ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2004 YILI ESKİŞEHİR İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ESKİŞEHİR-2005

İÇİNDEKİLER Sayfa A. COĞRAFİ KAPSAM.............................................................................................. 1

B. DOĞAL KAYNAKLAR......................................................................................... 7 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM )....................................................................... D. SU............................................................................................................................. E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI................................................................... F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER........................................................ G. TURİZM.................................................................................................................. 35 67 118 125 174

H. TARIM VE HAYVANCILIK ................................................................................ 185 I. MADENCİLİK ....................................................................................................... 196

J. ENERJİ..................................................................................................................... 203 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ ..................................................................................... 206 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME.......................................................... 225 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS.................................................................... 234 N. ATIKLAR.................................................................................................................. 252 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM.................................................................................... 261 P. AFETLER................................................................................................................. 268 R. SAĞLIK VE ÇEVRE............................................................................................... 276 S. ÇEVRE EĞİTİMİ.................................................................................................... 288 T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA.................................................................. 292

(A). COĞRAFİK KAPSAM A.1. GİRİŞ Eski dönemlerden beri yerleşme bölgesi içinde yer alan Eskişehir, tarihi ve kültür mirası zengin bir ildir. Şehrin tarihi, Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hitit İmparatorluğuna dayanır. Daha sonra Frigya Krallığı egemenliğine girmiştir. Ardından Lidya, M.Ö. VI. yüzyılda Pars İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. İlkçağ ve Bizans zamanındaki ilk adı Dorylaion’dur. M.S. 1. yy.’da bölge tümüyle bir Roma ülkesi haline getirilmiş, Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla bölge Bizans İmparatorluğunun eline geçmiştir. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Selçuklu Kutalmışoğlu 1. Süleyman Şah’ın Başkomutanlığındaki Türk Orduları bu toprakları fethettiler. 1. Haçlı Savaşlarıyla 1175 yılında tekrar Bizanslılara geçen Eskişehir 1176 seferinden sonra Selçuklu egemenliğine girmiş ve Sultanönü adını almıştır. Kayı boyunun Söğüt yöresine yerleştirilmesinden sonra, Osmangazi zamanında bugünkü Eskişehir İlini kapsayan alan Osmanlıların eline geçti (1286). Orhan Gazi zamanında yapılan devlet teşkilatında Eskişehir, bir kaza olarak düzenlendi ve Sultanönü Sancağına bağlandı. 1. Murat devrinde Germiyan kazasının Osmanlı topraklarına katılması üzerine Anadolu Beylerbeyine bağlandı. 1402 Ankara Savaşı bozgunundan sonraki dağılma devrinde de Osmanlı egemenliğinin devam ettiği şehirlerden biri olarak kaldı. XVIII. yy.’dan itibaren Eskişehir, Kütahya Sancağına bağlandı. 1768 yılından itibaren Kırım’dan ve Rumeli’den göç eden Türkler tarafından iskan edilmeye başlandı. XIX yüzyılın ikinci yarısından itibaren demiryolu kavşak noktası halini almasıyla büyük değer kazanan şehre 1891 yılında getirilen göçmenler yerleştirilerek kurulan köylere Selimiye, Hayriye , Hamidiye adları verildi. 1892 yılında Sancak Merkezi, hemen sonra da ikinci sınıf vilayet haline getirilen Eskişehir 1. Dünya Savaşında bağımsız mutasarrıflık ve Milli Mücadelede batı cephesinin önemli üstlerinden biri oldu. 20 Temmuz 1921 yılında Yunan işgaline uğradı. 2 Eylül 1922 yılında kurtarıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılında kendi adını taşıyan vilayetin merkezi oldu. A.2 İL VE İLÇE SINIRLARI Eskişehir İlinin İlçeleri; 1. Merkez 2. Alpu 3. Beylikova 4. Çifteler 5. Günyüzü 6. Han 7. İnönü 8. Mahmudiye 9. Mihalıççık 10. Sarıcakaya 11. Seyitgazi 12. Mihalgazi 13. Sivrihisar

-1-

ŞEKİL A.1 İlimiz İl ve İlçe Sınırları Haritası

-2-

A.3 İLİN COĞRAFİ DURUMU Eskişehir İli, İç Anadolu Bölgesinin Kuzeybatısında 29-32 derece doğu boylamları, 3940 derece kuzey enlemleri arasında yer alır. Kuzeyinde Bolu, doğusunda Ankara, güneyinde Konya-Afyon, batısında Kütahya-Bilecik illeri bulunmaktadır. Yüzölçümü 13.652 km²’dir. A.4 İLİN TOPOGRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK DURUMU Bölge topografik yapısını, neoteknotik dönemde kazanmış olup, yapısal jeolojinin kontrolünde gelişmiştir. Doğu-batı gidişli fayların etkisiyle, aynı yönde uzanan doruklar ve çöküntü ovalar oluşmuştur. Eskişehir-İnönü ovaları en tipik örnektir. Bölgedeki yükseltiler, kuzeyde Panet Tepe (960m), Arapöldü T. (1047m), Umurlarbayırı T. (1008 m), Dede T. (1115 m), güneyde Büyükdülüçe T. (1008 m), Çengel T. (942 m), Bozyamaç T. (869 m), Yıldız T. (941 m), Taşlı T.(944 m)’den oluşur. Bölgenin en büyük akarsuyu Sakarya Nehrinin bir kolu olan Porsuk Çayı’dır. Uzunluğu 460 km’dir. Bölgeye güneybatıdan girip, doğudan çıkmaktadır. A.5 JEOLOJİK YAPI VE STRATİGRAFİ Bölgenin en yaşlı birimleri Triyas yaşlı metamorfik şist mermer ile ofiyolitik melanj oluşturur. Bu iki birim arasındaki dokanak teknotiktir. Bu birimler üzerine açısal diskordansla Eosen yaşlı konglomera, Marn, kiltaşı, kireçtaşı, Miyosen yaşlı andezit, konglomera, kilmarn, tüf ve kireçtaşı ile Pliyosen yaşlı kil, tüf ve bozalt serisi gelmekte, bölgenin en genç birimleri olarak alüvyonlar bütün birimleri örtmektedir. Bölgenin stratigrafik kesiti verilmiştir. Kayaçların litolojik özellikleri ise şöyledir : A.5.1 Metamorfizma ve Mağmatizma A.5.1.1 Metamorfik şist-mermer Genellikle glokofan şist, muskovit şist ve kristalize kireçtaşı ardalanmasından oluşur. Bu birimler teknotik olarak ofiyolitik melanj ile dokanaklıdır. Genç karasal çökeller tarafından örtülen metamorfik çok kıvrımlı, kırıklı ve çatlaklı bir yapıya sahiptirler. Bu kayaçlar içinde fosile rastlanılmamıştır. Yaygın olarak Keskin, Alınca, Emirce ve Mamuca köyleri ile Muttalip Köyü kuzeyinde geniş alanda yüzeylenmektedir.

-3-

ŞEKİL A.2 İlimizin Jeolojik Yapısı

-4-

A. Eosen serileri üzerine açısal uyumsuzlukla gelir. Konglomeralar gevşek tutturulmuş olup. marn. A.5. olup. Radyolarit ve çamurtaşları kırıklı ve kıvrımlı yapılar gösterirler.5. -5- .6 Plyistosen Konglomera. aglomera ve bazaktlardan oluşan bu volkanik kayaçlar. Bulunan fosillerin cinsleri. marn. bu nedenle Eosen yaşı verilmiştir. kireçtaşı ile temsil edilmektedir.1. globulus leymerie Nummulites sp.1. Kireçtaşlarında bol miktarda Nummulites fosili bulunur.1. Ayrıca. A. andezitik tüf. Üste doğru kiltaşı. Tabanda kırmızı şarabi renkte konglomera ve kumtaşı yer alır. radyolarit.5 Pliyosen Bazalt ve tüflerden oluşan bu kayaçlar SE’den Kızılinler. Dağküplü köyleri ile Ahiler köyü güneyinde geniş alanda yüzeylenmektedir. konglomera. kireçtaşı gelmektedir. A. Teknotik olaylar sonucu kayaç içinde oluşan silis ve karbonat yerleşmiştir. Alueolina sp. A. kireçtaşı bloklarından oluşan birim. Ilıca. Operculina sp.5.3 Eosen Konglomera. radyolarit ve granit çakıllarından oluşan konglomera ile başlar. Bu birimler içinde . Assilina sp. • • • • • • Nummulites of. serpantin ve radyolaritten türemiştir. tüf ve kireçtaşlarından örtülmektedir. kendinden yaşlı birimlere ait çakılları içermektedir. Peridotit ve Gabrolar sivri tepeler oluştururlar. Büyükdülüce tepe ve Güneydoğu Mamuca köyü dolaylarında gözlenir. Birim Eosen ve Miyosen çökelleri üzerine dik şevler oluşturur. Globorotalia sp. Karacaşehir köyü etrafı.4 Miyosen Andezit. kumtaşı ve yer yer killi kireçtaşı tabakalarından oluşur. Bunların üzerine kiltaşı. mermer tüf. bölgenin SW’da gözlenmektedir.5.2 Ofiyolotik Melanj Serpantinit. Bu birimler şist.1. kumtaşı. Karagözler köyü güneyi ve Mamuca köyü güneybatısında da görülmektedir. kuzeyde Atalantekke. kiltaşı. Volkanitler. Karacaşehir köyleri civarında yüzeylenmektedir. kireçtaşı. tüf seviyeleri gelir.5. çakılları mermer.1.

A. En genç birimler ise aktüel alüvyonlar olup. şehir içinde yaklaşık 1.Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 3.Turizm Müdürlüğü Verileri (1998-2004) -6- .Taşlı Tepe hattı Meşelik T.Mamuca güneyi hattı Kızılinler . Paracamelus sp.. KAYNAKÇA 1. .2 Teknotik ve Paleocoğrafya Bölgede.Karacaşehir . dere yataklarında gevşek tutturulmuş çakıl ve kum tanelerinden oluşur. Elephantidae sp.Konyalıoğlu çiftliği mevkii hattı Büyükdülücü T. Eskişehir’in kuzeyinden geçen düşey fay sistemleri metamorfik kayaçlar üzerinde teknotik deformasyonlar meydana getirmiştir. Eskişehir’e yaklaştıkça SE’ye dönmekte ve daha sonra tekrar E-W yönünü izlemektedir.5 km izlenmiştir. Eskişehir içinden geçen eğim atımlı normal fay NE-SW yönlü olup. Bölgede birbirine yaklaşık paralel olarak izlenen düşey faylar Eskişehir güneyinde . Güney bloğu düşen ve kuzey bloğu yükselen bu fay güneydoğuya eğilimlidir. alınca güneyi ve Muttalip köyü kuzeyi boyunca görülmektedir. triyas sonunda başlayan kuzey-güney yönlü sıkışmalar sonucunda doğu-batı yönlü ters fay sistemleri gelişmiştir. Neojen sonlarında gelişen Tansiyon Kuvvetlerinin etkisi altında Eskişehir’in kuzey ve güneyinden geçen. Bu faylar genellikle E-W yönünde olup. Keskin.Karacaşehir hattı. Vulpes sp.Tahsinbey çiftliği mevkii hattı . genellikle doğrultuları doğu-batıolan fay sistemleri bölgede graben havzasını oluşturmaktadır.• • • • • • • • Canis sp. boyunca izlenmektedir. Rhinocerotidae Paleoxodon sp.5.Eskişehir Valiliği Brifingi 2.. Karakaya T. Matacervoceras Gazelle sp. ait fosiller bulunmuştur. Şehir içindeki sıcak su kaynakları bu faya bağlı olarak çıkmaktadır. Bu fayları .

3 Kömür Mihalıççık İlçesi Koyunağılı ve Beyköy civarında iki ocak vardır. Toplam üretimi 87 milyon kwh’dir.E.1. Güneş Yıllık ortalama güneşlenme süresi. Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarından temin edilmektedir. göl alanı 20 km².1.26 cal/cm²-dk’ dır. Başlıca hidroelektrik santrallerinden biri olan Gökçekaya H. 1939-1990 yılları arası (52 yıllık) ortalama değeri 6. yılda 122 milyon kwh elektrik enerjisi üretilecektir. B. İlde iki ana trafo bulunmaktadır. B.15 kw’dir. yüksekliği 41. depolama hacmi 57. B.5 Rüzgar Yıllık ortalama rüzgar hızı 2.1. Sakarya Nehri üzerine kurulmuş olan Yenice H. Su Gücü Eskişehir ulusal interkonnekte sistemi içerisinde önemli bir konumdadır.(B).7 m/s dir.S. Üretilen kömür sanayi kuruluşlarında ve konutlarda yakacak olarak tüketilmektedir.1. Yenice Beyköy H. Beyköy Hidroelektirk Santrali 1999 yılında işletmeye açılmış olup.7 Petrol Eskişehir İli sınırları içinde petrol rezervi bulunmamaktadır.1. depolama hacmi 910 milyon m³ olup.6 Biyokütle Yakacak olarak kullanılan odunun miktarı 50 933 Ster’dir. DOĞAL KAYNAKLAR B. -7- .1.1.S.2. Yıllık ortalama güneş ışınları şiddeti. 1968-1990 yılları arası (23) ortalama değeri 238. B. göl alanı 3. B. Eskişehir’in kömür rezervi 14.60 milyon m³ olup. Sakarya nehri üzerine kurulmuş olan bu barajın yüksekliği 158 m.4 Doğalgaz İl sınırları içinde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır.000 m³’tür. Yıllık tüketilen güneş miktarı ile ilgili ölçüm yapılmamaktadır. santralle ilgili çalışmalar sürmektedir.1.’nin ise türbün gücü 5. yılda 562 milyon kwh elektrik enerjisi üretilmektedir.46 saattir.1.64 km². B. ENERJİ KAYNAKLARI B.E.884.S’i 1999 yılında işletmeye açılmış olup. ve barajı ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır.10 m.E.

Eosen’e ait kumlu ve kireçtaşı seviyeleri. az yükseltili ve eş topografik kotlarla bulunur. doğuda ise Ankara’ya kadar uzanmaktadır. kireçtaşı. B.1.8. bölgede sıcaksular için tali akiferi oluştururlar. Ofiyolitli melanja ait kırık sistemleri ile şistler içindeki mermer ve kuvarsit bantları (Ek:1) akifer nitelikli olup su tutma ve iletme özelliği taşırlar. Haznekaya : Eskişehir jeotermal alanında akışkanın yeraltında birikebileceği geçirimli kayalar bulunmaktadır. Eosen yaşlı konglomera. Bu nedenle hazne kayalarda yüksek bir hidrostatik basınç beklenmektedir. Isıtıcı : İnceleme alanında jeotermik gradyan ısıtıcı rolü oynamaktadır.1 Jeotermal Yapı Eskişehir jeotermal alanında jeotermal enerji oluşumunu sağlayan ısıtıcı.B. Pliyosen yaşlı tüf. Örtü kayanın yaklaşık kalınlığı 100-370 m arasında bulunmaktadır. konglomera. Bu sahada örtü kayaya ait litolojiler içinde sıcaksuların da yuvalandığı kayalar mevcuttur. tüf. Eskişehir ve yöresindeki sıcaksu kaynaklarının beslenme alanı. bölgede yüksek jeotermal gradyan ile ısınan meteorik sular graben sistemlerine bağlı olarak yüzeye çıkmaktadır. konglomera. Horstlarda başlıca ofiyolitli melanj ve metamorfik kayalar mostra vermektedir.1. marn. bazalt ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlar olup. Örtükaya : Eskişehir ve yöresinde akışkanı haznekayada tutan ve ısı kaybını önleyen geçirimsiz kayalar olarak Triyas yaşlı metamorfik şistler. bu yükselme sırasında da çeşitli derinliklerden soğuk su karışımı sürmektedir. İnceleme alanında ofiyolitlerin görülmediğinden hazne kaya kalınlığı bilinmemektedir.1.3 Sıcaksu Kaynaklarının Kökeni ve Oluşumu Yüzeyden derinlere doğru süzülen meteorik sular su kapsama ve iletme özelliği olan (akifer) kayaçlarda toplanarak çeşitli derinliklerde bulunan rezervuarları oluştururlar. Bunlar başlıca.8 Jeotermal Sahalar B. Miyosen yaşlı andezit. marn. Ofiyolotik melanj alanda teknotik olaylar sonucu gelişen eklem takımları. kil. Farklı bileşimdeki kayaçların içinde süzülerek bu kayaçlardan erittikleri mineralleri de beraberlerinde taşıyarak iyon bakımından zenginleştirirler. çatlaklar ve faylar nedeni ile ikincil temeli gözeneklik ve geçirimlilik kazanmıştır. haznekaya. Beslenme : Geniş bir beslenme alanına sahip Eskişehir ve yöresindeki kaynakları derinlerde ısınarak graben kenarlardaki ana faylarla yükselmektedir. Bu sahaya ait su taksim çizgileri kuzey ve güneyde belirli olmakla birlikte batıda Bozüyük. örtükaya ve beslenme gibi faktörlerin bulunması sahayı olumlu kılmaktadır. marn ve alüvyonlar bulunmaktadır.8. kiltaşı. Isınan sular basıncın etkisi ile -8- .1. İnceleme alanında bulunan sıcaksu kaynaklarının beslenme alanı çok geniş bir sahayı içine almaktadır. Beslenme Porsuk Çayı ve horstlar boyunca olmaktadır. kuvaterner taşlı konglomera.2 Jeotermal Enerji Potansiyeli Bölgedeki jeotermal alanın beslenmesi. şistler içindeki mermer bantları. B.8. sahanın hidrojeolojik koşullarına bağlıdır. Bu kayalardan en önemlisi ofiyolotik melanjdır. Miyosen yaşlı andezit. Yüzeyden derinlere doğru oluşan bu hareket esnasında sular jeotermik gradiyan ile ısınırlar.

Ana kaynak olarak Hamamyolu Caddesi üzerinde Çarşı Camii kaynağı olmak üzere irili ufaklı kaynaklar belirlenmiştir.5. çakma boru şeklinde. -9- .2 Debileri Eskişehir içindeki sıcaksu kaynakları.5°C arasında değişmektedir. Yörede bulunan metamorfik şistler. sıcaklıkları 26-40°C arasında değişen. Eskişehir içinde yapılan sığ nitelikli sıcaksu sondajları ile elde edilen sıcaksular. İnceleme alanında bulunan ofiyolitli melanj. Atatürk caddesi ve civarında doğal kaynak. yapay sıcaksu kaynakları ile derinlikleri 80 m’yi geçmeyen sıcaksu sondajları bulunur. fay zonları. Köprübaşı. keson kuyular. buna mukabil mikaşist. tulumba ve sığ sondajlar şeklinde bu sıcaksular alınmaktadır.1. B. B.1.8. Bu zonların geçirgen olmayan bir örtü tabakası ile örtülü olması durumunda jeotermal alanlar veya sıcaksu havzaları oluşmaktadır. Hasırca.1. B. Kızılay Ilıca Kaynağı. keson.hareket ederek.5 Sıcaksu Kaynakları B. Bölgemizde Neojen yaşlı killi. tali akifer olan Neojen’e ait kireçtaşı seviyelerinden alınmaktadır. yukarıda bahsedilen bir dizi kaynağa ilaveten. Ayrıca Eskişehir içinde fay zonuna yakın yerlerde alüvyon içinde açılan keson kuyulardan az da olsa sıcaksu alınmaktadır.8. kırık ve çatlaklar aracılığı ile yeryüzüne çıkar ve mineralize sıcaksu kaynakları oluştururlar. marn. Neojen’e ait tüf.8. Sıcaklığı 29°C dir. kuyu. Kızılinler Kaynağı. ve kireçtaşı ise örtü kayaç ve tali akifer özellikleri gösterirler.1. Eskişehir’de. Sıcaklığı 26°C dir. Hamamyolu Caddesi .4 Sıcaksu İçeren Formasyonların Akifer Özelllikleri Eskişehir ve yöresinde bulunan sıcaksu kaynaklarının akifer kayacı ofiyolitli melanjdır (Ek:1). Eskişehir’in güneybatısında ve Eskişehir’e 45 km mesafede bulunur.1 Çıkış Yerleri ve Sıcaklıkları Eskişehir içindeki kaynakların sıcaklıkları 26-44.5. tulumba. Sıcaklığı 38°C dir. tüflü birimler örtü niteliktedir. Pınarbaşı Ilıca Kaynağı İnönü İlçesi’nin güneybatısında fay boyunca yüzlek vermektedir. sıcaksuların geçtiği terlerde bol kırıklı . Ancak şistler içinde bulunan mermer ve kuvarsitli seviyeler tali akifer nitelikli. Metamorfik şistler sıcaksular için akifer özelliği taşımazlar. Kızılinler Köyü’ne girişte kaplıcanın kaptajında bulunur. boşluklu zonlar sunar. Eskişehir yöresindeki sıcaksu kaynakları graben sistemine bağlı fayların oluşturduğu yüksek ısı akışına bağlı olarak gelişirler. Eosen’e ait konglomera ve kumtaşı seviyeleri ile. glokofan şistler ise örtü niteliktedir.8.

1. Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce Fakir Sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir.5.8 lt/sn dir. HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir. Toplam mineralizasyon 404. Bu su İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali. 50 lt/sn’dir. Bu kuyuya ait suyun sıcaklığı 29°C ve debisi 0. Mg › Ca › Na . HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir.95 mg/lt dir. HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir.10 - . debisi 60 lt/sn dir. Toplam mineralizasyon 405.67 mg/lt dir. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir. sıcaklığı 38°C ve debisi 0.36 lt/sn lik bir debiye sahiptir. keson kuyu ve sıcaksu elde etmek amacıyla açılan sığ sıcaksu kuyularının debileri 0. Kızılinler sıcaksu kaynağının . debisi 5.Hamamyolu Caddesi üzerindeki Çarşı Camii kaynağı debisi. Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce Fakir Sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir. Ca › Mg › Na . Suyun kimyasal bileşiminin karakteristik formülleri : Ca › Mg › Na . kokusuz ve tortusuzdur. Pınarbaşı Ilıca sıcaksu kaynağının . İnönü Pınarbaşı ılıca kaynağının debisi 60 lt/sn dir.4 lt/sn dir. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir. Yörede bulunan tulumba.3 ile 5 lt/sn arasında değişmektedir.92 mg/lt dir.12 mg/lt dir. Hasırca Kızılay sıcaksu kaynağına ait debi ise 5. Eskişehir içinde yapılan sıcaksu arama amaçlı sığ sondajlardan birinden alınan sıcaksu numunesi tüm özellikleri ile Eskişehir içindeki ana kaynaklarda bulunan sıcaksuya benzemektedir. Kızılinler kaynağı 0. Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce fakir sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir. Toplam mineralizasyon 846.8 lt/sn dir. HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir. . İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali. Toplam mineralizasyon 455.5°C ve debisi 50 lt/sn dir. B. Suyun kimyasal bileşiminin karakteristik formülü : Na › Ca › Mg . Eskişehir içi ana kaynağın sıcaklığı 44.3 Sıcaksu Kaynaklarının Fizikokimyasal Özellikleri Eskişehir ve yöresine ait sıcaksu kaynakları renksiz.8. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir. sıcaklığı 26°C .İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali.36 lt/sn dir. Kızılay Ilıca kaynağının sıcaklığı 29°C . Hasırca.

B. Sedir. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir. Kızılinler sıcaksu kaynağının mevsimlere göre değişmesi kaynağın yeraltısuyundan etkilendiğini göstermektedir. karaciğer ve safra yolları üzerinde zayıf da olsa olumlu bir tesir gösterirler ve diürezi arttırarak kandaki bazı maddelerin idrar yolları ile temizlenmesini sağlarlar. Dış tatbiklerin metabolizmayı kamçılayıcı etkisi yanında sıcaklıklarına bağlı olarak spazmolitik etkilerden de faydalanılabilir. Sarıçam. Ayrıca sıcaksu kaynaklarının sıcaklıkları yeraltı su tablasının yükseldiği yağışlı mevsimlerde değişmektedir. Toplam mineralizasyon 576.3 Sulak Alanlar Sivrihisar İlçesi sınırları içinde Sakarya nehri üzerinde Balıkdamı Sulak Alanı yer almaktadır. Eskişehir içindeki sıcaksu kaynakları. Bu da kaynağın soğuksu ile beslendiğini.2. Flora Fauna bölümünde ayrıntılı bilgiler verilecektir. İlimizde 582. B. B. Mevcut ormanların mülkiyeti devlete aittir. Karaçam.505 hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Kızılinler) sıcaksuları içme kürü şeklinde kullanıldığında hafif alkali tesir.8.2.8. B.3 ’ini orman alanları teşkil etmektedir. Kavak. Hasırca sıcaksu kaynağının sıcaklığının değişmemesinden. .1. Ormanların kapladıkları alan 360. Bu da Eskişehir içi sıcaksu kaynaklarının alüvyondaki yeraltısuları ile karıştığını göstermektedir. Pınarbaşı kaynağının sıcaklığı yağışlara bağlı olarak değişmektedir. Ardıç gibi ağaçlar yetişmektedir.8 mg/lt dir.6 Sıcaksuların Yeraltısuları ile İlişkileri Eskişehir ve yöresindeki sıcaksular soğuk yeraltı ve yüzeysuları ile karışmaktadır.2.204 hektardır.2 Çayır ve Mera Çayır ve mera arazisi ilimizin toplam arazisinin % 24’ünü teşkil etmektedir. dolayısıyla karıştığını göstermektedir. Kızılçam. İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali. Meşe. ph’ı alkaliye dönüştürmek içinde kullanılabilir. bu kaynağın yeraltısuyundan etkilenmediği anlaşılmaktadır.1 Ormanlar İlimizin toplam arazisinin % 26. Porsuk Çayı ile beslenen alüvyon örtüsü altında bulunan fay boyunca yayılarak sıcaklıkları değişik sıcaksu kaynaklarını oluştururlar. Yoğun asit ortamda oluşan böbrek taşlarının büyümesine engel olmak.7 Sıcaksuların Şifa Özellikleri Eskişehir ve yöresindeki (Hasırca. B. asit ürik fazlalığı idrarla atılabilir.11 - . Gürgen. şişmanlık gibi hastalıklarda kanda birikmiş unsurları bu arada şeker ve yağlar temizlenebilir.2 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK B.Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce Fakir Sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir. Kayın.1. İnönü. Bu kürlere kaplıca uygulamaları da katılırsa diabet.

% 26. Eskişehir İli büyük toprakları ve bazı arazi tiplerinin genel karakterleri şunlardır.B.5 Fauna* * Flora ve Fauna bölümünde anlatılacaktır. Mineral bileşimleri.2. Yağışın veya akışın yoğunluğuna ve eğim derecesine göre değişik parça büyüklüklerini eğimler ve vadi ağızlarında bulunanlar çoğunlukla az topraklı olup kaba taş ve molozları içerirler. tabiatı koruma alanları ve tabiat parkı yoktur. Eskişehir’de 95. Bu toprakların profilinde herizonlaşma hiç yok yada çok az belirgindir. Tabiat Parkları. İklime bağlı olarak bütün bitkilerin yetiştirilebildiği verimi yüksek her türlü kültür bitkisinin yetişmesine uygun topraklardır. tarım alanlarının % 6. B. yukarı arazilerden yıkanan kireçce zengindir.3 TOPRAK Eskişehir İlinde tespit edilen 8 adet toprak grubu vardır. Kaba bünyeliler iyi drene olduklarından yüzey katları çabuk kurur. Alt toprakta hafif seyreden bir indirgenme olayı hüküm sürer. B. akarsu düzlükleri yan derelerin yüksek arazilerden vadi tabanlarına.1 Alüvyal Topraklar (92. Çoğu.Yüzey nemli ve organik maddece zengindir. Ana materyal derecelenmemiş veya kötü derecelenmiştir.2. B.2 Kolüvyal Topraklar (3. sodiklik veya her ikisi birden görülebilir.12 - . İnce bünyeli ve taban suyu azdır. Tabiat Anıtı. Volkanik bölgeler ile.8 ile en fazla kahverengi topraklar.4 Flora* B. toprak kayması. deltalar ve kıyı düzlüklerinde oluşurlar. Bunlarda üst toprak alt toprağa belirsiz olarak geçiş yapar. Yüzey nemli ve organik yüksek olanlarda düşey geçirgenlik azdır.36 ile kahverengi orman toprakları ve % 12. erozyon ve birikme devirlerine bağlı olup heterojendir. Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler İlimiz sınırları içinde milli park. B. geçiş alanlarında. akarsu havzasının özelliklerine. Alüvyal topraklar. Buna karşılık değişik özellikte katlar görülür.501 ha alüvyal toprağı bulunmakta olup. jeolojisine.2. yüzey akışı ve aynı derelerin taşınarak eğimlerin eteklerinde vadi ağızlarında biriktirilmiş genç (A) C topraklarınınkine benzer. bünyesine ve bulundukları bölgeler yahut evrim devrelerine göre sınıflandırılırlar. ılıman bölgedekiler tropik bölgedekilere oranla daha verimlidir. Arid iklimlerdeki alüvyal ovalarında yüksek taban suyunun varlığında değişik derecede tuzluluk. Buna göre % 44. Yüzey akış . Alüvyal topraklar.70 ile kalkersiz kahverengi orman toprakları bulunmaktadır.78 lik bölümünü kapsamaktadır.6 Milli Parklar.501 ha) Akarsular tarafından askıda taşınarak depolanmış.624 ha) Dik eğimlerin eteklerinde yer çekimi. genellikle yeni tortul depozitler üzerindeki (A) C profili topraklardır.3.3.

Koyu kahverengi ve dağılgandır.13 - . Bu araziler il genelinde 611. B. Etkili toprak oluşum sistemleri kalsifikasyon ve birazda podzollaşmadır. Gözenekli ve granüller bir yapıya sahiptir. Topografyaları düz ve çukur. Ara sıra taşkına maruz kalırlarsa da eğim ve bünye nedeniyle drenajları iyidir.3 Hidromorfik Alüvyal (16. Profilleri A(B)C şeklinde olup horizonlar birbirine tedricen geçiş yapar. Dolayısıyla mavi. bu nedenle profillerinde çok miktarda kalsiyum bulunur. Doğal bitki örtüsü çayır mera otları.787 ha) Kahverengi orman toprakları kireçce zengin ana madde üzerinde oluşur.3.624 ha) kolüvyal topraklardır. saz. Bu horizon. pas lekeleri görülür. .856 ha’lık bir alan kaplamaktadır. B. B horizonunun altında genellikle sertleşmiş kireç birikimi katı ve bunun altında da jips periyotlarla kimyasal ve biyolojik etkinlikler yavaştır. B. Kahverengi orman toprakları genellikle geniş yapraklı orman örtüsü altında oluşur. Reaksiyonu genellikle kalevi bazen de nötrdür. B horizonunun rengi açık kahverengi ile kırmızı arasında değişir. Özel bir iklime sahip değildirler.856 ha) Bu topraklar sık sık taşkınlara uğrayan yüksek taban suyuna ve gleyleşmiş profile sahip alüvyal toprakları diğer alüvyal topraklardan ayırmak için hidromorfik alüvyol topraklar denmiştir. Uzun süre yaş kesimlerinde otlatma yapılabilir.26 sı (3.5 Kahverengi Tarım Toprakları (359. toprak katmanlarında ard arda gelen yükseltgenme ve indirgenmelere yol açar. Çok az miktarda kil birikimi olabilir.3. taban suyu yüksek ve alt katmanları yaştır. A horizonu çok gelişmiş olduğundan iyice belirgindir.4 Kahverengi Topraklar (611. Bunlarda eğim tek tip olup metaryalin geldiği yöne doğru atmaktadır.3. kamış ve sulak yerlerde yetişen bitkilerdir. Yapı granüler veya yuvarlak görseli bloktur.494 ha) Değişik ana maddelerden oluşan ABC profili zonal topraklardır. gri. pH nötr veya kalevidir. Bu araziler il genelinde 16. B horizonu açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişen renklerde ve kaba yuvarlak köşeli blok yapıdadır. tedrici olarak soluk kahve grimsi renkteki çok kireçli ana maddeye geçiş yapar.Erozyona uğrayanlarda yüksek baz satürasyonu ve yalnız AC horizonu görülür. Drenajları iyidir. Eskişehir toprağının % 0. Bu topraklarda derinlik fazla ise de gleyleşmiş katlar kök bölgesini sınırlandırırlar.8) bir alan kaplamaktadır. Tarım altına alınanlar sulandığında iyi verim verirler. Üzerlerindeki doğal bitki örtüsü iklime bağlıdır. A horizonu 10-20 cm kalınlıkta belirgin gözenekli yapıda ve orta derecede organik maddeye sahiptir. Reaksiyonu A horizonundaki gibidir. Tuzluluk ve sodiklik gibi sorunları yoktur. Kahverengi topraklarda bütün profil kireçlidir.hızının azaldığı oranda parçaların çapları küllenmekte ve hatta alüvyal toprak parça büyüklüğüne eşit olmaktadır.494 ha’lık (% 44. Taban suyundaki alçalıp yükselmeler. Horizonun aşağı kısımlarında CaCO bulunur. Oluşumlarında kalsifikasyon rol oynar. renk gri kahve veya kahverengidir.

Beyazımsı renkli olan bu horizon yumuşak veya çimentolaşmış olabilir.307 ha) Solum’un rengi hariç hemen hemen diğer bütün özellikleri kahverengi toprakların aynı veya benzerdir. %19’u çok dik ve % 3. % 16. İlimizde 258.187 ha’lık (% 12.82) alanı ve su satıhları 2. B horizonu kırmızı veya kırmızımsı kahverengi.Çoğunlukla orman ve otlak olarak kullanılırlar.616 ha’lık (% 1. Kahverengi veya koyu kahverengi granüler veya yuvarlak köşeli blok yapıdadır. (B) horizonu zayıf oluşmuştur. A horizonu iyi oluşmuştur ve gözenekli bir yapısı vardır. B horizonu daha ağır bünyeli.616 ha) A(B)C profilli topraklardır. Derin ve orta derin toprakların hakim olduğu bu gibi yerlerde tarıma kısıtlayıcı faktörler yoktur. toplam 19.46) B.1’i orta eğimli .7 Kırmızı Kahverengi Topraklar (6.925 hektar arazide şiddetli erozyon ve 565.2’si hafif eğimli.43) alan kaplamaktadır.187 ha) A(B)C profili topraklardır. Kırmızı kahverengi topraklar Eskişehir ilinde toplam alanları 6. Genellikle yıkanma mecbur olup üst toprak alt toprağa nazaran daha asidik bir karakteredir. daha sert kahverengi veya kırmızımsı kahverengidir. grimsi kahverengi. İldeki toplam alanı 359. % 24. Eskişehir’de diğer araziler toplam 79. % 16.7’si sarp olarak belirtilmiştir. yumuşak kıvamda veya biraz sıktır. 280. daha ağır bünyeli ve oldukça sıkıdır. .70’i orta derinliktedir. Kırmızımsı kahverengi topraklar çeşitli ana maddeler üzerinde oluşur.6 Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları (173.613 hektar arazide çok şiddetli su erozyonuna maruz bulunmaktadır.307 ha’dır. % 21. Doğal bitki örtüsü uzunca otlar ve çalılardır. (% 0. Tarıma alınmış arazilerin verimi iyidir.3. Horizon sınırları geçişli ve tedricidir. Eskişehir İlinde.33’ü) sığ ve çok sığ topraklardan oluşmuştur. Alt toprakta kalevilik olduğu kadar kireçtaşı üzerinde de oluşabilir.8 Kalkersiz Kahverengi Topraklar (19. B horizonunun altında kalsiyum karbonat birikme horizonu bulunur.1’i düz. İlimizde etüdü yapılan 1. (B) horizonunda kil birikimi yok veya çok azdır.74’ü derin. Kireçsiz kahverengi orman toprakları yaprağını döken orman örtüsü altında oluşur. Doğal drenajları iyidir. Eskişehir İli topraklarının % 10.14 - .809 hektar arazide orta derecede.023 hektar arazinin % 15. Bu araziler il genelinde 173.44’ü derin ve orta derindir.298.787 hektardır.70) bir alan kaplamaktadır.576 ha’lık (% 5.17) alanı kaplamaktadır.3. Doğal bitki örtüsü ot ve ot-çalı karışımıdır. Doğal drenajları iyidir. (%26. B horizonu dahil solum 1/10 seyreltik HCl damlatıldığında köpürme göstermez. A horizonu tipik olarak kırmızımsı kahverengi veya kırmızımsı yumuşak kıvamlıdır.3. B.3 ha’lık (% 0. Buna karşılık il topraklarının büyük bir kısmı (% 65.9’u dik. Toplam olarak il topraklarının % 27. A horizonu kahverengi.36) B.

1990 lı yıllarda ortalama 700-800 lt/sn olarak arıtılıp şehre verilmektedir. 3700 lt/sn su verebilme kapasitesine sahip arıtma tesislerinde.35 m. Depolama Alanı : 27.1.2 Barajlar Porsuk Baraj Gölü Eskişehir’in 25 km batısında yer alan Porsuk Barajı.4.418 hektar arazide yaşlık ve 45. Kalabak suyu ultraviyole arıtma cihazından geçirilerek % 99.4 SU KAYNAKLARI B.70 m. Kret Uzunluğu : 258 m. abcEskişehir İlinin taşkından korunması. Porsuk Barajı ve gölünün başlıca karakteristik özellikleri şunlardır: Tipi Kret Kotu Temelden Yüksekliği Maksimum Su Kotu Maks. Talveg den Yüksekliği : 49. Ölü Göl Hacmi :19000x10³m³ Porsuk Havzası haritası Şekil 1’de.1’de verilmiştir. klasik arıtma tesisleri ve dağıtım tesisleri inşaatı 1989 yılında tamamlanmıştır.4.1. Gövde Hacmi : 224. .1 İçme Suyu Kaynakları Eskişehir İli içme suyunu. Eskişehir ve Alpu ovalarının sulanması.4.133 hektarı işlenen tarım arazisi ve çoraklık tespit edilen 19. B. inşaatı 1935 yılında bir Fransız firmasınca yapılan Kalabak membaa sularından sağlamaktadır. Eskişehir İli DSİ III. : 885.15 - . Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu teminidir.20 m.1 İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar B. Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu. Ayrıca su dağıtan sakalar belediyece denetim altındadır. 12 lt/sn civarında debisi olan bu su sakalarla şehre dağıtılmaktadır.7 km² . Maks. Porsuk Çayının Eskişehir İl merkezine girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü öncesinde Eskişehir’in içme ve kullanma suyunu temin etmek amacıyla İller Bankası tarafından su alma tesisleri. : 64. Depolama Hacmi Aktif Göl Hacmi Göl Drenaj Alanı : Beton ağırlık : 894. Arıtıldıktan sonra şehre içme ve kullanma suyu amacıyla verilen su aynı noktada Porsuk Çayından temin edilmektedir.483 hektar arazide çoraklık mevcut olup. yaşlık tespit edilen arazilerin 26. Bölge Barajları Tablo B. Normal Su Kotu : 882.Eskişehir’de 76.60 m.70 m.000 m³. : 525000x10³m : 446000x10³m :5018 km². 2005 yılından sonra kapasitenin 5500 lt/sn’ye çıkarılması planlanmıştır.435 hektar arazide işlenen tarım arazisidir. Porsuk Barajı başlıca üç amaç için inşa edilmiştir.9 oranında mikrobik arıtımı yapılmaktadır. B. 1966 yılında yapımına başlanmış ve 1972 yılında tamamlanmıştır.

Ormanlarla kaplı bölüm mesire yeridir. Porsuk Barajı: İl merkezinin güneybatısında Porsuk Çayı üzerindedir.00 hm³’tür. Su taşkınlarını ve gelecekte içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 1972 yılında yükseltilmiştir. Depolama hacmi 910 milyon m³ dür. Çevresi kuş cenneti görünümündedir.Gökçekaya Barajı : İlin kuzeydoğusunda ve Sakarya Nehri üzerindedir. Arkasında topladığı su miktarı 525. Baraj gölünde balık üretilmekte. 1949 yılında yapılmıştır. Bu baraj gövde dolgu tipinin beton kemer olması dolayısıyla tip olarak Türkiye’de ilk olarak yapılmıştır.16 - . . su ve çevresi mesire yeri haline getirilmiştir. DSİ’ye ait dinlenme tesisleri vardır.

Toplam depolama hacmi 47. Kaymaz Barajı : Şehrin güneydoğusunda Sakarya Nehrinin kollarından olan Sarısu deresi üzerindedir. sulama sahası 420 ha’dır.Çatören Barajı : Şehrin güneybatısında Sakarya Nehrinin kollarından olan Seydisuyu deresi üzerindedir. Toplam depolama hacmi 1. . Sulama amaçlı olarak inşaa edilmiştir.00 hm³’tür.17 - .43hm³ olup. Sulama amaçlı olarak inşaa edilmiştir. Sulama sahası 7025 ha’dır.

Gölde balık üretilmektedir. Eskişehir’e 27 km uzaklıktadır.00 hm³’tür. Çevresi mesire yeridir. Sulama amaçlı olarak inşaa edilmiştir. Toplam depolama hacmi 22.Sulama sahası 400 ha’dır . Musaözü Barajı : Şehrin güneydoğusunda Porsuk Çayının kollarından Mollaoğlu Deresi üzerindedir. Sulama sahası 3788 ha’dır.Kunduzlar Barajı : Şehrin güneybatısında Sakarya Nehrinin kollarından olan Seydisuyu Deresi üzerindedir.55 hm³’tür. Toplam depolama hacmi 1.18 - .

Toplam depolama hacmi 57. Dodurga (Darıdere) Barajı : Porsuk çayının kollarından Sarısu Deresi üzerinde inşa edilmiştir.2’de verilmiştir.2 Yeraltı Su Kaynakları Eskişehir İli yeraltı suyu potansiyeli ve kullanım envanteri Tablo B. .Yenice Barajı : İl merkezinin kuzeyinde Sakarya Nehri üzerindedir. yıllık üretimi 122 GWh’dir.19 - .60 hm³. B. 1999 yılında enerji eldesi için faaliyete geçirilmiştir.4. Baraj yeri her ne kadar Bilecik sınırları içerisinde ise de yaylası Eskişehir’dedir. İnönü İlçe arazisini sulaması ve Sarısu Deresi’nin taşkınlarını önleme amacını taşımaktadır.

1 Porsuk Havzası Su Kalite Gözlem Çalışmaları Bulduru Haritası 20 .ŞEKİL B.

00 158.50 28.37 1.50 245.11 894.20 21.00 562.00 69.60 1038.30 1026.00 84. 10 792.55 525.43 E S E S S S S+T+İ E S E E S S 7025 420 3788 400 26970 11 760 3260 3350 15 278 38 242 194 - 87 562 122 276.KUZFINDIK GÖKPINAR 2003 2003 1995 Toprak+ Eskişehir 5919400 Kaya Eskişehir Eskişehir Kaya Kaya 5955000 2290000 Kocadere Eskişehir Gökpınar Eskişehir Toprak 1084000 Toprak 700000 Tabloda Eskişehir ili sınırları dahilinde olanlar hazırlanmıştır.10 37.64 6.10 793.30 47.70 3.50 23.04 20. DSİ III.76 804.70 33.00 4.50 2.50 392.60 796.ÇEKAYA KAYMAZ KUNDUZLAR MUSAÖZÜ PORSUK YENİCE 1986 1983 1967 1975 1976 1965 1966 1985 2000 1987 1972 1977 1983 1969 1972 2000 işletme İşletme işletme işletme işletme işletme işletme işletme inşaat inşaat inşaat inşaat Proje Sakarya Harami Sakarya Çayırlık Yönek Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Toprak Beton Kemer Toprak Toprak Toprak Beton Ağırlık Toprak 499000 650000 216000 375000 244000 223500 1798000 Nehir santralıdır 1039.00 1.00 19.20 2.10 32.00 46.76 43. Bölge Müdürlüğü 2004 21 .50 42.00 49.00 987.10 34. E= Enerji.10 2.00 1057. T= Taşkın İ= İçme kullanma ve sanayi suyu TESİSİN ADI İNŞAATIN Başl.70 41.10 45.60 71.00 24.00 0.45 29.00 557.103.00 1060.00 654.00 903.35 276.00 388.14 130.00 28.00 1.00 57.50 64.46 1028.Bolge Müdürlüğü Barajları ve Hidroelektrik Santralları (*) S=Sulama.1 DSİ III.00 30.00 115.30 5.14 100.00 910.TABLO B.43 27.00 60.80 - Mollaoğ Eskişehir Porsuk Sakarya Porsuk Sakarya Sakarya Eskişehir Eskişehir BEYLİKOVA 1995 DEPOLAMATES GÜRSÖĞÜT KARGI A.65 890.76 19. Yılı Bitiş Akarsu SAFHASI Yılı Adı YER! GÖVDE DOLGU İli DOLGU HACMİ TESİS KRET m3 P P m NORMAL SU AMACI FAYDASI KOTUNDA NORMA Depolama Sulama Temelden Talvegden Göl Alanı ENERJİ L SU Hacmi Sahası Güç Yıl Üretim m m m hm3 Km2 ha MVV GWh YÜKSEKLİĞİ P P P P BEYKÖY HES ÇATÖREN GÖK.43 22.00 649.50 982.00 45.64 0.25 273.20 899.

Eskişeh.750 0. Pazarçayı Manastır D.11 S 875.00 2. Eskişeh.60 998.00 24.00 1050.00 19.00 26. Koşmat D.50 19.43 0.70 0.17 S 798. Kartal D.13 S 1121.15 20.20 986..13 1221.00 18.60 27.451 0.03 S 816.156 0.154 0.70 1123.55 21.06 27.50 793.450 0.70 1086.11 S 1096.00 987.00 0.12 0.90 1040.50 25.80 0.40 865. Eskişeh. Çağsak D.60 19.50 1111.00 861.720 0.00 1107.55 26.20 0. Alispınar D.20 1.00 0. Eskişeh.40 0.70 813.04 S P P P P ha 50 76 150 838 140 113 150 171 .00 827.90 879.379 0.162 0. Kocadere Damlalı D. Eskişeh.024 S 1 063 .00 1106. Eskişeh.90 0.00 1249.12 S 1116.50 1 235. Eskişeh.00 801.70 24. Değirrmen Tıngır D. Eskişeh.85 30.DSİ III.80 1.00 856.71 S 1104.36 S 1075.80 19.322 0. Bevlik A.00 19. Bayırköy D.21 S 870.20 22.50 12.90 15. Okçuözü D. Sarısungur Hamam D.50 36.228 0.50 Talvegden m 20.50 23.60 15.00 970. Eskişeh. Eskişeh.80 20. Eskişeh.00 YÜKSEKLİĞİ Temelden m 22.00 1.016 0.Derebovu Ilgın D.03 S 1245.07 S 1219.12 S 997.19 S+T 865.10 0.10 0.509 0. Kel kaya D. Yapılcak D. Homojen 71 000 Homojen 112 000 Homojen 95 000 Homojen 510 000 Homojen 144 000 Homojen 111 000 Homojen 183 000 Homojen 1 07 000 Homojen 109 000 Zonlu 55 000 Homojen 360 000 Homojen 40 000 Homojen 920 000 Kargir 14 000 Zonlu 261 000 Homojen 62 000 Zonlu 151 000 Zonlu 41 000 Homojen 99 000 Homojen 200 700 Kava 207 600 Homojen 116 000 Zonlu 556 000 Homojen 42 000 208850 Zonlu Zonlu 460850 Homojen 204000 Homojen 160310 SU Depolama Göl KOTU Hacmi Alanı m hm3 km2 1130. Eskişeh.50 28.23 S 844.30 867.370 0.50 2.30 17.90 0.00 11. Eskişeh.50 36.15 1089.. Karaöz D. Delikçam D.00 30.85 870.16 S 994. Okçu D. Eskişeh.390 0.75 878. DEREYALAK ERENKÖY I H AN KOY KANLIPINAR KARAÖREN KAYI III KELKAYA KESKiN KOÇAŞ ÖMERKÖY SAZAK YAP1LDAK YÜK. Bölge Müdürlüğü Göletleri (Eskişehir İlinde İşletmede ve İnşaat Halinde olan) (*)S= Sulama .20 1267. Söğütbaşı Karanlık D.60 1070.90 24.50 18.120 154 167 84 1112 117 390 42 220 144 74 97 88 39 480 100 135 287 364 57 m 1122.20 1000.25 20. Eskişeh.508 0.80 1207. Eskişeh. Eskişeh.20 0.20 1 250.00 1095.890 0. Eskişeh. Eskişeh.734 0.15 16.50 24.25 846.66 28.66 24.40 996.00 1118.850 0.400 0. Eskiköy D.95 837. Eskişeh.60 873. Eskişeh.840 0.600 0. T= Taşkın kontrol AMACI SULAMA MIN.93 S 995.60 44.15 1051.55 22.66 890.40 1071.635 0.791 0.540 0.50 M3 P P 126 000 409000 395000 3 484 000 585 000 350000 601000 692000 700000 730000 831 000 402000 7760000 375000 1 300 000 130000 822000 490000 186 000 459 000 598 600 344000 2 102 000 420 082 810000 1833000 2030000 235350 22 .30 878.20 15.20 8.50 1077.25 20.60 31.50 27. Eskişeh.90 990.80 35.85 1 125.60 8 18. Eskişeh. Yağıcak D.00 15. Eskişeh.50 820.08 S 888.85 868.20 27.13 S 104900 0.451 0.16 S 826.84 S 876.25 17. GÖVDE GÖVDE DOLGU DOLGU TİPİ HACMİ m3 P P TESİS KRET KOTU m 1 132. KARTAL YÜK. Eskişeh.06 25.00 30. Üççam D.08 S 1069.95 4.00 9. AKTİF (*) SAHASI SU KOTU KAPASİTE (Bürüt) U U TESİSİN ADI İNŞAATIN Başlam Bitiş .14 S 876.023 0.60 1067.00 873.50 21.06 S 1264.75 2.79 26.60 1078.500 0.60 15.60 0.00 1061.00 0. Eskişeh.30 952.00 0.613 0.80 0.03 S 1134.65 0.07 S 1087.70 1099. SÖĞÜT DAĞCI FETHİYE SEKIÖREN ÜÇÇAM YAYIKLI(Koş AKKÖPRÜ OKÇU GÜLPINAR YARIKÇI 1986 1991 1984 1986 1987 1989 1991 1983 1977 1970 1991 1985 1990 1986 1985 1955 1989 1969 1986 2001 1993 1997 1992 2001 1988 1994 1985 1994 1990 1991 1994 1985 1978 1971 1995 1986 1998 1990 1989 1956 1993 1971 1988 işletme iletme işletme işletme işletme İşletme işletme Işjetme işletme İşletme isletme işletme işletme İşletme işletme isletme işletme işletme işletme inşaat inşaat inşaat inşaat inşaat Proje Proje Planlama Planlama Ilgaz D.. Eskişeh.50 0.32 S 967. Yılı Yılı SAFHASI YERİ Akarsu Adı İli Eskişeh.20 22.80 23.00 NORMAL NORMAL SU KOTUNDA ASLANBEYL1 AYVALI 1 BEYLİK ÇATMAPINAR ÇUKURHISAR.50 27.75 1 137.

2665 7.5146 1.0112 0.0032 1.9000 5.0000 21.4098 2.0000 22. Su Koop Sulama San.0200 10.0000 2.0000 8.2238 0.3794 8.2464 0.3134 54.0000 25.7800 14.0000 4.2952 2.0000 1.2665 0.0000 50.3794 0.3895 0.8729 1.2964 1.9146 4.6000 2.5000 8.6640 .8041 16.5337 8.0000 51.9126 0.1157 3. ve İNÖNÜ OVALARI a) Eskişehir güneyi ESKİŞEHİR b) Eskişehir Kuzeyi c) İnönü (Sarısu ) Ovası GÜNYÜZÜ ESKİŞEHİR Günyüzü güneyi AŞAĞI PORSUK BİÇER ESKİŞEHİR a) Sivrihisar kuzeyi YUKARI SAKARYA HAVZASI 1) Sarısu 2) Seyitgazi 3) Kırka 4) Han-Bardakçı ESKİŞEHİR 5) Sivrihisar-Aliken 6) Mahmudiye-Çifteler-Kaymaz 7) Sivrihisar güneyi (Kaldırım-Göktepe) 8) Sivrihisar güneyi (Aydınlı-Çeltik-Yunak) 9) Emirdağ ESKİŞEHİR ORTA SAKARYA(Mihalgazi-Sarıcakaya) ESKİŞEHİR KÜTAHYA-PORSUK ESKİŞEHİR İLİ TOPLAMI ESKİŞEHİR 36.3975 218.2657 7.6107 SIRA NO İLİ OVA ADI ve ÜNİTELERİ Toplam Çekilen 16.0406 0.2881 1.5000 4.4354 1.7200 11.0030 2.8448 3.0000 19.1000 2.0000 2.8690 1.0462 0.0020 0.6619 6.2000 21.4273 0.2588 1 2 3 4 5 6 7 a) Alpu b) Beylikova c) Mihalıççık Batısı ESK.5000 DSİ III.4000 20.0000 11.1089 2.5681 17.1412 4.4537 15.0350 0.9658 1.4007 0.6515 47.1000 509.0000 100.0000 8.0000 7.5770 0. ve Top.1000 2.TABLO B.7985 81.0000 1.2345 24.Bölge Müdürlüğü 2003 23 .4357 0.0871 6.1773 5.2000 20.0000 94.2 Yeraltısuyu Potansiyeli ve Kullanım Envanteri İŞLETME REZERVİ hm³/Yıl TAHSİS EDİLEN SU MİKTARI BELGELİ Sulama DSİ İçme-Kul.0000 8.4400 10.4324 10.1551 6.9990 40.8041 9.7606 13.6000 97.2069 4. 26.

soldan Kuşbaşı yine sağdan Kızıl dereleri aldıktan sonra Sarıcakaya’ya ait Düzköyün kuzeyinde sınır durumu biter ve Sarıcakaya İlçesi ve toprakları içinden akmaya devam eder. Kuzeyde akışına devam eder ve sağda Ankara Çayını alır. İl içinde yer alan Sakarya’nın belli kolları : P P P P P P 24 . soldan Sivrihisar dağlarından inen Çardaközü suyunu alır ve biraz kuzeyde Kavuncu Köprüsü’ne ulaşır. Konya İlinde yer alan Akgöl’ün ayağı olan Gölpınar Deresi’ni de sağdan alarak İlin güneydoğu köşesinde Çakmak Köyü yakınında sağdan bir dere aldıktan sonra Eskişehir-Ankara arasında aynı zamanda il sınırı olur ve kuzeye döner. Sağdan Çatakköyü batısından Bilecik İline girer. soldan Güllük. Çok sayıda kola sahip olup içlerinden en önemlisi Porsuk’tur. Bu mevkide Seydipınar yakınında Sakarya tekrar iki ilin arasında sınır olur. nin burada yaptığı ölçümlere göre yıllık ortalama debisi 27 m³/sn dir.3. İlin güney-doğu köşesinde kuzeye döndüğü noktada 750 m’ye ancak inebilmiştir. DSİ. Sarıyer Barajı’ndan sonra akışı batıya dönen Sakarya burada dar derin boğazların içinden akar ve yine il sınırı durumuna girer.B. Sarıyer Barajı mevkiinde soldan İn Deresi’ni sağdan Girmir Suyu’nu alır.3. Burada Sarıyer Barajı’ndan sonra 50 km mansapta Gökçekaya Barajı ve hidroelektrik santrali inşa edilmiştir. Seydisu ve biraz doğuda Sarısu ile birleşerek güney-doğuya doğru akışa geçerek Dedemözü Deresi’nde alır.4. B. Sağdan Nallıhan.1 Geçici Akarsular Topografyanın şekillenmesinde asıl rolü oynayan seller bilhassa düzlükleri çevreleyen dağ ve yayla gibi yükseltilerin eteklerinde ve üzerinde sayısız denecek kadar çoktur. Sakarya Irmağının başlangıcı olan “Sakarya Başı” kaynaklarının denizden yükseltisi 850-900 arasındadır. Özellikle ilkbahar sonu. Kuzeyde Beylikköprü’den itibaren Ankara hudutları içine kalır ve burada soldan en önemli kolu olan Porsuk’u alır.7 m3/sn dir.5OC ile 25OC arasında değişmektedir. bunlarda geçici ve daimi akarsular olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Bu noktada ilin kuzeydoğu köşesinde Sakarya üzerinde yapılan Sarıyer Barajı Gölünün eski yatağını eksen alarak geniş alana yayılmıştır. Sarıyer Barajı mevkiinde yükselti 500 m’ye iner. Baraj gölüne sağdan karışan diğer bir kolda Aladağ Çayı’dır. Birbirine yakın beş kaynağı olup.2 Daimi Akarsular Türkiye’nin en önemli akarsularından olan Sakarya Eskişehir’de bulunmaktadır. Bu kaynaklar suni bir gölette toplanıp bir hidroelektrik tirbününü çevirdikten sonra Sakarya Nehri başlamış olur. sağdan Yanlışlar. tarafından yapılan ölçümlere göre yıllık ortalama debisi 9. bunun dışında tamamen kurudur. Nadiren çok zayıf debili pınar ve kaynak suları ile beslendiklerinden yıl içinde daha uzun süre su bulundururlar. Sakarya başı kaynakları önce Bardakçı Suyu. Sağdan Ankara İlinden Çıralıözü ve Ilıcaözü derelerini. toplam debisi de 3600 lt/sn’dir. Akış barajdan sonra batıya yönelir ve ili terk ettiği noktada da 250 m’ye inmiş olur. Aktaş Köprü’den sonra sağdan Sadıroğlu. Köprübaşı köyleri civarında yer alan Alikan Pınarlarının sularını toplayan kanalı alır ve tekrar güneydoğuya Buzluca köyüne doğru yönelir. Aktaş Köprü’de DSİ. Buralarda yağış ve kar erimeleri esnasında su mevcut olup. B.3 Akarsular İlde gelişmiş bir akarsu ağı mevcut olup. Sakarya : Çifteler İlçesinin takriben 4-5 km güney-doğusunda yer alan “Sakarya Başı” adı verilen yerden çıkar. yaz ayları ve sonbahar başında su kaynaklarının kurumaları ile akış yok olur. sıcaklıkları 19.4.4. Uzunluğu 824 km.

Bu bilhassa aşırı sulamaların neticesidir. Bunun kuzeye devamı “Porsuk suyu” ismini alır. Diğeri ise .5 °C ve kaynak kısmında debisinin de 100 lt/sn olduğu tahmin edilmektedir. Toplam uzunluğu 107 km . Bardakçı Suyu ve İhsaniye Suları : Bu akarsu Çifteler İlçesinin güney-batı köşesindeki Akdere Köyü’nün Keçi Çayı mevkiinden ve Seyitgazi İlçesinin Bardakçı Köyü civarından çıkan kaynakları ile meydana gelir. yine Kütahya İlinin batısından gelen Yoncalı ılıcalarının da fazla sularını alan ve Eskişehir’in “Porsuk Çayı” ismi ile geçen koludur. Bunlardan ilki . Sakarya’ya ulaşmadan önce Çifteler ile merkezinin doğusunda Ilıcabaşı Suyu ile birleşip Ilıcabaşı İhsaniye Köyü’nün 1. Yıllık ortalama akıttığı su miktarı ise 300. Porsuk çayı Eskişehir İl merkezine güney-batıdan sokulur ve batı yönünden girer.000 m³/sn dir. Seydisu : Seyitgazi İlçesi Kırka Bucağı civarında çeşitli yönlerden derelerin toplanması ile meydana gelir ve Kumarcı Adası civarında Sakarya’ya karışır. debisi 38 m³/sn dir. Zaiyat % 85’dir. debisi zayıf ve önemsizdir. Porsuk Çayı’nda şehir içinde yapılan ölçmelere göre maksimum debi (1961 taşkınında) 2000 m³/sn olarak ölçülmüştür. Yaz aylarında bazen akışın tamamen durmasına sebep Porsuk’un Kunduzlar kolundan sonra kurulmuş olan Porsuk barajıdır.Sarısu : Mahmudiye İlçesinde doğan bu akarsu Çifteler İlçesinin Saithalimpaşa köyünün güneydoğusunda Sakarya ile birleşir.000. Ortalama debisi 10 m³/sn dir. Yaz aylarında sulamaların da etkisi ile akış tamamen durmaktadır. Bunların birkaçı hariç tamamı ovanın kuzey ve güneyindeki yükseltilerden inen geçici sulardır. Altıbaş ovasındaki sazlığa inerler ve burada toplanarak Gölsuyunu meydana getirirler. Feyezanı Mart ayı civarında görülmekte ve kar sularını bunda büyük rolü olmaktadır.5 km kuzey-doğusundan satha çıkar. 25 . Bu iki kol Kütahya merkezinin 3 km kuzey-doğusunda (Çukur Ovada) birleşirler ve buradan itibaren de yine “Porsuk Çayı” adı altında akarlar. Porsuk Çayı : Porsuk Çayı başlıca iki koldan meydana gelir. Eskişehir’in 8 km güneybatısında yer alan orman fidanlığından sonra eğimi hayli azalır ve bu durum Sakarya’ya karışıncaya kadar devam eder. İl merkezinden sonra Sakarya’ya karışıncaya kadar Porsuk’a katılan kollar kısa . Daha önce şehrin batısında Ertuğrulgazi Mahallesi yakınında soldan Sarısuyu alarak batı-doğu yönünde şehrin ortasından akmaya devam eder. Bardakçı ve İhsaniye sularını toplayan drenaj alanı 1200 km² ve toplam boyları 42 km dir. Buradan takriben kuşuçuşu 16 km doğuda İl sınırını terk eder ve sınırın 6 km doğusundaki “Kıran Harman Köyü”nün 2 km kuzey-doğusundan da Sakarya’ya karışır.“Porsuk Suyu” dur. Porsuk Çayı Eskişehir İli sınırlarına İncesu Köyü’nün kuzey batısında yer alan Kalburcu Çiftlikleri mevkiinde dahil olur. suyun sıcaklığı 22. Feyezanları ilkbaharda mart ayları civarında görülür. Kütahya ovasına girmeden önce Porsuk Çiftliği yakınlarında Koca Dağ dibindeki pınar sularını aldıktan sonra debisi artar. Bu kolu meydana getiren sular Murat dağından. Çıkışından itibaren umumiyetle dar ve eğimli bir vadi içinden akan Porsuk Çayı İl içinde önce soldan Kunduzlar Çayını sonradan Kargın Deresi’ni alır. Nitekim şehri geçtikten sonra soldan Şeker Fabrikası Çiftliğinden Keskin-Muttalip derelerini alır Sakarya’ya kavuşmadan önce İlören kuzeyinden sağdan Sivrihsar dağları içinden gelen Pürtek Çayını da alır. Sakaryabaşı yakınında Kınalıtepe Köprüsü’nde ise debisi 15 lt/sn olarak ölçülmüştür.

4. B. Pürtek Çayı : Sivrihisar İlçe merkezinin kuzeybatısında Sivrihisar Dağları yer alan “Karaburhan”Deresi adı ile başlar. Taydeposu ve Gökçekısık istasyonları arasında sağdan Porsuk’a karışır. Bölge Göletleri. Mülk Köyü’nün doğusunda kuzeye döner ve Pürtek Çayı adını alır. Kunduz Çayı : İnönü Bucağının güneyindeki dağlık yöreden çıkarak çeşitli derelerle birleşip en sonra Kunduzlar çayı ismini alır ve Kütahya İl hududu yakınında Nedimbey Çiftliği mevkiinde Porsuk Çayına soldan karışır. Bu su üzerinde taşkınları önleme ve sulama tesisleri yapmak gayesiyle Dodurga Barajı yapılmıştır. Ilıca Suyu : Türkmendağı eteklerinden gelen yayla. Sarısu : Kütahya İlinin merkez ilçesine bağlı Dodurga Köyü yakınından ve Eskişehir İli İnönü Bucağını batısında sıcaksu kaynaklarından meydana gelir.3’te Eskişehir İli DSİ III. doğuya akar. kalabak dereleri birleşerek Ilıcasuyunu meydana getirirler.Porsuk Çayına İl içerisinde karışan kollar . Sarısu Ovasını aşar ve Eskişehir İl merkezinin batısında yer alan Ertuğrulgazi Mahallesi’nin yanında soldan Porsuk’a karışır. Mollaoğlu Köyü içinden geçerek Kızılinler Köyü’nün güneyinden Porsuk Çayına karışır. 26 . Demirci ve Ortaklar köyleri yakınından geçtikten sonra İlören Köyü’nün kuzeyinde Porsuk’a karışır.4 Göller ve Göletler Tablo B. bu köyün 1. Uluçayır köyünün güneyinde buna yine Türkmendağı eteklerinden gelen yayla suyu deresi soldan.5 km kuzeyinde de Ilıca suyu sağdan Porsuk’a karışır. Kargın Deresi ile bu kol taşkınlarla Porsuk’a külliyetli su getirirler.4’te Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce inşaatı bitirilip hizmete açılan göletler verilmiştir. Kargın Deresi : Kütahya merkez kazasına bağlı Sabuncupınar Bucağı civarından gelen derelerin birleşmesi ile meydana gelir. Bu kolun üzerinde Musaözü Köyü yakınlarında sulama ve selleri önleme amacıyla bir baraj yapılmıştır. Eskişehir İl hududunu geçtikten sonra Kargın ismini alır. Tablo B. Mollaoğlu Deresi : Eskişehir merkez ilçesine bağlı Nemli Köyü yakınlarından çıkar. Halen sebep olduğu taşkınları önlemek ve sulamada faydalanılmak üzere yapılan inşaat ile Porsuk Çayı göl sahasına derive edilmiştir.

904 1.00 26. Yıl) Yapıldak DSİ III Bölge Müdürlüğü 2004 YERİ Akarsu Adı Ilgaz d.390 776.00 17. Sögütbaşı d. A.Göleti 5 Günyüzü Mercan Göleti 6 Mihalıcçık-Ahırköy Göleti 7 Mihalıcçık-Sazak Göleti 8 Sivrihisar-Bahçecik Göleti 9 Mihalıççık-Üçbaşlı Göleti 10 Merkez-Emircioğlu Göleti 11 Günyüzü 2.520 200 230 104 103.660 1.50 26.125 2.50 16.500 1.260 127 27 . Damlalı d. Yapılcak d.381 2.264.Göleti 2 Sivrihisar-Oğlakçı Göleti 3 İnönü Tutluca 1.480 122 1.TABLO B.50 Bürüt Su Toplam Hacmi (m3) 490.No Göletin Adı Yapım Yılı 1975-1976 1976 1977-1978 1977-1978 1979-1981 1980-1981 1983-1984 1986-1988 1987-1988 1990-1991 1992-1994 2002 2003 2004 Yapım Amacı Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulanacak Saha (dk) 1.096 2. Çağşak d.Beylikova-Kızılcaören 14 Beylikova – Özdenk Göleti Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 Göl Aynası Alanı (dk) 120 125 48 145 158 287 125 304. Bölge Göletleri TESİSİN ADI Aslanbeyli Beylik Çukurhisar Dereyalak Hanköy Kanlıpınar Karaören Kelkaya Koçaş Sazak Ömerköy Yukarı Kartal Yukarı Söğüt Çatmapınar Erenköy Kayı-III Keskin (75.200 700 1.00 17. Beylik d.700 92. Kelkaya d.Beylikova-Halilbağı 13 Eks.3 Eskişehir İli DSİ III.927.000 1.600.317 2. Delikçam d. Kocadere Kartal d.Göleti 4 İnönü Tutluca 2.000 820 000 765 000 940 000 P P 1 Günyüzü 1.368 2. Göleti 12 Esk.4 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne Ait Sulama Göletleri Bilgi Cetveli S.800 2.90 13.000 262.680 1.00 16. Dereboyu Karanlık Bayırköy Karaöz Yağıcak İli Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir İlçesi Seyitgazi Alpu Merkez İnönü Han Merkez Kırka Alpu Sivrihisar Mihalıççık Mihalıççık Merkez Seyitgazi Çifteler Merkez Mihalıççık Merkez Seyitgazi TABLO B.220 1.060 765.177 1.00 20. Değirmendere Tıngır d.00 16.00 25.00 20.75 22.150.352.900 876. Ilgın d.50 12.910 1400 Sedde Yüksekliği (mt) 15.000 540.

İ.50 7.TABLO B.000 67.930 12.S. Göletleri Göletin Adı S.00 2.00 7.775 6.İ.500 7.814 20.S.İ.İ.735 4. H.975 4. H. H.00 Bürüt Su Toplam Hacmi (m3) P P Göl Aynası Alanı (m2) P P 1 2 3 4 5 6 7 Çifteler-Belpınarı 3 adet Beylikova-İkipınar 2.S H.00 8.00 7.776 11.S.S.000 6760 4.İ.İ.000 11.İ.S.İ. H. H.800 16.4 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne Ait H.197 3917 5119 7545 16348 15410 6928 13850 16543 5500 11.İ.S.S.İ.00 6.5.İ.S.700 9.500 7. Kırka Göletleri 3 adet Han-Ağlarca 2 adet Günyüzü-Kuzören Günyüzü -Ayvalı 19. H.00 6. H.687 6. H.S.00 5.S.No Yapım Yılı 1984 1989 1990 1990 1992 1992 1997 1998 1998 1998 2000 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 Yapım Amacı H.000 2.750 6.İ.50 7.00 4.360 8.50 4. H.473 16.330 16.S.970 8.500 5. H. H.592 1. H.İ.İ. Beylikova-İkipınar 1.S. H.İ.1.550 3.S.300 4.S. H.5 MİNERAL KAYNAKLARI B. H.00 5.S.538 4.465 8 Mihalıççık-Çalkaya 9 Han-Pecene 10 Seyitgazi-Sarıcailyas 11 Alpu-Işıkören 12 Sivrihisar-İstiklalbağı 13 Sivrihisar-Mülk 14 Merkez-Karapazar 15 Mıhallıçcık-Tatarcık 16 Mihallıçcık-Çardak 17 Seyitgazi-Kırka I 18 Seyitgazi-Kırka II 19 Seyitgazi-Kırka III 20 Seyitgazi-Kırka IV 21 Merkez-Demirli 22 Mahmudiye-Balçıkhisar 23 Sivrihisar-Dinek Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 B.1 Endüstriyel Hammaddeler Hammadde Adı ALÇI TAŞI ASBEST İlçe Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Bucak-Köy Merkez-Biçer Merkez-Kavacık Yarımca-Sulukara Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Sorgun Beylikahır-Balçıkhisar Merkez-Beyköy Mevkii Uludere Kınıkderesi Gökdere İncirli 28 . H.00 8.1 Sanayi Madenleri B.00 4.İ.İ.S.00 7. H. H.S.İ.00 3. H.S.00 8.75 8.035 5 781 6 638 3. H.950 13.İ.İ.İ.500 18.S.S.İ.60 6.50 7.50 7.315 14. Sedde Yüksekliği (mt) 6.800 18.00 6.İ.5.350 24.İ. H.S.S.600 16.S.

Madenin Adı U U U İlçe U U Bucak-Köy U U Mevkii Mihalıççık BARİT BAZALT BORAT DOLAMİT KAOLİN KİL KUVARS LÜLETAŞI MANYEZİT MERMER MİKA OPAL TALK MerkezMihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Merkez Sivrihisar Seyitgazi Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sarıcakaya Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Sarıcakaya Sivrihisar Çifteler Merkez Merkez Mihalıççık Çardak/Lütfiye Merkez-Dağcı Merkez-Hacılar Merkez-Sazak Merkez-Seki Merkez-Tatarcık Kırka-Kayı Merkez-Karadat Kırka Merkez-Gündüzler Başören İncik Merkez-Ahırözü Merkez-Çukurören Merkez-Sazak Merkez Merkez Merkez-Ahırözü Merkez-Yarıkçı Merkez-Söğütçük Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Karatokat Alpu-Söğütçük Merkez-Margı Merkez-Gökçeoğlu Merkez-Gündüzler Merkez-Sepetçi Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Gökçekısık Alpu-Gündüzler.Kayı Alpu-Karatokat Alpu-Margı Alpu-Musaözü Alpu-Sepetçi Alpu-Yürükkartal Beylikahır-Akköprü Merkez-Kayı Merkez-Gündüzler Merkez-Süpren Merkez-Karacakaya Merkez-Orhaniye Gümele-Laçin Merkez-Avlamış Merkez-Sazak 29 Türkmen Babadağ Taşhöyük Killiktepe Kızılardıç Taşhöyük Söğütçük Esk.Kuzey Delikkaya .

5.B.Değirmendere Karacagünü Buzluk deresi Hıdır deresi Köçekoğlu deresi Bozan çiftliği Kızıltepe Üçgüz Karakaya Alaca DEMİR KALAY KROM Göktepesi KURŞUN MANGANEZ Obrucak Karadere 30 .2 Metalik Madenler Madenin Adı ALTIN ANTİMUAN BAKIR İlçe Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bucak-Köy Bümele-Mayıslar Gümele Sarıköy Merkez-Ömerköy Karacaşehir K. Gündüzler Gümele-Mayıslar Kaymaz-Karakaya Alpu-Ağaçhisar Alpu-Ciceros Beylikahır-İkipınar Merkez-Bahçekuyu Merkez-Dağcı Merkez-Sarıköy Merkez-Yağarslan Kaymaz-Kızılcaören Merkez-Elçik Merkez-Hortu Merkez-Kızılcameşe Gümele Alpu-Dereköy Alpu-Başören Gümele-Laçin Gümele-Mayıslar Merkez-Gökçekısık Merkez-Gündüzler Merkez-Margı Merkez-Sazak Merkez-Sepetçi Beylikahır-Emircik Merkez-Bahtiyar Merkez-Dağcı Merkez-Lütfiye Merkez-Kavak Günyüzü-Beşköprü Kaymaz Merkez-Dumluca Merkez-Dümrek Merkez-Mecidiye Merkez-Bahçeçik Kaymaz-Karakaya Merkez-Kayı Alpu-Rıfkiye Merkez-Gündüzler Merkez-Kızılcaviran Merkez-Kayı Yarımca-Danışment Mevkii Büyükyatak K.

Madenin Adı Mihalıççık U U MANGANEZ VOLFRAM İlçe Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Sivrihisar Sivrihisar Merkez U U Bucak-Köy Çukurören Merkez-Güneş Merkez-Hacılar Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Çukurören Merkez-Arapören Merkez-Dümrek Merkez-Karadat Mayıslar U U U Mevkii Zortaş Kirazlıyayla Karalar B.3 Enerji Madenleri Hammaddenin Adı Bitümlü Şist TERMAL SU KÖMÜR MADEN SUYU İlçe Bucak-Köy Mevkii URANYUM TORTUM Sivrihisar Merkez-Zeyköy Sivrihisar Günyüzü-Hamakarahisar Sivrihisar Merkez-Zeyköy Merkez Alpu-Uyuzhamam Merkez Gümele-Laçin Merkez Taşköprü-Ilıca Mihalıççık Merkez-Sarıköy Mihalıççık Merkez-Sazak Mihalıççık Merkez-Yarıkçı Sivrihisar Merkez-Babadat Sivrihisar Merkez-Yörme Sivrihisar Kaymaz-Karakaya Mihalıççık-Sivrihisar-Beylikahır Ilıcahamam 31 .5.

Oğlakçı Köyü ve Ballıhisar Yolu Muttalıp Beldesi Merkez Yörük Karacaören Köyü Karadat Köyü Sivrihisar Merkez Danışment köyü Sivrihisar İstiklalbağı Köyü İnönü Oklubalı Köyü Ballık Mevki Merkez Musaözü Köyü Merkez Musaözü Köyü Seyitgazi İdrisyayla Köyü Merkez Danişment Köyü Muttalıp Köyü Merkez Karagözler Köyü MERKEZ Karagözler Köyü Merkez Muttalıp Beldesi Karadere ve Tilkini mevkii Merkez Zincirlikuyu Kızılinler Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Kapukaya Köyü İmişehir Köyü Sakarıkaraören Esk. ŞTİ.Kurşunlu Muttalıp Köyü 28 MEHMET TANIR Kum Ocağı KORAL MADENCİLİK A. BÖLGE MÜD. BÖLGE MÜD.ŞTİ Alçı taşıOcağı M. Satabilize Malzeme Ocağı KOÇKAYA İNŞAAT A. A. BÖLGE MÜD. SAN.B. VE TİC. ŞTİ. Sepiyolit Ocağı ve Kırma Öğütme Tesisi FİKRET İPEK Kum Ocağı ESBETON A.Ank. Kum Ocağı SALİH ERTÜRK Kum Ocağı ÜÇERLER HAFRİYAT İNŞ. Kırma Tesisi UZMAN MADENCİLİK TİC. TİC. Kum Ocağı İNÖNÜ BELEDİYESİ Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi) SELKA MAD. Mıcırtaşı Ocağı ALİ ÖZTÜRK Mıcır Taş Ocağı İSA ÇAKIR Kalsit Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı ÖZER TOPRAK GIDA OTOMOTİV SAN. Alçı taşı Ocağı SAKARYA MOZAİK A. LTD.ŞTİ.Kum Ocağı DADAŞ KUM HAF. VE TİC. LTD. VE TİC A. Kırma Eleme Tesisi FAALİYET SAHİBİ ÜÇELLER NAK. ŞTİ.TİC. TARIK GÜRLER Stabilize Ocağı GÜVENSOY SU-TAŞ-KUM SAN. LTD .Ş.Ş Mıcırtaşı Ocağı AKYÜZ MADENCİLİK LTD. LTD. Şti. Taş Ocağı AKTAŞ KÖMÜR VE MADEN SAN. TİC. Kil ocağı Sivrihisar-Yunusemre Mah. Toprak Ocağı NİYAZİ ÇETİN Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Kum Ocağı AKDEMİR KİREMİT VE TUĞLA FAB. A. Kum Ocağı ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC. LTD. LTD.VE TİC.Ş. Kum Çakıl Ocağı ÖZUĞUR YEM MERMER SAN. İNŞ. Sivrihisar. Toprak Ocağı UYGUNLAR İNŞ. Stabilize Malzeme Ocağı ADNAN TUZLU Kum Ocağı KARAYOLLARI 4. Kalker Ocağı FAALİYET YERİ 23 24 25 26 Alpu – Osmaniye Alpu – Osmaniye Günyüzü-Kayakent Sivrihisar. SAN.Kum Ocağı NEF'İ ARDA Tuğla Ocağı RAMAZAN UĞURLULAR Kum Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı MUSTAFA ÖZALP Kum Ocağı SEFEROĞLU İNŞ.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SIRA NO FAALİYET YERİ Muttalıp Köyü Yörük Ören Keskin Köyü Yörük Yayla FAALİYET SAHİBİ ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC. ŞTİ.MAK.Ş.Ş.Ş. Kum Ocağı ve Kırma Eleme KARAYOLLARI 4. TİC. Kum Ocağı MEHMET KUŞ Kum Ocağı KÖKTEN İNŞ.Ş.LTD.5.Karadat Emircioğlu Köyü 27 Sivrihisar .4. Karayolu Kapukaya Köyü 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 32 . Kum Ocağı ZEKİ KASAP Kum Ocağı KARAYOLLARI 4. LTD. Mermer Ocağı RAMAZAN ATICI Kum Ocağı BAŞAK KİREMİT-TUĞLA SAN.

Ş. Kil Ocağı KILIÇOĞLU TOPRAK SAN.NAK. TİC.TİC.Ş. HAF.VE SAN.LTD. YEDEK Sivrihisar-Babadat PAR. LTD.İŞL. Keskin Köyü Toprak Ocağı Ilgazlar İnşaat A. BŞK. A. Köyü KILIÇOĞLU TOPRAK SAN VE TİC.Ş. KEMAL ÖLÇÜ ÇUKURCA TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ŞÜKRANLI TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ABS ALÇI VE BLOK SAN A. ŞTİ. MİNAREL DOLGU .SAN. Kil Ocağı ABDULLAH ALEMDAR Mıcır Taş Ocağı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taş ve Kil ocağı ÖNCÜ MADENCİLİK MÜH.SIRA NO 22 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ SEFEROĞLU İNŞ. Kum-Çakıl Ocağı ETİ MADEN İŞL.A. Taş Ocağı Merkez Kireç Köyü 69 Muttalıp Köyü 70 Mıhallıççık –Çukurören Kesteldere Mevkii SivrihisarBöğürtlen Köyü Karapazar Köyü 71 Mahmudiye 72 Mihalıçcık-Dağcı Köyü Merkez-Yukarı Kalabak Köyü Merkez-MuttalıpKöyarkası Bayıraltı Mevkii Merkez-Gümele Köyü. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.Ş.LTD. A. TAAHHÜT TİC.SAN.Çavuşdan mevkii PAR-SA İŞ MAK.BŞK. Kum Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN.NAK.MAK.VESA.Ş.Ş. Kum ve Çakıl Ocağı SİVRİHİSAR BEL.LTD.Kırka yolu mevkii İnönü-Dereyalak Köyü Gölyeri mevkii Seyitgazi Çukurca Köyü Seyitgazi Şükranlı Köyü Sivrihisar Hüdavendigar Köyü Merkez İlçe Kanlıpınar Köyü Sivrihisar Dinek Köyü Beylikova Yukarı Dudaş Köyü Merkez İlçe Karaçay Köyü Merkez İlçe Sepetçi Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Alpu Gökçeoğlu Köyü Seyitgazi Göknebi Köyü Keçeliözüdere Seyitgazi Kırka Lepçek Deresi 73 Muttalıp Köyü MıhallıççıkÇukurören Köyü Muttalıp Köyü Mahmudiye Yenimahalle Mehmet beyderesi MERKEZ Zincirlikuyu Köyü Merkez Muttalıp beldesi Bayıraltı mevkii Merkez Karapazar köyü taşlıyatak mevkii Beylikova-Okçu Köyü 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Sivrihisar-Kurtşey Köyü MerkezZAĞUTOĞLU HAF. ŞTİ. Toprak Ocağı AHMET REFİK ZAYIF Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Stabilize Dolgu Malzemesi EMİNE AYDINLI Taş ocağı ALİ İHSAN ÇETİN Volkanik Tüf Ocağı ÇİLEM MAD.VE SAN.TİC.Ş.TİC.ŞTİ.LTD.İNŞ.LTD.A. MÜŞ.STİ. SAN VE TİC LTD.Ş.SAN. Kum ve Çakıl Ocağı Yörük Karacaören Sivrihisar 33 . Keskin Köyü Taş Ocağı ILGAZLAR İNŞAAT A.ŞTİ. TİC. A.TUR.LTD. Sivrihisar-Çaykoz köyü Sivrihisarİstiklalbağı köyü BeylikovaEmircik Köyü 44 LÜTFÜ İKİPINAR Manyezit Kili Ocağı GÜNEŞ KUM NAK.ŞTİ.TİC. Kalsit Ocağı AEM SAN. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.VE TİC. Kalsit Ocağı ALAADDİN ARPACI Feldspat Maden Ocağı ZEKİYE ÖNCÜL Dolomit Sepiolit Madeni ALARKO CARRİER Ariyet Ocağı AHMET KIZILBÜK Manyezit Madeni OHL ASLİM ALARKO MUSTAFA KALAYCI ETİ MADEN İŞL.Ş.ŞTİ. ÇETİN PAŞALAR MADENCİLİK TİC.ŞTİ Stabilize Malzeme Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN. BŞK.TİC. Kum ve Çakıl Ocağı KARADENİZ MOZ.A. ÇİLEM MAD. LTD. Taş Ocağı BAYRAKTAR NAK. A.LTD Muttalıp. TİC.HAF. Mıcır Taş Ocağı GÜVENSOY SU TAŞ KUM VE TİC.NAK. TİC. Mozaik taşı Ocağı BALCI MADENCİLİK SAN.Ş.ŞTİ. Alçıtaşı Madeni İşl. TİC.SAN.

TİC. ŞTİ. Ocağı Merkez ilçe Sevinç Köyü Merkez İlçe Demirli Köyü İnönü Oklubalı Köyü Mihalıççık Ahırköy Okçudere Mevkiii Mihalıççık Ahırköy Akçaağıltepe Mevkii Merkez İlçe Beyazaltın Köyü Sivrihisar Dürmek Beldesi Sivrihisar Böğürtlen Köyü Seyitgazi Aşağısöğüt Köyü ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 Eskişehir Yöresindeki Önemli Hammaddelerin Adları Hammadde adı MANYEZİT MERMER BORAKS KROM LÜLETAŞI Görünür Muhtemel Mümkün 35 mil. Talk Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı Merkez İlçe Muttalip Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Sakarı Ilıca İlçesi Taşköprü Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Mihalıççık Sazak Köyü Mihalıççık Yunusemre Köyü 89 90 91 99 100 101 102 103 104 AK MICIR İNŞ.696.000 18. TİC.Ş.487.000 1. LTD.İNŞTAAH.000 5 milyon m³ 30 milyon m³ 520. Yörük Karacaören SAN . Kalker Ocağı ESAN ECZACIBAŞI END.SIRA NO 65 67 68 92 93 94 95 96 97 98 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ MAKİMSAN ASFALT TAAH. ŞTİ.Ş. SivrihisarPAZ. LTD.VE TUĞ SAN.A. NAK. Kil Ocağı ARBİL MAD. ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı KEMAL AKTAŞ Lületaşı Ocağı KARTAL YAPI İNŞ.Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünü Verileri (1998-2004) 34 .DSİ III. ŞTİ. TİC. Bentonit Ocağı SERKAY ASFALT SAN.Ş.200. LTD ŞTİ.VETİC.VESA. LTD.TİC.000 950 1.MAD. SAN. Taş Ocağı ETİ MADEN İŞLETMELERİ Geçirimsiz Malz. A. A.209. TEM.000 600.000 12.A. SAN. TİC. İNŞ.000 Toplam 30. Kil Ocağı SEBAD TOPRAK SAN.050 1. HAM. 3. m³ 2. MOZ.120. Mıcırtaşı Ocağı UYSAL HAZIR BETON ÜRET. ŞTİ.Ş Sağdıkbağı Kum Ocağı GÜNYÜZÜ MERMER KUM SAN. Kil Ocağı HATİPOĞLU GÜNEŞ KİR. ÖZEN PETROL ÜRN. Bölge Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 2. SAN.Ş. Beylikova Kum ve Çakıl Ocağı HERİŞ SER VE TURZ. SAN A.Ş. A. MAD.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 kayıtları. LTD.000 sandık (toplam) KAYNAKÇA : 1.

