P. 1
72186709-mem-u-zin

72186709-mem-u-zin

|Views: 249|Likes:
Yayınlayan: Musa şen

More info:

Published by: Musa şen on Apr 29, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

SIgun

yayinlari

Büyük

Ozanlar

Dizisi

1

MEM
A A

EHMEDE XANI
Türkçesi
:

M. E. Bozarslan

GÜN YAYINLARI
Başmusahip Sokak, Tan Ap. No.
İSTANBUL - 1968
6

HÎLAL MATBAACILIK KOLL. ŞTÎ. - îstanbul -

1968

- Tel.:

22 91 78

PfiŞGOTIN ÖNSÖZ .

Özellikle ülkemizin Doğu bölgesinde bu kitap halk arasmda hayli tanınmıştır.MEMO ZÎN 9 MEM Ü ZlN dünyanm ölmez edebî eserleri arasmda ön safta yer almıştır. Bunlarm sayısmm çok az olduğu aşi¬ kârdır. Bunun için. Ajnrıca her saj^a da ajmı miktarda. O kadar ki birçok okumamış kimseler dahi kendilerine göre kitabm bazı pasajlarmı ez¬ berler ve ara sıra münasebet gelince ezbere okumaktadır¬ lar. Orijinaliyle Türkçe çevirisinin karşUaştırUmasmı ko¬ laylaştırmak için Kürtçe ve Türkçe saj^alan karşUıkh. işte bu ihtiyacı karşılamak için MEM Ü ZlN'i hem L⬠tin harflerine. Böylece Kürtçe de konuşan. Tabiî Türkçe çevirisinde bu ke- . Gerek konusu ve gerekse edebî değeriyle bu eser. Türkçe de konuşan okuyucular için bu kitabı okuma fırsatı doğmaktadır. Çünkü eser Arap harfleriyle yazUmış. Bu eser XVII. Fuzulî'nin LEYLA ÎLE MECNUN'ımun bir dengidir. Kürtçe sayfalan sol. mısra mısra di¬ zildi. çağ¬ daşı olan diğer bütün eserler gibi onda da birçok Arapça ve Farsça kelime vardır. Türkçe'ye de çevirilmemiştir. hem Kürtçe'jd. Türkçe sajrfalan da sağ tarafa koy¬ duk. jüzyUm sonlarmda yazUdığı için. hem de Türkçe'ye çevirdik. her okujoıcunun gönlünü kendine çekmekte. Ne yazık ki ülkemizin Kürtçe ve Türkçe konuşan oku¬ yucuları bugüne kadar bu değerU eseri okumaktan yok¬ sun kalmışlardır. hem de Arap harfleriyle okumayı bilen kimseler ancak okuyabilmektedirler. Bu dev eser konusuyla Şekspir'in RO¬ MEO VE JULÎYET'inin. değerini herkese kabul ettirmektedir.

kinci. Hânî bu eserde Memo ve Zîn'in aşkı etrafmda çağınm yaşantısını. Bundan başka o çağda yöneticilere. hem de Kürt edebiyatına ölmez bir eser arma¬ ğan etmiştir. Büjrük Ozan Ahmed-i Hânî de «Meme Alan» desta¬ nından ilham alarak o hikâyejd kendi çağmm yaşantısma göre somut bir kalıba dökmüş. bu çürük ve haksız düzene karşı âdeta isyan etmiştir. özeUikle on¬ ların kötü niyetU.MEMO ZlN 11 Umeleri de Kürtçe kelimeler ve cümleler gibi aynen çe¬ virdik. zalim. Mem û Zîn'in hikâyesi «Meme Alan» adıyla Kürt hal¬ kı arasmda hayli yaygm ve eskidir. kültürel ve idarî duru¬ munu da güçlü bir meharetle tasvir etmiş gözler önüne sermiştir. . Bu suretle hem destanı kaybolmaktan kurtarmış. dal¬ kavukluğu. kötülüğü. Ancak herkes bun¬ larm anlammı bilmemektedir. çıkarcı ve dalkavuk kimselerin sözüyle oturup kalkmalarmı ortaya koyarak kötülemiş. çağdaş ve modern bir üs¬ lûpla yazmıştır. Bu hikâye Milâttan önceden bu yana halk arasmda söylenen ve mitolojik bir niteUk kazanan bir destandır. bu geri. Bunun için kitabm sonuna bir Sözlük ekledik ve bu keUmelerin açıklamasını o söz¬ lükte Kürtçe ve Türkçe olarak yazdık. olduğu gibi yazdık. îjâliği. doğruluğu. suçsuzluğu. yöneticilerin davranış ve anlayışmı. devletin siyasî ve idarî çarkına hâkim olan anlayışı usta bir üslûpla anlat¬ mış. çarpık ve küflü anlayışı yerden yere vurmuş. Fakat kitabın orijinalindeki bu yabancı kelimele¬ ri değiştirmedik. o zamanın sosyal. zayıflığı ve çare¬ sizliği Memo ve Zin'in şahsında toplayarak . fitneciliği ve ikiyüzlülüğü de Bekir'de somutlaştırarak gözler önüne sermiştir.

Ülkemizde ÎSLÂM ANSÎKLOPEDlSÎ'nin 68. Ayrıca bu ölmez eseri Lâtin harflerine ve Türkçeye çevirmek bize nasibolduğu için çok sevinçUjdz. bu ölmez klâsik eseri ülkemizin okuyucularına kazandır¬ mak ve tanıtmaktır. Hemen hemen bütün dünya Ansiklopedilerinde kitaptan ve yazarmdan bah¬ sedilmektedir. fasikül 1113. Bu kitabı çevirip yayınlamakla. saj^asmda kitabm adı ve yazarının bij'Ografisi kısaca geçmektedir. 20/10/1968 M. Emin Bozarslan . Bu inancımız gerçekleşirse kendimizi mutlu sayaca¬ ğız.MEMO ZlN 13 MEM o ZÎN bundan önce üç defa basUmıştır: 1919 yUmda istanbul'da Arap harfleriyle. hem de ülkemizin kitaphğınm zenginleşmesine hizmet ettiğimize inanıyo¬ ruz. Bundan başka kitabm tamamı Rusça'ya. 1 Bu kitabı çevirmekte ve yayınlamaktaki amacımız. 3 1962 yUında Moskova'da Lâtin harfleriyle. hem okuyucularm kültürünün artmasına. bazı bölüm¬ leri de Almanca'ya çevirilmiştir. 2 1958 yılında Şam'da Arap harfleriyle.

gericiliğe. çalışma. 1690 yUmda başladığı söy¬ lenmektedir. Ozan bu kitabı 1695 yUmda ta¬ mamlamıştır. bu yolda hayli mücadele etmiş¬ tir. zııIme. Eserlerinin şa¬ heseri MEM O ZlN'dir. Hânî. Türbesi Doğubayezit'te halkın ziyaretgâhıdır.HANÎ'NİN BİYOGRAFİSİ Ahmed-i Hânî 1651 jolında Hakkâri bölgesinin Hân köjmnde dünyaya gelmiştir. birçok nefis şiir ve eser armağan etmiştir. bu alanda hayU ilerlemiştir. MEM Ü ZlN'den de anlaşılacağı gibi haksızlığa. o da MEM Ü ZlN gibi manzumdur. Bunlardan başka EQlDA IMANE (inanç yolu) adlı küçük ve manzum bir eser yazmıştır. çaresizlerin ve haksızlığa uğrayanların yardımcısı olmuştur. yoksulların. NÜBARA BIÇÛKAN (Küçüklerin Turfandası) da değerli bir eseridir. Bu eser NÜBARA BIÇÜKAN'Ia birlikte istanbul'da birkaç defa basUmıştır.Kürtçe sözlüktür. Hangi tarihte bu eseri yazmaya başladığı hakkmda hiçbir belge yoktur. 14 yaşlarmdayken yazarlık hayatına atUmıştır. Her bölümünün başın¬ da da okuma. Kısa bir sürede iUm ve kiUtürde ün salmış. zavalhlarm. doğruluk ve bunlara benzer sos¬ yal konular hakkmda bir öğüt yazmıştır. feodal düzene karşı cephe almış. çıkar peşinde koşmamıştır. Hânî Doğubayezit'de vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Hânî Kürt edebiyatına çok değerli hizmetler yapmış. Çağdaşı olan bazı bil¬ ginler gibi yöneticilere ve zahmlere dalkavukluk etmemiş. Bu kitap Arapça . Kısacası: her zaman halktan . çağında çok ileri görüşlüydü. Bu eserin yazılış tarihi 1684'tür. Fakat yazık ki vefat tarihi belli değildir.

Ne yazık ki hayatı hakkmda elimizde.» Bundan da açıkça anlaşUıyor ki revaçtakiler ve ma¬ kam sahipleri için mutlu azmlık için çalışmamış . NÜBARA BIÇÜKAN'm önsö¬ zünde şöyle demiştir: «Ben bunu revaçtakiler için değil. Fakat şurası bize teselli veriyor ki eserleri admı ölmez insanlarm safına katmış ve onu ebe- dîleştirmiştir. Bu hususta Doğulu bilginlerden Firdevsi'nin. bu hususta hiçbir şeyden endişe etmemiş. felsefe ve kültür alanında da öylece yüksek bir mevkideydi. Eserlerinin hepsini halk diliyle. Fuzulî'nin ve benzerlerinin dengiydi. Hânî o çağın aristokratik modasına uymamış ve di¬ ğer bilginler gibi eserlerini Arapça ve Frasça yazmamış¬ tır. Ana diU Kürtçe'den başka Türkçe'yi. . Ölümsüz Ozan. Örneğin.MEMO ZlN 17 yana olmuştur. Büyük Ozan düşüncesinde özgürdü. Eserinden de anlaşUacağı gibi derin bir felsefeye ve geniş bir kültüre sahipti. doğruyu söylemekten ve yazmaktan hiç ama hiç geri durmamıştır. inandığmı cesa¬ retle anlatmış ve yazmış. halk çocukları için çalışmış ve hizmet et¬ miştir. belgelere da¬ yanan bir bilgi yoktur. Sa¬ di'nin. Arapça'ja ve Farsça'yı da ijd biUrdi. kendi ana diliyle. Kürt çocukları için yazdun. edebiyat alanmda nasıl mahir idiyse. halk ço¬ ğunluğu için. Kürtçe olarak yazmış ve Kürt edebiyatmm öncülerinden biri olmuştur.

senin admda görünür. Amaç edinilen Kabe'nin şahı senin adındır. Senin adındır tüm vahiylerin özü Görünmejdp de keşfedilen varlıklar . Ey gönül sahiplerinin gönüllerinin sevgiUsi.I AJLLAHA ÖVGÜ Kitabm Vallahi Ey Ey baş yazısı AUahm adı eksik demektir kitap. Senin nakşın olmadan kalemin nakşı çiğdir Senin adm olmazsa yazı da eksik kalır.Senin adın üzerine yazılır aşk yazısı. fakat dileksizsin. olmazsa onun adı aşk güzelliğinin doğuş ufku olan Allah! «aşk-ı hakikî» ile «aşk-ı mecazî»nin sevgilisi AUah! . Aşk kaleminin nakşı da jdne senin adındır. Sensin gönülleri kendine doğru çeken! Övünen ve nazlanan sevgili sensin! ÂşUî da sensin. Bütün kutsal yazılar da senin admda toplu hâlde durur.

Gröriinen ve görünmeyen hep onda mevcuttur. işte gerçekten gerçek olan. Bu yaraltUan. Gel gör ki amacıyle anlamı derin mi derin.der. Senin emrin «01» sözcüğüyle iki âlemi birden Varlığa getirdi. Bu ruhlarla cisimler cebirle. senden gayrı bütün yaratıklar. Ruhlar ise kutsallUîIa nişanlanmışlar. Hem o emir. Erdem de. hem de yaratış senin kudretine bağlıdır. (1) Şu anlamdaki âyete işaret ediyor: «Allah bir şeyi yarat¬ mak istediği zaman. en büyük kalemin nakşıdır. gerçi amaç insandı. Cisimler maddeden resmedilmişler. sen onu en küçük olarak göstermişsin Ama asImda o. Ey yaratışın ve emrin bahçesine fejdz yağdıran AUah!. ona «Ol». Güneşsin ama perdelenmişsin gözlerden! Evren tılsımmm içinde definesin sen! insan admdan keşfedilen hazinesin sen! Bu evren. Hepsinin yönetimi ve geçimi seninledir. bu insan ve görünen bu varlıklar. Gerçi görünüşte. zorla Çiftleştirilmişler Allahın emriyle. hem de istenensin! Sensin sevgiUnin yüzündeki aydınlık! Zavallı âşıkm gönlündeki ateş yine sensin! Mumsun ama ateş ve ışık çeşidinden değilsin. kendisinden yararlanUan da sensin! Şüphesiz hem isteyen.» . o da hemen olur. Maddenin değeri gerçi düşüktür Ama kutsallık.MEMO ZlN 21 Fayda veren de. Bu iki âlemden biridir insanm kendisi. işlemesi ince bir nakıştır. güzelliğin ışığmdandu-. işte bu harf. o harftir. «Ol» ve »Oldu» emrinin bir harfidir (1). kusur da hep onda gözükür.

gönülden anmıyorsa eğer seni. Ve bütün jdyeceklerle giyecekler. DiUmizle de ödemiyoruz senin hamdini ve de şükrünü.MEMO ZlN 23 însanm kendisi hem karanlıktır. Arananlar. Hânî. hem ışık. günahkârlar. Hepsi insan çeşidine tâbidir. Bunca yerler ve unsurları. Bunca arazlar ve cevherleri. AUahım ! Ona şükredici bir dil ver ! . Hepsi bizler için yük altmdadır. Kötülük isteyen nefsimizle kayıtlıjnz. Bunca aranan ve istenenler. Dönüp dolaşan bu muazzam çark. insan hem yakındır sana. amaç edinilenler ve muradlar. Bunca arzu edilen ve sevilenler. Ne kadar evren çeşidi varsa. Hepsi muazzam bunca felek. hem uzak. Gerçekten güzel ve parlak bir düzen Düzenledin bizler için doğrusu sen! Biz gafiller. madenler ve bitkiler. Hayvanlar. tenbeller. Gönlümüzde taşımıyoruz senin fikrini ve de zikrini. Bu göz kamaştırıcı gezgin saray. Hepsi bizler için işler hâldedir. Hepsi muhterem bunca melek. Bunca doyulmaz nimet ve değer.

meleklerin. doğru yolu gösteren Allah î Ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı! Ey bütün insanların ve cinlerin yaratıcısı! Ülkelerin. MaşaUah. feleklerin hepsini. Her biri kendi yerindedir ve yerine lâjnıktır. daima var olan bakî AUah! Ey fâni olmayan. . Her nejâ yarattmsa güzel yarattın. bir olan Allah! Ey emsalsiz.n AIXAHA ÇAGKI VE YAKARIŞ Ey şükrü dilin cevheri olan AUah! Ey anması gönlü parUdatan Allah! Ey eşsiz. Ey işi güzel olan! Her nejd yarattmsa sen. kendi kendine var olan. ortaksız. sen yarattm hepsini. benzersiz var olan AUah! Ey zevâU olmayan. Her nasU varlığa getirdinse güzel yaptm.

dokuz gezegenin yörüngeleridir. hem de hazır oluşunun işte budur kudreti.MEMO ZlN 27 Dolu inci olan bu dokuz sedef. Hulâsa: îster başlangıç. ister inanmayanlar olsun. incilerden maksat da. Toprak. Hepsi sana öylece ajma olmuş. Kalem. Işığm olmasa görünmezler bile. Sanki hepsi bir vücut. (1) Sedeflerden maksatı. arş ve sabit yUdızIar. gök ve anahtarları.herhalde. sen de can . işte bu kadar sanat gösterdin sen. Bunca güzel şey icadettin sen. hem de açık oluşunun işte budur hikmeti. Ayı» takımıdır. Parçalanmak ve yer almak yoktur senin için. Senin güzelUğinle süslenir sevgililer. Ak ve parlak inciler ve de siyahlar (1). bir varlığı olmaz hiçbirinin. Hem kajnp. Sanki hepsi bir şehir. Levh. Âşıkları çeken. Kısaca: îster inanan. herhalde. Hem gizli. sen de han. güneşin çevresinde dönen. Fakat bunları kendine yer edinmişsin. GüzeUiğin olmasa. -«Büyük Ayı yada «Küçük. ister son olsun. Senden imrenerek rakipler gayrete geUr. bitkiler ve madenler. Gönülleri sızlatan. senin derdindir. Doğmuş olup da çok doğurgan olan üçler: Yani toprak. senin çekimindir. Her altı yön ve dört köşeler. hajT^anlar. îlk-maddeleri yokken nakşedip süsledin. . Sen de öylece onlarda gizlenmişsin. Birbirine katılmış inciler gibi olan yedili (2). gezegenler^ (2) Yedili'den maksat. Bunlarm hepsini yokluktan sen var ettin.

Sülünlerin ayağmı bağlayan da sen. Bülbüle o güzel sesini veren de sen. Pervaneyi sevda ile talan edensin. Kırmızı gülü dikenlerden çekip çıkaran sensin. Gönülleri dolduran sevgi ve aşk. Leylâ'yı Mecnûn'a sen belâ ettin. Dilberleri gönül çekici yaratıp yaratıp Meczup âşıkları sersemletensin. Ramin'i Veysi'ye sen râm ettin. Ardarda ajmalan yaratan sensin. Büjütüp güneşe müşteri eden de sen.MEMO ZİN 29 Şirin'i Perviz'e şeker yapan sendin. Gül bitkisine güzel rengini. Seninle birbirlerine uygun düştüler. Nilüfer'i nazlı büjöiten de sensin. Omuzlardan dökülen zülüf ve örgüler. Canavarlarm yolunda tuzak kuran da. (1) . Seninle var olup yüzyüze durdu. O yansıyı da güneş ışığı. Ferhad'a kanlı gözyaşları döktüren de sen. Ajmalan Tûtî'Ierin önünde tutan da sen. Gâvur kızı için sen delirttin (1) . Onlar aynaja su sanırlar. Yusuf'u nasU Züleyha'ya gösterdin? Vâmık'ı neden Azra'ya kavuşturdun? Elli hac edâ eden o şeyhi de. Kendi güzelliğin yansısm diye. Mumlarm ucuna ışığı yerleştirensin. San'an Şeyhinin hikâyesini kasdediyor. Servilere o uzun boyu veren sensin. Ve sensin bülbülü bin deUye döndüren.

onu söylerler. Amaç önde hazır olunca.. Zavallı günahsız Şeytan. yardım etmek istediğin kimseyi de Derhal bilinen makama götürürsün. O. Ve bağlanır ayaklan. maşallah! . Tûtî'Ierin şeker dili kendiUğinden mi? Hayır. Ve ne sudan sakınırlar kendilerini. sana secde etmeden önce Âdem'i kıblegâh yaptın. Desteklemek. Gel gör ki o benle zülüf tuzak ve yemdir.MEMO ZÎN 31 Suda görürler senin nakşmı. Ve hizmetçi bile olsa efendileştirirsin. Gel gör ki sen de saptınrsm dilediğini yolundan. Ne duyarlarsa. Dudağı kuruyanlar duru su arar elbet. Amaca yönelecek elbet her gören. onu ebediyyen ateşe çarptırdı. Kahrın. Tanrıdan başkasma secde etmedi. Onu kutsal makamlara götürecekti elbet. Doğru yola getirmek istediğin. Ey tapınUan AUah! Sen. ona secde ettirdin. Günde bin ibadet ediyordu: Çünkü sen güc vermiştin ona. Gönlün amacı ve muradı sen şahsm. Bir defa olsun secde etmedi başkasmm önünde. Sen de onu tardettin kapından. Onlar o amacı yakm görür.. HıUâsa: Senin hikmetinden anlayan Bir tek fert görmedik. ne güneşten. takılıp kalırlar. Ve yolundan saptırmak istediğin kimsenin Ayağını zülüf ve benle bağlarsın. Sen kendisine o denli yarduncıydm ki. Nasıl ulaştırdın jdicelere isa'yı! Acaba o canı sen neden sevdin? Gizlice îdris'e verdiğin ders.

«Tanımadık» dediler. Senin hakkmda. inan.MEMO ZlN 33 îdrâk sahibi olup da irfan anyanlar. şu bilgisizliğiyle senin hakkmda Sapıklığa düşerse çok değil. Meğer yardımcısı Allah ola Ya da rehberi Mustafa! AUahım! Mustafa'nm hakkı için. Hânî'jn kendine âşinâ kıl! . Hânî.

Ki varlığı bunlarla ispat edilsin. KalabiUr miydi tek bir resimle? Ona lâjnk bir yazı gerekliydi. Fakat o bilgili Hakimin sanatı. o da Zat-i Kibriyadır. Bunun için kalem oldu ilk yarattığı. Ve gizlenen güzeUiği çıksın ortaya. deliller ve kanıtlara göre.m PEYGAMBERE ÖVGÜ Varlıklar. O güçlü ve kudretli nakışçmm hüneri. KUdı yaratıkları kendine doğuş ufku. Varlığı zorunsuz olanlarsa tüm yaratıklardır. meydana çıksm. Yaratıklarla perdelenen o varlığı zorunlu. Faş olsun cevher definesi. Var olanlarm hepsi yazısızdı. Nakşm varlığından varlığı nakışçmm. Asla zorunlu ve zorunsuz olmazlar. Varlığı zorunlu olan birdir. .

Henüz ne bu yer. Dünyalı şekline girdiği an. örneğin şeker ve bitki. Valığı zorunlu olanla olmayanları ajordeden o smır. omm anlamı da Muhammed'di. Meleklerin secdesi yine onun için. Onun içindi feleklerin yaratılışı. Serveriydi o tüm Peygamberlerin. Oluverdi son zamanlar Peygamberi. O vezir kUığmdaki Padişah. YaratUdUar. Karanlık gönüllerin feleğini aydmlatan o güneş. ne bu gök vardı. ruh ve akhevvel. Görünmeyen evrenin feyzine kajmak oldu. Hem mutluların. Hepsi onunla zevke ermişler. Sayılmaları ve sayUır olmaları itibarîdir. Bütün cüz'lerin ve küllerin Peygamberiyken o. O. Bunlarm üçüdür ki «ilkler» kabul ediür. Hepsi ondan dallanma bulmuşlar. Peygamberin anlamından. Fakat onları birbirinden ayırdetme.MEMO ZlN 37 îşte bu ilk. Oldu tüm canlUarm ilk kökü. AUahm güzelliğinin o penceresi. Henüz su ve çamurdu Âdem'in kendisi. bütün âlemler için rahmetti. Şöylece onları bağdaştır: De ki: Hep birden bir tek şeydir. îşte o nurdur ki görünmeyenleri bilen AUahm emriyle. Ruhlar. . hem günahkârlarm canlarmm kökü. Bir ışıktı. Âdem henüz su ve çamur içindeyken. Ebedî güzellikten ilk defa parlayan.

ŞaşUacak şey Rumlardan. hem de kUıcı vardı. Isa incil'i okuduğu zaman. Çaresiz çoğu kılıçla yok oldular. . Yahudi ve Hıristiyanlarm. oldu cihangir. Dini kabul etmeyen kimselerin. Frenk ve Tatarlardan. Dedi ki: «Müjde veriyorum şanlı bir Peygamber. Arap şahı bayrağı kaldırınca Acem Kisra'sım da iki büklüm yaptı. O. adı Ahmed'dir» Dâvasmı elle ve dille jnirütürdü o. Davut dininden olanlarm. dini açıkladığı zaman. Cömertçe o sofraya buyur etti. hem Peygamber. Hakan. încil ve Zebur da çıktı hatırlarmdan. Kayser kendi kusuruyla kısa kalmıştı. Atsız ve maiyetsiz. Yer jöizünde bulunan bütün halkları. Tapmaklarını yok etti tüm ateşperestlerin. . Baktı ki dünya küfürle dolu. . daha önce okumadan. EUnde kılıç. hem kitabı. pusuya yatmış bir Hindu idi. Doldurdu sesi dünyayı. Fağfur da kâseden içişinden iki büklümdü.MEMO ZlN 39 îptal etti tüm dinleri ve de kitapları Gösterdi herşeyin kanıt ve nedenini. diUnde Kur'an vardı. Kamu öğreticisiydi. Mal miUk sahibi değil. Tâ ki bir kısmı dine katılıncaya dek. Tevrat'ı unuttu çoğu. Vahiyle ve AUahm emriyle bahsederdi ondan. davulsuz ve bayraksız. iyilik sahibiydi. Derhal gözüyle gören oldu. Bizden sonra gelecek. Puthaneleri ateşle yıkardı. Çekti peygamberliğinden bir sofra. Habeşlerden. hem Hükümdardı. Güzel yaratUışhydı. Hikmetliydi serapa.

. Ondan. Filizlenirdi bitkiler onunla. saraysızdı o. Yem oldular Cehennem ateşine.anlamındaki âyete işaret ediyor. Önden haberdar olduğu kadar Arkadan da görürdü. Onun peygamberliğine inanmayan. îşitirdi bir arada yüz konuşmayı. gölge düşmezdi yerlere. Şeriatiyle doğruldu yol. Hulâsa: Bütün insanlar ve cinlerde. heybetçe Bir tek sahabeye eşit değildir. (1) Çadırsız. Ordusu görünmez askerlerdendi. Bilginlerin hepsi peygamber gibidir. Doğruluğuyla güçlendi din. Cansızlar da konuşurdu onunla. Tüm gâvurlar bir araya gelsin. Dinini tartışıp eleştirenler için. Gâvurlardan beşjöiz jdğit sayılır. görme¬ diğiniz askerler gönderdi». Onun şerefine denk gelecek birşey yok. GölgelUği bulutlardı. Ondan gayrı bize arka olacak kimse de yok. hansız. Yalnız Adem oğullarmdan bazUarı. Onun dininden şüphe edenler için. (1) Hüneyn savaşından bahseden -«Allah yardımınıza. Kısacası: Yerlerde ve göklerde. Kalmadı bir tek çeşit hajrvan. Abidlerin hepsi evliyalar gibidir. Onun büjoik sahabelerinin tek bir ferdi.MEMO ZlN 41 Gördüğün herşey meğer O'ydu.

(3) Yüz defa hayatma andolsun ki. kem kişi.MEMO ZlN 43 Kur'an ve hadisler ne güçlü mucizelerdir! Âyetler ve sureler ne açık deUIIerdir ! Ebubekir ve Ömer ne iyi arkadaşlarıydı onun ! Osman ve AU ne seçkin yakmlanydı onun! Ey yüksek payeli Padişah! Ey tahtı felek güneşi olan Padişah! Benim bilgimle ne mümkün seni övmek! Büjdik güç sahibi Allahtır seni öven. Şöyle yazılır. ey işi iyiUk olan! Bizim ikijöiz jmk çekse de günahlarımız. (1) Yasîn: Peygamberin şında gelmiştir. (2) bir adıdır. (3) -«Hayatına andolsun ki onlar sarhoşluklarında bocalıyor¬ lar» anlamındaki âyete işaret ediyor. Şu paklıktan uzak. anlamı bilinmemektedir. . miştir. Kur"anın bir suresinin ba¬ Tâhâ: Peygamberin bir adı olup. ey Şehinşah! Seni AUahm sözleri övdükten sonra? Şahım! Senin için güzel addır «Yasîn» (1) Tâhâ! Senin tılsımmdır «Tasîn» (2) Ey seçkin sevgih ! Senin için şu yeter ki : AUah senin hayatma andiçti. Ve şu yüz derecelik kötülüğümüzle. Bir surenin başında gelmiştir. Ben ne diyejdm. Yine senden ümitsiz olmayız bizler. İki Arap harfidir. Hattâ şu zajnf Hânî bile. şu ateşe müstahak olan Hânî. bir surenin başında gel¬ -k »ve -«Tasîn» oku¬ nur.

Ümmetten olduğunu iddia ediyor.MEMO ZlN -45 O da kötülüğü ve köpekliğiyle. Köpeklerden farksız o kötü-işlijd de. . Allah sahabelerin yolunda götürsün.

ALLAHTAN DA AF Ey iki âlemin varlığına yol açan! «îki yay kadar» yaklaşmaya lâyık olan! (1) Medine tahtının Şehinşahı! Senden o kadar mucize görmüşüz ki. söylediklerini çekten miraçta gördüğü hakkındaki âyete işaret ediyor. .. Ve bir sözcük yeter gözlerinin yanUmadığmı ispatlamaya (2) (1) İki yay kadar: Peygamberin miraçta Allaha yaklaştığı me¬ ger¬ safedir.. Aja ikiye bölmek için bir işaretin yeter. (2) Peygamberin gözlerinin yanılmadığı. Senin için bir anlık iştir feleklerde joirümek Ve senden bir selâmdır meleklerin kıvancı.IV PEYGAMBERDEN ŞEFAAT.

Önce bizlere niye azamet verdin Başımızm üzerine koydun şeref tacım. hep var olacaksm. Küfür ve günahları bahane etmek. sen doğru yola götürmezsen.. Uzaktır senin büjöiklüğünden. Ve sana lâyık olsun bu. (1) «Levlâk»: AUahm Peygambere yönelttiği bir hitabm başı¬ dır.MEMO ZlN 49 Ey «Levlâk» tahtının padişahı! (1) Kalk ta çabucak göklere çık. Sence biUniyordu bilgisizliğimiz. Her neyi irade ettinse sen bizim için. Ve o emanetin kadrini bilmiyeceğimiz. Bizler fânijdz.» (2) -«Biz insanoğlunu şerefli yarattık» diyen âj'ete işarettir. rahmetinden. (3) Şu âyete işarettir: -«AUah.. Perdesiz olarak konuş Allahla. Ona bir zerre olsun eklemedik biz. Bu mu padişahlık? Bir yüzlüdür senin katında küfürle îman Eşittir senin katında cennetle cehennem. Kalkıversin önünde tüm perdeler. Emrine amadedir burak ve kanatlar. : 4 . (2) VekiIUk şerefini verdin bizlere? (3) Oysa sen bize emanetini verdiğin zaman. zayıfız. Helâk oluruz hepten. Ateş olacak bizlere cennet. Bu hitabın tamamı şudur: «sen olmasaydın ben felekleri ya¬ ratmazdım. Sen kahrmı gösterirsen eğer. Hâşa senin sonsuz şefkatinden. F. De ki: «Sen kudret ve azamet sahibisin» De ki: «Hep vardm sen. inanıp iyilik eden kuUarmı yer¬ yüzünde kendine vekil yapacağına söz verdi-. toprak seviyesindeyiz. Maiyetinde gelir saf -saf melekler.

gerek günahkârlar. Hulâsa: Yakm ve uzak olan hepimizi. Gâvurlardan ve günahkârlardan kimse yoktur ki.MEMO ZÎN 51 Ve feyiz yağdınrsa bulutları rahmetinin. Şefaatmm içine al hepsini. bedbahtları ve kem kişileri.» Hiç hamiyet kân mı ey âlemin dayanağı! Hiç yakışık alır mı ey insanlarm çobanı! Bu pis mel'unun. Hepsi senden umutludurlar. Sen küfrü de bağışlıyamaz mısm ki? Günahları üzerimizde nakşedecek olursan. Gerek gâvurlar. Bizleri hep beraber ateşten kurtar. Günahkârlan. Bizleri koyunlar gibi darmadağm etmesi? Kısacası: Öyle yap ki o serkeş dev. «Bağışlayıcı» admdır ki günahkâr kıldı bizleri. Cehennem bizler için cennete dönecektir. Şeytanlar var sevinecek haUmize. Bizler «Kahredici» adınla gâvur olduk. sonunda. Senin sıfatlarma ajoıa olmasın. . Yalnız ve tek basma gitsin ateşe. Ve sevinecek sayısız mel'un var.

V DERDİMİZ Saki! Allah için lütfet. Acaba zevale jâiz tuttu mu dersin? Yoksa hep böyle olduğu yerde mi kalacak. Ozan kendi kadehini de onunkine benzetmiş. Bir defada uykudan uyanıversin. biIeUm. îşte kemale erdi talihsizUğimiz. Gelecek bizim için başarılı olacak mı. Cem kadehine koy bir yudum şarap. Görünsün dilediğimiz ne varsa.eleskop gibi gösterirmiş. Son devir gelip çatmcaya dek? Mümkün mü acep felek çarkmdan. yıldızlan . (1) Cem: Eski Iran imparatoru Cemşit. Kadehi t. (1) Kadeh şarapla dünyayı göstersin. Bize yar olsun bahtımız. Bizim için de çıksın bir yUdız. Aydmhğa kavuşsun önümüzde durumlar.

Derdimiz deva bulsım. altın ve gümüş aşağıdaki bölümden de anlaşılaca¬ ğı gibi mecazî olarak edebiyat anlamında kullanılmış. . (1) Külçe. Ne kadar safî ve temiz olsalar da. îyiUk sahibi bir şiir istiyenimiz Bizim de külçemiz sikkeyle basUır. Bilinsin kadri kalemimizin. Altm ve gümüş sikkeyle . (1) Bu denU revaçsız ve şüpheU kalmazdı. ilmimiz revaca girsin? Olsaydı eğer bir başıyükseğimiz.değer kazanırlar Biz öksüzlere acır. Namertlerin elinden kurtarırdı bizi.MEMO ZlN SS' KUlCi ortaya konsun gücümüzün. Her kim ki himmet eüni kUıca götürdüyse. Kendisi için devleti zabtetti erkekçe.

Keskin kılıcm elindedir onun hükmü de. . Arabistan'dan Gürcistan'a kadar Kürtlüktür olmuş kaleler gibi. Acep ne sebeple kalmışlar bojmubükük. Fakat başlığı. Bu Rumlarla Acemler onlarla hisar olmuş. çeyizleri. cömertlik. boyun eğer. Kürtlerin hepsi dört kenarda yer tutmuş. düğün hediyeleri. lûtuf ve bağıştır. iyilik. Sanki Kürtler sınır başlarmda kUitmişler. Hepsi birden niçin olmuş mahkûm? Onlar kUıçIa şöhret şehrini fethetmişler. imha oklarma hedef yapmışlar. Onların her bir beyi Hâtem cömertüğinde. Himmet ülkesine boyun eğdirmişler. Ben AUahm hikmetinde şaşakaldım: Kürtler dünya devletinde. Ve Rüstem cengâverliğindedir her bir erkeği. Ben hikmetle dünyaya sordum ki: «Başlığm ne senin?» Bana dedi ki: «Himmet» Kısacası: Dünya kUıçIa ve iyilikle insana ram olur. Her kabile sağlam bir set gibidir.MEMO ZÎN 57 Çünkü dünya bir gelin gibidir. Bak. Her iki taraf. Kürt kabilelerini.

mertlik. Bu hamij^et ve yüksek himmettir ki. hikmeti de elde ederdik. Hep birlikte bir birimize itaat etseydik. Beylik. Hep Kürt kabileleri için onaylanmıştır.MEMO ZlN 59 Cömertük. devleti de ikmal eder. . Engel oldu minnet jöikünü jöiklenmelerine. Onlar kılıçla ve himmetle ün salmıştır. Minnetten de nefret ederler. himmet. Olsaydı eğer bir ittifakımız bizim. Gerçek hüner sahipleri çıkardı ortaya. Sözler o zaman birbirinden ajordedilir. îlnU de. Cesaretten hamiyyetli oldukları kadar. O zaman dini de. Her zaman birbirlerine karşıdır ve parçalanırlar. hamiyyet ve jağitlik. Bunun içindir ki hepsi her zaman ittifaksızdır.

Mutat lUIâfı olarak bu bit'atı işledi. kitaplar o dil¬ lerle yazılırdı. bu kitabı Kürtçe olarak yazdı. Kemal meydanını boş buldu.VI KİTABIN KÜRTÇE YAZILIŞ SEBEBİ Hânî kemalsizliğin kemale ermesinden dolajn. Sadece hamiyet ve aşiret tutkunluğundan. Yani kabiliyetinden ve ehliyetinden değil. asılsız ve temelsizdirler. . inci gibi olan Kürt dilini Düzene koydu. Kısacası: inattan ya da çaresizUkten. Böylece amme için çekti cefa. Amaç edinmediler aşkı. îrfansız. (1) Durujoı bir yana itip içti tortuyu. intizama getirdi. Ki el demesin «Kürtler. (1) Yani herkesin tersine. Sadece Kürtler nasipsizdirler» Hem düşünce adamları demesin ki «Kürtler. Çün¬ kü o zaman herkes Arapça ve Farsçaya meraklıydı. ÇeşitU milletler kitap sahibidir.

Kürt edebiyatının şaheseri sayılan bu şiirler İstanbul'da. Geri getirirdim Cizreli Mela'nm ruhunu.. Kürtler o kadar kemalsiz değil. Bir Divan yaz¬ mıştır. özellikle -«Gönül Kalk» şiiri halk arasmda çok yaygındır.MEMO ZÎN 63 Hep birlikte ne isterler. kabiliyet. (3) Ebediyete kadar hayran kalırdı. (1) XVI. yüzyılda yaşamış ünlü bir Kürt ozanıdır. Hep birden bilgisiz ve cahil değil. (1) Ve diriltirdim onunla Harirli Ali'yi. N'eylejdm ki pazar hayli kesattır. Şiir. ne de istenirler Hep beraber ne severler. Almanya'da ve Rusya'da basılmıştır. îlim. Olsaydı bizim bir sahibimiz. . yüzyılda yaşamış bir Kürt ozanıdır. Hakîkî ve mecazî aşktan da boştur» Hayır. Bu çeşitler onun yanında geçerli. (2) Fakî-yi Tayran'a öyle bir sevinç verirdim ki. ne de sevilirler. Sadece sefil ve sahipsizdir. Alıcısı yoktur kumaşın. Suriye'de. incelikleri bilen bir sahibimiz. Yüksek himmetli. Bu paralar onun yanında makbul olsaydı. Ben o zaman manzum sözlerin bayrağmı. gazel. (3) XVI. Bundan başka bir¬ çok şiirleri vardır. iz'an. -«Dîvan» adlı çok değerli bir şiir kitabı vardır. kemal. (2) XI. Onlar aşkın tadından yana hepten nasipsiz. Olmuş hepimizin dostu ve sevgilisi. San'an Şeyh'inin hikâyesini manzum olarak yazmıştır. Dünya damının üstüne asardım. Fakat öksüz ve mecalsizdir.. Özelükle bu çağda şu para kesesi. yüzyılda yaşamış bir Kürt HaJç şairidir. kitap divan.

Hâlis Kürtçedir. altm da geçmedi eümize. Hep para için savaşUdığmı gördüğümüz vakit. Bizim kırmızı bakınmızdır. Çıkardık gizli bakırımızı açığa. Ama sade.MEMO ZlN 65 Kimse o kadehi kendine ışık öncüsü yapmaz.bir sevgilidir. O. Boş sajrfalardı. Ve halkın alış-verişi için elverişlidir. O şahlar öncüsünün sikkesinden yoksundur. Devrin böyle olduğunu gördüğümüz vakit. Gönlümüz hileye razı gelmedi. Bu paramıza «Değersizdir» deme. F. üzerinde dua ettik. : 5 .se düzene girmeye yanaşmaz. Duamız doğru olarak kabıU edildi. Hilesiz. kimsenin adma mensup olmayan. işimizin görülmesine vasıta oldu. Sonunda çaresizlikten bakırcı olduk. AracUık etmedi garaz için asIâ. Kim. Böyle revaçsız ve karışık kalmazdı. hurdasız ve tamamdır. Biz de kimyager olmaya heveslendik. Altm değil ki «SoluJc kaldı» desinler. Sahte olan cevheri temizledik. şüphe götürmez. Eğer basUarak nakşedilseydi. Onun için karabahth ve muratsızdır. Ve mümkün olmadığmı görünce de bunun. aşikâr Gümüş değil ki «Eksik ayarlı» desinler. Din gitti. Bu mangırlar gerçi değersizdir. temiz ve pahabiçilmezdir. Bir süre insafla hareket ettik.

Fakat bakışı çok umûmîdir onun.MEMO ZlN 67 BİZ arkasız insanlarm sajrfalan. Fakat zamanın hükümdarı. Sonra azadeder fakirler gibi. Birçok filozoflarca da makbuldür. Bunun için minnet de yapmaz Bir kez bize baksaydı eğer o. Paşaları tutuklar esirler gibi. Sahte mangırları da saf altma. Adı Mirza olan Bey. Mübarek teveccühünün iksirini çevirseydi bize. Her an lûtfuyla jöizlerce dilencijd. Bütün bu mangırlar altma dönerdi. kahnyla en alçak yapar. Sahte gönlü billura çevirir. En alçağı da lûtfuyla en yüksek. Derhal sarıya çevirir bir bakışla. Söi ona devamlUık ver AUahım! (1) Hakkâri beylerinden olsa gerek. . Birçok bilginler nezdinde çürüktür. Bizi dinlemedi idrak kulağıyla. Yüz jöik kırmızı mangır olsa. Bu yüzden. (1) Ki bakışı sade kimyadır. Padişahların sikkesiyle kabul edilmeden. amme için özel bir rahmettir. En jmkseği. O. gönülden özel bakış vermedi bize. Bütün bu sözler şiir olur. Her gün binlerce yoksul ve çaresizi. bilgiü insan. Zenginleştirir himmetinin eüyle.

görmelerini sağlayan.vn SAKİ. (2) Eritilmiş yakutlu. . çiğ taneleri gibi şarabı. Bir an. Sakî! Cevher kâseye doldur Temiz ma' serden çıkan o suyu. ebedî ruh gibi olan şarabı. (1) (2) Yani onlara görme kabiliyeti veren. seyyal la'Iı O inci hoşafı. Ma'ser: Üzümün sıkılıp şırasının çıkarıldığı yer. Zaman zaman mej^erestlerin eUne ver Gönlünün bir parçası sevgililerin elinde olanlara. ruhu besleyen o şarapla. ŞARABI KADEHE DOLDUR Sakî! Gök rengi kadehe doldur. Kendi dürdanelerini de içine dökerek O gül suyu gibi olan şarabı. O. DeU akh sersemleştir onunla. Sakî! Mine rengi kadehe doldur Gönülleri aydmlatıp gözlü yapan o suyu (1) Mahzun gönlü sevinçU kU onunla. Ruh dimağını tazeliyelim biz.

Benim de yardımıma geUr bir damla. . Kâhya ve muhasip görmesinler. Tereddütler çıkıversin mahzun gönülden. Belki o zaman o sonsuz fejdzden. Sakî! Ver bana gül rengi şaraptan. Şu ölü gönlümün kuşu uçabilsin Nağmelerin sesi perdesiz olarak süslensin. Benim için inşirah mümkün olsun Hasıl olsun gönlümün temizliği. Ve yeniden bambaşka olajnm ben. Her zaman yeniden mest eyle onunla.MEMO ZlN 71 Gönüller kadehi nakışlansın onunla. Olsun benim de nefesimin bir etkisi. Öyle ki. Arkadaşların inadına gülsün bülbüller. DağUsm gamlar. Her zaman binlercesi kan rengi saçsın. Gönlüme bir güzelUk. O berrak şarabm kadehinin neş'esi Şen bağın üzümünün verdiği keyif. Goncalar çözülüversin dikenlerden. Gözyaşı döksün kırmızı güller çiğ damlalarından. Bu «Ah»lardan açsm yüzlerce gönül goncası. yoldaşı olan yel ile. Sızlasın bazan da andelipler misali. Öyle etki yapsın ki nefsime. toplansın tüm sevinçler. Devamlı şarap içenlerin bu mecUsini. seherlerde «Ah»Iarı yollaymca Her zaman. . konuşsun hepsi. Davul sesi ve Kanun sadası olmaksızın. Yani canım şevk ile dolsun. Bazan bülbüller gibi inlesin gönlüm. Meclisin coşkunluğu süslensin onunla. Ve de gönlüm zevk ile. Zerrinler dile gelsin. tatlılık yayılsm. Bülbüllerle ses arkadaşı olayım ben de.

Çalsm türküsünü Zin ve Memo'nun. Bedhal olayım. Çıksın davulumuzdan ses. (1) Çeng: Bir sazın adıdır. O perdeU. Ve raksetsin dokuzuncu kubbenin zirvesinde. ahenkle gönlümün derinliğinden. Âşıklarm sesini dinlesin Zühre yıldızı. GöniUdeki derdin şerhini kUayım efsane. Çünkü kejdfsiz olarak söyUyemem. Yar ve âşık hastalıklı olmuşlar. Perdeden öyle nağmeler çıkarayım ki ben. kâh gür sesli olstm. lâflar edejdm. O çaresizleri yeniden ayağa kaldırayım. (1) Rubab gibi Kemançesiz olarak. Gönlünün derinUğinden ıstırap çeken Zin'i. sırlan açığa vurayım. tokmaksız olarak. Yaralı gönlün sazı kâh yumuşak.mlar. Bugün mütehassıs bir doktor gibi. Ciğerinden yaralanmış Memo'yu. Divane olayım ki inciler döktürejdm. Çeng gibi yüz çeşit şada verejdm ben. O töhmetten uzak Memo'jru. o günahsızı. Söz söylemeksizin içimden konuşayım.MEMO ZlN 73 Sarhoş olayım. Zin ve Memo'joı ederek bahane. güzaflar söylejdm. onları teda'vi edejnm. Tûtî misâli dile gelejdm. . Ney gibi. Gönlümden çıkan makamlı ses dallan. Oülbahçesini Şehnaz makamıyla şenlendirsin. Zin'i ve Memo'yu dirilteyim yemden. Görünsün bana mak3. Sermest olayım. örtülü masum kızı. Ney gibi muUdanayım. îlâç getireyim. Benden aşikâr olsun kerametler.

Şahin bakışIUar temaşaya gelsinler. Memo için ağlasm dilberler. Bambaşka olan seven kimseler. Bu kitap turfandadır. yavrudur. Ben onu bağlardan derlemedim ki. Gelip dinlesinler hikâyeyi. . Biz onunla ikijöiz ıstırap çektik. Hep bizi tasvibetsin.MEMO ZlN 75 Öyle bir tarz ve üslûpla meşhur edeyim ki. Ezelden beri sevenlerden olanlar. Bu. Çocuk çeşidi gibidir. Göğüsten ve gönülden temiz olanlar. BazUan candan dinlesin. ister ija olsun. Bazıları da onunla gönülden veda etsin. yeni yetişmedir. Zin'in derdine gülsün âşıklar. Dertsiz olanlar girsin kedere. Günahsızdır. Gerçi çok seçkin olmasa bile. Herkes «Güzelce yazıldı» desin. Seçilsin birbirinden sevilenler ve sevenler. masum ve asUdir. Dertli kimseler onlarla sefa sürsün. Hırsızlar gibi yanlışlıklarımı araştırsınlar. Onunla oyalansmlar bir zaman. gönül bahçesinin turfandasıdır. ister acı olsun turfandadır. Pâk huylu ve insaf sahibi insanlar. İster tatlı. o huydandır. Yalnız bilginlerden rica ediyorum: Öğrencilerin yanlışlıklarmı açığa vurmasmlar. Bu kitap ister kötü. Yeniden onları öylesine jöicelteyim ki.

gönül kapan güzeli. Sözcükler. Kemal sahipleri kusurları perdeler. Teşni' etmiyecekler. Kendi kendime yetişmişim. dejdmler. Turfandadır. Nazenin değilse bile bu yavru. Konular. Üslûp. Hiçbir yanlışlığımı çıkarmıyacaklar. amaçlar. anlamlar. Bunlarm hepsi fikrimin ürünleri. hikâyeler. Bu yavru benim için çok azizdir. hayat hikâyeleri ve düşünceler. . Sır sahiplerinden umudum şudur ki: Alay etmiyecekler benimle Ben gezgin satıcıj^m. hamiyetli insanlar gibi Düzeltecekler kusurlarımı. elbiseleri ve küpeleri Benim mallanmdır. Kürtçedir. Hepsi el değmedik gelinlik kızlardır. cümle kuruluşu ve işaretler. Sevimlidir o. Kin sahipleri ise coşkundur. o kadarı yeter. Şiir yapısı. irfan sahiplerinden umarım ki. cevher satıcısı değil. Bu mey-ve çok lezzetli olmasa bile. sıfatlar. emanet değil. bana çok tatlı gelir. Bu mejrve sulu olmasa bile. mâna ve keümeler: Bunların hiçbirini aslâ ödünç almadık. yetiştirilmiş değil.MEMO ZÎN 77 Ricam şudur hal sahiplerinden: Kötülemesinler bu yavruyu. AUahım! Sapık kimselerin eline verme Bu nazlı. işaretler.

Yanlışlıklara ve ımutkanlıklara şaşmasınlar. Ve dinlesinler insaf kulağıyla. Varsa kusurlarım örtsünler. dağlıyım. Hamiyet için doğruya yorumlasmlar. îyiUklerinden. kenardanım.MEMO ZİN 7â Ben Kürdüm. Derlediğim şu birkaç sözü. Ozanm yüzü sujomu dökmesinler. lûtuflarmdan imzalasınlar. . Garaz sahipleri de dinlesinler. Mümkünse bir ijrisini söylesinler.

Araplar ve Acemler emrindeydi. Rumlar. Şu tarzda kalıbı bastı ve süsledi: Dedi ki: Grcçmiş zamanda bir padişah. bahtı da mutlu. kendisi Kürt bejdydi.vra BOTAN BEYİNİ VE İKİ KIZKARDEŞİ ZİN İLE SITİ'Yİ TANITMA Hikâye sayfasmm yazıcısı. Ulu ataları. bojnm eğerdi. «Botan Bejd» adıyla ün salmıştı. Tahtı Cizre'deydi onun. hükümdarlığında üstün olarak. Soyu Arap. Çıktı. dedesi ve babası. Rivayet tablosunun eleştiricisi. Çeşitli halklar ona itaat eder. Zincirleme olarak HaUd'e mensuptular. talihi güçlü. F. Makamı yüceydi onun. Şu plânla resim ve tablo çizdi. : 6 .

Onun sayesinde kavuşulurdu hasretlere.MEMO ZlN 83 Ceberrut felek bile sakmırdı kendisinden. koruyuculuk ve de heybet: Bunların her birinden doluydu bir hazinesi. düzen ve divan. BeyUk ona «Zeyn» ile vasıflanmıştı. (1) Burada --Tevriye» var. Akü. Ona zararsızca mukadder olmuştu. (2) beyin adının yarısıdır. Her renkten nefis ve parlak değerler. birlik. Mümkün olan dileklerin hepsini. (2) Zinet de ona «Din» ile tanınmıştı. Kendi cömertliğinin evrakını toplayıp kaldırdı. cömertUk ve meydan. Jiirdi. (1) Hükümdarlığın ve de dinin süsüydü. sevilenlere. Çekilmişti AUahm kıhcınm çekilişinden. . Komutanlık. Padişahlığı ise ahret sembolü. Çünkü Halid'e --Allahın Kılıcı». Dünyanın ekseniydi kendisi. Onun için zahmetsizce başarılmıştı. Her çeşit mücevher ve bulunmaz nesneler. diyanet ve de devlet. hüner.de-«Zeyn» süs anlamınadır. Bunlarm her birinden gizliydi bir definesi. Onun sayesinde kavuşulurdu arzulara. dileklere. DisipUn. Onun cömertliğine muhtaçtı Hâtem. Onun yiğitliğine yenilirdi Rüstem. Hâtem onun cömertliğinin büyüklüğünden. Aydan aya kadar. O Padişahm yiğitliğinin izleri. AUah mevcut kılmıştı onun yanında. Dindarlık. kaplamıştı heryeri. O beyin adı «Zeynıdin» idi.

Fakat devlet soyunun iki evlâdı vardı ki. Adı da gerçek olarak «Sıti»ydi. Biri esmer. nazlı büjöitülen. îki zülüf sünbül çiçeğine benzerdi. Çünkü ebedî güzelliktendi o güzellik. Kimse eş görmemişti jüzlerinin güzelUğine. Biri fazlasıyla şirin. Parlaklığı utandırır ince ipekten elbiseleri. (1) Beyin adı Arapça olarak şöyle yazılır: -« » Bu nun yansını aldığımız zaman « » çıkar. şakakları yasemin. O şahm yanmda iki sultan vardı. O mehtabın yanmıda iki güneş vardı. iffet bahçesinin iki turfandasıydı. O huriyle periye paha biçilmezdi. Biri huri. Yani o joice soydan olan. Öbürü Beyin can ve ciğeriydi. Hurilerle dolu olan bir cennetti. O serbest kırmızı güller ve sünbüUer. Beyin admın yarısıydı adı. îki kızkardeşi vardı. Öbürü gönüllerin ruhuydu. . periydi öbürü. îki yanaksa kırmızı gül jüzüiıün renginden. son derece sevinUi. Cennetinde huriler çoktu onun. Huzurundaki hizmetçileri de meleklerdi onun. sarışındı öbürü. yanakları gül. (1) Hikayeci bana muamma olarak şöyle dedi: O huri de «Zin» adıyla tanınırdı. hurilerden dönmeydi. Açmıştı boylarında selvi ve şimşir gibi. Çünkü AUahm nurundandılar. Biri doğruluk bağmm selvisiydi. Bu da Zin'in adıdır.MEMO ZİN 35 Haremin sahanlığı nazeninlerden. Dudakları la'I.

Kabe. Olurdu derhal akıl ve şuurdan. Feleğin falcısı yüzlerine noktalar serpmişti. Kmalı parmak uçları ve tırnaklar. Ufukta Cebrail'in bir kanadı gibiydi. Tavaf ve Umre: Haccm iki ibadetidir. Alm. Gök ortasmda durmuş daima. Benler. (2) Sanki ceylânm gerdanmdaki misk kesesinden. tacın bir yanı gibi gözükür. Gerdan. Ya da Nebat şekkerinin şerbeti gibi Veya Hayat Çeşmesinin kaynağı gibi. Kirpikler ise şüphesiz dik oklardandı. Variıklarm hikmetinin inceUklerini keşfedenler. Çene çukurundan maksat. (3) Kaşlar felek yaymm kemanmdan. sanırdm sakinin elindeki Ebedî şarapla dolu olan şişedir. Bir anda şaşkma dönerdi gözlerinin dehşetinden. noktalar. Onun hizmetinde bulunur güneş. Gözlerin dehşetinde işaret bıüuyordu. Kemerin sarUdığı o belleri görenler. Derhal çekerlerdi jüreklerinin derinliğinde «Ah» Yakut: Bir çeşit Arap yazısıdır. (1) (2) . Tavaf ve Umre'ydi. (1) Çene çukuru ile Hârut sihrindendi. ak ve kırmızı renkler. SünbüUer de sarmaşık olarak boylardan sarkmıştı. Yüz hatlarmm güzelliği Yakut yazısmdan. kulak memelerine bakan herkes. Yüzlerini gören. çeneyle alt dudak arasındaki çukurduı. (3) Hacer . DeUUk vahşetinin sermayesi. Neş'eü gönüUerin ıstırabıydı.MEMO ZÎN 87 Kırmızı gül kendiliğinden yüzlerinde kök salmıştı. Haccer-Esved.Esved: Kâbenin duvarındaki taş.

O periler bu süslerle yürüdükleri zaman. Fakat Zin de güneş gibiydi. arkadan. ister hocalar. Kavuşmayı arzu etmeyen kimse yoktur. giydikleri fesin . Her ikisi de ruh gibiydi gerçi. zülüfler ve pusular. Tapınaklardaki evliyaları bile sersemletirlerdi. Artık yer kalmazdı konuşmaya ve de serzenişe. Önden. beyler olsun. süsler. Gerçi mehtap gibiydi Sıtî. Fakat Zin de cennet hurilerine benzerdi. (!) Kofi. îster dervişler ister zenginler. İnsanları ve bitkileri talan ederlerdi. Kürt kadın ve~ kızlarının başlarına etrafında bağladıkları kuşaktır. Gecelerin çıralarına benzeyen bu ikisi. Kimi de boş vücudun taUbi. Kofileri mücevherlerle donatılmıştı. Bu zinetler. sağdan ve soldan sarkar. Ama Zin'in jöizü parlak bir aydı. (1) Kolyeler altınlarla zincirlenmişti. Sıti gerçi çok nazenindi. Bağlara ve bahçelere yürüdükleri zaman. Kimisi tükenmeyen güzelüği arzu eder.MEMO ZÎN 89 Bilekleri ve bilezikleri gösterdikleri zaman. daha tazeydi. îster şeyhler. Güzellik bakımından ikizdi ikisi. Hayvanları ve cansızları bile inletirler. Aşıklar ölürdü sevginin elinden. deriyle beyin arasmdaki fark gibidir. Kofi kajd:anlarınm uçlarmı sakaklarma getirirlerken. Fakat şüphesiz hepsinin dostu birdir. fakirler olsun GüzeUiğe talip olmayan kimse yoktur. Bütün fark. Gerçi Sıti yUdız misâliydi.

Bütün dünyanm alıcı olması bundan. Süleyman' m yüzüğündeki la'I. Masal gibi anlatırdı onları halk. Kaj^serin bütün hazineleri.IX GÜZELLİK VE AŞK Dünyada ne kadar hükümdar varsa. Dalgalanıp joikseldiği zaman. İskender'in radarma varmcaya dek. Aşk ateşinin bir deryasına dönmüştü. Ne kadar fazlasıyla pahalı olsa da. Hepsine AUahm verdiği metahlar. Sıti ve Zin'in jdizündeki güzellik. Hâkanm definelerindeki inciler. Hepsi birden güzeUiğin bir parçasına bile değmez. servetler. Yüzlerce can. Enginlere inip zirvelere çıkan o güneş. Güneş ve ay bir araya gelmişti. . gönül ve ciğer yakardı.

Çoğu tellal gibi. kimi de arslan gibi. BazUarı canlan için ister cananı. Öyle ki onlarla birlikte sızlamrdı melekler. Zaten spnu gelmez âşıklarmm.MEMO ZlN 9:i O ceylânlarm güzelUğinin avcıları. Figanlara ve iniltilere doymadılar. Tacdin gibi. Gündüzleri ve geceleri çok inlerlerdi. Kimisi kavuşmak ister. Kimi de derdi seçer. O güzelUğin sadalarmm şarkıcUan. Memo ve Zin gibi. . Fakat âşıklarla arzu sahipleri ajrndır. öteki feda olmak. Bazıları da cananları için verir canı. Bir kısmı faydalanmak ister. Sonu olmayan sınırsız güzelUğin.

Fakat seçkin hizmetçilerden. . Yüzlerce fidan boylu ve açık almlı genç vardı. Her biri konuşmasıyla göpsleri yakardı. Ancak dujonakla ve rivayetle biUrlerdi onları. Her biri kemaUyle bir doltmay. Güzellik yönünden her biri bir güneş. Onlar da hep hevesli ve arzuluydu. Sıradan adamlar.X MEMO VE TACDÎN't TANİTMA DöneUm biz hikâyenin başına: Aşkları derdinden gönlü yaralı olanlar. Hepsi bir birinin sırrından haberdar. Onlar da hep âşık ve isteküydi. (1) Gerçi sayısız ve ölçüsüzdüler. hizmetçiler ve seçkindiler. Her biri güzeUiğiyle padişah göğsü. Hepsi Bejdin hizmetindeydi. Fakat görerek ve tanık olaraktan degü. (1) Sıti ve Zin'in aşkları derdinden.

Kardeşini görmediği gün.MEMO ZÎN »7 O peri gibi gençlerin ön sıralarmda. (1) Soyu.. Delikanlüarm baştacı ve önderiydi. Tacdin admda bir genç vardı. nesebi. ikisi de kurnaz. Bir genci kendine kardeş yapmıştı. Memo da ona tam tutkun. Güneşti çünkü kardeşi. Savaş günü bin erkeğe bedeldi. Kahramanlıkta zamanın Gohderz'iydi.. Tacdin'in iki kardeşi vardı. Hayır. Memo da Divan Kâtibinin. YanUıyorum ben. Kuşları kapıp uçan şahinler gibi. O iki genç. Gerçi ahret kardeşiydi ikisi. O. Başı dertli bir gençti. Dünya ona karanlık olurdu hepten. Çıra yapmıştı kendine. diğerinin Çeko idi adı. asaleti belli. fakat birbirine tutkun kardeş. Tacdin Divan Vezirinin oğluydu. Birinin Arif. Tacdin'in sevinç arkadaşı ve gam ortağıydı. Ama sanırdm ki dünya ve ahrettir ikisi. (1) Gohderz: Eski bir Kürt kahramanıdır. .. baba ve amca gibi bile değildi. Çıra görmeyen geceye döner. O iki kardeş ve birbirine bağlı dost. Babasma derlerdi İskender. adı da Memo. uzaklaşmıştı ondan. O melek huyluların baştacı olan. baba ve amcalarmdan. Fakat Tacdin herkesten ve bütün yakınlarmdan O kadar kardeş.. Kardeş. Fakat Araplar ona Gazenfer der. Her zaman düşmanların gönlünü yakarlardı. Çünkü kUıç kullanmakta arslan gibi.

Biri çağm Vamık'ı. . başıboş değil Aynen güneş ve Müşteri yUdızı gibi. Dostluk kolay değil. Dostluktan maksat da vefadır. Sonunda vefa göstermiyeceksen eğer. İkijmzlülükle ve lâfla olmaz. zordur. Onlar gönülden dosttular. Dostluk.MEMO ZlN 99 Zamanın Mecnunu ve Leylâ'sıydı. Başlangıçta göze alma o cefalı işi. diğeri Azra'sıydı. ahbaplık ve kardeşlik.

Kimi güneşe uyar. Bir kısmı yaya ve bir kısmı süvari. Bu hikmetledir ki hepsi iş başmda. Bir kısmı cellâttır. kimi ölçülür. Kimi ağır yürüjöişlü. Kimi yönetir. Sejdr sergisine sunmuştur. kimi de sağlam. kimi de geceyi aydmlatır. kimi gamlan toplar. Kimi yardımcıdır. işaretsiz ve makassız olarak. bir kısmı çalgıcı. bir kısmı öğretici. Felek çarkmı güçlü bir şekilde. . Bir kısmı yazıcıdır. kimi de yönetiUr. Kalıpsız. Varlık sergisine getirmiş. ölçeksiz ve pergelsiz olarak. Kimi bize doğru geUr. kimi de hızlı. Böylesine süslü ve sıra sıra. tabiat feyzinden. JKimi kederleri dağıtır. Aletsiz. Böylesine muazzam ve yuvarlak.XI YILBAŞI VE NEVRUZUN KUTLANttlŞI Dünyanın yaratıcısı.

meskenlerde. Bizim için tazelerler jnlı. Yıllan eskimiş yaşlı bilgin. Bir kısmı tabiî hareketten. BiUnen yerlerine geldiklerinde. Yaşlı erkek ve kadınlara varıncaya dek. Hepsi seyretmeye izinü olarak. Bize şöyle anlattı durumu: Dedi ki: Eski zamanların geleneği Şuydu her yerde ve her zaman. Din yolunda ve sünnete uygun olarak. Yani yUbaşı burcuna girdiği zaman.MEMO ZlN 103 Bir kısmı Zin gibi güzeldir. Bahar noktasma geUr. kimi de vezir. Kimisi padişahtır. Bir kısmı Memo gibi alıcı. Ovalan ve tarlaları gülşene çevirirdi. Hepsi çıkardı evlerden dışarı. Kısacası o nadide cevherler. Hepsi süslenmiş ve güzel gijdnmiş. Mart ayında döndüğü vakit. Doğu şehsüvan olan güneş. Halk kırları ve çimenlikleri mesken edinir. Gönülleri aydmlatan o ânın saygısı için. Hepsi parlak ve aydmlatıcı. . Hiç kimse kalmazdı evlerde. Fakat töhmetle ve minnetle değil. Özellikle bekârlar ve bakire kızlar. Bayram ve Nevruz günü geUnce.

. gerekse istenenler. Ovaya inmekten amaçları. Şuydu ki: Gerek istiyen. Yani sevenler ve sevilenler. Ve seçsin her biri kendi dengini. Birbirlerini görsün.MEMO ZlN 105 Çünkü kıra çıkmaktan maksatları.

küçükler ve büjrükler. atlı olarak. şehirde kalmadı hiç kimsecikler. Şehirlilerin ve askerlerin hepsi. Gösterince yeniden Nevruzu. kaleleri ve evleri. Kalktı hanımlar ve de hatunlar. Onlar da güller gibi bahçelere doldular. Huriler cenneti kendilerine mesken edindi.xn ŞEHİRLİLER YILBAŞINDA KIRLARA ÇIiaYORLAR Feleğin dönüşü mavî bahttan. Kimi de dağ eteklerine yöneldi. O kutlu geleneğe uygun olarak. Hep gitti. . kimi yalnızca. Kimisi arkadaşlarla. Kafile kafile gezmeye ve seyretmeye döküIdiUer. Bir kısmı birUkte ve çoklukça. joirüyerek. Saf saf tepelere ve ovalara jöirüdüler. Her çeşit insan. Perdesiz. Terketti şehri. Bir kısmı bağlara gitti. minnetsiz ve üzüntüsüz olarak. AvcUar ve talancUar gibi.

gençler. . ihtiyarlar ve kocakarılar. Birbirlerine metalannı gösterirlerdi. Erginlik çağına yeni gelen güzel. tüysüz deÜkanlUar. benleri ve şakakları temiz olanlar. DelikanlUara yaşıt tombul memeli kızlar. Güzellik metamm sahipleri. KutladUar. Enine ve boyuna gözden geçirirlerdi. Yüz güzelliğinin kumaşma sahip olanlar. YUbaşUıIar. GüzelUğin hem satıcıları. deUkanlUar. hem de alıcılarıydı.MEMO ZlN 109 Bakire kızlar ve delikanlUar. Zülüfleri. Yılbaşını geleneks-el yol ve yöntemle. göklere kadar jükselterek seslerini. Bunlar aşk pazarmdaki sevdalılardı. Yüz yaşmdakiler. bakireler.

Koç Fenerini aydmlatmca. Hizmetçilere izin çıkınca. O iki kardeş değişik kıyafette.xın BEY. Çünkü amaç ve murat peşinde olan âşıklardı. DELİKANLILARA NEVRUZ EĞLENCELERİNE GİTME İZNİ VERİYOR Mavi kubbenin o parlak kandiU. . (1) Yani Koç Burcuna girince. Hepsi arttırma sergisine gitti. Kendilerine kızlar gibi süs verdiler. Bey de delikanlılara izin verdi. Birkaç pahalı mücevher başlarmda. Sırmalı ipek elbiseler içinde. Yalnız Memo ile Tacdîn. KalktUar hepsi âşıklar gibi. (1) Yılbaşı kutlamaları yeniden başlayınca. Yani gün döndüğü zaman.

. Dilberler elbisesine bürünüp. Hiçbir güçlük gelmesin başlarına. Gittiler ağır ağır yürüyerek. Alm saçlarmı zülüf ve örgü yapmışlardı. Onlar kıyafetlerini değiştirdiler ki.MEMO ZlN 11-3 Kâkülleri her tarafa halka halka yayılmış.

Bir kısmı çıplak. Beşyüz kadar kız. Yaşlı erkek ve kadınlardan da bir o kadar. başlan top gibi. Topa vurulur. îpekUler. bir kısmı giyinik. Gördüler ki mahalle ve sokaklarda. Bir kısmı da sıradan ve küçük insan. Bir kısmı büjiik ve ekâbir. kıhç biçiminde bir sopadır. kimi başıkabak. . :Şehirde dolaştıkları zaman. her oda ve pencerede. çeşitli değerU elbiseler içinde. Her sokakta. Birden onlara acajdp birşey göründü. Her çeşit dişi ve erkek. Bir parça olsun kalmadı şuurları. Kimi yalmayak. deUkanlı ve çocuk. (1) (1) Kaşo: Ucu eğri.XIV MEMO İLE TACDİN ZlN VE SITİ'YE RASTLIYOR VE BAYILIYORLAR O değişik kıyafetli iki genç. Taze selviler gibi jmzlerce genç. Ayaklan Kaşo.

Bir kısmı figan ve feryadeder. kiminin aklı uçmuş. O iki deUkanh iki mızrak gibi. kimi sarhoş. Derken Tacdin durdu ve sordu. Dedi ki: «Ey doğru yolun Hızır'ı. okla öldürür gibi» Onlarm. bu ne sonsuz belâdır?» İhtiyar dedi ki: «îki güçlü şehlevend.. kimisi sermest. elbiseleri ve gijanişleri bir. Bir kısmı da akıl zincirinden olmuş azad. Düşünce dalgasına hemen daldılar. Söyle. fazlasıyle taze» Dediler ki: «Altı uçlu kUıçIı mıdır onlar? Yoksa oklu ve hançerli midir onlar-?» Dedi ki: «Hayır gamzeyle. kiminin serbest. Her biri bir yerde bambaşka olmuş. Kimisi perişan. Soruşunu yaşlı bir adama yöneltti. ikisi de bir zaman şaşakaldılar. Kiminin elbisesi yırtık. sormaktan maksadı. aniden BaktUar ki sade AUahm kudretinden. Halkı öldürüyorlar.MEMO ZÎN IIT Kimisi sarhoş. Her birinin ciğeri bir cefayla kan dolmuş. bakışla. Kimi görürlerse o iki sarhoş. Bugün bu halka olmuşlar cellât. İkisi o işi düşünürlerken. Kiminin soluğu tutulmuş. Böyle yapıyorlar perişan» Dediler ki görmedin mi sen. Bir kısmı telâşlı. Şekilleri. Bir kısmı konuşur. Fakat o şehirde tanmmayan kimselerdir. YUdızIarm şahı gibi parlayarak Geldiler. bir kısmı şuursuz. niceydi onlar?» Dedi ki: «İki delikanlıdır. . bir kısmı sessiz. Görüp te mertçe karşı koymaktı..

Kısacası: Bu ceylânlarm güzeUiğinden. AjnrUmadı hiç ruhları. fakat güneştirler. Cana ve akla doydular hepten. îki yiğit avlarmm üzerine koştular hemen. Baktılar ki çok sevimli iki melek. Tıpkı yarım besmeleli av gibi. Gönlü ve canı bahşiş verdiler. ama yanık ciğerUdirler. boynunu keserken yanm bes¬ mele getirmiş gibi. Baktılar o dilberlerin yüzüne. Anladılar ki başıboş av değil onlar. Ne duyu. Bu iki kardeş görünce iki karışık halU deUkanhjm. birbirinden (1) Yarım mesmeleli: Boynunun yarısı kesilip öbür yansı ke¬ silmeden bırakılan ve çırpınıp duran hayvandır. ne şuur.MEMO ZÎN 119 Melek huylu ve peri jmzIüydiUer. Ne satıcı. bu jâizden. Sanki kesicisi. kesilerek dikkat. Şuurlarmdan haberleri bile kalmadı. Yarım kesildiği için ona böyle denir. Sevimli. O d»likanlUarm gönlüne düştü bir acuıiE Bağlandı birbirine sırrı gönüllerinin. (1) Şüphesiz perişan bir duruma düştüler. Güzellik ordusunun öncüsü onlar. ne hafıza kaldı. ne de ahcıydılar. . Öylesine deliye ve şaşkma döndüler ki. Gönüllerine geldi yumuşaklık ve de merhamet. Yuvarlanıverdiler daha uzaktayken. Sevdi birbirini yüzlerinin nuru. Durdular ve baktılar. YuvarlandUar toprak üzerinde sersem olarak. Ay parçası. Sevmenin yolu açıktır. O iki büyük melek. ne akıl.

. Bir süre zülüflerine ve benlerine hajran kaldUar. birbirleriyle öyle ısmdüar ki» ArtUc kalmadı onlar için bir zorluk. Bir süre boylarını. GüzelUk öylesine istekli kUdı ki onlan. Dördü de birbirini hem ister. hem de istenir. Aşk öylesine şuursuz kılmıştı ki onları. kimileri bağlı birbirine. Dediler ki :«Acep bunlar kimin kızlan? Yoksa ikisi de Tanrı meleği midir? Hangi yerde yetişmiş bu mejrveler? Hangi güllükte geUşmiş bu güUer? Bunlar hangi derenin seMIeri. Fakat ezelin gerçeklerindendir. Çünkü ruhlar ordusu toplanmış olarak. İşte o bağlananlar. Oturup çe-virdiler ikisinin de jniziinü. Hangi çimenUğin kuşları bunlar?» GiUrengi gözyaşlarmdan gülsujnı DöktiUer kanlı yanaklarının üzerine. kimi de karşıdır birbirine. Kimisi bağlanır. O iki yaralıyı bu halde gördükleri ân. Gerek gönüllerdeki sevgi. Sanırdm hepsi ruh ve cisimdir. Aslâ kendilerinden yoktu haberleri. AUahm ilminde yaratUmış ölümsüz olarak. Bizim gibi onlar da fanî yaratıklardır. gerek şirinlik. Birleşiktir ruhlarla cisimler. Yani o hunhar delikanlılar. Sevgi öylesine bağladı ki onları birbirine.MEMO ZÎN 121 Görünmeyen âlemin bir rengi Açığa çıkarıyordu muhakkak birleşmeyi. Gerek gönüllerdeki öfke. Şüphesiz birdir ruhlar ve tenler. gerek düşmanlık. Yüz gönülle sevdiler ikisini. Kimisi çeşitlidir. boşlarını sejrettiler.

Eğlencelerini değiştirdiler dertlerle. akşam ve her zaman Hep ajmı şekilde görünürdü karanlık artık. Sevdalı. Çiinkü bilmiyorlardı hangi nesilden geldiklerini. göniUIeri çekilmiş. Istemiyerek veda edip kalktılar. takatsiz ve gönülsüzce. Tâ ki jruvalarma varmcaya dek. Gerçi vardUar yerlerine. Yola düştüler yarım besmeleU kuşlar gibi. Güçsüz. YUbaşmı ve sevincini bıraktUar elden. İstediler ki anlasınlar hangi soydan olduklarmı. Güneş ve ay uzaklaşmışlar çoktan. avlulara düştüler. Çektiler sahiplerinin parmaklarından. Fakat o acı muratlUara. hajrvanlar ve sar'alUar gibi. Yüzlerce defa bahçelere. karanlık bir gece. gece. Nişan için taktUar yerlerine. Sersem.. Yakutlarını boncuklarla. perişan ve sarhoş olarak. AyUmca baktUar ki. Kendi parmaklarından da çekip kendi jöizüklerini. . Ayaklan zincirli ve pırangah olarak. Gündüz.MEMO ZlN 123 Sonunda aşk kalemiyle yazmca. Aniden bazı yabancılar göründü. Elmaslarım billur şişelerle değiştirdirler. sabah. Kaldı iki kardeş iki av gibi. Yüzlerinin güzeUiğini gönül tablosuna. Bunun için gençlerin yüzüklerini.

Memo ve Tacdin. KendiIerirU aşka atan iki genç birbirine ısmdı. Aniden şahin gibi.XV MEMO VE TACDİN MESELEYİ ANLIYORLAR O kız gözlü iki şahin. Artık kalmamıştı haberleri hiçbir şeyden. Birbirilerinin jöizüne. üzerisine Bir ışık dönmüştü aniden. Koç Burcu haftası süresince. Önce birbirlerine yabancUaştUar. Bir gün beraber kalktUar. Aşk öyle değiştirmişti ki onları. rengine baktUar. O iki yamk. Sonra birbirlerine yakmlık gösterince. Çok perişan ve habersizdiler. Se'vinerek gitnUşIerdi kekUk ve kaz a-vma. önce tanımadılar birbirlerini. . O hafta geçince üzerlerinden.

Sevgiülerin ağızlan gibi dardı gönüUeri. Elini uzattı ki getirip. . arzusuz ve takatsızdılar. Pahabiçilmez bir elmas var. Tartıyla ve kıratla tahmin etse. Hipokrates sarraf olsa eğer. Hallerinin ne idiğini anlamak için. Gönül damarmdan inlediler Çeng gibi Dediler ki: «Acep nerede hastalandik biz? Ya da hangi savaşta yaralandık biz? Yoksa biz neden böyle güçsüzüz? Yaralı. zayıf ve ürkek gönüllüyüz?» Böylece onlar araştırıyorlardı. Ve de mum gibi parlıyor. Amaçsız. Eflâtun için pazarlık yapsa. Karanlık bir örtü başlarındaydı sanki. Üzerine «Sıti» adını yazmış Meharet sahibi bir üstad. Ülfet seli de önlerindeydi sanki Gıdasız.MEMO ZÎN 127 Buldular kendilerini pırangah ve ziIU Uçmak. O jöizük taşlarmm pahasmm sekizde birird. Karun'un bütün hazineleri. sarhoş ve karanlıktaydılar. Karşıhyamazdı. Memo da baktı ki Tacdin'in elinde. uzak görüşlülerin bilgisiyle. Dilberlerin gözleri gibi mesttiler. Ijdce bakıp görsün diye. Tacdin baktı ki kardeşinin elinde. Bir mücevher parlıyor çıra gibi Bir yakut ki nar tanesi gibi Karanlık gecede yakUan meşale gibi. uçmaya kalkmak müşkül ve imkânsızdı. Hakkak «Zin» adım yazmış üzerine. susuz ve gözsüzdüler. Hasta.

Onlaı* da deUkanh kıyafetine girnUşler. Uzunlamasma. Aşkm ve sevdanm üzerimdeki etkisi öyledir ki. enine. Ay ve güneş gibi âlemi aydmlattUar. Onlardı ki şehirde olmuş iki cellâd. Dedi ki: «Kardeş! Meğer sen çiğsin. Sanma ki sağlamım ben. Dedi ki: «Kalk kardeş! Yatağın içinden. O ikisiydi ki halkı öldürüyorlardı. Bunlar nasU kız gibi süslendUerse. F. Bayram ve gündönümü olduğu gün. Şüphesiz kaatillerini bildiler. Onlar da kıyafet değiştirmişler.MEMO ZÎN 1^ Kaldılar şaşkm ve hayretler içinde. Böylece o iki kardeş düşünce ve tahnünle. : 9 . bojnma ve derinUğine. Tacdin 'de vardı azıcık şuur. onlarsa ceylân.rdı ki bunları gönülden sevdiler. Aşk onda bırakmıştı bir parça kusur. Onlardı ki. Baştan ayağa kadar parçalanmışım ben. Onia. AnladUar ki kendilerine ne yapmışsa Yüzük sahipleri Sıti ve Zin yapmış. Onlarm elinden inlememiz çok ayıp». Onlardı ki bunların ciğerlerini yaktUar. Hiç bir nokta boş kalmamış dertten Hâlâ diyorsun ki: Niye inliyorsun sen?. Benim bu vücudum diüm diüm olmuş. Yeter ah çektiğin yaralann elinden. O diümlerin hepsi de nokta nokta olmuş. Memo aşkla pişmişti tamamiyle. O ikisiydi ki kollan sıvamış. Onlardı ki halk ellerinden ederdi feryad. Bizler arslamz. dedik biz: Ne'vruz gününde. DaldUar ve uzım uzun düşündüler.

Koparmış onlar bütün ilgilerimi. Onlar kaldUar bu yaralarla. Bu doluşun. bu hususta cev¬ here muhtaç olan varlık. kendi basma varhğım gösterebilen madde. Araz ise kendi başına varlığını gösteremiyen. Billahi hiç birinin kalmamış takati. Hey zalim! HaUmi sormuyorsun sen Hâlâ bana inleme diyorsun sen» Bu şekilde tazallüm edince Memo. Cevher gizlendi. O dolan. El. Hep birden diyorlar ki: Âşıkız biz.MEMO ZÎN 131 Gönül. taş gibi. (3) Hepsini kendine ram etti aşk. . içine dolan aşkm yeri olmuş. bfiş. jdirek ve bütün iç varlığım. Aşk şehinşahı garazsız geldi. bu boş yerin içindedir. Vallahi hiç birinin kalmamış rahatı. renk gibi. Tacdin için kalmadı artık konuşma. sırt ve gözlerim. Biz gelelim Sıti ve Zin bahsine. Can. araz geUnce (2) Gönlüme giren bu aşk. cisim ve cevher. (2) \ Cevher. (1) Heyula: Bazı bilginlerce evrenin ilk maddesi olarak kabul edilen madde. (3) Cisim ve cevherden kendi vücudunu ve maddesini kas¬ dediyor. bana hejnilâ şeklinden (1) Kaldığmı söylersem şaşma. ciğer. ayak. onun yeri olan gönlüm.

Aniden geldi Sıti ve Zin'in yanına Baktı ki elbiseleri üzerlerindedir. içmeksiz oturmuşlar. Kimse tanımasın diye derhal sojnmdular. tıpkı göklerin belâsı. Artık dönemezlerdi önceki durumlarma.XVI ZlN İLE SITİ EĞLENCEDEN DÖNÜP MACERALARINI DADILARINA ANLATIYORLAR Onlar da o elbiseyle döndüler. zamanm kocakarısı. Gerçi elbiselerini değiştirdiler. Ama değiştiremediler hallerini. . Aksaçlı yaşlı felek bile önünde zebundu. Yemeksiz. Kimse inanmıyordu Sıtî ve Zin olduklarma Herkes onları yabancı sanıyordu. Aşk öylesine değiştirmişti ki onları. Onlarm bir dadısı vardı. O kocakarmm adı Hayzebûn'du. Çenelerini gerdanlarmm içine gömmüşler. Öyle yamandı ki.

» Onlar gizlice dadıya dediler ki: «Biz sabahlejdn evden çıkarken. Koruyucunuz AUah olsmı sizin. Kırmızı gülleri Zaferana dönmüş. Derhal deliye ve divaneye döndü. Yalnız bugün ava çıktmız. Anladı ki sevinçsizdir o periler Dedi ki: «Ey gönlümün ve içimin hevesleri! Her biriniz iki gözümün nurusunuz. inceboylulanm ! Hiçbir sonuç meselesiz olmaz. Bize rastlayan ve bizi gören herkes. Durumun iç jöizünü anhyacağım. Bazı insanlarm sevgisiyle sevilmişler. Söylejdn bana. Siz bunca kayıtlarda bağhsmız. Yasemin rengi almış al renklerinin yerim. Taze jüzleri bembeyaz kesilnüş. Kırmızı şakaklan Kâfur gibi sararmış. Adı ve niyeti söyliyeceğim. O ay parçaları ıstırap içinde kıvranıyorlar. nasıl oldu mesele? GizU şeyler bizden gizli kalabilir mi? Ben şimdi bir remil dökeceğim.MEMO ZÎN 135 YaıU şaşkm ve üzgün duruyorlar. yoksa sevda hayaU mi? Siz neden üzgünsünüz böyle. Ya da şişemi ve mendilimi koyacağım. Benim canım feda olsun size. Neden bir kenara ittiniz yUbaşı eğlencesini erkenden? Doğru söylejdn bana ne oldu haliniz? Anlatm bana nasıl oldu başlangıç? Bu şaşkınlık mıdır. .

Bu şehirde ne kadar insanoğlu varsa. Yani hepsini jöizjrüze görmüşüzdür. Ben onları şimdi alıcı kUarım. Güzelliğiniz size boyun eğer hale getirecektir. DeUrmiş olarak hemen geri döndük. bir hünkârsınız. Size boyım eğmeyen ve muhtaç olmayan kim var ki ? Size. . Hazırlıyayım orUarı da size getire jam. Botan'da ne kadar kız ve delikanlı varsa. Bizler de üzgüne ve serseme döndük. Doğu şahı gibi güzeldi onlar (1) Parlak ay gibi parlardı onlar. Eğer gelebilirse ikrar diUmizden. Fakat ikrar ve anlatmak imkânsızdır. Söylejin. İyilik ve güzellikle ün salmış kimse yoktur ki. (1) Doğu şahı: Güneş. ve teselU vererek Dedi ki: «Siz padişahlık güzelliğine sahipsiniz.MEMO ZÎN 137 Sonunda çevremiz sının aşmca. Her biriniz bir şah. Hatta Botandaki bütün boy ve boşlardan. Bugün güzelUğe boğulmuş iki kız. kimdir onlar? Gidip görejim.» Dediler ki sihirbaz Hayzebûn'a: «Ey mahir Tabip! Derdimizin Dermanı gelir şüphesiz senin elinden. O çevir nihayet bize de döndü.» Dadı yavaşça ve yaklaşarak. Özellikle bu şehirdeyse gönül bağladıklarmız. Onlara doğru gitti. Baştan ayağa kadar yeşilU ve ipekli elbiseler içinde. Tedbir ve tedavi de faydasızdır. istemeksizin de haç vermeyen kim var ki? Ey perizadeler! Sizin sevdiklerinizi. Defterimize yazılı olmasm.

Çıra ve fener birbirine denk geUnce. Biz ikimiz de ay ve güneş gibiydik. Çünkü sudan ve topraktan değildi onlar. bakalım kimlerdir diye. bilmiyoruz ne haldir. Uyanık mıjaz. Biz kendi kendimizi yaktık. Önümüzde yandı ve gönlümüz onunla parladı. Mutlaka melek ya da periydi onlar. Hep birlikte birbirlerinin karşısma geUnce. Gittik üzerlerine. Baktık ki bizim gibi insan oğlu değiller. Gerçi kandil ve fitil onlardandı. O perizadeleri gördüğümüz zaman Biz de şuurdan kurtulduk onlar gibi. yoksa hayal mi dir? . Ama ateş biz ikimizin jöizündendi.MEMO ZÎN 139 Aniden görününce ve rastlaymca bize YuvarlandUar uzaktan o iki pahabiçilmez. Yine bizim yağımız ve ateşinUzdi ki. Bizim de gönlümüze bir nur parçası girdi. Onlar Cemşit'in Kadehi gibiydi. Fener yıldızdan yankı aldı. rüya mıdır gördüğümüz.

Oğlanlar zatm güzelliğinin ajmalandır Kızlar da sıfat ışığınm mazharlandır. Kadm kısmına meyletmeniz imkânsızdır. Dedi ki: «Ey dadmm ruhu ve canı! Siz delikanlıları seyretmeye gittiniz.XVII DADI MEMO VE TACDİN'İN YÜZÜKLERİNİ GÖRÜYOR Dadı maceraya şaşakaldı. Fakat siz kızlar için oğlanlar ister. Ceylanların sevgisinden boş olarak. Sizin gördüğünüz şekil anlamsızdır. güneş olmaksızın aydmlanır mı hiç? . Cevher olmaymca araz olamaz. Ay. Araz cevherle kaim olur. Hiç kızlar kızlara alıcı olur mu? Oğlan parası olmadan imkânsızdır pazarlık. Zatsız ve sıfatsız olarak araz imkânsızdır. Beşerin meyli beşer ister.

MEMO ZlN

143

Oğlanlarm yüzünden uzak olan sevgi. Yüz defa huri ve peri de olsa. Sizi nasıl meftım eder o sevgi? Sizi nasıl delirtir o karanlık gece? Mecnun Leylâ'nın karşısmda olmajrmca, Leylâ karanlık geceye nasıl mejdl verir? Gül hiç güle olur mu âşık? Azra kendi kendine olur mu Vamik? Husrev, Şebdiz'e binmeseydi eğer. Şirin Perviz'e şeker olur muydu? Ferhat kanlı gözyaşlarmın oluğunu, Akıtmasaydı görmezdi gülrengi atlıjn Bunca erkekler âleminden. Beyzadeler, sade insanlar ve oğlanlardan. Gönlünüz hiç kimseye meyletmezse eğer. Sersemsiniz, alçak ve rezillersiniz demek. Gönlünüzün kapıldığı kim.seler. Adsız, nişansız ve tanımadık kimselerdir ha? Bu iş bence tamam.en imkânsızdır. Bu gördüğünüz rüyadır, ya da hayaldir» Zin bu şarkıyı dinlejdnce. Perdeden şu nağme jd çıkardı; Şöyle dedi yaşlı dadıya: «Galiba akim ve tedbirin kalmamış senin. Diyordun ki sen: Çağrıyla, büyüyle. Gizli olan halleri bilirim ben. Bizim gördüğümüz şekil anlamsız değildir. Şüphesiz ne rüyadır o, ne de hayaldir. OrUar ister melek, ister beşer olsun, îster kadm kısmından, ister oğlan olsun.

îşte jdizükleri şuradadır.
Getirdik nişan için biz onlan. Eğer gerçekten remil biUyorsan, îşte yüzükler, haydi bil sahiplerini».

MEMO ZÎN

145

O elâ gözlü hilekâr cadı,

«Getir bana yüzükleri çabuk» dedi. «Bu gece bir remil döktürejdm ben. Sabaha kadar sahiplerini söyliyeyim ben» Sıti hemen yüzüğü çıkardı. Zamanın kocakansmm eline verdi. Zin ise şöyle dedi Hayzebûn'a: «Benim gönlüm bir kan bataklığına dönmüş, O bataklık coştuğu zaman. Taşmak üzere olduğu zaman. Bu joizük zajaf gönlümü yatıştırır. Bazı bazı kanlı gözlerimin önüne getirdiğim zaman. Yüzüğü götüreceksen eğer. Biz üzgün kalpUye çabuk getir geri. Çiinkü onunladır sabrımız, samanımız O benim için Süleyman yüzüğüdür.
P.
: 10

xvnı DADI FALCININ YANINA GİDİYOR

O ölçüsüz çapkın ve hilekâr kocakarı, Sabahlejdn kendini falcının önüne attı. İhtiyar falcı için elinde bir-iki altm götürmüştü. Şöylece gönlünün niyetini ikrar eyledi: Dedi ki: «îki masum oğlancığım var benim. Babasız, yetim zayıf ve j'oksundur. Bayram ve yılbaşı olduğu gün. Onlar da çocuk hujnmun yoluna uyarak, Kalkıp ikisi de gezmeye gittiler, CadUar onları ovada şaşırttı. Bugün çıkageldikleri zaman, gördüm ki DeUdirler, sersem, sevdalı ve sarhoşturlar. Geri döndüler elbisesiz, çıplak olarak. Bazı bazı feryadediyorlar bağırarak. Şuursuz düşüp çokça kalıyorlar. Kalktıkları zaman da delidirler. Şu jöizükler vardı ellerinde, Sanırsm ki bunlarla olmuşlar mest.

MEMO ZÎN

149

Ey işaretleri bilen, sırları çıkaran! Çaresizim ben, sen çare bulucusun, îjdlik yap da meseleden iyi konuş Acep yavrularımın nedir dertleri? Delüik midir, sar'a mıdır, yoksa aşk mı? NasU hastalıktır bu, nedir ilâcı? Ey geleceği bilen mürşit ve önder! DüğünUerin ve meselelerin çözümlejdcisi !
Bu jdizüklerde vardır bir sır, O da, siz uzağı görenlerce biUnir.

Yüzük sahipleri, söyle kimlerdir? Cinler mi, periler mi, yoksa insanlar mıdır?

XIX

FALCI FALA BAKIYOR VE DADI TABİP KILIĞINA GİRİP TACDİN'LE MEMO'YU ARIYOR
O Danyal ilminin varisi (1),

Falm şekline baktığı zaman.
Derhal anaların rahminde, Kızlarm doğuşundan önce Tarafları ve temizliği birUkte gördü Tacdin ile Sıti'yi birlikte gördü. Se'vinç şeklini gamla beraber gördü. Perdesiz olarak Zin'i Memo'yla beraber gördü. O zaman şöyle dedi kocakarı elçiye: Amacı hile, yalan ve tezvir olan o elçiye: «Senin için mümkün olur mu hiç,

Doğruluk olmadan, menzile erişmek?.. İmkânsız bu..» Sen çocuklarmm deli olduklarmı söylüyordun, Zin ve Sıti olduklarmı söylemiyordun.

(1)

Danyal bir israil Peygamberidir.

MEMO ZÎN

153

Onlar sejre ve gezmeye gittikleri gün. Yolda gördüler iki hajnran gözlüjdi. Yani selvi boylu iki oğlan gördüler, Başlarma da kıyamet koptu. Derhal bu iki güneşin. Gönlü gitrçıiş o iki mehtaba. Onlar bunlarm aşkmdan şuursuz olmuşlar, Bımlar onlarm güzelüğinden dehşete düşmüşler. Bunlar aşk belâsmm hastalarıdır. Onlar da aşk Kerbelâsmm susuzlandır. Bu yüzükler o oğlanların, Bımlarm da iki yüzüğü onların eUnde. Nasıl bunlar delikanlı gibi süslenmişlerse. Onlar da kız kıyafetine girmişler.» Kocakarı Remilci şeyhe dedi ki: «Durumım aydmlanmasmda şüphem kalmadı. Fakat de ki sen, onlar hangi soydandır? İyice keşfet ki onlar hangi nesilden?» Şeyh dedi ki: «Aşk dininde. Bir alış-veriş var ki «Karşılıklı kabul» derler ona. Denk olmak şartı yerine gelmese de caizdir, Alıcmm ve satıcının şartı kabuldür. Özellikle bunlarm seçtiği deUkanlUar, Biri dürdanedir, öbürü de inci. Biri beyzadedir, bey soyundandır. Öteki de soyca kâtip çocuğu.» O sihirbaz kocakarı, denemek için. Yine bir söz bahane ederek. Dedi ki: «ÂşUdar, tutkunlar, deUler, Zin ve Sıti için meftun olanlar. Sayılmaya ve hesaplanmaya gelmez Sığmazlar defterlere ve de kitaplara. Şeyhim! Bilirsin ki burası Cizre'dir, Hepsi büjdikler ve Kürt beyleridir.

Hasta dedikleri kimseleri gör O hastalık senin için deül olur.» Dediler ki: «Anlat bizlere. Baştan ayağa kadar ilâçlarla donattı kendini. Gördüğün zaman o melek huyluları Kumaştan da arUaşUır alıcUan Bilhassa ki parmaklarmda yüzük var.» Dedi ki: «Gerçi görünüşte hekirrUm ben. Daha çok iki hastalığı iyi biUrim ben İki hastalığı ben iyi gideririm. Görünüyordu acajip bir hekimlikle. neşter ve kese Aldı o şaşırtıcı habise. Şişeler. hokka. Dediler ki: «Nereden geliyorsun. Perdesiz olarak görürsün o sevgiüleri. onları bir görsem. Bedenlerin ve ruhların derdini. O iki melek. ne kocakansm sen?" Herhalde bir ilimde mahirsin sen.» Şeyh dedi ki: «Git sen bul uşakları Araştır yerleri ve otaklan.MEMO ZÎN 15» Ijdük yap da perdeyi kaldır. Gidip sana kırk altm getiririm. Kendini tabip kıyafetinde göster. YazUmış jdizüklere Sıti ve Zin'in adlan» Kocakarı kalktı. söyle kimlerdir? Söz olsun ki. Hemen nedimlerin dostu oluverdi. Ruhlardaki dert hangi derttir?» . Lokman kıyafetine girerek. Kojmuna koydu birkaç kitap. Derhal baş uşaklara kendini yetiştirdi.

Yarasız. O derdin adı yalnızca sevgidir. hastalarla. Sonra teda'vi çaresini size özetüyejdm» Arkadaşlarm hepsi çıktı yanlarmdan. Kocakarı kaldı deUkanlUarla başbaşa. ışıksız ve kıvUcımsızdır. Her ne desen öyle yapalım biz. İlâç ver. Baktığı zaman o azizlerin durumuna. Halen hastadır iki arkadaş bizden. deUkanlUar! Güzellerin yüzündeki o yUdırım.MEMO ZÎN 157 Dedi ki: «İnşallah görmiyesiniz onu sız. . O çok mecalsiz bir derttir. Ama öylesine yakar ki adamm içini. IjdUk yap da tedavi et ikisini. Önce ben bu derdi teşhis edeyim. bir çare bul da kaldır onları. Uzak olsun o sizlerden. Dedi ki arkadaşlara ve kUavuzIara: «Yalnız bırakm bizi. çıbansız ve yanksızdır o. O dertten sağlığa kavuşmak imkânsızdır. O derdin alâmetleri gizüdir. İki gözden akar yüreğin kanı» Onlar dediler ki: «Hoş geldin sen.» Kocakarı kendini yetiştirdi hastaların yanma. Her ne istersen ödiyelim biz. Parladığı zaman şimşek gibidir. Alevsiz.

Özel olarak Sıti ve Zin'in yanından. Aniden baktUar ki gitmiş arkadaşlar. Kötüye çıkarmaym Sıti ve Zin'in admı. rengi bir hilâl misaü. Dediler ki : «Kimsin sen ey gönül rahatlığı Niçin ağlıyorsun böyle muratsızca?» Dedi ki: «Sıti ve Zin'in başları hakkı için.XX DADI TACDİN VE MEMO'YLA KONUŞUYOR Aşk derdiyle fena hale düşmüş hastalar. Ben elçiyim. Ey muratlar! EUboş çevirmeyin beni» . Getirdik onları nişan için biz. Alm da verin sizdeki jdizükleri. Ağlıyorum ben yalnız sizler için. Önlerinde oturmuş bir kocakan. Ağlıyor ve gözyaşları döküyor. BojTi iki büklüm. sizleri arıyordum. Geldim ki ijdleştireyim yaralarmızı. Aheste aheste bir şeyler söylüyor. ! ? îşte şunlardır yüzüklerirUz.

Ben öyle yapacağım ki sihirbazlıkla. Uyandıkları zaman bir an durmadılar. Güzel Zin'in başmın sadakası olarak. Dedi ki: «Gam yemejdn. Kim canım elinden izinli bırakır? Bu yüzük ister isim olsun. maksudlar! Müjde sizlere. Memo baktı ki jrüzük olmaksızın. Tekrar tekrar ellerine. ayaklarına ve eteklerine. Hepiniz bir yerde toplanırsınız. Sıti ve Zin'i sizlere ram edejâm. Derhal koşarak ellerine ve ayaklarına kapandUar. Se-vinçten büsbütün gitti şuurları. Ben bu jdizüklerle geri dönejdm. ister tılsım. Cevapla birlikte çabucak döneyim». Her dördünüz de muradmıza erersiniz. ey vefalı Benden yare şöyle de: F. Allahtan başarı yar olursa eğer. yaşıyabilir? Dedi ki: «Dadı! sen beni mazur gör. Tacdin parmağından jöizüğü çıkardı. NasU idare edebilir. Yüzlerce öpücük kondurdu iki delikanlı. AjrrUıklarmdan dolayı ağlamaya başladı. Adlarınızı ve soylarmızı açıklaym siz. Gönlünüzün sırrmı bize açıklaym siz. Geri döndüğün zaman. Dadı bu sevgiden hayrete düştü. Odur benim canım. -vücudum sadece cisim. : 11 . ey muratlar. Zamanın kocakansmm eline verdi. Sevap kazanmak için acele edejam. AUah hakkı için. Alma eümden bu jöizüğü beıUm.MEMO ZÎN 161 Onlar işittikleri zaman bu müjdeyi. Dadı! Sen yarin elçisisin Şüphesiz derdimin de hekimisin.

Şahlarm iyilikleri umumîdir. Her an dadmdan umut bekUyerek. Ben köle. kavuşmaya lâjak değiUm.MEMO ZÎN İta O şahtır gerçi. HaUmi sorsun bazı bazı» . Beni hayaUnin halvetine getirmesine. ben de dilenci. Şeklinin hayaUnden gıda alıyorum. O kadar güzelUkten razıjom ben.

XXI DADI SITİ VE ZİN'İN YANINA DÖNÜYOR O taze Ardıcın iki dallan. kılığı da pek acaip Aşktan sersem olan Zin ve Sıti. efkârlı. Akşam şarabmdan son derece sarhoştular. ey gönül rahaüığıl Acep ram ettin mi sen o melekleri? Falm ne dedi. Acep açıklamadm mı kim vurdu?» Dedi ki o: «Sizin mübarek başlarmıza. Oturmuşlardı gonca gibi dar gönüllü. Çıkageldi. Her an dadıdan umut bekliyerek. BaktUar ki aniden bir tabip. îki büklüm. Koşarak kucakladılar gelen Dadıyı. değil bir defa. başlan eğik olarak. Dediler ki: «AUah için söyle. . Yüz defa andiçerim. Sabah şarabını sonsuzca arzuluyorlardı. perileri bildin mi? Yoksa şişeye kojoıp ikisini getirdin mi? Kalplerimizi delen okları.

Sır cüz'dür. deniz ve madende. fitiU gizlidir. 'O dilberler. Gönül ilâcı olan o ateşle yandUar. Seçtiğiniz o iki inci. (1) Hz. Zin ve Sıti'nin kalbinde kalmadı şuur. Her an «Sıti» ve «Zin» dedikçe. Öyle melek de yoktur göklerde. Bu haberleri dinledikleri zaman. kül'de dağUmış. ten Tur dağıdır. Fakat acıyorum ben oğlanlara. Allaha andiçerim ki. NasU seçtiniz o iki seçkini? Kavuşmanm süsüdür o iki mutlu. o çıra içinde. İster beyzade olsunlar. Gönül fenardir. Gönül ise. Vücut yağdır. Vallahi. Dediler ki: «Sen gönlümüzü şenlendiriyorsun.Yüz çeşit kanlı gözyaşı döküyorlar. .MEMO ZÎN 167 Şimdi geldim ben yanlarmdan. Sanardm ki ateşi yağa tuttu. Aşk ateştir. Zin ve Sıti tüm olarak baştan ayağa kadar. bu ergenlikle. bir süre önünde dilsiz kaldUar. ister dilenci». Alevleri jöikselirdi yedinci göğe. o ateşli ve ışıklı ağaçtır (1) Göğüs fenerdir. Musa'nın gördüğü ağaç. Kısacası: Maceranın içyüzünden. Dadı onlara verdikçe uyanıklık. Bulunmazlar hiçbir kara. O iki insanı o güzeUikle. O çapkın. öyle candan tallalhk yaptı ki. Onlar sizlere tam da lâyıktır. Dadı! Sen bizim için çare bulucusun. çıra közdür. Kurban olayım sizlere.

Bir kısmı sizler için olsun ricacı. Bizler sizlerden fazla dert çekiyoruz. söyle Tacdin'e: Eğer sen Sıti'ye talipsen. Belki de bizden çok daha çaresiz. bizlere engel olan. Kim geUrse sizlerden makbuldür. Utanma perdesidir. Aşkınız yuları kaçırmış bizden. Dedin ki sen: Tacdin ile Memo Pervane olmuşlar. Ey geçmiş olayları bilen dadımız! Senden başka mahrem kimselere sahip değiUz biz. Bir saat derdimizi paylaşmazsan eğer. Bir kısmı da bizler için olsun duacı. Kalk da çabuk git. Bütün dostların ve dünürlerin. . biz kendimiz dilsisiz. Yoktur o perde sizler için. bizler fidan gibiyiz. bizler de sizleri kabulleniyoruz. Bizlerle sizlerin kavuşması kolaylaşır. Memo da Zin'e Müjde sizlere. Bizler yaprak gibi berhava oluruz. Onlar da şimdi bol yolu gözlüyor. Sensin dilimiz. Dünür. Perdesizlik eski gelenektir sizler için.MEMO ZÎN 169 Sensin bahçıvan. Belki Allah ta kılmış mukadder. Bizler çer-çöp gibi heba oluruz. aracı ve vesile olarak. kanatlarmı da biz yakmışız. Böylece söyle o sevgililere. Bir an sen söz söylemezsen eğer.

Aniden yetişsin onlara inci tanelerinden Kurtarsın onları dertlerinden. SağlUc ve şifa için bir derman.xxn BEY SITİ'Yİ TACDİN'E VERİYOR Arzulu hastalar için güzel bir zamandır ki. . sanırdın hiç hasta değillermiş. hiç yanmamış gibi yaktı. O yanıkları. Derhal kendini âşıkların yanma yetiştirdi. Vefa için bir müjde. Baştan ayağa kadar şaşırtıcı Yine tabip kıyafetine girdi. O müjdeyi anlattığımız gibi anlattı. Onlar sanki Eflâtun'un eUnden. Hace-i E^vvel kılığına giren o Dadı. bir haber. Aldılar ilâç ve macun gerçekten. yeniden Fakat o ateşle öyle şenlendiler Ki. Özellikle âşıklar için güzel bir zamandır ki. öyle iyileştiler.

Şahsın sen. Hep birlikte halka ve dünürlere haber verdiler. Yakışıklıdır o. Halleri fena da olsa sen iyiye çevirdin. kıl onu damad» Bey dedi ki: «Sizin lâjnk gördüğünüz. O kulun hizmetçilikle nazlanıyor. İşitince onlar bu müjdeyi. Kulundur o. Geldik ki gönülden edelim dua. Bazı beyler ve bazı cahiller. Aysm sen.MEMO ZÎN 173 Kalkıp gittiler arkadaşlarının yanına. bakışın kimj'^adır. Şu şekilde meseleyi ona arzettiler: «Ey jrurdun. Fakat sana kıyasla hizmetçi. Tacdin gerçi bir beyzadedir. malın ve milletin sahibi! Ey adaletin. Elbette bizim fçin üstündür. dilencidir. Maceradan haberdar eylediler. et onu azad. Kalkıp hep birlikte Bejân huzuruna çıktılar. dinin ve devletin koruyucusu! Sen AUahm lûtfunun gölgesisin. Bugün başımızda şahsm. çevren bol ışıklıdır. Bazı âlimler. Hepimiz ediyoruz senden rica: Tacdin senden Sıti'jd istiyor. . Bazı yakınlarını ve bazı deUkanlUan. Hizmetine aldığın herkes azizdir. hünkârsın. Hamiyetle hepsi beraber kalktUar. Yüz vermediğin kimseler de değersiz Hizmetine aldığın kims-eleri çıra gibi şenlendirdin. bazı adliyeciler.

Çünkü bilmiyoruz nasU olacak yarm. Bugün Tacdin'in hatm için. Bulduğun vakit eğlence zamanını. Hizmetçilikte de daima tamdır. Hoca kimse duayı okusun. ileri gelenler ve de yoksullar. «Kabul». (1) -"Kabul'^> Tacdin»in vekilinin sözüdür. ya da beydir. Ağalar. . şeyhler ve beyler. Öptü ve kabullendiğini ikrar eyledi. Bunca zamandır o hep hizmetçidir. ya da hastalanacak mıjoz? Gebedir geceler dostlar! Bakalım devamlı ne doğururlar. Bu matemler ve şenlikler ikizdir. Hep birlikte gönülden dua ettiler. bazan karanlık.MEMO ZlN 175 Vekil kimse gelip otursun. «Amin» (1) Çeko derhal koşarak Bejdn ayağmı. Budur benim cevabım». Sevinçli bir düğün kuralım bugün. bazan da şenlik. Elden kaçırmayasm fırsatı. Bazan matem gösterirler. Şimdiki gibi yaşıyacak mıyız? Yoksa ölecek. Sıti'yi biz nikahladık Tacdin'e. Demek ki bu hocadır. Bu çark ve felek amansız. Beni de kendinizden dünür saym.de hazır olanların. Getirin bütün şerbetleri ve şaraplan. Bazan ışık gösterirler. Bütün hocalar. -«Amin». Hep birden ağızlarıyla teşekkür ettiler. Çünkü zaman kılıç gibidir. Bey dedi ki: «Çalm davulları rubablan.

Her tepsi ve fağfur kâse. Biz de onun için cefa çekeUm.» Tacdin hep Bejin hizmetinde olduğu için. (1) Oğlak ve Koç burçlarını kasdediyor. Yağlı ve tatlı yemek çeşitleri. Her kâse ve tepsi bir anbar gibiydi. Onların hepsini belli bir günde. Misafirlik kebabı ve büryam olmuştu. Kapakları birer mücevher kutusu gibiydi. Bol ışıklı parlak birer yUdız gibiydi. : 12 . Kalktı ve bizzat eğlence işiyle ilgilendi. Kendini bahşetmez sevinçle? Eğer olsa benim bin bir başım. Göklerdeki güneş ve ay jmvarlaklarmı. Bir defada feda etmezsem eğer. Beylik bana kutlu olmasın. Bizzat onun hizmetinde olalım. Gök yüzündeki oğlak ve koç (1). hep sevinç yaratırdı Kısacası: Bütün şevketiyle o Bey. Mecliste öyle bir sofra çekti ki. Onun sevinci de Beyin elindeydi. Her renkten gıda. Sanırdın ki ekmek yerine getirdiler. îştahlı nefis gibi başı örtülüydü. renkU badem ve fıstık şekerleri. Bu altm ve gümüş tabaklar. Böyle olan bir erkeğe hangi can. Sanki bir gök tabakasını serdi. Bugün onun hizmetinde çalışalım. F.MEMO ZÎN 177 O kadar kaldı ki hizmetimizde Ömrü tükendi bizim yolumuzda Vefa şeriatinde şarttır ki. Alt ve üst felekler gibiydi. Birer burç gibi olan o sahanlar.

. keman. davul. Cennet ağaçlarmm dallarmda yetişmiş. güzel renkler. Kısacası: Gaddar olan yedi feleğin inadına. Ojruncular. zurna ve santur Âşıklar.MEMO ZÎN 179 Bu çini maşrapalar ve ayağlar (1) NazeıUnce dolaşıp dururlardı. Perdesiz olarak mucizeler ve kerametler gibi. gazel okuyucuları. zübad. Türkücü. dini ve imanı talan ederdi. (2) Faniz bir içki çeşidi olsa gerek. sersem ve mesttiler. kand ve şeker (2) Gülsujru. narenciyeler. misk ve anber <3) Kimisi mideyi al eylerdi. Bunlar yıldızlar gibi gezip dolaştıkça. Çeng. Sarhoş. Turunçlar. Onları her gören kalırdı hayran. Kimi de dimağı tazelerdi. Dönüp dolaşan Ney'den çıktıkça. Kiminin sesi sazlarm sesine olmuştu arkadaş. Buhardanlık ûd ve anberle döndiUer. (1) Türkçe olan bu kelime bir kap çeşidi olsa gerek. Ruhlann bütün koku alma dujoılan neş'elendi. Sesler. nebat. Maskaralar. Lâyık ve güzel kumaşlUar. siyah. Aklı. Hepsi gerçekten karıştılar birbirlerine. (3) Zübad güzel kokulardandır. ud ve tanbur. Sakiler üzüm suyuyla seğirttiler. türkücüler. Kimi de övünmelere ve nazlanmalara olmuştu eş. Faniz. Çalgıcılar Santur sesiyle sallandılar. incesesliler ve felek. nar ve limonlar. terennüm edip türkü söyUyenler. çalgı çeşitleri ve makamları. O şekilde kurdular düğünün temeliıU.

geç şöyle. Zühre yUdızı yerde seğirtti.MEMO ZÎN IHI Feleğin yazıcısının elinden kalem düştü. O günü birlikte ve böyle geçirdiler. Sakiler kadehler ve kâselerle döndü. ilerigelenlerin önünden kalkmca. Kalktılar ve saygıyla etek öptüler. sen ol sağdıcı» O ikisini baştan ayağa giydirdi. Ay gidip gizlendi Yengeç burcunda. Gök renginden olan kocakarı çark. Nimetlere ve eğlenceye boğuldular. Dedi ki: «Memo. . köleler ve özgürler. Bütün dünya eğlenceyle şenlendi. Bütün dünya oldu sevinç ve eğlence. Bey huzura çağırttı Memo ve Tacdin'i. (1) Sofra. Çaresizlikten saman hırsızı oldu. Halaym halkası gibi koyuldu dönmeğe. (1) Yani o kadar eğlendiler ki sanki eğlence ve oyunlar on¬ larda toplanmıştı. Şehirliler. Şenliğin ve oyunların toplandığı yer oldular. köylüler. Elinden birşey gelmejip âciz kaldığı için. Kocakarı felek kederden ve üzüntüden. Cellâd neredeyse kellesini uçuracaktı. Oturdular ve hep beraber içtiler. Zühre yıldızı Kova burcunda kayboldu. Müşteri Balık burcuna girip iz bile bırakmadı.

BaktUar ki talan ediyorlar gönülleri. Kırmızı renk yerine kendileri utandUar. Dokuz kubbeyi Cemşit kadehi gibi. Rastık için utandılar. onun gibi karardUar Taze yüzlerini seyrettiler. O iki nazenini nazlı kılmaya gittiler. . Hepsini jüzüyle aydınlattığı zaman. Sanki altınla yaldızlamış gibi parlatmca. bunlar ras¬ tık hesabına utandılar ve yüzleri rastık gibi karardı. (2) Yani yüzleri kırmızı renkten daha kırmızı olduğu için.xxnı SITİ İLE TACDİN'İN DÜĞÜNÜ Yeni geün gibi parlayan güneş. bunlar kırmızı renk hesabına utandılar. dadı ve nedimeler. Süsleyici kadm. (2) (1) (1) Yani kaşları rastıktan daha siyah olduğu için. Kaş yaylarına baktıkları zaman. Hepsini aşk coşkun hale getirmişti Sıti ve Zin'i süslemeye gittiler. Önce gözden geçirdiler benleri ve zülüfleri.

Hiç kimsenin gönlünden. Hele beller. Kimin değiştirmeye gücü yeterdi? Sonunda ümitsizlerin durumuna düştüler. Kına yakmalarına var mıydı hiç olanak? AUahm seçmiş olduğu nakışları. Mücevherlerle süslenmişti. O da ne tene. Yerlere yaldız ve aydınlık bahşedilmişti. O ince beUere hiçbir kemer bağlanamadı. Siyah sürmeyle bozmaya yetmedi güçleri. Baştan ayağa kadar tarak gibi. TaradUar ve bahane için yüz çaba harcadUar. Fakat iki ceylândan bir tek kusur bile Bulamadılar. Mücevherleri taçla aydmlattUar. bir kıl ucu kadar olsun . renkleriyle başıeğik kaldUar. Çünkü nazikUğinden. orada kemeri görmek gelmiyordu. . birer kıl ucu kadar inceydi. O sevgiülerin boylarmdan. Kınlır korkusuyla asla. Onlarm başıyla taçlan mutiu kUdUar. Tacm süslü ön tarafı. ne de cana benzerdi. belki kırılır diye.MEMO ZÎN 185 Haten ceylânlarmın gözlerine benzeyen gözleri. Ellerine ve parmaklarma zoraki olarak. Kmalarıyla.

MEMO ZlN I8T GüzelUğin saçtığı aydmhktan çıkan süs. O. Hepsi altm ipUkli ve sırmalı elbiseyle gitti. Âyetler sanatla derlenip kur'an oldu. ÇeşitU güzellikler ve elbiseler Renk renk değerli mücevherler. Hilâl kaşlarmm çevresinde hale gibi oldu. kadınlar ve erkekler. Oldu sihrin ve mucizenin bir nüshası. altmlar çuvallarlaydı. Hepsi de süslenmiş ve giymiş güzel elbiseler. ÇarşUara ve pazarlara törenler girdi. YakuUar jüklerle. Dalgalanıyorlardı. şakaklar ve karanlık gibi siyah saç halkaları. Beyitler toplanıp bir divan oldu. inciler. Hesapların ve sayımların dışma çıkmıştı. Bu debdebe öyle coşturdu ki halkı. GeUnlerin süslenmesi tamamlanmca. zümrütler. Deprem olmuş gibi ayağa kaldırdı. Benler. Şairlerin kitabı gibiydi. ŞehirUIer. inciler kantarlarlaydı. Artık taşıyamıyordu develer. YerU yerine öylece düzgün konulmuştu. Akla ve düşünmeye gelmezdi bu çeyizler. Develer sıra sıra. AsImda mevcut olanla onlara takUan bu güzelUğin rengi. Kim görürse «Allah haktır» derdi. . Elmaslar. muüak üstadm sanatıydı. sejnretmekti amaçlan. Kitaplarm kayıtlarmı aşmışti. Yüz nedime ve iki yüz hizmetçi gitti. Çok dalgalı bir deniz gibi.

Üzerinde jüzdüğü deniz ise insan denizi. Başlarmm üstüne kaldırırdUar o beşiği. O gerçek perinin bulunduğu köşkten. ölüleri diriltti. Onun için vücutlar böyle koşardı peşinden. O tahtaraval bir gemi gibiydi. şen gönüllü olmayan. Gamlarm elinden feryad eden insanlardan. Pervazları abanostan olan bir taht. mücevher küpeU hizmetçiler. yoksullar ve paşalar. Sandal ağacmdan olan bütün tahtlardan. Yüzlerce Berhiya oğlu Asaf (1) rüzgâr gibi. Pervaneler de. Kalmadı bir ferd. (3) . İnci kemerU. (3) (1) (2) Hz. Önünde el bağlamış hizmetçiler. ölüleri di¬ Kurrena ve Nakûr birer çalgı âletidir. Sofular. Sûr: İsrafil Meleğin kıyamette üfliyeceği boru.MEMO ZÎN 189 Aniden Cûdî dağmda açUdı. Yaratıldı bütün âşıklarm yeri. Süleyman'ın veziri. Gönül hoşluğuyla o tahta hammalhk ederdi. Her kapmm önünde bir gürültü vardı. Üzerinde oturmuştu Belkis. dümbelek. Nuh gemisinin önünde cömertUk kapısı. Çaresiz gönülden taşar. Yani Sıti'nin bulunduğu köşkten. Sevgiden bir deniz coştuğu zaman. (2) Davul. Hepsi temaşaya ve sej^e dalmıştı. Sanırdın ki gelin ruhtur ajmen. hocalar. Sazlar Sûr gibi. Her toplulukta bir seyretme vardı. mumlar da içindeydi. riltir. Elden ele yüz çabayla kaçırırlardı birbirinden. Mücevherlerle donatUmış bir taht. Kurrena ve Nakûr.

MEMO ZlN 191 Bahşiş sesleri. Bu tantanalar. Yukarıdan o nigârm tahtı üzerine. Kalkıp onlar da seyretmeye durdular. Pintilerin baş eğmelerinden çoktu. cevher ve gümüşten. İleri gelenlerden bir topluluk vardı çevresinde. Cömertlerin iyiUğinden fazlaydı. . Doluydu altmdan. sadalar ve uğultular. Hepsinden ses çıktığı zaman birden. Oturmuşlardı yüksek konakta. inciden. o meleğin oturduğu o felek gemisi. Dinleyicileri sazlardan zenginleştirdiler. Hazine yağmacUan birbirlerine girdiler. Bu şenlikler. Bir an geldi ki Tacdin'in önüne vardUar. O sıralarda dalgalar tarafmdan boyuna kaçırUırdı. İçinde. sevinç ve eğlenceleri. Hasislerin baş eğmeleriıün dışmdaydı. Tacdin'in kendisi de olmuştu bir padişah. Zaman göstermez bir daha gözlere. O ses felek saraymm üstüne çıkardı. Döktüler o tabaklardan serperek. Yoksulların hepsi bey ve paşa oldular. bağnşmalar ve törenler. Memo da yanmda bir ay gibiydi. Gök tabaklan gibiydi bunlar. Hepsinin iki ellerinde vardı tabaklar. EU sıkı olanların umduklanndan jüz kat fazlaydı. Madenden çıkan yakutları ve zümrütleri. Fakat onlarm bütün tabaklan.

Tüysüzler. Yoksul. Kısacası: Kafaları mest eden murattan (1). Türkücüler. sema. oğlanlar ve tüysüzler. komikler ve Çeng çalgıcıları. Gül gömlekliler ve ipek kuşaklılar. SevinçU. Altm kemerliler ve eğik taçhlar. Şakakları zümrüt gibi olan oğlanlar. siyah şakaklUar. dilenci. Mehtap jüzlüler. cennet çocukları ve melekler. F. Botan'm bütün sevdalıları ve sarhoşları. Şeker ağızlılar ve şeker sözlüler. Kimisi mest olmuş kimi de sevdalı. şeker dudaklUar ve şeker güIüşliUer. deUkanlUar. Bu ondört yaşındaki karakaşhlar. Artık seçUmezIerdi birbirlerinden. yılan örgüliüer. bekârlar. : 13 . Bu kıl belliler. Köşkler. halaya ve sıçramaya kalktUar.MEMO ZÎN 193 Yoksullar. Hepsi oyuna. dilenciler öyle nimet sahibi oldular ki. Elma çeneüler ve nar memelUer. Kadmperestler ve hovardalar iflâs ettiler. Hepsi bir birine denk ve emsal. gamlı ve ferahlı. Berîte. Gümüş bedenliler ve Yasemin şakaklUar. saz ve halay. evler ve her yer mest öldü. Şirinler. (1) Paralan kastediyor. üzüntülü. zengin ve paralı. Sanırdm ki hepsi şecereü beylerdir. bıyıksızlar. Bir birleriyle el sıkışır ve kucaklaşırlardı. Genç kızlar. periler. Huriler.

. Parlak kümeleri yUdız kümeleri gibi ışıklı. Bunlarm hepsi bu kocakarı feleğin inadma. Tam yedi gün ve yedi gece.MEMO ZÎN 195 Kimi güzel sesli. kimi de topallıyarak. Sıtî'nin mecüsi ve Tacdin'in çevresini. Aja yUdızlan ve Süreyya jaldızı gibi. Kimi zincirleme. kimi de gezerek. Yani hepsi kambur suiJı feleğin zıddma Çevik kızlar ve taze delikanlUar. Kimi koşardı. kimi güzel benizli. kimi yuvarlanarak. Kimi daire bağlamış. Bu şekilde süslediler ve şenlendirdiler.

Muradın y. İkisi de o yangmdan ve kavuşma hasretinden yanmıştı. Elbette berbat eder adamı. Â. Canı ve gönlü bahşiş verecekler.XXÎV RÎUM TACDİN'İ SITİ'NİN YANINA ÇAĞIRIYOR Pak etekU gelin olan âlem. Yedinci günün seher vaktinde. Ateş ve rüzgârın özel birleşmesi. Karanlık gibi gamlan da yok etti. Sanırdm ki ateş yetişti yağa. Ayrılık sabrı yakmıştı.aklaşma ateşinin verdiği sıcaklık. . Bu aşk ve sevgi gönül arkadaşı olunca.şıkların teninden duman kaldırdı. Düğünü sevgiyle gülrengine çevirince. Karanlığı aydmlıkla kaldırınca.

sabrı ve oturmayı yok etti. Kadeh. Rahatiığı.MEMO ZÎN 199 Aşk deryası dolup taştı. Hasekiler ve hizjnetçiler kalktılar. oynayarak Getirdiler has odanın içine. Ayak öpmekle ayaklarını bağla. Duvarlar. zevk ve sohbet âletlerini. (1) Yani herşeyi. Eğlence. Geleneklerin icabı ve gereğince. . Sevilen ve seven. kapılar. ûd ve buhurluğu. Süslendi bunlarla gelin odası. Ölü bile dirildi onlarla. işaret ve kejif vasıtalarını. O kadar hazırladılar ki. kâse. Az daha şevkle ölürlerdi. Süslejici kadm. Kısacası mehtaptan mehtaba kadar (1). ayağ ve şarap kaplarmı. . zübad. tahtlar ve bütün oda. aşk ateşinin jükselmesinden. Misk. Güzellikle aydınlanan bir güneş gibi. Gülsuyrmu ve düğünlere mahsus güzel kokulan. Koydular başlarmm üstüne. Safa. Sağdıç ve Tacdin'in yakınları. dadı. Birkaç da yakm ve akraba Tamamen yaldızlı olan bir mum. konuşmaksızm. hal diUyle Durumu şöylece açıkladı Tacdin'e: «Ey bitab ve kararsız âşık! Eğer benim gibi sıtmalı ve ateşUysen. nine. Kavuşma zamanı gereğince. Kalk geUrün odasma git. Ferahlatıcı ve sarhoş edicilerin karışımını. Mum. Buhurların ve güzel kokularm topluluğunu.

Kalktı yerinden hemen çabucak. Benim gibi gözyaşları döktüğün yeter. Kapıda nöbetçi oldu. Âşıklardan ayrUmıyor düşmanlıklar. Eğer su isen jürü selvinin önüne. O güzelin aşkmın anlamım. kalk pervane gibi. Tacdin bu tarzla gitti saraya. Ey amacı tavaf olan hacı! Ey tavaf yolunun yolcusu! Sana amaç olan kıble ve Kabe. Canmı ver dökülen paralar ve bahşiş gibi. gönlü gönlündeydi.MEMO ZlN 201 Senin mumun da senin gibi bekUyor. İbrahim yeri. başladı duaya. îşte hepsi sana nasib oldu. taşı. Mumlar gibi bunca yandığm yeter. (1) Sa'ja tavafı. AUah sana mukadder kıldı. Eğer aslansan hemen kerem eyle halvete» Tacdin mumun şeklinden. (1) Taş: Kâbenin duvarındaki taş. Onunla arkadaş oldu silâhlı olarak. (2) Sa'y ve umre: Hacda iki vazife. ismail yeri. Makam: Kâbenin karşısın¬ daki Hz. . Memo bekledi kapıda. kUıç beUndeydi. makamı. Hücre: Kâbenin yanındaki Hz. AUahm emriyle sana yakm olmuştur. dua ve umreji (2). Senin sevgin onun tenine ve canına ateştir. Kâbeyi. Anladı düşünce ve idrakla. Çünkü korkuluydu o karşUaşma. Gamların ve sevinçlerin dostu olan zavallı Memo. Âşıksan eğer. Eü elinde. hücreji.

.MEMO ZÎN 203 Gerek sevenler. Elbette vardır düşman ve rakipleri Düşmanların kimi dev. gerekse se'vilenlerin. Bir kısmı da münafık iiısanlardır. kimi de peridir.

Dünkü hicran derdinin şarabından sarhoş olan âşık. Zülüflerini jniziine serpiştirmişti. Elini sürahiye uzattı. Kalktı ve eda ile salmarak ona doğru gitti. Felek kandili onun sayesinde parlıyordu. (1) Beytül'aksa: Kudüs'teki cami. eskiden kıbleydi. Yare kavuöm. Önce helâl âdet gereğince. .XXV GELİN İLE GÜVEYİ BİRBİRİNE KAVUŞUYOR Damad edebk kapıdan içeri girince. Perdelerin ve örtülerin arkasmdaki o mum. Ellerini perdeden çıkarmıştı. Dudak dudağa içtiler bir kadeh şarap O berrak şarap.ak şarabına hasret çeken âşık. İçti şeker dudaklı sürahiden. Eteklerini nazla yerlerde sürüdü. Kokladı bol sulanmış gülleri ve sünbiUleri. mahmurluğu giderince. Aydınlık yönünden Beytül'aksa idi yanağı (1).

. Ve şuursuz olarak ayaktan düştüler. Yuvarlandılar birUkte secde için. dudak dudağa ve kucak kucağa oldular. O susuz dudaklılar içtiler o şarabı. Birbirlerinin yanaklarından kırmızı gül derdiler. Berrak şarabın şerbetini içenler.. Parlak çeneli ve şeffaf tenli gelin. Zifafı arzuladı ve ona meyletti. Sarhoş ve elele olarak sarUdUar birbirlerine Oldu bir itişme ve birUkte yere düştüler. Elleri birbirlerinin boynunda. kâh titredüer. Kâh reyhan ve menekşe. Bazan birbirlerine sarUdUar. alınlar ve dişler. Birbirine karışırdı.MEMO ZÎN . kâh ısırırlardı. Sonunda içmeye kanmajonca. Kendileri için gül şerbeti karışımını . Üç gün ve üç gece ard arda gönülden. O şarabı çok içince sarhoş düştüler. Birbirlerinin dudaklarından şeker kaçu-dUar. O kadar seviştiler ki birbirleriyle. Hepsi değişip la'I ve mercan oldular. Kâh öpüşürlerdi. yaptılar. 303 Kâh nergis ve lâle. kâh kırmızı gül. mücevherler. Elmaslar. bazan da ajrUdUar. Şarabın neş'esinin verdiği kejif. Öpme sırası vermezlerdi birbirlerine. Yeniden secdeden kalktıkları zaman. kâh sünbül. ve kucaklaşırlardı. Sevgi deryası o kadar coşturdu ki onları. Kâh birlikte saUandUar.. Evlenip gönüllerini birbirlerine bağlajonca.. Istırabın son haddine çekti onları. O kapar öperlerdi ki birbirlerini. Artık oturmaya da güçleri yetmiyordu.

Hedef ise sedef berrakhğmdaydı. gamlar gidip gizlendi. gerek gündüz. Gerek gündüzleri. Her zaman. Leğen ve ibrikten akıtUanı Yükselttiler iterek ve saplayarak. İki vücud birbirinde kayboldu. Hayat suyu ve kevser gibi kanştı. Kâh tekti onlar. Ok geri döndü izi kaldı orada. F : 14 . Karışım. Sanırdm ki iki kimyager. İnci tanesini mercana çevirdiler. kâh yapışık ve çifttiler. iki arkadaş. Sevgiden önleri birbirine dönüktü. O iki melek öylece sevdiler birbirlerini. O iki serkeş sarhoş. Hedef oktan isabet almca. O hafta tamamen oldu gerdek. gerek karanlık gecelerde.MEMO ZÎN 209 Kâh birdi onlar. Onlara yoktu asla. ne yemek ne de uyumak. O ruh ve cesed birbiriyle yapışık. Kavuşmanın derdinden. hedefe yöneldi. gerekse gece. Durumdan haberdar olmadı bir tek ferd bile. kâh ikiydiler. Hatırlarına gelmezdi su ya da ekmek. Fil dişinden olan ok. Birbirine karşı boşaltırlardı ok torbalarım. Nihayet mutluluk derde geUp geldi. Soyunu canı gönülden verdi ona. süt ve şeker gibi oldu. Sanki mücevherleri ipUğe takmaya uğraşmaktadır.

Seninle birUk olan bir dosta. Tacdin gerdekten çıktığı zaman. Başı gök kubbelerine jükseldi sanki. hiç olmasm. böyle olsım. İster becerikU olsunlar. Derhal öyle sevinç duydu ki. Yüz hain ve münafık akrabayı. Memo hâlâ öylece kapının önündeydi. Sanırdm ki Memo'nun üzerine bir güneş doğdu. Bir dostun olursa eğer. Hâlâ onun meskeni avlu idi. hem de çıradır. . Geceleri ve gündüzleri öyle nöbetçiydi.MEMO ZÎN 211 Nihayet sekizinci günün seher vaktinde. (1) Rıdvan cennetteki meleklerin başıdır. burada maksat Tac- din'dir. kardeşim! Senin dostun senin için' kardeştir. Kurban et de hiç deme yazık. Hem gözdür senin için. Yakmlarıne yapacaksm vefasız olduktan sonra? Kurban et de hiç deme kimlerdir. ister beceriksiz. Rıdvan cennetin içinden çıktı (1). Onun başı da hep taşm üstündeydi. Böyle olmazsa eğer.

Bu aydınlık. karanlık. şenük ve matemler. sıcak. Bu gece. hava. Kısacası: İnsan cinsine varmcaya dek. Bu soğuk. diriliş. duran ve yürüyenler ve de melekler. Çeşitli hallerle yarattı. zengin ve yoksuUar. Zıtları zıtlarla açıklığa kavuşturdu. bahçe ve ateş. Bu toprak. Bu beyler. küfür ve iman. Bu cennet. gündüz. . dilenciler.XXVI BEKİR TACDİN VE MEMO'YU BEYE GAMMAZLIYOR Allah yokluktan var edince. Bu evreni. Varlıkları birbirleriyle belli etti. Bu ağır yürüjüşiü ve yuvarlanan yerlerle gökler. cehennem. yerleri yeni yaratmca. Bu topraklar. yaş ve kurular. kavuşmalar. su ve ateş. Bu ölüm. Varlıkları sıfat ve fiillerine göre. sevinç ve gamlar. Âlemdeki bütün varlıkları. gölge ve güneş. Bu ajTTiliklar.

Kimi uysaldır kimi de yaman Bu doğru olan. ikiyüzlü bir iblisti o. hem de tanışmak. Kendine bir kapıcı tutmuştu. Kâbus dev gibi çirkin jüzlüydü. O münafıkm adı Bekir'di. Bu cennet ve sevaba lâyık olanlar. kurnaz ve kavukçuydu. kimi ateş gibi.MEMO ZÎN 21-5 Kİ kimi nur gibidir. eğriler ve siyah jüzlüler. Zamanm fitnecisi bir it oğlu itti. Belki Belukîya'dan beterdi (2) lyiUğe karşı. O bühtandan doğan biriydi (1) Aslen dediklerine göre Mergever'dendi. (1) (2) Yani piçti. neden karşıdır birbirlerine? Çünkü olmazsa eğer karşıtlık. Ayırdetmek imkansızlaşır. Bu cehenneme ve azaba müstahak olanlar. Aldatıcı. doğru söyliyen iyilikseverler. Kemal. Şeytan onun uğursuzluğunun çömeziydi. . Görmüyor musun ki hepsi zıttır birbirlerine? Hikmet nedir. Her zaman Bejin kapısında kapıcıydı. Botan onun sözünün mahcubuydu. Bu yalancılar. Belûkîya îsrailoğuUarındandı. kavga körklejici ve ikijüzlüydü. Fakat soyca Botan'h değildi. Sırf şirret ve fitneci bir insandı. Kaleci. söz götürücü ve şaşırtıcıydı o. izzet sahibi olan o jüce Bey. Çirkef işli. Kısacası: Yaradılışın gereği olarak.

Bu köpeğin dışı içindedir. Bazan adalettir işimiz. fakirlerin kapısmda da var? Onlarm da nöbetçileri hep köpeklerdir. oluk biçimindedir. Ama köpeklerin çoğu se'vimU ve vefalıdırlar» Bey ise şöyle derdi Tacdin'e: «Bekir'in yaptıklarını sanki bilmiyor mujruz? Biz beyler kısmı değirmene benzeriz. Gerçi Bekir zina çocuğudur. Bu senin kapma lâjak değildir. Zalim olan bu avene zümresi Subaşılar. Hiç ihtiyacı olmayan tahtm sultam da. Boğazı haram darıyla doludur. kâhyalar. Görmüyor musun. Şarttır bizim için bir kapıcı. Zorunludur bizim için bir değirmenci. Bu âdet yalnız beylere özgü değildir. Değirmenimiz gerçi kamunun vakfıdır.MEMO ZÎN 217 Tacdin derdi ki Beye açıkça: «Bejim! Kov bu kapıcıja. Biz zaUmlerin değirmenini döndöıüyorlar. Çok dönüşlü ve dolambaçlıyız. ileri ve gerijiz. kincidir o. kapıcUar. O çiftçi bizim için kaldıracak da onu. (1) Boğaz -«Gewri'-'-nin karşılığı olarak yazılmıştır ki. taneler değirmen deposundan düşerken onun içinden geçip değirmen ta¬ şının deliğine girerler. Gerçi köpeklerle kapıcılar kardeştirler. Ama değirmenimiz onunla dönüp yelleniyor. Zulüm tahılını öğütüyorlar. Onlar da kapıcı kısmmdandır. Hükümet işlerini o kadar yönetiyoruz ki. (2) Görmüyor musun. (1) O darıyı bir çiftçi ekiyor. işlerin jürütiUmesi için. (2) AUahı kastediyor. . bazan da zulüm.

Bazı beyler var ki tazı köpekleri. Yine de böylesine ucuz ve Böylesine çarçabuk vermezdin onlara» Bey dedi ki: «Hiç değişir mijim. Kisra onu görmek için mer kiçindeydi. Akıllı. ey bedbaht! Tacdin ve Memo'joı Kayser'in tahtma? Cenk ve savaş olduğu gün. Tacın güzelliği ve güzelliğin tacıydı. Her zaman gönlünde vardı ona karşı kin. Tacdin ve Memo iki yüz düşman. Fağfur onu sevmeji candan isterdi. Kayser isteseydi onu oğlu için. . On misli de yaratmıştır şeytan!» Hulasa: Bey köpeğinden vazgeçmezdi Her zarurinin karşısma bir sebep çıkarırdı. Bu düğün geleneksel törenlerle. habis ve hilekâr. Maksadı sadece yalan ve aldatmaydı Gizlice ve tenha yerde şöyle dedi Beye: «Beyim! Sen Sıti'ji çok telef verdin. Arap atlarına değişmezler O kinci. Yani gönülden tezvirci olan Bekir. O. tacm mücevheri ve mücevherin tacıydı. Tahta o kadar lâjak ve o kadar. O. bilğiU ve güzeldir ki. Devlet ve mutlulukla yapıldıktan sonra. İçinden korkuyordu Tacdin'den. Hakan önünde el bağlasaydı. İnsanlardan gizli olarak şeji.an gibi.MEMO ZÎN 219 Ne kadar yaratmışsa sultan.

beyzadedir. Mel'un baktı ki hiçbir etki yapmadı sözleri. Bu sevinç ve cefa karşılıklı olmalı. Bejim! Görmedin mi sen İskender'in oğlunu? Sen ona yakmlık gösterdin. Asla himmette fütur etmemeliler. Dedi ki: «Himmet sahiplerinin mahiyyeti ijidir. Onlardan dönüş hiç görünmemeli. Lâyık olmayan nankörlere j/apılırsa. Fakat boşa gider iyilik sahiplerinin himmeti. Bal ve kebabı yedikleri an. O meseleji bu sefer çevirdi tezvire.üşlerin şarapla değişmemeleri için. Hizmetçilerin de bağlılığı onun karşılığında olmalı. aştı haddini Sen Sıti'ji Tacdin'e verdiğin gün. bileklikleri vg kalkanlarıyla Altılıkları ve kUıçlanyla getirdiler bize. Çok akıl ister ve çok tahammül. Onlarda değişiklik peydan olmamalı.MEMO ZİN 221 Hepsini zırhları. Özellikle hizmette kusur etmemeliler. Ehil olmayanlar mal ve hazinelere lâyık değiller. Sevinç ve şenlikte nasıUarsa. O da kendi yönünden Memo'ya vermiş Zin'i». gençtir. Yeni türediler büyütmeye münasip değiller. Darlık ve cefada da öylesine. Hakan kimdir? Ne yapayım ben Fağfur'u? Tacdin ve Memo'yu dünyanm dörtte birine değişmem». Bey dedi ki: «Neden bana sormadı acaba? Yoksa benden kalmamış mı korkusu?» Bekir dedi ki: «Bilmiyor musun ki orası öyledir? Yiğittir o. . O doğruluk ve vefa eşit olmalı. Yeni görm. Tecrübe şarabını içtikleri gün. Sarhoşların mahmurluğu fenadır. Yeni görmüşleri görme ölçüsü şaraptır.

Merhamet edince güneşe benzerler. Zin'in de ötesine gidip isyan etsin. . O ne yaparsa hep revadır.. Sakın ha. Başına ve canma doymuş olan kimse.. lü Zin'i Memo'yla şereflendirejim ben. Zin'i karı olarak asla vermiyeceğim. îşte Zin. Aslında ise idare etmekten uzaktırlar. yuları kaçırmış o. Korkusuzca istesin onu erkekse» Beyler içleriyle ve dışlanyla Şüphesiz ateşe benzerler. Onlara yaklaşırlarsa. Başından bezmiş olan varsa. Halit ceddime varmcaya kadar.. Korkarım ki kin ve kibirle. Fazlasıyla asalete gözünü diksin». Özellikle bedhah yakmlar. Görünüşte güzel yüzlü ve nurludurlar. Bey dedi ki: «Gönlümde vardı gerçekten. AUahâ sığınırız.. evlât ve kardeş bile olsa. Pederin ve ataların ruhlarına andiçerim ki: Âdem soyundan olan erkek cinsine. inanmayasm onlara sen! Baba.MEMO ZÎN 223 Meydan bulmuş.' Halid'in soyundan geldiğini iddia etsin. Kahredince de dünyayı yakarlar. Olsun bakalım istekli.

Sıti'nin sesi olurdu kendisine derman. Zin'Ie Sıti. Yalnızlığın sermayesi ise deüliktir. ÖzeUikle birbirinin sırdaşı olurlarsa. Birbirleriyle geçinirler. Zin dertlerden feryad ettiği zaman. Dertliler neyle tahammül ederler? SevinçUIer neyle tevessül ederler? Sevinçler ve dertler için arkadaş gerek. onları hicrandan kurtarmca. Birbiriyle konuşanlar. F. : 15 . Gamlar ve güzel vakitler için arkadaş gerek. Memo'yla Tacdin. Âşıkların ünsiyeti sükûnettir. ne arkadagı.xxvn ZİN AŞK ATEŞİYLE YANIYOR Tacdin'le Sıti birbirlerine kavuşunca. Dertler için ortak bulunmaymca. Kavuşma. ne de dert ortağı vardı. Memo yalnızlık köşesinde yalnız kaldı. Güzel vakitler için arkadaş olmayınca. Ne yân. sükûnet bulurlardı. birbiriyle dinlenirler.

Gönlünün kanı oldu gıda ve jiyecek. sen burada üzgün. Gece renginden olan saç halkalarmı kıvnm kıvrım yap. Yemek ve oturma arkadaşları. gerekse geceleri. Gerek gündüzleri. Kaldı Zin ile Memo sonuçsuz. gül renginden olan yanaklarmı. Siması görünürdü bir hayal gibi. muratsız ve amaçsız. nedimeleri. Her an derlerdi ki ona acıyarak: «Ey iffet bahçesinin selvisi! Ey su kanalmdaki yeşil sebze ve yaprakcık! Neden bu kadar gözyaşları döküyorsun ? Ablan gerçi senden ayrıldı. Mutsuz. Ağlamanm üstünden başı kalkmazdı. O se'vinçlidir orada. Tacdin olurdu tabib yanmda. Gündüzleri ağlar. Gidip te o eşine kavuştu. Ayrılıktan hep buydu haü.MEMO ZÎN 22-7 Memo da gönülden inlediği anda. . Bu ikisi o ikisinden ayrUdıIar. Gözyaşları da oldu şerbet ve içecek. Yüzünün dolunayı oldu bir hilâl gibi. O tutmuş kendine yer ve edinmiş sabır. Kırk gün Zin'in ne yemek yediği. ne de uyuduğu vardı. geceleri ah çekerdi. Zülfün gibi havaya savur onları. Gidip ikisi muratlarına kavuştular. O kadar zajofladı ki o mehtap. Gül gibi aç. Bütün nazenin sırdaşları ve güvendikleri. Artık göünlünden çıkar bu gamları.

Bu hunhar gamzeler ve bakışlara. GüzelUk Kur'anmı şiraze eyle. Kur'an metnini tas-dik etsinler. Alnmda süslü taç gibi dursunlar. Yanağının resmi olsun altm yaldızlı. . Yoktur çünkü onlarda kimseye acıma ve merhamet. Güllerinin önünden kaldır perdeleri. Bu yaman hançerler ve de oklara. Zülüfleri tara. hepsini havaya savur SünbiUlerle "kırmızı güller aşina olsunlar Reyhanlar ve menekşeler tel tel olsunlar. .MEMO ZÎN 229 Zülüflerini aç zincir olsunlar. İnsanlar batıdan. AUahm âyetleri olsun düzenU. Zülüflerini ve benlerini birlikte süsle. Zülüfleri hilâllerin üzerine serpiştir. ZiUüflerini örgülerindeü ajar. Onunla binlerce destanı inlet. Örgülerini çöz de kâbe olsun sijrah örtiUü. Gâvur ve müslüman topluluklan. Yine örgülerinle sarhoş et halkı. Hükmetsinler şahlara ve hünkârlara. Sakın verme izin ve ruhsat. Ağzınm goncasmı gülümset. Sevdah kU Mekke'de Büâlleri. Gör bülbüllerin sabırsızlığmı. tâ Şam'dan. GönüUeri kapan saç halkalarma izin ver. Hacılar gibi giysinler ihranUarı. güneyden.

Büsbütün düşerdi belâlara ve zincirlere.MEMO ZÎN 231 Sarhoş et. Onlar ne kadar serzeniş ederlerse. Onlar hep öyle sanırlardı ki Zin. Âşıklara da gönder bir haber. öğüt ise ona üfürmektir.» Onlar bu kadar öğüt verirlerdi. serzeniştir onu açığa vuran. İlâhi teceîUden boş olarak. BaktUar ki sözleri hep heba oldu. Mutlak dalâleti inkâr eylesin. «Ah»lar ağzına vermezdi mühlet. . GüzelUk tasavvuruna inanarak. Domuz gütmeye gönder şeyhleri. Doğruluğun şeklini itiraf etsin. Bilâkis öğütleri ve nasihatlerle. Yolunu bulamamış amaçsız mürşit. gıda almazdı. Şaşıp kaldUar ki o mehtap. Öğütçüler baktUar ki vaazlar ve sözler. Hiçbir şekilde fayda ve etki yapmaz. Perde altmdaki bir sırdır o. hep Sıti için. Ağlayıp sızlıyor. Cilveler ve nazlarla şarap içir hocalara. Aşk ateştir. Ya da bir yere bakabilsin. Bakî olsun bu görüşle. Bu kadar neden çekiyor ah. Zülüflere ve benlere izin ver. Çaresiz sükût ettiler ve kalktUar. Ki birkaç söz söylesin. Fani etsin o vücudu. Onun da onlardan bıkkmlığı o kadar artardı. gerdana saldırt küpeleri Sersem eyle deUleri ve kudurmuşları. Fakat Zin bunlarla teselU olmazdı. Hajrvanlar gibi başıboş olmasm. Gözyaşları vermezdi gözlere fırsat.

. o da gamlara seslendi: «Ey çaresizlerin soluk arkadaşları! Cefakeşlerin feryadma koşanlar! Dertlilerin gönlüne dert ortağı olan gamlar! Zavalhlarm sırlarının perde arkadaşları! Gönlü yaralı olanlarm sırdaşları! Üzgün hatırların yatak arkadaşları! Yiyeceksizlerin sofrasında kadeh arkadaşları! Acı muratlıların şarap arkadaşları! Âşıklar sizlerle güzelliğe kavuşur. Dari dünyada devlet sizlerledir. Ahret köşkünün yüksekliği sizlerdendir. Yolcular sizlerle tanrıya kavuşur.xxvın ZİN GAMLARA SESLENİYOR Zin yalnız gamlarla çift kaldı. Mutlak izin vermişiz biz sizlere. Virane gönül öylesine boş kalmış ki. Onu nasıl edinirseniz kendinize yuva. Sizlerden başka yok etrafında kimsecikler. Gamlar üşüştüler basma.

SevinçU günlerin sevinçU yarlarıdır. şu cefalıdır» demezler onlar. «Bu acıklıdır.ra günlerin candan dosüandır.MEMO ZÎN 23S severiz. Gam yemeksizin. gerek sonraki. gönülden ne elde ediür?» BİZ gamlan . çünkü vefalıdır onlar. Her iki âlem. nasU elde ediUrler? Kısacası: Sizlerle hoş olur benim gönlüm. Ka. Gam hazinesi olmazsa. gerek şimdiki.

XXIX ZlN SITİ'YE SİTEM EDİYOR Bazı bazı da Sıti'ji muhatap alırdı. Gamlarm taksimi benim için oldu. Benim bahtım gerçi çok kara geldi. Şöylece o meleğe serzenişler ederdi: «Ey Zin'in gönlünün ruhu ve canı! Görüşün. NasU istediysen öyle verdi sana Allah. cildim ve kanım! Bacım. kanatlarım ve de başım Kanatlarım. . kemiğim. rahim ve jruva arkadaşım! Ey hujTi huyuma uygun olan bacım! Bahtı bahtıma zıt olan bacım! Yüzlerce şükür ki bahtın yaver oldu senin. EzeUn takdiri herhalde böyle oldu. görmenin ve gözün nuru! Sevinç ve cefa arkadaşım! Etim. TaUhin ijice yükseldi senin. Yüzlerce şükür ki bahtm elverdi senin. Fakat bu taksim bizi çok se-vindirdi.

Tacdin senin.» . Memo da benim olsun. Bundandır ki gamlarımız gam üstünedir. gamlar benim olsun.MEMO ZÎN . Gamlar Memo'nun jüzünde toplanmışlar.239 Sevinçler senin.

içim ateştir. baş arkadaşım ! Gerçi yanmak yönünden benim. Senin başmm tepesinde bir ışık var. O ışık senin için dildir.. Canım o közle savaşa tutuşmuş. Batı da beıUm. Benim basımdaki alev ise bana zararlı. Benim başımda alevler. Benim de gönlüm fazla yanmazdı. F. Senin ise bazı vakitlerden başka yanmaz. Fakat konuşmak yönünden benim gibi değilsin. : 16 . Benimle senin derdin farklıdır. Eğer sen de benim gibi söyleseydin. Her zaman yanıyor canımızın daman. ateşin görünüştedir.XXX ZİN MUMA SESLENİYOR Bazan mumu ederdi kendine muhatap: «Ey sır ve oturma arkadaşım. gibisin sen. Sen doğusun. gönlümde köz var. O fark doğudan batıya kadardır. Ondan serseri bir sevda yağıyor.

.MEMO ZÎN 243 Benim gönlümden başıma vuran alev. sabah gündüz ve gece». Gerçi geceleri uyanık kalırsm sen. Eakat sabahtan akşama kadar da uyursun sen. Ben ise hep yanarım devamlı olarak. Akşam. Şiddetli rüzgâra hükmeder.

Çaresiz kalir. Durmazsin bir an a§km öniinde. Sabirsizsm. . Bundandir ki kendini çabucak yorarsm.XXXI ZIN PERVANEYE SESLENlYOR Bazan de yarali gönîiin elinden. Pervaneyi ederdi kendine arkadaş: «Ey ayrilik yuvasmm kuşu! fîy yanraa bahçesinin biilbiilii! Ey gerçek a§iklarin delili! Ey yalanci iddialarm çiiriitiiciisii Erkekçe canmi ucuz verirsin. Yazik ki öliimîe titrek olursun. O titrerae senin için zaaftir. Bu aceîecilik senin için çok kusurdur. Gam ateşinden etmezdi perva. siikiinetsiz ve bitabsm. ! Çigken yok olraayi arzu edersin. bezerdi candan.

Pişkinler de yanarlar. Pişkinler ona derler ki «Hamdır». Sırrmı dilsiz yaratıklara söylerdi o. Onlarm cismi aydm bir ruh olur». Baştan ayaklara kadar gamlara dalmıştı. . Kalmazdı ki kendisine seslenmesin. melek ruhlu Zin. fakat hiç bir zaman Yok olurlar mı ışıkla ve ateşle? Bakî kalırlar kertenkele gibi. Güneşin karşısmdaki aym mehtabı Zin.MEMO ZÎN 217 Çiğ kalmak büjiik bir ajaptır. Gönlünün ve ruhunun nakşı hep Memo'nun hayaüydi. O nur cisimli. ÖzeUikle sakmırdı ve yüz çe'virirdi. Yalnız bu garaz sahibi insanlardan. Yerlerden ve göklerden bir tek zerre. İnsanlardan ve cinlerden çekinirdi o.

Bir yudum su için bitab düşerlerse. . Aniden göklerden dökülüverirse. Ve susayanlardan biri gönlünün muradma erer de. Emsalsiz bir deliye döndü sersem oldu. Bu yaradan rahatı da yoktu. Yalnızlık onun kalbinin dostu oldu. Çünkü dudakları kurumuş iki kişi aniden. Öbürü de sonsuz bir ölüme gider. Tamamen deUye döndü. Memo da bu şekilde dertlere düştü. Biri ebedî hayat kazanırsa. sevdalı oldu. Öbür bağrı yanık hep öyle kalırsa. İşte Tacdin muradma erince. Ne dağlamalarm derdini jüklenmeye kabiliyeti vardı. Zin'e kavuşması hasıl olmadığı için. Hayat sujmnun baş pmarı. Dehşet onun şuuruna galip geldi. Yani onu görmek arzusundan. Ne de güller bahçesini sejrretmekte nasibi vardı.xxxn MEMO'NUN PERİŞANLIĞI Memo da sevgilinin jüzünün hayalinden.

Karar kılmak. Geçinemezdi. sohbet etmeye gücü yetmezdi.MEMO ZÎN 251 Gamlarm elinden aslâ dinlenemezdi. O zavallı yaralı gönlüyle. Hiçbir yerde yoktu omm için karar. ülfet edinmek yoktu onun için. . Her an dertlerden ah-vah edince. Hiçbir kimseyle geçinemezdi o. Beyin huzuruna da gittiği zamanlarda. Ateş yayardı odalarda. Sanırdm ki iki bacağı zincirdedir. İnsanlarla asla hemdert olamazdı. Tacdin'in yanma gittiği zaman.

kararsız ve sükûnetsizsin. Her zaman koynundadır bu konaklar.xxxın MEMO DİCLE'YE SESLENİYOR Çaresiz kalıp insanlardan uzağa giderdi. Her an senin de hatırına ne gelir? Ki böyle Cizrenin yanıbaşmda coşuyorsun? Eğer bu şehirse senin sevgilin. Yoksa benim gibi sen de deli misin? Senin için hiç bir karar kılmak yok. İşte elde etmişsin sen arzunu. Derin nehirle hemdert olurdu: «Ey benim gözyaşlanm gibi dökülen nehir! Ey âşıklar gibi sabırsız ve sükûnetsiz nehir! Sabırsız. . Kolların çapraz şekilde onlarm gerdanma dolanmıştır. Hâlâ Allahtan korkmuyorsun da. Her gün binlerce şükretmiyorsun da. GaUba senin gönlünde de bir yar var.

MEMO ZÎN 255 Bunca feryad ve figan ediyorsun. Ben ölürsem ve sızlarsam eğer. Ömeri ve Meydan. Gönlümün derdi neden dermansızdır Yaş gözlerimin. Dicle'jim. Benim için en makul yol. Berüm gönlümün içinden de geç bir kez Gözlerimin baş pmarma bak bir kez. Ben kaldım tek başıma bu yerlerde ve ovalarda. Her ne yaparsam ben revadır. (1) Sen bu güzergâhlarda dolaşıyorsun. . (1) Bu iki mısra'daki kelimeler hep yer adlandır. Dervaze. yok olmaktır. periyi elden kaçırdım. Artık ne murad istiyorsun? Beyhude yere niye feryad ediyorsun? Avare avare Bağdat diyarına gidiyorsun? Ben ağlarsam ve inlersem eğer. macerası nedir? Divane oldum ben. Vastani. Nergizî ve Saklan. ben. zenbereği bıraktım.

Rica ediyorum: Hiç durmadan. (1) (2) F. Sonra gönlümü kapan yarm huzuruna git. Aheste aheste kendisine dua et.XXXIV MEMO RÜZGÂRA SESLENİYOR Bazan Saba yeline seslenirdi Gönlündeki dertlerin şerhirü rüzgâra söylerdi: «Ey ruh gibi lâtif cisim! Beden kapısı senin önünde açıktır. Lâyıkıyla kendisine saygı göster. Hakkmda methiyeler söyle. Fakat tevazu ile ve tazim ile. Bir an son sidreye git (2). ayaklarını yormadan. Mutluluk eşiğinden maksat Zin'in köşkünün eşiğidir. Yüz mertebe hürmetle. Bir defa mutluluk eşiğine git (1). edeple. Son sidre Peygamberin miraca giderken Allahla konuştu¬ ğu yerdir. El bağlayıp dur ve selâm ver. Tekellüfsüz. Önce eşiği öperek ziyaret et. : 17 . Maksat Zin'in odasıdır.

Bazı bazı gönlüme görünesin. Bizim hakkımızda âdil ve insaflı olasın.MEMO ZÎN 259 Sonra ona doğru çabucak git. periler benden kaçırdı. dostluk gözüyle. Bizden ona de ki: «Ey padişahım!». Belki hata ve günah işîenUştir. Mürekkebi gönül kanı olan bu mektubu. Cemalinin önündeki perdeyi titretmeden. Benimle birlikte olduğu zaman. Sakm ha! Perdeyi yellendirmeyesin. onu biUyorum. padişahların eski geleneğidir. senin zülfünün gölgesidir. Heves ve sevgi sahibiydi o. O nazik yaradılışma ağırlık vermeden. Benden ona söyle: «Kıblegâhım! (1) Sen ilâhi nurun doğuş ufku olduğun için. Vallahi ben günahımı bUmiyorum. O gönlü. Zaten insanlar eksik ve unutkan yaratılmışlar Gerçi yüz defadan da çok günahkârdır. Bir siyah göz bebeği olan şu sayf aj?ı. . sen de padişahsın. Fakat bir gönlümüz vardı. Bir arzuhal gij)i tenha olarak ver eline. Biz dilenci olmuşuz. Bizim için hakkaniyetle vasıflanasın. Onlarm günahkârlara bakışları umumîdir. (1) Ozan bu mısraı Türkçe olarak yazmıştır. Sen ilâhi görünüşün ufku olduğun için. Bir süredir o benden ayrıdır. Fakat dayanağı. Yar mektubu okuduğu zaman. Gözlerinin önüne. Bu. Sen duru Kevser'in kajmağı olduğun için.

Ey saba yeli ! AUah aşkına. Bize beraberinde getir. sakm ımutma. Yok affetsen onu.MEMO ZÎN 261 Eğer ona kahretsen bu cezadır. (1) Beraberinde getir. çünkü kimyadır o» (1) Tutîya: Gözleri aydınlatmak için kullanılan bir ilâçtır. . büjiik bir iyiUktir. Tutiya gibi olan o tozu.» Böylece söyle ey keskin Saba! Zemini o anda öp ve kalk. Yarin huzurundan döndüğün zaman. Onun dergâhmm toprağmdan.

XXXV MEMO GÖNLÜNE SİTEM EDİYOR Bazan zavallı gönlüyle savaşırdı. utandmcı. Çok dönek. Derdin ki: Seninle beraberim ben. Derdin ki: Tahammül sahibiyim ben. Derdin ki: Gönlüm seninle beraberdir. kötü ve eğriymişsin. Yazık ki fazlasıyla vefasızmışsm. «Ey gaddar. sözlerin ve bahtm? Derdin ki: Sana sadakatle bağlıyım ben. Eyvah ki cefa çekmeye kabiliyetli değilmişsin. candan düşmanmışsm. asalak çocuk! Sevinçli günlerin dostujmıuşsun meğer Dar günlerde kalpmışsm. Ey Tûtî gibi nazla büjütülen kalp! Ey nazenin. Sahte kalpmişsin meğer. insafsız. ahdin ve andm? Haili yeminin. . hain! Hani sözün. kararm.

Sıfatlarm suretinin aynasısm.MEMO ZlN 265 Ey gönül! Bu vücudun içini böyle Yalnız basma bırakman insaf hakkı mıdır? Şu can bülbülü ten hapishanesinde. (1) Gerçi sen dost kapısmm önüne gitmişsin. yazıklar olsun. Metin ol ki. orada post vardır. geride kalmıyasm. . cana veda etmen. Ve vücut kapısını kitleyip kapaman? Sendeki sır. sen de körsün. (1) 1-Kim tanırsa» sözü bir hadîsin başıdır. sen benim bir parçamsm. Yerdeki ışık göklerdendir. başkaldırmak olur. Ama dost benim yammdadır. canm feyzindendir. İsyancı olma ki dahil olasm. Karanlıktır. Gidişin. Canı terketmen. hepsi şöyledir: "Kim nefsini tanırsa Tanrısını da tarar». Sana ne oldu. Eğer amacm canansa senin. Sakm aşkın peşinde gitme. Ve «Kim tanırsa» sırrmı öğrenesin. Terketme ki muradma erişesin. isyancUık olur. İnsafa sığar mı. yolu bilmezsin. Terketme. Kalmış yalnız. Ki can senden teberri etmesin. Canan canında saklıdır senin Çünkü sen zatm örneğisin. gönülden sünni ol. Ey gönül! Canm çırası olmadan gitme. kalbur gibi deUk deşik.

Gönülden yükseldi kara bir duman. Kalbinin ateşinden kajmar bir duman Yükseldi. Lezzet verenlerden de kaçınmaktır. Kaş yayı ile sergeşte olma. Lokman'a sormuşum ben. . O aynen senin için şifadır. Gerçi sen de İbrahim'sin ey cefakeş! Fakat sana gül bahçesi olur ateş. Sakm zülüflere ve benlere inanmıyasm. Malını Hindulara talan ettirmeyesin. Saç örgüsünün halkasma ayağmı bağlama. hep sevda yeriydi o. Güllerin önünde pervane gibi. Senin gibi yüz bin tane bülbül. Yüzlerce defa figan ve uğultu etse. Senin feda olduğun sır. Fakat gerçek aşkın tabibinden. Seni benden kaçıran cezbenin yanmda can vardır. buna inan. senin için darağacıdır. Senin arzuna uymayan ne varsa. Senin için uygun ilâcı öğrendim ben: Gönlü çekenlerden sakınmaktır. etin asUdığı çengeldir. Her an yanarlar dağlamalardan ve dertlerden. Çaresiz gönlün gönlü ona yandı. Lokmaların ve şerbetlerin özelliğim. Acı olan şeyler ise ilâçtır» Memo gönlüne o kadar söyledi ki.MEMO ZÎN 267 Senin sevdiğin yarin bojm. Başındaki dimağı da kararttı. ev sahibidir. Seni kanburlaştıran zülüf. Senin amacm safa sürmektir. Ey gönül! Sen kendini sevgiye vermişsin. Tatlı olanlar ajmen hastalıktır.

fakat sararmıştı. O bulut Memo'nun içinden. Fakat sahra tamamen bostana döndü. Sanırdm Araş. O bülbül gerçi çok hevesUydi. Ardıç gibi yamuldu. Erjeng nakşını andıran jüzünde hiç berraklık kalmadı (1) Aşk o cefakeşi öylesine hastalandırdı ki. (1) Erjeng ünlü Çin Ressamı Mani'nin tablosunun adıdır. Ve jükselerek göklerde toplandı. Kolları ve kanatları hep birUkte serildiler. Sanırdın ki yerden bir bulut kalktı. O gönülsüz hep orayı mekân edindi. Şuurunun aynası da dumanlandı. Memo'nun omüzundari öyle bir sel akıyordu ki. Nehrin kenarında kavaklar yeşerdi. iki büklüm oldu. ta içinden. Yağdırdığı kanlan dökerdi iki gözünden. Sanırdın ki üç birden taştılar. Yüzü gerçi her zaman taze idi Lâle gibi. Sevgi o zayıfı öylesine sersemletti ki. Şakakları ve benleri de hep döküldü. Ajmasma pas oturunca. Fakat bedeninin zindanı ona kafes olmuştu. üzerine şiddetle geldi. Sahil de güllük ve gülistan oldu. Gerçi Zavallı Memo'nun gözyaşlarmdan. O bülbül orayı kendine yuva edindi. Şattül-Arap.MEMO ZÎN 29 Hafızasının ajması bulanık oldu. CiğerirUn seli öylesine şiddetli geldi ki. Çam ağacma benzeyen boyn. Kısacası: Gönlündeki hastalıktan. . Fırat ve Ceyhun.

Yaşama hareketinden. ölü gibi düştü. Kırk gün tamamen.MEMO ZÎN 271 Yanağında kalmadı hiçbir tazelik ve de renk. gücünden ve duygusundan. . Bunlardan asla kalmadı hiçbir eser. Konuşmasmda kalmadı hiçbir cevap ve de ses. Yaralı Memo'nun yanında bir tek parça. şuuru ve hafızasından. Önce nehrin kenarmda hastalandı. İnsanlık akU.

köhne cihanı.XXXVI BEY AVA GİDİYOR Güzel haberlerin avmm avcısı. Her yeşil ot. TecelIirUn ışığmdan parUdıyordu. Her nehir bir ejderha gibiydi. îlkbaharm feyzinden. : 18 . AUahm nurundan hep parlıyordu. Her bahçe. her tepe ve her ova. Her tepe Musa'nın Turu gibi. Süslejici kadm gibi. Kötü maceralı feleğin dönüşü. Her dere. (1) Bu hikâyeyi rivayet eden şahsı kastediyor. F. ebedi büyük cennetin bir bahçesi. Her çeşme aynen Kevser sujm gibi olmuştu. Cennetin birer köşesi gibi olmuştu. Yeri cennet misâli yapmıştı. her ağaç. Bir gelin gibi süslemişti. Musa'nm asası gibi mucizeliydi. (1) Macera ja bize şu şekilde açıkladı: Dedi ki: Güzel mevsimin güzel bir gününde. Kaderin sergicisi kudret sanatıyla.

Canavarları ve kuşları avlamanın zamanıydı. Dedi ki: «Sabah oldu mu.MEMO ZÎN 275 Her gül Tur ateşi misâli. O zincirde ve pırangada ölecektir» îlk fecre kadar azık ve elbise Hazırlamış olan o halk. Her seher kuşu ajmen birer Musa'ydı. Fecir onlara nişan gösterince. Sürü sürü otluyorlardı tepelerde. Bir tek ferd kalmadı o şehirde. ovalarda. çok ışıklı bir meşale gibiydi. Feleğin. Avda hazır olmayan kimse olursa. Tavşanlar. Her Tutî ve Kumru birer nedime gibiydi. . Hep birlikte bizimle gelsinler ava. kaplanları ve tazıları götürdüler. insanlardan ve hajrvanlardan. kurtlar ve ahular. Eğlenmenin ve mutluluğun fırsatı doğdu. ceylânlar. Aslanları. Alsm silâhlarını. Bu kazlar. Gezmenin ve seyretmenin mevsimiydi. Kusursuz. gürz ve kılıçlarını. kekUkler ve tîhular. emrine boyun eğdiği Bey. O şehirde bir kıyamet koptu. Sürü sürü uçuşuyorlardı cennet gibi bahçelerde Hulâsa: Zamanın iktizası gereğince. Musa'nın ağacı gibi «Ben AUahım» derdi. Ses çıkaran her ağaç her an. turnalar. Botan halkı. Yırtıcı av kuşlarından. Beyler şahinleri ve kartalları çözdüler.

O kadar canavar öldürdüler ki. yabanî kuşları ve kaçan hayvanların Bir kısmmı ölü olarak tutarlardı. Ceylânların gerdanlarına atarlardı. Uçan kuşları.MEMO ZÎN 277 Faklar. değirmenciler ve bahçıvanlar. O kahraman ve pehlivan gibi atlılar. Hatta yerinden dahi kaldıramıyorlardı. Arap atlarma binen o kemendçiler. Artık beraberlerinde getiremiyorlardı. Ölüleri fakirler kendilerine götürdüler. Tutukluları da Beyler beraberlerinde götürdüler. gencecik delikanlUar. Günahsızlara hiç şefkat etmediler. bir kısmını faka düşürürlerdi. Çocuklar. Yırtıcı kuşları kılıçlarla yırtarlardı. av haj^vanlan. Çevik hareketliler. Ellerindeki bastonları ve değnekleri. yavrular. Onlar o kadar ceylân avladılar ki. Sanu-dın hiç canavar bırakmadUar. . kimse kalmadı evlerde. Uçan kuşları oklarla parçalarlardı Şehlevend misâli olan o sevimliler. ÇUttUar. Hulâsa: Erkeklerin hepsi. Onlar o kadar kaplan tuttular ki. insanlar ve hajrvanlar. Av yerlerinde oldu bir mahşer. O aslan gibi atlılar kolları ve kementleriyle Alacalı kaplanları kana boyadılar.

Elmalar. çeneler yanaklar ve memeler gibiydi. jüksek himmetliydi. . Ardıçların boyu aşktan jüz parça olmuştu.xxxvn BEYİN BAHÇESİ İZeydin Beyin öyle bir bahçesi vardı ki. Her selvinin ucu Sidre makamına kadar jükselmişti. Onun her bir ağacı ve her bir kuşu. Cennetin birer köşkü ve hurisi gibiydi. (1) Sidre makamı Peygamberin miraçta Allahla konuştuğu yer. ayak ve jüz yıkaması için. İrem bağı onun müjdesine verilirdi. Kevser sujamu sebil etmişti. (1) Bir melek gibiydi her sülün. Çam ağaçlarmm gönlü Memo gibiydi. narlar ve kavun-karpuzlar. hurmalar. Dudaklar. Narenciyeler ve turunçlar Zin gibi. Güzel gölgeleri vardı. Rıdvan. Çmar ve şimşir ağaçları bir boydaydı. El. Aşk hastalığmdan sararmışlardı.

Bağın ortası derli bir kitaptı sanki. Sanki Necim ilminin edebiyatçısı edeple. Gümüş suyunu eriterek cedveUe çizmişti. Sanırdm ki bunlar altm kadehlerdi dolmuş ve taşmıştı. Bolca sulanmış her gül bir zincifre gibiydi. Her taraf. siinbüllerden ve reyhanlardan. Siyah ve beyaz hatlardan meydana gelmiş renkler. Her biri sanki hükmü açıklardı Bu da kara bahtı ve mutluluğu açıklamaktı. . Her parçası ve tarhı. Bağm üst tarafmı bir rosim gibi.MEMO ZÎN 281 Reyhanlar ve menekşelerin hepsi yeni açmışlardı. Nehirlerin ve durgun suların şirazeleriydi. kitabın birer bölümü. Bütün yeşillikler ve çiçekler.

Biliyordu ki zaman amansızdu-. O ülfet saraymm güzel hatunu. . Bakalun var mı onlardan bir dert ortağı? Çünkü bu insanlar dertsizdirler. Hunhar aşkm zinciriyle ayağı bağlanan. Dedi ki: «Kalk gönül! iji bir zamandır bu. Boşalmıştır sokaklar ve çevre. Yabanî hayranları ve kuşları sejredeUm. Ovalardaki ceylânlarm baştacı. Memo'yu yaralıyan o av. Bağlar ve bahçeler boştur ve tenhadır. Meydanlar ve salonlar insansız ve perisizdir. Baktı ki şehir ve mahallelerin hepsi boş. Gül bahçesinin sergeşte fidanı. Güzel bir fırsattır. seyrana gidelim.XXXVIII ZlN BAHÇEYE GİDİYOR Avlanma yerinde yalnız kalan o ceylan.

zayıfmış ve mecalsizmiş. Bizi zincirden ve kayıttan kurtarır. (1) Mermer davuldan maksat göğsüdür. Her zaman figan ve uğultu edermiş. O benim ses arkadaşımdır. Kırmızı gülün yüzünden perişanmış. ne de dadı. KendiıU yalnız bulunca eUne bir taş aldı. sadece yalnız kalmaktı. Gönül! Gel gizlice gideUm. Bahçedeki her lâle omm göğsünde oldu bir dağlama. Ne hizmetçi. O perizade bahçeye geldi ki. Onun gayesi eğlenmek değildi. Her ağaç vücudu üzerinde bir jük oldu. Bahtı kargalar gibi karaymış. ağiarmış. O aşk adamıdır. O taşı zaman zaman mermer davula öylesine -vururdu M (1) Taşlarm gönlü parça parça olurdu.» Zin böyle dedi ve durmaksızm. Her gonca bir çıra gibi onu yakmaya başladı. Gündüzleri figan eder. iyi bir dert ortağıdır. ne nedime. . Karanlık gecelerde de kanını içermiş. Arzusu. adı bülbülmüş. Fakat cUızmış. Hiç kimse ondan haberdar olmadı. Nar çiçekleri gönlünde birer ateş oldu. Gamların elinden doyasıya feryad etsin. Henüz vücudumuzda hayat varken. Belki o kuş öğütler ve nasihatlerle.MEMO ZÎN 28S Dujonuşuz ki bağlarda bir kuş varmış. Tekellüfsüzce bahçeye geldi. O taş zilin diU gibi oldu. Gönlümün dermanı onun yanındadır.

Ey benim gibi zavallı ve sarı renkli güller! Yapraklarınız yüzlerce değil. Gül suyuyla gülleri sulardı. Sizler aşkta bana denksiniz. taşlar inlerdi. (1)' Gerçekten bir çam ağacma benzeyen bojomu. Parlak güneş gibi ışıklı olan yanağmı. Kendi rengiyle güllerin rengini soldurdu. Feleğin aynasmm yüzünü karartırdı. binlercedir.MEMO ZÎN 287 Sulara baktığı zaman. Sizler benim için iji deüllersiniz. Bunun için hastalıksınız. (1) Gül suyundan maksat kanlı gözyaşlarıdır. Öylesine yerlere sürterdi ki. Bahçenin alanı bülbülün aşkına döndü. Dertlerin elinden «Yahu» çektiği zaman. zayıf ve perişansmız? Yoksa sizler de benim gibi Memo'suz musunuz? Bunun için mi benim gibi çok gamlısınız? Bülbül kırmızı güllerle meşguldür. Derdini sarı güllere anlatmaya başladı: «Ey âşıklar gibi başka renkli olan güller. Bütün bahçeye ne kadar baktıysa da. Toprak onun için «Ah» ederdi. göğsü yarahsmız. Kendi sesiyle bülbülü mahzun kıldı. Bunun için mahzunsunuz. . dertUsirüz. Sizler neden sararmışsınız. Toprakları ve tarhları sıkardı. Sizler de benim gibi yalnız kalmışsmız. Kanlı gözyaşları her iki gözünden akardı. Kırmızı gül de onunla renk ortağı olamazdı. yapraklar sızlardı. Bülbül onunla sas ortağı olamazdı. Ağaçlar onun için «vah» ederdi.

bir zavaUı. kırmızı gül gibi.» P.MEMO ZÎN 280 Bir kızkardeşim vardı. perişanlıktan. Ben onu gönlümce bir görseydim. Sizler gibi sararmış. zaferan rengine girmiş. Vallahi bir daha «Ah» çekmezdim. Nar çiçep gibi kırmızı olan yanağım. bir nasipsiz. îşte bırakmış benim için bir andelip Bir mahrum. : 19 . O andeUbin hicranından sararmışım. Onu kendisine almış bir bülbül. Ben de nasipsizükten.

Aşk derdinden sarhoş ve hasta olan Memo. Zin hayaUnin sevdası onun basma vurdu. Çaresiz evden dışan çıktı. Belki de Allahtandır onlar. Üzgün kalbinde bir ıstirap doğdu. ister kötü. İşte o ağırbaşlı dağ ve sakin derUz. îster kavuşmak. Zajntfhk tarafmdan çok perişan olmuştu. Halk şehirden çıktığı gün. Sebepsiz olarak hiçbir pazarlık O sebep hep sırlardır. Aşk tarafmdan hafifletilmiş. deUrtilmişti. Yani hasta ve fena halde olan Memo. . Asla evde sükûnet bulamazdı. Hastalık olgımlaşmadan buhran geçirdi. Gönlün sana der ki: «Kalk. O sebep. Tam bu. kapmm açılacağı saattir». işaretlerdir.XXXIX MEMO DA BAHÇEYE GİDİYOR Olan her iş ister iyi. ister görmek olsun. Sebepsiz olarak meydana gelmez. sanki Hızır'dı da önüne düştü. olmaz.

İkiniz de arsız ve herzecisiniz. Mesih'in. Memo geldi ve gülleri sejrretti. Dedi ki: «Ey gül! Gerçi sen de nazeninsin. Sürükleye süriikleye onu bahçeye yetiştirdi. Ey bülbül! Gerçi sen de aşk adamısın. Bir gül gibi. Derhal şuurunu kaybetti. O arzu neydi? Gönlünün aşka gelmesi.. Gönlü ona baş kaldırmıştı. Ey sonucu iyi olan bülbül! AsU bülbül benim.MEMO ZÎN 293 O Hızır neydi ? Gönlünün arzusu. ah ve ağlamakla. üzerine geldiğini gördü. Benim bahtım da senin talihinden daha karadır. Sanki hasta. Zin sevgiden ve sevinçten. Ciğeri bülbülün aşkmdan yüz parça olmuştu. Her zaman Allahtan dilerdi ki: Memo kalksın ve yalnızca yanma gelsin. Kırmızı gül mumunun pervanesisin. . Benim Zin 'im senin kırmızı gülünden daha şendir. Reyhanlara ve sünbüllere bir göz attı. Zin ki kara ve karanlık gecelerde. Ama sen nerde. yüz binlerce gül verirler. Her an feryadla. Reyhan senin için karayüzlü olmuş. baygm olarak çimenin üstüne düştü. Bir değil. îşte o Zin aniden baktı ki Memo kapıdan girdi. Zin'in yüzünün rengi nerde? Ey sünbül! Gerçi senin güzel kokun var. Boşuna kendini niçin kötü adlı yapıyorsun? îlk baharlarda gül bahçeleri. Fakat siz yarimin zülfüne benzemezsini.

Memonun koku duyusunun önüne götürünce Zin. Huri ve melek bUe olsalar. sudan maksat da Memo'dur. çaresi nedir onun?» Memo böyle söylüyordu. SeMnin ayaklarma su değince. Ne konuşma. Aniden baktı ki önünde. ne söyleşme. Memo uyandı.MEMO ZlN 29S Benzerleri çok olan yarlar. Bir sebze gibi yerlerdedir. Baktı ki iki eU Zin'in avuçları içindedir. durumdan habersiz olarak. Âşık o zaman neyle teselü bıUur? Sabretmeden. gördü ki ÎZin'in önündedir. Memo'nun tutkun olduğu o huri. . Ve bülbülüyle eş oldu. (1) Gonca seher uykusımdan açUdı. Zülüflerin ve benlerin kokusmum özelUğirU. eşsiz ve emsalsiz olsa. Sadef içindeki bir inciye benzeyen Zin'i. Ciğeri kanlı olan Memo görünce. O da Zin gibi. (1) Selviden maksat Zin. ne de sesleri vardı. îki JÜZ perinin nedimeUğini yaptığı Zin. Bir tane olsa. Anka gibi perde arkasmda olsa. Dedi ki: «Bu rüya mıdır. yoksa asUsız mı?» Hulâsa: Yüzlerce hayâlden sonra. yoksa hayâl nü? Bu rüya gerçek midir. Aşk dermanı onu bajoltmıştur. Ölü avı tuzakla diriltti. İkisi kaldUar birbirinin önünde dilsiz. Sebep olmaz oıüar hiçbir derde Çünkü bıUunurlar her yerde. Derhal fakattan düşerek ayaklarmm önüne jmğUdı. ölmeden.

Vücudunu ve canım ateşe atardı. İkisi o durumda gözler önündeydi. Bazan aşk ateşi alevlenirdi. göğüsleri ve kulakaltlannı. Bazan da goncalar gibi lâtif ve güler jmzlüydüler. Ve oturdular o iki nazenin. Hicranı baştan beri şikâyet ettiler. Cemşid'in kadehi gibi dünyayı gösteren bir saray. Birbirinin hasretinden susamış ve o kuru dudaklılar. gerdanları. Sonra o bahçede gördüler bir saray. Her an kaza ve sünnet kılarlardı Öpüşmekten ibaret olan farzlarm ne minneti vardı? . Çok ışıklı.. Gözleri. Birbirinin gerdanını koklarlardı. göğüsleri. O kadar kadeh birbiriyle içtiler ki.. şimşekliydi. döşleri. Bir birini gördüklerini yeniden anlattUar. O kadar birbiriyle konuştular ki. Teker teker birbirinden istiyorlardı. Bazan bulutlar gibi üzgün ve ağlamaklıydUar. çadırsız ve örtüsüzdüler. Perdesiz. nurlu. dudakları. Yüzleri.. Zin için hiç perva kalmazdı. O öadar birbirine yandüar ki.MEMO ZlN 297 Önce ellerle işaret ederlerdi. Sonra dilleri çözülünce. çeneleri. O kadar birbirinin dudaklarmı emdiler ki. Kâh öpüşürlerdi. O kadar birbirine şeker döktüler ki.. kâh birbirini ısırırlardı. Zin'in yüzü bir mum misâliydi. O kadar kaza yeniden eda ettiler ki... Memo da görünüşte pervane gibiydi. Kalktılar ve salonlara doğru yürüdüler.

MEMO ZÎN

299

Gerçi onlarm zerinden mükellefiyet kalkmıştı, Ama ihtiyatı da esirgemişlerdi. Gerçi birbirinden ümitUydiIer, Fakat fazla uçuruma gitmezlerdi. GönüUerindeki sevgi haddinden fazlaydı. Zarafetin smırı ise kemerdi. (1) Kemal smırmm üzerinde bulunan bir aşk, Kajmaktan temiz ve duru olan su.
Elbette kendi kendini koruyacaktır. Hiçbir pisliği kabul etmiyecektir. GençUk, bahar, bahçe ve sevgililer... Artık dünyada murat edüen ne kaldı? Bilhassa aşk da gaUp olursa.

Her iki taraf m da dudaklan aşktan kurumuş olursa... Artık ne diyejim ben, bihnem ki? Bilmez ki ne söyleye zebanım. (2)

(1) (2)

Kemerden aşağıya dokunmazlardı demek istiyor. Bu mısra ozan tarafından Türkçe olarak yazılmıştır. Ze¬

ban Farsçada dil demektir.

XL

BEY AVDAN DÖNÜYOR VE MEMO İLE ZİN'İN ÜZERİNE GELİYOR
Sakî! Beni tut, çünkü yıkUıyorum ben. Sarhoşum ve şarap içmeden mest olmuşum ben.
Memo ve Zin aşk şarabı içtiklerinde, Derinleşti benim yaramın yeri. Biz âşıklar gerçi meyperestiz. Ama «Elest» şarabmdan mestiz. (1) O şarap senin şarabm gibi kırmızı değildir, O şarap AUahm cemalindendir. O, zatı pâk olan sevgilinin sevgisidir, O, sıfatlar bahçesinin salkımıdır. Sakî! Ver bana Allah aşkına, Dün dolaştırdığın şaraptari bir kadeh. Ondan tadacağım her yudumun. Bana vereceği bir tek neş'e ölünceye kadar yeter.

(1) <<Elest», Allahın ruhlara «Ben sizin tanrınız değil miyim?» diye sorduğu ve onların da «Evet»- diye cevap verdikleri gündür.

MEMO ZÎN

303

O sade bir kejif tir, keyfiyet ve kemnUyetsizdir, Hayâlsiz ve düşsüz bir sırdır o. Dün geceki sarhoşluğu onunla defedeyim. Tatlı uykudan onun sayesinde uyanalım. Benim haUm de Memo'nunki gibi ohnasm Ki aniden ecel Beji üzerime çabucak geüp de. Ömrümün güneşi akşama varmış olup ta. Hâlâ kendimden haberdar olmamış duruma düşmiyeyim. Aşk görUümün arzusu olan Zin'i, Abamm içine kojmıuş olmayayım.

Bey geldi, yanmda bunca asker. Zurna, bunca insan, da-vul ve mehter. Çalıyorlardı davuUan, sazları. Askerlerin önünde jmrüyenlerin sesleri, uğultulan. Aşk zinciriyle ayaklan bağlı olan iki komşu (1) Kalmışlardı hâlâ birbirlerinç hayran. Hiç dujmıadUar ki bu olanlar ne. Hiç işitmediler ki bu sesler ne. Bey dedi ki: «Çözün bu ceylânları. Bu sevinUilerin ayaklarını bağlamayın. OıUarm hepsini kuşlar gibi bahçeye salm. Ki hergiin orUarı seyredeUm biz.» Ceylânları, kurüarı, tavşanları, Omuzlarmda ye kucaklarmda taşıyan halk. Getirdiler hepsini Bejin bağma doldurdular. Çoban ağıla kojrunlan doldurunca,

(1)

Memo ile Zin'i kastediyor.

MEMO ZÎN

305

Bey ileri gelenlere ve büjüklere dedi ki: «Tanıdıklara ve nedimlere tenbih edin, GideUm biraz bahçede oturalım, Çünkü yorgunluktan halsiz düştük» Onlar geldiler büyük saraym kapısı önüne, BaktUar ki saray ve her taraf boştur.
Fakat küçük kapUann hepsi açıktır,

Murad tahtalarmm kur'aları gibidirler. Derhal Beyin kalbine bir şüphe düştü. Anladı ki bu, bir durumdan haU değildir. Ağırbaşlı, akıllı ve biIgiU olan Beyin, Koltukları altma girdiler Bekir ve Tacdin. Getirdiler Zin ile Memo'nun oturduğu saraya,
Kulak verdiler ki, bir fısıltı geliyor. Bey, Zavallı Memo'nun üzerine geldi. Baktı ki altm renkli ipliklerle dikilmiş yastıklara yaslanmış. Basma çekmiş bir aba, Akşamdır, ne bir mum, ne de bir çıra var. Bey dedi ki: «Kimdir bu zamanda. Benden izinsiz olarak bu mekânda? Zin sesini işitince tanıdı. Derhal Memo'nun abasma büründü. Memo hiç yerinden kalkmadı ve dedi ki: «Senin avm benim gönlümü ve eiğeriırU yaktı. Beyim! Biliyordun ki ben hastaydım. Düne kadar da tamamen baygındım. Bugün duyduk ki halk Beyle birUkte,

Hep birUkte ava gitmişler. Yataklarm içinde sabrımız kalmadı, Kalktım bu yaralarla beraber. Çaresiz evden dışarı çıktım. Birden kendimi bu mekânda buldum.»
F.
:

20

MEMO ZÎN

307

Bey dedi ki: «Hastalar için kayıt yoktur.

Bari bahçede ne avladm bakalım?» Dedi ki: «Ben söylersem sen de inan ki, AUah bana öylesine yardım etti ki, Ben bu bahçede bir ceylan buldum. Ama ceylân değildi, bir güzeldi o. Beyaz bir ceylandı, gözleri karaydı, Zülüfleri siyah, kokusu güzeldi.
Her an Tatar iUkesinin miskinden. Yüzlerce jük omm saç halkalarmdan yağıyordu. Haten sahrası misk ile dolu olsa. Ancak değer ziUfünün bir teUne. Gerçi beyazdı, gözlerinin rengi kara ve aktı. Fakat benim ölçümle o bir melekti. Sen geldiğin için o gizlendi. Sen gelmeden önce o açıktaydı» Tacdin onun konuşmasından anladı ki, Zin gizli olarak Memo'nun yanma gelmiş. Dedi ki: «Memo'ya kulak asmajrm, çünkü deUdir, Başmda akU yoktur, o sar'ahdur»

Bunun üzerine o sözden vazgeçtiler,

İlerigelenlerin hepsi mecUste toplandUar.
Sakî, şarap ve mum istediler, Şahane bir dîvan kurdular.

XLI

TACDİN MEMO İLE ZİN'İ KURTARMAK İÇİN EVİNİ YAKIYOR

Tacdin baktı ki meclis karışıktır. Çok zevkli, safalı, eğlenceli ve içkilidir. Memo fazlasıyla kederli ve üzgündür. Ona doğru gitti ve dedi ki: «Kardeş! ne haldir?». Fakat işaret ve muammayla Sordu, Memo da işaret ve imayla. Elini abanın yeninden Çekti ve ona acayip birşey gösterdi : Tacdin, Tatar miskinden iki saç örgüsü gördü.

İki boncuklu yılan başı gibiydiler.
Büzülmüştü Memo'nun koynunda, Memo kalmış heybet ve gam içinde. Tacdin, durumun çok fena olduğunu anladı Kalktı çabucak ve koşarak eve yollandı.

Kabileler. ömrümün sermayesi. BoşâlttUar o sarayı ve de bahçeyi. Zerdüşt kavmi gibi e'vini. aşiretler ve herkes. O sanık şöyle dedi yare: (1) «Gördün mü. Belânın bataklığında kahnışlar. önümüzde gam denizini kuruttu. Mülkü. Kalk sen harem sarayma git.» Sonra. Ateşe verdi ve yükseltti feryadmı Ateş han-ü manian sarmca. Çocuğunu kurtar. Kalmadı ne bir elbisesi. «Müttehem» karşıhğı olarak yazılmıştır. Hep birlikte ateşi söndürmeye koştular. ağır bir durumda. Benim amacun onları kurtarmaktır. Bey ve hizmetçiler de haberdar olunca. (1) Sanık Memo'dur. Ben ise ateşle sujnı öldüreceğim. Onlar da o feryada koşunca. Ev benim olsun. ey kahraman! Nedir telâşın. ev gidecektir.MEMO ZÎN 311 Aniden hışunla kapıdan içeri girince. Yani Memo ile Zin. al sana çocuk. Elbiseleri. O da feryada ve figana başladı. Sıti durumımu anladı ve kendisiyle konuştu. kimdir sana düşman?» Dedi ki: «Kalk Sıti! Geç oldu berUm için. Tacdin nasU defetti? Musa. Dedi ki: «Halin nedir senin. ne de bir kiUmi Tacdin'in. hazineleri. güzellikleri. Ben de ateşe ve feryada gidejim» Kalkıp özel dairesine gitti Zin. Hayatımm. . Başkası ateşi suyla öldürür. Bugün bu evle savaşım var benim. mücevherleri ve defineleri.

O senin için jüz hazineden ijidir. Onu bırakmak da senin için hasret ateşidir. bu güzel kumaşlar. Bunun içindir ki adı iyi söylenir. Onunla kendine ebedî bir isim al. Henüz almadan hisseleri paylaşırlar. Bedava olarak bir lokma ekmek bile vermezler. Onun sevgisi insanı kötü isimü yapar. Onu toplamak senin için zahmetli bir jüktür. Henüz sağ iken malmı harca.MEMO ZÎN 313 Hep kardeşinin uğrunda yaktı. AUahm huzuruna gideceğin gün. . Bu cennet. Ya da Tacdin gibi sarfet. Ey İJİ isimli kimse! Malı sevme. Ya da onunla al iyi bir dost. mal için ihtiraslı olma. Hepsini iyi işlerde harca. Sakm ha. Ey ahret müşterisi müflis! Senin eline ne zaman geçer? Sana diyecekler ki: «Ey müflis! çık dışarı» Bu fâni cihan gibidir orası da. Varisler sana kefen parasmı da. Malını bedavadan varislere verme. Elin hazineden ve maldan boş olacak. Eğer canının rahatını istiyorsan. Çünkü senin elinden alacak varisler.

Elbette dünya da aydınlık olur. Bunca engeUerden ve perdeden. Dördüncü gökten ışık saçan güneş gibidir. . Bajnrağmı açığa vurmaksızm? O da yUdızlarm padişahı gibidir. NasU perdelenmeyi kabul eder. GöntU tahtma oturarak kendiıü gösterdiği an. Saflığın ve sadeUğin pususımdan çıkıp.XLII BEKİR »lEMO ÎLE ZİN'İ BEYE ŞİKAYET EDİYOB Sevgi iünin sultanı. Bunca mesafeden ve yerden. Bunca unsurdan ve buluttan. îster istemez her gün nüfuz eder. Aşk memleketiıün baş atlısı. Bunca gök tabakasmdan.

Uyg'jnsuz kimselerin dillerinin mızrabı. Zin ve Memo'nun aşkmdan doldu. Sahiplerine hiçbir zarar getirmezdi. Parmak uçları da burguluydu sanki Âşıklar üzgün ve takatsızdılar. Zin'in ne bir günahı. O da hiçbir zaman gizlenmez. kıskançlar ve hilekârlar îki sevgiUnin haberlerini. Memo ve Zin'in gönlündeki sırlar. Güneş tam bir örnektir. Perdesiz olarak teraneperdaz olunca. Memesi çıngıraklı deveye bağladılar çanı. Perdeleri yırtar.MEMO ZÎN 317 Adı aşk olan bu padişaha da. Aşk perdesindeki o sazlar. Memo'nun ne bir suçu vardı. Meclisler fısUtUarla dolmuştu. Devenin üzerindeki yük yetmiyormuş gibi Gammazlar zil misâliydi. Fakat haberdar ettiler büjükleri ve küçükleri. ister istemez. Yani dedikoducular. Henüz dillere ulaşmamışken. . Halk ise Kerbelâ Hüseyin'i gibi susamıştı.

jiğittir. Ta ki îblis hujomdaki Bekir bile. . De ki: Doğru söyle. Tenha yerde kendini Bejin yanma yetiştirdi. Bak ona lâyık siyaset nedir. Bilhassa seninle zaten ihtUâfsızdır. îkiıUz halvette oturunca. Yerinden kalktı o garaz sahibi. Sırrmı sana eyler ikrar. garaz sahibi bile. Düşünce ve hayret denizine daldı. sevgilin kimdir? Memo kahramandır.MEMO ZÎN 319 O kadar mecUslerde gezdirdiler ki. O zaman sırrm hakikati meydana çıkacaktır. Memo gerçek âşıktır. Bey hamiyyet galeyanma geldi. safkalpUdir. O riyakâr habise sordu. Hulâsa o meseleyi kendisine ikrar eyledi. Sonra akU ve zekâ salUbi sensin. Sen onu yendiğin zaman. O şaşırtıcı. bunu iyi bil Kendisiyle satranç oyna sen. O bu aşkta sabit ayaklıdır. Şartmı da «Gönül dileği» olarak koş. «Ben Zin'e âşıkım» diyecektir. Zehir sahibi ve mühür sahibidirler. Dedi ki: «Namusa aykm olan bu haberin. O da o durumdan haberdar oldu. habis. O kadar yalancUara ulaştırdUar ki. Gönlündeki sevgiyi etmez o inkâr. Hakikatmı nasU ortaya çıkaralım? Suçun ipucunu nasıl meydana çıkaralım?» Bekir dedi ki: «Emir ver Memo'yu çağırsmlar.» Beyler yılanların şahmm sojrundandırlar.

AUahım! Onlan sultanlara yakm kUma. F. Sevgi gösterdikleri zaman da. Onlarm yanmda ne kadar kadirU ve nazlı da olsan. : 21 . jolanlardari sakmırlar. BUhassa yanlarmda habis ve §eji:an gibi kimseler olursa. Tamamiyle sana sırt çe'virirler.MEMO ZÎN 321 Mühürleri bastıkları zaman. AkUh adamlar. OîUar da bedhah ve hasis insanlardan olursa... Şüphesiz şeji^mdan da kötüdürler. bil ki zehirdir. Azıcık senden değişiklik göründü mü. laubali de olsan. bil ki hışımdır. Onlarla her ne kadar oyusan. Gafil insanlar onlara dost ve ahbap olurlar.

Satranç ojmayan ayı ve yUdızlar ordusunun Hepsini yeşil sergi üzerinde. »» Hanüyetten gönlü efkârlı olan Bejin Onurdan yaralanmış olan o arslanm. Doğan ve batanlarm serdarı. Işık paji. Sanırdm ki hepsini kendi ağmda gizledi. . SONRA DA ONU ZİNDANA ATIYOR Yüdızlann kafilesirUn baş komutanı. Doğudan doğduğu zaman.akı ile mat eyledi. Dördüncü çarkm tahtmm sultanı.XLnı BEY MEMO DLE SATRANÇ OYNUYOR.

şerbet ve şeker. Şüphesiz seninle savaşacak olan berüm. Konuşmaların. Hayli şarap. Benden gafil olmayasmız. Hiç sükûnet bulmamıştı.MEMO ZÎN 32. Kejiflerini baştan başa yaptUar. Hayli gülsuyu. Ey dikbaşh seninle şartımız: Sen ne istersen. misk ve anber. Satrançlara ve tavlaya geünce. Kalk da benim karşıma gel. Getirdiler ve mecliste gezdirdiler. Gülsuyu ve gül şerbeti hazırlatmıştı. Orası nazenin Zin'in köşküne yakmdı. Tacdin ve kardeşlerini çağırmajon. Güneş doğudan ışık gösterince. Bugün Memo'ya gazap edeceğim ben. Oturdu ve hizmetçilere şöyle dedi: «Çağırm siz nedimleri ve dostları. Gizüden bana Memo'joı çağırm. bizim için de göniU dileği». söyleşmelerin sonu.» Sonra Memo'ya haber gönderip çağırttı. . Bey kin ve öfkeyle Memo'ya dedi ki: «Bugün bizim seninle savaşımız vardır. Bir suçu var onun.5 Sabaha kadar uyku girmemişti gözlerine. Bey kalktı ve selâmlığa geldi. terbiye edeceğim ben. Hepiniz emrimi çabuk yerine getirin. Ufukları karanlUctan uzaklaştırmca. sular gibi.

Müfsit adam. anlamda Tacdin ve kardeşleri için kullanıl^mştır. DeUkanlUann şahıydı. Tacdin kardeşleriyle birUkte koşarak geUnce. O jiğit durumdan haberdar olunca. Derhal haberi Tacdin'e ulaştırdı. (1) Bejin ve öğreticisinin mat olduklarmı gördüler. Yusuf onun güzelUğinden utanırdı. (2) Müfsit adam Bekir'dir. ÎkiıUz yerlerinizi değiştirin. İki aşık kemiği Memo için düşeş geldi. mecazî . adı Gırgîn'di. (1) Fil. Memo'nun sevinç ve gam ortağıydı. Kendisiyle beraber Çeko ve Arîf de kalktUar. Rüh. Rüh ve Kerkedan geUnce. nüktedandı. oradan baktı. Bey. ÎZamânm sevimUsiydi. Memo'ya dedi ki: «Yeniden iki el daha» Üç el tamamiyle Bey Memo'ya yenildi. Bu sefer Memo yenilecektir. Kerkedan satranç taşlarının adlandır. Memo'nım arkadaşıydı. aja sejTediyor. Fil. Sanki bir güneştir. Rüstem onun jiğitliğine yenilirdi. Senin isteğin de yerine gelecektir». Her üçü birUkte Beyin yanma gittiler. (2) Gördü ki Zin jmkandaki pencerededir.MEMO ZÎN 327 Fakat Beyin genç bir oğlu vardı. sohbet arkadaşı. Şöyle bir bahane ileri sürdü: Dedi ki: «Oyunlar. kurallar ve yerler sırayladır. O kötü niyetU bak ne hile çıkardı. Arslanlar kopardılar kajat ve zincirleri. Memo'nun yaman bir oyuncu olduğunu biUyorlardı.

Dünyada senin sevgiUn kimdir? Gönlünün. göniU dileğin nedir?» Bey dedi ki: «GayenUz bizim mal kazanmak değüdir. fırsat zamanında. Memo. Bey Memo'ya dedi ki: «Şartımız göniU dileğiydi» O da dedi ki: «Söyle. (1) (2) (3) Fil ve Ferzin satranç taşlandır. (3) Töhmeti defeder şekilde darbesini vurdu. Bir Arap kızıdır. Meseleyi örtmekten maksat durumun açiklanmasıdır. Memo da yarinin karşısmdaii yere geçti. Baştan ay?klara kadar siyahtır. Sırlarm açıklanmasmdan başka birşey değildir. oynamaktan ve satrançtan maksat. karşısmdaki şaraptan sarhoş olmuştu. (2) Bey tam altı el Memo'yu yendi. Dedi ki: «Memo'nun sevdiğiıU görmüşüm ben.MEMO ZÎN 329 Bey kalktı. Darbe Memo'ya o kadar etki yaptı ki. dudakları benekU. Malımı verip sana getireyim. . melek misâU de olsa.. Bejin söylemesine ve istemesine lâyık değildir». Birden şuurdan habersiz kUdı onu. (1) Gönlü pencerelere takUıp kalmıştı. zavallı Memo'nım yerine gitti. Benim şartım odur ki ikrar edesin. Atmı yayalarm yerine sürerdi. yanında bulunduğu peri. Memo'nun gözleri Zin'in yüzünü görünce. Onu sana lâyık görürsem eğer. katran gibi.» Garaz sahibi. Fil ve Ferzini eUnden bedava çıkardı. At ve yayalar satranç taşlandır. Huri gibi. Garaz sahibi Bekir'dir. Oyunlardan.

Siz hepiniz ne sarhoş. Gerçi eceliniz bizim eUmizde değil. Hiçbir vuruşun sırasını sizlere vermejiz biz. Hamiyyetle kalktUar birlikte. . Gerçi melektir ama adı Zin'dir». Biz hiçbir hükme engel olmayacağız. Beylerdendir o. Henüz olgunlaşmadan haykırarak taştı.kadar. Memo da eli hançerli olarak ayağa kalktı. Ankadır. Memo'ya öylece bakacaksmız. Sizlerden üçjüz kişi yaralanacaktır. Dedi ki: «Aslâ onun söylediği gibi değildir. yeri saraydır. Hüner sahibi pehlivanlar olduğumuzu biUrsirUz. Beyim! Benim gönlümü yakan peri. ne de mestsiıuz. Bu namerdi zilletle yakalamıyorsunuz Ki ben onu ibret için öldüreyim?» Memo'nun karşısma ikijüz arslan dikildi. Bey heybetine aykırı düşen bu sözü İşittiği anda hamiyyete geldi. Sizler Memo'yu tutuklayıncaya. Hizmetçiler topluluğuna dedi ki o: «Ey nankörler! Sizler niçin. nurdandır. temiz soydandır. yuvası jüksektir. Tacdin.MEMO ZÎN 331 Gönlündeki perdeli deniz coşa geldi. Çeko ve öbür kardeşleri. Padişah kızıdır. Hurilerin ve nazeninlerin baştacıdır. Biz üçümüzü parçalamadıkça. Hükümdarımız her ne ferman ederse. Su ve topraktan değil o. Beşyüzünüz bile öfkeyle saldırsa. Dediler ki: «Yiğitler! Geri durun. Sizler bizim kim olduğumuzu iji bilirsiniz. Ama elimizden çok çekmişsinizdir.

Tacdin o anda ölümünü istedi. îşte boğaz. Bey Memo'joı tutup Komutanm yanma gönderdi. Hepsi Memo için ağlar. Bey ve hünkâr değil ki. Divaneler gibi «Ah» 1ar ve feryadlarla. Fakat ne yapsm? Bu ona ar değil ki.MEMO ZÎN 333 Elimiz Beyin önünde bağlıdır. figan ederdi. . Hepsi Memo için üzgündiUer. Divan ve meclistekiler dağUdUar. işte el. Memo'nun el ve ayaklarını bağladı. ayak ve işte zincir!» Bey kalktı. Aldılar ve gardiyanm yanma götürdiUer^ Karanlık deUkte kendisini hapsettUer. «Onu dar delikte hapsedin» dedi. Cellâddır. .

Arkadaşsız. Alçalmayı da bizler için gizliden istiyor. Toprağm mağarasına atıveriyor? Bilhassa âşıklar topluluğu hakkmda. Sonunda bizi üzgün ve ümitsiz bırakır. Hem hain. her gün güneşi. Görmüyor musun.XLIV MEMO'NUN ZİNDANDAKİ DURU1M1 Feleğin sevgisi ezelden beri yoktur. kimsesiz ve dostsuz olarak. Elbette yere gömecektir o. Onun yerden çıkardığı her şeji. En sonra da mezara gömer. Mutlaka biz âşıklarm gönlünü. Önce nazlarla ve edalarla götürür. hem eğri. Memo gibi zeUl kUar ve hapse atar. Yükselmeyi kendisi için açıkça istiyor. hem de münafıktır o. Feleğin kini ezelî ve ebedîdir. . Murada ermeden hapse atar. Adı Memo olan o bahtıkarajm.

işte sana kanlı gözyaşlanm. Şöylece Zin'e seslenirdi o: «Ey kalpteki yakıcı ateş! Sen bugün gönül Mısır'ında padişahsm. ben sana Mecnun. ölüleri sorguya çeken iki meleğin adıdır. Ferhad benim. ya F. Her an ağlamaklı bir sesle. Ne olur bazı bazı Züleyha gibi. sen de benim Şirin'imsin. Crözyaşlanmın seli tatlı su arkına döndü. Mezar gibi dar ve karanlıktı. Birlik mertebesi herhalde ermişlerin bir mertebesidir. Gülrengi istersen. (2) Kâh âşıklar gibi gönül arzusuyla. Nekir ve Münker gibi korkunçtu. Şeyhliği birlik mertebesine erişti. O sofu halvet hücresine ulaşmca. : da «"Vahdeti vücut» denilen felsefedir. Kâh âbidler gibi umutla. Günde yüzlerce defa dertü gönlümün. Ejderha ağzı gibi iğrençti.MEMO ZÎN 337 Ağlamaklı bir halde öyle bir çukura attUar ki. Zindan ona oldu çile yeri. beni sorsan? Leylâ sensin. O yer kendisine oldu Nehşeb ırmağı O ay bir gecelik hilâle döndü. 22 . (1) Memo oturdu orada âbidler gibi. Çünkü Peygamberin ağzmdan. Fakat ben yalnız bugün müslümamm. Sabır gönUeğini sen param. Şu haber doğru olarak rivayet edilmiş ki: (1) (2) Nekir ve Münker. Gerçi dünya bana zindan olmuş.parça ettin. Ey şeker dudaklı.

Ama bu hışmı sebepsiz yere etmedi bana. Ama bana verdiği bu ceza da yerindedir. Gerçi çok fazla sersemim ben. ben ise dilenciydim. Arapça yazılışı şöyledir: burada maksat kaştır. Örgülerinin secdegâhıyla andımı büyütürüm ki. Bu kadar lâtif ve nazeninsin. Senin cemalin güneş.hakkı için. Kırk kerre senin zülfün ve beninin. O kadar da senden ümitliyim ben. Fakat o kadar da sersemlikten memntmum ben. (1) YazUmış kitap olan yanağma andiçerim ki. Her iki «nûn» a jüz kerre yemin ederim ki. Yüz sene de beni hapsetsen. Simanın mehtabıyla andımı pekiştiririm ki. Gerçi o Bekir'in sözüne kulak verdi. Nûn «N» harfi demektir. Ne kadar hicrandan ıstırap çekiyorsam. (2) Gözlerine karşı ahdim şudur ki: Canımda bir ramak kalmcaya kadar. _ (1) (2) .erkek münasebetleri hakkındadır. Müminlerin belâlarmm yeridir. Nur suresi kadın . Hiç kavuşmaktan ümidimi keser nUjim ben? Nur suresine andiçerim ki. Gerçi Bey bana hışım etti. Ben sana emsal ve kavuşmana lâyık değildim. Yüzünün güneşiyle andımı pekiştiririm ki. Çünkü sen Şahsm. Kaşlarmm kıblegâhıyla andımı tekid ederim ki.MEMO ZÎN 339 Dünya gâvurlarm cennetidir. On kerre senin bojnm ve boşunun hakkı için. Cananım! Sen benim canımda saklısm. alnın mehtaptır.

Gönül rUIüferdir. zulüm değildir. Bu benim hakkımdır. Kalbin parlatılması hasU oldu. ölmüş gibi bir duruma girsin. adalettir.MEMO ZÎN 341 Ben ise dikenim. topraktanım. yırtUsa da. sen de mehtapsm. . Hatta kırk günü bile dolmadan. aşk ateşinin özelliğidir. Zin'in jüzünün nurunu arıyorum.» Hulâsa: «Ölün» mertebesi hasıl oldu. dıştan da yanmışımdır. Fakat adaletten de uzak değildir. inanca dönüştü. Nefis. O âbidin haUndeki değişikUk. (1) Nefsin temizliği mükemmel oldu. kalp ve can birbirleriyle temizlendiler. Ten keten gibidir. İçten de. Bu. Ben âbidim ve manastırda otururum. Kalbindeki zan. Pervanejim ben. Bu kadar zajnf ve gönlü korkağım. Ten çürüse de. (1) Bu ve bundan önceki rnısra' bir hadise işarettir. Ruh ajması parlatUdı. Bu çukur gerçi fazlasıyla derindir. Memo da nefsini öyle öldürdü ve hadisin emrettiği merte¬ beye ulaştı. Yani nefsinizi öyle islâh edi¬ niz ki. «Siz ölmeden önce» sözü gereğince. zelilim. sen de güneşsin. daha ölmeden nefsiniz yokmuş gibi. Gönül gam deryasmda boğulsa da. Hadis şöyledir: «Siz ölmeden önce ölünüz». tenimi ateşe vermişimdir. Henüz bir senesi bile dolmadan.

Sanki kendisi rasatta oturmuştu. Mecazî arzunun yeri olan o heykel. Bu ağaçlar. mejrveler ve insanlar. Baştan başa ona göründüler. Gönlünün aynası öylesine parladı ki. Her biri ona bir Zin görünürdü. Şekil. Sırlar önünde çözülmeye başladılar. Bu maderUer. bitkiler ve haj/T^anlar. Gerçek aşk yavrusunun ojom yeri oldu. . Bütün bu yaratıklar ve Allahtan başka herşey. ' Her birinden ona bir inanç görünürdü. öylesine mânayla değişti ki. HayâUyle her nejin yanmdan geçtiyse o. Her neye gönülden baktıysa o. O çukur kendisi için dürbün olmuştu.MEMO ZÎN 34» Nurlar kalbine görünmeye başladUar.

. (1) <1) Şair kendi yüzünün rengini kastediyor. kararsız ve temkinsizdi. Sanki kendisi için hepsi haramdı. Gezi yerleri. sükûnetsiz. Vücudu hiçbir güç ve takat bulamazdı. Onun da kavuşmaya ümidi kalmadı. Öylesine zajnflamıştı ve incelmişti ki. Kendisine hisar. Memo henüz zindana girmeden önce. salonlar ve köşkler. Canı hiçbir uyku ve dinlenme görmezdi.XLV ZİN ÜMİTSİZLİĞE DÜŞÜYOR VE FELEĞE SİTEM EDİYOR Hicran derdiyle üzgün olan Zin. hapis ve zindan oldular. Memo çukura düşünce. O tel zaferana döndü. Hânî'ıUn yüzünün rengi gibi oldu. Ka-vuşmaktan ümidirü kesmeınişti. Sabırsız. Ne kadar jiyecek ve içecekler varsa. Sanki vücudu bir kU teUydi.

Onunla Memo'nun gönlünü yaktm. Önce bana öylece gösterdin onu. Onunla gönlümü yaktm ve yaraladm sen. Acaba benden ne fayda gördün sen? Bana yakışıklı bir delikanlı gösterdin. Ben Züleyha gibi kaldun.» Bazan da zavaUı Memo'ya yanardı: «Ey Yusuf gibi günahsız olan tutuklu î . Bfer an dönen çarka şöyle seslenirdi: «Ey amansız. Memo'nun yüzünde de bir ışık çUcardm sen. Bana bir Memo'jru da çok gördün üsteUk sen. Yusuf gibi güzel Memo'mu çukura gönderdin. Canımm ve gönlümün sabrını talan ettin sen. Sonra neden benden sakladm onu? AyrUık ateşiyle beni yaktm sen. muratsız ve jmvasız. Gönlündeki zehiri dök. Derdini söyle bana. Senin bana karşı bu kinin nedir acaba? Bir defa benim için bir devir yapmadm sen. BerUm yüzümde bir nur peydah ettin. Yusuf'suz. bir garazım yoktur. Yalnız bana ve Memo'ya matem verdin sen. seherden akşama kadar. «Yarab» zikrinden boş kalmazdı. Beni de bu 'viran evde bıraktm. hunhar zaUm! Benim sana karşı bir kastım. Yakup gibi üzgün ve iniltiyle.MEMO ZÎN U7 Akşamdan sehere. Âlem tamamen sevinçli ve neşeUyken. Kavuşmak hasretiyle beni öldürdün sen.

ey aydm gönüllü! Benim zindanlım! Oturma arkadaşın kim senin? Benim sevdalım! Yakm dostun kim senin? Ey gönül ! Benim kalbimden çık sen. Her iki gözün işi uyanık kalmaktır. . Yüz «ah». Fakat biriniz bana haberini getirin. Berüm takatli olduğumu sanmıyasm.49 Benim rahat olduğumu düşünmiyesin. Zindan da bize cennet bahçesi olmuş. Ak günlerde ve karanlık gecelerde. Ey can! Sen de gönül için onunla birlikte git. Her an senin ajo-ıhğmm derdinden. Zamansız olarak geliyor canımm ve gönlümün içinden. Memo'jm görün. Yoktur benim için uyku ve yemek. Vallahi. ikiyüz inilti ve figan. İşte budur benim halim gece ve gündüz. Allaha yemin ederim ki. Senin halin nedir. yoksa güz mü? Bakalım kırmızı gül gibi güzel renkU ve lâtif rrUdir? Yoksa bülbül gibi perişan ve zayıf mıdır? Salon bize nUhnet evi olmuş. Ey gönlümün kıblesi! Gönlümüzün muradına andiçe¬ rim ki. Bakalun hali nedir o tutuklunun? HayaUne ne koymuş o gönlü efkârlı? Bakalım bize barışık mıdır. İkiniz gidin. Her zaman senin hasretinin derdinden.MEMO ZÎN 3. Ey canımm kâbeşi! AUahm kâbesine andiçerim ki. Ey gönül ! Sen kendisini selâmlajmnca. yoksa dargın mı? Bakalım bahçesinde bahar mı var. İçimin gıdası da kan içmektir. Sadece iki gözümden kan yağıyor. Çabuk haberini geri getir bana.

Gerçekten ölüm bana hak olurdu.MEMO ZÎN 351 Keşke Bey. Ömrüm bir ramak da olsa. Beıü de o çukura gönderseydi. Derman etseydim o yaralıja. prangayla. bana da hışun etseydi Memo gibi zincirle. Bir defa görseydim o tutuklujm. . Senede bir gün bana görünseydi.

Tamamiyle perdelerden çıktUar. Aşktan bir işaret almış olan herkese. Özellikle onlarm eski dert ortaklan. F. Düzenli ve nizamlı olarak. Ve arkadaşları olan Sıti ve Tacdin'e. Dertlerin kapısı bu şekilde açUdığı zaman. O dertler öylesine bir ateş deryasına döndiUer ki. Şu şekilde birleştirdi. Hepsi derüerle hastalıklı oldular. Mecazî ciIÜerin cUtçisi. O ateş öylesine bir etki yapti ki. bağladı ve şiraze eyledi: Dedi ki: Nazlı olarak büjütülen Zin ile Memo'ya. O dcKt öylesine serkeş oldu ki.XLVI TACDÎN VE KARDEŞLERİ MEMO'NUN KURTAIÎILMASI İÇİN KONUŞUYORLAR Aşk kitabmm bölümlerirUn. : 23 .

. yarm bineUm. Tacdin ise Memo'nun derdinden deUye döndü. Bileklikleri takalım. Bir defa gideUm Memo'joı rica edelim. Eğer Bey bu şekilde Memo'jnı bırakırsa.. miğferleri başımıza koyalım. Yok eğer inat üzerinde İsrar ederse. Yine de o dertie mübtelâydUar.. nuzraklan ojmatahm. Gerçi onlar buıUardan ajmydUar.» Arif şöyle dedi: «Ey Zaloğlu Rüstem! Bu iş bence imkânsızdır. Yahut da hepimiz erkekçe başımızı veririz. Her üçümüz de silâhlı. GörUümüzün derdirU derman etmiş olur. Biz kaldık ve yarm savaş meydanı. Gürzleri sallayalım. Ya bir hamlede Memo'muzu bıraktırırız. Gönlünün maksadı şuydu: «Kalkıp hışımla Bejin huzuruna çrkalım. Memo'nun suç ve günahlarmı affettireUm. Sıti'nin derdi Zin'in hayaUydi. Biz de öyle bir savaş yapacağız ki. hiç konuşmayalım. Asla bu işi düşünmejin siz. Savaşsız. En ijisi şudur ki. Her an kardeşleriyle kavgahydı. Kusurlu olarak Memo'jnı istiyelim. mücadelesiz ve şahlamşsız. Yüzlükleri ve zırhları üstümüze giyeüm.MEMO ZÎN 359 Derüer yeıUden onlara baş gösterdiler. Bu şekilde Memo'yu Beyden istiyelim. Artık konuşmak da gelmiyordu gönüllerinden. Yahut bu başı ve malı o yolda feda edelim. Bey sizin için kardeşi serbest bıraksın. hazırlıklı olarak. Bu savaş divanla olmaz.

kimi övsün.' beyzadeler! Kimisi ağlasm. Dürdaneler mücevher kutularından çıksmlar. Sağlamca görUünde yerleştirdi. Her an desin o perizadeler. Eünize sağlık gençler. binlerce aferin. Her bir kapmm önünde bir kurt durursa.» Tacdin kardeşinin sözlerine kulak verdi. Taneler gibi kelleleri öğüteUm. Her an nazeninlerden işiteUm. Savaşa başhyacağımız zaman. Ecel değirmerUrU öylesine döndüreUm ki. Botan'ı raksa ve halaya kaldıralım. Kalkıp bize galip gelmek isterse. Eğer Bey Bekir için taassup gösterir de. îjiUğin düşmanlığı baştan başa olur. kimi dua etsin. Dilberler köşklerden sejnretsirUer. Şehzadeler pencerelerden baksmlar. Yüzlerce övgü.MEMO ZÎN 357 Baştan gideUm Bekir'i parçahyalım. Şeker gülüşlü dilberler seyretmeye gelsinler. Gül rengi gömleklerini üzerlerinde yırtsınlar. SevgiUler darbelerimizi seyretsinler. O iki yüzlüyü kapmm önünden atalun. . Kimisi gülsün.

San renk saçan kUıcmı da çekince.xLvn TACDİN BEYE HABER GÖNDERİP MEMO'NUN BII^A. (1) Boz atı alacalmm yerine çekince.KILMASINI İSTİYOR Sabahlejin sabahm şehsuvarı. O (1) (2) (3) Sabahın şehsuvarı güneştir. Oynayarak. alacahdan Siyah attan maksat gecedir. Can ve gönülden helâlUk istediler. (3) Boz atı kendisi için yeniden eğerledi. raksederek kapıya çektiler. Dağlarm kUıçIarmı ve kemerlerini paramparça etti. Boz attan maksat gündüz. maksat da gecedir. Ateşten olan gürzünü çıkardı. zaman Tacdin ve kardeşleri taraftarlarmdan. (2) Siyah atı tavlada sakladı. . Arap soyiu atı ve çıplak rahvanı. Dünyaja heybetinden sararttı.

HaUc arasmda kalmadı jüzümüz. Gerçi Memo fazlasıyla günahkârdır. Heybetleriyle düşmanlarmı uyardılar. ellerinde gürzler. Dördümüz de omm hizmetine olmuştuk âşık. Ki biz ona birkaç söz söyüyeUm. Gerçi BejinUz ileriji görüyor. Sanki düşmanlarm mezarmı kazıyorlardı.» . Dördümüzün de başı top gibidir. Fakat âşıktır. Artık nakledip Şam'a gideriz biz. Biz dört kardeşiz dört duvar gibi. Dedi ki: Git söyle «Beyler. Memo sahipsiz olarak zindanda kalmış? Düşmanlarımız bize sevirUyorlar. Biz dört kardeş vardık ona sadık. Onun iradesi ise sopa gibidir. Ya bizim için ijisini yapsm. Yahut da bize Bekir'i yoUasm. Ama bugün gözünde ışık yoktur. Biz Memo'yu bırakmasını rica ediyoruz. İnsafa sığar mı ki bir seneden fazla. Meydanı tozla inlettiler. Derdimizi ona dökeUm. Tacdin yakmlarmdan bir yaşlıjn.MEMO ZÎN 361 Aniden kUıç ve mızraklarını çıkardUar. Tajin etti ve Bejin huzuruna gönderdi. dostlanmız üzgün. Suçsuz kimselere de zulmetme. aşk ise padişahtır. ağalar! îleriji görenler hizmetçilerini öldürmezler. Çeko'nun ve Tacdin'in ölümü farz oldu artık. Memo'nun gönlünün derdini deva etmesini diliyoruz. Onun mutluluğunun köşeleriyiz dördümüz. Sen padişahlara hükmetme.

Kıskanç adam durumdan haberdar oldu. Dedi ki: «Memo için af isabetU olur. En iyisi odur ki hiç konuşmayasm. ya da beni öldür. Sakm ha. o zaman aman ve mehil vermeyesin. (1) Durumun kendisi için kötü olacağım arUadı. Tacdin senden çekinmemektedir. Sonra fırsat geUnce yeniden yak. Beyim! Ben demedim mi baştan. Nikahladık biz onları ve Tacdin'e verdik. (1) Kıskanç adam Bekir'dir. Yoksa onlar sana hasım ve düşman olurlar. . Sen bu inadını açığa vurma. De ki: «Biz Memo ve Zin'i feda ettik.XLvra BEKİR KORKUYOR VE YENİ BİR OYUNA BAŞ VURUYOR Elçi sözlerin hepsini nakledince. Bir defa fesat ateşini söndür sen. Tacdin'i ve kardeşlerini incitme diye? Onlara Zin'i ver.

Biri kötü adamlara mahsus. Bir kısmmı kaldırahm. En İJİSİ odur ki idare edeUm. Zamanm vakıfları renk renktirler.» O dinsiz. Gizlemek. Çünkü zorla ve vurmakla çözülmezler.. Bazı işler vardır ki öfkeyle halledilmezler. Öfkeni açığa Vurma sen. aldatmacaları ve yalanları. KUıcm halkası. yanlış sözleri. YaıU gece. bazUarı da karanlıktır. gündüz. Öbürü ölüleri yerüden diriltsin. BazUan aydmlıktır. O kadar şenî şeyleri süsledi ki. Mısır kUıcmı kendisi için öyle keskinleştirdi ki. Biri düşmanlarmm camnı çıkarsm. bihnezükten gelmek ve tahammül ister. kmı ve torbası haUne getirdi. bazılarını gizUyeüm. Öğütleri.MEMO ZlN 365 Karşısma çıkamıyacağm hasmm. İlâcı nedir? Öldürücü bir zehir. Biz de geceleri ve gündüzleri. . kUıcı o kadar biledi ki. Hepsini nakışlar gibi kıhca bağladı.. Onlar için ustalık ve düşünmek ister. Öbürü de kendisi için sağlan hastalandırsm. Bazı kimseleri çikaralun. kâh açUtça diye. bir kısmmı yok edeUm diye. Bunun içindir ki hükümdarlara iki fincan gerekir. Kâh gizli geleUm. biri de iji adamlara. sabah ve akşamlardır. Allah onları bizim için örnek yapmıştır. Biri kendisi için hastalan ijileştirsin.

Sen istedin mi ki ben bahşetmedim? Tacdin ile Çeko aziz ve nazhdırlar. O. Ona de ki: Ben görUümden Memo ve Zin'i. Dedüer «Devri ve devleti dâim olsun onun». İkisini kan -koca olarak Tacdin'e verdim. Onun hatırı olmaksızm bana haramdır. . Ona de ki: Sen sebepsiz yere benden kaçıyorsun. o da ejderhadır. Bütün farzları da kaçırsam ben. Key'in Rüstem'idir. Bejin yanmdan gidince. Ben hazineyim. kahramandır. Tacdin'i elimden nasü ucuz kaçıruım? Benim saltanatım. Bekir'in kendisine söylediklerine İnandı ve elçi adama dedi ki: «Ey ihtiyar ! Yanlış düşünme sen. şevketim onunladır. Sözlerin hepsini onlara arUatmca. Bu namım. Öylesine sakladı ki kimse anlamadı. Onlar nasü isterse hep öyle olacaktır». Savaşa hazırlanmış arslairUar öyle yumuşadUar ki.MEMO ZÎN 367 O kılıcı da başucuna koydu. nişanım ve makamım. GöıUü öfkeyle yanmış olan Bey. Elçi. Bu şöhretim ve şanım hep ondandır.

: 24 . Onlarm ikisidir fesadı uyandıran. Dedi ki: «Gam yeme ey devletin çırası! Eğer ömür bana mehil verirse. (2) Yani sarı çırayı söndürüp. Bekir'i kastediyor. Sanki matem elbisesine bürünmüştü. Meşaleden maksat güneştir. (1) Onlardan meşaleji gizlejince. F.XLIX BEKİR. mangalı koyup. Onlardır inada sebep olan. (3) Beji üzgün gördüğü zaman. Eğer Bey bana izin verirse. (1) (2) (3) Mangaldan maksat yıldızlardır. Ben Memo'yu bir tedbirle öldüreceğim. Siyah elbiseji gijince. BEYE YOL GÖSTERİYOR Akşamlejin gök. Her zaman se'vinçU ve neş'eU olan Bey. O kara yüzlü mel'un kâbus. Zin'i ve Memo'joı kalbinden at. Bu dertleri ve elenU eğer istemiyorsan.

: Bazı beyler vardır ki akUlı ve azizdirler. Ona de ki: Git Memo'joı çıkar. Memo eğer bu şekilde yok olursa. Halkı ve insanları haberdar etme. Pervanedir o maksadı ateştir. Zin'e baktığı zaman. «Bu doğrudur ya da yanlıştır» demezler. sen hayat sujoısun. . Sağ kalacağma inanma. Muhakkak ki yaşıyamıyacaktır. Bir zaman kahredebilirsin sen. kendine al getir. göz bebekleri de beyaz. sen ebedî hayatsm. Gözleri karadır. Onu gördüğü an derhal. Fakat saf kalplidir ve işleri ayırdedemezler. Sözün menşe'ine gönül vermezler. Kolayca başarUacak olan işten. Onlar sadece ahmaklıklarmdan ve eksikUklerinden. «Bu ijidir ya da kötüdür» demezler. Keşmekeş ve çatışma da ortadan kalkacaktır. Memo susuzdur. İnanırlar doğruya eğri olarak. Beyim! Sen git Zin'e de ki: Memo aşk ateşiyle yanmıştır. Memo ölüdür. Onlarm kalbi kulaklarıdır. Ben biUyorum ki Memo çok perişandır. Garaz sahiplerinin onlara söyledikleri sözlere.MEMO ZÎN 371 Tacdin'i ve kardeşlerini bir zehir şerbetiyle. Ben onu sana verdim. kulakları kalplerine bağlı değildir.

Sonra onu kendilerine yakm yaparlar. akılsız ve kötü huylu kimseleri. . Şefkat ve siyaset sahibi olan Beyler. Ta ki imtihan etmeyinceye kadar. cimri ve kötü lüyetU kimseleri. Getirip kendilerine arkadaş ve kUavuz yaparlar. Kırk kerre birisini denerler. Onlar herkesi beslemezler. Çoğunluk danışmaktan uzak kalır orUar. Kötü isimli kimseler onlara vezir ve öncü olur.MEMO ZÎN 37Î Kısa görüşlü. Onlar da devlete kusur sokarlar. İkisi de boş ve birbirinden seçilmezler Sen «Elhak» demedikçe. (1) Nasıl mutlak vezir olursun? (1) Yani herşeyi kabul edip «Evet efendim» demedikçe. soylu. düşüncesizdirler. Kötü. Bedhah. Çabuk öfkelenirler. tahammülsüzdürler. Zamanm bu beyliği ve kâhyalığı. Dünyadaki bu beyUk ve vezirUk. Bu kimselere bırakırlar işleri. İkisi birbiri gibi ojmarlar. Çoğunluk akıUanyla mağrur olur onlar. Devlet adamı ve zeki olan Beyler.

Bunun içindir ki ben onu hışurUa zindana gönderdim. Ve perdeyi sırrm üzerinden kaldırdı. deli ve tutkun olmuştu. O zulmü sen ettin. Biz bir akıllıdan tedbiri öğrendik.BEY ZİN'E MEMO'YU GÖRMESİ İÇİN İZİN VERİYOR VE ZlN BAYILIYOR İşin içjüzünü bilen akıllı ihtiyar. Dedi ki: «Memo'nun kalbiıU kırdığımız yeter. . Divane kimseler zincirle tedavi olurlar diye. Harem sarayına gittiği zaman. O hapis hayatını bir sene uzattım. Ben ona boşuna eziyet ettim. Şöylece bize nakletti macera ja: Bey istişareyle ve kararla. Sersem. Zin'i çağmıp yanma oturttu. Benim ona yaptığım haksızlık ve zulümdür. Senin aşkm onun akimi kaçırmıştı. haksızhğı da o yaptı.

SerUn sevgindir onu yaralıyan. Senin. O susuzdur. Kavuşmanm aşkınızı iptal etmemesini sağlamaktı. Yine git sen. Bir akrep gibi kalbini soktu. Elbette cezasmı görecektir. kendisiyle konuş. Şimdi ise canü gönülden. Siz ikiniz kemal derecesindesirUz. Aşkmızm derecesirU öğrendim. ellerine ve ayaklarma bağladığm ziUüf . sen ise hayat pmansm. Şüphesiz Memo gerçek âşıktır. O susamıştır. sen ise Fırat pmarısm. O sersemlik ilâcmı da ona sen verdin.» Kalbi aşk dolu olan o örtiUü hatun. O ölüdür. sen ruh veren susun. Ey açUmamış kırmızı gonca giU! Kırıver kafesi.MEMO ZÎN 37> Bunun sebebi aşkm kemale ermesini sağlamaktı. O hastadır. Ve zavallıya iki cadı gibi saldırttıysan. O seni görmeden kalbi ağrımadı. Onun kalbine isabet eden oku sen 'vurdun. Senin güzelliğindir onu tutkun yapan. çıkıversin bülbiU. Onun gönlünün ve ruhunun önüne kurduğun tuzak oldu^ Sen nasıl iki ahuyu çUcardıysan. bojmuna geçirdiğin halka. Utanma perdesiyle zaptedilmişti. Zincirlerini çöz. Ona sitem edecek kimse. O sürmeji gözüne sen çektin. Senin. kendin için bırak onu. Günah olmayan özürle mazurdur. sen ebedî ruhsun. Kalbimiz onu tasdik ediyor. . O padişahm emriyle memurdur. Kavuşmaya lâyık ve makbulsünüz.

Merhamet dalgalan kajmadı. ve gönülden kan dalgası Fışkmdı Fırat ve Ceyhun misâU.. Hemen şefkat kebabmm tütsüsünden. Gözlerinde şefkat gözyaşlan topladı. Taşarak kaynadı ve perdeji jorttı Perdeyi yırttı. Aniden onunla ağlaması geldi. İki deniz arasmdaki utanma berzahı kalmadı. Bey üzerinde ağlıyordu bir biUbiU misâU. O kadar kardeşi Zin'Ie beraber ağladı ki. öhneji diledi.. Rüzgâr aradan duvan kaçırınca. Ciğerinde ikijüz yara bulunan Zin. Bey garazla Zin'e güldü. Ağzmdan ve burnundan kan f ışkırdı. O gam deryası kaynadı ve taştı.379 Kardeşi o perdeji kaldırıp atmca. âdil Husrev! Haksız yere rUye onun katiU oldun sen? . Sabaha kadar ikisi o halvette öyle kaldUar. Dediler ki: «Ey hakşinas. Utanmak perdesiyle korunuyordu. Sanki bin meşe ağacı birden sallandı. Zin kırmızı giU gibi kalbinin kanma boğulmuştu. Ölüm haUne girdi. Sanki şaraptı ve şişenin içinden dökiUdü. O şekilde ağlamanm kajmamasmı savmak istedi. Ev halkı hep yanlarmda toplandUar. Aşkm kaynamasıyla dalgalanan bir deıUz.MEMO ZÎN . Hepsi Beyin el ve eteklerine kapandUar.

Harem halkı. Zin iffet bahçesinin servi fidanıydı Sedef kutunun içindeki pâk inciydi. «Memo öldü ve canını verdi» dedi. (1) (2) Tuba cennet ağacının adıdır. (2) Hanü manlarda matem ve yas koptu. Bu şekilde yerlere sürüp kanlara bulamamahydm. Gördü ki Bey yağmur gibi gözyaşları döküyor. ben onu öldürmüş değilim. Suçsuz yere ömürden mahrum etmemeUydin. ÂrUden biri dışarıdan geüp.MEMO ZÎN 881 Zin masunduk bahçesirUn giU fidanıydı. Mateme girmişler tamamiyle. ölümünü kendisi için fırsat buldu. tJzerine gözyaşlan döktüler demek İstiyor. Kanal sularmı servinin üzerine döktüler. O baygmdır. Feryadlar göklere jükseldi. Suçsuz yere canını bedeninden ayırmamahydm. Berüm ruhum gidip Memo'nun ruhuna ka'vuştu. . Ben Zin'i nasU bile bile öldürürüm? O Harem cennetinde Tuba ağacıdır. Zin'in kulağına Memo'nun ölüm haberi girince. Sanki ölmüştü de yeniden dirildi. O. Mercana çevirmek sana yakışmazdı. Lâtif. Kalkıp dört tarafa baktı. Benim ruhum onun ruhımda kayboldu.» (1) Harem halkı Zin'in üzerine koştular. Dedi ki Beye: «Ey mutluluğumun sebebi! Benim düğünümde üzgün olma sakm. Şahım! Sen ruhuma izin verdin.» Bey dedi ki: «Yanlış hayaller kurmajan. yakm ve uzak herkes. masum ve nazik bederUni.

Ruhum ten hapishanesinde tutuklu kalmıştı. sıfatlarm deryasmda. Siz bu yolculuğu yanlış okumayın. O zerreler güneşe kavuştular. O da Memo gibi üzgün ve tutuklu kaldı. bugüne kadar gitmemişti. Bir an durdular ve dinlendUer. Kâh yok olmak sahiUne geldiler. Can tenden çıkıp gidince. Mekânları kabul etmeyenler. Onlar ebedî cihana gittiler. şerefi ve senin rızanı korumak için. Canan onu gördü ve can cana kavuştu. . Benim güçsüz ruhum jürüyüp gitti. çünkü Senin iznirU bekliyordu. Ruhum derhal vücudumdan çıktı. O damlalar. O güzelUk meşalesi ve ışığı. OıUar fani sarayları terkettiler. tehlikelerin denizinde. Ruhum! Sen göniUden rıza verdiğin zaman. Birbirine emin oldukları zaman. Benim takatsiz vücudum ağırlaştı. O. onun için kalmıştı.MEMO ZÎN 383 Senin ağzmdan ikrar çıkmadıkça. Şahım! Sen ten memleketinde sala verdiğin zaman. Hulâsa ka'vuştuktan sonra. Memo'nun ruhundan da ona bir ışık kavuştu. Namusu. Hulâsa toprağm merkezinden. O zerreler. Lâmekânlarda seyredecekler. Kâh ebedî kalmak smırma gittiler. Bizim şahitlerimiz büjiik meleklerdir.

(1) Hz. (1) Onun ruhu hak nunmdan ışık aldı. Arkasmdan da derhal «Dön» dedi. Fakat jüksek himmetii bir padişahtır o. Ben bu yolculuğu ruhumla yaptığım zaman. Gerçi sizin yanınızda adı Memo'dur onun. Musa'nın Tannyla konuştuğu vadi. F. Candan Müridi bulunduğum şeyh. Onlar zata doğru yola çıkmca. Bu zerreyi güneşe ulaştırdı. ben ise kuru bir etim. Beni bu perdeden dışarı çıkardı. Zat sayesinde ebedî zerreler oldular. Gerçi o ruhuma görünüşte «Kop» dedi. Bu haber benim için garip değildir. O padişahça jükselmenin lâyıkı oldu. Beni alıp Turi Sina'ya götürdü. candır. Asla birbirinden ajnnlmadan ve başkalaşmadan. Onun kalbidir Mukaddes vadi. : 25 . Biz bu ruhu vücudumuzdan sattık ve ajnrdık.MEMO ZÎN 385 Asla birleşmeden ve ajrrUmadan. Siz bunu benim hünerim kabıU etmejin. Allaha yaklaşmanın lâyıkı oldu. Bana gösterdi oraja ve berU de kendisiyle gördü. Ruhtur.

Gfeldim ki sizinle vedalaşajnm. Sizler de beni yolcu edesiıüz diye.MEMO ZÎN 387 Geldim ki sizlerden helâllik alayun. Yargıcm huzuruna helâllik almış olarak çıkayım. Has eeımetle mutlu olayım. Yine döneyim yanmızdan raksederek.» .

Eğlence ve sevinci biraraya getir. Şahım! Benimle ihtilâfa düşme. Gamlar benim olsun. Memo beıUm olsun. Altm tacmı jüzünün üzerine eğ. Saz mecUsini tertip eyle. Ben kendi hisseme kanaat getirdim.LI ZİN'İN BEYE VASİYETİ Zin onlara bu kerametleri gösterince. Gamlar bana teslim oldular. Otur sen tahta Husrev gibi. Gam iUkesinde zafere ulaştım ben. Sana kurban olsun günde ikijüz Zin. Bunca mertebeler ve makamlar gösterince. saltanat senin. . Senden rica ediyorum olmayasm üzgün. Ben Memo'yu kendime seçtiğim gün. Bütün gamlan da kendime seçtim. Oturup vasiyetini Beye Şu şekilde anlattı ve ikrar etti: «Ey ruhlann ve gönüllerin padişahı! Kızkardeşin sana feda ve kurban olsun. merhamet serUn.

Gerçi vücudumuz çukura gidecek. Buhur. Tenbih et. Sıti'ji Tacdin'e verdiğin gün. zübad ve ceylânlarm keselerindeki misk. Ferah verici şeyleri topla. safa sürmenin usûllerini. Güzel kokulan birbirine kat. Azad eyle cariyeleri kölelerle. Kutlama yeniden düzenlensin. SevinçU olmanm. MecUs onlarla yaldızlansm. Bu çeşitler haddinden fazla olsunlar. Meleklerin dayetli olduklan düğünde. Ama ruhlarımız bir birine kavuşacak. kocakarUan yeniden dirilt. . dükkânlara ve çarşUara. Askerlere emir ver hazırlansınlar. Bu çağrıya gelsin fakirler. Hazırla şerbetier ve yiyeceklerle. Meleklerin davetU oldukları düğünde. Serpmek için para tabaklarmı çoğalt. Gülsuyu. RuhanîUğinüz de kâmil olmuştur. Gelinler gibi süslensinler jine.MEMO ZÎN 391 Pâk gönüUeri ve deUkanlUan sarhoş et. ûd ve anber çeşitleri. Söyle Botan halkı binsinler. Çünkü ben ve Memo melekler gibijiz. GüzelUğe ve güzel kokulara meyilUyiz. Bizim haj^anhğımız zail olmuştur. Buhur çeşiüeri de çokça olacaktır. İhtiyarları. NasU şehirde törenler yaptırdıysan. Hep rakısla ve halayla sallansmlar. Şeker gülüşlüler başıma toplansmlar. Eğlencenin ve mutluluğun vasıtalarmı. Gelin ve güveyi de cennetlik olacaklardır. Bu nimet çeşitleri çokça olsunlar.

Sıti'rUn içinde oturduğu taht gibi. Parçalan altmdan olan bir sanduka Onun kapağı zemin renginden cilâlı olsun. O kadar ki birbirleriyle cirit oynasmlar. Çejizlerimi ve hazırlıklarımı lütfet. Sağdıç olsun o berüm Memo'na Se'vinç olsun o gamlarımla. Tacdin de Memo'nun cenazesiyle gelsin. Halk ağlayarak demesin ki: «Sıti'nin düğünü ne güzel bir gündü! Zin ezelden beri ne karabahtiıydı!» Benim cenazemle birlikte Sıti gelsin. Nasıl Memo Tacdin'e sağdıç olduysa. Altm nakışlı ve renkli bir tabut. Bugün bizim için iki misü. Mezarlığa gideceğimiz zaman. Gözlerin önünde itibarsız yapmıyasın. Sakm ikimizi. geUn ve güveyi. Sen Sıti'ji yolcu ettiğin gün. Rica ediyorum dikkat edesin. Tacdin'i de Memo'ya sağdıç yap. Se'vinçU ve gülümser olasm. . Onun halesi parlak ve cilâlı olsun. Ne kadar sevinç yaptırdıysan. AjTien o perinin oturduğu tahtaravan gibi. Usûlü öyle yerine getiresin ki. Sazcıları ve sazları hazırla.MEMO ZÎN 393 Bajrramlarda olduğu gibi başları ısmsm.

O vakit. Ne kadar elbise dağıtırsan. Her gün ne kadar asker çağırırsan. Ne kadar yoksul zenginleştirirsen. Ne kadar tutuklu serbest bırakırsan. . HepsirU çeyiz defterine yaz. Hakikati ve mecazı düşünme. Hepsini benim niyetime sarf et. Zalimleri ortadan kaldıran ceza. Hazinelere her ne koyarsan. Ne kadar esir azad edersen Ne kadar hükümet iğlerinde konuşursan. Düşmanları defeden hışım. Muhaliflerden dökeceğin kan. Öyle yap ki güvejirUn önünde iftihar edejim. AUah için icra edeceğin adalet. Şahım! Sana vasiyetim olsun.MEMO ZÎN 39. Her gün gaza niyetiyle.5 Ey karşılık beklemeden ijilik yapan! Ey maksadlan ve muraüan veren! Bir sene tamam geçinceye kadar. Kendin için her ne harcarsan. Ne kadar maaş dağıtırsan. Ne kadar çok ijiUk yaparsan. Mazlumları zalimlerden kurtarman. Ne kadar hazine doldunırsan. Av köpeğinin jiyeceğine varmcaya dek. Ne kadar kumaş biçersen. Ne kadar üzgün se'vindirirsen. Yük eşeğinin ulufesine varmcaya dek. Savaşta söyleyeceğin saz. Ne kadar huzura ileri gelenleri ve halkı çağırırsan. o anda utanç dujonayajnm. Ne kadar tahta otmursan. Ne kadar jiyecek dağıtırsan.

Beni de onun yanma gömsünler. Ben onun cenazesiyle geleceğim. Mezarlığa kadar onunla olacağım. Ben öldüğüm zaman izin veresin. Beni onunla perdesiz olarak gömdüresin. Eğer ölmüşse onu yerüden dirilt. Bu çok oldu. Kalbine merhamet ve jmmuşakhk gelsin.» : . ya da kalksanız siz. Sen ve Memo bir birinizden ajn:Umıyacaksmız. Benim ve Memo'nun hakkında ayıplamıyasm Yararlı Memo öldüğü zaman.» Zin vasiyetinin sonunu getirince. Bu kadar dikkatle söylüyorum ki. İnan sen. Bey dedi ki: «Git sçn Memo'jm gör. Hemen derdinden kurtulunca. Senden uzak olsun mezarımız derindir. Sana kurban olajnm amacımız uzaktır. doğru ve inanarak. Beni ondan yana derbeder etnUyesin. senin de başmı ağrıttım. Sana ve Memo'ya pişman olmuşumdur. Eğer ölseniz.MEMO ZÎN 397 Gerçi ben çok uzattun.

Onlar halvet yerine ulaşmca. Sıti ve yüz nedime.LII ZİN MEMO'NUN YANINA GİDİYOR Zin bu sözleri işitince. Kalktı. . ay ve gezegen yUdızlar gibi. O Zühre bir zerre gibi raksederek. İnci taneleri sedeflerden çıktı sanki. Güneş. Hapishanenin kapısmı açmca. Hep beraber burçlardan çıktUar sanki. dadı. mücevherlere boğularak. Zân biliyordu ki murada kavuşulmaz. baştan ayağa kadar süslenerek Bir güzelUk deryasma döndü. vefayı ve merhameti görünce. ErrrUş şeyhin has halvetine girmeksizin. Dadı. Sıti ve. Has halvetin sır mahrenü oldu. Aldılar onu merasim ve ahenkle. Bu sevgiyi. Yüz nedime.

. Dediler ki: «Gördük biz duvarın sathından. Biri altm gibi. Bedeninin gül bahçesi öylece susuz kalmış. Memo'nun üzerine acajip bir şimşek vurdu. Hunhar aşkm deryasmda boğulmuş olan Memo.MEMO ZÎN 401 Hepsi meşaleler ve fenerlerle gitmişlerdi. Göğsünün feneri öylece ışıksız kalmış. Birbirinden ışık aldıkları zaman. Onlar tutuklulara sordular. 26 . öbürü gümüş gibiydi. EUnden çıkarmış bedava olarak. öbürü ay gibiydi. Biri güneş gibi. BaktUar ki sedef misâli kıyıda. perişanmm halini. Zindanı bize gül bahçesi alanına çevirdiler.» Ey gönlünün güzü açUmamış kimse! Ruhun tecelUsini inkâr etmeyesin. Birbirine ışıklarım aksettirdikleri zaman. O güneş ve ay birbirine kavuşunca. Derhal birbirinde kayboldular. Memo'yla birUkte tutuklu olanlar. Kalbinin kanı dışarıya aktı. Pahabiçilmez bir inci tanesi gibi olan canmı. O fukura. O kadar aydm ve ışıklı oldular ki. Dadı ve Sıti biraz önde gittiler. Memo da böylece kendinden geçti. Memo'nun başmdan da bir ışık çıktı.

MEMO ZÎN 403 Sakm bunun huIûI olduğunu düşünme. fakat eksiktir. gerçekten geldi. onunla ta¬ mamen birleşmesi ve AUahm da varlıkların içine girmesi. Değerli Memo'nun sohbet arkadaşlığı. ruhunun başka bir canlıya girip tekrar dünyaya gelmesi. (2) Tenasüh: Bir canlının ölümünden sonra. Yarin adıyla kendine gelmedi. ya da giriş ve çıkış olduğunu düşünme (2) Bunun masal olduğunu sanmayasm. (1) Yahut tenasüh. Yar ve ağyarın üzerine gerilen bir perde oldu.. Arkadaşlarmı da haberdar eyledi. Yalnız başmdan bir duman çıkıyordu. Dediler ki: «Memo! Kalk Zin geldi.» Yari görmenin duru sujruna dudakları susamış Memo. Onun kalbi onların kalbini etkiledi. Aniden ölen o çıranın. O senin ruhundur. Bu gö¬ rüşü İslâmiyet kabul etmemiştir. Yine de vücudunda bir can sezm-ediler. . O mürşit onlara ijice baktı. Tutuklu Memo'nun halvet arkadaşlığı. Bunu da İslâmiyet kabul «tmemiştir. O kadar kalp damarını çektiler ki O kadar gülsuyu jüzüne serptiler ki. Bir çeşit görmektir. Başmdan kajmama dumanı tavana gidiyordu. Hayli kendisiyle konuşup seslendiler. Dadı ve Sıti Memo'nun üzerine gittiler. (1) Hulul : Bir vücudun diğer bir vücuda girmesi.. yalandan değil. Yahut zayıf ya da boş rivayet olduğunu sanmayasm SerUn gördüğün rüya işte bu mertebedir.

Makam: Hz. Durdu namaz yeride ve Makamda (3) Alnmı Hacer-Esvede sürdü. Önce sadakatla o anda Zemzem suyuyla abdest tazeledi. (3) Namaz yerinden maksat Zin'in önüdür. O duman ışıktan ışıklandı. (2) Zin Memo'ya şöyle seslendi açıkça: «Kalk. Pervane dedi ki: «Sen iji bir rehbersin» Mum dedi ki: «Sen iji sevgilisin» Pervane dedi ki: «Sen yol göstericisin» Mum şöyle dedi: «Sen hayat bahşedersin» Haleden maksat yüzünün üzerindeki peçedir galiba. Hilâlden maksat kaşları. Pervanenin kanatlan mum yağma değdi. (4) Kâbenin etrafmda bir-iki tur tavaf eyledi. (1) CemalirUn önünden perdeji kaldırmca. (1) (2) . O mumun başmdaki dumana isabet etti. O ışık göğüs kandilini doldurunca. İçine üflediğim ceset!» O güzeUn ağzmdan çıkan sözün ışığı. ib¬ rahim'in Kâbe karşısındaki yeridir. güneşten maksat da yüzüdür. Kalktı tavaf niyetiyle. İbadet için halvete girmiş Memo. ondan maksat da Zin'in önüdür. Maksat Zin'in yüzündeki bendir. O dolunay önündeki haleyi kaldırmca. Kanaüan yandığı zaman. Birbirine birkaç söz söylediler. (4) Hacer-Esved : Kâbenin duvanndaki kutsal taş. Hilâlla birUkte güneş göründü.MEMO ZlN İOTy Sommda Zin geldi ve önünde durdu.

Birbirine sonsuz sevgilerini arzederlerdi. Artık tasarrufları kalmayan o bağrı yanıklar. . Birbiriyle bu şekilde konuşurlardı.MEMO ZÎN 407 Pervane dedi ki: «Sen gönül aydmlaticısm» Mum şöyle dedi: «Sen göğsü yakarsın» Pervane dedi ki: «Sen çare bulursun» Mum şöyle dedi: «Sen gönüle teselU verirsin» Pervane dedi ki: «Sen padişahsm» Mum şöyle dedi: «Sen kıblegâhsm» Pervane dedi ki: «Sen AUahm hurisisin» Mum şöyle dedi: «Sen AUahm nurusun» Artık mükellef olmayan o susuz dudaklUar.

güneş sana bakıyor. işte hayat sujm. üzerine geldi Lokman. işte mum parladı. mahpuslar. Bu şekilde divane olma.LUI MEMO ÖLÜYOR Dadı. sen akUlısm. Zin deUrmene sebep oldu. Onlar Memo'ya dediler ki: «Ey ciğerhun! Bizler geldik ki deU olmayasm sen. Mecnun'san eğer. Ölüysen eğer. Nilüfersen eğer. zindandakiler. Vamık'san eğer. Sıti ve nedimeler. Hastaysan eğer. Konuşmalarmdan duygulandUar. Zin de geldi. Şimdi Bey senin hakkmda merhamet sahibi oldu. işte sana Azra! Bülbülsen eğer sana gül hazırdır. Bigâne ohna. üzerine îsa geldi. yanma bizzat Leylâ geldi. Tutuklular. Kokularmdan mest oldular. Pervaneysen eğer. seninle konuştu. Bey perişan olmana sebep oldu. Susuzsan eğer. .

IjiIik sahibidir. O şekilde serU mutlu edecektir. cömerttir. Hazırlamıştır elbiseleri ve yerleri. Senin ondan görUünün isteği neyse. Beyhude yere canmı satma. Nasıl istediysen öyle geldi yanma. zayi etme. Biz kajnıt ve zincirlerini çözdük ki. Ben esirlerin kölesi olmam. Ömrünü ucuz satma. Seni muradma kavuşturacaktır. Yine akUIa kendini tanı. Huzuruna çıktığm zaman derhal. . Onun gölgesi devlet kuşunun kanat gölgesidir..» Memo bu öğütieri işitince. Bu sihir ve hayal ojTmları. Canmı satan kimseji bulamazsm. Bu mecazî beyUk ve vezirUk. Her zaman sana murat olan Zin. Toplamıştır senin için dost ve ahbapları. Deülik zincirini at. Ecel kadehini içinceye kadar. ya geUr veya gelmez. Dünya farUdir. Sana yönelmiş bahtm ve devletin. O hüner sahibi şöyle dedi: «Ben hiçbir bejin huzuruna gitmem.MEMO ZÎN 411 Canmm ve gönlünün eUnde bulunduğu huri. Kalkıp bizimle Bejin huzuruna gelesin. SerUn düğününü yapmaya kararlıdır.

başı eğik ve merdût olarak. Yüzlerce şükür ki bekâr ve bakireyiz. Günah ve töhmetleri de bağışlayan odur. Okunu zülüfle ve benle göstermiştir. Bizi görünmeyen âlemde evlendirdi. Azledilmez. Bizim düğünümüzle övünüyorlar. Hayvanlar gibi zina edelim biz. Şüphe götürmeyen emriyle bizi ebedüeştirdi. Allah bizim için hurileri ve cennet çocuklarmı. Onlar göç etmemizi beküyorlar. Ve eteği kırUmış olarak. bey değildir. Beyhude yere bu farU meskende. Biz beyler bejinin huzuruna çıktik. Ebedi Adin cennetine girmeden önce. O fakirlerin de. Hâşâ ki bu f arU sarayda. Sonuçsuz ve ölüme mahkûmdur. Ve onda bize görünmüştür.MEMO ZÎN 413 Hepsi boş ve farüdir. hükümdarlarm da hükümdarıdır. Cennet bahçesinde süslemiştir. O. cennet bahçesinden daha jüksektir. Ve utanarak AUahm huzuruna gideUm. Azlediîebilen bey esirdir. Ölümü olan bey. alnunız açıktır. Biz azizlik ve naz bahçesinin turfandalanjoz. değişmez ve zevalsizdir. Beden fenerini yaldızlamıştır. Giremez oraya hiçbir huri ve cermet çocuğu. O beylerin ve padişahlarm şehinşahıdır. O padişah ki güzeUiğin ajmasmı yaratmıştır. . Fakat âşıklarm cermeti ajnrıdır. AUahı görmenin yeridir. O hikmet ve kudret sahibi bir beydir.

Uçarak gidip AUaha kavuştu.MEMO ZÎN 415 BİZ onu diliyoruz Allahtan. öyle uçuverdi ki. Derhal önünde kapı açUdı. . Gönlünün kanatlarmı çırptı. Şahin gibi yer merkezirUn zincirinden. EUerirU toprak zincirinden çekti.» Memo son dileğini dileyince. Önünde kafes açUan kuş. sanki hiç yokmuş. Çünkü ondan başka hiçbir maksadımız yoktur.

' 27 . Kadmlar. Hepsi sarhoş ve sersem oldular. Bir yerde kar^UaştUar. Sanki deprem olmuştu. Oldu velvele. ekâbir ve büyükler. Tacdin ve Bekir tesadüfen. OrUar dert üstüne dert kattUar. Hep birlikte Memo'nun üzerine koşuşuyorlardı. ten hapishanesinden aynhnca. Bize şöylece ağıtı verdi: Dedi ki: Can. Şehirde feryad ve figan koptu. Şehirde hoşgönüUü bir tek fert kahnadı. ölüm haberirUn geldiği yere koştular. kızlar. figan ve ağlama. Beyzadeler. İleri gelerUer. deUkanlUar ve samimiler. çocuklar ve gelinler.LIV MEMO'NUN YASI VE BEKİR'İN ÖLDÜRÜLÜŞÜ Haberdar olan mâtemzade. Botan halkı büjüklerden küçüklere kadar.

O güzeU şehit olduğu yerden kaldırdıkları zaman. Bekir gibi yere sermek isterdi. sen de sağ kalacaksm ha. Ta ki Memo'jTi eUmden çıkarmcaya kadar. Hiç kimse onun karşısma çıkamazdı. Bey geUp ayağma zincir bağladı. Belâlı vücudunu canmdan ajordı. Hâlâ da gözlerime görünüyorsun. O çırada bir ışık görmedi. Tacdin başmdan tacı ve tomarı. Çaresiz Beye haber götürdüler. Derhal onu yok etmek isterdi. Sonra kardeşinin üzerine yetiştiği an.an sıfatiı! Ey fitne ve fesatiarm kajmağı. Ey maksatlarm ve muratların engeU! Ey Memo ve Zin'in perdesini jmrtan! Ey yaranın üzerine dağlama çeken! Çok nedametU. Zavallı Memo'nun cesedinin üzerine fırlattı. Memo ölecek. habis ibUs! Yetmez mi artık? Kıyameti kopardm başıma sen. Her kinU görürse o ejderha. Şüphesiz ona kaatil olurdu o. . Onlar cenazeyi kaldırdıklan zaman.MEMO ZÎN 419 Tacdin dedi ki: «Ey âlemin fesadının sebebi! Ey insan şeklindeki şeji. Yine yer jüzünde dolaşacaksm ha?» Derhal Bekir'i yere serdi o. Kardeşiıün hasretinden deUrdi âdeta. Bunca münafıksın ve düşmansm. Memo hakkmda sakat konuştun.

tülbentsiz ve başörtüsüz. meyveler. vahşi hajrvanlar. Halkm basma kıyamet koptu.MEMO ZÎN 421 Onlara alâmet göründü. Şehirde ne kadar insan varsa. O kara gijrmişlerin siyah topluluğu. Üzerindeki bağı ve zinciri kopardı. OrUar ahenkle ağıt söylerken. ağıt seslerine uyarak Cenazenin yanma gitti âdeta ojmayarak. Ağaçlar. Gtönül isteğiyle Memo için karalar giymişlerdi. (1) Fes Kürt kadınlarının başlanna giydikleridir. Hatunlar. Kale kapısmı ve perdeyi kaldırdı o. perdeUler ve örtüIiUer. Peçesiz. (1) Baştan ayaklara kadar hepsi karalar giymiş. Hepsi Memo için inüyorlardı. Her biri bir makamla sızlıyorlardı. Şehirde ne kadar meşhur varsa. Gece kuşu gibi inleyip söylerlerdi. Tedbirle bağlamış oldukları dev. . Ejderha mağaradan dışan çıkmca. ihtiyar kadm ve dadı. insanlar ve karıncalar. Figanları göklere yükseUrdi. Evcil hajrvanlar. Aynen coşup taşan bir bulut gibiydi. Zinciri ve kemendi kırdı o. Tabutu başmm üstüne koydu. başlarmda fes. cansızlar ve kuşlar. Ağıt söyUyenler. Derhal koşarak naaşa atUdı. Zühre jüdızı gibi. Zin kalktı o taptaze bojoıyla. Hepsi matem elbisesi içindeydi. Saç örgülerini çözmüşler.

Birlikte kanlı gözyaşlan dökülürdü ki. Sanki ilk bahar mevsirrUnde. kıyamete kadar. peştemal ve peçeji Botan halkı o zaman âdet edindUer. Bu matemi ve bu karalar gijinmeji. . Bu çarşaf.MEMO ZÎN 423 Gülrengi yanaklardan o kadar. Gül bahçelerine yağmur yağardı. Oldu eski bir gelenek.

Şöyle dedi Beye ve Tacdin'e: «Ey izz ve temkinU şah ve vezir! Rica ediyorum inadetnUyesiniz. İki direk üzerinde getirilen bir ölü gördüler. Tacdin onu dünya jüzünden yok etti. O zaman buğzu da rakîblere verdi. Çiinkü insanlar ve cinlerin AUahı. Âlemi onun yok olmasıyla se'vindirdi. Bu fesat kaynağı hakkmda. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı. Ravî bana şöyle rivayet etti: Zin bu hikâyeyi işitince. sahipsiz ve gam ortaksız. Murdar gibi attUar onu yere. Sordular: Acaba bu hangi zavallıdır? Dediler ki: Cezalı Bekir'dir. Sevgiji sevgililere verdiği gün. .LV ZİN BEKİR'İN LJESHİNDE KONUŞUYOR OıUar mezarlığa gittikleri zaman. Ağıtsız.

Bekir'i mahrum etmeyin. Biz o köpekle korunmuşuzdur. O. Tarikatımıza dahil oldu. Biz hazineyiz. Biz kırmızı giUiiz. Hâşâ ki sevgiyle yanmışlardan başka. Sonunda da bize vefa gösterdi o. Bizler birbirlerimizin lâzım ve melzûmlanjnz. Biz yüksek yere varacağımız zaman. Gerçi o kendisi için kötülük yaptı. Hazineler de jüarUarla beslenir. gerçeğe kavuşmamıza vesile oldu. O da eşikte köpeğimiz olacaktır. Bu kadar kin kabul etmez olsun? Hâşâ ki aşkla pişmişlerden başka.» İnsaf sahipleri için insaf. Aşkunız da bozulur ve zail olurdu. O da bizim yolumuzda şehittir. Ama bizim hakkımızda çok isabetU davrandı. Baştan gerçi bize cefa gösterdi o. Hiç mümkün müdür ki su ve biUûr. AsImda bize muvafakat etti.MEMO ZÎN 427 Bizleri yokluktan varettiği zaman. o bizim için jüandır. Sakm Memo'nun bulunduğu şehitükten. Gerçi görünüşte muhalefet etti. înanm ki o mutludur. Ajma bu kadar berrak olur ancak. . Sakm bizim bulunduğumuz mezarliktsın. Eğer o olmasaydı aramızda engel. o bizim için dikendir. buna dikkat edin. GiiUer dikenlerin gagasıyla korunm".

Bunun içindir ki ceımet nimetina lâjoktırlar.MEMO ZÎN -429 Bu kadar cefa gösteren bir kimseye. Bu topluluğun hujru merhamettir. . Bir kimse bu kadar vefa göstersin.

LVI ZtN DE ÖLÜYOR Hulâsa ceUâd aşkm şehidi. Yani budur kıyametin serveri diye. O jrUanı da ajrak ucuna gömdüler. Bütün alnı açıkların önderi diye. Padişahm beratı gibi. Topraktaki mezara gömdiUer. tanesini hazineye koydular. O inci. Pâk nurla süsledUer. Sonra Zin geldi o çam fidanı bojmyla. . Başucuna bir nişan koydıdar. Günahsızlik suçunım kurbanı olan Memo'jru. adaletsizUğin kurbam. mezarm üzerine gölge bırakarak. Zulmün maktulü. Bir selvi oldu. Aşk fedaileri topluluğunun öncüsü.

hepsi lezzetU ve tatlı. (1) Narlar. Yine buluttan derya döküldü. Feryadlan mavi çarka yükseUrdi. Sanırdm ki aynen nisan aymda. Her damlası on inci olurdu. elmalar ve yüksek fidan. ^AUaha sığmırı»r Onunla sesle. Dervişler. Her an gönül derdinden «Ah» ettikçe. Askerler. Hepsinin rengi güzel. ayvalar. reaya ve fakirler. Şüphesiz bunlar senden başkasma hararAdır. Bu güzellik. Sesleri her dokuz feleğin üstüne çıkardı. jiğitler ve beyler. Senin yetiştirdiğin bahçe saiUpsizdir. Zin'in takati ve gücü kalmajrmca. İniltileri kesildi ve güçten düştü. Dilberler. Siyah bademler ve elâ gözler. nazeninler. sen de bahçıvansın. Gözyaşlan devamlı dökülüyordu. Memo'ya şöyle seslenerek konuştu: «Ey vücudumun ve canımm mülkünün sahibi! Ben bahçeyim. Oturdu zavallı Memo'nun başucuna. O matemzedeler de. Onunla feryad ederdi herkes. (1) Siyah bademlerden maksat kaşlardır galiba. güzeller. ahenkle söylerlerdi. F. periler ve gamlan götüren güzeUer.MEMO ZÎN 433 Perdesiz olarak ney gibi iıUiyordu. : 28 . şakaklar ve giU bahçesi gibi yanaklar. Senin yüzün olmaksızm onlar neye yarar? Bu benler. Huriler. Yağmur mezara yağdıkça. bu cemal ve yüz bahçesi.

Belki bu yakmma sence makbul olmayacak. SeıUn gözleriıUn vakfıydı ne mutiu! HepsirU tamamen talan edejim ben. Ihtilâttan pâk olayım. Senin gibi baygm olacağım zaman yakmdır. Bu parlak sünbül ve lâleler. BiUyorum ki cevap veremiyeceğim. . ziUüfler ve berUer. ZiUiiflerimin hepsiıU tel tel çekeyim. Senin bakışmm adağıydı hep. Korkarım ki beni sorumlu tutacaksm. Bana sitem edersen eğer. GüUer gibi elbisemi jnrtajrun.MEMO ZÎN 435 BedeıUmin ağacmı silkejim ben. En İJİSİ hepsiıU talan edeyim. temizleneyim. Vücud ve canunm varhğmm terkibi. GüzeUiğimden bir kU dahi eksik olsa. Yani şakaklar. Bütün bu meyveleri dökeyim ben. salUpsiz değillerdir. Fakat kendi kendime düşünüyorum ki. Belki bana bir öfke gösterirsin. Halka halka olan menekşe ve reyhanlar. yapraklar ve mejrveler. bahar. SeıUnle kucaklaşacağım zamandır işte. Belki sen berU değişik görürsün. Ki hiçbir kimse onlardan birşey yemesin. Senin mülklerindir. goncalar ve bütün çiçekler. Toprağı ve külleri başıma serpeyim. Hakkımdır ki yer yer ağrıyayım. Bu bahçe. En iyisi pUı-pırtıjn tophyayım. Nurlar.

Hazır olanlarm canından yükselen figanlar. Hak emanetini teshm edeyim. Eziyet etmeden hiç zülüf ve benlere. O kadar feryadla üzerinde ağladUar ki.. . Elini tamamen candan çekti. Yeniden o mezarm kapağım açtUar tekrar. Gönülleri yaralı olan o matemzedeler. Sanki bir mumdu da söndürüldü. Gözyaşı yağmuru üzerine yağıyordu. Çaresiz bedeni canından ayrUdı. Üzerine o kadar inci gibi gözyaşı yağdırdUar. Devamh olarak jüce arşa jükseUrdi.MEMO ZÎN 437 En İJİSİ odur ki bu güzeUiğimle. Bildikleri gibi gömmeye hazırladUar. Bu süsümle ve güzelUğimle sana kavuşajmm. Ruhunu Allaim huzuruna gönderdi. Dünyayla ilgilerini kopardı. Görenlerin yükselen feryadlan. Yeniden feryad etmeye başladUar.» Zin bu şeküde gerçekleri dile getirdikten sonra. Vücudunu o mezara dayadı. Memo'nun mezarmı kucakladı. Ta ki Zin'i gelenek ve merasimle. Yani o mücevherin içinde bulunduğu sedefin. Melek bakışlı Mem'onun bulımduğu mezarm. Üç gün üç gece toprak yaygısmdan.

Gterçeğin bu sırrmı herkes işitince. BirUkte güzelce öldüler. Vasıtasız olarak birbirirUn yanma koydular. . FasUasız olarak onları birbirine dayadUar. Hepsi aşka inandUar. Hayatı ve se'vinci onun yoluna feda eden kimse. Yüzlerce takdir ve aferin oıUara. Bakir ve ahu açık olarak gitti orUar. Bey dedi ki: «Memo! Al sana yar!» Memo'nun cesedinden üç defa ses geldi. Susuz dudaklı ve birbirinden mejrve yemiyerek gittiler.MEMO ZÎN 43» O iki mücevheri bir kutuda. Aşkla güzelce yaşadUar vallahi. Toprakla ve çer-çöple bulaşmadUar. Dünyanm meyU hiç yoktu orUarda. Hasretzede olarak AUahm huzuruna gittiler. Her ne isterse ona kavuşacaktır. Nezih ve gerçek âşık olarak gitti orUar. O ses «Merhaba» diye jükseldi. O güneşi ve ajn bir burçta. Elbette muradmı alacaktır. Zin gibi genç olarak. ne mutlu. Ya da Memo gibi başmı aşka feda eden. Buydu nezih aşkm eseri. Hayatmı aşkla değiştiren kimse. Hulâsa Memo'nun sandukasmı yeniden açtUar.

Onun fUUeri baştan başa aykındır. belâdır. Allahun! Mahrum bırakma Ahmed'i. AUahım! Memo ve o aşkı için. . Fakat arayıp durduğu da. AUahun! Zin'deki hasret için. AUahım! Kırmızı gül içindeki nem için. haldir. O nasıl peygamberUk hakkmda bUgi sahibiyse. AUahım! Leylâ'nın gül renkU jüzü için. Yani Muhammed'in dostluğundan. AUahım! Ruhu kapan yarin hicranmm derdi için. Dostluktan maksadı da onun. AUahım! Gam yiyenlerin yakarışları için. dostiuktur. AUahım! Kudret ve büjüklüğiin sevgisi için. AUahun! Sevgiülerin tatlılığı için. Hânî'yi aşktan nasipsiz kUma. Canmı aldığm zaman. AUahım! GüzeUiğin şirinUği için.MEMO ZÎN 441 AUahım! Gerçek aşkm âşıka verdiği yorguıUuk için. AUahım! Aşıkm gerçeğinin kemaU için. Onun her zaman söylejip durduğu. AUahım! GöniU dileğine ka'vuşmanm zevki için. Onun sözleri baştan başa güzaftır. AUahım! Rakiplerin düşmanlığı için. AUahım ! Bülbülün gözyaşlan için. AUahım! Mecnun'un kanlı gözyaşları için. AUahım! NazeıUnlerin nazı için.

Onu da. . canım veren Memo gibi. Bekir gibi. îjilere bağışla. AsImda ise size karşı yaptıkları habistir.MEMO ZlN 44? Onun sözleri görünüşte sizce selistir.

Boylarmı birbiriyle birUkte yükselttiler. Ve yetişti iki tane serkeş fidan. O ağaç rahat durmaktan uzaktı.Lvn HER OT KENDİ KÖKÜ ÜZERİNDE YEŞERİR Onlann dari dünyadan ahret sarayına Yürüjüp gitmelerinin sebebi şudur ki. (1) Bekir'i kastediyor. Aşk ziraatmdan yeşerdi. Biri Jüksek selvi. Havaya kalktı ikisi de sarhoş. O hayırdan uzak olanm mezarmdan da (1) Ardıç kıyafetinde bir ağaç yeşerdi. . Sahibi gibi o da dikenüydi. diğeri çam. YeşU uçlu. lâtif ve göIgeUydi. Her biri kendi yaratUışma göre yaratUdı. Onlar yaratılış huylarını terk etmediler. Sonra Memo ve Zin'in mezarı üstünde. Kolları birbirinin bojmuna dolandı.

O . İki yarin kavuşmalarma engel oldu. Rahat durup geçinmek bilmiyordu o. Ona yüz kerre bal suyu da versen. Her zaman ona gülsuyu da serpsen. O sana karpuz olur mu hiç? O meyve vereceği zaman. Bir o kadar daha böyle hizmet etsen.MEMO ZÎN 447 Kalktı kendini iki ağaca yetiştirdi. Rakîbler gibi onlara sarUdı. Hasımhğmı aşikâr kUdı o. Yine kendini o sevgiUlere yetiştirdi. boğumlanna şeker de doldursan. Acıdan başka bir meyve verecek. O soy kendilerinden temizlenir mi hiç? Kırk yU Ebucehil Karpuzunu eksen. Soyca kötü huylu olan yaratıklar. Her gün damarlarmı yarsan. Güneş ışığıyla da onu beslesen. sanmıyasm ki. Hulâsa: O ağacm köklerine ve daUarma. Yaramazlar gibi dolandı o.

Orada ikibin huri ve cennet çocuğu gördüm. Ondan kerameüer göründüğü zaman. Sırlar ona aşikâr olurdu. AUahm arşmda avlanırdı. F. Onun gönlü Levhi Mahfuzun sırrından Her an haberdar olup haz alırdı. Kendisi düşünceye daldığı zaman Ruhu 'Vücuduna gaUp geUrdi. Ermiş kimseler de haberdar olurlardı. : 29 . Toprak âleminden kaybolduğu zaman. Bana şöyle anlattı hikâyenin sonunu: Dedi ki: Âşık ve sevgi sahibi bir yaşlı vardı. Sözleri fecir gibi doğruydu. Gönül âleırUne gaUp geldiği zaman. Uhamla mı.Lvm HİKÂYENİN SONU Günlerin devranmdan haberdar olan adam. Gerçeği şöylece açıkladı: Dedi ki : «Ceımet bahçesine gittim. O ihtiyar rüyada mı.

Bir katı benimdir. Ben onlara o kadar siyaset verdim ki. Onun içindir ki burada eşikte oturuyorum. Gerçi nöbetçi biçimindejim. Fakat bu mülke hisse sahibijim. Dağlamalar ve dertierle onlara bojrun eğdirdim. Fakat dünyada bunu öğrenmişsin. GöniU rahathğmı dünyada onlardan aldım. O köşk tamamen değerli ineUerden yapUmıştı. Ben burada eınrUyet için eUmde değnek duruyorum. Bekir'e benzeyen taçlı ve sUâhlı bir adam. Dertler ve acUarla mübtelâ kUdım. Ben onları dünyadan geri çektim. Ben gerçi sözle onlarm rakibiydim. Dedim ki ona: «Ey mertebeler sahibi! Acaba sen sahip misin. Fakat gözle onlarm dostuydum. . yedi katı da onlarm. Bir hazeran değnek vardı eUnde. Gerçi AUahm lûtfu geniştir. Bu köşk ki gördüğün gibi sekiz katlıdır. Ben Memo ve Zin'in ortağıjnm. Fakat kim olduğunu bilnUyordum ben. Fakat Allah bu makamı ne için sana verdi?» Dedi ki: «Şeyh! Sen henüz arif olmamışsm. Baştacı oldular sonunda. Ama bu mekânda onlarm ortağıyım. Kapmm önünde karar kdıp durmuştu.» Ben ona dedim ki: «Ey sonu iji olan! Bana durumu açıklayarak anlat. yoksa kapıcı mı?» Dedi ki: «Şeyh! Sen Mm olduğumu bihniyor musım? Ben kapıcı olan o Bekir'im.MEMO ZÎN 451 Hepsi bir köşkte çalışıyorlardı.

Bu iki kuma birbirine çok karşıdırlar. Ben onlara okumayı bıraktırdım Onları yerlerden göklere yükselttim. Öbüründe hiçbir tat bulamazsm. Biri de vefa kisvesine girmiş hışımdır. . Tâ ki başunı da o yolda feda ettim: Bu iki cihan birbirüUn kumaşıdır. Alem benim kötülüğümün elinden Usanmıştı. Biri cefa kıhğma girmiş adalettir. Gerçi görünüşte kötiUük yaptı o. müfsitliğim herkesi usandırmıştı. Allah onun hakkmda ne yaptı?» Dedi ki: «AUah onu affetti. Fakat hikmeüerin işaretlerine perde çeken yaraticı. Bu taksim hazinesirU sırsız bırakmadı. Tacdin ki seni cinayetsiz olarak öldürdü. Yaratıcı onun kötülüğünü ve günahlarını. Dedi ki: «Ey sonu hayırlı olan günahkâr.MEMO ZÎN 453 Şunun için onlarm zararma konuştum. Onlar da bana bağdan bir çubuk verdiler. Ben onlara bütün bir cennet verdim. O berU âlemin düzeni için öldürdü. Bazı işler vardır ki görünüşte kötüdür. Sen birirU boşamadıkça. cehenneme gitmedi. AsImda o kötülük rahatlık oldu. Bağışladı ve ona cenneti yazdı.» Şeyh onun sözünü dinliyekaldı. Bazı fUUer vardır ki görünüşte doğrudur. Âlemdeki kamunun rahatı için öldürdü. Cennete gitti o da.

OrUarm dostu olsan. taş yürekü olanlar. Düşmanları olsan seni yaralarlar. KinU mahremdir. Ya da ijice iji adamlarm düşmanı ol. Çok günah işlemekle mahrum kalmadık. serU kirletirler. Onlarm himmetiyle günahları örtiüür. Yüzlerce şükür ki Tacdin ve kötü olan ben Sadece Memo ve Zin'Ie ilgiü olduğumuzdan. Sakm kötü adamlarm dostu olma. Köpeklerin ne dostu ol. Onlar candan vefa gösterecekler. İlâhî rahmete mazhar olduk. Onlar ijiUkten başka birşey bilmezler.» Ey dost! candan iyi adanUann dostu ol.MEMO ZÎN 455 Sıradan insanlara bunu dağıtmadı. Ya da ceberrut Tacdin gibi. Sen onlara ne kadar cefa göstersen. Onlar ijidirler ve ijiüği biUrler. kimi de mahrum. savaşçı. O sırrı bize bildirmedi o. . ne de düşmanı. Bu mertebe doğrularm yoludur. Âşıklarm ijiUğinden affediUrler. Bu himmet âşıklara mahsustur. Mahsus onu dostlara ve tanıdıklara verdi. Öldürücü. Bekir gibi suçlu olan insanlar. Onlara uymak uygun ve yerinde olur. Fiillerinin hepsi haksızlık olanlar. Onlann takviyesi destek olur.

. Dostiar mı değer kazanmıyacaklar? Rakîblerin ilgileri böyle olımca. Gerçekten yalnız onu hak bilir. îz'an et zarif bir nüktedir. Hoca! Meseleji iz'arUa incele. Ondan başka kimseji hak bUmez.MEMO ZÎN 457 Bu işaret ince bir gerçektir. Mühendis ! Alanı iyice tahmin et. Düşmanlar aşktan pay aldıktan sonra. Dostiarm üstünlüğü ne kadardır acep? Özelükle dost seviUrse. Ve hakkı anyan bir taUb olursa.

O kadar içti kî o uyanık olmayan. Onun söyledikleriıUn hepsi aşktır. O mesttir. şarap içer ve sarhoştur. ne de haram. (1) Terkibedip şakayla ve oynayarak Bazı Botan efsaneleriıU. Bunun içindir ki şarap satıcısıdır ve müşevv^tir. o ney'in sesidir. örf ile mazurdur. bazı bühtaıUar. Eğer dinUyorsanız. Bazı bahaneler. . O (1) Derice Farsçamn. O tuzlu şarap ona tatil gelince. Tazice de Arapçamn bir lehçesidir. Divanedir o. Perdesizdir. Sözlerinden haberi kalmadı onun. Mahmurdur. Arapça. Kürtçe. fakat makamsız değildir. keyif ile memurdur. ney ne helâldir.LK GERÇEK AŞK Ey misalleri ve aldatmacalan dinUyen! Ey kıyas ve te'-viün müctehidi! Hânî aşk şarabıyla delirince. Derice ve Tazice.

Ey en yakm yolun yolcusu! Güzel bir cevherdir. bir kısmı da siyah. Fakat onun bu sözlerden maksadı. Bunca dolaşıp durmaktan maksadı. Bu cevherdir ki onları parlatır. Aşk kemalini ispat etmektir. Her misâl de. eğer biUrsen öğüttür. Kalp olan. bir kısun da altm ve gümüş. Bir kısmı parlak. Aşk cemaUni izhar etmektir. Her kıssa hisseden pay alır. Her kim ki birşey irade ederse. kimya dnsindendir. Katır boncuklarını. Bir kısmı haramdır. eşi olmayan bir yansuna ajmasıdır. Bu cüâdır ki onlan cilalar. boncuk ve incileri. Bakır ve cilâsız olan tabiatiar. Gerçek aşktan gafil ohna. O. Aşk. Bunlarm bir kısmı hikâyedir.MEMO ZÎN 461 Botîce. Süsledi çocuklar gibi. bir kısmı da nüsâl. ya da kalay olan kalbler. ya da onu iradeye sevkeder. O. . Aşk ya onun muradıdır. Mehmedîce ve SUîvîce. Aşktan esersiz olan hiç kimse yoktur. zevâü olmayan bir sır hazinesidir. (1) Bunlar Kürtçenin şiveleridir. Tannyı gösteren aynadır. onun değeri ağırdır. Güneş gibi ışık sahibidir. Çarşı ve pazarlara getirdi. (1) Bazı hakîkler. Onun kadrini bil. Meğer ki zevkten habersiz ola. bir kısmı da helâl.

ahmak ve akUsızdırlar. Kimisi dünya yaşayışıyla onu harcar. Mürşitsiz. Mahrum kalır görmek zevkinden. öncüsüz ve kUavuzsuzdurlar. Fakat sıradan insanlarm çoğunluğu bilgisizdir. Pâralairmı güzelliğe verirler boşuna. İradesini sarf edecektir. Olgun değil. Kimisi de onmUa ahret sarajrmı satmalır. tanımazlar. Bu iki toplulup da zararlı çıkar. Kendi nefislerirU bilmez. kara cahil ve sefildirler. Çaresiz aşkı satarlar onlar. Onlar cahil.MEMO ZÎN 4fl3 Herkes kendi himmeti ölçüsünde. Ya da zahit. . sofu ve din bilgiıUeridirler.

Bu bölümde insan hayatı tasvir ediliyor. top¬ rak ve havadır. Eskiden yalnız bunlar bilinirdi. yoksa rüya mıdır? Onun asılsız olduğunu yorumlama. kuruluk ve soğuktur. unsurlar ve onlardan doğan tabiatlar. ne yazık ki ölümlüdür bu. Bu âlem hayal imdir. Onun hayal olduğunu tasvir etnie. Bunlardan doğan tabiatlar da ısı. Hep birlikte çabucak birbirierinden ajrrUırlar. Hep birlikte güzel bir şekilde ortaklık yaparlar. Felekler. nem (Yaşbk). HAYAL MİDİR? (1) Sakî! Gel söyle bana ne renktir bu.LX BU RÜYA MIDIR. Güzel yaratUışhdır. : 30 (1) (2) . YaıU var olmayan bir varlıktır bu. (2) Bu tabiatlardan meydana geleıUer ve felekler. F. Bşlangıcı gerçi hayat rengindedir. Unsurlardan maksat varlıkların kökü olan ateş. su. sonra başka un¬ surlar da keşfedilmiştir. Ama hayatmm sonu da ölümdür.

Yine pisUk mertebesine razıdırlar. GenelUkle ne ölüdür. orada cehalinden bahsedilir. O kadar macera çektiği halde. Yerüden tekrar yoğururlar onu. Ateşe müstahak olan o kalp kalıbı. Yani İJİ gidişU nefisler. Bir kısmı gizüdir. Su kurursa eğer.MEMO ZÎN 467 Ölümsüzlük cevherinin ipuçlarıdır. devamlı dönerler. Çürümedikçe helâk olmaz. Onları çiftçi özel olarak kaldırır. Ateş sönerse. ne diri. bir kısmı hafif. «Ölmez ve dirilmez» sözü gereğince. O daneji özel olarak ekerse. Dördü de bizim için yol göstericidir. Değirmen gibidir felekler. Çarklıdırlar. Yok olma hastalığmm sermayeleridir. Bir kısmı ağırdır. O daneler sırayla ve peş peşe. O değirmenin daneleri insanlardır. Devamlı dökülürler çuvalm ağzmdan. Olgunlaşmaz ve iyice pâk olmaz. Bölünür ve öğütiUür. Yer altmda saklı olan. toprak toz olur. (1) «ölmez ve dirihnez>> sözü bir âyetin parçasıdır. bir kısmı lâtif. jrumuşak un gibidirler. Gerçi bizim soylarımız ve köklerimizdir. hennemdekilerin . (1) Yalnız değerU ve pâk tıynetU olanlar. hava yok olur. Dökülen her dane parçalanır.

Mide tandın onu pişirir. Yumuşak olan kısımlarmı jükseltir. İşe yaramıyan kısımlarmı döker. Bu işçiler onu o kadar döverler ki. Ta ki un gibi uf almcaya kadar. Kâh çekici kuvvet içerisini çeker. Katı kısunlarmı da aşağı indirir. O kadar onu döverler ve öğütürler ki. Kâh tutucu kuvvet onu ezer ve acıtır. (1) Çak çak: Danelerin depodan değirmen taşımı} sağlayan tahta parçası. O kadar onu ten şehrinde dolaştmrlar ki. Ağzm değirmeni ve diUn çakçak'ı (1) Ağzm sujoı ve dişlerin taşı. Ciğerin çömleği ve kalbin şişesi. Birbirinden ajnran mümej^jiz boyacı. Karışık şarabı damlatırlar.. deliğine düşmesini . Birbirinden ayırıp dağıtırlar. Yönler ve köşeler onımla mâmur olurlar. Hulâsa: Hayat şarabmm teri.. Onu 'vücuda ve organlara tevzi eder. Devamlı ısmm aşçısı. Bu haUerin zuhurundan sonra henüz.. Onu döverler erzak için. Kuvvetlerin tasarrufuna gelir sıra. Hulâsa: O cefalardan sonra.. Sonra en joımuşağmı ayırırlar. Bazan itici ku'vvet geUp onu jrutar. Bazan hazmedici kuvvet onu hazmeder. Karmlar âlenUne kaahU olur.MEMO ZÎN 469» Olgunlaşıp salkım olduğu zaman. Nebat şerbeti gibi damlatUmca.

Kâh terkib için dizilir. O bitki serkeş bir fidan olunca. Ucu yeşilIerUr yaprak ve mejrvelerle. O dane mejrvesiz bir ağaç olur. . GizUUk tarlasından O taze bitki çıktiğı zaman. O can nedir? nebatm özüdür. Eğer padişahm ikramma lâjoksa. Can ışığmm yansıma aynası olur. Onu yadigâr olsun diye alırlar. Güzel mejrveyle sarhoş olunca. Sularlar doğduktan sonra da. Karmda kaldığı sürece. Eğer fejizden ona yağmur serpilirse. Eğer AUahm huzuruna hak kazanmışsa. işte o özdür. GüzelUk ışığmm mazhan olur. Sersemdir ve gıdası kandır. Yağmur feyizden imdada yetişmezse. Tertib ve nizamla tasvir olur. Mercanlar gibi dizildiği zaman.MEMO ZÎN 471 Kâh su deryasına dalar gider. O mejrve kemale erince. Hayatm menşei. Vasıtasız olarak onu jrukan götürürler. Kâh kan rengiyle renklenir. O bitkiji zaman zaman kanla.

Eğer öylece havanm önünde kaldıysa. Yiyeceklerin bakımmı görmesi gerekir. TecelUleri katlajonca. Onu mertebe mertebe oraya d^^ğru götürürler. Kâh din güneşiyle pişmeli. (1) Onun bakun görmesi gerekir. (1) Mâ'seri üzümün sıkıhp şırasının çıkanldığı yerdir. Hulâsa: GüzelUk hararetinden.MEMO ZÎN 47S Gidince hemen sevgih olur. Büjük fıçmm içinde kaynajap kabarmadıkça. Ta ki şarap için pirin eUyle. Zillet toprağına kavuşmadıkça. O şerbet eğer tathysa çiğdir. Onu gerçek mâsere götürmezler. O cefa ma'serine gidecektir. Eğer acı ya da ekşiyse olgunlaşmamıştır. . O yolun yolcusu olamaz. Büjük fıçmm içinden çıkmca. O meyve kemal şerbetini çer. Kısacası: Büjükliiğün şevketinden. Fidanın üstünden dökülünce. Kâh AUahtan sakmmanm mehtabıyla yanmalı. Büyüklük tepesinden düşmedikçe. Pişip olgunluğa kavuşunca. O güzel lokma şerbet olm. Bu şekilde elden ele o yolda. Onun orada adı meczup olur. Bu ağaçlar çok dalh olurlar. Orada kaynayıp kabarmca. Yani sıfatlarm çokluğundan. Fakat çok az bulunurlar.

O tozdan indirirler onu O buhardan yükseltirler onu Yükseltildikten sonra süzülünce. Henüz ağzı mühürlü nefis şarap olmamıştır. Kırmızı ya da al olduğu sürece. O zaman tecrid makamına gidecektir. O pota gerçi dardır ama. Sürahinin ve kadehin rengindendîr. Ölümsüzlük onun için kavuşmaktır. Cevher. Mutlak olarak yok olmadUîça.MEMO ZÎN 475 Cevher tamamiyle yok olunca. Henüz belli makama gitmemiştir. O tecellilerin harareti. O Hakla ölümsüzlüğü göremez. Sevinç vefasmm maşrapası olmadan. Yok olmak onun için ölümsüzlüktür. Gönlü açan sahra gibi geniştir. O ilâhî şarabhaneye gidemez. Kendi kendine bir varlık tanıdığı müddetçe. AyrUmak ve tek basma kalmak suretiyle de dep. Araz gibi etkili olunca. O yakıcUar ve o takviye ediciler. arazdan tecridedilince. Fakat bu ka-vuşmak birleşip katUmak suretiyle değil. Allahtan ona bir görünüş yoktur. . Yeniden potaya bırakırlar onu.

MEMO ZÎN

477

Bu şekilde muradma kavuşur. Ancak o zaman kavuşan mürit olabiUr. Bir defada perdeleri ve ağlan çeksen? AUahım! Ne olur biz körlerin önünden. Biz âcizlere görmeyi nasib etsen. Perdesiz, örtüsüz ve engelsiz olarak? Görerek inanma deryası dalgalansa da. Bizler de bir zaman sejrretsek? Bu sanUar, şüpheler, bilgiler ve takUtler, Ajmen tevhit ile değişseler? Nedenler, araçlar hiç kalmasalar. Bir defa nedensiz olarak seni görsek? Bizim, varlığı zorunlu olan Allaha inancımız vardır, Varhğımızm zorunlu olmayışı arada perde olmuştur. AUahım! Yine bizi kendimizden kurtar. Kendin için bizi kendimizi tanır hale getir. Bu yürüjüş, bu yolculuk ve merhaleleri aşmak. Candan yönelen müride mahsustur. Bizim için nerde mümkün olur. Eğer yaratıcı ezelden takdir etmemişse? Çünkü kötülük ve bu yola yönelmek, îji işlerle ve yaramazlıkla olmaz. Âbidler bir riya ile helâk olurlar. Günahkârlar bir dua ile pâk olurlar. Âlem ki bir hayalî gölge gibidir, Yaratıcmm kendisi yol gösterir ve sapıtır. Odur hayal manzarasma getiren. Odur sapıklık perdesine bürüyen.

MEMO ZÎN

479

Fakat bize iradei cüziye vermiştir. Pis ve hilekâr nefsimiz, Onu da elimizden kaçırmıştır, Biz kalmışız, AUahm lûtfunun imdadı kalmış. Yalnız en iyisi biz sıradan insaıUar için. Sadece şu yeter biz günahkârlar için: Baştan AUahı hakkıyla tanıyalım. Ne kadar kusurlu, kemkişi ve noksanlı da olsak, Sonra gönülden ondan korkahm, DirUmizi büginlerden soralım. Onlar nasU derlerse öyle yapalım, Tâ ki dünya jüzünden yok oluncaya dek, Sırtımızı AUahm lûtfuna dajnyalım, Belki bizi ateşten affeder.

LXI

SONSÖZ VE KALEMLE KONUŞMA

Ey asImda yaya olan aüı!
Ey beyaz sajrf alarm âşıkı! Ey değersiz ve başı eğik şair! Ey büjücü ve gülünç sihirbaz! Ey sapıklık vadisinde başıboş gezen. Ey büjüklük iddiasmm aldatUmişı! Ey ucu yontulmuş pis renkU kalem! Güzel kumaş gibi güzel renkli kâğıdı. Şakak ve benler adma karaladığın yeter, «B» ve «D»lerle kötü adlı yaptığm yeter. (1) Yazı «Gubar» ve ufak olduğu sürece, (2) Yazı güzelUkten uzak değildir.

(1) (2)

«B>^>.

ve «D>^ «Bed» demektir, yani pis. Gubar Arap yazısının bir çeşididir.
31

MEMO ZÎN

483

Fakat Öğretim yazısı gibi çoğalmca. Ya da «Sülüs» ve «Nesih» gibi iri olunca, (1) O güzelUk saj^asmı ortadan kaldırır. Berrak olmaz, aydm olmaz ve kemale ermez. Sade dilberin şakaklarmm. Kolye gibi olmaması gerekir. (2) Yüz mehtabı üzerinde şakaklar güzeldir. Yüz üzerinde yular gibi ohnamak şartiyle. Ey kalem, sen de hayU uzattm. Bu kâğıdı çok karaladın, yeter artık. Sözler inci gibi de olsa. Çok olunca değersiz kalır. Mücevherlerin değerli olduğunu görmüyor musun? Çünkü azdırlar ve nadirdirler. Şaşırtmaca, yanlış, hata ve unutkanlıkları, ÎJİ karşUanmıyan günahlarm tamamını. Hiç düşünmeden yazdm sen, Bu yaptıklarına kim tahammül eder? Bunları senden tasvibeden kimse yoktur. Sana bunun için aferin diyen kimse yoktur. Ey arsız, kötü ve edepsiz! Küstah, kötü işü ve de haksız! Senin ucunu ne kadar yonttumsa ben, O kadar yanlış yazılar yazdm sen. Ne kadar ucunu tıraş ettimse ben, O kadar günah kazanmaya çalıştm sen. Haddini aştın sen de Hânî gibi. Nakışçılık yaptın sen de Manî gibi. (3)

U) Sülüs ve Nesih Arap. yazısının birer çeşididir.
(2) Burada ve bundan sonraki iki mısrada sayfa yar yüzüne benzetilmiş. (3)

Manî: ünlü Çin ressamı.

MEMO ZÎN

485

OjTmlar ve oyalamalarla meşgul olduğun yeter. Hatalardan ve şaşırtmalardan tövbe et. Bir defa tövbe yolunun üzerine gel. Henüz sana sıra gelmemişken.

Hüner sahibi olan o kahraman jiğit. Önce öfkelenme kemerini bağladı. Parmak uçlarmm düldülüne bindi, Derhal karşımıza dikildi. Dilinden çekti bir Zülfikâr, Benimle atıIUarm şahı gibi bir hasun oldu. Kızdı, kahırlandı bu sitemlerden. Dili şu cevaplarla döndü: Dedi ki: «Ahmet! Eğer habis değil isen. Sen ne söylediysen onu yazdım ben. Senin sözlerin ister iyi ister kötü olsun. Senin fiillerin ister yanlış ister doğru olsun. Ey işi kötülük olan ! İyi biUyorsun ki. Sensin onları söyliyen, yapan ve onlarm sahibi. Ben bir ney'dim ve ney alemindeydim, (1) Şaraptım, ama içenlerin eUnde değildim. Sen beni sazlıktan götürdüğün zaman, J^e sözüm vardı benim, ne de feryadım. Uzaklaştırdm beni arkadaşlarm yanından, Terkettirdin bana ülkemi ve ailemi.

(1)

Eskiden kamış kalemler kullanıldığı için böyle yazmıştır.

MEMO ZÎN

487

BerUm boğumlarımı ve parçalarımı baştan aşağıya,

Önce «01» emriyle deük deşik ettin sen. Sonra beni aşk tabağma koj^mca sen. Kalbimi aşk ateşiyle deUnce sen. Ve sen vücuduma ruh üfürdüğün zaman. Benim gönlümden geldi bu «Ah» ve figanlar. Senin üfürüğün benim kalbimi ve ciğerimi yaktı. Sen ne üflediysen ben onu söyledim. Ben dilsizim, konuşmasız ve uyuşuğum, Nefissiz ve nefessizim, kamış kısmmdanun. Saz meclisini sen bana sevdirdin. Günah defterini sen bana karalattm. Gerçi görünüşte varım ben. Ama sazcı sensin, ney gibijim ben. Acaba ney kendiliğinden birşey söyler mi? Hiç kalem kendiliğinden bir damla döker mi? Kaleme kara işler yaptıran kâtiptir. Sazcıdır ki ney, elinden feryad eder. Ney, kalem, kitap ve nişan. Ok, hedef, yay ve atıcUık, Kaderde emir altma girmişler. Henüz günah adı bile yazUmadan önce.»

AUahım! Biliyorsun ki zavaUı Hânî de. Kalem gibi tutsaktır. Gerçekten onun kalbi senin eUndedir, Mutlak olarak onun eü, kendi eUnde değildir.

Memurlar her zaman olurlar mazur. (4) O. Milâdî tarihe göre yılında doğmuş-- tur. gerek ilmiyle ve gerek kalemiyle. onu da tamamen sana bıraktı. Amir sensin. Çünkü yokluktan koptuğu zaman. gayesi sensin AUahım! Fakat kötülük mürekkebiyle. . (1) (2) (3) Yazı yazmaktan Doğduğu zaman. Otuz yUdu" ki yanlış yazUar yazmaktadır o. Kendi menfaatini ve zararmı bilmez o. (3) Bu yıl kırk dört yaşına girdi. Vallahi aktan ve siyahtan. (2) Tarih bin altmış bir idi. demek istiyor. O. Hayli sayfalar karartmıştır o. Bu kita¬ bın yazılması da 1695 yılında tamamlanmıştır. O. o emirle memurdur. Gerçi sen ona bir iradei cüziye vermişsen de. o da onu yazdı.MEMO ZÎN 489 Sen onun başmı yonttuğun zaman. O da ney gibidir. (4) Buna göre 14 yaşındayken yazı hayatına atılmış. Kendisi için en ijisini ne biür o? Senin rızan her nasılsa. Ona yazı yazmayı öğreten yazı serUn yazmdır. günahkârlarm öncüsü. 1651 Bu Hicrî tarihtir. (1) Maksadı. Baştan ayağa kadar hep seıUn elindeydi. o havayı çalar. Sen ne irade ettiysen.

. Sen önce nasU ona aşktan ufuk verdinse. Sonunda da ona güzel bir ilgi kesmek ver. (1) (1) İlgi kesmekten maksat ölümdür.MEMO ZÎN 491 Günahlardan hayU mal toplamıştir. İJİ işlerden ise bir mangırı bile yoktur.

(Ceylân).FERHENG (Sözlük) A Ab: Av (Su) Aba: Bav û kaim (Atalar) Abegîne: Cam. belûr (Cam. hevş (Ağıl. zaman) 2 Nuha (Şimdiki (Hz. Adera: 1 Mırov (însan). ahır) . biUûr) Abıd: Peresdar (Ahit) Abîdane: Peresdaranî (Abitçe) Abîdar: Bı av (Sulu) Ac: Dırane fîl (Fildişi) Acil: 1 Peşende (Gelecek zaman). 2 Adem Pexember Adem) Aiaq: Asû\van (Ufuklar) Alîtab: Roj (Güneş) Agah: Haydar (Haberdar) Aheste: Hedî (Yavaş) Ahû: 1 Xezal. 2 Kemayî (Kusur) Axaz: Dest pe kırma karekî (Bir işin başlangıcı) Axıl: Axur.

haletin (Aletler) Alemefrûz: Rohnîkiroxê gerdiinê (Diinyaja aydmlatan) AK: BUmd (Yuce) Alîmul-xeyb: Zanayê bi tiştên nepenî (GizU §eyleri bilen) Aliide: Lewitî (Pishge biUaşan) Ain: Giştî (Umiimî) Amel: Xebat (Çalişma) Aram: Hêsayî (Rahathk) Arasîte: XemUandî (Suslenmi§) Anf: Naskir (Taniyan) Anz: 1 Peydabiija (Sonradan olan). 2 Aşt (Barişik) Aşifte: Perîşan (Peri§an) Aşina: Naskirox (Taniyan) Aşîyan: Hêlîn (Yuva) Ateşgede: Peresgaha agirperestan (Ate§e tapanlarm tapmagi) Atil: Teral (Tenbel) Ayîn: 1 Risun (Resira). 3 Wek Ayîne: Neynik (Ajma) Azerde. raavi) Asîtan: Hev§ (Avlu) Asîyab: A§ (Degirmen) Astide: Hêsa (Rahat) Aş: 1 Aş (Degirman). azerden: Renc (Eziyet) . he§în (Gök rengi. Sûleyman'm Veziri) Asî: Gunehkar (Giinahkar) Asîmanî: Ji rengê asîman. 2 Dêm (Yanak) Ainzî: Nii çêbiiyî (Sonradan olan) Ari: Riit (Arinmi§) Asefê Berxîya: Wezîrê SUêman Pêxember (Hz.494 Axûş: Hembêz (Kucak) Al: Sor (Kirmizi) Alat: Ambiirm. (Gibi) 2 Aheng (Tören).

zışt (Çirkin) Bedayî': Tışten xweşık (Güzel şeyler) Bedexter: Bedsıter. dîtox (Gözlü. (Hatun) Bar: 1 Fîkî (Meyve). baç) Bade: Mey (Şarap) Baxeber: Haydar (Haberdar) Baıs: 1 Sebeb (Sebep) 2 Xızan (yoksul) Bakûre: Bzep (Bakir) Bal: Bask (Kanat) Bala: Bejn (Boy) Ban: Haf (Dam) Banû: Xatûn. 2 Deri (Kapı) Babeser: Bı dîtm. be yom (Uğursuz) Bedevvî: Gundî (Köylü) Bedxwah: Xer nexvvaz (Bedhah. anlâksız) Behaîm: Dev^ann (Davarlar) . 2 Bar (Yük) Band: Sar (Soğuk) Bari: Xwede (Allah) Barigeh: 1 Eywan (Salon). gören) Baç: Baçere (Yol geçiş ücreti. belavkırox (Veren. dağıtan) Bazî: Lîztın (Ojmamak) Bed: Pîs.495 B Bab: 1 Bav (Baba). 2 Felek (Felek) Basır: Dîtox (Gören) Bayi': Fırotox (Satıcı) Baal: Dayox. kötü niyetU) Bedîhî: Eşkera (Aşikâr) Bedr: Hîva tıjî (Dolunay) Bedrûd: Rûzışt (Çirkin yüzlü) Bedsekal: Nîyetxırab (Kötü lUyeÜi) Bedsmşt: X'wîxırab (Kötü huylu.

deneme) Bena goş: Penka goh (Kulak memesi) Bend û baz: Hunermendî (Meharet) Bexşende: Efiikar (Bagi§layici) Benat: Keçm (Kizlar) Bende: Kole (Kul) Bendi: Girtî (Tutuklu) Beng: Gîyakîye mirov pê serxwe§ di be (Sarhoş edici bir ot) Benî: Xulara. 2 Bergeh (Yön). smir) Besatîn: Bostanm (Bostanlar) Beser: Dîtm (Görmek) . qiil (Hizmetçi. ked di barînm. Berxîz: Ra be (Kalk) Berî: Bê par (Yoksun) Berk: Pehk (Yaprakcik) Berq: Biriisk (Şiraşek) Berqe': Perde (Perde) Berr: BeJ (Kara parçasi. yan Jî xêr ii bêr di dm. sînor (Iki deniz arasmdaki ince kara parçasi. ber Ji wan di bare (Yiik altmdalar. tecribe (Bela. iiriin yagdmrlar) . kul) Ber: 1 Kevir (Taş). 3 Fîkî (Meyve) Ber bû me: Ber bi me hat (Bize dogru geldi) Bercîs: Sitêra Mişterî (Jubiter yUdizi) Ber di bann: Di bm bardane. deniz kar§Uigi) Berzex: Bejê ziravê navbera du behran.496 Behre: Par (Pay) Behremend: Xwedî par (Pay sahibi) Behrewer: Xwedî par (Pay sahibi) Bekke: Bajarê Mekkê (Mekke §ehri) Belorî: Tiştê ji belor (Billiirdan olan şey) Beliiqîya: Cihiidekî hUekarbûye (Bir hilekar Yahudiymiş) Belwa: Bela. ya da iiriin verirler.

(Ev) 2 Şe'r (Şiir). Bırehne: Tazî (Çıplak) Bırhan: DelU (Kanıt) Bıtûnan: Zıkan (Karmlar) Bı vverîne: Wer ke (Serp) F. 2 Avayî (Yapı).32 . «Fakiler halayı» denir) Be zar: Neçar (Çaresiz) Bı bazîn: Bı lîzînm (Oynatalım) Bıjarm: Pek anîn (İfa etti) Bı kalıt: Bı nale (İnlesin) Bı kene: Bı kerîn (BecerikUdirler) Bdh: Ehmeqî (Ahmaklık) Bmper: Tewırekî çekbûye.497 Best: Gire da (Bağladı) Beşaret: Mızgîn (Müjde) Betî': Hedîmeş (Ağır jürüyüşlü) Bey": Fırotın (Satış) Beyda: Dest (Ova) Beyt: 1 Mala Xwede (Kâbe). 3 Mal Beyte Meqsûd: Mala X'wede ku xelk qesda çûjnna we di ke (Halkın gitmek istediği AUahm evi) Beytıl-eqsa: Mızgefta bajare Qudıs'e (Kudüs'teki Cami) Beyyînat: Nişanen eşkera (Açık alâmetler) Bezi: Camerî (Cömertlik) Bezlego: Qeşmer (Komik) Bezm: Cıvata henge (Eğlence mecUsi) Be dad: Be çare (Çaresiz) Bex: Kok û nejad (Kök ve soy) Bejen: Bejmg (Kalbur) Be kene: Be kerm (Beceriksizdirler) Be newa: Be hez (Güçsüz) Berîte: Te'vvırekî govende. jera di bejm «Govenda feqîyan» (Bir halay çeşididir. belkî mertal be (Bir silâh. : . bel¬ ki kalkandır) Bmyad: 1 Hîm (Temel).

ilahî) Bilkul: Bi tevayî. bekaret) Bilad: Welat (Ûlke) Bîlcimle: Heraî (Hepsi) Bil Heq: Bi Xwedê.biiye (Bir Yunan bilgini) Bulhewes: Evîndarê ne Ji dil (Candan sevmeyen aşik) Bii. hepsi) Bîmar: Nexwe§ (Hasta) Bina: Bi dîtm. heraî (Tamaraen. Bo: Bêhn (Koku) Biise: Maç (Öpuciik) Biiş: Tevihev.493 Bidarî: He§yarî (Uyamklik) Bîli: Bîyok (Ajrva) Bîkr: Keçîtî (Kizlik. ceylanlarm çeneleri altmdaki misk kesesine de denir) Buhran: Bê heşî (Kiriz) Buxar: Helraa kelê (Kaynama buhan) Buqrat: Zanakî Yunanî. bi bênahî (Gören) Binende: Kesê ku diir di bîne (Uzagi gören) Bisat: Ti§tê raxistmê (Yaygi) Bişe: Dara raêşe (Me§e agaci) Bîz: Zik. wxedayî (AUah hakki için. . bi mana turê bm çena xezalan yê tijî misk Jî tê (Karm. têkUhev (Karişik) Bûte: Şii§e (Şişe) C Ca: CUi (Yer) Cam: Qedeha meyê (Içki kadehi) Camediride: CUdirandî (Yirtik elbiseh) Cametebdîl: CUguhartî (Degişik kiyafetli) Camid: Hebûyê bê gan (Ruhsuz varlik) Can: 1 Gan (Ruh) 2 Laş (Viicut).

499

Cana, canan: yar (sevgiU) Canfeza: Jînbexş, bexşendeye kefxweşîye (Hayat, sa-iinç
bahşeden)

Oamb: Alî (Taraf, yön) Cawîdaııî: Tımmî (Ebedî) Cazibe: Heza kâşane (Çekici güç) Cebbar: 1 Xurt (Güçlü). 2 Zordest (Zorba) Cebhet: Enî (Alm) Cebîn: Herdu alîyen enîye (Alnın iki yanı) Ced'an: Gırâken por (Saç büklümleri) Oedel: Mmaqeşe, pevçûn (Münakaşa) Cedîy: Bırca Karıke jı 12 bu-cen roje (Oğlak Burcu) Oegerriş: Cegerkul (Gönlü yaralı) Cela: Rohnî (IşUc) Celadet: M§rxasî, egîtî (Kahramanlık, yiğitlik) -Celal: Mezmatî (Büyüklük) Oelew: Hefsar (Yular) Celîs: Hevale rûnıştme (Oturma arkadaşı) Oema: Cıvîn (Toplanma) Oemad, Cemadat: Hebûyen be gan (Ruhsuz varlıklar) Oemaze: Deve (Deve) emî': Hemî (Hep) Cendl: Baş, meqbûl (İyi, makbul) Cemmaş: Nukubcûz (Yamuk gagalı) Cenah: Bask (Kanat) Cenan: DU (Kalp) Cera: Herıkandî (Akar, akıcı) Cerdan: Talankerm (yağmacUar) Ceres: ZengU (Çmgırak) Cerh: Bırîn (Yara) Cewahır: Pıranîya «Cewher»e, hebûye ku bı sere xwe di kare hebûna xwe nîşan bı de, wek kevır. («Cevher»tn çoğuludur, kendi basma varhğmı gösterebilen varlık, taş gibi)

500

Cewcem: Em rastê mana vê kelîmê ne hatin (Bu kelimenin anlamma rastlamadik). Cewr: Sîtem (Zuliim, haksizhk ) Cewşen: Zirx (Zirh) Ccz'e: Girîna li ser rairî, dirandma cUan ii kişandma por Jibo mirma wî (Öliinun iizerinde aglamak, elbiseleri yirtraak, saçlari yolmak)

Cift: Cot (Çift) Cilfû: Leyî, naser (Sel) Ciliis: Riini§tin (Oturraak) Cmdi: 1 Sipah (Asker). 2 Xortê rmd (Giizel delikanli) Cmiid: Sipahan (Askerler) Cmûn: 1 Dînîtî (Dehhk). 2 Dîn (DeU) Cir'e: Qurt (Yudum) Cirm: Guneh (Şuç) CibîIIet: Nejad û kok (Soy) Cihannuma: Nîşandayoxê dinê (Diinyayi gösteren) Cîhanpenali: Kesê ku dmya pişta xwe pê girê di de (Diinyanm giivendigi kimse) Cîhat: Piranîya «Cîhet»e yanî Rohelat, Roava, Bakur û Ba§ur («Cihet»in çogulu, yani Dogu, Bati, Kuzey ve Giiney
Cîlwa: Rohnî (Aydinlik) Coş: Keldaym (Kaynamak, coşraak)

Cunbeş: Pêldaym, hejîn (Dalgalanmak ( sallanraak) Cuz': Perçe (Parça) Cûbar, Cûyebar: Newal (Dere) Cûdî: Çîyayê ku geraîya Niih h serê rawestîye (Nuh'un geraisinin durdugu dag)

501

ç
Çaha zîqenc: Çalıka navbera leve jerîn û çene (Alt du¬ dakla çene arasmdaki çukur) Çak: Dırandî (YırtUı) Çalak: Bı sıvıkî, bı lez (Çabucak) Çapıkherekat: Kese ku bı lez tev di gere (Çe'vik davranan) Çarane: Tewırekî cUe cengebûye (Bir savaş elbisesiydi) Çareebrû: Bırûreş (Karakaşh) Çaraperdaz: Dîtoxe çare û havUe (Çare bulan) Ça^mîgî^, çeşnîgîr: Çekıroxe kefx'weşîye û henge (Eğlen¬ ce düzenUyen) Çavvûş: Peşleşger (öncü askerler) Çeng: 1 Enîşk (Dirsek). 2 Nîve Kulme (Avucun ya¬
rısı). 3
Tevv^ırekî saz (Bir saz).

Çengî: Sazvane saza çeng (Çeng sazmın çalgıcısı) Çerxe: Bı çenxe, bı bûre (Seğirt, geç) Çest û çalak: Bı lez û çelengî (Çevikçe, çabucak) Ç«şm: Çav (Göz) Ç«şn: Heng (Eğlence) Çdlexane: Cîye ku peresdar teda peresti di km (AbiÜerin
ibadet ettikleri yer)

Çırb: Xureken rûnî (Yağh yemekler) Çıvîyayi: Xuz (Yamuk) Çîhar erkan: Her çar goşe, yani Rohelata bakurî, Roavaya bakurî, Rohelata başurî, Roavaya başurî (Dört yön, yani Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güneydoğu, Güneybatı) Çîhanm: E çaran (Dördüncü) Çîn: Xûz (Yamuk) Çîn çîn: Xelek xelek (Halka halka) Çu: tu (Hiç)

502

D

Nav ii deng (Şöhret). Dafîe: Hêza tehradaymê (îtici guç) Da henstî: Bi hevdiira da ket (Birlikte dii§tu) Dair: Gêrbiiyî (Yuvarlanan) Daîrebend: Qora govendê ya gUor (Halka gibi halay safi) Daiye: Semed (Sebep) Dalalê nutleq: Avarêtîya yekcarî (Mutlak sapiklik) Dam: 1 DavUc (Fak). 2 Heywanên kedî (Evcil hayvanlar) Damad: 1 Zava (Damat). 2 Daman: Daw (Etek)
DUan (Dugiin)

Da': Jan (Hastahk) Dad: 1 Edalet (Adalet). 2

Dane:

1

Tene (Tane). 2

Tamikê nava davikê (Fakm

içindeki yem) Damş: Şêwr (Danişma)

Darii: Derman (Ilaç)
Dasitan: Çîroka kevne (Destan) Da'wet: 1 Dua (Dua). 2 DUan (Diigun). Dawer: Xwedê (Allah) Dawidî: Kesên h ser dînê Dawid Pêxember (Hz. Davud'un
dinine mensup olanlar Dayîn: Daye (Dadi) Debiq: Dermanekî rengkesk (Yeşil renkli bir koku) Debîr: Nivîsvan (Yazici, .sekreter)

Debr: Idarekirm (Yönetmek) Ded: Hejrwanên kiivî (Vah§î hajrvanlar) Def': Vegerandm, qewirandm (savmak ) Defain: Piranîya (Defîne»ye («Define»nin çoguludur) Dehan: Dev (Agiz)

503

Dehqan: 1 Axa (Ağa). 2 Baxvan, cotkar (Bahçıvan, çiftçi) Dexel: Ne safî (Kalp, safi olmayan) Delawer: Merxas (Yiğit) DeUal: Bangkırox (Çağırıcı) Delle: Tol (Fahişe) Del'vv: Bmca SatUe jı 12 bırcen roje (Güneşin Kova Burcu) Dem: 1 Zeman (Zaman). 2 X'wîn (Kan) Dem': Hıstır (Gözyaşı) Dembeste: Kese ku bı zehmet helma xvve di de û di sıtîne (Zor soluyan kimse) Demgeş: Kese bı hesan helma xwe di de û di sıtîne (Kolay soluyan kimse) Demsaz: Heval Arkadaş) Derb: 1 Lexıstm (Dövmek). 2 Çapkırma du-avan (Para basmak) Dere: Daxılkırın (Dahil etmek) Derdenak: Bı derd (DertU) Derxur: Xurek (Yiyecek) Derice: Deriye bıçûk (Küçük kapı) Dermende: Nexweş (Hasta) Dermeyan: Di navda (İçinde) Derr: Zırar, dıj (Zarar, karşıt) Derre: He-vvî (Kuma) Derrende: Heywane çırînok (Yui^ıcı hayvan) Dervvaze: Derî (Kapı) Dew': Tîrej, ronahî (İşm, ışık)
Devva: Derman (îlâç)

Dewab: Heywanm (Hajrvanlar) Dewende: Beza (Çok koşan) Dewhe: Dara mezm (Büjük ağaç) De\vre hal: Wergerîn û guhartma hal (HaUn dönüşmesi) De\vwar: Gerbûyî (Yuvarlanan) Deyyar: Mırov, kes (însan, şahıs)

504

Dêrê ezreq: Dêra heşîn, asîman (Mavi kiUse, gök) Dêrin: Kevn (eski) Di bestin: Girê di dan (Baglarlardi) Dilaram: Hêsayîya dil (Göniil rahathgi) Dildade: Evîndar, yar (Seven, sevgiU)
DUdar: Yar (SevgiU) Dildaş: Hevalê dU (GöniU arkada§i)

Dilefroz, Dilefriiz: Rohnîkiroxê dU (Gönlii aydmlatan) Dilfikar, DUefkar: Dil bi tirs (Ûrkek göniillu) Ddxwah: Daxwaza dil (GöniU dilegi) DUkuşa: Vekiroxê dU (Göniil açiei) Dilnewaz: Geşkiroxê dil (Gönlii canlandiran, şenlendireni Di nmna: Di xuya (Göriiniirdii) Dirc: Qalika mirarîyan (înci kabugu) Dîfoa: Hevrî§un (îpek) Dîdar: Xuyajrî, rii (Göriiniiş, jdiz) Dîde: Çav (Göz) Dîdeheyran: Ê ku mirov li çavên wî heyran di mîne (Göziine hayran olunan) Dîgergiin: Bi tewirekî dm (Bambaşka) Dîmax: Mejî (Bejdn) Dimai: Xwînî (Kanli) Dîmen: Erdê bejî (Susuz toprak) Dînar: Diravê zêrîn (Altm para) Dîrayet: Bîrbmn (Diişiince) D'îsa: Di îsa, di bmsî Parlardi) Diwan: 1 Civata mezinan (Biijaiklerin raeclisi). 2 Pirtiika §ê'ran (Şiir kitabi) Dîyar: Jor (Yukari, zirve) Dîyarî: 1 Xuyayî (Göziiken). 2 Hedîye (Armagan). Dîzdar: Dergevanê girtîxanê, yan kelê (Hapishane ya da kale kapicisi) Doxîteçeşm: Çavkeç, ê ku çavêd wî wek ên keçanm (Kiz gözlii, gözleri kizlarm göziine benzeyan kimse)

jüksek dere¬ celi kimseler) Ebes: Tewş (Faydasız) Ebîd: Koleyan (Köleler) Ebleh: Ehmeq (Ahmak) Ebr: Hewr. asîmanan (Karışık inci¬ ler. Durr: Mırarî (încî) Durrâ Xeltan: Mırarîyen tevîhev.505 Dozex: Doj (Chennem) Dııxan: Dû (Duman) Ihucmeya Sıkender: Radara Eskendere Romî (Büjük İs¬ kender'in radarı) Duxter: Keç (Kız) Dur. e-vvr (Bulut) Ebyat: Rezen şe'ran (ŞUrin beyitleri) Ecanıb: Kesen xerîb (YabancUar) Ecnas: Tewırm (Cinsler. çeşitler) Ecûz: Pîrejm (Kocakarı) Ed bı km: Bı hesıbînm (Saymız) Edanî: Pıranîya «Edna»ye («Edna»nm çoğulu) . bılmd (Büyük kimseler. gökler) Durd: Tılp (Tortu) Durdan. Durdane: Teneyen mırarîyan (İnci taneleri) Dnre nîsare: Mırarîyen ku h sere büke ten reşandm (Cîelinin basma dökülen inciler) Duta: Duqat (îki büklüm) Dûd: Dû (Duman) Dûdeman: Nejad (Soy) Dûrebîn: Kese dûrdîtox (Uzağı gören) Dûşîn: Şeva çûyî (Dün gece) Dûşîze: Keça bakire (Bakire kız) E Ealî: Kesen mezm.

4 Bi benvekirma morîyan (Boncuklan iphge takmak). 3 Girêdan (Baglamak). xemgîn (Ûzgiin). 2 Kulah (Taç) Evişandibûn: Di destê xweda hîştibiin. beranber (Denk. yan jma paqij. namusîu kiz ya da kadm) Eflak: Piranîya «Felek»e («Felek»in çogulu) Efriiz: Rohnî (Aydmlik) Efser: 1 Meliil. 5 Diravên ku dema xwestma biikê Ji raala bavê wêra tê dajan (Kiz istenirken bab^sigile verilen paralar. karşi karşiya) Edîm: Tunne (Yok olan) Edl: Dad (Adalet) Edn: Navê bihuştêkîye (Bir cennet adidir) Edna: Kesê nizimtir (En alçak kimse) Edû: Neyar (Diişman) Ef'al: Piranîya «Fî'I»e («Ful»in çogulu) Efîfe: Keç. bîrbir (Bilginler. a bi namiis (Temiz.506 Edawet: Neyarî (Diişmanlik) Edem: Tunneyî (Yokluk) Edîb: Bêjevan (Eldebiyatçi) Edîl: Hevta. pariztibûn (Esirgemişlerdi) Ehlê nezer: Kesên zana. başlik) Eqdam: Lmgm (Ayaklar) Eqrebut-teriqe: Rêya nêzîktir (En yakm yol) . diişunce adamlari) Ehmer: Sor (Kirmizi) Ehya: Zmdîyan (Canlilar) Exder: Kesk (Ye§il) Exlat: Hebiiyên ku ji imsuran çê di bm (Ögelerden yaratUan varliklar) Exnam: Pezin (Koyunlar) Exter: Sitêr (YUdiz) Eqanb: Xizmin (Hisimlar) Eqd: 1 Marbirîn (Nikah kiymak). 2 DUan (Diigiin).

2 Kar (îş) Emsîle: Wekokm (Örnekler) Enadıl: Te'mrekî bUbU (Bir çeşit bülbül) EnamU: SertUîkm «Parmak uçları) Enasır: Pıranîya «Unsur»e ku berâ di hatm gotm çann û jîn jı wan çe bûye. Elîm: Pır zana (Çok biIgiU) Elîmeqam: RıtbebUınd (Yüksek rütbeU) Elqîsse: Kurta gotme (Sözün kısası) Eltaf: Qencîyan (îyiUkler) Eltef : Naziktir. agur û hewa («Unsur»un çoğuludur. 2 Al (Bayrak) Elettevvalî: Lı pey hevdû (Peş peşe) ELPaz: Gotmm (Sözler. ax. eskiden dört oldukları ve hayatm . yan nejmıkeda di xuye (Yansuna) E'la: BUmdtır (En yüksek) EIaîq: Ben û rehen ku mırov bı jîneve gire di dm (İnsanı hayata bağhyan bağlar) Elef: Pût (Hayvan yiyeceği) Elem: 1 Eş (Ağn).50T Eq'wam: Qe'wınan (Ka'vimler) Ekber: Mezıntır (En büyük) Ekrad: Pıranîya «Kurd»e («Kürd»ün çoğulu) Eks: Ronahîya tışte ku di ave. en yumuşak) Elwan: Rengm (Renkler) E'mal: Karın (İşler) Emced: Pır bı şan (Çok şanh) Emda: Qesden (Kasten) Emeldar: Karker (İşçi) Emîr: Mîr (Bey) Emr: 1 Ferman (Emir). Evm: Av. nermtır (En nazik. sözcükler) Elhal: Nuha (Şimdi) Elîlıîmem: Hîmmetbılmd (Yüksek himmetli) Eîîl: Nexweş (Hasta).

bi tirkî Jêra di bêjm (Ardiç) Erez: Çemê Erez (Aras Nehri). 2 Ti§tê ku ni kare bi serê xwe hebiina xwe nî§an bi de. ber (En) Esabi': Tilîne (Parraaklar) Esaxir: Biçiikm (Kuçiikler) Esbab: Ti§tên lazim (GerekU §eyler) Esmar: Fîkîjon (Meyveler) . bu hususta cevhere muhtaç olan. ateş ve hava) Enbaz: Heval (Arkada§) Enbiya: Pêxembenn (Peygamberler) Encam: Dawî (Sonuç) Encim: Sitênn (YUdizlar) Encunen: Civat (Komite) EngÛLr: Tirî (Ûzum) Elnhar: Çemm (Nehirler) Enin: Nalîn (Inleme) Enis: Hogir (Munis) Enwa': Tewirm (Çe§itler) Enwar: Piranîya «Enver»e («Enver»in çogulu) Enwer: Pif rohnî (Çok i§ikh) Er: Eger (Eger) ErazU: Piranîya «RezU»e («ReziI»in çogulu) Erbab: Xwedîyan (Sahipler) Erbein: ÇU (Kirk) Er'er: Darelcîye. toprak. wek reng (Kendi başma varhgmi göstereraiyen. di vê yekêda mihtacê cewhere. renk gibi) 1 Erxewan: KuIUka hmarê (Nar çiçegi) Enstetalis: Zanayê Yunanî Arîsto (Yunanli bilgin Aristo) Erş: Text (Taht) Eriis: Biik (Gelm) Erz: 1 Nî§andan (Göstermek) 2 Fereja.508 bunlardan meydana geldigi söylenirdi. Şunlardir: Su.

tüsüz) ör¬ Eyn: Çav (Göz) Eyş: Jîna bı kefxweşî (Mutlu yaşamak) Eyyam: Rojm (Günler) Ezaım: Nıvıştm (Muskalar) Ezazıl: Şeyten (Şeji.an) Ezdad: Tışten dıje hevdû (Bir birine karşı. qencî (Vermek.509 Esnaf: Tewır tewır (Çeşit çeşit) Esr: Sedsal (YüzyU) Estar: Perdeyın (Perdeler) Eş'ar: Şe'rm (ŞUrler) Eşbah: C^mm (Cisimler) Eşk: Hıstır (Gözyaşı) Eta: Dayın. iyiUk] Etfal: Zarûkm (Çocuklar) Etrab: Keçen hevsaled kuran (DelikanlUara yaşıt kızlar) Ewam: Xelk (Halk) E'vvan: Alîkarm (Yardımcılar) Ewbaş: Du xorten bı hevdûra (Beraber olan iki deUkanh) Ewc: Tewre jor (Zirve) Ewran: Hevvran (Bulutlar) Eyax: Em raste mana ve pirse ne hatm (Bu kelimenin mânasını bulamadık) E'yan: Kesen gıregır (llerigelenler) Eyan: 1 Dîtm (Görmek). zıt şeyler) Ezfer: Kîske bm çena xezalan ku misk tedaye (Ceylânla¬ rm çeneleri altmdaki misk kesesi Ezhar: Kulîlkm (Çiçekler) Ezman: Zıman (Dil) Ezra: Keça bakire (Bakire kız) . 2 Xuyayî (Görünen) Eyanî: 1 Eşkerayî (Açıkça) 2 Vata (Üstü açık.

yani gönlün içine giren aşk) . bı carekî (Hepsi. Feyrûz: Renge heşîn (Ma'vi renk) Feyyaz: Barandoxe feyze. hep birUkte) Füheqîqe: Bı rastî. yanî evîna ku te di keve nava dU (Bir yere giren bu nesne. bı şewq (Aydm. safî (Temiz. Fıtret: Fıtûr: Ve: Paşda. onu desteklersen) Vîhalî: Vî tışte ku te di keve şûnekî. rastın (Gerçekten. alîkarîya vı^î bı kî (Ona yar¬ dım edersen. çekinmek) Fırûz: Rohnî. gerçek) Fuad: DU (Kalp) Fıkr: Fıroz. Xwede (Fejiz yağdıran. Vekra: Bı hevdûra. safi) Fdûs: Manqırm (Mangırlar) Tırs. AUah) Fezaîi: Karen baş (İyi işler) Fezîhet: Eşkerakırma ne h gorî daxwaze (Arzuya aykırı olan açıklama) Fdk: Gemî (Gemi) Fılorî: Paqıj.511 Fettan: Fesad. fitneci) Fewware: Pet (Alev) Feyroz. bı fitne (Müfsit. 2 Xwest (Diledi) Vek ketm: Kom bûn. 2 Be ar (Arsız) Fîlcımle: Hemî. vekışîn (Korkmak. ışıklı) Tebîet (Tabiat) Sisti (GevşekUk) Fızûl: 1 Tewş (Faydasız). dıgel hevdû (Beraberce) Vera bı gıri: Tu pera ra gırî. bı şunda (Geriye) Vensand: Ve kır (Çözdü) Ve: 1 Ev (Şu). gîhane nevdû (ToplandUar).

geçmek) Guzîde. Guzîn: Bijare (Seçkin) Giin: Reng (Renk) . derbazbiin (Dolaşmak. geçirdiler) Gêsii: Kezî (Saç örgusii) Gil: Harî (Çamur) Girdevvarî: Berhevkirî. zeman (An. Gencîne: Xizne (Hazine) Geşt: Ger (Seyahat) Geştî: Gremî (Gtemi) Grewherî: Gewherfiroş (Cevher saticisi) Gêrane: Gerandm.bl2 G Gah: 1 Carna (Bazi bazi). dUenci) Genc. 2 Gav. parsek (Köle. civandî (Derlenmiş) Girdîgar: Xwedê (Allah) Go§: Goh (Kulak) Goyende: di bûn: Di gotin. zaraan) Gaze-gaz: Qîre-qîr (Bagiri§ma) Geda: Kole. peyv (Konuşma) Guherguharan: Guhargewheran (Cevher kupeliler) Gulab: Gulav (Gul suyn) Gulben: Şaxa gulê (Guî dali) Gulgiin: Gulreng (Giiî rengi) Gulqend: Ava şekirê Qend (Kant şekerinin şerbeti) Gulnar: Ava kuUîka hmarê (Nar çiçeginin şerbeti) Gulpîrehen: Kesê ku kirasê wî wek guîêye (Gömlegi glil gibi olan) Gum kir: Winda kir (kaybetti) Gumrah: Avarê (Sapik) Guweşt: Tewirekî qaydê sitiranêye (Bir şarki makami) Guzaf : Gotmên tewş (Bo§ sözler) Guzer: Ger. di pejavîn (Konu§urIardi) Goşwar: Guhar (Kiipe) Goyîa: Teyrekîye bi şev di qîre (Gece bagiran bir kuş) Guftar: Gotm. derbazkmn (Çevirdiler.

beredayî (Kaybolan. dergevan (Nöbetçi. : 33 . 2 Kurta gotme (Sözün kısası) Hazıq: Hunermend (Mutahassıs. mexsed evîne (Bir şeyin içine giren. yan kevu: (Maden ya da taşa yazı yazan) F.513 H Hacıb: Pajrvan. maksat aşktır) Hale: Seywana dora hîve (Aym etrafındaki hale) Hamî: Parezdar (Himaye eden) Haris: Cotkar (Çiftçi) Herr: Germ (Sıcak) Hasıl: 1 Tışte ku bı dest di keve (Elde edilen). 2 Cîhe mzuntir (En alçak yer) Hedîqe: Bax (Bahçe) Heqaîq: Rastiyan (Gerçekler) Heqqa: Bı rastî (Gerçekten) Hekim: Pm zana (Çok bügUi) Hekkak: Nıvîsvane h ser maden. mahir) Hazırûn: Kesen hazır (Hazır olanlar) Hazîme: Heza hezımku'me (Hazmedici güç) Hebîb: Yar (SevgiU) Hecer: 1 Kevır (Taş). kapıcı) Hacız: Navbır (îki şeyin araşma giren) Hadis: Nûçe (Sonradan olan) Hadî: Kese ku mırov tine reya durust (însam doğru yola getiren) Haîl: Navbır (îki şejin arasına giren) Haîm: Wmdabûyî. 2 Kevure Reş ku di dîwar§ Mala Xwede'daye (Hacer-Esved) Hecle: Bermal (Oda) Hedîd: 1 Hesm (Demir). başıboş kimse) Haldmane: Mîr anî (Beyce) Hala: Tışte ku te di keve nava tıştekî dm.

hevta (Denk) Hemser: Heval (Arkadaş) Hemware: Her gav.514 Helahil: Kuştox (Ölduriicu) Helawet: Şêrînî (Tatlihk) HeU: Pişkaftm (Çözmek) Hellal: Pişkaftox (Çözen) Helwela: Gotma «LahewIe wela («LahevIe» demek) quwwete îUa bUlah» Heîlê sîmab: Avzîva helandî (Eritilmiş giimiiş suyii. eşit) Hemkase: Hevaîê vexwarmê (Içki arkadaşi) Heial: Helgirtm (Yiiklenmek) Hemîîqa: Hevalê dîtmê (Göriişme arkadaşi) Hej]an!. hevrê (Yoldaş) Hemraz: Hevalê razan (Sir arkadaşi) Hemseng: Beranber. lê biçiike û pir tale (Ebiicehil Karpuzu) Her çend: Ger çiqas (Gerçi) .liai: Havaîê hal ii razan (Hal ve sir arkadaşi) Hemxehvetî: Hevaîê xelwetê (Haîvet arkadaşi) Memxwsihei Hevaîê razanê (Uyku arkadaşi) Hemqal: Hevalê peyvê (Konuşma arkadaşi) Hemqedem: Hevaîê îmg.şîii: Hevalê rûniştmê (Oturma arkadaşi) Heinrah: Hevaîê rê. di sewîyekîda (Bir seviyede. tim (Her zaman) Hemzad: Hevalê xwannê (Yemek arkadagi) Henzeî: Fîkîyekî wek zebeşêye. bira ii xuşk (Kardeş) Hemdem: Heval (Arkadaş) Hemefser: Hevaîê KiUah (Taç arkada§i) Hemel: Birca Beran ji 12 bircên rojê (Giineşin Koç Burcu) Hemişe: Tim (Her zaman) Heitn. yaldiz) Heînaxîiş: Hembêzî (Kucaklaşan) Hemaşjyan: Hevalê hêlînê (Yuva arkadaşi) Hembîze: Hevaîê zik.

îsmaU Hücresi) Hmd: Hmekî (Biraz) Hinde: Ev qas (Bu kadar) Hmdewane: Zebeş (Karpuz) Hmdî: Ev qas ku. felsefe (BUgi. şenayî (Meskûn yer) Heyûl. ne kadar M) Hılûl: Teketma gane laşekî pişti mmme di laşekî dmda (Bir ruhun ölümden sonra bir başka vücuda girmesi) Hınayan: Kîse dıravan (Para kesesi) EUcab: Perde (Perde) Hîcr. çı qas ku (Şu kadar ki.515 Herfan ne gırm: Şaşbûnan der ne xm (Yanhşhkları açığa vurmasmlar) Henstm: Kom bûn. biçim) Heyşet: Avayî. wek weşîye (Salkım gibi toplandUar) Herîr: Hevr%ım (İpek) Herzekar: Kotoxe gotmen tewş (Herzeci) Heseb: Nejad (Soy) Hesretzede: Kese ku belaya hesrete bı serîda hatîye. birirUn huzurunda olmak) Hıccet: DeUl (Kanıt) Hıcre: Kunca SunayU Pexember ya lı rex Mala XwedS (Kâbenin yanmdald Hz. 2 Evîn (Aşk) Hevı^alî: Çarmedor (Çewre) Hey: Zmdî (Canlı) Hey'at: Pıranîya «Hey'et»e («Hey'et»in çoğulu) Hey'et: ŞıkU (ŞekU. felsefe) . be rmrad (Hasretzede) Hesûd: Dexes (Kıskanç) Heşem: Meîyet (Maiyet) Hewa: 1 Hevva (Hava) . Heyula: Nejada gerdûng (EvreıUn ilk maddesi) Hezer: Xwe parıztm (Sakmmak) Hezl: Yari (Şaka) Hezret: Pâşedest (Huzur. Hîcran: Dûrketma evîndar jı yarg (Hicran) fflkmet: Zanin.

ş: Kesê bê dengê ku na pejdve (Konuşmayan. bê riimet (Topraktan. Hiir: Horîyêd bihuştê (Cennet hurileri) Horî meqliib: Vajîyê ji horîyê (Huriden dönme) Hubb: Evîn (Sevgi) Hubla: Avis (Gebe) Huîslîaîn: Mîran (Beyler) Haimain: Xwedî hîmmet û qencî (Himmet ve iyilik sahibi) Humre: Sor (Kirmizi) Huwel-Heq: Ew heqqe( O haktir) Hût: Birca Masîyê Ji 12 bircên rojê (Guueşin Balik Burcu) X Xadim: Xulam (Hizmetçi) Xaib: Wmdabiiyî (Kayip) Xaqan: Padîşahê Tirkistan'ê (Turkistan Hukiimdan) Xak: Ax (Toprak) Xakîsar: Ji axê. Hane) Xanezad: Xanedan. sessiz kimse) Xaiie: Mal. (Ev. malik. birû tên diriibandm bi wê (Hilal. 2 Qey (Gaîiba) Xame: Qelem (Kalem) Xamû. degersiz) Xal: Şana Ii rii (Yuzdeki ben) Xalab: 1 Zorbir (Yenen). ji nejadekî pak (Hanedan) Xasekî: Xulamê navmali (Harem hizmetçisi) Xasê nezer: Nihêrtma xisiisî (Özel baki§) .516 Hîlal: Hîvik. kaşlar ona benzetiUr) Hîn: Gav (An) Hîraset: Xwe panztm (Kendini sakmmak) Hîrqet: Şewat (Yanmak) Hol: Gog* (Top) Hor.

mexsed evî¬ ne (Dün gece içilen şarap. qırş û qal (Çerçöp) Xatem: Gustil (Yüzük) Xawer: Rohelat (Doğu) Xavn: Vala (Boş) Xaz: Renge sor (Kırmızı renk) Xebxeb: GUare bm çene (Çene altı) Xebîr: Haydar (Haberdar) Xebîyye: Veşarî. AUah) Xem: 1 Derd (Dert).517 Xar: Sıtırî (Diken) Xaretker: Talanker (Yağmacı) Xancîyyet: Derketma jı qanûn û adetan (Kanun ve gele¬ nekten çıkmak) Xarıq: Dırandoxe adete. maksat aşktır) Xedd: Dem (Yanak) Xedda': Xapînok (Aldatıcı) Xedeng: Tîr (Ok) Xef: Nepenî (GizU) Xeffar: Nuxaftoxe gunehan. nepenî (GizU kapaklı) Xebl: Perişan (Perişan) Xebûq: Meya ku şeva çûyî hatîye ve xwarm. 2 Xûz (Yamuk) . Xwede (Yaratıcı. qırş. pis (Oğul. 2 Aferandm (Ya¬ ratmak) XeUaq: Aferandox. AUah) Xvs^ede (Günahları örten. û qal (Çerçöp) Xasîyyet: Xısûsîjryet (ÖzelUk) Xaşak: Gerş û gel. jı adete der (Harika) Xar û xes: Gerş û gel. halk). evlât) Xem: Dost (Dost) Xelq: 1 Mırovm (İnsanlar. Xel: Xelq (Halk) Xelaîq: Gelen xelqe (Halk kitleleri) Xelaîq: Gelen xelqe (Halk kitleleri) Xelef : Kur.

kin). 2 Nivîsan (Yazi) Xetebend: Perwaza text (Tahtm pervazi) Xeten: Bajarekîbiiye miskê xezalêd wê pir hêjabiiye (Ceylanlarmm miski çok degerU olan bir şehir) Xetîb: Xwazgîn (Diiniir) Xetme: Morkirîye. toplayan) Xemguzîn: Bijartoxê xeman (Gamlan seçen) Xemmaz: Pejwgerîn. 2 Daxwaz (Arzu. sejwana dora hîvê (Harman. fesad (Dedikoducu. ajrm çevrestndeki hale) Xerra: Birqok (Parlak) Xerwar: Xerar (Bujöik çuvaJ) Xesîs: Çikîid (Cimri) Xesmane: Neyarî (Diişmanlik) Xet: 1 Cênîg (Şakak). hatîye morkirm (Onaylanmigtir) . miifsit) Xemnak: Xwedî derd ii xem (Gam ve dert sahibi) Xemr: Mey (Şarap) Xemze: Awir (Gamze) Xenc: Naz (Naz) Xendan: Bi ken. kirînox (Alici) Xerîq: Nûqbûyî (Suya batan) Xerq 1 Niiqbiin (Suya batma). cilveli) Xerbet: Şerbet (Şerbet) Xerçeng: Birca Kevjalê ji 12 bircên rojê (Giineşin Yengeç burcu) Xerez: 1 Rik. dilek) Xeridar: Kirîdar. kîn (Garez. di civîne (Gamlan ölçen. 2 Dirandm (Yirtma) Xerqe: Niiqbiijrî (Suya batan) Xermen: Bêder. sevinçU olan) Xenî: Dewlemend (Zengin) Xennas: Şejrtên (gejrtan) Xeraman: Bi naz îi delalî (Nazli.518 Xemendîiz: Kesê ku xeman di pîve. kêfxweş (Giiliimseyen.

519 Xetsîyah: Keça ku bıska ser cînîga we reşe (Şakağmdaki zülüf siyah olan kız) Xettat: Nıvîsvan (Yazıcı) Xewadmı: Xulamın (Hizmetçiler) Xevv'as: Kesen gıregır. çöp. xwe bı xwe ^aye (öğ¬ retmensiz olarak kendi kendine yetişen kimse) Xuld: Bıhuşt (Cennet) . hısım) Xîda: Bakût (Gıda) Xîlafe mu'tad: Jı adete der (Mutat hilafı) Xîlman: Zarûken bıhuşte (Cennet çocukları) Xîred: AqU (AkU) Xokerdeye îşqe: En ku xwe kmbûn evîne (Kendilerini aş¬ ka atanlar) Xudreste: Kese ku be mamosta. şiş (Değnek. gazel) Xezenfer: Şer (Arslan) Xerexwah: Xerxwaz (Hayırhah. h peş (îlerigelen kimseler) Xewatîn: Pıranîya «Xatûn»e («Hatun»n çoğulu) Xewf: Tu-s (Korku) Xewr: Kuran (DerinUk) Xeyb: Tışt û cîhe nexuyayî (Görünmeyen şey ve yer) Xeyl: Hesp (At) Xeyme: Kon (Çadır) Xeyre ıneqdem: Tu bı xer hatî (Hoş geldin) Xeyşûm: Fırnık (Geıız) Xeyûr: Kese bı xîret (HamiyetU kimse) Xez: Qumaşekî hevrîşmîne (Bir ipekU kumaş) Xezel: Tewırekî şe're (Bir şiir çeşidi. iyi kalpU) XıdTewat: Sebzeym (Sebzeler) Xdqet: Aferin (YaradUış) Xı§t: Sıvık. şiş) Xıtût: Xezm (Çizgiler) Xızam: Kulükekîye (Bir çiçektir) Xızm: Mırove h peş (Yakm akraba.

ebedîyet) Xunun: Kupê meyê ê mezm (Biiyiik şarap fiçisi) Xumrî: Rengê xumrî. davet etmek) Xur: Xwarin (Yemek) Xurfe: Bermal (Oda) Xuroş: Keldaym û rijîna bi ser firaqêda (Kaynayip ta§ma) Xurrem: Şad. gam) Xusserevîn: Revînokê xeman (Gamlari dagitan) Xiil: Pîrhevok (Cadi) Xûşe: Weşî (Salkun) XWab: Xew (Uyku) Xwan: 1 Xwann (Yemek). xem (Keder. sor (Kirmizi renk) Xunçe: Gula ne pi§kifî. pmdik (Gonca giil) Xundekar: Padîşah (Padişah) Xundm: Bangkirm (Çagirmak. dengbêj (Şarkici) Xwanê kase: Vexwaxma ji kasa meyê (Şarap kadehindeiî içmek) Xwemal: Malxoyê maJê (Evin sahibi. 2 Sifre (Sofra) Xwanende: Sitiranbêj.520 Xull: Zmcîrê ku li dest ii Imgêd girtîyan tê girêdan (Piranga) XuUux: CUê hevr^mînê tenik (Ince ipek elbise) Xulûid: Zindîbîina timmî (Ebedî hayat. dUgeş (SevinçU) Xursend: Sitandoxê xwarmê ii bakiit (Gida alan) Xurşîd: RoJ (Giineş) Xurîic: Derketma Ji qanûn ii adetan (Kanun ve gelenekten çikmak) Xusr: Zirar (Zarar) Xusse: Keder. aUe reiai) Xweşxîlqet: Rmdaferîn (Giizel yaratihşli) .

pis (Oğul. 2 Nexvı^eşî (Hastalık) îma: işaret (İşaret) İmaret: 1 Avayî (Bina). icab) İkrah: Zorkırm (Zorlama) Iksîr: Maddekî kîmye'vvîye. bı we zer. sözcük) îbda': Aferandma bı awakî xweş (Güzelce yaratmak) İbn: Kur. ihtilât) îqbal: Peşende (Gelecek zaman) lqtîza: X'westın. be talû (TaUhsizUk. 2 Alîkarî (Yar¬ dım) İneb: Tmî (Üzüm) İntizar: Repan (Beklemek. dökmek) İrfan: Zanîn (Bilgi) . îcab (Gerek. ÎUet: 1 Semed (Neden). rehtm (İndirmek. peyvekî (Söz.521 İbaret: Pejrvr. yol gözlemek) inzal: Daxıstm. bahsızlık) lftîraq: Dûrketma jı yare (Yardan uzak kalmak) îhsan: Qencî (îyiUk) îhtîraz: X'vve parıztm (Kendini sakınmak) îxfa': Veşartm (Gizlemek) îxtîlat: Tekili (Karışmak. erkek çocuğu) Icab: Bersîv (Cevap) icabet: Qebûlkırma xundme (Çağnyı kabul etmek) îdbar: Bextreşî. 2 Text (Taht) İmareya nîgare: Texte Sıtîye (Sıti'nin tahtı) İmkan: Hebûne ne zerûrî (Zorunlu olmayan varlık) İnayet: 1 Baldaym (Dikkat etmek). jı madenen tm te cîhekırm (Altını diğer madenlerden ayıran kimyasal bir madde) l'la: Bılmdkırın (Yükseltme) î'Iam: Eşkerakırm (Açıklamak) ÎUe.

2 Pêştemal (Peştemal) îzhar: Eşkerakirm (Açiklamak) îzlet: Mayma bi tenê (Yalniz kalmak) îzz: Heybet. mezmî (Heybet. di bêjm qey ku (Öyle saniyorlar ki) . 2 Reben (Zavalh) Jêkve: Ji hevdii (Bir birinden) Jêkra bi ketm: Ji hevdû bi qetîne. canlanan) îştiyaq: DUbiJokî (Arzulamak) îtab: Gazm (Sitem) î'lîdal: Hatma cîhê adetî. zajnf). rastbiin (Normal yere gelmek) î'tîkaf : Perestîya di mizgeftêda (Camideki ibadet) îtrê şahî: Dermanê bêhnxweşê wek ê padî§ahan (Padişahlarinki gibi giizel kokular) îttîhad: Yekiti (BirUk) îttîsal: Hevdîtm. belav bi ke (Ajnrsm. buyukluk). Jar: 1 Bê go§t. gîhana cem hevdii (Kavuşmak) îz'an: Qebiilkinna rastîyê (Dogrujm kabul etmek) îzar: 1 Cênîg (Şakak).522 îrfanteleb: Kesê ku daxwaza naskirmê di ke (Tanimak istiyen) î'raz: Zivirîna ber (Yuz çevirraek) îsxa: Gohdarî (Dinlemek) îsm: Nav (Ad) îstebreq: Tewirekî qumaşê hevrîşmîn (Bir ipekli kumaş) îslîtaet: Hêz (Guç) îstîwa: Nîvê asîman (Gök ortasi) îşqebazî: Evîn (A§k) îşret: Heng (Eglence) îşretabad: Ava ii ge§ê bi hengê (Eglenceyle şenlenen. dagitsm) Ji wan weye ku: Ji wan wisaye ku. zeîf (Etsiz.

2 Lı ser Imgan (Ayakta) Qal: Gotm. Xvvede (Kahredici. 2 Çuîsk (Kıvılcım) Qedd: Bejn (Boy) Qedem: Lmg (Ayak) Qedîd: Goşte zıwa (Kuru et) Qedîm: 1 Kese ku jı bereya bereve heye. Xwede (Eskidenberi var olan. 2 Nave sazekî (Bir saz adı) Qarûr. söyleme) Qalıb: 1 Qalık (Kabuk). 2 Tışte kevne (Eski şey) Qedîr: Xurt. X'wede (Kendi ken¬ dine var olan. Allah) Qefes: 1 Qefesa heywanan (Hayvan kafesi).bı xışım. Qarûre: Şûşe (Şişe) Qasır: Kurt (Kısa) Qebaîîı: Gmıehm (Günahlar. 2 Sîng (Göğüs) Qehhar: Pu. kanaat getiren) Qani: Pır sor (Çok kırmızı) Qanûn: 1 Yasa (Yasa). pejrv (Konuşma. AUah) . AUah). AUah) Qena': Dergevane kele (Kale kapıcısı) Qella§: Bı dek (Kurnaz) Qelem ket: Bı bire. 2 Laş (Vücut) Qam': Beskır (Yetinen.523 Q Qabîlun-ııar: Mısteheqe ağır (Ateşe müstahak olan) Qaıl: Gotox (Söyleyen) Qaîm: 1 Kese ku hebûna wî bı 'vvîye. vmek (Yalancı) Qebd: Tewırekî sekme (Bir çeşit şeker) . kabahatlar) Qebaîl: Qebîleyan (Kabileler) Qebes: 1 Kozır (Köz). Xwede (Güçlü. bı hez. je ke (Keser) Qenbel: AU çepe (Sol taraf) Qemer: Hîv (Ay) Qems!: Derewçîn.

Qedandma kare (îş bitirme) Qezaya. wek ku §ekir xwanbm şêrînm (Şeker yemişler gibi sözleri tatli olanlar) Qentar: Weznekîye (Bir tarti) Qer': Lê xistm. 2 Tunnekirm (Imha etmek).524 Qendexayan: Ên ku pejrvêd wan. Mecmm) Qeyseri: Siik. 3 Qeder (Kader). pazar) Qeza: 1 Kirma nimêjê piştî derbazbiina wextê (Vakit geçtikten sonra namai kUmak). mecarf anlamda yazisiz bakir için kuUanUmaş) Qişt: ZUfa biçiik (iiçiik ziUiif) Qîlade: Gerdenî (Kolye) . riipel. çiban) Qerîb: Nêzîk (Yakm) Qerîn: Hevalê pê§ (Yakm arkadaş) Qerz: Dejm (Ödunç) Qeseb: Bendikêd kumên jman (Kadm feslerinin kaytanlari) Qet'a: Ji bm (Asla) Qetal: Kuştî (ÖlduriUmu§) Qetre: DUop (Damla) Qettal: Mêrkuj (Kaatil) Qewl: (îotm. sayfa. tehmdan (îtelemek. dövmek) Qerh: Kul (Yara. bi mana mecazî Ji paxirê sayara hatiye gotm (Kagit. bazar (Çarşi. Qedaya: Piranîya »Qezîyye»ye («Qezzîj^e»nin çogulu) Qezlyye: Mesele (Problem) Qmar: Çengelê ku go§t pêvê tê daleqandm (Etin asUdigi kanca) Qirtasîye: Kaxiz. pej^ (Söz) Qews: Kevan (Yay) Qewwel Qeşmer (Komik adam) Qeys: Evîndarê Leylê. Mecniin (Leyla'nm aşigi.

mecazî anlamda gök için kuUanUır) Qulûb: DUm (Kalpler) Oolûbemen Iehnl-qelb: Dilen kesed wxedî dU (Gönül sahip¬ lerinin gönülleri) Onlzem: Behr (Deniz) Qurb: Nezîkî (Yakınlık. zar) Kabin: Te'vvırekî perûya bûkeye (Gelinin bir hediyesidir) Kala: Mal û mUk (Mal-miUk) Kam: Mır ad. eğri olanlar) Kecrû: Bı ser rûra xwar (Yüzün üstüne eğmek) Kefaet: Hevtayî (Denk olmaJt) Kelal: Westandm (Yormak. kusurlu) Kase: Qedeha meye (îgki kadehi) Kazıb: Dere-vvîn (Yalancı) Kebk: Kew (Keklik) Keckulahan: Kulahxviraran. yakm olmak) Quwaye heywan: Heza jîne (Hayat gücü) K Ka'betullah: Mala X'wede (AUahm Kâbesi) KaTıeyn: Herdu kap. daxwaz (Murad. verdiği yorgunluk) Kelam: Pejrv (Konuşma) Kelat: Keleyan (Kaleleri Kelim: Musa Pexember (Hz. türbenleri.525 Qînwan: Weşî (Salkım) Qiran: Beranber (Yan yana) Qîrat: Weznekîye (Bir ölçü) Qîtar: Rezıka devan (Deve dizisi) Qîwam: Hez (Güç) Qubbe: Kümbet. bı mecazî jı asûnanra te gotm (Kubbe. kofrxwaran (Eğri taçIUar. zar (îki aşUt. bı qusûr (Kem kişi. Musa) . dilek) Kameram: Bextewerî (Muüuluk) Karesazî: Sazkırm û meşandma kar (İşin jürütülmesi) Karîgen: Gerdûn (Evren) Kas: Kem.

bengî (Çilgmlaşmiş) Kîiab: Seym (Köpekler) Kîsre: Pad%ahê Iran'ê (îran Hukiimdari) Kîswet: CU (Elbise) . 2 Keyber. cömert olan) Kerrena: Navê sazekîye (Bir sazm adi) Kesb: Karkirm (Kazanç) Kesîî: Gur (Yogun) Kesret: Pirî (Çokluk) Keşşafê nmûzê hîkmetil-eyn : Kesê ku îşaretê zanîn ii hîkmetan kifş di ke. olgunlaşmak) Kemalê bê kemalî: Temambiina kêmayîyê (KemalsizUgin kemale ermesi) Keaari: Ji qerax (Kenardan) Kenz: Xizne (Hazine) Keramet: Şeref. Kêbir: Sertîr (Ok ucu) Kezm: Daqurtandm (Yutmak) Kêfxweşî (Keyif) Kêj: Keç (Kiz) Kêwan: Sitêra Zuhel (Saturn jmldizi) Kilan: Hejandm (Salladilar) Kmiiz: Xiznan (Hazineler) Kurdar: Kurm (FiU) Kirdebengî: Bengîbiiyî. (Bilgi ve hikmet işaretlerini ke§feden kimse) Kfeşwer: Welat (Ûlke) Kewaîb: Keçên memikgUover (Tombul memeli kizlar) Kewkeb: Sitêr (Yildiz) Kewn: Gerdiin (Evren) Kewneyn: Herdu gerdiin (îki evren) Keyfîyet: 1 Çawayî (Keyfiyet). camêr (lyi.526 Kelte: Kelebiitî (Ojmaşma) Kemal. hesyet (Şeref. Kemalat: Gîhana bUmdîyê (Kemale ermek. haysiyet) Kerem: Qencî (îyiUk) Kerîm: Kesê qenc.

2 Çuna (Niçin) Kustax: Çelaq. 2 Gışt (Tüm) KuMet: Zehmet. mahiyeti) Kurdemfir: Mîren Kurd (Kürt beyleri) Kusan: 1 Çawa(NasU). serbest) Layezal: Xwedg (AUah) Leb: Lev (Dudak) . 4 Eğer (Eğer) Knhensal: Kevnesal. mahiyet (îşin içjüzü. 2 Çawa (NasU). yaşlı) Kul: 1 Rîş (Çıban). 2 Qul (DeUk) Knnh: Bme kar. zor (Güçlük) Kon: 1 Bı be. be şerm (Küstah) Kuşad: Vekırî (Açık) Küs: Def (Davul) Labıdde: Hemm lazıme (Mutiaka gerekir) Lahût: Nolen paqıj (Tenüz sıfatiar) La'I: Gewherekî sore (Kırmızı bir cevher) Lamekan: Gerdûna asîmanan (Gökler alemi. fermana Xwede ku di beje «Bı be» (01. AUahm «01» emri).527 Kitabet: Nıvîsîn (Yazmak) Kîzb: Derew^ (Yalan) Koh: ÇSya (Dağ) Kohî: Çîyayî (Dağh) Koter: Gerdenî (Kolye) Kubra: Mezmtir (En büjük) Kuffar: Kafıran (Gâvurlar) Kufw: Hevta (Deng) Ku: 1 Lı ku (Nerde). mekân dışı) Lareyb: Be guman (Şüphesiz) Laubali: Bı delalî. serbest (Nazlı. 3 Kîja (Hangi). pîr (YıUarı köhnemiş.

AUahi görmek) Lot: Lotik (Ziplama) Lucce: Pêla avê (Su dalgasi) Lutf: Qencî (lyiUk) M Bfediim: Tunne (Yok olan) Ma erefnak: Me te ne nasî (Seni tanimadik) Mafû: Bexşandî (Affedilen) Mah.528 Le'b: Lîztm (Ojmamak) Ijebaîeb: 1 Tijî. lêvziwa (Dudagi susuzluktan kuruyan) jLehd: Gor (Mezar) Lehw: Heng (Eglence) îl#hyan: Her du alîyan (îki taraf) Lehze: Gav (an) Leîm: Kesê nejadnizim ii çavbirçî (Alçak soylu ve zugurt kimse) Leîn: Mel'iin (Mel'iin) Lemyezel: Xwedê (AUah) Letîf : Nazik. 2 Lêv bi lêv (Dudak dudaga) Lebteşne: Lêvtî. Meh: Bîv (Ay) Mahîtab. Mehtab: Tavehîv (Mehtap) l>Iahiid: Kifşe (BiUnen) . narîn (Nazik) Letîfedan: Kesê ku bi gotmên xweş ii zirav di zane (înceUkleri bilen) Lewleb: Felek (Felek) Leyali: Piranîya «Leyl»e («Leyl»in çogulu) Leyî: Şev (Gece) Lêk: Li hevdii (Bir birine) Liqa: Rasthatm. bi lêvanra (Agzma kadar dolu). dîtma Xwedê (KarşUaşmak.

celbedihrUş1er) Mecmer: Bıxûrdan (Buhurdanlık) F. 2 Ava (Bajnndır) Manend: Wekî (Gibi) Manî: Ressame Çini e bı nav û deng (Üünlü Çin Ressamı) Ma'ser: Guvaşgeh (Üzümün sıkılıp şırasmm çıkarıldığı yer) Masîke: Heza ku di gire (Tutan güç) Masîwa: Hebûyen jı bil X'wede (Allahtan başka yaratık¬ lar) Maşa: Kese ku di meşe (Yürüyen) Ma'reke: Ceng. 2 Tışte ku jera delü te anîn (Kanıtlanan) Mamûl: Tışte ku pe te emelkırm (GeçerU olan) Ma'mûr: 1 Dme (Dünya). mejnldar (Meyleden) Mabcolî: Nex'weşe bı Ser'aye (Sar'alı) Ma'lûl: 1 Nexweş (Hasta). : 34 . mücadele) Ma'rez: Temaşegeh (Sergi) Marîfetnak: Kese bı zanîn (Bilgili kimse) Maruf: Naskırî (Tanmmış) Matem: Şîn (Matem) Matemi: Kese şînî (Yaslı kimse) Ma-'vverd: Gulav (Gül sujru) Mazûl: Derketîye jı kar (Azlolunan) Mazûlî: Derketma jı kar (Azlolunmak) Meadm: Pıranîya «Maden»e («Medenin» çoğulu) Meal: Mana (Anlam) Meanî: 1 Pıranîya «Mana»ye («Mana»nın çoğulu). h gorî (Üzerine. 2 Sıtıran (Şarkı söyleme) Mebanî: Çekırm û h hevanîna gotman (Söz söyleme) Mebhût: Hejorî (Şaşkm) Mebnî: Lı ser. göre) Meclûbe mehebbeta unasm: Bı evîna mırovnan hatme keşan (Bazı adamlarm sevgisiyle çekilmişler.529 Maîl: DUbıjok. tîkoşîn (Savaş.

bi raya Xwedê (înşallah) Mehabet: Heybet.530 Mecrîih: Birîndar (Yarah) Mecrûr: Kêşayî (Çekilmiş. 2 Mera. mest) Mexrûr: 1 Qure (Magrur). bUmd. bm ferman (Emir alti) Mehmel: Texterewan (Tahtaravalîi) Mehmîid: PaqiJ. bi qedir (Yuce) Mehr: Heqê marbirîna biikê Gelinin rûkah iicreti) Mehpare: Parça hîvê (Ay parçasi) Mehz. Mehza: Sirf (Salt) Mehziiz: Xwedî par (Hisse sahibi) Mexafet: Tirs (Korku) Mexbîin: Xapîyayî (Aldanmiş) Mexdîim: Kesê ku jêra xizmet tê kirm (Hizmet edUen kise) Mexfîir: Nuxaftî (Örtiilen) Mexmer: Firaqa meyê (Şarap kabi) Mexmîir: Serxweş. celbedilmiş) Meddah: Pesmdar (Övucii) Medh: Pesn (Övgii) Medhoş. 2 Xapîyayî (Aldanan) Mexûf : Bi tirs (Korkulu) Mexz: Mejî (Bejdn) . mest (Sarhoş. Medhûş: GêJ (Sersem) Meftûh: Vekirî (Açik) Meftiin: Evîndarê bêhe§ (Meftun. tutkim) Meger: 1 Ewxu (Meger). saw (Heybet) Meharet: Hunermendî (Meharet) Mehanm: Kesên malî (Mahremler) Mehbîib: Kesê ku tê evandm (SevUen kimse) Mehcebîn: Enîhîv (Mehtap ahnli) Mehcîir: Terkkirî (Terkedilmiş) Mehd: Dergii§ (Beşik) Mehell: Şûn (Yer. mahaU) Mehkiimtt eleyhî: Bm hukum.

yani paralar) Meqtûl: Kuştî (öldürülen) Me'kel: Xurek (Yiyecek) Mekmen: Veşargeh (Pusu) Meknûn: Veşartî (Gizlenmiş) Mekr: Dek (Hile. yanî dırav (Kafaları mest eden dilek. mecazî anlamda felek çarkma derUr) Meqam: 1 Cîh (Yer). nazıkî (GüzelUk. Allahın dostlarmm yeri) Megasıd: Pıranîya «Meqsed»e («Maksad»m çoğulu) Meqlûb: 1 Vajî (Tersine dönük). 2 Gan (Ruh) Meqreme: CUSn temken hevrîşmîn (înce ipekU elbise) Megseda seramest: Daxw'aza ku serîyan mest di ke. 2 CUıe Bırahîm Pexember ku h hember Mala Xwedeye (Hz. sıstî (Perişanlık. tekühev (Karışım) Menahî: Be fermanîyen Xwede (AUahm yasak ettikleri) . bı mana mecazî jı çerxa felekera te go¬ tm (Anahtarlar. gevşeklik) Melamet: Gazm (Sitem) Melbûs: CU (Elbise) Melefcsîsal: Kese bı nola fırîştan (Melek sıfatiı kimse) Melekwar: Wek fırtştan (Melek gibi) Melzûm: Tışt. yan kese ku jı mnrov na qete (Melzûm) Memat: Murm (Ölüm) Memlû: Tıjî Dolu) Me'mûl: TıştS ku te hevîku-m (Umulanı Memzûc: Tevîhev. İbrahim'in Kebe önün¬ deki yeri) Meqame malûm: Cîye kıfşe e dosten X'wede (Bilinen yer. naziklik) Melaîn: Mel'ûnm (Mel'unlar) Melal: Perîşanı.531 Meqalat: Gotmm (Sözler) Meqalîd: Mıftejrm. oyunbazlık) Mekşûf : Xuyaji (Görünen) Melabîs: CUm (Elbiseler) Melahet: Rmdî.

rêçik (îz.532 Menaqib: Jînenîgarîym (Bîyografiler) Menal: Mal ii mUk. izlenen yoi) Menî': Zexm (Saglam) Menqûş: Nexşkirî (Nakişh) Menna': ÇUciid (Cimri) Mensiix: Betalkirî. manzara) Menzil: 1 Xanî (Ev). desmal (Kadmlarm başörtusii^ mendil) Menhec: Rêç. bê hukum (îptal edihniş. 2 Cîhê ku mirov di xwaze bi gîjê (însanm ula§mak istedigi yer) Menzîiri: Pîvek (Ölçû) Merd: Mirov (însan) Merdane: bi ciwanmêrî (Cömertçe) Merdîîd: Qewirandî (Reddedilen). Merez: Nexweşî (Hastahk) Mergever: Navê cîyekîye li Iran'ê (Iran'da bir yer adi) Merqed: Gor (Mezar) Merkeb'ereban: Ên ku li hespên Erebî siwar biibûn (Arap atlarma binenler) Mermîiz: Tiştê ku tê îşaretkirm îşaret edilen) Mersîye: Sitiranên ser mirîyan (Ölu agidi) Merzîyye: Razîkirî (Razi edilen) Mesal: Çîrok (Masal) Mescîid: Kesê ku secde Jêra tê birm (Kendisine secde edilen) Mesdiid: Ritunî (Tikanmiş) . 2 Mizeffer (Muzaffer) Menşe': Jêder (Menşe) Menzer: Cîyê xuyabûnê (Göriinme yeri. ritbe (Mal-miilk. riitbe) MenazU: Piranîya «MenzU»e («MenzU»in çogulu) Menbe': Kan (Kaynak) Mendal: Zariik (Çocuk) Mendel: Şar ii temezî. hiikumsiiz) Mensiir: 1 Belavkirî (Serpilmiş).

2 Tışte ku te xwestm (îstenen) Me''wa: Hewır (Barmak) Mewalî: Dostm (Dostiar) Mevpam': Manim (EngeUer) Mewc: Pel (Dalga) . aşktan sersemleşen) Meşq: Nıvîsana gır ku mamosta jıbo hînkırma qutabîyan di nıvîse. Meşam: Lebate behnkırme (Koku alma organı) Mesame can: CUıen gan ku behn di gırm (Ruhun koku alma duyulan) Meş'el: Melede (Meşale) Meşhed: Cîhe şehîdan (Şehitlki) Meşhûd: Xuyayî (Görünen) Meşxûf: Pır bı evîn. îsa) Meşkûk: Dıraven çapkırî (BasUmış para) Meslûl: Sûre kışandî (Çekilmiş kUıç) Mesmû': Gohdarî (Dinleme) Mesrur: Kefx'w^eş. nıvîsî (Sa- tırlaşmış. yazılmış) 2 Rezkurî. pıjandî (Pişkin. önder) 2 Bı xwî (Huylu) Metbûx: Pehtî. olgun) Metle': Cüıe derketma roje (Güneşin doğuş ufku) Metlûb: 1 Daxwaz (Dilek). talebelerin öğrenmesi için yazdığı iri yazı. dılşad (SevinçU) Mestur: 1 Nuxaftî (Örtülen). nıvîsîn (ÖğretmerUn.533 Mesîh: îsa Pexember (Hz. geje evîne (Çok seven. yazı yazmak) Meşkûk: Bı guman (ŞüpheU) Meşreb: Vex'warm (İçecek) Meşşate: Jma xemlînok (Süslejici kadm) Metae yek: Eşyaye hevdû (Bir birlerirUn metamı) Metaf : Cîhe tewafa Mala Xwede (KâberUn tavaf yeri) Metaya: BejnbUınd (înceboylu) Metbû': 1 Peşrew (Ujrulan kimse.

2 Newq (Bel) Me'yûs: Bê hêvî (Umutsuz) Mezaq: Tam (Tat) Mezaliman: Bmsiteman (Zuliim altmdakiler. cilali) Micenned: Civandî. 2 Meyxur. mazliimlar) Mezher: Cîhê xuyabiinê (Yansiraa yeri) Mezlem: Tarî (Karanhk) Meamer: Veşargeh (Gizlenilen yer) Mezre': Zevî (Tarîa) Me'zîin: Bi destiir (îzinh) Mêhîman. açUcîanan) Mibtil: Betalkirox (îptal eden) Blicadd: Ê ku tîkoşîn di ke (Mucadele eden) Micedded: Teze. sarhoş) . yeniden) Micella: Rohnî. serxweş (Şarap içen.534 Mewzîi': 1 Babet (Konu). komkirî (Topîanmiş) Micerreb: Tecnbekirî (Denenmi§) Rlicerreb: Tecribekirî (Denenmiş) Micerred: Rût (Armmi§) Mîcessem: Bi cîsm ii laş (Vucudu saglara olan) Micezza: Parçekirî (Parçalanmiş) Mi'ciz: Mi'cîzên Pêxember (Peygamberin mucizeleri) Midamî: 1 Tunmî (Devamli). cîlakirî (Aydm. Mêhman: Mêvan (Msafir) Miadat: Neyarî (Diişmanlik) Miadil: Hevta (Denk) Mialif : Hogir (iilfet eden) Miamq: Kesên ku hevdîi hembêz dikm (Ku§akla§anîar) Miateb: Bergazm (Sitem ediîen) Mibalîî: Helal (Miibah) Mibexxerat: Tewirên bixûrê (Buhur çeşitleri) Mibeyyen: Beyankirî (Beyan ediîen. 2 Danandî (Konulmuş) Mewzîin: 1 Peyv ii nivîsînên §ê'rî (Şiir) 2 Yeksor (Devamli ajmi tempoyla olan) Meyan: 1 Nav (îçi). Ji nîive (Yeni.

2 K§fxwes (Se'vinçU) Mıherra: Herayî (Öğütülmüş) Mıhessel: Tışte ku bı dest di keve (Elde edilen) Mıheyya: 1 Amade (Hazır olan). dost) Mdıît: PUan (Plân) Mihlîkat: Tışte ku mırov di bm helake (Helake götüren) Mıhr: Evîn (Aşk) Mıhredar: Evîndar (ÂşUc. değiştirilerek yorumla¬ nan) Mıeyyen: Kıfşe (BelU) Mıferrîhat: Tışte ku kefxweşî di dm (Keyif vericiler) Mıfîd: Dayoxe mefaye (Fayda veren) Mıft: Belaş (Beda'vva) Mıxebber: Bı toz (Tozlu) Mıhal: Tışte be mıkûn (Mümkün olmayan) Mıhce: Sergul (Öz) Mıhenna: 1 Henekırî (Kmalı). 2 Vejandî (Diril¬ tilen) Müıîbb: Evîndar. seven) Mılırıq: Şewıtandox (Yakıcı) Mıhtal: Bı hUe. fenek (Hilekâr. oyunbaz) Mıdebber: Ye ku tedbîra wî te gırtm (Tedbiri alman) Mıddea: Tışte ku te dozkırm (îddia edilen) Blıderns: Mamosta (Öğretmen) Mide-RTver: Güor (Yuvarlak) Mıdxem: Tışte ku di tıştekîda wmda di be (Bir şeyda kaybolan) MıdîH: Kese ku mırov avare di ke (însam saptıran) Mıemmer: Navsal (Yaşlı) Mıennes: Me (Dişi) Mıettîrat: Dermanen behnxwes (Güzel kokıüar) Mıe'wwel: Te'wîlkırî (Te'vil edilen. hUebaz (Hilekâr) Mıxedderat: Keç û jmen pıştperde (PerdeU kız ve kadm¬ lar) .535 ftlıdbır: Bı dek. dost (Âşık.

parçebiiyî (Böliinmiiş. 2 Bi kêfa xwe (Muhayyer) Miîn: Alîkar (Yardimei) Mijgan: Bijang (ICirpikler) Miqbil: Hatoxê ber bi me (Bize dogru gelen) Miqarm: Beranber (Yanyana) Miqebbes: Girtoxê çirîskê (KivUcim alan) Miqeddîme: Dest pê kirm (Ba§langiç) Miqerreb: Nêzîkbûyî (Yaklaşmi§ olan) Bliqerrebîin: Serekên firîştan (Melek baglari) Miqerrer: Tiştê ku tê biryarkirm (Kararlaştirilan) Miqessem: Pişkkirî. ikamet eden) Miqtebis: Girtoxê çirîskê (KivUcimîanan) Mikaşefat: Tiştên ku tên kifşkirin (Kegfedilen şeyler) Mikatebat: Tiştên ku di navbera hmekanda tên mvîsîn (Yazişmalar) Mikedder: Şelo (Bulamk) Mikellel: XemUandîyê bi gewheran (Cevherle sûslenmiş) Mikerrem: Qedu'bilmd (ŞerefU) Mikerrer: Li dîi hevdii (Ardarda) Mikewwenat: Hebiij^ (Varliklar. parçalanmiş) Miqewwîyat: Tiştên ku hêzê zêde di km (Giicii artiran şeyler) Miqeyyed: Girêdayîyê di qeydêda (Kayitlanan) Miqîm: Rawestox (Duran.536 Mixelled: Tunmî (Ebedî) Mixelledun-nar: JÊÎ ku tim di agirda di mîne (Ebedî ateşte kalan) Mixettet: Xêzkirî (Çizgili) Mixeyyer: 1 Guhartî (Degiştirilmiş) . yaratiklar) Mda^at: Hev dîtm (Göriişme) Milebbes: Bi cU (ElbiseU) Mdettex: Lewitandî (BiUagmi§) MUezzezat: Ti§tên bi tam (LezzetU şeyler) Munkînat: Piranîya «Mrmkun»e («Mumkuniiun çogulu) .

537 Mımkun: Tışte ku mıkûn di be û hebûna 'wî ne zerûrîye (Mümkün olan ve varlığı zorunlu olmayan) Mımtaz: Bıjare (İmtiyazlı. seçkin) Mımted: Dırej (Uzun) Mmazı': Kese ku pevçûn di ke (Çatan. süslenmiş) Mırettfeb: Rezkuî (Dizilmiş) Mırewweq: Zelal. yan aveda di xuye. nizaa düşen kimse) Mmeqqet: Nuxtekırî (Noktalanmış) Mm'ekîs: Ronahîya ku di neynike. aydmlatan) Mmqad: Sıtûxwar (Boyun eğen) Mınteha: Dawî (Son. nihayet) Mmzem: Zelıqandî (Yapışık) Mıradat: Pıranîya «Mırad»e («Murad»m çoğulu) Mırahıq: Küre ber balucbûne (Bulûğa ermek üzere olan delikanlı) Mıraqıb: Kese ku di keve mıraqebe (Düşünceye dalan) Mıraselat: Tışten ku di navbera hmekanda ten şandırt (Teait edilenler) Mrrcan: Sor (Kırmızı) Mırdan: Xorten ku hej rî û smbeled wan ne hatîye (Tüysü delikanlılar) Mirde: Mirî (Ölü) Mırebbe': Rûnıştîye cıvatkî (Bağdaş kurup oturan) Mrrexxes: Bı destur (Ruhsath) Mıresse': Nexşkırî (Nakışlanmış. safi) MiTx: Tejrr (Kuş) Mırxîzar: Bexçe tejrran (Kuş bahçesi) Mmncan: E ku cane xwe mırandîye (Canım feda eden> . (Yansıyan) Mm'em: Kese ku nî'met di bîne (Nîmet gören) Mınewwer: Rohnî (Aydm) MmfeU: Tışte ku te'sîr di bîne (Etkilenen) Mmîr: Tışte ku rohnî di de (İşık veren. safî (Duru.

bi şikl ii siiret (Tasvir edilen) Miseyqel: Binqandî (Parlatilmiş) Miskir: Serxweşkirox (Sarhoş edici) Mistear: Emanet (Emanet) Mistecme': Civîngeh (Toplanma yeri) tlistefad: Ê ku Jê îstifadet ê kirm (Kendisinden yararlanilan) Misefîd: fî ku îstîfade di ke (Yararlanan) Mistexreq: Nuqbiiyî (Gark oImu§) IVIisteîd: Qutabîyê ku nii dest bi xwendmê kirîye (Yani ögrenci) Mistemend: Reban. perîşan (ZavaUi) Mistemî': Gohdar (Dinleyici) Mistesqi: Vexwarox (îçen) Mistewcib: Li gorî (Geregince) Slistewî: Dîiz.338 Mirid: fî ku di vê (îrade eden) Mirsel: Şandî (Gönderilmiş. dogru) Mişîr: Haletê ^aretkirmê (îşaret etme aleti) Mişkîn: Ji misk (Miskten) Mişteha: Ti§tê ku dU di bijê (îgtiha edilen) Mişterî: 1 Kirîdar (Ahci). suslenmiş) Miselsel: Zmcîrkirî (Zincirlenmig) Misewwer: Çêkirî. temizlenmiş) Misexxer: Bm ferman (Emir alti) Misellem: Teslîmbiiyî (TesUm olan) Misenne': Nexşkirî (îşlenmiş. elçi) Mirşid: Nîşandayoxê rê (Yol gösteren) Mirtaz: Razî (Razi) MisafUi: Ê ku destê yekê di şidîae (Birinin eUni sikan) Misebbeb: E ku Ji semedan tê zanîn (Nedenlerden bUinen) Miseffa: Safîkirî (Tasfiye edilmiş. misawî (Duz. 2 Sitêra Mişterî (Jiibîter yildizi) Mitabiq: Li gorî hevdîi (Bir birine uygun) .

güvenen) Mıtmeîn: Dil bı cî (İnanan.539 Mıteaqıd: Kırînox û fırotox (Alıcı ve satıcı) Mıtehher: Paqıj (TenUz) MıteUa: Avzerkırî.: Bınferman (îtaat eden) Mı'telîf : Hogır (Ülfet eden) Mı'tekîf : Peresdare di mızgefteda (Tapmakta ibadet eden) Mı'temîn: Ewle (Emin olan. tatmin olan) Mıtrıb: Sazvan (Saz çalan) Mıttehîd: Yekbûyî (Birleşik) Mıttesd: Zelıqandî (Yapışmış) Mi'wasa: Alîkarî (Yardım) Blıvvessem: Bı nîşan (Naşan almış) Mızab: Helandî (Eritilmiş) Mızebzebîıı: Xapînoke duru (îki jüzlü aldatıcı) Blızehheb: Avzerkırî (Altm yaldızlı) Mızekker: Ner (Erkek) Mızewwır: Derewçîn (Tezvirci) Mızmehd: Tışte ku di tıştekî dmda v?mda di be (Bir şey¬ de kaybolan) MS'cer: Laçıka ku jm lısered xwe di peçm (Kadmlarm bE^ örtüsü) Mlhr: Roj (Güneş) Mîxfer: Küme ku esker di dm sered xwe (Asker başhğı) Mîqras: Meqes (Makas) MBBel: Pu-anîya «MiUet»e («MiUet»in çoğulu) Mîna: KulUkekîye (Bir çiçek) MMen-nas: Jı mırovan (İnsanlardan) Minû: Bıhuşte (Ceımet) Mîr'at: NeynUt (Ayna) M%kat: Fanos (Fener) Mi^kate Hemel: Fanosa Beran. avzîvkırî (Altm veya gümüş yaldızlı) Mı'tır: Dermane behnxweş (Güzel koku) Mıtî. mexsed je Bıfea Berane jı 12 bırcen roje ku di Newroz'eda roj di keve (Koç .

bê mirad (Eksik muratli. kem) Naçar: Ji neçarî lazime (Çaresizlikten gerekir) Nadir: Tiştê kêm peydabiijrî (Az bulunan şey. muratsiz) Na Imncine: Bi cî na bm (Sigmazlar) Nam: Nav (Ad) Name: Mektûib.540 Feneri. nail olan) Naqe: Deva mê (Dişi deve) Naqil: NeqUkirox (Nakleden) Naqûr: Navê sazekîye (Bir sazm adi) Nakam: Miradnîvco. bi mana pirtiikê hatîye gotin (Mektup. xav (01gunla§mami§. nadide) Nafe: Misk (Misk) Nafeyêd Tetari: Miskên welatê Teteran (Tatar ulkesinin miskleri) Nageh: Ji nîşkave (Aniden) Nagîhan: Ji nîgkave (Aniden) Nahîd: Sitêra Zuhre (Venus yUdizi) Naxelef: Kesê ku na be wekflê Xwedê (Aîlaha vekil olmayan kimse) Naxwende: Nexwendî (Okumamiş) Nail: GîhLştox (Eren. çig. maksat guneşin Nevruz'da girdigi Koç Burcudur) Muxlem: Tolazê ku bi kuran xirabî di ke (Kulampara) Mîims: Hogir (tîlfet eden) N Nab: Zelal (Duru) Nabahx: Negîhayi. nadir) Nadîrul-wuqîi': Kêm peydabiiyî (Az bulunan) Nadîde: Tiştê ku kêm peyda di be (Az bulunan. kitap anlanmida kuUanihnig) Namirad: Bê mirad (Muratsiz) .

hafif) Naumîd: Be hevî (Umutsuz) Nay: Saza Ney (Ney) Naye gerdan: Saza Ney a ku di gerîya. napıjîyayî (Olgunlaşmamış. bere (Uygunsuz kimse) Nasıh: Şîretkırox (Öğüt veren) NasDc: Xırabkırox (Bozan. bozucu) Nasût: Madde (Madde) Naşıkufte: Nepışkıfî. ya da Ney gibi ince sesli olan şarkıcmm gırtlağından) Nazeııde: Nazdar (Nazlı) Nazır: Nıhertox (Gören) Nazırın: Nıhertoxan (Görenler) Nebat: 1 Giy ay an (Bitkiler). ne gîhayî (Pişkin olmayan. yan jî jı gerdana dengbej a "vvek Neye dengzırav (Dönen Ney'den. sıvık (Zayıf. pişkin olmayan) Narine: Tevı^ırekî fîkî (Narenciye) Nas: 1 Naskırî (Tanıdık). pmdık (Gonca) Natewa: Qels. olgun¬ laşmamış) Nar: 1 Hmar (Nar) . 2 Xelq (Halk) Nasaz: Ne lı re.541 İVamîzad: Mensûbe bı nave yeke (Birinin adma mensub olan) Napesend: Kara ku na ye ecıbandm (Beğenilmeyen iş) Napuxte: Ne pıjîyayî. 2 Tevvırekî şekır (Bir çeşit şeker) Nebîyy: Pexember (Peygamber) Nebi: Tîr (Ok) Necaset: Pîsî (PisUk) Nedamet: Poşmanî (PişmarUık) Nedîm: Yawer (Yaver) Nef : Mefa (Fayda) Nefaîs: Tışten heja (DeğerU şeyler) Nefha: Pıfkırm (Üflemek) . 2 Ağır (Ateş) Naresket: Negîhayî.

Nexme: Sitiran (Tiirkii. nepenî (Gizli. dU bi kîn (Kinci) Nehnu aşiq: Em evîndarm (Biz aşigiz) Nehs: Kesê bextreş.542 Nefx: Pifkirm (Uflemek) Nefîr: Gelek mirov (Kalabahk) Nefsê emmar: Nefsa ku berê mirov di de rêya xu-ab (însani kötii yola iten nefis) Nefîir: Nefretkirox (Nefret eden) Nehar: RoJ (Giindiiz) Nehm: Nîne (Degil) Nehîn: Veşarî. m kare (Eîdemezsin. şarki söylemek) Nejdî: Talanker (Yagmaci) Neqdeyn: Zêr ii zîv. gunehkar (Mutsuz. uriinler) Netnk: Zêrên bi gerdenîyêve (Kolyeye takUan altmlar) . edemez) Ne't: Pesn (Övgii) Netaîc: Derketî. giinaiikar) Neh taq: Neh kumbet. dokuz felek) Nexl: Dara xurraê (Hurma agaci) Nexm.ê xweda. neh felek (Dokuz kubbe. fesat (Miifsit) Nerd: Lîztika bi Tewlê (Tavla oyunu) Nesara: FUIejon (Hiristiyanlar) Neseq: Dîsiplm (Disiplûi) Nesîm: Sura bayê (Yel) Nesl: 1 Sertîr (Ok ucu). sakli) Neliînder: Di hundir. mecazî olarak edebiyat anlammda gelEoiş) Neqîyy: Paqij (Temiz) Neqqad: Tenqîdkirox (Eleştirici) Neqqa§: Nexşker (Nakişçi) Nemek: Xwey (Tuz) Nennuam: Pejrvgerîn. ked (Sonuçlar. bi mecazî di mana bêjeda hatîye (Altm ve giimuş. 2 Nejad (Soy) N^t: Kêfxwegî (Sevinç) Ne şî: Ni karî.

Nîhanî: Bı dızî (GizUce) Nîqat: Nuxteym (Noktalar) Nîkesîret: Xvıîbaş (Temiz huylu) Nîkûkar: Karbaş (İyi işü.îz: Nû rabûyî (Yeni kalkmış. işi güzel olan) . bal (Yanmda) Nımûd: Xuyayî (Görünme) Nısfîyye: Bı insaf (însafh) Nışîn: Rûnıştî (Oturan) Nızûl: Rıjîn (Dökülme) Nızhetgeh: Cîhe behn berdane (Oyalanma yeri) Nîdakunend: Bangkırox (Çağıran) Nîhad: BUmd (Yüksek. yeni yetişmiş) Neyyahe: Jma ku h ser mirî di sıtıre (Ölü üzerine ağıt söyleyen kadm) Nezc: Gîhan: (Olgunlaşma) Nezer: Nıhertm (Bakmak) Nezerbaz: Kese ku mhertma wî 'wek a tejrre baze (Şa¬ hin bakışlı) Nezîr: Wek (Gibi. saklı) Nık: Cem. uzun) Nîhal: Şax (Dal) Nîhan. emsal) Nezm: Rezkmn (Sıralamak) Nıbıwwet: Pexemberî (Peygamberlik) Nıdd: Hevtaye dıj (Karşı olan denk) Nıgîn: Gustü (Yüzük) Nıhîn: Veşarî. nepenî (Gizli. 2 Hez (Güç). 3 HavU (Çare) Newadır: Pıranîya «Nadır»e («Nadir»in çoğulu) Newaîraqî: Dengzırav (înce sesü) Newbawe: Nubar (Turfanda) Newheker: Kese ku h ser mirî di sıtıre (Ölü üzerine ağıt söyleyen) Nevra.543 New': Te-^ır (Çeşit) Newa: 1 Denge sıtırane (Şarkı sesi).

!:.4. 2 Nîşan da (Gösterdi) Nuwanî: Tevger (Hareket. 2 Wek (Gibi) Nîsf: Nîvî (Yarim) Nîswan: Jmm (Kadmlar) Nîsyan: Ji bîrkirm (Unutmak) Nîyaz: 1 Daxwaz (Dilek).şîn: Şêrîn (Tath) niidîtî (Yeni yeti§en. nuktedan) Numa: 1 Xuya bii (Görundu). davramş) Nîibade: Nilgîhajd (Turfanda) Nûbare: Niigîhayî (Turfanda) Nîierîis: Biika nii (GeUnUk) Nîierêsê xurşîd: Roja wek bîika nîi (GeUn gibi olan gune§) Nîik: Nukul (Gaga) Nûres. dan görme) Nîiş: Vexwarm (îçmek) Nîi. sonra- . Nîiresîd: Nii^ayî. 2 Lava (Yakariş) Nîzam: Sazuman (Diizen) Noşi: Ve xwar (îçti) Nuql: Şekirê behîvan li fisteqan (Badem ve fistik §ekeri) Nuktedan: Zanayê bi tiştên zirav (înceUkleri bUen.i Nlkûnam: Navbaş (îyi adli) Nîkûserencam: Kesê ku dawîya wî baş ii xêre (Sonu iyi olan) Nîlîifer: Navê kulUkekîye (Bir çiçek adi) Nîna: Ne anî (Getirmedi) Nîran: Agmn (Ateşler) Nîsa': Jmm (Kadmlar) Nîsar: Werandm (Serpmek ) Nîsbet: 1 Li gorî (Göre).

GÛN YAYINLARI: P.^g'(t£Hty^^ ^)a>^QG^^'^^4^S'^£<^iV£<Vf^C^^ Buyuk şalr E h m e d e Xanf (Ahmet-i Hanf)'nin.K.^'V^ Q^?sgc^^^^^:g.hemdegerli dUşUnUr MehmetEmln Bozarslan' in TUrkçe çevlrlslyle okurlara sunmaktan gurur duyuyoruz. Dogu ede biyatimn en önde gelen klasikleri arasinda yer alan dev eserl MEM Û ZÎN (Memo ile Zin)'i TUrklye'de llk defa olarak hem KUrtçeorijlnali. 1119 Kapak Resmi:Ayhan ERER - ÎSTANBUL Fiati: 20 tira « Kapak Baskisi : ouRANOFSETB^tMivi .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->