P. 1
eskisehir04

eskisehir04

|Views: 407|Likes:
Yayınlayan: neşe_bahtiyar

More info:

Published by: neşe_bahtiyar on May 05, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2012

pdf

text

original

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2004 YILI ESKİŞEHİR İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ESKİŞEHİR-2005

İÇİNDEKİLER Sayfa A. COĞRAFİ KAPSAM.............................................................................................. 1

B. DOĞAL KAYNAKLAR......................................................................................... 7 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM )....................................................................... D. SU............................................................................................................................. E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI................................................................... F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER........................................................ G. TURİZM.................................................................................................................. 35 67 118 125 174

H. TARIM VE HAYVANCILIK ................................................................................ 185 I. MADENCİLİK ....................................................................................................... 196

J. ENERJİ..................................................................................................................... 203 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ ..................................................................................... 206 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME.......................................................... 225 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS.................................................................... 234 N. ATIKLAR.................................................................................................................. 252 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM.................................................................................... 261 P. AFETLER................................................................................................................. 268 R. SAĞLIK VE ÇEVRE............................................................................................... 276 S. ÇEVRE EĞİTİMİ.................................................................................................... 288 T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA.................................................................. 292

(A). COĞRAFİK KAPSAM A.1. GİRİŞ Eski dönemlerden beri yerleşme bölgesi içinde yer alan Eskişehir, tarihi ve kültür mirası zengin bir ildir. Şehrin tarihi, Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hitit İmparatorluğuna dayanır. Daha sonra Frigya Krallığı egemenliğine girmiştir. Ardından Lidya, M.Ö. VI. yüzyılda Pars İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. İlkçağ ve Bizans zamanındaki ilk adı Dorylaion’dur. M.S. 1. yy.’da bölge tümüyle bir Roma ülkesi haline getirilmiş, Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla bölge Bizans İmparatorluğunun eline geçmiştir. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Selçuklu Kutalmışoğlu 1. Süleyman Şah’ın Başkomutanlığındaki Türk Orduları bu toprakları fethettiler. 1. Haçlı Savaşlarıyla 1175 yılında tekrar Bizanslılara geçen Eskişehir 1176 seferinden sonra Selçuklu egemenliğine girmiş ve Sultanönü adını almıştır. Kayı boyunun Söğüt yöresine yerleştirilmesinden sonra, Osmangazi zamanında bugünkü Eskişehir İlini kapsayan alan Osmanlıların eline geçti (1286). Orhan Gazi zamanında yapılan devlet teşkilatında Eskişehir, bir kaza olarak düzenlendi ve Sultanönü Sancağına bağlandı. 1. Murat devrinde Germiyan kazasının Osmanlı topraklarına katılması üzerine Anadolu Beylerbeyine bağlandı. 1402 Ankara Savaşı bozgunundan sonraki dağılma devrinde de Osmanlı egemenliğinin devam ettiği şehirlerden biri olarak kaldı. XVIII. yy.’dan itibaren Eskişehir, Kütahya Sancağına bağlandı. 1768 yılından itibaren Kırım’dan ve Rumeli’den göç eden Türkler tarafından iskan edilmeye başlandı. XIX yüzyılın ikinci yarısından itibaren demiryolu kavşak noktası halini almasıyla büyük değer kazanan şehre 1891 yılında getirilen göçmenler yerleştirilerek kurulan köylere Selimiye, Hayriye , Hamidiye adları verildi. 1892 yılında Sancak Merkezi, hemen sonra da ikinci sınıf vilayet haline getirilen Eskişehir 1. Dünya Savaşında bağımsız mutasarrıflık ve Milli Mücadelede batı cephesinin önemli üstlerinden biri oldu. 20 Temmuz 1921 yılında Yunan işgaline uğradı. 2 Eylül 1922 yılında kurtarıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılında kendi adını taşıyan vilayetin merkezi oldu. A.2 İL VE İLÇE SINIRLARI Eskişehir İlinin İlçeleri; 1. Merkez 2. Alpu 3. Beylikova 4. Çifteler 5. Günyüzü 6. Han 7. İnönü 8. Mahmudiye 9. Mihalıççık 10. Sarıcakaya 11. Seyitgazi 12. Mihalgazi 13. Sivrihisar

-1-

ŞEKİL A.1 İlimiz İl ve İlçe Sınırları Haritası

-2-

A.3 İLİN COĞRAFİ DURUMU Eskişehir İli, İç Anadolu Bölgesinin Kuzeybatısında 29-32 derece doğu boylamları, 3940 derece kuzey enlemleri arasında yer alır. Kuzeyinde Bolu, doğusunda Ankara, güneyinde Konya-Afyon, batısında Kütahya-Bilecik illeri bulunmaktadır. Yüzölçümü 13.652 km²’dir. A.4 İLİN TOPOGRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK DURUMU Bölge topografik yapısını, neoteknotik dönemde kazanmış olup, yapısal jeolojinin kontrolünde gelişmiştir. Doğu-batı gidişli fayların etkisiyle, aynı yönde uzanan doruklar ve çöküntü ovalar oluşmuştur. Eskişehir-İnönü ovaları en tipik örnektir. Bölgedeki yükseltiler, kuzeyde Panet Tepe (960m), Arapöldü T. (1047m), Umurlarbayırı T. (1008 m), Dede T. (1115 m), güneyde Büyükdülüçe T. (1008 m), Çengel T. (942 m), Bozyamaç T. (869 m), Yıldız T. (941 m), Taşlı T.(944 m)’den oluşur. Bölgenin en büyük akarsuyu Sakarya Nehrinin bir kolu olan Porsuk Çayı’dır. Uzunluğu 460 km’dir. Bölgeye güneybatıdan girip, doğudan çıkmaktadır. A.5 JEOLOJİK YAPI VE STRATİGRAFİ Bölgenin en yaşlı birimleri Triyas yaşlı metamorfik şist mermer ile ofiyolitik melanj oluşturur. Bu iki birim arasındaki dokanak teknotiktir. Bu birimler üzerine açısal diskordansla Eosen yaşlı konglomera, Marn, kiltaşı, kireçtaşı, Miyosen yaşlı andezit, konglomera, kilmarn, tüf ve kireçtaşı ile Pliyosen yaşlı kil, tüf ve bozalt serisi gelmekte, bölgenin en genç birimleri olarak alüvyonlar bütün birimleri örtmektedir. Bölgenin stratigrafik kesiti verilmiştir. Kayaçların litolojik özellikleri ise şöyledir : A.5.1 Metamorfizma ve Mağmatizma A.5.1.1 Metamorfik şist-mermer Genellikle glokofan şist, muskovit şist ve kristalize kireçtaşı ardalanmasından oluşur. Bu birimler teknotik olarak ofiyolitik melanj ile dokanaklıdır. Genç karasal çökeller tarafından örtülen metamorfik çok kıvrımlı, kırıklı ve çatlaklı bir yapıya sahiptirler. Bu kayaçlar içinde fosile rastlanılmamıştır. Yaygın olarak Keskin, Alınca, Emirce ve Mamuca köyleri ile Muttalip Köyü kuzeyinde geniş alanda yüzeylenmektedir.

-3-

ŞEKİL A.2 İlimizin Jeolojik Yapısı

-4-

serpantin ve radyolaritten türemiştir. Bunların üzerine kiltaşı. kumtaşı.5. Globorotalia sp.3 Eosen Konglomera.2 Ofiyolotik Melanj Serpantinit. A. kendinden yaşlı birimlere ait çakılları içermektedir. Teknotik olaylar sonucu kayaç içinde oluşan silis ve karbonat yerleşmiştir. Peridotit ve Gabrolar sivri tepeler oluştururlar. Kireçtaşlarında bol miktarda Nummulites fosili bulunur. Dağküplü köyleri ile Ahiler köyü güneyinde geniş alanda yüzeylenmektedir.5. bölgenin SW’da gözlenmektedir. A. kireçtaşı. kireçtaşı gelmektedir. Karacaşehir köyü etrafı. Üste doğru kiltaşı. kumtaşı ve yer yer killi kireçtaşı tabakalarından oluşur.1.1. Operculina sp. tüf seviyeleri gelir. kiltaşı.6 Plyistosen Konglomera.4 Miyosen Andezit. Karagözler köyü güneyi ve Mamuca köyü güneybatısında da görülmektedir. Bulunan fosillerin cinsleri.1. çakılları mermer. Volkanitler. Karacaşehir köyleri civarında yüzeylenmektedir. olup.1.5. bu nedenle Eosen yaşı verilmiştir.1. Assilina sp. marn. Tabanda kırmızı şarabi renkte konglomera ve kumtaşı yer alır. Birim Eosen ve Miyosen çökelleri üzerine dik şevler oluşturur. kuzeyde Atalantekke. andezitik tüf. tüf ve kireçtaşlarından örtülmektedir. radyolarit.5. Bu birimler şist. Büyükdülüce tepe ve Güneydoğu Mamuca köyü dolaylarında gözlenir. konglomera. mermer tüf. • • • • • • Nummulites of. Bu birimler içinde . A. radyolarit ve granit çakıllarından oluşan konglomera ile başlar. A. Ilıca. Alueolina sp. Konglomeralar gevşek tutturulmuş olup. Ayrıca. aglomera ve bazaktlardan oluşan bu volkanik kayaçlar. Radyolarit ve çamurtaşları kırıklı ve kıvrımlı yapılar gösterirler. globulus leymerie Nummulites sp. kireçtaşı ile temsil edilmektedir. marn.A.5. Eosen serileri üzerine açısal uyumsuzlukla gelir. -5- . kireçtaşı bloklarından oluşan birim.5 Pliyosen Bazalt ve tüflerden oluşan bu kayaçlar SE’den Kızılinler.

şehir içinde yaklaşık 1. dere yataklarında gevşek tutturulmuş çakıl ve kum tanelerinden oluşur. genellikle doğrultuları doğu-batıolan fay sistemleri bölgede graben havzasını oluşturmaktadır. Bölgede birbirine yaklaşık paralel olarak izlenen düşey faylar Eskişehir güneyinde . ait fosiller bulunmuştur. Bu faylar genellikle E-W yönünde olup.Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 3. Bu fayları . Elephantidae sp. Vulpes sp.Taşlı Tepe hattı Meşelik T. Matacervoceras Gazelle sp.Eskişehir Valiliği Brifingi 2. . A.5.Karacaşehir .Karacaşehir hattı.5 km izlenmiştir. Neojen sonlarında gelişen Tansiyon Kuvvetlerinin etkisi altında Eskişehir’in kuzey ve güneyinden geçen..Tahsinbey çiftliği mevkii hattı . alınca güneyi ve Muttalip köyü kuzeyi boyunca görülmektedir.2 Teknotik ve Paleocoğrafya Bölgede. KAYNAKÇA 1.. Keskin. Eskişehir’in kuzeyinden geçen düşey fay sistemleri metamorfik kayaçlar üzerinde teknotik deformasyonlar meydana getirmiştir.Konyalıoğlu çiftliği mevkii hattı Büyükdülücü T.Mamuca güneyi hattı Kızılinler . Rhinocerotidae Paleoxodon sp.• • • • • • • • Canis sp. Eskişehir içinden geçen eğim atımlı normal fay NE-SW yönlü olup. Karakaya T. Eskişehir’e yaklaştıkça SE’ye dönmekte ve daha sonra tekrar E-W yönünü izlemektedir. Şehir içindeki sıcak su kaynakları bu faya bağlı olarak çıkmaktadır. boyunca izlenmektedir. triyas sonunda başlayan kuzey-güney yönlü sıkışmalar sonucunda doğu-batı yönlü ters fay sistemleri gelişmiştir. Paracamelus sp. Güney bloğu düşen ve kuzey bloğu yükselen bu fay güneydoğuya eğilimlidir. En genç birimler ise aktüel alüvyonlar olup.Turizm Müdürlüğü Verileri (1998-2004) -6- .

2.E.1.10 m.S’i 1999 yılında işletmeye açılmış olup.1. Başlıca hidroelektrik santrallerinden biri olan Gökçekaya H. Sakarya nehri üzerine kurulmuş olan bu barajın yüksekliği 158 m. B. ENERJİ KAYNAKLARI B. santralle ilgili çalışmalar sürmektedir. Güneş Yıllık ortalama güneşlenme süresi.000 m³’tür. Yıllık tüketilen güneş miktarı ile ilgili ölçüm yapılmamaktadır.64 km².26 cal/cm²-dk’ dır. İlde iki ana trafo bulunmaktadır.’nin ise türbün gücü 5. yüksekliği 41.7 m/s dir.6 Biyokütle Yakacak olarak kullanılan odunun miktarı 50 933 Ster’dir. göl alanı 20 km². -7- . göl alanı 3.1. B.S. ve barajı ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır.7 Petrol Eskişehir İli sınırları içinde petrol rezervi bulunmamaktadır.15 kw’dir. Yenice Beyköy H.S.(B).46 saattir. Yıllık ortalama güneş ışınları şiddeti. depolama hacmi 57. DOĞAL KAYNAKLAR B. 1939-1990 yılları arası (52 yıllık) ortalama değeri 6.5 Rüzgar Yıllık ortalama rüzgar hızı 2.3 Kömür Mihalıççık İlçesi Koyunağılı ve Beyköy civarında iki ocak vardır. Toplam üretimi 87 milyon kwh’dir.4 Doğalgaz İl sınırları içinde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır.1.E.E. B. depolama hacmi 910 milyon m³ olup.1. B.1. Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarından temin edilmektedir. Üretilen kömür sanayi kuruluşlarında ve konutlarda yakacak olarak tüketilmektedir.1. yılda 562 milyon kwh elektrik enerjisi üretilmektedir. Eskişehir’in kömür rezervi 14. Sakarya Nehri üzerine kurulmuş olan Yenice H.1. B. yılda 122 milyon kwh elektrik enerjisi üretilecektir. Beyköy Hidroelektirk Santrali 1999 yılında işletmeye açılmış olup.1. Su Gücü Eskişehir ulusal interkonnekte sistemi içerisinde önemli bir konumdadır.884. 1968-1990 yılları arası (23) ortalama değeri 238. B.60 milyon m³ olup.

Örtü kayanın yaklaşık kalınlığı 100-370 m arasında bulunmaktadır. marn. kireçtaşı. şistler içindeki mermer bantları. B. Miyosen yaşlı andezit. konglomera. örtükaya ve beslenme gibi faktörlerin bulunması sahayı olumlu kılmaktadır.8 Jeotermal Sahalar B. bölgede sıcaksular için tali akiferi oluştururlar. marn ve alüvyonlar bulunmaktadır.2 Jeotermal Enerji Potansiyeli Bölgedeki jeotermal alanın beslenmesi. İnceleme alanında ofiyolitlerin görülmediğinden hazne kaya kalınlığı bilinmemektedir. Ofiyolitli melanja ait kırık sistemleri ile şistler içindeki mermer ve kuvarsit bantları (Ek:1) akifer nitelikli olup su tutma ve iletme özelliği taşırlar. B. tüf. kuvaterner taşlı konglomera. kiltaşı. doğuda ise Ankara’ya kadar uzanmaktadır.1.3 Sıcaksu Kaynaklarının Kökeni ve Oluşumu Yüzeyden derinlere doğru süzülen meteorik sular su kapsama ve iletme özelliği olan (akifer) kayaçlarda toplanarak çeşitli derinliklerde bulunan rezervuarları oluştururlar. Bu sahaya ait su taksim çizgileri kuzey ve güneyde belirli olmakla birlikte batıda Bozüyük. Beslenme : Geniş bir beslenme alanına sahip Eskişehir ve yöresindeki kaynakları derinlerde ısınarak graben kenarlardaki ana faylarla yükselmektedir. haznekaya. konglomera. kil. Haznekaya : Eskişehir jeotermal alanında akışkanın yeraltında birikebileceği geçirimli kayalar bulunmaktadır. sahanın hidrojeolojik koşullarına bağlıdır.8. marn. Horstlarda başlıca ofiyolitli melanj ve metamorfik kayalar mostra vermektedir. Yüzeyden derinlere doğru oluşan bu hareket esnasında sular jeotermik gradiyan ile ısınırlar. Bu sahada örtü kayaya ait litolojiler içinde sıcaksuların da yuvalandığı kayalar mevcuttur. Beslenme Porsuk Çayı ve horstlar boyunca olmaktadır. Pliyosen yaşlı tüf.1. İnceleme alanında bulunan sıcaksu kaynaklarının beslenme alanı çok geniş bir sahayı içine almaktadır.1 Jeotermal Yapı Eskişehir jeotermal alanında jeotermal enerji oluşumunu sağlayan ısıtıcı. Farklı bileşimdeki kayaçların içinde süzülerek bu kayaçlardan erittikleri mineralleri de beraberlerinde taşıyarak iyon bakımından zenginleştirirler.1.8. Bu nedenle hazne kayalarda yüksek bir hidrostatik basınç beklenmektedir. çatlaklar ve faylar nedeni ile ikincil temeli gözeneklik ve geçirimlilik kazanmıştır. Isınan sular basıncın etkisi ile -8- . Ofiyolotik melanj alanda teknotik olaylar sonucu gelişen eklem takımları. bu yükselme sırasında da çeşitli derinliklerden soğuk su karışımı sürmektedir. Bunlar başlıca. Eosen yaşlı konglomera. Isıtıcı : İnceleme alanında jeotermik gradyan ısıtıcı rolü oynamaktadır. bazalt ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlar olup. bölgede yüksek jeotermal gradyan ile ısınan meteorik sular graben sistemlerine bağlı olarak yüzeye çıkmaktadır. Eskişehir ve yöresindeki sıcaksu kaynaklarının beslenme alanı.1. Bu kayalardan en önemlisi ofiyolotik melanjdır.B. Eosen’e ait kumlu ve kireçtaşı seviyeleri. Miyosen yaşlı andezit.8. Örtükaya : Eskişehir ve yöresinde akışkanı haznekayada tutan ve ısı kaybını önleyen geçirimsiz kayalar olarak Triyas yaşlı metamorfik şistler. az yükseltili ve eş topografik kotlarla bulunur.

yukarıda bahsedilen bir dizi kaynağa ilaveten. Bu zonların geçirgen olmayan bir örtü tabakası ile örtülü olması durumunda jeotermal alanlar veya sıcaksu havzaları oluşmaktadır. Sıcaklığı 38°C dir.5°C arasında değişmektedir. Eskişehir’in güneybatısında ve Eskişehir’e 45 km mesafede bulunur. kuyu. Ayrıca Eskişehir içinde fay zonuna yakın yerlerde alüvyon içinde açılan keson kuyulardan az da olsa sıcaksu alınmaktadır. sıcaklıkları 26-40°C arasında değişen. Hasırca. Neojen’e ait tüf. fay zonları. Sıcaklığı 29°C dir. Yörede bulunan metamorfik şistler.5. sıcaksuların geçtiği terlerde bol kırıklı . tali akifer olan Neojen’e ait kireçtaşı seviyelerinden alınmaktadır. İnceleme alanında bulunan ofiyolitli melanj. Eosen’e ait konglomera ve kumtaşı seviyeleri ile.8. -9- . Metamorfik şistler sıcaksular için akifer özelliği taşımazlar. Hamamyolu Caddesi . marn. Atatürk caddesi ve civarında doğal kaynak.4 Sıcaksu İçeren Formasyonların Akifer Özelllikleri Eskişehir ve yöresinde bulunan sıcaksu kaynaklarının akifer kayacı ofiyolitli melanjdır (Ek:1).1. Bölgemizde Neojen yaşlı killi.2 Debileri Eskişehir içindeki sıcaksu kaynakları.8.1 Çıkış Yerleri ve Sıcaklıkları Eskişehir içindeki kaynakların sıcaklıkları 26-44. B. Eskişehir içinde yapılan sığ nitelikli sıcaksu sondajları ile elde edilen sıcaksular. tüflü birimler örtü niteliktedir. Pınarbaşı Ilıca Kaynağı İnönü İlçesi’nin güneybatısında fay boyunca yüzlek vermektedir.hareket ederek. yapay sıcaksu kaynakları ile derinlikleri 80 m’yi geçmeyen sıcaksu sondajları bulunur. Eskişehir’de. ve kireçtaşı ise örtü kayaç ve tali akifer özellikleri gösterirler. kırık ve çatlaklar aracılığı ile yeryüzüne çıkar ve mineralize sıcaksu kaynakları oluştururlar.8. Kızılay Ilıca Kaynağı. keson kuyular. B. Sıcaklığı 26°C dir. glokofan şistler ise örtü niteliktedir. tulumba ve sığ sondajlar şeklinde bu sıcaksular alınmaktadır. Köprübaşı. Ancak şistler içinde bulunan mermer ve kuvarsitli seviyeler tali akifer nitelikli.1. buna mukabil mikaşist.1. çakma boru şeklinde.5.5 Sıcaksu Kaynakları B. B.8. tulumba. Kızılinler Kaynağı. Ana kaynak olarak Hamamyolu Caddesi üzerinde Çarşı Camii kaynağı olmak üzere irili ufaklı kaynaklar belirlenmiştir.1. boşluklu zonlar sunar. Eskişehir yöresindeki sıcaksu kaynakları graben sistemine bağlı fayların oluşturduğu yüksek ısı akışına bağlı olarak gelişirler. Kızılinler Köyü’ne girişte kaplıcanın kaptajında bulunur. keson.

5°C ve debisi 50 lt/sn dir. HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir. Hasırca. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir. . Ca › Mg › Na . Kızılinler sıcaksu kaynağının . Suyun kimyasal bileşiminin karakteristik formülü : Na › Ca › Mg . Toplam mineralizasyon 455. sıcaklığı 26°C .8 lt/sn dir. Pınarbaşı Ilıca sıcaksu kaynağının .5. debisi 5.8. Toplam mineralizasyon 846. Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce Fakir Sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir.İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali. debisi 60 lt/sn dir. 50 lt/sn’dir.12 mg/lt dir. B.67 mg/lt dir. Mg › Ca › Na .95 mg/lt dir. Eskişehir içinde yapılan sıcaksu arama amaçlı sığ sondajlardan birinden alınan sıcaksu numunesi tüm özellikleri ile Eskişehir içindeki ana kaynaklarda bulunan sıcaksuya benzemektedir. Eskişehir içi ana kaynağın sıcaklığı 44. sıcaklığı 38°C ve debisi 0.3 Sıcaksu Kaynaklarının Fizikokimyasal Özellikleri Eskişehir ve yöresine ait sıcaksu kaynakları renksiz. kokusuz ve tortusuzdur. HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir. Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce fakir sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir. Toplam mineralizasyon 405. HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir. Yörede bulunan tulumba.4 lt/sn dir.92 mg/lt dir. İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali. İnönü Pınarbaşı ılıca kaynağının debisi 60 lt/sn dir. HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir. Bu su İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali. Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce Fakir Sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir. Kızılinler kaynağı 0.36 lt/sn dir. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir. Hasırca Kızılay sıcaksu kaynağına ait debi ise 5.1.10 - . Toplam mineralizasyon 404.Hamamyolu Caddesi üzerindeki Çarşı Camii kaynağı debisi. Kızılay Ilıca kaynağının sıcaklığı 29°C . Suyun kimyasal bileşiminin karakteristik formülleri : Ca › Mg › Na .8 lt/sn dir.36 lt/sn lik bir debiye sahiptir. Bu kuyuya ait suyun sıcaklığı 29°C ve debisi 0. keson kuyu ve sıcaksu elde etmek amacıyla açılan sığ sıcaksu kuyularının debileri 0.3 ile 5 lt/sn arasında değişmektedir.

asit ürik fazlalığı idrarla atılabilir. Ardıç gibi ağaçlar yetişmektedir.8. . Kayın. ph’ı alkaliye dönüştürmek içinde kullanılabilir. Mevcut ormanların mülkiyeti devlete aittir.11 - . dolayısıyla karıştığını göstermektedir. Ayrıca sıcaksu kaynaklarının sıcaklıkları yeraltı su tablasının yükseldiği yağışlı mevsimlerde değişmektedir.1.8 mg/lt dir. Kızılçam. Kızılinler sıcaksu kaynağının mevsimlere göre değişmesi kaynağın yeraltısuyundan etkilendiğini göstermektedir. B. Gürgen.1.2 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK B. Porsuk Çayı ile beslenen alüvyon örtüsü altında bulunan fay boyunca yayılarak sıcaklıkları değişik sıcaksu kaynaklarını oluştururlar. Bu da kaynağın soğuksu ile beslendiğini. B. Sarıçam. İlimizde 582. Hasırca sıcaksu kaynağının sıcaklığının değişmemesinden.3 Sulak Alanlar Sivrihisar İlçesi sınırları içinde Sakarya nehri üzerinde Balıkdamı Sulak Alanı yer almaktadır.2 Çayır ve Mera Çayır ve mera arazisi ilimizin toplam arazisinin % 24’ünü teşkil etmektedir.204 hektardır. Pınarbaşı kaynağının sıcaklığı yağışlara bağlı olarak değişmektedir.2.7 Sıcaksuların Şifa Özellikleri Eskişehir ve yöresindeki (Hasırca. Karaçam.Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce Fakir Sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir. bu kaynağın yeraltısuyundan etkilenmediği anlaşılmaktadır.3 ’ini orman alanları teşkil etmektedir.2. Kızılinler) sıcaksuları içme kürü şeklinde kullanıldığında hafif alkali tesir. Ormanların kapladıkları alan 360. İnönü. şişmanlık gibi hastalıklarda kanda birikmiş unsurları bu arada şeker ve yağlar temizlenebilir. Yoğun asit ortamda oluşan böbrek taşlarının büyümesine engel olmak. Sedir. B. Bu da Eskişehir içi sıcaksu kaynaklarının alüvyondaki yeraltısuları ile karıştığını göstermektedir. Eskişehir içindeki sıcaksu kaynakları. B. karaciğer ve safra yolları üzerinde zayıf da olsa olumlu bir tesir gösterirler ve diürezi arttırarak kandaki bazı maddelerin idrar yolları ile temizlenmesini sağlarlar.505 hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Dış tatbiklerin metabolizmayı kamçılayıcı etkisi yanında sıcaklıklarına bağlı olarak spazmolitik etkilerden de faydalanılabilir.8. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir.6 Sıcaksuların Yeraltısuları ile İlişkileri Eskişehir ve yöresindeki sıcaksular soğuk yeraltı ve yüzeysuları ile karışmaktadır. Kavak. Flora Fauna bölümünde ayrıntılı bilgiler verilecektir. B. Toplam mineralizasyon 576.2. Meşe. İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali.1 Ormanlar İlimizin toplam arazisinin % 26. Bu kürlere kaplıca uygulamaları da katılırsa diabet.

Bunlarda üst toprak alt toprağa belirsiz olarak geçiş yapar.2. Tabiat Anıtı. Alüvyal topraklar. Yüzey akış . yukarı arazilerden yıkanan kireçce zengindir.2.3.70 ile kalkersiz kahverengi orman toprakları bulunmaktadır. geçiş alanlarında.6 Milli Parklar. B.3.2. Eskişehir İli büyük toprakları ve bazı arazi tiplerinin genel karakterleri şunlardır. Kaba bünyeliler iyi drene olduklarından yüzey katları çabuk kurur.12 - .3 TOPRAK Eskişehir İlinde tespit edilen 8 adet toprak grubu vardır. Çoğu.1 Alüvyal Topraklar (92. Buna karşılık değişik özellikte katlar görülür. sodiklik veya her ikisi birden görülebilir.4 Flora* B. deltalar ve kıyı düzlüklerinde oluşurlar. B. B. genellikle yeni tortul depozitler üzerindeki (A) C profili topraklardır. toprak kayması.8 ile en fazla kahverengi topraklar. jeolojisine. Ana materyal derecelenmemiş veya kötü derecelenmiştir. İklime bağlı olarak bütün bitkilerin yetiştirilebildiği verimi yüksek her türlü kültür bitkisinin yetişmesine uygun topraklardır. ılıman bölgedekiler tropik bölgedekilere oranla daha verimlidir. Yağışın veya akışın yoğunluğuna ve eğim derecesine göre değişik parça büyüklüklerini eğimler ve vadi ağızlarında bulunanlar çoğunlukla az topraklı olup kaba taş ve molozları içerirler. Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler İlimiz sınırları içinde milli park. Arid iklimlerdeki alüvyal ovalarında yüksek taban suyunun varlığında değişik derecede tuzluluk.78 lik bölümünü kapsamaktadır. Alt toprakta hafif seyreden bir indirgenme olayı hüküm sürer.624 ha) Dik eğimlerin eteklerinde yer çekimi. Volkanik bölgeler ile. erozyon ve birikme devirlerine bağlı olup heterojendir. akarsu düzlükleri yan derelerin yüksek arazilerden vadi tabanlarına. tarım alanlarının % 6. Buna göre % 44. Alüvyal topraklar. İnce bünyeli ve taban suyu azdır. Mineral bileşimleri. B.B.2 Kolüvyal Topraklar (3. Tabiat Parkları. Bu toprakların profilinde herizonlaşma hiç yok yada çok az belirgindir. Yüzey nemli ve organik yüksek olanlarda düşey geçirgenlik azdır.5 Fauna* * Flora ve Fauna bölümünde anlatılacaktır. akarsu havzasının özelliklerine. % 26.501 ha alüvyal toprağı bulunmakta olup. Eskişehir’de 95.Yüzey nemli ve organik maddece zengindir. tabiatı koruma alanları ve tabiat parkı yoktur.36 ile kahverengi orman toprakları ve % 12. yüzey akışı ve aynı derelerin taşınarak eğimlerin eteklerinde vadi ağızlarında biriktirilmiş genç (A) C topraklarınınkine benzer. bünyesine ve bulundukları bölgeler yahut evrim devrelerine göre sınıflandırılırlar.501 ha) Akarsular tarafından askıda taşınarak depolanmış.

3.4 Kahverengi Topraklar (611. Reaksiyonu A horizonundaki gibidir. Drenajları iyidir. Bu araziler il genelinde 16. B. tedrici olarak soluk kahve grimsi renkteki çok kireçli ana maddeye geçiş yapar. Gözenekli ve granüller bir yapıya sahiptir. pH nötr veya kalevidir. Taban suyundaki alçalıp yükselmeler.hızının azaldığı oranda parçaların çapları küllenmekte ve hatta alüvyal toprak parça büyüklüğüne eşit olmaktadır. Reaksiyonu genellikle kalevi bazen de nötrdür. Çok az miktarda kil birikimi olabilir. Doğal bitki örtüsü çayır mera otları. B horizonunun altında genellikle sertleşmiş kireç birikimi katı ve bunun altında da jips periyotlarla kimyasal ve biyolojik etkinlikler yavaştır. B horizonunun rengi açık kahverengi ile kırmızı arasında değişir.8) bir alan kaplamaktadır.494 ha) Değişik ana maddelerden oluşan ABC profili zonal topraklardır. Profilleri A(B)C şeklinde olup horizonlar birbirine tedricen geçiş yapar. Yapı granüler veya yuvarlak görseli bloktur.26 sı (3. toprak katmanlarında ard arda gelen yükseltgenme ve indirgenmelere yol açar.624 ha) kolüvyal topraklardır. B. bu nedenle profillerinde çok miktarda kalsiyum bulunur. A horizonu çok gelişmiş olduğundan iyice belirgindir. Kahverengi orman toprakları genellikle geniş yapraklı orman örtüsü altında oluşur.3.5 Kahverengi Tarım Toprakları (359.3.787 ha) Kahverengi orman toprakları kireçce zengin ana madde üzerinde oluşur. Dolayısıyla mavi. Özel bir iklime sahip değildirler.856 ha’lık bir alan kaplamaktadır. Uzun süre yaş kesimlerinde otlatma yapılabilir. . B. Bunlarda eğim tek tip olup metaryalin geldiği yöne doğru atmaktadır. gri. Horizonun aşağı kısımlarında CaCO bulunur. Tarım altına alınanlar sulandığında iyi verim verirler. Oluşumlarında kalsifikasyon rol oynar.494 ha’lık (% 44. B horizonu açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişen renklerde ve kaba yuvarlak köşeli blok yapıdadır.Erozyona uğrayanlarda yüksek baz satürasyonu ve yalnız AC horizonu görülür. Bu araziler il genelinde 611. kamış ve sulak yerlerde yetişen bitkilerdir. renk gri kahve veya kahverengidir. Koyu kahverengi ve dağılgandır.3 Hidromorfik Alüvyal (16. Ara sıra taşkına maruz kalırlarsa da eğim ve bünye nedeniyle drenajları iyidir. Bu horizon.13 - . Eskişehir toprağının % 0. Etkili toprak oluşum sistemleri kalsifikasyon ve birazda podzollaşmadır.856 ha) Bu topraklar sık sık taşkınlara uğrayan yüksek taban suyuna ve gleyleşmiş profile sahip alüvyal toprakları diğer alüvyal topraklardan ayırmak için hidromorfik alüvyol topraklar denmiştir. saz. Üzerlerindeki doğal bitki örtüsü iklime bağlıdır. taban suyu yüksek ve alt katmanları yaştır. pas lekeleri görülür. Kahverengi topraklarda bütün profil kireçlidir. Tuzluluk ve sodiklik gibi sorunları yoktur. Topografyaları düz ve çukur. A horizonu 10-20 cm kalınlıkta belirgin gözenekli yapıda ve orta derecede organik maddeye sahiptir. Bu topraklarda derinlik fazla ise de gleyleşmiş katlar kök bölgesini sınırlandırırlar.

% 24. daha sert kahverengi veya kırmızımsı kahverengidir.298. A horizonu tipik olarak kırmızımsı kahverengi veya kırmızımsı yumuşak kıvamlıdır.3 ha’lık (% 0.307 ha’dır. yumuşak kıvamda veya biraz sıktır. İldeki toplam alanı 359. %19’u çok dik ve % 3.36) B. Horizon sınırları geçişli ve tedricidir.3. Kırmızımsı kahverengi topraklar çeşitli ana maddeler üzerinde oluşur.70’i orta derinliktedir. B horizonunun altında kalsiyum karbonat birikme horizonu bulunur.14 - .17) alanı kaplamaktadır. toplam 19.925 hektar arazide şiddetli erozyon ve 565.2’si hafif eğimli. Buna karşılık il topraklarının büyük bir kısmı (% 65. Beyazımsı renkli olan bu horizon yumuşak veya çimentolaşmış olabilir. A horizonu iyi oluşmuştur ve gözenekli bir yapısı vardır.576 ha’lık (% 5.74’ü derin. Eskişehir’de diğer araziler toplam 79. Tarıma alınmış arazilerin verimi iyidir.46) B. B. Eskişehir İlinde. (B) horizonunda kil birikimi yok veya çok azdır. Toplam olarak il topraklarının % 27. İlimizde etüdü yapılan 1. Doğal drenajları iyidir. B horizonu kırmızı veya kırmızımsı kahverengi. % 16. 280. B horizonu daha ağır bünyeli. .613 hektar arazide çok şiddetli su erozyonuna maruz bulunmaktadır.6 Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları (173.43) alan kaplamaktadır. (%26.187 ha) A(B)C profili topraklardır.7 Kırmızı Kahverengi Topraklar (6. (% 0.787 hektardır. Eskişehir İli topraklarının % 10.307 ha) Solum’un rengi hariç hemen hemen diğer bütün özellikleri kahverengi toprakların aynı veya benzerdir.8 Kalkersiz Kahverengi Topraklar (19. daha ağır bünyeli ve oldukça sıkıdır.7’si sarp olarak belirtilmiştir.33’ü) sığ ve çok sığ topraklardan oluşmuştur.023 hektar arazinin % 15. % 16.809 hektar arazide orta derecede. Genellikle yıkanma mecbur olup üst toprak alt toprağa nazaran daha asidik bir karakteredir.616 ha) A(B)C profilli topraklardır. A horizonu kahverengi.82) alanı ve su satıhları 2. Alt toprakta kalevilik olduğu kadar kireçtaşı üzerinde de oluşabilir. Bu araziler il genelinde 173.1’i düz. Doğal bitki örtüsü ot ve ot-çalı karışımıdır. Doğal drenajları iyidir.3.187 ha’lık (% 12.1’i orta eğimli . grimsi kahverengi.3. Kireçsiz kahverengi orman toprakları yaprağını döken orman örtüsü altında oluşur. Kırmızı kahverengi topraklar Eskişehir ilinde toplam alanları 6. İlimizde 258.9’u dik.70) bir alan kaplamaktadır.Çoğunlukla orman ve otlak olarak kullanılırlar. % 21. Kahverengi veya koyu kahverengi granüler veya yuvarlak köşeli blok yapıdadır. Derin ve orta derin toprakların hakim olduğu bu gibi yerlerde tarıma kısıtlayıcı faktörler yoktur. (B) horizonu zayıf oluşmuştur. B horizonu dahil solum 1/10 seyreltik HCl damlatıldığında köpürme göstermez. Doğal bitki örtüsü uzunca otlar ve çalılardır.616 ha’lık (% 1.44’ü derin ve orta derindir.

1. Kalabak suyu ultraviyole arıtma cihazından geçirilerek % 99. Maks.418 hektar arazide yaşlık ve 45. abcEskişehir İlinin taşkından korunması. klasik arıtma tesisleri ve dağıtım tesisleri inşaatı 1989 yılında tamamlanmıştır. Kret Uzunluğu : 258 m. B. Porsuk Barajı ve gölünün başlıca karakteristik özellikleri şunlardır: Tipi Kret Kotu Temelden Yüksekliği Maksimum Su Kotu Maks. Arıtıldıktan sonra şehre içme ve kullanma suyu amacıyla verilen su aynı noktada Porsuk Çayından temin edilmektedir.70 m.2 Barajlar Porsuk Baraj Gölü Eskişehir’in 25 km batısında yer alan Porsuk Barajı. . Porsuk Çayının Eskişehir İl merkezine girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü öncesinde Eskişehir’in içme ve kullanma suyunu temin etmek amacıyla İller Bankası tarafından su alma tesisleri.4. Ölü Göl Hacmi :19000x10³m³ Porsuk Havzası haritası Şekil 1’de.133 hektarı işlenen tarım arazisi ve çoraklık tespit edilen 19. Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu teminidir. B. Porsuk Barajı başlıca üç amaç için inşa edilmiştir. Depolama Hacmi Aktif Göl Hacmi Göl Drenaj Alanı : Beton ağırlık : 894. Depolama Alanı : 27. Eskişehir ve Alpu ovalarının sulanması.1’de verilmiştir.9 oranında mikrobik arıtımı yapılmaktadır. Eskişehir İli DSİ III.1 İçme Suyu Kaynakları Eskişehir İli içme suyunu. : 64. Bölge Barajları Tablo B.4.Eskişehir’de 76. 2005 yılından sonra kapasitenin 5500 lt/sn’ye çıkarılması planlanmıştır. 1966 yılında yapımına başlanmış ve 1972 yılında tamamlanmıştır. 12 lt/sn civarında debisi olan bu su sakalarla şehre dağıtılmaktadır. 3700 lt/sn su verebilme kapasitesine sahip arıtma tesislerinde.1 İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar B. Gövde Hacmi : 224. Ayrıca su dağıtan sakalar belediyece denetim altındadır. 1990 lı yıllarda ortalama 700-800 lt/sn olarak arıtılıp şehre verilmektedir. Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu.60 m. Talveg den Yüksekliği : 49.35 m.1.7 km² . : 885. yaşlık tespit edilen arazilerin 26.4 SU KAYNAKLARI B. : 525000x10³m : 446000x10³m :5018 km².000 m³.483 hektar arazide çoraklık mevcut olup.435 hektar arazide işlenen tarım arazisidir. inşaatı 1935 yılında bir Fransız firmasınca yapılan Kalabak membaa sularından sağlamaktadır.20 m.70 m.15 - .4. Normal Su Kotu : 882.

. Su taşkınlarını ve gelecekte içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 1972 yılında yükseltilmiştir. Depolama hacmi 910 milyon m³ dür. Porsuk Barajı: İl merkezinin güneybatısında Porsuk Çayı üzerindedir. 1949 yılında yapılmıştır. su ve çevresi mesire yeri haline getirilmiştir. Bu baraj gövde dolgu tipinin beton kemer olması dolayısıyla tip olarak Türkiye’de ilk olarak yapılmıştır. Arkasında topladığı su miktarı 525.00 hm³’tür. Ormanlarla kaplı bölüm mesire yeridir.Gökçekaya Barajı : İlin kuzeydoğusunda ve Sakarya Nehri üzerindedir.16 - . Çevresi kuş cenneti görünümündedir. DSİ’ye ait dinlenme tesisleri vardır. Baraj gölünde balık üretilmekte.

43hm³ olup. Toplam depolama hacmi 47. sulama sahası 420 ha’dır.00 hm³’tür. Kaymaz Barajı : Şehrin güneydoğusunda Sakarya Nehrinin kollarından olan Sarısu deresi üzerindedir. Toplam depolama hacmi 1. Sulama amaçlı olarak inşaa edilmiştir. Sulama sahası 7025 ha’dır.17 - . .Çatören Barajı : Şehrin güneybatısında Sakarya Nehrinin kollarından olan Seydisuyu deresi üzerindedir. Sulama amaçlı olarak inşaa edilmiştir.

Sulama sahası 400 ha’dır .00 hm³’tür. Çevresi mesire yeridir. Eskişehir’e 27 km uzaklıktadır.55 hm³’tür.18 - . Toplam depolama hacmi 22. Toplam depolama hacmi 1. Musaözü Barajı : Şehrin güneydoğusunda Porsuk Çayının kollarından Mollaoğlu Deresi üzerindedir. Gölde balık üretilmektedir.Kunduzlar Barajı : Şehrin güneybatısında Sakarya Nehrinin kollarından olan Seydisuyu Deresi üzerindedir. Sulama amaçlı olarak inşaa edilmiştir. Sulama sahası 3788 ha’dır.

İnönü İlçe arazisini sulaması ve Sarısu Deresi’nin taşkınlarını önleme amacını taşımaktadır. Baraj yeri her ne kadar Bilecik sınırları içerisinde ise de yaylası Eskişehir’dedir.Yenice Barajı : İl merkezinin kuzeyinde Sakarya Nehri üzerindedir. Toplam depolama hacmi 57.4.19 - . Dodurga (Darıdere) Barajı : Porsuk çayının kollarından Sarısu Deresi üzerinde inşa edilmiştir. 1999 yılında enerji eldesi için faaliyete geçirilmiştir. B.60 hm³.2’de verilmiştir. .2 Yeraltı Su Kaynakları Eskişehir İli yeraltı suyu potansiyeli ve kullanım envanteri Tablo B. yıllık üretimi 122 GWh’dir.

ŞEKİL B.1 Porsuk Havzası Su Kalite Gözlem Çalışmaları Bulduru Haritası 20 .

00 46.00 654.60 796.00 388.60 71.10 793.43 E S E S S S S+T+İ E S E E S S 7025 420 3788 400 26970 11 760 3260 3350 15 278 38 242 194 - 87 562 122 276.00 987.50 392.20 899.00 69.00 0. E= Enerji.30 47.00 1.1 DSİ III.10 34.00 1.70 3.70 33.KUZFINDIK GÖKPINAR 2003 2003 1995 Toprak+ Eskişehir 5919400 Kaya Eskişehir Eskişehir Kaya Kaya 5955000 2290000 Kocadere Eskişehir Gökpınar Eskişehir Toprak 1084000 Toprak 700000 Tabloda Eskişehir ili sınırları dahilinde olanlar hazırlanmıştır.00 557.00 57.10 37.64 0.Bolge Müdürlüğü Barajları ve Hidroelektrik Santralları (*) S=Sulama.30 5.ÇEKAYA KAYMAZ KUNDUZLAR MUSAÖZÜ PORSUK YENİCE 1986 1983 1967 1975 1976 1965 1966 1985 2000 1987 1972 1977 1983 1969 1972 2000 işletme İşletme işletme işletme işletme işletme işletme işletme inşaat inşaat inşaat inşaat Proje Sakarya Harami Sakarya Çayırlık Yönek Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Toprak Beton Kemer Toprak Toprak Toprak Beton Ağırlık Toprak 499000 650000 216000 375000 244000 223500 1798000 Nehir santralıdır 1039.35 276.14 100. 10 792.45 29. Bölge Müdürlüğü 2004 21 .65 890.64 6.00 903.10 32.00 910.50 2.20 21. Yılı Bitiş Akarsu SAFHASI Yılı Adı YER! GÖVDE DOLGU İli DOLGU HACMİ TESİS KRET m3 P P m NORMAL SU AMACI FAYDASI KOTUNDA NORMA Depolama Sulama Temelden Talvegden Göl Alanı ENERJİ L SU Hacmi Sahası Güç Yıl Üretim m m m hm3 Km2 ha MVV GWh YÜKSEKLİĞİ P P P P BEYKÖY HES ÇATÖREN GÖK.TABLO B.11 894.00 19.43 22.50 64.50 245.76 43. T= Taşkın İ= İçme kullanma ve sanayi suyu TESİSİN ADI İNŞAATIN Başl.46 1028.00 24.10 45.00 115.00 562.50 42.43 27.80 - Mollaoğ Eskişehir Porsuk Sakarya Porsuk Sakarya Sakarya Eskişehir Eskişehir BEYLİKOVA 1995 DEPOLAMATES GÜRSÖĞÜT KARGI A.00 158.50 982.20 2.70 41.60 1038.50 23.55 525.14 130.00 1060.00 84.25 273.00 49.00 28.00 649.00 4.10 2.76 804.37 1.76 19.04 20.00 30.00 1057.50 28.30 1026. DSİ III.00 60.103.00 45.

.613 0.08 S 888.20 1267. Eskişeh.85 868.60 15.60 1078. Eskişeh.25 846.07 S 1219.850 0. Eskişeh.20 22. Eskişeh.90 879.50 27.50 0.20 22.13 S 1121.75 1 137. Eskişeh.25 20.720 0.95 4.25 17.55 21.00 0.11 S 1096. Eskişeh.00 0.451 0.14 S 876.20 0.370 0.00 1061. Kartal D.43 0. Okçuözü D.734 0.60 1070. Eskişeh.66 890.95 837.23 S 844. Eskişeh. Kel kaya D.00 9. Söğütbaşı Karanlık D.80 0.00 19.30 878.70 1099.50 12. Bölge Müdürlüğü Göletleri (Eskişehir İlinde İşletmede ve İnşaat Halinde olan) (*)S= Sulama .15 1051.50 24.13 S 104900 0.90 990.30 952.50 36. KARTAL YÜK. Eskiköy D.00 1118.451 0.90 15.50 2.00 1095.80 23.60 27.40 865.30 867.50 36.15 1089. Değirrmen Tıngır D.. Bevlik A.00 30.DSİ III. DEREYALAK ERENKÖY I H AN KOY KANLIPINAR KARAÖREN KAYI III KELKAYA KESKiN KOÇAŞ ÖMERKÖY SAZAK YAP1LDAK YÜK.15 16. Eskişeh.00 801.50 Talvegden m 20. Eskişeh.79 26.00 1050.00 827.60 873.00 NORMAL NORMAL SU KOTUNDA ASLANBEYL1 AYVALI 1 BEYLİK ÇATMAPINAR ÇUKURHISAR.25 20.508 0.06 27.75 878.890 0.40 0.Derebovu Ilgın D.06 S 1264.00 1106.379 0.80 20.60 0.90 1040.85 1 125.60 998.16 S 994. Eskişeh. Yapılcak D..154 0.80 0.00 YÜKSEKLİĞİ Temelden m 22.84 S 876. Eskişeh. Eskişeh.03 S 1134. Delikçam D. Eskişeh.016 0. Eskişeh.50 1111.40 996.90 0.12 S 997.50 M3 P P 126 000 409000 395000 3 484 000 585 000 350000 601000 692000 700000 730000 831 000 402000 7760000 375000 1 300 000 130000 822000 490000 186 000 459 000 598 600 344000 2 102 000 420 082 810000 1833000 2030000 235350 22 .20 986.15 20.840 0. Eskişeh. Bayırköy D.00 1249.12 0.50 21. Eskişeh.30 17.20 8.390 0.20 15.80 1207.635 0. Eskişeh.10 0. Eskişeh.20 1 250.20 1000.80 19.20 27.70 813. Yılı Yılı SAFHASI YERİ Akarsu Adı İli Eskişeh.06 25.19 S+T 865. Eskişeh.156 0.20 1.50 820. Eskişeh.00 30.50 1077.85 870.00 856.04 S P P P P ha 50 76 150 838 140 113 150 171 .90 0.50 27.00 24.60 8 18.08 S 1069.500 0.50 19.50 1 235.540 0.70 1123.13 1221.55 26. Eskişeh.50 28.55 22.03 S 1245.70 1086.400 0.17 S 798.450 0. Kocadere Damlalı D. Yağıcak D.03 S 816.07 S 1087.60 31.791 0.80 35.00 26.600 0. Eskişeh.00 987.60 1067.00 0.90 24.10 0.11 S 875.228 0.00 18. Eskişeh.00 1107. Pazarçayı Manastır D.12 S 1116.65 0.120 154 167 84 1112 117 390 42 220 144 74 97 88 39 480 100 135 287 364 57 m 1122.20 0.509 0. Çağsak D.023 0.66 24. GÖVDE GÖVDE DOLGU DOLGU TİPİ HACMİ m3 P P TESİS KRET KOTU m 1 132.85 30. Üççam D.21 S 870.80 1. SÖĞÜT DAĞCI FETHİYE SEKIÖREN ÜÇÇAM YAYIKLI(Koş AKKÖPRÜ OKÇU GÜLPINAR YARIKÇI 1986 1991 1984 1986 1987 1989 1991 1983 1977 1970 1991 1985 1990 1986 1985 1955 1989 1969 1986 2001 1993 1997 1992 2001 1988 1994 1985 1994 1990 1991 1994 1985 1978 1971 1995 1986 1998 1990 1989 1956 1993 1971 1988 işletme iletme işletme işletme işletme İşletme işletme Işjetme işletme İşletme isletme işletme işletme İşletme işletme isletme işletme işletme işletme inşaat inşaat inşaat inşaat inşaat Proje Proje Planlama Planlama Ilgaz D. Karaöz D.322 0.50 18.32 S 967.00 873.00 861. Eskişeh. Eskişeh.60 15.50 793.00 0.40 1071.60 44.00 11. Homojen 71 000 Homojen 112 000 Homojen 95 000 Homojen 510 000 Homojen 144 000 Homojen 111 000 Homojen 183 000 Homojen 1 07 000 Homojen 109 000 Zonlu 55 000 Homojen 360 000 Homojen 40 000 Homojen 920 000 Kargir 14 000 Zonlu 261 000 Homojen 62 000 Zonlu 151 000 Zonlu 41 000 Homojen 99 000 Homojen 200 700 Kava 207 600 Homojen 116 000 Zonlu 556 000 Homojen 42 000 208850 Zonlu Zonlu 460850 Homojen 204000 Homojen 160310 SU Depolama Göl KOTU Hacmi Alanı m hm3 km2 1130. Alispınar D.00 970.60 19.70 0. Okçu D. Sarısungur Hamam D.750 0.00 15. T= Taşkın kontrol AMACI SULAMA MIN.00 1.70 24.36 S 1075.16 S 826.024 S 1 063 . Eskişeh.162 0.71 S 1104. AKTİF (*) SAHASI SU KOTU KAPASİTE (Bürüt) U U TESİSİN ADI İNŞAATIN Başlam Bitiş .66 28.50 23.50 25.93 S 995.75 2.00 2.00 19. Koşmat D.

ve Top.2665 7.6515 47.0000 19.0032 1.2345 24.1773 5.0000 11.3794 0.0000 1.9146 4.2881 1.8448 3.2464 0.6107 SIRA NO İLİ OVA ADI ve ÜNİTELERİ Toplam Çekilen 16.5337 8.0000 51.1000 2.1000 509.6000 2.1157 3.3134 54.0000 2.2952 2.0112 0.5000 8.2665 0. 26.0000 50.4007 0.0350 0.6619 6.2 Yeraltısuyu Potansiyeli ve Kullanım Envanteri İŞLETME REZERVİ hm³/Yıl TAHSİS EDİLEN SU MİKTARI BELGELİ Sulama DSİ İçme-Kul.0030 2.0000 94.0000 4.6000 97.8041 9.7200 11.2000 21.4000 20.7985 81.8690 1.0462 0.1551 6.5681 17.2238 0.1089 2.3975 218.1000 2. ve İNÖNÜ OVALARI a) Eskişehir güneyi ESKİŞEHİR b) Eskişehir Kuzeyi c) İnönü (Sarısu ) Ovası GÜNYÜZÜ ESKİŞEHİR Günyüzü güneyi AŞAĞI PORSUK BİÇER ESKİŞEHİR a) Sivrihisar kuzeyi YUKARI SAKARYA HAVZASI 1) Sarısu 2) Seyitgazi 3) Kırka 4) Han-Bardakçı ESKİŞEHİR 5) Sivrihisar-Aliken 6) Mahmudiye-Çifteler-Kaymaz 7) Sivrihisar güneyi (Kaldırım-Göktepe) 8) Sivrihisar güneyi (Aydınlı-Çeltik-Yunak) 9) Emirdağ ESKİŞEHİR ORTA SAKARYA(Mihalgazi-Sarıcakaya) ESKİŞEHİR KÜTAHYA-PORSUK ESKİŞEHİR İLİ TOPLAMI ESKİŞEHİR 36.0020 0.0000 1.7606 13.4400 10.2069 4.TABLO B.0000 22.3794 8.0000 25.3895 0.4324 10.2000 20.7800 14.5146 1.0200 10.0000 7.8729 1.9126 0.9658 1.2588 1 2 3 4 5 6 7 a) Alpu b) Beylikova c) Mihalıççık Batısı ESK.4354 1.5000 4.0000 21.4273 0.5000 DSİ III.Bölge Müdürlüğü 2003 23 .0000 8.8041 16.6640 .2657 7.0000 8.4357 0.4098 2.4537 15.0406 0.0000 2.9990 40.9000 5.0000 8.0871 6.0000 100.2964 1. Su Koop Sulama San.5770 0.1412 4.

İl içinde yer alan Sakarya’nın belli kolları : P P P P P P 24 . Özellikle ilkbahar sonu. B. Bu mevkide Seydipınar yakınında Sakarya tekrar iki ilin arasında sınır olur. nin burada yaptığı ölçümlere göre yıllık ortalama debisi 27 m³/sn dir. B. Konya İlinde yer alan Akgöl’ün ayağı olan Gölpınar Deresi’ni de sağdan alarak İlin güneydoğu köşesinde Çakmak Köyü yakınında sağdan bir dere aldıktan sonra Eskişehir-Ankara arasında aynı zamanda il sınırı olur ve kuzeye döner.2 Daimi Akarsular Türkiye’nin en önemli akarsularından olan Sakarya Eskişehir’de bulunmaktadır. soldan Kuşbaşı yine sağdan Kızıl dereleri aldıktan sonra Sarıcakaya’ya ait Düzköyün kuzeyinde sınır durumu biter ve Sarıcakaya İlçesi ve toprakları içinden akmaya devam eder. sağdan Yanlışlar. Bu kaynaklar suni bir gölette toplanıp bir hidroelektrik tirbününü çevirdikten sonra Sakarya Nehri başlamış olur. Sakarya Irmağının başlangıcı olan “Sakarya Başı” kaynaklarının denizden yükseltisi 850-900 arasındadır. DSİ. Köprübaşı köyleri civarında yer alan Alikan Pınarlarının sularını toplayan kanalı alır ve tekrar güneydoğuya Buzluca köyüne doğru yönelir.3. Bu noktada ilin kuzeydoğu köşesinde Sakarya üzerinde yapılan Sarıyer Barajı Gölünün eski yatağını eksen alarak geniş alana yayılmıştır. Aktaş Köprü’den sonra sağdan Sadıroğlu. Sarıyer Barajı’ndan sonra akışı batıya dönen Sakarya burada dar derin boğazların içinden akar ve yine il sınırı durumuna girer. Nadiren çok zayıf debili pınar ve kaynak suları ile beslendiklerinden yıl içinde daha uzun süre su bulundururlar. yaz ayları ve sonbahar başında su kaynaklarının kurumaları ile akış yok olur. Baraj gölüne sağdan karışan diğer bir kolda Aladağ Çayı’dır. Sağdan Nallıhan. Seydisu ve biraz doğuda Sarısu ile birleşerek güney-doğuya doğru akışa geçerek Dedemözü Deresi’nde alır. Birbirine yakın beş kaynağı olup. Sağdan Ankara İlinden Çıralıözü ve Ilıcaözü derelerini.5OC ile 25OC arasında değişmektedir. sıcaklıkları 19. toplam debisi de 3600 lt/sn’dir. bunun dışında tamamen kurudur. Akış barajdan sonra batıya yönelir ve ili terk ettiği noktada da 250 m’ye inmiş olur.3 Akarsular İlde gelişmiş bir akarsu ağı mevcut olup. Sağdan Çatakköyü batısından Bilecik İline girer.3. Sakarya başı kaynakları önce Bardakçı Suyu. Sarıyer Barajı mevkiinde yükselti 500 m’ye iner. soldan Güllük.1 Geçici Akarsular Topografyanın şekillenmesinde asıl rolü oynayan seller bilhassa düzlükleri çevreleyen dağ ve yayla gibi yükseltilerin eteklerinde ve üzerinde sayısız denecek kadar çoktur. Aktaş Köprü’de DSİ. bunlarda geçici ve daimi akarsular olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Buralarda yağış ve kar erimeleri esnasında su mevcut olup. Burada Sarıyer Barajı’ndan sonra 50 km mansapta Gökçekaya Barajı ve hidroelektrik santrali inşa edilmiştir. tarafından yapılan ölçümlere göre yıllık ortalama debisi 9.4. soldan Sivrihisar dağlarından inen Çardaközü suyunu alır ve biraz kuzeyde Kavuncu Köprüsü’ne ulaşır. Sarıyer Barajı mevkiinde soldan İn Deresi’ni sağdan Girmir Suyu’nu alır.7 m3/sn dir. Sakarya : Çifteler İlçesinin takriben 4-5 km güney-doğusunda yer alan “Sakarya Başı” adı verilen yerden çıkar. İlin güney-doğu köşesinde kuzeye döndüğü noktada 750 m’ye ancak inebilmiştir. Kuzeyde akışına devam eder ve sağda Ankara Çayını alır. Çok sayıda kola sahip olup içlerinden en önemlisi Porsuk’tur. Kuzeyde Beylikköprü’den itibaren Ankara hudutları içine kalır ve burada soldan en önemli kolu olan Porsuk’u alır. Uzunluğu 824 km.B.4.4.

Bardakçı ve İhsaniye sularını toplayan drenaj alanı 1200 km² ve toplam boyları 42 km dir. Porsuk Çayı’nda şehir içinde yapılan ölçmelere göre maksimum debi (1961 taşkınında) 2000 m³/sn olarak ölçülmüştür. Porsuk Çayı Eskişehir İli sınırlarına İncesu Köyü’nün kuzey batısında yer alan Kalburcu Çiftlikleri mevkiinde dahil olur. yine Kütahya İlinin batısından gelen Yoncalı ılıcalarının da fazla sularını alan ve Eskişehir’in “Porsuk Çayı” ismi ile geçen koludur. Bu iki kol Kütahya merkezinin 3 km kuzey-doğusunda (Çukur Ovada) birleşirler ve buradan itibaren de yine “Porsuk Çayı” adı altında akarlar. Yaz aylarında bazen akışın tamamen durmasına sebep Porsuk’un Kunduzlar kolundan sonra kurulmuş olan Porsuk barajıdır. Daha önce şehrin batısında Ertuğrulgazi Mahallesi yakınında soldan Sarısuyu alarak batı-doğu yönünde şehrin ortasından akmaya devam eder. Seydisu : Seyitgazi İlçesi Kırka Bucağı civarında çeşitli yönlerden derelerin toplanması ile meydana gelir ve Kumarcı Adası civarında Sakarya’ya karışır. Bu kolu meydana getiren sular Murat dağından.5 km kuzey-doğusundan satha çıkar. Feyezanı Mart ayı civarında görülmekte ve kar sularını bunda büyük rolü olmaktadır. Eskişehir’in 8 km güneybatısında yer alan orman fidanlığından sonra eğimi hayli azalır ve bu durum Sakarya’ya karışıncaya kadar devam eder.000. Bardakçı Suyu ve İhsaniye Suları : Bu akarsu Çifteler İlçesinin güney-batı köşesindeki Akdere Köyü’nün Keçi Çayı mevkiinden ve Seyitgazi İlçesinin Bardakçı Köyü civarından çıkan kaynakları ile meydana gelir. Porsuk Çayı : Porsuk Çayı başlıca iki koldan meydana gelir.Sarısu : Mahmudiye İlçesinde doğan bu akarsu Çifteler İlçesinin Saithalimpaşa köyünün güneydoğusunda Sakarya ile birleşir.000 m³/sn dir. Yaz aylarında sulamaların da etkisi ile akış tamamen durmaktadır. suyun sıcaklığı 22. Feyezanları ilkbaharda mart ayları civarında görülür. Toplam uzunluğu 107 km . İl merkezinden sonra Sakarya’ya karışıncaya kadar Porsuk’a katılan kollar kısa .5 °C ve kaynak kısmında debisinin de 100 lt/sn olduğu tahmin edilmektedir. Buradan takriben kuşuçuşu 16 km doğuda İl sınırını terk eder ve sınırın 6 km doğusundaki “Kıran Harman Köyü”nün 2 km kuzey-doğusundan da Sakarya’ya karışır. Çıkışından itibaren umumiyetle dar ve eğimli bir vadi içinden akan Porsuk Çayı İl içinde önce soldan Kunduzlar Çayını sonradan Kargın Deresi’ni alır. Kütahya ovasına girmeden önce Porsuk Çiftliği yakınlarında Koca Dağ dibindeki pınar sularını aldıktan sonra debisi artar. Zaiyat % 85’dir. Sakaryabaşı yakınında Kınalıtepe Köprüsü’nde ise debisi 15 lt/sn olarak ölçülmüştür. Sakarya’ya ulaşmadan önce Çifteler ile merkezinin doğusunda Ilıcabaşı Suyu ile birleşip Ilıcabaşı İhsaniye Köyü’nün 1. Altıbaş ovasındaki sazlığa inerler ve burada toplanarak Gölsuyunu meydana getirirler. Nitekim şehri geçtikten sonra soldan Şeker Fabrikası Çiftliğinden Keskin-Muttalip derelerini alır Sakarya’ya kavuşmadan önce İlören kuzeyinden sağdan Sivrihsar dağları içinden gelen Pürtek Çayını da alır. Bunun kuzeye devamı “Porsuk suyu” ismini alır. Diğeri ise . Bunlardan ilki . Bunların birkaçı hariç tamamı ovanın kuzey ve güneyindeki yükseltilerden inen geçici sulardır. debisi 38 m³/sn dir. 25 . debisi zayıf ve önemsizdir. Bu bilhassa aşırı sulamaların neticesidir. Yıllık ortalama akıttığı su miktarı ise 300.“Porsuk Suyu” dur. Ortalama debisi 10 m³/sn dir. Porsuk çayı Eskişehir İl merkezine güney-batıdan sokulur ve batı yönünden girer.

3’te Eskişehir İli DSİ III. B. kalabak dereleri birleşerek Ilıcasuyunu meydana getirirler. Taydeposu ve Gökçekısık istasyonları arasında sağdan Porsuk’a karışır. Pürtek Çayı : Sivrihisar İlçe merkezinin kuzeybatısında Sivrihisar Dağları yer alan “Karaburhan”Deresi adı ile başlar. Bölge Göletleri. doğuya akar. Sarısu Ovasını aşar ve Eskişehir İl merkezinin batısında yer alan Ertuğrulgazi Mahallesi’nin yanında soldan Porsuk’a karışır.Porsuk Çayına İl içerisinde karışan kollar .4. Mülk Köyü’nün doğusunda kuzeye döner ve Pürtek Çayı adını alır.4’te Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce inşaatı bitirilip hizmete açılan göletler verilmiştir. Ilıca Suyu : Türkmendağı eteklerinden gelen yayla.5 km kuzeyinde de Ilıca suyu sağdan Porsuk’a karışır. Mollaoğlu Köyü içinden geçerek Kızılinler Köyü’nün güneyinden Porsuk Çayına karışır. Kargın Deresi : Kütahya merkez kazasına bağlı Sabuncupınar Bucağı civarından gelen derelerin birleşmesi ile meydana gelir. Bu su üzerinde taşkınları önleme ve sulama tesisleri yapmak gayesiyle Dodurga Barajı yapılmıştır. Sarısu : Kütahya İlinin merkez ilçesine bağlı Dodurga Köyü yakınından ve Eskişehir İli İnönü Bucağını batısında sıcaksu kaynaklarından meydana gelir. Kargın Deresi ile bu kol taşkınlarla Porsuk’a külliyetli su getirirler. Uluçayır köyünün güneyinde buna yine Türkmendağı eteklerinden gelen yayla suyu deresi soldan. Kunduz Çayı : İnönü Bucağının güneyindeki dağlık yöreden çıkarak çeşitli derelerle birleşip en sonra Kunduzlar çayı ismini alır ve Kütahya İl hududu yakınında Nedimbey Çiftliği mevkiinde Porsuk Çayına soldan karışır.4 Göller ve Göletler Tablo B. Demirci ve Ortaklar köyleri yakınından geçtikten sonra İlören Köyü’nün kuzeyinde Porsuk’a karışır. Tablo B. Halen sebep olduğu taşkınları önlemek ve sulamada faydalanılmak üzere yapılan inşaat ile Porsuk Çayı göl sahasına derive edilmiştir. Mollaoğlu Deresi : Eskişehir merkez ilçesine bağlı Nemli Köyü yakınlarından çıkar. 26 . bu köyün 1. Eskişehir İl hududunu geçtikten sonra Kargın ismini alır. Bu kolun üzerinde Musaözü Köyü yakınlarında sulama ve selleri önleme amacıyla bir baraj yapılmıştır.

Çağşak d. Yıl) Yapıldak DSİ III Bölge Müdürlüğü 2004 YERİ Akarsu Adı Ilgaz d.381 2.00 20.220 1.910 1400 Sedde Yüksekliği (mt) 15.Beylikova-Halilbağı 13 Eks. A.317 2.700 92. Ilgın d.600.125 2.000 540.000 1. Sögütbaşı d. Delikçam d.Göleti 4 İnönü Tutluca 2. Dereboyu Karanlık Bayırköy Karaöz Yağıcak İli Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir İlçesi Seyitgazi Alpu Merkez İnönü Han Merkez Kırka Alpu Sivrihisar Mihalıççık Mihalıççık Merkez Seyitgazi Çifteler Merkez Mihalıççık Merkez Seyitgazi TABLO B.90 13.000 262. Kocadere Kartal d.50 Bürüt Su Toplam Hacmi (m3) 490.927.00 17.TABLO B.096 2.904 1.000 820 000 765 000 940 000 P P 1 Günyüzü 1.260 127 27 .00 16. Beylik d.00 20.200 700 1.00 26.520 200 230 104 103.4 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne Ait Sulama Göletleri Bilgi Cetveli S.500 1.Göleti 5 Günyüzü Mercan Göleti 6 Mihalıcçık-Ahırköy Göleti 7 Mihalıcçık-Sazak Göleti 8 Sivrihisar-Bahçecik Göleti 9 Mihalıççık-Üçbaşlı Göleti 10 Merkez-Emircioğlu Göleti 11 Günyüzü 2. Damlalı d. Yapılcak d. Kelkaya d. Değirmendere Tıngır d.480 122 1.060 765.00 25.50 12.660 1. Göleti 12 Esk.390 776.352.368 2.No Göletin Adı Yapım Yılı 1975-1976 1976 1977-1978 1977-1978 1979-1981 1980-1981 1983-1984 1986-1988 1987-1988 1990-1991 1992-1994 2002 2003 2004 Yapım Amacı Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulanacak Saha (dk) 1.Göleti 2 Sivrihisar-Oğlakçı Göleti 3 İnönü Tutluca 1. Bölge Göletleri TESİSİN ADI Aslanbeyli Beylik Çukurhisar Dereyalak Hanköy Kanlıpınar Karaören Kelkaya Koçaş Sazak Ömerköy Yukarı Kartal Yukarı Söğüt Çatmapınar Erenköy Kayı-III Keskin (75.900 876.75 22.00 16.264.680 1.00 17.50 26.Beylikova-Kızılcaören 14 Beylikova – Özdenk Göleti Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 Göl Aynası Alanı (dk) 120 125 48 145 158 287 125 304.177 1.150.3 Eskişehir İli DSİ III.800 2.50 16.

İ.00 5.50 7.No Yapım Yılı 1984 1989 1990 1990 1992 1992 1997 1998 1998 1998 2000 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 Yapım Amacı H.İ.S.5.İ.S.000 67.İ.S.S.İ.00 2.S. H.S.500 18.00 4.970 8.776 11. H. Kırka Göletleri 3 adet Han-Ağlarca 2 adet Günyüzü-Kuzören Günyüzü -Ayvalı 19.735 4. H.00 3.000 6760 4.1.İ.İ.5 MİNERAL KAYNAKLARI B.500 5.00 Bürüt Su Toplam Hacmi (m3) P P Göl Aynası Alanı (m2) P P 1 2 3 4 5 6 7 Çifteler-Belpınarı 3 adet Beylikova-İkipınar 2.İ.S.S.592 1.538 4.814 20. H. Beylikova-İkipınar 1.50 4.00 4.İ. H.50 7.S.İ.İ.75 8.İ.60 6.00 7.S.00 7.S H.1 Endüstriyel Hammaddeler Hammadde Adı ALÇI TAŞI ASBEST İlçe Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Bucak-Köy Merkez-Biçer Merkez-Kavacık Yarımca-Sulukara Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Sorgun Beylikahır-Balçıkhisar Merkez-Beyköy Mevkii Uludere Kınıkderesi Gökdere İncirli 28 . H.İ.S. H.S.00 8.00 8.315 14.00 8.035 5 781 6 638 3.İ. H.000 11.İ.4 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne Ait H.İ.S.İ. H.360 8.330 16.800 16.İ.197 3917 5119 7545 16348 15410 6928 13850 16543 5500 11.687 6.00 6.S.S.00 5. Sedde Yüksekliği (mt) 6. H.800 18.İ.S.S. H.S. H.50 7.İ.00 7.350 24.İ.500 7.700 9. H. H. H. H. H. H.465 8 Mihalıççık-Çalkaya 9 Han-Pecene 10 Seyitgazi-Sarıcailyas 11 Alpu-Işıkören 12 Sivrihisar-İstiklalbağı 13 Sivrihisar-Mülk 14 Merkez-Karapazar 15 Mıhallıçcık-Tatarcık 16 Mihallıçcık-Çardak 17 Seyitgazi-Kırka I 18 Seyitgazi-Kırka II 19 Seyitgazi-Kırka III 20 Seyitgazi-Kırka IV 21 Merkez-Demirli 22 Mahmudiye-Balçıkhisar 23 Sivrihisar-Dinek Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 B.300 4.500 7.000 2.550 3.İ.750 6. H.00 6.S.930 12. H. H. Göletleri Göletin Adı S.S.5.S.İ.S.975 4.50 7.473 16.1 Sanayi Madenleri B.TABLO B.600 16.00 6.İ.S.775 6.950 13.

Kayı Alpu-Karatokat Alpu-Margı Alpu-Musaözü Alpu-Sepetçi Alpu-Yürükkartal Beylikahır-Akköprü Merkez-Kayı Merkez-Gündüzler Merkez-Süpren Merkez-Karacakaya Merkez-Orhaniye Gümele-Laçin Merkez-Avlamış Merkez-Sazak 29 Türkmen Babadağ Taşhöyük Killiktepe Kızılardıç Taşhöyük Söğütçük Esk.Madenin Adı U U U İlçe U U Bucak-Köy U U Mevkii Mihalıççık BARİT BAZALT BORAT DOLAMİT KAOLİN KİL KUVARS LÜLETAŞI MANYEZİT MERMER MİKA OPAL TALK MerkezMihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Merkez Sivrihisar Seyitgazi Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sarıcakaya Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Sarıcakaya Sivrihisar Çifteler Merkez Merkez Mihalıççık Çardak/Lütfiye Merkez-Dağcı Merkez-Hacılar Merkez-Sazak Merkez-Seki Merkez-Tatarcık Kırka-Kayı Merkez-Karadat Kırka Merkez-Gündüzler Başören İncik Merkez-Ahırözü Merkez-Çukurören Merkez-Sazak Merkez Merkez Merkez-Ahırözü Merkez-Yarıkçı Merkez-Söğütçük Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Karatokat Alpu-Söğütçük Merkez-Margı Merkez-Gökçeoğlu Merkez-Gündüzler Merkez-Sepetçi Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Gökçekısık Alpu-Gündüzler.Kuzey Delikkaya .

5.Değirmendere Karacagünü Buzluk deresi Hıdır deresi Köçekoğlu deresi Bozan çiftliği Kızıltepe Üçgüz Karakaya Alaca DEMİR KALAY KROM Göktepesi KURŞUN MANGANEZ Obrucak Karadere 30 . Gündüzler Gümele-Mayıslar Kaymaz-Karakaya Alpu-Ağaçhisar Alpu-Ciceros Beylikahır-İkipınar Merkez-Bahçekuyu Merkez-Dağcı Merkez-Sarıköy Merkez-Yağarslan Kaymaz-Kızılcaören Merkez-Elçik Merkez-Hortu Merkez-Kızılcameşe Gümele Alpu-Dereköy Alpu-Başören Gümele-Laçin Gümele-Mayıslar Merkez-Gökçekısık Merkez-Gündüzler Merkez-Margı Merkez-Sazak Merkez-Sepetçi Beylikahır-Emircik Merkez-Bahtiyar Merkez-Dağcı Merkez-Lütfiye Merkez-Kavak Günyüzü-Beşköprü Kaymaz Merkez-Dumluca Merkez-Dümrek Merkez-Mecidiye Merkez-Bahçeçik Kaymaz-Karakaya Merkez-Kayı Alpu-Rıfkiye Merkez-Gündüzler Merkez-Kızılcaviran Merkez-Kayı Yarımca-Danışment Mevkii Büyükyatak K.2 Metalik Madenler Madenin Adı ALTIN ANTİMUAN BAKIR İlçe Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bucak-Köy Bümele-Mayıslar Gümele Sarıköy Merkez-Ömerköy Karacaşehir K.B.

Madenin Adı Mihalıççık U U MANGANEZ VOLFRAM İlçe Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Sivrihisar Sivrihisar Merkez U U Bucak-Köy Çukurören Merkez-Güneş Merkez-Hacılar Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Çukurören Merkez-Arapören Merkez-Dümrek Merkez-Karadat Mayıslar U U U Mevkii Zortaş Kirazlıyayla Karalar B.5.3 Enerji Madenleri Hammaddenin Adı Bitümlü Şist TERMAL SU KÖMÜR MADEN SUYU İlçe Bucak-Köy Mevkii URANYUM TORTUM Sivrihisar Merkez-Zeyköy Sivrihisar Günyüzü-Hamakarahisar Sivrihisar Merkez-Zeyköy Merkez Alpu-Uyuzhamam Merkez Gümele-Laçin Merkez Taşköprü-Ilıca Mihalıççık Merkez-Sarıköy Mihalıççık Merkez-Sazak Mihalıççık Merkez-Yarıkçı Sivrihisar Merkez-Babadat Sivrihisar Merkez-Yörme Sivrihisar Kaymaz-Karakaya Mihalıççık-Sivrihisar-Beylikahır Ilıcahamam 31 .

Şti. Kum Ocağı ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC. A. TİC.MAK. Kil ocağı Sivrihisar-Yunusemre Mah.TİC.Ş. Kum Çakıl Ocağı ÖZUĞUR YEM MERMER SAN.Oğlakçı Köyü ve Ballıhisar Yolu Muttalıp Beldesi Merkez Yörük Karacaören Köyü Karadat Köyü Sivrihisar Merkez Danışment köyü Sivrihisar İstiklalbağı Köyü İnönü Oklubalı Köyü Ballık Mevki Merkez Musaözü Köyü Merkez Musaözü Köyü Seyitgazi İdrisyayla Köyü Merkez Danişment Köyü Muttalıp Köyü Merkez Karagözler Köyü MERKEZ Karagözler Köyü Merkez Muttalıp Beldesi Karadere ve Tilkini mevkii Merkez Zincirlikuyu Kızılinler Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Kapukaya Köyü İmişehir Köyü Sakarıkaraören Esk. LTD. Karayolu Kapukaya Köyü 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 32 . VE TİC. BÖLGE MÜD.5. ŞTİ. VE TİC.Kurşunlu Muttalıp Köyü 28 MEHMET TANIR Kum Ocağı KORAL MADENCİLİK A. Kırma Tesisi UZMAN MADENCİLİK TİC.Ş.ŞTİ Alçı taşıOcağı M.Ş. Sivrihisar. Kum Ocağı SALİH ERTÜRK Kum Ocağı ÜÇERLER HAFRİYAT İNŞ.Karadat Emircioğlu Köyü 27 Sivrihisar . A.ŞTİ. Taş Ocağı AKTAŞ KÖMÜR VE MADEN SAN. İNŞ. SAN. LTD.B. Satabilize Malzeme Ocağı KOÇKAYA İNŞAAT A. LTD. Kum Ocağı MEHMET KUŞ Kum Ocağı KÖKTEN İNŞ. LTD . ŞTİ. ŞTİ.Kum Ocağı NEF'İ ARDA Tuğla Ocağı RAMAZAN UĞURLULAR Kum Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı MUSTAFA ÖZALP Kum Ocağı SEFEROĞLU İNŞ. Kum Ocağı İNÖNÜ BELEDİYESİ Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi) SELKA MAD. TİC. BÖLGE MÜD.Ş. Mermer Ocağı RAMAZAN ATICI Kum Ocağı BAŞAK KİREMİT-TUĞLA SAN. BÖLGE MÜD. SAN. TİC.LTD. Toprak Ocağı UYGUNLAR İNŞ.Ş Mıcırtaşı Ocağı AKYÜZ MADENCİLİK LTD. Alçı taşı Ocağı SAKARYA MOZAİK A. Toprak Ocağı NİYAZİ ÇETİN Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Kum Ocağı AKDEMİR KİREMİT VE TUĞLA FAB. Kalker Ocağı FAALİYET YERİ 23 24 25 26 Alpu – Osmaniye Alpu – Osmaniye Günyüzü-Kayakent Sivrihisar.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SIRA NO FAALİYET YERİ Muttalıp Köyü Yörük Ören Keskin Köyü Yörük Yayla FAALİYET SAHİBİ ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC. LTD. Kum Ocağı ve Kırma Eleme KARAYOLLARI 4. Kum Ocağı ZEKİ KASAP Kum Ocağı KARAYOLLARI 4. TARIK GÜRLER Stabilize Ocağı GÜVENSOY SU-TAŞ-KUM SAN.Ank. Kırma Eleme Tesisi FAALİYET SAHİBİ ÜÇELLER NAK. Sepiyolit Ocağı ve Kırma Öğütme Tesisi FİKRET İPEK Kum Ocağı ESBETON A. LTD. Stabilize Malzeme Ocağı ADNAN TUZLU Kum Ocağı KARAYOLLARI 4. ŞTİ.Ş. LTD.4.Ş. VE TİC A. Mıcırtaşı Ocağı ALİ ÖZTÜRK Mıcır Taş Ocağı İSA ÇAKIR Kalsit Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı ÖZER TOPRAK GIDA OTOMOTİV SAN.VE TİC.Kum Ocağı DADAŞ KUM HAF.

ŞTİ.A. Kum ve Çakıl Ocağı SİVRİHİSAR BEL. TİC.Ş. Kalsit Ocağı AEM SAN. LTD.STİ.ŞTİ. A. Mıcır Taş Ocağı GÜVENSOY SU TAŞ KUM VE TİC.SIRA NO 22 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ SEFEROĞLU İNŞ. A. MÜŞ.Ş. A.A. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.VESA. ŞTİ. ÇETİN PAŞALAR MADENCİLİK TİC. Taş Ocağı BAYRAKTAR NAK. TİC.NAK. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.LTD.LTD. Sivrihisar-Çaykoz köyü Sivrihisarİstiklalbağı köyü BeylikovaEmircik Köyü 44 LÜTFÜ İKİPINAR Manyezit Kili Ocağı GÜNEŞ KUM NAK.Ş. Taş Ocağı Merkez Kireç Köyü 69 Muttalıp Köyü 70 Mıhallıççık –Çukurören Kesteldere Mevkii SivrihisarBöğürtlen Köyü Karapazar Köyü 71 Mahmudiye 72 Mihalıçcık-Dağcı Köyü Merkez-Yukarı Kalabak Köyü Merkez-MuttalıpKöyarkası Bayıraltı Mevkii Merkez-Gümele Köyü.SAN. Kum ve Çakıl Ocağı KARADENİZ MOZ.SAN. TAAHHÜT TİC.A. Kil Ocağı KILIÇOĞLU TOPRAK SAN.LTD.ŞTİ.TİC.VE SAN. Mozaik taşı Ocağı BALCI MADENCİLİK SAN. Toprak Ocağı AHMET REFİK ZAYIF Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Stabilize Dolgu Malzemesi EMİNE AYDINLI Taş ocağı ALİ İHSAN ÇETİN Volkanik Tüf Ocağı ÇİLEM MAD.ŞTİ.HAF. YEDEK Sivrihisar-Babadat PAR. Kil Ocağı ABDULLAH ALEMDAR Mıcır Taş Ocağı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taş ve Kil ocağı ÖNCÜ MADENCİLİK MÜH. Kum Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN.Ş. MİNAREL DOLGU .İŞL. Keskin Köyü Toprak Ocağı Ilgazlar İnşaat A. KEMAL ÖLÇÜ ÇUKURCA TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ŞÜKRANLI TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ABS ALÇI VE BLOK SAN A.Ş. HAF. A.BŞK. TİC.VE SAN. Kum ve Çakıl Ocağı Yörük Karacaören Sivrihisar 33 . SAN VE TİC LTD.ŞTİ.LTD Muttalıp.VE TİC. Alçıtaşı Madeni İşl.LTD.LTD. LTD. Kum-Çakıl Ocağı ETİ MADEN İŞL.TİC. BŞK.Ş.Çavuşdan mevkii PAR-SA İŞ MAK.ŞTİ Stabilize Malzeme Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN.ŞTİ. Kalsit Ocağı ALAADDİN ARPACI Feldspat Maden Ocağı ZEKİYE ÖNCÜL Dolomit Sepiolit Madeni ALARKO CARRİER Ariyet Ocağı AHMET KIZILBÜK Manyezit Madeni OHL ASLİM ALARKO MUSTAFA KALAYCI ETİ MADEN İŞL.Ş.NAK.TİC.NAK. TİC. Keskin Köyü Taş Ocağı ILGAZLAR İNŞAAT A. TİC.SAN. ÇİLEM MAD.MAK.Ş.İNŞ.Kırka yolu mevkii İnönü-Dereyalak Köyü Gölyeri mevkii Seyitgazi Çukurca Köyü Seyitgazi Şükranlı Köyü Sivrihisar Hüdavendigar Köyü Merkez İlçe Kanlıpınar Köyü Sivrihisar Dinek Köyü Beylikova Yukarı Dudaş Köyü Merkez İlçe Karaçay Köyü Merkez İlçe Sepetçi Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Alpu Gökçeoğlu Köyü Seyitgazi Göknebi Köyü Keçeliözüdere Seyitgazi Kırka Lepçek Deresi 73 Muttalıp Köyü MıhallıççıkÇukurören Köyü Muttalıp Köyü Mahmudiye Yenimahalle Mehmet beyderesi MERKEZ Zincirlikuyu Köyü Merkez Muttalıp beldesi Bayıraltı mevkii Merkez Karapazar köyü taşlıyatak mevkii Beylikova-Okçu Köyü 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Sivrihisar-Kurtşey Köyü MerkezZAĞUTOĞLU HAF.Ş.LTD.TİC.TİC. Köyü KILIÇOĞLU TOPRAK SAN VE TİC. BŞK.SAN.TUR.Ş.

Beylikova Kum ve Çakıl Ocağı HERİŞ SER VE TURZ. Kil Ocağı ARBİL MAD. HAM. SAN.VE TUĞ SAN. TEM. SAN.000 18.İNŞTAAH. MOZ. ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı KEMAL AKTAŞ Lületaşı Ocağı KARTAL YAPI İNŞ.Ş. LTD. A.000 600.DSİ III. TİC. TİC. SivrihisarPAZ.000 Toplam 30.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 kayıtları.120.Ş. ŞTİ.000 950 1. İNŞ. ŞTİ.VESA. A.Ş Sağdıkbağı Kum Ocağı GÜNYÜZÜ MERMER KUM SAN. Bentonit Ocağı SERKAY ASFALT SAN.000 12.SIRA NO 65 67 68 92 93 94 95 96 97 98 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ MAKİMSAN ASFALT TAAH.VETİC. m³ 2. NAK. Kalker Ocağı ESAN ECZACIBAŞI END. Talk Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı Merkez İlçe Muttalip Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Sakarı Ilıca İlçesi Taşköprü Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Mihalıççık Sazak Köyü Mihalıççık Yunusemre Köyü 89 90 91 99 100 101 102 103 104 AK MICIR İNŞ.000 1.Ş. ÖZEN PETROL ÜRN.000 sandık (toplam) KAYNAKÇA : 1.696. LTD.MAD. Kil Ocağı HATİPOĞLU GÜNEŞ KİR. Taş Ocağı ETİ MADEN İŞLETMELERİ Geçirimsiz Malz.200. SAN A.487.050 1. LTD.Ş.A. LTD ŞTİ. 3.Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünü Verileri (1998-2004) 34 . LTD. ŞTİ. Bölge Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 2. ŞTİ.000 5 milyon m³ 30 milyon m³ 520. TİC. Yörük Karacaören SAN . Kil Ocağı SEBAD TOPRAK SAN.Ş. A. Mıcırtaşı Ocağı UYSAL HAZIR BETON ÜRET. TİC.TİC. MAD.209. Ocağı Merkez ilçe Sevinç Köyü Merkez İlçe Demirli Köyü İnönü Oklubalı Köyü Mihalıççık Ahırköy Okçudere Mevkiii Mihalıççık Ahırköy Akçaağıltepe Mevkii Merkez İlçe Beyazaltın Köyü Sivrihisar Dürmek Beldesi Sivrihisar Böğürtlen Köyü Seyitgazi Aşağısöğüt Köyü ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 Eskişehir Yöresindeki Önemli Hammaddelerin Adları Hammadde adı MANYEZİT MERMER BORAKS KROM LÜLETAŞI Görünür Muhtemel Mümkün 35 mil.A. SAN.

9 5 2. Genellikle Eskişehir’de kışlar parçalı bulutlu.4 WNW 6 25. 35 .7 NNE 9 20.7 SSW 11 24.2 NW N : Kuzey S : Güney Yıllık en kuvvetli rüzgar Temmuz ayında NW (Kuzeybatı) ve N (Kuzey) yönlerinden 27.1 Rüzgar Hakim rüzgar yönü aylara göre şu şekildedir. C. yükseltileri.8 SSW 4 27.(1949-1990) Aylar Rüzgar hızı (m/sn) Rüzgar yönü 1 21 SSW 2 24.0 3 1.5 NW 3 26.8 8 3.5 Aylara göre en kuvvetli rüzgar hızı ve yönü şu şekildedir. (1949-1990 yılları). Aylar Yön 1 E 2 E 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 W 11 E 12 E E : Doğu W : Batı Yıllık hakim rüzgar yönü batı yönündedir.0 9 1.6 NNW 8 20.0 8 3.0 5 1.7 m/sn dir.5 SW 10 20. Aylar Ortalama rüzgar hızı m/sn 1 3.1 Doğal Değişkenler C.5 11 2.0 6 1. coğrafi şartları.7 2 3 3 2.0 2 2.7 7 2.(C).6 W 5 24.6 6 2.4 SW 12 25. 2004 yılı ortalama fırtınalı gün sayısı Aylar Gün sayısı 1 1.5 NW 7 27. baharlar orta derecede yağışlı ve yazlar ise az bulutlu ve açık geçer.1 9 2.1.8 12 2.9 4 2.3 10 1.1. denize olan uzaklığı gibi nedenlerden dolayı kara iklimi özelliğine sahiptir.1 İKLİM VE HAVA Eskişehir. yeryüzü şekilleri.0 7 1.6 m/sn hızla eser. 2004 yılına ait ortalama rüzgar hızı aylara göre şu şekildedir.1.0 4 2. Yıllık ortalama rüzgar hızı 2. kar yağışlı. Bir taraftan da Ege ve Marmara bölgelerine yakın olması nedeniyle bu bölgeler ikliminin etkilerini taşımaktadır.0 10 11 12 2004 yılı yıllık toplam ortalama fırtınalı gün sayısı 13’dir. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.

0 11 13.0 9 11.2 928.0 2 11.0 Yıllık toplam 146 gün kuvvetli rüzgarlı geçmektedir.8 6 925.0 5 15.Basınç (milibar) (1933-1990) Ort.9 12 930.2 Basınç 2004 yılı yıllık ortalama yerel basınç Aylar Ort. GRAFİK C.Basınç(milibar)2004 AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı en yüksek basınç Aylar Basınç (milibar 1 930 2 934 3 939 4 934 5 928 6 929 7 930 8 929 9 933 10 932 11 935 12 937 2004 yılında en yüksek yıllık mahalli basınç Mart ayında 939 milibar olarak tespit edilmiştir.0 6 20.0 7 16.1.9 5 922.1.0 12 6.2004 yılı ortalama kuvvetli rüzgar gün sayısı Aylar Gün sayısı 1 9.7 3 928.0 3 12.0 4 13.1 927. C.0 923.BASINÇ (milibar) Ort.1 7 923.1 2 925.Basınç (milibar) 1 919.3 milibardır. 36 .4 8 9 10 11 926.0 10 3.5 4 923.4 2004 yılı yıllık ortalama yerel basınç ise 925.1 Ortalama Mahalli Basınç 935 930 925 920 915 910 905 900 895 890 O C A ŞU K BA T M AR N T İS A M N AY H AZ IS İR TE AN M AĞ MU Z U ST O EY S LÜ L EK İM KA S AR IM AL IK ORT.0 8 17.

Grafik C.3 Yıllık En Düşük Mahalli Basınç 930 En Düşük Yerel Bası nç (mb) (1933-1990) En Düşük Yerel Bası nç (mb) (2004) EN DÜŞÜK YEREL BASINÇ (mb) 920 910 900 890 880 870 T AY IS İS A O C AZ İR M EK ŞU US EY KA M TE M AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 C.GRAFİK C.2 Yıllık En Yüksek Mahalli Basınç 950 EN YÜKSEK BASINÇ (milibar) 945 940 935 930 925 920 915 M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S EY LÜ L C AK ŞU BA T AR T N İS AN AR AL IK KA SI M EK İM En Yüksek Basınç (milibar) En Yüksek Basınç (milibar) (2004) O M AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Aylara göre 2004 yılı en düşük mahalli basınç ise: Aylar Basınç (milibar) 1 896 2 912 3 916 4 913 5 915 6 918 7 918 8 920 9 921 10 925 11 917 12 916 En düşük yıllık mahalli basınç 896 mb Ocak ayında tespit edilmiştir.1.1.(%) nem 1 77 2 66 3 53 4 55 5 54 6 52 7 44 8 51 9 48 10 59 11 67 12 75 Yıllık ortalama nisbi nem % 58 dir. AĞ H 37 AR M N AL IK L TO S AK İM N BA AR LÜ SI M T AN UZ .3 Nem 2004 yılı yıllık ortalama nisbi nem (%) Aylar Nisbi ort.

1 49 2 9 3 7 4 8 5 14 6 8 7 8 8 8 9 5 10 12 11 18 12 34 GRAFİK C.GRAFİKC.4 Yıllık Ortalama Bağıl Nem 90 ORTALAMA BAĞIL NEM % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 İR AN M M U AĞ Z US TO S EY LÜ L EK İM KA SI M AR AL IK AK ŞU BA T M AR T N İS AN AY IS C Ortalama Bağıl Nem % (19291990) Ortalama Bağıl Nem (2004) O M H AZ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı en düşük nisbi nem (%) Aylar Nisbi nem Min.5 Yıllık En Düşük Bağıl Nem 60 50 40 30 20 10 0 M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S KA SI M T EK İM AR AL IK O C AK ŞU BA T İS AN EY LÜ L M AR EN DÜŞÜK BAĞIL NEM % TE AYLAR En Düşük Bağıl Nem % (1929-1990) En Düşük Bağıl Nem (2004) N AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 En yüksek nem olarak meteorolojide % 100 oranı vardır. 38 . Aylık ortalamalar incelendiğinde Haziran Eylül ayları arasında ortalama nemin en az olduğu Ocak ayının ise % 49 ile en nemli ay olduğu görülmektedir.

4 2 7 8.6 Yıllık Ortalama Buharlaşma YILLIK ORTALAMA BUHARLAŞMA (mm) 350 300 250 200 150 100 50 0 AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S KA SI M AR T Ü L M N İS AN C AK BA T EY L EK İ AL I K Yıllık Ortalama Buharlaşma(mm) (1962-1990) Yıllık Ortalama Buharlaşma (2004) ŞU O M AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 39 AR M .1 5.5 8 265.1 olarak ölçülmüştür C.2 27 9 33.4 (°C) En soğuk ay Ocak.8 1 En yüksek sıcaklık Temmuz ayında (11.8 26 6 4.7 1.5 12.8 5. en sıcak ay Temmuz ayıdır.2 17 En düşük sıcaklık Ocak ayında (24.2 11 8 34.0 18 8 9.4 9.4 24 6 31.6 6 228.0 15 3 -9.8 21.1.1 11 5 26.1 24 2 -18.6 17 11 25.0 5 5 0.2 13 10 -0.0 28 4 29.3 7 4 -8.Yıllık ortalama sıcaklık 10.C.1. (mm) 1 Buharlaşma 0 2 0 3 0 4 0 5 194.4 Sıcaklık 2004 yılı ortalama sıcaklık (°C) Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ort.4 14 7 35.4 2 12 12.7 10 182.5 28 3 24.2004) -18.2 olarak ölçülmüştür 2004 Yılı En Düşük Sıcaklık ve Tarihi Aylar En sıcaklık°C Gün ve Yıl 1 düşük -18.2 21 10 27.8 23 12 -9.4 9 245.2004) 35.01.0 18.0 11 0 12 0 GRAFİK C.8 7 328.6 17.3 29 9 0.1. 2004 Yılı En Yüksek Sıcaklık ve Günü Aylar En yüksek sıcaklık°C Gün 1 11.5.10 25 11 -7.7 20.4 16 2 20.sıcaklık -0.07. Buharlaşma 2004 Yılı Ortalama Buharlaşma (mm) Aylar Ort.6 14.1.7 °C dır.3 1.

8 GRAFİK C. Yağışlar C.6 2 8.3 9 0.7 4 15.6.Yağmur 2004 yılı aylık ortalama toplam yağış (mm) (kg/m²) Aylar Ort.3 3 17.1 2 3. Yağış(mm) 1 9.2 2004 yılı günlük en çok yağış miktarı Aylar Ort.7 mm olarak ölçülmüştür.8 3 11.0 8 4.2 6 12. 2004 yılı yağışlı gün sayısı Aylar Yağışlı sayısı 1 gün 21 2 7 3 9 4 11 5 8 6 7 7 0 8 2 9 0 10 6 11 9 12 10 25 GRAFİK C.7 Yıllık Ortalama Yağış 60 50 ORT.YAĞIŞ (mm) 40 30 20 10 0 Ort.0 11 8.Yağış (mm) (1929-1990) Ort.1 12 26.5 7 0.1.9 5 22.1.8 11 15.4 6 27.1.10.6. Yağış 1 56.3 4 40.Yağış (mm) (2004) KA SI M AY IS EK İM Ü L C AK AR T N İS AN BA T H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S ŞU EY L M O AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Bir gün içerisinde en fazla yağış 16.8 Yağışlı Gün Sayısı 20 YAĞIŞLI GÜN SAYISI 15 Yağı şlı Gün Sayı sı Yağı şlı Gün Sayı sı (2004) 10 5 0 U Z R T YI S AN YL Ü L Kİ M AK IM K AS N S T Zİ R A N İS R AL IK A BA O C TO A A M M M M U Ğ U S Ş H A TE AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 A 40 E E AR M AL I K .C.2 7 0.9 12 8.1.9 9 0 10 4.3 5 6.1.0 8 7.1943 tarihinde 53.0 10 5.min.

1. GRAFİK C.0 6 0.5 gün donlu geçmektedir. Yıllık ortalama toplam 31gün kar yağışlı geçmektedir.Kar Yağışlı Günler (2004) M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 41 M AR AL IK T AK ŞU BA T N İS AN M AR EY LÜ EK İM L KA SI O C . GRAFİK C.0 8 0. Dolu.Kar Yağışlı Günler Sayısı (1951-1990) Ort.1 En fazla donlu geçen gün sayısı Ocak ayındadır. Sis ve Kırağı Donlu gün sayısı (minimum sıcaklığın –0.0 9 0.8 3 17.0 10 3.1 2 18.0 7 0.1.1 ve daha düşük olduğu günler) 51 yıllık ölçüm sonucuna göre aşağıdaki gibidir.C.3 5 0.2 4 5.2 Kar.0 12 18.7 11 10. Yıllık ortalama toplam 96. Aylar Donlu gün sayısı 1 23.KAR YAĞIŞLI GÜNLER 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ort.9 Donlu Gün Sayısı DONLU GÜN SAYISI 25 20 15 10 5 0 O C A Ş K U B A T M A R T N İS A N M A H YIS A Zİ R TE AN M A MU Ğ Z U S TO S E YL Ü L E K İM K A S I A M R A LI K donlu gün sayısı AYLAR Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı kar yağışlı gün sayısı Aylar Kar yağışlı sayısı 1 gün 15 2 8 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 5 12 1 En fazla kar yağışı Ocak ayındadır.6.10 Kar Yağışlı Gün Sayısı ORT.

Kar örtüsü (cm) 1 14 2 11 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 6 12 GRAFİK C.12 En Yüksek Kar Örtüsü 35 EN YÜKSEK KAR ÖRTÜSÜ (cm) 30 25 20 15 10 5 0 M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S EK İM M T AK ŞU BA T İS AN M AR EY LÜ KA SI AR AL O C IK L AR AL I K En Yüksek Kar Örtüsü (cm)(1929-1990) En Yüksek Kar Örtüsü (cm) (2004) N AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 42 .2004 yılı Ortalama Kar Örtülü Gün Sayısı Aylar Kar örtülü sayısı 1 gün 13 2 13 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 8 12 En fazla kar örtülü ay Ocak ve Şubat aylarıdır.11 Kar Örtülü Gün Sayısı 16 KAR ÖRTÜLÜ GÜNLER SAYISI 14 12 10 8 6 4 2 0 Kar Örtülü Gün sayısı (1928-1990) Kar Örtülü Gün Sayısı (2004) S H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S KA SI M Ü L M N İS AN BA T M AR T O C AK M AY I ŞU EY L EK İ AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı en yüksek kar örtüsü (cm) ölçüm sonuçları Aylar En Yük. Yıllık ortalama toplam 35 gün kar örtülü geçmektedir GRAFİK C.

Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı fazladır. Sarıcakaya’ya ait meteorolojik bilgiler aşağıdadır. 7 mahalle ve 4788 hektar arazi taşkından korunmuş.9 9 13.7 Seller Eskişehir’de 1963-1964 ve 1968 yıllarında büyük bir sel yaşanmıştır.0 GRAFİKC. Eskişehir İl sınırları içinde 1992 yılı sonuna kadar 158 adet taşkın koruma ve kurutma etüdü yapılmıştır.6 6 30.8 5 53. Nedenleri bitki örtüsünün zayıflığı. Yağış (mm) 1 39.8 Kuraklık Eskişehir İlinde sert bir karasal iklim görülmektedir.1. C.2 7 12. Etkileri ise tarımda verim düşüklüğü ve yerleşim alanlarının da zarar görülmesidir. 1 ilçe. Bu etütlerin 76 adedinin uygulanması yapılmış olup geriye kalan 82 adedi uzun vadeli uygulama programı taslaklarında yer almaktadır. Uygulaması yapılan Küçük Su İşleri Tesisleri . Yazlar sıcak ve kurak. YAĞIŞ TE AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Yıllık ortalama toplam yağış 372. 17 adet köy.C.2 mm’dir.7 3 41.13 Ortalama Yağış 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 AN S Z T L AK AN IS U BA AR LÜ O İM SI AY ST EK İS İR ŞU EY KA O M M AZ AR M N AL M C IK M T ORT.4 11 30. yağış şiddetinin düzensizliği ve dere yataklarının yetersizliğidir. kışlar ise sert ve yağışlı geçer.1.1. C.1. YAĞIŞ (mm) ORT.10 Mikroklima İlimiz Sarıcakaya İlçesi (225 m) mikroklima özelliği göstermektedir.3 8 9. Porsuk Barajı 1971 yılında yükseltilerek.0 12 44. AĞ H U 43 .6 2 33. Aylık ortalama yağış 16 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar Aylık ort.8 4 36. 5628 hektar bataklık arazi kurutulmuş bulunmaktadır.1. barajdan olabilecek taşkın böylece önlenmiştir.0 10 27.1.

2 9 22. Sıcaklık (°C) 1 5.1 3 6.1 gün donlu geçmektedir.2 12 6.15 Donlu Gün Sayısı DONLU GÜN SAYISI 10 8 6 4 2 0 O C ŞU AK BA M T AR N T İS A M N AY H AZ IS İ TE RA M N AĞ M U UZ ST O EY S LÜ L EK İ KA M S AR IM AL IK donlu gün sayısı AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Ortalama nisbi nem (%) 8 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar Ort. Nisbi Nem (%) 1 72 2 68 3 61 4 57 5 60 6 57 7 56 8 58 9 60 10 70 11 70 12 72 Yıllık ortalama nisbi nem % 63 tür.5 4 0. Sıcaklık(°C) 1 7.1 12 6.Aylık ortalama sıcaklık 7 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar Ort.0 Yıllık ortalama sıcaklık 15. SICAKLIK (°C) 25 20 15 10 5 0 M AY HA IS Zİ RA N TE M M AĞ UZ US TO S EY LÜ L EK İM ORT.0 10 15.4 2 5.2 7 25.3 3 8.9 11 10.6 4 14. SICAKLIK -10 AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Aylar Ort.1°C dir.6 2 9. 44 .6 Yıllık ortalama toplam 33.3 8 25.1 5 - 6 - KA SI M AR AL IK O CA K ŞU BA T M AR T Nİ SA N -5 7 - 8 - 9 - 10 - 11 3.14 Ortalama Sıcaklık 30 ORT. GRAFİK C. GRAFİK C.9 6 23.1 5 18.

5 3/82 8 10.1 6 O r ta la m a N is b i N e m S a y ısı 80 ORT. NİSBİ NEM (%) 70 60 50 40 30 20 10 N Z S IS LÜ A İM U O M K N T ST M R EK A B İS C SI Y A EY Zİ A A LI A R A A K T L O R T .2.0 31/87 11 -3.1. Halen her yıl yüzlerce hektar tarım toprağı ya şehirleşmeye yada sanayileşmeye açılmaktadır.0 4/80 En yüksek Sıc.5 1/81 5 1.5 1/81 6 8.07. Büyükşehir Belediyesi çözüm olarak uydu kentler oluşturmaktadır.8 Günü ve Yılı 18/82 En yüksek sıcaklık 42. C. Öncelikle şehir merkezi ve şehrin büyüme yönü verimli tarım toprakları üzerinde olmuştur.1980 de tespit edilmiştir.2 18/82 3 30.0 12/80 8 40.2 28/86 12 -6.(°C) 20.1. En düşük sıcaklık ve tarihi 8 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar En düşük Sıc.0 17/82 7 7.G R A F İ K C .2 4/80 12 22.(°C) Günü ve Yılı 1 -7.2.8 26/87 2 -13. N İS B İ N E M ŞU M M O M N U A K TE H AY LAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 En yüksek sıcaklık ve tarihi 8 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar 1 2 25. Bu bölgelerde de düzenli bir yapılaşma söz konusu olmayıp özellikle yeşil alana yer vermeyen bitişik nizama yer verilmektedir.0 1/85 4 -0.2 16/83 9 6. tarım topraklarının kaybını ve yeşil alan yokluğunu getirmektedir.0 22/85 3 -8. Yapay Etmenler C.5 11/86 En düşük sıcaklık 22. Bu düzensiz kentleşme beraberinde altyapı yetersizliğini.5 17/86 10 35.5 8/82 6 38.2.0 30/86 10 0. Ancak şehirleşmenin daha sağlıklı olabilmesi için izinsiz yapılaşmaya karşı kesin önlemler alınmalı ve sıkı A Ğ 45 A R .0 °C ile 12.1985 tarihinde –13 olarak tespit edilmiştir.8 1/85 9 37.5 10/82 4 34 10/82 5 38.1.5 7/84 11 24.5 8/84 7 42. Plansız Kentleşme Eskişehir İli düz bir ova üzerine yayılmıştır.

ülkemizde kömür çeşitleri ile ithal edilebilecek kömürleri her yönüyle incelemiş. Toplam kentsel yeşil alan yüzölçümü 258.02. 2001 yılı sonu itibarı ile 76. Eskişehir’in dış göç oranının 1990 nüfusu içindeki payı ‰ 80. Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü. iç göç oranı ise ‰ 91’dir.513’e ulaşılmıştır.3. sobalı evlerde SOMA+18 Lavvar ve kok kömürü kullanılması tavsiye edilmiştir. (2000 yılı nüfus sayımına göre) C.1995 tarih ve 12 nolu kararından sonra gerçekleşmiştir. Raporun sonucunda kaloriferli binalarda ithal taş kömürü. Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.1.1) : % 12-22 + (% 1) : % 10 + ( % 1) (satışa sunulan) (kuru bazda) (kuru bazda) (satışa sunulan) 46 .106’ya .588’e ve 2004 yılı sonu itibarı ile 106. 2002 yılı sonu itibarı ile 91. 06. : 6000 ( -500) kcal/kg : % 1 + (% 0.1998 tarih ve 5 nolu. Eskişehir Çimento Fabrikası ve Eskişehir Şeker Fabrikası’ndan seçilen konusunda uzman kişilerden oluşturulan komisyon. 20. Yeşil Alanlar Eskişehir İli içindeki yeşil alanların toplamı 3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün 11. İl merkezinin zamanla büyüyüp gelişmesi sonucu yerleşim alanı içinde kalan büyük endüstri kuruluşları da teknolojilerinin eski olması ve kullandıkları yakıt nedeniyle hava kirliliğinin artmasına sebep olmuştur.2.1994 tarih ve 10 nolu kararı ile 11 büyük kuruluşa doğalgaza geçme zorunluluğu getirilmiştir.1999 tarih ve 3 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile de aynı yakıt programı ve alınan tedbirlere devam edilmiş ve şehir merkezinde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütünce belirlenen hedef değerlerin altına indirilmiştir.06. Sağlık Müdürlüğü. Bu nedenle Mahalli Çevre Kurulunun 02.93 m²’dir. Isınmada Kullanılan Yakıtlar Şehrimiz için temiz hava planlarının yapılması.09. araştırmış ve bir “Kömür Komisyon Raporu” hazırlamıştır.2000 tarih ve 770-4508/18791 sayılı yazıları ekinde belirtilen daha önce hava kirliliği yaşamış illerde alınan tedbirlerin devamına ilişkin görüşleri doğrultusunda şehir merkezinde geçmiş yıllarda olduğu gibi .625.501 m²’dir. a) Alt Isıl Değeri (min) Toplam Kükürt Değeri (max) Uçucu Madde Toplam Nem (max) özelliklerini taşıyan ithal kömürlerin.2. İl Çevre Müdürlüğü. C.838’e .1.12.02. kent merkezinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise 5. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi.2 ha olup.07. temiz ve kaliteli yakıta dönüşüm planlarının hazırlanması ve kararlı bir şekilde uygulanması ilk defa Mahalli Çevre Kurulunun 20.1995 tarih ve 12 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararının devamı niteliğindeki 19. Eskişehir’deki hızlı sanayi gelişiminin ardından artan iş imkanları ve yükselen hayat standardı ili göç veren bir il olmaktan çok göç alan bir il konumuna getirmiştir.2.denetimler yapılmalıdır. Ayrıca Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile doğalgaz projesi tamamlanmış konutlarda da doğalgaz kullanımına geçilmesi için değişik tarihleri kapsayan süreler verilmiş ve genelinde doğalgaz kullanan abone sayısı 2000 yılı sonu itibariyle ile 65.

0 özelliklerini taşıyan Soma + 18 Lavvar Linyit kömürlerinin satılmasına ve kullanılmasına. Yukarıçağlan. 26. Mamuca ve Kanlıpınar köylerinde de aynı yakıt programının uygulanmasına.5 kükürt içeren kalorifer yakıtı (Tüpraş 615-Kalorifer Yakıtı) kullanılmasına. Aşağıçağlan. 47 . (a) ve (b) bentlerinde belirlenen özelliklerin dışında yakıtların satılmasının ve kullanılmasının yasaklanmasına. kurum ve kuruluşların bağlı bulundukları meslek kuruluşlarından alınmış Ticaret Sicil Kaydı Belgesi.Yukarıdaki hususlara uymayan veya yerine getirmeyen kömür satışı yapan yerlerin Satış İzin Belgelerinin yenilenmemesine veya iptal edilmesine. Satış İzin Belgelerinin yenilenmesi sırasında. c) Bu özellikleri taşımayan katı ve sıvı yakıtların satılması ve kullanılması sonucu hava kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olan Muttalip Beldesi. Keskin.05. d) Kömür satışı yapan kişi. Yukarısöğütönü. . : 6200 ( -200) kcal/kg : % 0. b) Konutlarda ve sanayide % 1.Kömür satışı yapmak isteyen kişi.Alt Isıl Değeri (min) Toplam Kükürt Değeri (max) Nem (max) Tane Boyu 18 mm altı (max) Tane Boyu 50 mm üstü (max) Tane Boyu 100 mm üstü : 4500 ( -500) kcal/kg (satışa sunulan) :%1 (satışa sunulan) : % 20 (satışa sunulan) : % 10 : % 20 : % 0. .Mahalli Çevre Kurulu Kararı’na uygun kömür satacağına dair noter tasdikli taahhütname istenmesine. bu özellikleri taşımayan kömürlerin satılmasına ve kullanılmasına izin verilmemesine karar verilmiş ve uygulanmıştır. Emirceoğlu.2004 tarih ve 05 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile şehir merkezinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da. kurum. Karacaşehir. yenileme işleminde Eylül ayının baz alınmasına. Alt Isıl Değeri (min) Toplam Kükürt Değeri (max) Nem (max) Tane Boyu 18 mm altı (max) : 4500 ( -500) kcal/kg :%1 : % 20 : 18-150 mm (18 mm altı 150 mm üstü için max %10 tolerans) Alt Isıl Değeri (orjinalde) Kükürt (kuru bazda) Uçucu madde (kuru bazda) Toplam Nem (orjinalde) Kül (kuru bazda) Boyut özelliklerini taşıyan yerli kömürlerin satılmasına ve kullanılmasına .Taahhütnamede kurul kararına uygun kömür satmadığının tespit edilmesi halinde Satış İzin Belgesinin ve Ruhsatının iptal edileceğine dair hususların yer almasına.5 dan fazla kükürt içeren sıvı yakıtların kullanılmamasına. Kozkaya. kuruluş ve işletmelerin Satış İzin Belgelerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca izin süresi sonunda yenilenmesine. Aşağısöğütönü. . % 1.9 (max) : %12-28+(%1) : % 10 (max) : %14 (max)(+%1 tolerans) :18-150 mm (18 mm altı 150 mm üstü için max %10 tolerans) özelliklerini taşıyan ithal kömürlerin. .

ı) İl Defterdarlığı Vergi Kontrol Ekiplerince kömür taşıyan araçların kontrol noktalarında denetlenmelerine. o) Kış sezonu boyunca kalorifer kazanlarının ilk yakış saatlerinin 06:30’a kadar tamamlanmasına.1984 tarih ve 18580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe giren “Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ve Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliği’nin uygulanmasına. denetlemenin etkili uygulanması. k) Geçmiş yıllarda Çevre Bakanlığı’nca izin verilen sanayi tesisleri hariç (Çimento ve Kireç Fabrikaları) petrokokun yasaklılık halinin devamına. bu kömürlerin analizlerinin yaptırılarak kurul kararına uygun olmadığı tespit edilenlerin köy ilköğretim okullarına gönderilerek ısınmada kullanılmasına.07. şehir içinde kömür satışı yapan yerlerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimlerinin yapılmasına. belirtilen özellikler dışında kömür getirip. j) Büyükşehir Belediyesi Meclisince kömür satışı yapan yerlerin bir araya toplanmasına ilişkin aldığı karar doğrultusunda kömür satışı yapan kişi. bu sistemlerin non-stop yanmasının sağlanması ve 10-18 mm çapında fındık tabir edilen torbalanmış kömürlerin kullanılmasına.e) Konut bölgeleri içerisinde kalmış. Tepebaşı Belediye Başkanlığı ve Odunpazarı Belediye Başkanlığı Zabıtaları ile İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü’nce denetim ekibi oluşturularak. h) Şehir merkezine giriş ve çıkış yollarında 24 saat esasına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı. g) Kömür satışı yapan kişi. bu sistemi kullanan binaların bacalarına filitre takılması. kömür üreticisi ve satıcısının bilinmesi. kurum ve kuruluşlarca yükleme ve boşaltma sırasında gürültü ve toz emisyonu kirliliğine sebebiyet verilmeyecek önlemlerin alınmasına.11. faaliyetleri sırasında yarattığı olumsuzlukların giderilmesine yönelik tedbirleri alamamış ve sağlık koruma bandı gözetilmeden verilmiş ruhsatlı yerlerin hafta sonu çalışma izinlerinin Büyükşehir Belediyesi’nce yeniden gözden geçirilmesine. standart ve yönetmeliğe uymayan yeni binalara oturma izni verilmemesine. kömürlerin taşınması. l) İşletme ve konutlarda kullanılan Stokerli (cebri yüklemeli fanlı) sistemlerin T. f) İlimizde ısınma amaçlı soba ve kazanlarda kullanılmasında izin verilen kaliteli kömürlerin temini.2004 tarihine kadar satılmasına ve bu tarihten sonra torbalanmış kömür dışında açıkta kömür satışına izin verilmemesine. kurum ve kuruluşlara toplu olarak yer temini konusunda Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmaların sonuçlandırılmasına.S. şehre merkezine sokmak isteyen araç sahiplerinin Valiliğe bildirilmesine.E ‘den Yeterlilik Belgesi almış firmalarca üretilmiş olması. i) Denetimler sırasında kurul kararlarına uygun olmadığı şüphe edilen katı ve sıvı yakıtların Büyükşehir Belediyesi Kömür Dağıtım Deposunda yed-i emine alınmasına. kaçak kömür kullanılmasının önüne geçilmesi. n) Yakma dönemi öncesi soba ve kaloriferlere ait baca temizliklerinin yaptırılmasına. bunlarla ilgili bilgilerin Kömür Dağıtım Komisyonu Başkanlığınca aylık olarak Valiliğe bildirilmesine. 48 . m)14 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 19. kömürlerin açıkta satışının önlenmesi. gerektiğinde 24 saat esasına göre denetim ekibine İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarının da katılmasına. doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını ve bu işlemlerde oluşacak tozumayı önlemek açısından ithal ve yerli kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu Kararının mahrukatçılara tebliğinden itibaren torba kömür olarak mal siparişi yapmalarına ve ellerinde bulunan açık kömürelerin 15.

Endüstriyel Emisyonlar Eskişehir’de endüstriyel hava kirliliği .2. C. Ayrıca toplu taşıma araçlarına (Halk ve Belediye Otobüsleri. fenni muayene istasyonlarında emisyon pulu olmayan veya ölçüm süresi geçmiş araçların fenni muayenelerinin yapılmaması uygulamasına başlanmıştır.1’de verilmiştir. konutlarda 20 ºC’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına. kamu kuruluşlarına ait araçların. Eskişehir’de endüstriyel emisyon kirliliğini önleyebilmek veya minimum seviyeye indirebilmek için Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca sanayi kuruluşlarına tebligat yapılarak emisyon izni almaları istenmiştir.4. Mart 2000 tarihi itibariyle Sivrihisar Demir Bakır ve Arabacılar Odası ile yapılan protokol doğrultusunda Sivrihisar İlçesinde de egzoz gazı ölçümleri yapılmaya başlanılmıştır. Ölçüm yaptırmayan araçların tespiti ve ölçümlerinin yapılması amacıyla 16. taksi vs.729 adedi ölçüme tabii olup. 2000 yılından sonra ölçüm yaptıran araç sayısının artmasında.ö) Dış ortam sıcaklığı 15 ºC’nin altında olduğu günlerde kalorifer ve sobaların iş yerlerinde iç ortam sıcaklığı 18 ºC.5. İl genelinde motorlu araç sayısı 137.2. karar verilmiştir. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar İlimizde egzoz gazı ölçümlerine Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ile Vakıf Başkanlığı arasında yapılan protokolle 14. baca gazlarından kaynaklanan genel kirleticiler ile sanayinin türü ve şekline göre organik ve inorganik diğer kirleticilerden kaynaklamaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Türk Ceza kanununa göre işlem yapılmasına. s) Kömür paketleme. r) İlimiz hudutlarında çıkarılan yerli kömürlere uygunluk ve satış izni belgesinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce verilmesine. C.12.1994 tarihinde başlanmıştır.) egzoz emisyon ölçümü zorunluluğu getirilmesi ve takibinin yapılması önemli ölçüde katkı sağlamıştır.261 adettir. Baca gazı ölçüm sonuçları standartlara uygun kuruluşlara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce emisyon izni verilmektedir. Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile emisyon izni verilmesi uygun bulunan kuruluşlar Tablo C.11.1989 tarih ve 12 sayılı İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararında belirtilen kademe planı uygulamalarına geçilmesine.11.2000 tarih ve 10 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile trafik denetimlerinde emisyon pulu olmayan araçlara yasal işlem yapılarak ölçümlerin en yakın ölçüm istasyonunda yaptırılması. dolmuş. p) Hava emisyonları ölçümlerinde ani artışların tespitinde ve uyarı kademe sınırlarına ulaşılması durumunda 10. Bu araçlardan 102. fenni muayenelerde ve trafik kontrollerinde egzoz ölçümlerinin yaptırılıp yaptırılmadığına bakılması önemli rol oynamıştır. egzoz gazlarından kaynaklanan emisyonların kontrol altında tutulması amacıyla 2000 yılında da İlimizde egzoz gazı ölçümleri Vakfımız Temsilciliği ile yapılan protokol doğrultusunda 2 ayrı istasyonda ve ilçelerde de seyyar ekip tarafından devam edilmektedir. 49 .1.1. ş) Alınan kararlara uygun olmayan katı ve sıvı yakıt satışı yapan ve yakanlarla kararlara uymayanlara 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu. sınıflama ve ambalajlama tesislerinin meskun mahal dışında kurulmasına.

Jamak Jant ve Makina İmalatı San.A.06.Yem Fab. Tic. Akyıldız Madencilik Yükseliş Makine San.Ş Çıldırlar Kurşun Ltd Şti Alpes Endüstriyel Elek. ve Tic.1993/1 16.12. ve Tic.Ltd Şti Arıkan Kirko ve Makine San.Tic.Tic.1999/6 (ÇB) 27. Özge Gıda San.Ş.07.1999/3 04.08.2000/2 18.01.1995/15 09.Ltd.09.04. Hisarlar Makine San. A.Ş.Ş. Tic.1998/2(ÇB) 19. A. Şti.06.Ltd.Ş. A.09.San.03. Esyem Yem San. Üstüner Madencilik Kimya San.02. A.Ş.Tic.1998/1 19.A.02.1998/2 09.1999/7 30.2000/5 31.ve Tic A. ve Tic. A.Ş.ve Hayvancılık Tic.09.Ş.Tic.1999 06. Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri A.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 KURULUŞUN ADI Doğruöz Giyim Sanayi Oğuzlar Yem Sanayi Sarar Giyim Tekstil Pınar Emaye Isı Gereçleri San.02. ve Tic.09.1998/1(ÇB) 28.Ş. A. A.1995/41 17.San.Ş.1993/2 25. ve Tesis İmalatı San.1997/83 10. Tic.Ş Por-Vit San.2000/7 (ÇB) 37. Heriş Döküm San.1997/80 10.1998/87 28.1997/82 10.07.12.1999/8 (ÇB) 02.Müh.11.11.1995/34 18.Şeker Fab.1997/79 10.1999/7 30.ve Tic.10.Ş.2000/7 31. İzolasyon Müesesesi KÖY-TUR Tav. İstanbul Seramik San. Şahlan Kabin Makina San Tic.Ş Kesikbaşlar Döküm San.06.1996/54 14.10. Toprak Kağıt A.1994/2 20.1 Emisyon İzni Alan Kuruluşlar S.A.Ş Çağlayan Mak.A. Dekor Orman Ürünleri San.03. Ltd.Ş Tüprag Metal Madencilik San.10.1998 14. San. Tam Gıda San. Deniz Döküm San.A.1995/41 17. Şti.Şti.2000/5 29.1998 14.Ş 1.02. Tic.02. Tic.1997/81 10. Şti. A. Tic.09.04. Özge Gıda San.Ş.Tic. Şti. Ford Otomotiv San.12.04.Ş. Toprak Seniteri ve İzolatör San.07. Tic.Ltd.Şti Esk.1996/54 17. Et ve Balık Ürünleri A.TABLO C. Özsan Döküm San Güven Döküm San Emek İnşaat İthalat ve ihracat Ltd Şti Yılmaz Döküm San.Tic A.07.1993/1 16.07.07. Kesimhane Tesisi Peyman Kuruyemiş ve Gıda San. ve Tic A. Ltd.San.11.2000/4 (ÇB) 29. A.1998/6(ÇB) 14.09. Ltd.Ş Esbeton Çimento Yan Ürünleri A. Km MÇK TARİH VE NOSU 16.1999/8 30.1997/72 10.A.Ş.07.1999/4 30. ADRESİ OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Yarımca Köyü OSB OSB OSB Esk-Bursa Yolu OSB OSB Esk-Ank Yolu Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi Sivrihisar-Babadat Baksan Sanayi Sitesi Çukurhisar Beylikova Keskin Köyü Sivrihisar Caddesi No:26 İnönü Muttalıp Çevre Yolu Terminal Karşısı Muttalip Mevkii Muttalip Yolu Üzeri Mahmudiye OSB OSB OSB OSB Muttalip OSB Çukurhisar Yolu Üzeri Baksan Sanayi Sitesi OSB OSB OSB Çifteler OSB OSB OSB OSB OSB Kütahya Yolu 5.1993/1 16.1998(ÇB) 28. Köy-Tür Tavukçuluk San.10.Ş. Ltd.Hava İkmal Bakım Merkezi TEI Tusaş Motor San. Tic. A.1995/13 20.A.05.Ş.1999/6 (ÇB) 30. Ambalaj Tes.Ş. A.Ş Demircanlar Yağ San. Tic.06.09. Esk-Çimento Fab.08.1997/78 10.03.09. San. Ertan Döküm Makina San.1995/38 17.09.Ş. Şti Tarhan İnş. Turmet Madencilik ve İnş.Tic A.11.2000/7 26.Ş Dersan Deri San.Ş. A.2000/9 50 .Ş Yalçın Mobilya Öz İnşaat San. A.1999/5 27.1994/2 25.08.1999/8 30.09.1997/84 08.09.02. ESEN Mak.

Gürka Otom.Ş.2002/04 17.42002/04 22.Tic.12.2003 22.04. Selka Betonica San.12. Camiş Ambalaj San. Ltd. Eskim Kimya San.2002/12 25. A.09. Birlik Sünger Kim. Şti. Ltd.Ltd. Karacan Otomotiv Petrol Ürn.2003 20. Terracco Yapı Malz.Tic.2003 20.2002/8 31. Cad.Ş.Ş.08.02.05. Yeni Otogar yanı TFOŞ Trafik Araç Gereç Bahar Petrol San.2003 22.2001/05 31.Ş.2003 20.01. Akyürek kardeşler Pet.San. A. A.2002/6 24. Kümbet Akpınar Köyü OSB 8. (Taş Ocağı) Anadolu Tarım ve Hayvan Ltd.Tic.01. Espol Sünger ve Kimya San.2002/7 28. Gıda San.Ltd. Ltd. ADRESİ Muttalip OSB OSB OSB (emisyon ön izni) Muttalip OSB OSB OSB OSB İnönü OSB OSB Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi OSB Baksan Sanayi Sitesi Bursa Yolu OSB Ahmet Kanatlı Cad.10.10.Şti.2002/10 31.San.2001/09 11. A.04. Özçancı Emaye Isı MamülleriSan. Esel Enerji Üretim San.02. Şti.06. Kumsan Asfalt Plent Tesisi Mert Toprak Mamülleri Gençler Petrol Aksa İnşaat Elektrik Gıda San.2001/03(ÇB) 22. Basaş Ambalaj ve Yalıtım San.Şti. İzocam San.Ş.Ltd.Tic.Ür. Döküm San.Şti. ve Tic.2002/12 25. ve San.2003 20. ve Tic.2002/10 25.2001/11 16.2003 20.Ür. Turan Tarım Makinaları San.Tic.Ş.07. Gündodu Mah.2001/03 22.03.2001/05 04. İncenatör Tesisi Esçelik Isı Cihazları San.12. Orkun Giyim San.Ş Kudret Metal İzabe Sanayi İşletmesi Tic. A.0.2001/09 11.Ş.2002/8 28. ve Tic.02. Şti Paşabahçe Cam San.Ş.04.2001/11 29.2002/05 28.03.2002/7 24.03.2001/03(ÇB) 19.05.2001/08 04.2001/10 29. A.2002/01 17. İlhanlar Gıda Tavukçuluk Ltd.01.2001/04 (ÇB) 19.2001/10(ÇB) 26. Erden Gıda San.11. 71 Evler Mah.03.Tic Morgaz Petrol Ürünleri Sarıoğlu Tavukçuluk Emzet Akaryakıt Morgaz Petrol Ürünleri Şirintepe Muttalıp 3 Km Muttalıp 1Km Sivrihisar 20. Çelikoğlu Ulus Nakliyat Ltd.Ür. ve Tic. Ford Otomotiv San.09.Tic. Akyürek kardeşler Pet.Şti.A.2002/12 22.2003 20.A. ve Tic.03. Burhanlar İnş.Ş.2002/12 25.2003 20.03. Şti. Tülomsaş Lokomotif ve Motor San.10. Tic. Murat Döküm Atölyesi Kısacıklar Tavukçuluk Gıda ve İht.02. Tic. A.04. Yol Ayrımı OSB Kırka OSB Çifteler Sivrihisar Ankara yolu Emko Sanayi Sitesi Kütahya Caddesi No:204 Bursa Yolu 10.(Sanayi Karşısı) MÇK TARİH VE NOSU 16. ve Tic.08. OSB OSB OSB Kütahya Caddesi Eskişehir Çevre Yolu Küth.Ürün.04.02.02.2001/08 11.Sa. A.2001/04 31.2001/10(ÇB) 26.01.Ş.2001/04 19.Ltd. A. Eti Bor A. A. Şti.Şti. Botel Bobin Teli ve Kablo San.2003 51 .2000/11 22. San.12.A.Ltd.07.09.2001/09(ÇB) 26.Ş.09.NO 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 KURULUŞUN ADI Prestij Mak. Doruk Ev Gereçleri San.10.11.2001/04 19.Ş. A.12.11.2001/08 04. ve Tic.Ş Esco Emaye Döküm San. ESKAR Et Ürn. Selka Hazır Beton San.Tic.Ş.Şti Akyürek kardeşler Pet.2003 20.10. Ltd. Tic.Ş.Md. A. Arçelik A.S.09.2003 20. A. ve Tic.05.03.Ş. ve Tic.Tic.2003 94 95 96 97 98 99 100 101 Sarar Otomotiv San.Tic.Ş.05.09. A.Ş.Şti.2000/10 05.Pet.Km Karagözler Mevkii OSB Alpu Yolu Gökçeoğlu Köyü Aşağısöğütönü Tunalı Mah. Ltd.2001/05 (ÇB) 31. A. Şti. Tic. Şan Döküm Sanayi Koldaş Döküm Atölyesi Aspen Yapı Sistemleri San.Ş.Şti.

San.2003 21.Söğütönü Köyü Muttalıp Kanlıpınar Köyü Muttalip Mevkii Org San Böl 7. Teksan San Sit.05.12. Oto. San.2004/09 06. Şti. Tic.2004/10 15. 13.2003 19.10.2004/05 08.San. Tic.06.09. İnş.05.12.2 1996-2004 Yıllarında Emisyon Ölçümü Yapılan Araç Sayıları YILLAR ÖLÇÜLEN ARAÇ SAYISI ÖZEL TOPLAM 1996 32333 33849 1997 37555 39036 1998 29783 31110 1999 37651 38766 2000 41748 43262 2001 41011 42240 2002 45157 46230 2003 43568 44565 2004 40851 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 RESMİ 1516 1481 1327 1115 1514 1229 1055 997 CEZALI ÖLÇÜLEN 2306 6580 2084 10430 12082 11924 4080 - 52 .10.2003 24. A.2003 21. Konveyör Beyaz Eşya ve Oto Yan.02.2004/08 08.2003 22.Söğütönü Köyü Seyitgazi Caddesi MÇK TARİH VE NOSU 18. A.NO 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 KURULUŞUN ADI Köksal Petrol Otogaz İstasyonu Bursa Gaz ve San.Tic.2004 (ÇB) 09. Tic. Sit.Ş AGİÇ Petrol Ürn.2003 20.06.Tic.2003 27.04.Ş. Ltd.Ş.02.2003 22. Baksan San.Tic Bursa Gaz Ticaret Eskişehir Şb.Böl.2004/09 05.04.Ş. Ltd.2003 20. Cd.Böl.2003 22. Standart Çimento JMS Jant Makin San. A. Şti. Org.10.08.Ş.11.2003 18.S. Org. Çukurhisar San.2003 21. San.09.05.10.12.2003 22.10.05. ve Tic.09.11.10. Gıda San.05. A. ve Tic. Özaltın Toprak Bahar Petrol Ürünleri ADRESİ Porsuk Şubesi Atatürk Bulvarı Muttalıp Yolu 5 Km Şirintepe Karapazar Köyü Gündüzler mevkii Kütahya Yolu Org.Ş.2003 11. Böl. Shell Petrol Savuran Petrol Emzet Akaryakıt Sarıoğlu Tavukçuluk Altınaylar Yapı ve Mikronize San. Dev Beton Çimento San.12.Ş Esk Dolum Tesisleri Serdar Döner Maden Öğütme Tesisi Muzaffer Kızıldağ Kalsit Öğütme Güçlü Hazır Beton San.Tic. Tic.2003 22.2003 21.2004/04 26. Doruk Ev Gereçleri Ltd. Tic. 12. Otosar Otomotiv Turizm San. A.San. Otosar Otomotiv Turizm San.San.2003 22.2004/08 06. Cad.04. Aygaz A. Bursa Gaz ve Petrol Tic A. Nak.Cad Alpu Yolu 1’ıncı km Ankara Karayolu 8’inci km Borsa Cad No:29 A.2004/05(ÇB) 26. Şti. Apsen Yapı Sistem Karacan Otomotiv Dörtel Akaryakıt Tarımsal Porsuk Seramik Ürn.2004/05 26. A. Böl. Girişi İnönü Şarhöyük Mah. Böl. Çukurhisar Mevkii Org.2004 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü-2004 TABLO C. Karacan Otomotiv Petrol Ürün San.

17’de 1992-2004 Dönemi kış sezonu SO2 ortalama değerleri.1. Eskişehir’de 2004 yıllına ait Hava Kirliliği aylık ölçüm sonuçları Tablo C.18’de de 1992-2004 Dönemi kış sezonu PM ortalama değerleri verilmiştir. B B B B Kükürtdioksit (SO2) suda ve dolayısıyla vücut sıvısında büyük ölçüde çözünebilen gaz olması nedeniyle insan sağlığı açısından önemlilik arz eder. kükürtdioksit (SO2) için Kısa Vadeli Sınır Değeri (KVS) 400. Grafik C. HAVA KİRLETİCİ GAZLAR VE KAYNAKLARI C. TABLO C. Bu istasyonlar Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Meslek Lisesi’nde bulunmaktadır. (µg/m³) MAX ORT MİN 75 44 27 88 70 89 75 73 43 52 54 72 86 94 57 53 54 52 45 33 36 42 52 58 69 29 36 32 36 25 25 27 31 42 34 50 PM KONS.3 2004 Yılı SO2 ve PM Ölçüm Değerleri B B AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK SO2 KONS. Gaz halindeki kirleticilerin en önemlileri karbonmonoksit (CO). kükürtoksitler.Grafik C. Ölçüm sonuçları bu istasyonlardan elde edilen değerlerin ortalaması şeklinde verilmiştir. B B İlimizde hava kirliliği ölçümleri iki ayrı istasyonda yapılmaktadır. Uzun Vadeli Sınır Değeri (UVS) 150 mg/m³’dür. normal sıcaklık ve basınç altında gaz formunda bulunan maddeler ile katı ve sıvı halde bulunan maddelerin buharlarından ileri gelir.2. Bu nedenle hava kirliliğinde en önemli kriterlerden biri olarak kabul edilmektedir. hidrojen sülfür (H2S). (µg/m³) MAX ORT MİN 107 50 23 97 73 71 27 23 23 46 48 73 141 151 50 36 28 18 21 21 22 27 34 48 67 21 20 18 16 19 19 19 19 19 20 29 İl Çevreve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo değerleri ve grafiklerden de görüleceği gibi alınan kararlar ile İlimizde hava kirliliği tamamen giderilmiş ve kirlilik dünya standartlarının altına çekilmiştir.3’de . hidrokarbonlar.2. 53 .C. B B Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre. azot oksitler (NOX) ve ozondur. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman Hava kirlenmesine sebep olan gaz kirleticiler.

18 1992-2004 Yılları Kış Sezonu PM Ortalamaları 350 300 KVS 250 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART PM µg\m³ 200 KIŞ AYLARI ORT. UVS 150 100 50 0 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 YILLAR B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü-2004 54 .GRAFİK C.

17 1992-2004 Yılları Kış Sezonu SO2 Değerlendirmesi 500 450 KVS 400 350 300 250 200 EKİM KASIM ARALIK SO2 µg\m³ KIŞ AYLARI ORT.GRAFİK C. OCAK ŞUBAT MART UVS 150 100 50 0 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 YILLAR B 55 .

19 1990-2004 Yılları Arası Ortalama SO2 -PM Grafiği 350 300 250 KİRLİLİK µg/m³ 200 171 150 181 193 167 174 SO2 PM UVS 126 100 50 37 52 59 60 69 51 45 55 44 46 46 44 50 44 37 39 39 44 49 36 35 50 43 42 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 56 .GRAFİK C.

4 2000-2001 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi B B B B AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX SO2 µg/m³ 68 103 73 79 114 88 B B ORT SO2 µg/m³ 42 70 53 49 62 46 B B MİN. yanma dumanları...... Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre.. SO2 µg/m³ 23 40 37 32 39 35 B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C. kimyasal buhar....2................... partikül maddelerin etkileri.20’de verilmiştir... Tablo C... aerosol ve spray olarak sınıflara ayrılır.4 ve Grafik C... 200 µg/m³ Eskişehir İli 2000-2001 Dönemi Kış Sezonu SO2 değerlendirilmesi Tablo C. Hava kirlenmesinde önemli yer tutan partiküler madde boyutları 0. gibi pek çok açıdan önem taşır.. aşılmaması gereken kış sezonu ortalaması UVS Sınır değerleri ile mukayese edilir. UVS 68 MAX SO2 µg/m³ ORT SO2 µg/m³ 73 79 37 114 103 23 MİN. SO2 µg/m³ 88 39 42 70 40 53 49 32 62 46 35 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR 57 . Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre Partikül madde için Kısa Vadeli Sınır Değeri (KVS) 300.. arıtılmaları. kış sezonu ortalaması sınır değerleri . binaların ısıtılmasıyla ortaya çıkabilen hava kirlenmelerine yol açan hava kirleticiler için Ekim-Mart ayları arasında yerleşim bölgelerinde yapılan ölçümlerin ortalamaları......... Partikül maddelerin boyutları.....C... Kış Sezonu Ortalaması Sınır Değerleri: Kükürtdioksit .20 2000-2001 Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KONSANTRASYON µg/m³ KVS KIŞ AYLARI ORT.... kimyasal dumanlar......... Kış aylarında.2. 250 µg/m³ Havada asılı partikül madde . Partikül Madde Emisyonları Partikül halindeki kirleticiler menşelerine ve dane boyutlarına göre ince tozlar.. atmosferik olaylarda oynadığı rol vb....01-100µ arasında değişmektedir... Uzun Vadeli Sınır Değeri 150 µg/m³’tür.....

B B Tablo C.5 ve Grafik C. 6 2001-2002 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi B B AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX SO2 µg/m³ 86 70 107 126 92 99 B B ORT SO2 µg/m³ 44 48 62 60 54 47 B B MİN. Tablo C.21 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KONSANTRASYON µg/m³ KVS KIŞ AYLARI ORT. SO2 µg/m³ 27 33 29 31 25 22 B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 58 . PM µg/m³ 85 175 94 93 95 76 ORT PM µg/m³ 50 96 44 46 54 38 MİN PM µg/m³ 30 31 21 25 33 25 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C.2000-2001 dönemi kış sezonu PM değerlendirilmesi Tablo C.21’de verilmiştir. 5 2000-2001 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX. PM µg/m³ 94 93 95 UVS 85 96 50 30 31 44 21 46 25 54 76 33 38 25 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 2001-2002 Dönemi Kış Sezonu SO2 değerlendirilmesi Tablo C. 175 MAX PM µg/m³ ORT PM µg/m³ MİN.22’de verilmiştir.6 ve Grafik C.

Grafik C.7 ve Grafik C. 7 2001-2002 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX. SO2 µg/m³ 92 54 25 ŞUBAT AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 2000-2001 dönemi kış sezonu PM değerlendirilmesi Tablo C. PM µg/m³ 108 88 130 185 103 110 ORT PM µg/m³ 47 47 54 53 51 43 MİN PM µg/m³ 20 28 23 25 24 22 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 59 . Tablo C.22 2001-2002 Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KONSANTARASYON ug/m KVS KIŞ AYLARI ORT. UVS 86 4427 EKİM 70 4833 KASIM 107 62 29 ARALIK 126 60 31 OCAK 99 47 22 MART MAX SO2 µg/m³ ORT SO2 µg/m³ MİN.23’de verilmiştir.

23 2001-20002 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi 350 KONSANTRASYON µg/m³ 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR 108 KVS KIŞ AYLARI ORT. 185 UVS 130 54 23 53 25 47 20 88 47 28 103 51 24 110 43 22 MAX PM µg/m³ ORT PM µg/m³ MİN.Grafik C.24 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 75 38 20 116 54 23 KVS KIŞ AYLARI ORT. PM µg/m³ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo C. S02 µg/m³ MAX S02 µg/m³ AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 60 . 8 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi AYLAR MAX SO2 µg/m³ ORT SO2 µg/m³ MİN. SO2 µg/m³ EKİM 75 38 20 KASIM 116 54 23 ARALIK 119 66 30 OCAK 114 60 25 ŞUBAT 96 54 30 MART 152 58 32 B B B B B B B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C. UVS 119 66 30 114 60 25 96 54 30 58 32 152 MİN S02 µg/m³ ORT.

25 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 20 143 51 70 30 23 KVS KIŞ AYLARI ORT. 10 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi B B AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX SO2 µg/m³ 73 112 92 74 88 70 B B ORT SO2 µg/m³ 37 72 46 44 57 53 B B MİN. PM µg/m³ MAX PM µg/m³ 131 90 95 20 36 49 UVS 149 60 22 2032 AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo C. 186 MİN PM µg/m³ ORT.Tablo C. SO2 µg/m³ 25 33 25 27 29 36 B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 61 . PM µg/m³ 20 30 23 22 20 20 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C. 9 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX PM µg/m³ 143 186 149 131 90 95 ORT PM µg/m³ 51 70 60 49 32 36 MİN.

11 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX PM µg/m³ 75 198 116 107 97 73 ORT PM µg/m³ 36 85 52 50 50 36 MİN. PM µg/m³ 20 20 22 23 21 20 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 62 .26 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 73 25 37 33 112 72 25 KVS MİN S02 µg/m³ KIŞ AYLARI ORT.Grafik C. UVS 92 46 27 44 74 29 88 57 36 53 70 ORT. S02 µg/m³ MAX S02 µg/m³ AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo C.

ancak NOx ‘le ilgili bu dönem içinde ölçüm yapılmamıştır. kirletici kaynaklarından atmosfere doğrudan verilen kirleticiler ve bu kirleticilerle.4 Nitrojen Oksit Emisyonları İlimizde doğalgaz kullanımına 1995 yılından sonra göreceli olarak geçilmiş olup 2004 yılında ısınma ve sanayi amaçlı toplam 187. bunlardan özellikle floroklorokarbonlar. kükürtdioksit. atmosferik özelliklerin oluşturduğu kimyasal reaksiyonların en önemlileri ise fotokimyasal olaylardır ki.5 Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları Kurşun emisyonlarını il genelinde 2 adet izabe tesisi ile 18 adedi faal olmak üzere toplam 35 adet döküm tesisi bulunmakta ve 2 adet fabrikada kupal ocağı ile döküm yapılmaktadır.3 Karbonmonoksit Emisyonları Renksiz kokusuz ve tatsız karbonmonoksit gazı normal şartlarda kimyasal olarak inerttir ve ortalama 2. güneşten gelen zararlı UV (ultraviole) ışınlarına karşı 63 .2. Atmosfere kirletici kaynaklarından yayılan kirleticiler. En önemli kaynakları ulaşım ve yakma işlemleridir.5 aylık atmosferik yarılanma ömrüne sahiptir. duman vb. azot oksitler. C.Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri. 198 MİN PM µg/m³ ORT. is. karbon monoksit.1.2. PM µg/m³ MAX PM µg/m³ 107 97 21 50 20 36 73 UVS 75 20 36 20 85 22 116 23 52 50 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 C. Atmosferdeki bu kirleticiler. hidrokarbonlar asılı vaziyette bulunan katı partüküllerdir.Grafik C.3.3 ATMOSFERİK KİRLİLİK C. P P B B C. atmosferik özellikler arasındaki kimyasal olaylar sonucu oluşan kirleticiler olmak üzere iki şekilde bulunurlar. C.089. olarak havaya geçerler. Bu kirleticilerle.447 m3 doğalgaz kullanılmıştır. Çeşitli kaynaklardan meydana gelen kirlilik maddeleri toz. Kolay fark edilmeyişi ve kaynaklandığı yerde iyi dağılmayışı önemli bir özelliğidir ve zehirlidir. kül.2. sis. buhar.26 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KVS KIŞ AYLARI ORT.

kurum.1 µ boyutundadır. İlimizde ozon tabakasının incelmesine yol açacak üretim yapan faaliyet bulunmamakta olup CFC gazları ile ilgili sağlıklı bilgi mevcut değildir. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki yayılması ile oluşur. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. asidik nemle tepkimenin sonucunda. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları.1. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. yer altı suları. SO2 havanın nemi ile H2SO3 sülfüroz asit oluşturur. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. bu nedenle kirlenme değerlendirilmesinde önem taşır.2. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. İlimizde asit yağmurlarının etkileri hakkında sağlıklı bir veri bulunmamaktadır. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alveollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur.3. C. duman vs) üzerine yapışır. B B B B Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. SO2 havadan iki kere daha ağırdır.4.1 Doğal Çevreye Etkisi C. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. is. toprak.1 Su Üzerindeki Etkileri Partiküler maddelerin önemli bir rolü kar ve yağmurun oluşumu için çekirdek (nüve) görevi yapmalarıdır. Bu oluşumun (asit yağmuru) kirlenmede önemi büyüktür. Bu fonksiyonu gören partiküler <0. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. ağır metaller.4. SO2 havada 2-4 gün süreyle kalır.yeryüzüne koruyan ozon tabakasında büyük tahribata yol açmaktadır. SO2 B B B B B B B B B B B B B B SO2 + ½ O2 SO3 + H2O B B B B B B B B SO3 ve nem ile H2SO4 B B B B B B B B oluşturur.4 HAVA KİRLETİCİLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ C. SO3 hemen reaksiyon verdiğinden havada serbest olarak uzun süre kalamaz. C. 64 . hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. SO2 suda çözünür (20°C’de 113 lt).Asit Yağmurlarının Etkileri Fosil kökenli yakıtların ısınma ve sanayide kullanılması sonucu atmosfere atılan baca gazları içinde bulunan SO2 ve NOx ler meteorolojik olaylar sonucu kimyasal değişmelere uğrayarak seyreltik sülfirik asit ve nitrik asit olarak yağmurlarla birlikte yeryüzüne dönmektedir.

yalnız yağmur değil. diğer bütün yağış biçimleri de asidik olabilmektedir Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. C.1. 1-2 µ arası partiküller hava kesecikleri ve bronşlarda tutulabilir. zaman zaman çok uzaklara taşınabilmekte. Partiküler maddelerin hayvanlara olan etkisi daha çok dolaylı yoldan olmaktadır.4.3 Flora ve Fauna Üzerindeki Etkisi Partiküler maddelerin bitkilere etkisi konusunda bilgiler yeterli değildir. Yaş depolamada atmosferde oluşan bütün ürünler.8-1. Kurşun etkisi akut veya 65 . atmosferde çeşitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğrayarak.01-0. konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar. sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) gibi kirletici maddelerin oluşumuna sebebiyet verirler. Kuru depolamada ise atmosferdeki partiküllerin ve gazların yeryüzüne taşınması esnasında yağmur veya kar bulunmaz. sis içinde aerosol şeklinde bulunurlar. Etkilerin ortaya çıkmasında maruz kalma süresinin önemi vardır. Bitkiler büyüme mevsimlerinde SO2’ye daha duyarlıdır.C. NOX gibi gazlar yağışla birleşip asit meydana getirebilmekte ve bunların yeryüzüne yağması ile asit yağmurları oluşmaktadır. Kükürtoksitlerin bitkilere olan etkisi akut veya kronik olabilir. motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller. 0. atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO).1. solunum sisteminin kendi kendini temizlemesine engel olmaları şeklinde veya zehirli ve kanserojen yapıları nedeni iledir. Tozlar yaprak gözeneklerini tıkar. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler. SO2’nin etkisi nem ile ve şiddetli ışıkta artar. bu faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte ve kükürtdioksit.4 İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi Partiküler maddelerin insan sağlığına çoğu solunum sistemi yoluyla olmak üzere çeşitli zararlı etkileri vardır.1 µ arasında partiküler maddeler solunum sistemlerinde birikebilir. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2.4. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. yağmur ve kar içinde çözünmüş halde yeryüzüne taşınırlar. Bu çerçevede belirtildiği gibi. Bunun en önemli özelliği kurşundur. Hayvanlara zararları konusunda bilgiler sınırlıdır. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. Çocuklarda kanda 0.4. fasulye. Bazı partiküler maddeler zehirli maddeleri taşırken bazılarının kendisi zehirli maddeyi oluşturur. B B B B Ayrıca bitki cinsine göre duyarlılık değişir. pamuk. Bunların yeryüzüne geri dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu olur. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. 0. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. Bu etki zehirli partiküler maddelerle bulaşmış bitkilerin yenilmesi ile oluşur.3 ppm) kronik etki benzer zarara yol açar. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta.01 ppm de 1 yıl kadar sürede ortaya çıkar. Çimento endüstrisinden kaynaklanan tozların nemle birleşerek bitki dokularının gelişimini engellediği saptanmıştır.2 Toprak Üzerine Etkileri Endüstriyel faaliyetler. oksitleri olarak. partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. sülfatları ve organik bileşikleri olarak verilir. Kurşun atmosfere element halde. Akut etki yapraklarda hücre bozunması ile ortaya çıkar (8 saate 0.0 µg/l kurşun enzim faaliyetlerini engeller. B B B B B B B B B B B B C. Partiküler maddelerin etkisi esas olarak solunum sistemi tıkamaları. ayrıca ışığı engelleyerek fotosenteze mani olurlar. azotoksit. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. sinir sistemi ve idrar yollarını tahrip eder. SO3. Kurşun kan üretimini engeller. çam ve elma ağaçlarıdır.1. Başlıca duyarlı türler alfalfa.

Bu etki rutubetin artması ile artar. Yapı malzemeleri özellikle kireç ve mermer CaCO3 + H2SO4 B B B B B B CaSO4 + CO2 + H2O B B B B B B B B B B reaksiyonu ile aşınır. SO2 partiküler maddelerle birlikte olduğunda solunum sisteminde daha uzun süreler kaldığı için çok daha tehlikelidir.4. C. B B KAYNAKÇA : 1-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğün Verileri (1929-2004) 2-Sağlık Müdürlüğü Verileri (1990-2004) 3-İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1993-2004) 66 . bakır gibi pek çok metalin korozyonu hızlanır. çinko. Partiküler maddelerin bazıları.2 Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Metallere etki korozif yapıdaki partiküler maddelerin doğrudan etkisi ile oluşur. Sülfürik asit korozyonu en önemli etkiyi oluşturur. B B B B B B B B B B 20 ppm’e kadar etkiler akuttur. SO2 ve H2SO4 ile SO4 tuzları solunum sistemini mukozayı tahriş ederek etkiler ve bronşit ve astım gibi kronik hastalıkların oluşumuna yol açar. Deri de aynı şekilde etkilenir. erozyon vb. özellikle biyolojik partiküller alerjiye neden olurlar. Ayrıca partiküler maddeler korozyon nüvesi oluşturabilir.kronik olabilir. Kağıtlar SO2’yi absorblayarak sararır ve kırılgan hale geçer. naylon) yapısını bozar ve mukavemetini azaltır. hatta 400-500 ppm kısa sürede öldürücü olabilir. Tekstil ürünleri kirlenme. rayon. şeklinde partiküler maddelerden etkilenir. H2SO4 tekstil ürünlerin (pamuk. Yapı elemanları kirlenme ve aşınma ile etkilenir. Demir.

Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 30-300 m arasında olup verimleri 10-60 l/s arasında değişmektedir.5-20 1/s/m’dir. Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 11-230 m arasında değişmektedir. B B B B Eskişehir .00 l/s/m arasında değişir. Havzada 545. neojen yaşlı silisli kireçtaşları ile konglomeralar ve mesozoyik yaşlı kristalize kireçtaşları ile ofiyolitlerdir.5-4. Kuyu verimleri 10-24 l/s özgül verimleri ise 0. kanallardaki sulama suyundan süzülme ve formasyondan yanal beslenim şeklinde olmaktadır. Ovada 3.1 Yeraltı Suları Eskişehir Ovası : Ovada yeraltısuyu temin edilen akifer formasyon alüvyondur. Sondajlardaki yeraltısuyu verimi 10-80 l/s arasında değişmektedir.75 l/s/m arasındadır. Alüvyon kalınlığı 5. Sularda kalsiyum bikarbonat tuzu hakimdir.7-8. Kalınlıkları 10-30 m arasında değişir. Kalınlığı 30-50 m arasındadır. P P P P P P P P Ovada açılan sondajlardan alınan yer altı suyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre C2 S1 ve C3 S1 sulama suyu sınıfına girdikleri belirlenmiştir.01-9. yüzeysel akıştan süzülme ile olmaktadır. Kalınlığı 5-95 m arasında değişir.5 I/s/m civarındadır.5 x 106 m3/yıl yeraltı suyu rezervi hesaplanmış olup 86 x l06 m3/yıl yer altı suyu yıllık emniyetli rezerv belirlenmiştir. sulama ve içme suyu olarak kullanılmaktadır.5 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmesine rağmen bazı alt drenaj havzalarındaki tuzluluk problemleri nedeniyle 169 x l06 m3/yıl emniyetli yeraltısuyu rezervi alınabileceği belirlenmiştir.Alpu Ovası : Ovada yeraltısuyu taşıyan önemli akiferler Porsuk Çayı vadi yatağına bağlı olarak gelişen alüvyonlar ile neojen yaşlı kireçtaşı ve çakıltaşlarıdır. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme.5 x 106 m3/yıl emniyetli yeraltısuyu rezervi mevcuttur.1 SU KAYNAKLARININ KULLANIMI D. özgül debi alüvyon için 0. P P P P P P P P Açılan sondajlardan alınan yeraltısuyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre yeraltısuları C2 S1 ve C3 S1 sulama suyu sınıfında oldukları belirlenmiştir. Bu değer jipsli sahalarda 5000-10000 mikromho/cm olabilmektedir. B B B B B B B B Y ukarı Sakarya Havzası : Havzadaki akifer birimler alüvyon. kullanma. Ovadaki yeraltısuyu sanayi. özgül debileri İse 0.5 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmiş olup emniyetli rezerv 2. Ovada 132. ikinci derecede önemli akifer ise Sarısuyun eski alüvyonlarıdır. yüzeysel akıştan süzülme. pH 6. Suyun sertlikleri 67 . kullanma suyu. Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 11-250 m arasında olup verimleri 10-50 1/s'dir. Ovadaki yer altı suları çoğunlukla sanayi suyu. Havzanın beslenimi yağıştan süzülme ve yüzeysel akıştan süzülme şeklindedir. sulama ve içme suyu olarak kullanılmaktadır.8 arasında değişmekte olup genellikle bazik karakterdedirler. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme. Havzada yeraltısuyu arama ve işletme amacıyla değişik tarihlerde yüzlerce sondaj açılmıştır. kullanma. yüzeysel akıştan süzülme ile Porsuk Çayı ve sulama kanallarından olmaktadır. Özgül verimleri ise 0.62-7. Ovadaki yeraltısuyu sanayi.40 m arasında değişir. sulama suyu ve bazen de içme suyu olarak kullanılmaktadır. B B B B B B B B İnönü Ovası : Yeraltısuyu yönünden en önemli akifer alüvyonlardır. Ovada 56 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmiş olup 33.5 x 106 m3/yıl’dır. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme. Elektriki geçirgenlik değerleri genellikle 500-1200 mikromho/cm civarındadır. P P P P P P P P Ovada açılan sondajlardan alınan yeraltısuyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre yeraltısulan C2 S1 sulama suyu sınıfına girdikleri belirlenmiştir.1.D) SU D. P P P P P P P P Ovada açılan sondaj kuyularından alınan su örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre .

10¯² Özgül Debi lt/sn/m 4.1 Hidrolik Katsayılar Kuyu No Kuyu Adı Su Veren Formasyonlar Alüvyon Alüvyon Alüvyon Eski Alüvyon Kalker Alüvyon Konglomera Eski Alüvyon Alüvyon Alüvyon Alüvyon. İnönü ovasında esas akiferi. Sarısu ile Porsuk çayının birleştikleri alanda ve Porsuk çayı boyunca açılmış kuyularda iletkenlik katsayısı için ortalama değer 1000 m³/gün/m alınabilir. DSİ III.1 Yeraltısuyu Taşıyan Formasyonların Hidrolik Özellikleri Eskişehir İnönü Ovasında açılan sondaj kuyularından mevcut pompalama deneyleri ile kıymetlendirilenler Tablo D.4 5.62 4. içme suyu olarak kullanılmaktadır.87 3. Pliokuaterner yaşlı terasların iletkenlik katsayısı 100-360 m³/gün/m arasındadır. Ovadaki yeraltısuları tarımsal amaçlı sulama suyu.1.33 0. 3.50 FS° arasında değişmektedir.54 0. Tablo D. Havzadaki yeraltısuları genellikle C2 S1 .42 12.C3 S1 sınıfı sulama suyu olup jipsli bölgelerde C3 S3 .75 1.07 1. P P P P Ovadaki alınan su örneklerinin kimyasal özellikleri şöyledir. C2 S1 . 1.7 3.5 x 106 m3/yıl’dır. B B B B B B B B B B B B B B B B Günyüzü Ovası : Ovada akifer olan birimler alüvyon. teşkil eden alüvyonların ortalama iletkenlik katsayısı 300 m³/gün/m yalnız 5586 No’lu Turgutlar kuyusunda geçilen kalkerin 60 m³/gün/m ve İnönü ovasının tabanını teşkil eden konglomeraların da iletkenlik katsayısı 5-70 m³/gün/m arasında değişmektedir. içme suyu ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. pH’lar 7.genellikle 18 .64 0. Ovada 4. Eskişehir ovasında .C4 S4 sınıfı olabilmektedir. Genellikle bazik sulardır.0-8.C3 S1 sulama suyu sınıfındadırlar.1. Elektriki iletkenlik değerleri 280-l000 mikromho/cm arasında değişkenlik gösterirler.8 1.25 3.8 53 Vişnelik 2964-A Hv.3 arasında değişir. Ovada açılan sondaj kuyularından 10-55 l/s yeraltısuyu alınabilmektedir. neojen yaşlı konglomera ile kireçtaşlarıdır.25 0. 2.Sularda kalsiyum-magnezyum bikarbonat tuzları hakimdir.1’de verilmiştir. Alüvyonların iletkenlik katsayısı 158-1692 m³/gün/m arasında değişmektedir. 4.Bölge Müdürlüğü 2004 68 . İkmal 3184 Karacahöyük 5007 Sağır Dilsiz Okulu 5586 Turgutlar 5587-C Satılmış 5590/A Kandilli 8049 Kanalyanı 8071 61 Evler 16670 DSİ Bahçesi 17025 Sümerbank 17147 Sağır Dilsiz Okulu 17148 17301 Sigorta Hast. B B B B B B B B Ovadaki yeraltısuları sulama ve kullanma suyu. Yeraltısuyu beslenimi yağıştan süzülme ve yüzeysel akıştan süzülme yoluyla olmaktadır. D.10¯³ 3.Konglomera Eski Alüvyon Alüvyon Eski Alüvyon Akifer Kalınlığı 77 4343 17 38 13 12 100 18 3 10 49 44 44 65 İletkenlik Katsayısı m³/gün/m 158 500 600 110 60 300 70 360 150 1340 1692 100 560 220 Depolama Katsayısı 1.

1. 2000’li yıllarda Kütahya İli’nin su ihtiyacı yaklaşık 750 lt/sn olarak hesaplanmaktadır.1990’lı yıllarda 450-500 lt/sn olarak alınan su.2 Jeotermal Kaynaklar D. İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Kullanımlar b.Kütahya Beşkarış Barajı ve Altıntaş Sulaması. a-Sulama suyu amaçlı kullanımlar b-İçme ve kullanma suyu amaçlı kullanımlar c-Endüstriyel su temini amaçlı kullanımlar d-Rekreasyon ve balıkçılık amaçlı kullanımlar e-Evsel ve endüstriyel atıklar için alıcı ortam amaçlı kullanımlar a. b.1.2.merhalede yaklaşık 8000 ha sulanabilecektir.Kütahya Sulaması. Kütahya Altıntaş Sulaması: Porsuk Çayını oluşturan diğer bir kol olan Kocaçay (Murat Çayı) üzerine kurulması planlanan Akçaköy Barajı vasıtası ile Altıntaş Ovasında yaklaşık 9000 ha alanda ilave bir sulama yapılabilecektir. Planlama ve Proje Safhasında Olan Sulama Projeleri a. a.2. D. Mevcut Sulamalar a.2.3.1.1.1.D.2’de verilmiştir.Porsuk Çayı üzerindeki Ağaçköy Regülatöründen cazibe ile Kütahya Ovasında yaklaşık 1700 ha alanda sulama yapılmaktadır a.Porsuk Barajından alınan su Porsuk Çayı Eskişehir girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü vasıtası ile Eskişehir ve Alpu ovalarında yaklaşık 17500 ha alanda sulama yapılmaktadır.1. Eskişehir Sulaması.3. İnşaat Halinde olan Sulama Projeleri a. Porsuk kaynaklarından elde edilebilecek maksimum su 500 lt/sn olmakta ve bunun üzerindeki ihtiyaçların Porsuk Çayı’nın kendisinden temin edilmesi planlanmaktadır.3.1.2. 69 .1. Kütahya İline doğrudan içme ve kullanma suyu olarak verilmektedir.3 Akarsular Eskişehir İlinde bulunan başlıca akarsular Tablo D.Eskişehir Beylikova’da inşaatları devam eden depolama tesisinde Porsuk Çayı’nın kış suları toplanarak sulama mevsiminde bu tesis vasıtası ile toplam 11000 ha arazi sulanması planlanmaktadır. 1987 yılında İller Bankası tarafından kaptaja alınmıştır.1 Porsuk Havzasında Akarsu Kullanımları Porsuk Çayı’da ve önemli yan kollarında akarsu kullanımları başlıca şu amaçlarla yapılmaktadır.Porsuk Çayı membalarından biri durumunda olan Kokar (Beşkarış) Çayı üzerinde inşa edilmekte olan Beşkarış Barajı vasıtası ile Altıntaş Ovası 1.1. Kütahya İli İçme ve Kullanma Suyu Temini Kütahya İlinin yaklaşık 20 km güneydoğusunda yer alan Porsuk Kaynakları. a. Beylikova Depolama Tesisi ve Sulaması.2. a.1.

25 1.38 0. 70 .22 2. Akarsuyun İle girdiği ve İlden çıktığı mevkilerin adı olarak belirtilmiştir *Debi değerler yıllık ortalama değerleridir.37 0.00 3. Başlıca Akarsular Toplam Uzunluğu (Km) 627 255 46 44 70 18 60 40 İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (Km) 400 225 46 44 70 18 40 40 Toplam Uzunluğa Oranı(%) % 64 % 88 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 *Debisi (m³/sn) 98.TABLO D.34 2.83 İl Sınırları İçindeki Başlangıç ve Bitiş Noktaları Çifteler Sakarbaşı Alpagut İncesu Kıranharman Kandilli - Akarsuyun Adı SAKARYA NEHRİ PORSUK ÇAYI BARDAKÇI DERESİ SARISU DERESİ SEYDİ SUYU ÇARDAKÖZÜ DERESİ SARISU DERESİ PÜRTEK ÇAYI DSİ III.57 5.Bölge Müdürlüğü 2003 Kolu Olduğu Akarsu Sakarya Nehri Sakarya Nehri Sakarya Nehri Sakarya Nehri Sakarya Nehri Porsuk Çayı Porsuk Çayı Başlangıç ve bitiş noktaları.2.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Standartlarında belirlenen limitlere ve sözleşmede öngörülen özel şartlara uygun olarak tesisi terk edeceği şeklinde projelendirilmiştir. Filtrelenmiş suyun dezenfeksiyon amacı ile temas tankına girmeden . Temas tankında suyun 20 dakika dinlendirilmesi için alıkonulması. tat ve koku kontrolü için toz aktif karbon durultucuların girişine dozlanacaktır. Eskişehir İli’nin içme ve kullanma suyunu temin etmek amacıyla İller Bankası tarafından su alma tesisleri . klasik arıtma tesisleri ve dağıtım tesisleri inşaatı 1989 yılında tamamlanmıştır.15 mg/lt yi geçmeyecek Tat ve Koku İtiraz edilmeyecek derecede Koliform Organizmalar (MNP/100 ml)yok c. Sülfürik asit ile pH ayarlanması. Hızlı kum filtreleri ile filtrasyon.1 mg/lt yi geçmeyecek Manganez (Mn) 0.05 mg/lt yi geçmeyecek Alüminyum (Al) 0. Seyitömer Termik Santrali Su Temini (Enne Barajı) Porsuk çayının önemli kollarından biri olan Felent Çayı üzerinde DSİ tarafından inşa edilmiş olan Enne Barajı Seyitömer Termik Santrali’nin soğutma ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamaktadır. demir ve manganezin giderilmesi için potasyum permanganat.b. Porsuk Çayı’nın Eskişehir İl merkezine girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü öncesinden karşılanmaktadır. Kimyasal işlem görmüş suyun düz tabanlı durultma tanklarında durultulması. Ayrıca ileride gerek duyulursa.2. 71 . 2005 yılından sonra kapasitenin 5500 lt/sn’ye çıkarılması planlanmıştır.6 JTU yu geçmeyecek Demir (Fe) 0. Ham suyun Porsuk Nehri’nden tesise pompalanması. Ham suyun dezenfeksiyon ve oksidasyon amacıyla klorlanması.2 Renk 5 Hazen birimini geçmeyecek Bulanıklık 0. Arıtılmış Su Kalitesi : pH 7+0. Durultma çıkışında klor tatbiki.1. Yeteri kadar karıştırma temin ederek Alüminyum Sülfat tatbiki ve bunu takiben flokların kararlılığını arttırmak için polyelektrolit ilavesi. Temiz su arıtma tesislerinde ham suya şu işlemler uygulanmaktadır. TS 266. Arıtma tesisleri Porsuk Nehrinden alınan suyun arıtılarak. 3700 l/s su verebilme kapasitesine sahip arıtma tesislerinde 1990’lı yıllarda ortalama 700800 l/s olarak arıtılıp şehre verilmiştir. Eskişehir İli İçme ve Kullanma Suyu Temini Eskişehir İli’nin içme ve kullanma suyu için gerekli ham su ihtiyacı. Endüstriyel Amaçlı Su Kullanımları c. Arıtıldıktan sonra şehre içme ve kullanma amacıyla verilen su aynı noktada Porsuk Çayı’ndan temin edilmektedir. Alüminyum Sülfat tatbiki ile polyelektrolit ilavesi arasında 5 dakikalık reaksiyon süresi temin edilmiştir.

Kunduzlu Dere.4’de . Buradan da görüldüğü gibi Kargın Uluçayır dereleri 2. Eskişehir Şeker Fabrikası Su Temini Eskişehir Şeker Fabrikası. Eskişehir bölümünde yer alan bu yan dereler genelde küçük debili ve temiz akarsular olduklarından 1990 yılından itibaren bu akarsuların büyük bir bölümü “Su Kalite Gözlem Programı”ndan çıkarılmış bulunmaktadır. e. 2004 yılı ortalama değerlere göre su kalite sınıfları ise Tablo D. Porsuk Barajı ile Eskişehir arasında Kargın (Sabuncupınar) Deresi. D. Eskişehir sonrasında ise Sarısungur (Mamuca) Deresi ve Sivrihisar’ı geçtikten sonra Pürtek Çayı’dır. Porsuk Baraj çıkışı ile içme suyu arıtma tesisleri arasında Porsuk Çayı’na karışan Kargın.5’te verilmiştir. Uluçayır Deresi ve Musaözü Barajı çıkışı olan Musaözü Deresidir. İnönü’den gelip Eskişehir içinden Porsuk Çayı’na karışan Sarısu Deresi.sınıf sular olurken Esenkara Deresi’nde aşırı kirlilik gözlenmektedir.1.3 ve Tablo D. d.c.2. Endüstriyel ve Evsel Atıklar için Alıcı Ortam Amaçlı Kullanımlar Porsuk Çayının endüstriyel ve evsel atıklar için alıcı ortam olarak kullanımı suyun kalitesini önemli ölçüde değiştirmektedir. Porsuk Çayını Besleyen Yan Dereler Eskişehir bölümünde Porsuk Çayı’nı besleyen yan dereler.3. Uluçayır ve Esenkara derelerine ait 1997-1998 yılları yan dereler ölçüm sonuçları ve ortalama değerlerine göre su sınıfları Tablo D.2. Rekreasyon ve Balıkçılık Amaçlı Su Kullanımları Kütahya ve Eskişehir’de Porsuk Havzası içinde yer alan birçok göletlerde rekreasyon ve balıkçılık faaliyetleri yürütülmektedir. Porsuk Baraj Rezervuarı’na kuzeyden karışmaktadır. şeker pancarı yıkama sularının büyük kısmını doğrudan Porsuk Çayı’ndan karşılamaktadır. 72 .

73

TABLO D.4

74

TABLO D.5 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümünü Yan Derelerinin 2004 Yılları Ortalama Değerlerinin Sulama Suyu Kriterlerine Göre Sınıflandırılması

İstasyon

Kargın Deresi 646 6,37 0,26 -0,7 0,21 0,49 400 0,06 C2S1 1,99 0,1 1,31 8 8,14 11,8

Uluçayır S Deresi II 536 I I I I I 10,54 0,39 -0,93 0,19 0,59 S

Esenkara Deresi S II I I I I I II I C2S1 II IV I I V I I .

Sağ Ana Kanal Şehir Çık. 591 9,97 0,39 -1,49 0,37 1,06 367 0,1 C2S1 4,34 0,32 3 6 8,4 17 S II I I I I I II I II I I I I I I

Sol Ana Kanal Şehir Çık. 591 10,18 0,4 -1,49 0,35 0,99 359 0,1 C2S1 5,4 0,45 3,2 17 8,2 14,5 S II I I I I I II II II II I I I I I

Parametre EC(25C) umhos/cm Değ.%Na SAR RSC meg/l Klorür(Cl)meg/l Sülfat(SO4)meg/l Top.Tuz mg/l Bor(B)mg/l SulamaS.Sınıfı Nitrat(NO3)mg/l Amon.(NH4)mg/l BOD5 mg/l Askı.Katı M.mg/l pH Sıcaklık C S=Su Sınıflaması I=Çok iyi

II 589 I 11,54 I 0,43 I -1,55 I 0,41 I 0,43 II 344 I 0,1 II

II 333 I 0,14

II C2S1 I I I I I I 0,62 0,09 2,35 6 8,1 10,5

I 41,5 I 0,15 I 1,25 I 79 I 7,9 I 11,8

NOT: 7 Ocak 1991 tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazetede verilen kriterlere göre düzenlenmiştir. V= Uygun Değil (Zararlı)

II = İyi

III = Kullanılabilir

IV = İhtiyatla kullanılabilir.

75

D.1.3.3.Porsuk Baraj Çıkışı İle Eskişehir İçme ve Kullanma Suyu Alım Noktası Arasındaki Su Kalite Değerlendirmeleri
Porsuk baraj çıkışında Tablo D.6’daki ölçüm değerleri ve Tablo D.7’da su kalite sınıfları incelendiğinde amonyak azotu ve COD 2. sınıf, orto-fosfat açısından açısından 3. sınıf, diğer parametreler açısından 1. Sınıf su olduğu görülür. Daha sonra yan derelerin ilavesiyle orto-fosfat açısından Esenkara istasyonunda 2. sınıf su durumuna gelmektedir. Porsuk Çayı üzerinde bulunan 13 gözlem istasyonlarının amonyak azotu (NH3-N), nitrit azotu (NO2-N), nitrat azotu (NO3-N) ve orto fosfat (o-PO4) parametrelerinin ortalama değerleri Grafik D.1’de ve aynı gözlem istasyonlarındaki BOD5 (biyokimyasal oksijen değeri) ve COD (kimyasal oksijen değeri) parametrelerinin ortalama değerleri Grafik D.2 verilmiştir. Porsuk Çayı Baraj çıkışı gözlem istasyonuna ait amonyak azotu (NH3-N), nitrit azotu (NO2-N), nitrat azotu (NO3-N) ve orto fosfat (o-PO4) parametrelerinin zamana göre değişimi Grafik D.3 ve aynı parametrelerin Esenkara istasyonunda zamana göre değişimi Grafik D.4 verilmiştir. Baraj çıkışı ile Eskişehir içme ve kullanma suyu alım noktası arasında endüstriyel ve evsel nitelikli kirletici kaynak bulunmamaktadır.

76

TABLO D.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri
İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH E.İletkenlik (25 C) T.Çözünmüş Katılar A.Katılar T.Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde BOİ KOİ T.Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum T.Koliform Fekal Streptokok Esh.Koliform Krom Bakır Kurşun Arsenik Çinko Civa Kadmiyum Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Cu Pb As Zn Hg Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l PORSUK ÇAYI BARAJ ÇIKIŞI n Min. Ort. Maks. 4 1,000 3,075 6,500 4 6,00 8,75 11,5 4 8,20 8,26 8,45 4 554,00 573 596 4 334,00 346 365 4 3,00 5 8 4 235,00 247,38 260,5 4 0 4,50 18 4 11,80 13,28 14,7 4 0,500 1,026 1,56 4 0 0,01 0,028 4 0 0,17 0,38 4 8,60 9,62 10,7 4 2,12 2,47 2,76 4 2,60 2,46 3,78 3 10 25,11 49,84 4 257,50 278,75 298 4 0,34 0,74 1,14 4 46,80 51,23 60,66 4 0 0,09 0,25 4 0,01 0,07 0,112 4 16,10 16,81 17,89 4 4 4 4,88 4 36 49 58 4 33 38 40,7 4 2 22,50 50 4 0 0,50 2 4 0 0,75 2 0 PORSUK ÇAYI ESENKARA n Min. Ort. 12 3,700 8,07 12 3,500 8,79 12 8,000 8,12 12 537 580,83 12 325,000 353,33 12 7,000 12,75 12 235,000 251,50 11 0 2,36 12 11,30 13,50 12 0,150 0,41 12 0,016 0,05 12 0,63 1,02 12 7,30 9,25 12 2,28 2,65 12 2,60 3,29 12 10 22,81 12 268 285,50 12 0,040 0,67 12 27,800 46,40 12 0,080 0,18 12 0,010 0,08 12 11,500 15,20 12 3 4,13 12 42 50,17 12 32 38,91 12 90,000 890,83 12 9,000 46,08 12 23,000 10,83 1 0 0 Maks. 10,500 12,000 8,300 617,000 376,000 20,000 287,50 15 18,86 0,767 0,102 2,32 11,40 3,12 4,48 47,30 298,50 1,080 56,600 0,330 0,150 18,070 5 62 41 3000,000 200,000 400,000 0 PORSUK ÇAYI BENZİNLİK n Min. Ort. 4 0,53 2,895 4 4,5 8,88 4 7,8 8,00 4 541 583 4 331 360 4 5 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 12,1 0 0,024 0,63 7,8 2,44 2,1 15 266,5 0,1 38 0,11 0,06 11,5 3,9 42,6 34,6 5000 100 2000 3,13 14,26 0,303 0,04 1,02 9,78 2,74 2,93 33,11 285 0,59 46,73 0,42 0,11 13,05 4 50 39 8750 825 3275 Maks. 5,400 13 8,20 601 381 243 12,5 18,43 0,604 0,06 1,25 11,32 2,96 3,92 73,7 300,5 0,95 55,2 1,14 0,229 16,24 4,88 60 42,3 11000 1400 4100

4 1

0 0,10

0,18 0,10

0,25 0,1

12 10

0 0,100

0,17 0,25

0,260 0,500

4 0

0,08 0

0 0

0,31 0

DSİ III. Bölge Müdürlüğü-2004

77

TABLO D.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri
İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH Elektriksel İletkenlik (25 C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Fekal Streptokok Esh.Koliform Krom Kurşun Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Pb B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l PORSUK Ç. ATATÜRK CAD.KÖP. n Min. Ort. Maks. 4 1,35 3,289 8 4 4,5 9,6 14 4 7,8 8,0 8,1 4 588 622 622 4 363 383 412 4 7 30 70 4 4 252,5 268,25 290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13,5 0,112 0,02 1,24 6,9 2,28 1,9 26 289,5 0,36 40 0,1 0,06 12,94 2,68 47,4 37,9 4000 400 500 15,94 4,466 0,042 1,56 9,635 2,38 2,6525 42,7825 306,63 0,6 46 0,39 0,0865 15,1875 3,815 53,95 41,7575 8750 550 2825 18,4 1,18 0,086 1,88 11,64 2,6 3,21 74,6 330 0,87 50,2 0,83 0,13 20,29 4,88 69,6 45 23000 900 8000 POR. Ç.ESKŞEKER FAB.ÖNCE. n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min. 2,2 4,5 8 586 381 8 253,5 13,5 0,24 0,022 1,41 6,6 2,32 1,96 26 292 0,42 40 0,1 0,08 12,94 3,17 49 35 Ort. 3,488 10,1 8,1 629 394 26 268,63 15,91 0,58 0,052 1,69 8,88 2,57 3,26 51,57 308,25 0,65 46,40 0,31 0,10 15,55 4,01 56,85 40,37 Maks. 6,700 15 8,15 674 424 64 291 19,1 1,43 0,106 2,08 10,5 2,92 3,98 78,3 335 0,85 50 0,75 0,13 20,29 4,88 76,4 43,1 POR. Ç.ESKŞEKER FAB SON. n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min. 2,155 7 7,8 598 370 16 255 13,8 0,332 0,033 0,11 3,2 3,6 4,8 38,64 294 0 38 0,18 0,1 14,38 3,41 48,4 38,2 Ort. 3,451 14,6 8,0 694 545 66 290,00 23,14 3,26 0,665 2,21 6,47 24,66 10,25 317,31 322,75 0,19 52,10 0,73 0,25 18,51 11,37 59,40 42,36 Maks. 6,300 19 8,15 842 982 136 339,5 40,3 11,6 1,88 5,6 9,77 86,4 15,7 195,6 347 0,39 59 1,26 0,61 21,65 31,69 73,6 45,2

DSİ III. Bölge Müdürlüğü-2004

78

18 0.32 7.2 7.Koliform Krom Bakır Kurşun Kadmiyum Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Cu Pb Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l PORSUK Ç.04 30. Bölge Müdürlüğü-2004 79 .10 3.2 36 60000 1000 6000 Ort.23 31 293.63 363.07 0.10 8.2 351.49 0.41 49.6 0.5 8.9325 45.41 4.36 64.63 70 0.80 51.15 53.2 0.26 16.4 67. 6. Ort.36 57. n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min.3 78 328.68 69.4 74.62 26.7 358.4 7.239 0.6 3.470 12.198 41.5 7.6 21.2 762 635 111 307 PORSUK ÇAYI ŞEKER ÇİFTLİĞİ n Min.051 0.33 90 2. Maks.9 3.PİS SU AR.61 419.46 55 47.1 14.600 7.6 405000 1200000 32250 120000 84000 160000 DSİ III.20125 0.995 21.2 7 7.81 12.E.65 8.8 8 4 860 1021 1283 4 489 592 783 4 30 302 760 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 280 39.2 0.36 0. 4.Ö.27 0.7 17 82 114.312 1.20 53.12 5.3 4.1825 1.4 357.5 0 42 0.5 44 355 542. 3.98 3 0.3 858 508 40 328.94 59.100 7.001 0 1.5 4 7.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH Elektriksel İletkenlik (25 C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat DemirMangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Fekal Streptokok Esh.13 93.00 21.15 40.05 0.7 909 531 83 341.92 3.425 9.397 1.02 0.5 23.54 123.39 71.483 13.33 Maks.7 141.9 6.022 0.51 22.12 0.7 366.9 1007 570 155 366 59.4 0.09 0.7 21.425 25.52 0.07 5.5 7.3 0.1475 21.73 243.8 679 462 55 284 Maks. 4.500 4 7.40 340.TABLO D.5 17.4 41.81 90 48.07 2. 4 2.5 1.1 19. 2.88 7.265 0.5 0.8 16.25 6.17 3.5 597 369 13 257.5 35 4.4 18.67 5.04 141.815 460.4 7.9 0.5 14.50 44.2 0.5 n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PORSUK ÇAYI ALPU Min.6 32.5 2.6275 1.25 71.2 2.38 3.161 0.27 47.05 60.01 76.5 3.5 321 341 0.17 0.96 53.5 145 14.16 68 53.66 76 12.95 10.84 0 3. 5.33 1.033 0.26 80 8.60 43.8 Ort.38 49.06 79.200 17 7.88 4.7 4.031 0 0.

16 63. Bölge Müdürlüğü-2004 80 .5 4.6 15 7.58 5.2 8.7 831 494 23 326 33.85 5.22 57.9 2 8.30 3.006 0 2.75 17.27 0.54 111.5 52.43 9.24 45.80 59.6 52.6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 7.8 856 502 97 329.47 85 0.5 16 7.6 35.27 72 0.5 7.88 42.62 5.6 4.8 981 595 113 339.5 1.08 38.9 3.5 47.95 83.6 64 PORSUK ÇAYI YUNUSEMRE n Min.18 51.45 0.8 13.16 0.6 799 459 38 317 29.70 18 7.87 58.5 7.35 50.TABLO D.2 2.5 4.60 400.30 55.6 3 0.5 7.13 2. Ort.1 6.4 48.6 137.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH Elektriksel İletkenlik (25 C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Fekal Streptokok Esh.15 2.9 47.08 0.4 92 0.6 77 378.6 34.6 32.75 0.06 2 3. Maks.5 31.53 60 55.36 37.37 3.045 0.23 37.50 4.8 45.503 0.25 44.16 1.9 53.9 0.36 0.62 27.90 2.755 72 0. 2 4.75 1.7 965 571 36 329 35. Maks.97 65.6 4.8 136 4.2 421 3.6 346.5 3.25 6. Ort.8 996 619 190 350 68.14 36.00 2.1 2.27 0.7 813 481 59 323.5 40.3 26.3 339. Maks.027 0.6 29.Koliform Krom Civa Kadmiyum Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Hg Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 PORSUK ÇAYI YEŞİLDON Min.9 16.14 4.30 1.4 5.207 40.30 392.28 45.60 144.089 0.2 5.003 0 2.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14.6 3.24 72 0.87 66 48.9 354 2.61 0.5 7.50 3.50 4.9 15. Ort.006 0.05 4.35 61.5 17.07 72 58.137 46 7.3 96. 2 5.32 39.32 0. 4.7 806 470 49 320.5 DSİ III.75 12.755 0.225 5.9 PORSUK ÇAYI BEYLİKOVA n Min.6 13.8 5.75 6.171 0.875 60.485 0.2 2.62 0 0 1.25 30.05 32.5 4.715 0.88 55.5 422.9 881 510 171 332.4 16 7.5 4.008 0.4 364 3.6675 0.844 0.

150 2.62 37.991 21 8 1019 631 290 152 371. Bölge Müdürlüğü 2004 81 .805 371.264 3.965 300000.72 400 2.8 48 10000 100 400 3.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER SİMGE Debi Q Sıcaklık T pH pH Elektriksel İletkenlik (25 C) EC Toplam Çözünmüş Katılar TDS Askıdaki Katılar SS Bulanıklılık Turb Toplam Alkalinite M-Al Fenolftalein Alkalinite P-Al Klorür Cl NH3Amonyak Azotu N NO2Nitrit Azotu N NO3Nitrat Azotu N Çözünmüş Oksijen DO Organik Madde pV Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOD5 Kimyasal Oksijen İhtiyacı COD Toplam Sertlik TH Orto-Fosfat o-PO4 Sülfat SO4 Demir Fe Mangan Mn Sodyum Na Potasyum K Kalsiyum Ca Magnezyum Mg Toplam Koliform T-Colı Fekal Streptokok F-Strp Esh.71 7.21 20.3 75 1.755 14.5 6.000 BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Maks.400 0.72 78 58.843 11.74 97 3.750 4 322.943 87.000 101.750 4 100 171.358 6.16 57.48 DSİ III.25 4.33 0.Koliform E-Colı Krom Cr Bakır Cu Kurşun Pb Arsenik As Çinko Zn Civa Hg Kadmiyum Cd Bor B Fenol Fen Florür F PORSUK ÇAYI SAZILAR n Min.62 0.500 22725.250 4 0 4 58.5 53 333.2 67.45 4.5 0 74.000 7567.111 0.017 0 5.9 3.745 62.363 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.240 0.7 7.08 12.000 1.833 4 962 1002 4 594 612.92 0.510 32. Ort.625 4 7.5 338.340 65.49 77.5 52.3 69.122 1.6 174.14 0.5 1. 4.32 0.TABLO D.850 51.218 4 5.7 1000000 20000 80000 0. 4 3.750 4 85 115.5 12.

Esenkara Benzinlik Atatürk Şeker Fb.TABLO D.Köp.Arıtma Öncesi Şeker Çiftliği Cad.7 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümü 2000 . Sınıf 1 : Yüksek kaliteli su Sınıf 2 : Az kirlenmiş su Sınıf 3 : Kirli su Sınıf 4 : Çok kirlenmiş su 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 Biyokimyasal Oksijen Değeri (mg/l) Kimyasal Oksijen Değeri (mg/l) Amonyak Azotu (mg/l) Nitrat Azotu (mg/l) Orto-Fosfat (mg/l) DO 1 1 1 1 1 2 2 3 SEMBOL pH 1 TDS 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Porsuk Baraj Çık. Sonrası Esk. Şeker Fb.2003 Yılları Ortalama Değerlerine Göre Su Kalite Sınıfları BAZ İSTASYONLAR PARAMETRELER pH Toplam Çözünmüş Katılar (mg/l) Çözünmüş Oksijen (mg/l) BOD5 1 COD 2 NH3-N 2 NO3-N 1 o-PO4 3 DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 NOT: 1997-1998 Yılları ortalama ölçüm değerleri 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayılı resmi gazetede tablo 1 de verilen Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına göre kalite kriterleri esas alınarak değerlendirilmiştir. Öncesi 82 .

K K. NO2-N. ŞE ŞE K K ER E R Çİ Ç FT İF T . JÇ I BKIŞ A I R K BA RA ES EN K EA GÖZLEM İSTASYONLARI GÖZLEM İSTASYONLARI BOD5 NH3-N COD NO2-N NO3-N o-PO4 DSİ III BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2004 83 Y .E R Ö F N B . N .A R RI I TM TM .S N ES ES .Ö A N Ö . R F SN B . C ŞE . .A . Ü KR ÖK P.GRAFİK D.K K Ö ER Ş .1 Porsuk Çayı NH3-N.Ö ŞE N K Ş . ER E KE FA B.NO3-N ve o-PO4 2004 Yıllı Ortalama Değerlerinin Değişim Grafiği i 12 350 10 300 250 200 COD 150 100 50 BOD5 o-PO4 NH3-N 8 mg/l mg/l 6 4 2 0 A TA İN TÜA Lİ K RTA K T C. . EŞ Y İL EŞ DO İL D N O B N A A LP LPU U JÇ 0 A BE RA N ZİB NE LN İK Z A SRA EN NO2-N SA SA ZI LA R ZI L A R IK . NO3-N EY BE Lİ K Y O Lİ V K A O Y V U A NU Y SE U N M U RE SE M RE .2.Porsuk Çayı BOD5 VE COD 2004 Yılı Ortalama Değerleri Değişim Grafiğ GRAFİK D. E FA K B.

GRAFİK D.3. NO3-N ve o-PO4 Değerlerinin Zamana Göre Değişimi 2.5 0 MRT HZR EYL KSM MRT HZR EYL MRT HZR EYL ARL MRT HZR EYL ARL MRT HZR EYL ARL AYLAR 2001 2000 2004 2003 2002 NH3-N NO2-N NO3-N o-PO4 84 .5 2 1.5 mg/l 1 0.Porsuk Çayı Baraj Çıkışı 2000-2004 Yılı NH3-N. NO2-N.

YAZ SONB.8 0. KIŞ İLKB. YAZ SONB. 2000 YAZ SONB.GRAFİK D. MEVSİMLER NO3-N o-PO4 2003 NH3-N NO2-N 85 .2 0 KIŞ İLKB.6 0.4 0. KIŞ İLKB. NO2-N. YAZ SONB. NO3-N VE o-PO4 ' ın Zamana Göre Değişimi 1.4 1.6 1.Porsuk Çayı Esenkara 2000-2003 Yılı NH3-N.2 1 mg/l 0.4. KIŞ İLKB.

86 .1’de verilmiştir.2.2.1996 yılında Sarar Giyim ve Tekstil Sanayi tarafından satın alınmış olup. faaliyetlerine devam etmektedir.3. Yeşilköy ve Ahiler. D.3.3.1. D.Göletler ve Rezervuarları Eskişehir İli DSİ III.4. SARAR Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret A. Üretimi yılda 3.DOĞAL DRENAJ SİSTEMLERİ Drenaj sistemleri ile ilgili yeterli bilgi edinilememiştir. Proses. Uzun yıllar Eskişehir merkezinin evsel atık sularının foseptiklerde toplanması ve Eskşehir katı atık depolama sahasından yer altı sularına olabilecek olumsuzluklarla ilgili Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerince araştırma faaliyetleri devam etmektedir. 3 vardiya halinde çalışmaktadır. D. Sıvı atık miktarı 2500 m³/gün’dür.1.1.’ne bağlı Eskişehir Basma Sanayi İşletmesi iken 28.2.Ş.5 Deniz İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır.5 saat.1 Yer Altı Suyu ve Kirlilik Yer altı sularından tarım alanlarının sulanması ve sanayi kuruluşları ile yerleşim birimlerinin su ihtiyaçları karşılanmaktadır. Sıvı atıkları. siyanür giderme gibi) fabrikanın hemen önünden Porsuk Çayına vermekteydi.2 Tülomsaş Eskişehir Lokomotif Fabrikası Atıkları Fabrika 1993 yılına kadar atıklarını belirli ameliyelerden geçirdikten sonra (Yağ tutma.2. Göller .8’de.1.3. D.D. ön çöktürme ve pH ayarlaması işleme tabi tutulduktan sonra belediye şehir kanalizasyonuna verilmektedir. 22.9’da verilmiştir. Bu tesis Sümer Holding A.3. Kanalizasyon işlemi tamamlandıktan sonra yine aynı işlemlerden geçirilerek kanalizasyon sistemine vermektedir. Kurtşeyh. Fabrikanın atıksu miktarı 100 m³/gün’dür.3 SU KAYNAKLARININ KİRLİLİĞİ VE ÇEVREYE ETKİLERİ D. Bölge Göletleri Tablo D. Bu işlemlerle atıksu kanalizasyona verilme standartlarına indirilmesi öngörülmektedir.2 Akarsularda Kirlilik Porsuk Çayı Eskişehir bölümü numune alma noktaları ve yan kol girişleri arasındaki mesafeleri Şekil D.1.02. Sivrihisar ilçesi AşağıKepen. Kaldırım Köyleri hudutları dahilinde yer altı düdenleri mevcuttur. içme ve kullanma suyunu şehir şebekesinden temin etmektedir. D.600.Ş.1 Eskişehir’deki Kirletici Kaynaklar D. D. Gökdere.000 m² basma+terbiye ve boyama işlemidir. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce inşa edilen göletler Tablo D.

12 0.25 20.90 15.60 1300000 987.890 0.162 0.40 20.90 0.20 27.154 0.65 0.79 12.00 1. Delikçam d.20 876.00 126000 870.66 19. Ilgın d.16 S 220 Minimum Aktif su kotu kapasite (Göletler) m m³ 1122.70 15. Çağsak d.90 997.06 S 117 62000 827.370 0.93 S 1112 151000 1137.653 0.032 S 42 261000 1267. Değirmendere Tıngır d.00 822000 TESİSİN ADI ASLANBEYLİ BEYLİK ÇUKURHİSAR DEREYALAK HANKÖY KANLIPINAR KARAÖREN KELKAYA KOÇAŞ SAZAK ÖMERKÖY YUKARI KARTAL YUKARI SÖĞÜT ÇATMAPINAR ERENKÖY KAYI III KESKİN 75.80 844.25 17.70 700000 1086.20 7760000 1125.20 995.508 0. Kocadere Kartal d.00 0. Yıl YAPILDAK Safhası İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme Akarsu Adı Ilgaz d.08 S 84 14000 998.Dereboyu Karanlık D.90 26.20 8.156 0.84 S 838 183000 1071.15 24.400 0.024 S 50 95000 878.00 0.07 S 150 360000 846.00 831000 873.75 11.19 S+T 167 920000 890.06 1121.Bölge Müdürlüğü 2004 87 .228 0.10 0.20 23. Karaöz D.451 0.00 350000 1178.00 18.60 888.70 0.55 21.50 826.00 0. Damlalı d.840 0.90 585000 1040.25 15.14 S 171 109000 878.15 30.95 730000 856.08 S 113 107000 1089.60 24. Yapılcak d.016 0.20 375000 818.540 0.450 0.85 3484000 1050.TABLO D.70 18.8 Eskişehir İli DSİ III Bölge Göletleri S= Sulama T=Taşkın kontrol Gövde Dolu Tipi Homojen Homojen Toprak Homojen Homojen Homojen Zonlu Homojent Kargir Homojen Zonlu Toprak Homojen Homojen Homojen Homojen Homojen Zonlu Maksadı Dolgu Hacmi Tesis Yüksekliği Normal Normal su kotunda Sulama Kret sahası Temelden Tagvelden Su Kotu Depolama Göl Kotu (brüt) Hacmi Alanı m m m m ha m³ Hm³ km² 71000 1132.00 0.20 31.750 0. DSİ III.60 1130.06 22.80 0.13 S 140 111000 1051.50 490000 1111.613 0.390 0.00 1134.20 994.15 876.50 186000 990.70 22.50 1049. Beylik d. Söğütbaşı d.50 9.30 20.13 S 144 99000 1123.40 27.60 28.85 130000 1250.16 S 390 41000 996.95 4.55 25.10 0.00 24.00 27.50 0. A.90 395000 868.11 S 120 55000 1099.90 0.60 875.60 0.60 20.15 15.60 22.00 22.25 1096. Kelkaya d.55 1069.80 17.00 16.66 865.12 S 150 144000 879.60 601000 837. Bayırköy D.80 1.227 S 154 40000 867.40 692000 865.791 0.032 S 74 510000 1000. Yağıcak D.60 402000 986.00 1264.66 23.30 1087.30 26.

735 1976-1977 1977-1978 1977-1978 1979-1980 1980-1981 1983-1984 1986-1988 1987-1988 1990-1991 1992-1994 2001-2002 2002-2003 2004 1984 1989 1990 1990 1992 1992 1997 Kret Yüksekliği m 15.50 12.00 20. Mercan Yağrı Yaylası Ahırköy Sazak Bahçeçik Üçbaşlı Emirceoğlu Günyüzü II Halilbağı Kızılcaören Özdenk Belpınar 3 Ad İkipınar II İkipınar I Kırka Göletleri 3 Ad Ağlarca 2 Ad Kuzören Ayvalı Sivrihisar İnönü Günyüzü Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Mihalıççık Merkez Beylikova Beylikova Beylikova Çifteler Beylikova Beylikova Seyitgazi Han Günyüzü Günyüzü Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Hay.000 103.000 262.060 Göl Aynası Alanı 120 000 Yapıldığı Yıl 1975-1976 Göletin Adı Günyüzü I Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 88 .390 776.50 18.927.520 200 000 230 000 104.00 26.75 22.660 1.700 92.473 16.50 26.600.000 11.000 158 000 287 000 125 000 304.360 8.00 Maksimum Göl Hacmi m³ 490.900 876.800 16.500 7.350 24.içme suyu Hay.içme suyu Hay.50 6.000 125 000 48 000 145.9 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce İnşa Edilen Göletler İlçesi Amacı Sulama Günyüzü Oğlakçı Tutluca I Tutluca II.000 540.içme suyu Hay.içme suyu Hay.220 1.TABLO D.00 765.00 17.50 7.814 20.700 9.204.000 765.90 13.50 7.00 17.000 820.000 1.150.330 16.00 16.00 20.50 4.904 1.000 67.680 1.içme suyu Hay.600 16.içme suyu Hay.260 217.000 19.500 7.352.00 3.75 8.970 8.000 940.00 25.içme suyu 16.00 6.

00 7.638 3.550 1.içme Hay.00 8.00 13.içme suyu Dinek Sivrihisar Hay.500 5.538 4.917 5.750 6.543 3.197 13.00 8.500 4.00 7.348 15.içme Hay.00 4.içme suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu 5.00 4.850 16.950 Göl Aynası Alanı 4.içme Hay.781 6.içme Hay.içme Hay.975 Yapıldığı Yıl 1998 Göletin Adı Çalkaya Hay.637 2.930 12.50 7.545 16.içme Hay.592 1.içme Hay.928 5.760 4.035 5.içme Hay.776 11.60 6.içme suyu Mihallıççık Peçene Sarıcailyas Işıkören İstiklalbağı Mülk Karapazar Demirli Balçıkhisar Tatarçık Çardak Kırka 4 Ad Han Seyitgazi Alpu Sivrihisar Sivrihisar Merkez Merkez Mahmudiye Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Hay.465 1998 1998 2000 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 Kret Yüksekliği m 5.315 14.00 6.600 6.50 7.500 16.içme suyu 2003 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 89 .000 11.00 Maksimum Göl Hacmi m³ 18.410 6.300 4.TABLO D.775 6.00 6.000 3.içme Hay.119 7.00 7.00 2.9 DEVAMI İlçesi Amacı Hay.00 8.

DSİ III.Bölge Müdürlüğü 1997-1998 90 .

2. Fakat 1993 yılında ispirto fabrikası atıkları (şilempe atıkları) için bir arıtma sistemi devreye sokulmuştur. Fabrika soğutma suyunu 400 m³/saat Porsuk Çayı’ndan çekmektedir. Diğer su ihtiyacını açmış oldukları derin kuyulardan sağlamaktadırlar. Arıtma tesislerinden çıkan ürün değerlendirilmektedir.3. parçalama ve oksidasyon işleminden geçiriliyor) Porsuk’a verilmekteydi.1. D. İşletme masrafları arıtmadan çıkan ürünlerin satılmasıyla sağlanmaktadır. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Kuruluşa ait fabrika ve atölyelerin atık su miktarı 50 m³/gün’dür.6 Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Atıkları Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 31 000 000 m²’lik toplam alana genişletilmesi planlanmış olup.4 Eskişehir Belediye Mezbahası Atıkları Eskişehir Belediye Mezbahasının Tarım İl Müdürlüğünce Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından çalışma izni bulunmadığından dolayı 31.145 ton : 9.) veya gübre olarak (gübre olarak kullanılacaksa içindeki potasyumun ayrılmasına gerek yoktur.12. Birkaç kez geçici tedbirler alındıysa da bunlardan bir verim alınamamıştır. Toplam şeker üretimi Toplam melas üretimi Toplam alkol üretimi : 132 ton : 50. Şeker Fabrikasının atıksu miktarı 6000 m³/gün’dür.3. İspirto Fabrikasından gelen atıklar genelde hiçbir işleme tabi tutulmadan Porsuk Çayına verilmekteydi.2.3 Eskişehir Şeker Fabrikası Atıkları Eskişehir Şeker Fabrikası şeker pancarından beyaz şeker.) kullanılabilir. Yeterli arıtma yapıldıktan sonra atıksular Porsuk Çayına verilmektedir.3.6 ay devam etmektedir.1993 yılına kadar sadece pancar yıkama ünitesinden gelen atıklar belirli bir işleme tabi tutularak (atık su havuzlara alınıyor. Manipilasyon kademelerinden birine 150 kg sülfürik asit verilerek potasyum. Porsuk Çayına verilen atıklar pancar yıkama ünitesinden ve ispirto fabrikasından gelmektedir.000 lt (12 ay) Kampanya Ağustos ayında başlamaktadır.2. Elde edilen potasyum sülfat gübre olarak kullanılır. potasyum sülfat şeklinde tutulur. İspirto Fabrikası bütün yıl çalışmaktadır.3. Konsantre şlempe hayvan yemi olarak (potasyumun ayrılması gereklidir.1. 66-68 kuru maddeli 65-70 ton konsantre slempe elde edilmektedir.700. Arıtım tesislerinde günde yaklaşık 150 ton buhar kullanılarak 7-8 kuru maddeli 600 ton seyreltik şlempe işlenmektedir. Şilempedeki organik yükü büyük bir oranda azaltarak Porsuk Çayına vermektedir. Arıtım tesisleri projesi Fransız Swenson firması tarafından yapılmıştır.1999 yılı kampanya dönemi sonu itibariyle .2. 91 . D. melas ve ispirto üretmektedir.1.D.1. 207 adet kuruluş faaliyet göstermektedir. Montajı Türk Şeker tarafından gerçekleştirilmiştir.5 Eskişehir 1.2000 tarihi itibariyle faaliyetine son verilmiştir. D. Ayrıca pancar yıkama atıklarının arıtım üniteleri daha da geliştirilerek kapalı sistem olarak çalışması ve elde edilen suyun geri kullanılması planlanmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisinde şu üniteler bulunmaktadır : 92 .1980 tarihinde üretime geçmiştir. Kimya Kauçuk Plastik San. 7 kuruluş 20 kuruluş 24 kuruluş 32 kuruluş 16 kuruluş 44 kuruluş 48 kuruluş 16 kuruluş Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaların arıtma tesisleri (Arçelik A. Fabrika atıkları için arıtma üniteleri vardır. 2003 yılı sonu itibarı kapanmıştır.9 DanoneSa Tikveşli Süt Ürünleri San.2 Eskişehir Belediyesi Kanalizasyon Atıkları Eskişehir Belediyesi kanalizasyon sisteminin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.Ş. Şehir Kanalizasyon Arıtım Tesisleri tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesiyle yapılan protokol gereği tüm fabrikaların atıkları tek bir kanaldan istenilen limitlere düşürülüp kanalizasyona verilmektedir. Tic.2. Makine İmalat San Tekstil Dokuma ve Hazır Giyim San. Eskişehir Atıksu Arıtma tesisleri inşaatı ESKİ tarafından Temmuz 1993 de başlatılmış ve 1998 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir. A.2.2. Beylikova İlçesinde faaliyet göstermektedir.İmalatı süt ve süt ürünleri olup. D.1 Kaplıcalardan Gelen Atıklar Kaplıcalardan gelen atıklar kanalizasyona verilmektedir. 2002 yılında kapasite artırımı nedeniyle ÇED yönetmeliğine göre Bakanlığımızca ÇED gerekli değildir kararı verilerek inşaa faaliyetleri başlamış ve yeni kapasiteye göre arıtma tesisi planlanmıştır.Ş. Günde 500-700 adet kuzu derisi işlemektedir (boyama işlemi dahil). D. Eskişehir’in Beylikova İlçesinde faaliyetini sürdürmektedir. Taş ve Toprağa Dayalı İmalat San. günde 75.2.Ş. tesiste mevcut olan kimyasal arıtma tesisi yeni tesis inşaat alanı içersinde kalmıştır. Metal San.1.3.3.Sektörel Dağılım Madencilik Gıda Sanayi Orman Ürünleri Kağıt Mobilya San. D. Aktif Çamur Sistemi ile arıtma prensibine dayanmakta olup.2 Evsel Atıklar D. Arıtmadan çıkan sıvı atıklar 150 m³/gün debiyle Porsuk’a verilmektedir. Suyunu yüzeysel bir kuyudan (6 m derinlik) temin etmektedir.3.7 Dersan Deri İşleme Sanayi Eskişehir’in Beylikova İlçesinde faaliyetini sürdürmektedir.3.1.2. hariç) yoktur.3.8 Güven Süt San. A. D.2.2.Kimyasal arıtma tesisinde arıtılan günlük 35 m³ su Porsuk Çayı’na verilmektedir.1.Faaliyetini süt toplama merkezi olarak sürdürmektedir. Daha önce atıklar Şeker Çiftliği mevkiinden Porsuk Çayına 3 ayrı kanaldan verilmekteydi.3.000 m ³ atıksu arıtma kapasitesine sahiptir.2. D. Atık suları Porsuk Çayı’na deşarj edilmektedir.

Kum ve Yağ Tutucular 5. Bu sulama kanallarının Eskişehir içinden geçen bölümleri özellikle evsel nitelikli açık atık kanalları olarak çalışmaktadır.3 Sulama Kanallarına Verilen Atıklar Porsuk Çayı Eskişehir girişinde Karacaşehir Regülatörü ile sağ ve sol ana kanallar vasıtasıyla Eskişehir ve Alpu Ovaları sulanmaktadır.2. Şeker Fabrikası sonrası 3. Sazılar istasyonuna kadar az bir düşüş görülmekle birlikte yine çok yüksek bir değerle Sakarya’ya karışmaktadır.2.Biyolojik Çamur Koyulaştırma (Yüzdürerek Ayırma)Havuzu 12. sınıf su durumunu sürdürmektedir. Aynı şekilde Baraj çıkışından .2.Havalandırma Havuzları 7. Nitrit-azotu ve özellikle nitrat azotunda Şeker Çiftliği istasyonundan sonra denitrifikasyondan dolayı düşüş görülmektedir. Baz alınan parametreler açısından Porsuk Çayı Eskişehir bölümü su kalite değerlendirilmesi Tablo D.Ön Çökeltme Havuzları 6.Çamur Koyulaştırıcı (Ön Çamur Koyulaştırıcı) 13. sınıf su (çok kirlenmiş su) durumuna gelmektedir. özellikle Porsuk Çayı Eskişehir girişinde Karacaşehir Regülatör ile sağ ve sol ana kanallar vasıtası ile Eskişehir ve Alpu ovaları sulanmaktadır.3. Grafik incelendiğinde amonyak azotu ve orto fosfat değerlerinde Şeker Çiftliği istasyonunda büyük bir artış görülmektedir.Çamur Susuzlandırma Ünitesi D.Fazla Çamur Pompa İstasyonu 10. D. NitratAzotu ve Orto-Fosfat değişimi (Baraj çıkışından Sazlılar istasyonuna kadar) Grafik D. 93 .Otomatik Taraklama 4. Bu sulama kanallarının Eskişehir içinden geçen bölümlerde.Isı İle Sindirme Kimya Kazanı (Biyogaz Üretim Ünitesi) 15.2 de verilmiştir. Nitrik-Azotu.Son Çökeltme Havuzu 8.4 Eskişehir Bölümü Su Kalite Değerlendirilmeleri 2004 yılında Porsuk Çayı Baraj Çıkışından Sazılar istasyonuna kadar 13 örnekleme noktasından örnekler alınarak incelenmiştir.10’de verilmiştir. 5.11’de verilmiştir.Çamur ve Sirkülasyonu Pompa İstasyonu 9. Organize Sanayi atıklarının karışmasıyla yoğun bir şekilde kirlenmiş olup. sınıf olan su kalitesi Şeker Çiftliği istasyonunda belediye kanalizasyonu.2.6 verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde Porsuk Baraj çıkışında 2. Su bu durumunu Sakarya Nehrine karışmadan önceki istasyon olan Sazılar istasyonuna kadar sürdürmektedir. Bu kanalların 2004 yılı sulama suyu kriterlerine göre ölçüm değerleri Tablo D.Ön Çamur Pompa İstasyonu 11.İç Kaldırma İstasyonu 3.3.1’de verilmiştir.Çamur Koyulaştırma Havuzu 14. Sazılar istasyonunda da 5. Porsuk Çayı 2004 yılı ortalama değerlerine göre BOD5 ve COD değişimi (Baraj çıkışından Sazılar istasyonuna kadar) Grafik D.El Taraklama 2.sınıf olan su kalitesi yan derelerin katılımıyla Esenkara istasyonunda bir miktar iyileşme göstermekle birlikte 2. Ölçüm değerleri (min-ort-maks) Tablo D. Porsuk Çayı 2004 yılı ortalama değerlerine göre Amonyak azotu. sınıf su (çok kirlenmiş su) durumundadır.1.

94 . D. Sazılar istasyonuna kadar suyun kendi kendini temizleme özelliğinden dolayı bir düşüş göstermektedir. Alınan numuneler Eskişehir Şeker Fabrikasının kampanya dönemine denk gelmediğinden atıklardaki BOI5 yüklerinin tamamının evsel nitelikli atıklardan geldiği görülmektedir. Porsuk Çayı Porsuk Baraj Çıkışı istasyonundan Sazılar istasyonuna kadar sulama suyu kriterlerine göre değerlendirilmesi Tablo D.8. ortalama orta fosfat yükü Grafik D. bulunan bu BOD5 yükü (25 843 x 1000)g/gün/54 g/gün = 478 574 kişilik bir nüfusun yüküdür. Esenkara. Tablo incelendiğinde Benzinlik istasyonuna kadar sulama suyu açısından 2.10) de verilmiştir.Benzinlik istasyonuna kadar düşük olan değerler Şeker Çiftliğinde birden artmakta ve en yüksek değere ulaşmaktadır. Benzinlik istasyonunda askıda katı maddeler açısından 5. Porsuk Çayı Eskişehir bölümü 2004 yılı ortalama BOD5 yükü Grafik D. ortalama Azot yükü Grafik D. Yük BOD5 yükü : 25 843 kg/gün = 25 999 kg/gün 156 kg/gün Azot yükü : 3 720 kg/gün = 3 822 kg/gün 102 kg/gün o-PO4 yükü : 1 153 kg/gün = 1 179 kg/gün 26 kg/gün Teorik olarak.6. Sınıf (zararlı-uygun değil) durumuna geçmektedir ve bu durumunu Sazılar istasyonuna kadar sürdürmektedir.11’de verilmiştir. Porsuk Çayı gözlem istasyonlarında E-coli. Porsuk Çayı Baraj çıkışı. 500 000 x 54 g/gün = 27 000 000 g/gün = 27 000 kg/gün BOD5 yükü olması gerekmektedir. Sınıf (iyi) olan su kalitesi. Evsel atıklar için kişi başına düşen BOD5 yükü = 54 g/kapasite-gün olarak kabul edilirse. T-coli patojenlerin zamana göre değişimi Grafik D.11 de verilmiştir. Grafikler incelendiğinde Şeker Çiftliği istasyonunda bütün değerlerde ani bir artış gözlenmiştir.9. D. Benzinlik ve Sazılar istasyonlarında 2004 yılı mikrobiyolojik değerlerin zamana göre değişimi Grafik (D. Şehrin nüfusunun 1997-1998 yılı itibariyle 500 000 civarında olduğu göz önüne alınırsa .5. Sazılar istasyonuna kadar tedricen bir azalma görülmüştür. Azot ve Orto-Fosfat yükünde Yeşildon istasyonunda gerek küçük yerleşim alanlarından gerekse sulama kanallarından taşınan kirlilik dolayısıyla az miktar bir artış gözlenmiştir. Yük – Benzinlik İst.7 de verilmiştir. Eskişehir’den gelen yük Benzinlik ve Şeker Çiftliği istasyonları arasındaki yük farkı (2004 yılı ortalama değerlerine göre ) alınarak hesaplanırsa. Eskişehir’den gelen yük= Şeker Çiftliği İst.

SN.6 GÖZLEM İSTASYONLARI 95 . ŞEKER ÇİFT.8 20578.9 753. ALPU YEŞİLDON BEYLİKOVA YUNUSEMRE SAZILAR 2293.7 11662 10000 653. ESK. ŞEKER FB.4 750.5 PORSUK ÇAYI 2004 YILI ORTALAMA BOD5 YÜKÜ DEĞİŞİMİ 60000 56329.ÖN.4 20000 12301.GRAFİK D.6 14399.9 21337. ESENKARA BENZİNLİK ATATÜRK C.ARITMA ÖN.6 0 BARAJ ÇIK.1 732.1 982.KÖP.2 50000 BOD5 Yükü( kg/gün ) 40000 30000 26536. ŞEKER FB.

5 1200.0 2007.8 321.9 588.0 4000.8 699.6 Porsuk Çayı 2004 Yılı Ortalama Azot Yükü Değişimi (NH3-N+NO2N+N03N) 4443. ŞEKER ÇİFT.0 ESENKARA BENZİNLİK ATATÜRK C.ÖN.7 339.KÖP.0 4500.0 1000.8 2500.7 GÖZLEM İSTASYONLARI 96 . ESK.0 1500.0 3500.0 500.2 2209. ŞEKER FB.GRAFİK D.0 0.2 1673. ŞEKER FB.0 3000.3 1028.0 2000.ARITMA ÖN.SN.8 695.2 2085. ALPU YEŞİLDON BEYLİKOVA YUNUSEMRE SAZILAR BARAJ ÇIKIŞI AZOT YÜKÜ (kg/gün) 1829.

ARITMA ÖN.2 1000 790.7 Porsuk Çayı 2004 Yılı Ortalama o-PO4 Yükü Değişimleri 2500 2285.7 467 196.3 2000 o-PO4 YÜKÜ (kg/gün) 1593.7 81 1598.5 56. ESENKARA BENZİNLİK ATATÜRK C.1 707 500 GÖZLEM İSTASYONLARI 97 . ALPU YEŞİLDON BEYLİKOVA YUNUSEMRE SAZILAR 195.ÇIK.6 170. ESK.7 1500 1185.ÖN.GRAFİK D. ŞEKER FAB.6 0 BAR. ŞEKER FAB. ŞEKER ÇİFT.SON.KÖP.9 147.

2004 Yılı T-Coli.Coli ve Debinin Zamana Göre Değişimi 16 14 200 12 SAYI / 100 ml 150 10 DEBİ ( l/s ) 8 100 6 4 50 2 0 MRT 2000 HZR EYL KSM 2001 T-COLI MRT HZR EYL MRT HZR EYL AYLAR DEBİ ARL 2003 MRT HZR EYL ARL 2004 MRT HZR EYL ARL 0 2002 E-COLI 98 . E.8 Porsuk Çayı Baraj Çıkışı 2000 .250 GRAFİK D.

E-Coli ve Debinin Zamana Göre Değişimi 6000 20 18 5000 16 14 12 3000 10 8 2000 6 4 2 0 KIŞ 2000 İLKB YAZ SONB KIŞ 2001 İLKB YAZ SONB KIŞ 2002 T-COLI İLKB YAZ SONB KIŞ İLKB YAZ SONB KIŞ AYLAR 2003 2004 E-COLI DEBİ İLKB YAZ SONB 0 4000 SAYI/100ml 1000 99 DEBİ ( l/s ) .2004 Yılı T-Coli.9 Porsuk Çayı Esenkara 2000 .GRAFİK D.

10. Porsuk Çayı Benzinlik İstasyonu T-Coli E-Coli ve Debinin Zamana Göre Değişimi 16000 16 14000 14 12000 12 10000 SAYI/100 ml 10 DEBİ ( l/s ) 8000 8 6000 6 4000 4 2000 2 0 ŞBT 2000 MYS AĞS KSM ŞBT 2001 MYS AĞS KSM ŞBT 2002 AYLAR T-COLI E-COLI DEBİ MYS AĞS KSM ŞBT MYS AĞS KSM ŞBT 2004 MYS AĞS KSM 2003 0 100 .GRAFİK D.

Ks AYLAR Tcoli E Coli Debi 101 .1000000 GRAFİK D. E-Coliform ve Debinin Zamana Göre Değişimi 100000 10000 TveECOLİ 100 ml /adet DEBİ m3/s 1000 100 10 1 Şb My Hz. Ks Şb My Hz. Ks Şb My Hz.Coliform. Ks Şb My Hz.11 2000-20003 Yılları T.

2 102 .218 0.33 0.85 294.4 2.TABLO D-10 2004 Yılı Porsuk Çayı Eskişehir Sulama Kanalları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH E.46 48.2 312 1.8 0.3 0.04 0.80 2. Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde BOİ KOİ Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum T.150 5.006 367 6 5.67 48.5 1.04 0.3 9.2 26.36 8.65 0 0 380 7 7 262.1 2 16.10 0.5 14.20 18.52 2.8 0.5 14 13.35 8.50 14.5 0. 2 4.085 1.038 0.289 0.000 3.045 1.10 300.8 2 14.00 255.64 47.25 0.66 3.000 17.20 8.07 SAĞ SAHİL SULAMA ŞEHİR ÇIKIŞI n Min. 2 2.7 2 585 591 597 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 353 5 3. Ort.002 359 17 14.5 12.02 SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Cu Pb As Zn Hg Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C mho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 2 0 0.Koliform Fekal Streptokok Esh.8 0.06 52.85 0 0 374 28 22 256 8.475 6.45 0.5 2 8 8.10 2.5 17.7 286 0.25 259. Ort.87 50.35 0.25 7 13 0.2 0.5 2 8 8.3 2. İletkenlik (25 C) T.4 2 587 591 595 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 343 6 6 255 0 12.9 3.50 0.9 3.05 47.2 0.475 0.17 10.79 7.048 1.4 0.5 256 0 12.1 28 303.10 0. Mak.08 7.215 0.2 2.08 4.56 1.25 12. Mak.Koliform Krom Bakır Kurşun Arsenik Çinko Civa Kadmiyum Bor Fenol Florür SOL SAHİL SULAMA ŞEHİR ÇIKIŞI n Min.22 7.98 9.75 1.5 0.8 4.82 3 23.8 20 289 0.2 2 0 0.5 4.25 0.07 1.

Şeker Fb.46 5 8.9 I 141.62 I 0. S Önce.96 0.96 II 360 I 0.49 I 0.02 III 462 II C2S1 S Çiftliği II 1021 I 21.97 II 394 II C2S1 Şeker Fb.38 0.1 I 14.65 I 1.93 I 72 I 8 Benzinlik Atatürk C.6 I 10.63 I 0. II 679 I 10.91 I 0.72 I 4.31 I 2.6 I 12.37 0.1 NOT: 7 Ocak 1991 tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazetede verilen kriterlere göre düzenlenmiştir.57 I 0.66 I -3.9 I 9.2 Esenkara S II 583 I 8.53 3.45 I 0. II 629 I 9.06 346 0.6 I 0.Tuz mg/l Bor(B)mg/l SulamaS.6 I 1.4 I 0. Esk.mg/l pH II 353 I 6.88 1.26 II 26 I 8.Katı M.75 I 3.08 I 12.5 0.11 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümünün 2004 Yılları Ortalama Değerlerinin Sulama Suyu Kriterlerine Göre Sınıflandırılması İstasyon Parametre Porsuk Baraj Çıkışı 11.19 II C2S1 I 4.44 -1.%Na SAR RSC meg/l Klorür(Cl)meg/l Sülfat(SO4)meg/l Top.93 I 0.02 II 7.61 I 2. V = Uygun değil (Zararlı ) 103 .22 I 1.09 II 545 II C2S1 EC(25C) umhos/cm 573 Değ.45 I -1.38 I -1.51 I 0.17 C2S1 4.39 I 2.8 I 8. II 694 I 10.38 I -1.09 II 10.44 I -1.19 II 55 I 7.TABLO D.Arıtma Şeker S Önce.34 I -1.4 0.67 I 0.37 I 0.65 V 30 I 8.8 Sıcaklık C I 8.46 I 0. IV = İhtiyatla kullanılabilir.4 I 14.42 I 0.99 II 5.73 III 302 I 7.51 III 55 I 7.88 I 0.18 C2S1 0.02 I 1.39 -1.(NH4)mg/l BOD5 mg/l Askı.45 I 0.2 I 83.96 II 383 I II C2S1 S Sonra.83 II 4.47 I 1. S=Su Sınıflaması III = I=Çok iyi II = İyi Kullanılabilir.75 1.2 0.71 III 12.Sınıfı Nitrat(NO3)mg/l Amon.29 13 8.3 S II 581 I I I I I I II I I I I I 10.59 II 592 II C3S1 S III II I I I I III III I III IV V I I S Köprü.33 2.76 8. II 622 I 9.4 0.

65 15.02 4 32 II 3.TABLO D.34 0.58 5.64 III C3S1 I II II 6.13 83 7.5 III 981 II 21.67 13.85 1.82 1. kullanılabilir.48 -3.75 16 V 172 I I 7.82 S III II I I I I III I III II I II V I I III 806 II 18.56 53.47 2.03 1.05 V 49 I I 7.55 1.14 2.2 III I C3S1 0 III I I C3S1 0.(NH4)mg/l BOD5 mg/l Askı.37 III 27.26 1. S=Su Sınıflaması IV = İhtiyatla V= Uygun değil I=Çok iyi II = İyi III = Kullanılabilir.6 NOT: 7 Ocak 1991 tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazetede verilen kriterlere göre düzenlenmiştir.72 -2.44 III 32.Sınıfı Nitrat(NO3)mg/l Amon.12 -3.8 1.65 531 Yeşildon S Beylikova Yunusemre Sazılar S III 856 II 19.6 I I I I 1 -3.5 II 42. (Zararlı) 104 .31 6.34 III 470 I II 595 I III 502 I III 613 I 0.5 1.Katı M.8 12.25 V 97 I I 7.76 I I I I 0.%Na SAR RSC meg/l Klorür(Cl)meg/l Sülfat(SO4)meg/l Top.31 S III 1001 II I I I I 27.4 C3S1 0.11 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümünün 2004 Yılları Ortalama Değerlerinin Sulama Suyu Kriterlerine Göre Sınıflandırılması İstasyon Parametre EC(25C) umhos/cm Değ.81 1.mg/l pH Sıcaklık C Alpu S 909 21.95 III 113 I I 7.8 16.09 -2.5 II 5.96 1.55 III I C3S1 1.Tuz mg/l Bor(B)mg/l SulamaS.27 I I I I 1.

069 105 .059 Alpu Yeşildoğan Yerinde 7.Tes.322 205 70 55 36 22 311 251 2725 131 24 593 464 604 958 218 0.63 104 0 0.32 ORGANİK PARAMETRELER KOİ Mg/l 42. Madde Mg/l 338 Klorür İyonu MgCl¯/l 0.07 0.204 43 40 0 46 62 306 159 2080 84 12 387 580 743 994 216 0.02 Nitrat Azotu MgNO3/l 0.045 Beylikova San.Sonrası Yerinde 8.037 0.014 189 40 0 36 110 336 191 2285 168 17 534 336 541 784 12 0.24 CO MgO2/l Yerinde Çöz.7 Top Fosfor Mg/l 2.351 1.12 2003 Yılı Porsuk Çayı Eskişehir Bölümü Analiz Sonuçları Parametre Regülatör Köprüsü Sıcaklık ºC Yerinde pH 8.305 0.54 0 0 0.6 BOİ Mg/l 2 İNORGANİK PARAMETRELER Kadmiyum µg/l 0 Kurşun µg/l 22 Bakır µg/l 46 Top Krom µg/l 149 Krom µg/l 81 Nikel µg/l 314 Çinko µg/l 0 Siyanur µg/l 8 Florür µg/l 587 Serbest Klorur µg/l 146 Demir µg/l 99 Mangan µg/l 208 Bor µg/l 146 Aluminyum µg/l 0 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2003 Birim Hasanbey Köprüsü Yerinde 8.02 Yerinde 392 0.19 Sülfat İyonu MgSO4/l 0 Amonyum Azotu MgNH4/l 0 Nitrit Azotu MgNO2/l 0.TABLO D.56 Yerinde 430 0.Org.57 50 0 0.049 1.17 Yerinde 422 0.585 0.

Bu durumda baraja giren fosfor ve azot yüklerinin mutlaka denetlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.D. Bor üretimi nedenı ile oluşan borlu sular. Porsuk Baraj Gölü Eskişehir’in 25 km batısında yer alan Porsuk Barajı. Değişik dönemlere ait baraj gölünden alınan su örneklerinin analiz neticelerinden baraj gölü çıkışındaki bor konsantrasyonu 3750-7056 µg/lt değerleri arasında değiştiği anlaşılmaktadır. . bor madeninin çıkarıldığı ocaklar ve civardaki kayaçlardan yağışlı dönemlerde çözünen bor baraj gölünde bor konsantrasyonunun artmasına sebep olmaktadır. % 21 ötrofik % 79 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir.’nin bor türevleri üretiminde bulunan işletmesi mevcuttur.3. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik D.3. 2000-2002 yıllarında yapılan trofik sınıflama çalışmalarında Porsuk Baraj Gölünün Hipertrofik özelliğini koruduğu görülmektedir.14. Porsuk Baraj Rezervuarında 2000-2002 yılları arasında ölçülen ortalama klorofil-a değerleri 44.3. İncelemeler Baraj gölüne gelen kirletici yükün en büyük bölümünün Kütahya pis su arıtma tesislerinden geldiğini göstermektedir. toplam fosfat-fosforu Tablo D.Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu teminidir.2 Çatören Barajı Göleti İlimiz Seyitgazi İlçesi Kırka Beldesi dünyanın ve ülkemizin en önemli bor rezerv sahalarından olup beldede Eti Bor A. Porsuk Barajı başlıca üç amaç için inşa edilmiştir. nitrat-azotu Tablo D. Aynı şekilde 2000-2002 yılları arasında ölçülen ortalama fosfat değerleri 186 mg/m³ olarak bulunmuştur.3.3. Porsuk Baraj Gölünde amonyak-azotu Tablo D.13. % 2 mezotrofik % 37 ötrofik % 61 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. 2000-2002 yıllarında.15. a.Ş.Eskişehir İlinin taşkından korunması b. Bu değer göz önüne alındığında. 106 . Barajdan Seydi suyuna yapılan boşaltımlar nedenıyle Seydi suyu kenarındaki tarım alanlarının sulanmasında olumsuzluk yaratmaktadır. 1966 yılında yapımına başlanmış ve 1972 yılında tamamlanmıştır.Eskişehir ve Alpu ovalarının sulanması c.23 mg/m³ bulunmuştur. Pis su arıtma tesislerinin acilen tam kapasite çalışması baraja gelen fosfor yükünün denetlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. klorofil-a Tablo D. Bu değer trofik sıralamada toplam fosfor için kullanılan olasılık dağılım tablosunda yerine konulduğunda .3. Göller. D.1.16 değerleri ve ortalama değerleri gösterilmiştir.

3 Kunduzlar Baraj Göleti Çatören barajı ile aynı bölgede olup bor üretiminden kaynaklanan bor kirliliği yaşamamakla birlikte yağışlı dönemlerde kayaçlardan çözünen bor konsantrasyonları ile göletteki bor konsantrasyonları artmaktadır.4 Sarıyer Baraj Göleti Porsuk çayından taşınan kirlilik yükleri yanında Ankara ilinden gelen evsel ve endüstriyel kirlilik yükleri ile kirlenmektedir.3. 107 .3.D.3. D. Sakarya nehri üzerindeki Gökçekaya ve Yenice barajlarının kirlilik yüklerini tutmakla beraber zaman zaman barajda biriken atık yükleri nedenıyle bu iki barajda olumsuz etkilenmektedir.3.

71 484.6 1.7 0.9 0.653 0.46 0.550 0.1 0.315 0.29 1412.354 0.4 1.6 1.15 0.160 0.2 0.903 0.75 1.85 1.15 0.00 778.66 0.370 0.8 2 0.42 0.36 0.655 0.15 0.13 Porsuk Baraj Gölü 2000-2002 Amonyak Azotu (Nh3-N) Dağılım Tablosu Gözlem İst.36 353.57 1185.748 TARİH A C E G J L N Ortalama mg/lt 0.9 1.252 0.00 440.483 1.3 0.92 1.57 0.518 0.614 0.2 0.6 1 0.463 0.15 0.2 1.718 0.610 1.179 0.3 0.31 0.14 1252.765 1.57 507.626 0.05 1.25 0.2 0.14 1257.300 0.57 178.25 0.1 0.25 0.15 0.2 0.02 639.25 1 1.4 0.15 0.7 0.15 0.05 0.00 1010.45 0.803 0.215 0.25 0.41 0.348 1.4 0.113 0.52 108 .257 0.71 178.3 0.168 0.486 0.05 0.363 0.5 0.25 0.34 1.03 0.15 0.318 0.6 1.3 0.98 0.545 0.85 0.44 0.745 1.Bölge Müdürlüğü 2003 Yüzey Ortalama Orta Ortalama Dip Ortalama 0.008 0.15 0.00 390.186 0.9 0.543 0.115 0.TABLO D.57 562.54 0.3 0.2 0.3 2.33 0.413 0.390 0.376 0.86 485.667 1.51 0.440 1.34 0.53 0.2 0.484 1.507 1.8 0.00 160.230 0.010 0.85 0.203 0.05 0.55 0.523 0.62 0.05 0.779 1.87 0.2 0.4 1.74 0.27 0.86 550.Ortalama ORTALAMA DEĞERLER GENEL ORTALAMA DSİ III.8 0.179 0.14 522.86 300.2 1.95 0.55 0.8 0.183 0.570 0.05 0.742 0.71 0.03 1.35 1 0.5 1.39 2.2 0. Numune cinsi HAZİRAN 2000 Kompozit Yüzey Orta Dip MAYIS 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip EKİM 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip TEMMUZ 2002 Kompozit Yüzey Orta Dip Komp.285 0.640 Ortalama mg/mküp 542.3 0.1 0.5 0.45 0.693 0.257 0.35 0.562 1.15 0.5 1 0.41 0.

71 0.89 0. Numune cinsi Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip Komp.43 0.093 0.86 0.29 0.00 0.145 0.1 0.19 L 0.18 0.15 0.19 0.21 0.19 0.43 0.19 0.89 0 0.218 0.145 ORTALAMA DEĞERLER GENEL ORTALAMA DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 109 .137 0.090 0.14 Porsuk Baraj Gölü 2000-2002 Nitrat Azotu (No3-N) Dağılım Tablosu TARİH Gözlem İst.18 0 0.054 54.17 0.00 0.55 0.310 0.095 0.18 0.35 0.19 0 0 0.02 0 0.238 C 0.19 0.057 57.42 0 0 0 0 0 0.193 0.2 1.2 0.757 757.19 0 0.2 0 0.081 81.38 0.100 0.15 0.86 0.Ortalama Yüzey Ortalama Orta Ortalama Dip Ortalama A 0 0.147 Ortalama Ortalama mg/lt mg/mküp 0.241 J 0 0 0.71 0.29 0.43 0.138 0.86 0.230 0.100 0.593 0.36 0.191 90.18 0.045 0.TABLO D.19 0.19 0.19 0.140 0.15 0.114 114.230 0.18 0 0.455 0.08 0.43 0.14 0.148 0.098 0.083 0.15 0.162 0.570 570.2 0.144 144.226 E 0.1 0.057 0.2 1.2 0.18 0.065 0.55 0.21 0.48 398.086 85.18 0 0.135 0.343 342.1 0.070 0.35 0.21 0 0 0 0 0.081 81.173 0.153 152.00 0.081 81.113 112.18 0.19 0.243 242.1 0.148 0.130 0.2 0.2 0 0.19 0.19 0.21 0.9 0.19 0 0.2 0.18 0.19 0 0 0 0.144 144.21 0.14 190.1 0.55 0.19 0.399 0.69 162.35 0.18 0.1 0 0 0 0 G 0 0 1.603 0.19 0.62 0.108 108.00 0.121 121.18 0.180 0.14 0.433 0.98 HAZİRAN 2000 MAYIS 2001 EKİM 2001 TEMMUZ 2002 0.06 0.2 0.148 N 0 0 0.

093 0.223 0.148 0.32 0.19 0.43 131.33 0.03 0.64 G 0.137 0.075 0. Numune cinsi Haziran 2000 Kompozit Yüzey Orta Dip Mayıs 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip Ekim 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip Temmuz 2002 Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip GENEL ORTALAMA DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 A 0.268 0.07 0.05 0.17 0.28 0.1 0.148 0.039 0.86 318.03 0.03 0.05 0.57 194.02 0.23 0.17 0.1 0.21 0.09 0.18 0.186 Ortalama mg/m3 P P 55.04 0.03 0.86 192.21 0.17 0.P Dağılım Tablosu TARİH Gözlem İst.06 0.21 0.18 0.05 0.075 0.14 0.04 0.29 0.27 0.3 0.43 122.078 0.198 J 0.71 205.083 0.21 L 0.183 N 0.27 0.43 0.127 0.315 0.29 0.13 0.31 0.03 0.278 0.07 0.04 0.21 0.15 0.388 0.277 0.21 0.16 0.198 0.07 0.09 0.14 0.24 0.31 0.43 190.193 0.65 0.2 0.31 0.22 0.17 0.05 0.19 0.32 0.57 185.106 0.21 0.22 0.TABLO D.463 0.71 212.03 0.32 0.05 0.034 0.19 0.23 0.23 0.05 0.05 0.153 0.14 320.22 0.056 0.18 0.03 0.16 0.3 0.16 0.27 0.02 0.06 0.2001 .23 0.29 301.22 0.08 0.18 0.32 0.31 0.21 0.24 0.23 0.159 0.2 0.213 0.1 0.08 0.36 0.24 0.2 0.301 0.15 Porsuk Baraj Gölü 2000 .86 340 140 34 136 300 127 106.21 0.217 E 0.27 0.24 0.131 0.29 110 .12 0.22 0.283 0.34 0.206 0.21 0.29 0.22 0.17 0.14 0.3 0.2002 Toplam Po4 .233 Ortalama mg/l 0.28 0.07 0.31 0.058 0.14 0.135 0.01 0.19 0.2 0.194 0.04 0.186 0.068 0.248 0.54 0.136 0.319 0.123 0.71 38.11 0.04 0.29 186.179 C 0.

37 45.72 E 60.37 44.33 49.59 P Ortalama C 43.18 45.2002 Klorofil .32 22.08 42.92 45.9 12.32 22.72 N 76.95 46.A Dağılım Tablosu TARİH AY HAZİRAN MAYIS EKİM YIL 2000 2001 2001 Gözlem İst.2 41.6 10.TABLO D.18 15.08 42.99 43.62 52.28 44.82 35.04 38.41 J 61.78 37.2001 .51 44. Numune cinsi Kompozit " " A 44.13 45.37 44.94 mikrog/l 62.54 L 85.6 43.99 43.23 Ortalama mg/m3 P P 62.16 Porsuk Baraj Gölü 2000 .97 42.18 G 64.19 44.23 TEMMUZ 2002 " DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 ORTALAMA mg/m3 P NOT: Temmuz 2002 tarihinde 7 istasyondan numune alınmıştır.83 34.98 34.43 48.28 44.27 49.85 50.67 45. 111 .

Porsuk kaynakları temiz olduğundan sadece gaz klorlama işlemi yapılarak şehre içme suyu olarak verilmektedir. Kütahya nüfus projeksiyonunun artması Porsuk kaynaklarının 2000’li yıllardan itibaren yetmeyeceğini göstermektedir. Bilindiği gibi gölde azot yüklerinin artması ötrofikasyonu hızlandırıcı rol oynamaktadır. 112 .4 Denizlerde Kirlilik İlimizin deniz ile kıyısı bulunmamaktadır. Fosfor parametresi baz alındığında(186mg/m 3 ) % 2 mezotrofik % 37 ötrofik % 61 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. Bunun için ötrofikasyon da en Önemli parametre olan fosfor yükünün girişinin azaltılması gerekmektedir. Hipertrofik göllerin özelliklerine bakıldığında. Kütahya Tügsaş Gübre fabrikalarından gelen azot yükü. Bu sebepten Beşdeğirmen istasyonundan önce Porsuğa karışan Güvez deresinin gerek Seyitömer Termik Santralından gelen atıklar gerekse evsel atıklar açısından devamlı kontrolünün yapılması gerekmektedir. Porsuk Baraj Gölü Eskişehir ili içme ve kullanma suyu kaynağı olduğundan bu durumun ortadan kaldırılması için acilen önlem alınmalıdır.D. D. Bu yüzden arıtma tesislerinin tam kapasite çalışması sağlanmalıdır.4 SU VE KIYI YÖNETİMİ. Bu durumda baraja giren fosfor ve azot yüklerinin mutlaka denetlenmesi gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.4.2 Porsuk Baraj Gölünün Bugünkü Durumu ve Geleceği Porsuk Baraj Gölü 2000-2002 Yılı Trofik yapısı Baraj gölü 2000-2002 yılları ortalamalarına göre Klorofil-A (44. Bu nedenle bu ilimizde Porsuk Çayından su alınması alternatif olarak görülmektedir.23mg/m3) parametresi baz alındığında. D. Fosfor yükünün çok büyük kısmının Kütahya Pis Su Arıtma Tesislerinden geldiği yapılan çalışmalarda da gözlenmiştir. Fosfor yükünde Beşdeğirmen istasyonunda da bir artış görülmektedir. % 21 ötrofik % 79 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. 1997-1998 yılında geçmiş yıllara göre oldukça azalmış olmakla beraber 2002 yılı sonu itibarıyla tekrar artış görülmüştür. Şeker Fabrikası atıklarının kesinlikle kanalizasyona veya Porsuğa verilmesi önlenmelidir. Bundan dolayı Porsuk Çayının Kütahya girişinde temiz olan su kalitesinin korunması ve Porsuk Çayı membasına doğru kirletici sanayi kuruluşlarına izin verilmemelidir. bu tip göllerde biyolojik ve kimyasal dengenin bozulduğu ve parçalanmış maddelerin göl tabanı ve kıyı bölgelerde birikmesi nedeniyle bataklaşma sürecinin başladığı gözlenmektedir. STRATEJİ VE POLİTİKALARI D.4. P P 2000-2002 yıllarında yapılan trofik sınıflama çalışmalarında Porsuk Baraj Gölünün Hipertrofik özelliğini koruduğu görülmektedir.1 Kütahya İçme ve Kullanma Suyu Açısından Kütahya içme ve kullanma suyunu Porsuk kaynaklarından almaktadır.3.

Cyanophyceae (Mavİ-yeşil algler) türlerinin çoğu zararlıdır. toplam koliform ve E. Bu toksik maddeler insan ve diğer hayvanlar tarafından alındığında sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilmektedirler. maksimum değerden az olduğu gözlenmektedir. 113 . çözünmüş oksijen. Yalnızca Temmuz 2002 yılı verilerinin. çözünmüş madde ve pH. gölün suyu plate-count değeri bakımından içime uygun değildir.b) ile birlikte toksik kompanentler oluştururlar.Alg popülasyonu aşırı ölçüde arttıkça güneş ışınlarının derindeki canlılara ulaşmasını engellerler. Potasyumpermanganat v. elektriksel iletkenlik. Kompozit. tüm isyonlann ortalama değerleri ve 31. den alınan plankton örneklerinde sayım ve tür tayini yapılmıştır. Ölen mavi yeşil alglerden atılan hücresel polipeptitler bakır iyonlarıyla ve diğer alg öldürücüler {Bakırsülfat. derinlikten hortum kullanılarak alınmıştır.Sıcaklık değerleri 25°C ile 7°C arasında değişmekte olup İlkbahar ve sonbahar aylarında karışım gözlenmektedir. Bu olay ise balık popülasyonunun azalmasına sebep olur. Yüzeyden derinliğe doğru bilgisayarlı profil analiz aletiyle tarama yapılmış.Burada daha kalıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yeşil alglerden Spirogyra lar aşırı çoğaldıklarında müsülanjlı flamentleri bazı balıkların solungaçlarını tıkayarak balıkların boğularak ölmelerine sebep olabirler. yüzey. orta.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Kıtaiçi Su Kaynaklarına Göre Kalite Kriterlerine göre inceleyecek olursak. içime uygun sularda olması gereken maksimum değer 500 olduğundan dolayı. elektrik iletkenliği (Konduktivite) 25 °C de 420 . Bakteriyolojik Analizler: Gölü. Temmuz 2002’de 5 istasyondan numune alınmıştır. Baraj Gölünde Su Kalite Değerlendirmeleri: Haziran 2000 Mayıs 2001 ve Ekim 2001’de Porsuk Baraj gölünde 7 gözlem istasyonundan. bulanıklık ölçümleri yapılmıştır. mevsimlere göre suyun kimyasal ve fiziksel yapısındaki değişikliklere bağlı olarak çeşit ve tür sayıları bakımından farklılıklar gösterirler. Bu tür algler ayrıca suda tat ve koku problemlerine yol açabilmektedirler. Kompozit örneklerde ilave olarak klorofila deneyi de yapılmıştır. dip olarak su numuneleri alınmış ve laboratuvar da kimyasal analizleri yapılmıştır. Chlorophyceae (Yeşil algler) türlerinden Ankistrodesmus ve Ulothrix gibi türler ise temiz suların göstergesidirler. Anabaena. Yüzey.sınıf su kalitesine sahip olduğu gözlenmektedir. Çözünmüş Madde ve pH Ölçümleri: Gölde tüm istasyonlar ve yüzeyden derinliğe olan değişimler gözlendiğinde Çözümüş oksijen sığ istasyonlarda 8m.Ayrıca porselen atıklarından ileri gelen askıda katı madde yükünün kontrol edilerek Porsuk Baraj Gölü'nde birikmesi önlenmelidir. Yaz aylarında yüzeyden dibe sıcaklık tabakaları oluşmaktadır. Plate-count (toplam koloni sayımı) değerleri TS 266' ya göre değerlendirildiğinde. Aphanizomenon gibi türler Porsuk Baraj gölünde bulunmaktadırlar. Kompozit örnekler yüzeyden ilk 5m.12. Çözünmüş Oksijen. derin istasyonlarda 10 m den sonra sıfırlanmaktadır. Bu tür alglerin en önemli zararları suda toksik madde üretmelerinden kaynaklanmaktadır. Phytoplankton (Bitkisel Algler) Çeşitleri ve Sayımları: Plankton organizmaları. Algler (Phytoplanktonlar) fotosentez yoluyla atmosferden suya geçen karbondioksiti kullanarak oksijen ve organik maddeye dönüştürürler. dip örneklerinde mikrobiyolojik analizler ile ilk 5m. Microcystis. orta.coli açısından 1. Elektriksel İletkenlik.640 (imho/cm değerleri arasında pH değerleri 7 9 arasında değişim gostermektedir.

sınıf (ihtiyatla kullanılabilir) durumdadır. Karacaşehir Regülatörden sonra aldığı suyu filtrasyon.Diaptomus sp. içme ve kullanma suyu ham su kaynağı olan göl sularını ne şekilde ve ne kadar etkileyebileceği konusu.Diatomeae (Silisli algler) den Cyclotella temiz suların göstergesidir. Fragilarla. Kütahya şehir çıkışından Porsuk Baraj rezervuarına kadar olan bölümde su oldukça kirli olduğundan sulama suyu kriterleri açısından kullanılmaz durumdadır. Eskişehir İçme ve Kullanma Suyu Açısından Eskişehir içme ve kullanma suyunu Porsuk Çayı’ndan temin etmektedir. Eskişehir Karacaşehir regülatörü vasıtası ile sağ ve sol ana kanallara verilen iyi kalitedeki sulama suyu bu kanalların şehir içi bölümlerinde özellikle evsel nitelikli atıklar ile kirletilmektedir. Kütahya bölümünde kalıcı ve daha ciddi tedbirlerin alınması ile bu olumsuz durumlar ortadan kalkacak. Bitkisel Planktonlardan daha büyük boyutlardadırlar. Trachelomonas ve Dinobryon gibi türler ise arıtma tesislerinde filtrelerin tıkanması gibi problemlere sebep olurlar. Porsuk Baraj gölünde görülen bazı zooplankton çeşitleri. klorlama işlemlerinden geçirdikten sonra depolara basmaktadır. D. çöktürme.3. Eskişehir bölümünde ise Porsuk Barajı ile Esenkara istasyonu arasında sulama kriterlerine göre iyi durumdadır. Esenkara istasyonunda askıda katı madde parametresi açısından 4. D.4.Cyclops sp. üzerinde önemle durulması ve araştırılması gereken hususlardan biridir. Ciliata lardan Carcheslum polypinum Oligochaeta ve Nematoda lara ait üyeler. Porsuk Baraj Göl çalışmalarında görülen yoğun alg popülasyonu ve tespit edilmiş olan zararlı alg türlerinin varlığı. 114 .4. Monogononta [ardan Rotifera (Keratella) .4. Mevcut depolardan da cazibe ile şehir şebekesine dağıtılmaktadır. Eskişehir Karacaşehir mevkiinde bulunan içme suyu arıtma tesisleri. Arıtma tesisi civarında ve Sazova’da açılan derin yeraltı suyu kuyularından içme ve kullanma suyuna özellikle yaz aylarında su kalitesini iyileştirmek amacıyla takviye yapılmaktadır. Yapılmakta olan şehir içi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması ile bu durum büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır.}. Tesise giren akım 32 000 m³/gün dür. pH ayarlama. Porsuk Çayından arıtmaya giren su Porsuk Barajının kapalı olduğu kış aylarında temiz olmasına karşın Barajın açık olduğu yaz aylarında (sulama mevsiminde) amonyak azotu açısından kirlilik göstermektedir. Nitzschia ise kirli suların göstergesidir.. Bosmina). Balıkların temel besin maddeleri oldukları için önem taşırlar. Sulama Suyu Değerlendirmeleri Açısından Kütahya bölümünde özellikle Porsuk membasından Kütahya şehir girişine kadar olan bölümde su kalitesi sulama açısından oldukça iyi durumdadır. Zooplankton (Hayvansal planktonlar): Zooplanktonlar plankton canlıların hayvansal formlarıdır. Cladocera (Daphnia. Porsuk Baraj Gölünün ömrünün uzamasına ve Eskişehir arıtma tesislerine daha kaliteli bir ham su girişine sebep olacaktır. Crustaceae lerden Copepoda (Metanauplius.

Bunların haricinde sürekli gelişme gösteren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde mevcut ve kurulmakta olan tüm ve kuruluşların atık arıtım prosesleri çok iyi izlenmeli ve denetim altında tutulmalıdır.Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 115 . KAYNAKÇA : 1.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 3.Özellikle Eskişehir Şeker Fabrikası pancar yıkama tesislerinden gelen kirlilik yükünün azaltılması ve Eskişehir atık kanalizasyon sisteminin sebep olduğu yoğun kirlenmeler Eskişehir Belediyesi atıksu arıtma tesislerinin tam kapasite ile çalışması ile Porsuk Çayının kirlilik yükü önemli ölçüde azaltacaktır.5 SU KAYNAKLARINDA KİRLİLİK ETKENLERİ Bu bölüm alt başlıklarına ait mevcut bilgiler Tarım ve Hayvancılık ile Çevre Yönetimi ve Planlama başlıkları altında verilmektedir. D.DSİ III. Bölge Müdürlüğü Verileri (1987-2003) 2.

5’den düşük). Başlıca düzlükler ise Porsuk Çayı ile Sakarya Vadisinin yukarı çığırı çevresinde yayılır. Toprak Tuzluluğu ( % Total Tuz) : İşlemeli tarım uygulanan toprakların % 97. İlin değişik topografyası. ayrı bir görünüme sahiptir.36 ile kahverengi orman toprakları ve %12. zamanın 2. Bu düzlük yer yer tepelik bir görünüm arz eder.9’u killi tın.2’si hafif tuzlu ve % 0. Eskişehir İlinde tespit edilen 8 adet toprak grubu vardır. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E. değişik özelliklere sahip toprakların oluşumuna neden olmuştur.70 ile kalkersiz kahverengi orman toprakları bulunmaktadır.5’i alkali (pH 7. İl topraklarında Sündiken Dağları ile kuzeydeki Köroğlu dağlarının uzantıları arasında kalan Sakarya Vadisi. yaygın tepelik alanına katılır. % 47. Sakarya’nın Seyitgazi’den Porsuk’unda Eskişehir’den batıda kalan çevresi. iklimi ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik.9’u kil ve % 0. % 2.(E). 2. Dağlar ve ovalar arasında dik vadi yamaçlarının yardığı hafif dalgalı yaylalar bulunur. Sakarya Vadisi sarp kısmı incelmiş.7’si kum bünyeye sahiptir. Sivrihisar kütlesi Güneydoğu-Kuzeybatı doğrultusunda uzanır.4’ü tın. % 91.2’si ise çok tuzludur. 116 . büyük bir kısmı İç Anadolu’nun Yukarı Sakarya Bölümünde yer alır. Sarısu vadisi boyunca batıya doğru uzanan Eskişehir ovasıdır. (pH 6. bu dağılım ilde tarım için uygun toprak bünyesi varlığını göstermektedir. Kendine has bir mikroklimanın oluşmasına neden olur.8 ile en fazla kahverengi topraklar. Toprak Bünyesi : Saturasyon yüzdesine göre yapılan sınıflandırmada tarım topraklarının % 48. Bu kesimde Kütahya sınırı üzerinde Türkmen Dağı yükselir. Yarımada ortasında Sakarya’ya ters yönde (Batı-Doğu) akan Porsuk Çayı vadisi geçer. Doğuda Sarıyer baraj gölünün kapladığı bu vadi. batıda 250 m’nin altına düşer.2’si nötr (pH 6. Bu dağların metamorfik sişt ve mermerleşmiş kireç taşından oluşmuş bir ekseni vardır. Güneybatıda Bayat yaylası yer alır.6’sı tuzsuz.1 GENEL TOPRAK YAPISI Eskişehir İli. geniş yüzü doğuya dönük bir yarımada gibi İl topraklarını kuşatır.6-7. Batıda Bozdağ ile devam eden Sündiken Dağları vardır. Bu durum bitki besin bitki besin maddeleri kapsamında de kendini göstermektedir. Toprak Reaksiyonu : Tarım topraklarının % 0. % 8. Buna göre % 48.5’den büyük) reaksiyona sahiptir. düzlük Sakarya’nın yukarı çığrı yükseltisi kuzeybatı güneydoğu yönünde azalır.5). Yaylalar eski kıvrımlı temelin görünmediği kesimlerde 4. batıya doğrudan yükselerek İç Batı Anadolu eşiğinin dağınık. En önemli düzlüğü Porsuk Çayı boyunca doğuya. Porsuk ile Sakarya’nın yukarı kısmı arasında da Sivrihisar kütlesi yer alır.3’ü asit. yarısına ait Neojen göl tortuları ile kaplanmıştır. % 26. % 2. İl arazisinde orta derecede yüksek fakat yapı bakımından çeşitli dağlar görülür.

% 22. İl topraklarının azotlu gübrelerle yağışlar ve erozyon sebep olmaktadır. gübrelenmesi gerekmektedir.500 227.1’inde potasyum az. Bunun yanı sıra doğada su ve hava ile olumsuz etkileşimi de söz konusudur. sağlıklı. verimde devamlılık ve artış için gereklidir. Görüldüğü gibi il topraklarının potasyum seviyesi umumiyetle yeterli olmakla birlikte az miktarda potaslı gübreye ihtiyaç duyulmaktadır. % 36’sı az kireçli.7’sinde orta.8’inde iyi ve 4.7’sinde fosfor çok az.168 557.7’sinde orta. topraklarının % 13.15 42. % 1. % 13.516 98. İl topraklarının % 2. 117 . kimyasal ve biyolojik etkenlerle doğal yapılarından uzaklaşarak beklenen doğal.248 % 10.862 316.9’unda yeter ve % 94.2 TOPRAK KİRLİLİĞİ Genel anlamda toprak kirliliği. % 22.70 23.266.00 E.77 7. % 10. Fosfor : Bitkiler tarafından alınabilir fosfor tayinlerinde (Olsen Metoduna göre) tarım topraklarının % 19.23 100.1’in de organik madde çok az. Analiz sonuçlarının ortalamasına göre .9’u fazla kireçli ve % 19. TABLO E. İnsan aktivitelerine göre kirleticiler 4 sınıfta gruplandırılabilirler.1 İlimiz Topraklarının Derinlik Bakımından Durumları Derinlik (cm) Derin (90 +) Orta Derin (50-90) Sığ (20-50) Çok sığ ( 0-20 ) TOPLAM Diğerleri GENEL TOPLAM Tarım İl Müdürlüğü 2004 Alan (Hektar) 146.6’sında ise yeter düzeydedir.Toprakta Kireç (CaCO3) : İl topraklarının % 5.986 1. Organik Madde : Tarım topraklarının büyük bir kısmı organik madde yönünden fakir durumdadır.18 92. % 16.2’si az kireçli. % 30. topraklarda fazla miktarda potasyum birikmesine neden olmaktadır. % 1.5’inde ise çok yüksek fosfor varlığı tespit edilmiştir.2’sinde potasyum orta. Potasyum : Ülkemizin jeolojik yapısı ve iklim durumu.365.8’i kireçli. % 38.5’inde yüksek ve % 13. Bu değerlendirmeye göre fosfor eksikliği gösteren toprakların fosforlu gübrelerle takviye edilmesi gerekmektedir. kaliteli ve yüksek ürün verme kabiliyetlerini yitirmeleri şeklinde tanımlanabilir.732 1.74 16.6’sında az.1’i ise çok fazla kireçlidir. toprakların fiziksel. Azot noksanlığına Organik miktarını artırıcı önlemlere başvurulması.8’inde ise fazla miktarda potasyum tespit edilmiştir.

1.0 Fabrikadan 500 m güneydoğu 9 0.05 Kapıkaya (Domates) % 5 canlı gerisi kuru 17 1. Pestisidler.05 Fabrikanın batı yönü.05 Laçin-Sağlıklı bahçe (Domates) 10 1. PAC’ler.53 Dağküplü-Mayıslar 4 km (Domates) 18 1. Klorlanmış bileşikleri içeren atıkların yakılması.05 Sarıcakaya merkez (Domates) 9 1.53 Dağküplü Mevkii-Mayıslar arası 4 km (salatalık) 3 0. Tarımsal aktiviteler .53 Tandır köyü.2. Ağır metaller. Endüstriyel aktiviteler .köy imamının ekili bahçesi (fasulye) 33 1. ağır metaller ve korozif maddelerle yapılan arazi dolguları E.58 Mayıslar mevkii(2) (Domates) bitkiler tamamen kurumuş 1 1. evsel ve ticari aktiviteler .1. Sakarya vadisinde bulunan Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri ile bağlı köylerinde yapılan incelemede bazı domates bahçelerinin tamamen kuruduğu. Sağlıklı (Domates bahçesi) 4 0. bazılarının kısmen kuruduğu. Ticari gübreler/ahır gübreleri. Asidik korozif maddeler. Şehirsel.58 Mayıslar Mevki(Domates)%10 canlı gerisi tamamen yanık 11 1.58 İğdir sağlıklı bahçe (Domates) 6 1. yakınında bulunan diğer domates bahçesinde ise bitkilerin büyük oranda sağlıklı olduğu ve üretime devam edildiği gözlenmiştir.0 Fabrikadan 500 m kuzeybatı (Meşe sağlıklı) 17 0. Kimyasal atık depoları 4. Tuzlaştırıcı maddeler 3.05 Ilıca köyü (Domates) %40-50 sağlıklı bahçe Tarım İl Müdürlüğü 2004 Fabrikanın bulunduğu Yarımca köyü ve yakınındaki Tandır köyünde üretilen bitkilerin sağlıklı ve verimli olduğu görülmüştür.05 Fabrikaya 50 m güneybatı Meşe yaprağı(Sağlıklı) 59 0. Maden atıkları.1 Atmosferik Kirlenme Yarımca Köyünde faaliyette bulunan Çıldırlar Kurşun İzabe Tesisinin bacasından çıkan atıkların Yarımca Köyü çevresi ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde üretilen kültür bitkilerine tesir ve zararlarını tespit etmek amacıyla 18. kabak.1998 tarihinde muhtelif yerlerden 18 adet toprak ve 17 adet çeşitli bitki (Domates.0 Fabrikadan 300 m güney (Meşe sağlıklı) 2 0. PCB’ler.0 Yarımca Köyü içi. Yarımca köyü ve Sakarya vadisi arasında orta konumda bulunan Dağküplü köyünde de bahçelerde herhangi bir problemin olmadığı tespit edilmiştir. Radyonükleidler 2. TABLO E.09. fasulye fasulye.58 Mihalgazi (Domates)%50-60 hasta 12 1.2 Bitki Örneği Analiz Tablosu Pb Cd AÇIKLAMALAR (ppm) (ppm) 497 1. dioksinler ve ilgili maddeler. meşe) örnekleri alınarak kurşun (Pb++) ve Kadmiyum (Cd++) analizleri yapılmak üzere Orman Toprak Laboratuar Müdürlüğüne gönderilmiştir. 118 .1 Kimyasal Kirlenme E. Enerji kullanımı . Analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.yol kenarı (kabak) 30 0.53 Yarımca köyü içi (Sağlıklı)domates bahçesi 8 0. salatalık. Kentsel çöpler.2.

49 2.27 ile 4. su altında kalmayan tarla”nın nispeten düşük bor içermesi. Seyitgazi İlçesi Kırka Beldesi’nde 24. İlkbaharda yağışları fazla olması sebebiyle sebzelerde Fusarium ssp. Kırka Kamil Çelik bahçe Top.0-1. kadmiyum sınır değerleri ise 0. bitki vejetasyonunun son dönemleri olması yanında iklim açısından da ekstrem bir yıl yaşanmış olması da etkili olmuştur. Alternaria ve Mildiyö gibi mantari hastalıkların yoğun olarak ortaya çıkması ile bitkilerin olumsuz yönde etkilenmesine. Bitkilerdeki kurşunun toksitite sınırının 2035 ppm.1999 günü meydana gelen yoğun yağış sonucu oluşan Borlu suların tarım alanlarına etkilerinin belirlenmesi ile ilgili alınarak gönderilen toprak örneklerinin analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. son veriler. yazın son aylarında ise hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi neticesinde Evapotransprasyonun (topraktan buharlaşma ve bitkilerde terleme ile su kaybı) artması ile bitkiler su düzeni bakımından strese girmiş ve neticede kurumalar artmıştır. Bununla ilgili sağlıklı yorumlar 119 . Seyhan sok. Bor üst değerinin biraz daha yukarılarda olduğunu göstermektedir. Bu sonuçtan mevcut kurumaların kurşun varlığı ile irtibatlı olmadığı ortaya çıkmaktadır.05 ppm kadmiyum bulunduğu bitki örneği analiz tablosunda görülmektedir. satürasyon ekstraktında) 1.65 4. “Kırka çıkışı.76 4. değerler 1.3 Analiz Sonuçları Örneğin Alındığı Yer Kırka futbol sahası Mustafa Ok bahçe Top. Işık Mah. . Yapılan literatür taramalarına göre topraktaki kurşun sınır değerleri 2-200 ppm. Işık Mah. muhtemelen Kırka Bor cevheri işletme faaliyetlerine bağlı olarak yüksek bor içermekte.5 ppm arası tespit edilen Bor değerleri “yüksek” ve pek çok bitkiler için de “toksik” olarak yorumlanmakla birlikte.76 ppm arasında değişmektedir.02.97 2.99 Genelde topraklarda (Karmin metoduna göre . Örnekler. Ağır metaller gurubunda bulunan kurşun ve kadmiyumun yayılmasında mesafe faktörünün önemli olduğu. Muhtelif yerlerden alınan 18 adet toprak örneğinden sadece fabrikaya 50 m uzaklıktan alınan örnekte 114 ppm kurşun bulunmuş diğer örneklerde kurşun ve kadmiyuma rastlanmamıştır. ancak bitki türlerine göre toksitite sınırlarının farklılık gösterdiği de belirtilmektedir.14 1.00 ppm’dir. Alınan 17 adet bitki örneği analiz sonuçları incelendiğinde tamamen veya kısmen kurumuş domates bitkilerinde en fazla 18 ppm kurşun bulunmasına rağmen sağlıklı ve verimli domates bitkilerinde 30 ppm gibi daha yüksek oranda kurşun bulunduğu tespit edilmiştir.01-1. Çok yıllık bir bitki olan sağlıklı meşe ağaçlarında 497 ppm kurşun ve 1. kadmiyum sınır değerleri ise 5-10 ppm olduğu. özellikle İlimizde hakim rüzgar yönünü de dikkate alındığında Yarımca köyünde bulunan kurşun fabrikasının bacasından çıkan atıkların Sakarya vadisine ulaşması ve oradaki bitkisel üretimi olumsuz yönde etkilemesi pek mümkün görülmemektedir.Ancak Sarıcakaya şartlarında domatesin vejetasyon süresinin ortalama 180 gün olduğu da dikkate alınarak meydana gelen bu kurumaların .27 1. TABLO E. Kırka Kırka çıkışı ilk tarla Kırka çıkışı ikinci tarla Kırka çıkışı su altında kalmayan tarla Kırka çıkışı son 1 tarla İl Çevre Müdürlüğü 2000 Bor (ppm) 1. yağış sularının etkilediği tarlaların daha yüksek oranlarda Bor içerdiği görülmektedir.

4’ü 101-200 dekar.% 8.2) bulunmaktadır.3. İşletmelerin % 2.1. sınıf arazilerdir.7 ve 8.505 : 325.2. “Nadas-Ekim” münavebe sistemi uygulanmakta ve her yıl 194 890 ha’ı nadasa bırakılmaktadır. % 17. ülkenin en temel bitkisel besin maddeleri üretiminde küçümsenmeyecek bir yer tutarken.6’sı 501-1000 dekar arasındadır. Arazi kabiliyeti yönünden ildeki arazilerin % 9’u 1. daha çok serin iklimde tahıl (Buğday.996 Ha Ha Ha Ha 120 .1’i 0-25 dekar.2. E. % 55’ide 5. sınıf. % 30. Geriye kalan araziler kıraç ve taban arazi olup. Sulanabilir arazilerde her yıl ekim yapılmaktadır.3.204 : 96.6. % 25.5’i ise 1000 dekardan büyüktür.2 Atıklardan Kirlenme Seyitgazi ve Doğançayır sulama birliklerince Seydi suyundaki bor yüklerinin tarım alanlarına olumsuz etkileri nedeniyle şikayetler oluşmuş.851 : 360. 98 512.2 Mikrobiyal Kirlenme Bu konu ile ilgili yeterli bigi edinilememiştir. 352 139 hektar (% 25) orman ve fundalık arazi.4’ü 26-50 dekar.8’i 201-500 dekar. % 6. % 6’sı yayla. ve 4.1.5 hektar (% 7) tarıma elverişsiz arazi ve 3 420 hektar su yüzeyleri (% 0.1 Arazi Varlığı E. % 31. E. ülke geneline oranla makineleşme ve modernleşme dikkati çeken boyuttadır.2 Kullanım Durumu Tarım arazisi Çayır-Mera Ormanlık-Fundalık Diğer : 582. ancak tarım topraklarındaki değişim ve ürün bazında Köy Hizmetleri 14’ncü Bölge Müdürlüğü Toprak Su Araştırma Laboratuarı ve Üniversiteler tarfından yapılan araştırmalar sonuçlanmamıştır. 1981 Köy Envanter Etüdüne göre Eskişehir’de işletmelerin % 3. 564 563 hektar (% 42) tarım alanına sahip olan Eskişehir İlinde ..1.1 Arazi Sınıfları Eskişehir İl arazisinin %21. % 36’sı 2. 336 939 hektar çayır-mer’a arazisi (% 26) .3. Arpa) ile Şeker Pancarı tarımı yapılmaktadır.8’i ova ve %51.1’i 51-100 dekar.3 ARAZİ E. Bir mikroklima bölgesi olan Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde ilimiz ve çevre illerin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde sebzecilik ve seracılık yapılabilmektedir.8’i dalgalıdır.yapılabilmesi için tarlanın açıktır. Tipik bir karasal iklime sahip olan Eskişehir’de Sarıcakaya ve kısmen de Mihalıççık İlçeleri hariç tutulacak olursa genelde yıllık yağış 400 mm’nin altında olup.sınıf. daha öncesine ait değerlerinin de bilinmesine ihtiyaç olduğu E. E.8’i dağlık. Eskişehir’deki tarımsal faaliyet.3. Toprak İskan Müdürlüğünün.