3 10 1.0 8 3.4 SW 12 25. 2004 yılına ait ortalama rüzgar hızı aylara göre şu şekildedir.5 SW 10 20.5 Aylara göre en kuvvetli rüzgar hızı ve yönü şu şekildedir.0 4 2. coğrafi şartları.9 5 2.5 NW 7 27.7 m/sn dir. yeryüzü şekilleri.7 SSW 11 24. Yıllık ortalama rüzgar hızı 2.7 NNE 9 20.5 NW 3 26.5 11 2.7 2 3 3 2. Bir taraftan da Ege ve Marmara bölgelerine yakın olması nedeniyle bu bölgeler ikliminin etkilerini taşımaktadır. baharlar orta derecede yağışlı ve yazlar ise az bulutlu ve açık geçer. C.0 2 2.(C).1 İKLİM VE HAVA Eskişehir. 2004 yılı ortalama fırtınalı gün sayısı Aylar Gün sayısı 1 1.0 5 1.0 9 1.1.9 4 2.1.6 W 5 24. denize olan uzaklığı gibi nedenlerden dolayı kara iklimi özelliğine sahiptir.8 12 2. yükseltileri. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.8 SSW 4 27.1 9 2.0 10 11 12 2004 yılı yıllık toplam ortalama fırtınalı gün sayısı 13’dir.4 WNW 6 25.0 7 1. Aylar Ortalama rüzgar hızı m/sn 1 3.6 m/sn hızla eser.1 Rüzgar Hakim rüzgar yönü aylara göre şu şekildedir.6 NNW 8 20. 35 .(1949-1990) Aylar Rüzgar hızı (m/sn) Rüzgar yönü 1 21 SSW 2 24.8 8 3. Genellikle Eskişehir’de kışlar parçalı bulutlu.1 Doğal Değişkenler C. Aylar Yön 1 E 2 E 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 W 11 E 12 E E : Doğu W : Batı Yıllık hakim rüzgar yönü batı yönündedir.2 NW N : Kuzey S : Güney Yıllık en kuvvetli rüzgar Temmuz ayında NW (Kuzeybatı) ve N (Kuzey) yönlerinden 27.0 6 1. (1949-1990 yılları).6 6 2.0 3 1. kar yağışlı.1.7 7 2.

Basınç(milibar)2004 AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı en yüksek basınç Aylar Basınç (milibar 1 930 2 934 3 939 4 934 5 928 6 929 7 930 8 929 9 933 10 932 11 935 12 937 2004 yılında en yüksek yıllık mahalli basınç Mart ayında 939 milibar olarak tespit edilmiştir.0 2 11.0 6 20.0 7 16.0 3 12.1.2 928.0 9 11.8 6 925.0 923.Basınç (milibar) (1933-1990) Ort.0 12 6.0 10 3.4 2004 yılı yıllık ortalama yerel basınç ise 925.7 3 928.0 11 13.1 927.0 4 13.0 8 17.BASINÇ (milibar) Ort.0 5 15. 36 .4 8 9 10 11 926.9 5 922.Basınç (milibar) 1 919.2004 yılı ortalama kuvvetli rüzgar gün sayısı Aylar Gün sayısı 1 9. C.1.2 Basınç 2004 yılı yıllık ortalama yerel basınç Aylar Ort.1 2 925. GRAFİK C.0 Yıllık toplam 146 gün kuvvetli rüzgarlı geçmektedir.1 7 923.5 4 923.1 Ortalama Mahalli Basınç 935 930 925 920 915 910 905 900 895 890 O C A ŞU K BA T M AR N T İS A M N AY H AZ IS İR TE AN M AĞ MU Z U ST O EY S LÜ L EK İM KA S AR IM AL IK ORT.3 milibardır.9 12 930.

1.3 Nem 2004 yılı yıllık ortalama nisbi nem (%) Aylar Nisbi ort. AĞ H 37 AR M N AL IK L TO S AK İM N BA AR LÜ SI M T AN UZ .3 Yıllık En Düşük Mahalli Basınç 930 En Düşük Yerel Bası nç (mb) (1933-1990) En Düşük Yerel Bası nç (mb) (2004) EN DÜŞÜK YEREL BASINÇ (mb) 920 910 900 890 880 870 T AY IS İS A O C AZ İR M EK ŞU US EY KA M TE M AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 C.(%) nem 1 77 2 66 3 53 4 55 5 54 6 52 7 44 8 51 9 48 10 59 11 67 12 75 Yıllık ortalama nisbi nem % 58 dir.GRAFİK C.2 Yıllık En Yüksek Mahalli Basınç 950 EN YÜKSEK BASINÇ (milibar) 945 940 935 930 925 920 915 M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S EY LÜ L C AK ŞU BA T AR T N İS AN AR AL IK KA SI M EK İM En Yüksek Basınç (milibar) En Yüksek Basınç (milibar) (2004) O M AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Aylara göre 2004 yılı en düşük mahalli basınç ise: Aylar Basınç (milibar) 1 896 2 912 3 916 4 913 5 915 6 918 7 918 8 920 9 921 10 925 11 917 12 916 En düşük yıllık mahalli basınç 896 mb Ocak ayında tespit edilmiştir. Grafik C.1.

1 49 2 9 3 7 4 8 5 14 6 8 7 8 8 8 9 5 10 12 11 18 12 34 GRAFİK C. Aylık ortalamalar incelendiğinde Haziran Eylül ayları arasında ortalama nemin en az olduğu Ocak ayının ise % 49 ile en nemli ay olduğu görülmektedir.GRAFİKC.4 Yıllık Ortalama Bağıl Nem 90 ORTALAMA BAĞIL NEM % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 İR AN M M U AĞ Z US TO S EY LÜ L EK İM KA SI M AR AL IK AK ŞU BA T M AR T N İS AN AY IS C Ortalama Bağıl Nem % (19291990) Ortalama Bağıl Nem (2004) O M H AZ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı en düşük nisbi nem (%) Aylar Nisbi nem Min. 38 .5 Yıllık En Düşük Bağıl Nem 60 50 40 30 20 10 0 M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S KA SI M T EK İM AR AL IK O C AK ŞU BA T İS AN EY LÜ L M AR EN DÜŞÜK BAĞIL NEM % TE AYLAR En Düşük Bağıl Nem % (1929-1990) En Düşük Bağıl Nem (2004) N AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 En yüksek nem olarak meteorolojide % 100 oranı vardır.

1.0 15 3 -9.07.2 27 9 33.1 5.4 Sıcaklık 2004 yılı ortalama sıcaklık (°C) Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ort.4 24 6 31.6 17.4 (°C) En soğuk ay Ocak.1.01.6 6 228.8 23 12 -9.2 olarak ölçülmüştür 2004 Yılı En Düşük Sıcaklık ve Tarihi Aylar En sıcaklık°C Gün ve Yıl 1 düşük -18. Buharlaşma 2004 Yılı Ortalama Buharlaşma (mm) Aylar Ort.1 24 2 -18.1 olarak ölçülmüştür C.Yıllık ortalama sıcaklık 10.3 29 9 0.8 7 328.5 12. en sıcak ay Temmuz ayıdır.7 °C dır.0 18.8 1 En yüksek sıcaklık Temmuz ayında (11.5.1.2 17 En düşük sıcaklık Ocak ayında (24.2004) -18.0 18 8 9. (mm) 1 Buharlaşma 0 2 0 3 0 4 0 5 194.1.1 11 5 26.5 8 265.3 1.6 14.4 2 7 8.6 17 11 25.0 5 5 0.4 14 7 35.7 1.4 9 245.C.2004) 35.0 11 0 12 0 GRAFİK C.7 10 182.10 25 11 -7.5 28 3 24.4 9.7 20.3 7 4 -8.2 13 10 -0.6 Yıllık Ortalama Buharlaşma YILLIK ORTALAMA BUHARLAŞMA (mm) 350 300 250 200 150 100 50 0 AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S KA SI M AR T Ü L M N İS AN C AK BA T EY L EK İ AL I K Yıllık Ortalama Buharlaşma(mm) (1962-1990) Yıllık Ortalama Buharlaşma (2004) ŞU O M AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 39 AR M .8 26 6 4.4 16 2 20.4 2 12 12.2 21 10 27.8 21.8 5.0 28 4 29. 2004 Yılı En Yüksek Sıcaklık ve Günü Aylar En yüksek sıcaklık°C Gün 1 11.2 11 8 34.sıcaklık -0.

6.1.1.7 4 15.Yağmur 2004 yılı aylık ortalama toplam yağış (mm) (kg/m²) Aylar Ort.min.1.7 mm olarak ölçülmüştür.0 11 8.8 11 15.6.3 3 17.0 8 4.2 7 0.8 GRAFİK C.10.3 4 40.2 6 12. Yağış 1 56.0 10 5.1.4 6 27.9 12 8.3 5 6. Yağışlar C.2 2004 yılı günlük en çok yağış miktarı Aylar Ort.C.YAĞIŞ (mm) 40 30 20 10 0 Ort.8 3 11. Yağış(mm) 1 9.3 9 0.1.1943 tarihinde 53.9 5 22.8 Yağışlı Gün Sayısı 20 YAĞIŞLI GÜN SAYISI 15 Yağı şlı Gün Sayı sı Yağı şlı Gün Sayı sı (2004) 10 5 0 U Z R T YI S AN YL Ü L Kİ M AK IM K AS N S T Zİ R A N İS R AL IK A BA O C TO A A M M M M U Ğ U S Ş H A TE AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 A 40 E E AR M AL I K .1 2 3.9 9 0 10 4.6 2 8.5 7 0. 2004 yılı yağışlı gün sayısı Aylar Yağışlı sayısı 1 gün 21 2 7 3 9 4 11 5 8 6 7 7 0 8 2 9 0 10 6 11 9 12 10 25 GRAFİK C.Yağış (mm) (2004) KA SI M AY IS EK İM Ü L C AK AR T N İS AN BA T H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S ŞU EY L M O AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Bir gün içerisinde en fazla yağış 16.0 8 7.Yağış (mm) (1929-1990) Ort.7 Yıllık Ortalama Yağış 60 50 ORT.1 12 26.

0 6 0.2 Kar.9 Donlu Gün Sayısı DONLU GÜN SAYISI 25 20 15 10 5 0 O C A Ş K U B A T M A R T N İS A N M A H YIS A Zİ R TE AN M A MU Ğ Z U S TO S E YL Ü L E K İM K A S I A M R A LI K donlu gün sayısı AYLAR Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı kar yağışlı gün sayısı Aylar Kar yağışlı sayısı 1 gün 15 2 8 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 5 12 1 En fazla kar yağışı Ocak ayındadır.0 9 0.6.0 8 0.Kar Yağışlı Günler (2004) M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 41 M AR AL IK T AK ŞU BA T N İS AN M AR EY LÜ EK İM L KA SI O C . Yıllık ortalama toplam 31gün kar yağışlı geçmektedir.1 2 18. Yıllık ortalama toplam 96.7 11 10.C.1 En fazla donlu geçen gün sayısı Ocak ayındadır.10 Kar Yağışlı Gün Sayısı ORT.KAR YAĞIŞLI GÜNLER 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ort.1. GRAFİK C.0 7 0.Kar Yağışlı Günler Sayısı (1951-1990) Ort.1 ve daha düşük olduğu günler) 51 yıllık ölçüm sonucuna göre aşağıdaki gibidir.8 3 17.5 gün donlu geçmektedir. GRAFİK C. Aylar Donlu gün sayısı 1 23.2 4 5.3 5 0. Dolu. Sis ve Kırağı Donlu gün sayısı (minimum sıcaklığın –0.0 12 18.1.0 10 3.

Kar örtüsü (cm) 1 14 2 11 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 6 12 GRAFİK C. Yıllık ortalama toplam 35 gün kar örtülü geçmektedir GRAFİK C.11 Kar Örtülü Gün Sayısı 16 KAR ÖRTÜLÜ GÜNLER SAYISI 14 12 10 8 6 4 2 0 Kar Örtülü Gün sayısı (1928-1990) Kar Örtülü Gün Sayısı (2004) S H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S KA SI M Ü L M N İS AN BA T M AR T O C AK M AY I ŞU EY L EK İ AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı en yüksek kar örtüsü (cm) ölçüm sonuçları Aylar En Yük.2004 yılı Ortalama Kar Örtülü Gün Sayısı Aylar Kar örtülü sayısı 1 gün 13 2 13 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 8 12 En fazla kar örtülü ay Ocak ve Şubat aylarıdır.12 En Yüksek Kar Örtüsü 35 EN YÜKSEK KAR ÖRTÜSÜ (cm) 30 25 20 15 10 5 0 M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S EK İM M T AK ŞU BA T İS AN M AR EY LÜ KA SI AR AL O C IK L AR AL I K En Yüksek Kar Örtüsü (cm)(1929-1990) En Yüksek Kar Örtüsü (cm) (2004) N AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 42 .

AĞ H U 43 .3 8 9. 7 mahalle ve 4788 hektar arazi taşkından korunmuş.7 Seller Eskişehir’de 1963-1964 ve 1968 yıllarında büyük bir sel yaşanmıştır.9 9 13. Aylık ortalama yağış 16 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar Aylık ort.8 Kuraklık Eskişehir İlinde sert bir karasal iklim görülmektedir. 17 adet köy.10 Mikroklima İlimiz Sarıcakaya İlçesi (225 m) mikroklima özelliği göstermektedir.0 GRAFİKC. YAĞIŞ TE AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Yıllık ortalama toplam yağış 372.1.8 5 53.1. C. 5628 hektar bataklık arazi kurutulmuş bulunmaktadır. Yazlar sıcak ve kurak. 1 ilçe.0 10 27.1. kışlar ise sert ve yağışlı geçer.8 4 36. Nedenleri bitki örtüsünün zayıflığı.1.2 mm’dir. Porsuk Barajı 1971 yılında yükseltilerek. Yağış (mm) 1 39. YAĞIŞ (mm) ORT. Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı fazladır.C.2 7 12.1.6 6 30.4 11 30.0 12 44. Sarıcakaya’ya ait meteorolojik bilgiler aşağıdadır. Bu etütlerin 76 adedinin uygulanması yapılmış olup geriye kalan 82 adedi uzun vadeli uygulama programı taslaklarında yer almaktadır.6 2 33.13 Ortalama Yağış 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 AN S Z T L AK AN IS U BA AR LÜ O İM SI AY ST EK İS İR ŞU EY KA O M M AZ AR M N AL M C IK M T ORT. Eskişehir İl sınırları içinde 1992 yılı sonuna kadar 158 adet taşkın koruma ve kurutma etüdü yapılmıştır.7 3 41. yağış şiddetinin düzensizliği ve dere yataklarının yetersizliğidir. barajdan olabilecek taşkın böylece önlenmiştir. C.1. Etkileri ise tarımda verim düşüklüğü ve yerleşim alanlarının da zarar görülmesidir. Uygulaması yapılan Küçük Su İşleri Tesisleri .

15 Donlu Gün Sayısı DONLU GÜN SAYISI 10 8 6 4 2 0 O C ŞU AK BA M T AR N T İS A M N AY H AZ IS İ TE RA M N AĞ M U UZ ST O EY S LÜ L EK İ KA M S AR IM AL IK donlu gün sayısı AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Ortalama nisbi nem (%) 8 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar Ort. Nisbi Nem (%) 1 72 2 68 3 61 4 57 5 60 6 57 7 56 8 58 9 60 10 70 11 70 12 72 Yıllık ortalama nisbi nem % 63 tür.3 3 8. SICAKLIK -10 AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Aylar Ort.14 Ortalama Sıcaklık 30 ORT.2 7 25.9 6 23.Aylık ortalama sıcaklık 7 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar Ort.6 Yıllık ortalama toplam 33.1 5 - 6 - KA SI M AR AL IK O CA K ŞU BA T M AR T Nİ SA N -5 7 - 8 - 9 - 10 - 11 3.5 4 0. Sıcaklık (°C) 1 5.1 12 6. 44 .0 Yıllık ortalama sıcaklık 15.2 12 6.6 2 9. GRAFİK C.1 gün donlu geçmektedir. Sıcaklık(°C) 1 7.1 5 18.1°C dir.2 9 22.4 2 5. GRAFİK C.1 3 6.0 10 15.9 11 10.3 8 25. SICAKLIK (°C) 25 20 15 10 5 0 M AY HA IS Zİ RA N TE M M AĞ UZ US TO S EY LÜ L EK İM ORT.6 4 14.

1.8 1/85 9 37.5 8/84 7 42.0 1/85 4 -0. Bu bölgelerde de düzenli bir yapılaşma söz konusu olmayıp özellikle yeşil alana yer vermeyen bitişik nizama yer verilmektedir.0 12/80 8 40. Plansız Kentleşme Eskişehir İli düz bir ova üzerine yayılmıştır.0 22/85 3 -8.8 Günü ve Yılı 18/82 En yüksek sıcaklık 42.0 17/82 7 7.1 6 O r ta la m a N is b i N e m S a y ısı 80 ORT.2.1985 tarihinde –13 olarak tespit edilmiştir.1980 de tespit edilmiştir. Ancak şehirleşmenin daha sağlıklı olabilmesi için izinsiz yapılaşmaya karşı kesin önlemler alınmalı ve sıkı A Ğ 45 A R .2 28/86 12 -6.(°C) Günü ve Yılı 1 -7. Halen her yıl yüzlerce hektar tarım toprağı ya şehirleşmeye yada sanayileşmeye açılmaktadır.2. tarım topraklarının kaybını ve yeşil alan yokluğunu getirmektedir.5 10/82 4 34 10/82 5 38. Bu düzensiz kentleşme beraberinde altyapı yetersizliğini.5 8/82 6 38.2 16/83 9 6.07.(°C) 20.5 3/82 8 10.5 17/86 10 35.G R A F İ K C .0 °C ile 12. Büyükşehir Belediyesi çözüm olarak uydu kentler oluşturmaktadır.5 11/86 En düşük sıcaklık 22. En düşük sıcaklık ve tarihi 8 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar En düşük Sıc. Öncelikle şehir merkezi ve şehrin büyüme yönü verimli tarım toprakları üzerinde olmuştur.1.2. Yapay Etmenler C.1.0 4/80 En yüksek Sıc.5 7/84 11 24.0 31/87 11 -3. C.5 1/81 6 8.0 30/86 10 0.5 1/81 5 1. NİSBİ NEM (%) 70 60 50 40 30 20 10 N Z S IS LÜ A İM U O M K N T ST M R EK A B İS C SI Y A EY Zİ A A LI A R A A K T L O R T .2 18/82 3 30.8 26/87 2 -13.2 4/80 12 22. N İS B İ N E M ŞU M M O M N U A K TE H AY LAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 En yüksek sıcaklık ve tarihi 8 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar 1 2 25.

Yeşil Alanlar Eskişehir İli içindeki yeşil alanların toplamı 3.513’e ulaşılmıştır.2. (2000 yılı nüfus sayımına göre) C.02. 2002 yılı sonu itibarı ile 91. Ayrıca Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile doğalgaz projesi tamamlanmış konutlarda da doğalgaz kullanımına geçilmesi için değişik tarihleri kapsayan süreler verilmiş ve genelinde doğalgaz kullanan abone sayısı 2000 yılı sonu itibariyle ile 65.1) : % 12-22 + (% 1) : % 10 + ( % 1) (satışa sunulan) (kuru bazda) (kuru bazda) (satışa sunulan) 46 . Sağlık Müdürlüğü.06.625.93 m²’dir.2. kent merkezinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise 5.1998 tarih ve 5 nolu.1999 tarih ve 3 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile de aynı yakıt programı ve alınan tedbirlere devam edilmiş ve şehir merkezinde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütünce belirlenen hedef değerlerin altına indirilmiştir. İl Çevre Müdürlüğü.838’e .588’e ve 2004 yılı sonu itibarı ile 106. 20. 06. Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.02. Raporun sonucunda kaloriferli binalarda ithal taş kömürü.3. temiz ve kaliteli yakıta dönüşüm planlarının hazırlanması ve kararlı bir şekilde uygulanması ilk defa Mahalli Çevre Kurulunun 20. Eskişehir Çimento Fabrikası ve Eskişehir Şeker Fabrikası’ndan seçilen konusunda uzman kişilerden oluşturulan komisyon.09. Bu nedenle Mahalli Çevre Kurulunun 02. sobalı evlerde SOMA+18 Lavvar ve kok kömürü kullanılması tavsiye edilmiştir.501 m²’dir. iç göç oranı ise ‰ 91’dir.1995 tarih ve 12 nolu kararından sonra gerçekleşmiştir.2000 tarih ve 770-4508/18791 sayılı yazıları ekinde belirtilen daha önce hava kirliliği yaşamış illerde alınan tedbirlerin devamına ilişkin görüşleri doğrultusunda şehir merkezinde geçmiş yıllarda olduğu gibi . 2001 yılı sonu itibarı ile 76.1994 tarih ve 10 nolu kararı ile 11 büyük kuruluşa doğalgaza geçme zorunluluğu getirilmiştir. Isınmada Kullanılan Yakıtlar Şehrimiz için temiz hava planlarının yapılması. C. a) Alt Isıl Değeri (min) Toplam Kükürt Değeri (max) Uçucu Madde Toplam Nem (max) özelliklerini taşıyan ithal kömürlerin.106’ya .07. Eskişehir’in dış göç oranının 1990 nüfusu içindeki payı ‰ 80. ülkemizde kömür çeşitleri ile ithal edilebilecek kömürleri her yönüyle incelemiş. İl merkezinin zamanla büyüyüp gelişmesi sonucu yerleşim alanı içinde kalan büyük endüstri kuruluşları da teknolojilerinin eski olması ve kullandıkları yakıt nedeniyle hava kirliliğinin artmasına sebep olmuştur.12. : 6000 ( -500) kcal/kg : % 1 + (% 0. araştırmış ve bir “Kömür Komisyon Raporu” hazırlamıştır.1.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün 11. Eskişehir’deki hızlı sanayi gelişiminin ardından artan iş imkanları ve yükselen hayat standardı ili göç veren bir il olmaktan çok göç alan bir il konumuna getirmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi.1995 tarih ve 12 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararının devamı niteliğindeki 19. Toplam kentsel yeşil alan yüzölçümü 258.denetimler yapılmalıdır. Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü.1.2 ha olup.

Karacaşehir. Keskin.2004 tarih ve 05 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile şehir merkezinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da. kurum.05. Alt Isıl Değeri (min) Toplam Kükürt Değeri (max) Nem (max) Tane Boyu 18 mm altı (max) : 4500 ( -500) kcal/kg :%1 : % 20 : 18-150 mm (18 mm altı 150 mm üstü için max %10 tolerans) Alt Isıl Değeri (orjinalde) Kükürt (kuru bazda) Uçucu madde (kuru bazda) Toplam Nem (orjinalde) Kül (kuru bazda) Boyut özelliklerini taşıyan yerli kömürlerin satılmasına ve kullanılmasına . . Kozkaya.Kömür satışı yapmak isteyen kişi. kuruluş ve işletmelerin Satış İzin Belgelerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca izin süresi sonunda yenilenmesine. Yukarıçağlan. d) Kömür satışı yapan kişi. Mamuca ve Kanlıpınar köylerinde de aynı yakıt programının uygulanmasına.5 dan fazla kükürt içeren sıvı yakıtların kullanılmamasına. . b) Konutlarda ve sanayide % 1. (a) ve (b) bentlerinde belirlenen özelliklerin dışında yakıtların satılmasının ve kullanılmasının yasaklanmasına. Emirceoğlu. c) Bu özellikleri taşımayan katı ve sıvı yakıtların satılması ve kullanılması sonucu hava kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olan Muttalip Beldesi. . .Yukarıdaki hususlara uymayan veya yerine getirmeyen kömür satışı yapan yerlerin Satış İzin Belgelerinin yenilenmemesine veya iptal edilmesine. % 1. Satış İzin Belgelerinin yenilenmesi sırasında. Aşağıçağlan. bu özellikleri taşımayan kömürlerin satılmasına ve kullanılmasına izin verilmemesine karar verilmiş ve uygulanmıştır.Taahhütnamede kurul kararına uygun kömür satmadığının tespit edilmesi halinde Satış İzin Belgesinin ve Ruhsatının iptal edileceğine dair hususların yer almasına. 26.Alt Isıl Değeri (min) Toplam Kükürt Değeri (max) Nem (max) Tane Boyu 18 mm altı (max) Tane Boyu 50 mm üstü (max) Tane Boyu 100 mm üstü : 4500 ( -500) kcal/kg (satışa sunulan) :%1 (satışa sunulan) : % 20 (satışa sunulan) : % 10 : % 20 : % 0. : 6200 ( -200) kcal/kg : % 0.5 kükürt içeren kalorifer yakıtı (Tüpraş 615-Kalorifer Yakıtı) kullanılmasına. Yukarısöğütönü.Mahalli Çevre Kurulu Kararı’na uygun kömür satacağına dair noter tasdikli taahhütname istenmesine.0 özelliklerini taşıyan Soma + 18 Lavvar Linyit kömürlerinin satılmasına ve kullanılmasına. yenileme işleminde Eylül ayının baz alınmasına. 47 . Aşağısöğütönü.9 (max) : %12-28+(%1) : % 10 (max) : %14 (max)(+%1 tolerans) :18-150 mm (18 mm altı 150 mm üstü için max %10 tolerans) özelliklerini taşıyan ithal kömürlerin. kurum ve kuruluşların bağlı bulundukları meslek kuruluşlarından alınmış Ticaret Sicil Kaydı Belgesi.

11.07. bu sistemi kullanan binaların bacalarına filitre takılması.e) Konut bölgeleri içerisinde kalmış. belirtilen özellikler dışında kömür getirip. bu kömürlerin analizlerinin yaptırılarak kurul kararına uygun olmadığı tespit edilenlerin köy ilköğretim okullarına gönderilerek ısınmada kullanılmasına. bunlarla ilgili bilgilerin Kömür Dağıtım Komisyonu Başkanlığınca aylık olarak Valiliğe bildirilmesine. kurum ve kuruluşlara toplu olarak yer temini konusunda Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmaların sonuçlandırılmasına. Tepebaşı Belediye Başkanlığı ve Odunpazarı Belediye Başkanlığı Zabıtaları ile İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü’nce denetim ekibi oluşturularak. şehir içinde kömür satışı yapan yerlerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimlerinin yapılmasına. kaçak kömür kullanılmasının önüne geçilmesi. o) Kış sezonu boyunca kalorifer kazanlarının ilk yakış saatlerinin 06:30’a kadar tamamlanmasına.1984 tarih ve 18580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe giren “Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ve Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliği’nin uygulanmasına. k) Geçmiş yıllarda Çevre Bakanlığı’nca izin verilen sanayi tesisleri hariç (Çimento ve Kireç Fabrikaları) petrokokun yasaklılık halinin devamına. 48 . j) Büyükşehir Belediyesi Meclisince kömür satışı yapan yerlerin bir araya toplanmasına ilişkin aldığı karar doğrultusunda kömür satışı yapan kişi. i) Denetimler sırasında kurul kararlarına uygun olmadığı şüphe edilen katı ve sıvı yakıtların Büyükşehir Belediyesi Kömür Dağıtım Deposunda yed-i emine alınmasına. denetlemenin etkili uygulanması. n) Yakma dönemi öncesi soba ve kaloriferlere ait baca temizliklerinin yaptırılmasına. standart ve yönetmeliğe uymayan yeni binalara oturma izni verilmemesine. kömür üreticisi ve satıcısının bilinmesi.S. h) Şehir merkezine giriş ve çıkış yollarında 24 saat esasına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı. kurum ve kuruluşlarca yükleme ve boşaltma sırasında gürültü ve toz emisyonu kirliliğine sebebiyet verilmeyecek önlemlerin alınmasına. doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını ve bu işlemlerde oluşacak tozumayı önlemek açısından ithal ve yerli kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu Kararının mahrukatçılara tebliğinden itibaren torba kömür olarak mal siparişi yapmalarına ve ellerinde bulunan açık kömürelerin 15. m)14 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 19. kömürlerin açıkta satışının önlenmesi. faaliyetleri sırasında yarattığı olumsuzlukların giderilmesine yönelik tedbirleri alamamış ve sağlık koruma bandı gözetilmeden verilmiş ruhsatlı yerlerin hafta sonu çalışma izinlerinin Büyükşehir Belediyesi’nce yeniden gözden geçirilmesine. g) Kömür satışı yapan kişi. şehre merkezine sokmak isteyen araç sahiplerinin Valiliğe bildirilmesine.E ‘den Yeterlilik Belgesi almış firmalarca üretilmiş olması. gerektiğinde 24 saat esasına göre denetim ekibine İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarının da katılmasına. bu sistemlerin non-stop yanmasının sağlanması ve 10-18 mm çapında fındık tabir edilen torbalanmış kömürlerin kullanılmasına.2004 tarihine kadar satılmasına ve bu tarihten sonra torbalanmış kömür dışında açıkta kömür satışına izin verilmemesine. kömürlerin taşınması. ı) İl Defterdarlığı Vergi Kontrol Ekiplerince kömür taşıyan araçların kontrol noktalarında denetlenmelerine. f) İlimizde ısınma amaçlı soba ve kazanlarda kullanılmasında izin verilen kaliteli kömürlerin temini. l) İşletme ve konutlarda kullanılan Stokerli (cebri yüklemeli fanlı) sistemlerin T.

C. s) Kömür paketleme. Endüstriyel Emisyonlar Eskişehir’de endüstriyel hava kirliliği . Mart 2000 tarihi itibariyle Sivrihisar Demir Bakır ve Arabacılar Odası ile yapılan protokol doğrultusunda Sivrihisar İlçesinde de egzoz gazı ölçümleri yapılmaya başlanılmıştır. r) İlimiz hudutlarında çıkarılan yerli kömürlere uygunluk ve satış izni belgesinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce verilmesine. fenni muayenelerde ve trafik kontrollerinde egzoz ölçümlerinin yaptırılıp yaptırılmadığına bakılması önemli rol oynamıştır.2.) egzoz emisyon ölçümü zorunluluğu getirilmesi ve takibinin yapılması önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Eskişehir’de endüstriyel emisyon kirliliğini önleyebilmek veya minimum seviyeye indirebilmek için Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca sanayi kuruluşlarına tebligat yapılarak emisyon izni almaları istenmiştir. kamu kuruluşlarına ait araçların. Ölçüm yaptırmayan araçların tespiti ve ölçümlerinin yapılması amacıyla 16.ö) Dış ortam sıcaklığı 15 ºC’nin altında olduğu günlerde kalorifer ve sobaların iş yerlerinde iç ortam sıcaklığı 18 ºC. p) Hava emisyonları ölçümlerinde ani artışların tespitinde ve uyarı kademe sınırlarına ulaşılması durumunda 10. baca gazlarından kaynaklanan genel kirleticiler ile sanayinin türü ve şekline göre organik ve inorganik diğer kirleticilerden kaynaklamaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Türk Ceza kanununa göre işlem yapılmasına. sınıflama ve ambalajlama tesislerinin meskun mahal dışında kurulmasına. karar verilmiştir.11. Ayrıca toplu taşıma araçlarına (Halk ve Belediye Otobüsleri. konutlarda 20 ºC’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına. İl genelinde motorlu araç sayısı 137.4. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar İlimizde egzoz gazı ölçümlerine Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ile Vakıf Başkanlığı arasında yapılan protokolle 14. C. egzoz gazlarından kaynaklanan emisyonların kontrol altında tutulması amacıyla 2000 yılında da İlimizde egzoz gazı ölçümleri Vakfımız Temsilciliği ile yapılan protokol doğrultusunda 2 ayrı istasyonda ve ilçelerde de seyyar ekip tarafından devam edilmektedir.261 adettir. fenni muayene istasyonlarında emisyon pulu olmayan veya ölçüm süresi geçmiş araçların fenni muayenelerinin yapılmaması uygulamasına başlanmıştır.5. Baca gazı ölçüm sonuçları standartlara uygun kuruluşlara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce emisyon izni verilmektedir.12.11.1’de verilmiştir. Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile emisyon izni verilmesi uygun bulunan kuruluşlar Tablo C.2.1. Bu araçlardan 102.1994 tarihinde başlanmıştır.1989 tarih ve 12 sayılı İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararında belirtilen kademe planı uygulamalarına geçilmesine. ş) Alınan kararlara uygun olmayan katı ve sıvı yakıt satışı yapan ve yakanlarla kararlara uymayanlara 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu. taksi vs. dolmuş. 2000 yılından sonra ölçüm yaptıran araç sayısının artmasında.1.2000 tarih ve 10 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile trafik denetimlerinde emisyon pulu olmayan araçlara yasal işlem yapılarak ölçümlerin en yakın ölçüm istasyonunda yaptırılması. 49 .729 adedi ölçüme tabii olup.

Tic.Ş. İzolasyon Müesesesi KÖY-TUR Tav.A.2000/5 29.09. San. Toprak Seniteri ve İzolatör San.06. ve Tic.1994/2 20.01.03. Ambalaj Tes.Tic A. Şti.2000/9 50 .1998/1(ÇB) 28. Turmet Madencilik ve İnş.A.Ş. Şti.1996/54 14.02.Ş.Ltd.1998/87 28.1999/6 (ÇB) 30. ve Tic.ve Hayvancılık Tic.Ş.1999/4 30. Tic.09.1998(ÇB) 28. Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri A.1994/2 25.1997/82 10. A. İstanbul Seramik San.09. Üstüner Madencilik Kimya San.1996/54 17.2000/4 (ÇB) 29. A.Ş Esbeton Çimento Yan Ürünleri A.07.1997/83 10.2000/5 31. A.1999/6 (ÇB) 27.1999/8 (ÇB) 02.Ş Dersan Deri San.Tic. A.Tic. Şti.10. Özge Gıda San. Tam Gıda San.12.San.Ş.Ltd Şti Arıkan Kirko ve Makine San. Kesimhane Tesisi Peyman Kuruyemiş ve Gıda San.09.12. Ltd.Ş.1997/80 10. Tic.02.02. Şti.07.1998/6(ÇB) 14.1995/34 18.Ş Tüprag Metal Madencilik San.ve Tic. A.09.02.06.09.09.1999 06.Ş 1.1997/81 10. Ltd.06.11. Tic. A.Ş Çağlayan Mak.Şti Esk.08. Toprak Kağıt A.2000/7 26. ve Tic.07. Akyıldız Madencilik Yükseliş Makine San.2000/7 31. A.1998 14.1997/72 10.Şeker Fab. A.1997/84 08.03.Ş Yalçın Mobilya Öz İnşaat San.A.1995/41 17.San.11.1993/1 16.San.Ltd.A.04.A.08. Jamak Jant ve Makina İmalatı San. ESEN Mak.11. Esk-Çimento Fab.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 KURULUŞUN ADI Doğruöz Giyim Sanayi Oğuzlar Yem Sanayi Sarar Giyim Tekstil Pınar Emaye Isı Gereçleri San.Ş.04.1999/7 30. Tic.04.1999/7 30. Ltd.1998/1 19.09.10.12.1993/2 25.1993/1 16. Tic.07.Ş. A. ve Tesis İmalatı San.Şti. San.TABLO C.1 Emisyon İzni Alan Kuruluşlar S.Ş.2000/7 (ÇB) 37.02.1993/1 16.1999/8 30.Ş Demircanlar Yağ San.07. Deniz Döküm San. ve Tic A.Hava İkmal Bakım Merkezi TEI Tusaş Motor San.07.A.Tic.Ş.Ş.Ş.03. Ertan Döküm Makina San.Ş Kesikbaşlar Döküm San.1999/3 04.1999/8 30. Km MÇK TARİH VE NOSU 16. Köy-Tür Tavukçuluk San.Ş Por-Vit San.Ş.09.1997/79 10.Tic A. Özge Gıda San.Ş Çıldırlar Kurşun Ltd Şti Alpes Endüstriyel Elek. A.1995/15 09.Tic.Ş.09.Müh.05. Tic.1995/38 17.06.2000/2 18. Şti Tarhan İnş.1999/5 27.02. Esyem Yem San.1998/2(ÇB) 19. A. A.Ş.Yem Fab. Ford Otomotiv San. A. Özsan Döküm San Güven Döküm San Emek İnşaat İthalat ve ihracat Ltd Şti Yılmaz Döküm San.1995/41 17. Ltd.Ş.1998/2 09. ve Tic. Tic.1995/13 20.09.1998 14. Şahlan Kabin Makina San Tic.1997/78 10.08. ADRESİ OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Yarımca Köyü OSB OSB OSB Esk-Bursa Yolu OSB OSB Esk-Ank Yolu Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi Sivrihisar-Babadat Baksan Sanayi Sitesi Çukurhisar Beylikova Keskin Köyü Sivrihisar Caddesi No:26 İnönü Muttalıp Çevre Yolu Terminal Karşısı Muttalip Mevkii Muttalip Yolu Üzeri Mahmudiye OSB OSB OSB OSB Muttalip OSB Çukurhisar Yolu Üzeri Baksan Sanayi Sitesi OSB OSB OSB Çifteler OSB OSB OSB OSB OSB Kütahya Yolu 5. Tic.07.Ş. Et ve Balık Ürünleri A.Ş.A.ve Tic A.10.10. Heriş Döküm San. Tic. Hisarlar Makine San.Ltd. Dekor Orman Ürünleri San.11.

10.05. A.2002/12 25.04. Yeni Otogar yanı TFOŞ Trafik Araç Gereç Bahar Petrol San. Eskim Kimya San.03.2001/09 11.02. Basaş Ambalaj ve Yalıtım San.Ş.10. A. Murat Döküm Atölyesi Kısacıklar Tavukçuluk Gıda ve İht.Ş.Sa. Yol Ayrımı OSB Kırka OSB Çifteler Sivrihisar Ankara yolu Emko Sanayi Sitesi Kütahya Caddesi No:204 Bursa Yolu 10.2000/10 05.2001/05 (ÇB) 31. OSB OSB OSB Kütahya Caddesi Eskişehir Çevre Yolu Küth.09. Şti. Espol Sünger ve Kimya San.Tic.Şti.11.09.02. Tic.Ür.11. Selka Hazır Beton San. Akyürek kardeşler Pet.Tic. Ltd.2002/05 28.2002/12 25.2003 20.Tic.04.10.05.Ş.Şti. Şan Döküm Sanayi Koldaş Döküm Atölyesi Aspen Yapı Sistemleri San.S.Km Karagözler Mevkii OSB Alpu Yolu Gökçeoğlu Köyü Aşağısöğütönü Tunalı Mah.Md.2003 20.2003 20. Turan Tarım Makinaları San.2002/6 24.2001/09(ÇB) 26.Ür.2001/08 11. ve Tic.2001/10 29. ve Tic. A.09.2001/03(ÇB) 19. Çelikoğlu Ulus Nakliyat Ltd.02.04. Esel Enerji Üretim San. San. ESKAR Et Ürn. ve Tic.2002/12 22.03.Tic. Birlik Sünger Kim.2002/8 31.Ş.2001/10(ÇB) 26. Tülomsaş Lokomotif ve Motor San.05.08.09. Camiş Ambalaj San.Ş.03.Ürün. Botel Bobin Teli ve Kablo San.Ş Kudret Metal İzabe Sanayi İşletmesi Tic.03.Ltd.12.Şti. Arçelik A. Ltd.Pet. Kümbet Akpınar Köyü OSB 8.Ltd.0. Akyürek kardeşler Pet. ve Tic.Ş.2003 94 95 96 97 98 99 100 101 Sarar Otomotiv San. Selka Betonica San.Ş.Şti.2001/04 31.Ş. Gündodu Mah.Şti.Ş. Tic.2001/08 04.12.02. İzocam San. ve Tic. Terracco Yapı Malz.03. Ford Otomotiv San.Tic.07.Ş. A.Ş.12. Ltd.2003 51 . A. Gıda San. 71 Evler Mah.10.Ş.Tic.Ş.2001/10(ÇB) 26.Tic. A.2003 20.2003 20.2003 20.Ltd.Ş. Erden Gıda San.2003 22.01.A.2002/12 25.12.Ş.42002/04 22. Özçancı Emaye Isı MamülleriSan. Şti Paşabahçe Cam San. İlhanlar Gıda Tavukçuluk Ltd. Eti Bor A. A.2001/04 19.09. A. ve Tic. A.02. Döküm San.2002/01 17.11.2000/11 22. Şti.Tic. Tic.2002/7 28. A.San.2003 22.2001/04 (ÇB) 19.(Sanayi Karşısı) MÇK TARİH VE NOSU 16.Ltd.2003 20.04. A. ve San.2001/08 04.2001/04 19. Karacan Otomotiv Petrol Ürn.01.San.2002/10 31.01.2001/09 11. A.2002/10 25. Şti.Şti.2002/8 28.2002/04 17.2003 20.02. Orkun Giyim San.A.2001/03 22. Ltd.Ş. Şti.NO 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 KURULUŞUN ADI Prestij Mak.Tic Morgaz Petrol Ürünleri Sarıoğlu Tavukçuluk Emzet Akaryakıt Morgaz Petrol Ürünleri Şirintepe Muttalıp 3 Km Muttalıp 1Km Sivrihisar 20.Ş. İncenatör Tesisi Esçelik Isı Cihazları San. A. Burhanlar İnş.Ş.10.2003 20.04.2001/05 04. ve Tic.Şti Akyürek kardeşler Pet.2001/05 31.Ş Esco Emaye Döküm San.2002/7 24. Doruk Ev Gereçleri San. Cad. ve Tic. Tic.A. Gürka Otom.03.2001/11 29.01.2001/11 16. Şti.03. ve Tic.08. A.Ltd.05.2001/03(ÇB) 22.07. ADRESİ Muttalip OSB OSB OSB (emisyon ön izni) Muttalip OSB OSB OSB OSB İnönü OSB OSB Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi OSB Baksan Sanayi Sitesi Bursa Yolu OSB Ahmet Kanatlı Cad. (Taş Ocağı) Anadolu Tarım ve Hayvan Ltd.09.Tic.12.Ür.06. Ltd. Kumsan Asfalt Plent Tesisi Mert Toprak Mamülleri Gençler Petrol Aksa İnşaat Elektrik Gıda San.Şti. A.

09. ve Tic. Org.2004/05(ÇB) 26.02.12. Böl.11.08. Tic.10.2003 18.05.04.NO 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 KURULUŞUN ADI Köksal Petrol Otogaz İstasyonu Bursa Gaz ve San. Çukurhisar Mevkii Org.Cad Alpu Yolu 1’ıncı km Ankara Karayolu 8’inci km Borsa Cad No:29 A. Bursa Gaz ve Petrol Tic A. Doruk Ev Gereçleri Ltd.2003 21.Ş Esk Dolum Tesisleri Serdar Döner Maden Öğütme Tesisi Muzaffer Kızıldağ Kalsit Öğütme Güçlü Hazır Beton San. A.06. Konveyör Beyaz Eşya ve Oto Yan.2004/08 08. Özaltın Toprak Bahar Petrol Ürünleri ADRESİ Porsuk Şubesi Atatürk Bulvarı Muttalıp Yolu 5 Km Şirintepe Karapazar Köyü Gündüzler mevkii Kütahya Yolu Org. Böl. Şti.10.Tic.05.Ş. Teksan San Sit. Oto.2003 22. Tic. Standart Çimento JMS Jant Makin San.10.10.2003 22.Tic.05.Ş.San.Tic. San.10. Apsen Yapı Sistem Karacan Otomotiv Dörtel Akaryakıt Tarımsal Porsuk Seramik Ürn. A.2004/10 15. 13.04. Karacan Otomotiv Petrol Ürün San.2003 22. A. Aygaz A.2003 22.2004/05 26. Şti. Ltd.02. Gıda San.Ş.11.2003 27. ve Tic. Otosar Otomotiv Turizm San.Böl. Tic.05. Ltd. Böl.09.2003 11.2004/04 26.San.12. A.Söğütönü Köyü Muttalıp Kanlıpınar Köyü Muttalip Mevkii Org San Böl 7.San.2003 22. Cd.2003 21.2004/09 05.2003 22.2003 19. Org. Dev Beton Çimento San.2003 20. Sit. Girişi İnönü Şarhöyük Mah.Tic Bursa Gaz Ticaret Eskişehir Şb.2003 21. Baksan San. A. Çukurhisar San.05. İnş.Böl.04.2004/08 06. Tic.2 1996-2004 Yıllarında Emisyon Ölçümü Yapılan Araç Sayıları YILLAR ÖLÇÜLEN ARAÇ SAYISI ÖZEL TOPLAM 1996 32333 33849 1997 37555 39036 1998 29783 31110 1999 37651 38766 2000 41748 43262 2001 41011 42240 2002 45157 46230 2003 43568 44565 2004 40851 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 RESMİ 1516 1481 1327 1115 1514 1229 1055 997 CEZALI ÖLÇÜLEN 2306 6580 2084 10430 12082 11924 4080 - 52 .2003 21. Cad. Şti.Söğütönü Köyü Seyitgazi Caddesi MÇK TARİH VE NOSU 18. San.Ş AGİÇ Petrol Ürn.2004/09 06.06.2004/05 08.12.09.2003 24.S.Ş. Otosar Otomotiv Turizm San. Nak. A.2004 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü-2004 TABLO C. 12. Shell Petrol Savuran Petrol Emzet Akaryakıt Sarıoğlu Tavukçuluk Altınaylar Yapı ve Mikronize San.Ş.2004 (ÇB) 09.12. Tic.2003 20. San.10.

Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman Hava kirlenmesine sebep olan gaz kirleticiler. azot oksitler (NOX) ve ozondur.2.1. HAVA KİRLETİCİ GAZLAR VE KAYNAKLARI C. Bu istasyonlar Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Meslek Lisesi’nde bulunmaktadır.C. B B İlimizde hava kirliliği ölçümleri iki ayrı istasyonda yapılmaktadır. Gaz halindeki kirleticilerin en önemlileri karbonmonoksit (CO). Ölçüm sonuçları bu istasyonlardan elde edilen değerlerin ortalaması şeklinde verilmiştir. B B B B Kükürtdioksit (SO2) suda ve dolayısıyla vücut sıvısında büyük ölçüde çözünebilen gaz olması nedeniyle insan sağlığı açısından önemlilik arz eder. Grafik C. Uzun Vadeli Sınır Değeri (UVS) 150 mg/m³’dür. (µg/m³) MAX ORT MİN 75 44 27 88 70 89 75 73 43 52 54 72 86 94 57 53 54 52 45 33 36 42 52 58 69 29 36 32 36 25 25 27 31 42 34 50 PM KONS.Grafik C.17’de 1992-2004 Dönemi kış sezonu SO2 ortalama değerleri. hidrojen sülfür (H2S). Eskişehir’de 2004 yıllına ait Hava Kirliliği aylık ölçüm sonuçları Tablo C.18’de de 1992-2004 Dönemi kış sezonu PM ortalama değerleri verilmiştir.3 2004 Yılı SO2 ve PM Ölçüm Değerleri B B AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK SO2 KONS. (µg/m³) MAX ORT MİN 107 50 23 97 73 71 27 23 23 46 48 73 141 151 50 36 28 18 21 21 22 27 34 48 67 21 20 18 16 19 19 19 19 19 20 29 İl Çevreve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo değerleri ve grafiklerden de görüleceği gibi alınan kararlar ile İlimizde hava kirliliği tamamen giderilmiş ve kirlilik dünya standartlarının altına çekilmiştir. TABLO C.2. kükürtdioksit (SO2) için Kısa Vadeli Sınır Değeri (KVS) 400. B B Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre. kükürtoksitler. 53 . hidrokarbonlar. normal sıcaklık ve basınç altında gaz formunda bulunan maddeler ile katı ve sıvı halde bulunan maddelerin buharlarından ileri gelir. Bu nedenle hava kirliliğinde en önemli kriterlerden biri olarak kabul edilmektedir.3’de .

18 1992-2004 Yılları Kış Sezonu PM Ortalamaları 350 300 KVS 250 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART PM µg\m³ 200 KIŞ AYLARI ORT. UVS 150 100 50 0 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 YILLAR B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü-2004 54 .GRAFİK C.

17 1992-2004 Yılları Kış Sezonu SO2 Değerlendirmesi 500 450 KVS 400 350 300 250 200 EKİM KASIM ARALIK SO2 µg\m³ KIŞ AYLARI ORT.GRAFİK C. OCAK ŞUBAT MART UVS 150 100 50 0 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 YILLAR B 55 .

GRAFİK C.19 1990-2004 Yılları Arası Ortalama SO2 -PM Grafiği 350 300 250 KİRLİLİK µg/m³ 200 171 150 181 193 167 174 SO2 PM UVS 126 100 50 37 52 59 60 69 51 45 55 44 46 46 44 50 44 37 39 39 44 49 36 35 50 43 42 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 56 .

arıtılmaları. Hava kirlenmesinde önemli yer tutan partiküler madde boyutları 0. 200 µg/m³ Eskişehir İli 2000-2001 Dönemi Kış Sezonu SO2 değerlendirilmesi Tablo C.........2.. binaların ısıtılmasıyla ortaya çıkabilen hava kirlenmelerine yol açan hava kirleticiler için Ekim-Mart ayları arasında yerleşim bölgelerinde yapılan ölçümlerin ortalamaları. Partikül maddelerin boyutları....... kimyasal dumanlar. UVS 68 MAX SO2 µg/m³ ORT SO2 µg/m³ 73 79 37 114 103 23 MİN. atmosferik olaylarda oynadığı rol vb. gibi pek çok açıdan önem taşır........ aerosol ve spray olarak sınıflara ayrılır.. Tablo C.... kış sezonu ortalaması sınır değerleri ........20 2000-2001 Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KONSANTRASYON µg/m³ KVS KIŞ AYLARI ORT...20’de verilmiştir..01-100µ arasında değişmektedir.. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre Partikül madde için Kısa Vadeli Sınır Değeri (KVS) 300...... yanma dumanları.. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre....... Kış aylarında. Uzun Vadeli Sınır Değeri 150 µg/m³’tür.. aşılmaması gereken kış sezonu ortalaması UVS Sınır değerleri ile mukayese edilir..4 2000-2001 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi B B B B AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX SO2 µg/m³ 68 103 73 79 114 88 B B ORT SO2 µg/m³ 42 70 53 49 62 46 B B MİN.. Kış Sezonu Ortalaması Sınır Değerleri: Kükürtdioksit .. SO2 µg/m³ 88 39 42 70 40 53 49 32 62 46 35 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR 57 ..... partikül maddelerin etkileri.C.. Partikül Madde Emisyonları Partikül halindeki kirleticiler menşelerine ve dane boyutlarına göre ince tozlar... SO2 µg/m³ 23 40 37 32 39 35 B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C.... kimyasal buhar...2...... 250 µg/m³ Havada asılı partikül madde .4 ve Grafik C.

22’de verilmiştir.21 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KONSANTRASYON µg/m³ KVS KIŞ AYLARI ORT. 5 2000-2001 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX. PM µg/m³ 94 93 95 UVS 85 96 50 30 31 44 21 46 25 54 76 33 38 25 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 2001-2002 Dönemi Kış Sezonu SO2 değerlendirilmesi Tablo C.6 ve Grafik C. 175 MAX PM µg/m³ ORT PM µg/m³ MİN. SO2 µg/m³ 27 33 29 31 25 22 B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 58 .21’de verilmiştir. 6 2001-2002 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi B B AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX SO2 µg/m³ 86 70 107 126 92 99 B B ORT SO2 µg/m³ 44 48 62 60 54 47 B B MİN. Tablo C. PM µg/m³ 85 175 94 93 95 76 ORT PM µg/m³ 50 96 44 46 54 38 MİN PM µg/m³ 30 31 21 25 33 25 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C.5 ve Grafik C.2000-2001 dönemi kış sezonu PM değerlendirilmesi Tablo C. B B Tablo C.

7 ve Grafik C. UVS 86 4427 EKİM 70 4833 KASIM 107 62 29 ARALIK 126 60 31 OCAK 99 47 22 MART MAX SO2 µg/m³ ORT SO2 µg/m³ MİN. PM µg/m³ 108 88 130 185 103 110 ORT PM µg/m³ 47 47 54 53 51 43 MİN PM µg/m³ 20 28 23 25 24 22 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 59 . SO2 µg/m³ 92 54 25 ŞUBAT AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 2000-2001 dönemi kış sezonu PM değerlendirilmesi Tablo C. Tablo C.22 2001-2002 Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KONSANTARASYON ug/m KVS KIŞ AYLARI ORT.Grafik C. 7 2001-2002 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX.23’de verilmiştir.

185 UVS 130 54 23 53 25 47 20 88 47 28 103 51 24 110 43 22 MAX PM µg/m³ ORT PM µg/m³ MİN. SO2 µg/m³ EKİM 75 38 20 KASIM 116 54 23 ARALIK 119 66 30 OCAK 114 60 25 ŞUBAT 96 54 30 MART 152 58 32 B B B B B B B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C.Grafik C. PM µg/m³ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo C. S02 µg/m³ MAX S02 µg/m³ AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 60 .23 2001-20002 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi 350 KONSANTRASYON µg/m³ 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR 108 KVS KIŞ AYLARI ORT. 8 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi AYLAR MAX SO2 µg/m³ ORT SO2 µg/m³ MİN. UVS 119 66 30 114 60 25 96 54 30 58 32 152 MİN S02 µg/m³ ORT.24 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 75 38 20 116 54 23 KVS KIŞ AYLARI ORT.

9 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX PM µg/m³ 143 186 149 131 90 95 ORT PM µg/m³ 51 70 60 49 32 36 MİN. 10 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi B B AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX SO2 µg/m³ 73 112 92 74 88 70 B B ORT SO2 µg/m³ 37 72 46 44 57 53 B B MİN.25 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 20 143 51 70 30 23 KVS KIŞ AYLARI ORT. SO2 µg/m³ 25 33 25 27 29 36 B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 61 . PM µg/m³ MAX PM µg/m³ 131 90 95 20 36 49 UVS 149 60 22 2032 AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo C. PM µg/m³ 20 30 23 22 20 20 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C. 186 MİN PM µg/m³ ORT.Tablo C.

PM µg/m³ 20 20 22 23 21 20 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 62 . UVS 92 46 27 44 74 29 88 57 36 53 70 ORT.Grafik C.11 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX PM µg/m³ 75 198 116 107 97 73 ORT PM µg/m³ 36 85 52 50 50 36 MİN.26 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 73 25 37 33 112 72 25 KVS MİN S02 µg/m³ KIŞ AYLARI ORT. S02 µg/m³ MAX S02 µg/m³ AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo C.

C.Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri. C. Atmosfere kirletici kaynaklarından yayılan kirleticiler. kükürtdioksit.3. olarak havaya geçerler.Grafik C.26 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KVS KIŞ AYLARI ORT. atmosferik özelliklerin oluşturduğu kimyasal reaksiyonların en önemlileri ise fotokimyasal olaylardır ki. karbon monoksit. P P B B C. buhar. hidrokarbonlar asılı vaziyette bulunan katı partüküllerdir. Kolay fark edilmeyişi ve kaynaklandığı yerde iyi dağılmayışı önemli bir özelliğidir ve zehirlidir. ancak NOx ‘le ilgili bu dönem içinde ölçüm yapılmamıştır.3 Karbonmonoksit Emisyonları Renksiz kokusuz ve tatsız karbonmonoksit gazı normal şartlarda kimyasal olarak inerttir ve ortalama 2. Bu kirleticilerle. is. 198 MİN PM µg/m³ ORT. Çeşitli kaynaklardan meydana gelen kirlilik maddeleri toz. kirletici kaynaklarından atmosfere doğrudan verilen kirleticiler ve bu kirleticilerle.089. atmosferik özellikler arasındaki kimyasal olaylar sonucu oluşan kirleticiler olmak üzere iki şekilde bulunurlar. PM µg/m³ MAX PM µg/m³ 107 97 21 50 20 36 73 UVS 75 20 36 20 85 22 116 23 52 50 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 C. sis. azot oksitler. Atmosferdeki bu kirleticiler.5 aylık atmosferik yarılanma ömrüne sahiptir.447 m3 doğalgaz kullanılmıştır. duman vb. kül. bunlardan özellikle floroklorokarbonlar.1.2.4 Nitrojen Oksit Emisyonları İlimizde doğalgaz kullanımına 1995 yılından sonra göreceli olarak geçilmiş olup 2004 yılında ısınma ve sanayi amaçlı toplam 187.2.3 ATMOSFERİK KİRLİLİK C.5 Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları Kurşun emisyonlarını il genelinde 2 adet izabe tesisi ile 18 adedi faal olmak üzere toplam 35 adet döküm tesisi bulunmakta ve 2 adet fabrikada kupal ocağı ile döküm yapılmaktadır. En önemli kaynakları ulaşım ve yakma işlemleridir.2. güneşten gelen zararlı UV (ultraviole) ışınlarına karşı 63 .

SO2 havanın nemi ile H2SO3 sülfüroz asit oluşturur. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki yayılması ile oluşur. yer altı suları.4 HAVA KİRLETİCİLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ C. SO2 suda çözünür (20°C’de 113 lt). C.1. SO3 hemen reaksiyon verdiğinden havada serbest olarak uzun süre kalamaz. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alveollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir.2. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. duman vs) üzerine yapışır. 64 .4. toprak.1 Su Üzerindeki Etkileri Partiküler maddelerin önemli bir rolü kar ve yağmurun oluşumu için çekirdek (nüve) görevi yapmalarıdır. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. is. SO2 havadan iki kere daha ağırdır. bu nedenle kirlenme değerlendirilmesinde önem taşır. SO2 havada 2-4 gün süreyle kalır.1 Doğal Çevreye Etkisi C. asidik nemle tepkimenin sonucunda. İlimizde asit yağmurlarının etkileri hakkında sağlıklı bir veri bulunmamaktadır. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz.Asit Yağmurlarının Etkileri Fosil kökenli yakıtların ısınma ve sanayide kullanılması sonucu atmosfere atılan baca gazları içinde bulunan SO2 ve NOx ler meteorolojik olaylar sonucu kimyasal değişmelere uğrayarak seyreltik sülfirik asit ve nitrik asit olarak yağmurlarla birlikte yeryüzüne dönmektedir. Bu oluşumun (asit yağmuru) kirlenmede önemi büyüktür. İlimizde ozon tabakasının incelmesine yol açacak üretim yapan faaliyet bulunmamakta olup CFC gazları ile ilgili sağlıklı bilgi mevcut değildir. kurum. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. C. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. Bu fonksiyonu gören partiküler <0. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır.yeryüzüne koruyan ozon tabakasında büyük tahribata yol açmaktadır.1 µ boyutundadır.4.3. B B B B Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. ağır metaller. SO2 B B B B B B B B B B B B B B SO2 + ½ O2 SO3 + H2O B B B B B B B B SO3 ve nem ile H2SO4 B B B B B B B B oluşturur.

çam ve elma ağaçlarıdır. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. sülfatları ve organik bileşikleri olarak verilir. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. 0. 0. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar.4. bu faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte ve kükürtdioksit.1 µ arasında partiküler maddeler solunum sistemlerinde birikebilir. yağmur ve kar içinde çözünmüş halde yeryüzüne taşınırlar. Bitkiler büyüme mevsimlerinde SO2’ye daha duyarlıdır. C. Kuru depolamada ise atmosferdeki partiküllerin ve gazların yeryüzüne taşınması esnasında yağmur veya kar bulunmaz. Etkilerin ortaya çıkmasında maruz kalma süresinin önemi vardır. ayrıca ışığı engelleyerek fotosenteze mani olurlar. pamuk. Çimento endüstrisinden kaynaklanan tozların nemle birleşerek bitki dokularının gelişimini engellediği saptanmıştır. Bu etki zehirli partiküler maddelerle bulaşmış bitkilerin yenilmesi ile oluşur.8-1. B B B B Ayrıca bitki cinsine göre duyarlılık değişir. Bunların yeryüzüne geri dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu olur. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir.1. SO3. Yaş depolamada atmosferde oluşan bütün ürünler. Kurşun atmosfere element halde.0 µg/l kurşun enzim faaliyetlerini engeller. zaman zaman çok uzaklara taşınabilmekte. partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO). SO2’nin etkisi nem ile ve şiddetli ışıkta artar.1. azotoksit.01-0. Çocuklarda kanda 0. Bazı partiküler maddeler zehirli maddeleri taşırken bazılarının kendisi zehirli maddeyi oluşturur. Partiküler maddelerin etkisi esas olarak solunum sistemi tıkamaları.4. Tozlar yaprak gözeneklerini tıkar.01 ppm de 1 yıl kadar sürede ortaya çıkar. yalnız yağmur değil. Bu çerçevede belirtildiği gibi.3 ppm) kronik etki benzer zarara yol açar. Akut etki yapraklarda hücre bozunması ile ortaya çıkar (8 saate 0. Partiküler maddelerin hayvanlara olan etkisi daha çok dolaylı yoldan olmaktadır. NOX gibi gazlar yağışla birleşip asit meydana getirebilmekte ve bunların yeryüzüne yağması ile asit yağmurları oluşmaktadır. Hayvanlara zararları konusunda bilgiler sınırlıdır.2 Toprak Üzerine Etkileri Endüstriyel faaliyetler. B B B B B B B B B B B B C. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. Kurşun kan üretimini engeller. sinir sistemi ve idrar yollarını tahrip eder. sis içinde aerosol şeklinde bulunurlar.4. oksitleri olarak.1.C.3 Flora ve Fauna Üzerindeki Etkisi Partiküler maddelerin bitkilere etkisi konusunda bilgiler yeterli değildir. atmosferde çeşitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğrayarak. motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller. Başlıca duyarlı türler alfalfa. solunum sisteminin kendi kendini temizlemesine engel olmaları şeklinde veya zehirli ve kanserojen yapıları nedeni iledir. Kurşun etkisi akut veya 65 . Bunun en önemli özelliği kurşundur. 1-2 µ arası partiküller hava kesecikleri ve bronşlarda tutulabilir. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum.4 İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi Partiküler maddelerin insan sağlığına çoğu solunum sistemi yoluyla olmak üzere çeşitli zararlı etkileri vardır. Kükürtoksitlerin bitkilere olan etkisi akut veya kronik olabilir. diğer bütün yağış biçimleri de asidik olabilmektedir Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. fasulye. sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) gibi kirletici maddelerin oluşumuna sebebiyet verirler.

çinko.kronik olabilir. H2SO4 tekstil ürünlerin (pamuk.2 Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Metallere etki korozif yapıdaki partiküler maddelerin doğrudan etkisi ile oluşur. B B B B B B B B B B 20 ppm’e kadar etkiler akuttur. Kağıtlar SO2’yi absorblayarak sararır ve kırılgan hale geçer. erozyon vb. Deri de aynı şekilde etkilenir.4. Partiküler maddelerin bazıları. Demir. Sülfürik asit korozyonu en önemli etkiyi oluşturur. C. Tekstil ürünleri kirlenme. naylon) yapısını bozar ve mukavemetini azaltır. Ayrıca partiküler maddeler korozyon nüvesi oluşturabilir. B B KAYNAKÇA : 1-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğün Verileri (1929-2004) 2-Sağlık Müdürlüğü Verileri (1990-2004) 3-İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1993-2004) 66 . Yapı elemanları kirlenme ve aşınma ile etkilenir. SO2 ve H2SO4 ile SO4 tuzları solunum sistemini mukozayı tahriş ederek etkiler ve bronşit ve astım gibi kronik hastalıkların oluşumuna yol açar. şeklinde partiküler maddelerden etkilenir. bakır gibi pek çok metalin korozyonu hızlanır. hatta 400-500 ppm kısa sürede öldürücü olabilir. özellikle biyolojik partiküller alerjiye neden olurlar. SO2 partiküler maddelerle birlikte olduğunda solunum sisteminde daha uzun süreler kaldığı için çok daha tehlikelidir. rayon. Bu etki rutubetin artması ile artar. Yapı malzemeleri özellikle kireç ve mermer CaCO3 + H2SO4 B B B B B B CaSO4 + CO2 + H2O B B B B B B B B B B reaksiyonu ile aşınır.

5 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmiş olup emniyetli rezerv 2. sulama ve içme suyu olarak kullanılmaktadır. Ovadaki yer altı suları çoğunlukla sanayi suyu. P P P P P P P P Açılan sondajlardan alınan yeraltısuyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre yeraltısuları C2 S1 ve C3 S1 sulama suyu sınıfında oldukları belirlenmiştir. özgül debileri İse 0. kullanma suyu. yüzeysel akıştan süzülme ile Porsuk Çayı ve sulama kanallarından olmaktadır. Kalınlığı 30-50 m arasındadır. yüzeysel akıştan süzülme ile olmaktadır. B B B B Eskişehir .5 x 106 m3/yıl’dır. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme. sulama suyu ve bazen de içme suyu olarak kullanılmaktadır. özgül debi alüvyon için 0. P P P P P P P P Ovada açılan sondaj kuyularından alınan su örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre .5-4. pH 6.75 l/s/m arasındadır. Kalınlığı 5-95 m arasında değişir.5 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmesine rağmen bazı alt drenaj havzalarındaki tuzluluk problemleri nedeniyle 169 x l06 m3/yıl emniyetli yeraltısuyu rezervi alınabileceği belirlenmiştir. Alüvyon kalınlığı 5. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme. Ovadaki yeraltısuyu sanayi. Sularda kalsiyum bikarbonat tuzu hakimdir. Havzada 545. Kuyu verimleri 10-24 l/s özgül verimleri ise 0. Elektriki geçirgenlik değerleri genellikle 500-1200 mikromho/cm civarındadır. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme.Alpu Ovası : Ovada yeraltısuyu taşıyan önemli akiferler Porsuk Çayı vadi yatağına bağlı olarak gelişen alüvyonlar ile neojen yaşlı kireçtaşı ve çakıltaşlarıdır. B B B B B B B B İnönü Ovası : Yeraltısuyu yönünden en önemli akifer alüvyonlardır. Havzanın beslenimi yağıştan süzülme ve yüzeysel akıştan süzülme şeklindedir.5 x 106 m3/yıl yeraltı suyu rezervi hesaplanmış olup 86 x l06 m3/yıl yer altı suyu yıllık emniyetli rezerv belirlenmiştir. kullanma. sulama ve içme suyu olarak kullanılmaktadır. yüzeysel akıştan süzülme. P P P P P P P P Ovada açılan sondajlardan alınan yeraltısuyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre yeraltısulan C2 S1 sulama suyu sınıfına girdikleri belirlenmiştir.62-7. Ovadaki yeraltısuyu sanayi. P P P P P P P P Ovada açılan sondajlardan alınan yer altı suyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre C2 S1 ve C3 S1 sulama suyu sınıfına girdikleri belirlenmiştir.1 Yeraltı Suları Eskişehir Ovası : Ovada yeraltısuyu temin edilen akifer formasyon alüvyondur. Havzada yeraltısuyu arama ve işletme amacıyla değişik tarihlerde yüzlerce sondaj açılmıştır. Suyun sertlikleri 67 . Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 30-300 m arasında olup verimleri 10-60 l/s arasında değişmektedir.7-8.D) SU D. Özgül verimleri ise 0.8 arasında değişmekte olup genellikle bazik karakterdedirler.1.5-20 1/s/m’dir. ikinci derecede önemli akifer ise Sarısuyun eski alüvyonlarıdır. kullanma.5 I/s/m civarındadır.1 SU KAYNAKLARININ KULLANIMI D. B B B B B B B B Y ukarı Sakarya Havzası : Havzadaki akifer birimler alüvyon. Ovada 132.00 l/s/m arasında değişir. Bu değer jipsli sahalarda 5000-10000 mikromho/cm olabilmektedir. Kalınlıkları 10-30 m arasında değişir. Ovada 56 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmiş olup 33.01-9. Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 11-230 m arasında değişmektedir. neojen yaşlı silisli kireçtaşları ile konglomeralar ve mesozoyik yaşlı kristalize kireçtaşları ile ofiyolitlerdir. kanallardaki sulama suyundan süzülme ve formasyondan yanal beslenim şeklinde olmaktadır. Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 11-250 m arasında olup verimleri 10-50 1/s'dir. Sondajlardaki yeraltısuyu verimi 10-80 l/s arasında değişmektedir.40 m arasında değişir.5 x 106 m3/yıl emniyetli yeraltısuyu rezervi mevcuttur. Ovada 3.

Ovadaki yeraltısuları tarımsal amaçlı sulama suyu. DSİ III. Ovada 4. Ovada açılan sondaj kuyularından 10-55 l/s yeraltısuyu alınabilmektedir. Yeraltısuyu beslenimi yağıştan süzülme ve yüzeysel akıştan süzülme yoluyla olmaktadır.genellikle 18 .25 0. Genellikle bazik sulardır. Elektriki iletkenlik değerleri 280-l000 mikromho/cm arasında değişkenlik gösterirler. Alüvyonların iletkenlik katsayısı 158-1692 m³/gün/m arasında değişmektedir. içme suyu ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.8 1. 4.Bölge Müdürlüğü 2004 68 .10¯³ 3.87 3.1.3 arasında değişir.62 4.1.42 12.5 x 106 m3/yıl’dır.Konglomera Eski Alüvyon Alüvyon Eski Alüvyon Akifer Kalınlığı 77 4343 17 38 13 12 100 18 3 10 49 44 44 65 İletkenlik Katsayısı m³/gün/m 158 500 600 110 60 300 70 360 150 1340 1692 100 560 220 Depolama Katsayısı 1.7 3. içme suyu olarak kullanılmaktadır. B B B B B B B B Ovadaki yeraltısuları sulama ve kullanma suyu.64 0.Sularda kalsiyum-magnezyum bikarbonat tuzları hakimdir. Havzadaki yeraltısuları genellikle C2 S1 .4 5.1 Yeraltısuyu Taşıyan Formasyonların Hidrolik Özellikleri Eskişehir İnönü Ovasında açılan sondaj kuyularından mevcut pompalama deneyleri ile kıymetlendirilenler Tablo D.C3 S1 sınıfı sulama suyu olup jipsli bölgelerde C3 S3 . İnönü ovasında esas akiferi. B B B B B B B B B B B B B B B B Günyüzü Ovası : Ovada akifer olan birimler alüvyon. Eskişehir ovasında . D. P P P P Ovadaki alınan su örneklerinin kimyasal özellikleri şöyledir. C2 S1 . 3. 2.8 53 Vişnelik 2964-A Hv. İkmal 3184 Karacahöyük 5007 Sağır Dilsiz Okulu 5586 Turgutlar 5587-C Satılmış 5590/A Kandilli 8049 Kanalyanı 8071 61 Evler 16670 DSİ Bahçesi 17025 Sümerbank 17147 Sağır Dilsiz Okulu 17148 17301 Sigorta Hast.C3 S1 sulama suyu sınıfındadırlar.C4 S4 sınıfı olabilmektedir.1 Hidrolik Katsayılar Kuyu No Kuyu Adı Su Veren Formasyonlar Alüvyon Alüvyon Alüvyon Eski Alüvyon Kalker Alüvyon Konglomera Eski Alüvyon Alüvyon Alüvyon Alüvyon. pH’lar 7.25 3.0-8. Pliokuaterner yaşlı terasların iletkenlik katsayısı 100-360 m³/gün/m arasındadır.54 0.1’de verilmiştir.33 0. 1.07 1.10¯² Özgül Debi lt/sn/m 4.50 FS° arasında değişmektedir.75 1. teşkil eden alüvyonların ortalama iletkenlik katsayısı 300 m³/gün/m yalnız 5586 No’lu Turgutlar kuyusunda geçilen kalkerin 60 m³/gün/m ve İnönü ovasının tabanını teşkil eden konglomeraların da iletkenlik katsayısı 5-70 m³/gün/m arasında değişmektedir. Tablo D. Sarısu ile Porsuk çayının birleştikleri alanda ve Porsuk çayı boyunca açılmış kuyularda iletkenlik katsayısı için ortalama değer 1000 m³/gün/m alınabilir. neojen yaşlı konglomera ile kireçtaşlarıdır.

1. b.Kütahya Sulaması.2. a. Kütahya Altıntaş Sulaması: Porsuk Çayını oluşturan diğer bir kol olan Kocaçay (Murat Çayı) üzerine kurulması planlanan Akçaköy Barajı vasıtası ile Altıntaş Ovasında yaklaşık 9000 ha alanda ilave bir sulama yapılabilecektir.1.2. 1987 yılında İller Bankası tarafından kaptaja alınmıştır. a.Eskişehir Beylikova’da inşaatları devam eden depolama tesisinde Porsuk Çayı’nın kış suları toplanarak sulama mevsiminde bu tesis vasıtası ile toplam 11000 ha arazi sulanması planlanmaktadır. İnşaat Halinde olan Sulama Projeleri a.Porsuk Çayı üzerindeki Ağaçköy Regülatöründen cazibe ile Kütahya Ovasında yaklaşık 1700 ha alanda sulama yapılmaktadır a.1. Planlama ve Proje Safhasında Olan Sulama Projeleri a.1.2 Jeotermal Kaynaklar D. Mevcut Sulamalar a. 69 .1.Kütahya Beşkarış Barajı ve Altıntaş Sulaması.Porsuk Çayı membalarından biri durumunda olan Kokar (Beşkarış) Çayı üzerinde inşa edilmekte olan Beşkarış Barajı vasıtası ile Altıntaş Ovası 1.1.2.1. Kütahya İline doğrudan içme ve kullanma suyu olarak verilmektedir. Beylikova Depolama Tesisi ve Sulaması.3.3.1.Porsuk Barajından alınan su Porsuk Çayı Eskişehir girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü vasıtası ile Eskişehir ve Alpu ovalarında yaklaşık 17500 ha alanda sulama yapılmaktadır. 2000’li yıllarda Kütahya İli’nin su ihtiyacı yaklaşık 750 lt/sn olarak hesaplanmaktadır.1. İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Kullanımlar b.1.merhalede yaklaşık 8000 ha sulanabilecektir. a. Eskişehir Sulaması.2.1990’lı yıllarda 450-500 lt/sn olarak alınan su. a-Sulama suyu amaçlı kullanımlar b-İçme ve kullanma suyu amaçlı kullanımlar c-Endüstriyel su temini amaçlı kullanımlar d-Rekreasyon ve balıkçılık amaçlı kullanımlar e-Evsel ve endüstriyel atıklar için alıcı ortam amaçlı kullanımlar a.3. Porsuk kaynaklarından elde edilebilecek maksimum su 500 lt/sn olmakta ve bunun üzerindeki ihtiyaçların Porsuk Çayı’nın kendisinden temin edilmesi planlanmaktadır.1 Porsuk Havzasında Akarsu Kullanımları Porsuk Çayı’da ve önemli yan kollarında akarsu kullanımları başlıca şu amaçlarla yapılmaktadır. D. Kütahya İli İçme ve Kullanma Suyu Temini Kütahya İlinin yaklaşık 20 km güneydoğusunda yer alan Porsuk Kaynakları.D.2.2’de verilmiştir.3 Akarsular Eskişehir İlinde bulunan başlıca akarsular Tablo D.

37 0. Akarsuyun İle girdiği ve İlden çıktığı mevkilerin adı olarak belirtilmiştir *Debi değerler yıllık ortalama değerleridir. Başlıca Akarsular Toplam Uzunluğu (Km) 627 255 46 44 70 18 60 40 İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (Km) 400 225 46 44 70 18 40 40 Toplam Uzunluğa Oranı(%) % 64 % 88 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 *Debisi (m³/sn) 98.Bölge Müdürlüğü 2003 Kolu Olduğu Akarsu Sakarya Nehri Sakarya Nehri Sakarya Nehri Sakarya Nehri Sakarya Nehri Porsuk Çayı Porsuk Çayı Başlangıç ve bitiş noktaları.57 5.2.22 2.38 0.TABLO D.25 1. 70 .34 2.83 İl Sınırları İçindeki Başlangıç ve Bitiş Noktaları Çifteler Sakarbaşı Alpagut İncesu Kıranharman Kandilli - Akarsuyun Adı SAKARYA NEHRİ PORSUK ÇAYI BARDAKÇI DERESİ SARISU DERESİ SEYDİ SUYU ÇARDAKÖZÜ DERESİ SARISU DERESİ PÜRTEK ÇAYI DSİ III.00 3.

Eskişehir İli’nin içme ve kullanma suyunu temin etmek amacıyla İller Bankası tarafından su alma tesisleri .2. 3700 l/s su verebilme kapasitesine sahip arıtma tesislerinde 1990’lı yıllarda ortalama 700800 l/s olarak arıtılıp şehre verilmiştir. klasik arıtma tesisleri ve dağıtım tesisleri inşaatı 1989 yılında tamamlanmıştır. Porsuk Çayı’nın Eskişehir İl merkezine girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü öncesinden karşılanmaktadır. Alüminyum Sülfat tatbiki ile polyelektrolit ilavesi arasında 5 dakikalık reaksiyon süresi temin edilmiştir. Arıtıldıktan sonra şehre içme ve kullanma amacıyla verilen su aynı noktada Porsuk Çayı’ndan temin edilmektedir.6 JTU yu geçmeyecek Demir (Fe) 0. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Standartlarında belirlenen limitlere ve sözleşmede öngörülen özel şartlara uygun olarak tesisi terk edeceği şeklinde projelendirilmiştir. Sülfürik asit ile pH ayarlanması. 2005 yılından sonra kapasitenin 5500 lt/sn’ye çıkarılması planlanmıştır. Endüstriyel Amaçlı Su Kullanımları c.15 mg/lt yi geçmeyecek Tat ve Koku İtiraz edilmeyecek derecede Koliform Organizmalar (MNP/100 ml)yok c. Ham suyun Porsuk Nehri’nden tesise pompalanması.1 mg/lt yi geçmeyecek Manganez (Mn) 0. Temiz su arıtma tesislerinde ham suya şu işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca ileride gerek duyulursa. 71 .05 mg/lt yi geçmeyecek Alüminyum (Al) 0. Ham suyun dezenfeksiyon ve oksidasyon amacıyla klorlanması.2 Renk 5 Hazen birimini geçmeyecek Bulanıklık 0. Temas tankında suyun 20 dakika dinlendirilmesi için alıkonulması. Arıtma tesisleri Porsuk Nehrinden alınan suyun arıtılarak. Eskişehir İli İçme ve Kullanma Suyu Temini Eskişehir İli’nin içme ve kullanma suyu için gerekli ham su ihtiyacı. Filtrelenmiş suyun dezenfeksiyon amacı ile temas tankına girmeden . Kimyasal işlem görmüş suyun düz tabanlı durultma tanklarında durultulması.b. tat ve koku kontrolü için toz aktif karbon durultucuların girişine dozlanacaktır. Arıtılmış Su Kalitesi : pH 7+0. Durultma çıkışında klor tatbiki.1. demir ve manganezin giderilmesi için potasyum permanganat. Hızlı kum filtreleri ile filtrasyon. TS 266. Seyitömer Termik Santrali Su Temini (Enne Barajı) Porsuk çayının önemli kollarından biri olan Felent Çayı üzerinde DSİ tarafından inşa edilmiş olan Enne Barajı Seyitömer Termik Santrali’nin soğutma ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yeteri kadar karıştırma temin ederek Alüminyum Sülfat tatbiki ve bunu takiben flokların kararlılığını arttırmak için polyelektrolit ilavesi.

Porsuk Baraj Rezervuarı’na kuzeyden karışmaktadır.3 ve Tablo D. Buradan da görüldüğü gibi Kargın Uluçayır dereleri 2. e. Porsuk Barajı ile Eskişehir arasında Kargın (Sabuncupınar) Deresi.sınıf sular olurken Esenkara Deresi’nde aşırı kirlilik gözlenmektedir. Endüstriyel ve Evsel Atıklar için Alıcı Ortam Amaçlı Kullanımlar Porsuk Çayının endüstriyel ve evsel atıklar için alıcı ortam olarak kullanımı suyun kalitesini önemli ölçüde değiştirmektedir. şeker pancarı yıkama sularının büyük kısmını doğrudan Porsuk Çayı’ndan karşılamaktadır. Uluçayır ve Esenkara derelerine ait 1997-1998 yılları yan dereler ölçüm sonuçları ve ortalama değerlerine göre su sınıfları Tablo D.1. Porsuk Baraj çıkışı ile içme suyu arıtma tesisleri arasında Porsuk Çayı’na karışan Kargın. İnönü’den gelip Eskişehir içinden Porsuk Çayı’na karışan Sarısu Deresi.5’te verilmiştir.2.4’de . Rekreasyon ve Balıkçılık Amaçlı Su Kullanımları Kütahya ve Eskişehir’de Porsuk Havzası içinde yer alan birçok göletlerde rekreasyon ve balıkçılık faaliyetleri yürütülmektedir. 72 . D. 2004 yılı ortalama değerlere göre su kalite sınıfları ise Tablo D. Eskişehir bölümünde yer alan bu yan dereler genelde küçük debili ve temiz akarsular olduklarından 1990 yılından itibaren bu akarsuların büyük bir bölümü “Su Kalite Gözlem Programı”ndan çıkarılmış bulunmaktadır. Uluçayır Deresi ve Musaözü Barajı çıkışı olan Musaözü Deresidir.2. Eskişehir sonrasında ise Sarısungur (Mamuca) Deresi ve Sivrihisar’ı geçtikten sonra Pürtek Çayı’dır. Kunduzlu Dere. Eskişehir Şeker Fabrikası Su Temini Eskişehir Şeker Fabrikası. d.c. Porsuk Çayını Besleyen Yan Dereler Eskişehir bölümünde Porsuk Çayı’nı besleyen yan dereler.3.

73

TABLO D.4

74

TABLO D.5 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümünü Yan Derelerinin 2004 Yılları Ortalama Değerlerinin Sulama Suyu Kriterlerine Göre Sınıflandırılması

İstasyon

Kargın Deresi 646 6,37 0,26 -0,7 0,21 0,49 400 0,06 C2S1 1,99 0,1 1,31 8 8,14 11,8

Uluçayır S Deresi II 536 I I I I I 10,54 0,39 -0,93 0,19 0,59 S

Esenkara Deresi S II I I I I I II I C2S1 II IV I I V I I .

Sağ Ana Kanal Şehir Çık. 591 9,97 0,39 -1,49 0,37 1,06 367 0,1 C2S1 4,34 0,32 3 6 8,4 17 S II I I I I I II I II I I I I I I

Sol Ana Kanal Şehir Çık. 591 10,18 0,4 -1,49 0,35 0,99 359 0,1 C2S1 5,4 0,45 3,2 17 8,2 14,5 S II I I I I I II II II II I I I I I

Parametre EC(25C) umhos/cm Değ.%Na SAR RSC meg/l Klorür(Cl)meg/l Sülfat(SO4)meg/l Top.Tuz mg/l Bor(B)mg/l SulamaS.Sınıfı Nitrat(NO3)mg/l Amon.(NH4)mg/l BOD5 mg/l Askı.Katı M.mg/l pH Sıcaklık C S=Su Sınıflaması I=Çok iyi

II 589 I 11,54 I 0,43 I -1,55 I 0,41 I 0,43 II 344 I 0,1 II

II 333 I 0,14

II C2S1 I I I I I I 0,62 0,09 2,35 6 8,1 10,5

I 41,5 I 0,15 I 1,25 I 79 I 7,9 I 11,8

NOT: 7 Ocak 1991 tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazetede verilen kriterlere göre düzenlenmiştir. V= Uygun Değil (Zararlı)

II = İyi

III = Kullanılabilir

IV = İhtiyatla kullanılabilir.

75

D.1.3.3.Porsuk Baraj Çıkışı İle Eskişehir İçme ve Kullanma Suyu Alım Noktası Arasındaki Su Kalite Değerlendirmeleri
Porsuk baraj çıkışında Tablo D.6’daki ölçüm değerleri ve Tablo D.7’da su kalite sınıfları incelendiğinde amonyak azotu ve COD 2. sınıf, orto-fosfat açısından açısından 3. sınıf, diğer parametreler açısından 1. Sınıf su olduğu görülür. Daha sonra yan derelerin ilavesiyle orto-fosfat açısından Esenkara istasyonunda 2. sınıf su durumuna gelmektedir. Porsuk Çayı üzerinde bulunan 13 gözlem istasyonlarının amonyak azotu (NH3-N), nitrit azotu (NO2-N), nitrat azotu (NO3-N) ve orto fosfat (o-PO4) parametrelerinin ortalama değerleri Grafik D.1’de ve aynı gözlem istasyonlarındaki BOD5 (biyokimyasal oksijen değeri) ve COD (kimyasal oksijen değeri) parametrelerinin ortalama değerleri Grafik D.2 verilmiştir. Porsuk Çayı Baraj çıkışı gözlem istasyonuna ait amonyak azotu (NH3-N), nitrit azotu (NO2-N), nitrat azotu (NO3-N) ve orto fosfat (o-PO4) parametrelerinin zamana göre değişimi Grafik D.3 ve aynı parametrelerin Esenkara istasyonunda zamana göre değişimi Grafik D.4 verilmiştir. Baraj çıkışı ile Eskişehir içme ve kullanma suyu alım noktası arasında endüstriyel ve evsel nitelikli kirletici kaynak bulunmamaktadır.

76

TABLO D.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri
İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH E.İletkenlik (25 C) T.Çözünmüş Katılar A.Katılar T.Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde BOİ KOİ T.Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum T.Koliform Fekal Streptokok Esh.Koliform Krom Bakır Kurşun Arsenik Çinko Civa Kadmiyum Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Cu Pb As Zn Hg Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l PORSUK ÇAYI BARAJ ÇIKIŞI n Min. Ort. Maks. 4 1,000 3,075 6,500 4 6,00 8,75 11,5 4 8,20 8,26 8,45 4 554,00 573 596 4 334,00 346 365 4 3,00 5 8 4 235,00 247,38 260,5 4 0 4,50 18 4 11,80 13,28 14,7 4 0,500 1,026 1,56 4 0 0,01 0,028 4 0 0,17 0,38 4 8,60 9,62 10,7 4 2,12 2,47 2,76 4 2,60 2,46 3,78 3 10 25,11 49,84 4 257,50 278,75 298 4 0,34 0,74 1,14 4 46,80 51,23 60,66 4 0 0,09 0,25 4 0,01 0,07 0,112 4 16,10 16,81 17,89 4 4 4 4,88 4 36 49 58 4 33 38 40,7 4 2 22,50 50 4 0 0,50 2 4 0 0,75 2 0 PORSUK ÇAYI ESENKARA n Min. Ort. 12 3,700 8,07 12 3,500 8,79 12 8,000 8,12 12 537 580,83 12 325,000 353,33 12 7,000 12,75 12 235,000 251,50 11 0 2,36 12 11,30 13,50 12 0,150 0,41 12 0,016 0,05 12 0,63 1,02 12 7,30 9,25 12 2,28 2,65 12 2,60 3,29 12 10 22,81 12 268 285,50 12 0,040 0,67 12 27,800 46,40 12 0,080 0,18 12 0,010 0,08 12 11,500 15,20 12 3 4,13 12 42 50,17 12 32 38,91 12 90,000 890,83 12 9,000 46,08 12 23,000 10,83 1 0 0 Maks. 10,500 12,000 8,300 617,000 376,000 20,000 287,50 15 18,86 0,767 0,102 2,32 11,40 3,12 4,48 47,30 298,50 1,080 56,600 0,330 0,150 18,070 5 62 41 3000,000 200,000 400,000 0 PORSUK ÇAYI BENZİNLİK n Min. Ort. 4 0,53 2,895 4 4,5 8,88 4 7,8 8,00 4 541 583 4 331 360 4 5 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 12,1 0 0,024 0,63 7,8 2,44 2,1 15 266,5 0,1 38 0,11 0,06 11,5 3,9 42,6 34,6 5000 100 2000 3,13 14,26 0,303 0,04 1,02 9,78 2,74 2,93 33,11 285 0,59 46,73 0,42 0,11 13,05 4 50 39 8750 825 3275 Maks. 5,400 13 8,20 601 381 243 12,5 18,43 0,604 0,06 1,25 11,32 2,96 3,92 73,7 300,5 0,95 55,2 1,14 0,229 16,24 4,88 60 42,3 11000 1400 4100

4 1

0 0,10

0,18 0,10

0,25 0,1

12 10

0 0,100

0,17 0,25

0,260 0,500

4 0

0,08 0

0 0

0,31 0

DSİ III. Bölge Müdürlüğü-2004

77

TABLO D.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri
İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH Elektriksel İletkenlik (25 C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Fekal Streptokok Esh.Koliform Krom Kurşun Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Pb B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l PORSUK Ç. ATATÜRK CAD.KÖP. n Min. Ort. Maks. 4 1,35 3,289 8 4 4,5 9,6 14 4 7,8 8,0 8,1 4 588 622 622 4 363 383 412 4 7 30 70 4 4 252,5 268,25 290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13,5 0,112 0,02 1,24 6,9 2,28 1,9 26 289,5 0,36 40 0,1 0,06 12,94 2,68 47,4 37,9 4000 400 500 15,94 4,466 0,042 1,56 9,635 2,38 2,6525 42,7825 306,63 0,6 46 0,39 0,0865 15,1875 3,815 53,95 41,7575 8750 550 2825 18,4 1,18 0,086 1,88 11,64 2,6 3,21 74,6 330 0,87 50,2 0,83 0,13 20,29 4,88 69,6 45 23000 900 8000 POR. Ç.ESKŞEKER FAB.ÖNCE. n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min. 2,2 4,5 8 586 381 8 253,5 13,5 0,24 0,022 1,41 6,6 2,32 1,96 26 292 0,42 40 0,1 0,08 12,94 3,17 49 35 Ort. 3,488 10,1 8,1 629 394 26 268,63 15,91 0,58 0,052 1,69 8,88 2,57 3,26 51,57 308,25 0,65 46,40 0,31 0,10 15,55 4,01 56,85 40,37 Maks. 6,700 15 8,15 674 424 64 291 19,1 1,43 0,106 2,08 10,5 2,92 3,98 78,3 335 0,85 50 0,75 0,13 20,29 4,88 76,4 43,1 POR. Ç.ESKŞEKER FAB SON. n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min. 2,155 7 7,8 598 370 16 255 13,8 0,332 0,033 0,11 3,2 3,6 4,8 38,64 294 0 38 0,18 0,1 14,38 3,41 48,4 38,2 Ort. 3,451 14,6 8,0 694 545 66 290,00 23,14 3,26 0,665 2,21 6,47 24,66 10,25 317,31 322,75 0,19 52,10 0,73 0,25 18,51 11,37 59,40 42,36 Maks. 6,300 19 8,15 842 982 136 339,5 40,3 11,6 1,88 5,6 9,77 86,4 15,7 195,6 347 0,39 59 1,26 0,61 21,65 31,69 73,6 45,2

DSİ III. Bölge Müdürlüğü-2004

78

265 0.600 7.49 0.425 9.4 74.41 49.88 7.25 71.161 0.18 0.46 55 47.198 41.1 19.84 0 3. 4 2.051 0.5 597 369 13 257.63 363.04 141.397 1.031 0 0.07 5.8 16.5 0.12 0.5 35 4.65 8.5 4 7.5 2.5 145 14.2 762 635 111 307 PORSUK ÇAYI ŞEKER ÇİFTLİĞİ n Min.2 2.81 12.6 32.1825 1.2 0.4 357.95 10.63 70 0. 4.9 6. 2.4 7.20125 0.38 3.61 419.4 7.4 0.33 1.40 340.7 4.5 44 355 542.8 Ort.17 3.5 0 42 0.32 7.312 1.73 243.6 0.94 59.62 26.E.50 44.3 4.8 8 4 860 1021 1283 4 489 592 783 4 30 302 760 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 280 39.5 n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PORSUK ÇAYI ALPU Min.5 321 341 0.815 460.7 17 82 114.10 3.5 14.6275 1.33 90 2.88 4.5 1.60 43.2 7 7.27 0.9 0.16 68 53.470 12.20 53.7 141.2 0.9325 45.06 79.3 858 508 40 328.2 351.10 8.022 0. 4.500 4 7. 6.100 7. Bölge Müdürlüğü-2004 79 .2 0. Maks.239 0.80 51.25 6.98 3 0.96 53.7 358.07 2.52 0.TABLO D.5 7.Ö.3 78 328.38 49.1475 21. 5. 3.26 16.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH Elektriksel İletkenlik (25 C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat DemirMangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Fekal Streptokok Esh.5 17.6 405000 1200000 32250 120000 84000 160000 DSİ III. n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min.23 31 293.12 5.1 14.995 21.36 57.15 53.Koliform Krom Bakır Kurşun Kadmiyum Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Cu Pb Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l PORSUK Ç.200 17 7.09 0.7 366.9 1007 570 155 366 59.02 0.13 93.00 21.07 0. Ort.PİS SU AR.9 3.41 4.26 80 8.2 7.7 21.54 123.4 18.17 0.39 71.15 40.5 3.04 30.66 76 12.5 7.6 3.51 22.6 21.4 67.2 36 60000 1000 6000 Ort.36 64.05 60.01 76.483 13.001 0 1.5 23.81 90 48.68 69.27 47.92 3.425 25.67 5.033 0.36 0.05 0.5 8.8 679 462 55 284 Maks.4 41.7 909 531 83 341.33 Maks.3 0.

8 136 4.50 3.844 0.00 2.15 2.6 52.62 0 0 1.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH Elektriksel İletkenlik (25 C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Fekal Streptokok Esh.27 0.5 47. Ort.9 3. Maks.6 15 7.16 63.14 4.62 5.4 48.87 58.35 50.50 4.2 421 3.25 6.137 46 7.006 0.05 32.485 0.006 0 2.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14.8 13.1 2.8 856 502 97 329.5 7.30 1.27 0.30 392.4 16 7.75 17.089 0.008 0.23 37.2 2.53 60 55.TABLO D.6 346.70 18 7.6 137.60 400.5 16 7.4 92 0.24 72 0.045 0.36 0.2 8.97 65.1 6.61 0.5 40. Ort.16 0.6 32.6 4.37 3.2 5.75 6.8 996 619 190 350 68.9 881 510 171 332.9 16.75 0.7 965 571 36 329 35.7 806 470 49 320.60 144.6 64 PORSUK ÇAYI YUNUSEMRE n Min. Ort.8 45.80 59.88 55.08 0.85 5.7 831 494 23 326 33.9 0.5 1.58 5.18 51.715 0.9 53.6 35.9 47.Koliform Krom Civa Kadmiyum Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Hg Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 PORSUK ÇAYI YEŞİLDON Min.9 354 2.3 96.6 4.90 2.9 2 8.24 45. Maks.027 0.35 61.6 3.36 37.8 981 595 113 339.62 27.16 1. Maks.755 0.2 2.47 85 0.5 7.05 4.88 42.6 3 0.22 57.6 77 378.30 55.3 26.06 2 3.07 72 58.5 17.6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 7.5 7.50 4.5 31.5 52.225 5.28 45.7 813 481 59 323.27 72 0. 2 5.5 7.43 9.87 66 48.45 0.171 0. 2 4.5 4.4 364 3.6 799 459 38 317 29.30 3.4 5.3 339.503 0.13 2.75 1.5 4.5 422.75 12.08 38.25 30.6 29.32 0.875 60.207 40.5 4.8 5.5 DSİ III.95 83.9 PORSUK ÇAYI BEYLİKOVA n Min.5 4. Bölge Müdürlüğü-2004 80 .54 111.6 13.32 39.755 72 0.6 34. 4.25 44.5 3.6675 0.14 36.003 0 2.9 15.

7 1000000 20000 80000 0.5 0 74.000 101.5 338.72 400 2.2 67.21 20.000 1.62 37.5 52.400 0. Bölge Müdürlüğü 2004 81 .017 0 5.5 12.5 6.805 371.750 4 85 115.625 4 7.3 69.750 4 322.755 14.000 BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Maks.850 51.72 78 58.TABLO D.122 1.71 7.745 62.750 4 100 171.6 174.363 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.3 75 1.264 3.510 32.33 0.5 53 333.45 4.965 300000.48 DSİ III.500 22725.250 4 0 4 58.08 12.9 3. 4 3.92 0.14 0.991 21 8 1019 631 290 152 371.Koliform E-Colı Krom Cr Bakır Cu Kurşun Pb Arsenik As Çinko Zn Civa Hg Kadmiyum Cd Bor B Fenol Fen Florür F PORSUK ÇAYI SAZILAR n Min.7 7.16 57.843 11.8 48 10000 100 400 3.25 4.5 1.218 4 5. 4.49 77.943 87.150 2.74 97 3.32 0.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER SİMGE Debi Q Sıcaklık T pH pH Elektriksel İletkenlik (25 C) EC Toplam Çözünmüş Katılar TDS Askıdaki Katılar SS Bulanıklılık Turb Toplam Alkalinite M-Al Fenolftalein Alkalinite P-Al Klorür Cl NH3Amonyak Azotu N NO2Nitrit Azotu N NO3Nitrat Azotu N Çözünmüş Oksijen DO Organik Madde pV Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOD5 Kimyasal Oksijen İhtiyacı COD Toplam Sertlik TH Orto-Fosfat o-PO4 Sülfat SO4 Demir Fe Mangan Mn Sodyum Na Potasyum K Kalsiyum Ca Magnezyum Mg Toplam Koliform T-Colı Fekal Streptokok F-Strp Esh.240 0.833 4 962 1002 4 594 612.000 7567.340 65.111 0. Ort.358 6.62 0.

Esenkara Benzinlik Atatürk Şeker Fb.Arıtma Öncesi Şeker Çiftliği Cad.Köp.2003 Yılları Ortalama Değerlerine Göre Su Kalite Sınıfları BAZ İSTASYONLAR PARAMETRELER pH Toplam Çözünmüş Katılar (mg/l) Çözünmüş Oksijen (mg/l) BOD5 1 COD 2 NH3-N 2 NO3-N 1 o-PO4 3 DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 NOT: 1997-1998 Yılları ortalama ölçüm değerleri 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayılı resmi gazetede tablo 1 de verilen Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına göre kalite kriterleri esas alınarak değerlendirilmiştir. Şeker Fb. Öncesi 82 .TABLO D. Sınıf 1 : Yüksek kaliteli su Sınıf 2 : Az kirlenmiş su Sınıf 3 : Kirli su Sınıf 4 : Çok kirlenmiş su 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 Biyokimyasal Oksijen Değeri (mg/l) Kimyasal Oksijen Değeri (mg/l) Amonyak Azotu (mg/l) Nitrat Azotu (mg/l) Orto-Fosfat (mg/l) DO 1 1 1 1 1 2 2 3 SEMBOL pH 1 TDS 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Porsuk Baraj Çık. Sonrası Esk.7 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümü 2000 .

.Porsuk Çayı BOD5 VE COD 2004 Yılı Ortalama Değerleri Değişim Grafiğ GRAFİK D.E R Ö F N B .K K Ö ER Ş . NO3-N EY BE Lİ K Y O Lİ V K A O Y V U A NU Y SE U N M U RE SE M RE .S N ES ES .A R RI I TM TM .A . N .Ö ŞE N K Ş . EŞ Y İL EŞ DO İL D N O B N A A LP LPU U JÇ 0 A BE RA N ZİB NE LN İK Z A SRA EN NO2-N SA SA ZI LA R ZI L A R IK .2. R F SN B .Ö A N Ö . C ŞE . ŞE ŞE K K ER E R Çİ Ç FT İF T .GRAFİK D. NO2-N. Ü KR ÖK P. E FA K B.1 Porsuk Çayı NH3-N. JÇ I BKIŞ A I R K BA RA ES EN K EA GÖZLEM İSTASYONLARI GÖZLEM İSTASYONLARI BOD5 NH3-N COD NO2-N NO3-N o-PO4 DSİ III BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2004 83 Y . . ER E KE FA B.NO3-N ve o-PO4 2004 Yıllı Ortalama Değerlerinin Değişim Grafiği i 12 350 10 300 250 200 COD 150 100 50 BOD5 o-PO4 NH3-N 8 mg/l mg/l 6 4 2 0 A TA İN TÜA Lİ K RTA K T C. K K.

NO3-N ve o-PO4 Değerlerinin Zamana Göre Değişimi 2.5 2 1.5 mg/l 1 0.Porsuk Çayı Baraj Çıkışı 2000-2004 Yılı NH3-N.3.GRAFİK D. NO2-N.5 0 MRT HZR EYL KSM MRT HZR EYL MRT HZR EYL ARL MRT HZR EYL ARL MRT HZR EYL ARL AYLAR 2001 2000 2004 2003 2002 NH3-N NO2-N NO3-N o-PO4 84 .

YAZ SONB.GRAFİK D.2 1 mg/l 0.4 0. KIŞ İLKB.6 0. 2000 YAZ SONB.Porsuk Çayı Esenkara 2000-2003 Yılı NH3-N.8 0.4. KIŞ İLKB. YAZ SONB.4 1.2 0 KIŞ İLKB. KIŞ İLKB. NO3-N VE o-PO4 ' ın Zamana Göre Değişimi 1.6 1. YAZ SONB. NO2-N. MEVSİMLER NO3-N o-PO4 2003 NH3-N NO2-N 85 .

3.Ş.2.2. Proses. Sıvı atık miktarı 2500 m³/gün’dür.2.1 Eskişehir’deki Kirletici Kaynaklar D. Uzun yıllar Eskişehir merkezinin evsel atık sularının foseptiklerde toplanması ve Eskşehir katı atık depolama sahasından yer altı sularına olabilecek olumsuzluklarla ilgili Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerince araştırma faaliyetleri devam etmektedir.1. 86 . siyanür giderme gibi) fabrikanın hemen önünden Porsuk Çayına vermekteydi.1’de verilmiştir.1996 yılında Sarar Giyim ve Tekstil Sanayi tarafından satın alınmış olup.3. D. Bu tesis Sümer Holding A.3. Bölge Göletleri Tablo D.4.2. ön çöktürme ve pH ayarlaması işleme tabi tutulduktan sonra belediye şehir kanalizasyonuna verilmektedir.5 Deniz İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır. 22. Kanalizasyon işlemi tamamlandıktan sonra yine aynı işlemlerden geçirilerek kanalizasyon sistemine vermektedir. Gökdere. 3 vardiya halinde çalışmaktadır. Kurtşeyh. Sivrihisar ilçesi AşağıKepen.Ş.02. Kaldırım Köyleri hudutları dahilinde yer altı düdenleri mevcuttur.3.1.DOĞAL DRENAJ SİSTEMLERİ Drenaj sistemleri ile ilgili yeterli bilgi edinilememiştir. Bu işlemlerle atıksu kanalizasyona verilme standartlarına indirilmesi öngörülmektedir. Fabrikanın atıksu miktarı 100 m³/gün’dür.1. Yeşilköy ve Ahiler. Sıvı atıkları.D. Üretimi yılda 3. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce inşa edilen göletler Tablo D.600. SARAR Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.8’de.1 Yer Altı Suyu ve Kirlilik Yer altı sularından tarım alanlarının sulanması ve sanayi kuruluşları ile yerleşim birimlerinin su ihtiyaçları karşılanmaktadır.3. faaliyetlerine devam etmektedir. Göller .2 Akarsularda Kirlilik Porsuk Çayı Eskişehir bölümü numune alma noktaları ve yan kol girişleri arasındaki mesafeleri Şekil D. D. D.5 saat.Göletler ve Rezervuarları Eskişehir İli DSİ III.3 SU KAYNAKLARININ KİRLİLİĞİ VE ÇEVREYE ETKİLERİ D.’ne bağlı Eskişehir Basma Sanayi İşletmesi iken 28. D.2 Tülomsaş Eskişehir Lokomotif Fabrikası Atıkları Fabrika 1993 yılına kadar atıklarını belirli ameliyelerden geçirdikten sonra (Yağ tutma.1. D. D.9’da verilmiştir.000 m² basma+terbiye ve boyama işlemidir. içme ve kullanma suyunu şehir şebekesinden temin etmektedir.1.

60 1300000 987.890 0.70 0.79 12.13 S 144 99000 1123. Bayırköy D. Damlalı d.20 31. Delikçam d.8 Eskişehir İli DSİ III Bölge Göletleri S= Sulama T=Taşkın kontrol Gövde Dolu Tipi Homojen Homojen Toprak Homojen Homojen Homojen Zonlu Homojent Kargir Homojen Zonlu Toprak Homojen Homojen Homojen Homojen Homojen Zonlu Maksadı Dolgu Hacmi Tesis Yüksekliği Normal Normal su kotunda Sulama Kret sahası Temelden Tagvelden Su Kotu Depolama Göl Kotu (brüt) Hacmi Alanı m m m m ha m³ Hm³ km² 71000 1132.60 888.00 0.613 0.60 1130.12 S 150 144000 879.00 0.154 0.370 0.00 1.451 0.10 0.66 19.30 1087.66 865.228 0.Bölge Müdürlüğü 2004 87 .00 126000 870.80 0.15 30.12 0. Söğütbaşı d.25 1096. Çağsak d. DSİ III.65 0.032 S 42 261000 1267.30 20. Değirmendere Tıngır d.60 24.20 995.16 S 220 Minimum Aktif su kotu kapasite (Göletler) m m³ 1122.85 130000 1250.80 1.00 0.20 994.66 23.16 S 390 41000 996.19 S+T 167 920000 890.25 20.95 4.06 S 117 62000 827.15 15.20 7760000 1125.50 826.80 844.15 24.00 16.20 23.50 1049.60 22.40 692000 865.84 S 838 183000 1071.75 11.00 0.156 0.08 S 113 107000 1089.07 S 150 360000 846.60 601000 837.390 0.40 20.60 20.00 1134.50 0.540 0.80 17.55 21.450 0.00 27.00 22.00 822000 TESİSİN ADI ASLANBEYLİ BEYLİK ÇUKURHİSAR DEREYALAK HANKÖY KANLIPINAR KARAÖREN KELKAYA KOÇAŞ SAZAK ÖMERKÖY YUKARI KARTAL YUKARI SÖĞÜT ÇATMAPINAR ERENKÖY KAYI III KESKİN 75.032 S 74 510000 1000.400 0.227 S 154 40000 867.90 997.25 17.55 25.024 S 50 95000 878.10 0.50 490000 1111.95 730000 856. Yağıcak D. Yıl YAPILDAK Safhası İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme Akarsu Adı Ilgaz d.14 S 171 109000 878.90 395000 868.90 0.93 S 1112 151000 1137. A.70 700000 1086.840 0.11 S 120 55000 1099.15 876.60 28.50 186000 990.508 0.70 22.60 875.016 0.20 8. Ilgın d.90 15.00 18.20 27.653 0.06 1121.50 9.40 27.90 0.791 0.00 1264. Beylik d.30 26.750 0. Karaöz D. Kocadere Kartal d.08 S 84 14000 998.20 876.70 15.06 22.Dereboyu Karanlık D. Yapılcak d.25 15.70 18.20 375000 818.90 585000 1040.90 26.60 0. Kelkaya d.TABLO D.00 831000 873.00 350000 1178.162 0.13 S 140 111000 1051.60 402000 986.55 1069.85 3484000 1050.00 24.

00 25.00 16.000 1.060 Göl Aynası Alanı 120 000 Yapıldığı Yıl 1975-1976 Göletin Adı Günyüzü I Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 88 .000 125 000 48 000 145.00 3.00 6.600 16.50 7.700 92.800 16.içme suyu Hay.204.220 1.500 7.814 20.000 820.içme suyu Hay.75 22.680 1.TABLO D.660 1.50 6.000 103.000 940.00 765.700 9.50 26.927.150.000 19.75 8.350 24.330 16.50 12.içme suyu Hay.000 540.000 262.000 765.473 16.904 1.000 11.360 8.50 18.00 26.352.00 20.735 1976-1977 1977-1978 1977-1978 1979-1980 1980-1981 1983-1984 1986-1988 1987-1988 1990-1991 1992-1994 2001-2002 2002-2003 2004 1984 1989 1990 1990 1992 1992 1997 Kret Yüksekliği m 15.000 67.00 20.500 7.00 17.50 4.390 776.9 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce İnşa Edilen Göletler İlçesi Amacı Sulama Günyüzü Oğlakçı Tutluca I Tutluca II.içme suyu Hay.içme suyu 16.970 8.içme suyu Hay.50 7.900 876.260 217.520 200 000 230 000 104.90 13.içme suyu Hay.00 Maksimum Göl Hacmi m³ 490.00 17. Mercan Yağrı Yaylası Ahırköy Sazak Bahçeçik Üçbaşlı Emirceoğlu Günyüzü II Halilbağı Kızılcaören Özdenk Belpınar 3 Ad İkipınar II İkipınar I Kırka Göletleri 3 Ad Ağlarca 2 Ad Kuzören Ayvalı Sivrihisar İnönü Günyüzü Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Mihalıççık Merkez Beylikova Beylikova Beylikova Çifteler Beylikova Beylikova Seyitgazi Han Günyüzü Günyüzü Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Hay.000 158 000 287 000 125 000 304.600.

550 1.750 6.917 5.00 4.00 2.00 7.60 6.315 14.00 Maksimum Göl Hacmi m³ 18.760 4.00 8.500 4.içme Hay.300 4.545 16.000 3.00 4.00 13.775 6.00 8.776 11.930 12.içme suyu Dinek Sivrihisar Hay.9 DEVAMI İlçesi Amacı Hay.içme suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu 5.410 6.348 15.00 8.950 Göl Aynası Alanı 4.543 3.000 11.781 6.00 7.içme Hay.592 1.50 7.465 1998 1998 2000 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 Kret Yüksekliği m 5.119 7.içme Hay.içme Hay.637 2.197 13.00 6.50 7.850 16.500 16.975 Yapıldığı Yıl 1998 Göletin Adı Çalkaya Hay.içme suyu Mihallıççık Peçene Sarıcailyas Işıkören İstiklalbağı Mülk Karapazar Demirli Balçıkhisar Tatarçık Çardak Kırka 4 Ad Han Seyitgazi Alpu Sivrihisar Sivrihisar Merkez Merkez Mahmudiye Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Hay.638 3.içme Hay.içme Hay.içme suyu 2003 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 89 .00 7.035 5.içme Hay.928 5.538 4.600 6.500 5.TABLO D.içme Hay.00 6.içme Hay.

DSİ III.Bölge Müdürlüğü 1997-1998 90 .

Fabrika soğutma suyunu 400 m³/saat Porsuk Çayı’ndan çekmektedir. 66-68 kuru maddeli 65-70 ton konsantre slempe elde edilmektedir. parçalama ve oksidasyon işleminden geçiriliyor) Porsuk’a verilmekteydi.3. Manipilasyon kademelerinden birine 150 kg sülfürik asit verilerek potasyum.1993 yılına kadar sadece pancar yıkama ünitesinden gelen atıklar belirli bir işleme tabi tutularak (atık su havuzlara alınıyor. Arıtma tesislerinden çıkan ürün değerlendirilmektedir. Birkaç kez geçici tedbirler alındıysa da bunlardan bir verim alınamamıştır.1999 yılı kampanya dönemi sonu itibariyle . D.1.000 lt (12 ay) Kampanya Ağustos ayında başlamaktadır. Toplam şeker üretimi Toplam melas üretimi Toplam alkol üretimi : 132 ton : 50.3. Fakat 1993 yılında ispirto fabrikası atıkları (şilempe atıkları) için bir arıtma sistemi devreye sokulmuştur. Elde edilen potasyum sülfat gübre olarak kullanılır. potasyum sülfat şeklinde tutulur. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Kuruluşa ait fabrika ve atölyelerin atık su miktarı 50 m³/gün’dür.1. Diğer su ihtiyacını açmış oldukları derin kuyulardan sağlamaktadırlar. Arıtım tesisleri projesi Fransız Swenson firması tarafından yapılmıştır. Yeterli arıtma yapıldıktan sonra atıksular Porsuk Çayına verilmektedir.5 Eskişehir 1.2. Montajı Türk Şeker tarafından gerçekleştirilmiştir.6 Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Atıkları Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 31 000 000 m²’lik toplam alana genişletilmesi planlanmış olup. İspirto Fabrikasından gelen atıklar genelde hiçbir işleme tabi tutulmadan Porsuk Çayına verilmekteydi. D.3. D. melas ve ispirto üretmektedir.2000 tarihi itibariyle faaliyetine son verilmiştir.3 Eskişehir Şeker Fabrikası Atıkları Eskişehir Şeker Fabrikası şeker pancarından beyaz şeker.2.6 ay devam etmektedir.2. Şeker Fabrikasının atıksu miktarı 6000 m³/gün’dür.4 Eskişehir Belediye Mezbahası Atıkları Eskişehir Belediye Mezbahasının Tarım İl Müdürlüğünce Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından çalışma izni bulunmadığından dolayı 31.12. İşletme masrafları arıtmadan çıkan ürünlerin satılmasıyla sağlanmaktadır. Arıtım tesislerinde günde yaklaşık 150 ton buhar kullanılarak 7-8 kuru maddeli 600 ton seyreltik şlempe işlenmektedir. Konsantre şlempe hayvan yemi olarak (potasyumun ayrılması gereklidir.1. 207 adet kuruluş faaliyet göstermektedir. Porsuk Çayına verilen atıklar pancar yıkama ünitesinden ve ispirto fabrikasından gelmektedir.) kullanılabilir. 91 .700. İspirto Fabrikası bütün yıl çalışmaktadır.145 ton : 9. Ayrıca pancar yıkama atıklarının arıtım üniteleri daha da geliştirilerek kapalı sistem olarak çalışması ve elde edilen suyun geri kullanılması planlanmaktadır.1.2. Şilempedeki organik yükü büyük bir oranda azaltarak Porsuk Çayına vermektedir.) veya gübre olarak (gübre olarak kullanılacaksa içindeki potasyumun ayrılmasına gerek yoktur.D.3.

1. Suyunu yüzeysel bir kuyudan (6 m derinlik) temin etmektedir.2 Evsel Atıklar D.000 m ³ atıksu arıtma kapasitesine sahiptir. Aktif Çamur Sistemi ile arıtma prensibine dayanmakta olup. Taş ve Toprağa Dayalı İmalat San.8 Güven Süt San. D. D.1.9 DanoneSa Tikveşli Süt Ürünleri San.1. Eskişehir Atıksu Arıtma tesisleri inşaatı ESKİ tarafından Temmuz 1993 de başlatılmış ve 1998 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Günde 500-700 adet kuzu derisi işlemektedir (boyama işlemi dahil). D. Şehir Kanalizasyon Arıtım Tesisleri tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesiyle yapılan protokol gereği tüm fabrikaların atıkları tek bir kanaldan istenilen limitlere düşürülüp kanalizasyona verilmektedir. Makine İmalat San Tekstil Dokuma ve Hazır Giyim San.2.2. Eskişehir’in Beylikova İlçesinde faaliyetini sürdürmektedir. 7 kuruluş 20 kuruluş 24 kuruluş 32 kuruluş 16 kuruluş 44 kuruluş 48 kuruluş 16 kuruluş Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaların arıtma tesisleri (Arçelik A.Sektörel Dağılım Madencilik Gıda Sanayi Orman Ürünleri Kağıt Mobilya San.2 Eskişehir Belediyesi Kanalizasyon Atıkları Eskişehir Belediyesi kanalizasyon sisteminin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.2.3.Ş.7 Dersan Deri İşleme Sanayi Eskişehir’in Beylikova İlçesinde faaliyetini sürdürmektedir. hariç) yoktur. Atıksu Arıtma Tesisinde şu üniteler bulunmaktadır : 92 . Atık suları Porsuk Çayı’na deşarj edilmektedir. Beylikova İlçesinde faaliyet göstermektedir. günde 75.3.2.Kimyasal arıtma tesisinde arıtılan günlük 35 m³ su Porsuk Çayı’na verilmektedir. D. Fabrika atıkları için arıtma üniteleri vardır.Ş. D. Kimya Kauçuk Plastik San.3. A. Arıtmadan çıkan sıvı atıklar 150 m³/gün debiyle Porsuk’a verilmektedir.3. A.1980 tarihinde üretime geçmiştir.3.Faaliyetini süt toplama merkezi olarak sürdürmektedir. 2002 yılında kapasite artırımı nedeniyle ÇED yönetmeliğine göre Bakanlığımızca ÇED gerekli değildir kararı verilerek inşaa faaliyetleri başlamış ve yeni kapasiteye göre arıtma tesisi planlanmıştır.2.2.2.Ş.2. tesiste mevcut olan kimyasal arıtma tesisi yeni tesis inşaat alanı içersinde kalmıştır.İmalatı süt ve süt ürünleri olup. Metal San. 2003 yılı sonu itibarı kapanmıştır.1 Kaplıcalardan Gelen Atıklar Kaplıcalardan gelen atıklar kanalizasyona verilmektedir.3. Daha önce atıklar Şeker Çiftliği mevkiinden Porsuk Çayına 3 ayrı kanaldan verilmekteydi. Tic.

Sazılar istasyonunda da 5. Porsuk Çayı 2004 yılı ortalama değerlerine göre Amonyak azotu.İç Kaldırma İstasyonu 3. Şeker Fabrikası sonrası 3. Nitrit-azotu ve özellikle nitrat azotunda Şeker Çiftliği istasyonundan sonra denitrifikasyondan dolayı düşüş görülmektedir. NitratAzotu ve Orto-Fosfat değişimi (Baraj çıkışından Sazlılar istasyonuna kadar) Grafik D. sınıf su (çok kirlenmiş su) durumuna gelmektedir. sınıf su (çok kirlenmiş su) durumundadır.Son Çökeltme Havuzu 8.El Taraklama 2.1’de verilmiştir.6 verilmiştir. Aynı şekilde Baraj çıkışından .Kum ve Yağ Tutucular 5.Biyolojik Çamur Koyulaştırma (Yüzdürerek Ayırma)Havuzu 12. Porsuk Çayı 2004 yılı ortalama değerlerine göre BOD5 ve COD değişimi (Baraj çıkışından Sazılar istasyonuna kadar) Grafik D. 5.1. Sazılar istasyonuna kadar az bir düşüş görülmekle birlikte yine çok yüksek bir değerle Sakarya’ya karışmaktadır. Bu kanalların 2004 yılı sulama suyu kriterlerine göre ölçüm değerleri Tablo D.11’de verilmiştir.2. Baz alınan parametreler açısından Porsuk Çayı Eskişehir bölümü su kalite değerlendirilmesi Tablo D. 93 .3 Sulama Kanallarına Verilen Atıklar Porsuk Çayı Eskişehir girişinde Karacaşehir Regülatörü ile sağ ve sol ana kanallar vasıtasıyla Eskişehir ve Alpu Ovaları sulanmaktadır. Su bu durumunu Sakarya Nehrine karışmadan önceki istasyon olan Sazılar istasyonuna kadar sürdürmektedir.Ön Çökeltme Havuzları 6. sınıf olan su kalitesi Şeker Çiftliği istasyonunda belediye kanalizasyonu.Isı İle Sindirme Kimya Kazanı (Biyogaz Üretim Ünitesi) 15. D.Ön Çamur Pompa İstasyonu 11.Fazla Çamur Pompa İstasyonu 10. Bu sulama kanallarının Eskişehir içinden geçen bölümlerde.Çamur Koyulaştırıcı (Ön Çamur Koyulaştırıcı) 13.Çamur ve Sirkülasyonu Pompa İstasyonu 9.3.4 Eskişehir Bölümü Su Kalite Değerlendirilmeleri 2004 yılında Porsuk Çayı Baraj Çıkışından Sazılar istasyonuna kadar 13 örnekleme noktasından örnekler alınarak incelenmiştir.Çamur Susuzlandırma Ünitesi D.2. Grafik incelendiğinde amonyak azotu ve orto fosfat değerlerinde Şeker Çiftliği istasyonunda büyük bir artış görülmektedir.Havalandırma Havuzları 7. Bu tablo incelendiğinde Porsuk Baraj çıkışında 2.2. Nitrik-Azotu.Otomatik Taraklama 4.10’de verilmiştir. sınıf su durumunu sürdürmektedir.3. Ölçüm değerleri (min-ort-maks) Tablo D. özellikle Porsuk Çayı Eskişehir girişinde Karacaşehir Regülatör ile sağ ve sol ana kanallar vasıtası ile Eskişehir ve Alpu ovaları sulanmaktadır.Çamur Koyulaştırma Havuzu 14.2 de verilmiştir. Organize Sanayi atıklarının karışmasıyla yoğun bir şekilde kirlenmiş olup.2.sınıf olan su kalitesi yan derelerin katılımıyla Esenkara istasyonunda bir miktar iyileşme göstermekle birlikte 2. Bu sulama kanallarının Eskişehir içinden geçen bölümleri özellikle evsel nitelikli açık atık kanalları olarak çalışmaktadır.

5.6. Sazılar istasyonuna kadar suyun kendi kendini temizleme özelliğinden dolayı bir düşüş göstermektedir. ortalama Azot yükü Grafik D. Sazılar istasyonuna kadar tedricen bir azalma görülmüştür.9.7 de verilmiştir. Eskişehir’den gelen yük Benzinlik ve Şeker Çiftliği istasyonları arasındaki yük farkı (2004 yılı ortalama değerlerine göre ) alınarak hesaplanırsa. Azot ve Orto-Fosfat yükünde Yeşildon istasyonunda gerek küçük yerleşim alanlarından gerekse sulama kanallarından taşınan kirlilik dolayısıyla az miktar bir artış gözlenmiştir.Benzinlik istasyonuna kadar düşük olan değerler Şeker Çiftliğinde birden artmakta ve en yüksek değere ulaşmaktadır. Yük – Benzinlik İst. Benzinlik ve Sazılar istasyonlarında 2004 yılı mikrobiyolojik değerlerin zamana göre değişimi Grafik (D.11 de verilmiştir. 94 . Porsuk Çayı Porsuk Baraj Çıkışı istasyonundan Sazılar istasyonuna kadar sulama suyu kriterlerine göre değerlendirilmesi Tablo D. D. Şehrin nüfusunun 1997-1998 yılı itibariyle 500 000 civarında olduğu göz önüne alınırsa . Eskişehir’den gelen yük= Şeker Çiftliği İst.11’de verilmiştir. Yük BOD5 yükü : 25 843 kg/gün = 25 999 kg/gün 156 kg/gün Azot yükü : 3 720 kg/gün = 3 822 kg/gün 102 kg/gün o-PO4 yükü : 1 153 kg/gün = 1 179 kg/gün 26 kg/gün Teorik olarak. Alınan numuneler Eskişehir Şeker Fabrikasının kampanya dönemine denk gelmediğinden atıklardaki BOI5 yüklerinin tamamının evsel nitelikli atıklardan geldiği görülmektedir. Sınıf (iyi) olan su kalitesi. Sınıf (zararlı-uygun değil) durumuna geçmektedir ve bu durumunu Sazılar istasyonuna kadar sürdürmektedir.8. Esenkara. Grafikler incelendiğinde Şeker Çiftliği istasyonunda bütün değerlerde ani bir artış gözlenmiştir. bulunan bu BOD5 yükü (25 843 x 1000)g/gün/54 g/gün = 478 574 kişilik bir nüfusun yüküdür. Porsuk Çayı Baraj çıkışı. Porsuk Çayı gözlem istasyonlarında E-coli. 500 000 x 54 g/gün = 27 000 000 g/gün = 27 000 kg/gün BOD5 yükü olması gerekmektedir. Porsuk Çayı Eskişehir bölümü 2004 yılı ortalama BOD5 yükü Grafik D. Evsel atıklar için kişi başına düşen BOD5 yükü = 54 g/kapasite-gün olarak kabul edilirse. ortalama orta fosfat yükü Grafik D. D. T-coli patojenlerin zamana göre değişimi Grafik D.10) de verilmiştir. Benzinlik istasyonunda askıda katı maddeler açısından 5. Tablo incelendiğinde Benzinlik istasyonuna kadar sulama suyu açısından 2.

ÖN.8 20578. ESENKARA BENZİNLİK ATATÜRK C.1 732.6 0 BARAJ ÇIK.1 982.4 750.GRAFİK D.6 14399. ESK.KÖP. ŞEKER FB.9 753. ŞEKER ÇİFT.ARITMA ÖN.2 50000 BOD5 Yükü( kg/gün ) 40000 30000 26536. ŞEKER FB.7 11662 10000 653.4 20000 12301.SN.5 PORSUK ÇAYI 2004 YILI ORTALAMA BOD5 YÜKÜ DEĞİŞİMİ 60000 56329.9 21337.6 GÖZLEM İSTASYONLARI 95 . ALPU YEŞİLDON BEYLİKOVA YUNUSEMRE SAZILAR 2293.

0 ESENKARA BENZİNLİK ATATÜRK C.0 4000.8 2500.7 339.ÖN.6 Porsuk Çayı 2004 Yılı Ortalama Azot Yükü Değişimi (NH3-N+NO2N+N03N) 4443.3 1028.GRAFİK D. ALPU YEŞİLDON BEYLİKOVA YUNUSEMRE SAZILAR BARAJ ÇIKIŞI AZOT YÜKÜ (kg/gün) 1829.9 588.KÖP.0 2000.0 1000.8 695. ŞEKER ÇİFT.2 2085. ŞEKER FB.0 500. ŞEKER FB.0 0.2 1673.SN.7 GÖZLEM İSTASYONLARI 96 .0 1500.8 699.5 1200.0 4500.0 3500.8 321. ESK.2 2209.0 3000.0 2007.ARITMA ÖN.

6 170. ŞEKER FAB.7 81 1598.3 2000 o-PO4 YÜKÜ (kg/gün) 1593.KÖP.ARITMA ÖN.9 147.SON.5 56.GRAFİK D.2 1000 790.6 0 BAR.1 707 500 GÖZLEM İSTASYONLARI 97 .7 467 196. ŞEKER FAB.7 1500 1185. ESK. ESENKARA BENZİNLİK ATATÜRK C.ÇIK.ÖN.7 Porsuk Çayı 2004 Yılı Ortalama o-PO4 Yükü Değişimleri 2500 2285. ALPU YEŞİLDON BEYLİKOVA YUNUSEMRE SAZILAR 195. ŞEKER ÇİFT.

250 GRAFİK D.2004 Yılı T-Coli.8 Porsuk Çayı Baraj Çıkışı 2000 . E.Coli ve Debinin Zamana Göre Değişimi 16 14 200 12 SAYI / 100 ml 150 10 DEBİ ( l/s ) 8 100 6 4 50 2 0 MRT 2000 HZR EYL KSM 2001 T-COLI MRT HZR EYL MRT HZR EYL AYLAR DEBİ ARL 2003 MRT HZR EYL ARL 2004 MRT HZR EYL ARL 0 2002 E-COLI 98 .

9 Porsuk Çayı Esenkara 2000 .GRAFİK D. E-Coli ve Debinin Zamana Göre Değişimi 6000 20 18 5000 16 14 12 3000 10 8 2000 6 4 2 0 KIŞ 2000 İLKB YAZ SONB KIŞ 2001 İLKB YAZ SONB KIŞ 2002 T-COLI İLKB YAZ SONB KIŞ İLKB YAZ SONB KIŞ AYLAR 2003 2004 E-COLI DEBİ İLKB YAZ SONB 0 4000 SAYI/100ml 1000 99 DEBİ ( l/s ) .2004 Yılı T-Coli.

Porsuk Çayı Benzinlik İstasyonu T-Coli E-Coli ve Debinin Zamana Göre Değişimi 16000 16 14000 14 12000 12 10000 SAYI/100 ml 10 DEBİ ( l/s ) 8000 8 6000 6 4000 4 2000 2 0 ŞBT 2000 MYS AĞS KSM ŞBT 2001 MYS AĞS KSM ŞBT 2002 AYLAR T-COLI E-COLI DEBİ MYS AĞS KSM ŞBT MYS AĞS KSM ŞBT 2004 MYS AĞS KSM 2003 0 100 .GRAFİK D.10.

E-Coliform ve Debinin Zamana Göre Değişimi 100000 10000 TveECOLİ 100 ml /adet DEBİ m3/s 1000 100 10 1 Şb My Hz. Ks Şb My Hz.1000000 GRAFİK D.Coliform. Ks Şb My Hz. Ks Şb My Hz.11 2000-20003 Yılları T. Ks AYLAR Tcoli E Coli Debi 101 .

07 1. 2 2.5 0.20 18.04 0.22 7.80 2.8 0.475 6.25 7 13 0. Ort.02 SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Cu Pb As Zn Hg Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C mho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 2 0 0. Mak.215 0.35 8.8 2 14.085 1.50 14.Koliform Fekal Streptokok Esh.TABLO D-10 2004 Yılı Porsuk Çayı Eskişehir Sulama Kanalları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH E.218 0.75 1.35 0. Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde BOİ KOİ Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum T.150 5.04 0.05 47.7 286 0.67 48.045 1.10 0.5 4.3 9.50 0. İletkenlik (25 C) T.10 2.08 4.2 2.25 259.5 2 8 8.038 0.8 20 289 0.65 0 0 380 7 7 262.85 0 0 374 28 22 256 8.5 1.20 8.006 367 6 5.1 28 303.4 2.Koliform Krom Bakır Kurşun Arsenik Çinko Civa Kadmiyum Bor Fenol Florür SOL SAHİL SULAMA ŞEHİR ÇIKIŞI n Min. 2 4.3 2.79 7. Mak.66 3.5 17.5 2 8 8.98 9.289 0.46 48.33 0.07 SAĞ SAHİL SULAMA ŞEHİR ÇIKIŞI n Min.87 50.4 2 587 591 595 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 343 6 6 255 0 12.2 0.000 17.000 3.2 2 0 0.2 102 .17 10.36 8.10 300.3 0.002 359 17 14.10 0.8 0.82 3 23.475 0.45 0.06 52.25 0.64 47.5 0.8 4.00 255.8 0.52 2.9 3.5 256 0 12.048 1.5 14 13.56 1. Ort.7 2 585 591 597 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 353 5 3.25 12.85 294.5 12.2 26.1 2 16.9 3.5 14.2 0.2 312 1.4 0.08 7.25 0.

57 I 0.2 I 83.49 I 0. S=Su Sınıflaması III = I=Çok iyi II = İyi Kullanılabilir.31 I 2.96 II 360 I 0.%Na SAR RSC meg/l Klorür(Cl)meg/l Sülfat(SO4)meg/l Top.02 II 7.93 I 72 I 8 Benzinlik Atatürk C.37 I 0.75 1.47 I 1.53 3.76 8.06 346 0.6 I 10.1 NOT: 7 Ocak 1991 tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazetede verilen kriterlere göre düzenlenmiştir.96 II 383 I II C2S1 S Sonra.51 I 0.91 I 0. S Önce. II 622 I 9.46 I 0.65 V 30 I 8.19 II C2S1 I 4.8 I 8.4 I 0.44 -1. II 694 I 10.88 I 0.63 I 0.96 0.(NH4)mg/l BOD5 mg/l Askı.Katı M.99 II 5.9 I 9.65 I 1.11 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümünün 2004 Yılları Ortalama Değerlerinin Sulama Suyu Kriterlerine Göre Sınıflandırılması İstasyon Parametre Porsuk Baraj Çıkışı 11.44 I -1. V = Uygun değil (Zararlı ) 103 . IV = İhtiyatla kullanılabilir.Arıtma Şeker S Önce.TABLO D.2 0.45 I -1.39 -1.09 II 10.66 I -3.93 I 0.26 II 26 I 8.9 I 141.34 I -1.42 I 0.6 I 12.02 III 462 II C2S1 S Çiftliği II 1021 I 21.51 III 55 I 7.4 0.38 I -1.71 III 12.45 I 0.33 2.18 C2S1 0.88 1.59 II 592 II C3S1 S III II I I I I III III I III IV V I I S Köprü.09 II 545 II C2S1 EC(25C) umhos/cm 573 Değ. II 629 I 9.38 I -1.Sınıfı Nitrat(NO3)mg/l Amon.3 S II 581 I I I I I I II I I I I I 10.mg/l pH II 353 I 6.45 I 0.19 II 55 I 7.75 I 3.4 0.08 I 12.6 I 1.97 II 394 II C2S1 Şeker Fb.72 I 4.67 I 0.17 C2S1 4. II 679 I 10.37 0. Şeker Fb.62 I 0.02 I 1.5 0.1 I 14.61 I 2.38 0.8 Sıcaklık C I 8.46 5 8.2 Esenkara S II 583 I 8.4 I 14.73 III 302 I 7. Esk.Tuz mg/l Bor(B)mg/l SulamaS.6 I 0.39 I 2.29 13 8.22 I 1.83 II 4.

48 -3.25 V 97 I I 7.82 1.mg/l pH Sıcaklık C Alpu S 909 21. S=Su Sınıflaması IV = İhtiyatla V= Uygun değil I=Çok iyi II = İyi III = Kullanılabilir.76 I I I I 0.65 15.96 1.5 1.95 III 113 I I 7.85 1.09 -2.14 2.65 531 Yeşildon S Beylikova Yunusemre Sazılar S III 856 II 19.72 -2.(NH4)mg/l BOD5 mg/l Askı.81 1.TABLO D.34 0.Katı M.55 III I C3S1 1.55 1.44 III 32.27 I I I I 1.8 16.26 1.5 III 981 II 21.05 V 49 I I 7.4 C3S1 0.6 NOT: 7 Ocak 1991 tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazetede verilen kriterlere göre düzenlenmiştir.82 S III II I I I I III I III II I II V I I III 806 II 18.8 1.56 53. kullanılabilir.47 2.03 1.67 13.2 III I C3S1 0 III I I C3S1 0.%Na SAR RSC meg/l Klorür(Cl)meg/l Sülfat(SO4)meg/l Top.Sınıfı Nitrat(NO3)mg/l Amon.31 6.58 5. (Zararlı) 104 .64 III C3S1 I II II 6.Tuz mg/l Bor(B)mg/l SulamaS.75 16 V 172 I I 7.12 -3.8 12.5 II 42.02 4 32 II 3.13 83 7.37 III 27.34 III 470 I II 595 I III 502 I III 613 I 0.11 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümünün 2004 Yılları Ortalama Değerlerinin Sulama Suyu Kriterlerine Göre Sınıflandırılması İstasyon Parametre EC(25C) umhos/cm Değ.6 I I I I 1 -3.31 S III 1001 II I I I I 27.5 II 5.

54 0 0 0.57 50 0 0.24 CO MgO2/l Yerinde Çöz.305 0.12 2003 Yılı Porsuk Çayı Eskişehir Bölümü Analiz Sonuçları Parametre Regülatör Köprüsü Sıcaklık ºC Yerinde pH 8.07 0.Tes.56 Yerinde 430 0.014 189 40 0 36 110 336 191 2285 168 17 534 336 541 784 12 0.322 205 70 55 36 22 311 251 2725 131 24 593 464 604 958 218 0.037 0.02 Yerinde 392 0.351 1.059 Alpu Yeşildoğan Yerinde 7.049 1.63 104 0 0.02 Nitrat Azotu MgNO3/l 0.19 Sülfat İyonu MgSO4/l 0 Amonyum Azotu MgNH4/l 0 Nitrit Azotu MgNO2/l 0. Madde Mg/l 338 Klorür İyonu MgCl¯/l 0.045 Beylikova San.069 105 .32 ORGANİK PARAMETRELER KOİ Mg/l 42.585 0.7 Top Fosfor Mg/l 2.6 BOİ Mg/l 2 İNORGANİK PARAMETRELER Kadmiyum µg/l 0 Kurşun µg/l 22 Bakır µg/l 46 Top Krom µg/l 149 Krom µg/l 81 Nikel µg/l 314 Çinko µg/l 0 Siyanur µg/l 8 Florür µg/l 587 Serbest Klorur µg/l 146 Demir µg/l 99 Mangan µg/l 208 Bor µg/l 146 Aluminyum µg/l 0 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2003 Birim Hasanbey Köprüsü Yerinde 8.Org.TABLO D.17 Yerinde 422 0.204 43 40 0 46 62 306 159 2080 84 12 387 580 743 994 216 0.Sonrası Yerinde 8.

1. 106 . 2000-2002 yıllarında yapılan trofik sınıflama çalışmalarında Porsuk Baraj Gölünün Hipertrofik özelliğini koruduğu görülmektedir. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik D. bor madeninin çıkarıldığı ocaklar ve civardaki kayaçlardan yağışlı dönemlerde çözünen bor baraj gölünde bor konsantrasyonunun artmasına sebep olmaktadır. Aynı şekilde 2000-2002 yılları arasında ölçülen ortalama fosfat değerleri 186 mg/m³ olarak bulunmuştur.3.Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu teminidir. Porsuk Baraj Gölü Eskişehir’in 25 km batısında yer alan Porsuk Barajı.3. Bu değer göz önüne alındığında.D. % 21 ötrofik % 79 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. klorofil-a Tablo D. Bu durumda baraja giren fosfor ve azot yüklerinin mutlaka denetlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.2 Çatören Barajı Göleti İlimiz Seyitgazi İlçesi Kırka Beldesi dünyanın ve ülkemizin en önemli bor rezerv sahalarından olup beldede Eti Bor A. Bor üretimi nedenı ile oluşan borlu sular. .14. Bu değer trofik sıralamada toplam fosfor için kullanılan olasılık dağılım tablosunda yerine konulduğunda . Göller.’nin bor türevleri üretiminde bulunan işletmesi mevcuttur. D. 2000-2002 yıllarında.16 değerleri ve ortalama değerleri gösterilmiştir.3.3.15.Eskişehir ve Alpu ovalarının sulanması c. Barajdan Seydi suyuna yapılan boşaltımlar nedenıyle Seydi suyu kenarındaki tarım alanlarının sulanmasında olumsuzluk yaratmaktadır.3. toplam fosfat-fosforu Tablo D. 1966 yılında yapımına başlanmış ve 1972 yılında tamamlanmıştır. Değişik dönemlere ait baraj gölünden alınan su örneklerinin analiz neticelerinden baraj gölü çıkışındaki bor konsantrasyonu 3750-7056 µg/lt değerleri arasında değiştiği anlaşılmaktadır.23 mg/m³ bulunmuştur. İncelemeler Baraj gölüne gelen kirletici yükün en büyük bölümünün Kütahya pis su arıtma tesislerinden geldiğini göstermektedir. Porsuk Barajı başlıca üç amaç için inşa edilmiştir. Porsuk Baraj Gölünde amonyak-azotu Tablo D.3.Ş.13. a. Porsuk Baraj Rezervuarında 2000-2002 yılları arasında ölçülen ortalama klorofil-a değerleri 44. nitrat-azotu Tablo D.Eskişehir İlinin taşkından korunması b. Pis su arıtma tesislerinin acilen tam kapasite çalışması baraja gelen fosfor yükünün denetlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. % 2 mezotrofik % 37 ötrofik % 61 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir.

3 Kunduzlar Baraj Göleti Çatören barajı ile aynı bölgede olup bor üretiminden kaynaklanan bor kirliliği yaşamamakla birlikte yağışlı dönemlerde kayaçlardan çözünen bor konsantrasyonları ile göletteki bor konsantrasyonları artmaktadır. Sakarya nehri üzerindeki Gökçekaya ve Yenice barajlarının kirlilik yüklerini tutmakla beraber zaman zaman barajda biriken atık yükleri nedenıyle bu iki barajda olumsuz etkilenmektedir.D.3.4 Sarıyer Baraj Göleti Porsuk çayından taşınan kirlilik yükleri yanında Ankara ilinden gelen evsel ve endüstriyel kirlilik yükleri ile kirlenmektedir.3.3. D. 107 .3.

05 0.86 300.41 0.008 0.614 0.2 0.5 1.13 Porsuk Baraj Gölü 2000-2002 Amonyak Azotu (Nh3-N) Dağılım Tablosu Gözlem İst.45 0.98 0.160 0.15 0.626 0.4 1.00 1010.86 485.413 0.52 108 .34 0.46 0.57 1185.3 2.903 0.36 0.8 2 0.3 0.640 Ortalama mg/mküp 542.5 0.3 0.390 0.45 0.1 0.44 0.3 0.85 0.4 0.57 0.300 0.543 0.31 0.54 0.486 0.354 0.203 0.2 0.41 0.62 0.2 1.00 390.7 0.315 0.03 1.02 639.35 1 0.35 0.693 0.2 0.33 0.1 0.15 0.610 1.00 160.15 0.Ortalama ORTALAMA DEĞERLER GENEL ORTALAMA DSİ III.550 0.42 0.3 0.00 440.484 1.667 1.55 0.TABLO D.53 0.230 0.87 0.55 0.85 0.779 1.115 0.523 0.518 0.570 0.545 0.6 1.285 0.8 0.25 1 1.15 0.463 0.57 178.75 1.3 0.14 1252.370 0.71 178.8 0.718 0.25 0.179 0.14 522.318 0.66 0.05 1.74 0.14 1257.15 0.15 0.1 0.57 562.29 1412.7 0.9 0.2 0.2 0.4 1.25 0.183 0.6 1.57 507.15 0.36 353.25 0.8 0.25 0.483 1.010 0.15 0.9 0.9 1.27 0.655 0.2 1.2 0.05 0.39 2.215 0.05 0.113 0.95 0. Numune cinsi HAZİRAN 2000 Kompozit Yüzey Orta Dip MAYIS 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip EKİM 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip TEMMUZ 2002 Kompozit Yüzey Orta Dip Komp.562 1.186 0.748 TARİH A C E G J L N Ortalama mg/lt 0.15 0.15 0.86 550.05 0.765 1.745 1.03 0.05 0.34 1.5 1 0.71 484.2 0.803 0.5 0.25 0.Bölge Müdürlüğü 2003 Yüzey Ortalama Orta Ortalama Dip Ortalama 0.00 778.348 1.92 1.179 0.85 1.257 0.3 0.6 1.71 0.507 1.742 0.376 0.2 0.653 0.6 1 0.363 0.257 0.168 0.4 0.51 0.440 1.252 0.

43 0.21 0.43 0.55 0.145 0.14 Porsuk Baraj Gölü 2000-2002 Nitrat Azotu (No3-N) Dağılım Tablosu TARİH Gözlem İst.148 0.138 0.19 0.230 0.148 N 0 0 0.2 0 0.15 0.18 0 0.18 0.180 0.19 0 0 0 0.02 0 0.19 0.057 0.15 0.89 0 0.455 0.00 0.2 1.093 0.065 0.135 0.137 0.162 0.14 0.2 0.086 85.18 0.570 570.070 0.603 0.113 112.15 0.399 0.21 0.433 0.19 0.121 121.095 0.71 0.100 0.098 0.14 0.193 0.19 L 0.19 0.19 0.108 108.18 0.1 0.238 C 0.218 0.06 0.35 0.1 0.2 0.19 0.69 162.1 0 0 0 0 G 0 0 1.310 0.29 0.081 81.86 0.29 0.191 90.19 0.241 J 0 0 0.045 0.2 0.153 152.55 0.173 0.1 0.2 0.1 0.114 114.19 0.14 190.147 Ortalama Ortalama mg/lt mg/mküp 0.057 57.19 0 0.00 0.08 0.230 0.98 HAZİRAN 2000 MAYIS 2001 EKİM 2001 TEMMUZ 2002 0.1 0.100 0.86 0.Ortalama Yüzey Ortalama Orta Ortalama Dip Ortalama A 0 0.144 144.42 0 0 0 0 0 0.081 81.38 0.19 0 0.19 0.15 0.48 398.144 144.00 0.TABLO D.17 0.18 0 0. Numune cinsi Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip Komp.55 0.36 0.19 0.343 342.243 242.2 0.21 0.62 0.19 0.43 0.2 0.18 0 0.18 0.71 0.18 0.00 0.593 0.86 0.21 0.081 81.35 0.43 0.18 0.21 0 0 0 0 0.2 0 0.2 1.757 757.9 0.35 0.083 0.130 0.140 0.18 0.226 E 0.090 0.054 54.18 0.19 0 0 0.145 ORTALAMA DEĞERLER GENEL ORTALAMA DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 109 .148 0.19 0.89 0.

16 0.3 0.05 0.159 0.206 0.71 38.388 0.24 0.07 0.194 0.2 0.05 0.15 0.078 0.17 0.153 0.18 0.18 0.21 0.36 0.32 0.2001 .32 0.04 0.268 0.075 0.17 0.23 0.32 0.198 0.179 C 0.301 0.034 0.03 0.16 0.23 0.86 192.13 0.148 0.31 0.24 0.03 0.09 0.3 0.01 0.34 0.05 0.14 0.27 0.03 0.21 0.14 0.31 0.08 0.17 0.17 0.05 0.21 0.22 0.19 0.217 E 0.3 0.33 0.05 0.23 0.19 0.315 0.64 G 0.18 0.24 0.21 0.12 0.068 0.283 0.058 0.03 0.03 0.04 0.04 0.039 0.148 0.186 Ortalama mg/m3 P P 55.22 0.54 0.04 0.127 0.07 0.233 Ortalama mg/l 0.43 190.22 0.131 0.11 0.223 0.57 194.2 0.17 0.31 0.22 0.TABLO D.135 0.03 0.183 N 0.16 0.1 0.21 0.123 0.21 0.21 L 0.43 0.14 320.056 0.463 0.05 0.08 0.29 0.19 0.27 0. Numune cinsi Haziran 2000 Kompozit Yüzey Orta Dip Mayıs 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip Ekim 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip Temmuz 2002 Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip GENEL ORTALAMA DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 A 0.32 0.27 0.186 0.198 J 0.23 0.2 0.213 0.65 0.29 0.04 0.27 0.71 212.07 0.21 0.24 0.14 0.09 0.71 205.106 0.1 0.136 0.P Dağılım Tablosu TARİH Gözlem İst.21 0.28 0.06 0.248 0.22 0.28 0.2 0.31 0.05 0.319 0.29 0.06 0.14 0.29 301.02 0.22 0.093 0.075 0.19 0.23 0.137 0.02 0.21 0.2002 Toplam Po4 .31 0.277 0.29 186.43 122.03 0.86 318.083 0.15 Porsuk Baraj Gölü 2000 .1 0.29 110 .18 0.278 0.07 0.193 0.57 185.43 131.86 340 140 34 136 300 127 106.

2002 Klorofil .19 44.37 44.16 Porsuk Baraj Gölü 2000 .18 45.54 L 85.A Dağılım Tablosu TARİH AY HAZİRAN MAYIS EKİM YIL 2000 2001 2001 Gözlem İst.6 43.32 22.82 35.85 50.28 44.13 45.97 42.62 52.95 46.9 12.23 Ortalama mg/m3 P P 62.33 49.99 43.28 44.23 TEMMUZ 2002 " DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 ORTALAMA mg/m3 P NOT: Temmuz 2002 tarihinde 7 istasyondan numune alınmıştır.83 34.27 49.41 J 61.78 37.59 P Ortalama C 43.2 41.67 45.08 42.51 44. Numune cinsi Kompozit " " A 44.18 15.99 43. 111 .32 22.TABLO D.6 10.94 mikrog/l 62.2001 .18 G 64.37 45.72 N 76.72 E 60.37 44.92 45.43 48.04 38.08 42.98 34.

Bundan dolayı Porsuk Çayının Kütahya girişinde temiz olan su kalitesinin korunması ve Porsuk Çayı membasına doğru kirletici sanayi kuruluşlarına izin verilmemelidir. Fosfor parametresi baz alındığında(186mg/m 3 ) % 2 mezotrofik % 37 ötrofik % 61 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. Bilindiği gibi gölde azot yüklerinin artması ötrofikasyonu hızlandırıcı rol oynamaktadır. Bu nedenle bu ilimizde Porsuk Çayından su alınması alternatif olarak görülmektedir. % 21 ötrofik % 79 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. P P 2000-2002 yıllarında yapılan trofik sınıflama çalışmalarında Porsuk Baraj Gölünün Hipertrofik özelliğini koruduğu görülmektedir. Hipertrofik göllerin özelliklerine bakıldığında. Bu sebepten Beşdeğirmen istasyonundan önce Porsuğa karışan Güvez deresinin gerek Seyitömer Termik Santralından gelen atıklar gerekse evsel atıklar açısından devamlı kontrolünün yapılması gerekmektedir.23mg/m3) parametresi baz alındığında. Bunun için ötrofikasyon da en Önemli parametre olan fosfor yükünün girişinin azaltılması gerekmektedir. Fosfor yükünde Beşdeğirmen istasyonunda da bir artış görülmektedir.4. Porsuk kaynakları temiz olduğundan sadece gaz klorlama işlemi yapılarak şehre içme suyu olarak verilmektedir. Kütahya Tügsaş Gübre fabrikalarından gelen azot yükü.2 Porsuk Baraj Gölünün Bugünkü Durumu ve Geleceği Porsuk Baraj Gölü 2000-2002 Yılı Trofik yapısı Baraj gölü 2000-2002 yılları ortalamalarına göre Klorofil-A (44. Kütahya nüfus projeksiyonunun artması Porsuk kaynaklarının 2000’li yıllardan itibaren yetmeyeceğini göstermektedir.D.3. Bu durumda baraja giren fosfor ve azot yüklerinin mutlaka denetlenmesi gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.4 Denizlerde Kirlilik İlimizin deniz ile kıyısı bulunmamaktadır.4. D. 1997-1998 yılında geçmiş yıllara göre oldukça azalmış olmakla beraber 2002 yılı sonu itibarıyla tekrar artış görülmüştür. Bu yüzden arıtma tesislerinin tam kapasite çalışması sağlanmalıdır. Porsuk Baraj Gölü Eskişehir ili içme ve kullanma suyu kaynağı olduğundan bu durumun ortadan kaldırılması için acilen önlem alınmalıdır. Şeker Fabrikası atıklarının kesinlikle kanalizasyona veya Porsuğa verilmesi önlenmelidir.1 Kütahya İçme ve Kullanma Suyu Açısından Kütahya içme ve kullanma suyunu Porsuk kaynaklarından almaktadır.4 SU VE KIYI YÖNETİMİ. Fosfor yükünün çok büyük kısmının Kütahya Pis Su Arıtma Tesislerinden geldiği yapılan çalışmalarda da gözlenmiştir. STRATEJİ VE POLİTİKALARI D. 112 . D. bu tip göllerde biyolojik ve kimyasal dengenin bozulduğu ve parçalanmış maddelerin göl tabanı ve kıyı bölgelerde birikmesi nedeniyle bataklaşma sürecinin başladığı gözlenmektedir.

elektrik iletkenliği (Konduktivite) 25 °C de 420 . elektriksel iletkenlik. dip olarak su numuneleri alınmış ve laboratuvar da kimyasal analizleri yapılmıştır. Baraj Gölünde Su Kalite Değerlendirmeleri: Haziran 2000 Mayıs 2001 ve Ekim 2001’de Porsuk Baraj gölünde 7 gözlem istasyonundan. 113 . Cyanophyceae (Mavİ-yeşil algler) türlerinin çoğu zararlıdır. Bakteriyolojik Analizler: Gölü.Burada daha kalıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çözünmüş Oksijen.sınıf su kalitesine sahip olduğu gözlenmektedir. Temmuz 2002’de 5 istasyondan numune alınmıştır. Anabaena. Çözünmüş Madde ve pH Ölçümleri: Gölde tüm istasyonlar ve yüzeyden derinliğe olan değişimler gözlendiğinde Çözümüş oksijen sığ istasyonlarda 8m. orta. Yalnızca Temmuz 2002 yılı verilerinin. yüzey. Microcystis. çözünmüş madde ve pH. Elektriksel İletkenlik. Phytoplankton (Bitkisel Algler) Çeşitleri ve Sayımları: Plankton organizmaları. çözünmüş oksijen. Kompozit örneklerde ilave olarak klorofila deneyi de yapılmıştır. derinlikten hortum kullanılarak alınmıştır. Yüzeyden derinliğe doğru bilgisayarlı profil analiz aletiyle tarama yapılmış. Bu toksik maddeler insan ve diğer hayvanlar tarafından alındığında sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilmektedirler. Bu olay ise balık popülasyonunun azalmasına sebep olur.coli açısından 1. Plate-count (toplam koloni sayımı) değerleri TS 266' ya göre değerlendirildiğinde. Algler (Phytoplanktonlar) fotosentez yoluyla atmosferden suya geçen karbondioksiti kullanarak oksijen ve organik maddeye dönüştürürler.b) ile birlikte toksik kompanentler oluştururlar. içime uygun sularda olması gereken maksimum değer 500 olduğundan dolayı.Ayrıca porselen atıklarından ileri gelen askıda katı madde yükünün kontrol edilerek Porsuk Baraj Gölü'nde birikmesi önlenmelidir.Alg popülasyonu aşırı ölçüde arttıkça güneş ışınlarının derindeki canlılara ulaşmasını engellerler. derin istasyonlarda 10 m den sonra sıfırlanmaktadır. gölün suyu plate-count değeri bakımından içime uygun değildir. Ölen mavi yeşil alglerden atılan hücresel polipeptitler bakır iyonlarıyla ve diğer alg öldürücüler {Bakırsülfat.640 (imho/cm değerleri arasında pH değerleri 7 9 arasında değişim gostermektedir. Kompozit örnekler yüzeyden ilk 5m. maksimum değerden az olduğu gözlenmektedir. dip örneklerinde mikrobiyolojik analizler ile ilk 5m. Yeşil alglerden Spirogyra lar aşırı çoğaldıklarında müsülanjlı flamentleri bazı balıkların solungaçlarını tıkayarak balıkların boğularak ölmelerine sebep olabirler. Yaz aylarında yüzeyden dibe sıcaklık tabakaları oluşmaktadır. Kompozit. Bu tür algler ayrıca suda tat ve koku problemlerine yol açabilmektedirler.12. Yüzey. Chlorophyceae (Yeşil algler) türlerinden Ankistrodesmus ve Ulothrix gibi türler ise temiz suların göstergesidirler. tüm isyonlann ortalama değerleri ve 31. toplam koliform ve E. Bu tür alglerin en önemli zararları suda toksik madde üretmelerinden kaynaklanmaktadır. mevsimlere göre suyun kimyasal ve fiziksel yapısındaki değişikliklere bağlı olarak çeşit ve tür sayıları bakımından farklılıklar gösterirler. den alınan plankton örneklerinde sayım ve tür tayini yapılmıştır. orta.Sıcaklık değerleri 25°C ile 7°C arasında değişmekte olup İlkbahar ve sonbahar aylarında karışım gözlenmektedir. Potasyumpermanganat v.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Kıtaiçi Su Kaynaklarına Göre Kalite Kriterlerine göre inceleyecek olursak. Aphanizomenon gibi türler Porsuk Baraj gölünde bulunmaktadırlar. bulanıklık ölçümleri yapılmıştır.

üzerinde önemle durulması ve araştırılması gereken hususlardan biridir. Mevcut depolardan da cazibe ile şehir şebekesine dağıtılmaktadır. Monogononta [ardan Rotifera (Keratella) . Eskişehir bölümünde ise Porsuk Barajı ile Esenkara istasyonu arasında sulama kriterlerine göre iyi durumdadır.4.}.4. Nitzschia ise kirli suların göstergesidir. Porsuk Baraj gölünde görülen bazı zooplankton çeşitleri.4. Fragilarla.Diatomeae (Silisli algler) den Cyclotella temiz suların göstergesidir. Kütahya bölümünde kalıcı ve daha ciddi tedbirlerin alınması ile bu olumsuz durumlar ortadan kalkacak. Porsuk Çayından arıtmaya giren su Porsuk Barajının kapalı olduğu kış aylarında temiz olmasına karşın Barajın açık olduğu yaz aylarında (sulama mevsiminde) amonyak azotu açısından kirlilik göstermektedir.. çöktürme. sınıf (ihtiyatla kullanılabilir) durumdadır. Zooplankton (Hayvansal planktonlar): Zooplanktonlar plankton canlıların hayvansal formlarıdır. Eskişehir İçme ve Kullanma Suyu Açısından Eskişehir içme ve kullanma suyunu Porsuk Çayı’ndan temin etmektedir. Esenkara istasyonunda askıda katı madde parametresi açısından 4. pH ayarlama. 114 . klorlama işlemlerinden geçirdikten sonra depolara basmaktadır. Tesise giren akım 32 000 m³/gün dür. Arıtma tesisi civarında ve Sazova’da açılan derin yeraltı suyu kuyularından içme ve kullanma suyuna özellikle yaz aylarında su kalitesini iyileştirmek amacıyla takviye yapılmaktadır. Ciliata lardan Carcheslum polypinum Oligochaeta ve Nematoda lara ait üyeler. Yapılmakta olan şehir içi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması ile bu durum büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. Crustaceae lerden Copepoda (Metanauplius. Balıkların temel besin maddeleri oldukları için önem taşırlar. Cladocera (Daphnia. D. Porsuk Baraj Göl çalışmalarında görülen yoğun alg popülasyonu ve tespit edilmiş olan zararlı alg türlerinin varlığı. Bosmina). Sulama Suyu Değerlendirmeleri Açısından Kütahya bölümünde özellikle Porsuk membasından Kütahya şehir girişine kadar olan bölümde su kalitesi sulama açısından oldukça iyi durumdadır.Cyclops sp. Eskişehir Karacaşehir mevkiinde bulunan içme suyu arıtma tesisleri. Bitkisel Planktonlardan daha büyük boyutlardadırlar. D. Karacaşehir Regülatörden sonra aldığı suyu filtrasyon. Porsuk Baraj Gölünün ömrünün uzamasına ve Eskişehir arıtma tesislerine daha kaliteli bir ham su girişine sebep olacaktır. Kütahya şehir çıkışından Porsuk Baraj rezervuarına kadar olan bölümde su oldukça kirli olduğundan sulama suyu kriterleri açısından kullanılmaz durumdadır.Diaptomus sp. içme ve kullanma suyu ham su kaynağı olan göl sularını ne şekilde ve ne kadar etkileyebileceği konusu. Trachelomonas ve Dinobryon gibi türler ise arıtma tesislerinde filtrelerin tıkanması gibi problemlere sebep olurlar.3. Eskişehir Karacaşehir regülatörü vasıtası ile sağ ve sol ana kanallara verilen iyi kalitedeki sulama suyu bu kanalların şehir içi bölümlerinde özellikle evsel nitelikli atıklar ile kirletilmektedir.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 3. KAYNAKÇA : 1.5 SU KAYNAKLARINDA KİRLİLİK ETKENLERİ Bu bölüm alt başlıklarına ait mevcut bilgiler Tarım ve Hayvancılık ile Çevre Yönetimi ve Planlama başlıkları altında verilmektedir.Özellikle Eskişehir Şeker Fabrikası pancar yıkama tesislerinden gelen kirlilik yükünün azaltılması ve Eskişehir atık kanalizasyon sisteminin sebep olduğu yoğun kirlenmeler Eskişehir Belediyesi atıksu arıtma tesislerinin tam kapasite ile çalışması ile Porsuk Çayının kirlilik yükü önemli ölçüde azaltacaktır. Bunların haricinde sürekli gelişme gösteren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde mevcut ve kurulmakta olan tüm ve kuruluşların atık arıtım prosesleri çok iyi izlenmeli ve denetim altında tutulmalıdır.Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 115 . Bölge Müdürlüğü Verileri (1987-2003) 2.DSİ III. D.

zamanın 2.2’si hafif tuzlu ve % 0. Toprak Bünyesi : Saturasyon yüzdesine göre yapılan sınıflandırmada tarım topraklarının % 48.5). TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E. Buna göre % 48. büyük bir kısmı İç Anadolu’nun Yukarı Sakarya Bölümünde yer alır. Doğuda Sarıyer baraj gölünün kapladığı bu vadi.2’si ise çok tuzludur. Başlıca düzlükler ise Porsuk Çayı ile Sakarya Vadisinin yukarı çığırı çevresinde yayılır.6’sı tuzsuz.9’u kil ve % 0. Dağlar ve ovalar arasında dik vadi yamaçlarının yardığı hafif dalgalı yaylalar bulunur.9’u killi tın. Eskişehir İlinde tespit edilen 8 adet toprak grubu vardır. % 47. geniş yüzü doğuya dönük bir yarımada gibi İl topraklarını kuşatır. bu dağılım ilde tarım için uygun toprak bünyesi varlığını göstermektedir. Bu düzlük yer yer tepelik bir görünüm arz eder.36 ile kahverengi orman toprakları ve %12. % 2. Yaylalar eski kıvrımlı temelin görünmediği kesimlerde 4. Sivrihisar kütlesi Güneydoğu-Kuzeybatı doğrultusunda uzanır.7’si kum bünyeye sahiptir.70 ile kalkersiz kahverengi orman toprakları bulunmaktadır. değişik özelliklere sahip toprakların oluşumuna neden olmuştur. Güneybatıda Bayat yaylası yer alır. % 8. Yarımada ortasında Sakarya’ya ters yönde (Batı-Doğu) akan Porsuk Çayı vadisi geçer. Bu durum bitki besin bitki besin maddeleri kapsamında de kendini göstermektedir. % 91. (pH 6.6-7. Toprak Tuzluluğu ( % Total Tuz) : İşlemeli tarım uygulanan toprakların % 97. Bu kesimde Kütahya sınırı üzerinde Türkmen Dağı yükselir. İl topraklarında Sündiken Dağları ile kuzeydeki Köroğlu dağlarının uzantıları arasında kalan Sakarya Vadisi. İlin değişik topografyası. En önemli düzlüğü Porsuk Çayı boyunca doğuya. yarısına ait Neojen göl tortuları ile kaplanmıştır.1 GENEL TOPRAK YAPISI Eskişehir İli.3’ü asit.4’ü tın. Sakarya’nın Seyitgazi’den Porsuk’unda Eskişehir’den batıda kalan çevresi. ayrı bir görünüme sahiptir. yaygın tepelik alanına katılır.2’si nötr (pH 6. Sakarya Vadisi sarp kısmı incelmiş. 116 . % 2. 2. Kendine has bir mikroklimanın oluşmasına neden olur. düzlük Sakarya’nın yukarı çığrı yükseltisi kuzeybatı güneydoğu yönünde azalır. Bu dağların metamorfik sişt ve mermerleşmiş kireç taşından oluşmuş bir ekseni vardır.5’i alkali (pH 7. Sarısu vadisi boyunca batıya doğru uzanan Eskişehir ovasıdır.(E).5’den düşük). % 26. iklimi ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik. batıya doğrudan yükselerek İç Batı Anadolu eşiğinin dağınık. Toprak Reaksiyonu : Tarım topraklarının % 0. Porsuk ile Sakarya’nın yukarı kısmı arasında da Sivrihisar kütlesi yer alır. İl arazisinde orta derecede yüksek fakat yapı bakımından çeşitli dağlar görülür. Batıda Bozdağ ile devam eden Sündiken Dağları vardır.5’den büyük) reaksiyona sahiptir.8 ile en fazla kahverengi topraklar. batıda 250 m’nin altına düşer.

% 1.8’i kireçli.248 % 10.2 TOPRAK KİRLİLİĞİ Genel anlamda toprak kirliliği.862 316.1’in de organik madde çok az.365. Fosfor : Bitkiler tarafından alınabilir fosfor tayinlerinde (Olsen Metoduna göre) tarım topraklarının % 19.7’sinde fosfor çok az. Azot noksanlığına Organik miktarını artırıcı önlemlere başvurulması.70 23.266. Görüldüğü gibi il topraklarının potasyum seviyesi umumiyetle yeterli olmakla birlikte az miktarda potaslı gübreye ihtiyaç duyulmaktadır.7’sinde orta.1 İlimiz Topraklarının Derinlik Bakımından Durumları Derinlik (cm) Derin (90 +) Orta Derin (50-90) Sığ (20-50) Çok sığ ( 0-20 ) TOPLAM Diğerleri GENEL TOPLAM Tarım İl Müdürlüğü 2004 Alan (Hektar) 146. TABLO E.23 100. % 22. kaliteli ve yüksek ürün verme kabiliyetlerini yitirmeleri şeklinde tanımlanabilir.00 E.168 557. Bu değerlendirmeye göre fosfor eksikliği gösteren toprakların fosforlu gübrelerle takviye edilmesi gerekmektedir.5’inde yüksek ve % 13.15 42.77 7. İl topraklarının % 2.8’inde ise fazla miktarda potasyum tespit edilmiştir. % 30. % 36’sı az kireçli.8’inde iyi ve 4.74 16.6’sında az. % 22.1’inde potasyum az. Analiz sonuçlarının ortalamasına göre .6’sında ise yeter düzeydedir.9’unda yeter ve % 94. toprakların fiziksel.2’si az kireçli. % 38. 117 . gübrelenmesi gerekmektedir.7’sinde orta. topraklarda fazla miktarda potasyum birikmesine neden olmaktadır. topraklarının % 13. % 1.732 1. Organik Madde : Tarım topraklarının büyük bir kısmı organik madde yönünden fakir durumdadır.9’u fazla kireçli ve % 19. % 10.1’i ise çok fazla kireçlidir.986 1. İl topraklarının azotlu gübrelerle yağışlar ve erozyon sebep olmaktadır.516 98.18 92. Bunun yanı sıra doğada su ve hava ile olumsuz etkileşimi de söz konusudur. kimyasal ve biyolojik etkenlerle doğal yapılarından uzaklaşarak beklenen doğal. % 13. % 16.5’inde ise çok yüksek fosfor varlığı tespit edilmiştir. sağlıklı. İnsan aktivitelerine göre kirleticiler 4 sınıfta gruplandırılabilirler. Potasyum : Ülkemizin jeolojik yapısı ve iklim durumu.Toprakta Kireç (CaCO3) : İl topraklarının % 5.500 227. verimde devamlılık ve artış için gereklidir.2’sinde potasyum orta.

0 Fabrikadan 300 m güney (Meşe sağlıklı) 2 0.58 Mihalgazi (Domates)%50-60 hasta 12 1.05 Laçin-Sağlıklı bahçe (Domates) 10 1. PCB’ler.1998 tarihinde muhtelif yerlerden 18 adet toprak ve 17 adet çeşitli bitki (Domates.05 Fabrikaya 50 m güneybatı Meşe yaprağı(Sağlıklı) 59 0. fasulye fasulye. TABLO E. bazılarının kısmen kuruduğu.yol kenarı (kabak) 30 0. Pestisidler.0 Fabrikadan 500 m kuzeybatı (Meşe sağlıklı) 17 0. Klorlanmış bileşikleri içeren atıkların yakılması.05 Sarıcakaya merkez (Domates) 9 1. Kentsel çöpler.0 Fabrikadan 500 m güneydoğu 9 0. Asidik korozif maddeler.58 Mayıslar Mevki(Domates)%10 canlı gerisi tamamen yanık 11 1. Maden atıkları. kabak.53 Tandır köyü.53 Dağküplü-Mayıslar 4 km (Domates) 18 1. Tarımsal aktiviteler .1. 118 .09.58 Mayıslar mevkii(2) (Domates) bitkiler tamamen kurumuş 1 1. PAC’ler. Sağlıklı (Domates bahçesi) 4 0.köy imamının ekili bahçesi (fasulye) 33 1. evsel ve ticari aktiviteler . Analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. Sakarya vadisinde bulunan Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri ile bağlı köylerinde yapılan incelemede bazı domates bahçelerinin tamamen kuruduğu.05 Fabrikanın batı yönü.2. yakınında bulunan diğer domates bahçesinde ise bitkilerin büyük oranda sağlıklı olduğu ve üretime devam edildiği gözlenmiştir. Ağır metaller. Tuzlaştırıcı maddeler 3.1 Kimyasal Kirlenme E. salatalık.53 Yarımca köyü içi (Sağlıklı)domates bahçesi 8 0. Kimyasal atık depoları 4. Radyonükleidler 2.1 Atmosferik Kirlenme Yarımca Köyünde faaliyette bulunan Çıldırlar Kurşun İzabe Tesisinin bacasından çıkan atıkların Yarımca Köyü çevresi ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde üretilen kültür bitkilerine tesir ve zararlarını tespit etmek amacıyla 18.0 Yarımca Köyü içi.53 Dağküplü Mevkii-Mayıslar arası 4 km (salatalık) 3 0.05 Ilıca köyü (Domates) %40-50 sağlıklı bahçe Tarım İl Müdürlüğü 2004 Fabrikanın bulunduğu Yarımca köyü ve yakınındaki Tandır köyünde üretilen bitkilerin sağlıklı ve verimli olduğu görülmüştür. ağır metaller ve korozif maddelerle yapılan arazi dolguları E.05 Kapıkaya (Domates) % 5 canlı gerisi kuru 17 1. Endüstriyel aktiviteler . Yarımca köyü ve Sakarya vadisi arasında orta konumda bulunan Dağküplü köyünde de bahçelerde herhangi bir problemin olmadığı tespit edilmiştir. Ticari gübreler/ahır gübreleri.2 Bitki Örneği Analiz Tablosu Pb Cd AÇIKLAMALAR (ppm) (ppm) 497 1. Şehirsel. Enerji kullanımı . dioksinler ve ilgili maddeler. meşe) örnekleri alınarak kurşun (Pb++) ve Kadmiyum (Cd++) analizleri yapılmak üzere Orman Toprak Laboratuar Müdürlüğüne gönderilmiştir.1.2.58 İğdir sağlıklı bahçe (Domates) 6 1.

Bu sonuçtan mevcut kurumaların kurşun varlığı ile irtibatlı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Seyitgazi İlçesi Kırka Beldesi’nde 24.0-1. özellikle İlimizde hakim rüzgar yönünü de dikkate alındığında Yarımca köyünde bulunan kurşun fabrikasının bacasından çıkan atıkların Sakarya vadisine ulaşması ve oradaki bitkisel üretimi olumsuz yönde etkilemesi pek mümkün görülmemektedir. “Kırka çıkışı. satürasyon ekstraktında) 1. Işık Mah.49 2. Bununla ilgili sağlıklı yorumlar 119 . son veriler.01-1. Kırka Kamil Çelik bahçe Top. Yapılan literatür taramalarına göre topraktaki kurşun sınır değerleri 2-200 ppm. kadmiyum sınır değerleri ise 0. kadmiyum sınır değerleri ise 5-10 ppm olduğu. Alınan 17 adet bitki örneği analiz sonuçları incelendiğinde tamamen veya kısmen kurumuş domates bitkilerinde en fazla 18 ppm kurşun bulunmasına rağmen sağlıklı ve verimli domates bitkilerinde 30 ppm gibi daha yüksek oranda kurşun bulunduğu tespit edilmiştir. TABLO E.27 1. muhtemelen Kırka Bor cevheri işletme faaliyetlerine bağlı olarak yüksek bor içermekte. Alternaria ve Mildiyö gibi mantari hastalıkların yoğun olarak ortaya çıkması ile bitkilerin olumsuz yönde etkilenmesine.76 4.14 1.Ancak Sarıcakaya şartlarında domatesin vejetasyon süresinin ortalama 180 gün olduğu da dikkate alınarak meydana gelen bu kurumaların . Kırka Kırka çıkışı ilk tarla Kırka çıkışı ikinci tarla Kırka çıkışı su altında kalmayan tarla Kırka çıkışı son 1 tarla İl Çevre Müdürlüğü 2000 Bor (ppm) 1. Bor üst değerinin biraz daha yukarılarda olduğunu göstermektedir.05 ppm kadmiyum bulunduğu bitki örneği analiz tablosunda görülmektedir. Çok yıllık bir bitki olan sağlıklı meşe ağaçlarında 497 ppm kurşun ve 1.00 ppm’dir. değerler 1.27 ile 4. Muhtelif yerlerden alınan 18 adet toprak örneğinden sadece fabrikaya 50 m uzaklıktan alınan örnekte 114 ppm kurşun bulunmuş diğer örneklerde kurşun ve kadmiyuma rastlanmamıştır. Bitkilerdeki kurşunun toksitite sınırının 2035 ppm. Ağır metaller gurubunda bulunan kurşun ve kadmiyumun yayılmasında mesafe faktörünün önemli olduğu. yağış sularının etkilediği tarlaların daha yüksek oranlarda Bor içerdiği görülmektedir.5 ppm arası tespit edilen Bor değerleri “yüksek” ve pek çok bitkiler için de “toksik” olarak yorumlanmakla birlikte.97 2.02. yazın son aylarında ise hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi neticesinde Evapotransprasyonun (topraktan buharlaşma ve bitkilerde terleme ile su kaybı) artması ile bitkiler su düzeni bakımından strese girmiş ve neticede kurumalar artmıştır. su altında kalmayan tarla”nın nispeten düşük bor içermesi. bitki vejetasyonunun son dönemleri olması yanında iklim açısından da ekstrem bir yıl yaşanmış olması da etkili olmuştur. İlkbaharda yağışları fazla olması sebebiyle sebzelerde Fusarium ssp. .1999 günü meydana gelen yoğun yağış sonucu oluşan Borlu suların tarım alanlarına etkilerinin belirlenmesi ile ilgili alınarak gönderilen toprak örneklerinin analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.65 4.3 Analiz Sonuçları Örneğin Alındığı Yer Kırka futbol sahası Mustafa Ok bahçe Top.99 Genelde topraklarda (Karmin metoduna göre . Işık Mah. Seyhan sok.76 ppm arasında değişmektedir. Örnekler. ancak bitki türlerine göre toksitite sınırlarının farklılık gösterdiği de belirtilmektedir.

8’i ova ve %51.2 Mikrobiyal Kirlenme Bu konu ile ilgili yeterli bigi edinilememiştir. E. ülke geneline oranla makineleşme ve modernleşme dikkati çeken boyuttadır.4’ü 26-50 dekar. Sulanabilir arazilerde her yıl ekim yapılmaktadır.505 : 325. % 6.3.yapılabilmesi için tarlanın açıktır.3. Bir mikroklima bölgesi olan Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde ilimiz ve çevre illerin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde sebzecilik ve seracılık yapılabilmektedir. ancak tarım topraklarındaki değişim ve ürün bazında Köy Hizmetleri 14’ncü Bölge Müdürlüğü Toprak Su Araştırma Laboratuarı ve Üniversiteler tarfından yapılan araştırmalar sonuçlanmamıştır.2. % 25.4’ü 101-200 dekar.1’i 51-100 dekar.2.1 Arazi Sınıfları Eskişehir İl arazisinin %21.3.1. Eskişehir’deki tarımsal faaliyet. daha çok serin iklimde tahıl (Buğday.3 ARAZİ E. “Nadas-Ekim” münavebe sistemi uygulanmakta ve her yıl 194 890 ha’ı nadasa bırakılmaktadır. sınıf.851 : 360.3. % 31. 336 939 hektar çayır-mer’a arazisi (% 26) . ülkenin en temel bitkisel besin maddeleri üretiminde küçümsenmeyecek bir yer tutarken.1.8’i 201-500 dekar.8’i dalgalıdır.5’i ise 1000 dekardan büyüktür. 1981 Köy Envanter Etüdüne göre Eskişehir’de işletmelerin % 3.6. daha öncesine ait değerlerinin de bilinmesine ihtiyaç olduğu E. E. Toprak İskan Müdürlüğünün. ve 4. İşletmelerin % 2.1.2 Atıklardan Kirlenme Seyitgazi ve Doğançayır sulama birliklerince Seydi suyundaki bor yüklerinin tarım alanlarına olumsuz etkileri nedeniyle şikayetler oluşmuş.1 Arazi Varlığı E.5 hektar (% 7) tarıma elverişsiz arazi ve 3 420 hektar su yüzeyleri (% 0.sınıf.996 Ha Ha Ha Ha 120 .204 : 96. Arazi kabiliyeti yönünden ildeki arazilerin % 9’u 1. sınıf arazilerdir..6’sı 501-1000 dekar arasındadır. % 30.% 8. % 55’ide 5.7 ve 8.8’i dağlık. Arpa) ile Şeker Pancarı tarımı yapılmaktadır. Tipik bir karasal iklime sahip olan Eskişehir’de Sarıcakaya ve kısmen de Mihalıççık İlçeleri hariç tutulacak olursa genelde yıllık yağış 400 mm’nin altında olup. % 17.2 Kullanım Durumu Tarım arazisi Çayır-Mera Ormanlık-Fundalık Diğer : 582.2) bulunmaktadır. 352 139 hektar (% 25) orman ve fundalık arazi. % 36’sı 2. 564 563 hektar (% 42) tarım alanına sahip olan Eskişehir İlinde . Geriye kalan araziler kıraç ve taban arazi olup.1’i 0-25 dekar. % 6’sı yayla. E. 98 512.

008 209.096 1.787 2.909 246.65 2.0 E.ŞEKİL E.552 283.298.023 % 15.72 1.2 24. TABLO E.5’te.0 % 58.712 3.1 16.23 2.100 8.9 19.1 Arazinin Kullanma Durumu 7% 26% 43% Tarım Arazisi Çayır-Mera Ormanlık-Fundalık Diğer 24% Tarım İl Müdürlüğü 2004 Tablo E.84 1.15 2.28 0.18 1.118 12.4 Eskişehir İlinde Arazi Kullanımı Kullanım Nedeni Hububat Yemeklik Baklagil Endüstri Bitkileri Yağlı Tohum Yumrulu Bitkiler Yem Bitkileri Toplam Tarla Bitkileri Nadas Kullanılmayan Tarım Arazisi Bağ-Bahçe-Zeytinlik Genel Toplam Tarım İl Müdürlüğü 2004 Alan (Ha) 342.53 66.3.1 21.31 100.5 0. TABLO E. problemli sahalar Tablo E.885 582.0 121 .2 Arazi Problemleri İldeki arazilerin eğim durumu Tablo E.43 1.18 2.4’de Eskişehir İlinde Arazi Kullanımı verilmiştir.013 176.0 3.520 49.6’da verilmiştir.08 30.5 Eskişehir İli Arazileri Eğim Durumu EĞİM Düz Eğimli Hafif Eğimli Orta Eğimli Dik Eğimli Çok Dik Eğimli Sarp Eğimli TOPLAM Tarım İl Müdürlüğü 2004 EĞİM % 0-2 2-6 6-12 12-20 20-30 30+ ALAN HEKTAR 196.332 16.7 100.75 1.74 4.505 % 88.888 385.498 8.035 14.91 100.935 312.

476 10. TABLO E.756 Ha.761 hektarı tuzlu.Alkali TOPLAM Orta Derece Şiddetli SU EROZYONU Çok Şiddetli TOPLAM TAŞLILIK (II-III-IV.372 6.427 hektar taşlı arazi mevcuttur.228 Ha.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 122 . Taşlılık : Toprağın kullanılmasını sınırlandıran başlı başına bir etkendir. arazide orta derecede.779 hektarı tuzlu-alkalidir.3 100. İlimizde işlemeli tarıma uygun II-III ve IV.9 8.033. 6. Çoraklık problemi olan sahaların 33.483 254. Ancak.372 hektarı hafif tuzlu.5 1. 283.6 Eskişehir İlinde Problemli Sahalar PROBLEMLİ SAHALAR YAŞLIK Hafif Tuzlu Tuzlu Alkali ÇORAKLIK Hafif Tuzlu-Alkali Tuzlu. arazide şiddetli ve 495. ilimizde taşlık önemli bir problem değildir.Tarım İl Müdürlüğü Verileri (2004) 2.671 681 890 3.Ziraat Müh.489 hektar arazide çoraklık problemi vardır.0 - KAYNAKÇA : 1. Çoraklık : İlimizde 45. arazide çok şiddetli derecede su erozyonu problemi vardır.492 283.0 24.Yaşlık : İlimizde 76.779 45. 681 hektarı alkali.416 hektar arazide yaşlık problemi vardır.4 14. sınıf arazilerde toplam olarak 10. 890 hektarı hafif tuzlu-alkali ve 3.492 Ha. Odası Verileri (2000) 3.9 1. Sınıflardaki) Tarım İl Müdürlüğü 2004 ALAN (Ha) 76.427 % 73.6 27.418 33. Su Erozyonu : İlimizde 254.756 495.228 1.6 47.9 100.

561.1. Önemli ormanlık yöreleri Çatacık. bunun da tamamı meşe cinsidir.139.0 0. Normal baltalıklarda Baltalık işletme sınıfına göre işletilmektedir. Bölge içerisinde yer yer kalkerli.1. İlin Ormanlık alanlarının saha itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.1 Eskişehir İli Ormanlarının İşletme Müdürlükleri İtibariyle Kapladıkları Alan Durumu ESKİŞEHİR İLİ DAHİLİNDEKİ ORMANLARIN KAPLADIĞI ALANLAR SAHALAR BALTALIK NORMAL BOZUK HEKTAR 6 17056.0 352. granit yeşil kayaçlar bulunmaktadır. Geriye kalanı bataklık ormanları olup.0 Çatacık 35338. Tüflü ve marnlı.0 HEKTAR 8 19718.0 İlimiz koru ormanlarının % 78’ü karaçam.1.1.0 BAĞLI KURULUŞUN ADI KORU NORMAL BOZUK GENÇLİK a.0 Toplam 150173. Mihalıççık.ab 10 15.0 TOPLAM HEKTAR 16 188811.(F) FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1 Ormanların Ekolojik Yapısı İlimiz İç Anadolu Bölgesi hudutları içinde yer aldığından karasal iklim hüküm sürmektedir. Seyitgazi.0 12546. Büyükyayla ve Kalabak’tır. Bununla beraber % 26’i ormanlarla kaplıdır.5 30. Batı genelde Kuzey-Güney istikamettedir.5 83718.5 79609. Porsuk Çayını takip ederek Doğu-Batı istikametine uzayan sırtlar yan dere havzalarına derin yarıntılar yaratmıştır.0 31448.907.0 7.173.0 20100.ab.0 52364. Üretimle birlikte büyük çapta ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetleri de Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülmektedir.0 8. marnlı. Sarıcakaya.5 Mihalıççık 33398. TABLO F. separtin üzerinde orman yetişme şartları açısından iyi toprak değildir.1 ORMANLAR F.1. 123 . Ayrışmasından az taşlı derin toprak meydana gelmiştir. Koru ormanları yaş sınıfları metoduna göre işletilmektedir.0 32833. F.5 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 ENERJİ ORMANI TESİSİ HEKTAR 12 0.2 İlin Orman Envanteri İlimiz Orta Anadolu Bölgesinin karakteristik bitki örtüsü olan zonu içerisinde yer almaktadır. İlimiz ormanları ormanların devamlılık prensibini bozmayacak şekilde piyasa ihtiyaçları da dikkate alınarak işletilmektedir. tüflü.5 137680.0 18733.173.5 73399. Eskişehir kuzeyinde ve güneyinde dik yüksek eğimli engebeli arazi yapısına rağmen ovalık kısımda meyil %1-2’ye kadar düşmektedir. İlimizdeki toprak oluşumu neojen devrimde meydana gelmiş mermer ve granit intüzyonlarına tesadüf edilmektedir.5 HEKTAR HEKTAR 1 2 4 Eskişehir 81437. % 6’ü kızılçamdır. Rakım 200-1600 m arasında değişmektedir.1 EKOSİSTEM TİPLERİ F. bazalt. bazalt iyi toprak veren ve mikaşistik yapıdaki arazide orman için ideal yetişme muhitidir. % 9’i sarıçam.0 1677. Bunlardan granit.00 0.00 207 207.

5’te verilmiştir.412.5 64846 287853.0 1.5 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 İşletmesi Orman İçi Açıklık Alan (Ha) 79.23 22. Orman Amenajman Planlarının öngördüğü yıllık kesim (eta) miktarına bağlı kalınarak ve sürdürülebilir ormancılık esasları dikkate alınarak Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan üretim miktarları Tablo F.2 İlin Ormanlık Alanlarının Saha İtibariyle Dağılımı Ormanlık Alan (Ha) ÇATACIK 82.573 486.111. Baltalık ve Muhafaza Ormanlarında bozuk ve verimli toplam olarak 358.057 Mülkiyet Biçimi Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Eskişehir İli Dahilindeki Koru. Eskişehir İli içindeki prodüktif ormanların ağaç türlerine göre dağılımı Tablo F.5 % si 1.09 96 10.5 MİHALIÇÇIK 84.450.972.TABLO F.0 Ormanlık alan % si 50 3 13 25 Genel Alan (Ha) 161. Arazi meyili ortalama % 40-60 arasındadır.655 14.501.951.375.849.0 552.590 25. TABLO F.16 20.5 637.5 Hektar Devlet Ormanı ve ayrıca 1253 Hektar Köy Tüzel Kişiliğine ait Kravdan Serisi Özel Orman bulunmaktadır.5 421.37 Baltalık Ormanı (Ha) 14223 36774 20100 224097 % si 0.4 Eskişehir İli Dahilindeki Koru Ormanlarının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı Ağaç Türü Karaçam Kızılçam Sarıçam Kayın Kavak Meşe Ardıç Sedir TOPLAM Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 Serveti m³ 11.641 1.800.770. 124 .394.059 412.5 1.316.946.5 İlin Ormanlık alanlarının nitelik itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.951.3 İlin Ormanlık Alanlarının Nitelik İtibariyle Dağılımı İşletmesi ÇATACIK ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK TOPLAM Koru Ormanı (Ha) 68171 154836.4’te verilmiştir.5 TOPLAM 358.15 5.5 ESKİŞEHİR 191.610.919.179 886.73 3.0 6213.03 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 Ormanlık alanlar yer yer taşlık ve kayalık alanları da kapsamaktadır. TABLO F.350 1.053.321.

3 Orman Varlığının Yararları Ormanların iklim üzerine olan etkisi müspet yöndedir ve iklimi ılımanlaştırır.1. F.4.Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları Eskişehir ili dahilinde 2004 yılı sonuna kadar orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmediğinden tarım alanlarına dönüştürülen toplam alan 9016 hektardır. İlimizde bu tip sahalar mevcut olup rekreasyon ihtiyacını karşılayacak mahiyettedir. F.323 m³ Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 F.1.557 m³ 9.798 m³ 483.TABLO F.851 Hektar mera alanı mevcut olup Çayır.1. Ağaçlandırma çalışmalarında da mevsimlik işçiler çalışmaktadır.2.1.1.1. Toprak ve rüzgar erozyonunu önleyerek verimli toprakların taşınmasına mani olur.968 m³ 13. Rekreasyon sahaları da insanları dinlenme ve eğlenme yeridir.Meralarda ayrıntılı bir botanik kompozisyon araştırması yapılmamasına rağmen 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilen bitki türleri aşağıya çıkarılmıştır. Özellikle orman köylülerinin iş sahaları olan ormanlardan yapılan üretim karşılığı kendilerine nakit olarak ödenmektedir. Ormanlar bol oksijen ürettiğinden insan sağlığına müspet etki yapar.2 ÇAYIR VE MERALAR F. 125 .5 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 2004 Yılında Yapılan Üretim Miktarı ÜRÜNCİNSİ Eskişehir Çatacık Mihlıççık TOPLAM MİKTARI 24.1 Çayır ve Meraların Varlığı İlimizde toplam 325.

2 Türler ve Populasyonlar Balıkdamı Florası Tablo F.1.*** Eskişehir İli karayosunları üzerine bir araştırma yapılmıştır.2.2.13 bölümünde anlatılmaktadır.otlak ayrığı Mavi ayrık Bataklık tavus otu Ç.4.Yüksek Kaliteli Buğdaygil Bitkileri U U Yüksek Kaliteli U Baklagil Bitkileri Sarı çiçekli gazal boynuzu Sarı çiçekli yonca Şerbetçi otu yoncası Yonca Korunga Ak üçgül Kırmızı Üçgül Agropyron cristatum Agropyron deserterum Agropyron elangatum Agropyron intermedium Agrostis palustus Alopekurus peretensis Bromus erektus Dactylis glomereata Elymus junecus Feştuca arundinacea Festuca pratensis Lolium multiforum Lolium perenne Phleum pratense Poa pratensis Otlak ayrığı Kır ayrığı Y. F.9’de Eskişehir İli Karayosunları verilmiştir. SULAK ALANLAR Sulak alanlar ile ilgili konular F.2 Kullanım Amaçları ve Yararları Tarım ve hayvancılık kenti hüviyetinde olan ilimiz genelinde meraların korunması zorunlu olup Seyitgazi ilçesi Aslanbeyli köyündeki örnek mera ıslah çalışması meraların hayvancılık sektörü için önemini vurgulamaktadır.2 FLORA F.3. Eskişehir İl sınırları içinde düzenlenen çok sayıdaki floristik amaçlı gezilerde Tablo F.kelp kuyruğu Çayır salkım otu Lotus coniculatus Medicago falkata Medicago lupilina Madjkago sativa Onobrychis sativa Trifolium repens Trifolium pratense Düşük Kaliteli Mera Bitkileri Cnodon dactylon Köpek dişi Festuca ovina Koyun yumağı Thymus squarrosus Kır kekiği Artemisia fragrans Kır yavşanı U İlimizde mera kadastro çalışmaları devam etmektedir.1.7’te verilmiştir.1. Tablo F. F. 9 familya.**** 126 . F. tilki kuyruğu Dik brom Domuz ayrığı Adi otlak arpası Kamışsı yumak Çayır yumağı İtalyan çimi İngiliz cimi Ç.1 Habitat ve Topluluklar F.2. 17 cinse ait 20 takson saptanmıştır.8’da verilen liken türlerine rastlanmıştır.

lavsoniana(A. Rich. orientalis (L. baccata standishii.Greene sempervirens L. * *** * ** * ** * * * *** * ** yy y y y y y baccata L. deodara (Roxb. libani A.Don. atlantica (Endl. (y) Az Önemli Bitkinin Adı Yaygınlık Zehirli Zehirlilik Organikler Alerji Etkisi Gymnospermae Cuppressacae Thuja Chamaecyparis Cupressus Cupressus Juniperus orientalis L.) Karst.ssp.) G. pungens Engelm. (yy) Orta derecede önemli . ** * Tohum +++ y 127 .TABLO F. Clelland nigra Arn. (+ +) Zehirli fakat ölüme ve Polen Alerji etkisi : (yyy) Önemli .) Link.ssp. (*)Az önemli : (+ + +) Ölüme neden olmuş . (**) Orta derecede önemli.6 Eskişehir’de Yetişen Ağaç ve Çalılar Yaygınlık Zehirlilik ağır Zehirlenmeye neden olmamış.) Car. : (***)Önemli . oxycedrus L. * Pinaceae Abies Cedrus Cedrus Cedrus Picea Picea Picea Pinus Pinus Pinus Pinus Pinus Taxaceae Taxus Taxus bormülleriana Matıf.Murr) Parl arizonia E. abies(L.L.pallasiana nigra Arn. (+) deri ile temasta dermatisis ve tahriş oluşturabilir. brutia Ten. griffithii Mc.pallasiana var pyramidata sylvestris L. *** * * ** * y yy Ginkgoaceae Ginkgo bilabo L.

* * * yy yy Bignoniaceae Campsis Catalpa radicans Semm. * * Aquifoliaceae İlex aquifolium L. Acer palmetum L.) Gaertn. Acer tataricum L. * Araliaceae Hadera Berberidaceae Berberis Berberis Betulaceae Alnus Betula Corylus helix L. ** longifolia Boiss sempervirens L. coriaria L. ** (Bütün org.) Öz meyve ++ tunbergii vulgaris L. pendula Roth.) Gaeritn pendula Roth. Acer pseudoplatanus L. avellana L. * * 128 . ** ** glutinosa (L. Yaygınlık Zehirli Zehirlilik organikler Alerji etkisi *** * *** * Anacardiaceae Cotinus Rhus coggyria Scop. bignonioides Walt * * Buddleiaceae Buddleia Buxaceae Buxus Buxus davidii Franch. * * * yy yy Betulaceae Alnus Betula Corylus glutinosa (L.Bitkinin Adı Angiospermae Aceraceae Acer negundo L. avellana L.

subsp. Orientalis (L.) Kıze. opulus L. alternifolia mas L.C. * Hippocastanaceae Aesculus hypocastanum L. * * ** ** ** ** * * * * yy alata L. * ** Cistaceae Cistus laurifolius L.Bitkinin Adı Yaygınlık Zehirli organlar zehirlilik Alerji etkisi Caprifoliaceae Lonicera Lonicera Sambucus Sambucus Symphoricarpus Symphoricarpus Viburnum Viburnum Viburnum Weigela Celastraceae Euonymus Euonymus japonica Aureoreticulata perilclymenum L. * Cornaceae Cornus Cornus Cornus alba L.D.robur * * * * * yy y yyy yyy yyy Hamamelidaceae Liquidambar orientalis Mill. var. tinus L. rhamnoides L. ithaburencis Decne. cerris L. y 129 . nigra L. japonica L. Var aurea Sweek albus blake orbicalatus lantana L. robur L. nigra L. ** * Fagaceae Carpinus Fagus Querqus Querqus Querqus betulus L. florida (Bunge) A. orentalis L. * * * Eleagnaceae Eleagnus Hippophae angustifolia L.

Pendula nigra L. Iydia Bois anagiyroides * * ** filamentosa L. ** Malvaceae Hibiscus Mimosaceae Albizzia syriacus L. giraldiana Lingelsh excelsior L. * arborescens L. *** juliprissin Durraz * Moraceae Ficus Maclura Mahonia Morus Morus Morus Oleaceae Forsythia Fraxinus Jasminum Ligustrum Ligustrum Syringa Papilionaceae Cercis carica L. * Loranthaceae Viscum album L. Cv. * 130 . vulgare L. alba L. vulgare L. aurantiaca aquifolium (Prush)Natt alba L.Bitkinin Adı Yaygınlık Zehirli organlar Zehirlilik Alerji etkisi Juglanddaceae Jugland Lauraceae Laurus Legiminosae Colueta Genista Laburnum Liliaceae Yucca regia L. ** ** * * * * * *** * ** *** *** yy yy yy Yaprak. officinale L. japonicum Thunb.meyve yy siliquastrum L. * yy nobilis L.

frutioca L. crenulata L. Yaygınlık Zehirli Organlar *** * ** *** *** * * Zehirlilik Alerji etkisi Bütün organlar ++ yy Tohum ++ Platanaceae Platanus orientalis L. canica L. ideus L. watereri Exell. coccinea Roemer. domestica L. spina-christii Mill communis L. * * *** * * * * * * * * ** * ** ** * ** *** Her tarafı + Meyva. eleyi cerasifera Ehrh. laburnum L. oxycantha L.çiçek Tohum ++ ++ ++ 131 .çiçek Meyva. * viticella L. japonica japonica pendula Loud sinensis (Sims.) DC. alba L. speciosa (Sweet9 Nakai japonica DC. pseudoacacia L. ** yy Polygonaceae Polygonum baldschuanium Punicaceae Punica Ranunculaceae Clematis Rhamnaceae Paliurus Rosaceae Amigdalus Cotoneaster Cotoneaster Crataegus Chaenomeles Kerria Malus x Prunus Prunus x Pyracantha Pyracantha Rosa Rosa x Rubus Spiraea Salicaceae Populus granatum L.Bitkinin Adı Gleditschia Amorpha Cytisus Robinia Sophora Sophora Wistaria triacanthos L. sp. vanhouttei Zabel. horizantalis Decne.

* Vitaceae Parthenocissus quinquefolia Graebn. ** *** Simarroubaceae Ailanthus altissima (Mill. Var. Parthenocissus tricuspidata Planch. Yaygınlık *** * *** ** ** * * * Zehirli Organlar Zehirlilik Alerji Etkisi y y Sapindaceae Koelreuteria paniculata ** Saxfragaceae Philedelphus Ribes coronarius L. canadensis alba L. *** Tamaricaceae Tamarix gallica L. * * 132 . *** Tiliaceae Tilia Tilia rubra DC. elaeagnos Scop.) Swingle. Subsp. * * Ulmaceae Ulmus glabra Huds. caprea L. petraeum Wolf. matsudana Koidz.Bitkinin Adı Populus Populus Populus x Salix Salix Salix Salix Salix nigra L. babylonica L.nigra tremula L. Tortuosa Rehd. tomentosa Moench.

Polygonaceae Rumex crispus Rumex dentatus Rech Chenopodiaceae Chenopodium urbicum Chenopodium album Salicornia europaea Clusiaceae Hypericum origanifolium Hypericum perforatum Malvecae Althaea officinalis Rutaceae Haplophyllum myritifolium Fabaceaea (Leguminosae) Astragalus oxytropifolius Astragalus scholerianus Lathyrus palustris Lathyrus digitatus Trifolium nigrescens Fabaceaea (Leguminosae) Trifolium caudatum Trifolium arvense Melillotus officinalis Medicago minima Lotus corniculatus L.var tenuifolius Onobrychis gracilis besser Alhagi pseudalhagi Rosaceae Potentilla reptans Lythraceae Lythrium salicaria 133 Polygalaceae Polygala vulgaris . And sm. Alyssum linifolium Alyssum dasycarpum Alyssum desertorum Alyssum pateri nyar. Brassicaceaea (Cruciferae) Eruca sativa miller Crambe orientalis Conringia orientalis Conringia planissiliqua Cardiria draba Isatis glaucua Aucer ex Boiss Thlaspi perfoliatum Thlaspi alliaceum Hymenolobus procumbens Nutt. and Spach Neslia apiculata Fisch. Lotus corniculatus L.var alpinus Ser. Draba muralis Erophila verna Rorippa sylvestre Matthiola tricuspidata Chorispora syriaca Boiss Sisymbrium altissimum Descurainia sophia Camelina rumelica Resedaceae Reseda lutea Cistaceae Helianthemum nummularium Cooode and cullen Caryophylllaceae Minuartia erythrosepala Cerastium anomalum Dianthus giganteus Gypsophila perfoliata Silene italica Illecepraceae Paronychia argyroloba Stapf.TABLO F.7 BALIKDAMI FLORASI Ranunculaceae Consalida orientalis Consalide hellespontica Adonis flammea Ranunculus constantinapolitanus Ranunculus trichophyllus Ceratocephalus falcatus Papaveraceae Glaucium haussknechtii Papaver rhoeas Hypecoum pprocumbens Hypcoum imberbe sibth. Ex torrey and Gray Boreava orientalis Jaub.var corniculatus Lotus corniculatus L.

ssp. ex Sprengel Centaurea urvillei Centaurea depressa Xearanthemum inapertum Tragopogon aerous Leontodon hispidus Campanulaceae Asyneuma isauricum Asynema lobeliodies Convolvulaceae Convolvulus lineatus Boraginaceae Lithospermum officinale Onosma tauricim Pallas ex Willd Anchusa azurea Anchusa stylosa Anchusa arvensis Scrophulariaceae Veronica bozakmanii Veronica hispidula Veronica anagallis-aquatica Globulariaceae Globularia orientalis Lamiaceae (Labiatae) Teucrium scordium L. pinetorum G. camus Typhaceae Typha anqustifolia Juncaceae Juncus maritimus Cyperaceae Cyperus longus Poaceae (Gramineae) Aegilops cylindrica Secale cereale Hordeum distichon Avena clauda Helictotrichon compressum Koeleria cristata Polypogon monspeliensis Alopecurus myosuroides Phleum alpinum Phleum pratense Phleum bertolonii Catabrosa aquatica Phragmites australis . scordium Teucrium scordium L. scordioides Scutelleria orientalis Lamium amplexicaule Lamium purpureum Wiedemannia orientalis Sideritis lycia Stachys cretia Acinos rotundifolius Thymus leucostomus Mentha pulegium Salvia wiedemannii Salvia frigida 134 Plumbaginaceae Plumbago europaea Acantholimon acerosum Acantholimon ulicinum Plantaginaceae Plantago lanceolata Santalaceae Thesium compressum Urticaceae Urtica dioca Parietaria judiica Salicaceae Salix alba Rubiaceae Asperula tenella Galium tricornutu Alismataceae Alisma gramineum Liliaceae Allium paniculatum Gagea peduncularis Gagea villosa Orchidaceae Orchis mascula L. ssp.Apiaceae (Umbelliferae) Turgenia latifolia Dipsacacaeae Scabiosa holoeuca Scabiosa argentea Pterocephalus plumosus Asteraceae (Compositae) Pulicaria dysenterira Anthemis tinctoria Anthemis austriaca Achillea wilhelmsii Cirsium lappaceum Carduus nutans Centaurea virgata Centaurea iberica Trev. ssp.

) Ach. Cl. H.) Norm. D.) Vain.) Nrom.) Mudd Asp.Arg.) Krempeld. C.ex Sommerf)Spreng Cl. Bu. Anaptychia ciliaris (L.) Nordin. cerina (Ehrht.) Lettau. C. Cladonia cariosa (Ach. Collema tenax (Sw.) Hellb.) Koerb A. C.)Spreng.Fr.) Link.) Fr.ex Mallor)Amold Asp.) Zahlbr. setifera Meresch ex Ras. Evernia prunastri (l. H. cerinelloides Poelt C. rangiformis Hoffm.) Zahlbr.) Lynge.) Vezda Cetraria chlorophylla (Willd.)Hafellner et Bellemere Coelucaulon aculeatum (Schreb. Dermatocarpon miniatum (L. Clauzadea immersa (Web.) Schrad. holocarpa (Hoffm) Wade C. contorta (Hoffrım. lactea (Massal. Xanthostigma (Pers) Lettau.Fr. Cl. flavovirescens(Wulf. fimbriata (L.) Du Rietz.)Dalla Torre et Sarnth K.) Almb. C. Cl.physodes (L. Fulgensia schistidii (Anzi)Poelt. ferruginea (Hudson)Th. Aspicilia caesiocinerea (Nyl. Vitellina (Ehrht.ex Sommerf)Spreng Cl. flavorubescens (Hudson)Laundon C. C.) Mann.) M. boulyi (zahlbr. C.ex Hedw) Th. Dimilaena oreina (Ach. C. Catinaria atropurpurrea (Schaer. Asp.) Massal. velana (Massal.) Massal. cinerea (L. C. İslandica (L. Steiner et Poelt. Cet.) Willd. Caloplaca aurantia (Pers.) Ach. Coralliza (Nyl. Cl.8 Eskişehir İli Likenleri Acarospora cervina (Pers.) Müll. Can. floiacea (Huds. scruposus (Schreb. chlorophaea (Flk. et Poelt.TABLO F. hofmannii (Ach) Flagey Bacidia bagliettoana(Massal. Bu.) Koerb.) R. Griseovirens (Turn et Borr. Asp. Hypogymnia farinacia Zopf.laminisorediata Hawksw. C.fuscescens(Gyeln9 Brodo et Hawksw Buellia epipolia (Ach.et Denot)Jatta Bryyoria capillaris (Ach) Bordo et Hawksw B. saxicola (Hoffm. Can. Candelariella aurella (Hoffm.) Magnusson. H. Hypocenomyce scalaris (ach)Choisy. decipiens (Arnold)Jatta. 135 . Punctata (Hoffm. Catapyrenium lachneum (Ach. insularis Poelt. Can reflexa (Nyl. calcerea (L. macrospora (Hep) Bagl.) Nyl. A.stillicidiorum (Vahl. tubulosa (Schaer)Hav. Can.) Ach. C.furcata (Huds. coniochraea (Flk.) Mong. Sant.

L.) P. carpiana (L. Ex Schaer.) DC.) Baumg. elegans (Link.) Zahlbr. dubia (Hoffm. chlarotera Nyl. exasperata De Not. P. saxatilis (L. candida (Web. Culb Pseudevernia furfurracea (L.) Massal L. R. Rhizoplaca peltata (DC.) Fr. sulcata Tayl.) Ach. P.) Rabenh.) Zopf.) Ach.) Hasselr.) Laund. L. R. capitata (Ach.) Vain L. fraxinea (L. egelantula (Zahlbr. Fr. hagenii (Ach. elaochoma (Ach. furfurcea Ramalina calicaris (L. P.) Leucuk. glabratula (Lamy) Nyl.TABLO F. polymorpha (Ach.) Th. X parietina (L.) Poelt Ky Platismatia glauca (L.) Ach. muscigena (Ach. Culb. umbrina (Ehrth. farinacea (L.) Szat. Phaeophyscia nigricans (Flk. Physconia distorta (With. crenulata (Dicks.) Choisy. T. Solenopsora candicans (Dicks. taractia Krempelh. expallens Ach. James Tephromela atra (Hudson) Hafellner Toninia caeruleonigricans (Light. ex Humb. L.8 DEVAMI Lecania fuscella (Schaer. P.) Arnold Sarcogyne regularis Koerb.) DC. Pha. Ph. neglecta sensu Vain.) Ocrolechia parella (L.) Poelt Ky Phy. Rh. tenella (Scoh. Trapeliopsis flexuosa (Fr. tiliacea (Hoffm) Ach. L. P. stigmatea (Ach. var ceratea Var.) Peltigera rufescens (Hudson) Choisy et Werner. Ph.) Steir Squamarina cartilaginea (With. pulla Ach. Lec. P. pollinaria (Westr.) Th. Lepraria incana (L. Ph.) Ach. P.) Oliv. R. pokoryni (Koerb.) Clauzade et Roux Rihizocarpen geographicum (L. conspersa (Ehrht. L. L. P. Fr. Riparum Ras. Fr. aipolia (Ehrh.)Ach. tinctina Mah et Gill Parmeliopsis ambigua (Wulf. Physcia adscendens (Fr. Lecanora agardhiana Ach. L.) Hook.) Coppins et James Umbilicaria polyphylla (l.) Nyl. L.) Massal. Var. ex Ach. P. saligna (Schrad.) Rabenh. X. Wirth Rinodina exigua (Ach. Orbicularis (Neck.) Moberg.) Ach. stellaris (L. Xanthoria candelaria (L. Letharia vulpina(L. Parmelia acetabulum(Neck.) Lett. L. Ph.) Duby. biziana (Massal.) Ach.) Hertel.) Szat. Fr.) Nyl. subaurifera Nyl.) Ach. varia (Hoffm) Ach.) Koerb. loxodes Nyl. P.) Th. P.Fr. soredians Nyl.) zahlbr. 136 . Lecidella achristotera(Nyl)Hertel et Leuck Lec. V.) Th. P. turneri (Sm. P.) W. P. enteroxantha (Nyl.) Fürnrohr Ph.) Th. Per. O. Amara (Ach.) Hue Mycocalicium parietium (Ach. Phy. R. polytropa (hoffm.) Moberg. campestris (Schaer) Mue. muralis (Schreb. L.

Kuzeybatı. Kuzey. Ilıca Köyü. Büyükyayla Köyü. Eskişehir : Alpu. Juniperus oxycedrus ssp oxycedrus altı.) Schwager Eskişehir : Çifteler. 1250 m POTTIACEAE Tartula inermis (Brid. pallassiana altı. Eskişehir : Sarıcakaya. ruralis (Hew. 850 m *T. KuzeyKuzeydoğu. Küplü köyü. Batı .250m BRYACEAE * Bryum pallescens Schleich. Laevipila (Brid. Alpu-Gökçekaya yolu Şoförler Çeşmesi. pinus nigra ssp. Pinus nigra ssp. 1150 m * Cinclidotus riparius (Brid. Quercus ssp. Ilıca Köyü. Eskişehir : Alpu.Tablo F. 1300 m 137 . 800 m Pterygoneurum ovatum (Hedw. pallassiana.) Mont.ex Schwager.Kramer. Batı. Eskişehir : Alpu. Pinus nigra ssp. Eskişehir : Çifteler. Kuzey. Pinus nigra ssp.9 ESKİŞEHİR İLİ KARAYOSUNLARI RYOPSIDA POLYTRICHACEAE *Polytrichum juniperinum Hedw. pallassiana altı. Crylus ssp. çatacıkAsarlık Tepe. Mayer Et Scherb. Eskişehir : Merkez karacaşehir Köyü. 850 m T. Kuzey.) Brid.) Dix. Pinus silvestris altı. Kuzey. . Pinus silvestris altı. pallassiana altı.) Gaerten. Çatacık. 1600 m Ceratodon purpureus (Hew. ssp hirsuta (Vent) W. . Pinus nigra ssp. tauricum Sap.) Arnott Eskişehir : Sarıcakaya. Eskişehir : Kırka. Çatacık. Eskişehir : Alpu. Karasu Mevkii. 1300 m DICRANACEAE * Dicranum scoparium Hedw. Alpagut köyü.pallasiana altı. 1100m *D .

) P. Ilıca Köyü.. Alpu-Gökçeada yolu Şoförler Çeşmesi. 850 m * Drepanocladus aduncus (Hew.) Schimp. Batı. Başara Köyü. Eskişehir : Çifteler. Juniperus ssp. Pinus silvestris altı. pallasiana. Pinus nigra ssp. kökleri üzerinde.GRIMMIACEAE * Schistidium apocarpum (Hedw. Juniperus ssp. 1050 m ORTHOTRICHACEAE Hedwigia ciliata (Hew. Eskişehir : Alpu. Beauv.Crylus ssp. Kuzeybatı. Büyükyayla Köyü.) Warnst. Aydulum. ile birlikte. Crylus ssp. 1150 m * Eurhynchium striatum (Hew.) Schimp. Kuzey.& S Eskişehir : Çifteler.altı. Eskişehir : Alpu. Kuzeydoğu.&G. 1300 m AMBLYSTEGIACEAE Cratoneuron filicinum (Hew. 850 m Grimmia orbicularis Bruch ex Wils. Eskişehir : Kırka. Pinus nigra ssp. pallasiana.) B. Quercus sp. Eskişehir : Alpu. 800 m Eskişehir : Çifteler.pallasiana Quercus ssp. Çatacık.S. altı. 1530 m Amblystegium riparium (Hedw. Alpu-Gökçekaya yolu Şoförler Çeşmesi. KuzeyKuzeydoğu. Pinus nigra spp. Pinusnigra ssp. Eskişehir : Alpu. 1130 m 138 . Pinus silvestris altı. Phragmites ssp. pallasiana.. Çatacık. ve Quercus ssp.) Spruce Eskişehir : Alpu.altında ve Quercus ssp. Çatacık. Kadıkuyusu Köyü. altı. Eskişehir : Çifteler. altı. Kuzeybatı.1250 m BRACHYTHECIACEAE * Homalothecium sericeum (Hew. 1300 m * Rhynchostegiella curviseta (Brid. Eskişehir : Merkez Karacaşehir Köyü. Quercus ssp. Kuzeybatı.) Limpr.) B. Graminae ssp.. 1150 m PLAGIOTHECIACEAE Hypnum cupressiforme Hew.. Batı.

Yukarıda belirtilen durum İlimiz içinde geçerli olup. Kılkuyruk. Boz kaz. Sansar türlerine sıkça rastlanır. Bağırtlak. Gelincik. suların ve toprağın kirlenmesi hatta havanın kirlenmesi neticesi bazı türler ekstrem ve yok olma neticesine gelmiştir.3. Çatacık. Döğüşken. yapılan gözlemlerde sayılarının 450 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Geyik (Sığın) : Mihallıççık. Ayı (Ursus aretos) : Sayıları oldukça azdır.2.3. Gümüşi yağmurcun. Bu yaşam ortamındaki memelileri şöyle sıralayabiliriz.1 Karasal Türler ve Populasyonları İlimizde faunayı memeliler ve kuşlar olarak tasnife tabii tuttuğumuzda memeliler ve kuşları karada yaşayanlar olarak ayırt edebiliriz. toprak ve su kirlenmesini hızlandırmış. Sayıları vasatın altındadır.1 Habitat ve Topluluklar F. Sutavuğu. nüfusun artması. Çil.F. Üveyik. Sutavuğugillerden . Çulluk. Yeşilbaş. Memelilerin yaşama ortamı ormanlar olup kısmen sazlık ve step bitki örtüsü ile kaplı yerleşim alanlarına uzak mıntıkalarda yaşamlarını devam ettirmektedirler. Miktarları oldukça fazladır. Güvercingillerden . Kakım. Tavşan (lepus europeus) : Sayıları oldukça fazladır. sıkça rastlanmaktadır. Yağmurkuşugillerden . F. Martıgillerden . Kuşlar : Ördekgillerden . sanayinin gelişmesi. Karabaş martı. Kirpi gibi memelilere azda olsa rastlanmaktadır. Bıldırcın.2 Türler ve Populasyonları İnsanoğlu var olduğu günden beri doğaya müdahale ederek çehresini değiştirmiş. Ormanlarda ve kırsal alanlarda kısmen sulak ve bataklık sahalarda bulunmaktadır. türler ve topluluklarda zamanla eksilme olmuştur. Karatavukgillerden .3 FAUNA F. Karatavuk. Çamur kuşu. Sarıcakaya ormanlarda av koruma ve üretme sahasında olup. Sülüngillerden . Sakarmeke. yaban hayvanlarının yaşama ortamları bozulmuş. Kırsal alanda ve ormanlarda rastlamak mümkündür. Tahtalı. Sakarca. Çullukgillerden . Çakal ve Yaban Domuzu gibi memelilerin yaşam ortamları ormanlar olup. Nesli tükenmek üzeredir. Sincap. 139 . Kurt.3. Çöltavuğugillerden .

F.1 Evcil Hayvanlar F.3.F. Sansar. 171 köpeğe parazit aşısı yapılmış 75 adet köpek kısırlaştırılmıştır.3 Hayvan Hakları İhlalleri Bern Sözleşmesine. Orman içi akarsuların yüksek kesimlerinde alabalıklar tabii olarak yetişmektedir.3. Halen barınma evinde 100 köpek bulunmaktadır. Sarıyar Barajı su toplama havzasında.1. İl genelinde 2002 yılında 426 köpeğe kuduz. 2004 yılında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı hareketten 49 kişiye toplam 42. Bu akarsuların aşağı kısımlarında Sazan.3.3. göl. Tilki. Ayrıca göl ve göletlerde Sazan.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. F.3. F.3 Hayvan Yaşam Hakları F.2 Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar Bu konuda elde mevcut sağlıklı bilgi bulunmamaktadır.2. Sincap bulunmaktadır. sıkça rastlanmamaktadır.3. Bıyıklı balık.203.3. Yayın Balığı bulunmaktadır.3.3. Başı boş köpeklerin 180 adedi sahiplendirilmiş 50 adet işaretleme yapılmıştır. Kış aylarında kürkü için tilkilerin zehirlenerek öldürülmesi katliam olarak değerlendirilmektedir. F.1 Sahipli Hayvanlar İl düzeyinde sahipli hayvanlarla ilgili sağlıklı bir bilgi olmamakla birlikte ev içi ve bahçelerde köpek ve kedi besleme ve sevgisi giderek artmaktadır.3. Diğer türlerde Gökçekaya.3.3. Tavşan.2 Aquatik Türler ve Populasyonları Sayıları azalmakta. ayrıca DSİ’nin göletlerinde yetişmektedir. Aynalı Sazan.3.896.2 Balıklar İlimiz dahilindeki akarsular. Turna bulunmaktadır.2 Sahipsiz Hayvanlar Eskişehir ili merkezinde Tepebaşı Belediye Başkanlığına ait 1 adet köpek barınma evi mevcut olup 80 köpek kapasitesine sahiptir. 140 .2. Kara Avcılığı Kanununa ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı olarak gece göz alıcı ışıklarla yapılan bilinçsiz avlanma ile tavşan populasyonu giderek azalmaktadır.2.3. F. Populasyonları oldukça azalmıştır. gölet ve barajlarda balık türleri mevcut olup sırası ile yüksek rakımlı orman içi akarsularda Alabalık türleri yaşamaktadır.1. Kefal bol miktarda üretilmektedir. Bunlar suni olarak ta üretilmektedir.1 Kürklü Hayvanlar Ayı. F.2.2. Mevcut barajlarımızda başta Sazan olmak üzere Yayın ve Yılanbalığı.

Sepetçi. Tabiat Anıtı bulunmamaktadır. Gökçekaya Barajı ve Sakarya Nehrinin güney kıyısını takiben Mayıslar köyüne.13’te verilmiştir.4. Derece Arkeolojik Sit Alanları. Kentsel Sit Alanları . bu yöredeki Arkeolojik eserler Eskişehir Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar.Tanımlar” Bendinin 1. “Tabiat Varlıkları”. Çardak ve Kozlu köyüne. Alt Bendlerinde “Kültür Varlıkları”. “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun İle 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerini Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti Ve Tescili Yapılan Alanlar Eskişehir İline ait I.13’de verilmiştir Eskişehir İl merkezindeki Odunpazarı evleri kentsel sit olarak koruma altına alınmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Kültür ve Tabiyat Varlıklarınca verilen izin doğrultusunda rolevesine uygun örnek Odunpazarı evleri aynı bölgede yapılmakta olup.Takriben bu saha 35 000 Ha kadardır. I.1. Frig medeniyetlerinin yaşandığı Frig vadisi en önemli Tarihi Sit alanlarından olup.3 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 2. En önemli anıtsal kitabe Frig vadisindeki Yazılı Kaya’dır Diğer alt başlıklara konu İl Çevre Koruma Vakfı imkanları ile bir araştırma başlatılmıştır.2.2 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları İlimizde Mihallıççık-Alpu-Merkez ve Sarıcakaya geyik koruma ve üretme sahası mevcut olup. Gözeler. Tabiat Anıtları Ve Tabiat Koruma Alanları İlimiz dahilinde Milli Park. Maddesinin “a. F.3. Bu sit alanlarına ilişkin bilgiler Tablo F.Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar F. hudutları şöyledir : Kuzeyi Mahmuthisar’dan başlayarak Sarıyar Barajı. F.4. Sağlıklı bilgiye ulaşıldığında elde edilen bilgiler rapora dahil edilecektir 141 . doğusu Kozlu.4. Odunpazarı Belediye Başkanlığıncada bazı evlerin restorasyonu yapılmıştır.1 2878 Sayılı Milli Parklar Kanununun 2. Tüm sivil toplum örgütleri ile olduğu gibi derneklede ilişkiler kesintisiz olarak sürdürülmektedir. ve 5. Ayrıca bu alanların tanıtımı için Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli 5000 adet tanıtım amaçlı broşür bastırıldı.4 Valilik.F.Doğal Sit Alanları ve Tarihi Sit Alanları Tablo F. Tabiat Parkı.3.3. Kozlubel. Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3.1. Yarımca köyüne güneyi Yarımca köyünden Tandır. batısı Mayıslar köyünden Dağküplü takiben. Tabiat Parkları. Obruk köyünü takiben Mahmuthisar’a ulaşmaktadır.4 HASSAS YÖRELER F. Hayvanları koruma derneğince hasta ve yaralı köpeklerle diğer hayvanların sağlık hizmetleri yanında kamudaki veterinerlere aşılama ve kısırlaştırma yaptırılmakta ve köpekler sahiplendirilmektedir.1. F.1.4. II ve III. Derece Sit Alanları. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği İlimizde hayvanları koruma derneği kurulmuş ve kuruluş amacına uygun faaliyetlerine devam etmektedir.

12’de verilmiştir. 142 .Yazılı Kaya (Frig Vadisi) Kültür ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu koruma alanları Tablo F.

01.1987 14.11.04.01.05.02.1982 15. GRUP Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel DİĞER BİLGİLER Geeayk Ktvkk Tktvyk Tktvyk Ktvkk Ktvkk Ktvkk Ktvkk Ktvkk Geeayk Ktvkk Geeayk Geeayk Tktvyk Ktvkk Ktvkk KARAR 3747 1444 3180 3180 924 924 924 924 924 3793 1590 3493 3588 2264 38 880 TARİH 10.07.1990 143 .1988 09.1982 24.1991 04.06.09.05.1982 23.1987 04.12 Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları İLİ Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk İLÇESİ Mahmudiye Mihalıççık Han Han Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Merkez ADI Köprü Hamam Meydan Çeşmesi Acı Çeşme Menimhane Çeşmesi (Ulupınar) Selçuklu Hamamı Develikhan Eskihan (Kuran Kursu) Çıngır Çeşme Sücaattin Hamamı Hamam Seyyit Mahmut Külliyesi Köprü Akçeşme Kumacık Hamamı Mahmut Suzani Külliyesi Çeşme Derebenek Mahallesi Aslanbeyli Köyü (Frig Vadisi) Han İlçe Merkezi Kurşunlu Mah.1991 10.1986 22.01. Hamamkarahisar-Dulu Köy Yolları Üzeri Karacalar Mah.1982 12.1991 04.01.1993 09.1992 14. Merkez Çarşı İkiçeşme Mahallesi Derbenek Mahallesi İçler Tepesi ADRESİ Yeni Mah.1991 04.04. Akçeşme Sok. Kurşunlu Külliyesi Alanönü Mah.01. Cumhuriyet Mah.05.1991 04.01.TABLO F. Hapishane Cad. Çayırı Kerpiç Kuyu Su Yöresi Seydisuyu Yatağında Alpagut Kasabası Ertuğrulgazi Cad.

08.54pafta.Mezarlık Kalkanlı Köyü Karapınar Mah.2003 07.2003 10.2003 19.07.20Mllb pafta.474 ada 11 par.1796 parsel Yunusemre Köyü.2003 13. Ballıhisar köyü Ahiler köyü Arkeolojik sit Anıt Anıt Anıt Anıt Anıt Doğal sit Doğal sit Kentsel Sit Anıt Anıt Anıt Anıt Anıt Arkeolojik Sit I.Grup Anıtsal Yapı 2436 2472 2479 2599 2603 2246 2435 2482 2594 2275 2296 2297 2328 2327 2566 29 2716 566 03.2004 144 .11. Eskibağlar Mh. Fabrikalar Bölgesi Işıklar Mah.03.2003 07. Grup Sivil Mimarlık Örneği 1.2003 03.04.2004 08.11.08.10.2004 12.01.08.03.04. 18 pafta 2248 parsel Kızıltoprak Mahallesi 980 ada 17 parsel Kırka Beldesi Örenler Mevkii Dinek Beldesi Cami Şeker Fabrikası Höyük Y.11.2003 11.2003 07.2003 11.2003 07.11.12’nin Devamı Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Mihalgazi Çifteler Çifteler Mihalıççık Günyüzü Günyüzü Merkez Seyitgazi Mihalıççık Personel Yatakhanesi Yerleşim Nekropol Cuma Camii Çeşme Kayalık alanlar İmar planı Cami Cami Cami Nasrettin Hoca Beldesi Alpagut Beldesi. Derece Sit Alanı I.2003 14.01.3557 parsel Eminekin Köyü 1836 parsel Yıldızören Köyü 6 pafta.TABLO F.35 pafta.1176 parsel Atlas Köyü Fatih Mah.04.05.2003 06.07.2003 14.2003 23.2003 14.

DERECE SİT 1.1980 15. DERECE SİT 1.06.1980 15. DERECE SİT 1.1980 15.1980 15.11. DERECE SİT 1.1980 15. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15.1980 15.1980 15.11.1980 15.11.1980 15.1980 15.11.11.1976 08.1980 15.11.1980 15.11.11.11.11.1980 15.1980 15.1980 15.1980 15. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15. DERECE ARKEOLOJİK SİT 1.1980 15. DERECE SİT 1.11.11.1980 15.13 Kültür Envanteri İLİ ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR İLÇESİ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ ADI ŞARHÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK ADRESİ ÇUKURHİSAR KÖYÜ OSMANİYE KÖYÜ KARACAŞEHİR KÖYÜ KESENLER HÖYÜK BÜYÜK HÖYÜK KALE HÖYÜK SARISU HÖYÜK ERENKÖY II HÖYÜK ERENKÖY I HÖYÜK KUMBA HÖYÜK ULUDERE HÖYÜK KANLIPINAR HÖYÜK ÇİFTLİK HÖYÜK SULU HÖYÜK KUL HÖYÜK AKTEPE HÖYÜK İMİŞEHİR HÖYÜK İLME HÖYÜK TÜRKMEN HÖYÜK HAMİDİYE HÖYÜK YAKAKAYI HÖYÜK ALİDEDE HÖYÜK YAPAĞI HÖYÜK ÜRYAN HÖYÜK KALKANLI HÖYÜK TORAMAN HÖYÜK SEPETÇİOĞLU HÖYÜK KANLIPINAR HÖYÜK SELAVAT HÖYÜK FAHRİYE HÖYÜK AKYURT HÖYÜK KESKİN HÖYÜK 4. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11.1980 15.11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15.11.1980 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11.TABLO F.NO 13.1980 15.11.1980 15. DERECE SİT 1.1980 15.11. DERECE SİT 1.11.11.1980 15. HÖYÜK GÜLLÜ HÖYÜK KÜLLÜ OBA HÖYÜK KÜLTEPE HÖYÜK GRUP DİĞER BİLGİLER GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KARAR A-192 A-1696 A-2463 A-2465 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 TARİH .1980 15.11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15.1980 14.1980 15.11.11.11.11.11.11.11.11. DERECE SİT 1.11.11.1979 14.11.11. DERECE SİT 145 .1980 15. DERECE SİT 1.11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15.11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.

1981 24.1981 24.07.07.07.1981 24. DERECE SİT 1.07.1981 24. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24.1981 24.1980 15.1980 15.1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.13 Devamı İLİ ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR İLÇESİ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ SEYİTGAZİ ÇİFTELER MERKEZ ÇİFTELER SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR MAHMUDİYE SEYİTGAZİ MERKEZ SEYİTGAZİ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ ÇİFTELER MAHMUDİYE ÇİFTELER ALPU ÇİFTELER ÇİFTELER SEYİTGAZİ ÇİFTELER ÇİFTELER MAHMUDİYE MERKEZ MİHALLIÇÇIK MERKEZ MERKEZ SEYİTGAZİ ADI HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK KÖPRÜBAŞI HÖYÜK KARAAĞAÇ PINAR H. DERECE SİT 1.07.1980 27. DERECE SİT 1. SARICAİLYAS KÖYÜ KAYMAZ BUCAĞI MAHMUDİYE İLÇESİ SOĞUCAK ÇİFTLİĞİ KARAPAZAR KÖYÜ SARAYÖREN KÖYÜ NEMLİ KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ SARAYÖREN KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ EMİNEKİN KÖYÜ HAMİDİYE ILICABAŞI KÖYÜ CEMANİYE KÖYÜ ZAFERHAMİT KÖYÜ ILICABAŞI KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ GÖKÇEKUYU KÖYÜ CEMANİYE KÖYÜ TÜRKMEN MECİDİYE KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ BEYLİKAHIR BUCAĞI İKİPINAR K. DERECE SİT DİĞER BİLGİLER GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KARAR A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-2498 A-2498 TARİH .07.1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11.TABLO F. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.07.1981 24. DERECE SİT 1.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.1981 24.1981 24.1981 24.1981 24.07.07. DERECE SİT 1.07.07.1981 24. DERECE SİT 1.07. DERECE SİT 1.07.07. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1981 24.11. DERECE SİT 1.1981 146 .1981 24.1981 24.07. DERECE SİT 1. KÜÇÜKÇAYIR HÖYÜK BAYKIŞLA HÖYÜK CINGILLI HÖYÜK KARAPAZAR HÖYÜK ERTEN HÖYÜK SARICAİLYAS HÖYÜK KAYMAZ HÖYÜK KUŞ HÖYÜK SOĞUCAK HÖYÜK KIRCI HÖYÜK ZEYNEPKADIN HÖYÜK NEMLİ HÖYÜK KAVAKÖZÜ HÖYÜK ALPANOS HÖYÜK AKÖREN HÖYÜK EMİNEKİN HÖYÜK 1 HAMİDİYE HÖYÜK 2 ILICABAŞI HÖYÜK 1 KARGI HÖYÜK ZAFERHAMİT HÖYÜK ILICABAŞI HÖYÜK KÜMBET HÖYÜK KULAPA HÖYÜK CEMANİYE HÖYÜK TÜRBE HÖYÜK ARAPDEDE HÖYÜK İKİPINAR HÖYÜK BOYACIOĞLU HÖYÜK KALE HÖYÜK KEÇİ ÇAYIRI HÖYÜK ADRESİ MASADAYI HÖYÜK SARIKAVAK HÖYÜK KIZLAR HÖYÜK BAKIRA HÖYÜK ALPU NAHİYESİ KARAPAZAR KÖYÜ BAHÇECİK KÖYÜ BAYKIŞLA KÖYÜ HAYRİYE KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ HANKÖY ERTEN MH.NO 15.1981 24.1981 24.1999 15. BOYACIOĞLU KÖYÜ YÖRÜK KARACAÖREN KÖYÜ BARDAKÇI KÖYÜ GRUP 1.07.11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.07. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11.07.1981 24.1981 24.07.07.1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.07.07.07.07.07. DERECE SİT 1.07. DERECE SİT 1.1981 24. DERECE SİT 1.07.1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1981 24. DERECE SİT 1.1981 24.07. DERECE SİT 1.07. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1981 24.

DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02.02.HİSAR S.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.GAZİ S.1988 04.HİSAR S.HİSAR S.1982 06.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S.02.1982 06.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT II.HİSAR S.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02.TABLO F.1993 24.GAZİ ADI ESKİ DAĞLAR TÜMÜLÜSÜ VE NEKROPOLÜ DEMİRCİ TÜMÜLÜSÜ GİRİTLİOĞLU HÖYÜK ACIBAŞI TÜMÜLÜSÜ ASLANLI ANTİK ÖREN ÖRENLERBAĞI ANTİK YERLEŞMESİ ACI ÇEŞME HÖYÜK HAMAMYERİ HÖYÜK KÖSTEPE HÖYÜK AKYAR HÖYÜĞÜ YAĞRI HÖYÜK KADI BÜKÜNÜN HÖYÜK SARACIK HÖYÜK ESKİ YAYLA HÖYÜK SAVAK HÖYÜK KAYMAZ II HÖYÜK TAŞ OCAĞI HÖYÜK I ANTİK GERME KOLONİ KENTİ PESSİNUS ÖREN YERİ KARAAĞIL ÖRENLİĞİ ÖREN ESKİ MEZARLIK (YUKARI) ESKİ MEZARLIK S.1982 06.02.02.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02.1993 24.HİSAR S.1982 06.02.1991 24.1982 06.HİSAR S.1993 24.1982 06.1982 06.HİSAR S.0I.GAZİ S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S.1982 06.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ S.02.1982 06.HİSAR S.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. ARASI GRUP I. KÖY.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02.02.02.HİSAR S.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S.GAZİ S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. BATTALGAZİ KÜLLİYESİ ŞÜKRANLI KÖYÜ ÇUKURCA KÖYÜ ÇUKURCA KÖYÜ YAZILIKAYA ÇUK.02.1982 06.HİSAR S.02.02.1982 06.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.11.1982 13.12.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT DİĞER BİL. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. İLÖREN KÖYÜ MERCAN KÖYÜ İLÖREN KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ KAYMAZ BUCAĞI BİÇER KÖYÜ BABADAT KÖYÜ ÖRENYAKA ÇAYIRTABLA MEVKİİ BALLIHİSAR KÖYÜ KESENLER KÖYÜ KIRKA BUCAĞI FETHİYE KÖYÜ.GAZİ S.1996 10.02. İNLERÖNÜ MEVKİİ DEREBENEK MAH.1993 147 . DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02.1982 01. GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK TKTVYK EKTVKK GEEAYK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KARAR A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3326 A-3912 593 130 A-3792 144 924 1590 1590 1590 1590 1590 TARİH 06.04.GAZİ S.1982 06.GAZİ S.02.GAZİ S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.07.GAZİ NEKROPOLÜ ŞÜKRANLI NEKROPOLÜ DEVEBOYNU HAMAMKAYA ARAZASTİS (KÜÇÜK YAZILIKAYA) ADRESİ İLÖREN KÖYÜ İLÖREN KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ GÜNYÜZÜ NAHİYESİ YAZI KÖYÜ KOÇAŞ KÖYÜ HAMAMKARAHİSAR KÖYÜ ORTAKLAR KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ GÜNYÜZÜ NAHİYESİ İLÖREN KÖYÜ GÜNYÜZÜ NAHİYESİ MERCAN K.02.09.1982 28.1982 06.1984 0I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1982 06.

1995 11.07. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.1993 148 . DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.06.06.09.10.02.1993 24.1993 15.04. VE II. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT DİĞER BİLGİLER KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK GEEAYK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK EKTVKK EKTVKK GEEAYK EKTVKK KKTVKK KKTVKK KARAR 1590 1590 1590 1590 1590 1773 A-2758 146 1384 1384 1384 1685 2235 172 112 168 256 1590 1590 TARİH 24.1992 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1981 01.02.04.1988 15.02. DERECE DOĞAL SİT III.TABLO F.1992 15. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1988 06.02.1993 24.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MERKEZ MERKEZ SİVRİHİSAR MERKEZ MERKEZ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ AKKAYA YARIKÇI ILICASI KAKLIK TEPESİ KENTSEL SİT ORMAN FİDANLIĞI ÖREN GÖKSU DÜDENLERİ SAKARYA NEHRİ KENTSEL SİT DOĞANLI KALE AKPARA KALE GÜLEYİK KÖYÜ 37 ADET KÜLTÜR VARLIĞI KARACAŞEHİR KÖYÜ SİVRİHİSAR İLÇESİ (BALIKDAMI) 100 METRE BANTI 184 ADET KÜLTÜR VARLIĞI ÇUKURCA KÖYÜ DOĞUSU ÇUKURCA KÖYÜ DOĞUSU ADI SEYRECEK NEKROPOLÜ AKHİSAR KALESİ DÜBECİK KALE KÜMBET VE ÇEVRESİ PERİBACALARI FRİG KAYA ANITLARI NEKROPOLÜ ADRESİ BÜYÜKYAYLA KÖYÜNÜN GÜNEYİ AKHİSAR KÖYÜ (HAN İLÇESİ) YAPILDAK KÖYÜ İLE AKHİSAR KÖYÜ ARASINDA KÜMBET KÖYÜ GÖKÇEGÜNEY KÖYÜNÜN GÜNEY BATISI YAZILIKAYA KÖYÜ OTLUK KÖYÜ KARAPINAR MEVKİİ ÇARDAK KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ GRUP I.1996 03.1996 29.1993 12.1993 14.02.04.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.07. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1993 24.1997 24.02.02. DERECE DOĞAL SİT KENTSEL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT KENTSEL SİT I.1992 15.

DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT DİĞER BİLGİLER KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KTVKK GEEAYK KK KARAR 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 880 3585 257 TARİH 24.02.1993 24.02.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24.1993 24.1993 24.11. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.06.5 KM K.02.5 KM KUZEYİNDE ÇUKURCA KÖYÜ DOĞUSU ÇUKURCA KÖYÜ KUZEYİ ÇUKURCA KÖYÜ KUZEYİ YAPILDAK KÖYÜNÜN DOĞUSU YAPILDAK KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ KUZEYİ KÜMBET KÖYÜ II. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT MEZARLAR ASKERİ III.1982 06.02.1993 24.1993 24.02.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ İNÖNÜ İNÖNÜ İNÖNÜ ADI KOCABAŞ KALE PİŞMİŞ KALE GÖKGÖZ KALE ÇUKURCA TÜMÜLÜSÜ ÇUKURCA II TÜMÜLÜSÜ ÇUKURCA III TÜMÜLÜSÜ İNLİ YAYLA YAPILDAK ASARKAYA ASLANLI MEZAR KÖRİSTAN NEKROPOLÜ KÜMBET ASAR KAYA BERBERİNİ DELİKLİ KAYA NEKROPOLÜ BAKŞEYİŞ ANITI VE ÇEVRESİ ZAHREN DERESİ VADİSİ ALÇENGEL CAMİİ HAZİRESİ KALE SELEKARI MEVKİİ ADRESİ YAZILIKAYA'YA 2KM UZAKLIKTA YAZILIKAYA'NIN 2 KM KUZEYİNDE YAZILIKAYA'NIN I.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1990 11.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.1993 24.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.02.02.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24.1993 24.1993 09.1997 149 .02.1993 24.DOĞUSU KÜMBET KÖYÜ KUZEYİ KÜMBET KÖYÜ GÖKBAHÇE KÖYÜ GÖCENOLUK KÖYÜ ALÇEGEL MEYDANI GRUP I.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24.02.TABLO F. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.

10. ADRESİ OKLUBALI KÖYÜ ARDIÇ AĞACI MEVKİ YENİ MAH.1994 15.03.1993 14.1983 18.09.07. ALPAGUT KASABASI ERTUĞRULGAZİ CAD.1999 13.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ İNÖNÜ MAHMUDİYE MAHMUDİYE MAHMUDİYE MAHMUDİYE MİHALGAZİ MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK ALPU ALPU BEYLİKOVA ÇİFTELER ÇİFTELER ADI ARDIÇ AĞACI 1/2/3/4 /5/6/7/8/9 KÖPRÜ YEŞİLTEPE HÖYÜĞÜ HARA CAMİİ ÇARŞI CAMİİ SAKARIILICA KÖYÜ KAPLICASI KİLİSE YUNUSEMRE TÜRBESİ VAKIFTEKKE KÜMBETİ MEZARLIK HACI HALİT AĞA KONAĞI HAMAM ÇALÇI KÖYÜ CAMİİ DOĞANCA HÖYÜĞÜ BAHÇEÇİK KÖYÜ CAMİİ HALİLBAĞI KÖYÜ CAMİİ YAZILAKAYA ÖREN YERİ ROMA YERLEŞİM ALANI YAZILAKAYA KÖYÜ ORTAKÖYÜN GÜNEYİ IŞIKLAR MAHALLESİ SAKARIILICA KÖYÜ OTLUK KÖYÜ KARAPINAR MEVKİİ YUNUSEMRE KÖYÜ KORUCU KÖYÜ ESKİBELEN KÖYÜ GÜRLEYİK KÖYÜ PAŞA ŞEHİTLER MAH.198I.1997 04. ÇAYIRI KERPİÇ KUYUSU YÖRESİ SEYDİSUYU YATAĞINDA YEŞİLTEPE MEVKİİ GRUP DOĞAL VARLIK KÜLTÜREL ARKEOLOJİK SİT DİNİ DİNİ DOĞAL SİT DİNİ DİNİ DİNİ MEZARLAR SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ KÜLTÜREL DİNİ ARKEOLOJİK SİT DİNİ DİNİ ARKEOLOJİK SİT DİĞER SİT ALANLARI DİĞER BİLGİLER KK GEEAYK GEEAYK KTVKK KK KTVKK GEEAYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK GEEAYK KK KK GEEAYK GEEAYK KARAR 176 3747 3908 1663 373 1794 2758 880 880 2343 1384 1444 1899 2497 370 772 2420 2942 TARİH 11.1996 10.06.11.11.1983 27.07.11.06.10.1990 06.1995 15.1992 02.06.04.03.11.1980 19.1982 13.1990 09.TABLO F. 09.1980 27.02.1992 23.11.1981 150 .05.1997 13.

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ GÜNYÜZÜ HAN HAN HAN HAN HAN HAN HAN HAN HAN SARICAKAYA SARICAKAYA SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ ADI AYVALI KÖYÜ CAMİİ NEKRAPOL ALANI MEYDAN ÇEŞMESİ ACI ÇEŞME HÜSREVPAŞA İLKOKULU HÜSREVPAŞA CAMİİ ESKİ YOL HANKÖY YERALTI ŞEHRİ ERTEN HÖYÜK HÜSREVPAŞA HAZİRESİ GÜMELE CAMİİ SAKARYA-PORSUK NEHRİ ALPONOS HÖYÜK KEÇİÇAYIRI HÖYÜĞÜ MENİMHANE ÇEŞMESİ (ULUPINAR) SELÇUKLU HAMAMI DEVELİKHAN ESKİHAN (KURAN KURSU) ERTEN MAHALLESİ HÜSREVPAŞA CAMİİ AVLUSU GÜMELE BUCAĞI KAPUKAYA KÖYÜ SARAYÖREN BARDAKÇI KÖYÜ MERKEZ ÇARŞI İKİÇEŞME MAHALLESİ DERBENEK MAHALLESİ İÇLER TEPESİ ADRESİ AYVALI KÖYÜ KÖY İÇİ MEVKİİ TEPEKÖY MAH. SINIRLARININ I.5 KM BATISI GRUP DİNİ ARKEOLOJİK SİT KÜLTÜREL KÜLTÜREL İDARİ DİNİ KALINTI ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT MEZAR DİNİ III. DERECE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT KÜLTÜREL KÜLTÜREL KÜLTÜREL KÜLTÜREL DİĞER BİLGİLER KK TKTVYK TKTVYK TKTVYK TKTVYK TKTVYK TKTVYK GEEAYK GEEAYK KTVKK KTVKK KK GEEAYK GEEAYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KARAR 129 3180 3180 3180 3180 3180 3180 436 3012 880 252 112 3012 3012 924 924 924 924 TARİH 01.07.1996 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 08.04.1977 24.07.1981 09.11.1990 08.07.1988 03.06.1996 24.07.1981 24.07.1981 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991

151

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ ADI ÇINGIR ÇEŞME ÇARŞI CAMİİ ESKİMEZARLIK (SEYİTGAZİ NEKROPOLÜ) SÜCAATTİN HAMAMI ŞÜCAEDDİN VELİ TÜRBESİ HİMMETDEDE TÜRBESİ YILANKIRAN TÜRBESİ URYANBABA TÜRBESİ MELİKGAZİ TÜRBESİ KÜLTEPE HÖYÜĞÜ TEKEL BİNASI (ESKİ HÜKÜMET KONAĞI) ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI MALTEPE TÜMÜLÜSÜ GERDEKKAYA BÜYÜK MAĞARA KÜÇÜK MAĞARA HAMAM İKİ ÇEŞME MAH. YUNUS MAH. YUNUS MAH. ARKEOLOJİK SİT ÇUKURCA KÖYÜ YAKININDA DOĞANÇAYIR KÖYÜ KIRKKIZ DAĞI ÇETİNBAŞIN AĞIL DERESİ ÜZERİNDE (FRİG VADİSİ) HAN İLÇE MERKEZİ BATTALGAZİ KÜLLİYESİ DOĞUSU ASLANBEYLİ KÖYÜ ASLANBEYLİ KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ BEYKIŞLA YAZIDERE KÖYÜ DOĞANÇAYIR ADRESİ DEREBENEK MAHALLESİ GRUP KÜLTÜREL DİNİ DİĞER SİT ALANLARI I. DER. ARK. ve DOĞAL SİT ALANI) KÜLTÜREL DİNİ DİNİ DİNİ DİNİ DİNİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT İDARİ İDARİ İDARİ ARKEOLOJİK SİT KALINTILAR DOĞAL VARLIK DOĞAL VARLIK KÜLTÜREL DİĞER BİLGİLER KTVKK KK KTVKK GEEAYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KARAR 924 924 924 3793 880 880 880 880 880 924 924 924 924 924 1035 1300 1300 1590 TARİH 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 10.09.1982 09.11.1990 09.11.1990 09.11.1990 09.11.1990 09.11.1990 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 24.05.1991 06.05.1992 06.05.1992 24.02.1993

152

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR ADI MEZARLIK FRİG KAYA ANITLARININ BULUNDUĞU BÖLGE GÖKBAHÇE KÖYÜ CAMİİ KAYMAZ HÖYÜK ESKİDAĞLAR NEKRAPOLÜ DEMİRCİ ROMA YAMAÇ YERLEŞMESİ SEYYİT MAHMUT KÜLLİYESİ KÖPRÜ DOĞAL SİT ALANI SELÇUKLU KÜMBETİ ULU CAMİİ ZAİM AĞA KONAĞI AKÇEŞME KUMACIK HAMAMI KİLİSE ASKERLİK ŞUBESİ BİNALARI HAMAM KALINTISI ŞEHİTLİK ABİDESİ ADRESİ (FRİG VADİSİ) GÖKÇEGÜNEY KÖYÜ (FRİG VADİSİ) YAZILIKAYA KÖYÜ GÜNEYİNDE) KÖY İÇİ MEVKİİ KAYMAZ BUCAĞI ILÖREN KÖYÜ ILÖREN KÖYÜ KURŞUNLU MAH. HAPİSHANE CAD. HAMAMKARAHİSAR-DULU KÖY YOLLARI ÜZERİ BALIKDAMİ YÖRESİ MÜLK KÖYÜ ÇARŞI MAH. YENİCE MAH. UZUN SOKAK NO:9 KARACALAR MAH. AKÇEŞME SOK. CUMHURİYET MAH. KILIÇ MAH. KEVSER SOKAK YUNUSEMRE MAH. GÜNYÜZÜ BUCAĞI AYVALI KÖYÜ GRUP MEZARLAR I. DERECE ARKEOLOJİK SİT DİNİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT KÜLTÜREL KÜLTÜREL DOĞAL SİT DİNİ DİNİ SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ KÜLTÜREL KÜLTÜREL DİNİ İDARİ KALINTILAR ANIT ve ABİDELER DİĞER BİLGİLER KTVKK KTVKK KK GEEAYK TKTVYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KTVKK GEEAYK GEEAYK KTVKK TKTVYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KARAR 1590 1773 337 3012 3423 3339 3493 3588 237 4191 4194 44 2264 38 43 45 232 351 TARİH 24.02.1993 15.09.1993 13.06.1997 24.07.1981 20.06.1987 06.02.1982 09.04.1982 12.06.1982 01.07.1988 12.03.1983 12.03.1983 22.01.1988 15.05.1986 22.01.1988 22.01.1988 22.01.1988 01.07.1988 09.12.1988

153

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ ÇİFTELER ÇİFTELER SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ ÇİFTELER SEYİTGAZİ ÇİFTELER MERKEZ MERKEZ İNÖNÜ BEYLİKOVA ALPU SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR HİSARLIK ÖREN YERİ KİLİSE ÖRENLİĞİ ÇAKMAKBAŞI SUYU ÖRENLİĞİ MESUT ÇİFTLİĞİ ÖRENLİĞİ TÜMÜLÜS ADATEPE HÖYÜĞÜ AKTAŞ HÖYÜK HİSARLIK ÖRENLİĞİ TAŞ OCAĞI HÖYÜK II KAĞNI DURAĞI HÖYÜK I ADI EMİN EKİN HÖYÜK 2 KUMARCI HÖYÜK İKİKUYU HÖYÜK ESKİCAMİ HÖYÜK(MEZARLIK) KÖRHASAN HÖYÜK EĞRİ OVA HÖYÜK HAMİTLİ HÖYÜK KATMERLİ HÖYÜK HÖYÜK SELEKARI HÖYÜK KARASAKAL TEKKESİ EUDOXIAS GERMA ADRESİ EMİNEKİN KÖYÜ EMİNEKİN KÖYÜ SARICAİLYAS KÖYÜ GÜMÜŞBEL KÖYÜ KÖRHASAN KÖYÜ ŞÜKRANLI KÖYÜ ORHANİYE KÖYÜ KIRAVDAN KÖYÜ SÜRPEN KÖYÜ SELEKARI MEVKİİ DOĞANLAR KÖYÜ GÜMÜŞKONAK KASABASI TEKÖREN KÖYÜ KAYMAZ BUCAĞI ÇİFTEYATAK OVASI KARACAKAYA KÖYÜ 2 KM GÜNEYDOĞUSU NASRETTİN HOCA KÖYÜ 3 KM KUZEYDOĞUSU ÇAKMAK KÖYÜ MESUT ÇİFTLİĞİ KÖYÜ KURTŞEY KÖYÜNÜN 2KM G. BATISI ÇAKMAK KÖYÜ 1 KM BATISI ALPU- KARAKAMIŞ KÖYÜ 4 KM KUZEYİ BÖĞÜRTLEN KÖYÜ BİÇER KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ GRUP 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT SİT ALANI I. ve III. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT II. DERECE ARKEOLOJİK SİT I DERECE ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT DİĞER BİL. GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK TKTVYK EKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KARAR A-2498 A-2498 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3794 950 257 959 41 700 A-2806 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3339 A-3339 A-3339 TARİH 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 10.09.1982 02.05.1985 06.02.1997 22.02.1991 22.01.1988 13.04.1990 08.05.1981 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 06.02.1982 06.02.1982 06.02.1982

154

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK İLÇESİ SİVRİHİSAR ADI MÜLK KÜMBETİ ADRESİ MÜLK KÖYÜ GRUP DİNİ DİĞER BİLGİLER KTVKK KARAR 641 TARİH 26.01.1990

ESK

SİVRİHİSAR

MÜLK KÖYÜ MEZARLIĞI

MÜLK KÖYÜ

II. DERECE ARKEOLOJİK SİT

KTVKK

641

26.01.1990

ESK

SİVRİHİSAR

ALEMŞAH KÜMBETİ

KUBBELİ MAH.

DİNİ

KTVKK

880

09.11.1990

ESK

SİVRİHİSAR

YUNUS HOCA KÜMBETİ MAHMUT SUZANİ KÜLLİYESİ I. DERECE DOĞAL ve ARKEOLOLİK SİT ALANI I. DEREVE ARKEOLOJİK SİT ALANI

CUMHURİYET MAH.

DİNİ

KTVKK

880

09.11.1990

ESK

SİVRİHİSAR

KURŞUNLU KÜLLİYESİ KAYMAZ BUCAĞI KARAKAYA KÖYÜ KÖYÖNÜ MEVKİİ

KÜLTÜREL

KTVKK

880

09.11.1990

ESK

SİVRİHİSAR

DİĞER SİT ALANLARI

KTVKK

1146

10.10.1991

ESK

SİVRİHİSAR

ARKEOLOJİK SİT

KTVKK

1146

10.10.1991

ESK

SİVRİHİSAR

AK MİNARE

DEMİRCİ MAH.

DİNİ

KTVKK

1373

08.07.1992

ESK

SİVRİHİSAR

HAMAMKARAHİSAR KÖYÜ CAMİİ

DİNİ

KTVKK

1454

07.10.1992

ESK

SİVRİHİSAR

DOĞANARSLAN KÜMBETİ

MÜLK KÖYÜ

DİNİ

KTVKK

1507

18.11.1992

ESK ESK ESK ESK ESK ESK

SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR

DOĞANARSLAN MESCİDİ YAZICIOĞLU KALESİ BİÇER HÖYÜK KARAMANLI ANTİK ÇAĞ ÖRENLİĞİ KAĞNI DURAĞI HÖYÜK II MÜLK KÖYÜ HÖYÜK

MÜLK KÖYÜ

DİNİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT

KTVKK KTVKK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK

1507 1274 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339

18.11.1992 27.10.2000 06.02.1982 06.02.1982 06.02.1982 06.02.1982

BİÇER KÖYÜ TUTLU KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ MÜLK KÖYÜ

I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT

155

F.4.1.4 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları
İlimiz sınırları içersinde su ürünleri üreme alanı olarak kabul edilen kıta içi yüzeysel sularda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre Tarım Bakanlığı’nca çıkartılan sirkülerdeki takvim doğrultusunda avlanma yasağı uygulanmaktadır. Bu alanlarda sirkülerdeki tarihler dışında usulüne uygun avlanma yapılmakta olup , Kaymaz, Musaözü, Yenice Barajları ve Günyüzü I, Günyüzü II, Oğlakçı, Tutluca I, Tutluca II, Mercan, Ahırköyü, Kanlıpınar, Bahçecik, Emircioğlu, Keskin, Çatmapınar Göletlerinde avlanma yılboyu tamamen yasaklanmıştır.

F.4.1.5 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 15-20.Maddelerinde Tanımlanan Alanlar
Eskişehir şehir merkezinin kullanma suyu ihtiyacı Porsuk Çayından temin edilmektedir. Porsuk Çayı Havzası Yönetmeliği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Su alma noktasından itibaren alt başlıklardaki koruma alanları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen mesafeler göz önünde bulundurarak belirlenmiştir.

F.4.1.6. 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri”
Düşük Kalorili ve yüksek kükürtlü katı yakıtların şehir merkezinde uzun süreli yakılması sonucu 1994-1995 kış sezonuna kadar Eskişehir ili DİE bültenlerinde en kirli iller sıralamasında başta yer almış ve 1 nci derece kirli iller arasında olması nedenı ile şehir merkezi hassas kirlenme bölgesi konumuna gelmiştir. 20.02.1995 tarih ve 12 nolu Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yüksek kalorili düşük kükürtlü yerli ve ithal kullanımı zorunluluğu getirilmiş ve şehir merkezinde %1.5’ten fazla kükürt içeren sıvı yakıtların ısınmada ve sanayide kullanılması yasaklanmıştır. Ülkemize doğalgaz bağlantısı ile birlikte 1996 yılından itibaren doğalgazın ilimizde öncelikle sanayi, sonrada ısınmada kullanılmaya başlanmıştır. Alınan tedbirler sonucu il merkezinde hava kirliliği önlenmiş ve İlimiz DİE bültenlerinde kirli olmayan iller arasında gösterilmiştir. Bu hususlarla ilgili ayrıntılı bilgi C.1.2.3 başlığı altında verilmiştir.

F.4.1.7 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar
İlimiz hudutları dahilinde Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmamaktadır.

156

11 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar F.Coğrafi Bölge b.Serisi f.Köyü e. Av ve Yaban Hayatı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alınmıştır.5 hektar Devlet Ormanı ile 1253 hektar Melemen-Kıravdan Köy Tüzel Kişiliği Ormanı mevcuttur.12 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F.01.1.Mevkii : İç Anadolu Bölgesi : Eskişehir : Sivrihisar : Ahiler : Karabayır tepe : Balıkdamı-Gökada Alanın Merkez Noktasının Koordinatları : a.İli c.En Yüksek b.1.9 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler İlimiz dahilinde koru.1.1.4.1.4.Boylamı : 43 39 00 Kuzey : 38 10 00 Doğu : Eskişehir J 26 a-b-c : Devlet (Hazine) : Alanın Yer Aldığı Pafta No Alanın Genişliği (Ha) : 400 Ha Mülkiyeti En Yüksek En Alçak Yükseltileri a.8 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar İlimiz hudutları dahilinde 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alan bulunmamaktadır F.4.1.13 30. Alanın Adı : Balıkdamı Alanın Yer Aldığı : a.4. F.1. Milli Parklar . Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler F.En Alçak : 803 m Gökada sazlığı mevkiinde : 799 m Balıkdamı mevkiinde 157 .951. baltalık ve muhafaza ormanlarında bozuk ve verimli toplam olarak 358.F.Enlemi b.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınmlanarak Yürürlüğe giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar Eskişehir İli sınırları içindeki en önemli sulak alan Balıkdamı olup.4.1 başlığı altında verilmiştir.İlçesi d.4.10 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar F.

özellikle kışların Kuzey Yarıküresinde sert geçtiği yıllarda Avrupa Kıtasından göç eden yüzlerce kuş türlerinin göç yolu üzerinde uğrak yeri olması nedeniyle hareketli bir ortama girmektedir. Balıkdamı bu açıdan kurtulan ve günümüze intikal eden kurtarılması gereken sahalardandır. ikinci uğrak yerleri de Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Balıkdamı (Gökada) sulak sahasıdır. Balıkdamı dışında başka saha olmadığı düşünülürse Balıkdamı sulak sahasında 100 türün üzerinde (uzun bir periyot içinde ve sağlıklı yapılabilirse) su kuşu türü tespit edilebilir. Ekosistemin devamlılığı ile fonksiyonun arttırılması ancak böyle mümkün olacaktır. Eskişehir İli ve civar iller sınırları içinde doğal dengesi bozulmamış. Sakarya Nehri drenaj çalışmalarından önce burada çok sayıda kuş türü kuluçkaya yatmakta iken nehrin yatağı temizlendikten sonra bu sayı ve kuluçkaya yatma zamanları çok azalmıştır. yukarıda da bahsedilen nedenlerden dolayı kesin korunması açısından önemli bir alandır. Balıkdamı su kuşları sahası kaybolmaya yüz tutmuş. fauna ve flora yönünden son derece zengin ve Türkiye’de sayıları az bulunan sulak sahalardan birisidir. Balıkdamı. Sakarya nehrinin kaynağından (nehir uzunluğu) 70 km. Sulak Alanın Özellikleri Yurdumuz bilindiği gibi insanlık ve kültür tarihi çok eskiye dayanan üç büyük kıtanın ortalarında ve en hareketli noktasındadır. Bu sulak sahalarda yaşayan kuş türlerinden bir çoğu. Bu yollardan bir tanesi Boğazlar üzerinden Anadolu’ya geçen kuşların Balıkesir’in Bandırma İlçesinde bulunan Manyas gölü. Balıkdamı’nın koruma altına alınmasıyla bölgemiz ve çevresinde bulunan su kuşları avlat sahalarına da devamlı potansiyel saplanacaktır. Çevrede bulunan bazı küçük kaynak sularla da beslenmekte ise de asıl beslenme noktası Çifteler İlçesi yakınında bulunan “Sakarbaşı”dır. Ekonomik nedenlerle Balıkdamı gibi birçok sulak saha (arazi kazanmak amacıyla) kurutularak yok edilmiştir. Balıkdamı ve yöresinde tespit edilen kuş türleri 40 civarındadır. Burası İç Anadolu girişi üzerindeki ilk noktasıdır. bazen de uygun gördüğü ve rahatsız edilmedikleri korunan sahalarda kışları geçirmektedir. uzaktadır. Belli Başlı Su Kaynakları : Balıkdamı (Gökada) sulak sahası. Sonbahar mevsimi ile beraber.Alanın Genel İklim Özellikleri : Balıkdamı sulak alanı İç Anadolu’nun tipik iklim koşullarını taşımaktadır. uluslararası su kuşlarını koruma sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Yaban Hayatı Korunması Sözleşmeleri ile korunma altına alınan türlerdir. göç eden bu türlerin büyük bir kısmı yurdumuzun bu göç yolları üzerinde konaklamakta. 158 .

Tespit Edilen Su Kuşları ve Balık Türleri : a-Su kuşları : Karabatak – Pahalacorocorax Balaban – Botaurus stellaris Beyaz Balıkçıl – Egretta Alba Gri Balıkçıl – Ardea cinerea Leylek – Ciconia ciconia Kara Leylek – Ciconia nigra Ötücü Kuğu – Cygnus cygnus Küçük Sakarcakazı – Anser erythropos Yeşilbaş – Anas platyrhynchos Boz Ördek – Anas strepera Kılkuyruk – Anas acuta Fiya – Anas penelope Çamuran – Anas crecca Çıkrıkçın – Anas guerguedula Kaşıkçın – Spatula clypeata Suna – Tadorna tadorna Angıt – Casarca ferruginea Macar – Netta rufina Karabaş Patka – Aythya fuligula Elmabaş – Aythya ferina Paspaş – Aythya nycora Dikkuyruk – Oyyura leucocephala Sütlani – Mergus albellus Kara Çaylak – Milvus migrans Saz Delicesi – Circus aeruginosus Turna – Megalornis grus Benekli Su Tavuğu – Porzana porzana Saz Horozu – Porphyrio porphyrio Su Tavuğu – Rallus aguaticus Sakarmeke – Fulica atra Kız Kuşu – Vanellus vanellus Su Çulluğu – Gallinago gallinago Küçük Su Çulluğu – lymnocryptes Kervan Çulluğu – Numenius arguata Beyaz Karınlı Düdükçün – Tringa ochropus Kızılbacak – Tringa totanus Uzun Bacak – Himantopus himantopus Yalıçapkını – Alcedo atthis Pelikan – Pelicanus onocrotalus Bıldırcın– Corturnix coturnix b-Balıklar Sazan Balığı Yayın Balığı Turna Balığı Sarı Balık Kızıl Kanat Gümüş Balığı Kara Balık – – – – Cyprinus Carpio Silurus glanis Esox lucius Leuciscus idus – Scardinius erythrophthalmus – Albunus – Clarius lazera 159 .

Kefal Koca Ağız Dişli Sazancık Bıyıklı Balık – – – – – Levcissus cephalus Aspiua aspius Ashanius chantrei Barbus plebejus Cobitis taenia c-Hayvan Türleri Memeliler . Kurbağa – Amfibia Sürüngenler . 2. Kara kaplumbağası – Testudunata Su kaplumbağası Kertengele– Locertia Su Yılanı– Natrix Kara Yılanı Sulak Alan ve etrafında bulunan bitki toplulukları . 5. 1. 4. Sakarya nehrinin akış istikametine doğru şu yerleşim yerleri bulunmaktadır. Familyalar : Brassiaceae Fabaceaea Astereceae Lamiaceae Poaceae Diğer Familyalar % Oran 14 10 9 9 9 49 Sahaya etki eden Faktörler Balıkdamı-Gökada konum itibariyle Sakarya Nehrinin kaynağından (nehir uzunluğu olarak) 70 km uzakta bulunmaktadır. Sucul bitkiler : 38 familyaya ait 140 tür ve takson tespit edilmiştir. 3. Su Samuru – Lutra Lutra Tilki – Vulpes vulpes Porsuk – Meles meles Tavşan – Lepus europeus Amfibiler (Çift Yaşamlılar) . Sakarbaşı (Nehir Kaynağı) Dikmen + Selimiye + kızılca köyleri Aktaş köyü Çandır köyü Gülçayır + Burhanlar köyü 160 .

Ağır balçık toprağı olması sonucu yaz aylarında erken sıcaklarda derin ve geniş çatlaklar oluşmaktadır. Gerek çevre avcıları gerekse uzaklardan gelen avcılar için bu bakımdan ilgi çekici bir saha niteliğindedir. Arzu edilen amaca tam olarak ulaşılamadığı gibi mevcut doğal dengede bozulmuş sahaya konaklamak ve bir kısmının da kuluçkaya yatmak üzere gelen göçmen ve yerli kuş türlerinin azalmalarına neden olunduğu sonradan fark 161 . Böylece göl alanı çekilmiştir. Balıkdamı köyü (Gökada Gölü) 10. İlgi Çeken Diğer Hususlar Balıkdamı sahası 1979 yıllarına kadar doğal durumda iken DSİ tarafından Sakarya nehrinin tabanının ıslah edilip mecrasına çekilmesi sağlanmış çevrede yeni tarım arazisi ve mera alanı sağlanmış olmasına rağmen zaman zaman meydana gelen su taşkınları Gökada Gölünü eski durumuna getirmektedir. Bugünkü durumda sulak alan olarak bir sığ göl özelliğine olan Balıkdamı çeşitli kuş. 2. Ballıhisar (Pessinus harabeleri) kuzeybatıda 14 km Ertuğrul köyü – Kuzeybatıda 8 km İlyaspaşa köyü – Güneydoğuda 12 km Yenidoğan köyü – Güneydoğuda 5 km Göktepe köyü – Güneybatıda 13 km Ahiler köyü – Batıda 3 km Kurtşeyh köyü – Batıda 8 km Yukarıda sıralanan yerleşim merkezlerinin hayvancılıkla ve tarımla uğraşmaları göz önüne alınırsa Balıkdamı ve yöresinin usulsüz avlanmalarında dışında ayrıca kirlenme ve otlatma açısından da olumsuz etkilendiği söylenebilir. Kurtşeyh köyü 8. Ahiler köyü 9. 1979 yılında DSİ tarafından yapılan drenaj ve nehir yatağının ıslahı sonucu taşkın alanının daralmasına neden olunmuştur. Göl çevresi ve içerisinde önceki yıllar mevcut olan bataklık ağaçları ile kamış-sazlıklar bilinçsizce tahrip edilmeleri sonucu kuluçka yuvaları yapma imkanı da azalmıştır. 5. balık türleri ile bitki türleri açısından zengin bir alandır. 7.6. Gökada Gölünün alanının daralması sonucunda çevre köylülerin başı boş otlatılan hayvanları çekilen göl alanına yapmış olduğu baskı ile sahaya gelen ve kuluçkada yatan kuşların rahatsız olmaları ve zamanla azalmalarına neden olmuştur. 4. Buzluca köyü 7. Yenidoğan köyü 11. 3. Meydana çıkan taşkın alan toprağı tarıma elverişli olmadığı gibi hayvancılık içinde elverişli değildir. Kuvvetli rüzgarla kuruyan ve ince sitrüktüre sahip olan topraklar erozyonla taşınmaktadır. 6. Bilinçsiz ve usulsüz avlanmalar sonucu kuş türleri ile balık türleri süratle azalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Sakarya nehrinin bu taşkın alanının yatak ıslahı ile yeni toprak kazanılması amacına ulaşamadığı gibi doğal dengenin de bozulması ile sonuçlanmıştır. İlyaspaşa köyü Balıkdamı (Gökada) nı çeşitli yönden etki altında tutan çevreye yakın yerleşim bölgeleri ise şunlardır : 1.

Yanlış arazi kullanımı yapılmaktadır. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar İlimiz sınırları dahilinde Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alan bulunmamaktadır.3. Saha tam olarak korunamamakta usulsüz avlanmalar (köylülerce ve dışardan gelen avcılara tarafından) her yıl devam etmektedir. Nehir yatağının açılmasıyla binlerce yıllık doğal denge doğanın aleyhine bozulmuştur. DSİ tarafından da uygun görülen ve gölün eski doğal konumuna kavuşmasını sağlayacak Karabent köprüsünde yapılacak düşük seviyeli ve maloz taşlarla yapılması düşünülen bent şeklindeki engelin iki kamu kuruluşunun yapacağı temaslarla olması mümkün olacaktır. işaret. Sahada koruma ve üretme çalışmalarıyla yerli ve göçmen su kuşlarını etkileyebilecek her türlü yasak faaliyetler tesirli koruma tedbirleri ile takip edilmektedir.Ortaköy sazlıkları sulak alan özelliklerindedir.4.edilmiştir. Koruma amaçlı bir bina ile gözlemlerde yararlanılacak ayrı binaya ihtiyaç vardır. Doğal dengeyi bozacak her türlü avlanma ve otlatma yapılmaktadır.4.4.3. Daha önce tahrip edilen yerlerde ve sahanın başka uygun yerlerinde söğüt ağaçlanması yapılamalıdır. F.1. Çifteler ve Sivrihisar İlçeleri sınırındaki Çandır. Jeotermal Alanlar vb. Gerek ana yollara gerekse tali yollara tanıtım. Korunması Gereken Alanlar F. Yurdumuzda primer gıda üretimi bakımından en yüksek verim ve potansiyeline sahip sığ göl. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında. ikaz ve yönlendirme levhaları konmalıdır. sazlık ve benzeri sulak sahaların arazi kazanmak amacıyla kurutulması arazi kullanımı yönünden çok büyük ve telafisi imkansız sonuçlara ulaştığı yıllar öncesinden anlaşılmıştır. Balıkdamı da yapılan yanlış arazi kullanımı önlenmeli daha önce yapılmış telafisi imkansız hatalar tekrarlanmamalıdır. Gölün belirli yerlerinde saz kesimi ve tahribi önlenmelidir.2.) 162 . Yapılacak Çalışmalar Balıkdamı (Gökada) Gölü kesin koruma altına alınmalıdır. Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan. Biogenetik Rezerv Alanları. Seyitgazi ilçesi Kırka Beldesi Akin. Diğer Sulak Alanlar Balıkdamı dışında küçük ölçeklide olsa Alpu içesi Doğanca. F.

Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgi A.4. Yeraltısuyu İşletme Sahaları F.II.5 başlığı altında verilmiştir. Biyotoplar. Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I ve II Sınıf ile Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi E ve H Başlıkları altında verilmiştir.4 ve A. Göller. Biyogenetik Rezerv Alanları. Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi Hatice KUTLUK tarafından Türkiye genelinde yapılan çalışmanın ilimize ait bölümü ile ilgili endemik türlere ait ilçeler bazında hazırlanmış liste Tablo F. Akarsular.4.III ve IV Olan Alanlar.5.3. Biyosfer Rezervi.F.2 Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları.11 ‘de verilmiştir.4. 163 . Sulanan. F.3. Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyeti I. Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar.3.3.

virchowü CRUCIFERAE Aethionema &&Ae.prusianus A.pisidica LINACEAE Linum L.lycaonicum Isatis I.hyrcanum keckianum A.eriocalyx Minuartia M.pateri pateri Aubrieta A.ledebouriana pauciflora Bolanthus B.condensatus A.hirsutum pseudoanatolicum GERANIACEAE Erodium E.anatolica arachnoidea M.birsuta Genista G.trojanus A.arrostii nebulosa G.mitchelianus A.kotschyi S.melanocephalus A.cherlerioides B.pseudocaspius A. apokrinomenon P. wiedemannianus A.wendelboi congesta Papaver P.11 ENDEMIC TAXA: RANUNCULACEAE Consolida &&C.minuartioides Dianthus D.pestalozzae Saponaria S.carica P.vulcanicum ACERACEA Acer A.hirsutum caespitosum A.chlorifolia S.venulosum Ranunculus R.tmoleus bounacanthus A.gymnolobus A.niveum A.cibrarius Gypsophila G.hyrcanum sphaerocaryum RHAMNACEAE Rhammıs R.aucheri G.involucrata .strictispinis A.floribunda CISTACEAE Fumana F.thymifolius LEGUMINOSAE Astragalus A.prostrata prostrata ILLECEBRACEAE Paronychia P.anıanum RUTACEAE Haplophyllum H.physodes A.pinardü Draba D.squalidus A.bruniifolia heterocoma nana Erysimum E. cari ense L.kochakii A.mesogitanus A.afyonicum GUTTIFERAE Hypericum H.lydİus A.chionaea P.aviculariifolium uniflorum MALVACEAE Alcea A.hirsutus A. melanophrurius A.acrochlorus D.leucocephaloides M.phrygius &&A.elongatus elongatus A.petiolaris R.aviculariifolium depilatum depilatum H.scholerianus A.macroscepus A.turcicum Alyssum &A.idae &&A.baibutensis A.macrocephalus macrocephalus A.acerosa A.leucocephala M.dudleyi POLYGONACEAE Polygonum &P.anatolica phrygia &M.TABLO F.micropterus A.anatolicus D.acicularis A.thirkeana Delphinium D.akscheherensis Ebenus(S) E.vulnerariae A.aviculariifolium depilatum bourgaei H.warburgii A.dumanii &&Ae.oxytropifolius A.hellespontica rosea C.hirsutum anatolicum anatolicum L.raveyi C.paphlagonica Helianthemum H.nummularium lycaonicum CARYOPHYLLACEA E Arenana A.heterorhizus PAPAVERACEAE Corydalİs &&C.stereocalyx A.brachypterus A.hybrida vaillantiana macneillii M.myrtifolium 164 H.wendelboi wendelboi &&C.

pontica Leucocyclus (T) L.anatolicum Ptilostemon P.meliocarpoides meliocarpoides CAPRIFOLIACEAE Lonicera L.ketenogIui A.iconica C.stellidorsum Inula I.lycaonica A.wallii A.tomentosa Senecio S.olİgantha DIPSACACEAE Pterocephalus P.bommuelleri C.aucheri F.bicolor Onobrychis O.stapfıana Crepis 165 C.cappodocicum Lathyrus L.callosum T.olympicus hypoleucus Centaurea C.reuterana phrygia C.nivea C.kotschyi canescens A.caucasica orientalis VALERIANACEAE Valeriana V.reductum H.chionophilum Hieracium H.nutans trojanus C.dirmi lense C.wiedemanniana Carduus C.formosus formosus Onopordum O.leucopsis Cousiana C.patentissimum H.phrygia A.sulphureum B.turcica Trigonella T.trichophylla Eryngium E.Hedysarum H.kotschyana gypsicola A.bommuelleri H.kotschyi kotschyi C.drabifolia austrooccidentalis C.michauxioides Campanula C.maxima haradjianii Bupleurum B.cadmeum cadmeum Taraxacum T.reticulatum Helichrysum H.armena O.rostrata ROSACEAE Alchemilla A.tchihatcheffıi Cirsium C.turcica &T.heldreichii B.tanacetifolia CRASSULACEA Rosularia &&R. sempervivum glaucophylla UMBELLIFERAE Astrantia A.limonifolium pestalozzae A.farinosum &&T.phrygiense H .cariensis longipapposa C.aciphylla discoidea A.pseudoreflexa C.pseudodontotrichum H.amasiensis C.suberosa cariensis S.eriophora S.paucijuga O-pisidica Oxytropis O.turcicum Echinopora E.iconica C.argyroleuca Thennopsis (S) T.repens CAMPANULACEAE Asyneuma A.macrosciadia Heracleum H.teretifolia Anthemis A.czeczottianus Melilotus M.macropus Doronicum D.artabirense H.holocycla Crataegus C.hololeuca COMPOSITAE Achillea &&A.pseudopulchrum Tripleurospermum T.argaea C.alatum pseudocreticum &&C.bithynicum Ferulago F.pterocaula .drabifolia detonsa C.pinardii Scabiosa S.aurea Olymposciadum (T) O.lyrata lyrata C.castagneanus Tanacetura T.compactum A.aciphylla aciphylla A.platytaenium Muretia (S) M.anatolica Jurinea J.fulvida &&A.afer eburneus Scorzonera S.caespidosum Prangos P.

aurea Nonea N.gulendamiae S.sipyleum Phlomis P.dichroantha S.corifolİa L.litorale pterosporum Digitalİs D.anacampseros .cadmea N.salviifolium V.iconica Scrophularia S.heldreichiana S.zygioides lycaonicus Wİedemannia W.leucostomus Argillaceus T.multifida ACANTHACEAE Acanthus A.calycinum Rochelia R.cryptantha S.parviflorum oligodon Micromeria M.afyonense V.lutescens M.phyrgîum V.pulvinatus BORAGINAECEAE Alkanna A.armenum O.orientalis PLUMBAGINACEAE Acantholimon A.iberica densipilosa S.tmolea Teucrium T.cadmica S.congesta 166 congesta Ori gamım O.wiedemannii S.depauperata Verbascum &V.abieticolum V.canescens canescens CONVOLVULACEAE Convolvulus C.bonımuelleri O.lachnopus V.macrosperma Onosma O.ornus cilicica ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum V.pisidica S.insulare V.pseudotincîoria A.phrygia A.orientalis leucantha A.disperma microcalycina SOLANACEAE Lycium L.stenostachyum V.polioxanthum O.chamedrys tauricolum Thymus T.cuneifolia cuneifolia &&V.cristata phrygia Nepata N.akmanii &&S .cyanescens S.galaticus C.salvİfolia Sideritis &&S.karauseanum V.cretica anatolica S.lamarckii Linaria L.phrygia Stachys S.genistifolia confertiflora L.sipyleus sipyleus T.cheiranthifolium asperulum V.tauricum brevifolium Paracaryum P.yosgadensis Scutellaria S.PRIMULACEAE Cyclamen C.aytachü S.basivelatum V.cariensis D.areolata aerolta A.isauricum O.kastamonicum V.acerosum brachystachyum EUPHORBIACEAE Euphorbia E.serratifolium V.cilicum intaminatum OLEACEAE Fraxinus F.ancyritanum V.kop geçidi ensis V.nİssolii Salvia &&S.cryptophila S.nigra anatolica Marrubium M. cheiranthifolium pisidicum V.armeniaca P.ambigens O.uschakense Veronica V.hirsutus LABIATAE Ballota B.splendidum V.tossiense V.phrygius C.globosum globosum M.urobracteum V.tinctoria glandulosa Moltkia M.tchihatcheffıi S.ancyritanum P.anatolicum SCROPHULORIACEA E Chaenorhinum C.longicaulis chaubardii antalyanus T.astracanicum macrodon M.

antalyensis C.holciforme holciforme glabrum Pseudophleum (T) P.sieheanum A.stylosum Asphodeline A.pubescens longifolia Nephelochloa (T) N.crassİfolia crassifolia F.cappodocicus sclerophyllus Elymus E.sibthropianum A.lilaciflora phrygia A.bonımuelleri (See for Syn.divulsa coriogyne GRAMINEAE Alopecurus A.bithynica Hyacinthella H.sparganiifolius CYPERACEAE Carex C.phrygium A.anacampseros E.verticillata 167 .gibbum Zingeria Z.olympicum A.tauri Colchicum C.bonımuelleri A.muticum loliaceum Bromus B.lineata Muscari M.orientalis Piptatherum P.speciosunı) C.Ianatus Amblyopyrunı A.armena lycica IRIDACEAE Crocus C.nitida hirtella Crucianella C.rigidifolia Bellevalia B.stenophylla stenophylla ORCHIDACEAE Ophrys O.lazicus divaricatus Peştuca F. && C.alpigenum Tulipa T.phrygia JUNCACEAE Juncus J.anatolica A.schachtii I.conophalloides caudatum LILIACEAE Allium A.penduliflorum G.aucberi Ornithogalum O.burttii Fritillaria F. scabri florum A.stepparum ARACEAE Anım A.dumosum G.fleischeriana Gagea G.dİsticha Galium G.vulcanica RUBIACEAE Asperula A.erythrodon FAGACEAE Quercus Q.heldreichii H.danfordiae iris I.pinifolia phrygia Helictotrichon H.

içinde piknik masaları.İlimiz Mihalıçcık ilçesi çatacık ormanlarında geyikler koruma altına alınarak üreme sahası oluşturulmuştur. Büyükyayla. Başpınar’dır. Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar İlimiz dahilinde 7 adet Orman İçi dinlenme yerleri mevcut olup isimleri şunlardır : Merkez İlçede . ocakları. Madde :Eskişehir İl Merkez nüfusu 413 000 civar köyler nüfusu 10 000 dir. Akasya. Porsuk Çayı Kenarı :15 hektar :Günübirlik kullanım sahası Porsuk Çayının iki kenarında içinde titrek kavak. yolu asfalt yaz aylarında içine belediye otobüsü işletilmektedir. Mihallıççık İlçesinde . çeşme tuvalet bekçi kulübesi. çay kenarı sık ağaçlıklı : Düz arazi % 0-15 meyilli : Musaözü Orman İçi Dinlenme Yeri : Eskişehir İ 24 C 2 paftası Musaözü hudutlarında : 50 hektar köyü Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı 168 . : Porsuk Çayı kenarında. Musaözü.6 Mesire Yerleri: 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip. Merkez İlçede . kara kavak. F.4. Seyitgazi İlçesinde . İçinde patika yollar mevcuttur. Çatacık ve Kalburcu. Fidanlık. : İl merkezine 7 km. Sivrihisar ilçesi Arahit Dağı eteklerine keklik salınarak buğday zararlısı süne böceği ile biyolojik mücadele için üreme sahası oluşturulmuştur. :6831 sayılı yasa 25. Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı : Fidanlık Orman İçi Dinlenme Yeri : Eskişehir İ 24 C 2 paftası Fidanlık Mevki. Kocakır.3. arazi düz. Karaağaç ve İbreli türler mevcut. yer yer açık alan mevcut. giriş kontrol ve otopark çocuk oyun alanları mevcuttur.

çeşme. Gölet çevresi karışık yaşlı Karaçam ormanı kuzey kenarı ağaçlandırılmış. : İl merkezine 21 km. * Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı : Kocakır Orman İçi Dinlenme Yeri : Eskişehir İl Merkezi güneyinde şehre bitişik. civar köyler 10 000 dir. Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı : Çatacık Orman İçi Dinlenme Yeri : Mihallıççık İlçesi Çatacık Orman ortasında Çatacık mevkiinde bulunmaktadır. yolu asfalt. Eskişehir-Seyitgazi karayolu kenarı : Halen kullanılan alan 3 hektardır. patikalar ve piknik masaları ile ocakları mevcuttur. ağaçlar 30-35 yaşlarında küçük boşluklar mevcuttur. çevre nüfus. * Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası Mihalıççık İlçesinde . civar köyler nüfusu 10 000 civarındadır. çevresi ve içinde elektriği bulunmaktadır.Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası :Günübirlik kullanım sahası. : Şehir merkezine 4 km dir. civar köy yolları asfalt ve stabilizedir. : 6831 sayılı yasa 25. Sahada çocuk oyun alanı. İl merkezi 413 000. : 5 hektar 169 . idare binası ve Bungalov mevcut. yeteri kadar piknik masası ve ocak. Gölette sportif olta balıkçılığı yapılır. İçinde içme suyu tuvalet oyun alanı piknik üniteleri ve patika yollar mevcuttur. çeşme. 1960 lı yıllarda yapılmış bir ağaçlanma sahası olup. büfe. :Kocakır ağaçlanma sahasının karayolu kenarındaki bir bölümü. :Arazi sık ağaçlı. Sahada su deposu. Şehir kenar mahallesine mesafesi 700 m dir. Madde : 2000 kişi kapasiteli. : % 10-40 meyilli yer yer düzlükler ve çukurluklar mevcuttur.ortasında sulama maksatlı Musaözü Göleti mevcuttur. Saha % 5-15 meyillidir.saha batısı köye ait tarlalarla çevrilidir. : 6831 sayılı yasa 25. : % 5-15 arsında meyillidir. yol ve patika. Karayolu kenarıdır. Madde : Merkez İlçe nüfusu 413 000. : Normalin üzerinde engebeli. tuvalet. mevcut ağaçlar 30-35 yaşları arasındadır.

Mihalıççık İlçesi yakınındadır. Madde : 1000 kişi : Eskişehir’e 85 km. : 10 hektar : Karaçam ormanı yer yer çayır. Alanın Resmi Adı :Büyükyayla Orman İçi Dinlenme Y. : 6831 sayılı yasa 25. :Eskişehir-Seyitgazi-Afyon devlet yoluna 3 km mesafede. DSİ Karaören göleti kenarı olup. Günübirlik kullanım alanıdır. : % 10-40 meyilli ve düz saha * Seyitgazi İlçesinde . : Yaşlı karaçam ormanı ve açık alanlıdır. : Az meyilli Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası 170 . : 6831 sayılı yasa 25.Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası : Sarıçam-Karaçam ormanı kısmen açıklıklı ve çayırlık günü birlik kullanım alanı içinde Geyik üretme İstasyonu mevcut. : Saha Karaçam ve Sarıçam karışık ormanı. içinde çeşme yol ve patikalar mevcut olup rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. Civarda mevcut 2 köyün nüfusu 1500 dür. Madde : Kırka bucak nüfusu 5000dir.Karaçam ormanı : % 10-45 meyilli * Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alan Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası : Kalburcu Orman İçi Dinlenme Yeri : Ankara J 27 a 1 paftası. içinde açık alan ve yaşlı karaçamlar mevcuttur. : Eskişehir J 25 d 1 paftası Seyitgazi İlçesi Kırka Bucağı Büyükyayla köyü civarı : Genel alan 60 hektar. : 6831 sayılı yasa 25. :Karaçam-Sarıçam ormanı kısmen taşlık az meyilli gölet kıyıları düz. çeşme ve dinlenme tesisleri ile çocuk oyun alanı mevcuttur. 2 hektar alan kullanılmaktadır. saha oldukça geniştir. Alpu’ya 40 km ve yolu asfalt ve stabilizedir. Madde : 6000 kişi : Mihalıççık İlçesine 5 km mesafededir. stabilize yolla bağlıdır. tuvalet ve piknik üniteleri mevcuttur. açıklıklı ve günü birlik kullanım. İçinde çeşme. : Sarıçam.

E. İçinde tuvalet ve çeşme mevcuttur. OCAK. “Eskişehir’de yetiştirilen ağaç ve çalıların kentsel ekoloji açısından değerlendirilmesi” Fen Edebiyat Dergisi 7-TÜRE. Çeşme ve tuvalet mevcuttur.E. : Devlet karayolu kenarıdır. .Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı : Beşpınar Çeşmesi Orman İçi Dinlenme Yeri :Eskişehir Seyitgazi İlçesi sınırları içinde Seyitgazi-Afyon Devlet karayolu üzerinde Seyitgazi’ye 43 km Afyon’a 30 km mesafededir. A.H. “Eskişehir İli Likenleri” 9.C.Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Verileri (2004) 2. Yolu mevcuttur. doğu ve güneyi ormanlıktır.Tarım İl Müdürlüğü Verileri (2004) 3.R. Yaşlı ağaç mevcuttur. Kuzeyi ve batısı kayalık. .A. Kırka 6000.YÜCEL. : Yaşlı karaçam ormanı ve açık alanlı : % 10-40 meyilli ve düz saha Fiziksel Özellikleri Topografyası KAYNAKÇA : 1.Hatice KUTLUK Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ( 2002) 4. . : 6831 sayılı yasa 25. Saha bakir. bina ve tesis yapmaya müsait olup.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararları (1998-2004) 3.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 6-YÜCEL. MISIRDALI. Gazlıgöl 3000.ESKİ Genel Müdürlüğü Havza Yönetmeliği 5. Madde :Afyon Merkez 10000. MAGIL. “ Balıkdamı Florası” Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 8. sportif tesisler yapılabilir. .E. civar köyler 2500 dür. : 10 hektar :Günübirlik kullanım alanıdır.ÖZDEMİR. “Eskişehir Bölgesi Karayosunları (Musci) Üzerine Bir Araştırma” 171 . .

2.1 Konum A. Han İlçesine bağlı olan Yazılıkaya köyü bitişiğindedir.Han İlçesi : Çifteler İlçesinin güneybatısında olup.Seyitgazi İlçesi 1.Ö. TURİZM G. Yazılıkaya (Midas Şehri) : Eskişehir’e 90 km uzaklıkta olup. Pessinus Şehri : Antik Pessinus şehri.1. Osmanlılar tarafından takviye 5edilmiş bir kale şehridir.Merkez İlçe 1. 172 .1 Yörenin Doğal Değerleri G. Kaymaz (Tricomaria-Trocnades) : Kaymaz.Sivrihisar İlçesi : 1. 2. Eskişehir’e 86 km dir. C. Sivrihisar ilçesinin 15 km güneyinde. Bugün beldenin bulunduğu mevki tarihten önceki çağlarda M.Ö. il merkezine ise 115 km uzaklıktaki Ballıhisar köyündedir. Kayalık bir platform üzerinde M. 1.1. B. Roma ve sonra Bizans çağında yapılmış. Sivrihisar İlçesinin 35 km batısında bulunan bir beldedir.1. Dorylaeum (Şarhüyük) : Şehrin kuzey bitişiğinde ve Muttalip Köyü yolunun doğusundadır. Antik yol üzerinde bulunan İlçe Romalılar tarafından kurulmuştur. 3500 yıllarında kurulmuştur.1 Yörenin Turistik Değerleri G. Bardakçı Köyü (Santabaris) : Seyitgazi İlçesine bağlı ve 18 km güneydoğuda bir köydür.(G). 3500’de iskan edilmiştir. D. Güneye inen antik yol üzerinde Roma çağında kurulmuş olup Santabaris adını almıştır. Karacaşehir Eskişehir’e 6 km uzaklıkta Karacaşehir köyünün güneybatısındadır. Helenistik Roma ve Bizans çağlarını yaşamıştır.

Bu havzalar alüvyonlarla dolmuştur. doğu tarafını ise Sündiken Dağları (1818 m) kaplar. 11. Porsuk ve Yukarı Sakarya’dan sonra bir yayla drenaj alanlarını ayıran kabartılar teşkil eder.Arazi Şekli ve Dağlar Sakarya Nehri ile kolu Porsuk Çayının drenaj havzalarında yer alan iki geniş ova ile bunların çevrelerini saran kuzeyde Bozdağ. B. Kurulduğu bugünkü mevkii antika bir yerleşme yeridir.3.Jeolojik Yapısı Porsuk Çayının yerleştiği neojen çöküntü havzaları doğu-batı yönlü bir şerit halinde uzanmaktadır. İlçesinin 35 km güneyindedir. 173 . Aşağı Yukarı Alpanas Ilıca alanı) bunu göstermektedir. 2. Gümüşkonak Kasabası (Eoudoxiçs) : Gümüşkonak. Bizans çağında da varlığını devam ettirmiştir.Günyüzü İlçesi : 1. Diğer taraftan güneyden gelerek şehir merkezinin üzerinden geçen muhtemel bir fayın varlığı. Bunlar birinci zaman yapılı eski kütlelerin üçüncü zaman kırılma sonucunda yükselmeleri ve çökmeleri ile meydana gelmiştir.Calure. Yüzeyde alüvyonlarla arasında dağılan sular birkaç yerden kaynamakta ve yüzey infiltre sularla karışmaktadır. Sündiken Sıra Dağları. Doğuya doğru kuzey-güney yönlü çok kısa boylu muhtemel bindirme sanyajı ve çayları bulunmaktadır. Bu neojen örtüde alüvyonlarının altındaki senklimalle örtülü bazı fayların varlığı çok eski tarihlerden beri birçok kimseler (s. Roma çağında kurulmuş. İlçenin 17 km güneyindedir. 3.1. Köyün girişinde ve ovanın içerisinde Kale diye adlandırılan tabii tepe üzerine tarih öncesi çağlardan itibaren yerleşme olmuştur. Güneydoğuda Sivrihisar (1690 m) ve güneyde Türkmen Dağları en önemlidir. Günyüzü ilçesinin 10 km güneyindedir. Çakmak Köyü (Aprostola) : Günyüzü ilçesine bağlı bir köydür. Hamamkarahisar Köyü (Muska-Mausga) : Günyüzü ilçesine bağlı bir köydür. G.2 Fiziki Özellikleri A.1.batı-doğu yönünde kaplayan dağların batı tarafını Bozdağ (1535 m). çatlakları arasından gelen suların kaynaklarının dizilişleri (şehir içi. E. Laçin. Türkmen Dağına ulaşan.Choput) tarafından kabul edilmektedir. İlin kuzeyini. Zeyköy : Sivrihisar İlçesine bağlı ve 32 km kuzeyinde bulunan bir köydür. Thoodosius’un annesi veya kızı namına ithaf edilen bir şehirdir.

Akarsular İlin başlıca akarsuyu Sakarya’dır. Sakarya’nın en büyük kolu Porsuk. doğu. Arazinin % 25’ini teşkil eden ormanlık bölgelerde 352 139 hektar Çam. kum. Şehir için faaliyet gösteren tüm hamamlar da sıcak sularını artezyen kuyularıyla üretmektedir. Kütahya sınırlarından ilimize girer. Ağaçlandırma yapılarak turistik bir özellik alması sağlanabilir. İnönü Kaynağı. Oklubalı Kaynakları H. Alüvyon. Genellikle akarsular tarafından taşınarak getirilir.Ormanlar İlde ormanlar daha çok güney ve kuzey bölgelerdedir.Kaynaklar 1. Vadi boyunca açılan sondaj kuyularından köylüler sulamada faydalanırlar. ahlat ve kavaklar vardır. Ayrıca Belediyenin ana kaptaj yerinden çıkarılan sular Odunpazarı semtinde verilen kullanma sularına katılmaktadır.Göletler : Yukarı Kartal Göleti Eskişehir’in batısında Yukarı Kartal Köyü civarında yapılmıştır. I. D- Barajlar : Eskişehir dahilinde beş baraj vardır. Merkez İlçeden geçerek Alpu. G. kuzey kısımlarını dolaşarak Bilecik sınırına girer. Seydisu ve Sarısudur. 2. Eskişehir’in 86 km uzağındadır. Alüvyon kalınlığı 10-30 m ler arasında değişir.C. F-Yeraltı Suları Sarısu vadisi boyunca alüvyonlar yer altı sularını taşıyan formasyonlardır. Çifteler ilçesinin 5 km güneydoğusunda (Sakaryabaşı) çıkar ve ilin güney. E. 3. Kunduzlar sulama ve taşkınlardan korunma barajıdır. Sakarya.Meşe. Orman olmayan arazilerde. su kenarlarında söğüt. 174 . Musaözü. çakıl ve kilden oluşan bir karışımdır. Toprak gövdeli bir depolama tesisidir. Porsuk. Tarım arazilerini sulamakta kullanılır.Kaplıcalar : a-Merkez İlçe : Eskişehir sıcak su kaynakları il merkezinin ortasında ve Porsuk Çayının güney sahilinde geniş bir alanda bulunmakta ve bu mıntıkalarda açılan artezyen kuyulardan temin edilmektedir. İnönü Küçük Havuz Kaynağı. Bunlardan Gökçekaya hidroelektrik. Çok sayıda kollara sahip olan nehrin başlıca kolları Porsuk. Kandilli İnönü arasındaki alüvyon saha artezyen niteliğindedir.Sedir ve Kavak gibi ağaç türleri yetişir. Beylikova ilçelerinden sonra doğudan Sakarya ile birleşir.

Metruk bir binanın içinden kaynayan suyun analizi yapılmamıştır. tamamen örtülü bir kaptaj yerinden 200-300 m ilerdeki hamamlara gelmektedir. her birinde havuz bulunmakta. kırık çıkık sekelleri. Kızılinler’de pansiyon tipi odada kaplıca hizmeti verilmektedir. Hipertermal (Sıcaklık) : 45°C. Tam bir kaplıca özelliğine haiz sıcak suların debileri her banyoya göre değişmekte olup gayet yeterli bulunmaktadır.4 lt/sn : 37 °C bitişik nizamda 4 Alpu Uyuz Hamam Kaplıcaları : Alpu’nun 16 km güneydoğusunda Uyuzhamamı köyünde bulunan kaplıcada hiçbir tesis yoktur. Mihalgazi Sakarı Ilıca Kaplıcaları Sarıcakaya ilçesinin 13 km doğusunda Laçin köyünde bulunan bu kaplıcanın suyu sarp bir kaptaj sarı kayanın dibinden çıkmakta. Adından da anlaşılacağı gibi suyun uyuz hastalığına iyi geldiği tespit edilmiştir. 175 . İptidai durumda bulunan 3 odada mahalli hizmet verilmektedir. Banyoya giriş ücretleri Belediyece serbest olarak belirlenmiştir. Kimyasal ve fizikokimyasal analizi yapılan suyun . Debisi Termal : 4 lt/sn : 32 °C olup diğometalik bir maden suyudur. yuvarlak bir havuzun içerisinden kaynamaktadır. Dışarıda büyük bir yüzme havuzundan toplanan su sonradan toprağa bırakılmaktadır. İlimize dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistler belediye belgeli oteller ve 9 adet turistik tesisle karşılanmaktadır. Mihalıççık Yarıkçı Kaplıcaları : Mihalıççık ilçesinin 10 km güneyinde Yarıkçı köyündedir. İyi geldiği hastalıklar. İlçeleri Merkez İlçeye Bağlı Hasırca Kaplıcası : Eskişehir’e 30 km uzaklıkta çiftlik içerisinde bulunan su. Sıcak suların kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri tahlil edilmiştir. lumbago ve böbrek rahatsızlıklarıdır. Kızılinler Kaplıcası : Eskişehir’e 15 km uzaklıkta Kızılinler köyündedir. ayrıca küvet ve soyunma odası müstakil olan özel odalar (banyo) bulunmaktadır. kadın hastalıkları. Debisi Termal : 0. Yüzme sporu için faydalanılan suyun kimyasal ve fizikokimyasal tahlili yapılmıştır.Termalizme hizmet veren mevcut tesislerin genel yapısı ise şöyledir : Tüm tesislerde sıcak sular artezyen kuyularıyla temin edilmekte. Fizikokimyasal analizi yapılmamıştır.

bu saydıklarımızdan total mineralizasyonun 2 gramın üstüne çıkması ve çok zayıf da olsa gazlı olması ile ayrılmaktadır. Kırık-Çıkık Sekelleri. Suyun analizi yapılmış olup . Eskişehir’den saat başı minibüs ve otobüs işlemektedir. 70 adet pansiyon tipi yapı. Soğuk suyu bol miktarda olup ayrıca karşı tarafta CO2’li bir içme suyu bulunmaktadır. 40 yataklı otel (her konforu haiz). Mevcut Tesisler : 2 adet kadın ve erkek havuzları.şirin ve yeşillik bir yerdir. km sinde yer almaktadır. Termaliteleri 32 °C ile 53 °C arasında bulunan bu sular dış tatbikler ve içme kürleri şeklinde kullanılabilirler.Vadi çamlarla kaplı nefis bir tabiat harikası görünümündedir. Tıbbi Değerlendirme . bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu gözlenmektedir.idrar yoluyla temizlenmesini sağlar. Hamamkarahisar köyü yakınında güzel. Mevcut tesisler : 52 adet lojman. Lumbago Diabet. Sadece Eskişehir’in kuzeyindeki Mihalgazi Sakarı Ilıcası suyu. Hipertermal : 53 °C Debisi : 3 lt/sn dir. kadın hastalıkları. Sakarı Ilıcası suyunun dışında kalan mineralizasyonu 1 gramın altındaki maden suları içme kürleri şeklinde kullanıldığında hafif alkali tesir. Eskişehir sularının tıbbi vasıflarına sahip olmakta ve bunun yanı sıra cilt hastalıklarında daha fazla önem taşımaktadır. suların oligometrik alkali toprak alkali. Kronik Romatizmal Hastalıklar. Sivrihisar Hamamkarahisar (Çardak) Kaplıcaları : Sivrihisar . Şişmanlık ve Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. İzotermal : 35 °C Debisi : 40 lt/sn olup. 176 . Sivrihisar Hamamkarahisar (Çardak Hamamı) hamamından alınan örneklerde.Polatlı güzergahında Günyüzü İlçesinde ayrılan yolun 14. sıcak su. İyi Geldiği Hastalıklar : Nevrit. Eskişehir maden suları genellikle aynı fiziko-şimik özelliğe sahiptir. Nevralji. Hasırca Çiftliği kaynağı Kızılinler kaplıcası. Karaciğer ve safra yolları üzerinde zayıf da olsa olumlu tesir gösterirler ve diürezi artırarak . 5 blok 20 daire ve iki havuzdan oluşan komple bir tesis. Suyun analizi yapılmış olup . 2 adet umumi havuz bulunmaktadır.

1 Yöre Mutfağı G.4 Eskişehir Valiliği Lületaşı Müzesi Sadece Eskişehir’de yetişmiş ustalar tarafından işlenilmekte olan birbirinden güzel eserlerin tüm dünyaya tanıtımı ve gelecek nesiller adına muhafazası amacıyla Valiliğimiz 1989 yılında İl Özel İdaresi Lületaşı müzesini kurmuştur.2. Dış tatbikleri metabolizmayı kamçılayıcı etkisi yanında sıcaklığına bağlı olarak spozmotitik etkilerden de faydalanılacağı unutulmamalıdır. şişmanlık ve gut gibi hastalıklarda kanda birikmiş unsurların bu arada şeker ve yağların temizlendiği. 177 .1. tuz. G.1.2.1. G.2 Kültürel Değerler G.3.1. taş eserler seksiyonları halinde teşhir edilmektedir.1. Katında yer almaktadır.2. Daha sonra Kurşunlu camii külliyesinde ve 1974 yılında ise Akarbaşı semtinde inşa edilen müze binasına taşınmıştır.Bu kürlere kaplıca uygulamaları da katılırsa diabet.1. Eskişehir çevresinin zengin arkeolojik eserleri müzenin üç salonunda tabiat tarihi. Sivrihisar ve Han İlçeleri ve yörelerinde dokunan 150 kilimden oluşan müze Sosyal dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın Çamlıca’daki binasının 2. 19.2. pH’ı hafif alkaliye dönüştürmek için de kullanılabilir. G. G. G.1 Müzeler G.2.1. yaprak sarılır gibi sarılıp tencereye yerleştirilir ve pişirilir. G.1.1. istorik klasik sikke.3 İl Özel İdaresi Yunus Emre Etnoğrafya Müzesi Eskişehir İli.2 İl Özel İdaresi (Osmanlı Evi) Müzesi Odunpazarı semti Dede Mahallesi Yeşilefendi sokak No : 4’te dir. prel. Orta mahalle İsa Çelebi sokak No : 7 de bulunan Mal Hatun (İsmet Paşa) İlkokulu 1925 yılında yapılmıştır.3 Folklorik Değerler G.1. Yunus Emre Etnoğrafya müzesi 5 ana reyondan meydana gelmiştir. Ve 3.2.5 Eskişehir Valiliği Kilim Müzesi 1992 yılı Ocak ayında açılmış olup.1 Arkeoloji Müzesi Eskişehir müzesi olarak ilk olarak 1944 yılında Alaaddin camiinde kurulmuştur. bulgur. Yoğun asit ortamda oluşan böbrek taşlarının büyümesine engel olmak.1. Odunpazarı semti Odunpazarı kentsel sit alanı içinde.1 Acıgıcı Acıgıcı denilen uzun yapraklardan yapılır.1. ürik asit fazlalığının idrarla atıldığı saptanır.1.1.1.3. Dolma içi .1. yüzyıla ait bu ev ilgili Bakanlıkça satın alınarak restore edilmiştir. baharatla karıştırılır. Yöremiz ve çevresi etnoğrafyasını konu eden çeşitli tarihlere ait eserler sergilenmektedir. kavurma.

3. Altıparmak. Artık bu elbiseler bazı düğünlerde görülmektedir. Soğuyunca baklava dilimleri halinde kesilir. Pesent dir. G.2. Cezi.1.3. su karıştırılarak yapılır. Büyükçe bir tencereye su doldurulur.1.1. Daha çok akşam yemeklerinden sonra gece yutulan bir yemektir. G. kıyılır.yelek ve düz ceket giyerler.G. Giysiler yörede şu adlarla anılır. Bu şalvar aşağı on metre kumaştan yapılır.4 Arabaşı Sivrihisar yöresinin yemeği olup. Karıştırılıp yağ. Yörede kalın giysileri genelde ağır esvap olarak adlandırılır. Limon sıkılır. Savcı. Hamur kaşıkla alınır. Kaynar tavuk suyuna acı biber atılır. Suyu çekilince indirilir. Bir parça hamurla bu çorbadan alınarak yutulur.1. şeker. Büyük bir tepsiye dökülür. Başa alın üzerine ve boyna sarı altınlar sıralanır. Bu usul şimdi terkedilmiş bulunmaktadır. Elmasiye ve Bindallı. pişirilir. G.1 Erkekler Köylerde bir kısım halk yerli dokumalardan siyah abalı pantolon. Sıcak sıcak servis yapılır. Üzerine kızartılmış tereyağı dökülür. Çorbaya düşerse ceza verilir. haşlanır ve yağda kavrularak üzerine yumurta kırılır.1. Üzerine tuzsuz tereyağı dökülür. Pesent. Sarka.1. G. Kaynamaya başlayınca bir elle un atılıp.2 Bıtbıtı çorbası Çok ince bulgur.3.1. maydanoz. baharat.3. Kabardıktan sonra servis yapılır.3. G. çok sevilir.1. soğan rendesi karışımı konur. Canfez. 178 .5 Çiğbörek (Şır Börek) Tatarlara ait bir börek çeşididir. Diğer bir kısmı ceket yerine şettarı ve alacadan yapılmış mintan dedikleri gömlekten başka bir şey giyemezler. Hint Kumaşı. G.3. Bir avuç tuz atılır.3 Paşa Pancar yaprakları toplanır. Tavuk pişirilir. Üzerine sırmalı cepten giyilir.1. şeker ve su konur iyice kaynatılıp tane tane dökülürken indirilir.1.1.3. yoğurt ve tuz atılarak harlı ateşte karıştırılarak pişirilir.2. Kron. Kumaş ipekli ve dallıdır. G.3. Börekler kızgın yağda pişirilir. tuz.3.1. yıkanır.1.2 Kadınlar Erkeklerin zeybek elbiselerine mukabil bir şalvar vardır. Fazla kalın olmamak şartı ile ufak yufkalar açılır. Sert buğday unu dökülür. Esas kıyafet olmaktan çıkmıştır. Normal hamur tutulur.7 Hadise Nişaşta. Birbirlerini andıran değişik giysilerin en çok seçileni Sarka.1. İçerisine kıyma.6 Gaziler Helvası Geniş tavada yağ kızartılır.2 Giyim G.1.

1. kilim. pamuklu.3. burma.1. Zeki Müren işi. G. yastık. Temizlenen taş küçük parçalar halinde kesilmektedir. Türk işi. beyaz renkte olup yumuşak ve genellikle yumruk büyüklüğündedir. kolye. G. fındıklı. torba. Eskişehir’in kendine has boncuk oyaları hiçbir bölgede görülmeyecek şekilde işlenir. Türk başı. iğne ucu. Yapılacak şeklin cinsine göre düz pipo. ara danteli.1.3.1. birim birlik. lale.7 Belirli Günler İnönü Zaferleri Günü 1 Nisan Turizm Haftası 15-22 Nisan Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası 6-10 Mayıs Nasrettin Hoca Doğum Şenlikleri Haziranın ilk hafta sonu Seyitgazi’nin Kurtuluşu ve Seyyit Battal Gazi Şenliği 1 Eylül Eskişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu 2 Eylül Mahmudiye’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu 18 Eylül Sivrihisar’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 20 Eylül Uluslararası Lületaşı Beyaz Altın Festivali 21-24 Eylül 179 . yazma oyaları.4 Çorap Örgüleri Sıçan dişi. Pipolar. kestane kabuğu.3.1. sap.3. Kalın ve sonra ince zımpara ile zımparalanıp düzlenen mamuller cilaya atılır. Şekil yapmak için bıçak kullanılır.3.3.3 El Sanatları G. G. küpe biblo ve diğer şekiller yapılmaktadır. selanik. sıra malından yapılmaktadır. Lületaşının adları küçükten büyüye doğru.3 Dokuma İşleri Pala.3. Ayrıca Han’da bir kilimcilik okulu bulunmaktadır. G. çuval dokunur. sığır suyu. mekik oyası. orta taneli. mendil. G. halı. süpürge sapı. bilezik.3.3. Lületaşının temizlenmesi işine saykalı adı verilir.3. arpalı.1. SAVAT gümüş üzerine siyah savat çamuruyla yapılan bir süsleme tekniğidir.5 Kazak Örgüleri Balık pulu. birim birlik. mendil. İşlenen mamuller fırında iki saat kurutulur. İngiliz iğnesi. dantel. saç örgü. Çin iğnesi ve gergef.3. düz örgü. apak ve sıra malıdır.1. elmas eli. Savat ise siyah renklidir. cılız.3.1 Lületaşı Toprağın 1-150 m altından çıkarılan Lületaşı.2 Alpu Gümüş İşletmeciliği Eskişehir’in Alpu İlçesinde yaklaşık 250 aileden oluşan gümüş işleme ustaları aileleriyle birlikte SAVAT adı verilen sanatı sürdürmektedirler. hesap işi. kral başı. Gümüş cilalanınca beyaz bir renk verir. bürümcük dokurlar. sineli.G.1. Kesilen taş yapılacak işin taslağı haline getirilir.3. pamuklu.3. bal peteği.3. sarma.6 İşleme Çeşitleri Kanaviçe. kilim. G. Göçmenler ise havlu. Taşın işlenmesi için önce tahra ve çekişli iç yüzey temizlenir. heybe.

G. 231 17 28 Emre Oteli 27 Mayıs Cd. No : 40 230 68 00 XXX YİMPAŞ OTEL XX HAS TERMAL OTEL Hamamyolu Cad.Telefon Divan Oteli İsmet İnönü Cd. Çifteler.1 Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri Sınıfı XXX İsim. ayrıca aynı yerde piknik yapılan geniş alanda balık ve alabalık lokantaları bulunmaktadır. Seydisuyu.3 Turistik Altyapı G. çulluk.G.2 Belediye Belgeli Oteller Sınıfı U U 1. ayı.2. keklik ve buna benzer av hayvanları vardır. G.2.3.3. karagöz gibi tatlı su balıkları bol olarak bulunmaktadır. No:89 232 20 32 Sağlam Oteli Sivrihisar Cd. G. çulluk. tavşan. No:103 232 45 45 XXX BÜYÜK OTEL 18527 Mayıs Cad. yaban domuzu avlanır. yaban ördeği. Sınıf İsim. No:97 231 26 37 U U Yatak Sayısı U U Oda Sayısı U U 48 70 42 80 97 25 23 20 47 53 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004 180 . yayın.3 Gençlik ve Kongre Turizmi Turizm Bakanlığının himayeleri ile Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen Uluslararası Yunus Emre ve Türk Halk Edebiyatı Seminerleri iki yılda bir yapılmaktadır. Sakarya vadisinin en karakteristik bölgesi Eskişehir’in kuzey bölgesidir. No:7 XX SOYİÇ OTEL X SULTAN TERMAL OTEL Hamamyolu Cad. Sınıf 1.2 Balıkçılık Porsuk çayı en lezzetli ve en tanınmış tatlı su balıkları ile güzel bir avlanma sahasıdır.2 Turizm Çeşitleri G. Sarıyer barajı ve Porsuk Barajı gibi göl sahalarından sazan. Sınıf 1.Adres. No:2 231 18 41 Kent Otel Özbek Oteli Yunusemre Cd. tavşan.Tel Yatak Sayısı 125 92 121 87 71 136 52 73 70 Oda Sayısı 62 ATIŞKAN OTEL Yunusemre Cad.2. Adres. No:7 231 91 91 XX UYSAL OTEL Asarcıklı Cad.No:1 233 30 55 X ŞALE OTEL İnönü Cad.Burada keklik. Sınıf 1.1 Av Turizmi Eskişehir’de av sahaları bakımından en ideal bölge Çatacık ormanlarıdır. Ormanlarla kaplı bu bölgede yaban domuzu. Sakarbaşı’nda balık üretme tesisleri bulunmaktadır. ayı. No:17/1 233 47 43 GÜRGENCİ APART İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004 78 48 35 65 32 43 35 G. Sınıf 1. Düzensiz avlanma sonucu bu bölgenin en güzel av hayvanlarından tükenmekte olan geyik için Çatacık ormanları geyik üretme ve koruma sahası olarak seçilmiştir.

604 80. G.927 % 44 1999 2.980 65.079 85.178 yerli olmak üzere toplam 68. Bu turizm çeşitlerine bağlı olarak İlimizin turizm geliri de artmaktadır.166 2004 2.229 % 34 2001 1.1 1996-2004 Yıllarında İlimizde Konaklayan Turist Sayısı YILLAR 1996 KONAKLA YAN KİŞİ YABANCI YERLİ TOPLAM YABANCI 2.051 77. Bu turizm çeşidinin yanı sıra Sağlık (Termal turizm) ve Gençlik turizmi de gelişmekte olan diğer turizm türleridir.G.507 74. 2003 yılında ise 55 ülkeden 2208 yabancı 51958 yerli olmak üzere toplam 54166 turist.709 12.070 60.3.827 % 74 1998 2.980 10.969 107.335 126.264 56.158 YERLİ TOPLAM DOLULUK ORANI GECELEME İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004 2002 Yılı içersinde 60 ülkeden 2023 turist ilimizde konaklamıştır.5 Turizm Ekonomisi İlimize uluslararası nitelikte düzenlenmekte olan Yunusemre Haftası ve Eskişehir Festivali Kongre Turizminin gelişmesini sağlamıştır. İlimizde döviz gelirleri hakkında bir doküman bulunmamaktadır.208 51.761 53.980 yabancı turist 65.268 % 25 2003 2.073 58.178 68.449 84.483 % 38 2000 2.507 61.831 7.958 54.958 96.248 % 51 1997 3.422 62.780 76.202 76.094 7.913 113. No:115 Telefon 324 12 24 320 82 20 Kapasite (Kişi) 100 305 805 500 400 396 176 G.024 62.337 8. 2004 yılında 59 ülkeden 2. TABLO G.3 Turizm Belgeli Restaurant ve Barlar İsim Regülatör Restaurant Hayal Kahvesi Haller Gençlik Mrk. Dors Park Garden Buda Sempre&Chinatown Baraka Adres Karacaşehir Köyü İsmet İnönü Cad.373 166.856 42. Yurdumuzda sadece Eskişehir’de çıkarılmakta ve işlenmekte olan Lületaşı yurt dışına ihraç edilmektedir.158 turist ilimizde konaklamıştır.454 182.404 93.655 16. 181 .4 Turist Sayısı 1996-2004 yıllarında İlimize gelen yerli ve yabancı turist sayısı aşağıdaki gibidir.975 40.558 64.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri (1995-2004) 2.6 Turizm-Çevre İlişkisi Turizm amaçlı hizmet veren konaklama yerleri. KAYNAKÇA : 1. İl genelinde turistik belgeli tesis sayısı az olması nedenı ile turizmin çevre üzerinde olumsuz etkileri gözlenmemektedir. lokanta ve eğlence yerleri 2872 Sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılın yönetmelikler kapsamında denetlenmektedir.G.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1995-2004) 182 .

365.3’i 500-999 dekar.6 37.270 171. Sınıf Araziler VIII.2 12. sınıf.1 0. batı ve güney batıdan ise Ege bölgeleriyle komşu olup. kısmen bu bölgelerin iklim özelliklerini taşır. Sulanabilir araziler her yıl ekilmektedir. 6.003’u ise 5000 dekardan büyüktür. Sınıf Araziler II.0 Arazi kabiliyeti yönünden ildeki arazilerin % 9’u 1.496 508. 7. Tipik bir karasal iklime sahip Eskişehir’de Sarıcakaya ve kısmen de Mihalıççık ilçeleri hariç tutulacak olursa genelde yıllık yağış 400 mm’nin altında olup.2 14. Sınıf Araziler VII.(H).308 142. Sınıf Araziler VI.7’sı 1000-2499 dekar arasındadır.1 Arazi Dağılımı Arazi Nevi Tarım Arazisi Çayır-Mera Ormanlık-Fundalık Diğer Toplam İl Tarım Müdürlüğü 2004 Hektar 582.2 Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları Sınıfı I. batıda ise Türkmen dağları gibi tabii sınırlarla çevrilidir. daha çok serin iklim tahılla (Buğday.365. TABLO H. Sınıf Araziler III. 3. doğuda Sakarya vadisi.9 100. Eskişehir İli kuzeyde Bozdağ ve Sündiken Dağları güneyde Emirdağ.1 Genel Tarımsal Yapı İç Anadolu Bölgesinin kuzey batısında yer alan Eskişehir İli kuzeyden Karadeniz. % 55’ide 5. % 17’ü 200-499 dekar.200 % Oran 42 24 26 8 100. sınıf. 1981 Köy envanter etüdüne göre Eskişehir’de işletmelerin % 33’i 0-49 dekar. % 24’ü 50-99 dekar % 23’i 100-199 dekar. Sınıf Araziler TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 Genişlik (Ha) 124.5 10. kuzey batıdan Marmara. Ancak Eskişehir coğrafi karakterlerini içinde bulunduğu İç Anadolu bölgesinden alır. % 36’sı 2.996 1.2 4. TARIM VE HAYVANCILIK H. sınıf arazilerdir. % 2. ve 8.248 hektar yüzölçümüne sahip.058 Ha’ı nadasa bırakılmaktadır.067 67. Bir mikroklima bölgesi olan Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde İlimiz ve çevre illerin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde sebzecilik ve seracılık yapılabilmektedir. Toprak İskan Müdürlüğünün.190 3. 1. ve 4. Geriye kalan alanlar kıraç ve taban arazisi olup.1’de verilmiştir.851 360. Arazi dağılımı Tablo H.248 % 9.225 1.811 615.9 10.505 325.Arpa) ile Şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. TABLO H. Sınıf Araziler TOPLAM (I+II+III+IV) V.5 45. Sınıf Araziler IV. % 0.461 198. İşletmelerin % 0. “Nadas-Ekim”münavebe sistemi uygulanmakta ve her yıl 192.204 96.365.0 183 .610 149.

622 3. ülke geneline oranla.505 100 İl Tarım Müdürlüğü 2004 Tarla arazisinin 582.65 0. Tarım uygulanan toprakların % 97.53’ünü teşkil etmektedir.035 88.105 MEYVE 198 14 2 7 35 23 20 17 44 513 5 81 55 1.2’de.787 2.029 45.100 4. ürünlerin miktar ve çeşitliliğini sınırlamaktadır. 12.118 30.922 SEBZE 1.08 Nadas 176.200 hektar yüzölçüme sahip ilin 582.881 10. sınıf arazilerdir.712 2. % 36’sı 2.141 13.037 138. Mevcut arazinin yetiştirilen ürünlere göre kullanımı Tablo H.18 2. Ekilen ürünler genel olarak buğday ve arpa ağırlıklı olup sulanabilen arazilerde de şeker pancarı ekimi yapılmaktadır.378 43. Eskişehir İli bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye ortalamasının üzerinde üretim yapabilen bir teknolojiye ulaşmıştır.566 573.4 Eskişehir İlinin İlçeleri İtibariyle Tarım Alanları Dağılımı (Ha) İLÇELER Merkez Alpu Beylikova Çifteler Günyüzü Han İnönü Mahmudiye Mihalgazi Mihalıççık Sarıcakaya Seyitgazi Sivrihisar Toplam İl Tarım Müdürlüğü 2004 TARLA 98.705 1.15 Endüstri Bitkileri 16.72 Baklagil 6.763 2.599 517 49 108 502 2 69 39 1.494 1.948 62.619 34.91 Genel Toplam 582.3 Arazi Kullanımı Kullanım Nedeni Alan (Ha) Ekili Alan% Genel Toplam% Hububat 342.31 1.839 61.505 ha’ı tarla arazisi. Ekilebilen arazinin 176.328 582.75 Yağlı Tohum 8. Tablo H. ve 8. TABLO H. 2004 yılında bu arazinin ekilen ürünlere göre kullanımı H.166 13.505 184 .892 42.4’te İlçeler itibariyle tarım alanları dağılımı verilmiştir.438 50 41.3’de verilmiştir.6’si tuzsuzdur. Toplam 1.505 hektarı tarım arazisidir.446 24.334 ZEYTİN 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 0 0 60 TOPLAM 100.6.915 24.618 10.498 0.74 1. 11. ülkenin en temel bitkisel maddeleri üretiminde küçümsenmeyecek bir yer tutarken.152 ha’ı bağ-bahçe arazisidir. Bu sebeple ilimizdeki tarımsal üretim.50 Yumrulu Bitkiler 2. sınıf. sınıf % 55’ide 5.7. 3.428 246 916 123 507 6.084 BAĞ 32 0 0 2 200 0 0 0 350 100 450 0 200 1.Ar.788 61.467 61.833 137.152 1.118 hektarı nadasa bırakılmaktadır.365. Tarım arazisinin % 9’u 1.888 2. TABLO H.43 Yem Bitkileri 8. ve 4.53 Toplam Ekilen Alan 385.467 43. H.84 58.Eskişehir’deki tarımsal faaliyet. tarla tarımı ve buna bağlı olarak hububat ekilişi toplam tarla arazisinin % 82.23 Kullanılmayan Tar.2 Tarımsal Üretim Tarımsal üretimin yapı itibariyle büyük ölçüde tabiat şartlarına bağlı olması ilimizde de bitki deseni.013 100 66.502 33.28 1.18 Bağ-Bahçe-Zeytinlik 11.200 44. makineleşme ve modernleşme dikkati çeken boyuttadır.

897 3.718 7 565 150 342.1. Mısır (silaj) Fiğ (k.705 14.397 617 571 52.519 2.943 2.862 136.916 81 17.901 516 216 72 6.817 6.1.498 2.930 12 521 35 2.502 106 8.901 516 216 72 6.191 2.572 679 849 16.896 390.061 13.089 5.920 2.498 2.1.6’da.1.963 419 485 749. TABLO H.164 1.959 2.035 5.Ot) Korunga (K.694 449 21.870 1.5’te verilmiştir.567 27 1.336 5.202 905 1.3 Yem Bitkileri Yembitkileri ile ilgili bilgiler Tablo H.044.2 Baklagiller Buğdaygiller ve baklagiller ile ilgili bilgiler Tablo H.1 Bitkisel Üretim H.164 1.100 95.688 900 25.523 H. 185 . Ekilen Alan İl Tarım Müdürlüğü 2004 Ekilen (Hektar) 194. Mercimek Fiğ (Dane) Baklagiller Top.378 0 2. H. Ayçiçeği Haşhaş (Tohum) Yağlı Toh. Nohut Fasulye Y.000 140.2.089 5.979 51.724 1.2.1.083 3.Tarla bitkilerine ait üretim Tablo H.1 Tarla Bitkileri H.034 286.ot) Burçak (Dane) Yonca (K.378 38.492 5.035 5.675 3.718 7 565 150 342.215 Üretim (Ton) 621.216 2.1.698 1.5 2004 Yılı Tarla Bitkileri Üretimi Ürün Cinsi Buğday Arpa Çavdar Yulaf Mısır Çeltik Tiriticale Diğer (Çim Tohumu) Tahıllar Top.703 1.2.827 384.857 2. Ş.100 8.858 7.867 20.5’te. Ot) Yem Bitkileri Top.2.519 135 1.048 7 5.828 8 64.703 1.572 679 849 16.188 748.941 1.302 62.1.7’de.585 2.827 384. Tablo H.0 8.502 106 8.470 60.037 43.1 Buğdaygiller H.341 583 186 78 6.238 350 160.048 7 5.077.133 74.703 0 8.143 11.056 93. Top.639 11.930 12 521 35 2.5’te verilmiştir. Top.705 14.750 34. Soğan (Kuru) Sarımsak (Kuru) Patates Hayvan Pancarı Yumru Bitk.920 2.724 1. Top.130 861 1.868 Verim (kg/Dekar) 3. sebze üretimi Tablo H.2. meyve veren ağaç sayıları ve üretim miktarları verilmiştir.703 0.Pancarı Haşhaş (Kapsül) Kimyon Endüstri Bitki Top.100 8.862 136.868 Hasat Edilen (Hektar) 194.

6’da verilmiştir.4 Endüstriyel Bitkiler Endüstriyel bitkileri ile ilgili bilgiler Tablo H.815 83.254 88 120 257 130 4.2.458 957 5.2.619 13. Sarımsak K. TABLO H.590 170 57 287.5’te verilmiştir.Fasulye Bakla (Taze) Bezelye (Taze) Barbunya F.7’de verilmiştir. H.Soğan Havuç Turp (Bayır) Pancar (Kırmızı) Karnabahar Kabak (Çerezlik) Ispanak (Tohum) Sebzeler Gn.238 4.6 2004 Yılı Sebze Üretimi SEBZELER Lahana (Beyaz) Lahana (Kırmızı) Marul (Göbekli) Marul (Kıvırcık) Marul (Aysberk) Ispanak Pırasa Semizotu Tere Dere Otu Nane Maydanoz Roka T.1.1.2.2.1.858 23.866 4.2 Bahçe Bitkileri H.199 8.367 580 3. (Ha) İl Tarım Müdürlüğü 2004 Üretim (Ton) 1.Sarımsak T.325 74.1.2.543 6.904 320 120 1.1 Meyve Üretimi İlimizdeki meyve üretimi ile ilgili bilgiler Tablo H.675 4. H.554 45 10 81 21.2 Sebze Üretimi İlimizdeki sebze üretimi ile ilgili bilgiler Tablo H. Soğan K.H.093 872 114 21 9 1.(Taze) Brokkoli Bal Kabağı Kavun Karpuz Sakız Kabağı Hıyar Patlıcan Domates Dolmalık Biber Sivri Biber Salçalık Biber T.399 186 . Top.154 756 2.960 11. Ekl.220 5.2.1.

3 Süs Bitkileri H.1 Büyükbaş Hayvancılık İlimizdeki büyükbaş hayvancılık ile ilgili bilgiler Tablo H. Keçi varlığı bakımından Mihalıççık birinci sıradadır. Kültür ırklarının çoğalması et ve süt üretimini arttırmıştır.2.10’da 2004 yılı su ürünleri üretimi verilmiştir.956 11.7 2004 Yılı Meyve Üretim Miktarları Üretim (Ton) 233 218 2. H.9’da verilmiştir. Sığır yetiştiriciliğinin gelişmesinde suni ve tabii tohumlamanın yanında ithal edilen ineklerle kurulan yeni işletmeler ilimiz sığır ırkının % 85 melez ve kültür ırkı olmasını sağlamıştır. 187 . Bu ilçeyi Merkez İlçe ve Seyitgazi ilçeleri takip etmektedir. İşletme tipleri ve işletme büyüklüklerine göre işletme sayıları Tablo H.8 ve Tablo H. Seyitgazi ve Han ilçeleri takip etmektedir. En çok koyun varlığı Sivrihisar İlçesindedir.2.1.TABLO H. Mihalıççık’ı Merkez İlçe.2.2.11 verilmiştir.8.9’da verilmiştir İlimizde hayvancılık mera hayvancılığından entansif hayvancılığa dönüşmeye başlamış ve kültür ırkı hayvancılık büyük bir gelişme göstermiştir.2. Tablo H.308 MEYVELER Armut Ayva Elma Erik İğde Kayısı Zerdali Kiraz Şeftali Vişne Zeytin Antep Fıstığı Ceviz Badem Çilek Dut İncir Nar Üzüm Genel Meyve Toplamı İl Tarım Müdürlüğü 2004 H.365 434 138 44 128 941 73 864 220 7 70 91 35 270 25 196 4.2 Hayvansal Üretim İl hayvancılığına ait bilgiler Tablo H. Tablo H.

056 552 42 58 146.627 % 38 47 15 100 53 47 100 32 68 100 5 95 100 69 22 8 0.825 150 146.2.065 8 4 162 156 54. 266.Tavuk Sayısı Hindi Sayısı Kümes Hayvanı Ördek Sayısı Kaz Sayısı Toplam K. T Kovan S. Broiler Sayısı Y.Usul Kovan S.2.256 60.2.2.4 Su Ürünleri İlimizdeki su ürünleri ile ilgili bilgiler Tablo H.154 9 162 49.842 2001 4.726 634 73 40 130.TABLO H.5 100 Kültür Melez Sığır Yerli Toplam Merinos Koyun Yerli-Diğer Toplam Tiftik Keçi Kıl Toplam E.980 11.509 4.655 2.500 12.900 10.507 adet hindi.052 61.375 23. Arı Y.155 725.10’da verilmiştir.161.492 19.576 99.775 13.445 422.615 47.032 adet yumurta tavukçuluğu.507 16.953 12.155 adet Brolier.765 1999 2000 13.231 8 81.774 162. TABLO H.9 Eskişehir İli Hayvansal Ürünler Üretimi (Ton) Ürünün Adı 1996 1997 Et (Kırmızı) 9.671 908 107 160.184.2 Küçükbaş Hayvancılık İlimizdeki küçükbaş hayvancılık ile ilgili bilgiler Tablo H.2.239 Et (Beyaz) 7.399 2004 4.027 894 485 55 44 102 59 160.973 9.127 adet tavuk yumurtası üretilmiştir.288 9.966 227.393 26. 725.971 2002 4.9 131 40. Böc.032 266.8 ve Tablo H.267 24.167 9.Hayvanı İl Tarım Müdürlüğü 2004 H.2.434 Y. 188 .865 45.021 143.540 adet kaz mevcut olup 146.200.5 0.Usul kovan S. Kozası 15 10 Bal 134 115 Yumurta(1000 ad) 39.780 2003 4.000 İl Tarım Müdürlüğü 2004 1998 9.431 641 74 41 122.737 2.858 12 158 91. 16.161 H.3 Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi) İlimizde 2004 yılı sonu itibarı ile 2.569 Yapağı 915 922 Kıl Tiftik 152 121 Süt 154.9’da verilmiştir H.419 570 9.i.163 41.540 3.258 673 75 30 130.200.393 adet ördek ve 26.047 195.8 2004 yılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı Cinsi IRKI 2004 SAYI 38.348 11.

9.636 H. Bu nedenle miktarları konusunda sağlıklı bilgi bulunmamaktadır. İlimizde özellikle Sivrihisar İlçesinde bulunan 150 nin üzerinde kuş türünün İç Anadolu’ya geçişte durak yeri olan ve ikinci bir Manyas olma özelliği taşıyan Balıkdamı ve civarı organik tarım için uygun olabilir.2.2. H. Bu sulak alan 1988’de sit alanı. Bu alanın yüksek yerlerinde kuru tarım. Bu bölgedeki tarımın öncelikli alan ve korunması gereken biyoçeşitlilik nedeniyle organik üretime kaydırılması uygun olacaktır. H.5 Kürk Hayvancılığı İl genelinde kürk hayvancılığı yetiştiriciliği yapan işletme yoktur.6 Arıcılık ve İpekböcekçiliği İlimizde 570 adet eski usul kovan. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü birimlerinin organik tarımla ilgili eğitim çalışmaları sürmekte olup.4 Tarımsal İşletmeler İlimizdeki tarımsal işletmeler ile ilgili bilgiler Tablo H. Bu bölgenin de organik tarım kapsamında düşünülmesi uygundur. Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ipek böcekçiliği şahıslar düzeyinde yapılmaktadır. 55 dekar toplam alanın 50 dekarında kiraz.737 kovan bulunmaktadır.11’de verilmiştir.2. 189 . 1994’de Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir.167 adet yeni usul kovan olmak üzere toplam 9. çay boyunca da sulu tarım yapılmaktadır. H. güneybatısında yeralan ve Sakarya Nehri’nin bir kolu olan Aliken Çayı’nın bulunduğu Aliken Platosu koruma statüsü olmamasına rağmen önemli bir kuş alanıdır.3 Organik Tarım İlimizde organik tarıma başlayan bir işletme vardır. ile ilgili bir çalışmalar yeni başlatılmıştır.10 2004 Yılı Su Ürünleri Üretimi CİNSİ ALABALIK SAZAN GÜMÜŞ KEFAL KIZILKANAT DİĞERLERİ AYNALI SAZAN(Yetiştiricilik) GENEL TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 ÜRETİM (kg) 30268 5150 300 350 4500 2850 3218 46. Yine Sivrihisar İlçesinin 30 km.2.TABLO H. 2004 yılı içerisinde 247 çiftçimizin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 5 dekar elma ve ara ziraatı şeklinde karpuz üretimş yapılmaktadır.

552 kg.165 1. 1.022 H.456 4.772 128 kg – 209.11 Eskişehir İli İşletme Tipleri ve İşletme Büyüklüğüne Göre Dağılım (*) İşletme Büyüklüğü (Da) Arazisi olmayan 5 den az 5–9 10 – 19 20 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000– 2499 2500– 4999 5000 + TOPLAM (arazili) GENEL TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 Yalnız Bitkisel Üretim Yapan 353 574 615 1. fungusitlerin toprakta kalıcı özellikleri yoktur.268 lt. İlimizde 2004 yılında kullanılan pestisit miktarı.746 494 38 34 1 16.5 Tarımsal Faaliyetler H. 1.972 4.033 3.522 25.000 32.416 kg . pestisitlere yapılan desteklemelerin kaldırılması nedeniyle tespit edilememektedir.306 TOPLAM 500 460 955 1.216 8. İnsektisitler.097 6.579 lt.250 61. Yukarıda belirtilen pestisitler dozlarında ve gerçek miktarlarında kullanılmıştır.183 73. 206 88.5. Fazla kullanım söz konusu değildir.285 3.12’de verilmiştir.12 2004 Yılı Mücadele İcraatlarında Kullanılan İlaçlar KONU İlaçlanan Alan (Ha) İlaçlanan Ağaç (adet) İlaçlanan Tohum (ton) İlaçlanan Ambarlanmış Ürün (ton) Kullanılan İnsektisit (Kg) Fumigant (Kg) Kullanılan Fungusit (Kg) Kullanılan Herbisit (Kg) Kullanılan Akarisit (Kg) Kullanılan Kışlık. Herbisitlerin bazılarının toprakta kalıcı özellikleri oldukları nitrifikasyonu hafif olarak engelledikleri şeker pancarı.Yazlık Yağ (Kg) TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 1.100 800 197 34 1 24. ayçiçeği.346 4.1 Pestisit Kullanımı İlimizde kullanılan zirai mücadele ilaçları cinsleri ve kullanılan miktarları itibariyle Tablo H.165 15.621 6. 220.8.680.216 Yalnız Hayvancılık Yapan 500 500 Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Yapan 107 381 670 2.306 16. TABLO H. nohut gibi tarım ürünlerinin yetiştirilmesini engelledikleri yapılan denemelerde tespit edilmiştir.125 lt.TABLO H.939 1.751 1.210 lt.354 lt. Toprağa muhtelif şekillerde geçen bitki koruma ilaçlarının mikroorganizma faaliyetlerine normal tatbikat dozlarındaki denemelerde zararlı bir etkisi görülmemiştir. 190 .354 306 159 8. 121.

14’de 8 yıllık gübre tüketimi. Tablo H. Bu tavsiye bölgede tarım yapılan bütün bitkiler için geçerlidir.5 12-16 12-16 12-16 14-16 20-22 18-20 20-22 0. 20-30 kg arasında ise 15 kg potasyum sülfat gübresi verilmelidir.5. Pancarı (Sulu) Sebzeler Bostan-(Kuru) KavunKarpuz Bostan-(Sulu) Kavun-Karpuz Bağ (Kuru) Bağ (Sulu) Meyve (Ağaç başına) Yonca Nohut Kuru Fasulye İl Tarım Müdürlüğü 2004 Toprak analizlerine göre.15’de 2004 yılında kullanılan gübre miktarları verilmiştir. Fosfat Fosfat 20-20-0 % 42 P2O5 % 18-46 14-16 12-14 30-35 16-18 14-16 35-40 16-18 14-16 35-40 16-18 14-16 35-40 16-18 14-16 35-40 18-20 18-20 40-45 24-26 24-26 50-55 14-16 14-16 30-35 18-20 18-20 40-45 16-18 16-18 35-40 12-14 16-18 14-16 16-18 0. Ancak toprak analizleri dikkate alınarak ona göre gübreleme yapılmalıdır. toprakta bitkiler tarafından alınabilir potasyum miktarı dekarda 20 kg’dan az ise 25 kg. Sadece sebze ve şeker pancarında çok az düzeydeki çiftçide gübreleme biraz fazladır. Ancak genelde gübre kullanımı normal düzeydedir. TABLO H.7 7-9 7-9 7-9 Fosforlu Gübreler (kg/Da) Triple Süper Diamonyum Kompeze Güb. Tablo H. Toprakta bulunan potasyum 30 kg’dan çok ise potasyumlu gübre verilmesine gerek yoktur.8-1. 191 .2 Gübre Kullanımı İlimizde gübre kullanımı genelde normal düzeydedir.7 75-80 35-40 45-50 12-14 16-18 14-16 16-18 0.H.Tablo H.13 Dekara Kullanılması Gereken Gübre Miktarı Bitki Cinsi Azotlu Gübreler (kg/ Da) Amonyum Sülfat Amonyum Üre % 21 N Nitrat %46 N % 26 N 30-35 25-30 14-16 55-60 45-50 25-28 35-40 30-35 16-18 55-60 45-50 25-28 45-50 35-40 20-22 45-50 35-40 20-22 65-70 55-60 30-32 40-45 30-35 18-20 60-65 50-55 28-30 60-65 50-55 28-30 30-35 45-50 40-45 45-50 1-2 15-20 15-20 15-20 25-30 35-40 30-35 35-40 0.6-0. Pancarı (Kuru) Ş.7 30-32 14-16 18-20 25-30 35-40 30-35 35-40 1-2 26-28 12-14 16-18 Buğday (Kuru) Buğday (Sulu) Arpa Mısır (Sulu) Ayçiçeği (Sulu) Patates (Kuru) Patates (Sulu) Ş.13’de kullanılması gereken gübre miktarları verilmiştir.5-0.5-0.

85 63.88 2004 2673.76 1.85 4341.2 5.211.031 32.295 Pot.756 25 34 108.5 11176.85 1.668 2. (% 42-44) 2.Nitrat (15.856 352 15.15 192 .133 1.8 86497.829 24.65 17.05 5256.971 6. Nitrat (% 33) 7.891 33.880 24.2 17709.2 31652.14 Yıllar İtibariyle Eskişehir İli Gübre Tüketimi Gübre Cinsleri 1995 A.15 254.45 17.925 8.823 2.P.0 12366.95 8.297.25 95822.75 6697.544 3.4 10804.942 2. Nitrat (13-0-46) 4 Kal.253 7.117 264 7.87 2115.167.55 200.811 17.392 DAP (% 18-46) 33.9 5789. Nitrat (% 26) 19.15 6586.694.0 9.05 949.4 2003 2546.85 7243.652 1.866 2.5 N) Kompoze (3/15-ZN) TOPLAM 106.304 1999 1.35 27.650 T.676 Kompoze (15-15-15) 962 Kompoze (20-20-0) 8.05 29821. sülfat (% 21) 2.717.7 8.9 5305.10 27.35 14873.75 2570.65 14527.121 28.823 27 78 4 109.8427.112 2.459 Üre (% 46) 14.148 16.928 32.93 3758. Sülfat (%50) 8 Pot.075.75 22.75 80483.55 530.929 İl Tarım Müdürlüğü 2004 1996 1.4 8.23 6073.994 Kompoze (12-30-12) Kompoze (20-20-ZN) Kompoze (15-15-15)Zn Kompoze (8-24-8) 16.15 157.75 26672.045 12.2 3.16 2002 1465.25 56.667 A.577 1997 1.515 33 41 114.037.8 11451.377 1.95 78.8 5541.797 A.3 21.593 1998 2.TABLO H.8 2.35 3920.8 12.635.983 12.S.2 0.6 6363.835 3.

7 314.7 15 15 I5 % Zn.95 1120.65 382.85 118.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21.Tarım İl Müdürlüğü Verileri (1995-2004) 193 .55 7227.05 2658.15 195 1995.3 0 0 6.25 0 0 0 0 0 0 0 0. 80.9 KOMP.2 1353.2 407. 20 20 0 15 15 15 12 30 12 %1 Zn 1202.35 102. K.65 300.15 2004 YILI ESKİŞEHİR İLİ KİMYEVİ GÜBRE TÜKETİM DURUMU (Ton) İLÇELER A.9 1058.6 1564.3 15.SÜL %21 A.5 281.85 1257.5 0 0 0 0 17.5 3213 180.85 811.2 299.0 568 332 2219.75 0 150.8 0 138.6 88.05 38.2 46 0 218.7 11451.15 8869.85 7.45 148.65 384 838 0 0 285 137.7 512.45 30.4 13.SÜL.75 87.5 0 0 0 0 0.1 3293.9 661.8 5305.1 95822.2 999.55 349.5 2611.05 0 847.05 91.5 3920.NlT TOPLAM Merkez Alpu Beylikova Çifteler Günyüzü Han İnönü Mahmudiye Mihalgazi Mihalıççık Sarıcakaya Seyitgazi Sivrihisar TOPLAM 913.15 6586.NITR A.15 157.4 314 4.NlT.25 949.7 6083.9 34.35 KOMP 2020 0 1501 308.1 45.7 0 402.75 273.75 20.25 0 41 0 0 0 0 3 20 0 0 0 TSP %42 0 44 100 463 0 0 0 0 6.6 3900. KOMP.85 31652.85 182.85 498 0 1245.65 15.2 856.7 4341.7 0 167.6 403.05 DAP 18 46 0 8940.65 61.5 88 516.65 2982.1 2673.45 0 219.3 14873.05 14452.4 0 428.6 1199.1 803.7 0 3117.15 3670.65 0 180 0 538 873 1423.2 1941.7 1444.2 P.4 6254.65 İl Tarım Müdürlüğü 2004 KAYNAKÇA : 1.6 976.5 246.5 56.55 20 94.75 466.7 1006.2 417 0 183 341 0 573.05 6972 984 0 532 1325.3 17.8 1495.5 0 0 0 0 22.2 2836.5 34.TABLO H.95 160.35 0 0 247.9 12366.7 0.4 1231.4 19066. P.3 29584.85 207.NİTRA ÜRE AT T % 33 %46 %26 3240.75 0 211.35 159 56.25 305.

1.Kayı Alpu-Karatokat Alpu-Margı Alpu-Musaözü Uludere Kınıkderesi Gökdere İncirli BARİT BAZALT BORAT DOLAMİT KAOLİN KİL KUVARS Türkmen Babadağ Taşhöyük LÜLETAŞI MANYEZİT 194 .1 Maden Kanuna Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Diğer Malzemeler I.1 Sanayi Madenleri Hammadde Adı İlçe Bucak-Köy Mevki ALÇI TAŞI ASBEST Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Merkez Sivrihisar Seyitgazi Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sarıcakaya Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez-Biçer Merkez-Kavacık Yarımca-Sulukara Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Sorgun Beylikahır-Balçıkhisar Merkez-Beyköy Merkez-Çardak/Lütfiye Merkez-Dağcı Merkez-Hacılar Merkez-Sazak Merkez-Seki Merkez-Tatarcık Kırka-Kayı Merkez-Karadat Kırka Merkez-Gündüzler Başören Killiktepe İncik Merkez-Ahırözü Merkez-Çukurören Merkez-Sazak Merkez Merkez Merkez-Ahırözü Merkez-Yarıkçı Merkez-Söğütçük Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Karatokat Alpu-Söğütçük Merkez-Margı Merkez-Gökçeoğlu Merkez-Gündüzler Merkez-Sepetçi Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Gökçekısık Alpu-Gündüzler.(I) MADENCİLİK I.

2 Metalik Madenler Madenin Adı İlçe ALTIN ANTİMUAN BAKIR Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Mevkii Büyükyatak K.Hammadde Adı MERMER MİKA OPAL TALK İlçe Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Sarıcakaya Sivrihisar Çifteler Merkez Merkez Mihalıççık Bucak-Köy Alpu-Sepetçi Alpu-Yürükkartal Beylikahır-Akköprü Merkez-Kayı Merkez-Gündüzler Merkez-Süpren Merkez-Karacakaya Merkez-Orhaniye Gümele-Laçin Merkez-Avlamış Merkez-Sazak Bucak-Köy Bümele-Mayıslar Gümele Sarıköy Merkez-Ömerköy Karacaşehir K.Değirmendere Karacagünü Buzluk deresi Hıdır deresi Köçekoğlu deresi Bozan çiftliği Kızıltepe Üçgüz Karakaya Alaca DEMİR KALAY KROM Göktepesi 195 .Kuzey Delikkaya I.1. Gündüzler Gümele-Mayıslar Kaymaz-Karakaya Alpu-Ağaçhisar Alpu-Ciceros Beylikahır-İkipınar Merkez-Bahçekuyu Merkez-Dağcı Merkez-Sarıköy Merkez-Yağarslan Kaymaz-Kızılcaören Merkez-Elçik Merkez-Hortu Merkez-Kızılcameşe Gümele Alpu-Dereköy Alpu-Başören Gümele-Laçin Gümele-Mayıslar Merkez-Gökçekısık Merkez-Gündüzler Merkez-Margı Merkez-Sazak Merkez-Sepetçi Mevki Kızılardıç Taşhöyük Söğütçük Esk.

1.Madenin Adı İlçe Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Sivrihisar Sivrihisar Merkez Bucak-Köy Beylikahır-Emircik Merkez-Bahtiyar Merkez-Dağcı Merkez-Lütfiye Merkez-Kavak Günyüzü-Beşköprü Kaymaz Merkez-Dumluca Merkez-Dümrek Merkez-Mecidiye Merkez-Bahçeçik Kaymaz-Karakaya Merkez-Kayı Alpu-Rıfkiye Merkez-Gündüzler Merkez-Kızılcaviran Merkez-Kayı Yarımca-Danışment Merkez-Çukurören Merkez-Güneş Merkez-Hacılar Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Çukurören Merkez-Arapören Merkez-Dümrek Merkez-Karadat Mayıslar Mevkii KURŞUN MANGENEZ Obrucak Karadere Zortaş Kirazlıyayla MANGANEZ Karalar VOLFRAM I.3 Enerji Madenleri Hammaddenin Adı Bitümlü Şist TERMAL SU KÖMÜR MADEN SUYU İlçe Bucak-Köy Mevkii URANYUM TORTUM Sivrihisar Merkez-Zeyköy Sivrihisar Günyüzü-Hamakarahisar Ilıcahamam Sivrihisar Merkez-Zeyköy Merkez Alpu-Uyuzhamam Merkez Gümele-Laçin Merkez Taşköprü-Ilıca Mihalıççık Merkez-Sarıköy Mihalıççık Merkez-Sazak Mihalıççık Merkez-Yarıkçı Sivrihisar Merkez-Babadat Sivrihisar Merkez-Yörme Sivrihisar Kaymaz-Karakaya Mihalıççık-Sivrihisar-Beylikahır 196 .

Ş.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Diğer Malzemeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SIRA NO SIRA NO FAALİYET SAHİBİ ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC. TİC. Mermer Ocağı RAMAZAN ATICI Kum Ocağı BAŞAK KİREMİT-TUĞLA SAN.ŞTİ. LTD . Kum Ocağı ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC. Kum Ocağı İNÖNÜ BELEDİYESİ Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi) SELKA MAD. LTD. Kum Çakıl Ocağı ÖZUĞUR YEM MERMER SAN.Ş. Sepiyolit Ocağı ve Kırma Öğütme Tesisi FİKRET İPEK Kum Ocağı ESBETON A.LTD.MAK. Sivrihisar. Kum Ocağı ZEKİ KASAP Kum Ocağı KARAYOLLARI 4.Ank.I. İNŞ. VE TİC. Kırma Tesisi UZMAN MADENCİLİK TİC. Toprak Ocağı NİYAZİ ÇETİN Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Kum Ocağı AKDEMİR KİREMİT VE TUĞLA FAB.VE TİC.4.Kum Ocağı DADAŞ KUM HAF. SAN. LTD. A.Karadat Emircioğlu Köyü 27 Sivrihisar .TİC. TİC. A. Mıcırtaşı Ocağı ALİ ÖZTÜRK Mıcır Taş Ocağı İSA ÇAKIR Kalsit Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı ÖZER TOPRAK GIDA OTOMOTİV SAN. Kalker Ocağı FAALİYET YERİ 23 24 25 26 Alpu – Osmaniye Alpu – Osmaniye Günyüzü-Kayakent Sivrihisar. Kum Ocağı ve Kırma Eleme KARAYOLLARI 4. Kırma Eleme Tesisi FAALİYET YERİ Muttalıp Köyü Yörük Ören Keskin Köyü Yörük Yayla FAALİYET SAHİBİ ÜÇELLER NAK.Ş. VE TİC A. BÖLGE MÜD. TİC. Kil ocağı Sivrihisar-Yunusemre Mah. BÖLGE MÜD. ŞTİ. Kum Ocağı SALİH ERTÜRK Kum Ocağı ÜÇERLER HAFRİYAT İNŞ. TARIK GÜRLER Stabilize Ocağı GÜVENSOY SU-TAŞ-KUM SAN. ŞTİ. VE TİC. Satabilize Malzeme Ocağı KOÇKAYA İNŞAAT A.Kurşunlu Muttalıp Köyü 28 MEHMET TANIR Kum Ocağı KORAL MADENCİLİK A. LTD. Şti. LTD. Taş Ocağı AKTAŞ KÖMÜR VE MADEN SAN.Ş Mıcırtaşı Ocağı AKYÜZ MADENCİLİK LTD.Ş.Ş. Alçı taşı Ocağı SAKARYA MOZAİK A. LTD. ŞTİ. Toprak Ocağı UYGUNLAR İNŞ. Stabilize Malzeme Ocağı ADNAN TUZLU Kum Ocağı KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜD.Kum Ocağı NEF'İ ARDA Tuğla Ocağı RAMAZAN UĞURLULAR Kum Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı MUSTAFA ÖZALP Kum Ocağı SEFEROĞLU İNŞ.Oğlakçı Köyü ve Ballıhisar Yolu Muttalıp Beldesi Merkez Yörük Karacaören Köyü Karadat Köyü Sivrihisar Merkez Danışment köyü Sivrihisar İstiklalbağı Köyü İnönü Oklubalı Köyü Ballık Mevki Merkez Musaözü Köyü Merkez Musaözü Köyü Seyitgazi İdrisyayla Köyü Merkez Danişment Köyü Muttalıp Köyü Merkez Karagözler Köyü MERKEZ Karagözler Köyü Merkez Muttalıp Beldesi Karadere ve Tilkini mevkii Merkez Zincirlikuyu Kızılinler Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Kapukaya Köyü İmişehir Köyü Sakarıkaraören Esk. LTD. SAN. Karayolu Kapukaya Köyü 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 197 . ŞTİ.1.Ş. Kum Ocağı MEHMET KUŞ Kum Ocağı KÖKTEN İNŞ.ŞTİ Alçı taşıOcağı M.

Ş. TİC. Taş Ocağı Muttalıp Köyü 70 Mıhallıççık –Çukurören Kesteldere Mevkii SivrihisarBöğürtlen Köyü Karapazar Köyü 71 Mahmudiye 72 Mihalıçcık-Dağcı Köyü Merkez-Yukarı Kalabak Köyü Merkez-MuttalıpKöyarkası Bayıraltı Mevkii Merkez-Gümele Köyü.SAN. Toprak Ocağı AHMET REFİK ZAYIF Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Stabilize Dolgu Malzemesi EMİNE AYDINLI Taş ocağı ALİ İHSAN ÇETİN Volkanik Tüf Ocağı ÇİLEM MAD.Kırka yolu mevkii İnönü-Dereyalak Köyü Gölyeri mevkii Seyitgazi Çukurca Köyü Seyitgazi Şükranlı Köyü Sivrihisar Hüdavendigar Köyü Merkez İlçe Kanlıpınar Köyü Sivrihisar Dinek Köyü Beylikova Yukarı Dudaş Köyü Merkez İlçe Karaçay Köyü Merkez İlçe Sepetçi Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Alpu Gökçeoğlu Köyü Seyitgazi Göknebi Köyü Keçeliözüdere Seyitgazi Kırka Lepçek Deresi 73 Muttalıp Köyü MıhallıççıkÇukurören Köyü Muttalıp Köyü Mahmudiye Yenimahalle Mehmet beyderesi MERKEZ Zincirlikuyu Köyü Merkez Muttalıp beldesi Bayıraltı mevkii Merkez Karapazar köyü taşlıyatak mevkii Beylikova-Okçu Köyü 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Sivrihisar-Kurtşey Köyü MerkezZAĞUTOĞLU HAF. A.LTD.VE TİC. BŞK.LTD.ŞTİ. Kil Ocağı ABDULLAH ALEMDAR Mıcır Taş Ocağı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taş ve Kil ocağı ÖNCÜ MADENCİLİK MÜH. Kalsit Ocağı ALAADDİN ARPACI Feldspat Maden Ocağı ZEKİYE ÖNCÜL Dolomit Sepiolit Madeni ALARKO CARRİER Ariyet Ocağı AHMET KIZILBÜK Manyezit Madeni OHL ASLİM ALARKO MUSTAFA KALAYCI ETİ MADEN İŞL. A. Kum Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN. LTD.Ş.NAK.Ş. ÇİLEM MAD. Kil Ocağı KILIÇOĞLU TOPRAK SAN. Kalsit Ocağı AEM SAN. TİC.ŞTİ. KEMAL ÖLÇÜ ÇUKURCA TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ŞÜKRANLI TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ABS ALÇI VE BLOK SAN A. TİC.NAK. ŞTİ. TİC. Kum-Çakıl Ocağı ETİ MADEN İŞL. Keskin Köyü Taş Ocağı ILGAZLAR İNŞAAT A.Ş.LTD. Kum ve Çakıl Ocağı Yörük Karacaören Sivrihisar 198 . LTD.SIRA NO 22 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ Sivrihisar-Çaykoz köyü Sivrihisarİstiklalbağı köyü BeylikovaEmircik Köyü FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ Merkez Kireç Köyü SEFEROĞLU İNŞ. ÇETİN PAŞALAR MADENCİLİK TİC. Kum ve Çakıl Ocağı KARADENİZ MOZ.TİC. TİC. BŞK.BŞK. 44 69 LÜTFÜ İKİPINAR Manyezit Kili Ocağı GÜNEŞ KUM NAK. Mozaik taşı Ocağı BALCI MADENCİLİK SAN. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.ŞTİ Stabilize Malzeme Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN.SAN.LTD. MÜŞ. MİNAREL DOLGU .A. HAF.STİ. A.HAF.ŞTİ.SAN.İŞL.VE SAN.TİC.TİC.Ş.LTD.TİC. Keskin Köyü Toprak Ocağı Ilgazlar İnşaat A.Ş.Ş.Ş. Alçıtaşı Madeni İşl.Çavuşdan mevkii PAR-SA İŞ MAK.A.ŞTİ. A. YEDEK Sivrihisar-Babadat PAR. TAAHHÜT TİC. SAN VE TİC LTD.Ş. Köyü KILIÇOĞLU TOPRAK SAN VE TİC.TUR. ŞTİ.VE SAN.SAN.VESA. Mıcır Taş Ocağı GÜVENSOY SU TAŞ KUM VE TİC. Kum ve Çakıl Ocağı SİVRİHİSAR BEL. Taş Ocağı BAYRAKTAR NAK.NAK. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.Ş.ŞTİ.TİC.MAK.İNŞ.LTD.A.LTD Muttalıp.

LTD. ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı KEMAL AKTAŞ Lületaşı Ocağı KARTAL YAPI İNŞ. Taş Ocağı ETİ MADEN İŞLETMELERİ Geçirimsiz Malz.A. Beylikova Kum ve Çakıl Ocağı HERİŞ SER VE TURZ.Ş.TİC. ŞTİ.Ş. ŞTİ. TİC. Ocağı Merkez ilçe Sevinç Köyü Merkez İlçe Demirli Köyü İnönü Oklubalı Köyü Mihalıççık Ahırköy Okçudere Mevkiii Mihalıççık Ahırköy Akçaağıltepe Mevkii Merkez İlçe Beyazaltın Köyü Sivrihisar Dürmek Beldesi Sivrihisar Böğürtlen Köyü Seyitgazi Aşağısöğüt Köyü ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 I. Mıcırtaşı Ocağı UYSAL HAZIR BETON ÜRET. NAK. SAN. LTD.VE TUĞ SAN. MOZ.SIRA NO 65 67 68 92 93 94 95 96 97 98 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ MAKİMSAN ASFALT TAAH. TİC.12. SAN. 199 .VESA. Kil Ocağı SEBAD TOPRAK SAN. ŞTİ. LTD. I. İNŞ. SAN. A. SivrihisarPAZ. Akarsu ve dere yatakları ile orman sayılan yerler için yapılan baş vurularda daha hassas davranılmaktadır.Ş.MAD. TİC.A. SAN A. tane boyutlarını değiştirme ve fiziksel ayırma işlemine tabi tutulan tesislerde ÇED aşamasında toz emisyonlarını yönetmelik değerlerine çekecek tedbirleri alması istenmekte ve izleme-denetimleri yapılmaktadır. LTD ŞTİ.Ş. Kil Ocağı HATİPOĞLU GÜNEŞ KİR. Yörük Karacaören SAN . Talk Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı Merkez İlçe Muttalip Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Sakarı Ilıca İlçesi Taşköprü Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Mihalıççık Sazak Köyü Mihalıççık Yunusemre Köyü 89 90 91 99 100 101 102 103 104 AK MICIR İNŞ.3 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME Maden Kanunu ve Taşocakları Nizamnamesine göre çıkarılıp kimyasal işlemle zenginleştirilme işlemine tabi tutulan bir işletme yanında öğütme. Kil Ocağı ARBİL MAD.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği değişikliğinden sonra kapsam dışında kalanlardan taahhütname alınmaktadır. TEM. ÖZEN PETROL ÜRN. TİC.Ş. Kalker Ocağı ESAN ECZACIBAŞI END. HAM. Mikronize malzeme üretimi sırasında toz olarak atmosfere bırakılan malzemenin ekonomik değerinin yüksek olması tedbir alınması konusundaki taleplerin yerine getirilmesinde önemli rol oynamaktadır.2 MADENCİLİK YAPILAN YERLERİN ÖZELLİKLERİ Maden Kanunu ve Taşocakları Nizamnamesine göre ruhsatlandırılan faaliyetler ÇED yönetmelikleri kapsamındaki değerlendirilmelerinde yerin özellikleri açısından öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Bentonit Ocağı SERKAY ASFALT SAN.İNŞTAAH. MAD. A. A. LTD.Ş Sağdıkbağı Kum Ocağı GÜNYÜZÜ MERMER KUM SAN. Ancak 16. ŞTİ.VETİC.

Orman sayılan yerlerde Orman Bölge Müdürlüğü’nce ruhsat talep edilen alanların çıplak alanlara verilmesine özen gösterilmekte.I. Geçmiş yıllarda verilen ruhsatların süresi içinde veya dışında denetim yapılmaması nedenıyle eski ocak sahaları rahabilite edilmeden kaldıkları görülmektedir.4 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ Madencilik faaliyetleri çevre kirliliğinin oluşumunda en büyük tahribatı doğal doku üzerine yapmaktadır. bunun sonucu yüzeysel ve yer altı su kaynakları başta olmak üzere olumsuz etkiler oluşmaktadır. Beylikova ilçesinde kumocağı faaliyeti sonucu rehabilitasyon yapmadan sahayı terk eden 1 işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanununa göre idari para cezası uygulanmış.5 MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCUNDA AMACIYLA YAPILAN REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI ARAZİ KAZANIM Madencilik faaliyetleri uzun yıllar devam etmesi sonucu rehabilitasyonları da gecikmektedir. ÇED Yönetmeliği uygulamaya geçmesinden sonra madencilik faaliyetleri sonucu alanların düzeltilerek bırakılması yönünde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. kum ocağı olarak açılan tarım alanlarında üst toprağın tekrar rehabilite edilen alan üzerine serilmesi için ÇED süreci sonucu verilen kararla taahhütname alınmaktadır. KAYNAKÇA 1İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1993-2004) 200 . Maden sahalarının hazırlanması ve ham maddenin çıkarıldığı yerlerde topografik yapı değişmekte. ancak ceza bozulan sahanın geri kazanılmasına katkı sağlamamıştır. I.

Yurtbay Seramik Enerji olmak üzere 3 adet doğalgaz çevrim santrali bulunmaktadır. Bu nedenle çevre sorunları ulusal olduğu gibi uluslar arası nitelikler de taşımaktadır. J 1. Üretilen kömür sanayi kuruluşlarında ve konutlarda yakacak olarak tüketilmektedir.000 ton olmuştur.2 Linyit Eskişehir sınırları içinde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır. Ancak Mihalıççık İlçesi Koyunağılı ve Beyköy civarında kömür ocakları mevcuttur. J.5 Ham Petrol Eskişehir sınırları dahilinde petrol rezervi bulunmamaktadır. 201 .4 Bitümlü Şist Eskişehir sınırları içindebitümlü şist rezervi bulunmamaktadır.1 BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI J 1. taşınım ve tüketim esnasında büyük oranda çevre kirlenmesine yol açmaktadır. Yine bu nedenle enerjiye bağlı çevre sorunlarını gidermek için. J 1. İl merkezinde doğalgaz tüketiminin yaygınlaştırlması çalışmaları sonucunda yıllık kullanılan kömür miktarında azalma olmuştur.000 m³’tür. J 1.3 Asfaltit Eskişehir sınırları içinde asfaltit rezervi bulunmamaktadır. Yakacak olarak kullanılan kömür miktarı 2004 yılı içerisinde 30. gerekli tedbirlerin alınmasında. J 1. Şehrimizde Toprak Enerji.884.000 ton SOMA+18 LAVVAR kömürü Soma Devlet Ocağı İşletmesinden temin edilmektedir. Ancak enerji yaşantımızdaki vazgeçilmez yararlarının yanı sıra üretim. çevrim. sanayinin gelişmesine paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik dengeyi büyük ölçüde etkiledikleri gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde oluşturmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi EEE Otoprodüktör. Nüfus artışına. İthal linyit kömür miktarı 160.6 Doğalgaz Eskişehir sınırları içinde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır. J 1.000 ton olup ithalatçı firmalardan temin edilmektedir. Kömür tüketimi toplam olarak 190.(J). Eskişehir’in kömür rezervi 14. ENERJİ İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmesinin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle sanayii.1 Taş Kömürü Eskişehir sınırları içinde taş kömürü rezervi bulunmamaktadır. uluslararası işbirliğinin rolü önem kazanmaktadır. konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır.

J 1. J 1. depolama hacmi 57. 2004 yılında ise 258.S.1. 1939-1990 yılları arası (52 yıllık) ortalama olup değeri 6.J 1.64 km².7 Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) Eskişehir sınırları içerisinde nükleer enerji santrali bulunmamaktadır.’nin ise türbün gücü 5. Rüzgar enerjisinden faydalanılmamaktadır.S’i 1999 yılında işletmeye açılmış olup. Köylerin tamamı elektriklidir.E. Mezraların elektriklenmesi devam etmektedir. 202 .9 Hidrolik Eskişehir ulusal interkonnekte sistemi içerisinde önemli bir konumdadır. ve barajı ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır. 19681990 yılları arası (23 yıllık) ortalama olup .13 Biyokütle Biyomas enerjisi bitkisel ürünlerin.11 Güneş Yıllık ortalama güneşlenme süresi.E. J. şehir ve endüstri atıklarının çevri yoluyla elde edilir. İlde iki ana trafo bulunmaktadır.46 saattir.12 Rüzgar Eskişehir’deki 2004 yılı yıllık ortalama rüzgar hızı 2. Sakarya Nehri üzerine kurulmuş olan Yenice H. santralle ilgili çalışmalar sürmektedir. yılda 122 milyon kwh elektrik enerjisi üretilecektir. İlimizde bu tür enerji kullanılmamakta ve üretilmemektedir.26 cal/cm²-dk’ dır. göl alanı 20 km². yüksekliği 41.8 Jeotermal Saalar” başlığı altında açıklanmıştır. Başlıca Hidroelektrik santrallerinden biri olan Gökçekaya H. değeri 239.54 saattir. Enerji üretimi yapılmamaktadır.726 ster’dir. J 1.10 m. Yenice Beyköy H. yılda 562 milyon kwh elektrik enerjisi üretilmektedir. 2003 yılında ise 6.66 cal/cm2 –dk. Toplam üretimi 87 milyon kwh’dir.S. J 1. Beyköy Hidroelektirk Santrali 1999 yılında işletmeye açılmış olup. Sakarya nehri üzerine kurulmuş olan bu barajın yüksekliği 158 m.7 m/sn dir. göl alanı 3. depolama hacmi 910 milyon m³ olup.10 Jeotermal Eskişehir çevresindeki jeotermal su kaynakları hakkındaki geniş bilgi “B.15 kw’dir.E.dır P P Enerji üretimi yapılmamaktadır. hayvan ve orman atıklarının tropik çayırların.60 milyon m³ olup. Yıllık ortalama güneş ışınları şiddeti.1. Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarından elde edilmektedir. J 1.8 Orman Yakacak olarak kullanılan odun miktarı 87.

J 2.746.874.633 66 323.313 63.1 2004 Yılı Kullanılan Enerjinin Dağılımı GRUBU Resmi Daireler İçme Suları Sanayi Arıtma Tesisleri Ticarethaneler Meskenler Şantiye Hayır Kurumu Muhtelif iş ve Hizmetler Tarımsal Sulama Genel Aydınlatma İbadethane Bedelsiz KİT.286 1067 1792 76 3. OSB’de 1991 yılında 62 milyon kw/h olan yıllık elektrik tüketimi 2004 yılında 412.354 1939 922 102 497.4 ENERJİ TASSARUFU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve üniversitelerle birlikte koordineli bir şekilde ısı yalıtımı.2 Hidrolik Enerji J 2.266.027 105.447 P P Esgaz Genel Müdürlüğü-2004 J.796 61.089.İdareler Sinyalizasyon Belediyeler GENEL TOPLAM Elektrik Abone Kullanılan Doğalgaz Abone Kullanılan Sayısı Elektrik KW/h Sayısı Doğalgaz m3 1453 204 17.2 İKİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI Doğada potansiyel halde bulunan birincil enerji kaynaklarının çeşitli teknolojik donatımlarla bir çevrim sonucu enerji üretiminin elde edildiği sistemlerdir. Bölge Müdürlüğü Verileri (2001-2004) 203 .572 372 1797 251. TABLO J.031 3 36602 1948 9.ESGAZ Verileri (2004) 3.TEDAŞ Verileri (2004) 2. kalorifer kazanlarının bakımı ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında konferans ve seminerler verilmiştir.862. KAYNAKÇA : 1.1 Termik Enerji Eskişehir sınırları içinde termik santral bulunmamaktadır. 2004 yılında kullanılan enerjinin dağılımı Eskişehir TEDAŞ kaynaklarından verilmiştir.571 277300 281.407.099 kw/h olmuştur.J.361 187.Bankalar.M.701. J 2.968 4 49.3 ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI İl sanayindeki gelişmenin bir göstergesi de elektrik tüketimidir.527.3 Nükleer Enerji J 2.560.4 Yenilenebilir Elektrik Enerjisi J.DSİ 3.

5 den %32’ye çıkmıştır. İlimizde 7 ayrı sektörde faaliyet gösteren kuruluşların ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişmesi sürecinde büyük katkıları olmuştur. Ülkemizin tek uçak motoru fabrikası (TUSAŞ) ile dizel lokomotif motoru üreten tek fabrikası (TÜLOMSAŞ) ilimizdedir. Hazır Giyim ve Konfeksiyon sanayiinde Sarar. Beton direk ve prefabrike yapı elemanları üretimi açısından fabrikalar Eskişehir’dedir.(K). Eskişehir İl merkezinde yer alan imalat sanayii firmalarının % 52. seramik. sırada yer almaktadır. Gıda Sanayi ile Taşa ve Toprağa dayalı İmalat Sanayi en fazla katma değer üreten 2. 204 . onu Şeker Fabrikası (1933) Sümerbank Dokuma Fabrikası (1956) izlemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün özellikle un ve toprak sanayiinde başlattığı sanayileşme faaliyetleri 70’li yıllarda metal eşya ve makine imalat sanayine de yönelmiş. Sektör konumundadır. içindeki payı % 22. Çetintaş ve Doğruöz Giyim Sanayii gibi büyük ve modern tesisler mevcut ürünlerini Türkiye genelinde pazarladıkları gibi büyük ölçüde ihracatta yapmaktadır.M. ekonomik ve sosyal gelişmişlik ölçeğinde ise 81 il arasında 6. ülkemizin en büyük kapasiteli buzdolabı (ARÇELİK) ve ülkemizin en büyük kapasiteli buzdolabı ve kompresör fabrikaları ilimizde bulunmaktadır. Kömür.1 İL SANAYİNİN GELİŞİMİ. fayans. ve 3. SANAYİ VE TEKNOLOJİ K. İlimizde Şeker.1’i iç pazara yönelik üretim yapmaktadır. YER SEÇİMİ SÜREÇLERİ VE ETKİLEYEN ETKENLER BUNU Yurdumuzun topraklarının % 1. Mevcut sanayi içinde Makine İmalat Sanayinin G.H. 1894 yılında temeli atılan bugünkü adıyla Tülomsaş Fabrikası bir kamu kuruluşu olup. Maden Öğütme tesisleri ve asfalt palenti yapan fabrikalar mevcuttur. Eskişehir bisküvi üretiminde Türkiye genelinde % 35 lik hamur işleme makineleri üretiminde % 40 lık paya sahiptir. sırada. İlimiz kalkınmasında devlet işletmeleri ve kamu yatırımları büyük rol oynamıştır. Yem. teşvik tedbirlerinin özendirici olduğu dönemlerde sektörel bazda yatırımların sayısı artmıştır.S. LPG yakıtlı soba) Sanayii ülke çapındaki üretimin % 40 lık payını almaktadır. alçı ve çimentodan üretilmiş prefabrik yapı elemanları üreticileri bulunmaktadır. ve Bisküvi Fabrikalarıyla. sırada İlin toplam nüfusu itibariyle 31. en büyük kapasiteli İlimiz soba (Odun. Ayrıca ülkemizin ilk konteynır fabrikası ilimizde bulunmaktadır.8’ine sahip olan Eskişehir İl Merkezi nüfusu itibariyle 10. Diğer illere satış yapan başlıca sektörler arasında taş ve toprağa dayalı sanayi içinde yer alan refrakter tuğla.

İnan Sanayiciler Küçük Sanayi siteleri kurulmuştur. Mahmudiye. Mevcut küçük sanayi sitelerinin dağılımı Tablo K. K.1 Küçük Sanayi Siteleri İlimiz genelinde farklı iş kollarında önemli potansiyele sahip küçük sanayicilerin ortak girişimi ile küçük sanayi siteleri kurulmuştur. Çifteler ve Sivrihisar Küçük Sanayi Siteleri kurulmuş olup. Toprak sanayi gün geçtikçe kan kaybetmiş gıda sanayi ise ETİ GIDA SANAYİ nin dışında un üretmekten ileriye gidememiştir.Bu itibarla İlimiz bir asırlık sanayi geçmişine sahiptir. Gazeteciler ve Matbaacılar.2 GENEL ANLAMDA SANAYİ GRUPLARI K. TABLO K. Teknik.Matbaacılar KSS Eskişehir Soğuk Demirciler KSS Tornacılar ve Oto Tamircileri KSS İnan Sanayiciler KSS Oto Sanayicileri KSS Esk Döşemeciler KSS Esk Basımcılar KSS Esk Marangoz ve Mobilyacılar KSS Toplam İşyeri Sayısı 698 142 124 460 35 442 44 0 187 21 359 Durumu-Açıklama Bakanlık kredi desteği ile/faal Bakanlık kredi desteği ile/faal Bakanlık kredi desteği ile/faal Faal Faal Faal Faal Proje aşamasında İnşaat halinde Faal İnşaat Halinde Proje Aşamasında Proje Aşamasında Proje Aşamasında 2512 205 . İlk küçük sanayi sitesi 1980 yılında faaliyete geçmiştir.2.1’de verilmiştir. Tornacılar ve Oto Tamircileri. Bugün Eskişehir Toprak Sanayii ve Gıda sanayii ile başlamış olmasına karşın yeterli bir seviyeye gelmiştir. Mihalıççık Küçük Sanayi Siteleri proje aşamasındadır.1 Küçük Sanayi Siteleri Sanayi Sitesinin Adı Baksan KSS Çifteler KSS Sivrihisar KSS Eskişehir Teknik KSS Keresteciler KSS EMKO Mobilyacılar KSS Gazeteciler. Bakanlığımızın kredi desteği ile toplam 973 iş yerine sosyal tesislerini kapsayan Baksan. Girişimcilerin kendi imkanları ile de toplam 2532 iş yeri bulunan Keresteciler. Mobilyacılar. 698 işyeri kapasiteli Baksan Küçük Sanayi Sitesinin rezerv alanında 500 işyeri kapasiteli ikinci bir küçük sanayi sitesi kooperatifi bulunmaktadır. faaliyet halindedir. Eskişehir Cumhuriyetin ilanını takip eden dönemde artan kamu yatırımlarından büyük pay alan illerden biri olmuştur. Bundan sonra mobilya ve soba sanayi konusunda ciddi mesafeler alınmıştır.

1992 yılında EOSB’de. Coğrafi avantajın altyapı desteğini alması. Tablo K. Şu anda OSB 31 milyon m²’lik alanı ile ülkenin en büyük sanayi alanlarından birisidir. Sümerbank Basma Sanayi Müessesesi ile SEK Süt Fabrikası özel sektöre satılmıştır. Her yönden oldukça büyük bir potansiyele sahip olan Eskişehir’de sanayi yatırımlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için 1973 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. sosyal ve sportif tesisleriyle en geniş ve en modern OSB olma durumundadır. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de tarımda yüksek istihdam söz konusudur. Bugün Organize Sanayi Bölgesinde 207 kuruluş faaliyet halindedir 21 kuruluş inşaat halinde. iki üniversitenin varlığı da şehrin ekonomik yapısını daha da canlı bir hale getirmiştir. Organize Sanayi Bölgesi. 206 . sanayi merkezi olmadaki avantajını artıracaktır. 44 kuruluş proje aşamasındadır. Sanayi Çarşısı. Eskişehir’de diğer illere göre sanayide istihdamın ortalamaların üzerinde olması il ekonomisinin de gelişmekte olduğunun bir göstergesidir. 1985 yılı sonunda alt yapısı tümüyle tamamlanmış olan bölgenin mevcut parselleri yine kısa sürede tükenmiştir. İlde hizmetler sektörünün payı artarken tarım sektöründe değişme olmamış. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan firmalar . Yatırımcılar için bu alan cazibe merkezi durumundadır. Yaşar Holding. Eskişehir’in kalkınmasında en önemli sektör sanayidir. Eskişehir Sanayi Odası OSB’nin gelişimi için yeni tespit ettiği alan için yatırımlara başlamıştır.3’de yıllara göre bu dağılım faaliyet kolları itibariyle verilmiştir. Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) dağılımında sanayi sektörü ön plandadır. Hedeflenen bölge işletmeye açıldığında 370 tesiste toplam 35. Bu haliyle ülkemizin çevreye saygılı doğalgaz dahil her türlü alt yapısı hazır. EOSB’deki yıllar itibariyle faaliyete geçen firmaların kuruluş sayısı Tablo K. coğrafi yapısı nedeniyle ülkemizin önemli kavşak noktalarından biridir.2 Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir.2.000 kişi istihdam edebilecektir. Gerek ulaşım gerekse tüketimin yoğun olarak gerçekleştiği yörede. Tarih itibariyle ülkemizin ilk büyük ve modern OSB’lerinden biri olma özelliğini taşıyan EOSB’nde hazırlanan ilk parsellerin kısa sürede satılması nedeniyle 1979 yılında o zamanki mevcudun 3 katına çıkarılacak biçimde genişletilmiştir. Bu durum ildeki yaşama seviyesinin bir göstergesidir. Ancak il dışı yerli ve yabancı sermayenin bölgeye çekilmesi gereklidir. Baksan Sanayi Sitesi. büyük de büyük bir yatırım hamlesi gerçekleşmiş olup toplam alan 21 milyon m² tevsii edilmiştir. Toprak Holding. 1996 yılı içinde OSB’nin 10 milyon m² daha genişletilmesi için gerekli başvurular yapılmıştır. Muttalip Belediyesi ve Bursa Yolu üzerindeki alanlarda yoğunlaşmıştır.K. Sanayi sektörü içinde ağırlık imalat sanayindedir. 1990 sonrasında Paşabahçe Şişe Cam Sanayi. imalat ve sanayi sektöründe düşme olmuştur. Kılıçoğlu Kiremit gibi büyük ölçekli yatırımcılar OSB’de yatırım yapmışlardır.2’de verilmiştir.

3 28.2 EOSB’deki Yıllar İtibarıyla Faaliyete Geçen Kuruluş Sayısı Yıllar 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 OSB Bölge Üretimdeki Kuruluş Sayısı 34 35 38 45 51 59 72 90 98 107 112 128 136 146 168 181 185 209 200 203 203 207 Müdürlüğü 2004 Yıllık Artış 0 1 3 7 6 8 13 18 8 9 5 14 8 10 22 13 4 8 7 3 4 TABLO K.4’de verilmiştir.7 59 2000 11 28.2 61 K.3 Hizmetler 61 59.5 1996 11.3 GSMH’nın Sektörlere Göre Dağılımı Sektörü 1987 1990 Tarım 14. Muttalip Belediyesi sınırları içinde metal eşya.8 Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü 2004 1993 13 23.9 İmalat Sanayi 24. Sanayi kuruluşlarının ilçelerdeki dağılımı Tablo K.TABLO K. gıda ve seramik sanayileri konularında 25’e yakın orta ölçekli yatırım yapılmıştır. orman ürünleri. 207 .3 SANAYİ KURULUŞLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI İl merkezi dışında seramik üretimi konusunda İnönü ve Çifteler İlçelerinde büyük ölçekli yatırımlar üretime geçmişlerdir.3 29. Sivrihisar ve Mahmudiye İlçelerinde sanayi yatırımlarının temelleri atılmıştır.7 11.5 63.

Tic. Seramik Ürün. Muttalıp Mrk. Hisarlar Makine San. San. Porselen Üretimi Otomotiv Sanayi 208 . A. Muttalıp Mrk. Tic. Şti.Tel İşleri San. Muttalıp Mrk. Çukurhisar Mrk. Es-Vit Seramik San. Şti Yıldız Alçı San. Alp Tuz San. Şahin Mineral San. kiremit Büro Tipi Buzd. Estelsan Esk. Muttalıp İnönü İnönü İnönü İnönü KURULUŞUN ADI Standart Çimento San.Ş.Ş. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Anarlar Un San. Şti. Ltd. Muttalıp Mrk. Prestij Makine Döküm San. Çukurhisar Mrk.TABLO K. Muttalıp Mrk. Hocaoğulları Karo Ltd. Proses Mak. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Ford Otosan A. Es Hastaş Alçı İmalat San. Boru İmalatı Kanepe-Isı Gereçleri Cıvata Somun Seramik Ürünleri Baskül Buzdolabı Atıkları Alçı Hayvan Kesimi Makara İmalatı Tel İmalatı Beton Parke Bordür Ahşap Doğrama Seramik Ürün. A.Ş. Muttalıp Mrk. Gazpa Endüstri Atışkan Alçı San. Tic. Atak Mandırası Kaplan Tuğla San. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Tic.Ş.Ş.Ş.kereste Kaplama Kalıp Tuğla. Çıldırlar Metal İzabe San.Şti Es-Makara San.Ş.Tic. Çiftkurt Kiremit San. Ltd. Çukurhisar Mrk. Güçlü Ahşap Ürünleri Pvc Ltd.4 OSB Dışında Kalan Sanayi Kuruluşlarının İlçelere Göre Dağılımı YERİ Mrk. Çukurhisar Mrk. Çukurhisar Mrk.Ş. Isı Ev Al. Şti. Tic. Muttalıp Mrk. Sayın Un San. Çakırlar Kalıp San. A. Demircanlar Yağ Sanayi Ltd. Yurtbay Seramik A. kiremit Tuğla.Ltd Ken-Taş Beton Yapı Paz. kiremit Maden Öğütme Gaz Dolum Alçı Alçı Karo Karo Karo Parke Taşı Vitriye Düz Parçalar Uçak Motoru Et Ürünleri Tavuk Ürünleri Yağ Üretimi Un Un Süt ürünleri Tuz Kurşun Eritme Döküm Parke. Muttalıp Mrk. Çukurhisar Mrk. Çukurhisar Mrk.. Soba. Bordes A. TEI Tusaş Motor San. Muttalıp Mrk. Efes Seramik A. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Çukurhisar Mrk. ÜRÜNÜ Çimento Traktör Kabini Süt ürünleri Tuğla. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Çukurhisar Mrk. Çukurhisar Mrk.Şti. Porsuk Seramik Ürünleri A. Paşalığil Süt Ürünleri İmalat San. ESKAR Et Kombinası Köy-Tür Tavukçuluk San. Tic. Orsan Orman Ürünleri Es-Kap San. Ltd. Erse Metal San. Çukurhisar Mrk. Çukurhisar Mrk. Bassan Baskül San. Çelikler Tur. Es Cıvata ve Somun San. Haskaya Karo San. Comet Minibar Buzdolabı Tesisleri Güler Metal Boru ve Profil San. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Şti. Muttalıp Mrk. Öz Karakaya Karo San. Muttalıp Mrk.ve Ger. Çukurhisar Mrk. Karacıgan Tuğla San.Ş.Gıda Ltd. Şti. Ltd. Şti.A. Ürt.Ltd. Deniz Seramik Ltd. Muttalıp Mrk. Çukurhisar Mrk.

Algon Madencilik Koyunağılı İşletmeleri Amyant İşletmeleri Asbest İşletmeleri Sazak Köyü Mandırası Türk Maadin A. Kartal Un Sanayi Hisar Mermer San. Un Un Mermer Tarım Makinaları Mozaik Üre. İstanbul Seramik A. A. Yeni Madencilik A. Şti. Ham ve Kals.Ş. Mozaik Üre. Ltd. AEM Anadolu End. Şti. Mozaik Üre. Atlas Mozaik San. Şti. Şti. Mozaik Üre. Şti. Şti. Süt Ürünleri Süt Ürünleri Sepiyolit İşl. ÜRÜNÜ Tekstil İplik Üret. .YERİ İnönü İnönü İnönü İnönü İnönü İnönü İnönü YERİ Alpu – Bozan Beylikova Beylikova Beylikova Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Günyüzü Çifteler Çifteler Mahmudiye Seyitgazi-Kırka Seyitgazi-Kırka Seyitgazi Seyitgazi Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık KURULUŞUN ADI Kirman İplik San. Şti. Şti. Kudret Metal İzabe Tesisleri Ekol Gıda San.Ş. Ltd.Tic. Tic. Mozaik Üre. Turmak Metal Kalıp San. Mineralleri San.San. Artaş Arslanoğlu Un San. Karadeniz Kömür lşlemeleri Ltd.Ltd. Şti. Özen Mozaik San.Ş. KURULUŞ ADI Ak Alev Ateş Tuğla Lt.Şti.Ş. Seramik Ürünleri Un Maden Öğütme Bor Zenginleştirme Bor Üretimi Karma Yem Mermer Krom Üretimi Kömür Üretimi Kömür Üretimi Kömür Üretimi Amyant Asbest Süt Ürünleri Krom İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 209 .Şti. Mozaik Üre. Sepiyolit İşl. Tic. Dersan Deri San. Şti.Mak. Mozaik Üre. Bayıdır Tar. Ltd. Koral Madencilik San. Ltd. Manyezit İşl.A. Ltd. Akdeniz Mozaik İşletmesi Anadolu Mozaik San.Tic. Kırka Tesisleri Lütfü Yüksel Yem San. Turmet Madencilik Ltd. Ltd. Özsakarya Mozaik Ltd. Manyezit A.Ş. Hüseyin Keskin Kavak Türk Maadin Krom İşl. Manyezit Metal Kurşun Eritme Gıda Üretimi Ham Manyezit Öğütme ÜRETİMİ Refrakter Malzemesi Deri İşl. Ltd. TK Kömür İşletmeleri A. Tic.Ş. Şti. Comag Contınental San.Ltd. Şti Aksu Mozaik San.Ş. Kırka Bor Eti-Bor A. Tic. Hisar Un San.Ş. Dış Ticaret A. Şti. Şti.Ş. Karadeniz Mozaik San.Ltd.Ltd. Güven Süt Ltd. DanoneSa Tikveşli Süt Ürünleri San.

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 11 11 Tekstil Dokuma ve Hazır Giyim Sanayi 6 9 Gıda Sanayi 10 12 Metal Eşya San. elektrik.7’de bölgesel ihracatın sektörlere göre dağılımı verilmiştir. taş ve toprağa dayalı imalat sanayideki ihracat ise %5 azalarak % 27. Organize Sanayideki kuruluşların ihracatlarındaki sektörel dağılıma baktığımızda bir önceki yıla göre makine imalat sanayi ve madencilik sektöründe artış görülürken.5’de OSB’de faaliyette bulunan kuruluşların sektörel dağılımı verilmiştir. Hızla büyüyen seramik.4 SANAYİ GRUPLARINA GÖRE İŞYERİ SAYILARI VE İSTİHDAM DURUMU İstatistiklere göre ildeki imalat sanayinde çalışan işyeri sayısı 2200 civarındadır.Plastik Kauçuk San. 5 6 Kağıt ve Basım San. 10 19 Zirai Aletler San. Bilecik. cam ürünler ve hazır giyim sanayinde girdi sağlayacak yan sanayilerin gelişmesi muhtemel görülmektedir. 17 17 TOPLAM 128 136 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 2004 1996 6 21 13 10 13 12 22 11 6 1997 6 26 14 15 15 16 23 12 6 1998 6 29 16 16 16 20 25 13 6 1999 6 35 15 18 18 36 25 32 2000 8 36 16 18 18 37 25 35 2001 8 42 16 18 18 37 25 36 2002 8 16 15 19 15 53 23 26 9 3 9 1 15 17 146 18 17 168 18 17 183 2003 8 47 14 21 17 37 25 34 2004 7 48 16 16 20 44 24 32 185 193 200 197 203 207 Sanayide ileri teknoloji kullanılması. Tablo K. 18 20 Kimya. Cam San.5’e yükselmiş olup.li-elek.5 OSB’de Faaliyette Bulunan Kuruluşların Sektörel Dağılımı Sektörü 1994 1995 Madencilik 6 6 Makine İmalat Sanayi(elek. Bu firmalarda yaklaşık 42 000 kişi istihdam edilmektedir. TABLO K. Lastik.5 artarak % 41’den % 43.Tablo K.siz) 22 20 Çimento. Eskişehir. bilim parkı projesinin uygulamaya konulması ve savunma sanayine yönelme konusundaki gelişmeler. 210 .Kağıt ve Mobilya San. Demir ve Çelik Sanayi Elektronik Sanayi Beyaz Eşya Yan San. bu teknolojiyi kullanacak yatırımcıların ilimize çekilmesi.K. taş ve toprağa dayalı imalat sanayinde düşüş gözlenmektedir. Makine imalat sanayideki ihracat % 2. 11 13 Soba ve Aksesuarları Üretim San. Kütahya bölgesinde seramik sanayinde önemli yatırımlar yapılmıştır. Seramik sanayinde yatırımlarda ve üretimde artışlar olmuştur. mekanik ve metal eşya sanayi konularında il sanayinde olası yatırımları doğurabilecektir. 12 13 Or. Ür. Son on yılda bu sektördeki üretim artışı % 147’dir.7 düşmüştür. Çalışanların yaklaşık 11 000’i OSB’dedir.

7 Bölgesel İhracatın Sektörel Dağılımı (1000 $) Sektörler Madencilik Makine imalat Taş ve toprağa dayalı imalat Dokuma.7 4.TABLO K.831 41.8’de.963.763.813 387.668.7 0.379 26.4 1.8 100 137.841.2 0.046.712.639. hazır giyim Elektrikli araç ve gereçler Gıda sanayi Metal eşya sanayi Orman Ür.152.083. Kimya.074. diğer gıda sanayi Hazır giyim sanayi Dokuma sanayi Orman ürünleri.050 470.7 0.979 48. 211 .926.4 4.862.764 34.432.043 9.520 7.8 100 2004 Yılı ihracat($) 2004’e göre sektörel pay(%) 12.665. kağıt.242 34.395 12.915.6 ESO Üyesi Kuruluşların Yıllara Göre Üretim Endeksleri Sektörü Madencilik ve taş ocağı Un ve unlu mamuller sanayi Şeker.106 299.5 27.3 3.Plastik ve Kauçuk San. Eskişehir Merkezde bulunan sanayi kuruluşları Tablo K.721.510 8.971.4 2. mobilya sanayi Kiremit ve tuğla sanayi Diğer taş ve toprağa dayalı sanayi Seramik sanayi Metal ana sanayi Metal eşya sanayi Soba imalatı sanayi Makine imalat sanayi Elektrikli makineler ve gereçleri İmalat sanayi Ortalama 1992 157 92 178 188 194 147 80 244 268 130 177 604 142 174 225 221 1993 153 103 175 268 278 142 91 303 197 157 190 496 205 226 228 223 1994 156 115 125 262 237 129 73 165 220 135 156 158 142 227 167 166 1995 158 132 160 304 247 146 81 229 224 135 156 182 146 227 181 180 1996 205 129 164 493 289 171 78 210 247 151 205 212 166 297 211 210 1997 242 143 180 486 309 200 116 215 305 155 216 247 187 386 244 242 TABLO K.466..175 34.040.893 2003’e göre sektörel pay(%) 11.7 3.736 47.7 43.285 7.Mobilya ve Kağıt San.9 0. Toplam Firma sayısı 10 29 15 6 4 7 22 12 8 113 2003 Yılı ihracat($) 107.7 4.5 3.232 308.364 Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü-2004 Organize Sanayi Bölgesi sanayi kuruluşları Tablo K. şekerleme.9 ‘da verilmiştir.4 41 32.497.821 942.662.376 1.

Tarım Römorku Pik. bronz.A.ve Tic.ve Tic.Şti. Dark Metaryal Geri Dönüşüm Hırd.Şti. Mak. Alp Havacılık San. Tic.Ş.tahin Metal Asma Tavan İmali Oto yedek Parça.Tic.San.Ltd. çikolata Hassas ve Amb.A. Doğuş Plastik Mak.top.) Çekiçler İnş. Botel Bobin Teli Kablo San.Kalorifer Plastik Enjeksiyon Makine Aksamı Yedek Parça Styrofor-Köpük Ambalanj Isı Gereçleri ve Dökümü Hazır Giyim Elektrik Kablosu Bakalit Beyaz Eşya Aksesuarı Beyaz Eşya Emaya El. Kazan Plastik ambalaj imali Hazır Giyim Küp Şeker Mobilya İmalı Bakır İşleri Cam İşleme Buzdolabı Plastik Malz. Akpan Ak Panel Rad. Tic.Ş.Ltd. ve Tic. Tic. Tic.San. Hasel Yemek Gıda Hzm.San. A. ÜRÜN CİNSİ Tel Çivi Otomotiv Mak.Teks. A.Şti. Şti. Cicisan Gıda San. Şti. Tic. ve Tic. Kauçuk ve yan ürünleri-hortum Hazır Giyim Elektrik Panosu Buzdolabı Üretimi Sünger MgSO4. Tic.San. Şti.Şti.Ürt. Baycan Elektrik San. Anot Elektrik Elkt. Demirşah Koll.Tic. Başak Emaye Isı Gereçleri San. A. Ltd. Doğutepe Ahşap Ürünleri San. A. Tic.A. Ltd.Tic.Şti ANM Giyim San.veTic.Ş. A. Şti. Tic. Deniz Döküm ve San.San. San. ve Tic. Tic.ve Tic.Şti.San.Ş.Ş. Densaş Bakır Pirinç Boru San.Ltd. Arıkan Kriko ve Makine San. A. Ltd. ve Dış Tic.Ş. Aksoylu Trayler-Römork San.A.Ş. ve Tic.Ş. A. Bülent Sivri-Bülent Plastik Camiş Amb. Çağlayan Makine San.Ş.Pet.( 2 ) Alpsan Mak. Tic.San. Doğruöz Giyim Tekstil San. Isı Cihaz. Dermanlı Ambalaj Müh. San. Aslan Susam ve Tahin Gıda Mad.Ş.ve Dış Tic. ve Tic. Şti. A. Artmar Artı Mermer San.Ltd.Ş.ve Tic. A. Tic. Yed. Arı Yemek San.Ltd.İm. A.Ş.Ltd.Ş. San.Ş.Al2(SO4)3 Üretimi Yemek Üretimi Kriko Ev ve Mutfak Eşyaları Üretim Modüler Fayans-Cilalı plaka Susam .( II ) Akın Boya Paz. Elektrik Panoları Yan San. Şti.ve Tic. alüminyum döküm Bakır. San. Tic.San. Kal. Mak.A.-Değirm.A. Tic. Betsel Teknolojik Ürünler Sa.Ş. Anamak And. Tic. Aspen Yapı Sistemleri San. San.Ş.A.A. Tic. Şti. Şti. Çesan Çelik Ahşap Möble San. Elek. Bil Mobilya Ağaç San. Gıda San. ( 2 ) Doğu Çay İşl. Şti.Şti.pirinç boru. Hazır Giyim Şekerleme. Şti.ve Amb. Anlar Kauçuk Ür. Tic.Ş. San. Şti.TABLO K.Ş. Prç.Ş. Arçelik A.Ş.Ş. Kağıt Maden ve İnş.Tic.Ş. San.San. Tic.Sün. Çetintaş Beyaz Eşya ve San.(Eskort Mak. A.ve Tic. A. Ltd.Ş.Ltd. Tic. Yedek Parça Solvent Esaslı Boya Panel Radyatör Trayler Römork Kazan Eşanjör Boyler Kağıt Makinaları İmali Uçak Yan San. Çetintaş Tekstil Ürünleri San.fayans Et Kombinası Büro Malz.Şti.Ş.Ş. ve Tic. İşl.ve Tic.Ş.Elyaf.Tic. A. Ltd.ve Mak.Kal. A. Tic. İmalat İhracat İthalat Hazır Giyim Hazır Giyim Her türlü atık mad. Ltd. A. Doğan Cam Koll. Alpes End. Ltd. Basaş Amb.Ş. Ltd.Mak. San. Şti. Ltd.(Özge Gıda) Cihan Mak.ve Isı Yalıtım San.A. Çağla Konfeksiyon Tekstil San.San.ve Tic. Şti. CCS Giyim San. Ay Plastik Mak. A. A.Şti. Çelikler Turizm ve Gıda San. Konfeksiyon Tekstil Gıda makineları Plaka Mermer. Ltd.8 OSB Sanayi Kuruluşları YERİ OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB ÜNVANI Akgün Demir Çelik ve Mak.San. Tic. Mak. Ltd. A. İmali Elyaf-Vatka Mermer Kesme Mak.değerli. Tic. Tic. Anadolu Teks.San.Ş. Vatka Tekstil /Döşemelik Kumaş Emaye Bobin Teli Oto yedek parça imali Oluklu Mukavva Amb. A. Alev Kazan ve Mak.Ş.Ocaklar İnşaat Malzemeleri Ahşap ve Metal Mobilya Polyester. 212 .ve Tesisl. Ltd. ve Mak.Mak.Tic.ve Tic. Can Conta San. ve Isı Cih. Alipsan Kağıt Mak. Arı Kimya Metarulji San. Birlik Sünger Kimya San.Ş. Armob Arabacı Mobilya San. Aydıngör Mak.Tic.Ti.Buzd. İmalat San.Ltd. ( 2 ) Ardin Mobilya Tekstil San. Bekel Beyaz Eşya San.ve Tic A. Başak Giyim Teks.Ş. Oto Tak. Par. Şti. Tic. San.Ş.ve Tic. A. Çınar Giyim Tekstil Kimya San. Çalışkan Makina San.A.Ltd Şti.Kon.Yed. ve Tic.Kırtasiye San. Şti. Besa Beyaz Eşya San.Şti Ertan Dök. Taşımacılık San.Ş. Ataklı Oto. Ltd.Ltd. Ltd.Tic. Ltd. Şti. Tic. Conta.A. Otomasyon San. ve Tic. Tic.Tur.

Göksel Cam İnş.Elemanı Tuğla Kiremit İş gözlükleri. A. Tic. Parça İmali Bzd. Kafaoğlu Metal Plastik Makine San. Güneşler Karasör ve Damper San. A. Ersan Ofset Mat.Elek.San. ve Tic. Mal.A. Tur. Rek. A. San.San.Ş.gaz. Ltd. Emek Özel Cıvata San. Tic. Tic.Ş. Isıtıcı Yer karosu merdiven basama. Esmer Mermer İnş. Amb. Şti.Ltd. A. Tic. A.Tesis İmalat San. Şohben Yan Ür. A. Tan. Eseltaş Esk.Ltd. Tic.Tic.Ş.Şti. ( 2 ) İmamoğlu Un San. Esen Esk. A.Ş. Ltd. Konveyör San.Lületaşı Madencilik San. Eskişehir Jant San. Elmas Esk. A. Tic.Ş.Ş. Linyit.Ş. Tic. Aş.Tic. Jamak Jant ve Mak.Tic. ( 2 ) Eskişehir Seramik Kim.Bilgisayar İltş.Birlik Tek. A. San. San.Ş. Ekart Mobilya Tek. Seramik San.Ltd. Oto Yed. Ltd. Kamil Konfeksiyon Tekstil San.Ş. damper Yemek İzolasyonlu çift cam (ısıcam) PVC kapı ve pencere Ses yükseltme cihazları Otomotiv Yan. San. Tuğla Kiremit Fab.Tic. Es Tuz Eskişehir Tuz Gıda San. Kahvecioğlu Metal San. A. Esco Emaye Dökğm San. San. Şti. Tic. San. A.Ltd. LPG.ve Tic.ocak Lületaşı.ve Konty. Tic.Tic.Ş. A. A. Ve San.Turz. Tic.Ş. ve Çift Cam İm. Şti. A. A. San.İnş.San. Enzet İş Güvenliği Teçhizatları San. Tuğla Elektrik mal.OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Dolsan Dolgu Mad. Tic.giyim Emaye Isı Cihazları Prefabrik Malzeme Prefabrik İnş.Ltd.Şti.Ş. Doruk Ev Gereçleri San.Tic. Eskim Kimya San.Şti.Ltd.A.Tic.Malz.ve yan sanayi Oto Yan San. Somun .Ürünleri San.Tic. d.Ş. Ateş Tuğlası Makine imalat montaj taahüt Mobilya Tekstil Elektrikli fırın. Tic.Tic. Endel End. ( III ) Dündarlar Makine San. San. Tic.Ş. A.Ş. A.Tic.Ş.Tic. Ltd. Ltd.Şti.Ş. A. Ertan Döküm ve Mak. Hatpen PVC Kapı Pencere Sis.Ş. ve Tic. Tic. Kayalar Müh.Ş.Ş.San. Ltd. Tic. Gıda mak. Eser Makine San.Servo Elektronik Hisarlar Makine San. Güler Emaye San.Tic.Tic. Tic.Ş.Tic. A. Esbirsan Esk. A. Şti. Tiner vs Seramik sağlık gereçleri Maden İşletme Öğütme Mermer İşleme Poliüretan-Sünger Pamuklu havlu dokuma Beton Mamulleri Çelik Eşya Soba Baskı ve Metraj Bisküi.Tic.San. Hatipoğlu Cam San.Tic. gazlı elek. Eray Plastik Doğ.San PVC kapı ve pencere Soba ve termosifon Un Ev Isıtıcıları Soba Kauçuk köpük boru ve levha Jant Üretimi Oto Soğt. Şti. Hasel Yemek Gıda Hizmet İşl. Kamer Karo Mermer San. A. Hiz. İş. Gözde Gıda Mobilya ve Kon.Ş. Kıvanç Makine Döküm San.Şti. A.Ş. Kıraç Elektrik San. Göral Tarım Mak. Esmag Maden İşletme ve Öğütme A. İncesu Isı Gereçleri San. A. A.Ltd.Ş. Fatih Giyim Tekstil San. Esanjör ve Evarepatör Ayakkabı ve Malzemeleri 213 . Koray Ayakkabı Mal. Şti. kek Endüs.Ş. A.Ş.Ş. Tic. A. Tic. A. Şti. Mak.Ş. Şti.Ş.hazır sıva isolasy. Tic. ve Müş. Tic. Ltd.San. Metal İşleme Matbaa-Ambalaj İş Makineleri ve Yedek Parça Konvayer Vinç RadyantlıTuğla Taşı Tuz İmali Tekstil. Şti.A. Es Sinter Ref. Esteks Teks. Tic.Şti. Ltd.Tic.Yed. Fidan Makine (İbrahim Fidan) Galsan Plastik ve Kalıp San. Mak.elk.A. Ltd.Şti.Tic. Ltd. Tic. Ş Ergünler Pres Döküm Kalıp Mak. Plastik imalatı Kiremit. İmalatı San. Gülay Kanatlı (KŞA) Gülbaş Makine San. ICF Isı Cihazları Fab. İzocam Tic. Ltd. Eston Eskişehir Beton San.Şti. A.Ş. (Öztürk Plastik) Elevsan Elektrik Ev Aletleri San. Etam Eğt.San. Eti Gıda San. ( I ) Ertanlar Mak. Şti.Ş.Tic. Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları San.Malz. Espol Sünger ve Kimya Ltd. Bağ. madencilik Cıvata. A. Jant Makineleri Boya. Tic.gaz maskeleri vs Plastik Doğ. Tic.Ş.Ş. Tic. cıvata oto yed. Hazır Giyim Somun. Kemal Körpe. Tic. Şti. Eti Makine San. A. Tic. A. Hazır Giyim Hasır beton.Ş. Tic. S.A.Ş. parça Plastik parça Buzdolabı Kondensör İmali Cam-Ayna Zirai MakYedek Parçaları Yemek/Tabildot yemek Hazır Giyim Buzdolabı Yedek Parça Isı gereçleri Kapalı çelik kasa.Ulaş Plastik Kılıçoğlu Yapı Elemanları San. Ltd.Ş. ( 2 ) Eş Çelik Isı Cihazları San. Şti. Mineral ve Kimyevi Mad.Ltd.Tic.Şti. Isıtaş Soba San.Elek. Tic. A.Ş Hayri Durukan . San. Genmak Makine San.Ltd.Ltd. Prç. Tic.Ş.Sist. Şti. ve Tic.

Şti.Müh. Ltd. Tic. A. San.Ş. Tic. Oluklu Mukavva.Ş. Terrako Yapı Malz.Ş.Otomasyon Tic. Ltd. Şti.A. Ltd. Reta Elektromekanik.ve Kap. A. Çim Taşı. Kim. Mekol Kollektör San.Ş. Pınar Süt Mamülleri San.Tic. Ltd. Tic. Haz. Paşabahçe Cam San. Pen.Şti.Tic. Kabini Asfalt Mak Polimer Kimyası Plastik Yan San. A. San. Ltd.A. Saf Yem San. Tarkon Tarım Mak ve Konstrüksiyon Ürn. Şti.Ş. KWS Tarım Ticaret Ltd. San. Matasan Mak. Şensarı Koll.(Dekor Or. Mustafa Durali Emaye Mürsan Metal Üretim San.Ahşap. A.Tic. Ltd. Tic. Pehlivanoğlu Emaye Isı Ger.Tic. San. Ür) Şahlan Kabin Makine San. Tic.Tic. Tam Gıda San.Ş. Şti. Plastik Pencere Kapı Üretimi Elektromekanik Isı cihazları Karma Yem Gazete ve Yayını Maden Üretim ve Paketleme Hazır giyim Doğ.Tic. Mak.Esk.Ş. San.Tic.Ş Tamsan Tek. Saray Doğ. Tic. Soba San.Tic. Şti. Tars Uluslarası Dış Tic. Orkun Giyim San.Ş. ve Dış A. OMK Oluklu Mukavva Kutu Amb. Ürünleri San. (Özge) Tanatar Kalıp ve Pres İşleri San. Perit Metal İnş. A. Oğuzlar Tarım Ürün. San. Tic. Pim Mak. Eskişehir Soba San. Ltd. A.Tic. Tic. Amb. İzolasyon Mües.Tic. Özgül Giyim San. Şti. Ltd. A. A. Ltd. A. İş. Şti.Tic. San. Bordür İnşaat malzemeleri Zirai Tohumlar Buzdolabı parçası Metal Pres işl.Ş.Ş. Ltd. Ltd. Tic.Tic.Ş. A. San ve Tic.parke Aryonil savunma sistemleri Prefabrik Yapı Elemanları Ateş Tuğlası Soba ve Pik Plastik İmalatı Preslenmiş yonga levha Traktör ve İş Mak.Ş. A.Ltd. Savronik Elektronik San. Mesel Metal End. Pınar Emaye Isı Ger. A.A.Tic. Ltd.Ş. Teks. Şti.A.Ltd. Şti.Metal San.Ş.Tic. Şti. Nevzat Kaymak Nigar Oluklu Kutu Amb.Tic. Öz Çancı Emaye Isı Mam. Teknosistem Tekn. A..Ş. Tic. A. Tekin Mak. Kutu Plastik Malz.Tic.Ş Tezsan Mak. San.Tic. Ltd.Tic. San. Reckenderees Plas. A. Tic. Şti. Tic.-Ebru Cam Küpeliler İnşaat Malz.Tic.ve Metal Parça. Toprak Kağıt San A. Tic.Ltd. Öznur Pres Mak. A. A. Karma Yem Oluklu mukavva kutu Hazır Giyim Bakliyat sıvıyağ kuru meyva Beyaz eşya metal prç. Şimsirel Kimya San. A. San. Tic. ( 2 ) Nova Kalıp San.ve Haz. Tic. Mak. MSM Metal San. San. Metesan Metal ve Ağaç San.Ş.Ş. Ltd. San. A. ve Tic. A.San. Ltd. Şti.Ş.(2) Ömer Zeydan-Rıza Zeydan Önaysan Metal San.Tic.San.Ş.Ş.Dosya Basım Ürünü Met. A.San.Ş. Şti. Şti.Ş. Şti.Şti.Ş. Sakarya Gazetecilik ve Matbaa San. A. Serka (Esyapı) San. San. Bisküvi Ambalaj Buzdolabı Metal Par.Ş.A.Ş.Tic.Ş. San.Ş. Şti. Ltd.Tic. Şti. Ltd. Proje İma.OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Korsel Kağıt Selüloz Or. Şti. Tic.ve Yedek Parça İmalatı Kumsan Kum ve Mıcır San.Ş. San.Karo Seramik Kağıt-Karton mamulleri Hertürlü metal kompenat Kilit Taşı. Meteksan Matbaacılık ve Tebrik San. A.Tic. A. Koll.Tic.Tic. Pemosan Mutfak Dol. Şofben Yedek Parça Soba ve Emaye Isıtıcı Cihazlar Çelik ve Ahşap Büro Malz. Büro ve Ev Eşy.Şti. Toprak Seniteri ve İzo. Şti. A.Tic.Şti. Şti. Şti. Ahşap Kereste. Şti.Ş Köklüce Mak. Tar-Mak San. Mercan Kauçuk San. A. Oto Yedek parça Kauçuk ve Plastik Ürünler Merdiven Basamağı Vantilatör ve kalıp imali Defter. A. Poriş Porsuk Mak. Mamulleri San. Şti.Tic. Ltd. Döküm Madde ve Makina Ziraat aletleri Hazır Giyim Ziraat aletleri Metal Doğrama Makine imalatı ve CNC torna Duvar Boyası Talaşlı İmalat ve PVC Kapı Cam yünü boru izolasyonu Seramik Yer Döşemesi 214 . San. A. Sertaş Ateş Tuğ. San. somun ve bağlantı elm. Mersan Merdiven Bas. Sarar Giyim Teks.Tic.ve Tic. Tic. Tekniker Mak. Maya Mekanik San.Mon.Ş. ve Tic. San. San. Sakarya Madencilik San. Satıroğlu Kereste San.Ş Taç Plast Plastik San. Emaye Soba ve Aksesuarı Hazır Giyim Pres Saç İşleri Cam ve Bardak Üretimi Emaye ve Soba Pencere mobilya Örme Kumaş ve Konfeksiyon Kuruyemiş İmali Emaye ve Soba Süt ve mamülleri Konteyner İmali Cıv. San. Peyman Kuruyemiş Gıda Ürünleri San. A.Tic. Ltd. Starplast Plas.Ş.Ş. ve San.Ş. San. San. ve Ahş. Ltd. Suntasan Orman San.Turizm San.

Merkez Esk. Yasin Çakır Un San. A. Kükre Sirke San. Şti Manyezit A. A. Yatırımları T.San. Eti Büskivi Gıda San. Tuğla. Tic. Tic.Tic.OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Toprak Seniteri ve İzo. EsYem San Tic. Merkez Esk. Gençler Meşrubat San. Merkez Esk. A. Özaltın Toprak San. A.Tic. Merkez Esk. ve Tic. Tic.Tic. Merkez Esk.A.Tic.Akary. Erden Gıda San. Aydın Un Değirmeni Tunç Atabay Un Fab. Merkez Esk.Ş.Ş.Şti. San. Tes. A. Merkez Esk. San. Şti.Ş. Yükseliş Makina San. Bşk. A. Merkez Esk.Ş. Serka Beton San. Hava Tesisleri Uğrak Süt Ürünleri Ağapınar Süt Ürünleri San. Tic. Merkez Esk. Tic. Merkez Esk. Tic. Şti. Merkez Esk. Merkez Esk. Merkez Esk. Merkez Esk. Ltd.Tic. Merkez Esk. Merkez Esk.Ş. Tic. Şti. Şti Büyükşehir Bel. Yasin Çakır Un San. Merkez Esk. Yıldız Metal Makine (Cemnur Pres) Yörükoğlu Mak.Ş. Demircan Un San. Merkez Esk. Merkez Esk. Merkez Esk. Merkez Esk. San. Turan Tarım Mak.Tic. Eston San. Merkez Esk. Merkez Esk. Ilgazlar Hazır Beton San. A.Ltd. Öc Jant San.Tic. Akrilik Küvet Kağıt ve Ambalaj Ziraat aletleri Külküvatör. A.) Kılıçoğlu Toprak San. Merkez Esk. ve Kim.Tic. Şti. Örnek Un San.Ş. Merkez Esk. Ltd. Ltd. A. Tic. Tulomsaş A. Çikolata Yem Sirke Meşrubat Jant Traktör Römorku Jantı Manyezit İşl. Ltd.Ş. A. San. A. Tic.Ş. Merkez Esk. Asfalt Plant Tesisi Tekin Karo Aygaz Dolum Tesisleri Milengaz Dolum Tesisleri Atik Gıda San.Ş. Kiremit Hazır Beton Hazır Beton Hazır Beton Hazır Beton Asfalt Plant Asfalt Plant Karo LPG Gaz LPG Gaz Büsküvi Meyve Sebze Konsantresi Süt ürünleri Süt ürünleri Kolonya Kimyevi Madde 215 . A.9 Eskişehir Merkezde Bulunan Sanayi Kuruluşları YERİ Esk. Merkez Esk. Şti. (Esk. Gökay Soğ. San. ve Tic.(Tekno) Yalçın Mobilya İma.Ltd. Tic.Tic. Merkez Esk. Basma Dokuma Un Un Un Un Un Un Un Un Bisküi Şekerleme. Esbeton San. A. Es Jant San. Merkez Esk. Merkez Esk. Tic. Merkez Esk. Merkez Esk. Kiremit Tuğla Tuğla. Mühendisler Un San. Akgül Kimya San. Tic.San. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Şeker Fabrika A. Tic.Ş.Pancar Sökme Akaryakıt Her türlü torna işleri Mobilya Un ve yem mamülleri Aleminyum döküm işleri Cıvata ve Somun Her Nevi Tarım Makinaları Organize Sanayi Müdürlüğü 2004 Tablo K. Şti. Şeker Mak.Tic. Tic. Merkez Esk.Ş.Ş.Ş. Merkez Esk. Ltd. ve Tic. Kartal Kiremit.Ş. ÜRÜN CİNSİ Prefabrik Yapı Ürünleri Prefabrik Yapı Ürünleri Uçak Bakım Şeker Üretimi Makine Üretimi Lokomotif Ağır San. A. Aydın Un San. Türkmenoğlu Mak.Ş. Şti. Tahranlar İnşaat Ltd. Merkez Esk. Merkez Esk. Merkez Esk.Tic.San.A. Merkez Esk. Merkez KURULUŞ ADI Entil End. Ltd. Merkez Esk.Tic. Kiremit Tuğla. Güneş Kiremit San. Tic.C. Tic.Ş.San. Detsan Kimya San. Tic.Ş. A. Kumsan Ltd. Turmetal Makine San.Akrilik Küvet Turan Kağıt Amb.Ş. PAK Un San. Sarar Tekstil San. Kiremit Tuğla. Merkez Esk.Ş. A. Tümyurt Nakliyat Otom.Ş. Merkez Esk. Tic. Merkez Esk. Başak Kiremit San.

620 168 1998 124. Tablo K. Tekno Sistem Ltd.Ş. Merkez Esk.520 193 2001 145. kurulu güç ve diğer ortam şartları sanayinin gelişiminin ortaya koyan önemli göstergeleri teşkil etse de.930 203 2003 148.9 512. Merkez Esk.670 200 2002 147. elektrik enerjisi tüketimi. Ader Mobilya San. Sektörel açıdan değerlendirildiğinde .64 katlık bir artış olmuştur. Ltd. vitrifiye Mermer Ürünleri Bilgisayar Programları K. Merkez Esk. Merkez Esk. Mlz.990 207 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 Firma Başına Kurulu Güç(KW) 481. Merkez Esk.7 669. Merkez Esk.10 Yıllara Göre Firma Başına Kurulu Güç Miktarları Yıllar OSB’de Elektrik Tüketimi Kurulu Güç (KW) Firma Sayısı 1990 43. Şti.5.940 136 1996 97.175 98 1992 50. Kanepe Üretimi Mobilya Üretimi Mobilya Üretimi Mobilya Üretimi Kauçuk Kağıt Ürün. Merkez YERİ Esk.5 SANAYİ GRUPLARINA GÖRE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE ENERJİ KULLANIMI K. Eska Kauçuk San.025 112 1994 66. Evsan Isı San.740 146 1997 123.9 216 . Gürsan Mobilya San.11’da ise faal firmaların sektör başına kurulu güç miktarları verilmiştir. Büyük ölçekli kuruluşların inşaatlarının bitirilip.10’de firma başına kurulu güç miktarları ile Tablo K. Tunç Kağıt San.710 185 2000 145.Mobilya Em-Sa Mobilya San. birbiri ardına işletmeye alınmalarıyla birlikte kullanılan elektrik miktarında ve kurulu güç miktarında önemli artışlar meydana gelmiştir. Porvit Porsuk Seramik San. Şti. Yatırım ortamının uygu.3 679. Tic. Kurulu güç miktarında 1990 yılından 2001 yılına kadar 3. Minersan A.0 476.1 Organize Sanayi Bölgesindeki Enerji Tüketimi Her yıl işletmeye açılan kuruluş sayısında değişiklik olduğundan elektrik enerjisine olan talep artmaktadır. Merkez Esk. Merkez Esk.8 689.5 735. Merkez Esk. Geçen yıl içinde en çok elektrik tüketen sektör % 37 ile Taş ve Toprağa dayalı imalat sanayi olmuştur. Tablo K.0 728.Esk.4 543.300 203 2004 188.760 181 1999 125.5 754. KURULUŞ ADI Kale İnş. Merkez Sanayi ve Ticaret Güler Emaye San.2 519. firma sayısı. Seramik. firmaların üretkenliklerini göstermeleri açısından son derece önemli bir faktördür. Şti. geçen yılın elektrik tüketimlerine göre tüm sektörlerde elektrik tüketimi artmıştır.4 728. Şti. Ençel Ltd.Ltd.5 509. il Müdürlüğü 2004 Emaye Boru Soba Soğuk Metal İşleme ÜRÜN CİNSİ İnş. Firma başına kurulu güç bakımından son yıllarda önemli artışlar görülmektedir.485 128 1995 73.5 912.7 730.985 107 1993 57. Merkez Esk.370 90 1991 50.

Gıda Sanayi % 10.410 41.0 918. Kauçuk ve Plastik San.11 Faal Firmaların Kurulu Güçlerinin Sektörel Dağılımı KURULU GÜÇ (kVA) Sektörler 1998 Makine İmalat Sanayii 22.307.171.5 3.0 Taş ve Top.482.904.460 21.180 15.241.876. ve Mob.099 24.308 2.028 295.8 2.931.923.400 33.961.4 1.153.049.662.670 7.2 Hazır Giyim Sanayi 1.775 35.510 Toplam 124.383 8.526 21.4 1.266. Madencilik ise % 1 olmuştur.237.080 21.741 79.930 1.510 145. 30.201.510 125.460 22.913.610 7.030 Hazır Giyim Sanayi 8.127.10 2002 29.940 24.296.935 15.210 20. 19.187 7.710 7.687 3.5 1.161.448 43.630 13.733. 12.222.066 Taş ve Top.012.430 35.12 Yıllara ve Sektörlere Göre Kullanılan Enerjinin Dağılımı(kw/h) ELEKTRİK TÜKETİMİ (Kw/h) Sektörler 1998 1999 2000 2001 Makine İmalat Sanayi 64.7 2.055.9 9.690 3.664. San.830 13.710 0.856 26.863 3.080 33.730 153.3 1.628.096 1.594 412.306. Tablo K.4 1.007.537.300 0.1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2003 1999 22.5 1.117.313.840 Sanayii Madencilik 3.335 Orman Ürünleri ve Mobilya San.7 1.460 21.560.209.370 20.143 2.8 2.598.571 121.12’de kullanılan enerjinin sektörlere ve yıllara göre dağılımı.670 0.540.252.408.3 2003 2.654.746.689 92.315.216.1 2002 2.510 145. Kauçuk ve Plastik San.138 1.032.180 15. Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi % 5.6 1.490 Tekstil.530 10.500 6.Makine İmalat Sanayi %22.Dokuma ve Hazır Giyim 6.420 7.888 18.55 2003 30.571.393.8 1.287 1.8 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 2002 65.291. San.046 2.13 Güç Başına Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı Sektörler 1998 Makine İmalat Sanayi 2.308 14.722.646 330.0 1.562 26.8 TOPLAM 1.390 4.717.235 Kimya.363.544 62.182 1.504.823.046 18.818 Kimya.5 Gıda Sanayi 1.645.380.4 1.343 1.2 2.690 4.785 22.988.754.703.81 24.520 15.149.480 19.920 4.080 22. Kimya.430 36. Dayalı İmalat San.660 21.25 2001 23.461 TOPLAM 227.360 Madencilik 4.814 242. Dayalı İm.4 886.629.146.645 237.76 2000 22.181 217 .937.9 1. 65.870.776.8 Orman Ürünleri ve Mobilya San 1.670 147.468.728 2.936.7 1.560.440 17.460 Metal Eşya Sanayii 21.717.133 1.770 16.328 22.601 75.4 1.732.0 2.262 948 1.442 35.14’de. Kauçuk ve Plastik Sanayi % 16.484.990 27 Diğer sektörlerin toplam elektrik tüketimi içindeki payları ise şu şekilde olmuştur.910 13.530 6.391.760 Yıllık Artış (%) 1.001 19.236.953.358.434.1 1.657.6 -10.498 21.660 266.859 4. 13.648.435 62.723.995.430 33.387.610 16.820.487.570.284 30.6 2003 70.797.372 4.3 1.8 1.0 Metal Eşya Sanayi 1.979 4.078.131.003.828.668.800.022.471 Gıda Sanayi 18.991 29.047.4 2000 2.0 757.doğalgaz tüketimi ise Tablo K.6 Tablo K.292 4.610. San.231 2004 2.501 19.143 8.077 40.5 1.042.192.652 9. Hazır giyim sanayi % 3.8 2004 90.738.954 Metal Eşya Sanayi 21. 1.918 48.5 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 1999 2.513.965 15.634. Tablo K.784.210 62.260 Taş ve Toprağa Dayalı İmalat San.8 2001 2.046.624. Organize Sanayi Bölgesinde yıllar itibariyle elektrik tüketimi Tablo K.8 Madencilik 1.995 19.583 2.770 148.25 2004 42.5 1.732 5.630 Gıda Sanayi 13.4 6.935 22.000.328.520 188.3 1.490 6.2 1.272.352.317 17. 25.935 15.535 20.727 57.702 20.485 85.260 17.270 1.0 1.787 9.573 53.152.223.13’de faal firmaların güç başına enerji tüketiminin sektörel dağılımı gösterilmiştir.490 3.15’de verilmiştir.3 Kimya. Kauçuk ve Plas.082.390 4.911 Orman Ürün.025 16.292 5. 2.Tablo K.071 YILLIK ARTIŞLAR 20. Tablo K.5 919.

0 45 .278.660 2000 266.099 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 Tablo K.904.960.800.871 m3’e çıkmıştır.Tablo K.693 m3 ve 2004 yılında 257.000 1995 14 .0 17 .963.127.94 2 18 2.774 1997 62.6 99 26 .6 67 100. Son on yıl içinde OSB’deki doğalgaz tüketimi 177 kat artmıştır.017.000 200.071 2002 303.410.397.998 1995 14.3 28 67 .91 4 23 3.000 50.9 98 150.017.56 2.87 1 18 9. P P P P OSB'deki Doğalgaz tüketimi(m³/yıl) 18 8.000 10 .944.942 2002 182.045.871 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 Türkiye’de doğalgazı ilk kullanan bölge ünvanına sahip olan Eskişehir OSB’de 1991 yılında 2.693 2004 257.562.14 OSB’de Elektrik Tüketimi Yıllar Elektrik tüketimi(kw/h) 1993 84.000 2000 2001 2002 2003 2004 Doğalgaz tüketimi(m³/yıl) Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 218 .699 1996 26.188.000.195.16 2.313.42 6 300.963.96 3.266.000.000.295.184 m³ olan doğalgaz tüketimi 2002 yılında 182.944.941 1998 227.085 1996 133.903 1995 101.788.2 95 .000.000 1999 168. 2003 yılında 233.41 0.5 43 .328 1998 67182.543.426 2000 189.20 7 250.530 2004 412.645 2001 237.914 2003 233.207 2001 188.353.9 44 .814 1999 242.295.000.96 3.27 8.914 m³’e .15 OSB’de Doğalgaz Tüketimi Yıllar Doğalgaz tüketimi(m³/yıl) 1993 10.131.000 0 1993 1994 10 .7 74 1996 1997 62 .871 2003 330.026 1994 82.667 1994 10.69 3 25 7.000.597.497 1997 188.701.0 00 1998 1999 16 8.1 95 .

6 SANAYİDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI VE ALINAN ÖNLEMLER K.6. 1. Hava İkmal ve Bakım Fabrikası tehlikeli atıksularını arıtma tesislerinde arıtarak SKKY’deki standartlara uygun hale getirip Porsuk Çayına vermektedir. Şehir Kanalizasyon Arıtım Tesisleri tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesiyle yapılan protokol gereği tek bir kanaldan istenilen limitlere düşürülüp kanalizasyona verilmektedir.K. Yüksek kükürtlü ve düşük kaliteli yakıtların kullanıldığı yakma tesislerinin bulunduğu fabrika yoktur.6. TÜLOMSAŞ Lokomotif ve Motor Sanayi madensel eriyik içeren sanayi atıksularını arıtma tesislerinde arıtarak şehir kanalizasyonuna vermektedir.Ş. İkinci tür atık. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği temelde yanlış yer seçimi. K.1 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği Hava kirliliğinin en önemli kaynaklarından birisi hiç kuşkusuz endüstriyel kuruluşlardır. K. Şilempeden hayvan yemi ve potasyum sülfat gübresi elde edilmektedir. yeterli teknik önlemler alınmadan atık gaz ve tozların atmosfere bırakılması.4 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği Sanayi Kuruluşlarının Gürültü ölçümlerine 2002 yılında başlanmış olup gürültünün etkileri ile ilgili veri tabanı oluşmamıştır. Şeker Fabrikası iki türlü atık bırakmaktadır.6. Büyük sanayi kuruluşları genelde doğalgaza geçtiğinden sorunlar azalmıştır. 219 . Eskişehir’de bulunan ESÇİM A. döner fırın klinker soğutma ünitesinde ve döner fırın bacasında elektrofiltre vardır.3 Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliği Bu husula ilgili E. Asbest tozları üretildiği ve işlendiği bir fabrika kapatılmıştır. Sarar Tekstil A.Ş. şeker pancarı melasından ispirto elde ederken oluşan şilempedir.6.2 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği Organize Sanayi Bölgesi atıksuları. boyalı ve kimyasal madde içerikli sanayi atıksularını Su Kirliliği Kontrol Yönetmelinde ön görülen standartlara uygun hale getirip şehir kanalizasyonuna bağlatmıştır. Pancar yıkamadan artan çamurlu atıksular havuzlarda çöktürülerek Porsuk çayına verilmektedir. adı ile geçen çimento fabrikasının. K. eski yada yanlış ve eksik teknolojinin seçiminden meydana gelmektedir. TUSAŞ Uçak Sanayi atık sularını arıtma tesisinde arıtarak şehir kanalizasyonuna vermektedir. Toprak ve Arazi Kullanımı bölümünde gerekli bilgiler mevcuttur.

12. Büyük Endüstriyel Kazalar Acil Durum detay Planı İçersinde kalıp Acil Eylem Planı yapan sanayi kuruluşları ile ilgili liste Tablo K. Planın Ek 1’inde Acil Durum Planı kapsamına giren tesisler belirlenmiş olup. bu tesislerden kendi Acil Eylem Planları yapmaları istenmiştir. Atıklar” bölümünde verilmiştir.K.5 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar Bu konu ile ilgili bilgiler “N.2002 tarihinde yenilenmiştir. 220 . K.6.7 SANAYİ TESİSLERİNİN ACİL EYLEM PLANLARI İlimiz Büyük Endüstriyel Kazalar Acil Durum Detay Planı 15.16’de verilmiştir.

Ve San. A. A. A. ve Tic.Ş Adresi Aşağısöğütönü köyü Noda Deresi Mevkii Bursa Yolu 16.Ş izolasyon Müessesi İzocam Tİc.TABLO K.Ş Birlik Sünger Espol Sünger Eskim Kimya San.16 BÜYÜK ENDÜSTRiYEL KAZALAR İÇİN ACiL DURUM PLANI KAPSAMINA GiREN TESiSLER Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tesisin Adı Aygaz Dolum Tesisleri Likitgaz Dolum Tesisleri Tülomsaş Tusaş Şeker Fabrikası A. Organize Sanayi Bölgesi İnönü Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Telefonu 3150486 4112459 2348130 3222030 2302738-39-40 2360300 5912440 2280458 2361480 2360549 2360718-19 2360185 2360423 221 .Ş Izotoprak Kağıt San. Tic. Muttalıp Mevkii Sivrihisar cad.Ş Terraco Yapı Malz. San. Ahmet Kanatlı Cd. Km Hoşnudiye Mah.Ş Arçelik Ford Otosan A. A.

KAYNAKÇA : 1.Eskişehir Sanayi Odası Verileri (1983-2004) 2.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1992-2004) 222 .Eskişehir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Verileri (1983-2004) 3.Eskişehir OSB Bölge Müdürlüğü Verileri (1992-2004) 4.

Kanalizasyon sistemi : Ayrık sistem .1 ALTYAPI L.22”) Çelik boru hatı.701.031 m3 .12”.Boru cinsi : Beton Boru .1.354 m3 . ULAŞIM VE HABERLEŞME L.407.Atıksu Arıtma Tesisi : Aktif Çamur Sistemi .000 m L. Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi Kentin atık suları ve yağmur suları ile ilgili olarak .6”.1.1 Su Sistemleri Kente verilen temiz su kaynağı ile ilgili olarak.(L). Mahalli İdareler 3.4 Elektrik İletim Hatları İlimizdeki elektrik iletim hatları ile ilgili bilgi mevcut değildir L.571 m3 . DN 125) Dağıtım Şebekesi ve 166. İlimizde 2004 yılı sonu itibarı ile Resmi Dairelerde 17.Kapasitesi : 75.8”.600 m .1. 147.Bankalar.988 m (Dn40. Dini Kuruluş ve Hayır Kurumları 497.447 m3 Doğalgaz kullanılmıştır.746.2 Atık Su Sistemi. Dn 90.000 m L.5 Doğal Gaz Boru Hatları İlimizde 87.DN 63.93 m2 P P L. DN 32) Servis hattı bulunmaktadır.18”. ALTYAPI.488 m (4”.633 m3 olmak üzere toplam 187.1.1. 330. Meskenler 105. 36.552 m3 .105.Boru cinsi : Beton Boru .3 Yeşil Alanlar Kent içindeki yeşil alanların toplamı Kişi başına düşen yeşil alan miktarı : 258.089. .km’de bulunan Atıksu Arıtma Tesisi ile .Yağmur suyu İletim Hattı Boru Çapı ve Uzunlukları : Ø 2000 – Ø 300 .874.862. KİT.10”.Sanayi İşletmeleri 49.2 ha : 5.Atıksuların Uzaklaştırılması : Alpu Yolu 3.Ana toplayıcı Hatları Çap ve Uzunlukları : Ø2400–Ø300 .Yağmur Suyu Uzaklaştırılması : Porsuk Çayına Deşarj . Ticarethaneler 9. P P P P P P P P P P P P P P 223 .965 m (DN 20.000 m³/gün . - Temiz su kaynağı : Porsuk Çayı Temiz su kaynağı kapasitesi : 320000 m³/gün Günlük çalışan kapasite : 80000 m³/gün Suların iletildiği sistem : Kapalı Şebeke Sistemi Boru cinsi : Spiral Kaynaklı Çelik Boru Ana Besleme Hatları Çap ve Uzunlukları : Ø1400-Ø400.286 m3 .

3950 km. hiyerarşi durumlarına göre.L. Dünya genelindeki gelişmelerle birlikte. 2490 km’si stabilize olup 242 köy. Yolu bulunmayan köy yolu yoktur. Ancak genel taşıma içindeki payı ülke ekonomisinin durumuna ve ülkenin coğrafi konum ve boyutlarına bağlı olarak değişmektedir.1 İlin Komşu İllere Olan Uzaklığı Eskişehir – Kütahya 83 Eskişehir – Afyon 168 Eskişehir – Ankara 232 Eskişehir – Bolu 297 Eskişehir – Bilecik 80 Eskişehir – Bursa 148 Karayolları 46. Tablo L. Eskişehir İli sınırları içerisinde 384 km’si devlet yolu. 172 km’si tesviye yol olup 2 köy yararlanmaktadır. elverişli. Türkiye’de büyük ve önemli bir sektör olan karayolu yük ve yolcu taşımacılığında karşılaşılan sorunları çözmekte. devlet yolları. hizmet düzeyini yükseltmekte ve dış dünya ile tam entegrasyonun sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 464 km’si İl yolu olmak üzere toplam 848 km. hızlı ve güvenli olması zorunludur. köy ve orman yolu bulunmaktadır. karayolu sistemiyle gerçekleştirilen bölümü “Karayolu Ulaştırması” dır.1 Karayolları Genel İnsan ve eşyaya yer ve zaman yararı sağlamak şeklinde tanımlanabilen ulaştırma hizmetinin.2 İl Merkezinin İlçelere Uzaklığı (km) Eskişehir – Alpu Eskişehir – Beylikova Eskişehir – Çifteler Eskişehir – Günyüzü Eskişehir – Han Eskişehir – Mahmudiye Eskişehir – Mihalgazi Eskişehir – Mihalıççık Eskişehir – Seyitgazi Eskişehir – Sarıcakaya Eskişehir – Sivrihisar Karayolları 46. İlin ilçelere ve bazı il merkezlerine uzaklıkları aşağıdaki gibidir.Bakım Şube Şefliği 2004 km km km km km km Tablo L. İl sınırları içerisinde bulunan çevre yolu 25 km’dir. Karayolu ulaştırmasının diğer ulaştırma şekillerinde olduğu gibi ekonomik. Köy altyapı hizmet alanında yer alan 3899 km’lik köy ve orman yolunun 611 km’si asfalt olup 107 köy. Karayolu ulaştırmasının altyapısı.2 ULAŞIM L.Bakım Şube Şefliği 2004 40 km 78 km 66 km 138 km 109 km 51 km 57 km 92 km 42 km 51 km 99 km 224 .2. Karayolu taşıması özelliğinden dolayı tüm ülkelerde vardır.1 Karayolları L. karayolu.1. il yolları. köy yolları ve orman yollarından oluşmaktadır.2.626 km’si ham yoldur.

065.026 694.026 Karayolları 46.492.2’de gösterilmektedir.065. kavşaklar ve yeşil sistem güzergahları Şekil L.Bakım Şube Şefliği Yük (Ton-km) Toplam Devlet Yolu 2.830 3.Eskişehir İl Karayolu Durumu Tablo L.632 2. 225 . devlet ve il yolları üzerindeki seyir ve taşımaları (trafik yükü) Tablo L.492.3 Otoyollar. Devlet ve İl Yolları Üzerindeki Seyir ve Taşımalar (Trafik Yükü) Yılı Taşıtlar (Adet-km) Toplam Devlet Yolu 1998 694. İlimiz hudutları içerisinde kalan toplam karayolu uzunluğu 846 km olup. bunun 213 km’sı bölünmüş yol. 25 km’sı çevre yolu statüsündedir.830 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yollar. Tablo L.Otoyollar.2’de verilmiştir.3 verilmiştir.632 Yolcu (kişi-km) Toplam Devlet Yolu 3.

Şekil L.1 İlimizin Yol Durumu 226 .

2 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Yollar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2004 227 .Şekil L.

Kış aylarında inversiyon olayının yaşandığı günlerde bu sorunlar daha çok gündeme gelmektedir. Tramvay minibüs ve otobüslerde günlük olarak taşınan yolcu sayısı Tablo L. yolların toplam alanı ise 2.L. L.000 Otobüs 150 80 60.000 Ruhsatlı 168 adet taksi dolmuş bulunmaktadır.4 Kent İçi Yollar Eskişehir İlinin imar planının bitişik nizam olması bunun yanında yüksek binaların şehir merkezinde bulunması hava kirliliğinin oluşmasını doğrudan etkilemektedir.000 Minibüs 211 15 70.3 Toplu Taşım Sistemleri Kent içi taşımacılıkta belediye ve halk otobüsleri ile minibüsler kullanılmaktadır. Kayıtlı 500 adet ticari taksi 23 sabit taksi durağında hizmet vermektedir.000 TOPLAM Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi 2004 379 190.4 Otobüslerde Taşınan Yolcu Sayısı Toplu Taşıma Araç Türü Araç Sayısı Yolcu Kapasitesi Yolcu Sayısı Tramvay 18 209 60. Özellikle büyük caddelerde bu sorunlar yüzünden egzoz gazları dağılamamaktadır.17’dir.1.500 kadardır.2.2. Eskişehir’in yeni yapılaşan bölgelerinde bitişik nizama Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmemektedir.4’te verilmiştir.2002 gün ve 13/91 sayılı ile onayladığı Revizyon Nazım İmar Planının plan alanı yaklaşık 12. Meşelik ve Küme Evleri bölgelerinde görülmektedir.000 ha olup. Bunun en güzel örnekleri Hasan Polatkan Bulvarı. 228 . Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07. Bu sorunlar havanın dağılmasını engelleyerek kirli havayı aşağı seviyelerde tutmaktadır. Araç başına günde ortalama 750 yolcu tahmini ile taşıdıkları günlük toplam yolcu sayısı 12.2.1. Yolların toplam planlanan alan içindeki oranı 0.000 ha’dır.2 Ulaşım Planlaması L.1. Tablo L.

261 L.2 Demiryolları L.2.200 yolcu kapasitelidir.390 15. Haydarpaşa’ya 313 km. 2004 yılında 229.2. Devlet Demiryolları işletmesinde kullanılan enerji türü motorin ve elektrik olup. Yeni gar binası 1954 yılında yapılmış.261 Tablo L. Eskişehir İl sınırları içinden geçen demiryolu uzunluğu 208 km’dir. Tiraj yollar 8 adet olup.846 74.824 kw elektrtik ve 11.5 Araç Sayıları Tablo L.797 SİVRİHİSAR 6. Afyon’a 161 km ve Balıkesir’e 329 km uzaklıktadır. CIC’ye bağlı yol 5 adet olup 3309 m’dir.2.1. Elektrikli dizel işletmeciliği yapılmakta olup.5 Eskişehir İlçeleri Kara Taşıtları MERKEZ ARAÇ SAYISI 121. Eskişehir İl hudutları içinde .6 2004 Yılı Eskişehir İli Kara Taşıtları ARAÇ CİNSİ Motosiklet Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Traktör Çekici Özel Amaçlı Taşıt Tanker Arazi Taşıtı Römork Yarı Römork Toplam İl Emniyet Müdürlüğü 2004 SAYISI 15. 5123 m.533 600 109 249 384 315 664 137. 229 .558 litre motorin sarf edilmiştir. Bu güzergahlarda her gün geliş-gidiş olmak üzere 36 yolcu treni çalışmaktadır. Gar Ankara’ya 263 km. Tablo L.5’te Eskişehir İlçelerine ait araç sayıları verilmiştir.645 BEYLİKOVA TOPLAM 619 137.2.367 İl Emniyet Müdürlüğü 2004 ÇİFTELER 5. iş hacmi yüksek ve 563.1 Kullanılan Raylı Sistemler Eskişehir demiryolu bakımından önemli bir kavşaktadır. kent içinde hafif raylı sistem ile yolcu taşıması yapılmaktadır.567. Kütahya’ya 77 km.783 8.862 16.L. İstanbul – Ankara İstanbul – Denizli İstanbul – Konya Ankara – İzmir Eskişehir – İzmir Eskişehir – Konya Güzergahında çalışan yolcu trenleri mevcuttur.718 1.808 1.833 SEYİTGAZİ 2. 1892 yılında işletmeye açılan garın yurdun her tarafı ile bağlantısı bulunmaktadır.

158 2004 700. 2004 yılında karşılıklı toplam 5982 yük treni çalışmıştır.697 telefon abonesi bulunmaktadır.2.1Limanlar* L.129 2001 623. Demiryolları. Balıkesir arası. Eğitim ve terminal binası toplam alanı 3980 m²’dir. dağıtım kutusundan aboneye kadar olan güzergahlarımızın % 10’u yeraltı. Pist uzunluğunun 2200 m’den 2600 m’ye kadar çıkarılması için altyapı çalışmaları sürmektedir.2.4 Havayolları Hava alanının uçuş pisti 1760 m uzunluğunda 30 m genişliğindedir.308 1997 611.688 Eskişehir Gar Müdürlüğü 2004 L. Havaalanı. 250x20 m² ve 60x30 m² 1800 m apron ile Sarıcakaya asfaltında terminale bağlantılı 1 km’lik yol bulunmaktadır. Eskişehir İlinin toplam telefon santral kapasitesi 262.894 2000 636. ilimizde il merkezinde 191.337 olup.2.3.392 kırsal alanda 50. % 90’nı yerüstündedir. Tren kabiliyeti 24 saatte 36 adet yolcudur.ambar yolları dahil 30. Günlük çalışması gereken yük treni sayısı 38’dir. trafik trenlerinin merkezden idaresi (TMİ) sistemi ile yürütülmektedir.3 Deniz. Garın İstiab haddi (barındırma gücü). Burada eğitim ve terminal hizmetlerine yönelik hacımlar ile uçuş kulesi bulunmaktadır. 230 . Uçaklar için açık park alanlarının (apronlar) toplam alanı 120. Afyon. hızlı ve devlet güvencesi ile hizmet vermektedir.510 2003 784.2. gar.7 Taşınan Yolcu Sayısı YIL TAŞINAN YOLCU SAYISI 1996 613. L. 2004 yılı içerisinde brüt toplam 6.2 Taşımacılık* *İlimizde bu tür faaliyetler bulunmamaktadır.2 Taşımacılıkta Demiryolları Haydarpaşa-Eskişehir-Ankara demiryolu trafiği elektrikli sinyallerle merkezden idare edilmektedir.3. Tablo L.813. Özel bir firma tarafından İstanbul-Ankara tarifeli uçak seferine başlanılmış ancak . CIC sistemi ile Eskişehir.Nehir Taşımacılığı* L. talep yetersizliği nedeniyle vazgeçilmiştir.3 HABERLEŞME İlimizde telefon dağıtım şebekesi santralden abone dağıtım kutusuna kadar % 70 yer altı .Göl. ekonomik.407 2002 623.972 1998 689.L. % 30 havai güzergahlarda olup.904 1999 708.000 ton ve 2420 dingildir.2. L.479 ton yük taşınmıştır.000 m²’yi bulmaktadır.karayoluna göre ucuz.2. Sivil Havacılık Yüksek Okulu tarafından eğitim amacıyla kullanılmaktadır. güvenilir.

L. L.4 İLİN İMAR DURUMU Eskişehir şehir merkezi mücavir alan sınırları Büyükşehir Belediye Başkanlığınca genişletilerek Çevre Düzeni Planı çalışmaları başlatılmıştır.5 İLDEKİ BAZ İSTASYONLARI SAYISI İlimizde baz istasyonlarına yönelik çalışmalar Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 11. Karayolları 46.05. KAYNAKÇA : 1. 2. Çevre Bakanlığı ile ortak yürütülen Çevre Düzeni Planları tamamlanmış. 4. Bakım Şube Şefliği Verileri (1996-2004) TCDD Eskişehir Gar Müdürlüğü Verileri (1996-2004) Eskişehir İl Telekom Müdürlüğü Verileri (1996-2004) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şube Müdürlüğü Verileri (1996-2004) 231 . Büyükşehir Belediyesi dışında Çevre Düzeni yapılmış ve onaylanmış Belediye bulunmamaktadır. ancak Çevre Düzenleri Onaylama Yetkisinin Yargıya intikal etmesi nedenıyle yetki kargaşası nedenıyle 2002 yılı sonu itibarı ile onaylanıp yürürlüğe girmemiştir. 3. Maddesine göre baz istasyonlarının yeri ile ilgili görüşler Mahalli Çevre Kurulu’nda belirlenmekte ve İlimizin bağlı olduğu Telekomünikasyon Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne görüş gönderilmektedir.2000 tarih ve 2000/11 nolu “Elektromanyetik Kirlilik” konulu genelgeleri doğrultusunda Yönetmeliğin 5.

Alüvyon. 232 .1. Eskişehir İlinin iklimi. İstanbul’dan gelen demiryolu burada Afyon-Konya ve Ankara olmak üzere iki ana aksa ayrılır. kaya düşmesi gibi olayların gözlenmediği bir jeolojik yapıya sahiptir. Bu nedenle.(M). Eskişehir aktif bir heyelan.1 KENTSEL VE KIRSAL PLANLAMA M. Bu durum Karadeniz ve Akdeniz bölgesi iklimlerinin İl üzerindeki etkisini engellerken Batı Anadolu ikliminin az da olsa Eskişehir sınırları içerisine sokulabilmesi sonucunu yaratmaktadır. Sonuç olarak . yamaç molozu. Eskişehir’i daha üst kademeden merkezler olan Ankara.1. çakıllı kil kanlamera ve kireç taşı olan zeminlerde yapılacak çok katlı ve ağır yapılar için temel etütleri yapılması tavsiye edilmektedir.1 Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri Eskişehir. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M. Eskişehir ülkesel ölçekte önemli bir demiryolu kesişim noktasıdır. eğimin elverişli olduğu kesimlerde çok katlı binalar ve ağır yapılar için temel araştırmaları yapılması ve daha çok tek katlı ve bağ bahçe tipi inşaatlar için kullanılması uygundur. Kentte Porsuk çayı ve yan kollarının meydana getirdiği alüvyon oldukça geniş alanlar kaplar. ovayı çevreleyen yaylanın dik kenarı önünde kurulmuş ve ovanın ortasına doğru genişlemiş bir kenttir. daha çok Orta Anadolu ve Batı Anadolu’daki yerleşim merkezleri arasında iletişim sağlamakta ve kendi etki alanındaki ekonomik faaliyetleri düzenlemektedir. Eskişehir kentsel alanında alüvyon yamaç malozu. İç Anadolu Bölgesi’nde. İl kuzey ve güneyinden dağlarla. konglomerakumtaşı yer yer marn-kiltaşı ve Bezil intrüzitler gözlenen litolojilerdir. Eskişehir’de doğu-batı doğrultusunda oluşan dağlar arasında yer alan Porsuk ve Yukarı Sakarya ovaları gibi geniş düzlüklerin yüksekliği 800-1000 m’ye dek varmaktadır.1 Kentsel Alanlar M. batısından ise yüksek platolarla çevrili bulunmaktadır. Eskişehir ovasının güneybatı kesiminde.1. İzmir ve İstanbul kentlerinin etkisi altında bırakmıştır. ilk bakışta Batı Anadolu ve İç Anadolu iklimleri arasında bir geçiş iklimi niteliği gösteriyorsa da ilde genellikle sert ve karasal bir iklim görülmektedir. Ulaşılabilirliğinin yüksek olması. Sakarya nehrinin en önemli kolu olan Porsuk çayı kentin içinden batı doğu yönünde geçmektedir. Bazik intrüziflerde eğimli ve arızalı alanlar iskan dışı bırakılmalı. çakıllı kil. kireçtaşı. Bu alanların topografyası düzdür.

1 İlimizin Yer Şekli 233 .Şekil M.

2 Kentsel Büyüme Deseni Eskişehir kentinin zaman içindeki gelişmesi. 1949-1950’deki selden zarar gören mahalleler yeniden yerleşmeye elverişli duruma getirilmiştir. Kentin gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biri olan kent içi ulaşım ağının geliştirilmesinde de. bu önerileri geliştirme yolu seçilmiştir. Kentin fiziksel gelişimindeki en önemli sorun. Kent belli bir gelişme seviyesine kadar merkezi iş alanının çevresinde dairesel olarak gelişmiş. kent makroformunun ilk yerleştiği yamaçtan ovaya doğru inerek yayılması süreci hızlanmış ve İstasyon bu süreçte önemli bir çekim noktası oluşturmuştur.M. kentleşme hızlanmış ve bu makroform bozularak mekanda genişleyen bir büyüme sürecine girilmiştir. 1978 planı kentin çekirdek büyümesini kırmış ve doğrusal gelişimi öngörmüştür.1952 yılında kentin imar planı hazırlatılmıştır. Kent eski tarihlerde. Böylece geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde tarımsal açıdan değerli olan araziler kaybedilmektedir. ancak 1950’lerde tüm ülkenin de içine girdiği sanayileşme sürecinin etkisiyle. Bu dönemde kurulan birçok yeni mahalle. aslında diğer ova kentlerimizin de karşı karşıya kaldığı. Yeni göçmen mahalleleri kurulmuş. Kent içinde gelişigüzel yerleşen bu kuruluşlar gelişme çekirdekleri oluşturmuş ve çevrelerinde 234 . Bu plan yıllar içinde yerleşmiş arazi kullanımı yapısına uyum sağlamakta yetersiz kaldığı ve uygulamada güçlülerle karşılaşıldığı için 1985’te revize edilmesi yoluna gidilmiştir. kentin biçimini dağınık ve bazen de sıçramalarla gelişmesine yol açmıştır. 1985’de başlanıp.1.1. Dağınık ve sıçramalı gelişmenin başlıca nedeni çeşitli kamu ve özel kesim sanayi kuruluşları ile yine bu dönemde kurulan eğitim. bu dönüşüm göz önünde bulundurulmalı ve mümkün olduğu kadar kentsel gelişmeyi ova toprağından uzak tutacak bir ulaşım ağı planlanmalıdır. Kentsel gelişmenin ve nüfus artışının sonunda 1952 imar planı 1970’lerde ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmış ve yeni bir planın hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. 1978 planının önerileri kabul edilerek. Bu plan kentsel gelişme alanları olarak doğu ve batı istikametlerini göstermiş ve kent içindeki sanayi kuruluşlarının kent dışına alınması politikasını öngörmüştür. Bu dönemde “mekansal gelişme”yi kontrol altına alabilmek ve sağlıklı bir “kentsel gelişme”ye çevirebilmek için bir imar planı gereği belirmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında demiryolunun ovadan geçmesi ile birlikte. Hızlı nüfus artışına koşut olarak. verimli bir ovaya bakan ve savunma açısından avantajlı olan bir tepe yamacında kurulmuştur. Bu ihtiyaca cevap vermek için 1978 yılında yeni imar planı hazırlanmıştır. kentin genişlemesi de sürmüştür. tarımsal açıdan son derece değerli olan ovanın tarımsal amaçlı kullanımının kentsel rantla rekabet edememesi ve böylece tarım toprağının kentsel arsaya dönüşmesi sürecidir. sağlık ve bunun gibi kurumların yer seçimi kararlarının birbirinden bütünüyle kopuk olarak alınmasıdır. Bir yandan ilin kırsal alanından. bir çok diğer Anadolu kentinin de gelişmesinde etkin olan oldukça karakteristik bir dizi dinamiklerin etkisinde gerçekleşmiştir. 1987’de tamamlanan ve 2000 yılını hedef alan imar planı 1978 planının revizyonu niteliğindedir. Bu doğrusal gelişim içinde de Organize Sanayi Bölgesi hem sanayi faaliyetleri. 1953 yılından sonra ortaya çıkan gelişmeler planın kestirimlerinin çok üzerinde gerçekleşmiş ve kent plan sınırlarının çok dışına taşmıştır. hem de bunlara bağlı konut ihtiyaçlarının yer seçimi açısından önemli bir odak oluşturmuştur. öte yandan İl dışından ve hatta belli dönemlerde yurt dışından Eskişehir kentine önemli bir nüfus akımı olmuştur.

Kamu kuruluşları. kente özgü nedenlerle yavaş gelişmiştir. bu konut alanlarının önemli bir bölümünü. İki Eylül Caddesinin kuzey yanından başlayarak. 1970’lerin başında. Bu evrim durağan bir konumda merkezin yıkılıp-yenilenmesi biçiminde değil. Böylece. kentsel hizmetlerin sağlanmasında önemli sorunlara yol açmıştır. gelişimini sürdürme talebinde olan sanayi sektörü kent merkezinden uzak alanlarda yer seçmiştir. Bu bölge 1980’lere gelindiğinde de varlığını sürdürmektedir. merkezi aşağı yukarı Orduevi olan kesimdir.konut alanları ortaya çıkmıştır. Alt ve üst gelir gruplarının konut alanlarında fiziksel ayrışması. Osmangazi ve Gökmeydan mahalleri gösterilebilir. Eskişehir’de konut alanları toplumsal yapının mekanda yansımasının bir örneğidir. Kent. Ertuğrulgazi. kentin gelişmesiyle birlikte kentsel rant hızla artmıştır. kuzey yönünde bir yağ lekesi şeklinde büyümesini sürdürmüş. başta ulaşım olmak üzere . Eskişehir’in kent merkezi tarihsel gelişimi boyunca. Kentin kuzeyinden geçen yeni Ankara-İstanbul Karayolu bağlantısı ise kuzeye doğru genişleyen konut alanları için önemli bir çekim unsuru olmuştur. ancak Eskişehir’i çevre yerleşmelere bağlayan karayolları boyunca da gelişmeler olmuştur. Doğudaki askeri bölgelerle. Birinci omurga. Eskişehir’de kent merkezi. Bu dönemde de karayolları konut gelişimini beraberinde getirmiş. Birincisi Porsuk Çayının kuzeyinde ona koşut. 1970’li ve 1980’li yıllarda ise. Eskişehir’in tarihsel gelişimi içinde konut alanlarının toplumsal farklılaşmaya göre ayrışması süreci. kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinde gerçekleşmiştir. Ankara karayolu üzerinde. İkinci omurga ise. Sümer.1. Kent merkezinin kuzeye doğru kayması. Kuzeybatı yönünde İstanbul Karayolu üstünde yer alan küçük sanayi sitesi ile güneydoğu yönünde Ankara Karayolu üstünde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’nin kentin gelişmesini etkilemesi ve kentin ilerde çizgisel bir gelişme göstermesi beklenebilir. iki ana omurga üzerinde yoğunlaşan ve bu omurgalara bağlanan caddeler boyunca uzantılar halinde süren bir yapıdadır. kentin 12 km doğusunda Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. batıdaki bölgeler arasında sıkışan kentin büyümesi. Kentte dağınık bir biçimde yer alan bu yeni yerleşme alanları. kendi işçileri için konut alanları oluşturmuş ve bu konutlar daha sonraki kooperatif türü gelişmelerin öncüsü olmuştur. burada dikkati çeken bir nokta. diğer büyüyen kentlerindeki kadar keskinleşmemiştir. M.3 Planlı Kentsel Gelişme Alanları Eskişehir’in kent biçimi tek merkezli dairesel kentlerin gelişme modelinin ana özelliklerini taşımakla birlikte. Eskişehir’i çevre yerleşmelere bağlayan yollar ve özellikle de kentin kuzeyinden geçen Ankara-İstanbul karayolu bağlantısı boyunca yapılaşma engellenememiştir. Bursa Caddesi ile Sivrihisar Caddesinin birleştiği. çizgisel gelişmeye de açıktır. Bu nedenle. Hamamyolu’nun doğusuna dek uzanan üçgen alandır. kooperatiflerce yapılan toplu konut türü gelişmelerin oluşturmasıdır. zaman içinde merkez işlevlerinin yoğunlaştığı bölgelerin sürekli kayma göstererek. ikincisi ise çayın güneyinde ona dik yer alan iki bölge birbirine Porsuk Çayının üstünden geçen Köprübaşı Caddesi çevresinde yoğunlaşan merkez işlevleri ile bağlanır. toplumsal yapının dönüşüne koşut olarak evrim geçirmiştir.1. sürecinde önemli bir gelişme özellikle 1930’lardan sonra ticaret birimlerinin yoğunlaştığı Hamamyolu çevresinde gerçekleşmiştir. güneydeki ilk çekirdekten kuzeye doğru ilerlemesiyle olmuştur. Özellikle işçi konutları işlevini taşıyan bu alanlara örnek olarak Orhangazi. Yüksekliği tek kat ile üç kat arasında değişen çok küçük parsellere yerleşmiş bitişik düzen yapıların sıralandığı dar sokaklardan oluşan bu doku 235 . daha çok kuzey. Ancak.

Kuzeye yönelen öteki caddeler üstünde de zemin katlarda ticaret birimleri vardır. Sivrihisar Caddesi’nin doğu yönündeki uzantısı üstünde oto galerileri. Caddenin kuzeybatı yönünde süren uzantısında ise. 236 . Atatürk Caddesine ulaşır. Ayrıca. yedek parçacılar ve dayanıklı tüketim malları satan mağazalar çoğunluktadır. Cadde üstünde tek katlı küçük ve eski dükkanlarla 1930-1940’lardan kalma 3-4 katlı yapılar arasında 8 katlı yapılar da vardır. Özellikle Orduevi çevresi. hırdavatçılar. Lüks mağazaların ve büroların toplandığı iş hanları. Porsuk’un kuzeyinde kalan bölgede ise. kuyumcular. lüks pastane ve lokantaların bulunduğu bir alandır. Bu uzantılar nitelik olarak birbirinden farklıdır. gerekse farklı gelir gruplarının talebinin karşılanması açısından yapılabilir. mali kuruluşlar bu kesimde yer alır. Bağlar Caddesi üstündeki ticaret birimleri merkezden uzaklaştıkça. modern merkezin yer aldığı Sivrihisar Caddesi’ne bağlayan sokaklarda da banka şubeleri ve bazı kamu kuruluşlarının büroları dikkati çekmektedir. konfeksiyoncular. giriş katlarda daha çok günlük ve haftalık alışverişe yönelik ticaret birimleri çoğunluktadır. Bir geçiş bölgesi niteliğinde olan Köprübaşı Caddesinin çevresinde ise alt gelir gruplarının tüketimine yönelik giyim ve züccaciye mağazalarının yanında lüks mağazaları görmek mümkündür. Bu yapı. Merkezin gelişimi son yıllarda da kuzey yönünde sürmüştür. Eskişehir kenti 1990’lı yılların başında da tek merkezlilik özelliğini korumaktadır. iki yönde lüks mağazaların yoğunlaştığı. ayakkabıcılar. Öbür kentlerde olduğu gibi Eskişehir’de de merkezin bu geleneksel kesimi. Cadde üstünde yer alan bu birimler. bu merkezin içinde çeşitli bölgeleri ayrıştırmak mümkündür. muhasebe ve mimarlık-mühendislik büroları çoğunluktadır. dokumacılar. avukat büroları yer alır. üst gelir grubuna yönelik perakende ticaret yerleri ve özel doktor muayeneleri. kent merkezinin omurgasını oluşturan bu bölgelerin dışında. tarımsal faaliyet için gerekli hayvan yemi. Bu caddeyi. demiryoluna dek uzanır. Bölgede geleneksel merkez özelliklerini yansıtan bir olgu da. böcek ilacı vb. Bu çok katlı yapıların giriş ve bodrum katlarında genellikle pasajlar yer alır. Porsuk’un güneyindeki omurganın önemli bir bölümünde egemendir. Merkez işlevleri. Üst katlar da ise emlak. Ancak. İki Eylül Caddesi. züccaciyeciler. Buradaki yapılarda büyük ölçüde yenilenmiş ve kat yükseklikleri artmıştır. dokumacılar. Güneydeki uzantılarda da çeşitlilik görülür. modern merkez özellikleri ağır basar. bileyiciler ve kunduracılar gibi tek bir etkinliğin toplandığı sokakların varlığıdır. yapılarda da görülür. daha çok alt-orta gelir gruplarının alışveriş ettiği bir alandır. Köprübaşı çevresinin geçiş bölgesi niteliği. her yönde uzanan caddeler boyunca giriş katları da yoğunluklarını sürdürür. Bu ayrıştırma gerek işlev. Üst katlarda da büro kullanışları yer almaktadır. Hamamyolu ve bu yolun kuzeyinden ayrılan dar sokaklar boyunca toplanmıştır. züccaciyeciler. Bu kesimde. Demiryolunun kuzeyinde ise hayvan pazarı ve sanayi kuruluşları yer alır. gibi ürünlerin satıldığı dükkanlarda vardır. merkezin batısındaki üst gelir durumu konut alanlarına hizmet eden bir alt merkez niteliği kazanır. Merkezin geleneksel özelliklerini koruyan kesimi.büyük ölçüde eski biçimiyle durmaktadır. toptan ve perakende bakkaliyeler ve kuyumcular çoğunluktadır. Bu caddenin doğu yakasında. güneybatı yönünde sürerek. hitap ettiği gelir grubu değişerek.

konut alanları içinde geniş yeşil alanlar önermiş ve konut alanları için bitişik düzeni öngörmüştür. Yunusemre Caddesi boyunca çeşitli etkinlikler yer alır. kent planda çizilen sınırın dışına taşmıştır. Bu geçiş bölgesi demiryoluna kadar uzanır. Merkezdeki nüfus yoğunluğu ilçelere ve köylere nazaran daha fazladır. Porsuk Çayı’nın hemen güneyinde geniş bir alanı küçük sanayi birimleri kaplamaktadır. 18 köy mahalleye dönüştürülmüştür. daha önce de değinildiği gibi.1. Eskişehir İli Büyükşehir Belediyesi sınırları Valilik binası merkez kabul edilerek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartı ile yarıçapı 20 km olan Tapu Kadastro Müdürlüğü’nce hazırlanan haritanın daire sınırlarında ve içinde kalan Büyükşehir Belediyesi kapsamına giren köy tüzel kişiliği sona ererek. Bunun dışında Sivrihisar OSB’si . Planın temel kararı. Parkın güneyinde Odunpazarı’nın girişinde ise bu bölgeye hizmet eden bir alt merkez oluşmuştur. Merkezin kuzeyinde. Beylikova OSB’si yer seçimleri tamamlanmış kuruluş işlemleri devam etmektedir.08. konutlarla işyerleri iç içedir. güneyde Yediler Parkı ile son bulmaktadır.6 Endüstri Alanları Yer Seçimi İl merkezinde 1972 yılından beri faaliyetini sürdüren OSB 4’ncü bölümüyle birlikte önemli bir sanayi merkezidir. maddesi gereği. M.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk Nüfus şehir merkezinde yoğunlaşmıştır. M.1.1. OSB ve sanayi alnlarının seçiminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız Yönetmeliklerine göre hareket edilmektedir. Plan sanayi bölgelerinin değişimi için gerekli alanları belirlemiş. planının öngörülerini fazlasıyla aşmış. Daha sonra kentteki hızlı gelişme 1985 yılında yeniden bir imar planı hazırlanmasını gerekli kılmıştır.Hamamyolu. 1978’de 1/25000 nazım plan şeması hazırlanmıştır. 1953’ten sonra ortaya çıkan gelişme.2004 tarihindeki kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Polat Sökmen tarafından hazırlanan palan halen yürürlükte olup uygulamada bir takım güçlüklerle karşılaşılmaktadır.1. planın ana özelliği kentin belli eksenler üstündeki koridorlar biçiminde gelişmesini önermesi ve bu koridorların ayrı niteliklerde olmasıdır. Bu parkın doğusunda Ankara Şosesi boyunca da ticaret birimleri vardır.5 Kentsel Yenileme Alanları Kentin ilk imar planı 1952 yılında hazırlanmıştır.1. Merkezin doğu çeperinde ise. Belediye Encümeninin 09.1. M. Çifteler OSB’si . 237 . Kentin hızla gelişmesi sonucu 1970’lerde ikinci bir imar planı hazırlamak gereksinimi ortaya çıkmıştır. kentin ilerideki sosyo-ekonomik gelişiminin mekanı nasıl şekillendireceği göz önüne alınarak verilmiştir.

M. pencerelerde kafes yada kafes cumba kullanıldığını görmekteyiz. 1950 yıllarından sonra. havası sağlıklı olan bu eski Türk şehri. Trafikten uzak.1 Kırsal Yerleşme Deseni Eskişehir İli kırsal kesimi köy yerleşik ve dağınık alanlarından ibaret. yuvarlak ve demir parmaklıklı bir balkon bulunur. Odunpazarı ve çevresi. Evlerin bahçeleri. Yeşiller Evi ve bitişiğindeki Sipahiler Evi’ni gösterebiliriz. Odunpazarında bu tür ahşap işçiliğine güzel örnek olarak Beyler Sokağı’nın köşesindeki “Celepcigil Evi”ni gösterebiliriz. Etnografya müzesi haline getirilmiştir. Bu evde tavanlar. yuvarlak alınlıklıdır. Odunpazarı’ndaki eski Askerlik Şubesi. tamamen imar plansız alanlardır. Ahşap işçiliğine örnek olarak da Çıkıllılar Evi ve Demirler Evi’ni gösterebiliriz.2 Kırsal Alanlar M. ahşap işçiliğini sergilemektedir. görüntüsünü tamamlayan antik evlerin konumu. Çatısı. Bu görünüşle geleneksel Eskişehir evlerinden ayrı bir özellik taşır. küçük meydanları ile özel görünümünü korumuştur. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar Odunpazarı Evleri . En güzel örneklerinden birisi olan “Yeşil Efendi Evi”. Bunlara “Kedi Gözü”adı verilir. 238 . Evlere dıştan baktığımızda canlı renklerle boyandığını. Genelde tavanın ortasında altıgen. yüksek kerpiç duvarlarla çevrilidir. Odunpazarı’ndaki bu evlerin aralarında bulunan mahalle çeşmeleri hala işlevlerini sürdürmektedir. Bu tür evlerde haremlik selamlık ayrımı seyrek olarak görülür. Alt katı dükkan olan bu evin 120-150 yıl önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Bazılarında kapalı fırın evi bulunur. Ancak bu ayrımın görüldüğü evlere örnek olarak Hacı Hüseyin Çavuş Evi.1. Kültürel. Bu tip evin cephesinin ortasında. Bunun yanı sıra Kırım Savaşı’ndan sonra Eskişehir’e göç eden Tatarlar tarafından “Kırım Tipi Evler” yapılmıştır. Bir de Eskişehir’de Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan “neoklasik” tipi ilk kagir resmi yapılar mevcuttur. Bu tip evler.7 Tarihi. 1970 yılında. Eski Belediye. bazı yol yapımları sırasında (örneğin. genelde iki katlıdır ve her iki katta bir sofanın etrafına sıralanmış dörder oda bulunmaktadır. gömme dolapların kapakları.1. Bazı ocakların iki tarafında küçük raflar vardır. dörtgen köşe veya yuvarlak göbek bulunur.2. bu tip bina örnekleridir. Köyün ihtiyacı çerçevesinde muhtarlıkların denetimi ile plansız gelişmektedir. dar sokakları. Eski Hükümet Binası. şeyh Şehabettin Caddesinin yapımı) bir çok eski evin yıkılmasına rağmen. çeşmeleri eski evleri.M. Odunpazarı semtinde Osmanlılardan günümüze miras kalan yapıların bir bölümü restore edilmiş fakat bir çoğu ilgisizlik yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Genellikle evlerin üst katları sokağa doğru çıkmalıdır. yıllar boyu değişmemiş ve özelliklerini taşımıştır.1.1.

3 BİNALAR VE YAPI ÇEŞİTLERİ M. M. İlimiz merkezinde Yurtkur’a bağlı 3 adet yurtta toplam 6068 öğrenci barınmaktadır. Bu bölge. 4 adet enstitü mevcut olup. Atatürk Caddesinin batı yanını ise. M.1 Milli Eğitim Bağlı Okul ve Öğrenci Sayıları Merkez Okul Sayısı Öğrenci Sayısı İlçeler Okul Sayısı 125 30 155 Öğrenci Sayısı 16248 3838 20086 Toplam Okul Sayısı 252 69 321 Toplam Öğrenci Sayısı 83728 32557 11685 İlköğretim 127 67480 Ortaöğretim 39 28719 Toplam 166 96199 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2004 İlimiz sınırları içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere iki üniversite bulunmaktadır. Eskişehir İl Halk Kütüphanesine bağlı olan diğer kütüphanelerimiz ise sırayla şöyledir : 239 .2 ALTYAPI Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler “Ulaşım ve Altyapı” başlığı altında incelenmiştir. M.3.3. sırasıyla meslek lisesi. İl merkezinde bulunmaktadır. İl Halk Kütüphanesi 1968 yılında bakanlıkça inşa edilen modern bir binadır.4 Sosyal ve Kültürel Tesisler Kütüphaneler . 2 Meslek Yüksek Okulu ve 4 Enstitüde toplam öğrenci sayısı da 14011’dir.1. 1 adet konservatuar.Anadolu Üniversitesi’ne bağlı biri açıköğretim fakültesi olmak üzere 10 adet fakülte. spor salonu ve Hava Kuvvetleri Hastanesi kaplamaktadır.2. M. kütüphane hizmetlerinin gelişmesiyle ve artan nüfusa oranla İlimize yetmez bir duruma gelmiştir. 9 yüksek öğretim. Arazi Mülkiyeti Kırsal alan planlanmasında arazi mülkiyeti hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır. belediye binaları kent merkezindedir.2.3.3.3 Hastaneler ve Sağlık Tesisleri Hastaneler il merkezinde konumlanmıştır. Valilik dışındaki öbür kamu kuruluşları ile birlikte merkezin batısına. kamuya ait alanlardan oluşan bir bant ile sınır koymaktadır. Osmangazi Üniversitesi ve bu üniversiteye bağlı 7 fakülte. Bunun dışında ilçelerde bulunan devlet hastaneleri ile ilin değişik semtlerinde sağlık ocakları bulunmaktadır.M.2 Okullar İlimiz sınırları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve öğrenci sayıları aşağıya çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgiler R Sağlık ve Çevre başlığı altında verilmiştir M. örgün eğitimde toplam 25969 öğrenci bulunmaktadır. Tablo M. adliye.1 Kamu Binaları Kentin en önemli yönetsel birimleri olan Valilik. 2 Yüksekokul. Ancak bu bina.

Merkezdekiler ; - Dumlupınar Çocuk Kütüphanesi - Atatürk Çocuk Kütüphanesi - Namık Kemal Çocuk Kütüphanesi - Muzaffer Tokay Çocuk Kütüphanesi - Ünal Çocuk Kütüphanesi - Yenikent Çocuk Kütüphanesi - Malhatun Halk Kütüphanesi - Osmangazi Halk ve Çocuk Kütüphanesi (Bölge Cilt Atölyesi) İlçelerdeki Kütüphaneler ;
Kaymaz Bucağı Halk Kütüphanesi Sivrihisar Halk Kütüphanesi Seyitgazi Halk Kütüphanesi Çifteler Halk Kütüphanesi Mahmudiye Halk Kütüphanesi Mihalıççık Halk Kütüphanesi İnönü Halk Kütüphanesi Alpu Halk Kütüphanesi

Sanat Çalışmaları ;
Anadolu Üniversitesi’nin konservatuar Bölümü’nde, Klasik Türk Müziği, Klasik Batı Müziği, Halk Eğitim Merkezinde Hüseyin Erbay yönetimde Türk Sanat Müziği, Ahmet Kızılok yönetiminde ise Türk Halk Müziği çalışmaları yapılmaktadır. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. Bu galeride her 15 günde bir resim sergisi açılmaktadır. Bir yıl öncesinden program hazırlanmaktadır. Bunun dışında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Galerisi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde sergi açılabilir. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergi açılabilir. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergiler dışında resim, fotoğraf, seramik ve dokuma kursları da verilmektedir. Kütahya yolu üzerinde fuar alanında Kültür Bakanlığı tarafından projelendirilmiş olan, “Kültür Merkezi”nin inşaatına 1994 yılında başlanmıştır. Bu merkezde 650 kişilik bir tiyatro salonu, 250 kişilik bir toplantı salonu ve çeşitli sergi salonları ile atölyeler bulunacaktır. İnşaatı halen devam etmektedir. İlimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda senfoni orkestrası konserleri, tiyatro ve opera etkinlikleri 2004 yılı başından itibaren devam etmektedir.

Sinemalar ;
- Kılıçoğlu Sineması - Arı Sineması - AFM (Migros)

240

Tiyatrolar ;
Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri ile Halk eğitim Merkezi, tiyatro çalışmaları yürütmektedir. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Haller Gençlik Merkezinde bulunan Tepebaşı Sahnesi ve İkieylül Caddesi’nde yer alan Turgut Özakman Sahnesi’nde yıl boyunca çeşitli oyunlar sergilenmektedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi gençleri bir araya gelerek “Eskişehir Tiyatro Kumpanyasını” kurmuşlardır. Yedi Cüceler tiyatro grubu da Odunpazarı Belediyesi Başkanlığı himayesinde oyunlar sergilemektedir. “Eskişehir Sizin Sahne Oyuncuları” ve Gençlik Spor Müdürlüğü’nün Gençlik Merkezi Tiyatro grubu ise her yıl birkaç oyun hazırlayan amatör tiyatro gruplarıdır. Ayrıca Kültür Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatrosu, yurt içi turnelerinde ilimize gelerek temsiller vermektedir.

M.3.5 Endüstriyel Yapılar
Endüstriyel tesislerin yerleri hakkında bilgi Sanayi ve Teknoloji konu başlığı altında incelenmiştir.

M.3.6 Göçer ve Hareketli Barınaklar
İlimizde göçer barınaklara örnek olarak şeker pancarı için kampanya döneminde gelen geçici işçilerin kurdukları çadırlardır. Eskişehir Merkez, Alpu ve Çifteler İlçesi ve Mihallıçcık Yunusemre sınırlarında ağırlıklı olmak üzere il genelinde toplu olarak oluşturulan tuvalet ve su ihtiyacı karşılanmış sahalarda barınmaktadırlar.

M.3.7 Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Binalar
Sıcaksu kaynaklarının bulunduğu, merkezi yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kaplıcalar ve oteller yer almaktadır. Bu oteller Mihalgazi ilçesi sınırları içersindeki Özel İdare ve Ilıca Belediyesine ait 2 otel ile Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar köyünde 1 adet otel bulunmaktadır. Şehir merkezinde doğal sıcak sulu oteller dahil olmak üzere estetik açıdan doğal yapıya uyum sağlamamaktadır.

M.3.8 Bürolar Dükkanlar
“Planlı Kentsel Gelişme Alanları” konu başlığı altında incelenmiştir.

M.3.9 Kırsal Alanda Yapılaşma
Eskişehir kırsalında yapılaşma geleneksek köy yapılanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal alanda hayvancılık ve ekim için gerekli ekipmanın muhafaza edilecek şekilde planlanmış avlulu ve ahırlı olan evler karşımıza çıkmaktadır. Modern çağın gerekliliği köylere kadar ulaşmış, köylerde yol, su, elektrik ve telefon ağı ile donatılmıştır. Yapılan yapılar özellikle taş, tuğla, kerpiçtir. Ancak son zamanlarda köylerimizde betonarme yapılara rastlamaktadır. 241

M.3.10 Yerel Mimari Özellikler
Odunpazarı Evleri (M.1.1.7) başlığı altında incelenmiştir.

M.3.11 Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller
Binalarda ağaç aksamı, tuğla, kerpiç, kiremit ve toprak ürünleri ile mermer kullanılmaktadır.

M.4 SOSYO-EKONOMİK YAPI M.4.1 Göçler TABLO M.2 1985-1990 Arasında İçe Göç, Dışa Göç, Net Göç Ve Net Göç Hızı
İçe göç Toplam göç içindeki pay, ‰ 1990 nüfusu içindeki pay, ‰ Dışa göç Toplam göç içindeki pay, ‰ 1990 nüfusu içindeki pay, ‰ Net göç (1) Net göç hızı, ‰ (2) (1) Türkiye toplamında iç göç dış göçe eşittir. (2) 1990 nüfusu esas alınarak yapılmıştır. Türkiye 4 065 173 1 000 80 4 065 173 1 000 80 İç Anadolu 671 609 165 75 821 715 202 92 -150 106 -17 Eskişehir 53 563 13 91 47 053 12 80 6 510 11

M.4.2 Göçebe İşçiler
Göçebe işçiler genelde tarım ve inşaat sektöründe çalışmaktadırlar. Tarım sektöründe çalışanlar seyyar kurdukları çadırlarda, inşaat sektöründe çalışanlar ise yaptıkları inşatlarda ve otellerde barınmaktadırlar.

M.4.3 Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı
Nisan 1999’a ait Hazine’ye ait tahsisli ve iratlı mallar aşağıda verilmiştir.

TABLO M.3 Hazineye Ait Tahsisat Mallar
TAHSİSLİ İRATLI TOPLAM MERKEZ İLÇELER MERKEZ İLÇELER MERKEZ İLÇELER 1192 Adet 1284 Adet 6346 Adet 24096 Adet 7538 Adet 25380 Adet 600.143.240,30 m² 367.048.346,50 m² 37.734.483,26 m² 814.116.371,50 m² 637.877.723,56 m² 1.181.164.718,00 m²

M.4.4 Konut Yapım Süreçleri
Kooperatifler, Büyükşehir Belediye Başkanlığının toplu konut projeleri ve yap-satçılar ve bireysel mesken inşaatları ile kentteki konut ihtiyacını karşılanmaktadır.

M.4.5 Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri
Eskişehir Tepebaşı semtinde 1 nolu gecekondu bölgesinde önleme çalışmaları tamamlanarak bu bölgede gecekondu sorunu ortadan kalkmıştır. Çankaya Mahallesindeki 3 nolu gecekondu bölgesi önleme çalışmaları yapılmıştır 242

M.5 Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri
Binalarda ısı ve ses izolasyonu için ilgili yönetmelikler geçerlidir.

M.5.1 Binalarda Ses İzolasyonu
İnsanları olumsuz etkileyen gürültü kaynaklarından bazıları yaşadıkları veya çalıştıkları yapıların içinde yer almaktadır. Yüksek düzeyli konuşma sesleri, adım sesleri ve diğer darbe gürültüleri, elektronik olarak yükseltilmiş müzik, radyo, TV sesleri, her türlü ev aletlerinin sesleri, sıhhi tesisat ve havalandırma tesisatı ile ilişkili ticarethane büro vb. gürültüsü, tesisat dairesi ( brülör, hidrofor vb. gürültüleri), ortak servis alanları (merdiven,asansör) bina ve konut ile ilişkili atölye, tamirhane ve imalathaneler bina içinde gürültü rahatsızlığı veren gürültü kaynaklarıdır. Binalarda gürültü sorununun önlenmesi için alınabilecek önlemler şöyle sıralanabilir; - Mevzi imar planlarının uygun biçimde yapılması; bina kütlelerinin yerleştirilmesi, gürültü kaynaklarına bağlı olarak yönlendirilmesi ve biçimlendirilmesi, toplu olarak planlanacak yerleşim birimlerinin de gürültü kaynağı durumunda olabilecek yapıların, gürültüye duyarlı ve yarı duyarlı mekan ve yapı bloklarından uzak olarak yerleştirilmesi ve ses yalıtım önlemi alınarak projelendirilmesi, - Gürültüye duyarlı mekanların dış çevre gürültüsünden ve yapı içindeki kaynak hacimlerinden uzağa yerleştirilmesi, tampon mekanlarının (depolar, mutfak, sirkülasyon alanları vb. servis alanları gibi) bırakılması, - Yapıda iç yapı elemanlarının yeterli ses yalıtımına sahip olacak biçimde tasarlanması, - İç Akustik yutuculuğunun arttırılması, hacim içinde ses perdeleri ve hücreler kaynağının uygun montajı ve yapının diğer bölümlerine ses iletim yollarının kesilmesi gibi önlemler alınabilir. Ülkemizde gürültü kontrolünün mevzuat kapsamına girmesi, 1984’de Çevre Kanunu ile gerçekleşmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 2. maddesi, gürültü kirliliğini çevre kirliliği kapsamına almıştır. Yasanın 14. maddesi ise “Gürültü” başlığı altında “kişilerin huzur ve sükunu beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır.” İbaresi yer alır. “Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır” hükmü getirilmiştir.

M.5.2 Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları
Eskişehir havaalanları mania planı 1/50000 ölçekte verilmiştir. Bu planda havaalanları çevresindeki binaların yüksekliklerinin olması gereken değerleri gösterilmiştir.

243

ŞEKİL M.2 Eskişehir Havaalanları Mania Planları

244

M.5.3 Ticari ve Endüstriyel Gürültü
Toplu olarak planlanacak yerleşim birimlerinde gürültü kaynağı durumunda olan ticaret alanları, açık pazar yerleri vb. gürültüye duyarlı olan konutlar, sakin çalışma yerleri otel yatak blokları, okul derslik ve kitaplıkları, konferans salonları, konser ve kongre merkezleri, hastanelerdeki hasta odaları, dinlenme ve bekleme odaları, ameliyat haneler gibi gürültüye duyarlı ve orta duyarlı mekan ve yapı bloklarından uzak olarak yerleştirilip, ses yalıtım önlemleri alınarak projelendirilerek gürültü kirliliği önlenebilir. Makine ve donatımın yeri, bakımı ve kullanımına ilişkin önlemler kullanılabilir. Titreşim kuvvetleri için strüktürel açıdan yeterli destek sağlamak metal yüzeylerde sönümlendirici kaplama yapmak darbe güçlerinin etkisini azaltmak, hava kanallarında ses yutucu astarlama ve giydirme yapmak, hava kanalları branşman ve dirseklerde türbülansın önlenmesi, hava çıkış ve emiş hızlarını ayarlamak, özel ses yutucu hava hücreleri yapmak tabanlarda vibrasyon yalıtımı yapmak hareketli veya sabit gürültü perdeleri veya kapalı hücreler kullanmak, yıpranmış veya bakımsız makineleri onarmak araçların çalışma zaman ve sürelerini değiştirmek gibi önlemler alınabilir. Endüstri yapılarına ve kaynağın yer aldığı mekana ilişkin önlemler ise şöyle sıralanabilir; Makine ve araçların yapı içinde ve dışında uygun konuşlandırılması ve montajı yapılabilir. Yapının endüstri alanı içinde uygun konuşlandırılması sağlanabilir. Endüstri yapısının uygun biçimlendirilmesi ve konstrüksiyon seçimi yapılabilir. Fabrika mahallinde ses yutucular artırılabilir. Yapının dış duvar açıklıklarının uygun yerleştirilmesi gerçekleştirilip donatımın yapı strüktürü ile doğrudan teması kesilebilir. Yapı elemanlarında istenilen ses yalıtımı sağlanabilir. Bu alanların çevresinde gürültüyü önlemek için tampon bölgeler, materyal kullanılıp uygun ağaçlandırma gerçekleştirilebilir.

M.5.4 Kentsel Atıklar
Eskişehir ili nufusu şehir merkezinde yoğunlaşmış, bunun sonucu atık sorunuda merkezde ön plana çıkmıştır. Evsel kökenli atıklar 2 adet alt belediye veya yetkisini devrettiği kuruluşlarca toplanıp Seyitgazi yolu üzerindeki çöp depolama sahasında vahşi olarak depolanmaktadır.

M.6 NÜFUS M.6.1 Nüfusun Yıllara Göre Değişimi
Tablo M.4’de yıllar itibariyle şehir ve köy nüfusu oranı ve yıllık artış hızları verilmiştir.

245

78 66.39 44.29 40.57 39.07 48.82 42.61 K – YILLIK NÜFUS ARTIŞ H ŞEHİR T – E – K – 18.58 31.22 23.07 8.84 37.16 33.27 50.70 28.56 31.05 39.29 24.66 19.29 34.00 13.20 32.44 21.59 24.99 31.28 63.16 22.74 18.98 17.60 26.31 60.31 21.49 31.22 33.21 18.83 40.14 18.32 15.99 11.54 16.45 32.51 26.25 25.62 32.88 30.77 18.34 (1) 1950 cinsiyet verileri 1945 ve 1955 yılı cinsiyet oranlarından tahmin edilmiştir.43 55.58 26.08 40.19 49.64 20.19 18.65 26. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 246 .22 15.55 24.51 35.78 41.04 26.80 14.24 34.4 YILLARA GÖRE ŞEHİR-KÖY NÜFUSU ORANI ve YILLIK ARTIŞ HIZI SAYIM YILI T 1927 1935 1940 1945 1950 (1) 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 154195 183205 206794 244251 276164 323511 368827 415101 459367 495097 543802 597397 641057 706009 TOPLAM E 74583 90741 103378 126367 141759 165566 189790 210949 231671 254173 275608 301562 321928 352264 K 79612 92464 103416 117884 134405 157945 179037 204152 227696 240924 268194 295835 319129 353745 T 41327 56730 70894 90593 100724 138314 176360 200332 245905 292110 343923 404236 477436 557028 ŞEHİR NÜFUSU E 20944 28854 37448 49494 54314 73602 93227 104433 127441 153784 176753 205603 240681 277358 K 20383 27876 33446 41099 46410 64712 83133 95899 118464 138326 167170 198633 236755 279670 T 112868 126475 135900 153658 175440 185197 192467 214749 213462 202987 199879 193161 163621 148918 KÖY NÜFUSU E 53639 61887 65930 76873 87445 91964 96563 106516 104230 100389 98855 95959 81247 74906 K 59229 64588 69970 76785 87995 93233 95904 108253 109232 102598 101024 97202 82374 74075 T – 21.14 36.20 TOPLAM E – 24.10 22.11 13.11 9.79 14.60 22.27 14.49 47.43 25.71 39.26 37.00 27.TABLO M.29 9.23 21.49 21.05 27.13 52.

247 . Cinsiyet Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılım N Ü F U S .6. C İN S İY E T V E Y A Ş G R U P L A R IN A G Ö R E D A Ğ IL IM 80000 70000 60000 KİŞİ SAYISI 50000 40000 30000 20000 10000 0 004 05 -0 9 10 -1 4 15 -1 9 20 -2 4 25 -2 9 30 -3 4 35 -3 9 40 -4 4 45 -4 9 50 -5 4 55 -5 9 60 -6 4 65 -6 9 70 -7 4 75 -7 9 80 -8 4 85 + Top lam Erkek Kadın YAŞ GRUPLARI Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 Grafikten de anlaşılacağı gibi Eskişehir’de nüfusun çok genç olduğu görülmektedir. TABLO M.5’te verilmiştir.5 Nüfusun Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı YAŞ GRUBU 0-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Bilinmeyen Devlet İstatistik Enstitüsü ERKEK KADIN 26507 25473 31830 30267 34557 33226 33604 32942 28065 29655 28681 28278 25890 24594 23460 22150 19182 18683 15755 15436 14270 14744 13578 13408 10946 11911 6972 7274 3327 4219 3077 3656 1433 2028 665 1110 129 75 Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 TOPLAM 51980 62097 67783 66546 57720 56959 50484 45610 37865 31191 29014 26986 22857 14246 7546 6733 3461 1775 204 GRAFİK M.1 Nüfus.2 NÜFUSUN CİNSİYET VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI 1990 nüfus sayımına göre yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus dağılımı Tablo M.

3 İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 2000 Nüfus sayımına göre şehir ve köy nüfusları aşağıdaki gibidir.6.583 248 .696 14.331 10.701 31. TABLO M.681 9.508 3.968 21.132 14.545 16.7 Eskişehir İli Sayım Sonuçları (22 Ekim 2000) ESKİŞEHİR (Merkez) ALPU BEYLİKOVA ÇİFTELER GÜNYÜZÜ HAN İNÖNÜ MAHMUDİYE MİHALGAZİ MİHALIÇCIK SARICAKAYA SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR 519602 16.506 18.029 18.6 Şehir Ve Köy Nüfusları İle Yüzölçümü Ve Nüfus Yoğunluğu Köyler Yüzölçümü (km²) Nüfusu Toplam 706009 557028 148981 13842 Merkez İlçe 519602 482793 36809 2664 Alpu 16727 5708 11019 886 Beylikova 10506 5420 5086 450 Çifteler 18545 11883 6662 794 Günyüzü 16508 4737 11771 1396 Han 3681 2050 1631 250 İnönü 9331 5180 4151 341 Mahmudiye 10132 5141 4991 678 Mihalgazi 14029 7613 6416 131 Mihalıçcık 18696 4706 13990 1837 Sarıcakaya 14968 7942 7026 375 Seyitgazi 21701 3281 18420 1494 Sivrihisar 31583 10574 21009 2546 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 İlçeler Toplam Merkez Nüfusu Nüfus yoğunluğu 51 195 19 23 23 12 15 27 15 107 10 40 15 12 22 Ekim 2000 yılı Eskişehir İli sayım sonuçları Tablo M.M.7’de verilmiştir.727 10. TABLO M.

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü Verileri (2004) 249 .77 597.Yurt-Kur Bölge Müdürlüğü Verileri 4.101 23.6.98 543.5 Yer Değiştirme Olayları Elde mevcut sağlıklı veri bulunmamaktadır.207 adet kayıtlı işsiz bulunmaktadır.6 Turizm ve Seyahat Elde mevcut sağlıklı veri bulunmamaktadır.29 276.11 706.DİE Bölge Müdürlüğü Verileri (1990-2002) 5.009 9.8 Eskişehir’de Sayım Yıllarına Göre Nüfus Ve Yıllık Artış Oranı YILLAR 1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı NÜFUS YILLIK ARTIŞ ORANI ‰ 154.827 26.057 14.M.794 24.56 323.22 244.27 495.22 415.6.6.55 206. M.251 33.7 İşsizlik İlimizde 2004 yılı sonu itibarı ile toplam 21. KAYNAKÇA : 1.195 183.4 Nüfus Değişim Oranı TABLO M.6.80 641.Anadolu Üniversitesi Verileri (2004) 2.64 459. M.205 21.367 20.164 24.097 14.20 Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 M.Osmangazi Üniversitesi Verileri (2004) 3.511 31.397 18.802 18.65 368.

1 EVSEL ATIKLAR Günümüzde nüfusu 500 000’i aşan Eskişehir kent merkezinde evsel katı atıkların toplanması ve deponi alanına nakli 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası uyarınca Odunpazarı ve Tepebaşı Belde Belediyelerince belirlenen özel firmalar tarafından yapılmaktadır.6 3.3 0.4 10. solventlerle karışık yağ oluşturan oto servis istasyonları. bakım 250 .2 TEHLİKELİ VE ZARARLI ATIKLAR İlimiz genelindeki toplam 393 faaliyetten Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sektörel bazda tehlikeli atık üretmesi muhtemel sanayi kuruluşlarına yönetmelik eki beyan formları yazı ile dağıtılarak Aralık 2002 ayı itibariyle Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.8 15.15 TABLO N. motor yağı. 2004 yılı içerisinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek 5 ve Ek 6 da “Özel İşleme Tabi Atıklar” kapsamında yer alan faaliyetleri sonucu hidrolik yağ.0 3.7 6. İlimiz genelinde 51 adet tehlikeli atık üreten faaliyet mevcut olup. N. metal kesme yağı.7 0.9 6.1 Katı Atıkların Fiziksel Bileşimi Madde Gıda Kül Kağıt Naylon Bez Cam Pet Şişe+Sert Plastik Hafriyat Sünger Tahta (%) Yüzde Oran 44. madeni yağ.0 5.(N) ATIKLAR N.2 Eskişehir İlinde 2000 Yılında Toplanan Çöp Miktarı ODUNPAZARI BELEDİYESİ (TON) 230 7 000 84 000 TEPEBAŞI BELEDİYESİ (TON) 180 5500 66000 TÜM ŞEHİR GENELİNDE (TON) 410 12 500 150000 GÜNLÜK AYLIK YILLIK Kış aylarında Odunpazarı Belediyesi’nce toplanan aylık çöp miktarı kül ve cüruf dolayısıyla 8000 ton. Tablo N. Tepebaşı Belediyesi tarafından toplanan çöp miktarı ise 7500 ton olarak değişmektedir. Türkiye genelinde tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili İzmit İlindeki İZAYDAŞ’a ait bertaraf tesisine ruhsat verilmesi ile tehlikeli atıkların daha düzenli bertarafına başlanmıştır.

Şti.3 Satın AlanFirma Birimi Ünvanı ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl kg/ay ton/yıl İZAYDAŞ Engin Petrol Engin Petrol İstanbul Beld. çözücü. Tehlikeli Atık Listesi Atık Kodu 0815 0806 0901 0902 0615 0615 1201 1704 1704 Atıklar Kontamine bez.Ş. fırça filtre kağıtları vb. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına ait 2002 yılı atık miktarları aşağıda verilmiştir.’ne. Bakanlığımız ÇEKÖK Genel Müdürlüğünün 12. İlimizde kullanılan akülerden kurşun üretimi yapan 2 adet izabe tesisi bulunmaktadır. pil. Eldiven.28 8.2 24.’nin üretimi sonucu metal talaşları UTICA ALLOYS Firmasına ham madde olarak satılmaktadır.58 9.2001 tarih ve 22387 sayılı 2001/9 nolu genelgeleri doğrultusunda İlimizde arıtma tesisi bulunan 16 adet sanayi kuruluşu ve Büyükşehir Belediyesi atıksu arıtma tesisine ait arıtma çamurlarının tehlikeli özellik taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesine ilişkin analizleri yönetmeliğin Ek-11 A’daki tüm parametreleri kapsayacak şekilde Ek 11-B’deki analiz yöntemlerine uygun yaptırılmış. Bakanlığımızın atık yağ.A. TABLO N.Ş.04. İlimizde Tehlikeli Atık Taşımacılığı için Çıldırlar Metal İzabe San. Atık yağ Arıtmadan çıkan atık yağ Arıtmadan çıkan atık yağ Atık Aseton Atık Tiner Boya Çamuru ve Atıkları Taşlama Çamuru Kimy.86 7. İlimiz Merkezde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor A.3 121. Kudret Metal İzabe Tesislerine (1 araç) Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi verilmiştir. Çamuru (Kek) Toplam Miktar 2. tehlikeli atık özelliğindeki çamurların bertarafları sağlanmıştır. İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ Faaliyet Konusu Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık yağ geri kazanımı Atık yağ geri kazanımı Belediyenin atık bertarafı Solvent ve boya geri kazanımı Solvent ve boya geri kazanımı Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 TUSAŞ Motor San.86 8.46 15. Eren Ticaret -İbrahim Zengin.atölyeleri olmak üzere toplam 25 iş yerine atık beyan formu dağıtılarak bu yağların kullanımı. deri önlükler..(2 araç). Tic. 251 . atıkları işleyen. Ltd. Art. ve I.Ş. akü gibi 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan ve tehlikeli özellik taşıyan. zımparalar. Tic. İnönü İlçesinde faaliyetini sürdüren Ford Otosan A. geçici depolanmaları ve nihai bertarafları ile ilgili bilgi ve geri kazanım tesisleri listesi verilerek atıkların geri kazanılması uygulamasına geçilmiştir.(1 araç).Ş.9 0. A.3 Ford Otosan San. geri kazanan yada yeniden kullanan tesislerin lisanslandırılmasını isteyen genelgeleri doğrultusunda her iki tesisin Bakanlığa müracaatları sağlanmış ve Bakanlığımızca 2 adedine geri kazanım tesisi lisans belgesi verilmiştir.

1 2.5 7. 0815 kimyasal kutular İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2003 TABLO N.4 47.5 Atık Yağ Arıtma Çamuru Atık Kimyasal Kontamine bezler.4 Satın AlanFirma Birimi Ünvanı ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl İZAYDAŞ ÇİNKANLAR ÇİNKANLAR ÇİNKANLAR ÇİNKANLAR Faaliyet Konusu Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık yağ geri kazanımı Atık yağ geri kazanımı Atık yağ geri kazanımı 0802 Atık yağ 0603 Solvent 0203 Atık Tiner İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2003 252 .58 2.Ş.5 Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Atık Listesi Tık Kodu 1801 1203 Atıklar Arıtma Çamuru Boya Çamuru Toplam Miktar 6. Tehlikeli Atık Listesi Satın AlanFirma Birimi ton/yıl ton/yıl lt/yıl ton/yıl Ünvanı Engin Petrol İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ Faaliyet Konusu Atık yağ geri kazanımı Atık bertarafı Atık bertarafı Atık bertarafı Atık Kodu 0902 1703 1713 Atıklar Toplam Miktar 18.4 TUSAŞ Motor San.3 960 1.TABLO N. A.2 0.

Tic.3 İZAYDAŞ 0.Tic.940 13. zımparalar vb.2 - - - - - 253 .S. eldiven.6 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Olan İşletmeler Tarafından 2002 Yılında Bertaraf Edilen Tehlikeli Atık Miktarları İŞLETMENİN ADI ATIK TÜRLERİ Ford Otomotiv San. Buzdolabı Fabrikası Miktarı Bertaraf Şekli Arçelik A. Çinkanlar Kim.5 18. A.Mad.8 100 10 İZAYDAŞ Engin Petrol İZAYDAŞ İZAYDAŞ 1.Mad.25 İZAYDAŞ 0.Tic.TABLO N. Çinkanlar Kim.Ş. Miktarı Bertaraf Şekli Hava ikmal Bakım Merkezi Komutanlığı Miktarı Bertaraf Şekli ArcelikA. Ş.4 2.46 133.58 - İZAYDAŞ Engin Petrol - 47.25 ÎZAYDAŞ İZAYDAŞ Solvent (ton/yıl) Atık Kimyasal (it/yıl) - - 960 İZAYDAŞ 7.Tic.1 19.4 6. (ton/yıl) Atık Yağ (ton/yıl) Atık Pil (ton/yıl) Atık Aseton (ton/yıl) 30 155.Mad.84 - İZAYDAŞ Engin Petrol - 24. İZAYDAŞ Çinkanlar Kim.Ş.08 19.1 - İZAYDAŞ Engin Petrol - Atık Tiner (ton/yıl) Boya Çamuru ve atıkları (ton/yıl) Taşlama Çamuru (ton/yıl) Arıtma Çamuru (ton/yıl) 1 15 6 7 ÎZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ ÎZAYDAŞ 2. Kompresör işletmesi Miktarı Bertaraf Şekli Kontamine bez. Miktarı Bertaraf Şekli Tusaş Motor San.5 - Çinkanlar Kim.Mad. A. - 6.

N.3 ÖZEL ATIKLAR N.3.1 Tıbbi Atıkları
Bakanlığımızca Büyükşehir Belediye Başkanlığına hibe edilen ve Çevre Koruma Vakfınca Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak karoser yaptırılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına teslim edilen Tıbbi Atık taşıma aracı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tıbbi atıklar; tıbbi atık üreticisi yatak sayısı 20’nin üstünde olan 9 Hastane, 1 Özel Hemodiyaliz Merkezi ,1 Organ Nakli Vakfında usulüne uygun olarak toplanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir. Tıbbi atık toplama aracı ile tıbbi atıklar 2000 Ekim ayında usulüne uygun olarak toplanmaya başlanmış olup Tablo N.7’de 2004 yılı sonu itibarı ile toplanan tıbbi atıklara ilişkin bilgiler verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılı itibari ile toplanan günlük tibbi atık miktarı 1,5 ton olup, belediye çöp döküm alanında ayrılan yere açılan çukurlarda üzerleri kireçlenip gömülmek suretiyle bertaraf edilmektedir. Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık yakma tesisi kurmayı planlamaktadır.

N.3.2 Atık Yağlar
Bu tür atıklar genelde sanayi bölgelerinde görülmektedir. % 10 oranında geri kazanımı sağlanabilen yanık yağlar, kanalizasyona bırakılarak suyu, yakılarak havayı, boş araziye bırakılarak ise toprağı kirletmektedir. Atık yağ üreticisi konumunda olan sanayi kuruluşu ve servis istasyonlarına “Atık Yağ Beyan Formu”dağıtılmıştır. Atık yağların düzenli toplanarak bertaraf edilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Atık yağların geri kazanımıyla ilgili veriler Tablo N.3,4,5’te verilmektedir.

N.3.3 Pil ve Aküler
İl genelinde 1998 ,1999 ve 2000 yıllarında pil toplama kampanyaları düzenlenmiş, ancak sürekli ayrı toplanıp geri kazanımı yapılamamıştır. Hurda aküler toplanarak ilde mevcut kurşun izabe tesisinde kurşun,plastik kısımları geri kazanılmaktadır.

N.3.4 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller
Bu konuda sağlıklı bir bilgi bulunmamaktadır.

N.3.5 Tarama Çamurları
Porsuk Çayı yatağı ile diğer yüzeysel suların dere yatakları belli peryotlarla DSİ tarafından yatak temizliği şeklinde yapılmakta, ancak geri kazanımı ile ilgili bir işlem yapılmamaktadır.

N.3.6 Elektrik ve Elektronik Atıklar
Kullanım sonucu oluşan bu tür atıklar (kablo artıkları) hurdacılar tarafından alınarak bertaraf edilmektedir.

254

TABLO N.7 Eskişehir İlinde 2004 Yılında Denetlenen Sağlık Kuruluşlarının Bazı Alt Başlıklar Altında Değerlendirilmesi
Ünite İğne Uçları İçinde Atık vb. Ayrı Toplama Toplanması Aracı + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ünitedeki Atık Toplama İflemi-Kişi Sayısı Temizlik 2 Temizlik 2 Temizlik 2 Kendi 2 Temizlik 30 Temizlik 1 Temizlik Kendi 9 Kendi 3 Kendi 3 Tıbbi Atık Konusunda Hizmet içi Eğitim + + + + + + + + + +

SAĞLIK KURULUŞUNUN ADI

Ayrı Toplama İşlemi

Aracın Yönetmeliğe Uygunluğa

Özel Atık Taşıma Kıyafeti

Geçici Atık Konteyner Deposu

Tıbbi Atık Miktarı (Kg/gün)

Eskişehir Devlet Hastanesi Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi SSK Eskişehir Bölge Hastanesi SSK Doğumevi ve Kadın Hast.Hastanesi Osmangazi Ünİv. Tıp Fakültesi Anadolu Üniversitesi Hastanesi Çifteler Devlet Hastanesi Eskişehir Hava Hastanesi Özel Yaşam Diyaliz Merkezi Sivrihisar Devlet Hastanesi

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ -

+ + + + + + + + + +

63,7 7,5 75 300 346 25 10 25 60 10

255

N.3.6 Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar
Kaza yapmış ve kullanılamaz hale gelmiş araçlar için genelde bir yer olmamakla birlikte gümrük depolarında muhafaza edildikleri görülmektedir.

N.4 DİĞER ATIKLAR N.4.1 Radyoaktif Atıklar
İlimizde radyoaktif atık oluşturan tesis bulunmamaktadır.

N.4.2 Hayvan Kadavraları
Konuyla ilgili sağlıklı bir bilgi bulunmamaktadır

N.4.3 Mezbaha Atıkları
İlimiz Merkez Muttalıp yolu üzerinde faaliyetini sürdüren Eskar Et Kombinasında oluşan bu tür atıklar geri kazanılmaya çalışılmakta, artan kısımlar Belediye çöp depolama sahasına atılmaktadır.

N.5 ATIK YÖNETİMİ
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre katı atıkların büyükşehirlerde alt belediyelerce veya yetki devrettikleri kişilerce toplanması ve taşınması yapılmakta, ancak atıkların düzenli depolanmasına yönelik bertaraf işleminden sorumlu Büyükşehir Belediyesince düzenli depolama yapılamamaktadır. Bu da sağlıklı bir atık yönetimi oluşmasını engellemektedir.

N.6 KATI ATIKLARIN MİKTAR VE KOMPOZİSYONU
Tablo N.1 ve N.2’de verilmiştir.

N.7 KATI ATIKLARIN BİRİKTİRİLMESİ, TOPLANMASI, TAŞINMASI VE TRANSFER İSTASYONLARI
İl merkezinde Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri bölgelerinde belirlenen caddelerde geri dönüşüm malzemeleri ayrı olarak konutlardan haftanın belli günlerinde alınarak tekrar ekonomiye kazandırılmaya 1996 yılından bu yana devam edilmektedir. Geri kazanım dışında kalan atıklar için ara istasyonları mevcut olmayıp, atıklar doğrudan evlerden alınarak çöp depolama alanlarında vahşi olarak depolanmaktadır.

N.8 ATIKLARIN BERTARAF YÖNTEMLERİ N.8.1 Katı Atıkların Depolanması
Yaklaşık 12 yıldır şehir merkezinde oluşan evsel, endüstriyel, tıbbi, tehlikeli ve zararlı katı atıklar, hafriyat ve inşaat malozları herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan Seyitgazi Karayolu üzerinde bir vadi tabanı ve kuru dere yatağına dökülerek dozerle yayılmakta ve zaman zaman toprakla örtülmektedir. Yaz aylarında günde yaklaşık 400 ton, kış aylarında ise kül ve cüruf nedeniyle 500 ton’u aşan katı atıkların bertaraf edildiği mücavir alan dışındaki deponi sahasında yaklaşık 1 m kalınlığında oldukça geçirimli, çatlaklı bir yapıda kalker ve 256

marn tabakaları bulunmaktadır. Yaklaşık 950-1000 m yükseltiye sahip olan çöp depolama alanında oluşan sızıntı suyu günümüzde kontrolsüz bir şekilde kuzey istikametinde Mamuca Köyü ve Organize Sanayi Bölgesi yönüne doğru dere yatağına akarak yer altına sızmaktadır. Çöp tepesinin diğer tarafında ise (güney yönü) katı atığın önünü kapattığı dere yatağında yaklaşık 1 m derinliğinde 800 m² dolayında bir gölet alanı oluşmuştur. Çöp tabanının sıvılaşmasına yol açarak bir heyelanın önlenmesi, metan gazının kontrol altına alınabilmesi ve ayrıca yeni ve düzenli bir katı atık bertaraf sahasının oluşumu için çalışmalar sürdürülmektedir. Çevre Bakanlığınca da çöp depolama sahası ile ilgili ön fizibilite yapılmıştır. 2002 yılı sonu itibarı ile Büyükşehir Belediyesince atıkların depolanması yönünde poroje üretimi yapılmasına rağmen düzenli depolama ile ilgili somut bir adım atılamamıştır.

N.8.2 Atıkların Yakılması
Halen ilde atıkların yakılarak bertarafı yapımamaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca mevcut depolama sahasındaki çöplerle oluşacak çöplerin yakılarak bertaraf edilmesi yönünde çalışmalar bulunmaktadır.

N.8.3 Kompost
İl genelinde kompost tesisi bulunmamaktadır.

N.9 ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Çağdaş kentler artık çöpsüz kentler olmak zorundadır. Uygar dünya bu sorunun çözümünü katı atıkların yeniden kazanımında bulmuştur. Geri kazanım projesinin amacı çöplüğe giden katı atık miktarını azaltmak, çevresel kirliliği önlemek ve onları yeniden ekonomiye kazandırmaktır. Katı atık geri dönüşüm projesi ile ilgili İlimizde Çevko, İl Çevre Koruma Vakfı, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi, Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleriyle birlikte Valiliğimiz koordinatörlüğünde bir toplantı yapılmış, ortaklaşa bir protokol imzalama kararı alınmıştır. Protokolün imzalanmasından sonra Tepebaşı Belediyesi projenin başarılı olmasında en önemli etkenlerden biri olan halkı bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda Tekam ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile eğitim programı oluşturarak, uygulamayı başlatmıştır. Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde bulunan bir çok okulda atık kağıt ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda seminerler verilmiştir. Odunpazarı Belediyesi tarafından da halkın yeniden kazanım konusundaki eğitimi, bilinçlendirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmiş, toplantılara katılan yönetici, kapıcı ve mahalle sakinlerine projenin tanıtımı yapılmış, katı atıkların çıkarılacağı gün ve saatler belirtilmiş ve daire sakinlerine poşet, afiş, broşür dağıtımı yapılmıştır. Katı atıkların geri, dönüşümü projesinin başarılı olmasında atıkların toplanması için plastik torbaların ve caddelere konulacak kumbaraların finansmanını karşılamak için TEKAM sponsor olarak bir doğalgaz firması ile anlaşarak torbaların bedava dağıtılmasında aracılık etmiştir. 4 Aralık 1996 tarihinde Odunpazarı Belediyesi de Çevko ve İl Çevre Koruma Vakfı ile benzer protokolü imzalayıp, geri kazanılabilir atıkları toplama projesinde Yenikent’i pilot bölge kabul etmiştir. Aynı gün Tepebaşı Belediyesi de Hoşnudiye - Cumhuriyet mahallerinde aynı projeyi başlatmıştır. Her iki belediyede pilot bölgelerde geri dönüşebilen atıkları diğer çöplerden ayrı özel bir araçla dağıtılan torbalar içinde toplayacaktır. Toplanan bu atıklar sınıflandırılıp pazarlanarak ve elde edilen gelir Eskişehir Çevre Koruma Vakfına verilmektedir. 257

Ayrıca çöp depolama sahasında Atık Geri Kazanım Tesisi planlanmış ve inşaatı bitirilmiştir. Geri dönüşümün Eskişehir’e sağlayacağı yararlar şunlardır : 1- Doğal kaynaklarımız (orman, maden yatakları, petrol tükenmeyecek) korunacaktır : 1 ton atık kağıt 17 ağacı kesilmekten kurtarır. 2- Enerji tasarrufu sağlanır : Alüminyum kutularının geri dönüşümünde % 95, kağıdın geri dönüşümünde % 75 enerji tasarrufu yapılır. 3- Atık miktarı ve yaratacağı çevresel sorunlar azalır : Taşıma, depolama kolaylaşır, temizlik hizmetleri artar. 4- Ekonomiye katkı olur : Hammaddelerimiz azalmaz ve yeni iş sahaları yaratılır. 5- Geri dönüşüm geleceğe yatırımdır : Ekoloji bozulmaz, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılır. Odunpazarı Belediyesince 1997 yılından bu yana 2000 yılı sonu itibariyle toplanan geri kazanılabilir katı atık miktarı yaklaşık 206.000 kg’dır. Tepebaşı Belediyesince toplanan 1999 yılında geri kazanılabilir katı atık miktarı ; 97.248 kg’dır. Ayrıca Tepebaşı Belediyesince geri dönüşüm için bir fizibilite çalışmasına başlanmıştır. Aylık toplanacak geri dönüşüm katı atık miktarı 450.000 kg olarak düşünülmektedir. Şehir merkezinde 2003 yılında yaklaşık 11.000 ton atık kağıt toplanarak geri kazanılmıştır.

N.10 ATIKLARIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
İl genelinde Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 32 adet Belediyeye ait düzenli çöp depolama sahası bulunmamaktadır. Çöpler tespit edilmiş alanlarda vahşi olarak depolanmakta, zaman zaman üzerleri hafriyat atıkları ile örtülmektedir. Düzenli depolama olmaması sonucu çöplükteki hafif malzemeler rüzgarın etkisi ile çevreye dağılarak uzun süre bozulmadan kalmakta ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermektedir. Bunun dışında çöp depolama sahaları her türlü haşere için üreme ortama oluşturmakta ve yağmur suları ile karışan sızıntı suyları alıcı ortamlar için tehlike oluşturmaktadır. Eskişehir şehir merkezine ait çöp depolama sahası vahşi depolama sonucu 30 m’yi aşan bir yükseltiye ulaşmış, metan gazı çıkışlarıyla yangınlar oluşmakta, bu da bölgedeki özellikle askeri birliklere ait mühimat depoları için tehlike arz etmektedir. Metan gazının yanması ile çöplükteki diğer atıklarda yanmak suretiyle hava emisyonları bozulmakta ve sızıntı sularıda yer altı sularını tehdit etmektedir.

KAYNAKÇA : 1. Büyükşehir Belediyesi Verileri (1997-2004) 2. Tepebaşı Belediyesi Verileri (1997-2004) 3. Odunpazarı Belediyesi Verileri (1997-2004) 4. Öz Çetin Kağıtçılık Verileri ( 2004) 5. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1997-2004)
258

(O). GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1 GÜRÜLTÜ
İnsan çevresini ciddi bir şekilde tehdit eden önemli bir problem de “gürültü” dür. Gürültüyü arzu edilmeyen seslerin atmosfere yayılması şeklinde ele almak uygundur. Sanayileşme ve modern teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de gürültü kirliliğidir. Gürültü kirliliğine zemin oluşturan faktörler arasında ; sanayileşme, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı, bu konularda yeterli eğitimin verilememesi ve ekonomik imkansızlıklar sayılabilir.

O.1.1 Gürültü Kaynakları O.1.1.1 Trafik Gürültüsü
Toplumdaki gürültü kaynaklarının en önemlilerinden biri de trafik gürültüsüdür. Çeşitli tipteki gürültü kaynaklarının sebep olduğu çevre problemlerinin izafi olarak sıralanması için yapılan araştırmalar trafik gürültüsünün hava alanlarının sebep olduğu gürültülerden çok daha büyük olduğunu göstermiştir. Ülkemizde her türlü taşıtın izin verilebilir üst gürültü sınırları Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre taşıtların üst gürültü seviyeleri Tablo O.1’de verilmiştir.

TABLO O.1 Taşıtlar İçin İzin Verilebilir Gürültü Seviyeleri Taşıt Türü
Otomobil Otobüs (kent İçi) Otobüs (kent dışı) Ağır müteharrik araç (Sürücü kabininde ve kamyon 80 km/sa hız durumunda) Lokomotif İçi (Dizel motorlu tam güçte ve yükle çalışırken hız 80 km/sa) Elektrikli Tren Lokomotifi Vagonların İçinde

Gürültü Seviyeleri (dBA)
75 85 80

85

85 80 70

Eskişehir ili genelinde trafiğe kayıtlı taşıtların sayısı ve türleri Tablo O.2’de verilmiştir.

259

2 Endüstri Gürültüsü Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan gürültü daha çok işyerinde çalışanları rahatsız etmektedir.4 İş Yerlerinde Maksimum Gürültü Düzeylerinde İzin Çalışma Süreleri Gürültüye Maruz Kalınan Süre (saat/gün) 7.0 0.1.5 4.2 2004 Yılı Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ARAÇ CİNSİ Otomobil Minibüs Midibas Otobüs Kamyon Traktör Kamyonet Motorsiklet Diğer Toplam Otomobil Minibüs Midibas Otobüs TOPLAM 74718 1808 1309 8862 16533 15783 15846 2402 137261 74718 1808 1309 İl Emniyet Müdürlüğü-2004 2004 yılında il merkezinde 55 noktada yapılan gürültü ölçümlerine ait değerler Tablo O.5 0.TABLO O.3’te verilmiştir.25 1/8 Verilebilir Max Gürültü Seviyesi 80 90 95 100 105 110 115 260 .1.4’te verilmiştir. Tablo O. O. İşyerlerinde gürültü düzeylerine göre izin verilebilir maruz kalma süreleri yönetmelikte belirlenmiş olup Tablo O.0 1.0 2.

25 71. Halk Ekmek Fab.Ü. SeyitgaziKavşağı Cezaevi Kavşağı Devlet Hastanesi Doğum Evi Önü Devlet Hastanesi tanesi Acil Önü 1 nci hafta 3 üncü gün ÖLÇÜM SAATİ 10:15 15:30 15:05 15:09 14:08 11:05 14:14 13:49 14:59 14:34 14:48 10:40 10:59 11:10 15:12 11:45 15:32 15:30 11:13 15:43 09:50 15:30 15:32 09:57 13:35 13:38 11:09 11:14 11:19 11:22 ÖLÇÜM DEĞERİ(dBA) 73 65 68 65 68 78 64 74 78 63 63 48 54 78 69 75 73 69 52 71 71 69 75 70 79 74 77 74 57 77 2 nci hafta 4 üncü gün ÖLÇÜM SAATİ 09:30 09:30 10:12 10:38 07:56 08:32 08:41 09:20 09:45 08:46 08:59 09:35 11:25 09:32 09:38 15:45 09:45 10:30 10:32 09:35 14:05 10:35 17:30 14:25 10:25 09:05 07:35 07:35 15:25 09:23 ÖLÇÜM DEĞERİ(dBA) 75 64 60 66 64 70 72 72 75 63 59 52 57 70 60 70 70 65 58 74 58 62 70 74 72 70 75 68 50 65 3 ncü hafta 5 inci gün ÖLÇÜM SAATİ 15:20 15:19 09:30 15:50 15:53 15:30 16:01 15:25 10:23 16:08 16:11 16:15 12:25 15:20 10:35 10:36 10:41 10:44 11:05 11:38 10:00 11:32 09:38 15:08 11:06 07:30 14:20 15:25 14:56 12:14 ÖLÇÜM DEĞERİ(dBA) 67 69 65 62 63 72 74 69 73 65 58 58 53 66 61 72 67 66 50 70 59 63 69 70 75 71 72 71 53 70 4 ncü hafta 1 inci gün ÖLÇÜM ÖLÇÜM SAATİ 16:32 09:30 09:41 09:55 09:44 09:50 09:56 14:12 15:30 10:15 10:21 08:55 14:35 11:07 10:45 09:32 11:05 10:36 16:20 16:49 14:20 10:59 12:15 14:28 15:05 16:07 17:05 17:32 09:21 15:27 DEĞERİ(dBA) 79 60 62 60 72 65 73 70 70 64 68 60 54 72 67 69 72 76 57 72 69 65 73 79 70 73 75 75 49 64 73.5 64.Kanlıkavak parkı girişi Vişnelik Mah. Önü Atatürk Cad.25 66.5 70.K.5 71.75 71.girişi Osmangazi Üniversitesi Hastahanesi girişi O.75 63.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ÖLÇÜM YAPILAN YER Anadolu Üniversitesi Girişi (Çevre Yolu) Çevre Yolu Sakarya Cad.) Çevre Yolu İlahiyat camii Önü Çevre Yolu TUSAŞ Önü Ertuğrulgazi Mah.Türk Telekom önü Kütahya yolu Orman fidanlığı girişi Orhangazi Mah.Eczacılık Fakültesi girişi S.Kütahya Cad.Basma fabrikası önü Vişnelik Mah.Milli Eğitim Müd.Hasan polatkan Bul.Halk Kütüphanesi Önü Atatürk Cad.75 71.Hastahanesi Acil girişi Dumlupınar Öğrenci Yurdu Önü Kırmızıtoprak Mah.5 69 54.Demirköprü İstasyon önü (GAR) SSK Doğum Hastanesi Önü Atatürk Cad.75 71.25 69 ORTALAMA 261 .25 74 72 74.Kavşağı Uluönder Mah.75 62 54.25 71.25 64.75 72 52. Hasan Polatkan Bul.Hava Hastahanesi önü Atatürk Cad.Karakol önü (Bursa yolu) ANEMON Otel önü (Çevre Tyolu) Baksan Sanayii Sitesi girişi (Petrol istas.TABLO O.75 73.5 64.Hastanesi giriş kapısı Şirintepe Mah.25 70.3 Gürültü Ölçüm Değerleri ÖLÇÜM ZAMANI S.75 64.Migros Ö.5 63.25 74 63.S.5 54.ESKİ önü Regülatör Osmangazi Mah.

15.5 63.75 62.girişi Yenikent Sağlık Ocağı önü Büyükdere Mah.Bölge Müdürlük binası önü OSB 7. TEDAŞ Önü İsmet İnönü caddesi Şekerbank Önü.25 60.Arçelik Önü O.25 69.S.Peh.B.25 71 72.5 74.B.25 65 64.75 63.S.25 71.25 63.5 73.75 66.Cad.önü Ankara yolu TEKSAN Önü EMKO Önü Sultandere Türk Telekom Binası Önü O.25 68.75 59 62.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Ali Gaffar Okan İlköğretim Okulu Önü Akarbaşı Seyitgazi Cad.Cadde Paşabahçe önü O.S.B.Ö.75 63.25 72. Kızılcıklı Mah.Askeri Loj. Muhtarlık Önü Ford Servisi ÖnüÇifteler Cad.girişi Yunus Kent İçi Taşıyıcılar Koop.75 63 67 68 71.75 70 78. Sanayii Çarşısı Mamuca Ertaş Cad.75 51.5 70.Pınar Süt Fabrikası önü Hava İkmal önü Çevre Yolu Yeni Otogar içi Şeker Fabrikası girişi Opera Binası Önü Önleyici Hizmet Karakol Önü Valilik Binası Önü Büyükşehir Belediyesi Önü Taşbaşı Çarşısı önü Köprübaşı Caddesi İşbankası Önü Sağlık Müdürlüğü Önü Göksu Köprüsü Şair Fuzuli Cad.75 70.75 60 59. 11:37 15:56 11:20 15:47 13:41 11:28 11:32 10:40 11:05 10:59 14:50 14:22 14:27 15:56 15:45 15:49 16:04 13:34 13:30 13:27 14:15 10:01 10:58 10:17 10:20 10:41 10:47 10:29 11:24 11:30 12:00 12:58 13:03 71 72 71 53 66 75 75 77 56 57 64 74 65 62 60 69 75 64 73 56 73 61 66 65 64 69 74 69 69 73 74 70 68 15:14 14:30 08:20 11:10 11:45 15:06 15:01 15:16 15:22 09:23 09:50 15:55 16:05 16:25 16:10 16:58 16:32 16:36 16:41 10:40 11:00 09:08 17:00 11:24 11:24 17:08 16:18 09:05 10:14 12:23 17:16 18:16 18:22 69 70 59 50 69 70 72 78 60 55 58 72 55 72 56 60 77 70 73 60 70 58 63 59 72 71 74 60 60 70 73 69 68 08:45 09:17 10:27 10:56 09:27 08:35 16:08 11:20 10:37 15:13 15:21 10:08 11:28 11:35 11:32 10:22 11:49 11:52 11:56 14:15 15:07 14:32 11:08 15:12 14:53 11:02 15:10 14:12 15:02 14:10 15:10 12:08 12:11 65 69 60 53 70 72 62 79 68 60 55 71 74 54 62 56 72 77 74 65 59 70 61 61 72 67 70 61 61 69 74 68 68 17:25 12:15 16:08 14:48 16:23 17:23 09:06 15:30 16:48 16:50 16:24 12:03 15:02 17:01 10:05 11:49 09:32 15:48 09:01 11:00 08:45 15:07 09:35 17:15 15:12 09:30 08:12 17:24 17:13 10:15 11:25 11:32 11:40 69 72 65 51 68 74 71 80 71 68 60 69 61 63 58 65 69 73 69 62 65 64 65 67 60 65 67 70 69 70 76 70 70 68.5 262 .S. Cadde O.ETİ Plaza Önü Bağlar HALLER Gençlik Merkezi Önü Yunusemre Caddesi Eski otogar önü Sivrihisar Caddesi Emzet Tekavül Muttalip Caddesi Atatürk İ.5 63.75 68.O.

1.1. Bölge : Endüstri Bölgesi veya ağır vasıta ve otobüsün geçtiği anayollar + 25 * Gürültüye duyarlı alanlar ve gelecekte planlamalar için temel kriter 35 dBA alınır. Tablo O. anayollar işyerleri + 15 3.1. TABLO O. 263 .5 Yerleşim Bölgeleri Gürültü Sınır Değerleri Bölge Tanımı Temel Kriterler 1.3’te verilmiş olup.1.işyerleri + 20 (Trafik akımına 20 m uzaklıkta) 4. O.5 Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü Havaalanı yakınında yapılan ölçümlerde gürültü seviyesinin 70-75 dBA.4 Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültü Şehir merkezinde yapılan 55 noktadaki gürültü ölçüm sonuçları Tablo O.1. Tablo O. Bölge : Şehir Dışı konut (trafikten uzak) 0 2.5’te verilen yönetmelik değerlerinin aşıldığı sokak ve caddelerde il Trafik Komisyonuna yeni düzenleme yapılması için teklif yapılmış ve yeni düzenlemeye gidilmiştir. anayollar.3 İnşaat Gürültüsü Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen saatler dışında iş makinelarından kaynaklanan gürültü ile normal çalışma saatlerdeki gürültülerle ilgili faaliyet sahiplerinden gelen talepler değerlendirilerek rapo haline getirilmektedir. havaalanı civarındaki yerleşim yerlerinde gürültü seviyesinin ise 60-65 dBA olarak belirlenmiştir. Bölge : Şehir kenarı konutları + 5 Şehir Konut Alanı(trafik akışına 100 m uzak) + 10 Şehir Konut Alanı. Bölge : Şehir merkezi konut alanı.1. O.6 Eskişehir’in Değişik Semtlerinde Yapılan Gürültü Ölçümleri Semt Adı Huzur Fevzi Çakmak Şirintepe Vişnelik Osmangazi Esentepe Uluönder Hoşnudiye Yenikent Muttalip Çevre Yolu Gürültü Seviyesi 40-50 70-80 60-80 65-70 60-70 70-90 70-80 60-70 50-60 70-80 70-80 O.Eskişehir’de endüstriyel iş yerlerinde gürültü seviyesi 70-75 dBA arasındadır. İl bazında henüz sağlıklı bir veri tabanı oluşturulamamıştır. Gürültü seviyelerine bağlı olarak işçi çalışma süreleriyle ilgili ölçüm sonucu düzenlenen raporlarla işletme sahiplerine bildirilmektedir.

1 Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri Gürültü.1 Fiziksel Etkisi Gürültünün işitme sistemine etkileri geçici ve kalıcı olarak iki ayrı bölümde incelenebilir. ilerleme halinde ise bu aralık dışındaki hem alçak hem de yüksek frekanslara da yayılır. Geçici etkilerin en çok karşılaşılanı geçici işitme.3. duymal eşiği kayması veya duyma yorulması olarak bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıptır. Yüksek düzeyde gürültünün etkisinde kalan kişilerde. İşitme kaybının kalıcı yada geçici olması ve kaybın derecesi. insanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikoljik etkiler yaratan. arzu edilmeyen seslerdir. O. kulakta yaptığı tahribat dışında bu tür hastalıklarla doğrudan ilişkisi kanıtlanmış değildir. Bu etkilerin çoğu gürültüden etkilenim sürse bile. yüksek kan basıncı oluştuğu ve bu durumun kalıcı olduğu yapılan gözlemlerle kanıtlanmış bulunmaktadır.O. Uykusuzluk gürültünün neden olduğu rahatsızlıkların en önemlilerindendir.1. Etkileşimin çok fazla olduğu ve işitme sisteminin eski özelliklerine kavuşmadan tekrar gürültüden etkilendiği durumlarda işitme kaybı kalıcı olmaktadır. Kalıcı İşitme kaybı başlangıçta 4000 Hz ile 6000 Hz arasında oluşur. fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozan. iş performansını azaltan. etkisinde kalınan gürültünün düzeylerine. dolaşım bozuklukları türünden rahatsızlıklara neden olabileceği ileri sürülmekle birlikte.2.3. Ek olarak . Eskişehir Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Çevre Düzenleri planlarında bu konuyla ilgili husulara yer verilmiştir. Ani olarak duyulan gürültü düzeyleri kişilerin kalp atışlarında (nabzında) solunum hızında.1. kan basıncında. metabolizmasında görme keskinliğinde ve hatta derisinin elektrik direncinde değişiklikler oluşturmaktadır.1.1.3 Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri O. Gürültü insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen. kalp krizi.1.2. ülser. çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliği türüdür. ortadan kalkmaktadır. gürültünün migren. O. O. İlimizde imar planlarındaki gürültüye karşı bırakılan tampon bölgelere yer verilip verilmediği hakkında bilgi bulunmamaktadır.2 Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi Sanayileşme ile gürültü kirliliği diğer kirlilik türlerine göre daha yaygın olarak kişisel ve toplumsal yaşam kalitesinde genel bir düşüklük göstergesidir.2 Gürültünün Çevreye Olan Etkileri O. 264 . frekans içeriklerine ve etkilenim süresine bağlı olarak hesaplanabilen yaşlanma ile oluşan işitme kaybı için düzeltme yapıldıktan sonra gerçek değerlendirme yapılabilir.2 Fizyolojik Etkileri Günümüzde gürültü kişilerde en önemli stres kaynaklarından biridir.1.

1. basit işlemlerin yapıldığı ortamların ise biraz gürültülü olması gerektiğini göstermiştir. bunlara paralel olarak A ağırlıklı düzeyler de önerilmiştir. Gürültünü iş verimliliği ve üretkenlik ile ilgili etkileri konusunda yapılan araştırmalar.2 Titreşim Bu konuda bir çalışma bulunmamaktadır. konsantrasyon bozukluğu. ancak bir takım fonksiyonların engellenmesine neden olabilir. hareketlerin engellenmesi gibi etki şeklindedir. Özetle. Etkisinde kalınan gürültü nedeniyle belli bir frekans aralığında oluşan kalıcı işitme kaybı diğer frekanslardaki seslerin duyulmasını ve algılanmasını engellemez.İl Sağlık Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 2. Ortamda yapılması gereken istenen işler ve ortamın fonksiyonları verimli bir şekilde yürütülebilmesi için izin verilebilecek gürültü düzeylerinin sınırlarını belirlemek üzere uygulamada gürültü sınıflandırma (Avrupa Ülkeleri) ve Gürültü Ölçütü (ABD ve Kanada) adlarına ölçütler geliştirilmiş .İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 265 . fonksiyonlar için belirlenmiş gürültü düzeylerini aşan gürültünün etkisinde kalan kişiler rahatsız. iş verimliliği düşmektedir. tedirginlik ve sinirlilik hali gürültünün etkisi kalktıktan sonra devam edebilmektedir.3 Psikolojik Etki Bulunan ortamda.O. Ani olarak yükselen gürültü düzeyleri insanlarda korku yaratabilmekte. KAYNAKÇA : 1.3.1. gürültüden etkilenim sürse bile daha sonra normale dönüş olmaktadır. O. tedirgin ve sinirli olmakta. karmaşık işlerin yapıldığı ortamların sessiz. ortamda belli bir iş ya da fonksiyon için belirlenen arka plan gürültüsünden fazla gürültüsünden fazla gürültü düzeylerinin etkisinde kalındığı durumlarda. O. Belirlenen düzeylerin aşıldığı durumlarda yorgunluk ve zihinsel etkinliklerde yavaşlama gözlenmektedir.4 Performans Etki İş veriminin düşmesi.3.

zarar gören yerleşim yerlerini ve yapılan afet konutlarını belirtir Tablo aşağıya çıkarılmıştır. TABLO P. 2 2 3 2 2 2 3 2 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonrasında İlimizde Hasar Tespit Komisyonunca hasar durum tespiti yapılan konut sayısı aşağıda verilmiştir. Böl.3 İlimizdeki Hasarlı Konut Sayısı HASAR DURUMU Ağır Hasarlı Orta Hasarlı Hafif Hasarlı Hasarsız TOPLAM KAPSAM İÇİ 5 4 7 16 KAPSAM DIŞI 4 14 64 6 88 TOPLAM 9 18 71 6 104 266 . TABLO P. 2 2 3 3 2 4 2 2 Yerleşim Yeri MAHMUDİYE MİHALGAZİ MİHALLIÇCIK SARICAKAYA SEYİTGAZİ Kırka SİVRİHİSAR Kaymaz Dep. TABLO P.2 Eskişehir İli Deprem Bölgeleri Yerleşim Yeri ESKİŞEHİR (M) Hekimdağ ALPU BEYLİKOVA ÇİFTELER GÜNYÜZÜ HAN İNÖNÜ Dep.(P).1 Deprem Afeti Görülen Yerleşim Yerleri İL Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir İLÇE Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez İnönü TOPLAM KÖY Çukurhisar Yukarı Söğütönü Satılmışoğlu Kozkayı Alınca Keskin Kavacık Oklubalı YAPILAN KONUT SAYISI 353 137 117 46 24 20 7 59 763 Eskişehir yerleşim birimlerinin hangi deprem bölgesinde bulunduğunu belirten tablo aşağıda verilmiştir. Böl. AFETLER P.1 AFET OLAYLARI P.1.1 Depremler İlimizde 1956 yılında deprem afeti meydana gelmiş olup.

P.244 hektar ormanlık alan yanmış olup bu sahaların tamamı doğal ve yapay gençleştirme yapılarak yenilenmiştir. P. P.1. 5628 hektar bataklık arazi kurutulmuş bulunmaktadır. P.1 Radyoaktif Maddeler Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.1.3 Tehlikeli ve Zehirli Maddeler Bu tür maddelerin taşınması depolanması ve kullanımı sırasında sağlığı etkileyecek bir olay oluşmamış. bu maddelerle ilgili faaliyette bulunan kuruluşların acil eylem planları mevcuttur. Bu doğrultuda . 17 adet köy.2 AFETLER VE SAĞLIK ZARARLARI P.P.1.3 Seller Eskişehir İl sınırları içinde 1992 yılı sonuna kadar 158 adet taşkın koruma ve kurutma etüdü yapılmıştır. 7 mahalle ve 4788 hektar arazi taşkından korunmuş. il genelinde çığ oluşmamaktadır.2.5 Fırtınalar Fırtına nedenı ile il genelinde can ve mal kaybı olmamasına rağmen özellikle çatacık ormanlarının bulunduğu bölgede sarı çamlarda fırtına devrimleri olmaktadır. bu tür tesislerin bulunduğu yörelerde kaza durumunda çevreye olabilecek zararlı maddelerin en aza indirilmesi için Acil Durum Planlarının hazırlanması ve uygulanması önem arz etmektedir.2 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır. 1 ilçe.3 Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri Tehlikeli özellik taşıyan bazı kimyasal maddeleri belli miktarların üzerinde bulunduran tesislerde meydana gelebilecek kazalar çevreye ve tesis civarındaki insanların sağlığına önemli ölçüde zarar verebilecek nitelikte olup.1.2 Heyelan ve Çığlar İlimizde Bozdağlarının kuzey kesimlerinde Eskişehir-Mihalgazi yolunun geçtiği güzergah üzerinde yer yer heyelan yağışlı mevsimlerde görülmekte.2. P. Bu etütlerin 76 adedinin uygulanması yapılmış olup geriye kalan 82 adedi uzun vadeli uygulama programı taslaklarında yer almaktadır. 2. Uygulaması yapılan Küçük Su İşleri Tesisleri . P. Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan Acil Durum Planında yer alan acil durum kriterleri çerçevesinde “ Eskişehir İli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Büyük 267 .4 Orman ve Otlak Yangınları Eskişehir İli dahilindeki ormanlık alanlarda 1986-2004 yılları arasında çıkan toplam 352 adet orman yangınında 1539. P.

sorumlu kişi / kişileri belirlemek.3.1 Sivil Savunma Birimleri P. Bölge Müdürü ÜYE : Ticaret Odası Başkanı ÜYE : Sanayi Odası Başkanı P. d) Kazanın niteliğine göre Ulusal ve Uluslararası yardım sağlamak üzere Çevre Bakanlığına ve diğer ilgili Bakanlıklara olayı bildirmek. h) Acil durumlarda müdahale için gerekli personel . Acil Eylem Detay Planında görevlendirilen birimler ve görevleri P. f) Kazalara hazırlık ve müdahale amacıyla kullanılabilecek teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek en uygun seçimi yapmak. e) Kaza anında etkilenebilecek halkın uyarılması için uyarı sistemleri kurulmasını sağlamak. gerektiğinde koordinasyonu sağlamak. c) Müdahale amacıyla gerekli insan gücü . ekipman ve diğer imkanların gerektiğinde diğer illerden temini amacıyla bölge sorumlusu Kırıkkale Valisi ile işbirliği yapmak. P.2 Hazırlık Komisyonunun Görevleri a) Yerel düzeyde acil durum detay planlarının hazırlanması . Müdürü BAŞKAN YARDIMCISI : Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ÜYE : İl Çevre ve Orman Müdürü ÜYE : Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü ÜYE : İl Emniyet Müdürü ÜYE : Sivil Savunma Müdürü ÜYE : Bayındırlık ve İskan Müdürü ÜYE : Tarım İl Müdürü ÜYE : İl Sağlık Müdürü ÜYE : Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ÜYE : DSİ III. finans ve diğer imkanların hazır bulundurulmasını sağlamak .Endüstriyel Kazalar İçin Acil Durum Detay Planı” hazırlanmıştır.1 Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI : Eskişehir Valisi : Vali Yardımcısı : Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Mrk. 268 . Detay planda yer alan sanayi kuruluşlarınında acil Eylem Planları yaptırılmıştır. İlde afetlere karşı Valilik Kriz Merkezi oluşturulmuş ve afetlerin etkilerini asgari sevyeye çekmek için programlı tatbikatlar gerçekleştirilmektedir.1 başlığı altında belirtilmektedir.3. güncelleştirilmesini sağlamak.3. g) Acil durum planlarının uygulanması sırasında halkın katılımının sağlanması amacıyla toplum bilincini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak. b) Yerel düzeyde acil durum detay planlarının uygulanması için “ Acil Durumlara Müdahale Komisyonu’nu kurmak müdahaleden sorumlu kurum.3.kuruluşları. test edilmesi .1.1.

P. ölçüm ve değerlendirmeleri yaparak.1.5. d) Bünyesindeki laboratuarları her türlü analiz için hazır bulundurmak . Bölge Müdürü P.1. : İl Sağlık Müdürü : Sanayi ve Ticaret İl Müdürü : Tarım İl Müdürü : Sivil Savunma Müdürü : DSİ III. c) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . 269 .5 Acil Durumlara Müdahale Komisyonunun Görevleri : Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu emrinde görevli bulunan “Acil Durumlara Müdahale Komisyonu” emir beklemeden olaya en yakın yerde toplanarak bölgede irtibatlarını kuracak.3.1. İl Sağlık Müdürlüğünün Görevleri a) Teşkilatlarda ve görevlerde meydana gelen değişiklere ve uygulamalara göre planlarda gerekli değişikliklerin yapılmasını ve güncel bulundurulmasını sağlamak.3.1.3. emir komuta zincirini oluşturacaktır. Vali’ ye bilgi vermek. ön raporların Acil Durumlara Müdahale Komisyonuna bildirilmesini sağlayarak.4 İlçelerdeki Görev Alacak Acil Durumlara Müdahale Komisyonu BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE ÜYE ÜYE : : İlçe Kaymakamı : İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürü : İlçe Emniyet Müdürü ( Emniyet Müdürü olmayan yerlerde Emniyet Amiri ) : İlçe Tarım Müdürü Devlet Hastanesi Baştabibi (Hastane bulunmayan yerlerde Sağlık Grup Başkanları) : İlçe Sivil Savunma Memuru (Sivil Savunma memuru olmayan yerlerde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü ) P. b) Hareket Merkezinin sevk ve idaresiyle ilgili hususlarda Vali’ ye bilgi vermek. Ast Kademe Görevleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün Görevleri a) Hareket Merkezini sevk ve idare etmek. analiz.3. değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . b) İhtiyaçlarını tespit ederek . c) Meydana gelen tahribatlarda gerekli tespit. e) Muhtemel tehlike anında hayati zaiyatı en az seviyede tutmak için tedbirler almak.P.3 Merkez İlçe Hudutlarında Acil Durumlara Müdahale Komisyonu BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE : İl Çevre ve Orman Müdürü : Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü : İl Emniyet Müdür Yrd.

b) Analizler için görevli elemanların hazır bulundurulmalarını sağlamak. b) Mevcut Kuvvetleri ile olay yerinde tedbir ve güvenlik hizmetlerini yürütmek. her türlü yasa dışı eylem ihtimallerine karşı tedbir almak. d) Vaka sonrası gerek görevli birimlerin gerek sivil kesimin hareketleri nedeniyle bölgede trafik hizmetlerini gözden geçirip trafik rahatlatıcı tedbirleri almak . b) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak ve bilgi vermek. d) Bölgesine gelecek diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak . c) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . b) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . b) Müdahale birliklerine seyyar yangın söndürme malzemelerini sağlamak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri a) Olay esnasında Acil Durumlara Müdahale Komisyonunun gerekli göreceği yerlerin itfaiye hizmetlerini yürütmek. Bölge Müdürlüğü a) Olası bir kirlilik ihtimalinde kirliliğin belirlenmesi için ve içme-kullanma. d) İhtiyaçlarının tahsis edilip edilmediğini takip etmek ve tahsisini sağlamak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının Görevleri a) İhtiyaçlarını tespit ederek. c) Asayişi bozabilecek yağma dahil . İl Jandarma Komutanlığının Görevleri a) Bölgede meydana gelebilecek kaza ve acil durumları hareket merkezi ile takip etmek. DSİ III. 270 . Emniyet Müdürlüğünün Görevleri a) İhtiyaçlarını tespit ederek . analiz. d) Belediye Başkanlığı hizmet birimlerindeki iş makinası. f) Muhtemel tehlike anında maddi hasarı en az seviyede tutacak tedbirleri almak. b) İhtiyaçlarını tespit ederek . gereç ve malzemelerin lüzumu halinde kullanılabilmesi için Belediye Başkanlığı ile koordine ederek istenen malzemeleri müdahale komisyonuna bildirmek ve hazır bulundurulmasını sağlamak. e) Meydana gelen tahribatlarda gerekli tespit.sulama sularına zarar verip vermediğinin tespiti amacıyla su kaynaklarından alınan numunelerin tahlil ve analizlerini bünyeleri içerisindeki laboratuarlarda yaptırmak. c) Olay oluşumu ve devamını Acil Durum Müdahale Komisyonuna bildirmek. değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . araç. c) Yangın emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak.İl Sivil Savunma Müdürlüğünün Görevleri a) Teşkilatlarda ve görevlerde meydana gelen değişikliklere ve uygulamalara göre planlarda gerekli değişiklikleri yapılmasını ve güncel bulundurulmasını sağlamak. c) Olabilecek tehlike anında halkın aydınlatılmasını sağlamak.

grayder. Tarım İl Müdürlüğü a) Olası bir kirlilik durumunda kirlenme bölgesindeki toprak ve canlılar üzerindeki olumsuzlukların tespiti için tahlil ve analiz yapmak. b) Zarar gören kamu hizmet binalarının derhal onarım ve tadilatları yapılarak hizmetlerin aksamaması için hazırlıklı olmak. Olay yerindeki müdahale birliklerine seyyar yangın söndürme malzemelerinin sağlanması ve yangın emniyet tedbirlerinin alınması amacıyla ilgili Belediye Başkanlığının görevlendirilmesini itfaiye organize eder. b) Müdahale için gerekli ihtiyaçları tespit edip . makinelerin sevk ve idaresinden sorumlu olmak.can kurtarma hususlarında müdahale. eskavatör. d) Acil durumlara hazırlık ve müdahale komisyonlarının talebi doğrultusunda o bölgede bulunan iş makinelerinin ( kepçe .2 Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri P.c) Porsuk nehrinin kimyasal veya biyolojik kirlenmesi durumunda suyun kullanılmasını önleyici tedbirleri alarak gerekli duyuruların yapılması için hazırlık komisyonuna bu konuda bilgiler vermek.3. ) olay mahalline ulaşımını sağlamak. Olay esnasında Acil Durumlara Müdahale Komisyonu gerekli göreceği yerlerde itfaiye desteği ister. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü a) Olay sırasında bölgeyi terk veya geçici yerleştirilmesi gereken kişilerin barındırılmaları hususunda Sivil Savunma Planları doğrultusunda gereğini yapmak.3 İlk Yardım Hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü kaza sonrası ilk yardım ekipleri ile işbirliği yaparak içeride yardıma muhtaç personelden temin edilen ilk bilgiler ışığında acil yardım. kamyon. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü a) Acil Durumlara Müdahale Komisyonuna Endüstriyel Kazaya sebep olan yerlerle ilgili bilgi vermek. talep etmek.3. c) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak.3.2. motopomp vs. Sivil Savunma Müdürlüğü doğacak ihtiyaçları Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu ile koordine ederek yürütme emirlerini icra ettirir. İtfaiye teşkilatlarıyla ve özel söndürme ekipleriyle yapılır. P. 271 .1 Yangın Söndürme ve Kurtarma : Yangın söndürme ve kurtarma faaliyetleri Sivil Savunma Müdürlüğü Koordinesinde Belediye Başkanlığı . P. b) Bu konuda Acil Durumlara Müdahale Komisyonuna bilgi vermek.nakil imkanı sağlayıp durumu Acil Durumlara Hazırlık Komisyonuna bildirir. c) Çiftçilerin konu ile ilgili bilgilendirilmesini sağlamak .

Tarım İl Müdürlüğü .3.6 Hasar Tespiti Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu tarafından tayin edilen birimler : . Sağlık Müdürlüğü . P. P.2 İtfaiye Hizmetleri Olay esnasında Acil Durumlara Müdahale Komisyonu gerekli göreceği yerlerde itfaiye desteği ister. personel ihtiyaçları ile ilgili talepler kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır. 272 . Acil Durumlara Müdahale Komisyonu koordinesiyle ambulans görevlendirilip hastaneler yaralıların tedavisine sürekli hazır bulundurulur. P.3.Ekolojik Hasar Belirleme Komisyonu : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü .3. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı . tabii oluşum ve değişim şartlarına göre en uygun araçlar ile takibe alınacak . Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü .3.gereç ve takviyesi.kurtarma.3.İzleme Değerlendirme Koordinasyon Kurulu : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü . Komisyondaki üyelerine ait kurum ve kuruluşlarca derhal tespit çalışmalarına başlanır.3.1 Ambulans Sağlık Hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü olay sonrası yeterli sağlık hizmetleri personelini olay mahalline sevk ederek ilk yardıma hazır bulundurur.3. P. Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı uzman elemanlarından oluşur. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı .4 Çevre Sorunları Hizmetleri Yangınların yayılmaları esnasında (veya kaza sonunda) oluşan kirliliklerin bölgede çevre kirliliğine yol açması halinde Acil Durumlara Müdahale Komisyonu.3.her türlü araç.3.3.5 Kirlilik Tespit Hizmetleri Acil Durumlara Müdahale Komisyonunca olası bir durumda olay mahalli haritaları üzerinde kirli yerler tespit edilip . Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü .3 İkmal Destek Hizmetleri Olay yerindeki söndürme. Kirliliğin etüdü ve takibi yapılarak Acil Durumlara Hazırlık Komisyonuna duyurulur.Çevre Komisyonu : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü .Hukuk Komisyonu : Valilik Makamınca görevlendirilecek Hukuk İşleri Müdürü . kontrol ve temizlik hizmetlerinde en kısa olacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.yayılma ile ilgili müdahale faaliyetlerini sürdüren müdahale birimlerinin iaşe.P. yakıt ikmali.3. P. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu içindeki kendi temsilcileri karşılıklı destek hususunda işbirliği sağlarlar. Komisyon muhtemel dış destek ve destek ihtiyaçlarını sevk ve hazırlığını organize eder. Olay yerindeki müdahale birliklerine seyyar yangın söndürme malzemelerinin sağlanması ve yangın emniyet tedbirlerinin alınması amacıyla ilgili Belediye Başkanlığının görevlendirilmesini organize eder.3.

Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane Başhekimliği 19..İl Jandarma Alay Komutanlığı 2. KAYNAKÇA : 1.İl Emniyet Müdürlüğü 5.5 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler Tehlikeli ve Kimyasal Maddeleri Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulacaktır...cü Bölge Müdürlüğü 3.E....Çevre Dernekleri P.cı Şube Şefliği 4.3..Odunpazarı Belediye Başkanlığı 15.İl Sağlık Müdürlüğü 8.Ticaret Odası 22.3..Karayolları 46.Tepebaşı Belediye Başkanlığı 14.Yolları Hastanesi Başhekimliği 20....Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 24.. P.6 Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar Eskişehir İli Kriz Merkezi Yönergesi ile Büyük Endüstriyel Kazalar Acil Eylem Detay Eylem Planı.3.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 7....3. P.İl Sivil Savunma Müdürlüğü 10.İl Sanayi Ticaret Müdürlüğü 11..S.S...Ş.Devlet Hastanesi Başhekimliği 16.4 Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı İlde herhangi bir doğal afet yaşanması halinde merkez ve ilçelerde oluşturulacak toplu yaşam alanları belirlenmiş ve alt yapı hizmetleri yapılmıştır.D... 23.Orman Bölge Müdürlüğü 9... Eskişehir Bölge Müdürlüğü 12.T..İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 273 .Botaş A.K Hastanesi Başhekimliği 18..7 Acil Durumlarda Görev Alacak Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları 1.DSİ 3.... P..Hasar Komisyonları Valilik Makamının onayı ile ilgili kurum..İl Tarım Müdürlüğü 6.S..Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği 17..D.kuruluş personelinden oluşturulacak ve komisyon can ve mal emniyeti ile çeşitli harcamaların hukuki açıdan tarafların mağduriyetini önlemek ve hukuksal dayanak maksadıyla kurulur.Afet Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 2.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 13...3..Sanayi Odası 21....

kimyasal tahlilleri ile bakiye klor sonuçları Tablo R.1 İçme ve Kullanma Suları İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik. 12’si ilçelerde ve 20 adedi beldelerde olmak üzere toplam 54 sağlık ocağı faaliyet göstermektedir. R.Ü Eğitim ve Uygulama Hastanesi SSK Devlet Hastanesi Anadolu Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Anadolu Ünv Uygulama Hastanesi Hava Kuvvetleri Hastanesi Onvak Özel Hastane ve Diyaliz İktisadi İşl.1 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ R.G.(R).2’de.1. Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Özel Yaşam Hemodiyaliz Merk.1 Sağlık Kurumlarının Dağılımı TABLO R. 274 .3’te verilmiştir.1.4’te verilmiştir.1.1 Eskişehir İli Hastaneleri İli İlçesi Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Çifteler Eskişehir Sivrihisar Eskişehir Merkez İl Sağlık Müdürlüğü 2004 Hastane Adı Devlet Hastanesi Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi O. Sağlık Ocaklarında mevcut personel durumu Tablo R. R.5’te verilmiştir. Yatak Sayısı 600 200 900 650 120 75 261 49 25 50 20 İlde 22’sı merkezde.2 Bulaşıcı Hastalıklar 2004 yılında bulaşıcı hastalıkların yaşlara göre dağılımı Tablo R. SAĞLIK ve ÇEVRE R.2. sağlık ocakları poliklinik ve diğer çalışmaları ise Tablo R.

SAV.O.O 19.O.O 20.O.O.O.O. SARICAKAYA S. " NAS. " KESKİN S. HEMŞİRE UZMAN HEK. NOLU S. 6.O. NO'LU S.O.O.HOCA S.O. NO'LU S.O.2 Eskişehir İli 2004 Yılı Sağlık Ocakları Mevcut Personel Durumu ÇEV.O. " GÜRLEYİK S.O 21.O.O.O. " ALPAGUT S. NO'LU S. NO'LU S.O. NO'LU S. ÇUKURHİSAR S. RÖNTGEN TEK. 12.O.TEK.O.TOKAT S.O. 14. "T. İNÖNÜ S.O. DİŞ TABİBİ PRT.O. NO'LU S.O. 2.O. " KAYMAZ S.MER.O.MEM. 15. NOLU S. " T.O.TABLO R. 9. 5. SİVRİHİSAR S. HEKİM SIT. ALPU S. NO'LU S. " KAYAKENT S. NO'LU S. 8. " YUNUSEMRE S. 10. " KIRKA S.O 18. 4. " ERTUĞRUL S.O. BEYLİKOVA S. NO'LU S. ÇİFTELER S.O. " OSMANİYE S. HİZMETLİ LAB.O.SAĞ.O.O. GÜNYÜZÜ S. MİHALGAZİ S. SEYİTGAZİ S. 13.TEK.O. 3.O. TOPLAM 106 122 151 142 128 124 126 129 103 103 119 124 170 130 98 106 11 11 93 89 93 179 40 38 37 45 37 75 38 34 84 85 77 38 36 64 77 76 0 64 37 78 0 36 35 85 96 35 49 73 39 0 45 39 3943 SIRA NO MEMUR 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 0 0 5 2 2 0 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 0 3 1 3 0 1 1 3 3 1 1 3 1 0 1 1 12 7 ECZACI ŞOFÖR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 22 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 4 0 2 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 10 7 EBE 31 46 69 68 53 49 53 42 27 31 43 49 66 44 27 36 0 0 23 27 36 1 14 13 12 16 13 24 14 10 27 29 18 13 12 17 19 26 0 16 12 25 0 14 11 20 30 12 19 29 12 0 15 14 129 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 SAĞLIK OCAĞI ADI MRK.O. NO'LU S.İŞ. MRK.O. HAN S.O.O. SAĞ.O. NO'LU S. NO'LU S. NO'LU S.O. NOLU S.O. 1. MAHMUDİYE S. 7.O. NO'LU S. NO'LU S.MECİDİYE S. " DÜMREK S. NOLU S. 16. " AHURÖZÜ S. " BOZAN S. TOPLAM 19 18 19 17 18 19 18 18 18 17 21 18 21 18 16 18 11 11 15 14 12 47 6 6 5 7 5 11 5 5 10 13 11 5 5 9 12 14 0 11 4 13 0 4 5 13 13 5 5 13 5 0 6 5 634 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 3 0 0 2 3 3 0 2 0 3 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 78 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 11 8 7 7 0 0 7 7 6 59 7 7 7 8 7 5 7 7 8 6 7 7 7 5 5 7 0 5 8 6 0 6 7 7 10 7 7 5 7 0 7 7 38 7 7 7 8 7 8 6 7 8 7 7 8 7 9 7 7 7 0 0 7 6 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0 4 7 6 0 0 4 6 7 0 5 0 5 0 0 0 8 5 0 2 6 1 0 0 0 201 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 12 5 5 5 0 0 5 5 4 0 1 1 1 1 1 5 1 0 5 5 5 1 1 4 5 4 0 4 1 4 0 1 1 6 5 1 1 5 1 0 1 1 17 0 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 68 14 17 19 16 16 16 15 15 17 15 14 16 31 16 16 14 0 0 15 14 10 50 8 7 8 8 6 10 6 7 12 10 11 6 7 10 12 11 0 9 7 10 0 7 7 11 13 6 11 11 6 0 8 7 594 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 6 6 10 6 6 6 0 0 6 5 8 10 1 1 1 1 1 4 1 2 5 5 6 2 1 5 7 4 0 4 2 4 0 1 1 6 6 1 1 4 1 0 4 1 20 9 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 275 . NO'LU S. " DOĞANÇAYIR S.O. " GÜMÜŞKONAK S. NOLU S.O. 17.O.O.O 112 ACİL KOM. MİHALIÇÇIK S. 11.O. "MUTTALİP S.O. " GÜNDÜZLER S.O.O.

O. " BOZAN S. Özel Sevinç Sağl. 3. NO'LU S.O. " KAYAKENT S.O.991 İZLENİMLER 15-49 YAŞ BEBEK KADIN NÜFUS 1990 13600 3668 29603 7795 55737 10173 33696 3904 31364 3932 29897 7442 32155 2434 17551 4332 28884 1513 10719 4322 19836 6257 33242 3816 42986 4492 25988 2005 12021 2961 21768 1916 6974 1368 8763 687 4921 471 1129 101 962 1099 2777 94 589 1091 8009 397 3115 237 1439 562 5649 1541 8296 636 4298 388 3099 269 888 201 2294 949 3658 1239 4763 0 0 276 2444 192 1192 586 2543 0 0 202 826 238 1024 561 4318 881 7759 198 1742 1171 7314 1293 6748 232 970 290 1542 329 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90. NO'LU S.O.O.O.O. " KAYMAZ S.ÇUKURHİSAR S. ALPU S.AP Merkezi Özel Ümit Pol.806 DOĞUMLAR DOĞUM SAYILARI TOPLAM 147 296 477 609 388 401 749 170 462 126 348 515 376 422 149 340 143 143 44 46 9 105 11 136 35 19 77 216 41 32 29 15 92 111 0 21 15 85 0 26 19 48 80 20 120 203 24 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.O. NO'LU S. " OSMANİYE S.O.O.O.3 Eskişehir İli 2004 Yılı Sağlık Ocakları Poliklinik ve Diğer Çalışmaları SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 SAĞLIK OCAĞI ADI MRK.O. NO'LU S.O. MİHALIÇÇIK S. " YUNUSEMRE S.O. 11. 2.O. GÜNYÜZÜ S. 13.O. NOLU S. " DÜMREK S.O.O.487. Esk Kızılay Dispanseri Özel Şifa Sağl. Merk Odunpazarı Dispanseri Emeksiz Pol. Verta Sağlık Merk. NO'LU S. BEYLİKOVA S. " DOĞANÇAYIR S.427 1.O. " KIRKA S.O.O. ÇİFTELER S.O.735 549. " KESKİN S. Özel Örnek Pol.O. NO'LU S.O. Özel Anadolu Hast.O.MECİDİYE S.O.O.TABLO R. NO'LU S. 6.O. Ö.O. 4. SİVRİHİSAR S.O. "GÜNDÜZLER S. " NAS.O.HOCA S. SEYİTGAZİ S. Özel Hükmen Pol. NO'LU S. NO'LU S.O.O. "T.O. " ALPAGUT S.O. MAHMUDİYE S.811 276 .O. Özel Tepebaşı Pol. 15.O MRK.O 20. MİHALGAZİ S. Merk.O. Anadolu Akarbaşı Pol. 12. Acar Fizik Tedavi Merk. NO'LU S. NO'LU S.O.O.077 133. HAN S. 14. İNÖNÜ S. 5. " GÜRLEYİK S. SARICAKAYA S.TOKAT S. " GÜMÜŞKONAK S. AÇS.O. 7.O.O. NO'LU S. NO'LU S. "MUTTALİP S.O. NO'LU S. 9. 10.O. 8. 16. NO'LU S.O. " T.O. " AHURÖZÜ S. NOLU S. NO'LU S. 19. Özel Ulus Pol Özel Görsem Göz Merk. TOPLAM MUAYENE ADLİ SAĞLIK ADLİ MUAYENE KURUMUNA RAPOR SAYISI SEVK SAYISI 26356 3387 0 39271 4791 0 76680 12459 0 46202 3831 0 36476 2890 0 66088 8463 0 37820 4390 0 32096 4182 0 25649 6476 0 13734 2137 0 25320 2168 0 52469 3137 0 142272 24290 123 33445 4572 0 19533 1933 0 21728 2434 0 14597 1287 0 13411 845 0 15643 710 10 6674 756 2 1846 139 0 12989 910 0 1223 156 0 26654 2849 42 11406 568 3 5941 570 6 24713 2255 310 26812 2146 4 12683 1184 89 12036 294 16 4720 146 1 5389 874 18 23604 1295 186 32148 2781 322 0 0 15596 879 52 2653 91 24411 1527 66 0 0 1674 28 3 3960 184 23 28960 1351 187 30231 3585 156 5684 262 16 13674 1468 111 28060 5812 0 4772 222 0 8581 417 30 2737 89 0 29068 420 0 14214 0 7 76675 7 3 301 5 0 34273 0 0 2551 572 2 706 8 0 165752 108 0 3070 68 0 9714 6 10 15720 18 5 289 60 0 14470 2666 0 262 1 0 5376 0 0 2319 2368 0 9804 0 0 1. Özel Es-pol Pol. 1.O.

4 Bildirimi Zorunlu Hastalıklar İstatistik Formu Yas Grupları Gurupları E K E K E K E K E K E K E K E K E K T Hastalık Kodlan ve isimleri Kızamık Vaka Ölüm 3 2 10 13 56 49 22 13 3 1 1 2 0 0 0 0 95 80 175 HepatitA Vaka Ölüm 0 0 1 0 3 1 3 2 1 2 3 1 0 0 0 0 11 6 17 Kud.ısı Kızıl Vaka Ölüm 1 0 31 15 113 31 94 39 87 35 108 38 99 45 36 18 569 221 790 Str.44 45 .14 15.64 65 + TOPLAM Vaka Ölüm Vaka Ölüm 1 0 2 0 3 71 13 55 28 141 34 105 12 91 12 97 2 73 3 88 0 62 2 150 0 27 1 44 0 1 0 7 46 466 67 546 113 1012 İl Sağlık Müdürlüğü 2004 277 .9 10.4 5.TABLO R.24 25.Şüp.Dizanteri Vaka Ölüm 1 0 6 0 4 2 2 2 4 1 4 2 3 1 4 1 28 9 37 Tifo Vaka Ölüm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 Shipella Vaka Ölüm 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 Hepatit B Vaka Ölüm 0 0 0 0 0 0 1 1 17 6 39 25 15 17 4 1 76 50 126 0 1.Anjin Tüberküloz Brusella Vaka Ölüm 0 0 0 1 1 1 2 2 6 7 21 2 18 10 6 1 54 24 78 Vaka Ölüm 0 0 1 1 2 2 9 4 26 23 88 85 84 98 40 45 250 258 508 A.

TABLO R.DEĞİL TOPLAM C.DEĞİL TOPLAM C.SAVCILIĞI 42 38 50 24 37 2 7 6 1 6 44 45 56 25 43 6 1 5 1 2 5 1 1 BAKTERİYOLOJİK GIDA YAPILAN İŞLEM İLGİLİ VALİLİKLER GENEL TOPLAM 899 UYGUN 816 UYGUN DEĞİL 83 CUM SAVCILIĞI 17 İL VALİLİĞİ 64 İl Sağlık Müdürlüğü 2004 278 . 5 Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Gıda Birimine Ait Çalışma Raporu KİMYASAL GIDA AYLAR YAPILAN İŞLEM UYGUN UY.SAVCILIĞI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 154 126 170 87 88 6 21 14 10 10 160 147 184 97 98 2 4 1 1 İLGİLİ VALİLİKLER 6 20 14 10 8 UYGUN UY.

polio.TABLO R. sınıflara Td. AŞI Tetanoz-Difteri Polio 1.6 AŞI SONUÇLARI ÇİZELGESİ AŞI BCG DBT1 DBT2 DBT3 DBT R POLİO 1 POLİO 2 POLİO 3 POLİO R HEBATİT 1 HEBATİT 2 HEBATİT 3 KIZAMIK DOZ 8189 8346 8477 8613 7754 8322 8433 8573 7739 9017 9539 8353 8150 HEDEFE GÖRE % 80 82 83 85 76 82 83 84 76 89 94 82 80 DPT Rapel ve POlio aşıları 1-2 yaş arası çocuklara diğer tüm aşılar 0-1 yaş arası bebeklere yapılmıştır. PPD-BCG ile 8.Sınıf 10214 10214 8. Yapılan dozlar aşağıdaki gibidir.Sınıf 10547 279 . sınıflara Td aşısı sağlık ocakları aracılığla yapılmıştır. 2004 yılında ilköğretim 1.

D.7 ESKİŞEHİR İLİ 2004 YILI BÜTÜN ÖLENLERİN YAŞ VE CİNS GRUPLARINA DAĞILIMI YAŞ GRUPLARI VE ÖLÜM SEBEPLERİ Bağırsak Enfeksiyonları Enterit İshal ile sey.TABLO R. Sis Has Akut Böbrek Enf Nefrit Nefrozlar Gebe . Mide Ülseri Bağırsak Tıkanması Fitihı Karaciğer Sirozu Diğer Sind. Ve Duyu Org Kr. Tüm Kanserler Selimurlar Doğası Belirsiz Şeker Has. H.H Boğmaca Streptokok anjin kızıl Tetanos Gıda Zehirlenmesi Diğer Bakteri Has.Sepsis Kızamık Enfeksiyöz Hepatit Kuduz Diğer Virüs Has. Vitaminsizlikler Anemiler Psikozlar Sinir Bozukluğu Nevroz Menenjit Epilepsi Sinir Sis.H D. Lohusalık Zehirlenmesi Gebe Doğum Kanamaları Nedeni Bilinmeyen Düşük Doğum Lohusalık Enfek Düşük Beslenme Bozuklukları Konjenital Anomali Ölü Doğum Senilite Sebeb Belirtilme ölüm Motorlu Taşıt Kazaları Zehirlenmeler Kaza Sonucu Düşmeler Diğer Bütün Kazalar İntihar TOPLAM 0-7 GN E K 8-28 GN E K 29-365 GN E K 1-4 Yaş E K 5-9 Yaş E K 10-14 E K 15-19 E K 20-24 E K 25-29 E K 30-34 E K 35-39 K 40-44 K 45-49 K 50-54 K 55-59 K 60-64 K 65-69 K 70-74 K 75-79 K 80-84 K 85-+Yaş K Tp K 0 0 0 0 0 0 31 0 4 0 1 183 2 62 0 1 1 1 1 1 34 0 19 92 399 153 38 11 131 1 1 10 13 1 38 0 0 0 0 0 15 18 48 371 13 13 6 2 12 4 1721 E E E E 1 E E E E E E E E 0 1 0 0 0 0 25 0 3 0 1 387 0 39 0 0 0 3 2 5 36 1 16 197 409 143 54 17 179 2 2 16 23 1 22 0 0 0 0 0 15 20 56 287 28 27 14 4 38 8 2081 4 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 1 5 1 9 4 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 5 7 15 6 1 17 1 10 1 42 2 15 2 58 4 27 5 57 3 29 3 56 5 27 14 69 10 21 16 45 7 21 1 13 12 4 11 5 7 1 3 4 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 22 19 16 1 8 2 1 4 1 2 28 31 9 3 1 12 2 3 2 29 49 15 7 1 20 1 4 2 1 3 3 3 6 34 19 1 10 5 3 42 69 18 10 2 24 5 2 20 78 15 5 12 1 1 2 5 7 5 21 69 23 14 3 36 1 2 6 5 15 65 31 7 3 19 5 2 15 66 28 10 3 33 7 5 15 87 32 10 2 20 1 3 47 11 2 2 8 5 3 7 50 17 4 3 10 1 1 1 3 29 10 2 4 1 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 4 1 1 2 3 3 1 2 2 2 5 2 5 2 11 4 3 2 4 1 2 1 5 3 2 13 16 8 1 1 1 11 5 1 6 13 6 2 3 12 16 11 6 5 25 9 1 9 3 5 1 2 3 2 1 1 1 1 1 4 3 22 8 2 1 5 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 6 1 4 1 2 2 10 1 9 8 2 1 6 1 2 2 3 1 1 1 2 5 1 13 10 56 1 10 4 48 1 1 1 1 1 3 4 8 4 1 1 3 1 6 4 1 10 36 2 1 1 1 36 4 1 131 2 56 163 1 92 2 203 120 1 253 204 3 317 1 51 4 1 3 265 304 1 315 183 1 224 148 188 64 2 85 87 1 97 2 1 94 128 1 4 3 1 2 1 2 8 7 3 5 1 1 5 9 1 1 1 8 3 1 3 3 15 1 7 1 3 1 4 1 21 1 9 1 99 91 12 13 1 21 21 5 1 8 1 2 1 1 2 18 1 4 1 1 1 25 2 1 8 2 20 2 2 4 1 4 1 63 1 1 24 2 6 2 1 2 1 80 5 1 2 1 1 2 1 3 1 1 280 .Romatizmal Kalp Has Hipertansiyon Miyokart Enfaktüsü Kalbin Diğer Has SVO (SVH) Arter Arteyel Karpiller Has Pnomoni Diğer Solunum Sis.

Tablo R.4 Aşılama Çalışmaları İlimizin 2004 yılına ait yaş gruplarına göre aşı doz ve çeşitlerini gösterir Tablo R.64 28.05 ‰ 1999 2000 20. İlimizde aşı uygulamaları 48 sağlık ocağı. Kızamık. R. Verem Savaş Dispanserlerinde PPD test ve BCG aşısı.7’de verilmiştir.7 35. Polio.89 2003 15.3 Zoonoz Hastalıklar “Bulaşıcı Hastalıklar” bölümünde verilmiştir.R. Tetanoz.1.1. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde -0.2. diğer 4 hastanede tetanoz ve kuduz aşıları uygulanmaktadır.1.yaş grubu rutin aşıları.9’da verilmiştir.15 R.1.1. PPD test ve Difteri-Tetanoz aşıları tüm sağlık ocaklarında yapılmaktadır. R.5 Bebek Ölümleri Yıllara göre Eskişehir İli bebek ölüm hızları şöyledir.8 BEBEK ÖLÜMLERİ Bebek 1994 1995 1996 1997 1998 Ölüm Hızı 39. 4 dispanser ve 6 hastane tarafından yapılmaktadır.2. bağlı yerleşim yerlerine ulaşımda araç sıkıntısı çekilmektedir.34 25.3 Gıda Hijyeni Tablo R. R.9 2004 Yılı15-49 Yaş281 Kadınların Aile Planlaması Kullanım . Difteri.6’de verilmiştir.53 2001 20. Sağlık ocakları aşı uygulanan eleman bakımından yeterli olup.89 2004 19.2. OGÜ.36 21.1.6’da gıda hijyeni konusunda bilgiler verilmiştir. R.1.Denizler* * İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır.7 Aile Planlaması Çalışmaları 2004 yılı aile planlaması çalışmaları ve 15-49 yaş kadınların aile planlaması kullanım dağılımı Tablo R. Boğmaca. TABLO R.6 Ölümlerin Hastalık. R. BCG.15 19. Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde gebe tetanoz aşısı. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı Ölümlerin belli nedene cins ve yaş gruplarına göre dağılımı Tablo R.

R.Dağılımı 15-49 yaş kadını Etkisiz Yöntem Tüp Ligasyon Yöt. Ölçüm sonuçlarından bazı bölgelerde gürültü seviyelerinin yönetmelik değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. R. kullanmayan Diğer Etkili Yöntem Enjeksiyon Vezaktomi Kondom Kır 20939 Kent 170527 Toplam 191466 774 2503 5950 25133 6724 27636 146 847 993 3848 29024 32872 737 3 6550 40 7287 43 8 3567 227 29099 235 32666 8517 68084 76601 469 366 3785 1788 4254 2154 R. özellikle azot sanayinden kaynaklanan nitrit ve nitrat içermesi şebeke suyunun dağıtımı yapılan 500.2.2. Bu konuyla ilgili istatistiksel veri bulunmamaktadır.02.1995’de 12 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenen yakıt programını uygulanması ve doğal gaza giçilmesinden sonra büyük oranda azalmıştır. 282 Emzikli Gebe Hap Ria . ultraviyole dezenfekte yapılan ve 2002 yılındada ambalajlanarak insanların kullanımına sunulan Kalabak suyu kullanılmaktadır.000 nufus üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. ancak tesiste nitrit ve nitrat giderim ünitesi bulunmamaktadır. İçme ve kullanma suyunun arıtma işlemleri yapılmakta.1 Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan sağlığı Üzerine Etkileri Düşük kalorili yüksek kükürtlü yerli kömürlerin ısınmada ve sanayide kullanıldığı 1995 yılına kadar yakma dönemlerinde sağlık kuruluşlarına göğüs hastalıkları ile ilgili müracaatların sayısal olarak 20. Ancak porsuk çayının Kütahya ilinden gelen atık yükleri ile. İçme suyu olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2000 yılında hat revizesi yapılan.4 Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Şehir yerleşim alanında trafik ve değişik faaliyetlerden oluşan gürültünün ölçümlerine tespit edilen 55 noktada rutin olarak devam edilmektedir.2.2 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ZARARLARINDAN OLUŞAN SAĞLIK RİSKLERİ R. R.3 Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Atıkların insanların sağlıkları üzerine olumsuz etkileri ile ilgili bir veri olmamakla birlikte Eskişehir merkezi çöp depolama sahasında metan gazına bağlı yangınlar sonucu bozulan emisyonlar ile depolama sahasından sızan sızıntı suları bölge halkı için olumsuzluk teşkil etmektedir.2. Şebekeye verilen su sürekli kontrol altında tutulmasına rağmen vatandaşlar tarafından içme suyu olarak kullanılmamaktadır.2 Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Şehir merkezinin içme ve kullanma su temini porsuk çayından karşılanmaktadır.

5 Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Pestisitlerden kaynaklanan olumsuz etkilere ilişkin sağlıklı veriye erişilememiştir. KAYNAKÇA : 1.2. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1992-2004) 283 . Sağlık İl Müdürlüğü Verileri (1994-2004) 2. Buda insanların ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. R.2.6 İyonize Radyasyondan Korunma Şehir merkezinde bulunan konutların büyük çoğunluğu gece kondu ve eski yapı olması nedenı ile radyasyon etkisine karşı koruyucu sığınakları bulunmamaktadır. R.Şehir içi bu gürültü ile hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklanan gürültülere özellikle yaz aylarında açıkta yapılan düğünler ve konvoylardan oluşan gürültülerde eklenince vatandaşın yoğun şikayetleri ile karşılaşılmaktadır. Korunma tedbirleri ile ilgili sivil savunma eğitim çalışmaları ilgili birimce sürdürülmektedir.

iyileştirilmesi. İlimizde bunların dışında Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi çevre konulu çeşitli seminer çalışmaları yürütmektedir.222. ağaçlandırma. toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi.07. panel şeklinde olmakla beraber Çevre Değerlerinin sevdirilmesi amacıyla çeşitli yarışmalar da düzenlenmektedir. öncelikle ulusumuza. uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması amacına ulaşmak için il düzeyinde maddi ve manevi katkılarda bulunmak yeni kaynaklar araştırıp bu doğrultuda kullanmak aynı kanuna göre çıkarılan Çevre Kirliliğini Önleme Yönetmeliğine göre ilimize ayrılacak tahsisatın kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili Devlet Bakanlığının 18. Faaliyetler daha çok seminer. toprak erozyonunun önemli 284 . dernek ve odaların ayrıca izci gruplarının ve halkın katılımıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği kutlamalarda pankartlı yürüyüşler ve faaliyetler düzenlenmiştir. siyasi partilere ve hükümetlere. kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması su.1 KAMU KURULUŞLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ İlimizde Çevre Eğitimi ile ilgili olarak faaliyet gösteren kamu kuruluşları başta İl Çevre ve Orma Müdürlüğü olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü. ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerin korunarak bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık.2 ÇEVRE İLE İLGİLİ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE FAALİYETLERİ S. S. onun temsilcilerine.(S). finans sağlama şeklindeki faaliyetlerini İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile birlikte aşağıdaki adreste sürdürmektedir. resmi ve özel kuruluşlara.1 Çevre Vakıfları A) Eskişehir İli Çevre Koruma Vakfı Vakıf 2872 Sayılı Çevre Kanununda öngörülen bütün vatandaşların ortak malı olan çevrenin korunması.07. 5 Dünya Çevre Günü ve Haftası kutlamalarına çeşitli vakıf. basın yayın organlarına. Ayrıca Müdürlüğümüz kendi bünyesinde kömürlü kalorifer kazanlarının düzenli ve verimli yakılması ile ilgili broşürlerle desteklenmiş eğitim çalışmaları yapmıştır. kitap gibi yayınların dağıtımını yapmaya devam etmektedir.2. Üniversiteler ve Belediyelerdir.1990 tarihinde kurulan Eskişehir İli Çevre Koruma Vakfı kuruluş amaçları doğrultusunda çevre eğitimi.3358898 B) Eskişehir Tema Gönüllü Temsilciliği TEMA’nın hedefi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığının dergi. Ambarlar Sok. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Şube Müdürlüğü. Eskişehir İli Çevre Koruma Vakfı Hoşnidiye Mah. broşür. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 1997 Eskişehir Yerel Habitatı düzenlenmiş olup çevre sorunlarıyla ilgili çeşitli kazalarda halktan ve kamu kuruluşlarından aktörlerin görev almaları sağlanmıştır. ÇEVRE EĞİTİMİ S. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası ESKİŞEHİR Tel:0.1990 tarih ve 03-8. İlimizde ayrıca Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından okullarda Çevre Sağlığı konusunda broşürlerle desteklenen eğitim hizmetleri yürütülmektedir./327 Sayılı İl Çevre Koruma Vakfının kurulması ile ilgili talimatı gereğince Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre Valiliğimiz Başkanlığında 31.

Ulusal Çevre Kuruluşları ile işbirliği 2.2314501 285 . kültür ve sanat etkinlikleri. bitki örtüsünün. katkı ve desteğini almak için yurt içinde ve dışında çalışmalarını sürdürmektedir. bütün kesimlerin düşünce ve gönül birliğini. desteğini sağlayacak doğrultuda kamuoyu oluşturarak erozyonu önleme hareketini başlatmak ve sürdürmektedir. Seyitgazi Aslanbeyli Köyünde de mera ıslah çalışmaları sürmektedir. g) Çevre ile ilgili konularda ilgililerin uyarılması ve kamuoyu oluşturulması. “10 Milyar Meşe Palamudu” kampanyası kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde çalışmalar devam etmektedir. ağaç dikme kampanyaları şeklinde çalışmalarına devam etmektedir.2213890 S.222. Bu amaçla. f) Tarihi ve kültürel varlıklarımız ile doğal güzelliklerimizin korunması ve ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması. toprak erozyonu ve çölleşmeyle mücadelede . Derneğin ana amacıdır. Bu amaçla : a) Hava Kirliliği ile mücadele.Konu ile ilgili yasal kuruluşların izni ile çevre kuruluşları ile işbirliği yapar. Araştırma Enstitüsünde yapılan toplantıda bölgenin tarım durumu ile ilgili değerlendirme yapılarak toplantıya katılanlara TEMA hakkında bilgi verildi. e) Yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi. Dernek.222. Bu işbirliği bağlamında tüm kurumlarla bilgi alışverişinin sağlanması kamuoyunun bilgilendirilmesi.2 Dernekler A) Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Derneğin kuruluş amaçları Eskişehir ve çevresinde doğal çevrenin ve doğal hayatın korunması ve geliştirilmesi canlıların sağlıklı yaşamasına zarar veren her türlü çevre sorunu ile mücadele edilmesi için : 1.2. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Çağlayan İş Hanı Kat 1 No : 15 ESKİŞEHİR Tel : 0. No : 1 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Tel:0. TEMA Gönüllü Temsilciliği aşağıdaki adreste faaliyetini sürdürmektedir . toprağın ve doğal varlıkların korunması ve bitkilendirmenin önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek. Kurşunlu Cami Sok.sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmak. b) Toprak Kirliliği ile mücadele. h) Çevre ile ilgili sporların toplumda yaygınlaştırılması. TEMA. Eskişehir TEMA Gönüllü Temsilciliği Akcami Mah. d) Su Kirliliği ile mücadele. c) Gürültü Kirliliği ile mücadele. Eskişehir Gönüllü Temsilciliğinde teknik ağırlıklı çalışmalar devam etmektedir. seminer. bilinçlendirilmesi ve çevresine sahip çıkacak erginliğe ulaştırmayı sağlar. okullarda el ilanlarıyla desteklenen eğitim. 27 Eylül 1998 tarihinde Vakıf Başkanı Hayrettin Karaca’nın da katılımıyla Eskişehir TEMA Gönüllü Temsilcilik Bürosunun açılışı yapıldı.

Tepebaşı Çevre Çocuk Kulübü Derneği Kızılcıklı Cad. Seda Sok. yaygınlaştırmak.222. toprak kirliliği ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla gerekli araç ve gereçleri temin etmek. Geri kazanılan atıkların toplanması hizmeti gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Seminerler düzenlenmesi. su kirliliği. Dernek amaçları doğrultusunda . Eskişehir ve yöresinin doğal güzelliklerini tanıtmak. amacı . Kültür sanat faaliyetleri. insanlara hayvan sevgisinin aşılanması şeklinde sıralanabilir. Eskişehir İl Çevre Müdürlüğünün hizmet alanındaki faaliyetlerini desteklemek. çocuk ve çevre ile ilgili diğer konularda faaliyet göstermektir.B) Hayvanları Koruma Derneği : Dernek 1994 yılında kurulmuş olup amacı. tahrip edilmesini önlemek.tahrip edilmiş yerlerin yeniden kazanılmasını sağlamak bu bağlamda hava kirliliği. Ağaç dikme kampanyalarının düzenlenmesi. yöre halkının doğal ve çevre bilincini geliştirmek ve desteklerini sağlamak.2319624 D) Eskişehir Çevre Müdürlüğü Güçlendirme ve Çevre Eğitim Hizmetleri Derneği Dernek Kasım 1999 ayında kurulmuş olup. Çeşitli yarışmaların düzenlenmesi (resim.insanlarımızın doğal çevreye uyum içinde yaşayabilecekleri ortam hazırlamak. Tüm motorlu taşıt araçlarının egzoz gazı ölçümlerini yapmak ve sportif faaliyetlerde bulunmak. eğitilmesi. c) Üyelerini arttırarak hayvan sevgisinin aşılanması yönünde eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Dernek amaçları doğrultusunda . amacı . İzci grupları ile müşterek çevre konulu etkinliklerin düzenlenmesi. İl Çevre Müdürlüğünün ödenek yetersizliğinden kaynaklanan her türlü ihtiyaçlarının teminini sağlamak. Çevre gezileri. İl Çevre Müdürlüğünün ihtiyacı olan laboratuarları kurmak ve gerekli alet ve ekipmanı almak. 9/73 Yasin İş Hanı ESKİŞEHİR Tel : 0.222. eleman ihtiyacını karşılamak. sokak hayvanlarının korunması ve insan hayatı için tehdit unsuru olabilecek tehlikelere karşı tedbirlerin alınması. bu amaçları yerine getirmek için kamu yararına çalışmak. a) b) c) d) e) f) g) h) Dernek bünyesinde öğrencilere eğitim verilmesi. b) Sokak hayvanı olgusunun ortadan kaldırılması için barınak yapımı çalışmaları devam etmektedir. No : 23/A ESKİŞEHİR Tel : 0. yaban hayatının korunması. Siyasi bir amaç gütmeksizin çevrenin korunması ve geliştirilmesi. a) Hasta hayvanların tedavi edilmesin çalışmalarını sürdürmektedir. şiir). hasta ve yardıma muhtaç hayvanların tedavi barınak gibi sorunlarına çözüm üretmek. geliştirmek ve tanıtmak.2210973 C) Tepebaşı Çevre Çocuk Kulübü Derneği Dernek 1996 yılında kurulmuş olup. Hayvanları Koruma Derneği Kıbrıs Şehitleri Cad. üyelerinin boş zamanını286 değerlendirmesi ve istirahatlarının temini . sevdirilmesini sağlamak.

laboratuar kurmak.Eskişehir TEMA Gönüllü Temsilciliği Verileri (2000-2004) 287 . bina bakım ve onarımını yapmak. seminerler.330 33 37 S. f. İl Çevre Müdürlüğü Hizmet Binası Tel : 0.Eskişehir ve yöresinin doğal çevre güzelliklerini ve zenginliklerini tanıtmak için her türlü kart. işletmek veya kiraya vermektir.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 2. el kitabı gibi yayınlar hazırlayarak Çevre Bakanlığı görüşleri doğrultusunda yayın ve dağıtımını gerçekleştirmek. harita. elemanlara Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücreti ödemek.Çevre bilincini gerçekleştirmek için doğa ve çevre konusunda toplantılar. aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan ve kamu kuruluşu olan Eskişehir İl Çevre Müdürlüğü’ne bu mal ve hizmetleri devretmek.Tahrip edilmiş bölgelerin yeniden kazanılması için ağaçlandırma ve ıslah çalışmaları gibi yeşillendirme ve erozyonla mücadele çalışmaları yapmak. e.Dernek faaliyetlerini rahatça sürdürebilmesi için gayrimenkul almak. b-Yarışmalar düzenleyerek başarılı olan dernek üyelerine veya dışarıdan katılanlara teşvik amacıyla ödüller vermek. teçhizat. Eskişehir Çevre Müdürlüğü Güçlendirme ve Çevre Eğitim Hizmetleri Derneği Eskibağlar Mah.Yine Eskişehir ve yöresinin doğal çevre güzelliklerinin korunması ve tanıtılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek. broşür. c.3. Ambarlar Sok. bina ve tesis yaptırmak. Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Faaliyetler. KAYNAKÇA : 1.222. konferanslar. g. sempozyumlar ve açık oturumlar düzenlemek. plan. bu amaçla görevlendirilecek personellerin iaşe ve ibate bedellerini sağlamak. ağaçlandırma sahalarında koruma çitleri oluşturmak.İnsanlarımızın doğal çevreyle uyum içinde yaşayabilecekleri bir ortam hazırlayabilmek için çeşitli yerlerde örnek çevre düzenlemeleri yapmak. a. hizmet aracı kiralamak veya satın almak. bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak yada yaptırmaktır.Çevre İle İlgili Federasyonlar İlimizde Çevre kuruluşları ve toplum örgütlerinden yerel habitat oluşturulmuş ve ilin çevre sorunları ile ilgili gündemleri belirleyerek gündemle ilgili kurum ve kuruluşlara katkı sağlanmaya sağlanmaktadır. araç gereç ve kırtasiye temin etmek. Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü elemanı alıp çalıştırmak.için lokal açmak. d.2.

temelde doğa ve insan ilişkilerini.2003 tarih ve 08 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile de uygulamaya devam edilmektedir. Nem max :%20 ) satılmasına izin verilmiştir.08. Uçucu Madde max: % 10-28) ve zenginleştirme ve iyileştirme işlemlerinden geçirilmiş Soma+18 lavvar linyit kömürlerinin (Alt Isıl Değeri min: 4500 (-500) kcal/kğ. Toplam Kükürt max :%0.(T). Aşağıçağlan. Kozkaya.2000 tarih ve 8 nolu. Bu kararlar ile .Doğalgaz projesi geçmiş bölgelerdeki konut ve iş yerlerine doğalgaza geçme zorunluluğu getirilmiştir. bir ülkenin mevcut potansiyelinden yola çıkarak orta ve uzun vadede. Karacaşehir. Keskin. Toplam Kükürt max :%1. insan faaliyetlerinin çevreye olan istenmeyen etkilerini önlemek düşüncesi. Hem karayolu hem demiryolu ulaşımının dağıtım merkezi olan ilimizde hava ulaşımı da askeri alanlar yanında sivil olarak da planlanmış ve hizmete girmiştir. Aşağısöğütönü. Yukarıçağlan ve Kanlıpınar Köyleride aynı yakıt programına dahil edilmiştir.5 dan fazla kükürt içeren sıvı yakıtların kullanılmamasına. Nem max :%10. 19.İthal kömür (Alt Isıl Değeri min: 6200 kcal/kğ.07. 1.Kalorifer Yakıtı) kullanılmasına karar verilmiştir.9. 288 . 17. çevresel zararların en aza indirilmesini ve doğayla insan arasındaki dengenin kurulmasını sağlar. Nüfus il merkezinde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle . birbirinden ayrılmış sorunlar olmadığı.1 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN VE ÇEVRESEL TAHRİBATIN ÖNLENMESİ İlimiz Marmara Bölgesinin İç Anadolu’ya açılan en önemli kapılarından biridir. 3. yaşam standardı.09. eğitim ve kaynaklar gibi dinamik parametrelerin etkileşimlerini ve bu konulardaki bilgileri geniş bir düşünce çerçevesinde bir arada ele alıp. enerji kullanımı. Kara iklimi hakim olan bölgede ve uygun olmayan şehir yerleşimi kış aylarında hava kirliliğine neden olmuştur.5 kükürt içeren kalorifer yakıtı (Tüpraş 615. 1994-1995 kış sezonu dahil İlimizde görülen hava kirliliğinin önlenmesi için üniversite öğretim üyeleri ve kamu çalışanlarından oluşturulan komisyonca İlin yeni yakıt programı belirlenmiş ve bu yakıt programı 20. 06. gelişimini. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Çevre Yönetimi. optimal kaynak kullanımı ve çevresel zararların minimize edilmesi.07. 27.06. gerçekçi ve sağlıklı çevre politikalarının izlenmesi için stratejilerle birlikte bir çatı oluşturur. Çevre Yönetimi. T. 5.06 2002 tarih ve 06 nolu. ekonomik büyüme. Emircioğlu.Bu özellikleri taşımayan katı ve sıvı yakıtların satılması ve kullanılması sonucu hava kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olan Muttalip Beldesi.1998 tarih ve 5 nolu.02. Çevre problemlerinin.1995 tarihinde Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararla uygulamaya sokulmuştur. Uygulama değerlendirme ve planlama yaklaşımları içinde bulunduran çevre yönetimi. nüfus artışı. 2. doğal kaynakların optimal kullanımını. kaynak-etki zincirinin parçalarını oluşturur.Konutlarda ve sanayide % 1. Kül max: %14. %1.Bu kömürler dışındaki Yerli ve ithal kömür tozundan yapılmış briket kömürler ile diğer kömürlerin kullanımına izin verilmemiştir. 28. birbirleriyle karşılıklı ilişki içerisinde oldukları göz ardı edilmeden bütün konular çevre yönetimi çerçevesinde birlikte değerlendirilmelidir.1999 tarih ve 3 nolu ve 19. Yukarısöğütönü.2001 tarih ve 07 nolu. orta ve uzun vadeli çevre stratejilerinin gerçekçi ve tutarlı olmasını sağlar. Çevre Yönetiminde. 4.

12. 70.10. 1.) egzoz ölçümü zorunluluğu getirilmiş ve bu araç sürücülerine 24-25-26-27 TEMMUZ 2000 tarihlerinde egzoz ve gürültü kirliliği ile ilgili program düzenlenerek eğitim verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi .317 adet araç olup .2001 yılında da 44337 . dolmuş.06. 1999 yılında 38766 adet. Mahalli Çevre Kurulunun 19. İlimizde egzoz gazı ölçümüne tabii 98. 2004 yılında 40851 adet aracın egzoz ölçümleri yapılmıştır. kamu kuruluşlarına ait araçların.2000 tarihine kadar ek süre verilmiştir. Ayrıca toplu taşıma araçlarına (Halk ve Belediye Otobüsleri.2004 tarihi itibariyle 63. Sivrihisar Demir Bakır ve Arabacılar Odası ile yapılan protokol doğrultusunda Mart 2000 tarihi itibariyle de Sivrihisar İlçesinde egzoz gazı ölçümleri yapılmaktadır. Karar doğrultusunda il genelinde doğalgaz dönüşümü ile ilgili denetimlerimiz sürmektedir. 2002 yılında 46630 . 27.361 gaz kullanan aboneye ulaşılmıştır.1999 tarih ve 6 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile büyük caddeler ve tüm proje kapsamında kalan bölgelerde doğalgaz bağlantılarını yaptıramayan konut ve iş yerlerine 01. 2000 yılında 43262 adet.000 konut eşdeğer üzerinden projelendirilen doğalgaz çalışmaları halen devam etmekte olup.10.İlde trafiğe kayıtlı olup egzoz ölçümünü yaptırmayan araçların fenni muayeneleri yapılmamakta.05.2003 tarih ve 05 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yasaklanmıştır. Şehir merkezinde Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun kömür kullanılmasını sağlamak amacıyla 2 ayrı denetleme ekibi289 oluşturulmuştur.485 müracaat var iken 31.10. ayrıca trafik kontrollerinde egzoz emisyon pulu istenmektedir.Ayrıca . İlimizde doğalgaza geçildiğinden azotoksitleri emisyonlarının da tespiti planlanmaktadır.06. Hava kirliliği ölçümlerinin ortalama değerleri hedef sınır değer olan 120 µg/m³’ün altına 1995-1996 kış sezonundan itibaren çekilmiştir. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucu proje kapsamında kalan bölgelerde hasarlar meydana gelmesi doğalgaza tam dönüşümün sağlanamamasına neden olmuştur.1998 tarih ve 5 nolu Kararı ile doğalgaz projesi tamamlanmış bölgelerdeki konut ve iş yerlerine doğalgaz bağlantılarını yapmaları için verilen süre 01. taksi vs. 2003 yılında 44565. egzoz gazlarından kaynaklanan emisyonların kontrol altında tutulması amacıyla egzoz gazı ölçümlerine Vakfımız ve Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Temsilciliği ile yapılan protokol doğrultusunda 2 ayrı istasyonda ve ilçelerde de seyyar ekip tarafından devam edilmektedir. 19.505 gaz kullanan ve 37.Günlük sonuçlar şehir merkezinde iki ayrı yere yerleştirilmiş olan panolarla halkın bilgisine sunulmaktadır.1998 tarih ve 5 nolu kararı öncesi 34.1999 tarihinde sona ermiştir. 2. Alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak tebliğ edilmiştir. Şehir merkezinde SO2 ve PM ölçümleri Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 2 ayrı noktada yapılmaktadır.İl genelinde hububat hasadı sonucu anız yakılarak ekolojik dengenin ve hava emisyonlarının bozulması 26.

Kütahya İli Murat Dağı eteklerinden doğan Porsuk Çayı. Bu denetimler sonucu Müdürlüğümüzce 2004 yılında 317 adet kömür satış yeri denetimi yapılarak 97 şüpheli kömür numunesi alınmış.Dersan Deri Sanayi San. Kütahya ve Eskişehir illerinin içme ve kullanma suyu kaynağı olduğu gibi Eskişehir ve Kütahya ovalarının sulama suyu ihtiyacını da karşılayan önemli bir yüzeysel su kaynağıdır. . c) TUSAŞ Motor San. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik çercevesinde gerekli işlemler yapılmıştır.Hava İkmal Bakım Merkezi .Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi . b) Tülomsaş Lokomotif ve Motor San.385 TL idari para cezası uygulanmıştır. 290 - . . A. geçmiş yıllarla birlikte ilimizde emisyon izni alan işletme sayısı 129 adettir. d) Organize Sanayi Bölgesinin evsel ve endüstriyel atıksuları .459. Sarısu’ya deşarjı olan sanayi kuruluşları atıksuları a) Yurtbay Seramik b) Efes Seramik ESKİ Kanalizasyon atıkları Evsel atıklar yanında merkezi arıtma tesisine bağlanmış olan a) Sarar Basma San. Eskişehir İl merkezine girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü öncesinde Eskişehir’in içme ve kullanma suyunu temin etmek amacıyla İller Bankası tarafından su alma tesisleri .Güven Süt A. halkın kenarına oturup dinlendiği. Porsuk Çayı Kütahya şehir merkezine kadar 1. A.Ş. sınıf su kalitesi özelliklerine sahip olmasına rağmen Kütahya çıkışında evsel ve endüstriyel atıksu kirlenmesiyle 3.Ş. 3700 lt/sn su verebilme kapasitesine sahip arıma tesislerinde.Şeker Fabrikası A. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarından oluşan denetleme ekibi ile 24 saat esasına göre şehir merkezine giren kömür denetimleri.Ş. 2005 yılından sonra kapasitenin 5500 lt/sn’ye çıkarılması planlanmıştır. Zamanla artan nüfus ve gelişen sanayileşme nedeniyle yine bu kentlerin endüstriyel ve evsel atıksuları için alıcı ortam görevini üstlenmiş olan Porsuk Çayı. üzerinde sandallarla gezdiği şehre güzellik veren önemli bir su kaynağıdır. Sınıf su kalitesine. bunlardan uygun bulunmayan 3 adedine 1.Ş. sınıf su kalitesi özelliklerine ulaşmaktadır. 9 adet işletmeye B gurubu olmak üzere 11 adet işletmeye emisyon izni verilmiş olup.Ş. klasik arıtma tesisleri ve dağıtım tesisleri inşaatı 1989 yılında tamamlanmıştır. Sanayi sitesinde 65 iş yerinde yanık yağ denetimi yapılmış olup. Şti. ve Tic. Porsuk Çayının.Zabıta Müdürlüğü. Eskişehir içinden geçtiği bölümünde. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce de şehir içindeki kömür satış yerleri denetimleri sürdürülmektedir. Ltd. 2004 yılı içerisinde 2 adet işletmeye A gurubu. Porsuk Baraj göletinde doğal çökme sonucu 2. A.1990 lı yıllarda ortalama 700-800 lt/sn olarak arıtılıp şehre verilmektedir. Arıtıldıktan sonra şehre içme ve kullanma amacıyla verilen su aynı noktada Porsuk Çayından temin edilmektedir. Eskişehir İlinden Porsuk Çayı’na deşarjı olan kuruluşlar ve faaliyetler .

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Mahalli Çevre Kurulunun 10.) üzerinden su örnekleri alınarak takip ve denetimleri sürmekte olup. İl genelindeki toplam 317 adet faaliyetten atıksu deşarjı olan sanayi kuruluşu sayısı Organize Sanayi Bölgesinde 27 olup bunların toplam atıksu deşarjı ortalama 7000 m³/gün’dür.000.TL idari para cezası verilerek tumba sahası sızıntı sularının DSİ normlarına uygun yapılacak bir baraj gölet inde toplanması istenmiştir.000 ton melasın önce fabrika sahasına ardından da bir bölümünün Porsuk Çayı’na deşarj olunarak su kirliliğine ve Porsuk Çayı üzerinde tabakalar halinde köpük birikmelerine neden olduğu tespit edilmiş. 6. ve 4.2000.Ş..30 civarında yarılması sonucu etrafa yayılan sulardan alınan örneklerin analizleri sonucu işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 1.2001 ve 2003 yıllarında idari para cezası uygulanmıştır.710. Lepcek vb. Birinci toplama göletine gelen su tekrar proses suyu olarak değerlendirilmektedir.Tarımsal faaliyetler sonucu kirlenmiş sular Eskişehir şehir merkezinden geçen çay şehir merkezindeki evsel ve endüstriyel atıksu deşarjlarıyla mevsimlere göre 3. 2004 sonu itibari ile Kırka Bor İşlermesine ait 5 adet atık toplama göleti bulunmakta olup.04. bu denetimler sırasında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 7..660. Organize Sanayi Bölgesi içinde kalan 27 tesis ile ESKİ kanalizasyon sistemine bağlı 3 adet sanayi kuruluşuna kanalizasyon bağlantı izni verilmiş olup geriye kalan 7 sanayi kuruluşuna deşarj izni verilmiş.Önce Gıda San.000. A.1999.3 değerlerinin aşıldığının tespiti üzerine 03. Kırka Bor İşletmesi ve etrafındaki yan dereler {Akın.Ş. . Porsuk Çayı kirletici kaynakları.1999 günü yoğun yağışlar sonucu saat 19..2002 tarih ve 3156 sayılı Valilik Makamı Olur' u İle 21.04.428. Dünyanın en büyük bor yatakları ülkemizde olup. 12 adet kuruluştan arıtma tesisi olan 1 adedinin deşarj iznine esas atıksu numuneleri alınarak takipleri yapılmaktadır.2000 tarihli toplantısında Belediye mücavir alanları dışında yapılacak konut uygulamalarında 15 konut üzerindeki planlamalarda evsel atıksuların çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için arıtma tesisi istenmesine karar verilmiştir. Porsuk Çayı analiz sonuçları tablolar halinde verilmiştir. Şeker Fabrikası A. 291 .’nin melas depolaması yapılan bir tankerinde meydana gelen bir patlama sonucu alkol üretiminde kullanılan 5.000. Sivrihisar İlçesi kanalizasyon atıklarının SKKY’ne uygun deşarjını sağlayacak bir sistem kurulması için ilgili belediyesi yazılı uyarılmıştır. faaliyete Porsuk Çayı kirliliğinin önlenmesi için daha önce uyarılmasına rağmen gerekli tedbirleri almayarak bu kirliliği arttırması sebebiyle 1988. Kırka Beldesinde faaliyetini sürdüren Bor işletmesinde dekapaj malzemelerinin bulunduğu tumba sahasından gelen suları toplayan gölet önündeki şeddenin 24. atık toplama göleti ve 1 adet su toplama havuzunun inşaatı devametmektedir. Sınıf su kalitesi özelliklerinde Alpu ve Beylikova İlçelerinden geçerek Sakarya Nehrine ulaşmaktadır. göletler arasında topografik ve sedde içerisindeki borular vasıtasıyla geçiş sözkonusudur.02.TL idari para cezası uygulanmıştır.Alpu ve Beylikova İlçeleri kısmi evsel atıkları .

Deşarj direkt Porsuk Çayı’na yapılmaktadır.TABLO T. Kütahya ovasının sulamasından dönen zirai ilaçlarla kirlenmiş sular Ilıca atıksuları Porsuk Barajı öncesinde direkt deşarj edilmektedir. Ayrıca amonyum imalatının durdurulması ile azot içerikli atıkları azalmıştır. Arıtma tesisi bulunmamaktadır. Çökeltim havuzları mevcut olup. Kömür curufu ihtiva eden sulu çamurlarını DSİ tarafından yapılan atık depolama göletinde toplamaktadır.1 Porsuk Çayı Kütahya İli Kirletici Kaynakları ADI EVSEL ATIKLAR (Kanalizasyon Atıkları) ŞEKER FABRİKASI TÜGSAŞ GÜBRE FABRİKASI KÜMAŞ MAGNEZİT FABRİKASI SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ GÜRAL PORSELEN KÜTAHYA PORSELEN TARIMSAL YÜKLER HARLEK ILICALARI DURUMU Arıtma Tesisi mevcut ancak istenen arıtım sağlanamamaktadır. Felent Çayı sonrası Porsuk Çayı’na deşarj yapmaktadır. çöktürme havuzu ve havalandırma havuzu mevcuttur. Atıksular çöktürme havuzlarında kademeli olarak bekletilmekte ve tekrar sisteme verilmektedir. 292 . istenen arıtım sağlanamamaktadır. Brükner Havuzu. Atıksular arıtıldıktan sonra Güvez deresine verilmekte ve bu dere Porsuk Çayına karışmaktadır.

50 m³/gün Arıtma tesisi mevcut olup. PAŞALIGİL SÜT SAN. 700 m³/gün Arıtma Tesisi mevcut olup.000 m³/gün 293 .Ş. ŞEKER FAB. 75. 60 m³/gün İşletmenin kendi alanında yaptığı havuzda bekletilme ve sisteme geri döndürülmektedir. 150 m³/gün BEYLİKOVA DanoneSA Tikveşli Süt Ür. DENİZ PORSELEN A.Ş. 1.000 m³/gün Atıksuları foseptikte biriktirilmekte. A.Ş. MAKİNA FAB. ÇİFTELER SEYİTGAZİ İSTANBUL SERAMİK A. 30 m³/gün ESKAR ET KOMBİNASI KÖY-TÜR MUTTALİP DEMİRCANLAR YAĞ SAN.Ş.2 Porsuk Çayı Eskişehir İli Kirletici Kaynakları ADI SARAR TEKSTİL SAN. 150 m³/gün Atıksuları foseptikte biriktirilerek vidanjörle çekilmektedir. 7.500 m³/gün Atıksuları Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemi ile atıksu arıtma tesisine gelmektedir. Tüm fabrikaların atıkları tek bir kanaldan Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemine verilmektedir. vidanjörle çekilerek kanalizasyona atılmaktadır. Çökeltme havuzlarından geçirilen sular DSİ Sulama Kanalına verilmektedir. 2. TÜLOMSAŞ ŞEKER FAB. Atıksular DSİ normlarına uygun inşa edilmiş havuzlarında kademeli olarak bekletilmekte ve tekrar sisteme verilmektedir. YURTBAY SERAMİK A.50 m³/gün kapasitelidir. 10 m³/g Arıtma tesisi mevcut olup. Arıtma Tesisi olup. 50 m³/gün Arıtma tesisinde arıtılan sular kendi imalatlarında kullanılmakta.Ş. Her üç işletmeninde arıtma tesisleri yaptırılmıştır.Ş. A.Ş. OSB ATIKLARI (Toplam 193 Tesis 27 adedinde endüstriyel atıksu) EVSEL ATIKLAR (Kanalizasyon Atıkları) HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ TEI TUSAŞ GÖKAY SOĞUK HAVA TESİSLERİ DERSAN DERİ SAN.000 m³/gün Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıt ma Tesisine gönderilmektedir. 60 m³/gün Arıtma tesisinde arıtılan sular kendi imalatlarında kullanılmakta. artan kısmı Sarısu Deresi’ne deşarj edilmektedir.000 m³/gün İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılan sular Porsuk Çayına verilmektedir. 100 m³/gün Ön arıtma sonrası atıksular direkt Porsuk Çayına verilmektedir. KIRKA BOR İŞLETMELERİ DURUMU Atıksuları Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemi ile atıksu arıtma tesisine gelmektedir. İNÖNÜ EFES SERAMİK A.35 m³/gün GÜVEN SÜT A. TARIMSAL YÜKLER FORD OTOSAN A.TABLO T. 6. artan kısmı Sarısu Deresi’ne deşarj edilmektedir. arıtılan sular DSİ Sulama Kanalına verilmektedir. ALKOL FAB. arıtma çıkışı Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemine verilmektedir. 5 m³/gün Eskişehir ovasının sulamasından dönen zirai ilaçlarla kirlenmiş sular Arıtma tesisinde arıtılan sular DSİ Kurutma Kanalına deşarj edilmektedir.Ş. artıma sonucu sular tekrar üretimde kullanılmaktadır.

02 0. 1.01 OSB Arıtma Gir.2 6.77 <0.64 10. 1.03 0.03 0.28 <0.16 1 <0. Fab.01 294 .8 16.1 <0.01 <0.06 <0.TABLO T. Çık.2 <0. 1. 1.03 0.01 <0. Son.56 3.01 <0.02 0.01 <0.00 <0.02 <0.01 <0.02 0.32 2.06 <0. Çık.81 379 171 <0.06 <0. Son 1.03 0. A.01 <0.01 <0.15 <0.01 <0.62 <0.53 <0.06 99. Açık.02 <0.7 8.03 0.6 7.01 <0.01 KOI (mg/l) BOI (mg/l) Pb (mg/l) Cd (mg/l) Fe (mg/l) Cu (mg/l) Zn (mg/l) Hg (mg/l) Top Cr (mg/l) Ni (mg/l) 4.06 <0.3 1999 Yılı Eskişehir-Kütahya Bölümü Porsuk Çayı Analiz Sonuçları Kth.8 24.06 <0.69 8.47 20. Çıkışı 0.03 0.01 <0.1 <0.01 <0.1 <0. Kızılinler Köyü 1.7 7.03 0.01 <0.01 Esk.01 Sofça Köy.01 <0. 0.1 <0.27 95.03 0.01 <0.01 <0.03 <0.03 0.06 <0. 1.03 0.76 78. Porselen Çık.97 1179 594 <0.06 <0.3 7.2 8.03 0.67 Baraj Çık.01 <0.01 <0.15 <0.03 0.01 Kth.03 <0.15 <0.06 <0.06 <0.01 <0.1 45. Şehir.36 16. 7.01 Esk.2 14.4 <0.02 0.06 <0.06 <0.59 <0.53 <0.06 <0.026 <0.48 4.06 <0.03 0.63 54.8 8.15 <0.01 <0.01 <0.01 Şeker Fab.1 <0.2 7.84 <0.17 12.1 <0.1 <0.02 0. Azot.02 0.02 <0.01 <0.9 8.1 <0.1 <0.02 1.01 Kth.1 <0.5 8.02 0.90 <0.1 8.1 <0.84 42.02 <0.01 İstasyon No Nitrat (mg/l) pH Kth Girişi 0.01 <0.01 Arıtma Tes.01 <0.1 <0.01 Sarar Basma Köprü Altı 0.01 <0.01 Kth.02 0.1 <0.3 7.06 <0.25 91.06 <0.53 <0.03 0.26 <0.T. 1.01 Çukur Çarşı 1.01 <0.1 <0. Gir.7 42 <0.5 46.01 <0.1 <0.1 15.53 149.01 <0.3 7.02 0.

351 1.24 Mg O2/l Mg/l Mg Cl-/l P P Parametre Sıcaklık pH ÇO Çözünmüş Organik Mad.069 295 .0 0.56 Yerinde 430 0.0 8 587 146 99 208 146 0. Klorür İyonu Sülfat İyonu Amonyum Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Toplam Fosfor Organik Parametreler KOI BOI İnorganik Parametreler Kadmiyum Kurşun Bakır Toplam Krom Krom Nikel Çinko Siyanür Florür Serbest Klor Demir Mangan Bor Alüminyum Birim ºC Hasan Bey Köprüsü Yerinde 8.585 0.02 0.014 Beylikova Sanayi Tesisleri sonrası Yerinde 8.7 2.19 0.045 0.322 Alpu Yeşildoğan Yerinde 7.32 Mg SO4/l B B Mg NH4/l B B Mg NO2/l B B Mg NO3/l B B mg/l Mg/l mg/l 42.0 0.0 0.305 0.0 0.0 36 110 336 191 2285 168 17 534 336 541 784 12 0.17 Yerinde 422 0.02 Yerinde 392 0.57 50 0.0 22 46 149 81 314 0.0 0.0 46 62 306 159 2080 84 12 387 580 743 994 216 0.049 1.TABLO T.0 0.204 Yerinde 338 0.4 2003 YILI PORSUK ÇAYI ESKİŞEHİR BÖLÜMÜ ANALİZ SONUÇLARI Regülatör Köprüsü Yerinde 8.638 104 0.037 0.6 2 205 70 189 40 43 40 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 0.542 0.0 55 36 22 311 251 2725 131 24 593 464 604 958 218 0.07 0.059 0.

Coğrafi konumu. T.3 EKONOMİK VE SOSYAL FAALİYETLERİN. mermer. 31. Karayolu ve demiryolunun ağları ile havacılık faaliyetleri gürültü kirliliğini arttırmıştır. Olumsuzlukların önlenmesi. Çifteler ve Sivrihisar Belediye bölgelerindeki sanayi teşvikleri ve yatırımlarında görülmektedir. hafriyat ve inşaat malozları herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan Seyitgazi karayolu üzerinde bir vadi tabanı ve kuru dere yatağına dökülmektedir.12 adet faaliyete “ÇED Olumlu” kararı. T. Yolcu otobüsleri ve ağır yük araçlarının şehir içine girişleri önlenmiştir. taş ocağının Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı bulunmaktadır. değerlendirmeler sonucu gerekeni yapmaktadır.2 DOĞAL KAYNAKLARIN EKOLOJİK DENGELER ESAS ALINARAK VERİMLİ KULLANIMI.12. 104 adet faaliyete ÇED Kapsam Dışı görüşü verilmiş olup 45 adet faaliyet izin almadan ve Yönetmeliğe aykırı davranmaktan faaliyetleri durdurulmuştur. Balıkesir ve Bilecik illerindeki yoğun sanayi önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilimizde de kendisini hissettirecektir. İzmit. metan gazının kontrol altına alınabilmesi ve ayrıca yeni ve düzenli bir katı atık bertaraf sahasının oluşumu için çalışmalar sürdürülmektedir. tarımsal özellikleri ve süratle gelişen imalat ve sanayi birimleri ile yakın çevrenin hareketli ekonomik merkezlerinden birisidir. Aynı zamanda faaliyet sonucunda ocak sahasının rehabilite edilerek Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi noter taahhütnamesiyle istenmektedir. 296 . Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Abersan Çevre Hizmetleri tarafından planlanan Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi planlamalarına ÇED formatları Bakanlığımızca verilmiştir. Ayrıca İlimizde katı atık geri dönüşüm projesi devam etmektedir. Sanayinin hızla gelişmesi. Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre ruhsat almış 104 adet kum. tehlikeli ve zararlı katı atıklar. Muttalip. ekonomik ve sosyal faaliyetlerin artması bu faaliyetlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin üzerinde durulmasını gerektirmektedir.Trakya Bölgesi. çakıl. Yalova. Orta Anadolu’nun batıya açılan kapısı durumundadır. tıbbi. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgi flora fauna başlığı altında verilmiştir. Bunun örnekleri İnönü. Bu konuda iyileştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Bursa. İstanbul. zengin maden yatakları. Müdürlüğümüz bu amaçla ÇED kapsamı dışında kalan tüm kurum ve kuruluşlara yönetmeliklere uygun olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu hazırlatmakta. Yaklaşık 12 yıldır şehir merkezinde oluşan evsel. SONUÇLARININ ÇEVRENİN TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞMAYACAK BİÇİMDE PLANLANMASI Eskişehir. Adapazarı. kiremit ve tuğla hammadde rezervleri. Bu amaçla yeni yapılan yol çalışmaları şehir dışına alınmıştır. KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ ÇED uygulamalarında madencilik faaliyetlerine orman sahalarında gençleştirme alanları ve tarım alanları dışında kalan bölgelerde izin verilmektedir. endüstriyel.2004 tarihine kadar ÇED için müraccat eden faaliyetlerden 196 adedine “Çevresel Etkileri Önemsizdir” ve “ÇED Gerekli Değildir” kararı.

8 52 1.1 0.11 350 7 20 8.06 Adalar Girişi 24 7.31 Sıcaklık pH ÇO Oksijen Doygunluğu Klorür İyonu Sülfat İyonu Amonyum Nitrit Nitrat Toplam Fosfor Toplam Çözünmüş Mad.7 2.08 302 6 16 1.09 324 6 16 1.3 10.61 0.4 2.5 10.32 0.5 8.6 54 1.6 6.6 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 3 230 70 120 < 30 198 0.7 10.76 0.22 Çukur Çarşı Çıkışı 24 7.11 Şeker Fab.2 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 3 320 60 90 < 30 215 0.58 84.12 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 0 280 30 170 < 30 129 0.1 6.6 6.65 5.08 274 6 12 0 6 0.5 2.08 1.11 340 7 20 3.5 2000 YILI PORSUK ÇAYI ESKİŞEHİR BÖLÜMÜ ANALİZ SONUÇLARI Parametre Birim ºC Mg O2/l % mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Mg/lt mg/lt mg/lt mg/l mg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt mg/lt Şehir Girişi 24 6. Çıkışı 24 7.95 8 0 < 20 <10 < 30 < 60 <10 <10 6 500 50 140 < 30 158 0.65 8.24 90.03 0.63 85.1 32 9.6 13.42 30.46 0.4 0.5 7.5 0.6 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 1 320 80 120 < 30 200 0.41 0.82 86.7 10. Sodyum KOI BOI Emülsifiye Yağ ve Gres Fenolik Maddeler Kadmiyum Kurşun Bakır Toplam Krom Nikel Çinko Top.8 7.12 334 6 12 4.15 1 0.98 89 13 56 1.4 49 1.03 1.7 3.35 0.18 297 .08 1.TABLO T. Girişi 23 6.56 1.5 63 1.1 Şehir Çıkışı 22.13 342 7 24 6.5 71 12. Siyanür Florür Serbest Klor Sülfür Demir Bor Alüminyum Mezbaha Sonrası 22.2 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 2 300 0 210 < 30 238 0.8 6.5 7.03 Sarısu (Sarar Basma Önü) 23 7.06 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 7 330 0 140 < 30 168 0.5 6.5 44 1.7 15.25 1.2 1.5 0.6 13.95 97.06 0.2 6.4 0.13 430 18 76 79.9 0.48 0.18 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 3 410 0 90 < 30 359 0.8 0.21 Şeker Fab.2 0.26 1.88 87.

Bu uygulama ile anız yangınlarında geçen yılara göre önemli ölçüde azalma gözlenmiş.000 adet ibreli fidan. İlimizde anız yangınlarının önlenmesine yönelik Mahalli Çevre Kurulunun 26.Yeşil alanlarının azlığı ve anız yangınları erozyonla mücadeleyi gündeme getirmiş ve ilde yeşil alanların arttırılması ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır.Yıl içerisinde 1659 ha alanda ağaçlandırma çalışması ve 4070 ha sahada da bakım çalışması yapılmıştır. 2004 yılı içerisinde İl Orman Fidanlığı’nca 8. Bu düzensiz kentleşme beraberinde altyapı yetersizliğini.197.357 adet tüplü (3. su kirliliği sebebiyle 2 adet işletmeye gürültü kirliliğine sebebiyet vermekten 6 adet işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.05. Bu amaçla Eskişehir’in yeni yapılaşan bölgelerinde bitişik nizama Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmemektedir.360 adet yapraklı repikaj ve çelikle üretim olmak üzere toplam 13. 298 . Ayrıca Merkez İlçe Belediyelerinden Valilik Tebliğinin duyuru araçları ile ilan edilerek çiftçilere duyurulması istenmiştir. a) 2003 yılı hububat hasadı sonucu ekolojik dengenin ve hava emisyonlarının bozulmasına neden olan anız yakılmasının yasaklanmasına. Anız yangınlarının tespiti ve yapılacak yasal işlemleri bildiren Valilik Tebliği (2003/1) hazırlanarak ilçelerde ve merkezde köy muhtarları ile toplantılar düzenlenmiş ve tebliğ çiftçilerimize duyurulmak üzere imza karşılığı verilmiştir.850 adedi Türkiye-Finlandiya çercevesinde üretilen enso tipi fidan).4 ÇEVRENİN SAĞLANMASI İNSAN-PSİKOSOSYAL İHTİYAÇLARIYLA UYUMUN İlde düzenli bir yapılaşma söz konusu olmayıp özellikle yeşil alanların olmadığı bitişik nizama yer verilmektedir. 4.159.060 adedi ibreli repikaj ve 34.817. İl Çevre Müdürlüğü ve Muhtarlıklarca yapılmasına. 2004 yılında Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına ve Valilik Tebliğlerine uymayarak anızını kendisi yaktığı tespit edilen 7 adet şahsa idari para cezası uygulanmıştır. 13. Tarım İl Müdürlüğü il ve ilçe teşkilatları ve İl Çevre Müdürlüğünce Muhtarlıklara iletilmesine. Büyükşehir Belediyesi çözüm olarak uydu kentler oluşturmaktadır. b) Yasaklanma kararının Kaymakamlıklar.2003 tarihli toplantısında alınan karar ile anız yangınları yasaklanmıştır.577 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiş. e) Tarım İl Müdürlüğünce anızı yüksek biçen biçerdöverlere izin verilmemesine. 2004 yılı içerisinde hava kirliliği nedeniyle 15 adet işletmeye. 555. c) Anız yakılmasının yasaklanması ile ilgili kararların Muhtarlıklarca köy konaklarına ve kahvelere asılarak tüm köy halkına duyurulmasına. d) Tarladaki anızını yakanların tespitlerinin İl Jandarma Komutanlığı.800 adet yapraklı fidan. T. Bakanlığımız Çevre Koruma Genel Müdürlüğünün 2001/10 nolu anız yangınlarını yasaklayan genelgesi ve Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda . tarım topraklarının kaybını ve yeşil alan yokluğunu getirmektedir. Tarım İl Müdürlüğü.435.

T. temizliği ile ruhi ve sosyal yönden zararlı ve şehircilik estetiği açısından çirkin görünüm arz eden iş yerlerinin Organize Sanayi Bölgesi yada Küçük Sanayi Sitelerine taşınmalarını için 31. Fabrikalar Bölgesi olarak anılan İsmet İnönü Caddesinin iki yanında ve Değirmen Sokaktakiler başta olmak üzere.12. Şehrin çevresinde yeşil kuşak oluşturulması amacıyla Muttalip Bölgesinde Bozdağ etekleri ile Kanlıpınar ve Yenikent bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilgili kurum ve sivil toplum örgütleri ile devam edilmektedir.12. ÇED Yönetmeliği gereğince yer seçimi tetkikinde Köy Hizmetleri 14. Öncelikle şehir merkezi ve şehrin büyüme yönü verimli tarım toprakları üzerinde olmuştur. şehir içinde yerleşim birimlerinin ortasında kalmış.2004) 299 . Bölge Müdürlüğünün toprak analizleri sonucunda I.1999 tarihli Meclis Toplantısında.Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16.5 ÇEVREYE DUYARLI ARAZİ KULLANIMI PLANLAMASI Eskişehir İli düz bir ova üzerine yayılmıştır. intizamı. sınıf tarım alanlarında ayrıca diğer kurumların mevzuatları açısından uygun olmayan alanlarda sanayi kuruluşlarının planlanması için uygun görüş verilmemektedir.2001 tarihine kadar süre verilmiştir. ve II. faaliyetleri esnasında toplum ve çevre sağlığına zarar veren. KAYNAKÇA : 1İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000. şehrin huzuru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful