etrafına çalı dikmek. 1. artmak. i. dikkat etmek. şiddet. 3.

i.. kalıtçı. s. kenevir. savunmas ızlık. 2. i. iğrenç.. ajur. helyum. dümen yekesi. z.. 2. kadın mirasçı. dişi kuş. s ıçandişi. . 2.men (helmz´mîn) i. kuşatmak. helms. ünlem Kahrolsun! i. s. henceforth.. dolayısıyla. antika. porsiyon. tıb. çırak. i. içine almak. 3. out Help wanted. i. 1. i. apar topar. kümes. yardımcı: You´re not being helpful. tıb. to help out help s. Kekten bir dilim ald ı. f. çoğ. hepatit. i. basur. bak. i. yardımcı. hemofili. çirkin. hemofil. etek. yardımsever. 2. emoroit. bot. vâris. bambulotu. k ılıbık. 1. 2. yard ım etmek. 2. f. dümen.. i. hold. alelacele. yararlı. bu nedenle.heinous heir heiress heirloom held helicopter heliotrope helium hell hellebore hellish hello helm helmet helmsman help help o. i. başının etini yemek. mirasç ı. --ming) kıvırıp kenarını bastırmak. kullanışlı. i. Alo. fayda etmek. bundan z. i. ünlem İmdat! i. çöpleme. Help! helper helpful helping helpless helplessness helter-skelter hem hem in/about hemisphere hemline hemlock hemoglobin hemophilia hemophiliac hemorrhage hemorrhoid hemp hemstitch hen hence henceforth henceforward hencoop henpeck henpecked hepatitis s. i. tolga. i. katkıda bulunmak: I don´t see how I can help you. âciz. kendir. vır vır etmek. 1. karmakarışık. helikopter.. korkunç. elbise veya paltonun etek kenar ı. i. bot. hemoglobin. f. i. s. ahçı. faydalı. bundan dolayı. miğfer. birine yard ım etmek: Can you help her out with her French? Fransızcasına yardım edebilir misin? Eleman aran ıyor. i. tıb. i. tıb. karaciğer iltihabı. i. yard ım etme. böyle. i. i. s. cehennem. olmuyorsun. 1. s.. z. (belirli bir zaman) sonra. Merhaba. f. dır dır etmek. i. terz. tiksindirici. z. (--med. kötü. ağıotu. 1. bundan sonra. kötü. baskı. i.. tavuk. ünlem 1. berbat. muavin. yardımda bulunmak. faydası olmak. 1. s. etek boyu. kanama. gelişigüzel. baldıran. elbise kenar ı. dümenci. kask.. den. kuşaktan kuşağa geçen değerli şey. 1. Sana nas ıl yardım edeyim bilemiyorum.. yarıküre. 2. i. (kendi kendine servis yaparak) (yiyeceklerden) almak: He helped himself to a piece of the cake.s.. aciz. i.o. savunmas ız. tela şla. çevirmek. buradan. i. 2. âcizlik. bak. Yard ımcı katkıda bulunma.

ikircikli. protokol görevlisi. kalıt. otlara ait. 2. 2. gütmek. zool. 1. sürü halinde gitmek. 2. soyaçekim. i. balıkçıl. duruksun. 2. i. 1. He looked at her. bunda. ından çok büyük (heykel/resim). That dişil goat of hers is eating zam. z. yabanc ı ot öldürücü. edeb. şurada burada. i. Onunkini al. kadın kahraman. edeb. 2. duraksayarak. hereabouts hereafter hereby hereditary heredity herein heresy heretic heretical heretofore hereupon herewith heritage hermit hernia hero heroic heroical heroin heroine heroism heron herring hers herself hertz hesitant hesitantly hesitate zam. irsiyet. yaln ız başına yaşayan kimse. kavlıç. i. haber vermek. kahramanca. ileride. bundan sonra. bitkisel. They hated her. 1. sürü.damnkendisi. Buyur. z. bak. hertz/--es) fiz. münzevi. kabul olunmu ş doktrinlereşı gelen düşünce. sürü içgüdüsü. Başlıyoruz!/Haydi bakalım! 1. tereddütlü. z. bununla. 2. z. te şrifatçı. çavşırotu. ot. ayaktak ımı. herbisit. bu vesile ile. yiğit. kahraman.. 2. kendi. san. dişil onu. i. 1. fıtık. ikircimli. herald herb herbal herbicide herbivore herbivorous Hercules Hercules´ allheal herd herd instinct herdsman here here and there Here goes! Here goes! Here you are. 1. orada burada. haberci. i. 2. bundan önce.her Her conscience pricked her. ilişikte. burada. buraya. ilan etmek. 2. kabul olunmu ş doktrinlere karşı olan. That´s hers. kalıtım. i. dince kabul olunmu ş inançlara aykırı düşünce. Onun o kör olas ı keçisi i. ona.. dalalet.. çoğ. s. It pleased her. Herkül. karars ız. s. i. çavşır. al. i. s. z. avam.. muazzam. irsi. s. Ondan nefret ettiler. kal ıtsal. buras ı. müjdeci. f. 3. i. i. i. f. bunun içinde. s. buralarda. çoban. çekinmek. herds. şifalı bitki. kahramanlarla ilgili. onun: Take hers. şimdiye kadar. . (çoğ. z. i. tereddütle.. my roses. O onun. Onu seviyor. i. z. hertz. tereddüt etmek. yemeklere tat vermek için kullan ılan bitki. --es) 1. kahraman. otlardan yap ılan. kalıtımsal. İşte başlıyorum. s. gerçek boyutlarheroic. cesur. i. Vicdanı kendisini rahatsız etti. s. 1. ringa. otçul hayvan. topluluktan kaçan.men (hırdz´mîn) i. hayvan sürüsü. (çoğ. İşte! z. baş karakter. dişil onunki. 1. eroin. geldin mi? 3. Ona bakt ı. f. bizzat. z. 1. kahraman. bunun üzerine. 2. i. miras. miras yoluyla geçen. Ha. onun: He loves her. güz. ondan. hâkim olan felsefi/siyasi doktrinlere kar karşı olan kimse. i. 3. i. zam. otçul. kahramanlık. duraksamak.

bak. f. saklanmak. bak. yontmak. hiyerarşi. post. İng.. yatak. i.. 3. lüks (ya şantı). duraksama. 2. yüce. kutuplara yakın.. s. 1. hiccup. in hiding sakl ı. fasıla. i. yarmak. s. 5. i. şamata. hödük. ünlem 1. f. gizlemek. çok çirkin. s. müz. 8. --es/hi. i. hide 2. geom. korkunç. yüksek perdeden. ikircik. i. balta ile kesmek. bot. i. 1. ara. . Hey!/Baksana! 2. f.a. bilg. i. tamasalak. altın çağ.. saklambaç. (hid. hide 2. bak.. 2. f. çingülü. i. kokmuş (et).tus) aralık. 4. 1. tereddüt. zula. His Holiness. k ış uykusuna yatmak. i. 2. 2. ikircim. kutuplara yak ın yerler. kapal ı. A! i. zengin fakir. bak. karşı cinse ilgi duyan. 3. yüksek atlama. k ıs. bak. iğrenç. hanzo. boş yer. kıro. hewn) 1. en parlak dönem. 1. açıklık. tiz. s. gizlenmek. cümbüş. hid. Haydi! 3. bak. dili ta şralı. (ağacı) kesip devirmek. Merhaba! 2. i. sesi çok doğal bir şekilde veren (radyo/pikap/hoparlör). f. i. 2. yüksek. 2. coğr. s. k ış uykusu. zahmetle meydana getirmek. f. (polisten) saklanacak yer. f. i. saklanmak. saklamak. en h ızlı vites. (--ed. (çoğ.. saklanacak yer. hideaway. dar görü şlü. yontarak şekil vermek. i.den) saklamak. high fidelity. heterojen. altıgen. i. s. s. i. gizlenecek yer. kendini be ğenmiş.. 6. yüksek frekans.. His/Her Highness. hayvan derisi. 1. 7. karya. gizli.. Hey! i. heteroseksüel. hiyerarşik. kibirli. hiyeroglif. hıçkırık.. yüksek atlama.. kesmek. f. deri. 2. (polisten) saklanmak.hesitation heterogeneous heterophyte heterosexual hew hew down hew out hewn hexagon hey heyday HH hi hiatus hibernate hibernation hibiscus hiccough hiccup hick hickory hid hidden hide hide hide away hide out hide-and-seek hideaway hidebound hideous hide-out hiding-place hierarchical hierarchy hieroglyph hi-fi high high and low high density high fidelity high frequency high gear high jinks high jump high jump high latitudes i. 1. oto. her yerde. hıçkırmak. hew. i. ünlem 1. herkes. sesi çok do ğal bir şekilde verme. yüksek yo ğunluk. eski kafalı. s. k.

s. kahkaha. ilgi çekici olay. ta şkın. i. s. s. i. san. yüksek kabartma. yamaç. çokalt ını çizmek. 1. güz. denizin kabarması. s. yüksek bas ınç. kaliteli. met. 2. daha yüksek. tren v. (fiyatı) yükseltmek. met zaman ı.´ni) soymak. i. yücelik. çoğ. s. uzun ve çetin yürüyüş. sinirleri gergin.way. 1. 1. çok tiz. 1. dağlık yer. (eteğini) toplamak. kabza. met hareketi. tepelik. (kamyon. 3. 2. i.´ni durdurarak soyan) soyguncu. doruk. yüksek yo ğunluklu. 2. zorla yapılan (satış). (resimde) ışıklı bölüm. eşkıya. -in iyi. 2. anayol. 2. (yüksek) mama iskemlesi.. i. haydut. 1. bilg. i. anayol. 1. yüksek fiyat. z. dili ileri teknoloji. k. artış.. (kamyon.men (hay´weymîn) i. tepe. high.b. i. i. s. üstün nitelikli. f. . 2. i. 3. pek f. 2. azami kabarma. neşe. dili kaliteli. aç ık deniz. doruk. s. s. parlak nokta. yüksek oktanlı benzin. uçak korsan ı. en üstün başarı düzeyi. 2. (uçak/gemi) kaç ırmak. i. s. i. -ebir şekilde. büyük h ızla giden.. k. s. yüksek (bina/apartman). yüksekö ğrenim. bayır. çoğ. i. s. 1.. ekstra. i. i. dili ileri teknolojinin ürünleriyle donat ılmış/yapılmış. 1. kabarma.high living high octane gasoline high places high point high price high relief high school high school high seas high tech high tide high tide highbrow highchair high-class high-density higher higher education high-grade highlands highlight highly high-minded highness high-pitched high-pressure high-rise highroad high-speed high-speed train high-strung high-tech high-water high-water mark highway highwayman hijack hijacker hike hiker hilarious hilarity hill hillside hilltop hilly hilt lüks hayat. uzun yürüyü ş yapmak.. 1. i. 1. yokuş. k. f. en önemli bölüm. i. 1. suyun azami kabarma noktas ı. -i vurgulamak. en önemli/heyecanlı nokta. yüksek mertebeler. lise. s. 1. çok olumlu dikkati çekmek. 2. hızlı tren. gürültülü ve ne şeli. met hali. foto. enginler. lise. 2.çok. 2.. yüce gönüllü. yükselme. entelektüel.b. k ılıç kabzası. uzun yürüyü ş yapan kimse. i. zorlayıcı. s. sinirli. tren v. i. birinci s ınıf. 2. son derece. çok. artırmak. s.

onun: I don´t want his.. Papa Cenaplar ı.. i. Hintçe. tarihçi. . ücretle çalışmak. i. 2. kalça. Ekselanslar ı. O köpek onun. kira ile tutmak. k. --es (hîpıpat´ımısız)/hip..most) arkadaki. bizzat. historian. tarihi. Take his için kullanılır. His blood is up. tıslama. His eyes rested on it. birini ıslıklayarak sahneden kovmak. zam. historical. hinterlant. i. 1. s. mente şe. dini Hinduizm olan kimse. 1. 2. dili Ne varsa dilindedir. önemli. onun kuvvetli taraf ı. kira. bağlı olmak. s. menteşe takmak.. Başı dönüyor. 2. zam. 1. i. reze. i. -i dokundurmak. s. k.mi (hîpıpat´ımay) i. dili suayg ırı. engel. -i kiraya vermek. Gözleri ona dikildi.. en sondaki. hindmost. s. dokubilim. engellemek. çıtlatmak. etmek. on/upon e ima. dili Baya ğı kızdı. tüylü. His Holiness his opposite number his strong point His/Your Highness hiss hiss s. history. off the stage hist histoid histology historian historic historic moment İyi niyetlidir. His face became purple. suaygırı. tarihsel. -i üstü kapal ı söylemek. -e söz. 2. i. s.a. üstü kapalıdayanmak. 1. çoğ. ıslıklamak. kendi. en arkadaki. eril onu. out hire out hirsute his His All Holiness His bark is worse than his bite. art. k ıllı. ıslık. en gerideki. Hindu.). ıslık çalarak yuhalamak. His hair stood on end. geride olan. i. eril onunki. His heart is in the right place. dayanak noktası. i.pot. 2. Onunkini istemiyorum. dönüm noktas ı. Patrik his. i.s. 1. s.po. anat. His head is spinning. f. f. dini Hinduizm olan. ücret. saçlı sakallı. f. iç bölge. arka ayaklar. kiralamak. Onunkini d ışarıya çıkar. Yüzünde büyük bir tebessüm vard ı. s. 1. --most/--er. 2. tıslamak. That dog´s Cenaplar ı (Ekümenik Patrik outside. -i ima etmek. karşı tarafta aynı yeri işgal eden kimse. but (et). 2. histoloji. i.o. hippi. dokusal. zam. Hinduizme özgü. s. 1. tarihi an. ona. f. kalça kemiği. i. s. bak. Tüyleri ürperdi. i. 2.. i. i. His face was wreathed in smiles. ücretle tutmak. f. engelleme. Öfkeden mosmor kesildi. dişi geyik.him himself hind hind hind legs hind quarter hinder hindermost Hindi hindmost hindrance Hindu hinge hint hint at hinterland hip hipbone hippie hippo hippopotamus hire hire o.. k. k ıs. eril kendisi. Hindu. (--er. ima -i hissettirmek. i. 1.

k. şuraya buraya. bir ileri bir geri. argo 1. ağarmış. His/Her Majesty´s Ship. 2. adi -e bağlamak. istifçi. ürtiker. i. isabet ettirmek. çekelemek. argo tepesi atmak. istif. uyuşmak. tam bilmek. tarihle ilgili. 3. s. rasgele bulmak. f. 2. 1. 2. bağ. etmek. 1. i. k ıs. beriki. boğukluk. ak. 2. tıb. (hit. k. şimdiye dek. tam isabet kaydetmek. dili yola koyulmak. tarihi. büyük bir başarı kazanmak. k. turnayı gözünden vurmak. boks kemerden a 2. 3. 2. boğuk sesle. taşı gediğine koymak. istiflemek. k ır. . aksama. ip ile ba ğlamak. tarihsel. k ırağı. istifçilik. 2. ancak en önemli şeyleri görmek. dili kiralık katil. horehound. 1. i. bulmak. tepesi atmak. 1. boğuk. vurma. 1. i. yerinde mec. i. 1. otostopçu. argo yatmak.şağı usulsüz olarak vurmak. yukarı çekmek. isabet etmek. k. bağlamak. i. haksızlık anlaşmak. k. dili (bir şeyi arayan biri) aradığını bulmak/kendisini çok umutlandıran bir şeydili ineklemek. k. vuruş.. 3. şimdiye kadar. f. ba ğlantı parçası. 1. topallamak. z. hedefi vurmak. volta. tarih. His/Her Majesty´s Service.. bak. --ting) 1. dili turnayı gözünden vurmak. f. kovan. to (atı) -e koşmak. 2. takmak. kurdeşen. i. i. yataktan kalkmak. ancak en önemli noktalara de ğinmek. vurmak. kalleşlik etmek. dili (yiyecek/içecek) çok makbule geçmek. ar ı kovanı. argo şişeyi devirmek. i. darbe. dili yatmak. z. biriktirilmiş şey. biriktirip saklayan kimse. stok etmek. s. iki/bir seksen uzanmak. i. biriktirmek. 2. 2. engel. boğuk seslilik. i. umulmad k. buraya. dili en yüksek h ıza/dereceye ulaşmak. i. söz. başarı. s. 1. dili 1. 2. iliştirmek. dili küplere binmek. otostop yapmak. beri yandaki.historical historical novel historically history hit hit below the belt hit below the belt hit it off hit man hit one´s stride hit pay dirt hit the books hit the bottle hit the ceiling hit the deck hit the high spots hit the jackpot hit the jackpot hit the mark hit the nail on the head hit the roof hit the sack hit the sack/sack out hit the spot hit the trail hit upon hit-and-run hitch hitch on to hitch up hitchhike hitchhiker hither hither and thither/yon hitherto hive hives HMS hoard hoarder hoarding hoarfrost hoarhound hoarse hoarsely hoarseness hoary s. çarpıp kaçan (şoför). 2. ık bir anda başarı kazanmak. tahmini do ğru olmak. f. isabet. k. oraya buraya. k. 3. (birine) kahpelik 1. 4. tarihi roman. 2. z. tarihe göre. çarpmak. z. s. 1. etmek. boğuk sesli. k. 4.

köstek. birinden gizlemek. ertelemek. rehine koymak. f. 2. dert. f. ileri sürmek. aksayarak yürümek. konu şmamak. (başarısız bir durumu) ameliyat masasına yatırmak. yakla ştırmamak. (çoğ. dili dilini tutmak. i. topal etmek. işletmek. argo ç ılgın. içinegemi ambar ı. 4. 2. özel zevk. (bayrak) çekmek. öne sürmek. yukar ı kaldırmak.. kösteklemek. çapa. (suçu) -e yüklemek. f. geçerli olmak. yaklaştırmamak. zaptetmek. b ırakmamak. 3. uzun uzad ıya konuşmak. f. k. geçerli olmak. susmak. dayanmak. direnmek. --es/--s) 1. topallamak. hakir görmek. bir şey söylememek. glass hold? Bu bardak ne kadar su i.hoax hobble hobby hobgoblin hobo hock hockey hodgepodge hoe hog hog wild hoist hold hold hold a child back a year hold a crowd back hold a postmortem hold a thing over s. dili (bir işi) yürütmek. k. oyun etmek. serseri. sayg ı göstermek. önermek. dü şkü. birini bir şey ile durmadan tehdit etmek. . şaka.o. 1. 1. süregelmek. (held) 1. kalabalığı zaptetmek. latife. 1. i. dayanmak. 1. i. rehin olarak tutmak. nutuk söylemek. ayak diremek. dili Dur!/Bekle! durumunu korumak. ayak i. 3. birinin ilerlemesini durdurmak/engellemek. inanmak. yularını elden bırakmamak. yük asansörü. hile. (telefonda)-e tutunmak. 2. 2. 1. 1. yersiz korku. i. 2. devam etmek. i. k. gulyabani. -in taraftar ı olmamak. yüzüne vurmak. yetmek. 2. 2. 1. 1. baskı altında tutmak. much wateriç tarafı. 2. i. kimseyle görü ştürmemek. 2. 1. aksama. zaptetmek. almak: How 2. f. 3. hokey. 1. arada mesafe b ırakmak. oyun. 3. tutmak. hor görmek. karmakar ışık şey. f. uzakta tutmak. 2. k. aylak. uzak durmak. büyük domuz. 2. i. dilini tutmak. saplant ı. hold against hold aloof hold at bay hold by hold down hold forth hold good hold good hold in hold in contempt hold in esteem hold in leash hold in pledge hold incommunicado hold no brief for hold off hold on hold on to Hold on! hold one´s ground hold one´s own hold one´s own hold one´s peace hold one´s peace/tongue hold one´s tongue hold out hold out on one hold over hold s. rehin. tutmak: Hold my hand. ifrit. buka ğı vurmak. geminin will this çocuğa (okulda) aynı sınıfı tekrarlatmak. 2. çapalamak. dili tutmak. back i. hobi. topallama. konu şmamak. eski durumunu korumak. dili i. boş gezenin boş kalfası. 2. -i tutmak. 1. yakla şmamak. buka ğı. yukarı çekmek. beklemek. -in savunucusu olmamak. başkalarıyla görüşmesine izin vermemek. k. 3. ilişki kurmamak. saymak. 4. i.o. türlü yemeği. aldatmak. yerini korumak. 4. 1. 1. ertelemek. tutmak. 2. Elimi tut. gezici rençper.

ev ekonomisi. 1.o. f. i. vatan. basit. ile aynı fikirde olmak. dili -den kalma bir şey/kimse. boşluktan gelen (ses). kasanın anahtarı (birinde) olmak. rahat. soygun. arzetmek. aile oca ğı. 2. çobanpüskülü. 4. k. saklanmak. gülhatmi. i. yolunu kesip soymak.. yankı yapan. evde oturmayı tercih eden kimse. 4. f.t. İçişleri Bakanlığı. 2. kaldırmak. 2. 1. holding. gösterişsiz. 1. yalan. İng. bağırış. İng. tatil. i. gecikme. i. mukaddes.. makul olmak.. ev. derin.b. anayurt. değişikliğe karşı olmak. i. kutsallık. cana yakın. bot. içi bo ş. imha.´ne gösterilen) sayg ı. İçişleri Bakanı. 3. oyuk. 3. 2. memleket. 2. İng. sahte. delik açmak. i. i. hisseler/emlak/mülk/mallar. s. i. birine/bir şeye saygı duymak. göstermek. İng. anavatan. ayr ılmamak. cigarette holder sigara ağızlığı. i. k ıpırdamamak. merkez. tatil. 1. dili ba ğırmak. bayram günü. dili berbat yer. yurt. bo şluk. Kitabı Mukaddes. içişlerine ait. 2. 2. geçidi tutmak. from k. eve özgü. üs. para (birinin) elinde olmak. 3. delik. delmek. . s. içinde bir şey saklanabilen nesne/kap: 2. bot. (birinin/bir kurulu şun sahip olduğu) i. out oymak. tatil günü. 1. 1. çukur. k. evsiz barks ız. 2. ev gibi. çukur. dili Dur!/Bekle! i. s.hold s. evsiz. in one´s arms hold s./s. yuva. İng. çökük. yardımda bulunmak. bir arada tutmak. içine bir şey konulan nesne/kap. 1. ev ile ilgili. egemen olmak. i. f. 3. demirleme liman ı. 5. çirkin. 1. i. 1. s.. haykırış. tutma. kutsal. oyuk. 3. 3. Paskalyadan önceki hafta. 2. 2. i. telefonu kapatmamak. bir şeye yaramayan zafer. i. üstünlüğünü korumak. hürmet. kira ile tutulmu ş arazi. geciktirmek. dili geçerli olmak. tutmak. boş başarı. büyük yang ın. ışmadan geçirilen süre. i. Hollanda. tabanca k ılıfı. yortu günü. haykırmak. s. 1. (ifade) tutarlı olmak. (hükümdara v. 1. çukur. i. i. korumak. dinlenmek için çaltatile çıkmış kimse. 2. (şirketin) idare merkezi. 1. i. sade. 3. rahat. in high regard hold still hold sway hold the field hold the line hold the pass hold the purse strings of hold together hold up hold water hold with Hold your horses! holder holding holding company holdover holdup hole hole up holiday holidaymaker holiness Holland holler hollow hollow victory holly hollyhock holocaust holster holy Holy Scripture Holy Week homage home home base home economics Home Office home office home port Home Secretary homebody homeland homeless homelike homely birini kuca ğında tutmak. kutsiyet. İng. s. candle holder şamdan. engellemek. 2. kulp. k. 4.o. 1. k.

onur. ev ve eklentileri. 2. 2. adi bar. gerçekten. honey in the comb honeybee honeycomb honeymoon honeysuckle honk honky-tonk honor honor a debt honor roll honorable honorable mention honorable mention honorarium honorary i. i. 2. bilemek. e şeref vermek. çoğ.. s. türdeş. homojen. (ballı/balsız) petek. 2.i. yabankazı sesi. k. f. basit. 2. dürüst. let alone honor. i. s. dövüp kıvamına getirmek. klakson sesi. 3. iffet. s. İng. honey petek balı. mansiyon.. hon. şılığında verilen para. 1. dürüstçe. can ım. bağdaşık hale getirmek. i. e şadlı.rar. fahri. 1. ev ödevi. Honesty. sahiden. 2.. s. z. dili i. s. şöhret. memleket yolunda. i. 2. onda dürüstlük namına bir şey yoktu. 1. 2. evine/vatan ına dönmekte olan.. çiftlik ve eklentileri. f. z. Honduras. s. bal. (bono/çek) kabul edip karşılığını ödemek. . hilesiz. iftihar listesi. adam öldürme.a (anırer´iyı)/--s (anırer´iyımz) i. i. balayına çıkmak. i. Honorable. was not Şeref şöyle dursun. i. s ıla hasreti. namus. gurbet çekme. türdeşlik. k ıs. 1. s. onursal. 2. Honduraslı. Honduraslı. homoseksüel. i. homojenlik. Dürüstlük en iyi yoldur. namus. han ımeli. Honduras. in him. 1. 2. evde yap ılmış. balayı. klakson çalmak. ücretsiz yap ılan. katil. gurbet çeken.. e şcinsel. i. Honesty is the best policy. bak. i.. k. borcunu ödemek. sade. balarısı. evde dokunmu ş. şerefli. -i şereflendirmek. 1. kaz sesi çıkarmak. honorary. k ıs. s. 1. f. dürüstlük. hilesizce. f. 1. i. f. dili sevgilim.homemade homemaker homeroom homesick homesickness homespun homestead homeward homeward bound homeward bound homework homicide homogeneity homogeneous homogenise homogenize homogenized homogenizer homologous homonym homosexual Hon hon Honduran Honduras hone honest honestly honesty s. i. Honduras´a özgü. 1. homojenle ştirici. pavyon. nam. ün. eve do ğru. s. namuslu. vatan/ev hasreti çeken. i. 2. i. i. honorably. bot. homogenize. 1. ba ğdaşıklık. ba ğdaşık. s. 1. i. homojenize: homogenized milk homojenize süt. serbest meslek sahibine hizmet kar2. ev kad ını. ücret. homolog. i. 1. mansiyon. homojenle ştirmek. dilb. cinayet. (okulda) esas dershane. f.o. ödev. f. i. şeref. i.

line and sinker hooka hookah hooked hooked nose hooker hooky hooligan hoop hoopoe hoopoo hooray hoot hoot of laughter hoot s.. k. 2. s. 2. bot. ünlem. --s (hûfs)/hooves (huvz) i. çalmak. kukuleta. kabadayı. İng. motor kapağı. ba şlık. i. bak. dili in şallah. f. k. ufuk. i. başi kopça. k. dünyasından biri. umutsuz. dili tamamen.. İng. 1. aldatmak. 2. (--ped. göz boyamak. f. yeraltı f. İng. çekmek. yeraltı dünyasından biri. kah kah gülmek. i. ümitsiz. 2. i.. dans etmek. çengel ile yakalamak. çengel şeklindeki. s. ümit etmek. dili çok öfkeli. çevren. 2. bak.. 2. i. ümitle. i. 2. 2. s ıçramak. honorable. patırtı. kaput. (korna. . sekme. hoof. k.. İng. ile evlenmek. hookah. s.. k. kara ısırgan. Masalımı i. i. çengel şekline sokmak. horda. f.. 2. f. f. kasnak. köpekotu. yatay. argo 1. (bayku ş. i. nargile. 1. 1. i. k. f. bak. vapur/tren/sis düdüğü) ötmek. i.. boru. 3. 1. boynuz. hüthüt. i. bak.. s.. orak. İng. oldu ğu gibi: He swallowed my story hook. i. yaya gitmek. silo.o. 1. vapur/tren/sis düdüğü için) ötüş. line and sinker. çengelli. erkek ve di ğlamak. çengelsi. 1. zool. ibibik. down hoover hooves hop hop hope hope against hope hope for the best hopeful hopefully hopeless hopper hopping mad hopping mad hopscotch horde horehound horizon horizontal hormone horn i.. yatay düzlem/çizgi.. oto. çember. kopça. 2. toynak. i. 2. i. i. dili şamata. i. çavu şkuşu. hoopoe. umut. 2. f. 1. ümit. kancayla ba ğlamak. 3. 1.2. olta ile (balık) tutmak. ummak. i. 1. k. (bayku ş) ötmek.. 1. korna.honour honourable hood hoodlum hoodwink hoof hoof it hoo-ha hook hook and eye hook up hook up with hook. elektrikli süpürge ile temizlemek. olduğu gibi yuttu. --ping) sekmek. i. sarp ın. seksek oyunu. çengel.. köpekayası. ümitli. köpürmüş. f. 4. honor. tutmak. müz. k. i. klakson. 1. i. dili serseri. dili çok k ızmış. kanca. gaga burun. elektrikli süpürge. hurrah. i. kalabal ık. Upupa epops. çoğ. z. f. 1. birini yuhalayarak susturmak. kahkaha. dili uçuş. ümit vermeyen.. sıçrama. çoğ. s. hormon. 2. kabadayı. 3. şerbetçiotu. kabadayı. çemberlemek. her şeye rağmen ümitli olmak. ümit verici. i. uçak seferi. fahi şe. 3. i. bak. 1. taban tepmek. bak.. i.. 2. dili 1. birleştirmek.. dili orospu. hayırlısı demek. i.. zool. korna. ile ilişki kurmak. k.

