P. 1
eskisehir04

eskisehir04

|Views: 407|Likes:
Yayınlayan: neşe_bahtiyar

More info:

Published by: neşe_bahtiyar on May 05, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2012

pdf

text

original

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2004 YILI ESKİŞEHİR İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ESKİŞEHİR-2005

İÇİNDEKİLER Sayfa A. COĞRAFİ KAPSAM.............................................................................................. 1

B. DOĞAL KAYNAKLAR......................................................................................... 7 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM )....................................................................... D. SU............................................................................................................................. E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI................................................................... F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER........................................................ G. TURİZM.................................................................................................................. 35 67 118 125 174

H. TARIM VE HAYVANCILIK ................................................................................ 185 I. MADENCİLİK ....................................................................................................... 196

J. ENERJİ..................................................................................................................... 203 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ ..................................................................................... 206 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME.......................................................... 225 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS.................................................................... 234 N. ATIKLAR.................................................................................................................. 252 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM.................................................................................... 261 P. AFETLER................................................................................................................. 268 R. SAĞLIK VE ÇEVRE............................................................................................... 276 S. ÇEVRE EĞİTİMİ.................................................................................................... 288 T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA.................................................................. 292

(A). COĞRAFİK KAPSAM A.1. GİRİŞ Eski dönemlerden beri yerleşme bölgesi içinde yer alan Eskişehir, tarihi ve kültür mirası zengin bir ildir. Şehrin tarihi, Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hitit İmparatorluğuna dayanır. Daha sonra Frigya Krallığı egemenliğine girmiştir. Ardından Lidya, M.Ö. VI. yüzyılda Pars İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. İlkçağ ve Bizans zamanındaki ilk adı Dorylaion’dur. M.S. 1. yy.’da bölge tümüyle bir Roma ülkesi haline getirilmiş, Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla bölge Bizans İmparatorluğunun eline geçmiştir. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Selçuklu Kutalmışoğlu 1. Süleyman Şah’ın Başkomutanlığındaki Türk Orduları bu toprakları fethettiler. 1. Haçlı Savaşlarıyla 1175 yılında tekrar Bizanslılara geçen Eskişehir 1176 seferinden sonra Selçuklu egemenliğine girmiş ve Sultanönü adını almıştır. Kayı boyunun Söğüt yöresine yerleştirilmesinden sonra, Osmangazi zamanında bugünkü Eskişehir İlini kapsayan alan Osmanlıların eline geçti (1286). Orhan Gazi zamanında yapılan devlet teşkilatında Eskişehir, bir kaza olarak düzenlendi ve Sultanönü Sancağına bağlandı. 1. Murat devrinde Germiyan kazasının Osmanlı topraklarına katılması üzerine Anadolu Beylerbeyine bağlandı. 1402 Ankara Savaşı bozgunundan sonraki dağılma devrinde de Osmanlı egemenliğinin devam ettiği şehirlerden biri olarak kaldı. XVIII. yy.’dan itibaren Eskişehir, Kütahya Sancağına bağlandı. 1768 yılından itibaren Kırım’dan ve Rumeli’den göç eden Türkler tarafından iskan edilmeye başlandı. XIX yüzyılın ikinci yarısından itibaren demiryolu kavşak noktası halini almasıyla büyük değer kazanan şehre 1891 yılında getirilen göçmenler yerleştirilerek kurulan köylere Selimiye, Hayriye , Hamidiye adları verildi. 1892 yılında Sancak Merkezi, hemen sonra da ikinci sınıf vilayet haline getirilen Eskişehir 1. Dünya Savaşında bağımsız mutasarrıflık ve Milli Mücadelede batı cephesinin önemli üstlerinden biri oldu. 20 Temmuz 1921 yılında Yunan işgaline uğradı. 2 Eylül 1922 yılında kurtarıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılında kendi adını taşıyan vilayetin merkezi oldu. A.2 İL VE İLÇE SINIRLARI Eskişehir İlinin İlçeleri; 1. Merkez 2. Alpu 3. Beylikova 4. Çifteler 5. Günyüzü 6. Han 7. İnönü 8. Mahmudiye 9. Mihalıççık 10. Sarıcakaya 11. Seyitgazi 12. Mihalgazi 13. Sivrihisar

-1-

ŞEKİL A.1 İlimiz İl ve İlçe Sınırları Haritası

-2-

A.3 İLİN COĞRAFİ DURUMU Eskişehir İli, İç Anadolu Bölgesinin Kuzeybatısında 29-32 derece doğu boylamları, 3940 derece kuzey enlemleri arasında yer alır. Kuzeyinde Bolu, doğusunda Ankara, güneyinde Konya-Afyon, batısında Kütahya-Bilecik illeri bulunmaktadır. Yüzölçümü 13.652 km²’dir. A.4 İLİN TOPOGRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK DURUMU Bölge topografik yapısını, neoteknotik dönemde kazanmış olup, yapısal jeolojinin kontrolünde gelişmiştir. Doğu-batı gidişli fayların etkisiyle, aynı yönde uzanan doruklar ve çöküntü ovalar oluşmuştur. Eskişehir-İnönü ovaları en tipik örnektir. Bölgedeki yükseltiler, kuzeyde Panet Tepe (960m), Arapöldü T. (1047m), Umurlarbayırı T. (1008 m), Dede T. (1115 m), güneyde Büyükdülüçe T. (1008 m), Çengel T. (942 m), Bozyamaç T. (869 m), Yıldız T. (941 m), Taşlı T.(944 m)’den oluşur. Bölgenin en büyük akarsuyu Sakarya Nehrinin bir kolu olan Porsuk Çayı’dır. Uzunluğu 460 km’dir. Bölgeye güneybatıdan girip, doğudan çıkmaktadır. A.5 JEOLOJİK YAPI VE STRATİGRAFİ Bölgenin en yaşlı birimleri Triyas yaşlı metamorfik şist mermer ile ofiyolitik melanj oluşturur. Bu iki birim arasındaki dokanak teknotiktir. Bu birimler üzerine açısal diskordansla Eosen yaşlı konglomera, Marn, kiltaşı, kireçtaşı, Miyosen yaşlı andezit, konglomera, kilmarn, tüf ve kireçtaşı ile Pliyosen yaşlı kil, tüf ve bozalt serisi gelmekte, bölgenin en genç birimleri olarak alüvyonlar bütün birimleri örtmektedir. Bölgenin stratigrafik kesiti verilmiştir. Kayaçların litolojik özellikleri ise şöyledir : A.5.1 Metamorfizma ve Mağmatizma A.5.1.1 Metamorfik şist-mermer Genellikle glokofan şist, muskovit şist ve kristalize kireçtaşı ardalanmasından oluşur. Bu birimler teknotik olarak ofiyolitik melanj ile dokanaklıdır. Genç karasal çökeller tarafından örtülen metamorfik çok kıvrımlı, kırıklı ve çatlaklı bir yapıya sahiptirler. Bu kayaçlar içinde fosile rastlanılmamıştır. Yaygın olarak Keskin, Alınca, Emirce ve Mamuca köyleri ile Muttalip Köyü kuzeyinde geniş alanda yüzeylenmektedir.

-3-

ŞEKİL A.2 İlimizin Jeolojik Yapısı

-4-

5. Kireçtaşlarında bol miktarda Nummulites fosili bulunur. aglomera ve bazaktlardan oluşan bu volkanik kayaçlar. Eosen serileri üzerine açısal uyumsuzlukla gelir.3 Eosen Konglomera. bu nedenle Eosen yaşı verilmiştir. A. • • • • • • Nummulites of.5 Pliyosen Bazalt ve tüflerden oluşan bu kayaçlar SE’den Kızılinler. marn. bölgenin SW’da gözlenmektedir. tüf seviyeleri gelir. kireçtaşı gelmektedir. Konglomeralar gevşek tutturulmuş olup. Büyükdülüce tepe ve Güneydoğu Mamuca köyü dolaylarında gözlenir.1. Bunların üzerine kiltaşı.5. Üste doğru kiltaşı. kuzeyde Atalantekke. mermer tüf. kendinden yaşlı birimlere ait çakılları içermektedir. andezitik tüf. Teknotik olaylar sonucu kayaç içinde oluşan silis ve karbonat yerleşmiştir. Peridotit ve Gabrolar sivri tepeler oluştururlar. Karagözler köyü güneyi ve Mamuca köyü güneybatısında da görülmektedir. Operculina sp.6 Plyistosen Konglomera. Radyolarit ve çamurtaşları kırıklı ve kıvrımlı yapılar gösterirler.A. çakılları mermer. radyolarit. A. -5- . konglomera. Ayrıca. Alueolina sp. A. Globorotalia sp. Bu birimler şist. kumtaşı ve yer yer killi kireçtaşı tabakalarından oluşur. Assilina sp. Karacaşehir köyü etrafı. Dağküplü köyleri ile Ahiler köyü güneyinde geniş alanda yüzeylenmektedir. kireçtaşı. kireçtaşı ile temsil edilmektedir.2 Ofiyolotik Melanj Serpantinit. serpantin ve radyolaritten türemiştir. globulus leymerie Nummulites sp. A. kiltaşı.5. marn. kireçtaşı bloklarından oluşan birim. olup. tüf ve kireçtaşlarından örtülmektedir.1. Ilıca.1.5. radyolarit ve granit çakıllarından oluşan konglomera ile başlar. Tabanda kırmızı şarabi renkte konglomera ve kumtaşı yer alır. Bulunan fosillerin cinsleri.4 Miyosen Andezit. Karacaşehir köyleri civarında yüzeylenmektedir.1. Bu birimler içinde . kumtaşı.5. Volkanitler.1. Birim Eosen ve Miyosen çökelleri üzerine dik şevler oluşturur.

Güney bloğu düşen ve kuzey bloğu yükselen bu fay güneydoğuya eğilimlidir. ait fosiller bulunmuştur.Konyalıoğlu çiftliği mevkii hattı Büyükdülücü T. . KAYNAKÇA 1. En genç birimler ise aktüel alüvyonlar olup.. alınca güneyi ve Muttalip köyü kuzeyi boyunca görülmektedir.Karacaşehir hattı. Eskişehir’in kuzeyinden geçen düşey fay sistemleri metamorfik kayaçlar üzerinde teknotik deformasyonlar meydana getirmiştir. Bu fayları .Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 3. Şehir içindeki sıcak su kaynakları bu faya bağlı olarak çıkmaktadır. boyunca izlenmektedir. A.• • • • • • • • Canis sp. şehir içinde yaklaşık 1. Paracamelus sp. Keskin.Turizm Müdürlüğü Verileri (1998-2004) -6- . Bölgede birbirine yaklaşık paralel olarak izlenen düşey faylar Eskişehir güneyinde .5. dere yataklarında gevşek tutturulmuş çakıl ve kum tanelerinden oluşur. Bu faylar genellikle E-W yönünde olup.Eskişehir Valiliği Brifingi 2.Mamuca güneyi hattı Kızılinler .2 Teknotik ve Paleocoğrafya Bölgede. Rhinocerotidae Paleoxodon sp.5 km izlenmiştir. Elephantidae sp. triyas sonunda başlayan kuzey-güney yönlü sıkışmalar sonucunda doğu-batı yönlü ters fay sistemleri gelişmiştir.Karacaşehir .. Eskişehir’e yaklaştıkça SE’ye dönmekte ve daha sonra tekrar E-W yönünü izlemektedir.Tahsinbey çiftliği mevkii hattı . Matacervoceras Gazelle sp. Karakaya T. Neojen sonlarında gelişen Tansiyon Kuvvetlerinin etkisi altında Eskişehir’in kuzey ve güneyinden geçen. Vulpes sp.Taşlı Tepe hattı Meşelik T. Eskişehir içinden geçen eğim atımlı normal fay NE-SW yönlü olup. genellikle doğrultuları doğu-batıolan fay sistemleri bölgede graben havzasını oluşturmaktadır.

E.1. ve barajı ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır.2.60 milyon m³ olup. B. Güneş Yıllık ortalama güneşlenme süresi. 1939-1990 yılları arası (52 yıllık) ortalama değeri 6.1.S.1.46 saattir. Sakarya nehri üzerine kurulmuş olan bu barajın yüksekliği 158 m. depolama hacmi 57. yılda 562 milyon kwh elektrik enerjisi üretilmektedir.15 kw’dir.7 m/s dir.3 Kömür Mihalıççık İlçesi Koyunağılı ve Beyköy civarında iki ocak vardır. depolama hacmi 910 milyon m³ olup. yüksekliği 41. Yıllık ortalama güneş ışınları şiddeti.1.884.7 Petrol Eskişehir İli sınırları içinde petrol rezervi bulunmamaktadır. B.1.1.S’i 1999 yılında işletmeye açılmış olup. B.S. DOĞAL KAYNAKLAR B. İlde iki ana trafo bulunmaktadır. B.1.E. B.1.(B). Toplam üretimi 87 milyon kwh’dir.5 Rüzgar Yıllık ortalama rüzgar hızı 2. ENERJİ KAYNAKLARI B. Üretilen kömür sanayi kuruluşlarında ve konutlarda yakacak olarak tüketilmektedir.000 m³’tür. -7- . Sakarya Nehri üzerine kurulmuş olan Yenice H. Su Gücü Eskişehir ulusal interkonnekte sistemi içerisinde önemli bir konumdadır. göl alanı 3.1. göl alanı 20 km².’nin ise türbün gücü 5.10 m.4 Doğalgaz İl sınırları içinde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır.26 cal/cm²-dk’ dır. Yenice Beyköy H. yılda 122 milyon kwh elektrik enerjisi üretilecektir. Yıllık tüketilen güneş miktarı ile ilgili ölçüm yapılmamaktadır.6 Biyokütle Yakacak olarak kullanılan odunun miktarı 50 933 Ster’dir.64 km². 1968-1990 yılları arası (23) ortalama değeri 238. B. Beyköy Hidroelektirk Santrali 1999 yılında işletmeye açılmış olup. Eskişehir’in kömür rezervi 14. Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarından temin edilmektedir. Başlıca hidroelektrik santrallerinden biri olan Gökçekaya H. santralle ilgili çalışmalar sürmektedir.E.

marn. Bu sahaya ait su taksim çizgileri kuzey ve güneyde belirli olmakla birlikte batıda Bozüyük.8.1.1. kil. Miyosen yaşlı andezit. Beslenme : Geniş bir beslenme alanına sahip Eskişehir ve yöresindeki kaynakları derinlerde ısınarak graben kenarlardaki ana faylarla yükselmektedir. Örtükaya : Eskişehir ve yöresinde akışkanı haznekayada tutan ve ısı kaybını önleyen geçirimsiz kayalar olarak Triyas yaşlı metamorfik şistler. Isıtıcı : İnceleme alanında jeotermik gradyan ısıtıcı rolü oynamaktadır. Ofiyolitli melanja ait kırık sistemleri ile şistler içindeki mermer ve kuvarsit bantları (Ek:1) akifer nitelikli olup su tutma ve iletme özelliği taşırlar. Isınan sular basıncın etkisi ile -8- .2 Jeotermal Enerji Potansiyeli Bölgedeki jeotermal alanın beslenmesi.3 Sıcaksu Kaynaklarının Kökeni ve Oluşumu Yüzeyden derinlere doğru süzülen meteorik sular su kapsama ve iletme özelliği olan (akifer) kayaçlarda toplanarak çeşitli derinliklerde bulunan rezervuarları oluştururlar. bölgede yüksek jeotermal gradyan ile ısınan meteorik sular graben sistemlerine bağlı olarak yüzeye çıkmaktadır. örtükaya ve beslenme gibi faktörlerin bulunması sahayı olumlu kılmaktadır. İnceleme alanında ofiyolitlerin görülmediğinden hazne kaya kalınlığı bilinmemektedir. Haznekaya : Eskişehir jeotermal alanında akışkanın yeraltında birikebileceği geçirimli kayalar bulunmaktadır. bazalt ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlar olup. konglomera. şistler içindeki mermer bantları. B. Eskişehir ve yöresindeki sıcaksu kaynaklarının beslenme alanı.8. Bu nedenle hazne kayalarda yüksek bir hidrostatik basınç beklenmektedir. Pliyosen yaşlı tüf. marn ve alüvyonlar bulunmaktadır. Eosen yaşlı konglomera. az yükseltili ve eş topografik kotlarla bulunur. Miyosen yaşlı andezit. Örtü kayanın yaklaşık kalınlığı 100-370 m arasında bulunmaktadır. bölgede sıcaksular için tali akiferi oluştururlar. Ofiyolotik melanj alanda teknotik olaylar sonucu gelişen eklem takımları. bu yükselme sırasında da çeşitli derinliklerden soğuk su karışımı sürmektedir. sahanın hidrojeolojik koşullarına bağlıdır. tüf. Beslenme Porsuk Çayı ve horstlar boyunca olmaktadır. Farklı bileşimdeki kayaçların içinde süzülerek bu kayaçlardan erittikleri mineralleri de beraberlerinde taşıyarak iyon bakımından zenginleştirirler. İnceleme alanında bulunan sıcaksu kaynaklarının beslenme alanı çok geniş bir sahayı içine almaktadır. Bu kayalardan en önemlisi ofiyolotik melanjdır. marn. Eosen’e ait kumlu ve kireçtaşı seviyeleri. Horstlarda başlıca ofiyolitli melanj ve metamorfik kayalar mostra vermektedir. Bunlar başlıca. konglomera. kiltaşı.8. çatlaklar ve faylar nedeni ile ikincil temeli gözeneklik ve geçirimlilik kazanmıştır. haznekaya.1 Jeotermal Yapı Eskişehir jeotermal alanında jeotermal enerji oluşumunu sağlayan ısıtıcı.B. doğuda ise Ankara’ya kadar uzanmaktadır. Yüzeyden derinlere doğru oluşan bu hareket esnasında sular jeotermik gradiyan ile ısınırlar.8 Jeotermal Sahalar B. Bu sahada örtü kayaya ait litolojiler içinde sıcaksuların da yuvalandığı kayalar mevcuttur. B.1. kireçtaşı. kuvaterner taşlı konglomera.1.

buna mukabil mikaşist. kuyu. kırık ve çatlaklar aracılığı ile yeryüzüne çıkar ve mineralize sıcaksu kaynakları oluştururlar. keson kuyular.8.1. boşluklu zonlar sunar. Sıcaklığı 38°C dir. Neojen’e ait tüf. Eskişehir içinde yapılan sığ nitelikli sıcaksu sondajları ile elde edilen sıcaksular. Eosen’e ait konglomera ve kumtaşı seviyeleri ile. Ayrıca Eskişehir içinde fay zonuna yakın yerlerde alüvyon içinde açılan keson kuyulardan az da olsa sıcaksu alınmaktadır.8. -9- . tulumba ve sığ sondajlar şeklinde bu sıcaksular alınmaktadır. Kızılay Ilıca Kaynağı. Ana kaynak olarak Hamamyolu Caddesi üzerinde Çarşı Camii kaynağı olmak üzere irili ufaklı kaynaklar belirlenmiştir.5. B. Hasırca. Yörede bulunan metamorfik şistler. Pınarbaşı Ilıca Kaynağı İnönü İlçesi’nin güneybatısında fay boyunca yüzlek vermektedir. Eskişehir’in güneybatısında ve Eskişehir’e 45 km mesafede bulunur. Eskişehir’de. Hamamyolu Caddesi . çakma boru şeklinde. tüflü birimler örtü niteliktedir. Eskişehir yöresindeki sıcaksu kaynakları graben sistemine bağlı fayların oluşturduğu yüksek ısı akışına bağlı olarak gelişirler. Kızılinler Köyü’ne girişte kaplıcanın kaptajında bulunur. yapay sıcaksu kaynakları ile derinlikleri 80 m’yi geçmeyen sıcaksu sondajları bulunur. B.5. Bölgemizde Neojen yaşlı killi. glokofan şistler ise örtü niteliktedir.5°C arasında değişmektedir.1 Çıkış Yerleri ve Sıcaklıkları Eskişehir içindeki kaynakların sıcaklıkları 26-44. marn. Metamorfik şistler sıcaksular için akifer özelliği taşımazlar. Sıcaklığı 26°C dir.4 Sıcaksu İçeren Formasyonların Akifer Özelllikleri Eskişehir ve yöresinde bulunan sıcaksu kaynaklarının akifer kayacı ofiyolitli melanjdır (Ek:1).2 Debileri Eskişehir içindeki sıcaksu kaynakları. Atatürk caddesi ve civarında doğal kaynak.1.1. Ancak şistler içinde bulunan mermer ve kuvarsitli seviyeler tali akifer nitelikli. keson. sıcaklıkları 26-40°C arasında değişen. fay zonları.hareket ederek. yukarıda bahsedilen bir dizi kaynağa ilaveten.5 Sıcaksu Kaynakları B.8. ve kireçtaşı ise örtü kayaç ve tali akifer özellikleri gösterirler. İnceleme alanında bulunan ofiyolitli melanj. Sıcaklığı 29°C dir. Bu zonların geçirgen olmayan bir örtü tabakası ile örtülü olması durumunda jeotermal alanlar veya sıcaksu havzaları oluşmaktadır. Köprübaşı.1. tali akifer olan Neojen’e ait kireçtaşı seviyelerinden alınmaktadır. Kızılinler Kaynağı. tulumba. B. sıcaksuların geçtiği terlerde bol kırıklı .8.

bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir.36 lt/sn lik bir debiye sahiptir. İnönü Pınarbaşı ılıca kaynağının debisi 60 lt/sn dir. Suyun kimyasal bileşiminin karakteristik formülleri : Ca › Mg › Na . Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce Fakir Sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir. Ca › Mg › Na .67 mg/lt dir.95 mg/lt dir.8 lt/sn dir.10 - . debisi 60 lt/sn dir. Eskişehir içinde yapılan sıcaksu arama amaçlı sığ sondajlardan birinden alınan sıcaksu numunesi tüm özellikleri ile Eskişehir içindeki ana kaynaklarda bulunan sıcaksuya benzemektedir. Toplam mineralizasyon 455.8. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir.1. sıcaklığı 26°C .36 lt/sn dir.8 lt/sn dir. Mg › Ca › Na . B. Yörede bulunan tulumba. sıcaklığı 38°C ve debisi 0. . Eskişehir içi ana kaynağın sıcaklığı 44. keson kuyu ve sıcaksu elde etmek amacıyla açılan sığ sıcaksu kuyularının debileri 0. Toplam mineralizasyon 846. Hasırca Kızılay sıcaksu kaynağına ait debi ise 5.İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali.5°C ve debisi 50 lt/sn dir. Kızılinler kaynağı 0. Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce Fakir Sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir. HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir.Hamamyolu Caddesi üzerindeki Çarşı Camii kaynağı debisi. Pınarbaşı Ilıca sıcaksu kaynağının . Bu kuyuya ait suyun sıcaklığı 29°C ve debisi 0. Hasırca.3 ile 5 lt/sn arasında değişmektedir. 50 lt/sn’dir. kokusuz ve tortusuzdur. Kızılinler sıcaksu kaynağının . HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir.5. Bu su İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali. Kızılay Ilıca kaynağının sıcaklığı 29°C .4 lt/sn dir. Toplam mineralizasyon 404. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir. HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir. Toplam mineralizasyon 405. debisi 5. İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali. Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce fakir sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir. HCO3 › SO4 › Cl şeklindedir. Suyun kimyasal bileşiminin karakteristik formülü : Na › Ca › Mg .92 mg/lt dir.12 mg/lt dir.3 Sıcaksu Kaynaklarının Fizikokimyasal Özellikleri Eskişehir ve yöresine ait sıcaksu kaynakları renksiz.

Mevcut ormanların mülkiyeti devlete aittir. asit ürik fazlalığı idrarla atılabilir. Ardıç gibi ağaçlar yetişmektedir.1.204 hektardır.2 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK B. Toplam mineralizasyon 576. karaciğer ve safra yolları üzerinde zayıf da olsa olumlu bir tesir gösterirler ve diürezi arttırarak kandaki bazı maddelerin idrar yolları ile temizlenmesini sağlarlar. Dış tatbiklerin metabolizmayı kamçılayıcı etkisi yanında sıcaklıklarına bağlı olarak spazmolitik etkilerden de faydalanılabilir. Pınarbaşı kaynağının sıcaklığı yağışlara bağlı olarak değişmektedir.3 ’ini orman alanları teşkil etmektedir. Hasırca sıcaksu kaynağının sıcaklığının değişmemesinden. bu kaynağın yeraltısuyundan etkilenmediği anlaşılmaktadır. Flora Fauna bölümünde ayrıntılı bilgiler verilecektir. Bu da kaynağın soğuksu ile beslendiğini. B. Meşe. Bu kürlere kaplıca uygulamaları da katılırsa diabet. Ormanların kapladıkları alan 360.1. Gürgen. İlimizde 582. Porsuk Çayı ile beslenen alüvyon örtüsü altında bulunan fay boyunca yayılarak sıcaklıkları değişik sıcaksu kaynaklarını oluştururlar. Kızılinler sıcaksu kaynağının mevsimlere göre değişmesi kaynağın yeraltısuyundan etkilendiğini göstermektedir.2. Karaçam.6 Sıcaksuların Yeraltısuları ile İlişkileri Eskişehir ve yöresindeki sıcaksular soğuk yeraltı ve yüzeysuları ile karışmaktadır. B.8 mg/lt dir.Alman Kaplıcalar Birliği sınıflamasına göre “Mineralce Fakir Sıcaksular” (Akroterm) sınıfına girmektedir. Ayrıca sıcaksu kaynaklarının sıcaklıkları yeraltı su tablasının yükseldiği yağışlı mevsimlerde değişmektedir. İnönü.8.1 Ormanlar İlimizin toplam arazisinin % 26. B. Kızılçam. Eskişehir içindeki sıcaksu kaynakları.8. İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji sınıflamasına göre oligometalik alkali ve toprak alkali. Bu da Eskişehir içi sıcaksu kaynaklarının alüvyondaki yeraltısuları ile karıştığını göstermektedir.505 hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Kızılinler) sıcaksuları içme kürü şeklinde kullanıldığında hafif alkali tesir. B. şişmanlık gibi hastalıklarda kanda birikmiş unsurları bu arada şeker ve yağlar temizlenebilir. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu görülmektedir.11 - .7 Sıcaksuların Şifa Özellikleri Eskişehir ve yöresindeki (Hasırca.2. Kayın. ph’ı alkaliye dönüştürmek içinde kullanılabilir. Kavak. Yoğun asit ortamda oluşan böbrek taşlarının büyümesine engel olmak.2 Çayır ve Mera Çayır ve mera arazisi ilimizin toplam arazisinin % 24’ünü teşkil etmektedir. dolayısıyla karıştığını göstermektedir. . B.2. Sedir. Sarıçam.3 Sulak Alanlar Sivrihisar İlçesi sınırları içinde Sakarya nehri üzerinde Balıkdamı Sulak Alanı yer almaktadır.

6 Milli Parklar. İklime bağlı olarak bütün bitkilerin yetiştirilebildiği verimi yüksek her türlü kültür bitkisinin yetişmesine uygun topraklardır.3. akarsu havzasının özelliklerine. tarım alanlarının % 6. deltalar ve kıyı düzlüklerinde oluşurlar. Mineral bileşimleri.36 ile kahverengi orman toprakları ve % 12. İnce bünyeli ve taban suyu azdır.12 - . Buna karşılık değişik özellikte katlar görülür.501 ha) Akarsular tarafından askıda taşınarak depolanmış.3.B. akarsu düzlükleri yan derelerin yüksek arazilerden vadi tabanlarına. Tabiat Anıtı.70 ile kalkersiz kahverengi orman toprakları bulunmaktadır. Yağışın veya akışın yoğunluğuna ve eğim derecesine göre değişik parça büyüklüklerini eğimler ve vadi ağızlarında bulunanlar çoğunlukla az topraklı olup kaba taş ve molozları içerirler.2 Kolüvyal Topraklar (3. erozyon ve birikme devirlerine bağlı olup heterojendir. Alüvyal topraklar.2. Bunlarda üst toprak alt toprağa belirsiz olarak geçiş yapar.2. genellikle yeni tortul depozitler üzerindeki (A) C profili topraklardır. sodiklik veya her ikisi birden görülebilir.1 Alüvyal Topraklar (92. Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler İlimiz sınırları içinde milli park.2. B. tabiatı koruma alanları ve tabiat parkı yoktur. Volkanik bölgeler ile.78 lik bölümünü kapsamaktadır.501 ha alüvyal toprağı bulunmakta olup. B. Eskişehir İli büyük toprakları ve bazı arazi tiplerinin genel karakterleri şunlardır. yukarı arazilerden yıkanan kireçce zengindir. Alüvyal topraklar. Kaba bünyeliler iyi drene olduklarından yüzey katları çabuk kurur.8 ile en fazla kahverengi topraklar. Tabiat Parkları. jeolojisine.624 ha) Dik eğimlerin eteklerinde yer çekimi. geçiş alanlarında. B. Buna göre % 44. Eskişehir’de 95. Alt toprakta hafif seyreden bir indirgenme olayı hüküm sürer. toprak kayması. Bu toprakların profilinde herizonlaşma hiç yok yada çok az belirgindir. Arid iklimlerdeki alüvyal ovalarında yüksek taban suyunun varlığında değişik derecede tuzluluk. Yüzey akış . Yüzey nemli ve organik yüksek olanlarda düşey geçirgenlik azdır. % 26. Çoğu. Ana materyal derecelenmemiş veya kötü derecelenmiştir.4 Flora* B.Yüzey nemli ve organik maddece zengindir. bünyesine ve bulundukları bölgeler yahut evrim devrelerine göre sınıflandırılırlar.3 TOPRAK Eskişehir İlinde tespit edilen 8 adet toprak grubu vardır. B. ılıman bölgedekiler tropik bölgedekilere oranla daha verimlidir. yüzey akışı ve aynı derelerin taşınarak eğimlerin eteklerinde vadi ağızlarında biriktirilmiş genç (A) C topraklarınınkine benzer.5 Fauna* * Flora ve Fauna bölümünde anlatılacaktır.

Bu horizon. renk gri kahve veya kahverengidir. bu nedenle profillerinde çok miktarda kalsiyum bulunur. Uzun süre yaş kesimlerinde otlatma yapılabilir. pH nötr veya kalevidir. Horizonun aşağı kısımlarında CaCO bulunur. Kahverengi topraklarda bütün profil kireçlidir.5 Kahverengi Tarım Toprakları (359. gri. . Bunlarda eğim tek tip olup metaryalin geldiği yöne doğru atmaktadır. Drenajları iyidir.13 - . Reaksiyonu A horizonundaki gibidir.494 ha’lık (% 44. Bu araziler il genelinde 16.3 Hidromorfik Alüvyal (16. toprak katmanlarında ard arda gelen yükseltgenme ve indirgenmelere yol açar.8) bir alan kaplamaktadır. B. Bu topraklarda derinlik fazla ise de gleyleşmiş katlar kök bölgesini sınırlandırırlar. Tarım altına alınanlar sulandığında iyi verim verirler. Yapı granüler veya yuvarlak görseli bloktur. Koyu kahverengi ve dağılgandır.26 sı (3. Reaksiyonu genellikle kalevi bazen de nötrdür. Topografyaları düz ve çukur. kamış ve sulak yerlerde yetişen bitkilerdir. B horizonu açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişen renklerde ve kaba yuvarlak köşeli blok yapıdadır. Özel bir iklime sahip değildirler. Dolayısıyla mavi. B horizonunun altında genellikle sertleşmiş kireç birikimi katı ve bunun altında da jips periyotlarla kimyasal ve biyolojik etkinlikler yavaştır.Erozyona uğrayanlarda yüksek baz satürasyonu ve yalnız AC horizonu görülür.hızının azaldığı oranda parçaların çapları küllenmekte ve hatta alüvyal toprak parça büyüklüğüne eşit olmaktadır.3. Kahverengi orman toprakları genellikle geniş yapraklı orman örtüsü altında oluşur. Bu araziler il genelinde 611. Oluşumlarında kalsifikasyon rol oynar. A horizonu çok gelişmiş olduğundan iyice belirgindir.624 ha) kolüvyal topraklardır. saz.856 ha’lık bir alan kaplamaktadır.3. B. Gözenekli ve granüller bir yapıya sahiptir. pas lekeleri görülür. Ara sıra taşkına maruz kalırlarsa da eğim ve bünye nedeniyle drenajları iyidir. A horizonu 10-20 cm kalınlıkta belirgin gözenekli yapıda ve orta derecede organik maddeye sahiptir. Doğal bitki örtüsü çayır mera otları. Üzerlerindeki doğal bitki örtüsü iklime bağlıdır. tedrici olarak soluk kahve grimsi renkteki çok kireçli ana maddeye geçiş yapar. Taban suyundaki alçalıp yükselmeler. Çok az miktarda kil birikimi olabilir. B horizonunun rengi açık kahverengi ile kırmızı arasında değişir.494 ha) Değişik ana maddelerden oluşan ABC profili zonal topraklardır.3.856 ha) Bu topraklar sık sık taşkınlara uğrayan yüksek taban suyuna ve gleyleşmiş profile sahip alüvyal toprakları diğer alüvyal topraklardan ayırmak için hidromorfik alüvyol topraklar denmiştir. Tuzluluk ve sodiklik gibi sorunları yoktur. B. Eskişehir toprağının % 0.4 Kahverengi Topraklar (611. Profilleri A(B)C şeklinde olup horizonlar birbirine tedricen geçiş yapar. taban suyu yüksek ve alt katmanları yaştır. Etkili toprak oluşum sistemleri kalsifikasyon ve birazda podzollaşmadır.787 ha) Kahverengi orman toprakları kireçce zengin ana madde üzerinde oluşur.

Tarıma alınmış arazilerin verimi iyidir. Kahverengi veya koyu kahverengi granüler veya yuvarlak köşeli blok yapıdadır. Eskişehir İlinde. grimsi kahverengi. % 16. Kırmızımsı kahverengi topraklar çeşitli ana maddeler üzerinde oluşur. B horizonu daha ağır bünyeli. Doğal drenajları iyidir.1’i düz. daha ağır bünyeli ve oldukça sıkıdır.1’i orta eğimli .17) alanı kaplamaktadır.616 ha) A(B)C profilli topraklardır.7’si sarp olarak belirtilmiştir. yumuşak kıvamda veya biraz sıktır. 280.3.43) alan kaplamaktadır. (%26.298. Horizon sınırları geçişli ve tedricidir. toplam 19.616 ha’lık (% 1.2’si hafif eğimli. B.3.14 - . İlimizde 258. % 24.36) B. Doğal drenajları iyidir.187 ha) A(B)C profili topraklardır.925 hektar arazide şiddetli erozyon ve 565.Çoğunlukla orman ve otlak olarak kullanılırlar.307 ha’dır. Eskişehir’de diğer araziler toplam 79.613 hektar arazide çok şiddetli su erozyonuna maruz bulunmaktadır. Doğal bitki örtüsü ot ve ot-çalı karışımıdır.576 ha’lık (% 5.8 Kalkersiz Kahverengi Topraklar (19.809 hektar arazide orta derecede.3.023 hektar arazinin % 15. (B) horizonu zayıf oluşmuştur. Buna karşılık il topraklarının büyük bir kısmı (% 65.6 Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları (173. (B) horizonunda kil birikimi yok veya çok azdır. A horizonu iyi oluşmuştur ve gözenekli bir yapısı vardır. Genellikle yıkanma mecbur olup üst toprak alt toprağa nazaran daha asidik bir karakteredir. Kırmızı kahverengi topraklar Eskişehir ilinde toplam alanları 6. Alt toprakta kalevilik olduğu kadar kireçtaşı üzerinde de oluşabilir. İlimizde etüdü yapılan 1. (% 0. A horizonu kahverengi. Bu araziler il genelinde 173.787 hektardır. Beyazımsı renkli olan bu horizon yumuşak veya çimentolaşmış olabilir.70) bir alan kaplamaktadır.307 ha) Solum’un rengi hariç hemen hemen diğer bütün özellikleri kahverengi toprakların aynı veya benzerdir. . Eskişehir İli topraklarının % 10. İldeki toplam alanı 359. % 16.7 Kırmızı Kahverengi Topraklar (6.82) alanı ve su satıhları 2.74’ü derin. Derin ve orta derin toprakların hakim olduğu bu gibi yerlerde tarıma kısıtlayıcı faktörler yoktur.3 ha’lık (% 0.70’i orta derinliktedir.9’u dik.44’ü derin ve orta derindir. daha sert kahverengi veya kırmızımsı kahverengidir. Doğal bitki örtüsü uzunca otlar ve çalılardır.187 ha’lık (% 12. Toplam olarak il topraklarının % 27.33’ü) sığ ve çok sığ topraklardan oluşmuştur. B horizonunun altında kalsiyum karbonat birikme horizonu bulunur. B horizonu dahil solum 1/10 seyreltik HCl damlatıldığında köpürme göstermez. %19’u çok dik ve % 3. % 21. B horizonu kırmızı veya kırmızımsı kahverengi. A horizonu tipik olarak kırmızımsı kahverengi veya kırmızımsı yumuşak kıvamlıdır. Kireçsiz kahverengi orman toprakları yaprağını döken orman örtüsü altında oluşur.46) B.

: 885. 12 lt/sn civarında debisi olan bu su sakalarla şehre dağıtılmaktadır.60 m.4 SU KAYNAKLARI B.70 m.1 İçme Suyu Kaynakları Eskişehir İli içme suyunu.70 m.000 m³.1.15 - .1.133 hektarı işlenen tarım arazisi ve çoraklık tespit edilen 19.20 m. Kalabak suyu ultraviyole arıtma cihazından geçirilerek % 99. Talveg den Yüksekliği : 49. 2005 yılından sonra kapasitenin 5500 lt/sn’ye çıkarılması planlanmıştır.7 km² . Arıtıldıktan sonra şehre içme ve kullanma suyu amacıyla verilen su aynı noktada Porsuk Çayından temin edilmektedir. Normal Su Kotu : 882.4. B.Eskişehir’de 76. abcEskişehir İlinin taşkından korunması. : 525000x10³m : 446000x10³m :5018 km². : 64.35 m. Eskişehir İli DSİ III. Ölü Göl Hacmi :19000x10³m³ Porsuk Havzası haritası Şekil 1’de. Kret Uzunluğu : 258 m. 3700 lt/sn su verebilme kapasitesine sahip arıtma tesislerinde.2 Barajlar Porsuk Baraj Gölü Eskişehir’in 25 km batısında yer alan Porsuk Barajı. B. inşaatı 1935 yılında bir Fransız firmasınca yapılan Kalabak membaa sularından sağlamaktadır. Ayrıca su dağıtan sakalar belediyece denetim altındadır. . Depolama Hacmi Aktif Göl Hacmi Göl Drenaj Alanı : Beton ağırlık : 894. Gövde Hacmi : 224. yaşlık tespit edilen arazilerin 26. klasik arıtma tesisleri ve dağıtım tesisleri inşaatı 1989 yılında tamamlanmıştır. 1966 yılında yapımına başlanmış ve 1972 yılında tamamlanmıştır.9 oranında mikrobik arıtımı yapılmaktadır. Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu. Maks.1’de verilmiştir.1 İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar B. 1990 lı yıllarda ortalama 700-800 lt/sn olarak arıtılıp şehre verilmektedir. Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu teminidir.418 hektar arazide yaşlık ve 45.4. Depolama Alanı : 27.4. Porsuk Barajı ve gölünün başlıca karakteristik özellikleri şunlardır: Tipi Kret Kotu Temelden Yüksekliği Maksimum Su Kotu Maks. Porsuk Barajı başlıca üç amaç için inşa edilmiştir. Eskişehir ve Alpu ovalarının sulanması.483 hektar arazide çoraklık mevcut olup. Porsuk Çayının Eskişehir İl merkezine girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü öncesinde Eskişehir’in içme ve kullanma suyunu temin etmek amacıyla İller Bankası tarafından su alma tesisleri.435 hektar arazide işlenen tarım arazisidir. Bölge Barajları Tablo B.

Porsuk Barajı: İl merkezinin güneybatısında Porsuk Çayı üzerindedir. Çevresi kuş cenneti görünümündedir. . Depolama hacmi 910 milyon m³ dür. Ormanlarla kaplı bölüm mesire yeridir. Arkasında topladığı su miktarı 525.Gökçekaya Barajı : İlin kuzeydoğusunda ve Sakarya Nehri üzerindedir. DSİ’ye ait dinlenme tesisleri vardır. Su taşkınlarını ve gelecekte içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 1972 yılında yükseltilmiştir.00 hm³’tür. 1949 yılında yapılmıştır.16 - . Bu baraj gövde dolgu tipinin beton kemer olması dolayısıyla tip olarak Türkiye’de ilk olarak yapılmıştır. Baraj gölünde balık üretilmekte. su ve çevresi mesire yeri haline getirilmiştir.

Sulama amaçlı olarak inşaa edilmiştir. Sulama sahası 7025 ha’dır. Toplam depolama hacmi 1. sulama sahası 420 ha’dır. . Sulama amaçlı olarak inşaa edilmiştir.00 hm³’tür.Çatören Barajı : Şehrin güneybatısında Sakarya Nehrinin kollarından olan Seydisuyu deresi üzerindedir. Toplam depolama hacmi 47.17 - . Kaymaz Barajı : Şehrin güneydoğusunda Sakarya Nehrinin kollarından olan Sarısu deresi üzerindedir.43hm³ olup.

Kunduzlar Barajı : Şehrin güneybatısında Sakarya Nehrinin kollarından olan Seydisuyu Deresi üzerindedir.55 hm³’tür. Çevresi mesire yeridir. Toplam depolama hacmi 22.00 hm³’tür. Gölde balık üretilmektedir. Sulama sahası 3788 ha’dır.18 - . Musaözü Barajı : Şehrin güneydoğusunda Porsuk Çayının kollarından Mollaoğlu Deresi üzerindedir. Sulama amaçlı olarak inşaa edilmiştir. Eskişehir’e 27 km uzaklıktadır. Toplam depolama hacmi 1.Sulama sahası 400 ha’dır .

1999 yılında enerji eldesi için faaliyete geçirilmiştir. . yıllık üretimi 122 GWh’dir.2’de verilmiştir. Toplam depolama hacmi 57. Dodurga (Darıdere) Barajı : Porsuk çayının kollarından Sarısu Deresi üzerinde inşa edilmiştir. B. İnönü İlçe arazisini sulaması ve Sarısu Deresi’nin taşkınlarını önleme amacını taşımaktadır.60 hm³.19 - . Baraj yeri her ne kadar Bilecik sınırları içerisinde ise de yaylası Eskişehir’dedir.2 Yeraltı Su Kaynakları Eskişehir İli yeraltı suyu potansiyeli ve kullanım envanteri Tablo B.4.Yenice Barajı : İl merkezinin kuzeyinde Sakarya Nehri üzerindedir.

1 Porsuk Havzası Su Kalite Gözlem Çalışmaları Bulduru Haritası 20 .ŞEKİL B.

10 45.00 46.60 71.70 3. E= Enerji.50 64.00 49.50 23.TABLO B.45 29.103.00 28.00 0.70 33. Yılı Bitiş Akarsu SAFHASI Yılı Adı YER! GÖVDE DOLGU İli DOLGU HACMİ TESİS KRET m3 P P m NORMAL SU AMACI FAYDASI KOTUNDA NORMA Depolama Sulama Temelden Talvegden Göl Alanı ENERJİ L SU Hacmi Sahası Güç Yıl Üretim m m m hm3 Km2 ha MVV GWh YÜKSEKLİĞİ P P P P BEYKÖY HES ÇATÖREN GÖK.00 562. T= Taşkın İ= İçme kullanma ve sanayi suyu TESİSİN ADI İNŞAATIN Başl. 10 792.43 22.50 982.00 158.Bolge Müdürlüğü Barajları ve Hidroelektrik Santralları (*) S=Sulama.00 24.00 69.64 6.00 115.76 43.00 1060.37 1.00 649.00 1.55 525.10 2.30 47.50 28.ÇEKAYA KAYMAZ KUNDUZLAR MUSAÖZÜ PORSUK YENİCE 1986 1983 1967 1975 1976 1965 1966 1985 2000 1987 1972 1977 1983 1969 1972 2000 işletme İşletme işletme işletme işletme işletme işletme işletme inşaat inşaat inşaat inşaat Proje Sakarya Harami Sakarya Çayırlık Yönek Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Toprak Beton Kemer Toprak Toprak Toprak Beton Ağırlık Toprak 499000 650000 216000 375000 244000 223500 1798000 Nehir santralıdır 1039.43 E S E S S S S+T+İ E S E E S S 7025 420 3788 400 26970 11 760 3260 3350 15 278 38 242 194 - 87 562 122 276.50 245.20 899.10 793.60 796.00 388.60 1038.35 276.80 - Mollaoğ Eskişehir Porsuk Sakarya Porsuk Sakarya Sakarya Eskişehir Eskişehir BEYLİKOVA 1995 DEPOLAMATES GÜRSÖĞÜT KARGI A.25 273.00 30. DSİ III.65 890.20 21.64 0.14 100.10 34.30 5.43 27.00 19.00 987.00 910.00 1057.00 45.10 37.10 32.KUZFINDIK GÖKPINAR 2003 2003 1995 Toprak+ Eskişehir 5919400 Kaya Eskişehir Eskişehir Kaya Kaya 5955000 2290000 Kocadere Eskişehir Gökpınar Eskişehir Toprak 1084000 Toprak 700000 Tabloda Eskişehir ili sınırları dahilinde olanlar hazırlanmıştır. Bölge Müdürlüğü 2004 21 .20 2.1 DSİ III.76 804.46 1028.50 42.76 19.70 41.50 2.00 903.00 84.50 392.00 4.00 557.00 1.00 57.00 654.30 1026.04 20.11 894.00 60.14 130.

Koşmat D.50 27.00 1061.25 17. DEREYALAK ERENKÖY I H AN KOY KANLIPINAR KARAÖREN KAYI III KELKAYA KESKiN KOÇAŞ ÖMERKÖY SAZAK YAP1LDAK YÜK.750 0.791 0. Pazarçayı Manastır D.50 23. Eskişeh.50 19.DSİ III. Eskişeh. Bevlik A. Eskişeh.00 0.70 1086. Eskişeh. Eskişeh.00 NORMAL NORMAL SU KOTUNDA ASLANBEYL1 AYVALI 1 BEYLİK ÇATMAPINAR ÇUKURHISAR.13 1221. Değirrmen Tıngır D.20 0.50 28.00 1095.15 1051.00 18.30 878.80 35.016 0.03 S 816. Bölge Müdürlüğü Göletleri (Eskişehir İlinde İşletmede ve İnşaat Halinde olan) (*)S= Sulama .50 820. AKTİF (*) SAHASI SU KOTU KAPASİTE (Bürüt) U U TESİSİN ADI İNŞAATIN Başlam Bitiş .00 30.00 30.55 26. Alispınar D. Eskişeh.00 970. KARTAL YÜK.75 878.40 1071.60 1070. Eskişeh.11 S 875.635 0. T= Taşkın kontrol AMACI SULAMA MIN.12 S 997.540 0.66 890.55 21.66 24.15 20.322 0.00 1050. Kel kaya D.20 0.06 25. Eskişeh.12 S 1116.50 M3 P P 126 000 409000 395000 3 484 000 585 000 350000 601000 692000 700000 730000 831 000 402000 7760000 375000 1 300 000 130000 822000 490000 186 000 459 000 598 600 344000 2 102 000 420 082 810000 1833000 2030000 235350 22 .17 S 798.13 S 1121.50 36.15 1089.120 154 167 84 1112 117 390 42 220 144 74 97 88 39 480 100 135 287 364 57 m 1122.60 1067.00 11.80 20. Bayırköy D.80 23.04 S P P P P ha 50 76 150 838 140 113 150 171 .50 0.00 1107.390 0.20 1 250. Eskişeh.00 856. Eskişeh.25 20.75 2. Okçu D.720 0. Yağıcak D.40 0.20 22. Eskişeh.60 15. Kartal D.20 1.00 0. Kocadere Damlalı D.30 952.50 793.85 1 125.50 25.55 22.00 801.30 17.023 0. Eskişeh. Eskişeh.400 0.70 1123.00 987.90 24. Eskişeh.734 0.370 0. Söğütbaşı Karanlık D.85 30.50 1111.70 1099. Delikçam D.21 S 870.80 1. GÖVDE GÖVDE DOLGU DOLGU TİPİ HACMİ m3 P P TESİS KRET KOTU m 1 132.60 8 18.85 870.00 1118.95 837. Homojen 71 000 Homojen 112 000 Homojen 95 000 Homojen 510 000 Homojen 144 000 Homojen 111 000 Homojen 183 000 Homojen 1 07 000 Homojen 109 000 Zonlu 55 000 Homojen 360 000 Homojen 40 000 Homojen 920 000 Kargir 14 000 Zonlu 261 000 Homojen 62 000 Zonlu 151 000 Zonlu 41 000 Homojen 99 000 Homojen 200 700 Kava 207 600 Homojen 116 000 Zonlu 556 000 Homojen 42 000 208850 Zonlu Zonlu 460850 Homojen 204000 Homojen 160310 SU Depolama Göl KOTU Hacmi Alanı m hm3 km2 1130. Eskişeh.20 1000.50 36.840 0. Çağsak D.25 20.06 S 1264.03 S 1134. Eskişeh.93 S 995.00 827.00 15. Karaöz D.14 S 876.50 24. Eskişeh.00 861.90 879.13 S 104900 0.50 27.00 2.40 996.20 8.850 0.60 19.23 S 844.65 0.06 27..84 S 876.25 846.07 S 1087..Derebovu Ilgın D.613 0.500 0.60 31.20 986.75 1 137.60 998.60 1078. Eskişeh.154 0.60 0.12 0.890 0.50 1077.80 1207.50 21.08 S 1069.70 813.32 S 967. Eskişeh.00 1. Üççam D.19 S+T 865.451 0.10 0.90 0.600 0.60 873.43 0. Eskişeh.50 12.00 1249.00 0.228 0.508 0.20 22.07 S 1219.00 YÜKSEKLİĞİ Temelden m 22.80 0.80 0.79 26.156 0.00 9.90 0.85 868. SÖĞÜT DAĞCI FETHİYE SEKIÖREN ÜÇÇAM YAYIKLI(Koş AKKÖPRÜ OKÇU GÜLPINAR YARIKÇI 1986 1991 1984 1986 1987 1989 1991 1983 1977 1970 1991 1985 1990 1986 1985 1955 1989 1969 1986 2001 1993 1997 1992 2001 1988 1994 1985 1994 1990 1991 1994 1985 1978 1971 1995 1986 1998 1990 1989 1956 1993 1971 1988 işletme iletme işletme işletme işletme İşletme işletme Işjetme işletme İşletme isletme işletme işletme İşletme işletme isletme işletme işletme işletme inşaat inşaat inşaat inşaat inşaat Proje Proje Planlama Planlama Ilgaz D.50 1 235. Eskişeh.40 865.50 18.11 S 1096. Eskişeh.451 0. Eskişeh. Eskiköy D.00 19.00 24.450 0. Okçuözü D. Eskişeh.90 990. Sarısungur Hamam D.70 24.379 0.162 0.36 S 1075.80 19.00 873.20 1267.03 S 1245.00 26. Yapılcak D.16 S 826. Eskişeh.50 2.024 S 1 063 .08 S 888.60 15.20 15.60 44.90 1040.90 15.70 0.16 S 994.15 16.66 28.60 27.95 4.00 0. Yılı Yılı SAFHASI YERİ Akarsu Adı İli Eskişeh.00 1106.71 S 1104.509 0.10 0. Eskişeh.50 Talvegden m 20.30 867.00 19.20 27.. Eskişeh.

0000 94.0112 0.4400 10.0350 0.0000 8.0000 21.1773 5.TABLO B.Bölge Müdürlüğü 2003 23 .0462 0.5681 17.4537 15.0032 1. ve Top.5337 8.0000 51.0000 25.2238 0.0000 1.8729 1.5770 0.2 Yeraltısuyu Potansiyeli ve Kullanım Envanteri İŞLETME REZERVİ hm³/Yıl TAHSİS EDİLEN SU MİKTARI BELGELİ Sulama DSİ İçme-Kul.6000 2.1000 509.0000 2.8448 3.0000 1.1157 3.0020 0.0000 8.5000 8.2588 1 2 3 4 5 6 7 a) Alpu b) Beylikova c) Mihalıççık Batısı ESK.9990 40.7200 11.6000 97.2069 4.1412 4.5000 DSİ III.6619 6.3134 54.4000 20.1089 2.0000 7.4007 0.2000 21.0871 6. ve İNÖNÜ OVALARI a) Eskişehir güneyi ESKİŞEHİR b) Eskişehir Kuzeyi c) İnönü (Sarısu ) Ovası GÜNYÜZÜ ESKİŞEHİR Günyüzü güneyi AŞAĞI PORSUK BİÇER ESKİŞEHİR a) Sivrihisar kuzeyi YUKARI SAKARYA HAVZASI 1) Sarısu 2) Seyitgazi 3) Kırka 4) Han-Bardakçı ESKİŞEHİR 5) Sivrihisar-Aliken 6) Mahmudiye-Çifteler-Kaymaz 7) Sivrihisar güneyi (Kaldırım-Göktepe) 8) Sivrihisar güneyi (Aydınlı-Çeltik-Yunak) 9) Emirdağ ESKİŞEHİR ORTA SAKARYA(Mihalgazi-Sarıcakaya) ESKİŞEHİR KÜTAHYA-PORSUK ESKİŞEHİR İLİ TOPLAMI ESKİŞEHİR 36.1551 6.7985 81.2881 1.4324 10.3895 0.5000 4.6107 SIRA NO İLİ OVA ADI ve ÜNİTELERİ Toplam Çekilen 16.3794 8.4354 1. Su Koop Sulama San.0000 8.2000 20.2665 7.7800 14.2345 24.5146 1.2665 0.0000 4.9146 4.0000 22.8690 1.0000 100.3975 218.1000 2.0000 19.6640 .6515 47.0406 0.0000 50.0200 10.0000 2.9126 0.2952 2.3794 0.1000 2.4273 0.0030 2.9000 5.0000 11.2964 1.8041 9.2657 7.2464 0.7606 13.9658 1. 26.4098 2.8041 16.4357 0.

Sakarya : Çifteler İlçesinin takriben 4-5 km güney-doğusunda yer alan “Sakarya Başı” adı verilen yerden çıkar. Bu mevkide Seydipınar yakınında Sakarya tekrar iki ilin arasında sınır olur. Sağdan Çatakköyü batısından Bilecik İline girer. Sarıyer Barajı mevkiinde soldan İn Deresi’ni sağdan Girmir Suyu’nu alır. Aktaş Köprü’den sonra sağdan Sadıroğlu. Kuzeyde Beylikköprü’den itibaren Ankara hudutları içine kalır ve burada soldan en önemli kolu olan Porsuk’u alır. yaz ayları ve sonbahar başında su kaynaklarının kurumaları ile akış yok olur. soldan Güllük. tarafından yapılan ölçümlere göre yıllık ortalama debisi 9. toplam debisi de 3600 lt/sn’dir.2 Daimi Akarsular Türkiye’nin en önemli akarsularından olan Sakarya Eskişehir’de bulunmaktadır. Bu noktada ilin kuzeydoğu köşesinde Sakarya üzerinde yapılan Sarıyer Barajı Gölünün eski yatağını eksen alarak geniş alana yayılmıştır. bunlarda geçici ve daimi akarsular olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Baraj gölüne sağdan karışan diğer bir kolda Aladağ Çayı’dır. Sakarya Irmağının başlangıcı olan “Sakarya Başı” kaynaklarının denizden yükseltisi 850-900 arasındadır.4. bunun dışında tamamen kurudur. Sarıyer Barajı mevkiinde yükselti 500 m’ye iner. Köprübaşı köyleri civarında yer alan Alikan Pınarlarının sularını toplayan kanalı alır ve tekrar güneydoğuya Buzluca köyüne doğru yönelir.7 m3/sn dir. Sağdan Nallıhan.3 Akarsular İlde gelişmiş bir akarsu ağı mevcut olup. Sarıyer Barajı’ndan sonra akışı batıya dönen Sakarya burada dar derin boğazların içinden akar ve yine il sınırı durumuna girer. Aktaş Köprü’de DSİ. Özellikle ilkbahar sonu.4.5OC ile 25OC arasında değişmektedir. Nadiren çok zayıf debili pınar ve kaynak suları ile beslendiklerinden yıl içinde daha uzun süre su bulundururlar.4. Uzunluğu 824 km. nin burada yaptığı ölçümlere göre yıllık ortalama debisi 27 m³/sn dir. sağdan Yanlışlar. soldan Kuşbaşı yine sağdan Kızıl dereleri aldıktan sonra Sarıcakaya’ya ait Düzköyün kuzeyinde sınır durumu biter ve Sarıcakaya İlçesi ve toprakları içinden akmaya devam eder. Burada Sarıyer Barajı’ndan sonra 50 km mansapta Gökçekaya Barajı ve hidroelektrik santrali inşa edilmiştir. Bu kaynaklar suni bir gölette toplanıp bir hidroelektrik tirbününü çevirdikten sonra Sakarya Nehri başlamış olur.B. DSİ. Sağdan Ankara İlinden Çıralıözü ve Ilıcaözü derelerini.1 Geçici Akarsular Topografyanın şekillenmesinde asıl rolü oynayan seller bilhassa düzlükleri çevreleyen dağ ve yayla gibi yükseltilerin eteklerinde ve üzerinde sayısız denecek kadar çoktur. Akış barajdan sonra batıya yönelir ve ili terk ettiği noktada da 250 m’ye inmiş olur. İlin güney-doğu köşesinde kuzeye döndüğü noktada 750 m’ye ancak inebilmiştir. Sakarya başı kaynakları önce Bardakçı Suyu. B. Seydisu ve biraz doğuda Sarısu ile birleşerek güney-doğuya doğru akışa geçerek Dedemözü Deresi’nde alır. B. soldan Sivrihisar dağlarından inen Çardaközü suyunu alır ve biraz kuzeyde Kavuncu Köprüsü’ne ulaşır. Buralarda yağış ve kar erimeleri esnasında su mevcut olup.3. Birbirine yakın beş kaynağı olup. Çok sayıda kola sahip olup içlerinden en önemlisi Porsuk’tur. Kuzeyde akışına devam eder ve sağda Ankara Çayını alır. İl içinde yer alan Sakarya’nın belli kolları : P P P P P P 24 . sıcaklıkları 19. Konya İlinde yer alan Akgöl’ün ayağı olan Gölpınar Deresi’ni de sağdan alarak İlin güneydoğu köşesinde Çakmak Köyü yakınında sağdan bir dere aldıktan sonra Eskişehir-Ankara arasında aynı zamanda il sınırı olur ve kuzeye döner.3.

suyun sıcaklığı 22. Bardakçı Suyu ve İhsaniye Suları : Bu akarsu Çifteler İlçesinin güney-batı köşesindeki Akdere Köyü’nün Keçi Çayı mevkiinden ve Seyitgazi İlçesinin Bardakçı Köyü civarından çıkan kaynakları ile meydana gelir. Bunların birkaçı hariç tamamı ovanın kuzey ve güneyindeki yükseltilerden inen geçici sulardır. Yaz aylarında bazen akışın tamamen durmasına sebep Porsuk’un Kunduzlar kolundan sonra kurulmuş olan Porsuk barajıdır. debisi 38 m³/sn dir. yine Kütahya İlinin batısından gelen Yoncalı ılıcalarının da fazla sularını alan ve Eskişehir’in “Porsuk Çayı” ismi ile geçen koludur. Bu bilhassa aşırı sulamaların neticesidir.5 km kuzey-doğusundan satha çıkar. Ortalama debisi 10 m³/sn dir. Bu kolu meydana getiren sular Murat dağından. Porsuk çayı Eskişehir İl merkezine güney-batıdan sokulur ve batı yönünden girer. Feyezanları ilkbaharda mart ayları civarında görülür. Feyezanı Mart ayı civarında görülmekte ve kar sularını bunda büyük rolü olmaktadır. Nitekim şehri geçtikten sonra soldan Şeker Fabrikası Çiftliğinden Keskin-Muttalip derelerini alır Sakarya’ya kavuşmadan önce İlören kuzeyinden sağdan Sivrihsar dağları içinden gelen Pürtek Çayını da alır. Toplam uzunluğu 107 km . Bunun kuzeye devamı “Porsuk suyu” ismini alır. Daha önce şehrin batısında Ertuğrulgazi Mahallesi yakınında soldan Sarısuyu alarak batı-doğu yönünde şehrin ortasından akmaya devam eder. Altıbaş ovasındaki sazlığa inerler ve burada toplanarak Gölsuyunu meydana getirirler. Yaz aylarında sulamaların da etkisi ile akış tamamen durmaktadır. Bardakçı ve İhsaniye sularını toplayan drenaj alanı 1200 km² ve toplam boyları 42 km dir. İl merkezinden sonra Sakarya’ya karışıncaya kadar Porsuk’a katılan kollar kısa .000 m³/sn dir. Çıkışından itibaren umumiyetle dar ve eğimli bir vadi içinden akan Porsuk Çayı İl içinde önce soldan Kunduzlar Çayını sonradan Kargın Deresi’ni alır. Porsuk Çayı Eskişehir İli sınırlarına İncesu Köyü’nün kuzey batısında yer alan Kalburcu Çiftlikleri mevkiinde dahil olur. Bu iki kol Kütahya merkezinin 3 km kuzey-doğusunda (Çukur Ovada) birleşirler ve buradan itibaren de yine “Porsuk Çayı” adı altında akarlar. Buradan takriben kuşuçuşu 16 km doğuda İl sınırını terk eder ve sınırın 6 km doğusundaki “Kıran Harman Köyü”nün 2 km kuzey-doğusundan da Sakarya’ya karışır.000. Sakaryabaşı yakınında Kınalıtepe Köprüsü’nde ise debisi 15 lt/sn olarak ölçülmüştür. Sakarya’ya ulaşmadan önce Çifteler ile merkezinin doğusunda Ilıcabaşı Suyu ile birleşip Ilıcabaşı İhsaniye Köyü’nün 1.“Porsuk Suyu” dur. Seydisu : Seyitgazi İlçesi Kırka Bucağı civarında çeşitli yönlerden derelerin toplanması ile meydana gelir ve Kumarcı Adası civarında Sakarya’ya karışır. Porsuk Çayı : Porsuk Çayı başlıca iki koldan meydana gelir.5 °C ve kaynak kısmında debisinin de 100 lt/sn olduğu tahmin edilmektedir.Sarısu : Mahmudiye İlçesinde doğan bu akarsu Çifteler İlçesinin Saithalimpaşa köyünün güneydoğusunda Sakarya ile birleşir. Porsuk Çayı’nda şehir içinde yapılan ölçmelere göre maksimum debi (1961 taşkınında) 2000 m³/sn olarak ölçülmüştür. debisi zayıf ve önemsizdir. Diğeri ise . Kütahya ovasına girmeden önce Porsuk Çiftliği yakınlarında Koca Dağ dibindeki pınar sularını aldıktan sonra debisi artar. Bunlardan ilki . Eskişehir’in 8 km güneybatısında yer alan orman fidanlığından sonra eğimi hayli azalır ve bu durum Sakarya’ya karışıncaya kadar devam eder. Zaiyat % 85’dir. Yıllık ortalama akıttığı su miktarı ise 300. 25 .

doğuya akar. Halen sebep olduğu taşkınları önlemek ve sulamada faydalanılmak üzere yapılan inşaat ile Porsuk Çayı göl sahasına derive edilmiştir. Kargın Deresi ile bu kol taşkınlarla Porsuk’a külliyetli su getirirler. Ilıca Suyu : Türkmendağı eteklerinden gelen yayla.4. Eskişehir İl hududunu geçtikten sonra Kargın ismini alır. Sarısu : Kütahya İlinin merkez ilçesine bağlı Dodurga Köyü yakınından ve Eskişehir İli İnönü Bucağını batısında sıcaksu kaynaklarından meydana gelir.4 Göller ve Göletler Tablo B.5 km kuzeyinde de Ilıca suyu sağdan Porsuk’a karışır. Kargın Deresi : Kütahya merkez kazasına bağlı Sabuncupınar Bucağı civarından gelen derelerin birleşmesi ile meydana gelir. Mollaoğlu Deresi : Eskişehir merkez ilçesine bağlı Nemli Köyü yakınlarından çıkar. Bu kolun üzerinde Musaözü Köyü yakınlarında sulama ve selleri önleme amacıyla bir baraj yapılmıştır. 26 . Tablo B. Kunduz Çayı : İnönü Bucağının güneyindeki dağlık yöreden çıkarak çeşitli derelerle birleşip en sonra Kunduzlar çayı ismini alır ve Kütahya İl hududu yakınında Nedimbey Çiftliği mevkiinde Porsuk Çayına soldan karışır.Porsuk Çayına İl içerisinde karışan kollar . Bu su üzerinde taşkınları önleme ve sulama tesisleri yapmak gayesiyle Dodurga Barajı yapılmıştır.3’te Eskişehir İli DSİ III. Taydeposu ve Gökçekısık istasyonları arasında sağdan Porsuk’a karışır. bu köyün 1. kalabak dereleri birleşerek Ilıcasuyunu meydana getirirler. Mülk Köyü’nün doğusunda kuzeye döner ve Pürtek Çayı adını alır. Pürtek Çayı : Sivrihisar İlçe merkezinin kuzeybatısında Sivrihisar Dağları yer alan “Karaburhan”Deresi adı ile başlar. Demirci ve Ortaklar köyleri yakınından geçtikten sonra İlören Köyü’nün kuzeyinde Porsuk’a karışır. Bölge Göletleri. Uluçayır köyünün güneyinde buna yine Türkmendağı eteklerinden gelen yayla suyu deresi soldan. Sarısu Ovasını aşar ve Eskişehir İl merkezinin batısında yer alan Ertuğrulgazi Mahallesi’nin yanında soldan Porsuk’a karışır. B.4’te Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce inşaatı bitirilip hizmete açılan göletler verilmiştir. Mollaoğlu Köyü içinden geçerek Kızılinler Köyü’nün güneyinden Porsuk Çayına karışır.

Beylikova-Kızılcaören 14 Beylikova – Özdenk Göleti Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 Göl Aynası Alanı (dk) 120 125 48 145 158 287 125 304.096 2.125 2.317 2.90 13. Ilgın d. Beylik d.220 1.260 127 27 .352.000 820 000 765 000 940 000 P P 1 Günyüzü 1.700 92.00 20.00 16. A.500 1. Yapılcak d.TABLO B. Çağşak d.No Göletin Adı Yapım Yılı 1975-1976 1976 1977-1978 1977-1978 1979-1981 1980-1981 1983-1984 1986-1988 1987-1988 1990-1991 1992-1994 2002 2003 2004 Yapım Amacı Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulanacak Saha (dk) 1.Beylikova-Halilbağı 13 Eks. Kocadere Kartal d.00 16.Göleti 4 İnönü Tutluca 2.000 1. Bölge Göletleri TESİSİN ADI Aslanbeyli Beylik Çukurhisar Dereyalak Hanköy Kanlıpınar Karaören Kelkaya Koçaş Sazak Ömerköy Yukarı Kartal Yukarı Söğüt Çatmapınar Erenköy Kayı-III Keskin (75. Yıl) Yapıldak DSİ III Bölge Müdürlüğü 2004 YERİ Akarsu Adı Ilgaz d. Göleti 12 Esk.3 Eskişehir İli DSİ III. Damlalı d.680 1.00 20.50 16.900 876.00 17.800 2. Değirmendere Tıngır d.904 1. Kelkaya d.060 765.480 122 1.264. Dereboyu Karanlık Bayırköy Karaöz Yağıcak İli Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir İlçesi Seyitgazi Alpu Merkez İnönü Han Merkez Kırka Alpu Sivrihisar Mihalıççık Mihalıççık Merkez Seyitgazi Çifteler Merkez Mihalıççık Merkez Seyitgazi TABLO B.150.368 2.600.200 700 1.50 Bürüt Su Toplam Hacmi (m3) 490.390 776.910 1400 Sedde Yüksekliği (mt) 15.177 1.520 200 230 104 103.000 540.927.00 25.50 26.381 2. Delikçam d.000 262.Göleti 2 Sivrihisar-Oğlakçı Göleti 3 İnönü Tutluca 1.50 12. Sögütbaşı d.00 26.00 17.75 22.Göleti 5 Günyüzü Mercan Göleti 6 Mihalıcçık-Ahırköy Göleti 7 Mihalıcçık-Sazak Göleti 8 Sivrihisar-Bahçecik Göleti 9 Mihalıççık-Üçbaşlı Göleti 10 Merkez-Emircioğlu Göleti 11 Günyüzü 2.660 1.4 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne Ait Sulama Göletleri Bilgi Cetveli S.

1 Endüstriyel Hammaddeler Hammadde Adı ALÇI TAŞI ASBEST İlçe Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Bucak-Köy Merkez-Biçer Merkez-Kavacık Yarımca-Sulukara Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Sorgun Beylikahır-Balçıkhisar Merkez-Beyköy Mevkii Uludere Kınıkderesi Gökdere İncirli 28 .No Yapım Yılı 1984 1989 1990 1990 1992 1992 1997 1998 1998 1998 2000 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 Yapım Amacı H.S.İ. H.75 8.S. Sedde Yüksekliği (mt) 6.S.00 6.50 7.930 12.00 7.S H.İ.İ. Kırka Göletleri 3 adet Han-Ağlarca 2 adet Günyüzü-Kuzören Günyüzü -Ayvalı 19.İ.465 8 Mihalıççık-Çalkaya 9 Han-Pecene 10 Seyitgazi-Sarıcailyas 11 Alpu-Işıkören 12 Sivrihisar-İstiklalbağı 13 Sivrihisar-Mülk 14 Merkez-Karapazar 15 Mıhallıçcık-Tatarcık 16 Mihallıçcık-Çardak 17 Seyitgazi-Kırka I 18 Seyitgazi-Kırka II 19 Seyitgazi-Kırka III 20 Seyitgazi-Kırka IV 21 Merkez-Demirli 22 Mahmudiye-Balçıkhisar 23 Sivrihisar-Dinek Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 B. H.735 4.5 MİNERAL KAYNAKLARI B.4 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne Ait H.50 7.592 1.00 7.473 16.İ.İ.1.İ.00 4.035 5 781 6 638 3.S.814 20.İ.50 7.500 5.İ.00 7.S.60 6. H.S. H.50 7.700 9.5.S.50 4.İ. H. H.00 3.00 8. H. Beylikova-İkipınar 1.İ.İ.00 5.970 8.315 14.İ.İ.687 6.İ. H.S.İ.350 24.İ. H.800 16.S.S.00 2. H.S.İ.00 Bürüt Su Toplam Hacmi (m3) P P Göl Aynası Alanı (m2) P P 1 2 3 4 5 6 7 Çifteler-Belpınarı 3 adet Beylikova-İkipınar 2.S.S.S.İ.500 7. H.00 8.İ. H. H. Göletleri Göletin Adı S.550 3.000 6760 4.800 18.S.000 67.600 16.300 4.00 6. H.975 4.5.775 6.00 4.360 8.İ.1 Sanayi Madenleri B.S. H. H. H.330 16. H. H.00 8.000 2.S.00 6.500 7.750 6. H.950 13.500 18.İ.S.S.00 5.776 11.İ.S.197 3917 5119 7545 16348 15410 6928 13850 16543 5500 11.538 4.S. H.TABLO B.000 11.S.İ.S.

Kayı Alpu-Karatokat Alpu-Margı Alpu-Musaözü Alpu-Sepetçi Alpu-Yürükkartal Beylikahır-Akköprü Merkez-Kayı Merkez-Gündüzler Merkez-Süpren Merkez-Karacakaya Merkez-Orhaniye Gümele-Laçin Merkez-Avlamış Merkez-Sazak 29 Türkmen Babadağ Taşhöyük Killiktepe Kızılardıç Taşhöyük Söğütçük Esk.Madenin Adı U U U İlçe U U Bucak-Köy U U Mevkii Mihalıççık BARİT BAZALT BORAT DOLAMİT KAOLİN KİL KUVARS LÜLETAŞI MANYEZİT MERMER MİKA OPAL TALK MerkezMihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Merkez Sivrihisar Seyitgazi Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sarıcakaya Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Sarıcakaya Sivrihisar Çifteler Merkez Merkez Mihalıççık Çardak/Lütfiye Merkez-Dağcı Merkez-Hacılar Merkez-Sazak Merkez-Seki Merkez-Tatarcık Kırka-Kayı Merkez-Karadat Kırka Merkez-Gündüzler Başören İncik Merkez-Ahırözü Merkez-Çukurören Merkez-Sazak Merkez Merkez Merkez-Ahırözü Merkez-Yarıkçı Merkez-Söğütçük Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Karatokat Alpu-Söğütçük Merkez-Margı Merkez-Gökçeoğlu Merkez-Gündüzler Merkez-Sepetçi Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Gökçekısık Alpu-Gündüzler.Kuzey Delikkaya .

5.2 Metalik Madenler Madenin Adı ALTIN ANTİMUAN BAKIR İlçe Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bucak-Köy Bümele-Mayıslar Gümele Sarıköy Merkez-Ömerköy Karacaşehir K. Gündüzler Gümele-Mayıslar Kaymaz-Karakaya Alpu-Ağaçhisar Alpu-Ciceros Beylikahır-İkipınar Merkez-Bahçekuyu Merkez-Dağcı Merkez-Sarıköy Merkez-Yağarslan Kaymaz-Kızılcaören Merkez-Elçik Merkez-Hortu Merkez-Kızılcameşe Gümele Alpu-Dereköy Alpu-Başören Gümele-Laçin Gümele-Mayıslar Merkez-Gökçekısık Merkez-Gündüzler Merkez-Margı Merkez-Sazak Merkez-Sepetçi Beylikahır-Emircik Merkez-Bahtiyar Merkez-Dağcı Merkez-Lütfiye Merkez-Kavak Günyüzü-Beşköprü Kaymaz Merkez-Dumluca Merkez-Dümrek Merkez-Mecidiye Merkez-Bahçeçik Kaymaz-Karakaya Merkez-Kayı Alpu-Rıfkiye Merkez-Gündüzler Merkez-Kızılcaviran Merkez-Kayı Yarımca-Danışment Mevkii Büyükyatak K.Değirmendere Karacagünü Buzluk deresi Hıdır deresi Köçekoğlu deresi Bozan çiftliği Kızıltepe Üçgüz Karakaya Alaca DEMİR KALAY KROM Göktepesi KURŞUN MANGANEZ Obrucak Karadere 30 .B.

Madenin Adı Mihalıççık U U MANGANEZ VOLFRAM İlçe Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Sivrihisar Sivrihisar Merkez U U Bucak-Köy Çukurören Merkez-Güneş Merkez-Hacılar Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Çukurören Merkez-Arapören Merkez-Dümrek Merkez-Karadat Mayıslar U U U Mevkii Zortaş Kirazlıyayla Karalar B.3 Enerji Madenleri Hammaddenin Adı Bitümlü Şist TERMAL SU KÖMÜR MADEN SUYU İlçe Bucak-Köy Mevkii URANYUM TORTUM Sivrihisar Merkez-Zeyköy Sivrihisar Günyüzü-Hamakarahisar Sivrihisar Merkez-Zeyköy Merkez Alpu-Uyuzhamam Merkez Gümele-Laçin Merkez Taşköprü-Ilıca Mihalıççık Merkez-Sarıköy Mihalıççık Merkez-Sazak Mihalıççık Merkez-Yarıkçı Sivrihisar Merkez-Babadat Sivrihisar Merkez-Yörme Sivrihisar Kaymaz-Karakaya Mihalıççık-Sivrihisar-Beylikahır Ilıcahamam 31 .5.

ŞTİ. LTD . VE TİC. TİC. A. Kum Ocağı ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC. LTD.Ş. Kırma Tesisi UZMAN MADENCİLİK TİC. İNŞ.VE TİC. Stabilize Malzeme Ocağı ADNAN TUZLU Kum Ocağı KARAYOLLARI 4.Kum Ocağı NEF'İ ARDA Tuğla Ocağı RAMAZAN UĞURLULAR Kum Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı MUSTAFA ÖZALP Kum Ocağı SEFEROĞLU İNŞ.Ş. Şti. VE TİC A. Satabilize Malzeme Ocağı KOÇKAYA İNŞAAT A. Karayolu Kapukaya Köyü 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 32 . SAN. Kum Ocağı SALİH ERTÜRK Kum Ocağı ÜÇERLER HAFRİYAT İNŞ.4. Kalker Ocağı FAALİYET YERİ 23 24 25 26 Alpu – Osmaniye Alpu – Osmaniye Günyüzü-Kayakent Sivrihisar. VE TİC.Ş. Kum Ocağı ve Kırma Eleme KARAYOLLARI 4. Taş Ocağı AKTAŞ KÖMÜR VE MADEN SAN. Kil ocağı Sivrihisar-Yunusemre Mah. Kum Ocağı ZEKİ KASAP Kum Ocağı KARAYOLLARI 4. Kum Ocağı İNÖNÜ BELEDİYESİ Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi) SELKA MAD. BÖLGE MÜD. Mermer Ocağı RAMAZAN ATICI Kum Ocağı BAŞAK KİREMİT-TUĞLA SAN. A. Kum Çakıl Ocağı ÖZUĞUR YEM MERMER SAN.5. ŞTİ. LTD.Ş. TİC.ŞTİ. TİC.ŞTİ Alçı taşıOcağı M. LTD. Toprak Ocağı NİYAZİ ÇETİN Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Kum Ocağı AKDEMİR KİREMİT VE TUĞLA FAB.Kurşunlu Muttalıp Köyü 28 MEHMET TANIR Kum Ocağı KORAL MADENCİLİK A.Ş Mıcırtaşı Ocağı AKYÜZ MADENCİLİK LTD.TİC. LTD.Ank. Alçı taşı Ocağı SAKARYA MOZAİK A. Toprak Ocağı UYGUNLAR İNŞ.LTD. Sivrihisar. Mıcırtaşı Ocağı ALİ ÖZTÜRK Mıcır Taş Ocağı İSA ÇAKIR Kalsit Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı ÖZER TOPRAK GIDA OTOMOTİV SAN.Karadat Emircioğlu Köyü 27 Sivrihisar . Sepiyolit Ocağı ve Kırma Öğütme Tesisi FİKRET İPEK Kum Ocağı ESBETON A. LTD.Ş. LTD. ŞTİ. Kırma Eleme Tesisi FAALİYET SAHİBİ ÜÇELLER NAK.Oğlakçı Köyü ve Ballıhisar Yolu Muttalıp Beldesi Merkez Yörük Karacaören Köyü Karadat Köyü Sivrihisar Merkez Danışment köyü Sivrihisar İstiklalbağı Köyü İnönü Oklubalı Köyü Ballık Mevki Merkez Musaözü Köyü Merkez Musaözü Köyü Seyitgazi İdrisyayla Köyü Merkez Danişment Köyü Muttalıp Köyü Merkez Karagözler Köyü MERKEZ Karagözler Köyü Merkez Muttalıp Beldesi Karadere ve Tilkini mevkii Merkez Zincirlikuyu Kızılinler Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Kapukaya Köyü İmişehir Köyü Sakarıkaraören Esk.Ş. ŞTİ. BÖLGE MÜD.B.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SIRA NO FAALİYET YERİ Muttalıp Köyü Yörük Ören Keskin Köyü Yörük Yayla FAALİYET SAHİBİ ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC. TARIK GÜRLER Stabilize Ocağı GÜVENSOY SU-TAŞ-KUM SAN.Kum Ocağı DADAŞ KUM HAF. SAN. BÖLGE MÜD. Kum Ocağı MEHMET KUŞ Kum Ocağı KÖKTEN İNŞ.MAK.

Kum ve Çakıl Ocağı Yörük Karacaören Sivrihisar 33 .A. Keskin Köyü Taş Ocağı ILGAZLAR İNŞAAT A.Ş.Ş. TİC. TAAHHÜT TİC. MİNAREL DOLGU .Kırka yolu mevkii İnönü-Dereyalak Köyü Gölyeri mevkii Seyitgazi Çukurca Köyü Seyitgazi Şükranlı Köyü Sivrihisar Hüdavendigar Köyü Merkez İlçe Kanlıpınar Köyü Sivrihisar Dinek Köyü Beylikova Yukarı Dudaş Köyü Merkez İlçe Karaçay Köyü Merkez İlçe Sepetçi Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Alpu Gökçeoğlu Köyü Seyitgazi Göknebi Köyü Keçeliözüdere Seyitgazi Kırka Lepçek Deresi 73 Muttalıp Köyü MıhallıççıkÇukurören Köyü Muttalıp Köyü Mahmudiye Yenimahalle Mehmet beyderesi MERKEZ Zincirlikuyu Köyü Merkez Muttalıp beldesi Bayıraltı mevkii Merkez Karapazar köyü taşlıyatak mevkii Beylikova-Okçu Köyü 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Sivrihisar-Kurtşey Köyü MerkezZAĞUTOĞLU HAF. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.SAN.MAK.LTD.TİC.BŞK.LTD.TİC.ŞTİ Stabilize Malzeme Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN.LTD.TİC.VE TİC.VE SAN. Taş Ocağı Merkez Kireç Köyü 69 Muttalıp Köyü 70 Mıhallıççık –Çukurören Kesteldere Mevkii SivrihisarBöğürtlen Köyü Karapazar Köyü 71 Mahmudiye 72 Mihalıçcık-Dağcı Köyü Merkez-Yukarı Kalabak Köyü Merkez-MuttalıpKöyarkası Bayıraltı Mevkii Merkez-Gümele Köyü. LTD. Sivrihisar-Çaykoz köyü Sivrihisarİstiklalbağı köyü BeylikovaEmircik Köyü 44 LÜTFÜ İKİPINAR Manyezit Kili Ocağı GÜNEŞ KUM NAK. TİC.A.Ş.Ş. A.İNŞ. A. A. Kalsit Ocağı AEM SAN.ŞTİ. TİC. SAN VE TİC LTD. Kil Ocağı ABDULLAH ALEMDAR Mıcır Taş Ocağı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taş ve Kil ocağı ÖNCÜ MADENCİLİK MÜH. TİC. Toprak Ocağı AHMET REFİK ZAYIF Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Stabilize Dolgu Malzemesi EMİNE AYDINLI Taş ocağı ALİ İHSAN ÇETİN Volkanik Tüf Ocağı ÇİLEM MAD. A. ŞTİ. LTD. Mozaik taşı Ocağı BALCI MADENCİLİK SAN. Kalsit Ocağı ALAADDİN ARPACI Feldspat Maden Ocağı ZEKİYE ÖNCÜL Dolomit Sepiolit Madeni ALARKO CARRİER Ariyet Ocağı AHMET KIZILBÜK Manyezit Madeni OHL ASLİM ALARKO MUSTAFA KALAYCI ETİ MADEN İŞL.NAK.TİC. Kum ve Çakıl Ocağı SİVRİHİSAR BEL.Ş. Alçıtaşı Madeni İşl. BŞK.VE SAN. Köyü KILIÇOĞLU TOPRAK SAN VE TİC.LTD.İŞL. ÇİLEM MAD. ŞTİ.Ş.ŞTİ.ŞTİ. Kil Ocağı KILIÇOĞLU TOPRAK SAN.Çavuşdan mevkii PAR-SA İŞ MAK.LTD. ÇETİN PAŞALAR MADENCİLİK TİC. Kum ve Çakıl Ocağı KARADENİZ MOZ. Taş Ocağı BAYRAKTAR NAK.Ş. Keskin Köyü Toprak Ocağı Ilgazlar İnşaat A.Ş.Ş. Kum Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN.ŞTİ.NAK. BŞK.SAN.LTD Muttalıp.SAN. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.A.VESA. Kum-Çakıl Ocağı ETİ MADEN İŞL.TİC.SAN. YEDEK Sivrihisar-Babadat PAR.NAK.TUR. TİC.STİ.Ş. KEMAL ÖLÇÜ ÇUKURCA TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ŞÜKRANLI TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ABS ALÇI VE BLOK SAN A. Mıcır Taş Ocağı GÜVENSOY SU TAŞ KUM VE TİC. HAF.ŞTİ.LTD. MÜŞ.HAF.SIRA NO 22 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ SEFEROĞLU İNŞ.

200. LTD.050 1. TİC.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 kayıtları.Ş. ŞTİ. Bölge Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 2.000 12. NAK. Yörük Karacaören SAN . A. MAD.A. Bentonit Ocağı SERKAY ASFALT SAN. Kil Ocağı HATİPOĞLU GÜNEŞ KİR. SAN. A.Ş Sağdıkbağı Kum Ocağı GÜNYÜZÜ MERMER KUM SAN. Talk Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı Merkez İlçe Muttalip Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Sakarı Ilıca İlçesi Taşköprü Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Mihalıççık Sazak Köyü Mihalıççık Yunusemre Köyü 89 90 91 99 100 101 102 103 104 AK MICIR İNŞ.209. Kalker Ocağı ESAN ECZACIBAŞI END.000 600.Ş.SIRA NO 65 67 68 92 93 94 95 96 97 98 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ MAKİMSAN ASFALT TAAH.Ş. LTD ŞTİ. İNŞ. LTD.VE TUĞ SAN.000 1.487. A. ŞTİ.000 950 1. Ocağı Merkez ilçe Sevinç Köyü Merkez İlçe Demirli Köyü İnönü Oklubalı Köyü Mihalıççık Ahırköy Okçudere Mevkiii Mihalıççık Ahırköy Akçaağıltepe Mevkii Merkez İlçe Beyazaltın Köyü Sivrihisar Dürmek Beldesi Sivrihisar Böğürtlen Köyü Seyitgazi Aşağısöğüt Köyü ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 Eskişehir Yöresindeki Önemli Hammaddelerin Adları Hammadde adı MANYEZİT MERMER BORAKS KROM LÜLETAŞI Görünür Muhtemel Mümkün 35 mil. LTD. ŞTİ. m³ 2.000 18. MOZ.000 5 milyon m³ 30 milyon m³ 520.Ş. LTD.696.MAD.000 sandık (toplam) KAYNAKÇA : 1.Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünü Verileri (1998-2004) 34 . Kil Ocağı SEBAD TOPRAK SAN. SivrihisarPAZ.A. 3.DSİ III.TİC. TİC. Mıcırtaşı Ocağı UYSAL HAZIR BETON ÜRET.000 Toplam 30.Ş. TEM. ÖZEN PETROL ÜRN. TİC. ŞTİ. HAM. SAN. SAN.İNŞTAAH.120. SAN A.VETİC. ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı KEMAL AKTAŞ Lületaşı Ocağı KARTAL YAPI İNŞ. Kil Ocağı ARBİL MAD. TİC. Beylikova Kum ve Çakıl Ocağı HERİŞ SER VE TURZ.VESA. Taş Ocağı ETİ MADEN İŞLETMELERİ Geçirimsiz Malz.

0 8 3.(C).8 SSW 4 27.7 2 3 3 2. 2004 yılı ortalama fırtınalı gün sayısı Aylar Gün sayısı 1 1.0 3 1.5 SW 10 20.6 m/sn hızla eser. Genellikle Eskişehir’de kışlar parçalı bulutlu.4 WNW 6 25. yükseltileri. baharlar orta derecede yağışlı ve yazlar ise az bulutlu ve açık geçer.1. denize olan uzaklığı gibi nedenlerden dolayı kara iklimi özelliğine sahiptir.8 12 2.0 4 2. (1949-1990 yılları).(1949-1990) Aylar Rüzgar hızı (m/sn) Rüzgar yönü 1 21 SSW 2 24. coğrafi şartları.6 6 2.5 Aylara göre en kuvvetli rüzgar hızı ve yönü şu şekildedir.9 5 2. Bir taraftan da Ege ve Marmara bölgelerine yakın olması nedeniyle bu bölgeler ikliminin etkilerini taşımaktadır.5 NW 7 27.8 8 3. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.0 2 2.7 SSW 11 24. Aylar Ortalama rüzgar hızı m/sn 1 3.1 İKLİM VE HAVA Eskişehir.0 7 1.5 11 2. 2004 yılına ait ortalama rüzgar hızı aylara göre şu şekildedir. 35 .0 10 11 12 2004 yılı yıllık toplam ortalama fırtınalı gün sayısı 13’dir.1 Doğal Değişkenler C.3 10 1.0 6 1.6 W 5 24.4 SW 12 25. kar yağışlı.0 9 1. Aylar Yön 1 E 2 E 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 W 11 E 12 E E : Doğu W : Batı Yıllık hakim rüzgar yönü batı yönündedir.1 9 2.6 NNW 8 20. yeryüzü şekilleri.5 NW 3 26. Yıllık ortalama rüzgar hızı 2.7 m/sn dir.9 4 2.7 7 2.1.7 NNE 9 20.1 Rüzgar Hakim rüzgar yönü aylara göre şu şekildedir.0 5 1.2 NW N : Kuzey S : Güney Yıllık en kuvvetli rüzgar Temmuz ayında NW (Kuzeybatı) ve N (Kuzey) yönlerinden 27.1. C.