0 3.5 Eskişehir İli Arazileri Eğim Durumu EĞİM Düz Eğimli Hafif Eğimli Orta Eğimli Dik Eğimli Çok Dik Eğimli Sarp Eğimli TOPLAM Tarım İl Müdürlüğü 2004 EĞİM % 0-2 2-6 6-12 12-20 20-30 30+ ALAN HEKTAR 196.885 582. TABLO E.096 1.65 2.08 30.6’da verilmiştir.1 21.5 0.505 % 88.15 2.888 385.552 283.787 2.18 1.118 12.0 E.9 19. problemli sahalar Tablo E.4 Eskişehir İlinde Arazi Kullanımı Kullanım Nedeni Hububat Yemeklik Baklagil Endüstri Bitkileri Yağlı Tohum Yumrulu Bitkiler Yem Bitkileri Toplam Tarla Bitkileri Nadas Kullanılmayan Tarım Arazisi Bağ-Bahçe-Zeytinlik Genel Toplam Tarım İl Müdürlüğü 2004 Alan (Ha) 342.332 16.712 3.91 100.72 1.2 24.18 2.008 209.ŞEKİL E.023 % 15.23 2.84 1.935 312.74 4.4’de Eskişehir İlinde Arazi Kullanımı verilmiştir.7 100.298.5’te.909 246.0 121 .1 Arazinin Kullanma Durumu 7% 26% 43% Tarım Arazisi Çayır-Mera Ormanlık-Fundalık Diğer 24% Tarım İl Müdürlüğü 2004 Tablo E.035 14.43 1.53 66.3.28 0. TABLO E.2 Arazi Problemleri İldeki arazilerin eğim durumu Tablo E.498 8.1 16.013 176.520 49.31 100.0 % 58.75 1.100 8.

arazide şiddetli ve 495. Çoraklık problemi olan sahaların 33. 681 hektarı alkali.0 - KAYNAKÇA : 1.6 47. ilimizde taşlık önemli bir problem değildir.492 Ha.427 hektar taşlı arazi mevcuttur.6 Eskişehir İlinde Problemli Sahalar PROBLEMLİ SAHALAR YAŞLIK Hafif Tuzlu Tuzlu Alkali ÇORAKLIK Hafif Tuzlu-Alkali Tuzlu. 283. Sınıflardaki) Tarım İl Müdürlüğü 2004 ALAN (Ha) 76.9 8.418 33.Yaşlık : İlimizde 76.427 % 73.489 hektar arazide çoraklık problemi vardır. İlimizde işlemeli tarıma uygun II-III ve IV.671 681 890 3.492 283. Odası Verileri (2000) 3.6 27.Tarım İl Müdürlüğü Verileri (2004) 2.0 24.476 10.761 hektarı tuzlu.483 254.779 45.228 1.756 495.9 1. Su Erozyonu : İlimizde 254.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 122 . TABLO E. arazide çok şiddetli derecede su erozyonu problemi vardır.3 100.779 hektarı tuzlu-alkalidir.Alkali TOPLAM Orta Derece Şiddetli SU EROZYONU Çok Şiddetli TOPLAM TAŞLILIK (II-III-IV.372 6.9 100. Ancak. sınıf arazilerde toplam olarak 10.372 hektarı hafif tuzlu. 890 hektarı hafif tuzlu-alkali ve 3. 6.4 14. Taşlılık : Toprağın kullanılmasını sınırlandıran başlı başına bir etkendir.Ziraat Müh.033.756 Ha.228 Ha.416 hektar arazide yaşlık problemi vardır. arazide orta derecede. Çoraklık : İlimizde 45.5 1.

0 52364.5 HEKTAR HEKTAR 1 2 4 Eskişehir 81437. marnlı.0 TOPLAM HEKTAR 16 188811. separtin üzerinde orman yetişme şartları açısından iyi toprak değildir. Ayrışmasından az taşlı derin toprak meydana gelmiştir.0 İlimiz koru ormanlarının % 78’ü karaçam.(F) FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.2 İlin Orman Envanteri İlimiz Orta Anadolu Bölgesinin karakteristik bitki örtüsü olan zonu içerisinde yer almaktadır.5 Mihalıççık 33398.1.0 0.1.1.173. TABLO F. Üretimle birlikte büyük çapta ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetleri de Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülmektedir. Eskişehir kuzeyinde ve güneyinde dik yüksek eğimli engebeli arazi yapısına rağmen ovalık kısımda meyil %1-2’ye kadar düşmektedir.0 Çatacık 35338.1 Eskişehir İli Ormanlarının İşletme Müdürlükleri İtibariyle Kapladıkları Alan Durumu ESKİŞEHİR İLİ DAHİLİNDEKİ ORMANLARIN KAPLADIĞI ALANLAR SAHALAR BALTALIK NORMAL BOZUK HEKTAR 6 17056.0 8. İlin Ormanlık alanlarının saha itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. bazalt. F.0 12546. bazalt iyi toprak veren ve mikaşistik yapıdaki arazide orman için ideal yetişme muhitidir.5 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 ENERJİ ORMANI TESİSİ HEKTAR 12 0. % 9’i sarıçam.173. Koru ormanları yaş sınıfları metoduna göre işletilmektedir.5 137680. 123 .0 Toplam 150173.5 73399. Tüflü ve marnlı. Önemli ormanlık yöreleri Çatacık. Batı genelde Kuzey-Güney istikamettedir. Mihalıççık. Porsuk Çayını takip ederek Doğu-Batı istikametine uzayan sırtlar yan dere havzalarına derin yarıntılar yaratmıştır.0 32833. tüflü. İlimiz ormanları ormanların devamlılık prensibini bozmayacak şekilde piyasa ihtiyaçları da dikkate alınarak işletilmektedir.561.0 7.5 83718. İlimizdeki toprak oluşumu neojen devrimde meydana gelmiş mermer ve granit intüzyonlarına tesadüf edilmektedir.00 0.1. Normal baltalıklarda Baltalık işletme sınıfına göre işletilmektedir. Bunlardan granit.0 352.ab.1 EKOSİSTEM TİPLERİ F.00 207 207.0 BAĞLI KURULUŞUN ADI KORU NORMAL BOZUK GENÇLİK a. Geriye kalanı bataklık ormanları olup.1.1 Ormanların Ekolojik Yapısı İlimiz İç Anadolu Bölgesi hudutları içinde yer aldığından karasal iklim hüküm sürmektedir. Büyükyayla ve Kalabak’tır.0 1677.ab 10 15.5 30.0 18733. % 6’ü kızılçamdır. Sarıcakaya.139. granit yeşil kayaçlar bulunmaktadır. Rakım 200-1600 m arasında değişmektedir. bunun da tamamı meşe cinsidir. Bununla beraber % 26’i ormanlarla kaplıdır.5 79609. Seyitgazi.1 ORMANLAR F.0 HEKTAR 8 19718.0 31448.0 20100. Bölge içerisinde yer yer kalkerli.907.

350 1.5 64846 287853.5 Hektar Devlet Ormanı ve ayrıca 1253 Hektar Köy Tüzel Kişiliğine ait Kravdan Serisi Özel Orman bulunmaktadır.501. Arazi meyili ortalama % 40-60 arasındadır.951.4’te verilmiştir. TABLO F.4 Eskişehir İli Dahilindeki Koru Ormanlarının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı Ağaç Türü Karaçam Kızılçam Sarıçam Kayın Kavak Meşe Ardıç Sedir TOPLAM Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 Serveti m³ 11.655 14.73 3.412.641 1.919.972.5’te verilmiştir.053.610. TABLO F.15 5.321.573 486.179 886.5 1.5 MİHALIÇÇIK 84.5 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 İşletmesi Orman İçi Açıklık Alan (Ha) 79.3 İlin Ormanlık Alanlarının Nitelik İtibariyle Dağılımı İşletmesi ÇATACIK ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK TOPLAM Koru Ormanı (Ha) 68171 154836.375.37 Baltalık Ormanı (Ha) 14223 36774 20100 224097 % si 0.0 Ormanlık alan % si 50 3 13 25 Genel Alan (Ha) 161.0 552.946.770.800.0 1.590 25. Baltalık ve Muhafaza Ormanlarında bozuk ve verimli toplam olarak 358. Eskişehir İli içindeki prodüktif ormanların ağaç türlerine göre dağılımı Tablo F.5 TOPLAM 358.5 % si 1.5 ESKİŞEHİR 191.03 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 Ormanlık alanlar yer yer taşlık ve kayalık alanları da kapsamaktadır. Orman Amenajman Planlarının öngördüğü yıllık kesim (eta) miktarına bağlı kalınarak ve sürdürülebilir ormancılık esasları dikkate alınarak Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan üretim miktarları Tablo F.TABLO F.0 6213.09 96 10.2 İlin Ormanlık Alanlarının Saha İtibariyle Dağılımı Ormanlık Alan (Ha) ÇATACIK 82.849.23 22.5 İlin Ormanlık alanlarının nitelik itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.5 637.111.951. 124 .316.450.059 412.394.057 Mülkiyet Biçimi Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Eskişehir İli Dahilindeki Koru.5 421.16 20.

F. İlimizde bu tip sahalar mevcut olup rekreasyon ihtiyacını karşılayacak mahiyettedir.TABLO F.1.968 m³ 13. Özellikle orman köylülerinin iş sahaları olan ormanlardan yapılan üretim karşılığı kendilerine nakit olarak ödenmektedir. 125 .1. Rekreasyon sahaları da insanları dinlenme ve eğlenme yeridir.1.323 m³ Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 F.Meralarda ayrıntılı bir botanik kompozisyon araştırması yapılmamasına rağmen 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilen bitki türleri aşağıya çıkarılmıştır.1.4.1 Çayır ve Meraların Varlığı İlimizde toplam 325.798 m³ 483.Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları Eskişehir ili dahilinde 2004 yılı sonuna kadar orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmediğinden tarım alanlarına dönüştürülen toplam alan 9016 hektardır.851 Hektar mera alanı mevcut olup Çayır. Ormanlar bol oksijen ürettiğinden insan sağlığına müspet etki yapar.5 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 2004 Yılında Yapılan Üretim Miktarı ÜRÜNCİNSİ Eskişehir Çatacık Mihlıççık TOPLAM MİKTARI 24. F.3 Orman Varlığının Yararları Ormanların iklim üzerine olan etkisi müspet yöndedir ve iklimi ılımanlaştırır.2 ÇAYIR VE MERALAR F.557 m³ 9. Ağaçlandırma çalışmalarında da mevsimlik işçiler çalışmaktadır.2. Toprak ve rüzgar erozyonunu önleyerek verimli toprakların taşınmasına mani olur.1.1.

17 cinse ait 20 takson saptanmıştır.13 bölümünde anlatılmaktadır.4.otlak ayrığı Mavi ayrık Bataklık tavus otu Ç.2 Türler ve Populasyonlar Balıkdamı Florası Tablo F. SULAK ALANLAR Sulak alanlar ile ilgili konular F.1.1 Habitat ve Topluluklar F.2 FLORA F. Eskişehir İl sınırları içinde düzenlenen çok sayıdaki floristik amaçlı gezilerde Tablo F.3.8’da verilen liken türlerine rastlanmıştır. F.2 Kullanım Amaçları ve Yararları Tarım ve hayvancılık kenti hüviyetinde olan ilimiz genelinde meraların korunması zorunlu olup Seyitgazi ilçesi Aslanbeyli köyündeki örnek mera ıslah çalışması meraların hayvancılık sektörü için önemini vurgulamaktadır. tilki kuyruğu Dik brom Domuz ayrığı Adi otlak arpası Kamışsı yumak Çayır yumağı İtalyan çimi İngiliz cimi Ç.2. 9 familya.2.*** Eskişehir İli karayosunları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Tablo F.2.7’te verilmiştir.**** 126 .1. F.1.kelp kuyruğu Çayır salkım otu Lotus coniculatus Medicago falkata Medicago lupilina Madjkago sativa Onobrychis sativa Trifolium repens Trifolium pratense Düşük Kaliteli Mera Bitkileri Cnodon dactylon Köpek dişi Festuca ovina Koyun yumağı Thymus squarrosus Kır kekiği Artemisia fragrans Kır yavşanı U İlimizde mera kadastro çalışmaları devam etmektedir.9’de Eskişehir İli Karayosunları verilmiştir.Yüksek Kaliteli Buğdaygil Bitkileri U U Yüksek Kaliteli U Baklagil Bitkileri Sarı çiçekli gazal boynuzu Sarı çiçekli yonca Şerbetçi otu yoncası Yonca Korunga Ak üçgül Kırmızı Üçgül Agropyron cristatum Agropyron deserterum Agropyron elangatum Agropyron intermedium Agrostis palustus Alopekurus peretensis Bromus erektus Dactylis glomereata Elymus junecus Feştuca arundinacea Festuca pratensis Lolium multiforum Lolium perenne Phleum pratense Poa pratensis Otlak ayrığı Kır ayrığı Y. F.

Greene sempervirens L. ** * Tohum +++ y 127 .Don. libani A. (+) deri ile temasta dermatisis ve tahriş oluşturabilir. griffithii Mc. oxycedrus L. (**) Orta derecede önemli. deodara (Roxb.TABLO F. Clelland nigra Arn.L. (yy) Orta derecede önemli . * Pinaceae Abies Cedrus Cedrus Cedrus Picea Picea Picea Pinus Pinus Pinus Pinus Pinus Taxaceae Taxus Taxus bormülleriana Matıf.) Link. brutia Ten.ssp. Rich.pallasiana nigra Arn. : (***)Önemli . (+ +) Zehirli fakat ölüme ve Polen Alerji etkisi : (yyy) Önemli . (y) Az Önemli Bitkinin Adı Yaygınlık Zehirli Zehirlilik Organikler Alerji Etkisi Gymnospermae Cuppressacae Thuja Chamaecyparis Cupressus Cupressus Juniperus orientalis L. (*)Az önemli : (+ + +) Ölüme neden olmuş .pallasiana var pyramidata sylvestris L. lavsoniana(A.) G. orientalis (L. baccata standishii. * *** * ** * ** * * * *** * ** yy y y y y y baccata L.) Karst.) Car.ssp. atlantica (Endl.6 Eskişehir’de Yetişen Ağaç ve Çalılar Yaygınlık Zehirlilik ağır Zehirlenmeye neden olmamış. pungens Engelm.Murr) Parl arizonia E. *** * * ** * y yy Ginkgoaceae Ginkgo bilabo L. abies(L.

) Öz meyve ++ tunbergii vulgaris L. ** longifolia Boiss sempervirens L. pendula Roth. * Araliaceae Hadera Berberidaceae Berberis Berberis Betulaceae Alnus Betula Corylus helix L. * * * yy yy Betulaceae Alnus Betula Corylus glutinosa (L. * * Aquifoliaceae İlex aquifolium L. Acer pseudoplatanus L. bignonioides Walt * * Buddleiaceae Buddleia Buxaceae Buxus Buxus davidii Franch. coriaria L.) Gaertn. Yaygınlık Zehirli Zehirlilik organikler Alerji etkisi *** * *** * Anacardiaceae Cotinus Rhus coggyria Scop. avellana L.Bitkinin Adı Angiospermae Aceraceae Acer negundo L. Acer palmetum L.) Gaeritn pendula Roth. * * 128 . Acer tataricum L. ** ** glutinosa (L. ** (Bütün org. * * * yy yy Bignoniaceae Campsis Catalpa radicans Semm. avellana L.

robur L. florida (Bunge) A.) Kıze. alternifolia mas L. ithaburencis Decne.robur * * * * * yy y yyy yyy yyy Hamamelidaceae Liquidambar orientalis Mill. nigra L. tinus L. Orientalis (L. cerris L.D. * * ** ** ** ** * * * * yy alata L. * ** Cistaceae Cistus laurifolius L. * Cornaceae Cornus Cornus Cornus alba L. * Hippocastanaceae Aesculus hypocastanum L. rhamnoides L. ** * Fagaceae Carpinus Fagus Querqus Querqus Querqus betulus L.Bitkinin Adı Yaygınlık Zehirli organlar zehirlilik Alerji etkisi Caprifoliaceae Lonicera Lonicera Sambucus Sambucus Symphoricarpus Symphoricarpus Viburnum Viburnum Viburnum Weigela Celastraceae Euonymus Euonymus japonica Aureoreticulata perilclymenum L. nigra L.C. opulus L. subsp. y 129 . Var aurea Sweek albus blake orbicalatus lantana L. orentalis L. * * * Eleagnaceae Eleagnus Hippophae angustifolia L. var. japonica L.

* arborescens L. * 130 . japonicum Thunb. vulgare L. alba L. *** juliprissin Durraz * Moraceae Ficus Maclura Mahonia Morus Morus Morus Oleaceae Forsythia Fraxinus Jasminum Ligustrum Ligustrum Syringa Papilionaceae Cercis carica L. officinale L. vulgare L. ** ** * * * * * *** * ** *** *** yy yy yy Yaprak. giraldiana Lingelsh excelsior L. * Loranthaceae Viscum album L. * yy nobilis L.meyve yy siliquastrum L. ** Malvaceae Hibiscus Mimosaceae Albizzia syriacus L. Cv.Bitkinin Adı Yaygınlık Zehirli organlar Zehirlilik Alerji etkisi Juglanddaceae Jugland Lauraceae Laurus Legiminosae Colueta Genista Laburnum Liliaceae Yucca regia L. Pendula nigra L. aurantiaca aquifolium (Prush)Natt alba L. Iydia Bois anagiyroides * * ** filamentosa L.

pseudoacacia L. laburnum L. oxycantha L.) DC. speciosa (Sweet9 Nakai japonica DC. crenulata L.çiçek Meyva. Yaygınlık Zehirli Organlar *** * ** *** *** * * Zehirlilik Alerji etkisi Bütün organlar ++ yy Tohum ++ Platanaceae Platanus orientalis L. * viticella L. domestica L. canica L. horizantalis Decne. japonica japonica pendula Loud sinensis (Sims.Bitkinin Adı Gleditschia Amorpha Cytisus Robinia Sophora Sophora Wistaria triacanthos L. alba L. * * *** * * * * * * * * ** * ** ** * ** *** Her tarafı + Meyva. sp. frutioca L. spina-christii Mill communis L. ideus L. eleyi cerasifera Ehrh. ** yy Polygonaceae Polygonum baldschuanium Punicaceae Punica Ranunculaceae Clematis Rhamnaceae Paliurus Rosaceae Amigdalus Cotoneaster Cotoneaster Crataegus Chaenomeles Kerria Malus x Prunus Prunus x Pyracantha Pyracantha Rosa Rosa x Rubus Spiraea Salicaceae Populus granatum L. coccinea Roemer. watereri Exell. vanhouttei Zabel.çiçek Tohum ++ ++ ++ 131 .

Var. caprea L. matsudana Koidz.nigra tremula L. Subsp. * * Ulmaceae Ulmus glabra Huds. elaeagnos Scop. Yaygınlık *** * *** ** ** * * * Zehirli Organlar Zehirlilik Alerji Etkisi y y Sapindaceae Koelreuteria paniculata ** Saxfragaceae Philedelphus Ribes coronarius L. *** Tamaricaceae Tamarix gallica L.Bitkinin Adı Populus Populus Populus x Salix Salix Salix Salix Salix nigra L. ** *** Simarroubaceae Ailanthus altissima (Mill. *** Tiliaceae Tilia Tilia rubra DC. babylonica L. canadensis alba L. * Vitaceae Parthenocissus quinquefolia Graebn.) Swingle. tomentosa Moench. petraeum Wolf. Parthenocissus tricuspidata Planch. * * 132 . Tortuosa Rehd.

var alpinus Ser. Alyssum linifolium Alyssum dasycarpum Alyssum desertorum Alyssum pateri nyar. And sm. Ex torrey and Gray Boreava orientalis Jaub. Brassicaceaea (Cruciferae) Eruca sativa miller Crambe orientalis Conringia orientalis Conringia planissiliqua Cardiria draba Isatis glaucua Aucer ex Boiss Thlaspi perfoliatum Thlaspi alliaceum Hymenolobus procumbens Nutt.var corniculatus Lotus corniculatus L.TABLO F. and Spach Neslia apiculata Fisch.7 BALIKDAMI FLORASI Ranunculaceae Consalida orientalis Consalide hellespontica Adonis flammea Ranunculus constantinapolitanus Ranunculus trichophyllus Ceratocephalus falcatus Papaveraceae Glaucium haussknechtii Papaver rhoeas Hypecoum pprocumbens Hypcoum imberbe sibth. Polygonaceae Rumex crispus Rumex dentatus Rech Chenopodiaceae Chenopodium urbicum Chenopodium album Salicornia europaea Clusiaceae Hypericum origanifolium Hypericum perforatum Malvecae Althaea officinalis Rutaceae Haplophyllum myritifolium Fabaceaea (Leguminosae) Astragalus oxytropifolius Astragalus scholerianus Lathyrus palustris Lathyrus digitatus Trifolium nigrescens Fabaceaea (Leguminosae) Trifolium caudatum Trifolium arvense Melillotus officinalis Medicago minima Lotus corniculatus L.var tenuifolius Onobrychis gracilis besser Alhagi pseudalhagi Rosaceae Potentilla reptans Lythraceae Lythrium salicaria 133 Polygalaceae Polygala vulgaris . Lotus corniculatus L. Draba muralis Erophila verna Rorippa sylvestre Matthiola tricuspidata Chorispora syriaca Boiss Sisymbrium altissimum Descurainia sophia Camelina rumelica Resedaceae Reseda lutea Cistaceae Helianthemum nummularium Cooode and cullen Caryophylllaceae Minuartia erythrosepala Cerastium anomalum Dianthus giganteus Gypsophila perfoliata Silene italica Illecepraceae Paronychia argyroloba Stapf.

scordium Teucrium scordium L.Apiaceae (Umbelliferae) Turgenia latifolia Dipsacacaeae Scabiosa holoeuca Scabiosa argentea Pterocephalus plumosus Asteraceae (Compositae) Pulicaria dysenterira Anthemis tinctoria Anthemis austriaca Achillea wilhelmsii Cirsium lappaceum Carduus nutans Centaurea virgata Centaurea iberica Trev. ssp. camus Typhaceae Typha anqustifolia Juncaceae Juncus maritimus Cyperaceae Cyperus longus Poaceae (Gramineae) Aegilops cylindrica Secale cereale Hordeum distichon Avena clauda Helictotrichon compressum Koeleria cristata Polypogon monspeliensis Alopecurus myosuroides Phleum alpinum Phleum pratense Phleum bertolonii Catabrosa aquatica Phragmites australis . ex Sprengel Centaurea urvillei Centaurea depressa Xearanthemum inapertum Tragopogon aerous Leontodon hispidus Campanulaceae Asyneuma isauricum Asynema lobeliodies Convolvulaceae Convolvulus lineatus Boraginaceae Lithospermum officinale Onosma tauricim Pallas ex Willd Anchusa azurea Anchusa stylosa Anchusa arvensis Scrophulariaceae Veronica bozakmanii Veronica hispidula Veronica anagallis-aquatica Globulariaceae Globularia orientalis Lamiaceae (Labiatae) Teucrium scordium L. ssp. scordioides Scutelleria orientalis Lamium amplexicaule Lamium purpureum Wiedemannia orientalis Sideritis lycia Stachys cretia Acinos rotundifolius Thymus leucostomus Mentha pulegium Salvia wiedemannii Salvia frigida 134 Plumbaginaceae Plumbago europaea Acantholimon acerosum Acantholimon ulicinum Plantaginaceae Plantago lanceolata Santalaceae Thesium compressum Urticaceae Urtica dioca Parietaria judiica Salicaceae Salix alba Rubiaceae Asperula tenella Galium tricornutu Alismataceae Alisma gramineum Liliaceae Allium paniculatum Gagea peduncularis Gagea villosa Orchidaceae Orchis mascula L. ssp. pinetorum G.

hofmannii (Ach) Flagey Bacidia bagliettoana(Massal. Cl. Evernia prunastri (l. C.) Norm. insularis Poelt.) Mong. C. rangiformis Hoffm. Vitellina (Ehrht. C.) Mann. Caloplaca aurantia (Pers. Cl. C.) Lynge.ex Mallor)Amold Asp. lactea (Massal. Steiner et Poelt.) Krempeld.)Dalla Torre et Sarnth K. Bu.) Nordin.furcata (Huds. A.) Zahlbr.physodes (L. Griseovirens (Turn et Borr.) Koerb A. ferruginea (Hudson)Th.) Massal.Fr. Aspicilia caesiocinerea (Nyl. C.)Spreng.) Willd.et Denot)Jatta Bryyoria capillaris (Ach) Bordo et Hawksw B.) Fr. cinerea (L. flavovirescens(Wulf. C. macrospora (Hep) Bagl.) Nrom. contorta (Hoffrım. Asp. Fulgensia schistidii (Anzi)Poelt. Can. chlorophaea (Flk.8 Eskişehir İli Likenleri Acarospora cervina (Pers.) Mudd Asp. 135 . Coralliza (Nyl. Hypocenomyce scalaris (ach)Choisy. setifera Meresch ex Ras.) Magnusson.) Massal.TABLO F.laminisorediata Hawksw. Cladonia cariosa (Ach. calcerea (L. H.) Ach. Xanthostigma (Pers) Lettau. C.)Hafellner et Bellemere Coelucaulon aculeatum (Schreb.stillicidiorum (Vahl. Clauzadea immersa (Web. Asp. et Poelt.) Koerb.) Lettau. Cl. cerina (Ehrht. Dermatocarpon miniatum (L.fuscescens(Gyeln9 Brodo et Hawksw Buellia epipolia (Ach.) Vain. Cet.) M. velana (Massal.) Vezda Cetraria chlorophylla (Willd.ex Sommerf)Spreng Cl. saxicola (Hoffm. C. Sant.) Ach. Can. İslandica (L. Catinaria atropurpurrea (Schaer. boulyi (zahlbr.) Almb. cerinelloides Poelt C. flavorubescens (Hudson)Laundon C. Dimilaena oreina (Ach. floiacea (Huds. fimbriata (L. Can reflexa (Nyl. coniochraea (Flk.ex Hedw) Th.) Nyl.) Du Rietz. C. Collema tenax (Sw.) R.) Ach. D. Hypogymnia farinacia Zopf. Candelariella aurella (Hoffm. decipiens (Arnold)Jatta. tubulosa (Schaer)Hav.ex Sommerf)Spreng Cl. H.) Schrad.Arg. Punctata (Hoffm. Bu.Fr.) Link. Can.) Hellb.) Müll. Catapyrenium lachneum (Ach.) Zahlbr. Anaptychia ciliaris (L. C. Cl. H. scruposus (Schreb. holocarpa (Hoffm) Wade C.

) Coppins et James Umbilicaria polyphylla (l.) Zopf. furfurcea Ramalina calicaris (L. candida (Web. Culb. L. 136 . biziana (Massal. P. neglecta sensu Vain. elegans (Link. L. dubia (Hoffm. P. exasperata De Not. Var. P. fraxinea (L.) Zahlbr. stellaris (L.) Ach. Ph. farinacea (L. L. polytropa (hoffm.) Th. Wirth Rinodina exigua (Ach. Trapeliopsis flexuosa (Fr. stigmatea (Ach. Fr.) Massal. ex Ach. turneri (Sm. soredians Nyl.) Clauzade et Roux Rihizocarpen geographicum (L. saxatilis (L. Xanthoria candelaria (L. P. loxodes Nyl. Lec.) Ach.) Hertel. P.) Hue Mycocalicium parietium (Ach. Lepraria incana (L. var ceratea Var. L.) Szat.)Ach. sulcata Tayl. Amara (Ach.) Ach. L. Phy. pokoryni (Koerb.) Arnold Sarcogyne regularis Koerb. Phaeophyscia nigricans (Flk. Culb Pseudevernia furfurracea (L. Rhizoplaca peltata (DC. campestris (Schaer) Mue.) Th.) Baumg.) Vain L. chlarotera Nyl.) W. Lecanora agardhiana Ach. P. P.) Moberg.) Szat. umbrina (Ehrth. L.) Poelt Ky Phy.) Hasselr.) Th. capitata (Ach. Rh.Fr. X parietina (L.) Choisy. Riparum Ras.) Ach. Lecidella achristotera(Nyl)Hertel et Leuck Lec. R. tenella (Scoh. P. Pha. Fr. P. glabratula (Lamy) Nyl.) Hook. Parmelia acetabulum(Neck.) Koerb. Letharia vulpina(L.) Ach.) Rabenh. R. tiliacea (Hoffm) Ach. L.) Duby. Ph. L. P. P.) Steir Squamarina cartilaginea (With.) DC. R. O. subaurifera Nyl. R. Ph.) Oliv.) Peltigera rufescens (Hudson) Choisy et Werner.) Fürnrohr Ph. T.) Massal L. aipolia (Ehrh. Solenopsora candicans (Dicks.) Nyl.) Ocrolechia parella (L. crenulata (Dicks. Ex Schaer. enteroxantha (Nyl.) DC. polymorpha (Ach. hagenii (Ach. Physcia adscendens (Fr. egelantula (Zahlbr.) zahlbr. muralis (Schreb. V. P.) Laund. P.) Th.) Moberg. Orbicularis (Neck. muscigena (Ach.) Rabenh.) Nyl. L. taractia Krempelh.) Poelt Ky Platismatia glauca (L. conspersa (Ehrht. varia (Hoffm) Ach.) P. carpiana (L.) Ach. pulla Ach. James Tephromela atra (Hudson) Hafellner Toninia caeruleonigricans (Light. X. Fr. elaochoma (Ach. P.TABLO F. ex Humb. tinctina Mah et Gill Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Lett. pollinaria (Westr. Ph. Per.) Ach.) Th. saligna (Schrad.) Fr. expallens Ach.8 DEVAMI Lecania fuscella (Schaer. L.) Leucuk. Physconia distorta (With. Fr.

pinus nigra ssp. Çatacık. Eskişehir : Alpu. 1100m *D . 850 m *T. Mayer Et Scherb. çatacıkAsarlık Tepe. 1300 m DICRANACEAE * Dicranum scoparium Hedw. Laevipila (Brid. Karasu Mevkii. Batı . Kuzey. .) Arnott Eskişehir : Sarıcakaya. Kuzeybatı. Ilıca Köyü.ex Schwager. pallassiana. Alpagut köyü. Eskişehir : Alpu. Pinus nigra ssp.250m BRYACEAE * Bryum pallescens Schleich. Kuzey. 1150 m * Cinclidotus riparius (Brid. Pinus nigra ssp.) Mont. . pallassiana altı. ruralis (Hew. 800 m Pterygoneurum ovatum (Hedw. Ilıca Köyü.9 ESKİŞEHİR İLİ KARAYOSUNLARI RYOPSIDA POLYTRICHACEAE *Polytrichum juniperinum Hedw. 850 m T. Batı. 1250 m POTTIACEAE Tartula inermis (Brid. KuzeyKuzeydoğu.) Schwager Eskişehir : Çifteler. Crylus ssp.) Gaerten. 1600 m Ceratodon purpureus (Hew.Kramer. Pinus silvestris altı. Juniperus oxycedrus ssp oxycedrus altı. 1300 m 137 . Eskişehir : Alpu. pallassiana altı. Eskişehir : Sarıcakaya.) Dix. Eskişehir : Çifteler. pallassiana altı. Alpu-Gökçekaya yolu Şoförler Çeşmesi. ssp hirsuta (Vent) W. Pinus nigra ssp. Pinus silvestris altı.) Brid. Küplü köyü. Kuzey. Eskişehir : Kırka.pallasiana altı.Tablo F. Pinus nigra ssp. tauricum Sap. Kuzey. Eskişehir : Alpu. Büyükyayla Köyü. Eskişehir : Merkez karacaşehir Köyü. Çatacık. Quercus ssp.

KuzeyKuzeydoğu. Quercus ssp. Batı. kökleri üzerinde. 1300 m * Rhynchostegiella curviseta (Brid.&G. ve Quercus ssp. Büyükyayla Köyü. Kuzey. Kuzeybatı. Phragmites ssp. pallasiana. Kuzeybatı.. 1130 m 138 . Juniperus ssp.. Pinus silvestris altı. Eskişehir : Alpu. Pinus nigra ssp. Graminae ssp. altı. Pinusnigra ssp.. 1150 m * Eurhynchium striatum (Hew..) Spruce Eskişehir : Alpu. ile birlikte. pallasiana.1250 m BRACHYTHECIACEAE * Homalothecium sericeum (Hew.& S Eskişehir : Çifteler. pallasiana. 850 m * Drepanocladus aduncus (Hew. Çatacık.Crylus ssp. Pinus silvestris altı. Başara Köyü. Alpu-Gökçeada yolu Şoförler Çeşmesi.altı.) P. Batı. 1530 m Amblystegium riparium (Hedw. Eskişehir : Alpu. 1050 m ORTHOTRICHACEAE Hedwigia ciliata (Hew. Eskişehir : Alpu.) B.) Schimp. Juniperus ssp. Kuzeydoğu.) Warnst. 800 m Eskişehir : Çifteler.S.) Limpr. altı. Eskişehir : Kırka. altı.GRIMMIACEAE * Schistidium apocarpum (Hedw.pallasiana Quercus ssp. Kadıkuyusu Köyü. 850 m Grimmia orbicularis Bruch ex Wils. Pinus nigra spp. Eskişehir : Merkez Karacaşehir Köyü. Kuzeybatı. Çatacık. 1150 m PLAGIOTHECIACEAE Hypnum cupressiforme Hew.altında ve Quercus ssp. Beauv. Eskişehir : Çifteler. Eskişehir : Alpu. Alpu-Gökçekaya yolu Şoförler Çeşmesi. Pinus nigra ssp. Crylus ssp. Eskişehir : Çifteler. Aydulum.) Schimp. Çatacık. Quercus sp. 1300 m AMBLYSTEGIACEAE Cratoneuron filicinum (Hew.) B. Ilıca Köyü.

Kurt. Ormanlarda ve kırsal alanlarda kısmen sulak ve bataklık sahalarda bulunmaktadır. Sayıları vasatın altındadır. Bıldırcın. Tahtalı. Sülüngillerden .3. türler ve topluluklarda zamanla eksilme olmuştur. Sutavuğugillerden . yapılan gözlemlerde sayılarının 450 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sakarca. yaban hayvanlarının yaşama ortamları bozulmuş. Kakım. Martıgillerden . Yeşilbaş.1 Karasal Türler ve Populasyonları İlimizde faunayı memeliler ve kuşlar olarak tasnife tabii tuttuğumuzda memeliler ve kuşları karada yaşayanlar olarak ayırt edebiliriz. Memelilerin yaşama ortamı ormanlar olup kısmen sazlık ve step bitki örtüsü ile kaplı yerleşim alanlarına uzak mıntıkalarda yaşamlarını devam ettirmektedirler. suların ve toprağın kirlenmesi hatta havanın kirlenmesi neticesi bazı türler ekstrem ve yok olma neticesine gelmiştir. Yukarıda belirtilen durum İlimiz içinde geçerli olup. Kırsal alanda ve ormanlarda rastlamak mümkündür. Kuşlar : Ördekgillerden . Miktarları oldukça fazladır.2 Türler ve Populasyonları İnsanoğlu var olduğu günden beri doğaya müdahale ederek çehresini değiştirmiş. Karatavukgillerden .3. nüfusun artması. toprak ve su kirlenmesini hızlandırmış. Çamur kuşu. Çatacık.F. Döğüşken. 139 . Sakarmeke. Gümüşi yağmurcun. Bağırtlak. sanayinin gelişmesi. Çullukgillerden . Çil. Nesli tükenmek üzeredir. Sarıcakaya ormanlarda av koruma ve üretme sahasında olup. Sansar türlerine sıkça rastlanır. Üveyik. Güvercingillerden .3. Gelincik. Karatavuk. Sutavuğu. F. Yağmurkuşugillerden . Sincap. Tavşan (lepus europeus) : Sayıları oldukça fazladır. Ayı (Ursus aretos) : Sayıları oldukça azdır.3 FAUNA F. Bu yaşam ortamındaki memelileri şöyle sıralayabiliriz. Kılkuyruk. Kirpi gibi memelilere azda olsa rastlanmaktadır. Çöltavuğugillerden .2. sıkça rastlanmaktadır. Karabaş martı. Geyik (Sığın) : Mihallıççık. Çakal ve Yaban Domuzu gibi memelilerin yaşam ortamları ormanlar olup. Çulluk. Boz kaz.1 Habitat ve Topluluklar F.

gölet ve barajlarda balık türleri mevcut olup sırası ile yüksek rakımlı orman içi akarsularda Alabalık türleri yaşamaktadır.3.3. Tilki. Sansar. ayrıca DSİ’nin göletlerinde yetişmektedir.F.3.2 Aquatik Türler ve Populasyonları Sayıları azalmakta.2 Sahipsiz Hayvanlar Eskişehir ili merkezinde Tepebaşı Belediye Başkanlığına ait 1 adet köpek barınma evi mevcut olup 80 köpek kapasitesine sahiptir.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.1. Diğer türlerde Gökçekaya. Sincap bulunmaktadır.3.203. Aynalı Sazan. F. 2004 yılında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı hareketten 49 kişiye toplam 42.3 Hayvan Hakları İhlalleri Bern Sözleşmesine.3. Populasyonları oldukça azalmıştır. Bunlar suni olarak ta üretilmektedir.3.3. 171 köpeğe parazit aşısı yapılmış 75 adet köpek kısırlaştırılmıştır. Turna bulunmaktadır. Mevcut barajlarımızda başta Sazan olmak üzere Yayın ve Yılanbalığı. Sarıyar Barajı su toplama havzasında. Orman içi akarsuların yüksek kesimlerinde alabalıklar tabii olarak yetişmektedir. F. F. Bu akarsuların aşağı kısımlarında Sazan.1 Evcil Hayvanlar F. F. Kara Avcılığı Kanununa ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı olarak gece göz alıcı ışıklarla yapılan bilinçsiz avlanma ile tavşan populasyonu giderek azalmaktadır.2. Kış aylarında kürkü için tilkilerin zehirlenerek öldürülmesi katliam olarak değerlendirilmektedir. Başı boş köpeklerin 180 adedi sahiplendirilmiş 50 adet işaretleme yapılmıştır.3.896.3.2.2.3 Hayvan Yaşam Hakları F.2 Balıklar İlimiz dahilindeki akarsular. Ayrıca göl ve göletlerde Sazan. Kefal bol miktarda üretilmektedir.2.1 Kürklü Hayvanlar Ayı.1 Sahipli Hayvanlar İl düzeyinde sahipli hayvanlarla ilgili sağlıklı bir bilgi olmamakla birlikte ev içi ve bahçelerde köpek ve kedi besleme ve sevgisi giderek artmaktadır.2.1.3.3. Yayın Balığı bulunmaktadır. göl. İl genelinde 2002 yılında 426 köpeğe kuduz. Bıyıklı balık.3. Tavşan.3. 140 .2 Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar Bu konuda elde mevcut sağlıklı bilgi bulunmamaktadır. F. sıkça rastlanmamaktadır.3. F. Halen barınma evinde 100 köpek bulunmaktadır.

1.4. F.13’de verilmiştir Eskişehir İl merkezindeki Odunpazarı evleri kentsel sit olarak koruma altına alınmıştır.F. Çardak ve Kozlu köyüne. Derece Arkeolojik Sit Alanları. Obruk köyünü takiben Mahmuthisar’a ulaşmaktadır. Odunpazarı Belediye Başkanlığıncada bazı evlerin restorasyonu yapılmıştır. II ve III.Doğal Sit Alanları ve Tarihi Sit Alanları Tablo F.3.4. Maddesinin “a.4 Valilik. Alt Bendlerinde “Kültür Varlıkları”. Derece Sit Alanları. Tabiat Anıtları Ve Tabiat Koruma Alanları İlimiz dahilinde Milli Park. batısı Mayıslar köyünden Dağküplü takiben.1.1.Tanımlar” Bendinin 1. F. Gözeler. I. ve 5.13’te verilmiştir. Kentsel Sit Alanları . Tabiat Parkı. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Kültür ve Tabiyat Varlıklarınca verilen izin doğrultusunda rolevesine uygun örnek Odunpazarı evleri aynı bölgede yapılmakta olup.2 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları İlimizde Mihallıççık-Alpu-Merkez ve Sarıcakaya geyik koruma ve üretme sahası mevcut olup.3 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 2. Frig medeniyetlerinin yaşandığı Frig vadisi en önemli Tarihi Sit alanlarından olup.3. Gökçekaya Barajı ve Sakarya Nehrinin güney kıyısını takiben Mayıslar köyüne.4. Yarımca köyüne güneyi Yarımca köyünden Tandır.4.3. Kozlubel. doğusu Kozlu. Sağlıklı bilgiye ulaşıldığında elde edilen bilgiler rapora dahil edilecektir 141 .Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar F.1.2. Hayvanları koruma derneğince hasta ve yaralı köpeklerle diğer hayvanların sağlık hizmetleri yanında kamudaki veterinerlere aşılama ve kısırlaştırma yaptırılmakta ve köpekler sahiplendirilmektedir. Tabiat Anıtı bulunmamaktadır.Takriben bu saha 35 000 Ha kadardır. “Tabiat Varlıkları”. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar. Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3. “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun İle 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerini Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti Ve Tescili Yapılan Alanlar Eskişehir İline ait I. F. Bu sit alanlarına ilişkin bilgiler Tablo F. En önemli anıtsal kitabe Frig vadisindeki Yazılı Kaya’dır Diğer alt başlıklara konu İl Çevre Koruma Vakfı imkanları ile bir araştırma başlatılmıştır.4 HASSAS YÖRELER F. hudutları şöyledir : Kuzeyi Mahmuthisar’dan başlayarak Sarıyar Barajı. Tüm sivil toplum örgütleri ile olduğu gibi derneklede ilişkiler kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği İlimizde hayvanları koruma derneği kurulmuş ve kuruluş amacına uygun faaliyetlerine devam etmektedir.1 2878 Sayılı Milli Parklar Kanununun 2. Sepetçi. Tabiat Parkları. bu yöredeki Arkeolojik eserler Eskişehir Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Ayrıca bu alanların tanıtımı için Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli 5000 adet tanıtım amaçlı broşür bastırıldı.

142 .Yazılı Kaya (Frig Vadisi) Kültür ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu koruma alanları Tablo F.12’de verilmiştir.

01. Hamamkarahisar-Dulu Köy Yolları Üzeri Karacalar Mah.01.11.1987 14. Hapishane Cad.1993 09.TABLO F.04.01.12 Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları İLİ Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk İLÇESİ Mahmudiye Mihalıççık Han Han Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Merkez ADI Köprü Hamam Meydan Çeşmesi Acı Çeşme Menimhane Çeşmesi (Ulupınar) Selçuklu Hamamı Develikhan Eskihan (Kuran Kursu) Çıngır Çeşme Sücaattin Hamamı Hamam Seyyit Mahmut Külliyesi Köprü Akçeşme Kumacık Hamamı Mahmut Suzani Külliyesi Çeşme Derebenek Mahallesi Aslanbeyli Köyü (Frig Vadisi) Han İlçe Merkezi Kurşunlu Mah.1990 143 .04.06.09.1982 24.02. Merkez Çarşı İkiçeşme Mahallesi Derbenek Mahallesi İçler Tepesi ADRESİ Yeni Mah.1987 04.1991 10.1982 12.01.1991 04.1991 04.1991 04.1982 15.1982 23.05.1988 09.01. GRUP Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel DİĞER BİLGİLER Geeayk Ktvkk Tktvyk Tktvyk Ktvkk Ktvkk Ktvkk Ktvkk Ktvkk Geeayk Ktvkk Geeayk Geeayk Tktvyk Ktvkk Ktvkk KARAR 3747 1444 3180 3180 924 924 924 924 924 3793 1590 3493 3588 2264 38 880 TARİH 10.07. Cumhuriyet Mah.1992 14.05.1986 22. Kurşunlu Külliyesi Alanönü Mah.01.1991 04.05. Çayırı Kerpiç Kuyu Su Yöresi Seydisuyu Yatağında Alpagut Kasabası Ertuğrulgazi Cad. Akçeşme Sok.

11.11.TABLO F.07.3557 parsel Eminekin Köyü 1836 parsel Yıldızören Köyü 6 pafta.08.54pafta.Mezarlık Kalkanlı Köyü Karapınar Mah. 18 pafta 2248 parsel Kızıltoprak Mahallesi 980 ada 17 parsel Kırka Beldesi Örenler Mevkii Dinek Beldesi Cami Şeker Fabrikası Höyük Y.04.2003 14.2003 14.2004 12.11.35 pafta.1176 parsel Atlas Köyü Fatih Mah.10.2004 144 .1796 parsel Yunusemre Köyü.2003 19. Fabrikalar Bölgesi Işıklar Mah.2003 13.474 ada 11 par.2003 03.2003 07. Derece Sit Alanı I.2003 14.08.03.2003 07.04.05.08.01.20Mllb pafta.04.03.07.11.2003 06.12’nin Devamı Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Mihalgazi Çifteler Çifteler Mihalıççık Günyüzü Günyüzü Merkez Seyitgazi Mihalıççık Personel Yatakhanesi Yerleşim Nekropol Cuma Camii Çeşme Kayalık alanlar İmar planı Cami Cami Cami Nasrettin Hoca Beldesi Alpagut Beldesi.Grup Anıtsal Yapı 2436 2472 2479 2599 2603 2246 2435 2482 2594 2275 2296 2297 2328 2327 2566 29 2716 566 03. Grup Sivil Mimarlık Örneği 1.2003 11.2003 10. Eskibağlar Mh.2003 11.2003 07. Ballıhisar köyü Ahiler köyü Arkeolojik sit Anıt Anıt Anıt Anıt Anıt Doğal sit Doğal sit Kentsel Sit Anıt Anıt Anıt Anıt Anıt Arkeolojik Sit I.01.2004 08.2003 23.2003 07.

1980 15.1980 15. DERECE SİT 1.11.11.11.1980 15.1980 15.1980 15. DERECE SİT 1.1976 08.1979 14.1980 15. DERECE SİT 1.1980 15. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11.1980 15. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11.1980 15.06. DERECE SİT 1.11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11. DERECE SİT 1.11.11. DERECE SİT 1.11.1980 15.NO 13.11.11. DERECE SİT 1.11.1980 15.11.11.1980 15.1980 15. DERECE ARKEOLOJİK SİT 1.13 Kültür Envanteri İLİ ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR İLÇESİ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ ADI ŞARHÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK ADRESİ ÇUKURHİSAR KÖYÜ OSMANİYE KÖYÜ KARACAŞEHİR KÖYÜ KESENLER HÖYÜK BÜYÜK HÖYÜK KALE HÖYÜK SARISU HÖYÜK ERENKÖY II HÖYÜK ERENKÖY I HÖYÜK KUMBA HÖYÜK ULUDERE HÖYÜK KANLIPINAR HÖYÜK ÇİFTLİK HÖYÜK SULU HÖYÜK KUL HÖYÜK AKTEPE HÖYÜK İMİŞEHİR HÖYÜK İLME HÖYÜK TÜRKMEN HÖYÜK HAMİDİYE HÖYÜK YAKAKAYI HÖYÜK ALİDEDE HÖYÜK YAPAĞI HÖYÜK ÜRYAN HÖYÜK KALKANLI HÖYÜK TORAMAN HÖYÜK SEPETÇİOĞLU HÖYÜK KANLIPINAR HÖYÜK SELAVAT HÖYÜK FAHRİYE HÖYÜK AKYURT HÖYÜK KESKİN HÖYÜK 4. DERECE SİT 1.11. DERECE SİT 1.11. DERECE SİT 1.1980 15.1980 15. HÖYÜK GÜLLÜ HÖYÜK KÜLLÜ OBA HÖYÜK KÜLTEPE HÖYÜK GRUP DİĞER BİLGİLER GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KARAR A-192 A-1696 A-2463 A-2465 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 TARİH .11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11.11. DERECE SİT 1.1980 15.11.1980 15.1980 15.1980 15.11.11. DERECE SİT 1.11.1980 15. DERECE SİT 1.11.1980 15.11.TABLO F.1980 14.1980 15.11.1980 15.1980 15. DERECE SİT 145 .11. DERECE SİT 1.1980 15. DERECE SİT 1.1980 15.1980 15.1980 15. DERECE SİT 1.11.1980 15.11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15.11.1980 1. DERECE SİT 1.11.1980 15.1980 15.11.11. DERECE SİT 1.11.

1981 24. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24.1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24.1980 27.1999 15. SARICAİLYAS KÖYÜ KAYMAZ BUCAĞI MAHMUDİYE İLÇESİ SOĞUCAK ÇİFTLİĞİ KARAPAZAR KÖYÜ SARAYÖREN KÖYÜ NEMLİ KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ SARAYÖREN KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ EMİNEKİN KÖYÜ HAMİDİYE ILICABAŞI KÖYÜ CEMANİYE KÖYÜ ZAFERHAMİT KÖYÜ ILICABAŞI KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ GÖKÇEKUYU KÖYÜ CEMANİYE KÖYÜ TÜRKMEN MECİDİYE KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ BEYLİKAHIR BUCAĞI İKİPINAR K.07.07. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1981 24.07.1980 15.1981 24. BOYACIOĞLU KÖYÜ YÖRÜK KARACAÖREN KÖYÜ BARDAKÇI KÖYÜ GRUP 1.07.07. DERECE SİT 1.1981 24.07.1981 24. DERECE SİT 1.07.1981 24.1981 24. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24. DERECE SİT 1.07.07.11.1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.07.1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.07. DERECE SİT 1.07. DERECE SİT 1.11.07.1981 146 .07. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24.NO 15. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.07.07.07. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24.1981 24.07. DERECE SİT 1.TABLO F.07. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT DİĞER BİLGİLER GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KARAR A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-2498 A-2498 TARİH .07.07. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24. DERECE SİT 1.1981 24.13 Devamı İLİ ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR İLÇESİ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ SEYİTGAZİ ÇİFTELER MERKEZ ÇİFTELER SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR MAHMUDİYE SEYİTGAZİ MERKEZ SEYİTGAZİ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ ÇİFTELER MAHMUDİYE ÇİFTELER ALPU ÇİFTELER ÇİFTELER SEYİTGAZİ ÇİFTELER ÇİFTELER MAHMUDİYE MERKEZ MİHALLIÇÇIK MERKEZ MERKEZ SEYİTGAZİ ADI HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK KÖPRÜBAŞI HÖYÜK KARAAĞAÇ PINAR H.07. DERECE SİT 1.07. DERECE SİT 1.07. DERECE SİT 1.07.1981 24.11. KÜÇÜKÇAYIR HÖYÜK BAYKIŞLA HÖYÜK CINGILLI HÖYÜK KARAPAZAR HÖYÜK ERTEN HÖYÜK SARICAİLYAS HÖYÜK KAYMAZ HÖYÜK KUŞ HÖYÜK SOĞUCAK HÖYÜK KIRCI HÖYÜK ZEYNEPKADIN HÖYÜK NEMLİ HÖYÜK KAVAKÖZÜ HÖYÜK ALPANOS HÖYÜK AKÖREN HÖYÜK EMİNEKİN HÖYÜK 1 HAMİDİYE HÖYÜK 2 ILICABAŞI HÖYÜK 1 KARGI HÖYÜK ZAFERHAMİT HÖYÜK ILICABAŞI HÖYÜK KÜMBET HÖYÜK KULAPA HÖYÜK CEMANİYE HÖYÜK TÜRBE HÖYÜK ARAPDEDE HÖYÜK İKİPINAR HÖYÜK BOYACIOĞLU HÖYÜK KALE HÖYÜK KEÇİ ÇAYIRI HÖYÜK ADRESİ MASADAYI HÖYÜK SARIKAVAK HÖYÜK KIZLAR HÖYÜK BAKIRA HÖYÜK ALPU NAHİYESİ KARAPAZAR KÖYÜ BAHÇECİK KÖYÜ BAYKIŞLA KÖYÜ HAYRİYE KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ HANKÖY ERTEN MH. DERECE SİT 1.1981 24.07.1980 15.07.07.07.07.07.07.1981 24. DERECE SİT 1.11.1981 24.1981 24.

1996 10.GAZİ S.HİSAR S.HİSAR S.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.04. ARASI GRUP I. İNLERÖNÜ MEVKİİ DEREBENEK MAH. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.09.02.0I.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1982 06.GAZİ S.02.02.02.GAZİ S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1982 06.02.02.1982 06.1982 06.GAZİ S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1984 0I.GAZİ NEKROPOLÜ ŞÜKRANLI NEKROPOLÜ DEVEBOYNU HAMAMKAYA ARAZASTİS (KÜÇÜK YAZILIKAYA) ADRESİ İLÖREN KÖYÜ İLÖREN KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ GÜNYÜZÜ NAHİYESİ YAZI KÖYÜ KOÇAŞ KÖYÜ HAMAMKARAHİSAR KÖYÜ ORTAKLAR KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ GÜNYÜZÜ NAHİYESİ İLÖREN KÖYÜ GÜNYÜZÜ NAHİYESİ MERCAN K. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT II. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ S.02.11. DERECE ARKEOLOJİK SİT DİĞER BİL.1982 06.HİSAR S.1982 06.1993 24.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S.1982 06.1993 24.02.HİSAR S.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1988 04.HİSAR S.1982 13.1982 06.12.02.HİSAR S.1982 06.HİSAR S.HİSAR S.02.TABLO F.GAZİ S.HİSAR S. KÖY. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1982 06.02.1982 06.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. BATTALGAZİ KÜLLİYESİ ŞÜKRANLI KÖYÜ ÇUKURCA KÖYÜ ÇUKURCA KÖYÜ YAZILIKAYA ÇUK.HİSAR S.07. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.GAZİ S.HİSAR S.02.02.GAZİ S. İLÖREN KÖYÜ MERCAN KÖYÜ İLÖREN KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ KAYMAZ BUCAĞI BİÇER KÖYÜ BABADAT KÖYÜ ÖRENYAKA ÇAYIRTABLA MEVKİİ BALLIHİSAR KÖYÜ KESENLER KÖYÜ KIRKA BUCAĞI FETHİYE KÖYÜ.02.02.1993 147 .1982 06.02.HİSAR S.1982 28.02.1982 06.HİSAR S.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1991 24. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S.02.HİSAR S.1982 01. GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK TKTVYK EKTVKK GEEAYK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KARAR A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3326 A-3912 593 130 A-3792 144 924 1590 1590 1590 1590 1590 TARİH 06.1993 24.GAZİ ADI ESKİ DAĞLAR TÜMÜLÜSÜ VE NEKROPOLÜ DEMİRCİ TÜMÜLÜSÜ GİRİTLİOĞLU HÖYÜK ACIBAŞI TÜMÜLÜSÜ ASLANLI ANTİK ÖREN ÖRENLERBAĞI ANTİK YERLEŞMESİ ACI ÇEŞME HÖYÜK HAMAMYERİ HÖYÜK KÖSTEPE HÖYÜK AKYAR HÖYÜĞÜ YAĞRI HÖYÜK KADI BÜKÜNÜN HÖYÜK SARACIK HÖYÜK ESKİ YAYLA HÖYÜK SAVAK HÖYÜK KAYMAZ II HÖYÜK TAŞ OCAĞI HÖYÜK I ANTİK GERME KOLONİ KENTİ PESSİNUS ÖREN YERİ KARAAĞIL ÖRENLİĞİ ÖREN ESKİ MEZARLIK (YUKARI) ESKİ MEZARLIK S.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.

02.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MERKEZ MERKEZ SİVRİHİSAR MERKEZ MERKEZ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ AKKAYA YARIKÇI ILICASI KAKLIK TEPESİ KENTSEL SİT ORMAN FİDANLIĞI ÖREN GÖKSU DÜDENLERİ SAKARYA NEHRİ KENTSEL SİT DOĞANLI KALE AKPARA KALE GÜLEYİK KÖYÜ 37 ADET KÜLTÜR VARLIĞI KARACAŞEHİR KÖYÜ SİVRİHİSAR İLÇESİ (BALIKDAMI) 100 METRE BANTI 184 ADET KÜLTÜR VARLIĞI ÇUKURCA KÖYÜ DOĞUSU ÇUKURCA KÖYÜ DOĞUSU ADI SEYRECEK NEKROPOLÜ AKHİSAR KALESİ DÜBECİK KALE KÜMBET VE ÇEVRESİ PERİBACALARI FRİG KAYA ANITLARI NEKROPOLÜ ADRESİ BÜYÜKYAYLA KÖYÜNÜN GÜNEYİ AKHİSAR KÖYÜ (HAN İLÇESİ) YAPILDAK KÖYÜ İLE AKHİSAR KÖYÜ ARASINDA KÜMBET KÖYÜ GÖKÇEGÜNEY KÖYÜNÜN GÜNEY BATISI YAZILIKAYA KÖYÜ OTLUK KÖYÜ KARAPINAR MEVKİİ ÇARDAK KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ GRUP I.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.04. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.06. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT KENTSEL SİT I.1993 24.02.1993 12.1997 24. DERECE DOĞAL SİT KENTSEL SİT I. DERECE DOĞAL SİT III.02.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1981 01.02.1993 24.1993 14.1988 15. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1995 11.04. VE II.1988 06.06. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.02.1992 15.1992 24. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.TABLO F. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 15.1996 03.1993 148 . DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.04. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT DİĞER BİLGİLER KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK GEEAYK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK EKTVKK EKTVKK GEEAYK EKTVKK KKTVKK KKTVKK KARAR 1590 1590 1590 1590 1590 1773 A-2758 146 1384 1384 1384 1685 2235 172 112 168 256 1590 1590 TARİH 24.10.1993 24.1996 29.07.1992 15.09.07.

DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT MEZARLAR ASKERİ III.02.DOĞUSU KÜMBET KÖYÜ KUZEYİ KÜMBET KÖYÜ GÖKBAHÇE KÖYÜ GÖCENOLUK KÖYÜ ALÇEGEL MEYDANI GRUP I.1993 24.02.1993 24.1993 24.1993 24.02.TABLO F.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT DİĞER BİLGİLER KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KTVKK GEEAYK KK KARAR 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 880 3585 257 TARİH 24.02.1993 24.1993 09. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.5 KM KUZEYİNDE ÇUKURCA KÖYÜ DOĞUSU ÇUKURCA KÖYÜ KUZEYİ ÇUKURCA KÖYÜ KUZEYİ YAPILDAK KÖYÜNÜN DOĞUSU YAPILDAK KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ KUZEYİ KÜMBET KÖYÜ II.02.02.02.06. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.1997 149 . DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ İNÖNÜ İNÖNÜ İNÖNÜ ADI KOCABAŞ KALE PİŞMİŞ KALE GÖKGÖZ KALE ÇUKURCA TÜMÜLÜSÜ ÇUKURCA II TÜMÜLÜSÜ ÇUKURCA III TÜMÜLÜSÜ İNLİ YAYLA YAPILDAK ASARKAYA ASLANLI MEZAR KÖRİSTAN NEKROPOLÜ KÜMBET ASAR KAYA BERBERİNİ DELİKLİ KAYA NEKROPOLÜ BAKŞEYİŞ ANITI VE ÇEVRESİ ZAHREN DERESİ VADİSİ ALÇENGEL CAMİİ HAZİRESİ KALE SELEKARI MEVKİİ ADRESİ YAZILIKAYA'YA 2KM UZAKLIKTA YAZILIKAYA'NIN 2 KM KUZEYİNDE YAZILIKAYA'NIN I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.1993 24.1993 24.1993 24.5 KM K.1993 24.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.11.02.02.1990 11.

06.1996 10.1997 04.1983 27.07.11.1983 18.TABLO F. ADRESİ OKLUBALI KÖYÜ ARDIÇ AĞACI MEVKİ YENİ MAH.03.02.1980 19.11.09.1990 09.1992 02.11.1981 150 .1994 15.1982 13.10.1980 27. ALPAGUT KASABASI ERTUĞRULGAZİ CAD.06.05.11.1992 23. ÇAYIRI KERPİÇ KUYUSU YÖRESİ SEYDİSUYU YATAĞINDA YEŞİLTEPE MEVKİİ GRUP DOĞAL VARLIK KÜLTÜREL ARKEOLOJİK SİT DİNİ DİNİ DOĞAL SİT DİNİ DİNİ DİNİ MEZARLAR SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ KÜLTÜREL DİNİ ARKEOLOJİK SİT DİNİ DİNİ ARKEOLOJİK SİT DİĞER SİT ALANLARI DİĞER BİLGİLER KK GEEAYK GEEAYK KTVKK KK KTVKK GEEAYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK GEEAYK KK KK GEEAYK GEEAYK KARAR 176 3747 3908 1663 373 1794 2758 880 880 2343 1384 1444 1899 2497 370 772 2420 2942 TARİH 11.1995 15.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ İNÖNÜ MAHMUDİYE MAHMUDİYE MAHMUDİYE MAHMUDİYE MİHALGAZİ MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK ALPU ALPU BEYLİKOVA ÇİFTELER ÇİFTELER ADI ARDIÇ AĞACI 1/2/3/4 /5/6/7/8/9 KÖPRÜ YEŞİLTEPE HÖYÜĞÜ HARA CAMİİ ÇARŞI CAMİİ SAKARIILICA KÖYÜ KAPLICASI KİLİSE YUNUSEMRE TÜRBESİ VAKIFTEKKE KÜMBETİ MEZARLIK HACI HALİT AĞA KONAĞI HAMAM ÇALÇI KÖYÜ CAMİİ DOĞANCA HÖYÜĞÜ BAHÇEÇİK KÖYÜ CAMİİ HALİLBAĞI KÖYÜ CAMİİ YAZILAKAYA ÖREN YERİ ROMA YERLEŞİM ALANI YAZILAKAYA KÖYÜ ORTAKÖYÜN GÜNEYİ IŞIKLAR MAHALLESİ SAKARIILICA KÖYÜ OTLUK KÖYÜ KARAPINAR MEVKİİ YUNUSEMRE KÖYÜ KORUCU KÖYÜ ESKİBELEN KÖYÜ GÜRLEYİK KÖYÜ PAŞA ŞEHİTLER MAH.1993 14.07.1997 13.11.10.04.03.1999 13.198I.06. 09.1990 06.

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ GÜNYÜZÜ HAN HAN HAN HAN HAN HAN HAN HAN HAN SARICAKAYA SARICAKAYA SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ ADI AYVALI KÖYÜ CAMİİ NEKRAPOL ALANI MEYDAN ÇEŞMESİ ACI ÇEŞME HÜSREVPAŞA İLKOKULU HÜSREVPAŞA CAMİİ ESKİ YOL HANKÖY YERALTI ŞEHRİ ERTEN HÖYÜK HÜSREVPAŞA HAZİRESİ GÜMELE CAMİİ SAKARYA-PORSUK NEHRİ ALPONOS HÖYÜK KEÇİÇAYIRI HÖYÜĞÜ MENİMHANE ÇEŞMESİ (ULUPINAR) SELÇUKLU HAMAMI DEVELİKHAN ESKİHAN (KURAN KURSU) ERTEN MAHALLESİ HÜSREVPAŞA CAMİİ AVLUSU GÜMELE BUCAĞI KAPUKAYA KÖYÜ SARAYÖREN BARDAKÇI KÖYÜ MERKEZ ÇARŞI İKİÇEŞME MAHALLESİ DERBENEK MAHALLESİ İÇLER TEPESİ ADRESİ AYVALI KÖYÜ KÖY İÇİ MEVKİİ TEPEKÖY MAH. SINIRLARININ I.5 KM BATISI GRUP DİNİ ARKEOLOJİK SİT KÜLTÜREL KÜLTÜREL İDARİ DİNİ KALINTI ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT MEZAR DİNİ III. DERECE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT KÜLTÜREL KÜLTÜREL KÜLTÜREL KÜLTÜREL DİĞER BİLGİLER KK TKTVYK TKTVYK TKTVYK TKTVYK TKTVYK TKTVYK GEEAYK GEEAYK KTVKK KTVKK KK GEEAYK GEEAYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KARAR 129 3180 3180 3180 3180 3180 3180 436 3012 880 252 112 3012 3012 924 924 924 924 TARİH 01.07.1996 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 08.04.1977 24.07.1981 09.11.1990 08.07.1988 03.06.1996 24.07.1981 24.07.1981 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991

151

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ ADI ÇINGIR ÇEŞME ÇARŞI CAMİİ ESKİMEZARLIK (SEYİTGAZİ NEKROPOLÜ) SÜCAATTİN HAMAMI ŞÜCAEDDİN VELİ TÜRBESİ HİMMETDEDE TÜRBESİ YILANKIRAN TÜRBESİ URYANBABA TÜRBESİ MELİKGAZİ TÜRBESİ KÜLTEPE HÖYÜĞÜ TEKEL BİNASI (ESKİ HÜKÜMET KONAĞI) ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI MALTEPE TÜMÜLÜSÜ GERDEKKAYA BÜYÜK MAĞARA KÜÇÜK MAĞARA HAMAM İKİ ÇEŞME MAH. YUNUS MAH. YUNUS MAH. ARKEOLOJİK SİT ÇUKURCA KÖYÜ YAKININDA DOĞANÇAYIR KÖYÜ KIRKKIZ DAĞI ÇETİNBAŞIN AĞIL DERESİ ÜZERİNDE (FRİG VADİSİ) HAN İLÇE MERKEZİ BATTALGAZİ KÜLLİYESİ DOĞUSU ASLANBEYLİ KÖYÜ ASLANBEYLİ KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ BEYKIŞLA YAZIDERE KÖYÜ DOĞANÇAYIR ADRESİ DEREBENEK MAHALLESİ GRUP KÜLTÜREL DİNİ DİĞER SİT ALANLARI I. DER. ARK. ve DOĞAL SİT ALANI) KÜLTÜREL DİNİ DİNİ DİNİ DİNİ DİNİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT İDARİ İDARİ İDARİ ARKEOLOJİK SİT KALINTILAR DOĞAL VARLIK DOĞAL VARLIK KÜLTÜREL DİĞER BİLGİLER KTVKK KK KTVKK GEEAYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KARAR 924 924 924 3793 880 880 880 880 880 924 924 924 924 924 1035 1300 1300 1590 TARİH 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 10.09.1982 09.11.1990 09.11.1990 09.11.1990 09.11.1990 09.11.1990 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 24.05.1991 06.05.1992 06.05.1992 24.02.1993

152

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR ADI MEZARLIK FRİG KAYA ANITLARININ BULUNDUĞU BÖLGE GÖKBAHÇE KÖYÜ CAMİİ KAYMAZ HÖYÜK ESKİDAĞLAR NEKRAPOLÜ DEMİRCİ ROMA YAMAÇ YERLEŞMESİ SEYYİT MAHMUT KÜLLİYESİ KÖPRÜ DOĞAL SİT ALANI SELÇUKLU KÜMBETİ ULU CAMİİ ZAİM AĞA KONAĞI AKÇEŞME KUMACIK HAMAMI KİLİSE ASKERLİK ŞUBESİ BİNALARI HAMAM KALINTISI ŞEHİTLİK ABİDESİ ADRESİ (FRİG VADİSİ) GÖKÇEGÜNEY KÖYÜ (FRİG VADİSİ) YAZILIKAYA KÖYÜ GÜNEYİNDE) KÖY İÇİ MEVKİİ KAYMAZ BUCAĞI ILÖREN KÖYÜ ILÖREN KÖYÜ KURŞUNLU MAH. HAPİSHANE CAD. HAMAMKARAHİSAR-DULU KÖY YOLLARI ÜZERİ BALIKDAMİ YÖRESİ MÜLK KÖYÜ ÇARŞI MAH. YENİCE MAH. UZUN SOKAK NO:9 KARACALAR MAH. AKÇEŞME SOK. CUMHURİYET MAH. KILIÇ MAH. KEVSER SOKAK YUNUSEMRE MAH. GÜNYÜZÜ BUCAĞI AYVALI KÖYÜ GRUP MEZARLAR I. DERECE ARKEOLOJİK SİT DİNİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT KÜLTÜREL KÜLTÜREL DOĞAL SİT DİNİ DİNİ SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ KÜLTÜREL KÜLTÜREL DİNİ İDARİ KALINTILAR ANIT ve ABİDELER DİĞER BİLGİLER KTVKK KTVKK KK GEEAYK TKTVYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KTVKK GEEAYK GEEAYK KTVKK TKTVYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KARAR 1590 1773 337 3012 3423 3339 3493 3588 237 4191 4194 44 2264 38 43 45 232 351 TARİH 24.02.1993 15.09.1993 13.06.1997 24.07.1981 20.06.1987 06.02.1982 09.04.1982 12.06.1982 01.07.1988 12.03.1983 12.03.1983 22.01.1988 15.05.1986 22.01.1988 22.01.1988 22.01.1988 01.07.1988 09.12.1988

153

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ ÇİFTELER ÇİFTELER SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ ÇİFTELER SEYİTGAZİ ÇİFTELER MERKEZ MERKEZ İNÖNÜ BEYLİKOVA ALPU SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR HİSARLIK ÖREN YERİ KİLİSE ÖRENLİĞİ ÇAKMAKBAŞI SUYU ÖRENLİĞİ MESUT ÇİFTLİĞİ ÖRENLİĞİ TÜMÜLÜS ADATEPE HÖYÜĞÜ AKTAŞ HÖYÜK HİSARLIK ÖRENLİĞİ TAŞ OCAĞI HÖYÜK II KAĞNI DURAĞI HÖYÜK I ADI EMİN EKİN HÖYÜK 2 KUMARCI HÖYÜK İKİKUYU HÖYÜK ESKİCAMİ HÖYÜK(MEZARLIK) KÖRHASAN HÖYÜK EĞRİ OVA HÖYÜK HAMİTLİ HÖYÜK KATMERLİ HÖYÜK HÖYÜK SELEKARI HÖYÜK KARASAKAL TEKKESİ EUDOXIAS GERMA ADRESİ EMİNEKİN KÖYÜ EMİNEKİN KÖYÜ SARICAİLYAS KÖYÜ GÜMÜŞBEL KÖYÜ KÖRHASAN KÖYÜ ŞÜKRANLI KÖYÜ ORHANİYE KÖYÜ KIRAVDAN KÖYÜ SÜRPEN KÖYÜ SELEKARI MEVKİİ DOĞANLAR KÖYÜ GÜMÜŞKONAK KASABASI TEKÖREN KÖYÜ KAYMAZ BUCAĞI ÇİFTEYATAK OVASI KARACAKAYA KÖYÜ 2 KM GÜNEYDOĞUSU NASRETTİN HOCA KÖYÜ 3 KM KUZEYDOĞUSU ÇAKMAK KÖYÜ MESUT ÇİFTLİĞİ KÖYÜ KURTŞEY KÖYÜNÜN 2KM G. BATISI ÇAKMAK KÖYÜ 1 KM BATISI ALPU- KARAKAMIŞ KÖYÜ 4 KM KUZEYİ BÖĞÜRTLEN KÖYÜ BİÇER KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ GRUP 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT SİT ALANI I. ve III. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT II. DERECE ARKEOLOJİK SİT I DERECE ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT DİĞER BİL. GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK TKTVYK EKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KARAR A-2498 A-2498 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3794 950 257 959 41 700 A-2806 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3339 A-3339 A-3339 TARİH 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 10.09.1982 02.05.1985 06.02.1997 22.02.1991 22.01.1988 13.04.1990 08.05.1981 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 06.02.1982 06.02.1982 06.02.1982

154

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK İLÇESİ SİVRİHİSAR ADI MÜLK KÜMBETİ ADRESİ MÜLK KÖYÜ GRUP DİNİ DİĞER BİLGİLER KTVKK KARAR 641 TARİH 26.01.1990

ESK

SİVRİHİSAR

MÜLK KÖYÜ MEZARLIĞI

MÜLK KÖYÜ

II. DERECE ARKEOLOJİK SİT

KTVKK

641

26.01.1990

ESK

SİVRİHİSAR

ALEMŞAH KÜMBETİ

KUBBELİ MAH.

DİNİ

KTVKK

880

09.11.1990

ESK

SİVRİHİSAR

YUNUS HOCA KÜMBETİ MAHMUT SUZANİ KÜLLİYESİ I. DERECE DOĞAL ve ARKEOLOLİK SİT ALANI I. DEREVE ARKEOLOJİK SİT ALANI

CUMHURİYET MAH.

DİNİ

KTVKK

880

09.11.1990

ESK

SİVRİHİSAR

KURŞUNLU KÜLLİYESİ KAYMAZ BUCAĞI KARAKAYA KÖYÜ KÖYÖNÜ MEVKİİ

KÜLTÜREL

KTVKK

880

09.11.1990

ESK

SİVRİHİSAR

DİĞER SİT ALANLARI

KTVKK

1146

10.10.1991

ESK

SİVRİHİSAR

ARKEOLOJİK SİT

KTVKK

1146

10.10.1991

ESK

SİVRİHİSAR

AK MİNARE

DEMİRCİ MAH.

DİNİ

KTVKK

1373

08.07.1992

ESK

SİVRİHİSAR

HAMAMKARAHİSAR KÖYÜ CAMİİ

DİNİ

KTVKK

1454

07.10.1992

ESK

SİVRİHİSAR

DOĞANARSLAN KÜMBETİ

MÜLK KÖYÜ

DİNİ

KTVKK

1507

18.11.1992

ESK ESK ESK ESK ESK ESK

SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR

DOĞANARSLAN MESCİDİ YAZICIOĞLU KALESİ BİÇER HÖYÜK KARAMANLI ANTİK ÇAĞ ÖRENLİĞİ KAĞNI DURAĞI HÖYÜK II MÜLK KÖYÜ HÖYÜK

MÜLK KÖYÜ

DİNİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT

KTVKK KTVKK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK

1507 1274 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339

18.11.1992 27.10.2000 06.02.1982 06.02.1982 06.02.1982 06.02.1982

BİÇER KÖYÜ TUTLU KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ MÜLK KÖYÜ

I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT

155

F.4.1.4 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları
İlimiz sınırları içersinde su ürünleri üreme alanı olarak kabul edilen kıta içi yüzeysel sularda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre Tarım Bakanlığı’nca çıkartılan sirkülerdeki takvim doğrultusunda avlanma yasağı uygulanmaktadır. Bu alanlarda sirkülerdeki tarihler dışında usulüne uygun avlanma yapılmakta olup , Kaymaz, Musaözü, Yenice Barajları ve Günyüzü I, Günyüzü II, Oğlakçı, Tutluca I, Tutluca II, Mercan, Ahırköyü, Kanlıpınar, Bahçecik, Emircioğlu, Keskin, Çatmapınar Göletlerinde avlanma yılboyu tamamen yasaklanmıştır.

F.4.1.5 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 15-20.Maddelerinde Tanımlanan Alanlar
Eskişehir şehir merkezinin kullanma suyu ihtiyacı Porsuk Çayından temin edilmektedir. Porsuk Çayı Havzası Yönetmeliği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Su alma noktasından itibaren alt başlıklardaki koruma alanları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen mesafeler göz önünde bulundurarak belirlenmiştir.

F.4.1.6. 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri”
Düşük Kalorili ve yüksek kükürtlü katı yakıtların şehir merkezinde uzun süreli yakılması sonucu 1994-1995 kış sezonuna kadar Eskişehir ili DİE bültenlerinde en kirli iller sıralamasında başta yer almış ve 1 nci derece kirli iller arasında olması nedenı ile şehir merkezi hassas kirlenme bölgesi konumuna gelmiştir. 20.02.1995 tarih ve 12 nolu Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yüksek kalorili düşük kükürtlü yerli ve ithal kullanımı zorunluluğu getirilmiş ve şehir merkezinde %1.5’ten fazla kükürt içeren sıvı yakıtların ısınmada ve sanayide kullanılması yasaklanmıştır. Ülkemize doğalgaz bağlantısı ile birlikte 1996 yılından itibaren doğalgazın ilimizde öncelikle sanayi, sonrada ısınmada kullanılmaya başlanmıştır. Alınan tedbirler sonucu il merkezinde hava kirliliği önlenmiş ve İlimiz DİE bültenlerinde kirli olmayan iller arasında gösterilmiştir. Bu hususlarla ilgili ayrıntılı bilgi C.1.2.3 başlığı altında verilmiştir.

F.4.1.7 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar
İlimiz hudutları dahilinde Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmamaktadır.

156

Alanın Adı : Balıkdamı Alanın Yer Aldığı : a.1.1.4. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler F.En Alçak : 803 m Gökada sazlığı mevkiinde : 799 m Balıkdamı mevkiinde 157 .1.Enlemi b.4. baltalık ve muhafaza ormanlarında bozuk ve verimli toplam olarak 358.10 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar F.4.4.Serisi f.951.11 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar F.En Yüksek b.8 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar İlimiz hudutları dahilinde 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alan bulunmamaktadır F.5 hektar Devlet Ormanı ile 1253 hektar Melemen-Kıravdan Köy Tüzel Kişiliği Ormanı mevcuttur.1.Köyü e.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınmlanarak Yürürlüğe giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar Eskişehir İli sınırları içindeki en önemli sulak alan Balıkdamı olup.1 başlığı altında verilmiştir.13 30.1.01. F. Milli Parklar .Boylamı : 43 39 00 Kuzey : 38 10 00 Doğu : Eskişehir J 26 a-b-c : Devlet (Hazine) : Alanın Yer Aldığı Pafta No Alanın Genişliği (Ha) : 400 Ha Mülkiyeti En Yüksek En Alçak Yükseltileri a.Coğrafi Bölge b.F.9 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler İlimiz dahilinde koru.4.İlçesi d.Mevkii : İç Anadolu Bölgesi : Eskişehir : Sivrihisar : Ahiler : Karabayır tepe : Balıkdamı-Gökada Alanın Merkez Noktasının Koordinatları : a.1.İli c. Av ve Yaban Hayatı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alınmıştır.4.12 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F.1.

Sakarya nehrinin kaynağından (nehir uzunluğu) 70 km. Sakarya Nehri drenaj çalışmalarından önce burada çok sayıda kuş türü kuluçkaya yatmakta iken nehrin yatağı temizlendikten sonra bu sayı ve kuluçkaya yatma zamanları çok azalmıştır. Eskişehir İli ve civar iller sınırları içinde doğal dengesi bozulmamış. Balıkdamı dışında başka saha olmadığı düşünülürse Balıkdamı sulak sahasında 100 türün üzerinde (uzun bir periyot içinde ve sağlıklı yapılabilirse) su kuşu türü tespit edilebilir. Ekosistemin devamlılığı ile fonksiyonun arttırılması ancak böyle mümkün olacaktır. göç eden bu türlerin büyük bir kısmı yurdumuzun bu göç yolları üzerinde konaklamakta. ikinci uğrak yerleri de Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Balıkdamı (Gökada) sulak sahasıdır. fauna ve flora yönünden son derece zengin ve Türkiye’de sayıları az bulunan sulak sahalardan birisidir. Balıkdamı bu açıdan kurtulan ve günümüze intikal eden kurtarılması gereken sahalardandır. Balıkdamı. 158 . Belli Başlı Su Kaynakları : Balıkdamı (Gökada) sulak sahası. özellikle kışların Kuzey Yarıküresinde sert geçtiği yıllarda Avrupa Kıtasından göç eden yüzlerce kuş türlerinin göç yolu üzerinde uğrak yeri olması nedeniyle hareketli bir ortama girmektedir. Sonbahar mevsimi ile beraber. yukarıda da bahsedilen nedenlerden dolayı kesin korunması açısından önemli bir alandır. Bu yollardan bir tanesi Boğazlar üzerinden Anadolu’ya geçen kuşların Balıkesir’in Bandırma İlçesinde bulunan Manyas gölü. Çevrede bulunan bazı küçük kaynak sularla da beslenmekte ise de asıl beslenme noktası Çifteler İlçesi yakınında bulunan “Sakarbaşı”dır. Sulak Alanın Özellikleri Yurdumuz bilindiği gibi insanlık ve kültür tarihi çok eskiye dayanan üç büyük kıtanın ortalarında ve en hareketli noktasındadır. bazen de uygun gördüğü ve rahatsız edilmedikleri korunan sahalarda kışları geçirmektedir. uluslararası su kuşlarını koruma sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Yaban Hayatı Korunması Sözleşmeleri ile korunma altına alınan türlerdir. Bu sulak sahalarda yaşayan kuş türlerinden bir çoğu. Balıkdamı ve yöresinde tespit edilen kuş türleri 40 civarındadır. uzaktadır. Burası İç Anadolu girişi üzerindeki ilk noktasıdır. Balıkdamı’nın koruma altına alınmasıyla bölgemiz ve çevresinde bulunan su kuşları avlat sahalarına da devamlı potansiyel saplanacaktır.Alanın Genel İklim Özellikleri : Balıkdamı sulak alanı İç Anadolu’nun tipik iklim koşullarını taşımaktadır. Ekonomik nedenlerle Balıkdamı gibi birçok sulak saha (arazi kazanmak amacıyla) kurutularak yok edilmiştir. Balıkdamı su kuşları sahası kaybolmaya yüz tutmuş.

Tespit Edilen Su Kuşları ve Balık Türleri : a-Su kuşları : Karabatak – Pahalacorocorax Balaban – Botaurus stellaris Beyaz Balıkçıl – Egretta Alba Gri Balıkçıl – Ardea cinerea Leylek – Ciconia ciconia Kara Leylek – Ciconia nigra Ötücü Kuğu – Cygnus cygnus Küçük Sakarcakazı – Anser erythropos Yeşilbaş – Anas platyrhynchos Boz Ördek – Anas strepera Kılkuyruk – Anas acuta Fiya – Anas penelope Çamuran – Anas crecca Çıkrıkçın – Anas guerguedula Kaşıkçın – Spatula clypeata Suna – Tadorna tadorna Angıt – Casarca ferruginea Macar – Netta rufina Karabaş Patka – Aythya fuligula Elmabaş – Aythya ferina Paspaş – Aythya nycora Dikkuyruk – Oyyura leucocephala Sütlani – Mergus albellus Kara Çaylak – Milvus migrans Saz Delicesi – Circus aeruginosus Turna – Megalornis grus Benekli Su Tavuğu – Porzana porzana Saz Horozu – Porphyrio porphyrio Su Tavuğu – Rallus aguaticus Sakarmeke – Fulica atra Kız Kuşu – Vanellus vanellus Su Çulluğu – Gallinago gallinago Küçük Su Çulluğu – lymnocryptes Kervan Çulluğu – Numenius arguata Beyaz Karınlı Düdükçün – Tringa ochropus Kızılbacak – Tringa totanus Uzun Bacak – Himantopus himantopus Yalıçapkını – Alcedo atthis Pelikan – Pelicanus onocrotalus Bıldırcın– Corturnix coturnix b-Balıklar Sazan Balığı Yayın Balığı Turna Balığı Sarı Balık Kızıl Kanat Gümüş Balığı Kara Balık – – – – Cyprinus Carpio Silurus glanis Esox lucius Leuciscus idus – Scardinius erythrophthalmus – Albunus – Clarius lazera 159 .

1. 5. Kurbağa – Amfibia Sürüngenler . Familyalar : Brassiaceae Fabaceaea Astereceae Lamiaceae Poaceae Diğer Familyalar % Oran 14 10 9 9 9 49 Sahaya etki eden Faktörler Balıkdamı-Gökada konum itibariyle Sakarya Nehrinin kaynağından (nehir uzunluğu olarak) 70 km uzakta bulunmaktadır. Sucul bitkiler : 38 familyaya ait 140 tür ve takson tespit edilmiştir. Sakarya nehrinin akış istikametine doğru şu yerleşim yerleri bulunmaktadır. 3. Sakarbaşı (Nehir Kaynağı) Dikmen + Selimiye + kızılca köyleri Aktaş köyü Çandır köyü Gülçayır + Burhanlar köyü 160 .Kefal Koca Ağız Dişli Sazancık Bıyıklı Balık – – – – – Levcissus cephalus Aspiua aspius Ashanius chantrei Barbus plebejus Cobitis taenia c-Hayvan Türleri Memeliler . 2. 4. Kara kaplumbağası – Testudunata Su kaplumbağası Kertengele– Locertia Su Yılanı– Natrix Kara Yılanı Sulak Alan ve etrafında bulunan bitki toplulukları . Su Samuru – Lutra Lutra Tilki – Vulpes vulpes Porsuk – Meles meles Tavşan – Lepus europeus Amfibiler (Çift Yaşamlılar) .

Gerek çevre avcıları gerekse uzaklardan gelen avcılar için bu bakımdan ilgi çekici bir saha niteliğindedir. 7. Böylece göl alanı çekilmiştir. Göl çevresi ve içerisinde önceki yıllar mevcut olan bataklık ağaçları ile kamış-sazlıklar bilinçsizce tahrip edilmeleri sonucu kuluçka yuvaları yapma imkanı da azalmıştır. Kuvvetli rüzgarla kuruyan ve ince sitrüktüre sahip olan topraklar erozyonla taşınmaktadır. Bugünkü durumda sulak alan olarak bir sığ göl özelliğine olan Balıkdamı çeşitli kuş. İlgi Çeken Diğer Hususlar Balıkdamı sahası 1979 yıllarına kadar doğal durumda iken DSİ tarafından Sakarya nehrinin tabanının ıslah edilip mecrasına çekilmesi sağlanmış çevrede yeni tarım arazisi ve mera alanı sağlanmış olmasına rağmen zaman zaman meydana gelen su taşkınları Gökada Gölünü eski durumuna getirmektedir. Ahiler köyü 9. 3. Gökada Gölünün alanının daralması sonucunda çevre köylülerin başı boş otlatılan hayvanları çekilen göl alanına yapmış olduğu baskı ile sahaya gelen ve kuluçkada yatan kuşların rahatsız olmaları ve zamanla azalmalarına neden olmuştur. Balıkdamı köyü (Gökada Gölü) 10. Yenidoğan köyü 11. 2. 1979 yılında DSİ tarafından yapılan drenaj ve nehir yatağının ıslahı sonucu taşkın alanının daralmasına neden olunmuştur. 5. Meydana çıkan taşkın alan toprağı tarıma elverişli olmadığı gibi hayvancılık içinde elverişli değildir. Buzluca köyü 7. Bilinçsiz ve usulsüz avlanmalar sonucu kuş türleri ile balık türleri süratle azalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Arzu edilen amaca tam olarak ulaşılamadığı gibi mevcut doğal dengede bozulmuş sahaya konaklamak ve bir kısmının da kuluçkaya yatmak üzere gelen göçmen ve yerli kuş türlerinin azalmalarına neden olunduğu sonradan fark 161 . balık türleri ile bitki türleri açısından zengin bir alandır. Ballıhisar (Pessinus harabeleri) kuzeybatıda 14 km Ertuğrul köyü – Kuzeybatıda 8 km İlyaspaşa köyü – Güneydoğuda 12 km Yenidoğan köyü – Güneydoğuda 5 km Göktepe köyü – Güneybatıda 13 km Ahiler köyü – Batıda 3 km Kurtşeyh köyü – Batıda 8 km Yukarıda sıralanan yerleşim merkezlerinin hayvancılıkla ve tarımla uğraşmaları göz önüne alınırsa Balıkdamı ve yöresinin usulsüz avlanmalarında dışında ayrıca kirlenme ve otlatma açısından da olumsuz etkilendiği söylenebilir.6. Sakarya nehrinin bu taşkın alanının yatak ıslahı ile yeni toprak kazanılması amacına ulaşamadığı gibi doğal dengenin de bozulması ile sonuçlanmıştır. Kurtşeyh köyü 8. İlyaspaşa köyü Balıkdamı (Gökada) nı çeşitli yönden etki altında tutan çevreye yakın yerleşim bölgeleri ise şunlardır : 1. 4. 6. Ağır balçık toprağı olması sonucu yaz aylarında erken sıcaklarda derin ve geniş çatlaklar oluşmaktadır.

Balıkdamı da yapılan yanlış arazi kullanımı önlenmeli daha önce yapılmış telafisi imkansız hatalar tekrarlanmamalıdır. Yapılacak Çalışmalar Balıkdamı (Gökada) Gölü kesin koruma altına alınmalıdır. Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan. Koruma amaçlı bir bina ile gözlemlerde yararlanılacak ayrı binaya ihtiyaç vardır. Nehir yatağının açılmasıyla binlerce yıllık doğal denge doğanın aleyhine bozulmuştur. Daha önce tahrip edilen yerlerde ve sahanın başka uygun yerlerinde söğüt ağaçlanması yapılamalıdır. Biogenetik Rezerv Alanları. Diğer Sulak Alanlar Balıkdamı dışında küçük ölçeklide olsa Alpu içesi Doğanca.3. Doğal dengeyi bozacak her türlü avlanma ve otlatma yapılmaktadır.4. Jeotermal Alanlar vb. Çifteler ve Sivrihisar İlçeleri sınırındaki Çandır. Yurdumuzda primer gıda üretimi bakımından en yüksek verim ve potansiyeline sahip sığ göl. DSİ tarafından da uygun görülen ve gölün eski doğal konumuna kavuşmasını sağlayacak Karabent köprüsünde yapılacak düşük seviyeli ve maloz taşlarla yapılması düşünülen bent şeklindeki engelin iki kamu kuruluşunun yapacağı temaslarla olması mümkün olacaktır. Yanlış arazi kullanımı yapılmaktadır.1. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında. Korunması Gereken Alanlar F.2.4. ikaz ve yönlendirme levhaları konmalıdır.edilmiştir. F. işaret. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar İlimiz sınırları dahilinde Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alan bulunmamaktadır. Seyitgazi ilçesi Kırka Beldesi Akin.4. Gerek ana yollara gerekse tali yollara tanıtım.3. Gölün belirli yerlerinde saz kesimi ve tahribi önlenmelidir.Ortaköy sazlıkları sulak alan özelliklerindedir. sazlık ve benzeri sulak sahaların arazi kazanmak amacıyla kurutulması arazi kullanımı yönünden çok büyük ve telafisi imkansız sonuçlara ulaştığı yıllar öncesinden anlaşılmıştır. Sahada koruma ve üretme çalışmalarıyla yerli ve göçmen su kuşlarını etkileyebilecek her türlü yasak faaliyetler tesirli koruma tedbirleri ile takip edilmektedir. Saha tam olarak korunamamakta usulsüz avlanmalar (köylülerce ve dışardan gelen avcılara tarafından) her yıl devam etmektedir. F.) 162 .

Sulanan. Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgi A.F. Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyeti I. Biyogenetik Rezerv Alanları. Yeraltısuyu İşletme Sahaları F.5.3.4.5 başlığı altında verilmiştir.3. 163 . Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I ve II Sınıf ile Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi E ve H Başlıkları altında verilmiştir. Göller.III ve IV Olan Alanlar. Biyotoplar.2 Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları.4.4 ve A.11 ‘de verilmiştir.3.4.3. F. Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi Hatice KUTLUK tarafından Türkiye genelinde yapılan çalışmanın ilimize ait bölümü ile ilgili endemik türlere ait ilçeler bazında hazırlanmış liste Tablo F.II. Biyosfer Rezervi. Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar. Akarsular.

warburgii A.cibrarius Gypsophila G.aviculariifolium uniflorum MALVACEAE Alcea A.melanocephalus A.hirsutum pseudoanatolicum GERANIACEAE Erodium E.macroscepus A.trojanus A.chionaea P.pseudocaspius A.thirkeana Delphinium D.floribunda CISTACEAE Fumana F.venulosum Ranunculus R.baibutensis A.condensatus A.pisidica LINACEAE Linum L.wendelboi wendelboi &&C.brachypterus A.gymnolobus A.hirsutus A.anatolica arachnoidea M.physodes A.vulcanicum ACERACEA Acer A.oxytropifolius A.prostrata prostrata ILLECEBRACEAE Paronychia P.phrygius &&A.scholerianus A.heterorhizus PAPAVERACEAE Corydalİs &&C.raveyi C.bruniifolia heterocoma nana Erysimum E.hyrcanum keckianum A.hirsutum caespitosum A. apokrinomenon P.anıanum RUTACEAE Haplophyllum H.TABLO F.myrtifolium 164 H.idae &&A.dumanii &&Ae. wiedemannianus A.carica P. cari ense L.hyrcanum sphaerocaryum RHAMNACEAE Rhammıs R.lycaonicum Isatis I.aviculariifolium depilatum depilatum H.tmoleus bounacanthus A.dudleyi POLYGONACEAE Polygonum &P.anatolica phrygia &M.aviculariifolium depilatum bourgaei H.hellespontica rosea C.mitchelianus A.acicularis A.akscheherensis Ebenus(S) E.involucrata .afyonicum GUTTIFERAE Hypericum H. melanophrurius A.birsuta Genista G.thymifolius LEGUMINOSAE Astragalus A.cherlerioides B.strictispinis A.niveum A.hybrida vaillantiana macneillii M.paphlagonica Helianthemum H.acrochlorus D.macrocephalus macrocephalus A.lydİus A.acerosa A.virchowü CRUCIFERAE Aethionema &&Ae.kotschyi S.vulnerariae A.micropterus A.11 ENDEMIC TAXA: RANUNCULACEAE Consolida &&C.squalidus A.nummularium lycaonicum CARYOPHYLLACEA E Arenana A.arrostii nebulosa G.minuartioides Dianthus D.kochakii A.turcicum Alyssum &A.mesogitanus A.wendelboi congesta Papaver P.prusianus A.eriocalyx Minuartia M.hirsutum anatolicum anatolicum L.anatolicus D.elongatus elongatus A.leucocephaloides M.leucocephala M.pinardü Draba D.ledebouriana pauciflora Bolanthus B.stereocalyx A.chlorifolia S.pateri pateri Aubrieta A.petiolaris R.pestalozzae Saponaria S.aucheri G.

cadmeum cadmeum Taraxacum T.callosum T.iconica C.nutans trojanus C.aciphylla discoidea A.formosus formosus Onopordum O.bommuelleri H.platytaenium Muretia (S) M.reductum H.macropus Doronicum D.macrosciadia Heracleum H.bithynicum Ferulago F.kotschyana gypsicola A.kotschyi canescens A.turcicum Echinopora E.repens CAMPANULACEAE Asyneuma A.anatolicum Ptilostemon P.turcica Trigonella T.reticulatum Helichrysum H.artabirense H.drabifolia austrooccidentalis C.ketenogIui A.olympicus hypoleucus Centaurea C.compactum A. sempervivum glaucophylla UMBELLIFERAE Astrantia A.pinardii Scabiosa S.stapfıana Crepis 165 C.heldreichii B.rostrata ROSACEAE Alchemilla A.alatum pseudocreticum &&C.sulphureum B.argaea C.fulvida &&A.olİgantha DIPSACACEAE Pterocephalus P.pseudodontotrichum H.bommuelleri C.teretifolia Anthemis A.aucheri F.armena O.amasiensis C.turcica &T.tchihatcheffıi Cirsium C.kotschyi kotschyi C.stellidorsum Inula I.nivea C.limonifolium pestalozzae A.czeczottianus Melilotus M.trichophylla Eryngium E.paucijuga O-pisidica Oxytropis O.farinosum &&T.caucasica orientalis VALERIANACEAE Valeriana V.aurea Olymposciadum (T) O.meliocarpoides meliocarpoides CAPRIFOLIACEAE Lonicera L.phrygia A.pseudopulchrum Tripleurospermum T.pseudoreflexa C.leucopsis Cousiana C.phrygiense H .michauxioides Campanula C.dirmi lense C.Hedysarum H.pterocaula .castagneanus Tanacetura T.anatolica Jurinea J.cariensis longipapposa C.argyroleuca Thennopsis (S) T.pontica Leucocyclus (T) L.caespidosum Prangos P.lyrata lyrata C.tanacetifolia CRASSULACEA Rosularia &&R.wallii A.drabifolia detonsa C.afer eburneus Scorzonera S.wiedemanniana Carduus C.cappodocicum Lathyrus L.tomentosa Senecio S.bicolor Onobrychis O.iconica C.lycaonica A.aciphylla aciphylla A.hololeuca COMPOSITAE Achillea &&A.eriophora S.reuterana phrygia C.chionophilum Hieracium H.holocycla Crataegus C.suberosa cariensis S.patentissimum H.maxima haradjianii Bupleurum B.

genistifolia confertiflora L.disperma microcalycina SOLANACEAE Lycium L.iconica Scrophularia S.globosum globosum M.canescens canescens CONVOLVULACEAE Convolvulus C.akmanii &&S .anacampseros .phrygius C.phyrgîum V.bonımuelleri O.cuneifolia cuneifolia &&V.chamedrys tauricolum Thymus T.ornus cilicica ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum V.urobracteum V.cariensis D.pulvinatus BORAGINAECEAE Alkanna A.polioxanthum O.pseudotincîoria A.abieticolum V.phrygia Stachys S.stenostachyum V.phrygia A.cyanescens S.salvİfolia Sideritis &&S.iberica densipilosa S.depauperata Verbascum &V.kop geçidi ensis V.cadmica S.calycinum Rochelia R.lachnopus V.ancyritanum P.orientalis PLUMBAGINACEAE Acantholimon A.insulare V.corifolİa L.serratifolium V.sipyleum Phlomis P.areolata aerolta A.tauricum brevifolium Paracaryum P.lutescens M.acerosum brachystachyum EUPHORBIACEAE Euphorbia E.ancyritanum V.tossiense V.tchihatcheffıi S.salviifolium V.cilicum intaminatum OLEACEAE Fraxinus F.kastamonicum V.cryptophila S.ambigens O.leucostomus Argillaceus T.congesta 166 congesta Ori gamım O.orientalis leucantha A.armeniaca P.dichroantha S.cadmea N.aytachü S.multifida ACANTHACEAE Acanthus A.nigra anatolica Marrubium M.wiedemannii S.longicaulis chaubardii antalyanus T.nİssolii Salvia &&S.cryptantha S.galaticus C.parviflorum oligodon Micromeria M.armenum O.astracanicum macrodon M.isauricum O.anatolicum SCROPHULORIACEA E Chaenorhinum C.uschakense Veronica V.sipyleus sipyleus T.PRIMULACEAE Cyclamen C.cheiranthifolium asperulum V.heldreichiana S.yosgadensis Scutellaria S.zygioides lycaonicus Wİedemannia W.litorale pterosporum Digitalİs D.cretica anatolica S.aurea Nonea N.tmolea Teucrium T.splendidum V.tinctoria glandulosa Moltkia M.pisidica S.basivelatum V.hirsutus LABIATAE Ballota B. cheiranthifolium pisidicum V.cristata phrygia Nepata N.karauseanum V.lamarckii Linaria L.afyonense V.gulendamiae S.macrosperma Onosma O.

scabri florum A.stenophylla stenophylla ORCHIDACEAE Ophrys O.holciforme holciforme glabrum Pseudophleum (T) P.lilaciflora phrygia A.pinifolia phrygia Helictotrichon H.lazicus divaricatus Peştuca F.alpigenum Tulipa T.fleischeriana Gagea G.speciosunı) C. && C.aucberi Ornithogalum O.nitida hirtella Crucianella C.gibbum Zingeria Z.orientalis Piptatherum P.phrygium A.pubescens longifolia Nephelochloa (T) N.armena lycica IRIDACEAE Crocus C.tauri Colchicum C.stepparum ARACEAE Anım A.verticillata 167 .burttii Fritillaria F.dİsticha Galium G.bonımuelleri A.erythrodon FAGACEAE Quercus Q.muticum loliaceum Bromus B.danfordiae iris I.vulcanica RUBIACEAE Asperula A.anatolica A.anacampseros E.crassİfolia crassifolia F.olympicum A.phrygia JUNCACEAE Juncus J.Ianatus Amblyopyrunı A.lineata Muscari M.rigidifolia Bellevalia B.cappodocicus sclerophyllus Elymus E.penduliflorum G.bonımuelleri (See for Syn.conophalloides caudatum LILIACEAE Allium A.divulsa coriogyne GRAMINEAE Alopecurus A.stylosum Asphodeline A.sibthropianum A.antalyensis C.schachtii I.heldreichii H.sparganiifolius CYPERACEAE Carex C.bithynica Hyacinthella H.sieheanum A.dumosum G.

Kocakır. Porsuk Çayı Kenarı :15 hektar :Günübirlik kullanım sahası Porsuk Çayının iki kenarında içinde titrek kavak. F. Karaağaç ve İbreli türler mevcut. Fidanlık. İçinde patika yollar mevcuttur.İlimiz Mihalıçcık ilçesi çatacık ormanlarında geyikler koruma altına alınarak üreme sahası oluşturulmuştur. Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar İlimiz dahilinde 7 adet Orman İçi dinlenme yerleri mevcut olup isimleri şunlardır : Merkez İlçede . Madde :Eskişehir İl Merkez nüfusu 413 000 civar köyler nüfusu 10 000 dir. içinde piknik masaları. : Porsuk Çayı kenarında. :6831 sayılı yasa 25. Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı : Fidanlık Orman İçi Dinlenme Yeri : Eskişehir İ 24 C 2 paftası Fidanlık Mevki. yer yer açık alan mevcut.4. Sivrihisar ilçesi Arahit Dağı eteklerine keklik salınarak buğday zararlısı süne böceği ile biyolojik mücadele için üreme sahası oluşturulmuştur.3. Seyitgazi İlçesinde . arazi düz.6 Mesire Yerleri: 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip. çeşme tuvalet bekçi kulübesi. Mihallıççık İlçesinde . giriş kontrol ve otopark çocuk oyun alanları mevcuttur. ocakları. Büyükyayla. : İl merkezine 7 km. kara kavak. çay kenarı sık ağaçlıklı : Düz arazi % 0-15 meyilli : Musaözü Orman İçi Dinlenme Yeri : Eskişehir İ 24 C 2 paftası Musaözü hudutlarında : 50 hektar köyü Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı 168 . Çatacık ve Kalburcu. Akasya. Başpınar’dır. Musaözü. yolu asfalt yaz aylarında içine belediye otobüsü işletilmektedir. Merkez İlçede .

Karayolu kenarıdır. yol ve patika. çeşme. mevcut ağaçlar 30-35 yaşları arasındadır. civar köyler nüfusu 10 000 civarındadır. Eskişehir-Seyitgazi karayolu kenarı : Halen kullanılan alan 3 hektardır.ortasında sulama maksatlı Musaözü Göleti mevcuttur. : % 5-15 arsında meyillidir. Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı : Çatacık Orman İçi Dinlenme Yeri : Mihallıççık İlçesi Çatacık Orman ortasında Çatacık mevkiinde bulunmaktadır. Gölette sportif olta balıkçılığı yapılır. çevre nüfus. tuvalet. civar köyler 10 000 dir. Gölet çevresi karışık yaşlı Karaçam ormanı kuzey kenarı ağaçlandırılmış. : Normalin üzerinde engebeli. : İl merkezine 21 km. büfe. : % 10-40 meyilli yer yer düzlükler ve çukurluklar mevcuttur. 1960 lı yıllarda yapılmış bir ağaçlanma sahası olup. patikalar ve piknik masaları ile ocakları mevcuttur. ağaçlar 30-35 yaşlarında küçük boşluklar mevcuttur. yeteri kadar piknik masası ve ocak. idare binası ve Bungalov mevcut. * Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası Mihalıççık İlçesinde . İl merkezi 413 000. : 5 hektar 169 . yolu asfalt. Sahada çocuk oyun alanı. Madde : 2000 kişi kapasiteli.saha batısı köye ait tarlalarla çevrilidir. çevresi ve içinde elektriği bulunmaktadır. * Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı : Kocakır Orman İçi Dinlenme Yeri : Eskişehir İl Merkezi güneyinde şehre bitişik. civar köy yolları asfalt ve stabilizedir.Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası :Günübirlik kullanım sahası. :Kocakır ağaçlanma sahasının karayolu kenarındaki bir bölümü. : 6831 sayılı yasa 25. İçinde içme suyu tuvalet oyun alanı piknik üniteleri ve patika yollar mevcuttur. :Arazi sık ağaçlı. çeşme. : Şehir merkezine 4 km dir. Saha % 5-15 meyillidir. Madde : Merkez İlçe nüfusu 413 000. Şehir kenar mahallesine mesafesi 700 m dir. : 6831 sayılı yasa 25. Sahada su deposu.

: 6831 sayılı yasa 25.Karaçam ormanı : % 10-45 meyilli * Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alan Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası : Kalburcu Orman İçi Dinlenme Yeri : Ankara J 27 a 1 paftası. : Yaşlı karaçam ormanı ve açık alanlıdır. : Eskişehir J 25 d 1 paftası Seyitgazi İlçesi Kırka Bucağı Büyükyayla köyü civarı : Genel alan 60 hektar.Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası : Sarıçam-Karaçam ormanı kısmen açıklıklı ve çayırlık günü birlik kullanım alanı içinde Geyik üretme İstasyonu mevcut. : 6831 sayılı yasa 25. açıklıklı ve günü birlik kullanım. İçinde çeşme. : 10 hektar : Karaçam ormanı yer yer çayır. : % 10-40 meyilli ve düz saha * Seyitgazi İlçesinde . saha oldukça geniştir. içinde açık alan ve yaşlı karaçamlar mevcuttur. :Karaçam-Sarıçam ormanı kısmen taşlık az meyilli gölet kıyıları düz. : 6831 sayılı yasa 25. : Az meyilli Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası 170 . Günübirlik kullanım alanıdır. : Saha Karaçam ve Sarıçam karışık ormanı. tuvalet ve piknik üniteleri mevcuttur. Alpu’ya 40 km ve yolu asfalt ve stabilizedir. içinde çeşme yol ve patikalar mevcut olup rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. : Sarıçam. Alanın Resmi Adı :Büyükyayla Orman İçi Dinlenme Y. Civarda mevcut 2 köyün nüfusu 1500 dür. 2 hektar alan kullanılmaktadır. Madde : 6000 kişi : Mihalıççık İlçesine 5 km mesafededir. çeşme ve dinlenme tesisleri ile çocuk oyun alanı mevcuttur. DSİ Karaören göleti kenarı olup. :Eskişehir-Seyitgazi-Afyon devlet yoluna 3 km mesafede. Madde : Kırka bucak nüfusu 5000dir. stabilize yolla bağlıdır. Mihalıççık İlçesi yakınındadır. Madde : 1000 kişi : Eskişehir’e 85 km.

: Devlet karayolu kenarıdır.E.YÜCEL.E. bina ve tesis yapmaya müsait olup.A. doğu ve güneyi ormanlıktır. . “Eskişehir’de yetiştirilen ağaç ve çalıların kentsel ekoloji açısından değerlendirilmesi” Fen Edebiyat Dergisi 7-TÜRE.ESKİ Genel Müdürlüğü Havza Yönetmeliği 5.R.H. Kuzeyi ve batısı kayalık. civar köyler 2500 dür.Tarım İl Müdürlüğü Verileri (2004) 3. Gazlıgöl 3000. . OCAK.Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı : Beşpınar Çeşmesi Orman İçi Dinlenme Yeri :Eskişehir Seyitgazi İlçesi sınırları içinde Seyitgazi-Afyon Devlet karayolu üzerinde Seyitgazi’ye 43 km Afyon’a 30 km mesafededir. MISIRDALI. “ Balıkdamı Florası” Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 8. MAGIL. Saha bakir. .ÖZDEMİR. Çeşme ve tuvalet mevcuttur.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 6-YÜCEL.Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Verileri (2004) 2. “Eskişehir Bölgesi Karayosunları (Musci) Üzerine Bir Araştırma” 171 . Yolu mevcuttur. : 6831 sayılı yasa 25.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararları (1998-2004) 3.Hatice KUTLUK Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ( 2002) 4. .E. Madde :Afyon Merkez 10000. Yaşlı ağaç mevcuttur. İçinde tuvalet ve çeşme mevcuttur. “Eskişehir İli Likenleri” 9. Kırka 6000. sportif tesisler yapılabilir. : 10 hektar :Günübirlik kullanım alanıdır. : Yaşlı karaçam ormanı ve açık alanlı : % 10-40 meyilli ve düz saha Fiziksel Özellikleri Topografyası KAYNAKÇA : 1. .C. A.

2. Bardakçı Köyü (Santabaris) : Seyitgazi İlçesine bağlı ve 18 km güneydoğuda bir köydür. Roma ve sonra Bizans çağında yapılmış.Ö. B.1. Sivrihisar İlçesinin 35 km batısında bulunan bir beldedir.1 Yörenin Turistik Değerleri G. 2.Ö. Karacaşehir Eskişehir’e 6 km uzaklıkta Karacaşehir köyünün güneybatısındadır. Antik yol üzerinde bulunan İlçe Romalılar tarafından kurulmuştur. 1.1. Yazılıkaya (Midas Şehri) : Eskişehir’e 90 km uzaklıkta olup. Pessinus Şehri : Antik Pessinus şehri.1. Helenistik Roma ve Bizans çağlarını yaşamıştır. Eskişehir’e 86 km dir. Han İlçesine bağlı olan Yazılıkaya köyü bitişiğindedir. C. TURİZM G.Sivrihisar İlçesi : 1.Han İlçesi : Çifteler İlçesinin güneybatısında olup.Seyitgazi İlçesi 1. Sivrihisar ilçesinin 15 km güneyinde.(G). 3500 yıllarında kurulmuştur. Kayalık bir platform üzerinde M.Merkez İlçe 1. il merkezine ise 115 km uzaklıktaki Ballıhisar köyündedir.1 Yörenin Doğal Değerleri G. Osmanlılar tarafından takviye 5edilmiş bir kale şehridir.1 Konum A. Güneye inen antik yol üzerinde Roma çağında kurulmuş olup Santabaris adını almıştır. Kaymaz (Tricomaria-Trocnades) : Kaymaz. D. Dorylaeum (Şarhüyük) : Şehrin kuzey bitişiğinde ve Muttalip Köyü yolunun doğusundadır. 3500’de iskan edilmiştir. 172 . Bugün beldenin bulunduğu mevki tarihten önceki çağlarda M.

İlçesinin 35 km güneyindedir. Yüzeyde alüvyonlarla arasında dağılan sular birkaç yerden kaynamakta ve yüzey infiltre sularla karışmaktadır. Bu neojen örtüde alüvyonlarının altındaki senklimalle örtülü bazı fayların varlığı çok eski tarihlerden beri birçok kimseler (s. Roma çağında kurulmuş. Diğer taraftan güneyden gelerek şehir merkezinin üzerinden geçen muhtemel bir fayın varlığı. çatlakları arasından gelen suların kaynaklarının dizilişleri (şehir içi.batı-doğu yönünde kaplayan dağların batı tarafını Bozdağ (1535 m). Günyüzü ilçesinin 10 km güneyindedir. 2. doğu tarafını ise Sündiken Dağları (1818 m) kaplar.Arazi Şekli ve Dağlar Sakarya Nehri ile kolu Porsuk Çayının drenaj havzalarında yer alan iki geniş ova ile bunların çevrelerini saran kuzeyde Bozdağ.2 Fiziki Özellikleri A. Sündiken Sıra Dağları. Zeyköy : Sivrihisar İlçesine bağlı ve 32 km kuzeyinde bulunan bir köydür. Çakmak Köyü (Aprostola) : Günyüzü ilçesine bağlı bir köydür. Bunlar birinci zaman yapılı eski kütlelerin üçüncü zaman kırılma sonucunda yükselmeleri ve çökmeleri ile meydana gelmiştir. Köyün girişinde ve ovanın içerisinde Kale diye adlandırılan tabii tepe üzerine tarih öncesi çağlardan itibaren yerleşme olmuştur.Choput) tarafından kabul edilmektedir. Kurulduğu bugünkü mevkii antika bir yerleşme yeridir. G. İlin kuzeyini. 173 .Günyüzü İlçesi : 1. Bizans çağında da varlığını devam ettirmiştir. Gümüşkonak Kasabası (Eoudoxiçs) : Gümüşkonak. İlçenin 17 km güneyindedir.Calure. Doğuya doğru kuzey-güney yönlü çok kısa boylu muhtemel bindirme sanyajı ve çayları bulunmaktadır. 3. Aşağı Yukarı Alpanas Ilıca alanı) bunu göstermektedir.3. Porsuk ve Yukarı Sakarya’dan sonra bir yayla drenaj alanlarını ayıran kabartılar teşkil eder.1.Jeolojik Yapısı Porsuk Çayının yerleştiği neojen çöküntü havzaları doğu-batı yönlü bir şerit halinde uzanmaktadır. Thoodosius’un annesi veya kızı namına ithaf edilen bir şehirdir.1. E. Türkmen Dağına ulaşan. B. 11. Güneydoğuda Sivrihisar (1690 m) ve güneyde Türkmen Dağları en önemlidir. Laçin. Hamamkarahisar Köyü (Muska-Mausga) : Günyüzü ilçesine bağlı bir köydür. Bu havzalar alüvyonlarla dolmuştur.

İnönü Kaynağı. Kandilli İnönü arasındaki alüvyon saha artezyen niteliğindedir. 174 . Orman olmayan arazilerde. kum. Beylikova ilçelerinden sonra doğudan Sakarya ile birleşir. Kunduzlar sulama ve taşkınlardan korunma barajıdır. Çifteler ilçesinin 5 km güneydoğusunda (Sakaryabaşı) çıkar ve ilin güney. Sakarya’nın en büyük kolu Porsuk. I. Çok sayıda kollara sahip olan nehrin başlıca kolları Porsuk. Ağaçlandırma yapılarak turistik bir özellik alması sağlanabilir. Toprak gövdeli bir depolama tesisidir. Şehir için faaliyet gösteren tüm hamamlar da sıcak sularını artezyen kuyularıyla üretmektedir. Merkez İlçeden geçerek Alpu. Alüvyon kalınlığı 10-30 m ler arasında değişir. kuzey kısımlarını dolaşarak Bilecik sınırına girer. Sakarya. Ayrıca Belediyenin ana kaptaj yerinden çıkarılan sular Odunpazarı semtinde verilen kullanma sularına katılmaktadır. Seydisu ve Sarısudur. G. 3. Genellikle akarsular tarafından taşınarak getirilir.Kaplıcalar : a-Merkez İlçe : Eskişehir sıcak su kaynakları il merkezinin ortasında ve Porsuk Çayının güney sahilinde geniş bir alanda bulunmakta ve bu mıntıkalarda açılan artezyen kuyulardan temin edilmektedir.Akarsular İlin başlıca akarsuyu Sakarya’dır. ahlat ve kavaklar vardır. E.Kaynaklar 1. Musaözü.Meşe. Eskişehir’in 86 km uzağındadır. F-Yeraltı Suları Sarısu vadisi boyunca alüvyonlar yer altı sularını taşıyan formasyonlardır.Ormanlar İlde ormanlar daha çok güney ve kuzey bölgelerdedir. Bunlardan Gökçekaya hidroelektrik. su kenarlarında söğüt. Porsuk. Vadi boyunca açılan sondaj kuyularından köylüler sulamada faydalanırlar. İnönü Küçük Havuz Kaynağı. Arazinin % 25’ini teşkil eden ormanlık bölgelerde 352 139 hektar Çam. doğu.Sedir ve Kavak gibi ağaç türleri yetişir. Oklubalı Kaynakları H.Göletler : Yukarı Kartal Göleti Eskişehir’in batısında Yukarı Kartal Köyü civarında yapılmıştır. D- Barajlar : Eskişehir dahilinde beş baraj vardır. Alüvyon. çakıl ve kilden oluşan bir karışımdır.C. 2. Tarım arazilerini sulamakta kullanılır. Kütahya sınırlarından ilimize girer.

175 . Tam bir kaplıca özelliğine haiz sıcak suların debileri her banyoya göre değişmekte olup gayet yeterli bulunmaktadır. Kızılinler’de pansiyon tipi odada kaplıca hizmeti verilmektedir.Termalizme hizmet veren mevcut tesislerin genel yapısı ise şöyledir : Tüm tesislerde sıcak sular artezyen kuyularıyla temin edilmekte. İyi geldiği hastalıklar. İlçeleri Merkez İlçeye Bağlı Hasırca Kaplıcası : Eskişehir’e 30 km uzaklıkta çiftlik içerisinde bulunan su. kırık çıkık sekelleri. Kızılinler Kaplıcası : Eskişehir’e 15 km uzaklıkta Kızılinler köyündedir. Sıcak suların kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri tahlil edilmiştir. Metruk bir binanın içinden kaynayan suyun analizi yapılmamıştır. Yüzme sporu için faydalanılan suyun kimyasal ve fizikokimyasal tahlili yapılmıştır. Mihalıççık Yarıkçı Kaplıcaları : Mihalıççık ilçesinin 10 km güneyinde Yarıkçı köyündedir. tamamen örtülü bir kaptaj yerinden 200-300 m ilerdeki hamamlara gelmektedir. ayrıca küvet ve soyunma odası müstakil olan özel odalar (banyo) bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi suyun uyuz hastalığına iyi geldiği tespit edilmiştir. Mihalgazi Sakarı Ilıca Kaplıcaları Sarıcakaya ilçesinin 13 km doğusunda Laçin köyünde bulunan bu kaplıcanın suyu sarp bir kaptaj sarı kayanın dibinden çıkmakta. yuvarlak bir havuzun içerisinden kaynamaktadır. İptidai durumda bulunan 3 odada mahalli hizmet verilmektedir. Dışarıda büyük bir yüzme havuzundan toplanan su sonradan toprağa bırakılmaktadır. Debisi Termal : 4 lt/sn : 32 °C olup diğometalik bir maden suyudur. her birinde havuz bulunmakta. lumbago ve böbrek rahatsızlıklarıdır. kadın hastalıkları.4 lt/sn : 37 °C bitişik nizamda 4 Alpu Uyuz Hamam Kaplıcaları : Alpu’nun 16 km güneydoğusunda Uyuzhamamı köyünde bulunan kaplıcada hiçbir tesis yoktur. Banyoya giriş ücretleri Belediyece serbest olarak belirlenmiştir. İlimize dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistler belediye belgeli oteller ve 9 adet turistik tesisle karşılanmaktadır. Debisi Termal : 0. Fizikokimyasal analizi yapılmamıştır. Kimyasal ve fizikokimyasal analizi yapılan suyun . Hipertermal (Sıcaklık) : 45°C.

Şişmanlık ve Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. 5 blok 20 daire ve iki havuzdan oluşan komple bir tesis. km sinde yer almaktadır. Nevralji. 2 adet umumi havuz bulunmaktadır. Suyun analizi yapılmış olup . Soğuk suyu bol miktarda olup ayrıca karşı tarafta CO2’li bir içme suyu bulunmaktadır. suların oligometrik alkali toprak alkali.Vadi çamlarla kaplı nefis bir tabiat harikası görünümündedir. İzotermal : 35 °C Debisi : 40 lt/sn olup. İyi Geldiği Hastalıklar : Nevrit. Sivrihisar Hamamkarahisar (Çardak) Kaplıcaları : Sivrihisar . Mevcut Tesisler : 2 adet kadın ve erkek havuzları. kadın hastalıkları. Sivrihisar Hamamkarahisar (Çardak Hamamı) hamamından alınan örneklerde. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu gözlenmektedir. Eskişehir sularının tıbbi vasıflarına sahip olmakta ve bunun yanı sıra cilt hastalıklarında daha fazla önem taşımaktadır. 176 . Suyun analizi yapılmış olup . Eskişehir maden suları genellikle aynı fiziko-şimik özelliğe sahiptir. Hasırca Çiftliği kaynağı Kızılinler kaplıcası. 40 yataklı otel (her konforu haiz). Tıbbi Değerlendirme . Lumbago Diabet. Kronik Romatizmal Hastalıklar. Mevcut tesisler : 52 adet lojman. 70 adet pansiyon tipi yapı.şirin ve yeşillik bir yerdir. Sadece Eskişehir’in kuzeyindeki Mihalgazi Sakarı Ilıcası suyu. bu saydıklarımızdan total mineralizasyonun 2 gramın üstüne çıkması ve çok zayıf da olsa gazlı olması ile ayrılmaktadır. Sakarı Ilıcası suyunun dışında kalan mineralizasyonu 1 gramın altındaki maden suları içme kürleri şeklinde kullanıldığında hafif alkali tesir. sıcak su. Eskişehir’den saat başı minibüs ve otobüs işlemektedir. Hamamkarahisar köyü yakınında güzel. Termaliteleri 32 °C ile 53 °C arasında bulunan bu sular dış tatbikler ve içme kürleri şeklinde kullanılabilirler. Kırık-Çıkık Sekelleri.Polatlı güzergahında Günyüzü İlçesinde ayrılan yolun 14.idrar yoluyla temizlenmesini sağlar. Karaciğer ve safra yolları üzerinde zayıf da olsa olumlu tesir gösterirler ve diürezi artırarak . Hipertermal : 53 °C Debisi : 3 lt/sn dir.

19.1. G.2.2 İl Özel İdaresi (Osmanlı Evi) Müzesi Odunpazarı semti Dede Mahallesi Yeşilefendi sokak No : 4’te dir. G. Dolma içi . istorik klasik sikke.1. kavurma. bulgur.1.3.4 Eskişehir Valiliği Lületaşı Müzesi Sadece Eskişehir’de yetişmiş ustalar tarafından işlenilmekte olan birbirinden güzel eserlerin tüm dünyaya tanıtımı ve gelecek nesiller adına muhafazası amacıyla Valiliğimiz 1989 yılında İl Özel İdaresi Lületaşı müzesini kurmuştur.2.2 Kültürel Değerler G.1.3 Folklorik Değerler G.1.1.3 İl Özel İdaresi Yunus Emre Etnoğrafya Müzesi Eskişehir İli.2.1. Ve 3.1.1. Orta mahalle İsa Çelebi sokak No : 7 de bulunan Mal Hatun (İsmet Paşa) İlkokulu 1925 yılında yapılmıştır.1. Eskişehir çevresinin zengin arkeolojik eserleri müzenin üç salonunda tabiat tarihi. G. Sivrihisar ve Han İlçeleri ve yörelerinde dokunan 150 kilimden oluşan müze Sosyal dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın Çamlıca’daki binasının 2.1. G. yüzyıla ait bu ev ilgili Bakanlıkça satın alınarak restore edilmiştir. yaprak sarılır gibi sarılıp tencereye yerleştirilir ve pişirilir.1 Acıgıcı Acıgıcı denilen uzun yapraklardan yapılır.1. Daha sonra Kurşunlu camii külliyesinde ve 1974 yılında ise Akarbaşı semtinde inşa edilen müze binasına taşınmıştır.1. G.1 Arkeoloji Müzesi Eskişehir müzesi olarak ilk olarak 1944 yılında Alaaddin camiinde kurulmuştur.1. Dış tatbikleri metabolizmayı kamçılayıcı etkisi yanında sıcaklığına bağlı olarak spozmotitik etkilerden de faydalanılacağı unutulmamalıdır. G. taş eserler seksiyonları halinde teşhir edilmektedir.3. Yöremiz ve çevresi etnoğrafyasını konu eden çeşitli tarihlere ait eserler sergilenmektedir.1 Yöre Mutfağı G.1 Müzeler G. pH’ı hafif alkaliye dönüştürmek için de kullanılabilir. 177 .5 Eskişehir Valiliği Kilim Müzesi 1992 yılı Ocak ayında açılmış olup.2.2. şişmanlık ve gut gibi hastalıklarda kanda birikmiş unsurların bu arada şeker ve yağların temizlendiği. Yunus Emre Etnoğrafya müzesi 5 ana reyondan meydana gelmiştir. ürik asit fazlalığının idrarla atıldığı saptanır.Bu kürlere kaplıca uygulamaları da katılırsa diabet. Yoğun asit ortamda oluşan böbrek taşlarının büyümesine engel olmak.1. Katında yer almaktadır. Odunpazarı semti Odunpazarı kentsel sit alanı içinde.1. baharatla karıştırılır. prel.2. tuz.

Savcı.1.2. Sarka. su karıştırılarak yapılır.3.4 Arabaşı Sivrihisar yöresinin yemeği olup. Birbirlerini andıran değişik giysilerin en çok seçileni Sarka. Kron.6 Gaziler Helvası Geniş tavada yağ kızartılır.3. Daha çok akşam yemeklerinden sonra gece yutulan bir yemektir.yelek ve düz ceket giyerler. Kaynamaya başlayınca bir elle un atılıp. yoğurt ve tuz atılarak harlı ateşte karıştırılarak pişirilir. Kabardıktan sonra servis yapılır. Sert buğday unu dökülür. Büyükçe bir tencereye su doldurulur. soğan rendesi karışımı konur.2 Giyim G. Kaynar tavuk suyuna acı biber atılır. Başa alın üzerine ve boyna sarı altınlar sıralanır.3.3 Paşa Pancar yaprakları toplanır. Fazla kalın olmamak şartı ile ufak yufkalar açılır. Diğer bir kısmı ceket yerine şettarı ve alacadan yapılmış mintan dedikleri gömlekten başka bir şey giyemezler. G.3.3. G.2 Kadınlar Erkeklerin zeybek elbiselerine mukabil bir şalvar vardır. pişirilir. Üzerine kızartılmış tereyağı dökülür.7 Hadise Nişaşta. Çorbaya düşerse ceza verilir. İçerisine kıyma.1.1. kıyılır. çok sevilir. 178 . Kumaş ipekli ve dallıdır. Bir parça hamurla bu çorbadan alınarak yutulur.3.5 Çiğbörek (Şır Börek) Tatarlara ait bir börek çeşididir. G. Limon sıkılır.3. Hamur kaşıkla alınır.1. yıkanır.G. G. Yörede kalın giysileri genelde ağır esvap olarak adlandırılır. Artık bu elbiseler bazı düğünlerde görülmektedir. Üzerine tuzsuz tereyağı dökülür.3.1.1. maydanoz.1. Elmasiye ve Bindallı.1. haşlanır ve yağda kavrularak üzerine yumurta kırılır. Hint Kumaşı.1.1.2 Bıtbıtı çorbası Çok ince bulgur.2. Sıcak sıcak servis yapılır.1. G.1. G. Bu şalvar aşağı on metre kumaştan yapılır. Börekler kızgın yağda pişirilir. Soğuyunca baklava dilimleri halinde kesilir. Cezi.1. şeker. Altıparmak. G. Suyu çekilince indirilir. Tavuk pişirilir. Giysiler yörede şu adlarla anılır. tuz.3.1.1. Normal hamur tutulur. Pesent. Karıştırılıp yağ. şeker ve su konur iyice kaynatılıp tane tane dökülürken indirilir. Üzerine sırmalı cepten giyilir.1 Erkekler Köylerde bir kısım halk yerli dokumalardan siyah abalı pantolon. Pesent dir. Bu usul şimdi terkedilmiş bulunmaktadır. baharat. Bir avuç tuz atılır. Büyük bir tepsiye dökülür. Canfez. Esas kıyafet olmaktan çıkmıştır.

6 İşleme Çeşitleri Kanaviçe. burma. yazma oyaları.3. fındıklı.1. Temizlenen taş küçük parçalar halinde kesilmektedir. bilezik.3. dantel. mekik oyası. torba.3. bürümcük dokurlar. sıra malından yapılmaktadır. G. birim birlik.3. G. küpe biblo ve diğer şekiller yapılmaktadır. Kalın ve sonra ince zımpara ile zımparalanıp düzlenen mamuller cilaya atılır. Çin iğnesi ve gergef.1. pamuklu. sarma. orta taneli. G.7 Belirli Günler İnönü Zaferleri Günü 1 Nisan Turizm Haftası 15-22 Nisan Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası 6-10 Mayıs Nasrettin Hoca Doğum Şenlikleri Haziranın ilk hafta sonu Seyitgazi’nin Kurtuluşu ve Seyyit Battal Gazi Şenliği 1 Eylül Eskişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu 2 Eylül Mahmudiye’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu 18 Eylül Sivrihisar’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 20 Eylül Uluslararası Lületaşı Beyaz Altın Festivali 21-24 Eylül 179 . G.1 Lületaşı Toprağın 1-150 m altından çıkarılan Lületaşı. G. Kesilen taş yapılacak işin taslağı haline getirilir.3.2 Alpu Gümüş İşletmeciliği Eskişehir’in Alpu İlçesinde yaklaşık 250 aileden oluşan gümüş işleme ustaları aileleriyle birlikte SAVAT adı verilen sanatı sürdürmektedirler.3. süpürge sapı. Zeki Müren işi. hesap işi.1. kestane kabuğu.1.3.1. Türk işi.3. selanik. yastık. Göçmenler ise havlu. SAVAT gümüş üzerine siyah savat çamuruyla yapılan bir süsleme tekniğidir.3 El Sanatları G. saç örgü. İngiliz iğnesi. bal peteği. İşlenen mamuller fırında iki saat kurutulur. heybe. Taşın işlenmesi için önce tahra ve çekişli iç yüzey temizlenir. elmas eli.3.1. ara danteli. G.3. çuval dokunur.3. kolye. kilim.3. Lületaşının temizlenmesi işine saykalı adı verilir.3. Pipolar. Savat ise siyah renklidir. kilim. mendil. Lületaşının adları küçükten büyüye doğru. pamuklu.5 Kazak Örgüleri Balık pulu. cılız. Eskişehir’in kendine has boncuk oyaları hiçbir bölgede görülmeyecek şekilde işlenir.3. sap.4 Çorap Örgüleri Sıçan dişi.3 Dokuma İşleri Pala. apak ve sıra malıdır. düz örgü. birim birlik. Türk başı. halı. iğne ucu. Ayrıca Han’da bir kilimcilik okulu bulunmaktadır. Yapılacak şeklin cinsine göre düz pipo.G. lale. beyaz renkte olup yumuşak ve genellikle yumruk büyüklüğündedir. Şekil yapmak için bıçak kullanılır.1. mendil. arpalı. Gümüş cilalanınca beyaz bir renk verir.1. sığır suyu. kral başı.3. sineli.

Sarıyer barajı ve Porsuk Barajı gibi göl sahalarından sazan. karagöz gibi tatlı su balıkları bol olarak bulunmaktadır. yaban domuzu avlanır.2 Balıkçılık Porsuk çayı en lezzetli ve en tanınmış tatlı su balıkları ile güzel bir avlanma sahasıdır.2 Belediye Belgeli Oteller Sınıfı U U 1. Adres. yaban ördeği. Sınıf 1.3 Turistik Altyapı G. ayrıca aynı yerde piknik yapılan geniş alanda balık ve alabalık lokantaları bulunmaktadır. Sınıf 1.3 Gençlik ve Kongre Turizmi Turizm Bakanlığının himayeleri ile Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen Uluslararası Yunus Emre ve Türk Halk Edebiyatı Seminerleri iki yılda bir yapılmaktadır. 231 17 28 Emre Oteli 27 Mayıs Cd. Sınıf 1.Burada keklik. No:89 232 20 32 Sağlam Oteli Sivrihisar Cd.2.Tel Yatak Sayısı 125 92 121 87 71 136 52 73 70 Oda Sayısı 62 ATIŞKAN OTEL Yunusemre Cad. No:97 231 26 37 U U Yatak Sayısı U U Oda Sayısı U U 48 70 42 80 97 25 23 20 47 53 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004 180 . ayı. G. Ormanlarla kaplı bu bölgede yaban domuzu. No:2 231 18 41 Kent Otel Özbek Oteli Yunusemre Cd. çulluk.1 Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri Sınıfı XXX İsim. Sınıf İsim.No:1 233 30 55 X ŞALE OTEL İnönü Cad. keklik ve buna benzer av hayvanları vardır. No : 40 230 68 00 XXX YİMPAŞ OTEL XX HAS TERMAL OTEL Hamamyolu Cad. No:7 231 91 91 XX UYSAL OTEL Asarcıklı Cad. G. tavşan. Düzensiz avlanma sonucu bu bölgenin en güzel av hayvanlarından tükenmekte olan geyik için Çatacık ormanları geyik üretme ve koruma sahası olarak seçilmiştir.2 Turizm Çeşitleri G. Seydisuyu.3. tavşan. ayı. Sakarbaşı’nda balık üretme tesisleri bulunmaktadır.Telefon Divan Oteli İsmet İnönü Cd. Sakarya vadisinin en karakteristik bölgesi Eskişehir’in kuzey bölgesidir. Çifteler.2.1 Av Turizmi Eskişehir’de av sahaları bakımından en ideal bölge Çatacık ormanlarıdır. çulluk. No:17/1 233 47 43 GÜRGENCİ APART İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004 78 48 35 65 32 43 35 G. G. No:103 232 45 45 XXX BÜYÜK OTEL 18527 Mayıs Cad.3.Adres.2. Sınıf 1. yayın.G. No:7 XX SOYİÇ OTEL X SULTAN TERMAL OTEL Hamamyolu Cad.

2004 yılında 59 ülkeden 2.827 % 74 1998 2. TABLO G.655 16.070 60.202 76.927 % 44 1999 2.079 85. Dors Park Garden Buda Sempre&Chinatown Baraka Adres Karacaşehir Köyü İsmet İnönü Cad.G. Yurdumuzda sadece Eskişehir’de çıkarılmakta ve işlenmekte olan Lületaşı yurt dışına ihraç edilmektedir.268 % 25 2003 2.780 76. No:115 Telefon 324 12 24 320 82 20 Kapasite (Kişi) 100 305 805 500 400 396 176 G.604 80.3.958 54.1 1996-2004 Yıllarında İlimizde Konaklayan Turist Sayısı YILLAR 1996 KONAKLA YAN KİŞİ YABANCI YERLİ TOPLAM YABANCI 2.913 113.373 166.335 126.831 7. 2003 yılında ise 55 ülkeden 2208 yabancı 51958 yerli olmak üzere toplam 54166 turist.178 yerli olmak üzere toplam 68. 181 .558 64.454 182.264 56.980 10.166 2004 2.337 8.248 % 51 1997 3.980 65.709 12. İlimizde döviz gelirleri hakkında bir doküman bulunmamaktadır.975 40.229 % 34 2001 1.483 % 38 2000 2.178 68.4 Turist Sayısı 1996-2004 yıllarında İlimize gelen yerli ve yabancı turist sayısı aşağıdaki gibidir.158 YERLİ TOPLAM DOLULUK ORANI GECELEME İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004 2002 Yılı içersinde 60 ülkeden 2023 turist ilimizde konaklamıştır.094 7.404 93.024 62. Bu turizm çeşidinin yanı sıra Sağlık (Termal turizm) ve Gençlik turizmi de gelişmekte olan diğer turizm türleridir.507 74.208 51.422 62.051 77. Bu turizm çeşitlerine bağlı olarak İlimizin turizm geliri de artmaktadır.761 53.158 turist ilimizde konaklamıştır.980 yabancı turist 65.3 Turizm Belgeli Restaurant ve Barlar İsim Regülatör Restaurant Hayal Kahvesi Haller Gençlik Mrk.507 61.969 107.449 84.856 42.073 58. G.5 Turizm Ekonomisi İlimize uluslararası nitelikte düzenlenmekte olan Yunusemre Haftası ve Eskişehir Festivali Kongre Turizminin gelişmesini sağlamıştır.958 96.

G. KAYNAKÇA : 1.6 Turizm-Çevre İlişkisi Turizm amaçlı hizmet veren konaklama yerleri.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri (1995-2004) 2. İl genelinde turistik belgeli tesis sayısı az olması nedenı ile turizmin çevre üzerinde olumsuz etkileri gözlenmemektedir. lokanta ve eğlence yerleri 2872 Sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılın yönetmelikler kapsamında denetlenmektedir.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1995-2004) 182 .

Arazi dağılımı Tablo H.058 Ha’ı nadasa bırakılmaktadır. Tipik bir karasal iklime sahip Eskişehir’de Sarıcakaya ve kısmen de Mihalıççık ilçeleri hariç tutulacak olursa genelde yıllık yağış 400 mm’nin altında olup.1 Genel Tarımsal Yapı İç Anadolu Bölgesinin kuzey batısında yer alan Eskişehir İli kuzeyden Karadeniz.(H).200 % Oran 42 24 26 8 100.0 183 . % 17’ü 200-499 dekar. 6.365.9 10.5 10.308 142.505 325.2 14. Sınıf Araziler VI.190 3. Sınıf Araziler II. Eskişehir İli kuzeyde Bozdağ ve Sündiken Dağları güneyde Emirdağ. 1.5 45. İşletmelerin % 0. Sınıf Araziler TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 Genişlik (Ha) 124. doğuda Sakarya vadisi.067 67. % 55’ide 5.2 4. batıda ise Türkmen dağları gibi tabii sınırlarla çevrilidir.811 615. % 2.2 Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları Sınıfı I.248 % 9.461 198. Ancak Eskişehir coğrafi karakterlerini içinde bulunduğu İç Anadolu bölgesinden alır.1 Arazi Dağılımı Arazi Nevi Tarım Arazisi Çayır-Mera Ormanlık-Fundalık Diğer Toplam İl Tarım Müdürlüğü 2004 Hektar 582.496 508. Sınıf Araziler VIII. Geriye kalan alanlar kıraç ve taban arazisi olup.365. TABLO H.Arpa) ile Şeker pancarı tarımı yapılmaktadır.6 37. ve 4. % 24’ü 50-99 dekar % 23’i 100-199 dekar. Sulanabilir araziler her yıl ekilmektedir.610 149.9 100. sınıf. TARIM VE HAYVANCILIK H.1 0. kuzey batıdan Marmara. “Nadas-Ekim”münavebe sistemi uygulanmakta ve her yıl 192. sınıf arazilerdir. ve 8. Sınıf Araziler TOPLAM (I+II+III+IV) V.996 1. 1981 Köy envanter etüdüne göre Eskişehir’de işletmelerin % 33’i 0-49 dekar.225 1. Sınıf Araziler IV.003’u ise 5000 dekardan büyüktür. batı ve güney batıdan ise Ege bölgeleriyle komşu olup. kısmen bu bölgelerin iklim özelliklerini taşır.248 hektar yüzölçümüne sahip.851 360. % 36’sı 2. Toprak İskan Müdürlüğünün.204 96.365.2 12. 3. Bir mikroklima bölgesi olan Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde İlimiz ve çevre illerin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde sebzecilik ve seracılık yapılabilmektedir.270 171.0 Arazi kabiliyeti yönünden ildeki arazilerin % 9’u 1.1’de verilmiştir. 7.7’sı 1000-2499 dekar arasındadır. Sınıf Araziler III. TABLO H. daha çok serin iklim tahılla (Buğday.3’i 500-999 dekar. sınıf. % 0. Sınıf Araziler VII.

makineleşme ve modernleşme dikkati çeken boyuttadır.105 MEYVE 198 14 2 7 35 23 20 17 44 513 5 81 55 1.15 Endüstri Bitkileri 16. 2004 yılında bu arazinin ekilen ürünlere göre kullanımı H.200 hektar yüzölçüme sahip ilin 582.084 BAĞ 32 0 0 2 200 0 0 0 350 100 450 0 200 1.787 2. 11. ve 4. 3.53’ünü teşkil etmektedir.881 10.505 100 İl Tarım Müdürlüğü 2004 Tarla arazisinin 582.438 50 41. Ekilen ürünler genel olarak buğday ve arpa ağırlıklı olup sulanabilen arazilerde de şeker pancarı ekimi yapılmaktadır.498 0.74 1.566 573. Toplam 1. ve 8.334 ZEYTİN 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 0 0 60 TOPLAM 100.6.467 43. sınıf.4 Eskişehir İlinin İlçeleri İtibariyle Tarım Alanları Dağılımı (Ha) İLÇELER Merkez Alpu Beylikova Çifteler Günyüzü Han İnönü Mahmudiye Mihalgazi Mihalıççık Sarıcakaya Seyitgazi Sivrihisar Toplam İl Tarım Müdürlüğü 2004 TARLA 98.28 1.619 34.200 44.839 61.118 hektarı nadasa bırakılmaktadır.505 184 .4’te İlçeler itibariyle tarım alanları dağılımı verilmiştir.53 Toplam Ekilen Alan 385.622 3. Mevcut arazinin yetiştirilen ürünlere göre kullanımı Tablo H.833 137.505 hektarı tarım arazisidir.08 Nadas 176. Tarım uygulanan toprakların % 97.Eskişehir’deki tarımsal faaliyet.166 13.922 SEBZE 1.72 Baklagil 6.505 ha’ı tarla arazisi.7.618 10.446 24.84 58.141 13. ürünlerin miktar ve çeşitliliğini sınırlamaktadır.763 2.18 2.712 2. TABLO H.788 61.502 33.428 246 916 123 507 6.6’si tuzsuzdur.Ar.100 4.3 Arazi Kullanımı Kullanım Nedeni Alan (Ha) Ekili Alan% Genel Toplam% Hububat 342. Tarım arazisinin % 9’u 1.365.43 Yem Bitkileri 8. TABLO H. sınıf arazilerdir. Tablo H.328 582.599 517 49 108 502 2 69 39 1.3’de verilmiştir. Eskişehir İli bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye ortalamasının üzerinde üretim yapabilen bir teknolojiye ulaşmıştır.888 2.494 1. ülkenin en temel bitkisel maddeleri üretiminde küçümsenmeyecek bir yer tutarken.948 62.91 Genel Toplam 582.152 1.013 100 66.2 Tarımsal Üretim Tarımsal üretimin yapı itibariyle büyük ölçüde tabiat şartlarına bağlı olması ilimizde de bitki deseni.2’de.915 24. 12.037 138. tarla tarımı ve buna bağlı olarak hububat ekilişi toplam tarla arazisinin % 82.892 42.18 Bağ-Bahçe-Zeytinlik 11.65 0.23 Kullanılmayan Tar.152 ha’ı bağ-bahçe arazisidir. Ekilebilen arazinin 176.31 1. sınıf % 55’ide 5.705 1.029 45.118 30.467 61.75 Yağlı Tohum 8. Bu sebeple ilimizdeki tarımsal üretim. H.035 88.50 Yumrulu Bitkiler 2. % 36’sı 2. ülke geneline oranla.378 43.

1.191 2.498 2.724 1.1.920 2. Nohut Fasulye Y.083 3.089 5.827 384.718 7 565 150 342.858 7. Top.930 12 521 35 2. sebze üretimi Tablo H.1. Top.750 34.862 136.639 11.470 60. Mercimek Fiğ (Dane) Baklagiller Top.585 2. 185 .2. Tablo H.901 516 216 72 6.718 7 565 150 342.979 51.378 38.870 1.2.868 Hasat Edilen (Hektar) 194.916 81 17.133 74.523 H. meyve veren ağaç sayıları ve üretim miktarları verilmiştir.817 6.1 Bitkisel Üretim H.336 5.868 Verim (kg/Dekar) 3.519 135 1.2.2.930 12 521 35 2.100 95.1.2 Baklagiller Buğdaygiller ve baklagiller ile ilgili bilgiler Tablo H.694 449 21.1 Buğdaygiller H.089 5.164 1.897 3.164 1.378 0 2.1. Ayçiçeği Haşhaş (Tohum) Yağlı Toh.056 93.048 7 5.302 62.1 Tarla Bitkileri H. Ot) Yem Bitkileri Top.5’te.963 419 485 749.502 106 8.0 8.2.Tarla bitkilerine ait üretim Tablo H.5’te verilmiştir.705 14.215 Üretim (Ton) 621.519 2.920 2.703 1.724 1.703 0.502 106 8.901 516 216 72 6. H.5 2004 Yılı Tarla Bitkileri Üretimi Ürün Cinsi Buğday Arpa Çavdar Yulaf Mısır Çeltik Tiriticale Diğer (Çim Tohumu) Tahıllar Top.100 8.ot) Burçak (Dane) Yonca (K.1.143 11.688 900 25.703 0 8. Top.703 1.077.238 350 160.035 5.3 Yem Bitkileri Yembitkileri ile ilgili bilgiler Tablo H.498 2.188 748.828 8 64.896 390.492 5.827 384.216 2.048 7 5.000 140.130 861 1.572 679 849 16.397 617 571 52.5’te verilmiştir.959 2. Ş.061 13.035 5. Ekilen Alan İl Tarım Müdürlüğü 2004 Ekilen (Hektar) 194.100 8.Ot) Korunga (K. Mısır (silaj) Fiğ (k.1.034 286.7’de.341 583 186 78 6.Pancarı Haşhaş (Kapsül) Kimyon Endüstri Bitki Top.943 2.705 14.862 136.867 20.044.202 905 1.6’da.941 1.675 3.037 43.857 2.698 1. Soğan (Kuru) Sarımsak (Kuru) Patates Hayvan Pancarı Yumru Bitk.567 27 1.572 679 849 16. TABLO H.

154 756 2.2 Sebze Üretimi İlimizdeki sebze üretimi ile ilgili bilgiler Tablo H.399 186 .Sarımsak T. H.1.220 5.543 6.4 Endüstriyel Bitkiler Endüstriyel bitkileri ile ilgili bilgiler Tablo H.2.238 4.590 170 57 287.866 4.325 74.904 320 120 1.6’da verilmiştir.Soğan Havuç Turp (Bayır) Pancar (Kırmızı) Karnabahar Kabak (Çerezlik) Ispanak (Tohum) Sebzeler Gn.7’de verilmiştir.367 580 3.960 11. Ekl. H.1.093 872 114 21 9 1.2.2.1.1. Soğan K.458 957 5. TABLO H.619 13.Fasulye Bakla (Taze) Bezelye (Taze) Barbunya F.554 45 10 81 21.675 4.1 Meyve Üretimi İlimizdeki meyve üretimi ile ilgili bilgiler Tablo H.199 8.858 23.H.254 88 120 257 130 4. Sarımsak K.1. Top.2.815 83. (Ha) İl Tarım Müdürlüğü 2004 Üretim (Ton) 1.(Taze) Brokkoli Bal Kabağı Kavun Karpuz Sakız Kabağı Hıyar Patlıcan Domates Dolmalık Biber Sivri Biber Salçalık Biber T.6 2004 Yılı Sebze Üretimi SEBZELER Lahana (Beyaz) Lahana (Kırmızı) Marul (Göbekli) Marul (Kıvırcık) Marul (Aysberk) Ispanak Pırasa Semizotu Tere Dere Otu Nane Maydanoz Roka T.5’te verilmiştir.2.2 Bahçe Bitkileri H.2.

3 Süs Bitkileri H. Seyitgazi ve Han ilçeleri takip etmektedir.1.2.TABLO H. Sığır yetiştiriciliğinin gelişmesinde suni ve tabii tohumlamanın yanında ithal edilen ineklerle kurulan yeni işletmeler ilimiz sığır ırkının % 85 melez ve kültür ırkı olmasını sağlamıştır.9’da verilmiştir İlimizde hayvancılık mera hayvancılığından entansif hayvancılığa dönüşmeye başlamış ve kültür ırkı hayvancılık büyük bir gelişme göstermiştir.8 ve Tablo H.9’da verilmiştir. H.2.365 434 138 44 128 941 73 864 220 7 70 91 35 270 25 196 4. 187 .2 Hayvansal Üretim İl hayvancılığına ait bilgiler Tablo H. Bu ilçeyi Merkez İlçe ve Seyitgazi ilçeleri takip etmektedir. Tablo H.2. Mihalıççık’ı Merkez İlçe.11 verilmiştir.308 MEYVELER Armut Ayva Elma Erik İğde Kayısı Zerdali Kiraz Şeftali Vişne Zeytin Antep Fıstığı Ceviz Badem Çilek Dut İncir Nar Üzüm Genel Meyve Toplamı İl Tarım Müdürlüğü 2004 H.8. En çok koyun varlığı Sivrihisar İlçesindedir.10’da 2004 yılı su ürünleri üretimi verilmiştir.1 Büyükbaş Hayvancılık İlimizdeki büyükbaş hayvancılık ile ilgili bilgiler Tablo H. Tablo H. Kültür ırklarının çoğalması et ve süt üretimini arttırmıştır.7 2004 Yılı Meyve Üretim Miktarları Üretim (Ton) 233 218 2.956 11.2. İşletme tipleri ve işletme büyüklüklerine göre işletme sayıları Tablo H. Keçi varlığı bakımından Mihalıççık birinci sıradadır.2.

615 47.507 16.966 227.393 adet ördek ve 26.239 Et (Beyaz) 7. T Kovan S.419 570 9.256 60.032 266.973 9.9’da verilmiştir H.9 131 40.2.2.155 725.2.065 8 4 162 156 54.127 adet tavuk yumurtası üretilmiştir.393 26.900 10.780 2003 4.8 2004 yılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı Cinsi IRKI 2004 SAYI 38.2 Küçükbaş Hayvancılık İlimizdeki küçükbaş hayvancılık ile ilgili bilgiler Tablo H.775 13.509 4.i.765 1999 2000 13.2.627 % 38 47 15 100 53 47 100 32 68 100 5 95 100 69 22 8 0.655 2.056 552 42 58 146.375 23. 266.569 Yapağı 915 922 Kıl Tiftik 152 121 Süt 154.163 41.540 3.10’da verilmiştir.953 12.000 İl Tarım Müdürlüğü 2004 1998 9.047 195.5 100 Kültür Melez Sığır Yerli Toplam Merinos Koyun Yerli-Diğer Toplam Tiftik Keçi Kıl Toplam E.348 11.971 2002 4.Usul kovan S.288 9. 16.200.492 19.399 2004 4.500 12. Broiler Sayısı Y.Usul Kovan S.032 adet yumurta tavukçuluğu.431 641 74 41 122.184.842 2001 4.576 99.TABLO H.052 61.4 Su Ürünleri İlimizdeki su ürünleri ile ilgili bilgiler Tablo H.154 9 162 49.258 673 75 30 130. Kozası 15 10 Bal 134 115 Yumurta(1000 ad) 39. TABLO H.726 634 73 40 130.027 894 485 55 44 102 59 160.434 Y.021 143.231 8 81.200.445 422.540 adet kaz mevcut olup 146.507 adet hindi.161.3 Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi) İlimizde 2004 yılı sonu itibarı ile 2.858 12 158 91. 188 . 725. Arı Y.5 0.267 24.2.774 162.737 2.671 908 107 160.155 adet Brolier.980 11.2.825 150 146.9 Eskişehir İli Hayvansal Ürünler Üretimi (Ton) Ürünün Adı 1996 1997 Et (Kırmızı) 9.865 45.161 H. Böc.167 9.8 ve Tablo H.Tavuk Sayısı Hindi Sayısı Kümes Hayvanı Ördek Sayısı Kaz Sayısı Toplam K.Hayvanı İl Tarım Müdürlüğü 2004 H.

H. 5 dekar elma ve ara ziraatı şeklinde karpuz üretimş yapılmaktadır.737 kovan bulunmaktadır.2.10 2004 Yılı Su Ürünleri Üretimi CİNSİ ALABALIK SAZAN GÜMÜŞ KEFAL KIZILKANAT DİĞERLERİ AYNALI SAZAN(Yetiştiricilik) GENEL TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 ÜRETİM (kg) 30268 5150 300 350 4500 2850 3218 46. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü birimlerinin organik tarımla ilgili eğitim çalışmaları sürmekte olup. 1994’de Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir.3 Organik Tarım İlimizde organik tarıma başlayan bir işletme vardır. Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ipek böcekçiliği şahıslar düzeyinde yapılmaktadır. çay boyunca da sulu tarım yapılmaktadır. H.11’de verilmiştir.5 Kürk Hayvancılığı İl genelinde kürk hayvancılığı yetiştiriciliği yapan işletme yoktur. İlimizde özellikle Sivrihisar İlçesinde bulunan 150 nin üzerinde kuş türünün İç Anadolu’ya geçişte durak yeri olan ve ikinci bir Manyas olma özelliği taşıyan Balıkdamı ve civarı organik tarım için uygun olabilir. Bu alanın yüksek yerlerinde kuru tarım.TABLO H. 55 dekar toplam alanın 50 dekarında kiraz. ile ilgili bir çalışmalar yeni başlatılmıştır. 9. Bu nedenle miktarları konusunda sağlıklı bilgi bulunmamaktadır. H.167 adet yeni usul kovan olmak üzere toplam 9.6 Arıcılık ve İpekböcekçiliği İlimizde 570 adet eski usul kovan.2. Bu sulak alan 1988’de sit alanı.636 H. 189 .2.2. Bu bölgedeki tarımın öncelikli alan ve korunması gereken biyoçeşitlilik nedeniyle organik üretime kaydırılması uygun olacaktır. güneybatısında yeralan ve Sakarya Nehri’nin bir kolu olan Aliken Çayı’nın bulunduğu Aliken Platosu koruma statüsü olmamasına rağmen önemli bir kuş alanıdır. Yine Sivrihisar İlçesinin 30 km. 2004 yılı içerisinde 247 çiftçimizin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bu bölgenin de organik tarım kapsamında düşünülmesi uygundur.4 Tarımsal İşletmeler İlimizdeki tarımsal işletmeler ile ilgili bilgiler Tablo H.

165 1.165 15.354 lt.12 2004 Yılı Mücadele İcraatlarında Kullanılan İlaçlar KONU İlaçlanan Alan (Ha) İlaçlanan Ağaç (adet) İlaçlanan Tohum (ton) İlaçlanan Ambarlanmış Ürün (ton) Kullanılan İnsektisit (Kg) Fumigant (Kg) Kullanılan Fungusit (Kg) Kullanılan Herbisit (Kg) Kullanılan Akarisit (Kg) Kullanılan Kışlık.306 16.5 Tarımsal Faaliyetler H.11 Eskişehir İli İşletme Tipleri ve İşletme Büyüklüğüne Göre Dağılım (*) İşletme Büyüklüğü (Da) Arazisi olmayan 5 den az 5–9 10 – 19 20 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000– 2499 2500– 4999 5000 + TOPLAM (arazili) GENEL TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 Yalnız Bitkisel Üretim Yapan 353 574 615 1.5. TABLO H. İnsektisitler. 1. Herbisitlerin bazılarının toprakta kalıcı özellikleri oldukları nitrifikasyonu hafif olarak engelledikleri şeker pancarı.097 6.033 3.1 Pestisit Kullanımı İlimizde kullanılan zirai mücadele ilaçları cinsleri ve kullanılan miktarları itibariyle Tablo H.621 6. 190 . 220.268 lt.8.416 kg .552 kg. İlimizde 2004 yılında kullanılan pestisit miktarı.TABLO H.100 800 197 34 1 24. 1.746 494 38 34 1 16.972 4.354 306 159 8. ayçiçeği.579 lt.022 H.125 lt. fungusitlerin toprakta kalıcı özellikleri yoktur.939 1.250 61.12’de verilmiştir. Toprağa muhtelif şekillerde geçen bitki koruma ilaçlarının mikroorganizma faaliyetlerine normal tatbikat dozlarındaki denemelerde zararlı bir etkisi görülmemiştir.216 8.183 73. pestisitlere yapılan desteklemelerin kaldırılması nedeniyle tespit edilememektedir.000 32.680. 121.456 4. 206 88.216 Yalnız Hayvancılık Yapan 500 500 Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Yapan 107 381 670 2.346 4.751 1. Yukarıda belirtilen pestisitler dozlarında ve gerçek miktarlarında kullanılmıştır. nohut gibi tarım ürünlerinin yetiştirilmesini engelledikleri yapılan denemelerde tespit edilmiştir.306 TOPLAM 500 460 955 1.Yazlık Yağ (Kg) TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 1.210 lt.522 25.285 3.772 128 kg – 209. Fazla kullanım söz konusu değildir.

7 7-9 7-9 7-9 Fosforlu Gübreler (kg/Da) Triple Süper Diamonyum Kompeze Güb. Pancarı (Kuru) Ş.5 12-16 12-16 12-16 14-16 20-22 18-20 20-22 0.7 75-80 35-40 45-50 12-14 16-18 14-16 16-18 0.13 Dekara Kullanılması Gereken Gübre Miktarı Bitki Cinsi Azotlu Gübreler (kg/ Da) Amonyum Sülfat Amonyum Üre % 21 N Nitrat %46 N % 26 N 30-35 25-30 14-16 55-60 45-50 25-28 35-40 30-35 16-18 55-60 45-50 25-28 45-50 35-40 20-22 45-50 35-40 20-22 65-70 55-60 30-32 40-45 30-35 18-20 60-65 50-55 28-30 60-65 50-55 28-30 30-35 45-50 40-45 45-50 1-2 15-20 15-20 15-20 25-30 35-40 30-35 35-40 0.15’de 2004 yılında kullanılan gübre miktarları verilmiştir. Tablo H.13’de kullanılması gereken gübre miktarları verilmiştir.2 Gübre Kullanımı İlimizde gübre kullanımı genelde normal düzeydedir. toprakta bitkiler tarafından alınabilir potasyum miktarı dekarda 20 kg’dan az ise 25 kg.H. Bu tavsiye bölgede tarım yapılan bütün bitkiler için geçerlidir.6-0. 20-30 kg arasında ise 15 kg potasyum sülfat gübresi verilmelidir.8-1.7 30-32 14-16 18-20 25-30 35-40 30-35 35-40 1-2 26-28 12-14 16-18 Buğday (Kuru) Buğday (Sulu) Arpa Mısır (Sulu) Ayçiçeği (Sulu) Patates (Kuru) Patates (Sulu) Ş.5-0. Ancak toprak analizleri dikkate alınarak ona göre gübreleme yapılmalıdır. Toprakta bulunan potasyum 30 kg’dan çok ise potasyumlu gübre verilmesine gerek yoktur. Ancak genelde gübre kullanımı normal düzeydedir.Tablo H. Tablo H.14’de 8 yıllık gübre tüketimi. Pancarı (Sulu) Sebzeler Bostan-(Kuru) KavunKarpuz Bostan-(Sulu) Kavun-Karpuz Bağ (Kuru) Bağ (Sulu) Meyve (Ağaç başına) Yonca Nohut Kuru Fasulye İl Tarım Müdürlüğü 2004 Toprak analizlerine göre. TABLO H. 191 .5. Fosfat Fosfat 20-20-0 % 42 P2O5 % 18-46 14-16 12-14 30-35 16-18 14-16 35-40 16-18 14-16 35-40 16-18 14-16 35-40 16-18 14-16 35-40 18-20 18-20 40-45 24-26 24-26 50-55 14-16 14-16 30-35 18-20 18-20 40-45 16-18 16-18 35-40 12-14 16-18 14-16 16-18 0. Sadece sebze ve şeker pancarında çok az düzeydeki çiftçide gübreleme biraz fazladır.5-0.

459 Üre (% 46) 14.75 26672.05 949.5 N) Kompoze (3/15-ZN) TOPLAM 106.7 8.4 10804.15 157.544 3.25 95822.635.45 17.P.880 24.TABLO H.925 8.167.8 11451.93 3758.85 1.05 5256.667 A.295 Pot.829 24.133 1.87 2115.4 2003 2546.075.Nitrat (15.35 14873.717.3 21.14 Yıllar İtibariyle Eskişehir İli Gübre Tüketimi Gübre Cinsleri 1995 A.866 2.4 8.55 200.823 2.35 27.835 3.297.676 Kompoze (15-15-15) 962 Kompoze (20-20-0) 8.650 T. Nitrat (% 26) 19.928 32.85 4341.15 192 .8 2.971 6.2 5.65 17.856 352 15.55 530.9 5789.15 254.891 33.65 14527.2 31652. (% 42-44) 2.942 2.797 A.037. sülfat (% 21) 2.253 7.95 78.0 9.148 16.75 6697.76 1.0 12366.75 80483.10 27.75 22.8427.15 6586.823 27 78 4 109.S.211.23 6073.652 1.2 0.05 29821.121 28.756 25 34 108.16 2002 1465.95 8.377 1.8 86497.6 6363.045 12.929 İl Tarım Müdürlüğü 2004 1996 1.668 2.85 7243.2 17709.85 63.88 2004 2673.112 2.8 5541.2 3.694.593 1998 2.392 DAP (% 18-46) 33. Nitrat (% 33) 7.811 17. Nitrat (13-0-46) 4 Kal.25 56.983 12.117 264 7.35 3920.75 2570.994 Kompoze (12-30-12) Kompoze (20-20-ZN) Kompoze (15-15-15)Zn Kompoze (8-24-8) 16.8 12.577 1997 1.304 1999 1. Sülfat (%50) 8 Pot.031 32.5 11176.515 33 41 114.9 5305.

15 8869.3 15.75 273.85 1257.25 305.2 417 0 183 341 0 573.5 246.85 7.65 61. KOMP.6 1199.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21.3 29584.6 1564.65 15.3 0 0 6.SÜL %21 A.65 0 180 0 538 873 1423.7 11451.05 0 847.TABLO H.25 949.1 803.65 2982.1 3293.2 1941.6 403.5 0 0 0 0 22.85 31652.55 349.05 2658.3 17.05 38.85 811.5 3213 180.2 2836.7 0 167.5 2611.85 207.NlT.65 382.05 6972 984 0 532 1325.2 856.7 6083.7 0 3117.5 88 516.NlT TOPLAM Merkez Alpu Beylikova Çifteler Günyüzü Han İnönü Mahmudiye Mihalgazi Mihalıççık Sarıcakaya Seyitgazi Sivrihisar TOPLAM 913.7 0.1 45.7 512.15 195 1995.0 568 332 2219.7 4341.45 30.8 1495.4 19066.9 661.95 1120.5 3920.5 0 0 0 0 17.4 1231.2 407.45 148.2 46 0 218.05 14452.35 102.4 0 428.75 87.8 5305.7 0 402.2 1353.55 7227.4 13.5 34.5 281.35 KOMP 2020 0 1501 308.85 118.35 0 0 247.9 12366.9 34.65 300.9 1058.8 0 138.NITR A.55 20 94.25 0 0 0 0 0 0 0 0.1 2673.15 157.2 P.7 1006.75 466.6 976.15 6586.9 KOMP.Tarım İl Müdürlüğü Verileri (1995-2004) 193 .7 15 15 I5 % Zn.35 159 56.5 0 0 0 0 0.5 56.6 3900.65 İl Tarım Müdürlüğü 2004 KAYNAKÇA : 1.SÜL.6 88.4 6254.2 999.NİTRA ÜRE AT T % 33 %46 %26 3240.05 DAP 18 46 0 8940.85 498 0 1245.7 314.75 0 211.75 20. 80.45 0 219.1 95822.3 14873.7 1444.15 2004 YILI ESKİŞEHİR İLİ KİMYEVİ GÜBRE TÜKETİM DURUMU (Ton) İLÇELER A.25 0 41 0 0 0 0 3 20 0 0 0 TSP %42 0 44 100 463 0 0 0 0 6.95 160.2 299.65 384 838 0 0 285 137. K.15 3670.75 0 150. P. 20 20 0 15 15 15 12 30 12 %1 Zn 1202.85 182.05 91.4 314 4.

Kayı Alpu-Karatokat Alpu-Margı Alpu-Musaözü Uludere Kınıkderesi Gökdere İncirli BARİT BAZALT BORAT DOLAMİT KAOLİN KİL KUVARS Türkmen Babadağ Taşhöyük LÜLETAŞI MANYEZİT 194 .1 Sanayi Madenleri Hammadde Adı İlçe Bucak-Köy Mevki ALÇI TAŞI ASBEST Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Merkez Sivrihisar Seyitgazi Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sarıcakaya Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez-Biçer Merkez-Kavacık Yarımca-Sulukara Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Sorgun Beylikahır-Balçıkhisar Merkez-Beyköy Merkez-Çardak/Lütfiye Merkez-Dağcı Merkez-Hacılar Merkez-Sazak Merkez-Seki Merkez-Tatarcık Kırka-Kayı Merkez-Karadat Kırka Merkez-Gündüzler Başören Killiktepe İncik Merkez-Ahırözü Merkez-Çukurören Merkez-Sazak Merkez Merkez Merkez-Ahırözü Merkez-Yarıkçı Merkez-Söğütçük Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Karatokat Alpu-Söğütçük Merkez-Margı Merkez-Gökçeoğlu Merkez-Gündüzler Merkez-Sepetçi Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Gökçekısık Alpu-Gündüzler.1 Maden Kanuna Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Diğer Malzemeler I.(I) MADENCİLİK I.1.

Değirmendere Karacagünü Buzluk deresi Hıdır deresi Köçekoğlu deresi Bozan çiftliği Kızıltepe Üçgüz Karakaya Alaca DEMİR KALAY KROM Göktepesi 195 .Hammadde Adı MERMER MİKA OPAL TALK İlçe Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Sarıcakaya Sivrihisar Çifteler Merkez Merkez Mihalıççık Bucak-Köy Alpu-Sepetçi Alpu-Yürükkartal Beylikahır-Akköprü Merkez-Kayı Merkez-Gündüzler Merkez-Süpren Merkez-Karacakaya Merkez-Orhaniye Gümele-Laçin Merkez-Avlamış Merkez-Sazak Bucak-Köy Bümele-Mayıslar Gümele Sarıköy Merkez-Ömerköy Karacaşehir K.Kuzey Delikkaya I.2 Metalik Madenler Madenin Adı İlçe ALTIN ANTİMUAN BAKIR Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Mevkii Büyükyatak K.1. Gündüzler Gümele-Mayıslar Kaymaz-Karakaya Alpu-Ağaçhisar Alpu-Ciceros Beylikahır-İkipınar Merkez-Bahçekuyu Merkez-Dağcı Merkez-Sarıköy Merkez-Yağarslan Kaymaz-Kızılcaören Merkez-Elçik Merkez-Hortu Merkez-Kızılcameşe Gümele Alpu-Dereköy Alpu-Başören Gümele-Laçin Gümele-Mayıslar Merkez-Gökçekısık Merkez-Gündüzler Merkez-Margı Merkez-Sazak Merkez-Sepetçi Mevki Kızılardıç Taşhöyük Söğütçük Esk.

1.Madenin Adı İlçe Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Sivrihisar Sivrihisar Merkez Bucak-Köy Beylikahır-Emircik Merkez-Bahtiyar Merkez-Dağcı Merkez-Lütfiye Merkez-Kavak Günyüzü-Beşköprü Kaymaz Merkez-Dumluca Merkez-Dümrek Merkez-Mecidiye Merkez-Bahçeçik Kaymaz-Karakaya Merkez-Kayı Alpu-Rıfkiye Merkez-Gündüzler Merkez-Kızılcaviran Merkez-Kayı Yarımca-Danışment Merkez-Çukurören Merkez-Güneş Merkez-Hacılar Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Çukurören Merkez-Arapören Merkez-Dümrek Merkez-Karadat Mayıslar Mevkii KURŞUN MANGENEZ Obrucak Karadere Zortaş Kirazlıyayla MANGANEZ Karalar VOLFRAM I.3 Enerji Madenleri Hammaddenin Adı Bitümlü Şist TERMAL SU KÖMÜR MADEN SUYU İlçe Bucak-Köy Mevkii URANYUM TORTUM Sivrihisar Merkez-Zeyköy Sivrihisar Günyüzü-Hamakarahisar Ilıcahamam Sivrihisar Merkez-Zeyköy Merkez Alpu-Uyuzhamam Merkez Gümele-Laçin Merkez Taşköprü-Ilıca Mihalıççık Merkez-Sarıköy Mihalıççık Merkez-Sazak Mihalıççık Merkez-Yarıkçı Sivrihisar Merkez-Babadat Sivrihisar Merkez-Yörme Sivrihisar Kaymaz-Karakaya Mihalıççık-Sivrihisar-Beylikahır 196 .

LTD. İNŞ. BÖLGE MÜD. Kum Ocağı ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC. Stabilize Malzeme Ocağı ADNAN TUZLU Kum Ocağı KARAYOLLARI 4. LTD .Kum Ocağı DADAŞ KUM HAF. Mıcırtaşı Ocağı ALİ ÖZTÜRK Mıcır Taş Ocağı İSA ÇAKIR Kalsit Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı ÖZER TOPRAK GIDA OTOMOTİV SAN. Kırma Eleme Tesisi FAALİYET YERİ Muttalıp Köyü Yörük Ören Keskin Köyü Yörük Yayla FAALİYET SAHİBİ ÜÇELLER NAK. A. Alçı taşı Ocağı SAKARYA MOZAİK A. SAN. ŞTİ.Oğlakçı Köyü ve Ballıhisar Yolu Muttalıp Beldesi Merkez Yörük Karacaören Köyü Karadat Köyü Sivrihisar Merkez Danışment köyü Sivrihisar İstiklalbağı Köyü İnönü Oklubalı Köyü Ballık Mevki Merkez Musaözü Köyü Merkez Musaözü Köyü Seyitgazi İdrisyayla Köyü Merkez Danişment Köyü Muttalıp Köyü Merkez Karagözler Köyü MERKEZ Karagözler Köyü Merkez Muttalıp Beldesi Karadere ve Tilkini mevkii Merkez Zincirlikuyu Kızılinler Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Kapukaya Köyü İmişehir Köyü Sakarıkaraören Esk.Kurşunlu Muttalıp Köyü 28 MEHMET TANIR Kum Ocağı KORAL MADENCİLİK A. Kum Çakıl Ocağı ÖZUĞUR YEM MERMER SAN.Ş. TARIK GÜRLER Stabilize Ocağı GÜVENSOY SU-TAŞ-KUM SAN. ŞTİ.I.4. LTD.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Diğer Malzemeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SIRA NO SIRA NO FAALİYET SAHİBİ ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC.ŞTİ Alçı taşıOcağı M. SAN. Satabilize Malzeme Ocağı KOÇKAYA İNŞAAT A.Kum Ocağı NEF'İ ARDA Tuğla Ocağı RAMAZAN UĞURLULAR Kum Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı MUSTAFA ÖZALP Kum Ocağı SEFEROĞLU İNŞ. Toprak Ocağı UYGUNLAR İNŞ. Sepiyolit Ocağı ve Kırma Öğütme Tesisi FİKRET İPEK Kum Ocağı ESBETON A.1.VE TİC. Karayolu Kapukaya Köyü 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 197 . Kalker Ocağı FAALİYET YERİ 23 24 25 26 Alpu – Osmaniye Alpu – Osmaniye Günyüzü-Kayakent Sivrihisar.Ş. TİC. Kum Ocağı ve Kırma Eleme KARAYOLLARI 4. VE TİC. Şti. Toprak Ocağı NİYAZİ ÇETİN Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Kum Ocağı AKDEMİR KİREMİT VE TUĞLA FAB.Ş. LTD. BÖLGE MÜD. TİC. BÖLGE MÜD. Taş Ocağı AKTAŞ KÖMÜR VE MADEN SAN.TİC. LTD.Ş.ŞTİ. Sivrihisar. Kum Ocağı SALİH ERTÜRK Kum Ocağı ÜÇERLER HAFRİYAT İNŞ.Ş. Kırma Tesisi UZMAN MADENCİLİK TİC. LTD. Kum Ocağı ZEKİ KASAP Kum Ocağı KARAYOLLARI 4. A. Kum Ocağı İNÖNÜ BELEDİYESİ Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi) SELKA MAD. Kum Ocağı MEHMET KUŞ Kum Ocağı KÖKTEN İNŞ. Mermer Ocağı RAMAZAN ATICI Kum Ocağı BAŞAK KİREMİT-TUĞLA SAN.Ş Mıcırtaşı Ocağı AKYÜZ MADENCİLİK LTD. ŞTİ. VE TİC. VE TİC A.Karadat Emircioğlu Köyü 27 Sivrihisar .LTD. LTD.Ş.MAK. ŞTİ. TİC.Ank. Kil ocağı Sivrihisar-Yunusemre Mah.

ŞTİ.Çavuşdan mevkii PAR-SA İŞ MAK. Kum ve Çakıl Ocağı SİVRİHİSAR BEL.LTD Muttalıp. Kalsit Ocağı AEM SAN. LTD. MÜŞ.A. A. LTD.Ş. Kil Ocağı ABDULLAH ALEMDAR Mıcır Taş Ocağı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taş ve Kil ocağı ÖNCÜ MADENCİLİK MÜH. TAAHHÜT TİC.İŞL.Ş.BŞK.A. HAF. A.NAK.Ş.VE SAN.Ş.SAN. Alçıtaşı Madeni İşl. A. Taş Ocağı Muttalıp Köyü 70 Mıhallıççık –Çukurören Kesteldere Mevkii SivrihisarBöğürtlen Köyü Karapazar Köyü 71 Mahmudiye 72 Mihalıçcık-Dağcı Köyü Merkez-Yukarı Kalabak Köyü Merkez-MuttalıpKöyarkası Bayıraltı Mevkii Merkez-Gümele Köyü. TİC.VE TİC.Kırka yolu mevkii İnönü-Dereyalak Köyü Gölyeri mevkii Seyitgazi Çukurca Köyü Seyitgazi Şükranlı Köyü Sivrihisar Hüdavendigar Köyü Merkez İlçe Kanlıpınar Köyü Sivrihisar Dinek Köyü Beylikova Yukarı Dudaş Köyü Merkez İlçe Karaçay Köyü Merkez İlçe Sepetçi Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Alpu Gökçeoğlu Köyü Seyitgazi Göknebi Köyü Keçeliözüdere Seyitgazi Kırka Lepçek Deresi 73 Muttalıp Köyü MıhallıççıkÇukurören Köyü Muttalıp Köyü Mahmudiye Yenimahalle Mehmet beyderesi MERKEZ Zincirlikuyu Köyü Merkez Muttalıp beldesi Bayıraltı mevkii Merkez Karapazar köyü taşlıyatak mevkii Beylikova-Okçu Köyü 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Sivrihisar-Kurtşey Köyü MerkezZAĞUTOĞLU HAF. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.SAN.TİC. Mozaik taşı Ocağı BALCI MADENCİLİK SAN. TİC.SAN.LTD.SIRA NO 22 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ Sivrihisar-Çaykoz köyü Sivrihisarİstiklalbağı köyü BeylikovaEmircik Köyü FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ Merkez Kireç Köyü SEFEROĞLU İNŞ.ŞTİ.TİC. SAN VE TİC LTD.NAK. Taş Ocağı BAYRAKTAR NAK.LTD. 44 69 LÜTFÜ İKİPINAR Manyezit Kili Ocağı GÜNEŞ KUM NAK. Kum ve Çakıl Ocağı Yörük Karacaören Sivrihisar 198 . Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.Ş.Ş.A.VE SAN.SAN. BŞK. TİC.TİC. YEDEK Sivrihisar-Babadat PAR. BŞK.Ş.Ş. Mıcır Taş Ocağı GÜVENSOY SU TAŞ KUM VE TİC.Ş.VESA. ŞTİ.NAK. ÇETİN PAŞALAR MADENCİLİK TİC. Köyü KILIÇOĞLU TOPRAK SAN VE TİC.TİC.ŞTİ.ŞTİ. ÇİLEM MAD.TUR.TİC. TİC.Ş.ŞTİ Stabilize Malzeme Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN. Toprak Ocağı AHMET REFİK ZAYIF Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Stabilize Dolgu Malzemesi EMİNE AYDINLI Taş ocağı ALİ İHSAN ÇETİN Volkanik Tüf Ocağı ÇİLEM MAD.İNŞ. Kum-Çakıl Ocağı ETİ MADEN İŞL. Kum Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN.HAF.ŞTİ.LTD. Kil Ocağı KILIÇOĞLU TOPRAK SAN.STİ. A. ŞTİ. Kum ve Çakıl Ocağı KARADENİZ MOZ. Keskin Köyü Taş Ocağı ILGAZLAR İNŞAAT A.LTD. KEMAL ÖLÇÜ ÇUKURCA TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ŞÜKRANLI TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ABS ALÇI VE BLOK SAN A.LTD. MİNAREL DOLGU . Kalsit Ocağı ALAADDİN ARPACI Feldspat Maden Ocağı ZEKİYE ÖNCÜL Dolomit Sepiolit Madeni ALARKO CARRİER Ariyet Ocağı AHMET KIZILBÜK Manyezit Madeni OHL ASLİM ALARKO MUSTAFA KALAYCI ETİ MADEN İŞL.LTD.MAK. TİC. Keskin Köyü Toprak Ocağı Ilgazlar İnşaat A.

TİC. ŞTİ. ÖZEN PETROL ÜRN.Ş. Kil Ocağı HATİPOĞLU GÜNEŞ KİR. Mıcırtaşı Ocağı UYSAL HAZIR BETON ÜRET.Ş Sağdıkbağı Kum Ocağı GÜNYÜZÜ MERMER KUM SAN. Yörük Karacaören SAN . ŞTİ.2 MADENCİLİK YAPILAN YERLERİN ÖZELLİKLERİ Maden Kanunu ve Taşocakları Nizamnamesine göre ruhsatlandırılan faaliyetler ÇED yönetmelikleri kapsamındaki değerlendirilmelerinde yerin özellikleri açısından öncelikli olarak değerlendirilmektedir.Ş. A.12. Kil Ocağı SEBAD TOPRAK SAN. TİC.İNŞTAAH. Bentonit Ocağı SERKAY ASFALT SAN.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği değişikliğinden sonra kapsam dışında kalanlardan taahhütname alınmaktadır. SAN A. TİC. HAM. NAK.VE TUĞ SAN. Talk Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı Merkez İlçe Muttalip Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Sakarı Ilıca İlçesi Taşköprü Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Mihalıççık Sazak Köyü Mihalıççık Yunusemre Köyü 89 90 91 99 100 101 102 103 104 AK MICIR İNŞ. SivrihisarPAZ. Kalker Ocağı ESAN ECZACIBAŞI END. Taş Ocağı ETİ MADEN İŞLETMELERİ Geçirimsiz Malz. SAN. SAN.Ş. Kil Ocağı ARBİL MAD. LTD. TEM. MAD. LTD. LTD ŞTİ. SAN. tane boyutlarını değiştirme ve fiziksel ayırma işlemine tabi tutulan tesislerde ÇED aşamasında toz emisyonlarını yönetmelik değerlerine çekecek tedbirleri alması istenmekte ve izleme-denetimleri yapılmaktadır.A. Akarsu ve dere yatakları ile orman sayılan yerler için yapılan baş vurularda daha hassas davranılmaktadır. Ancak 16. Ocağı Merkez ilçe Sevinç Köyü Merkez İlçe Demirli Köyü İnönü Oklubalı Köyü Mihalıççık Ahırköy Okçudere Mevkiii Mihalıççık Ahırköy Akçaağıltepe Mevkii Merkez İlçe Beyazaltın Köyü Sivrihisar Dürmek Beldesi Sivrihisar Böğürtlen Köyü Seyitgazi Aşağısöğüt Köyü ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 I.SIRA NO 65 67 68 92 93 94 95 96 97 98 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ MAKİMSAN ASFALT TAAH. TİC. ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı KEMAL AKTAŞ Lületaşı Ocağı KARTAL YAPI İNŞ. LTD.MAD. ŞTİ.3 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME Maden Kanunu ve Taşocakları Nizamnamesine göre çıkarılıp kimyasal işlemle zenginleştirilme işlemine tabi tutulan bir işletme yanında öğütme.Ş.VESA. Mikronize malzeme üretimi sırasında toz olarak atmosfere bırakılan malzemenin ekonomik değerinin yüksek olması tedbir alınması konusundaki taleplerin yerine getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. A. I. A.VETİC. İNŞ.Ş. MOZ. ŞTİ. Beylikova Kum ve Çakıl Ocağı HERİŞ SER VE TURZ. TİC.A. LTD. 199 .

4 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ Madencilik faaliyetleri çevre kirliliğinin oluşumunda en büyük tahribatı doğal doku üzerine yapmaktadır. ancak ceza bozulan sahanın geri kazanılmasına katkı sağlamamıştır. Geçmiş yıllarda verilen ruhsatların süresi içinde veya dışında denetim yapılmaması nedenıyle eski ocak sahaları rahabilite edilmeden kaldıkları görülmektedir. Beylikova ilçesinde kumocağı faaliyeti sonucu rehabilitasyon yapmadan sahayı terk eden 1 işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanununa göre idari para cezası uygulanmış. ÇED Yönetmeliği uygulamaya geçmesinden sonra madencilik faaliyetleri sonucu alanların düzeltilerek bırakılması yönünde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Maden sahalarının hazırlanması ve ham maddenin çıkarıldığı yerlerde topografik yapı değişmekte. Orman sayılan yerlerde Orman Bölge Müdürlüğü’nce ruhsat talep edilen alanların çıplak alanlara verilmesine özen gösterilmekte. bunun sonucu yüzeysel ve yer altı su kaynakları başta olmak üzere olumsuz etkiler oluşmaktadır. KAYNAKÇA 1İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1993-2004) 200 .I. I.5 MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCUNDA AMACIYLA YAPILAN REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI ARAZİ KAZANIM Madencilik faaliyetleri uzun yıllar devam etmesi sonucu rehabilitasyonları da gecikmektedir. kum ocağı olarak açılan tarım alanlarında üst toprağın tekrar rehabilite edilen alan üzerine serilmesi için ÇED süreci sonucu verilen kararla taahhütname alınmaktadır.

J 1. Ancak enerji yaşantımızdaki vazgeçilmez yararlarının yanı sıra üretim. J 1. Yakacak olarak kullanılan kömür miktarı 2004 yılı içerisinde 30.1 BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI J 1. 201 . Yurtbay Seramik Enerji olmak üzere 3 adet doğalgaz çevrim santrali bulunmaktadır. ENERJİ İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmesinin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle sanayii. Bu nedenle çevre sorunları ulusal olduğu gibi uluslar arası nitelikler de taşımaktadır. İthal linyit kömür miktarı 160. Yine bu nedenle enerjiye bağlı çevre sorunlarını gidermek için. taşınım ve tüketim esnasında büyük oranda çevre kirlenmesine yol açmaktadır. konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır.1 Taş Kömürü Eskişehir sınırları içinde taş kömürü rezervi bulunmamaktadır.884.(J).5 Ham Petrol Eskişehir sınırları dahilinde petrol rezervi bulunmamaktadır. İl merkezinde doğalgaz tüketiminin yaygınlaştırlması çalışmaları sonucunda yıllık kullanılan kömür miktarında azalma olmuştur.3 Asfaltit Eskişehir sınırları içinde asfaltit rezervi bulunmamaktadır. Kömür tüketimi toplam olarak 190. J.6 Doğalgaz Eskişehir sınırları içinde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır. Ancak Mihalıççık İlçesi Koyunağılı ve Beyköy civarında kömür ocakları mevcuttur.000 ton olup ithalatçı firmalardan temin edilmektedir. sanayinin gelişmesine paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik dengeyi büyük ölçüde etkiledikleri gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde oluşturmaktadır. uluslararası işbirliğinin rolü önem kazanmaktadır.000 ton SOMA+18 LAVVAR kömürü Soma Devlet Ocağı İşletmesinden temin edilmektedir. Nüfus artışına. Eskişehir’in kömür rezervi 14. J 1. Üretilen kömür sanayi kuruluşlarında ve konutlarda yakacak olarak tüketilmektedir. J 1.2 Linyit Eskişehir sınırları içinde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır.000 m³’tür.4 Bitümlü Şist Eskişehir sınırları içindebitümlü şist rezervi bulunmamaktadır. çevrim. gerekli tedbirlerin alınmasında.000 ton olmuştur. Şehrimizde Toprak Enerji. J 1. Organize Sanayi Bölgesi EEE Otoprodüktör.

göl alanı 3.13 Biyokütle Biyomas enerjisi bitkisel ürünlerin.E. Sakarya nehri üzerine kurulmuş olan bu barajın yüksekliği 158 m. İlimizde bu tür enerji kullanılmamakta ve üretilmemektedir.60 milyon m³ olup.15 kw’dir.7 m/sn dir. Yıllık ortalama güneş ışınları şiddeti. Enerji üretimi yapılmamaktadır.10 m. santralle ilgili çalışmalar sürmektedir.11 Güneş Yıllık ortalama güneşlenme süresi. yılda 122 milyon kwh elektrik enerjisi üretilecektir. 19681990 yılları arası (23 yıllık) ortalama olup . Beyköy Hidroelektirk Santrali 1999 yılında işletmeye açılmış olup.64 km². 2004 yılında ise 258.J 1.66 cal/cm2 –dk.’nin ise türbün gücü 5.S’i 1999 yılında işletmeye açılmış olup. depolama hacmi 910 milyon m³ olup.1. ve barajı ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır.S. J. yılda 562 milyon kwh elektrik enerjisi üretilmektedir. Rüzgar enerjisinden faydalanılmamaktadır. değeri 239. 202 .26 cal/cm²-dk’ dır.E. Sakarya Nehri üzerine kurulmuş olan Yenice H.8 Jeotermal Saalar” başlığı altında açıklanmıştır.10 Jeotermal Eskişehir çevresindeki jeotermal su kaynakları hakkındaki geniş bilgi “B.9 Hidrolik Eskişehir ulusal interkonnekte sistemi içerisinde önemli bir konumdadır. Köylerin tamamı elektriklidir. J 1.1. İlde iki ana trafo bulunmaktadır. 2003 yılında ise 6. Mezraların elektriklenmesi devam etmektedir.S. Toplam üretimi 87 milyon kwh’dir. Başlıca Hidroelektrik santrallerinden biri olan Gökçekaya H. J 1. depolama hacmi 57. yüksekliği 41.54 saattir.E. J 1. Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarından elde edilmektedir.726 ster’dir. 1939-1990 yılları arası (52 yıllık) ortalama olup değeri 6. J 1.46 saattir. şehir ve endüstri atıklarının çevri yoluyla elde edilir.dır P P Enerji üretimi yapılmamaktadır. J 1. Yenice Beyköy H.8 Orman Yakacak olarak kullanılan odun miktarı 87. hayvan ve orman atıklarının tropik çayırların.7 Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) Eskişehir sınırları içerisinde nükleer enerji santrali bulunmamaktadır. göl alanı 20 km².12 Rüzgar Eskişehir’deki 2004 yılı yıllık ortalama rüzgar hızı 2.

701.2 Hidrolik Enerji J 2.527.M.746.874.1 2004 Yılı Kullanılan Enerjinin Dağılımı GRUBU Resmi Daireler İçme Suları Sanayi Arıtma Tesisleri Ticarethaneler Meskenler Şantiye Hayır Kurumu Muhtelif iş ve Hizmetler Tarımsal Sulama Genel Aydınlatma İbadethane Bedelsiz KİT.862.560.3 Nükleer Enerji J 2.027 105. KAYNAKÇA : 1.031 3 36602 1948 9.361 187. Bölge Müdürlüğü Verileri (2001-2004) 203 . TABLO J.4 Yenilenebilir Elektrik Enerjisi J.796 61.571 277300 281.968 4 49.DSİ 3.266.Bankalar.354 1939 922 102 497.089.099 kw/h olmuştur.286 1067 1792 76 3. kalorifer kazanlarının bakımı ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında konferans ve seminerler verilmiştir.407.İdareler Sinyalizasyon Belediyeler GENEL TOPLAM Elektrik Abone Kullanılan Doğalgaz Abone Kullanılan Sayısı Elektrik KW/h Sayısı Doğalgaz m3 1453 204 17.2 İKİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI Doğada potansiyel halde bulunan birincil enerji kaynaklarının çeşitli teknolojik donatımlarla bir çevrim sonucu enerji üretiminin elde edildiği sistemlerdir.633 66 323. 2004 yılında kullanılan enerjinin dağılımı Eskişehir TEDAŞ kaynaklarından verilmiştir.J.ESGAZ Verileri (2004) 3.313 63. OSB’de 1991 yılında 62 milyon kw/h olan yıllık elektrik tüketimi 2004 yılında 412.1 Termik Enerji Eskişehir sınırları içinde termik santral bulunmamaktadır.TEDAŞ Verileri (2004) 2. J 2.447 P P Esgaz Genel Müdürlüğü-2004 J.3 ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI İl sanayindeki gelişmenin bir göstergesi de elektrik tüketimidir. J 2.4 ENERJİ TASSARUFU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve üniversitelerle birlikte koordineli bir şekilde ısı yalıtımı.572 372 1797 251.

en büyük kapasiteli İlimiz soba (Odun. ekonomik ve sosyal gelişmişlik ölçeğinde ise 81 il arasında 6. 1894 yılında temeli atılan bugünkü adıyla Tülomsaş Fabrikası bir kamu kuruluşu olup. onu Şeker Fabrikası (1933) Sümerbank Dokuma Fabrikası (1956) izlemiştir. sırada. sırada yer almaktadır. Ayrıca ülkemizin ilk konteynır fabrikası ilimizde bulunmaktadır. fayans. LPG yakıtlı soba) Sanayii ülke çapındaki üretimin % 40 lık payını almaktadır.1 İL SANAYİNİN GELİŞİMİ. İlimizde 7 ayrı sektörde faaliyet gösteren kuruluşların ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişmesi sürecinde büyük katkıları olmuştur. seramik. SANAYİ VE TEKNOLOJİ K. Kömür. Gıda Sanayi ile Taşa ve Toprağa dayalı İmalat Sanayi en fazla katma değer üreten 2. Hazır Giyim ve Konfeksiyon sanayiinde Sarar.S. ve 3. Beton direk ve prefabrike yapı elemanları üretimi açısından fabrikalar Eskişehir’dedir. Mevcut sanayi içinde Makine İmalat Sanayinin G.1’i iç pazara yönelik üretim yapmaktadır. 204 . Ülkemizin tek uçak motoru fabrikası (TUSAŞ) ile dizel lokomotif motoru üreten tek fabrikası (TÜLOMSAŞ) ilimizdedir. Diğer illere satış yapan başlıca sektörler arasında taş ve toprağa dayalı sanayi içinde yer alan refrakter tuğla. ülkemizin en büyük kapasiteli buzdolabı (ARÇELİK) ve ülkemizin en büyük kapasiteli buzdolabı ve kompresör fabrikaları ilimizde bulunmaktadır. Yem.H.5 den %32’ye çıkmıştır.M. Eskişehir bisküvi üretiminde Türkiye genelinde % 35 lik hamur işleme makineleri üretiminde % 40 lık paya sahiptir. içindeki payı % 22. ve Bisküvi Fabrikalarıyla. YER SEÇİMİ SÜREÇLERİ VE ETKİLEYEN ETKENLER BUNU Yurdumuzun topraklarının % 1. Sektör konumundadır.(K). İlimizde Şeker. sırada İlin toplam nüfusu itibariyle 31. teşvik tedbirlerinin özendirici olduğu dönemlerde sektörel bazda yatırımların sayısı artmıştır. Maden Öğütme tesisleri ve asfalt palenti yapan fabrikalar mevcuttur. Eskişehir İl merkezinde yer alan imalat sanayii firmalarının % 52. alçı ve çimentodan üretilmiş prefabrik yapı elemanları üreticileri bulunmaktadır. İlimiz kalkınmasında devlet işletmeleri ve kamu yatırımları büyük rol oynamıştır.8’ine sahip olan Eskişehir İl Merkezi nüfusu itibariyle 10. Çetintaş ve Doğruöz Giyim Sanayii gibi büyük ve modern tesisler mevcut ürünlerini Türkiye genelinde pazarladıkları gibi büyük ölçüde ihracatta yapmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün özellikle un ve toprak sanayiinde başlattığı sanayileşme faaliyetleri 70’li yıllarda metal eşya ve makine imalat sanayine de yönelmiş.

Bakanlığımızın kredi desteği ile toplam 973 iş yerine sosyal tesislerini kapsayan Baksan. Toprak sanayi gün geçtikçe kan kaybetmiş gıda sanayi ise ETİ GIDA SANAYİ nin dışında un üretmekten ileriye gidememiştir.Matbaacılar KSS Eskişehir Soğuk Demirciler KSS Tornacılar ve Oto Tamircileri KSS İnan Sanayiciler KSS Oto Sanayicileri KSS Esk Döşemeciler KSS Esk Basımcılar KSS Esk Marangoz ve Mobilyacılar KSS Toplam İşyeri Sayısı 698 142 124 460 35 442 44 0 187 21 359 Durumu-Açıklama Bakanlık kredi desteği ile/faal Bakanlık kredi desteği ile/faal Bakanlık kredi desteği ile/faal Faal Faal Faal Faal Proje aşamasında İnşaat halinde Faal İnşaat Halinde Proje Aşamasında Proje Aşamasında Proje Aşamasında 2512 205 . Mevcut küçük sanayi sitelerinin dağılımı Tablo K. TABLO K.2.1 Küçük Sanayi Siteleri İlimiz genelinde farklı iş kollarında önemli potansiyele sahip küçük sanayicilerin ortak girişimi ile küçük sanayi siteleri kurulmuştur. Bundan sonra mobilya ve soba sanayi konusunda ciddi mesafeler alınmıştır. Tornacılar ve Oto Tamircileri. Girişimcilerin kendi imkanları ile de toplam 2532 iş yeri bulunan Keresteciler.2 GENEL ANLAMDA SANAYİ GRUPLARI K. Bugün Eskişehir Toprak Sanayii ve Gıda sanayii ile başlamış olmasına karşın yeterli bir seviyeye gelmiştir. Eskişehir Cumhuriyetin ilanını takip eden dönemde artan kamu yatırımlarından büyük pay alan illerden biri olmuştur. Mahmudiye. Mobilyacılar. K. faaliyet halindedir. Mihalıççık Küçük Sanayi Siteleri proje aşamasındadır. Gazeteciler ve Matbaacılar.1 Küçük Sanayi Siteleri Sanayi Sitesinin Adı Baksan KSS Çifteler KSS Sivrihisar KSS Eskişehir Teknik KSS Keresteciler KSS EMKO Mobilyacılar KSS Gazeteciler. İnan Sanayiciler Küçük Sanayi siteleri kurulmuştur. Çifteler ve Sivrihisar Küçük Sanayi Siteleri kurulmuş olup.1’de verilmiştir. İlk küçük sanayi sitesi 1980 yılında faaliyete geçmiştir. 698 işyeri kapasiteli Baksan Küçük Sanayi Sitesinin rezerv alanında 500 işyeri kapasiteli ikinci bir küçük sanayi sitesi kooperatifi bulunmaktadır. Teknik.Bu itibarla İlimiz bir asırlık sanayi geçmişine sahiptir.

Ancak il dışı yerli ve yabancı sermayenin bölgeye çekilmesi gereklidir. Hedeflenen bölge işletmeye açıldığında 370 tesiste toplam 35. Bugün Organize Sanayi Bölgesinde 207 kuruluş faaliyet halindedir 21 kuruluş inşaat halinde. Gerek ulaşım gerekse tüketimin yoğun olarak gerçekleştiği yörede.2’de verilmiştir. sanayi merkezi olmadaki avantajını artıracaktır. 206 .3’de yıllara göre bu dağılım faaliyet kolları itibariyle verilmiştir.2. Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) dağılımında sanayi sektörü ön plandadır. Eskişehir’in kalkınmasında en önemli sektör sanayidir. iki üniversitenin varlığı da şehrin ekonomik yapısını daha da canlı bir hale getirmiştir.K. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan firmalar . 1992 yılında EOSB’de. Yaşar Holding. coğrafi yapısı nedeniyle ülkemizin önemli kavşak noktalarından biridir. Baksan Sanayi Sitesi. Eskişehir Sanayi Odası OSB’nin gelişimi için yeni tespit ettiği alan için yatırımlara başlamıştır. Sanayi sektörü içinde ağırlık imalat sanayindedir. Eskişehir’de diğer illere göre sanayide istihdamın ortalamaların üzerinde olması il ekonomisinin de gelişmekte olduğunun bir göstergesidir. Şu anda OSB 31 milyon m²’lik alanı ile ülkenin en büyük sanayi alanlarından birisidir. Sanayi Çarşısı. Yatırımcılar için bu alan cazibe merkezi durumundadır. Toprak Holding. Coğrafi avantajın altyapı desteğini alması. 44 kuruluş proje aşamasındadır. 1990 sonrasında Paşabahçe Şişe Cam Sanayi. sosyal ve sportif tesisleriyle en geniş ve en modern OSB olma durumundadır. Bu haliyle ülkemizin çevreye saygılı doğalgaz dahil her türlü alt yapısı hazır. Tarih itibariyle ülkemizin ilk büyük ve modern OSB’lerinden biri olma özelliğini taşıyan EOSB’nde hazırlanan ilk parsellerin kısa sürede satılması nedeniyle 1979 yılında o zamanki mevcudun 3 katına çıkarılacak biçimde genişletilmiştir. Sümerbank Basma Sanayi Müessesesi ile SEK Süt Fabrikası özel sektöre satılmıştır.000 kişi istihdam edebilecektir. Kılıçoğlu Kiremit gibi büyük ölçekli yatırımcılar OSB’de yatırım yapmışlardır. büyük de büyük bir yatırım hamlesi gerçekleşmiş olup toplam alan 21 milyon m² tevsii edilmiştir. Her yönden oldukça büyük bir potansiyele sahip olan Eskişehir’de sanayi yatırımlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için 1973 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. İlde hizmetler sektörünün payı artarken tarım sektöründe değişme olmamış. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de tarımda yüksek istihdam söz konusudur. 1985 yılı sonunda alt yapısı tümüyle tamamlanmış olan bölgenin mevcut parselleri yine kısa sürede tükenmiştir. imalat ve sanayi sektöründe düşme olmuştur.2 Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir. 1996 yılı içinde OSB’nin 10 milyon m² daha genişletilmesi için gerekli başvurular yapılmıştır. Tablo K. EOSB’deki yıllar itibariyle faaliyete geçen firmaların kuruluş sayısı Tablo K. Organize Sanayi Bölgesi. Muttalip Belediyesi ve Bursa Yolu üzerindeki alanlarda yoğunlaşmıştır. Bu durum ildeki yaşama seviyesinin bir göstergesidir.

3 SANAYİ KURULUŞLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI İl merkezi dışında seramik üretimi konusunda İnönü ve Çifteler İlçelerinde büyük ölçekli yatırımlar üretime geçmişlerdir.7 11. Muttalip Belediyesi sınırları içinde metal eşya.3 GSMH’nın Sektörlere Göre Dağılımı Sektörü 1987 1990 Tarım 14.5 63.8 Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü 2004 1993 13 23.7 59 2000 11 28.TABLO K.9 İmalat Sanayi 24.3 Hizmetler 61 59. Sivrihisar ve Mahmudiye İlçelerinde sanayi yatırımlarının temelleri atılmıştır. Sanayi kuruluşlarının ilçelerdeki dağılımı Tablo K.5 1996 11. 207 .3 28. gıda ve seramik sanayileri konularında 25’e yakın orta ölçekli yatırım yapılmıştır.2 61 K.3 29. orman ürünleri.2 EOSB’deki Yıllar İtibarıyla Faaliyete Geçen Kuruluş Sayısı Yıllar 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 OSB Bölge Üretimdeki Kuruluş Sayısı 34 35 38 45 51 59 72 90 98 107 112 128 136 146 168 181 185 209 200 203 203 207 Müdürlüğü 2004 Yıllık Artış 0 1 3 7 6 8 13 18 8 9 5 14 8 10 22 13 4 8 7 3 4 TABLO K.4’de verilmiştir.

Tic. Muttalıp Mrk. Tic.Ş. Şti Yıldız Alçı San.Tel İşleri San. Muttalıp Mrk. Çukurhisar Mrk. Es Cıvata ve Somun San. Muttalıp Mrk. Prestij Makine Döküm San. Çukurhisar Mrk.Ş. Karacıgan Tuğla San. Soba.Ş. A. Estelsan Esk. Öz Karakaya Karo San. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Çukurhisar Mrk. Muttalıp Mrk. Çelikler Tur.Ş. Muttalıp Mrk. Şahin Mineral San. Çukurhisar Mrk. Şti. Çukurhisar Mrk. Çukurhisar Mrk. San. Çukurhisar Mrk.Ş. Alp Tuz San. Porselen Üretimi Otomotiv Sanayi 208 . kiremit Tuğla. Ford Otosan A. Efes Seramik A. Haskaya Karo San.A. Muttalıp Mrk.Ş.Şti. Muttalıp Mrk. Şti. Ürt. Çıldırlar Metal İzabe San. Erse Metal San. Orsan Orman Ürünleri Es-Kap San. Şti. Muttalıp Mrk. Gazpa Endüstri Atışkan Alçı San. Ltd. Bordes A. Muttalıp Mrk.4 OSB Dışında Kalan Sanayi Kuruluşlarının İlçelere Göre Dağılımı YERİ Mrk. Çukurhisar Mrk. Isı Ev Al. ÜRÜNÜ Çimento Traktör Kabini Süt ürünleri Tuğla. Sayın Un San. Comet Minibar Buzdolabı Tesisleri Güler Metal Boru ve Profil San. A. Muttalıp Mrk.Tic. Porsuk Seramik Ürünleri A. Ltd. A. Muttalıp İnönü İnönü İnönü İnönü KURULUŞUN ADI Standart Çimento San. Muttalıp Mrk. Es Hastaş Alçı İmalat San. Yurtbay Seramik A.Şti Es-Makara San. Anarlar Un San. Muttalıp Mrk. kiremit Büro Tipi Buzd.Ş. Muttalıp Mrk. ESKAR Et Kombinası Köy-Tür Tavukçuluk San. Boru İmalatı Kanepe-Isı Gereçleri Cıvata Somun Seramik Ürünleri Baskül Buzdolabı Atıkları Alçı Hayvan Kesimi Makara İmalatı Tel İmalatı Beton Parke Bordür Ahşap Doğrama Seramik Ürün.TABLO K.kereste Kaplama Kalıp Tuğla. Güçlü Ahşap Ürünleri Pvc Ltd.. Çukurhisar Mrk. Hocaoğulları Karo Ltd.Gıda Ltd.Tic. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Çukurhisar Mrk. Çukurhisar Mrk. Ltd. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Tic.Ş. Şti. Muttalıp Mrk. Çukurhisar Mrk. Muttalıp Mrk.Ltd Ken-Taş Beton Yapı Paz. Atak Mandırası Kaplan Tuğla San. Deniz Seramik Ltd. Tic. Çakırlar Kalıp San. kiremit Maden Öğütme Gaz Dolum Alçı Alçı Karo Karo Karo Parke Taşı Vitriye Düz Parçalar Uçak Motoru Et Ürünleri Tavuk Ürünleri Yağ Üretimi Un Un Süt ürünleri Tuz Kurşun Eritme Döküm Parke. TEI Tusaş Motor San. Şti. Demircanlar Yağ Sanayi Ltd. Muttalıp Mrk. Bassan Baskül San. Çukurhisar Mrk. Şti. Ltd. Çiftkurt Kiremit San.ve Ger. Hisarlar Makine San. Muttalıp Mrk.Ş. Muttalıp Mrk. Proses Mak. Paşalığil Süt Ürünleri İmalat San. Seramik Ürün. Muttalıp Mrk. Es-Vit Seramik San. Tic. Çukurhisar Mrk.Ltd.

KURULUŞ ADI Ak Alev Ateş Tuğla Lt.Ltd. Şti. Manyezit İşl. Şti. Mozaik Üre. Akdeniz Mozaik İşletmesi Anadolu Mozaik San.Ş. Comag Contınental San. Hüseyin Keskin Kavak Türk Maadin Krom İşl. Özen Mozaik San. Şti Aksu Mozaik San. Şti.Ltd. Tic. Kırka Bor Eti-Bor A. Ltd. Şti. Hisar Un San. Mozaik Üre. Ltd. Şti. Özsakarya Mozaik Ltd.A.Ş. Kartal Un Sanayi Hisar Mermer San. Mozaik Üre.Ş. Karadeniz Mozaik San. Mozaik Üre.Şti. Ltd. Güven Süt Ltd.Tic. Turmak Metal Kalıp San. .Ş.Ş. Şti. Kırka Tesisleri Lütfü Yüksel Yem San. Dersan Deri San. ÜRÜNÜ Tekstil İplik Üret. Turmet Madencilik Ltd. Tic. Karadeniz Kömür lşlemeleri Ltd. Algon Madencilik Koyunağılı İşletmeleri Amyant İşletmeleri Asbest İşletmeleri Sazak Köyü Mandırası Türk Maadin A. Tic. Yeni Madencilik A. Un Un Mermer Tarım Makinaları Mozaik Üre.Şti. İstanbul Seramik A.Ş. Sepiyolit İşl.Ltd. Seramik Ürünleri Un Maden Öğütme Bor Zenginleştirme Bor Üretimi Karma Yem Mermer Krom Üretimi Kömür Üretimi Kömür Üretimi Kömür Üretimi Amyant Asbest Süt Ürünleri Krom İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 209 . Şti.Ş. Mineralleri San. Dış Ticaret A. Ltd. Şti. Şti. Mozaik Üre. Ham ve Kals. Şti. Ltd.Mak. Manyezit A. Şti. Şti. Tic. Koral Madencilik San.YERİ İnönü İnönü İnönü İnönü İnönü İnönü İnönü YERİ Alpu – Bozan Beylikova Beylikova Beylikova Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Günyüzü Çifteler Çifteler Mahmudiye Seyitgazi-Kırka Seyitgazi-Kırka Seyitgazi Seyitgazi Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık KURULUŞUN ADI Kirman İplik San.Tic. Atlas Mozaik San. Şti. Kudret Metal İzabe Tesisleri Ekol Gıda San. A.Ş. AEM Anadolu End. Ltd. Bayıdır Tar.San. Artaş Arslanoğlu Un San. Manyezit Metal Kurşun Eritme Gıda Üretimi Ham Manyezit Öğütme ÜRETİMİ Refrakter Malzemesi Deri İşl. Süt Ürünleri Süt Ürünleri Sepiyolit İşl. TK Kömür İşletmeleri A. Ltd. DanoneSa Tikveşli Süt Ürünleri San. Mozaik Üre.Ş.Ltd.

5’de OSB’de faaliyette bulunan kuruluşların sektörel dağılımı verilmiştir. 12 13 Or. Hızla büyüyen seramik.4 SANAYİ GRUPLARINA GÖRE İŞYERİ SAYILARI VE İSTİHDAM DURUMU İstatistiklere göre ildeki imalat sanayinde çalışan işyeri sayısı 2200 civarındadır.K. TABLO K. taş ve toprağa dayalı imalat sanayinde düşüş gözlenmektedir. cam ürünler ve hazır giyim sanayinde girdi sağlayacak yan sanayilerin gelişmesi muhtemel görülmektedir.5 artarak % 41’den % 43. taş ve toprağa dayalı imalat sanayideki ihracat ise %5 azalarak % 27.7’de bölgesel ihracatın sektörlere göre dağılımı verilmiştir. 10 19 Zirai Aletler San.Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 11 11 Tekstil Dokuma ve Hazır Giyim Sanayi 6 9 Gıda Sanayi 10 12 Metal Eşya San. bilim parkı projesinin uygulamaya konulması ve savunma sanayine yönelme konusundaki gelişmeler.5 OSB’de Faaliyette Bulunan Kuruluşların Sektörel Dağılımı Sektörü 1994 1995 Madencilik 6 6 Makine İmalat Sanayi(elek. Son on yılda bu sektördeki üretim artışı % 147’dir. bu teknolojiyi kullanacak yatırımcıların ilimize çekilmesi.Tablo K. Tablo K.7 düşmüştür. Seramik sanayinde yatırımlarda ve üretimde artışlar olmuştur. mekanik ve metal eşya sanayi konularında il sanayinde olası yatırımları doğurabilecektir. Ür. 17 17 TOPLAM 128 136 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 2004 1996 6 21 13 10 13 12 22 11 6 1997 6 26 14 15 15 16 23 12 6 1998 6 29 16 16 16 20 25 13 6 1999 6 35 15 18 18 36 25 32 2000 8 36 16 18 18 37 25 35 2001 8 42 16 18 18 37 25 36 2002 8 16 15 19 15 53 23 26 9 3 9 1 15 17 146 18 17 168 18 17 183 2003 8 47 14 21 17 37 25 34 2004 7 48 16 16 20 44 24 32 185 193 200 197 203 207 Sanayide ileri teknoloji kullanılması. Bilecik. Eskişehir. Çalışanların yaklaşık 11 000’i OSB’dedir.Plastik Kauçuk San. 5 6 Kağıt ve Basım San. Demir ve Çelik Sanayi Elektronik Sanayi Beyaz Eşya Yan San. 18 20 Kimya. 11 13 Soba ve Aksesuarları Üretim San. 210 . Lastik. Kütahya bölgesinde seramik sanayinde önemli yatırımlar yapılmıştır. Organize Sanayideki kuruluşların ihracatlarındaki sektörel dağılıma baktığımızda bir önceki yıla göre makine imalat sanayi ve madencilik sektöründe artış görülürken. Makine imalat sanayideki ihracat % 2. elektrik.siz) 22 20 Çimento.Kağıt ve Mobilya San. Cam San. Bu firmalarda yaklaşık 42 000 kişi istihdam edilmektedir.5’e yükselmiş olup.li-elek.

7 3. Kimya.083.841.TABLO K.764 34.4 2.232 308.106 299.285 7.Mobilya ve Kağıt San.5 3.050 470. Toplam Firma sayısı 10 29 15 6 4 7 22 12 8 113 2003 Yılı ihracat($) 107.175 34.466.736 47.242 34.7 0.821 942.043 9.639.046.497.979 48.364 Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü-2004 Organize Sanayi Bölgesi sanayi kuruluşları Tablo K. 211 .763.712..9 ‘da verilmiştir.8 100 137.893 2003’e göre sektörel pay(%) 11.432.7 43.721.074.5 27.813 387.8 100 2004 Yılı ihracat($) 2004’e göre sektörel pay(%) 12.7 Bölgesel İhracatın Sektörel Dağılımı (1000 $) Sektörler Madencilik Makine imalat Taş ve toprağa dayalı imalat Dokuma.668.Plastik ve Kauçuk San. Eskişehir Merkezde bulunan sanayi kuruluşları Tablo K.376 1. şekerleme.971.7 4. hazır giyim Elektrikli araç ve gereçler Gıda sanayi Metal eşya sanayi Orman Ür.152.4 1. mobilya sanayi Kiremit ve tuğla sanayi Diğer taş ve toprağa dayalı sanayi Seramik sanayi Metal ana sanayi Metal eşya sanayi Soba imalatı sanayi Makine imalat sanayi Elektrikli makineler ve gereçleri İmalat sanayi Ortalama 1992 157 92 178 188 194 147 80 244 268 130 177 604 142 174 225 221 1993 153 103 175 268 278 142 91 303 197 157 190 496 205 226 228 223 1994 156 115 125 262 237 129 73 165 220 135 156 158 142 227 167 166 1995 158 132 160 304 247 146 81 229 224 135 156 182 146 227 181 180 1996 205 129 164 493 289 171 78 210 247 151 205 212 166 297 211 210 1997 242 143 180 486 309 200 116 215 305 155 216 247 187 386 244 242 TABLO K.9 0.040.662.4 41 32.520 7.7 4.7 0.8’de.862.963.3 3.510 8.926.379 26. kağıt.395 12.831 41.665.2 0.915.6 ESO Üyesi Kuruluşların Yıllara Göre Üretim Endeksleri Sektörü Madencilik ve taş ocağı Un ve unlu mamuller sanayi Şeker. diğer gıda sanayi Hazır giyim sanayi Dokuma sanayi Orman ürünleri.4 4.

A.Şti. Isı Cihaz. Elektrik Panoları Yan San. Şti.Ş. ve Isı Cih. ve Tic. Birlik Sünger Kimya San.Ocaklar İnşaat Malzemeleri Ahşap ve Metal Mobilya Polyester.Kal.Ş. Ltd. A. Şti.Ltd. Ltd.Şti. Çağla Konfeksiyon Tekstil San. Tic. Basaş Amb. Dark Metaryal Geri Dönüşüm Hırd.ve Tic. Akpan Ak Panel Rad. İmalat San. A. Hazır Giyim Şekerleme.Şti.San. ve Dış Tic. Doğutepe Ahşap Ürünleri San. Dermanlı Ambalaj Müh. Şti.TABLO K.Elyaf.Ş. A.Ş.ve Tic.Ş. Tic.A.Tic. Betsel Teknolojik Ürünler Sa. A.ve Tic A.A. Kağıt Maden ve İnş.Şti.Ş. Çesan Çelik Ahşap Möble San.ve Tic. A. Conta.A.Ş.Ş. Cicisan Gıda San.ve Tic.Tic.ve Tic. Çınar Giyim Tekstil Kimya San.Ş. Tic.San.Ltd.Ş. bronz. Şti. Bil Mobilya Ağaç San. Tic.Ş.Ş.San. Tic.A. Anadolu Teks.San. Ltd. A. ÜRÜN CİNSİ Tel Çivi Otomotiv Mak.Şti ANM Giyim San. çikolata Hassas ve Amb.San.Tic. Başak Giyim Teks. Alev Kazan ve Mak.ve Tic.İm. Alipsan Kağıt Mak. Par. Aslan Susam ve Tahin Gıda Mad.San. ve Tic. Ay Plastik Mak. Besa Beyaz Eşya San.ve Tic. San.fayans Et Kombinası Büro Malz. A. Şti. 212 . Tic.Ş. Kazan Plastik ambalaj imali Hazır Giyim Küp Şeker Mobilya İmalı Bakır İşleri Cam İşleme Buzdolabı Plastik Malz. Mak. Ltd. Ltd.Ltd. A.A.Ş. A. Şti. Baycan Elektrik San. Taşımacılık San. Tic.San. Şti. Arı Kimya Metarulji San.Ş. Tic. A. Anamak And. Çağlayan Makine San. Hasel Yemek Gıda Hzm. Çalışkan Makina San.Kon. Tic.Ş.Ltd. Tic.A. Ltd. Doğan Cam Koll. Anot Elektrik Elkt.San. Ltd.8 OSB Sanayi Kuruluşları YERİ OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB ÜNVANI Akgün Demir Çelik ve Mak. Tic. Arıkan Kriko ve Makine San.Ş.ve Tic.Pet. Tic.Ltd. Artmar Artı Mermer San. Tarım Römorku Pik. Kal. Alp Havacılık San. Deniz Döküm ve San. Elek. Çetintaş Beyaz Eşya ve San. Tic.değerli.ve Mak.Ş. San.Ş. İşl. Bekel Beyaz Eşya San.Yed. ve Tic. Tic. ve Tic. Tic.Sün.) Çekiçler İnş.Ti.Ş. Arı Yemek San. A. San.veTic.Mak.A.Ş. Tic.Ürt. A. San. Ltd. Aydıngör Mak. A. İmalat İhracat İthalat Hazır Giyim Hazır Giyim Her türlü atık mad.Teks.Ltd.San.Mak. Şti.San. Şti. Şti. Vatka Tekstil /Döşemelik Kumaş Emaye Bobin Teli Oto yedek parça imali Oluklu Mukavva Amb. San.Ş.Ltd. Tic. Şti. A.tahin Metal Asma Tavan İmali Oto yedek Parça.Tur. Oto Tak.Ş. A. Mak. A.(Eskort Mak.Ş.Ş.Ltd Şti.Buzd. Şti.Al2(SO4)3 Üretimi Yemek Üretimi Kriko Ev ve Mutfak Eşyaları Üretim Modüler Fayans-Cilalı plaka Susam . Kauçuk ve yan ürünleri-hortum Hazır Giyim Elektrik Panosu Buzdolabı Üretimi Sünger MgSO4. Anlar Kauçuk Ür.Şti.( II ) Akın Boya Paz. Aspen Yapı Sistemleri San.-Değirm.Ltd.top. ve Tic.Şti.Tic. San.ve Amb. San.(Özge Gıda) Cihan Mak. Tic. Başak Emaye Isı Gereçleri San. Demirşah Koll. Ltd.Ş. Ataklı Oto. Gıda San.( 2 ) Alpsan Mak. Can Conta San.Kırtasiye San. Tic. Şti. Doğuş Plastik Mak. Tic. ( 2 ) Ardin Mobilya Tekstil San. Ltd. Ltd. A. Bülent Sivri-Bülent Plastik Camiş Amb.Ş.Ş.ve Tesisl.Şti Ertan Dök. İmali Elyaf-Vatka Mermer Kesme Mak.Ş.ve Tic.Tic. Tic.Tic. Densaş Bakır Pirinç Boru San.ve Isı Yalıtım San.Ş. Doğruöz Giyim Tekstil San. alüminyum döküm Bakır. Aksoylu Trayler-Römork San. Konfeksiyon Tekstil Gıda makineları Plaka Mermer. A. Çetintaş Tekstil Ürünleri San. Botel Bobin Teli Kablo San.Tic.ve Tic.Kalorifer Plastik Enjeksiyon Makine Aksamı Yedek Parça Styrofor-Köpük Ambalanj Isı Gereçleri ve Dökümü Hazır Giyim Elektrik Kablosu Bakalit Beyaz Eşya Aksesuarı Beyaz Eşya Emaya El. Şti. ve Tic.A. Prç. Ltd. San. Tic.Şti. A. Ltd. Otomasyon San. Yed. CCS Giyim San. ( 2 ) Doğu Çay İşl. Çelikler Turizm ve Gıda San.Şti. ve Mak.A. Şti.Ş. Tic.Tic. Mak. Tic.pirinç boru.Ş. Tic. ve Tic. Armob Arabacı Mobilya San. Ltd. Arçelik A.San. ve Tic. Şti. Ltd.A. Yedek Parça Solvent Esaslı Boya Panel Radyatör Trayler Römork Kazan Eşanjör Boyler Kağıt Makinaları İmali Uçak Yan San. A.ve Dış Tic.Ltd. San. Alpes End.Ş.San.

Şti. A.A. A.Ş. Mineral ve Kimyevi Mad. Tic.Ş.Ş.Tic.San. İş. Prç.Tic. ( 2 ) Eş Çelik Isı Cihazları San. A. Esteks Teks.Elemanı Tuğla Kiremit İş gözlükleri. Amb.Lületaşı Madencilik San.A.San. Linyit.Ş. A. Jamak Jant ve Mak.Ş.Ş. Esmag Maden İşletme ve Öğütme A.San PVC kapı ve pencere Soba ve termosifon Un Ev Isıtıcıları Soba Kauçuk köpük boru ve levha Jant Üretimi Oto Soğt.A. cıvata oto yed. A.Yed.Ltd. Hazır Giyim Hasır beton. Güler Emaye San. Fatih Giyim Tekstil San. Kıvanç Makine Döküm San. A.Şti. Tic. Mak. ve Tic. Tic.San. Tur. ve Müş. Ltd.Ş. Elmas Esk.Ş. Şohben Yan Ür. Jant Makineleri Boya. Esanjör ve Evarepatör Ayakkabı ve Malzemeleri 213 .Tic. Ltd. A. Şti. Tic. A.Malz.Ş.Ş.Ltd. Gözde Gıda Mobilya ve Kon.Turz. Parça İmali Bzd. Şti. Hazır Giyim Somun. Gıda mak. Ltd. A. Tuğla Kiremit Fab. Kafaoğlu Metal Plastik Makine San.Ş.ocak Lületaşı. Konveyör San.Tic.Şti. Aş.Ltd. Bağ. Eskim Kimya San.Tic. Tan. Şti.Ş. (Öztürk Plastik) Elevsan Elektrik Ev Aletleri San. Şti. A. Tic. A. Gülay Kanatlı (KŞA) Gülbaş Makine San. A. Şti.Tic. Ve San. LPG.giyim Emaye Isı Cihazları Prefabrik Malzeme Prefabrik İnş. Esco Emaye Dökğm San.Ltd. Tic. Tiner vs Seramik sağlık gereçleri Maden İşletme Öğütme Mermer İşleme Poliüretan-Sünger Pamuklu havlu dokuma Beton Mamulleri Çelik Eşya Soba Baskı ve Metraj Bisküi. İncesu Isı Gereçleri San. A. Kamil Konfeksiyon Tekstil San. A. Şti. gazlı elek. Es Tuz Eskişehir Tuz Gıda San.Sist.Ş. Tic.Tic. A. Tic. Şti. ve Tic.Tic.Ltd.Tic.San. Hiz. A.Servo Elektronik Hisarlar Makine San.hazır sıva isolasy.Ş. Kamer Karo Mermer San.Tic. A. Güneşler Karasör ve Damper San. madencilik Cıvata. damper Yemek İzolasyonlu çift cam (ısıcam) PVC kapı ve pencere Ses yükseltme cihazları Otomotiv Yan.Ş. Emek Özel Cıvata San. S.Ltd. Kıraç Elektrik San.Ş. İmalatı San.Ş.Tic. Tic.Şti. ( 2 ) İmamoğlu Un San. Ltd. San.Elek.Ş. Ekart Mobilya Tek. d.Tic.Ş.Ş. Ltd.Ş. Göksel Cam İnş. Hasel Yemek Gıda Hizmet İşl. Eray Plastik Doğ.Ş. Kayalar Müh.Şti.Ulaş Plastik Kılıçoğlu Yapı Elemanları San. Tic. A. Eti Gıda San. Fidan Makine (İbrahim Fidan) Galsan Plastik ve Kalıp San. Ltd. Tic. Eseltaş Esk. Tic.Ş. Eser Makine San. Şti. A. Tic. Şti.Tic.elk. İzocam Tic.Ltd. Tic.Elek. Esmer Mermer İnş. Tic.A. Genmak Makine San. Tic. Tuğla Elektrik mal.Ş.Şti. Ltd. Mal. Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları San. Hatipoğlu Cam San. A. Göral Tarım Mak. Tic.Tic.OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Dolsan Dolgu Mad.ve yan sanayi Oto Yan San. ( I ) Ertanlar Mak. Esbirsan Esk.Tic. ve Tic. Ltd. A. San. Oto Yed. Ltd. Tic. Seramik San. Tic.Ş. Ateş Tuğlası Makine imalat montaj taahüt Mobilya Tekstil Elektrikli fırın. kek Endüs.Tic.Şti. Etam Eğt.Ş. Tic. Tic. San. Mak.Tic. San. Ltd. A.San. San. Şti. A. Ş Ergünler Pres Döküm Kalıp Mak.Ş. Hatpen PVC Kapı Pencere Sis. Eskişehir Jant San. Enzet İş Güvenliği Teçhizatları San. Rek. A.Birlik Tek.Ş. San. Eston Eskişehir Beton San. A. Tic.Ş Hayri Durukan . Tic. Tic. ICF Isı Cihazları Fab.Ş. Doruk Ev Gereçleri San. Şti. Tic.Ltd.Şti.Ş.Ş. San.San. San. A. Isıtıcı Yer karosu merdiven basama. Tic. Es Sinter Ref.Tic. A.Ş.gaz.Şti. A.Malz.Ltd. Tic. Ltd.ve Tic. Tic.Bilgisayar İltş. Kahvecioğlu Metal San.Ş. Endel End.Ürünleri San. Ersan Ofset Mat. Metal İşleme Matbaa-Ambalaj İş Makineleri ve Yedek Parça Konvayer Vinç RadyantlıTuğla Taşı Tuz İmali Tekstil. Kemal Körpe. Espol Sünger ve Kimya Ltd.Tic. Tic.gaz maskeleri vs Plastik Doğ. parça Plastik parça Buzdolabı Kondensör İmali Cam-Ayna Zirai MakYedek Parçaları Yemek/Tabildot yemek Hazır Giyim Buzdolabı Yedek Parça Isı gereçleri Kapalı çelik kasa. Tic. Isıtaş Soba San.Ltd. San. Esen Esk.Ş. ( 2 ) Eskişehir Seramik Kim. Koray Ayakkabı Mal.Şti.Tic. A. Plastik imalatı Kiremit. Ertan Döküm ve Mak.Tesis İmalat San. Şti. A. Ltd.Ş.Ş. Somun . Eti Makine San.ve Konty. ( III ) Dündarlar Makine San.Ş.A.San. A.İnş. ve Çift Cam İm. A.

Tic. A.Ahşap. Şti. A. Şti.Esk. Tic. Emaye Soba ve Aksesuarı Hazır Giyim Pres Saç İşleri Cam ve Bardak Üretimi Emaye ve Soba Pencere mobilya Örme Kumaş ve Konfeksiyon Kuruyemiş İmali Emaye ve Soba Süt ve mamülleri Konteyner İmali Cıv. Şti.Ş. Oğuzlar Tarım Ürün.Ş.Tic. A. A. Şti. Mustafa Durali Emaye Mürsan Metal Üretim San.Ş. Koll.-Ebru Cam Küpeliler İnşaat Malz. A. A. ve Tic. A. Satıroğlu Kereste San. Şti.ve Yedek Parça İmalatı Kumsan Kum ve Mıcır San.Ş. San. San. Sarar Giyim Teks. Plastik Pencere Kapı Üretimi Elektromekanik Isı cihazları Karma Yem Gazete ve Yayını Maden Üretim ve Paketleme Hazır giyim Doğ. Şti. Ltd.Şti. Pınar Süt Mamülleri San.Ş.ve Haz. Matasan Mak.Tic.Tic. Tic.Metal San. Eskişehir Soba San.Tic. MSM Metal San. Ltd.Tic. Pehlivanoğlu Emaye Isı Ger. A. A. Saray Doğ. Şti. Mamulleri San.Ş.Tic. Reta Elektromekanik. San. Şti.Tic. Şti.Tic. Şti. Tic. Tic.Tic.A. A. A.Tic. San.Şti.Ş.Ş.Ş. A.Ş Tezsan Mak. A. Paşabahçe Cam San.ve Tic. A. A.(Dekor Or.A. Mesel Metal End. Savronik Elektronik San.Ş.Ş. Öznur Pres Mak. Tic.parke Aryonil savunma sistemleri Prefabrik Yapı Elemanları Ateş Tuğlası Soba ve Pik Plastik İmalatı Preslenmiş yonga levha Traktör ve İş Mak.OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Korsel Kağıt Selüloz Or. ve San. Şti. A. İzolasyon Mües. ve Ahş. San. Terrako Yapı Malz. San ve Tic.Tic. Metesan Metal ve Ağaç San. Proje İma. Tam Gıda San. Şti. San.Tic. ve Dış A.Ş. Meteksan Matbaacılık ve Tebrik San.Ltd.Tic. Tic. somun ve bağlantı elm. San. ( 2 ) Nova Kalıp San. Şti. A. San. Ltd. Şti. A. San.Ltd. Kabini Asfalt Mak Polimer Kimyası Plastik Yan San.Ş. Öz Çancı Emaye Isı Mam.Mon. Sakarya Gazetecilik ve Matbaa San.Tic.Ltd. Suntasan Orman San.Tic. San. Şti.Ş. Mak.A. Serka (Esyapı) San. Ltd.Ş. Mersan Merdiven Bas. Tic.Tic. Ltd. Perit Metal İnş. Ltd. Büro ve Ev Eşy.A. Ltd. Tic. Peyman Kuruyemiş Gıda Ürünleri San.San. Toprak Seniteri ve İzo. Soba San.Ş. Ltd. Starplast Plas.Tic. San. A. Tic. Reckenderees Plas. San.Tic. Şti.Ş.. Tic. Tarkon Tarım Mak ve Konstrüksiyon Ürn. A. San.Tic.Tic. Ltd.Tic.Ş. Tic. Bisküvi Ambalaj Buzdolabı Metal Par. Ltd.Ş.Ş.Ş.Dosya Basım Ürünü Met. A. A.Tic. A.Tic.Ş. A. Oto Yedek parça Kauçuk ve Plastik Ürünler Merdiven Basamağı Vantilatör ve kalıp imali Defter.Tic. Ltd. Ltd. San.San. Şti. Şti.Ş Köklüce Mak.Tic. Çim Taşı. San. San.Tic.Ş. Tekniker Mak. Pen. Ahşap Kereste. Şti. Ürünleri San. Tekin Mak. OMK Oluklu Mukavva Kutu Amb. Oluklu Mukavva. A. Mak. San. A. San. Amb. Şti. Ür) Şahlan Kabin Makine San. KWS Tarım Ticaret Ltd. ve Tic.Ş. San. Tars Uluslarası Dış Tic. Ltd.Ş Taç Plast Plastik San. San. Tic.A. Toprak Kağıt San A. Orkun Giyim San.Ş. Özgül Giyim San. Şofben Yedek Parça Soba ve Emaye Isıtıcı Cihazlar Çelik ve Ahşap Büro Malz. Mekol Kollektör San. Pınar Emaye Isı Ger. Şti. Mercan Kauçuk San. Şti.Müh.San.Tic. Kim.Ş. Ltd. Kutu Plastik Malz.(2) Ömer Zeydan-Rıza Zeydan Önaysan Metal San. Teks. Ltd. Tic. Tic. Ltd. A. Tic.Tic. Sakarya Madencilik San.ve Metal Parça. Teknosistem Tekn. Ltd. Pim Mak.Şti.Ş.Ş Tamsan Tek. (Özge) Tanatar Kalıp ve Pres İşleri San. Maya Mekanik San.Ş. Şimsirel Kimya San. Döküm Madde ve Makina Ziraat aletleri Hazır Giyim Ziraat aletleri Metal Doğrama Makine imalatı ve CNC torna Duvar Boyası Talaşlı İmalat ve PVC Kapı Cam yünü boru izolasyonu Seramik Yer Döşemesi 214 . Şti. Pemosan Mutfak Dol.Ş. Ltd.Karo Seramik Kağıt-Karton mamulleri Hertürlü metal kompenat Kilit Taşı. Sertaş Ateş Tuğ. Tar-Mak San.Ş.Turizm San. Ltd. San. Tic. Saf Yem San. San. Bordür İnşaat malzemeleri Zirai Tohumlar Buzdolabı parçası Metal Pres işl.Şti.Tic. Şensarı Koll. A. Haz. Karma Yem Oluklu mukavva kutu Hazır Giyim Bakliyat sıvıyağ kuru meyva Beyaz eşya metal prç.Otomasyon Tic.Ş. Nevzat Kaymak Nigar Oluklu Kutu Amb.ve Kap. Poriş Porsuk Mak.Ş. İş. Ltd. A.

PAK Un San. Merkez Esk. Tic. Kiremit Tuğla. Öc Jant San.Ş. Merkez Esk.Ş.Ş. Türkmenoğlu Mak.A. Tahranlar İnşaat Ltd. Merkez Esk. San.Tic. Ilgazlar Hazır Beton San. San. (Esk. A. Tic. Merkez Esk. Hava Tesisleri Uğrak Süt Ürünleri Ağapınar Süt Ürünleri San.Tic. Merkez Esk. Ltd. A. Tic.San. Tic.Tic. ve Tic. A. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Şeker Fabrika A. Şti.Akary.Pancar Sökme Akaryakıt Her türlü torna işleri Mobilya Un ve yem mamülleri Aleminyum döküm işleri Cıvata ve Somun Her Nevi Tarım Makinaları Organize Sanayi Müdürlüğü 2004 Tablo K. Şti. Merkez Esk. Yıldız Metal Makine (Cemnur Pres) Yörükoğlu Mak. Erden Gıda San. ve Kim.Tic. Gökay Soğ.9 Eskişehir Merkezde Bulunan Sanayi Kuruluşları YERİ Esk.Ş. Detsan Kimya San. Başak Kiremit San.Şti. Merkez Esk. Tic.Ş.Ltd.Ş.Ş. Merkez KURULUŞ ADI Entil End.Ş. Merkez Esk. Merkez Esk.Ltd. Merkez Esk. Tic.) Kılıçoğlu Toprak San.(Tekno) Yalçın Mobilya İma. Tic.Ş. Eston San. Ltd. San. Merkez Esk. A. Akrilik Küvet Kağıt ve Ambalaj Ziraat aletleri Külküvatör. Merkez Esk. Merkez Esk. Yatırımları T. A. A. Tic. A. Merkez Esk. Merkez Esk. Tic. Merkez Esk.Ş. A. Özaltın Toprak San. Güneş Kiremit San. Şeker Mak. Şti. Ltd.C.Tic. Örnek Un San.Tic. Merkez Esk.Ş. Tic.San. Merkez Esk. Merkez Esk. Esbeton San. ve Tic. Merkez Esk. Merkez Esk. Eti Büskivi Gıda San.Ş. Şti. Merkez Esk. A. Turan Tarım Mak.OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Toprak Seniteri ve İzo. Merkez Esk. A. A. A. Tulomsaş A.San. A.Ş. Aydın Un San.Tic. Tic. EsYem San Tic. Tes. Çikolata Yem Sirke Meşrubat Jant Traktör Römorku Jantı Manyezit İşl. Merkez Esk.Ş.A. Tic. Merkez Esk. Sarar Tekstil San. Tuğla.Ş. ve Tic.Akrilik Küvet Turan Kağıt Amb. Merkez Esk. Şti. Kükre Sirke San. Merkez Esk. Tic. Şti.Ş.Ş. Ltd. Merkez Esk. Basma Dokuma Un Un Un Un Un Un Un Un Bisküi Şekerleme.Tic. Bşk. A. Yasin Çakır Un San. Asfalt Plant Tesisi Tekin Karo Aygaz Dolum Tesisleri Milengaz Dolum Tesisleri Atik Gıda San. A. Merkez Esk.Tic. Merkez Esk. Kartal Kiremit. Tic. Tic. Tic. San. Es Jant San.Ş.Ş. Ltd. Gençler Meşrubat San. Tic. Şti. Merkez Esk. Mühendisler Un San. Merkez Esk. Tic. A. Şti Manyezit A. Merkez Esk. Kiremit Tuğla. Merkez Esk. San. Merkez Esk. Aydın Un Değirmeni Tunç Atabay Un Fab. Tümyurt Nakliyat Otom. Kiremit Tuğla Tuğla. Merkez Esk.Ş. Kumsan Ltd. ÜRÜN CİNSİ Prefabrik Yapı Ürünleri Prefabrik Yapı Ürünleri Uçak Bakım Şeker Üretimi Makine Üretimi Lokomotif Ağır San. Merkez Esk. Şti Büyükşehir Bel. Yükseliş Makina San. Serka Beton San.San. Akgül Kimya San. Turmetal Makine San.Tic. Merkez Esk.Ş. Yasin Çakır Un San.Tic.Tic. Merkez Esk. Kiremit Hazır Beton Hazır Beton Hazır Beton Hazır Beton Asfalt Plant Asfalt Plant Karo LPG Gaz LPG Gaz Büsküvi Meyve Sebze Konsantresi Süt ürünleri Süt ürünleri Kolonya Kimyevi Madde 215 . Merkez Esk. Merkez Esk. Demircan Un San. Merkez Esk. Ltd.

Merkez Esk.985 107 1993 57. Merkez YERİ Esk. Seramik. Ltd.9 216 . Merkez Esk. Porvit Porsuk Seramik San. elektrik enerjisi tüketimi.10 Yıllara Göre Firma Başına Kurulu Güç Miktarları Yıllar OSB’de Elektrik Tüketimi Kurulu Güç (KW) Firma Sayısı 1990 43.485 128 1995 73.940 136 1996 97. Gürsan Mobilya San.5 509.7 669.175 98 1992 50.710 185 2000 145. Sektörel açıdan değerlendirildiğinde .9 512.4 543. Büyük ölçekli kuruluşların inşaatlarının bitirilip. Merkez Esk. Şti. Ader Mobilya San. Merkez Esk. Merkez Esk. Tunç Kağıt San.520 193 2001 145. Merkez Esk. KURULUŞ ADI Kale İnş. Tic. Merkez Sanayi ve Ticaret Güler Emaye San.10’de firma başına kurulu güç miktarları ile Tablo K.1 Organize Sanayi Bölgesindeki Enerji Tüketimi Her yıl işletmeye açılan kuruluş sayısında değişiklik olduğundan elektrik enerjisine olan talep artmaktadır. birbiri ardına işletmeye alınmalarıyla birlikte kullanılan elektrik miktarında ve kurulu güç miktarında önemli artışlar meydana gelmiştir. Kurulu güç miktarında 1990 yılından 2001 yılına kadar 3. Şti. kurulu güç ve diğer ortam şartları sanayinin gelişiminin ortaya koyan önemli göstergeleri teşkil etse de. firma sayısı.740 146 1997 123.5 735. Eska Kauçuk San. Şti.7 730. Evsan Isı San. Geçen yıl içinde en çok elektrik tüketen sektör % 37 ile Taş ve Toprağa dayalı imalat sanayi olmuştur. Tekno Sistem Ltd.5.990 207 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 Firma Başına Kurulu Güç(KW) 481.11’da ise faal firmaların sektör başına kurulu güç miktarları verilmiştir.5 754. geçen yılın elektrik tüketimlerine göre tüm sektörlerde elektrik tüketimi artmıştır. Merkez Esk.370 90 1991 50.760 181 1999 125. il Müdürlüğü 2004 Emaye Boru Soba Soğuk Metal İşleme ÜRÜN CİNSİ İnş.0 728.300 203 2004 188. Merkez Esk. vitrifiye Mermer Ürünleri Bilgisayar Programları K. Tablo K.Ltd.Esk. firmaların üretkenliklerini göstermeleri açısından son derece önemli bir faktördür.8 689. Şti. Merkez Esk. Yatırım ortamının uygu.670 200 2002 147.Mobilya Em-Sa Mobilya San. Merkez Esk. Mlz.64 katlık bir artış olmuştur.930 203 2003 148.0 476.5 SANAYİ GRUPLARINA GÖRE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE ENERJİ KULLANIMI K.620 168 1998 124.3 679.025 112 1994 66. Firma başına kurulu güç bakımından son yıllarda önemli artışlar görülmektedir. Minersan A.5 912.Ş.4 728. Tablo K.2 519. Kanepe Üretimi Mobilya Üretimi Mobilya Üretimi Mobilya Üretimi Kauçuk Kağıt Ürün. Ençel Ltd.

127. Tablo K.420 7.10 2002 29.0 1.471 Gıda Sanayi 18.690 3.7 2.192.5 1.096 1.754.480 19.001 19.4 6. 1.13 Güç Başına Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı Sektörler 1998 Makine İmalat Sanayi 2.180 15.610 7.6 Tablo K.920 4.149.988.979 4.0 Metal Eşya Sanayi 1.722. Kauçuk ve Plas. Gıda Sanayi % 10.9 1.770 16.143 8.3 2003 2.5 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 1999 2.046 2.2 2.007.702 20.390 4.876.501 19.5 1.991 29.308 2.5 1.11 Faal Firmaların Kurulu Güçlerinin Sektörel Dağılımı KURULU GÜÇ (kVA) Sektörler 1998 Makine İmalat Sanayii 22.723. Hazır giyim sanayi % 3.8 Orman Ürünleri ve Mobilya San 1.913.490 6.012.937.923.161.400 33. 2.360 Madencilik 4.372 4.308 14.260 Taş ve Toprağa Dayalı İmalat San.990 27 Diğer sektörlerin toplam elektrik tüketimi içindeki payları ise şu şekilde olmuştur.25 2001 23. 30.498 21.732 5.0 1.300 0.648.510 125.235 Kimya.4 1.863 3.573 53.8 1.81 24.936. Kauçuk ve Plastik San. 13.930 1.8 2001 2.0 757.14’de.487.201.262 948 1.775 35.025 16.570.703.180 15.236.670 147.8 1.520 188.594 412.784.571 121.935 15.630 Gıda Sanayi 13.187 7. ve Mob. Dayalı İmalat San.4 886.6 -10.080 22.4 1.55 2003 30.231 2004 2.670 0.7 1.830 13.4 1.131.820.460 22.646 330.363.732.670 7.078.660 21.668.598.171.237.460 21.510 Toplam 124.560.370 20. Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi % 5.082.995 19.482.448 43.859 4.662.727 57.583 2.210 20.797.823.537.461 TOPLAM 227. San.022.870.287 1.510 145.000.654.1 2002 2.856 26.080 21.313.352.216.153. Tablo K.657.776.710 7.770 148.468.5 1. Dayalı İm.918 48.Makine İmalat Sanayi %22.526 21. 25.733.965 15.935 22.8 TOPLAM 1.4 1. 12.117.610 16.071 YILLIK ARTIŞLAR 20.182 1.13’de faal firmaların güç başına enerji tüketiminin sektörel dağılımı gösterilmiştir.390 4.435 62.430 35.032. San.814 242.393.1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2003 1999 22.328.380.209.210 62.630 13.328 22.241.317 17.358. San.2 1.260 17.5 Gıda Sanayi 1.4 2000 2.571.296. Tablo K.434.562 26.840 Sanayii Madencilik 3.785 22. 19.5 3.138 1. Kauçuk ve Plastik San.738.442 35.292 4.143 2.76 2000 22.931.4 1.953.292 5.12 Yıllara ve Sektörlere Göre Kullanılan Enerjinin Dağılımı(kw/h) ELEKTRİK TÜKETİMİ (Kw/h) Sektörler 1998 1999 2000 2001 Makine İmalat Sanayi 64.430 36.12’de kullanılan enerjinin sektörlere ve yıllara göre dağılımı.8 2004 90.343 1.660 266. Madencilik ise % 1 olmuştur.272.270 1.490 Tekstil.430 33.8 2.787 9.099 24.485 85.284 30.266.540.066 Taş ve Top.146.6 2003 70.3 1.8 Madencilik 1.535 20.3 Kimya. 65.223.8 2.047.490 3.291.645 237.530 10.408.760 Yıllık Artış (%) 1.687 3.080 33.500 6.15’de verilmiştir.961.028 295.624.doğalgaz tüketimi ise Tablo K.652 9.628. Kimya.710 0.410 41.2 Hazır Giyim Sanayi 1.828.601 75.315.484.904.504.003.910 13.664.717.818 Kimya.9 9.391.222.460 Metal Eşya Sanayii 21.077 40.629.645.689 92.544 62.634.940 24.610.800.888 18.560.995.0 918.181 217 .510 145.030 Hazır Giyim Sanayi 8.741 79.513.042.383 8.055.460 21.3 1.Dokuma ve Hazır Giyim 6. Kauçuk ve Plastik Sanayi % 16.935 15.335 Orman Ürünleri ve Mobilya San.387.1 1.Tablo K.046 18.8 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 2002 65.049.728 2.520 15. Organize Sanayi Bölgesinde yıllar itibariyle elektrik tüketimi Tablo K.306.954 Metal Eşya Sanayi 21.730 153.911 Orman Ürün.690 4.6 1.25 2004 42.133 1.530 6.7 1.0 Taş ve Top.0 2.252.717.152.746.440 17.3 1.046.5 919.307.

184 m³ olan doğalgaz tüketimi 2002 yılında 182.295.20 7 250.353.87 1 18 9.000.944.562.026 1994 82.278.295.944.96 3.69 3 25 7.903 1995 101.266.207 2001 188.426 2000 189.2 95 .0 45 .000 1995 14 .188.774 1997 62.701.000.941 1998 227.597.328 1998 67182.15 OSB’de Doğalgaz Tüketimi Yıllar Doğalgaz tüketimi(m³/yıl) 1993 10.000 200.1 95 .000 0 1993 1994 10 .56 2.000.000 10 .27 8.071 2002 303.91 4 23 3.94 2 18 2.998 1995 14.14 OSB’de Elektrik Tüketimi Yıllar Elektrik tüketimi(kw/h) 1993 84.099 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 Tablo K.904.942 2002 182.914 m³’e .963.693 2004 257.871 m3’e çıkmıştır.000 2000 2001 2002 2003 2004 Doğalgaz tüketimi(m³/yıl) Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 218 .397.0 00 1998 1999 16 8.017. 2003 yılında 233.410.5 43 .530 2004 412.0 17 .788.645 2001 237.017.497 1997 188.7 74 1996 1997 62 .000.871 2003 330.6 67 100.313.914 2003 233.3 28 67 .000 1999 168.000.045.195. Son on yıl içinde OSB’deki doğalgaz tüketimi 177 kat artmıştır.660 2000 266.871 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 Türkiye’de doğalgazı ilk kullanan bölge ünvanına sahip olan Eskişehir OSB’de 1991 yılında 2.963.9 98 150.131.9 44 .16 2.800. P P P P OSB'deki Doğalgaz tüketimi(m³/yıl) 18 8.Tablo K.085 1996 133.960.667 1994 10.543.96 3.699 1996 26.000.000 50.41 0.42 6 300.6 99 26 .814 1999 242.127.693 m3 ve 2004 yılında 257.

219 . K.2 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği Organize Sanayi Bölgesi atıksuları. Eskişehir’de bulunan ESÇİM A. eski yada yanlış ve eksik teknolojinin seçiminden meydana gelmektedir. adı ile geçen çimento fabrikasının.1 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği Hava kirliliğinin en önemli kaynaklarından birisi hiç kuşkusuz endüstriyel kuruluşlardır.6. Hava İkmal ve Bakım Fabrikası tehlikeli atıksularını arıtma tesislerinde arıtarak SKKY’deki standartlara uygun hale getirip Porsuk Çayına vermektedir. boyalı ve kimyasal madde içerikli sanayi atıksularını Su Kirliliği Kontrol Yönetmelinde ön görülen standartlara uygun hale getirip şehir kanalizasyonuna bağlatmıştır. K.3 Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliği Bu husula ilgili E. döner fırın klinker soğutma ünitesinde ve döner fırın bacasında elektrofiltre vardır.Ş.4 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği Sanayi Kuruluşlarının Gürültü ölçümlerine 2002 yılında başlanmış olup gürültünün etkileri ile ilgili veri tabanı oluşmamıştır. Asbest tozları üretildiği ve işlendiği bir fabrika kapatılmıştır. Toprak ve Arazi Kullanımı bölümünde gerekli bilgiler mevcuttur. K. Şilempeden hayvan yemi ve potasyum sülfat gübresi elde edilmektedir. İkinci tür atık.6. Büyük sanayi kuruluşları genelde doğalgaza geçtiğinden sorunlar azalmıştır. yeterli teknik önlemler alınmadan atık gaz ve tozların atmosfere bırakılması. şeker pancarı melasından ispirto elde ederken oluşan şilempedir. Şeker Fabrikası iki türlü atık bırakmaktadır.Ş.6 SANAYİDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI VE ALINAN ÖNLEMLER K.6. Şehir Kanalizasyon Arıtım Tesisleri tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesiyle yapılan protokol gereği tek bir kanaldan istenilen limitlere düşürülüp kanalizasyona verilmektedir. Pancar yıkamadan artan çamurlu atıksular havuzlarda çöktürülerek Porsuk çayına verilmektedir. 1. Yüksek kükürtlü ve düşük kaliteli yakıtların kullanıldığı yakma tesislerinin bulunduğu fabrika yoktur.6. Sarar Tekstil A. TÜLOMSAŞ Lokomotif ve Motor Sanayi madensel eriyik içeren sanayi atıksularını arıtma tesislerinde arıtarak şehir kanalizasyonuna vermektedir. TUSAŞ Uçak Sanayi atık sularını arıtma tesisinde arıtarak şehir kanalizasyonuna vermektedir.K. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği temelde yanlış yer seçimi.

bu tesislerden kendi Acil Eylem Planları yapmaları istenmiştir.7 SANAYİ TESİSLERİNİN ACİL EYLEM PLANLARI İlimiz Büyük Endüstriyel Kazalar Acil Durum Detay Planı 15.16’de verilmiştir. Planın Ek 1’inde Acil Durum Planı kapsamına giren tesisler belirlenmiş olup.5 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar Bu konu ile ilgili bilgiler “N. Büyük Endüstriyel Kazalar Acil Durum detay Planı İçersinde kalıp Acil Eylem Planı yapan sanayi kuruluşları ile ilgili liste Tablo K. 220 .6. Atıklar” bölümünde verilmiştir.2002 tarihinde yenilenmiştir. K.12.K.

Km Hoşnudiye Mah.TABLO K.Ş izolasyon Müessesi İzocam Tİc.Ş Izotoprak Kağıt San. A. Ahmet Kanatlı Cd.Ş Birlik Sünger Espol Sünger Eskim Kimya San. A.Ş Adresi Aşağısöğütönü köyü Noda Deresi Mevkii Bursa Yolu 16.Ş Terraco Yapı Malz. Ve San.Ş Arçelik Ford Otosan A. A. ve Tic.16 BÜYÜK ENDÜSTRiYEL KAZALAR İÇİN ACiL DURUM PLANI KAPSAMINA GiREN TESiSLER Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tesisin Adı Aygaz Dolum Tesisleri Likitgaz Dolum Tesisleri Tülomsaş Tusaş Şeker Fabrikası A. San. Tic. Organize Sanayi Bölgesi İnönü Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Telefonu 3150486 4112459 2348130 3222030 2302738-39-40 2360300 5912440 2280458 2361480 2360549 2360718-19 2360185 2360423 221 . A. Muttalıp Mevkii Sivrihisar cad.

Eskişehir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Verileri (1983-2004) 3.KAYNAKÇA : 1.Eskişehir OSB Bölge Müdürlüğü Verileri (1992-2004) 4.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1992-2004) 222 .Eskişehir Sanayi Odası Verileri (1983-2004) 2.

488 m (4”.Kapasitesi : 75.1.93 m2 P P L.746.701.4 Elektrik İletim Hatları İlimizdeki elektrik iletim hatları ile ilgili bilgi mevcut değildir L. 330. 147. DN 32) Servis hattı bulunmaktadır. P P P P P P P P P P P P P P 223 .km’de bulunan Atıksu Arıtma Tesisi ile .5 Doğal Gaz Boru Hatları İlimizde 87.089.8”.407.000 m L.Kanalizasyon sistemi : Ayrık sistem .Sanayi İşletmeleri 49. Dini Kuruluş ve Hayır Kurumları 497.Ana toplayıcı Hatları Çap ve Uzunlukları : Ø2400–Ø300 .354 m3 .12”.105.Atıksu Arıtma Tesisi : Aktif Çamur Sistemi .Atıksuların Uzaklaştırılması : Alpu Yolu 3.DN 63.Yağmur suyu İletim Hattı Boru Çapı ve Uzunlukları : Ø 2000 – Ø 300 . ULAŞIM VE HABERLEŞME L.1. Mahalli İdareler 3. ALTYAPI. - Temiz su kaynağı : Porsuk Çayı Temiz su kaynağı kapasitesi : 320000 m³/gün Günlük çalışan kapasite : 80000 m³/gün Suların iletildiği sistem : Kapalı Şebeke Sistemi Boru cinsi : Spiral Kaynaklı Çelik Boru Ana Besleme Hatları Çap ve Uzunlukları : Ø1400-Ø400.3 Yeşil Alanlar Kent içindeki yeşil alanların toplamı Kişi başına düşen yeşil alan miktarı : 258.1.633 m3 olmak üzere toplam 187.552 m3 .874.965 m (DN 20.2 ha : 5.1 ALTYAPI L.22”) Çelik boru hatı.1.2 Atık Su Sistemi. Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi Kentin atık suları ve yağmur suları ile ilgili olarak .10”.18”.571 m3 .1 Su Sistemleri Kente verilen temiz su kaynağı ile ilgili olarak.6”.600 m .Bankalar. 36.Boru cinsi : Beton Boru . İlimizde 2004 yılı sonu itibarı ile Resmi Dairelerde 17.031 m3 .Boru cinsi : Beton Boru . Dn 90.(L). KİT. DN 125) Dağıtım Şebekesi ve 166. .862.447 m3 Doğalgaz kullanılmıştır.000 m L.1.988 m (Dn40. Meskenler 105.000 m³/gün . Ticarethaneler 9.Yağmur Suyu Uzaklaştırılması : Porsuk Çayına Deşarj .286 m3 .

karayolu. Türkiye’de büyük ve önemli bir sektör olan karayolu yük ve yolcu taşımacılığında karşılaşılan sorunları çözmekte.1 İlin Komşu İllere Olan Uzaklığı Eskişehir – Kütahya 83 Eskişehir – Afyon 168 Eskişehir – Ankara 232 Eskişehir – Bolu 297 Eskişehir – Bilecik 80 Eskişehir – Bursa 148 Karayolları 46. İlin ilçelere ve bazı il merkezlerine uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Eskişehir İli sınırları içerisinde 384 km’si devlet yolu.2.626 km’si ham yoldur. Karayolu ulaştırmasının diğer ulaştırma şekillerinde olduğu gibi ekonomik. Köy altyapı hizmet alanında yer alan 3899 km’lik köy ve orman yolunun 611 km’si asfalt olup 107 köy. hizmet düzeyini yükseltmekte ve dış dünya ile tam entegrasyonun sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Tablo L. hiyerarşi durumlarına göre.Bakım Şube Şefliği 2004 40 km 78 km 66 km 138 km 109 km 51 km 57 km 92 km 42 km 51 km 99 km 224 . il yolları. devlet yolları.2 ULAŞIM L. 464 km’si İl yolu olmak üzere toplam 848 km.2 İl Merkezinin İlçelere Uzaklığı (km) Eskişehir – Alpu Eskişehir – Beylikova Eskişehir – Çifteler Eskişehir – Günyüzü Eskişehir – Han Eskişehir – Mahmudiye Eskişehir – Mihalgazi Eskişehir – Mihalıççık Eskişehir – Seyitgazi Eskişehir – Sarıcakaya Eskişehir – Sivrihisar Karayolları 46. hızlı ve güvenli olması zorunludur. Dünya genelindeki gelişmelerle birlikte.2. köy yolları ve orman yollarından oluşmaktadır. köy ve orman yolu bulunmaktadır. 172 km’si tesviye yol olup 2 köy yararlanmaktadır. karayolu sistemiyle gerçekleştirilen bölümü “Karayolu Ulaştırması” dır. elverişli.1 Karayolları L. İl sınırları içerisinde bulunan çevre yolu 25 km’dir.1 Karayolları Genel İnsan ve eşyaya yer ve zaman yararı sağlamak şeklinde tanımlanabilen ulaştırma hizmetinin. 3950 km. Yolu bulunmayan köy yolu yoktur. Karayolu ulaştırmasının altyapısı.L. Karayolu taşıması özelliğinden dolayı tüm ülkelerde vardır. Ancak genel taşıma içindeki payı ülke ekonomisinin durumuna ve ülkenin coğrafi konum ve boyutlarına bağlı olarak değişmektedir. 2490 km’si stabilize olup 242 köy.Bakım Şube Şefliği 2004 km km km km km km Tablo L.1.

Eskişehir İl Karayolu Durumu Tablo L. İlimiz hudutları içerisinde kalan toplam karayolu uzunluğu 846 km olup.3 verilmiştir.Otoyollar. 25 km’sı çevre yolu statüsündedir. bunun 213 km’sı bölünmüş yol. Tablo L. devlet ve il yolları üzerindeki seyir ve taşımaları (trafik yükü) Tablo L.492.065.065. kavşaklar ve yeşil sistem güzergahları Şekil L.Bakım Şube Şefliği Yük (Ton-km) Toplam Devlet Yolu 2.2’de verilmiştir. 225 .026 694.632 Yolcu (kişi-km) Toplam Devlet Yolu 3.492.2’de gösterilmektedir.830 3.830 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yollar.3 Otoyollar. Devlet ve İl Yolları Üzerindeki Seyir ve Taşımalar (Trafik Yükü) Yılı Taşıtlar (Adet-km) Toplam Devlet Yolu 1998 694.026 Karayolları 46.632 2.

1 İlimizin Yol Durumu 226 .Şekil L.

Şekil L.2 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Yollar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2004 227 .

Eskişehir’in yeni yapılaşan bölgelerinde bitişik nizama Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmemektedir.000 TOPLAM Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi 2004 379 190. yolların toplam alanı ise 2. Meşelik ve Küme Evleri bölgelerinde görülmektedir. L. Yolların toplam planlanan alan içindeki oranı 0.500 kadardır.4 Kent İçi Yollar Eskişehir İlinin imar planının bitişik nizam olması bunun yanında yüksek binaların şehir merkezinde bulunması hava kirliliğinin oluşmasını doğrudan etkilemektedir. Tablo L. Kış aylarında inversiyon olayının yaşandığı günlerde bu sorunlar daha çok gündeme gelmektedir.1.000 Minibüs 211 15 70.1. Kayıtlı 500 adet ticari taksi 23 sabit taksi durağında hizmet vermektedir.2.2002 gün ve 13/91 sayılı ile onayladığı Revizyon Nazım İmar Planının plan alanı yaklaşık 12.4 Otobüslerde Taşınan Yolcu Sayısı Toplu Taşıma Araç Türü Araç Sayısı Yolcu Kapasitesi Yolcu Sayısı Tramvay 18 209 60. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26. 228 .2 Ulaşım Planlaması L.2. Bu sorunlar havanın dağılmasını engelleyerek kirli havayı aşağı seviyelerde tutmaktadır.000 ha olup.000 Ruhsatlı 168 adet taksi dolmuş bulunmaktadır. Bunun en güzel örnekleri Hasan Polatkan Bulvarı.000 Otobüs 150 80 60.07.4’te verilmiştir.000 ha’dır.2. Özellikle büyük caddelerde bu sorunlar yüzünden egzoz gazları dağılamamaktadır.17’dir. Tramvay minibüs ve otobüslerde günlük olarak taşınan yolcu sayısı Tablo L.L.3 Toplu Taşım Sistemleri Kent içi taşımacılıkta belediye ve halk otobüsleri ile minibüsler kullanılmaktadır. Araç başına günde ortalama 750 yolcu tahmini ile taşıdıkları günlük toplam yolcu sayısı 12.1.

2. Yeni gar binası 1954 yılında yapılmış. Tiraj yollar 8 adet olup. Eskişehir İl hudutları içinde .L.5 Eskişehir İlçeleri Kara Taşıtları MERKEZ ARAÇ SAYISI 121. 1892 yılında işletmeye açılan garın yurdun her tarafı ile bağlantısı bulunmaktadır.567.2.833 SEYİTGAZİ 2.390 15. CIC’ye bağlı yol 5 adet olup 3309 m’dir. iş hacmi yüksek ve 563.2.261 L.1. Eskişehir İl sınırları içinden geçen demiryolu uzunluğu 208 km’dir. Tablo L.808 1. Afyon’a 161 km ve Balıkesir’e 329 km uzaklıktadır.200 yolcu kapasitelidir. Haydarpaşa’ya 313 km.1 Kullanılan Raylı Sistemler Eskişehir demiryolu bakımından önemli bir kavşaktadır.2.558 litre motorin sarf edilmiştir. kent içinde hafif raylı sistem ile yolcu taşıması yapılmaktadır.862 16. Kütahya’ya 77 km.824 kw elektrtik ve 11.261 Tablo L.645 BEYLİKOVA TOPLAM 619 137. İstanbul – Ankara İstanbul – Denizli İstanbul – Konya Ankara – İzmir Eskişehir – İzmir Eskişehir – Konya Güzergahında çalışan yolcu trenleri mevcuttur. Devlet Demiryolları işletmesinde kullanılan enerji türü motorin ve elektrik olup. Gar Ankara’ya 263 km.846 74.367 İl Emniyet Müdürlüğü 2004 ÇİFTELER 5.2 Demiryolları L.783 8.5’te Eskişehir İlçelerine ait araç sayıları verilmiştir. 5123 m.533 600 109 249 384 315 664 137. Bu güzergahlarda her gün geliş-gidiş olmak üzere 36 yolcu treni çalışmaktadır.797 SİVRİHİSAR 6. 2004 yılında 229.6 2004 Yılı Eskişehir İli Kara Taşıtları ARAÇ CİNSİ Motosiklet Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Traktör Çekici Özel Amaçlı Taşıt Tanker Arazi Taşıtı Römork Yarı Römork Toplam İl Emniyet Müdürlüğü 2004 SAYISI 15.5 Araç Sayıları Tablo L. 229 .718 1. Elektrikli dizel işletmeciliği yapılmakta olup.

3. Özel bir firma tarafından İstanbul-Ankara tarifeli uçak seferine başlanılmış ancak . ekonomik. Afyon. % 90’nı yerüstündedir. Eğitim ve terminal binası toplam alanı 3980 m²’dir.904 1999 708. Tren kabiliyeti 24 saatte 36 adet yolcudur.337 olup.2. Sivil Havacılık Yüksek Okulu tarafından eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Demiryolları.697 telefon abonesi bulunmaktadır.407 2002 623. 250x20 m² ve 60x30 m² 1800 m apron ile Sarıcakaya asfaltında terminale bağlantılı 1 km’lik yol bulunmaktadır.392 kırsal alanda 50.2. Pist uzunluğunun 2200 m’den 2600 m’ye kadar çıkarılması için altyapı çalışmaları sürmektedir. hızlı ve devlet güvencesi ile hizmet vermektedir.ambar yolları dahil 30. L.000 ton ve 2420 dingildir. 2004 yılında karşılıklı toplam 5982 yük treni çalışmıştır.karayoluna göre ucuz.1Limanlar* L.2 Taşımacılıkta Demiryolları Haydarpaşa-Eskişehir-Ankara demiryolu trafiği elektrikli sinyallerle merkezden idare edilmektedir.Nehir Taşımacılığı* L. ilimizde il merkezinde 191.688 Eskişehir Gar Müdürlüğü 2004 L. Garın İstiab haddi (barındırma gücü).Göl. talep yetersizliği nedeniyle vazgeçilmiştir.2.972 1998 689.158 2004 700. güvenilir.L. Balıkesir arası. Havaalanı.3 HABERLEŞME İlimizde telefon dağıtım şebekesi santralden abone dağıtım kutusuna kadar % 70 yer altı . 230 .3 Deniz.510 2003 784. dağıtım kutusundan aboneye kadar olan güzergahlarımızın % 10’u yeraltı.308 1997 611.7 Taşınan Yolcu Sayısı YIL TAŞINAN YOLCU SAYISI 1996 613. Tablo L. gar.2.4 Havayolları Hava alanının uçuş pisti 1760 m uzunluğunda 30 m genişliğindedir.2. Uçaklar için açık park alanlarının (apronlar) toplam alanı 120. trafik trenlerinin merkezden idaresi (TMİ) sistemi ile yürütülmektedir. L.3.129 2001 623.000 m²’yi bulmaktadır.479 ton yük taşınmıştır. % 30 havai güzergahlarda olup. Eskişehir İlinin toplam telefon santral kapasitesi 262. 2004 yılı içerisinde brüt toplam 6.894 2000 636. Burada eğitim ve terminal hizmetlerine yönelik hacımlar ile uçuş kulesi bulunmaktadır. CIC sistemi ile Eskişehir.2.813. Günlük çalışması gereken yük treni sayısı 38’dir.2 Taşımacılık* *İlimizde bu tür faaliyetler bulunmamaktadır.

Maddesine göre baz istasyonlarının yeri ile ilgili görüşler Mahalli Çevre Kurulu’nda belirlenmekte ve İlimizin bağlı olduğu Telekomünikasyon Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne görüş gönderilmektedir. Büyükşehir Belediyesi dışında Çevre Düzeni yapılmış ve onaylanmış Belediye bulunmamaktadır. Karayolları 46. ancak Çevre Düzenleri Onaylama Yetkisinin Yargıya intikal etmesi nedenıyle yetki kargaşası nedenıyle 2002 yılı sonu itibarı ile onaylanıp yürürlüğe girmemiştir.2000 tarih ve 2000/11 nolu “Elektromanyetik Kirlilik” konulu genelgeleri doğrultusunda Yönetmeliğin 5. Çevre Bakanlığı ile ortak yürütülen Çevre Düzeni Planları tamamlanmış.4 İLİN İMAR DURUMU Eskişehir şehir merkezi mücavir alan sınırları Büyükşehir Belediye Başkanlığınca genişletilerek Çevre Düzeni Planı çalışmaları başlatılmıştır.5 İLDEKİ BAZ İSTASYONLARI SAYISI İlimizde baz istasyonlarına yönelik çalışmalar Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 11. 3. 4. 2.L.05. KAYNAKÇA : 1. L. Bakım Şube Şefliği Verileri (1996-2004) TCDD Eskişehir Gar Müdürlüğü Verileri (1996-2004) Eskişehir İl Telekom Müdürlüğü Verileri (1996-2004) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şube Müdürlüğü Verileri (1996-2004) 231 .

Eskişehir ülkesel ölçekte önemli bir demiryolu kesişim noktasıdır. Eskişehir’i daha üst kademeden merkezler olan Ankara. Bu nedenle.(M). ilk bakışta Batı Anadolu ve İç Anadolu iklimleri arasında bir geçiş iklimi niteliği gösteriyorsa da ilde genellikle sert ve karasal bir iklim görülmektedir. Eskişehir ovasının güneybatı kesiminde. kireçtaşı. İl kuzey ve güneyinden dağlarla. daha çok Orta Anadolu ve Batı Anadolu’daki yerleşim merkezleri arasında iletişim sağlamakta ve kendi etki alanındaki ekonomik faaliyetleri düzenlemektedir. ovayı çevreleyen yaylanın dik kenarı önünde kurulmuş ve ovanın ortasına doğru genişlemiş bir kenttir. çakıllı kil. yamaç molozu. İç Anadolu Bölgesi’nde. konglomerakumtaşı yer yer marn-kiltaşı ve Bezil intrüzitler gözlenen litolojilerdir. Sonuç olarak . İstanbul’dan gelen demiryolu burada Afyon-Konya ve Ankara olmak üzere iki ana aksa ayrılır. Eskişehir İlinin iklimi. Bu alanların topografyası düzdür. İzmir ve İstanbul kentlerinin etkisi altında bırakmıştır. Ulaşılabilirliğinin yüksek olması. eğimin elverişli olduğu kesimlerde çok katlı binalar ve ağır yapılar için temel araştırmaları yapılması ve daha çok tek katlı ve bağ bahçe tipi inşaatlar için kullanılması uygundur.1 Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri Eskişehir.1. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M.1. Bu durum Karadeniz ve Akdeniz bölgesi iklimlerinin İl üzerindeki etkisini engellerken Batı Anadolu ikliminin az da olsa Eskişehir sınırları içerisine sokulabilmesi sonucunu yaratmaktadır. Bazik intrüziflerde eğimli ve arızalı alanlar iskan dışı bırakılmalı.1 Kentsel Alanlar M. Eskişehir’de doğu-batı doğrultusunda oluşan dağlar arasında yer alan Porsuk ve Yukarı Sakarya ovaları gibi geniş düzlüklerin yüksekliği 800-1000 m’ye dek varmaktadır. Alüvyon. çakıllı kil kanlamera ve kireç taşı olan zeminlerde yapılacak çok katlı ve ağır yapılar için temel etütleri yapılması tavsiye edilmektedir. 232 .1 KENTSEL VE KIRSAL PLANLAMA M. Eskişehir aktif bir heyelan. Sakarya nehrinin en önemli kolu olan Porsuk çayı kentin içinden batı doğu yönünde geçmektedir. Eskişehir kentsel alanında alüvyon yamaç malozu. Kentte Porsuk çayı ve yan kollarının meydana getirdiği alüvyon oldukça geniş alanlar kaplar. kaya düşmesi gibi olayların gözlenmediği bir jeolojik yapıya sahiptir.1. batısından ise yüksek platolarla çevrili bulunmaktadır.

1 İlimizin Yer Şekli 233 .Şekil M.

M. Bu dönemde “mekansal gelişme”yi kontrol altına alabilmek ve sağlıklı bir “kentsel gelişme”ye çevirebilmek için bir imar planı gereği belirmiştir. Kentin gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biri olan kent içi ulaşım ağının geliştirilmesinde de. bir çok diğer Anadolu kentinin de gelişmesinde etkin olan oldukça karakteristik bir dizi dinamiklerin etkisinde gerçekleşmiştir. Bu ihtiyaca cevap vermek için 1978 yılında yeni imar planı hazırlanmıştır. Kent eski tarihlerde. Kentin fiziksel gelişimindeki en önemli sorun. kentin biçimini dağınık ve bazen de sıçramalarla gelişmesine yol açmıştır. Böylece geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde tarımsal açıdan değerli olan araziler kaybedilmektedir. kentin genişlemesi de sürmüştür. 1949-1950’deki selden zarar gören mahalleler yeniden yerleşmeye elverişli duruma getirilmiştir. bu önerileri geliştirme yolu seçilmiştir.1952 yılında kentin imar planı hazırlatılmıştır. Bu doğrusal gelişim içinde de Organize Sanayi Bölgesi hem sanayi faaliyetleri. Kentsel gelişmenin ve nüfus artışının sonunda 1952 imar planı 1970’lerde ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmış ve yeni bir planın hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Bir yandan ilin kırsal alanından. 1987’de tamamlanan ve 2000 yılını hedef alan imar planı 1978 planının revizyonu niteliğindedir. sağlık ve bunun gibi kurumların yer seçimi kararlarının birbirinden bütünüyle kopuk olarak alınmasıdır. verimli bir ovaya bakan ve savunma açısından avantajlı olan bir tepe yamacında kurulmuştur. Bu plan kentsel gelişme alanları olarak doğu ve batı istikametlerini göstermiş ve kent içindeki sanayi kuruluşlarının kent dışına alınması politikasını öngörmüştür. öte yandan İl dışından ve hatta belli dönemlerde yurt dışından Eskişehir kentine önemli bir nüfus akımı olmuştur. Bu plan yıllar içinde yerleşmiş arazi kullanımı yapısına uyum sağlamakta yetersiz kaldığı ve uygulamada güçlülerle karşılaşıldığı için 1985’te revize edilmesi yoluna gidilmiştir. aslında diğer ova kentlerimizin de karşı karşıya kaldığı. 1978 planının önerileri kabul edilerek. hem de bunlara bağlı konut ihtiyaçlarının yer seçimi açısından önemli bir odak oluşturmuştur. bu dönüşüm göz önünde bulundurulmalı ve mümkün olduğu kadar kentsel gelişmeyi ova toprağından uzak tutacak bir ulaşım ağı planlanmalıdır.1.2 Kentsel Büyüme Deseni Eskişehir kentinin zaman içindeki gelişmesi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında demiryolunun ovadan geçmesi ile birlikte.1. 1978 planı kentin çekirdek büyümesini kırmış ve doğrusal gelişimi öngörmüştür. Dağınık ve sıçramalı gelişmenin başlıca nedeni çeşitli kamu ve özel kesim sanayi kuruluşları ile yine bu dönemde kurulan eğitim. kentleşme hızlanmış ve bu makroform bozularak mekanda genişleyen bir büyüme sürecine girilmiştir. ancak 1950’lerde tüm ülkenin de içine girdiği sanayileşme sürecinin etkisiyle. kent makroformunun ilk yerleştiği yamaçtan ovaya doğru inerek yayılması süreci hızlanmış ve İstasyon bu süreçte önemli bir çekim noktası oluşturmuştur. Yeni göçmen mahalleleri kurulmuş. Kent içinde gelişigüzel yerleşen bu kuruluşlar gelişme çekirdekleri oluşturmuş ve çevrelerinde 234 . Bu dönemde kurulan birçok yeni mahalle. 1985’de başlanıp. Kent belli bir gelişme seviyesine kadar merkezi iş alanının çevresinde dairesel olarak gelişmiş. Hızlı nüfus artışına koşut olarak. 1953 yılından sonra ortaya çıkan gelişmeler planın kestirimlerinin çok üzerinde gerçekleşmiş ve kent plan sınırlarının çok dışına taşmıştır. tarımsal açıdan son derece değerli olan ovanın tarımsal amaçlı kullanımının kentsel rantla rekabet edememesi ve böylece tarım toprağının kentsel arsaya dönüşmesi sürecidir.

3 Planlı Kentsel Gelişme Alanları Eskişehir’in kent biçimi tek merkezli dairesel kentlerin gelişme modelinin ana özelliklerini taşımakla birlikte. kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinde gerçekleşmiştir. kente özgü nedenlerle yavaş gelişmiştir. 1970’li ve 1980’li yıllarda ise. merkezi aşağı yukarı Orduevi olan kesimdir. kentin gelişmesiyle birlikte kentsel rant hızla artmıştır. başta ulaşım olmak üzere . daha çok kuzey. kentsel hizmetlerin sağlanmasında önemli sorunlara yol açmıştır. Eskişehir’de konut alanları toplumsal yapının mekanda yansımasının bir örneğidir. Eskişehir’i çevre yerleşmelere bağlayan yollar ve özellikle de kentin kuzeyinden geçen Ankara-İstanbul karayolu bağlantısı boyunca yapılaşma engellenememiştir.1. Kent. Böylece. Bursa Caddesi ile Sivrihisar Caddesinin birleştiği. Bu nedenle. Osmangazi ve Gökmeydan mahalleri gösterilebilir. Doğudaki askeri bölgelerle. Kuzeybatı yönünde İstanbul Karayolu üstünde yer alan küçük sanayi sitesi ile güneydoğu yönünde Ankara Karayolu üstünde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’nin kentin gelişmesini etkilemesi ve kentin ilerde çizgisel bir gelişme göstermesi beklenebilir. Kentte dağınık bir biçimde yer alan bu yeni yerleşme alanları. Eskişehir’in kent merkezi tarihsel gelişimi boyunca. zaman içinde merkez işlevlerinin yoğunlaştığı bölgelerin sürekli kayma göstererek. bu konut alanlarının önemli bir bölümünü. ancak Eskişehir’i çevre yerleşmelere bağlayan karayolları boyunca da gelişmeler olmuştur. Ancak. İkinci omurga ise. güneydeki ilk çekirdekten kuzeye doğru ilerlemesiyle olmuştur. burada dikkati çeken bir nokta. Ertuğrulgazi. 1970’lerin başında. iki ana omurga üzerinde yoğunlaşan ve bu omurgalara bağlanan caddeler boyunca uzantılar halinde süren bir yapıdadır. Birinci omurga. Alt ve üst gelir gruplarının konut alanlarında fiziksel ayrışması. Yüksekliği tek kat ile üç kat arasında değişen çok küçük parsellere yerleşmiş bitişik düzen yapıların sıralandığı dar sokaklardan oluşan bu doku 235 . kentin 12 km doğusunda Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. gelişimini sürdürme talebinde olan sanayi sektörü kent merkezinden uzak alanlarda yer seçmiştir. kendi işçileri için konut alanları oluşturmuş ve bu konutlar daha sonraki kooperatif türü gelişmelerin öncüsü olmuştur. çizgisel gelişmeye de açıktır. Hamamyolu’nun doğusuna dek uzanan üçgen alandır. kooperatiflerce yapılan toplu konut türü gelişmelerin oluşturmasıdır. Kentin kuzeyinden geçen yeni Ankara-İstanbul Karayolu bağlantısı ise kuzeye doğru genişleyen konut alanları için önemli bir çekim unsuru olmuştur. M. Bu bölge 1980’lere gelindiğinde de varlığını sürdürmektedir. sürecinde önemli bir gelişme özellikle 1930’lardan sonra ticaret birimlerinin yoğunlaştığı Hamamyolu çevresinde gerçekleşmiştir. Sümer. toplumsal yapının dönüşüne koşut olarak evrim geçirmiştir. Özellikle işçi konutları işlevini taşıyan bu alanlara örnek olarak Orhangazi. Eskişehir’de kent merkezi.1. ikincisi ise çayın güneyinde ona dik yer alan iki bölge birbirine Porsuk Çayının üstünden geçen Köprübaşı Caddesi çevresinde yoğunlaşan merkez işlevleri ile bağlanır. batıdaki bölgeler arasında sıkışan kentin büyümesi.konut alanları ortaya çıkmıştır. Kamu kuruluşları. Birincisi Porsuk Çayının kuzeyinde ona koşut. Kent merkezinin kuzeye doğru kayması. diğer büyüyen kentlerindeki kadar keskinleşmemiştir. İki Eylül Caddesinin kuzey yanından başlayarak. kuzey yönünde bir yağ lekesi şeklinde büyümesini sürdürmüş. Eskişehir’in tarihsel gelişimi içinde konut alanlarının toplumsal farklılaşmaya göre ayrışması süreci. Bu dönemde de karayolları konut gelişimini beraberinde getirmiş. Bu evrim durağan bir konumda merkezin yıkılıp-yenilenmesi biçiminde değil. Ankara karayolu üzerinde.

iki yönde lüks mağazaların yoğunlaştığı. Bu caddeyi. tarımsal faaliyet için gerekli hayvan yemi. Merkezin gelişimi son yıllarda da kuzey yönünde sürmüştür. Eskişehir kenti 1990’lı yılların başında da tek merkezlilik özelliğini korumaktadır. yapılarda da görülür. Bu ayrıştırma gerek işlev. bileyiciler ve kunduracılar gibi tek bir etkinliğin toplandığı sokakların varlığıdır. merkezin batısındaki üst gelir durumu konut alanlarına hizmet eden bir alt merkez niteliği kazanır. Güneydeki uzantılarda da çeşitlilik görülür. Üst katlarda da büro kullanışları yer almaktadır. kuyumcular. Ayrıca. Bu yapı. gerekse farklı gelir gruplarının talebinin karşılanması açısından yapılabilir. modern merkez özellikleri ağır basar. üst gelir grubuna yönelik perakende ticaret yerleri ve özel doktor muayeneleri. daha çok alt-orta gelir gruplarının alışveriş ettiği bir alandır. böcek ilacı vb. giriş katlarda daha çok günlük ve haftalık alışverişe yönelik ticaret birimleri çoğunluktadır. Cadde üstünde yer alan bu birimler. lüks pastane ve lokantaların bulunduğu bir alandır. züccaciyeciler. Öbür kentlerde olduğu gibi Eskişehir’de de merkezin bu geleneksel kesimi. İki Eylül Caddesi. Bu kesimde. yedek parçacılar ve dayanıklı tüketim malları satan mağazalar çoğunluktadır. dokumacılar. Bölgede geleneksel merkez özelliklerini yansıtan bir olgu da. Atatürk Caddesine ulaşır. Bu uzantılar nitelik olarak birbirinden farklıdır. dokumacılar.büyük ölçüde eski biçimiyle durmaktadır. Bu çok katlı yapıların giriş ve bodrum katlarında genellikle pasajlar yer alır. hırdavatçılar. toptan ve perakende bakkaliyeler ve kuyumcular çoğunluktadır. Bağlar Caddesi üstündeki ticaret birimleri merkezden uzaklaştıkça. Demiryolunun kuzeyinde ise hayvan pazarı ve sanayi kuruluşları yer alır. Ancak. muhasebe ve mimarlık-mühendislik büroları çoğunluktadır. konfeksiyoncular. güneybatı yönünde sürerek. Bu caddenin doğu yakasında. Merkezin geleneksel özelliklerini koruyan kesimi. Sivrihisar Caddesi’nin doğu yönündeki uzantısı üstünde oto galerileri. 236 . Köprübaşı çevresinin geçiş bölgesi niteliği. Kuzeye yönelen öteki caddeler üstünde de zemin katlarda ticaret birimleri vardır. kent merkezinin omurgasını oluşturan bu bölgelerin dışında. Üst katlar da ise emlak. züccaciyeciler. ayakkabıcılar. bu merkezin içinde çeşitli bölgeleri ayrıştırmak mümkündür. Hamamyolu ve bu yolun kuzeyinden ayrılan dar sokaklar boyunca toplanmıştır. Caddenin kuzeybatı yönünde süren uzantısında ise. gibi ürünlerin satıldığı dükkanlarda vardır. Porsuk’un güneyindeki omurganın önemli bir bölümünde egemendir. her yönde uzanan caddeler boyunca giriş katları da yoğunluklarını sürdürür. Cadde üstünde tek katlı küçük ve eski dükkanlarla 1930-1940’lardan kalma 3-4 katlı yapılar arasında 8 katlı yapılar da vardır. Özellikle Orduevi çevresi. Buradaki yapılarda büyük ölçüde yenilenmiş ve kat yükseklikleri artmıştır. demiryoluna dek uzanır. modern merkezin yer aldığı Sivrihisar Caddesi’ne bağlayan sokaklarda da banka şubeleri ve bazı kamu kuruluşlarının büroları dikkati çekmektedir. hitap ettiği gelir grubu değişerek. mali kuruluşlar bu kesimde yer alır. Lüks mağazaların ve büroların toplandığı iş hanları. Merkez işlevleri. Bir geçiş bölgesi niteliğinde olan Köprübaşı Caddesinin çevresinde ise alt gelir gruplarının tüketimine yönelik giyim ve züccaciye mağazalarının yanında lüks mağazaları görmek mümkündür. Porsuk’un kuzeyinde kalan bölgede ise. avukat büroları yer alır.

kent planda çizilen sınırın dışına taşmıştır.1.1. M. Eskişehir İli Büyükşehir Belediyesi sınırları Valilik binası merkez kabul edilerek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartı ile yarıçapı 20 km olan Tapu Kadastro Müdürlüğü’nce hazırlanan haritanın daire sınırlarında ve içinde kalan Büyükşehir Belediyesi kapsamına giren köy tüzel kişiliği sona ererek. Polat Sökmen tarafından hazırlanan palan halen yürürlükte olup uygulamada bir takım güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Daha sonra kentteki hızlı gelişme 1985 yılında yeniden bir imar planı hazırlanmasını gerekli kılmıştır.1.Hamamyolu.1. M. Belediye Encümeninin 09. planının öngörülerini fazlasıyla aşmış.5 Kentsel Yenileme Alanları Kentin ilk imar planı 1952 yılında hazırlanmıştır. konut alanları içinde geniş yeşil alanlar önermiş ve konut alanları için bitişik düzeni öngörmüştür. Merkezin kuzeyinde. 237 .6 Endüstri Alanları Yer Seçimi İl merkezinde 1972 yılından beri faaliyetini sürdüren OSB 4’ncü bölümüyle birlikte önemli bir sanayi merkezidir. OSB ve sanayi alnlarının seçiminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız Yönetmeliklerine göre hareket edilmektedir. Plan sanayi bölgelerinin değişimi için gerekli alanları belirlemiş. planın ana özelliği kentin belli eksenler üstündeki koridorlar biçiminde gelişmesini önermesi ve bu koridorların ayrı niteliklerde olmasıdır. Merkezdeki nüfus yoğunluğu ilçelere ve köylere nazaran daha fazladır.1.2004 tarihindeki kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Kentin hızla gelişmesi sonucu 1970’lerde ikinci bir imar planı hazırlamak gereksinimi ortaya çıkmıştır. 18 köy mahalleye dönüştürülmüştür. konutlarla işyerleri iç içedir.1. Merkezin doğu çeperinde ise.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk Nüfus şehir merkezinde yoğunlaşmıştır. Bunun dışında Sivrihisar OSB’si . maddesi gereği. daha önce de değinildiği gibi. M. 1978’de 1/25000 nazım plan şeması hazırlanmıştır. güneyde Yediler Parkı ile son bulmaktadır. Porsuk Çayı’nın hemen güneyinde geniş bir alanı küçük sanayi birimleri kaplamaktadır. Beylikova OSB’si yer seçimleri tamamlanmış kuruluş işlemleri devam etmektedir.08. Yunusemre Caddesi boyunca çeşitli etkinlikler yer alır. Planın temel kararı. Bu geçiş bölgesi demiryoluna kadar uzanır. 1953’ten sonra ortaya çıkan gelişme. Bu parkın doğusunda Ankara Şosesi boyunca da ticaret birimleri vardır. kentin ilerideki sosyo-ekonomik gelişiminin mekanı nasıl şekillendireceği göz önüne alınarak verilmiştir. Parkın güneyinde Odunpazarı’nın girişinde ise bu bölgeye hizmet eden bir alt merkez oluşmuştur. Çifteler OSB’si .

Bu tür evlerde haremlik selamlık ayrımı seyrek olarak görülür. Odunpazarı’ndaki bu evlerin aralarında bulunan mahalle çeşmeleri hala işlevlerini sürdürmektedir. ahşap işçiliğini sergilemektedir. Bazı ocakların iki tarafında küçük raflar vardır.1. En güzel örneklerinden birisi olan “Yeşil Efendi Evi”. Odunpazarı’ndaki eski Askerlik Şubesi.1. dörtgen köşe veya yuvarlak göbek bulunur. Köyün ihtiyacı çerçevesinde muhtarlıkların denetimi ile plansız gelişmektedir. Eski Belediye.1. Bu tip evin cephesinin ortasında. Alt katı dükkan olan bu evin 120-150 yıl önce yapıldığı tahmin edilmektedir.2 Kırsal Alanlar M. 1950 yıllarından sonra. pencerelerde kafes yada kafes cumba kullanıldığını görmekteyiz. dar sokakları. Bu evde tavanlar. M. Trafikten uzak. Genellikle evlerin üst katları sokağa doğru çıkmalıdır. Evlere dıştan baktığımızda canlı renklerle boyandığını. 1970 yılında. Odunpazarında bu tür ahşap işçiliğine güzel örnek olarak Beyler Sokağı’nın köşesindeki “Celepcigil Evi”ni gösterebiliriz. Yeşiller Evi ve bitişiğindeki Sipahiler Evi’ni gösterebiliriz. şeyh Şehabettin Caddesinin yapımı) bir çok eski evin yıkılmasına rağmen.7 Tarihi.M.2. tamamen imar plansız alanlardır. yuvarlak alınlıklıdır. Bu görünüşle geleneksel Eskişehir evlerinden ayrı bir özellik taşır. çeşmeleri eski evleri. Bazılarında kapalı fırın evi bulunur. Odunpazarı semtinde Osmanlılardan günümüze miras kalan yapıların bir bölümü restore edilmiş fakat bir çoğu ilgisizlik yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. yıllar boyu değişmemiş ve özelliklerini taşımıştır. Bunun yanı sıra Kırım Savaşı’ndan sonra Eskişehir’e göç eden Tatarlar tarafından “Kırım Tipi Evler” yapılmıştır. Bunlara “Kedi Gözü”adı verilir. Bir de Eskişehir’de Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan “neoklasik” tipi ilk kagir resmi yapılar mevcuttur. Çatısı. 238 . Ancak bu ayrımın görüldüğü evlere örnek olarak Hacı Hüseyin Çavuş Evi. genelde iki katlıdır ve her iki katta bir sofanın etrafına sıralanmış dörder oda bulunmaktadır. gömme dolapların kapakları.1 Kırsal Yerleşme Deseni Eskişehir İli kırsal kesimi köy yerleşik ve dağınık alanlarından ibaret. Evlerin bahçeleri.1. Ahşap işçiliğine örnek olarak da Çıkıllılar Evi ve Demirler Evi’ni gösterebiliriz. yüksek kerpiç duvarlarla çevrilidir. Etnografya müzesi haline getirilmiştir. Genelde tavanın ortasında altıgen. Odunpazarı ve çevresi. Bu tip evler. yuvarlak ve demir parmaklıklı bir balkon bulunur. bu tip bina örnekleridir. Kültürel. havası sağlıklı olan bu eski Türk şehri. Eski Hükümet Binası. bazı yol yapımları sırasında (örneğin. görüntüsünü tamamlayan antik evlerin konumu. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar Odunpazarı Evleri . küçük meydanları ile özel görünümünü korumuştur.

3. Eskişehir İl Halk Kütüphanesine bağlı olan diğer kütüphanelerimiz ise sırayla şöyledir : 239 . M.3. Valilik dışındaki öbür kamu kuruluşları ile birlikte merkezin batısına.1. örgün eğitimde toplam 25969 öğrenci bulunmaktadır. Osmangazi Üniversitesi ve bu üniversiteye bağlı 7 fakülte. belediye binaları kent merkezindedir. M. 2 Meslek Yüksek Okulu ve 4 Enstitüde toplam öğrenci sayısı da 14011’dir. İlimiz merkezinde Yurtkur’a bağlı 3 adet yurtta toplam 6068 öğrenci barınmaktadır. sırasıyla meslek lisesi. İl merkezinde bulunmaktadır.3. 9 yüksek öğretim. Ancak bu bina.2. adliye. spor salonu ve Hava Kuvvetleri Hastanesi kaplamaktadır.1 Kamu Binaları Kentin en önemli yönetsel birimleri olan Valilik.2.3. Bu bölge. Bunun dışında ilçelerde bulunan devlet hastaneleri ile ilin değişik semtlerinde sağlık ocakları bulunmaktadır.3 Hastaneler ve Sağlık Tesisleri Hastaneler il merkezinde konumlanmıştır. Arazi Mülkiyeti Kırsal alan planlanmasında arazi mülkiyeti hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır.Anadolu Üniversitesi’ne bağlı biri açıköğretim fakültesi olmak üzere 10 adet fakülte. 1 adet konservatuar.2 ALTYAPI Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler “Ulaşım ve Altyapı” başlığı altında incelenmiştir. M.3 BİNALAR VE YAPI ÇEŞİTLERİ M.4 Sosyal ve Kültürel Tesisler Kütüphaneler .1 Milli Eğitim Bağlı Okul ve Öğrenci Sayıları Merkez Okul Sayısı Öğrenci Sayısı İlçeler Okul Sayısı 125 30 155 Öğrenci Sayısı 16248 3838 20086 Toplam Okul Sayısı 252 69 321 Toplam Öğrenci Sayısı 83728 32557 11685 İlköğretim 127 67480 Ortaöğretim 39 28719 Toplam 166 96199 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2004 İlimiz sınırları içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere iki üniversite bulunmaktadır. 2 Yüksekokul. 4 adet enstitü mevcut olup. Ayrıntılı bilgiler R Sağlık ve Çevre başlığı altında verilmiştir M. Atatürk Caddesinin batı yanını ise. Tablo M. İl Halk Kütüphanesi 1968 yılında bakanlıkça inşa edilen modern bir binadır. kütüphane hizmetlerinin gelişmesiyle ve artan nüfusa oranla İlimize yetmez bir duruma gelmiştir.M. M. kamuya ait alanlardan oluşan bir bant ile sınır koymaktadır.2 Okullar İlimiz sınırları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve öğrenci sayıları aşağıya çıkarılmıştır.

Merkezdekiler ; - Dumlupınar Çocuk Kütüphanesi - Atatürk Çocuk Kütüphanesi - Namık Kemal Çocuk Kütüphanesi - Muzaffer Tokay Çocuk Kütüphanesi - Ünal Çocuk Kütüphanesi - Yenikent Çocuk Kütüphanesi - Malhatun Halk Kütüphanesi - Osmangazi Halk ve Çocuk Kütüphanesi (Bölge Cilt Atölyesi) İlçelerdeki Kütüphaneler ;
Kaymaz Bucağı Halk Kütüphanesi Sivrihisar Halk Kütüphanesi Seyitgazi Halk Kütüphanesi Çifteler Halk Kütüphanesi Mahmudiye Halk Kütüphanesi Mihalıççık Halk Kütüphanesi İnönü Halk Kütüphanesi Alpu Halk Kütüphanesi

Sanat Çalışmaları ;
Anadolu Üniversitesi’nin konservatuar Bölümü’nde, Klasik Türk Müziği, Klasik Batı Müziği, Halk Eğitim Merkezinde Hüseyin Erbay yönetimde Türk Sanat Müziği, Ahmet Kızılok yönetiminde ise Türk Halk Müziği çalışmaları yapılmaktadır. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. Bu galeride her 15 günde bir resim sergisi açılmaktadır. Bir yıl öncesinden program hazırlanmaktadır. Bunun dışında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Galerisi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde sergi açılabilir. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergi açılabilir. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergiler dışında resim, fotoğraf, seramik ve dokuma kursları da verilmektedir. Kütahya yolu üzerinde fuar alanında Kültür Bakanlığı tarafından projelendirilmiş olan, “Kültür Merkezi”nin inşaatına 1994 yılında başlanmıştır. Bu merkezde 650 kişilik bir tiyatro salonu, 250 kişilik bir toplantı salonu ve çeşitli sergi salonları ile atölyeler bulunacaktır. İnşaatı halen devam etmektedir. İlimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda senfoni orkestrası konserleri, tiyatro ve opera etkinlikleri 2004 yılı başından itibaren devam etmektedir.

Sinemalar ;
- Kılıçoğlu Sineması - Arı Sineması - AFM (Migros)

240

Tiyatrolar ;
Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri ile Halk eğitim Merkezi, tiyatro çalışmaları yürütmektedir. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Haller Gençlik Merkezinde bulunan Tepebaşı Sahnesi ve İkieylül Caddesi’nde yer alan Turgut Özakman Sahnesi’nde yıl boyunca çeşitli oyunlar sergilenmektedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi gençleri bir araya gelerek “Eskişehir Tiyatro Kumpanyasını” kurmuşlardır. Yedi Cüceler tiyatro grubu da Odunpazarı Belediyesi Başkanlığı himayesinde oyunlar sergilemektedir. “Eskişehir Sizin Sahne Oyuncuları” ve Gençlik Spor Müdürlüğü’nün Gençlik Merkezi Tiyatro grubu ise her yıl birkaç oyun hazırlayan amatör tiyatro gruplarıdır. Ayrıca Kültür Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatrosu, yurt içi turnelerinde ilimize gelerek temsiller vermektedir.

M.3.5 Endüstriyel Yapılar
Endüstriyel tesislerin yerleri hakkında bilgi Sanayi ve Teknoloji konu başlığı altında incelenmiştir.

M.3.6 Göçer ve Hareketli Barınaklar
İlimizde göçer barınaklara örnek olarak şeker pancarı için kampanya döneminde gelen geçici işçilerin kurdukları çadırlardır. Eskişehir Merkez, Alpu ve Çifteler İlçesi ve Mihallıçcık Yunusemre sınırlarında ağırlıklı olmak üzere il genelinde toplu olarak oluşturulan tuvalet ve su ihtiyacı karşılanmış sahalarda barınmaktadırlar.

M.3.7 Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Binalar
Sıcaksu kaynaklarının bulunduğu, merkezi yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kaplıcalar ve oteller yer almaktadır. Bu oteller Mihalgazi ilçesi sınırları içersindeki Özel İdare ve Ilıca Belediyesine ait 2 otel ile Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar köyünde 1 adet otel bulunmaktadır. Şehir merkezinde doğal sıcak sulu oteller dahil olmak üzere estetik açıdan doğal yapıya uyum sağlamamaktadır.

M.3.8 Bürolar Dükkanlar
“Planlı Kentsel Gelişme Alanları” konu başlığı altında incelenmiştir.

M.3.9 Kırsal Alanda Yapılaşma
Eskişehir kırsalında yapılaşma geleneksek köy yapılanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal alanda hayvancılık ve ekim için gerekli ekipmanın muhafaza edilecek şekilde planlanmış avlulu ve ahırlı olan evler karşımıza çıkmaktadır. Modern çağın gerekliliği köylere kadar ulaşmış, köylerde yol, su, elektrik ve telefon ağı ile donatılmıştır. Yapılan yapılar özellikle taş, tuğla, kerpiçtir. Ancak son zamanlarda köylerimizde betonarme yapılara rastlamaktadır. 241

M.3.10 Yerel Mimari Özellikler
Odunpazarı Evleri (M.1.1.7) başlığı altında incelenmiştir.

M.3.11 Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller
Binalarda ağaç aksamı, tuğla, kerpiç, kiremit ve toprak ürünleri ile mermer kullanılmaktadır.

M.4 SOSYO-EKONOMİK YAPI M.4.1 Göçler TABLO M.2 1985-1990 Arasında İçe Göç, Dışa Göç, Net Göç Ve Net Göç Hızı
İçe göç Toplam göç içindeki pay, ‰ 1990 nüfusu içindeki pay, ‰ Dışa göç Toplam göç içindeki pay, ‰ 1990 nüfusu içindeki pay, ‰ Net göç (1) Net göç hızı, ‰ (2) (1) Türkiye toplamında iç göç dış göçe eşittir. (2) 1990 nüfusu esas alınarak yapılmıştır. Türkiye 4 065 173 1 000 80 4 065 173 1 000 80 İç Anadolu 671 609 165 75 821 715 202 92 -150 106 -17 Eskişehir 53 563 13 91 47 053 12 80 6 510 11

M.4.2 Göçebe İşçiler
Göçebe işçiler genelde tarım ve inşaat sektöründe çalışmaktadırlar. Tarım sektöründe çalışanlar seyyar kurdukları çadırlarda, inşaat sektöründe çalışanlar ise yaptıkları inşatlarda ve otellerde barınmaktadırlar.

M.4.3 Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı
Nisan 1999’a ait Hazine’ye ait tahsisli ve iratlı mallar aşağıda verilmiştir.

TABLO M.3 Hazineye Ait Tahsisat Mallar
TAHSİSLİ İRATLI TOPLAM MERKEZ İLÇELER MERKEZ İLÇELER MERKEZ İLÇELER 1192 Adet 1284 Adet 6346 Adet 24096 Adet 7538 Adet 25380 Adet 600.143.240,30 m² 367.048.346,50 m² 37.734.483,26 m² 814.116.371,50 m² 637.877.723,56 m² 1.181.164.718,00 m²

M.4.4 Konut Yapım Süreçleri
Kooperatifler, Büyükşehir Belediye Başkanlığının toplu konut projeleri ve yap-satçılar ve bireysel mesken inşaatları ile kentteki konut ihtiyacını karşılanmaktadır.

M.4.5 Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri
Eskişehir Tepebaşı semtinde 1 nolu gecekondu bölgesinde önleme çalışmaları tamamlanarak bu bölgede gecekondu sorunu ortadan kalkmıştır. Çankaya Mahallesindeki 3 nolu gecekondu bölgesi önleme çalışmaları yapılmıştır 242

M.5 Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri
Binalarda ısı ve ses izolasyonu için ilgili yönetmelikler geçerlidir.

M.5.1 Binalarda Ses İzolasyonu
İnsanları olumsuz etkileyen gürültü kaynaklarından bazıları yaşadıkları veya çalıştıkları yapıların içinde yer almaktadır. Yüksek düzeyli konuşma sesleri, adım sesleri ve diğer darbe gürültüleri, elektronik olarak yükseltilmiş müzik, radyo, TV sesleri, her türlü ev aletlerinin sesleri, sıhhi tesisat ve havalandırma tesisatı ile ilişkili ticarethane büro vb. gürültüsü, tesisat dairesi ( brülör, hidrofor vb. gürültüleri), ortak servis alanları (merdiven,asansör) bina ve konut ile ilişkili atölye, tamirhane ve imalathaneler bina içinde gürültü rahatsızlığı veren gürültü kaynaklarıdır. Binalarda gürültü sorununun önlenmesi için alınabilecek önlemler şöyle sıralanabilir; - Mevzi imar planlarının uygun biçimde yapılması; bina kütlelerinin yerleştirilmesi, gürültü kaynaklarına bağlı olarak yönlendirilmesi ve biçimlendirilmesi, toplu olarak planlanacak yerleşim birimlerinin de gürültü kaynağı durumunda olabilecek yapıların, gürültüye duyarlı ve yarı duyarlı mekan ve yapı bloklarından uzak olarak yerleştirilmesi ve ses yalıtım önlemi alınarak projelendirilmesi, - Gürültüye duyarlı mekanların dış çevre gürültüsünden ve yapı içindeki kaynak hacimlerinden uzağa yerleştirilmesi, tampon mekanlarının (depolar, mutfak, sirkülasyon alanları vb. servis alanları gibi) bırakılması, - Yapıda iç yapı elemanlarının yeterli ses yalıtımına sahip olacak biçimde tasarlanması, - İç Akustik yutuculuğunun arttırılması, hacim içinde ses perdeleri ve hücreler kaynağının uygun montajı ve yapının diğer bölümlerine ses iletim yollarının kesilmesi gibi önlemler alınabilir. Ülkemizde gürültü kontrolünün mevzuat kapsamına girmesi, 1984’de Çevre Kanunu ile gerçekleşmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 2. maddesi, gürültü kirliliğini çevre kirliliği kapsamına almıştır. Yasanın 14. maddesi ise “Gürültü” başlığı altında “kişilerin huzur ve sükunu beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır.” İbaresi yer alır. “Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır” hükmü getirilmiştir.

M.5.2 Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları
Eskişehir havaalanları mania planı 1/50000 ölçekte verilmiştir. Bu planda havaalanları çevresindeki binaların yüksekliklerinin olması gereken değerleri gösterilmiştir.

243

ŞEKİL M.2 Eskişehir Havaalanları Mania Planları

244

M.5.3 Ticari ve Endüstriyel Gürültü
Toplu olarak planlanacak yerleşim birimlerinde gürültü kaynağı durumunda olan ticaret alanları, açık pazar yerleri vb. gürültüye duyarlı olan konutlar, sakin çalışma yerleri otel yatak blokları, okul derslik ve kitaplıkları, konferans salonları, konser ve kongre merkezleri, hastanelerdeki hasta odaları, dinlenme ve bekleme odaları, ameliyat haneler gibi gürültüye duyarlı ve orta duyarlı mekan ve yapı bloklarından uzak olarak yerleştirilip, ses yalıtım önlemleri alınarak projelendirilerek gürültü kirliliği önlenebilir. Makine ve donatımın yeri, bakımı ve kullanımına ilişkin önlemler kullanılabilir. Titreşim kuvvetleri için strüktürel açıdan yeterli destek sağlamak metal yüzeylerde sönümlendirici kaplama yapmak darbe güçlerinin etkisini azaltmak, hava kanallarında ses yutucu astarlama ve giydirme yapmak, hava kanalları branşman ve dirseklerde türbülansın önlenmesi, hava çıkış ve emiş hızlarını ayarlamak, özel ses yutucu hava hücreleri yapmak tabanlarda vibrasyon yalıtımı yapmak hareketli veya sabit gürültü perdeleri veya kapalı hücreler kullanmak, yıpranmış veya bakımsız makineleri onarmak araçların çalışma zaman ve sürelerini değiştirmek gibi önlemler alınabilir. Endüstri yapılarına ve kaynağın yer aldığı mekana ilişkin önlemler ise şöyle sıralanabilir; Makine ve araçların yapı içinde ve dışında uygun konuşlandırılması ve montajı yapılabilir. Yapının endüstri alanı içinde uygun konuşlandırılması sağlanabilir. Endüstri yapısının uygun biçimlendirilmesi ve konstrüksiyon seçimi yapılabilir. Fabrika mahallinde ses yutucular artırılabilir. Yapının dış duvar açıklıklarının uygun yerleştirilmesi gerçekleştirilip donatımın yapı strüktürü ile doğrudan teması kesilebilir. Yapı elemanlarında istenilen ses yalıtımı sağlanabilir. Bu alanların çevresinde gürültüyü önlemek için tampon bölgeler, materyal kullanılıp uygun ağaçlandırma gerçekleştirilebilir.

M.5.4 Kentsel Atıklar
Eskişehir ili nufusu şehir merkezinde yoğunlaşmış, bunun sonucu atık sorunuda merkezde ön plana çıkmıştır. Evsel kökenli atıklar 2 adet alt belediye veya yetkisini devrettiği kuruluşlarca toplanıp Seyitgazi yolu üzerindeki çöp depolama sahasında vahşi olarak depolanmaktadır.

M.6 NÜFUS M.6.1 Nüfusun Yıllara Göre Değişimi
Tablo M.4’de yıllar itibariyle şehir ve köy nüfusu oranı ve yıllık artış hızları verilmiştir.

245

20 TOPLAM E – 24.65 26.07 8.29 34.23 21.58 31.14 18.4 YILLARA GÖRE ŞEHİR-KÖY NÜFUSU ORANI ve YILLIK ARTIŞ HIZI SAYIM YILI T 1927 1935 1940 1945 1950 (1) 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 154195 183205 206794 244251 276164 323511 368827 415101 459367 495097 543802 597397 641057 706009 TOPLAM E 74583 90741 103378 126367 141759 165566 189790 210949 231671 254173 275608 301562 321928 352264 K 79612 92464 103416 117884 134405 157945 179037 204152 227696 240924 268194 295835 319129 353745 T 41327 56730 70894 90593 100724 138314 176360 200332 245905 292110 343923 404236 477436 557028 ŞEHİR NÜFUSU E 20944 28854 37448 49494 54314 73602 93227 104433 127441 153784 176753 205603 240681 277358 K 20383 27876 33446 41099 46410 64712 83133 95899 118464 138326 167170 198633 236755 279670 T 112868 126475 135900 153658 175440 185197 192467 214749 213462 202987 199879 193161 163621 148918 KÖY NÜFUSU E 53639 61887 65930 76873 87445 91964 96563 106516 104230 100389 98855 95959 81247 74906 K 59229 64588 69970 76785 87995 93233 95904 108253 109232 102598 101024 97202 82374 74075 T – 21.14 36.00 13.83 40.44 21.TABLO M.78 66.26 37.58 26.19 18.27 50.22 23.04 26.29 40.31 60.31 21.55 24.29 9.43 25.60 26.80 14.57 39.21 18.45 32.99 11.56 31.70 28.11 9.71 39.22 15.25 25.43 55.62 32.05 39.84 37.51 26.49 21.39 44.19 49.13 52.60 22.49 47.00 27.61 K – YILLIK NÜFUS ARTIŞ H ŞEHİR T – E – K – 18.79 14.32 15.88 30.10 22.34 (1) 1950 cinsiyet verileri 1945 ve 1955 yılı cinsiyet oranlarından tahmin edilmiştir.22 33.74 18.05 27.27 14.20 32.77 18.59 24.82 42.08 40.29 24.24 34.07 48. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 246 .28 63.54 16.99 31.64 20.98 17.66 19.51 35.78 41.16 33.11 13.16 22.49 31.

5 Nüfusun Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı YAŞ GRUBU 0-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Bilinmeyen Devlet İstatistik Enstitüsü ERKEK KADIN 26507 25473 31830 30267 34557 33226 33604 32942 28065 29655 28681 28278 25890 24594 23460 22150 19182 18683 15755 15436 14270 14744 13578 13408 10946 11911 6972 7274 3327 4219 3077 3656 1433 2028 665 1110 129 75 Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 TOPLAM 51980 62097 67783 66546 57720 56959 50484 45610 37865 31191 29014 26986 22857 14246 7546 6733 3461 1775 204 GRAFİK M. 247 .2 NÜFUSUN CİNSİYET VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI 1990 nüfus sayımına göre yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus dağılımı Tablo M.1 Nüfus. C İN S İY E T V E Y A Ş G R U P L A R IN A G Ö R E D A Ğ IL IM 80000 70000 60000 KİŞİ SAYISI 50000 40000 30000 20000 10000 0 004 05 -0 9 10 -1 4 15 -1 9 20 -2 4 25 -2 9 30 -3 4 35 -3 9 40 -4 4 45 -4 9 50 -5 4 55 -5 9 60 -6 4 65 -6 9 70 -7 4 75 -7 9 80 -8 4 85 + Top lam Erkek Kadın YAŞ GRUPLARI Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 Grafikten de anlaşılacağı gibi Eskişehir’de nüfusun çok genç olduğu görülmektedir.5’te verilmiştir.6. TABLO M. Cinsiyet Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılım N Ü F U S .

583 248 .6 Şehir Ve Köy Nüfusları İle Yüzölçümü Ve Nüfus Yoğunluğu Köyler Yüzölçümü (km²) Nüfusu Toplam 706009 557028 148981 13842 Merkez İlçe 519602 482793 36809 2664 Alpu 16727 5708 11019 886 Beylikova 10506 5420 5086 450 Çifteler 18545 11883 6662 794 Günyüzü 16508 4737 11771 1396 Han 3681 2050 1631 250 İnönü 9331 5180 4151 341 Mahmudiye 10132 5141 4991 678 Mihalgazi 14029 7613 6416 131 Mihalıçcık 18696 4706 13990 1837 Sarıcakaya 14968 7942 7026 375 Seyitgazi 21701 3281 18420 1494 Sivrihisar 31583 10574 21009 2546 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 İlçeler Toplam Merkez Nüfusu Nüfus yoğunluğu 51 195 19 23 23 12 15 27 15 107 10 40 15 12 22 Ekim 2000 yılı Eskişehir İli sayım sonuçları Tablo M.132 14. TABLO M.508 3.681 9.727 10.968 21.M.701 31.6.7 Eskişehir İli Sayım Sonuçları (22 Ekim 2000) ESKİŞEHİR (Merkez) ALPU BEYLİKOVA ÇİFTELER GÜNYÜZÜ HAN İNÖNÜ MAHMUDİYE MİHALGAZİ MİHALIÇCIK SARICAKAYA SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR 519602 16.545 16.029 18. TABLO M.696 14.506 18.3 İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 2000 Nüfus sayımına göre şehir ve köy nüfusları aşağıdaki gibidir.331 10.7’de verilmiştir.

22 415.Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü Verileri (2004) 249 .11 706.DİE Bölge Müdürlüğü Verileri (1990-2002) 5.195 183.Osmangazi Üniversitesi Verileri (2004) 3.207 adet kayıtlı işsiz bulunmaktadır. M.6.5 Yer Değiştirme Olayları Elde mevcut sağlıklı veri bulunmamaktadır.56 323. KAYNAKÇA : 1.27 495.80 641.7 İşsizlik İlimizde 2004 yılı sonu itibarı ile toplam 21.77 597.802 18.101 23.29 276.057 14.Anadolu Üniversitesi Verileri (2004) 2.6 Turizm ve Seyahat Elde mevcut sağlıklı veri bulunmamaktadır.20 Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 M.98 543.827 26.6.6.164 24.009 9.6.Yurt-Kur Bölge Müdürlüğü Verileri 4.65 368.M.4 Nüfus Değişim Oranı TABLO M.251 33.397 18.55 206.205 21.22 244. M.794 24.8 Eskişehir’de Sayım Yıllarına Göre Nüfus Ve Yıllık Artış Oranı YILLAR 1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı NÜFUS YILLIK ARTIŞ ORANI ‰ 154.367 20.64 459.097 14.511 31.

Tepebaşı Belediyesi tarafından toplanan çöp miktarı ise 7500 ton olarak değişmektedir.4 10. 2004 yılı içerisinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek 5 ve Ek 6 da “Özel İşleme Tabi Atıklar” kapsamında yer alan faaliyetleri sonucu hidrolik yağ. İlimiz genelinde 51 adet tehlikeli atık üreten faaliyet mevcut olup.2 TEHLİKELİ VE ZARARLI ATIKLAR İlimiz genelindeki toplam 393 faaliyetten Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sektörel bazda tehlikeli atık üretmesi muhtemel sanayi kuruluşlarına yönetmelik eki beyan formları yazı ile dağıtılarak Aralık 2002 ayı itibariyle Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.9 6. solventlerle karışık yağ oluşturan oto servis istasyonları. metal kesme yağı.3 0.1 Katı Atıkların Fiziksel Bileşimi Madde Gıda Kül Kağıt Naylon Bez Cam Pet Şişe+Sert Plastik Hafriyat Sünger Tahta (%) Yüzde Oran 44.6 3. madeni yağ. motor yağı.7 6.15 TABLO N.0 3.0 5.1 EVSEL ATIKLAR Günümüzde nüfusu 500 000’i aşan Eskişehir kent merkezinde evsel katı atıkların toplanması ve deponi alanına nakli 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası uyarınca Odunpazarı ve Tepebaşı Belde Belediyelerince belirlenen özel firmalar tarafından yapılmaktadır.8 15. bakım 250 .(N) ATIKLAR N. N. Türkiye genelinde tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili İzmit İlindeki İZAYDAŞ’a ait bertaraf tesisine ruhsat verilmesi ile tehlikeli atıkların daha düzenli bertarafına başlanmıştır.2 Eskişehir İlinde 2000 Yılında Toplanan Çöp Miktarı ODUNPAZARI BELEDİYESİ (TON) 230 7 000 84 000 TEPEBAŞI BELEDİYESİ (TON) 180 5500 66000 TÜM ŞEHİR GENELİNDE (TON) 410 12 500 150000 GÜNLÜK AYLIK YILLIK Kış aylarında Odunpazarı Belediyesi’nce toplanan aylık çöp miktarı kül ve cüruf dolayısıyla 8000 ton.7 0. Tablo N.

3 121.’ne.(2 araç). Tehlikeli Atık Listesi Atık Kodu 0815 0806 0901 0902 0615 0615 1201 1704 1704 Atıklar Kontamine bez. İnönü İlçesinde faaliyetini sürdüren Ford Otosan A. pil. atıkları işleyen.3 Satın AlanFirma Birimi Ünvanı ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl kg/ay ton/yıl İZAYDAŞ Engin Petrol Engin Petrol İstanbul Beld. Şti.Ş.2001 tarih ve 22387 sayılı 2001/9 nolu genelgeleri doğrultusunda İlimizde arıtma tesisi bulunan 16 adet sanayi kuruluşu ve Büyükşehir Belediyesi atıksu arıtma tesisine ait arıtma çamurlarının tehlikeli özellik taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesine ilişkin analizleri yönetmeliğin Ek-11 A’daki tüm parametreleri kapsayacak şekilde Ek 11-B’deki analiz yöntemlerine uygun yaptırılmış. İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ Faaliyet Konusu Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık yağ geri kazanımı Atık yağ geri kazanımı Belediyenin atık bertarafı Solvent ve boya geri kazanımı Solvent ve boya geri kazanımı Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 TUSAŞ Motor San. çözücü. Kudret Metal İzabe Tesislerine (1 araç) Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi verilmiştir.Ş. İlimiz Merkezde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor A. Eldiven. geri kazanan yada yeniden kullanan tesislerin lisanslandırılmasını isteyen genelgeleri doğrultusunda her iki tesisin Bakanlığa müracaatları sağlanmış ve Bakanlığımızca 2 adedine geri kazanım tesisi lisans belgesi verilmiştir. geçici depolanmaları ve nihai bertarafları ile ilgili bilgi ve geri kazanım tesisleri listesi verilerek atıkların geri kazanılması uygulamasına geçilmiştir. zımparalar.atölyeleri olmak üzere toplam 25 iş yerine atık beyan formu dağıtılarak bu yağların kullanımı.’nin üretimi sonucu metal talaşları UTICA ALLOYS Firmasına ham madde olarak satılmaktadır.2 24. akü gibi 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan ve tehlikeli özellik taşıyan.28 8. Tic. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına ait 2002 yılı atık miktarları aşağıda verilmiştir. Eren Ticaret -İbrahim Zengin. TABLO N. deri önlükler. tehlikeli atık özelliğindeki çamurların bertarafları sağlanmıştır.04.A. Bakanlığımız ÇEKÖK Genel Müdürlüğünün 12.(1 araç). 251 .58 9. Tic. A. İlimizde Tehlikeli Atık Taşımacılığı için Çıldırlar Metal İzabe San. Art. Çamuru (Kek) Toplam Miktar 2. fırça filtre kağıtları vb.46 15. İlimizde kullanılan akülerden kurşun üretimi yapan 2 adet izabe tesisi bulunmaktadır.86 8.. Atık yağ Arıtmadan çıkan atık yağ Arıtmadan çıkan atık yağ Atık Aseton Atık Tiner Boya Çamuru ve Atıkları Taşlama Çamuru Kimy.Ş. ve I. Ltd.3 Ford Otosan San.9 0.Ş. Bakanlığımızın atık yağ.86 7.

4 47.4 TUSAŞ Motor San.1 2. 0815 kimyasal kutular İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2003 TABLO N.5 7.TABLO N.58 2.5 Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Atık Listesi Tık Kodu 1801 1203 Atıklar Arıtma Çamuru Boya Çamuru Toplam Miktar 6.4 Satın AlanFirma Birimi Ünvanı ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl İZAYDAŞ ÇİNKANLAR ÇİNKANLAR ÇİNKANLAR ÇİNKANLAR Faaliyet Konusu Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık yağ geri kazanımı Atık yağ geri kazanımı Atık yağ geri kazanımı 0802 Atık yağ 0603 Solvent 0203 Atık Tiner İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2003 252 . A.5 Atık Yağ Arıtma Çamuru Atık Kimyasal Kontamine bezler.3 960 1.2 0. Tehlikeli Atık Listesi Satın AlanFirma Birimi ton/yıl ton/yıl lt/yıl ton/yıl Ünvanı Engin Petrol İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ Faaliyet Konusu Atık yağ geri kazanımı Atık bertarafı Atık bertarafı Atık bertarafı Atık Kodu 0902 1703 1713 Atıklar Toplam Miktar 18.Ş.

5 18. zımparalar vb.84 - İZAYDAŞ Engin Petrol - 24.940 13.Mad.58 - İZAYDAŞ Engin Petrol - 47.Tic. Miktarı Bertaraf Şekli Tusaş Motor San.8 100 10 İZAYDAŞ Engin Petrol İZAYDAŞ İZAYDAŞ 1.Ş. Çinkanlar Kim.6 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Olan İşletmeler Tarafından 2002 Yılında Bertaraf Edilen Tehlikeli Atık Miktarları İŞLETMENİN ADI ATIK TÜRLERİ Ford Otomotiv San.1 19.08 19. Çinkanlar Kim.2 - - - - - 253 . eldiven.25 İZAYDAŞ 0.1 - İZAYDAŞ Engin Petrol - Atık Tiner (ton/yıl) Boya Çamuru ve atıkları (ton/yıl) Taşlama Çamuru (ton/yıl) Arıtma Çamuru (ton/yıl) 1 15 6 7 ÎZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ ÎZAYDAŞ 2. A.4 6.Tic.46 133. Miktarı Bertaraf Şekli Hava ikmal Bakım Merkezi Komutanlığı Miktarı Bertaraf Şekli ArcelikA. A.25 ÎZAYDAŞ İZAYDAŞ Solvent (ton/yıl) Atık Kimyasal (it/yıl) - - 960 İZAYDAŞ 7.3 İZAYDAŞ 0.Mad. Ş. (ton/yıl) Atık Yağ (ton/yıl) Atık Pil (ton/yıl) Atık Aseton (ton/yıl) 30 155. Buzdolabı Fabrikası Miktarı Bertaraf Şekli Arçelik A. - 6.TABLO N.Mad.5 - Çinkanlar Kim.Tic. İZAYDAŞ Çinkanlar Kim.Ş.Tic.S.Mad.4 2. Kompresör işletmesi Miktarı Bertaraf Şekli Kontamine bez.

N.3 ÖZEL ATIKLAR N.3.1 Tıbbi Atıkları
Bakanlığımızca Büyükşehir Belediye Başkanlığına hibe edilen ve Çevre Koruma Vakfınca Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak karoser yaptırılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına teslim edilen Tıbbi Atık taşıma aracı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tıbbi atıklar; tıbbi atık üreticisi yatak sayısı 20’nin üstünde olan 9 Hastane, 1 Özel Hemodiyaliz Merkezi ,1 Organ Nakli Vakfında usulüne uygun olarak toplanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir. Tıbbi atık toplama aracı ile tıbbi atıklar 2000 Ekim ayında usulüne uygun olarak toplanmaya başlanmış olup Tablo N.7’de 2004 yılı sonu itibarı ile toplanan tıbbi atıklara ilişkin bilgiler verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılı itibari ile toplanan günlük tibbi atık miktarı 1,5 ton olup, belediye çöp döküm alanında ayrılan yere açılan çukurlarda üzerleri kireçlenip gömülmek suretiyle bertaraf edilmektedir. Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık yakma tesisi kurmayı planlamaktadır.

N.3.2 Atık Yağlar
Bu tür atıklar genelde sanayi bölgelerinde görülmektedir. % 10 oranında geri kazanımı sağlanabilen yanık yağlar, kanalizasyona bırakılarak suyu, yakılarak havayı, boş araziye bırakılarak ise toprağı kirletmektedir. Atık yağ üreticisi konumunda olan sanayi kuruluşu ve servis istasyonlarına “Atık Yağ Beyan Formu”dağıtılmıştır. Atık yağların düzenli toplanarak bertaraf edilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Atık yağların geri kazanımıyla ilgili veriler Tablo N.3,4,5’te verilmektedir.

N.3.3 Pil ve Aküler
İl genelinde 1998 ,1999 ve 2000 yıllarında pil toplama kampanyaları düzenlenmiş, ancak sürekli ayrı toplanıp geri kazanımı yapılamamıştır. Hurda aküler toplanarak ilde mevcut kurşun izabe tesisinde kurşun,plastik kısımları geri kazanılmaktadır.

N.3.4 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller
Bu konuda sağlıklı bir bilgi bulunmamaktadır.

N.3.5 Tarama Çamurları
Porsuk Çayı yatağı ile diğer yüzeysel suların dere yatakları belli peryotlarla DSİ tarafından yatak temizliği şeklinde yapılmakta, ancak geri kazanımı ile ilgili bir işlem yapılmamaktadır.

N.3.6 Elektrik ve Elektronik Atıklar
Kullanım sonucu oluşan bu tür atıklar (kablo artıkları) hurdacılar tarafından alınarak bertaraf edilmektedir.

254

TABLO N.7 Eskişehir İlinde 2004 Yılında Denetlenen Sağlık Kuruluşlarının Bazı Alt Başlıklar Altında Değerlendirilmesi
Ünite İğne Uçları İçinde Atık vb. Ayrı Toplama Toplanması Aracı + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ünitedeki Atık Toplama İflemi-Kişi Sayısı Temizlik 2 Temizlik 2 Temizlik 2 Kendi 2 Temizlik 30 Temizlik 1 Temizlik Kendi 9 Kendi 3 Kendi 3 Tıbbi Atık Konusunda Hizmet içi Eğitim + + + + + + + + + +

SAĞLIK KURULUŞUNUN ADI

Ayrı Toplama İşlemi

Aracın Yönetmeliğe Uygunluğa

Özel Atık Taşıma Kıyafeti

Geçici Atık Konteyner Deposu

Tıbbi Atık Miktarı (Kg/gün)

Eskişehir Devlet Hastanesi Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi SSK Eskişehir Bölge Hastanesi SSK Doğumevi ve Kadın Hast.Hastanesi Osmangazi Ünİv. Tıp Fakültesi Anadolu Üniversitesi Hastanesi Çifteler Devlet Hastanesi Eskişehir Hava Hastanesi Özel Yaşam Diyaliz Merkezi Sivrihisar Devlet Hastanesi

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ -

+ + + + + + + + + +

63,7 7,5 75 300 346 25 10 25 60 10

255

N.3.6 Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar
Kaza yapmış ve kullanılamaz hale gelmiş araçlar için genelde bir yer olmamakla birlikte gümrük depolarında muhafaza edildikleri görülmektedir.

N.4 DİĞER ATIKLAR N.4.1 Radyoaktif Atıklar
İlimizde radyoaktif atık oluşturan tesis bulunmamaktadır.

N.4.2 Hayvan Kadavraları
Konuyla ilgili sağlıklı bir bilgi bulunmamaktadır

N.4.3 Mezbaha Atıkları
İlimiz Merkez Muttalıp yolu üzerinde faaliyetini sürdüren Eskar Et Kombinasında oluşan bu tür atıklar geri kazanılmaya çalışılmakta, artan kısımlar Belediye çöp depolama sahasına atılmaktadır.

N.5 ATIK YÖNETİMİ
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre katı atıkların büyükşehirlerde alt belediyelerce veya yetki devrettikleri kişilerce toplanması ve taşınması yapılmakta, ancak atıkların düzenli depolanmasına yönelik bertaraf işleminden sorumlu Büyükşehir Belediyesince düzenli depolama yapılamamaktadır. Bu da sağlıklı bir atık yönetimi oluşmasını engellemektedir.

N.6 KATI ATIKLARIN MİKTAR VE KOMPOZİSYONU
Tablo N.1 ve N.2’de verilmiştir.

N.7 KATI ATIKLARIN BİRİKTİRİLMESİ, TOPLANMASI, TAŞINMASI VE TRANSFER İSTASYONLARI
İl merkezinde Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri bölgelerinde belirlenen caddelerde geri dönüşüm malzemeleri ayrı olarak konutlardan haftanın belli günlerinde alınarak tekrar ekonomiye kazandırılmaya 1996 yılından bu yana devam edilmektedir. Geri kazanım dışında kalan atıklar için ara istasyonları mevcut olmayıp, atıklar doğrudan evlerden alınarak çöp depolama alanlarında vahşi olarak depolanmaktadır.

N.8 ATIKLARIN BERTARAF YÖNTEMLERİ N.8.1 Katı Atıkların Depolanması
Yaklaşık 12 yıldır şehir merkezinde oluşan evsel, endüstriyel, tıbbi, tehlikeli ve zararlı katı atıklar, hafriyat ve inşaat malozları herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan Seyitgazi Karayolu üzerinde bir vadi tabanı ve kuru dere yatağına dökülerek dozerle yayılmakta ve zaman zaman toprakla örtülmektedir. Yaz aylarında günde yaklaşık 400 ton, kış aylarında ise kül ve cüruf nedeniyle 500 ton’u aşan katı atıkların bertaraf edildiği mücavir alan dışındaki deponi sahasında yaklaşık 1 m kalınlığında oldukça geçirimli, çatlaklı bir yapıda kalker ve 256

marn tabakaları bulunmaktadır. Yaklaşık 950-1000 m yükseltiye sahip olan çöp depolama alanında oluşan sızıntı suyu günümüzde kontrolsüz bir şekilde kuzey istikametinde Mamuca Köyü ve Organize Sanayi Bölgesi yönüne doğru dere yatağına akarak yer altına sızmaktadır. Çöp tepesinin diğer tarafında ise (güney yönü) katı atığın önünü kapattığı dere yatağında yaklaşık 1 m derinliğinde 800 m² dolayında bir gölet alanı oluşmuştur. Çöp tabanının sıvılaşmasına yol açarak bir heyelanın önlenmesi, metan gazının kontrol altına alınabilmesi ve ayrıca yeni ve düzenli bir katı atık bertaraf sahasının oluşumu için çalışmalar sürdürülmektedir. Çevre Bakanlığınca da çöp depolama sahası ile ilgili ön fizibilite yapılmıştır. 2002 yılı sonu itibarı ile Büyükşehir Belediyesince atıkların depolanması yönünde poroje üretimi yapılmasına rağmen düzenli depolama ile ilgili somut bir adım atılamamıştır.

N.8.2 Atıkların Yakılması
Halen ilde atıkların yakılarak bertarafı yapımamaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca mevcut depolama sahasındaki çöplerle oluşacak çöplerin yakılarak bertaraf edilmesi yönünde çalışmalar bulunmaktadır.

N.8.3 Kompost
İl genelinde kompost tesisi bulunmamaktadır.

N.9 ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Çağdaş kentler artık çöpsüz kentler olmak zorundadır. Uygar dünya bu sorunun çözümünü katı atıkların yeniden kazanımında bulmuştur. Geri kazanım projesinin amacı çöplüğe giden katı atık miktarını azaltmak, çevresel kirliliği önlemek ve onları yeniden ekonomiye kazandırmaktır. Katı atık geri dönüşüm projesi ile ilgili İlimizde Çevko, İl Çevre Koruma Vakfı, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi, Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleriyle birlikte Valiliğimiz koordinatörlüğünde bir toplantı yapılmış, ortaklaşa bir protokol imzalama kararı alınmıştır. Protokolün imzalanmasından sonra Tepebaşı Belediyesi projenin başarılı olmasında en önemli etkenlerden biri olan halkı bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda Tekam ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile eğitim programı oluşturarak, uygulamayı başlatmıştır. Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde bulunan bir çok okulda atık kağıt ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda seminerler verilmiştir. Odunpazarı Belediyesi tarafından da halkın yeniden kazanım konusundaki eğitimi, bilinçlendirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmiş, toplantılara katılan yönetici, kapıcı ve mahalle sakinlerine projenin tanıtımı yapılmış, katı atıkların çıkarılacağı gün ve saatler belirtilmiş ve daire sakinlerine poşet, afiş, broşür dağıtımı yapılmıştır. Katı atıkların geri, dönüşümü projesinin başarılı olmasında atıkların toplanması için plastik torbaların ve caddelere konulacak kumbaraların finansmanını karşılamak için TEKAM sponsor olarak bir doğalgaz firması ile anlaşarak torbaların bedava dağıtılmasında aracılık etmiştir. 4 Aralık 1996 tarihinde Odunpazarı Belediyesi de Çevko ve İl Çevre Koruma Vakfı ile benzer protokolü imzalayıp, geri kazanılabilir atıkları toplama projesinde Yenikent’i pilot bölge kabul etmiştir. Aynı gün Tepebaşı Belediyesi de Hoşnudiye - Cumhuriyet mahallerinde aynı projeyi başlatmıştır. Her iki belediyede pilot bölgelerde geri dönüşebilen atıkları diğer çöplerden ayrı özel bir araçla dağıtılan torbalar içinde toplayacaktır. Toplanan bu atıklar sınıflandırılıp pazarlanarak ve elde edilen gelir Eskişehir Çevre Koruma Vakfına verilmektedir. 257

Ayrıca çöp depolama sahasında Atık Geri Kazanım Tesisi planlanmış ve inşaatı bitirilmiştir. Geri dönüşümün Eskişehir’e sağlayacağı yararlar şunlardır : 1- Doğal kaynaklarımız (orman, maden yatakları, petrol tükenmeyecek) korunacaktır : 1 ton atık kağıt 17 ağacı kesilmekten kurtarır. 2- Enerji tasarrufu sağlanır : Alüminyum kutularının geri dönüşümünde % 95, kağıdın geri dönüşümünde % 75 enerji tasarrufu yapılır. 3- Atık miktarı ve yaratacağı çevresel sorunlar azalır : Taşıma, depolama kolaylaşır, temizlik hizmetleri artar. 4- Ekonomiye katkı olur : Hammaddelerimiz azalmaz ve yeni iş sahaları yaratılır. 5- Geri dönüşüm geleceğe yatırımdır : Ekoloji bozulmaz, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılır. Odunpazarı Belediyesince 1997 yılından bu yana 2000 yılı sonu itibariyle toplanan geri kazanılabilir katı atık miktarı yaklaşık 206.000 kg’dır. Tepebaşı Belediyesince toplanan 1999 yılında geri kazanılabilir katı atık miktarı ; 97.248 kg’dır. Ayrıca Tepebaşı Belediyesince geri dönüşüm için bir fizibilite çalışmasına başlanmıştır. Aylık toplanacak geri dönüşüm katı atık miktarı 450.000 kg olarak düşünülmektedir. Şehir merkezinde 2003 yılında yaklaşık 11.000 ton atık kağıt toplanarak geri kazanılmıştır.

N.10 ATIKLARIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
İl genelinde Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 32 adet Belediyeye ait düzenli çöp depolama sahası bulunmamaktadır. Çöpler tespit edilmiş alanlarda vahşi olarak depolanmakta, zaman zaman üzerleri hafriyat atıkları ile örtülmektedir. Düzenli depolama olmaması sonucu çöplükteki hafif malzemeler rüzgarın etkisi ile çevreye dağılarak uzun süre bozulmadan kalmakta ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermektedir. Bunun dışında çöp depolama sahaları her türlü haşere için üreme ortama oluşturmakta ve yağmur suları ile karışan sızıntı suyları alıcı ortamlar için tehlike oluşturmaktadır. Eskişehir şehir merkezine ait çöp depolama sahası vahşi depolama sonucu 30 m’yi aşan bir yükseltiye ulaşmış, metan gazı çıkışlarıyla yangınlar oluşmakta, bu da bölgedeki özellikle askeri birliklere ait mühimat depoları için tehlike arz etmektedir. Metan gazının yanması ile çöplükteki diğer atıklarda yanmak suretiyle hava emisyonları bozulmakta ve sızıntı sularıda yer altı sularını tehdit etmektedir.

KAYNAKÇA : 1. Büyükşehir Belediyesi Verileri (1997-2004) 2. Tepebaşı Belediyesi Verileri (1997-2004) 3. Odunpazarı Belediyesi Verileri (1997-2004) 4. Öz Çetin Kağıtçılık Verileri ( 2004) 5. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1997-2004)
258

(O). GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1 GÜRÜLTÜ
İnsan çevresini ciddi bir şekilde tehdit eden önemli bir problem de “gürültü” dür. Gürültüyü arzu edilmeyen seslerin atmosfere yayılması şeklinde ele almak uygundur. Sanayileşme ve modern teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de gürültü kirliliğidir. Gürültü kirliliğine zemin oluşturan faktörler arasında ; sanayileşme, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı, bu konularda yeterli eğitimin verilememesi ve ekonomik imkansızlıklar sayılabilir.

O.1.1 Gürültü Kaynakları O.1.1.1 Trafik Gürültüsü
Toplumdaki gürültü kaynaklarının en önemlilerinden biri de trafik gürültüsüdür. Çeşitli tipteki gürültü kaynaklarının sebep olduğu çevre problemlerinin izafi olarak sıralanması için yapılan araştırmalar trafik gürültüsünün hava alanlarının sebep olduğu gürültülerden çok daha büyük olduğunu göstermiştir. Ülkemizde her türlü taşıtın izin verilebilir üst gürültü sınırları Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre taşıtların üst gürültü seviyeleri Tablo O.1’de verilmiştir.

TABLO O.1 Taşıtlar İçin İzin Verilebilir Gürültü Seviyeleri Taşıt Türü
Otomobil Otobüs (kent İçi) Otobüs (kent dışı) Ağır müteharrik araç (Sürücü kabininde ve kamyon 80 km/sa hız durumunda) Lokomotif İçi (Dizel motorlu tam güçte ve yükle çalışırken hız 80 km/sa) Elektrikli Tren Lokomotifi Vagonların İçinde

Gürültü Seviyeleri (dBA)
75 85 80

85

85 80 70

Eskişehir ili genelinde trafiğe kayıtlı taşıtların sayısı ve türleri Tablo O.2’de verilmiştir.

259

0 1.2 Endüstri Gürültüsü Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan gürültü daha çok işyerinde çalışanları rahatsız etmektedir.3’te verilmiştir.4 İş Yerlerinde Maksimum Gürültü Düzeylerinde İzin Çalışma Süreleri Gürültüye Maruz Kalınan Süre (saat/gün) 7. Tablo O.4’te verilmiştir.2 2004 Yılı Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ARAÇ CİNSİ Otomobil Minibüs Midibas Otobüs Kamyon Traktör Kamyonet Motorsiklet Diğer Toplam Otomobil Minibüs Midibas Otobüs TOPLAM 74718 1808 1309 8862 16533 15783 15846 2402 137261 74718 1808 1309 İl Emniyet Müdürlüğü-2004 2004 yılında il merkezinde 55 noktada yapılan gürültü ölçümlerine ait değerler Tablo O.5 0. İşyerlerinde gürültü düzeylerine göre izin verilebilir maruz kalma süreleri yönetmelikte belirlenmiş olup Tablo O. O.1.5 4.25 1/8 Verilebilir Max Gürültü Seviyesi 80 90 95 100 105 110 115 260 .TABLO O.0 0.1.0 2.

Önü Atatürk Cad.25 69 ORTALAMA 261 .Hastahanesi Acil girişi Dumlupınar Öğrenci Yurdu Önü Kırmızıtoprak Mah.Kavşağı Uluönder Mah.25 64. Halk Ekmek Fab.Migros Ö.25 71.Demirköprü İstasyon önü (GAR) SSK Doğum Hastanesi Önü Atatürk Cad.75 71.25 66.ESKİ önü Regülatör Osmangazi Mah.Karakol önü (Bursa yolu) ANEMON Otel önü (Çevre Tyolu) Baksan Sanayii Sitesi girişi (Petrol istas.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ÖLÇÜM YAPILAN YER Anadolu Üniversitesi Girişi (Çevre Yolu) Çevre Yolu Sakarya Cad.K.S.75 73.5 64.Milli Eğitim Müd.5 64.3 Gürültü Ölçüm Değerleri ÖLÇÜM ZAMANI S.Hasan polatkan Bul.25 74 72 74.75 63.Hava Hastahanesi önü Atatürk Cad.5 63.25 74 63.5 71. SeyitgaziKavşağı Cezaevi Kavşağı Devlet Hastanesi Doğum Evi Önü Devlet Hastanesi tanesi Acil Önü 1 nci hafta 3 üncü gün ÖLÇÜM SAATİ 10:15 15:30 15:05 15:09 14:08 11:05 14:14 13:49 14:59 14:34 14:48 10:40 10:59 11:10 15:12 11:45 15:32 15:30 11:13 15:43 09:50 15:30 15:32 09:57 13:35 13:38 11:09 11:14 11:19 11:22 ÖLÇÜM DEĞERİ(dBA) 73 65 68 65 68 78 64 74 78 63 63 48 54 78 69 75 73 69 52 71 71 69 75 70 79 74 77 74 57 77 2 nci hafta 4 üncü gün ÖLÇÜM SAATİ 09:30 09:30 10:12 10:38 07:56 08:32 08:41 09:20 09:45 08:46 08:59 09:35 11:25 09:32 09:38 15:45 09:45 10:30 10:32 09:35 14:05 10:35 17:30 14:25 10:25 09:05 07:35 07:35 15:25 09:23 ÖLÇÜM DEĞERİ(dBA) 75 64 60 66 64 70 72 72 75 63 59 52 57 70 60 70 70 65 58 74 58 62 70 74 72 70 75 68 50 65 3 ncü hafta 5 inci gün ÖLÇÜM SAATİ 15:20 15:19 09:30 15:50 15:53 15:30 16:01 15:25 10:23 16:08 16:11 16:15 12:25 15:20 10:35 10:36 10:41 10:44 11:05 11:38 10:00 11:32 09:38 15:08 11:06 07:30 14:20 15:25 14:56 12:14 ÖLÇÜM DEĞERİ(dBA) 67 69 65 62 63 72 74 69 73 65 58 58 53 66 61 72 67 66 50 70 59 63 69 70 75 71 72 71 53 70 4 ncü hafta 1 inci gün ÖLÇÜM ÖLÇÜM SAATİ 16:32 09:30 09:41 09:55 09:44 09:50 09:56 14:12 15:30 10:15 10:21 08:55 14:35 11:07 10:45 09:32 11:05 10:36 16:20 16:49 14:20 10:59 12:15 14:28 15:05 16:07 17:05 17:32 09:21 15:27 DEĞERİ(dBA) 79 60 62 60 72 65 73 70 70 64 68 60 54 72 67 69 72 76 57 72 69 65 73 79 70 73 75 75 49 64 73.75 62 54.5 54.75 71.25 71.5 69 54.) Çevre Yolu İlahiyat camii Önü Çevre Yolu TUSAŞ Önü Ertuğrulgazi Mah.75 71.75 72 52.girişi Osmangazi Üniversitesi Hastahanesi girişi O.Eczacılık Fakültesi girişi S.TABLO O.Kütahya Cad. Hasan Polatkan Bul.Halk Kütüphanesi Önü Atatürk Cad.Hastanesi giriş kapısı Şirintepe Mah.75 64.5 70.Basma fabrikası önü Vişnelik Mah.Türk Telekom önü Kütahya yolu Orman fidanlığı girişi Orhangazi Mah.Ü.Kanlıkavak parkı girişi Vişnelik Mah.25 70.

Cad.75 70.25 65 64.girişi Yenikent Sağlık Ocağı önü Büyükdere Mah.5 63.75 59 62.75 68.B.B.75 63.S.5 74.B.S.25 71 72.Bölge Müdürlük binası önü OSB 7.75 66.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Ali Gaffar Okan İlköğretim Okulu Önü Akarbaşı Seyitgazi Cad. 11:37 15:56 11:20 15:47 13:41 11:28 11:32 10:40 11:05 10:59 14:50 14:22 14:27 15:56 15:45 15:49 16:04 13:34 13:30 13:27 14:15 10:01 10:58 10:17 10:20 10:41 10:47 10:29 11:24 11:30 12:00 12:58 13:03 71 72 71 53 66 75 75 77 56 57 64 74 65 62 60 69 75 64 73 56 73 61 66 65 64 69 74 69 69 73 74 70 68 15:14 14:30 08:20 11:10 11:45 15:06 15:01 15:16 15:22 09:23 09:50 15:55 16:05 16:25 16:10 16:58 16:32 16:36 16:41 10:40 11:00 09:08 17:00 11:24 11:24 17:08 16:18 09:05 10:14 12:23 17:16 18:16 18:22 69 70 59 50 69 70 72 78 60 55 58 72 55 72 56 60 77 70 73 60 70 58 63 59 72 71 74 60 60 70 73 69 68 08:45 09:17 10:27 10:56 09:27 08:35 16:08 11:20 10:37 15:13 15:21 10:08 11:28 11:35 11:32 10:22 11:49 11:52 11:56 14:15 15:07 14:32 11:08 15:12 14:53 11:02 15:10 14:12 15:02 14:10 15:10 12:08 12:11 65 69 60 53 70 72 62 79 68 60 55 71 74 54 62 56 72 77 74 65 59 70 61 61 72 67 70 61 61 69 74 68 68 17:25 12:15 16:08 14:48 16:23 17:23 09:06 15:30 16:48 16:50 16:24 12:03 15:02 17:01 10:05 11:49 09:32 15:48 09:01 11:00 08:45 15:07 09:35 17:15 15:12 09:30 08:12 17:24 17:13 10:15 11:25 11:32 11:40 69 72 65 51 68 74 71 80 71 68 60 69 61 63 58 65 69 73 69 62 65 64 65 67 60 65 67 70 69 70 76 70 70 68.O. Sanayii Çarşısı Mamuca Ertaş Cad.ETİ Plaza Önü Bağlar HALLER Gençlik Merkezi Önü Yunusemre Caddesi Eski otogar önü Sivrihisar Caddesi Emzet Tekavül Muttalip Caddesi Atatürk İ.75 60 59.75 70 78.25 68.75 51.75 62. Muhtarlık Önü Ford Servisi ÖnüÇifteler Cad.Cadde Paşabahçe önü O.75 63 67 68 71.5 262 .15. Kızılcıklı Mah. TEDAŞ Önü İsmet İnönü caddesi Şekerbank Önü.Arçelik Önü O.S.25 60.5 73.Askeri Loj.Ö.Peh. Cadde O.25 63.S.Pınar Süt Fabrikası önü Hava İkmal önü Çevre Yolu Yeni Otogar içi Şeker Fabrikası girişi Opera Binası Önü Önleyici Hizmet Karakol Önü Valilik Binası Önü Büyükşehir Belediyesi Önü Taşbaşı Çarşısı önü Köprübaşı Caddesi İşbankası Önü Sağlık Müdürlüğü Önü Göksu Köprüsü Şair Fuzuli Cad.25 69.5 63.önü Ankara yolu TEKSAN Önü EMKO Önü Sultandere Türk Telekom Binası Önü O.5 70.girişi Yunus Kent İçi Taşıyıcılar Koop.25 71.25 72.75 63.

işyerleri + 20 (Trafik akımına 20 m uzaklıkta) 4.1.6 Eskişehir’in Değişik Semtlerinde Yapılan Gürültü Ölçümleri Semt Adı Huzur Fevzi Çakmak Şirintepe Vişnelik Osmangazi Esentepe Uluönder Hoşnudiye Yenikent Muttalip Çevre Yolu Gürültü Seviyesi 40-50 70-80 60-80 65-70 60-70 70-90 70-80 60-70 50-60 70-80 70-80 O. O.1.1. havaalanı civarındaki yerleşim yerlerinde gürültü seviyesinin ise 60-65 dBA olarak belirlenmiştir.3 İnşaat Gürültüsü Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen saatler dışında iş makinelarından kaynaklanan gürültü ile normal çalışma saatlerdeki gürültülerle ilgili faaliyet sahiplerinden gelen talepler değerlendirilerek rapo haline getirilmektedir. anayollar işyerleri + 15 3. TABLO O.1.5 Yerleşim Bölgeleri Gürültü Sınır Değerleri Bölge Tanımı Temel Kriterler 1. Tablo O. Bölge : Şehir Dışı konut (trafikten uzak) 0 2. Bölge : Endüstri Bölgesi veya ağır vasıta ve otobüsün geçtiği anayollar + 25 * Gürültüye duyarlı alanlar ve gelecekte planlamalar için temel kriter 35 dBA alınır. 263 .1. O. İl bazında henüz sağlıklı bir veri tabanı oluşturulamamıştır.3’te verilmiş olup.Eskişehir’de endüstriyel iş yerlerinde gürültü seviyesi 70-75 dBA arasındadır.4 Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültü Şehir merkezinde yapılan 55 noktadaki gürültü ölçüm sonuçları Tablo O.5 Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü Havaalanı yakınında yapılan ölçümlerde gürültü seviyesinin 70-75 dBA. Bölge : Şehir merkezi konut alanı.1. anayollar. Bölge : Şehir kenarı konutları + 5 Şehir Konut Alanı(trafik akışına 100 m uzak) + 10 Şehir Konut Alanı. Tablo O. Gürültü seviyelerine bağlı olarak işçi çalışma süreleriyle ilgili ölçüm sonucu düzenlenen raporlarla işletme sahiplerine bildirilmektedir.5’te verilen yönetmelik değerlerinin aşıldığı sokak ve caddelerde il Trafik Komisyonuna yeni düzenleme yapılması için teklif yapılmış ve yeni düzenlemeye gidilmiştir.

1. metabolizmasında görme keskinliğinde ve hatta derisinin elektrik direncinde değişiklikler oluşturmaktadır. kulakta yaptığı tahribat dışında bu tür hastalıklarla doğrudan ilişkisi kanıtlanmış değildir. İlimizde imar planlarındaki gürültüye karşı bırakılan tampon bölgelere yer verilip verilmediği hakkında bilgi bulunmamaktadır.1 Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri Gürültü.3 Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri O.2. İşitme kaybının kalıcı yada geçici olması ve kaybın derecesi.2 Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi Sanayileşme ile gürültü kirliliği diğer kirlilik türlerine göre daha yaygın olarak kişisel ve toplumsal yaşam kalitesinde genel bir düşüklük göstergesidir. dolaşım bozuklukları türünden rahatsızlıklara neden olabileceği ileri sürülmekle birlikte.2 Fizyolojik Etkileri Günümüzde gürültü kişilerde en önemli stres kaynaklarından biridir. O. Gürültü insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen.2 Gürültünün Çevreye Olan Etkileri O. O.1. Bu etkilerin çoğu gürültüden etkilenim sürse bile. duymal eşiği kayması veya duyma yorulması olarak bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıptır. Ek olarak . arzu edilmeyen seslerdir.2. O. gürültünün migren.3.1 Fiziksel Etkisi Gürültünün işitme sistemine etkileri geçici ve kalıcı olarak iki ayrı bölümde incelenebilir.3. kan basıncında.1.O. frekans içeriklerine ve etkilenim süresine bağlı olarak hesaplanabilen yaşlanma ile oluşan işitme kaybı için düzeltme yapıldıktan sonra gerçek değerlendirme yapılabilir. ilerleme halinde ise bu aralık dışındaki hem alçak hem de yüksek frekanslara da yayılır.1. ülser. Uykusuzluk gürültünün neden olduğu rahatsızlıkların en önemlilerindendir. iş performansını azaltan. yüksek kan basıncı oluştuğu ve bu durumun kalıcı olduğu yapılan gözlemlerle kanıtlanmış bulunmaktadır. çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliği türüdür. Yüksek düzeyde gürültünün etkisinde kalan kişilerde. Etkileşimin çok fazla olduğu ve işitme sisteminin eski özelliklerine kavuşmadan tekrar gürültüden etkilendiği durumlarda işitme kaybı kalıcı olmaktadır. kalp krizi. Ani olarak duyulan gürültü düzeyleri kişilerin kalp atışlarında (nabzında) solunum hızında. Geçici etkilerin en çok karşılaşılanı geçici işitme. 264 . insanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikoljik etkiler yaratan. fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozan.1. Eskişehir Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Çevre Düzenleri planlarında bu konuyla ilgili husulara yer verilmiştir.1. ortadan kalkmaktadır. etkisinde kalınan gürültünün düzeylerine. Kalıcı İşitme kaybı başlangıçta 4000 Hz ile 6000 Hz arasında oluşur.

KAYNAKÇA : 1. O. Belirlenen düzeylerin aşıldığı durumlarda yorgunluk ve zihinsel etkinliklerde yavaşlama gözlenmektedir. Özetle.3. konsantrasyon bozukluğu. fonksiyonlar için belirlenmiş gürültü düzeylerini aşan gürültünün etkisinde kalan kişiler rahatsız.3 Psikolojik Etki Bulunan ortamda. basit işlemlerin yapıldığı ortamların ise biraz gürültülü olması gerektiğini göstermiştir.3. tedirgin ve sinirli olmakta.2 Titreşim Bu konuda bir çalışma bulunmamaktadır. hareketlerin engellenmesi gibi etki şeklindedir.1. Gürültünü iş verimliliği ve üretkenlik ile ilgili etkileri konusunda yapılan araştırmalar.O. ancak bir takım fonksiyonların engellenmesine neden olabilir. bunlara paralel olarak A ağırlıklı düzeyler de önerilmiştir. Etkisinde kalınan gürültü nedeniyle belli bir frekans aralığında oluşan kalıcı işitme kaybı diğer frekanslardaki seslerin duyulmasını ve algılanmasını engellemez.İl Sağlık Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 2. ortamda belli bir iş ya da fonksiyon için belirlenen arka plan gürültüsünden fazla gürültüsünden fazla gürültü düzeylerinin etkisinde kalındığı durumlarda. tedirginlik ve sinirlilik hali gürültünün etkisi kalktıktan sonra devam edebilmektedir.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 265 . Ortamda yapılması gereken istenen işler ve ortamın fonksiyonları verimli bir şekilde yürütülebilmesi için izin verilebilecek gürültü düzeylerinin sınırlarını belirlemek üzere uygulamada gürültü sınıflandırma (Avrupa Ülkeleri) ve Gürültü Ölçütü (ABD ve Kanada) adlarına ölçütler geliştirilmiş . karmaşık işlerin yapıldığı ortamların sessiz. Ani olarak yükselen gürültü düzeyleri insanlarda korku yaratabilmekte.1.4 Performans Etki İş veriminin düşmesi. O. iş verimliliği düşmektedir. gürültüden etkilenim sürse bile daha sonra normale dönüş olmaktadır.

2 Eskişehir İli Deprem Bölgeleri Yerleşim Yeri ESKİŞEHİR (M) Hekimdağ ALPU BEYLİKOVA ÇİFTELER GÜNYÜZÜ HAN İNÖNÜ Dep. TABLO P.1 AFET OLAYLARI P.1 Depremler İlimizde 1956 yılında deprem afeti meydana gelmiş olup. Böl.(P). TABLO P. 2 2 3 2 2 2 3 2 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonrasında İlimizde Hasar Tespit Komisyonunca hasar durum tespiti yapılan konut sayısı aşağıda verilmiştir. AFETLER P. TABLO P.3 İlimizdeki Hasarlı Konut Sayısı HASAR DURUMU Ağır Hasarlı Orta Hasarlı Hafif Hasarlı Hasarsız TOPLAM KAPSAM İÇİ 5 4 7 16 KAPSAM DIŞI 4 14 64 6 88 TOPLAM 9 18 71 6 104 266 .1. 2 2 3 3 2 4 2 2 Yerleşim Yeri MAHMUDİYE MİHALGAZİ MİHALLIÇCIK SARICAKAYA SEYİTGAZİ Kırka SİVRİHİSAR Kaymaz Dep.1 Deprem Afeti Görülen Yerleşim Yerleri İL Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir İLÇE Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez İnönü TOPLAM KÖY Çukurhisar Yukarı Söğütönü Satılmışoğlu Kozkayı Alınca Keskin Kavacık Oklubalı YAPILAN KONUT SAYISI 353 137 117 46 24 20 7 59 763 Eskişehir yerleşim birimlerinin hangi deprem bölgesinde bulunduğunu belirten tablo aşağıda verilmiştir. zarar gören yerleşim yerlerini ve yapılan afet konutlarını belirtir Tablo aşağıya çıkarılmıştır. Böl.

Uygulaması yapılan Küçük Su İşleri Tesisleri .4 Orman ve Otlak Yangınları Eskişehir İli dahilindeki ormanlık alanlarda 1986-2004 yılları arasında çıkan toplam 352 adet orman yangınında 1539.1 Radyoaktif Maddeler Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. P.P.244 hektar ormanlık alan yanmış olup bu sahaların tamamı doğal ve yapay gençleştirme yapılarak yenilenmiştir.3 Seller Eskişehir İl sınırları içinde 1992 yılı sonuna kadar 158 adet taşkın koruma ve kurutma etüdü yapılmıştır. bu tür tesislerin bulunduğu yörelerde kaza durumunda çevreye olabilecek zararlı maddelerin en aza indirilmesi için Acil Durum Planlarının hazırlanması ve uygulanması önem arz etmektedir.1. Bu doğrultuda . P.2 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır. Bu etütlerin 76 adedinin uygulanması yapılmış olup geriye kalan 82 adedi uzun vadeli uygulama programı taslaklarında yer almaktadır. P. il genelinde çığ oluşmamaktadır.2.3 Tehlikeli ve Zehirli Maddeler Bu tür maddelerin taşınması depolanması ve kullanımı sırasında sağlığı etkileyecek bir olay oluşmamış.2 Heyelan ve Çığlar İlimizde Bozdağlarının kuzey kesimlerinde Eskişehir-Mihalgazi yolunun geçtiği güzergah üzerinde yer yer heyelan yağışlı mevsimlerde görülmekte.1. P. 5628 hektar bataklık arazi kurutulmuş bulunmaktadır.2 AFETLER VE SAĞLIK ZARARLARI P. 2. 1 ilçe. 17 adet köy. Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan Acil Durum Planında yer alan acil durum kriterleri çerçevesinde “ Eskişehir İli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Büyük 267 . bu maddelerle ilgili faaliyette bulunan kuruluşların acil eylem planları mevcuttur. P.5 Fırtınalar Fırtına nedenı ile il genelinde can ve mal kaybı olmamasına rağmen özellikle çatacık ormanlarının bulunduğu bölgede sarı çamlarda fırtına devrimleri olmaktadır.3 Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri Tehlikeli özellik taşıyan bazı kimyasal maddeleri belli miktarların üzerinde bulunduran tesislerde meydana gelebilecek kazalar çevreye ve tesis civarındaki insanların sağlığına önemli ölçüde zarar verebilecek nitelikte olup.1. P.1.2. P. 7 mahalle ve 4788 hektar arazi taşkından korunmuş.

güncelleştirilmesini sağlamak.3.3. g) Acil durum planlarının uygulanması sırasında halkın katılımının sağlanması amacıyla toplum bilincini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.3. 268 . Bölge Müdürü ÜYE : Ticaret Odası Başkanı ÜYE : Sanayi Odası Başkanı P.3.1 başlığı altında belirtilmektedir. sorumlu kişi / kişileri belirlemek. Acil Eylem Detay Planında görevlendirilen birimler ve görevleri P. P.kuruluşları. h) Acil durumlarda müdahale için gerekli personel .1 Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI : Eskişehir Valisi : Vali Yardımcısı : Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Mrk.1. f) Kazalara hazırlık ve müdahale amacıyla kullanılabilecek teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek en uygun seçimi yapmak. Detay planda yer alan sanayi kuruluşlarınında acil Eylem Planları yaptırılmıştır.1. b) Yerel düzeyde acil durum detay planlarının uygulanması için “ Acil Durumlara Müdahale Komisyonu’nu kurmak müdahaleden sorumlu kurum. test edilmesi . ekipman ve diğer imkanların gerektiğinde diğer illerden temini amacıyla bölge sorumlusu Kırıkkale Valisi ile işbirliği yapmak.2 Hazırlık Komisyonunun Görevleri a) Yerel düzeyde acil durum detay planlarının hazırlanması .Endüstriyel Kazalar İçin Acil Durum Detay Planı” hazırlanmıştır. d) Kazanın niteliğine göre Ulusal ve Uluslararası yardım sağlamak üzere Çevre Bakanlığına ve diğer ilgili Bakanlıklara olayı bildirmek. c) Müdahale amacıyla gerekli insan gücü . finans ve diğer imkanların hazır bulundurulmasını sağlamak . e) Kaza anında etkilenebilecek halkın uyarılması için uyarı sistemleri kurulmasını sağlamak. Müdürü BAŞKAN YARDIMCISI : Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ÜYE : İl Çevre ve Orman Müdürü ÜYE : Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü ÜYE : İl Emniyet Müdürü ÜYE : Sivil Savunma Müdürü ÜYE : Bayındırlık ve İskan Müdürü ÜYE : Tarım İl Müdürü ÜYE : İl Sağlık Müdürü ÜYE : Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ÜYE : DSİ III. gerektiğinde koordinasyonu sağlamak.1 Sivil Savunma Birimleri P. İlde afetlere karşı Valilik Kriz Merkezi oluşturulmuş ve afetlerin etkilerini asgari sevyeye çekmek için programlı tatbikatlar gerçekleştirilmektedir.

değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . İl Sağlık Müdürlüğünün Görevleri a) Teşkilatlarda ve görevlerde meydana gelen değişiklere ve uygulamalara göre planlarda gerekli değişikliklerin yapılmasını ve güncel bulundurulmasını sağlamak.3. 269 .3.3 Merkez İlçe Hudutlarında Acil Durumlara Müdahale Komisyonu BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE : İl Çevre ve Orman Müdürü : Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü : İl Emniyet Müdür Yrd.1.4 İlçelerdeki Görev Alacak Acil Durumlara Müdahale Komisyonu BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE ÜYE ÜYE : : İlçe Kaymakamı : İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürü : İlçe Emniyet Müdürü ( Emniyet Müdürü olmayan yerlerde Emniyet Amiri ) : İlçe Tarım Müdürü Devlet Hastanesi Baştabibi (Hastane bulunmayan yerlerde Sağlık Grup Başkanları) : İlçe Sivil Savunma Memuru (Sivil Savunma memuru olmayan yerlerde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü ) P. : İl Sağlık Müdürü : Sanayi ve Ticaret İl Müdürü : Tarım İl Müdürü : Sivil Savunma Müdürü : DSİ III.1. b) İhtiyaçlarını tespit ederek .1.P.3. ölçüm ve değerlendirmeleri yaparak. c) Meydana gelen tahribatlarda gerekli tespit. emir komuta zincirini oluşturacaktır.5 Acil Durumlara Müdahale Komisyonunun Görevleri : Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu emrinde görevli bulunan “Acil Durumlara Müdahale Komisyonu” emir beklemeden olaya en yakın yerde toplanarak bölgede irtibatlarını kuracak.5. ön raporların Acil Durumlara Müdahale Komisyonuna bildirilmesini sağlayarak.3. c) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . d) Bünyesindeki laboratuarları her türlü analiz için hazır bulundurmak . b) Hareket Merkezinin sevk ve idaresiyle ilgili hususlarda Vali’ ye bilgi vermek. e) Muhtemel tehlike anında hayati zaiyatı en az seviyede tutmak için tedbirler almak. Bölge Müdürü P. Ast Kademe Görevleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün Görevleri a) Hareket Merkezini sevk ve idare etmek. analiz.1. P. Vali’ ye bilgi vermek.

270 . b) Analizler için görevli elemanların hazır bulundurulmalarını sağlamak. d) Bölgesine gelecek diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak . her türlü yasa dışı eylem ihtimallerine karşı tedbir almak. Bölge Müdürlüğü a) Olası bir kirlilik ihtimalinde kirliliğin belirlenmesi için ve içme-kullanma. değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . gereç ve malzemelerin lüzumu halinde kullanılabilmesi için Belediye Başkanlığı ile koordine ederek istenen malzemeleri müdahale komisyonuna bildirmek ve hazır bulundurulmasını sağlamak. c) Yangın emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak. b) Mevcut Kuvvetleri ile olay yerinde tedbir ve güvenlik hizmetlerini yürütmek. değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri a) Olay esnasında Acil Durumlara Müdahale Komisyonunun gerekli göreceği yerlerin itfaiye hizmetlerini yürütmek. ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak ve bilgi vermek. c) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . b) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . araç. c) Asayişi bozabilecek yağma dahil . İl Jandarma Komutanlığının Görevleri a) Bölgede meydana gelebilecek kaza ve acil durumları hareket merkezi ile takip etmek. Emniyet Müdürlüğünün Görevleri a) İhtiyaçlarını tespit ederek . DSİ III. b) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . b) İhtiyaçlarını tespit ederek . e) Meydana gelen tahribatlarda gerekli tespit. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının Görevleri a) İhtiyaçlarını tespit ederek. c) Olay oluşumu ve devamını Acil Durum Müdahale Komisyonuna bildirmek. c) Olabilecek tehlike anında halkın aydınlatılmasını sağlamak. f) Muhtemel tehlike anında maddi hasarı en az seviyede tutacak tedbirleri almak. d) Vaka sonrası gerek görevli birimlerin gerek sivil kesimin hareketleri nedeniyle bölgede trafik hizmetlerini gözden geçirip trafik rahatlatıcı tedbirleri almak . analiz. b) Müdahale birliklerine seyyar yangın söndürme malzemelerini sağlamak. d) Belediye Başkanlığı hizmet birimlerindeki iş makinası. d) İhtiyaçlarının tahsis edilip edilmediğini takip etmek ve tahsisini sağlamak.İl Sivil Savunma Müdürlüğünün Görevleri a) Teşkilatlarda ve görevlerde meydana gelen değişikliklere ve uygulamalara göre planlarda gerekli değişiklikleri yapılmasını ve güncel bulundurulmasını sağlamak.sulama sularına zarar verip vermediğinin tespiti amacıyla su kaynaklarından alınan numunelerin tahlil ve analizlerini bünyeleri içerisindeki laboratuarlarda yaptırmak.

Tarım İl Müdürlüğü a) Olası bir kirlilik durumunda kirlenme bölgesindeki toprak ve canlılar üzerindeki olumsuzlukların tespiti için tahlil ve analiz yapmak. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü a) Olay sırasında bölgeyi terk veya geçici yerleştirilmesi gereken kişilerin barındırılmaları hususunda Sivil Savunma Planları doğrultusunda gereğini yapmak. b) Bu konuda Acil Durumlara Müdahale Komisyonuna bilgi vermek. eskavatör. 271 . Sivil Savunma Müdürlüğü doğacak ihtiyaçları Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu ile koordine ederek yürütme emirlerini icra ettirir.c) Porsuk nehrinin kimyasal veya biyolojik kirlenmesi durumunda suyun kullanılmasını önleyici tedbirleri alarak gerekli duyuruların yapılması için hazırlık komisyonuna bu konuda bilgiler vermek. kamyon. P. talep etmek. b) Müdahale için gerekli ihtiyaçları tespit edip . motopomp vs. Olay yerindeki müdahale birliklerine seyyar yangın söndürme malzemelerinin sağlanması ve yangın emniyet tedbirlerinin alınması amacıyla ilgili Belediye Başkanlığının görevlendirilmesini itfaiye organize eder.2 Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri P.3.3.3 İlk Yardım Hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü kaza sonrası ilk yardım ekipleri ile işbirliği yaparak içeride yardıma muhtaç personelden temin edilen ilk bilgiler ışığında acil yardım. grayder.nakil imkanı sağlayıp durumu Acil Durumlara Hazırlık Komisyonuna bildirir. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü a) Acil Durumlara Müdahale Komisyonuna Endüstriyel Kazaya sebep olan yerlerle ilgili bilgi vermek. makinelerin sevk ve idaresinden sorumlu olmak. ) olay mahalline ulaşımını sağlamak. Olay esnasında Acil Durumlara Müdahale Komisyonu gerekli göreceği yerlerde itfaiye desteği ister.can kurtarma hususlarında müdahale.1 Yangın Söndürme ve Kurtarma : Yangın söndürme ve kurtarma faaliyetleri Sivil Savunma Müdürlüğü Koordinesinde Belediye Başkanlığı . c) Çiftçilerin konu ile ilgili bilgilendirilmesini sağlamak . d) Acil durumlara hazırlık ve müdahale komisyonlarının talebi doğrultusunda o bölgede bulunan iş makinelerinin ( kepçe . İtfaiye teşkilatlarıyla ve özel söndürme ekipleriyle yapılır.2. b) Zarar gören kamu hizmet binalarının derhal onarım ve tadilatları yapılarak hizmetlerin aksamaması için hazırlıklı olmak. P.3. c) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak.

3.1 Ambulans Sağlık Hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü olay sonrası yeterli sağlık hizmetleri personelini olay mahalline sevk ederek ilk yardıma hazır bulundurur.2 İtfaiye Hizmetleri Olay esnasında Acil Durumlara Müdahale Komisyonu gerekli göreceği yerlerde itfaiye desteği ister.Ekolojik Hasar Belirleme Komisyonu : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü .P. yakıt ikmali.3. Komisyon muhtemel dış destek ve destek ihtiyaçlarını sevk ve hazırlığını organize eder.3. Komisyondaki üyelerine ait kurum ve kuruluşlarca derhal tespit çalışmalarına başlanır.kurtarma.3.3. Sağlık Müdürlüğü . Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü .3. P. P.3.İzleme Değerlendirme Koordinasyon Kurulu : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü .4 Çevre Sorunları Hizmetleri Yangınların yayılmaları esnasında (veya kaza sonunda) oluşan kirliliklerin bölgede çevre kirliliğine yol açması halinde Acil Durumlara Müdahale Komisyonu. Kirliliğin etüdü ve takibi yapılarak Acil Durumlara Hazırlık Komisyonuna duyurulur.3. P. kontrol ve temizlik hizmetlerinde en kısa olacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.6 Hasar Tespiti Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu tarafından tayin edilen birimler : . P.Hukuk Komisyonu : Valilik Makamınca görevlendirilecek Hukuk İşleri Müdürü . Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu içindeki kendi temsilcileri karşılıklı destek hususunda işbirliği sağlarlar. personel ihtiyaçları ile ilgili talepler kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.3. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı . Olay yerindeki müdahale birliklerine seyyar yangın söndürme malzemelerinin sağlanması ve yangın emniyet tedbirlerinin alınması amacıyla ilgili Belediye Başkanlığının görevlendirilmesini organize eder.3.3 İkmal Destek Hizmetleri Olay yerindeki söndürme. 272 .Çevre Komisyonu : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü . Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı uzman elemanlarından oluşur.yayılma ile ilgili müdahale faaliyetlerini sürdüren müdahale birimlerinin iaşe. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı .her türlü araç.3.gereç ve takviyesi. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü . tabii oluşum ve değişim şartlarına göre en uygun araçlar ile takibe alınacak . Tarım İl Müdürlüğü . Acil Durumlara Müdahale Komisyonu koordinesiyle ambulans görevlendirilip hastaneler yaralıların tedavisine sürekli hazır bulundurulur.3.5 Kirlilik Tespit Hizmetleri Acil Durumlara Müdahale Komisyonunca olası bir durumda olay mahalli haritaları üzerinde kirli yerler tespit edilip . P.

..K Hastanesi Başhekimliği 18.Botaş A.3..DSİ 3.Ticaret Odası 22..Odunpazarı Belediye Başkanlığı 15..İl Sağlık Müdürlüğü 8.Yolları Hastanesi Başhekimliği 20....Ş.Orman Bölge Müdürlüğü 9.E.3..S.3.İl Emniyet Müdürlüğü 5..Afet Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 2.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 13...T..S.cü Bölge Müdürlüğü 3.Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği 17...Sanayi Odası 21...Tepebaşı Belediye Başkanlığı 14.İl Sivil Savunma Müdürlüğü 10... KAYNAKÇA : 1....5 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler Tehlikeli ve Kimyasal Maddeleri Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulacaktır. P.3.İl Tarım Müdürlüğü 6.D.kuruluş personelinden oluşturulacak ve komisyon can ve mal emniyeti ile çeşitli harcamaların hukuki açıdan tarafların mağduriyetini önlemek ve hukuksal dayanak maksadıyla kurulur. Eskişehir Bölge Müdürlüğü 12.S.... P.Çevre Dernekleri P.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 7....Devlet Hastanesi Başhekimliği 16....Karayolları 46.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 273 .Hasar Komisyonları Valilik Makamının onayı ile ilgili kurum..D.4 Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı İlde herhangi bir doğal afet yaşanması halinde merkez ve ilçelerde oluşturulacak toplu yaşam alanları belirlenmiş ve alt yapı hizmetleri yapılmıştır.3.6 Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar Eskişehir İli Kriz Merkezi Yönergesi ile Büyük Endüstriyel Kazalar Acil Eylem Detay Eylem Planı.. 23.İl Sanayi Ticaret Müdürlüğü 11.İl Jandarma Alay Komutanlığı 2.7 Acil Durumlarda Görev Alacak Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları 1..Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane Başhekimliği 19...Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 24. P.cı Şube Şefliği 4..

1 İçme ve Kullanma Suları İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik. Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Özel Yaşam Hemodiyaliz Merk.5’te verilmiştir. R.1. R. 274 .1.1 Sağlık Kurumlarının Dağılımı TABLO R.2.1.2 Bulaşıcı Hastalıklar 2004 yılında bulaşıcı hastalıkların yaşlara göre dağılımı Tablo R.Ü Eğitim ve Uygulama Hastanesi SSK Devlet Hastanesi Anadolu Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Anadolu Ünv Uygulama Hastanesi Hava Kuvvetleri Hastanesi Onvak Özel Hastane ve Diyaliz İktisadi İşl. Yatak Sayısı 600 200 900 650 120 75 261 49 25 50 20 İlde 22’sı merkezde.G.2’de. SAĞLIK ve ÇEVRE R. 12’si ilçelerde ve 20 adedi beldelerde olmak üzere toplam 54 sağlık ocağı faaliyet göstermektedir. kimyasal tahlilleri ile bakiye klor sonuçları Tablo R.1 Eskişehir İli Hastaneleri İli İlçesi Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Çifteler Eskişehir Sivrihisar Eskişehir Merkez İl Sağlık Müdürlüğü 2004 Hastane Adı Devlet Hastanesi Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi O. Sağlık Ocaklarında mevcut personel durumu Tablo R. sağlık ocakları poliklinik ve diğer çalışmaları ise Tablo R.(R).3’te verilmiştir.1 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ R.4’te verilmiştir.

MİHALIÇÇIK S. " BOZAN S. BEYLİKOVA S. NOLU S. " OSMANİYE S. ÇUKURHİSAR S.O.SAV.O. NO'LU S.O. NO'LU S. NO'LU S. 12. NOLU S. 2. NOLU S. " YUNUSEMRE S.O. "MUTTALİP S. " GÜRLEYİK S.O.O.O.O. " GÜMÜŞKONAK S. NO'LU S.O. HİZMETLİ LAB. NO'LU S. 6.O. NO'LU S. SİVRİHİSAR S.O. 9. SAĞ. ÇİFTELER S.O. HEKİM SIT.MER. 17. 14. NO'LU S.TEK.O.O. HAN S. MİHALGAZİ S. TOPLAM 19 18 19 17 18 19 18 18 18 17 21 18 21 18 16 18 11 11 15 14 12 47 6 6 5 7 5 11 5 5 10 13 11 5 5 9 12 14 0 11 4 13 0 4 5 13 13 5 5 13 5 0 6 5 634 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 3 0 0 2 3 3 0 2 0 3 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 78 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 11 8 7 7 0 0 7 7 6 59 7 7 7 8 7 5 7 7 8 6 7 7 7 5 5 7 0 5 8 6 0 6 7 7 10 7 7 5 7 0 7 7 38 7 7 7 8 7 8 6 7 8 7 7 8 7 9 7 7 7 0 0 7 6 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0 4 7 6 0 0 4 6 7 0 5 0 5 0 0 0 8 5 0 2 6 1 0 0 0 201 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 12 5 5 5 0 0 5 5 4 0 1 1 1 1 1 5 1 0 5 5 5 1 1 4 5 4 0 4 1 4 0 1 1 6 5 1 1 5 1 0 1 1 17 0 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 68 14 17 19 16 16 16 15 15 17 15 14 16 31 16 16 14 0 0 15 14 10 50 8 7 8 8 6 10 6 7 12 10 11 6 7 10 12 11 0 9 7 10 0 7 7 11 13 6 11 11 6 0 8 7 594 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 6 6 10 6 6 6 0 0 6 5 8 10 1 1 1 1 1 4 1 2 5 5 6 2 1 5 7 4 0 4 2 4 0 1 1 6 6 1 1 4 1 0 4 1 20 9 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 275 .O. ALPU S.İŞ.O. 5.O.O 21. 4. 3.O.O. NO'LU S.O. " KAYMAZ S.O. 16. " KESKİN S.O. GÜNYÜZÜ S. 13. " DÜMREK S. NO'LU S.HOCA S.O. 11.O 20. MRK. 15.O. 10. NO'LU S.MEM.O.O.O.O. " ERTUĞRUL S.O.O.O.O. 1. RÖNTGEN TEK.TEK. " KAYAKENT S.O 112 ACİL KOM.O. SARICAKAYA S. NOLU S.O.SAĞ. NO'LU S. SEYİTGAZİ S. "T. NO'LU S. NO'LU S.O.O.MECİDİYE S. İNÖNÜ S.TABLO R. 7.O. NO'LU S.O.TOKAT S.O.O.O 19. NO'LU S.O.O 18.O. " DOĞANÇAYIR S. NOLU S. " AHURÖZÜ S.O. " NAS. 8.O.O. " KIRKA S. " T.2 Eskişehir İli 2004 Yılı Sağlık Ocakları Mevcut Personel Durumu ÇEV. " GÜNDÜZLER S.O. TOPLAM 106 122 151 142 128 124 126 129 103 103 119 124 170 130 98 106 11 11 93 89 93 179 40 38 37 45 37 75 38 34 84 85 77 38 36 64 77 76 0 64 37 78 0 36 35 85 96 35 49 73 39 0 45 39 3943 SIRA NO MEMUR 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 0 0 5 2 2 0 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 0 3 1 3 0 1 1 3 3 1 1 3 1 0 1 1 12 7 ECZACI ŞOFÖR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 22 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 4 0 2 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 10 7 EBE 31 46 69 68 53 49 53 42 27 31 43 49 66 44 27 36 0 0 23 27 36 1 14 13 12 16 13 24 14 10 27 29 18 13 12 17 19 26 0 16 12 25 0 14 11 20 30 12 19 29 12 0 15 14 129 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 SAĞLIK OCAĞI ADI MRK. DİŞ TABİBİ PRT. HEMŞİRE UZMAN HEK.O. " ALPAGUT S. MAHMUDİYE S.O. NO'LU S.

O.991 İZLENİMLER 15-49 YAŞ BEBEK KADIN NÜFUS 1990 13600 3668 29603 7795 55737 10173 33696 3904 31364 3932 29897 7442 32155 2434 17551 4332 28884 1513 10719 4322 19836 6257 33242 3816 42986 4492 25988 2005 12021 2961 21768 1916 6974 1368 8763 687 4921 471 1129 101 962 1099 2777 94 589 1091 8009 397 3115 237 1439 562 5649 1541 8296 636 4298 388 3099 269 888 201 2294 949 3658 1239 4763 0 0 276 2444 192 1192 586 2543 0 0 202 826 238 1024 561 4318 881 7759 198 1742 1171 7314 1293 6748 232 970 290 1542 329 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.O. Özel Tepebaşı Pol.O. 6. " T.O. TOPLAM MUAYENE ADLİ SAĞLIK ADLİ MUAYENE KURUMUNA RAPOR SAYISI SEVK SAYISI 26356 3387 0 39271 4791 0 76680 12459 0 46202 3831 0 36476 2890 0 66088 8463 0 37820 4390 0 32096 4182 0 25649 6476 0 13734 2137 0 25320 2168 0 52469 3137 0 142272 24290 123 33445 4572 0 19533 1933 0 21728 2434 0 14597 1287 0 13411 845 0 15643 710 10 6674 756 2 1846 139 0 12989 910 0 1223 156 0 26654 2849 42 11406 568 3 5941 570 6 24713 2255 310 26812 2146 4 12683 1184 89 12036 294 16 4720 146 1 5389 874 18 23604 1295 186 32148 2781 322 0 0 15596 879 52 2653 91 24411 1527 66 0 0 1674 28 3 3960 184 23 28960 1351 187 30231 3585 156 5684 262 16 13674 1468 111 28060 5812 0 4772 222 0 8581 417 30 2737 89 0 29068 420 0 14214 0 7 76675 7 3 301 5 0 34273 0 0 2551 572 2 706 8 0 165752 108 0 3070 68 0 9714 6 10 15720 18 5 289 60 0 14470 2666 0 262 1 0 5376 0 0 2319 2368 0 9804 0 0 1. Özel Örnek Pol.806 DOĞUMLAR DOĞUM SAYILARI TOPLAM 147 296 477 609 388 401 749 170 462 126 348 515 376 422 149 340 143 143 44 46 9 105 11 136 35 19 77 216 41 32 29 15 92 111 0 21 15 85 0 26 19 48 80 20 120 203 24 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. " ALPAGUT S. 9. NO'LU S.O. Merk Odunpazarı Dispanseri Emeksiz Pol.3 Eskişehir İli 2004 Yılı Sağlık Ocakları Poliklinik ve Diğer Çalışmaları SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 SAĞLIK OCAĞI ADI MRK. Esk Kızılay Dispanseri Özel Şifa Sağl.O.O. BEYLİKOVA S. 19. NOLU S.O.O MRK.O.O. NO'LU S. NOLU S.O.O. 12.O. Özel Sevinç Sağl. GÜNYÜZÜ S.O. " OSMANİYE S.O. ÇİFTELER S.735 549.O.O 20. SEYİTGAZİ S. " DOĞANÇAYIR S.O. " KIRKA S. NO'LU S.O.O. 11.HOCA S. NO'LU S.O. NO'LU S. MAHMUDİYE S. NO'LU S. 15. ALPU S. "T.O. Özel Es-pol Pol.ÇUKURHİSAR S.O.TABLO R. " BOZAN S.427 1. Özel Hükmen Pol.O. Özel Ulus Pol Özel Görsem Göz Merk.AP Merkezi Özel Ümit Pol. MİHALIÇÇIK S.O. Anadolu Akarbaşı Pol. NO'LU S. " YUNUSEMRE S.O. SİVRİHİSAR S. AÇS.TOKAT S. NO'LU S. NO'LU S.O.O. Acar Fizik Tedavi Merk.O. " KAYAKENT S. SARICAKAYA S. NO'LU S.077 133. 16.O.O. NO'LU S.O. 1.811 276 . 3.O.O. 7.487. " GÜRLEYİK S. " AHURÖZÜ S. " DÜMREK S.O. 8.O. NO'LU S. 13. Merk.O.O. İNÖNÜ S. "MUTTALİP S. Ö.O. NO'LU S.O.O. NO'LU S.O. 14. 2. " KAYMAZ S. " GÜMÜŞKONAK S.MECİDİYE S.O. 5. 10. Verta Sağlık Merk. " NAS.O. NO'LU S.O.O.O. " KESKİN S. Özel Anadolu Hast. NO'LU S. HAN S. 4. "GÜNDÜZLER S. MİHALGAZİ S.O.

4 5.TABLO R.64 65 + TOPLAM Vaka Ölüm Vaka Ölüm 1 0 2 0 3 71 13 55 28 141 34 105 12 91 12 97 2 73 3 88 0 62 2 150 0 27 1 44 0 1 0 7 46 466 67 546 113 1012 İl Sağlık Müdürlüğü 2004 277 .ısı Kızıl Vaka Ölüm 1 0 31 15 113 31 94 39 87 35 108 38 99 45 36 18 569 221 790 Str.Anjin Tüberküloz Brusella Vaka Ölüm 0 0 0 1 1 1 2 2 6 7 21 2 18 10 6 1 54 24 78 Vaka Ölüm 0 0 1 1 2 2 9 4 26 23 88 85 84 98 40 45 250 258 508 A.14 15.44 45 .4 Bildirimi Zorunlu Hastalıklar İstatistik Formu Yas Grupları Gurupları E K E K E K E K E K E K E K E K E K T Hastalık Kodlan ve isimleri Kızamık Vaka Ölüm 3 2 10 13 56 49 22 13 3 1 1 2 0 0 0 0 95 80 175 HepatitA Vaka Ölüm 0 0 1 0 3 1 3 2 1 2 3 1 0 0 0 0 11 6 17 Kud.24 25.Dizanteri Vaka Ölüm 1 0 6 0 4 2 2 2 4 1 4 2 3 1 4 1 28 9 37 Tifo Vaka Ölüm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 Shipella Vaka Ölüm 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 Hepatit B Vaka Ölüm 0 0 0 0 0 0 1 1 17 6 39 25 15 17 4 1 76 50 126 0 1.Şüp.9 10.

SAVCILIĞI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 154 126 170 87 88 6 21 14 10 10 160 147 184 97 98 2 4 1 1 İLGİLİ VALİLİKLER 6 20 14 10 8 UYGUN UY.SAVCILIĞI 42 38 50 24 37 2 7 6 1 6 44 45 56 25 43 6 1 5 1 2 5 1 1 BAKTERİYOLOJİK GIDA YAPILAN İŞLEM İLGİLİ VALİLİKLER GENEL TOPLAM 899 UYGUN 816 UYGUN DEĞİL 83 CUM SAVCILIĞI 17 İL VALİLİĞİ 64 İl Sağlık Müdürlüğü 2004 278 . 5 Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Gıda Birimine Ait Çalışma Raporu KİMYASAL GIDA AYLAR YAPILAN İŞLEM UYGUN UY.TABLO R.DEĞİL TOPLAM C.DEĞİL TOPLAM C.

polio. sınıflara Td. Yapılan dozlar aşağıdaki gibidir. PPD-BCG ile 8.Sınıf 10547 279 .Sınıf 10214 10214 8. AŞI Tetanoz-Difteri Polio 1.TABLO R. 2004 yılında ilköğretim 1. sınıflara Td aşısı sağlık ocakları aracılığla yapılmıştır.6 AŞI SONUÇLARI ÇİZELGESİ AŞI BCG DBT1 DBT2 DBT3 DBT R POLİO 1 POLİO 2 POLİO 3 POLİO R HEBATİT 1 HEBATİT 2 HEBATİT 3 KIZAMIK DOZ 8189 8346 8477 8613 7754 8322 8433 8573 7739 9017 9539 8353 8150 HEDEFE GÖRE % 80 82 83 85 76 82 83 84 76 89 94 82 80 DPT Rapel ve POlio aşıları 1-2 yaş arası çocuklara diğer tüm aşılar 0-1 yaş arası bebeklere yapılmıştır.

H D. D. Mide Ülseri Bağırsak Tıkanması Fitihı Karaciğer Sirozu Diğer Sind.Romatizmal Kalp Has Hipertansiyon Miyokart Enfaktüsü Kalbin Diğer Has SVO (SVH) Arter Arteyel Karpiller Has Pnomoni Diğer Solunum Sis. Sis Has Akut Böbrek Enf Nefrit Nefrozlar Gebe .TABLO R. Lohusalık Zehirlenmesi Gebe Doğum Kanamaları Nedeni Bilinmeyen Düşük Doğum Lohusalık Enfek Düşük Beslenme Bozuklukları Konjenital Anomali Ölü Doğum Senilite Sebeb Belirtilme ölüm Motorlu Taşıt Kazaları Zehirlenmeler Kaza Sonucu Düşmeler Diğer Bütün Kazalar İntihar TOPLAM 0-7 GN E K 8-28 GN E K 29-365 GN E K 1-4 Yaş E K 5-9 Yaş E K 10-14 E K 15-19 E K 20-24 E K 25-29 E K 30-34 E K 35-39 K 40-44 K 45-49 K 50-54 K 55-59 K 60-64 K 65-69 K 70-74 K 75-79 K 80-84 K 85-+Yaş K Tp K 0 0 0 0 0 0 31 0 4 0 1 183 2 62 0 1 1 1 1 1 34 0 19 92 399 153 38 11 131 1 1 10 13 1 38 0 0 0 0 0 15 18 48 371 13 13 6 2 12 4 1721 E E E E 1 E E E E E E E E 0 1 0 0 0 0 25 0 3 0 1 387 0 39 0 0 0 3 2 5 36 1 16 197 409 143 54 17 179 2 2 16 23 1 22 0 0 0 0 0 15 20 56 287 28 27 14 4 38 8 2081 4 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 1 5 1 9 4 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 5 7 15 6 1 17 1 10 1 42 2 15 2 58 4 27 5 57 3 29 3 56 5 27 14 69 10 21 16 45 7 21 1 13 12 4 11 5 7 1 3 4 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 22 19 16 1 8 2 1 4 1 2 28 31 9 3 1 12 2 3 2 29 49 15 7 1 20 1 4 2 1 3 3 3 6 34 19 1 10 5 3 42 69 18 10 2 24 5 2 20 78 15 5 12 1 1 2 5 7 5 21 69 23 14 3 36 1 2 6 5 15 65 31 7 3 19 5 2 15 66 28 10 3 33 7 5 15 87 32 10 2 20 1 3 47 11 2 2 8 5 3 7 50 17 4 3 10 1 1 1 3 29 10 2 4 1 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 4 1 1 2 3 3 1 2 2 2 5 2 5 2 11 4 3 2 4 1 2 1 5 3 2 13 16 8 1 1 1 11 5 1 6 13 6 2 3 12 16 11 6 5 25 9 1 9 3 5 1 2 3 2 1 1 1 1 1 4 3 22 8 2 1 5 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 6 1 4 1 2 2 10 1 9 8 2 1 6 1 2 2 3 1 1 1 2 5 1 13 10 56 1 10 4 48 1 1 1 1 1 3 4 8 4 1 1 3 1 6 4 1 10 36 2 1 1 1 36 4 1 131 2 56 163 1 92 2 203 120 1 253 204 3 317 1 51 4 1 3 265 304 1 315 183 1 224 148 188 64 2 85 87 1 97 2 1 94 128 1 4 3 1 2 1 2 8 7 3 5 1 1 5 9 1 1 1 8 3 1 3 3 15 1 7 1 3 1 4 1 21 1 9 1 99 91 12 13 1 21 21 5 1 8 1 2 1 1 2 18 1 4 1 1 1 25 2 1 8 2 20 2 2 4 1 4 1 63 1 1 24 2 6 2 1 2 1 80 5 1 2 1 1 2 1 3 1 1 280 . Tüm Kanserler Selimurlar Doğası Belirsiz Şeker Has. Vitaminsizlikler Anemiler Psikozlar Sinir Bozukluğu Nevroz Menenjit Epilepsi Sinir Sis. Ve Duyu Org Kr.7 ESKİŞEHİR İLİ 2004 YILI BÜTÜN ÖLENLERİN YAŞ VE CİNS GRUPLARINA DAĞILIMI YAŞ GRUPLARI VE ÖLÜM SEBEPLERİ Bağırsak Enfeksiyonları Enterit İshal ile sey.H Boğmaca Streptokok anjin kızıl Tetanos Gıda Zehirlenmesi Diğer Bakteri Has.Sepsis Kızamık Enfeksiyöz Hepatit Kuduz Diğer Virüs Has. H.

R. 4 dispanser ve 6 hastane tarafından yapılmaktadır. Verem Savaş Dispanserlerinde PPD test ve BCG aşısı. Tablo R. Sağlık ocakları aşı uygulanan eleman bakımından yeterli olup.89 2003 15.3 Zoonoz Hastalıklar “Bulaşıcı Hastalıklar” bölümünde verilmiştir. PPD test ve Difteri-Tetanoz aşıları tüm sağlık ocaklarında yapılmaktadır. R.7’de verilmiştir.6’de verilmiştir.36 21.1. OGÜ.3 Gıda Hijyeni Tablo R. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı Ölümlerin belli nedene cins ve yaş gruplarına göre dağılımı Tablo R.1.1.2. Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde gebe tetanoz aşısı.9’da verilmiştir. diğer 4 hastanede tetanoz ve kuduz aşıları uygulanmaktadır.2.1.2.1. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde -0. bağlı yerleşim yerlerine ulaşımda araç sıkıntısı çekilmektedir.05 ‰ 1999 2000 20.1.15 19. İlimizde aşı uygulamaları 48 sağlık ocağı. TABLO R.5 Bebek Ölümleri Yıllara göre Eskişehir İli bebek ölüm hızları şöyledir.4 Aşılama Çalışmaları İlimizin 2004 yılına ait yaş gruplarına göre aşı doz ve çeşitlerini gösterir Tablo R. Tetanoz.15 R.Denizler* * İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır. R.1. Boğmaca.7 35.6 Ölümlerin Hastalık.9 2004 Yılı15-49 Yaş281 Kadınların Aile Planlaması Kullanım . R. Polio. BCG.53 2001 20.6’da gıda hijyeni konusunda bilgiler verilmiştir.89 2004 19.34 25. R.7 Aile Planlaması Çalışmaları 2004 yılı aile planlaması çalışmaları ve 15-49 yaş kadınların aile planlaması kullanım dağılımı Tablo R. R. Kızamık.yaş grubu rutin aşıları.64 28.8 BEBEK ÖLÜMLERİ Bebek 1994 1995 1996 1997 1998 Ölüm Hızı 39. Difteri.

kullanmayan Diğer Etkili Yöntem Enjeksiyon Vezaktomi Kondom Kır 20939 Kent 170527 Toplam 191466 774 2503 5950 25133 6724 27636 146 847 993 3848 29024 32872 737 3 6550 40 7287 43 8 3567 227 29099 235 32666 8517 68084 76601 469 366 3785 1788 4254 2154 R.02.3 Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Atıkların insanların sağlıkları üzerine olumsuz etkileri ile ilgili bir veri olmamakla birlikte Eskişehir merkezi çöp depolama sahasında metan gazına bağlı yangınlar sonucu bozulan emisyonlar ile depolama sahasından sızan sızıntı suları bölge halkı için olumsuzluk teşkil etmektedir.2.2 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ZARARLARINDAN OLUŞAN SAĞLIK RİSKLERİ R.2.Dağılımı 15-49 yaş kadını Etkisiz Yöntem Tüp Ligasyon Yöt. İçme suyu olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2000 yılında hat revizesi yapılan. Ancak porsuk çayının Kütahya ilinden gelen atık yükleri ile. R.2 Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Şehir merkezinin içme ve kullanma su temini porsuk çayından karşılanmaktadır. özellikle azot sanayinden kaynaklanan nitrit ve nitrat içermesi şebeke suyunun dağıtımı yapılan 500. Bu konuyla ilgili istatistiksel veri bulunmamaktadır. 282 Emzikli Gebe Hap Ria .1995’de 12 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenen yakıt programını uygulanması ve doğal gaza giçilmesinden sonra büyük oranda azalmıştır. Şebekeye verilen su sürekli kontrol altında tutulmasına rağmen vatandaşlar tarafından içme suyu olarak kullanılmamaktadır.4 Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Şehir yerleşim alanında trafik ve değişik faaliyetlerden oluşan gürültünün ölçümlerine tespit edilen 55 noktada rutin olarak devam edilmektedir.1 Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan sağlığı Üzerine Etkileri Düşük kalorili yüksek kükürtlü yerli kömürlerin ısınmada ve sanayide kullanıldığı 1995 yılına kadar yakma dönemlerinde sağlık kuruluşlarına göğüs hastalıkları ile ilgili müracaatların sayısal olarak 20. R.000 nufus üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.2. ancak tesiste nitrit ve nitrat giderim ünitesi bulunmamaktadır. ultraviyole dezenfekte yapılan ve 2002 yılındada ambalajlanarak insanların kullanımına sunulan Kalabak suyu kullanılmaktadır.2. Ölçüm sonuçlarından bazı bölgelerde gürültü seviyelerinin yönetmelik değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İçme ve kullanma suyunun arıtma işlemleri yapılmakta. R.

6 İyonize Radyasyondan Korunma Şehir merkezinde bulunan konutların büyük çoğunluğu gece kondu ve eski yapı olması nedenı ile radyasyon etkisine karşı koruyucu sığınakları bulunmamaktadır.2.Şehir içi bu gürültü ile hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklanan gürültülere özellikle yaz aylarında açıkta yapılan düğünler ve konvoylardan oluşan gürültülerde eklenince vatandaşın yoğun şikayetleri ile karşılaşılmaktadır.5 Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Pestisitlerden kaynaklanan olumsuz etkilere ilişkin sağlıklı veriye erişilememiştir. Buda insanların ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. R. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1992-2004) 283 .2. Korunma tedbirleri ile ilgili sivil savunma eğitim çalışmaları ilgili birimce sürdürülmektedir. Sağlık İl Müdürlüğü Verileri (1994-2004) 2. R. KAYNAKÇA : 1.

(S). toprak erozyonunun önemli 284 . Eskişehir İli Çevre Koruma Vakfı Hoşnidiye Mah. resmi ve özel kuruluşlara. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 1997 Eskişehir Yerel Habitatı düzenlenmiş olup çevre sorunlarıyla ilgili çeşitli kazalarda halktan ve kamu kuruluşlarından aktörlerin görev almaları sağlanmıştır./327 Sayılı İl Çevre Koruma Vakfının kurulması ile ilgili talimatı gereğince Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre Valiliğimiz Başkanlığında 31. toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi. broşür.1990 tarih ve 03-8. Üniversiteler ve Belediyelerdir. İlimizde ayrıca Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından okullarda Çevre Sağlığı konusunda broşürlerle desteklenen eğitim hizmetleri yürütülmektedir.2.1 KAMU KURULUŞLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ İlimizde Çevre Eğitimi ile ilgili olarak faaliyet gösteren kamu kuruluşları başta İl Çevre ve Orma Müdürlüğü olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü.222.07. S. İlimizde bunların dışında Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi çevre konulu çeşitli seminer çalışmaları yürütmektedir.1990 tarihinde kurulan Eskişehir İli Çevre Koruma Vakfı kuruluş amaçları doğrultusunda çevre eğitimi.3358898 B) Eskişehir Tema Gönüllü Temsilciliği TEMA’nın hedefi. Faaliyetler daha çok seminer. basın yayın organlarına. ÇEVRE EĞİTİMİ S. Ambarlar Sok.1 Çevre Vakıfları A) Eskişehir İli Çevre Koruma Vakfı Vakıf 2872 Sayılı Çevre Kanununda öngörülen bütün vatandaşların ortak malı olan çevrenin korunması. finans sağlama şeklindeki faaliyetlerini İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile birlikte aşağıdaki adreste sürdürmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz kendi bünyesinde kömürlü kalorifer kazanlarının düzenli ve verimli yakılması ile ilgili broşürlerle desteklenmiş eğitim çalışmaları yapmıştır. öncelikle ulusumuza. siyasi partilere ve hükümetlere. 5 Dünya Çevre Günü ve Haftası kutlamalarına çeşitli vakıf. ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerin korunarak bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Şube Müdürlüğü.07. kitap gibi yayınların dağıtımını yapmaya devam etmektedir. dernek ve odaların ayrıca izci gruplarının ve halkın katılımıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği kutlamalarda pankartlı yürüyüşler ve faaliyetler düzenlenmiştir. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığının dergi. panel şeklinde olmakla beraber Çevre Değerlerinin sevdirilmesi amacıyla çeşitli yarışmalar da düzenlenmektedir.2 ÇEVRE İLE İLGİLİ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE FAALİYETLERİ S. ağaçlandırma. iyileştirilmesi. uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması amacına ulaşmak için il düzeyinde maddi ve manevi katkılarda bulunmak yeni kaynaklar araştırıp bu doğrultuda kullanmak aynı kanuna göre çıkarılan Çevre Kirliliğini Önleme Yönetmeliğine göre ilimize ayrılacak tahsisatın kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili Devlet Bakanlığının 18. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası ESKİŞEHİR Tel:0. onun temsilcilerine. kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması su.

Bu işbirliği bağlamında tüm kurumlarla bilgi alışverişinin sağlanması kamuoyunun bilgilendirilmesi. toprağın ve doğal varlıkların korunması ve bitkilendirmenin önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek. e) Yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Çağlayan İş Hanı Kat 1 No : 15 ESKİŞEHİR Tel : 0. Araştırma Enstitüsünde yapılan toplantıda bölgenin tarım durumu ile ilgili değerlendirme yapılarak toplantıya katılanlara TEMA hakkında bilgi verildi. Kurşunlu Cami Sok. bütün kesimlerin düşünce ve gönül birliğini. seminer. Eskişehir TEMA Gönüllü Temsilciliği Akcami Mah.2213890 S. g) Çevre ile ilgili konularda ilgililerin uyarılması ve kamuoyu oluşturulması. okullarda el ilanlarıyla desteklenen eğitim. desteğini sağlayacak doğrultuda kamuoyu oluşturarak erozyonu önleme hareketini başlatmak ve sürdürmektedir. d) Su Kirliliği ile mücadele. kültür ve sanat etkinlikleri.222.Ulusal Çevre Kuruluşları ile işbirliği 2. Seyitgazi Aslanbeyli Köyünde de mera ıslah çalışmaları sürmektedir. h) Çevre ile ilgili sporların toplumda yaygınlaştırılması. c) Gürültü Kirliliği ile mücadele. Eskişehir Gönüllü Temsilciliğinde teknik ağırlıklı çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla. bitki örtüsünün. Dernek. Bu amaçla : a) Hava Kirliliği ile mücadele. ağaç dikme kampanyaları şeklinde çalışmalarına devam etmektedir. toprak erozyonu ve çölleşmeyle mücadelede . katkı ve desteğini almak için yurt içinde ve dışında çalışmalarını sürdürmektedir. f) Tarihi ve kültürel varlıklarımız ile doğal güzelliklerimizin korunması ve ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması.222.2 Dernekler A) Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Derneğin kuruluş amaçları Eskişehir ve çevresinde doğal çevrenin ve doğal hayatın korunması ve geliştirilmesi canlıların sağlıklı yaşamasına zarar veren her türlü çevre sorunu ile mücadele edilmesi için : 1.sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmak. TEMA Gönüllü Temsilciliği aşağıdaki adreste faaliyetini sürdürmektedir . bilinçlendirilmesi ve çevresine sahip çıkacak erginliğe ulaştırmayı sağlar. b) Toprak Kirliliği ile mücadele.2314501 285 . No : 1 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Tel:0.2. Derneğin ana amacıdır. TEMA. “10 Milyar Meşe Palamudu” kampanyası kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde çalışmalar devam etmektedir.Konu ile ilgili yasal kuruluşların izni ile çevre kuruluşları ile işbirliği yapar. 27 Eylül 1998 tarihinde Vakıf Başkanı Hayrettin Karaca’nın da katılımıyla Eskişehir TEMA Gönüllü Temsilcilik Bürosunun açılışı yapıldı.

Tüm motorlu taşıt araçlarının egzoz gazı ölçümlerini yapmak ve sportif faaliyetlerde bulunmak. Kültür sanat faaliyetleri. toprak kirliliği ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla gerekli araç ve gereçleri temin etmek.B) Hayvanları Koruma Derneği : Dernek 1994 yılında kurulmuş olup amacı. Çeşitli yarışmaların düzenlenmesi (resim. yöre halkının doğal ve çevre bilincini geliştirmek ve desteklerini sağlamak. eğitilmesi. b) Sokak hayvanı olgusunun ortadan kaldırılması için barınak yapımı çalışmaları devam etmektedir. İl Çevre Müdürlüğünün ihtiyacı olan laboratuarları kurmak ve gerekli alet ve ekipmanı almak. amacı . sokak hayvanlarının korunması ve insan hayatı için tehdit unsuru olabilecek tehlikelere karşı tedbirlerin alınması. Ağaç dikme kampanyalarının düzenlenmesi. Seda Sok.222.2210973 C) Tepebaşı Çevre Çocuk Kulübü Derneği Dernek 1996 yılında kurulmuş olup. İzci grupları ile müşterek çevre konulu etkinliklerin düzenlenmesi. Dernek amaçları doğrultusunda . bu amaçları yerine getirmek için kamu yararına çalışmak. a) b) c) d) e) f) g) h) Dernek bünyesinde öğrencilere eğitim verilmesi.tahrip edilmiş yerlerin yeniden kazanılmasını sağlamak bu bağlamda hava kirliliği. sevdirilmesini sağlamak. çocuk ve çevre ile ilgili diğer konularda faaliyet göstermektir. tahrip edilmesini önlemek. yaygınlaştırmak. su kirliliği. insanlara hayvan sevgisinin aşılanması şeklinde sıralanabilir. eleman ihtiyacını karşılamak.222. Tepebaşı Çevre Çocuk Kulübü Derneği Kızılcıklı Cad. No : 23/A ESKİŞEHİR Tel : 0. Seminerler düzenlenmesi. Hayvanları Koruma Derneği Kıbrıs Şehitleri Cad.2319624 D) Eskişehir Çevre Müdürlüğü Güçlendirme ve Çevre Eğitim Hizmetleri Derneği Dernek Kasım 1999 ayında kurulmuş olup. geliştirmek ve tanıtmak.insanlarımızın doğal çevreye uyum içinde yaşayabilecekleri ortam hazırlamak. hasta ve yardıma muhtaç hayvanların tedavi barınak gibi sorunlarına çözüm üretmek. İl Çevre Müdürlüğünün ödenek yetersizliğinden kaynaklanan her türlü ihtiyaçlarının teminini sağlamak. Çevre gezileri. yaban hayatının korunması. amacı . a) Hasta hayvanların tedavi edilmesin çalışmalarını sürdürmektedir. Siyasi bir amaç gütmeksizin çevrenin korunması ve geliştirilmesi. Dernek amaçları doğrultusunda . c) Üyelerini arttırarak hayvan sevgisinin aşılanması yönünde eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Geri kazanılan atıkların toplanması hizmeti gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Eskişehir ve yöresinin doğal güzelliklerini tanıtmak. şiir). Eskişehir İl Çevre Müdürlüğünün hizmet alanındaki faaliyetlerini desteklemek. üyelerinin boş zamanını286 değerlendirmesi ve istirahatlarının temini . 9/73 Yasin İş Hanı ESKİŞEHİR Tel : 0.

Yine Eskişehir ve yöresinin doğal çevre güzelliklerinin korunması ve tanıtılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek. Ambarlar Sok.330 33 37 S. d. f.Eskişehir TEMA Gönüllü Temsilciliği Verileri (2000-2004) 287 .Tahrip edilmiş bölgelerin yeniden kazanılması için ağaçlandırma ve ıslah çalışmaları gibi yeşillendirme ve erozyonla mücadele çalışmaları yapmak.Dernek faaliyetlerini rahatça sürdürebilmesi için gayrimenkul almak. g. işletmek veya kiraya vermektir. ağaçlandırma sahalarında koruma çitleri oluşturmak.222. broşür. el kitabı gibi yayınlar hazırlayarak Çevre Bakanlığı görüşleri doğrultusunda yayın ve dağıtımını gerçekleştirmek. a. konferanslar.3.İnsanlarımızın doğal çevreyle uyum içinde yaşayabilecekleri bir ortam hazırlayabilmek için çeşitli yerlerde örnek çevre düzenlemeleri yapmak. sempozyumlar ve açık oturumlar düzenlemek.Çevre İle İlgili Federasyonlar İlimizde Çevre kuruluşları ve toplum örgütlerinden yerel habitat oluşturulmuş ve ilin çevre sorunları ile ilgili gündemleri belirleyerek gündemle ilgili kurum ve kuruluşlara katkı sağlanmaya sağlanmaktadır. Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü elemanı alıp çalıştırmak. plan. araç gereç ve kırtasiye temin etmek. KAYNAKÇA : 1. teçhizat. e. harita. Eskişehir Çevre Müdürlüğü Güçlendirme ve Çevre Eğitim Hizmetleri Derneği Eskibağlar Mah. İl Çevre Müdürlüğü Hizmet Binası Tel : 0.Eskişehir ve yöresinin doğal çevre güzelliklerini ve zenginliklerini tanıtmak için her türlü kart. bina bakım ve onarımını yapmak. b-Yarışmalar düzenleyerek başarılı olan dernek üyelerine veya dışarıdan katılanlara teşvik amacıyla ödüller vermek. aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan ve kamu kuruluşu olan Eskişehir İl Çevre Müdürlüğü’ne bu mal ve hizmetleri devretmek.için lokal açmak. laboratuar kurmak. hizmet aracı kiralamak veya satın almak.2. elemanlara Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücreti ödemek. bina ve tesis yaptırmak.Çevre bilincini gerçekleştirmek için doğa ve çevre konusunda toplantılar.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 2. Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Faaliyetler. c. seminerler. bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak yada yaptırmaktır. bu amaçla görevlendirilecek personellerin iaşe ve ibate bedellerini sağlamak.

kaynak-etki zincirinin parçalarını oluşturur. Uygulama değerlendirme ve planlama yaklaşımları içinde bulunduran çevre yönetimi. gelişimini.(T). Nüfus il merkezinde yoğunlaşmıştır. temelde doğa ve insan ilişkilerini. Kozkaya. orta ve uzun vadeli çevre stratejilerinin gerçekçi ve tutarlı olmasını sağlar.5 kükürt içeren kalorifer yakıtı (Tüpraş 615. birbirinden ayrılmış sorunlar olmadığı.07. Toplam Kükürt max :%1.07.Konutlarda ve sanayide % 1. bir ülkenin mevcut potansiyelinden yola çıkarak orta ve uzun vadede.08.02. Karacaşehir.2000 tarih ve 8 nolu.Kalorifer Yakıtı) kullanılmasına karar verilmiştir. Nem max :%10. Hem karayolu hem demiryolu ulaşımının dağıtım merkezi olan ilimizde hava ulaşımı da askeri alanlar yanında sivil olarak da planlanmış ve hizmete girmiştir. Aşağıçağlan.1998 tarih ve 5 nolu. Kül max: %14. 5. Bu nedenle . yaşam standardı. gerçekçi ve sağlıklı çevre politikalarının izlenmesi için stratejilerle birlikte bir çatı oluşturur.Bu özellikleri taşımayan katı ve sıvı yakıtların satılması ve kullanılması sonucu hava kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olan Muttalip Beldesi.2003 tarih ve 08 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile de uygulamaya devam edilmektedir. Aşağısöğütönü. 06. Emircioğlu. insan faaliyetlerinin çevreye olan istenmeyen etkilerini önlemek düşüncesi. Yukarıçağlan ve Kanlıpınar Köyleride aynı yakıt programına dahil edilmiştir. Çevre problemlerinin. 28.Bu kömürler dışındaki Yerli ve ithal kömür tozundan yapılmış briket kömürler ile diğer kömürlerin kullanımına izin verilmemiştir.1999 tarih ve 3 nolu ve 19. eğitim ve kaynaklar gibi dinamik parametrelerin etkileşimlerini ve bu konulardaki bilgileri geniş bir düşünce çerçevesinde bir arada ele alıp. Kara iklimi hakim olan bölgede ve uygun olmayan şehir yerleşimi kış aylarında hava kirliliğine neden olmuştur. 17.2001 tarih ve 07 nolu. 1.5 dan fazla kükürt içeren sıvı yakıtların kullanılmamasına.1 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN VE ÇEVRESEL TAHRİBATIN ÖNLENMESİ İlimiz Marmara Bölgesinin İç Anadolu’ya açılan en önemli kapılarından biridir. Toplam Kükürt max :%0. T. birbirleriyle karşılıklı ilişki içerisinde oldukları göz ardı edilmeden bütün konular çevre yönetimi çerçevesinde birlikte değerlendirilmelidir. Yukarısöğütönü. nüfus artışı. 2. çevresel zararların en aza indirilmesini ve doğayla insan arasındaki dengenin kurulmasını sağlar.Doğalgaz projesi geçmiş bölgelerdeki konut ve iş yerlerine doğalgaza geçme zorunluluğu getirilmiştir. Çevre Yönetiminde.9. 288 . 3.09. Bu kararlar ile . doğal kaynakların optimal kullanımını.İthal kömür (Alt Isıl Değeri min: 6200 kcal/kğ. 19. Çevre Yönetimi.06. Keskin. optimal kaynak kullanımı ve çevresel zararların minimize edilmesi.1995 tarihinde Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararla uygulamaya sokulmuştur. enerji kullanımı. 1994-1995 kış sezonu dahil İlimizde görülen hava kirliliğinin önlenmesi için üniversite öğretim üyeleri ve kamu çalışanlarından oluşturulan komisyonca İlin yeni yakıt programı belirlenmiş ve bu yakıt programı 20. ekonomik büyüme. %1. 27. Uçucu Madde max: % 10-28) ve zenginleştirme ve iyileştirme işlemlerinden geçirilmiş Soma+18 lavvar linyit kömürlerinin (Alt Isıl Değeri min: 4500 (-500) kcal/kğ.06 2002 tarih ve 06 nolu. Nem max :%20 ) satılmasına izin verilmiştir. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Çevre Yönetimi. 4.

1999 tarih ve 6 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile büyük caddeler ve tüm proje kapsamında kalan bölgelerde doğalgaz bağlantılarını yaptıramayan konut ve iş yerlerine 01.Günlük sonuçlar şehir merkezinde iki ayrı yere yerleştirilmiş olan panolarla halkın bilgisine sunulmaktadır.10.İl genelinde hububat hasadı sonucu anız yakılarak ekolojik dengenin ve hava emisyonlarının bozulması 26.Ayrıca .2000 tarihine kadar ek süre verilmiştir.1998 tarih ve 5 nolu Kararı ile doğalgaz projesi tamamlanmış bölgelerdeki konut ve iş yerlerine doğalgaz bağlantılarını yapmaları için verilen süre 01. 2000 yılında 43262 adet.000 konut eşdeğer üzerinden projelendirilen doğalgaz çalışmaları halen devam etmekte olup. 1. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucu proje kapsamında kalan bölgelerde hasarlar meydana gelmesi doğalgaza tam dönüşümün sağlanamamasına neden olmuştur. kamu kuruluşlarına ait araçların.10. Sivrihisar Demir Bakır ve Arabacılar Odası ile yapılan protokol doğrultusunda Mart 2000 tarihi itibariyle de Sivrihisar İlçesinde egzoz gazı ölçümleri yapılmaktadır.361 gaz kullanan aboneye ulaşılmıştır. İlimizde doğalgaza geçildiğinden azotoksitleri emisyonlarının da tespiti planlanmaktadır.05.317 adet araç olup .06.2001 yılında da 44337 .1998 tarih ve 5 nolu kararı öncesi 34. ayrıca trafik kontrollerinde egzoz emisyon pulu istenmektedir. 2004 yılında 40851 adet aracın egzoz ölçümleri yapılmıştır. 19. Büyükşehir Belediyesi . taksi vs.) egzoz ölçümü zorunluluğu getirilmiş ve bu araç sürücülerine 24-25-26-27 TEMMUZ 2000 tarihlerinde egzoz ve gürültü kirliliği ile ilgili program düzenlenerek eğitim verilmiştir. Şehir merkezinde Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun kömür kullanılmasını sağlamak amacıyla 2 ayrı denetleme ekibi289 oluşturulmuştur. Şehir merkezinde SO2 ve PM ölçümleri Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 2 ayrı noktada yapılmaktadır. dolmuş.2004 tarihi itibariyle 63.2003 tarih ve 05 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yasaklanmıştır. Karar doğrultusunda il genelinde doğalgaz dönüşümü ile ilgili denetimlerimiz sürmektedir.1999 tarihinde sona ermiştir. 2. 2003 yılında 44565.485 müracaat var iken 31.12. Ayrıca toplu taşıma araçlarına (Halk ve Belediye Otobüsleri.10. egzoz gazlarından kaynaklanan emisyonların kontrol altında tutulması amacıyla egzoz gazı ölçümlerine Vakfımız ve Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Temsilciliği ile yapılan protokol doğrultusunda 2 ayrı istasyonda ve ilçelerde de seyyar ekip tarafından devam edilmektedir.505 gaz kullanan ve 37. İlimizde egzoz gazı ölçümüne tabii 98. Hava kirliliği ölçümlerinin ortalama değerleri hedef sınır değer olan 120 µg/m³’ün altına 1995-1996 kış sezonundan itibaren çekilmiştir. Mahalli Çevre Kurulunun 19. 70.İlde trafiğe kayıtlı olup egzoz ölçümünü yaptırmayan araçların fenni muayeneleri yapılmamakta. Alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak tebliğ edilmiştir.06. 2002 yılında 46630 . 27. 1999 yılında 38766 adet.

b) Tülomsaş Lokomotif ve Motor San. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce de şehir içindeki kömür satış yerleri denetimleri sürdürülmektedir. bunlardan uygun bulunmayan 3 adedine 1.Ş.459. . Kütahya İli Murat Dağı eteklerinden doğan Porsuk Çayı.385 TL idari para cezası uygulanmıştır. Eskişehir İl merkezine girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü öncesinde Eskişehir’in içme ve kullanma suyunu temin etmek amacıyla İller Bankası tarafından su alma tesisleri . sınıf su kalitesi özelliklerine ulaşmaktadır. 3700 lt/sn su verebilme kapasitesine sahip arıma tesislerinde. 2004 yılı içerisinde 2 adet işletmeye A gurubu. Şti. halkın kenarına oturup dinlendiği.1990 lı yıllarda ortalama 700-800 lt/sn olarak arıtılıp şehre verilmektedir. Porsuk Çayı Kütahya şehir merkezine kadar 1. üzerinde sandallarla gezdiği şehre güzellik veren önemli bir su kaynağıdır. Sarısu’ya deşarjı olan sanayi kuruluşları atıksuları a) Yurtbay Seramik b) Efes Seramik ESKİ Kanalizasyon atıkları Evsel atıklar yanında merkezi arıtma tesisine bağlanmış olan a) Sarar Basma San. Ltd. ve Tic. sınıf su kalitesi özelliklerine sahip olmasına rağmen Kütahya çıkışında evsel ve endüstriyel atıksu kirlenmesiyle 3.Zabıta Müdürlüğü.Ş.Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi . A. geçmiş yıllarla birlikte ilimizde emisyon izni alan işletme sayısı 129 adettir.Ş. . Porsuk Baraj göletinde doğal çökme sonucu 2. Eskişehir içinden geçtiği bölümünde. Zamanla artan nüfus ve gelişen sanayileşme nedeniyle yine bu kentlerin endüstriyel ve evsel atıksuları için alıcı ortam görevini üstlenmiş olan Porsuk Çayı. Kütahya ve Eskişehir illerinin içme ve kullanma suyu kaynağı olduğu gibi Eskişehir ve Kütahya ovalarının sulama suyu ihtiyacını da karşılayan önemli bir yüzeysel su kaynağıdır. Sınıf su kalitesine.Hava İkmal Bakım Merkezi . Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik çercevesinde gerekli işlemler yapılmıştır.Dersan Deri Sanayi San. Arıtıldıktan sonra şehre içme ve kullanma amacıyla verilen su aynı noktada Porsuk Çayından temin edilmektedir.Ş. Porsuk Çayının.Ş. klasik arıtma tesisleri ve dağıtım tesisleri inşaatı 1989 yılında tamamlanmıştır.Güven Süt A. A. A. 290 - . 2005 yılından sonra kapasitenin 5500 lt/sn’ye çıkarılması planlanmıştır. Sanayi sitesinde 65 iş yerinde yanık yağ denetimi yapılmış olup. Eskişehir İlinden Porsuk Çayı’na deşarjı olan kuruluşlar ve faaliyetler . c) TUSAŞ Motor San.Şeker Fabrikası A. d) Organize Sanayi Bölgesinin evsel ve endüstriyel atıksuları . İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarından oluşan denetleme ekibi ile 24 saat esasına göre şehir merkezine giren kömür denetimleri. 9 adet işletmeye B gurubu olmak üzere 11 adet işletmeye emisyon izni verilmiş olup. Bu denetimler sonucu Müdürlüğümüzce 2004 yılında 317 adet kömür satış yeri denetimi yapılarak 97 şüpheli kömür numunesi alınmış.

TL idari para cezası uygulanmıştır. Şeker Fabrikası A.428.1999 günü yoğun yağışlar sonucu saat 19. Sınıf su kalitesi özelliklerinde Alpu ve Beylikova İlçelerinden geçerek Sakarya Nehrine ulaşmaktadır.2000 tarihli toplantısında Belediye mücavir alanları dışında yapılacak konut uygulamalarında 15 konut üzerindeki planlamalarda evsel atıksuların çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için arıtma tesisi istenmesine karar verilmiştir.’nin melas depolaması yapılan bir tankerinde meydana gelen bir patlama sonucu alkol üretiminde kullanılan 5.3 değerlerinin aşıldığının tespiti üzerine 03. Sivrihisar İlçesi kanalizasyon atıklarının SKKY’ne uygun deşarjını sağlayacak bir sistem kurulması için ilgili belediyesi yazılı uyarılmıştır.Ş.) üzerinden su örnekleri alınarak takip ve denetimleri sürmekte olup.Önce Gıda San.Alpu ve Beylikova İlçeleri kısmi evsel atıkları . bu denetimler sırasında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 7.2001 ve 2003 yıllarında idari para cezası uygulanmıştır..TL idari para cezası verilerek tumba sahası sızıntı sularının DSİ normlarına uygun yapılacak bir baraj gölet inde toplanması istenmiştir..1999.000. Kırka Beldesinde faaliyetini sürdüren Bor işletmesinde dekapaj malzemelerinin bulunduğu tumba sahasından gelen suları toplayan gölet önündeki şeddenin 24. 291 . 12 adet kuruluştan arıtma tesisi olan 1 adedinin deşarj iznine esas atıksu numuneleri alınarak takipleri yapılmaktadır.000. A. göletler arasında topografik ve sedde içerisindeki borular vasıtasıyla geçiş sözkonusudur.04. Organize Sanayi Bölgesi içinde kalan 27 tesis ile ESKİ kanalizasyon sistemine bağlı 3 adet sanayi kuruluşuna kanalizasyon bağlantı izni verilmiş olup geriye kalan 7 sanayi kuruluşuna deşarj izni verilmiş.02. Porsuk Çayı analiz sonuçları tablolar halinde verilmiştir.2002 tarih ve 3156 sayılı Valilik Makamı Olur' u İle 21. Birinci toplama göletine gelen su tekrar proses suyu olarak değerlendirilmektedir. 6.710. İl genelindeki toplam 317 adet faaliyetten atıksu deşarjı olan sanayi kuruluşu sayısı Organize Sanayi Bölgesinde 27 olup bunların toplam atıksu deşarjı ortalama 7000 m³/gün’dür. . 2004 sonu itibari ile Kırka Bor İşlermesine ait 5 adet atık toplama göleti bulunmakta olup. Kırka Bor İşletmesi ve etrafındaki yan dereler {Akın.000. ve 4. atık toplama göleti ve 1 adet su toplama havuzunun inşaatı devametmektedir.Tarımsal faaliyetler sonucu kirlenmiş sular Eskişehir şehir merkezinden geçen çay şehir merkezindeki evsel ve endüstriyel atıksu deşarjlarıyla mevsimlere göre 3.660.Ş..30 civarında yarılması sonucu etrafa yayılan sulardan alınan örneklerin analizleri sonucu işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 1. Dünyanın en büyük bor yatakları ülkemizde olup.2000. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Mahalli Çevre Kurulunun 10. faaliyete Porsuk Çayı kirliliğinin önlenmesi için daha önce uyarılmasına rağmen gerekli tedbirleri almayarak bu kirliliği arttırması sebebiyle 1988.04. Porsuk Çayı kirletici kaynakları. Lepcek vb.000 ton melasın önce fabrika sahasına ardından da bir bölümünün Porsuk Çayı’na deşarj olunarak su kirliliğine ve Porsuk Çayı üzerinde tabakalar halinde köpük birikmelerine neden olduğu tespit edilmiş.

Arıtma tesisi bulunmamaktadır.TABLO T. Çökeltim havuzları mevcut olup. Deşarj direkt Porsuk Çayı’na yapılmaktadır. Kömür curufu ihtiva eden sulu çamurlarını DSİ tarafından yapılan atık depolama göletinde toplamaktadır. Kütahya ovasının sulamasından dönen zirai ilaçlarla kirlenmiş sular Ilıca atıksuları Porsuk Barajı öncesinde direkt deşarj edilmektedir. Ayrıca amonyum imalatının durdurulması ile azot içerikli atıkları azalmıştır. 292 . Felent Çayı sonrası Porsuk Çayı’na deşarj yapmaktadır. Brükner Havuzu. Atıksular çöktürme havuzlarında kademeli olarak bekletilmekte ve tekrar sisteme verilmektedir. çöktürme havuzu ve havalandırma havuzu mevcuttur. Atıksular arıtıldıktan sonra Güvez deresine verilmekte ve bu dere Porsuk Çayına karışmaktadır. istenen arıtım sağlanamamaktadır.1 Porsuk Çayı Kütahya İli Kirletici Kaynakları ADI EVSEL ATIKLAR (Kanalizasyon Atıkları) ŞEKER FABRİKASI TÜGSAŞ GÜBRE FABRİKASI KÜMAŞ MAGNEZİT FABRİKASI SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ GÜRAL PORSELEN KÜTAHYA PORSELEN TARIMSAL YÜKLER HARLEK ILICALARI DURUMU Arıtma Tesisi mevcut ancak istenen arıtım sağlanamamaktadır.

TÜLOMSAŞ ŞEKER FAB.500 m³/gün Atıksuları Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemi ile atıksu arıtma tesisine gelmektedir. ŞEKER FAB.000 m³/gün İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılan sular Porsuk Çayına verilmektedir.2 Porsuk Çayı Eskişehir İli Kirletici Kaynakları ADI SARAR TEKSTİL SAN. artıma sonucu sular tekrar üretimde kullanılmaktadır. 100 m³/gün Ön arıtma sonrası atıksular direkt Porsuk Çayına verilmektedir. 1.50 m³/gün kapasitelidir. artan kısmı Sarısu Deresi’ne deşarj edilmektedir. 60 m³/gün İşletmenin kendi alanında yaptığı havuzda bekletilme ve sisteme geri döndürülmektedir.TABLO T. A. ALKOL FAB. KIRKA BOR İŞLETMELERİ DURUMU Atıksuları Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemi ile atıksu arıtma tesisine gelmektedir. DENİZ PORSELEN A.35 m³/gün GÜVEN SÜT A. 60 m³/gün Arıtma tesisinde arıtılan sular kendi imalatlarında kullanılmakta.000 m³/gün Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıt ma Tesisine gönderilmektedir. 50 m³/gün Arıtma tesisi mevcut olup.Ş. arıtılan sular DSİ Sulama Kanalına verilmektedir. Arıtma Tesisi olup.Ş. İNÖNÜ EFES SERAMİK A. A. Çökeltme havuzlarından geçirilen sular DSİ Sulama Kanalına verilmektedir.Ş. 30 m³/gün ESKAR ET KOMBİNASI KÖY-TÜR MUTTALİP DEMİRCANLAR YAĞ SAN. YURTBAY SERAMİK A. Tüm fabrikaların atıkları tek bir kanaldan Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemine verilmektedir.Ş. PAŞALIGİL SÜT SAN.000 m³/gün 293 . 150 m³/gün Atıksuları foseptikte biriktirilerek vidanjörle çekilmektedir. 700 m³/gün Arıtma Tesisi mevcut olup. Her üç işletmeninde arıtma tesisleri yaptırılmıştır. 2. OSB ATIKLARI (Toplam 193 Tesis 27 adedinde endüstriyel atıksu) EVSEL ATIKLAR (Kanalizasyon Atıkları) HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ TEI TUSAŞ GÖKAY SOĞUK HAVA TESİSLERİ DERSAN DERİ SAN. 75.Ş. artan kısmı Sarısu Deresi’ne deşarj edilmektedir. 10 m³/g Arıtma tesisi mevcut olup.Ş. MAKİNA FAB. arıtma çıkışı Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemine verilmektedir. 5 m³/gün Eskişehir ovasının sulamasından dönen zirai ilaçlarla kirlenmiş sular Arıtma tesisinde arıtılan sular DSİ Kurutma Kanalına deşarj edilmektedir. 150 m³/gün BEYLİKOVA DanoneSA Tikveşli Süt Ür. Atıksular DSİ normlarına uygun inşa edilmiş havuzlarında kademeli olarak bekletilmekte ve tekrar sisteme verilmektedir. ÇİFTELER SEYİTGAZİ İSTANBUL SERAMİK A. 7. 50 m³/gün Arıtma tesisinde arıtılan sular kendi imalatlarında kullanılmakta. TARIMSAL YÜKLER FORD OTOSAN A. vidanjörle çekilerek kanalizasyona atılmaktadır.Ş.Ş. 6.000 m³/gün Atıksuları foseptikte biriktirilmekte.

03 0.01 <0.53 149. Açık.01 Kth.2 6. 1.1 <0.7 7. 1.03 0.06 <0.16 1 <0.02 1. Gir.69 8.1 <0.01 <0.01 <0.5 8.32 2.36 16.06 <0.90 <0. Çık.02 0.1 <0.53 <0.1 <0.01 <0.1 <0.01 <0.01 Şeker Fab.62 <0.01 Sofça Köy.1 8.02 0.01 Sarar Basma Köprü Altı 0.63 54.2 8.06 <0.6 7.8 16.03 0.17 12. 1.01 <0.03 0.8 8.02 <0.026 <0. Azot.06 <0.01 <0.01 <0.01 <0.7 8.2 <0. Kızılinler Köyü 1.1 <0.64 10.01 Kth.06 <0.03 0.1 <0.01 <0.5 46.03 0.03 0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0. Son 1.4 <0.02 0.56 3.06 <0.53 <0.3 1999 Yılı Eskişehir-Kütahya Bölümü Porsuk Çayı Analiz Sonuçları Kth.76 78.06 <0.06 <0.01 <0.03 0.1 <0.1 <0.8 24.84 42.01 Çukur Çarşı 1.01 Esk.15 <0.01 <0.3 7.01 <0.03 <0.01 İstasyon No Nitrat (mg/l) pH Kth Girişi 0.06 <0.84 <0.67 Baraj Çık. Çıkışı 0.02 0.03 0.06 <0.06 <0.01 <0. A.01 <0.01 <0.02 0.1 45.15 <0.01 OSB Arıtma Gir.02 0. 0.06 99.02 <0. 1.1 15.02 0.03 0. Son. Porselen Çık.15 <0.TABLO T.1 <0. Çık.03 0.77 <0.03 0.01 <0.9 8.2 7.01 Esk.01 Arıtma Tes.01 <0.3 7.1 <0.28 <0.7 42 <0.02 0.T.15 <0.06 <0.26 <0.03 0.06 <0.1 <0.53 <0.27 95. Şehir.48 4.1 <0. Fab.59 <0.01 <0.02 <0.02 <0.81 379 171 <0.25 91. 1.01 Kth.01 KOI (mg/l) BOI (mg/l) Pb (mg/l) Cd (mg/l) Fe (mg/l) Cu (mg/l) Zn (mg/l) Hg (mg/l) Top Cr (mg/l) Ni (mg/l) 4. 1.3 7.01 294 .1 <0.01 <0.01 <0.01 <0. 7.01 <0.02 0.47 20.03 <0.01 <0.06 <0.03 0.2 14.97 1179 594 <0.00 <0.06 <0.

0 22 46 149 81 314 0.0 0.02 Yerinde 392 0.069 295 .0 46 62 306 159 2080 84 12 387 580 743 994 216 0.02 0.351 1.305 0.6 2 205 70 189 40 43 40 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 0.045 0.0 55 36 22 311 251 2725 131 24 593 464 604 958 218 0.322 Alpu Yeşildoğan Yerinde 7.037 0.19 0.0 0.0 0.542 0.585 0.4 2003 YILI PORSUK ÇAYI ESKİŞEHİR BÖLÜMÜ ANALİZ SONUÇLARI Regülatör Köprüsü Yerinde 8.32 Mg SO4/l B B Mg NH4/l B B Mg NO2/l B B Mg NO3/l B B mg/l Mg/l mg/l 42.0 0.049 1.204 Yerinde 338 0.0 0.059 0.638 104 0.0 36 110 336 191 2285 168 17 534 336 541 784 12 0.7 2.56 Yerinde 430 0.0 0.TABLO T.0 8 587 146 99 208 146 0.07 0.57 50 0. Klorür İyonu Sülfat İyonu Amonyum Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Toplam Fosfor Organik Parametreler KOI BOI İnorganik Parametreler Kadmiyum Kurşun Bakır Toplam Krom Krom Nikel Çinko Siyanür Florür Serbest Klor Demir Mangan Bor Alüminyum Birim ºC Hasan Bey Köprüsü Yerinde 8.24 Mg O2/l Mg/l Mg Cl-/l P P Parametre Sıcaklık pH ÇO Çözünmüş Organik Mad.014 Beylikova Sanayi Tesisleri sonrası Yerinde 8.17 Yerinde 422 0.

2 DOĞAL KAYNAKLARIN EKOLOJİK DENGELER ESAS ALINARAK VERİMLİ KULLANIMI.3 EKONOMİK VE SOSYAL FAALİYETLERİN. Balıkesir ve Bilecik illerindeki yoğun sanayi önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilimizde de kendisini hissettirecektir. Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre ruhsat almış 104 adet kum. mermer. Müdürlüğümüz bu amaçla ÇED kapsamı dışında kalan tüm kurum ve kuruluşlara yönetmeliklere uygun olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu hazırlatmakta. Muttalip. Orta Anadolu’nun batıya açılan kapısı durumundadır. çakıl. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgi flora fauna başlığı altında verilmiştir. kiremit ve tuğla hammadde rezervleri.2004 tarihine kadar ÇED için müraccat eden faaliyetlerden 196 adedine “Çevresel Etkileri Önemsizdir” ve “ÇED Gerekli Değildir” kararı. T. tıbbi. değerlendirmeler sonucu gerekeni yapmaktadır.12 adet faaliyete “ÇED Olumlu” kararı. tehlikeli ve zararlı katı atıklar. İzmit. Sanayinin hızla gelişmesi. metan gazının kontrol altına alınabilmesi ve ayrıca yeni ve düzenli bir katı atık bertaraf sahasının oluşumu için çalışmalar sürdürülmektedir. Çifteler ve Sivrihisar Belediye bölgelerindeki sanayi teşvikleri ve yatırımlarında görülmektedir. ekonomik ve sosyal faaliyetlerin artması bu faaliyetlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin üzerinde durulmasını gerektirmektedir. Yaklaşık 12 yıldır şehir merkezinde oluşan evsel. SONUÇLARININ ÇEVRENİN TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞMAYACAK BİÇİMDE PLANLANMASI Eskişehir. KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ ÇED uygulamalarında madencilik faaliyetlerine orman sahalarında gençleştirme alanları ve tarım alanları dışında kalan bölgelerde izin verilmektedir. Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Abersan Çevre Hizmetleri tarafından planlanan Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi planlamalarına ÇED formatları Bakanlığımızca verilmiştir. endüstriyel. Yolcu otobüsleri ve ağır yük araçlarının şehir içine girişleri önlenmiştir. hafriyat ve inşaat malozları herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan Seyitgazi karayolu üzerinde bir vadi tabanı ve kuru dere yatağına dökülmektedir. T.12. Bu konuda iyileştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Karayolu ve demiryolunun ağları ile havacılık faaliyetleri gürültü kirliliğini arttırmıştır. 104 adet faaliyete ÇED Kapsam Dışı görüşü verilmiş olup 45 adet faaliyet izin almadan ve Yönetmeliğe aykırı davranmaktan faaliyetleri durdurulmuştur. Bu amaçla yeni yapılan yol çalışmaları şehir dışına alınmıştır. 296 . Adapazarı. Yalova. zengin maden yatakları. Olumsuzlukların önlenmesi. taş ocağının Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı bulunmaktadır. İstanbul. Coğrafi konumu.Trakya Bölgesi. Bursa. Bunun örnekleri İnönü. Ayrıca İlimizde katı atık geri dönüşüm projesi devam etmektedir. 31. tarımsal özellikleri ve süratle gelişen imalat ve sanayi birimleri ile yakın çevrenin hareketli ekonomik merkezlerinden birisidir. Aynı zamanda faaliyet sonucunda ocak sahasının rehabilite edilerek Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi noter taahhütnamesiyle istenmektedir.

58 84. Siyanür Florür Serbest Klor Sülfür Demir Bor Alüminyum Mezbaha Sonrası 22.03 Sarısu (Sarar Basma Önü) 23 7.8 52 1.7 2.18 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 3 410 0 90 < 30 359 0.8 0.5 6.6 6.15 1 0.61 0.4 49 1.6 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 1 320 80 120 < 30 200 0.76 0.4 0.5 7.5 8.7 15.1 Şehir Çıkışı 22.4 0.06 Adalar Girişi 24 7.31 Sıcaklık pH ÇO Oksijen Doygunluğu Klorür İyonu Sülfat İyonu Amonyum Nitrit Nitrat Toplam Fosfor Toplam Çözünmüş Mad.9 0.5 71 12.95 97.08 302 6 16 1.7 10.5 2. Sodyum KOI BOI Emülsifiye Yağ ve Gres Fenolik Maddeler Kadmiyum Kurşun Bakır Toplam Krom Nikel Çinko Top.5 2000 YILI PORSUK ÇAYI ESKİŞEHİR BÖLÜMÜ ANALİZ SONUÇLARI Parametre Birim ºC Mg O2/l % mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Mg/lt mg/lt mg/lt mg/l mg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt mg/lt Şehir Girişi 24 6.09 324 6 16 1.6 54 1.2 0.03 1.1 6.2 1.98 89 13 56 1.06 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 7 330 0 140 < 30 168 0.1 0.7 10. Çıkışı 24 7.5 63 1.7 3.6 13.6 13.08 1.06 0.2 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 2 300 0 210 < 30 238 0.32 0.13 342 7 24 6.11 Şeker Fab.26 1.8 7.11 340 7 20 3.2 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 3 320 60 90 < 30 215 0.5 44 1.25 1.08 274 6 12 0 6 0.8 6.46 0.5 10.08 1.TABLO T.2 6.48 0.6 6.65 5.03 0.3 10.24 90.18 297 .6 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 3 230 70 120 < 30 198 0. Girişi 23 6.82 86.63 85.5 7.5 0.11 350 7 20 8.95 8 0 < 20 <10 < 30 < 60 <10 <10 6 500 50 140 < 30 158 0.56 1.13 430 18 76 79.35 0.12 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 0 280 30 170 < 30 129 0.22 Çukur Çarşı Çıkışı 24 7.21 Şeker Fab.88 87.1 32 9.12 334 6 12 4.4 2.42 30.65 8.5 0.41 0.

4 ÇEVRENİN SAĞLANMASI İNSAN-PSİKOSOSYAL İHTİYAÇLARIYLA UYUMUN İlde düzenli bir yapılaşma söz konusu olmayıp özellikle yeşil alanların olmadığı bitişik nizama yer verilmektedir.850 adedi Türkiye-Finlandiya çercevesinde üretilen enso tipi fidan). Bu düzensiz kentleşme beraberinde altyapı yetersizliğini. Anız yangınlarının tespiti ve yapılacak yasal işlemleri bildiren Valilik Tebliği (2003/1) hazırlanarak ilçelerde ve merkezde köy muhtarları ile toplantılar düzenlenmiş ve tebliğ çiftçilerimize duyurulmak üzere imza karşılığı verilmiştir. 4. 2004 yılında Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına ve Valilik Tebliğlerine uymayarak anızını kendisi yaktığı tespit edilen 7 adet şahsa idari para cezası uygulanmıştır.000 adet ibreli fidan.435. tarım topraklarının kaybını ve yeşil alan yokluğunu getirmektedir.800 adet yapraklı fidan. su kirliliği sebebiyle 2 adet işletmeye gürültü kirliliğine sebebiyet vermekten 6 adet işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Bu amaçla Eskişehir’in yeni yapılaşan bölgelerinde bitişik nizama Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmemektedir.Yıl içerisinde 1659 ha alanda ağaçlandırma çalışması ve 4070 ha sahada da bakım çalışması yapılmıştır. d) Tarladaki anızını yakanların tespitlerinin İl Jandarma Komutanlığı. İl Çevre Müdürlüğü ve Muhtarlıklarca yapılmasına. Tarım İl Müdürlüğü. c) Anız yakılmasının yasaklanması ile ilgili kararların Muhtarlıklarca köy konaklarına ve kahvelere asılarak tüm köy halkına duyurulmasına.357 adet tüplü (3. T. Büyükşehir Belediyesi çözüm olarak uydu kentler oluşturmaktadır.159. 555. 13.060 adedi ibreli repikaj ve 34. Bakanlığımız Çevre Koruma Genel Müdürlüğünün 2001/10 nolu anız yangınlarını yasaklayan genelgesi ve Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda . Bu uygulama ile anız yangınlarında geçen yılara göre önemli ölçüde azalma gözlenmiş. e) Tarım İl Müdürlüğünce anızı yüksek biçen biçerdöverlere izin verilmemesine.817. a) 2003 yılı hububat hasadı sonucu ekolojik dengenin ve hava emisyonlarının bozulmasına neden olan anız yakılmasının yasaklanmasına.2003 tarihli toplantısında alınan karar ile anız yangınları yasaklanmıştır.197. b) Yasaklanma kararının Kaymakamlıklar.577 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiş.360 adet yapraklı repikaj ve çelikle üretim olmak üzere toplam 13. Tarım İl Müdürlüğü il ve ilçe teşkilatları ve İl Çevre Müdürlüğünce Muhtarlıklara iletilmesine.Yeşil alanlarının azlığı ve anız yangınları erozyonla mücadeleyi gündeme getirmiş ve ilde yeşil alanların arttırılması ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Ayrıca Merkez İlçe Belediyelerinden Valilik Tebliğinin duyuru araçları ile ilan edilerek çiftçilere duyurulması istenmiştir. İlimizde anız yangınlarının önlenmesine yönelik Mahalli Çevre Kurulunun 26.05. 2004 yılı içerisinde İl Orman Fidanlığı’nca 8. 2004 yılı içerisinde hava kirliliği nedeniyle 15 adet işletmeye. 298 .

Şehrin çevresinde yeşil kuşak oluşturulması amacıyla Muttalip Bölgesinde Bozdağ etekleri ile Kanlıpınar ve Yenikent bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilgili kurum ve sivil toplum örgütleri ile devam edilmektedir. Fabrikalar Bölgesi olarak anılan İsmet İnönü Caddesinin iki yanında ve Değirmen Sokaktakiler başta olmak üzere. faaliyetleri esnasında toplum ve çevre sağlığına zarar veren. T. Öncelikle şehir merkezi ve şehrin büyüme yönü verimli tarım toprakları üzerinde olmuştur.2001 tarihine kadar süre verilmiştir.12. temizliği ile ruhi ve sosyal yönden zararlı ve şehircilik estetiği açısından çirkin görünüm arz eden iş yerlerinin Organize Sanayi Bölgesi yada Küçük Sanayi Sitelerine taşınmalarını için 31.5 ÇEVREYE DUYARLI ARAZİ KULLANIMI PLANLAMASI Eskişehir İli düz bir ova üzerine yayılmıştır.1999 tarihli Meclis Toplantısında. ÇED Yönetmeliği gereğince yer seçimi tetkikinde Köy Hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğünün toprak analizleri sonucunda I. ve II. şehrin huzuru. intizamı. şehir içinde yerleşim birimlerinin ortasında kalmış.12.2004) 299 . sınıf tarım alanlarında ayrıca diğer kurumların mevzuatları açısından uygun olmayan alanlarda sanayi kuruluşlarının planlanması için uygun görüş verilmemektedir.Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16. KAYNAKÇA : 1İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->