ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI ELEKTRĠK TESĠSATI KEġĠF ÖZETĠ ĠCMALĠ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 14 15 16 17 18 19 POZ NO PAN SLT ROL BĠL KON

KMP SGR OLA TPR KAB SRT ARM KAT YKT BHT TLF YĠS CTV MYS GVT BĠM PANOLAR TOPLAMI ġALTERLER TOPLAMI RÖLELER TOPLAMI ġEBEKE BĠLGĠSAYARI TOPLAMI KONTAKTÖRLER TOPLAMI KOMPANZASYON SĠSTEMĠ TOPLAMI SĠGORTALAR TOPLAMI ÖLÇÜ ALETLERĠ TOPLAMI TOPRAKLAMA TESĠSATI TOPLAMI KABLOLAR TOPLAMI AYDINLATMA VE PRĠZ SORTĠLERĠ TOPLAMI AYDINLATMA ARMATÜRLERĠ TOPLAMI KABLO TAġIYICILARI TOPLAMI YILDIRIMDAN KORUMA TESISATI BĠNA HARĠCĠ TESĠSAT TELEFON TESĠSATI TOPLAMI YANGIN ĠHBAR VE ALARM TESĠSATI TOPLAMI KAPALI DEVRE TELEVĠZYON TESĠSATI (CCTV) TOPLAMI SESLENDĠRME SĠSTEMĠ TOPLAMI GÜVENLĠK TESĠSATI TOPLAMI BĠLGĠ ĠġLEM TESĠSATI TOPLAMI AÇIKLAMA TUTAR (TL) 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL

GENEL TOPLAM

0 TL

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI ELEKTRĠK TESĠSATI MARKALARI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PANOLAR SĠGORTA KUTULARI ġALTERLER RÖLELER KONTAKTÖRLER KOMPANZASYON SĠSTEMĠ SĠGORTALAR ÖLÇÜ ALETLERĠ TOPRAKLAMA TESĠSATI AÇIKLAMA MARKALAR E.A.E , YAVUZ, GVD,EGEPAN,GÜLPANO,EPU GEWISS , LEGRAND,HENSEL SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ALCE-BORTRANS-ENTES RADSAN,AMPER,GERSAN PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL LEGRAND ELSU,CANLAR VEKSAN , SITECO, LĠTPA , EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ NOT: MODELLERE GÖRE ARMATÜR MARKALARI DEĞĠġMEKTEDĠR. LÜTFEN BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠNE BAKINIZ. PHILIPS , OSRAM TRĠDONĠC,OSRAM,HELVAR E.A.E., GERSAN,TEKOM,EUROTRAY, ARDIÇ AMPER , RADSAN MĠTAġ KAREL KAREL - TELMAX - PENTA EEC, SYSTEM SENSÖR, BOSCH, ALFAMAX/GST SAMSUNG, LG, PHILIPS, PANASONIC, ADATA EPAġ , SESSAN,SEPAġ GE, PARADOX, CROW RUNNER LEGRAND , OBO BETTERMANN ERSE , BĠRTAġ, 2M, EMEK , KABTEK,HASTEL,KLAS

10

KABLOLAR ANAHTAR VE PRĠZLER PVC VE HF BODRULAR

11 12

13

AYDINLATMA ARMATÜRLERĠ

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

AMPULLER BALASTLAR KABLO TAġIYICILARI YILDIRIMDAN KORUNMA TESĠSATI AYDINLATMA DĠREKLERĠ TELEFON SANTRALI TELEFON MAKĠNALARI YANGIN SĠSTEMĠ KAPALI DEVRE TELEVĠZYON TESĠSATI (CCTV) SESLENDĠRME TESĠSATI GÜVENLĠK TESĠSATI PARAPET KANAL ZAYIF AKIM KABLOLARI NOT: MARKA DETAYLARI ĠÇĠN BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠNE BAKINIZ.

POZ NO NOT P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI ÖNEMLĠ NOTLAR PANOLAR Marka listesi ve birim fiyat tarifelerinde bulunan marka ve tipleri haricinde malzeme kullanılmayacaktır. Pano yerleri uygulama aĢamasında yerinde kontrol edilip migrostan onay alındıktan sonra elektrik tesisatları yapılacaktır. Panoların montajı tamamlandıktan sonra (mağaza açılsa dahi) tüm sigorta ve Ģalterlerin beslediği devrelerin proje uygun olduğu enerji (Termal kamera ile kontrol edilmelidir.) verilerek kontrol edilecek ve mağaza müdürüne tutanakla teslim edilecektir. Elektrik panolarının tek hat semaları dosyalanmalı ve asbuilt mühürü basılarak migros'un ilgili magazasına teslim edilmelidir. Pano kablo giriĢ pencereleri toz girmeyecek Ģekilde kapatılmalıdır. Sıva üstü sac tablolara üstten giriĢ ve çıkıĢların rakorla yapılması gereklidir.Alttan giriĢ ve çıkıĢların lastik contayla tam kapalı hale getirilmesi gereklidir. Merkezi soğutma grubu ve deep freze grubu kablo mesafesi,güzergahı ve gücü Ģantiyede kontrol edildikten sonra kablo kesiti ve panodaki Ģalt malzemelerinin imalatı yapılacaktır. Klıma ve mekanik cihazların yerleri ve etiket değerleri Ģantiyede kontrol edildikten sonra kabloları ve panolardaki Ģalt malzemeleri tesis edilecektir. Kompanzasyon bataryaları gerilimi 440V olacaktır. Kondansatör batarya değerleri net değerlerdir. Kondansatörler kompanzasyon tipi olmalıdır. Termik manyetik Ģalterler üzerindeki akım ayarları yapılmalıdır. Kalın kesitli kabloların nereden geldiği veya gittiği kablo uclarındaki etiketlere yazılmalıdır.Etiketler silinmez ve nemden etkilenmemelidir. Ana panolarda kabloların uç montajlarında kullanılan kablo pabuçları kablo pensesi ile sıkılmalı kablo pabuçları düzgün görünmesi için siyah bant yerine büzüĢmeli izolasyon malzemeleri kullanılmalıdır. AT ve ATY panosu giriĢlerinde 100kA B+C sınıfı parafudur kullanılacaktır.Parafodur kodu OBA BETTERMAN PS 4B-B+C/TT+TNS 3+NPE. Parafudur fiyatlarına 3x125 A NH sigortalı Ģalter dahildir. UPS panosu 20kA C sınıfı parafodur kullanılacaktır..Parafudur kodu OBA BETTERMAN V20-C/3+NPE+FS.Parafodur fiyatlarına 3x125 A NH sigortalı Ģalter dahildir. Elektrik ve UPS odalarında pano önlerinde izole halı kullanılacaktır. Mağazada kullanılacak tüm kablolar HALOJEN FREE tipten olacaktır. Elektrik tesisatında NYA,NYAF,NYM,NYMHY,NYY kablolar kullanılmayacaktır. Kullanılacak kablolar : Kolon hatları; O serisi N2XH cinsi kablolar ile, 3 fazlı motor beslemesi;J serisi N2XH cinsi kablolar ile, 1 fazlı motor beslemesi;J serisi N2XH cinsi kablolar ile, 1 fazlı aydınlatma beslemesi;J serisi NHXMH cinsi kablolar ile, 3 fazlı aydınlatma beslemesi(5 damarlı);J serisi NHXMH cinsi kablolar ile, Normal anahtarlarda;O serisi NHXMH cinsi kablolar ile, Komütatör anahtarlarda;O serisi NHXMH cinsi kablolar ile, Elektrik mühendisleri odasına mağazadaki 10 noktanın topraklama ölçümü yaptırılacaktır.Sonuçlar raporlanarak Migros'a teslim edilecektir. (AT panosu ,ATY panosu ,UPS cihazı , MIT panosu , MKT panosu , FT panosu, BT panosu , mağaza klima cihazı Bilgi iĢlem odası priz , et Ģarküteri reyonu priz)Topraklama ölçümü için migros herhangi bir bedel ödemeyecektir.Topraklama ölçümü iĢin kapsamı dahilindedir. KUVVET VE PRĠZ TESĠSATI Marka listesi ve birim fiyat tarifelerinde bulunan marka ve tipleri haricinde malzeme kullanılmayacaktır. Market elektirik tesisatı kesin reyon yerleĢim projesine göre yapılacaktır. Ana besleme kablo mesafe ve güzergahı Ģantiyede kontrol edildikten sonra imalata baĢlanacaktır. Merkezi Soğutma Gurubu ve deep freze grubu kablo mesafesi,güzergahı ve gücü Ģantiyede kontrol edildikten sonra kablo kesiti ve panodaki Ģalt malzemelerinin imalatı papılacaktır. Klima ve Mekanik cihazların yerleri ve etiket değerleri Ģantiyede kontrol edildikten sonra kabloları ve panolardaki Ģalt malzemelerin tesisatları yapılacaktır. Asansör panosu yeri ve etiket değerleri Ģantiyede kontrol edildikten sonra ilgili tesisatlar yapılacaktır. Jeneratör kablo mesafe ve güzergahı Ģantiyede kontrol edildikten sonra imalata baĢlanacaktır. Pano yerleri uygulama aĢamasında yerinde kontrol edilip Migros'tan onay alındıktan sonra elektrik tesisatları yapılacaktır. Elektrik ve UPS odalarında pano önlerinde izole halı kullanılacaktır. Elektrik tesisatında NYA,NYAF,NYM,NYMHY,NYY kablolar kullanılmayacaktır.Mağazada kullanılacak tüm kablolar holojen free tipten olacaktır. Mobil jeneratör kullanılan magazalarda elektrik panosunda jeneratör mahalline çekilen kablonun ucuna jeneratörün nominal gücüne uygun priz montajı yapılmalı,en az 15 metre uzunluktaki her iki ucu fiĢli kablo tutanakla magaza müdürüne teslim edilmelidir. Prizle jeneratörü birleĢtiren kablo jeneratör nominal akımını karĢılayacak kesitte ve teknik özellikte olmalıdır. Mobil jeneratör çalıĢır vaziyette test edilerek magaza terk edilmelidir. Fırın,Balık,Cafe ve KuruyemiĢ elektrik tesisatları kesin cihaz ve yerleĢim projelerine göre yapılacaktır. Market asma tavan içi ve mağaza genelinde bulunan mahallerdeki tüm kabloların bağlantı ve ekleri wago klemens ile buat içerisinde yapılacaktır.Buatlar en yakın duvar , tavan veya kablo kanalına monte edilecektir. Buattan çıkan kablolar sabitlenecektir. UPS tesisatı ve parapet kanalı içerisindeki kablolar prysmian 052XZ1-F kullanılacaktır. Bilgi iĢlem, mal kabul ve sipariĢ odaları elektrik tesisatı marketten onay alındıktan sonra tesisatı yapılacaktır. Soğuk oda elektrik tesisatı (prizler) cihaz yerleĢimleri kesinleĢtikten sonra yapılacaktır. Kantar yeri Ģantiyede belirlendikten sonra elektrik tesisatı yapılacaktır. Servis ve depo alanındaki sinek kovucular için tasarlanmıĢ prizlerin beslemeleri panodan bağımsız gelmelidir. Kasa içerisindeki kablo ve bağlantılar düzenli bir Ģekilde yapılmalıdır. Elektrik mühendisleri odasına mağazadaki 10 noktanın topraklama ölçümü yaptırılacaktır.Sonuçlar raporlanarak Migros'a teslim edilecektir. (AT panosu, ATY panosu, UPS cihazı, MIT panosu, MKT panosu, FT panosu, BT panosu, mağaza klima cihazı Bilgi iĢlem odası priz , et Ģarküteri reyonu priz)Topraklama ölçümü için migros herhangi bir bedel ödemeyecektir.Topraklama ölçümü iĢin kapsamı dahilindedir. Mağazada kullanılacak S/A tüm anahtar ve prizler legrand markasının Armada modeli olacaktır. Mağazada kullanılacak S/U tüm anahtar ve prizler legrand markasının urbano modeli olacaktır. Parapet kanal üzerinde kullanılacak tüm anahtar ve prizler legrand markasının armada modeli olacaktır. AYDINLATMA TESĠSATI Marka listesi ve birim fiyat tariflerinde bulunan marka ve tipleri haricinde malzeme kullanılmayacaktır. Birim fiyat tariflerinde belirtilen tüm armatürler elektronik balastlı olacaktır. Balast markası TRĠDONĠC, OSRAM, HELVAR olacaktır. Aydınlatma armatürleri ampulleri philips veya osram marka olacaktır. Market aydınlatma tesisatı kesin reyon yerleĢim projesine göre yapılacaktır. Mağaza genel aydınlatması, mekanik yüklenici firması ile aydınlatma armatürleri ve mekanik ekipmanların koordinasyonu yapıldıktan sonra imalatı yapılmalıdır. Market asma tavan içi ve mağaza genelinde bulunan mahallerdeki tüm kabloların bağlantı ve ekleri wago klemens ile buat içerisinde yapılacaktır.Buatlar en yakın duvar , tavan veya kablo kanalına monte edilecektir.

BIRIM

21

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 A 1 2 3 4 5 6

Sayfa 3 / 43

POZ NO 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI Buattan çıkan kablolar sabitlenecektir. Tali aydınlatma ve priz panoları yerleri Ģantiyede kontrol edilip yerleri kesinleĢtikten sonra elektrik tesisatı yapılacaktır. Elektrik tesisatında NYA,NYAF,NYM,NYMHY,NYY kablolar kullanılmayacaktır.Mağazada kullanılacak tüm kablolar holojen free tipten olacaktır. Enerji istenen duvar dibi reyon yeri Ģantiyede kontrol edildikten sonra kablo ve Ģalt malzemesi tesis edilecektir. Reklam güç ve yeri Ģantiyede kontrol edildikten sonra kablo ve Ģalt malzemesi tesis edilecektir. Kozmetik reyonu ve pano yeri Ģantiyede kontrol edildikten sonra kablo ve Ģalt malzemesi tesis edilecektir Aydınlatma kumanda paneli yerleri marketten onay alındıktan sonra imalatı yapılacaktır. Ofis alanındaki 4x14W kare armatürler 2 adet elektronik balastlı,2 adet klemens çıkıĢlı ve 2 adet cam sigortalı olacaktır.Ofis alanındaki 4x14W kare armatürlerde her balast 2 adet ampulu yakacak Ģekilde tesisatı yapılacaktır. SatıĢ alanındaki P3-2x49W ve 2x49W kanallı armatürler 2 adet elektronik balastlı, 2 adet klemens çıkıĢlı ve 2 adet cam sigortalı olacaktır.Armatürlerde her balast 1 adet ampulu yakacak Ģekilde tesisatı yapılacaktır. Ġki balastlı armatürlerde armatürlere bağlanan fazlar aynı olacaktır. SatıĢ alanı kanallı ve P3 tipi armatür reflektörleri MIRO 5 SILVER ( ALANOID ) geniĢ açılı tip olacaktır. Armatürler sipariĢ verilmeden önce marketten onay alınacaktır. Üzerinde DB yazan armatürler dimable balastlı olacaktır. Servis reyonlarının (Et sarküteri,s/m,içki,fırın, kuruyemiĢ,balık reyonları) aydınlatma tesisatı yapılmadan önce asma tavan yapısı santiyede kontrol edilerek ilgili tesisatlar yapılcaktır. Ġçki ve fırın aydınlatma armatürlerinin (1x35W CDM-T) ampül rengi sarı olacaktır. (Ampül kodu:830) Soğuk depo ve depo mahallerinde kullanılan IP55-IP67 koruma sınıfına haiz armatürlere kablo giriĢi tek noktadan (Armatürün sağ veya sol ucundaki kablo giriĢi için bırakılan delikten rakor ile) yapılmalıdır.Sorti kablo ekleri soğuk oda dıĢında ve sızdırmaz buat içinde yapılmalıdır. EtanĢ armatürlere kablo bağlantıları armatürün gövdesi delinerek yapıldığından soğuk odalarda armatür gövdelerinin içi su dolmaktadır.Armatürlere takılan rakorlar armatürün yapısına uygun olmalı küçük veya büyük rakor takılmamalıdır. Mağazada kullanılacak s/a tüm anahtar ve prizler legrand markasının Armada modeli olacaktır. Mağazada kullanılacak s/u tüm anahtar ve prizler legrand markasının urbano modeli olacaktır. Parapet kanal üzerinde kullanılacak tüm anahtar ve prizler legrand markasının armada modeli olacaktır.

BIRIM

21 22 23 24 K 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

KABLO KANALI TESĠSATI Plastik kablo kanal imalatlarında azami itina gösterilmeli tüm kesme islemleri uygun kesici kullanılarak yapılmalıdır.Kanallaın ek, sonlandırma, dönüĢ aksesuarları kullanılmalıdır. Sac kanal ve özellikle pvc kanal boyutları kablo yogunluğuna göre seçilmelidir. Kablo kanalları içerisindeki kablolar kablo bağlarıyla 150 cm aralıklarla bağlanmalıdır. Kablo kanalları içerisinde düĢey ve yatay kablo reglajları düzgün olarak yapılmalıdır. Parapet kablo kanallarıının her ölçüde legrand veya obobetterman marka kullanılması, kesim iĢlerinin uygun cihazlarla yapılması, kanal aksesuarlarının kullanılması montajlarında yeteri kadar vida ve dübel kullanılması gereklidir. Ayrıca kanallar üzerindeki legrand koruma bantları sökülmelidir. Market kablo kanalı tesisatı kesin reyon yerleĢim projesine göre yapılacaktır. Kablo kanalı tesisatı yapılırken jeneratör, merkezi soğutma grupları ve mekanik cihaz yerleĢimleri dikkate alınmalıdır. Parapet kanal üzerinde kullanılacak tüm anahtar ve prizler legrand markasının armada modeli olacaktır. Elektrik odası uygulama asamasında yeri kontrol edildikten sonra kablo ve kanalı tesisatı yapılmalıdır. Sıva üstü tesisat için tavan ve duvarlara döĢenen borularda koordinasyon yapılarak tesisatı yapılmalıdır. ġantiye terk edilirken elektrik malzeme atıkları temizlenerek bırakılmalıdır. Elektrik tesisatı tadilatı yapılan magazalarda sökümü yapılan elektrik cihaz ve malzemeleri tutanakla magaza müdürüne teslim edilmeli hazırlanan hakediĢ bu tutanaklardaki melzemelere göre yapılmalıdır. TELEFON VE DATA TESĠSATI Pos ve lokal network için operasyon ve servis yönetimi departmanıın belirteceği adresten alınacak UTP kablo kullanılacak. Projede belirtilen harici lokasyona kesinlikle UTP kablo çekilmeyecek. Pos için operasyon ve servis yönetimi departmanının belirtceği adresten alınacak UTP kablo kullanılacak. Çekilen tüm kabloların her iki ucu 2m paybırakılarak eĢitlendikten sonra ilgili network altyapısının ifadesi ve çıkmaz kalem ile kablo uçları iĢaretlenerek.L1,L2,L3/POS1,POS2,POS3 ifadeleri ile bu kısaltmalarda L=LOKAL, P=POS terminalini ifade etmektedir. Çekilen tüm kablolar max. 100m olacak Ģekilde ve yönde zayıf akım tavasından çekilmeli. UPS cihazları ayrı topraklanmalı ve ups çıkıĢından alınan toprak değeri 1,5 V altında olmalıdır. UPS prizlerindefazlar sağ tarafta ups pimi yukarıda olacak Ģekilde kablo bağlantıları yapılmalı. Kabin için UPS dağıtım panosu ayrı sigortadan 1 Adet UPS hattı çekilecek ve kabine gelen tüm kablolar legrand kanal içinden götürülecek Bilgi iĢlem odası bankonun bulunacağı bölüme yerden 80 cm yüksekliğe legrand kanal döĢenmeli kanal üzerine 3x4 Adet UPS priz konmalı ve aralarında 5 Adet UTP kablo kanal kapaklarından çıkacak büyüklükte simetrik Ģekilde delinerek çıkarılmalı. Kiosk için danıĢma yanına 1 Adet UTP ve UPS kablo mağaza yöneticisinin belirteceği yere kadar indirilecek, her iki uçta etiketlenecektir. Kasalarda UPS için buat konacak ve NCR kasa ve teraziden gelen enerji kabloları kuruluĢ günü klemens ile buatta sonlandırılacaktır. Beher kasa altında 2 Adet 3'lü grup Ģebeke prizi konmalı pos cihazları ve kasa etrafındaki diğer alıcılar burdan enerjilerini almalı. Bilgi iĢlem odası ve UPS cihazı rutubetsiz ve sıcak olmayacak Ģekilde konumlandırılmalı, aksi durum tesbit edildiğinde ilgili kiĢiler için operasyon ve servis yönetimi departmanına bilgi verilmeli. Projelendirme neticesinde lokal ve pos UTP kablo adetleri ve lokal kablo dağılımı tablo içerisinde belirtilmeli. Network kablolamasının 100m' yi aĢması durumunda alternatif yeni kablo güzergahı kontrol edilmeli, teknik servise bilgi verilmeli. BANKO STANDARTLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR: Banko duvar arasında 10cmboĢluk bırakılacak Ģekilde montaj yapılmalı ve yere sabitlenmeli. Bankonun yüksekliği 75cm derinliği minimum 80cm ve boyuda minimum 2500cm olmalıdır. Bankonun arkası kapalı olmalı duvar ile 1. maddede bırakılan 10cm boĢluktan salınan kablolara operatörün ayakları temas etmemeli. Bankolarda en az 1 Adet 3 çekemeceli etejer olmalı.Tüm zayıf akım kabloları HALOGEN FREE tipten olmalıdır. Mağazada kullanılacak tüm kablolar HALOGEN FREE tipten olacaktır. YANGIN VE SESLENDĠRME TESĠSATI Küçük magazalarda seslendirme rack kabini kullanılmayacaktır. Elektirk panoları ve soğutma grupları üzerinde 2 adet optik dedektör kullanılacaktır. Satıs alanında asma tavan bulunan magazalarda asma tavan-tavan arasında yangın ihbar dedektörü kullanılacaktır. Ofisler, servis reyonları(et hizmet, et Ģarküteri, balık, kuruyemiĢ, fırın, içki v.b) asma tavan-tavan arasında yangın ihbar dedektörü kullanılacaktır. Unlu mamüller enerjisi doğalgaz veya LPG'li olduğu taktirde gaz alarm tesisatı yapılacaktır. Yangın duman tahliye fanı yangın ihbar santralinden kumanda alacaktır. Sulu yangın söndürme sistemi vanalarının akıĢ anahtarlarının ve basınç anahtarlarının yangın ihbar sistemine dahil edilmesi gerekli olduğundan elektrik yüklenicisi bu iĢi yapmakla mükellef olacaktır. Sistemin yangın santralından izlendiği test edilerek tutanakla mağaza müdürüne teslim edilmelidir. Zayıf akım tesisat cihazları, terminal kutuları ve pano bağlantıları yapılırken bağlantı ve montajlarına özen gösterilmelidir. Market elektrik tesisatı kesin reyon yerleĢim projesine göre yapılacaktır. Yangın tesisatı kablolaması bilgi için gösterilmiĢtir. Ġmalat sırasında marketten onay alınacaktır. Marka listesi ve birim fiyat tarifelerinde bulunan marka ve tipleri haricinde malzeme kullanılmayacaktır.

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 Y 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

Sayfa 4 / 43

POZ NO PAN PAN-1

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI PANOLAR (ELEKTRĠK TABLOLARI) ANA DAGITIM VE KUVVET TABLOLARI 2000 mm yükseklikte , köĢebent veya profil çelikten iskelet üzerine 2 mm'lik DKP saç kaplanmıĢ, tamamen kapalı pano ön ve arka yüzünde kilitli ve menteĢeli kapaklı, arka kapakları açılabilir, pano iç saclarına cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, toz ve nemden korumak üzere lastik contaların pano kapaklarının (cam çerçeveli veya saç kapak) altlarına yapıĢtırılması, bakır baralar, tablo iç dıĢ ve iskeletin pas ve dıĢ etkilere karĢı istenilen renkte elektrostatik boya ile boyanması, gerekli etiketlerin metal üzerine yazılması, cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, iĢçilik ve nakliye dahil yerine montajı (Pano içinde kullanılan faz baraları siyah, nötr açık mavi, toprak barası sarı/yeĢil renklerde boyalı olacak; panolarda aĢırı gerilimlerden korunmak için faz baraları alçak gerilim parafuduru üzerinden topraklanacaktır.) panellerin kaidelerinin demir imalatlarının yapılması,boyanması ve üzerine alınması dahildir. Panoların giriĢ gözünde her fazı gösterir sinyal lambası olacaktır.Panoların dıĢ kapakları üzerine akım yolu Ģemaları çizilecektir. Panolar yapılmadan önce kısa devre hesapları yapılacak, pano çizimleri yapılarak kontrollüğe onaylatılacaktır. Panolar IP 40 koruma sınıfında olacaktır. FĠRMA:E.A.E. - YAVUZ - GVD - EGEPAN - GÜLPANO - EPU ÖRNEK TĠP: 2000* 400 * 500mm boyutlarında IP40 Ics:25kA 2000* 500 * 500mm boyutlarında IP40 Ics:25kA 2000* 600 * 500mm boyutlarında IP40 Ics:25kA 2000*700* 500mm boyutlarında IP40 Ics:25kA 2000*800* 500mm boyutlarında IP40 Ics:25kA 2000*900* 500mm boyutlarında IP40 Ics:25kA 2000* 1000 * 500mm boyutlarında IP40 Ics:25kA 2000* 1100 * 500mm boyutlarında IP40 Ics:25kA 2000* 1200 * 500mm boyutlarında IP40 Ics:25kA TALĠ DAĞITIM TABLOLARI Sıva Üstü Tali Dağıtım Tabloları En az 1.5 mm kalınlığında DKP saçtan sıva üstü montaj için tali tablo yapılması , cihazların monte edileceği köprü veya benzeri tertibat gerilim taĢıyan kısımları örten üzeri delikli 1.5 mm saçtan menteĢeli iç kapak, menteĢeli kilitlenebilir dıĢ kapak faz, topraklama ve nötr baraları giriĢ ve çıkıĢlar için rakorlar , klemensler, etiketler , iç bağlantılarının yapılması, kapakta lastik contası, plastik kablo yolları, bütün saç kısımların istenilen renkte elektrostatik boya ile boyanması, hareketli kapaklarının topraklanması her nevi ufak malzemesi, bakır baraları ve montaj iĢçiliği ve panonun nakliyesi dahil, kablo baĢlıkları ve içindeki Ģalt malzemeler hariç olmak üzere iĢler halde teslim . Tablonun iç gözünde A4 boyutunda proje gözü olacak ve tek hat Ģemaları bu göze konacaktır.(Tabloların ; kaidelerinin imalatı ve üzerine alınması'dahildir.) Panolar IP 40 koruma sınıfında olacaktır. FĠRMA:E.A.E. - YAVUZ - GVD - EGEPAN - GÜLPANO - EPU ÖRNEK TĠP:

BIRIM

PAN-1-1 PAN-1-2 PAN-1-3 PAN-1-4 PAN-1-5 PAN-1-6 PAN-1-7 PAN-1-8 PAN-1-9 PAN-2

AD AD AD AD AD AD AD AD

PAN-2-1 PAN-2-2 PAN-2-3 PAN-2-4 PAN-2-5 PAN-2-6 PAN-2-7 PAN-2-8 PAN-2-9 PAN-2-10 PAN-2-11 PAN-2-12 PAN-2-13 PAN-3

300*300*155 boyutlarında 400*300*210 boyutlarında 500*350*210 boyutlarında 600*400*250 boyutlarında 600*600*250 boyutlarında 700*500*250 boyutlarında 800*600*250 boyutlarında 900*600*250 boyutlarında 1000*600*250 boyutlarında 1200*600*250 boyutlarında 1500*600*250 boyutlarında 1000*700*250 boyutlarında 1200*800*250 boyutlarında W Otomat Kutuları Küçük dağıtım kutuları, ehil olmayanların da ulaşabileceği şartlarda 63 A'e kadar alçak gerilim pano kombinasyonları için izoleli kutulardır. EN 60 439-3 norm, IEC 439-3 standartlara uygun, alçak gerilim şartnameleri 73/23/EWG Avrupa normu EN 45014 kriterlerine uygun, termoplastikten RAL 9016 renginde (renk için Mimari grup onayı alınacaktır), Koruma sınıfı IP 40 DIN 35 mm raylı, Anma gerilimi AC 230/400 V, Bakır iletkenli PE-ve N-klemensleri ve montaj dahil işler veziyette temini. FĠRMA: LEGRAND, HENSEL ÖRNEK TĠP:

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

PAN-3-1 PAN-3-2 PAN-3-3 PAN-3-4

12'li sigortalı W otomat kutusu 24'lü sigortalı W otomat kutusu 36'lı sigortalı W otomat kutusu Ġkili buton kutusu FĠRMA: EMAġ ÖRNEK TĠP: PY2 BOġ Dörtlü buton kutusu FĠRMA: EMAġ ÖRNEK TĠP: PY4 BOġ

Ad. Ad. Ad. Ad.

PAN-3-5

Ad.

PAN-4

Mevcut panoların tadilatının yapılması ve iĢler halde teslimi (Yeni yapılan tesisatın panolara montajının yapılması eski tesisatın panolardan sokulmesi , pano üzerinde gerekli tadilatın yapılması, pano üzerindeki Ģalt malzemelerin etiketlenmesi ve panonun temizlenmesi) ġALTERLER TERMĠK MANYETĠK ġALTERLER

Set.

SLT SLT-1

Sayfa 5 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI VDE 0660 'e göre tablo arkası montajı için 3 fazlı ve her fazında ani tesirli manyetik kısa devre , termik aşırı akım rölesi, termik manyetik röle ayar düğmelerine sahip kaçak akım koruma şalteri bağlantı imkanı olan şalterlerin temini, montajı, bağlantılarının yapılması , ön kumanda kolu, yardımcı kontakları dahil işler halde teslimi. Şalter kesme güçleri ; Ana panellerde en az 80 kA, diğer çıkışlarda 35 kA olmalıdır.Şalterler firmaların en son teknolojiye sahip ürünlerinden olacaktır.Siparişten önce kısa devre hesaplarına göre şalter kesme güçleri kontrol edilecektir. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: 3x32 A'e kadar 3x40 A'e kadar 3x63 A'e kadar 3x80 A'e kadar 3x100 A'e kadar 3x125 A'e kadar 3x160 A'e kadar 3x200 A'e kadar 3x250 A'e kadar 3x315 A'e kadar 3x400 A'e kadar 3x500 A'e kadar 3x630 A'e kadar 3x800 A'e kadar 3x1000 A'e kadar 3x1250 A'e kadar 3x1600 A'e kadar 3x2000 A'e kadar 3x2500 A'e kadar 3x3200 A'e kadar 3x1250 A'e kadar kilitli Ģalter MOTOR TAHRĠKLĠ OTOMATĠK ġALTERLER Bakım ve onarıma uygun, çalıĢtırma mekanizması açık kapalı açık çalıĢmasını yayda depolamıĢ enerji prensibine dayanarak ve kapama zamanı max. 80 ms.olan, otomatik olarak motorla max. 4 sn.'de kurulan (Generatör senkron paneli ileuygun çalıĢabilecek), elektronik tipte aĢırı akım rölesi dahil, 80 kA kesmegücünde, ayarlanabilir aĢırı akım koruması, ayarlanabilir kısa devre koruması,sürekli olarak Ģalterden geçen en büyük faz akımını ve bu akımın geçmekte olduğu fazı gösteren, göstergesi ledli hata açma gösterimi, aĢırı akım açma, display ve hafızaya alma, kontak yenileme ihtiyacı hakkında fikir verenbakım göstergeli, yeterli kontak, açma-kapama bobini ve düĢük gerilim bobini olan, tüm açma fonksiyonları ve iĢletme parametrelerinin uzaktan gösterim, yük izleme ve kontrolü ile veri iletimini gerçekleĢtiren, tüm kumanda ve motor teçhizatı dahil, Ģalterin temini, yerine montajı, bağlantılarının yapılması dahil iĢler halde teslimi. ġalterler firmaların en son teknolojiye sahip ürünlerinden olacaktır.SipariĢten önce kısa devre hesaplarına göre Ģalter kesme güçleri kontrol edilecektir. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: 3x400 A'e kadar 3x500 A'e kadar 3x1000 A'e Kadar 3x1250 A'e Kadar 3x1600 A'e Kadar 3x2000 A'e Kadar 3x2500 A'e Kadar ENVERSÖR ġALTER (JENERATÖR TRANSFER PANOSU) Elektro mekanik kilitli , enversör şalter , IP65 panosu (su sızdırmaz, nem almaz) , rakorları , kelmensleri , kumanda sigortaları,zaman rolesi bakır baraları, bağlantı kabloları, yardımcı kontakları ve her türlü aksesuarları dahil malzemenin temini , montajı işler halde teslimi. 4x80 A Elektro mekanik kilitli , enversör şalter,pano dahil 4x160 A Elektro mekanik kilitli ,enversör şalter,pano dahil 4x200 A Elektro mekanik kilitli ,enversör şalter,pano dahil 4x250 A Elektro mekanik kilitli ,enversör şalter,pano dahil 4x315 A Elektro mekanik kilitli , enversör şalter,pano dahil 4x400 A Elektro mekanik kilitli , enversör şalter,pano dahil 4x500 A Elektro mekanik kilitli , enversör şalter,pano dahil 4x630 A Elektro mekanik kilitli , enversör şalter,pano dahil FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB, LG ÖRNEK TĠP:

BIRIM

SLT-1.1 SLT-1.2 SLT-1.3 SLT-1.4 SLT-1.5 SLT-1.6 SLT-1.7 SLT-1.8 SLT-1.9 SLT-1.10 SLT-1.11 SLT-1.12 SLT-1.13 SLT-1.14 SLT-1.15 SLT-1.16 SLT-1.17 SLT-1.18 SLT-1.19 SLT-1.20 SLT-1.21 SLT-2

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

SLT-2.1 SLT-2.2 SLT-2.3 SLT-2.4 SLT-2.5 SLT-2.6 SLT-2.7 SLT-3

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

SLT-3.1 SLT-3.2 SLT-3.3 SLT-3.4 SLT-3.5 SLT-3.6 SLT-3.7 SLT-3.8

SET SET SET SET SET SET SET SET

SLT-4

SLT-4.1 SLT-4.2 SLT-4.3 SLT-4.4 SLT-4.5 SLT-4.6 SLT-5

MOTOR KORUMA ġALTERLERĠ Motorları aĢırı yük ve kısa devreye karĢı korumak için termik ve manyetik röleli, kapalı tip bakalit gövdeli, üzerinde termik ayar düğmesi bulunan motor koruma Ģalteri temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: 3x25 A'e kadar (Kutulu tip) Kıyma makinaları için 3x25 A'e kadar 3x40 A'e kadar 3x63 A'e kadar 3x80 A'e kadar 3x100 A'e kadar PAKO ġALTERLER TABLO ÜSTÜ VE ARKASI MONTAJ ĠÇĠN PAKO ġALTERLER Tablo üstü montajına uygun saç veya plastik kapaklı döner göbekli projesinde gösterilen sayıda pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako Ģalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi.Pako Ģalterler DIN normlarına uygun Ģekilde imal edilmiĢ olacaktır. FĠRMA:SIEMENS,ABB,K.NAIMER,TELEMEC.,LEGRAND

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

Sayfa 6 / 43

POZ NO ÖRNEK TĠP:

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI

BIRIM

SLT-5.1 SLT-5.2 SLT-5.3 SLT-5.4 SLT-5.5 SLT-5.6 SLT-6

NORMAL TĠP PAKO ġALTERLER Tablo arkası montajı için, normal tip (0-1) pako Ģalter temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,ABB,K.NAIMER,TELEMEC.,LEGRAND ÖRNEK TĠP: 1x16 A.e kadar 3x16 A.e kadar 3x25 A.e kadar 3x40 A.e kadar 3x25 A ' e Kadar (Normal Tip Pako ġalterler)(Kutulu) 6x25 A ' e Kadar (Normal Tip Pako ġalterler)(Kutulu) SEÇĠCĠ TĠP PAKO ġALTERLER Tablo arkası montajı için, seçici tip pako Ģalter temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,ABB,K.NAIMER,TELEMEC.,LEGRAND ÖRNEK TĠP: 0-1 seçici tip pako Ģalter 1-0-2 seçici tip pako Ģalter 2*40A' e kadar (difaze) seçici tip pakolar 2*63A' e kadar (difaze) seçici tip pakolar 2*80A' e kadar (difaze) seçici tip pakolar 2*100A' e kadar (difaze) seçici tip pakolar 4*40A' e seçici tip pakolar 4*63A' e seçici tip pakolar 4*80A' e seçici tip pakolar 4*100A' e seçici tip pakolar 4*125A' e seçici tip pakolar RÖLELER KAÇAK AKIM KORUMA ġALTERĠ Elektrik iç tesisat yönetmelik'lerine, Ģartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmıĢ elektrik tesisatlarında herhangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluĢan hata akımını hissederek 10-30 ms süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V, trifaze devrelerde 380 V'da çalıĢan diferansiyel bobinli, sistemin çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taĢıma raylarına monte edilebilen dıĢ etkilere karĢı korumalı, CEE 27 ve diğer ululararası standardtlara uygun, hayat koruma için 30 mA, yangına karĢı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalıĢabilen kaçak akım Ģalterinin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND,GEWĠSS ÖRNEK TĠP:

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

SLT-6.1 SLT-6.2 SLT-6.3 SLT-6.4 SLT-6.5 SLT-6.6 SLT-6.7 SLT-6.8 SLT-6.9 SLT-6.10 SLT-6.11 ROL

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

ROL-1

30 mA Kaçak Akım Koruma Ģalteri (Re start özellikli) NOT1:SOĞUK REYONLARDA VE SOĞUK ODALARDA KULLANILAN ġALTERLER. 4x25 A'e kadar 4x40 A'e kadar 4x63 A'e kadar 2x25 A'e kadar 2x40 A'e kadar 4x40 A'e kadar 300mA 30 mA Kaçak Akım Koruma Ģalteri 4x25 A'e kadar 4x40 A'e kadar 4x63 A'e kadar 2x25 A'e kadar 2x40 A'e kadar 300 mA Kaçak Akım Koruma Ģalteri 4x25 A'e kadar 4x40 A'e kadar 4x63 A'e kadar 4x80 A'e kadar 4x100 A'e kadar 4x125 A'e kadar 30 mA Kaçak Akım Koruma Röleleri Otomatik sigortalara takılabilen tipte Kompakt Ģaltere takılabilen tipte 300 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi Otomatik sigortalara takılabilen tipte Kompakt Ģaltere takılabilen tipte Troidal akım trafolu tipte Troidal akım trafosu,açma bobıni,rölesi dahil iĢler halde teslimi 300 mA Troidal akım trafolu tipte 500 mA Troidal akım trafolu tipte 1000 mA Troidal akım trafolu tipte 30-3000 Ma Kaçak Akım Koruma Rölesi: Troidal Akım Trafolu Tipte-Ayarlanabilir 30-30000 Ma Kaçak Akım Koruma Rölesi: Troidal Akım Trafolu Tipte-Ayarlanabilir Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

ROL-1.1 ROL-1.2 ROL-1.3 ROL-1.4 ROL-1.5 ROL-1.6 ROL-1.7 ROL-1.7.1 ROL-1.7.2 ROL-1.7.3 ROL-1.7.4 ROL-1.7.5 ROL-2 ROL-2.1 ROL-2.2 ROL-2.3 ROL-2.4 ROL-2.5 ROL-2.6 ROL-3 ROL-3.1 ROL-3.2 ROL-4 ROL-4.1 ROL-4.2

ROL-4.3 ROL-4.4 ROL-4.5 ROL-4.6 ROL-4.7

Sayfa 7 / 43

POZ NO ROL-5

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI DARBE AKIM ġALTERĠ Genel hacimlerdeki aydınlatma elemanlarının devrelerinde kullanılacak olan impuls rölenin (darbe akım Ģalterinin) temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: 1x16 A'.e kadar(ımpuls röle) 2x16 A'.e kadar(ımpuls röle) 3x16 A'.e kadar(ımpuls röle) FAZ KORUMA RÖLESĠ Motor devrelerinde kullanılmak üzere elektrik kesilmelerinde, gerilimin belli bir değerin altına düĢmesinde veya yükselmesinde devreyi açacak düzeneğe haiz, üzerinde fazları gösteren sinyal lambaları bulunan faz koruma rölesinin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: FOTOSEL ġALTER (Ayrıca güç kaynağına ihtiyaç duymayan tipten) Çevre aydınlatma tesisatında kullanılmak üzere,gündüz geçici kararmaları, gece geçici aydınlatmaları seçecek gecikme değerleri 15-190 saniye arasında değiĢen, gerektiğinde gecikmesi ayarlanabilen, kar, toz vs.den etkilenmeyen Ģalterin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:LEGRAND ÖRNEK TĠP: FLAġÖR RÖLE Kuvvet tablolarındaki arıza ve sinyal lambalarını yakıp söndürebilecek, raya geçmeli veya Ģaseye vidalanabilen tipte flaĢör röle, bobin gerilimi 220 V, kontak akımı 10 A ,flaĢ süresi 0.5 sn. , 2 flaĢ arası 1-10 sn. arasında kademeli ayarlanabilir flaĢör rölenin ttemini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:ENTES,LEGRAND ÖRNEK TĠP: ZAMAN SAATĠ 0-24 Saat ayar sahalı,100 saat rezervli) zaman saatinin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:ENTES,LEGRAND ÖRNEK TĠP: Yıldız Üçgen Röle Mekanik kuvvet sistemleri kontrol devrelerinde kullanılmak üzere yıldız üçgen rolenin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,MOLLER ÖRNEK TĠP: Parafudurlar Enerji belemelerini atmosferik deşarjlara(yıldırım) ve geçici aşırı gerilim piklerine karşı korumak üzere B,C,D sınıfı, aşırı gerilime karşı 1 faz, 2faz, 3 faz ve nötr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon için ilave kontak çıkışlı tam hermatik olarak tamamen kapalı, pano içinde panoya ve panodaki diğer malzemelere zarar vermeden, diğer malzemelerle ve panoyla güvenlik mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte edilen aşırı gerilim koruyucuları 1- Aşırı gerilim koruyucuları tam hermatik olarak tamamen kapalı olacaktır. Koruyucu üzerinde ark çıkış aralığı bulunmamalıdır.Koruyucu, arkı ark çıkış aralığından çıkmasını sağlayıp hava yolu ile değil kendi içerisinde södürmelidir. Böylece koruyucu, hiç bir güvenlik mesafe zorunluluğu olmadan pano içinde istenen her yere güvenli bir şekilde monte edilebilmelidir. 2- C ve D sınıfı koruyucularının üzerinde cihazın sağlıklı çalıştığını veya arızalandığını gösteren ışık (led) bulunmalıdır. 3- Koruyucular soket tipi değil yekpare olacaktır. Değiştirilmesi gerektiğinde bütün olarak değiştirlmelidir. Yukarıda belirtilen özelliklerdeki parafudurları temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil işler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,MOLLER -PHOENIX CONTACT-OBO BETTERMAN ÖRNEK TĠP: 20 kA C Sınıfı parafudur (faz + nötr) Ön montajı yapılmış ve bağlanmaya hazır fiş elemanı ve taban elemanı V20-C/…: EN 2-61643'e (VDE 11 bölüm 0675-6) uygun aşrı akım deşarj düzeneği Tip 11 (C sınıfı) Çoklu bağlantı klemensine sahip yeni multibase alt parça Üst ve alt parçadan oluşan komple ünite ; ön montajı yapılmış ve bağlantıya hazır VDE onaylı TN şebeke sistemleri için utgun Geçmeli üst parça; üst parça herhengi bir alet kullanılmadan alt parçadan ayrılabilir. Uzaktan uyarı tertibatlı, fonksiyon kontrolü için potansiyelsiz , normalde açık kontak Termik ve dinamik ayırma düzeneği dahil Optik arıza göstergeli Uzun çalışma ömrü boyunca yüksek elektrik iletkenliği İşaretlenmiş bağlantılar En yüksek sürekli gerilim 550V EN 61643-11 uyarınca talep sınıfı Tip2 IEC 61643-1'e göre talep sınıfı class2 Anma deşarj akımı (8/20 us) Imax. : 30/75kA Devreye girme süresi < 25 ns Maksimum ön koruma sigortası : 125 A Koruma sınıfı IP20 1x125A' e kadar NH Sigortalı Ģalter dahil FĠRMA:OBO BETTERMAN ÖRNEK TĠP: V 20 - C/2 + FS-550

BIRIM

ROL-5.1 ROL-5.2 ROL-5.3 ROL-6

Ad. Ad. Ad. Ad.

ROL-7

ROL-8

ROL-9

Ad.

ROL-10

Ad.

ROL-11

ROL-11.1

AD

ROL-11.2

20 kA C Sınıfı parafudur (üç faz + nötr) Ön montajı yapılmış ve bağlanmaya hazır fiş elemanı ve taban elemanı

AD

Sayfa 8 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI V20-C/…: EN 2-61643'e (VDE 11 bölüm 0675-6) uygun aşrı akım deşarj düzeneği Tip 11 (C sınıfı) Çoklu bağlantı klemensine sahip yeni multibase alt parça Üst ve alt parçadan oluşan komple ünite ; ön montajı yapılmış ve bağlantıya hazır VDE onaylı TN ve TT şebeke sistemleri için utgun Geçmeli üst parça; üst parça herhengi bir alet kullanılmadan alt parçadan ayrılabilir. Uzaktan uyarı tertibatlı, fonksiyon kontrolü için potansiyelsiz , normalde açık kontak Termik ve dinamik ayırma düzeneği dahil Optik arıza göstergeli Uzun çalışma ömrü boyunca yüksek elektrik iletkenliği İşaretlenmiş bağlantılar En yüksek sürekli gerilim 385V EN 61643-11 uyarınca talep sınıfı Tip2 IEC 61643-1'e göre talep sınıfı class2 Anma deşarj akımı (8/20 us) Imax. : 60/110kA Devreye girme süresi < 25 ns Maksimum ön koruma sigortası : 125 A Koruma sınıfı IP20 3x125A' e kadar NH Sigortalı Ģalter dahil FĠRMA:OBO BETTERMAN ÖRNEK TĠP: V 20 - C/3 + NPE + FS

BIRIM

ROL-11.3

100 kA B+C Sınıfı parafudur (üç faz + nötr)

AD

Serie PS …: Protection Set, VDE 1 bölüm 2-0675'e (DIN EN 6-11) uygun yıldırım ve aşırı akım deşarj düzeneği Tip 61643+11 ( B+C sınıfı) Deşarj kapasitesi 100kA 10/350 us , BET onaylı Ön montajı yapılmış ve bağlanmaya hazır, birleştirme köprüleri dahil, bağlantı terminalleri işaretli TNC şebeke sistemleri için utgun En yüksek sürekli gerilim 255V EN 61643-11 uyarınca talep sınıfı Tip1+2 IEC 61643-1'e göre talep sınıfı class1+2 Anma deşarj akımı (10/350 us) Imax. : 100kA Devreye girme süresi < 25 ns Maksimum ön koruma sigortası : 125 A Koruma sınıfı IP20 3x125A' e kadar NH Sigortalı Ģalter dahil FĠRMA:OBO BETTERMAN ÖRNEK TĠP: PS 4-B +C / TT+TNS (3+NPE) ROL-12 Asenkron motorlar için hız kontrol cihazları (Harmonik filitresi ile beraber) Hız kontrol cihazlarının temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil işler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: 0,55 kW 'a kadar 0,75 kW 'a kadar 1,5 kW 'a kadar 2,2 kW 'a kadar 3 kW 'a kadar 4 kW 'a kadar 7.5 kW 'a kadar 15 kW 'a kadar 18.5 kW 'a kadar 22 kW 'a kadar 30 kW 'a kadar

ROL-12.1 ROL-12.2 ROL-12.3 ROL-12.4 ROL-12.5 ROL-12.6 ROL-12.7 ROL-12.8 ROL-12.9 ROL-12.10 ROL-12.11

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

BĠL BĠL-1

ġEBEKE BĠLGĠSAYARI Enerji analizörleri (Migros'un belirttiği marka ve tipten) ġebeke bilgisayarı, gerçek zaman ve minimum – maksimum verileri toplayarak, ekranda gösterecek ve iletecektir.Veriler, ölçüm cihazının ekranında veya iletiĢim hattı ile diğer denetim internet ve bilgisayarlarından izlenebilecektir. Operatörler, sızdırmaz membranlı dokunmatik klavyeye basarak, ekranda görülecek verileri seçebilecektir veya ölçüm cihazının ve/veya rölenin konfigürasyonunu değiĢtirebilecektir. Konfigürasyon Ģifre korumalı olacaktır. Tüm konfigürasyon verileri, pil gerektirmeyen sabit bellekte saklanacaktır. 31. Harmoniğe kadar ölçüm yapabilen, ıĢıklı LCD ekranlı, anlık : akım, gerilim, frekans, aktif, reaktif görünen güç, ortalama değerleri; akımın max. ve min. Değerlerini LCD ekran üzerinden gösterebilen cihazın temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:ENTES ÖRNEK TĠP:MPR53S-96 Güç analizörü (Migros'un belirttiği marka ve tipten) Kare görünüĢlü 144x144 mm ebadında , bilgisayar haberleĢmeli, intertnet üzerinden haberleĢebilen,akım trafosu üzerinden akım bilgileri, besleme sigortaları üzerinden gerilim bilgilerini toplayarak; akım, gerilim, frekans, anlık ve ortalama enerji tüketimi, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, akım ve gerilimdeki enerji kalitesiniölçebilen multimetrenin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:ENTES ÖRNEK TĠP:EPR-04S96 KONTAKTÖRLER Ad.

BĠL-2

Ad.