1.0 7 16.0 12 6.3 milibardır.0 10 3.Basınç (milibar) 1 919. GRAFİK C.0 Yıllık toplam 146 gün kuvvetli rüzgarlı geçmektedir.1.0 3 12.5 4 923.0 923.Basınç (milibar) (1933-1990) Ort.0 8 17.1 7 923.1 Ortalama Mahalli Basınç 935 930 925 920 915 910 905 900 895 890 O C A ŞU K BA T M AR N T İS A M N AY H AZ IS İR TE AN M AĞ MU Z U ST O EY S LÜ L EK İM KA S AR IM AL IK ORT.4 2004 yılı yıllık ortalama yerel basınç ise 925.4 8 9 10 11 926.1 2 925.7 3 928.8 6 925.0 5 15. 36 .2 Basınç 2004 yılı yıllık ortalama yerel basınç Aylar Ort.0 6 20. C.BASINÇ (milibar) Ort.0 2 11.2004 yılı ortalama kuvvetli rüzgar gün sayısı Aylar Gün sayısı 1 9.2 928.9 12 930.0 11 13.0 4 13.1 927.Basınç(milibar)2004 AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı en yüksek basınç Aylar Basınç (milibar 1 930 2 934 3 939 4 934 5 928 6 929 7 930 8 929 9 933 10 932 11 935 12 937 2004 yılında en yüksek yıllık mahalli basınç Mart ayında 939 milibar olarak tespit edilmiştir.0 9 11.9 5 922.

AĞ H 37 AR M N AL IK L TO S AK İM N BA AR LÜ SI M T AN UZ .GRAFİK C. Grafik C.1.3 Yıllık En Düşük Mahalli Basınç 930 En Düşük Yerel Bası nç (mb) (1933-1990) En Düşük Yerel Bası nç (mb) (2004) EN DÜŞÜK YEREL BASINÇ (mb) 920 910 900 890 880 870 T AY IS İS A O C AZ İR M EK ŞU US EY KA M TE M AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 C.1.2 Yıllık En Yüksek Mahalli Basınç 950 EN YÜKSEK BASINÇ (milibar) 945 940 935 930 925 920 915 M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S EY LÜ L C AK ŞU BA T AR T N İS AN AR AL IK KA SI M EK İM En Yüksek Basınç (milibar) En Yüksek Basınç (milibar) (2004) O M AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Aylara göre 2004 yılı en düşük mahalli basınç ise: Aylar Basınç (milibar) 1 896 2 912 3 916 4 913 5 915 6 918 7 918 8 920 9 921 10 925 11 917 12 916 En düşük yıllık mahalli basınç 896 mb Ocak ayında tespit edilmiştir.3 Nem 2004 yılı yıllık ortalama nisbi nem (%) Aylar Nisbi ort.(%) nem 1 77 2 66 3 53 4 55 5 54 6 52 7 44 8 51 9 48 10 59 11 67 12 75 Yıllık ortalama nisbi nem % 58 dir.

GRAFİKC.5 Yıllık En Düşük Bağıl Nem 60 50 40 30 20 10 0 M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S KA SI M T EK İM AR AL IK O C AK ŞU BA T İS AN EY LÜ L M AR EN DÜŞÜK BAĞIL NEM % TE AYLAR En Düşük Bağıl Nem % (1929-1990) En Düşük Bağıl Nem (2004) N AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 En yüksek nem olarak meteorolojide % 100 oranı vardır.4 Yıllık Ortalama Bağıl Nem 90 ORTALAMA BAĞIL NEM % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 İR AN M M U AĞ Z US TO S EY LÜ L EK İM KA SI M AR AL IK AK ŞU BA T M AR T N İS AN AY IS C Ortalama Bağıl Nem % (19291990) Ortalama Bağıl Nem (2004) O M H AZ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı en düşük nisbi nem (%) Aylar Nisbi nem Min. 1 49 2 9 3 7 4 8 5 14 6 8 7 8 8 8 9 5 10 12 11 18 12 34 GRAFİK C. Aylık ortalamalar incelendiğinde Haziran Eylül ayları arasında ortalama nemin en az olduğu Ocak ayının ise % 49 ile en nemli ay olduğu görülmektedir. 38 .

3 7 4 -8.0 5 5 0.7 10 182.8 5.8 23 12 -9.8 26 6 4. 2004 Yılı En Yüksek Sıcaklık ve Günü Aylar En yüksek sıcaklık°C Gün 1 11.6 17. Buharlaşma 2004 Yılı Ortalama Buharlaşma (mm) Aylar Ort.7 20.1.2 21 10 27.2 11 8 34.5.6 17 11 25.1.7 °C dır.0 18.C.1.5 12.6 6 228.Yıllık ortalama sıcaklık 10.8 21.5 28 3 24.8 1 En yüksek sıcaklık Temmuz ayında (11.4 24 6 31.4 2 12 12.4 14 7 35.2 27 9 33.4 16 2 20.2004) -18.10 25 11 -7. en sıcak ay Temmuz ayıdır.2 13 10 -0.07.7 1.0 15 3 -9.1 24 2 -18.2004) 35.4 9.6 14.01.3 1.0 18 8 9.8 7 328.sıcaklık -0.0 28 4 29.2 olarak ölçülmüştür 2004 Yılı En Düşük Sıcaklık ve Tarihi Aylar En sıcaklık°C Gün ve Yıl 1 düşük -18.4 9 245.5 8 265.1 11 5 26.6 Yıllık Ortalama Buharlaşma YILLIK ORTALAMA BUHARLAŞMA (mm) 350 300 250 200 150 100 50 0 AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S KA SI M AR T Ü L M N İS AN C AK BA T EY L EK İ AL I K Yıllık Ortalama Buharlaşma(mm) (1962-1990) Yıllık Ortalama Buharlaşma (2004) ŞU O M AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 39 AR M .2 17 En düşük sıcaklık Ocak ayında (24.4 Sıcaklık 2004 yılı ortalama sıcaklık (°C) Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ort. (mm) 1 Buharlaşma 0 2 0 3 0 4 0 5 194.3 29 9 0.1 olarak ölçülmüştür C.4 2 7 8.0 11 0 12 0 GRAFİK C.4 (°C) En soğuk ay Ocak.1.1 5.

9 9 0 10 4.0 8 7.1 2 3.YAĞIŞ (mm) 40 30 20 10 0 Ort. Yağış(mm) 1 9.8 11 15.6.1.8 3 11.9 12 8.2 6 12.8 Yağışlı Gün Sayısı 20 YAĞIŞLI GÜN SAYISI 15 Yağı şlı Gün Sayı sı Yağı şlı Gün Sayı sı (2004) 10 5 0 U Z R T YI S AN YL Ü L Kİ M AK IM K AS N S T Zİ R A N İS R AL IK A BA O C TO A A M M M M U Ğ U S Ş H A TE AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 A 40 E E AR M AL I K .4 6 27.6. Yağış 1 56.1 12 26.10.0 10 5.3 9 0.1.3 4 40.3 3 17.C.0 11 8.Yağmur 2004 yılı aylık ortalama toplam yağış (mm) (kg/m²) Aylar Ort.1.1943 tarihinde 53. Yağışlar C.1.7 Yıllık Ortalama Yağış 60 50 ORT.2 2004 yılı günlük en çok yağış miktarı Aylar Ort.7 4 15.0 8 4.min.Yağış (mm) (2004) KA SI M AY IS EK İM Ü L C AK AR T N İS AN BA T H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S ŞU EY L M O AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Bir gün içerisinde en fazla yağış 16.6 2 8.2 7 0.9 5 22. 2004 yılı yağışlı gün sayısı Aylar Yağışlı sayısı 1 gün 21 2 7 3 9 4 11 5 8 6 7 7 0 8 2 9 0 10 6 11 9 12 10 25 GRAFİK C.5 7 0.3 5 6.Yağış (mm) (1929-1990) Ort.8 GRAFİK C.7 mm olarak ölçülmüştür.1.

0 6 0.0 8 0.2 4 5.KAR YAĞIŞLI GÜNLER 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ort.9 Donlu Gün Sayısı DONLU GÜN SAYISI 25 20 15 10 5 0 O C A Ş K U B A T M A R T N İS A N M A H YIS A Zİ R TE AN M A MU Ğ Z U S TO S E YL Ü L E K İM K A S I A M R A LI K donlu gün sayısı AYLAR Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı kar yağışlı gün sayısı Aylar Kar yağışlı sayısı 1 gün 15 2 8 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 5 12 1 En fazla kar yağışı Ocak ayındadır. GRAFİK C.2 Kar.C.6.10 Kar Yağışlı Gün Sayısı ORT.1 2 18.Kar Yağışlı Günler (2004) M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 41 M AR AL IK T AK ŞU BA T N İS AN M AR EY LÜ EK İM L KA SI O C . Dolu.5 gün donlu geçmektedir.7 11 10.0 7 0.0 10 3. GRAFİK C.0 9 0.8 3 17. Yıllık ortalama toplam 31gün kar yağışlı geçmektedir.0 12 18.3 5 0. Aylar Donlu gün sayısı 1 23.Kar Yağışlı Günler Sayısı (1951-1990) Ort. Yıllık ortalama toplam 96.1.1 En fazla donlu geçen gün sayısı Ocak ayındadır.1 ve daha düşük olduğu günler) 51 yıllık ölçüm sonucuna göre aşağıdaki gibidir. Sis ve Kırağı Donlu gün sayısı (minimum sıcaklığın –0.1.

2004 yılı Ortalama Kar Örtülü Gün Sayısı Aylar Kar örtülü sayısı 1 gün 13 2 13 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 8 12 En fazla kar örtülü ay Ocak ve Şubat aylarıdır.11 Kar Örtülü Gün Sayısı 16 KAR ÖRTÜLÜ GÜNLER SAYISI 14 12 10 8 6 4 2 0 Kar Örtülü Gün sayısı (1928-1990) Kar Örtülü Gün Sayısı (2004) S H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S KA SI M Ü L M N İS AN BA T M AR T O C AK M AY I ŞU EY L EK İ AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 2004 yılı en yüksek kar örtüsü (cm) ölçüm sonuçları Aylar En Yük. Yıllık ortalama toplam 35 gün kar örtülü geçmektedir GRAFİK C.12 En Yüksek Kar Örtüsü 35 EN YÜKSEK KAR ÖRTÜSÜ (cm) 30 25 20 15 10 5 0 M AY IS H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S EK İM M T AK ŞU BA T İS AN M AR EY LÜ KA SI AR AL O C IK L AR AL I K En Yüksek Kar Örtüsü (cm)(1929-1990) En Yüksek Kar Örtüsü (cm) (2004) N AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 42 . Kar örtüsü (cm) 1 14 2 11 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 6 12 GRAFİK C.

1. 7 mahalle ve 4788 hektar arazi taşkından korunmuş. Nedenleri bitki örtüsünün zayıflığı.3 8 9.1.7 3 41. YAĞIŞ TE AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Yıllık ortalama toplam yağış 372. Aylık ortalama yağış 16 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar Aylık ort. 5628 hektar bataklık arazi kurutulmuş bulunmaktadır.1.1. 17 adet köy.13 Ortalama Yağış 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 AN S Z T L AK AN IS U BA AR LÜ O İM SI AY ST EK İS İR ŞU EY KA O M M AZ AR M N AL M C IK M T ORT.0 10 27. Yağış (mm) 1 39. barajdan olabilecek taşkın böylece önlenmiştir. Porsuk Barajı 1971 yılında yükseltilerek.1.7 Seller Eskişehir’de 1963-1964 ve 1968 yıllarında büyük bir sel yaşanmıştır. Etkileri ise tarımda verim düşüklüğü ve yerleşim alanlarının da zarar görülmesidir.2 7 12. C. Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı fazladır. yağış şiddetinin düzensizliği ve dere yataklarının yetersizliğidir. Sarıcakaya’ya ait meteorolojik bilgiler aşağıdadır. 1 ilçe. YAĞIŞ (mm) ORT.8 Kuraklık Eskişehir İlinde sert bir karasal iklim görülmektedir.9 9 13. C.8 4 36.8 5 53.6 2 33. kışlar ise sert ve yağışlı geçer.1. Uygulaması yapılan Küçük Su İşleri Tesisleri .C. Bu etütlerin 76 adedinin uygulanması yapılmış olup geriye kalan 82 adedi uzun vadeli uygulama programı taslaklarında yer almaktadır.10 Mikroklima İlimiz Sarıcakaya İlçesi (225 m) mikroklima özelliği göstermektedir.4 11 30.6 6 30. Yazlar sıcak ve kurak. Eskişehir İl sınırları içinde 1992 yılı sonuna kadar 158 adet taşkın koruma ve kurutma etüdü yapılmıştır.0 12 44.2 mm’dir.0 GRAFİKC. AĞ H U 43 .

Aylık ortalama sıcaklık 7 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar Ort.4 2 5.9 11 10.2 7 25.15 Donlu Gün Sayısı DONLU GÜN SAYISI 10 8 6 4 2 0 O C ŞU AK BA M T AR N T İS A M N AY H AZ IS İ TE RA M N AĞ M U UZ ST O EY S LÜ L EK İ KA M S AR IM AL IK donlu gün sayısı AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Ortalama nisbi nem (%) 8 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar Ort.6 2 9.1 3 6.0 Yıllık ortalama sıcaklık 15. GRAFİK C.6 Yıllık ortalama toplam 33.0 10 15.1 12 6.5 4 0. SICAKLIK -10 AYLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Aylar Ort.14 Ortalama Sıcaklık 30 ORT.1 gün donlu geçmektedir.6 4 14.2 12 6. 44 . GRAFİK C.1 5 18.3 8 25. Sıcaklık (°C) 1 5. Sıcaklık(°C) 1 7.1°C dir. Nisbi Nem (%) 1 72 2 68 3 61 4 57 5 60 6 57 7 56 8 58 9 60 10 70 11 70 12 72 Yıllık ortalama nisbi nem % 63 tür.2 9 22. SICAKLIK (°C) 25 20 15 10 5 0 M AY HA IS Zİ RA N TE M M AĞ UZ US TO S EY LÜ L EK İM ORT.3 3 8.9 6 23.1 5 - 6 - KA SI M AR AL IK O CA K ŞU BA T M AR T Nİ SA N -5 7 - 8 - 9 - 10 - 11 3.

0 4/80 En yüksek Sıc.5 1/81 5 1. Bu bölgelerde de düzenli bir yapılaşma söz konusu olmayıp özellikle yeşil alana yer vermeyen bitişik nizama yer verilmektedir. Halen her yıl yüzlerce hektar tarım toprağı ya şehirleşmeye yada sanayileşmeye açılmaktadır. N İS B İ N E M ŞU M M O M N U A K TE H AY LAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 En yüksek sıcaklık ve tarihi 8 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar 1 2 25.G R A F İ K C .5 3/82 8 10.5 10/82 4 34 10/82 5 38. NİSBİ NEM (%) 70 60 50 40 30 20 10 N Z S IS LÜ A İM U O M K N T ST M R EK A B İS C SI Y A EY Zİ A A LI A R A A K T L O R T .2.5 8/84 7 42.0 °C ile 12.0 31/87 11 -3.8 Günü ve Yılı 18/82 En yüksek sıcaklık 42.(°C) Günü ve Yılı 1 -7.1985 tarihinde –13 olarak tespit edilmiştir. Öncelikle şehir merkezi ve şehrin büyüme yönü verimli tarım toprakları üzerinde olmuştur. tarım topraklarının kaybını ve yeşil alan yokluğunu getirmektedir.2.(°C) 20.0 12/80 8 40.5 7/84 11 24.2 18/82 3 30.2 4/80 12 22. En düşük sıcaklık ve tarihi 8 yıllık ölçüm sonuçlarına göre : Aylar En düşük Sıc.2 16/83 9 6. Bu düzensiz kentleşme beraberinde altyapı yetersizliğini.8 26/87 2 -13. Büyükşehir Belediyesi çözüm olarak uydu kentler oluşturmaktadır. C.2 28/86 12 -6. Yapay Etmenler C.0 30/86 10 0.07.1.2.1.1980 de tespit edilmiştir.5 17/86 10 35.0 22/85 3 -8.8 1/85 9 37.5 1/81 6 8.5 8/82 6 38.1. Ancak şehirleşmenin daha sağlıklı olabilmesi için izinsiz yapılaşmaya karşı kesin önlemler alınmalı ve sıkı A Ğ 45 A R .0 1/85 4 -0.5 11/86 En düşük sıcaklık 22.1 6 O r ta la m a N is b i N e m S a y ısı 80 ORT.0 17/82 7 7. Plansız Kentleşme Eskişehir İli düz bir ova üzerine yayılmıştır.

3.1. Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü. Eskişehir’deki hızlı sanayi gelişiminin ardından artan iş imkanları ve yükselen hayat standardı ili göç veren bir il olmaktan çok göç alan bir il konumuna getirmiştir.12.1994 tarih ve 10 nolu kararı ile 11 büyük kuruluşa doğalgaza geçme zorunluluğu getirilmiştir. araştırmış ve bir “Kömür Komisyon Raporu” hazırlamıştır. 20.2. Toplam kentsel yeşil alan yüzölçümü 258. kent merkezinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise 5.1. C. Eskişehir’in dış göç oranının 1990 nüfusu içindeki payı ‰ 80. : 6000 ( -500) kcal/kg : % 1 + (% 0. Yeşil Alanlar Eskişehir İli içindeki yeşil alanların toplamı 3.513’e ulaşılmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi.06. Raporun sonucunda kaloriferli binalarda ithal taş kömürü. Sağlık Müdürlüğü.1995 tarih ve 12 nolu kararından sonra gerçekleşmiştir. temiz ve kaliteli yakıta dönüşüm planlarının hazırlanması ve kararlı bir şekilde uygulanması ilk defa Mahalli Çevre Kurulunun 20. İl merkezinin zamanla büyüyüp gelişmesi sonucu yerleşim alanı içinde kalan büyük endüstri kuruluşları da teknolojilerinin eski olması ve kullandıkları yakıt nedeniyle hava kirliliğinin artmasına sebep olmuştur. Ayrıca Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile doğalgaz projesi tamamlanmış konutlarda da doğalgaz kullanımına geçilmesi için değişik tarihleri kapsayan süreler verilmiş ve genelinde doğalgaz kullanan abone sayısı 2000 yılı sonu itibariyle ile 65.02.2. İl Çevre Müdürlüğü. ülkemizde kömür çeşitleri ile ithal edilebilecek kömürleri her yönüyle incelemiş.1995 tarih ve 12 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararının devamı niteliğindeki 19.1998 tarih ve 5 nolu.1999 tarih ve 3 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile de aynı yakıt programı ve alınan tedbirlere devam edilmiş ve şehir merkezinde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütünce belirlenen hedef değerlerin altına indirilmiştir.588’e ve 2004 yılı sonu itibarı ile 106.2000 tarih ve 770-4508/18791 sayılı yazıları ekinde belirtilen daha önce hava kirliliği yaşamış illerde alınan tedbirlerin devamına ilişkin görüşleri doğrultusunda şehir merkezinde geçmiş yıllarda olduğu gibi . Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün 11.09. Eskişehir Çimento Fabrikası ve Eskişehir Şeker Fabrikası’ndan seçilen konusunda uzman kişilerden oluşturulan komisyon.93 m²’dir. (2000 yılı nüfus sayımına göre) C. a) Alt Isıl Değeri (min) Toplam Kükürt Değeri (max) Uçucu Madde Toplam Nem (max) özelliklerini taşıyan ithal kömürlerin. iç göç oranı ise ‰ 91’dir. 2002 yılı sonu itibarı ile 91. Bu nedenle Mahalli Çevre Kurulunun 02.625.1) : % 12-22 + (% 1) : % 10 + ( % 1) (satışa sunulan) (kuru bazda) (kuru bazda) (satışa sunulan) 46 . Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.07. 06. 2001 yılı sonu itibarı ile 76.838’e .501 m²’dir.2. Isınmada Kullanılan Yakıtlar Şehrimiz için temiz hava planlarının yapılması.02.106’ya .2 ha olup.denetimler yapılmalıdır. sobalı evlerde SOMA+18 Lavvar ve kok kömürü kullanılması tavsiye edilmiştir.

Karacaşehir.Alt Isıl Değeri (min) Toplam Kükürt Değeri (max) Nem (max) Tane Boyu 18 mm altı (max) Tane Boyu 50 mm üstü (max) Tane Boyu 100 mm üstü : 4500 ( -500) kcal/kg (satışa sunulan) :%1 (satışa sunulan) : % 20 (satışa sunulan) : % 10 : % 20 : % 0.Mahalli Çevre Kurulu Kararı’na uygun kömür satacağına dair noter tasdikli taahhütname istenmesine. Yukarıçağlan. : 6200 ( -200) kcal/kg : % 0. b) Konutlarda ve sanayide % 1. Mamuca ve Kanlıpınar köylerinde de aynı yakıt programının uygulanmasına. % 1.Kömür satışı yapmak isteyen kişi.5 kükürt içeren kalorifer yakıtı (Tüpraş 615-Kalorifer Yakıtı) kullanılmasına.9 (max) : %12-28+(%1) : % 10 (max) : %14 (max)(+%1 tolerans) :18-150 mm (18 mm altı 150 mm üstü için max %10 tolerans) özelliklerini taşıyan ithal kömürlerin. .Yukarıdaki hususlara uymayan veya yerine getirmeyen kömür satışı yapan yerlerin Satış İzin Belgelerinin yenilenmemesine veya iptal edilmesine. bu özellikleri taşımayan kömürlerin satılmasına ve kullanılmasına izin verilmemesine karar verilmiş ve uygulanmıştır. Keskin. Emirceoğlu.5 dan fazla kükürt içeren sıvı yakıtların kullanılmamasına. Alt Isıl Değeri (min) Toplam Kükürt Değeri (max) Nem (max) Tane Boyu 18 mm altı (max) : 4500 ( -500) kcal/kg :%1 : % 20 : 18-150 mm (18 mm altı 150 mm üstü için max %10 tolerans) Alt Isıl Değeri (orjinalde) Kükürt (kuru bazda) Uçucu madde (kuru bazda) Toplam Nem (orjinalde) Kül (kuru bazda) Boyut özelliklerini taşıyan yerli kömürlerin satılmasına ve kullanılmasına . .0 özelliklerini taşıyan Soma + 18 Lavvar Linyit kömürlerinin satılmasına ve kullanılmasına. Aşağıçağlan. yenileme işleminde Eylül ayının baz alınmasına. Satış İzin Belgelerinin yenilenmesi sırasında. Yukarısöğütönü. 26.2004 tarih ve 05 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile şehir merkezinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da. c) Bu özellikleri taşımayan katı ve sıvı yakıtların satılması ve kullanılması sonucu hava kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olan Muttalip Beldesi.Taahhütnamede kurul kararına uygun kömür satmadığının tespit edilmesi halinde Satış İzin Belgesinin ve Ruhsatının iptal edileceğine dair hususların yer almasına. kuruluş ve işletmelerin Satış İzin Belgelerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca izin süresi sonunda yenilenmesine. 47 . kurum. (a) ve (b) bentlerinde belirlenen özelliklerin dışında yakıtların satılmasının ve kullanılmasının yasaklanmasına. .05. Aşağısöğütönü. kurum ve kuruluşların bağlı bulundukları meslek kuruluşlarından alınmış Ticaret Sicil Kaydı Belgesi. d) Kömür satışı yapan kişi. Kozkaya. .

kömür üreticisi ve satıcısının bilinmesi. faaliyetleri sırasında yarattığı olumsuzlukların giderilmesine yönelik tedbirleri alamamış ve sağlık koruma bandı gözetilmeden verilmiş ruhsatlı yerlerin hafta sonu çalışma izinlerinin Büyükşehir Belediyesi’nce yeniden gözden geçirilmesine. m)14 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 19.1984 tarih ve 18580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe giren “Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ve Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliği’nin uygulanmasına. n) Yakma dönemi öncesi soba ve kaloriferlere ait baca temizliklerinin yaptırılmasına. h) Şehir merkezine giriş ve çıkış yollarında 24 saat esasına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ı) İl Defterdarlığı Vergi Kontrol Ekiplerince kömür taşıyan araçların kontrol noktalarında denetlenmelerine. g) Kömür satışı yapan kişi.11.e) Konut bölgeleri içerisinde kalmış. denetlemenin etkili uygulanması. bunlarla ilgili bilgilerin Kömür Dağıtım Komisyonu Başkanlığınca aylık olarak Valiliğe bildirilmesine. k) Geçmiş yıllarda Çevre Bakanlığı’nca izin verilen sanayi tesisleri hariç (Çimento ve Kireç Fabrikaları) petrokokun yasaklılık halinin devamına. kömürlerin açıkta satışının önlenmesi. bu kömürlerin analizlerinin yaptırılarak kurul kararına uygun olmadığı tespit edilenlerin köy ilköğretim okullarına gönderilerek ısınmada kullanılmasına.E ‘den Yeterlilik Belgesi almış firmalarca üretilmiş olması. doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını ve bu işlemlerde oluşacak tozumayı önlemek açısından ithal ve yerli kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu Kararının mahrukatçılara tebliğinden itibaren torba kömür olarak mal siparişi yapmalarına ve ellerinde bulunan açık kömürelerin 15. kaçak kömür kullanılmasının önüne geçilmesi. i) Denetimler sırasında kurul kararlarına uygun olmadığı şüphe edilen katı ve sıvı yakıtların Büyükşehir Belediyesi Kömür Dağıtım Deposunda yed-i emine alınmasına. bu sistemlerin non-stop yanmasının sağlanması ve 10-18 mm çapında fındık tabir edilen torbalanmış kömürlerin kullanılmasına. j) Büyükşehir Belediyesi Meclisince kömür satışı yapan yerlerin bir araya toplanmasına ilişkin aldığı karar doğrultusunda kömür satışı yapan kişi. şehir içinde kömür satışı yapan yerlerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimlerinin yapılmasına. bu sistemi kullanan binaların bacalarına filitre takılması. l) İşletme ve konutlarda kullanılan Stokerli (cebri yüklemeli fanlı) sistemlerin T. belirtilen özellikler dışında kömür getirip. 48 .S. kurum ve kuruluşlara toplu olarak yer temini konusunda Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmaların sonuçlandırılmasına. kurum ve kuruluşlarca yükleme ve boşaltma sırasında gürültü ve toz emisyonu kirliliğine sebebiyet verilmeyecek önlemlerin alınmasına. o) Kış sezonu boyunca kalorifer kazanlarının ilk yakış saatlerinin 06:30’a kadar tamamlanmasına. Tepebaşı Belediye Başkanlığı ve Odunpazarı Belediye Başkanlığı Zabıtaları ile İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü’nce denetim ekibi oluşturularak. kömürlerin taşınması. f) İlimizde ısınma amaçlı soba ve kazanlarda kullanılmasında izin verilen kaliteli kömürlerin temini. gerektiğinde 24 saat esasına göre denetim ekibine İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarının da katılmasına.07. şehre merkezine sokmak isteyen araç sahiplerinin Valiliğe bildirilmesine. standart ve yönetmeliğe uymayan yeni binalara oturma izni verilmemesine.2004 tarihine kadar satılmasına ve bu tarihten sonra torbalanmış kömür dışında açıkta kömür satışına izin verilmemesine.

1994 tarihinde başlanmıştır.1.729 adedi ölçüme tabii olup.11. karar verilmiştir.11.) egzoz emisyon ölçümü zorunluluğu getirilmesi ve takibinin yapılması önemli ölçüde katkı sağlamıştır. İl genelinde motorlu araç sayısı 137. Ölçüm yaptırmayan araçların tespiti ve ölçümlerinin yapılması amacıyla 16. Endüstriyel Emisyonlar Eskişehir’de endüstriyel hava kirliliği . dolmuş.2. Eskişehir’de endüstriyel emisyon kirliliğini önleyebilmek veya minimum seviyeye indirebilmek için Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca sanayi kuruluşlarına tebligat yapılarak emisyon izni almaları istenmiştir. Ayrıca toplu taşıma araçlarına (Halk ve Belediye Otobüsleri. sınıflama ve ambalajlama tesislerinin meskun mahal dışında kurulmasına. Mart 2000 tarihi itibariyle Sivrihisar Demir Bakır ve Arabacılar Odası ile yapılan protokol doğrultusunda Sivrihisar İlçesinde de egzoz gazı ölçümleri yapılmaya başlanılmıştır. egzoz gazlarından kaynaklanan emisyonların kontrol altında tutulması amacıyla 2000 yılında da İlimizde egzoz gazı ölçümleri Vakfımız Temsilciliği ile yapılan protokol doğrultusunda 2 ayrı istasyonda ve ilçelerde de seyyar ekip tarafından devam edilmektedir. kamu kuruluşlarına ait araçların.2000 tarih ve 10 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile trafik denetimlerinde emisyon pulu olmayan araçlara yasal işlem yapılarak ölçümlerin en yakın ölçüm istasyonunda yaptırılması. r) İlimiz hudutlarında çıkarılan yerli kömürlere uygunluk ve satış izni belgesinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce verilmesine.4.2. Bu araçlardan 102. Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile emisyon izni verilmesi uygun bulunan kuruluşlar Tablo C. C. s) Kömür paketleme. fenni muayene istasyonlarında emisyon pulu olmayan veya ölçüm süresi geçmiş araçların fenni muayenelerinin yapılmaması uygulamasına başlanmıştır.1989 tarih ve 12 sayılı İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararında belirtilen kademe planı uygulamalarına geçilmesine.1. p) Hava emisyonları ölçümlerinde ani artışların tespitinde ve uyarı kademe sınırlarına ulaşılması durumunda 10. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar İlimizde egzoz gazı ölçümlerine Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ile Vakıf Başkanlığı arasında yapılan protokolle 14.5. konutlarda 20 ºC’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına.261 adettir. C. 49 . ş) Alınan kararlara uygun olmayan katı ve sıvı yakıt satışı yapan ve yakanlarla kararlara uymayanlara 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu. 2000 yılından sonra ölçüm yaptıran araç sayısının artmasında.12.ö) Dış ortam sıcaklığı 15 ºC’nin altında olduğu günlerde kalorifer ve sobaların iş yerlerinde iç ortam sıcaklığı 18 ºC. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Türk Ceza kanununa göre işlem yapılmasına. fenni muayenelerde ve trafik kontrollerinde egzoz ölçümlerinin yaptırılıp yaptırılmadığına bakılması önemli rol oynamıştır. taksi vs.1’de verilmiştir. baca gazlarından kaynaklanan genel kirleticiler ile sanayinin türü ve şekline göre organik ve inorganik diğer kirleticilerden kaynaklamaktadır. Baca gazı ölçüm sonuçları standartlara uygun kuruluşlara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce emisyon izni verilmektedir.

Ş.Şti Esk.11.1994/2 25. Ertan Döküm Makina San.09.04.1996/54 14.1998/87 28.02.09.1998/2 09.07.09.1995/34 18.Ltd.1998 14. Şti Tarhan İnş.12. San.Ş.Ş.ve Hayvancılık Tic. Ambalaj Tes. Tic. Tic. Tam Gıda San.2000/5 29. ESEN Mak. Şti.04.Ş Esbeton Çimento Yan Ürünleri A. Hisarlar Makine San.ve Tic A. Ltd.1998(ÇB) 28.Ş.1998 14.1997/83 10.08. ve Tic. ve Tesis İmalatı San.Ş Çağlayan Mak. Esyem Yem San. Esk-Çimento Fab.1997/78 10.09.12.A. A. Dekor Orman Ürünleri San.ve Tic. Tic. A.Ş.1997/80 10.1999/3 04.1999/4 30.Ş. Jamak Jant ve Makina İmalatı San. İstanbul Seramik San. Et ve Balık Ürünleri A. Akyıldız Madencilik Yükseliş Makine San.1997/84 08. A. Kesimhane Tesisi Peyman Kuruyemiş ve Gıda San.Ş. Turmet Madencilik ve İnş.Tic. ve Tic. Tic. Şti.10.1998/2(ÇB) 19. Tic.01.03. A.1999/8 (ÇB) 02. Ltd.1998/1 19.11. Şti.07.Ş Çıldırlar Kurşun Ltd Şti Alpes Endüstriyel Elek.Ş. Üstüner Madencilik Kimya San. İzolasyon Müesesesi KÖY-TUR Tav.1997/82 10.A. ADRESİ OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Yarımca Köyü OSB OSB OSB Esk-Bursa Yolu OSB OSB Esk-Ank Yolu Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi Sivrihisar-Babadat Baksan Sanayi Sitesi Çukurhisar Beylikova Keskin Köyü Sivrihisar Caddesi No:26 İnönü Muttalıp Çevre Yolu Terminal Karşısı Muttalip Mevkii Muttalip Yolu Üzeri Mahmudiye OSB OSB OSB OSB Muttalip OSB Çukurhisar Yolu Üzeri Baksan Sanayi Sitesi OSB OSB OSB Çifteler OSB OSB OSB OSB OSB Kütahya Yolu 5.Hava İkmal Bakım Merkezi TEI Tusaş Motor San.San.09.Şeker Fab.Ş.1999 06.06. A.A.11.Ş 1.1993/2 25. Özge Gıda San.1996/54 17.02.04.1998/6(ÇB) 14.1999/7 30.2000/4 (ÇB) 29.1999/8 30. Köy-Tür Tavukçuluk San.1995/41 17.1995/41 17.Şti.05. San.1997/79 10.10. Tic.Tic.02. Heriş Döküm San.09.1998/1(ÇB) 28. Tic. Ltd.Ş.07. A.Tic A.1994/2 20.Ş Por-Vit San. A. ve Tic. ve Tic.1999/6 (ÇB) 27.1999/8 30. Km MÇK TARİH VE NOSU 16.Ş.07.1999/6 (ÇB) 30. A.09. Toprak Kağıt A.08.06. Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri A.2000/7 (ÇB) 37.2000/7 26.Ş.Tic A. Ltd. A.A.03.Ş Yalçın Mobilya Öz İnşaat San.Tic. Deniz Döküm San.Ş Dersan Deri San.07.Ş Kesikbaşlar Döküm San.02. A. ve Tic A.03.Ş.1993/1 16. Tic.Ş.1995/13 20.A.San.Ş.12.San.TABLO C. Ford Otomotiv San.Ltd.07. A.Ş.Ş.10.1995/38 17.Ltd Şti Arıkan Kirko ve Makine San.09.1997/72 10. Özge Gıda San.2000/9 50 .08.06. Toprak Seniteri ve İzolatör San.1 Emisyon İzni Alan Kuruluşlar S. Özsan Döküm San Güven Döküm San Emek İnşaat İthalat ve ihracat Ltd Şti Yılmaz Döküm San. Şahlan Kabin Makina San Tic. Tic.Yem Fab.Ş Demircanlar Yağ San.1999/5 27.Müh.Ş.2000/2 18.1993/1 16.A.1995/15 09.09.Ltd.1999/7 30.1997/81 10.10.11.2000/5 31.09.09.06. A.A.07.02.02. A.1993/1 16. Şti.2000/7 31.Tic.Tic.Ş Tüprag Metal Madencilik San.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 KURULUŞUN ADI Doğruöz Giyim Sanayi Oğuzlar Yem Sanayi Sarar Giyim Tekstil Pınar Emaye Isı Gereçleri San.

A.2000/10 05.2003 20.2003 94 95 96 97 98 99 100 101 Sarar Otomotiv San.San.05.04.05. A. Cad.12. Şti.2002/12 25.2002/01 17.Ş.12.01. İncenatör Tesisi Esçelik Isı Cihazları San.10.Ş. ve Tic.2003 20.2000/11 22. Espol Sünger ve Kimya San. Selka Hazır Beton San. Arçelik A.Ltd.Ş.Şti. Eti Bor A.11.A.Ş.2001/10 29.01.2003 22. A.A.NO 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 KURULUŞUN ADI Prestij Mak. İlhanlar Gıda Tavukçuluk Ltd.09.2001/10(ÇB) 26.07.03.09.Ş. A. Şti Paşabahçe Cam San. A.09. OSB OSB OSB Kütahya Caddesi Eskişehir Çevre Yolu Küth. Turan Tarım Makinaları San. Kumsan Asfalt Plent Tesisi Mert Toprak Mamülleri Gençler Petrol Aksa İnşaat Elektrik Gıda San. A.Tic Morgaz Petrol Ürünleri Sarıoğlu Tavukçuluk Emzet Akaryakıt Morgaz Petrol Ürünleri Şirintepe Muttalıp 3 Km Muttalıp 1Km Sivrihisar 20.11.2002/12 25.2001/11 29. Ltd.Ür.05.2001/05 04.Şti.San.03. Gıda San.Ş. Eskim Kimya San.02. Birlik Sünger Kim.Ş Esco Emaye Döküm San.2001/04 19. Ford Otomotiv San.10. Terracco Yapı Malz. A.Sa.2003 20. A.2002/8 28.S.03.05. A.2001/08 04.2001/03(ÇB) 19.02.Km Karagözler Mevkii OSB Alpu Yolu Gökçeoğlu Köyü Aşağısöğütönü Tunalı Mah.04. Orkun Giyim San.Ltd.Ş.Tic.2001/11 16. Gürka Otom.2002/8 31. A. ve Tic.09. Döküm San.07.2003 20.03.2001/10(ÇB) 26. ve Tic.2002/6 24.Tic.2001/05 31. ve Tic.Ş.Ş Kudret Metal İzabe Sanayi İşletmesi Tic. ADRESİ Muttalip OSB OSB OSB (emisyon ön izni) Muttalip OSB OSB OSB OSB İnönü OSB OSB Baksan Sanayi Sitesi Baksan Sanayi Sitesi OSB Baksan Sanayi Sitesi Bursa Yolu OSB Ahmet Kanatlı Cad.03. Akyürek kardeşler Pet. A. Şan Döküm Sanayi Koldaş Döküm Atölyesi Aspen Yapı Sistemleri San.01.Tic.10. Şti.Ür.2003 20.Ş.Ş.2001/04 (ÇB) 19.2003 22.2001/08 11. Şti.2001/04 31. ve Tic.12.Ltd.2001/03 22.2002/7 28.12.11.Tic.Tic.04.Ş. İzocam San.0.Ş.2003 20.2002/05 28. ESKAR Et Ürn. Burhanlar İnş.42002/04 22.Ş.2001/08 04. ve Tic.02.Şti. Tülomsaş Lokomotif ve Motor San.Ş. ve Tic.10.2002/12 25. Tic.(Sanayi Karşısı) MÇK TARİH VE NOSU 16. Tic.10. Selka Betonica San.2002/10 31. ve Tic.2003 20.2001/04 19.2001/03(ÇB) 22. 71 Evler Mah. Yol Ayrımı OSB Kırka OSB Çifteler Sivrihisar Ankara yolu Emko Sanayi Sitesi Kütahya Caddesi No:204 Bursa Yolu 10. Şti.2002/04 17.03. ve Tic. Ltd. Yeni Otogar yanı TFOŞ Trafik Araç Gereç Bahar Petrol San. A.2001/09 11.09.02.Tic. A. Tic. Şti.Ltd.02. Botel Bobin Teli ve Kablo San. Özçancı Emaye Isı MamülleriSan.2002/10 25.Ş.08. Çelikoğlu Ulus Nakliyat Ltd.Şti. ve San.08.04. Tic.03. (Taş Ocağı) Anadolu Tarım ve Hayvan Ltd.Ş.Md. A.2001/09 11.2001/05 (ÇB) 31.02.2003 20.04. Karacan Otomotiv Petrol Ürn. Camiş Ambalaj San.Şti.12.2003 20.Tic.2003 51 .06. Ltd.Tic.Şti. Basaş Ambalaj ve Yalıtım San. A. Akyürek kardeşler Pet. Kümbet Akpınar Köyü OSB 8.2002/7 24.Ş. Murat Döküm Atölyesi Kısacıklar Tavukçuluk Gıda ve İht. Erden Gıda San.Ürün.Ltd. Esel Enerji Üretim San.Ür. Doruk Ev Gereçleri San.09.01. Ltd.Şti.Ş.Pet. Gündodu Mah.Tic. Ltd. San.A.2001/09(ÇB) 26.2002/12 22.Şti Akyürek kardeşler Pet.

Ş.10.04.2004/04 26.S.Cad Alpu Yolu 1’ıncı km Ankara Karayolu 8’inci km Borsa Cad No:29 A.NO 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 KURULUŞUN ADI Köksal Petrol Otogaz İstasyonu Bursa Gaz ve San. Tic. Aygaz A. Org.Tic.10.05. Çukurhisar San.Tic.12. A.2003 22.2004/08 08. Böl. Standart Çimento JMS Jant Makin San.Ş.Böl.2003 20. Dev Beton Çimento San.12. Doruk Ev Gereçleri Ltd.2003 22. ve Tic.San.2003 22. Tic. Oto. İnş.10.09.09. Tic.06. Baksan San. A.10.2004/05(ÇB) 26.08. Böl.10.06. Karacan Otomotiv Petrol Ürün San. Cd. Böl. Tic. A. Özaltın Toprak Bahar Petrol Ürünleri ADRESİ Porsuk Şubesi Atatürk Bulvarı Muttalıp Yolu 5 Km Şirintepe Karapazar Köyü Gündüzler mevkii Kütahya Yolu Org.09.2003 19. San. Teksan San Sit.2004 (ÇB) 09. Şti. Otosar Otomotiv Turizm San. Şti. Ltd.2003 24. Cad.Böl. Şti. 13.04.2003 21. Shell Petrol Savuran Petrol Emzet Akaryakıt Sarıoğlu Tavukçuluk Altınaylar Yapı ve Mikronize San.2004/08 06.11.02. Gıda San. A.05.12.05.Söğütönü Köyü Muttalıp Kanlıpınar Köyü Muttalip Mevkii Org San Böl 7.Söğütönü Köyü Seyitgazi Caddesi MÇK TARİH VE NOSU 18.04. Tic.10.02. Konveyör Beyaz Eşya ve Oto Yan. A.2003 21.2003 21.05.2003 27.Tic Bursa Gaz Ticaret Eskişehir Şb.2003 22.2003 20. Bursa Gaz ve Petrol Tic A.2003 22.2004/09 06. San.San.2003 21.Ş.Ş.11. Otosar Otomotiv Turizm San. 12.2003 18. Nak.2004/09 05.Ş Esk Dolum Tesisleri Serdar Döner Maden Öğütme Tesisi Muzaffer Kızıldağ Kalsit Öğütme Güçlü Hazır Beton San. A. San.2004/05 26.2 1996-2004 Yıllarında Emisyon Ölçümü Yapılan Araç Sayıları YILLAR ÖLÇÜLEN ARAÇ SAYISI ÖZEL TOPLAM 1996 32333 33849 1997 37555 39036 1998 29783 31110 1999 37651 38766 2000 41748 43262 2001 41011 42240 2002 45157 46230 2003 43568 44565 2004 40851 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 RESMİ 1516 1481 1327 1115 1514 1229 1055 997 CEZALI ÖLÇÜLEN 2306 6580 2084 10430 12082 11924 4080 - 52 . Girişi İnönü Şarhöyük Mah.Tic.05. Ltd. Çukurhisar Mevkii Org. Sit.2003 11.2004/10 15.Ş AGİÇ Petrol Ürn.2004/05 08.2004 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü-2004 TABLO C.2003 22. ve Tic.San. Apsen Yapı Sistem Karacan Otomotiv Dörtel Akaryakıt Tarımsal Porsuk Seramik Ürn.Ş.12. Org.

Grafik C. hidrojen sülfür (H2S). B B İlimizde hava kirliliği ölçümleri iki ayrı istasyonda yapılmaktadır.Grafik C.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman Hava kirlenmesine sebep olan gaz kirleticiler.2. Ölçüm sonuçları bu istasyonlardan elde edilen değerlerin ortalaması şeklinde verilmiştir. kükürtdioksit (SO2) için Kısa Vadeli Sınır Değeri (KVS) 400. Bu istasyonlar Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Meslek Lisesi’nde bulunmaktadır.3 2004 Yılı SO2 ve PM Ölçüm Değerleri B B AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK SO2 KONS.C. Bu nedenle hava kirliliğinde en önemli kriterlerden biri olarak kabul edilmektedir. TABLO C. (µg/m³) MAX ORT MİN 107 50 23 97 73 71 27 23 23 46 48 73 141 151 50 36 28 18 21 21 22 27 34 48 67 21 20 18 16 19 19 19 19 19 20 29 İl Çevreve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo değerleri ve grafiklerden de görüleceği gibi alınan kararlar ile İlimizde hava kirliliği tamamen giderilmiş ve kirlilik dünya standartlarının altına çekilmiştir.2. HAVA KİRLETİCİ GAZLAR VE KAYNAKLARI C. Gaz halindeki kirleticilerin en önemlileri karbonmonoksit (CO). azot oksitler (NOX) ve ozondur.3’de . 53 .17’de 1992-2004 Dönemi kış sezonu SO2 ortalama değerleri.18’de de 1992-2004 Dönemi kış sezonu PM ortalama değerleri verilmiştir. B B Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre. kükürtoksitler. Uzun Vadeli Sınır Değeri (UVS) 150 mg/m³’dür. hidrokarbonlar. normal sıcaklık ve basınç altında gaz formunda bulunan maddeler ile katı ve sıvı halde bulunan maddelerin buharlarından ileri gelir. Eskişehir’de 2004 yıllına ait Hava Kirliliği aylık ölçüm sonuçları Tablo C. (µg/m³) MAX ORT MİN 75 44 27 88 70 89 75 73 43 52 54 72 86 94 57 53 54 52 45 33 36 42 52 58 69 29 36 32 36 25 25 27 31 42 34 50 PM KONS. B B B B Kükürtdioksit (SO2) suda ve dolayısıyla vücut sıvısında büyük ölçüde çözünebilen gaz olması nedeniyle insan sağlığı açısından önemlilik arz eder.

18 1992-2004 Yılları Kış Sezonu PM Ortalamaları 350 300 KVS 250 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART PM µg\m³ 200 KIŞ AYLARI ORT. UVS 150 100 50 0 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 YILLAR B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü-2004 54 .GRAFİK C.

17 1992-2004 Yılları Kış Sezonu SO2 Değerlendirmesi 500 450 KVS 400 350 300 250 200 EKİM KASIM ARALIK SO2 µg\m³ KIŞ AYLARI ORT.GRAFİK C. OCAK ŞUBAT MART UVS 150 100 50 0 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 YILLAR B 55 .

19 1990-2004 Yılları Arası Ortalama SO2 -PM Grafiği 350 300 250 KİRLİLİK µg/m³ 200 171 150 181 193 167 174 SO2 PM UVS 126 100 50 37 52 59 60 69 51 45 55 44 46 46 44 50 44 37 39 39 44 49 36 35 50 43 42 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 56 .GRAFİK C.

...... aerosol ve spray olarak sınıflara ayrılır. Uzun Vadeli Sınır Değeri 150 µg/m³’tür... kış sezonu ortalaması sınır değerleri .. UVS 68 MAX SO2 µg/m³ ORT SO2 µg/m³ 73 79 37 114 103 23 MİN.. Partikül Madde Emisyonları Partikül halindeki kirleticiler menşelerine ve dane boyutlarına göre ince tozlar...01-100µ arasında değişmektedir... yanma dumanları.....4 ve Grafik C... SO2 µg/m³ 23 40 37 32 39 35 B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C.... partikül maddelerin etkileri... Tablo C. kimyasal buhar.... Kış Sezonu Ortalaması Sınır Değerleri: Kükürtdioksit .......2.. kimyasal dumanlar. atmosferik olaylarda oynadığı rol vb....20’de verilmiştir.. aşılmaması gereken kış sezonu ortalaması UVS Sınır değerleri ile mukayese edilir... 250 µg/m³ Havada asılı partikül madde ..2.. Hava kirlenmesinde önemli yer tutan partiküler madde boyutları 0...4 2000-2001 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi B B B B AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX SO2 µg/m³ 68 103 73 79 114 88 B B ORT SO2 µg/m³ 42 70 53 49 62 46 B B MİN...... Kış aylarında.... binaların ısıtılmasıyla ortaya çıkabilen hava kirlenmelerine yol açan hava kirleticiler için Ekim-Mart ayları arasında yerleşim bölgelerinde yapılan ölçümlerin ortalamaları.. SO2 µg/m³ 88 39 42 70 40 53 49 32 62 46 35 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR 57 ....C....20 2000-2001 Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KONSANTRASYON µg/m³ KVS KIŞ AYLARI ORT. arıtılmaları..... Partikül maddelerin boyutları. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre Partikül madde için Kısa Vadeli Sınır Değeri (KVS) 300.. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre... gibi pek çok açıdan önem taşır.. 200 µg/m³ Eskişehir İli 2000-2001 Dönemi Kış Sezonu SO2 değerlendirilmesi Tablo C...

PM µg/m³ 94 93 95 UVS 85 96 50 30 31 44 21 46 25 54 76 33 38 25 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 2001-2002 Dönemi Kış Sezonu SO2 değerlendirilmesi Tablo C.21 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KONSANTRASYON µg/m³ KVS KIŞ AYLARI ORT. 175 MAX PM µg/m³ ORT PM µg/m³ MİN. B B Tablo C.21’de verilmiştir.5 ve Grafik C.2000-2001 dönemi kış sezonu PM değerlendirilmesi Tablo C.22’de verilmiştir. SO2 µg/m³ 27 33 29 31 25 22 B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 58 . 5 2000-2001 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX. PM µg/m³ 85 175 94 93 95 76 ORT PM µg/m³ 50 96 44 46 54 38 MİN PM µg/m³ 30 31 21 25 33 25 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C.6 ve Grafik C. 6 2001-2002 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi B B AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX SO2 µg/m³ 86 70 107 126 92 99 B B ORT SO2 µg/m³ 44 48 62 60 54 47 B B MİN. Tablo C.

Grafik C. Tablo C. 7 2001-2002 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX. SO2 µg/m³ 92 54 25 ŞUBAT AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 2000-2001 dönemi kış sezonu PM değerlendirilmesi Tablo C. UVS 86 4427 EKİM 70 4833 KASIM 107 62 29 ARALIK 126 60 31 OCAK 99 47 22 MART MAX SO2 µg/m³ ORT SO2 µg/m³ MİN.23’de verilmiştir.22 2001-2002 Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KONSANTARASYON ug/m KVS KIŞ AYLARI ORT. PM µg/m³ 108 88 130 185 103 110 ORT PM µg/m³ 47 47 54 53 51 43 MİN PM µg/m³ 20 28 23 25 24 22 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 59 .7 ve Grafik C.

Grafik C. 8 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi AYLAR MAX SO2 µg/m³ ORT SO2 µg/m³ MİN.24 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 75 38 20 116 54 23 KVS KIŞ AYLARI ORT. PM µg/m³ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo C.23 2001-20002 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi 350 KONSANTRASYON µg/m³ 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR 108 KVS KIŞ AYLARI ORT. UVS 119 66 30 114 60 25 96 54 30 58 32 152 MİN S02 µg/m³ ORT. SO2 µg/m³ EKİM 75 38 20 KASIM 116 54 23 ARALIK 119 66 30 OCAK 114 60 25 ŞUBAT 96 54 30 MART 152 58 32 B B B B B B B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C. S02 µg/m³ MAX S02 µg/m³ AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 60 . 185 UVS 130 54 23 53 25 47 20 88 47 28 103 51 24 110 43 22 MAX PM µg/m³ ORT PM µg/m³ MİN.

10 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi B B AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX SO2 µg/m³ 73 112 92 74 88 70 B B ORT SO2 µg/m³ 37 72 46 44 57 53 B B MİN. 9 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX PM µg/m³ 143 186 149 131 90 95 ORT PM µg/m³ 51 70 60 49 32 36 MİN.25 2002-2003 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 20 143 51 70 30 23 KVS KIŞ AYLARI ORT. 186 MİN PM µg/m³ ORT. SO2 µg/m³ 25 33 25 27 29 36 B B İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 61 . PM µg/m³ MAX PM µg/m³ 131 90 95 20 36 49 UVS 149 60 22 2032 AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo C. PM µg/m³ 20 30 23 22 20 20 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Grafik C.Tablo C.

UVS 92 46 27 44 74 29 88 57 36 53 70 ORT.Grafik C.26 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu SO2 Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 73 25 37 33 112 72 25 KVS MİN S02 µg/m³ KIŞ AYLARI ORT.11 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART MAX PM µg/m³ 75 198 116 107 97 73 ORT PM µg/m³ 36 85 52 50 50 36 MİN. PM µg/m³ 20 20 22 23 21 20 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 62 . S02 µg/m³ MAX S02 µg/m³ AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 Tablo C.

2.5 Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları Kurşun emisyonlarını il genelinde 2 adet izabe tesisi ile 18 adedi faal olmak üzere toplam 35 adet döküm tesisi bulunmakta ve 2 adet fabrikada kupal ocağı ile döküm yapılmaktadır. ancak NOx ‘le ilgili bu dönem içinde ölçüm yapılmamıştır. duman vb. atmosferik özellikler arasındaki kimyasal olaylar sonucu oluşan kirleticiler olmak üzere iki şekilde bulunurlar.3.089. Kolay fark edilmeyişi ve kaynaklandığı yerde iyi dağılmayışı önemli bir özelliğidir ve zehirlidir. güneşten gelen zararlı UV (ultraviole) ışınlarına karşı 63 . karbon monoksit. hidrokarbonlar asılı vaziyette bulunan katı partüküllerdir. Atmosferdeki bu kirleticiler. is. Bu kirleticilerle. atmosferik özelliklerin oluşturduğu kimyasal reaksiyonların en önemlileri ise fotokimyasal olaylardır ki.447 m3 doğalgaz kullanılmıştır. 198 MİN PM µg/m³ ORT. sis. buhar. olarak havaya geçerler.26 2003-2004 Dönemi Kış Sezonu PM Değerlendirilmesi KONSANTRASYON µg/m³ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 KVS KIŞ AYLARI ORT. C. P P B B C. kirletici kaynaklarından atmosfere doğrudan verilen kirleticiler ve bu kirleticilerle. Çeşitli kaynaklardan meydana gelen kirlilik maddeleri toz. kül. azot oksitler.3 ATMOSFERİK KİRLİLİK C. PM µg/m³ MAX PM µg/m³ 107 97 21 50 20 36 73 UVS 75 20 36 20 85 22 116 23 52 50 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART AYLAR İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kayıtları 2004 C.Grafik C. bunlardan özellikle floroklorokarbonlar.Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri. En önemli kaynakları ulaşım ve yakma işlemleridir.1.2.5 aylık atmosferik yarılanma ömrüne sahiptir. Atmosfere kirletici kaynaklarından yayılan kirleticiler.3 Karbonmonoksit Emisyonları Renksiz kokusuz ve tatsız karbonmonoksit gazı normal şartlarda kimyasal olarak inerttir ve ortalama 2. C. kükürtdioksit.2.4 Nitrojen Oksit Emisyonları İlimizde doğalgaz kullanımına 1995 yılından sonra göreceli olarak geçilmiş olup 2004 yılında ısınma ve sanayi amaçlı toplam 187.

ağır metaller. SO2 havada 2-4 gün süreyle kalır. Bu oluşumun (asit yağmuru) kirlenmede önemi büyüktür. SO2 havanın nemi ile H2SO3 sülfüroz asit oluşturur. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. kurum.1. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. SO2 havadan iki kere daha ağırdır.1 Su Üzerindeki Etkileri Partiküler maddelerin önemli bir rolü kar ve yağmurun oluşumu için çekirdek (nüve) görevi yapmalarıdır.2.4. C.1 µ boyutundadır. yer altı suları. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir.Asit Yağmurlarının Etkileri Fosil kökenli yakıtların ısınma ve sanayide kullanılması sonucu atmosfere atılan baca gazları içinde bulunan SO2 ve NOx ler meteorolojik olaylar sonucu kimyasal değişmelere uğrayarak seyreltik sülfirik asit ve nitrik asit olarak yağmurlarla birlikte yeryüzüne dönmektedir. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. 64 . toprak. asidik nemle tepkimenin sonucunda. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alveollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. SO2 suda çözünür (20°C’de 113 lt).4. duman vs) üzerine yapışır.yeryüzüne koruyan ozon tabakasında büyük tahribata yol açmaktadır. B B B B Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. SO2 B B B B B B B B B B B B B B SO2 + ½ O2 SO3 + H2O B B B B B B B B SO3 ve nem ile H2SO4 B B B B B B B B oluşturur. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. bu nedenle kirlenme değerlendirilmesinde önem taşır. İlimizde asit yağmurlarının etkileri hakkında sağlıklı bir veri bulunmamaktadır.3. İlimizde ozon tabakasının incelmesine yol açacak üretim yapan faaliyet bulunmamakta olup CFC gazları ile ilgili sağlıklı bilgi mevcut değildir. Bu fonksiyonu gören partiküler <0. is. SO3 hemen reaksiyon verdiğinden havada serbest olarak uzun süre kalamaz. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır.4 HAVA KİRLETİCİLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ C.1 Doğal Çevreye Etkisi C. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. C. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki yayılması ile oluşur.

8-1. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2.1 µ arasında partiküler maddeler solunum sistemlerinde birikebilir. C. konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar. Çimento endüstrisinden kaynaklanan tozların nemle birleşerek bitki dokularının gelişimini engellediği saptanmıştır. sülfatları ve organik bileşikleri olarak verilir. diğer bütün yağış biçimleri de asidik olabilmektedir Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. Kurşun atmosfere element halde. NOX gibi gazlar yağışla birleşip asit meydana getirebilmekte ve bunların yeryüzüne yağması ile asit yağmurları oluşmaktadır. pamuk. Partiküler maddelerin etkisi esas olarak solunum sistemi tıkamaları. Çocuklarda kanda 0. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler. Bunların yeryüzüne geri dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu olur. Kurşun kan üretimini engeller. Kükürtoksitlerin bitkilere olan etkisi akut veya kronik olabilir.1. oksitleri olarak. Bitkiler büyüme mevsimlerinde SO2’ye daha duyarlıdır. yalnız yağmur değil.1. SO3.2 Toprak Üzerine Etkileri Endüstriyel faaliyetler. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. Etkilerin ortaya çıkmasında maruz kalma süresinin önemi vardır. motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller.1. Tozlar yaprak gözeneklerini tıkar. Bunun en önemli özelliği kurşundur. B B B B B B B B B B B B C.4.0 µg/l kurşun enzim faaliyetlerini engeller.3 Flora ve Fauna Üzerindeki Etkisi Partiküler maddelerin bitkilere etkisi konusunda bilgiler yeterli değildir. partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. B B B B Ayrıca bitki cinsine göre duyarlılık değişir. yağmur ve kar içinde çözünmüş halde yeryüzüne taşınırlar. 0. Kuru depolamada ise atmosferdeki partiküllerin ve gazların yeryüzüne taşınması esnasında yağmur veya kar bulunmaz. Bu çerçevede belirtildiği gibi. solunum sisteminin kendi kendini temizlemesine engel olmaları şeklinde veya zehirli ve kanserojen yapıları nedeni iledir.01 ppm de 1 yıl kadar sürede ortaya çıkar. 1-2 µ arası partiküller hava kesecikleri ve bronşlarda tutulabilir. Bu etki zehirli partiküler maddelerle bulaşmış bitkilerin yenilmesi ile oluşur. çam ve elma ağaçlarıdır. SO2’nin etkisi nem ile ve şiddetli ışıkta artar. ayrıca ışığı engelleyerek fotosenteze mani olurlar. atmosferde çeşitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğrayarak. Başlıca duyarlı türler alfalfa. 0. Kurşun etkisi akut veya 65 .4.01-0. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. sinir sistemi ve idrar yollarını tahrip eder.C. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. fasulye. zaman zaman çok uzaklara taşınabilmekte. azotoksit.3 ppm) kronik etki benzer zarara yol açar. sis içinde aerosol şeklinde bulunurlar.4 İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi Partiküler maddelerin insan sağlığına çoğu solunum sistemi yoluyla olmak üzere çeşitli zararlı etkileri vardır. atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO). Akut etki yapraklarda hücre bozunması ile ortaya çıkar (8 saate 0. Partiküler maddelerin hayvanlara olan etkisi daha çok dolaylı yoldan olmaktadır. Bazı partiküler maddeler zehirli maddeleri taşırken bazılarının kendisi zehirli maddeyi oluşturur. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. Yaş depolamada atmosferde oluşan bütün ürünler.4. sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) gibi kirletici maddelerin oluşumuna sebebiyet verirler. bu faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte ve kükürtdioksit. Hayvanlara zararları konusunda bilgiler sınırlıdır.

erozyon vb. Demir.2 Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Metallere etki korozif yapıdaki partiküler maddelerin doğrudan etkisi ile oluşur. hatta 400-500 ppm kısa sürede öldürücü olabilir. Yapı elemanları kirlenme ve aşınma ile etkilenir. naylon) yapısını bozar ve mukavemetini azaltır. Ayrıca partiküler maddeler korozyon nüvesi oluşturabilir. rayon.kronik olabilir. Partiküler maddelerin bazıları. Yapı malzemeleri özellikle kireç ve mermer CaCO3 + H2SO4 B B B B B B CaSO4 + CO2 + H2O B B B B B B B B B B reaksiyonu ile aşınır. SO2 ve H2SO4 ile SO4 tuzları solunum sistemini mukozayı tahriş ederek etkiler ve bronşit ve astım gibi kronik hastalıkların oluşumuna yol açar.4. şeklinde partiküler maddelerden etkilenir. Sülfürik asit korozyonu en önemli etkiyi oluşturur. Bu etki rutubetin artması ile artar. C. H2SO4 tekstil ürünlerin (pamuk. çinko. SO2 partiküler maddelerle birlikte olduğunda solunum sisteminde daha uzun süreler kaldığı için çok daha tehlikelidir. B B B B B B B B B B 20 ppm’e kadar etkiler akuttur. Tekstil ürünleri kirlenme. bakır gibi pek çok metalin korozyonu hızlanır. Kağıtlar SO2’yi absorblayarak sararır ve kırılgan hale geçer. özellikle biyolojik partiküller alerjiye neden olurlar. Deri de aynı şekilde etkilenir. B B KAYNAKÇA : 1-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğün Verileri (1929-2004) 2-Sağlık Müdürlüğü Verileri (1990-2004) 3-İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1993-2004) 66 .

Sularda kalsiyum bikarbonat tuzu hakimdir.1. neojen yaşlı silisli kireçtaşları ile konglomeralar ve mesozoyik yaşlı kristalize kireçtaşları ile ofiyolitlerdir. Havzada 545. P P P P P P P P Açılan sondajlardan alınan yeraltısuyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre yeraltısuları C2 S1 ve C3 S1 sulama suyu sınıfında oldukları belirlenmiştir. B B B B Eskişehir . Ovadaki yer altı suları çoğunlukla sanayi suyu. pH 6. Sondajlardaki yeraltısuyu verimi 10-80 l/s arasında değişmektedir. Suyun sertlikleri 67 . Akiferin beslenimi yağıştan süzülme.7-8. ikinci derecede önemli akifer ise Sarısuyun eski alüvyonlarıdır. Bu değer jipsli sahalarda 5000-10000 mikromho/cm olabilmektedir. P P P P P P P P Ovada açılan sondajlardan alınan yeraltısuyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre yeraltısulan C2 S1 sulama suyu sınıfına girdikleri belirlenmiştir. Kalınlığı 30-50 m arasındadır. Kuyu verimleri 10-24 l/s özgül verimleri ise 0. Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 11-250 m arasında olup verimleri 10-50 1/s'dir.5 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmesine rağmen bazı alt drenaj havzalarındaki tuzluluk problemleri nedeniyle 169 x l06 m3/yıl emniyetli yeraltısuyu rezervi alınabileceği belirlenmiştir. sulama ve içme suyu olarak kullanılmaktadır. Havzada yeraltısuyu arama ve işletme amacıyla değişik tarihlerde yüzlerce sondaj açılmıştır. Kalınlıkları 10-30 m arasında değişir.5 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmiş olup emniyetli rezerv 2.Alpu Ovası : Ovada yeraltısuyu taşıyan önemli akiferler Porsuk Çayı vadi yatağına bağlı olarak gelişen alüvyonlar ile neojen yaşlı kireçtaşı ve çakıltaşlarıdır.5-20 1/s/m’dir. yüzeysel akıştan süzülme ile Porsuk Çayı ve sulama kanallarından olmaktadır.5 I/s/m civarındadır. Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 11-230 m arasında değişmektedir. Ovada 3.5 x 106 m3/yıl yeraltı suyu rezervi hesaplanmış olup 86 x l06 m3/yıl yer altı suyu yıllık emniyetli rezerv belirlenmiştir.00 l/s/m arasında değişir.5 x 106 m3/yıl emniyetli yeraltısuyu rezervi mevcuttur.5-4. sulama ve içme suyu olarak kullanılmaktadır.5 x 106 m3/yıl’dır. kanallardaki sulama suyundan süzülme ve formasyondan yanal beslenim şeklinde olmaktadır. Havzanın beslenimi yağıştan süzülme ve yüzeysel akıştan süzülme şeklindedir.8 arasında değişmekte olup genellikle bazik karakterdedirler. B B B B B B B B Y ukarı Sakarya Havzası : Havzadaki akifer birimler alüvyon.75 l/s/m arasındadır.D) SU D. Ovada 56 x 106 m3/yıl yeraltısuyu rezervi belirlenmiş olup 33.1 SU KAYNAKLARININ KULLANIMI D. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme. Ovada 132. Elektriki geçirgenlik değerleri genellikle 500-1200 mikromho/cm civarındadır. Alüvyon kalınlığı 5. yüzeysel akıştan süzülme. kullanma. Kalınlığı 5-95 m arasında değişir. kullanma suyu.1 Yeraltı Suları Eskişehir Ovası : Ovada yeraltısuyu temin edilen akifer formasyon alüvyondur. Ovadaki yeraltısuyu sanayi. özgül debileri İse 0.40 m arasında değişir. Özgül verimleri ise 0.01-9. P P P P P P P P Ovada açılan sondajlardan alınan yer altı suyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre C2 S1 ve C3 S1 sulama suyu sınıfına girdikleri belirlenmiştir. Akiferin beslenimi yağıştan süzülme. kullanma. B B B B B B B B İnönü Ovası : Yeraltısuyu yönünden en önemli akifer alüvyonlardır. yüzeysel akıştan süzülme ile olmaktadır. P P P P P P P P Ovada açılan sondaj kuyularından alınan su örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre . sulama suyu ve bazen de içme suyu olarak kullanılmaktadır.62-7. özgül debi alüvyon için 0. Ovadaki yeraltısuyu sanayi. Ovada açılan sondaj kuyularının derinlikleri 30-300 m arasında olup verimleri 10-60 l/s arasında değişmektedir.

5 x 106 m3/yıl’dır. Genellikle bazik sulardır. Ovadaki yeraltısuları tarımsal amaçlı sulama suyu. içme suyu ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.Sularda kalsiyum-magnezyum bikarbonat tuzları hakimdir. Yeraltısuyu beslenimi yağıştan süzülme ve yüzeysel akıştan süzülme yoluyla olmaktadır.3 arasında değişir.1 Yeraltısuyu Taşıyan Formasyonların Hidrolik Özellikleri Eskişehir İnönü Ovasında açılan sondaj kuyularından mevcut pompalama deneyleri ile kıymetlendirilenler Tablo D. 4.1. Havzadaki yeraltısuları genellikle C2 S1 .75 1.87 3. 1. teşkil eden alüvyonların ortalama iletkenlik katsayısı 300 m³/gün/m yalnız 5586 No’lu Turgutlar kuyusunda geçilen kalkerin 60 m³/gün/m ve İnönü ovasının tabanını teşkil eden konglomeraların da iletkenlik katsayısı 5-70 m³/gün/m arasında değişmektedir.Konglomera Eski Alüvyon Alüvyon Eski Alüvyon Akifer Kalınlığı 77 4343 17 38 13 12 100 18 3 10 49 44 44 65 İletkenlik Katsayısı m³/gün/m 158 500 600 110 60 300 70 360 150 1340 1692 100 560 220 Depolama Katsayısı 1. DSİ III.33 0.C4 S4 sınıfı olabilmektedir.07 1. neojen yaşlı konglomera ile kireçtaşlarıdır. B B B B B B B B Ovadaki yeraltısuları sulama ve kullanma suyu.1 Hidrolik Katsayılar Kuyu No Kuyu Adı Su Veren Formasyonlar Alüvyon Alüvyon Alüvyon Eski Alüvyon Kalker Alüvyon Konglomera Eski Alüvyon Alüvyon Alüvyon Alüvyon.10¯² Özgül Debi lt/sn/m 4.4 5. C2 S1 .genellikle 18 .42 12. D. Ovada açılan sondaj kuyularından 10-55 l/s yeraltısuyu alınabilmektedir. İkmal 3184 Karacahöyük 5007 Sağır Dilsiz Okulu 5586 Turgutlar 5587-C Satılmış 5590/A Kandilli 8049 Kanalyanı 8071 61 Evler 16670 DSİ Bahçesi 17025 Sümerbank 17147 Sağır Dilsiz Okulu 17148 17301 Sigorta Hast. İnönü ovasında esas akiferi.8 53 Vişnelik 2964-A Hv.54 0.25 3. P P P P Ovadaki alınan su örneklerinin kimyasal özellikleri şöyledir.64 0.0-8.7 3. Alüvyonların iletkenlik katsayısı 158-1692 m³/gün/m arasında değişmektedir.C3 S1 sınıfı sulama suyu olup jipsli bölgelerde C3 S3 . Sarısu ile Porsuk çayının birleştikleri alanda ve Porsuk çayı boyunca açılmış kuyularda iletkenlik katsayısı için ortalama değer 1000 m³/gün/m alınabilir. Elektriki iletkenlik değerleri 280-l000 mikromho/cm arasında değişkenlik gösterirler.50 FS° arasında değişmektedir. içme suyu olarak kullanılmaktadır.1’de verilmiştir. 3.10¯³ 3. Eskişehir ovasında . Ovada 4.8 1. pH’lar 7. Tablo D. B B B B B B B B B B B B B B B B Günyüzü Ovası : Ovada akifer olan birimler alüvyon. Pliokuaterner yaşlı terasların iletkenlik katsayısı 100-360 m³/gün/m arasındadır.1.25 0.62 4. 2.Bölge Müdürlüğü 2004 68 .C3 S1 sulama suyu sınıfındadırlar.

Porsuk kaynaklarından elde edilebilecek maksimum su 500 lt/sn olmakta ve bunun üzerindeki ihtiyaçların Porsuk Çayı’nın kendisinden temin edilmesi planlanmaktadır. 69 . Kütahya İline doğrudan içme ve kullanma suyu olarak verilmektedir.merhalede yaklaşık 8000 ha sulanabilecektir.1. Mevcut Sulamalar a.1. İçme ve Kullanma Suyu Amaçlı Kullanımlar b.3.Kütahya Sulaması.Porsuk Çayı üzerindeki Ağaçköy Regülatöründen cazibe ile Kütahya Ovasında yaklaşık 1700 ha alanda sulama yapılmaktadır a. 1987 yılında İller Bankası tarafından kaptaja alınmıştır.1.1.Porsuk Çayı membalarından biri durumunda olan Kokar (Beşkarış) Çayı üzerinde inşa edilmekte olan Beşkarış Barajı vasıtası ile Altıntaş Ovası 1. İnşaat Halinde olan Sulama Projeleri a.Porsuk Barajından alınan su Porsuk Çayı Eskişehir girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü vasıtası ile Eskişehir ve Alpu ovalarında yaklaşık 17500 ha alanda sulama yapılmaktadır.D.1 Porsuk Havzasında Akarsu Kullanımları Porsuk Çayı’da ve önemli yan kollarında akarsu kullanımları başlıca şu amaçlarla yapılmaktadır. Kütahya Altıntaş Sulaması: Porsuk Çayını oluşturan diğer bir kol olan Kocaçay (Murat Çayı) üzerine kurulması planlanan Akçaköy Barajı vasıtası ile Altıntaş Ovasında yaklaşık 9000 ha alanda ilave bir sulama yapılabilecektir.2. Eskişehir Sulaması. a.2. Planlama ve Proje Safhasında Olan Sulama Projeleri a.3. b.3. a-Sulama suyu amaçlı kullanımlar b-İçme ve kullanma suyu amaçlı kullanımlar c-Endüstriyel su temini amaçlı kullanımlar d-Rekreasyon ve balıkçılık amaçlı kullanımlar e-Evsel ve endüstriyel atıklar için alıcı ortam amaçlı kullanımlar a. Beylikova Depolama Tesisi ve Sulaması.1.2. a.3 Akarsular Eskişehir İlinde bulunan başlıca akarsular Tablo D.1990’lı yıllarda 450-500 lt/sn olarak alınan su.Kütahya Beşkarış Barajı ve Altıntaş Sulaması. 2000’li yıllarda Kütahya İli’nin su ihtiyacı yaklaşık 750 lt/sn olarak hesaplanmaktadır.1. a.Eskişehir Beylikova’da inşaatları devam eden depolama tesisinde Porsuk Çayı’nın kış suları toplanarak sulama mevsiminde bu tesis vasıtası ile toplam 11000 ha arazi sulanması planlanmaktadır.2.2. Kütahya İli İçme ve Kullanma Suyu Temini Kütahya İlinin yaklaşık 20 km güneydoğusunda yer alan Porsuk Kaynakları.1.1. D.1.2’de verilmiştir.2 Jeotermal Kaynaklar D.1.

2. Başlıca Akarsular Toplam Uzunluğu (Km) 627 255 46 44 70 18 60 40 İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (Km) 400 225 46 44 70 18 40 40 Toplam Uzunluğa Oranı(%) % 64 % 88 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 *Debisi (m³/sn) 98.38 0.22 2.25 1.83 İl Sınırları İçindeki Başlangıç ve Bitiş Noktaları Çifteler Sakarbaşı Alpagut İncesu Kıranharman Kandilli - Akarsuyun Adı SAKARYA NEHRİ PORSUK ÇAYI BARDAKÇI DERESİ SARISU DERESİ SEYDİ SUYU ÇARDAKÖZÜ DERESİ SARISU DERESİ PÜRTEK ÇAYI DSİ III.Bölge Müdürlüğü 2003 Kolu Olduğu Akarsu Sakarya Nehri Sakarya Nehri Sakarya Nehri Sakarya Nehri Sakarya Nehri Porsuk Çayı Porsuk Çayı Başlangıç ve bitiş noktaları. Akarsuyun İle girdiği ve İlden çıktığı mevkilerin adı olarak belirtilmiştir *Debi değerler yıllık ortalama değerleridir. 70 .00 3.57 5.TABLO D.37 0.34 2.

Endüstriyel Amaçlı Su Kullanımları c. Filtrelenmiş suyun dezenfeksiyon amacı ile temas tankına girmeden . Sülfürik asit ile pH ayarlanması. Ham suyun Porsuk Nehri’nden tesise pompalanması. klasik arıtma tesisleri ve dağıtım tesisleri inşaatı 1989 yılında tamamlanmıştır. Arıtılmış Su Kalitesi : pH 7+0. Durultma çıkışında klor tatbiki. Yeteri kadar karıştırma temin ederek Alüminyum Sülfat tatbiki ve bunu takiben flokların kararlılığını arttırmak için polyelektrolit ilavesi. Ham suyun dezenfeksiyon ve oksidasyon amacıyla klorlanması. Hızlı kum filtreleri ile filtrasyon. Kimyasal işlem görmüş suyun düz tabanlı durultma tanklarında durultulması.2. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Standartlarında belirlenen limitlere ve sözleşmede öngörülen özel şartlara uygun olarak tesisi terk edeceği şeklinde projelendirilmiştir. Eskişehir İli İçme ve Kullanma Suyu Temini Eskişehir İli’nin içme ve kullanma suyu için gerekli ham su ihtiyacı. Arıtma tesisleri Porsuk Nehrinden alınan suyun arıtılarak. TS 266. Arıtıldıktan sonra şehre içme ve kullanma amacıyla verilen su aynı noktada Porsuk Çayı’ndan temin edilmektedir. Temas tankında suyun 20 dakika dinlendirilmesi için alıkonulması. 3700 l/s su verebilme kapasitesine sahip arıtma tesislerinde 1990’lı yıllarda ortalama 700800 l/s olarak arıtılıp şehre verilmiştir. Ayrıca ileride gerek duyulursa. Temiz su arıtma tesislerinde ham suya şu işlemler uygulanmaktadır. Seyitömer Termik Santrali Su Temini (Enne Barajı) Porsuk çayının önemli kollarından biri olan Felent Çayı üzerinde DSİ tarafından inşa edilmiş olan Enne Barajı Seyitömer Termik Santrali’nin soğutma ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Porsuk Çayı’nın Eskişehir İl merkezine girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü öncesinden karşılanmaktadır. demir ve manganezin giderilmesi için potasyum permanganat.1.05 mg/lt yi geçmeyecek Alüminyum (Al) 0.2 Renk 5 Hazen birimini geçmeyecek Bulanıklık 0.15 mg/lt yi geçmeyecek Tat ve Koku İtiraz edilmeyecek derecede Koliform Organizmalar (MNP/100 ml)yok c. 71 .6 JTU yu geçmeyecek Demir (Fe) 0. Alüminyum Sülfat tatbiki ile polyelektrolit ilavesi arasında 5 dakikalık reaksiyon süresi temin edilmiştir.b. 2005 yılından sonra kapasitenin 5500 lt/sn’ye çıkarılması planlanmıştır.1 mg/lt yi geçmeyecek Manganez (Mn) 0. tat ve koku kontrolü için toz aktif karbon durultucuların girişine dozlanacaktır. Eskişehir İli’nin içme ve kullanma suyunu temin etmek amacıyla İller Bankası tarafından su alma tesisleri .

İnönü’den gelip Eskişehir içinden Porsuk Çayı’na karışan Sarısu Deresi. Eskişehir sonrasında ise Sarısungur (Mamuca) Deresi ve Sivrihisar’ı geçtikten sonra Pürtek Çayı’dır.3 ve Tablo D. Porsuk Baraj Rezervuarı’na kuzeyden karışmaktadır.4’de . Uluçayır Deresi ve Musaözü Barajı çıkışı olan Musaözü Deresidir.1. Porsuk Baraj çıkışı ile içme suyu arıtma tesisleri arasında Porsuk Çayı’na karışan Kargın. Eskişehir bölümünde yer alan bu yan dereler genelde küçük debili ve temiz akarsular olduklarından 1990 yılından itibaren bu akarsuların büyük bir bölümü “Su Kalite Gözlem Programı”ndan çıkarılmış bulunmaktadır.5’te verilmiştir. Porsuk Barajı ile Eskişehir arasında Kargın (Sabuncupınar) Deresi. 72 .2. Kunduzlu Dere.3.c. Endüstriyel ve Evsel Atıklar için Alıcı Ortam Amaçlı Kullanımlar Porsuk Çayının endüstriyel ve evsel atıklar için alıcı ortam olarak kullanımı suyun kalitesini önemli ölçüde değiştirmektedir.sınıf sular olurken Esenkara Deresi’nde aşırı kirlilik gözlenmektedir. d. Eskişehir Şeker Fabrikası Su Temini Eskişehir Şeker Fabrikası. e. D. şeker pancarı yıkama sularının büyük kısmını doğrudan Porsuk Çayı’ndan karşılamaktadır. Rekreasyon ve Balıkçılık Amaçlı Su Kullanımları Kütahya ve Eskişehir’de Porsuk Havzası içinde yer alan birçok göletlerde rekreasyon ve balıkçılık faaliyetleri yürütülmektedir. Buradan da görüldüğü gibi Kargın Uluçayır dereleri 2. Uluçayır ve Esenkara derelerine ait 1997-1998 yılları yan dereler ölçüm sonuçları ve ortalama değerlerine göre su sınıfları Tablo D. Porsuk Çayını Besleyen Yan Dereler Eskişehir bölümünde Porsuk Çayı’nı besleyen yan dereler.2. 2004 yılı ortalama değerlere göre su kalite sınıfları ise Tablo D.

73

TABLO D.4

74

TABLO D.5 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümünü Yan Derelerinin 2004 Yılları Ortalama Değerlerinin Sulama Suyu Kriterlerine Göre Sınıflandırılması

İstasyon

Kargın Deresi 646 6,37 0,26 -0,7 0,21 0,49 400 0,06 C2S1 1,99 0,1 1,31 8 8,14 11,8

Uluçayır S Deresi II 536 I I I I I 10,54 0,39 -0,93 0,19 0,59 S

Esenkara Deresi S II I I I I I II I C2S1 II IV I I V I I .

Sağ Ana Kanal Şehir Çık. 591 9,97 0,39 -1,49 0,37 1,06 367 0,1 C2S1 4,34 0,32 3 6 8,4 17 S II I I I I I II I II I I I I I I

Sol Ana Kanal Şehir Çık. 591 10,18 0,4 -1,49 0,35 0,99 359 0,1 C2S1 5,4 0,45 3,2 17 8,2 14,5 S II I I I I I II II II II I I I I I

Parametre EC(25C) umhos/cm Değ.%Na SAR RSC meg/l Klorür(Cl)meg/l Sülfat(SO4)meg/l Top.Tuz mg/l Bor(B)mg/l SulamaS.Sınıfı Nitrat(NO3)mg/l Amon.(NH4)mg/l BOD5 mg/l Askı.Katı M.mg/l pH Sıcaklık C S=Su Sınıflaması I=Çok iyi

II 589 I 11,54 I 0,43 I -1,55 I 0,41 I 0,43 II 344 I 0,1 II

II 333 I 0,14

II C2S1 I I I I I I 0,62 0,09 2,35 6 8,1 10,5

I 41,5 I 0,15 I 1,25 I 79 I 7,9 I 11,8

NOT: 7 Ocak 1991 tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazetede verilen kriterlere göre düzenlenmiştir. V= Uygun Değil (Zararlı)

II = İyi

III = Kullanılabilir

IV = İhtiyatla kullanılabilir.

75

D.1.3.3.Porsuk Baraj Çıkışı İle Eskişehir İçme ve Kullanma Suyu Alım Noktası Arasındaki Su Kalite Değerlendirmeleri
Porsuk baraj çıkışında Tablo D.6’daki ölçüm değerleri ve Tablo D.7’da su kalite sınıfları incelendiğinde amonyak azotu ve COD 2. sınıf, orto-fosfat açısından açısından 3. sınıf, diğer parametreler açısından 1. Sınıf su olduğu görülür. Daha sonra yan derelerin ilavesiyle orto-fosfat açısından Esenkara istasyonunda 2. sınıf su durumuna gelmektedir. Porsuk Çayı üzerinde bulunan 13 gözlem istasyonlarının amonyak azotu (NH3-N), nitrit azotu (NO2-N), nitrat azotu (NO3-N) ve orto fosfat (o-PO4) parametrelerinin ortalama değerleri Grafik D.1’de ve aynı gözlem istasyonlarındaki BOD5 (biyokimyasal oksijen değeri) ve COD (kimyasal oksijen değeri) parametrelerinin ortalama değerleri Grafik D.2 verilmiştir. Porsuk Çayı Baraj çıkışı gözlem istasyonuna ait amonyak azotu (NH3-N), nitrit azotu (NO2-N), nitrat azotu (NO3-N) ve orto fosfat (o-PO4) parametrelerinin zamana göre değişimi Grafik D.3 ve aynı parametrelerin Esenkara istasyonunda zamana göre değişimi Grafik D.4 verilmiştir. Baraj çıkışı ile Eskişehir içme ve kullanma suyu alım noktası arasında endüstriyel ve evsel nitelikli kirletici kaynak bulunmamaktadır.

