tİÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖZET……………………………………………………………………………2 1.GİRİŞ VE AMAÇ…………………………………………………………….3 2.KURAMSAL BİLGİLER…………………………………………………….4 2.1.Distilasyon ve Çeşitleri………………………………………………………4 2.2.Fraksiyonlu Distilasyon ve Prensipleri………………………………………5 2.3.Raoult Yasası………………………………………………………..............6 2.4.Henry Yasası………………………………………………………………...7 2.5.Raoult ve Henry Yasalarıyla Aktiflik Katsayısı Bulunması……………...….8 2.6.Aktiflik Katsayısı İçin Gibbs-Duhem Denklemleri.………………….……....9 2.7.Azeotropik Karışımlar……………………………………………….…….....9 2.8.Refraktometri……………………………………………………………….10 3.DENEYSEL YÖNTEM………………………………………………………11 3.1.Kullanılan Malzemeler…………………………………………………....…11 3.2.Deneyin Yapılışı……………………………………………………………..11 4.DENEYSEL HESAPLAMALAR…………………………………………….12 4.1. Kırma İndisi – Mol Kesri Grafiğinden Metanolün Mol Kesrinin Okunması..12 4.2. Her Karışım İçin Metanolün Buhar Basıncının Hesaplanması……………...12 4.3. Metanolün Sıvı Haldeki Mol Kesirlerinin Hesaplanması………………...…13 4.4. Aktivite Katsayılarının Hesaplanması……………………………………….15 4.5. Kimyasal Potansiyelin Hesaplanması……………………………………….16 5.TARTIŞMA VE YORUM…………………………………………………….17 6.GRAFİKLER………………………………………………………………….18 KAYNAKLAR…………………………………………………………………..19

1

Oluşturulan karışımlar teker teker. Kaynama esnasında daha önceden oluşturulmuş karışımların fraksiyonlu distilasyon (ayrımsal damıtma) yöntemi ile ayrıştığı gözlemlendi. Termometrede sıcaklığın artışı gözlendi ve sıcaklığın bir süre sabit kaldığı noktadaki sıcaklık kaynama noktası olarak belirlendi. elektrikli ısıtıcı kullanılarak. 2 . ısıtılmaya başlandı. Buharlaşmayan sıvı kısım ise soğutuldu ve birkaç damla alınarak refraktometre aracılığı ile kırılma indisi bulundu. Kaynama noktaları ve kırılma indisi kullanılarak kalibrasyon eğrisinden de yararlanılarak deney hesaplamaları yapıldı.ÖZET Deneyde. Distilasyon sonucunda oluşan buharın yoğuşturulması ile elde edilen sıvı ürünün ilk birkaç damlası alındı ve refraktometre aracılığı ile kırılma indisi bulundu. metanol (CH3OH-metil alkol) ve kloroform (CHCl3-metil triklorür) sıvıları kullanıldı ve 5 farklı konsantrasyonda metanol-kloroform karışımları hazırlandı.

3 .GİRİŞ VE AMAÇ İkili karışımların kaynama noktası diyagramı deneyinde. Aktiflik katsayısı. azeotrop karışımların birbirinde ayrılması için fraksiyonlu distilasyon yöntemi kullanılır. Kaynama noktası diyagramı çizilmesi için kaynama noktalarının ve kırılma indislerinin ölçülmesi gerekmektedir. Raoult ve Henry kanunları bunu açıklar. sıvı-buhar dengeleri ölçülerek belirlenir. Saf bileşenlerin buhar basınçlarının sıcaklığa bağlılığı ise Antonie eşitliği ile hesaplanılır. Deneyin amaçları: -Saf bileşenleri ve kompozisyonu belli olan 10 farklı karışımın kırılma indisinin belirlenmesi. -Metanol ve kloroform karışımının kaynama noktası diyagramının çizilmesi.1. Bunun için refraktometre ve kalibrasyon eğrisi kullanılır.