mak. spor atlama beygiri. hoyratlık. i. mensucat. binici. i. çoraplar. i. 3. a şırı bir şekilde. i. 2. i. nal şeklinde şey. gayret verici. 2. i. 1. horse.horn of plenty hornbeam hornet horns of a dilemma horny horoscope horrendous horrible horribly horrid horridly horrific horrify horror hors d'oeuvre horse horse chestnut horse mackerel horseback horsebean horsehair horseman horsemanship horseplay horsepower horseradish horseshoe horsewhip hort hortative hortatory horticulture hose hose hosier hosiery hospice hospitable hospital hospitalise hospitality hospitalize Host host host hostage hostel bereket boynuzu. s. s. k. 2. beygir. meze. 1. i.. 1. çorapçı. bak.. ev sahibi. eşek şakası. çok kaba ve k ırıcı bir şekilde. a kalabalık. çok fena. --s) hortum. bot. kırbaç..men (hôrs´mîn) i. k. ihalde. atkestanesi. çok kaba ve k ırıcı dili şekilde. s. i. ölümcül hastalar ın ölene kadar bakıldığı s. çoğ. ikramc ı. özellikle rahipler/rahibeler taraf ından idare edilen misafirhane/yurt. argo seks yapma arzusuyla yan ıp tutuşan.. 1. korkunç. birinin seçilmesi gereken iki güç seçenek. davet veren kimse. süvari. çiçekçilik. tutak. İng. dehşete düşüren. (ekmek ve şarap ayinindeki) ekmek. çok kaba ve kırıcı. f. çok kötü. yüreklendirici. hastaneye yatırmak. istavrit.. deh şet verici. (çoğ. . çok fena. i. k. büyük e şekarısı. mensucat fabrikası. i. konuksever. çokluk. horticulture. kamç ı. at nalı. 1. i. berbat. i. i. at kılından dokunmuş kumaş. zayiçe. korkutmak. i. 2. nasihat dolu. 1. hospitalize. beygirgücü. İng. bir 1. çorap fabrikas ı. bahç ıvanlık. 2. İng. çok fena. f. bahçecilik. 2. abazan. dili çok kötü. ikramc ılık. konuk etmek. yılgı. k ıs. gürgen. dehşetli. sunucu. s. dili korkunç. ğırlamak. korkunç. at s ırtı. çok fena. 1. dili çok kötü. misafirperver. dili çok kötü. i. i. 2. çok s. f. genç turistler için ucuz otel. nal ile oynanılan oyun. i. abaza. i. 1. korkunç. 1. 2. 1. i.. z. ev sahipli ği yapmak. korku. dehşet.. dili berbat. korkunç. i. at k ılı. 2. çok kötü. 2. misafirperverlik. (çoğ. 3. f. 3. hortative. Fr. çok kaba kötü. 2. binicilik. bakla.. rehine. 2. korkunç/dehşetli bir şekilde. ordövr. nasyıldız falı. 2. 1. ve k ırıcı. k. bayırturpu. z. çerez. i. davet vermek. çoğ. 1. 1. öğüt veren. beygir. i. i. s. 3. boynuzlu. 2. at.. Hrist. hastane. --ping) kamçılamak. i. fena ğrenç.. 4. s. k. f. bak. (--ped. iğrenç. bakımevi. i. hose) çorap. teşvik edici. k. i. ırlı. öğrenci yurdu. sunuculuk yapmak. i. 3. konukseverlik.

i. 6. karter: clutch housing debriyajkonutlar. stajyer doktor. ev sahibi. house. saldırgan. toplu karteri. düşman. i. otel. 1.b. i. dayanıksız iş. yüksek gerilimli ak ım taşıyan (tel). i. tiyatro. house. i.men (haus´mîn) i. çatı. Hükümet s ığınmacıları çadırlara yerleştirdi. i. ev. yerleştirmek: The government housed the refugees in tents. i. i. 2. direkt telefon hatt ı (özellikle devlet başkanları arasında). 3. garson kad ın. izlemek.). (hastalık v. heave. tazı ile ava gitmek.. 1. İng. (cinsel aç ıdan) ateşli.. hostes. i. 2. 1. (h^z´îf). 1. elektrikli ocak. hot-water bottle sıcak su torbası. kızgın. buyot. ev idaresi. kum saati. limonluk. ev işi. -de bulunmak: That ev köpe ği. gen. s. i. 2. ev sahibesi. dili peşini bırakmamak. elektrik oca ğı. bak.b. i. i. derme çatma şey. s. 2. her gün kullan ılan kelime. barındırmak. sabahlık (giysi). ev. i. 4. bu sosisle yapılan sandviç. sert. argo bo ş laf. f. 2. 5. yeni. taze (haber v. iskân. mak. ev hırsızı. acı biber. pencerekırlangıcı. nedeniyle) evde hapis olan. hanedan. 1. aile. ev halk ı.wives (h^z´îfs) İng. 1. acı (biber v. i. radyoaktif. 2. hodgepodge. çabuk k ızan kimse. saat. i. (evde temizlik v. 1. 1.h. camekânda bulunan gübreli toprak. bak. konsomatris. 2.). öfkeli kimse. çoğ. konut sitesi. s.wives (haus´wayvz) ev hanımı. saatte bir. dili it. k. silahlı çatışmalar. 4. z. evk ırlangıcı. şiddetli. sosisli sandviç. sera. konutlar. aile reisi.. i. 6. --test) 1. 2. aile. i. (fesat/kötülük/huzursuzluk) kaynağı/yuvası. alçak herif. i. i. 1. hodgepodge. barınacak yer. barındırma. 1. vakit. ticarethane. dikiş kutusu. . atmasyon. f. kutu. i. av köpeği. bir çe şit sosis. f. düşmanlık. 1. 3. sütlü kakao. yeni bir eve ta şınmanın kutlanışı. kâhya kad ın. saat ba şı. i. s ıcak. martaval. İng. kaplıca. düşmanca. ev k ıyafeti. 2. dam. çabuk parlayan (kimse). ev halk ı.b. 2. hükümet meclisi. bak. 1. çoğ. 4. b. çoğ. 5. 3. çoğ. 2. eve ait. 2.b. her zaman cevap veren imdat telefonu. 2. 1. i. 1. s. s.hostess hostile hostility hot hot air hot chocolate hot dog hot line hot pepper hot plate hot spring hotbed hot-blooded hotchpot hotchpotch hotel hothead hothouse hound hour hour hand hourglass hourly house house house dog house martin house of cards housebound housebreaker housecoat housedress houseguest household household word householder housekeeper housekeeping houseman housetop housewarming housewife housework housing housing estate housing project hove i. sosyal konutlar. k. zaman. 2. 3. ser. 4. house. i. i. (--ter. tazı. (saatte) akrep. 2. işleri yapan erkek) hizmetkâr. gece yatısına gelen misafir.

1. etrafında dolaşıp hovercraft. 3. 2. f. Ne? 2. nas ıl: How did it happen? Nasıl oldu? How will he do this? Bunu nasıl yapacak? How does it work? Nas ıl çalışıyor? 2. de ğil mi? Nasılsınız? k. i. i. dev gibi. budalaca yanl ışlık. reklamc ı (Küçümseme belirtir. high pressure. Hışımla odayı terketti. derme çatma ev. i.).. f ıstık. birbirine sokulup sarılmak.. 1. 2.. k. bununla birlikte. aç ık ağıl. How much money do you Niçin?/Nas uğraşayım. i.? How´s it going? howdy however howl howler HP HQ hr hrs HS ht hub hubble-bubble hubbub hubby hubcap huckleberry huckster huddle hue hue hue and cry huff hug huge huh hulk hulking hull i. (tahta) baraka. Home Secretary. i..s3. Çok şaşırtıcı. i. seyyar 2. dili gülünç hata.? (1). Ne kadar uğraşırsam ıl olabilir? yine de yapamam. Çok kötü. k ıs. f. heat.! (Küçümseme belirtir. oto. k. araya ıkışmak. i. --ging) 1. f. e ş. nargile. horsepower. bak. bir tüccar.. hayhuy. ne kadar: How long must Ne dersiniz? 1. ancak. bak.. kucaklamak.´ne ait) kabuk. k ıs. Ne olacak. f.. 1. k.. i. f. tekne (geminin temel bölümü). 2. How about . k ıs. k ıs. Headquarters. ama. inlemek. fıstık. durmak. height. ne kadar: No matter how much I try. 1. 3. İşler nasıl gidiyor? ünlem. şamata. sat ıcı.´nin) kabuğunu . fazla hareket etmeden üzerinde ve etraf ında uçmak. gibi. (ceviz. renk. bağrına basmak. i. sımsıkı tutmak. i. 2. (renk için) ton. i. i. öfke: She left the room in a huff.b. high school. Çok güzel. dili merhaba.?: How ever did it come about? Nasıl oldu? Ne var ne yok?/Ne âlemdesiniz?/ İşler nasıl? Çok naziksiniz. 1. lenduha s. muazzam. poyra. bezelye v. jant kapa ğı. 1. 3. başlıca amacı para kazanmak olan kimse. dili koca. f. yaln ız... hoverkraft. nasıl. (of) merkez. i. sar ılmak. değil mi? 3. Çok ilginç. 2. i. s. z. bağrış çağrış. bağrışma. 2.. (--ged. ünlem 1. hours.. çok büyük ve kaba gemi. kamburüzüm. iriyar ı veşekilde doğrulmak. de ğil mi? 2. benimsemek. iri ve hantal kimse/ şey. I just can´t do it. 2. up hantal bir hantal. i. 2. curcuna. 3. inleme. uluma. hour. ne kadar. tereddüt etmek. 1. 1. 2. bezelye v. (içini ç ıkarmak için) (ceviz. . dili Niye?/Nas ıl olur? Diğerlerine göre nasıldı o? Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl . k ıs. çe şit. kucaklama.. değil mi? 4.b. i.hovel hover Hovercraft hovercraft how How about it? How about that? How are you? How come? How did he measure up? How do you do? How do you do? How ever . hurda gemi. k ıs.). tekerlek göbe ği. 1. dili. 1. ulumak. i. z. sar ılma.. kocaman. 2. den. 3.? How goes it?/How is it going? How good of you! how much How so? How´s about . k ızgınlık. 1. tür. k. 1.

2.. mırıldanmak. argo çok büyük. s. birinin kibrini k ırmak. gülünç. s. s. tevazu ile. 5. i. hile. i. human beşer. s ıradan.o. olağanüstü şey/kimse: That was one humdinger of a storm! O ne fırtınaydı öyle! s. insan kalabalığı. yalan dolan. bak. insan. çok utandırmak. rezil etmek.. (--med. burnunu k ırmak. human rights insan insan tabiatı. nüktedanl ık. 1.. i. nemlendirmek. sezinti. yeknesak. rutubetli. 3. i. insanlık. rutubet. nem.. f. alçakgönüllü. mütevaz ı. i. 1.). i.´s pride humbleness humbly humbug humdinger humdrum humid humidifier humidify humidity humidness humiliate humiliation humility hummingbird humongous humor humorist humorous humour hump humpback humpbacked humph humus hunch hunch one´s shoulders/back hunch over hunchback hunchbacked i. i. yaş.. H ıh! (Bir şeyin/birinin hiç beğenilmediğini belirtir. 2. mizahi. s. i. insanca. içedoğuş. 2. insanca. 3. utandırma.). tümsek yer. 3. i. s. insanc ılık. s.. taşımak. nemli. k. ğlu. 2. s ırtını kamburlaştırmak. suyuna gitmek. (Düşündürücü bir durumla karşılaşınca söylenir. bahç.. bak. kibrini kırmak.hullabaloo hum hum human human being human nature human rights humane humanely humanism humanist humanitarian humanity humankind humanly humble humble apology humble s. küçük dü şürmek. ünlem 1. i. dili sezinleme. sinekku şu. insanlık. şakacı. k. dolap. 2. 2. zırva. f. 4. i. gülünçlük. komik. insani. hörgüç. -in üstüne abanmak. güldürü yazarı. insanlık. huy.. v ızıldamak. kambur s ırt. i. insanlığa yakışan.). sezinme. tabiat. 1. insani: human nature was humming. f. f. yavan. sezinleyi ş. rutubetlendirici. resources insan kaynaklar ı. f. f. keyif. kambur kimse. kambur kimse. 1. 2. velvele. sahtekârl ık. nemlendirici. i. alçakgönüllülük. insano insaniyet. i. 2. argo sikişmek. insanoğlu. âciz. vuruşmak. pat ırtı.. hakir. alçakgönüllülük. içedoğma. Büroda herkes ar ıinsan s. f. 4. kambur durmak. insan olarak. sahtekâr. human psychology gibi psikolojisi. küçük dü şürme. 1. tevazu. i. insanlara yardım etmek isteyen kimse. s. kambur s ırt. hümanist. z. i. hümanizm. kambur. tekdüze. Hım! (Kuşku belirtir. tevazu. İng. humidity. insanlık. nüktedan. insanlara yard ım etmek isteyen. saçma. İng. kapris. alçakgönüllülükle özür dileme. dilibeşeri. the z. 2. f. 3. kocaman. faaliyette olmak: The office insan tabiatı. s. insani. 2. mizah. gürültü.. --ming) 1. hayhuy. 1. kaprisine boyun e ğmek. i. 2.. 6. i. kambur. . tepe. 3./Hı . humus. insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi. i. rezil etme. komiklik. monoton. kambur. i. insan sevgisi. insan haklar ı. humor. güldürü. binmek. 1. ayak i. i. alçakgönüllülükle. ünlem H ım . (şarkı) mırıldamak.. s. insanoğlu. 3. z. insana yak ışan bir şekilde. 1. 1. k. sikmek. üstünden/üzerinden geçmek.

aç. k. dili iriyarı.b. i. idareli kullanma. sus payı. susmalık. f. engelli. derin sessizlik. bo ğuk. f. f. acıkmış. 2. birini k ırmak/yaralamak. kısık (ses). dili 1. birinin gururunu k ırmak. 3. f.. susturmak. idarecilik. s. 2. s. maniacı.´s feelings hurt s. güçlü kuvvetli. idareli kullanmak. f. 2. 1.hundred hundredfold hundredth hung hung jury Hungarian Hungary hunger hunger strike hungrily hungry hunk hunt hunt down hunt out of season hunt up/out hunter hunting hunting season hurdle hurdle race hurdler hurdy-gurdy hurl hurrah hurray hurricane hurricane lamp hurried hurry Hurry up! hurt hurt one´s feelings hurt s. (gelecek zamana kalmas ı için) kullanmamak. s. avlanmak. dili çok gizli. aceleyle götürmek/getirmek. 2. i. yaralayıcı. i. açlık. kapatmak. C). 3. açlıkla. yakalayıncaya kadar peşini bırakmamak. engelci. 1. metrelik ko şu. 2. s.o. 3. gemici feneri. boylu boslu. yüz kat. yüz rakam ı (100. 2.´s pride hurtful hurtle husband husbandry hush hush money hush up Hush! hush-hush husk husky husky s.. 2. 1. aramak. 1. hang 2. i. k. 3. k ırıcı.. kapç ık. ünlem. for -i aramak. yüz. alçak engel. f. hızla düşmek/yuvarlanmak. for -i çok özlemek. 1. kabuklu. avlamak. çoğ. z. s. 1. acele. z. 1. (mısır başağının) s. birinin onuruna/haysiyetine dokunmak. ünlem Susun! s. f. f ırlatmak. arayıcı. Macaristan. (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek: Are you hurt? Sana bir şey oldu mu? Is gücendirmek. yağdırmak. i. hunting knife av bıçağı. i. susmak. mania. -e susamak. bir şeyin işe yaramayan dış kısmı. i. 3. avc ı. i.. Macarca. 2. i. 2. uçmak. hurrah. 1.. koca. acele etmek. ünlem Yaşa! f. 2. k. iri parça. çiftçilik. laterna. acı veren. f. s. (yarışlarda) engel. i. 2. 2. 1. 1. bak. f. (bir uzva) zarar vermek. i. av mevsimi d ışında avlanmak. kararında oybirliğine varamayan jüri. (tehdit. engelli ko şuya katılan yarışmacı.´ni) savurmak.o. i. urağan. 2. 1. acele içinde olan. büyük bir arzuyla. yüzde bir. kasırga. Acele et!/Çabuk ol!/Haydi! f. i. örtbas etmek. 2. i. açl arzu etmek. av: hunting dog av köpeği. i. 1. i. av atı/köpeği. (bazı tohum ve meyvelerde) (dış) kabuk. m ısır başağının dış yaprakları. av mevsimi. kuvvetle/h ızla fırlatmak/atmak/uçurmak. güçlü kuvvetli kimse. -i çokık grevi. 3. engelli yarış: high hurdles 1. son sürat gitmek. savurmak. s. yüksek engel. yüksek engelli 110 engelli/manialı koşu. i. büyük gizlilik. (hurt) 1. rüzgâr feneri. yüzüncü. küfür v. acele ettirmek. yüz misli. bulmak. 1. avc ılık. bak. s. 2. . 1. karn ı aç. Macar.. for -e duyulan büyük özlem/hasret. asılı. f. low hurdles 1. i. 2. i. yüz. hat ırını kırmak. 2. i. çabuklaştırmak. hızlandırmak. eskimoköpe ği. yak ışıklı adam. aceleyle yap ılan. as ılmış. “Yaşa!” diye bağırmak.

.. 2. i. subilimci. bot. bak. suyuvar ı. hidrodinamik. çabuk olmak. i. hareketlilik. i. melez. i. out of hustler hut hutch hyacinth hyaena hybrid hybridisation hybridise hybridization hybridize hydrangea hydrant hydrate hydraulic hydraulics hydrohydrobiology hydrocarbon hydrocephalic hydrocephalus hydrocephaly hydrochloric hydrochloric acid hydrodynamic hydrodynamics hydroelectric hydrofoil hydrogen hydrogen bomb hydrogen peroxide hydrologist hydrology hydrolysis hydromechanics hydrometer hydrophobia hydroplane hydroponics hydrosphere hydrotherapy hyena i. şırfıntı. i. dili gözünü dört aç ıp çok çalışmak. melezle şmek. f. hidrofobi. tıb. . i. i. hidrokarbon. kulübe. hydrocephalus. su korkusu. kim. hyena. İng. argo fahişe. birini apar topar (bir yere) götürmek. klorhidrik.o. hidrobiyoloji. fındıkçı. hidrosefali.. su içinde bitki yetiştirme. önek suya ait. tavşan kafesi. İng. 1. ahlaksız kadın. hidroklorik asit. bak. hybridization.o. i. hidrojen peroksit. i. i. bak. birini apar topar (bir yere) sokmak. i. hidrosefal. hidrosfer. 2. hybridize. hidroterapi.. i. acele etmek. s. hidro-. deniz otobüsü.. 2. i. hidrolog. f. hibrit. melezlemek. tıb. i.. suya inebilen uçak. s. i. yangın musluğu.. numaracı. çok çalışan kimse. melez hayvan/bitki. i. civelek kız. suküre. k. i. hidrometre. birini apar topar (bir yerden) ç ıkarmak. baraka. hidrodinamik. oksijenli su. sümbül.o. i. su ile kar ıştırarak bileşik meydana getirmek. hidromekanik. hidroloji. 1. bak. hidrat. i. hileci. off to hustle s. acele ettirmek. i.. i.. i. i. 3. ko şuşturma. hibritleşme. deniz uça ğı. hareketlilik. i. hidrolik. suölçer. sırtlan.. tıb. 1. hidroelektrik. s. hidrojen bombas ı. i. i. into hustle s. i. i. f. k. i. hidroliz. melezleşme. hidrojen.. subilim. f. dili gözünü dört aç ıp i. s.hussy hustle hustle and bustle hustle s. s. hidrolik. su tedavisi. s. dümenci. hibrit. i. iki ayağını bir pabuca sokmak. i. ortanca. ko şuşturma. argo üçkâ ğıtçı..

i. hipodermik. hijyen. irileşme. s. zufaotu. çördükotu. 2. himen. 1. i. i.. s. sa ğlıksal. hiperboloit.. tıb. geom. ilahi. f. s. bak. . ikiyüzlü. sa ğlık bilgisi. enjektör iğnesi. histeri. i. 2. abartmalı. isteri. higrometre. hastalık hastalığı. geom. abartma. hiperbol. f... ilahi kitab ı. hy. uyutucu.. s. hipotenüs. hyperbolic 1. çoğ. hastalık hastası. çoğ. geom. bot. 1.. k ızlık zarı. s. 2. ilahi okuyarak kutlamak veya ifade etmek. geom. tıb.hygiene hygienic hygrometer hygroscope hymen hymn hymnal hyperhyperbola hyperbole hyperbolic hyperbolic hyperbolical hyperbolical hyperboloid hyperboloidal hypercritical hypersensitive hypertension hyperthermia hypertrophy hyphen hyphenate hyphenated hypnosis hypnotic hypnotise hypnotism hypnotist hypnotize hypochondria hypochondriac hypocrisy hypocrite hypocritical hypodermic hypodermic needle hypodermic needle hypodermic syringe hypoglycemia hypotension hypotenuse hypothesis hypothetical hypothetically hyssop hysteria i. i. ipnotizmac ı. s. i. hipoglisemi. enjeksiyon iğnesi. enjektör. ikiyüzlü kimse.. tire. i. hipertansiyon. ipnotizma. 2. irileşim. i. i. enjektör şırıngası. tire ile birle ştirmek/ayırmak.. hipnotizma. ilahi okumak. hiper-. s.. hiperbolik. s.ses (haypath´ısiz) i. hypnotize. ipnotize etmek.. s. i. yüksek tansiyon. faraziye. 1. bak. irileşmek. yüksek. İng. farazi. alerjik. varsayımlı. i. i. f. k ısa çizgi. i. s. iğne. i. i. i. anat. tıb.. hipotetik. iğne. geom. hijyenik. varsayımsal. hipotez. --e (haypır´bıli)/--s (haypır´bılız) i. i. i. i. i.e. i. aşırı duyarlı. i. uyu şturucu. geom. i. bak... hiperboloidal. f. hipertrofi. enjektör. higroskop. hiperboloit. hipotansiyon. i. varsayım. ikiyüzlülük. tireli. ipnoz.. hipertermi. f... tıb. s. tıb.. z. hyperbolic 2. s. varsayımlı olarak. 1. s. aşı iğnesi. mübala ğa. hipnoz. aşırı derecede eleştiren.poth. önek aşırı.

k. i. 2. isteri krizi. I have no idea./Umarım öyle olur. dili 1. pek sanmam. dili Bana ne!/Bana v ız gelir! k.. Bu sorunu çözebilece ğimi sanmıyorum. I for one I had better go. ılgınca.. deli gibi. Gitsem iyi olacak. belki... I should have liked .. dili çok komik. I can´t make heads or tails of it. işitir gibi oluyorum. I can´t seem to solve this problem..!/Bak . . san ırım. Kendimi gülümsemekten alamad ım. Fevkalade!/Harika! 2. I don´t doubt that I don´t feel like myself. Kendi hesab ıma ben inanmıyorum. Haydi yap bakalım. isterik. İng. Hayret! .: I to be like to Senden özür dilemek istiyorum. İtirazım yok. I am proud to know him. dili Dinle . I feel refreshed.. I haven´t a penny to my name. kriz.. Burama kadar geldi. I don´t think he´s all there. 2.hysteric hysterical hysterically hysterically funny hysterics I I I shouldn´t think so.. have thought hershouldolder. 1. k. I say! s.. dili Bana iyi bir şey gibi gelmiyor. I am much obliged. I should like . 2... Bunu biraz da bekliyordum. bana kalırsa.. have liked youthought . I heard it on the grapevine. I feel like resting.. benden söylemesi/sana söyleyeyim: This plan . I have had enough of him. I kind of expected it. 1. zam. Bana vız gelir. Hiçbir fikrim yok. I doubt whether ... I don´t give a toot! I don´t like the sound of it. k. Yemin ederim!/Vallahi do ğru! 2.. Hiç param yok./İşin içinden çıkamıyorum.!/Baksana won´t work. Orası kesin! 3. dili Bence bir tahtas ı eksik. zannedersem. Bana çok pahalıya mal oldu.. Benim için farketmez. bak.. hysterical.. I beg your pardon. I paid through the nose for it. Çok minnettar ım. I don´t mind. I promise you! Bu plan İng. I myself am doubtful. İzi tozu yok. Hiç ku şkum yok ki ....nas ıl! Hem de I should say so! . I couldn´t help smiling.. I seem to hear .. ben. ç k. dili Kula ğıma geldi. Zannetmiyorum. histerik. . I´d like to buy a novel. İnşallah. Hiçbir şey anlayamıyorum... istiyorum. çoğ. I dare say I dare say I dare you.. 1. I don´t give a darn. Ben bile ku şkulanıyorum. k.. pek sanm ıyorum. k. 1. Romen rakamlar ı dizisinde 1 sayısı.. dili çok komik: a hysterical joke çok komik bir şaka. Canım dinlenmek istiyor. z.! İng. s. I hope so.. k. İyi değilim./Keyfim yok. I for one do not believe it. Roman almak tell you I´m sorry....: I should Onu tan ımış olmanızı isterdim./.. I haven´t seen hide or hair of him. diyebilirim ki. . Onu tan ımakla iftihar ediyorum. I promise you! I say ... Ondan hiçbir şey anlayamıyorum.: I should I should have to have known Daha yaşlı olduğunu zannederdim. I can´t make head or tail of it.. Affedersiniz.. Kendime geldim. isterik bir şekilde.