76

TABLO D.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri
İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH E.İletkenlik (25 C) T.Çözünmüş Katılar A.Katılar T.Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde BOİ KOİ T.Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum T.Koliform Fekal Streptokok Esh.Koliform Krom Bakır Kurşun Arsenik Çinko Civa Kadmiyum Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Cu Pb As Zn Hg Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l PORSUK ÇAYI BARAJ ÇIKIŞI n Min. Ort. Maks. 4 1,000 3,075 6,500 4 6,00 8,75 11,5 4 8,20 8,26 8,45 4 554,00 573 596 4 334,00 346 365 4 3,00 5 8 4 235,00 247,38 260,5 4 0 4,50 18 4 11,80 13,28 14,7 4 0,500 1,026 1,56 4 0 0,01 0,028 4 0 0,17 0,38 4 8,60 9,62 10,7 4 2,12 2,47 2,76 4 2,60 2,46 3,78 3 10 25,11 49,84 4 257,50 278,75 298 4 0,34 0,74 1,14 4 46,80 51,23 60,66 4 0 0,09 0,25 4 0,01 0,07 0,112 4 16,10 16,81 17,89 4 4 4 4,88 4 36 49 58 4 33 38 40,7 4 2 22,50 50 4 0 0,50 2 4 0 0,75 2 0 PORSUK ÇAYI ESENKARA n Min. Ort. 12 3,700 8,07 12 3,500 8,79 12 8,000 8,12 12 537 580,83 12 325,000 353,33 12 7,000 12,75 12 235,000 251,50 11 0 2,36 12 11,30 13,50 12 0,150 0,41 12 0,016 0,05 12 0,63 1,02 12 7,30 9,25 12 2,28 2,65 12 2,60 3,29 12 10 22,81 12 268 285,50 12 0,040 0,67 12 27,800 46,40 12 0,080 0,18 12 0,010 0,08 12 11,500 15,20 12 3 4,13 12 42 50,17 12 32 38,91 12 90,000 890,83 12 9,000 46,08 12 23,000 10,83 1 0 0 Maks. 10,500 12,000 8,300 617,000 376,000 20,000 287,50 15 18,86 0,767 0,102 2,32 11,40 3,12 4,48 47,30 298,50 1,080 56,600 0,330 0,150 18,070 5 62 41 3000,000 200,000 400,000 0 PORSUK ÇAYI BENZİNLİK n Min. Ort. 4 0,53 2,895 4 4,5 8,88 4 7,8 8,00 4 541 583 4 331 360 4 5 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 12,1 0 0,024 0,63 7,8 2,44 2,1 15 266,5 0,1 38 0,11 0,06 11,5 3,9 42,6 34,6 5000 100 2000 3,13 14,26 0,303 0,04 1,02 9,78 2,74 2,93 33,11 285 0,59 46,73 0,42 0,11 13,05 4 50 39 8750 825 3275 Maks. 5,400 13 8,20 601 381 243 12,5 18,43 0,604 0,06 1,25 11,32 2,96 3,92 73,7 300,5 0,95 55,2 1,14 0,229 16,24 4,88 60 42,3 11000 1400 4100

4 1

0 0,10

0,18 0,10

0,25 0,1

12 10

0 0,100

0,17 0,25

0,260 0,500

4 0

0,08 0

0 0

0,31 0

DSİ III. Bölge Müdürlüğü-2004

77

TABLO D.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri
İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH Elektriksel İletkenlik (25 C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Fekal Streptokok Esh.Koliform Krom Kurşun Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Pb B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l PORSUK Ç. ATATÜRK CAD.KÖP. n Min. Ort. Maks. 4 1,35 3,289 8 4 4,5 9,6 14 4 7,8 8,0 8,1 4 588 622 622 4 363 383 412 4 7 30 70 4 4 252,5 268,25 290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13,5 0,112 0,02 1,24 6,9 2,28 1,9 26 289,5 0,36 40 0,1 0,06 12,94 2,68 47,4 37,9 4000 400 500 15,94 4,466 0,042 1,56 9,635 2,38 2,6525 42,7825 306,63 0,6 46 0,39 0,0865 15,1875 3,815 53,95 41,7575 8750 550 2825 18,4 1,18 0,086 1,88 11,64 2,6 3,21 74,6 330 0,87 50,2 0,83 0,13 20,29 4,88 69,6 45 23000 900 8000 POR. Ç.ESKŞEKER FAB.ÖNCE. n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min. 2,2 4,5 8 586 381 8 253,5 13,5 0,24 0,022 1,41 6,6 2,32 1,96 26 292 0,42 40 0,1 0,08 12,94 3,17 49 35 Ort. 3,488 10,1 8,1 629 394 26 268,63 15,91 0,58 0,052 1,69 8,88 2,57 3,26 51,57 308,25 0,65 46,40 0,31 0,10 15,55 4,01 56,85 40,37 Maks. 6,700 15 8,15 674 424 64 291 19,1 1,43 0,106 2,08 10,5 2,92 3,98 78,3 335 0,85 50 0,75 0,13 20,29 4,88 76,4 43,1 POR. Ç.ESKŞEKER FAB SON. n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min. 2,155 7 7,8 598 370 16 255 13,8 0,332 0,033 0,11 3,2 3,6 4,8 38,64 294 0 38 0,18 0,1 14,38 3,41 48,4 38,2 Ort. 3,451 14,6 8,0 694 545 66 290,00 23,14 3,26 0,665 2,21 6,47 24,66 10,25 317,31 322,75 0,19 52,10 0,73 0,25 18,51 11,37 59,40 42,36 Maks. 6,300 19 8,15 842 982 136 339,5 40,3 11,6 1,88 5,6 9,77 86,4 15,7 195,6 347 0,39 59 1,26 0,61 21,65 31,69 73,6 45,2

DSİ III. Bölge Müdürlüğü-2004

78

5 14. 5.50 44.17 0.36 64.3 0.52 0.6 0.5 3.81 90 48.15 40.10 8.5 7.07 5.66 76 12. Ort.00 21.04 30.5 8.7 21.51 22.09 0.E.01 76.25 6.40 340.425 25.18 0.815 460.81 12. 4 2.16 68 53.17 3.7 17 82 114.1 14.5 597 369 13 257.425 9.2 351.26 16.161 0. Maks. 6.60 43.95 10.2 36 60000 1000 6000 Ort.98 3 0.68 69.13 93.94 59.10 3.7 909 531 83 341.1475 21.4 41.5 n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PORSUK ÇAYI ALPU Min.4 7.5 321 341 0. n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min.5 1.031 0 0.39 71.Koliform Krom Bakır Kurşun Kadmiyum Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Cu Pb Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l PORSUK Ç.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH Elektriksel İletkenlik (25 C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat DemirMangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Fekal Streptokok Esh.5 4 7.96 53.3 858 508 40 328.8 679 462 55 284 Maks.4 0.62 26.36 57.9325 45.49 0.397 1.46 55 47.1825 1.38 49.4 74.5 0.36 0.38 3.54 123.9 1007 570 155 366 59.3 4.198 41.PİS SU AR.2 2.05 0.2 762 635 111 307 PORSUK ÇAYI ŞEKER ÇİFTLİĞİ n Min.04 141.4 67. 2.88 4. 4. Bölge Müdürlüğü-2004 79 .12 0. 4.88 7.995 21.7 141.15 53.6275 1.2 0.483 13.07 0.5 17.4 357.100 7.Ö.600 7.23 31 293.033 0.5 145 14.5 23.6 21.26 80 8.41 4.80 51.92 3.41 49.06 79.27 0.6 32.67 5.84 0 3.33 1.1 19.200 17 7.05 60.500 4 7.5 7.5 35 4.001 0 1.8 16.7 4.9 3.4 18.20 53.TABLO D.33 Maks.5 2.2 7.7 366.07 2.239 0.5 44 355 542.8 Ort.65 8.2 0.6 405000 1200000 32250 120000 84000 160000 DSİ III.051 0.33 90 2.32 7.6 3.2 0.3 78 328.02 0.27 47.265 0.9 6.022 0.63 363.2 7 7.7 358.4 7.20125 0.312 1.12 5.470 12.25 71.5 0 42 0.73 243. 3.9 0.8 8 4 860 1021 1283 4 489 592 783 4 30 302 760 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 280 39.61 419.63 70 0.

5 4.003 0 2.32 39.32 0.875 60.35 50.7 813 481 59 323.75 17.6 29.4 92 0.58 5.60 400.08 0.171 0.5 7.97 65.6 3.9 354 2.5 47.4 48.37 3. Bölge Müdürlüğü-2004 80 .08 38.5 17.2 8.TABLO D.6675 0.5 422.87 58.8 981 595 113 339.75 6.6 34.14 36.6 346.2 2.4 16 7.207 40. Ort.7 965 571 36 329 35.05 32.4 5.089 0.5 DSİ III.80 59.485 0.30 392.50 4.30 1.9 47.9 0.75 1.95 83.4 364 3.6 77 378.137 46 7.18 51.14 4.24 45.5 16 7.006 0 2.6 64 PORSUK ÇAYI YUNUSEMRE n Min.844 0.503 0.755 0.6 137.9 3.1 6.28 45.06 2 3. Maks.1 2.6 32.25 44.006 0.54 111.47 85 0.2 2.88 42.62 5.30 3.6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 7.6 799 459 38 317 29.9 881 510 171 332.Koliform Krom Civa Kadmiyum Bor Fenol Florür SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Hg Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 PORSUK ÇAYI YEŞİLDON Min.27 0.90 2.24 72 0.5 7.5 3.36 37.6 4.6 15 7.16 63.9 2 8.43 9.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH Elektriksel İletkenlik (25 C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Fekal Streptokok Esh.5 52.16 0.25 6.6 35. Ort.3 96.53 60 55.9 53.715 0.5 1.16 1.75 12.62 0 0 1.62 27.9 15.88 55.13 2.8 45.045 0. 2 4.5 4. Ort.5 40.6 13.7 806 470 49 320.8 136 4.5 7.008 0.35 61.05 4.6 52.027 0.27 72 0.36 0.25 30.3 26.60 144.70 18 7.07 72 58.6 4.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14.5 31. Maks.8 996 619 190 350 68.8 856 502 97 329. 2 5.9 16.755 72 0.22 57.225 5.5 7.61 0.15 2.87 66 48. 4.5 4.50 4.8 13.2 421 3.3 339.5 4.75 0.23 37.45 0.8 5.2 5.00 2.50 3. Maks.9 PORSUK ÇAYI BEYLİKOVA n Min.27 0.6 3 0.7 831 494 23 326 33.85 5.30 55.

Koliform E-Colı Krom Cr Bakır Cu Kurşun Pb Arsenik As Çinko Zn Civa Hg Kadmiyum Cd Bor B Fenol Fen Florür F PORSUK ÇAYI SAZILAR n Min.363 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.400 0.92 0.6 2004 Yılı Porsuk Çayı İstasyonları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER SİMGE Debi Q Sıcaklık T pH pH Elektriksel İletkenlik (25 C) EC Toplam Çözünmüş Katılar TDS Askıdaki Katılar SS Bulanıklılık Turb Toplam Alkalinite M-Al Fenolftalein Alkalinite P-Al Klorür Cl NH3Amonyak Azotu N NO2Nitrit Azotu N NO3Nitrat Azotu N Çözünmüş Oksijen DO Organik Madde pV Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOD5 Kimyasal Oksijen İhtiyacı COD Toplam Sertlik TH Orto-Fosfat o-PO4 Sülfat SO4 Demir Fe Mangan Mn Sodyum Na Potasyum K Kalsiyum Ca Magnezyum Mg Toplam Koliform T-Colı Fekal Streptokok F-Strp Esh.943 87.625 4 7.843 11.16 57.72 400 2.965 300000.250 4 0 4 58.000 7567.000 1.5 1.5 338.5 0 74.745 62.510 32.49 77.72 78 58.833 4 962 1002 4 594 612.5 52.000 BİRİMİ m3/sn C µmho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Maks.14 0.111 0. 4 3.264 3.5 12.5 53 333.25 4.850 51.6 174.805 371.62 0.3 69.32 0.150 2. Bölge Müdürlüğü 2004 81 .33 0.358 6.240 0.62 37.755 14.74 97 3.750 4 100 171.45 4.122 1.340 65.7 7.000 101.017 0 5.48 DSİ III.21 20.5 6.08 12. 4.8 48 10000 100 400 3.3 75 1.750 4 322.9 3.991 21 8 1019 631 290 152 371.218 4 5.500 22725.TABLO D.2 67.71 7.750 4 85 115. Ort.7 1000000 20000 80000 0.

Sonrası Esk.Köp.7 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümü 2000 . Şeker Fb. Öncesi 82 . Sınıf 1 : Yüksek kaliteli su Sınıf 2 : Az kirlenmiş su Sınıf 3 : Kirli su Sınıf 4 : Çok kirlenmiş su 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 Biyokimyasal Oksijen Değeri (mg/l) Kimyasal Oksijen Değeri (mg/l) Amonyak Azotu (mg/l) Nitrat Azotu (mg/l) Orto-Fosfat (mg/l) DO 1 1 1 1 1 2 2 3 SEMBOL pH 1 TDS 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Porsuk Baraj Çık.TABLO D.2003 Yılları Ortalama Değerlerine Göre Su Kalite Sınıfları BAZ İSTASYONLAR PARAMETRELER pH Toplam Çözünmüş Katılar (mg/l) Çözünmüş Oksijen (mg/l) BOD5 1 COD 2 NH3-N 2 NO3-N 1 o-PO4 3 DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 NOT: 1997-1998 Yılları ortalama ölçüm değerleri 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayılı resmi gazetede tablo 1 de verilen Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına göre kalite kriterleri esas alınarak değerlendirilmiştir.Arıtma Öncesi Şeker Çiftliği Cad. Esenkara Benzinlik Atatürk Şeker Fb.

JÇ I BKIŞ A I R K BA RA ES EN K EA GÖZLEM İSTASYONLARI GÖZLEM İSTASYONLARI BOD5 NH3-N COD NO2-N NO3-N o-PO4 DSİ III BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2004 83 Y . NO3-N EY BE Lİ K Y O Lİ V K A O Y V U A NU Y SE U N M U RE SE M RE .K K Ö ER Ş .GRAFİK D. ŞE ŞE K K ER E R Çİ Ç FT İF T .1 Porsuk Çayı NH3-N. ER E KE FA B.S N ES ES .A R RI I TM TM . R F SN B . .Ö A N Ö . NO2-N. Ü KR ÖK P.2.A . C ŞE .Ö ŞE N K Ş . EŞ Y İL EŞ DO İL D N O B N A A LP LPU U JÇ 0 A BE RA N ZİB NE LN İK Z A SRA EN NO2-N SA SA ZI LA R ZI L A R IK . E FA K B.E R Ö F N B .Porsuk Çayı BOD5 VE COD 2004 Yılı Ortalama Değerleri Değişim Grafiğ GRAFİK D.NO3-N ve o-PO4 2004 Yıllı Ortalama Değerlerinin Değişim Grafiği i 12 350 10 300 250 200 COD 150 100 50 BOD5 o-PO4 NH3-N 8 mg/l mg/l 6 4 2 0 A TA İN TÜA Lİ K RTA K T C. . K K. N .

NO3-N ve o-PO4 Değerlerinin Zamana Göre Değişimi 2.5 mg/l 1 0.3.5 2 1.Porsuk Çayı Baraj Çıkışı 2000-2004 Yılı NH3-N.5 0 MRT HZR EYL KSM MRT HZR EYL MRT HZR EYL ARL MRT HZR EYL ARL MRT HZR EYL ARL AYLAR 2001 2000 2004 2003 2002 NH3-N NO2-N NO3-N o-PO4 84 .GRAFİK D. NO2-N.

GRAFİK D. KIŞ İLKB.Porsuk Çayı Esenkara 2000-2003 Yılı NH3-N.4. NO3-N VE o-PO4 ' ın Zamana Göre Değişimi 1. 2000 YAZ SONB.6 1.2 1 mg/l 0. YAZ SONB. MEVSİMLER NO3-N o-PO4 2003 NH3-N NO2-N 85 .6 0. KIŞ İLKB.2 0 KIŞ İLKB. NO2-N. YAZ SONB.4 0.4 1. YAZ SONB. KIŞ İLKB.8 0.

Kurtşeyh.1. D.600.D.3.2. Bu işlemlerle atıksu kanalizasyona verilme standartlarına indirilmesi öngörülmektedir.000 m² basma+terbiye ve boyama işlemidir.1.1 Eskişehir’deki Kirletici Kaynaklar D.2 Akarsularda Kirlilik Porsuk Çayı Eskişehir bölümü numune alma noktaları ve yan kol girişleri arasındaki mesafeleri Şekil D. Sıvı atıkları. Uzun yıllar Eskişehir merkezinin evsel atık sularının foseptiklerde toplanması ve Eskşehir katı atık depolama sahasından yer altı sularına olabilecek olumsuzluklarla ilgili Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerince araştırma faaliyetleri devam etmektedir. Bu tesis Sümer Holding A. Kanalizasyon işlemi tamamlandıktan sonra yine aynı işlemlerden geçirilerek kanalizasyon sistemine vermektedir. Proses. içme ve kullanma suyunu şehir şebekesinden temin etmektedir.1.2.3.4. faaliyetlerine devam etmektedir. 86 . D. 3 vardiya halinde çalışmaktadır. Göller .5 Deniz İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır.2 Tülomsaş Eskişehir Lokomotif Fabrikası Atıkları Fabrika 1993 yılına kadar atıklarını belirli ameliyelerden geçirdikten sonra (Yağ tutma. D.DOĞAL DRENAJ SİSTEMLERİ Drenaj sistemleri ile ilgili yeterli bilgi edinilememiştir. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce inşa edilen göletler Tablo D. Bölge Göletleri Tablo D. ön çöktürme ve pH ayarlaması işleme tabi tutulduktan sonra belediye şehir kanalizasyonuna verilmektedir.8’de. SARAR Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.02. Üretimi yılda 3.Ş.3. 22.1. Kaldırım Köyleri hudutları dahilinde yer altı düdenleri mevcuttur.1’de verilmiştir.’ne bağlı Eskişehir Basma Sanayi İşletmesi iken 28.Ş.1.5 saat. Sivrihisar ilçesi AşağıKepen. D.3.1996 yılında Sarar Giyim ve Tekstil Sanayi tarafından satın alınmış olup.9’da verilmiştir.2. D.2.Göletler ve Rezervuarları Eskişehir İli DSİ III. Yeşilköy ve Ahiler. Gökdere. Sıvı atık miktarı 2500 m³/gün’dür.3. siyanür giderme gibi) fabrikanın hemen önünden Porsuk Çayına vermekteydi. D.1 Yer Altı Suyu ve Kirlilik Yer altı sularından tarım alanlarının sulanması ve sanayi kuruluşları ile yerleşim birimlerinin su ihtiyaçları karşılanmaktadır. Fabrikanın atıksu miktarı 100 m³/gün’dür.3 SU KAYNAKLARININ KİRLİLİĞİ VE ÇEVREYE ETKİLERİ D.

95 4.30 20.80 0. Karaöz D.55 1069.80 844.85 130000 1250.60 24.653 0.60 888.06 22.20 876.50 9.08 S 113 107000 1089.370 0.06 1121. A.12 S 150 144000 879.65 0.10 0.70 22.228 0.00 126000 870.156 0.450 0.20 31.00 1134.00 27. Kelkaya d.00 831000 873.90 585000 1040.79 12.95 730000 856.12 0.50 490000 1111.90 997. Damlalı d.50 186000 990.20 8.19 S+T 167 920000 890. Bayırköy D.00 16. Yağıcak D.90 0.80 17.154 0.50 826. Söğütbaşı d.508 0.60 20.84 S 838 183000 1071.60 402000 986.227 S 154 40000 867.00 350000 1178. Ilgın d.90 26.93 S 1112 151000 1137. Beylik d.40 27.25 20. Çağsak d.30 1087.14 S 171 109000 878.00 0. Delikçam d.00 1264.90 395000 868.20 994.60 875.11 S 120 55000 1099.08 S 84 14000 998.50 0.Dereboyu Karanlık D.25 1096.00 18.70 15.80 1.60 22.Bölge Müdürlüğü 2004 87 .10 0.00 1.20 375000 818.60 1130.400 0.15 24.00 24.40 20. DSİ III.40 692000 865.20 995.20 7760000 1125. Yapılcak d.66 23.15 876.016 0.60 28.00 22.25 17.07 S 150 360000 846.16 S 220 Minimum Aktif su kotu kapasite (Göletler) m m³ 1122.613 0.00 0.540 0.66 865.00 0.70 0.032 S 74 510000 1000.13 S 140 111000 1051.451 0.66 19.13 S 144 99000 1123.55 21.791 0. Değirmendere Tıngır d.15 15.8 Eskişehir İli DSİ III Bölge Göletleri S= Sulama T=Taşkın kontrol Gövde Dolu Tipi Homojen Homojen Toprak Homojen Homojen Homojen Zonlu Homojent Kargir Homojen Zonlu Toprak Homojen Homojen Homojen Homojen Homojen Zonlu Maksadı Dolgu Hacmi Tesis Yüksekliği Normal Normal su kotunda Sulama Kret sahası Temelden Tagvelden Su Kotu Depolama Göl Kotu (brüt) Hacmi Alanı m m m m ha m³ Hm³ km² 71000 1132.15 30.TABLO D.16 S 390 41000 996.50 1049.70 700000 1086.55 25.90 0.30 26.70 18.750 0.390 0.20 23.890 0.06 S 117 62000 827. Kocadere Kartal d.85 3484000 1050.90 15.024 S 50 95000 878.162 0.00 822000 TESİSİN ADI ASLANBEYLİ BEYLİK ÇUKURHİSAR DEREYALAK HANKÖY KANLIPINAR KARAÖREN KELKAYA KOÇAŞ SAZAK ÖMERKÖY YUKARI KARTAL YUKARI SÖĞÜT ÇATMAPINAR ERENKÖY KAYI III KESKİN 75.60 1300000 987.00 0.75 11.20 27.25 15.032 S 42 261000 1267.840 0.60 0. Yıl YAPILDAK Safhası İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme Akarsu Adı Ilgaz d.60 601000 837.

000 158 000 287 000 125 000 304.350 24.000 765.içme suyu Hay.00 20.660 1.060 Göl Aynası Alanı 120 000 Yapıldığı Yıl 1975-1976 Göletin Adı Günyüzü I Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 88 .927.473 16.000 940.içme suyu 16.700 92.50 4.00 16.520 200 000 230 000 104.000 262.50 6.90 13.000 67.50 7.800 16. Mercan Yağrı Yaylası Ahırköy Sazak Bahçeçik Üçbaşlı Emirceoğlu Günyüzü II Halilbağı Kızılcaören Özdenk Belpınar 3 Ad İkipınar II İkipınar I Kırka Göletleri 3 Ad Ağlarca 2 Ad Kuzören Ayvalı Sivrihisar İnönü Günyüzü Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Mihalıççık Merkez Beylikova Beylikova Beylikova Çifteler Beylikova Beylikova Seyitgazi Han Günyüzü Günyüzü Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama Hay.75 8.00 25.000 125 000 48 000 145.000 1.50 7.500 7.içme suyu Hay.50 12.330 16.içme suyu Hay.814 20.904 1.360 8.900 876.9 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce İnşa Edilen Göletler İlçesi Amacı Sulama Günyüzü Oğlakçı Tutluca I Tutluca II.204.50 18.000 19.700 9.260 217.içme suyu Hay.50 26.352.00 3.000 11.00 6.600 16.600.00 26.150.00 20.500 7.220 1.içme suyu Hay.000 103.75 22.00 Maksimum Göl Hacmi m³ 490.TABLO D.970 8.735 1976-1977 1977-1978 1977-1978 1979-1980 1980-1981 1983-1984 1986-1988 1987-1988 1990-1991 1992-1994 2001-2002 2002-2003 2004 1984 1989 1990 1990 1992 1992 1997 Kret Yüksekliği m 15.00 17.000 820.680 1.00 765.00 17.içme suyu Hay.000 540.390 776.

TABLO D.348 15.50 7.500 4.00 8.00 7.410 6.içme Hay.içme Hay.543 3.760 4.içme suyu 2003 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2004 89 .00 4.00 4.775 6.465 1998 1998 2000 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 Kret Yüksekliği m 5.000 3.içme Hay.içme Hay.içme suyu Mihallıççık Peçene Sarıcailyas Işıkören İstiklalbağı Mülk Karapazar Demirli Balçıkhisar Tatarçık Çardak Kırka 4 Ad Han Seyitgazi Alpu Sivrihisar Sivrihisar Merkez Merkez Mahmudiye Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Hay.917 5.00 Maksimum Göl Hacmi m³ 18.000 11.50 7.637 2.850 16.035 5.00 13.00 7.00 2.928 5.500 5.500 16.içme suyu Dinek Sivrihisar Hay.9 DEVAMI İlçesi Amacı Hay.545 16.içme Hay.00 8.00 8.776 11.975 Yapıldığı Yıl 1998 Göletin Adı Çalkaya Hay.750 6.00 7.538 4.00 6.930 12.550 1.315 14.içme Hay.içme Hay.592 1.781 6.içme Hay.300 4.197 13.119 7.içme Hay.60 6.içme suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu suyu 5.638 3.600 6.00 6.950 Göl Aynası Alanı 4.

Bölge Müdürlüğü 1997-1998 90 .DSİ III.

4 Eskişehir Belediye Mezbahası Atıkları Eskişehir Belediye Mezbahasının Tarım İl Müdürlüğünce Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından çalışma izni bulunmadığından dolayı 31.2000 tarihi itibariyle faaliyetine son verilmiştir. Arıtma tesislerinden çıkan ürün değerlendirilmektedir.3.D. Fakat 1993 yılında ispirto fabrikası atıkları (şilempe atıkları) için bir arıtma sistemi devreye sokulmuştur. D.1.3. Ayrıca pancar yıkama atıklarının arıtım üniteleri daha da geliştirilerek kapalı sistem olarak çalışması ve elde edilen suyun geri kullanılması planlanmaktadır. Arıtım tesisleri projesi Fransız Swenson firması tarafından yapılmıştır. 207 adet kuruluş faaliyet göstermektedir. Şeker Fabrikasının atıksu miktarı 6000 m³/gün’dür. İşletme masrafları arıtmadan çıkan ürünlerin satılmasıyla sağlanmaktadır.3 Eskişehir Şeker Fabrikası Atıkları Eskişehir Şeker Fabrikası şeker pancarından beyaz şeker.) kullanılabilir.2. İspirto Fabrikası bütün yıl çalışmaktadır.5 Eskişehir 1. Arıtım tesislerinde günde yaklaşık 150 ton buhar kullanılarak 7-8 kuru maddeli 600 ton seyreltik şlempe işlenmektedir. Birkaç kez geçici tedbirler alındıysa da bunlardan bir verim alınamamıştır.1.000 lt (12 ay) Kampanya Ağustos ayında başlamaktadır. D. Montajı Türk Şeker tarafından gerçekleştirilmiştir.) veya gübre olarak (gübre olarak kullanılacaksa içindeki potasyumun ayrılmasına gerek yoktur.12. 91 . Yeterli arıtma yapıldıktan sonra atıksular Porsuk Çayına verilmektedir. Porsuk Çayına verilen atıklar pancar yıkama ünitesinden ve ispirto fabrikasından gelmektedir. parçalama ve oksidasyon işleminden geçiriliyor) Porsuk’a verilmekteydi.700. Diğer su ihtiyacını açmış oldukları derin kuyulardan sağlamaktadırlar.6 Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Atıkları Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 31 000 000 m²’lik toplam alana genişletilmesi planlanmış olup.1999 yılı kampanya dönemi sonu itibariyle . İspirto Fabrikasından gelen atıklar genelde hiçbir işleme tabi tutulmadan Porsuk Çayına verilmekteydi.3.1993 yılına kadar sadece pancar yıkama ünitesinden gelen atıklar belirli bir işleme tabi tutularak (atık su havuzlara alınıyor. Şilempedeki organik yükü büyük bir oranda azaltarak Porsuk Çayına vermektedir.1. potasyum sülfat şeklinde tutulur.6 ay devam etmektedir.145 ton : 9.1. Elde edilen potasyum sülfat gübre olarak kullanılır. Toplam şeker üretimi Toplam melas üretimi Toplam alkol üretimi : 132 ton : 50. D. Konsantre şlempe hayvan yemi olarak (potasyumun ayrılması gereklidir. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Kuruluşa ait fabrika ve atölyelerin atık su miktarı 50 m³/gün’dür. Manipilasyon kademelerinden birine 150 kg sülfürik asit verilerek potasyum.2.2. Fabrika soğutma suyunu 400 m³/saat Porsuk Çayı’ndan çekmektedir.2.3. 66-68 kuru maddeli 65-70 ton konsantre slempe elde edilmektedir. melas ve ispirto üretmektedir.

D. 7 kuruluş 20 kuruluş 24 kuruluş 32 kuruluş 16 kuruluş 44 kuruluş 48 kuruluş 16 kuruluş Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaların arıtma tesisleri (Arçelik A.Ş. Atık suları Porsuk Çayı’na deşarj edilmektedir. Fabrika atıkları için arıtma üniteleri vardır.3.Kimyasal arıtma tesisinde arıtılan günlük 35 m³ su Porsuk Çayı’na verilmektedir. Tic.3.000 m ³ atıksu arıtma kapasitesine sahiptir. Atıksu Arıtma Tesisinde şu üniteler bulunmaktadır : 92 . Aktif Çamur Sistemi ile arıtma prensibine dayanmakta olup. tesiste mevcut olan kimyasal arıtma tesisi yeni tesis inşaat alanı içersinde kalmıştır. D.3. D.2. Günde 500-700 adet kuzu derisi işlemektedir (boyama işlemi dahil).Faaliyetini süt toplama merkezi olarak sürdürmektedir.3. D.1.2. 2002 yılında kapasite artırımı nedeniyle ÇED yönetmeliğine göre Bakanlığımızca ÇED gerekli değildir kararı verilerek inşaa faaliyetleri başlamış ve yeni kapasiteye göre arıtma tesisi planlanmıştır. Eskişehir Atıksu Arıtma tesisleri inşaatı ESKİ tarafından Temmuz 1993 de başlatılmış ve 1998 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Makine İmalat San Tekstil Dokuma ve Hazır Giyim San.2.8 Güven Süt San. Beylikova İlçesinde faaliyet göstermektedir.2. Metal San. Taş ve Toprağa Dayalı İmalat San.2 Evsel Atıklar D. Daha önce atıklar Şeker Çiftliği mevkiinden Porsuk Çayına 3 ayrı kanaldan verilmekteydi. Kimya Kauçuk Plastik San.1.İmalatı süt ve süt ürünleri olup.2.3. Şehir Kanalizasyon Arıtım Tesisleri tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesiyle yapılan protokol gereği tüm fabrikaların atıkları tek bir kanaldan istenilen limitlere düşürülüp kanalizasyona verilmektedir.1 Kaplıcalardan Gelen Atıklar Kaplıcalardan gelen atıklar kanalizasyona verilmektedir. D.Sektörel Dağılım Madencilik Gıda Sanayi Orman Ürünleri Kağıt Mobilya San.2 Eskişehir Belediyesi Kanalizasyon Atıkları Eskişehir Belediyesi kanalizasyon sisteminin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.3.1.1980 tarihinde üretime geçmiştir.Ş.9 DanoneSa Tikveşli Süt Ürünleri San. A.7 Dersan Deri İşleme Sanayi Eskişehir’in Beylikova İlçesinde faaliyetini sürdürmektedir.2.2. hariç) yoktur. Eskişehir’in Beylikova İlçesinde faaliyetini sürdürmektedir. Arıtmadan çıkan sıvı atıklar 150 m³/gün debiyle Porsuk’a verilmektedir. A. günde 75. 2003 yılı sonu itibarı kapanmıştır. Suyunu yüzeysel bir kuyudan (6 m derinlik) temin etmektedir.Ş.2.

3. özellikle Porsuk Çayı Eskişehir girişinde Karacaşehir Regülatör ile sağ ve sol ana kanallar vasıtası ile Eskişehir ve Alpu ovaları sulanmaktadır. sınıf olan su kalitesi Şeker Çiftliği istasyonunda belediye kanalizasyonu. NitratAzotu ve Orto-Fosfat değişimi (Baraj çıkışından Sazlılar istasyonuna kadar) Grafik D.10’de verilmiştir.Çamur ve Sirkülasyonu Pompa İstasyonu 9.Otomatik Taraklama 4.1’de verilmiştir.Biyolojik Çamur Koyulaştırma (Yüzdürerek Ayırma)Havuzu 12. Sazılar istasyonunda da 5.1. sınıf su (çok kirlenmiş su) durumundadır.6 verilmiştir. Baz alınan parametreler açısından Porsuk Çayı Eskişehir bölümü su kalite değerlendirilmesi Tablo D. Aynı şekilde Baraj çıkışından .11’de verilmiştir. D.2.Fazla Çamur Pompa İstasyonu 10.El Taraklama 2.2. Bu sulama kanallarının Eskişehir içinden geçen bölümlerde. Ölçüm değerleri (min-ort-maks) Tablo D.2 de verilmiştir. Porsuk Çayı 2004 yılı ortalama değerlerine göre Amonyak azotu.sınıf olan su kalitesi yan derelerin katılımıyla Esenkara istasyonunda bir miktar iyileşme göstermekle birlikte 2. Nitrit-azotu ve özellikle nitrat azotunda Şeker Çiftliği istasyonundan sonra denitrifikasyondan dolayı düşüş görülmektedir.2.4 Eskişehir Bölümü Su Kalite Değerlendirilmeleri 2004 yılında Porsuk Çayı Baraj Çıkışından Sazılar istasyonuna kadar 13 örnekleme noktasından örnekler alınarak incelenmiştir. Bu tablo incelendiğinde Porsuk Baraj çıkışında 2.Kum ve Yağ Tutucular 5.Son Çökeltme Havuzu 8. Porsuk Çayı 2004 yılı ortalama değerlerine göre BOD5 ve COD değişimi (Baraj çıkışından Sazılar istasyonuna kadar) Grafik D. Grafik incelendiğinde amonyak azotu ve orto fosfat değerlerinde Şeker Çiftliği istasyonunda büyük bir artış görülmektedir. Bu sulama kanallarının Eskişehir içinden geçen bölümleri özellikle evsel nitelikli açık atık kanalları olarak çalışmaktadır. Su bu durumunu Sakarya Nehrine karışmadan önceki istasyon olan Sazılar istasyonuna kadar sürdürmektedir.3 Sulama Kanallarına Verilen Atıklar Porsuk Çayı Eskişehir girişinde Karacaşehir Regülatörü ile sağ ve sol ana kanallar vasıtasıyla Eskişehir ve Alpu Ovaları sulanmaktadır. Şeker Fabrikası sonrası 3. Sazılar istasyonuna kadar az bir düşüş görülmekle birlikte yine çok yüksek bir değerle Sakarya’ya karışmaktadır.Çamur Koyulaştırma Havuzu 14. 93 .Çamur Koyulaştırıcı (Ön Çamur Koyulaştırıcı) 13. Nitrik-Azotu.Havalandırma Havuzları 7. 5.İç Kaldırma İstasyonu 3.Çamur Susuzlandırma Ünitesi D.Ön Çamur Pompa İstasyonu 11.3. sınıf su (çok kirlenmiş su) durumuna gelmektedir.2. sınıf su durumunu sürdürmektedir. Bu kanalların 2004 yılı sulama suyu kriterlerine göre ölçüm değerleri Tablo D.Ön Çökeltme Havuzları 6. Organize Sanayi atıklarının karışmasıyla yoğun bir şekilde kirlenmiş olup.Isı İle Sindirme Kimya Kazanı (Biyogaz Üretim Ünitesi) 15.

Yük BOD5 yükü : 25 843 kg/gün = 25 999 kg/gün 156 kg/gün Azot yükü : 3 720 kg/gün = 3 822 kg/gün 102 kg/gün o-PO4 yükü : 1 153 kg/gün = 1 179 kg/gün 26 kg/gün Teorik olarak.8. Şehrin nüfusunun 1997-1998 yılı itibariyle 500 000 civarında olduğu göz önüne alınırsa .5.11’de verilmiştir. Esenkara. D. Porsuk Çayı Porsuk Baraj Çıkışı istasyonundan Sazılar istasyonuna kadar sulama suyu kriterlerine göre değerlendirilmesi Tablo D. Evsel atıklar için kişi başına düşen BOD5 yükü = 54 g/kapasite-gün olarak kabul edilirse. Alınan numuneler Eskişehir Şeker Fabrikasının kampanya dönemine denk gelmediğinden atıklardaki BOI5 yüklerinin tamamının evsel nitelikli atıklardan geldiği görülmektedir.Benzinlik istasyonuna kadar düşük olan değerler Şeker Çiftliğinde birden artmakta ve en yüksek değere ulaşmaktadır. Sazılar istasyonuna kadar tedricen bir azalma görülmüştür. Grafikler incelendiğinde Şeker Çiftliği istasyonunda bütün değerlerde ani bir artış gözlenmiştir.10) de verilmiştir. ortalama Azot yükü Grafik D. Porsuk Çayı Eskişehir bölümü 2004 yılı ortalama BOD5 yükü Grafik D. Benzinlik istasyonunda askıda katı maddeler açısından 5.7 de verilmiştir. Sınıf (zararlı-uygun değil) durumuna geçmektedir ve bu durumunu Sazılar istasyonuna kadar sürdürmektedir. T-coli patojenlerin zamana göre değişimi Grafik D. Tablo incelendiğinde Benzinlik istasyonuna kadar sulama suyu açısından 2.6. Yük – Benzinlik İst.11 de verilmiştir. Eskişehir’den gelen yük Benzinlik ve Şeker Çiftliği istasyonları arasındaki yük farkı (2004 yılı ortalama değerlerine göre ) alınarak hesaplanırsa. D. Porsuk Çayı Baraj çıkışı. Azot ve Orto-Fosfat yükünde Yeşildon istasyonunda gerek küçük yerleşim alanlarından gerekse sulama kanallarından taşınan kirlilik dolayısıyla az miktar bir artış gözlenmiştir. Sınıf (iyi) olan su kalitesi. 94 . Eskişehir’den gelen yük= Şeker Çiftliği İst. bulunan bu BOD5 yükü (25 843 x 1000)g/gün/54 g/gün = 478 574 kişilik bir nüfusun yüküdür. Benzinlik ve Sazılar istasyonlarında 2004 yılı mikrobiyolojik değerlerin zamana göre değişimi Grafik (D.9. Porsuk Çayı gözlem istasyonlarında E-coli. ortalama orta fosfat yükü Grafik D. 500 000 x 54 g/gün = 27 000 000 g/gün = 27 000 kg/gün BOD5 yükü olması gerekmektedir. Sazılar istasyonuna kadar suyun kendi kendini temizleme özelliğinden dolayı bir düşüş göstermektedir.

9 753.8 20578.5 PORSUK ÇAYI 2004 YILI ORTALAMA BOD5 YÜKÜ DEĞİŞİMİ 60000 56329.1 982. ŞEKER FB.ARITMA ÖN.4 750.7 11662 10000 653.SN. ESK.4 20000 12301.1 732.6 14399. ŞEKER ÇİFT.KÖP.6 0 BARAJ ÇIK.ÖN.9 21337.2 50000 BOD5 Yükü( kg/gün ) 40000 30000 26536.6 GÖZLEM İSTASYONLARI 95 . ALPU YEŞİLDON BEYLİKOVA YUNUSEMRE SAZILAR 2293. ŞEKER FB.GRAFİK D. ESENKARA BENZİNLİK ATATÜRK C.

8 2500.0 1500.7 GÖZLEM İSTASYONLARI 96 .0 0.ÖN.KÖP. ŞEKER ÇİFT.2 2209.3 1028. ALPU YEŞİLDON BEYLİKOVA YUNUSEMRE SAZILAR BARAJ ÇIKIŞI AZOT YÜKÜ (kg/gün) 1829.2 1673.8 699.0 500.7 339.0 2000. ŞEKER FB.6 Porsuk Çayı 2004 Yılı Ortalama Azot Yükü Değişimi (NH3-N+NO2N+N03N) 4443.2 2085.0 2007. ESK.9 588.GRAFİK D.0 ESENKARA BENZİNLİK ATATÜRK C.8 695.ARITMA ÖN. ŞEKER FB.0 4000.0 1000.SN.8 321.0 3500.5 1200.0 4500.0 3000.

ALPU YEŞİLDON BEYLİKOVA YUNUSEMRE SAZILAR 195.5 56. ESENKARA BENZİNLİK ATATÜRK C.ÇIK.SON.ARITMA ÖN.6 170.6 0 BAR.7 1500 1185.GRAFİK D.9 147.7 467 196.3 2000 o-PO4 YÜKÜ (kg/gün) 1593. ŞEKER ÇİFT.KÖP. ŞEKER FAB.2 1000 790.1 707 500 GÖZLEM İSTASYONLARI 97 .7 81 1598.ÖN. ŞEKER FAB. ESK.7 Porsuk Çayı 2004 Yılı Ortalama o-PO4 Yükü Değişimleri 2500 2285.

250 GRAFİK D.8 Porsuk Çayı Baraj Çıkışı 2000 .Coli ve Debinin Zamana Göre Değişimi 16 14 200 12 SAYI / 100 ml 150 10 DEBİ ( l/s ) 8 100 6 4 50 2 0 MRT 2000 HZR EYL KSM 2001 T-COLI MRT HZR EYL MRT HZR EYL AYLAR DEBİ ARL 2003 MRT HZR EYL ARL 2004 MRT HZR EYL ARL 0 2002 E-COLI 98 .2004 Yılı T-Coli. E.

E-Coli ve Debinin Zamana Göre Değişimi 6000 20 18 5000 16 14 12 3000 10 8 2000 6 4 2 0 KIŞ 2000 İLKB YAZ SONB KIŞ 2001 İLKB YAZ SONB KIŞ 2002 T-COLI İLKB YAZ SONB KIŞ İLKB YAZ SONB KIŞ AYLAR 2003 2004 E-COLI DEBİ İLKB YAZ SONB 0 4000 SAYI/100ml 1000 99 DEBİ ( l/s ) .9 Porsuk Çayı Esenkara 2000 .2004 Yılı T-Coli.GRAFİK D.

GRAFİK D.10. Porsuk Çayı Benzinlik İstasyonu T-Coli E-Coli ve Debinin Zamana Göre Değişimi 16000 16 14000 14 12000 12 10000 SAYI/100 ml 10 DEBİ ( l/s ) 8000 8 6000 6 4000 4 2000 2 0 ŞBT 2000 MYS AĞS KSM ŞBT 2001 MYS AĞS KSM ŞBT 2002 AYLAR T-COLI E-COLI DEBİ MYS AĞS KSM ŞBT MYS AĞS KSM ŞBT 2004 MYS AĞS KSM 2003 0 100 .

Ks Şb My Hz. E-Coliform ve Debinin Zamana Göre Değişimi 100000 10000 TveECOLİ 100 ml /adet DEBİ m3/s 1000 100 10 1 Şb My Hz. Ks Şb My Hz.Coliform. Ks Şb My Hz.1000000 GRAFİK D. Ks AYLAR Tcoli E Coli Debi 101 .11 2000-20003 Yılları T.

33 0.56 1.02 SİMGE Q T pH EC TDS SS Turb M-Al P-Al Cl NH3-N NO2-N NO3-N DO pV BOD5 COD TH o-PO4 SO4 Fe Mn Na K Ca Mg T-Colı F-Strp E-Colı Cr Cu Pb As Zn Hg Cd B Fen F BİRİMİ m3/sn C mho/cm mg/l mg/l NTU mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EMS/100ml EMS/100ml EMS/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 2 0 0.20 18.80 2.25 12.82 3 23.25 259.5 2 8 8.2 2 0 0.08 7.3 9.04 0.5 0.17 10.67 48.8 4.4 0.475 6.00 255.64 47.10 2.5 12.06 52.07 SAĞ SAHİL SULAMA ŞEHİR ÇIKIŞI n Min.1 28 303.08 4.5 0.000 3.4 2.10 0.50 14.4 2 587 591 595 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 343 6 6 255 0 12.9 3.22 7.66 3. Ort.Koliform Krom Bakır Kurşun Arsenik Çinko Civa Kadmiyum Bor Fenol Florür SOL SAHİL SULAMA ŞEHİR ÇIKIŞI n Min.8 0.20 8.7 2 585 591 597 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 353 5 3.10 300.25 0.5 256 0 12. 2 4.8 0.006 367 6 5.9 3.10 0.25 7 13 0. Mak.218 0.25 0.2 102 .75 1.2 0.000 17.215 0.8 0.3 0.35 0.7 286 0.5 1.2 312 1.2 0.TABLO D-10 2004 Yılı Porsuk Çayı Eskişehir Sulama Kanalları Ölçüm Değerleri İSTASYONLAR PARAMETRELER Debi Sıcaklık pH E.07 1.5 17.002 359 17 14.150 5.85 0 0 374 28 22 256 8.50 0.045 1.5 14 13.98 9.2 26.289 0.085 1.8 20 289 0.05 47.36 8.038 0.1 2 16.5 14.45 0. Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Bulanıklılık Toplam Alkalinite Fenolftalein Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Organik Madde BOİ KOİ Toplam Sertlik Orto-Fosfat Sülfat Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum T.5 2 8 8.3 2.2 2.04 0.475 0.52 2.5 4.Koliform Fekal Streptokok Esh. Ort.85 294.87 50.79 7.46 48. 2 2.65 0 0 380 7 7 262. Mak.048 1.8 2 14. İletkenlik (25 C) T.35 8.

97 II 394 II C2S1 Şeker Fb.57 I 0.19 II 55 I 7.66 I -3.71 III 12.38 I -1. IV = İhtiyatla kullanılabilir.75 1.Sınıfı Nitrat(NO3)mg/l Amon.TABLO D. II 622 I 9.99 II 5.6 I 1.67 I 0.6 I 0.8 I 8.9 I 9. Esk.37 0.2 0.44 -1. V = Uygun değil (Zararlı ) 103 .06 346 0.%Na SAR RSC meg/l Klorür(Cl)meg/l Sülfat(SO4)meg/l Top.02 III 462 II C2S1 S Çiftliği II 1021 I 21.Arıtma Şeker S Önce.96 0.53 3.18 C2S1 0.6 I 12. S Önce.96 II 383 I II C2S1 S Sonra.83 II 4.76 8.45 I 0.38 0.11 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümünün 2004 Yılları Ortalama Değerlerinin Sulama Suyu Kriterlerine Göre Sınıflandırılması İstasyon Parametre Porsuk Baraj Çıkışı 11. II 694 I 10.88 I 0.1 I 14.4 0.39 I 2.93 I 72 I 8 Benzinlik Atatürk C.19 II C2S1 I 4.72 I 4.09 II 10.4 0.62 I 0.96 II 360 I 0.9 I 141.63 I 0.02 II 7.02 I 1.08 I 12.51 I 0.6 I 10.4 I 14.31 I 2. S=Su Sınıflaması III = I=Çok iyi II = İyi Kullanılabilir.8 Sıcaklık C I 8.51 III 55 I 7.65 V 30 I 8.39 -1.46 5 8.17 C2S1 4.2 I 83.88 1.3 S II 581 I I I I I I II I I I I I 10.33 2.49 I 0. II 629 I 9.47 I 1.91 I 0. Şeker Fb.46 I 0.26 II 26 I 8.42 I 0.22 I 1.37 I 0.61 I 2.93 I 0.mg/l pH II 353 I 6.4 I 0.65 I 1.45 I -1.5 0.Katı M.29 13 8.2 Esenkara S II 583 I 8.38 I -1.44 I -1. II 679 I 10.34 I -1.09 II 545 II C2S1 EC(25C) umhos/cm 573 Değ.59 II 592 II C3S1 S III II I I I I III III I III IV V I I S Köprü.1 NOT: 7 Ocak 1991 tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazetede verilen kriterlere göre düzenlenmiştir.73 III 302 I 7.45 I 0.75 I 3.(NH4)mg/l BOD5 mg/l Askı.Tuz mg/l Bor(B)mg/l SulamaS.

(Zararlı) 104 .27 I I I I 1.75 16 V 172 I I 7.37 III 27.2 III I C3S1 0 III I I C3S1 0.47 2. S=Su Sınıflaması IV = İhtiyatla V= Uygun değil I=Çok iyi II = İyi III = Kullanılabilir.82 S III II I I I I III I III II I II V I I III 806 II 18.81 1.31 6.05 V 49 I I 7.TABLO D.25 V 97 I I 7.8 1.Sınıfı Nitrat(NO3)mg/l Amon.67 13.82 1.Katı M.56 53.96 1.85 1.26 1.5 II 5.14 2.09 -2.02 4 32 II 3.12 -3.64 III C3S1 I II II 6.4 C3S1 0.03 1.34 0.13 83 7.65 531 Yeşildon S Beylikova Yunusemre Sazılar S III 856 II 19.55 1.5 III 981 II 21.65 15.5 II 42.95 III 113 I I 7.mg/l pH Sıcaklık C Alpu S 909 21.58 5.34 III 470 I II 595 I III 502 I III 613 I 0.55 III I C3S1 1.76 I I I I 0.6 I I I I 1 -3.44 III 32.5 1.%Na SAR RSC meg/l Klorür(Cl)meg/l Sülfat(SO4)meg/l Top.11 Porsuk Çayı Eskişehir Bölümünün 2004 Yılları Ortalama Değerlerinin Sulama Suyu Kriterlerine Göre Sınıflandırılması İstasyon Parametre EC(25C) umhos/cm Değ. kullanılabilir.6 NOT: 7 Ocak 1991 tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazetede verilen kriterlere göre düzenlenmiştir.8 12.8 16.Tuz mg/l Bor(B)mg/l SulamaS.31 S III 1001 II I I I I 27.48 -3.(NH4)mg/l BOD5 mg/l Askı.72 -2.

069 105 .57 50 0 0.Org.351 1.Sonrası Yerinde 8.322 205 70 55 36 22 311 251 2725 131 24 593 464 604 958 218 0. Madde Mg/l 338 Klorür İyonu MgCl¯/l 0.63 104 0 0.045 Beylikova San.014 189 40 0 36 110 336 191 2285 168 17 534 336 541 784 12 0.17 Yerinde 422 0.02 Nitrat Azotu MgNO3/l 0.32 ORGANİK PARAMETRELER KOİ Mg/l 42.19 Sülfat İyonu MgSO4/l 0 Amonyum Azotu MgNH4/l 0 Nitrit Azotu MgNO2/l 0.585 0.12 2003 Yılı Porsuk Çayı Eskişehir Bölümü Analiz Sonuçları Parametre Regülatör Köprüsü Sıcaklık ºC Yerinde pH 8.54 0 0 0.Tes.07 0.059 Alpu Yeşildoğan Yerinde 7.24 CO MgO2/l Yerinde Çöz.TABLO D.56 Yerinde 430 0.037 0.305 0.7 Top Fosfor Mg/l 2.6 BOİ Mg/l 2 İNORGANİK PARAMETRELER Kadmiyum µg/l 0 Kurşun µg/l 22 Bakır µg/l 46 Top Krom µg/l 149 Krom µg/l 81 Nikel µg/l 314 Çinko µg/l 0 Siyanur µg/l 8 Florür µg/l 587 Serbest Klorur µg/l 146 Demir µg/l 99 Mangan µg/l 208 Bor µg/l 146 Aluminyum µg/l 0 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2003 Birim Hasanbey Köprüsü Yerinde 8.02 Yerinde 392 0.049 1.204 43 40 0 46 62 306 159 2080 84 12 387 580 743 994 216 0.

2000-2002 yıllarında yapılan trofik sınıflama çalışmalarında Porsuk Baraj Gölünün Hipertrofik özelliğini koruduğu görülmektedir. Porsuk Baraj Gölünde amonyak-azotu Tablo D. a.Eskişehir İlinin içme ve kullanma suyu teminidir.13.3.Ş.Eskişehir İlinin taşkından korunması b.’nin bor türevleri üretiminde bulunan işletmesi mevcuttur. Bu değer trofik sıralamada toplam fosfor için kullanılan olasılık dağılım tablosunda yerine konulduğunda .1.Eskişehir ve Alpu ovalarının sulanması c.23 mg/m³ bulunmuştur. Değişik dönemlere ait baraj gölünden alınan su örneklerinin analiz neticelerinden baraj gölü çıkışındaki bor konsantrasyonu 3750-7056 µg/lt değerleri arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda baraja giren fosfor ve azot yüklerinin mutlaka denetlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 2000-2002 yıllarında. nitrat-azotu Tablo D. .3. D. İncelemeler Baraj gölüne gelen kirletici yükün en büyük bölümünün Kütahya pis su arıtma tesislerinden geldiğini göstermektedir. Barajdan Seydi suyuna yapılan boşaltımlar nedenıyle Seydi suyu kenarındaki tarım alanlarının sulanmasında olumsuzluk yaratmaktadır. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik D. % 21 ötrofik % 79 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. Göller.3. klorofil-a Tablo D.2 Çatören Barajı Göleti İlimiz Seyitgazi İlçesi Kırka Beldesi dünyanın ve ülkemizin en önemli bor rezerv sahalarından olup beldede Eti Bor A.16 değerleri ve ortalama değerleri gösterilmiştir.D. Aynı şekilde 2000-2002 yılları arasında ölçülen ortalama fosfat değerleri 186 mg/m³ olarak bulunmuştur. % 2 mezotrofik % 37 ötrofik % 61 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir.15.3. Bor üretimi nedenı ile oluşan borlu sular. Bu değer göz önüne alındığında. 1966 yılında yapımına başlanmış ve 1972 yılında tamamlanmıştır. 106 .14. Pis su arıtma tesislerinin acilen tam kapasite çalışması baraja gelen fosfor yükünün denetlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.3. bor madeninin çıkarıldığı ocaklar ve civardaki kayaçlardan yağışlı dönemlerde çözünen bor baraj gölünde bor konsantrasyonunun artmasına sebep olmaktadır. Porsuk Barajı başlıca üç amaç için inşa edilmiştir. toplam fosfat-fosforu Tablo D. Porsuk Baraj Gölü Eskişehir’in 25 km batısında yer alan Porsuk Barajı. Porsuk Baraj Rezervuarında 2000-2002 yılları arasında ölçülen ortalama klorofil-a değerleri 44.3.

3.4 Sarıyer Baraj Göleti Porsuk çayından taşınan kirlilik yükleri yanında Ankara ilinden gelen evsel ve endüstriyel kirlilik yükleri ile kirlenmektedir.3 Kunduzlar Baraj Göleti Çatören barajı ile aynı bölgede olup bor üretiminden kaynaklanan bor kirliliği yaşamamakla birlikte yağışlı dönemlerde kayaçlardan çözünen bor konsantrasyonları ile göletteki bor konsantrasyonları artmaktadır. 107 .3.3. Sakarya nehri üzerindeki Gökçekaya ve Yenice barajlarının kirlilik yüklerini tutmakla beraber zaman zaman barajda biriken atık yükleri nedenıyle bu iki barajda olumsuz etkilenmektedir.3.D. D.

87 0.35 1 0.55 0.348 1.1 0.39 2.6 1.3 0.03 0.523 0.52 108 .31 0.33 0.6 1 0.55 0.2 0.6 1.2 1.2 0.36 353.66 0.8 0.390 0.115 0.85 1.02 639.765 1.35 0.483 1.92 1.3 0.463 0.230 0.257 0.179 0.71 178.3 0.57 562.15 0.413 0.300 0.05 0. Numune cinsi HAZİRAN 2000 Kompozit Yüzey Orta Dip MAYIS 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip EKİM 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip TEMMUZ 2002 Kompozit Yüzey Orta Dip Komp.2 0.718 0.25 0.36 0.05 0.25 0.3 0.3 2.5 0.285 0.86 485.25 0.25 1 1.25 0.010 0.315 0.215 0.86 550.71 0.2 0.113 0.15 0.85 0.14 522.Bölge Müdürlüğü 2003 Yüzey Ortalama Orta Ortalama Dip Ortalama 0.742 0.203 0.745 1.3 0.5 1 0.484 1.34 0.318 0.15 0.14 1252.03 1.186 0.15 0.4 1.41 0.6 1.008 0.8 2 0.370 0.98 0.05 1.45 0.4 1.9 0.640 Ortalama mg/mküp 542.376 0.15 0.51 0.486 0.00 440.86 300.5 1.903 0.00 390.545 0.71 484.518 0.57 507.15 0.562 1.15 0.507 1.57 0.4 0.252 0.440 1.85 0.626 0.34 1.748 TARİH A C E G J L N Ortalama mg/lt 0.15 0.160 0.54 0.354 0.00 778.45 0.13 Porsuk Baraj Gölü 2000-2002 Amonyak Azotu (Nh3-N) Dağılım Tablosu Gözlem İst.570 0.168 0.44 0.75 1.25 0.2 0.00 1010.29 1412.610 1.27 0.15 0.3 0.8 0.183 0.05 0.257 0.57 1185.53 0.550 0.14 1257.TABLO D.9 1.46 0.62 0.1 0.667 1.5 0.363 0.8 0.74 0.00 160.2 0.42 0.653 0.1 0.543 0.15 0.779 1.7 0.41 0.Ortalama ORTALAMA DEĞERLER GENEL ORTALAMA DSİ III.693 0.9 0.2 0.803 0.614 0.655 0.2 1.179 0.95 0.2 0.57 178.05 0.7 0.05 0.4 0.

Ortalama Yüzey Ortalama Orta Ortalama Dip Ortalama A 0 0.TABLO D. Numune cinsi Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip Komp.121 121.148 0.18 0.1 0.18 0.19 0 0 0.55 0.098 0.070 0.69 162.18 0.18 0.21 0.18 0.98 HAZİRAN 2000 MAYIS 2001 EKİM 2001 TEMMUZ 2002 0.19 0.19 0.193 0.093 0.19 0.2 0.06 0.2 1.35 0.43 0.100 0.18 0 0.62 0.14 0.2 0.19 0.21 0.36 0.14 Porsuk Baraj Gölü 2000-2002 Nitrat Azotu (No3-N) Dağılım Tablosu TARİH Gözlem İst.35 0.14 190.2 0.18 0 0.113 112.19 0 0 0 0.19 0.18 0.238 C 0.15 0.138 0.71 0.43 0.00 0.399 0.21 0.173 0.89 0.9 0.045 0.148 N 0 0 0.2 0 0.2 0 0.18 0.2 1.21 0.35 0.241 J 0 0 0.15 0.455 0.090 0.18 0.55 0.140 0.08 0.00 0.38 0.19 0.226 E 0.1 0.00 0.00 0.19 0.43 0.15 0.19 0 0.145 0.14 0.100 0.21 0 0 0 0 0.230 0.43 0.433 0.603 0.19 0.108 108.180 0.71 0.310 0.15 0.29 0.1 0.114 114.55 0.095 0.19 0.1 0.081 81.86 0.2 0.243 242.19 0.18 0 0.1 0.083 0.054 54.19 0.147 Ortalama Ortalama mg/lt mg/mküp 0.86 0.057 0.137 0.135 0.86 0.343 342.19 L 0.593 0.2 0.17 0.570 570.081 81.148 0.144 144.89 0 0.2 0.130 0.065 0.162 0.757 757.191 90.19 0.48 398.19 0 0.42 0 0 0 0 0 0.02 0 0.153 152.230 0.1 0 0 0 0 G 0 0 1.086 85.144 144.218 0.145 ORTALAMA DEĞERLER GENEL ORTALAMA DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 109 .29 0.057 57.081 81.

283 0.14 320.71 205.03 0.09 0.09 0.05 0.04 0.15 0.28 0.32 0.14 0.23 0.068 0.29 0.148 0.27 0.14 0.07 0.29 0.1 0.2002 Toplam Po4 .12 0.183 N 0.27 0.056 0.22 0.058 0.29 110 .16 0.078 0.03 0.54 0.14 0.02 0.213 0.233 Ortalama mg/l 0.148 0.268 0.04 0.16 0.17 0.11 0.217 E 0.21 0.22 0.04 0.71 212.463 0.23 0.123 0.301 0.71 38.278 0.17 0.24 0.315 0.18 0.194 0.19 0.248 0.05 0.21 0.179 C 0.19 0.3 0.127 0.08 0.198 0.33 0.22 0.86 318.04 0.159 0.083 0.07 0.07 0.22 0.19 0.57 194.075 0.06 0.17 0.29 0.24 0.03 0.16 0.3 0.29 301.2 0.32 0.03 0.186 0.32 0.22 0.27 0.13 0.198 J 0.03 0.32 0.31 0.P Dağılım Tablosu TARİH Gözlem İst.15 Porsuk Baraj Gölü 2000 .TABLO D.43 131.05 0.388 0.135 0.23 0.31 0.34 0.01 0.206 0.21 0.24 0.02 0.64 G 0.319 0.093 0.05 0.21 0.21 0.07 0.29 186.04 0.24 0.2 0.153 0.186 Ortalama mg/m3 P P 55.039 0.21 L 0.05 0.28 0.03 0.08 0.131 0.27 0.3 0.86 192.43 0.43 122.19 0.31 0.1 0.21 0.22 0.137 0.223 0.18 0.31 0.21 0.65 0.21 0.18 0.23 0.05 0.18 0. Numune cinsi Haziran 2000 Kompozit Yüzey Orta Dip Mayıs 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip Ekim 2001 Kompozit Yüzey Orta Dip Temmuz 2002 Kompozit Yüzey Orta Dip Kompozit Yüzey Orta Dip GENEL ORTALAMA DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 A 0.2 0.31 0.136 0.05 0.193 0.2 0.2001 .106 0.034 0.17 0.075 0.86 340 140 34 136 300 127 106.57 185.36 0.43 190.14 0.06 0.21 0.17 0.277 0.03 0.1 0.23 0.

37 44.2002 Klorofil .13 45.83 34.85 50.92 45.9 12.99 43.16 Porsuk Baraj Gölü 2000 .72 N 76.95 46.TABLO D.6 43.18 45.43 48.A Dağılım Tablosu TARİH AY HAZİRAN MAYIS EKİM YIL 2000 2001 2001 Gözlem İst.41 J 61.23 TEMMUZ 2002 " DSİ III Bölge Müdürlüğü 2003 ORTALAMA mg/m3 P NOT: Temmuz 2002 tarihinde 7 istasyondan numune alınmıştır.2001 .78 37.18 15.54 L 85.27 49.82 35.28 44.33 49.51 44.37 45.37 44.99 43.32 22.04 38.62 52.67 45.18 G 64.72 E 60.28 44.94 mikrog/l 62. Numune cinsi Kompozit " " A 44.08 42.98 34.59 P Ortalama C 43.19 44.08 42.32 22. 111 .97 42.23 Ortalama mg/m3 P P 62.6 10.2 41.

D.23mg/m3) parametresi baz alındığında. Bunun için ötrofikasyon da en Önemli parametre olan fosfor yükünün girişinin azaltılması gerekmektedir.4.3. Fosfor yükünün çok büyük kısmının Kütahya Pis Su Arıtma Tesislerinden geldiği yapılan çalışmalarda da gözlenmiştir. 1997-1998 yılında geçmiş yıllara göre oldukça azalmış olmakla beraber 2002 yılı sonu itibarıyla tekrar artış görülmüştür. Şeker Fabrikası atıklarının kesinlikle kanalizasyona veya Porsuğa verilmesi önlenmelidir. Hipertrofik göllerin özelliklerine bakıldığında. Bu durumda baraja giren fosfor ve azot yüklerinin mutlaka denetlenmesi gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı Porsuk Çayının Kütahya girişinde temiz olan su kalitesinin korunması ve Porsuk Çayı membasına doğru kirletici sanayi kuruluşlarına izin verilmemelidir. bu tip göllerde biyolojik ve kimyasal dengenin bozulduğu ve parçalanmış maddelerin göl tabanı ve kıyı bölgelerde birikmesi nedeniyle bataklaşma sürecinin başladığı gözlenmektedir. Fosfor yükünde Beşdeğirmen istasyonunda da bir artış görülmektedir.4.4 Denizlerde Kirlilik İlimizin deniz ile kıyısı bulunmamaktadır.1 Kütahya İçme ve Kullanma Suyu Açısından Kütahya içme ve kullanma suyunu Porsuk kaynaklarından almaktadır. Fosfor parametresi baz alındığında(186mg/m 3 ) % 2 mezotrofik % 37 ötrofik % 61 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. Bilindiği gibi gölde azot yüklerinin artması ötrofikasyonu hızlandırıcı rol oynamaktadır.2 Porsuk Baraj Gölünün Bugünkü Durumu ve Geleceği Porsuk Baraj Gölü 2000-2002 Yılı Trofik yapısı Baraj gölü 2000-2002 yılları ortalamalarına göre Klorofil-A (44. Bu sebepten Beşdeğirmen istasyonundan önce Porsuğa karışan Güvez deresinin gerek Seyitömer Termik Santralından gelen atıklar gerekse evsel atıklar açısından devamlı kontrolünün yapılması gerekmektedir. D. STRATEJİ VE POLİTİKALARI D. P P 2000-2002 yıllarında yapılan trofik sınıflama çalışmalarında Porsuk Baraj Gölünün Hipertrofik özelliğini koruduğu görülmektedir.4 SU VE KIYI YÖNETİMİ. Bu yüzden arıtma tesislerinin tam kapasite çalışması sağlanmalıdır. % 21 ötrofik % 79 hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. Kütahya Tügsaş Gübre fabrikalarından gelen azot yükü. Kütahya nüfus projeksiyonunun artması Porsuk kaynaklarının 2000’li yıllardan itibaren yetmeyeceğini göstermektedir. Porsuk kaynakları temiz olduğundan sadece gaz klorlama işlemi yapılarak şehre içme suyu olarak verilmektedir. Bu nedenle bu ilimizde Porsuk Çayından su alınması alternatif olarak görülmektedir. 112 . Porsuk Baraj Gölü Eskişehir ili içme ve kullanma suyu kaynağı olduğundan bu durumun ortadan kaldırılması için acilen önlem alınmalıdır. D.

640 (imho/cm değerleri arasında pH değerleri 7 9 arasında değişim gostermektedir. Çözünmüş Oksijen.b) ile birlikte toksik kompanentler oluştururlar. derin istasyonlarda 10 m den sonra sıfırlanmaktadır.Burada daha kalıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Phytoplankton (Bitkisel Algler) Çeşitleri ve Sayımları: Plankton organizmaları. Baraj Gölünde Su Kalite Değerlendirmeleri: Haziran 2000 Mayıs 2001 ve Ekim 2001’de Porsuk Baraj gölünde 7 gözlem istasyonundan. Bakteriyolojik Analizler: Gölü. Microcystis. 113 .Ayrıca porselen atıklarından ileri gelen askıda katı madde yükünün kontrol edilerek Porsuk Baraj Gölü'nde birikmesi önlenmelidir.Alg popülasyonu aşırı ölçüde arttıkça güneş ışınlarının derindeki canlılara ulaşmasını engellerler. derinlikten hortum kullanılarak alınmıştır. orta. Bu olay ise balık popülasyonunun azalmasına sebep olur. gölün suyu plate-count değeri bakımından içime uygun değildir. Bu toksik maddeler insan ve diğer hayvanlar tarafından alındığında sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilmektedirler. çözünmüş madde ve pH. dip örneklerinde mikrobiyolojik analizler ile ilk 5m.sınıf su kalitesine sahip olduğu gözlenmektedir. orta. maksimum değerden az olduğu gözlenmektedir. yüzey. Yüzeyden derinliğe doğru bilgisayarlı profil analiz aletiyle tarama yapılmış. Bu tür algler ayrıca suda tat ve koku problemlerine yol açabilmektedirler. Yüzey. Chlorophyceae (Yeşil algler) türlerinden Ankistrodesmus ve Ulothrix gibi türler ise temiz suların göstergesidirler. Kompozit. Kompozit örneklerde ilave olarak klorofila deneyi de yapılmıştır. Ölen mavi yeşil alglerden atılan hücresel polipeptitler bakır iyonlarıyla ve diğer alg öldürücüler {Bakırsülfat. Anabaena. çözünmüş oksijen. toplam koliform ve E. dip olarak su numuneleri alınmış ve laboratuvar da kimyasal analizleri yapılmıştır. Yalnızca Temmuz 2002 yılı verilerinin. tüm isyonlann ortalama değerleri ve 31.12. Çözünmüş Madde ve pH Ölçümleri: Gölde tüm istasyonlar ve yüzeyden derinliğe olan değişimler gözlendiğinde Çözümüş oksijen sığ istasyonlarda 8m. Yaz aylarında yüzeyden dibe sıcaklık tabakaları oluşmaktadır. Algler (Phytoplanktonlar) fotosentez yoluyla atmosferden suya geçen karbondioksiti kullanarak oksijen ve organik maddeye dönüştürürler. mevsimlere göre suyun kimyasal ve fiziksel yapısındaki değişikliklere bağlı olarak çeşit ve tür sayıları bakımından farklılıklar gösterirler. Plate-count (toplam koloni sayımı) değerleri TS 266' ya göre değerlendirildiğinde. Yeşil alglerden Spirogyra lar aşırı çoğaldıklarında müsülanjlı flamentleri bazı balıkların solungaçlarını tıkayarak balıkların boğularak ölmelerine sebep olabirler. Cyanophyceae (Mavİ-yeşil algler) türlerinin çoğu zararlıdır. Kompozit örnekler yüzeyden ilk 5m.coli açısından 1. Elektriksel İletkenlik.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Kıtaiçi Su Kaynaklarına Göre Kalite Kriterlerine göre inceleyecek olursak. içime uygun sularda olması gereken maksimum değer 500 olduğundan dolayı. Potasyumpermanganat v. den alınan plankton örneklerinde sayım ve tür tayini yapılmıştır.Sıcaklık değerleri 25°C ile 7°C arasında değişmekte olup İlkbahar ve sonbahar aylarında karışım gözlenmektedir. bulanıklık ölçümleri yapılmıştır. elektrik iletkenliği (Konduktivite) 25 °C de 420 . Bu tür alglerin en önemli zararları suda toksik madde üretmelerinden kaynaklanmaktadır. Aphanizomenon gibi türler Porsuk Baraj gölünde bulunmaktadırlar. elektriksel iletkenlik. Temmuz 2002’de 5 istasyondan numune alınmıştır.

Esenkara istasyonunda askıda katı madde parametresi açısından 4. Sulama Suyu Değerlendirmeleri Açısından Kütahya bölümünde özellikle Porsuk membasından Kütahya şehir girişine kadar olan bölümde su kalitesi sulama açısından oldukça iyi durumdadır. Crustaceae lerden Copepoda (Metanauplius. Kütahya şehir çıkışından Porsuk Baraj rezervuarına kadar olan bölümde su oldukça kirli olduğundan sulama suyu kriterleri açısından kullanılmaz durumdadır. sınıf (ihtiyatla kullanılabilir) durumdadır.Diaptomus sp. Mevcut depolardan da cazibe ile şehir şebekesine dağıtılmaktadır. Kütahya bölümünde kalıcı ve daha ciddi tedbirlerin alınması ile bu olumsuz durumlar ortadan kalkacak. üzerinde önemle durulması ve araştırılması gereken hususlardan biridir. Porsuk Baraj Göl çalışmalarında görülen yoğun alg popülasyonu ve tespit edilmiş olan zararlı alg türlerinin varlığı. Balıkların temel besin maddeleri oldukları için önem taşırlar. Eskişehir bölümünde ise Porsuk Barajı ile Esenkara istasyonu arasında sulama kriterlerine göre iyi durumdadır. Nitzschia ise kirli suların göstergesidir.4.}.4. Arıtma tesisi civarında ve Sazova’da açılan derin yeraltı suyu kuyularından içme ve kullanma suyuna özellikle yaz aylarında su kalitesini iyileştirmek amacıyla takviye yapılmaktadır. Fragilarla. pH ayarlama. Karacaşehir Regülatörden sonra aldığı suyu filtrasyon. Eskişehir Karacaşehir mevkiinde bulunan içme suyu arıtma tesisleri. D. Porsuk Çayından arıtmaya giren su Porsuk Barajının kapalı olduğu kış aylarında temiz olmasına karşın Barajın açık olduğu yaz aylarında (sulama mevsiminde) amonyak azotu açısından kirlilik göstermektedir. Bosmina). Eskişehir İçme ve Kullanma Suyu Açısından Eskişehir içme ve kullanma suyunu Porsuk Çayı’ndan temin etmektedir.4. içme ve kullanma suyu ham su kaynağı olan göl sularını ne şekilde ve ne kadar etkileyebileceği konusu. Eskişehir Karacaşehir regülatörü vasıtası ile sağ ve sol ana kanallara verilen iyi kalitedeki sulama suyu bu kanalların şehir içi bölümlerinde özellikle evsel nitelikli atıklar ile kirletilmektedir. Cladocera (Daphnia. Zooplankton (Hayvansal planktonlar): Zooplanktonlar plankton canlıların hayvansal formlarıdır. Yapılmakta olan şehir içi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması ile bu durum büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. D.. klorlama işlemlerinden geçirdikten sonra depolara basmaktadır.Diatomeae (Silisli algler) den Cyclotella temiz suların göstergesidir.3. Monogononta [ardan Rotifera (Keratella) . Ciliata lardan Carcheslum polypinum Oligochaeta ve Nematoda lara ait üyeler. Trachelomonas ve Dinobryon gibi türler ise arıtma tesislerinde filtrelerin tıkanması gibi problemlere sebep olurlar. Bitkisel Planktonlardan daha büyük boyutlardadırlar. çöktürme. Porsuk Baraj gölünde görülen bazı zooplankton çeşitleri. Porsuk Baraj Gölünün ömrünün uzamasına ve Eskişehir arıtma tesislerine daha kaliteli bir ham su girişine sebep olacaktır. 114 . Tesise giren akım 32 000 m³/gün dür.Cyclops sp.

5 SU KAYNAKLARINDA KİRLİLİK ETKENLERİ Bu bölüm alt başlıklarına ait mevcut bilgiler Tarım ve Hayvancılık ile Çevre Yönetimi ve Planlama başlıkları altında verilmektedir.Özellikle Eskişehir Şeker Fabrikası pancar yıkama tesislerinden gelen kirlilik yükünün azaltılması ve Eskişehir atık kanalizasyon sisteminin sebep olduğu yoğun kirlenmeler Eskişehir Belediyesi atıksu arıtma tesislerinin tam kapasite ile çalışması ile Porsuk Çayının kirlilik yükü önemli ölçüde azaltacaktır.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 3.Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 115 . KAYNAKÇA : 1.DSİ III. D. Bölge Müdürlüğü Verileri (1987-2003) 2. Bunların haricinde sürekli gelişme gösteren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde mevcut ve kurulmakta olan tüm ve kuruluşların atık arıtım prosesleri çok iyi izlenmeli ve denetim altında tutulmalıdır.

Porsuk ile Sakarya’nın yukarı kısmı arasında da Sivrihisar kütlesi yer alır. % 8. Toprak Tuzluluğu ( % Total Tuz) : İşlemeli tarım uygulanan toprakların % 97. % 91. Batıda Bozdağ ile devam eden Sündiken Dağları vardır.5’den büyük) reaksiyona sahiptir. yarısına ait Neojen göl tortuları ile kaplanmıştır. batıda 250 m’nin altına düşer.36 ile kahverengi orman toprakları ve %12.5’i alkali (pH 7.1 GENEL TOPRAK YAPISI Eskişehir İli. batıya doğrudan yükselerek İç Batı Anadolu eşiğinin dağınık. Başlıca düzlükler ise Porsuk Çayı ile Sakarya Vadisinin yukarı çığırı çevresinde yayılır. Bu dağların metamorfik sişt ve mermerleşmiş kireç taşından oluşmuş bir ekseni vardır. büyük bir kısmı İç Anadolu’nun Yukarı Sakarya Bölümünde yer alır. Bu düzlük yer yer tepelik bir görünüm arz eder. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E. % 2.5).2’si nötr (pH 6. Sivrihisar kütlesi Güneydoğu-Kuzeybatı doğrultusunda uzanır.(E). 116 . yaygın tepelik alanına katılır. İl topraklarında Sündiken Dağları ile kuzeydeki Köroğlu dağlarının uzantıları arasında kalan Sakarya Vadisi. Sakarya Vadisi sarp kısmı incelmiş.6-7.8 ile en fazla kahverengi topraklar. Sarısu vadisi boyunca batıya doğru uzanan Eskişehir ovasıdır. Dağlar ve ovalar arasında dik vadi yamaçlarının yardığı hafif dalgalı yaylalar bulunur. ayrı bir görünüme sahiptir. Eskişehir İlinde tespit edilen 8 adet toprak grubu vardır. Yarımada ortasında Sakarya’ya ters yönde (Batı-Doğu) akan Porsuk Çayı vadisi geçer. % 26. % 2. Güneybatıda Bayat yaylası yer alır. düzlük Sakarya’nın yukarı çığrı yükseltisi kuzeybatı güneydoğu yönünde azalır. geniş yüzü doğuya dönük bir yarımada gibi İl topraklarını kuşatır.9’u kil ve % 0. değişik özelliklere sahip toprakların oluşumuna neden olmuştur. bu dağılım ilde tarım için uygun toprak bünyesi varlığını göstermektedir. iklimi ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik. (pH 6.3’ü asit. En önemli düzlüğü Porsuk Çayı boyunca doğuya. Buna göre % 48.5’den düşük). Toprak Bünyesi : Saturasyon yüzdesine göre yapılan sınıflandırmada tarım topraklarının % 48. Toprak Reaksiyonu : Tarım topraklarının % 0. Doğuda Sarıyer baraj gölünün kapladığı bu vadi. 2. Kendine has bir mikroklimanın oluşmasına neden olur. zamanın 2.6’sı tuzsuz.70 ile kalkersiz kahverengi orman toprakları bulunmaktadır.7’si kum bünyeye sahiptir.2’si hafif tuzlu ve % 0. İl arazisinde orta derecede yüksek fakat yapı bakımından çeşitli dağlar görülür. Sakarya’nın Seyitgazi’den Porsuk’unda Eskişehir’den batıda kalan çevresi.4’ü tın. Yaylalar eski kıvrımlı temelin görünmediği kesimlerde 4. % 47. Bu kesimde Kütahya sınırı üzerinde Türkmen Dağı yükselir.2’si ise çok tuzludur.9’u killi tın. İlin değişik topografyası. Bu durum bitki besin bitki besin maddeleri kapsamında de kendini göstermektedir.

1’in de organik madde çok az. verimde devamlılık ve artış için gereklidir.7’sinde fosfor çok az. topraklarının % 13.365.2 TOPRAK KİRLİLİĞİ Genel anlamda toprak kirliliği. Organik Madde : Tarım topraklarının büyük bir kısmı organik madde yönünden fakir durumdadır. Bu değerlendirmeye göre fosfor eksikliği gösteren toprakların fosforlu gübrelerle takviye edilmesi gerekmektedir.70 23.5’inde ise çok yüksek fosfor varlığı tespit edilmiştir. % 1. % 30. Fosfor : Bitkiler tarafından alınabilir fosfor tayinlerinde (Olsen Metoduna göre) tarım topraklarının % 19.00 E.77 7.Toprakta Kireç (CaCO3) : İl topraklarının % 5. % 10. % 36’sı az kireçli.266.862 316. Azot noksanlığına Organik miktarını artırıcı önlemlere başvurulması.2’si az kireçli.6’sında az. kimyasal ve biyolojik etkenlerle doğal yapılarından uzaklaşarak beklenen doğal. Görüldüğü gibi il topraklarının potasyum seviyesi umumiyetle yeterli olmakla birlikte az miktarda potaslı gübreye ihtiyaç duyulmaktadır. İl topraklarının % 2.6’sında ise yeter düzeydedir.74 16.168 557.8’inde ise fazla miktarda potasyum tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarının ortalamasına göre .5’inde yüksek ve % 13.8’inde iyi ve 4. İl topraklarının azotlu gübrelerle yağışlar ve erozyon sebep olmaktadır.15 42.1’inde potasyum az.2’sinde potasyum orta. gübrelenmesi gerekmektedir. % 13.8’i kireçli. Bunun yanı sıra doğada su ve hava ile olumsuz etkileşimi de söz konusudur. sağlıklı. % 16. % 1.23 100. TABLO E.9’u fazla kireçli ve % 19.986 1.516 98.248 % 10. % 22.18 92. Potasyum : Ülkemizin jeolojik yapısı ve iklim durumu.1’i ise çok fazla kireçlidir.1 İlimiz Topraklarının Derinlik Bakımından Durumları Derinlik (cm) Derin (90 +) Orta Derin (50-90) Sığ (20-50) Çok sığ ( 0-20 ) TOPLAM Diğerleri GENEL TOPLAM Tarım İl Müdürlüğü 2004 Alan (Hektar) 146. İnsan aktivitelerine göre kirleticiler 4 sınıfta gruplandırılabilirler.9’unda yeter ve % 94. toprakların fiziksel.732 1. 117 . kaliteli ve yüksek ürün verme kabiliyetlerini yitirmeleri şeklinde tanımlanabilir. % 22.7’sinde orta.7’sinde orta.500 227. % 38. topraklarda fazla miktarda potasyum birikmesine neden olmaktadır.

1 Atmosferik Kirlenme Yarımca Köyünde faaliyette bulunan Çıldırlar Kurşun İzabe Tesisinin bacasından çıkan atıkların Yarımca Köyü çevresi ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde üretilen kültür bitkilerine tesir ve zararlarını tespit etmek amacıyla 18.09. PCB’ler. Endüstriyel aktiviteler . Pestisidler.05 Ilıca köyü (Domates) %40-50 sağlıklı bahçe Tarım İl Müdürlüğü 2004 Fabrikanın bulunduğu Yarımca köyü ve yakınındaki Tandır köyünde üretilen bitkilerin sağlıklı ve verimli olduğu görülmüştür.05 Laçin-Sağlıklı bahçe (Domates) 10 1. Ticari gübreler/ahır gübreleri. Kentsel çöpler. PAC’ler.1. Tarımsal aktiviteler . Şehirsel. Radyonükleidler 2.1. evsel ve ticari aktiviteler .05 Fabrikaya 50 m güneybatı Meşe yaprağı(Sağlıklı) 59 0.0 Yarımca Köyü içi.2. meşe) örnekleri alınarak kurşun (Pb++) ve Kadmiyum (Cd++) analizleri yapılmak üzere Orman Toprak Laboratuar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.0 Fabrikadan 500 m kuzeybatı (Meşe sağlıklı) 17 0.2 Bitki Örneği Analiz Tablosu Pb Cd AÇIKLAMALAR (ppm) (ppm) 497 1.1 Kimyasal Kirlenme E.0 Fabrikadan 300 m güney (Meşe sağlıklı) 2 0. Maden atıkları.yol kenarı (kabak) 30 0. Tuzlaştırıcı maddeler 3. Sakarya vadisinde bulunan Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri ile bağlı köylerinde yapılan incelemede bazı domates bahçelerinin tamamen kuruduğu.53 Dağküplü Mevkii-Mayıslar arası 4 km (salatalık) 3 0. 118 . Klorlanmış bileşikleri içeren atıkların yakılması. TABLO E. ağır metaller ve korozif maddelerle yapılan arazi dolguları E.58 İğdir sağlıklı bahçe (Domates) 6 1.58 Mayıslar Mevki(Domates)%10 canlı gerisi tamamen yanık 11 1. fasulye fasulye. Asidik korozif maddeler.köy imamının ekili bahçesi (fasulye) 33 1.53 Dağküplü-Mayıslar 4 km (Domates) 18 1. dioksinler ve ilgili maddeler. Sağlıklı (Domates bahçesi) 4 0. kabak. Kimyasal atık depoları 4.05 Kapıkaya (Domates) % 5 canlı gerisi kuru 17 1. salatalık.1998 tarihinde muhtelif yerlerden 18 adet toprak ve 17 adet çeşitli bitki (Domates. Yarımca köyü ve Sakarya vadisi arasında orta konumda bulunan Dağküplü köyünde de bahçelerde herhangi bir problemin olmadığı tespit edilmiştir. bazılarının kısmen kuruduğu. yakınında bulunan diğer domates bahçesinde ise bitkilerin büyük oranda sağlıklı olduğu ve üretime devam edildiği gözlenmiştir.58 Mihalgazi (Domates)%50-60 hasta 12 1.0 Fabrikadan 500 m güneydoğu 9 0.05 Sarıcakaya merkez (Domates) 9 1.53 Tandır köyü.05 Fabrikanın batı yönü. Ağır metaller.58 Mayıslar mevkii(2) (Domates) bitkiler tamamen kurumuş 1 1.53 Yarımca köyü içi (Sağlıklı)domates bahçesi 8 0. Enerji kullanımı .2.

Muhtelif yerlerden alınan 18 adet toprak örneğinden sadece fabrikaya 50 m uzaklıktan alınan örnekte 114 ppm kurşun bulunmuş diğer örneklerde kurşun ve kadmiyuma rastlanmamıştır. Yapılan literatür taramalarına göre topraktaki kurşun sınır değerleri 2-200 ppm. özellikle İlimizde hakim rüzgar yönünü de dikkate alındığında Yarımca köyünde bulunan kurşun fabrikasının bacasından çıkan atıkların Sakarya vadisine ulaşması ve oradaki bitkisel üretimi olumsuz yönde etkilemesi pek mümkün görülmemektedir. yağış sularının etkilediği tarlaların daha yüksek oranlarda Bor içerdiği görülmektedir. satürasyon ekstraktında) 1. Bitkilerdeki kurşunun toksitite sınırının 2035 ppm. Alternaria ve Mildiyö gibi mantari hastalıkların yoğun olarak ortaya çıkması ile bitkilerin olumsuz yönde etkilenmesine.02.49 2.01-1. Seyhan sok. yazın son aylarında ise hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi neticesinde Evapotransprasyonun (topraktan buharlaşma ve bitkilerde terleme ile su kaybı) artması ile bitkiler su düzeni bakımından strese girmiş ve neticede kurumalar artmıştır.99 Genelde topraklarda (Karmin metoduna göre . değerler 1. bitki vejetasyonunun son dönemleri olması yanında iklim açısından da ekstrem bir yıl yaşanmış olması da etkili olmuştur.0-1.3 Analiz Sonuçları Örneğin Alındığı Yer Kırka futbol sahası Mustafa Ok bahçe Top. “Kırka çıkışı.27 1.97 2. Çok yıllık bir bitki olan sağlıklı meşe ağaçlarında 497 ppm kurşun ve 1. Bor üst değerinin biraz daha yukarılarda olduğunu göstermektedir. Işık Mah. Işık Mah. kadmiyum sınır değerleri ise 0. kadmiyum sınır değerleri ise 5-10 ppm olduğu. Seyitgazi İlçesi Kırka Beldesi’nde 24. Örnekler. Bu sonuçtan mevcut kurumaların kurşun varlığı ile irtibatlı olmadığı ortaya çıkmaktadır.05 ppm kadmiyum bulunduğu bitki örneği analiz tablosunda görülmektedir. muhtemelen Kırka Bor cevheri işletme faaliyetlerine bağlı olarak yüksek bor içermekte.65 4. İlkbaharda yağışları fazla olması sebebiyle sebzelerde Fusarium ssp. ancak bitki türlerine göre toksitite sınırlarının farklılık gösterdiği de belirtilmektedir.00 ppm’dir. .5 ppm arası tespit edilen Bor değerleri “yüksek” ve pek çok bitkiler için de “toksik” olarak yorumlanmakla birlikte. su altında kalmayan tarla”nın nispeten düşük bor içermesi.14 1. Ağır metaller gurubunda bulunan kurşun ve kadmiyumun yayılmasında mesafe faktörünün önemli olduğu. Bununla ilgili sağlıklı yorumlar 119 .Ancak Sarıcakaya şartlarında domatesin vejetasyon süresinin ortalama 180 gün olduğu da dikkate alınarak meydana gelen bu kurumaların . son veriler.27 ile 4. TABLO E.76 ppm arasında değişmektedir. Alınan 17 adet bitki örneği analiz sonuçları incelendiğinde tamamen veya kısmen kurumuş domates bitkilerinde en fazla 18 ppm kurşun bulunmasına rağmen sağlıklı ve verimli domates bitkilerinde 30 ppm gibi daha yüksek oranda kurşun bulunduğu tespit edilmiştir.1999 günü meydana gelen yoğun yağış sonucu oluşan Borlu suların tarım alanlarına etkilerinin belirlenmesi ile ilgili alınarak gönderilen toprak örneklerinin analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. Kırka Kırka çıkışı ilk tarla Kırka çıkışı ikinci tarla Kırka çıkışı su altında kalmayan tarla Kırka çıkışı son 1 tarla İl Çevre Müdürlüğü 2000 Bor (ppm) 1.76 4. Kırka Kamil Çelik bahçe Top.

7 ve 8. % 30. daha çok serin iklimde tahıl (Buğday. Bir mikroklima bölgesi olan Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde ilimiz ve çevre illerin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde sebzecilik ve seracılık yapılabilmektedir. sınıf arazilerdir.yapılabilmesi için tarlanın açıktır.% 8.4’ü 101-200 dekar.2.8’i 201-500 dekar.1.8’i dalgalıdır.2 Mikrobiyal Kirlenme Bu konu ile ilgili yeterli bigi edinilememiştir. Toprak İskan Müdürlüğünün. Arazi kabiliyeti yönünden ildeki arazilerin % 9’u 1. Sulanabilir arazilerde her yıl ekim yapılmaktadır. % 25. E.1’i 0-25 dekar. % 55’ide 5. 336 939 hektar çayır-mer’a arazisi (% 26) . ülke geneline oranla makineleşme ve modernleşme dikkati çeken boyuttadır. 564 563 hektar (% 42) tarım alanına sahip olan Eskişehir İlinde . Arpa) ile Şeker Pancarı tarımı yapılmaktadır.996 Ha Ha Ha Ha 120 .1 Arazi Varlığı E.3. ancak tarım topraklarındaki değişim ve ürün bazında Köy Hizmetleri 14’ncü Bölge Müdürlüğü Toprak Su Araştırma Laboratuarı ve Üniversiteler tarfından yapılan araştırmalar sonuçlanmamıştır.5’i ise 1000 dekardan büyüktür.2. Tipik bir karasal iklime sahip olan Eskişehir’de Sarıcakaya ve kısmen de Mihalıççık İlçeleri hariç tutulacak olursa genelde yıllık yağış 400 mm’nin altında olup..851 : 360.505 : 325. % 6’sı yayla.3.1. % 6. % 31.sınıf.4’ü 26-50 dekar.8’i ova ve %51.5 hektar (% 7) tarıma elverişsiz arazi ve 3 420 hektar su yüzeyleri (% 0. ülkenin en temel bitkisel besin maddeleri üretiminde küçümsenmeyecek bir yer tutarken. Geriye kalan araziler kıraç ve taban arazi olup.8’i dağlık. Eskişehir’deki tarımsal faaliyet. sınıf.2 Kullanım Durumu Tarım arazisi Çayır-Mera Ormanlık-Fundalık Diğer : 582. % 17. E.204 : 96. E.1 Arazi Sınıfları Eskişehir İl arazisinin %21. daha öncesine ait değerlerinin de bilinmesine ihtiyaç olduğu E. 98 512. “Nadas-Ekim” münavebe sistemi uygulanmakta ve her yıl 194 890 ha’ı nadasa bırakılmaktadır. ve 4. 352 139 hektar (% 25) orman ve fundalık arazi. İşletmelerin % 2.1.2) bulunmaktadır.1’i 51-100 dekar.6’sı 501-1000 dekar arasındadır.3 ARAZİ E.2 Atıklardan Kirlenme Seyitgazi ve Doğançayır sulama birliklerince Seydi suyundaki bor yüklerinin tarım alanlarına olumsuz etkileri nedeniyle şikayetler oluşmuş.6.3. 1981 Köy Envanter Etüdüne göre Eskişehir’de işletmelerin % 3.3. % 36’sı 2.

298.0 % 58.2 Arazi Problemleri İldeki arazilerin eğim durumu Tablo E.5’te.888 385.28 0.ŞEKİL E.91 100.787 2.4 Eskişehir İlinde Arazi Kullanımı Kullanım Nedeni Hububat Yemeklik Baklagil Endüstri Bitkileri Yağlı Tohum Yumrulu Bitkiler Yem Bitkileri Toplam Tarla Bitkileri Nadas Kullanılmayan Tarım Arazisi Bağ-Bahçe-Zeytinlik Genel Toplam Tarım İl Müdürlüğü 2004 Alan (Ha) 342.332 16.9 19. problemli sahalar Tablo E.100 8.65 2.505 % 88.43 1.6’da verilmiştir.035 14.23 2.712 3.3.1 Arazinin Kullanma Durumu 7% 26% 43% Tarım Arazisi Çayır-Mera Ormanlık-Fundalık Diğer 24% Tarım İl Müdürlüğü 2004 Tablo E.31 100.0 E.552 283.909 246.5 0. TABLO E.0 3.15 2.72 1.2 24. TABLO E.498 8.096 1.5 Eskişehir İli Arazileri Eğim Durumu EĞİM Düz Eğimli Hafif Eğimli Orta Eğimli Dik Eğimli Çok Dik Eğimli Sarp Eğimli TOPLAM Tarım İl Müdürlüğü 2004 EĞİM % 0-2 2-6 6-12 12-20 20-30 30+ ALAN HEKTAR 196.84 1.118 12.1 21.75 1.885 582.008 209.08 30.18 2.935 312.4’de Eskişehir İlinde Arazi Kullanımı verilmiştir.013 176.18 1.520 49.0 121 .1 16.53 66.7 100.023 % 15.74 4.

3 100.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 122 .Ziraat Müh.476 10. arazide orta derecede. arazide çok şiddetli derecede su erozyonu problemi vardır.0 - KAYNAKÇA : 1. 6. Su Erozyonu : İlimizde 254.761 hektarı tuzlu.427 % 73. 283.9 1.492 Ha.033.6 47. Çoraklık : İlimizde 45. İlimizde işlemeli tarıma uygun II-III ve IV. Çoraklık problemi olan sahaların 33.9 8.228 1.418 33. 890 hektarı hafif tuzlu-alkali ve 3.0 24. 681 hektarı alkali.Yaşlık : İlimizde 76. arazide şiddetli ve 495. sınıf arazilerde toplam olarak 10.Tarım İl Müdürlüğü Verileri (2004) 2.416 hektar arazide yaşlık problemi vardır.5 1.6 Eskişehir İlinde Problemli Sahalar PROBLEMLİ SAHALAR YAŞLIK Hafif Tuzlu Tuzlu Alkali ÇORAKLIK Hafif Tuzlu-Alkali Tuzlu. Ancak.372 6.9 100. Sınıflardaki) Tarım İl Müdürlüğü 2004 ALAN (Ha) 76.Alkali TOPLAM Orta Derece Şiddetli SU EROZYONU Çok Şiddetli TOPLAM TAŞLILIK (II-III-IV.4 14. TABLO E.228 Ha.427 hektar taşlı arazi mevcuttur. Odası Verileri (2000) 3.492 283.6 27. Taşlılık : Toprağın kullanılmasını sınırlandıran başlı başına bir etkendir.489 hektar arazide çoraklık problemi vardır.756 495.483 254.756 Ha. ilimizde taşlık önemli bir problem değildir.779 hektarı tuzlu-alkalidir.372 hektarı hafif tuzlu.671 681 890 3.779 45.

139.5 Mihalıççık 33398. İlin Ormanlık alanlarının saha itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. Seyitgazi. bunun da tamamı meşe cinsidir.1.0 İlimiz koru ormanlarının % 78’ü karaçam.2 İlin Orman Envanteri İlimiz Orta Anadolu Bölgesinin karakteristik bitki örtüsü olan zonu içerisinde yer almaktadır.00 207 207.1. F.00 0. Batı genelde Kuzey-Güney istikamettedir.1. TABLO F. Sarıcakaya.0 352. 123 .173.5 79609. Önemli ormanlık yöreleri Çatacık. Bunlardan granit.1 EKOSİSTEM TİPLERİ F.1 ORMANLAR F. İlimiz ormanları ormanların devamlılık prensibini bozmayacak şekilde piyasa ihtiyaçları da dikkate alınarak işletilmektedir. tüflü.561. bazalt iyi toprak veren ve mikaşistik yapıdaki arazide orman için ideal yetişme muhitidir.173.0 32833. Eskişehir kuzeyinde ve güneyinde dik yüksek eğimli engebeli arazi yapısına rağmen ovalık kısımda meyil %1-2’ye kadar düşmektedir.0 12546. Geriye kalanı bataklık ormanları olup. İlimizdeki toprak oluşumu neojen devrimde meydana gelmiş mermer ve granit intüzyonlarına tesadüf edilmektedir.5 73399. granit yeşil kayaçlar bulunmaktadır.1.0 HEKTAR 8 19718.0 Çatacık 35338.5 83718.1 Eskişehir İli Ormanlarının İşletme Müdürlükleri İtibariyle Kapladıkları Alan Durumu ESKİŞEHİR İLİ DAHİLİNDEKİ ORMANLARIN KAPLADIĞI ALANLAR SAHALAR BALTALIK NORMAL BOZUK HEKTAR 6 17056. Bununla beraber % 26’i ormanlarla kaplıdır.0 1677.5 137680.0 8. Üretimle birlikte büyük çapta ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetleri de Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülmektedir. Ayrışmasından az taşlı derin toprak meydana gelmiştir.907.0 BAĞLI KURULUŞUN ADI KORU NORMAL BOZUK GENÇLİK a. Mihalıççık. Porsuk Çayını takip ederek Doğu-Batı istikametine uzayan sırtlar yan dere havzalarına derin yarıntılar yaratmıştır. bazalt. Koru ormanları yaş sınıfları metoduna göre işletilmektedir. Rakım 200-1600 m arasında değişmektedir. Tüflü ve marnlı. Bölge içerisinde yer yer kalkerli.1.0 52364.5 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 ENERJİ ORMANI TESİSİ HEKTAR 12 0.5 30.0 20100. separtin üzerinde orman yetişme şartları açısından iyi toprak değildir.0 31448.5 HEKTAR HEKTAR 1 2 4 Eskişehir 81437. Büyükyayla ve Kalabak’tır.0 Toplam 150173.0 0.0 TOPLAM HEKTAR 16 188811.ab.0 18733.1 Ormanların Ekolojik Yapısı İlimiz İç Anadolu Bölgesi hudutları içinde yer aldığından karasal iklim hüküm sürmektedir. Normal baltalıklarda Baltalık işletme sınıfına göre işletilmektedir. % 9’i sarıçam. % 6’ü kızılçamdır.(F) FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.0 7. marnlı.ab 10 15.

16 20. TABLO F.03 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 Ormanlık alanlar yer yer taşlık ve kayalık alanları da kapsamaktadır.053.TABLO F.5 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 İşletmesi Orman İçi Açıklık Alan (Ha) 79.590 25. Eskişehir İli içindeki prodüktif ormanların ağaç türlerine göre dağılımı Tablo F. Arazi meyili ortalama % 40-60 arasındadır.0 1.09 96 10.5 TOPLAM 358.610.4’te verilmiştir.5 637.951.37 Baltalık Ormanı (Ha) 14223 36774 20100 224097 % si 0.951.321.0 6213.316.057 Mülkiyet Biçimi Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Devlet Ormanı Eskişehir İli Dahilindeki Koru.350 1.23 22.919.5 MİHALIÇÇIK 84.573 486.5 64846 287853.5 % si 1.394.3 İlin Ormanlık Alanlarının Nitelik İtibariyle Dağılımı İşletmesi ÇATACIK ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK TOPLAM Koru Ormanı (Ha) 68171 154836.15 5.179 886. Orman Amenajman Planlarının öngördüğü yıllık kesim (eta) miktarına bağlı kalınarak ve sürdürülebilir ormancılık esasları dikkate alınarak Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan üretim miktarları Tablo F.800.73 3.655 14.641 1.770.0 552. Baltalık ve Muhafaza Ormanlarında bozuk ve verimli toplam olarak 358.0 Ormanlık alan % si 50 3 13 25 Genel Alan (Ha) 161.059 412.972.849.501.946.4 Eskişehir İli Dahilindeki Koru Ormanlarının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı Ağaç Türü Karaçam Kızılçam Sarıçam Kayın Kavak Meşe Ardıç Sedir TOPLAM Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 Serveti m³ 11.5 ESKİŞEHİR 191.5 1.111.450. TABLO F.5 Hektar Devlet Ormanı ve ayrıca 1253 Hektar Köy Tüzel Kişiliğine ait Kravdan Serisi Özel Orman bulunmaktadır.5 İlin Ormanlık alanlarının nitelik itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.412.2 İlin Ormanlık Alanlarının Saha İtibariyle Dağılımı Ormanlık Alan (Ha) ÇATACIK 82.375.5 421.5’te verilmiştir. 124 .

F.Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları Eskişehir ili dahilinde 2004 yılı sonuna kadar orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmediğinden tarım alanlarına dönüştürülen toplam alan 9016 hektardır.323 m³ Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2004 F.1 Çayır ve Meraların Varlığı İlimizde toplam 325.851 Hektar mera alanı mevcut olup Çayır.1. Toprak ve rüzgar erozyonunu önleyerek verimli toprakların taşınmasına mani olur. Ormanlar bol oksijen ürettiğinden insan sağlığına müspet etki yapar.557 m³ 9.968 m³ 13. İlimizde bu tip sahalar mevcut olup rekreasyon ihtiyacını karşılayacak mahiyettedir.TABLO F.Meralarda ayrıntılı bir botanik kompozisyon araştırması yapılmamasına rağmen 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilen bitki türleri aşağıya çıkarılmıştır.798 m³ 483. 125 .5 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 2004 Yılında Yapılan Üretim Miktarı ÜRÜNCİNSİ Eskişehir Çatacık Mihlıççık TOPLAM MİKTARI 24.1.1. F. Rekreasyon sahaları da insanları dinlenme ve eğlenme yeridir.3 Orman Varlığının Yararları Ormanların iklim üzerine olan etkisi müspet yöndedir ve iklimi ılımanlaştırır.2 ÇAYIR VE MERALAR F.1.4.1. Ağaçlandırma çalışmalarında da mevsimlik işçiler çalışmaktadır. Özellikle orman köylülerinin iş sahaları olan ormanlardan yapılan üretim karşılığı kendilerine nakit olarak ödenmektedir.2.1.

SULAK ALANLAR Sulak alanlar ile ilgili konular F.2 FLORA F.3.7’te verilmiştir.2 Türler ve Populasyonlar Balıkdamı Florası Tablo F. 17 cinse ait 20 takson saptanmıştır.1.1 Habitat ve Topluluklar F.8’da verilen liken türlerine rastlanmıştır. Eskişehir İl sınırları içinde düzenlenen çok sayıdaki floristik amaçlı gezilerde Tablo F. tilki kuyruğu Dik brom Domuz ayrığı Adi otlak arpası Kamışsı yumak Çayır yumağı İtalyan çimi İngiliz cimi Ç.9’de Eskişehir İli Karayosunları verilmiştir.**** 126 .1.otlak ayrığı Mavi ayrık Bataklık tavus otu Ç.2. Tablo F.4.1.13 bölümünde anlatılmaktadır. 9 familya.2.kelp kuyruğu Çayır salkım otu Lotus coniculatus Medicago falkata Medicago lupilina Madjkago sativa Onobrychis sativa Trifolium repens Trifolium pratense Düşük Kaliteli Mera Bitkileri Cnodon dactylon Köpek dişi Festuca ovina Koyun yumağı Thymus squarrosus Kır kekiği Artemisia fragrans Kır yavşanı U İlimizde mera kadastro çalışmaları devam etmektedir. F.*** Eskişehir İli karayosunları üzerine bir araştırma yapılmıştır.Yüksek Kaliteli Buğdaygil Bitkileri U U Yüksek Kaliteli U Baklagil Bitkileri Sarı çiçekli gazal boynuzu Sarı çiçekli yonca Şerbetçi otu yoncası Yonca Korunga Ak üçgül Kırmızı Üçgül Agropyron cristatum Agropyron deserterum Agropyron elangatum Agropyron intermedium Agrostis palustus Alopekurus peretensis Bromus erektus Dactylis glomereata Elymus junecus Feştuca arundinacea Festuca pratensis Lolium multiforum Lolium perenne Phleum pratense Poa pratensis Otlak ayrığı Kır ayrığı Y. F.2.2 Kullanım Amaçları ve Yararları Tarım ve hayvancılık kenti hüviyetinde olan ilimiz genelinde meraların korunması zorunlu olup Seyitgazi ilçesi Aslanbeyli köyündeki örnek mera ıslah çalışması meraların hayvancılık sektörü için önemini vurgulamaktadır. F.

Don.) Car. griffithii Mc. (yy) Orta derecede önemli . brutia Ten. deodara (Roxb. oxycedrus L.L.Murr) Parl arizonia E. (y) Az Önemli Bitkinin Adı Yaygınlık Zehirli Zehirlilik Organikler Alerji Etkisi Gymnospermae Cuppressacae Thuja Chamaecyparis Cupressus Cupressus Juniperus orientalis L.TABLO F.ssp. orientalis (L. abies(L. : (***)Önemli . libani A. (*)Az önemli : (+ + +) Ölüme neden olmuş . Rich.) G. (**) Orta derecede önemli. baccata standishii. *** * * ** * y yy Ginkgoaceae Ginkgo bilabo L. atlantica (Endl. * Pinaceae Abies Cedrus Cedrus Cedrus Picea Picea Picea Pinus Pinus Pinus Pinus Pinus Taxaceae Taxus Taxus bormülleriana Matıf. * *** * ** * ** * * * *** * ** yy y y y y y baccata L.pallasiana var pyramidata sylvestris L.Greene sempervirens L.) Link. pungens Engelm. Clelland nigra Arn.6 Eskişehir’de Yetişen Ağaç ve Çalılar Yaygınlık Zehirlilik ağır Zehirlenmeye neden olmamış.) Karst.ssp. (+) deri ile temasta dermatisis ve tahriş oluşturabilir. ** * Tohum +++ y 127 .pallasiana nigra Arn. (+ +) Zehirli fakat ölüme ve Polen Alerji etkisi : (yyy) Önemli . lavsoniana(A.

Acer palmetum L. Yaygınlık Zehirli Zehirlilik organikler Alerji etkisi *** * *** * Anacardiaceae Cotinus Rhus coggyria Scop. ** (Bütün org. bignonioides Walt * * Buddleiaceae Buddleia Buxaceae Buxus Buxus davidii Franch. avellana L. * * 128 . * * * yy yy Betulaceae Alnus Betula Corylus glutinosa (L. ** ** glutinosa (L. * * Aquifoliaceae İlex aquifolium L.) Gaeritn pendula Roth. coriaria L. ** longifolia Boiss sempervirens L.) Öz meyve ++ tunbergii vulgaris L.Bitkinin Adı Angiospermae Aceraceae Acer negundo L. Acer tataricum L. * Araliaceae Hadera Berberidaceae Berberis Berberis Betulaceae Alnus Betula Corylus helix L. Acer pseudoplatanus L.) Gaertn. pendula Roth. * * * yy yy Bignoniaceae Campsis Catalpa radicans Semm. avellana L.

nigra L.) Kıze. japonica L. ** * Fagaceae Carpinus Fagus Querqus Querqus Querqus betulus L. Var aurea Sweek albus blake orbicalatus lantana L. * Hippocastanaceae Aesculus hypocastanum L. florida (Bunge) A. rhamnoides L. alternifolia mas L. opulus L. ithaburencis Decne.D. subsp. var. * ** Cistaceae Cistus laurifolius L. Orientalis (L. orentalis L.C. * * * Eleagnaceae Eleagnus Hippophae angustifolia L. * Cornaceae Cornus Cornus Cornus alba L. cerris L.Bitkinin Adı Yaygınlık Zehirli organlar zehirlilik Alerji etkisi Caprifoliaceae Lonicera Lonicera Sambucus Sambucus Symphoricarpus Symphoricarpus Viburnum Viburnum Viburnum Weigela Celastraceae Euonymus Euonymus japonica Aureoreticulata perilclymenum L. nigra L. robur L. * * ** ** ** ** * * * * yy alata L.robur * * * * * yy y yyy yyy yyy Hamamelidaceae Liquidambar orientalis Mill. y 129 . tinus L.

* arborescens L. officinale L. ** ** * * * * * *** * ** *** *** yy yy yy Yaprak.Bitkinin Adı Yaygınlık Zehirli organlar Zehirlilik Alerji etkisi Juglanddaceae Jugland Lauraceae Laurus Legiminosae Colueta Genista Laburnum Liliaceae Yucca regia L. aurantiaca aquifolium (Prush)Natt alba L. vulgare L. * Loranthaceae Viscum album L. japonicum Thunb. Iydia Bois anagiyroides * * ** filamentosa L. *** juliprissin Durraz * Moraceae Ficus Maclura Mahonia Morus Morus Morus Oleaceae Forsythia Fraxinus Jasminum Ligustrum Ligustrum Syringa Papilionaceae Cercis carica L. ** Malvaceae Hibiscus Mimosaceae Albizzia syriacus L. Cv. giraldiana Lingelsh excelsior L. vulgare L. alba L. Pendula nigra L. * 130 . * yy nobilis L.meyve yy siliquastrum L.

canica L. sp. japonica japonica pendula Loud sinensis (Sims. ** yy Polygonaceae Polygonum baldschuanium Punicaceae Punica Ranunculaceae Clematis Rhamnaceae Paliurus Rosaceae Amigdalus Cotoneaster Cotoneaster Crataegus Chaenomeles Kerria Malus x Prunus Prunus x Pyracantha Pyracantha Rosa Rosa x Rubus Spiraea Salicaceae Populus granatum L. * viticella L. crenulata L.) DC. laburnum L. oxycantha L. frutioca L. speciosa (Sweet9 Nakai japonica DC. * * *** * * * * * * * * ** * ** ** * ** *** Her tarafı + Meyva.Bitkinin Adı Gleditschia Amorpha Cytisus Robinia Sophora Sophora Wistaria triacanthos L. horizantalis Decne. vanhouttei Zabel. eleyi cerasifera Ehrh. watereri Exell.çiçek Meyva.çiçek Tohum ++ ++ ++ 131 . ideus L. coccinea Roemer. domestica L. spina-christii Mill communis L. Yaygınlık Zehirli Organlar *** * ** *** *** * * Zehirlilik Alerji etkisi Bütün organlar ++ yy Tohum ++ Platanaceae Platanus orientalis L. pseudoacacia L. alba L.

elaeagnos Scop. matsudana Koidz. *** Tiliaceae Tilia Tilia rubra DC. Parthenocissus tricuspidata Planch.nigra tremula L. * * 132 . Var. * * Ulmaceae Ulmus glabra Huds. caprea L. *** Tamaricaceae Tamarix gallica L. petraeum Wolf. * Vitaceae Parthenocissus quinquefolia Graebn. canadensis alba L. ** *** Simarroubaceae Ailanthus altissima (Mill. Subsp.) Swingle. Yaygınlık *** * *** ** ** * * * Zehirli Organlar Zehirlilik Alerji Etkisi y y Sapindaceae Koelreuteria paniculata ** Saxfragaceae Philedelphus Ribes coronarius L. Tortuosa Rehd.Bitkinin Adı Populus Populus Populus x Salix Salix Salix Salix Salix nigra L. tomentosa Moench. babylonica L.

7 BALIKDAMI FLORASI Ranunculaceae Consalida orientalis Consalide hellespontica Adonis flammea Ranunculus constantinapolitanus Ranunculus trichophyllus Ceratocephalus falcatus Papaveraceae Glaucium haussknechtii Papaver rhoeas Hypecoum pprocumbens Hypcoum imberbe sibth. Ex torrey and Gray Boreava orientalis Jaub. Brassicaceaea (Cruciferae) Eruca sativa miller Crambe orientalis Conringia orientalis Conringia planissiliqua Cardiria draba Isatis glaucua Aucer ex Boiss Thlaspi perfoliatum Thlaspi alliaceum Hymenolobus procumbens Nutt.TABLO F. and Spach Neslia apiculata Fisch. Alyssum linifolium Alyssum dasycarpum Alyssum desertorum Alyssum pateri nyar.var corniculatus Lotus corniculatus L.var alpinus Ser. Lotus corniculatus L.var tenuifolius Onobrychis gracilis besser Alhagi pseudalhagi Rosaceae Potentilla reptans Lythraceae Lythrium salicaria 133 Polygalaceae Polygala vulgaris . And sm. Draba muralis Erophila verna Rorippa sylvestre Matthiola tricuspidata Chorispora syriaca Boiss Sisymbrium altissimum Descurainia sophia Camelina rumelica Resedaceae Reseda lutea Cistaceae Helianthemum nummularium Cooode and cullen Caryophylllaceae Minuartia erythrosepala Cerastium anomalum Dianthus giganteus Gypsophila perfoliata Silene italica Illecepraceae Paronychia argyroloba Stapf. Polygonaceae Rumex crispus Rumex dentatus Rech Chenopodiaceae Chenopodium urbicum Chenopodium album Salicornia europaea Clusiaceae Hypericum origanifolium Hypericum perforatum Malvecae Althaea officinalis Rutaceae Haplophyllum myritifolium Fabaceaea (Leguminosae) Astragalus oxytropifolius Astragalus scholerianus Lathyrus palustris Lathyrus digitatus Trifolium nigrescens Fabaceaea (Leguminosae) Trifolium caudatum Trifolium arvense Melillotus officinalis Medicago minima Lotus corniculatus L.

ssp. ssp. scordium Teucrium scordium L. camus Typhaceae Typha anqustifolia Juncaceae Juncus maritimus Cyperaceae Cyperus longus Poaceae (Gramineae) Aegilops cylindrica Secale cereale Hordeum distichon Avena clauda Helictotrichon compressum Koeleria cristata Polypogon monspeliensis Alopecurus myosuroides Phleum alpinum Phleum pratense Phleum bertolonii Catabrosa aquatica Phragmites australis . ex Sprengel Centaurea urvillei Centaurea depressa Xearanthemum inapertum Tragopogon aerous Leontodon hispidus Campanulaceae Asyneuma isauricum Asynema lobeliodies Convolvulaceae Convolvulus lineatus Boraginaceae Lithospermum officinale Onosma tauricim Pallas ex Willd Anchusa azurea Anchusa stylosa Anchusa arvensis Scrophulariaceae Veronica bozakmanii Veronica hispidula Veronica anagallis-aquatica Globulariaceae Globularia orientalis Lamiaceae (Labiatae) Teucrium scordium L. scordioides Scutelleria orientalis Lamium amplexicaule Lamium purpureum Wiedemannia orientalis Sideritis lycia Stachys cretia Acinos rotundifolius Thymus leucostomus Mentha pulegium Salvia wiedemannii Salvia frigida 134 Plumbaginaceae Plumbago europaea Acantholimon acerosum Acantholimon ulicinum Plantaginaceae Plantago lanceolata Santalaceae Thesium compressum Urticaceae Urtica dioca Parietaria judiica Salicaceae Salix alba Rubiaceae Asperula tenella Galium tricornutu Alismataceae Alisma gramineum Liliaceae Allium paniculatum Gagea peduncularis Gagea villosa Orchidaceae Orchis mascula L. pinetorum G.Apiaceae (Umbelliferae) Turgenia latifolia Dipsacacaeae Scabiosa holoeuca Scabiosa argentea Pterocephalus plumosus Asteraceae (Compositae) Pulicaria dysenterira Anthemis tinctoria Anthemis austriaca Achillea wilhelmsii Cirsium lappaceum Carduus nutans Centaurea virgata Centaurea iberica Trev. ssp.

hofmannii (Ach) Flagey Bacidia bagliettoana(Massal. Steiner et Poelt. Fulgensia schistidii (Anzi)Poelt.) Du Rietz. H. Cladonia cariosa (Ach.) Mann. flavovirescens(Wulf.laminisorediata Hawksw. cerina (Ehrht. Asp.)Dalla Torre et Sarnth K.) Zahlbr. Evernia prunastri (l. coniochraea (Flk. ferruginea (Hudson)Th.) Nrom. velana (Massal. Collema tenax (Sw.) Nordin. fimbriata (L. Catinaria atropurpurrea (Schaer. cinerea (L. Coralliza (Nyl. Catapyrenium lachneum (Ach. cerinelloides Poelt C. rangiformis Hoffm. macrospora (Hep) Bagl.Fr. A.) M. Anaptychia ciliaris (L. H. Cet.) Norm. setifera Meresch ex Ras. C. Bu. Aspicilia caesiocinerea (Nyl. contorta (Hoffrım.) Zahlbr. Punctata (Hoffm. Clauzadea immersa (Web.physodes (L.) Almb. Can.et Denot)Jatta Bryyoria capillaris (Ach) Bordo et Hawksw B. Candelariella aurella (Hoffm. lactea (Massal.) Mong. Can reflexa (Nyl.) Ach.Fr.) Schrad. chlorophaea (Flk. C. D. Xanthostigma (Pers) Lettau. insularis Poelt. Can.) Krempeld. H.Arg.) R. C.) Ach. Hypogymnia farinacia Zopf. Caloplaca aurantia (Pers. Griseovirens (Turn et Borr.ex Hedw) Th.) Magnusson. Vitellina (Ehrht. holocarpa (Hoffm) Wade C.) Vain.) Fr. boulyi (zahlbr.) Massal.)Hafellner et Bellemere Coelucaulon aculeatum (Schreb. C.) Massal.furcata (Huds.)Spreng. C.) Link.) Koerb A.ex Sommerf)Spreng Cl. C. calcerea (L.stillicidiorum (Vahl. saxicola (Hoffm. flavorubescens (Hudson)Laundon C. Cl.) Lettau. tubulosa (Schaer)Hav. Sant.) Nyl.) Vezda Cetraria chlorophylla (Willd.) Müll. scruposus (Schreb. Cl.) Koerb.) Hellb. Can. 135 . Cl. Hypocenomyce scalaris (ach)Choisy. C. C. Asp.) Ach.) Lynge. Cl.) Willd. decipiens (Arnold)Jatta.TABLO F. İslandica (L.ex Mallor)Amold Asp. et Poelt.fuscescens(Gyeln9 Brodo et Hawksw Buellia epipolia (Ach.8 Eskişehir İli Likenleri Acarospora cervina (Pers. Dermatocarpon miniatum (L. Bu. floiacea (Huds. C.) Mudd Asp. Dimilaena oreina (Ach.ex Sommerf)Spreng Cl. C.

P.) Lett. Fr. Rh.) Poelt Ky Phy. Rhizoplaca peltata (DC.) Duby. Physconia distorta (With. polytropa (hoffm.) W.) Poelt Ky Platismatia glauca (L. biziana (Massal. Fr.) DC. Phaeophyscia nigricans (Flk.) Steir Squamarina cartilaginea (With.)Ach.) Leucuk.) Th.) Ach.) Szat. candida (Web. Ph.) P. sulcata Tayl.) Fr. L. 136 .) Hook.) Vain L. fraxinea (L. Lepraria incana (L.8 DEVAMI Lecania fuscella (Schaer.) Fürnrohr Ph. P. L. umbrina (Ehrth.) Ocrolechia parella (L. Ph. pulla Ach. hagenii (Ach. chlarotera Nyl. Trapeliopsis flexuosa (Fr. P. Letharia vulpina(L.) zahlbr. taractia Krempelh. L.) Choisy.) Hue Mycocalicium parietium (Ach.) Koerb. conspersa (Ehrht. P. farinacea (L. L. saxatilis (L.) Zahlbr. X parietina (L.) Ach.) Hertel.) Th. Fr. furfurcea Ramalina calicaris (L. L. glabratula (Lamy) Nyl. P.) DC. tiliacea (Hoffm) Ach. tenella (Scoh. aipolia (Ehrh. P. L. James Tephromela atra (Hudson) Hafellner Toninia caeruleonigricans (Light. Ex Schaer.) Coppins et James Umbilicaria polyphylla (l. X. Lecidella achristotera(Nyl)Hertel et Leuck Lec. Orbicularis (Neck.) Arnold Sarcogyne regularis Koerb.) Moberg. P. muscigena (Ach.) Szat. Ph. soredians Nyl. P. R. enteroxantha (Nyl. R. muralis (Schreb. Per.) Nyl. egelantula (Zahlbr. dubia (Hoffm.) Clauzade et Roux Rihizocarpen geographicum (L. L. carpiana (L. pollinaria (Westr. L.) Th.) Ach.) Rabenh. ex Ach. V. stellaris (L. Pha. Amara (Ach. Fr. turneri (Sm.) Zopf. loxodes Nyl.) Peltigera rufescens (Hudson) Choisy et Werner. T. O. P. campestris (Schaer) Mue. var ceratea Var.) Moberg.) Ach.) Th. tinctina Mah et Gill Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl.) Massal L. subaurifera Nyl. expallens Ach. P. Xanthoria candelaria (L. stigmatea (Ach. Culb Pseudevernia furfurracea (L. Wirth Rinodina exigua (Ach.) Laund. Phy. L. pokoryni (Koerb.) Ach.) Rabenh. R. polymorpha (Ach. capitata (Ach. Riparum Ras.) Baumg. P. Lecanora agardhiana Ach. Culb. crenulata (Dicks.) Ach.) Massal.) Oliv. P. Ph. saligna (Schrad. P.) Th. L. neglecta sensu Vain.TABLO F. P. Var. exasperata De Not. varia (Hoffm) Ach. Solenopsora candicans (Dicks. Lec. Physcia adscendens (Fr. elegans (Link.) Hasselr. R.Fr.) Ach. ex Humb. Parmelia acetabulum(Neck. elaochoma (Ach.

tauricum Sap.9 ESKİŞEHİR İLİ KARAYOSUNLARI RYOPSIDA POLYTRICHACEAE *Polytrichum juniperinum Hedw. Eskişehir : Sarıcakaya. 800 m Pterygoneurum ovatum (Hedw. Pinus silvestris altı. pallassiana. Çatacık. KuzeyKuzeydoğu. 1250 m POTTIACEAE Tartula inermis (Brid. Çatacık. Eskişehir : Çifteler. Pinus nigra ssp.ex Schwager. Kuzeybatı. pallassiana altı. Ilıca Köyü. Crylus ssp.250m BRYACEAE * Bryum pallescens Schleich. . Pinus nigra ssp. Karasu Mevkii. Laevipila (Brid. 1300 m DICRANACEAE * Dicranum scoparium Hedw. Eskişehir : Merkez karacaşehir Köyü. Mayer Et Scherb.) Mont. pallassiana altı. pallassiana altı. Büyükyayla Köyü. Eskişehir : Alpu. Ilıca Köyü.) Schwager Eskişehir : Çifteler. 1300 m 137 . Batı . Eskişehir : Alpu.) Gaerten. 850 m T. ruralis (Hew. 1100m *D . çatacıkAsarlık Tepe. 1150 m * Cinclidotus riparius (Brid. Kuzey. Kuzey. Alpagut köyü. 1600 m Ceratodon purpureus (Hew. Quercus ssp. Kuzey. 850 m *T. Eskişehir : Kırka. Pinus nigra ssp.pallasiana altı.) Dix.) Arnott Eskişehir : Sarıcakaya. Pinus nigra ssp. Alpu-Gökçekaya yolu Şoförler Çeşmesi. pinus nigra ssp. ssp hirsuta (Vent) W. Pinus silvestris altı. Küplü köyü. Eskişehir : Alpu.Kramer. Batı.) Brid. Kuzey. Eskişehir : Alpu. Juniperus oxycedrus ssp oxycedrus altı.Tablo F. .

) Warnst. Büyükyayla Köyü.) B.& S Eskişehir : Çifteler. Eskişehir : Çifteler. Kadıkuyusu Köyü. Eskişehir : Kırka. 1300 m AMBLYSTEGIACEAE Cratoneuron filicinum (Hew. 850 m Grimmia orbicularis Bruch ex Wils. 1150 m PLAGIOTHECIACEAE Hypnum cupressiforme Hew. Alpu-Gökçeada yolu Şoförler Çeşmesi. Batı. Batı. Beauv. Eskişehir : Merkez Karacaşehir Köyü. 1300 m * Rhynchostegiella curviseta (Brid. Ilıca Köyü. Kuzeybatı.. 850 m * Drepanocladus aduncus (Hew. pallasiana.&G. Pinus nigra ssp. pallasiana. 800 m Eskişehir : Çifteler. Juniperus ssp. pallasiana.) Schimp. Pinus nigra spp. altı. KuzeyKuzeydoğu. Pinusnigra ssp.altı. altı. Phragmites ssp.altında ve Quercus ssp. altı. Çatacık. Quercus ssp. Alpu-Gökçekaya yolu Şoförler Çeşmesi. Pinus nigra ssp. kökleri üzerinde. Pinus silvestris altı.Crylus ssp. Başara Köyü. Kuzeybatı.) Limpr....) Schimp. Eskişehir : Çifteler. Juniperus ssp.) P. Çatacık.) B.GRIMMIACEAE * Schistidium apocarpum (Hedw. Kuzeydoğu. Pinus silvestris altı. 1130 m 138 . Eskişehir : Alpu.pallasiana Quercus ssp. Graminae ssp. 1150 m * Eurhynchium striatum (Hew. 1050 m ORTHOTRICHACEAE Hedwigia ciliata (Hew. 1530 m Amblystegium riparium (Hedw.) Spruce Eskişehir : Alpu.1250 m BRACHYTHECIACEAE * Homalothecium sericeum (Hew. Aydulum. Eskişehir : Alpu. Crylus ssp. Quercus sp. Eskişehir : Alpu. Kuzeybatı.S. Kuzey. ve Quercus ssp. Eskişehir : Alpu. Çatacık. ile birlikte.

Bu yaşam ortamındaki memelileri şöyle sıralayabiliriz. Kırsal alanda ve ormanlarda rastlamak mümkündür. Bağırtlak. Sakarmeke. suların ve toprağın kirlenmesi hatta havanın kirlenmesi neticesi bazı türler ekstrem ve yok olma neticesine gelmiştir. Sutavuğugillerden . Çullukgillerden . Karabaş martı. Çakal ve Yaban Domuzu gibi memelilerin yaşam ortamları ormanlar olup. Sayıları vasatın altındadır. Nesli tükenmek üzeredir. türler ve topluluklarda zamanla eksilme olmuştur.F. Yukarıda belirtilen durum İlimiz içinde geçerli olup. Güvercingillerden . Karatavukgillerden . Ayı (Ursus aretos) : Sayıları oldukça azdır. Sakarca. Sutavuğu. yapılan gözlemlerde sayılarının 450 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Kirpi gibi memelilere azda olsa rastlanmaktadır. Geyik (Sığın) : Mihallıççık. Martıgillerden . Sarıcakaya ormanlarda av koruma ve üretme sahasında olup.2 Türler ve Populasyonları İnsanoğlu var olduğu günden beri doğaya müdahale ederek çehresini değiştirmiş. Miktarları oldukça fazladır. Döğüşken. Yeşilbaş. toprak ve su kirlenmesini hızlandırmış. 139 .1 Karasal Türler ve Populasyonları İlimizde faunayı memeliler ve kuşlar olarak tasnife tabii tuttuğumuzda memeliler ve kuşları karada yaşayanlar olarak ayırt edebiliriz. Sülüngillerden .3. Yağmurkuşugillerden . yaban hayvanlarının yaşama ortamları bozulmuş. Karatavuk.2. Memelilerin yaşama ortamı ormanlar olup kısmen sazlık ve step bitki örtüsü ile kaplı yerleşim alanlarına uzak mıntıkalarda yaşamlarını devam ettirmektedirler. Çulluk. Kılkuyruk. sıkça rastlanmaktadır. Sansar türlerine sıkça rastlanır. Çamur kuşu. Çatacık. Kakım. F. Tahtalı. Üveyik. Gelincik. Boz kaz. Çöltavuğugillerden . Kurt. Kuşlar : Ördekgillerden . sanayinin gelişmesi. Gümüşi yağmurcun. Çil. nüfusun artması. Bıldırcın. Sincap.3.3.1 Habitat ve Topluluklar F.3 FAUNA F. Tavşan (lepus europeus) : Sayıları oldukça fazladır. Ormanlarda ve kırsal alanlarda kısmen sulak ve bataklık sahalarda bulunmaktadır.

140 . Diğer türlerde Gökçekaya. Sincap bulunmaktadır. İl genelinde 2002 yılında 426 köpeğe kuduz.2 Sahipsiz Hayvanlar Eskişehir ili merkezinde Tepebaşı Belediye Başkanlığına ait 1 adet köpek barınma evi mevcut olup 80 köpek kapasitesine sahiptir.2.3.3. Orman içi akarsuların yüksek kesimlerinde alabalıklar tabii olarak yetişmektedir.3.2. Mevcut barajlarımızda başta Sazan olmak üzere Yayın ve Yılanbalığı. sıkça rastlanmamaktadır.1 Sahipli Hayvanlar İl düzeyinde sahipli hayvanlarla ilgili sağlıklı bir bilgi olmamakla birlikte ev içi ve bahçelerde köpek ve kedi besleme ve sevgisi giderek artmaktadır. göl. Aynalı Sazan.1 Kürklü Hayvanlar Ayı. Sarıyar Barajı su toplama havzasında. F. Başı boş köpeklerin 180 adedi sahiplendirilmiş 50 adet işaretleme yapılmıştır. F.2 Balıklar İlimiz dahilindeki akarsular.896. Sansar.3.3. Kefal bol miktarda üretilmektedir.203. Bunlar suni olarak ta üretilmektedir. 2004 yılında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı hareketten 49 kişiye toplam 42.3. F. Bu akarsuların aşağı kısımlarında Sazan.1. F.F.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. Turna bulunmaktadır.3.3 Hayvan Hakları İhlalleri Bern Sözleşmesine. Ayrıca göl ve göletlerde Sazan. Kış aylarında kürkü için tilkilerin zehirlenerek öldürülmesi katliam olarak değerlendirilmektedir. 171 köpeğe parazit aşısı yapılmış 75 adet köpek kısırlaştırılmıştır.2.3.1. Yayın Balığı bulunmaktadır.2 Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar Bu konuda elde mevcut sağlıklı bilgi bulunmamaktadır.2 Aquatik Türler ve Populasyonları Sayıları azalmakta.3. Populasyonları oldukça azalmıştır.2. gölet ve barajlarda balık türleri mevcut olup sırası ile yüksek rakımlı orman içi akarsularda Alabalık türleri yaşamaktadır. Tilki. ayrıca DSİ’nin göletlerinde yetişmektedir.3. F.1 Evcil Hayvanlar F. Halen barınma evinde 100 köpek bulunmaktadır.3.3.2.3 Hayvan Yaşam Hakları F. Tavşan. F. Kara Avcılığı Kanununa ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı olarak gece göz alıcı ışıklarla yapılan bilinçsiz avlanma ile tavşan populasyonu giderek azalmaktadır. Bıyıklı balık.3.3.

Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği İlimizde hayvanları koruma derneği kurulmuş ve kuruluş amacına uygun faaliyetlerine devam etmektedir.1 2878 Sayılı Milli Parklar Kanununun 2. Derece Arkeolojik Sit Alanları.3. Tüm sivil toplum örgütleri ile olduğu gibi derneklede ilişkiler kesintisiz olarak sürdürülmektedir.13’te verilmiştir. Alt Bendlerinde “Kültür Varlıkları”. Tabiat Parkları. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Kültür ve Tabiyat Varlıklarınca verilen izin doğrultusunda rolevesine uygun örnek Odunpazarı evleri aynı bölgede yapılmakta olup. Ayrıca bu alanların tanıtımı için Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli 5000 adet tanıtım amaçlı broşür bastırıldı.1. Gökçekaya Barajı ve Sakarya Nehrinin güney kıyısını takiben Mayıslar köyüne.1.F. Odunpazarı Belediye Başkanlığıncada bazı evlerin restorasyonu yapılmıştır.4. bu yöredeki Arkeolojik eserler Eskişehir Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. doğusu Kozlu. Yarımca köyüne güneyi Yarımca köyünden Tandır.Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar F. Hayvanları koruma derneğince hasta ve yaralı köpeklerle diğer hayvanların sağlık hizmetleri yanında kamudaki veterinerlere aşılama ve kısırlaştırma yaptırılmakta ve köpekler sahiplendirilmektedir. Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3. Derece Sit Alanları.1. Bu sit alanlarına ilişkin bilgiler Tablo F. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar. Tabiat Anıtları Ve Tabiat Koruma Alanları İlimiz dahilinde Milli Park.4. Sağlıklı bilgiye ulaşıldığında elde edilen bilgiler rapora dahil edilecektir 141 . Çardak ve Kozlu köyüne. F.Doğal Sit Alanları ve Tarihi Sit Alanları Tablo F.4. batısı Mayıslar köyünden Dağküplü takiben.2 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları İlimizde Mihallıççık-Alpu-Merkez ve Sarıcakaya geyik koruma ve üretme sahası mevcut olup. ve 5. Tabiat Anıtı bulunmamaktadır.3. II ve III. F. Obruk köyünü takiben Mahmuthisar’a ulaşmaktadır. Tabiat Parkı.Takriben bu saha 35 000 Ha kadardır.4. Frig medeniyetlerinin yaşandığı Frig vadisi en önemli Tarihi Sit alanlarından olup.3.4 Valilik. Maddesinin “a. hudutları şöyledir : Kuzeyi Mahmuthisar’dan başlayarak Sarıyar Barajı. En önemli anıtsal kitabe Frig vadisindeki Yazılı Kaya’dır Diğer alt başlıklara konu İl Çevre Koruma Vakfı imkanları ile bir araştırma başlatılmıştır.2.Tanımlar” Bendinin 1.3 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 2. “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun İle 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerini Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti Ve Tescili Yapılan Alanlar Eskişehir İline ait I. “Tabiat Varlıkları”.4 HASSAS YÖRELER F. Kentsel Sit Alanları . Kozlubel. F.1. Gözeler.13’de verilmiştir Eskişehir İl merkezindeki Odunpazarı evleri kentsel sit olarak koruma altına alınmıştır. I. Sepetçi.

142 .12’de verilmiştir.Yazılı Kaya (Frig Vadisi) Kültür ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu koruma alanları Tablo F.

11.1988 09.1982 15. Hapishane Cad.05.05.04.1982 23.1991 04.04. Akçeşme Sok.01. GRUP Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel Kültürel DİĞER BİLGİLER Geeayk Ktvkk Tktvyk Tktvyk Ktvkk Ktvkk Ktvkk Ktvkk Ktvkk Geeayk Ktvkk Geeayk Geeayk Tktvyk Ktvkk Ktvkk KARAR 3747 1444 3180 3180 924 924 924 924 924 3793 1590 3493 3588 2264 38 880 TARİH 10.01.07.01.1990 143 .1987 14.1987 04.01.1991 04.12 Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları İLİ Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk İLÇESİ Mahmudiye Mihalıççık Han Han Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Seyitgazi Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Merkez ADI Köprü Hamam Meydan Çeşmesi Acı Çeşme Menimhane Çeşmesi (Ulupınar) Selçuklu Hamamı Develikhan Eskihan (Kuran Kursu) Çıngır Çeşme Sücaattin Hamamı Hamam Seyyit Mahmut Külliyesi Köprü Akçeşme Kumacık Hamamı Mahmut Suzani Külliyesi Çeşme Derebenek Mahallesi Aslanbeyli Köyü (Frig Vadisi) Han İlçe Merkezi Kurşunlu Mah. Çayırı Kerpiç Kuyu Su Yöresi Seydisuyu Yatağında Alpagut Kasabası Ertuğrulgazi Cad.1991 04.1991 04.01.1986 22. Merkez Çarşı İkiçeşme Mahallesi Derbenek Mahallesi İçler Tepesi ADRESİ Yeni Mah.01.1993 09. Hamamkarahisar-Dulu Köy Yolları Üzeri Karacalar Mah.05.1991 10.1982 24.02.1992 14.TABLO F. Cumhuriyet Mah.09.1982 12. Kurşunlu Külliyesi Alanönü Mah.06.

07.2003 07. 18 pafta 2248 parsel Kızıltoprak Mahallesi 980 ada 17 parsel Kırka Beldesi Örenler Mevkii Dinek Beldesi Cami Şeker Fabrikası Höyük Y.2003 03.20Mllb pafta.2003 11.11.2003 07.2003 07.1796 parsel Yunusemre Köyü.11. Grup Sivil Mimarlık Örneği 1.2003 10.2003 14.2003 07.10.08. Eskibağlar Mh.2003 14.2003 11.07.54pafta.3557 parsel Eminekin Köyü 1836 parsel Yıldızören Köyü 6 pafta. Ballıhisar köyü Ahiler köyü Arkeolojik sit Anıt Anıt Anıt Anıt Anıt Doğal sit Doğal sit Kentsel Sit Anıt Anıt Anıt Anıt Anıt Arkeolojik Sit I.1176 parsel Atlas Köyü Fatih Mah.2003 13.2003 14.2003 19. Fabrikalar Bölgesi Işıklar Mah.35 pafta.08.2003 23.01.03.04.11. Derece Sit Alanı I.Mezarlık Kalkanlı Köyü Karapınar Mah.04.05.03.2004 12.TABLO F.474 ada 11 par.2004 144 .08.04.2003 06.11.2004 08.Grup Anıtsal Yapı 2436 2472 2479 2599 2603 2246 2435 2482 2594 2275 2296 2297 2328 2327 2566 29 2716 566 03.01.12’nin Devamı Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Esk Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Mihalgazi Çifteler Çifteler Mihalıççık Günyüzü Günyüzü Merkez Seyitgazi Mihalıççık Personel Yatakhanesi Yerleşim Nekropol Cuma Camii Çeşme Kayalık alanlar İmar planı Cami Cami Cami Nasrettin Hoca Beldesi Alpagut Beldesi.

11.1980 15. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15.1980 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. HÖYÜK GÜLLÜ HÖYÜK KÜLLÜ OBA HÖYÜK KÜLTEPE HÖYÜK GRUP DİĞER BİLGİLER GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KARAR A-192 A-1696 A-2463 A-2465 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 TARİH .1980 15.1980 15.11.1980 14.1980 15.1980 15. DERECE SİT 1.1980 15. DERECE SİT 1.1980 15. DERECE SİT 1.NO 13.1979 14.06.11.11.11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15.11.1980 15. DERECE SİT 1.1980 15. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11. DERECE SİT 1.1980 15. DERECE ARKEOLOJİK SİT 1.11.11.1980 15.1980 15.1980 15.11.1976 08. DERECE SİT 1.11.11.11.11.1980 15.11.11.11.1980 15. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15.11. DERECE SİT 145 .1980 15.11. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15.11. DERECE SİT 1.TABLO F.11. DERECE SİT 1.1980 15.11.11.11.11.11.1980 15.1980 15.1980 15.1980 15.1980 15. DERECE SİT 1.11.11.13 Kültür Envanteri İLİ ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR İLÇESİ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ ADI ŞARHÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK ADRESİ ÇUKURHİSAR KÖYÜ OSMANİYE KÖYÜ KARACAŞEHİR KÖYÜ KESENLER HÖYÜK BÜYÜK HÖYÜK KALE HÖYÜK SARISU HÖYÜK ERENKÖY II HÖYÜK ERENKÖY I HÖYÜK KUMBA HÖYÜK ULUDERE HÖYÜK KANLIPINAR HÖYÜK ÇİFTLİK HÖYÜK SULU HÖYÜK KUL HÖYÜK AKTEPE HÖYÜK İMİŞEHİR HÖYÜK İLME HÖYÜK TÜRKMEN HÖYÜK HAMİDİYE HÖYÜK YAKAKAYI HÖYÜK ALİDEDE HÖYÜK YAPAĞI HÖYÜK ÜRYAN HÖYÜK KALKANLI HÖYÜK TORAMAN HÖYÜK SEPETÇİOĞLU HÖYÜK KANLIPINAR HÖYÜK SELAVAT HÖYÜK FAHRİYE HÖYÜK AKYURT HÖYÜK KESKİN HÖYÜK 4. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1980 15.11.1980 15.11. DERECE SİT 1.1980 15.11.1980 15. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11.1980 15. DERECE SİT 1.11.1980 15.11.

1981 24.1981 24.1980 15.1981 24. DERECE SİT 1.07.07.1981 24. DERECE SİT 1.07. DERECE SİT 1. DERECE SİT DİĞER BİLGİLER GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KARAR A-2498 A-2498 A-2498 A-2498 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-2498 A-2498 TARİH .07. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.07.07.1981 24. DERECE SİT 1.1981 24.07.07. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.11.07. DERECE SİT 1. BOYACIOĞLU KÖYÜ YÖRÜK KARACAÖREN KÖYÜ BARDAKÇI KÖYÜ GRUP 1.11. DERECE SİT 1.07.07.07.07. DERECE SİT 1.1981 24.13 Devamı İLİ ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR İLÇESİ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ SEYİTGAZİ ÇİFTELER MERKEZ ÇİFTELER SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR MAHMUDİYE SEYİTGAZİ MERKEZ SEYİTGAZİ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ ÇİFTELER MAHMUDİYE ÇİFTELER ALPU ÇİFTELER ÇİFTELER SEYİTGAZİ ÇİFTELER ÇİFTELER MAHMUDİYE MERKEZ MİHALLIÇÇIK MERKEZ MERKEZ SEYİTGAZİ ADI HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK HÖYÜK KÖPRÜBAŞI HÖYÜK KARAAĞAÇ PINAR H. DERECE SİT 1.1981 24. DERECE SİT 1.1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.07.07. DERECE SİT 1.07.1981 24.1999 15. DERECE SİT 1.07. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.07.1981 24. DERECE SİT 1.07.07. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24.1981 24.TABLO F.1981 24. KÜÇÜKÇAYIR HÖYÜK BAYKIŞLA HÖYÜK CINGILLI HÖYÜK KARAPAZAR HÖYÜK ERTEN HÖYÜK SARICAİLYAS HÖYÜK KAYMAZ HÖYÜK KUŞ HÖYÜK SOĞUCAK HÖYÜK KIRCI HÖYÜK ZEYNEPKADIN HÖYÜK NEMLİ HÖYÜK KAVAKÖZÜ HÖYÜK ALPANOS HÖYÜK AKÖREN HÖYÜK EMİNEKİN HÖYÜK 1 HAMİDİYE HÖYÜK 2 ILICABAŞI HÖYÜK 1 KARGI HÖYÜK ZAFERHAMİT HÖYÜK ILICABAŞI HÖYÜK KÜMBET HÖYÜK KULAPA HÖYÜK CEMANİYE HÖYÜK TÜRBE HÖYÜK ARAPDEDE HÖYÜK İKİPINAR HÖYÜK BOYACIOĞLU HÖYÜK KALE HÖYÜK KEÇİ ÇAYIRI HÖYÜK ADRESİ MASADAYI HÖYÜK SARIKAVAK HÖYÜK KIZLAR HÖYÜK BAKIRA HÖYÜK ALPU NAHİYESİ KARAPAZAR KÖYÜ BAHÇECİK KÖYÜ BAYKIŞLA KÖYÜ HAYRİYE KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ HANKÖY ERTEN MH.07.07. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24.1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. SARICAİLYAS KÖYÜ KAYMAZ BUCAĞI MAHMUDİYE İLÇESİ SOĞUCAK ÇİFTLİĞİ KARAPAZAR KÖYÜ SARAYÖREN KÖYÜ NEMLİ KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ SARAYÖREN KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ EMİNEKİN KÖYÜ HAMİDİYE ILICABAŞI KÖYÜ CEMANİYE KÖYÜ ZAFERHAMİT KÖYÜ ILICABAŞI KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ GÖKÇEKUYU KÖYÜ CEMANİYE KÖYÜ TÜRKMEN MECİDİYE KÖYÜ KARAPAZAR KÖYÜ BEYLİKAHIR BUCAĞI İKİPINAR K.1981 24.07. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24.07. DERECE SİT 1.1980 27.07.07.1981 24.07.1981 24.07.11.07. DERECE SİT 1.07.07.NO 15.1980 15.1981 146 .1981 24. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1.1981 24.1981 24.1981 24.1981 24.1981 24.1981 24. DERECE SİT 1.11.07. DERECE SİT 1.1981 24.

02.1996 10.HİSAR S.GAZİ S.1988 04.GAZİ ADI ESKİ DAĞLAR TÜMÜLÜSÜ VE NEKROPOLÜ DEMİRCİ TÜMÜLÜSÜ GİRİTLİOĞLU HÖYÜK ACIBAŞI TÜMÜLÜSÜ ASLANLI ANTİK ÖREN ÖRENLERBAĞI ANTİK YERLEŞMESİ ACI ÇEŞME HÖYÜK HAMAMYERİ HÖYÜK KÖSTEPE HÖYÜK AKYAR HÖYÜĞÜ YAĞRI HÖYÜK KADI BÜKÜNÜN HÖYÜK SARACIK HÖYÜK ESKİ YAYLA HÖYÜK SAVAK HÖYÜK KAYMAZ II HÖYÜK TAŞ OCAĞI HÖYÜK I ANTİK GERME KOLONİ KENTİ PESSİNUS ÖREN YERİ KARAAĞIL ÖRENLİĞİ ÖREN ESKİ MEZARLIK (YUKARI) ESKİ MEZARLIK S.02.HİSAR S.02.GAZİ S.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT DİĞER BİL.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT II. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1982 06.1993 147 .1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.GAZİ S.1982 06.1984 0I.07. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. İNLERÖNÜ MEVKİİ DEREBENEK MAH. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.GAZİ S.HİSAR S.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. ARASI GRUP I. BATTALGAZİ KÜLLİYESİ ŞÜKRANLI KÖYÜ ÇUKURCA KÖYÜ ÇUKURCA KÖYÜ YAZILIKAYA ÇUK.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1982 06.HİSAR S.02.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.11. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.1982 01.GAZİ S.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.GAZİ S.02.HİSAR S.HİSAR S. KÖY.02.1982 28. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK TKTVYK EKTVKK GEEAYK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KARAR A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339 A-3326 A-3912 593 130 A-3792 144 924 1590 1590 1590 1590 1590 TARİH 06.1993 24.02.GAZİ S.TABLO F.02.1982 06.HİSAR S.1982 06.1982 06.1982 06.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ S.HİSAR S.02.0I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S.02.02.02.02.02.12.04.1982 06. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02.02.1982 06.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.HİSAR S.1982 06.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.02.1982 06.GAZİ NEKROPOLÜ ŞÜKRANLI NEKROPOLÜ DEVEBOYNU HAMAMKAYA ARAZASTİS (KÜÇÜK YAZILIKAYA) ADRESİ İLÖREN KÖYÜ İLÖREN KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ GÜNYÜZÜ NAHİYESİ YAZI KÖYÜ KOÇAŞ KÖYÜ HAMAMKARAHİSAR KÖYÜ ORTAKLAR KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ GÜNYÜZÜ NAHİYESİ İLÖREN KÖYÜ GÜNYÜZÜ NAHİYESİ MERCAN K.02.1982 06.09.1991 24. İLÖREN KÖYÜ MERCAN KÖYÜ İLÖREN KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ KAYMAZ BUCAĞI BİÇER KÖYÜ BABADAT KÖYÜ ÖRENYAKA ÇAYIRTABLA MEVKİİ BALLIHİSAR KÖYÜ KESENLER KÖYÜ KIRKA BUCAĞI FETHİYE KÖYÜ.02.1982 06.1982 06.1993 24.1982 13.HİSAR S.

DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT DİĞER BİLGİLER KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK GEEAYK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK EKTVKK EKTVKK GEEAYK EKTVKK KKTVKK KKTVKK KARAR 1590 1590 1590 1590 1590 1773 A-2758 146 1384 1384 1384 1685 2235 172 112 168 256 1590 1590 TARİH 24.1995 11. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT KENTSEL SİT I.1993 24.1996 03.02.1993 14.1981 01. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1992 15.1993 148 . DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.02.02. DERECE DOĞAL SİT KENTSEL SİT I.1993 24.02. VE II. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1992 24.04.09. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1996 29.TABLO F. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.06. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.04.1997 24.1992 15.1988 06.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1988 15.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.04.1993 24.1993 12. DERECE DOĞAL SİT III. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.10.1993 24.07.07.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MERKEZ MERKEZ SİVRİHİSAR MERKEZ MERKEZ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ AKKAYA YARIKÇI ILICASI KAKLIK TEPESİ KENTSEL SİT ORMAN FİDANLIĞI ÖREN GÖKSU DÜDENLERİ SAKARYA NEHRİ KENTSEL SİT DOĞANLI KALE AKPARA KALE GÜLEYİK KÖYÜ 37 ADET KÜLTÜR VARLIĞI KARACAŞEHİR KÖYÜ SİVRİHİSAR İLÇESİ (BALIKDAMI) 100 METRE BANTI 184 ADET KÜLTÜR VARLIĞI ÇUKURCA KÖYÜ DOĞUSU ÇUKURCA KÖYÜ DOĞUSU ADI SEYRECEK NEKROPOLÜ AKHİSAR KALESİ DÜBECİK KALE KÜMBET VE ÇEVRESİ PERİBACALARI FRİG KAYA ANITLARI NEKROPOLÜ ADRESİ BÜYÜKYAYLA KÖYÜNÜN GÜNEYİ AKHİSAR KÖYÜ (HAN İLÇESİ) YAPILDAK KÖYÜ İLE AKHİSAR KÖYÜ ARASINDA KÜMBET KÖYÜ GÖKÇEGÜNEY KÖYÜNÜN GÜNEY BATISI YAZILIKAYA KÖYÜ OTLUK KÖYÜ KARAPINAR MEVKİİ ÇARDAK KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ GRUP I.02. DERECE ARKEOLOJİK SİT I.06.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 15. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.

DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.06.1990 11. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT DİĞER BİLGİLER KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK KTVKK GEEAYK KK KARAR 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 880 3585 257 TARİH 24.1993 09.1993 24.02.02.02.1993 24.5 KM K.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT MEZARLAR ASKERİ III.TABLO F.02.02.11.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1997 149 .02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.1993 24.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24.1993 24.1993 24.1993 24.1993 24.02.02.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ İNÖNÜ İNÖNÜ İNÖNÜ ADI KOCABAŞ KALE PİŞMİŞ KALE GÖKGÖZ KALE ÇUKURCA TÜMÜLÜSÜ ÇUKURCA II TÜMÜLÜSÜ ÇUKURCA III TÜMÜLÜSÜ İNLİ YAYLA YAPILDAK ASARKAYA ASLANLI MEZAR KÖRİSTAN NEKROPOLÜ KÜMBET ASAR KAYA BERBERİNİ DELİKLİ KAYA NEKROPOLÜ BAKŞEYİŞ ANITI VE ÇEVRESİ ZAHREN DERESİ VADİSİ ALÇENGEL CAMİİ HAZİRESİ KALE SELEKARI MEVKİİ ADRESİ YAZILIKAYA'YA 2KM UZAKLIKTA YAZILIKAYA'NIN 2 KM KUZEYİNDE YAZILIKAYA'NIN I.1993 24.02.1993 24.1982 06.1993 24.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.DOĞUSU KÜMBET KÖYÜ KUZEYİ KÜMBET KÖYÜ GÖKBAHÇE KÖYÜ GÖCENOLUK KÖYÜ ALÇEGEL MEYDANI GRUP I.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.5 KM KUZEYİNDE ÇUKURCA KÖYÜ DOĞUSU ÇUKURCA KÖYÜ KUZEYİ ÇUKURCA KÖYÜ KUZEYİ YAPILDAK KÖYÜNÜN DOĞUSU YAPILDAK KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ KUZEYİ KÜMBET KÖYÜ II.02. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.1993 24. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT I.02.02.

07.03.1992 02.07.1995 15.1993 14.06.11.TABLO F. ÇAYIRI KERPİÇ KUYUSU YÖRESİ SEYDİSUYU YATAĞINDA YEŞİLTEPE MEVKİİ GRUP DOĞAL VARLIK KÜLTÜREL ARKEOLOJİK SİT DİNİ DİNİ DOĞAL SİT DİNİ DİNİ DİNİ MEZARLAR SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ KÜLTÜREL DİNİ ARKEOLOJİK SİT DİNİ DİNİ ARKEOLOJİK SİT DİĞER SİT ALANLARI DİĞER BİLGİLER KK GEEAYK GEEAYK KTVKK KK KTVKK GEEAYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK GEEAYK KK KK GEEAYK GEEAYK KARAR 176 3747 3908 1663 373 1794 2758 880 880 2343 1384 1444 1899 2497 370 772 2420 2942 TARİH 11.1980 27.1981 150 .06.04.11. ALPAGUT KASABASI ERTUĞRULGAZİ CAD.10.11.1983 27.1999 13.1982 13.1996 10.02.1992 23.13 Devamı İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ İNÖNÜ MAHMUDİYE MAHMUDİYE MAHMUDİYE MAHMUDİYE MİHALGAZİ MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK MİHALLIÇÇIK ALPU ALPU BEYLİKOVA ÇİFTELER ÇİFTELER ADI ARDIÇ AĞACI 1/2/3/4 /5/6/7/8/9 KÖPRÜ YEŞİLTEPE HÖYÜĞÜ HARA CAMİİ ÇARŞI CAMİİ SAKARIILICA KÖYÜ KAPLICASI KİLİSE YUNUSEMRE TÜRBESİ VAKIFTEKKE KÜMBETİ MEZARLIK HACI HALİT AĞA KONAĞI HAMAM ÇALÇI KÖYÜ CAMİİ DOĞANCA HÖYÜĞÜ BAHÇEÇİK KÖYÜ CAMİİ HALİLBAĞI KÖYÜ CAMİİ YAZILAKAYA ÖREN YERİ ROMA YERLEŞİM ALANI YAZILAKAYA KÖYÜ ORTAKÖYÜN GÜNEYİ IŞIKLAR MAHALLESİ SAKARIILICA KÖYÜ OTLUK KÖYÜ KARAPINAR MEVKİİ YUNUSEMRE KÖYÜ KORUCU KÖYÜ ESKİBELEN KÖYÜ GÜRLEYİK KÖYÜ PAŞA ŞEHİTLER MAH.1983 18.03. ADRESİ OKLUBALI KÖYÜ ARDIÇ AĞACI MEVKİ YENİ MAH.1980 19.198I.09.1994 15.1997 13.06.05.1997 04. 09.11.1990 09.1990 06.10.11.

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ GÜNYÜZÜ HAN HAN HAN HAN HAN HAN HAN HAN HAN SARICAKAYA SARICAKAYA SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ ADI AYVALI KÖYÜ CAMİİ NEKRAPOL ALANI MEYDAN ÇEŞMESİ ACI ÇEŞME HÜSREVPAŞA İLKOKULU HÜSREVPAŞA CAMİİ ESKİ YOL HANKÖY YERALTI ŞEHRİ ERTEN HÖYÜK HÜSREVPAŞA HAZİRESİ GÜMELE CAMİİ SAKARYA-PORSUK NEHRİ ALPONOS HÖYÜK KEÇİÇAYIRI HÖYÜĞÜ MENİMHANE ÇEŞMESİ (ULUPINAR) SELÇUKLU HAMAMI DEVELİKHAN ESKİHAN (KURAN KURSU) ERTEN MAHALLESİ HÜSREVPAŞA CAMİİ AVLUSU GÜMELE BUCAĞI KAPUKAYA KÖYÜ SARAYÖREN BARDAKÇI KÖYÜ MERKEZ ÇARŞI İKİÇEŞME MAHALLESİ DERBENEK MAHALLESİ İÇLER TEPESİ ADRESİ AYVALI KÖYÜ KÖY İÇİ MEVKİİ TEPEKÖY MAH. SINIRLARININ I.5 KM BATISI GRUP DİNİ ARKEOLOJİK SİT KÜLTÜREL KÜLTÜREL İDARİ DİNİ KALINTI ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT MEZAR DİNİ III. DERECE DOĞAL SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT KÜLTÜREL KÜLTÜREL KÜLTÜREL KÜLTÜREL DİĞER BİLGİLER KK TKTVYK TKTVYK TKTVYK TKTVYK TKTVYK TKTVYK GEEAYK GEEAYK KTVKK KTVKK KK GEEAYK GEEAYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KARAR 129 3180 3180 3180 3180 3180 3180 436 3012 880 252 112 3012 3012 924 924 924 924 TARİH 01.07.1996 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 14.05.1987 08.04.1977 24.07.1981 09.11.1990 08.07.1988 03.06.1996 24.07.1981 24.07.1981 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991

151

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ ADI ÇINGIR ÇEŞME ÇARŞI CAMİİ ESKİMEZARLIK (SEYİTGAZİ NEKROPOLÜ) SÜCAATTİN HAMAMI ŞÜCAEDDİN VELİ TÜRBESİ HİMMETDEDE TÜRBESİ YILANKIRAN TÜRBESİ URYANBABA TÜRBESİ MELİKGAZİ TÜRBESİ KÜLTEPE HÖYÜĞÜ TEKEL BİNASI (ESKİ HÜKÜMET KONAĞI) ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI MALTEPE TÜMÜLÜSÜ GERDEKKAYA BÜYÜK MAĞARA KÜÇÜK MAĞARA HAMAM İKİ ÇEŞME MAH. YUNUS MAH. YUNUS MAH. ARKEOLOJİK SİT ÇUKURCA KÖYÜ YAKININDA DOĞANÇAYIR KÖYÜ KIRKKIZ DAĞI ÇETİNBAŞIN AĞIL DERESİ ÜZERİNDE (FRİG VADİSİ) HAN İLÇE MERKEZİ BATTALGAZİ KÜLLİYESİ DOĞUSU ASLANBEYLİ KÖYÜ ASLANBEYLİ KÖYÜ KÜMBET KÖYÜ BEYKIŞLA YAZIDERE KÖYÜ DOĞANÇAYIR ADRESİ DEREBENEK MAHALLESİ GRUP KÜLTÜREL DİNİ DİĞER SİT ALANLARI I. DER. ARK. ve DOĞAL SİT ALANI) KÜLTÜREL DİNİ DİNİ DİNİ DİNİ DİNİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT İDARİ İDARİ İDARİ ARKEOLOJİK SİT KALINTILAR DOĞAL VARLIK DOĞAL VARLIK KÜLTÜREL DİĞER BİLGİLER KTVKK KK KTVKK GEEAYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KARAR 924 924 924 3793 880 880 880 880 880 924 924 924 924 924 1035 1300 1300 1590 TARİH 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 10.09.1982 09.11.1990 09.11.1990 09.11.1990 09.11.1990 09.11.1990 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 04.01.1991 24.05.1991 06.05.1992 06.05.1992 24.02.1993

152

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR ADI MEZARLIK FRİG KAYA ANITLARININ BULUNDUĞU BÖLGE GÖKBAHÇE KÖYÜ CAMİİ KAYMAZ HÖYÜK ESKİDAĞLAR NEKRAPOLÜ DEMİRCİ ROMA YAMAÇ YERLEŞMESİ SEYYİT MAHMUT KÜLLİYESİ KÖPRÜ DOĞAL SİT ALANI SELÇUKLU KÜMBETİ ULU CAMİİ ZAİM AĞA KONAĞI AKÇEŞME KUMACIK HAMAMI KİLİSE ASKERLİK ŞUBESİ BİNALARI HAMAM KALINTISI ŞEHİTLİK ABİDESİ ADRESİ (FRİG VADİSİ) GÖKÇEGÜNEY KÖYÜ (FRİG VADİSİ) YAZILIKAYA KÖYÜ GÜNEYİNDE) KÖY İÇİ MEVKİİ KAYMAZ BUCAĞI ILÖREN KÖYÜ ILÖREN KÖYÜ KURŞUNLU MAH. HAPİSHANE CAD. HAMAMKARAHİSAR-DULU KÖY YOLLARI ÜZERİ BALIKDAMİ YÖRESİ MÜLK KÖYÜ ÇARŞI MAH. YENİCE MAH. UZUN SOKAK NO:9 KARACALAR MAH. AKÇEŞME SOK. CUMHURİYET MAH. KILIÇ MAH. KEVSER SOKAK YUNUSEMRE MAH. GÜNYÜZÜ BUCAĞI AYVALI KÖYÜ GRUP MEZARLAR I. DERECE ARKEOLOJİK SİT DİNİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT KÜLTÜREL KÜLTÜREL DOĞAL SİT DİNİ DİNİ SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ KÜLTÜREL KÜLTÜREL DİNİ İDARİ KALINTILAR ANIT ve ABİDELER DİĞER BİLGİLER KTVKK KTVKK KK GEEAYK TKTVYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KTVKK GEEAYK GEEAYK KTVKK TKTVYK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KTVKK KARAR 1590 1773 337 3012 3423 3339 3493 3588 237 4191 4194 44 2264 38 43 45 232 351 TARİH 24.02.1993 15.09.1993 13.06.1997 24.07.1981 20.06.1987 06.02.1982 09.04.1982 12.06.1982 01.07.1988 12.03.1983 12.03.1983 22.01.1988 15.05.1986 22.01.1988 22.01.1988 22.01.1988 01.07.1988 09.12.1988

153

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK ESK İLÇESİ ÇİFTELER ÇİFTELER SEYİTGAZİ SEYİTGAZİ ÇİFTELER SEYİTGAZİ ÇİFTELER MERKEZ MERKEZ İNÖNÜ BEYLİKOVA ALPU SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR HİSARLIK ÖREN YERİ KİLİSE ÖRENLİĞİ ÇAKMAKBAŞI SUYU ÖRENLİĞİ MESUT ÇİFTLİĞİ ÖRENLİĞİ TÜMÜLÜS ADATEPE HÖYÜĞÜ AKTAŞ HÖYÜK HİSARLIK ÖRENLİĞİ TAŞ OCAĞI HÖYÜK II KAĞNI DURAĞI HÖYÜK I ADI EMİN EKİN HÖYÜK 2 KUMARCI HÖYÜK İKİKUYU HÖYÜK ESKİCAMİ HÖYÜK(MEZARLIK) KÖRHASAN HÖYÜK EĞRİ OVA HÖYÜK HAMİTLİ HÖYÜK KATMERLİ HÖYÜK HÖYÜK SELEKARI HÖYÜK KARASAKAL TEKKESİ EUDOXIAS GERMA ADRESİ EMİNEKİN KÖYÜ EMİNEKİN KÖYÜ SARICAİLYAS KÖYÜ GÜMÜŞBEL KÖYÜ KÖRHASAN KÖYÜ ŞÜKRANLI KÖYÜ ORHANİYE KÖYÜ KIRAVDAN KÖYÜ SÜRPEN KÖYÜ SELEKARI MEVKİİ DOĞANLAR KÖYÜ GÜMÜŞKONAK KASABASI TEKÖREN KÖYÜ KAYMAZ BUCAĞI ÇİFTEYATAK OVASI KARACAKAYA KÖYÜ 2 KM GÜNEYDOĞUSU NASRETTİN HOCA KÖYÜ 3 KM KUZEYDOĞUSU ÇAKMAK KÖYÜ MESUT ÇİFTLİĞİ KÖYÜ KURTŞEY KÖYÜNÜN 2KM G. BATISI ÇAKMAK KÖYÜ 1 KM BATISI ALPU- KARAKAMIŞ KÖYÜ 4 KM KUZEYİ BÖĞÜRTLEN KÖYÜ BİÇER KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ GRUP 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT 1. DERECE SİT SİT ALANI I. ve III. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT II. DERECE ARKEOLOJİK SİT I DERECE ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT DİĞER BİL. GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK TKTVYK EKTVKK KKTVKK KKTVKK KKTVKK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK KARAR A-2498 A-2498 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3012 A-3794 950 257 959 41 700 A-2806 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3443 A-3339 A-3339 A-3339 TARİH 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 24.07.1981 10.09.1982 02.05.1985 06.02.1997 22.02.1991 22.01.1988 13.04.1990 08.05.1981 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 11.04.1982 06.02.1982 06.02.1982 06.02.1982

154

TABLO F.13 Devamı
İLİ ESK İLÇESİ SİVRİHİSAR ADI MÜLK KÜMBETİ ADRESİ MÜLK KÖYÜ GRUP DİNİ DİĞER BİLGİLER KTVKK KARAR 641 TARİH 26.01.1990

ESK

SİVRİHİSAR

MÜLK KÖYÜ MEZARLIĞI

MÜLK KÖYÜ

II. DERECE ARKEOLOJİK SİT

KTVKK

641

26.01.1990

ESK

SİVRİHİSAR

ALEMŞAH KÜMBETİ

KUBBELİ MAH.

DİNİ

KTVKK

880

09.11.1990

ESK

SİVRİHİSAR

YUNUS HOCA KÜMBETİ MAHMUT SUZANİ KÜLLİYESİ I. DERECE DOĞAL ve ARKEOLOLİK SİT ALANI I. DEREVE ARKEOLOJİK SİT ALANI

CUMHURİYET MAH.

DİNİ

KTVKK

880

09.11.1990

ESK

SİVRİHİSAR

KURŞUNLU KÜLLİYESİ KAYMAZ BUCAĞI KARAKAYA KÖYÜ KÖYÖNÜ MEVKİİ

KÜLTÜREL

KTVKK

880

09.11.1990

ESK

SİVRİHİSAR

DİĞER SİT ALANLARI

KTVKK

1146

10.10.1991

ESK

SİVRİHİSAR

ARKEOLOJİK SİT

KTVKK

1146

10.10.1991

ESK

SİVRİHİSAR

AK MİNARE

DEMİRCİ MAH.

DİNİ

KTVKK

1373

08.07.1992

ESK

SİVRİHİSAR

HAMAMKARAHİSAR KÖYÜ CAMİİ

DİNİ

KTVKK

1454

07.10.1992

ESK

SİVRİHİSAR

DOĞANARSLAN KÜMBETİ

MÜLK KÖYÜ

DİNİ

KTVKK

1507

18.11.1992

ESK ESK ESK ESK ESK ESK

SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR SİVRİHİSAR

DOĞANARSLAN MESCİDİ YAZICIOĞLU KALESİ BİÇER HÖYÜK KARAMANLI ANTİK ÇAĞ ÖRENLİĞİ KAĞNI DURAĞI HÖYÜK II MÜLK KÖYÜ HÖYÜK

MÜLK KÖYÜ

DİNİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT

KTVKK KTVKK GEEAYK GEEAYK GEEAYK GEEAYK

1507 1274 A-3339 A-3339 A-3339 A-3339

18.11.1992 27.10.2000 06.02.1982 06.02.1982 06.02.1982 06.02.1982

BİÇER KÖYÜ TUTLU KÖYÜ DEMİRCİ KÖYÜ MÜLK KÖYÜ

I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT I. DERECE ARKEOLOJİK SİT

155

F.4.1.4 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları
İlimiz sınırları içersinde su ürünleri üreme alanı olarak kabul edilen kıta içi yüzeysel sularda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre Tarım Bakanlığı’nca çıkartılan sirkülerdeki takvim doğrultusunda avlanma yasağı uygulanmaktadır. Bu alanlarda sirkülerdeki tarihler dışında usulüne uygun avlanma yapılmakta olup , Kaymaz, Musaözü, Yenice Barajları ve Günyüzü I, Günyüzü II, Oğlakçı, Tutluca I, Tutluca II, Mercan, Ahırköyü, Kanlıpınar, Bahçecik, Emircioğlu, Keskin, Çatmapınar Göletlerinde avlanma yılboyu tamamen yasaklanmıştır.

F.4.1.5 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 15-20.Maddelerinde Tanımlanan Alanlar
Eskişehir şehir merkezinin kullanma suyu ihtiyacı Porsuk Çayından temin edilmektedir. Porsuk Çayı Havzası Yönetmeliği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Su alma noktasından itibaren alt başlıklardaki koruma alanları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen mesafeler göz önünde bulundurarak belirlenmiştir.

F.4.1.6. 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri”
Düşük Kalorili ve yüksek kükürtlü katı yakıtların şehir merkezinde uzun süreli yakılması sonucu 1994-1995 kış sezonuna kadar Eskişehir ili DİE bültenlerinde en kirli iller sıralamasında başta yer almış ve 1 nci derece kirli iller arasında olması nedenı ile şehir merkezi hassas kirlenme bölgesi konumuna gelmiştir. 20.02.1995 tarih ve 12 nolu Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yüksek kalorili düşük kükürtlü yerli ve ithal kullanımı zorunluluğu getirilmiş ve şehir merkezinde %1.5’ten fazla kükürt içeren sıvı yakıtların ısınmada ve sanayide kullanılması yasaklanmıştır. Ülkemize doğalgaz bağlantısı ile birlikte 1996 yılından itibaren doğalgazın ilimizde öncelikle sanayi, sonrada ısınmada kullanılmaya başlanmıştır. Alınan tedbirler sonucu il merkezinde hava kirliliği önlenmiş ve İlimiz DİE bültenlerinde kirli olmayan iller arasında gösterilmiştir. Bu hususlarla ilgili ayrıntılı bilgi C.1.2.3 başlığı altında verilmiştir.

F.4.1.7 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar
İlimiz hudutları dahilinde Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmamaktadır.

156

Boylamı : 43 39 00 Kuzey : 38 10 00 Doğu : Eskişehir J 26 a-b-c : Devlet (Hazine) : Alanın Yer Aldığı Pafta No Alanın Genişliği (Ha) : 400 Ha Mülkiyeti En Yüksek En Alçak Yükseltileri a.4.4.1.1.11 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar F.4.İlçesi d.10 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar F.12 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F.01.8 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar İlimiz hudutları dahilinde 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alan bulunmamaktadır F.9 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler İlimiz dahilinde koru.1. F.1.1 başlığı altında verilmiştir.F.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınmlanarak Yürürlüğe giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar Eskişehir İli sınırları içindeki en önemli sulak alan Balıkdamı olup.951.Köyü e.En Yüksek b.Coğrafi Bölge b. Milli Parklar .13 30.4.4.1.Enlemi b.Mevkii : İç Anadolu Bölgesi : Eskişehir : Sivrihisar : Ahiler : Karabayır tepe : Balıkdamı-Gökada Alanın Merkez Noktasının Koordinatları : a.5 hektar Devlet Ormanı ile 1253 hektar Melemen-Kıravdan Köy Tüzel Kişiliği Ormanı mevcuttur. baltalık ve muhafaza ormanlarında bozuk ve verimli toplam olarak 358.1.1. Alanın Adı : Balıkdamı Alanın Yer Aldığı : a.İli c.En Alçak : 803 m Gökada sazlığı mevkiinde : 799 m Balıkdamı mevkiinde 157 . Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler F. Av ve Yaban Hayatı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alınmıştır.4.Serisi f.

bazen de uygun gördüğü ve rahatsız edilmedikleri korunan sahalarda kışları geçirmektedir. göç eden bu türlerin büyük bir kısmı yurdumuzun bu göç yolları üzerinde konaklamakta. Balıkdamı dışında başka saha olmadığı düşünülürse Balıkdamı sulak sahasında 100 türün üzerinde (uzun bir periyot içinde ve sağlıklı yapılabilirse) su kuşu türü tespit edilebilir. Sonbahar mevsimi ile beraber. özellikle kışların Kuzey Yarıküresinde sert geçtiği yıllarda Avrupa Kıtasından göç eden yüzlerce kuş türlerinin göç yolu üzerinde uğrak yeri olması nedeniyle hareketli bir ortama girmektedir.Alanın Genel İklim Özellikleri : Balıkdamı sulak alanı İç Anadolu’nun tipik iklim koşullarını taşımaktadır. Sakarya nehrinin kaynağından (nehir uzunluğu) 70 km. fauna ve flora yönünden son derece zengin ve Türkiye’de sayıları az bulunan sulak sahalardan birisidir. Eskişehir İli ve civar iller sınırları içinde doğal dengesi bozulmamış. Balıkdamı. Sakarya Nehri drenaj çalışmalarından önce burada çok sayıda kuş türü kuluçkaya yatmakta iken nehrin yatağı temizlendikten sonra bu sayı ve kuluçkaya yatma zamanları çok azalmıştır. Belli Başlı Su Kaynakları : Balıkdamı (Gökada) sulak sahası. uluslararası su kuşlarını koruma sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Yaban Hayatı Korunması Sözleşmeleri ile korunma altına alınan türlerdir. uzaktadır. Çevrede bulunan bazı küçük kaynak sularla da beslenmekte ise de asıl beslenme noktası Çifteler İlçesi yakınında bulunan “Sakarbaşı”dır. 158 . Balıkdamı ve yöresinde tespit edilen kuş türleri 40 civarındadır. Balıkdamı su kuşları sahası kaybolmaya yüz tutmuş. Ekosistemin devamlılığı ile fonksiyonun arttırılması ancak böyle mümkün olacaktır. Bu yollardan bir tanesi Boğazlar üzerinden Anadolu’ya geçen kuşların Balıkesir’in Bandırma İlçesinde bulunan Manyas gölü. Sulak Alanın Özellikleri Yurdumuz bilindiği gibi insanlık ve kültür tarihi çok eskiye dayanan üç büyük kıtanın ortalarında ve en hareketli noktasındadır. Bu sulak sahalarda yaşayan kuş türlerinden bir çoğu. Balıkdamı’nın koruma altına alınmasıyla bölgemiz ve çevresinde bulunan su kuşları avlat sahalarına da devamlı potansiyel saplanacaktır. Ekonomik nedenlerle Balıkdamı gibi birçok sulak saha (arazi kazanmak amacıyla) kurutularak yok edilmiştir. Balıkdamı bu açıdan kurtulan ve günümüze intikal eden kurtarılması gereken sahalardandır. Burası İç Anadolu girişi üzerindeki ilk noktasıdır. ikinci uğrak yerleri de Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Balıkdamı (Gökada) sulak sahasıdır. yukarıda da bahsedilen nedenlerden dolayı kesin korunması açısından önemli bir alandır.

Tespit Edilen Su Kuşları ve Balık Türleri : a-Su kuşları : Karabatak – Pahalacorocorax Balaban – Botaurus stellaris Beyaz Balıkçıl – Egretta Alba Gri Balıkçıl – Ardea cinerea Leylek – Ciconia ciconia Kara Leylek – Ciconia nigra Ötücü Kuğu – Cygnus cygnus Küçük Sakarcakazı – Anser erythropos Yeşilbaş – Anas platyrhynchos Boz Ördek – Anas strepera Kılkuyruk – Anas acuta Fiya – Anas penelope Çamuran – Anas crecca Çıkrıkçın – Anas guerguedula Kaşıkçın – Spatula clypeata Suna – Tadorna tadorna Angıt – Casarca ferruginea Macar – Netta rufina Karabaş Patka – Aythya fuligula Elmabaş – Aythya ferina Paspaş – Aythya nycora Dikkuyruk – Oyyura leucocephala Sütlani – Mergus albellus Kara Çaylak – Milvus migrans Saz Delicesi – Circus aeruginosus Turna – Megalornis grus Benekli Su Tavuğu – Porzana porzana Saz Horozu – Porphyrio porphyrio Su Tavuğu – Rallus aguaticus Sakarmeke – Fulica atra Kız Kuşu – Vanellus vanellus Su Çulluğu – Gallinago gallinago Küçük Su Çulluğu – lymnocryptes Kervan Çulluğu – Numenius arguata Beyaz Karınlı Düdükçün – Tringa ochropus Kızılbacak – Tringa totanus Uzun Bacak – Himantopus himantopus Yalıçapkını – Alcedo atthis Pelikan – Pelicanus onocrotalus Bıldırcın– Corturnix coturnix b-Balıklar Sazan Balığı Yayın Balığı Turna Balığı Sarı Balık Kızıl Kanat Gümüş Balığı Kara Balık – – – – Cyprinus Carpio Silurus glanis Esox lucius Leuciscus idus – Scardinius erythrophthalmus – Albunus – Clarius lazera 159 .

Kara kaplumbağası – Testudunata Su kaplumbağası Kertengele– Locertia Su Yılanı– Natrix Kara Yılanı Sulak Alan ve etrafında bulunan bitki toplulukları . Kurbağa – Amfibia Sürüngenler . 3. 5. Familyalar : Brassiaceae Fabaceaea Astereceae Lamiaceae Poaceae Diğer Familyalar % Oran 14 10 9 9 9 49 Sahaya etki eden Faktörler Balıkdamı-Gökada konum itibariyle Sakarya Nehrinin kaynağından (nehir uzunluğu olarak) 70 km uzakta bulunmaktadır. Su Samuru – Lutra Lutra Tilki – Vulpes vulpes Porsuk – Meles meles Tavşan – Lepus europeus Amfibiler (Çift Yaşamlılar) . Sakarya nehrinin akış istikametine doğru şu yerleşim yerleri bulunmaktadır. 4. Sucul bitkiler : 38 familyaya ait 140 tür ve takson tespit edilmiştir.Kefal Koca Ağız Dişli Sazancık Bıyıklı Balık – – – – – Levcissus cephalus Aspiua aspius Ashanius chantrei Barbus plebejus Cobitis taenia c-Hayvan Türleri Memeliler . 1. Sakarbaşı (Nehir Kaynağı) Dikmen + Selimiye + kızılca köyleri Aktaş köyü Çandır köyü Gülçayır + Burhanlar köyü 160 . 2.

Meydana çıkan taşkın alan toprağı tarıma elverişli olmadığı gibi hayvancılık içinde elverişli değildir. 3. Yenidoğan köyü 11. Ballıhisar (Pessinus harabeleri) kuzeybatıda 14 km Ertuğrul köyü – Kuzeybatıda 8 km İlyaspaşa köyü – Güneydoğuda 12 km Yenidoğan köyü – Güneydoğuda 5 km Göktepe köyü – Güneybatıda 13 km Ahiler köyü – Batıda 3 km Kurtşeyh köyü – Batıda 8 km Yukarıda sıralanan yerleşim merkezlerinin hayvancılıkla ve tarımla uğraşmaları göz önüne alınırsa Balıkdamı ve yöresinin usulsüz avlanmalarında dışında ayrıca kirlenme ve otlatma açısından da olumsuz etkilendiği söylenebilir. 6. Ahiler köyü 9. Buzluca köyü 7. Balıkdamı köyü (Gökada Gölü) 10. 7. 2. 4. Böylece göl alanı çekilmiştir. Gerek çevre avcıları gerekse uzaklardan gelen avcılar için bu bakımdan ilgi çekici bir saha niteliğindedir. Kurtşeyh köyü 8. Bilinçsiz ve usulsüz avlanmalar sonucu kuş türleri ile balık türleri süratle azalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bugünkü durumda sulak alan olarak bir sığ göl özelliğine olan Balıkdamı çeşitli kuş. Göl çevresi ve içerisinde önceki yıllar mevcut olan bataklık ağaçları ile kamış-sazlıklar bilinçsizce tahrip edilmeleri sonucu kuluçka yuvaları yapma imkanı da azalmıştır. İlyaspaşa köyü Balıkdamı (Gökada) nı çeşitli yönden etki altında tutan çevreye yakın yerleşim bölgeleri ise şunlardır : 1. 1979 yılında DSİ tarafından yapılan drenaj ve nehir yatağının ıslahı sonucu taşkın alanının daralmasına neden olunmuştur. Gökada Gölünün alanının daralması sonucunda çevre köylülerin başı boş otlatılan hayvanları çekilen göl alanına yapmış olduğu baskı ile sahaya gelen ve kuluçkada yatan kuşların rahatsız olmaları ve zamanla azalmalarına neden olmuştur. Sakarya nehrinin bu taşkın alanının yatak ıslahı ile yeni toprak kazanılması amacına ulaşamadığı gibi doğal dengenin de bozulması ile sonuçlanmıştır. 5. Arzu edilen amaca tam olarak ulaşılamadığı gibi mevcut doğal dengede bozulmuş sahaya konaklamak ve bir kısmının da kuluçkaya yatmak üzere gelen göçmen ve yerli kuş türlerinin azalmalarına neden olunduğu sonradan fark 161 . Kuvvetli rüzgarla kuruyan ve ince sitrüktüre sahip olan topraklar erozyonla taşınmaktadır. balık türleri ile bitki türleri açısından zengin bir alandır. İlgi Çeken Diğer Hususlar Balıkdamı sahası 1979 yıllarına kadar doğal durumda iken DSİ tarafından Sakarya nehrinin tabanının ıslah edilip mecrasına çekilmesi sağlanmış çevrede yeni tarım arazisi ve mera alanı sağlanmış olmasına rağmen zaman zaman meydana gelen su taşkınları Gökada Gölünü eski durumuna getirmektedir. Ağır balçık toprağı olması sonucu yaz aylarında erken sıcaklarda derin ve geniş çatlaklar oluşmaktadır.6.

Korunması Gereken Alanlar F. Seyitgazi ilçesi Kırka Beldesi Akin. Daha önce tahrip edilen yerlerde ve sahanın başka uygun yerlerinde söğüt ağaçlanması yapılamalıdır. Yurdumuzda primer gıda üretimi bakımından en yüksek verim ve potansiyeline sahip sığ göl. işaret. ikaz ve yönlendirme levhaları konmalıdır. DSİ tarafından da uygun görülen ve gölün eski doğal konumuna kavuşmasını sağlayacak Karabent köprüsünde yapılacak düşük seviyeli ve maloz taşlarla yapılması düşünülen bent şeklindeki engelin iki kamu kuruluşunun yapacağı temaslarla olması mümkün olacaktır. Diğer Sulak Alanlar Balıkdamı dışında küçük ölçeklide olsa Alpu içesi Doğanca.) 162 .Ortaköy sazlıkları sulak alan özelliklerindedir. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında. F. Doğal dengeyi bozacak her türlü avlanma ve otlatma yapılmaktadır.3. sazlık ve benzeri sulak sahaların arazi kazanmak amacıyla kurutulması arazi kullanımı yönünden çok büyük ve telafisi imkansız sonuçlara ulaştığı yıllar öncesinden anlaşılmıştır. Saha tam olarak korunamamakta usulsüz avlanmalar (köylülerce ve dışardan gelen avcılara tarafından) her yıl devam etmektedir. Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan. Sahada koruma ve üretme çalışmalarıyla yerli ve göçmen su kuşlarını etkileyebilecek her türlü yasak faaliyetler tesirli koruma tedbirleri ile takip edilmektedir. F. Jeotermal Alanlar vb.4. Yanlış arazi kullanımı yapılmaktadır. Gölün belirli yerlerinde saz kesimi ve tahribi önlenmelidir. Koruma amaçlı bir bina ile gözlemlerde yararlanılacak ayrı binaya ihtiyaç vardır.4. Nehir yatağının açılmasıyla binlerce yıllık doğal denge doğanın aleyhine bozulmuştur.edilmiştir. Biogenetik Rezerv Alanları. Yapılacak Çalışmalar Balıkdamı (Gökada) Gölü kesin koruma altına alınmalıdır. Gerek ana yollara gerekse tali yollara tanıtım.1. Çifteler ve Sivrihisar İlçeleri sınırındaki Çandır. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar İlimiz sınırları dahilinde Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alan bulunmamaktadır. Balıkdamı da yapılan yanlış arazi kullanımı önlenmeli daha önce yapılmış telafisi imkansız hatalar tekrarlanmamalıdır.3.4.2.

3. Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgi A.4.5.11 ‘de verilmiştir. Biyosfer Rezervi. Göller.2 Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları.3.4. Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi Hatice KUTLUK tarafından Türkiye genelinde yapılan çalışmanın ilimize ait bölümü ile ilgili endemik türlere ait ilçeler bazında hazırlanmış liste Tablo F.4. Biyogenetik Rezerv Alanları. Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I ve II Sınıf ile Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi E ve H Başlıkları altında verilmiştir. F.3.5 başlığı altında verilmiştir.III ve IV Olan Alanlar. Biyotoplar.II. Sulanan.F. Yeraltısuyu İşletme Sahaları F. Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar. 163 .3.4 ve A. Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyeti I. Akarsular.

melanophrurius A.idae &&A.prostrata prostrata ILLECEBRACEAE Paronychia P.turcicum Alyssum &A.warburgii A.heterorhizus PAPAVERACEAE Corydalİs &&C. apokrinomenon P.oxytropifolius A.hyrcanum sphaerocaryum RHAMNACEAE Rhammıs R.minuartioides Dianthus D.anıanum RUTACEAE Haplophyllum H.leucocephala M.trojanus A.acerosa A.baibutensis A.lydİus A.kotschyi S.squalidus A.hellespontica rosea C.strictispinis A.petiolaris R.floribunda CISTACEAE Fumana F.thymifolius LEGUMINOSAE Astragalus A.cherlerioides B.eriocalyx Minuartia M.aviculariifolium uniflorum MALVACEAE Alcea A.wendelboi congesta Papaver P.hirsutum anatolicum anatolicum L.dudleyi POLYGONACEAE Polygonum &P.pateri pateri Aubrieta A.aviculariifolium depilatum bourgaei H.niveum A.leucocephaloides M.acrochlorus D.scholerianus A.pisidica LINACEAE Linum L.brachypterus A.vulnerariae A.anatolicus D.pestalozzae Saponaria S.raveyi C. wiedemannianus A.nummularium lycaonicum CARYOPHYLLACEA E Arenana A.birsuta Genista G.thirkeana Delphinium D.venulosum Ranunculus R.aviculariifolium depilatum depilatum H.hirsutum caespitosum A.pseudocaspius A.dumanii &&Ae.anatolica arachnoidea M.ledebouriana pauciflora Bolanthus B.chlorifolia S.melanocephalus A.myrtifolium 164 H.bruniifolia heterocoma nana Erysimum E.physodes A.paphlagonica Helianthemum H.TABLO F.stereocalyx A.hirsutus A.elongatus elongatus A.hyrcanum keckianum A.mesogitanus A.mitchelianus A.gymnolobus A.tmoleus bounacanthus A.macrocephalus macrocephalus A. cari ense L.wendelboi wendelboi &&C.chionaea P.hirsutum pseudoanatolicum GERANIACEAE Erodium E.afyonicum GUTTIFERAE Hypericum H.anatolica phrygia &M.condensatus A.hybrida vaillantiana macneillii M.11 ENDEMIC TAXA: RANUNCULACEAE Consolida &&C.macroscepus A.prusianus A.lycaonicum Isatis I.vulcanicum ACERACEA Acer A.arrostii nebulosa G.aucheri G.acicularis A.carica P.pinardü Draba D.akscheherensis Ebenus(S) E.micropterus A.kochakii A.cibrarius Gypsophila G.involucrata .virchowü CRUCIFERAE Aethionema &&Ae.phrygius &&A.

wiedemanniana Carduus C.caespidosum Prangos P.stellidorsum Inula I.aucheri F.phrygia A.compactum A.kotschyi kotschyi C.reticulatum Helichrysum H.nutans trojanus C.macrosciadia Heracleum H.alatum pseudocreticum &&C.trichophylla Eryngium E.kotschyana gypsicola A.michauxioides Campanula C.leucopsis Cousiana C.argaea C.argyroleuca Thennopsis (S) T.hololeuca COMPOSITAE Achillea &&A.ketenogIui A.repens CAMPANULACEAE Asyneuma A.paucijuga O-pisidica Oxytropis O.reductum H.anatolica Jurinea J.limonifolium pestalozzae A.cariensis longipapposa C.heldreichii B.tchihatcheffıi Cirsium C.pseudodontotrichum H.suberosa cariensis S.turcica &T.reuterana phrygia C.aciphylla discoidea A.cappodocicum Lathyrus L.tomentosa Senecio S.bithynicum Ferulago F.pseudopulchrum Tripleurospermum T.artabirense H.turcicum Echinopora E.nivea C.iconica C.meliocarpoides meliocarpoides CAPRIFOLIACEAE Lonicera L.pontica Leucocyclus (T) L.olympicus hypoleucus Centaurea C.holocycla Crataegus C.olİgantha DIPSACACEAE Pterocephalus P.cadmeum cadmeum Taraxacum T.chionophilum Hieracium H.phrygiense H .iconica C.platytaenium Muretia (S) M.pinardii Scabiosa S.maxima haradjianii Bupleurum B.castagneanus Tanacetura T.sulphureum B.bommuelleri C.eriophora S.turcica Trigonella T.bicolor Onobrychis O. sempervivum glaucophylla UMBELLIFERAE Astrantia A.caucasica orientalis VALERIANACEAE Valeriana V.lycaonica A.callosum T.armena O.teretifolia Anthemis A.drabifolia austrooccidentalis C.macropus Doronicum D.lyrata lyrata C.pterocaula .formosus formosus Onopordum O.aciphylla aciphylla A.patentissimum H.kotschyi canescens A.afer eburneus Scorzonera S.wallii A.farinosum &&T.aurea Olymposciadum (T) O.rostrata ROSACEAE Alchemilla A.pseudoreflexa C.czeczottianus Melilotus M.bommuelleri H.tanacetifolia CRASSULACEA Rosularia &&R.fulvida &&A.dirmi lense C.stapfıana Crepis 165 C.drabifolia detonsa C.anatolicum Ptilostemon P.Hedysarum H.amasiensis C.

isauricum O.phrygius C.tinctoria glandulosa Moltkia M.serratifolium V.cilicum intaminatum OLEACEAE Fraxinus F.phyrgîum V.zygioides lycaonicus Wİedemannia W.urobracteum V.longicaulis chaubardii antalyanus T.sipyleum Phlomis P.cyanescens S.yosgadensis Scutellaria S.heldreichiana S.iconica Scrophularia S.canescens canescens CONVOLVULACEAE Convolvulus C.cryptantha S.PRIMULACEAE Cyclamen C.armenum O.cuneifolia cuneifolia &&V.congesta 166 congesta Ori gamım O.tauricum brevifolium Paracaryum P.karauseanum V.anatolicum SCROPHULORIACEA E Chaenorhinum C.anacampseros .cadmica S.wiedemannii S.ancyritanum V.dichroantha S.orientalis PLUMBAGINACEAE Acantholimon A.splendidum V.tchihatcheffıi S.aytachü S.cadmea N.ambigens O.pseudotincîoria A.kastamonicum V.pisidica S.acerosum brachystachyum EUPHORBIACEAE Euphorbia E. cheiranthifolium pisidicum V.genistifolia confertiflora L.astracanicum macrodon M.phrygia Stachys S.litorale pterosporum Digitalİs D.areolata aerolta A.basivelatum V.tmolea Teucrium T.lamarckii Linaria L.sipyleus sipyleus T.galaticus C.disperma microcalycina SOLANACEAE Lycium L.depauperata Verbascum &V.phrygia A.multifida ACANTHACEAE Acanthus A.lachnopus V.parviflorum oligodon Micromeria M.cariensis D.orientalis leucantha A.iberica densipilosa S.armeniaca P.polioxanthum O.macrosperma Onosma O.tossiense V.aurea Nonea N.hirsutus LABIATAE Ballota B.nigra anatolica Marrubium M.ancyritanum P.bonımuelleri O.kop geçidi ensis V.cretica anatolica S.afyonense V.chamedrys tauricolum Thymus T.uschakense Veronica V.salvİfolia Sideritis &&S.pulvinatus BORAGINAECEAE Alkanna A.insulare V.calycinum Rochelia R.gulendamiae S.cristata phrygia Nepata N.corifolİa L.abieticolum V.leucostomus Argillaceus T.ornus cilicica ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum V.salviifolium V.lutescens M.nİssolii Salvia &&S.cheiranthifolium asperulum V.akmanii &&S .cryptophila S.globosum globosum M.stenostachyum V.

muticum loliaceum Bromus B.pubescens longifolia Nephelochloa (T) N.armena lycica IRIDACEAE Crocus C.rigidifolia Bellevalia B.conophalloides caudatum LILIACEAE Allium A.sibthropianum A.stepparum ARACEAE Anım A.phrygium A.phrygia JUNCACEAE Juncus J.anatolica A.cappodocicus sclerophyllus Elymus E.antalyensis C.tauri Colchicum C.pinifolia phrygia Helictotrichon H.sieheanum A.nitida hirtella Crucianella C.lilaciflora phrygia A.lazicus divaricatus Peştuca F.bithynica Hyacinthella H.holciforme holciforme glabrum Pseudophleum (T) P.speciosunı) C.lineata Muscari M. scabri florum A.crassİfolia crassifolia F.stylosum Asphodeline A.burttii Fritillaria F.verticillata 167 .anacampseros E.gibbum Zingeria Z.dumosum G.heldreichii H.stenophylla stenophylla ORCHIDACEAE Ophrys O.divulsa coriogyne GRAMINEAE Alopecurus A. && C.orientalis Piptatherum P.aucberi Ornithogalum O.schachtii I.sparganiifolius CYPERACEAE Carex C.erythrodon FAGACEAE Quercus Q.Ianatus Amblyopyrunı A.vulcanica RUBIACEAE Asperula A.bonımuelleri A.penduliflorum G.dİsticha Galium G.bonımuelleri (See for Syn.olympicum A.danfordiae iris I.fleischeriana Gagea G.alpigenum Tulipa T.

Akasya.İlimiz Mihalıçcık ilçesi çatacık ormanlarında geyikler koruma altına alınarak üreme sahası oluşturulmuştur. İçinde patika yollar mevcuttur. Başpınar’dır. Musaözü. F. yer yer açık alan mevcut. :6831 sayılı yasa 25. Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar İlimiz dahilinde 7 adet Orman İçi dinlenme yerleri mevcut olup isimleri şunlardır : Merkez İlçede . çeşme tuvalet bekçi kulübesi. Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı : Fidanlık Orman İçi Dinlenme Yeri : Eskişehir İ 24 C 2 paftası Fidanlık Mevki. arazi düz. kara kavak. içinde piknik masaları. Seyitgazi İlçesinde .4. Çatacık ve Kalburcu. Karaağaç ve İbreli türler mevcut. : Porsuk Çayı kenarında. : İl merkezine 7 km. yolu asfalt yaz aylarında içine belediye otobüsü işletilmektedir. Fidanlık. Büyükyayla. çay kenarı sık ağaçlıklı : Düz arazi % 0-15 meyilli : Musaözü Orman İçi Dinlenme Yeri : Eskişehir İ 24 C 2 paftası Musaözü hudutlarında : 50 hektar köyü Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı 168 . Madde :Eskişehir İl Merkez nüfusu 413 000 civar köyler nüfusu 10 000 dir. Kocakır. Mihallıççık İlçesinde . ocakları. Merkez İlçede . Sivrihisar ilçesi Arahit Dağı eteklerine keklik salınarak buğday zararlısı süne böceği ile biyolojik mücadele için üreme sahası oluşturulmuştur.3. Porsuk Çayı Kenarı :15 hektar :Günübirlik kullanım sahası Porsuk Çayının iki kenarında içinde titrek kavak.6 Mesire Yerleri: 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip. giriş kontrol ve otopark çocuk oyun alanları mevcuttur.

Madde : 2000 kişi kapasiteli. Şehir kenar mahallesine mesafesi 700 m dir.Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası :Günübirlik kullanım sahası. İçinde içme suyu tuvalet oyun alanı piknik üniteleri ve patika yollar mevcuttur. tuvalet. : 6831 sayılı yasa 25. civar köyler 10 000 dir. Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı : Çatacık Orman İçi Dinlenme Yeri : Mihallıççık İlçesi Çatacık Orman ortasında Çatacık mevkiinde bulunmaktadır. civar köy yolları asfalt ve stabilizedir. * Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı : Kocakır Orman İçi Dinlenme Yeri : Eskişehir İl Merkezi güneyinde şehre bitişik. : 6831 sayılı yasa 25.ortasında sulama maksatlı Musaözü Göleti mevcuttur. idare binası ve Bungalov mevcut. İl merkezi 413 000. ağaçlar 30-35 yaşlarında küçük boşluklar mevcuttur. yeteri kadar piknik masası ve ocak. :Kocakır ağaçlanma sahasının karayolu kenarındaki bir bölümü. :Arazi sık ağaçlı. : 5 hektar 169 . civar köyler nüfusu 10 000 civarındadır. Madde : Merkez İlçe nüfusu 413 000. Gölet çevresi karışık yaşlı Karaçam ormanı kuzey kenarı ağaçlandırılmış.saha batısı köye ait tarlalarla çevrilidir. çevre nüfus. Karayolu kenarıdır. yol ve patika. Sahada su deposu. : Normalin üzerinde engebeli. : İl merkezine 21 km. Eskişehir-Seyitgazi karayolu kenarı : Halen kullanılan alan 3 hektardır. * Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası Mihalıççık İlçesinde . : Şehir merkezine 4 km dir. Sahada çocuk oyun alanı. : % 5-15 arsında meyillidir. çeşme. mevcut ağaçlar 30-35 yaşları arasındadır. patikalar ve piknik masaları ile ocakları mevcuttur. büfe. : % 10-40 meyilli yer yer düzlükler ve çukurluklar mevcuttur. çevresi ve içinde elektriği bulunmaktadır. Gölette sportif olta balıkçılığı yapılır. 1960 lı yıllarda yapılmış bir ağaçlanma sahası olup. yolu asfalt. Saha % 5-15 meyillidir. çeşme.

stabilize yolla bağlıdır. : 6831 sayılı yasa 25. : Az meyilli Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası 170 . Alanın Resmi Adı :Büyükyayla Orman İçi Dinlenme Y. : Sarıçam. içinde çeşme yol ve patikalar mevcut olup rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. Alpu’ya 40 km ve yolu asfalt ve stabilizedir. DSİ Karaören göleti kenarı olup. Günübirlik kullanım alanıdır. :Eskişehir-Seyitgazi-Afyon devlet yoluna 3 km mesafede. : % 10-40 meyilli ve düz saha * Seyitgazi İlçesinde . Madde : 1000 kişi : Eskişehir’e 85 km. : 6831 sayılı yasa 25. saha oldukça geniştir. :Karaçam-Sarıçam ormanı kısmen taşlık az meyilli gölet kıyıları düz. Mihalıççık İlçesi yakınındadır. İçinde çeşme. 2 hektar alan kullanılmaktadır. : Eskişehir J 25 d 1 paftası Seyitgazi İlçesi Kırka Bucağı Büyükyayla köyü civarı : Genel alan 60 hektar. açıklıklı ve günü birlik kullanım. çeşme ve dinlenme tesisleri ile çocuk oyun alanı mevcuttur. : Yaşlı karaçam ormanı ve açık alanlıdır. : 6831 sayılı yasa 25. Civarda mevcut 2 köyün nüfusu 1500 dür. tuvalet ve piknik üniteleri mevcuttur. Madde : 6000 kişi : Mihalıççık İlçesine 5 km mesafededir. içinde açık alan ve yaşlı karaçamlar mevcuttur. : Saha Karaçam ve Sarıçam karışık ormanı. : 10 hektar : Karaçam ormanı yer yer çayır.Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası : Sarıçam-Karaçam ormanı kısmen açıklıklı ve çayırlık günü birlik kullanım alanı içinde Geyik üretme İstasyonu mevcut. Madde : Kırka bucak nüfusu 5000dir.Karaçam ormanı : % 10-45 meyilli * Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alan Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı Fiziksel Özellikleri Topografyası : Kalburcu Orman İçi Dinlenme Yeri : Ankara J 27 a 1 paftası.

: Yaşlı karaçam ormanı ve açık alanlı : % 10-40 meyilli ve düz saha Fiziksel Özellikleri Topografyası KAYNAKÇA : 1. “ Balıkdamı Florası” Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 8. Kuzeyi ve batısı kayalık. : 10 hektar :Günübirlik kullanım alanıdır. civar köyler 2500 dür. Kırka 6000.Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Verileri (2004) 2.A.YÜCEL.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararları (1998-2004) 3. Saha bakir. OCAK. : 6831 sayılı yasa 25. “Eskişehir Bölgesi Karayosunları (Musci) Üzerine Bir Araştırma” 171 . : Devlet karayolu kenarıdır. doğu ve güneyi ormanlıktır. Madde :Afyon Merkez 10000. Çeşme ve tuvalet mevcuttur. “Eskişehir’de yetiştirilen ağaç ve çalıların kentsel ekoloji açısından değerlendirilmesi” Fen Edebiyat Dergisi 7-TÜRE.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1998-2004) 6-YÜCEL.Hatice KUTLUK Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ( 2002) 4.E. “Eskişehir İli Likenleri” 9. . bina ve tesis yapmaya müsait olup.ESKİ Genel Müdürlüğü Havza Yönetmeliği 5.E.C.Tarım İl Müdürlüğü Verileri (2004) 3. MAGIL.Alanın Resmi Adı Coğrafi Konum Alanı Alanın Açıklamalı Tanımı Yasal konumu İnsan nüfusu Ulaşım Altyapı : Beşpınar Çeşmesi Orman İçi Dinlenme Yeri :Eskişehir Seyitgazi İlçesi sınırları içinde Seyitgazi-Afyon Devlet karayolu üzerinde Seyitgazi’ye 43 km Afyon’a 30 km mesafededir. .E. MISIRDALI. . . sportif tesisler yapılabilir. Gazlıgöl 3000.ÖZDEMİR. Yolu mevcuttur. . Yaşlı ağaç mevcuttur.R. A.H. İçinde tuvalet ve çeşme mevcuttur.

Roma ve sonra Bizans çağında yapılmış. Sivrihisar ilçesinin 15 km güneyinde. 2. Kaymaz (Tricomaria-Trocnades) : Kaymaz. 172 . Pessinus Şehri : Antik Pessinus şehri.Seyitgazi İlçesi 1. 1.1. Osmanlılar tarafından takviye 5edilmiş bir kale şehridir. C.Sivrihisar İlçesi : 1. D. Helenistik Roma ve Bizans çağlarını yaşamıştır. 2. il merkezine ise 115 km uzaklıktaki Ballıhisar köyündedir.1 Yörenin Turistik Değerleri G. Bardakçı Köyü (Santabaris) : Seyitgazi İlçesine bağlı ve 18 km güneydoğuda bir köydür. Dorylaeum (Şarhüyük) : Şehrin kuzey bitişiğinde ve Muttalip Köyü yolunun doğusundadır. TURİZM G.1.Han İlçesi : Çifteler İlçesinin güneybatısında olup.Merkez İlçe 1.Ö.1. Antik yol üzerinde bulunan İlçe Romalılar tarafından kurulmuştur. Bugün beldenin bulunduğu mevki tarihten önceki çağlarda M.(G). Eskişehir’e 86 km dir. Kayalık bir platform üzerinde M. B.1 Yörenin Doğal Değerleri G.1 Konum A. Karacaşehir Eskişehir’e 6 km uzaklıkta Karacaşehir köyünün güneybatısındadır.Ö. 3500’de iskan edilmiştir. 3500 yıllarında kurulmuştur. Han İlçesine bağlı olan Yazılıkaya köyü bitişiğindedir. Sivrihisar İlçesinin 35 km batısında bulunan bir beldedir. Yazılıkaya (Midas Şehri) : Eskişehir’e 90 km uzaklıkta olup. Güneye inen antik yol üzerinde Roma çağında kurulmuş olup Santabaris adını almıştır.

2. Diğer taraftan güneyden gelerek şehir merkezinin üzerinden geçen muhtemel bir fayın varlığı.Choput) tarafından kabul edilmektedir. Laçin. doğu tarafını ise Sündiken Dağları (1818 m) kaplar. Bizans çağında da varlığını devam ettirmiştir. Çakmak Köyü (Aprostola) : Günyüzü ilçesine bağlı bir köydür. İlçenin 17 km güneyindedir. Hamamkarahisar Köyü (Muska-Mausga) : Günyüzü ilçesine bağlı bir köydür.batı-doğu yönünde kaplayan dağların batı tarafını Bozdağ (1535 m). E. Thoodosius’un annesi veya kızı namına ithaf edilen bir şehirdir. B. İlçesinin 35 km güneyindedir. G. Aşağı Yukarı Alpanas Ilıca alanı) bunu göstermektedir. Doğuya doğru kuzey-güney yönlü çok kısa boylu muhtemel bindirme sanyajı ve çayları bulunmaktadır.3. Gümüşkonak Kasabası (Eoudoxiçs) : Gümüşkonak. İlin kuzeyini. Porsuk ve Yukarı Sakarya’dan sonra bir yayla drenaj alanlarını ayıran kabartılar teşkil eder.Arazi Şekli ve Dağlar Sakarya Nehri ile kolu Porsuk Çayının drenaj havzalarında yer alan iki geniş ova ile bunların çevrelerini saran kuzeyde Bozdağ. 3. çatlakları arasından gelen suların kaynaklarının dizilişleri (şehir içi. Türkmen Dağına ulaşan. 11. Bu havzalar alüvyonlarla dolmuştur. Kurulduğu bugünkü mevkii antika bir yerleşme yeridir. Yüzeyde alüvyonlarla arasında dağılan sular birkaç yerden kaynamakta ve yüzey infiltre sularla karışmaktadır. Güneydoğuda Sivrihisar (1690 m) ve güneyde Türkmen Dağları en önemlidir. Bu neojen örtüde alüvyonlarının altındaki senklimalle örtülü bazı fayların varlığı çok eski tarihlerden beri birçok kimseler (s.1.1.2 Fiziki Özellikleri A.Calure. Zeyköy : Sivrihisar İlçesine bağlı ve 32 km kuzeyinde bulunan bir köydür. Sündiken Sıra Dağları. Günyüzü ilçesinin 10 km güneyindedir.Jeolojik Yapısı Porsuk Çayının yerleştiği neojen çöküntü havzaları doğu-batı yönlü bir şerit halinde uzanmaktadır.Günyüzü İlçesi : 1. Roma çağında kurulmuş. Bunlar birinci zaman yapılı eski kütlelerin üçüncü zaman kırılma sonucunda yükselmeleri ve çökmeleri ile meydana gelmiştir. 173 . Köyün girişinde ve ovanın içerisinde Kale diye adlandırılan tabii tepe üzerine tarih öncesi çağlardan itibaren yerleşme olmuştur.

Porsuk. Şehir için faaliyet gösteren tüm hamamlar da sıcak sularını artezyen kuyularıyla üretmektedir.Göletler : Yukarı Kartal Göleti Eskişehir’in batısında Yukarı Kartal Köyü civarında yapılmıştır. Orman olmayan arazilerde. 3. Eskişehir’in 86 km uzağındadır.Kaplıcalar : a-Merkez İlçe : Eskişehir sıcak su kaynakları il merkezinin ortasında ve Porsuk Çayının güney sahilinde geniş bir alanda bulunmakta ve bu mıntıkalarda açılan artezyen kuyulardan temin edilmektedir. su kenarlarında söğüt.Kaynaklar 1. Kunduzlar sulama ve taşkınlardan korunma barajıdır. 174 . 2. Alüvyon. Çok sayıda kollara sahip olan nehrin başlıca kolları Porsuk. İnönü Kaynağı. Alüvyon kalınlığı 10-30 m ler arasında değişir. Bunlardan Gökçekaya hidroelektrik.Meşe.Akarsular İlin başlıca akarsuyu Sakarya’dır. Ayrıca Belediyenin ana kaptaj yerinden çıkarılan sular Odunpazarı semtinde verilen kullanma sularına katılmaktadır.C. Arazinin % 25’ini teşkil eden ormanlık bölgelerde 352 139 hektar Çam. E. doğu. Çifteler ilçesinin 5 km güneydoğusunda (Sakaryabaşı) çıkar ve ilin güney. Oklubalı Kaynakları H. Seydisu ve Sarısudur. Beylikova ilçelerinden sonra doğudan Sakarya ile birleşir. çakıl ve kilden oluşan bir karışımdır. İnönü Küçük Havuz Kaynağı. Merkez İlçeden geçerek Alpu.Sedir ve Kavak gibi ağaç türleri yetişir. Musaözü. Kandilli İnönü arasındaki alüvyon saha artezyen niteliğindedir. Kütahya sınırlarından ilimize girer. Sakarya. I. kum. Sakarya’nın en büyük kolu Porsuk. G. Tarım arazilerini sulamakta kullanılır. Toprak gövdeli bir depolama tesisidir. D- Barajlar : Eskişehir dahilinde beş baraj vardır. ahlat ve kavaklar vardır. Ağaçlandırma yapılarak turistik bir özellik alması sağlanabilir. Genellikle akarsular tarafından taşınarak getirilir. Vadi boyunca açılan sondaj kuyularından köylüler sulamada faydalanırlar.Ormanlar İlde ormanlar daha çok güney ve kuzey bölgelerdedir. kuzey kısımlarını dolaşarak Bilecik sınırına girer. F-Yeraltı Suları Sarısu vadisi boyunca alüvyonlar yer altı sularını taşıyan formasyonlardır.

Kimyasal ve fizikokimyasal analizi yapılan suyun . tamamen örtülü bir kaptaj yerinden 200-300 m ilerdeki hamamlara gelmektedir. 175 . Fizikokimyasal analizi yapılmamıştır. kadın hastalıkları. İyi geldiği hastalıklar. kırık çıkık sekelleri.4 lt/sn : 37 °C bitişik nizamda 4 Alpu Uyuz Hamam Kaplıcaları : Alpu’nun 16 km güneydoğusunda Uyuzhamamı köyünde bulunan kaplıcada hiçbir tesis yoktur. Sıcak suların kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri tahlil edilmiştir. Debisi Termal : 4 lt/sn : 32 °C olup diğometalik bir maden suyudur. ayrıca küvet ve soyunma odası müstakil olan özel odalar (banyo) bulunmaktadır. Tam bir kaplıca özelliğine haiz sıcak suların debileri her banyoya göre değişmekte olup gayet yeterli bulunmaktadır. Debisi Termal : 0. lumbago ve böbrek rahatsızlıklarıdır. Dışarıda büyük bir yüzme havuzundan toplanan su sonradan toprağa bırakılmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi suyun uyuz hastalığına iyi geldiği tespit edilmiştir. İptidai durumda bulunan 3 odada mahalli hizmet verilmektedir. İlimize dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistler belediye belgeli oteller ve 9 adet turistik tesisle karşılanmaktadır. Hipertermal (Sıcaklık) : 45°C. Kızılinler Kaplıcası : Eskişehir’e 15 km uzaklıkta Kızılinler köyündedir. İlçeleri Merkez İlçeye Bağlı Hasırca Kaplıcası : Eskişehir’e 30 km uzaklıkta çiftlik içerisinde bulunan su.Termalizme hizmet veren mevcut tesislerin genel yapısı ise şöyledir : Tüm tesislerde sıcak sular artezyen kuyularıyla temin edilmekte. Mihalıççık Yarıkçı Kaplıcaları : Mihalıççık ilçesinin 10 km güneyinde Yarıkçı köyündedir. Metruk bir binanın içinden kaynayan suyun analizi yapılmamıştır. her birinde havuz bulunmakta. Mihalgazi Sakarı Ilıca Kaplıcaları Sarıcakaya ilçesinin 13 km doğusunda Laçin köyünde bulunan bu kaplıcanın suyu sarp bir kaptaj sarı kayanın dibinden çıkmakta. yuvarlak bir havuzun içerisinden kaynamaktadır. Kızılinler’de pansiyon tipi odada kaplıca hizmeti verilmektedir. Banyoya giriş ücretleri Belediyece serbest olarak belirlenmiştir. Yüzme sporu için faydalanılan suyun kimyasal ve fizikokimyasal tahlili yapılmıştır.

idrar yoluyla temizlenmesini sağlar. Termaliteleri 32 °C ile 53 °C arasında bulunan bu sular dış tatbikler ve içme kürleri şeklinde kullanılabilirler. Mevcut tesisler : 52 adet lojman.şirin ve yeşillik bir yerdir. Tıbbi Değerlendirme . Eskişehir’den saat başı minibüs ve otobüs işlemektedir. suların oligometrik alkali toprak alkali. Hamamkarahisar köyü yakınında güzel. Nevralji.Polatlı güzergahında Günyüzü İlçesinde ayrılan yolun 14. Kırık-Çıkık Sekelleri. 5 blok 20 daire ve iki havuzdan oluşan komple bir tesis. Suyun analizi yapılmış olup . Eskişehir sularının tıbbi vasıflarına sahip olmakta ve bunun yanı sıra cilt hastalıklarında daha fazla önem taşımaktadır. İzotermal : 35 °C Debisi : 40 lt/sn olup. Mevcut Tesisler : 2 adet kadın ve erkek havuzları. km sinde yer almaktadır. Şişmanlık ve Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. 40 yataklı otel (her konforu haiz). Lumbago Diabet. bu saydıklarımızdan total mineralizasyonun 2 gramın üstüne çıkması ve çok zayıf da olsa gazlı olması ile ayrılmaktadır. bikarbonatlı termal sular grubunda olduğu gözlenmektedir. Sivrihisar Hamamkarahisar (Çardak Hamamı) hamamından alınan örneklerde. Hasırca Çiftliği kaynağı Kızılinler kaplıcası. kadın hastalıkları. sıcak su. Sivrihisar Hamamkarahisar (Çardak) Kaplıcaları : Sivrihisar . 176 . Suyun analizi yapılmış olup . 70 adet pansiyon tipi yapı. Karaciğer ve safra yolları üzerinde zayıf da olsa olumlu tesir gösterirler ve diürezi artırarak . 2 adet umumi havuz bulunmaktadır. Sakarı Ilıcası suyunun dışında kalan mineralizasyonu 1 gramın altındaki maden suları içme kürleri şeklinde kullanıldığında hafif alkali tesir. Sadece Eskişehir’in kuzeyindeki Mihalgazi Sakarı Ilıcası suyu. Eskişehir maden suları genellikle aynı fiziko-şimik özelliğe sahiptir. Soğuk suyu bol miktarda olup ayrıca karşı tarafta CO2’li bir içme suyu bulunmaktadır.Vadi çamlarla kaplı nefis bir tabiat harikası görünümündedir. İyi Geldiği Hastalıklar : Nevrit. Kronik Romatizmal Hastalıklar. Hipertermal : 53 °C Debisi : 3 lt/sn dir.

1.1.1. 177 .2.1. Eskişehir çevresinin zengin arkeolojik eserleri müzenin üç salonunda tabiat tarihi. yüzyıla ait bu ev ilgili Bakanlıkça satın alınarak restore edilmiştir.1.2. pH’ı hafif alkaliye dönüştürmek için de kullanılabilir.1.1. Yunus Emre Etnoğrafya müzesi 5 ana reyondan meydana gelmiştir. taş eserler seksiyonları halinde teşhir edilmektedir.1.2.1.1. prel.2 İl Özel İdaresi (Osmanlı Evi) Müzesi Odunpazarı semti Dede Mahallesi Yeşilefendi sokak No : 4’te dir. bulgur. G. G.1. Ve 3. ürik asit fazlalığının idrarla atıldığı saptanır. kavurma.Bu kürlere kaplıca uygulamaları da katılırsa diabet.1 Yöre Mutfağı G. yaprak sarılır gibi sarılıp tencereye yerleştirilir ve pişirilir.3. baharatla karıştırılır.2.3.1 Acıgıcı Acıgıcı denilen uzun yapraklardan yapılır.2.1.1. G.1.4 Eskişehir Valiliği Lületaşı Müzesi Sadece Eskişehir’de yetişmiş ustalar tarafından işlenilmekte olan birbirinden güzel eserlerin tüm dünyaya tanıtımı ve gelecek nesiller adına muhafazası amacıyla Valiliğimiz 1989 yılında İl Özel İdaresi Lületaşı müzesini kurmuştur. tuz. Dış tatbikleri metabolizmayı kamçılayıcı etkisi yanında sıcaklığına bağlı olarak spozmotitik etkilerden de faydalanılacağı unutulmamalıdır.1 Arkeoloji Müzesi Eskişehir müzesi olarak ilk olarak 1944 yılında Alaaddin camiinde kurulmuştur. Sivrihisar ve Han İlçeleri ve yörelerinde dokunan 150 kilimden oluşan müze Sosyal dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın Çamlıca’daki binasının 2. 19. G. G.2. istorik klasik sikke. Katında yer almaktadır. şişmanlık ve gut gibi hastalıklarda kanda birikmiş unsurların bu arada şeker ve yağların temizlendiği.5 Eskişehir Valiliği Kilim Müzesi 1992 yılı Ocak ayında açılmış olup.2 Kültürel Değerler G.1. Yoğun asit ortamda oluşan böbrek taşlarının büyümesine engel olmak.1. G. Orta mahalle İsa Çelebi sokak No : 7 de bulunan Mal Hatun (İsmet Paşa) İlkokulu 1925 yılında yapılmıştır. Dolma içi . Daha sonra Kurşunlu camii külliyesinde ve 1974 yılında ise Akarbaşı semtinde inşa edilen müze binasına taşınmıştır. Yöremiz ve çevresi etnoğrafyasını konu eden çeşitli tarihlere ait eserler sergilenmektedir.3 İl Özel İdaresi Yunus Emre Etnoğrafya Müzesi Eskişehir İli.3 Folklorik Değerler G.1 Müzeler G. Odunpazarı semti Odunpazarı kentsel sit alanı içinde.

Esas kıyafet olmaktan çıkmıştır. şeker ve su konur iyice kaynatılıp tane tane dökülürken indirilir.1.3. şeker.1.1. Yörede kalın giysileri genelde ağır esvap olarak adlandırılır. su karıştırılarak yapılır. Üzerine kızartılmış tereyağı dökülür.1.1. yıkanır.3. Büyük bir tepsiye dökülür. pişirilir.7 Hadise Nişaşta. G.1. Birbirlerini andıran değişik giysilerin en çok seçileni Sarka. Artık bu elbiseler bazı düğünlerde görülmektedir. Soğuyunca baklava dilimleri halinde kesilir. Bir parça hamurla bu çorbadan alınarak yutulur. yoğurt ve tuz atılarak harlı ateşte karıştırılarak pişirilir. baharat. Fazla kalın olmamak şartı ile ufak yufkalar açılır.5 Çiğbörek (Şır Börek) Tatarlara ait bir börek çeşididir.3. İçerisine kıyma. G. Daha çok akşam yemeklerinden sonra gece yutulan bir yemektir. 178 .2. Sarka. Tavuk pişirilir. Kron. G.3.3. Normal hamur tutulur. Karıştırılıp yağ. Büyükçe bir tencereye su doldurulur. Giysiler yörede şu adlarla anılır. Kumaş ipekli ve dallıdır. Suyu çekilince indirilir.1. G.3 Paşa Pancar yaprakları toplanır.2 Giyim G.1. Cezi.3.4 Arabaşı Sivrihisar yöresinin yemeği olup.1.3. G. G.yelek ve düz ceket giyerler. maydanoz. Üzerine sırmalı cepten giyilir. soğan rendesi karışımı konur.1 Erkekler Köylerde bir kısım halk yerli dokumalardan siyah abalı pantolon. Sıcak sıcak servis yapılır. Pesent.2. çok sevilir. Üzerine tuzsuz tereyağı dökülür.1. Bu usul şimdi terkedilmiş bulunmaktadır.1. Çorbaya düşerse ceza verilir. Hint Kumaşı. Elmasiye ve Bindallı. Sert buğday unu dökülür. Pesent dir.2 Kadınlar Erkeklerin zeybek elbiselerine mukabil bir şalvar vardır. Börekler kızgın yağda pişirilir. Kabardıktan sonra servis yapılır. Bir avuç tuz atılır. Altıparmak. haşlanır ve yağda kavrularak üzerine yumurta kırılır. Hamur kaşıkla alınır. Diğer bir kısmı ceket yerine şettarı ve alacadan yapılmış mintan dedikleri gömlekten başka bir şey giyemezler.1.2 Bıtbıtı çorbası Çok ince bulgur.6 Gaziler Helvası Geniş tavada yağ kızartılır.1. Canfez. Bu şalvar aşağı on metre kumaştan yapılır. Limon sıkılır. Kaynar tavuk suyuna acı biber atılır.3. tuz. Savcı.3.G.1. kıyılır. Başa alın üzerine ve boyna sarı altınlar sıralanır.1. G. Kaynamaya başlayınca bir elle un atılıp.

birim birlik. yazma oyaları.1. cılız. yastık. elmas eli.3 El Sanatları G. arpalı. sığır suyu. Savat ise siyah renklidir. düz örgü. pamuklu.G.3. Şekil yapmak için bıçak kullanılır. apak ve sıra malıdır. süpürge sapı. G. sap.3.6 İşleme Çeşitleri Kanaviçe. heybe.3. Lületaşının adları küçükten büyüye doğru.1. bilezik.3. bürümcük dokurlar. Lületaşının temizlenmesi işine saykalı adı verilir.1. burma. iğne ucu.3. beyaz renkte olup yumuşak ve genellikle yumruk büyüklüğündedir. kestane kabuğu. G. sarma. saç örgü.5 Kazak Örgüleri Balık pulu. Kalın ve sonra ince zımpara ile zımparalanıp düzlenen mamuller cilaya atılır. halı. G. G. çuval dokunur. kilim.3. mendil. Eskişehir’in kendine has boncuk oyaları hiçbir bölgede görülmeyecek şekilde işlenir. SAVAT gümüş üzerine siyah savat çamuruyla yapılan bir süsleme tekniğidir.3. kolye.3.7 Belirli Günler İnönü Zaferleri Günü 1 Nisan Turizm Haftası 15-22 Nisan Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası 6-10 Mayıs Nasrettin Hoca Doğum Şenlikleri Haziranın ilk hafta sonu Seyitgazi’nin Kurtuluşu ve Seyyit Battal Gazi Şenliği 1 Eylül Eskişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu 2 Eylül Mahmudiye’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu 18 Eylül Sivrihisar’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 20 Eylül Uluslararası Lületaşı Beyaz Altın Festivali 21-24 Eylül 179 .1.3. Ayrıca Han’da bir kilimcilik okulu bulunmaktadır.1. ara danteli. Türk başı. küpe biblo ve diğer şekiller yapılmaktadır. sineli. Kesilen taş yapılacak işin taslağı haline getirilir.2 Alpu Gümüş İşletmeciliği Eskişehir’in Alpu İlçesinde yaklaşık 250 aileden oluşan gümüş işleme ustaları aileleriyle birlikte SAVAT adı verilen sanatı sürdürmektedirler.3. kral başı. Yapılacak şeklin cinsine göre düz pipo. bal peteği. pamuklu.1.1 Lületaşı Toprağın 1-150 m altından çıkarılan Lületaşı.3.3 Dokuma İşleri Pala. Türk işi. hesap işi. İngiliz iğnesi. Göçmenler ise havlu.3. Taşın işlenmesi için önce tahra ve çekişli iç yüzey temizlenir.3.1. mendil. G. İşlenen mamuller fırında iki saat kurutulur.1.3. torba. kilim. orta taneli. Pipolar.4 Çorap Örgüleri Sıçan dişi.3. Çin iğnesi ve gergef. birim birlik. sıra malından yapılmaktadır. lale. Temizlenen taş küçük parçalar halinde kesilmektedir. dantel. mekik oyası. selanik. Gümüş cilalanınca beyaz bir renk verir. fındıklı. Zeki Müren işi. G.

Sakarbaşı’nda balık üretme tesisleri bulunmaktadır.1 Av Turizmi Eskişehir’de av sahaları bakımından en ideal bölge Çatacık ormanlarıdır.Burada keklik. No:7 XX SOYİÇ OTEL X SULTAN TERMAL OTEL Hamamyolu Cad. Sınıf 1. yayın.2. Sakarya vadisinin en karakteristik bölgesi Eskişehir’in kuzey bölgesidir.2 Belediye Belgeli Oteller Sınıfı U U 1. 231 17 28 Emre Oteli 27 Mayıs Cd.1 Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri Sınıfı XXX İsim.2. çulluk. tavşan. G. çulluk. Çifteler. Seydisuyu. No:89 232 20 32 Sağlam Oteli Sivrihisar Cd. Sınıf 1. Düzensiz avlanma sonucu bu bölgenin en güzel av hayvanlarından tükenmekte olan geyik için Çatacık ormanları geyik üretme ve koruma sahası olarak seçilmiştir.3 Turistik Altyapı G. Sınıf 1. karagöz gibi tatlı su balıkları bol olarak bulunmaktadır. ayı.2 Balıkçılık Porsuk çayı en lezzetli ve en tanınmış tatlı su balıkları ile güzel bir avlanma sahasıdır. G.Tel Yatak Sayısı 125 92 121 87 71 136 52 73 70 Oda Sayısı 62 ATIŞKAN OTEL Yunusemre Cad. yaban ördeği. No:97 231 26 37 U U Yatak Sayısı U U Oda Sayısı U U 48 70 42 80 97 25 23 20 47 53 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004 180 . No : 40 230 68 00 XXX YİMPAŞ OTEL XX HAS TERMAL OTEL Hamamyolu Cad. No:103 232 45 45 XXX BÜYÜK OTEL 18527 Mayıs Cad. Sınıf 1. G.Adres.2 Turizm Çeşitleri G.3. Ormanlarla kaplı bu bölgede yaban domuzu. ayı.3. tavşan. No:2 231 18 41 Kent Otel Özbek Oteli Yunusemre Cd.Telefon Divan Oteli İsmet İnönü Cd. No:17/1 233 47 43 GÜRGENCİ APART İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004 78 48 35 65 32 43 35 G.3 Gençlik ve Kongre Turizmi Turizm Bakanlığının himayeleri ile Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen Uluslararası Yunus Emre ve Türk Halk Edebiyatı Seminerleri iki yılda bir yapılmaktadır.No:1 233 30 55 X ŞALE OTEL İnönü Cad. Sınıf İsim. keklik ve buna benzer av hayvanları vardır. ayrıca aynı yerde piknik yapılan geniş alanda balık ve alabalık lokantaları bulunmaktadır. No:7 231 91 91 XX UYSAL OTEL Asarcıklı Cad. yaban domuzu avlanır.G. Adres.2. Sarıyer barajı ve Porsuk Barajı gibi göl sahalarından sazan.

268 % 25 2003 2. Dors Park Garden Buda Sempre&Chinatown Baraka Adres Karacaşehir Köyü İsmet İnönü Cad.761 53.079 85.709 12.264 56.422 62.073 58.1 1996-2004 Yıllarında İlimizde Konaklayan Turist Sayısı YILLAR 1996 KONAKLA YAN KİŞİ YABANCI YERLİ TOPLAM YABANCI 2.335 126. TABLO G.483 % 38 2000 2.051 77.158 YERLİ TOPLAM DOLULUK ORANI GECELEME İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004 2002 Yılı içersinde 60 ülkeden 2023 turist ilimizde konaklamıştır. G.913 113.969 107. Bu turizm çeşidinin yanı sıra Sağlık (Termal turizm) ve Gençlik turizmi de gelişmekte olan diğer turizm türleridir. Yurdumuzda sadece Eskişehir’de çıkarılmakta ve işlenmekte olan Lületaşı yurt dışına ihraç edilmektedir.604 80.507 74.558 64.178 yerli olmak üzere toplam 68. 2004 yılında 59 ülkeden 2. 181 .927 % 44 1999 2.454 182.373 166.449 84.831 7.158 turist ilimizde konaklamıştır.780 76.404 93.070 60.094 7.958 96.980 65.202 76.980 yabancı turist 65.166 2004 2. No:115 Telefon 324 12 24 320 82 20 Kapasite (Kişi) 100 305 805 500 400 396 176 G.337 8.856 42. Bu turizm çeşitlerine bağlı olarak İlimizin turizm geliri de artmaktadır.5 Turizm Ekonomisi İlimize uluslararası nitelikte düzenlenmekte olan Yunusemre Haftası ve Eskişehir Festivali Kongre Turizminin gelişmesini sağlamıştır.507 61.980 10.3.4 Turist Sayısı 1996-2004 yıllarında İlimize gelen yerli ve yabancı turist sayısı aşağıdaki gibidir. 2003 yılında ise 55 ülkeden 2208 yabancı 51958 yerli olmak üzere toplam 54166 turist.229 % 34 2001 1.958 54.975 40.827 % 74 1998 2.208 51.248 % 51 1997 3. İlimizde döviz gelirleri hakkında bir doküman bulunmamaktadır.3 Turizm Belgeli Restaurant ve Barlar İsim Regülatör Restaurant Hayal Kahvesi Haller Gençlik Mrk.024 62.655 16.178 68.G.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri (1995-2004) 2. İl genelinde turistik belgeli tesis sayısı az olması nedenı ile turizmin çevre üzerinde olumsuz etkileri gözlenmemektedir. lokanta ve eğlence yerleri 2872 Sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılın yönetmelikler kapsamında denetlenmektedir. KAYNAKÇA : 1.G.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1995-2004) 182 .6 Turizm-Çevre İlişkisi Turizm amaçlı hizmet veren konaklama yerleri.

Sınıf Araziler VIII. % 24’ü 50-99 dekar % 23’i 100-199 dekar.225 1. Tipik bir karasal iklime sahip Eskişehir’de Sarıcakaya ve kısmen de Mihalıççık ilçeleri hariç tutulacak olursa genelde yıllık yağış 400 mm’nin altında olup. % 55’ide 5.496 508.270 171.9 100. sınıf arazilerdir. % 2.1 Genel Tarımsal Yapı İç Anadolu Bölgesinin kuzey batısında yer alan Eskişehir İli kuzeyden Karadeniz.0 Arazi kabiliyeti yönünden ildeki arazilerin % 9’u 1.811 615. 3.(H). TARIM VE HAYVANCILIK H. sınıf. Bir mikroklima bölgesi olan Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde İlimiz ve çevre illerin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde sebzecilik ve seracılık yapılabilmektedir.6 37.248 % 9.2 12. Sınıf Araziler III.1’de verilmiştir. daha çok serin iklim tahılla (Buğday. ve 8.0 183 . doğuda Sakarya vadisi. Toprak İskan Müdürlüğünün. Sulanabilir araziler her yıl ekilmektedir.5 10.067 67. batıda ise Türkmen dağları gibi tabii sınırlarla çevrilidir.Arpa) ile Şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. İşletmelerin % 0.5 45. Ancak Eskişehir coğrafi karakterlerini içinde bulunduğu İç Anadolu bölgesinden alır. TABLO H.2 14. kuzey batıdan Marmara. Geriye kalan alanlar kıraç ve taban arazisi olup.365.996 1.9 10. % 17’ü 200-499 dekar.308 142. % 36’sı 2.200 % Oran 42 24 26 8 100. ve 4. Sınıf Araziler VII. Arazi dağılımı Tablo H. Sınıf Araziler TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 Genişlik (Ha) 124. Eskişehir İli kuzeyde Bozdağ ve Sündiken Dağları güneyde Emirdağ. “Nadas-Ekim”münavebe sistemi uygulanmakta ve her yıl 192.190 3. 1.058 Ha’ı nadasa bırakılmaktadır. % 0. Sınıf Araziler II.365. Sınıf Araziler TOPLAM (I+II+III+IV) V.204 96.365. batı ve güney batıdan ise Ege bölgeleriyle komşu olup. Sınıf Araziler IV.003’u ise 5000 dekardan büyüktür.1 0.1 Arazi Dağılımı Arazi Nevi Tarım Arazisi Çayır-Mera Ormanlık-Fundalık Diğer Toplam İl Tarım Müdürlüğü 2004 Hektar 582. TABLO H.851 360. kısmen bu bölgelerin iklim özelliklerini taşır. 1981 Köy envanter etüdüne göre Eskişehir’de işletmelerin % 33’i 0-49 dekar.505 325.248 hektar yüzölçümüne sahip.7’sı 1000-2499 dekar arasındadır.2 Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları Sınıfı I. Sınıf Araziler VI.2 4. sınıf.461 198.610 149. 6.3’i 500-999 dekar. 7.

ve 4. Tablo H.467 43.4’te İlçeler itibariyle tarım alanları dağılımı verilmiştir.152 1. Toplam 1.622 3.100 4.502 33. 2004 yılında bu arazinin ekilen ürünlere göre kullanımı H.91 Genel Toplam 582.618 10.50 Yumrulu Bitkiler 2.505 184 .788 61. TABLO H.200 hektar yüzölçüme sahip ilin 582. ülkenin en temel bitkisel maddeleri üretiminde küçümsenmeyecek bir yer tutarken.4 Eskişehir İlinin İlçeleri İtibariyle Tarım Alanları Dağılımı (Ha) İLÇELER Merkez Alpu Beylikova Çifteler Günyüzü Han İnönü Mahmudiye Mihalgazi Mihalıççık Sarıcakaya Seyitgazi Sivrihisar Toplam İl Tarım Müdürlüğü 2004 TARLA 98.334 ZEYTİN 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 0 0 60 TOPLAM 100.53 Toplam Ekilen Alan 385.166 13. Ekilebilen arazinin 176. sınıf % 55’ide 5.72 Baklagil 6.2’de.118 30.65 0.029 45.599 517 49 108 502 2 69 39 1.787 2.Eskişehir’deki tarımsal faaliyet.505 hektarı tarım arazisidir.892 42.467 61. 3. ülke geneline oranla.152 ha’ı bağ-bahçe arazisidir. Eskişehir İli bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye ortalamasının üzerinde üretim yapabilen bir teknolojiye ulaşmıştır.922 SEBZE 1. ve 8.53’ünü teşkil etmektedir.3 Arazi Kullanımı Kullanım Nedeni Alan (Ha) Ekili Alan% Genel Toplam% Hububat 342.915 24.08 Nadas 176.15 Endüstri Bitkileri 16.948 62.839 61.035 88.763 2.438 50 41.505 100 İl Tarım Müdürlüğü 2004 Tarla arazisinin 582.498 0. ürünlerin miktar ve çeşitliliğini sınırlamaktadır.428 246 916 123 507 6.888 2. 11.833 137. sınıf arazilerdir. Tarım arazisinin % 9’u 1.712 2.43 Yem Bitkileri 8.013 100 66.23 Kullanılmayan Tar. sınıf.31 1.28 1.037 138. Tarım uygulanan toprakların % 97.Ar.378 43.18 Bağ-Bahçe-Zeytinlik 11. H.446 24.7.494 1.84 58.18 2. makineleşme ve modernleşme dikkati çeken boyuttadır.3’de verilmiştir.365.105 MEYVE 198 14 2 7 35 23 20 17 44 513 5 81 55 1.2 Tarımsal Üretim Tarımsal üretimin yapı itibariyle büyük ölçüde tabiat şartlarına bağlı olması ilimizde de bitki deseni. TABLO H.6’si tuzsuzdur.141 13.084 BAĞ 32 0 0 2 200 0 0 0 350 100 450 0 200 1. 12.75 Yağlı Tohum 8.118 hektarı nadasa bırakılmaktadır.328 582.705 1.619 34. Mevcut arazinin yetiştirilen ürünlere göre kullanımı Tablo H. Ekilen ürünler genel olarak buğday ve arpa ağırlıklı olup sulanabilen arazilerde de şeker pancarı ekimi yapılmaktadır. % 36’sı 2.505 ha’ı tarla arazisi.566 573. tarla tarımı ve buna bağlı olarak hububat ekilişi toplam tarla arazisinin % 82.200 44. Bu sebeple ilimizdeki tarımsal üretim.74 1.881 10.6.

2.1.100 8.868 Hasat Edilen (Hektar) 194.238 350 160.492 5.5 2004 Yılı Tarla Bitkileri Üretimi Ürün Cinsi Buğday Arpa Çavdar Yulaf Mısır Çeltik Tiriticale Diğer (Çim Tohumu) Tahıllar Top.3 Yem Bitkileri Yembitkileri ile ilgili bilgiler Tablo H.979 51.959 2. Ot) Yem Bitkileri Top.870 1.750 34.502 106 8.7’de.000 140.Tarla bitkilerine ait üretim Tablo H.378 38.862 136.724 1.901 516 216 72 6. Mercimek Fiğ (Dane) Baklagiller Top.963 419 485 749. TABLO H.6’da.061 13.Pancarı Haşhaş (Kapsül) Kimyon Endüstri Bitki Top.089 5.639 11.572 679 849 16.133 74. Ayçiçeği Haşhaş (Tohum) Yağlı Toh.215 Üretim (Ton) 621. Ş.703 1.378 0 2. sebze üretimi Tablo H.1.828 8 64.1.827 384.817 6.567 27 1.498 2.2.1.1 Tarla Bitkileri H.077. Ekilen Alan İl Tarım Müdürlüğü 2004 Ekilen (Hektar) 194.100 8.858 7.5’te verilmiştir.202 905 1.341 583 186 78 6.044.1 Bitkisel Üretim H.1 Buğdaygiller H.519 2.2.037 43.718 7 565 150 342.188 748.930 12 521 35 2.5’te verilmiştir.703 1.130 861 1.056 93.523 H.302 62.5’te.100 95.572 679 849 16.675 3. Nohut Fasulye Y.901 516 216 72 6. Mısır (silaj) Fiğ (k. Soğan (Kuru) Sarımsak (Kuru) Patates Hayvan Pancarı Yumru Bitk. meyve veren ağaç sayıları ve üretim miktarları verilmiştir.688 900 25.0 8. Top.857 2.397 617 571 52.705 14.703 0 8.930 12 521 35 2.698 1.827 384. Top.941 1.703 0.862 136.705 14. H.089 5.035 5. Top.694 449 21.191 2.920 2.724 1.1.916 81 17.897 3.498 2.083 3. 185 .035 5.2 Baklagiller Buğdaygiller ve baklagiller ile ilgili bilgiler Tablo H.ot) Burçak (Dane) Yonca (K.943 2.1.164 1.336 5.585 2.048 7 5.034 286.Ot) Korunga (K.048 7 5.868 Verim (kg/Dekar) 3.143 11.164 1.519 135 1.867 20.2.1.718 7 565 150 342.470 60.502 106 8. Tablo H.2.896 390.216 2.920 2.

554 45 10 81 21.6’da verilmiştir.2.154 756 2.543 6.458 957 5. (Ha) İl Tarım Müdürlüğü 2004 Üretim (Ton) 1.199 8.H.1.904 320 120 1.Sarımsak T.6 2004 Yılı Sebze Üretimi SEBZELER Lahana (Beyaz) Lahana (Kırmızı) Marul (Göbekli) Marul (Kıvırcık) Marul (Aysberk) Ispanak Pırasa Semizotu Tere Dere Otu Nane Maydanoz Roka T.2.675 4. Top.1 Meyve Üretimi İlimizdeki meyve üretimi ile ilgili bilgiler Tablo H.2.254 88 120 257 130 4.960 11.(Taze) Brokkoli Bal Kabağı Kavun Karpuz Sakız Kabağı Hıyar Patlıcan Domates Dolmalık Biber Sivri Biber Salçalık Biber T. TABLO H.590 170 57 287. H.367 580 3. Sarımsak K.1.619 13.093 872 114 21 9 1.815 83.858 23.1.399 186 . Soğan K. H.2 Bahçe Bitkileri H.4 Endüstriyel Bitkiler Endüstriyel bitkileri ile ilgili bilgiler Tablo H.7’de verilmiştir.238 4.1.866 4.2.2.Fasulye Bakla (Taze) Bezelye (Taze) Barbunya F.2.Soğan Havuç Turp (Bayır) Pancar (Kırmızı) Karnabahar Kabak (Çerezlik) Ispanak (Tohum) Sebzeler Gn.325 74.220 5.2 Sebze Üretimi İlimizdeki sebze üretimi ile ilgili bilgiler Tablo H.5’te verilmiştir. Ekl.1.

2 Hayvansal Üretim İl hayvancılığına ait bilgiler Tablo H. Keçi varlığı bakımından Mihalıççık birinci sıradadır.1. 187 .956 11.308 MEYVELER Armut Ayva Elma Erik İğde Kayısı Zerdali Kiraz Şeftali Vişne Zeytin Antep Fıstığı Ceviz Badem Çilek Dut İncir Nar Üzüm Genel Meyve Toplamı İl Tarım Müdürlüğü 2004 H.8 ve Tablo H.1 Büyükbaş Hayvancılık İlimizdeki büyükbaş hayvancılık ile ilgili bilgiler Tablo H. En çok koyun varlığı Sivrihisar İlçesindedir.TABLO H.3 Süs Bitkileri H.9’da verilmiştir.2.2. Tablo H.365 434 138 44 128 941 73 864 220 7 70 91 35 270 25 196 4. Seyitgazi ve Han ilçeleri takip etmektedir. Tablo H.7 2004 Yılı Meyve Üretim Miktarları Üretim (Ton) 233 218 2. Bu ilçeyi Merkez İlçe ve Seyitgazi ilçeleri takip etmektedir. Sığır yetiştiriciliğinin gelişmesinde suni ve tabii tohumlamanın yanında ithal edilen ineklerle kurulan yeni işletmeler ilimiz sığır ırkının % 85 melez ve kültür ırkı olmasını sağlamıştır. Kültür ırklarının çoğalması et ve süt üretimini arttırmıştır.10’da 2004 yılı su ürünleri üretimi verilmiştir. İşletme tipleri ve işletme büyüklüklerine göre işletme sayıları Tablo H. Mihalıççık’ı Merkez İlçe.2.11 verilmiştir.9’da verilmiştir İlimizde hayvancılık mera hayvancılığından entansif hayvancılığa dönüşmeye başlamış ve kültür ırkı hayvancılık büyük bir gelişme göstermiştir. H.8.2.2.

154 9 162 49.655 2.765 1999 2000 13. 725.865 45. TABLO H.288 9.9 131 40.2 Küçükbaş Hayvancılık İlimizdeki küçükbaş hayvancılık ile ilgili bilgiler Tablo H.8 2004 yılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı Cinsi IRKI 2004 SAYI 38.032 adet yumurta tavukçuluğu.509 4.200.953 12. Arı Y.267 24.127 adet tavuk yumurtası üretilmiştir.4 Su Ürünleri İlimizdeki su ürünleri ile ilgili bilgiler Tablo H.348 11.056 552 42 58 146.161.9’da verilmiştir H.2.726 634 73 40 130.569 Yapağı 915 922 Kıl Tiftik 152 121 Süt 154.Usul Kovan S.5 100 Kültür Melez Sığır Yerli Toplam Merinos Koyun Yerli-Diğer Toplam Tiftik Keçi Kıl Toplam E.184.775 13.858 12 158 91.966 227.2.231 8 81.155 725.780 2003 4.2.375 23.027 894 485 55 44 102 59 160. Kozası 15 10 Bal 134 115 Yumurta(1000 ad) 39.10’da verilmiştir.2.021 143.393 adet ördek ve 26.032 266.8 ve Tablo H. 188 .419 570 9. 266.399 2004 4.900 10.2.500 12. 16.492 19.671 908 107 160.980 11. T Kovan S.973 9.2.627 % 38 47 15 100 53 47 100 32 68 100 5 95 100 69 22 8 0.047 195.239 Et (Beyaz) 7.200.9 Eskişehir İli Hayvansal Ürünler Üretimi (Ton) Ürünün Adı 1996 1997 Et (Kırmızı) 9.507 adet hindi. Böc.Tavuk Sayısı Hindi Sayısı Kümes Hayvanı Ördek Sayısı Kaz Sayısı Toplam K.507 16.971 2002 4.774 162.256 60.161 H.445 422.167 9.Usul kovan S.163 41.737 2.825 150 146.Hayvanı İl Tarım Müdürlüğü 2004 H.540 adet kaz mevcut olup 146.5 0.3 Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi) İlimizde 2004 yılı sonu itibarı ile 2.052 61.258 673 75 30 130.615 47.431 641 74 41 122. Broiler Sayısı Y.i.065 8 4 162 156 54.576 99.842 2001 4.TABLO H.540 3.393 26.000 İl Tarım Müdürlüğü 2004 1998 9.434 Y.155 adet Brolier.

Bu alanın yüksek yerlerinde kuru tarım. 55 dekar toplam alanın 50 dekarında kiraz.636 H.11’de verilmiştir. 9. H.6 Arıcılık ve İpekböcekçiliği İlimizde 570 adet eski usul kovan. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü birimlerinin organik tarımla ilgili eğitim çalışmaları sürmekte olup. 2004 yılı içerisinde 247 çiftçimizin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.2.5 Kürk Hayvancılığı İl genelinde kürk hayvancılığı yetiştiriciliği yapan işletme yoktur.10 2004 Yılı Su Ürünleri Üretimi CİNSİ ALABALIK SAZAN GÜMÜŞ KEFAL KIZILKANAT DİĞERLERİ AYNALI SAZAN(Yetiştiricilik) GENEL TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 ÜRETİM (kg) 30268 5150 300 350 4500 2850 3218 46.TABLO H. İlimizde özellikle Sivrihisar İlçesinde bulunan 150 nin üzerinde kuş türünün İç Anadolu’ya geçişte durak yeri olan ve ikinci bir Manyas olma özelliği taşıyan Balıkdamı ve civarı organik tarım için uygun olabilir. Bu bölgedeki tarımın öncelikli alan ve korunması gereken biyoçeşitlilik nedeniyle organik üretime kaydırılması uygun olacaktır. ile ilgili bir çalışmalar yeni başlatılmıştır.3 Organik Tarım İlimizde organik tarıma başlayan bir işletme vardır. Bu nedenle miktarları konusunda sağlıklı bilgi bulunmamaktadır. çay boyunca da sulu tarım yapılmaktadır. güneybatısında yeralan ve Sakarya Nehri’nin bir kolu olan Aliken Çayı’nın bulunduğu Aliken Platosu koruma statüsü olmamasına rağmen önemli bir kuş alanıdır.2. Yine Sivrihisar İlçesinin 30 km. 189 .4 Tarımsal İşletmeler İlimizdeki tarımsal işletmeler ile ilgili bilgiler Tablo H. H. Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ipek böcekçiliği şahıslar düzeyinde yapılmaktadır. H.2. Bu bölgenin de organik tarım kapsamında düşünülmesi uygundur. 5 dekar elma ve ara ziraatı şeklinde karpuz üretimş yapılmaktadır. 1994’de Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir.2.737 kovan bulunmaktadır.167 adet yeni usul kovan olmak üzere toplam 9. Bu sulak alan 1988’de sit alanı.

Toprağa muhtelif şekillerde geçen bitki koruma ilaçlarının mikroorganizma faaliyetlerine normal tatbikat dozlarındaki denemelerde zararlı bir etkisi görülmemiştir.165 1.097 6.TABLO H.216 Yalnız Hayvancılık Yapan 500 500 Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Yapan 107 381 670 2.1 Pestisit Kullanımı İlimizde kullanılan zirai mücadele ilaçları cinsleri ve kullanılan miktarları itibariyle Tablo H. 220.354 306 159 8. 1. pestisitlere yapılan desteklemelerin kaldırılması nedeniyle tespit edilememektedir.268 lt.8.12 2004 Yılı Mücadele İcraatlarında Kullanılan İlaçlar KONU İlaçlanan Alan (Ha) İlaçlanan Ağaç (adet) İlaçlanan Tohum (ton) İlaçlanan Ambarlanmış Ürün (ton) Kullanılan İnsektisit (Kg) Fumigant (Kg) Kullanılan Fungusit (Kg) Kullanılan Herbisit (Kg) Kullanılan Akarisit (Kg) Kullanılan Kışlık.125 lt.522 25.456 4.022 H.939 1.5 Tarımsal Faaliyetler H.183 73.621 6.285 3. TABLO H.306 16.751 1. 206 88.250 61.Yazlık Yağ (Kg) TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 1. Herbisitlerin bazılarının toprakta kalıcı özellikleri oldukları nitrifikasyonu hafif olarak engelledikleri şeker pancarı.772 128 kg – 209.216 8. İlimizde 2004 yılında kullanılan pestisit miktarı.746 494 38 34 1 16.354 lt.100 800 197 34 1 24.579 lt.210 lt.165 15. Yukarıda belirtilen pestisitler dozlarında ve gerçek miktarlarında kullanılmıştır. ayçiçeği. nohut gibi tarım ürünlerinin yetiştirilmesini engelledikleri yapılan denemelerde tespit edilmiştir.000 32.346 4.033 3.680.416 kg .5.972 4. 1. fungusitlerin toprakta kalıcı özellikleri yoktur.552 kg. 190 .11 Eskişehir İli İşletme Tipleri ve İşletme Büyüklüğüne Göre Dağılım (*) İşletme Büyüklüğü (Da) Arazisi olmayan 5 den az 5–9 10 – 19 20 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000– 2499 2500– 4999 5000 + TOPLAM (arazili) GENEL TOPLAM İl Tarım Müdürlüğü 2004 Yalnız Bitkisel Üretim Yapan 353 574 615 1. 121.12’de verilmiştir. Fazla kullanım söz konusu değildir. İnsektisitler.306 TOPLAM 500 460 955 1.

toprakta bitkiler tarafından alınabilir potasyum miktarı dekarda 20 kg’dan az ise 25 kg. Pancarı (Kuru) Ş. Ancak genelde gübre kullanımı normal düzeydedir. 191 .5-0. Fosfat Fosfat 20-20-0 % 42 P2O5 % 18-46 14-16 12-14 30-35 16-18 14-16 35-40 16-18 14-16 35-40 16-18 14-16 35-40 16-18 14-16 35-40 18-20 18-20 40-45 24-26 24-26 50-55 14-16 14-16 30-35 18-20 18-20 40-45 16-18 16-18 35-40 12-14 16-18 14-16 16-18 0.7 7-9 7-9 7-9 Fosforlu Gübreler (kg/Da) Triple Süper Diamonyum Kompeze Güb. 20-30 kg arasında ise 15 kg potasyum sülfat gübresi verilmelidir. Bu tavsiye bölgede tarım yapılan bütün bitkiler için geçerlidir. TABLO H.5 12-16 12-16 12-16 14-16 20-22 18-20 20-22 0. Tablo H. Ancak toprak analizleri dikkate alınarak ona göre gübreleme yapılmalıdır.H.6-0. Tablo H.8-1. Pancarı (Sulu) Sebzeler Bostan-(Kuru) KavunKarpuz Bostan-(Sulu) Kavun-Karpuz Bağ (Kuru) Bağ (Sulu) Meyve (Ağaç başına) Yonca Nohut Kuru Fasulye İl Tarım Müdürlüğü 2004 Toprak analizlerine göre.7 30-32 14-16 18-20 25-30 35-40 30-35 35-40 1-2 26-28 12-14 16-18 Buğday (Kuru) Buğday (Sulu) Arpa Mısır (Sulu) Ayçiçeği (Sulu) Patates (Kuru) Patates (Sulu) Ş.13’de kullanılması gereken gübre miktarları verilmiştir.14’de 8 yıllık gübre tüketimi.Tablo H.15’de 2004 yılında kullanılan gübre miktarları verilmiştir. Toprakta bulunan potasyum 30 kg’dan çok ise potasyumlu gübre verilmesine gerek yoktur.5-0. Sadece sebze ve şeker pancarında çok az düzeydeki çiftçide gübreleme biraz fazladır.5.13 Dekara Kullanılması Gereken Gübre Miktarı Bitki Cinsi Azotlu Gübreler (kg/ Da) Amonyum Sülfat Amonyum Üre % 21 N Nitrat %46 N % 26 N 30-35 25-30 14-16 55-60 45-50 25-28 35-40 30-35 16-18 55-60 45-50 25-28 45-50 35-40 20-22 45-50 35-40 20-22 65-70 55-60 30-32 40-45 30-35 18-20 60-65 50-55 28-30 60-65 50-55 28-30 30-35 45-50 40-45 45-50 1-2 15-20 15-20 15-20 25-30 35-40 30-35 35-40 0.7 75-80 35-40 45-50 12-14 16-18 14-16 16-18 0.2 Gübre Kullanımı İlimizde gübre kullanımı genelde normal düzeydedir.

S.5 N) Kompoze (3/15-ZN) TOPLAM 106.676 Kompoze (15-15-15) 962 Kompoze (20-20-0) 8. (% 42-44) 2.866 2.304 1999 1.75 80483.635.823 2.211.515 33 41 114.35 27.2 0.05 949.829 24.7 8.045 12.8 5541.05 5256.652 1.929 İl Tarım Müdürlüğü 2004 1996 1.10 27.694.35 14873.TABLO H. sülfat (% 21) 2.075.95 8.85 7243.05 29821.0 12366.Nitrat (15.593 1998 2.75 6697.0 9.856 352 15.23 6073.55 530.797 A.95 78.76 1.6 6363.93 3758.87 2115.167.75 2570.459 Üre (% 46) 14.45 17.121 28.994 Kompoze (12-30-12) Kompoze (20-20-ZN) Kompoze (15-15-15)Zn Kompoze (8-24-8) 16.037.85 4341.392 DAP (% 18-46) 33.55 200. Nitrat (% 26) 19.756 25 34 108.942 2.880 24.577 1997 1.75 26672.15 254.117 264 7.650 T.835 3.85 63.983 12.4 10804.2 5.031 32.15 192 .928 32.65 17.4 8.35 3920.65 14527.667 A.295 Pot.811 17.2 31652.971 6.25 56. Sülfat (%50) 8 Pot.25 95822.5 11176.P.133 1.8 12. Nitrat (% 33) 7.8 11451.3 21.925 8.15 6586.2 3.8 2. Nitrat (13-0-46) 4 Kal.253 7.112 2.85 1.668 2.14 Yıllar İtibariyle Eskişehir İli Gübre Tüketimi Gübre Cinsleri 1995 A.377 1.16 2002 1465.148 16.544 3.297.15 157.8427.9 5789.88 2004 2673.823 27 78 4 109.4 2003 2546.75 22.717.8 86497.9 5305.891 33.2 17709.

SÜL %21 A.9 KOMP.25 0 0 0 0 0 0 0 0.6 976.7 512.05 DAP 18 46 0 8940.1 2673.4 0 428.5 88 516.2 299.6 88.55 7227.95 1120.8 1495.6 1564. K.05 2658.6 403.2 1941.75 0 211.5 0 0 0 0 0.2 46 0 218.2 417 0 183 341 0 573.9 12366.35 0 0 247.TABLO H.Tarım İl Müdürlüğü Verileri (1995-2004) 193 .1 803.2 P.85 207.95 160.15 3670.3 17.65 384 838 0 0 285 137.85 498 0 1245.85 7.65 382.NlT TOPLAM Merkez Alpu Beylikova Çifteler Günyüzü Han İnönü Mahmudiye Mihalgazi Mihalıççık Sarıcakaya Seyitgazi Sivrihisar TOPLAM 913.85 31652.7 0 3117.05 38.05 0 847.05 91.1 95822.4 19066.7 11451.85 182.05 14452.5 56.5 34.45 30. P.9 34.1 3293.4 6254.65 300.15 2004 YILI ESKİŞEHİR İLİ KİMYEVİ GÜBRE TÜKETİM DURUMU (Ton) İLÇELER A.7 15 15 I5 % Zn.2 856.55 20 94.2 2836.5 3920.NITR A.2 1353. 20 20 0 15 15 15 12 30 12 %1 Zn 1202.15 157. 80.35 KOMP 2020 0 1501 308.8 0 138.3 15.7 314.25 0 41 0 0 0 0 3 20 0 0 0 TSP %42 0 44 100 463 0 0 0 0 6.0 568 332 2219.2 407.15 195 1995.15 6586.5 3213 180.3 14873.25 305.85 118.7 6083.4 314 4.25 949.85 811.4 1231.65 2982.3 0 0 6.3 29584.65 61.5 246.NİTRA ÜRE AT T % 33 %46 %26 3240.5 0 0 0 0 22.5 2611.7 1444.7 0 167.45 0 219.75 87.35 159 56.85 1257.7 0 402.75 466.1 45.65 15.75 273.9 661.9 1058.7 1006. KOMP.2 999.65 0 180 0 538 873 1423.7 0.8 5305.45 148.5 0 0 0 0 17.7 4341.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21.NlT.35 102.SÜL.6 1199.05 6972 984 0 532 1325.65 İl Tarım Müdürlüğü 2004 KAYNAKÇA : 1.4 13.15 8869.75 20.6 3900.75 0 150.5 281.55 349.

1.1 Maden Kanuna Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Diğer Malzemeler I.1 Sanayi Madenleri Hammadde Adı İlçe Bucak-Köy Mevki ALÇI TAŞI ASBEST Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Merkez Sivrihisar Seyitgazi Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sarıcakaya Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez-Biçer Merkez-Kavacık Yarımca-Sulukara Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Sorgun Beylikahır-Balçıkhisar Merkez-Beyköy Merkez-Çardak/Lütfiye Merkez-Dağcı Merkez-Hacılar Merkez-Sazak Merkez-Seki Merkez-Tatarcık Kırka-Kayı Merkez-Karadat Kırka Merkez-Gündüzler Başören Killiktepe İncik Merkez-Ahırözü Merkez-Çukurören Merkez-Sazak Merkez Merkez Merkez-Ahırözü Merkez-Yarıkçı Merkez-Söğütçük Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Karatokat Alpu-Söğütçük Merkez-Margı Merkez-Gökçeoğlu Merkez-Gündüzler Merkez-Sepetçi Alpu-Başören Alpu-İmişehir Alpu-Gökçekısık Alpu-Gündüzler.Kayı Alpu-Karatokat Alpu-Margı Alpu-Musaözü Uludere Kınıkderesi Gökdere İncirli BARİT BAZALT BORAT DOLAMİT KAOLİN KİL KUVARS Türkmen Babadağ Taşhöyük LÜLETAŞI MANYEZİT 194 .(I) MADENCİLİK I.

Kuzey Delikkaya I.Hammadde Adı MERMER MİKA OPAL TALK İlçe Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Sarıcakaya Sivrihisar Çifteler Merkez Merkez Mihalıççık Bucak-Köy Alpu-Sepetçi Alpu-Yürükkartal Beylikahır-Akköprü Merkez-Kayı Merkez-Gündüzler Merkez-Süpren Merkez-Karacakaya Merkez-Orhaniye Gümele-Laçin Merkez-Avlamış Merkez-Sazak Bucak-Köy Bümele-Mayıslar Gümele Sarıköy Merkez-Ömerköy Karacaşehir K.1. Gündüzler Gümele-Mayıslar Kaymaz-Karakaya Alpu-Ağaçhisar Alpu-Ciceros Beylikahır-İkipınar Merkez-Bahçekuyu Merkez-Dağcı Merkez-Sarıköy Merkez-Yağarslan Kaymaz-Kızılcaören Merkez-Elçik Merkez-Hortu Merkez-Kızılcameşe Gümele Alpu-Dereköy Alpu-Başören Gümele-Laçin Gümele-Mayıslar Merkez-Gökçekısık Merkez-Gündüzler Merkez-Margı Merkez-Sazak Merkez-Sepetçi Mevki Kızılardıç Taşhöyük Söğütçük Esk.Değirmendere Karacagünü Buzluk deresi Hıdır deresi Köçekoğlu deresi Bozan çiftliği Kızıltepe Üçgüz Karakaya Alaca DEMİR KALAY KROM Göktepesi 195 .2 Metalik Madenler Madenin Adı İlçe ALTIN ANTİMUAN BAKIR Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Sivrihisar Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Merkez Mevkii Büyükyatak K.

3 Enerji Madenleri Hammaddenin Adı Bitümlü Şist TERMAL SU KÖMÜR MADEN SUYU İlçe Bucak-Köy Mevkii URANYUM TORTUM Sivrihisar Merkez-Zeyköy Sivrihisar Günyüzü-Hamakarahisar Ilıcahamam Sivrihisar Merkez-Zeyköy Merkez Alpu-Uyuzhamam Merkez Gümele-Laçin Merkez Taşköprü-Ilıca Mihalıççık Merkez-Sarıköy Mihalıççık Merkez-Sazak Mihalıççık Merkez-Yarıkçı Sivrihisar Merkez-Babadat Sivrihisar Merkez-Yörme Sivrihisar Kaymaz-Karakaya Mihalıççık-Sivrihisar-Beylikahır 196 .Madenin Adı İlçe Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Mihalıççık Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Seyitgazi Sivrihisar Sivrihisar Merkez Bucak-Köy Beylikahır-Emircik Merkez-Bahtiyar Merkez-Dağcı Merkez-Lütfiye Merkez-Kavak Günyüzü-Beşköprü Kaymaz Merkez-Dumluca Merkez-Dümrek Merkez-Mecidiye Merkez-Bahçeçik Kaymaz-Karakaya Merkez-Kayı Alpu-Rıfkiye Merkez-Gündüzler Merkez-Kızılcaviran Merkez-Kayı Yarımca-Danışment Merkez-Çukurören Merkez-Güneş Merkez-Hacılar Merkez-Kavak Merkez-Belen Merkez-Çukurören Merkez-Arapören Merkez-Dümrek Merkez-Karadat Mayıslar Mevkii KURŞUN MANGENEZ Obrucak Karadere Zortaş Kirazlıyayla MANGANEZ Karalar VOLFRAM I.1.

BÖLGE MÜD. TARIK GÜRLER Stabilize Ocağı GÜVENSOY SU-TAŞ-KUM SAN.Ş.Ank. Kum Çakıl Ocağı ÖZUĞUR YEM MERMER SAN. VE TİC.Oğlakçı Köyü ve Ballıhisar Yolu Muttalıp Beldesi Merkez Yörük Karacaören Köyü Karadat Köyü Sivrihisar Merkez Danışment köyü Sivrihisar İstiklalbağı Köyü İnönü Oklubalı Köyü Ballık Mevki Merkez Musaözü Köyü Merkez Musaözü Köyü Seyitgazi İdrisyayla Köyü Merkez Danişment Köyü Muttalıp Köyü Merkez Karagözler Köyü MERKEZ Karagözler Köyü Merkez Muttalıp Beldesi Karadere ve Tilkini mevkii Merkez Zincirlikuyu Kızılinler Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Kireç Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Muttalıp Köyü Kapukaya Köyü İmişehir Köyü Sakarıkaraören Esk. Alçı taşı Ocağı SAKARYA MOZAİK A. Sepiyolit Ocağı ve Kırma Öğütme Tesisi FİKRET İPEK Kum Ocağı ESBETON A. ŞTİ. Mermer Ocağı RAMAZAN ATICI Kum Ocağı BAŞAK KİREMİT-TUĞLA SAN.ŞTİ. LTD. A. TİC. ŞTİ.TİC. Kum Ocağı MEHMET KUŞ Kum Ocağı KÖKTEN İNŞ.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Diğer Malzemeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SIRA NO SIRA NO FAALİYET SAHİBİ ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC.Kurşunlu Muttalıp Köyü 28 MEHMET TANIR Kum Ocağı KORAL MADENCİLİK A.MAK. BÖLGE MÜD.Karadat Emircioğlu Köyü 27 Sivrihisar . TİC. Stabilize Malzeme Ocağı ADNAN TUZLU Kum Ocağı KARAYOLLARI 4.Ş. Kırma Tesisi UZMAN MADENCİLİK TİC. LTD. SAN. Kalker Ocağı FAALİYET YERİ 23 24 25 26 Alpu – Osmaniye Alpu – Osmaniye Günyüzü-Kayakent Sivrihisar. Kil ocağı Sivrihisar-Yunusemre Mah.Kum Ocağı DADAŞ KUM HAF.Ş.I. LTD. Mıcırtaşı Ocağı ALİ ÖZTÜRK Mıcır Taş Ocağı İSA ÇAKIR Kalsit Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı ÖZER TOPRAK GIDA OTOMOTİV SAN. LTD .1. ŞTİ. Karayolu Kapukaya Köyü 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 197 .Ş. Kum Ocağı SALİH ERTÜRK Kum Ocağı ÜÇERLER HAFRİYAT İNŞ. İNŞ.Ş Mıcırtaşı Ocağı AKYÜZ MADENCİLİK LTD. Kum Ocağı ZAĞUTOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TİC. Toprak Ocağı UYGUNLAR İNŞ. Kum Ocağı ZEKİ KASAP Kum Ocağı KARAYOLLARI 4. A.Kum Ocağı NEF'İ ARDA Tuğla Ocağı RAMAZAN UĞURLULAR Kum Ocağı LEVENT TOPRAK Toprak Ocağı MUSTAFA ÖZALP Kum Ocağı SEFEROĞLU İNŞ. LTD. Taş Ocağı AKTAŞ KÖMÜR VE MADEN SAN. Şti. ŞTİ. Satabilize Malzeme Ocağı KOÇKAYA İNŞAAT A.LTD. BÖLGE MÜD.4. Toprak Ocağı NİYAZİ ÇETİN Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Kum Ocağı AKDEMİR KİREMİT VE TUĞLA FAB. TİC. Sivrihisar.ŞTİ Alçı taşıOcağı M.VE TİC. VE TİC. SAN. Kum Ocağı İNÖNÜ BELEDİYESİ Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi) SELKA MAD. Kum Ocağı ve Kırma Eleme KARAYOLLARI 4.Ş. LTD. LTD. Kırma Eleme Tesisi FAALİYET YERİ Muttalıp Köyü Yörük Ören Keskin Köyü Yörük Yayla FAALİYET SAHİBİ ÜÇELLER NAK.Ş. VE TİC A.

Mozaik taşı Ocağı BALCI MADENCİLİK SAN. Kum ve Çakıl Ocağı KARADENİZ MOZ. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.STİ.MAK. Keskin Köyü Taş Ocağı ILGAZLAR İNŞAAT A. BŞK.İŞL.Ş. TİC. Kalsit Ocağı ALAADDİN ARPACI Feldspat Maden Ocağı ZEKİYE ÖNCÜL Dolomit Sepiolit Madeni ALARKO CARRİER Ariyet Ocağı AHMET KIZILBÜK Manyezit Madeni OHL ASLİM ALARKO MUSTAFA KALAYCI ETİ MADEN İŞL.Ş.BŞK.Ş. Kum ve Çakıl Ocağı BEYLİKOVA BEL.SIRA NO 22 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ Sivrihisar-Çaykoz köyü Sivrihisarİstiklalbağı köyü BeylikovaEmircik Köyü FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ Merkez Kireç Köyü SEFEROĞLU İNŞ. Kum ve Çakıl Ocağı Yörük Karacaören Sivrihisar 198 . Kil Ocağı KILIÇOĞLU TOPRAK SAN.ŞTİ. Alçıtaşı Madeni İşl.VE SAN.SAN.LTD. Toprak Ocağı AHMET REFİK ZAYIF Kum Ocağı HASAN BASRİ UĞURLULAR Stabilize Dolgu Malzemesi EMİNE AYDINLI Taş ocağı ALİ İHSAN ÇETİN Volkanik Tüf Ocağı ÇİLEM MAD.TİC.Ş.LTD. YEDEK Sivrihisar-Babadat PAR. 44 69 LÜTFÜ İKİPINAR Manyezit Kili Ocağı GÜNEŞ KUM NAK. TİC.NAK. TİC.LTD.LTD Muttalıp.LTD. A.ŞTİ Stabilize Malzeme Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN.LTD. ÇİLEM MAD.VE TİC.İNŞ.ŞTİ.SAN.Ş. MÜŞ.VESA. TİC.TİC.NAK.Çavuşdan mevkii PAR-SA İŞ MAK. Taş Ocağı Muttalıp Köyü 70 Mıhallıççık –Çukurören Kesteldere Mevkii SivrihisarBöğürtlen Köyü Karapazar Köyü 71 Mahmudiye 72 Mihalıçcık-Dağcı Köyü Merkez-Yukarı Kalabak Köyü Merkez-MuttalıpKöyarkası Bayıraltı Mevkii Merkez-Gümele Köyü. Taş Ocağı BAYRAKTAR NAK. TAAHHÜT TİC.TİC.Ş. Mıcır Taş Ocağı GÜVENSOY SU TAŞ KUM VE TİC. Kalsit Ocağı AEM SAN. Köyü KILIÇOĞLU TOPRAK SAN VE TİC.Ş. ŞTİ. A. Kum ve Çakıl Ocağı SİVRİHİSAR BEL.ŞTİ. Kil Ocağı ABDULLAH ALEMDAR Mıcır Taş Ocağı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taş ve Kil ocağı ÖNCÜ MADENCİLİK MÜH. MİNAREL DOLGU . BŞK. ÇETİN PAŞALAR MADENCİLİK TİC.A. KEMAL ÖLÇÜ ÇUKURCA TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ŞÜKRANLI TÜZEL KİŞİLİĞİ Taş Ocağı ABS ALÇI VE BLOK SAN A. A.SAN.SAN.A.HAF. LTD. Keskin Köyü Toprak Ocağı Ilgazlar İnşaat A.TUR. SAN VE TİC LTD. A. Kum Ocağı DOLSAN DOLGU MADEN SAN.VE SAN.NAK. LTD.TİC.Kırka yolu mevkii İnönü-Dereyalak Köyü Gölyeri mevkii Seyitgazi Çukurca Köyü Seyitgazi Şükranlı Köyü Sivrihisar Hüdavendigar Köyü Merkez İlçe Kanlıpınar Köyü Sivrihisar Dinek Köyü Beylikova Yukarı Dudaş Köyü Merkez İlçe Karaçay Köyü Merkez İlçe Sepetçi Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Alpu Gökçeoğlu Köyü Seyitgazi Göknebi Köyü Keçeliözüdere Seyitgazi Kırka Lepçek Deresi 73 Muttalıp Köyü MıhallıççıkÇukurören Köyü Muttalıp Köyü Mahmudiye Yenimahalle Mehmet beyderesi MERKEZ Zincirlikuyu Köyü Merkez Muttalıp beldesi Bayıraltı mevkii Merkez Karapazar köyü taşlıyatak mevkii Beylikova-Okçu Köyü 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Sivrihisar-Kurtşey Köyü MerkezZAĞUTOĞLU HAF.Ş.ŞTİ.LTD. Kum-Çakıl Ocağı ETİ MADEN İŞL.ŞTİ. TİC.TİC.Ş. ŞTİ.Ş.A. HAF.

TEM. TİC.3 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME Maden Kanunu ve Taşocakları Nizamnamesine göre çıkarılıp kimyasal işlemle zenginleştirilme işlemine tabi tutulan bir işletme yanında öğütme. SAN.Ş. NAK. Talk Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı Merkez İlçe Muttalip Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Merkez İlçe Muttalıp Beldesi Sakarı Ilıca İlçesi Taşköprü Köyü Mihalıççık Biçer Köyü Mihalıççık Sazak Köyü Mihalıççık Yunusemre Köyü 89 90 91 99 100 101 102 103 104 AK MICIR İNŞ. LTD. LTD.Ş. LTD. tane boyutlarını değiştirme ve fiziksel ayırma işlemine tabi tutulan tesislerde ÇED aşamasında toz emisyonlarını yönetmelik değerlerine çekecek tedbirleri alması istenmekte ve izleme-denetimleri yapılmaktadır. Kil Ocağı HATİPOĞLU GÜNEŞ KİR. SAN. ŞTİ.VETİC. LTD ŞTİ. I.VESA. Akarsu ve dere yatakları ile orman sayılan yerler için yapılan baş vurularda daha hassas davranılmaktadır. Kil Ocağı SEBAD TOPRAK SAN.Ş. ŞTİ. MOZ.2 MADENCİLİK YAPILAN YERLERİN ÖZELLİKLERİ Maden Kanunu ve Taşocakları Nizamnamesine göre ruhsatlandırılan faaliyetler ÇED yönetmelikleri kapsamındaki değerlendirilmelerinde yerin özellikleri açısından öncelikli olarak değerlendirilmektedir. TİC.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği değişikliğinden sonra kapsam dışında kalanlardan taahhütname alınmaktadır. SAN A.VE TUĞ SAN. Mıcırtaşı Ocağı UYSAL HAZIR BETON ÜRET.TİC. A. Ancak 16. 199 . ŞTİ. TİC.SIRA NO 65 67 68 92 93 94 95 96 97 98 SIRA NO FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ FAALİYET SAHİBİ FAALİYET YERİ MAKİMSAN ASFALT TAAH.12. MAD. Taş Ocağı ETİ MADEN İŞLETMELERİ Geçirimsiz Malz.Ş Sağdıkbağı Kum Ocağı GÜNYÜZÜ MERMER KUM SAN. Kalker Ocağı ESAN ECZACIBAŞI END. HAM.A.A. ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı KEMAL AKTAŞ Lületaşı Ocağı KARTAL YAPI İNŞ. SivrihisarPAZ. ÖZEN PETROL ÜRN. Kil Ocağı ARBİL MAD. Yörük Karacaören SAN . LTD. Beylikova Kum ve Çakıl Ocağı HERİŞ SER VE TURZ. İNŞ. Ocağı Merkez ilçe Sevinç Köyü Merkez İlçe Demirli Köyü İnönü Oklubalı Köyü Mihalıççık Ahırköy Okçudere Mevkiii Mihalıççık Ahırköy Akçaağıltepe Mevkii Merkez İlçe Beyazaltın Köyü Sivrihisar Dürmek Beldesi Sivrihisar Böğürtlen Köyü Seyitgazi Aşağısöğüt Köyü ALARKO OHL ORTAKLIĞI Ariyet Ocağı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 I.İNŞTAAH. Mikronize malzeme üretimi sırasında toz olarak atmosfere bırakılan malzemenin ekonomik değerinin yüksek olması tedbir alınması konusundaki taleplerin yerine getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bentonit Ocağı SERKAY ASFALT SAN. TİC.MAD. ŞTİ. A.Ş. SAN. A.Ş.

5 MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCUNDA AMACIYLA YAPILAN REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI ARAZİ KAZANIM Madencilik faaliyetleri uzun yıllar devam etmesi sonucu rehabilitasyonları da gecikmektedir. I. Geçmiş yıllarda verilen ruhsatların süresi içinde veya dışında denetim yapılmaması nedenıyle eski ocak sahaları rahabilite edilmeden kaldıkları görülmektedir. ÇED Yönetmeliği uygulamaya geçmesinden sonra madencilik faaliyetleri sonucu alanların düzeltilerek bırakılması yönünde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. ancak ceza bozulan sahanın geri kazanılmasına katkı sağlamamıştır. Maden sahalarının hazırlanması ve ham maddenin çıkarıldığı yerlerde topografik yapı değişmekte.4 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ Madencilik faaliyetleri çevre kirliliğinin oluşumunda en büyük tahribatı doğal doku üzerine yapmaktadır. Beylikova ilçesinde kumocağı faaliyeti sonucu rehabilitasyon yapmadan sahayı terk eden 1 işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanununa göre idari para cezası uygulanmış.I. bunun sonucu yüzeysel ve yer altı su kaynakları başta olmak üzere olumsuz etkiler oluşmaktadır. KAYNAKÇA 1İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1993-2004) 200 . kum ocağı olarak açılan tarım alanlarında üst toprağın tekrar rehabilite edilen alan üzerine serilmesi için ÇED süreci sonucu verilen kararla taahhütname alınmaktadır. Orman sayılan yerlerde Orman Bölge Müdürlüğü’nce ruhsat talep edilen alanların çıplak alanlara verilmesine özen gösterilmekte.

Ancak enerji yaşantımızdaki vazgeçilmez yararlarının yanı sıra üretim. uluslararası işbirliğinin rolü önem kazanmaktadır. Yakacak olarak kullanılan kömür miktarı 2004 yılı içerisinde 30. Kömür tüketimi toplam olarak 190. J 1. Bu nedenle çevre sorunları ulusal olduğu gibi uluslar arası nitelikler de taşımaktadır.5 Ham Petrol Eskişehir sınırları dahilinde petrol rezervi bulunmamaktadır. İl merkezinde doğalgaz tüketiminin yaygınlaştırlması çalışmaları sonucunda yıllık kullanılan kömür miktarında azalma olmuştur. Eskişehir’in kömür rezervi 14.000 ton SOMA+18 LAVVAR kömürü Soma Devlet Ocağı İşletmesinden temin edilmektedir. J. Ancak Mihalıççık İlçesi Koyunağılı ve Beyköy civarında kömür ocakları mevcuttur. Yine bu nedenle enerjiye bağlı çevre sorunlarını gidermek için.6 Doğalgaz Eskişehir sınırları içinde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır. J 1.1 BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI J 1.4 Bitümlü Şist Eskişehir sınırları içindebitümlü şist rezervi bulunmamaktadır. J 1. Şehrimizde Toprak Enerji.000 ton olmuştur. gerekli tedbirlerin alınmasında.884. İthal linyit kömür miktarı 160.3 Asfaltit Eskişehir sınırları içinde asfaltit rezervi bulunmamaktadır. Organize Sanayi Bölgesi EEE Otoprodüktör. Yurtbay Seramik Enerji olmak üzere 3 adet doğalgaz çevrim santrali bulunmaktadır.000 m³’tür.000 ton olup ithalatçı firmalardan temin edilmektedir. 201 . sanayinin gelişmesine paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik dengeyi büyük ölçüde etkiledikleri gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde oluşturmaktadır.(J). Nüfus artışına. konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır. taşınım ve tüketim esnasında büyük oranda çevre kirlenmesine yol açmaktadır. J 1. ENERJİ İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmesinin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle sanayii.1 Taş Kömürü Eskişehir sınırları içinde taş kömürü rezervi bulunmamaktadır.2 Linyit Eskişehir sınırları içinde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır. Üretilen kömür sanayi kuruluşlarında ve konutlarda yakacak olarak tüketilmektedir. J 1. çevrim.

J 1. Yıllık ortalama güneş ışınları şiddeti.’nin ise türbün gücü 5. depolama hacmi 910 milyon m³ olup.7 Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) Eskişehir sınırları içerisinde nükleer enerji santrali bulunmamaktadır.E. J 1.60 milyon m³ olup.S’i 1999 yılında işletmeye açılmış olup. göl alanı 20 km².8 Jeotermal Saalar” başlığı altında açıklanmıştır. Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarından elde edilmektedir. Rüzgar enerjisinden faydalanılmamaktadır. Başlıca Hidroelektrik santrallerinden biri olan Gökçekaya H.7 m/sn dir.726 ster’dir. 202 .S. 1939-1990 yılları arası (52 yıllık) ortalama olup değeri 6.13 Biyokütle Biyomas enerjisi bitkisel ürünlerin.10 Jeotermal Eskişehir çevresindeki jeotermal su kaynakları hakkındaki geniş bilgi “B. İlde iki ana trafo bulunmaktadır. Mezraların elektriklenmesi devam etmektedir.1. Sakarya Nehri üzerine kurulmuş olan Yenice H.15 kw’dir. 2004 yılında ise 258.64 km².11 Güneş Yıllık ortalama güneşlenme süresi. ve barajı ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplam üretimi 87 milyon kwh’dir.dır P P Enerji üretimi yapılmamaktadır. şehir ve endüstri atıklarının çevri yoluyla elde edilir. yılda 562 milyon kwh elektrik enerjisi üretilmektedir. hayvan ve orman atıklarının tropik çayırların. J 1. J. değeri 239.9 Hidrolik Eskişehir ulusal interkonnekte sistemi içerisinde önemli bir konumdadır. İlimizde bu tür enerji kullanılmamakta ve üretilmemektedir. yüksekliği 41. Köylerin tamamı elektriklidir. J 1.12 Rüzgar Eskişehir’deki 2004 yılı yıllık ortalama rüzgar hızı 2. santralle ilgili çalışmalar sürmektedir. depolama hacmi 57. göl alanı 3. Beyköy Hidroelektirk Santrali 1999 yılında işletmeye açılmış olup.J 1.10 m. 2003 yılında ise 6.54 saattir. Yenice Beyköy H.S. Enerji üretimi yapılmamaktadır.1.E.8 Orman Yakacak olarak kullanılan odun miktarı 87.46 saattir.E. J 1. yılda 122 milyon kwh elektrik enerjisi üretilecektir.26 cal/cm²-dk’ dır.66 cal/cm2 –dk. 19681990 yılları arası (23 yıllık) ortalama olup . Sakarya nehri üzerine kurulmuş olan bu barajın yüksekliği 158 m.

633 66 323.2 Hidrolik Enerji J 2. 2004 yılında kullanılan enerjinin dağılımı Eskişehir TEDAŞ kaynaklarından verilmiştir.J.266.3 ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI İl sanayindeki gelişmenin bir göstergesi de elektrik tüketimidir.286 1067 1792 76 3.4 Yenilenebilir Elektrik Enerjisi J.968 4 49.099 kw/h olmuştur. Bölge Müdürlüğü Verileri (2001-2004) 203 .TEDAŞ Verileri (2004) 2.1 2004 Yılı Kullanılan Enerjinin Dağılımı GRUBU Resmi Daireler İçme Suları Sanayi Arıtma Tesisleri Ticarethaneler Meskenler Şantiye Hayır Kurumu Muhtelif iş ve Hizmetler Tarımsal Sulama Genel Aydınlatma İbadethane Bedelsiz KİT.3 Nükleer Enerji J 2.874.447 P P Esgaz Genel Müdürlüğü-2004 J. kalorifer kazanlarının bakımı ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında konferans ve seminerler verilmiştir.701.560.2 İKİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI Doğada potansiyel halde bulunan birincil enerji kaynaklarının çeşitli teknolojik donatımlarla bir çevrim sonucu enerji üretiminin elde edildiği sistemlerdir.572 372 1797 251.089. TABLO J.407.1 Termik Enerji Eskişehir sınırları içinde termik santral bulunmamaktadır.İdareler Sinyalizasyon Belediyeler GENEL TOPLAM Elektrik Abone Kullanılan Doğalgaz Abone Kullanılan Sayısı Elektrik KW/h Sayısı Doğalgaz m3 1453 204 17.361 187.313 63.Bankalar.ESGAZ Verileri (2004) 3.M. J 2.796 61. OSB’de 1991 yılında 62 milyon kw/h olan yıllık elektrik tüketimi 2004 yılında 412.DSİ 3.027 105. J 2.4 ENERJİ TASSARUFU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve üniversitelerle birlikte koordineli bir şekilde ısı yalıtımı.862.571 277300 281.031 3 36602 1948 9. KAYNAKÇA : 1.354 1939 922 102 497.746.527.

1894 yılında temeli atılan bugünkü adıyla Tülomsaş Fabrikası bir kamu kuruluşu olup. alçı ve çimentodan üretilmiş prefabrik yapı elemanları üreticileri bulunmaktadır. SANAYİ VE TEKNOLOJİ K. sırada yer almaktadır. Ayrıca ülkemizin ilk konteynır fabrikası ilimizde bulunmaktadır.M. Hazır Giyim ve Konfeksiyon sanayiinde Sarar. sırada İlin toplam nüfusu itibariyle 31.(K). Diğer illere satış yapan başlıca sektörler arasında taş ve toprağa dayalı sanayi içinde yer alan refrakter tuğla.5 den %32’ye çıkmıştır. YER SEÇİMİ SÜREÇLERİ VE ETKİLEYEN ETKENLER BUNU Yurdumuzun topraklarının % 1. Gıda Sanayi ile Taşa ve Toprağa dayalı İmalat Sanayi en fazla katma değer üreten 2. ülkemizin en büyük kapasiteli buzdolabı (ARÇELİK) ve ülkemizin en büyük kapasiteli buzdolabı ve kompresör fabrikaları ilimizde bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün özellikle un ve toprak sanayiinde başlattığı sanayileşme faaliyetleri 70’li yıllarda metal eşya ve makine imalat sanayine de yönelmiş. Kömür. İlimizde Şeker. onu Şeker Fabrikası (1933) Sümerbank Dokuma Fabrikası (1956) izlemiştir.S.1’i iç pazara yönelik üretim yapmaktadır. Beton direk ve prefabrike yapı elemanları üretimi açısından fabrikalar Eskişehir’dedir. seramik. içindeki payı % 22. 204 . Eskişehir İl merkezinde yer alan imalat sanayii firmalarının % 52. Sektör konumundadır.H. ve Bisküvi Fabrikalarıyla. Mevcut sanayi içinde Makine İmalat Sanayinin G. teşvik tedbirlerinin özendirici olduğu dönemlerde sektörel bazda yatırımların sayısı artmıştır.1 İL SANAYİNİN GELİŞİMİ. sırada. ve 3. Ülkemizin tek uçak motoru fabrikası (TUSAŞ) ile dizel lokomotif motoru üreten tek fabrikası (TÜLOMSAŞ) ilimizdedir. İlimiz kalkınmasında devlet işletmeleri ve kamu yatırımları büyük rol oynamıştır. ekonomik ve sosyal gelişmişlik ölçeğinde ise 81 il arasında 6. Eskişehir bisküvi üretiminde Türkiye genelinde % 35 lik hamur işleme makineleri üretiminde % 40 lık paya sahiptir. Maden Öğütme tesisleri ve asfalt palenti yapan fabrikalar mevcuttur. en büyük kapasiteli İlimiz soba (Odun.8’ine sahip olan Eskişehir İl Merkezi nüfusu itibariyle 10. Yem. Çetintaş ve Doğruöz Giyim Sanayii gibi büyük ve modern tesisler mevcut ürünlerini Türkiye genelinde pazarladıkları gibi büyük ölçüde ihracatta yapmaktadır. İlimizde 7 ayrı sektörde faaliyet gösteren kuruluşların ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişmesi sürecinde büyük katkıları olmuştur. fayans. LPG yakıtlı soba) Sanayii ülke çapındaki üretimin % 40 lık payını almaktadır.

Tornacılar ve Oto Tamircileri. Bundan sonra mobilya ve soba sanayi konusunda ciddi mesafeler alınmıştır. Mobilyacılar. Mahmudiye. İlk küçük sanayi sitesi 1980 yılında faaliyete geçmiştir.1 Küçük Sanayi Siteleri Sanayi Sitesinin Adı Baksan KSS Çifteler KSS Sivrihisar KSS Eskişehir Teknik KSS Keresteciler KSS EMKO Mobilyacılar KSS Gazeteciler.Matbaacılar KSS Eskişehir Soğuk Demirciler KSS Tornacılar ve Oto Tamircileri KSS İnan Sanayiciler KSS Oto Sanayicileri KSS Esk Döşemeciler KSS Esk Basımcılar KSS Esk Marangoz ve Mobilyacılar KSS Toplam İşyeri Sayısı 698 142 124 460 35 442 44 0 187 21 359 Durumu-Açıklama Bakanlık kredi desteği ile/faal Bakanlık kredi desteği ile/faal Bakanlık kredi desteği ile/faal Faal Faal Faal Faal Proje aşamasında İnşaat halinde Faal İnşaat Halinde Proje Aşamasında Proje Aşamasında Proje Aşamasında 2512 205 . Mevcut küçük sanayi sitelerinin dağılımı Tablo K.1 Küçük Sanayi Siteleri İlimiz genelinde farklı iş kollarında önemli potansiyele sahip küçük sanayicilerin ortak girişimi ile küçük sanayi siteleri kurulmuştur.2.1’de verilmiştir.2 GENEL ANLAMDA SANAYİ GRUPLARI K. Bugün Eskişehir Toprak Sanayii ve Gıda sanayii ile başlamış olmasına karşın yeterli bir seviyeye gelmiştir. faaliyet halindedir. 698 işyeri kapasiteli Baksan Küçük Sanayi Sitesinin rezerv alanında 500 işyeri kapasiteli ikinci bir küçük sanayi sitesi kooperatifi bulunmaktadır. Mihalıççık Küçük Sanayi Siteleri proje aşamasındadır. Girişimcilerin kendi imkanları ile de toplam 2532 iş yeri bulunan Keresteciler. İnan Sanayiciler Küçük Sanayi siteleri kurulmuştur. Çifteler ve Sivrihisar Küçük Sanayi Siteleri kurulmuş olup. Gazeteciler ve Matbaacılar. Eskişehir Cumhuriyetin ilanını takip eden dönemde artan kamu yatırımlarından büyük pay alan illerden biri olmuştur.Bu itibarla İlimiz bir asırlık sanayi geçmişine sahiptir. Bakanlığımızın kredi desteği ile toplam 973 iş yerine sosyal tesislerini kapsayan Baksan. Teknik. TABLO K. K. Toprak sanayi gün geçtikçe kan kaybetmiş gıda sanayi ise ETİ GIDA SANAYİ nin dışında un üretmekten ileriye gidememiştir.

Yatırımcılar için bu alan cazibe merkezi durumundadır. Coğrafi avantajın altyapı desteğini alması. 1992 yılında EOSB’de. Ancak il dışı yerli ve yabancı sermayenin bölgeye çekilmesi gereklidir. coğrafi yapısı nedeniyle ülkemizin önemli kavşak noktalarından biridir. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de tarımda yüksek istihdam söz konusudur. sosyal ve sportif tesisleriyle en geniş ve en modern OSB olma durumundadır. Sanayi sektörü içinde ağırlık imalat sanayindedir. Bugün Organize Sanayi Bölgesinde 207 kuruluş faaliyet halindedir 21 kuruluş inşaat halinde. Sanayi Çarşısı. Eskişehir Sanayi Odası OSB’nin gelişimi için yeni tespit ettiği alan için yatırımlara başlamıştır. Toprak Holding. Kılıçoğlu Kiremit gibi büyük ölçekli yatırımcılar OSB’de yatırım yapmışlardır. Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) dağılımında sanayi sektörü ön plandadır. Gerek ulaşım gerekse tüketimin yoğun olarak gerçekleştiği yörede. Baksan Sanayi Sitesi. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan firmalar . sanayi merkezi olmadaki avantajını artıracaktır. Hedeflenen bölge işletmeye açıldığında 370 tesiste toplam 35. EOSB’deki yıllar itibariyle faaliyete geçen firmaların kuruluş sayısı Tablo K. büyük de büyük bir yatırım hamlesi gerçekleşmiş olup toplam alan 21 milyon m² tevsii edilmiştir.2’de verilmiştir. Organize Sanayi Bölgesi.K. Sümerbank Basma Sanayi Müessesesi ile SEK Süt Fabrikası özel sektöre satılmıştır. 1996 yılı içinde OSB’nin 10 milyon m² daha genişletilmesi için gerekli başvurular yapılmıştır. 44 kuruluş proje aşamasındadır. Şu anda OSB 31 milyon m²’lik alanı ile ülkenin en büyük sanayi alanlarından birisidir.3’de yıllara göre bu dağılım faaliyet kolları itibariyle verilmiştir. Bu haliyle ülkemizin çevreye saygılı doğalgaz dahil her türlü alt yapısı hazır. Tarih itibariyle ülkemizin ilk büyük ve modern OSB’lerinden biri olma özelliğini taşıyan EOSB’nde hazırlanan ilk parsellerin kısa sürede satılması nedeniyle 1979 yılında o zamanki mevcudun 3 katına çıkarılacak biçimde genişletilmiştir. İlde hizmetler sektörünün payı artarken tarım sektöründe değişme olmamış.2. Bu durum ildeki yaşama seviyesinin bir göstergesidir. 1990 sonrasında Paşabahçe Şişe Cam Sanayi.2 Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir.000 kişi istihdam edebilecektir. Tablo K. Yaşar Holding. Eskişehir’in kalkınmasında en önemli sektör sanayidir. iki üniversitenin varlığı da şehrin ekonomik yapısını daha da canlı bir hale getirmiştir. 206 . Eskişehir’de diğer illere göre sanayide istihdamın ortalamaların üzerinde olması il ekonomisinin de gelişmekte olduğunun bir göstergesidir. Her yönden oldukça büyük bir potansiyele sahip olan Eskişehir’de sanayi yatırımlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için 1973 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. imalat ve sanayi sektöründe düşme olmuştur. 1985 yılı sonunda alt yapısı tümüyle tamamlanmış olan bölgenin mevcut parselleri yine kısa sürede tükenmiştir. Muttalip Belediyesi ve Bursa Yolu üzerindeki alanlarda yoğunlaşmıştır.

5 1996 11. Sanayi kuruluşlarının ilçelerdeki dağılımı Tablo K. orman ürünleri. Muttalip Belediyesi sınırları içinde metal eşya.9 İmalat Sanayi 24.3 Hizmetler 61 59.3 28.5 63.2 61 K. gıda ve seramik sanayileri konularında 25’e yakın orta ölçekli yatırım yapılmıştır.3 SANAYİ KURULUŞLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI İl merkezi dışında seramik üretimi konusunda İnönü ve Çifteler İlçelerinde büyük ölçekli yatırımlar üretime geçmişlerdir.3 29.4’de verilmiştir.2 EOSB’deki Yıllar İtibarıyla Faaliyete Geçen Kuruluş Sayısı Yıllar 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 OSB Bölge Üretimdeki Kuruluş Sayısı 34 35 38 45 51 59 72 90 98 107 112 128 136 146 168 181 185 209 200 203 203 207 Müdürlüğü 2004 Yıllık Artış 0 1 3 7 6 8 13 18 8 9 5 14 8 10 22 13 4 8 7 3 4 TABLO K.3 GSMH’nın Sektörlere Göre Dağılımı Sektörü 1987 1990 Tarım 14.8 Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü 2004 1993 13 23.7 11. 207 .7 59 2000 11 28.TABLO K. Sivrihisar ve Mahmudiye İlçelerinde sanayi yatırımlarının temelleri atılmıştır.

Paşalığil Süt Ürünleri İmalat San. Çukurhisar Mrk. Çakırlar Kalıp San. San. Şti. Çukurhisar Mrk. Çukurhisar Mrk. Muttalıp Mrk. Estelsan Esk.Ş. Muttalıp Mrk. Karacıgan Tuğla San. Muttalıp Mrk. Şti. Çukurhisar Mrk.4 OSB Dışında Kalan Sanayi Kuruluşlarının İlçelere Göre Dağılımı YERİ Mrk. Öz Karakaya Karo San. Erse Metal San. Deniz Seramik Ltd. A. kiremit Büro Tipi Buzd. Alp Tuz San. Muttalıp Mrk. Anarlar Un San. Çukurhisar Mrk. A. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Tic.ve Ger. Hocaoğulları Karo Ltd. Ford Otosan A.kereste Kaplama Kalıp Tuğla. Atak Mandırası Kaplan Tuğla San. Çiftkurt Kiremit San. Efes Seramik A.Tic. Ltd. TEI Tusaş Motor San.Ş. Muttalıp Mrk. Isı Ev Al. Çukurhisar Mrk. Çukurhisar Mrk. Seramik Ürün. Çelikler Tur. Şti. Muttalıp Mrk. Es-Vit Seramik San. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk.TABLO K. Çıldırlar Metal İzabe San.Ş. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Ltd. A. Çukurhisar Mrk. Çukurhisar Mrk. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Şti. Muttalıp Mrk. Ltd. Çukurhisar Mrk.Şti. Çukurhisar Mrk.Şti Es-Makara San. Muttalıp Mrk. Bordes A. Es Cıvata ve Somun San. Muttalıp Mrk. Tic.. Porsuk Seramik Ürünleri A. Muttalıp Mrk.Ş. Şti. Haskaya Karo San. Muttalıp Mrk. Çukurhisar Mrk. Şti Yıldız Alçı San. Porselen Üretimi Otomotiv Sanayi 208 . Soba. ÜRÜNÜ Çimento Traktör Kabini Süt ürünleri Tuğla. Yurtbay Seramik A. Tic. Gazpa Endüstri Atışkan Alçı San. Tic. Muttalıp İnönü İnönü İnönü İnönü KURULUŞUN ADI Standart Çimento San. Boru İmalatı Kanepe-Isı Gereçleri Cıvata Somun Seramik Ürünleri Baskül Buzdolabı Atıkları Alçı Hayvan Kesimi Makara İmalatı Tel İmalatı Beton Parke Bordür Ahşap Doğrama Seramik Ürün. Şahin Mineral San. Muttalıp Mrk. Prestij Makine Döküm San.Ş.Tel İşleri San.Ltd Ken-Taş Beton Yapı Paz.Ş. Şti. Bassan Baskül San.Gıda Ltd. Orsan Orman Ürünleri Es-Kap San.A. Tic. Muttalıp Mrk.Ş. kiremit Maden Öğütme Gaz Dolum Alçı Alçı Karo Karo Karo Parke Taşı Vitriye Düz Parçalar Uçak Motoru Et Ürünleri Tavuk Ürünleri Yağ Üretimi Un Un Süt ürünleri Tuz Kurşun Eritme Döküm Parke. Hisarlar Makine San. Ltd. Ürt. Sayın Un San. Çukurhisar Mrk. Comet Minibar Buzdolabı Tesisleri Güler Metal Boru ve Profil San.Tic. Proses Mak. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk. Muttalıp Mrk.Ş. Çukurhisar Mrk. Es Hastaş Alçı İmalat San. Demircanlar Yağ Sanayi Ltd.Ş. ESKAR Et Kombinası Köy-Tür Tavukçuluk San. Muttalıp Mrk. kiremit Tuğla.Ltd. Güçlü Ahşap Ürünleri Pvc Ltd.

Ş. Mozaik Üre. Şti Aksu Mozaik San. Mozaik Üre. Atlas Mozaik San. Şti.Ş. Ltd. Kırka Bor Eti-Bor A. Un Un Mermer Tarım Makinaları Mozaik Üre. Comag Contınental San. Karadeniz Mozaik San. Şti. İstanbul Seramik A. Yeni Madencilik A. Akdeniz Mozaik İşletmesi Anadolu Mozaik San. Mozaik Üre. Şti. Şti. Hisar Un San.Tic.A. Manyezit A. Kartal Un Sanayi Hisar Mermer San. Manyezit Metal Kurşun Eritme Gıda Üretimi Ham Manyezit Öğütme ÜRETİMİ Refrakter Malzemesi Deri İşl.Şti.Ltd. Turmak Metal Kalıp San. Ltd. Artaş Arslanoğlu Un San. Kırka Tesisleri Lütfü Yüksel Yem San.Ş.Ltd. Tic. ÜRÜNÜ Tekstil İplik Üret. Şti. Tic. Şti. Ltd. Kudret Metal İzabe Tesisleri Ekol Gıda San.Ş. Mozaik Üre. Manyezit İşl. Şti.Şti. Şti. Şti.Ş. Dış Ticaret A.Ş.Mak. Özen Mozaik San. DanoneSa Tikveşli Süt Ürünleri San. Ltd. Koral Madencilik San. Mineralleri San. Hüseyin Keskin Kavak Türk Maadin Krom İşl. Şti. Tic.Ltd.Ş. TK Kömür İşletmeleri A. . Seramik Ürünleri Un Maden Öğütme Bor Zenginleştirme Bor Üretimi Karma Yem Mermer Krom Üretimi Kömür Üretimi Kömür Üretimi Kömür Üretimi Amyant Asbest Süt Ürünleri Krom İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 209 . Ltd. Algon Madencilik Koyunağılı İşletmeleri Amyant İşletmeleri Asbest İşletmeleri Sazak Köyü Mandırası Türk Maadin A. Şti. Tic. Karadeniz Kömür lşlemeleri Ltd.San.Ltd. Sepiyolit İşl. Özsakarya Mozaik Ltd. AEM Anadolu End. A. Ltd. Süt Ürünleri Süt Ürünleri Sepiyolit İşl. Mozaik Üre. Ham ve Kals. KURULUŞ ADI Ak Alev Ateş Tuğla Lt. Dersan Deri San.Tic. Mozaik Üre. Güven Süt Ltd.Ş. Şti. Turmet Madencilik Ltd.Ş. Şti.YERİ İnönü İnönü İnönü İnönü İnönü İnönü İnönü YERİ Alpu – Bozan Beylikova Beylikova Beylikova Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Sivrihisar Günyüzü Çifteler Çifteler Mahmudiye Seyitgazi-Kırka Seyitgazi-Kırka Seyitgazi Seyitgazi Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık Mihalıççık KURULUŞUN ADI Kirman İplik San. Ltd. Bayıdır Tar.

Ür.Tablo K.Kağıt ve Mobilya San.7’de bölgesel ihracatın sektörlere göre dağılımı verilmiştir. Organize Sanayideki kuruluşların ihracatlarındaki sektörel dağılıma baktığımızda bir önceki yıla göre makine imalat sanayi ve madencilik sektöründe artış görülürken. taş ve toprağa dayalı imalat sanayideki ihracat ise %5 azalarak % 27. 210 .li-elek. bilim parkı projesinin uygulamaya konulması ve savunma sanayine yönelme konusundaki gelişmeler. Demir ve Çelik Sanayi Elektronik Sanayi Beyaz Eşya Yan San. bu teknolojiyi kullanacak yatırımcıların ilimize çekilmesi. 12 13 Or. Seramik sanayinde yatırımlarda ve üretimde artışlar olmuştur.5’de OSB’de faaliyette bulunan kuruluşların sektörel dağılımı verilmiştir. Hızla büyüyen seramik. taş ve toprağa dayalı imalat sanayinde düşüş gözlenmektedir. 10 19 Zirai Aletler San. Kütahya bölgesinde seramik sanayinde önemli yatırımlar yapılmıştır. cam ürünler ve hazır giyim sanayinde girdi sağlayacak yan sanayilerin gelişmesi muhtemel görülmektedir. Tablo K. Makine imalat sanayideki ihracat % 2. 17 17 TOPLAM 128 136 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 2004 1996 6 21 13 10 13 12 22 11 6 1997 6 26 14 15 15 16 23 12 6 1998 6 29 16 16 16 20 25 13 6 1999 6 35 15 18 18 36 25 32 2000 8 36 16 18 18 37 25 35 2001 8 42 16 18 18 37 25 36 2002 8 16 15 19 15 53 23 26 9 3 9 1 15 17 146 18 17 168 18 17 183 2003 8 47 14 21 17 37 25 34 2004 7 48 16 16 20 44 24 32 185 193 200 197 203 207 Sanayide ileri teknoloji kullanılması. 11 13 Soba ve Aksesuarları Üretim San. Son on yılda bu sektördeki üretim artışı % 147’dir.Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 11 11 Tekstil Dokuma ve Hazır Giyim Sanayi 6 9 Gıda Sanayi 10 12 Metal Eşya San. Eskişehir. Bu firmalarda yaklaşık 42 000 kişi istihdam edilmektedir.Plastik Kauçuk San. Cam San. 5 6 Kağıt ve Basım San. TABLO K. Bilecik. 18 20 Kimya.4 SANAYİ GRUPLARINA GÖRE İŞYERİ SAYILARI VE İSTİHDAM DURUMU İstatistiklere göre ildeki imalat sanayinde çalışan işyeri sayısı 2200 civarındadır. mekanik ve metal eşya sanayi konularında il sanayinde olası yatırımları doğurabilecektir. Çalışanların yaklaşık 11 000’i OSB’dedir.7 düşmüştür. Lastik.siz) 22 20 Çimento.K.5’e yükselmiş olup.5 artarak % 41’den % 43. elektrik.5 OSB’de Faaliyette Bulunan Kuruluşların Sektörel Dağılımı Sektörü 1994 1995 Madencilik 6 6 Makine İmalat Sanayi(elek.

841.232 308.Plastik ve Kauçuk San.466.376 1. kağıt.831 41.979 48.712.TABLO K.Mobilya ve Kağıt San.764 34.7 0.736 47. hazır giyim Elektrikli araç ve gereçler Gıda sanayi Metal eşya sanayi Orman Ür.043 9.971.074.7 Bölgesel İhracatın Sektörel Dağılımı (1000 $) Sektörler Madencilik Makine imalat Taş ve toprağa dayalı imalat Dokuma.813 387.862.7 4.668.639..8 100 137.083.4 1. şekerleme.364 Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü-2004 Organize Sanayi Bölgesi sanayi kuruluşları Tablo K.963.106 299.7 43. 211 .4 4.395 12.040.821 942.7 3.2 0.520 7.5 3.152.926. Eskişehir Merkezde bulunan sanayi kuruluşları Tablo K.9 ‘da verilmiştir.4 41 32.7 0.510 8.046.3 3.175 34.665.9 0.721.662.050 470.6 ESO Üyesi Kuruluşların Yıllara Göre Üretim Endeksleri Sektörü Madencilik ve taş ocağı Un ve unlu mamuller sanayi Şeker.893 2003’e göre sektörel pay(%) 11.285 7.915.497. diğer gıda sanayi Hazır giyim sanayi Dokuma sanayi Orman ürünleri.5 27.432.4 2.763.8’de.242 34.7 4.379 26. Kimya. Toplam Firma sayısı 10 29 15 6 4 7 22 12 8 113 2003 Yılı ihracat($) 107.8 100 2004 Yılı ihracat($) 2004’e göre sektörel pay(%) 12. mobilya sanayi Kiremit ve tuğla sanayi Diğer taş ve toprağa dayalı sanayi Seramik sanayi Metal ana sanayi Metal eşya sanayi Soba imalatı sanayi Makine imalat sanayi Elektrikli makineler ve gereçleri İmalat sanayi Ortalama 1992 157 92 178 188 194 147 80 244 268 130 177 604 142 174 225 221 1993 153 103 175 268 278 142 91 303 197 157 190 496 205 226 228 223 1994 156 115 125 262 237 129 73 165 220 135 156 158 142 227 167 166 1995 158 132 160 304 247 146 81 229 224 135 156 182 146 227 181 180 1996 205 129 164 493 289 171 78 210 247 151 205 212 166 297 211 210 1997 242 143 180 486 309 200 116 215 305 155 216 247 187 386 244 242 TABLO K.

Ş. Alpes End.Ş.Ocaklar İnşaat Malzemeleri Ahşap ve Metal Mobilya Polyester. Akpan Ak Panel Rad. ve Tic.Ltd. Şti.ve Tic. 212 .Teks.Ş. San. bronz. Tic.Ş.ve Tic. CCS Giyim San.Sün.ve Tic. alüminyum döküm Bakır. Tic. Çesan Çelik Ahşap Möble San. Doğan Cam Koll. Ltd. Cicisan Gıda San.A.8 OSB Sanayi Kuruluşları YERİ OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB ÜNVANI Akgün Demir Çelik ve Mak. Tic.Ürt.ve Tic.ve Isı Yalıtım San.A. Basaş Amb.pirinç boru.Ş. A. Arçelik A.Ltd.A.Kırtasiye San. A. İmalat San.ve Tic. A. Oto Tak.Ş.Ş.Şti.Ş. Tarım Römorku Pik.veTic.San. Elektrik Panoları Yan San.San.tahin Metal Asma Tavan İmali Oto yedek Parça. San. Alipsan Kağıt Mak. ve Tic.ve Tic. A. Dark Metaryal Geri Dönüşüm Hırd. Aksoylu Trayler-Römork San. Tic.fayans Et Kombinası Büro Malz. Dermanlı Ambalaj Müh. A. Şti. ( 2 ) Doğu Çay İşl.Şti. Tic. A.Şti.Mak. Şti. Taşımacılık San.ve Amb. Tic. Prç.Kon.San. A. Vatka Tekstil /Döşemelik Kumaş Emaye Bobin Teli Oto yedek parça imali Oluklu Mukavva Amb.A. Arı Yemek San. A.) Çekiçler İnş.Kalorifer Plastik Enjeksiyon Makine Aksamı Yedek Parça Styrofor-Köpük Ambalanj Isı Gereçleri ve Dökümü Hazır Giyim Elektrik Kablosu Bakalit Beyaz Eşya Aksesuarı Beyaz Eşya Emaya El. Çalışkan Makina San. A. Tic. Ltd.Tic. Tic. Şti. Kal. A. Artmar Artı Mermer San.(Özge Gıda) Cihan Mak.ve Tic.Ş.Ltd.Ltd. ve Tic. Ltd.Ş.Şti Ertan Dök. Doğruöz Giyim Tekstil San.A. Şti. Ltd.top. Deniz Döküm ve San.ve Tesisl. Şti. San. San.Ş. A.Tic.Tur. Bülent Sivri-Bülent Plastik Camiş Amb.Ş.A. Anadolu Teks. Tic.Ş. Betsel Teknolojik Ürünler Sa. Tic. Armob Arabacı Mobilya San.Ltd. Şti.Buzd.Tic.A. Bil Mobilya Ağaç San. ( 2 ) Ardin Mobilya Tekstil San.Al2(SO4)3 Üretimi Yemek Üretimi Kriko Ev ve Mutfak Eşyaları Üretim Modüler Fayans-Cilalı plaka Susam . ve Tic. Tic. çikolata Hassas ve Amb. Par. Ltd. Kazan Plastik ambalaj imali Hazır Giyim Küp Şeker Mobilya İmalı Bakır İşleri Cam İşleme Buzdolabı Plastik Malz.A. Tic.-Değirm. ÜRÜN CİNSİ Tel Çivi Otomotiv Mak. Demirşah Koll. İşl. Kauçuk ve yan ürünleri-hortum Hazır Giyim Elektrik Panosu Buzdolabı Üretimi Sünger MgSO4.Ş. Baycan Elektrik San. San. A. Şti. Şti. Tic.Ş.San. Şti. Ltd.Tic. Mak. Tic. Ltd. Ltd. Tic. Tic.Ş. Tic. Alev Kazan ve Mak.San. Doğutepe Ahşap Ürünleri San.Ş. Ataklı Oto. San.Elyaf.A. Doğuş Plastik Mak. Hasel Yemek Gıda Hzm. Kağıt Maden ve İnş. Ltd.ve Dış Tic.Mak. Anamak And.Pet. Botel Bobin Teli Kablo San. Arı Kimya Metarulji San.Ş. Alp Havacılık San.Ltd.Ş.San. Tic. Şti. Başak Emaye Isı Gereçleri San. Tic. İmali Elyaf-Vatka Mermer Kesme Mak.San. Çelikler Turizm ve Gıda San.Yed. Besa Beyaz Eşya San. Ltd. Mak. A. Hazır Giyim Şekerleme.Ş. Ltd. Başak Giyim Teks. ve Isı Cih.Tic. ve Tic.ve Mak. Conta. A. Arıkan Kriko ve Makine San. Anot Elektrik Elkt. Tic.TABLO K.Ş. Çağlayan Makine San. Tic.Ş.ve Tic.Tic.Ti.San.Ş.Ş. Tic. Şti. Yedek Parça Solvent Esaslı Boya Panel Radyatör Trayler Römork Kazan Eşanjör Boyler Kağıt Makinaları İmali Uçak Yan San. Tic. San.ve Tic A.Ş. ve Tic.San.Ş.A. Çağla Konfeksiyon Tekstil San. Gıda San. Ltd.İm.(Eskort Mak. Ltd. Tic. Şti.Şti.San. Aydıngör Mak. San. ve Tic. San. Şti.Tic. Birlik Sünger Kimya San. A. Aspen Yapı Sistemleri San.Ş. ve Dış Tic.Ltd. Otomasyon San.Ş.San.Ş. Ltd. Tic.Şti.ve Tic. Çetintaş Beyaz Eşya ve San. Anlar Kauçuk Ür.San. Çınar Giyim Tekstil Kimya San.Şti.Ş. A. Ay Plastik Mak.Kal.Şti ANM Giyim San. Mak.( II ) Akın Boya Paz. A. Şti.Şti.Ş.( 2 ) Alpsan Mak. Çetintaş Tekstil Ürünleri San.Tic.Ltd. Konfeksiyon Tekstil Gıda makineları Plaka Mermer.Ltd. ve Mak.ve Tic. İmalat İhracat İthalat Hazır Giyim Hazır Giyim Her türlü atık mad. Ltd. Şti. Isı Cihaz. Densaş Bakır Pirinç Boru San. A.Ş.Ş. Aslan Susam ve Tahin Gıda Mad. ve Tic. Elek.Ltd Şti. Can Conta San. Yed. A. Bekel Beyaz Eşya San.değerli.A.Şti. A.

Ş. A.Ltd. A. Esbirsan Esk. Tic.Ş.Ş.A.Şti. Tic. cıvata oto yed. Hazır Giyim Hasır beton. Tic.San. San.Tic.Ltd.Ş. Tic. A. Isıtaş Soba San. Tic.Ş. Tic. Ve San. Güneşler Karasör ve Damper San.Ş. Kayalar Müh.Elek.Ş. Eskim Kimya San. Tur. Ltd.gaz.Tic. ( 2 ) Eş Çelik Isı Cihazları San. gazlı elek.Tic. Koray Ayakkabı Mal. Ltd. Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları San. Ltd.Tic. A. Şti. Tic.OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Dolsan Dolgu Mad. Şti. Hasel Yemek Gıda Hizmet İşl. Linyit. ve Tic.San.Tic. San.Şti. A. İzocam Tic. Tuğla Elektrik mal. ( 2 ) İmamoğlu Un San. Esteks Teks. kek Endüs. ( III ) Dündarlar Makine San. A. Fatih Giyim Tekstil San.Tic.Tic. Elmas Esk.Sist. parça Plastik parça Buzdolabı Kondensör İmali Cam-Ayna Zirai MakYedek Parçaları Yemek/Tabildot yemek Hazır Giyim Buzdolabı Yedek Parça Isı gereçleri Kapalı çelik kasa. A. Gözde Gıda Mobilya ve Kon.Ş. Şti.Tic.Ş.Ltd. Güler Emaye San. Metal İşleme Matbaa-Ambalaj İş Makineleri ve Yedek Parça Konvayer Vinç RadyantlıTuğla Taşı Tuz İmali Tekstil. San. Tuğla Kiremit Fab. Tic.Ş. Göksel Cam İnş. Bağ.Ş. Es Tuz Eskişehir Tuz Gıda San. Fidan Makine (İbrahim Fidan) Galsan Plastik ve Kalıp San. Kahvecioğlu Metal San.İnş.Bilgisayar İltş. A. Ltd. Şti. ve Müş.Şti. Isıtıcı Yer karosu merdiven basama. Ekart Mobilya Tek.Şti. A. Enzet İş Güvenliği Teçhizatları San.Servo Elektronik Hisarlar Makine San. ( I ) Ertanlar Mak. ve Çift Cam İm. Ltd. Şti.Ltd.Tesis İmalat San. Tic. Eseltaş Esk. Plastik imalatı Kiremit. Ertan Döküm ve Mak. Tic. Şti. Kıraç Elektrik San. Şti. Tic.Tic. Tic. Eti Gıda San. San. Mak. Mal. Ltd.Yed. Esco Emaye Dökğm San.Ş.Tic.Ürünleri San.hazır sıva isolasy.ve Tic. Oto Yed. Esmer Mermer İnş. LPG.A. Tic.Tic.Ş.Elemanı Tuğla Kiremit İş gözlükleri. Seramik San. A.Malz. A. Tan. A. Emek Özel Cıvata San.Ltd. A.Ş. Hiz.Ş. A. S. Tic.Tic. damper Yemek İzolasyonlu çift cam (ısıcam) PVC kapı ve pencere Ses yükseltme cihazları Otomotiv Yan. Esmag Maden İşletme ve Öğütme A. Kamer Karo Mermer San. A.San. Tic.Ş. ( 2 ) Eskişehir Seramik Kim.Şti.A. Tic. A. Tic.Ş. A.Birlik Tek.Tic. Esanjör ve Evarepatör Ayakkabı ve Malzemeleri 213 . Eskişehir Jant San.Elek.Tic.Ş. Tic. Hatipoğlu Cam San.Ş. Şti.Ş.Ş.Ş. San. A. San.ve yan sanayi Oto Yan San. ve Tic. Genmak Makine San. Tic. Ltd.Tic. Ltd.A. Tic.Turz. A.Ş. d. Kamil Konfeksiyon Tekstil San. Es Sinter Ref. Kafaoğlu Metal Plastik Makine San. A. Ersan Ofset Mat.Tic. İncesu Isı Gereçleri San.Ş Hayri Durukan .Şti. Aş. Ltd. A.Ş. Ş Ergünler Pres Döküm Kalıp Mak.San. A. A. Hatpen PVC Kapı Pencere Sis.giyim Emaye Isı Cihazları Prefabrik Malzeme Prefabrik İnş. (Öztürk Plastik) Elevsan Elektrik Ev Aletleri San.Şti. Etam Eğt.Şti.Ş. San.gaz maskeleri vs Plastik Doğ.Ş.San PVC kapı ve pencere Soba ve termosifon Un Ev Isıtıcıları Soba Kauçuk köpük boru ve levha Jant Üretimi Oto Soğt. A. Konveyör San.Tic. Prç. Tic.Ltd.ocak Lületaşı.Ş. A. Ltd. A.San. Jamak Jant ve Mak.Ltd.elk.ve Konty. Mak. Ltd. Tic. A. ICF Isı Cihazları Fab. Şti. Tiner vs Seramik sağlık gereçleri Maden İşletme Öğütme Mermer İşleme Poliüretan-Sünger Pamuklu havlu dokuma Beton Mamulleri Çelik Eşya Soba Baskı ve Metraj Bisküi.Ş. Şti. Tic.Ş.Ltd.Ş. Şohben Yan Ür. ve Tic. Göral Tarım Mak.Ş.Malz. madencilik Cıvata. Tic.Tic.Şti.Ş. Mineral ve Kimyevi Mad.Tic. Endel End. Tic. Şti.Ş. Eston Eskişehir Beton San.Ltd.Ltd. Tic. Hazır Giyim Somun. Doruk Ev Gereçleri San. İmalatı San.Ulaş Plastik Kılıçoğlu Yapı Elemanları San.Ş. Eser Makine San. Somun .Ş.Lületaşı Madencilik San. Ateş Tuğlası Makine imalat montaj taahüt Mobilya Tekstil Elektrikli fırın.Ş. Kemal Körpe.San. A. A. Şti. Gülay Kanatlı (KŞA) Gülbaş Makine San. Parça İmali Bzd. Rek. Tic.Ş. A.A. Espol Sünger ve Kimya Ltd. Jant Makineleri Boya. Tic. A. İş. Tic. Amb. Esen Esk. Tic. Kıvanç Makine Döküm San. San.San. Şti. Eti Makine San.Tic. San. A. Ltd. Eray Plastik Doğ. Gıda mak.

Ş.Şti. Reta Elektromekanik.Ş.Ş.Ş. Tic. Oluklu Mukavva. Şti.Tic. A. A. Tic.Karo Seramik Kağıt-Karton mamulleri Hertürlü metal kompenat Kilit Taşı.Ş. Ltd.Ş Tezsan Mak.Ş. San. Şti.Ş.Tic.Tic.Tic. Şti. Şti.A.Tic.Ş.ve Haz. Bisküvi Ambalaj Buzdolabı Metal Par. Pehlivanoğlu Emaye Isı Ger. San.Müh.Dosya Basım Ürünü Met.San.Ş. Şti. San. Şensarı Koll. Terrako Yapı Malz.Mon.Ş. A. Maya Mekanik San.Şti. San. A. San.Tic. ve Ahş.A. Kim. Ltd.Ş.Otomasyon Tic. Toprak Seniteri ve İzo. A.. Ltd. Reckenderees Plas. Öz Çancı Emaye Isı Mam.Turizm San. Saf Yem San. Şti. A. MSM Metal San. Şti. A.ve Tic.ve Metal Parça.Tic. ( 2 ) Nova Kalıp San. Büro ve Ev Eşy.Ş. Şti. San. Ür) Şahlan Kabin Makine San. Ltd. Tars Uluslarası Dış Tic. Nevzat Kaymak Nigar Oluklu Kutu Amb. Tic. Soba San. Ltd. Meteksan Matbaacılık ve Tebrik San. San.Ş.Ş Tamsan Tek. San. Ltd. Mesel Metal End. A. Bordür İnşaat malzemeleri Zirai Tohumlar Buzdolabı parçası Metal Pres işl.Ltd. Pemosan Mutfak Dol.Tic. Ltd.Ş. Sakarya Gazetecilik ve Matbaa San. Ltd.Ş. Şti. San. ve San.Şti. ve Tic. San. Ltd.Ş. Karma Yem Oluklu mukavva kutu Hazır Giyim Bakliyat sıvıyağ kuru meyva Beyaz eşya metal prç. A. Şti.A. Mekol Kollektör San. A.Tic. Tic.Esk. Pim Mak. Oğuzlar Tarım Ürün. Tic. Mersan Merdiven Bas. Toprak Kağıt San A.OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Korsel Kağıt Selüloz Or. Tic. A. Tic. San. Şti. Şimsirel Kimya San.Ş Köklüce Mak. San. San. Teknosistem Tekn. A.Ş.Ltd. San. Şti. Emaye Soba ve Aksesuarı Hazır Giyim Pres Saç İşleri Cam ve Bardak Üretimi Emaye ve Soba Pencere mobilya Örme Kumaş ve Konfeksiyon Kuruyemiş İmali Emaye ve Soba Süt ve mamülleri Konteyner İmali Cıv.Tic. A. Matasan Mak. Amb. OMK Oluklu Mukavva Kutu Amb. A. Metesan Metal ve Ağaç San. Sakarya Madencilik San. Savronik Elektronik San. A. Koll. A. A. A. A. Ltd. Serka (Esyapı) San.Ş. Proje İma.Ş.San. Satıroğlu Kereste San.(Dekor Or. Sarar Giyim Teks. Şti. San. A. Eskişehir Soba San. Ahşap Kereste.San.Tic.Tic. Saray Doğ. Ltd. Tic. Ltd. A. Suntasan Orman San.Ş. Ürünleri San. San. Ltd.Ş. Tar-Mak San. Şti.Tic. (Özge) Tanatar Kalıp ve Pres İşleri San.Tic. San.Ş. Şti. Özgül Giyim San. Ltd.Tic. A. Starplast Plas. Peyman Kuruyemiş Gıda Ürünleri San. Ltd. Tic. Pen. somun ve bağlantı elm.Ş. Şti.Metal San. San. Oto Yedek parça Kauçuk ve Plastik Ürünler Merdiven Basamağı Vantilatör ve kalıp imali Defter. Tic. Öznur Pres Mak.Ş. İş. Plastik Pencere Kapı Üretimi Elektromekanik Isı cihazları Karma Yem Gazete ve Yayını Maden Üretim ve Paketleme Hazır giyim Doğ. Tic.parke Aryonil savunma sistemleri Prefabrik Yapı Elemanları Ateş Tuğlası Soba ve Pik Plastik İmalatı Preslenmiş yonga levha Traktör ve İş Mak. Kabini Asfalt Mak Polimer Kimyası Plastik Yan San.Ş. A. Tekniker Mak.Ş. Tic. KWS Tarım Ticaret Ltd. A.Tic. Şti.Şti.A. Şti.Ş Taç Plast Plastik San.Tic.Tic. Pınar Süt Mamülleri San. A. Ltd. San. ve Tic. San. Şti.Tic. Çim Taşı. Kutu Plastik Malz. San. Mamulleri San. Perit Metal İnş. A. Tarkon Tarım Mak ve Konstrüksiyon Ürn. Tic. Sertaş Ateş Tuğ. Orkun Giyim San.-Ebru Cam Küpeliler İnşaat Malz.Tic. Ltd.Ş.Tic. Poriş Porsuk Mak.A.Ltd. Ltd. Teks. ve Dış A. Şofben Yedek Parça Soba ve Emaye Isıtıcı Cihazlar Çelik ve Ahşap Büro Malz. Tic. Mercan Kauçuk San.Tic. Mak. Şti.Ş. Şti. Tic.Tic.Tic. Mustafa Durali Emaye Mürsan Metal Üretim San. Tekin Mak. San. Döküm Madde ve Makina Ziraat aletleri Hazır Giyim Ziraat aletleri Metal Doğrama Makine imalatı ve CNC torna Duvar Boyası Talaşlı İmalat ve PVC Kapı Cam yünü boru izolasyonu Seramik Yer Döşemesi 214 .Ahşap.(2) Ömer Zeydan-Rıza Zeydan Önaysan Metal San. Haz.Tic.Ş. A.ve Kap. Paşabahçe Cam San. Ltd.Ş.Tic.ve Yedek Parça İmalatı Kumsan Kum ve Mıcır San. Şti.Tic. İzolasyon Mües.Tic.Ş. A. Mak.Ş. Tam Gıda San.Tic. Tic. A. Ltd. Pınar Emaye Isı Ger. Şti. San ve Tic. Tic.

Ltd.Ş. Tic. ve Tic.Tic. Kiremit Hazır Beton Hazır Beton Hazır Beton Hazır Beton Asfalt Plant Asfalt Plant Karo LPG Gaz LPG Gaz Büsküvi Meyve Sebze Konsantresi Süt ürünleri Süt ürünleri Kolonya Kimyevi Madde 215 . ÜRÜN CİNSİ Prefabrik Yapı Ürünleri Prefabrik Yapı Ürünleri Uçak Bakım Şeker Üretimi Makine Üretimi Lokomotif Ağır San. Merkez Esk. Aydın Un Değirmeni Tunç Atabay Un Fab.Tic.San. San.Ş.Ş. Merkez Esk. ve Tic. Merkez Esk. Tic. Bşk. Merkez Esk. Merkez Esk. Tic. Yatırımları T. ve Tic. Merkez Esk. Merkez Esk.Tic. Asfalt Plant Tesisi Tekin Karo Aygaz Dolum Tesisleri Milengaz Dolum Tesisleri Atik Gıda San. Tic. ve Kim. Merkez Esk. Tic. Sarar Tekstil San. (Esk. A. Ltd. Merkez Esk. Tic. Merkez Esk. Merkez Esk. Merkez Esk. Merkez Esk. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Şeker Fabrika A.Ş. A. Şti. San. Yıldız Metal Makine (Cemnur Pres) Yörükoğlu Mak. Merkez Esk. Merkez Esk. Öc Jant San. A. Tic. Merkez Esk. Çikolata Yem Sirke Meşrubat Jant Traktör Römorku Jantı Manyezit İşl. A. Merkez Esk. Tes.Ş. Esbeton San. Hava Tesisleri Uğrak Süt Ürünleri Ağapınar Süt Ürünleri San.Akrilik Küvet Turan Kağıt Amb. Merkez Esk. Merkez KURULUŞ ADI Entil End. Gençler Meşrubat San. A. Tic. A.Ltd. Merkez Esk. Ilgazlar Hazır Beton San. Örnek Un San. Akgül Kimya San.San. Demircan Un San. Tic. EsYem San Tic. Şti.Ş. Kartal Kiremit. Merkez Esk. Merkez Esk. Merkez Esk.Ş. Tuğla. Yasin Çakır Un San.Ş. A. Tic. Kiremit Tuğla. Detsan Kimya San.Pancar Sökme Akaryakıt Her türlü torna işleri Mobilya Un ve yem mamülleri Aleminyum döküm işleri Cıvata ve Somun Her Nevi Tarım Makinaları Organize Sanayi Müdürlüğü 2004 Tablo K. Merkez Esk. Tic. Başak Kiremit San.Tic. Kiremit Tuğla Tuğla. Merkez Esk. San. Eston San. Tic. Şti.Tic. Merkez Esk. Merkez Esk.9 Eskişehir Merkezde Bulunan Sanayi Kuruluşları YERİ Esk. Türkmenoğlu Mak. Merkez Esk. Tahranlar İnşaat Ltd.Ş. Ltd. Merkez Esk. Kiremit Tuğla. A. Özaltın Toprak San. Merkez Esk. Tic. Merkez Esk. Aydın Un San. Şeker Mak. Ltd.Ş.Ş.Ltd. Şti Manyezit A. Merkez Esk.Akary. Ltd.) Kılıçoğlu Toprak San. Merkez Esk. Merkez Esk.Ş. Es Jant San.C. PAK Un San.(Tekno) Yalçın Mobilya İma. Şti.Şti. Serka Beton San. Kükre Sirke San. Tümyurt Nakliyat Otom. Merkez Esk. A.Ş.Tic. A.Ş. Merkez Esk.Ş. Basma Dokuma Un Un Un Un Un Un Un Un Bisküi Şekerleme. Eti Büskivi Gıda San. A. Turan Tarım Mak. A.Ş. Gökay Soğ. A.San. Merkez Esk. Tic. Tic. Merkez Esk.Ş. San. A. Erden Gıda San. Merkez Esk.Tic. Güneş Kiremit San.Tic.Tic.Tic. Şti. Yükseliş Makina San.A.San. Akrilik Küvet Kağıt ve Ambalaj Ziraat aletleri Külküvatör. Tic. A. A. Mühendisler Un San. Merkez Esk. Şti. Merkez Esk.OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB OSB Toprak Seniteri ve İzo.A.Tic. Şti.Ş. Ltd. Kumsan Ltd. Tic.Ş. Yasin Çakır Un San. San. Tic. Merkez Esk.Ş. Tulomsaş A.Ş.Tic. Turmetal Makine San. Merkez Esk. Şti Büyükşehir Bel.

vitrifiye Mermer Ürünleri Bilgisayar Programları K. il Müdürlüğü 2004 Emaye Boru Soba Soğuk Metal İşleme ÜRÜN CİNSİ İnş.8 689. kurulu güç ve diğer ortam şartları sanayinin gelişiminin ortaya koyan önemli göstergeleri teşkil etse de. geçen yılın elektrik tüketimlerine göre tüm sektörlerde elektrik tüketimi artmıştır. Ader Mobilya San.5 912.9 512. Kurulu güç miktarında 1990 yılından 2001 yılına kadar 3.2 519.4 728. Merkez Esk. Minersan A. Geçen yıl içinde en çok elektrik tüketen sektör % 37 ile Taş ve Toprağa dayalı imalat sanayi olmuştur. Şti.485 128 1995 73. Merkez Esk. Firma başına kurulu güç bakımından son yıllarda önemli artışlar görülmektedir.3 679.760 181 1999 125.0 728.Ltd. Yatırım ortamının uygu.175 98 1992 50. KURULUŞ ADI Kale İnş.520 193 2001 145.9 216 .7 730. Şti.670 200 2002 147. Merkez Esk. Tablo K.4 543.710 185 2000 145.930 203 2003 148.10 Yıllara Göre Firma Başına Kurulu Güç Miktarları Yıllar OSB’de Elektrik Tüketimi Kurulu Güç (KW) Firma Sayısı 1990 43.300 203 2004 188.11’da ise faal firmaların sektör başına kurulu güç miktarları verilmiştir.025 112 1994 66.5 754.5 735. Ençel Ltd. firma sayısı. firmaların üretkenliklerini göstermeleri açısından son derece önemli bir faktördür. Porvit Porsuk Seramik San. Tunç Kağıt San. Tic. Merkez YERİ Esk.620 168 1998 124. Kanepe Üretimi Mobilya Üretimi Mobilya Üretimi Mobilya Üretimi Kauçuk Kağıt Ürün. Şti. Merkez Esk. Sektörel açıdan değerlendirildiğinde . Seramik.Ş. Tekno Sistem Ltd. Merkez Esk. Evsan Isı San.740 146 1997 123. Büyük ölçekli kuruluşların inşaatlarının bitirilip. Eska Kauçuk San. Gürsan Mobilya San.Mobilya Em-Sa Mobilya San.7 669.5 509. Merkez Esk. Mlz.5 SANAYİ GRUPLARINA GÖRE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE ENERJİ KULLANIMI K. elektrik enerjisi tüketimi. Merkez Esk. Merkez Sanayi ve Ticaret Güler Emaye San.370 90 1991 50.1 Organize Sanayi Bölgesindeki Enerji Tüketimi Her yıl işletmeye açılan kuruluş sayısında değişiklik olduğundan elektrik enerjisine olan talep artmaktadır. birbiri ardına işletmeye alınmalarıyla birlikte kullanılan elektrik miktarında ve kurulu güç miktarında önemli artışlar meydana gelmiştir.5. Merkez Esk.940 136 1996 97.Esk. Şti. Tablo K.10’de firma başına kurulu güç miktarları ile Tablo K.64 katlık bir artış olmuştur. Merkez Esk. Merkez Esk.985 107 1993 57. Ltd.0 476.990 207 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 Firma Başına Kurulu Güç(KW) 481.

Kimya.260 Taş ve Toprağa Dayalı İmalat San.117.262 948 1.910 13.149.689 92.490 Tekstil.498 21.628.645.991 29.003. ve Mob.460 Metal Eşya Sanayii 21.690 3.723.530 6.961.11 Faal Firmaların Kurulu Güçlerinin Sektörel Dağılımı KURULU GÜÇ (kVA) Sektörler 1998 Makine İmalat Sanayii 22.480 19.077 40.648.660 21.732 5.152. 65.393.741 79.180 15.930 1.236. 19. Hazır giyim sanayi % 3.430 35.2 1.6 2003 70.863 3.4 1.328.727 57.461 TOPLAM 227.500 6.913.372 4.307.935 15.400 33.9 9.995 19.990 27 Diğer sektörlerin toplam elektrik tüketimi içindeki payları ise şu şekilde olmuştur.501 19.5 1.0 Metal Eşya Sanayi 1.5 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 1999 2.717.260 17.047.028 295.785 22.442 35.920 4.76 2000 22.252.610.668.001 19.560.888 18.520 15.222.722.923.15’de verilmiştir.022.979 4.995.937.775 35.760 Yıllık Artış (%) 1.434.1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2003 1999 22.702 20.460 22.306.911 Orman Ürün.358. Dayalı İmalat San.007.012.504.490 6. 12.0 Taş ve Top.25 2004 42.594 412.363.485 85. Tablo K.231 2004 2.171.13’de faal firmaların güç başına enerji tüketiminin sektörel dağılımı gösterilmiştir.471 Gıda Sanayi 18.870.Makine İmalat Sanayi %22.7 1.690 4.544 62.4 1.133 1.6 Tablo K. 13.645 237.4 1.080 22.5 3.308 14.828.082.535 20.710 7.071 YILLIK ARTIŞLAR 20. Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi % 5. 25.8 1.687 3.12’de kullanılan enerjinin sektörlere ve yıllara göre dağılımı.717.066 Taş ve Top.770 148.859 4. San. Kauçuk ve Plastik San.931.131. Organize Sanayi Bölgesinde yıllar itibariyle elektrik tüketimi Tablo K.5 1.9 1.540.046.153.664.510 Toplam 124.0 1.080 33.7 1. San.8 2.Tablo K.800.562 26.387.571.630 Gıda Sanayi 13.180 15.776.000. 1. San.703.300 0.296.3 1. Kauçuk ve Plastik San.856 26.313.032.430 33.192.8 TOPLAM 1.4 1.291.2 Hazır Giyim Sanayi 1.080 21.624.8 1.383 8.292 4.754.138 1.654.573 53.787 9. 30.335 Orman Ürünleri ve Mobilya San.935 15.954 Metal Eşya Sanayi 21.510 145.8 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 2002 65. 2.210 62.738.652 9.430 36.646 330.025 16.510 145.823.315.143 2.733.670 0.055.4 1.537.876.583 2.328 22.13 Güç Başına Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı Sektörler 1998 Makine İmalat Sanayi 2.287 1.8 2004 90. Gıda Sanayi % 10.5 1.284 30.840 Sanayii Madencilik 3.0 1.935 22.730 153.408.484. Tablo K.435 62.046 18.3 2003 2.370 20.610 16.272. Madencilik ise % 1 olmuştur.460 21.390 4.657.936.746. Tablo K.6 -10.460 21.55 2003 30.0 757.127.965 15.doğalgaz tüketimi ise Tablo K.049.420 7.12 Yıllara ve Sektörlere Göre Kullanılan Enerjinin Dağılımı(kw/h) ELEKTRİK TÜKETİMİ (Kw/h) Sektörler 1998 1999 2000 2001 Makine İmalat Sanayi 64.670 7.468.530 10.223.7 2.182 1.352.8 2001 2.5 Gıda Sanayi 1.Dokuma ve Hazır Giyim 6.988.629.2 2.209.526 21.317 17.482.3 1.487.241.181 217 .143 8.235 Kimya.513.187 7.81 24.598.5 1.099 24.634.410 41. Kauçuk ve Plas.14’de.953.25 2001 23.630 13.343 1.210 20.4 886.940 24.380.360 Madencilik 4.510 125.918 48.1 2002 2.292 5.390 4.814 242.770 16.1 1.10 2002 29.266.571 121.3 1.820.601 75.732.078.042.0 918.4 2000 2.5 919.8 2.6 1.8 Orman Ürünleri ve Mobilya San 1.3 Kimya.660 266.8 Madencilik 1.784.830 13.201.904.161.046 2.216.520 188.237.4 6.270 1.308 2.728 2.146.096 1.610 7.440 17.670 147.391.570.0 2. Kauçuk ve Plastik Sanayi % 16.797.560.030 Hazır Giyim Sanayi 8.490 3.448 43.662.818 Kimya.710 0. Dayalı İm.

127.963.071 2002 303.944.410.131.693 2004 257.645 2001 237.000 1995 14 .017.2 95 .699 1996 26.045.942 2002 182.941 1998 227.000.562.295.0 00 1998 1999 16 8.56 2.693 m3 ve 2004 yılında 257.000 2000 2001 2002 2003 2004 Doğalgaz tüketimi(m³/yıl) Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 218 .69 3 25 7.16 2.026 1994 82.94 2 18 2.788.000 10 .000 50.9 44 .017.6 99 26 .313.0 17 .904.000 0 1993 1994 10 .41 0.903 1995 101.328 1998 67182.871 m3’e çıkmıştır.207 2001 188.266.871 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 Türkiye’de doğalgazı ilk kullanan bölge ünvanına sahip olan Eskişehir OSB’de 1991 yılında 2.000 200.20 7 250.96 3.814 1999 242.000.530 2004 412.701.543.5 43 .Tablo K.397.188.278.667 1994 10. 2003 yılında 233.099 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2004 Tablo K.6 67 100.998 1995 14.000.497 1997 188.800.195.14 OSB’de Elektrik Tüketimi Yıllar Elektrik tüketimi(kw/h) 1993 84.597.914 m³’e .871 2003 330.96 3.184 m³ olan doğalgaz tüketimi 2002 yılında 182.7 74 1996 1997 62 .426 2000 189.960.295.1 95 .000 1999 168. Son on yıl içinde OSB’deki doğalgaz tüketimi 177 kat artmıştır.000.15 OSB’de Doğalgaz Tüketimi Yıllar Doğalgaz tüketimi(m³/yıl) 1993 10.000.944.963.42 6 300.27 8.774 1997 62.660 2000 266.87 1 18 9.91 4 23 3.914 2003 233.3 28 67 .353. P P P P OSB'deki Doğalgaz tüketimi(m³/yıl) 18 8.9 98 150.085 1996 133.000.0 45 .

3 Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliği Bu husula ilgili E. K. adı ile geçen çimento fabrikasının.6. Toprak ve Arazi Kullanımı bölümünde gerekli bilgiler mevcuttur.2 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği Organize Sanayi Bölgesi atıksuları.6. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği temelde yanlış yer seçimi. 1.6. 219 . TÜLOMSAŞ Lokomotif ve Motor Sanayi madensel eriyik içeren sanayi atıksularını arıtma tesislerinde arıtarak şehir kanalizasyonuna vermektedir. şeker pancarı melasından ispirto elde ederken oluşan şilempedir.Ş.6 SANAYİDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI VE ALINAN ÖNLEMLER K. K. boyalı ve kimyasal madde içerikli sanayi atıksularını Su Kirliliği Kontrol Yönetmelinde ön görülen standartlara uygun hale getirip şehir kanalizasyonuna bağlatmıştır. Şeker Fabrikası iki türlü atık bırakmaktadır. Pancar yıkamadan artan çamurlu atıksular havuzlarda çöktürülerek Porsuk çayına verilmektedir. Yüksek kükürtlü ve düşük kaliteli yakıtların kullanıldığı yakma tesislerinin bulunduğu fabrika yoktur. yeterli teknik önlemler alınmadan atık gaz ve tozların atmosfere bırakılması. döner fırın klinker soğutma ünitesinde ve döner fırın bacasında elektrofiltre vardır.6. Sarar Tekstil A. Eskişehir’de bulunan ESÇİM A. K. İkinci tür atık. Şehir Kanalizasyon Arıtım Tesisleri tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesiyle yapılan protokol gereği tek bir kanaldan istenilen limitlere düşürülüp kanalizasyona verilmektedir. Şilempeden hayvan yemi ve potasyum sülfat gübresi elde edilmektedir.4 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği Sanayi Kuruluşlarının Gürültü ölçümlerine 2002 yılında başlanmış olup gürültünün etkileri ile ilgili veri tabanı oluşmamıştır. TUSAŞ Uçak Sanayi atık sularını arıtma tesisinde arıtarak şehir kanalizasyonuna vermektedir.Ş. eski yada yanlış ve eksik teknolojinin seçiminden meydana gelmektedir. Asbest tozları üretildiği ve işlendiği bir fabrika kapatılmıştır. Büyük sanayi kuruluşları genelde doğalgaza geçtiğinden sorunlar azalmıştır.1 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği Hava kirliliğinin en önemli kaynaklarından birisi hiç kuşkusuz endüstriyel kuruluşlardır.K. Hava İkmal ve Bakım Fabrikası tehlikeli atıksularını arıtma tesislerinde arıtarak SKKY’deki standartlara uygun hale getirip Porsuk Çayına vermektedir.

5 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar Bu konu ile ilgili bilgiler “N. Atıklar” bölümünde verilmiştir. Büyük Endüstriyel Kazalar Acil Durum detay Planı İçersinde kalıp Acil Eylem Planı yapan sanayi kuruluşları ile ilgili liste Tablo K.K. bu tesislerden kendi Acil Eylem Planları yapmaları istenmiştir.16’de verilmiştir. 220 .2002 tarihinde yenilenmiştir.7 SANAYİ TESİSLERİNİN ACİL EYLEM PLANLARI İlimiz Büyük Endüstriyel Kazalar Acil Durum Detay Planı 15.12. Planın Ek 1’inde Acil Durum Planı kapsamına giren tesisler belirlenmiş olup. K.6.

Ve San.Ş Birlik Sünger Espol Sünger Eskim Kimya San.Ş Terraco Yapı Malz. Ahmet Kanatlı Cd. A. A. Muttalıp Mevkii Sivrihisar cad.Ş izolasyon Müessesi İzocam Tİc.Ş Adresi Aşağısöğütönü köyü Noda Deresi Mevkii Bursa Yolu 16. San. Tic.16 BÜYÜK ENDÜSTRiYEL KAZALAR İÇİN ACiL DURUM PLANI KAPSAMINA GiREN TESiSLER Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tesisin Adı Aygaz Dolum Tesisleri Likitgaz Dolum Tesisleri Tülomsaş Tusaş Şeker Fabrikası A. Km Hoşnudiye Mah.Ş Arçelik Ford Otosan A. ve Tic. Organize Sanayi Bölgesi İnönü Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Telefonu 3150486 4112459 2348130 3222030 2302738-39-40 2360300 5912440 2280458 2361480 2360549 2360718-19 2360185 2360423 221 . A. A.TABLO K.Ş Izotoprak Kağıt San.

Eskişehir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Verileri (1983-2004) 3.KAYNAKÇA : 1.Eskişehir Sanayi Odası Verileri (1983-2004) 2.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1992-2004) 222 .Eskişehir OSB Bölge Müdürlüğü Verileri (1992-2004) 4.

(L).2 ha : 5.354 m3 .000 m L.571 m3 .633 m3 olmak üzere toplam 187. ULAŞIM VE HABERLEŞME L. - Temiz su kaynağı : Porsuk Çayı Temiz su kaynağı kapasitesi : 320000 m³/gün Günlük çalışan kapasite : 80000 m³/gün Suların iletildiği sistem : Kapalı Şebeke Sistemi Boru cinsi : Spiral Kaynaklı Çelik Boru Ana Besleme Hatları Çap ve Uzunlukları : Ø1400-Ø400.1.701.Atıksuların Uzaklaştırılması : Alpu Yolu 3.6”.1 Su Sistemleri Kente verilen temiz su kaynağı ile ilgili olarak.8”. 147.089.105.93 m2 P P L. İlimizde 2004 yılı sonu itibarı ile Resmi Dairelerde 17.Sanayi İşletmeleri 49.Kanalizasyon sistemi : Ayrık sistem . .10”.1. ALTYAPI. P P P P P P P P P P P P P P 223 . Ticarethaneler 9.Boru cinsi : Beton Boru .Ana toplayıcı Hatları Çap ve Uzunlukları : Ø2400–Ø300 . Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi Kentin atık suları ve yağmur suları ile ilgili olarak . 330. Dn 90.407.031 m3 .2 Atık Su Sistemi.746. DN 125) Dağıtım Şebekesi ve 166.447 m3 Doğalgaz kullanılmıştır.988 m (Dn40. KİT.3 Yeşil Alanlar Kent içindeki yeşil alanların toplamı Kişi başına düşen yeşil alan miktarı : 258. 36.1.22”) Çelik boru hatı.Atıksu Arıtma Tesisi : Aktif Çamur Sistemi .600 m .874.1 ALTYAPI L.552 m3 .Bankalar.DN 63.488 m (4”.965 m (DN 20.1.1.4 Elektrik İletim Hatları İlimizdeki elektrik iletim hatları ile ilgili bilgi mevcut değildir L.Kapasitesi : 75.862.000 m L.5 Doğal Gaz Boru Hatları İlimizde 87.Yağmur Suyu Uzaklaştırılması : Porsuk Çayına Deşarj . Mahalli İdareler 3.286 m3 .000 m³/gün .Boru cinsi : Beton Boru .km’de bulunan Atıksu Arıtma Tesisi ile . Dini Kuruluş ve Hayır Kurumları 497.Yağmur suyu İletim Hattı Boru Çapı ve Uzunlukları : Ø 2000 – Ø 300 .18”.12”. DN 32) Servis hattı bulunmaktadır. Meskenler 105.

1 Karayolları L. köy ve orman yolu bulunmaktadır. devlet yolları. 2490 km’si stabilize olup 242 köy. karayolu. Yolu bulunmayan köy yolu yoktur. 172 km’si tesviye yol olup 2 köy yararlanmaktadır.626 km’si ham yoldur. Köy altyapı hizmet alanında yer alan 3899 km’lik köy ve orman yolunun 611 km’si asfalt olup 107 köy. Karayolu ulaştırmasının altyapısı.2. hızlı ve güvenli olması zorunludur.1 İlin Komşu İllere Olan Uzaklığı Eskişehir – Kütahya 83 Eskişehir – Afyon 168 Eskişehir – Ankara 232 Eskişehir – Bolu 297 Eskişehir – Bilecik 80 Eskişehir – Bursa 148 Karayolları 46. Ancak genel taşıma içindeki payı ülke ekonomisinin durumuna ve ülkenin coğrafi konum ve boyutlarına bağlı olarak değişmektedir. karayolu sistemiyle gerçekleştirilen bölümü “Karayolu Ulaştırması” dır. 3950 km. Dünya genelindeki gelişmelerle birlikte. İlin ilçelere ve bazı il merkezlerine uzaklıkları aşağıdaki gibidir. hiyerarşi durumlarına göre. köy yolları ve orman yollarından oluşmaktadır. Türkiye’de büyük ve önemli bir sektör olan karayolu yük ve yolcu taşımacılığında karşılaşılan sorunları çözmekte. Karayolu ulaştırmasının diğer ulaştırma şekillerinde olduğu gibi ekonomik. 464 km’si İl yolu olmak üzere toplam 848 km. Karayolu taşıması özelliğinden dolayı tüm ülkelerde vardır. Tablo L.2 ULAŞIM L.1.Bakım Şube Şefliği 2004 km km km km km km Tablo L. hizmet düzeyini yükseltmekte ve dış dünya ile tam entegrasyonun sağlanmasına yardımcı olmaktadır.2. Eskişehir İli sınırları içerisinde 384 km’si devlet yolu. il yolları. İl sınırları içerisinde bulunan çevre yolu 25 km’dir.L.1 Karayolları Genel İnsan ve eşyaya yer ve zaman yararı sağlamak şeklinde tanımlanabilen ulaştırma hizmetinin.Bakım Şube Şefliği 2004 40 km 78 km 66 km 138 km 109 km 51 km 57 km 92 km 42 km 51 km 99 km 224 . elverişli.2 İl Merkezinin İlçelere Uzaklığı (km) Eskişehir – Alpu Eskişehir – Beylikova Eskişehir – Çifteler Eskişehir – Günyüzü Eskişehir – Han Eskişehir – Mahmudiye Eskişehir – Mihalgazi Eskişehir – Mihalıççık Eskişehir – Seyitgazi Eskişehir – Sarıcakaya Eskişehir – Sivrihisar Karayolları 46.

2’de gösterilmektedir.026 694. bunun 213 km’sı bölünmüş yol. İlimiz hudutları içerisinde kalan toplam karayolu uzunluğu 846 km olup.2’de verilmiştir.065. kavşaklar ve yeşil sistem güzergahları Şekil L.830 3. Devlet ve İl Yolları Üzerindeki Seyir ve Taşımalar (Trafik Yükü) Yılı Taşıtlar (Adet-km) Toplam Devlet Yolu 1998 694. devlet ve il yolları üzerindeki seyir ve taşımaları (trafik yükü) Tablo L.3 verilmiştir.632 Yolcu (kişi-km) Toplam Devlet Yolu 3. 25 km’sı çevre yolu statüsündedir.065.026 Karayolları 46.632 2.Bakım Şube Şefliği Yük (Ton-km) Toplam Devlet Yolu 2.492.3 Otoyollar. Tablo L.830 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yollar.Eskişehir İl Karayolu Durumu Tablo L.Otoyollar. 225 .492.

1 İlimizin Yol Durumu 226 .Şekil L.

2 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Yollar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2004 227 .Şekil L.

17’dir.4 Otobüslerde Taşınan Yolcu Sayısı Toplu Taşıma Araç Türü Araç Sayısı Yolcu Kapasitesi Yolcu Sayısı Tramvay 18 209 60. Kış aylarında inversiyon olayının yaşandığı günlerde bu sorunlar daha çok gündeme gelmektedir.4’te verilmiştir. yolların toplam alanı ise 2. Bunun en güzel örnekleri Hasan Polatkan Bulvarı.4 Kent İçi Yollar Eskişehir İlinin imar planının bitişik nizam olması bunun yanında yüksek binaların şehir merkezinde bulunması hava kirliliğinin oluşmasını doğrudan etkilemektedir.L.000 ha olup. Yolların toplam planlanan alan içindeki oranı 0. Eskişehir’in yeni yapılaşan bölgelerinde bitişik nizama Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmemektedir.1.2.2 Ulaşım Planlaması L.3 Toplu Taşım Sistemleri Kent içi taşımacılıkta belediye ve halk otobüsleri ile minibüsler kullanılmaktadır.000 Minibüs 211 15 70.2002 gün ve 13/91 sayılı ile onayladığı Revizyon Nazım İmar Planının plan alanı yaklaşık 12. 228 . Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26. Tramvay minibüs ve otobüslerde günlük olarak taşınan yolcu sayısı Tablo L.500 kadardır. Bu sorunlar havanın dağılmasını engelleyerek kirli havayı aşağı seviyelerde tutmaktadır.000 Otobüs 150 80 60. L.2.000 TOPLAM Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi 2004 379 190.1.1. Araç başına günde ortalama 750 yolcu tahmini ile taşıdıkları günlük toplam yolcu sayısı 12.07.000 ha’dır.2.000 Ruhsatlı 168 adet taksi dolmuş bulunmaktadır. Tablo L. Özellikle büyük caddelerde bu sorunlar yüzünden egzoz gazları dağılamamaktadır. Kayıtlı 500 adet ticari taksi 23 sabit taksi durağında hizmet vermektedir. Meşelik ve Küme Evleri bölgelerinde görülmektedir.

Eskişehir İl hudutları içinde .797 SİVRİHİSAR 6. İstanbul – Ankara İstanbul – Denizli İstanbul – Konya Ankara – İzmir Eskişehir – İzmir Eskişehir – Konya Güzergahında çalışan yolcu trenleri mevcuttur.833 SEYİTGAZİ 2. iş hacmi yüksek ve 563. 1892 yılında işletmeye açılan garın yurdun her tarafı ile bağlantısı bulunmaktadır.533 600 109 249 384 315 664 137.2 Demiryolları L.261 Tablo L.6 2004 Yılı Eskişehir İli Kara Taşıtları ARAÇ CİNSİ Motosiklet Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Traktör Çekici Özel Amaçlı Taşıt Tanker Arazi Taşıtı Römork Yarı Römork Toplam İl Emniyet Müdürlüğü 2004 SAYISI 15.824 kw elektrtik ve 11. Afyon’a 161 km ve Balıkesir’e 329 km uzaklıktadır.567.367 İl Emniyet Müdürlüğü 2004 ÇİFTELER 5.862 16.5 Araç Sayıları Tablo L.2.846 74. kent içinde hafif raylı sistem ile yolcu taşıması yapılmaktadır. Bu güzergahlarda her gün geliş-gidiş olmak üzere 36 yolcu treni çalışmaktadır.558 litre motorin sarf edilmiştir.718 1.5 Eskişehir İlçeleri Kara Taşıtları MERKEZ ARAÇ SAYISI 121. Elektrikli dizel işletmeciliği yapılmakta olup.261 L.783 8.390 15.808 1. CIC’ye bağlı yol 5 adet olup 3309 m’dir.L. 2004 yılında 229. 229 . Tablo L. Kütahya’ya 77 km. 5123 m.200 yolcu kapasitelidir. Tiraj yollar 8 adet olup. Devlet Demiryolları işletmesinde kullanılan enerji türü motorin ve elektrik olup.1 Kullanılan Raylı Sistemler Eskişehir demiryolu bakımından önemli bir kavşaktadır. Gar Ankara’ya 263 km.645 BEYLİKOVA TOPLAM 619 137.1.2.2.2.5’te Eskişehir İlçelerine ait araç sayıları verilmiştir. Eskişehir İl sınırları içinden geçen demiryolu uzunluğu 208 km’dir. Yeni gar binası 1954 yılında yapılmış. Haydarpaşa’ya 313 km.

510 2003 784.129 2001 623. 2004 yılı içerisinde brüt toplam 6.3 Deniz.308 1997 611. Özel bir firma tarafından İstanbul-Ankara tarifeli uçak seferine başlanılmış ancak .3 HABERLEŞME İlimizde telefon dağıtım şebekesi santralden abone dağıtım kutusuna kadar % 70 yer altı .688 Eskişehir Gar Müdürlüğü 2004 L.2 Taşımacılıkta Demiryolları Haydarpaşa-Eskişehir-Ankara demiryolu trafiği elektrikli sinyallerle merkezden idare edilmektedir.2. Günlük çalışması gereken yük treni sayısı 38’dir. gar.2.697 telefon abonesi bulunmaktadır. L. L. 250x20 m² ve 60x30 m² 1800 m apron ile Sarıcakaya asfaltında terminale bağlantılı 1 km’lik yol bulunmaktadır. % 90’nı yerüstündedir. Eskişehir İlinin toplam telefon santral kapasitesi 262.407 2002 623. CIC sistemi ile Eskişehir.2.4 Havayolları Hava alanının uçuş pisti 1760 m uzunluğunda 30 m genişliğindedir.2 Taşımacılık* *İlimizde bu tür faaliyetler bulunmamaktadır.894 2000 636. % 30 havai güzergahlarda olup.3. Havaalanı.813. 230 . Eğitim ve terminal binası toplam alanı 3980 m²’dir. talep yetersizliği nedeniyle vazgeçilmiştir.2. Demiryolları. Tablo L. 2004 yılında karşılıklı toplam 5982 yük treni çalışmıştır.3. güvenilir.ambar yolları dahil 30. Afyon. Garın İstiab haddi (barındırma gücü). trafik trenlerinin merkezden idaresi (TMİ) sistemi ile yürütülmektedir.904 1999 708.000 m²’yi bulmaktadır. ekonomik. Sivil Havacılık Yüksek Okulu tarafından eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Uçaklar için açık park alanlarının (apronlar) toplam alanı 120.2. Pist uzunluğunun 2200 m’den 2600 m’ye kadar çıkarılması için altyapı çalışmaları sürmektedir.972 1998 689.158 2004 700.337 olup.karayoluna göre ucuz.7 Taşınan Yolcu Sayısı YIL TAŞINAN YOLCU SAYISI 1996 613.L.392 kırsal alanda 50. hızlı ve devlet güvencesi ile hizmet vermektedir.Nehir Taşımacılığı* L. Balıkesir arası.1Limanlar* L.479 ton yük taşınmıştır.2. ilimizde il merkezinde 191. Tren kabiliyeti 24 saatte 36 adet yolcudur. dağıtım kutusundan aboneye kadar olan güzergahlarımızın % 10’u yeraltı.000 ton ve 2420 dingildir. Burada eğitim ve terminal hizmetlerine yönelik hacımlar ile uçuş kulesi bulunmaktadır.Göl.

Büyükşehir Belediyesi dışında Çevre Düzeni yapılmış ve onaylanmış Belediye bulunmamaktadır. Çevre Bakanlığı ile ortak yürütülen Çevre Düzeni Planları tamamlanmış.05. ancak Çevre Düzenleri Onaylama Yetkisinin Yargıya intikal etmesi nedenıyle yetki kargaşası nedenıyle 2002 yılı sonu itibarı ile onaylanıp yürürlüğe girmemiştir.L. 2.2000 tarih ve 2000/11 nolu “Elektromanyetik Kirlilik” konulu genelgeleri doğrultusunda Yönetmeliğin 5.4 İLİN İMAR DURUMU Eskişehir şehir merkezi mücavir alan sınırları Büyükşehir Belediye Başkanlığınca genişletilerek Çevre Düzeni Planı çalışmaları başlatılmıştır. Karayolları 46. L. 4.5 İLDEKİ BAZ İSTASYONLARI SAYISI İlimizde baz istasyonlarına yönelik çalışmalar Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 11. Bakım Şube Şefliği Verileri (1996-2004) TCDD Eskişehir Gar Müdürlüğü Verileri (1996-2004) Eskişehir İl Telekom Müdürlüğü Verileri (1996-2004) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şube Müdürlüğü Verileri (1996-2004) 231 . 3. Maddesine göre baz istasyonlarının yeri ile ilgili görüşler Mahalli Çevre Kurulu’nda belirlenmekte ve İlimizin bağlı olduğu Telekomünikasyon Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne görüş gönderilmektedir. KAYNAKÇA : 1.

Alüvyon. batısından ise yüksek platolarla çevrili bulunmaktadır.1. çakıllı kil kanlamera ve kireç taşı olan zeminlerde yapılacak çok katlı ve ağır yapılar için temel etütleri yapılması tavsiye edilmektedir. Eskişehir’de doğu-batı doğrultusunda oluşan dağlar arasında yer alan Porsuk ve Yukarı Sakarya ovaları gibi geniş düzlüklerin yüksekliği 800-1000 m’ye dek varmaktadır.1. Bu nedenle.1 KENTSEL VE KIRSAL PLANLAMA M. daha çok Orta Anadolu ve Batı Anadolu’daki yerleşim merkezleri arasında iletişim sağlamakta ve kendi etki alanındaki ekonomik faaliyetleri düzenlemektedir. Eskişehir kentsel alanında alüvyon yamaç malozu. Eskişehir ovasının güneybatı kesiminde. çakıllı kil. İzmir ve İstanbul kentlerinin etkisi altında bırakmıştır. Eskişehir ülkesel ölçekte önemli bir demiryolu kesişim noktasıdır. Ulaşılabilirliğinin yüksek olması. Bu durum Karadeniz ve Akdeniz bölgesi iklimlerinin İl üzerindeki etkisini engellerken Batı Anadolu ikliminin az da olsa Eskişehir sınırları içerisine sokulabilmesi sonucunu yaratmaktadır.(M). İl kuzey ve güneyinden dağlarla. 232 . Kentte Porsuk çayı ve yan kollarının meydana getirdiği alüvyon oldukça geniş alanlar kaplar. Bu alanların topografyası düzdür. ovayı çevreleyen yaylanın dik kenarı önünde kurulmuş ve ovanın ortasına doğru genişlemiş bir kenttir. eğimin elverişli olduğu kesimlerde çok katlı binalar ve ağır yapılar için temel araştırmaları yapılması ve daha çok tek katlı ve bağ bahçe tipi inşaatlar için kullanılması uygundur. kaya düşmesi gibi olayların gözlenmediği bir jeolojik yapıya sahiptir. Eskişehir İlinin iklimi. yamaç molozu. kireçtaşı. ilk bakışta Batı Anadolu ve İç Anadolu iklimleri arasında bir geçiş iklimi niteliği gösteriyorsa da ilde genellikle sert ve karasal bir iklim görülmektedir.1 Kentsel Alanlar M.1 Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri Eskişehir. Eskişehir’i daha üst kademeden merkezler olan Ankara. İç Anadolu Bölgesi’nde.1. Sonuç olarak . Sakarya nehrinin en önemli kolu olan Porsuk çayı kentin içinden batı doğu yönünde geçmektedir. Eskişehir aktif bir heyelan. Bazik intrüziflerde eğimli ve arızalı alanlar iskan dışı bırakılmalı. konglomerakumtaşı yer yer marn-kiltaşı ve Bezil intrüzitler gözlenen litolojilerdir. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M. İstanbul’dan gelen demiryolu burada Afyon-Konya ve Ankara olmak üzere iki ana aksa ayrılır.

1 İlimizin Yer Şekli 233 .Şekil M.

ancak 1950’lerde tüm ülkenin de içine girdiği sanayileşme sürecinin etkisiyle. öte yandan İl dışından ve hatta belli dönemlerde yurt dışından Eskişehir kentine önemli bir nüfus akımı olmuştur. Kentsel gelişmenin ve nüfus artışının sonunda 1952 imar planı 1970’lerde ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmış ve yeni bir planın hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. 1953 yılından sonra ortaya çıkan gelişmeler planın kestirimlerinin çok üzerinde gerçekleşmiş ve kent plan sınırlarının çok dışına taşmıştır.1. tarımsal açıdan son derece değerli olan ovanın tarımsal amaçlı kullanımının kentsel rantla rekabet edememesi ve böylece tarım toprağının kentsel arsaya dönüşmesi sürecidir. Kent belli bir gelişme seviyesine kadar merkezi iş alanının çevresinde dairesel olarak gelişmiş. Hızlı nüfus artışına koşut olarak. hem de bunlara bağlı konut ihtiyaçlarının yer seçimi açısından önemli bir odak oluşturmuştur. Bir yandan ilin kırsal alanından. 1949-1950’deki selden zarar gören mahalleler yeniden yerleşmeye elverişli duruma getirilmiştir. 1978 planının önerileri kabul edilerek. kentin biçimini dağınık ve bazen de sıçramalarla gelişmesine yol açmıştır. bu dönüşüm göz önünde bulundurulmalı ve mümkün olduğu kadar kentsel gelişmeyi ova toprağından uzak tutacak bir ulaşım ağı planlanmalıdır. kentleşme hızlanmış ve bu makroform bozularak mekanda genişleyen bir büyüme sürecine girilmiştir. bu önerileri geliştirme yolu seçilmiştir. Bu dönemde “mekansal gelişme”yi kontrol altına alabilmek ve sağlıklı bir “kentsel gelişme”ye çevirebilmek için bir imar planı gereği belirmiştir. kentin genişlemesi de sürmüştür. Kentin fiziksel gelişimindeki en önemli sorun. 1987’de tamamlanan ve 2000 yılını hedef alan imar planı 1978 planının revizyonu niteliğindedir. sağlık ve bunun gibi kurumların yer seçimi kararlarının birbirinden bütünüyle kopuk olarak alınmasıdır. Kentin gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biri olan kent içi ulaşım ağının geliştirilmesinde de. Bu plan yıllar içinde yerleşmiş arazi kullanımı yapısına uyum sağlamakta yetersiz kaldığı ve uygulamada güçlülerle karşılaşıldığı için 1985’te revize edilmesi yoluna gidilmiştir.1. 1978 planı kentin çekirdek büyümesini kırmış ve doğrusal gelişimi öngörmüştür. Yeni göçmen mahalleleri kurulmuş. Böylece geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde tarımsal açıdan değerli olan araziler kaybedilmektedir. Bu plan kentsel gelişme alanları olarak doğu ve batı istikametlerini göstermiş ve kent içindeki sanayi kuruluşlarının kent dışına alınması politikasını öngörmüştür. bir çok diğer Anadolu kentinin de gelişmesinde etkin olan oldukça karakteristik bir dizi dinamiklerin etkisinde gerçekleşmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında demiryolunun ovadan geçmesi ile birlikte. Bu dönemde kurulan birçok yeni mahalle.M. verimli bir ovaya bakan ve savunma açısından avantajlı olan bir tepe yamacında kurulmuştur. Dağınık ve sıçramalı gelişmenin başlıca nedeni çeşitli kamu ve özel kesim sanayi kuruluşları ile yine bu dönemde kurulan eğitim. Kent eski tarihlerde.1952 yılında kentin imar planı hazırlatılmıştır. Bu ihtiyaca cevap vermek için 1978 yılında yeni imar planı hazırlanmıştır. Bu doğrusal gelişim içinde de Organize Sanayi Bölgesi hem sanayi faaliyetleri.2 Kentsel Büyüme Deseni Eskişehir kentinin zaman içindeki gelişmesi. Kent içinde gelişigüzel yerleşen bu kuruluşlar gelişme çekirdekleri oluşturmuş ve çevrelerinde 234 . aslında diğer ova kentlerimizin de karşı karşıya kaldığı. kent makroformunun ilk yerleştiği yamaçtan ovaya doğru inerek yayılması süreci hızlanmış ve İstasyon bu süreçte önemli bir çekim noktası oluşturmuştur. 1985’de başlanıp.

iki ana omurga üzerinde yoğunlaşan ve bu omurgalara bağlanan caddeler boyunca uzantılar halinde süren bir yapıdadır. M. Kentte dağınık bir biçimde yer alan bu yeni yerleşme alanları. İkinci omurga ise. bu konut alanlarının önemli bir bölümünü. burada dikkati çeken bir nokta.konut alanları ortaya çıkmıştır. İki Eylül Caddesinin kuzey yanından başlayarak. Özellikle işçi konutları işlevini taşıyan bu alanlara örnek olarak Orhangazi. Hamamyolu’nun doğusuna dek uzanan üçgen alandır. sürecinde önemli bir gelişme özellikle 1930’lardan sonra ticaret birimlerinin yoğunlaştığı Hamamyolu çevresinde gerçekleşmiştir. 1970’li ve 1980’li yıllarda ise. Ancak. Kentin kuzeyinden geçen yeni Ankara-İstanbul Karayolu bağlantısı ise kuzeye doğru genişleyen konut alanları için önemli bir çekim unsuru olmuştur. kentin 12 km doğusunda Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. gelişimini sürdürme talebinde olan sanayi sektörü kent merkezinden uzak alanlarda yer seçmiştir. çizgisel gelişmeye de açıktır. daha çok kuzey. kendi işçileri için konut alanları oluşturmuş ve bu konutlar daha sonraki kooperatif türü gelişmelerin öncüsü olmuştur. Eskişehir’de kent merkezi. Kent. toplumsal yapının dönüşüne koşut olarak evrim geçirmiştir. Osmangazi ve Gökmeydan mahalleri gösterilebilir. Bu bölge 1980’lere gelindiğinde de varlığını sürdürmektedir. Eskişehir’de konut alanları toplumsal yapının mekanda yansımasının bir örneğidir. ancak Eskişehir’i çevre yerleşmelere bağlayan karayolları boyunca da gelişmeler olmuştur. 1970’lerin başında.3 Planlı Kentsel Gelişme Alanları Eskişehir’in kent biçimi tek merkezli dairesel kentlerin gelişme modelinin ana özelliklerini taşımakla birlikte. Ankara karayolu üzerinde. kuzey yönünde bir yağ lekesi şeklinde büyümesini sürdürmüş. Bu evrim durağan bir konumda merkezin yıkılıp-yenilenmesi biçiminde değil. kentin gelişmesiyle birlikte kentsel rant hızla artmıştır. Ertuğrulgazi. Kent merkezinin kuzeye doğru kayması. Bu nedenle. kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinde gerçekleşmiştir. güneydeki ilk çekirdekten kuzeye doğru ilerlemesiyle olmuştur. Böylece.1. Eskişehir’i çevre yerleşmelere bağlayan yollar ve özellikle de kentin kuzeyinden geçen Ankara-İstanbul karayolu bağlantısı boyunca yapılaşma engellenememiştir. Kamu kuruluşları. zaman içinde merkez işlevlerinin yoğunlaştığı bölgelerin sürekli kayma göstererek. Eskişehir’in tarihsel gelişimi içinde konut alanlarının toplumsal farklılaşmaya göre ayrışması süreci. diğer büyüyen kentlerindeki kadar keskinleşmemiştir. kente özgü nedenlerle yavaş gelişmiştir. Doğudaki askeri bölgelerle. Yüksekliği tek kat ile üç kat arasında değişen çok küçük parsellere yerleşmiş bitişik düzen yapıların sıralandığı dar sokaklardan oluşan bu doku 235 . Kuzeybatı yönünde İstanbul Karayolu üstünde yer alan küçük sanayi sitesi ile güneydoğu yönünde Ankara Karayolu üstünde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’nin kentin gelişmesini etkilemesi ve kentin ilerde çizgisel bir gelişme göstermesi beklenebilir. batıdaki bölgeler arasında sıkışan kentin büyümesi. Sümer. merkezi aşağı yukarı Orduevi olan kesimdir. Bu dönemde de karayolları konut gelişimini beraberinde getirmiş. Alt ve üst gelir gruplarının konut alanlarında fiziksel ayrışması. ikincisi ise çayın güneyinde ona dik yer alan iki bölge birbirine Porsuk Çayının üstünden geçen Köprübaşı Caddesi çevresinde yoğunlaşan merkez işlevleri ile bağlanır. kooperatiflerce yapılan toplu konut türü gelişmelerin oluşturmasıdır. Birincisi Porsuk Çayının kuzeyinde ona koşut. kentsel hizmetlerin sağlanmasında önemli sorunlara yol açmıştır.1. Birinci omurga. Eskişehir’in kent merkezi tarihsel gelişimi boyunca. Bursa Caddesi ile Sivrihisar Caddesinin birleştiği. başta ulaşım olmak üzere .

modern merkez özellikleri ağır basar. yapılarda da görülür. mali kuruluşlar bu kesimde yer alır. konfeksiyoncular. her yönde uzanan caddeler boyunca giriş katları da yoğunluklarını sürdürür. modern merkezin yer aldığı Sivrihisar Caddesi’ne bağlayan sokaklarda da banka şubeleri ve bazı kamu kuruluşlarının büroları dikkati çekmektedir. hırdavatçılar. Bu caddeyi. iki yönde lüks mağazaların yoğunlaştığı. merkezin batısındaki üst gelir durumu konut alanlarına hizmet eden bir alt merkez niteliği kazanır. İki Eylül Caddesi. böcek ilacı vb. 236 .büyük ölçüde eski biçimiyle durmaktadır. daha çok alt-orta gelir gruplarının alışveriş ettiği bir alandır. Bağlar Caddesi üstündeki ticaret birimleri merkezden uzaklaştıkça. yedek parçacılar ve dayanıklı tüketim malları satan mağazalar çoğunluktadır. kuyumcular. lüks pastane ve lokantaların bulunduğu bir alandır. Kuzeye yönelen öteki caddeler üstünde de zemin katlarda ticaret birimleri vardır. Bu kesimde. üst gelir grubuna yönelik perakende ticaret yerleri ve özel doktor muayeneleri. Özellikle Orduevi çevresi. Bu uzantılar nitelik olarak birbirinden farklıdır. Demiryolunun kuzeyinde ise hayvan pazarı ve sanayi kuruluşları yer alır. Porsuk’un kuzeyinde kalan bölgede ise. ayakkabıcılar. Bölgede geleneksel merkez özelliklerini yansıtan bir olgu da. bileyiciler ve kunduracılar gibi tek bir etkinliğin toplandığı sokakların varlığıdır. Üst katlarda da büro kullanışları yer almaktadır. muhasebe ve mimarlık-mühendislik büroları çoğunluktadır. giriş katlarda daha çok günlük ve haftalık alışverişe yönelik ticaret birimleri çoğunluktadır. bu merkezin içinde çeşitli bölgeleri ayrıştırmak mümkündür. güneybatı yönünde sürerek. gerekse farklı gelir gruplarının talebinin karşılanması açısından yapılabilir. züccaciyeciler. toptan ve perakende bakkaliyeler ve kuyumcular çoğunluktadır. Caddenin kuzeybatı yönünde süren uzantısında ise. Cadde üstünde tek katlı küçük ve eski dükkanlarla 1930-1940’lardan kalma 3-4 katlı yapılar arasında 8 katlı yapılar da vardır. Ayrıca. Bu ayrıştırma gerek işlev. Lüks mağazaların ve büroların toplandığı iş hanları. Bu caddenin doğu yakasında. hitap ettiği gelir grubu değişerek. Bu yapı. gibi ürünlerin satıldığı dükkanlarda vardır. demiryoluna dek uzanır. Bu çok katlı yapıların giriş ve bodrum katlarında genellikle pasajlar yer alır. Hamamyolu ve bu yolun kuzeyinden ayrılan dar sokaklar boyunca toplanmıştır. Ancak. Eskişehir kenti 1990’lı yılların başında da tek merkezlilik özelliğini korumaktadır. Atatürk Caddesine ulaşır. Merkez işlevleri. Üst katlar da ise emlak. Buradaki yapılarda büyük ölçüde yenilenmiş ve kat yükseklikleri artmıştır. tarımsal faaliyet için gerekli hayvan yemi. Merkezin geleneksel özelliklerini koruyan kesimi. züccaciyeciler. avukat büroları yer alır. Bir geçiş bölgesi niteliğinde olan Köprübaşı Caddesinin çevresinde ise alt gelir gruplarının tüketimine yönelik giyim ve züccaciye mağazalarının yanında lüks mağazaları görmek mümkündür. Porsuk’un güneyindeki omurganın önemli bir bölümünde egemendir. Öbür kentlerde olduğu gibi Eskişehir’de de merkezin bu geleneksel kesimi. Güneydeki uzantılarda da çeşitlilik görülür. kent merkezinin omurgasını oluşturan bu bölgelerin dışında. Cadde üstünde yer alan bu birimler. Merkezin gelişimi son yıllarda da kuzey yönünde sürmüştür. Köprübaşı çevresinin geçiş bölgesi niteliği. dokumacılar. Sivrihisar Caddesi’nin doğu yönündeki uzantısı üstünde oto galerileri. dokumacılar.

Merkezin doğu çeperinde ise. Polat Sökmen tarafından hazırlanan palan halen yürürlükte olup uygulamada bir takım güçlüklerle karşılaşılmaktadır.Hamamyolu. planın ana özelliği kentin belli eksenler üstündeki koridorlar biçiminde gelişmesini önermesi ve bu koridorların ayrı niteliklerde olmasıdır. konutlarla işyerleri iç içedir. Çifteler OSB’si .5 Kentsel Yenileme Alanları Kentin ilk imar planı 1952 yılında hazırlanmıştır.1.1. planının öngörülerini fazlasıyla aşmış. OSB ve sanayi alnlarının seçiminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız Yönetmeliklerine göre hareket edilmektedir.6 Endüstri Alanları Yer Seçimi İl merkezinde 1972 yılından beri faaliyetini sürdüren OSB 4’ncü bölümüyle birlikte önemli bir sanayi merkezidir. 18 köy mahalleye dönüştürülmüştür. Kentin hızla gelişmesi sonucu 1970’lerde ikinci bir imar planı hazırlamak gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu parkın doğusunda Ankara Şosesi boyunca da ticaret birimleri vardır. 237 .2004 tarihindeki kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Parkın güneyinde Odunpazarı’nın girişinde ise bu bölgeye hizmet eden bir alt merkez oluşmuştur. Porsuk Çayı’nın hemen güneyinde geniş bir alanı küçük sanayi birimleri kaplamaktadır.1. Plan sanayi bölgelerinin değişimi için gerekli alanları belirlemiş. 1978’de 1/25000 nazım plan şeması hazırlanmıştır. Eskişehir İli Büyükşehir Belediyesi sınırları Valilik binası merkez kabul edilerek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartı ile yarıçapı 20 km olan Tapu Kadastro Müdürlüğü’nce hazırlanan haritanın daire sınırlarında ve içinde kalan Büyükşehir Belediyesi kapsamına giren köy tüzel kişiliği sona ererek. güneyde Yediler Parkı ile son bulmaktadır. daha önce de değinildiği gibi. Yunusemre Caddesi boyunca çeşitli etkinlikler yer alır. Planın temel kararı. Belediye Encümeninin 09. Bunun dışında Sivrihisar OSB’si . Daha sonra kentteki hızlı gelişme 1985 yılında yeniden bir imar planı hazırlanmasını gerekli kılmıştır. M.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk Nüfus şehir merkezinde yoğunlaşmıştır. maddesi gereği. kent planda çizilen sınırın dışına taşmıştır.08. M. M. Bu geçiş bölgesi demiryoluna kadar uzanır. konut alanları içinde geniş yeşil alanlar önermiş ve konut alanları için bitişik düzeni öngörmüştür.1. Merkezdeki nüfus yoğunluğu ilçelere ve köylere nazaran daha fazladır. Beylikova OSB’si yer seçimleri tamamlanmış kuruluş işlemleri devam etmektedir. Merkezin kuzeyinde. 1953’ten sonra ortaya çıkan gelişme.1. kentin ilerideki sosyo-ekonomik gelişiminin mekanı nasıl şekillendireceği göz önüne alınarak verilmiştir.1.

Bu tür evlerde haremlik selamlık ayrımı seyrek olarak görülür. Bu görünüşle geleneksel Eskişehir evlerinden ayrı bir özellik taşır. 1950 yıllarından sonra. M. Çatısı.2. Odunpazarı ve çevresi. bu tip bina örnekleridir. görüntüsünü tamamlayan antik evlerin konumu. yüksek kerpiç duvarlarla çevrilidir.1. yuvarlak alınlıklıdır.1. gömme dolapların kapakları. Bu evde tavanlar. Evlerin bahçeleri. Etnografya müzesi haline getirilmiştir. Odunpazarı’ndaki bu evlerin aralarında bulunan mahalle çeşmeleri hala işlevlerini sürdürmektedir. 1970 yılında. bazı yol yapımları sırasında (örneğin.1 Kırsal Yerleşme Deseni Eskişehir İli kırsal kesimi köy yerleşik ve dağınık alanlarından ibaret. Ancak bu ayrımın görüldüğü evlere örnek olarak Hacı Hüseyin Çavuş Evi. Odunpazarı semtinde Osmanlılardan günümüze miras kalan yapıların bir bölümü restore edilmiş fakat bir çoğu ilgisizlik yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. küçük meydanları ile özel görünümünü korumuştur. Bunun yanı sıra Kırım Savaşı’ndan sonra Eskişehir’e göç eden Tatarlar tarafından “Kırım Tipi Evler” yapılmıştır. Bu tip evin cephesinin ortasında.1. havası sağlıklı olan bu eski Türk şehri. dar sokakları. Bazı ocakların iki tarafında küçük raflar vardır. Köyün ihtiyacı çerçevesinde muhtarlıkların denetimi ile plansız gelişmektedir. Bu tip evler. En güzel örneklerinden birisi olan “Yeşil Efendi Evi”. Odunpazarı’ndaki eski Askerlik Şubesi. şeyh Şehabettin Caddesinin yapımı) bir çok eski evin yıkılmasına rağmen. yuvarlak ve demir parmaklıklı bir balkon bulunur. Eski Hükümet Binası. Genelde tavanın ortasında altıgen. Yeşiller Evi ve bitişiğindeki Sipahiler Evi’ni gösterebiliriz.7 Tarihi. yıllar boyu değişmemiş ve özelliklerini taşımıştır. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar Odunpazarı Evleri .1.2 Kırsal Alanlar M. Bazılarında kapalı fırın evi bulunur. Bunlara “Kedi Gözü”adı verilir. Kültürel. 238 . pencerelerde kafes yada kafes cumba kullanıldığını görmekteyiz. dörtgen köşe veya yuvarlak göbek bulunur. Bir de Eskişehir’de Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan “neoklasik” tipi ilk kagir resmi yapılar mevcuttur. ahşap işçiliğini sergilemektedir. Odunpazarında bu tür ahşap işçiliğine güzel örnek olarak Beyler Sokağı’nın köşesindeki “Celepcigil Evi”ni gösterebiliriz. çeşmeleri eski evleri. tamamen imar plansız alanlardır. Trafikten uzak. Alt katı dükkan olan bu evin 120-150 yıl önce yapıldığı tahmin edilmektedir. genelde iki katlıdır ve her iki katta bir sofanın etrafına sıralanmış dörder oda bulunmaktadır. Evlere dıştan baktığımızda canlı renklerle boyandığını. Ahşap işçiliğine örnek olarak da Çıkıllılar Evi ve Demirler Evi’ni gösterebiliriz. Eski Belediye. Genellikle evlerin üst katları sokağa doğru çıkmalıdır.M.

3. sırasıyla meslek lisesi. Ayrıntılı bilgiler R Sağlık ve Çevre başlığı altında verilmiştir M. kamuya ait alanlardan oluşan bir bant ile sınır koymaktadır. Osmangazi Üniversitesi ve bu üniversiteye bağlı 7 fakülte.1.3 BİNALAR VE YAPI ÇEŞİTLERİ M. 4 adet enstitü mevcut olup. Ancak bu bina. 1 adet konservatuar.1 Kamu Binaları Kentin en önemli yönetsel birimleri olan Valilik. Eskişehir İl Halk Kütüphanesine bağlı olan diğer kütüphanelerimiz ise sırayla şöyledir : 239 . İl merkezinde bulunmaktadır.M.3. Tablo M. 2 Yüksekokul. Atatürk Caddesinin batı yanını ise.3. Bunun dışında ilçelerde bulunan devlet hastaneleri ile ilin değişik semtlerinde sağlık ocakları bulunmaktadır.3 Hastaneler ve Sağlık Tesisleri Hastaneler il merkezinde konumlanmıştır. M. 2 Meslek Yüksek Okulu ve 4 Enstitüde toplam öğrenci sayısı da 14011’dir. adliye.3. M.2. İlimiz merkezinde Yurtkur’a bağlı 3 adet yurtta toplam 6068 öğrenci barınmaktadır. M.1 Milli Eğitim Bağlı Okul ve Öğrenci Sayıları Merkez Okul Sayısı Öğrenci Sayısı İlçeler Okul Sayısı 125 30 155 Öğrenci Sayısı 16248 3838 20086 Toplam Okul Sayısı 252 69 321 Toplam Öğrenci Sayısı 83728 32557 11685 İlköğretim 127 67480 Ortaöğretim 39 28719 Toplam 166 96199 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2004 İlimiz sınırları içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere iki üniversite bulunmaktadır.2. Valilik dışındaki öbür kamu kuruluşları ile birlikte merkezin batısına.2 ALTYAPI Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler “Ulaşım ve Altyapı” başlığı altında incelenmiştir. Arazi Mülkiyeti Kırsal alan planlanmasında arazi mülkiyeti hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır. örgün eğitimde toplam 25969 öğrenci bulunmaktadır. Bu bölge.Anadolu Üniversitesi’ne bağlı biri açıköğretim fakültesi olmak üzere 10 adet fakülte.4 Sosyal ve Kültürel Tesisler Kütüphaneler . spor salonu ve Hava Kuvvetleri Hastanesi kaplamaktadır.2 Okullar İlimiz sınırları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve öğrenci sayıları aşağıya çıkarılmıştır. İl Halk Kütüphanesi 1968 yılında bakanlıkça inşa edilen modern bir binadır. belediye binaları kent merkezindedir. kütüphane hizmetlerinin gelişmesiyle ve artan nüfusa oranla İlimize yetmez bir duruma gelmiştir. M. 9 yüksek öğretim.

Merkezdekiler ; - Dumlupınar Çocuk Kütüphanesi - Atatürk Çocuk Kütüphanesi - Namık Kemal Çocuk Kütüphanesi - Muzaffer Tokay Çocuk Kütüphanesi - Ünal Çocuk Kütüphanesi - Yenikent Çocuk Kütüphanesi - Malhatun Halk Kütüphanesi - Osmangazi Halk ve Çocuk Kütüphanesi (Bölge Cilt Atölyesi) İlçelerdeki Kütüphaneler ;
Kaymaz Bucağı Halk Kütüphanesi Sivrihisar Halk Kütüphanesi Seyitgazi Halk Kütüphanesi Çifteler Halk Kütüphanesi Mahmudiye Halk Kütüphanesi Mihalıççık Halk Kütüphanesi İnönü Halk Kütüphanesi Alpu Halk Kütüphanesi

Sanat Çalışmaları ;
Anadolu Üniversitesi’nin konservatuar Bölümü’nde, Klasik Türk Müziği, Klasik Batı Müziği, Halk Eğitim Merkezinde Hüseyin Erbay yönetimde Türk Sanat Müziği, Ahmet Kızılok yönetiminde ise Türk Halk Müziği çalışmaları yapılmaktadır. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. Bu galeride her 15 günde bir resim sergisi açılmaktadır. Bir yıl öncesinden program hazırlanmaktadır. Bunun dışında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Galerisi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde sergi açılabilir. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergi açılabilir. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergiler dışında resim, fotoğraf, seramik ve dokuma kursları da verilmektedir. Kütahya yolu üzerinde fuar alanında Kültür Bakanlığı tarafından projelendirilmiş olan, “Kültür Merkezi”nin inşaatına 1994 yılında başlanmıştır. Bu merkezde 650 kişilik bir tiyatro salonu, 250 kişilik bir toplantı salonu ve çeşitli sergi salonları ile atölyeler bulunacaktır. İnşaatı halen devam etmektedir. İlimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda senfoni orkestrası konserleri, tiyatro ve opera etkinlikleri 2004 yılı başından itibaren devam etmektedir.

Sinemalar ;
- Kılıçoğlu Sineması - Arı Sineması - AFM (Migros)

240

Tiyatrolar ;
Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri ile Halk eğitim Merkezi, tiyatro çalışmaları yürütmektedir. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Haller Gençlik Merkezinde bulunan Tepebaşı Sahnesi ve İkieylül Caddesi’nde yer alan Turgut Özakman Sahnesi’nde yıl boyunca çeşitli oyunlar sergilenmektedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi gençleri bir araya gelerek “Eskişehir Tiyatro Kumpanyasını” kurmuşlardır. Yedi Cüceler tiyatro grubu da Odunpazarı Belediyesi Başkanlığı himayesinde oyunlar sergilemektedir. “Eskişehir Sizin Sahne Oyuncuları” ve Gençlik Spor Müdürlüğü’nün Gençlik Merkezi Tiyatro grubu ise her yıl birkaç oyun hazırlayan amatör tiyatro gruplarıdır. Ayrıca Kültür Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatrosu, yurt içi turnelerinde ilimize gelerek temsiller vermektedir.

M.3.5 Endüstriyel Yapılar
Endüstriyel tesislerin yerleri hakkında bilgi Sanayi ve Teknoloji konu başlığı altında incelenmiştir.

M.3.6 Göçer ve Hareketli Barınaklar
İlimizde göçer barınaklara örnek olarak şeker pancarı için kampanya döneminde gelen geçici işçilerin kurdukları çadırlardır. Eskişehir Merkez, Alpu ve Çifteler İlçesi ve Mihallıçcık Yunusemre sınırlarında ağırlıklı olmak üzere il genelinde toplu olarak oluşturulan tuvalet ve su ihtiyacı karşılanmış sahalarda barınmaktadırlar.

M.3.7 Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Binalar
Sıcaksu kaynaklarının bulunduğu, merkezi yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kaplıcalar ve oteller yer almaktadır. Bu oteller Mihalgazi ilçesi sınırları içersindeki Özel İdare ve Ilıca Belediyesine ait 2 otel ile Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar köyünde 1 adet otel bulunmaktadır. Şehir merkezinde doğal sıcak sulu oteller dahil olmak üzere estetik açıdan doğal yapıya uyum sağlamamaktadır.

M.3.8 Bürolar Dükkanlar
“Planlı Kentsel Gelişme Alanları” konu başlığı altında incelenmiştir.

M.3.9 Kırsal Alanda Yapılaşma
Eskişehir kırsalında yapılaşma geleneksek köy yapılanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal alanda hayvancılık ve ekim için gerekli ekipmanın muhafaza edilecek şekilde planlanmış avlulu ve ahırlı olan evler karşımıza çıkmaktadır. Modern çağın gerekliliği köylere kadar ulaşmış, köylerde yol, su, elektrik ve telefon ağı ile donatılmıştır. Yapılan yapılar özellikle taş, tuğla, kerpiçtir. Ancak son zamanlarda köylerimizde betonarme yapılara rastlamaktadır. 241

M.3.10 Yerel Mimari Özellikler
Odunpazarı Evleri (M.1.1.7) başlığı altında incelenmiştir.

M.3.11 Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller
Binalarda ağaç aksamı, tuğla, kerpiç, kiremit ve toprak ürünleri ile mermer kullanılmaktadır.

M.4 SOSYO-EKONOMİK YAPI M.4.1 Göçler TABLO M.2 1985-1990 Arasında İçe Göç, Dışa Göç, Net Göç Ve Net Göç Hızı
İçe göç Toplam göç içindeki pay, ‰ 1990 nüfusu içindeki pay, ‰ Dışa göç Toplam göç içindeki pay, ‰ 1990 nüfusu içindeki pay, ‰ Net göç (1) Net göç hızı, ‰ (2) (1) Türkiye toplamında iç göç dış göçe eşittir. (2) 1990 nüfusu esas alınarak yapılmıştır. Türkiye 4 065 173 1 000 80 4 065 173 1 000 80 İç Anadolu 671 609 165 75 821 715 202 92 -150 106 -17 Eskişehir 53 563 13 91 47 053 12 80 6 510 11

M.4.2 Göçebe İşçiler
Göçebe işçiler genelde tarım ve inşaat sektöründe çalışmaktadırlar. Tarım sektöründe çalışanlar seyyar kurdukları çadırlarda, inşaat sektöründe çalışanlar ise yaptıkları inşatlarda ve otellerde barınmaktadırlar.

M.4.3 Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı
Nisan 1999’a ait Hazine’ye ait tahsisli ve iratlı mallar aşağıda verilmiştir.

TABLO M.3 Hazineye Ait Tahsisat Mallar
TAHSİSLİ İRATLI TOPLAM MERKEZ İLÇELER MERKEZ İLÇELER MERKEZ İLÇELER 1192 Adet 1284 Adet 6346 Adet 24096 Adet 7538 Adet 25380 Adet 600.143.240,30 m² 367.048.346,50 m² 37.734.483,26 m² 814.116.371,50 m² 637.877.723,56 m² 1.181.164.718,00 m²

M.4.4 Konut Yapım Süreçleri
Kooperatifler, Büyükşehir Belediye Başkanlığının toplu konut projeleri ve yap-satçılar ve bireysel mesken inşaatları ile kentteki konut ihtiyacını karşılanmaktadır.

M.4.5 Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri
Eskişehir Tepebaşı semtinde 1 nolu gecekondu bölgesinde önleme çalışmaları tamamlanarak bu bölgede gecekondu sorunu ortadan kalkmıştır. Çankaya Mahallesindeki 3 nolu gecekondu bölgesi önleme çalışmaları yapılmıştır 242

M.5 Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri
Binalarda ısı ve ses izolasyonu için ilgili yönetmelikler geçerlidir.

M.5.1 Binalarda Ses İzolasyonu
İnsanları olumsuz etkileyen gürültü kaynaklarından bazıları yaşadıkları veya çalıştıkları yapıların içinde yer almaktadır. Yüksek düzeyli konuşma sesleri, adım sesleri ve diğer darbe gürültüleri, elektronik olarak yükseltilmiş müzik, radyo, TV sesleri, her türlü ev aletlerinin sesleri, sıhhi tesisat ve havalandırma tesisatı ile ilişkili ticarethane büro vb. gürültüsü, tesisat dairesi ( brülör, hidrofor vb. gürültüleri), ortak servis alanları (merdiven,asansör) bina ve konut ile ilişkili atölye, tamirhane ve imalathaneler bina içinde gürültü rahatsızlığı veren gürültü kaynaklarıdır. Binalarda gürültü sorununun önlenmesi için alınabilecek önlemler şöyle sıralanabilir; - Mevzi imar planlarının uygun biçimde yapılması; bina kütlelerinin yerleştirilmesi, gürültü kaynaklarına bağlı olarak yönlendirilmesi ve biçimlendirilmesi, toplu olarak planlanacak yerleşim birimlerinin de gürültü kaynağı durumunda olabilecek yapıların, gürültüye duyarlı ve yarı duyarlı mekan ve yapı bloklarından uzak olarak yerleştirilmesi ve ses yalıtım önlemi alınarak projelendirilmesi, - Gürültüye duyarlı mekanların dış çevre gürültüsünden ve yapı içindeki kaynak hacimlerinden uzağa yerleştirilmesi, tampon mekanlarının (depolar, mutfak, sirkülasyon alanları vb. servis alanları gibi) bırakılması, - Yapıda iç yapı elemanlarının yeterli ses yalıtımına sahip olacak biçimde tasarlanması, - İç Akustik yutuculuğunun arttırılması, hacim içinde ses perdeleri ve hücreler kaynağının uygun montajı ve yapının diğer bölümlerine ses iletim yollarının kesilmesi gibi önlemler alınabilir. Ülkemizde gürültü kontrolünün mevzuat kapsamına girmesi, 1984’de Çevre Kanunu ile gerçekleşmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 2. maddesi, gürültü kirliliğini çevre kirliliği kapsamına almıştır. Yasanın 14. maddesi ise “Gürültü” başlığı altında “kişilerin huzur ve sükunu beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır.” İbaresi yer alır. “Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır” hükmü getirilmiştir.

M.5.2 Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları
Eskişehir havaalanları mania planı 1/50000 ölçekte verilmiştir. Bu planda havaalanları çevresindeki binaların yüksekliklerinin olması gereken değerleri gösterilmiştir.

243

ŞEKİL M.2 Eskişehir Havaalanları Mania Planları

244

M.5.3 Ticari ve Endüstriyel Gürültü
Toplu olarak planlanacak yerleşim birimlerinde gürültü kaynağı durumunda olan ticaret alanları, açık pazar yerleri vb. gürültüye duyarlı olan konutlar, sakin çalışma yerleri otel yatak blokları, okul derslik ve kitaplıkları, konferans salonları, konser ve kongre merkezleri, hastanelerdeki hasta odaları, dinlenme ve bekleme odaları, ameliyat haneler gibi gürültüye duyarlı ve orta duyarlı mekan ve yapı bloklarından uzak olarak yerleştirilip, ses yalıtım önlemleri alınarak projelendirilerek gürültü kirliliği önlenebilir. Makine ve donatımın yeri, bakımı ve kullanımına ilişkin önlemler kullanılabilir. Titreşim kuvvetleri için strüktürel açıdan yeterli destek sağlamak metal yüzeylerde sönümlendirici kaplama yapmak darbe güçlerinin etkisini azaltmak, hava kanallarında ses yutucu astarlama ve giydirme yapmak, hava kanalları branşman ve dirseklerde türbülansın önlenmesi, hava çıkış ve emiş hızlarını ayarlamak, özel ses yutucu hava hücreleri yapmak tabanlarda vibrasyon yalıtımı yapmak hareketli veya sabit gürültü perdeleri veya kapalı hücreler kullanmak, yıpranmış veya bakımsız makineleri onarmak araçların çalışma zaman ve sürelerini değiştirmek gibi önlemler alınabilir. Endüstri yapılarına ve kaynağın yer aldığı mekana ilişkin önlemler ise şöyle sıralanabilir; Makine ve araçların yapı içinde ve dışında uygun konuşlandırılması ve montajı yapılabilir. Yapının endüstri alanı içinde uygun konuşlandırılması sağlanabilir. Endüstri yapısının uygun biçimlendirilmesi ve konstrüksiyon seçimi yapılabilir. Fabrika mahallinde ses yutucular artırılabilir. Yapının dış duvar açıklıklarının uygun yerleştirilmesi gerçekleştirilip donatımın yapı strüktürü ile doğrudan teması kesilebilir. Yapı elemanlarında istenilen ses yalıtımı sağlanabilir. Bu alanların çevresinde gürültüyü önlemek için tampon bölgeler, materyal kullanılıp uygun ağaçlandırma gerçekleştirilebilir.

M.5.4 Kentsel Atıklar
Eskişehir ili nufusu şehir merkezinde yoğunlaşmış, bunun sonucu atık sorunuda merkezde ön plana çıkmıştır. Evsel kökenli atıklar 2 adet alt belediye veya yetkisini devrettiği kuruluşlarca toplanıp Seyitgazi yolu üzerindeki çöp depolama sahasında vahşi olarak depolanmaktadır.

M.6 NÜFUS M.6.1 Nüfusun Yıllara Göre Değişimi
Tablo M.4’de yıllar itibariyle şehir ve köy nüfusu oranı ve yıllık artış hızları verilmiştir.

245

84 37.08 40.22 33.88 30.58 26.13 52.26 37.58 31.62 32.60 22.70 28.05 39.11 9.32 15.98 17.49 21.27 50.59 24.31 21.28 63.27 14.29 9.4 YILLARA GÖRE ŞEHİR-KÖY NÜFUSU ORANI ve YILLIK ARTIŞ HIZI SAYIM YILI T 1927 1935 1940 1945 1950 (1) 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 154195 183205 206794 244251 276164 323511 368827 415101 459367 495097 543802 597397 641057 706009 TOPLAM E 74583 90741 103378 126367 141759 165566 189790 210949 231671 254173 275608 301562 321928 352264 K 79612 92464 103416 117884 134405 157945 179037 204152 227696 240924 268194 295835 319129 353745 T 41327 56730 70894 90593 100724 138314 176360 200332 245905 292110 343923 404236 477436 557028 ŞEHİR NÜFUSU E 20944 28854 37448 49494 54314 73602 93227 104433 127441 153784 176753 205603 240681 277358 K 20383 27876 33446 41099 46410 64712 83133 95899 118464 138326 167170 198633 236755 279670 T 112868 126475 135900 153658 175440 185197 192467 214749 213462 202987 199879 193161 163621 148918 KÖY NÜFUSU E 53639 61887 65930 76873 87445 91964 96563 106516 104230 100389 98855 95959 81247 74906 K 59229 64588 69970 76785 87995 93233 95904 108253 109232 102598 101024 97202 82374 74075 T – 21.16 22.14 36.78 41.56 31.44 21.05 27. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 246 .43 25.51 26.10 22.19 49.71 39.78 66.55 24.19 18.TABLO M.39 44.82 42.20 TOPLAM E – 24.74 18.04 26.61 K – YILLIK NÜFUS ARTIŞ H ŞEHİR T – E – K – 18.60 26.66 19.77 18.29 34.51 35.29 40.00 13.16 33.83 40.07 48.45 32.43 55.11 13.20 32.57 39.64 20.34 (1) 1950 cinsiyet verileri 1945 ve 1955 yılı cinsiyet oranlarından tahmin edilmiştir.07 8.22 23.99 11.79 14.65 26.21 18.31 60.24 34.25 25.99 31.00 27.14 18.49 31.22 15.49 47.23 21.80 14.29 24.54 16.

TABLO M. Cinsiyet Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılım N Ü F U S .5 Nüfusun Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı YAŞ GRUBU 0-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Bilinmeyen Devlet İstatistik Enstitüsü ERKEK KADIN 26507 25473 31830 30267 34557 33226 33604 32942 28065 29655 28681 28278 25890 24594 23460 22150 19182 18683 15755 15436 14270 14744 13578 13408 10946 11911 6972 7274 3327 4219 3077 3656 1433 2028 665 1110 129 75 Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 TOPLAM 51980 62097 67783 66546 57720 56959 50484 45610 37865 31191 29014 26986 22857 14246 7546 6733 3461 1775 204 GRAFİK M. C İN S İY E T V E Y A Ş G R U P L A R IN A G Ö R E D A Ğ IL IM 80000 70000 60000 KİŞİ SAYISI 50000 40000 30000 20000 10000 0 004 05 -0 9 10 -1 4 15 -1 9 20 -2 4 25 -2 9 30 -3 4 35 -3 9 40 -4 4 45 -4 9 50 -5 4 55 -5 9 60 -6 4 65 -6 9 70 -7 4 75 -7 9 80 -8 4 85 + Top lam Erkek Kadın YAŞ GRUPLARI Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 Grafikten de anlaşılacağı gibi Eskişehir’de nüfusun çok genç olduğu görülmektedir. 247 .2 NÜFUSUN CİNSİYET VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI 1990 nüfus sayımına göre yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus dağılımı Tablo M.5’te verilmiştir.6.1 Nüfus.

7’de verilmiştir.3 İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 2000 Nüfus sayımına göre şehir ve köy nüfusları aşağıdaki gibidir.7 Eskişehir İli Sayım Sonuçları (22 Ekim 2000) ESKİŞEHİR (Merkez) ALPU BEYLİKOVA ÇİFTELER GÜNYÜZÜ HAN İNÖNÜ MAHMUDİYE MİHALGAZİ MİHALIÇCIK SARICAKAYA SEYİTGAZİ SİVRİHİSAR 519602 16.508 3.6 Şehir Ve Köy Nüfusları İle Yüzölçümü Ve Nüfus Yoğunluğu Köyler Yüzölçümü (km²) Nüfusu Toplam 706009 557028 148981 13842 Merkez İlçe 519602 482793 36809 2664 Alpu 16727 5708 11019 886 Beylikova 10506 5420 5086 450 Çifteler 18545 11883 6662 794 Günyüzü 16508 4737 11771 1396 Han 3681 2050 1631 250 İnönü 9331 5180 4151 341 Mahmudiye 10132 5141 4991 678 Mihalgazi 14029 7613 6416 131 Mihalıçcık 18696 4706 13990 1837 Sarıcakaya 14968 7942 7026 375 Seyitgazi 21701 3281 18420 1494 Sivrihisar 31583 10574 21009 2546 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 İlçeler Toplam Merkez Nüfusu Nüfus yoğunluğu 51 195 19 23 23 12 15 27 15 107 10 40 15 12 22 Ekim 2000 yılı Eskişehir İli sayım sonuçları Tablo M.331 10.681 9.583 248 .968 21.132 14.727 10.701 31.696 14. TABLO M.506 18. TABLO M.6.M.029 18.545 16.

80 641.6 Turizm ve Seyahat Elde mevcut sağlıklı veri bulunmamaktadır.M.794 24. M.Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü Verileri (2004) 249 .DİE Bölge Müdürlüğü Verileri (1990-2002) 5.802 18.55 206.27 495.Yurt-Kur Bölge Müdürlüğü Verileri 4.057 14.367 20.6. KAYNAKÇA : 1.77 597.097 14.22 244. M.98 543.5 Yer Değiştirme Olayları Elde mevcut sağlıklı veri bulunmamaktadır.207 adet kayıtlı işsiz bulunmaktadır.22 415.4 Nüfus Değişim Oranı TABLO M.6.101 23.64 459.6.251 33.205 21.6.56 323.511 31.Anadolu Üniversitesi Verileri (2004) 2.009 9.20 Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2002 M.164 24.827 26.397 18.29 276.65 368.Osmangazi Üniversitesi Verileri (2004) 3.11 706.195 183.8 Eskişehir’de Sayım Yıllarına Göre Nüfus Ve Yıllık Artış Oranı YILLAR 1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı NÜFUS YILLIK ARTIŞ ORANI ‰ 154.7 İşsizlik İlimizde 2004 yılı sonu itibarı ile toplam 21.

0 5.2 Eskişehir İlinde 2000 Yılında Toplanan Çöp Miktarı ODUNPAZARI BELEDİYESİ (TON) 230 7 000 84 000 TEPEBAŞI BELEDİYESİ (TON) 180 5500 66000 TÜM ŞEHİR GENELİNDE (TON) 410 12 500 150000 GÜNLÜK AYLIK YILLIK Kış aylarında Odunpazarı Belediyesi’nce toplanan aylık çöp miktarı kül ve cüruf dolayısıyla 8000 ton.2 TEHLİKELİ VE ZARARLI ATIKLAR İlimiz genelindeki toplam 393 faaliyetten Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sektörel bazda tehlikeli atık üretmesi muhtemel sanayi kuruluşlarına yönetmelik eki beyan formları yazı ile dağıtılarak Aralık 2002 ayı itibariyle Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. madeni yağ. solventlerle karışık yağ oluşturan oto servis istasyonları.0 3.15 TABLO N. Tablo N.7 0.(N) ATIKLAR N. N.4 10. Türkiye genelinde tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili İzmit İlindeki İZAYDAŞ’a ait bertaraf tesisine ruhsat verilmesi ile tehlikeli atıkların daha düzenli bertarafına başlanmıştır.9 6. 2004 yılı içerisinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek 5 ve Ek 6 da “Özel İşleme Tabi Atıklar” kapsamında yer alan faaliyetleri sonucu hidrolik yağ.3 0. bakım 250 . Tepebaşı Belediyesi tarafından toplanan çöp miktarı ise 7500 ton olarak değişmektedir. motor yağı.6 3.7 6.1 Katı Atıkların Fiziksel Bileşimi Madde Gıda Kül Kağıt Naylon Bez Cam Pet Şişe+Sert Plastik Hafriyat Sünger Tahta (%) Yüzde Oran 44. metal kesme yağı. İlimiz genelinde 51 adet tehlikeli atık üreten faaliyet mevcut olup.1 EVSEL ATIKLAR Günümüzde nüfusu 500 000’i aşan Eskişehir kent merkezinde evsel katı atıkların toplanması ve deponi alanına nakli 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası uyarınca Odunpazarı ve Tepebaşı Belde Belediyelerince belirlenen özel firmalar tarafından yapılmaktadır.8 15.

tehlikeli atık özelliğindeki çamurların bertarafları sağlanmıştır. Tehlikeli Atık Listesi Atık Kodu 0815 0806 0901 0902 0615 0615 1201 1704 1704 Atıklar Kontamine bez.Ş.3 Ford Otosan San.46 15. Eren Ticaret -İbrahim Zengin. İlimiz Merkezde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor A. Bakanlığımız ÇEKÖK Genel Müdürlüğünün 12.9 0. deri önlükler. Kudret Metal İzabe Tesislerine (1 araç) Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi verilmiştir.3 Satın AlanFirma Birimi Ünvanı ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl kg/ay ton/yıl İZAYDAŞ Engin Petrol Engin Petrol İstanbul Beld.A.2 24.(1 araç).’ne. TABLO N. Atık yağ Arıtmadan çıkan atık yağ Arıtmadan çıkan atık yağ Atık Aseton Atık Tiner Boya Çamuru ve Atıkları Taşlama Çamuru Kimy. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına ait 2002 yılı atık miktarları aşağıda verilmiştir. fırça filtre kağıtları vb. Art. Eldiven. İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ Faaliyet Konusu Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık yağ geri kazanımı Atık yağ geri kazanımı Belediyenin atık bertarafı Solvent ve boya geri kazanımı Solvent ve boya geri kazanımı Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2004 TUSAŞ Motor San. pil.86 8.Ş. zımparalar. ve I. Çamuru (Kek) Toplam Miktar 2.’nin üretimi sonucu metal talaşları UTICA ALLOYS Firmasına ham madde olarak satılmaktadır..(2 araç). 251 . Tic. çözücü. İnönü İlçesinde faaliyetini sürdüren Ford Otosan A. akü gibi 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan ve tehlikeli özellik taşıyan.2001 tarih ve 22387 sayılı 2001/9 nolu genelgeleri doğrultusunda İlimizde arıtma tesisi bulunan 16 adet sanayi kuruluşu ve Büyükşehir Belediyesi atıksu arıtma tesisine ait arıtma çamurlarının tehlikeli özellik taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesine ilişkin analizleri yönetmeliğin Ek-11 A’daki tüm parametreleri kapsayacak şekilde Ek 11-B’deki analiz yöntemlerine uygun yaptırılmış.Ş.58 9. A. İlimizde kullanılan akülerden kurşun üretimi yapan 2 adet izabe tesisi bulunmaktadır. geçici depolanmaları ve nihai bertarafları ile ilgili bilgi ve geri kazanım tesisleri listesi verilerek atıkların geri kazanılması uygulamasına geçilmiştir. Bakanlığımızın atık yağ.28 8.3 121.86 7. geri kazanan yada yeniden kullanan tesislerin lisanslandırılmasını isteyen genelgeleri doğrultusunda her iki tesisin Bakanlığa müracaatları sağlanmış ve Bakanlığımızca 2 adedine geri kazanım tesisi lisans belgesi verilmiştir. atıkları işleyen. Şti. Ltd. Tic.04.atölyeleri olmak üzere toplam 25 iş yerine atık beyan formu dağıtılarak bu yağların kullanımı. İlimizde Tehlikeli Atık Taşımacılığı için Çıldırlar Metal İzabe San.Ş.

Tehlikeli Atık Listesi Satın AlanFirma Birimi ton/yıl ton/yıl lt/yıl ton/yıl Ünvanı Engin Petrol İZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ Faaliyet Konusu Atık yağ geri kazanımı Atık bertarafı Atık bertarafı Atık bertarafı Atık Kodu 0902 1703 1713 Atıklar Toplam Miktar 18. 0815 kimyasal kutular İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2003 TABLO N.1 2.Ş.2 0.4 TUSAŞ Motor San. A.3 960 1.TABLO N.5 Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Atık Listesi Tık Kodu 1801 1203 Atıklar Arıtma Çamuru Boya Çamuru Toplam Miktar 6.58 2.4 Satın AlanFirma Birimi Ünvanı ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl ton/yıl İZAYDAŞ ÇİNKANLAR ÇİNKANLAR ÇİNKANLAR ÇİNKANLAR Faaliyet Konusu Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık ve artıkları arıtma yakma ve değerlendirme Atık yağ geri kazanımı Atık yağ geri kazanımı Atık yağ geri kazanımı 0802 Atık yağ 0603 Solvent 0203 Atık Tiner İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2003 252 .5 Atık Yağ Arıtma Çamuru Atık Kimyasal Kontamine bezler.5 7.4 47.

6 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Olan İşletmeler Tarafından 2002 Yılında Bertaraf Edilen Tehlikeli Atık Miktarları İŞLETMENİN ADI ATIK TÜRLERİ Ford Otomotiv San.Tic.Mad.Tic. Miktarı Bertaraf Şekli Tusaş Motor San.3 İZAYDAŞ 0.Ş.TABLO N. İZAYDAŞ Çinkanlar Kim. A.4 6.Ş.8 100 10 İZAYDAŞ Engin Petrol İZAYDAŞ İZAYDAŞ 1.Tic. eldiven.84 - İZAYDAŞ Engin Petrol - 24.Tic. Ş.58 - İZAYDAŞ Engin Petrol - 47. Kompresör işletmesi Miktarı Bertaraf Şekli Kontamine bez. zımparalar vb.1 - İZAYDAŞ Engin Petrol - Atık Tiner (ton/yıl) Boya Çamuru ve atıkları (ton/yıl) Taşlama Çamuru (ton/yıl) Arıtma Çamuru (ton/yıl) 1 15 6 7 ÎZAYDAŞ İZAYDAŞ İZAYDAŞ ÎZAYDAŞ 2. Buzdolabı Fabrikası Miktarı Bertaraf Şekli Arçelik A. - 6.5 - Çinkanlar Kim. A.25 ÎZAYDAŞ İZAYDAŞ Solvent (ton/yıl) Atık Kimyasal (it/yıl) - - 960 İZAYDAŞ 7.Mad.5 18. Çinkanlar Kim. (ton/yıl) Atık Yağ (ton/yıl) Atık Pil (ton/yıl) Atık Aseton (ton/yıl) 30 155.2 - - - - - 253 .4 2.940 13.08 19.S.Mad. Miktarı Bertaraf Şekli Hava ikmal Bakım Merkezi Komutanlığı Miktarı Bertaraf Şekli ArcelikA. Çinkanlar Kim.Mad.46 133.1 19.25 İZAYDAŞ 0.

N.3 ÖZEL ATIKLAR N.3.1 Tıbbi Atıkları
Bakanlığımızca Büyükşehir Belediye Başkanlığına hibe edilen ve Çevre Koruma Vakfınca Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak karoser yaptırılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına teslim edilen Tıbbi Atık taşıma aracı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tıbbi atıklar; tıbbi atık üreticisi yatak sayısı 20’nin üstünde olan 9 Hastane, 1 Özel Hemodiyaliz Merkezi ,1 Organ Nakli Vakfında usulüne uygun olarak toplanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir. Tıbbi atık toplama aracı ile tıbbi atıklar 2000 Ekim ayında usulüne uygun olarak toplanmaya başlanmış olup Tablo N.7’de 2004 yılı sonu itibarı ile toplanan tıbbi atıklara ilişkin bilgiler verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılı itibari ile toplanan günlük tibbi atık miktarı 1,5 ton olup, belediye çöp döküm alanında ayrılan yere açılan çukurlarda üzerleri kireçlenip gömülmek suretiyle bertaraf edilmektedir. Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık yakma tesisi kurmayı planlamaktadır.

N.3.2 Atık Yağlar
Bu tür atıklar genelde sanayi bölgelerinde görülmektedir. % 10 oranında geri kazanımı sağlanabilen yanık yağlar, kanalizasyona bırakılarak suyu, yakılarak havayı, boş araziye bırakılarak ise toprağı kirletmektedir. Atık yağ üreticisi konumunda olan sanayi kuruluşu ve servis istasyonlarına “Atık Yağ Beyan Formu”dağıtılmıştır. Atık yağların düzenli toplanarak bertaraf edilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Atık yağların geri kazanımıyla ilgili veriler Tablo N.3,4,5’te verilmektedir.

N.3.3 Pil ve Aküler
İl genelinde 1998 ,1999 ve 2000 yıllarında pil toplama kampanyaları düzenlenmiş, ancak sürekli ayrı toplanıp geri kazanımı yapılamamıştır. Hurda aküler toplanarak ilde mevcut kurşun izabe tesisinde kurşun,plastik kısımları geri kazanılmaktadır.

N.3.4 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller
Bu konuda sağlıklı bir bilgi bulunmamaktadır.

N.3.5 Tarama Çamurları
Porsuk Çayı yatağı ile diğer yüzeysel suların dere yatakları belli peryotlarla DSİ tarafından yatak temizliği şeklinde yapılmakta, ancak geri kazanımı ile ilgili bir işlem yapılmamaktadır.

N.3.6 Elektrik ve Elektronik Atıklar
Kullanım sonucu oluşan bu tür atıklar (kablo artıkları) hurdacılar tarafından alınarak bertaraf edilmektedir.

254

TABLO N.7 Eskişehir İlinde 2004 Yılında Denetlenen Sağlık Kuruluşlarının Bazı Alt Başlıklar Altında Değerlendirilmesi
Ünite İğne Uçları İçinde Atık vb. Ayrı Toplama Toplanması Aracı + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ünitedeki Atık Toplama İflemi-Kişi Sayısı Temizlik 2 Temizlik 2 Temizlik 2 Kendi 2 Temizlik 30 Temizlik 1 Temizlik Kendi 9 Kendi 3 Kendi 3 Tıbbi Atık Konusunda Hizmet içi Eğitim + + + + + + + + + +

SAĞLIK KURULUŞUNUN ADI

Ayrı Toplama İşlemi

Aracın Yönetmeliğe Uygunluğa

Özel Atık Taşıma Kıyafeti

Geçici Atık Konteyner Deposu

Tıbbi Atık Miktarı (Kg/gün)

Eskişehir Devlet Hastanesi Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi SSK Eskişehir Bölge Hastanesi SSK Doğumevi ve Kadın Hast.Hastanesi Osmangazi Ünİv. Tıp Fakültesi Anadolu Üniversitesi Hastanesi Çifteler Devlet Hastanesi Eskişehir Hava Hastanesi Özel Yaşam Diyaliz Merkezi Sivrihisar Devlet Hastanesi

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ -

+ + + + + + + + + +

63,7 7,5 75 300 346 25 10 25 60 10

255

N.3.6 Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar
Kaza yapmış ve kullanılamaz hale gelmiş araçlar için genelde bir yer olmamakla birlikte gümrük depolarında muhafaza edildikleri görülmektedir.

N.4 DİĞER ATIKLAR N.4.1 Radyoaktif Atıklar
İlimizde radyoaktif atık oluşturan tesis bulunmamaktadır.

N.4.2 Hayvan Kadavraları
Konuyla ilgili sağlıklı bir bilgi bulunmamaktadır

N.4.3 Mezbaha Atıkları
İlimiz Merkez Muttalıp yolu üzerinde faaliyetini sürdüren Eskar Et Kombinasında oluşan bu tür atıklar geri kazanılmaya çalışılmakta, artan kısımlar Belediye çöp depolama sahasına atılmaktadır.

N.5 ATIK YÖNETİMİ
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre katı atıkların büyükşehirlerde alt belediyelerce veya yetki devrettikleri kişilerce toplanması ve taşınması yapılmakta, ancak atıkların düzenli depolanmasına yönelik bertaraf işleminden sorumlu Büyükşehir Belediyesince düzenli depolama yapılamamaktadır. Bu da sağlıklı bir atık yönetimi oluşmasını engellemektedir.

N.6 KATI ATIKLARIN MİKTAR VE KOMPOZİSYONU
Tablo N.1 ve N.2’de verilmiştir.

N.7 KATI ATIKLARIN BİRİKTİRİLMESİ, TOPLANMASI, TAŞINMASI VE TRANSFER İSTASYONLARI
İl merkezinde Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri bölgelerinde belirlenen caddelerde geri dönüşüm malzemeleri ayrı olarak konutlardan haftanın belli günlerinde alınarak tekrar ekonomiye kazandırılmaya 1996 yılından bu yana devam edilmektedir. Geri kazanım dışında kalan atıklar için ara istasyonları mevcut olmayıp, atıklar doğrudan evlerden alınarak çöp depolama alanlarında vahşi olarak depolanmaktadır.

N.8 ATIKLARIN BERTARAF YÖNTEMLERİ N.8.1 Katı Atıkların Depolanması
Yaklaşık 12 yıldır şehir merkezinde oluşan evsel, endüstriyel, tıbbi, tehlikeli ve zararlı katı atıklar, hafriyat ve inşaat malozları herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan Seyitgazi Karayolu üzerinde bir vadi tabanı ve kuru dere yatağına dökülerek dozerle yayılmakta ve zaman zaman toprakla örtülmektedir. Yaz aylarında günde yaklaşık 400 ton, kış aylarında ise kül ve cüruf nedeniyle 500 ton’u aşan katı atıkların bertaraf edildiği mücavir alan dışındaki deponi sahasında yaklaşık 1 m kalınlığında oldukça geçirimli, çatlaklı bir yapıda kalker ve 256

marn tabakaları bulunmaktadır. Yaklaşık 950-1000 m yükseltiye sahip olan çöp depolama alanında oluşan sızıntı suyu günümüzde kontrolsüz bir şekilde kuzey istikametinde Mamuca Köyü ve Organize Sanayi Bölgesi yönüne doğru dere yatağına akarak yer altına sızmaktadır. Çöp tepesinin diğer tarafında ise (güney yönü) katı atığın önünü kapattığı dere yatağında yaklaşık 1 m derinliğinde 800 m² dolayında bir gölet alanı oluşmuştur. Çöp tabanının sıvılaşmasına yol açarak bir heyelanın önlenmesi, metan gazının kontrol altına alınabilmesi ve ayrıca yeni ve düzenli bir katı atık bertaraf sahasının oluşumu için çalışmalar sürdürülmektedir. Çevre Bakanlığınca da çöp depolama sahası ile ilgili ön fizibilite yapılmıştır. 2002 yılı sonu itibarı ile Büyükşehir Belediyesince atıkların depolanması yönünde poroje üretimi yapılmasına rağmen düzenli depolama ile ilgili somut bir adım atılamamıştır.

N.8.2 Atıkların Yakılması
Halen ilde atıkların yakılarak bertarafı yapımamaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca mevcut depolama sahasındaki çöplerle oluşacak çöplerin yakılarak bertaraf edilmesi yönünde çalışmalar bulunmaktadır.

N.8.3 Kompost
İl genelinde kompost tesisi bulunmamaktadır.

N.9 ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Çağdaş kentler artık çöpsüz kentler olmak zorundadır. Uygar dünya bu sorunun çözümünü katı atıkların yeniden kazanımında bulmuştur. Geri kazanım projesinin amacı çöplüğe giden katı atık miktarını azaltmak, çevresel kirliliği önlemek ve onları yeniden ekonomiye kazandırmaktır. Katı atık geri dönüşüm projesi ile ilgili İlimizde Çevko, İl Çevre Koruma Vakfı, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi, Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleriyle birlikte Valiliğimiz koordinatörlüğünde bir toplantı yapılmış, ortaklaşa bir protokol imzalama kararı alınmıştır. Protokolün imzalanmasından sonra Tepebaşı Belediyesi projenin başarılı olmasında en önemli etkenlerden biri olan halkı bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda Tekam ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile eğitim programı oluşturarak, uygulamayı başlatmıştır. Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde bulunan bir çok okulda atık kağıt ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda seminerler verilmiştir. Odunpazarı Belediyesi tarafından da halkın yeniden kazanım konusundaki eğitimi, bilinçlendirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmiş, toplantılara katılan yönetici, kapıcı ve mahalle sakinlerine projenin tanıtımı yapılmış, katı atıkların çıkarılacağı gün ve saatler belirtilmiş ve daire sakinlerine poşet, afiş, broşür dağıtımı yapılmıştır. Katı atıkların geri, dönüşümü projesinin başarılı olmasında atıkların toplanması için plastik torbaların ve caddelere konulacak kumbaraların finansmanını karşılamak için TEKAM sponsor olarak bir doğalgaz firması ile anlaşarak torbaların bedava dağıtılmasında aracılık etmiştir. 4 Aralık 1996 tarihinde Odunpazarı Belediyesi de Çevko ve İl Çevre Koruma Vakfı ile benzer protokolü imzalayıp, geri kazanılabilir atıkları toplama projesinde Yenikent’i pilot bölge kabul etmiştir. Aynı gün Tepebaşı Belediyesi de Hoşnudiye - Cumhuriyet mahallerinde aynı projeyi başlatmıştır. Her iki belediyede pilot bölgelerde geri dönüşebilen atıkları diğer çöplerden ayrı özel bir araçla dağıtılan torbalar içinde toplayacaktır. Toplanan bu atıklar sınıflandırılıp pazarlanarak ve elde edilen gelir Eskişehir Çevre Koruma Vakfına verilmektedir. 257

Ayrıca çöp depolama sahasında Atık Geri Kazanım Tesisi planlanmış ve inşaatı bitirilmiştir. Geri dönüşümün Eskişehir’e sağlayacağı yararlar şunlardır : 1- Doğal kaynaklarımız (orman, maden yatakları, petrol tükenmeyecek) korunacaktır : 1 ton atık kağıt 17 ağacı kesilmekten kurtarır. 2- Enerji tasarrufu sağlanır : Alüminyum kutularının geri dönüşümünde % 95, kağıdın geri dönüşümünde % 75 enerji tasarrufu yapılır. 3- Atık miktarı ve yaratacağı çevresel sorunlar azalır : Taşıma, depolama kolaylaşır, temizlik hizmetleri artar. 4- Ekonomiye katkı olur : Hammaddelerimiz azalmaz ve yeni iş sahaları yaratılır. 5- Geri dönüşüm geleceğe yatırımdır : Ekoloji bozulmaz, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılır. Odunpazarı Belediyesince 1997 yılından bu yana 2000 yılı sonu itibariyle toplanan geri kazanılabilir katı atık miktarı yaklaşık 206.000 kg’dır. Tepebaşı Belediyesince toplanan 1999 yılında geri kazanılabilir katı atık miktarı ; 97.248 kg’dır. Ayrıca Tepebaşı Belediyesince geri dönüşüm için bir fizibilite çalışmasına başlanmıştır. Aylık toplanacak geri dönüşüm katı atık miktarı 450.000 kg olarak düşünülmektedir. Şehir merkezinde 2003 yılında yaklaşık 11.000 ton atık kağıt toplanarak geri kazanılmıştır.

N.10 ATIKLARIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
İl genelinde Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 32 adet Belediyeye ait düzenli çöp depolama sahası bulunmamaktadır. Çöpler tespit edilmiş alanlarda vahşi olarak depolanmakta, zaman zaman üzerleri hafriyat atıkları ile örtülmektedir. Düzenli depolama olmaması sonucu çöplükteki hafif malzemeler rüzgarın etkisi ile çevreye dağılarak uzun süre bozulmadan kalmakta ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermektedir. Bunun dışında çöp depolama sahaları her türlü haşere için üreme ortama oluşturmakta ve yağmur suları ile karışan sızıntı suyları alıcı ortamlar için tehlike oluşturmaktadır. Eskişehir şehir merkezine ait çöp depolama sahası vahşi depolama sonucu 30 m’yi aşan bir yükseltiye ulaşmış, metan gazı çıkışlarıyla yangınlar oluşmakta, bu da bölgedeki özellikle askeri birliklere ait mühimat depoları için tehlike arz etmektedir. Metan gazının yanması ile çöplükteki diğer atıklarda yanmak suretiyle hava emisyonları bozulmakta ve sızıntı sularıda yer altı sularını tehdit etmektedir.

KAYNAKÇA : 1. Büyükşehir Belediyesi Verileri (1997-2004) 2. Tepebaşı Belediyesi Verileri (1997-2004) 3. Odunpazarı Belediyesi Verileri (1997-2004) 4. Öz Çetin Kağıtçılık Verileri ( 2004) 5. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1997-2004)
258

(O). GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1 GÜRÜLTÜ
İnsan çevresini ciddi bir şekilde tehdit eden önemli bir problem de “gürültü” dür. Gürültüyü arzu edilmeyen seslerin atmosfere yayılması şeklinde ele almak uygundur. Sanayileşme ve modern teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de gürültü kirliliğidir. Gürültü kirliliğine zemin oluşturan faktörler arasında ; sanayileşme, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı, bu konularda yeterli eğitimin verilememesi ve ekonomik imkansızlıklar sayılabilir.

O.1.1 Gürültü Kaynakları O.1.1.1 Trafik Gürültüsü
Toplumdaki gürültü kaynaklarının en önemlilerinden biri de trafik gürültüsüdür. Çeşitli tipteki gürültü kaynaklarının sebep olduğu çevre problemlerinin izafi olarak sıralanması için yapılan araştırmalar trafik gürültüsünün hava alanlarının sebep olduğu gürültülerden çok daha büyük olduğunu göstermiştir. Ülkemizde her türlü taşıtın izin verilebilir üst gürültü sınırları Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre taşıtların üst gürültü seviyeleri Tablo O.1’de verilmiştir.

TABLO O.1 Taşıtlar İçin İzin Verilebilir Gürültü Seviyeleri Taşıt Türü
Otomobil Otobüs (kent İçi) Otobüs (kent dışı) Ağır müteharrik araç (Sürücü kabininde ve kamyon 80 km/sa hız durumunda) Lokomotif İçi (Dizel motorlu tam güçte ve yükle çalışırken hız 80 km/sa) Elektrikli Tren Lokomotifi Vagonların İçinde

Gürültü Seviyeleri (dBA)
75 85 80

85

85 80 70

Eskişehir ili genelinde trafiğe kayıtlı taşıtların sayısı ve türleri Tablo O.2’de verilmiştir.

259

İşyerlerinde gürültü düzeylerine göre izin verilebilir maruz kalma süreleri yönetmelikte belirlenmiş olup Tablo O.1.3’te verilmiştir.0 1.5 4.1.4 İş Yerlerinde Maksimum Gürültü Düzeylerinde İzin Çalışma Süreleri Gürültüye Maruz Kalınan Süre (saat/gün) 7.2 2004 Yılı Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ARAÇ CİNSİ Otomobil Minibüs Midibas Otobüs Kamyon Traktör Kamyonet Motorsiklet Diğer Toplam Otomobil Minibüs Midibas Otobüs TOPLAM 74718 1808 1309 8862 16533 15783 15846 2402 137261 74718 1808 1309 İl Emniyet Müdürlüğü-2004 2004 yılında il merkezinde 55 noktada yapılan gürültü ölçümlerine ait değerler Tablo O. O.25 1/8 Verilebilir Max Gürültü Seviyesi 80 90 95 100 105 110 115 260 .0 2.TABLO O.4’te verilmiştir.2 Endüstri Gürültüsü Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan gürültü daha çok işyerinde çalışanları rahatsız etmektedir.5 0.0 0. Tablo O.

Hasan polatkan Bul.Hastanesi giriş kapısı Şirintepe Mah.TABLO O.K.Halk Kütüphanesi Önü Atatürk Cad.25 70.5 54.75 64.5 64.girişi Osmangazi Üniversitesi Hastahanesi girişi O.25 69 ORTALAMA 261 .25 74 72 74.ESKİ önü Regülatör Osmangazi Mah.75 62 54.5 69 54.25 74 63.75 73.75 71.25 66.25 64.75 63.Milli Eğitim Müd.Eczacılık Fakültesi girişi S.5 71.Karakol önü (Bursa yolu) ANEMON Otel önü (Çevre Tyolu) Baksan Sanayii Sitesi girişi (Petrol istas.S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ÖLÇÜM YAPILAN YER Anadolu Üniversitesi Girişi (Çevre Yolu) Çevre Yolu Sakarya Cad. Önü Atatürk Cad.Kütahya Cad. Halk Ekmek Fab.75 72 52.5 70.5 63.Kavşağı Uluönder Mah.Hava Hastahanesi önü Atatürk Cad.5 64.Hastahanesi Acil girişi Dumlupınar Öğrenci Yurdu Önü Kırmızıtoprak Mah.Demirköprü İstasyon önü (GAR) SSK Doğum Hastanesi Önü Atatürk Cad.Ü.Basma fabrikası önü Vişnelik Mah.25 71.75 71.75 71.Migros Ö. SeyitgaziKavşağı Cezaevi Kavşağı Devlet Hastanesi Doğum Evi Önü Devlet Hastanesi tanesi Acil Önü 1 nci hafta 3 üncü gün ÖLÇÜM SAATİ 10:15 15:30 15:05 15:09 14:08 11:05 14:14 13:49 14:59 14:34 14:48 10:40 10:59 11:10 15:12 11:45 15:32 15:30 11:13 15:43 09:50 15:30 15:32 09:57 13:35 13:38 11:09 11:14 11:19 11:22 ÖLÇÜM DEĞERİ(dBA) 73 65 68 65 68 78 64 74 78 63 63 48 54 78 69 75 73 69 52 71 71 69 75 70 79 74 77 74 57 77 2 nci hafta 4 üncü gün ÖLÇÜM SAATİ 09:30 09:30 10:12 10:38 07:56 08:32 08:41 09:20 09:45 08:46 08:59 09:35 11:25 09:32 09:38 15:45 09:45 10:30 10:32 09:35 14:05 10:35 17:30 14:25 10:25 09:05 07:35 07:35 15:25 09:23 ÖLÇÜM DEĞERİ(dBA) 75 64 60 66 64 70 72 72 75 63 59 52 57 70 60 70 70 65 58 74 58 62 70 74 72 70 75 68 50 65 3 ncü hafta 5 inci gün ÖLÇÜM SAATİ 15:20 15:19 09:30 15:50 15:53 15:30 16:01 15:25 10:23 16:08 16:11 16:15 12:25 15:20 10:35 10:36 10:41 10:44 11:05 11:38 10:00 11:32 09:38 15:08 11:06 07:30 14:20 15:25 14:56 12:14 ÖLÇÜM DEĞERİ(dBA) 67 69 65 62 63 72 74 69 73 65 58 58 53 66 61 72 67 66 50 70 59 63 69 70 75 71 72 71 53 70 4 ncü hafta 1 inci gün ÖLÇÜM ÖLÇÜM SAATİ 16:32 09:30 09:41 09:55 09:44 09:50 09:56 14:12 15:30 10:15 10:21 08:55 14:35 11:07 10:45 09:32 11:05 10:36 16:20 16:49 14:20 10:59 12:15 14:28 15:05 16:07 17:05 17:32 09:21 15:27 DEĞERİ(dBA) 79 60 62 60 72 65 73 70 70 64 68 60 54 72 67 69 72 76 57 72 69 65 73 79 70 73 75 75 49 64 73.Kanlıkavak parkı girişi Vişnelik Mah.3 Gürültü Ölçüm Değerleri ÖLÇÜM ZAMANI S.Türk Telekom önü Kütahya yolu Orman fidanlığı girişi Orhangazi Mah.) Çevre Yolu İlahiyat camii Önü Çevre Yolu TUSAŞ Önü Ertuğrulgazi Mah. Hasan Polatkan Bul.25 71.

25 65 64.75 60 59.25 68.Cad.5 63.25 71 72.S.5 73.Pınar Süt Fabrikası önü Hava İkmal önü Çevre Yolu Yeni Otogar içi Şeker Fabrikası girişi Opera Binası Önü Önleyici Hizmet Karakol Önü Valilik Binası Önü Büyükşehir Belediyesi Önü Taşbaşı Çarşısı önü Köprübaşı Caddesi İşbankası Önü Sağlık Müdürlüğü Önü Göksu Köprüsü Şair Fuzuli Cad. TEDAŞ Önü İsmet İnönü caddesi Şekerbank Önü.75 51.önü Ankara yolu TEKSAN Önü EMKO Önü Sultandere Türk Telekom Binası Önü O. Muhtarlık Önü Ford Servisi ÖnüÇifteler Cad.Arçelik Önü O.75 70 78.girişi Yenikent Sağlık Ocağı önü Büyükdere Mah.S.Peh.25 60.5 63.75 63 67 68 71. Kızılcıklı Mah.Cadde Paşabahçe önü O.ETİ Plaza Önü Bağlar HALLER Gençlik Merkezi Önü Yunusemre Caddesi Eski otogar önü Sivrihisar Caddesi Emzet Tekavül Muttalip Caddesi Atatürk İ.S. Cadde O.25 63.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Ali Gaffar Okan İlköğretim Okulu Önü Akarbaşı Seyitgazi Cad.75 62.75 63.75 66.S.B.5 262 .75 63.25 69.75 59 62.5 70.B.25 72.15.girişi Yunus Kent İçi Taşıyıcılar Koop.B.Askeri Loj.O. 11:37 15:56 11:20 15:47 13:41 11:28 11:32 10:40 11:05 10:59 14:50 14:22 14:27 15:56 15:45 15:49 16:04 13:34 13:30 13:27 14:15 10:01 10:58 10:17 10:20 10:41 10:47 10:29 11:24 11:30 12:00 12:58 13:03 71 72 71 53 66 75 75 77 56 57 64 74 65 62 60 69 75 64 73 56 73 61 66 65 64 69 74 69 69 73 74 70 68 15:14 14:30 08:20 11:10 11:45 15:06 15:01 15:16 15:22 09:23 09:50 15:55 16:05 16:25 16:10 16:58 16:32 16:36 16:41 10:40 11:00 09:08 17:00 11:24 11:24 17:08 16:18 09:05 10:14 12:23 17:16 18:16 18:22 69 70 59 50 69 70 72 78 60 55 58 72 55 72 56 60 77 70 73 60 70 58 63 59 72 71 74 60 60 70 73 69 68 08:45 09:17 10:27 10:56 09:27 08:35 16:08 11:20 10:37 15:13 15:21 10:08 11:28 11:35 11:32 10:22 11:49 11:52 11:56 14:15 15:07 14:32 11:08 15:12 14:53 11:02 15:10 14:12 15:02 14:10 15:10 12:08 12:11 65 69 60 53 70 72 62 79 68 60 55 71 74 54 62 56 72 77 74 65 59 70 61 61 72 67 70 61 61 69 74 68 68 17:25 12:15 16:08 14:48 16:23 17:23 09:06 15:30 16:48 16:50 16:24 12:03 15:02 17:01 10:05 11:49 09:32 15:48 09:01 11:00 08:45 15:07 09:35 17:15 15:12 09:30 08:12 17:24 17:13 10:15 11:25 11:32 11:40 69 72 65 51 68 74 71 80 71 68 60 69 61 63 58 65 69 73 69 62 65 64 65 67 60 65 67 70 69 70 76 70 70 68.75 68.Ö.5 74.Bölge Müdürlük binası önü OSB 7. Sanayii Çarşısı Mamuca Ertaş Cad.75 70.25 71.

6 Eskişehir’in Değişik Semtlerinde Yapılan Gürültü Ölçümleri Semt Adı Huzur Fevzi Çakmak Şirintepe Vişnelik Osmangazi Esentepe Uluönder Hoşnudiye Yenikent Muttalip Çevre Yolu Gürültü Seviyesi 40-50 70-80 60-80 65-70 60-70 70-90 70-80 60-70 50-60 70-80 70-80 O. anayollar işyerleri + 15 3.5’te verilen yönetmelik değerlerinin aşıldığı sokak ve caddelerde il Trafik Komisyonuna yeni düzenleme yapılması için teklif yapılmış ve yeni düzenlemeye gidilmiştir.1. Bölge : Şehir Dışı konut (trafikten uzak) 0 2.4 Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültü Şehir merkezinde yapılan 55 noktadaki gürültü ölçüm sonuçları Tablo O.Eskişehir’de endüstriyel iş yerlerinde gürültü seviyesi 70-75 dBA arasındadır. TABLO O. Bölge : Şehir kenarı konutları + 5 Şehir Konut Alanı(trafik akışına 100 m uzak) + 10 Şehir Konut Alanı. O.1.5 Yerleşim Bölgeleri Gürültü Sınır Değerleri Bölge Tanımı Temel Kriterler 1.5 Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü Havaalanı yakınında yapılan ölçümlerde gürültü seviyesinin 70-75 dBA. 263 .1. O.3’te verilmiş olup. Bölge : Endüstri Bölgesi veya ağır vasıta ve otobüsün geçtiği anayollar + 25 * Gürültüye duyarlı alanlar ve gelecekte planlamalar için temel kriter 35 dBA alınır. Tablo O. anayollar.3 İnşaat Gürültüsü Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen saatler dışında iş makinelarından kaynaklanan gürültü ile normal çalışma saatlerdeki gürültülerle ilgili faaliyet sahiplerinden gelen talepler değerlendirilerek rapo haline getirilmektedir.1. Gürültü seviyelerine bağlı olarak işçi çalışma süreleriyle ilgili ölçüm sonucu düzenlenen raporlarla işletme sahiplerine bildirilmektedir.işyerleri + 20 (Trafik akımına 20 m uzaklıkta) 4.1. Tablo O. havaalanı civarındaki yerleşim yerlerinde gürültü seviyesinin ise 60-65 dBA olarak belirlenmiştir. İl bazında henüz sağlıklı bir veri tabanı oluşturulamamıştır. Bölge : Şehir merkezi konut alanı.1.

1. insanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikoljik etkiler yaratan. Bu etkilerin çoğu gürültüden etkilenim sürse bile. ortadan kalkmaktadır. iş performansını azaltan. kan basıncında.2 Gürültünün Çevreye Olan Etkileri O.O. Uykusuzluk gürültünün neden olduğu rahatsızlıkların en önemlilerindendir. frekans içeriklerine ve etkilenim süresine bağlı olarak hesaplanabilen yaşlanma ile oluşan işitme kaybı için düzeltme yapıldıktan sonra gerçek değerlendirme yapılabilir. O. etkisinde kalınan gürültünün düzeylerine.3.1.1 Fiziksel Etkisi Gürültünün işitme sistemine etkileri geçici ve kalıcı olarak iki ayrı bölümde incelenebilir. Gürültü insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen. kalp krizi. dolaşım bozuklukları türünden rahatsızlıklara neden olabileceği ileri sürülmekle birlikte. fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozan.3. Ek olarak . Yüksek düzeyde gürültünün etkisinde kalan kişilerde. duymal eşiği kayması veya duyma yorulması olarak bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıptır. 264 . ilerleme halinde ise bu aralık dışındaki hem alçak hem de yüksek frekanslara da yayılır. O. Eskişehir Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Çevre Düzenleri planlarında bu konuyla ilgili husulara yer verilmiştir.1 Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri Gürültü. Ani olarak duyulan gürültü düzeyleri kişilerin kalp atışlarında (nabzında) solunum hızında. Geçici etkilerin en çok karşılaşılanı geçici işitme.2 Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi Sanayileşme ile gürültü kirliliği diğer kirlilik türlerine göre daha yaygın olarak kişisel ve toplumsal yaşam kalitesinde genel bir düşüklük göstergesidir. ülser. çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliği türüdür. O. yüksek kan basıncı oluştuğu ve bu durumun kalıcı olduğu yapılan gözlemlerle kanıtlanmış bulunmaktadır. gürültünün migren.2.3 Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri O. Kalıcı İşitme kaybı başlangıçta 4000 Hz ile 6000 Hz arasında oluşur. arzu edilmeyen seslerdir.1.1.2 Fizyolojik Etkileri Günümüzde gürültü kişilerde en önemli stres kaynaklarından biridir.1. İlimizde imar planlarındaki gürültüye karşı bırakılan tampon bölgelere yer verilip verilmediği hakkında bilgi bulunmamaktadır. İşitme kaybının kalıcı yada geçici olması ve kaybın derecesi.1. Etkileşimin çok fazla olduğu ve işitme sisteminin eski özelliklerine kavuşmadan tekrar gürültüden etkilendiği durumlarda işitme kaybı kalıcı olmaktadır.2. metabolizmasında görme keskinliğinde ve hatta derisinin elektrik direncinde değişiklikler oluşturmaktadır. kulakta yaptığı tahribat dışında bu tür hastalıklarla doğrudan ilişkisi kanıtlanmış değildir.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 265 . fonksiyonlar için belirlenmiş gürültü düzeylerini aşan gürültünün etkisinde kalan kişiler rahatsız. Ortamda yapılması gereken istenen işler ve ortamın fonksiyonları verimli bir şekilde yürütülebilmesi için izin verilebilecek gürültü düzeylerinin sınırlarını belirlemek üzere uygulamada gürültü sınıflandırma (Avrupa Ülkeleri) ve Gürültü Ölçütü (ABD ve Kanada) adlarına ölçütler geliştirilmiş .İl Sağlık Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 2. konsantrasyon bozukluğu. karmaşık işlerin yapıldığı ortamların sessiz. Gürültünü iş verimliliği ve üretkenlik ile ilgili etkileri konusunda yapılan araştırmalar.4 Performans Etki İş veriminin düşmesi. tedirginlik ve sinirlilik hali gürültünün etkisi kalktıktan sonra devam edebilmektedir. O.3.1.3. Etkisinde kalınan gürültü nedeniyle belli bir frekans aralığında oluşan kalıcı işitme kaybı diğer frekanslardaki seslerin duyulmasını ve algılanmasını engellemez.1. hareketlerin engellenmesi gibi etki şeklindedir. iş verimliliği düşmektedir. basit işlemlerin yapıldığı ortamların ise biraz gürültülü olması gerektiğini göstermiştir.O. Belirlenen düzeylerin aşıldığı durumlarda yorgunluk ve zihinsel etkinliklerde yavaşlama gözlenmektedir. Ani olarak yükselen gürültü düzeyleri insanlarda korku yaratabilmekte. tedirgin ve sinirli olmakta. KAYNAKÇA : 1. ortamda belli bir iş ya da fonksiyon için belirlenen arka plan gürültüsünden fazla gürültüsünden fazla gürültü düzeylerinin etkisinde kalındığı durumlarda. bunlara paralel olarak A ağırlıklı düzeyler de önerilmiştir. O.2 Titreşim Bu konuda bir çalışma bulunmamaktadır. Özetle. gürültüden etkilenim sürse bile daha sonra normale dönüş olmaktadır. ancak bir takım fonksiyonların engellenmesine neden olabilir.3 Psikolojik Etki Bulunan ortamda.

2 Eskişehir İli Deprem Bölgeleri Yerleşim Yeri ESKİŞEHİR (M) Hekimdağ ALPU BEYLİKOVA ÇİFTELER GÜNYÜZÜ HAN İNÖNÜ Dep.1 AFET OLAYLARI P.3 İlimizdeki Hasarlı Konut Sayısı HASAR DURUMU Ağır Hasarlı Orta Hasarlı Hafif Hasarlı Hasarsız TOPLAM KAPSAM İÇİ 5 4 7 16 KAPSAM DIŞI 4 14 64 6 88 TOPLAM 9 18 71 6 104 266 . 2 2 3 2 2 2 3 2 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonrasında İlimizde Hasar Tespit Komisyonunca hasar durum tespiti yapılan konut sayısı aşağıda verilmiştir. TABLO P. Böl.1. AFETLER P. 2 2 3 3 2 4 2 2 Yerleşim Yeri MAHMUDİYE MİHALGAZİ MİHALLIÇCIK SARICAKAYA SEYİTGAZİ Kırka SİVRİHİSAR Kaymaz Dep.1 Deprem Afeti Görülen Yerleşim Yerleri İL Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir İLÇE Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez İnönü TOPLAM KÖY Çukurhisar Yukarı Söğütönü Satılmışoğlu Kozkayı Alınca Keskin Kavacık Oklubalı YAPILAN KONUT SAYISI 353 137 117 46 24 20 7 59 763 Eskişehir yerleşim birimlerinin hangi deprem bölgesinde bulunduğunu belirten tablo aşağıda verilmiştir.1 Depremler İlimizde 1956 yılında deprem afeti meydana gelmiş olup.(P). TABLO P. TABLO P. zarar gören yerleşim yerlerini ve yapılan afet konutlarını belirtir Tablo aşağıya çıkarılmıştır. Böl.

2. P. 5628 hektar bataklık arazi kurutulmuş bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan Acil Durum Planında yer alan acil durum kriterleri çerçevesinde “ Eskişehir İli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Büyük 267 .1. 17 adet köy.5 Fırtınalar Fırtına nedenı ile il genelinde can ve mal kaybı olmamasına rağmen özellikle çatacık ormanlarının bulunduğu bölgede sarı çamlarda fırtına devrimleri olmaktadır. bu maddelerle ilgili faaliyette bulunan kuruluşların acil eylem planları mevcuttur.1 Radyoaktif Maddeler Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. P.2 Heyelan ve Çığlar İlimizde Bozdağlarının kuzey kesimlerinde Eskişehir-Mihalgazi yolunun geçtiği güzergah üzerinde yer yer heyelan yağışlı mevsimlerde görülmekte.3 Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri Tehlikeli özellik taşıyan bazı kimyasal maddeleri belli miktarların üzerinde bulunduran tesislerde meydana gelebilecek kazalar çevreye ve tesis civarındaki insanların sağlığına önemli ölçüde zarar verebilecek nitelikte olup. Uygulaması yapılan Küçük Su İşleri Tesisleri .2 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır. 1 ilçe.1. P. Bu etütlerin 76 adedinin uygulanması yapılmış olup geriye kalan 82 adedi uzun vadeli uygulama programı taslaklarında yer almaktadır. 7 mahalle ve 4788 hektar arazi taşkından korunmuş.2.244 hektar ormanlık alan yanmış olup bu sahaların tamamı doğal ve yapay gençleştirme yapılarak yenilenmiştir.4 Orman ve Otlak Yangınları Eskişehir İli dahilindeki ormanlık alanlarda 1986-2004 yılları arasında çıkan toplam 352 adet orman yangınında 1539. P. P. P.2. bu tür tesislerin bulunduğu yörelerde kaza durumunda çevreye olabilecek zararlı maddelerin en aza indirilmesi için Acil Durum Planlarının hazırlanması ve uygulanması önem arz etmektedir.2 AFETLER VE SAĞLIK ZARARLARI P. Bu doğrultuda .P. P.3 Tehlikeli ve Zehirli Maddeler Bu tür maddelerin taşınması depolanması ve kullanımı sırasında sağlığı etkileyecek bir olay oluşmamış. il genelinde çığ oluşmamaktadır.1.1.3 Seller Eskişehir İl sınırları içinde 1992 yılı sonuna kadar 158 adet taşkın koruma ve kurutma etüdü yapılmıştır.

3. test edilmesi . ekipman ve diğer imkanların gerektiğinde diğer illerden temini amacıyla bölge sorumlusu Kırıkkale Valisi ile işbirliği yapmak. e) Kaza anında etkilenebilecek halkın uyarılması için uyarı sistemleri kurulmasını sağlamak. sorumlu kişi / kişileri belirlemek. g) Acil durum planlarının uygulanması sırasında halkın katılımının sağlanması amacıyla toplum bilincini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak. b) Yerel düzeyde acil durum detay planlarının uygulanması için “ Acil Durumlara Müdahale Komisyonu’nu kurmak müdahaleden sorumlu kurum. finans ve diğer imkanların hazır bulundurulmasını sağlamak . Acil Eylem Detay Planında görevlendirilen birimler ve görevleri P.2 Hazırlık Komisyonunun Görevleri a) Yerel düzeyde acil durum detay planlarının hazırlanması .Endüstriyel Kazalar İçin Acil Durum Detay Planı” hazırlanmıştır.kuruluşları. Müdürü BAŞKAN YARDIMCISI : Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ÜYE : İl Çevre ve Orman Müdürü ÜYE : Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü ÜYE : İl Emniyet Müdürü ÜYE : Sivil Savunma Müdürü ÜYE : Bayındırlık ve İskan Müdürü ÜYE : Tarım İl Müdürü ÜYE : İl Sağlık Müdürü ÜYE : Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ÜYE : DSİ III.1 başlığı altında belirtilmektedir.1 Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI : Eskişehir Valisi : Vali Yardımcısı : Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Mrk. f) Kazalara hazırlık ve müdahale amacıyla kullanılabilecek teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek en uygun seçimi yapmak. P.3. güncelleştirilmesini sağlamak. c) Müdahale amacıyla gerekli insan gücü .1.3. gerektiğinde koordinasyonu sağlamak. 268 . Detay planda yer alan sanayi kuruluşlarınında acil Eylem Planları yaptırılmıştır. d) Kazanın niteliğine göre Ulusal ve Uluslararası yardım sağlamak üzere Çevre Bakanlığına ve diğer ilgili Bakanlıklara olayı bildirmek. İlde afetlere karşı Valilik Kriz Merkezi oluşturulmuş ve afetlerin etkilerini asgari sevyeye çekmek için programlı tatbikatlar gerçekleştirilmektedir.3. Bölge Müdürü ÜYE : Ticaret Odası Başkanı ÜYE : Sanayi Odası Başkanı P.1 Sivil Savunma Birimleri P. h) Acil durumlarda müdahale için gerekli personel .1.

değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . b) İhtiyaçlarını tespit ederek . ölçüm ve değerlendirmeleri yaparak.3 Merkez İlçe Hudutlarında Acil Durumlara Müdahale Komisyonu BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE : İl Çevre ve Orman Müdürü : Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü : İl Emniyet Müdür Yrd. b) Hareket Merkezinin sevk ve idaresiyle ilgili hususlarda Vali’ ye bilgi vermek. c) Meydana gelen tahribatlarda gerekli tespit. analiz.3. c) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak .1. e) Muhtemel tehlike anında hayati zaiyatı en az seviyede tutmak için tedbirler almak.3.4 İlçelerdeki Görev Alacak Acil Durumlara Müdahale Komisyonu BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE ÜYE ÜYE : : İlçe Kaymakamı : İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürü : İlçe Emniyet Müdürü ( Emniyet Müdürü olmayan yerlerde Emniyet Amiri ) : İlçe Tarım Müdürü Devlet Hastanesi Baştabibi (Hastane bulunmayan yerlerde Sağlık Grup Başkanları) : İlçe Sivil Savunma Memuru (Sivil Savunma memuru olmayan yerlerde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü ) P. İl Sağlık Müdürlüğünün Görevleri a) Teşkilatlarda ve görevlerde meydana gelen değişiklere ve uygulamalara göre planlarda gerekli değişikliklerin yapılmasını ve güncel bulundurulmasını sağlamak. Vali’ ye bilgi vermek. P. 269 . Bölge Müdürü P. emir komuta zincirini oluşturacaktır.1.1.3.3. : İl Sağlık Müdürü : Sanayi ve Ticaret İl Müdürü : Tarım İl Müdürü : Sivil Savunma Müdürü : DSİ III. ön raporların Acil Durumlara Müdahale Komisyonuna bildirilmesini sağlayarak.P.5. d) Bünyesindeki laboratuarları her türlü analiz için hazır bulundurmak .1. Ast Kademe Görevleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün Görevleri a) Hareket Merkezini sevk ve idare etmek.5 Acil Durumlara Müdahale Komisyonunun Görevleri : Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu emrinde görevli bulunan “Acil Durumlara Müdahale Komisyonu” emir beklemeden olaya en yakın yerde toplanarak bölgede irtibatlarını kuracak.

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri a) İhtiyaçlarını tespit ederek . gereç ve malzemelerin lüzumu halinde kullanılabilmesi için Belediye Başkanlığı ile koordine ederek istenen malzemeleri müdahale komisyonuna bildirmek ve hazır bulundurulmasını sağlamak. b) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . İl Jandarma Komutanlığının Görevleri a) Bölgede meydana gelebilecek kaza ve acil durumları hareket merkezi ile takip etmek.sulama sularına zarar verip vermediğinin tespiti amacıyla su kaynaklarından alınan numunelerin tahlil ve analizlerini bünyeleri içerisindeki laboratuarlarda yaptırmak. b) Mevcut Kuvvetleri ile olay yerinde tedbir ve güvenlik hizmetlerini yürütmek. b) İhtiyaçlarını tespit ederek . e) Meydana gelen tahribatlarda gerekli tespit. b) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . b) Müdahale birliklerine seyyar yangın söndürme malzemelerini sağlamak. d) İhtiyaçlarının tahsis edilip edilmediğini takip etmek ve tahsisini sağlamak. c) Asayişi bozabilecek yağma dahil .İl Sivil Savunma Müdürlüğünün Görevleri a) Teşkilatlarda ve görevlerde meydana gelen değişikliklere ve uygulamalara göre planlarda gerekli değişiklikleri yapılmasını ve güncel bulundurulmasını sağlamak. d) Bölgesine gelecek diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak . değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . Bölge Müdürlüğü a) Olası bir kirlilik ihtimalinde kirliliğin belirlenmesi için ve içme-kullanma. ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak ve bilgi vermek. c) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak . her türlü yasa dışı eylem ihtimallerine karşı tedbir almak. d) Belediye Başkanlığı hizmet birimlerindeki iş makinası. analiz. c) Olay oluşumu ve devamını Acil Durum Müdahale Komisyonuna bildirmek. b) Analizler için görevli elemanların hazır bulundurulmalarını sağlamak. d) Vaka sonrası gerek görevli birimlerin gerek sivil kesimin hareketleri nedeniyle bölgede trafik hizmetlerini gözden geçirip trafik rahatlatıcı tedbirleri almak . Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri a) Olay esnasında Acil Durumlara Müdahale Komisyonunun gerekli göreceği yerlerin itfaiye hizmetlerini yürütmek. 270 . Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının Görevleri a) İhtiyaçlarını tespit ederek. c) Olabilecek tehlike anında halkın aydınlatılmasını sağlamak. f) Muhtemel tehlike anında maddi hasarı en az seviyede tutacak tedbirleri almak. DSİ III. değerlendirme yapmak ve Valiliğe bildirmek . c) Yangın emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak. araç.

b) Zarar gören kamu hizmet binalarının derhal onarım ve tadilatları yapılarak hizmetlerin aksamaması için hazırlıklı olmak. d) Acil durumlara hazırlık ve müdahale komisyonlarının talebi doğrultusunda o bölgede bulunan iş makinelerinin ( kepçe . b) Bu konuda Acil Durumlara Müdahale Komisyonuna bilgi vermek. c) İhtiyaçlarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek ve ihtiyaçların güncel bulundurulmasını sağlamak. eskavatör. grayder.c) Porsuk nehrinin kimyasal veya biyolojik kirlenmesi durumunda suyun kullanılmasını önleyici tedbirleri alarak gerekli duyuruların yapılması için hazırlık komisyonuna bu konuda bilgiler vermek. ) olay mahalline ulaşımını sağlamak.1 Yangın Söndürme ve Kurtarma : Yangın söndürme ve kurtarma faaliyetleri Sivil Savunma Müdürlüğü Koordinesinde Belediye Başkanlığı . P.3. talep etmek.can kurtarma hususlarında müdahale. c) Çiftçilerin konu ile ilgili bilgilendirilmesini sağlamak . Tarım İl Müdürlüğü a) Olası bir kirlilik durumunda kirlenme bölgesindeki toprak ve canlılar üzerindeki olumsuzlukların tespiti için tahlil ve analiz yapmak.3 İlk Yardım Hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü kaza sonrası ilk yardım ekipleri ile işbirliği yaparak içeride yardıma muhtaç personelden temin edilen ilk bilgiler ışığında acil yardım. 271 . İtfaiye teşkilatlarıyla ve özel söndürme ekipleriyle yapılır.2.3. kamyon.nakil imkanı sağlayıp durumu Acil Durumlara Hazırlık Komisyonuna bildirir. b) Müdahale için gerekli ihtiyaçları tespit edip . motopomp vs.2 Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri P. Sivil Savunma Müdürlüğü doğacak ihtiyaçları Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu ile koordine ederek yürütme emirlerini icra ettirir. Olay esnasında Acil Durumlara Müdahale Komisyonu gerekli göreceği yerlerde itfaiye desteği ister.3. Olay yerindeki müdahale birliklerine seyyar yangın söndürme malzemelerinin sağlanması ve yangın emniyet tedbirlerinin alınması amacıyla ilgili Belediye Başkanlığının görevlendirilmesini itfaiye organize eder. P. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü a) Acil Durumlara Müdahale Komisyonuna Endüstriyel Kazaya sebep olan yerlerle ilgili bilgi vermek. makinelerin sevk ve idaresinden sorumlu olmak. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü a) Olay sırasında bölgeyi terk veya geçici yerleştirilmesi gereken kişilerin barındırılmaları hususunda Sivil Savunma Planları doğrultusunda gereğini yapmak.

2 İtfaiye Hizmetleri Olay esnasında Acil Durumlara Müdahale Komisyonu gerekli göreceği yerlerde itfaiye desteği ister. Acil Durumlara Müdahale Komisyonu koordinesiyle ambulans görevlendirilip hastaneler yaralıların tedavisine sürekli hazır bulundurulur.Ekolojik Hasar Belirleme Komisyonu : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü . Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı . P.1 Ambulans Sağlık Hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü olay sonrası yeterli sağlık hizmetleri personelini olay mahalline sevk ederek ilk yardıma hazır bulundurur.her türlü araç.3. P.3 İkmal Destek Hizmetleri Olay yerindeki söndürme. 272 .6 Hasar Tespiti Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu tarafından tayin edilen birimler : . Komisyon muhtemel dış destek ve destek ihtiyaçlarını sevk ve hazırlığını organize eder. Sağlık Müdürlüğü .3.P. personel ihtiyaçları ile ilgili talepler kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.Hukuk Komisyonu : Valilik Makamınca görevlendirilecek Hukuk İşleri Müdürü .İzleme Değerlendirme Koordinasyon Kurulu : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü .3. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı .4 Çevre Sorunları Hizmetleri Yangınların yayılmaları esnasında (veya kaza sonunda) oluşan kirliliklerin bölgede çevre kirliliğine yol açması halinde Acil Durumlara Müdahale Komisyonu. P.kurtarma. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü . kontrol ve temizlik hizmetlerinde en kısa olacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü .Çevre Komisyonu : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü .3.3. tabii oluşum ve değişim şartlarına göre en uygun araçlar ile takibe alınacak . Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı uzman elemanlarından oluşur.3. Olay yerindeki müdahale birliklerine seyyar yangın söndürme malzemelerinin sağlanması ve yangın emniyet tedbirlerinin alınması amacıyla ilgili Belediye Başkanlığının görevlendirilmesini organize eder. P.3. yakıt ikmali. Komisyondaki üyelerine ait kurum ve kuruluşlarca derhal tespit çalışmalarına başlanır.5 Kirlilik Tespit Hizmetleri Acil Durumlara Müdahale Komisyonunca olası bir durumda olay mahalli haritaları üzerinde kirli yerler tespit edilip .3.3. Kirliliğin etüdü ve takibi yapılarak Acil Durumlara Hazırlık Komisyonuna duyurulur.yayılma ile ilgili müdahale faaliyetlerini sürdüren müdahale birimlerinin iaşe.3.3. Tarım İl Müdürlüğü .gereç ve takviyesi.3. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu içindeki kendi temsilcileri karşılıklı destek hususunda işbirliği sağlarlar. P.

5 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler Tehlikeli ve Kimyasal Maddeleri Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulacaktır... KAYNAKÇA : 1.Ticaret Odası 22.İl Sağlık Müdürlüğü 8.Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği 17.3..Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane Başhekimliği 19.cü Bölge Müdürlüğü 3.6 Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar Eskişehir İli Kriz Merkezi Yönergesi ile Büyük Endüstriyel Kazalar Acil Eylem Detay Eylem Planı.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 24.cı Şube Şefliği 4.İl Sivil Savunma Müdürlüğü 10..S.E..DSİ 3...Botaş A.S.... P.kuruluş personelinden oluşturulacak ve komisyon can ve mal emniyeti ile çeşitli harcamaların hukuki açıdan tarafların mağduriyetini önlemek ve hukuksal dayanak maksadıyla kurulur...İl Emniyet Müdürlüğü 5..Karayolları 46..Sanayi Odası 21..4 Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı İlde herhangi bir doğal afet yaşanması halinde merkez ve ilçelerde oluşturulacak toplu yaşam alanları belirlenmiş ve alt yapı hizmetleri yapılmıştır.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 7..Tepebaşı Belediye Başkanlığı 14.D.K Hastanesi Başhekimliği 18.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 273 ..S...Afet Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 2...Devlet Hastanesi Başhekimliği 16.3.D.3.İl Tarım Müdürlüğü 6.Hasar Komisyonları Valilik Makamının onayı ile ilgili kurum...İl Jandarma Alay Komutanlığı 2..3.Ş..3...... P.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 13.T...Yolları Hastanesi Başhekimliği 20..Orman Bölge Müdürlüğü 9.Odunpazarı Belediye Başkanlığı 15...7 Acil Durumlarda Görev Alacak Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları 1.. 23.. P.İl Sanayi Ticaret Müdürlüğü 11.Çevre Dernekleri P. Eskişehir Bölge Müdürlüğü 12.

kimyasal tahlilleri ile bakiye klor sonuçları Tablo R. R. 12’si ilçelerde ve 20 adedi beldelerde olmak üzere toplam 54 sağlık ocağı faaliyet göstermektedir.1.2.2’de.G. Yatak Sayısı 600 200 900 650 120 75 261 49 25 50 20 İlde 22’sı merkezde. R.1 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ R. SAĞLIK ve ÇEVRE R.(R).5’te verilmiştir.Ü Eğitim ve Uygulama Hastanesi SSK Devlet Hastanesi Anadolu Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Anadolu Ünv Uygulama Hastanesi Hava Kuvvetleri Hastanesi Onvak Özel Hastane ve Diyaliz İktisadi İşl. Sağlık Ocaklarında mevcut personel durumu Tablo R.1 İçme ve Kullanma Suları İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik.1.3’te verilmiştir.2 Bulaşıcı Hastalıklar 2004 yılında bulaşıcı hastalıkların yaşlara göre dağılımı Tablo R.4’te verilmiştir. sağlık ocakları poliklinik ve diğer çalışmaları ise Tablo R.1. Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Özel Yaşam Hemodiyaliz Merk.1 Eskişehir İli Hastaneleri İli İlçesi Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Merkez Eskişehir Çifteler Eskişehir Sivrihisar Eskişehir Merkez İl Sağlık Müdürlüğü 2004 Hastane Adı Devlet Hastanesi Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi O. 274 .1 Sağlık Kurumlarının Dağılımı TABLO R.

O. " DÜMREK S.O. NO'LU S.O. MRK. HEMŞİRE UZMAN HEK.O.O.MEM. 13. HİZMETLİ LAB. 3.O.HOCA S.O 18.O. " OSMANİYE S.O. NO'LU S. 2. "MUTTALİP S. 14. "T. SARICAKAYA S.O.O. 9. 4.O. SAĞ.O.İŞ. 16.O. NO'LU S.O. MİHALGAZİ S. " GÜRLEYİK S. DİŞ TABİBİ PRT. 12.O.O. RÖNTGEN TEK. " AHURÖZÜ S. BEYLİKOVA S. " BOZAN S.O.O. " ALPAGUT S. 15.O. " KESKİN S. NO'LU S.TEK. 5.O 19. " KAYMAZ S.O.O. NOLU S.O.O 20. İNÖNÜ S.O. " T.O.O.O.O.MER.O.O. NO'LU S. NO'LU S.O.O. NOLU S.SAĞ.MECİDİYE S. ÇUKURHİSAR S.O.O. " GÜMÜŞKONAK S. " DOĞANÇAYIR S.O. NOLU S. 11. NO'LU S.O.O.TABLO R. 10.O.SAV. 7. MİHALIÇÇIK S. NO'LU S. GÜNYÜZÜ S.O 21. SİVRİHİSAR S. HEKİM SIT. ÇİFTELER S.TOKAT S. " KIRKA S. 8. NOLU S.O.2 Eskişehir İli 2004 Yılı Sağlık Ocakları Mevcut Personel Durumu ÇEV. " YUNUSEMRE S. " GÜNDÜZLER S. NO'LU S.O. SEYİTGAZİ S.O. " NAS. " KAYAKENT S. TOPLAM 19 18 19 17 18 19 18 18 18 17 21 18 21 18 16 18 11 11 15 14 12 47 6 6 5 7 5 11 5 5 10 13 11 5 5 9 12 14 0 11 4 13 0 4 5 13 13 5 5 13 5 0 6 5 634 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 3 0 0 2 3 3 0 2 0 3 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 78 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 11 8 7 7 0 0 7 7 6 59 7 7 7 8 7 5 7 7 8 6 7 7 7 5 5 7 0 5 8 6 0 6 7 7 10 7 7 5 7 0 7 7 38 7 7 7 8 7 8 6 7 8 7 7 8 7 9 7 7 7 0 0 7 6 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0 4 7 6 0 0 4 6 7 0 5 0 5 0 0 0 8 5 0 2 6 1 0 0 0 201 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 12 5 5 5 0 0 5 5 4 0 1 1 1 1 1 5 1 0 5 5 5 1 1 4 5 4 0 4 1 4 0 1 1 6 5 1 1 5 1 0 1 1 17 0 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 68 14 17 19 16 16 16 15 15 17 15 14 16 31 16 16 14 0 0 15 14 10 50 8 7 8 8 6 10 6 7 12 10 11 6 7 10 12 11 0 9 7 10 0 7 7 11 13 6 11 11 6 0 8 7 594 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 6 6 10 6 6 6 0 0 6 5 8 10 1 1 1 1 1 4 1 2 5 5 6 2 1 5 7 4 0 4 2 4 0 1 1 6 6 1 1 4 1 0 4 1 20 9 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 275 . NO'LU S. ALPU S. HAN S.O.O. NO'LU S. NO'LU S.O.O. 17. " ERTUĞRUL S. TOPLAM 106 122 151 142 128 124 126 129 103 103 119 124 170 130 98 106 11 11 93 89 93 179 40 38 37 45 37 75 38 34 84 85 77 38 36 64 77 76 0 64 37 78 0 36 35 85 96 35 49 73 39 0 45 39 3943 SIRA NO MEMUR 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 0 0 5 2 2 0 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 0 3 1 3 0 1 1 3 3 1 1 3 1 0 1 1 12 7 ECZACI ŞOFÖR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 22 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 4 0 2 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 10 7 EBE 31 46 69 68 53 49 53 42 27 31 43 49 66 44 27 36 0 0 23 27 36 1 14 13 12 16 13 24 14 10 27 29 18 13 12 17 19 26 0 16 12 25 0 14 11 20 30 12 19 29 12 0 15 14 129 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 SAĞLIK OCAĞI ADI MRK.O 112 ACİL KOM. NOLU S.TEK.O. NO'LU S.O.O. 6. NO'LU S. NO'LU S.O. MAHMUDİYE S. 1. NO'LU S.

O.806 DOĞUMLAR DOĞUM SAYILARI TOPLAM 147 296 477 609 388 401 749 170 462 126 348 515 376 422 149 340 143 143 44 46 9 105 11 136 35 19 77 216 41 32 29 15 92 111 0 21 15 85 0 26 19 48 80 20 120 203 24 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 6. Özel Hükmen Pol. NO'LU S. GÜNYÜZÜ S. " YUNUSEMRE S.O.O.O.O.O.O. NO'LU S. 7.HOCA S. NO'LU S.O MRK. NO'LU S.487.427 1.O.O. Özel Anadolu Hast.O. HAN S. Özel Sevinç Sağl. NO'LU S.O.O. Esk Kızılay Dispanseri Özel Şifa Sağl. " KIRKA S. BEYLİKOVA S. " DÜMREK S.ÇUKURHİSAR S. Ö. NO'LU S. NO'LU S. 4. Verta Sağlık Merk.O. NOLU S. " GÜMÜŞKONAK S. 8.O.O.735 549. " T.O.O.O. Anadolu Akarbaşı Pol.O.O 20. " NAS.991 İZLENİMLER 15-49 YAŞ BEBEK KADIN NÜFUS 1990 13600 3668 29603 7795 55737 10173 33696 3904 31364 3932 29897 7442 32155 2434 17551 4332 28884 1513 10719 4322 19836 6257 33242 3816 42986 4492 25988 2005 12021 2961 21768 1916 6974 1368 8763 687 4921 471 1129 101 962 1099 2777 94 589 1091 8009 397 3115 237 1439 562 5649 1541 8296 636 4298 388 3099 269 888 201 2294 949 3658 1239 4763 0 0 276 2444 192 1192 586 2543 0 0 202 826 238 1024 561 4318 881 7759 198 1742 1171 7314 1293 6748 232 970 290 1542 329 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90. NO'LU S. SARICAKAYA S. "GÜNDÜZLER S. İNÖNÜ S. " KAYAKENT S.O.TOKAT S.O. " GÜRLEYİK S.O. " AHURÖZÜ S. NO'LU S.O.AP Merkezi Özel Ümit Pol.O.O.O.MECİDİYE S. Özel Es-pol Pol. "T.O. NOLU S.O.O.O.O. ALPU S. Acar Fizik Tedavi Merk.O. NO'LU S.O. TOPLAM MUAYENE ADLİ SAĞLIK ADLİ MUAYENE KURUMUNA RAPOR SAYISI SEVK SAYISI 26356 3387 0 39271 4791 0 76680 12459 0 46202 3831 0 36476 2890 0 66088 8463 0 37820 4390 0 32096 4182 0 25649 6476 0 13734 2137 0 25320 2168 0 52469 3137 0 142272 24290 123 33445 4572 0 19533 1933 0 21728 2434 0 14597 1287 0 13411 845 0 15643 710 10 6674 756 2 1846 139 0 12989 910 0 1223 156 0 26654 2849 42 11406 568 3 5941 570 6 24713 2255 310 26812 2146 4 12683 1184 89 12036 294 16 4720 146 1 5389 874 18 23604 1295 186 32148 2781 322 0 0 15596 879 52 2653 91 24411 1527 66 0 0 1674 28 3 3960 184 23 28960 1351 187 30231 3585 156 5684 262 16 13674 1468 111 28060 5812 0 4772 222 0 8581 417 30 2737 89 0 29068 420 0 14214 0 7 76675 7 3 301 5 0 34273 0 0 2551 572 2 706 8 0 165752 108 0 3070 68 0 9714 6 10 15720 18 5 289 60 0 14470 2666 0 262 1 0 5376 0 0 2319 2368 0 9804 0 0 1.O. 16.O. 5. MİHALIÇÇIK S. 12.3 Eskişehir İli 2004 Yılı Sağlık Ocakları Poliklinik ve Diğer Çalışmaları SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 SAĞLIK OCAĞI ADI MRK.O. MAHMUDİYE S.O. Merk. NO'LU S. NO'LU S.077 133.O.O.O.811 276 . MİHALGAZİ S. NO'LU S. 3. 1. " DOĞANÇAYIR S. SEYİTGAZİ S. Merk Odunpazarı Dispanseri Emeksiz Pol.O. 19. 15. " BOZAN S. Özel Tepebaşı Pol. 10.O. "MUTTALİP S. 2. NO'LU S. 14.O. NO'LU S. " KAYMAZ S. Özel Ulus Pol Özel Görsem Göz Merk. 13. Özel Örnek Pol. " OSMANİYE S. " KESKİN S. 11. ÇİFTELER S.O.O. " ALPAGUT S. 9. AÇS.O.TABLO R. SİVRİHİSAR S. NO'LU S.O.

TABLO R.14 15.9 10.44 45 .Şüp.64 65 + TOPLAM Vaka Ölüm Vaka Ölüm 1 0 2 0 3 71 13 55 28 141 34 105 12 91 12 97 2 73 3 88 0 62 2 150 0 27 1 44 0 1 0 7 46 466 67 546 113 1012 İl Sağlık Müdürlüğü 2004 277 .4 5.24 25.Dizanteri Vaka Ölüm 1 0 6 0 4 2 2 2 4 1 4 2 3 1 4 1 28 9 37 Tifo Vaka Ölüm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 Shipella Vaka Ölüm 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 Hepatit B Vaka Ölüm 0 0 0 0 0 0 1 1 17 6 39 25 15 17 4 1 76 50 126 0 1.Anjin Tüberküloz Brusella Vaka Ölüm 0 0 0 1 1 1 2 2 6 7 21 2 18 10 6 1 54 24 78 Vaka Ölüm 0 0 1 1 2 2 9 4 26 23 88 85 84 98 40 45 250 258 508 A.ısı Kızıl Vaka Ölüm 1 0 31 15 113 31 94 39 87 35 108 38 99 45 36 18 569 221 790 Str.4 Bildirimi Zorunlu Hastalıklar İstatistik Formu Yas Grupları Gurupları E K E K E K E K E K E K E K E K E K T Hastalık Kodlan ve isimleri Kızamık Vaka Ölüm 3 2 10 13 56 49 22 13 3 1 1 2 0 0 0 0 95 80 175 HepatitA Vaka Ölüm 0 0 1 0 3 1 3 2 1 2 3 1 0 0 0 0 11 6 17 Kud.

DEĞİL TOPLAM C.SAVCILIĞI 42 38 50 24 37 2 7 6 1 6 44 45 56 25 43 6 1 5 1 2 5 1 1 BAKTERİYOLOJİK GIDA YAPILAN İŞLEM İLGİLİ VALİLİKLER GENEL TOPLAM 899 UYGUN 816 UYGUN DEĞİL 83 CUM SAVCILIĞI 17 İL VALİLİĞİ 64 İl Sağlık Müdürlüğü 2004 278 .SAVCILIĞI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 154 126 170 87 88 6 21 14 10 10 160 147 184 97 98 2 4 1 1 İLGİLİ VALİLİKLER 6 20 14 10 8 UYGUN UY. 5 Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Gıda Birimine Ait Çalışma Raporu KİMYASAL GIDA AYLAR YAPILAN İŞLEM UYGUN UY.DEĞİL TOPLAM C.TABLO R.

6 AŞI SONUÇLARI ÇİZELGESİ AŞI BCG DBT1 DBT2 DBT3 DBT R POLİO 1 POLİO 2 POLİO 3 POLİO R HEBATİT 1 HEBATİT 2 HEBATİT 3 KIZAMIK DOZ 8189 8346 8477 8613 7754 8322 8433 8573 7739 9017 9539 8353 8150 HEDEFE GÖRE % 80 82 83 85 76 82 83 84 76 89 94 82 80 DPT Rapel ve POlio aşıları 1-2 yaş arası çocuklara diğer tüm aşılar 0-1 yaş arası bebeklere yapılmıştır. Yapılan dozlar aşağıdaki gibidir. 2004 yılında ilköğretim 1. sınıflara Td.Sınıf 10214 10214 8. sınıflara Td aşısı sağlık ocakları aracılığla yapılmıştır. AŞI Tetanoz-Difteri Polio 1.TABLO R.Sınıf 10547 279 . PPD-BCG ile 8.polio.

TABLO R. Sis Has Akut Böbrek Enf Nefrit Nefrozlar Gebe .Romatizmal Kalp Has Hipertansiyon Miyokart Enfaktüsü Kalbin Diğer Has SVO (SVH) Arter Arteyel Karpiller Has Pnomoni Diğer Solunum Sis. Ve Duyu Org Kr. H. Tüm Kanserler Selimurlar Doğası Belirsiz Şeker Has.7 ESKİŞEHİR İLİ 2004 YILI BÜTÜN ÖLENLERİN YAŞ VE CİNS GRUPLARINA DAĞILIMI YAŞ GRUPLARI VE ÖLÜM SEBEPLERİ Bağırsak Enfeksiyonları Enterit İshal ile sey. Vitaminsizlikler Anemiler Psikozlar Sinir Bozukluğu Nevroz Menenjit Epilepsi Sinir Sis.H D.Sepsis Kızamık Enfeksiyöz Hepatit Kuduz Diğer Virüs Has.H Boğmaca Streptokok anjin kızıl Tetanos Gıda Zehirlenmesi Diğer Bakteri Has. Mide Ülseri Bağırsak Tıkanması Fitihı Karaciğer Sirozu Diğer Sind. D. Lohusalık Zehirlenmesi Gebe Doğum Kanamaları Nedeni Bilinmeyen Düşük Doğum Lohusalık Enfek Düşük Beslenme Bozuklukları Konjenital Anomali Ölü Doğum Senilite Sebeb Belirtilme ölüm Motorlu Taşıt Kazaları Zehirlenmeler Kaza Sonucu Düşmeler Diğer Bütün Kazalar İntihar TOPLAM 0-7 GN E K 8-28 GN E K 29-365 GN E K 1-4 Yaş E K 5-9 Yaş E K 10-14 E K 15-19 E K 20-24 E K 25-29 E K 30-34 E K 35-39 K 40-44 K 45-49 K 50-54 K 55-59 K 60-64 K 65-69 K 70-74 K 75-79 K 80-84 K 85-+Yaş K Tp K 0 0 0 0 0 0 31 0 4 0 1 183 2 62 0 1 1 1 1 1 34 0 19 92 399 153 38 11 131 1 1 10 13 1 38 0 0 0 0 0 15 18 48 371 13 13 6 2 12 4 1721 E E E E 1 E E E E E E E E 0 1 0 0 0 0 25 0 3 0 1 387 0 39 0 0 0 3 2 5 36 1 16 197 409 143 54 17 179 2 2 16 23 1 22 0 0 0 0 0 15 20 56 287 28 27 14 4 38 8 2081 4 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 1 5 1 9 4 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 5 7 15 6 1 17 1 10 1 42 2 15 2 58 4 27 5 57 3 29 3 56 5 27 14 69 10 21 16 45 7 21 1 13 12 4 11 5 7 1 3 4 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 22 19 16 1 8 2 1 4 1 2 28 31 9 3 1 12 2 3 2 29 49 15 7 1 20 1 4 2 1 3 3 3 6 34 19 1 10 5 3 42 69 18 10 2 24 5 2 20 78 15 5 12 1 1 2 5 7 5 21 69 23 14 3 36 1 2 6 5 15 65 31 7 3 19 5 2 15 66 28 10 3 33 7 5 15 87 32 10 2 20 1 3 47 11 2 2 8 5 3 7 50 17 4 3 10 1 1 1 3 29 10 2 4 1 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 4 1 1 2 3 3 1 2 2 2 5 2 5 2 11 4 3 2 4 1 2 1 5 3 2 13 16 8 1 1 1 11 5 1 6 13 6 2 3 12 16 11 6 5 25 9 1 9 3 5 1 2 3 2 1 1 1 1 1 4 3 22 8 2 1 5 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 6 1 4 1 2 2 10 1 9 8 2 1 6 1 2 2 3 1 1 1 2 5 1 13 10 56 1 10 4 48 1 1 1 1 1 3 4 8 4 1 1 3 1 6 4 1 10 36 2 1 1 1 36 4 1 131 2 56 163 1 92 2 203 120 1 253 204 3 317 1 51 4 1 3 265 304 1 315 183 1 224 148 188 64 2 85 87 1 97 2 1 94 128 1 4 3 1 2 1 2 8 7 3 5 1 1 5 9 1 1 1 8 3 1 3 3 15 1 7 1 3 1 4 1 21 1 9 1 99 91 12 13 1 21 21 5 1 8 1 2 1 1 2 18 1 4 1 1 1 25 2 1 8 2 20 2 2 4 1 4 1 63 1 1 24 2 6 2 1 2 1 80 5 1 2 1 1 2 1 3 1 1 280 .

7 Aile Planlaması Çalışmaları 2004 yılı aile planlaması çalışmaları ve 15-49 yaş kadınların aile planlaması kullanım dağılımı Tablo R.6’da gıda hijyeni konusunda bilgiler verilmiştir.1.6’de verilmiştir.64 28.4 Aşılama Çalışmaları İlimizin 2004 yılına ait yaş gruplarına göre aşı doz ve çeşitlerini gösterir Tablo R.1. Polio. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı Ölümlerin belli nedene cins ve yaş gruplarına göre dağılımı Tablo R.7 35.1. Boğmaca.89 2003 15. BCG. Tablo R. İlimizde aşı uygulamaları 48 sağlık ocağı.1. diğer 4 hastanede tetanoz ve kuduz aşıları uygulanmaktadır. R. R.8 BEBEK ÖLÜMLERİ Bebek 1994 1995 1996 1997 1998 Ölüm Hızı 39.1.34 25. Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde gebe tetanoz aşısı. TABLO R.15 R. OGÜ.36 21.1. bağlı yerleşim yerlerine ulaşımda araç sıkıntısı çekilmektedir. R.3 Gıda Hijyeni Tablo R.3 Zoonoz Hastalıklar “Bulaşıcı Hastalıklar” bölümünde verilmiştir.2. PPD test ve Difteri-Tetanoz aşıları tüm sağlık ocaklarında yapılmaktadır.R. Tetanoz.89 2004 19.Denizler* * İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde -0.2. Sağlık ocakları aşı uygulanan eleman bakımından yeterli olup.2. 4 dispanser ve 6 hastane tarafından yapılmaktadır.yaş grubu rutin aşıları.5 Bebek Ölümleri Yıllara göre Eskişehir İli bebek ölüm hızları şöyledir.9’da verilmiştir. R.1. Kızamık. Verem Savaş Dispanserlerinde PPD test ve BCG aşısı.6 Ölümlerin Hastalık. R.53 2001 20.7’de verilmiştir.15 19.05 ‰ 1999 2000 20.9 2004 Yılı15-49 Yaş281 Kadınların Aile Planlaması Kullanım . Difteri.

000 nufus üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.2. Ölçüm sonuçlarından bazı bölgelerde gürültü seviyelerinin yönetmelik değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. R. özellikle azot sanayinden kaynaklanan nitrit ve nitrat içermesi şebeke suyunun dağıtımı yapılan 500.2.Dağılımı 15-49 yaş kadını Etkisiz Yöntem Tüp Ligasyon Yöt. ultraviyole dezenfekte yapılan ve 2002 yılındada ambalajlanarak insanların kullanımına sunulan Kalabak suyu kullanılmaktadır.2. 282 Emzikli Gebe Hap Ria . İçme ve kullanma suyunun arıtma işlemleri yapılmakta. Şebekeye verilen su sürekli kontrol altında tutulmasına rağmen vatandaşlar tarafından içme suyu olarak kullanılmamaktadır.2. Bu konuyla ilgili istatistiksel veri bulunmamaktadır. İçme suyu olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2000 yılında hat revizesi yapılan.4 Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Şehir yerleşim alanında trafik ve değişik faaliyetlerden oluşan gürültünün ölçümlerine tespit edilen 55 noktada rutin olarak devam edilmektedir. R. kullanmayan Diğer Etkili Yöntem Enjeksiyon Vezaktomi Kondom Kır 20939 Kent 170527 Toplam 191466 774 2503 5950 25133 6724 27636 146 847 993 3848 29024 32872 737 3 6550 40 7287 43 8 3567 227 29099 235 32666 8517 68084 76601 469 366 3785 1788 4254 2154 R. ancak tesiste nitrit ve nitrat giderim ünitesi bulunmamaktadır.2 Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Şehir merkezinin içme ve kullanma su temini porsuk çayından karşılanmaktadır.02.2 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ZARARLARINDAN OLUŞAN SAĞLIK RİSKLERİ R. Ancak porsuk çayının Kütahya ilinden gelen atık yükleri ile.3 Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Atıkların insanların sağlıkları üzerine olumsuz etkileri ile ilgili bir veri olmamakla birlikte Eskişehir merkezi çöp depolama sahasında metan gazına bağlı yangınlar sonucu bozulan emisyonlar ile depolama sahasından sızan sızıntı suları bölge halkı için olumsuzluk teşkil etmektedir.1995’de 12 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenen yakıt programını uygulanması ve doğal gaza giçilmesinden sonra büyük oranda azalmıştır.1 Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan sağlığı Üzerine Etkileri Düşük kalorili yüksek kükürtlü yerli kömürlerin ısınmada ve sanayide kullanıldığı 1995 yılına kadar yakma dönemlerinde sağlık kuruluşlarına göğüs hastalıkları ile ilgili müracaatların sayısal olarak 20. R.

R.5 Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Pestisitlerden kaynaklanan olumsuz etkilere ilişkin sağlıklı veriye erişilememiştir. Korunma tedbirleri ile ilgili sivil savunma eğitim çalışmaları ilgili birimce sürdürülmektedir. Sağlık İl Müdürlüğü Verileri (1994-2004) 2. KAYNAKÇA : 1.Şehir içi bu gürültü ile hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklanan gürültülere özellikle yaz aylarında açıkta yapılan düğünler ve konvoylardan oluşan gürültülerde eklenince vatandaşın yoğun şikayetleri ile karşılaşılmaktadır.2. R. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (1992-2004) 283 . Buda insanların ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.6 İyonize Radyasyondan Korunma Şehir merkezinde bulunan konutların büyük çoğunluğu gece kondu ve eski yapı olması nedenı ile radyasyon etkisine karşı koruyucu sığınakları bulunmamaktadır.2.

S. broşür. ağaçlandırma. öncelikle ulusumuza. onun temsilcilerine. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığının dergi. İlimizde bunların dışında Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi çevre konulu çeşitli seminer çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz kendi bünyesinde kömürlü kalorifer kazanlarının düzenli ve verimli yakılması ile ilgili broşürlerle desteklenmiş eğitim çalışmaları yapmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 1997 Eskişehir Yerel Habitatı düzenlenmiş olup çevre sorunlarıyla ilgili çeşitli kazalarda halktan ve kamu kuruluşlarından aktörlerin görev almaları sağlanmıştır.1990 tarihinde kurulan Eskişehir İli Çevre Koruma Vakfı kuruluş amaçları doğrultusunda çevre eğitimi. Eskişehir İli Çevre Koruma Vakfı Hoşnidiye Mah. finans sağlama şeklindeki faaliyetlerini İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile birlikte aşağıdaki adreste sürdürmektedir. Ambarlar Sok.3358898 B) Eskişehir Tema Gönüllü Temsilciliği TEMA’nın hedefi. panel şeklinde olmakla beraber Çevre Değerlerinin sevdirilmesi amacıyla çeşitli yarışmalar da düzenlenmektedir. Faaliyetler daha çok seminer. Üniversiteler ve Belediyelerdir. kitap gibi yayınların dağıtımını yapmaya devam etmektedir.222. ÇEVRE EĞİTİMİ S.1990 tarih ve 03-8. uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması amacına ulaşmak için il düzeyinde maddi ve manevi katkılarda bulunmak yeni kaynaklar araştırıp bu doğrultuda kullanmak aynı kanuna göre çıkarılan Çevre Kirliliğini Önleme Yönetmeliğine göre ilimize ayrılacak tahsisatın kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili Devlet Bakanlığının 18. 5 Dünya Çevre Günü ve Haftası kutlamalarına çeşitli vakıf.07./327 Sayılı İl Çevre Koruma Vakfının kurulması ile ilgili talimatı gereğince Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre Valiliğimiz Başkanlığında 31. siyasi partilere ve hükümetlere. ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerin korunarak bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık. dernek ve odaların ayrıca izci gruplarının ve halkın katılımıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği kutlamalarda pankartlı yürüyüşler ve faaliyetler düzenlenmiştir. basın yayın organlarına.1 Çevre Vakıfları A) Eskişehir İli Çevre Koruma Vakfı Vakıf 2872 Sayılı Çevre Kanununda öngörülen bütün vatandaşların ortak malı olan çevrenin korunması. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası ESKİŞEHİR Tel:0. kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması su.07. toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi. resmi ve özel kuruluşlara. toprak erozyonunun önemli 284 .(S). İlimizde ayrıca Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından okullarda Çevre Sağlığı konusunda broşürlerle desteklenen eğitim hizmetleri yürütülmektedir.2 ÇEVRE İLE İLGİLİ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE FAALİYETLERİ S.2. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Şube Müdürlüğü. iyileştirilmesi.1 KAMU KURULUŞLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ İlimizde Çevre Eğitimi ile ilgili olarak faaliyet gösteren kamu kuruluşları başta İl Çevre ve Orma Müdürlüğü olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü.

bütün kesimlerin düşünce ve gönül birliğini. Derneğin ana amacıdır. Seyitgazi Aslanbeyli Köyünde de mera ıslah çalışmaları sürmektedir. g) Çevre ile ilgili konularda ilgililerin uyarılması ve kamuoyu oluşturulması. h) Çevre ile ilgili sporların toplumda yaygınlaştırılması. toprak erozyonu ve çölleşmeyle mücadelede .222. toprağın ve doğal varlıkların korunması ve bitkilendirmenin önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.Ulusal Çevre Kuruluşları ile işbirliği 2. bilinçlendirilmesi ve çevresine sahip çıkacak erginliğe ulaştırmayı sağlar.sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmak. ağaç dikme kampanyaları şeklinde çalışmalarına devam etmektedir.2 Dernekler A) Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Derneğin kuruluş amaçları Eskişehir ve çevresinde doğal çevrenin ve doğal hayatın korunması ve geliştirilmesi canlıların sağlıklı yaşamasına zarar veren her türlü çevre sorunu ile mücadele edilmesi için : 1.2. Bu amaçla. “10 Milyar Meşe Palamudu” kampanyası kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde çalışmalar devam etmektedir. seminer.Konu ile ilgili yasal kuruluşların izni ile çevre kuruluşları ile işbirliği yapar.2213890 S. okullarda el ilanlarıyla desteklenen eğitim.2314501 285 . Eskişehir TEMA Gönüllü Temsilciliği Akcami Mah. d) Su Kirliliği ile mücadele. bitki örtüsünün. 27 Eylül 1998 tarihinde Vakıf Başkanı Hayrettin Karaca’nın da katılımıyla Eskişehir TEMA Gönüllü Temsilcilik Bürosunun açılışı yapıldı. TEMA Gönüllü Temsilciliği aşağıdaki adreste faaliyetini sürdürmektedir . katkı ve desteğini almak için yurt içinde ve dışında çalışmalarını sürdürmektedir. kültür ve sanat etkinlikleri. c) Gürültü Kirliliği ile mücadele. Dernek. No : 1 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Tel:0. b) Toprak Kirliliği ile mücadele. e) Yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi. Bu amaçla : a) Hava Kirliliği ile mücadele. Kurşunlu Cami Sok. Bu işbirliği bağlamında tüm kurumlarla bilgi alışverişinin sağlanması kamuoyunun bilgilendirilmesi.222. Araştırma Enstitüsünde yapılan toplantıda bölgenin tarım durumu ile ilgili değerlendirme yapılarak toplantıya katılanlara TEMA hakkında bilgi verildi. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Çağlayan İş Hanı Kat 1 No : 15 ESKİŞEHİR Tel : 0. TEMA. f) Tarihi ve kültürel varlıklarımız ile doğal güzelliklerimizin korunması ve ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması. Eskişehir Gönüllü Temsilciliğinde teknik ağırlıklı çalışmalar devam etmektedir. desteğini sağlayacak doğrultuda kamuoyu oluşturarak erozyonu önleme hareketini başlatmak ve sürdürmektedir.

B) Hayvanları Koruma Derneği : Dernek 1994 yılında kurulmuş olup amacı. Çevre gezileri.insanlarımızın doğal çevreye uyum içinde yaşayabilecekleri ortam hazırlamak. No : 23/A ESKİŞEHİR Tel : 0. Eskişehir İl Çevre Müdürlüğünün hizmet alanındaki faaliyetlerini desteklemek. İzci grupları ile müşterek çevre konulu etkinliklerin düzenlenmesi. yöre halkının doğal ve çevre bilincini geliştirmek ve desteklerini sağlamak. yaban hayatının korunması. Ağaç dikme kampanyalarının düzenlenmesi. Hayvanları Koruma Derneği Kıbrıs Şehitleri Cad.222. Dernek amaçları doğrultusunda .2210973 C) Tepebaşı Çevre Çocuk Kulübü Derneği Dernek 1996 yılında kurulmuş olup. Eskişehir ve yöresinin doğal güzelliklerini tanıtmak. b) Sokak hayvanı olgusunun ortadan kaldırılması için barınak yapımı çalışmaları devam etmektedir. İl Çevre Müdürlüğünün ihtiyacı olan laboratuarları kurmak ve gerekli alet ve ekipmanı almak.222. geliştirmek ve tanıtmak. eğitilmesi. şiir). sevdirilmesini sağlamak.2319624 D) Eskişehir Çevre Müdürlüğü Güçlendirme ve Çevre Eğitim Hizmetleri Derneği Dernek Kasım 1999 ayında kurulmuş olup. 9/73 Yasin İş Hanı ESKİŞEHİR Tel : 0. Çeşitli yarışmaların düzenlenmesi (resim.tahrip edilmiş yerlerin yeniden kazanılmasını sağlamak bu bağlamda hava kirliliği. amacı . bu amaçları yerine getirmek için kamu yararına çalışmak. Seda Sok. sokak hayvanlarının korunması ve insan hayatı için tehdit unsuru olabilecek tehlikelere karşı tedbirlerin alınması. hasta ve yardıma muhtaç hayvanların tedavi barınak gibi sorunlarına çözüm üretmek. Siyasi bir amaç gütmeksizin çevrenin korunması ve geliştirilmesi. toprak kirliliği ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla gerekli araç ve gereçleri temin etmek. eleman ihtiyacını karşılamak. a) Hasta hayvanların tedavi edilmesin çalışmalarını sürdürmektedir. Seminerler düzenlenmesi. su kirliliği. Geri kazanılan atıkların toplanması hizmeti gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm motorlu taşıt araçlarının egzoz gazı ölçümlerini yapmak ve sportif faaliyetlerde bulunmak. amacı . Dernek amaçları doğrultusunda . tahrip edilmesini önlemek. a) b) c) d) e) f) g) h) Dernek bünyesinde öğrencilere eğitim verilmesi. çocuk ve çevre ile ilgili diğer konularda faaliyet göstermektir. Kültür sanat faaliyetleri. yaygınlaştırmak. insanlara hayvan sevgisinin aşılanması şeklinde sıralanabilir. c) Üyelerini arttırarak hayvan sevgisinin aşılanması yönünde eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Tepebaşı Çevre Çocuk Kulübü Derneği Kızılcıklı Cad. İl Çevre Müdürlüğünün ödenek yetersizliğinden kaynaklanan her türlü ihtiyaçlarının teminini sağlamak. üyelerinin boş zamanını286 değerlendirmesi ve istirahatlarının temini .

hizmet aracı kiralamak veya satın almak. Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Faaliyetler. elemanlara Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücreti ödemek. laboratuar kurmak.Tahrip edilmiş bölgelerin yeniden kazanılması için ağaçlandırma ve ıslah çalışmaları gibi yeşillendirme ve erozyonla mücadele çalışmaları yapmak.Eskişehir TEMA Gönüllü Temsilciliği Verileri (2000-2004) 287 . el kitabı gibi yayınlar hazırlayarak Çevre Bakanlığı görüşleri doğrultusunda yayın ve dağıtımını gerçekleştirmek.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000-2004) 2.İnsanlarımızın doğal çevreyle uyum içinde yaşayabilecekleri bir ortam hazırlayabilmek için çeşitli yerlerde örnek çevre düzenlemeleri yapmak. bina bakım ve onarımını yapmak. bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak yada yaptırmaktır. bina ve tesis yaptırmak.Dernek faaliyetlerini rahatça sürdürebilmesi için gayrimenkul almak.222. araç gereç ve kırtasiye temin etmek.için lokal açmak. e. broşür. bu amaçla görevlendirilecek personellerin iaşe ve ibate bedellerini sağlamak. d. g. işletmek veya kiraya vermektir.2. aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan ve kamu kuruluşu olan Eskişehir İl Çevre Müdürlüğü’ne bu mal ve hizmetleri devretmek. a. seminerler.Eskişehir ve yöresinin doğal çevre güzelliklerini ve zenginliklerini tanıtmak için her türlü kart.Çevre İle İlgili Federasyonlar İlimizde Çevre kuruluşları ve toplum örgütlerinden yerel habitat oluşturulmuş ve ilin çevre sorunları ile ilgili gündemleri belirleyerek gündemle ilgili kurum ve kuruluşlara katkı sağlanmaya sağlanmaktadır. plan. KAYNAKÇA : 1. teçhizat. Ambarlar Sok.Yine Eskişehir ve yöresinin doğal çevre güzelliklerinin korunması ve tanıtılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek.3. f.Çevre bilincini gerçekleştirmek için doğa ve çevre konusunda toplantılar. c. b-Yarışmalar düzenleyerek başarılı olan dernek üyelerine veya dışarıdan katılanlara teşvik amacıyla ödüller vermek. Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü elemanı alıp çalıştırmak.330 33 37 S. konferanslar. sempozyumlar ve açık oturumlar düzenlemek. İl Çevre Müdürlüğü Hizmet Binası Tel : 0. Eskişehir Çevre Müdürlüğü Güçlendirme ve Çevre Eğitim Hizmetleri Derneği Eskibağlar Mah. ağaçlandırma sahalarında koruma çitleri oluşturmak. harita.

insan faaliyetlerinin çevreye olan istenmeyen etkilerini önlemek düşüncesi. Yukarısöğütönü.07. Aşağısöğütönü. doğal kaynakların optimal kullanımını. Nüfus il merkezinde yoğunlaşmıştır.07. T. Uygulama değerlendirme ve planlama yaklaşımları içinde bulunduran çevre yönetimi. 28. Kara iklimi hakim olan bölgede ve uygun olmayan şehir yerleşimi kış aylarında hava kirliliğine neden olmuştur.5 kükürt içeren kalorifer yakıtı (Tüpraş 615.09. 06.2003 tarih ve 08 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile de uygulamaya devam edilmektedir. 27. Keskin.08. 17. Çevre problemlerinin. Hem karayolu hem demiryolu ulaşımının dağıtım merkezi olan ilimizde hava ulaşımı da askeri alanlar yanında sivil olarak da planlanmış ve hizmete girmiştir. Uçucu Madde max: % 10-28) ve zenginleştirme ve iyileştirme işlemlerinden geçirilmiş Soma+18 lavvar linyit kömürlerinin (Alt Isıl Değeri min: 4500 (-500) kcal/kğ. %1. Karacaşehir.Doğalgaz projesi geçmiş bölgelerdeki konut ve iş yerlerine doğalgaza geçme zorunluluğu getirilmiştir. eğitim ve kaynaklar gibi dinamik parametrelerin etkileşimlerini ve bu konulardaki bilgileri geniş bir düşünce çerçevesinde bir arada ele alıp. temelde doğa ve insan ilişkilerini.İthal kömür (Alt Isıl Değeri min: 6200 kcal/kğ. Kül max: %14.2001 tarih ve 07 nolu. birbirleriyle karşılıklı ilişki içerisinde oldukları göz ardı edilmeden bütün konular çevre yönetimi çerçevesinde birlikte değerlendirilmelidir. Toplam Kükürt max :%0. 5.1 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN VE ÇEVRESEL TAHRİBATIN ÖNLENMESİ İlimiz Marmara Bölgesinin İç Anadolu’ya açılan en önemli kapılarından biridir. Nem max :%20 ) satılmasına izin verilmiştir. yaşam standardı. Emircioğlu.5 dan fazla kükürt içeren sıvı yakıtların kullanılmamasına.(T).Bu kömürler dışındaki Yerli ve ithal kömür tozundan yapılmış briket kömürler ile diğer kömürlerin kullanımına izin verilmemiştir. birbirinden ayrılmış sorunlar olmadığı. Aşağıçağlan. 4. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Çevre Yönetimi. 3. orta ve uzun vadeli çevre stratejilerinin gerçekçi ve tutarlı olmasını sağlar. Kozkaya. gerçekçi ve sağlıklı çevre politikalarının izlenmesi için stratejilerle birlikte bir çatı oluşturur. çevresel zararların en aza indirilmesini ve doğayla insan arasındaki dengenin kurulmasını sağlar. 19. Yukarıçağlan ve Kanlıpınar Köyleride aynı yakıt programına dahil edilmiştir. Çevre Yönetiminde.Bu özellikleri taşımayan katı ve sıvı yakıtların satılması ve kullanılması sonucu hava kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olan Muttalip Beldesi. Nem max :%10.2000 tarih ve 8 nolu. optimal kaynak kullanımı ve çevresel zararların minimize edilmesi. 1.1998 tarih ve 5 nolu. gelişimini. 2.06 2002 tarih ve 06 nolu. Toplam Kükürt max :%1.Kalorifer Yakıtı) kullanılmasına karar verilmiştir. nüfus artışı.Konutlarda ve sanayide % 1. 1994-1995 kış sezonu dahil İlimizde görülen hava kirliliğinin önlenmesi için üniversite öğretim üyeleri ve kamu çalışanlarından oluşturulan komisyonca İlin yeni yakıt programı belirlenmiş ve bu yakıt programı 20. Bu kararlar ile . bir ülkenin mevcut potansiyelinden yola çıkarak orta ve uzun vadede. enerji kullanımı. Bu nedenle . Çevre Yönetimi.9.02. kaynak-etki zincirinin parçalarını oluşturur.06. ekonomik büyüme. 288 .1995 tarihinde Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararla uygulamaya sokulmuştur.1999 tarih ve 3 nolu ve 19.

10. Mahalli Çevre Kurulunun 19.1999 tarih ve 6 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile büyük caddeler ve tüm proje kapsamında kalan bölgelerde doğalgaz bağlantılarını yaptıramayan konut ve iş yerlerine 01. 2000 yılında 43262 adet.361 gaz kullanan aboneye ulaşılmıştır.1998 tarih ve 5 nolu kararı öncesi 34.2003 tarih ve 05 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yasaklanmıştır. ayrıca trafik kontrollerinde egzoz emisyon pulu istenmektedir. Karar doğrultusunda il genelinde doğalgaz dönüşümü ile ilgili denetimlerimiz sürmektedir. taksi vs.06.505 gaz kullanan ve 37. Alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak tebliğ edilmiştir. 19.2004 tarihi itibariyle 63.Günlük sonuçlar şehir merkezinde iki ayrı yere yerleştirilmiş olan panolarla halkın bilgisine sunulmaktadır.317 adet araç olup . dolmuş. İlimizde egzoz gazı ölçümüne tabii 98.1998 tarih ve 5 nolu Kararı ile doğalgaz projesi tamamlanmış bölgelerdeki konut ve iş yerlerine doğalgaz bağlantılarını yapmaları için verilen süre 01.06. 70. Hava kirliliği ölçümlerinin ortalama değerleri hedef sınır değer olan 120 µg/m³’ün altına 1995-1996 kış sezonundan itibaren çekilmiştir. Büyükşehir Belediyesi . egzoz gazlarından kaynaklanan emisyonların kontrol altında tutulması amacıyla egzoz gazı ölçümlerine Vakfımız ve Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Temsilciliği ile yapılan protokol doğrultusunda 2 ayrı istasyonda ve ilçelerde de seyyar ekip tarafından devam edilmektedir. 2003 yılında 44565. İlimizde doğalgaza geçildiğinden azotoksitleri emisyonlarının da tespiti planlanmaktadır. 27.05.12.Ayrıca . Şehir merkezinde Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun kömür kullanılmasını sağlamak amacıyla 2 ayrı denetleme ekibi289 oluşturulmuştur.000 konut eşdeğer üzerinden projelendirilen doğalgaz çalışmaları halen devam etmekte olup. Ayrıca toplu taşıma araçlarına (Halk ve Belediye Otobüsleri.1999 tarihinde sona ermiştir.10. 1.2001 yılında da 44337 . kamu kuruluşlarına ait araçların. 2. 1999 yılında 38766 adet. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucu proje kapsamında kalan bölgelerde hasarlar meydana gelmesi doğalgaza tam dönüşümün sağlanamamasına neden olmuştur.2000 tarihine kadar ek süre verilmiştir.) egzoz ölçümü zorunluluğu getirilmiş ve bu araç sürücülerine 24-25-26-27 TEMMUZ 2000 tarihlerinde egzoz ve gürültü kirliliği ile ilgili program düzenlenerek eğitim verilmiştir. Şehir merkezinde SO2 ve PM ölçümleri Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 2 ayrı noktada yapılmaktadır. 2004 yılında 40851 adet aracın egzoz ölçümleri yapılmıştır.485 müracaat var iken 31. 2002 yılında 46630 .İlde trafiğe kayıtlı olup egzoz ölçümünü yaptırmayan araçların fenni muayeneleri yapılmamakta.10. Sivrihisar Demir Bakır ve Arabacılar Odası ile yapılan protokol doğrultusunda Mart 2000 tarihi itibariyle de Sivrihisar İlçesinde egzoz gazı ölçümleri yapılmaktadır.İl genelinde hububat hasadı sonucu anız yakılarak ekolojik dengenin ve hava emisyonlarının bozulması 26.

A. Sanayi sitesinde 65 iş yerinde yanık yağ denetimi yapılmış olup. klasik arıtma tesisleri ve dağıtım tesisleri inşaatı 1989 yılında tamamlanmıştır. Sarısu’ya deşarjı olan sanayi kuruluşları atıksuları a) Yurtbay Seramik b) Efes Seramik ESKİ Kanalizasyon atıkları Evsel atıklar yanında merkezi arıtma tesisine bağlanmış olan a) Sarar Basma San.1990 lı yıllarda ortalama 700-800 lt/sn olarak arıtılıp şehre verilmektedir. d) Organize Sanayi Bölgesinin evsel ve endüstriyel atıksuları . Porsuk Baraj göletinde doğal çökme sonucu 2. sınıf su kalitesi özelliklerine ulaşmaktadır. Eskişehir içinden geçtiği bölümünde. Sınıf su kalitesine. sınıf su kalitesi özelliklerine sahip olmasına rağmen Kütahya çıkışında evsel ve endüstriyel atıksu kirlenmesiyle 3. 2004 yılı içerisinde 2 adet işletmeye A gurubu. Bu denetimler sonucu Müdürlüğümüzce 2004 yılında 317 adet kömür satış yeri denetimi yapılarak 97 şüpheli kömür numunesi alınmış. üzerinde sandallarla gezdiği şehre güzellik veren önemli bir su kaynağıdır. Arıtıldıktan sonra şehre içme ve kullanma amacıyla verilen su aynı noktada Porsuk Çayından temin edilmektedir. ve Tic.Ş.Dersan Deri Sanayi San. Ltd. Şti.Ş.Ş.Ş.Ş. A.Güven Süt A. . Porsuk Çayı Kütahya şehir merkezine kadar 1. Porsuk Çayının. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarından oluşan denetleme ekibi ile 24 saat esasına göre şehir merkezine giren kömür denetimleri.Zabıta Müdürlüğü. b) Tülomsaş Lokomotif ve Motor San. halkın kenarına oturup dinlendiği. 2005 yılından sonra kapasitenin 5500 lt/sn’ye çıkarılması planlanmıştır. Kütahya ve Eskişehir illerinin içme ve kullanma suyu kaynağı olduğu gibi Eskişehir ve Kütahya ovalarının sulama suyu ihtiyacını da karşılayan önemli bir yüzeysel su kaynağıdır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce de şehir içindeki kömür satış yerleri denetimleri sürdürülmektedir. Eskişehir İl merkezine girişinde yer alan Karacaşehir Regülatörü öncesinde Eskişehir’in içme ve kullanma suyunu temin etmek amacıyla İller Bankası tarafından su alma tesisleri . A. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik çercevesinde gerekli işlemler yapılmıştır.Şeker Fabrikası A. bunlardan uygun bulunmayan 3 adedine 1. 290 - .Hava İkmal Bakım Merkezi . . geçmiş yıllarla birlikte ilimizde emisyon izni alan işletme sayısı 129 adettir.459. c) TUSAŞ Motor San.Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi . Zamanla artan nüfus ve gelişen sanayileşme nedeniyle yine bu kentlerin endüstriyel ve evsel atıksuları için alıcı ortam görevini üstlenmiş olan Porsuk Çayı. Eskişehir İlinden Porsuk Çayı’na deşarjı olan kuruluşlar ve faaliyetler .385 TL idari para cezası uygulanmıştır. 3700 lt/sn su verebilme kapasitesine sahip arıma tesislerinde. 9 adet işletmeye B gurubu olmak üzere 11 adet işletmeye emisyon izni verilmiş olup. Kütahya İli Murat Dağı eteklerinden doğan Porsuk Çayı.

faaliyete Porsuk Çayı kirliliğinin önlenmesi için daha önce uyarılmasına rağmen gerekli tedbirleri almayarak bu kirliliği arttırması sebebiyle 1988.) üzerinden su örnekleri alınarak takip ve denetimleri sürmekte olup..000. Birinci toplama göletine gelen su tekrar proses suyu olarak değerlendirilmektedir. bu denetimler sırasında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 7. Kırka Bor İşletmesi ve etrafındaki yan dereler {Akın.30 civarında yarılması sonucu etrafa yayılan sulardan alınan örneklerin analizleri sonucu işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 1.000. Sivrihisar İlçesi kanalizasyon atıklarının SKKY’ne uygun deşarjını sağlayacak bir sistem kurulması için ilgili belediyesi yazılı uyarılmıştır.04. Porsuk Çayı kirletici kaynakları.710.1999 günü yoğun yağışlar sonucu saat 19.Alpu ve Beylikova İlçeleri kısmi evsel atıkları . göletler arasında topografik ve sedde içerisindeki borular vasıtasıyla geçiş sözkonusudur. Dünyanın en büyük bor yatakları ülkemizde olup. Porsuk Çayı analiz sonuçları tablolar halinde verilmiştir.Ş.660. 2004 sonu itibari ile Kırka Bor İşlermesine ait 5 adet atık toplama göleti bulunmakta olup.TL idari para cezası uygulanmıştır.2001 ve 2003 yıllarında idari para cezası uygulanmıştır.2000. . Lepcek vb. atık toplama göleti ve 1 adet su toplama havuzunun inşaatı devametmektedir.Ş.TL idari para cezası verilerek tumba sahası sızıntı sularının DSİ normlarına uygun yapılacak bir baraj gölet inde toplanması istenmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Mahalli Çevre Kurulunun 10. A.2002 tarih ve 3156 sayılı Valilik Makamı Olur' u İle 21.. 12 adet kuruluştan arıtma tesisi olan 1 adedinin deşarj iznine esas atıksu numuneleri alınarak takipleri yapılmaktadır.3 değerlerinin aşıldığının tespiti üzerine 03. Şeker Fabrikası A.1999.04. Kırka Beldesinde faaliyetini sürdüren Bor işletmesinde dekapaj malzemelerinin bulunduğu tumba sahasından gelen suları toplayan gölet önündeki şeddenin 24. 291 .428.000. 6.’nin melas depolaması yapılan bir tankerinde meydana gelen bir patlama sonucu alkol üretiminde kullanılan 5. Organize Sanayi Bölgesi içinde kalan 27 tesis ile ESKİ kanalizasyon sistemine bağlı 3 adet sanayi kuruluşuna kanalizasyon bağlantı izni verilmiş olup geriye kalan 7 sanayi kuruluşuna deşarj izni verilmiş.000 ton melasın önce fabrika sahasına ardından da bir bölümünün Porsuk Çayı’na deşarj olunarak su kirliliğine ve Porsuk Çayı üzerinde tabakalar halinde köpük birikmelerine neden olduğu tespit edilmiş.Tarımsal faaliyetler sonucu kirlenmiş sular Eskişehir şehir merkezinden geçen çay şehir merkezindeki evsel ve endüstriyel atıksu deşarjlarıyla mevsimlere göre 3.. ve 4.02.2000 tarihli toplantısında Belediye mücavir alanları dışında yapılacak konut uygulamalarında 15 konut üzerindeki planlamalarda evsel atıksuların çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için arıtma tesisi istenmesine karar verilmiştir. Sınıf su kalitesi özelliklerinde Alpu ve Beylikova İlçelerinden geçerek Sakarya Nehrine ulaşmaktadır. İl genelindeki toplam 317 adet faaliyetten atıksu deşarjı olan sanayi kuruluşu sayısı Organize Sanayi Bölgesinde 27 olup bunların toplam atıksu deşarjı ortalama 7000 m³/gün’dür.Önce Gıda San.

TABLO T. çöktürme havuzu ve havalandırma havuzu mevcuttur. Brükner Havuzu. istenen arıtım sağlanamamaktadır.1 Porsuk Çayı Kütahya İli Kirletici Kaynakları ADI EVSEL ATIKLAR (Kanalizasyon Atıkları) ŞEKER FABRİKASI TÜGSAŞ GÜBRE FABRİKASI KÜMAŞ MAGNEZİT FABRİKASI SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ GÜRAL PORSELEN KÜTAHYA PORSELEN TARIMSAL YÜKLER HARLEK ILICALARI DURUMU Arıtma Tesisi mevcut ancak istenen arıtım sağlanamamaktadır. Atıksular arıtıldıktan sonra Güvez deresine verilmekte ve bu dere Porsuk Çayına karışmaktadır. 292 . Arıtma tesisi bulunmamaktadır. Kömür curufu ihtiva eden sulu çamurlarını DSİ tarafından yapılan atık depolama göletinde toplamaktadır. Kütahya ovasının sulamasından dönen zirai ilaçlarla kirlenmiş sular Ilıca atıksuları Porsuk Barajı öncesinde direkt deşarj edilmektedir. Çökeltim havuzları mevcut olup. Ayrıca amonyum imalatının durdurulması ile azot içerikli atıkları azalmıştır. Deşarj direkt Porsuk Çayı’na yapılmaktadır. Felent Çayı sonrası Porsuk Çayı’na deşarj yapmaktadır. Atıksular çöktürme havuzlarında kademeli olarak bekletilmekte ve tekrar sisteme verilmektedir.

000 m³/gün 293 . PAŞALIGİL SÜT SAN. artan kısmı Sarısu Deresi’ne deşarj edilmektedir. vidanjörle çekilerek kanalizasyona atılmaktadır. ŞEKER FAB. Her üç işletmeninde arıtma tesisleri yaptırılmıştır.TABLO T.000 m³/gün Atıksuları foseptikte biriktirilmekte.Ş. TÜLOMSAŞ ŞEKER FAB. İNÖNÜ EFES SERAMİK A. 50 m³/gün Arıtma tesisi mevcut olup. 10 m³/g Arıtma tesisi mevcut olup. 60 m³/gün İşletmenin kendi alanında yaptığı havuzda bekletilme ve sisteme geri döndürülmektedir. ALKOL FAB.35 m³/gün GÜVEN SÜT A. Çökeltme havuzlarından geçirilen sular DSİ Sulama Kanalına verilmektedir. Tüm fabrikaların atıkları tek bir kanaldan Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemine verilmektedir.Ş.2 Porsuk Çayı Eskişehir İli Kirletici Kaynakları ADI SARAR TEKSTİL SAN.50 m³/gün kapasitelidir.Ş. 30 m³/gün ESKAR ET KOMBİNASI KÖY-TÜR MUTTALİP DEMİRCANLAR YAĞ SAN. A. 6. A. 50 m³/gün Arıtma tesisinde arıtılan sular kendi imalatlarında kullanılmakta. 1. arıtılan sular DSİ Sulama Kanalına verilmektedir. Atıksular DSİ normlarına uygun inşa edilmiş havuzlarında kademeli olarak bekletilmekte ve tekrar sisteme verilmektedir.000 m³/gün İşletmeye ait arıtma tesisinde arıtılan sular Porsuk Çayına verilmektedir. 60 m³/gün Arıtma tesisinde arıtılan sular kendi imalatlarında kullanılmakta. arıtma çıkışı Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemine verilmektedir. 150 m³/gün BEYLİKOVA DanoneSA Tikveşli Süt Ür. 5 m³/gün Eskişehir ovasının sulamasından dönen zirai ilaçlarla kirlenmiş sular Arıtma tesisinde arıtılan sular DSİ Kurutma Kanalına deşarj edilmektedir.Ş. ÇİFTELER SEYİTGAZİ İSTANBUL SERAMİK A. 700 m³/gün Arıtma Tesisi mevcut olup. OSB ATIKLARI (Toplam 193 Tesis 27 adedinde endüstriyel atıksu) EVSEL ATIKLAR (Kanalizasyon Atıkları) HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ TEI TUSAŞ GÖKAY SOĞUK HAVA TESİSLERİ DERSAN DERİ SAN. 7. 2.Ş. MAKİNA FAB.000 m³/gün Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıt ma Tesisine gönderilmektedir. YURTBAY SERAMİK A. 150 m³/gün Atıksuları foseptikte biriktirilerek vidanjörle çekilmektedir.Ş. artıma sonucu sular tekrar üretimde kullanılmaktadır. TARIMSAL YÜKLER FORD OTOSAN A. artan kısmı Sarısu Deresi’ne deşarj edilmektedir.Ş. 75. DENİZ PORSELEN A. KIRKA BOR İŞLETMELERİ DURUMU Atıksuları Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemi ile atıksu arıtma tesisine gelmektedir.500 m³/gün Atıksuları Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sistemi ile atıksu arıtma tesisine gelmektedir. Arıtma Tesisi olup. 100 m³/gün Ön arıtma sonrası atıksular direkt Porsuk Çayına verilmektedir.Ş.

53 <0.7 7.03 0. Kızılinler Köyü 1.06 <0. 1. Çıkışı 0.03 0. Çık.17 12.3 7.1 <0.06 <0.01 Çukur Çarşı 1.01 Şeker Fab.03 0.1 <0.1 <0.03 0.02 <0.01 <0.1 <0.16 1 <0.5 46.01 <0.90 <0.02 0.2 <0.69 8.06 <0.26 <0.15 <0.01 <0.03 0.01 Kth.02 <0.06 <0.2 6.9 8. Porselen Çık.03 0.62 <0.7 8.01 <0. 1.01 <0.01 294 .06 <0.47 20.1 <0.06 <0.01 <0. Son 1.01 <0.02 <0.3 1999 Yılı Eskişehir-Kütahya Bölümü Porsuk Çayı Analiz Sonuçları Kth.02 <0.02 0. Son.06 <0.01 <0.01 <0.7 42 <0.02 0.1 <0.32 2.00 <0.06 <0.01 <0.026 <0. Gir.01 <0.02 0.01 <0.01 <0.2 7.03 0.01 <0.01 <0.02 0.T.03 0.03 0.01 KOI (mg/l) BOI (mg/l) Pb (mg/l) Cd (mg/l) Fe (mg/l) Cu (mg/l) Zn (mg/l) Hg (mg/l) Top Cr (mg/l) Ni (mg/l) 4. Azot.1 <0.8 24.77 <0.25 91.01 Esk.53 <0.01 İstasyon No Nitrat (mg/l) pH Kth Girişi 0.01 <0.01 <0.3 7.01 Sarar Basma Köprü Altı 0.5 8.06 <0.15 <0.1 8.01 <0. A.76 78.01 <0.03 0.01 Esk.01 <0. 1.01 <0.1 <0.2 8.53 <0.01 Kth.03 <0.01 OSB Arıtma Gir.97 1179 594 <0.02 0.06 <0.1 <0.01 <0.06 <0.2 14.01 Kth.1 15.84 42. Açık. 1.53 149.27 95. 7.03 0.06 <0.4 <0.06 <0.06 <0.01 <0. 0.06 <0.8 16.8 8.56 3. 1.02 0.81 379 171 <0.1 <0.36 16. Şehir.03 0.02 1.02 0.59 <0.15 <0.06 99.01 <0.01 <0.48 4.1 45.1 <0.28 <0.01 <0.6 7.15 <0. 1.1 <0.1 <0.64 10. Fab.03 0.63 54.03 0.TABLO T.01 <0.84 <0.01 Sofça Köy.03 <0.02 0.67 Baraj Çık.1 <0.3 7.1 <0. Çık.01 Arıtma Tes.

037 0. Klorür İyonu Sülfat İyonu Amonyum Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Toplam Fosfor Organik Parametreler KOI BOI İnorganik Parametreler Kadmiyum Kurşun Bakır Toplam Krom Krom Nikel Çinko Siyanür Florür Serbest Klor Demir Mangan Bor Alüminyum Birim ºC Hasan Bey Köprüsü Yerinde 8.7 2.204 Yerinde 338 0.02 Yerinde 392 0.4 2003 YILI PORSUK ÇAYI ESKİŞEHİR BÖLÜMÜ ANALİZ SONUÇLARI Regülatör Köprüsü Yerinde 8.069 295 .0 22 46 149 81 314 0.585 0.19 0.0 46 62 306 159 2080 84 12 387 580 743 994 216 0.0 0.351 1.17 Yerinde 422 0.049 1.02 0.07 0.57 50 0.0 0.0 0.059 0.TABLO T.542 0.0 36 110 336 191 2285 168 17 534 336 541 784 12 0.322 Alpu Yeşildoğan Yerinde 7.0 0.24 Mg O2/l Mg/l Mg Cl-/l P P Parametre Sıcaklık pH ÇO Çözünmüş Organik Mad.0 55 36 22 311 251 2725 131 24 593 464 604 958 218 0.56 Yerinde 430 0.045 0.305 0.32 Mg SO4/l B B Mg NH4/l B B Mg NO2/l B B Mg NO3/l B B mg/l Mg/l mg/l 42.638 104 0.0 0.014 Beylikova Sanayi Tesisleri sonrası Yerinde 8.0 8 587 146 99 208 146 0.6 2 205 70 189 40 43 40 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 0.0 0.

Müdürlüğümüz bu amaçla ÇED kapsamı dışında kalan tüm kurum ve kuruluşlara yönetmeliklere uygun olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu hazırlatmakta. Bu amaçla yeni yapılan yol çalışmaları şehir dışına alınmıştır.2004 tarihine kadar ÇED için müraccat eden faaliyetlerden 196 adedine “Çevresel Etkileri Önemsizdir” ve “ÇED Gerekli Değildir” kararı. Ayrıca İlimizde katı atık geri dönüşüm projesi devam etmektedir. SONUÇLARININ ÇEVRENİN TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞMAYACAK BİÇİMDE PLANLANMASI Eskişehir. taş ocağının Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı bulunmaktadır.2 DOĞAL KAYNAKLARIN EKOLOJİK DENGELER ESAS ALINARAK VERİMLİ KULLANIMI. çakıl. 31. Olumsuzlukların önlenmesi. Karayolu ve demiryolunun ağları ile havacılık faaliyetleri gürültü kirliliğini arttırmıştır. ekonomik ve sosyal faaliyetlerin artması bu faaliyetlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin üzerinde durulmasını gerektirmektedir. tıbbi. endüstriyel. Bu konuda iyileştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Bursa.3 EKONOMİK VE SOSYAL FAALİYETLERİN. Balıkesir ve Bilecik illerindeki yoğun sanayi önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilimizde de kendisini hissettirecektir. tarımsal özellikleri ve süratle gelişen imalat ve sanayi birimleri ile yakın çevrenin hareketli ekonomik merkezlerinden birisidir. Adapazarı. 104 adet faaliyete ÇED Kapsam Dışı görüşü verilmiş olup 45 adet faaliyet izin almadan ve Yönetmeliğe aykırı davranmaktan faaliyetleri durdurulmuştur. Yaklaşık 12 yıldır şehir merkezinde oluşan evsel. Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre ruhsat almış 104 adet kum. Coğrafi konumu. Aynı zamanda faaliyet sonucunda ocak sahasının rehabilite edilerek Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi noter taahhütnamesiyle istenmektedir. T. KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ ÇED uygulamalarında madencilik faaliyetlerine orman sahalarında gençleştirme alanları ve tarım alanları dışında kalan bölgelerde izin verilmektedir.Trakya Bölgesi. İstanbul. kiremit ve tuğla hammadde rezervleri. Orta Anadolu’nun batıya açılan kapısı durumundadır. Bunun örnekleri İnönü. Muttalip. zengin maden yatakları. İzmit. Yolcu otobüsleri ve ağır yük araçlarının şehir içine girişleri önlenmiştir. Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Abersan Çevre Hizmetleri tarafından planlanan Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi planlamalarına ÇED formatları Bakanlığımızca verilmiştir. Sanayinin hızla gelişmesi. mermer. hafriyat ve inşaat malozları herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan Seyitgazi karayolu üzerinde bir vadi tabanı ve kuru dere yatağına dökülmektedir. tehlikeli ve zararlı katı atıklar.12. değerlendirmeler sonucu gerekeni yapmaktadır. Çifteler ve Sivrihisar Belediye bölgelerindeki sanayi teşvikleri ve yatırımlarında görülmektedir. metan gazının kontrol altına alınabilmesi ve ayrıca yeni ve düzenli bir katı atık bertaraf sahasının oluşumu için çalışmalar sürdürülmektedir. Yalova. 296 . Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgi flora fauna başlığı altında verilmiştir.12 adet faaliyete “ÇED Olumlu” kararı. T.

7 15.2 0. Siyanür Florür Serbest Klor Sülfür Demir Bor Alüminyum Mezbaha Sonrası 22.08 302 6 16 1.5 2000 YILI PORSUK ÇAYI ESKİŞEHİR BÖLÜMÜ ANALİZ SONUÇLARI Parametre Birim ºC Mg O2/l % mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Mg/lt mg/lt mg/lt mg/l mg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt µg/lt mg/lt Şehir Girişi 24 6.42 30.65 8.88 87.5 0.5 8.6 6. Girişi 23 6.5 10.5 63 1.5 7.98 89 13 56 1.3 10.8 7.5 7.7 10.2 1.09 324 6 16 1.06 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 7 330 0 140 < 30 168 0.25 1.TABLO T.6 13.8 0.65 5.95 8 0 < 20 <10 < 30 < 60 <10 <10 6 500 50 140 < 30 158 0.48 0.4 2.2 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 3 320 60 90 < 30 215 0.1 Şehir Çıkışı 22.5 71 12.11 350 7 20 8.06 Adalar Girişi 24 7.5 6.1 6.56 1.1 0.21 Şeker Fab.2 6.35 0.82 86.06 0.08 1.31 Sıcaklık pH ÇO Oksijen Doygunluğu Klorür İyonu Sülfat İyonu Amonyum Nitrit Nitrat Toplam Fosfor Toplam Çözünmüş Mad.03 Sarısu (Sarar Basma Önü) 23 7.15 1 0.4 0.11 340 7 20 3.13 430 18 76 79.58 84.03 0. Sodyum KOI BOI Emülsifiye Yağ ve Gres Fenolik Maddeler Kadmiyum Kurşun Bakır Toplam Krom Nikel Çinko Top.6 6.6 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 3 230 70 120 < 30 198 0.5 2.32 0.03 1.7 3.6 54 1.76 0.41 0.2 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 2 300 0 210 < 30 238 0.18 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 3 410 0 90 < 30 359 0.4 0.6 0 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 1 320 80 120 < 30 200 0.95 97.11 Şeker Fab.22 Çukur Çarşı Çıkışı 24 7.7 2.12 334 6 12 4.1 32 9.9 0.6 13.18 297 .8 52 1.8 6.61 0.08 274 6 12 0 6 0.5 0.46 0.7 10.5 44 1.26 1.08 1.4 49 1.12 <20 <10 < 30 < 60 <10 <10 0 280 30 170 < 30 129 0.13 342 7 24 6. Çıkışı 24 7.63 85.24 90.

577 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiş. Anız yangınlarının tespiti ve yapılacak yasal işlemleri bildiren Valilik Tebliği (2003/1) hazırlanarak ilçelerde ve merkezde köy muhtarları ile toplantılar düzenlenmiş ve tebliğ çiftçilerimize duyurulmak üzere imza karşılığı verilmiştir.197. Ayrıca Merkez İlçe Belediyelerinden Valilik Tebliğinin duyuru araçları ile ilan edilerek çiftçilere duyurulması istenmiştir. Tarım İl Müdürlüğü il ve ilçe teşkilatları ve İl Çevre Müdürlüğünce Muhtarlıklara iletilmesine.Yıl içerisinde 1659 ha alanda ağaçlandırma çalışması ve 4070 ha sahada da bakım çalışması yapılmıştır. Tarım İl Müdürlüğü. Büyükşehir Belediyesi çözüm olarak uydu kentler oluşturmaktadır. 4.060 adedi ibreli repikaj ve 34. a) 2003 yılı hububat hasadı sonucu ekolojik dengenin ve hava emisyonlarının bozulmasına neden olan anız yakılmasının yasaklanmasına. d) Tarladaki anızını yakanların tespitlerinin İl Jandarma Komutanlığı. Bu amaçla Eskişehir’in yeni yapılaşan bölgelerinde bitişik nizama Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmemektedir. Bakanlığımız Çevre Koruma Genel Müdürlüğünün 2001/10 nolu anız yangınlarını yasaklayan genelgesi ve Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda . 298 .Yeşil alanlarının azlığı ve anız yangınları erozyonla mücadeleyi gündeme getirmiş ve ilde yeşil alanların arttırılması ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır.817. e) Tarım İl Müdürlüğünce anızı yüksek biçen biçerdöverlere izin verilmemesine. 2004 yılı içerisinde hava kirliliği nedeniyle 15 adet işletmeye.800 adet yapraklı fidan. su kirliliği sebebiyle 2 adet işletmeye gürültü kirliliğine sebebiyet vermekten 6 adet işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. T. 2004 yılı içerisinde İl Orman Fidanlığı’nca 8. İl Çevre Müdürlüğü ve Muhtarlıklarca yapılmasına.4 ÇEVRENİN SAĞLANMASI İNSAN-PSİKOSOSYAL İHTİYAÇLARIYLA UYUMUN İlde düzenli bir yapılaşma söz konusu olmayıp özellikle yeşil alanların olmadığı bitişik nizama yer verilmektedir.435. 13.000 adet ibreli fidan. 555.05. 2004 yılında Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına ve Valilik Tebliğlerine uymayarak anızını kendisi yaktığı tespit edilen 7 adet şahsa idari para cezası uygulanmıştır. İlimizde anız yangınlarının önlenmesine yönelik Mahalli Çevre Kurulunun 26.2003 tarihli toplantısında alınan karar ile anız yangınları yasaklanmıştır.360 adet yapraklı repikaj ve çelikle üretim olmak üzere toplam 13.850 adedi Türkiye-Finlandiya çercevesinde üretilen enso tipi fidan). b) Yasaklanma kararının Kaymakamlıklar. Bu uygulama ile anız yangınlarında geçen yılara göre önemli ölçüde azalma gözlenmiş.357 adet tüplü (3. tarım topraklarının kaybını ve yeşil alan yokluğunu getirmektedir. c) Anız yakılmasının yasaklanması ile ilgili kararların Muhtarlıklarca köy konaklarına ve kahvelere asılarak tüm köy halkına duyurulmasına.159. Bu düzensiz kentleşme beraberinde altyapı yetersizliğini.

Şehrin çevresinde yeşil kuşak oluşturulması amacıyla Muttalip Bölgesinde Bozdağ etekleri ile Kanlıpınar ve Yenikent bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilgili kurum ve sivil toplum örgütleri ile devam edilmektedir.5 ÇEVREYE DUYARLI ARAZİ KULLANIMI PLANLAMASI Eskişehir İli düz bir ova üzerine yayılmıştır. Öncelikle şehir merkezi ve şehrin büyüme yönü verimli tarım toprakları üzerinde olmuştur. Fabrikalar Bölgesi olarak anılan İsmet İnönü Caddesinin iki yanında ve Değirmen Sokaktakiler başta olmak üzere. faaliyetleri esnasında toplum ve çevre sağlığına zarar veren. intizamı.12.Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16. KAYNAKÇA : 1İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Verileri (2000.12. şehir içinde yerleşim birimlerinin ortasında kalmış. Bölge Müdürlüğünün toprak analizleri sonucunda I. temizliği ile ruhi ve sosyal yönden zararlı ve şehircilik estetiği açısından çirkin görünüm arz eden iş yerlerinin Organize Sanayi Bölgesi yada Küçük Sanayi Sitelerine taşınmalarını için 31.2004) 299 . ÇED Yönetmeliği gereğince yer seçimi tetkikinde Köy Hizmetleri 14. ve II. şehrin huzuru. T.2001 tarihine kadar süre verilmiştir. sınıf tarım alanlarında ayrıca diğer kurumların mevzuatları açısından uygun olmayan alanlarda sanayi kuruluşlarının planlanması için uygun görüş verilmemektedir.1999 tarihli Meclis Toplantısında.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->