KON

Sayfa 9 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI

BIRIM

KON-1

KON-1.1 KON-1.2 KON-1.3 KON-1.4 KON-1.5 KON-1.6 KON-1.7 KON-1.8 KON-1.9 KON-2

Sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten koruyucu röleleri bulunmayan, sigorta rayına takılabilir tipten tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve iĢçilik dahil (24-220-380V gerilimle çalıĢabilen bobini, pano üzerindeki start-stop butonu, sinyal lambası dahil,uzaktan kumanda üniteleri hariç olmak üzere. KORUYUCUSUZ UZAKTAN KUMANDALI ġALTERLER (AC2-AC3 Kullanma sınıfına göre) FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: 1x9 A'e kadar 1x16 A'e kadar 3x9 A'e kadar 3x16 A'e kadar 3x25 A'e kadar 3x32 A'e kadar 3x40 A'e kadar 3x63 A'e kadar 3x95 A'e kadar

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

KON-2.1 KON-2.2 KON-2.3 KON-3

YARDIMCI KONTAKTÖRLER 24 V, 220 V veya 380 V gerilimli bobini, açık veya kapalı kontağa havi ,kumanda ettiği devre akımı gerilimine emniyetli davranacak yapıda yardımcı kontaktörün temini, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: Açık ve kapalı toplam 4 kontaklı Ad. Açık ve kapalı toplam 8 kontaklı Ad. Açık ve kapalı toplam 10 kontaklı Ad. KORUYUCULU UZAKTAN KUMANDALI ġALTERLER (AC2-AC3 Kullanma sınıfına göre) Yukarıda anlatıldığı gibi ancak her fazda termik rölesine havi, pano üstü start stop butonu sinyal l ambası dahil olarak temini, montajı, bağlantılarının yapılması ve iĢler halde yeslimi. (AĢağıdaki değerler termik elemanın üst ayar sınırını göstermektedir.) FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: 3x9 A'e kadar 3x16 A'e kadar 3x25 A'e kadar 3x32 A'e kadar 3x40 A'e kadar Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

KON-3.1 KON-3.2 KON-3.3 KON-3.4 KON-3.5

KON-4

YILDIZ ÜÇGEN ġALTERLER Pano içi montajı için start-stop butonu,sinyal lambası, zaman rölesi, tablo tipi klemensleri, kontaktörleri ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen Ģalterlerinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve iĢçilik dahil olmak üzere iĢler halde teslimi. (AĢağıdaki değerler kontaktörün nominal akımını göstermektedir.) (Tüm malzemeler birim fiyat tariflerinde belirtilen marka, tip ve tanımlara uygun olacaktır.) FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: Yıldız Üçgen Şalterler : 3x16 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x25 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x32 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x40 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x45 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x63 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x75 A'e Kadar

KON-4.1 KON-4.2 KON-4.3 KON-4.4 KON-4.5 KON-4.6 KON-4.7

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

KMP KMP-1

KOMPANZASYON SĠSTEMĠ KOMPANZASYON SĠSTEMĠ Güç katsayısının düzeltilerek (CosQ) enerjide ekonomi sağlamak ve motor uyarma akımlarını gereğinden fazla tutmamak için yapılan otomatik kompanzasyon tesisinin; Otomatik kontrol reaktif güç ayar rölesi , deĢarj direnci, ve kondansatör bataryalarının temini ve kondansatörleri devreye sokup çıkaran kondansatör gruplarına uygun kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortaları CosQ metre için gerekli akım trafoları ve CosQmetresi, kumanda devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden pako Ģalterler ve sinyal lambaları dahil olmak üzere, kompanzasyon panosu ve ana panodaki Ģalteri hariç olmak üzere her nevi malzeme temini montajı ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. Tüm Ģalt malzemeleri ve panosu birim fiyat tariflerinde belirtilen marka, tip ve tanımlara uygun olacaktır. Kondansatörler 440volt gerilime dayanıklı , malzeme fiyatları birim fiyata dahil edilmelidir. 440V Otomatik kompanzasyon tesisi KONDANSATÖRLER FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP: RÖLELER FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,KAEL,ENTES ÖRNEK TĠP: kVAr

KMP-1.1

SGR SGR-1

SĠGORTALAR ANAHTARLI OTOMATĠK SĠGORTALAR Tablo arkası montajı için manyetik ve termik tertibatına havi, en az 10 kA kısa devre açma akımına dayanıklı , gecikmeli veya ani açmalı otomatik sigortaların temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB,LEGRAND ÖRNEK TĠP:

Sayfa 10 / 43

POZ NO SGR-1.1 SGR-1.2 SGR-1.3 SGR-1.4 SGR-1.5 SGR-1.6 SGR-1.7 SGR-1.8 SGR-1.9 SGR-1.10 SGR-1.11 SGR-1.12 SGR-1.13 SGR-1.14 OLA

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI 16 A'e kadar 25 A'e kadar 32 A'e kadar 40 A'e kadar 50 A'e kadar-10 kA (nötr kesmeli) 63 A'e kadar-10 kA 3x16 A'e kadar 3x25 A'e kadar 3x32 A'e kadar-10 kA 3x40 A'e kadar-10 kA 3x50 A'e kadar-10 kA 3x63 A'e kadar-10 kA 3x80 A'e kadar-10 kA 3x100 A'e kadar-10 kA ÖLÇÜ ALETLERĠ

BIRIM Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

OLA-1

OLA-1.1 OLA-1.2 OLA-1.3 OLA-1.4 OLA-1.5 OLA-2

AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU Kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte,kontrol devrelerinde cl:1, ölçü devrelerinde cl:0.5 ve en az 15 VA gücünde ,akım ölçü trafosu temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:ALCE-BORTRANS - ENTES ÖRNEK TĠP:ENTES: CT25 200/5 A'e kadar 201/5-600/5 A'e kadar 601/5-1600/5 A'e kadar 1601/5-3000/5 A'e kadar 3001/5-4000/5 A'e kadar SAYAÇ Enerji ölçen bir veya üç fazlı elektronik tipte, TEDAġ enerji tarifelerine uygun özelliklere sahip sayacın temini, pano, tablo veya kaidesine montajı, bağlantılarının yapılması, her türlü ufak malzeme dahil ve iĢler halde teslimi. Kombi tip üç fazlı elektronik tipte, x/5A Kombi tip üç fazlı elektronik tipte, 3x10(60A) Kombi tip üç fazlı elektronik tipte, 3x10(100A) FĠRMA:SIEMENS-ABB ÖRNEK TĠP:

Ad. Ad. Ad. Ad.

Ad.

OLA-2.1 OLA-2.2 OLA-2.3

Ad. Ad. Ad.

OLA-3

ĠġARET LAMBALARI Gömme tipte istenilen renkte, çalıĢma gerilimi 85 ... 264 V AC olan Led'li iĢaret lambası; sigorta ve Ģalterlerin kontakları ile bağlantılarının yapılması dahil, komple iĢaret lambası temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. Ad. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,LEGRAND ÖRNEK TĠP:

OLA-4

START BUTONU Gömme tipte istenilen renkte ve sökülebilir kontaklı, üzerinde stop ve start kontakları bulunan start butonunun temini, kullanılacağı devreler ile bağlantılarının yapılması ve iĢler halde teslimi. FĠRMA:SIEMENS,M.GERIN,ABB ÖRNEK TĠP: IĢıklı start butonu(ampulu dahil) IĢıklı stop butonu(ampulu dahil)

OLA-4.1 OLA-4.3

Ad. Ad.

TPR TPR-1

TOPRAKLAMA TESĠSATI ANA VE TALĠ TOPRAKLAMA HATLARI Borusuz olarak serbest konsol ; borulu olarak sıva üstü montajlı veya kroĢe üzerine döĢenen topraklama hatları her nevi malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi.( Tüm topraklama hatları örgülü bakır telden yapılacaktır.Ayrıca boru bedeli ödenmeyecektir.) FĠRMA:RADSAN,AMPER,GERSAN FĠRMA:PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL 50mm2 Ciplak Orgulu Bakır 70mm2 Ciplak Orgulu Bakır HO7Z-U / R KABLOLAR 1x2,5mm2 HO7Z-U 1x4mm2 HO7Z-U 1x6mm2 HO7Z-U 1x10mm2 HO7Z-U 1x16mm2 HO7Z-R 1x25mm2 HO7Z-R 1x35mm2 HO7Z-R 1x50mm2 HO7Z-R 1x70mm2 HO7Z-R Galvaniz lama ile topraklama hattı (30x3.5) (Her türlü montaj aksesuarı ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi) TOPRAK ELEKTRODU Q20 mm çapında en az 3 m uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun iĢ yerine temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir baĢlığın vidalanması, çubuk iki parçadan müteĢekkil olacaksa irtibatın 4 cm boyunda diĢ açılarak temini toprak seviyesinden 60 cm derinliğe gömülmesi , topraklama iletkenlerine gümüĢ kaynağı veya MT MT

TPR-1.1 TPR-1.2 TPR-1.3 TPR-1.3.1 TPR-1.3.2 TPR-1.3.3 TPR-1.3.4 TPR-1.3.5 TPR-1.3.6 TPR-1.3.7 TPR-1.3.8 TPR-1.3.9 TPR-1.4

MT MT MT MT MT MT MT MT MT Mt.

TPR-2

Ad.

Sayfa 11 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI bakır tespit kelepçesi ile bağlanması hernevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi.

BIRIM

TPR-3

FĠRMA:RABAK,RADSAN,AMPER ÖRNEK TĠP: TOPRAKLAMA PRĠZĠ Takriben 30x5 mm kesitinde ve 400mm uzunluğuna galvaniz demir lama veya bakırdan mamul, izolatörlü ve izolatörsüz topraklama prizinin temini, bağlantı yerinde izole tesbit parçaları ve vidaları, üzerine uygun ölçüde delikler açılması, montajı, her nevi malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:RADSAN,AMPER ÖRNEK TĠP: Ġzoleli Topraklama prizi Ġzolesiz Topraklama prizi EĢ potansiyel bara-30x3,5x300 KABLOLAR HO7Z-U-HO7Z-R-N2XH-NHXMH-052XZ1-F-N2XH-Fe180 tipi kablo temini, Bina içinde sıva altına Halogen free boru içinde ve sıva üstüne, halogen free boru içinden, özel konsollar üzerinde duvara, tavana, kablo taĢıyıcıları üzerine döĢenerek her türlü besleme ve kumanda hattı tesis edilmesi, geçit ve güvenlik boruları, kroĢe ve kroĢe köprüsü, kolon ve besleme hatları, üzerine etiket takılması, uç bağlantılarının yapılması her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil, konsol, kablo taĢıyıcı, büyük kesitli kablolar için özel buatlar hariç olmak üzere iĢler halde teslimi (Kablo uç bağlantıları 10mm2 ve daha büyük kesitlerde kablo papucu veya kablo yüksüğü ile yapılacaktır. Kablo yüksük ve papuçları papuç sıkma pensesi ile sıkılacaktır. Ayrıca Halogen free boru bedeli ödenmeyecektir. Kablo fiyatına dahil olacaktır. Ayrıca buat, her türlü sarf malzeme bedeli ödenmeyecektir. Kablo fiyatına dahil olacaktır. Mağaza satıĢ alanı içerisindeki aydınlatma ve kuvvet linyelerinde 130x130x74 dikdörtgen buat (4 Ad.Wago tipi klemens ve rakoru dahil)(IP55) kullanılacaktır. Buatlar kablo fiyatına dahil olacaktır. Ayrıca bedel ödenmeyecektir. Kolon hatları;O Serisi N2XH cinsi kablolar ile, 3 fazlı motor beslemesi;J Serisi N2XH cinsi kablolar ile, 1 fazlı motor beslemesi;J Serisi N2XH cinsi kablolar ile, 1 fazlı aydınlatma beslemesi;J Serisi NHXMH cinsi kablolar ile, 3 fazlı aydınlatma beslemesi(5 damarlı);J Serisi NHXMH cinsi kablolar ile, Normal anahtarlarda; O Serisi NHXMH cinsi kablolar ile, Komütatör anahtarlarda;O Serisi NHXMH cinsi kablolar ile, Renk kodları; Faz iletkenleri(RST) : Siyah Nötr iletkeni (Np) :Açık mavi Toprak iletkeni (Sl) : Sarı +YeĢil FĠRMA: PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL ÖRNEK TĠP:

TPR-3.1 TPR-3.2 TPR-3.3 KAB

Ad. Ad. Ad.

KAB-1

KAB-1.1 KAB-1.2 KAB-1.3 KAB-1.4 KAB-1.5 KAB-1.6 KAB-1.7 KAB-1.8 KAB-1.9 KAB-1.10 KAB-1.11 KAB-1.12 KAB-1.13 KAB-1.14 KAB-2

NHXMH KABLOLAR (Kablo tüm bağlantıları özel pebse ile sıkılmaış ,zoleli kablo yüksükleri ile yapılacaktır.) FĠRMA:PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL 2x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x4mm2 3x6mm2 4x1,5mm2 4x2,5mm2 4x4mm2 4x6mm2 4x10mm2 5x1,5mm2 5x2,5mm2 5x4 mm2 5x6 mm2 052XZ1-F KABLOLAR (NYMHY MUADĠLĠ) (Kablo tüm bağlantıları özel pebse ile sıkılmaış ,zoleli kablo yüksükleri ile yapılacaktır.) FĠRMA: PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL 3x1,5mm2 3x2,5 mm2 3x4 mm2 3x6 mm2 3x10 mm2 5x2,5 mm2 5x4 mm2 5x6 mm2 N2XH KABLOLAR (10mm2 ve daha büyük kesitteki kablo bağlantıları özel pensesi ile sıkılmış izoleli kablo yüksük ve papuçları ile yapılacaktır.) FĠRMA: PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL 2x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x4mm2 4x1,5mm2 4x2,5mm2 4x4mm2 4x6mm2 4x10mm2

MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

KAB-2.1 KAB-2.2 KAB-2.3 KAB-2.4 KAB-2.5 KAB-2.6 KAB-2.7 KAB-2.8 KAB-3

MT MT MT MT MT MT MT MT

KAB-3.1 KAB-3.2 KAB-3.3 KAB-3.4 KAB-3.5 KAB-3.6 KAB-3.7 KAB-3.8 KAB-3.9

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

Sayfa 12 / 43

POZ NO KAB-3.10 KAB-3.11 KAB-3.12 KAB-3.13 KAB-3.14 KAB-3.15 KAB-3.16 KAB-3.17 KAB-3.18 KAB-3.19 KAB-3.20 KAB-3.21 KAB-3.22 KAB-3.23 KAB-3.24 KAB-3.25 KAB-3.26 KAB-3.27 KAB-3.28 KAB-3.29 KAB-3.30 KAB-3.31 KAB-3.32 KAB-3.33 KAB-4

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI 4x16mm2 5x1,5mm2 5x2,5mm2 5x4mm2 5x6mm2 3x25+16mm2 3x35+16mm2 3x50+25mm2 3x70+35mm2 3x95+50mm2 3x120+70mm2 3x150+70mm2 3x185+95mm2 3x240+120mm2 1x16mm2 1x25mm2 1x35mm2 1x50mm2 1x70mm2 1x95mm2 1x120mm2 1x150mm2 1x185mm2 1x240mm2 NYFGBY KABLOLARI FĠRMA: PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL 4x10mm2 4x16mm2 3x25+16mm2 3x35+16mm2 3x50+25mm2 3x70+35mm2 3x95+50mm2 3x120+70mm2 3x150+70mm2 3x185+95mm2 3x240+120mm2 N2XH KUMANDA KABLOLARI FĠRMA:PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL 5x1,5mm2 7x1,5mm2 10x1,5mm2 12x1,5mm2 14x1,5mm2 17x1,5mm2 19x1,5mm2 21x1,5mm2 24x1,5mm2 27x1,5mm2 30x1,5mm2 ATEġE DAYANIKLI KABLOLAR Halogenden arındırılmıĢ VDE kurallarına göre imal edilmiĢ olacaktır.Kullanma gerilimi 1000 V olan bu kablolar, yangına 180 dakika dayanıklı olacaktır. Bina içinde sıva üstüne, HF boru içinde özel konsollar üzerinde duvara, tavana, kablo taĢıyıcıları üzerine döĢenerek her türlü besleme ve kumanda hattı tesis edilmesi, geçit ve güvenlik boruları, kroĢe ve kroĢe köprüsü, kolon ve besleme hatları üzerine etiket takılması, uç bağlantılarının yapılması her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil, konsol, kablo taĢıyıcı, büyük kesitli kablolar için özel buatlar hariç olmak üzere iĢler halde teslimi (Kablo bağlantıları özel pensesi ile sıkılmıĢ kablo papuçları veya izoleli yüksüklerle yapılacaktır.) Ayrıca Halogen free boru ve PVC bedeli ödenmeyecektir. Kablo fiyatına dahil olacaktır. Ayrıca buat, her türlü sarf malzeme bedeli ödenmeyecektir. Kablo fiyatına dahil olacaktır. FĠRMA:PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL ÖRNEK TĠP:N2XH-Fe180-E90 2x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x4mm2 4x1,5mm2 4x2,5mm2 4x4mm2 4x6mm2 4x10mm2 4x16mm2 7x2,5mm2 3x25+16mm2 3x35+16mm2 3x50+25mm2 3x70+35mm2 3x95+50mm2 3x120+70mm2 3x150+70mm2 3x185+95mm2 3x240+120mm2

BIRIM Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

KAB-4.1 KAB-4.2 KAB-4.3 KAB-4.4 KAB-4.5 KAB-4.6 KAB-4.7 KAB-4.8 KAB-4.9 KAB-4.10 KAB-4.11 KAB-5

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

KAB-5.1 KAB-5.2 KAB-5.3 KAB-5.4 KAB-5.5 KAB-5.6 KAB-5.7 KAB-5.8 KAB-5.9 KAB-5.10 KAB-5.11 KAB-6

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

KAB-6.1 KAB-6.2 KAB-6.3 KAB-6.4 KAB-6.5 KAB-6.6 KAB-6.7 KAB-6.8 KAB-6.9 KAB-6.10 KAB-6.11 KAB-6.12 KAB-6.13 KAB-6.14 KAB-6.15 KAB-6.16 KAB-6.17 KAB-6.18 KAB-6.19 KAB-6.20

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

Sayfa 13 / 43

POZ NO KAB-6.21 KAB-6.22 KAB-6.23 KAB-6.24 KAB-6.25 KAB-6.26 KAB-6.27 KAB-6.28 KAB-6.29 KAB-6.30 SRT SRT-1

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI 1x16mm2 1x25mm2 1x35mm2 1x50mm2 1x70mm2 1x95mm2 1x120mm2 1x150mm2 1x185mm2 1x240mm2 SORTĠLER AYDINLATMA SORTĠLERĠ Linye hatları en az 2.5 mm2 ,sorti hatları 1.5 mm2 kesitli kablolar ile projelere uygun olarak sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması, sıva üstü tesisatta tamamen etanĢ malzeme kullanılması, sıva altı tesisatta HO7Z-U kablo ile uygun kesitte HF boru kullanılması, gereken yerlere muhafaza borusu, kroĢe, buat, anahtar kasası, anahtar, klemens her nevi tespit malzemesi ve iĢçilik dahil, armatür hariç olmak üzere iĢler halde teslimi. Linye hatları için max.ölçü yoktur. (Bayındırlık Bakanlığı BFT uygulanmayacaktır.) Trifaze sortiler için ilk üç sorti monofaze üç adet normal sorti, diafaze sortiler için ilk iki sorti monofaze iki adet normal sorti olarak hesaplanacaktır. Paralel sortiler kablosu monofaze ise monofaze paralel sorti olarak ödenecektir. HF boru fiyatı ayrıca ödenmeyecektir.(Sıva üstü tesisatlarda her türlü kablo için tüm aksesuarları ile birlikte HF boru veya galvanizli çelik borular kullanılacaktır. Ayrıca Halogen free boru bedeli ödenmeyecektir. Sorti fiyatına dahil olacaktır. NOTLAR: Not1:2x14 W ,1x49W , 2x49 W kanallı ve P3 1x49 W , 2x49 W armatürlerde anahtarsız normal ve paralel sorti bedeli ödenmeyecektir. Sadece kablo bedeli ödenecektir. Not2: Sensörlerin bulunduğu linyelere ilk sensör ve armatüre 1 ad. anahtarsız normal sorti diğer sensörler ve armatürelere giden kablolar paralel sorti olarak ödenecektir. (sensör yanında bulunan armatüre paralel sorti bedeli ayrıca ödenmeyecektir) Not3: Merdiven otomatiğinin bulunduğu linyelere ilk meriven otomatiği ve armatüre 1 ad. anahtarsız normal sorti diğer meriven otomatiği ve armatürelere giden kablolar paralel sorti olarak ödenecektir. Merdiven otomatiği ile soğuk oda depo giriĢindeki buton arası buton sortisi olarak ödenecektir. Not4:Zil sortisi (soğuk odalarda kullanılan acil çağırma sortisi) fiyatına 2x1.5 kablo NHXMH kablo ile, yaylı buton anahtarı ve flaĢör + siren besleme kablosu , buat vb. aksesuarlar dahildir. Not5: Mağazadaki tüm aydınlatma ve kuvvet linyelerinde 130x130x74 dikdörtgen buat (4 Ad.wago tipi klemens ve rakoru dahil)(IP55) kullanılacaktır. Buatlar kablo fiyatına dahil olacaktır. Ayrıca bedel ödenmeyecektir. Not6: Sinek kovucular besleme hatları ve prizleri , priz sortisi bedeli olarak ödenecektir.

BIRIM Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

KABLOLAR: FĠRMA:PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL ÖRNEK TĠP:NHXMH ANAHTARLAR FĠRMA:LEGRAND ÖRNEK TĠP:ARMADA HF BORULAR FĠRMA:ELSU,CANLAR ÖRNEK TĠP: ANAHTAR KASALARI VE BUATLAR FĠRMA:LEGRAND-HENSEL ÖRNEK TĠP: ETANġ HATLI AYDINLATMA SORTĠLERĠ Linye ve sorti hattı NHXMH kablolu sortiler. SRT-1.1 SRT-1.2 SRT-1.3 SRT-1.4 SRT-1.5 SRT-1.6 SRT-1.7 SRT-1.8 Normal sorti Komütatör sorti Vaevien sorti Paralel sorti Trifaze sorti Dimmer sorti Anahtarsız normal sorti Buton sortisi (2x1.5 kablo NHXMH kablo ile, yaylı buton anahtarı dahil iĢler halde teslimi) Linye hatları için max.ölçü yoktur. (Bayındırlık Bakanlığı BFT uygulanmayacaktır.) Paralel buton sortisi Zil sortisi (soğuk odalarda kullanılan acil çağırma sortisi) (2x1.5 kablo NHXMH kablo ile, yaylı buton anahtarı ve flaĢör + siren besleme kablosu , buat vb. aksesuarlar dahil iĢler halde teslimi) Paralel buton paralel buton sortisinden fiyatlandırılmalıdır. Linye hatları için max.ölçü yoktur. (Bayındırlık Bakanlığı BFT uygulanmayacaktır.) Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

SRT-1.9 SRT-1.10

Ad.

SRT-1.10

360 Derece Hareket Dedektörü temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:LEGRAND , NA-DE , PELSAN , NETELSAN ÖRNEK TĠP:784 51 360 Derece Hareket Dedektörü (IP 55) temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:LEGRAND , NA-DE , PELSAN , NETELSAN ÖRNEK TĠP:697 80 16A Merdiven otomatiği 16A 30 sn ile 10 dakika arası ayarlanabilir, tekrar programlanabilir, 4 kablo bağlantılı, sigorta kutusu dahil merdiven otomatiğinin

Ad.

SRT-1.11

Ad.

SRT-1.12

AD

Sayfa 14 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:LEGRAND ÖRNEK TĠP: 04702

BIRIM

SRT-1.14

AYDINLATMA OTOMASYONU 360 Derece Hareket Dedektörü (Koridor fonksiyonlu) FĠRMA:LEGRAND , NA-DE , PELSAN , NETELSAN Gün ıĢığı sensörü FĠRMA:TRIDONIC 86454586 Ana modül (modular dim basic) FĠRMA:TRIDONIC 86454539 Senaryo modülü FĠRMA:TRIDONIC 86454545 Gün ıĢığı modülü FĠRMA:TRIDONIC 86454564 1x2x0.8+0.8 JEH (st)H FĠRMA:EMEK ; 2M; ERSE 2x1,5 LIHH FĠRMA:EMEK ; 2M; ERSE PRĠZ SORTĠLERĠ Linye ve sorti hatları 2.5 mm2 kesitli kablolar ile projelere uygun olarak her türlü priz sortisi yapılması sıva üstü tesisatta tamamen etanĢ malzeme kullanılması, gereken yerlerde muhafaza borusu, kroĢe, HF boru, topraklı priz, topraklı etanĢ priz, klemens, her nevi tesbit malzemesi ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. Linye hatları için max.ölçü yoktur. (Bayındırlık Bakanlığı BFT uygulanmayacaktır.)Klemensler geçmeli tipte, alev iletmez ve zehirli gaz çıkarmaz tipte olacaktır. Bütün priz sorti ve linyeleri aksesuarları ile beraber HF veya çelik boru içinden yapılacaktır. Not 1: UPS Prizleri sorti olarak ödenmeyecektir. Besleme kablosu ve priz bedeli olarak ödenecektir.(tüm aksesuarları dahil) Ayrıca bağlantı bedeli ödenmeyecektir. Not2: Ayrıca Halogen free boru bedeli ödenmeyecektir. Sorti fiyatına dahil olacaktır.

Ad.

SRT-1.15

Ad.

SRT-1.16

Ad.

SRT-1.17

Ad.

SRT-1.18

Ad.

SRT-1.19

Mt.

SRT-1.20

Mt.

SRT-2

SRT-2.1 SRT-2.2

SRT-2.3

KABLOLAR: FĠRMA:PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL ÖRNEK TĠP:NHXMH PRĠZLER FĠRMA:LEGRAND ÖRNEK TĠP:ARMADA HF BORULAR FĠRMA:ELSU,CANLAR ÖRNEK TĠP: PRĠZ KASALARI VE BUATLAR FĠRMA:LEGRAND-HENSEL ÖRNEK TĠP: Güvenlik Hatlı Priz Sortileri HO7Z-U kablolu priz sortisi EtanĢ Priz Sortisi NHXMH kablolu priz sortisi, Sorti hatları HF veya galvaniz kaplı çelik boru içinden yapılacaktır. Halogen free boru ve aksesuar fiyatı ayrıca ödenmeyecektir. Ups priz sortisi 052XZ1-F kablolu priz sortisi, Sorti hatları HF veya galvaniz kaplı çelik boru içinden yapılacaktır. Halogen free boru ve aksesuar fiyatı ayrıca ödenmeyecektir. 220 V Korna+flaĢör Soğuk odalarda kullanılmak üzere korna ve flaĢörün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:MUTLUSAN ÖRNEK TĠP: 129-087-000132 FLAġÖRLÜ BUZZER PRĠZLER Sıva altı veya sıva üstü her cins prizin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. teslimi. FĠRMA:LEGRAND,METE ENERJĠ Kauçuk üçlü grup priz TĠP: METE ENERJĠ : 404014 5x25 A Üç fazlı priz + fiĢ S/U nemliyer priz (LEGRAND URBANO ) 3'lü grup priz TĠP: LEGRAND: 6950 04 6'lı grup priz TĠP: LEGRAND: 6950 19 Priz kombinasyon kutusu 1 As. 3x25 A,1Ad. 1x16 A etanĢ kapaklı prizleri, sigortaları ve termoplastik kutunun temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi.Kablosu besleme alınacaktır.Prizleri sorti alınmayacaktır. Foseptik taĢma alarmı (Civa kontaklı Ģamandıra+siren+flaĢör röle+220/12V 50VA trafo) 8Mt boyunda PTT merdiveni 3x63 A (Eğik Priz -Mete Enerji -priz 406621-IP44) priz 3X63 A (/Fıs 406113-IP44-IP44) iki ucu fiĢli 15 mt 3x10 052XZ1-F kablo

Ad. Ad.

Ad.

SRT-3

Ad.

SRT-4

SRT-4.1 SRT-4.2 SRT-4.3 SRT-4.4 SRT-4.5 SRT-4.6

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

SRT-4.7 SRT-4.8 SRT-4.9 SRT-4.10

Set

Set Set

Sayfa 15 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI

BIRIM

ARM

AYDINLATMA ARMATÜRLERĠ (AĢĢağıda belirtilen tüm armatürler elektronik balanstlı olacaktır) (Tüm elektronik balanstlar trıdonıc,osram ve helvar marka olacaktır) Aydınlatma armatürlerinin dıĢ gövdesi elektrostatik boyalı olacaktır.Yansıtıcı olarak kullanılan alüminyum yüzeyler (8-10 Mikron) gayet düzgün ve parlak olacaktır. Bütün armatürler TSE veya VDE standartlarına uygun olarak imal edilecektir. Enkandesan armatürlerde silikonlu yanmaz kablolar,hareketli bağlantılarda ise flexbl (NHXMH) tipi kablolar kullanılacaktır.Saçtan imal edilecek armatürlerde saç iĢçiliği gayet itinalı olacak ve bitmiĢ armatürlerde punta ve kaynak izleri bulunmayacak, köĢeler düzgünce kıvrılmıĢ olacaktır. Armatür tipine göre gerekli olan, montaj çemberi, duyu, her çeĢit ampulu,elektronik balastı, 220/12 V'luk elektronik trafosu, bağlantı ve aksesuar parçaları dahil komple armatürün projede belirtilen yerine montajı , bağlantılarının yapılması, çalıĢır halde teslimi. Her tip armatürün numunesi kontrollukça onaylanacaktır. (Armatür resim ve detayları için bkz arm.detay dosyası) Detay resimlerde görülen her türlü aksesuar armatür fiyatına dahildir. Tüm J.. Kodlu armatürlerin ana gövdeleri,reflektörleri 99.9 saflıkta alüminyum olacaktır. BALASTLAR TRĠDONĠC,OSRAM,HELVAR MARKA OLACAKTIR. AMPULLER PHILIPS VE OSRAM MARKA OLACAKTIR. E-60 W (Sıva üstü etanĢ armatür) 60 W-75 W Enkandesan ampullü ,plastik kafesli tip armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:METESAN,LEGRAND,LĠTPA, EAE, ĠKĠZLER, PELSAN ÖRNEK TĠP : METESAN: 3305-601-0452 LEGRAND: 604 77 LĠTPA ESW 60W EAE: ECA 1*75U-E27/KF-OB ĠKĠZLER: 90501 PELSAN: 5730 Ad.

ARM-1

ARM-1.1

ARM-1.1

E-60 W (Sıva üstü sensörlü etanĢ armatür) 60 W-75 W Enkandesan ampullü ,sesörlü ,plastik kafesli tip armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:METESAN,LEGRAND,LĠTPA, EAE, ĠKĠZLER, PELSAN,NADE ÖRNEK TĠP : METESAN: 3305-601-0452 LEGRAND: 604 77 LĠTPA ESW 60W EAE: ECA 1*75U-E27/KF-OB ĠKĠZLER: 90501 PELSAN: 5730

Ad.

ARM-1.2

TĠP J1 -1 x13 W PL-C (Sıva altı ayd. armatürü) Ampulü,elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 922 113 EVG LĠTPA: SPG-160C EAE: PM 1*PLC10A-DP/OA ĠKĠZLER: 50009118 LAMP 83: EOS PELSAN: 5512 CEMDAĞ: 0905-ECG113

Ad.

ARM-1.3

TĠP J2 -35 W CDM-T (Sıva üstü ayd. armatürü) Ampulü,elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83 ÖRNEK TĠP: LAMP 83: SP2 001 006

Ad.

ARM-1.4

TĠP J3 -2 x26 W PL-C (Sıva altı ayd. armatürü) Ampulü, elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 235226 LĠTPA: SPG 200P/2.26-C2 EAE: PM 2*PLC26A-YP/CH ĠKĠZLER: 50019226 LAMP 83: EOS PELSAN: 5512 CEMDAĞ: 0918-ECG226

Ad.

ARM-1.4

TĠP J3 -2 x26 W PL-C (Sıva altı ayd. armatürü) (Dimlenebilir elektronik balanstlı) Ampulü, dimlenebilir elektronik balastı , (TRIDONIC PCA 2/26 TCD EXCEL ; 22084670) klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları, asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 235226

Ad.

Sayfa 16 / 43

POZ NO LĠTPA: SPG 200P/2.26-C2 EAE: PM 2*PLC26A-YP/CH ĠKĠZLER: 50019226 LAMP 83: EOS PELSAN: 5512 CEMDAĞ: 0918-ECG226

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI

BIRIM

ARM-1.5

TĠP J4 -1 x70 W CDM-T (Sıva altı ayd. armatürü)-IP40 Ampulü, elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 900 722 EVG LĠTPA: MH-431 ĠKĠZLER: 55019 PELSAN: 5511 CEMDAĞ: 0652-ECG-170

Ad.

ARM-1.6

TĠP J5 -1x75 W Par 30 açılı sıva altı spot Ampulü,elektronik balastı,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: ÖZEL 900 075 LAMP 83: PELSAN: 5511 CEMDAĞ: 0652-ECG-170

Ad.

ARM-1.7

TĠP J6 -1 x26 W PL-C (Sıva altı ayd. armatürü) (AMPUL KODU 827 SARI) Ampulü, elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 116126 LĠTPA: SPG160C ĠKĠZLER: 50019226 LAMP 83: EOS PELSAN: 5512 CEMDAĞ: 0918-ECG126

Ad.

ARM-1.8

TĠP J7 -1 x250 CDM-T (Sarkit tip ayd. armatürü) Ampulü, normal balastı ,kondansatörü,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER,PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: LĠTPA: MMH 250/S

Ad.

ARM-1.9

TĠP J8 -1 x35 CDM-T (Sıva altı açılı tip ayd. armatürü) (AMPUL KODU 942) Ampulü,elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 900 721 EVG LĠTPA: MH-431 ĠKĠZLER: 55019 LAMP 83: HELIX PELSAN:5511 CEMDAĞ: C976-ECG035

Ad.

ARM-1.9.1

TĠP J8.1 -1 x35 CDM-T (Sıva altı açılı tip ayd. armatürü) (Ampul kodu :830 (SARI)) Ampulü,elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 900 721 EVG LĠTPA: MH-431 ĠKĠZLER: 55019 LAMP 83: HELIX PELSAN:5511 CEMDAĞ: C976-ECG035

Ad.

ARM-1.10

TĠP J9 -1 x70 CDM-T (Sıva altı açılı tip ayd. armatürü) (Ampul kodu :830) Ampulü,elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 900 721 EVG LĠTPA: MH-431

Ad.

Sayfa 17 / 43

POZ NO ĠKĠZLER: 55019 LAMP 83: HELIX ARM-1.11

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI

BIRIM

TĠP J10 -1 x26 PL-C (Sarkit tip ayd. armatürü) Ampulü,elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları, sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:DEKOLIGHT ; VEKSAN ; LĠTPA; SITECO ÖRNEK TĠP:VEKSAN 932 126 FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN:932 126 LĠTPA: MSV 1*26W LAMP 83: TREND PELSAN: 5213 CEMDAĞ: 0602-ECGCF820026

Ad.

ARM-1.11.1

TĠP J10.1 -1 x35 W CDM-T (Sarkit tip ayd. armatürü) Ampulü,elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları, sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, LAMP83, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: ÖZEL 792 035 LĠTPA: MSV 1*35W LAMP 83: TREND-S PELSAN: 5213 CEMDAĞ: 0602-ECGCF820035

Ad.

ARM-1.12

TĠP J11 -1 x55W (Sarkit tip ayd. armatürü) Ampulü,elektronik balastı ,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları, sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:ARLIGHT ÖRNEK TĠP:S155SLK-E 1x55 S/U sarkıt lensli kare armatür.

Ad.

ARM-1.13

TĠP J12 -2x18 W LED STRIP 3 saat akü kapasiteli Sıva altı ayd. Armatürü.(Sürekli yanan tip)-IP65 Ampulü,elektronik balastı,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini,montajı ve iĢler halde teslimi.(Kuru tip bakımsız akülü,akü sarj ünıtesi ve ınverterı dahıl)Enerji kesidiğinde yanacak. FĠRMA:EEC ÖRNEK TĠP: ASTRALIGHT ASLLEDS-M218-3H 2x18 LED STRIP 3 SAAT (Sürekli yanan tip)

Ad.

ARM-1.14

TĠP J13 -2x18 W LED STRIP 3 saat akü kapasiteli Sıva üstü ayd. Armatürü.(Sürekli yanan tip) Ampulü,elektronik balastı,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,asma tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini,montajı ve iĢler halde teslimi.Kuru tip bakımsız akülü,akü sarj ünıtesi ve ınverterı dahıl)Enerji kesidiğinde yanacak. FĠRMA:EEC ÖRNEK TĠP: STARLITE STTLEDS-M218-3H 2x18 LED STRIP 3 SAAT (Sürekli yanan tip)

Ad.

ARM-1.15

TĠP J14 -1 x60 W (Sıva üstü ayd. armatürü) Ampulü,elektronik balastı,klemensi,bağlantı kabloları,aksesuarları,tavana yük getirmeyecek Ģekilde askı sistemi dahil temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:HANSAN ÖRNEK TĠP:EFES

Ad.

ARM-1.16

TĠP S1-4x18 W TL-D (Sıva altı aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) 4x18 W TL-D Ampulü, iki adet elektronik balanstı ,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları,çift parabolic reflektörü dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. (Armatür bir balasttan iki ampul yanacak Ģekilde olacaktır) FĠRMA:VEKSAN ; LĠTPA;EAE ; SITECO ÖRNEK TĠP: VEKSAN: ÖZEL 605 424 EVG M LĠTPA: FGS 300/4*18W-DP1 EAE:SAS 4*TLD18T-SP/CP

Ad.

ARM-1.16.1

TĠP S1-4x18 W TL-D (Sıva üstü aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) 4x18 W TL-D Ampulü, iki adet elektronik balanstı ,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları,çift parabolic reflektörü dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. (Armatür bir balasttan iki ampul yanacak Ģekilde olacaktır) FĠRMA:VEKSAN ; LĠTPA;EAE ; SITECO ÖRNEK TĠP:

Ad.

ARM-1.17

TĠP S2-4x14W TL5 (Sıva altı aydınlatma armatürü) 4x14 W TL-5 Ampulü, elektronik balanstı , cam sigortası ve klemensi,aksesuarları,çift parabolic reflektörü dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN ; LĠTPA;EAE ; SITECO ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 660 414 EAE:SAS 4*TL5 14T-SP/CP

Ad.

ARM-1.18

TĠP S3-4x14W TL5 (Sıva altı aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) 4x14 W TL-5 Ampulü, iki adet elektronik balanstı ,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları,çift parabolic reflektörü dahil,temini,

Ad.

Sayfa 18 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. (Armatür bir balasttan iki ampul yanacak Ģekilde olacaktır) FĠRMA:VEKSAN ; LĠTPA;EAE ; SITECO ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 660 414 EAE:SAS 4*TL5 14T-SP/CP

BIRIM

ARM-1.18.1

TĠP S3-4x14W TL5 (Sıva üstü aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) 4x14 W TL-5 Ampulü, iki adet elektronik balanstı ,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları,çift parabolic reflektörü dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. (Armatür bir balasttan iki ampul yanacak Ģekilde olacaktır) FĠRMA:VEKSAN ; LĠTPA;EAE ; SITECO ÖRNEK TĠP:

Ad.

ARM-1.19

TĠP T1-4x18 W TL-D (Sıva altı aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) 4x18 W TL-D Ampulü, iki adet elektronik balanstı ,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları,prizmatik difüzörü dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. (Armatür bir balasttan iki ampul yanacak Ģekilde olacaktır) FĠRMA:VEKSAN ; LĠTPA;EAE ; SITECO ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 600 422 LĠTPA: FGS 300/4*18W-P1 EAE:SAS 4*TLD18T-SP/PD

Ad.

ARM-1.19.1

TĠP T1-4x18 W TL-D (Sıva üstü aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) 4x18 W TL-D Ampulü, iki adet elektronik balanstı ,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları,prizmatik difüzörü dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. (Armatür bir balasttan iki ampul yanacak Ģekilde olacaktır) FĠRMA:VEKSAN ; LĠTPA;EAE ; SITECO ÖRNEK TĠP:

Ad.

ARM-1.20

TĠP T2-4x14 W TL-5 (Sıva altı aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) 4x14 W TL-5 Ampulü, iki adet elektronik balanstı ,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları, prizmatik difüzörü dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. (Armatür bir balasttan iki ampul yanacak Ģekilde olacaktır) FĠRMA:VEKSAN ; LĠTPA;EAE ; SITECO ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 600 422 LĠTPA: FGS 300/4*14W-P1 EAE:SAS 4*TL5 14T-SP/PD

Ad.

ARM-1.20.1

TĠP T2-4x14 W TL-5 (Sıva üstü aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) 4x14 W TL-5 Ampulü, iki adet elektronik balanstı ,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları, prizmatik difüzörü dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. (Armatür bir balasttan iki ampul yanacak Ģekilde olacaktır) FĠRMA:VEKSAN ; LĠTPA;EAE ; SITECO ÖRNEK TĠP:

Ad.

ARM-1.20

TĠP T3-2x54 W TL-5 (Sıva üstü sarkıt aydınlatma armatürü) 2x54 W TL-5 Ampulü, elektronik balanstı klemensi,aksesuarları, opal lensi dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:ARLIGHT ÖRNEK TĠP:S254SAD 2x25W opal lensli armatür. TĠP T4-1x21 W TL-5 (Sıva üstü aydınlatma armatürü) 1x21 W TL-5 Ampulü, elektronik balanstı klemensi,aksesuarları, opal lensi dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN ÖRNEK TĠP:özel 250121 TĠP T5-1x28 W TL-5 (Sıva üstü aydınlatma armatürü) 1x28 W TL-5 Ampulü, elektronik balanstı klemensi,aksesuarları, opal lensi dahil,temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN ÖRNEK TĠP:özel 250128

ARM-1.21

ARM-1.22

ARM-2

Tip P1-(Sıva üstü aydınlatma armatürü) (Elektronik balanstlı) TL-5 ampullü, etanj duylu, elektronik balastlı armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 250 ... EVG LĠTPA: FMS EAE:SL5 ...*TL5...-SP/00 ĠKĠZLER:703013 PELSAN:5012 CEMDAĞ:BMS--T8 C208

ARM-2.1 ARM-2.2 ARM-2.3 ARM-2.4 ARM-2.5 ARM-2.6 ARM-2.7

1x14 W 1x28 W 1x28 W 1x49 W 2x14 W 2x28 W 2x49 W

Floresan ampullü Floresan ampullü Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı) (tridonic PCA 1x28/54 T5 ECO lp ; 22176243) Floresan ampullü Floresan ampullü Floresan ampullü Floresan ampullü

Ad. Ad. Ad. Ad.

Sayfa 19 / 43

POZ NO ARM-2.8

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI 2x14 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) (TL-5 Ampulü,iki adet elektronik balanstı,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları, dahil temini) 2x28 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) (TL-5 Ampulü,iki adet elektronik balanstı,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları, dahil temini) 2x28 W Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı (tridonic PCA 2/28 T5 ECO lp; 221 76 244) 2x49 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) (TL-5 Ampulü,iki adet elektronik balanstı,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları, dahil temini) Tip U-(Sıva üstü etanĢ aydınlatma armatürü) (Elektronik balanstlı) TL-5 ampullü elektronik balastlı armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE, ĠKĠZLER, PELSAN,CEMDAĞ ÖRNEK TĠP: VEKSAN: 200 ... EVG LĠTPA: FLP-CV EAE:VLX ...*TL5...U-SP/PC ĠKĠZLER:70101236 PELSAN:5021 CEMDAĞ:0221-ECG-…

BIRIM Ad.

ARM-2.9

Ad.

ARM-2.10 ARM-2.11

Ad. Ad.

ARM-3

ARM-3.1 ARM-3.2 ARM-3.3 ARM-3.4 ARM-3.5 ARM-3.6 ARM-3.7 ARM-3.8 ARM-3.9 ARM-3.10 ARM-3.11

1x14 W Floresan ampullü 1x28 W Floresan ampullü 1x28 W Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı) (tridonic PCA 1x28/54 T5 ECO lp ; 22176243) 1x49 W Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı) (tridonic PCA 1x35/49/80 T5 ECO lp ; 22176241) 2x14 W Floresan ampullü 2x28 W Floresan ampullü 2x28 W Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı) (tridonic PCA 2x28/54 T5 ECO lp ; 22176244) 2x49 W Floresan ampullü 2x49 W Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı) (tridonic PCA 2x35/49 T5 ECO lp ; 22176242) 2x14 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) (TL-5 Ampulü,iki adet elektronik balanstı,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları, dahil temini) 2x28 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) (TL-5 Ampulü,iki adet elektronik balanstı,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları, dahil temini) 2x49 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) (TL-5 Ampulü,iki adet elektronik balanstı,iki adet cam sigortası ve klemensi,aksesuarları, dahil temini) Tip P3-(Sıva üstü aydınlatma armatürü) (Elektronik balanstlı) TL-5 ampullü, etanj duylu, saç veya Alüminyum reflektörlü(MIRO 5 Silver( Alanoid ) geniĢ açılı reflektör ) , elektronik balastlı, cam sigortası , askı takımları ve aksesuarları dahil armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. ( GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce migros tarafından onay alınacaktır)

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

ARM-3.12

Ad.

ARM-3.13

Ad.

ARM-4

Ad. FĠRMA:VEKSAN , LĠTPA , SITECO,EAE VEKSAN: 255 ... EVG ARM-4.1 ARM-4.2 ARM-4.3 ARM-4.4 1x14 W Alüminyum reflektörlü etanĢ duylu bant tipi arm. ( GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce migros tarafından onay alınacaktır) 1x28 W Alüminyum reflektörlü etanĢ duylu bant tipi arm. ( GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce migros tarafından onay alınacaktır) 1x49 W Alüminyum reflektörlü etanĢ duylu bant tipi arm. ( GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce migros tarafından onay alınacaktır) 2x14 W Alüminyum reflektörlü etanĢ duylu bant tipi arm. (Ġki adet elektronik balastlı) TL-5 ampullü, etanj duylu, saç veya Alüminyum reflektörlü (MIRO 5 Silver( Alanoid ) geniĢ açılı reflektör ) , 2 ad. elektronik balastlı, iki adet cam sigortası , askı takımları ve aksesuarları dahil armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. ( GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce migros tarafından onay alınacaktır) Ad. Ad. Ad. Ad.

ARM-4.5

2x28 W Alüminyum reflektörlü etanĢ duylu bant tipi arm. (Ġki adet elektronik balastlı) TL-5 ampullü, etanj duylu, saç veya Alüminyum reflektörlü (MIRO 5 Silver( Alanoid ) geniĢ açılı reflektör ) , 2 ad. elektronik balastlı, iki adet cam sigortası , askı takımları ve aksesuarları dahil armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. ( GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce migros tarafından onay alınacaktır) 2x49 W Alüminyum reflektörlü etanĢ duylu bant tipi arm. (Ġki adet elektronik balastlı) TL-5 ampullü, etanj duylu, saç veya Alüminyum reflektörlü(MIRO 5 Silver( Alanoid ) geniĢ açılı reflektör ) , 2 ad. elektronik balastlı, iki adet cam sigortası , askı takımları ve aksesuarları dahil armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. ( GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce migros tarafından onay alınacaktır)

Ad.

ARM-4.6

Ad.

ARM-5

Exıt armatürleri Kuru tip bakımsız akülü,akü sarj ünıtesi ve ınverterı dahıl yazısız,resimli tipte kompakt floresan ampullü exıt armaturun temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. Tip EX1-2x18 W LED STRIP 3 saat akü kapasiteli Sıva üstü EXIT ayd. Armatürü.(Sürekli yanan tip) FĠRMA:EEC ÖRNEK TĠP: STARLITE STTLEDS-M218-3H 2x18 LED STRIP 3 SAAT (Sürekli yanan tip) Tip EX2-10x LED (Sıva üstü sarkıt çift yönlü exıt armatürü )-3 saat(Sürekli yanan tip) FĠRMA:EEC ÖRNEK TĠP: ULTRALITE UTLZNC-M310 (2x25cm ZINCIRLI) 10xLED

Ad.

ARM-5.1

Ad.

ARM-5.2

Ad.

Sayfa 20 / 43

POZ NO ARM-5.3

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI Tip EX3-2x35 W (Sıva üstü acil ayınlatma armatürü )-2 saat FĠRMA:NOREL,EEC,LEGRAND,EAE, TĠP: SP21-1S Akü durumunu belirten ledli tipte,test butonlu 2x16 A elektroray Eloksal alüminyum gövdeli, 16 A rayları, 220 V max. 3500 W bağlama imkanı olan elektrorayın temini, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, her 1 m'de bir, 2 adet spot tespit soketleri ile birlikte çalıĢır halde teslimi. FĠRMA:LAMP 83;VEKSAN ; LĠTPA ÖRNEK TĠP:240 106

BIRIM Ad.

ARM-6

Mt.

ARM-7

KANALLI TĠP ARMATÜRLER FĠRMA:VEKSAN ; LĠTPA ; EAE; SITECO ÖRNEK TĠP: VEKSAN: VAB EAE: TAKYAK LĠTPA: TRUNKING SYSTEMS

ARM-7.1

1x49 W TL-5 ampullü , 5 iletkenli, standart duylu, elektronik balanstlı , cam sigortası ve klemensi, boyalı saç veya alüminyum reflektörlü(MIRO 5 Silver( Alanoid ) geniĢ açılı reflektör ) ve her türlü askı ve montaj elemanı dahil kanallı tip armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. ( GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce migros tarafından onay alınacaktır) (Dekoratif reflektör kullanılmayacaktır) (balast TRIDONIC marka olacaktır). 2x49 W TL-5 ampullü , 5 iletkenli, standart duylu, iki adet elektronik balanstlı ,iki adet cam sigortası ve klemensi, boyalı saç veya alüminyum reflektörlü(MIRO 5 Silver( Alanoid ) geniĢ açılı reflektör ) , ve her türlü askı ve montaj elemanı dahil kanallı tip armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. ( GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce migros tarafından onay alınacaktır) (Dekoratif reflektör kullanılmayacaktır) (balast TRIDONIC marka olacaktır). 2x49 W TL-5 ampullü , 7 iletkenli, standart duylu, Dimlenebilir elektronik balanstlı ,cam sigortası ve klemensi, boyalı saç veya alüminyum reflektörlü(MIRO 5 Silver( Alanoid ) geniĢ açılı reflektör ) , ve her türlü askı ve montaj elemanı dahil kanallı tip armatürün temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. ( GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce migros tarafından onay alınacaktır) (Dekoratif reflektör kullanılmayacaktır) (Balast kodu : Tridonic PCA 2x35/49 T5 ECO lp ; 22176242) ARMATÜR MONTAJLARI Kasa montajı (Her türlü montaj malzemesi dahil) TĠP S1-4x18 / 14 W TL-D / TL5 armatür demontaj ve montajı Demontaj ve montajının yapılması, armatürün temizlenmesi, tadil edilmesi (arızalı olan armatürlerin balast , starter, duy gibi ekipmanlarının yenilenmesi dahil), ve ampüllerinin yenilenmesi dahil iĢer halde teslimi. TĠP T1-4x18 / 14 W TL-D / TL5 armatür demontaj ve montajı Demontaj ve montajının yapılması, armatürün temizlenmesi, tadil edilmesi (arızalı olan armatürlerin balast , starter, duy gibi ekipmanlarının yenilenmesi dahil), ve ampüllerinin yenilenmesi dahil iĢer halde teslimi. Mevcut 1x36 / 28 W TL-D / TL-5 Sıva üstü armatür demontaj ve montajı Demontaj ve montajının yapılması, armatürün temizlenmesi, tadil edilmesi (arızalı olan armatürlerin balast , starter, duy gibi ekipmanlarının yenilenmesi dahil), ve ampüllerinin yenilenmesi dahil iĢer halde teslimi. Mevcut 2x36 / 28 W TL-D / TL-5 Sıva üstü armatür demontaj ve montajı Demontaj ve montajının yapılması, armatürün temizlenmesi, tadil edilmesi (arızalı olan armatürlerin balast , starter, duy gibi ekipmanlarının yenilenmesi dahil), ve ampüllerinin yenilenmesi dahil iĢer halde teslimi.

Ad.

ARM-7.2

Ad.

ARM-7.3

Ad.

ARM-8 ARM-8.1 ARM-8.2

Ad. AD

ARM-8.3

AD

ARM-8.4

AD

ARM-8.5

AD

KAT KAT-1

KABLO TAġIYICILARI KABLO MERDĠVENLERĠ Kenar yüksekliği h= 6cm, 20 cm geniĢliğe kadar 1.5 mm, 20 cm'den geniĢler için 2 mm DKP sactan taĢıyıcı kiriĢleri, Kenarları içe bükümlü ağır hizmet karakterinde 1.5 mm saçtan basamakları (travers), parçaların birbirine kaynak ile birleĢtirilmesi, tüm delme, bükme, kesme, kaynak iĢlerinden sonra kablo merdiveninin galvaniz kaplanması (TS 914 daldırma galvaniz, merdiven boyu L=200cm), her türlü dönüĢ; köĢe, birleĢme ve tespit (konsol ve mesnetler dahil) parçaları ile vida ,dübel, somun, rondela v.b. dahil olmak üzere kablo çekimine hazır halde teslimi. (DALDIRMA GALVANĠZ OLACAKTIR.) FĠRMA: E.A.E., GERSAN,TEKOM,EURO TRAY,ARDIÇ 10 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 20 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 30 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 40 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: KABLO TAġIYICILARI Kenar yüksekliği h=6cm olan, 10-50 cm geniĢlikte, 15 cm geniĢliğe kadar 1 mm, 30 cm'e kadar 1,5 mm, 30 ve daha geniĢler için 2 mm kalınlığında, kenarları dairesel olarak 8 mm çapında içe bükümlü ağır hizmet karakterinde, sıcak daldırma galvanizli saçtan kablo taĢıyıcısı yapılması, geniĢ kısmının 1/5 oranında delinmesi, köĢe redüksiyon, aĢağı yukarı dönüĢ elemanı, T ve ek Mt. Mt. Mt. Mt.

KAT-1.1 KAT-1.2 KAT-1.3 KAT-1.4

KAT-2

Sayfa 21 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI parçaları dahil, TS 914 Ģartlarına uygun daldırma galvanizli olarak temin edilmesi, araları 1.5 m'yi geçmeyecek Ģekilde yerine montajı, çelik yapı askı takımları, montaj için gerekli konsol askı elemanı, her türlü cıvata, vida, dübel, somun, rondela, mesnet dahil olmak üzere kablo çekimine hazır halde teslimi Kablo taĢıyıcı boyu L=300 cm olacaktır. FĠRMA: E.A.E., GERSAN,TEKOM,EURO TRAY,ARDIÇ

BIRIM

KAT-2.1 KAT-2.2 KAT-2.3 KAT-2.4 KAT-2.5

05 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 10 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 20 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 30 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 40 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: KABLO TAġIYICILARI (KLIMALAR ĠÇĠN ) Kenar yüksekliği h=6cm olan, 10-50 cm geniĢlikte, 15 cm geniĢliğe kadar 1 mm, 30 cm'e kadar 1,5 mm, 30 ve daha geniĢler için 2 mm kalınlığında, kenarları dairesel olarak 8 mm çapında içe bükümlü ağır hizmet karakterinde, sıcak daldırma galvanizli saçtan kablo taĢıyıcısı yapılması, geniĢ kısmının 1/5 oranında delinmesi, köĢe redüksiyon, aĢağı yukarı dönüĢ elemanı, T ve ek parçaları dahil, TS 914 Ģartlarına uygun daldırma galvanizli olarak temin edilmesi, araları 1.5 m'yi geçmeyecek Ģekilde yerine montajı, çelik yapı askı takımları, montaj için gerekli konsol askı elemanı, her türlü cıvata, vida, dübel, somun, rondela, mesnet dahil olmak üzere kablo çekimine hazır halde teslimi Kablo taĢıyıcı boyu L=300 cm olacaktır. FĠRMA: E.A.E., GERSAN,TEKOM,EURO TRAY,ARDIÇ 05 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 10 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 20 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 30 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 40 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: KAPAKLI KABLO KANALLARI FĠRMA: E.A.E., GERSAN,TEKOM,EURO TRAY,ARDIÇ Kenar yüksekliği h=6cm olan, 10-50 cm geniĢlikte, 15 cm geniĢliğe kadar 1 mm, 30 cm'e kadar 1,5 mm, 30 ve daha geniĢler için 2 mm kalınlığında, kenarları dairesel olarak 8 mm çapında içe bükümlü ağır hizmet karakterinde, sıcak daldırma galvanizli saçtan kablo taĢıyıcısı yapılması, geniĢ kısmının 1/5 oranında delinmesi, köĢe redüksiyon, aĢağı yukarı dönüĢ elemanı, T ve ek parçaları dahil, TS 914 Ģartlarına uygun daldırma galvanizli olarak temin edilmesi, araları 1.5 m'yi geçmeyecek Ģekilde yerine montajı, çelik yapı askı takımları, montaj için gerekli konsol askı elemanı, her türlü cıvata, vida, dübel, somun, rondela, mesnet dahil olmak üzere kablo çekimine hazır halde teslimi Kablo taĢıyıcı boyu L=300 cm olacaktır. 05 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 10 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 20 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 30 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 40 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP:

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

KAT-3

KAT-3.1 KAT-3.2 KAT-3.3 KAT-3.4 KAT-3.5

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

KAT-4

KAT-4.1 KAT-4.2 KAT-4.3 KAT-4.4 KAT-4.5

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

KAT-5

BOYALI KABLO TAġIYICILARI FĠRMA: E.A.E., GERSAN,TEKOM,EURO TRAY,ARDIÇ RAL 9010 Kenar yüksekliği h=6cm olan, 10-50 cm geniĢlikte, 15 cm geniĢliğe kadar 1 mm, 30 cm'e kadar 1,5 mm, 30 ve daha geniĢler için 2 mm kalınlığında, kenarları dairesel olarak 8 mm çapında içe bükümlü ağır hizmet karakterinde, sıcak daldırma galvanizli saçtan kablo taĢıyıcısı yapılması, geniĢ kısmının 1/5 oranında delinmesi, köĢe redüksiyon, aĢağı yukarı dönüĢ elemanı, T ve ek parçaları dahil, TS 914 Ģartlarına uygun daldırma galvanizli olarak temin edilmesi, araları 1.5 m'yi geçmeyecek Ģekilde yerine montajı, çelik yapı askı takımları, montaj için gerekli konsol askı elemanı, her türlü cıvata, vida, dübel, somun, rondela, mesnet dahil olmak üzere kablo çekimine hazır halde teslimi Kablo taĢıyıcı boyu L=300 cm olacaktır.(Tüm tava,aksesuar ve montaj parçaları tavan rengine boyanacaklardır) 05 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 10 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 20 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 30 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: 40 cm geniĢliğe kadar ÖRNEK TĠP: PLASTĠK KABLO KANALLARI Plastik kablo kanallarının temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi.

Mt. Ad. Ad. Ad.

KAT-5.1 KAT-5.2 KAT-5.3 KAT-85.4 KAT-5.5

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

KAT-6

Sayfa 22 / 43

POZ NO KAT-6.1 KAT-6.2 KAT-6.3 KAT-6.4 KAT-6.5 KAT-7 KAT-7.1 KAT-7.2 KAT-7.3 KAT-7.4 KAT-8

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI 16x25 Plastik kanal 25x25 Plastik Kanal 25x40 Plastik Kanal 40x40 Plastik Kanal 40x60 Plastik Kanal TESĠSAT BORULARI Q26 PVC Boru Q40 PVC Boru Q26 HF Boru Q40 HF Boru Ġzole Halı

BIRIM Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

YKT YKT-1

YILDIRIMDAN KORUMA TESISATI Topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatı,Bayındırlık Bakanlığı,Ġller Bankası ve Enerji Tabii Kaynaklar bakanlığının konuyla ilgili yönetmelik ve Ģartnameleri ile DIN57185 kısım 1 ve 2 VDE 0185 kısım 1 ve 2 ve TSE 622 de belirtilen talimatlarda yapılacaktır. Bu sistemde tüm bina bir kafes içine alınmaktadır(Faraday Kafesi).Toprak zemin sıkıĢtırılıp ,üzerine 10 cm yüksekliğinde kum ve mıcır döĢendikten sonra, 30x3,5 mm dikey topraklama laması döĢenecektir. Topraklama lamaları binanın çatısına belli aralıklarla kolonlardan çıkacaktır. Çatıdaki ağ Ģeklindeki yıldırım yakalamaları bütün metal aksamla irtibatlandırılacaktır. Çatının en yüksek noktasına monte edilecek aktif paratonerle sistem güçlendirilecektir. Yandan gelecek yıldırımları yakalamak için dikey topraklama barasına bağlı yatay ring yapılacaktır. Topraklama ve yıldırımdan koruma tesisatında kullanılacak tüm malzeme sıcak daldırma galvaniz kaplamalı olacaktır.Topraklama direnci 1 ohm'dan küçük olacaktır. FĠRMA:AMPER, RADSAN ÖRNEK TĠP: Madeni Yakalama ucu Q15 , L: 400 mm krom nikel kaplı bronz yakalama ucu
15mm çapında(40mmlik kısmı vidalı) 840 mm boyunda nikel kaplı bronz yakalama ucunun işyerinde temini,bu yakalama ucuna uygunlukta çatıya saağlam olarak tesbit edilecek şekilde tesbit parçasının temini, korozyandan etkilenmeyecek malzemeden mamul bağlantı parçasındaki cıvatalı klemenslerle çatı iletkenine bağkanması,bu klemensin çatı ahşap takozuna vidakanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

YKT-1.1

Ad.

YKT-2

Aktif yakalama ucu
Sadece elektrostatik alan değişimi ile çalışan çift etkili erken uyarılı veya piezo elektrik kristalli iyanizasyon kaynaklı başlık temini,direğe montajlı her türlü irtibatın çatı indirme bağlantısının ve tesbit malzemeleeerinin her nevi ufak malzeme işçil dahil işler halde teslimi.Aktif yakalama ucu test edilmelidir.Bunun için özel test cihazı olacaktır.Test sonuçları ilgili idareye verilebilmeli,aktif paratoner ünitesi istendiğinde arazide her ünitesi anında demonte ve monte edilebilmelidir.

YKT-2.1 YKT-2.2 YKT-3

Çap 100 m Çap 200 m Çatı direği-3" galvaniz direk
80 mm lik galvanizli borudan(1 boy) 6.5 metre boyunda direğin temini ,ünite iniş iletkeni ve direğin tesbiti ile ilgli her türlü aksesuar malzemesi dahil çatıya zarar vermeyecek şekilde yerine montajı,işler halde teslimi.

Ad. Ad. Ad.

YKT-4

1x50 Cu
Bina dış çevresinde en az 60-80 cm derinlikte her cins toprakta kanal açılması,iletken ferşi ve kanalın kapatılması,perçin veya kaybakla elektrodlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Mt.

YKT-5 YKT-5.1 YKT-5.2 YKT-5.3 YKT-5.4 YKT-5.5 BHT BHT-1

TOPRAK ELEKTRODU
Topraklama elektrodlarının temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil işler halde teslimi.

Toprak elektrodu (Levha) (0,7mx0,7mx3mm Bakır) Toprak elektrodu (Çubuk) ( 20 Som bakır) (1656TE) 1,5m (AMPER) Ġletken koruyucu borusu -1 1/4" galvaniz boru(3 mt boyunda) 30x3,5 Galvaniz lama Test klemensi BĠNA HARĠCĠ TESĠSAT DALDIRMA GALVANĠZ DEMĠR DĠREKLER Daldırma galvaniz demir direklerin yerine nakli,mimarın istediği renkte boyanması,temelinin yapılması,armatür montajı için her türlü aksesuarı dahil,kablo bağlantılarının yapılıp,iĢler halde teslimi.(Aydınlatma armatürü koruyucu sigortası dahil.) FĠRMA:MĠTAġ

Ad. Ad. Ad. Mt. Ad.

BHT-1.1 BHT-1.2 BHT-1.3 BHT-1.4 BHT-1.5 BHT-1.6 BHT-1.7 BHT-2

8 mt boyunda bir konsollu 8 mt boyunda iki konsollu 8 mt boyunda dört konsollu 12 mt boyunda bir konsollu 12 mt boyunda iki konsollu 12 mt boyunda dört konsollu 2.5 mt boyunda 3 Konsollu projektör direği HARĠCĠ TĠP ARMATÜRLER Harici tip armatürlerin ampul,balast,ateĢleyicileri , kompanzasyon kondansatörleri , her türlü aksesuarı ve montaj parçaları dahil iĢyerine nakli,yerine montajı ve iĢler halde teslimi PR1-1x150W CDM-T projektör FĠRMA:PHILIPS; SĠTECO ÖRNEK TĠP:MVF616/1xCDN-TD 150W/942 WB+BS0 PR2-1x250W HIP-T projektör FĠRMA:PHILIPS; SĠTECO ÖRNEK TĠP:SNF 300Y

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

BHT-2.1

Ad.

BHT-2.2

Ad.

Sayfa 23 / 43

POZ NO BHT-2.3 PR3-1x400W CDM-T projektör FĠRMA:PHILIPS; SĠTECO ÖRNEK TĠP:SNF300Y

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI

BIRIM

Ad.

BHT-2.4

SL-1 20W Led ayd. Armatürü Armatür montajında kullanılan duvara montaj konsolu ve aksesuarları dahil) FĠRMA:PHILIPS; SĠTECO ÖRNEK TĠP:PHILIPS; MINI IRIDIUM LED (BGS451 LXML060 - WW - 20W I NSO PSR-CLO GR P3) SL-2 1x150 W SON-TPP Armatür FĠRMA:PHILIPS; SĠTECO ÖRNEK TĠP:SITECO: SC-100, IP66, RAL 9007 STREET LIGHT SL-3 1x250 W SON-TPP Armatür FĠRMA:PHILIPS; SĠTECO ÖRNEK TĠP:SITECO: SC-100, IP66, RAL 9007 STREET LIGHT SL-4 1x400 W SON-TPP Armatür FĠRMA:PHILIPS; SĠTECO ÖRNEK TĠP:SITECO: ASYMMETRIC FLOODLIGHT SICOMPACT A2 MIDI DĠREK TOPRAKLAMASI (Q20 mm 1,5 mt boyunda som bakır ile 16mm2 yeterli uzunlukta bakır topraklama iletkeni kablo papucu ve bağlantı aksesuarları dahil) KABLOLAR Not: Harici tesisat kablolarının polietilen boru (6 ATU) içerisinden çekilerek harici tesisatın tamamlanması ve borusuz kablo kullanılmamalıdır. Polietilen boru iĢçiliği ve malzemesi kablo fiyatına dahildir. FĠRMA: PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL FĠRMA:ELSU, CANLAR

Ad.

BHT-2.5

Ad.

BHT-2.6

Ad.

BHT-2.7

Ad.

BHT-3

Ad.

BHT-4

BHT-4.1 BHT-4.2 BHT-4.3 BHT-4.4 BHT-4.5 BHT-4.6 BHT-4.7 BHT-4.8 BHT-4.9 BHT-4.10 BHT-4.11 BHT-4.12 BHT-4.13 BHT-4.14 TLF TLF-1

3x2,5 NHXMH 3x4 N2XH 3x6 N2XH 4x4 N2XH 4x6 N2XH 4x10 N2XH 4x16 N2XH 3x25+16 N2XH 3x35+16 N2XH 2.5 mm2 HO7Z-U 4 mm2 HO7Z-U 6 mm2 HO7Z-U 10 mm2 HO7Z-U 16 mm2 HO7Z-R TELEFON TESĠSATI TELEFON PRĠZĠ Telefon prizinin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:LEGRAND ÖRNEK TĠP:ARMADA HBAPH-K TĠPĠ KABLOLAR ĠLE En az 0.5 mm çapında PD-PAP tipi kabloların temini, HF veya galvaniz çelik boru içinden veya borusuz olarak konsol, kroĢe, kablo taĢıyıcıları içine döĢenmesi, uç bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. Ayrıca Halogen free boru bedeli ödenmeyecektir. Kablo fiyatına dahil olacaktır. FĠRMA: ERSE ;BĠRTAġ;2M,EMEK ;KABTEK, HASTEL,KLAS ÖRNEK TĠP: 2x2x0.5 HBAPH-K Kablo Ile 4x2x0.5 HBAPH-K Kablo Ile 6x2x0.5 HBAPH-K Kablo Ile 10x2x0.5 HBAPH-K Kablo Ile 20x2x0.5 HBAPH-K Kablo Ile 30x2x0.5 HBAPH-K Kablo Ile 50x2x0.5 HBAPH-K Kablo Ile 100x2x0.5 HBAPH-K Kablo Ile HBH-K TĠPĠ KABLOLAR ĠLE En az 0.5 mm çapında PD-PAP tipi kabloların temini, HF veya galvaniz çelik boru içinden veya borusuz olarak konsol, kroĢe, kablo taĢıyıcıları içine döĢenmesi, uç bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. Ayrıca Halogen free boru bedeli ödenmeyecektir. Kablo fiyatına dahil olacaktır. FĠRMA: ERSE ;BĠRTAġ;2M,EMEK ;KABTEK, HASTEL,KLAS ÖRNEK TĠP: 2x2x0.5 HBH-K Kablo Ile 4x2x0.5 HBH-K Kablo Ile 6x2x0.5 HBH-K Kablo Ile 10x2x0.5 HBH-K Kablo Ile 16x2x0.5 HBH-K Kablo Ile 20x2x0.5 HBH-K Kablo Ile 50x2x0.5 HBH-K Kablo Ile TELEFON DAĞITIM KUTULARI Yanmaz plastikten mamul telefon dağıtım kutusu, vidasız,l ehimsiz, kendiliğiden kablo yalıtkanını ayırarak irtibatlama

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

TLF-2

TLF-2.1 TLF-2.2 TLF-2.3 TLF-2.4 TLF-2.5 TLF-2.6 TLF-2.7 TLF-2.8 TLF-3

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

TLF-3.1 TLF-3.2 TLF-3.3 TLF-3.4 TLF-3.5 TLF-3.6 TLF-3.7 TLF-4

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

Sayfa 24 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modulü, paslanmaz çelikten mamul çatısı dahil sıva altı veya sıva üstü kutuya gelen kabloların renk kodlarının usülüne uygun olarak irtibatlandırılması.Yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik ve testi dahil ,iĢler halde teslimi.(Telefon dağıtım kutuları bağlantı planı pano kapağına yapıĢtırılacaktır.) FĠRMA:KRONE ÖRNEK TĠP: 10 Çiftte kadar 20 Çiftte kadar 30 Çiftte kadar 50 Çiftte kadar 70 Çiftte kadar 100 Çiftte kadar 150 Çiftte kadar 200 Çiftte kadar 250 Çiftte kadar TELEFON SANTRALI Anons kartı, abone izleme paneli, iki adet konsolu, müzik kartı, 36 Ah 12 V 4 adet bakımsız aküsü dahil telefon santralinin temini montajı, iç ve dıĢ abonelerden gelen kablo bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme iĢçilik dahil, iĢler halde teslimidir( Telefon santrali Migros eprom uyumlu olacaktır.) FĠRMA:KAREL ÖRNEK TĠP: 4/16 Telefon santrali 8/24 Telefon santrali 12/36 Telefon santrali 12/48 Telefon santrali 20/72 Telefon santrali Operatris Konsolu TELEFON MAKĠNALARI Flash ve tekrar arama tuĢları olan tuĢlu tip telefon makinası temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:NETAġ-PENGUEN - KAREL - TELMAX - PENTA ÖRNEK TĠP: Duvar tipi telefon ÖRNEK TĠP:PENGUEN Masa tipi telefon ÖRNEK TĠP:KAREL-LADĠN ; TELMAX - Ci1030 ; PENTA- PRENSES Telefon santrali montaj , demontajı ve her türlü bağlantılarının yapılması. YANGIN ĠHBAR VE ALARM TESĠSATI Yangın algılama ve alarm sistemi sürekli denetleme özelliğine sahip bir hayat koruma sisteminin gereksinimlerini karĢılayacak yapıda olacak, sistem içĠnde kullanılan yangın kontrol paneli, dedektörler, giriĢ/çıkıĢ modülleri mikroiĢlemci kontrollü olacaktır. Kullanılacak tüm ekipman ve aksesuarlar tek bir üretici firmanın standart ürünleri olacaktır. Kurulacak yangın algılama ve alarm sistemi NFPA,BS,VdS gibi uluslararası standartlardan en az birine ve UL,ULC ve FM gibi uluslar arası onaylardan birine veya birkaçına sahip olacaktır. Tüm cihazlar ISO-9000 kalite standartlarına ve yüzey montaj teknolojisine göre üretilmiĢ olacaktır.

BIRIM

TLF-4.1 TLF-4.2 TLF-4.3 TLF-4.4 TLF-4.5 TLF-4.6 TLF-4.7 TLF-4.8 TLF-4.9 TLF-5

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

TLF-5.1 TLF-5.2 TLF-5.3 TLF-5.4 TLF-5.5 TLF-5.6 TLF-6

Set Set Set Set Set Ad.

TLF-6.1 TLF-6.2

Ad. Ad.

TLF-6.3 YĠS

AD

YĠS-1

YĠS-1.1 YĠS-1.2 YĠS-1.3 YĠS-1.4 YĠS-1.5 YĠS-1.6 YĠS-1.7 YĠS-1.8 YĠS-2

BESLEME KABLOLARI DıĢ kılıfı kırmızı renkli, fleksible, ısıya dayanıklı blendajlı, JEH(st)H tipi kablolarla, halogen free boru dahilinde veya borusuz olarak konsol, kroĢe, kablo taĢıyıcıları içine döĢenmesi, uç bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi-B314 Ayrıca Halogen free boru bedeli ödenmeyecektir. Kablo fiyatına dahil olacaktır. FĠRMA: ERSE ;BĠRTAġ;2M,EMEK ;KABTEK, HASTEL,KLAS ÖRNEK TĠP: 1x2x0.8+0.8JEH(st)H 2x2x0.8+0.8 JEH(st)H 1x2x1.5+0.8 JEH(st)H 2x2x1.5+0.8 JEH(st)H 1x2x1.5+0.8 JEH(st)H-Fe180-E90 2x2x1.5+0.8 JEH(st)H-Fe180-E90 1x2x0.8+0.8 JEH(st)H-Fe180-E90 2x2x0.8+0.8 JEH(st)H-Fe180-E90 Sulu söndürme sistemine ait akıĢ anahtarları ve zon vanaları,basınç anahtarlarının Yangın santrali tarafından izlenmesinin sağlanması ,kablolaması ve iĢler halde teslimi YANGIN ĠHBAR SANTRALI Duvar tipi, dolap içine yerleĢtirilmiĢ modüler ünitelerden oluĢan, tamamen elektronik mikro iĢlemci ile donatılmıĢ istenilen sayıda giriĢ ve çıkıĢ modülü ihtiva eden kontrol ünitesi, akım, gerilim ölçme modülü, güç kaynağı, redresör ve 24 Ah bakımsız kuru tip aküleri ile birlikte yangın ihbar ve alarm santralının temini, yerine montajı, gerekli tüm bağlantılarının yapılması ve iĢler halde teslimi. FĠRMA: EEC, SYSTEM SENSÖR, BOSCH, ALFAMAX/GST 4 Zon Yangın Uyarı Paneli Yangın algılama ve uyarı panelinin temini, montajı, bağlantılarının yapılması, her türlü iç ve montaj aksesuarı dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA: EEC, SYSTEM SENSÖR, BOSCH, ALFAMAX/GST ÖRNEK TĠP: 6 Zon Yangın Uyarı Paneli Yangın algılama ve uyarı panelinin temini, montajı, bağlantılarının yapılması, her türlü iç ve montaj

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Set

YĠS-3

YĠS-3.1

YĠS-3.2

Sayfa 25 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI aksesuarı dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA: EEC, SYSTEM SENSÖR, BOSCH, ALFAMAX/GST ÖRNEK TĠP:

BIRIM

YĠS-4 YĠS-4.1

SANTRAL EKĠPMANLARI Kuru tip akü SAHA EKĠPMANLARI Manuel Butonlar Camının elle bastırılarak kırılması yöntemiyle çalıĢan, alarm durumuna geçtiğini gösterir ledi bulunan yagın ihbar manuel butonunun temini, montajı,sıva üstü kutusu ile beraber iĢler halde teslimi FĠRMA: EEC, SYSTEM SENSÖR, BOSCH, ALFAMAX/GST Manuel buton ÖRNEK TĠP: Yangın Ġhbar Dedektörleri Seçilen santrala tam uyumlu, bulunduğu mekana uygun, elektronik devreleri ,elektromanyetik etkilerden, toz, nem ve kirden etkilenmeyecektir. Dedektörler tam elektronik ve kendini resetliyebilir türden olacaktır. Elektronik devreler dedektör baĢlığında olacaktır. Dedektör hatalı ve ters montajdan zarar görmeyecektir. Dedektörün temini, montajı, bağlantılarının yapılması ve iĢler halde teslimi.(Dedektör tanımlama numaraları dedektör tabanı içine, kendinden yapıĢkanlı ve üzeri PVC kaplı etiketler ile yapıĢtırılacaktır.) FĠRMA: EEC, SYSTEM SENSÖR, BOSCH, ALFAMAX/GST Optik duman dedektörü (dedektör tabanı dahil) ÖRNEK TĠP: Isı artıĢ dedektörü(dedektör tabanı dahil) ÖRNEK TĠP: Optik + Isı artıĢ dedektörü(dedektör tabanı dahil) ÖRNEK TĠP: Minidisk paralel ihbar ledi ÖRNEK TĠP: Ġzolatör (tabanı dahil) ÖRNEK TĠP: yangın ihbar tekrar paneli ÖRNEK TĠP: Adresleme Modülü (Ġnput Modül) ÖRNEK TĠP: Kontrol Modülü (Output modül) ÖRNEK TĠP: Alarm Kornaları Sıva üstü montaj kasaları ve diğer aksesuarları ile birlikte montajı,bağlantısı ve işler halde teslimi. Elektronik korna+flaĢör,24 V dc,etanĢ FĠRMA: EEC, SYSTEM SENSÖR, BOSCH, ALFAMAX/GST

Ad.

YĠS-5

YĠS-5.1

Ad.

YĠS-6

YĠS-6.1 YĠS-6.2 YĠS-6.3 YĠS-6.4 YĠS-6.5 YĠS-6.6 YĠS-6.7 YĠS-6.8

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

YĠS-7 YĠS-7.1

Ad.

CTV CTV-1

KAPALI DEVRE TELEVĠZYON TESĠSATI (CCTV) BESLEME KABLOLARI Koaksiyal veya enerji besleme kablolarının temini, Halogen free boru dahilinde veya borusuz olarak konsol, kroĢe, kablo taĢıyıcıları içine döĢenmesi, uç bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. Ayrıca Halogen free boru bedeli ödenmeyecektir. Kablo fiyatına dahil olacaktır. Koaksıyal kablo RG6-U6-HF FĠRMA: ERSE ;BĠRTAġ;2M,EMEK ;KABTEK, HASTEL,KLAS ÖRNEK TĠP: RG59 + 2x0.75 CCTV Fcomposite -HF (Halogen Free) FĠRMA:EMEK ; KABELSAN ; 2M ÖRNEK TĠP: 3x1.5 NHXMH FĠRMA:PRYSMIAN ,NEXANS, HES, ÖREN,S URTEL, TÜMKA, PAMUKKALE, ÖZNUR, DEMĠRER, DEMAġ, VATAN, ÜNTEL ÖRNEK TĠP: MERKEZĠ MONĠTÖR RAK' I Sisteme uygun; metraj cetvelinde ve projelerde belirtilen sayıda monitör, kayıt cihazı, klaye, matrix gibi cihazların üzerine ve içine konabileceği, sahadan gelen kabloların cihazlara kadar kapalı olarak gitmesini sağlayacak kapalı kablo kanallı, altında kablo ekleme klemenslerininde konuĢlanabileceği merkezi monitör, DVR, multiplexer, matrix gibi cihazların montajına izin verecek masa ve dolap grubunun temini montajı iĢler halde teslimi FĠRMA: ÖRNEK TĠP: KAMERALAR Dahili ve harici tip kameraların tesbit elemanları ile birlikte temini, yerine montajı, koaksial ve enerji kablo irtibatlarının yapılması, yeterli bir görüĢ sahasında izlenebilmesi için hassas olarak ayarlanması, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil olmak üzere çalıĢır halde teslimi. (Kameralar 230V besleme gerilimi tipten olacaktır. Kameralar için harici trafo veya adaptör kullanılmayacaktır. FĠRMA:SAMSUNG, LG, PHILIPS, PANASONIC, ADATA ÖRNEK TĠP: Dahili Kamera Set Mt.

CTV-1.1

CTV-1.2

Mt.

CTV-1.3

Mt.

CTV-2

Ad.

CTV-3

CTV-3.1

Sayfa 26 / 43

POZ NO CCD :1/3'' CCD Renkli DSP Kamera Çözünürlük:520 TVL Minumum IĢık Miktarı:0,3 Lux Fonksiyonlar:BLC, AGC, ELC, ATW/AWC ÇalıĢma ġartları: .-10 derece, +50 derece Enerji Gerilimi : 220V AC, 12V LENS : 3,5-8mm Verifocal, oto iris lens CTV-3.2

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI

BIRIM

Harici Kamera CCD :1/3'' CCD Day/Night DSP Kamera Çözünürlük: 520 TVL (Renkli), 570TVL (Siyah/Beyaz) Minumum IĢık Miktarı: 0 Lux 50 Metre Range Fonksiyonlar:BLC, AGC, ELC, ATW/AWC ÇalıĢma ġartları: .-10 derece, +50 derece Enerji Gerilimi : IP66 Koruma Sınıfı LENS : 3,5-8mm Verifocal, oto iris lens Renkli dome kamera Renkli,40 preset noktalı ,saniyede 200 derece dönebilen,16xoptik,8 digital zoom özelliği,460 TVLine, 0.05 özelliğinde asma ayağı ve her türlü aksesuarı dahil iĢler halde teslimi. ÖRNEK TĠP: MERKEZ CĠHAZLARI Joystickli kontrol klavyesi FĠRMA:SAMSUNG, LG, PHILIPS, PANASONIC, ADATA ÖRNEK TĠP: 16 video giriĢli RS422 data bilgisini coaxiel kablo üzerine bindiren çevirici FĠRMA:SAMSUNG, LG, PHILIPS, PANASONIC, ADATA ÖRNEK TĠP: 8 video giriĢli RS422 data bilgisini coaxiel kablo üzerine bindiren çevirici FĠRMA:SAMSUNG, LG, PHILIPS, PANASONIC, ADATA ÖRNEK TĠP: 80 kanal Matrix switcher FĠRMA:SAMSUNG, LG, PHILIPS, PANASONIC, ADATA MONĠTÖRLER Yüksek çözünürlüklü 19" standardındaki monitörün temini, özel rak sistemine yerleĢtrilmesi,bağlantılarının yapılması ve çalıĢır halde teslimi. FĠRMA:SAMSUNG, LG ÖRNEK TĠP: 19" LCD renkli monitör ÖRNEK TĠP: Kamera ve kontrol cihazları besleme tablosu Uygun ebatta saç panonun birim fiyat tariflerinde belirtilen tanım, marka ve tiplere uygun Ģalt malzemeleri ile yerine monte edilmesi, bağlantılarının yapılması, tüm Ģalt malzemesi dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:SAMSUNG, LG, PHILIPS, PANASONIC, ADATA ÖRNEK TĠP: 50 Sigortalı 100 Sigortalı Digital Kayıt Sistemi 16 Kanal Digital Video Kaydedici MPEG4 H.264 sıkıĢtırma algoritması DVD back-up 16 Kanal kamera ve ses giriĢi Web konfgürasyonu Real time görüntü izleme (400fps), 4CIF Real time kayıt ve izleme (400fps), 2CIF Sürekli kayıt, manuel kayıt, motion kayıt, harici alarm, motion-alarm USB bellek, USB HDD, USB CDRW, USB DVDRW ' ye yedekleme imkanı Analog ve VGA monitör çıkıĢları Çoklu önizleme modları Hassa bölge maskelenmesi Dosya ve zamana göre kayıt izleme imkanı Uzaktan kumanda TCP, UDP, RTP ve Multicast Network Remote parametre kontrolü Alarm bilgilerini merkez istasyona gönderebilme Network üzerinden PTZ kontrolü Network üzerinden kayıt izleme ve download imkanı Mouse ile kullanım kolaylığı 1500GB HDD (2*750 veya 3*500) Toplam 8 adet hard disk bağlanabilir. FĠRMA:SAMSUNG, LG, PHILIPS, PANASONIC, ADATA ÖRNEK TĠP:

Set

CTV-3.3

Set

CTV-4 CTV-4.1

Ad.

CTV-4.2

Ad.

CTV-4.3

Ad.

CTV-4.4

Ad.

CTV-5

CTV-5.1

Ad.

CTV-6

CTV-6.1 CTV-6.2 CTV-7 CTV-7.1

Ad. Ad.

Set.

MYS

SESLENDĠRME SĠSTEMĠ Seslendirme sistemi binada genel müzik yayını ve acil anons için 100 V teknolojisine uygun seslendirme sistemi tesis edilecektir.Sistem aĢağıdaki ünitelerden oluĢacaktır. FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ

Sayfa 27 / 43

POZ NO MYS-1

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI RACK KONSOL 19" standardında tüm gerekli cihazları alabilecek kapasitede cihaz dolabının temini ve montajı 10 Modül kapasiteli FĠRMA: ÖRNEK TĠP:MK 12000 5 Modül kapasiteli FĠRMA: ÖRNEK TĠP:MK 6000 PREAMPLĠFĠKATÖR VE MĠXER Müzik ve anons tipi preamlifikatörün temini cihaz dolabına montajı her türlü ufak malzeme dahil,çalıĢır halde teslimi FĠRMA: Müzik tipi FĠRMA: ÖRNEK TĠP: Anons tipi FĠRMA: ÖRNEK TĠP:EP501PM Preamplifikatö,Mixer ve güç amplifikatörü (Ampfilikatör üzerinde gong sistemi olacaktır) 100W rms-100 V dağılım FĠRMA: ÖRNEK TĠP: Preamplifikatö,Mixer ve güç amplifikatörü (Ampfilikatör üzerinde gong sistemi olacaktır) 150W rms-100 V dağılım FĠRMA: ÖRNEK TĠP: Preamplifikatö,Mixer ve güç amplifikatörü (Ampfilikatör üzerinde gong sistemi olacaktır) 200W rms-100 V dağılım FĠRMA: ÖRNEK TĠP: Preamplifikatö,Mixer ve güç amplifikatörü (Ampfilikatör üzerinde gong sistemi olacaktır) 250W rms-100 V dağılım FĠRMA: ÖRNEK TĠP: Preamplifikatö,Mixer ve güç amplifikatörü (Ampfilikatör üzerinde gong sistemi olacaktır) 400W rms-100 V dağılım FĠRMA: ÖRNEK TĠP: POWER AMPLĠFĠKATÖR Saha elemanı olan hoparlörlere gerekli ses gücünü 100 volt teknolojisine ve Ģartnamelere uygun olarak sağlayan, power (güç) amplifikatörünün temini cihaz dolabına montajı , her türlü ufak malzeme dahil çalıĢır halde teslimi FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ ÖRNEK TĠP:EP503A 80 W Rms 150 W Rms-225 W gücünde 200 W Rms 250 W Rms 275 W Rms-400W gücünde STEREO DECK TAPE ġartnamesine uygun çift kaset yuvalı autotoreverse kaset çaların temini ve cihaz dolabına yerleĢtirilerek bağlantılarının yapılması , her türlü ufak malzeme dahil çalıĢır halde teslimi. FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ ÖRNEK TĠP:TECHNICS RS-TR474 - SONY - PIONEER RADYO TUNER (AM/FM) ġartnamesine uygun FM radyo Tuner'in temini ve cihaz dolabına yerleĢtirilerek bağlantılarının yapılması her türlü ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ ÖRNEK TĠP:TECHNICS RS-GT350(550) - SONY - PIONEER MP3 ÇALABĠLEN CD/DVD PLAYER ġartnamesine uygun MP3 Çalabilen kompakt disc player'ın temini ve cihaz dolabına yerleĢtirilerek bağlantılarının yapılması her türlü ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ ÖRNEK TĠP:TECHNICS SL-PD8(888) - SONY - PIONEER

BIRIM Set

MYS-1.1

MYS-1.2

MYS-2

MYS-2.1

Ad. Ad. Ad. Ad.

MYS-2.2

MYS-2.3

MYS-2.3

Ad.

MYS-2.4

Ad.

MYS-2.5

Ad.

MYS-2.6

Ad.

MYS-3

MYS-3.1 MYS-3.2 MYS-3.3 MYS-3.4 MYS-3.5 MYS-4

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

MYS-5

Ad.

MYS-6

Ad.

MYS-7

DIGITAL EMERGENCY ANONS MODÜLÜ ġartnamesine uygun acil anons modülünün temini ve cihaz dolabına yerleĢtirilerek bağlantılarının yapılması , her türlü ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi.1 dakika Türkçe ve Ġngilizce ROM mesajlı FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ ÖRNEK TĠP:EP 505DEM ANONS KONTROL VE KUMANDA MODÜLÜ ġartnamesine uygun 10 zonlu anons kontrol modülünün temini ve cihaz dolabına yerleĢtirilerek bağlantılarının yapılması , her türlü ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ ÖRNEK TĠP:EP505 AC ANONS KONTROL UZAKTAN KUMANDA CĠHAZI(mikrofonlu) ġartnamesine uygun 10 zonlu anons uzaktan kumanda cihazının temini ve cihaz dolabına yerleĢtirilerek bağlantılarının yapılması, her türlü ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi.

Ad.

MYS-8

Ad.

MYS-9

Ad.

Sayfa 28 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ ÖRNEK TĠP:EP505 ACUK AKTĠF MĠKROFON ÜNĠTESĠ ġartnamesine uygun aktif mikrofon ünitesinin temini ve cihaz dolabına yerleĢtirilerek bağlantılarının yapılması her türlü ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. Ding-dong ve mikrofonu dahil FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ ÖRNEK TĠP:EP303MU UK MODÜLÜ ġartnamesine uygun uk modülünün temini ve cihaz dolabına yerleĢtirilerek bağlantılarının yapılması her türlü ufak malzeme dahil iĢler halde teslimi. FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ ÖRNEK TĠP:

BIRIM

MYS-10

Ad.

MYS-10.1

Ad.

MYS-11

MYS-11.1

HOPARLORLER ġartnamesine uygun hoparlörlerin temini,her türlü montaj elemanı dahil ,montajı ve iĢler halde teslimi. FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ Asma tavan tipi 20/5 W ÖRNEK TĠP:EP20TA 20/6 W ÖRNEK TĠP:EP 20TA 20/6 W Demontaj ve montajının yapılması Demontaj ve montajının yapılması, hoporlörün dıĢ çerçevesinin değiĢtirilmesi ve bakımının yapılarak iĢler halde teslimi. Sıva üstü tip

Ad.

MYS-11.2

Ad.

MYS-11.3

Ad.

MYS-11.4

Yarım küre hoparlör-20/6 W ÖRNEK TĠP:EP 20TS Kolon tipi hoparlör-10/3 W (IP66) ÖRNEK TĠP: Küresel tavan hopalörü-40/10 W ÖRNEK TĠP:EP 40SC 20/6 W Demontaj ve montajının yapılması Demontaj ve montajının yapılması, hoporlörün dıĢ çerçevesinin değiĢtirilmesi ve bakımının yapılarak iĢler halde teslimi. BOLGESEL AYAR PANELLERĠ Metesan tipi derin kasa ile birlikte kullanılacak olan potansiyometrenin temini,her türlü montaj aksesuarı dahil montajı ve iĢler halde teslimi. FĠRMA:EPAġ, SESSAN,SEPAġ ÖRNEK TĠP:EPBAP. 5 W Bölgesel ayar paneli 10 W Bölgesel ayar paneli 20 W Bölgesel ayar paneli 40 W Bölgesel ayar paneli 50 W Bölgesel ayar paneli 100 W Bölgesel ayar paneli KABLOLAR Kablolarının temini, HF / PVC boru dahilinde veya borusuz olarak konsol, kroĢe, kablo taĢıyıcıları içine döĢenmesi, uç bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi.HF/ PVC boru bedeli ayrıca ödenmeyecektir. FĠRMA: ERSE ;BĠRTAġ;2M,EMEK ;KABTEK, HASTEL,KLAS ÖRNEK TĠP: 2x1.5 LIHCH 3x1.5 LIHCH 2x1.5 LIHCH-Fe180-E90 3x1.5 LIHCH-Fe180-E90 10x2x0.6 VBV (HALOGEN FREE) 4x1.5 NHXMH-Fe180-E90 GÜVENLĠK TESĠSATI BESLEME KABLOLARI Dağıtım Ģebekesinin yapılması, gerekli yerlere projede gösterilen ünitelerin yerleĢtirilmesi, kablo bağlantılarının konnektörler ile yapılması , kabloların HF boru içine alınması, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil tüm ölçümlerin yapılıp sistemin çalıĢır halde teslimi. HF boru bedeli ayrıca ödenmeyecektir. FĠRMA: ERSE ;BĠRTAġ;2M,EMEK ;KABTEK, HASTEL,KLAS ÖRNEK TĠP: 2x0.5+0.5 LIH(St)H 4x0.5+0.5 LIH(St)H 6x0.5+0.5 LIH(St)H FĠRMA: GE, PARADOX, CROW RUNNER GÜVENLĠK SĠSTEMĠ MERKEZ ÜNĠTESĠ FĠRMA: GE, PARADOX, CROW RUNNER

Ad.

MYS-11.5

Ad.

MYS-11-6

Ad.

MYS-11.7

Ad.

MYS-12

MYS-12.1 MYS-12.2 MYS-12.3 MYS-12.4 MYS-12.5 MYS-12.6 MYS-13

Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad.

MYS-14.1 MYS-14.2 MYS-14.3 MYS-14.4 MYS-14.5 MYS-14.6 GVT GVT-1

Mt. Mt. Mt. Mt. Mt.

GVT-1.1 GVT-1.2 GVT-1.3

Mt. Mt. Mt.

GVT-2

Sayfa 29 / 43

POZ NO

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri Birim Fiyat Tarifleri YAPILACAK ISIN CINSI 48 zonlu santal,birden fazla zon arttırım kartı takılabilmeli, PGM geniĢletme modülü bağlanabilmeli, usb ve seri port bağlantısı yapılabilmeli, 4 kablolu haberleĢme veriyolu ile 48 bölgeye kadar çıkabilmeli, kablolu ve adresli tip dedektör teknolojisine uygun olmalı, kablosuz çalıĢan sensörleri desteklemeli, 32 karakter LCD tuĢ takımı bağlanabilmeli, 1 zone dahilinde 20 adet konvansiyonel duman dedektörü bağlanabilmeli, kominikatörü üzerinde olmalı. Koruma sigortası olmalıdır. TCP /IP NETWORK VE GSM/GRPS MODÜL takılabilir olmalıdır.

BIRIM

GVT-2.1

128 Zon Kontrol Paneli Güvenlik panelinin temini, montajı, her türlü aksesuarı ve montaj elemanı dahil iĢler halde teslimi. ÖRNEK TĠP:

Set.

GVT-2.2

LCD ekranlı kumanda ünitesitemini montajı ve iĢler halde teslimi ÖRNEK TĠP: GÜVENLĠK SĠSTEMĠ ĠHBAR ELEMANLARI Güvenlik sistemi ihbar elemanlarının temini, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. Dual Sensörlü Pır Dedektör temini montajı ve iĢler halde teslimi FĠRMA: GE, PARADOX, CROW RUNNER ÖRNEK TĠP: PIR+Mikrodalga PIR Dedektör temini montajı ve iĢler halde teslimi FĠRMA: GE, PARADOX, CROW RUNNER ÖRNEK TĠP: Cam Kırılma Dedektörü (Akustik) temini montajı ve iĢler halde teslimi FĠRMA: GE, PARADOX, CROW RUNNER ÖRNEK TĠP: Gömme Tip Manyetik Kontak temini montajı ve iĢler halde teslimi FĠRMA: GE, PARADOX, CROW RUNNER ÖRNEK TĠP: Sıva Üstü Tip Manyetik Kontak temini montajı ve iĢler halde teslimi FĠRMA: GE, PARADOX, CROW RUNNER ÖRNEK TĠP: Dahili siren temini montajı ve iĢler halde teslimi FĠRMA: GE, PARADOX, CROW RUNNER TĠP: Harici siren+flaĢör temini montajı ve iĢler halde teslimi 120 db sabotaja korumalı, IP 66 (KÖPÜK SIKILMASI, ISLANMASI VE DARBE ALMASI DURUMUNDA ÇALIġACAKTIR FĠRMA: GE, PARADOX, CROW RUNNER ÖRNEK TĠP: 12 V DC-7 Ah Kuru Tip Akü temini montajı ve iĢler halde teslimi FĠRMA:YUASA ÖRNEK TĠP: BĠLGĠ ĠġLEM TESĠSATI Hipermarket bölümünde kasaların alt yapısının hazırlanması, BĠM odası, kasalar,ofis, etiket ve barkot odaları arası data-zayıf akım-kuvvet kablomasının yapılması, Hipermarket ofis kısmında ve kasa içlerinde DLP kanal, UPS prizi, Topraklı priz, telefon ve data prizlerinin monte edilmesi, kablo bağlantılarının yapılması, data sistemcilerle koordinasyonun sağlanması, sistemin çalıĢır hale getirilmesi, teslim edilmesi. Yönetim ve iĢletme ofis bölümlerinde çalıĢma masalarının yerden yaklaĢık olarak 85 cm üstüne duvara DLP kanal döĢenecek olup, üzerine UPS prizi, Topraklı priz, telefon ve data prizlerinin monte edilmesi, kablo bağlantılarının yapılması, çalıĢır halde teslimini kapsamaktadır. FĠRMA:LEGRAND, ACKERMANN (OBO BETTERMANN) 34x100 mm Kanal (Her türlü dönüĢ, ek, sonlandırma elemanı dahil çalıĢır halde teslimini kapsamaktadır) 50x100 mm Kanal (Her türlü dönüĢ, ek, sonlandırma elemanı dahil çalıĢır halde teslimini kapsamaktadır) PRĠZLER ÖRNEK TĠP:ARMADA Ups Prizi Topraklı Priz Telefon Prizi-RJ11 Data Prizi-RJ45 Bilgi IĢlem Kablosu çekim iĢçiliği Bilgi IĢlem Fiber optik Kablosu çekim iĢçiliği NOT: Elektrik mühendisleri odasına mağazadaki 10 noktanın topraklama ölçümü yaptırılacaktır.Sonuçlar raporlanarak Migros'a teslim edilecektir. (AT panosu ,ATY panosu ,UPS cihazı , MIT panosu , MKT panosu , FT panosu, BT panosu , mağaza klima cihazı Bilgi iĢlem odası priz ,et Ģarküteri reyonu priz) Topraklama ölçümü için migros herhangi bir bedel ödemeyecektir. Topraklama ölçümü iĢin kapsamı dahilindedir.

Ad.

GVT-3

GVT-3.1

Ad.

GVT-3.2

Ad.

GVT-3.3

Ad.

GVT-3.4

Ad.

GVT-3.5

Ad.

GVT-3.6

Ad.

GVT-3.7

Ad.

GVT-3.8

Ad.

BĠM BĠM-1

BĠM-1.1 BĠM-1.2

Mt. Mt.

BĠM-1.3 BĠM-1.4 BĠM-1.5 BĠM-1.6 BĠM-1.7 BĠM-1.8

Ad. Ad. Ad. Ad. Mt. Mt.

Sayfa 30 / 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No PAN SAÇ PANOLAR Yapılacak İşin Cinsi Br. Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

PAN-1 PAN-1.1 PAN-1.2 PAN-1.3 PAN-1.4 PAN-1.5 PAN-1.6 PAN-1.7 PAN-1.8 PAN-1.9 PAN-2 PAN-2-1 PAN-2-2 PAN-2-3 PAN-2-4 PAN-2-5 PAN-2-6 PAN-2-7 PAN-2-8 PAN-2-9 PAN-2-10 PAN-2-11 PAN-2-12 PAN-2-13 PAN-3 PAN-3.1 PAN-3.2 PAN-3.3 PAN-3.4 PAN-3.5 PAN-4

Ana Dağıtım Ve Kuvvet Tabloları Panoları 2000* 400 * 500mm boyutlarında IP20 Ics:25kA 2000* 500 * 500mm boyutlarında IP20 Ics:25kA 2000* 600 * 500mm boyutlarında IP20 Ics:25kA 2000* 700 * 500mm boyutlarında IP20 Ics:25kA 2000* 800 * 500mm boyutlarında IP20 Ics:25kA 2000* 900 * 500mm boyutlarında IP20 Ics:25kA 2000* 1000 * 500mm boyutlarında IP20 Ics:25kA 2000* 1100 * 500mm boyutlarında IP20 Ics:25kA 2000* 1200 * 500mm boyutlarında IP20 Ics:25kA Sıva Üstü Tali Dağıtım Tabloları 300*300*155 boyutlarında 400*300*210 boyutlarında 500*350*210 boyutlarında 600*400*250 boyutlarında 600*600*250 boyutlarında 700*500*250 boyutlarında 800*600*250 boyutlarında 900*600*250 boyutlarında 1000*600*250 boyutlarında (Sayaç panosu) 1200*600*250 boyutlarında 1500*600*250 boyutlarında 1000*700*250 boyutlarında 1200*800*250 boyutlarında W Otomat Kutuları 12'li sigortalı W otomat kutusu 24'li sigortalı W otomat kutusu 36'li sigortalı W otomat kutusu İkili buton kutusu Dörtlü buton kutusu

AD AD AD AD AD AD AD AD AD

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

1.00 2.00

200.00 350.00

790.00 1,385.00

990 1,735

AD AD AD AD AD

1.00

20.00

18.00

1.00

10.00

18.00

Mevcut panoların tadilatının yapılması ve işler halde teslimi (Yeni yapılan tesisatın panolara montajının yapılması SET eski tesisatın panolardan sokulmesi , pano üzerinde gerekli tadilatın yapılması, pano üzerindeki şalt malzemelerin etiketlenmesi ve panonun temizlenmesi)

PAN SLT SLT-1 SLT-1.1 SLT-1.2 SLT-1.3 SLT-1.4 SLT-1.5 SLT-1.6 SLT-1.7 SLT-1.8 SLT-1.9 SLT-1.10 SLT-1.11 SLT-1.12 SLT-1.13 SLT-1.14 SLT-1.15 SLT-1.16 SLT-1.17 SLT-1.18 SLT-1.19 SLT-1.20 SLT-1.21 SLT-1.22 SLT-2 SLT-2.1 SLT-2.2 SLT-2.3 SLT-2.4 SLT-2.5

PANOLAR TOPLAMI ġALTERLER Termik Manyetik ġalterler 3x32 A'e kadar 3x40 A'e kadar 3x63 A'e kadar 3x80 A'e kadar 3x100 A'e kadar 3x125 A'e kadar 3x160 A'e kadar 3x200 A'e kadar 3x250 A'e kadar 3x315 A'e kadar 3x400 A'e kadar 3x500 A'e kadar 3x630 A'e kadar 3x800 A'e kadar 3x1000 A'e kadar 3x1250 A'e kadar 3x1600 A'e kadar 3x2000 A'e kadar 3x2500 A'e kadar 3x3200 A'e kadar 3x1250 A'e kadar kilitli Ģalter 3x400 A şalter için düşük gerilim bobini Motor Tahrikli Otomatik ġalterler Motor Tahrikli Otomatik Şalterler: 3x400 A'e Kadar Motor Tahrikli Otomatik Şalterler: 3x500 A'e Kadar Motor Tahrikli Otomatik Şalterler: 3x1000 A'e Kadar Motor Tahrikli Otomatik Şalterler: 3x1250 A'e Kadar Motor Tahrikli Otomatik Şalterler: 3x1600 A'e Kadar

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

2.00

192.00

AD AD AD AD AD

Page 31 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No SLT-2.6 SLT-2.7 SLT-3 SLT-3.1 SLT-3.2 SLT-3.3 SLT-3.4 SLT-3.5 SLT-3.6 SLT-3.7 SLT-3.8 SLT-4 SLT-4.1 SLT-4.2 SLT-4.3 SLT-4.4 SLT-4.5 SLT-4.6 SLT-5 SLT-5.1 SLT-5.2 SLT-5.3 SLT-5.4 SLT-5.5 SLT-5.6 SLT-6 SLT-6.1 SLT-6.2 SLT-6.3 SLT-6.4 SLT-6.5 SLT-6.6 SLT-6.7 SLT-6.8 SLT-6.9 SLT-6.10 SLT-6.11 SLT ROL ROL-1 ROL-1.1 ROL-1.2 ROL-1.3 ROL-1.4 ROL-1.5 ROL-1.6 ROL-1.7 ROL-1.7.1 ROL-1.7.2 ROL-1.7.3 ROL-1.7.4 ROL-1.7.5 ROL-1.7.6 ROL-2 ROL-2.1 ROL-2.2 ROL-2.3 ROL-2.4 ROL-2.5 ROL-2.6 ROL-3 ROL-3.1 ROL-3.2 ROL-4 ROL-4.1 Yapılacak İşin Cinsi Motor Tahrikli Otomatik Şalterler: 3x2000 A'e Kadar Motor Tahrikli Otomatik Şalterler: 3x2500 A'e Kadar ENVERSÖR ġALTER (JENERATÖR TRANSFER PANOSU) 4x80 A Elektro mekanik kilitli , enversör Ģalter,pano dahil 4x160 A Elektro mekanik kilitli ,enversör Ģalter,pano dahil 4x200 A Elektro mekanik kilitli , enversör Ģalter,pano dahil 4x250 A Elektro mekanik kilitli , enversör Ģalter,pano dahil 4x315 A Elektro mekanik kilitli , enversör Ģalter,pano dahil 4x400 A Elektro mekanik kilitli , enversör Ģalter,pano dahil 4x500 A Elektro mekanik kilitli , enversör Ģalter,pano dahil 4x630 A Elektro mekanik kilitli , enversör Ģalter,pano dahil Motor Koruma ġalterleri (Termistör Ve Faz Korumaları Yapabilen Tipte) 3x25 A'e Kadar (Kutulu tip) Kıyma makinaları için 3x25 A'e Kadar 3x40 A'e Kadar 3x63 A'e Kadar 3x80 A'e Kadar 3x100 A'e Kadar Tablo Üstü Ve Arkasi Montaj Ġçin Pako ġalterler 1x16 A ' e Kadar (Normal Tip Pako Şalterler) 3x16 A ' e Kadar (Normal Tip Pako Şalterler) 3x25 A ' e Kadar (Normal Tip Pako Şalterler) 3x40 A ' e Kadar (Normal Tip Pako Şalterler) 3x25 A ' e Kadar (Normal Tip Pako Şalterler)(Kutulu) 6x25 A ' e Kadar (Normal Tip Pako Şalterler)(Kutulu) Seçici Tip Pako ġalterler 0-1 Seçici Tip Pako Şalter 1-0-2 Seçici Tip Pako Şalter 2*40A' e kadar (difaze) seçici tip pakolar 2*63A' e kadar (difaze) seçici tip pakolar 2*80A' e kadar (difaze) seçici tip pakolar 2*100A' e kadar (difaze) seçici tip pakolar 4*40A' e seçici tip pakolar 4*63A' e seçici tip pakolar 4*80A' e seçici tip pakolar 4*100A' e seçici tip pakolar 4*125A' e seçici tip pakolar ġALTERLER TOPLAMI RÖLELER 30 Ma Kaçak Akım Koruma ġalteri (Restart özellikli) Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 4x25 A'e Kadar Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 4x40 A'e Kadar Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 4x63 A'e Kadar Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 2x25 A'e Kadar Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 2x40 A'e Kadar 300 Ma Kaçak Akım Koruma Şalteri: 4x40 A'e Kadar 30 Ma Kaçak Akım Koruma ġalteri Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 4x25 A'e Kadar Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 4x40 A'e Kadar Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 4x63 A'e Kadar Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 2x25 A'e Kadar Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 2x40 A'e Kadar Kaçak Akım Koruma Şalteri 30 Ma: 2x63 A'e Kadar 300 Ma Kaçak Akım Koruma ġalteri 300 Ma Kaçak Akım Koruma Şalteri: 4x25 A'e Kadar 300 Ma Kaçak Akım Koruma Şalteri: 4x40 A'e Kadar 300 Ma Kaçak Akım Koruma Şalteri: 4x63 A'e Kadar 300 Ma Kaçak Akım Koruma Şalteri: 4x80 A'e Kadar 300 Ma Kaçak Akım Koruma Şalteri: 4x100 A'e Kadar 300 Ma Kaçak Akım Koruma Şalteri: 4x125 A'e Kadar 30 Ma Kaçak Akım Koruma Röleleri 30 Ma Kaçak Akım Koruma Röleleri: Otomatik Sigortalara Takılabilen Tipte 30 Ma Kaçak Akım Koruma Röleleri: Kompakt Şaltere Takılabilen Tipte 300 Ma Kaçak Akım Koruma Rölesi 300 Ma Kaçak Akım Koruma Rölesi: Otomatik Sigortalara Takılabilen Tipte Br. AD AD Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

SET SET SET SET SET SET SET SET

AD AD AD AD AD AD

1.00

82.00

AD AD AD AD AD AD

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

1.00 1.00

19.00 19.00

AD AD AD AD AD AD

AD AD AD AD AD AD

3.00

21.00

1.00

82.00

AD AD AD AD AD AD

1.00

21.00

1.00

82.00

AD AD

AD

Page 32 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No ROL-4.2 ROL-4.3 ROL-4.4 ROL-4.5 ROL-4.6 ROL-4.7 ROL-5 ROL-5.1 ROL-5.2 ROL-5.3 ROL-6 ROL-7 ROL-8 ROL-9 ROL-10 ROL-11 ROL-11.1 Yapılacak İşin Cinsi 300 Ma Kaçak Akım Koruma Rölesi: Kompakt Şaltere Takılabilen Tipte 300 Ma Kaçak Akım Koruma Rölesi: Troidal Akım Trafolu Tipte 500 Ma Kaçak Akım Koruma Rölesi: Troidal Akım Trafolu Tipte 1000 Ma Kaçak Akım Koruma Rölesi: Troidal Akım Trafolu Tipte 30-3000 Ma Kaçak Akım Koruma Rölesi: Troidal Akım Trafolu Tipte-Ayarlanabilir 30-30000 Ma Kaçak Akım Koruma Rölesi: Troidal Akım Trafolu Tipte-Ayarlanabilir Darbe Akim ġalteri Darbe Akım Şalteri: 1x16 A'.E Kadar(Impuls Röle) Darbe Akım Şalteri: 2x16 A'.E Kadar(Impuls Röle) Darbe Akım Şalteri: 3x16 A'.E Kadar(Impuls Röle) Faz Koruma Rölesi Fotosel Şalter (Ayrıca güç kaynağına ihtiyaç duymayan tipten) Flaşör Röle Zaman Saati Yıdız Üçgen Role Parafudurlar 20 kA C Sınıfı parafudur (faz + nötr) FİRMA:OBO BETTERMAN ÖRNEK TİP:V 20 - C/2 + FS-550 20 kA C Sınıfı parafudur (üç faz + nötr) FİRMA:OBO BETTERMAN ÖRNEK TİP: V 20 - C/3 + NPE + FS 100 kA B+C Sınıfı parafudur (üç faz + nötr) FİRMA:OBO BETTERMAN ÖRNEK TİP: PS 4-B +C / TT+TNS (3+NPE) Asenkron motorlar için hız kontrol cihazları 0,55 kW 'a kadar 0,75 kW 'a kadar 1,5 kW 'a kadar 2,2 kW 'a kadar 3 kW 'a kadar 4 kW 'a kadar 7.5 kW 'a kadar 15 kW 'a kadar 18.5 kW 'a kadar 22 kW 'a kadar 30 kW 'a kadar AD Br. AD AD AD AD AD AD Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

AD AD AD AD AD AD AD AD

1.00

24.00

ROL-11.2

AD

ROL-11.3

AD

ROL-12 ROL-12.1 ROL-12.2 ROL-12.3 ROL-12.4 ROL-12.5 ROL-12.6 ROL-12.7 ROL-12.8 ROL-12.9 ROL-12.10 ROL-12.11

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

ROL BĠL BİL-1 BİL-2 BĠL KON KON-1 KON-1.1 KON-1.2 KON-1.3 KON-1.4 KON-1.5 KON-1.6 KON-1.7 KON-1.8 KON-1.9 KON-2 KON-2.1 KON-2.2 KON-2.3 KON-3 KON-3.1

RÖLELER TOPLAMI ġEBEKE BĠLGĠSAYARI Enerji analizörleri (Migros'un belirttiği marka ve tipten) Güç analizörü (Migros'un belirttiği marka ve tipten) ġEBEKE BĠLGĠSAYARI TOPLAMI KONTAKTÖRLER Koruyucusuz Uzaktan Kumandali ġalterler Koruyucusuz Uzaktan Kumandalı Şalterler: 1x9 A'e Kadar Koruyucusuz Uzaktan Kumandalı Şalterler: 1x16 A'e Kadar Koruyucusuz Uzaktan Kumandalı Şalterler: 3x9 A'e Kadar Koruyucusuz Uzaktan Kumandalı Şalterler: 3x16 A'e Kadar Koruyucusuz Uzaktan Kumandalı Şalterler: 3x25 A'e Kadar Koruyucusuz Uzaktan Kumandalı Şalterler: 3x32 A'e Kadar Koruyucusuz Uzaktan Kumandalı Şalterler: 3x40 A'e Kadar Koruyucusuz Uzaktan Kumandalı Şalterler: 3x63 A'e Kadar Koruyucusuz Uzaktan Kumandalı Şalterler: 3x95 A'e Kadar Yardimci Kontaktörler Yardimci Kontaktörler: Açık Ve Kapalı Toplam 4 Kontaklı Yardimci Kontaktörler : Açık Ve Kapalı Toplam 8 Kontaklı Yardimci Kontaktörler : Açık Ve Kapalı Toplam 10 Kontaklı Koruyuculu Uzaktan Kumandali ġalterler Koruyuculu Uzaktan Kumandalı Şalterler : 3x9 A'e Kadar AD AD

AD AD AD AD AD AD AD AD AD

1.00 3.00

AD AD AD

AD

Page 33 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No KON-3.2 KON-3.3 KON-3.4 KON-3.5 KON-4 KON-4.1 KON-4.2 KON-4.3 KON-4.4 KON-4.5 KON-4.6 Yapılacak İşin Cinsi Koruyuculu Uzaktan Kumandalı Şalterler: 3x16 A'e Kadar Koruyuculu Uzaktan Kumandalı Şalterler: 3x25 A'e Kadar Koruyuculu Uzaktan Kumandalı Şalterler : 3x32 A'e Kadar Koruyuculu Uzaktan Kumandalı Şalterler : 3x40 A'e Kadar Yildiz Üçgen ġalterler Yıldız Üçgen Şalterler : 3x16 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x25 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x32 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x40 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x45 A'e Kadar Yıldız Üçgen Şalterler : 3x63 A'e Kadar Br. AD AD AD AD Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

AD AD AD AD AD AD

KON KMP KMP-1 KMP-1.1

KONTAKTÖRLER TOPLAMI KOMPANZASYON SĠSTEMĠ Kompanzasyon Sistemi 440V Otomatik kompanzasyon tesisi kVAr 25.10

KMP SGR SGR-1 SGR-1.1 SGR-1.2 SGR-1.3 SGR-1.4 SGR-1.5 SGR-1.6 SGR-1.7 SGR-1.8 SGR-1.9 SGR-1.10 SGR-1.11 SGR-1.12 SGR-1.13 SGR-1.14 SGR OLA OLA-1 OLA-1.1 OLA-1.2 OLA-1.3 OLA-1.4 OLA-2 OLA-2.1 OLA-2.2 OLA-2.3 OLA-3 OLA-3.1 OLA-4 OLA-4.1 OLA-4.2 OLA TPR

KOMPANZASYON SĠSTEMĠ TOPLAMI SĠGORTALAR Anahtarli Otomatik Sigortalar Anahtarli Otomatik Sigortalar: 16 A'e Kadar Anahtarli Otomatik Sigortalar: 25 A'e Kadar Anahtarli Otomatik Sigortalar: 32 A'e Kadar Anahtarli Otomatik Sigortalar: 40 A'e Kadar Anahtarli Otomatik Sigortalar: 50 A'e Kadar-10 Ka (nötr kesmeli) Anahtarli Otomatik Sigortalar: 63 A'e Kadar-10 Ka Anahtarlı Otomatik Sigortalar: 3x16 A'e Kadar Anahtarlı Otomatik Sigortalar: 3x25 A'e Kadar Anahtarlı Otomatik Sigortalar: 3x32 A'e Kadar-10 Ka Anahtarlı Otomatik Sigortalar: 3x40 A'e Kadar-10 Ka Anahtarlı Otomatik Sigortalar: 3x50 A'e Kadar-10 Ka Anahtarlı Otomatik Sigortalar: 3x63 A'e Kadar-10 Ka Anahtarlı Otomatik Sigortalar: 3x80 A'e Kadar-10 Ka Anahtarlı Otomatik Sigortalar: 3x100 A'e Kadar-10 Ka SĠGORTALAR TOPLAMI ÖLÇÜ ALETLERĠ Akim Ölçü Trafosu Akim Ölçü Trafosu: 200/5 A'e Kadar Akim Ölçü Trafosu: 201/5-600/5 A'e Kadar Akim Ölçü Trafosu: 601/5-1600/5 A'e Kadar Akim Ölçü Trafosu: 1601/5-3000/5 A'e Kadar Sayaç Kombi tip üç fazlı elektronik tipte, x/5A (A.V.M.nin belirttiği tipten) Kombi tip üç fazlı elektronik tipte, 3x10(60A) Kombi tip üç fazlı elektronik tipte, 3x10(100A) ĠĢaret Lambalari İşaret Lambalari Start Butonu Işıklı Start Butonu(Ampulu Dahil) Işıklı Stop Butonu(Ampulu Dahil) ÖLÇÜ ALETLERĠ TOPLAMI TOPRAKLAMA TESĠSATI NOT: Elektrik mühendisleri odasına mağazadaki 10 noktanın topraklama ölçümü yaptırılacaktır.Sonuçlar raporlanarak Migros'a teslim edilecektir. (AT panosu ,ATY panosu ,UPS cihazı , MIT panosu , MKT panosu , FT panosu, BT panosu , mağaza klima cihazı Bilgi iĢlem odası priz ,et Ģarküteri reyonu priz) Topraklama ölçümü için migros herhangi bir bedel ödemeyecektir. Topraklama ölçümü iĢin kapsamı dahilindedir.

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

54.00 17.00 5.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00

AD AD AD AD

3.00

AD AD AD

1.00

AD

3.00

AD AD

6.00

Page 34 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No Yapılacak İşin Cinsi Br. Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

TPR-1 TPR-1.1 TPR-1.2 TPR-1.3 TPR-1.3.1 TPR-1.3.2 TPR-1.3.3 TPR-1.3.4 TPR-1.3.5 TPR-1.3.6 TPR-1.3.7 TPR-1.3.8 TPR-1.3.9 TPR-1.4 TPR-2 TPR-2.1 TPR-3 TPR-3.1 TPR-3.2 TPR-3.3 TPR KAB KAB-1 KAB-1.1 KAB-1.2 KAB-1.3 KAB-1.4 KAB-1.5 KAB-1.6 KAB-1.7 KAB-1.8 KAB-1.9 KAB-1.10 KAB-1.11 KAB-1.12 KAB-1.13 KAB-1.14 KAB-2 KAB-2.1 KAB-2.2 KAB-2.3 KAB-2.4 KAB-2.5 KAB-2.6 KAB-2.7 KAB-2.8 KAB-3 KAB-3.1 KAB-3.2 KAB-3.3 KAB-3.4 KAB-3.5 KAB-3.6 KAB-3.7 KAB-3.8 KAB-3.9 KAB-3.10 KAB-3.11 KAB-3.12 KAB-3.13 KAB-3.14 KAB-3.15 KAB-3.16 KAB-3.17 KAB-3.18 KAB-3.19

Ana Ve Tali Topraklama Hatlari Ana Ve Tali Topraklama Hatları: 50mm2 Ciplak Orgulu Bakır Ana Ve Tali Topraklama Hatları: 70mm2 Ciplak Orgulu Bakır HO7Z-U / R KABLOLAR 1x2,5mm2 HO7Z-U 1x4mm2 HO7Z-U 1x6mm2 HO7Z-U 1x10mm2 HO7Z-U 1x16mm2 HO7Z-R 1x25mm2 HO7Z-R 1x35mm2 HO7Z-R 1x50mm2 HO7Z-R 1x70mm2 HO7Z-R Galvaniz lama ile topraklama hattı (30x3.5) Toprak Elektrodu Toprak Elektrodu (Çubuk) ( 20 Som Bakır)-3 M Topraklama Prizi İzoleli Topraklama Prizi-30x5x250 İzolesiz Topraklama Prizi Eş potansiyel bara-30x3,5x300 TOPRAKLAMA TESĠSATI TOPLAMI KABLOLAR NHXMH Kablolar 2x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x4mm2 3x6mm2 4x1,5mm2 4x2,5mm2 4x4mm2 4x6mm2 4x10mm2 5x1,5mm2 5x2,5mm2 5x4 mm2 5x6 mm2 052XZ1-F KABLOLAR (NYMHY MUADĠLĠ) 3x1,5mm2 3x2,5 mm2 3x4 mm2 3x6 mm2 3x10 mm2 5x2,5 mm2 5x4 mm2 5x6 mm2 N2XH Kablolar 2x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x4mm2 4x1,5mm2 4x2,5mm2 4x4mm2 4x6mm2 4x10mm2 4x16mm2 5x1,5mm2 5x2,5mm2 5x4mm2 5x6mm2 3x25+16mm2 3x35+16mm2(metraj yerinde kontrol edilecek) 3x50+25mm2 3x70+35mm2 3x95+50mm2

MT MT

MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

40.00

AD

3.00

AD AD AD

MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

100.00 460.00 150.00

140.00 30.00 45.00

MT MT MT MT MT MT MT MT

410.00 20.00 27.00

MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

30.00

Page 35 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No KAB-3.20 KAB-3.21 KAB-3.22 KAB-3.23 KAB-3.24 KAB-3.25 KAB-3.26 KAB-3.27 KAB-3.28 KAB-3.29 KAB-3.30 KAB-3.31 KAB-3.32 KAB-3.33 KAB-4 KAB-4.1 KAB-4.2 KAB-4.3 KAB-4.4 KAB-4.5 KAB-4.6 KAB-4.7 KAB-4.8 KAB-4.9 KAB-4.10 KAB-4.11 KAB-5 KAB-5.1 KAB-5.2 KAB-5.3 KAB-5.4 KAB-5.5 KAB-5.6 KAB-5.7 KAB-5.8 KAB-5.9 KAB-5.10 KAB-5.11 KAB-6 KAB-6.1 KAB-6.2 KAB-6.3 KAB-6.4 KAB-6.5 KAB-6.6 KAB-6.7 KAB-6.8 KAB-6.9 KAB-6.10 KAB-6.11 KAB-6.12 KAB-6.13 KAB-6.14 KAB-6.15 KAB-6.16 KAB-6.17 KAB-6.18 KAB-6.19 KAB-6.20 KAB-6.21 KAB-6.22 KAB-6.23 KAB-6.24 KAB-6.25 KAB-6.26 KAB-6.27 KAB-6.28 KAB-6.29 KAB-6.30 KAB SRT 3x120+70mm2 3x150+70mm2 3x185+95mm2 3x240+120mm2 1x16mm2 1x25mm2 1x35mm2 1x50mm2 1x70mm2 1x95mm2 1x120mm2 1x150mm2 1x185mm2 1x240mm2 NYFGBY Kabloları 4x10mm2 4x16mm2 3x25+16mm2 3x35+16mm2 3x50+25mm2 3x70+35mm2 3x95+50mm2 3x120+70mm2 3x150+70mm2 3x185+95mm2 3x240+120mm2 N2XH Kumanda Kabloları 5x1,5mm2 7x1,5mm2 10x1,5mm2 12x1,5mm2 14x1,5mm2 17x1,5mm2 19x1,5mm2 21x1,5mm2 24x1,5mm2 27x1,5mm2 30x1,5mm2 AteĢe Dayanikli Kablolar (N2XH-Fe180-E90) 2x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x4mm2 4x1,5mm2 4x2,5mm2 4x4mm2 4x6mm2 4x10mm2 4x16mm2 7x2,5mm2 3x25+16mm2 3x35+16mm2 3x50+25mm2 3x70+35mm2 3x95+50mm2 3x120+70mm2 3x150+70mm2 3x185+95mm2 3x240+120mm2 1x16mm2 1x25mm2 1x35mm2 1x50mm2 1x70mm2 1x95mm2 1x120mm2 1x150mm2 1x185mm2 1x240mm2 KABLOLAR TOPLAMI AYDINLATMA VE PRĠZ SORTĠLERĠ Yapılacak İşin Cinsi Br. MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

25.00

MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

Page 36 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No Yapılacak İşin Cinsi Br. Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

SRT-1 SRT-1.1 SRT-1.2 SRT-1.3 SRT-1.4 SRT-1.5 SRT-1.6 SRT-1.7 SRT-1.8 SRT-1.9 SRT-1.10 SRT-1.11 SRT-1.12 SRT-1.13

EtanĢ Aydinlatma Sortileri Normal Sorti Komütatör Sorti Vaevien Sorti Paralel Sorti Trifaze Sorti Dimmer Sorti Anahtarsız Normal Sorti Buton Sortisi Paralel buton sortisi Zil sortisi (soğuk odalarda kullanılan acil çağırma sortisi) 360 Derece Hareket Dedektörü 360 Derece Hareket Dedektörü (IP 55) 16A Merdiven otomatiği Aydınlatma otomasyonu 360 Derece Hareket Dedektörü (Koridor fonksiyonlu) Gün ışığı sensörü Ana modül (modular dim basic) Senaryo modülü Gün ışığı modülü 1x2x0.8+0.8 JEH (st)H 2x1,5 LIHH Priz Sortileri Güvenlik Hatlı Priz Sortileri Etanş Priz Sortisi Ups Prizi Sortisi Korna+Flaşör PRİZLER Kauçuk üçlü grup priz (METE ENERJĠ : 404014) 5x25 A Üç fazlı priz +fiĢ S/U nemliyer priz (LEGRAND URBANO ) 3'lü grup priz (LEGRAND: 6950 04 ) 6'lI grup priz (LEGRAND: 6950 19 ) Priz kombinasyon kutusu Foseptik taşma alarmı (Civa kontaklı şamandıra+siren+flaşör röle+220/12V 50VA trafo) 8Mt boyunda PTT merdiveni 3x63 A (Eğik Priz -Mete Enerji -priz 406621-IP44) priz 3X63 A (/Fıs 406113-IP44-IP44) iki ucu fişli 15 mt 3X10 052XZ1-F kablo AYDINLATMA VE PRĠZ SORTĠLERĠ TOPLAMI AYDINLATMA ARMATÜRLERĠ

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

2.00 3.00 22.00

4.00

2.00

SRT-1.14 SRT-1.15 SRT-1.16 SRT-1.17 SRT-1.18 SRT-1.19 SRT-1.20 SRT-2 SRT-2.1 SRT-2.2 SRT-2.3 SRT-3 SRT-4 SRT-4.1 SRT-4.2 SRT-4.3 SRT-4.4 SRT-4.5 SRT-4.6 SRT-4.7 SRT-4.8 SRT-4.9 SRT-4.10 SRT ARM ARM-1

AD AD AD AD AD AD AD

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Set AD Set Set

14.00

1.00 8.00 2.00 3.00

1.00 1.00

Aydinlatma Armatürleri (Birim fiyat tariflerinde belirtilen tüm armatürler elektronik balanstlı olacaktır) NOT: MODELLERE GÖRE ARMATÜR MARKALARI DEĞĠġMEKTEDĠR. LÜTFEN BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠNE BAKINIZ. E-60 W (Sıva üstü etanĢ armatür) AD E-60 W (Sıva üstü sensörlü etanĢ armatür) AD TĠP J1 -1 x13 W PL-C (Sıva altı ayd. armatürü) AD TĠP J2 -35 W CDM-T (Sıva üstü ayd. armatürü) AD TĠP J3 -2 x26 W PL-C (Sıva altı ayd. armatürü) AD AD TĠP J3 -2 x26 W PL-C (Sıva altı ayd. armatürü) (Dimlenebilir elektronik balanstlı) TĠP J4 -1 x70 W CDM-T (Sıva altı ayd. armatürü) -IP 40 AD TĠP J5 -1x75 W Par 30 açılı sıva altı spot AD TĠP J6 -1 x26 W PL-C (Sıva altı ayd. armatürü)(AMPUL KODU 827 SARI) AD TĠP J7 -1 x250 CDM-T (Sarkit tip ayd. armatürü) AD TĠP J8 -1 x35 CDM-T (Sıva altı açılı tip ayd. armatürü)(AMPUL KODU 942) AD TĠP J8.1 -1 x35 CDM-T (Sıva altı açılı tip ayd. armatürü)(AMPUL KODU 830 SARI) AD TĠP J9 -1 x70 CDM-T (Sıva altı açılı tip ayd. armatürü) AD TĠP J10 -1 x26 PL-C (Sarkit tip ayd. armatürü)(Camlı) AD TĠP J10.1 -1 x35 W CDM-T (Sarkit tip ayd. armatürü)(Camlı) AD TĠP J11 -1 x55W (Sarkit tip ayd. armatürü) AD TĠP J12 -2x18 W LED STRIP 3 saat akü kapasiteli Sıva altı ayd. Armatürü.(Sürekli yanan tip)-IP65 AD TĠP J13 -2x18 W LED STRIP 3 saat akü kapasiteli Sıva üstü ayd. Armatürü.(Sürekli yanan tip) AD TĠP J14 -1 x60 W (Sıva üstü ayd. armatürü) AD

ARM-1.1 ARM-1..1 ARM-1.2 ARM-1.3 ARM-1.4 ARM-1.4.1 ARM-1.5 ARM-1.6 ARM-1.7 ARM-1.8 ARM-1.9 ARM-1.10 ARM-1.10 ARM-1.11 ARM-1.11.1 ARM-1.12 ARM-1.13 ARM-1.14 ARM-1.15

2.00

2.00

2.00 8.00 2.00

(AĢĢağıdaki armatürler bir balasttan iki ampul yanacak Ģekilde olacaktır) ARM-1.16 TĠP S1-4x18 W TL-D (Sıva altı aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) ARM-1.16.1 TĠP S1-4x18 W TL-D (Sıva üstü aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı)

AD AD

Page 37 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No ARM-1.17 ARM-1.18 ARM-1.18.1 ARM-1.19 ARM-1.19.1 ARM-1.20 ARM-1.20.1 ARM-1.21 ARM-1.22 ARM-1.23 Yapılacak İşin Cinsi TĠP S2-4x14W TL5 (Sıva altı aydınlatma armatürü) TĠP S3-4x14W TL5 (Sıva altı aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) TĠP S3-4x14W TL5 (Sıva üstü aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) TĠP T1-4x18 W TL-D (Sıva altı aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) TĠP T1-4x18 W TL-D (Sıva üstü aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) TĠP T2-4x14 W TL-5 (Sıva altı aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) TĠP T2-4x14 W TL-5 (Sıva üstü aydınlatma armatürü) (Ġki adet elektronik balastlı) TĠP T3-2x54 W TL-5 (Sıva üstü sarkıt aydınlatma armatürü) TĠP T4-1x21 W TL-5 (Sıva üstü aydınlatma armatürü) TĠP T5-1x28 W TL-5 (Sıva üstü aydınlatma armatürü) Br. AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

2.00

ARM-2 ARM-2.1 ARM-2.2 ARM-2.3 ARM-2.4 ARM-2.5 ARM-2.6 ARM-2.7 ARM-2.8 ARM-2.9 ARM-2.10 ARM-3 ARM-3.1 ARM-3.2 ARM-3.3 ARM-3.4 ARM-3.5 ARM-3.6 ARM-3.7 ARM-3.8 ARM-3.9 ARM-3.10 ARM-3.11 ARM-3.12 ARM-3.13 ARM-4 ARM-4.1 ARM-4.2 ARM-4.3 ARM-4.4 ARM-4.5 ARM-4.6 ARM-5 ARM-5.1 ARM-5.2 ARM-5.3 ARM-6

Tip P1-(Sıva üstü aydınlatma armatürü) 1x14 W Floresan ampullü 1x28 W Floresan ampullü 1x49 W Floresan ampullü 2x14 W Floresan ampullü 2x28 W Floresan ampullü 2x49 W Floresan ampullü 2x14 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) 2x28 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) 2x28 W Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı) 2x49 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) Tip U-(Sıva üstü etanĢ aydınlatma armatürü) 1x14 W Floresan ampullü 1x28 W Floresan ampullü 1x28 W Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı) 1x49 W Floresan ampullü 1x49 W Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı) 2x14 W Floresan ampullü 2x28 W Floresan ampullü 2x28 W Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı) 2x49 W Floresan ampullü 2x49 W Floresan ampullü (Dimlenebilir elektronik balanstlı) 2x14 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) 2x28 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) 2x49 W Floresan ampullü (Ġki adet elektronik balastlı) Tip P3-(Sıva üstü aydınlatma armatürü) (GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce Migros tarafından onay alınacaktır) 1x14 W Alüminyum reflektörlü etanş duylu bant tipi arm. 1x28 W Alüminyum reflektörlü etanş duylu bant tipi arm. 1x49 W Alüminyum reflektörlü etanş duylu bant tipi arm. 2x14 W Alüminyum reflektörlü etanş duylu bant tipi arm. (Ġki adet elektronik balastlı) 2x28 W Alüminyum reflektörlü etanş duylu bant tipi arm. (Ġki adet elektronik balastlı) 2x49 W Alüminyum reflektörlü etanş duylu bant tipi arm. (Ġki adet elektronik balastlı)

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

2.00

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

7.00

AD AD AD AD AD AD

47.00

Exit Armaturleri Tip EX1-2x18 W LED STRIP 3 saat akü kapasiteli Sıva üstü EXIT ayd. Armatürü.(Sürekli yanan tip) AD Tip EX2-10x LED (Sıva üstü sarkıt çift yönlü exıt armatürü )-3 saat(Sürekli yanan tip) AD Tip EX3-2x35 W (Sıva üstü acil ayınlatma armatürü )-2 saat AD 2x16 A ELEKTRORAY MT

1.00 3.00

ARM-7 ARM-7.1 ARM-7.2 ARM-7.3

KANALLI TĠP ARMATÜRLER (GeniĢ açılı reflektör tipi için sipariĢten önce Migros tarafından onay alınacaktır) 1x49 W TL-5 ampullü , 5 iletkenli, kanallı tip armatür 2x49 W TL-5 ampullü , 5 iletkenli, kanallı tip armatür (Ġki adet elektronik balastlı) 2x49 W TL-5 ampullü , 7 iletkenli, kanallı tip armatür (Dimlenebilir elektronik balastlı)

AD AD AD

ARM-8 ARM-8.1 ARM-8.2

ARMATÜR MONTAJLARI Kasa montajı (Her türlü montaj malzemesi dahil) TĠP S1-4x18 / 14 W TL-D / TL5 armatür demontaj ve montajı Demontaj ve montajının yapılması, armatürün temizlenmesi, tadil edilmesi (arızalı olan armatürlerin balast , starter, duy gibi ekipmanlarının yenilenmesi dahil), ve ampüllerinin yenilenmesi dahil iĢer halde teslimi. TĠP T1-4x18 / 14 W TL-D / TL5 armatür demontaj ve montajı Demontaj ve montajının yapılması, armatürün temizlenmesi, tadil edilmesi (arızalı olan armatürlerin balast , starter, duy gibi ekipmanlarının yenilenmesi dahil),

AD AD

2.00

ARM-8.3

AD

Page 38 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No Yapılacak İşin Cinsi ve ampüllerinin yenilenmesi dahil iĢer halde teslimi. ARM-8.4 Mevcut 1x36 / 28 W TL-D / TL-5 Sıva üstü armatür demontaj ve montajı Demontaj ve montajının yapılması, armatürün temizlenmesi, tadil edilmesi (arızalı olan armatürlerin balast , starter, duy gibi ekipmanlarının yenilenmesi dahil), ve ampüllerinin yenilenmesi dahil iĢer halde teslimi. Mevcut 2x36 / 28 W TL-D / TL-5 Sıva üstü armatür demontaj ve montajı Demontaj ve montajının yapılması, armatürün temizlenmesi, tadil edilmesi (arızalı olan armatürlerin balast , starter, duy gibi ekipmanlarının yenilenmesi dahil), ve ampüllerinin yenilenmesi dahil iĢer halde teslimi. AYDINLATMA ARMATÜRLERĠ TOPLAMI KABLO TAġIYICILARI Kablo Merdivenleri Kablo Merdivenleri: 10 Cm Genişliğe Kadar Kablo Merdivenleri: 20 Cm Genişliğe Kadar Kablo Merdivenleri: 30 Cm Genişliğe Kadar Kablo Merdivenleri: 40 Cm Genişliğe Kadar Kablo Merdivenleri: 50 Cm Genişliğe Kadar Kablo TaĢiyicilari Kablo Taşiyicilari: 5 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 10 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 20 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 30 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 40 Cm Genişliğe Kadar KABLO TAġIYICILARI (KLIMALAR ĠÇĠN ) Kablo Taşiyicilari: 5 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 10 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 20 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 30 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 40 Cm Genişliğe Kadar KAPAKLI KABLO KANALLARI Kablo Taşiyicilari: 5 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 10 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 20 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 30 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 40 Cm Genişliğe Kadar BOYALI KABLO TAġIYICILARI Kablo Taşiyicilari: 5 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 10 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 20 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 30 Cm Genişliğe Kadar Kablo Taşiyicilari: 40 Cm Genişliğe Kadar Plastik kablo kanalları 16x25 Plastik kanal 25x25 Plastik Kanal 25x40 Plastik Kanal 40x40 Plastik Kanal 40x60 Plastik Kanal Tesisat Boruları Q26 PVC Boru Q40 PVC Boru Q26 HF Boru Q40 HF Boru İzole Halı KABLO TAġIYICILARI TOPLAMI YILDIRIMDAN KORUMA TESISATI NOT: MĠGROS TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR. Yıldırımdan Korunma Tesisatı Aksesuarları Q15 , L: 400 mm krom nikel kaplı bronz yakalama ucu Aktif Yakalama Ucu Çap 100 m Çap 200 m AD Br. Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

ARM-8.5

AD

ARM KAT KAT-1 KAT-1.1 KAT-1.2 KAT-1.3 KAT-1.4 KAT-1.5 KAT-2 KAT-2.1 KAT-2.2 KAT-2.3 KAT-2.4 KAT-2.5 KAT-3 KAT-3.1 KAT-3.2 KAT-3.3 KAT-3.4 KAT-3.5 KAT-4 KAT-4.1 KAT-4.2 KAT-4.3 KAT-4.4 KAT-4.5 KAT-5 KAT-5.1 KAT-5.2 KAT-5.3 KAT-5.4 KAT-5.5 KAT-6 KAT-6.1 KAT-6.2 KAT-6.3 KAT-6.4 KAT-6.5 KAT-7 KAT-7.1 KAT-7.2 KAT-7.3 KAT-7.4 KAT-8 KAT YKT YKT-1 YKT-1.1 YKT-2 YKT-2.1 YKT-2.2

MT MT MT MT MT

6.00 8.00

MT MT MT MT MT

30.00 76.00 24.00

MT MT MT MT MT

20.00 10.00

MT MT MT MT MT

MT MT MT MT MT

MT MT MT MT MT

40.00 15.00 10.00

MT MT MT MT MT2 2.00

AD

AD AD

Page 39 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No YKT-3 YKT-4 YKT-5 YKT-5.1 YKT-5.2 YKT-5.3 YKT-5.4 YKT-5.5 YKT BHT BHT-1 BHT-1.1 BHT-1.2 BHT-1.3 BHT-1.4 BHT-1.5 BHT-1.6 BHT-1.7 BHT-2 BHT-2.1 BHT-2.2 BHT-2.3 BHT-2.4 BHT-2.5 BHT-2.6 BHT-2.7 BHT-3 BHT-4 BHT-4.1 BHT-4.2 BHT-4.3 BHT-4.4 BHT-4.5 BHT-4.6 BHT-4.7 BHT-4.8 BHT-4.9 BHT-4.10 BHT-4.11 BHT-4.12 BHT-4.13 BHT-4.14 BHT TLF TLF-1 TLF-2 TLF-2.1 TLF-2.2 TLF-2.3 TLF-2.4 TLF-2.5 TLF-2.6 TLF-2.7 TLF-2.8 TLF-3 TLF-3.1 TLF-3.2 TLF-3.3 TLF-3.4 TLF-3.5 TLF-3.6 TLF-3.7 Çatı Direği 1x50 Dolu bakır Toprak Elektrodu Toprak Elektrodu (Levha) (0,7mx0,7mx3mm Bakır) Toprak Elektrodu (Çubuk) ( 20 Som Bakır)-3 M İletken Koruyucu Borusu -3" Galv.Boru(6.5mt) İletken Koruyucu Borusu -1 1/4" Galv.Boru(3mt) Test Klemensi YILDIRIMDAN KORUMA TESISATI TOPLAMI BĠNA HARĠCĠ TESĠSAT Daldirma Galvaniz Demir Direkler 8 mt boyunda bir konsollu 8 mt boyunda iki konsollu 8 mt boyunda dört konsollu 12 mt boyunda bir konsollu 12 mt boyunda iki konsollu 12 mt boyunda dört konsollu 2.5 mt boyunda 3 Konsollu projektör direği Armatürler PR1-1x150W CDM-T projektör PR2-1x250W HIP-T projektör PR3-1x400W CDM-T projektör SL-1 20W Led ayd. armatürü SL-2 1x150 W SON-TPP Armatür SL-2 1x250 W SON-TPP Armatür SL-4 1x400 W SON-TPP Armatür DİREK TOPRAKLAMASI Kablolar 3x2,5 NHXMH 3x4 N2XH 3x6 N2XH 4x4 N2XH 4x6 N2XH 4x10 N2XH 4x16 N2XH 3x25+16 N2XH 3x35+16 N2XH 2.5 mm2 HO7Z-U 4 mm2 HO7Z-U 6 mm2 HO7Z-U 10 mm2 HO7Z-U 16 mm2 HO7Z-R BĠNA HARĠCĠ TESĠSAT TOPLAMI TELEFON TESĠSATI Telefon Pirizi HBAPH-K Tipi Kablolar Ġle 2x2x0.5 4x2x0.5 6x2x0.5 10x2x0.5 20x2x0.5 30x2x0.5 50x2x0.5 100x2x0.5 HBH-K Tipi Kablolar Ġle 2x2x0.5 4x2x0.5 6x2x0.5 10x2x0.5 16x2x0.5 20x2x0.5 50x2x0.5 AD Yapılacak İşin Cinsi Br. AD MT Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

AD AD AD AD AD

AD AD AD AD AD AD AD

AD AD AD AD AD AD AD AD

MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

MT MT MT MT MT MT MT MT

30.00

MT MT MT MT MT MT MT

Page 40 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No Yapılacak İşin Cinsi Br. Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

TLF-4 TLF-4.1 TLF-4.2 TLF-4.3 TLF-4.4 TLF-4.5 TLF-4.6 TLF-4.7 TLF-4.8 TLF-4.9 TLF-5 TLF-5.1 TLF-5.2 TLF-5.3 TLF-5.4 TLF-5.5 TLF-5.6 TLF-6 TLF-6.1 TLF-6.2 TLF-6.3

Telefon Dağitim Kutulari Telefon Dağitim Kutulari: 10 Çiftte Kadar Telefon Dağitim Kutulari: 20 Çiftte Kadar Telefon Dağitim Kutulari: 30 Çiftte Kadar Telefon Dağitim Kutulari: 50 Çiftte Kadar Telefon Dağitim Kutulari: 70 Çiftte Kadar Telefon Dağitim Kutulari: 100 Çiftte Kadar Telefon Dağitim Kutulari: 150 Çiftte Kadar Telefon Dağitim Kutulari: 200 Çiftte Kadar Telefon Dağitim Kutulari: 250 Çiftte Kadar Telefon Santrali 4/16 Telefon santrali 8/24 Telefon santrali 12/36 Telefon santrali 12/48 Telefon santrali 20/72 Telefon santrali Operatris Konsolu Telefon Makinalari Telefon Makinalari: Duvar Tipi Telefon Telefon Makinalari: Masa Tipi Telefon Telefon santrali montaj , demontajı ve her türlü bağlantılarının yapılması.

AD AD AD AD AD AD AD AD AD

2.00

SET SET SET SET SET SET

AD AD AD

TLF YĠS YĠS-1 YİS-1.1 YİS-1.2 YİS-1.3 YİS-1.4 YİS-1.5 YİS-1.6 YİS-1.7 YİS-1.8 YĠS-2

TELEFON TESĠSATI TOPLAMI YANGIN ĠHBAR VE ALARM TESĠSATI Besleme Kablolari Besleme Kabloları: 1x2x0.8+0.8 JEH(st)H Besleme Kabloları: 2x2x0.8+0.8 JEH(st)H Besleme Kabloları: 1x2x1.5+0.8 JEH(st)H Besleme Kabloları: 2x2x1.5+0.8 JEH(st)H Besleme Kabloları: 1x2x1.5+0.8 JEH(st)H-Fe180-E90 Besleme Kabloları: 2x2x1.5+0.8 JEH(st)H-Fe180-E90 Besleme Kabloları: 1x2x0,8+0.8 JEH(st)H-Fe180-E90 Besleme Kabloları: 2x2x0,8+0.8 JEH(st)H-Fe180-E90 Sulu söndürme sistemine ait akış anahtarları ve zon vanaları,basınç anahtarlarının Yangın santrali tarafından izlenmesinin sağlanması ,kablolaması ve işler halde teslimi Yangin Ġhbar Santrali 4 Zon Yangın Uyarı Paneli 6 Zon Yangın Uyarı Paneli Santral Ekipmanlari Kuru tip akü Manuel Butonlar (Saha Ekipmanları) Manuel Buton Yangın Ġhbar Dedektörleri (Saha Ekipmanları) Optik dedektörü(dedektör tabanı dahil) Isı artış dedektörü(dedektör tabanı dahil) Optik + Isı artış dedektörü(dedektör tabanı dahil) Minidisk paralel ihbar ledi İzolatör (tabanı dahil) yangın ihbar tekrar paneli Adresleme Modülü (Ġnput Modül) Kontrol Modülü (Output modül) Alarm Kornaları Elektronik korna+flaşör,24 V dc,etanş

MT MT MT MT MT MT MT MT Set

230.00

75.00

YĠS-3 YİS-3.1 YİS-3.2 YĠS-4 YİS-4.1 YĠS-5 YİS-5.1 YĠS-6 YİS-6.1 YİS-6.2 YİS-6.3 YİS-6.4 YİS-6.5 YİS-6.6 YİS-6.7 YİS-6.8 YĠS-7 YİS-7.1

set set

AD

AD

AD AD AD AD AD AD AD AD

AD

YĠS CTV CTV-1 CTV-1.1 CTV-1.2

YANGIN ĠHBAR VE ALARM TESĠSATI TOPLAMI KAPALI DEVRE TELEVĠZYON TESĠSATI (CCTV) Besleme Kablolari Koaksıyal kablo RG6-U6-HF RG59 + 2x0.75 CCTV Fcomposite -HF (Halogen Free)

MT MT

320.00

Page 41 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No CTV-1.3 CTV-2 CTV-2.1 CTV-3 CTV-3.1 CTV-3.2 CTV-3.3 CTV-4 CTV-4.1 CTV-4.2 CTV-4.3 CTV-4.4 CTV-5 CTV-5.1 CTV-6 CTV-6.1 CTV-6.2 CTV-7 CTV-7.1 CTV MYS MYS-1 MYS-1.1 MYS-1.2 MYS-2 MYS-2.1 MYS-2.2 MYS-2.3 MYS-2.4 MYS-2.5 MYS-2.6 MYS-2.7 MYS-3 MYS-3.1 MYS-3.2 MYS-3.3 MYS-3.4 MYS-3.5 MYS-4 MYS-5 MYS-6 MYS-7 MYS-8 MYS-9 MYS-10 MYS-10.1 MYS-11 MYS-11.1 MYS-11.2 MYS-11.3 3x1.5 NHXMH Kontrol Masası Ve Aksesuarlar Merkezi Monitör Rak' I Kameralar Dahili Kamera Harici Kamera Renkli dome kamera Merkez Cihazları Joystickli kontrol klavyesi 16 video girişli RS422 data bilgisini coaxiel kablo üzerine bindiren çevirici 8 video girişli RS422 data bilgisini coaxiel kablo üzerine bindiren çevirici 80 kanal Matrix switcher Monitörler 19" LCD renkli monitör Kamera Ve Kontrol Cihazları Besleme Tablosu Kamera Ve Kontrol Cihazları Besleme Tablosu: 50 Sigortalı Kamera Ve Kontrol Cihazları Besleme Tablosu: 100 Sigortalı Digital Kayıt Sistemi 16 Kanal Digital Video Kaydedici KAPALI DEVRE TELEVĠZYON TESĠSATI (CCTV) TOPLAMI SESLENDĠRME SĠSTEMĠ Konsol Ve Aksesuarları 10Modül kapasiteli 5 Modül kapasiteli Preamplifikatör Ve Mixer Preamplifikatör Ve Mixer: Müzik Tipi Preamplifikatör Ve Mixer: Anons Tipi 100W Preamplifikatör,Mixer ve güç amplifikatörü 150W Preamplifikatör,Mixer ve güç amplifikatörü 200W Preamplifikatör,Mixer ve güç amplifikatörü 250W Preamplifikatör,Mixer ve güç amplifikatörü 400W Preamplifikatör,Mixer ve güç amplifikatörü Power Amplifikatör Power Amplifikatör: 80 W Rms Power Amplifikatör: 150 W Rms 225 W gücünde Power Amplifikatör: 200 W Rms Power Amplifikatör: 250 W Rms Power Amplifikatör: 275 W Rms 400 W gücünde STEREO DECK TAPE Radyo Tuner(Am/Fm) MP3 çalabilen CD/DVD PLAYER DIGITAL EMERGENCY ANONS MODÜLÜ ANONS KONTROL VE KUMANDA MODÜLÜ ANONS KONTROL UZAKTAN KUMANDA CİHAZI(mikrofonlu) AKTİF MİKROFON ÜNİTESİ UK Modülü Hoparlörler Asma Tavan Tipi Hoparlörler 20/5 W 20/6 W 20/6 W Demontaj ve montajının yapılması Sıva Üstü Tip Hoparlörler Yarım küre hoparlör-20/6 W Kolon tipi hoparlör-10/3 W (IP66) Küresel tavan hopalörü-40/10 W 20/6 W Demontaj ve montajının yapılması Bolgesel Ayar Panelleri 5 W Bölgesel ayar paneli 10 W Bölgesel ayar paneli Yapılacak İşin Cinsi Br. MT Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

AD

set set set

AD AD AD AD

AD

set set

AD

AD AD

AD AD AD AD AD AD AD

1.00

AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

1.00

1.00

AD AD AD

6.00

MYS-11.4 MYS-11.5 MYS-11.6 MYS-11.7 MYS-12 MYS-12.1 MYS-12.2

AD AD AD AD

2.00

AD AD

Page 42 of 43

ZĠVERBEY MJET MAĞAZASI Elektrik ĠĢleri KeĢfi
Poz No MYS-12.3 MYS-12.4 MYS-12.5 MYS-12.6 MYS-14 MYS-14.1 MYS-14.2 MYS-14.3 MYS-14.4 MYS-14.5 MYS-14.6 MYS GVT 20 W Bölgesel ayar paneli 40 W Bölgesel ayar paneli 50 W Bölgesel ayar paneli 100 W Bölgesel ayar paneli Kablolar 2x1.5 LIHCH 3x1.5 LIHCH 2x1.5 LIHCH-Fe180-E90 3x1.5 LIHCH-Fe180-E90 10x2x0.6 VBV (HALOGEN FREE) 4x1.5 NHXMH-Fe180-E90 SESLENDĠRME SĠSTEMĠ TOPLAMI GÜVENLĠK TESĠSATI Yapılacak İşin Cinsi Br. AD AD AD AD Miktar İşçilik Birim Fiyat (TL) Malzeme + işçilikli Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL)

MT MT MT MT MT MT

120.00

10.00

GVT-1 GVT-1.1 GVT-1.2 GVT-1.3 GVT-2 GVT-2.1 GVT-2.2 GVT-3 GVT-3.1 GVT-3.2 GVT-3.3 GVT-3.4 GVT-3.5 GVT-3.6 GVT-3.7 GVT-3.8 GVT BĠM BĠM-1 BİM-1.1 BİM-1.2 BİM-1.3 BİM-1.4 BİM-1.5 BİM-1.6 BİM-1.7 BİM-1.8

Besleme Kablolari 2x0.5+0.5 LIH(St)H 4x0.5+0.5 LIH(St)H 6x0.5+0.5 LIH(St)H Güvenlik Sistemi Merkez Ünitesi 48 Zon Kontrol Paneli LCD kumanda ünitesi Güvenlik Sistemi Ġhbar Elemanlari Dual Sensörlü Pır Dedektör PIR+Mikrodalga PIR Dedektör Cam Kırılma Dedektörü (Akustik) Gömme Tip Manyetik Kontak Sıva Üstü Tip Manyetik Kontak Dahili siren Harici siren+flaşör 12 V DC-7 Ah Kuru Tip Akü GÜVENLĠK TESĠSATI TOPLAMI BĠLGĠ ĠġLEM TESĠSATI Bilgi IĢlem Tesisatı Aksesuarları 34x100 Dlp Kanal 50x100 Dlp Kanal Ups Prizi Topraklı Priz Telefon Prizi Data Prizi Bilgi Işlem Kablosu çekim işçiliği Bilgi Işlem Fiber optik Kablosu çekim işçiliği NOT: Elektrik mühendisleri odasına mağazadaki 10 noktanın topraklama ölçümü yaptırılacaktır.Sonuçlar raporlanarak Migros'a teslim edilecektir. (AT panosu ,ATY panosu ,UPS cihazı , MIT panosu , MKT panosu , FT panosu, BT panosu , mağaza klima cihazı Bilgi iĢlem odası priz ,et Ģarküteri reyonu priz) Topraklama ölçümü için migros herhangi bir bedel ödemeyecektir. Topraklama ölçümü iĢin kapsamı dahilindedir.

MT MT MT

210.00

SET. SET.

AD AD AD AD AD AD AD AD

MT MT AD AD AD AD MT MT

9.00 18.00

530.00

BĠM

BĠLGĠ ĠġLEM TESĠSATI TOPLAMI ELEKTRĠK ĠġLER KEġĠF TOPLAMI

Page 43 of 43