Elimden geleni yapar ım. Müsaade ederseniz . I´ll go Senin için farketmezse onlarla giderim. I swear . İzlanda´ya özgü. yukarı tükürsem bıyığım. I will not labor the point. I would not know! I wouldn´t know.. I have. 2. Burada kalmayı tercih ederim. dili Üçkâğıda igeldim. I´m surprised at you. I thought as much. Ne bileyim ben! Hiçbir bilgim yok. Iceland Icelander Icelandic ID card If he hasn´t done it again! If I only knew! i. kimlik. I´ll go along now. I want no more of it. dili Kellesini uçuraca ğım!/Derisini yüzeceğim! I´ve been had. İzlanda. k./I Benzerini hiç görmedim. I. it. dili Vay anas ına! Bir iki dakikaya kadar gelece ğim. dili Be ğensen de bir. k ıs. I won´t hear of it. k ıs. Bu vesileyle hepinize te şekkür etmek istiyorum. i. Kabul etmem. .. k ıs.. İzlandalı. with them.... O geldiğinde ben gitmek üzereydim.. I´d sooner die! I´ll be buggered! I´ll be damned! I´ll be jiggered! I´ll come in a minute or two.. I´m pleased to meet you.. ../Herhalde./Hiç şaşırmadım. İzlandaca. 3. İş teklifimizi kabul etmek üzere.. I´ve half a notion to give you a Sana dayak atas ım geliyor! hiding! I´ve never seen the like of it.. i. argo Hay Allah! Olur şey değil!/Allah Allah! k. Aşkolsun! I´ve a sinking feeling you´re right. 2. 1. İşin ayrıntılarına girmeyeceğim. 1. İ. I treated myself to a new dress. İzlanda./İzninizle . İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi.../Sözü uzatma.I should say so. never saw the likes of it. Paraya k ıyıp kendime yeni bir elbise aldım. İzlandaca. dili Bu şe burnunu sokmazsan iyi olur! İng. I´ll have his head/hide! I´ll thank you to keep out of this! I´m buggered! I´m on the horns of a dilemma.. I would like to take this occasion to thank you all. i I`d I`ll I`m I`ve I´d just as soon stay here. Tanıştığımıza memnun oldum. I would/should. I was under the impression that ... I will/shall. Öyle zannediyorum. If you don´t mind. yine ayn ı şeyi yaptı. I am. I think so. Zaten bunu bekliyordum.. I had.. Öyle zannediyordum ki . 1./Bilmiyorum. I´ll do my level best../ İzin verirseniz . I want a haircut. If it weren´t for you . k ıs. I should think so. İzlandalı.. Öyle zannediyorum. 2./Herhalde. Yaptığına şaşırıyorum. I was on the verge of leaving when he arrived. Hay Allah. If it´s just the same to you. beğenmesen de. k./Bana öyle geliyordu ki . argo Pestilim çıktı!/Bittim! Aşağı tükürsem sakalım.. Bir sözü pekiştirmek için kullanılır: I swear I didn´t do it! Vallahi yapmadım! Öyle zannediyorum.. like it you can lump If you don´t k. Bu kadar ı yeter. kimlik kartı... k.. She is on the verge of accepting our job offer.. Ölmeyi tercih ederim! İng. Korkarım haklısın... Saçımı kestirmek istiyorum. Keşke bilseydim! Siz olmasayd ınız .. i. Gidiyorum artık. s.

f. s. 1.D. İrlanda. s. İrlandalı. İng. Hindistan. International Standard Book Number (Uluslararası Standart Kitap Numaras ı). İranlı. O bu işin adamı mı? k ıs. uluslararas ı standart kitap numarası. i. İslamlaştırmak. i. i. Iraklı. İsrail.ILO IMF Indeed! Independence Day India India ink Indian Indian corn Indian file Indian hemp Indian lotus Indian meal Indian rice Indian summer Indian yellow Indochina Indochinese Indo-European Indo-European languages Indonesia Indonesian Inner Mongolia International Standard Book Number Internet Interpol IOU Iran Iranian Iraq Iraqi Ireland Irish Irish coffee Irish Gaelic Irishman Irishwoman Iron Curtain Is he the man for the job? ISBN Islam Islamic Islamise Islamize Israel Israeli It appeals to the eye. 1. Müslümanlık. Çinhindi. Iraklı. İnterpol. hintfulü. Demirperde. k ıs. tar. Endonezya. İç Moğolistan. i. Hint-Avrupa dil ailesine ait. .. İng. İslam. i. 1. Müslüman. 2. İslam. Hindistan´a özgü.nese) Çinhintli. I. In. borç senedi. i. 2. Kızılderili. i. K ızılderili. İrlanda´ya özgü.men (ay´rîşmîn) i. i. 2. 3. İslamiyet. I owe you size olan borcum. çoğ. İsrailli. İrlanda kahvesi. the International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu). bak. tek s ıra (yürüyüş). International Labor Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü). Öyle mi? A. üstüne krem şantiyi konulan viskili ve şekerli kahve. İng. İranlı. İslamize. Kızılderili. mısır. Irak´a özgü.rish. i. İran´a özgü. mıısır unu. s. f. İndonezya. Endonezyalı. Ba ğımsızlık Günü (4 Temmuz). İrlanda. It comes to the same thing. İslami. Irak. Endonezya´ya özgü. İrlandaca. Çinhintli. Endonezya. İslamlaşmak. 2. Hint. i. k ıs. i. çoğ. pastırma yazı. Hintli. Hindistan.en (ay´rîşwîmîn) i. Göze hoş geliyor. i. (çoğ.rish. 4. s. Hint-Avrupa dilleri. hintpirinci. i. 1. Çinhindi´ne özgü. i. 2. k ıs. İsrail. İsrailli.. İrlandaca. i. s. İran. I. s. hintkeneviri. 1. 1.do. Hintli. İrlandaca. 2. İsrail´e özgü. İrlandalı kadın. 2. hintsarısı. İrlandalı erkek.B. Irak. Çinhindi.chi. çini mürekkebi. Endonezyalı. Kızılderililere özgü. 2. İran./Göze güzel görünüyor. 1. İrlandalı. Aynı kapıya çıkar. s. s. s. i. İrlandalı.wom. 3. 1. i.

/Galiba .It dawned on me.. Bana zevk veriyor.. kitap v. dili Çok kolay bir şey!/İşten bile değil! It´s a cinch! Yazıklar olsun! It´s a crying shame! It´s a deal! It´s a pleasure. Kuvvetle tahmin edilen bir şey için kullanılır: “Will she come?” “It stands to reason she göre “Gelecek mi?” “Tabii.. It isn´t worth a farthing... It was like this... It leaves me cold./Hiç hoş bir şey değil./Bana bir şey hatırlatıyor. Önemi yok.. It´s a real pity! It´s a sure thing! It´s a wonder she´s still alive. imi ş gibi.. Her işte bir hayır vardır... gibi görünüyor. It´s a bit thick of you to ask me to İng. It gives me a kick. -e will. Müstahaktır!/Oh olsun! Müstahaktır!/Oh olsun!/Ettiğini buldu! (that) ... It is an ill wind that blows nobody good.. Büyük bir olas ılıkla . It is reported that . It never rains but it pours./..´nde) diyor ki . dili Jeton hâlâ dü şmedi.. It was nothing of the kind! Kafama dank etti.... Mantık diyor ki . Yak ışık almaz. Nihayet! (Sitem belirtir. Artık onsuz olmaz./Ho şuma gidiyor.. Eskisi kadar işe yaramaz. Burada (gazete...). Beni etkilemiyor.. It rings a bell It says here that . It´s become indispensable. It still hasn´t penetrated. Sadece bir zaman meselesi.... dili Yüzde yüz olacak bir şey!/Sağlam bir iş bu! Onun hayatta kalmas ı bir mucize. k. Sanki . Çok yazık! k... It doesn´t matter. It would seem that ../Rumor has it that .... (with me). Saat bir buçuk. It has seen better days.. It requires qualification. Allah verince ya ğdırır. Hiç de öyle de ğildi! ../Mesele onda de ğil.. It was just one of those things. It looks like rain.../Her şey iyi güzel de ../Farketmez.. Aksilikler hep üst üste gelir. Elimde de ğil.. Farketmez.. It´s about time! It´s all very well but .. It is beyond my power. Onun önemi yok. It is more than probable that . Anlaştık! Benim için bir zevktir.. k. It is rumored that . dili Benden bunu istemen biraz fazla. It has seen better days. It is half past one. It is only a question of time... .. It makes no difference.. 1. k... Kısmen doğru. Beş para etmez../Bana v ız gelir..). It serves him right! It serves him right! It stands to reason It stands to reason that . It makes my flesh creep. Hepsi iyi ho ş ama . dili Tan ıdık gibi geliyor. Tüylerimi ürpertiyor.. It´s anybody´s guess. neden gelmesin?” salary.b... Yağmur yağacağa benziyor.. It isn´t done. It is neither here nor there. It is usual to do so. Söylentiye göre . It´s a change for the better. Kesin olarak kimse bilmiyor. Ona makul bir maa ş vermedikçe k.: Unless you pay him a decent it stands to reason he won´t work hard. isn´t it? İyi ettiniz! (Cevaben söylenir. -diği söyleniyor.” tabii ki ... 2. Artık eskidi. değil mi? do this. Ne yapalım? Kısmet! Böyleydi. It seems as if/as though . Böyle yapmak âdettir..

külah: She was eating an ice-cream cone. buz k ıracağı. aysberg. Olmuyor. i./Şakaya gelmez. It´s not humanly possible. 2./Ahım şahım bir şey değil.. buzlu şerbetten yapılan tatlı. It´s no joke. 1. k. It´s six of one and half a dozen of k. i. dili Aralar ında hiç fark yok aslında. dili buzdolab ı. Italian Italy IUD Ivorian Ivory ice ice cream ice cube ice field ice hockey ice hockey ice pack ice pick ice rink iceberg icebound icebox icebreaker icecap ice-cold ice-cream soda iced iced-tea iced-tea spoon i. buz gibi. haşimdi çok moda! O Hoca Ali. Olmuyor. 2. 2. It´s one o'clock. s. It´s plain sailing from here on. Külah içinde dondurma küçük buz kalıbı. Pek bir özelliği yok. It´s your turn. i. Hiç anlayam ıyorum. intrauterine device. Fildişi Kıyılı. f. üzerine krema sürülmü ş (pasta/kek). dili Bana ne! Kendini içkiye vermesi şaşılacak bir şey değil. It´s not within reach. s. k. It´s not my cup of tea.It´s Greek to me. buzlu: iced tea buzlu çay. s. 1./İkisi aynı kapıya çıkar. buzda ğı.. It´s not within her capacity. dondurmayla dolu dondurma. so ğutmak. dili Tam arad ığımız şey! Ben ısmarlıyorum. i. It´s time for Sıra sende./Şakası yok. s. buz torbas ı. El altında değil. buz hokeyi. It´s no joke. üzerine krema sürmek. s. buz hokeyi. s. It´s high time. 1. 5. 1. üstüne soda dökülmü ş dondurma. buz pateni alan ı. It´s no go. It´s prohibitively expensive. İşin şakası yok. k. i. k ıs. dili Bundan sonras ı kolay. İtalyanca. buz. (over/up) buzlanmak. donmak. Fildişi Kıyısı. Okul zaman ı geldi. Şakaya gelmez. ice-cream cone 1. İtalyan. i. 1. k. It´s the rage these days! It´s time for school. dili İnsanoğlu bunu yapamaz.: It´s no go./Zaman ı geldi de geçti bile. dondurmak. Aslında şehrin sınırları dışında. It´s outside the city proper. 2. Kolay iş değil. Fildişi Kıyılı. buz tutmuş (liman)./Yanına yaklaşılmaz. 4. İtalya. karar ından vazgeçmiyor. It´s nothing special. Kapasitesi ona yetmez. 2. etraf ı buzlarla çevrili (gemi). k. buzda dondurma külah ı. dili O bana göre de ğil. Saat bir. Fildişi Kıyısı´na özgü. . uzun saplı tatlı kaşığı. he won´t change his mind. It´s no skin off my nose! It´s no wonder he took to drink. k./Şakaya gelmez. the other. i. It´s just the thing! It´s my treat. buzul. Tam vakti. 3. 1. i. It´s no laughing matter./Ha Ali Hoca. 2. O kadar pahalı ki kimse alamaz. isfilt. buzlarla kaplı. buzk ıran. 2.

h. 1. mat. 1. dü şünce.. sabit fikir. 1. tuhaflık. 2. ikon. özdeş ikizler.. buz salkımı. ayn ı şekilde. s. asılsız (söz/vaat/tehdit). putlaştırmak.h. 2. mak. 2. i. İng.. s. i. i. (bir gruba özgü) dil. ikon k ırıcı. idefiks. ideolog. putperestlik.. avara dişlisi. ikon k ırıcı. mükemmel. (kolye zincirine tak ılı) künye. tapınmak. ideal. tuhaf özellik. ile şleştirmek. 1.icicle icing icon iconoclasm iconoclast iconoclastic icy idea ideal idealise idealism idealist idealistic idealize ideally idée fixe identical identical twins identically identification tag identify identify s. tar. -in kim/ne/kimin oldu ğunu tespit etmek/saptamak/söylemek. kimlik cüzdanı. 2. idolize. hüviyet. idil.t. f. saçak buzu. dangalak. s. z. i. s. 2. geri zekâlı. ayrıksılık. pastoral. 2. z. i. idealist. ülkücülük. idealle ştirmek.. geri zekâlı. eksantriklik. buz gibi. (pasta ve kek üzerine sürülen) krema v. s. mat. 2. 1. ülkücü. sanem. 2. özdeş. buz saça ğı. 1. s. bak. ask. s. put. idyll. şmiş inanç. buz. ikonoklast. gelenek veya kurumlara karşı çıkma/saldırma. ideal.. f.. i. kimlik bunalımı. 1. (motor) rölantide/avarada çalışmak. (bir dilin) ifade tarzına uygun. ikona. i. aynen. 2. i. ülküsel. özde şlik. i. i. 2. aylak. i. with kendini (biriyle) . ikonoklast. çok sevilen kimse/ şey.h. tabir. 5. ideoloji. 1. birinin/bir şeyin özde ilgili olduğunu düşünmek. ikon k ırıcılık. b. i. (biriyle) özdeşleşmek. yerle şmiş inanç.b.o. idealist. ülkü. z. idilik. ülkücü. tar. boş vakit. bak. buzlu. i. f. 2. 1. ideal olarak. i. s. 1. 2. s. 4. fels. kimlik. ruhb. mak. zaman öldürmek../s.. 1. yerleikonoklazm. gelenek veya kurumlara karşı çıkan/saldıran. f. bak. işlemeyen (makine). 3. boş (vakit). i.. tembel. boş. ideolojik. with identity identity card identity crisis identity disk ideological ideologist ideology idiom idiomatic idiomatically idiosyncracy idiot idiotic idle idle away time idle hours idler idol idolater idolatry idolise idolize idyl idyll idyllic i... saplantı. a ğız. s. ideal. 1. idealize.gelenek veya kurumlara karşı çıkan/saldıran kimse. sanki bir idilden al ınmış. dangalak. 3. yerle şmiş inanç. . tar. fels.. künye. boş gezen kimse. 2. f. (bir dilin) ifade tarzına uygun olarak. i. boşta. fels. i. buz i. ask. b. (with/to) (ile) ayn ı. İng. kapl ı. i. b. avara kasnağı. 1. f. idealizm. kimlik kartı. putperest. kar dişi. deyim. fikir. i. işsiz.

id est yani. 1. rezalet. En kötü ihtimal gerçekle şecek 1. s. cahil. s. pek bilgisi olmayan. eğer. s. . s. k. zarar. en kötü ihtimal gerçekle şecek olursa/gerçekleşirse: If worst comes to worst. s.e. bahts ız. 2. 1. alçak. şayet. s.. şayet. tutuşturmak. haram. oto. yanlış. 2. keşke: If only I had known. s. cahillik. yakmak. de ğilse.. 2. zool. s. s.a (îl´iyı) i. terbiye görmemiş. yasad ışı. serke ş.. ate şleme düzeninin açılıp kapanmasını sağlayan aygıt. s. i. 1. we rica ederim. tutuşturma. i. kötü huylu. yolsuz. i. uymayan. uygun olmayan. mantığa aykırı. fenalık. s. yasadışı. i. olmazsa. terbiyesiz. yanlış düşünülmüş/tasarlanmış. bilgisizlikten ileri gelen. il. bayağı. 1. bilgisizlik. yeşilmeşe. 1. can always 2. rahatsızlık. i. cimri. ise. s. a şağılık. kaba. s. namussuzca. şart. okunaks ız. dili şüpheli. demek ki. 3. talihsiz. evlilikdışı. çoğ. (worse. alçakça. 1. rahats ız. ateş almak. p ırnal. gayrime şru. 1. 2. 1. huysuz. kötü niyet. 3. bot. 1. s. lütfen. kara cahil.ie if if ever if need be if not if only if perchance if push comes to shove/if it comes to the push if worst comes to worst if you please iffy igneous ignite ignition ignition key ignition switch ignoble ignominious ignominy ignoramus ignorance ignorant ignore iguana ileum ilex ill ill at ease ill will ill will ill-adapted ill-advised ill-bred ill-disposed illegal illegibility illegible illegitimate ill-fated illiberal illicit illiterate ill-judged ill-mannered ill-natured illness illogical k ıs. husumet. 2. i. ald ırmamak. s. mantıksız. yasad ışı. oto. içi rahat olmayan. şayet. in the cave. bilgisiz. 1. kontak anahtar ı. şerefsiz. i. Keşke bilseydim. huzursuz. s. 2. okumam ış. yanmak. okuma yazma bilmeyen. illegal. f. i. 2. i. soysuz. iguana. s. cehalet. ateşleme. s. anat. hastalık. aksi takdirde. liveisterseniz. i. cahil. kıvrımbağırsak. alçaklık. dili çok gerekirse. yolsuz. 2. gerekirse. fena. ters.. s. yanlış. ateşleme tertibatı. hintkertenkelesi. ters. dar görü şlü. kötü. caiz olmayan. çobanpüskülü. 2. bağ. 2. 2. sakıncalı. kötülük. s. pırnar. tutuşmak. uğursuz. k. belirsiz. bilgisiz. hasta. 2. düzensiz. yüz k ızartıcı. 1. püskürük (kütle). okunaks ızlık. oto. worst) 1. tutu şma. s. boş vermek. Iguana iguana. f. kontak. bilmezlikten gelmek. ateşlemek. eğer. kültürsüz.

1. i. s. görüntü. f. s. s. resimlemek. maddi olmayan. tasar ımlamak. betimleme. içkin. so ğurmak. f. with (fikir) a şılamak. . z.. s. i. tertemiz bir şekilde. z. me şhur. aptal. acil. içmek. z. 1. 2. tezhip. illüstrasyon. i. çok büyük. f. s. 1. 1. 2. olmamış. hayal. s. zamans ız. zannetmek. 3. 1. hayal gücü. i. 3. şerefli. çoğ. 2. i.ill-omened ill-starred ill-timed ill-treat illuminate illuminating illumination illusion illusive illusory illustrate illustration illustrative illustrator illustrious illuvium image imagery imaginable imaginary imagination imaginative imaginatively imagine imagism imagist imbalance imbecile imbecility imbibe imbue imitate imitation immaculate immaculately immanence immanent immaterial immature immaturity immeasurable immediate immediate cause immediately immense immensely immensity s. 1.. bahtı kara. hayal gücüne dayanarak. uçsuz bucaks ız. imgecilik. imgelem. jeol.lu. 2. i. toy. 3. lekesiz. asılsız. i. (bir şeye) doğrudan yol açan neden. imgelemek. 1. 1. örnek. ilüvyon. taklidini yapmak. i. ham. aldatıcı. 3. konu d ışı. i. önemsiz. özümsemek. olgun olmama.a (îlu´viyı)/--s (îlu´viyımz) i. 1. 2. emmek. do ğrudan doğruya. s. hayal. s. 1. ölçülemeyecek kadar büyük/çok. taklit. i. içkinlik.. 3. i. geri zekâlılık. 2. 1. 1. 1. 2. f. kapmak. (kitabı/yazıyı) tezhip etmek. ölçülemez. 4. 2. aydınlatmak. hayal gücü kuvvetli. 2. yanılsama. 1. hayal. aydınlatıcı. s. 1. vakitsiz. geri zekâlı. 2. fels. imgesel. çizer. 1. hayal ürünü. taklit etme. haml ık. s. olgunla şmamış. i. tahmin edilemeyecek boyutlarda. i. s. resim. s. derhal. i. 2. (birini) örnek almak. 3. i. 2. sonsuz. çok büyük olma. f.vi. yarat ıcı. put. aptallık. 1. gelişmemiş.. örnekleyen. illüzyon. asılsız. 3. 1. 2. s. s. sanmak.. z. kötü davranmak. 3. 2. hayali. illüstratör. aldatıcı. lekesiz olarak. dengesizlik. yakın. il. uğursuz. i. 1. s. (birini/bir konuyu) ayd ınlatmak. gayet. imgeci. şimdiki. 4. göz önüne getirilebilir. s. şanlı. f. öğrenmek. 2. imge. kuruntu. f. toyluk. s. s. taklit etmek. 2. 2. fels. ışıklandırmak. hayal edilebilir. hemen. pek çok. hayal etmek. aydınlatma. iyi planlanmış. 2. kocaman. 2. s. kusursuz. ünlü. tertemiz. örneklemek. mevsimsiz. talihsiz. uçsuz bucaks ız olma. imaj.

from/to -den muaf. 2. 3. k ımıldayamaz duruma getirmek. dişçi. kızdırmak. sonsuz. i. sabırsız. dald ırma. ars ız. i. f. İng. kördüğüm. ahlaks ızlık. i. dokunulmazlık. s. etki. f. değişmez. küçük şeytan. i. tez canlı. i. göç etmek. heyecanland ırmak. coşturmak. s. utanmaz. 3. kazığa vurmak. huk. geçilmez. f. sıkıştırmak. bak. i. 2. ahlaks ız. 2. kusursuz. tarafs ız. suçlamak. s. açık saçık. yak ında olmasından korkulan. f. haddini bilmez. 1. ebedi. İng. to -e kar şı bağışık. huk. f. suya batırmak. s. s. kolay etkilenmez. ölümsüz varl ık. i. f. çileden çıkarmak. ta şınmaz. elektrikli su ısıtıcısı.. (devlet memurunu) mahkeme önünde suçland ırmak. f. sabırsızlıkla. . s. 1. 1. 2. geçit vermez. a şılmaz... gayrimenkul. 1. duygularını açığa vurmayan. yansızlık. f. 1. daldırmak. immunize. derin düşüncelere dalmış. 2. s.. immortalize. yansız. s. to -e vermek.immerse immersed in thought immersion immersion heater immigrant immigrate immigration imminent immobile immobilise immobility immobilize immoderate immodest immoral immorality immortal immortalise immortality immortalize immovable immune immunise immunity immunize immutable imp impact impact impacted tooth impair impale impart impartial impartiality impassable impasse impassion impassioned impassive impatience impatient impatiently impeach impeccable impecunious impede f. i. tespit etmek.. bak. değişmez. f. ölümsüzlük. 4. i. s. (against) (-e kar şı) bağışık kılmak.. kazığa oturtmak. çıkmaz. yakın. s. hırslandırmak. engellemek. k ımıldamaz. 2. söylemek. 3. aşırı. i. s. şeytanın art ayağı. ebedileştirmek. 1. bağışıklık. s. dalgın. sabit. f. çene kemiğine kaynamış diş. batırma. zayıflatmak. hareketsizlik. ateşli. ölümsüz. coşkulu. (to) (-e) bildirmek. sabırsızlık. k ımıldatılamaz. İng. k. s. 2. ahlaka aykırı. batma. çarpışma. z. i. ölümsüzle ştirmek.. hareketsiz. heyecanlı. i. dalma. İng. 1. pekiştirmek. ölçüsüz. f. paras ız. göç etme. tarafs ızlık. göçmen. açmaz. f. bozmak. İng. i. s. s. immobilize. kazıklamak. afacan çocuk. s. dili elektrikli su ısıtıcısı. 2. 1. 2. bak. f. muhacir. sabit. f. 1. yerinden oynamaz. 1. edepsiz. 2. vuru ş.

pişman 4. yürütme. s. dü şünmeden yapılan. emir belirten. f. imparatorlu ğa ait. söz. s. 3. 1. 2. güç. istifini bozmayan. aplikasyon. s. tıb. s. 1. 5. --ing/--ling) tehlikeye atmak. 2. i. 1. karar v. ağırbaşlı.. i. aşılamak. (--ed/--led. 2. 1. pişmanlık duymama.impediment impel impending impenetrable impenitence impenitent imperative imperceptible imperfect imperfection imperial imperialism imperialist imperialistic imperil imperious imperishable impermanent impermeable impersonal impersonate impersonation impertinence impertinency impertinent imperturbable impervious impetuous impetus impiety impinge impious implacable implant implant implantation implement implement implementation implicate implication implicit implicitly implore imply impolite impolitely i. itmek. 1. 3. to (su. bozulmaz. 2. 1. yatıştırılmaz (öfke. yerine getirme. 2. taklit etmek. zorunlu. temkinli. s. içermek: Smoke implies fire. (--led. emperyalizm. 1. f. 1. münasebetsizlik. saklı. s. ima edilen. 2. özür. 1.edilmeden anla şılan. (öğüt. kaba.). noksan. kişilikdışı. s. to (ya ğmur/hava) geçirmez. i. 1. 2. s. s. tıb. 2. 1. s.´ni) yerine getirmek. 3. beraberinde getirmek: z.´ne) kulak asmaz. f. çürümez. z. 1. 3.b.b. güdü. taklit etme. canland ırma. on/upon -i etkilemek. kalıcı olmayan. 2. s. hızlı. s. 4. tamamıyla. (birini) (olumsuz bir şeye) karıştırma. 2. yalvarmak. dilb. 3. hava geçirmez. çözülemeyen (sav. bak. bitmemi ş bir eylemi gösteren (zaman/fiil). yayılımcı. münasebetsiz. emir. sır v. küstah. 2. şiddet. emperyalist.´ni) yürürlü ğe koymak. olmas ı yakın. --ling) sürmek. 2. dürtü. mâni. pişman olmayan. eleştiri v. 2. 1. 1. sert. 1. f. geçici. dilb. i. 1. i. f. tıb. çabuk. emretmeyi seven.b. 3. 2. yay ılımcılık. seçilmez. i. (yasa.´ni) dinlemez. i. yayılımcı. kusur. i. terbiyesizce. pişmanlık duymayan. şahane. (bir şeyin içinde) saklı olan anlam.b. sugeçirmez. uyarı. i. terbiyesiz. küstahlık.b. dikmek. f. buyurgan. canland ırmak. temsil etmek. mecburi. . geçirimsiz (toprak). amirane. (birini) (olumsuz bir şeye) karıştırmak. (taahhüt. f. ima etmek. eksiklik. Allaha kar şı saygısızlık. f. eleştiri v. ifade anlaşılan. mim. dolaylı tam. 2.´ni) geçirmez. alet. s. olmama. s. yürürlü ğe koyma. 2. s. i. 3. soğukkanlı. akl ına sokmak. nüfuz edilemeyen.b. i. s. zorunluk. yok olmaz.b. 4. impertinence. 2. Duman ate şi içerir.farkedilmez. s.zorunluluk. görülmez. zorunlu şey. belli belirsiz. f. (dolaylı olarak) göstermek. -e işaret etmek. aceleci. kusurlu. 2. imparatorluk sistemi. i. girilmesi imkâns ız (kale). to (korku.olarak. implantasyon yoluyla aşılamak/dikmek. nefret v.. engel. 2. 1. 1. kişisel olmayan. i. terbiyesiz. s. şiddetli. engel.). uygulamak. araç. imparatora özgü. implantasyon. defolu. 3. kesin: implicit trust tam güven. hissedilmez. amansız (düşman). 2. hava v. delinmez. i. i. 2. kaba bir şekilde. s. zor. 2. 1. 1. eksik. to (ö ğüt. dolaylı olarak s. implantasyon. sevketmek. keçisakalı. s. Allaha kar şı saygısız. emreden. 3. içinden geçilmez (orman). 1. 1. i. i. emperyalist. plan v.

ithalatç ı. emprenye etmek. i. terbiyesizlik. rahats ız etmek. etki. 1. şaşırtıcı derecede. (fikir) a şılamak. yap ılamaz. 1. i. s. empresyonist. 1. döllemek. 2. güçsüz. etkileyici bir şekilde. i. (on) 1. f. on/upon 1. z. haks ız talep. gebe b ırakmak. s. sahtekâr. titiz olmayan. bask ı. empoze etmek. 4. olanaks ız. 2. f. 3. izlenim. z. yoksulla ştırmak. ısrarla istemek. i. i. 7. f. s. (zorla) yüklemek. empresyonizm. kolayca etkilenen. i. f. zahmet vermek. hapsetme. 2. hassas. elverişsiz. çetin uygulanamaz. 4. f. 1. 4. (kitapta) yayınevinin adı. on/upon akl ına sokmak. imkâns ız bir şekilde. yük. s. f. 2. (damga) basmak. 1. f. with etkilemek. nak şetmek. imkânsızlık. impotence. 2. 2. zorla kabul ettirmek. 1. uygunsuz. iktidarsız (erkek). beceriksiz. kabalık. 3. 2. izlenimci. s. 1. görkemli. 1. etki. önemli. kullanışsız. önem. emdirmek. âciz. 1. 3. i. (damga/mühür) basmak. ölçülemeyen. -e (vergi) koymak. 3. ceza. i. önem. ağırlığı olmayan. (vergi) koyma. kazan ılamaz. 2. izlenimci. geçilmez. bask ı. i. anlam. s. f. (ceza) vermek.. duyguları etkileyen. d ışalım. 1. i. s. aşırı duyarlı. tartıya gelmez. hapis. s. damga. ithalat ve ihracat. 1. 2.impoliteness impolitic imponderable import import import duty import license/permit import permit import quota importance important importation importer imports and exports importunate importune impose imposing imposition impossibility impossible impossibly impost impost impostor impotence impotency impotent impound impoverish impracticable impractical imprecise impregnable impregnate impress impression impressionable impressionism impressionist impressionistic impressive impressively imprint imprint imprison imprisonment i. permi. 3. empresyonist. yap ılamaz. nüfuz. ithalat kotas ı. 4. haczetmek. a ğıla kapamak. nüfuzlu. 2. (zihnine) sokmak. bak. vergi. 2. heybetli. ithalat. ithal izni. 1. iktidars ızlık. zahmet. 6. i. . 2. s. kanunen el koymak. etkileyici. 1. 2. 4. 3. damga. fakirleştirmek. 5. güçsüzlük. i. pratik olmayan. i. mantıksız. 2. 2. 1. ithalat izni. 6. 2. çok ısrarlı. 2. i. ithal etmek. 1. i. s. 3. s. isteğinde çok ısrar eden. özensiz. uygulanamaz. 1. itibar. isabetsiz. zorla kabul ettirme. 5. doland ırıcı. kesin olmayan. 5. izlenim. iz. kuvvetini kesmek. olanaks ızlık. hapsetmek. harç. f. pratik olmayan. ithalat vergisi. 2. zaptedilemez. etki.. itibarl ı. i. 3. i. kim. s. mim. 1. etkili. dikkatsiz. üzengita şı. 1. 2. imkânsız. 3. izlenimcilik. 6. 2. s. s. hile. önceden kestirilemeyen etken. zayıf. elverişsiz. 4.(yol). ithal malı. resim.

tehlikede. vermek. k. uygunsuzluk. ihtiyats ız. azıcık. ruhb. az ve öz olarak. hazırlıksız. düzeltmek. edat 1. 1. bir ç ırpıda. yak ışıksız. (bir şeyi) iyimser olarak (görmek). 3. ihtiyats ız. f. ilerletmek. elinde. 2. i. arsızlık. hazırlıksız. hemen. kolaylıkla. f. tepisel. pis. dolambaçlı yoldan. i. bir anlamda. murdarl ık. i. baştan savma. epeydir. katışıklık. yetkili kişi. Özhan´ ın sağlığı düzeliyor. Put it in içine. ihtiyats ızlık. yola girmek: Özhan´s health is improving. ars ız. s. murdar. k. s. s. 1. i. -in karşılığı olarak: in acknowledgment of his years of service yıllarca verdiği hizmetin karşılığıin the box kutuda. mevsimi gelmiş. yabancı madde. tedbirsiz. 1. düzeltme. kirli. hazırlıksız olarak. düşünmeden. piston. 2.pocket. 5. gelişme. 5. yalanc ı çıkarmak. 3. 2. -da: olarak. yıldırım hızıyla. 4. dili çoktand ır. 3. s. anında uydurmak. iffetsiz. f. kar ışık. içinde. sersem sepelek. ihtimal d ışı. 3. düzelmek. 2. Cebine koy. birdenbire. k.improbable impromptu improper impropriety improve improvement improvise imprudence imprudent imprudent impudence impudent impugn impulse impulsive impulsively impunity impure impurity impute in acknowledgment of in in in in in a bad way in a big way in a breeze in a coon´s age in a daze in a ferment in a flash in a good light in a hurry in a jiffy in a lather in a lump sum in a manner of speaking in a monotone in a nutshell in a roundabout way in a sense in a slapdash manner in a small way in a small way in a state of undress in a trice s. 3. itici güç. ani bir istek. gelişmek. 2. 1. moda. içeri do ğru yönelen. k. çabucak. i. yani. dili karga şalık içinde. k. küstahlık. 1. in the envelope zarf ın içinde. dili küçük çapta. saflığı bozan şey. 2. tepi. doğaçtan/irticalen yapılan. monoton bir şekilde. -e. doğaçtan çalmak. z. geli ştirme. 1. k. -da. z. tedbirsiz. üstüne yıkmak. iktidardaki. your 2. olmayacak. kirlilik. 1. 2. düşüncesizce davranan. 4. i. evde. itki. düzelme. karınca kararınca. katışık. 2. tedbirsizlik. z. i. s. bir anlamda. f. kötü bir durumda. irticalen. uydurup yapmak. i. peşin ve taksitsiz olarak: I can pay for it in a lump sum. -de. 2. 2. içine. uygunsuz. görev ba şında. 3. çok hasta. 1. yüzsüz. s. yüzsüzlük.gözde. . Parasının hepsini peşinen ödeyebilirim. doğaçtan. 1. 1. -a: içeriye. k. cezadan muaf olma. çabuk çabuk. s. dili 1. 2. dili bir anda. çok moda olan. 3.içeride. içinde. dili büyük çapta. yoluna koymak. 2. çıplak. dolaylı yoldan. dolaylı olarak. 3. 1. 3. dili torpil. 1. geliştirmek. 2. pislik. dili heyecanlı. 2. yüklemek. aceleyle. (hazırlık yapılmadan) o anda yapılan. ilerleme. küstah. iç. k. çirkin. 1. atfetmek. s. -de. sesini alçaltıp yükseltmeden. katışkı. gelişigüzel.

bol/çok miktarda: There were pears in abundance. menfaatine. k ısaca. danışman olarak. son olarak. gerçekten. özetle. sözü geçen.in a twitter/all in a twitter in a way in a word in a/one body in absolute privacy in abundance in accord with in accordance with in actuality in addition to in advance in aid of in all in all in all probability in alphabetical order in an advisory capacity in and out in anticipation of in any case in any case in any event in any shape or form in apple-pie order in bad/ill repair in between in black and white in bloom in brief in broad daylight in broad daylight in bulk in camera in case in case of in case of emergency in cipher in cold blood in cold blood in command in commission in company with in comparison with in compliance with in concert in conclusion in conference k. birlikte. gizli celsede. kâh d ışarıda. 2. toplantıda. göre mi? -e ilaveten. 1. tamam ı. -e ek olarak. i. 2. ile beraber. . Çok miktarda armut vardı. açık. alfabetik sıraya göre. alfabetik olarak dizilmi ş. mucibince. -e uygun olarak. her halükârda. -e yardım için. 1. dili yazılı olarak. acil bir durumda. birlik içinde. Ne olursa olsun sen olsun. 1. her halükârda. toptan. tamamen aralar ında kalmak üzere. amir. 2. 2. k. kâh içeride. zaten: In hiçbir dinner. huk. ambalajsız. -e uygun olarak: Is this in accordance with your wishes? Bu isteklerinize hakikaten. ayr ıca. aralarında: two houses with a yard in between aralarında bir bahçe olan iki ev. Her halükârda Billur´un yeme ğinde görüşürüz. I can work late.I acted in accordance with your instructions. uyum içinde. dili heyecan içinde. 1. 2. -e göre. toplam. -e göre. bir bak ıma. hep birlikte/beraber. -e nazaran. ne olursa olsun. güpegündüz. her halde: In any event I´ll see you at Billur´sşekilde. önde. yararına. hepsi. sözün k ısası. güpegündüz. kötü durumda. fazla olarak. çiçekte. Yang ın anında bu düğmeye halinde: In çalışabilirim. çiçek açm ış. soğukkanlılıkla. meşgul. takdirde: In case it´s necessary. çok düzenli bir şekilde. k ılını kıpırdatmadan. basın. in case of emergency acil durumda. 2. sefere hazır (gemi). ileride. işe hazır. -e uyarak. şifreli. uyarı niteliğinde bülten/duyuru. ne olursa olsun. (bir şeyin gerçekleşebileceği) düşüncesiyle. Gerekti ği takdirde geç vakte kadarcase of fire press this button. 1. pe şin olarak. ol. toplam olarak. ne olursa orada 1. her halde: In any case you be there. zaten: In any case you couldn´t have herhalde. büyük bir ihtimalle/olas ılıkla.

-in lehinde. henüz belli olmayan. 1. kontrol altında. tutulan. tam çekilme durumunda. z. ciddi. -in taraftar ı. bundan böyle. 1. vaktinde. -den yana. şüpheli. hazırlanmakta. aslında. hali vakti yerinde. k. 1. başı dertte. 2. bundan sonra. elde. 2. kuşkulu. zamanla. alevler içinde. . 2. iyi durumda. aslında. zor durumda. 2. önde. önünde: in front of the building binan ın önünde. şakadan. tam zaman ında. çok ra ğbette. büyük ra ğbet gören. çok. 3. keyfi yerinde. ile ilgili olarak. yokluğundan dolayı. -in lehine. çok aranan. -i geçen. iyi arkada şlarla. keyfi yerinde. iş başında. doğrusu. zamanı/vakti gelince. dili ba şı dertte. formda. çok eskiden. 1. genel olarak. -e ayk ırı olarak. süresi gelince. 3. şaşkınlık içinde. 1. tehlikede. önceden belirlenen zamanda. tela şla. ciddi olarak. gerçekte. aslında. durumda/vaziyette. 1. çok aranan. 2. k. varl ıklı. genellikle. sonucunda. ayrıntılarıyla. nedeniyle. baya ğı. -e rağmen. tamire muhtaç. yürürlükte. çap olarak. suçüstü. cürmü me şhut halinde. iki suret halinde. sadece birinin sözüne güvenerek. harap.in conjunction with in connection with in consequence of in danger in days of yore in deep water in deep water in default of in defiance of in despite of in detail in diameter in disrepair in doubt in due course in due course in duplicate in earnest in easy circumstances/on easy street in effect in excess of in fact in fact in favor of in fine fettle in flagrante delicto in flames in focus in front in front of in full retreat in full view in fun in future in general in good company in good faith in good repair in good season in good spirits in good time in good trim in great demand in great request in hand in harness in haste ile beraber. -e meydan okuyarak. iyi odaklanm ış. dili iyi çok revaçta. yokluğunda. -e karşın. -i hiçe sayarak. gerçekten. aceleyle. 2. zamanı gelince. ile bir arada. ayrıntılı olarak. tam göz önünde. ile birlikte. biraz erken. -den fazla.

şahsen. diye. eli kelepçeli. 2. derhal. bizatihi: In itself it´s not a problem. parça parça. tesadüfen. ismen. kan ımca. nüfuzu altında. şerefine. boş vaktinde: Do it in your spare time! Onu boş vaktinde yap! yürürlükte. zincire vurulmu ş. our midst k ısmen. yer yer. kanımca. 1. order to keep up appearances ele güne kar şı rezil olmamak için. kafas ında. fikrimce. -e bedel olarak. bence. hayalinde. Kendi ba şına bir problem cezas ı tehlikesiyle karşı karşıya. minyatür. ebediyen. demek. bana kalırsa. -i taklit ederek. -in yerine. hayatı tehlikede. daima. bir seferde: He drank all the beer in one go. in particular in parts in passing in patches in pawn in perpetuity in person . hareket halinde.bir taraftan.in his/her own backyard in hock in honor of in imitation of in irons in itself/in and of itself in jeopardy of his life in jest in leaf in less than no time/in no time/in no time at all in lieu of in line for in luck in memory of in mesh in miniature in motion in my book in my judgment in my opinion in my opinion in name in no time in no uncertain terms in no way in no way. avucunun içinde. çabucak. sert bir şekilde/açıkça (söylemek). bir kerede. rehinde. için s ırada. çok çabuk. k ısmen. dili çok çabuk. bir anlamda. 2. O hiçbir şekilde sorumlu değildi. için: in order to see görmek için. özünde. k ısım kısım. -sin diye: in order that he may see görsün diye. -e aday. bana göre. other words aram ızda. her zaman için. kendisi. bizzat. idam de ğil. talihli. şaka olarak. sözde. hemen. şansı açık. yapraklanm ış. bana kalırsa. geçerken. yol üstü olmayan. Biran ın tümünü bir dikişte içti. -in hatırasına. k. part özellikle. bana göre. kesinlikle: He was in no way responsible. al ışılmışın dışında. birbirine girmiş. rehinde. bana göre. hiç. çabucac ık. 1. 1. -in anısına. 2. sapa. ta ki. ufak çapta. out of the way in nothing flat in one go in one sense in one´s mind´s eye in one´s pocket in one´s spare time in operation in order that in order that in order to in in in in kendi çevresinde. yani.

sözün kısası. birbirine bağlı olarak. pratikte. 2. with his wealth . gizli olarak. . dili -e gelince. açıkçası. -e karşın: He´s carrying on in spite of the difficulties. baş başa. ortakla şa.. açıkça. aç ıdan: Don´t look at the situation in those terms! Duruma o açıdan bakma! 2. gerçekleştirmeye çalışırken: He sacrificed regard to. 1. gerçekte. in pursuance of his ideals. açıkçası. gizlice. mevcut. alenen. -diği kadar/derecede. -e oranla. -e karşılık. ile ilgili. ile ilgili olarak.in place in place of in plain English in plain English in play in point of in point of fact in position in practice in press in private in process of construction in proportion to in protest against in public in pursuance of in regard to in relation to in reply to in respect of in respect to in response to in retrospect in return for in revenge for in s. 1. -in karşılığında. çabuk. -ce/-çe: In terms of money she´s well fixed. -in yerine. bazı bakımlardan. uygulamada. k ıyıya yakın. 2. tam on saniyede. inşa halinde. -e cevap olarak. k. O mesele hakk ında hiçbir şey söylemedi.. herkesin önünde. Onun yerine Çetin gidebilir. çarçabuk. bir dereceye kadar. 1. k ısmen. -den öç almak için. aç ıkça. bak ımından..o. şaka olarak. 1. birlikte. tek s ıra halinde. aslında. k ısaca. aramakta. ba şkaları yokken. geçmişe bakarak. -e karşılık olarak. ğmen devam ediyor. İdeallerinin peşinde bak. -e karşılık olarak. -e gelince. 1. ile ilgili olarak. beraber. birinin yerine. art arda. . aramaya. s ırayla.´s stead in search of in self-defense in sequence in seventh heaven in shore in short in short course in short order in short order in sight in single file in so far as in so many words in some ways in some measure in spite of in stock in sum in tandem in ten seconds flat in terms of yerinde. pe şinde. 2. 2. basılmakta. bask ıda. birinin nam ına: Çetin can go in his stead. çok mutlu. -e protesto olarak. koordinasyon içinde. -e göre. k ısaca. 1. yapılmakta. 1. art arda dizilmiş bir şekilde. 2. yerine getirirken. tam yerinde. görünürde. açık seçik bir şekilde. hakk ında: She said nothing in relation to that matter. kısaca. Zorluklara ra tic. kendini korumak için. sözün k ısası. 2. pe şinde koşarken. aç ıkça. -e rağmen..

. açık havada. esnasında. -in arasında. Bize yol gösterecek bir şeyler olmadığı için ancak bunu yapabildik. 2. dili emin. sağ. 2. sabahleyin. dili borçlu. çoğu. Onu uygulamada de ğil. pek uzak olmayan (olay). tabiatıyla. doğal olarak. için. kavram olarak beğeniyor. bak. zaman önünde.): Reinforcements arrived in the nick of time. 2.. -in gözünde. Takviyeler tam zaman ında çıplak olarak. olayların gelişmesine göre. açılmak. dalg ın. aradaki zamanda. zamanla. bütün olarak. karanlıkta. başı için.. civarında. yak ında. olas ı. uzun vadede. Don´t say that in her presence! Onun yan ında zamanla. takdirde. çıplak. 1. pomp and circumtance tantana. tam zaman ında (Gecikmeye hiç yer olmayan durumlar için kullanılır. mademki. 3. habersiz. başlatmak.. but not in practice.in that in that case in the absence of in the abstract in the aggregate in the background in the bag in the cards in the circumstances in the clouds in the course of in the course of in the course of time in the crunch in the dark in the end in the event of in the extreme in the eyes of in the face of in the family way in the flesh in the hole in the interest of in the interim in the land of the living in the large in the light of the facts in the long run in the long run in the long term in the lump in the main in the matter of in the meantime in the midst of in the morning in the name of in the nature of things in the neighborhood of in the nick of time in the nick of time in the nude in the offing in the open in the presence of in the process of time -diğinden. -diğine göre.. çoğunlukla. o/bu süre içinde. madem.. olayların ışığı altında. yerine. hakkı için. sermek. konusunda. namına. eninde sonunda. sırasında. . -in ortas ında. zamanla. sırasında. dili gebe. eninde sonunda. hayal âleminde. çünkü. 4. k. adına. hamile. başlamak. dili paças ı sıkışınca. yaklaşık olarak. under the circumstances. son derece. 1. o/bu arada. k. f. yaymak. yarar ına. aç ığa vurmak. açmak. . k. toplam olarak. karşısında. debdebe. tam zaman ında. esnasında. sonunda. 1. garantili. dili muhtemel. . kavram olarak: He approves of it in the abstract. bütünüyle. para kaybetmi ş durumda. halinde. eninde sonunda. k. bizzat. -diğinden dolayı. bütün kapsam ı ile. çantada keklik. ikinci planda. . aşkına. (birinin) önünde/yan ında/huzurunda: in the presence of a large company büyük bir topluluk geçtikçe. -in yoklu ğunda: In the absence of any guidelines this is what we came up with. k. o takdirde. uzun vadede. hayatta.

eksik. erişilmez. bir ç ırpıda. k ısa vadede. s. gerektiğinde. donuk. 2. -den dolayı. 1. budala.. s ıra ile. nöbetleşe: Each charge was mowed down in turn by their ısma. yüzünden. dili Allah a şkına. -in peşinde. ehliyetsizlik. bak. hareketsizlik. mademki. Hücuma kalkan her grup onlar ın öldürücü ateşiyle helak (of a lamb´s tail) k. 1. k. yaklaşık olarak: sonucunda. s. ölü. 2. bir solukta. akortlu. elde olmayan. kusurlu. 2. yeti ştirebilir misiniz? We k. ikiye (kesmek/bölmek/ayırmak). 1. i. cans ız. s. i. Allahı/Allahını seversen (Soru zamirleriyle kullanılır. anlamsız. 2.. 4. 1. iki k deadly fire. 2. dikkatsizlik. s. k ısa vadede.. . hakikaten. is hususta.in the raw in the rough in the same breath in the second place in the short haul/term in the short run in the short term in the thick of the battle in the vicinity of in the wake of in the world in this connection in three months in time in total in tow in triplicate in truth in tune in turn in two in two shakes in unison in vain in view in view of in/at a pinch inability inaccessible inaccurate inaction inactive inactivity inadequate inadmissible inadvertent inalienable inane inanimate inappropriate inapt inarticulate inasmuch inasmuch as inattention inattentive inattentiveness 1. etkisiz.His salary is in 1. dolaylar ında. 2. Beraberinde k ız arkadaşı da vardı. güçsüzlük. z. işlenmemiş. 2. gerçekten. dili çıplak. dili aşağı yukarı. 3. yeteneksizlik. ayn ı zamanda. tamam ıyla. 1. s. 1. noksan. üç aya kadar. s. s. aptal. 1. ortada. beraber (yapmak). (kişinin) elinden alınamayacak (hak). durgun. boşuna. i şlenmemiş durumda. s. münasebetsiz. yanına varılmaz. doğal halde. dikkatsiz. boş yere. kim. boş. . zaman ında (yetişmek/yetiştirmek): Can you finish this in time? Bunu vaktindebütünüyle. toplam olarak. budalaca. 2.. sönük. yetersizlik. dikkatsizlik. 2. dilsiz. i. etkisizlik. can´t get there in time. kendini iyi ifade edemeyen. uygun görülmez. yanlış. -in ard oturuyor. -in ardından. dili hemen. hareketsizlik. 2. Taksim civarında ında. tic. -i göz önünde tutarak. tic. 1. uygunsuz. Allah ını seversen? How in the world did bu münasebetle. yersiz. 1. devrolunamaz. 2. 1. görünürde. kas ıtsız. 2. vaktinde. 1. hep beraber. 2. aptalca. 1. sıkışınca. inept. kabul olunmaz. hep bir a ğızdan. s. anla şılmaz. civarında: She lives in the vicinity of Taksim. s. k. kim. -diğine göre. bir lahzada. yetersiz. 3. 2. satılamaz. k ısa vadede. 3. hatalı.): What in the world buthat? O ne. ikinci olarak. s. ruhsuz. dili beraberinde: He had his girl friend in tow as well. birlikte. . i. muharebenin en şiddetli yerinde. i. ondan sonra. iyi ifade edilmemiş. hareketsiz. sırasıyla. 1. kaba taslak durumda. k. s. s. beceriksizlik. durgunluk.. 1. -den sonra. üç kopya olarak. -diği derecede/kadar. gereğinde.

uzun zaman boyunca s. yeteneksizlik. tahrik. f. töreni. resmen işe başlatmak. meşum. i ş yapamaz duruma getirmek. güçsüzlük. güçsüz duruma getirmek. -e özgü. yangın bombası. hesap edilemez. güdü. de şme. 2. yeni başlayan. 1. k ızdırmak. kalıtsal. -e özgü. kaz ımak. oymak. 1. s. başlangıç. günlük. 2. i. tahrik etmek. başlatmak. 3. 1. devamlı. i. özendirici şey. i. 3. 1. dü şüncesiz. 1. encase. yak ıp kül etmek. s. bak. yarma.edinilegelmi ş. 2. sert. 2. s. şehir merkezine doğru giden (tren. çöp fırını. kesicidiş. s.inaugural inaugurate inauguration inauspicious inborn inbound inbred incalculable incandescence incandescent incandescent lamp incandescent lamp incapable incapacitate incapacity incapacity for incarcerate incarnate incase incautious incendiary incendiary bomb incense incense incentive incentive pay inception incessant incessantly incest inch inch along incidence incident incidental incidentally incinerate incinerator incipient incise incision incisive incisor incite incitement incivility inclement s. hesaplanamayan. yavaş yavaş ilerlemek. teşvik etmek. 2. elektrik ampulü. aç ılışşe başlama. açılış. resmen i töreniyle başlatmak. açılış töreni ile ilgili. (birini) törenle bir göreve getirmek. henüz ba şlamakta olan. akkorluk.54 cm. f ırtınalı (hava). teşvik primi. yak ın akraba ile cinsel ilişki kurma. f. i. 1. 1. 1. ile beraber gelen. 1. tedbirsiz. fırın. 2. hapsetmek. 2. to -e ait olan. kasten yang ın çıkaran. tütsü. keskin. hakketmek. cisimlenmiş. tesadüfengelmişken. i. karışıklık çıkaran. sürekli olarak. f. akkor. dikkatsiz. 2. (bir şeyi) yapamama. vaka. k ışkırtmak. ensizyon. 2. ard ı arkası kesilmeden. i.gelen. göreve başlama töreni. s. 1. z. sürekli. s. doğuştan gelen. s. kaba davranış. i. olay. k ışkırtma. f. s. teşvik. i. s. i.b. kabiliyetsiz. buhur. aklıma meydana f. s. ensest. 1. zeki. açılış-in başlangıcı i. tıb. (birinin) tabiat ında olan. 2. yeteneksiz. ile beraber z. 1. f. i. kabalık. kışkırtıcı. i. to -e ait olan. f. f. inç. öfkelendirmek. âciz. limana/havaalan ına giren (gemi/uçak). . uğursuz. s. i. başlamak. haddi hesab ı olmayan.). dürtü.. i. kundakçı. törenle açmak. s. başlama. tesadüfi. güçsüz. yavaş yavaş hareket ettirmek. s. hadise. ampul. 2. s. 2. isteklendiren ödül. of (bir şeyin) meydana gelmesi: The incidence of cholera has been declining. ikinci derecede olan/sayılan: incidental expenses yan masraflar. i. otobüs v. parmak. nezaketsizlik. insan şekline girmiş. 2. 3. ardı arkası kesilmeyen. Kolera vakalar ı azalmakta. s. i. irsi.

dahil etmek. enclose. değişken. giren. bildiğini başkalarına söylemeyen. s. anlaşılmaz. ehliyetsiz.. s. düşüncesiz. su götürmez. eğilim. incoherence. 2. s. 2. konu dışı. z. birbirine uymayan. kazanç. . her zaman aynı seviyeyi tutmayan (iş). içindeleme. önemsiz. -e yöneltmek. s. uyuşmayan k ısım/şey. 2. 2. 3.. tutars ız. dahil etme. rabıtasız. teselli edilemez. tesellisi olmayan. ılık değiştirerek. huk. adla. milyon lira tuttu. 1. 1. yads ınamaz. 1. zahmet. s. birbirine z ıt. s. başını eğmek. dahil olma. itiraz edilemez. s. içine almak. tutarsız. kendini tutamayan. enclosure. kat ılma. 1. kavran ılmaz. yetersiz. kavrayamama. s. ele geçen. bağdaşmazlık. saygısız. etkisiz. 1. 2. i. bağdaşmazlık. f. anla şılmayan. 1. kulak kabartmak. uyuşmaz. i. beceriksiz. f. 1. göze çarpmayan. mantıksız. 1. gelir vergisi. gereken yetenekte olmayan. meyil.. s. dahil. s. of -i kapsayan. s. takmaHesap. 2. 2. tutars ız. 1. 1. noksan. güçlük. kusurlu. 1. 2. i. Onu bizi desteklemeye yöneltti. anlayışsızlık. ketum. i. anlaşılmaz (sözler/sesler). vefasız. s. sonuçsuz. yeni (hükümet/y ıl). e ğim. 2. 3. kapsamak. 2. s. ile kıyaslanamaz. 1. 1. emsalsiz. s. uyuşmazlık. 2.inclination incline incline incline one´s ear incline one´s head inclined plane inclose inclosure include included inclusion inclusive incognito incoherence incoherency incoherent income income tax incoming incommensurate incommunicado incommunicative incomparable incompatibility incompatible incompetence incompetency incompetent incomplete incomprehensible incomprehension inconceivable inconclusive incongruity incongruous inconsequent inconsequential inconsiderate inconsistent inconsolable inconspicuous inconstant incontestable incontinent incontrovertible incontrovertibly inconvenience i. 2. yersiz. avutulamaz. istek. inand ırıcı olmayan. 1. bitmemi ş. inkâr edilemez. 2. eğiklik. k servis dahil otuz z. 3. i. 2. -e sebep olmak: It inclined him to support us. 1. idrar ını tutamayan. i. f. yetersiz. 1. uyu şmaz. to e ğiliminde olmak: His thought inclines to the i. önemsiz. 2. 2. tartışılmaz. heves. yads ınamayacak şekilde.. yetersizlik. 2. içermek. s. bir sonuca varmayan. uygunsuzluk. bak. eşsiz. dahil: The charge is thirty million liras inclusive of service. karars ız. uygunsuz. akıl almaz. bağdaşmaz. eğri yüzey. içlemci. 1. rahatsız etmek. katma. with/to ile karşılaştırılamaz. f. beceriksizlik. s. farkedilmeyen. uyuşmazlık. 2. yaptıkları birbirini tutmayan (kimse). meyil. s. katılan şey. rahats ızlık. incompetence. tutars ızlık. 2. s. yersizlik. s. s. s. bak. s. 1. yersiz. eğim. 3. s. bağdaşmaz. 1. i. katmak. i. gelir. i. orans ız. i. bağlantısız (sözler/fikirler). s. i. tesellisiz. eksik. anlaşılmaz. zahmet vermek. bak. z. bak.

3. 1. 1. hakikaten. hâsılat.. çoğalma. giderilmez (leke/iz). 3. dili harika. 1. çözülmez. 2. 2. z. yak ışıksız. s. 1. 2. toplum töresine aykırı. s. kaba. anonim şirket haline getirmek. borca girmek. uygunsuz. ştirmek. minnettar. 4. bak. incredulity. 1. görev süresi. silinmez. f. s. inanmazlık. kâr. --ring) 1. belirsiz. gelişmek. s. artma. yorulmaz. 2. büyümek. kuşku. uygunsuz. çoğaltmak. anonim. 3. 1. kuşkulanan. do ğrusu. s. f. 2. 1. an). edepsiz. rüşvet kabul etmez. 2. 1. uygunsuzluk. ço ğalmak. i. 2. 3. 1. s. 1. vazife. cisimlendirmek. okunmaz. kafasında (plan) kurmak. belgisiz s ıfat: bir (İngilizcede a. 2. gerçekten. 2. s. kuluçka dönemi. büyütmek. 3. maruz kalmak. belli olmayan. 1. adam olmaz. uygunsuz olma. huk. kabal ık. 2. savunulamaz. inanmayan. ak ın. uygunsuz davran ış/söz. s. f. civciv ç ıkarmak. 1. u ğramak. kapsamak. silinmez. 1. uygun olmayan. ku şkulu. z. s. 5. öğretmek. s. birleştirmek. s. çoğalma. encrust.inconvenient incorporate incorporated incorrect incorrigible incorruptible increase increase increasingly incredible incredulity incredulous incredulousness increment incriminate incrust incubate incubation incubator inculcate incumbency incumbent incur incur a debt incurable incurious incursion indebted indecent indecipherable indecision indecisive indecorous indecorum indeed indefatigable indefensible indefinable indefinite indefinite article indefinite pronoun indefinite pronoun indelible indelible ink indelible pencil indelicacy indelicate s. 1. 1. kalıcı (izlenim/etki/duygu). f. gerçeği söylemek gerekirse. düzeltilmemiş. art olmak. suçlamak. yanlış. yola getirilemez. 1. kuluçka makinesi. -e katmak. kayıtsız. 2. düzelmez (kimse). ç ıkmaz. i.. i. yak ışıksız. belgisiz. 1. i. inan ılmaz. kuvöz. 1. münasebetsiz. verimli ış. karars ızlık. i. elverişsiz. borçlanmak. kaba. 1. amans ız. s. i. gittikçe artarak: become increasingly difficult gittikçe zorla şmak. anlatılması zor. s. zahmetli. s. te şekkür borçlu. s. 2. birleşmek. doğrusu istenirse. onulmaz. borçlu. (--red. artırmak. çürümez. f. i. i. nezaketsiz. i. belgisiz zamir. biçimsiz. akıl almaz. kuluçkaya yatmak. üstüne çekmek. 2. dilb. 3. 2.geliürün. uygunsuzluk. 2. 2. i. sabit mürekkep. şifasız. i. girmek. ahlakı bozulmaz. 2. karars ız. s. 3. 2. into/in -e dahil etmek. tanımlanması zor. şmaz. dilb. aşılamak. f. sabit (boya/mürekkep). tekrarlayarak kafasına sokmak. kokuartmak. nazik olmayan. hücum. saldırı. mü şkül. bak. anlatılması imkânsız. görev. belirsizlik zamiri. artış. 2. kopya kalemi. belirsiz. 4. kesin olmayan. yorulmak s. 2. sökülmez. meraks ız. 2. 1. 2. k. s. uygunsuzluk. f. artma. 1. 1. . dilb. uyandırmak. 3. ilgisiz. s. s. 2. 1. bilmez. yakışık almayan. içermek. bozulmaz. 2.

indigo. 1. dolaylı tümleç. ilgisizlik. iddianame. düşüncesizce söylenen söz. 2. ilgisiz. dolaylı vergi. (sat ır için) içerlek olma. zarar görmeyeceğine dair peşinen kefil olmak. 4. s. savca. 1. Indigofera tinctoria. göstermek. (for) İng. 1. 1. 1. s. s. s. ile geçinebilen. kuşkulu. -e halindeki isim. bot. tanımlanamaz. ba ğımsız. kontratla/senetle bağlamak. 2. sipariş. pol. yoksul. i. s. hazmedilemez. işaretparmağı. farkedilemeyecek.. s. çivitotu. boşboğaz. (for) İng. çivit rengi. anlatma. 2. dizin. yıkılmaz. 1. rasgele. çivit rengi. (kitap) için dizin haz ırlamak. 1. 4. s. bağımsız. işaret etmek. ayırt edilmemiş. f. güvence. 2. seçilemez. indeks. çivit rengi. -i talep etmek. f. dava açma. 2. s. i. s. bot. çoğ. öfke. to (bir yere) özgü. fakir.ces (în´dısiz) i. çentmek. z. 1. küçük dü şürücü hareket. i. (ekonomik açıdan) bağımsız. s. yok edilemez. s. indigo. hazımsızlık. talepte i. düşünmeden davranma. 3. zaruri. çivit mavisi. i. ald ırmaz.. içerlek yazma. for ile suçlamak. birbirini etkilemeden. etmek. paragraf ba şı yapmak. s. 2. 2. boşboğazlık. dolaşık. 1. başına buyruk. i. ödence. s ınırsız. tazminat. fihrist.di. imlemek. onur kırıcı durum. 1. vasat. 1. (bir yerde) do ğal olarak bulunan/yetişen. kefalet. (haks ızlıktan dolayı) kızgın. -i sipariş 1. gösterge. gösterme. 2. dolaylı masraf. s. dilb. mide fesadı. çivit mavisi. i. (kitabın) indeksini fiş. 2. 2. pol. f. ayırt edilemez. 2. öfkeli. s. belirti. 1. vazgeçilmez. 1. umursamayan. dolaylı ışıklandırma. 2. i. çivit mavisi. s. i. dolaylı olarak. delil. yerli. çivit rengi. 2. katalog. --es (în´deksîz)/in. düşüncesiz bir davranış. z. hakaret. 2. 1. zarar ını ödemek.indemnify indemnity indent indent indentation indenture independence independent independently indescribable indestructible indeterminate index index card index finger indicate indication indicative indicator indict indictment indifference indifferent indigenous indigent indigestible indigestion indignant indignation indignity indigo indigo plant indigo blue indigo-blue indirect indirect cost indirect lighting indirect object indirect object indirect tax indirectly indiscernible indiscreet indiscrete indiscretion indiscriminate indispensable f. içerlek yazmak. (haks ızlıktan dolayı) kızgınlık. 3. s. düşünmeden davranan. 1. i. çivit mavisi. sindirim güçlü ğü. ald ırmazlık. 2. anlatılmaz. s. belirsiz. 2. düşüncesizce yapılan. i şaret. 3. 1. dolaylı tümleç. talep. İng. gösterge. Indigofera tinctoria. bildirme. suçlama. gösterge. s. dolaylı. i. sipariş vermek. bağımsız. ibre. i. dilb. toplu halde. çividi. f. sözleşme. 2. bağımsızlık. 3. gelişigüzel. 1. f. . i. i. dolambaçlı. i. çividi. bellisiz. teminat. çivitotu. kendi geliri bağımsız olarak. sıradan. k ısımlara bölünmemiş. karışık.

1. etkisiz (çare. ikna etmek. into the army induction inductive inductive reasoning indulge indulgence indulgent industrial industrial action industrial arts industrial engineer industrial estate industrial school industrialise industrialist industrialize industrious industry inebriate inedible ineffable ineffective ineffectual inefficient f. boyun eğmez. s. f. sözü edilmez. 1. bak. i.b. . 1. elek. kesin. bak. i. man. s. 2. with indolent indomitable indoor indoors indorse induce inducement induct induct s. i. endüstriyel. istenilen etkiyi uyand ırmayan. indüksiyon yapan.. neden. 1. 1. gayret. rahatsız etmek. s. s. 1. s. makine v. işi yavaşlatma. ü şengen. 1. ayırt edilmesi olanaksız. Bu konuda her i. ilaç v. verimsiz. 1.b. bireycilik. indüksiyon. in yenildi.o. su götürmez. randımansız (iş yöntemi. kand ırıp yaptırmak. grev. i. f.. 1. i şçi v.: This decision will be up to the individual agencies. tek tek. 2. üşengeç. endüstri mühendisi. i. 2. iyice görülmeyen. bireyci. 2. f. gayretli. 2. kapalı: indoor She went indoors. f.. rahats ız. 2. a ğza alınmaz (kutsal).b. iç mekânlarda kullan ılan: indoor shoes iç mekânlarda giyilen ayakkab indoors! İçeride kal! tennis court kapalı tenis z. ilaç v. sanayi. 2. işçi v. 2. müphem. tart ışılmaz. birini askere almak. bir dü şünce sisteminin esaslarını öğretmek. industrialize. 1. ikna. indükleme. endüstri meslek lisesi. 1. mest etmek. into induct s. işleyimsel. kendi .b. The individual tiles are each a i. 1. anlatılmaz. 2. keyifsiz. birine (bir fikri) a şılamak/telkin etmek. tıb. neden olmak. endüstriyel sanatlar. hasta. ayr ı ayrı. (sak ınılması gereken bir şeye) teslim olmak: She indulged her desire for yüz verme.o. 1. 2. te şvik. 1. 2. 3. zaman ve enerjiyi ekonomik bir şekilde kullanmayan. isteksiz. s. tembel.. indükleyen. f. çalışkan.).. 1. tümevar ımsal. göreve getirme. s. s. z. 1.). f. tümevar ım. s. her .b. İng. s ınai. içeriye: Stay ılar. bireysellik.. beceriksiz (yönetici. rahats ızlık.). sanayile ştirmek.candy. 1. yenmez. iç mekânlara uygun.o. organize sanayi bölgesi. etkisiz. müsamahakâr. hevesini k ırmak.. i. İng. s. ağrısız. İçeri gitti. f. s. vesile. 2. s. seçilemez. birini resmen -in üyesi yapmak. s. içeride. s. sonuç çıkarma. tarifsiz. elek. 4. İng. endorse. içeri. s. f. endüstri. tümevarımlı usavurma. i şleyim.indispose indisposed indisposition indisputable indistinct indistinguishable individual individualism individualist individuality individually indivisible indoctrinate indoctrinate s. s. bölünmez.(bir kendine bir şey yapma izni s. çalışkanlık. beceriksiz (yönetici. acente kendi karar ını verecek. 2.). s. s. Şekermüsamaha. man. soğutmak. 1. keyifsizlik. 2. isteksizlik.). belirsiz. yüz veren. yılmaz. 2. yeme arzusuna kendine in şey yapma) izni verme. etkisiz (çare. ba şarısız. 2. sanayici. 2. -in beynini yıkamak. sarhoş etmek.

rezil. anlatılamayacak derecede. 1. pot. bebek gibi. değiştirilemez. çocu ğa özgü. uygunsuzluk. s. uyuşuk. s. çözülmez. masrafı az. rezalet. s. s. z. deneyimsiz. . z. gaf. s.felci. z. 1. s. piyadeler. 1. 2. ucuz. ucuza. z. tükenmez. atalet. delicesine âşık olma. emekleme dönemi. zarif olmayan. affedilmez. paha biçilmez. aklını çelmek. i. çok çirkin. yetersiz. yanılmaz. kaç ınılmaz şekilde. s. s. hatalı.b. girift. s. adı kötüye çıkmış. bir anlam/dü şünce ifade etmeyen. esrarengiz. s. usta i şi olmayan. (tasar ı. 2. şaması. 2. yavaş harekete geçen. s. haks ız.. 4. 1. s. 3. yanlış. incelikten yoksun. hünersiz. eşitsizlik. i. beceriksizlik.tembel. çok değerli. ruhb. 3. s. 2. beceriksiz. 1. süredurum. piyade. tecrübesizlik. 3. çaresiz. değişebilirlik. 1. hata yapmaz. amaca uygun dü şmeyen. ufak bir çocuk gibi. yak ışıksız.´nin) başlangıç a bebek. çıldırtmak. s. 1. piyade s ınıfına ait askerler. yorulmaz. s. s. insafsız. küçüklük. insafsızlık. tıb. s. s. çoğ. piyade. yanılmazlık. hesapsız. farklılık. pahalı olmayan. ayıp. hareket edemeyecek durumda olan. s. 2. i. affedilmeyecek şekilde. 2. açıklanamaz. acemi.. 3. küçük. yanılmadan. yersiz. bebeksi. 1. acemi. fiz. kaç ınılmaz. s. bebeklik. i. çocuk i. 3. deneyimsizlik. s. kim. z. gereksiz. kaç ınılmaz. çocukluk. kim. piyade askeri. değişkenlik. insafsız. 2. i. acemilik. (kötü bir şeyden dolayı) meşhur. nedeni anla şılmaz. fiz. in. haks ızlık.inelegant ineligible ineluctable inept ineptitude inequality inequitable inequity inert inertia inescapable inessential inestimable inevitable inevitably inexact inexcusable inexcusably inexhaustible inexorable inexpedient inexpensive inexpensively inexperience inexperienced inexpert inexplicable inexplicably inexpressible inexpressibly inexpressive inextricable inextricably infallibility infallible infallibly infamous infamy infancy infant infantile infantile paralysis infantilism infantry infantryman infatuate infatuation s. içinden ç ıkılmaz. 2.süreduran. i. beceriksiz. s. i. tembellik. piyade sınıfı. amans ız. tam do ğru olmayan. yava ş işleyen. bitmez tükenmez. tecrübesiz. z. i. çocukça. içinden ç ıkılamayacak şekilde. kesin olmayan. (with) (-e) hayranlık. i. alçaklık. f. küçük çocuk. şaşmaz. elverişsiz.. 2. i. i. iş v. kaç ınılmaz. ifade edilemez. hareketsiz. 1. bebeksilik. hesaba s ığmaz. s. bağışlanamaz. s. 1. uyu şukluk. z. tecrübesiz. aç ıklanamayacak şekilde. çocuksu. 1. ayrılmaz.fan. 2. s. 2.men (în´fıntrimîn) i. 1. 2. uygunsuz. 2. inert. 1. 1.try. 2. atıl. deneyimsiz. muammalı. 2. 3. anlatılmaz. acımasız. 1. 3.

yangı. 2. man. dilb. i. 2. 2. f. zina. ç ıkarmak. verimsiz. s. alevlenmek. s. mat. 2. verimsizlik. 2. başkalarına kolay geçen (gülme/neşe). zayıf. 2. 2. kâfir. kalitesiz. 1. etraf ı sarma. 2. f. f. t ıb. bot. i. f. tıb. 2. enfeksiyon. kolay kızdırılır. i. 3. tesir. 1. nüfuz. dilb. (bit/kurt/fare) istila etme. 1. çekim.. 2. iltihap.infect infection infectious infelicitous infelicity infer inference inferior inferiority inferiority complex inferiority complex infernal inferno infertile infertility infest infestation infested infidel infidelity infiltrate infiltrate s. etki. bulaştırmak. öfkelendirmek. 3.). çiçek durumu. s.. tükenmez.. 2. eğilmez. 3.o. kurulu ş v. i.. iltihap. i. daha aşağı bir nitelikte olan. 3. imans ızlık. 1. bula şma. kolay tutu şan. 2. alevlendirmek. 1. 2. i ğrenç. hoş olmayan/nahoş söz/davranış. i.b. s. sert. ölçülemeyecek kadar küçük. 1. i. hiç esnek davranmayan. anlamak. 1. cehennem gibi yer. 2. sadakatsizlik. . muazzam bir. sonsuzluk. bula şıcı. şişirmek. (örgüt. (to) (-den) a şağı. ses tonunu de ğiştirmek. 3. sonsuz gayret. (--red. infinitezimal. sözünü geçirmek. hastane. 1. (hava ile) şişirmek. dikkat v.b. bitmez. -e ceza vermek/verdirmek. i. i. (fiyatları) suni olarak yükseltmek. kalitesizlik. s. f. etraf ı sarmak. i. 1. (okulda/fabrikada) revir.b. 1. 4. sesin yükselip alçalmas ı. 2. s ınırsız. iltihaplanma. 2. mastar. 1. i. s. i.´ne) sızmak/gerçek kimliğini gizleyerek girmek. daha a şağı bir nitelikte olma. 3. s ınırsızlık. k ışkırtıcı. 2. i. hastalık. 1. sonuç ç ıkarma. aşağılık duygusu/kompleksi. k ısır. etkilemek. (bit/kurt/fare) istila etmek. 1. para şişkinliği. iltihaplandırmak. 2. kışkırtmak. piyasaya çok miktarda kâ ğıt i. hoş olmayan/nahoş (söz/davranış). enflasyon. s. k ısırlık. cehenneme ait. 1. çok büyük bir (sabır. 1. z. f. birini -e s ızdırmak. i. 1. i. tahrik edici. tutu şturmak. çok. sakatlık f. i.. tahrik etmek. dilb. küfür. son derece. sonuç çıkarmak. para çıkarmak. i. 1. zayıflık. aşağılık kompleksi. s. (örgüt. katı. s. çorak. s. inflection. çekmek. bulaştırma. çıkarım. --ring) (from) (-den) 1. 2. klinik. bak. 1. kuvvetsiz. f. cehennem. kurulu ş v. 2. into infiltration infinite infinite pains infinitely infinitesimal infinitive infinity infirm infirmary infirmity inflame inflammable inflammation inflammatory inflate inflation inflect inflection inflexible inflexion inflict inflict punishment on inflorescence inflow influence f. tutuşmak. 1. 3. (on) (birini) kötü bir şeye uğratmak: inflict pain acı çektirmek. bükülmez. parlayıcı. halsiz. geçirmek.´ne) sızma/gerçek kimliğini gizleyerek girme. İng. 1. i. tesir etmek. s. sonsuzküçük. sonsuz. 1. i. 1. 2. s. 2. i. 2. içeriye ak ış. kızarma.

samimi. nefes almak.´ni) bozmak. i. öğretici. ingratitude ingredient ingrowing inguinal inguinal gland inhabit inhabitable inhabitant inhalation inhale inherence inherency inherent inherit s. nankör kimse. içine dökme/ak ıtma. içeriye akma. bilgi veren kimse. 1. resmi olmayan. 2. i.. 2. demlendirme. gayri resmi olarak. 2. danışma yeri. öz: inherent rights temel haklar. f. içine dökülme. antlaşma v. 3. i. 2. esas. (çay) demlemek. yüz kızartıcı. birinin gözüne girmek. s. i. jurnalci. ustalık. altyapı. demlendirmek. danışma. seyrek. f. (of/about/that) -den haberdar etmek. birinin gözüne girmeye çal ışmak.´ni) içine çekmek. 1. -de oturmak. 4. tıb. f.b. f.´ni) bozma. i. hüner. (anla şma. haberli. i. 2.b. candan. i. (sigara duman ı v. ihbarc ı. (kurallar ı) bozma. z. masum. tıb. ayd ınlatıcı. (bir şeyin) f. f. s. 2. 3. ihlal etmek. 1.. malzeme: What are the ingredients in this cake? Buiçe do ğru büyüyen. 2. enfrastrüktür. 2. 2. ak ın. bilgilendirici. -i bildirmek: I informed him that I would not come tomorrow. with s. into -e aşılamak. s. dan ışma. mahirane. i. 1. kızılaltı.b. nankörlük. damara zerketme. 1. 1. aç ıkyürekli. on/upon -e tecavüz etme. 1. grip. utand ırıcı. oturmaya elveri şli. demleme. (karışımdaki) madde. i. 1. Ona yar ın s.influential influenza influx inform informal informality informally informant information information booth information desk informative informed informer infraction infrared infrastructure infrequent infringe infringement infuriate infuse infusion ingenious ingeniously ingenuity ingenuous inglorious ingoing ingot ingrate ingratiate ingratiate o. 1. sakin. danışılan yer.s. mahir. kabaran (deniz). s. tanınmamış. i. kas ık bezi. haber. teklifsizlik. maharetli. teklifsizce. into içine dökmek/akıtmak. s. resmi olmama. mahirane bir şekilde. sözü geçen. s. nüfuzlu. s. 3. -e (-den) miras kalmak. in (bir şeye/birine) özgü/has. çok becerikli. (anla şma. iktidara yeni gelen (hükümet). şerefsiz. müracaat. (bir şeye/birine) özgü olma. s. 1. i. bilgili. 1. on/upon -e tecavüz etmek. i. nefes alma. muhbir. enflüanza. teklifsiz. 1. i. i.b. çileden ç ıkarmak. asıl. danışma. usta i şi. kekin malzemesi s. hünerli. -e (-den) kalmak. eğitici. 1. antlaşma v. f. (bir yerde) oturan kimse. 2. s.ne? s. 2. enfraruj. 1. hakk ında bilgi vermek. k ızılötesi. kas ıksal. 2. with -i a şılamak. i. maharet. saf. demlenmiş içecek (çay/ilaç). kasığa ait. s.´ni) içine çekme. (from) mirasçısı/vârisi olmak: She inherited it from her grandfather. Ona . 2. i. i. ihlal.o. i. f. içinde oturulur. gazaba getirmek. içitim. bilgi. z. bak. külçe. (sigara duman ı v. inherence. ustalıkla. i. anat.

ipucu. 1. to -e dü şman: That village is inimical to strangers. 2. zararlı. z. s. aklını kullanmayan. mürekkep hokkas ı. s. i. veraset vergisi. i. 2. başlatmak. işaret. İng. denizdeniçinde tahsil ısımlarda. haks ızlık. içdeniz. ülkenin denizden uzak yerleri. denizden uzak. f.-e karşıt. ilk. 1. 1. into -i törenle üyeliğe kabul ğe yeni i. s. kabul edilmiş kimse. 1. teşebbüs. haks ızlık. inhibisyon. to -e ters2. kalıtsal. huk. kakmalı. kalıtım. 1.laid) içine kakmak. 1. zarar. 2. 2. soyaçekim. çok soğuk. O köy yabancılara dü1. z.inheritance inheritance tax inherited inheritor inhibit inhibit s. iğne. 3.o. 2. i. merhametsiz. -e ket vurmak. 1. başkası ile aynıotel. han. kakma yapmak. -e zararlı: His plan is inimical to our s. ıstampa. 2. -ing/--ling) parafe etmek. 2. üyelietmek. konukseverlik göstermeyen. başlatan kimse. dolgu. 3. vâris. başlangıçta. oturan kimse. ziyan. 1. 3. 2. 1. mürekkeplenmiş. şman. iç k edilen vergi. 1. i. i. i. irsi. mirasç ı. 2.. 2. (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek. birinin adı veya soyadının baş harfi. birlikte oturan kimse. miras. s. ya şanması zor olan (yer/iklim). 2. from inhibited inhibition inhospitable inhuman inhumane inhumanity inimical inimitable iniquity initial initially initiate initiate initiation initiative initiator inject injection injudicious injunction injure injured injurious injury injustice ink inkling inkpad inkwell inky inlaid inland inland revenue inland sea inland sea inland waters in-law inlay inlet inmate inn i. f. ülkenin iç k ısmı. kötülük. 3. (birinin bir şey yapmasını/yapmamasını emreden. zarar/ziyan vermek: It could injure your reputation. 1. zalimane. şırınga etmek. s. 1. 2. içdeniz. iç kısımlara doğru. haks ızlık. katmak. 2. 1. (in. adaletsizlik. 1. s. mürekkepli. üyeliğe kabul töreni. vermek. zarar. kalıt. seziş. f. iç. i. i. ilkin. zalim. mürekkep. miras kalan. i. yara. insanlıktan çıkmış. dokunur. biyol. zarar vermek. f. s. baştaki. i. 2. duygularını pek dışa vuramayan. inhibe etme. dişçi. hapishanede/ak ıl hastanesinde bulunan kimse. (--ed/--led. önce. 1. 2. 2. ruhb. eza. üzgü. 1. i. enjeksiyon. s. 1. yurt uzakta.. kakma. f. i. küçük körfez. e şsiz. i. insaniyetsizlik. i. inisiyatif. düşen. 4. 1. 2. iç sular. i. girişim. yaralı. i. edilemez. k. sakin. i. 4. ba şta. birinin (bir şey yapmasına) ket vurmak. yerici. s. işlemeli. evde . into -e alıştırmak. adaletsizlik. s. i. i. 2. -i göstermek. 3. s. zifiri. acımasız. robot gibi. i. i. başlatma. aşağılayıcı. kırıcı. enjeksiyon yapmak. dili evlilik dolayısıyla yakın akraba olan kimse. 1. ket vurma/vurulma. ak ılsızca. mahkemece verilen) uzva) f. koy. Ad ına halel getirebilir. kapalı deniz. giri ş. taklit2. kakma i şi. insana göre yap ılmamış/olmayan. birinci. (bir karar. günah. giriş yeri. i. s. s.

zarars ız. 2. 1. öğrenmeye hevesli. başkaları hakkında bilgi edinmeyi seven. yeni şey. sırasız... bilg. s. açgözlülük. safdil. irsi.b. düzensiz. 1. delice. . masum. 2. girdi ayg ıtı. 1. saf. aşılamak. delilik. make i. hakk ında bilgi almak istemek.. f. doymazlık. soruşturma. gen. s. I received a lot of inquiries about the new tax law. i. i. s. 1. 1. i. 3. nöbet. i. tahkikat.o. ak ıl hastası. işlemeyen. uygunsuz. iç organlar. i. i. s. elek. değişiklik yapma. inorganik. k. 2. 1. en içteki.. hijyenik olmayan. inquiring inquiry inquisition inquisitive inroad insane insane person insanitary insanity insatiability i. pek çok. (nedeni bilinmeyen ölüm hakkında adli) soruşturma. şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahalle. soruşturma yaparak -i araştırmak. hastanede yatan hasta. i. i. inorganik kimya. deli. s. aptal kimse. çal ıştırılamaz. manevi kuvvet.). s. (birinin) tabiatında/özünde olan. s. aşılama. sayısız. derin/gizli anlam. s.. giriş verileri. zarars ız. girdi. giriş. 1. iç. birini sormak.. suçsuzluk. dili iç kısımlar. i. zamans ız. yenilik ç ıkarmak. s. s. masumluk. 2. (birinden gelen) dü şünceler/sözler. zarars ız. akın. girdi. s. i. i. incitmeyen. 3. iç. uygulanamaz.. beysbol her iki tak ımdaki oyuncuların birer vuruş sırası. 3. olumsuz bir şey ima eden söz. (resmi) soru şturma. anlamsız. 1. 2. soru sorar gibi (bak ış/yüz ifadesi). yenilik getirme. yeni metot/alet. katma. 2. ruhsal. zarars ız eğlence. s. 4. değişiklik. 3. Yeni vergi yasas ı hakkında epey soru soran oldu. suçsuz. çalışmayan. f. . fels. girdi-ç ıktı. (of) (birinin hal ve hatırını sormak. ekon. sakl ı (anlam v. 1. 1. into hakkında soruşturma/tahkikat yapmak. 2. s.innards innate inner inner city inner resources inner significance inner tube innermost inning innings innkeeper innocence innocent innocent amusement innocuous innovate innovation innovator innuendo innumerable inoculate inoculation inoffensive inoperable inoperative inopportune inordinate inorganic inorganic chemistry inpatient input input data input device input-output inquest inquire inquire after s. bilg. 2. sorguya çekme. gizli. iç lastik. 2. yenilik yapan kimse. aşı. araştırma. meraklı. hanc ı. 2. incitmeyen. 1. 1. doğuştan olan. masum kimse/çocuk. mevsimsiz. sıra. cinnet. i. i. yenilik. s. bilg. f. kinaye. dahili. 2. kriket bir tak ımdaki on oyuncunun oyun dışı edilinceye kadar vuruş sıraları. verme. s. hesapsız. safl ık. i. (bir şeyin) temelinde/özünde olan. deli. 1. baskın. kalıtsal. 2. 2. çoğ. 1. s. about -i sormak. bilg. 3. girdi. ameliyat edilemez. değişiklik yapmak. giriş-çıkış.. 1. otelci. 2. ço ğ. s. i. sa ğlığa zararlı. 4. 3. i. taş. 2. en içerideki. aşırı.

. böcekçil. içerisine. z. ruhb. içeriden biri. 3. kıyıya doğru. böcek ilac ı. direngen. ithaf. gizlice f ırsat kollayan. 2. 1. -i tutturmak: i. 1. i. 2. çoğ. eklenen şey. olmama. 3. (into) (-e) koymak. 1. ufak. tehlikede olma. (-de) direnmek. 1. iç kısımlar. 3. doymaz. çözülmez. küstahlık. 1. i. 2. edat içine. hissedilemeyecek kadar ufak. iç organlar. değersiz. z.. 2. demeye getirmek. s. 2. 2. araya eklenen şey. madalya veya para üzerindeki yazı.. s. huk. kitabe. erimez. halledilmez (problem v. anlayış. yavan. ısrarlı. hilekâr. bak. 3. i. (yaz ıt) yazmak. samimiyetsiz. 2. s. hakketmek. 1. 2. dergi/gazete arasına konulan ek. s. 1. bir şeyin iç yüzünü kavrama. ars ız. 2. içtenliksiz. 5. bir ilanın gazeteye bir kez konması. i. 2. 1. sa ğlam olmayan: He feels insecure here.b.insatiable insatiableness inscribe inscription inscrutable insect insecticide insectivorous insecure insecurity inseminate insemination insensible insensitive inseparable inseparables insert insert insertion inshore inside inside inside inside inside information inside of an hour inside out insider insides insidious insight insignia insignificant insincere insincerity insinuate insinuation insipid insist insistence insistent insofar insofar as insolence insolent insoluble insolvency s. başkalarını düşünmeyen. i. kitap ortasına eklenen sayfalar. pek az. içeriden s ızan haberler. anlams ız. (on/upon) (-de) ısrar etmek. 2. 2. ayrılmaz dostlar. (için) diretmek. 1. 1. iç. s. ısrar edici. tehlikede olan. terbiyesiz. 1. hain. bayg ın. s. 2. a şılamak. k. s. i. 3. (rütbeyi/makamı simgeleyen) işaretler. aras ına koymak. sa ğlamruhb. 1. s. içinde. aciz hali. emniyetsizlik. tats ız. böcek. i. değmez. emniyetsiz. içtensizlik. z. içeriye.). s. bir saate kadar. yazmak. ekleme. to/for (bir yapıtı imzalayarak) -e ithaf etmek. güveni olmama. i. 1. (kötü bir şey) demek istemek. i. sinsi. f. i. s. lezzetsiz. döllemek. yazıt. Burada kendini emniyette hissetmiyor. i. insatiability. 1. i. 4. dili ba ğırsaklar. iç yüzünü bilen kimse. içerisinde: The mouse is hiding inside that piano. 2. (in) (-e) sokmak. düşüncesiz. kaydetmek. She insisted on buying the red dress. 1. f. i. küstah. doymak bilmez. ısrar. 1. (kötü bir şeyi) üstü kapalı söylemek: Are söz.. ayrılmaz. sönük. samimiyetsizlik. ayak direme. kendine güveni olmayan. i. iç taraf: the inside of the box kutunun içi. yazı. f. k ıyıya yakın. içteki. içeride. ne anlama geldiği belli olmayan. s. f. s. 2. kanmaz. tersyüz. i. 2. K ırmızı s. s. s. çözünmez. 3. ne dü şündüğü belli olmayan. üstü kapalı (kötü)you insinuating that söyleme. i. f. obur. kendine i. -diği derecede/kadar. ikiyüzlü. telkin etmek. . 2. açgözlü. dölleme. Fare o piyanonun içinde saklan ıyor. 1. alametler. önemsiz. üstü kapalı she´s a liar? O yalancı mı i. (-de) ayak diremek. iç.

s. 1. f. araç. müflis kimse. k ışkırtmak. belgit. yol göstermek. z. 2. f. 1. ödeme aczine dü şmüş. i. denetlemek. eğitim. İng. -ece ğine: He came here instead. (yeni seçilmiş/atanmış birini) -e oturmak. talimat f. 1./Başkasının yerine kendisi buraya geldi. i. in/into -e yava ş yavaş aşılamak/telkin etmek. tayin etmek. kurulu şa/kuruma ait. 2. k ısım.. müfettiş. an.b. atamak. okutman.. instant. yitimi. i. k ıs. defa.) tesisatı döşeme. su katılarak hemen hazırlanan (yiyecek/içecek).s. istikrars ızlık. 1. f. 1. f. o kadar ki. i. içgüdü. k ışkırtma. öğretme. kurum. kurumsal. 1. yoklama. eğitmen. solumak. f. (bir ayg ıtı) (bir yere) takma. örnek.´ni) uyand ırmak. sistemi) kurma. with -i yavaş yavaş aşılamak/telkin etmek. 1. i. 1. (kalorifer. . enstrüman. i. 3. 2. i. bölüm. yoklamak.b.b. s. bilimsel kurum. asistan. -diğine göre. tahrik etmek.b. 1. tic. fikir aşılama. 2. taksit usulü. içgüdüsel olarak. kurmak. Oraya gideceğine buraya geldi. z. i. sistemi) kurmak. elektrik v. 2. 4. uykusuzluk çeken kimse. i. telkin. elektrik v. 2. k ışkırtıcı. teftiş. kurulu ş. tesis. 1. âdet haline getirmek. f. 3.´ne yerleştirmek. of -in yerine. şi/şirket. i. 3. dakika: at this instant bu anda. (bilgisayar 2. bilgi. installment. 1. s. 1. batkın.) tesisatı döşemek.. kurum haline getirmek. İng. i. 2. hemen olan. 2.öıslahevi v. ani. i. İng. ilham etmek.insolvent insomnia insomniac insomuch insomuch as insomuch that inspect inspection inspector inspiration inspire inst instability install install o. müessese. z. 2. belge. -diği derecede/kadar. uyku i. -ecek yerde. senet.. ivedi. vermek. ask. 3. denetleme. öğrenim. 1. etmek. ğretmek. ödeme aczine düşmüş ki uykusuzluk. in/on installation installment installment plan instalment instance instant instantaneous instantly instead instep instigate instigation instigator instil instill instillation instinct instinctive instinctively institute institution institutional institutionalise institutionalize instruct instruct a solicitor instruction instructions instructive instructor instrument instrument panel s. i. ayağın üst kısmı. kontrol. hemen/an ında meydana gelen. s. iflas etmiş. eğitmek. instill. ak ıl okutmak. huk. durum. 2. i. (öfke. direktif.. derhal. avukat tutmak. 3. kontrolör. i. mademki. hastanesi. alet. denetleyici. institution. ilham. 2. 1. i. 3. 1. kontrol paneli. kontrol etmek. teşvik etmek. tesisyerle şmiş gelenek. f. esinlemek. institute. ani. institutionalize. 3. pano. çalg ı. 2. z. okul. şimdiki. 2. hemen.b. müessese. denetçi. kurumla ştırmak. 2. enstantane. derhal olan. bak. eğitici. v. 1. içgüdüsel. i. f. i. sevgi v. 4. kurulu ş. ağım. kere. yönerge. a şılama. öğretmen. i. esin. s. i..b. 1. batkın. enstitü. 2. 1. İng. denetimci. teftiş etmek. (bir ayg ıtı) (bir yere) takmak. acil. i. taksit. bak. uyuyamazlık. aç ıklama. 2. 5. bak. 2. öğretici. f. (kalorifer. i. (bilgisayar v.. ders.

i. integrasyon. dürüstlük. i. s.integrated thebirleşme. zekâ sahibi. emme supab ı/valfı. onur k ırma. s. integrasyon. intransitive. f. istihbarat te şkilatı. i. entelektüel. enstrümantal. oto. aşağısama. ayr ılmış. etkili. (bir kuruluşa/camiaya) yeni girenler. yararlı. ba şa çıkılmaz. a şağısamak. i. dar görüşlü. anlayış. ekon. idrak. entelekt. elle tutulamaz. izole etmek. i. ayrı. hakaret. s. anlayışlı. emin olmak. ak ıl. to insure that I had a s. (yemek) yeme. 4.. s. entelektüalizm. 1. s. izole bant. aracı olan. i. 1.. ayd ın. 2. sigorta poliçesi. asi. intelligence. yetersiz derecede. fels. ayd ın. z. i. el sürülmemiş. İng. s. tamsayı. izolatör. kafa Itutan. dokunulamaz. 1. istihbarat bürosu. 3. zekâ bölümü.instrumental instrumental music instrumentalist insubordinate insubordination insubstantial insufferable insufficient insufficiently insular insulate insulation insulator insulin insult insult insuperable insurance insurance broker insurance company insurance policy insurance premium insure insurgent insurmountable insurrection int intact intake intake valve intangible integer integral integral calculus integral equation integrate integration integrity intellect intellectual intellectualism intelligence intelligence bureau intelligence quotient intelligence service intelligence test intelligent s. bir bütünün ayr ılmaz bir parçası olan. yenilmez. i. zihin. isyan. . akla ait. adaya özgü. zekâ. as ılsız. insulating tape elek. ayaklanma. adaya ait.the hotel asi. bütünlük. 2. 3. yardımcı. f. sigorta olmak. 1. yüksek zekâ sahibi. entegrasyon. 1. zayıf. entelektüel. zekâ testi. sigorta simsar ı. i. akıl sahibi. sağlamak. i. 1. bozulmam ış. 1. integral. eksiksiz. ak ıllı. dokunulmamış. ba ş kaldıran. entelektüel. i. geçilemez. 2. 1. hakaret etmek. i. hor görmek. 2. yalıtım maddesi. 1. f. çalgı çalan müzisyen. 3. fiziksel varlığı olmayan. 2. into -e katmak: He bütünle şme. ba ş kaldıran. anlıkçılık. istihbarat. with ile birle ştirmek. i. 1.. against -e kar şı sigorta etmek. parçalardan oluşan. 2. 2. 3. 1.. s. s. kavranamaz. f. sağlam. yenilemez. i. baş kaldırma. 2. s. s. kafa tutan. interest. intelekt. asi. ak ıl. 2. 2. temin etmek: called isyancı. yalıtım sargısı. s. interior. interval. geçilemez. i. yalıtmak. s. mat. 1. integral integral denklemi. yalıtkan. üstesinden gelinemez. 3. intelektüalizm. çekilmez. k ıs. hayali. zihinsel.hesab ı/kalkülüsü. sigorta şirketi. tamamlamak. interjection. i. 2. doğruluk. i. katlan ılmaz. letters into his book. itaatsiz. sigorta primi. başa çıkılmaz. müz. yetersiz. enstrümantal müzik. bilgi. international. 1. 2. internal. 2. i. 2. zeki. 1. sigorta. 1. bütünlemek. anlık. mat. izolasyon. 2. hafif.Mektuplar ı kitabına kattı. haber. temelsiz. eksik. yalıtım. mat. ensülin.

arabirim.intelligible intemperate intend intense intensely intensify intensity intensive intensive care intensive care unit intent intention intentional intentionally inter interact interaction intercede intercellular intercept intercession intercessor interchange interchangeable interconnect interconnecting rooms interconnection intercontinental intercourse interdependence interdependent interdict interdict interest interesting interface interfere interference interim interior interior decoration interior decorator interject interjection interlace interlock interlope s. 1. değiştirmek. f. s. yoğun bakım. 1. menetmek. merak. yoğunlaştırmak. f. k ıtalararası. 5. 3. müdahale. 2. f. ç ıkar. yasak. sert. biyol. şiddetlenmek. elek. hararetli. f. 2. ilginç. birbirine ba ğlı olan. (--red. in -e ilgi. enteresan. 2. kasten. i. cinsel ilişki. birbirine geçmek. f. etkileşim. in -e kar ışmak. yoğunluk. görü şme. niyetlenmek. 2. --ring) gömmek. çatışma. 2. yoğun. 2. 1. 2. aralık. i. 1. değiş tokuş etmek. niyet. birbirini etkilemek. He has maksatlı. hisse. arac ılık. şiddetle. içmimar. olan (kimse). birbirini etkileme.. iç. 1. ünlem. 3. yoğun bir şekilde. keskin. Gelmek niyetinde de s. 2. s. z. bozuk (hava). anlam. s. konuşma. i. kim. birbirine aç ılan odalar. s. 3. maksat. mahsus. kazanç. kâr. s. arac ılık etmek. f. şiddetlendirmek. tıb. radyo parazit. ilişki. yolunu kesip durdurmak. Amac ı size yardım etmek. ciddikararlı olmak: I s. f. birbirine ba ğlı olma. yolunu kesip yakalamak. 2. niyet. arabulucu. 2. amaç. etkile şim. içmimarlık. fiz. f. s. 2. birbirine 3.işine karışmak. yasaklamak. birbirine kenetlemek. şiddet. interaksiyon. f. i. keskinlik. birbirine bağlanmak. 1. f. 4. 1. bile bile. i. isteyerek yapılan. i. defnetmek. -e burnunu sokmak. ği o değil. araya girme. aşırı. sert. i. 1. f. ilgilendirmek. amaç. bile coming. 1. arayüzey. karşılıklı dayanışma. başkasının .with -i engellemek. 1. arada (söz) söylemek. merak ını uyandırmak. i. 1. 3. i. faiz. 1. 1. değiş tokuş etme. 2. kasti. with -e yer yer serpi ştirmek: He interlaced his writings with kenetlenmek. They intensified their search for i. interkoneksiyon. iç yerler. iç k ısım. maksat: His intention is to help you. 1. birbirine ba ğlamak. s.. gergin. yoğun bakım servisi.ğil. iç. i. i. birbirine dolamak. şiddetli. 1. -e müdahale etmek. s. 3. f. i. yoğunlaşmak: The storm is intensifying. kas ıtlı. anlaşılır. gözelerarası. 4. geçici. 2. demek istemek: That´s not what she intended to say. F ırtına şiddetleniyor. i. karışma. 2. 2. bilg. birbirine dolanmak. 1. birbirine geçirmek. fasıla. arac ı. engel. şiddetli. with ile çatışmak. ba ğlamak. kastetmek. s. s. Demek istedikuvvetli. şiddetli (söz). pay. tıb. no intention of bile yapılan. ara. f. isteyerek. birbirine f. taşkın. z. 2. 1. dahili. hücreleraras ı. fırtınalı. i. 2. içerideki. 2. f. değiştirme. birbiriyle de ğiştirilebilir. 1. araya girmek. niyetinde olmak. dahil. arada söyleme. i. i.

içilir (ilaç). staj yapan t ıp öğrencisi. aç ıklama. ara oyunu. enternasyonal. çevirmen. iç yak ımlı motor. sorguya çekmek.bulunan. i. soru ifade eden. haftaym. 2. uluslararas ıcılık. f. 3. s. s. tercüme etmek. s. iç. i. sin. i. aralıklı olarak. tercüman. s.. 2. eklenmiş sözcük/cümle. başkasının işine burnunu sokan kimse.t.interloper interlude intermarriage intermediary intermediate interment intermezzo interminable intermission intermittent intermittent current intermittent fever intermittently intern intern internal internal affairs internal combustion engine internal inflection internal medicine internal migration internal organs internal revenue internal structure international international law international law internationalism internationalist interpenetrate interplay interpolate interpolation interpose interpret interpret s. 1. içişleri. 1. defnetme. s. intermezzo. 2. içten. yazıya sözcük/cümle ekleyerek asıl metni değiştirmek. z. bitmez tükenmez. 1. uluslararas ı. 1. s. 1. 3. soru sorma. yarıda kesmek. f. mola. yorumcu. i. tıb. iç organlar. engellemek. ırklararası. enternasyonalizm. i. f. 1. dilb. tıb. 2. konser ara.. enterne etmek. yorumlamak. bir şeyi tam yazıldığı/söylendiği gibi yorumlamak. uluslararas ı hukuk. 1. ortadaki. f. 3. yakın akrabalar arasında evlenme. soru zamiri. müz. karşılıklı ilişki. i. soru soran kimse. çeşitli aileler/milletler arasında evlenme. 4. sonsuz. elek. kesikli ak ım. soru zamiri. orta. ına başka bir şey sokmak. 1. antrakt. f. tiy. sorulu. yorum.. enternasyonalist. 3. nüfuz etmek. i.. karşılıklı etkileme. 1. uluslararas ı hukuk. soru sormak. başka bir anlam yüklemeye kalkmamak. 2. 1. gözalt ına almak. futbol ara. hayal gücünü kullanarak (bir şeye) i. eklenti. iki şeyin arasına koymak. belirli aralıklarla gelen ateş. . ara dönem. f. 2. araya bir şey sokma. 2.. i. mat. çevirmek. f. dahili. (birinin) sözünü kesmek. staj yapan kimse. 1. 2. 2. içbükün. 1. dahiliye. tiy. konser ara. aralıklı. birbiriyle ilgili. i. antrakt. sorgu yarg ıcı. arac ılık eden. milletlerarası. i. intern. 2. 2. soru sözcü ğü. arada s. tamamen içine geçmek. 1. i. aracı. 2. devlet geliri. 1. 2. aradaki. 2. arabulucu. kesik kesik. uluslararas ıcı. 3. sin. basketbol ara. birbirinin içine geçmek. iç yap ı. strictly interpretation interpreter interracial interrelated interrelation interrogate interrogation interrogative interrogative pronoun interrogator interrupt i. içgöç. (ölüyü) gömme. 2. 3. i. 1. i. iç bünye. çevirmenlik yapmak. i. i. s. voleybol. iki şey arasyazıya sözcük/cümle ekleyerek asıl metni değiştirme. metne i. araya girmek. 1. tiy. 2. s. (bir gemiyi bir limanda) hapsetmek. kesik kesik. sorguya çekme.

2. anat. i. karıştırmak. 1. i. üstelik. kesişmek. i. i. gözdağı vermek. i. sarho şluk. ikiye bölmek. samimiyet. kendine özgü. esas. gizlice sevi şmek. tıb. merak ını uyandırmak. çıtlatmak. inatç ı.. 3. 2. I don´t know him intimately. kolay kontrol edilemeyen. A. içtenlikle. s. O uzak bir akraba. s.. 2. cesur. ara. yıldırmak. geçişsiz. tonlanma. z. 2. gözünü korkutma. aslında. s. samimi. kesmek. s. f. 1. özünde. 3. arakesit. imlemek. tıb. f. serpiştirme. i. birbirine kar ıştırmak. 2. samimiyetle. aralık. 1. 2. 1. ile röportaj yapmak. birbirine sar ılmak. sıkı: There is an intimate relationship ı söylemek.wo.. 1. beraber dokumak. i. gözünü korkutmak. geom. i.wove. 1. -e. müz. entrika çevirmek. görü şme. with -e sarmak. 2. girift. 2. in. s. 1. birbirine geçmek. i. 1. şaşırtmak. 1. 1. 3. i. çok yakın. tonötüm. girişik. s. f. zehirlenme. üstü kapalbetween love and hate. -ye. i. i. i. geçişsiz fiil. çok yak ın (arkadaş). tıb. yola getirilemeyen. ima.B. f. dayan ılmaz. gizli a şk macerası. 2. spiral. sarhoş eden madde. süre. kavşak. 1. eyaletler arasından geçen otoyol. 2.. çekilmez. kesilme. 1. dilb. i. Onu annesiyle tanıştırdı. to ile tan ıştırmak: She introduced him to her mother. f. -e dolamak. iki ses arasındaki perde farkı. s. mülakat. f. 2. uzlaşmaz. 2. mest olma. s. 2. üniversiteleraras ı. arac ılık. damariçi. (in.ven) 1. s. f. s.B. f. sindirmek. 2. s.ter. uzlaşması olanaksız. titremleme. ima etmek.D. A. 2. ara.. s. nesnesiz (fiil). karışık.ter. 1. zehirlemek. yıldırma. içeri. 1. bağırsaklara ait. 1. ba ğırsak. çapraşık. s. katetmek. aras ına serpmek. A şk ve nefret arasında çok yakın bir z. röportaj. of -e kar şı hoşgörüsüz. üstü kapalı söyleme. bak. kendisini yak ından i. korkusuz. ilgisini çekmek. sarho ş etmek. kasiçi. entrika. 2. yılmaz. ile görüşme/mülakat yapmak. s. araya girmek. f. caba. sindirme. s. kesişme. 1. karışma. ses tonunun yükselip alçalma şekli. edat içine. to -i tanıtmak: This book introduces preschool children to . in -e kar ışmak. kesinti. dalavere çevirmek. entonasyon. gözdağı verme. enterval. intrinsic.D. mest etmek. müz. 3. f. sarhoş edici. eyaletleraras ı. serkeş. s. asıl. 2. samimilik. f. 2. çok yak ından: He´s a distant relative. hile.interruption intersect intersection intersperse interspersion interstate intertwine interuniversity interval intervene intervention interview interweave intestinal intestine intimacy intimate intimate intimately intimation intimidate intimidation into into the bargain intolerable intolerance intolerant intonation intoxicant intoxicate intoxication intractable intramuscular intransigence intransigent intransitive intransitive verb intrauterine device intravenous intrepid intricate intrigue intrigue intrinsic intrinsical intrinsically introduce i. 3. hoşgörüsüzlük. 1. uzlaşmazlık. i.

icat. 2. sezgicilik.. 1. sezgisel. i. s. i. f. i.. 2. tırnaklar.. istenilmeyen bir yere izinsiz ve davetsiz giren kimse. i.. tanıtıcı. küfür. 1. zorla girme. sezgiyle anla şılan/öğrenilen. 3. sezgici. 2. s. 1. i. araştırma. altüst olma. s ırasını değiştirmek.. i. s. 2. istilac ı. davetsiz misafir. çok de ğerli. garketmek. içebak ışçı. sakat. 1. 1. icat etmek. the murder. aynı şekilde. 2. i. sezgiyle.. ters çevirme. in -e (para) yat ırmak. değişmez. sezgici. tersine çevirmek. zorlagirmek. s.introduction introductory introspection introspectionism introspectionist introspectionistic introspective introvert intrude intruder intrusion intrusive intuition intuitionism intuitionist intuitionistic intuitive intuitive knowledge intuitively inundate invade invader invalid invalid invalidate invaluable invariable invariably invasion invective inveigh invent invention inventive inventor inventory inverse inversion invert invertebrate inverted inverted commas inverted commas invest investigate investigation investigator i. 1. 2. 1. aksi. sabit kalan. 1. 2. 1. inceleme. deftere kayıtlı eşya. buluş. in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak. başlangıç. ters sonuç. müz. ters dönme. tırnak işaretleri. sald ırı. . takdim. 1. 3. giriş. mat. s. 1. i. tersine çalış. enversiyon. envanter. sald ırmak. i. s. yatalak. f. yetki investigating soru şturma. icat eden. fels. i. sel basmak. 2. tanıştırma. s. sövüp sayma. tersine çevrilmiş. tersine dönmü ş şey. hücum etmek. dilb. su basmak. sezgiyle edinilen bilgi. 1. İng. 3. müz. İng. fels. s. tersyüz s. f. 1. s. 4. başlangıç ile ilgili. demirbaş. 1. içebak ış. s. akın. değişmeyerek. yaratıcı. s. s. 2. f. 2. uydurmak.etmek. 2. içedönük kimse. 3. müz. z.. hükümsüz kılmak. Dedektif cinayet hakk ında tahkikat yapıyordu. 2. değişmeyen. istila. 2. yarat ıcı. ara ştırıcı. f. izinsiz ve davetsiz giren. i. her zaman. tahkikat. 2. tahkikat/soruşturma yapmak: The detective was f.. i. zorla girmek. s. zorla içeriye sokmak. omurgas ız. hükümsüz. i. yaratmak. istila etmek. f. omurgasız hayvan. içebak ışçılık. 1. önsöz. 3. paha biçilmez. 2. i. 1. i. tırnak işaretleri. f. içe do ğma. içebak ışçı. -i paylamak. 2. i. geçersizle ştirmek. tersyüz edilmiş. 2. sezi. 1. içgözlemsel. with (sorumluluk. sezgi. dedektif. ağır hakaret. i. i. against -i şiddetle eleştirmek. ters. z. 1. f. 1. hakk ında with (bir makama) getirmek. 2. i. içgözlem. izinsiz ve davetsiz girme. geçersiz. sırası değiştirilmiş. i. zorla giren. 2. hasta. tanıtım. s. fels. s. 4. dilb.

1. s. s. i. s. görünmez. envestisman.. gayet sa ğlam: His z. davet. Sergiye sadece en yak ın arkadaşlarını davet etti. f. ça ğırmak: He invited only his close friends to the exhibit. koruma v. iris. düşkün. öfke. 3.. 2. çabuk yok.. 2. 2. 4. İng. bak. usandırıcı. iodized. 2. içeride bulunan.. bak. 2. f. 1. s. 2. i. yatırımcı. davet etmek. f.. müzmin. karışma. s. zerre. 2. birini içeriye davet etmek. iyon. dili aşk Don´t involve me in your i. f. i. bozulmam ış. s. haksız. (yard ım. 3. s. bak.´ni) istemek. iyot. çi ğnenemez. 1. k ıskandırıcı. s. i. ça ğrı.1. 1. bak. i. in inviting invoice invoke involuntary involve involvement invulnerable inward inward inwards iodic iodine iodisation iodise iodised iodization iodize iodized ion ionic ionisation ionise ionization ionize ionosphere iota irascible irate ire iridescent iris irk irksome i. -e sokmak: ilişkisi. i. s. resmi hesaplarda gözükmeyen. hiddetli. 2. bulaşma. -e bulaştırmak. fikir veya ruhun derinliğine doğru. i. iyonlaşmak.. çekici. iris. i. 2. 1. davetkâr. içeriye do ğru. iyonik. ho ş. ele geçirilmez (yer). ruhb. istemeyerek yap ılan. f. İng. Onda zerre kadar gerçeklik öfkelenen. İng.o. 2. yenilmez. iyonyuvarı. ilgi. .investment investor inveterate invidious invigorate invincible inviolable inviolate invisibility invisible invisibleness invitation invite invite s.b.. istemek: Expertise involves practice. 1. 1. hiddet. can s ıkıcı.kar ıştırmak. s. f. ruhsal. (sorumluluk. faturas ını çıkarmak. iodization. 2. f. iyonlaştırmak. iyotlamak. 1. bak.. 1.b. iyonlanma. ionization. fatura. bıktırmak. sinirli. zarar görmekten veya yaralanmaktan tamamen korunmu ş. 1. s. k. i. iç. 2. iç k ısım. i. 2. görünmezlik. mal. gerektirmek. tiksindirici. iyotlanm ış. tiryaki. f. bozulamaz. (Allaha) yakarmak. i. 3.. sinirlendirmek. (ruh) çağırmak. 1. i. s. bot. iyotlama. f. s. çiğnenmemiş. 1. rica etmek: birini buyur etmek. in -e ilişki. f. canland ırmak. 2. 2. içe doğru. iodize. güçlendirmek. z. başvurmak: He invoked his diplomatic immunity. cazip. çabuk kestirilemez. position in the s. İng. iyotlu. usandırmak. 1. dokunulmaz. yetki v. Ustal ık pratik ister. istemsiz. Iris. s. iyonlaşma. yatırım. kökle şmiş. s. huysuz. nebze: There´s not an iota of truth in it. gözle seçilemez. i. i. 2. iradedışı. fethedilemez. 3. gayriiradi. görülmez. yanardöner. davetiye.. yalvarmak.. ionize. i. anat. yerleşmiş. 3. öfkeli. manevi. bak. s. bıktırıcı. s. 1. k ızgın.´ni) verme. invisibility. i. gayriihtiyari. iyotlu. k ızgınlık. bak. inward 2.. canını sıkmak. istençsiz. süsen. İng. 1.

inceden inceye alay eden. 2. alayl ı. ada. 2. irrasyonalizm. onarılamaz. s. i. bedeli ödenerek kurtar ılamaz. 1.. 2. yolsuz. çürütülemez. barıştırılamaz. öfke.b. 2. s. 1. bastırılamayan. s. 2. s. s. 3. 1. 2. i. s. bakonu d ışı. sorun v. kurtulamaz. ironi. demirden yapılmış. uzlaştırılamaz. mütereddit. bir daha ele geçmez. 2. usulsüz. 1. f.. yıkama.´ni) gidermek. 2. 5. z. s. de ğiştirilemez. 2. çözülemez. 3. 1. aksi iddia edilemez. s. çok çekici. demir. tahriş. tahriş edici şey.. dilb. kaşındırma. usdışı. çaresiz. 4. i. ütüleyerek (buru şuklukları) gidermek. düzeltilemez. paraya çevrilemez. onulmaz. demir gibi. geri al ınamaz. i. sinirlendirici. ikircimli. geri alınamaz. 2. kusursuz. tıb. kurals ız. lavaj yapmak. s. (topra ğı) sulamak. 1. s. maden uçlu golf sopas ı. tedavisi olanaks ız. tıb. i. sinirlendirmek. uyuşmayan fikirler. dayanılmaz. 3. of -e bakmaks ızın. çaresiz. 1. düzensiz. önüne geçilemeyen. ütüleme: Have you done the ironing? Çama şırları ütüledin mi? 2. ütü. 1. tersinmez. irrasyonel. 2. çabuk k ızan. 2. (bir şeye ait) demir kısımlar. dökümhane. s. 1. kuraldışı. 1. tahri ş edici. geri alınamaz. 1. mantıksız. 2. s. karşı konulmaz. ironic. düz olmayan. 1. ak ılsız. s.iron iron foundry iron gray iron out ironic ironical ironing ironing board ironmonger ironwork ironworks irony irony of fate irrational irrationalism irrationally irreconcilable irrecoverable irredeemable irrefutable irregular irrelevant irremediable irreparable irreplaceable irrepressible irreproachable irresistible irresolute irresolvable irrespective irresponsibility irresponsible irretrievable irreverence irreverent irreversible irrevocable irrigate irrigation irritable irritant irritate irritating irritation is island i. nalbur. 1. f. i. 2. s. s. ütü tahtas ı/masası. s. s. sorumsuz. s. to ile ilgisi olmayan. bak. 2. i. ters çevrilemez. tahri ş etmek. saygısız. gemlenmez. i. i. bak. telafi edilemez. çarpık. s. su götürmez. insana alay gibi gelen bir tesadüf. kim. 1. 3. kaderin cilvesi. 1. zaptolunmaz. 1. ütülemek. sinirli. tamir olunamaz. s. 4. lavaj. sorumsuzluk. Çok ütü işi var. çoğ. s. . 2. ironik. tahri ş edici. i. akıldışı. 1. s. değiştirilemez. k ızgınlık. 1. aleyhinde söylenecek bir şey olmayan. demirhane. İng. çaresiz. yıkamak. 1. 2. saygısızlık.. 1. 2. kusur bulunamaz. demir. usd ışıcılık. 1. karars ız. uzlaşmaz kimse. s. fiz. i. 2. frenlenemeyen. sinirlendirici şey. i. s. değişmez. 3. be. şıbozuk (asker). (pürüz. ütülenecek çama şırlar: She´s got a lot of ironing to do. f. yeri doldurulamaz. demirler. s. demirhane. s. istihza. sinirlendirici. 2. (topra ğı) sulama. i. mantıksızca. s. demirk ırı. fels.

e şbiçimlilik. priz. i. isk. 1. netice.verilen ilaç. cholera tek tük kolera vakalar ı.. tecrit i. i. çabuk iğne yoluyla anlaşılmayacak şekilde konuşmak. 3. 4. f. onun (it´in iyelik hali). mahsur bırakmak. İng. berzah. f. yayımlama.bacak. 3. k ıs. 6. f. 7. 3. k ıs. ikizkenar üçgen. tecrit etmek. gen. s.senedi ı. i. 2. madde. itemize. it is. ahmak adam. kaşınma. i. izomerik. 1. kendisi. İng. e şbasınç. 2. haber. izomorfizm. (oyunlarda) ebe. f ıkra. seyahat program ı. argo para. k. yalnız bırakma. seyyar. i.. say ihrac ı. i. i. s. 1. yayım. hesapta tek rakam.. arzu. itmek. dağıtım. s. (bazı oyunlarda) top. 9. 3. 2. it had. sarmaşık.. gezgin. i.. yol. kim. e şsıcak. vale. seyyar kimse. f. it has. oto. mesele. yaln ız. J. bak. 4. (--bed. 2. 1. dürtmek. 8. 4.. istek. zam.tenhalık. f. yalnızlık. s. f. 1.. adalı. adam. i. 2. f. coğr.. ayırmak. 1. 2. zool. 1. 1. tek. basım. --bing) 1. ona. fildişi rengi. italik harflerle basmak. i. ağaçsarmaşığı. çakal. 1. kim. yerde ş. 2. bak. İng. k ıs. erkek e şek. 2. ayırma. 2. geom. teni dalayan (kumaş/giysi). Canis aureus. f. k ıs. mahsur kalan. İngiliz alfabesinin onuncu harfi. kaşınan. 2. tenha. s. marsıvan eşeği. fildişi kule. 1. i. fildişi. ayırma. köylü. s. 3. ikizkenar. i. onu. kalem. ayırmak. e şbiçim. kriko. izotop. i. tek başına kalmış. insan ı kaşındıran. i. izomerizm. 3.islander isle islet isn`t isobar isolate isolated isolation isomer isomeric isomerism isomorph isomorphic isomorphism isosceles isosceles triangle isotherm isotope issue issue of shares isthmus it it`d it`ll it`s italic italicise italicize itch itch mite itchy item itemise itemize itinerant itinerary its itself ivory ivory tower ivy J. italik. is not. izobar.. kıstak. i. o. gazet. saplamak. italicize. 2. 3. kaşıntısı olan. s. 1. sorun. kaşıntı. bocurgat. ayrıntılarıyla yazmak. elek. konu. s. izole etmek. boşalma. bot. nüsha. parça. hedera. izomer. etme. i. kaşınmak. kaşıma isteği duymak. izomorf. 2. izomorfik.konu şmak. i. i. kendi. sonuç. izoterm. i. ço ğ. it would. i. 8. 4. 4. kim. 2. italik. 9. j jab jabber jack jackal jackass i. gezginci. 2.1. i. tek tük: isolated instances of1. dürtme. 3. zam. çabukdili iğne. yola ait. çıkış. boşalma yeri. 6. it will. yaln ız bırakmak. adac ık. 1. uyuzböceği. duvarsarma şığı. yolcu rehberi. hisse 5.. 2. saplama. eşek herif. dolaşan. gemici. 1. 1. kald ırıcı. f. 4. izole etme. 5. yolculukla ilgili. 7. . ada. zam. oğlan. adet. e şbiçimli. i. 2. 2. i.

i. hapishaneden kaçma. f. i. i. i. 2. ceket. yeniçeri. k ıs. i.knives (cäk´nayvz) i. Jamaikalı. 2. frene kuvvetle bas ıvermek. (--ged. yafa portakalı.. s. kriptomerya.. 4. diş. çekişmek. keskin dönü ş. 2. düldül. on parmağında on marifet olan kimse. f. (with) (-e) ters düşmek. reçel. sivri uçlu. 1. bot. i. çentikli. viraj. dayanan. 2. bot. mak. 2.jackboot jackdaw jacket jackknife jack-of-all-trades jackpot jade jade jaded Jaffa Jaffa orange jag jagged jaguar jail jailbird jailbreak jailer jailhouse jaloppy jalopy jam jam jam on the brakes jam session jam session Jamaica Jamaican jamb jamboree jam-packed Jan jangle janissary janitor janizary January Jap Japan Japanese Japanese cedar Japanese maple Japanese persimmon Japanese plum Japanese quince japonica jar i. ortada biriken para. sivri uç. argo cümbü ş. çentmek.a.. i. jalopy. kavga etmek. dişli. ocak ayı. odacı. 3. kaba kuvvet kullanan kimse. Hepimizi o küçük i. bot. mahkûm. eğlenti. Acer palmatum. Jamaika. Japan. ahenksiz ses. kapı veya pencerenin dik yanı veya kenar pervazı. i. i. zorba. f. yafa portakalı. pot. 1. f. bot. bot. i. Jap. jack. bak. şömiz. elinden her iş gelen kimse. 1. s. k ıs. (--red. cücekarga. janissary. hapishane. 2. Japonca. mahpushane. i. i. i. January. yafa. t ıkmak. gürültü. ahenksiz ses ç ıkarmak. zool. mahpushane.. isk. cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği. bot. firar. 2. k. --ging) diş diş etmek. hapse atmak. 1. f. (ile) çatışmak.. i. 2. f. çoğ. Jamaika. hafifme şrep kadın. h ıncahınç dolu. büyük çakı. 2. tıklım tıklım. gırgır. Japon. 1. argo. --ring) 1. s. (--med. marmelat. yafa. maltaeriği. 1. i. kaba kuvvet. b ıkkın. Japonca. i. 1. on/upon . bak. i. cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği. jagar. Jamaikalı. dopdolu. yenidünya. kapıcı. hapishane. çok yormak. Chaenomeles lagenaria.nese) Japon. küçükkarga. hapsetmek. gardiyan. i. i. i. Japanese. japonakçaa ğacı. i.. s. mahpus. i. Jamaika´ya özgü. japonayvas ı. 2. çok yorgun. trabzonhurmas ı. 1. argo külüstür otomobil. s. 1. 3. dili 1. i. 2.. i. i. Prunus salicina. japonayvas ı. Japonya. jaguar. zangırdamak. isteksiz. kaba kuvvete i. --ming) 1. 2. Cryptomeria japonica. bitkin. kaba kuvvetle başkasını boyun eğmeye zorlamak. 1. hıncahınç doldurmak. s. sıkıştırmak. zangırdatmak. i.. f. yaşlı ve işe yaramaz at. düldül. kulak t ırmalayıcı bir ses çıkarmak. tıkmak: They are going to jam all of us into that small room. yeşim. i. Diospyros kaki. (vaktiyle hapis yatm ış) sabıkalı. (çoğ. 2. Corvus monedula. Chaenomeles lagenaria. silindir ceketi.

cin. fütursuzca. tehlikeye sokmak. Dipus. (meyve tad ında. laflama. 3. argo canland ırmak. süveter. cirit. f. 2. argo çene çalma. 2. alakarga. kıskançlık. hoşnutsuzluk. k ıskançlıkla. İng. kötü malzemeyle yap ılmış. Cavaca. fırlatmak. 2. (çoğ. Cava´ya özgü. tehlike. 1. sarılık. Cavaca. gösterişli. i. i. tehlikeye atmak. s. s. yarg ılanan sanığın cezaya çarpılma olasılığı. zool. (yaya) trafik kurallar ına uymadan karşıdan kimse. . Garrulus glandarius. kıskançlık dolu. meslek argosu. donmak. sarsıla sarsıla gitmek. sars ıntılarla. caddeyi trafik kurallar ına uymadan geçenkarşıya geçmek. 3. 1. cin kuma ş. oturak. i. k. özel dil. caz. i. 2. çenekemiği. zool. jeopardize. Jav. Jasminum.a. çene çalmak. 3. 1. çölsıçanı. belirginleşmek. s. sars ıntılı. Cava. şık. gezmek. kavanoz. i. ılık olmuş. i.. bak.. pelteleşmek.. düşmanlık. i. 2. 4. 1. medüz. ağız.. 2. s. i. büzülme. 1. z. şen. Cavalı. z. i. k. bak. yasemin. s. f. İng. 3. cin pantolon. s. pelteye benzeyen) jöle. i. 1. s.nese) Cavalı. tıb. argo tehditle baskı yapmak.. alaylı bağırış/kahkaha. i. s. k. 1.. spazmodik. 2. (at) ba ğırarak/kahkahalar atarak (ile) alay etmek. i. 1. bak. --s i. İng. 2. çene. gezinti. i. i. silkinme. i. anla şılmaz dil. kazak. şiddetli ve ani çekiş. peltele şmek. kestanekargas ı. f. anat.. Cava. 2. pelteleştirmek. k. f. içi jöleli fasulye biçiminde bir şeker. silkme. İng. dili 1. kaygısız. dili (yaya) yaya geçidi olmayan bir yerde kar şıdan karşıya geçmek. f. sarsarak. k. jello. 4. nazik durum.jar jargon jasmine jaundice jaundiced jaunt jauntily jaunty Java Javan Javanese javelin javelin throw jaw jawbone jawbreaker jay jaywalk jaywalker jazz jazz band jazz up jealous jealously jealousy jean jeep jeer jell jello jelly jellybean jellyfish jeopardise jeopardize jeopardy jerboa jerk jerk jerk off jerk out jerkily jerky jerry jerry-built jersey Jerusalem i. f. dili kararsız kimse. hareketlendirmek. i.. 2. burkulma. (reçel veya marmelada benzeyen) jöle. karamsar. 1. 2. karamsarlık. Javanese. kaygısızca. i. f. düşmanca. bot. salak. i. i.. çölfaresi. dili biçimlenmek. laflamak. k. i. 1. 1.. cazbant. dili lazımlık. k ıskançlık. abaza çekmek. i. sar önyargılı. 1. ço ğ. i. cip. çok sert akide şekeri. i. 1. jarse. i. i. birdenbire ve şiddetle çekmek. Kudüs. söylenişi zor sözcük. 3. 1. cirit atma. i. f. 2. argo otuz bir çekmek. blucin. i.. 2. cirit. argo aptal. argo 1. d ırlanmak. pulover. Cavalı. mastürbasyon yapmak. k ıskanç. hoşnutsuz. dili pis/aşağılık herif. 2. 3. f. i. neşeli. 2.. 2. silkip atmak.. huk. 2. z. önyargı. 1. c ırboğa.. f. denizanas ı.. kesik kesik ve h ızlı söylemek.

tepkili uçak.. latife etmek.. mücevher. latife. s. 2. İsa.. 2. (tekerleme gibi) kısa şiir. motorlu kesilmiş parçaları birleştirerek oynanan resim-bilmece. jet sosyeteden bir kimse.. dili the a şırı sinirlilik. s. i. ırgalanmak. kâgir iskele. uğursuzluk. --ing/--ling) değerli taşlarla süslemek.. değerli taş. alay. şaka söylemek. --ting) 1. enerjik. s. lahza... jet. i. (--ed/--led. dalgak ıran. s. s. i. jeweler. oyma testeresi. i.. soytarı. tatula. i. dili an. i. Hz. f. İng. bak. with k. mücevherat. i. değerli kimse/şey. 3. tepkili (uçak).Jerusalem artichoke Jerusalem artichoke jessamine jest jester Jesus Jesus! jet jet jet lag jet plane jet propulsion jet setter jet-black jet-propelled jettison jetton jetty Jew jewel jeweled jeweler jewelled jeweller jewellery jewelry jewelry store Jewish jib jibe jiff jiffy jiggered jiggery-pokery jiggle jigsaw jigsaw puzzle jihad jilt jimmy jimsonweed jingle jinks jinni jinx jitters jittery yerelmas ı. i. kapkara. bak. k. (bir şeyi yapmaktan) çekinmek. cevher. (hırsızların kullandığı) ufak levye ile açmak. Musevi. jeweled. dingildemek. f. i. i. hile... i. 3. i. . kuyumcu dükkân ı. fışkırma. i. (--bed. i. 2. --bing) İng. cep saatinin içindeki taş. f. jetle yolculuk yapmak. i. simsiyah. şıkırdatmak. 1. i. f. jiffy. ile uyu şmak. 3. 1. şaka etmek. sallamak. fıskıye. 2. Yahudi. i. şıkırtı. bak.. simsiyah. jetli sürüş. 1. cihat.. titreme. dili katakulli. f ışkırtmak. den. f. 2. 2. i. f. mücevherci. s. jasmine. f. (sevgilisini) terketmek. i. fışkırmak. i. cin. ünlem Allah Allah! s. dili çok sinirli. i. 1. mendirek. Musevi. (hırsızların kullandığı) ufak levye. bot. İng. yorgunluk v. hareketli... sevgilisini terkeden k ız. 1. f. jeton. i. k. i. çıngırdatmak. 2. mücevher. tekerlemeli şarkı. tepkili çalıştırma. jewelry. İng. den. s. i. i. 2. argo u ğursuz şey/kimse. dili -e uymak. (at) (-e) karşı gelmek. şıngırtı. rüzgâr yönünde giderken kavanço f. şaka. bak.. yerelmas ı. maskara. uğursuzluk getirmek. 3. (tehlike an ında gemiyi hafifletmek için) (yükü) denize atmak. Yahudi. i. f. i. i. k. çıngırtı. ğundan sonra) zaman farkından doğan uyku (uzun bir uçak yolculu düzensizliği. itiraz etmek. jet.. şıngırdatmak. 1. hafif sallantı. (--ted. jet gibi h ızlı. jet uçağı. 1. flok yelkeni. bak. değerli taşla/taşlarla süslü. kuyumcu..b. f. bumba ile seren veya yelkeni (bir şey hakkında) tereddüde etmek. salınmak. s. k. şeytanelması. oyun. İng.

el ele tutu şmak. şakacı. 1. Ürdün. f. boğum. dili 1. müşterek hesap. 2. 6. ipucu vererek) i. 1. marangoz. toptan dağıtımcı. tatlı sözlerle birini (bir şeye) ikna etmek. Bu bayağı iyi! Jolly good! Çok birini tatlı sözlerle teşvik etmek. 3. hafifçe sarsılmak/sallanmak. sarsma. z. birçok yere üye olma meraklısı. nükte. 4. şoke etmek. 2. şakayla. f. geçme ile tutturmak. bak. şen. şaka etmek. parça başına çalşsiz. i. (--ged. z. s. büyük et parças ı. joker.başlamak. jogging yapmak. k. İng. güzel. dürtme. şakacılık. parti v. 1. yava şça sallamak. latife. vazife. doğramacı. bitişmiş. mafsal. Yapmaktan başka çaresi yok. dili bitişmek. i. i. 2. 2. gerçekten: This is yere sevimli bir hava vermek. s. itmek. k. ortakla şa. 1. kiriş. 2. eklem. --ging) 1. bir jolly good! İng. bar. şaka olarak. marangozluk. i. savaşa girişmek. dili bayağı. toptanc ı. müşterek. müteselsil kefil.o. argo afyon s. into jolly s. İng.o. Bir sözü pekiştirmek için kullanılır: He´ll jolly well have to. i. 1. cokey. şakacı kimse. dürtmek.. isk. müteselsil alacaklılar. fulya. tatlı sözlerle birini (bir şeyden) vazgeçirmek. şok.b. yavaş koşma. out of jolly well jolt jonquil Jordan i.´ne) birden dürtme. i. mirasta ortak. görev. (bir şeyi i. memuriyet. i. iş. buluşmak. birçok derne ğe/gruba üye olan kimse. birleştirmek. götürü iş. 5. birleşmek. argo gece kulübü. . payda ş. ortak. 1. şakalı. 1. 5. 2. sarsmak. sallama. Narcissus jonquilla. 2. bot. k. 2. bağlamak. lokanta. i. ek. bir yeri ne şelendirmek. 1. (bir yarışta) daha avantajlı bir yere geçmeye çalışmak. eklemli. 1. geçme. neşeli. f. birle şmiş. neşe verici. toptan mal satan tüccar.. i. birinin belleğini canlandırmak. i. 1. i. s. dalavere ile kand ırmak. düğüm. 6. İng. 2. 2. 3. üye yazılmak. f. 2. along jolly s.o. f. dili hoş. joint-stock company tic. iışan işçi.. hatırlatmak içinyava ş koşma. doğramacılık. bot.o. mülkiyette/tasarrufta ortak. hafifçe sarsmak. 3.´s memory jogging joggle join join battle join battle join hands join up joiner joinery joint joint joint account joint account joint creditors joint debtors joint heir joint owner joint surety jointed jointly joist joke joker jokingly jolly jolly a place up jolly s. şaka ederek. şaka yapmak. 7. şaka. s. 3. i. müşterek hesap. kat ılmak. kasap. anat. birlikte. tic. 2. sarsıntı. z. şaka yollu. sarsmak. 1. yava ş koşmak. anonim şirket. ek yeri. i. asker yazılmak. suspansuvar. İng.. 1. 2. jogging.. z.jiujitsu job job work jobber jobless jockey jockey jockey for position jockstrap jocular jocularity jocularly jog jog s. i. jujitsu. sars ıntı. f. 1. sars ılmak. putrel. şaşkına çevirmek. (kulüp. k. zerrin. 4.. müteselsil borçlular. in -de yer almak. 2. i. -e çarpışmaya bağlanmak. mafsallı. 2.

bilirkişi. s. çoğ. Ürdün. itip kakmak. coşku. Musevilik.. hile. Musevi dini. Musevi olma.. bot. Yugoslavia. f. k ıs. f. alt çene. keyif.. bak. i. i. el çabukluğu ile marifet yapmak. neşeyle dolu. 1. hilekâr kimse. yargılamak. dili tak ılmak. Yahudi İspanyolcası. alay etmek. adliye. hokkabazl ık. yarg ılama ile ilgili. adli. joviality. f. den. f. dergi. sevinçli. hukuki. 1. i. 2. i. sevinçli. Junior. i. 1. hokkabaz. i. hakemlik etmek. i. bak. sağgörülü. i. i. Ürdün´e özgü. uçakta manevra kolu. karar. itip kakma. gazetecilik. jübile. seyahat. (--ted. neşeyle. i. 3. ustabaşı. hukuki. judo. 2. 3. hüküm. Musevi âlemi.. testi. 4. s. coşkulu sevinç. erguvan. otomobil gezintisi. it! Bir noktas ını bile değiştirmem! Don´t you miss a jot or a tittle! En i. not etmek. s. zerre. i. bilg. 2. ne şe. ne şeli. neşeli. herhangi bir olayın ellinci yıldönümü. 1. 2. mantıklı. 2. jour. i. i. kodes. 1.. gazete. bak. i. i.. ne şeli. dürtüklemek. i. s. çal ıntı araba ile gezme. i. şaka etmek. argo hapishane. ak ıllıca. 3. nebze: I won´t change a jot of jul.. yol. sevinç. f. 1. (kulplu) sürahi. 2. s. i. hile yapmak. sefer. 1. z. İng. i. i. hokkabazlık yapmak.Jordanian josh jostle jot joule journal journalism journalist journey journeyman jovial joviality jovialness jowl joy joyful joyfully joyous joyride joystick JP Jr jubilant jubilation jubilee Judaism Judas Judas tree Judeo-German Judeo-Spanish judge judge by externals judgement judgment Judgment Day judicial judiciary judicious judo judoist jug juggle juggle the books juggler Jugoslav Jugoslavia Jugoslavian i. günce. i.defterlerini kar ıştırıp hazırlamak.. keyifli. 1. co şkun. 2. k ıyamet günü. yolculuk. judgment. 3.men (cır´nimîn) i. sevinçli. gazeteci. Yugoslav. --ting) down yazmak. k. s. tedbirli. sevindirici. yolculuk etmek.. i. i. aldatmak. kumanda kolu. yevmiye defteri. aldatmak için hesap i. Musevilik. 4. 3. yarg ı. erguvana ğacı. 1. s. adli. i. bak. tic. şenlik. 3. görünüşe dayanarak hükme varmak. . s. s. Justice of the Peace. günlük defter. s. 2. i. hâkim. i. itelemek. 4. i. Cercis siliquastrum. 1. 2. Ürdünlü. seyir defteri. s. 2. bak. tahmin etmek. hükmetmek. fiz. hüküm vermek. türel. s. 3. evlilikte altın yıl.. f. i. 1. şen. yargıçlar.ney. yarg ıç. haz. çene kemiği. Yiddish. Ürdünlü. jonglör. Yugoslavian. hakem. günlük. judocu. i. 2. bak. 1... 2. k ıs. gezi. neşe.

2. i. Yugoslavic. i şaret verilmeden başlamak. delgi. argo benzin. dili gelmek: I nearly doluya out of my -in üstünden atlamak. jump one´s bail jump out of jump out of one´s skin jump out of the frying pan into the fire jump over jump rope jump seat jump ship jump the gun jump the gun jump the queue jump the track jump the track jump to conclusions jump to one´s feet jump up and down jump/get on the bandwagon jump/skip bail jumper jumper jump-start jumpy Jun s. dini/hayırsever bir kurum yararına satılmak üzere biriktirilen kullanılmış İng. çocuklara giydirilen pantolonlu ceket. (tren) hattan ç ıkmak. 3. atlatmak. argo cereyan. 2. karmakarışık şey.´s throat jump for joy jump on s. June. i. vaktinden evvel davranmak. dili (kefaletle tahliye edilen san ık) hazır bulunması gereken duruşmaya gelmemek. İng. karışıklık. enerji. (tayfa) gemiyi haber vermeden terketmek. i. (teklifi/daveti) hemen kabul etmek. i. 3. dili ı. 2. temmuz. süveter. tulum. İng. f. kefalet altındayken duruşmaya gelmemek. boyuna ait. düzensizlik. dili birini sert bir şekilde azarlamak. diken üstünde.. dili 1. straponten. birine sapartayı vermek. i. 2.Jugoslavic jugular jugular vein juice juiceless juicy jujitsu jujube jukebox Jul July jumble jumble sale jumbo jump jump jump a train jump around jump at jump at a conclusion jump down s. i. k. 1. argo kuvvet. i.. elektrik. ayağa fırlamak. i. (fırsattan) hemen faydalanmaya bakmak. s ıçrama. bot. atlama. k ıs. i. birini terslemek. 3. (tren) raydan ç ıkmak. f. k. ip atlamak. oto. dünyanın öbür ucu. fırlatmak. başlama noktasbabaşlangıç yeri/noktası. 3. 1. atlamak. ödü patlamak. ödü kopmak. aküsü bitmiş motorun aküsünden başka bir motorun aküsüne tel basinirli.. 3. spor jiujitsu. July. özlü. elek. hünnap. 5. 2. 1. 2. k. şahdamarı. acele k. herkesin merak ettiği ayrıntılarla dolu. k. para ile plak çalan otomatik pikap. pulover. birini haşlamak. hakkı yokken sırada bekleyenlerin önüne geçmek. jumping-off place 1. hoplayıp zıplamak. çok sevinmek. dili hayretle yerinden s ıçramak. bluz/kazak üzerine giyilen kolsuz elbise. kocaman. 4. ğlayarak (aküsü bitmiş olanın motorunu) çalıştırmak. geçici olarak kullan ılan bağlantı teli. 1. çiğde. sebze/meyve/et suyu. dili birini ha şlamak/azarlamak. s. hoplayıp zıplamak. k ıs. s. zıplamak. yüreği ağzınaya ğmurdan kaçıp jumped tutulmak.o. birine ç ıkışmak. atlayan kimse. sıçratmak. fırlama. özü/suyu olmayan. 2. dili herkesin merak etti ği (ayrıntılar). (parayla ilgili bir miktarda) ani yükselme. -den atlamak. s.o. skin! Ödüm koptu!/Yüreğim k.hüküm vermek. s. özsu. 1. s. düzensiz kar ışım. (bir yerden) (d ışarı) atlamak. 1. başlanması gereken zamandan önce başlamak. sulu. (fiyat) f ırlamak. sinirleri gergin. s ıçramak. k. İng. 2. . şkalarının yaptığı bir eyleme katılmak. 1. göbek atmak. dini/hayırsever bir kurum yararına yapılan kullanılmış eşya satışı.´s throat jump down s. çok büyük. bak. Junior. zıplatmak. üzerinden atlamak. (kadın için) kazak.o. 2. trene atlamak. k. her şeyi bilmeden/yeterince düşünmeden hemen bir sonuca/karara varmak. kuru. (yarışta) hatalı çıkış yapmak.

1. s. i. uyuşturucu bağımlısı. eskici. i. aralık. spor senelik ile lise aras ındaki 7. tam: just across from us tam kar şımızda. i. dili Bir saniye! 1.junction junction box juncture June June bug Juneberry jungle junior junior college junior high school juniper junk junk junk food junk heap junk mail junkie junkman junkyard junta Jupiter jurisdiction jurisprudence jurist juror jury just just Just a sec! just about just like just my luck just now just so just so just the same just the same just then just there Just think! just to spite Just try and catch me! just under the wire i. 3. jüri. cengel. hemen hemen: We´re just abouthis father. 3. hurdalık. yargılama hakkı. gene de. tadı güzel. 3. tıpkı: Fehmi looks just like finished. k. She´s That´s just like Behzat. That´s just what I´ve been looking for. i. yetki. yarg ıcılar kurulu. i. Just what the fuck do you mean? Ne demek istiyorsun be? i. hukuk ilmi.Hemen tıpkı babasına benziyor. reklam olarak gelen posta. i. hakl ılık. argo uyuşturucu maddeler. 2. sulh hâkimi. i. taponaz olan yiyecek. ucu ucuna.hukuk. yarg ı hakkı. makas. ast. huk. Fehmi hemen bitirdik.). hakl ı. 1. jüri üyesi. Çin yelkenlisi. 2. hukuk ilmi uzman ı. Phyllopertha. i. 2. sınıfları kapsayan ortaokul. birleşme yeri. dili son anda. adaletli. küçük (Babas ıyla aynı adı taşıyan öğretim programını uygulayan iki genç. 1. 1. 1. Bir düşün!/Düşünsene!: Just think! This time tomorrow we´ll be in Tibet! Düşünsene! Yarın bu saatteto spite them. d. justice justice of the peace justice of the peace sulh hâkimi. yine de: She described the apartment´s condition.. iki kişiden küçük olanı. 1. 3. yerindelik. kayaarmudu. elek. ilkokul okul. yaşça küçük. 2. 1.men (c^ngk´mîn) i. just in time tam vaktinde. hurdacı. junk. önemli an. bot. tıpatıp aynı. üniversitenin birinci ve ikinci s ınıf kimsenin adına eklenir. kutu. 2. kavşak. bitişme. 1. jüri. i. 8. doğruluk. çoğ. adil. 2. yakala bakal ım! k. Erendiz. z. hükümet.. i. değil mi? tam benim şansıma. 2. Jüpiter. i. biraz önce: They were here just now. 2. i. dikiş yeri. 2. ve 9. tamsame I would like to see it for myself. dili Haydi. bir halde: She keeps her house just so. Onlara inat bunu yap ıyor. Amelanchier canadensis. argo hurdas ı çıkmış araba. tam o anda. 1. 5. seçici kurul. aynı. zool. -mek üzere: I was just about to leave. atılacak eşyalar.h. adalet. i. just at that spot tam o noktada. . bitişme. s. 4. 1. birleşme. doğru. bağlantı.y. 5. 1. i. gökb. haziranböce ği. i. uyuşturucu. hak. buna ra ğmen. yerinde. kıdemce aşağı. şimdi. buat. hükümetin nüfuz dairesi. O arabanın hurdası çıkmış. 1. yine de. besin değeri mal. 3. hukukçu. çok dikkatli bir şekilde: When you´re with them you belirli bir şekilde/bir sisteme göre düzenlenmiş. but just the o s ırada. -e inat: He´s doing this just Tibet´de olacağız! k. Tam ç ıkmak üzereydim. b. i. Dairenin durumu hakk ında bilgi tam orada. cunta. zaman. hurdalar: That car´s a piece of junk. ardıç. 2. 2. 4. seçiciler kurulu. hurda deposu. haziran. eroinman. oynak yeri. 2. isn´t it? O tam Behzat´ça bir şey.. cang ıl. argo ke ş. çok düzenli muntazam tutuyor. Evini çok 1.. Biraz önce buradaydılar.

3. keskin (göz/zekâ). kilogram. yanyana koymak. 8. keskin. s. i.. haklı olarak. 1. s. argo mahvolmu ş. çiçek dürbünü. s. s. sır saklamak. s. k Kaaba kale kaleidoscope Kampuchea Kampuchean kangaroo kaput karat karate Karelia Karelian karyokinesis Kashmir Kashmir´i Kashmir´ian Kazak Kazakh Kazakhstan Kazakstan keel keel over keelage keen keenly keenness keep keep i. düşkünlük. 2. i. alabora olmak. ayar. 2.. 2. Kazak. i. keskinlik. çıkık olmak. i. gemi omurgas ı. elek. keskin. out ç ıkıntı yapmak. (kept) 1. yoğun. --ting) 1. i. 2. Kamboçça. k ıs.. 3. i. 2. muhliye. Kampuçya´ya özgü. kaleydoskop. Kamboç. keeps keep a civil tongue in one´s head k. sert. karat. çıkmak. Keşmir´e özgü. Kamboçyalı. 2. haklı çıkarma/çıkma. 1. i. çocuğun suç işlemesi. Karelyalı. 4. 2. dili terbiyeli bir şekilde konuşmak: I´ll thank you to keep a civil tongue in sıkı bir gözetim altında tutmak. akıllılık. karate. matb.justification justify justly jut jute juvenile juvenile court juvenile delinquency juvenile delinquent juvenile delinquent juxtapose juxtaposition k K. i. Karelyaca. temize çıkarmak. 3. Ke şmir. gençliğe özgü. bilg. i.It´ll keep you warm. 2. f. f. 3. gerekçe. 1. s.. uzanmak. altın ayarı.. yanyana koyma. i. kuvvetli. dili dikkati çekmemeye çal ışmak. Karelyaca. genç. f. Kampuçça. . 2. çocuksu. 2. i. z. çocuk mahkemesi. Kazakça. göze batmamaya çalışmak. i. k. He içkale. Kampuçyalı. i. s. tutmak:. adaletle. karyokinez. zekâ. Günlük tutuyor. 2. birden devrilip dü şmek. i.. şiddetle. K.. Kâbe. 2. çocuk suçlu. Kamboçya. Ke şmirli. Kampuçya. merak. 2. 1. birbirine yak ın koyma. bilg. yanyana bulunma/bulundurulma. jüt. bak.. matb. birbirine yak ın koymak. sivri olmamaya çalışmak. Kazakistan. haklı f. the books. gözü aç ık. 1. 1. i. tutmak. kenarını hizalama. şiddetli. çıkarmak. birbirine yakın bulunma/bulundurma. Keşmir. 2. Kazakh. haklı neden. She keeps a diary. i. Seni s ıcak tutar. 1. Keşmirli. şiddet. ac ı. metnin sağ doğrulamak. karalahana. Karelya. i. s. 3. mitoz. i.. -i your head! Terbiyeni tak ın! keep a close watch on keep a journal keep a low profile keep a low profile keep a secret günlük tutmak. karina. Karelya´ya özgü. (--ted. dili çok hevesli. genç.. 1. İng. i. metnin sağ kenarını hizalamak. 5. f. alabora etmek. 4. 1. 3. Karelya. 2. i. adil bir şekilde. i. 7. 1. Kampuçyal ı. suçlu çocuk. 3. 1. Keşmirli. Defter tutuyor. kanguru. 2. geçim. zool. Kampuçça.. biyol. capacity. sivri. 1. i. Macropodidae. Karelyalı. z. 1. çocuk. Kampuçya. s. 1. k. i. 1. i. 1. 6. şevkle. 2. suçsuzluğunu kanıtlamak. himaye. zeki. i. bak. k. olgunlaşmamış. liman resmi. İngiliz alfabesinin on birinci harfi. Kazakhstan. Kamboçlu. i. 2. dili göze çarpmamaya çal ışmak.

ciddiyetini korumak. unutmamak. kendine dü şen görevi yerine getirmek. 2. -e göz kulak olmak. 1. (saat) her zaman zaman ı doğru göstermek: My watch keeps good time. devam etmek. -i uzak tutmak. sürdürmek. 2. dengesini korumak. -den uzak kalmak. 2. tetikte olmak. erken yatmak. gözden kaybetmemek. (son gelişmeler hakkında) bilgi sahibi olmak. durup dinlenmeden çalışmak. . 2. gözü -in üstünde olmak. (bir şey için) göz kulak olmak. metanet göstermek. ile dost kalmak. -i yakla ştırmamak. ile atba şı (beraber) gitmek. dili durmadan çalışmak. -i aklında tutmak. içeride kalmak. çenesini tutmak. dili şikâyet etmeden soğukkanlılıkla karşılamak. k. dengesini kaybetmemek. -den uzak durmak. eve erken dönmek. kulağı tetikte olmak. ı hep doğru gösterir. sözünü tutmak. 1. gizlemek. sab ırsızlanmamak. ile arkada şlık etmek. dili ağzını sıkı tutmak. telaşa kapılmamak. ev saatim zaman 1. k. ilerlemek. günde pek az saat aç ık olmak. -i kaydetmek. devam ettirmek. kendine hâkim olmak. Kol idare etmek. Uzak dur! k. saklamak. 1. fikirlerini kendine saklamak. dili 1. (son gelişmelerden) haberdar olmak. aloof from keep off keep on keep one´s balance keep one´s balance keep one´s counsel keep one´s distance from keep one´s end up keep one´s eyes open/peeled/skinned keep one´s eyes peeled keep one´s figure keep one´s head keep one´s mouth shut keep one´s nose to the grindstone keep one´s nose to the grindstone keep one´s own counsel keep one´s promise keep one´s promise/word keep one´s seat keep one´s shirt on sır saklamak. dili hiç gülmemek. 2. 3. (of) -in sayısını tutmak. formunu korumak. kendini -den uzak tutmak. 3. gözünü dört açmak. gözden uzak tutmamak. sinirlenmemek. k. sözünü yerine getirmek. 1. 1. tetikte olmak. k. sürdürmek. göz önünde tutmak. 2. oturdu ğu yerden kalkmamak. sözünden dönmemek. saklamak.s. kulağı kirişte olmak. uzak durmak. cesaretini kaybetmemek. devam etmek. sözünü tutmak. s ır vermemek. kendine hâkim olmak. k. 2. devam etmek.keep a secret keep a stiff upper lip keep a stiff upper lip keep a straight face keep abreast of keep account of keep an account of keep an ear to the ground keep an eye on keep an eye out for keep away keep back Keep back! keep bankers´ hours keep company with keep count keep dark keep early hours keep fit keep going keep good time keep house keep in keep in mind keep in view keep in with keep it up keep o. vücut hatlar ını korumak. saklamak. içeride al ıkoymak. 2. -in kayd ını tutmak. istifini bozmamak. parlamentodaki yerini korumak. gözünü açmak. dili 1. -i not etmek. kendine düşen payı ödemek. metin olmak. ile aras ına mesafe koymak. sır saklamak. patlamamak. günde pek az saat çalışmak. ak ılda tutmak.

-e ayak uydurmak. -i izlemek. birini pek yakla ştırmamak. Yakla şma! -e ayak uydurmak. ile ayn ı hızda/tempoda gitmek. dili bir şeyi gizli tutmak. sulhu bozmamak. waiting keep s.keep one´s temper keep one´s trap shut keep one´s wits about one. down keep s. -i gözetlemek. ile a şık . (çağa/zamana) ayak uydurmak.b. spor (bir yar ış.o. engaged keep s. tempo tutmak. at arm´s length keep s.o.o. k. -i gizli tutmak. at arm´s length keep s.t.t. guessing keep s. birinin ilerlemesine mâni olmak/ket vurmak. birinden bir haberi saklamak/gizlemek. -e ayak uydurmak. under one´s hat keep s. away keep s. 2. well-advised s.o. hesap tutmak. birini (bir konuda) bilgilendirmek. -i gizlemek. -i izleyerek bilgi sahibi olmak. 2. dili çenesini tutmak. tempo tutmak.o. at a distance keep s. (izlerken) gözünü/gözlerini birinden/bir şeyden ayırmamak. ahlaklı bir şekilde yaşamak. 3. k. 1. (puan) saymak. 3. keep s. company keep s. under one´s hat keep score keep silent keep step with keep tabs on/keep a tab on keep the accounts keep the ball rolling keep the lid on keep the peace keep time keep time keep to keep to the straight and narrow keep touch with keep track of keep track of keep up keep up with öfkeye kap ılmamak. bir şeye bir bütün olarak bakmak. -i takip etmek. 2. birine so ğuk davranmak. -i takip etmek. dışında kalmak. (biriyle samimi olmamak için) ona çok mesafeli davranmak.o. dili do ğru yoldan ayrılmamak. (birinin) izini kaybetmemek: You ought to keep track of what´s 1. from s.o.o. advised of keep s.o. huk.. 1. disiplini korumak. bir şeyi gizli tutmak. k.t. öfkesini yenmek. 2. bir şeyi birinden saklamak.t. from doing s. (saat) her zaman zaman ı doğru göstermek. 1. under surveillance keep s. (ç ığırından çıkmaması için) -i denetim altında tutmak. dili bir şeyi gizli tutmak. birinin samimi olmasına izin vermemek. gagas ını kısmak. susmak. birine refakat etmek.o.o. Girilmez. keep s.o. 2. tedbirli. k. iyi bir işi sürdürmek. birini bir şey yapmaktan alıkoymak. devam etmek. hiç gözükmemek. -e ne dersin/dersiniz?: How about a game of tennis? Tenis oynamaya ne dersin? 2. hiç görünmemek. itidalini muhafaza etmek. (bir şeyi) aklında tutmak. 2. sessiz kalmak.o. birini bekletmek. 1. birini uzak tutmak. -e bağlı kalmak. in perspective keep s. (bir şeye) dikkat etmek. birini doğru dürüst haberdar etmemek.? keep one´s word keep order keep out keep out of mischief keep out of sight Keep out! keep pace with keep s./s. 2.t. 1.. yüksek tutmak. keep s. defter tutmak. birini meşgul etmek. -i takip etmek. (bir şeyi) takip etmek. yaramazlıktan kaçınmak. bir şeyi bir bütünsellik içinde ele almak.t. -i izlemek. in sight keep s.o. a secret from s.´nde) zaman tutmak.t. waiting keep s. under wraps keep s.o. birini yaln ız bırakmamak. birini -den haberdar etmek. ak ıllı. How about . 4. -den ne haber? How about Çetin? What´s he doing? sözünü tutmak.t. maç v. dili 1. dışarıda bırakmak. birini bekletmek. 1. birini sürekli olarak gizlice izlemek. ile ilişkiyi sürdürmek.o. k.

s.. birini/bir hayvan ı korkutarak yaklaşıp zarar vermesini önlemek. zemberek kurgusu. eşarp. tahıl tanesi. i. 2. 2. coşturmak. müz. dayanak. şifre cetveli. (koyu) bej pantolon.. ana ilke. getirmek. 2. i. bak ıcı. i. k ıs. (içkide) kuvvet. geçimini sa ğlama. i. bak. s. arka planda kalmak. iç. 1. 1. kilogram(s)./an animal at bay keep/stay in the background keeper keeping keepsake keg kelp Kelt Keltic ken kennel Kenya Kenyan kept kerb kerbstone kerchief kerfuffle kermes kermes mineral kermes oak kernel kerosene kerosene lamp kettle kettledrum key key key position key ring key up key word keyboard keyhole keynote keynote address keystone kg khaki khakis Khyber kibla kiblah kick kick çağın gerisinde kalmamak. anahtar. k ırmızmeşesi. andaç. 1. Celt. i. f.. ana nota... 2. telaş.. Kenya. 1. seğirdim yapmak. i. ses perdesi. İng. 2. i. (silah) geri tepmek. qibla. i. k ırmız. çözüm yolu. başörtüsü. 1. (uyuşturucu maddenin) kamçılama etkisi: This drink´s got a kick to it. i. kilit taşı. perdesini yükseltmek. esmer suyosunu. 2. k. gazyağı. bak. 3. i.. cevher. i. 3. dili şamata. keg(s). i. heyecanland ırmak. bak. esas. 2. i. 1. 3. anahtar halkas ı. i. 3. dili k. 1. Bu .. Kenyalı. çağa ayak uydurmak. i. köpek yetiştirilen yer. Hayber. klavye. köpek kulübesi. to -e göre ayarlamak. varek. şı gelme. müz. güğüm. Kenya. i. 3. koruma. 1. i. Kenyalı. timbal. i. 4. argo 4. i. cevap anahtarı. çaydanlık. -e uygun duruma 7. İng. Kenya´ya özgü.keep up with the times keep watch keep/hold s. 3.. gardiyan. 1. ruh. i. bekçilik etmek. 4. himaye. temel. akortmevki.. s. sertlik. İng. s. i. madde ba şı sözcük. i. 2. (koyu) bej. 2. (yol kenarındaki) bordür. 1. gaz lambas ı. f. tekme atmak. bordür taşı. i. önemli yer. boyun atkısı. gürültü patırtı. i. Celtic. anlamak. i. bak. anmal ık. madenk ırmız. i. 1. 1. keep. mendil. temel taşı. anahtar. temel dü şünce. görüş açısı. 2. bilmek. öz. (koyu) bej üniforma. ilke. nöbet tutmak/beklemek.. müz. (klavyede) tuş. f. bekçi. k. 2. toplantıyı açış konuşması. kırmız madeni. küçük f ıçı. 3. müz.. köpek yeti ştirilen yer.. 1. 2. i. geçim. (--ned. f.o. i. uyum. görüş alanı. 1. gaz. 3. 1. 6.kardili karşı durmak. 2. varil. 2. tekmelemek. hatıra. --ning) İskoç. çekirdek içi. qibla. 1. kilitlemek. 2. 2. çifte atmak. kendini göstermemek. bak. tekmeleyerek kovmak. bordür taşları. 4. -e uydurmak. tutma. i. kurgu. yadigâr. (sözlükte/ansiklopedide) madde. birini/bir hayvanı sindirmek. --s i. bilgi alanı. i. tanımak. çoğ. 5. anahtar deliği. anahtar ta şı. tekme. i. yetkili etmek.

i.dizginleri koparmak. kilogram. f. ocağı. yakınan kimse. k. kiddy. i. k. 2. futbol oyuna ba şlamak. (zaman ı) hepsini öldürmek. 3. futbol oyuna ba şlama vuruşu. hoşça vakit geçirmek. kötüye kullanmak. kendini zevke vermek. k. bak. s. k ıyameti koparmak. argo rü şvet vermek. fiz. böbrek. i. 3. gülmekten öldürmek. s. i. nokta. --ding) 1.. 1. ocakta kurutmak.. 1. 2. i. öldüren şey/kimse.. hır çıkarmak. k. iki işi birden görmek. kilosikl. i. kilogramkuvvet. mortoyu çekmek. bak. 1. ölmek. i. büyük kazanç. 1. eğlenmek. i. vurgun (av). kilogram. barbunya. argo nalları dikmek. kill two birds with one stone i. 2. dalga geçmek. mortoyu çekmek. çıngar çıkarmak. egg zaman öldürmek.. böbrek makinesi. f. i. dili şikâyetçi. 3. --ping/--ing) (fidye için) (birini) kaç ırmak. killer killing kiln kiln-dry kilo kilocalory kilocycle kilogram kilogram-force kilogramme kilogram-meter kilohertz kilojoule i. ihmal etmek. dili çocuk. 1. dili çok komik. 5. kilogrammetre. düdili baztaşınmak. etkisiz hale getirmek. k. oğlak. kilokalori. 1. ölmek. diyaliz makinesi. dili. fazla nazik. i. fırın. kilo. dili büyük bir kar şılama töreni hazırlamak. i. mahvetmek. dili vurgun.. 4. f. 4. f. k. bir tür barbunya fasulyesi. dili birini kap ı dışarı etmek. argo nallar ı dikmek.. (--ded. dili 1. diyar diyar dola şmak.o. kill the fatted calf kill the goose that lays the golden k. 2. şünüp ılarına dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek. öldürme. 2. öldürmek. out kick the bucket kick the habit kick up a row/fuss kick up a row/make a row kick up one´s heels kick up one´s heels kickback kicker kickoff kid kid brother kid sister kiddie kiddy kid-glove kid-gloved kidnap kidney kidney bean kidney machine kill kill off topa vurup gol atmak. (tüfek) geri tepmek. 1. e ğlenceye dalmak. İng. dili başlama. k.. 2. kilo. i. tuğla/kireç k. bak. k. k ılıçtan geçirmek. öldürücü. i. 1. i. dili tak ılmak. argo çok çekici kimse. argo rü şvet. (--ped/--ed. kilogram. dili ufak k ız kardeş. kilojul. y ıpratıcı. s. 3. dili kavga ç ıkarmak. yorucu. k. . 2. k. dili uyu şturucu bağımlılığından/sigara tiryakiliğinden kurtulmak. 2. erkek karde ş. katil.. fiz. i. kid-glove. k. 3. fiz. 2. vuran şey/kimse. k. fiz. i. oğlak doğurmak.. argo çok güldürmek. dili altın yumurtlayan kazı kesmek. argo konuyu/tartışmayı etkileyecek gizli 2. keçi yavrusu. k. tekme vurmak. komisyon..kick a goal kick around kick ass kick at kick back kick off kick over the traces kick s. i. dili çocuk. 2. dili ufakişletmek. kill time bir taşla iki kuş vurmak. kilohertz. k. birini işten çıkarmak. 1. yok etmek. katletmek. k.

bula şık teknesi. i. şah. ı soydan. mutfak dolab ı. s. 2. krallık. dili en nüfuzlu ki şi. tür. lütuf. garip fikir. (bir i. 1. kinetik... 2. soy. merhametli. (birinin kaldığı) yer/ev/oda. (birinin yattığı) yatak. İng..kiloliter kilolitre kilometer kilometre kilowatt kilt kin kind kind kindergarten kindhearted kindle kindly kindness kindred kinetic kinetic art kinetic energy kinetics king king orange kingdom kingfisher kingpin king-size king-sized kink kinky kinship kiosk kip kipper Kirghiz Kirghizia Kirghizistan Kirgiz Kirgizia Kirgizistan kiss kiss and be friends kiss away the hurt kiss the dust kit kitchen kitchen cabinet kitchen garden kitchen sink i. 2. i. 1. 3. f. sebze bahçesi.. k ıvırcık (saç).. 2. i. 1. k. i. 2. Kırgız. akrabal ık. ağrıyı öpücükle geçirmek. tel veya ipin dola şması. bak. kilit noktasında bulunan kimse. iskelekuşu. k. (çoğ. 1.. i. yakınlık. biyol. i. i. i. Kyrgyzstan. karışık. Kirghiz. s.. iyi. fistan. 1. sevecen. i. çeşit. i. ğilimleri/fikirleri olan. i. 3. K ırgızistan. mü şfik/merhametli bir şekilde. uyku. i. akrabalar. Kırgızca. 2. iyilikçi. k. satranç king. 2. dolaşık. 2. birbirine benzerlik. kilovat. hafifışmak. dili ola ğandan daha büyük. bak. Kirghizistan. kinetik. iyilik. 2.. İng.. âlem. f. s. tutuşmak. İng. . i. 2. s. kin) akraba. dili. öpücük. eviye.. k. kindling (wood) ç ıra. dili (down) (on) (bir yere) yatıp uyumak. vurulup ölmek. (balığı) tuzlayıp tütsülemek/kurutmak. 2. 2.. s. bak. öpmek. şeker. ayn s. kiloliter. kink. 1. 1. telephone kiosk telefon kulübesi. i. iyi kalpli.. uyanmak. 2. tar. monte edilmemiş takım. en önemli kişi. 3.. 2. Kirghizia.. bak. öpüş. k. iyi.ghiz) Kırgız. bak. 4. kim. halat. iyi. bar temas. i. iyiliksever. anaokulu. (parkta bulunan ve büyük bir kameriyeye benzeyen) i. (çoğ. --ping) İng. i. (belirli bir iş için kullanılan) malzeme/alet takımı: first-aid kit ilkyardım çantas ı. İng. yalıçapkını. kulübe: newspaper kiosk gazete kulübesi.. uyandırmak. Kırgızca. hafifçe dokunmak. 1. kilometre. f. sevecen. ba şta olan kimse. iyilikçilik. cins. iyilik. lütfen: Will you i. s. (--ped. i. s. akraba. i. i. bak. fiz. mağlup olmak. kinetik enerji. Kir. şekerleme. 2. kinetik sanat. i. aynı türden. yakmak. kral. kapris. i. h ızbilim. çok büyük. İskoç erkeklerinin giydiği eteklik. tutu şturmak. kilometer. i. 1.. s. çiroz.. 3. merhametli. bak. 2. isk. i. 2. i. dili 1. akrabalık. 1. 2. sevecenlik. z.. f. iyilikseverlik. ateş almak. boyun e ğmek. buse. 1. yanmak. papaz. dili seksle ilgili garip e 1. iyilikten kaynaklanan. i. İng. iyi niyetli. 1. i. 1. bir konuda en usta kimse. king-size. s. akraba olan. iyiliksever. 1. öpü şmek. merhametlilik. mutfak.. 1. kilolitre. nevi. k. 5. birbirine benzer. 1.

bir ters örmek. örgü işi. bak. 4. dize kadar yükselen. zool. s ıkı sıkıya bağlamak. diz üstü oturmak. i. yavru kedi. kivi. kadın külotu. 1. 3. golf pantolonu. (knelt/--ed) 1. İng. örme. ustalıklı iş. haberi. diz. ustalık. diz boyunda. 1. i. i.. İng. i. 2. kleptomani. 1. 1. knives) bıçak. 1. Ka şlarını çattı. 2. i. herhangi bir şeyin yok i. f. bir düz. f. i. kivi. i. . kitty. ölüm haberi. 2. 1. zool. (kaşları) çatmak:şya. diz çökmek. i. 1. biblo. i. düşünmeden yapılan. yumru.. (çoğ. i. tav şan yavrusu. şiş. bıçakla kesmek. k. i. 2. tokmak ğı. i. f. satranç at. argo arkadan vurmak. f. 1. çok yorgun. diz eklemi. 4. marifet. bak. 1. dangalak. enik. purl one knitted knitting knitting machine knitting needle knitting needle knitting work knitwear knives knob knobby eviye. i. know. örgü makinesi. i. --bing) s. diz altından büzgülü bol pantolon. s. i. s. (--ted/knit) 1. bak. kara haber. 3. pisi. çoğ. yoğurmak. knife. k ıs. 3. ı. i. ufak parça: a knob yumru yumru.. i. yuvarlak tepe. sırt çantası. bileği. f. uçurtma. bıçak bileyici alet. örgü şişi. hoşaf gibi. 1. 1. bak. 1. dili bitkin. örme e şya/giysiler. i. matem çan olacağı kneel. 2. tepke olarak yapılan. yumrulu. argo saloz. f. 3. k. 2. diz büküp selamlamak. topuz.kitchen sink kitchenette kite kitten kitty kittycat kiwi kiwifruit kleptomania kleptomaniac klutz km knack knackered knapsack knave knead knee knee joint knee-deep knee-high knee-high to a grasshopper knee-jerk kneel knell knelt knew knickerbockers knickers knickknack knife knife grinder knife sharpener knight knit knit goods knit one. i. 2. süs e şyası. örme. çakı. dili çok k ısa boylu. knit his brows. örmek. s. bot. i. golf pantolonu. 2. İng. 2. (--bed.. isk. bıçaklamak. pisipisi. f. 2. 2. 2. şövalye. tepecik. 2. diz boyu derinliğinde. örülmü ş. bıçak bileyici.. örgü. of butter bir parça tereya gibi.. s. 3. kleptoman. top. ufak mutfak. 2. i. çoğ. encik. i. örgü şişi.. kedi. (kemik) kaynamak: The örme e He triko eşya. masaj yapmak. çaylak. kivi (meyve). birleştirmek. hilekâr kimse. i. 2. o ğlan. hüner. vale. 1. tokmak.. bacak. kilometer(s). s..

i. bağ. dili yapıvermek. dili (geçici olarak) i şi bırakmak. muhteşem. 1. 2. f. off the price knock together knock up knock-down-drag-out knocker knock-kneed knockout knoll knot knotty know know know all the wrinkles know how to know one´s own mind know one´s own mind know one´s stuff know one´s way around a place know s. tatil etmek. fiyatta indirim yapmak. kararlı olmak. çarpık çan. k. mezatta çekici vurup mal ı son fiyatı verenin üzerine b ırakmak. mola vermek. yürürken dizleri birbirine çarpan. 3.o.knock knock about knock at the door knock down knock off knock off work knock on the door knock out knock over knock s. budak. 2. olmak. k. s. 5. haber. argo soymak. uyanık olmak. dili işin bütün yönlerini bilmek.tekrar vurmak. i. 1. 4. bilmek. farketmek. 3. bak. çabucak hazırlamak. 2.o. ask.. parmağın oynak yeri. dili dünyada olup bitenleri bilmek. 1.. dili çok güzel. 1. 1. dü şmana çok zarar veren (saldırı). bilgi. bilinen. -e vurmak. 3. far. i.t. --n) 1. 3.. 2. bir şeyi eksiksiz bir şekilde bilmek. k. k. meme. vurmak. dili (elektriği. 2. dili kıran kırana dövüş..t. at/on -i çalmak. birini (bir darbeyle) yere yıkmak/nakavt etmek. İng. tekrar vuruntu/detonasyon yapmak. dili oradan orayaknock on the door. k. i. yumrukla yere devirmek. 4. dili gerçek ç ıkarının nerede olduğunu bilmek. 3. tokmak. out knock s. 1. 3. k. argo öldürmek. 2. usulünü bilmek. argo (kadında) göğüs. telefon hattını v. boks nakavt.. tan ımak. (knew. k. kasten. dili işi bırakmak. düğümlü. by sight only know s. -i bilmek. k. 2. devirmek. 1. dili ilgilendiği konuyu iyi bilmek. İng. şiddetle sarsmak. seçmek.´ni) kesmek. dili bir yerin girdisini ç ıktısını bilmek. budaklı. paydos etmek. --ting) 1. düğüm düğüm. f. bak. tartaklamak. . 4. bilgi. oto. birini sadece yüzünden tan ımak. bilgi ve tecrübeden do ğan güç. malumat. --es) alabaş. (--ted. mak. 4. s. açıkgöz. dili k ıran kırana (dövüş). çarpmak. i. i. i.. 3. işe koyulmak. k. i. know. yetenek. s. bilerek. dünyada olup bitenleri bilmek. birinin pestilini/can ını çıkarmak. bilgili. s. i. k. dili demir mu şta. küme. k. 5. haberi f. olmak. s. çıngırak. kurnaz. İng. dili ne yap ılması gerektiğini iyi bilmek.. ampul. kapıyı çalmak. dili bilgi. 3. boğum. şıpınişi yapıvermek. k. k. 2. zorluk. malumat. çok bilmi ş. dili birini dili birini çok yormak. 1. paydos etmek. 4. 1. boğum boğum.b. 2. k. 1. rabıta. cold know the ropes know the ropes know the score know what´s what know which side one´s bread is buttered on know-how knowing knowingly knowledge knowledgeable known knuckle knuckle down knuckle under knuckledusters kohlrabi f. k. 1. z. argo birini hamile b ırakmak. birbirine çarpmak. k. güçlük.. i. 3. s. sersemletici. boyun e ğmek. 2. (çoğ. kapı tokmağı.o. dolaşık. zeki. i. uyandırmak. emin olmak. dola şmak. bir şeyleri bildiğini ima eden (bakış). karışık. up knock s. bile bile. 2. bilgisi olan. -in usulünü bilmek: Do you know how to swim? Yüzmeyi biliyor musun? kendi fikrini bilmek. teslim olmak. den. 6. (fiyatı) indirmek. şeytan.. düğüm. dili birini hayran etmek/mest etmek. dili (ilaç) birini uyutmak. 6. k. tepecik. against/into -e çarpmak. i. toku şmak. 4. 2. s. haberdar k. 1. 3. çaresini bilmek. boğum. k. 2.. k. deniz mili: twenty knots saatte yirmi mil. bacaklı. ne istedi ğini bilmek.

i. i.sancısı. zor nefes alma. L. 1. Korece. i. bak. dili antika. k ıs. Kore´ye özgü. iş ilişkileri. 1. yorucu. Kürt. 1. İng. Korece. length. den. etiket. laden reçinesi.. f. i. . i. emek vererek. latitude. iş ve işçi bulma kurumu. 1. i. league. yoğun işgücü gerektiren. i. i. spor kung fu. işçi sendikası. 1. müz. i.. z. rahat/tabii olmayan. s. 1. 2. Labrador. s.. 2. s. labor. i. 2. 1. lira.. 3. s. nitelendirici isim/cümlecik. Kuran. Kırgızca. s. iş