kolon iç yapısına göre raflı kolon-dolgulu kolon gibi sınıflandırmalar mümkündür. Distilasyon işlemi sırasında. buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesini sağlayan ayırma işlemidir. tüm bileşenlerinin uçucu olmak zorunda olduğu. verilen ısı sıvının buhar haline dönüşmesini sağlar. daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesine denir. distilasyonda yeterli bir ayırma gerçekleşmez. buhar faz daha uçucu olan A bileşeni tarafından zenginleşirken. sıvı faz ise kaynama sıcaklığı daha yüksek olan B bileşenince zenginleşir.1. Bu yöntemle buhar basınçları farklı olan sıvılar birbiriniden ayrılabilir. Distilasyonun gerçekleştirilebilmesi için temel şart. Damıtma.KURAMSAL BİLGİLER 2. Sıcaklık. Çeşitli parametreler göz önüne alınarak distilasyon çeşitlerinin sınıflandırılması mümkündür. sıvının tamamen buhar halinde uzaklaşmasına kadar sabit kalır. İki veya daha fazla bileşenli sıvı karışımlarının ısıtılıp buhar ve sıvı faz oluşturulması suretiyle. Çalışma şekline göre sürekli-kesikli. besleme akımına göre ikili sistem-çoklu sistem. buhar fazın sıvı fazdan farklı bileşime sahip olmasıdır. Ayrıca riflaks varlığına göre de sınıflandırma söz konusudur.2. Distilasyon ve Çeşitleri Damıtma. ayırma işleminde ek besleme akımı kullanılıp kullanılmamasına göre azeotropik-ekstraktif-tuz katkılı. 4 . Fakat yüzde 100 a içeren bir buhar faz elde edilemez. Diğer bir tanımlama ile. özellikle organik bileşiklerin saflaştırılması ve ayrılmasında en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Buhar ve sıvı faz bileşimleri aynı olursa. yüksek oranlarda ayırmaya izin veren bir çeşit ayırma prosesidir. denge durumuna erişmiş buhar-sıvı sisteminde. iki veya daha fazla bileşen içeren bir karışımın ısıtılıp. Kaynama noktasında bulunan bir sıvıya daha fazla ısı verilirse sıvının sıcaklığı artmaz. alınan ürün akımının sayısına göre tek akım-çok akım.

Bu yöntemle. Kaynama noktaları birbirine yakın maddelerin  Fraksiyonlu distilasyon: ayrılmasında kullanılır.2.  Su buharı distilasyonu: Suda çözünmeyen ve miktarı az olan maddeleri uçucu olmayan karışımlardan ayırmak için özellikle madde 100 distilasyonu kullanılır.Başlangıçtaki karışıma oranla en fazla uçucu bileşence zengin ilk kısımlar . bir karışımdaki bileşenleri birbirinden ayırma işlemidir. (1) 2. Eğer ilk kısma tekrar damıtma işlemini uygulanırsa. az uçucunun da sıvı fazda kalması sağlanır.Başlangıçtaki karışıma göre en az uçucu bileşence daha zengin olan artık kısım. İki veya daha fazla sıvıdan oluşmuş sıvı-sıvı karışımlarını ayırmada bu karışımı oluşturan sıvıların kaynama noktalarındaki farktan yararlanılır. buradan elde edilen buharın sıvısı en uçucu bileşence daha da zenginleştiği görülür ve bu işlem bir kaç kez tekrarlandığında ayrıştırılması istenen sıvı-sıvı karışımının birbirinden yüksek oranda hatta tamamen ayrıştığı gözlenir. Normal atmosfer basıncından düşük basınçlarda yapılan distilasyon türü: o C nin üzerinde kaynıyorsa ve kaynama noktasına yakın sıcaklıklarda bozunuyorsa su buharı  Vakum destilasyonu: Kaynama sıcaklıklarının altında bozunabilen maddeler için kullanılır. Fakat bu biçimde yapılan distilasyon 5 . Fraksiyonlu Distilasyon ve Prensipleri Distilasyon. şu hallere rastlanır: . Çözeltiyi oluşturan sıvıların kaynama noktaları ya da uçuculukları arasındaki farktan yararlanarak yapılan ayırma işlemine Ayrımsal Damıtma (Fraksiyonlu Distilasyon) adı verilir. Distillenen kısım tek bir kapta toplanacağı yerde ardarda bir sıra şişede toplanacak olursa.Başlangıçtaki karışıma göre en fazla uçucu bileşence aynı zenginlikte olan orta kısım . karışımdaki (diğer madde veya maddelere göre) çok uçucunun buhar fazda.Normal atmosfer basıncında yapılan distilasyon türleri:  Normal distilasyon: Kaynama sıcaklığına yakın sıcaklıklarda bozunmayan maddelere uygulanır.

çözüneni B olan iki bileşenli bir çözelti olduğu varsayıldığında. İkili bir sıvı karışımı damıtma üzere alalım. fraksiyonun yapılacağı sıcaklık aralığı 78. çözüneninin.80C arasında olup fark çok azdır. %98’lik alkol çözeltisinin ayrımsal damıtması %95.74ºC ile 78. Borunun uzunluğu yeterli ise. Çünkü. pratik olarak olanaksızdır. Mutlak alkol elde etmek için ya alkolün suyu.57 alkol ile %100 alkole ayrılması. Karışım kaynatıldığında buharlar boruda yükselir ve bu esnada soğumaya başlar ve damlalar halinde yoğunlaşır. Uçucu sıvıların karışımları damıtma yoluyla ayrılmak istendiğinde. Çözücüsü A.57 alkol ile su ayrılır. hangi bileşenin öncelikle damıtılabileceği onun buhar basıncına bağlıdır. Kaynama noktası ve osmotik basınç gibi birçok özellik de buhar basıncıyla ilgilidir. bu yöntemle sağlanmış olur.3. Raoult Yasası Çözelti buhar basınçlarının önemi. Düzeneği hazırlarken uzunca bir borudan ayırma kolonuymuş gibi faydalanmak için buharlaşan bileşenlerin gideceği güzergâhlarının bu uzunca borudan geçmesini sağlayalım.740C olan azeotrop %95. Örneğin minimum kaynama noktası gösteren su-etil alkol sisteminde 760mm-Hg basıncında kaynama noktası 78. (3) 2. özellikle ayrımsal damıtma işlemlerinde ortaya çıkar.57 den daha az alkol içeren bir karışımın ayrımsal damıtmasından %95. %95. teorik olarak olanaklı ise de. fabrikalarda ayırma kolonu denilen uzunca bir ayırma kolonuyla işlem tek adımda gerçekleştirilir. Bunun yerine sanayide. Isıtarak kaynattığımız karışıma göre daha düşük kaynama noktasına sahip uçucu sıvının damlaları. çözücünün buhar basıncını düşürdüğü gözlenir. borunun ucundan en uçucu bileşen çıkar ve geriye öteki bileşen ya da bileşenler kalır. örneğin CaO.57 alkole karşılıktır. (2) Maksimum ve minimum kaynama noktası gösteren sistemlerin Ayrımsal damıtmasında azeotrop karışımla bir veya öteki saf bileşen ayrılabilir. İdeal bir çözeltide 6 . karışımla temas etmeden tekrar buharlaşır.sanayide pek uygulanan bir yöntem değildir. Uçucu bileşence daha zengin buharın bu işlem süresince saf haline çok yakın bir kompozisyona ulaşması. Na2SO4 gibi cisimlerle alınır veya ikili sistem yerine üçlü sistemin (su-alkol-oktan gibi) distilasyonu yapılır.

İçecek kapağını açtığımızda bir miktar gaz çıkışı fark ederiz. gaz halinde (gaz basıncındaki yükselmeyle) yükseldiği gibi. Bu içeceklerde çözünen gaz karbon di oksittir(CO2) ve yüksek gaz basınçlarında sodada daha çok CO2 çözünür. Henry yasasının uygulanabilmesi için. Raoult yasası sadece ideal karışımlar için geçerlidir.4. moleküllerin hem gaz halinde hem de çözeltide aynı olması (değişmemesi) gerekir. Keskin şaraplarda fermantasyonla oluşan CO2. sodaya ise CO2 sonradan aktarılır.1) Raoult yasasına uyan her bileşenin kısmi basıncı sıvı fazdaki mol kesri ile doğrusal olarak değişen karışımlar ideal karışımlar denir. bu da köpürme şeklinde görülür. Henry yasasının pratik bir uygulaması hafif içkilerde görülür. Raoult tarafından saptanan bu olaya Raoult Yasası denilir. Raoult yasasına uyan karışımlar ideal olduğu gibi. çözeltide de hacim birimindeki molekül sayısı (derişimdeki artışla) yükselmelidir. Her hacim birimi başına molekül sayısı. Basınç kalktığında çözünmüş CO2 uzaklaşır ki. Henry yasası yüksek basınçlarda ve gazın suda iyonlaşması ya da suyla tepkimeye girmesi sonucunda geçerliliğini yitirir. 7 . Pi =Pºi * Xi (1.2) Doygun bir çözeltide gaz moleküllerinin çözeltiden buharlaşma hızı ile çözeltiye geçip yoğunlaşma hızı birbirine eşittir. İngiliz kimyacı William Henry (1797–1836) bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: Bir gazın çözünürlüğü gaz basıncıyla doğru orantılı olarak artar. 2. Buna Henry Yasası denir ve matematiksel olarak şu şekilde gösterilir: (4) C = k* Pgaz (1. şişede basınç altında çözünür. sıcaklığın etkisinden çok fazladır. Henry Yasası Bir gazın sıvı içerisindeki çözünürlüğüne basıncın etkisi. (XA) çarpımına eşittir. Bu hızların ikisi de birim hacimdeki molekülerin sayısına bağlıdır.çözücünün buhar basıncı (PA) verilen bir sıcaklıkta saf çözücünün buhar basıncı (PºA) ile çözücünün çözeltideki mol kesrinin.

Buhar ya da sıvı fazları ideal birer karışım olan sistemler için termodinamik yoldan türetilen “Pi =Pºi * Xi” şeklindeki Raoult yasasının. Sıvı faz yanında buhar fazı da gerçek karışım olan (1. Raoult ve Henry Yasalarıyla Aktiflik Katsayısı Bulunması Gerçek karışımlardaki bileşenlerin buhar basınçları ideal karışımlar için türetilen Raoult ve Henry yasalarından hesaplanan buhar basınçlarından sapma gösterirler. yi ise buhar fazındaki mol kesri olmak üzere Pi = P* yi şeklindeki Dalton yasasından hesaplanabilir. Ayrı moleküllerin arasındaki itme kuvvetlerinin aynı moleküller arasındaki itme kuvvetlerinden daha etkin olması. Buna göre aktiflik: αi = Pi / Pºi = P* yi / Pºi sistemlerdeki bir bileşen için Raoult yasasından. Bu durumda “ Pi = Pºi * αi” eşitliği yazılır. buhar fazına geçen molekül sayısını azaltarak buhar basıncını düşüreceğinden Raoult yasasından eksi sapma ortaya çıkar. buhar fazı ideal sıvı fazı ise gerçek olan karışımlara uygulanabilmesi için Xi derişimi yerine αi aktifliğinin alınması gerekir.4) 8 . buhar fazına geçen oleküllerin sayısını arttırarak buhar basıncını yükselteceğinden Raoult yasasından artı sapma ortaya çıkar. Pi kısmi basıncı. Ayrı moleküllerin arasındaki çekme kuvvetlerinin aynı moleküller arasındaki çekme kuvvetinden daha etkin olması. Buhar fazı ideal gaz karışımı gibi davrandığından.2. Bu sapma aynı moleküller arasındaki itme ya da çekme kuvvetleri ile ayrı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerinin farklı olmasından kaynaklanır.3) eşitliğinden bulunur.5. fi = f ºi* γ i *xi (1. Buhar fazları ideal gaz karışımına benzer davranış gösteren sıvı ya da katı karışımlardaki bileşenlerin aktiflik ve aktiflik katsayısı Raoult ve Henry yasalarına dayanılarak farklı yollardan bulunabilir. P karışımın toplam buhar basıncı.

eşitliği yazılabilir. Aktiflik Katsayısı İçin Gibbs-Duhem Denklemleri İdeal ve ideal olmayan karışımlardaki bileşenlerin kimyasal potansiyel adı verilen kısmi molar entalpileri aşağıda verilen eşitlikler şeklinde yazılır. 2. Buradaki fi ve f ºi sırasıyla i bileşenlerinin karışımdaki kısmi fügasitesi ve saf haldeki fügasitesini γi ve xi ise sırasıyla aktiflik katsayısını ve mol kesrini göstermektedir. Böyle sabit kaynama noktası veren karışımları teşkil eden sıvı çiftlerinin bir listesi incelenirse görülür ki. Bu dönüm noktalarında sıvı fazın bileşimine göre çizilen doygun sıvı eğrisi ile buhar fazın bileşimine göre çizilen doygun buhar eğrisi birbirine teğet olmaktadır.6.8) 2. minimum kaynama noktası gösterenlerin çoğunda bileşenlerin en az bir tanesi hidroksil gurubuna sahiptir.7.5) (1. Azeotropik karışımın bileşimini veren maksimumun yeri dahi. μ(ideal) = μi + RT * ln (xi) μ(gerçek) = μi + RT * ln (γi *xi) denklemi ideal karışımlarda mol (1. kaynama noktaları arasındaki bağıntıya tabidir. gerçek Gibbs-Duhem gibi yazılır. Sıvı ve buhar bileşimleri aynı olan bu A noktalarının temsil 9 .6) kesirlerine.(5) İdeal karışımlar ve Raoult yasasından az ölçüde sapma gösteren karışımların faz diyagramlarında rastlanmadığı halde Raoult yasasından büyük ölçüde sapma gösteren karışımların faz diyagramlarında A ile simgelenen dönüm noktaları bulunmaktadır.7) (gerçek) = ∑ xi *dln αi = ∑ xi *dln (γi *xi) (1. karışımlarda ise aktiflik ve aktiflik katsayılarına bağlı olarak sırasıyla aşağıdaki ∑ xi *dμi (ideal) = ∑ xi *dln xi = 0 ∑ xi* dμi (1.Azeotropik Karışımlar Buhar basıncı maksimum olan karışım bileşimi değişmeksizin buharlaşır. yani saf bir madde gibi sabit sıcaklıkta kaynar.

Refraktometri Refraktometri kırılma indisinden yararlanarak madde tanıma metotlarından birisidir. ni . kaynama noktası. Sistemin üzerindeki basınç değiştirilerek azeotropik karışımın bileşimi değiştirilebilir ya da azeotropik karışım tümüyle ortadan kaldırılabilir. Kırma indisi. Bir maddenin kırma indisiyle. Bir maddenin kırma indisi. içindeki ışık hızının çarpımı sabittir ve vakumdaki ışık hızına eşittir. Başka bir deyişle ışığın madde içindeki hızı ne kadar küçükse. Bu gerçek. kırma indisi o kadar büyüktür. ni ise maddenin kırma indisidir. ışığın elektrik alanıyla maddede 10 .(6) 2. ni=Cv / Ci (1. Ci saydam ortamdaki hızı.ettiği sistemlere azeotropik karışım ya da azeotrop adı verilmektedir. Damıtma işlemi sıvı ve buhar bileşimlerinin farklı olmasına dayanılarak yapılan bir ayırma işlemi olduğuna göre azeotropik karışımlar damıtma ile bileşenlerine ayrılamazlar.(7) ve dolayısıyla ışığın dalga (1. Kırma indisi saydam maddelerde görülen bir özelliktir. Azeotropik karışım veren sistemler damıtıldığında bileşenlerden biri ile azeotropik karışım ayrılır. Cv ışığın vakumdaki hızı.9) eşitliği ile verilir. maddenin erime noktası. Işık demetinin doğrultusundan saptırılması ise ışığın madde içindeki hızının vakumdaki hızından farklı ve küçük olmasının bir sonucudur.8. içinden geçen ışık demetini doğrultusundan saptırma miktarı ile ilgilidir. C i = C v bulunan elektronların etkileşmesi değişmesidir. yoğunluğu gibi fiziksel özelliklerinden birisidir.10) boyunun ışığın madde içindeki hızının düşmesinin nedeni.

5 ml metanol ve 45 ml kloroform. Yoğunlaştırılan ürün kolonun alt kısmından alındı. DENEYSEL YÖNTEM 3. 1 numaralı karışım. Kullanılan Malzemeler               Damlalık Beher Dijital termometre Pipet Puar Çift boğazlı balon joje Elektrikli ısıtıcı Refraktometre Damıtma için cam ceket Erlenmeyer Etüv Plastik tıpa Metanol Kloroform 3. 5 numaralı karışım 25 ml metanol ve 25 ml kloroform kullanılarak hazırlandı. karışım için yapılan işlemler 2-3-4-5 numaralı karışımlar için de tekrar edildi. Deneyin Yapılışı Deneyin başlangıç aşamasında kullanılacak olan farklı mol kesirlerinde metanol ve kloroform karışımlarını hazırlandı. Alınan sıvı ürün bir behere aktarıldı ve refraktometre camı üzerine damlatıldı ve kırılma indisi değeri okundu. sabit kaldığı noktayı kaydederek kaynama noktası sıcaklığı olarak alındı. 11 . 3 numaralı karışım 35 ml metanol ve 15 ml kloroform. 1. 2 numaralı karışım 15 ml metanol ve 35 ml kloroform. 1 numaralı karışım çift boğazlı balon jojeye aktarıldı ve kaynamaya bırakılmak üzere elektrikli ısıtıcıya konuldu. yoğuşturuldu. Bu arada karışımın buharlaşması sırasında sıcaklığın uzun bir süre değişmediği. Karışım ısıtılarak buharlaştırıldı. 4 numaralı karışım 45 ml metanol ve 5 ml kloroform.3.2. Bütün ölçümler yapıldıktan sonra veriler kaydedildi.1.

7932 = 621.31 0.179 hPa .01325 *105 Pa) = 0.597 hPa 756.179 hPa 621.20591-[1582.726)] Poi = 102.407 1.61 0. (100hPa/1hPa) .5749 atm 2) log (Poi) = 8.4.612 hPa 567.505 hPa .726)] Poi = 102.5602 atm 3) log (Poi) = 8. DENEYSEL HESAPLAMALAR 4.505 hPa 582.1 Kırma İndisi – Mol Kesri Grafiğinden Metanolün Mol Kesrinin Okunması Tablo 1. (1atm/1.879 = 756. (100hPa/1hPa) . Her Karışım İçin Metanolün Buhar Basıncının Hesaplanması log Poi=A-[B/(T+C)] 1) log (Poi) = 8. (100hPa/1hPa) .2.01325 *105 Pa) = 0.726)] Poi = 102.3+239.380 1.37 0.754 = 567.1 Karışım 1 2 3 4 5 Kırma İndisi 1.84 0.418 1. (1atm/1.271/(52. (100hPa/1hPa) .20591-[1582.5+239.20591-[1582.612 hPa .6+239.271/(57.42 4.7653 =582.726)] Poi = 102.361 x (metanol-buhar) 0.271/(51.01325 *105 Pa) = 0.271/(50.597 hPa .7467 atm 12 .20591-[1582. (1atm/1.1+239.01325 *105 Pa) = 0. (1atm/1.4203 1.6131 atm 4) log (Poi) = 8.

6 57.7467 0.497 mol 13 .726)] Poi = 102.279 hPa 845.182 2) m(metanol) = ( 0. (100hPa/1hPa) . (1atm/1.38 g/mol P(kloroform) = 1.271/(60+239.744 g) / (119.124 mol n kloroform = (66.5749 0.7914 g/cm3 ) * ( 5 ml ) = 3.559) = 0.7914 g/cm3 P= m/v N=m/ma m=P*v M kloroform = 119.247 mol n kloroform = (59.328 g n metanol = (7.914 g) / (32.559 mol X metanol = n metanol / n toplam = (0.38 g/mol) = 0.279 hPa .328 g) / (119.8342 4.914 g m (kloroform) = (1.3 60 po(metanol) atm 0.04 g/mol P(metanol) = 0.5602 0.38 g/mol) = 0.124) / (0.927 = 845.1 50.7914 g/cm3 ) * ( 10 ml ) = 7.4832 g/cm3 1) m(metanol) = ( 0.04 g/mol) = 0.8342 atm Tablo 1.20591-[1582.2 Karışım 1 2 3 4 5 Kaynama Noktası (°C) 51.124+0.744 g n metanol = (3.01325 *105 Pa) = 0.6131 0.4832 g/cm3 ) * ( 40 ml ) = 59.3 Metanolün Sıvı Haldeki Mol Kesirlerinin Hesaplanması M metanol = 32.4832 g/cm3 ) * ( 45 ml ) = 66.5 52.04 g/mol) = 0.957 g) / (32.957 g m (kloroform) = (1.5) log (Poi) = 8.

988+0.416 g n metanol = (35.38 g/mol) = 0.832 g)/ (119.247) / (0.497) = 0.08g n metanol = (19.613 g) / (32.3106) = 0.3 Karışım 1 2 3 4 5 X metanol (sıvı) 0.888 0.332 3) m(metanol) = ( 0.665 0.04 g/mol) = 0.6175+0.0621 mol X metanol = n metanol / n toplam = (1.124 mol X metanol = n metanol / n toplam = (0.38 g/mol) = 0.656 g m (kloroform) = (1.08 g) / (119.947 14 .613 g m (kloroform) = (1.112 mol n kloroform = (7.04 g/mol) = 0.38 g/mol) = 0.7914 g/cm3 ) * ( 45 ml ) = 35.4832 g/cm3 ) * ( 10 ml ) = 14.832 g n metanol = (31.6175 mol X metanol = n metanol / n toplam = (0.947 Tablo 1.0621) = 0.888 5) m(metanol) = ( 0.4832 g/cm3 ) * ( 25 ml ) = 37.3106 mol n kloroform = (37.182 0.6175) / (0.665 4) m(metanol) = ( 0.785 g m (kloroform) = (1.X metanol = n metanol / n toplam = (0.785 g) / (32.988) / (0.988 mol n kloroform = (14.112) / (1.7914 g/cm3 ) * ( 40 ml ) = 31.247+0.124) = 0.416 g) / (119.7914 g/cm3 ) * ( 25 ml ) = 19.332 0.656 g) / (32.112+0.4832 g/cm3 ) * ( 5 ml ) = 7.04 g/mol) = 1.

818 * 1 atm) / (0.8342 atm ) = 1.5749 atm ) = 2.685* 1 atm ) / (0.665 * 0.828 3) fi = (0. Aktivite Katsayılarının Hesaplanması fi=(X metanol(buhar) *P(toplam)) / (X metanol(sıvı)* P°(metanol)) fi=( ym * pt ) / (xm * p°m ) 1) fi = (0.6131 atm ) = 1.4.033 5) fi = (0.46 * 1 atm ) / (0.128 1.035 Tablo 1.580 2) fi = (0.947 * 0.27 * 1 atm ) / (0.5602 atm ) = 1.332 * 0.182 * 0.7467 atm ) = 1.34 * 1 atm ) / (0.035 15 .033 1.888 * 0.128 4) fi = (0.580 1.4 Karışım 1 2 3 4 5 fi 2.828 1.4.

K) * (60+273 K) * (ln0.μio=[(0.K) -20.08206 l.atm/mol.5 Karışım 1 2 3 4 5 Kimyasal Potansiyel (μi.340 L.035)] μi.K 3) μi.257 -7.μio = -20.257 L.5.μio=[(0.K Tablo 1.atm/mol.atm/mol.5+273 K) * (ln0.548 L.atm/mol.665 + ln1.6+273 K) * (ln0.μio= -2.atm/mol.1+273 K) * (ln0.atm/mol.548 16 .μio) (L.K 4) μi.682 L.μio = -13.08206 l.105 -13.580)] μi.828)] μi.888 + ln1.μio= -7.3+273 K) * (ln0.μio=(RT*ln xi )+ (RT*ln fi) 1) μi.K) * (50.033)] μi.K 5) μi.K 2) μi.08206 L.atm/mol.atm/mol.atm/mol. Kimyasal Potansiyelin Hesaplanması μi.340 -0.4.K) * (51.μio=[(0.atm/mol.128)] μi.K) * (57.332 + ln1.atm/mol.947 + ln1.μio=[(0.08206 L.μio= -0.μio=[(0.08206 l.105 L.6821 -2.182 + ln2.K) * (52.

17 . Karışımdaki metanol yüzdesi arttıkça refraktometreden okunan kırılma indisi değerlerinin düştüğü tablo 1. kloroformun saf haldeki kırılma indisi değerine göre daha düşük bir değere sahip olmasıdır. Bunun sebebi metanolun kaynama noktasının kloroforma göre daha yüksek bir değere sahip olmasıdır. ortaya çıkan diğer hatalar kırılma indisinin refraktometreden okunması sırasında gözlemciye bağlı hatalardan kaynaklandığı düşünülmüştür. TARTIŞMA VE YORUM Deneyde elde edilen verilere bakıldığında ( Tablo 1.3 de görülmektedir.5. Bunun sebebi ise metanolun saf durumdaki kırılma indisi değerinin.2 ) görüldüğü gibi karışımda metanol oranı arttıkça karışımın kaynama noktası artmıştır. Karışımın kaynama noktası belirlenirken ortaya çıkan hatalar oluşan ısı kayıplarından.

4 0.2 0.8 1 1. Metanol ve Kloroformun Kaynama Noktası Diyagramı 62 60 58 Axis Title 56 sıvı faz buhar faz 54 52 50 0 0.6.2 18 .6 Axis Title 0.1. GRAFİKLER 6.

1993 Çeviri: Uyar T. A.baskı (7) Gündüz.S.6. 5.Baskı Palme Yayıncılık New York...S.wikipedia. H. “İnstrümental Analiz” . “Genel Kimya 1” 6. (5) Palmer. . T.Harwood W.baskı “Denel Fizikokimya”. (1954) (6) Sarıkaya. “Genel Kimya 1” 6. 1993 Çeviri: Uyar T. W.Baskı Palme Yayıncılık New York.R.Harwood W.KAYNAKLAR (1) http://tr. (3) Baykut.. İstanbul 19 . Y.Berkem..G. H. Şirketi Mürettibiye Basımevi. “Fizikokimya”.. “Fizikokimya” İstanbul Üniversitesi yayınları (4) Petrucci R.org/wiki/Dam%C4%B1tma (2) Petrucci R. . S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful