P. 1
URARTU KRALLIĞI ve SANATI

URARTU KRALLIĞI ve SANATI

|Views: 1,053|Likes:
Yayınlayan: İÖğütle

More info:

Published by: İÖğütle on Apr 25, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2015

pdf

text

original

U R A R T U K R A L L IĞ

T A R İH İ V E S A N A T I
• t

**W«U

PROF. DR. ALTAN ÇILINGIROGLU

URARTU COĞRAFYASI

ski Anadolu ve Yakındoğu'da ortaya çıkan, kültürel ve askeri acıdan yüksek seviyeye ulaşmış uygarlıkların bu başarısında bir çok faktörün yanında bölgenin coğrafi özellikleri de büyük bir öneme sahip olmuştur. Yörenin doğal zenginlikleri, ikliminin tarım ve hayvancılığa uygun olusu, sulanabildi yeterli arazilerin varlığı veya komşu kültür bölgeleri ile bağlantıyı engellemeyen arazi yapısı, siyasi oluşumların ve bunun sonucunda gelişmiş kültürlerin yaratılmasında her zaman etkili olmuştur. En erken çağlardan beri Mezopotamya'da kumlan uygarlıklar, farklı çağlarda ve yörelerde gelişen Anadolu kültürleri, coğrafi şartların sunduğu olanaklar ile şe-killenebilmiştir. Uygun coğrafi koşulların var olduğu bölgelerdeki yaratıcı insanlar kendi yeteneklerinin ve kültür birikimlerinin yanında bu coğrafi olanakları da kullanmışlar ve arzuladıkları başarıyı bazen tümüyle bazen önemli ölçüde elde etmek şansını yakalamışlardır. Acaba aynı durum Doğu Anadolu yaylasında bu başarıyı yakalamak için uğraşan Urartu Krallığı'nı oluşturan halklar için de geçerli midir? Urartu Krallığfnın kurulduğu topraklar coğrafi açıdan incelendiğinde görülecektir ki; coğrafya Urartu'ya amaçladığı uygarlığa erişebilmesinde hiç de Anadolu'nun diğer bölgeleri kadar cömert davranmamıştır. Ancak bölgenin coğrafyasının yarattığı birçok olumsuzluklar, Urartu yönetimi tarafından kendi yararları ve bu bölgedeki varlıklarının sürebilmesi için ustaca kullanılmıştır. Urartu mimarisinde, askeri eylemlerinde veya sanatın birçok dalında gözlenen gelişmişliklerden çok daha büyük bir başarı, doğa ile mücadelelerinde ve olumsuz gibi görünen doğal çevreyi kendi yararlarına kullanmalarında görülür. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için Urartu Krallığı'nın kurulduğu bölgenin coğrafyasının yüzeysel bile olsa bilinmesinde yarar vardır (Bak. Harita).

DOĞU ANADOLU
Urartu Krallığı'nın, günümüz siyasal sınırları göz ardı edilerek, "Doğu Anadolu" toprakları üzerinde kurulmuş, olduğunu kabul etmek durumundayız. Doğu Anadolu kavramı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal sınırları içinde kalan topraklar değildir. Coğrafi açıdan bu terim daha geniş bir alanı kaplamaktadır. Morfolojik açıdan Doğu Anadolu, kuzeydoğuda Kura çöküntüsüne, doğuda ise Urmiyc platosuna kadar uzanır. Batıdaki sınır genellikle Fırat nehrinin çizdiği kavis ile belirlenir. Doğu Anadolu kavramı güneyde Toros dağlan ile sona erer. Doğu Karadeniz dağları bu bölgenin kuzey sınırını oluşturur. Yukarıda çizilen sınırlar içinde daha küçük boyutlu alt bölgelemeler yapmak mümkündür. Urartu Krallığı birkaç bölgenin dışında bu coğrafi alanlar içinde kurulmuş ve genişlemiştir. Doğu Anadolu'nun alt bölgelerinden biri Bitlis-Hakkari bölgesidir. Güneydoğuda Toros dağları ile çevrili olan bu alan içinde yükseklikleri 4.000 metreyi bulan dağlar vardır. Akçakara (2.940 metre), Artos (3-475 metre), Arnas (3350 metre). Karadağ (3-630 metre) ve Cilo (4.168 metre) bunlann en önemlileridir. Van Gölünün genellikle güneyinde yer alan bu dağlar Yan Gölü Havzasına güneyden geçişi büyük oranda engellerler. Doğu Anadolu'nun diğer yörelerine kıyasla bu bölge çok az yağ-

4

Çizim 15 - Alt t ıı tepe I No.lu taş oda mezar (özgüç '/'.. AUıntepe U. Mezarlar. Depo Binast ve Fildişi Eserler, Ankara. 1969, Res.4)

Çizim 16 - Altıntepe .->'. No.lu taş oda mezar (özgüç i.. AUıntepe il Mezarlar Depo Binast ve
Fildişi Eserler. Ankara. 1969, Res. 18)

94

Belleten Sİ. 1987.-y/.Taş Oda mezar IMlkauı mezarlık alanı .'//İ>»r~.'77?i. Çizim 17 . Bine unbekann urartaisebe Burg ııad Beobacbtungen zı< den Feisdenkmalem eines scböpferiscbe Bağı o/fes Ostanetolines'. /sık Şihıılikalc.Şihıılikalc yakma gömü mezarı ( F. Res 6ab) Çizim 18 .

..* .

0________İM Çizim 19.Karagiindüz K Mezarı. R 96 .347. DOĞU DUVARI RATI DUVARI < izim 20 .VI7 1. Erken Demir Çağ ' Sevin V.Dromoslu taş sandık mezar. Erken Demir Çağ. Dilkaya.Kavaklı h Kazı Sonuçları Toplantısı .

Bu iki yerleşme yerinde ortaya çıkartılan ve geç Erken Demir Çağa tarihlenen (olasılıkla M.30 metre arasında değişen mezarlar. yan duvarlarda yer alan nişler içine urnelerin oturabilmesi için açılmış 78 adet delik vardır. Yakma gömünün genellikle fakir halk tabakası tarafından benimsendiği önerileri yaygındır. Mezar içinde. DİLKAYA ve KARAGÜNDÜZ MEZARLARI Yakma geleneğinin Van Bölgesindeki erken örnekleri Dukaya ve özellikle Karagündüz kazılarından sağlanabilmiştir (Çizim 18-20). Aynı mezarlık alanlarında ortaya çıkan veriler. Van Bölgesi Erken Demir Çağ mezarları ve bu mezarlardan çıkan eserlerin Urartu ile benzerlikleri. Dromos ile mezar odası arasındaki dikine duran sal taşı kaldırılarak mezara farklı zamanlarda gömme yapmak mümkün olmuştur. yeni ölülerin koyulması ile mezarın arka duvarına doğru itilen. Sirinlikale (Çizim 17) ve Dönertaş mezarlarında da görüle-bir. 9- . aynı aileden farklı insanların farklı şekilde gömüle-bildiklerini göstermektedir. Urartu'daki taş sandık ve dromoslu veya dromossuz oda mezar mimarisinin. Mezar içindeki eski isleletlcrin bir yenisi içi n arkaya i t i l me geleneği Urartu mezarlarında da görülür. Ölülerin yakılarak bir urne içine koyulması ve böylece Dilkaya'da olduğu gibi doğrudan toprağa veya İğdır mezarların-daki gibi kaya yarıklarına veya bir çok durumda her tür mezar içinde var olabilen nişler içine koyulmaları da yaygın ve masraflı olmayan bir uygulama şeklidir. Dukaya mezarlık alanında aynı oda mezar içinde inhumasyon ve kremasyon uygulamasının aynı anda var olduğu kanıtlanmıştır. Karagündüz mezarlarında bir örnekte gördüğümüz duvar içindeki niş daha sonraki Urartu mezarlarında yaygın olarak kullanılacaktır. Urartu K r a l l ı k Donemi çanak çömlekleri ile yakın ilişki içindedir. Van Bölgesinde M. toprağa açılan çukurlar içine taşlar ile örülmüşlerdir. Bn masrafsız gömü tarzı basil toprak ve basit taş mezarlardır. II. Dilkaya ve Karagündüz mezarlarında ölü armağanı olarak bulunan çanak çömleklerin formları. Dar yüzlerin birinde ve genellikle güneybatı yönde bir dromos yer alır. Duvarlar düzgün olmayan blok taslardan yukarıya doğru hafifçe daralarak örülmüştür. Bu durum ise kimlerin neden yakıldığı konusundaki önerileri daha da karmaşık duruma getirmektedir. Kapak taşları ile mezarın üstü örtülmüş ve daha sonra toprakla kaplanmıştır. 11-10. Bir oda mezarın içine gömülen kişilerin aynı aileye ait olması olasılığı. genişlikleri 1. binyıl kültüründe aranması gerektiğini göstermiştir. Uzunlukları 3-30 ile 4. Dilkaya ve Karagündüz mezarlarında dromosun tabanı mezar zemininden yüksektir. Dilkaya mezarlık alanında ortaya çıkan ve yanında bulunan demir bir sac iğnesi ile Erken Demir Çağın sonlarına tarihlendiği sanılan aş sandık mezar.yüzyıl) oda mezarlar içinde yakma gömülere ait kanıtlar bulunmuştur. Kava mezarı inşasının ekonomik bazı güçlükleri beraberinde getireceği gerçeği dikkate alınırsa yakmanın sadece fakirlere ait olmadığı önerilebilir. Duvarların üzerinde.Ö.YAKMA GELENEĞİ Urartu'da gözlenen farklı mezar mimarilerinin. Yukarıda da belirttiğimiz gibi aynı halk topluluğu içindeki farklı ekonomik yapıdaki kişilere ait mezarlar kalite ve mimari açıdan fak-lılık göstermektedir. ikinci binyıl sonlarında uygulanan Erken Demir Çağ ölü gömme geleneklerine dayandığını göstermiştir. Urartu mezar tiplerinin hemen hepsinde yakma gömü geleneğinin uygulandığı bilinmektedir. etnik olarak adlandırmayacağımız bu halkın yakılarak gömüldüğü varsayımlar arasındadır.Ö. Hatta Van Kalesi'nin güneydoğu ucunda inşa edilen bir kaya mezarı icintk-. aynen Urartu mezarlarında olduğu gibi kapak taşları vardır.50 ile 2. Aynı tür urne koyma yerleri Atabincli. daha sonraki dönemdeki Urartu taş sandık mezarlarının erken örneği olarak karşımıza çıkar. sekiz iskelet var dır. Mezar yüksekliklerinin 2.50. mezarın ait olduğu halk topluluğunun farklı ölü gömme geleneklerine bağlı olarak gelişmiş olması çok doğaldır.50 metre civarında olması gerekmektedir. Erçek Gölü yakınındaki Karagündüz (Resim 45) ve Gevaş yakınındaki Dilkaya mezarlık alanlarında onaya çıkartılan tok savadaki oda mezar (Resim 46) bu geleneğin Urartu Krallık öncesi dönemde yaygın bir kullanım alanı bulduğunu göstermiştir. Yakmanın Urartu topraklarında yaşayan bir halk topluluğunun ölü gömme geleneği olabileciği. Urartu Kültürü'ndeki bir çok gelenek ve uygulamanın kaynağının Van Gölü Havzasının M.Ö.

Resim 45. Erken Demir Çağ sonu .Kamgündüz oda mezarı.

rken Demir Çağ sonu n .:K Manı'nda hır oda mezar F.

ÖLÜ YEMEĞİ Ölünün gömüleceği mezarın türü ne olursa olsun (basit toprak mezar. aynen mezar inşaatında da olduğu gibi. Kazısı yapılan mezarlık alanlarında kurban sunakları bulunmamıştır.ar< alanına getirildiğini göstermektedir. >!emin pekala taşınabilir kurban sunakları ile gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Ancak . Van Kalesi Höyük. ölünün bir tabut içine koyularak bir araba üstünde me/. Kurbanlık hayvanların mezarlık alanı içinde mi kesildikleri kesin değildir. Urar-tu ölü gömme gelenekleri konusundaki kaynaklarımızdır. Hayvanın kalan bölüm-krînin merasime katılan kişiler tarafından pişirilerek yenildiği. Kaleköy ve Dilka-yı örneklerinde ocaklar atnalı şeklindedir. basit taş mezar. Basil taş sandık mezarlar ve yakma mezarlar bu taş döşeli alan üzerine kurulmuştur. bu bölgelerde Erken Tunç Çağlarda egemen olan Erken Transkafkasya geleneğinin devamı olan atnalı biçimli ocaklar. <\u veya dromossuz oda mezar veya anıtsal kaya mezarı) gömü sırasında dini bir merasim yapılmış olmalıdır. mezarlann hemen yanında 99 . mühür gibi kişisel eşyalar üzerinde yer alan betimlemeler. ancak yemeklerden ölüye sunulabilmesini sağlamak amacıyla mezarın kapak taşı ile veya toprakla örtülmesinden önce yapıldığı önerilebilir. Bu kabartmalardan edinilen verilere göre kurbanlık için özellikle boğa ve keçi tercih edilmiştir. Kesilen kurban-hk hayvanlann bir bölümünün tanrılara adak olarak sunulduğu mümkündür. kaya mezarlarının içlerinde veya önlerinde yapılan tapınmalar önemli bir yer tutar. Urartu Krallık döneminde gördüğümüz bir çok ölü gömme geleneğinin. ölü gömme gelenekleri ile ilgili bir çok verinin gün ışığına çıkartılmasını sağlamıştır. Olasılıklar.ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ U . Özellikle Van Karagündüz mezarlarından elde edilen veriler. Taş döşeli bu alanda merasim ve ölü ziyafeti gerçekleştirilmiş olmalıdır. Krallık döneminden •nceye gittiğini göstermiştir. Ölü ile ilgili kendi evinde ne gibi bir merasimin yapıldığı bilinmemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi son yıllarda özellikle Van Karagündüz. Bu kazılardan elde edilen arkeolojik veriler. Van Dilkaya mezarlık alanında ortaya çnfcamlan geç Erken Demir Çağ ve Urartu mezarların tas döşeli bir alan içinde yer aldığı gözlenmiştir. Elazığ Kaleköy. miğfer. Mezarlık alanına getirilen ölüler için yapılacak en önemli me-rasim "ölü yemeği" merasimidir. kazılarda bulunan çeşitli betimli adak eşyaları veya kemer. Van Karagündüz ve Van Dilkaya mezarlık alanlarında ortaya çıkartılan tabanı taş döşeli alanın içinde. kurban etimin pişirilmesinde kullanıldığı çok mümkün olan ocaklar ve tandırlar bulunmuştur. Ölü yemeğinin ölünün mezara koyulmasından sonra. Ancak bazı mühür baskıları üzerindeki betimlemeler.rartu ölü gömme merasimleri ile ilgili bilgiler yazılı kaynaklardan çok arkeolojik kazılardan elde edilen çeşitli buluntulardan sağlanabilmektedir. ölü ye rrjeğinin bir bölümünün kaplar içinde mezara koyulduğununu göstermiştir.ezarlık alanlarında. Urartu mezarlarının yer aldığı ~. Kurbanlık hayvanların mezarlık alanında pişirildiğine ve ölü ziyafeti olarak dağıtıldığına ait önemli kanıtlar vardır. Urartu mezar mimarisinin Erken Demir Çağ içlerine kadar takip edilebileceğini. Dilkaya Höyük ve Ayanıs Kalelerinde yürütülen arkeolojik kazılar. dro-r. Ölü yemeğinden önce yapılması mümkün olan dua veya tapınmalar maalesef yazılı kaynaklara Yansımamıştır. bir kısmının da çanak ve tabaklar içinde ölünün yanına konulduğu arkeolojik olarak kanıtlanmıştır. Ölüler için hangi tür hayvanların kurban edildiğine ait bir çok kabartma mevcuttur. Ortaya çıkartılan mezarlar ve bu mezarların inşa edildiği mezarlık alanındaki veriler.

Resim 47 11 Sarduri'nin kutsal alam: Aııalt-Ktz 100 .

Resim 48.Anah-Ktz kurban kanattan iv nişler Resim 49.Çaruştepe açıkbaıa kutsal alanı 101 .

Kalenin doğusundaki yamaçta yürütülen mezarlık kazılarında bir urnenin üzerinde düz durumda bir kase ve kaseyi ters konulmak örten ikinci bir kase bulunmuştur. Ancak bazı oda ve anıtsal kaya mezarlarında gözlediğimiz yakma gömüler için durum aynı olmamalıdır. Bu durumda yakma merasimlerinde de ölü yemeği merasiminin yapıldığı düşünülebilir. bir öneriye göre. gideceği diğer dünyadaki yaşamında kullanılmak üzere. yüzük. Küçültülen kemikler ve küller bir ninenin içine konularak mezarlık alanına gömülmüştür. Mühür baskısı üzerinde Çizim 21. Atnalı şeklindeki ocaklarda pişirilen. Steller önünde libasyon yapıldığına ait çok önemli bir buluntu bir mühür baskısıdır. YAKMA MERASİMİ Ölünün yakılması durumunda da aynı tür merasim ve tapınmanın yapılıp yapılmadığı kesin değildir.. ilmelerin içinden elde edilen mühür. Kutsal alanlarda libasyon merasiminin yapıldığına dair en güzel örnek Altıntepe kazıları ile ortaya çıkmıştır. I 'melerin yanında veya içinde hayvan kemiklerinin bulunmamış olması farklı bir tapınma şekline işaret edebilir. Ölü ziyafeti sırasında içilen şarap veya suyun da testi ve küpcükler içinde. Kurban kanı. Urne içine konulamayacak kadar büyük olan kemer ve miğfer gibi eşyalar ise katlanarak veya ezilerek urnenin hemen yanına bırakılmıştır. Düz duran kasenin içinde ölüye sunulan ölü yemeğinin var olduğu rahatlıkla önerilebilir. Mezarlık alanlarından elde edilen koyun ve keçi gibi hayvanlara ait kemikler de ölü yemeğinden arta kalanlar olmalıdır. Bu dıımma ait güzel örnekler Van Ayanıs Kalesi ve Dukaya kazılarından elde edilmiştir. Farklı türdeki Urartu mezarlarından ç ı k a n masa kalıntıları halktan kişilerin gömülmesi sırasında da sunu masalarının kullanıldığınının kanıtıdır. taş kaide üzerinde yükselen dört adet stel ele geçmiştir. şarap ve su kullanılarak yapılan libasyonlar. Res.tiir Urartu tunç kemeri üzerinde ölü yemeği re libasyon kurbanı < Merbar K. sıvı kurban (libasyon) merasimidir. fibula gibi kişisel eşyalar ölü armağanları hakkında bilgi verirler. Arkeolojik kazılar ölülerin mezarlık alanları içinde yakıldığını ve yakılan kemiklerin toplanarak "kırma taşları" ile küçük parçalar haline getirildiklerini göstermiştir. çapı 0. birinci mezara bitişik durumdaki açıkhava kutsal alanında.bulunmuştur. 6j) 102 . Altıntepe oda mezarlarının kuzeydoğusunda. 227. Jerusalem. LİBASYON: SIVI KURBAN MERASİMİ Mezarlık alanlarında veya Van Kalesi'ndeki Analı-Kız ya da Çavustepe'deki gibi bazı açık hava kutsal alanlarında (Kesim 47-48-49) gerçekleştirilen bir başka tapınma şekli. Urnclerin üzerleri bir veya birden fazla çanak veya kase ile örtülmüştür (Çizim 22). Ancak bir çok Urartu tunç kemeri veya adak levhası üzerinde ölü ziyafetlerinin böyle masalarda gerçekleştirildiği görülmektedir (Çizim 21).50 metre olan taş bir sunak dikkat çekicidir. Ölü yemekleri sırasında yemeklerin tanrılara veya ölülere sunulmasında sunu masalarının kullanılıp kullanılmadığını bilemiyoruz. her türlü dini törenlerde ve ölü gömme merasimleri sırasında ulgulanmış olmalıdır. 1991.C.. I raılu-A Metaluorkinıı Center in tbe in tbe First Millennium B.E. ölüye armağan edildiği bilinmektedir. Stellerin birinin örtünde. ekonomik olarak daha düşük düzeydeki insanlara ait olduğu düşünülürse merasimlerin çok gelişmiş ve zengin olmadığı önerilebilir. Altıntepe stelleri önünde t a n r ı l a r ve ölüler için sıvı kurban merasimi yapıldığı kesindir (Çizim 23). küpe. Yakma gömülerin. < Editör). tanrılara sunulan ve merasime katılanlar tarafından yenilen yemekten bir bölümü de ölüler için ayrılır.

DÜkaya ve Ayanıs kuz ila m ula bulunan ağızlan kase ile örtülü urneler.Altnıttpr açıkbaıu kutsal alanında Ubasyon slelleri 103 .Çizim 22 . u 23 .

Ağrı Dağı ise 5. Kuzeyde ise Doğu Karadeniz Dağları sınırı meydana getirir. Göl çevreden gelen nehirler ile beslenir.441 yılında patlamış ve daha sonra sönmüştür.100 metre). Ekimde başlayan kış ayları ancak Nisan ayı içlerinde sonlanın Bölgenin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde karşılaştığı zorlukları anlatmak için şu bilgiler yeterli olacaktır: Bölgede karla kaplı en az gün sayısı 85-95.200 metre civarındadır.030 metre) olmak üzere yüksek dağlar ile kaplıdır. Yılın en sıcak ayı olan Temmuzda bile ortalama sıcaklık 22° C'a ancak ulaşır. Ancak suyunu dışa akıtan bir nehir yoktur.288 metre) ve Akdağ (3. Ocak ve Nisan aylarında dağlar kar ile kaplıdır ve iklim çok serttir.188 ve Mercan Dağ 3.165 metreye kadar ulaşır. Kış ayları bir hayli soğuktur. 1951 yılında Ağrı'da . Deliçay.434 metre ile Anadolu'nun ikinci yüksek dağı olan Süphan'dır. ERZURUM VE KARS HAVZASI Erzurum ve Kars Havzası güneyde Palandöken Dağları. Doğu Anadolu içinde özellikli bir yere sahiptir.47 derece ölçülmüştür. Aladağ (3255 metre) ve Tendürek (3-315 metre) yörenin diğer yüksek dağlarıdır. güneyde Muş ovası ile çevrelenen Yukarı Murat Havzası bozkır iklim özelliklerini taşır. Bölgenin Van Gölüne yakın olan bölümlerinde iklim biraz daha ılıktır.000 kilometre kare ile Van Gölü kaplar. Bölgenin orman örtüsü genellikle meşe ve ardıçtan oluşur. Yağış miktarı yıllık olarak 40-50 santimetreyi asmaz. madenin henüz kullanıma girmediği dönemlerde uzun zaman bölgenin obsidyen ihtiyacını karşılamıştır.000-2. Van kentinin civarında karla kaplı günlerin sayısının 140 güne ulaştığı bilinmektedir. Sıcaklık bazı günlerde -30 dereceye kadar düşer. Kışın devamlı yağan kar Nisan ayında erimeye başlar. Yöre Fırat ve - . YUKARI MURAT HAVZASI Kuzeyde Erzurum-Pasinler ve Araş çöküntüsü. Özellikle bölgenin kuzey ve kuzeydoğu bölümleri Doğu Anadolu'nun en soğuk kısımlarıdır. VAN BÖLGESİ Van Bölgesi. Bölgenin diğer yanardağı 4. Doğu Anadolu'nun tüm diğer bölgcleri gibi bu havza da Gavur Dağ (3. Bölge Murat ve Araş nehirleri ve bunların kollarının taşıdığı sular ile sulanır. kuzeyinde Süphan ve doğusunda volkanik Tendürek Dağları önemli yükseltilerdir.600. Bu ortalama yükselti içinde Bingöl Dağları 3-250 metreye. Oltu. Bu nedenle Van Gölünün suları sodalıdır ve tarımsal faaliyetlere hiç bir katkısı yoktur. Çoruh ve Araş gibi nehirlerin varlığı. Van Bölgesindeki iklim kurudur. Buzdağı 2. Allahuekber Ö126 metre). batıda Aşkale ve Karasu ile çevrelenmistir. Bendimahi. bölge için bir avantaj olmasına karsın iklim çok serttir. Doğu Anadolu'nun doğusundaki bölgeler kadar yüksek olmasa da Beydağı 2. Düzgün olmayan bir üçgen şeklindeki bölgenin güneydoğusunda Toros Dağları. Van Bölgesi içinde yer alan Nemrud yanardağı (3050 metre) en son 1. Urartu Krallığı'nın yayılım alanları içinde olan ve krallığın en erken dönemlerinden beri bir bölümü egemenlik a ltı na alınan Yukarı Fırat Havzası. Böylece tarımsal faaliyetler için çok sınırlı bir zaman kalır. İklim çok kum ve çok soğuktur. Eylül aylarında başlayan kar aylar boyunca yerde kalır ve ancak Mayıs sonlarında erimeye başlar. İklim yine soğuktur. Karasu ve Hoşap Su tarımsal faaliyetler için önemlidir.449 metreye ulaşmaktadırlar. Mescit Dağ (3250 metre).mur alır. Göle akan Zeylan. Gölün kuzeyinde yer alan Süphan ve Nemrud. Munzur 3. batısında volkanik Nemrut. Bölgenin büyük bir kısmını 16. Karasu. en çok 160-165 gündür. Kargapazar (3.612.15 derecenin altına düşer. Yörenin ortalama yüksekliği 2. Dağın tepesindeki krater gölü içindeki sular hala sıcaktır. Zaman zaman sıcaklık . Bu durum tarımsal faaliyetler için hiç elverişli değildir.

Doğu Beyazıt haya mezarı 104 .Resim 51-Stelyuvalan. Yeşilaltç Resim 52 .

. .A' IV **4 Y1-.I I f&V •£**fl*~" *^^^^fc#B^^I .

5#- 3^8* ■> V Resim 5<> .Yeşüahç kutsal alımı içinde kaya nişi 1*5 .

Urmiye Gölünün güneyinde yer alan ve kral Menua tarafından. Teişeba ve Ş ui ni y i . Sözkonusu stellerin ne tür bir kutsal yapıyı tamamladığı kesin olmamakla birlikte Altıntepe mezarlarının önünde gördüğümüz gibi bir libasyon kutsal alanı içinde yer almış olmalıdır. İşpuini oğlu Menua ve Menua oğlu İnuşpua'ya Tanrı Şuini'dcn yaşam." emri yazılmıştır. Muradiye yakınlarındaki Köşk köyünde ele geçen ve Menua tarafından diktirildiği belirtilen bir stel üzerinde ".Ö. dikdörtgen kaya oyukları vardır (Resim 51). Haldi Kapısı önündeki libasyon stellerini dikmek için kullanıldıkları açıktır.... Aynı yörede bulunan ve Menua tarafından dikildiği belirtilen bir başka yazıtta "Tanrı Ştıini için İşpuini oğlu Menua bu steli dikti. Haldi kapılarının önüne veya bu kapıların yer aldığı kutsal alanların içine stellerin dikildiğine ait bir başka arkeolojik kanıt. Olasılıkla stel dikme ve önlerinde libasyon yapma geleneğinin. II. Bu bilgiler libasyon sıvısı içinde şarabın da var olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak Al-tıntepe'de dört. deniz seviyesinden 2. Batı İran Demir Çağ H'ye tarihlenen Hasanlu'daki yanmış yapıların önündeki taş döşeli avluda yeralan ve yukarıda sözü edilen dörtlü stellerin ve bunlarla ilgili tapınmaların Urartu yu etkilediği düşünülebilir. Urartu'ya. stellerin karşısında ise bir kişi ve önünde libasyon sıvısının koyulduğu tek kulplu bir kap durmaktadır. 106 . Meher Kapı yazıtında bir sığır ve bir koyun ile onurlandırılan ve bir Haldi Kapısı olduğu bilinen Yeşilalıç'taki kaya nişinden elde edilir (Resim 50). Ancak genellikle askeri faaliyetleri belgeleyen bu tür yazıt-steller önünde herhangi bir merasim yapılıp yapılmadığı bilinmemektedir.546 metre yükseklikteki Nazarabad Dağının yamacına oyulan niş içinde İşpuini-Menua ortak saltanat dönemine ait bir yazıt yer alır. yani Tanrı Haldi. Urartu yazılı kaynaklarında Meher Kapı veya Yeşilalıç gibi Haldi kapılarına libasyon yapıldığı hakkında da bazı bilgiler mevcuttur. Stellerin ne tür bir tanrısal olguyu simgelediği kesin değildir. dördüncüsünün ise Meher Kapı listesindeki dördüncü Tanrı Hutuni'yi veya baştannça Arubani'yi simgelediği düşünülebilir. Steller önünde libasyon yapıldığına ait önemli bir başka kanıt. diğer bir çok kültürel öğe ile birlikte. binyıl Anadolu'sunda erken örnekleri var olmasına karşın. Sarduri oğlu İşpuini'nin Tanrı Haldi için Haldi kentinde bir Haldi kapısı yaptırdığı ve aynı kentte Tanrı Ua için bir kutsal steller (alanı) inşa ettiği belirtilmektedir. LİBASYON STELLERİNİN KÖKENİ Steller önünde gerçekleştirilen sıvı kurban törenlerinin Urartu'ya nereden geldiği kesin değildir. Özalp'in güneyinde. Üzerinde yazıt olan diğer bazı stellerin Urartu egemenlik sahası içinde farklı bölgelere dikildiği bilinmektedir. Yeşilalıç örnekleri Urartu'da en erkene tarihlenen libasyon stelleridir. sevinç ve yücelik ihsan edilsin" denilmektedir. Bu oyukların. Van Gölü'nün kuzeydoğusundaki Karahan"da bulunan stellerdir.Haldi kapısına ve stellerin önüne şarap libasyonu yapılmalıdır. Kuzeybatı İran'dan geldiğini önermek mümkündür. Urartu dinsel inanışlarında stellerin. M. üç stel önünde tanrılara libasyon yapmaktadır. stellerin oluşturduğu kutsal alanların ve bu steller önünde sıvı libasyon merasimi yapmanın önemli bir yeri olduğunu göstermiştir.bir platform üzerine dikilmiş üç stel. Özalp yakınındaki Yeşilalıç kutsal alanında üçlü gruplar halinde altı adet ve mühür baskısı üzerinde üç adet resmedilen stellerin Urartu tanrılar aleminin ilk üç veya dört tanrısını. Arkeolojik ve epigrafik veriler. Anlaşıldığına göre mühür üzerindeki kişi. canlı hayvan kurbanının yanında (Resim 52). Hasanlu Kalesinin etrafına bir sur duvarı çekilerek Urartular tarafından kullanılmaya başlaması ile Yeşilalıç kutsal alanının ve olasılıkla yakınındaki Urartu kalesinin inşaası aynı tarihlere rastlamaktadır. Karahan stellerinin birinin üzerinde. Kaya nişinin önünde farklı yönde iki sıra halinde. saltanatının ilk yıllarında ele geçirilerek Urartu topraklarına katılan Hasanlu yerleşim yerinde benzer stellere ait örnekler bulunmuştur..

Urartu Krallık Döneminden önce Nairi Ülkesinden demir elde edildiği I. Hatta daha da ileri gidilerek. binyılın sonlarına tarihlendirilmeleri hatalı olmamalıdır.Ö. Kanımızca Van Gölü Havzasında yaşayan çeşitli beylikler tarafından Erken Demir Çağda bilinen demir madenciliği.yüzyılın sonu) zamanına kadar geri gitmektedir.Tukulti-N'inurta (M. Ancak Van Gölü'nün kuzeydoğusunda Ernis (Ünseli) yakınlarında ortaya çıkartılan ve bir çoğu Erken Demir Çağ'a tarihlenen bazı mezarlar içinde çok sayıda demir silah ve eserler bulunmuştur.890-884) ve Il. Urartu Krallı-ğı'nın bir maden işleme ve üretme merkezi olabileceği önerilerinin yapılmasını sağlamıştır. yüzyıldan itibaren Yakındoğu siyasetinde söz sahibi olabilmesi. 2.MADEN İŞÇİLİĞİ DEMİR U rartu egemenlik sahası içinde yapılan arkeolojik kazılarda çeşitli madenlerden yapılmış çok sayıda eser ortaya çıkarılmıştır.Ö. birinci binyılın başlarında siyasal fir örgütlenmeye kavuşması ile gelişmiştir. işlenecek atölyelere taşınması ve ormanların kesilerek enerji elde edilmesi gibi yoğun emek isteyen bu işler kra-li bir organizasyon ile başarılmış olmalıdır. Van Gölü Havzasrnda var olan demir yataklarıdır.Ö. 883-859) zamanlarında da Nairi ülkesinden haraç olarak demir elde edildiği bilinmektedir. Kayalıdere. Urartu askeri seferlerinin gerçekleştirilmesinde ve ülkenin savunmasında önemli rol üstlenen kalelerin.Asurnasirpal 'M. hiç bir kayıt yoktur. altın ve gümüş gibi madenlerden veya tunçtan üretilen bu eserlerin sergiledikleri çeşitlilik ve üstün teknoloji. zenginleştirilmesi. Urartu Krallığının M. Armavir-Blur. Asur yazılı kaynaklarında Urartu topraklarından elde edilen demir veya demir eşyalar ile ilgili daha fazla bilgi vardır. Erken Demir Çağın sonlarında demir silah ve süs eşyalarının mezar armağanı olarak kullanıldıklarına ait başka kanıtlar. Urartu'nun demir madenciliğindeki başarısına bağlanmıştır. Toprakkale. Salmanasar döneminde başlayan ve kendisinden sonraki birçok Asur kralı tarafından sürdürülen askeri seferlerin nedenlerinden biri ve belki de en önemlisi. olarak konacak kadar değerli olan demir eşyaların. Kesinlikle Urartu öncesine ait olan bu demir eserlerin kesin olmamakla birlikte M.Ö.Ö. olasılıkla Uruadri'nin en erken dönemlerinden beri Asurlu kralların Uruadri ve Nairi ülkeleri üzerine sefer yapmasını özendirmiştir. 12. MÖ ikinci binyılın sonlarında mezarlara ölü armağanı.yüzyılda bu yörede demir silah veya aletlerin varlığına ait kesin kanıtlar vermemiştir. Asur kralı I. Başarılı ve büyük boyutlu madenciliğin yapılabilmesinin temel koşullarından biri de örgütlenmedir. Hastam.Ö.Sarduri'nin Qulha kralının demir mühürünü ele geçirmesinin dışında. Hatta demirin vergi veya haraç olarak alındığına ait. ekonominin temelini oluşturan tarımın gerekleri olan baraj (Resim 53-54). Dilkaya ve Karagündüz (azılarından da ortaya çıkmıştır. Karmir-Blur ve son yıllarda kazı-bun Ayanis gibi Urartu kalelerinden elde edilen sayısız demir buluntunun varlığına karşın. Çavuştepe. Arkeolojik kazılar M. Il. Urartu yazılı kaynakları demirden veya demirden yapılan eşya veya silahlardan çok az söz eder. 13. sulama kanalı (Resim 55) bağ ve bahçelerin inşaasında gösterilen başarının demir alet ve silahlara bağlı olduğunu düşünmek mümkündür.Ö.TiglatPileser (M. Krallık Döneminde bu değerini yi10" . bakır. Demirin tunç silahlar karşısındaki tartışılmaz üstünlüğü. Daha sonraki yıllarda II.9. Genellikle demir. bu beyliklerin M. Madenin ocaktan çıkartılması.

Resim 55 - Menua'nm efsanelere geçen eseri Şamran Kanalı t irdiği ve çok bol ve ucuz olarak sağlanan demirin veya demir eserlerin yazılı kaynaklarda artık yer almasının hiç bir önemi kalmadığı gerçektir. Ancak bu durum demir madenciliğinin değerinin yit-tiği anlamına alınmamalıdır. Aksine özellikle M.Ö. 7. yüzyılda demirden yapılan eşya ve silahların sayısı olabildiğince artmış, çoğu kez demir ve time bir arada k u l l a n ı l a r a k kazan, kazan kapakları, kılıç, sadak, ok ve mızrak uçları, kalkan veya miğferler, kapı kolları ve tutamakları, kapı sürgüleri, kartal başlı veya kabaralı çi vi l e r gibi akla gelen her şey üretilmiştir. Van Ayanıs kazıları yukarıdaki eserlere ait çok zengin örnekler vermiştir. Demirin doğa koşullarına tunç kadar dayanıklı olmaması, kazılardan çıkan birçok demir eserin tanıtlamayacak kadar tahrip olmasına neden olmuştur. Paslanma ve bunun sonucu gerçekleşen deformasyon bu eserleri- gereken önemin verilmesini engellemiştir. Bu nedenle kazılardan kayıtlara geçen demir eserlerin sayısı, l rartu'daki gerçek kullanım yoğunluğunu yansıtmamaktadır. Ayanıs Kalesi'nde Payeli Salonun (Kesim 56-57) sadece bir kösesinde bir kazı sezonu içinde 150'den fazla demir mızrak ucunun bulunması, demirin l rartu'daki kullanım yoğunluğu ile ilgili bilgi vermekledir. Van (iölü Havzası ve civarında zengin demir yataklarının var olduğu son yıllarda yörede yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Özellikle Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya gibi Urartu ana yerleşim alanlarının batısında veya Divriği, Erzincan ve Erzurum gibi kuzey ülkelerinde ve Diyarbakır. Siirt. Bitlis, Van ve Hakkari gibi kentlerde saptanan eski demir ocakları I rar-tu döneminde yoğun bir kullanımın kanıtları olarak alınmalıdır. Bu yörelerde saptanan yalaklar Civarında bulunan demir cürufları, çanak çömlek buluntular ve üfleme boruları Urartu demir madencil iğ i ni n en sağlam kanıtlarıdır.

BAKIR VE TUNÇ
Uraıtu'da madenden üretilen eşyalar içinde en çok ele geçenler bakır veya tunçtan üretilen eserlerdir (Çizim 24). Tunç veya bakır eşyalar doğal tahribata karşı demire oranla daha dayanıklı olduklarından, kazılarda daha bol bulunmuşlar ve kazıcıların dikkatini daha fazla çekmişlerdir. Bakır veya tunç işlenmesi, şekillendirilmesi ve üzerine yazı yazılması daha kolay olduğundan çeşitli sanat eserlerinde, süsleme elemanlarında veya birçok adak eşyasında Urartulıı ustalar tarafından tercih edilmişlerdir. Urartu beylikler döneminden itibaren Urartu'da yoğun k u l l a n ı m bulmuş olan bakır ve tunç. birçok Asur kralının yazıtlarında Urartu'dan alınan haraç listesinde de geçer. Asur kralı H.Tukulti-Ninurta zamanından itibaren birçok Asur kralı \airi. Hubuskia ve Supria gibi ülkelerden bakır ve tunçtan yapılmış malzemeleri ülkelerine götürdüklerini yazar. Van Gölü Havzasındaki beyliklerin bir 108

:*-}£>

Resim 53 Toprakkale nin doğusundaki Sibhe ben

fc .

Resim 5J - Bir I tortu su/anut tesisi Süpban İMirajı

ıo^


Nesini 56 - l'ayeii Salon. Ayanın Kalesi

110

Ayanıs Kalesi MÖ.Tek kulplu testi.Demir mızrak uçları. tunç . 7.Resim 57 . yüzyıl Resim 58 .

Çizim 24 .Tek kulplu. yonca ağızlı metal kap 111 .

Van Müzesi 112 .Resim 59 .Tunç adak levhası.

Resim 60 .Mobilya Parçası Van Müzesi .

Resint 61 .Keçi ayağı biçikli masa ayağı. Vatı Müzesi Kesini 62 I'uııç ok uçları Ayanıs Kalesi .

Kesim 63 İşlemeli tUttÇ göğüslük Van Müzesi .

Kesim 64 . Rusa yazıtlt yapı adak diskleri.//. Van Müzesi Resim 65 Van Müzesinde tunç hır zil Kesim 66 .Tunçtan üretilmiş çeşitli mutfak eşyaları. Ayanıs Kalesi .

113 .

ekonomik ve idari açıdan önemli bir avantaj sağlamış olmalıdır. Yörenin deniz seviyesi yüksekliği Van Gölü'nden biraz daha fazladır. Van Gölü'nden 400-450 metre kadar daha aşağıdadır (1274 metre). Bu barajların inşasından sonra iklimde gözle görülür bir ılımanlaşmanın olduğu bilinmektedir. Çavuştepe ve Hoşap üzerinden güneye. birbirini kesen dağ sıraları. Ovayı çevreleyen dağların ovalara veya düzlüklere uzanan burunları üzerinde inşa edilen kaleler. Bölgeyi sulayan en önemli nehirler Murat. Urmiye Ovası yoğun tarım ve üzüm bağları ile ünlüdür.kolları tarafından sulanarak tarımsal açıdan doğuya oranla daha elverişli bir ortam yaratır. Etrafı yüksek dağlar ile çevrilmiş küçük tarım ve iskan alanlarına en güzel örneklerin başında Van Ovası gelir. Bölge. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu topraklar. Bölgenin önemli üç gölünün tarımsal faaliyetlere hiç bir katkısı yoktur. Urmiye Bölgesi'nin güney kısımları çeşitli nehirler tarafından sulanarak tarıma daha elverişli bir hal alırlar. Bölgenin önemli bir özelliği yüksek dağlar arasında kalan daha alçak ve etrafı dağlar ile çevrilmiş. Başkale ve Yüksekova'ya bağlanır. ancak Urartu yayılımının ilk hedeflerinden biri olan Kuzeybatı İran'daki Urmiye Bölgesi. Uşnuye. Aşağı ve Yukarı Anzaf. Bu nedenle iklim Van Gölü Havzası veya Doğu Anadolu'nun diğer bölgeleri kadar sert değildir. Bölgenin bir bölümü Hoşap Su tarafından sulanır. Erçek Gölü ve Özalp üzerinden Kuzeybatı İran'a. en azından yoğun kar yağışlı kış aylarının dışında. Hoşap nehrinin çıktığı bölgedir. Tarım alanlarının bazı doğal yollar ile bağlantılı oluşları. Van Ovası'nın kuzeydeki Muradiye Ovası ile olan bağlantısı ise Van Gölü'nün doğu kıyı çizgisini takip ederek Ayanıs ve Amik Kale ve daha kuzeydeki Körzüt üzerinden sağlanır. Ancak tahıl haşatının Temmuz ortalarından önce yapılabilmesi için gereken sıcaklığa sahip değildir. URMİYE BÖLGESİ Urartu ana yerleşim alanlarını oluşturan yukarıdaki bölgelerin dışında kalan. Hoşap kaynağından sağlanan su. tarımsal cepler olarak adlandırılabilecek. Doğal olarak bu bilgiler yörede Keban ve Karakaya barajlarının inşasından önceki dönemlere aittir. Bölgede sınırlı tarım alanlarını sulayarak verimini artıracak nehirlerin sayısı çok azdır. küçük tarım alanlarının varlığıdır. Çavuştepe'nin etrafında yeralan ovalar aynı yılda buğday ve daha sonra ikinci tarım yapılabilecek kadar sulaktır. Gürpinar. Doğal su kaynaklarının yetersizliğini gidermek amacıyla inşa edilebilecek sulama sistemleri için de arazi her yerde uygun değildir. ilerde de söz edeceğimiz gibi. TARIMSAL ALANLAR Urartu Krallığının bir zamanlar hüküm sürdüğü topraklar "üç göller' arasında kalan ülkeler olarak da adlandırılabilir. Urartu coğrafyasını meydana getirir. Bu göllerin suları tuzlu veya sodalıdır. 1. bu dağlar üzerinde yer alan volkanik tepeleri ile Anadolu'nun en dağlık ve deniz seviyesi en yüksek bölgesidir. Urartu nüfusu aynen bugün olduğu gibi bu alçak ve küçük tarım alanlarında iskanı tercih etmişlerdir. Karasu ve bunların birleşmesi ile oluşan Fırat ve Urartu nun güney eyaletlerinde akan Dicle nehirleridir.650 metre deniz seviyesinde yer alan Van Gölü nedeniyle daha ılımandır. Urartu ülkesinin güneyine Üşniye Ovası'ndan Kelisin geçidi ile varmak mümkündür. hem ait oldukları tarım alanlarının ve hem de başkent Tuşpa'nın savunma sistemini meydana getirirler. Bu geçit aslında Urartu ile Asur ülkelerini de birbirine bağlar. Van Ovasına bir dağ geçidi ile bağlı olan ve Çavuştepe'deki II. Kuzeyde Gökçe Göl (Sevan Gölü). Sarduri Kalesi ile korunan Gürpinar Ovası. Erzurum yakınlarından çıkan ve doğuya doğru akan Araş nehri bu bölgenin önemli kaynağıdır. güneyde Urmiye Gölü ve Van Gölü'nün köşelerini oluşturduğu üçgen içindeki topraklar. İklim. Tarım alanları daha çok Mianduab. Şahpur ve Urmiye Ovalarında yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler çeşitli doğal yollar ile Urartu ana yerleşim alanları ile bağlanmıştır. Kurubaş Geçidi. b . 55 kilometre uzunluğundaki bir kanal ile Van Ovasına iletilir ve Van Ova-sı'nın sulamasına yardımcı olur.

Bu gelişmeye tunç yapımı için gerekli kalay madenine. Sargon Haldi tapınağı olarak adlandırılan tapınaktan binlerce bakır eşyanın yanında. M. Krallığın kurulduğu ilk yıllarda kuzeybatı İran'a yapılan askeri seferlerin nedenleri arasında belki doğudan gelen ve kalay ticareti için de kullanılan yollara egemen olmak düşüncesi de vardı. 5 miğfer. Kral 11. 3 kalkan. daha kolay ulaşma olanakları da etkili olmuştur. Elazığ. M. Bingöl. Erzincan.Sargon'un M.Ö. 745 yılı seferinde. Karmir-Blur. güçlü siyasi ve askeri bir örgütlenmenin katkısıyla. Aşağıdaki rakamlar Musasir tapınağına armağan olarak sunulan ve Asur kralı tarafından ele geçirilen eşyalar ve Urartu"daki yoğun bakır ve tunç eşya üretimi ile ilgili çarpıcı fikir vermektedir. 40 mina saf altın ve 800 mina gümüşün yanında.iki atı ile birlikle. • 25. 1997 yılına kadar. yüzyıla tarihlenen ve Teli al-Rimah tan ele geçen bir yazı l ı belgede Naili ülkesinden 50 mina kalay alındığı söylenmesine karşın. tunç ve özellikle gümüş ve altın gibi eşyaların çok daha fazla olması gerekir. çok bol ve ucuz olarak sağlanan demirin veya demir eserlerin yazılı kaynaklarda birleşmeleri ile bakır ve özellikle tunç işçiliği Zirveye ulaşmıştır. aynı yağma olayı ve elde edilen eserlerin sayılması ve tartılması Korsabad kabartması olarak bilinen ve yine II.Ö. Nairi topraklarında kalay madeninin var olduğuna ait hiç bir kanıt yoktur.Ö. kazılarda bulunan demir. Ayanıs'ta ancak küçük bir bölümü ortaya çıkartılan "payeti salonun'' içinden.541 tunç mızrak. Bayburt ve Çoruh vadisi Urartu'nun bakır elde ettiği bölgelerin başında gelir. Toprakkale ve son yıllarda yürütülen Ayanıs gibi farklı dönemlere ait kalelerin kazılarında ortaya çıkan tunç eserlerin sayıları ancak \ tizlerle ifade edilebilmektedir (Kesim 58-(>(>). Günümüzde Louvrc Müzesi'nde saklanan ve Asur kralı Il. 13.212 tunç kalkan.714 yılında Urartu üzerine yaptığı seferin.ölü armağanı olarak konacak kadar değerli olan demir eşyaların Krallık Döneminde bu değerlerini yitirdiği.000 bakır kalkan ve 1. binyılda büyük oranda Urartu egemenlik sahası içinde kalan Doğu Anadolu. Tunceli. 1 inek ve yavrusu heykeli • 1 tunç Rusa heykeli .Ö. 2 kılıç ve yüzlerce mızrak ucu ve diğer tunç eserler tuncun Urartu'daki yoğun kullanımına ait güzel bir örnektir. su testisi. okdanlık ve ok • 607 tunç kazan. 11+ . Adıyaman ve Malatya bölgesi bakır yönünden zengin olan bir başka yöredir.Sardım döneminde bu yörede yaşayan Kumahalhi kralı Kuştaspili'den sadece M. II.Ö. çeşitli formda kaplar • 4 tunç tapınak kapı bekçisi heykeli • 1 tunç heykel • 1 tunç boğa. M. Urartu maden sanatında bakır ve tuncun ne derece yoğun olarak kullanıldığının en güzel kanıtı Musasir (Ardini. 3 sadak. kralın baş katibi Harmakki'nin oğlu Nabu-şallim-şunu'nun kaleme aldığı kayıtlarını içeren tablette. Daha önce de belirttiğimiz gibi. 2 kazan. Çavuştepe. bakır madeni açısından oldukça zengin bir yöredir. Urartu gerekli kalayı olasılıkla İran'dan veya Afganistan'dan ticaret yolu ile elde etmiştir. Saıgon'a a i t bir kabartma üzerinde de gösterilmiştir. Kazısı yapılan birçok Urartu Kalesi'nin bir saldırı ve bunu takip eden bir yağma ile sona erdiği dikkate alınırsa. 2. silah • 1. Yukarı Anzaf. yüzyılın basın da bu yörede yaşayan Diauehi kralından 10.412 tunç kılıç. Modern araştırmalar ve Urartu yazılı kaynakları krallığın birçok yöresindeki bakır kaynakları ile ilgili yeterli bilgi vermektedir. Özellikle Erzurum.) kentinin yağması sırasında ele geçirilen eserlerin listesinde görülebilir. 8.535 bakır kazan vergi olarak alınmıştı. 108 ton tunç külçe ele geçirmiştir. miğfer.000 mina bakır alındığı bilinmektedir. Musasir kentindeki Haldi tapınağından elde edilen ganimetin listesi vardır. mızrak ucu • 305. Urartu'nun kalayı nereden bulduğu kesin değildir. 1.

tanrıca Formundaki anahtarlara.GUMUŞ VE ALTIN Gümüş ve a ltını n Urartu Sanatının farklı dallarında yaygın olarak kullanıldığı çeşitli kazılar-ıkan birçok eşya ile kanıtlanmıştır. bu krallığın tamamıyla Urartu'ya bağlanmasından önce.tkıiauat kapısı üzerinde Asur ve l tortulu askerler > Merbav R. I rartu-A Metahvorktng Centerin tbeFirstMillennium BCE.arya ve Kahta kentleri civarındaki kaynaklardan elde edilmiş olmalıdır. Genellikle süs eşyaları veya süsleme elamanlarının yapımında kullanıldığı bilinen altın ve bir çok eşyanın üretildiği gümüşe ait bilgiler Urartu yazılı kaynakların-. Güneydoğu Anadolu'daki Kumahalhi kralı Kuştaşpili de aynen :i>ada gibi bağışlanmış. meyve sepetlerinden mühür ve yü-kadar bir çok eşya altından yapılmıştır.5 mina şü (y. Urartu'da altın ve gümüşten üretilmiş eşyaların çeşitliliğini ve yoğun kullanımını görebilmek acın H."-inat yılında. Res. yaylar ve kazanlar. kama ve kılıçlara. Sarduri'nin yazıtlarında befirtilmektedir. 30 kilogram idi ma bir talentin 1/60 ağırlığına e ş i t t i .-ilmektedir. Batıda ise Malatya ve civarından altın ve gümüş sağlandığı II. Urartu kralı Meliteallıe kralı H ilanı da'dan. Özelikle kral Menua zamanında başlayan ve onu takip eden birkaç kral döneminde de süren kuzey ve hDeydoğu seferleri Güney Kafkasya ve civarındaki altın ve gümüş yataklarına ulaşmak amacını da '.o. Niksar ve Gümüşhane ise zengin gümüş yatakları ile ünlüdür. 5 . 1991. haraç olarak al-e gümüş aldığını bildirmektedir. Söz konusu rozalar tapınakta gümüş mızraklar.1.o. Gümüşhacıköy. kaplar ve meyve sepetlerinin de Asur . 10) 115 . Aynı çeşitlilik gümüş için de geçerlidir.911 kilogram) saf olarak ele geçirilmiştir.o. vazolar. '-.aktaydı. Urartu'nun ihtiyacı olan akın ve gümüşün bir bölümünün Erzu-"-::: ve civarı gibi kuzey ülkelerinden elde edilmesi şaşırtıcı değildir. 165 ki-bogram) ve merkezlerinden aslan başlan çıkan altı altın kalkan Musasir Haldi tapınağının duvarlarını süslemektevdi. Asur kralı Sargon'un memurları ve su-ın tarafından yapılan sayımda 34 talent 18 mina altın (y.030 kilogram) ve 167 talent 2. Argişti'nin ikinci . 4.o. Jerusalem. Ağırlığı S talent 11 mina olan (y. bağışlanması karşılığında. ancak bunun karşılığını altın ve gümüşten oluşan ağır bir vergi ile ödemek -anda kalmıştır. Bu iki kraldan elde edilen altın ve gümüş günümüzde de varlığı bilinen Keban. önemli miktarda gümüş ve emin edildiği de bilinmektedir. Aynı krallıktan I. Doğu Anadolu'da günümüzde de bilinen gümüş ve altın yatakları bu bölgede yer alan Oltuçay. Artvin ve Bayburt gibi yerleşme yer-varındadır. < Editör. Kayıtlardan anlaşılmaktadır ki tapınağın kapı kanatlarını tu->ürgülerdcn. Bu dönemde Yakındoğu'da kullanılan ağırlık ölçüsü 1 talent y. Krallığın erken dönemlerinde kral Menua'nın Erzunım yöresinde egemenlik süren _--chı kralından vergi olarak altın ve gümüş aldığı bilinmektedir.Sargon'un sekizinci sefer kayıtlarına bakmak yeterlidir.

M. yüzyılın ortalarındaki izleri olarak değerlendirilmelidir.Resim 67. 8.Ö. Salmanasar'a ait Balawat kapısı üzerinde sorguçlu miğfer giyen Urartu askerlerinin betimlendiği bilinmektedir (Çizim 25). Ancak Urartu kazıları İm tipe ait hemen hiç bir örnek vermemiştir. Bu durum Asurlu sanatçının sorguçlu miğferi Urartulu askerlerin simgeleyici bir özelliği olarak da kullandığını gösterebilir.Ö. Sadece bir tapınakta ele geçen bu sayıda ve ağırlıktaki altın ve gümüş eşya bu madenin Urartu'da yoğun kullanım bulduğunun önemli bir kanıtıdır. 9. Bazı özel koleksiyonlarda veya müzelerde bulunan ve kaynağı kesin olmayacak şekilde bu müzelere gelen bir iki örnek sorguçlu miğfer olarak adlandırılabilir. 7. Rusa'ya ait bir adak miğferi. Çağdaş Asur. kılıçlar ve mızraklar gibi askeri teçhizat veya silahlar ön sırada yer alırlar. yüzyılın ortalarındaki Urartu kralı Ara-me'nin askerlerinin sorguçlu miğferler kullandıklarını düşünmek mümkündür. sadaklar. 116 . bu kullanımın M. bakır veya demir gibi çeşitli madenlerden üretilen eşyalar arasında miğferler. Ayanıs kazısında ortaya çıkan çok sayıdaki altın süsleme elemanları ve altın kaplamalı bir çok eşya. Demir eserlerin bir çoğunun paslanmış oluşu. Babil ve Suriye örneklerinde olduğu gibi Urartulu askerler de benzer huni şekilli konik miğferleri kullanmaya başlarlar. Aynı kabartma üzerinde Asurlu askerler konik miğferler giymektedirler. yüzyılda yoğun kullanım bulmuştur. kalkanlar.Ö.9. Asur kralı III.U. yüzyılın sonlarında askeri donanım yönünden belli bir standarda kavuştuğu gözlenir. Bu formda yapılan miğferlerde yaygın olarak kullanılan malzeme demir ve tunçtur. Bu uygulama krallığın sonuna kadar büyük bir değişim göstermeksizin devam eder. Bu tür miğferler iki parçanın birbirine perçinlenmesi ile elde edilmişlerdir ve üzerlerinde herhangi bir bezeme yoktur. MİĞFERLER Tunç. L'rartu kazılarında ortaya çıkartılan birçok miğfer farklı dönemlere ait olmalarına karşın form açısından büyük bir çeşitlilik göstermezler.Ö. yüzyılın sonu ve 7. Urartu Krallığfnın M. Ayana Kalesi kralının eline geçtiğini yazmaktadır. Demir özellikle M. varolan olası bezemeleri de ortadan kaldırmış olabilir. Birkaç istisnanın dışında Urartu miğferleri konik bir biçime sahiptir.

Krallığının başlangıcından sonuna kadarki lönemdc gözlenen en önemli farklılık. Karmir-blur ve Ayanıs kazılarından (Resim 67) çıkan birçok miğfer üzerinde bu miğferlerin. araba veya atla yapılan çeşitli av sahneleri kalkan veya kemerler üzerinde bulunabilen diğer sahnelerden pek farklı değildir. gözlenen önemli bir değişiklik yoktur. ucu hayvan başlı veya -_ıyvan başı olmaksızın uzanan kabartmanın hemen altında uygulanan şimşek motifinin anlamı. yüzyıla ta-. sivri tepesinden alın kısmına doğru. tanrı Hakliye sunulan birer adak eşyası okluğu bilinmektedir. Urartulu askerlere ait olarak veya Urartu yapılarının duvar-_r üzerine asılı olarak gösterilen ve genellikle Urartu malı olduklarına inanılan kalkanların örnekleri. Urartu betim sanatında gözlenen gelenekselleşmiş bezeme öğeleri büyük bir değişiklik göstermeksizin hemen tüm tunç eserler üzerinde gözlenebilir. Diğer grup ise birçok Urartu kazısında ortaya çı k a rtı la n kalkanların ken ilendir. Miğferler üzerinde.. gerek form ve . bilinmemektedir. özellikle M. Asur kralı III. veya kartal gibi Urartu'da çok yaygın olarak kullanılan motifler değil.duğu bilinmemektedir. Miğferler üzerinde gözlenen savaş arabası ve süvarilerin yer aldığı savaş sahneleri veya bir veya birkaç kutsal ağacın iki yanında Lannlara tapınma sahneleri. 11" . Miğferin önünde. Aslında bu durum diğer bir çok bezemeli Urartu eşyaları için de geçerlidir. onların Urartulu askerler olduğuna simgesidir. çeşitli Urartu kazılarında ortaya çıkartılan w yazıtlarla Urartu malı oldukları kesin olan "umbo'lar olmalıdır (Resim 68). Asur kralının saltanatının erken yıllarından beri Urartu üzerine yaptığı seferleri betimleyen kabartmalar üzerinde Urartu askerleri ellerinde küçük ve ortaları kabarık kalkanlar taşırlar. Kalkanlann ortalarında gözlenen kabarıklar. 7. Her iki kaynağı dikkate alarak yapılacak bir sınıflama gerçeği daha iyi yatsıtacak gibi görü-bilir. Üzerinde yazıt ve betimleme bulunan bir çok miğferin adak eşyası olduğu önerilmiştir. Motif repertuvarında ve süsleme öğele-. pek de alılmamış bir davranışı olmalıdır. erken döneme tarihlenen birçok miğferin üzerindeki bezemelerin arkadan döğme ve önden çizme yöntemi ile yapılmalarına karsın. merkezi bir kutsal ağaç ve bu ağacın iki yanın-pınanlardan oluşan ana sahnenin dışında Tüm kemeri çepeçevre saran hayvan motiflerinin boğa. fırtına tanrısının simgesi veya hayvan boynuzu olduğu şeklindeki önerilere karşın.Üzerinde farklı bezemelerin ve bazı durumda bir yazıtın da yeraldığı birçok miğfer tunçtan limıstır. Bu tür adak eşyaları diğer adak eşyaları ile birlikte aynı mekanlardan elde edilmişlerdir. Herhalde bu motiflerin kullanılması adağın sahibi kral Rusa'nın. Salmanasar'a ait olan Balavvat kapısı üzerinde görülür. Özellikle Çavuştepe.rılenenlerin daha çok önden çizilerek yapılmış olmalarıdır. vkse bezeme olarak büyük bir farklılık göstermezler. KALKANLAR Urartu kalkanlarının sınıflandırılması ve tanımlanmasında k u l l a n ı l a n iki ayrı grup kaynak var-iır Bu kaynaklardan ilki. Krallığın farklı yörelerinde yürütülen bir çok kazıda bezemeli ve yazıtlı örnekler günümü-adar ulaşabilmiştir. Tavuk motiflerinin Urartu dininde bir anlamının . hiç bir Urartu kazısında ortaya çıkmamıştır. boğa veya kaz veya ördek (Ayanıs örneği) başları olan motifler ve bu motifler arasına yerleştirilmiş merasim sahneleri. fakat tavuk betimlemesi ması değişik bir uygulama olarak karşımıza çıkar. Ancak Asur kabartmaları üzerinde. 13u konudaki her değerlendirme bu gerçeği gözönüne alarak yapılmalıdır. Ayanıs'da bulu-iç içe üç tunç miğferin ele geçtiği alan demir miğferlerin veya diğer tunç adak eşyalarının bulunduğu "payeli salondur". Miğferler çeşitli meni sahneleri ile betimlenmiştir.Ö. Ayanıs Kalesi'nden çıkan tunç miğfer üzerindeki. farklı tarihlere ait olan Astır kabartmaları üzerinde resmedilen l "rartulu as berierin taşıdığı kalkanlardır.1997 Ayanıs kazısında ortaya çıkartılanın dışında. Urartulu askerlerin gevdikleri sorguçlu miğfer ve kısa tunik ile birlikte küçük kalkanlar. Urattulara ait olduğu önerilen en erken kalkan betimlemeleri. Miğ-/erindeki sahneler genelde iki bölümden oluşur: Miğferin iki yanından çıkarak alın kısmına doğru içice yaylar şeklinde uzanan ve uçlarında aslan. Ancak çaplan çok kucak ofcuı bu tür kalkanlann gerçek örnekleri şimdiye dek ele geçmemiştir. Urartu miğferleri üzerinde gözlenen bir başka bezeme motifi genel olarak "şimşek" olduğuna inanılan motiflerdir. alt kenar boyunca uzanan iki band arasında bunların Ar-şişli oğlu Rusa (II) tarafından Tanrı Haleliye armağan olarak sunulduğu yazılıdır. Üzer-Oerindeki ithaf yazıtları ile farklı dönemlere tarihlendiğini bildiğimiz Urartu miğferleri.

II. Ayams Kalesi 118 .Resim 68 .Tanrı Teişeba motifli kalkan umbosu. Van Müzesi Resim 69 .Tunç kalkan. Rusa dönemi.

Ortasında bir aslan protomıı olan kalkanlar hiç bir Urartu kazısından ele geçmemişti.12 mina) geldiğini yazmaktadır. Bu nedenle motiflerin düz olarak algılanabilmesi için kalkanların bir yönde asılı olmaları veya durmaları gereklidir. Bu tür kalkanların savaşlarda kullanıldıklarını önermek mümkündür.10 metre çapında bir tüp oluşturacak >ekilde katlanması ile elde edilen sadakların acık olan bir yüzü deri ile kapatılmıştır.80 metre civarında olan bir kaç kalkan bulundukları "payeli salonun" payeleri üzerinde büyük tunç çiviler ile asılmakla idi (Resim 70). Hatta tableti kaleme alan yazıcı. Diğer grup kalkanlar ise öncekiler ile aynı boyutlarda ve formda olmasına karşın. olarak görülebilirler.70 metre uzunluğunda ve 0. arasında değişen adak kalkanları üzerinde. Duvarlar ve payeler üzerine asılı duran bu kalkanlar ile ilgili bilgiler seferin kayıtlarını içeren yazıtlarda da vardır. Kayalıdere. SADAKLAR: OKDANLIKLAR Tunç levhaların yaklaşık 0. Son yıllarda Ayanıs kazısında ortaya çıkartılan bir çok tunç malzeme ince bir altın tabakası ile kaplanmıştır. diğerinin ise omu/a asmak için kullanıldığı önerilmiştir Ayanıs örneklerinde olduğu gibi diğer Urartu kalkanlarının da arka yüzleri kalın bir çuval veya hasır ile kaplanmış olmalıdır. Birçok Urartu kazısında ortaya çıkan koni biçimli tunç veya demir limboların gön gibi yok olabilen malzemelerden yapılan kalkanların ortalarında yer aldığı önerilmiştir. Uranu kalkanları ile ilgili yapılacak bir sınıflandırma. Farklılık gösteren motifler hayvan dizileri arasında veralan çeşitli geometrik bezemeler ve tomurcuk motifleridir. deri ile kaplanmıştır. Zincirli ve Sakçagözü kabartmalarında merkezi hayvan başlı kalkanların betimlendikleri ve bu örneklerin Asur örneklerinden daha eskiye tarihlendikleri bilinmektedir. Dekoratif kalkanlar genellikle onu yaptıran ve tanrıya adak eden krala ait bir adak yazıtına sahiptir. Ancak Ayanıs kazılarından ortaya çıkartılan ve çapları 0. kazılardan ortaya çıkmış olan gerçek malzemeler ile yapılmak durumundadır. Toprakkale ve Ayanıs gibi birçok Urartu kalesinde çok sayıda kalkan gün ışığına çıkartılmıştır (Resim 69). Farklı dönemlere ait olan bu tip dekoratif kalkanlar üzerindeki bezemeler birkaç küçük detayın dışında hep aynıdır. Bu nedenle duvarları süsleyen adak kalkanlarının üzerinde bezeme olması da sarı değildir. M. tunç üzerine altın kaplama olarak yapılmış olduklarını önermek mümkündür. Tutamaklar iki veya üç perçin ile kalkana tuttuııı 1 muştur. 9. Tutamaklardan ikisinin kalkanı taşımak için. ile 100 cm. bantlar arasına yerleştirilmiş birbirini takip eden aslan ve boğa motifleri vardır. Bu tip kalkanlar da henüz bulunamamıştır. Asur kralı İT. bazı örneklerde ise. kalkanı sağlamlaştırmak için kullanılmış olmalıdır. Urartu yayalım sahası içinde yürütülen Altıntepe. Aslan veya boğalar kalkan üzerindeki içice halkaların üzerine basmaktadırlar ve sadece. Sadağın alt kıs mı bazı örneklerde tunç. Diğer bir çok < > r n e k gibi Ayanıs kalkanlarının içlerinde üç adet tutamak vardır. Bazı durumlarda 119 . Kabartma üzerindeki Haldi tapınağının ön cephesi ortalarından aslan başlarının çıktığı kalkanlar ile bezenmiştir.bir yönden bakıldığında düz. yüzyılın ortalarında Asur'da yaygın olarak kullanılan bu tip kalkanların çağdaş Kuzey Suriye Kent Devletleri sanatında da kullanıldığı bilinmektedir. bu kitabın yayına hazırlandığı aylarda yürütülen Ayanıs 1997 kazılarında ele gecen aslan başlı kalkan ile değişmiştir. bu kalkanların altından yapıldıklarını ve ağırlıklarının yaklaşık olarak 25 kilogram (5 talent. Musasir kalkanlarının da bütünüyle altından değil. Çapları 60 cm. Bu kalkanların solid a l t ı n d a n yapılmış olabileceği şüphelidir. Kargamıs. Adak edilen tanrı hemen her zaman Tanrı Hakirdir. Bu kalkanlar dekoratif adak kalkanları ve bezemesiz kalkanlar olarak iki ayrı grupta toplanabilir. Hayvanlar her zaman simetrik ve kalkanın merkezine doğru yürür durumda resimlenmistir. Bu durum. Karmir-Blur.Ö. Arin-Berd.Konu ile ilgili bir başka Asur kabartması. Kalkanların kenarı boyunca çevrelenen demir çubuk. Sargon'un sekizinci seteri sonunda yağma ettiği Musasir kentini resimleyen Korsabad kabartmasıdır. Ancak limboların bazı Asur kabartmalarında gösterildiği gibi böyle kalkanlara ait olduğu bilinmektedir. üzerlerinde bezeme olmayanlardır. Bu durumda kullanılan malzeme acısından Urartu kalkanlarını. sadağın omuzda taşınmasına yardımcı olmuştur. İ k i uçta veralan birer halka yardı mı ile bağlanan bir kavis. tunçtan ve gönden olmak üzere iki ayrı grupta toplamak da mümkündür. Asılma yönü değişmesi durumunda hayvanların simetrisi de bozulur.

Kalkanların payelere asıldığı tunç çiviler Resim 71 -M. yüzyıla ait tunç sadak.Resim 70 . Ayan ıs Kalesi 120 . 7.ö.

Resim 72 - Bezemeli tunç kemer parçası. Van Müzesi

sadağın ağız kenarı boyunca demir bir çubuk kullanılmış ve sadak güçlendirilmiştir. Çeşitli Urartıı kazılarından elde edilen buluntular, sadakların genelde aynı formda yapılmış olmalarına karşın adak merasimlerinde ve savaşlarda kullanılmış olduklarını gösterir. Adak eşyası olarak kullanılan birçok sadak üzerinde bandlar halinde çeşitli betimlemeler ve adağın sahibine ait yazıtlar vardır. Bezemeler genelde atlı veya yaya askerlerin yürüyüşünü veya atlı savaş arabalarının geçişini İletimler. Bandlar arasında yeralan zig zag ve tomurcuk motifleri dizisi sahneleri birbirinden ayırır. Bu betimlemeler diğer tunç ürartu eserleri üzerinde görülenlerden stil olarak farklı değildir. Karmir-Blur kazılarından çıkan 18 sadaktan beşi üzerinde, bunları adayan I. Argişti ve II. Sarduri'ye ait ithaf yazıtları görülebilir. Bezemesiz ve adak yazıtsız kalkanlarda olduğu gibi üzerinde bezeme veya yazıt olmayan sadakların da yapıların çeşitli yerlerine asıldıkları bilinmektedir. Ayanıs kazıları bezemesiz sadakların (Resim 71) diğer silahlar ile birlikte payelerin üst kısımlarına asıldıklarını kanıtlamıştır.

KEMERLER
Urartu maden sanalında levha tunçtan üretilmiş kemerler, sayısal açıdan önemli bir grubu oluştururlar. Bunun başlıca nedeni kemerlerin hemen her sınıftan insanların mezarlarında ölü armağanı olarak bulunmasıdır. Bu gelenek inhunıasyon mezarlar için olduğu kadar krcmasyon mezarlar için de geçerlidir. Van Dukaya mezarlık alanında ortaya çıkartılan ve ekonomik yönden hiç de güçlü olmayan insanlara ait olan urnelcrin yanında, katlanmış durumda kemerlerin varlığı gözlenmiştir. Aynı şekilde katlanmış kemerlerin çok daha zengin kişilere a i t oldukları kesin olan Altıntepe mezarla-nndaki kazan içinde bulunmuş olduğu bilinmektedir. Urartu toplumunun farklı ekonomik güce sahip kesimlerinin kemer kullanma alışkanlığı dikkat çekicidir. Bu durum Iramı giyim modasında kemerin yerini her zaman koruduğunu göstermektedir. Nitekim günümüze kadar gelebilmiş birçok Urartu betimlemesinde, tunç kemerlerin elbiseyi tamamlayan bir unsur olarak karsımıza çıktığı görülür. Urartu Sanatı'nda kullanım açısından iki t ü r kemer olmalıdır. Bunlardan ilki ve yoğun kullanım bulmuş olanı lxjle bağlanan kemerlerdir. Genellikle 1.0-1.4 metre uzunluğunda olan bu kemerler, elbisenin veya bazı durumlarda mantonun üzerine bağlanmıştır. Diğer tür kemerler ise genellikle

121

sol omuzdan sağ kakaya doğru çapraz olarak uzanan, omuzda kuşanılan kemerlerdir. Bu tür kemerlerin uzunluklarına ait en önemli kanıt. Cavusiepe'de bir asker tarafından kullanıldığı kesin olan 1.53 metre uzunluğundaki örnektir. Çavuştepe örneği uzun kemerlerin at koşumu olarak değil, fakat insanlar tarafından kullanıldığının önemli kanıtıdır. Kullanım sekli ne olursa olsun genellikle tüm kemerlerin arka yüzleri deri ile kaplanmıştır. Deri, kemerin uzun ve yan kenarları boyunca açılmış delikler ile kemere tutturulmuştur. Kemerlerin iki kısa kenarında yeralan ve perçin ile kemere tutturulan halkalar, kemerin olasılıkla bir kaytan ile bele bağlanmasını sağlamıştır, bazı durumlarda kemerin iki ucunu birleştirmek için bir kemer tokası da kullanılmıştır. Kemer tokaları genellikle kanatlarını iki yana açmış kartal betimlemesi şeklindedir. Döküm veya levha metalden üretilen kemer tokaları üzerinde bazı durumlarda çeşitli hayvan motifleri veya bu hayvanlar arasındaki mücadele betimlenmiş! ir. Tüm Urartu kemerlerinin üzerleri çeşitli savaş arabaları, süvariler veya yayalar, avlanan insanlar, hayvanlar, geometrik motifler veya bitki motifleri ile bezenmiştir (Kesim 72). Üzerinde betimleme olmayan kemer yoktur. Betimlemeler genelde iki farklı teknikte yapılmıştır. Yaygın olan bezeme tekniği arkadan vurma yöntemidir. Daha az kullanılan önden çizme yöntemi birçok durumda tek basma veya arkadan vurma tekniği ile bi rl i kt e uygulanmıştır. Arkadan vurma yönteminde de kemer üzerine belimlenmek istenen motifler, önce sivri bir madeni kalemle çizilmiş olmalıdır. Çeşitli motiflerin konturları ve gerekli detaylar bu şekilde yapılmıştır. Urartu tunç kemerleri üzerinde betimlenen sahneler veya motifler oldukça zengin bir reper-tuvar göstermesine karşın, kronolojik açıdan kesin gruplar oluşturmazlar. Sadece kemerler üzerinde değil fakat diğer bezemeli Urartu eserleri üzerinde de bezeme öğesi olarak çok yaygın kullanılan aslan, boğa ve kanatlı fantastik yaratıklar gibi motifler, olasılıkla uzun yıllar süren tutucu bir krali modanın etkisinde veya zorlamasında, krallığın tüm zamanlan boyunca çok büyük bir stilistik farklılaşmaya uğramadan kullanılmışlardır. Bu nedenle tarihleme denemeleri yapılırken bu motiflerin katkıları düşük düzeyde kalmaktadır. Motiflerin oluşturduğu sahneler, sahnelerin a n l a t ı m düzeni ve motiflerin kemer üzerindeki konumları kronolojik bir tasnif için başvurulması daha yararlı olan unsurlardır. Bu kriterler dikkate alınarak yapılacak bir tasnifte, en erkene tarihlenen kemerlerin üzerindeki bezemenin sürekli anlatımı içeren sahnelerden oluştuğunu gözlemek mümkündür. Bu tür kemerlerde kemerin tüm yüzeyini oluşturan betimleme alanı, birbirine paralel i k i sıra kabartma çizgi ile dört veya üç şeride ayrılmıştır. Sahneler bu şeritler üzerinde resmedilmiştir. Belli b i r hareket içeren sahneler genellikle geçil halindeki süvariler, savaş arabaları, ellerinde çeşitli silahlar taşıyan yaya askerler, kutsal ağaçların iki yanında tapınan kanatlı fantastik yaratıklar veya insanlardan oluşmaktadır. Hareket kemerin tam ortasından, belirli bir mekan ile bağlantılı olmaksızın ve nerede başlayıp nerede bittiği belirtilmeksizin başlayarak iki dar kenara doğru devanı etmekledir. Sahnelerin zemini kemeri şeritlere ayıran kabartma çizgilerdir. Bu zemin sözkonusu kemerler üzerindeki tek mekansal kavramdır. Sürekli anlatım tarzında resmedilen kemerler üzerinde durağan motiflere rastlamak çok zordur. Bezeme bantları arasında savaş arabalan ile yapılan boğa veya a s l a n avı sahnelerinin yenildiği kemerlerde bu gruba girmelidir. Ancak bu örneklerde av sahneleri arasında veralan ve sahnenin hareketliliğini durduran veya sekteye uğratan çeşitli motifler vardır. Ko/et. palmet veya çeşitli geometrik veya bitki motifleri sürekli anlatımı sekteye uğratır. Kemerin bantlara ayrılarak bezeme alanlarının oluşturulduğu ve bu alanlar içinde kemer tokasına doğru hareket eden asker veya savaş a r a b a l a r ı n ı n betimlendiği kemerlerden hiç birisi bir yazıt ile donatılnıamıştır. Bu nedenle bu üslubun ne zaman başladığı ve ne zamana kadar devam e t t i ğ i ni kesin hatlarıyla ortaya koymak bir hayli güçtür. Ancak benzer motiflerin yer aldığı ve üzerlerinde I. Argisti veya II. Sarduri'ye ait ithaf yazıtları olan diğer eserler yardımı ile bu grubun M.Ö. 8. yüzyılın baslarından itibaren kullanıldığı önerilebilir. Hareketlerin rozetler veya geometrik motifler ile bölündüğü av sahneli kemerlerin ise. önceki gmptan belki biraz daha geç olması gerekmektedir. Urartu tunç kemerlerinde önemli bir başka grubu alt alta yerleştirilmiş aslan, boğa, dağ keçisi veya fantastik yaratıklar ile yer değiştirerek betimlenmiş rozetler, kutsal ağaçlar, çiçek motifleri. palmet motifleri veya kanatlı güneş kursları içeren kemerler oluşturur. Bu gruba giren kemerlerin bir kısmı çift çizgi ile üç veya dört seride ayrılmış bir, bölümünde ise bezeme alanı tüm kemer yüzeyi olarak kullanılmıştır. Bazı durumlarda kemerin iki ucunda tek veya çift çizgi, nokta veya sarmal ıııo-

122

tifleri veya bunların bir kaçının birleşmesi ile yapılmış dikdörtgen bir alan içinde aslan veya boğalar, kutsal ağaç ya da kutsal hayvanı üzerinde ayakta duran tanrı motifleri belimlenmistir. Bir kaç örnekte panolar içinde aslan avı sahnesinin betimlendiği de bilinmekledir. Kemerler üzerinde yeralan motifler, stilistik açıdan göçebe kavimler sanatını çağrıştırır. Bu kemerler için önerilebilecek tarih, Urartu sanatı üzerinde göçebe sanat etkilerinin başladığı M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısı ve 7. yüzyılın başlan olabilir. Kemer bezeme alanının çeşitli bitki motifleri, rozetler, tomurcuk w sarmallar veya birbirine nokta grupları ya da palmet motifleri ile bağlanmış S-sekilli dallar ile bölündüğü kemerler bir başka -.emer grubuna aittir. Bu şekilde bölünen alanlar içine kutsal hayvanı üzerinde ayakta duran tanrılar, çeşitli hayvan motifleri, fantastik yaratıklar, palmet veya rozetler ve kutsal ağaçlar yerleştirilmiştir. Kemerin iki ucunda yeralan dikdörtgen bir pano içinde ise bu motiflerden biri veya birkaçı yer alabi-ır. Bazı kemerlerin tüm yüzeyinin birbirini takip eden ve alt alta yerleştirilmiş aslan. boğa. kanatlı at veya aslanlar, akrep veya y ı l a n kuyruklu aslanlar, kanatlı veya kanatsız fantastik yaratıklar ve-ya avcılar ile tamamen dolu olduğu gözlenmiştir. Bu tür kemerlerde kemer yüzeyi hiç bir şekilde panolara ayrılmamıştır. Motifler biraz da sıkıcı olarak defalarca tekrarlanmıştır. Kemerler üzerinde yeralan bir çok motif. Kelermes veya Zivviye'cle bulunan göçebe sanat örneklerine çok benzemektedir. Son iki gruba giren kemerler üzerindeki motiflerin daha az i t i na l ı bir isçilik ile üretildikleri ve arkadan vurma yönteminin yanında, önden çizme tekniğinin daha ağır bastığı gözlenebilir. Kesin olmamakla birlikte bu tür kemerlerin M.Ö. 8. yüzyılın sonlarından itibaren Urartu'da üretildiklerini önermek mümkündür. Sekizinci yüzyılın ortalarından beri üretilen bir başka grup kemer, bezeme açı s ı n lan diğer türlerden bir hayli farklıdır. Bu örnekler üzerinde sadece nokta, tomurcuk motifi, sarmal ve-• a ziz zag dizileri yer alır. Bir iki örnekte karşımıza çıkan ithaf yazıtları tarihleme açısından önemlidir. Yukarıda sözü edilen gruplara ait tüm kemerler farklı görünse de bezemelerin konusu açıcından ortak bir özelliğe sahiptir. Bu örneklerde, belki ilk grup hariç, anlatılan bir olay veya işlenilen •^ir konu yoktur. Amaç kemer yüzeyini günün sevilen moda motifleri veya kutsanan tanrı motifleri ile -üslemektir. Kemer üzerindeki çeşitli tanrı veya kutsal hayvan motiflerinin, kemeri kuşanan kişiyi kötülüklerden korumuş olduğuna inanmak da mümkündür. Amaç bu bile olsa, motifler birbirleri ile iliş— dilendirilmeden tek başlarına ve durağan bir şekilde resmedilmişlerdir. Narrativizim en düşük seviye . dir. Bu durum Urartu betimleme sanatının önemli bir özelliğidir ve güney komşularının sanatı ile k bir farklılık gösterir. Ancak bir grup Urartu kemeri, yukarıda belirttiğimiz özellikler ile tamamen ters düşmektedir. Genişlikleri önceki tüm gruplardan daha dar olan kemerler üzerinde dini meler, bu merasimler için ziyafet sofrasının hazırlanması veya bazı kişilere sunulan ziyafet olayları gibi daha önceki gruplar üzerindeki betimlemelerde görmeye pek alışmadığımız konular anlatılmaktadır. Anlatım narrativ üslup ilkelerine uygun olarak bir mekandan veya alandan başlamakta ve hare-ışitli konu ve kişilerle devam etmektedir. Bu türe giren bir çok kemer üzerinde var olan kale betimlemeleri, olayın yeraldığı mekan hakkında da bilgi vermektedir. Kemerler üzerinde boğa, aslan, kanatlı hayvanlar ve tomurcuk dizileri gibi gelenekselleşmiş Urartu motiflerinin yanında, daha ilkel -::bi görülen, ama öncekilerden çok daha hareketli ve ikonografik olarak çok daha zengin figürler vardır. Bu kemerler büyük olasılıkla krali aileye, yöneticilere veya zengin kesime ait olmayan kişilerin --eniği ve kullandığı kemerlerdir. Olasılıkla Urartu kalelerinin etrafında yaşayan halkın dinsel ve belki de günlük uğraşlarını betimleyen bu kemerler, motiflerinin işlenişi açısından da farklılık gösterir. Motifler daha çok çağdaş Kafkasya kemerlerinde gözlenen önden çizme ve noktalama yöntemi ile yapdmıştır. Bu tür kemerlerin daha önceki gruplar gibi üretildikleri kesin bir zaman dilimi olmamalıdır. Krallığın hemen her döneminde farklı gruplara ait bir veya birkaç grup kemer üretilmiştir. Urartu süs-. e sanatında gözlenen stilistik gelenekselleşme aynı tarzdaki bir çok motifin farklı zamanlarda yapılmasını sağlamıştır. Olasılıkla merkezi bir sanat ekolunun aristokratlar arasında değişikliğe uğratıl-maksızın benimsenmesi ve bunun uzun yıllar uygulanması. Urartu süsleme sanatı repertuvannın da yeterince gelişmemesine neden olmuştur. Ancak krali ekollerden çok kendi geleneklerine bağlı olarak kemer veya diğer eşyaları üreten halk bu eserlerde farklı fakat kendisinin olan bazı öğeleri kullanabilmiştir. 123

Ovanın ortasından geçen ve üzerinde bir şelale olan Bendimahi Çayı. bir çelişki gibi görünse de. bazı Asur kabartmaları üzerinde ve yazıtlarında ağaçları yakarak doğal çevreye verilmek istenen zarar özellikle vurgulanmıştır. Belki de bu eksikliği kapatmak içindir ki. küçük ve genellikle büyük baş hayvan yetiştirmeğe olanak sağlamaktadır. Erciş Ovası bölgenin en verimli tarım alanlarını içerir. Sulanabilcn arazilerin çok sınırlı oluşu. Tarım alanlarının birbirinden kopuk ve etrafı dağlar ile çevrili alanlarda yer alması her bir alanın bağımsız bir ekonomi geliştirmesinde yardımcı olmuştur. Halbuki Urartu yazıtları sefer düzenlenen ülkelerden ele geçirilen ve Urartu'ya götürülen binlerce küçük ve büyük baş hayvandan söz etmektedir. Bugün bile hala varlığını sürdüren yazlak ve kışlaklardaki dönüşümlü yaşam Urartu için de var olmalıdır. Yüksek dağların tarım alanlarını birbirinden kopartması. Doğu Anadolu'nun sergilediği coğrafi koşullar. Körzüt'ten Deliçay ve Ernis üzerinden giden bir yol bu ovayı ve Van Ova-sı'nı Erciş Ovası'na ve buradan daha kuzeyde yer alan Patnos Ovası'na bağlar. Bu durum Urartu'nun yaşadığı yıllar için de pek farklı olmamıştır. geçit ve yolların karla kaplı olmadığı bir mevsimde yapılabilmiş olması Urartu hayvancılık ekonomisinin sigortası olmalıdır. bu alanlar arasında bağlantının çok sınırlı oluşu veya hayvan beslemek için yüksek yaylalara çıkmak zorunda kalınması. düşman eline geçmeyen veya düşmanın saldırmadığı alanlarda tarımsal ve hayvansal faaliyetler devam edebilmiş ve Urartu'nun genel ekonomik yapısının sürdürülebilmesini sağlamıştır. Bu tarımsal ceplerde inşa edilen kaleler. Krallık topraklarının çok farklı yerlerinde ve çok farklı büyüklükteki bu alanların tümünün düşmanın eline geçmesi mümkün olmadığından. Alçak ovalarda kış aylarını geçiren hayvan otlatıcıları için bir düşman tehlikesi söz konusu değildir. Sefer mevsimi içinde hayvan sürülerinin büyük bölümü Asur ordusunun ulaşamayacağı yüksek yaylalardaki meralara çekilmiş olmalıdır. Bu durumu tanrılara sunulan kurban listelerinde belirtilen kurbanlık hayvan sayılarından anlamak da mümkündür. yapay kanallar ile sulanması gerekli ovalara taşınabilmişlerdir. Asur yazıtlarında Urartu topraklarından çok miktarda hayvanın ganimet olarak ılındığına ait fazla bilgi yoktur. " . Askeri seferlerin sadece yaz aylarında. ovanın başlıca su kaynağıdır. Zilan Deresi ve diğer birçok küçük akarsu bu verimliliğin temel kaynağıdır. Hayvancılık ülke ekonomisinde çok önemli bir paya sahip olmalıdır. Böylece yarı göçebe yasamın gerekli kıldığı yaşam tarzı gerçekleşmiş ve daha da önemlisi zengin hayvan sürüleri Asur ordusunun yağma hareketinden büyük ölçüde kurtulabilmiştir. Urartu nüfusunun tümünün tarım ile uğraşmadığı kesindir. çok sınırlı tarımsal faaliyetlere. onların varlıklarının temel dayanağı olmuştur. ülke tarımsal üretiminin farklı noktalarda depolanabilmesini ve sonuçta tümünün bir düşman saldırısı ile yağma edilmesini önlemiş olmalıdır.Dağlarla çevrili küçük tarım arazilerine bir başka örnek Van'ın 60 kilometre kuzeydoğusundaki Muradiye Ovasfdır. Böylece doğanın sunduğu olumsuzluklar bir ölçüde ortadan kaldırılmış ve Urartu ekonomisi için yaşamsal olan tarımsal faaliyet ler yürütülebilmişti!-. Bazı Asur betimlemelerinde çeşitli hayvanların ganimet olarak alınmasının gösterilmesine karşın. bir başka tanımla Urartu halklarının içinde yaşadıkları bu olumsuz coğrafi koşullar. Yakındoğu'nun en gelişmiş sulama yöntemlerinin uygulanması sağlanmıştır. Urartu yönetimini yapay sulama sistemleri yaratmağa zorlamış ve özelikle Van Gölü ve çevresinde. Bu bölgelerde yapılan yapay göller. Bölge çeşitli yollar ile L'rartu'nun kuzey ve kuzeydoğu toprakları ile i liş ki içindedir. sulama barajları ve bu barajlardan veya kemiz gibi çeşitli kaynaklardan temin edilen sular. Halk topluluklarının bir bölümü yarı göçebe olarak yaşamlarını sürdürmüş olmalıdır. genel Urartu ekonomisi üzerinde pek fazla etkili olmamış. Urartu istiladan hemen sonra kendini toplayabilmiş ve istilanın yaralarını kısa süre içinde sarabilmiştir. Ovayı koruyan kale veya kalelerin bir kısmının düşman eline geçmesi.

Büyük boyutlu tunç veya bakırdan yapılmış Urartu kazanlarının varlığı ile ilgili üç ana kaynak vardır. Tunç levhalardan yapılan kazanların doğal nedenler ile t a h r i p olma şansları çok fazladır. siren w griffon gibi eklentileri olanlara "eklen-tili kazanlar" adı verilir. Üçüncü veri topluluğu ise. hemen yanında yeralan kireç taşı libasyon sunağı ve kanalları ile dini bir işlevi yerine getirdiği kesindir. Bunlardan ilki Urartu veya Asur üretimi olan çeşitli eserler üzerindeki kazan betimlemeleridir. Tunçtan ve pişmiş topraktan yapılmış büyük boyutlu kapların çeşitli yapılar içinde libasyon amaçlı olarak kullanıldıkları Ayanıs Kalesi kazılarında ortaya çıkarılmıştır. Griffon eklentileri ise daha çok Ktrurya ve Yunanistan'da ele geçmiştir. üretim bölgeleri veya yayılış alanları uzun süren ve günümüzde de devam eden bilimsel tartışmalara neden olmuştur. Boğa. Nitekim Varto yakınlarındaki Kayalıdere'dc ortaya çıkartılan tapınak avlusunda ve tapınağın giriş kapısının hemen karşısında üc ayaklı bir kazanın varolduğu kanıtlanmıştır. Kazanların depolama amacı dışında dini merasimlerde de kullanıldığına ait bir veri. Ağız kenarları demir çubuklar ile güçlendirilmiş olsa da yerleşme yerlerinde kullanılan birçok Urartu tunç veya bakır kazanının tahribat nedeniyle bize ulaşmadığı kesindir. Bu tanımlardan anlaşılmakt a d ı r ki kazanlar dini merasimlerin bir aşamasında gerçekleştirilen sıvı kurban ile (libasyon) ilgilidir. Büyük boyutlu kazanların tapınaklardaki kullanım amacı ile ilgili en a ç ı k l a y ı c ı bilgileri yine II. Burada tanımlanan şüphesiz eklentili gümüş kazanlardır. Asur yazılı kaynaklarında anlatılan veya Asur ve Urartu betimlemelerinde gösterilen büyük boyutlu kazanların gün ışığına çıkmasını sağlamıştır. Erzincan yakınlarında kazılan Altıntepe'de ele geçmiştir. Sargon'un Musasir kentinin yağmasını resimleyen Korsabad kabartması üzerinde de Haldi tapınağının önünde iki adet büyük boyutlu kazan resmedilmiştir. Sargon'un sekizinci sefer kayıtlarında bulmak mümkündür. "Payeli salonda' 4 \o. Bu örnek kazanların Urartu tapınaklarının önünde dini bir amaç için de kullanıldığının önemli bir kanıtıdır. özellikle Asur yazılı kaynaklarında gecen ve Asurlular tarafından ele geçirilen kazanlar ile ilgili yazılı belgelerdir. T-biçimli bir plaka üzerine yerleştirilmiş olan dört boğa ek12+ . Tl. Altıntepe örneğinde olduğu gibi bazı tunç kazanların ağız kenarları çeşitli hayvan başları ile süslenmiştir. Ağız kenarlarında ka/anı süsleyen boğa. siren. Son yıllarda yürütülen Ayanıs Kalesi kazıları. biri 'payeli salonda" diğeri ise kalenin batısındaki "depo mekanlarında'" olmak üzere iki tunç kazanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. aslan ve ejder bası ile süslenen 12gümüş kazandan"bahsetmektedir. aslan veya grifon bası olarak şekillendirilen bu ilaveler "kazan eklentileri" olarak adlandırılmıştır. I laleli nin önünde kurban sunmak için kullanılan re içi kurban törenine (üt şarap ile dolu olan 80 litre kapasiteli büyük kapaklı kazandan" söz etmektedir. Karmir-Bluı'da bulunan l. Urartu egemenlik sahası içinde yürütülen bazı kazılar. Altıntepe'de bulanan ve 300 litre kapasiteli üç ayaklı ve dört boğa bası eklentili kazan burada yer alan mezarlar ile ilgilidir. Ayanıs Kalesinde "payeli salonda'' bulunan tahrip olmuş tunç kazanın. Altıntepe'de bulunan kazanın ağız kenarında döküm yöntemi ile yapılmış. Urartu denizaşırı ticare ti ni n sonucu olarak benimsenmiş ve bıı t i c a r e t i n boyutları konusunda da tartışmaları başlatmıştır.lu payenin yanında bulunan. Ayrıca yüzlerce küçük ve büyük tunç kazanların ganimet listesine geçtiği bilinmektedir. Sargon'un kayıtları Musasir'dc ele geçirilen ganimet arasında 'etraftan yabani öküz. ağız kenarı demir çubuk ile güçlendirilmiş tahrip olmuş tunç kapağın bu kazana a i t olması gereklidir. Eklentili kazanların kökeni. Kazan eklentileri içinde en yaygın kullanılan boğa ve siren eklentileridir.o8 metre çapındaki ve 700 litre kapasiteli iki tunç kazan ve Altıntepe'de anıtsal mezarın girişinde ortaya çıkan 300 litre kapasiteli. Urartu egemenlik sahası içinde veya Urartu sınırları dışında kazılar ile ele geçen kazan veya kazan eklentileridir. Bir diğer grup veri. Asur kralı II. Benzer eklentili kazanların İtalya gibi Anadolu dışındaki bazı ülkelerde ele geçmesi. boğa eklentili tunç kazan uzun yıllardan beri bilinen örneklerdir. Sargon tapınakta yağma ettiği gan i m e t i n listesinde "tunç kapaklını ile birlikle içi 50 ölçek su alabilen büyük bir kazandan re Urartu kralına ait olan. Bazı Urartu tunç kemerleri üzerinde resmedilen çeşitli amaçlı merasimler sırasında büyük boyutlu kazan veya kapların kullanıldıkları bilinmektedir.KAZANLAR Urartu metal işçiliği içinde çok önemli bir yeri tunç veya bakırdan yapılmış büyük boyııtkı kazanlar alır.

Bazı bilim adamları Gordion'da ve bazı batı merkezlerinde bulunan boğa eklentilerinin L'rartu üretimi olduğunu ve bu yerleşme yerlerine Iramı ile batı dünyası arasında varolan ticaret yoluyla gittiğini savunmaktadırlar. kanatlı ve kuş kuyruklu fantastik yaratıklardır (Çizim 26-28). Çok sayıda boğa eklentisi Iramı sınırlarından bir hayli uzakta. I ramı sınırları dışında bulunan boğa eklentilerinin sayısı pek fazla değildir. Tapınağın avlusunda üç ayak üzerinde durduğu önerilen bu kazanın eklentili olması durumunda bile tarihi MÖ. Eklentili veya eklemişiz kazanların tapınakların önünde ver alması bu öğelerden biri midir bilinmemektedir. Hlimizdeki örneklerden daha erkene tarihlenen eklentili kazanların gün ışığına çıkartılamaması durumunda bu geleneğin ITaıtu'ya başka bir kültür bölgesinden. Gordion örneğinin bir Uraıtu üretimi olup olmadığı hala tartışmalıdır. alın dikdörtgen olarak biçimlendirilmiştir. Tanrı H a k l i n i n Uramı'ya Musasir'den geldiği doğrultusunda yapılan bazı önerilerin var olduğu da unutulmamalıdır. Asur ve "adlarını yazmanın kolay olmadığı"ülkeler bu armağanların geldiği ülkelerdir. bir çoğu Toprakkale'de olmak üzere. Kayalıdere kazanının eklentilere sahip olduğu bilinmemekledir. Urartu. Yunanistan örnekleri genellikle bir halka deliğine.Ö. Urartu Tanrısı Hakliye i t h a f edildiği bilinmekledir. ancak boğa ek-lentisi fikrinin doğu kökenli olduğunu önermişlerdir. Bu buluntuların en önemlisi M. Boğa basları boynuzludur. Musasir kentinin ve tapınağının ele geçirilişi ile Urartu'ya gelen bazı kültürel öğeler olabilir. Urartu egemenlik sıradan içinde ve Gordion'da. Kuzey Suriye ve Asur dahil tüm komşu ülkeler halkları tarafından saygı gören bir dini merkezdi. Hatta tapınağın bir Urartu tapınağı olmadığı. Yuvarlak gözler. l ramı'ya haraç olarak 1. 2. Madeni veya pişmiş toprak büyük boyutlu kapımı ağız kenarlarına boğa başlarının yerleştirilme geleneği Anadolu'da MÖ. Kirhi. Bu kabartma Musasir'in yağma edildiği M. Boğa baslarının üzerinde olasılıkla kazanın taşınması için kullanılmış bir halka deliği vardır. kadın veya erkek başlı. Kapların ağız kenarlarını süsleyen benzer boğa veya kus basları İlk Tunç Çağ'ın son evresinde Kıbrıs'ta da görülebilmekledir. olasılıkla da Kuzey Suriye'den geldiği fikri değerini yitirmeyecektir. Her iki grup eklentide de alın yine alışageldiği gibi dikdörtgen olarak biçimlendirilmiş. detaylar önemli ölçüde stilize edilerek verilmiştir. Sirenler insan vücutlu. katına kadar geri gitmekledir. binyılın başlarından itibaren kullanılmıştır. Musasir.Ö. Alın üzerindeki saclar sarmallar ile biter Toprakkale'de ele geçen iki boğa eklentisi genel hatları ile Altıntcpe örneğine benzemesine karsın kaslar. 714 yılına tarihlenmektedir. Olasılıkla tapınak önündeki kazanlar İ. Yağma listesindeki Tabal. Siren eklentili kazanlar Anadolu'da.725-700 yıllarına tarihlenen Gordion'daki Büyük Tümülüs'te bulunan bir kazanın üzerindedir. yüzyılın ortala-nndan geriye gidemez. Bir grup bilim adamı ise Gordion ve Yunanistan'da ele geçen kazanların ve boğa eklentilerinin yerel üretimler olduğunu. kısa boynuzlara ve yuvarlak alına sahiptir. Üç ayak üzerinde duran büyük kazanların Anadolu'daki erken örnekleri de Kalleş Karum'un II. Ancak tapınak ve tapınaktan alınan eşyalar daha önceki bir tarihte de yapılmış olabilir. Kumahalhi ülkesi kralı Kuştaşpili gibi bazı Kuzey Suriye Kent Devletleri krallarının. Yunanistan'da gün ışığına çıkarılmıştır. bir Urartu buluşu olup olmadığı tartışmalıdır. Ptoon. Kazanların ağız kenarına monte edilen sirenlerin bir çoğu kazanı taşımak a m a c ı y l a yapılmış halkalara sahiptirler. Urartu sınırları içinde bulunan diğer boğa eklentileri Urmiye Gölünün güneybatı kıyısındaki Guşçi Köyünde ve aynı yöredeki Karmir-blur kazılarında ele geçmiştir. Delfi. Delos. Bu soruların yanıtları kazılardan çıkacak yeni yazılı ve arkeolojik belgeler île verilebilecektir. gözler ve saçlarelakı detaylar çizgiler ile belirtilmiştir. Urartu Sanatında yaygın olarak kullanılan eklentilerden diğeri sirenlerdir. kaşlar ve ağız-burım yöresi plastik olarak işlenmiş.şpu ıni'nin fethinden önce de vardı. Urartu üretimi olan boğa eklentileri ve eklentili kazanların. Yunanistan'da Olimpiya. Bu noktada Musasir tapınağının önünde yeralan iki adet üc ayaklı kazanın t a r i h i ve kime ait olduğu önem taşımaktadır. Alın Urartu'da bulunan örneklerin aksine üçgen olarak biçimlendirilmiştir.lentİSİ. Bilinen en erken tarihli Urartu eklentili kazanı sekizinci yüzvılın sonuna tarihlenebilmek-tedir.535 kazan verdiği hatırlanmalıdır. S. Burada bulunan bir mühür baskısı üzerinde üç ayaklı bir kazan betimlenmiştir. dört adet perçin ile kazanın ağız kenarının altına tutturulmuştur. Kodoş ve Atina'da: İtalya'da 125 . Bu nedenle Musasir ganimet listesinde sözü edilen birçok mal bu kent yöneticileri ve halkları taralından tapınağa armağan olarak sunulmuştu. kentin İspuini taralından ele geçirilmesinden sonra Musasir Tanrısı Bağbartu'dan alınarak.

Bu örnekler ile Toprakkale'de bulunan Urartu eklentileri arasında varolan bazı stilistik farklılıklar ve Kargamış. Aslan eklentisinin önemli özelliği. 126 . Sarduri'ye ait bir yazıt bulunan aslan eklentisinin bir kazanı süslediği konusunda kesin kanıt yoktur. Üzerinde Urartu kralı II. Bu örnek aslında. olasılıkla Urartu ve bazı Kuzey Suriye Kent Devletleri arasında kurulan t i c a r i işbirliği ve bunun sonucu olarak oluşan ortak üretim atölyelerinden kaynaklanabilir. Bazı bilim adamları Gordion'da bulunan sirenlerin bu ülkede üretildiklerini. 8. üzerindeki yazıt ile M. Karmir-Blur örneğinin de bir kazanı süslediğini hatırlatmaktadır.trurya mezarlarına kadar geniş bir coğrafi alan içinde ele geçmiş olması. Yakındoğu'nun çok önemli bir maden işleme merkezi durumunda olan Urartu ülkesi ile batı dünyası arasında varolan ticaretin sonucu olarak benimsenmiştir. batıda bulunan diğer sirenlerin ise Kuzey Suriye malı olduklarını önerirler. Kuzey Suriye plastik sanatı ile olan benzerlikleri. Birçok siren eklentisi üzerinde gözlenen Urartu stilistik özelliklerinin kaynağı. sirenlerin kökeni ve kaynağı ile ilgili olarak Kuzey Suriye'nin de önerilmesine neden olmuştur. Siren eklentiler i ni n ve siren eklentili kazanların kökeni neresi olursa olsun. Siren eklentilerinin sahip olduğu stilis ti k özelliklerin. Urartu metal ustalarının ve batı ile Urartu ve Kuzey Suriye arasında gerçekleştirilen ticaretin bu malların geniş bir alana yayılmasında ve çok geniş bir kullanım alanı bulmasındaki payı yadsınamaz. Karmir-Blur'da bulunan bir aslan eklentisi. Boğa veya siren eklentileri de dahil olmak üzere bu kadar eskiye giden bir eklenti Urartu kazılarında henüz bulunmamıştır. bulunan tüm eklentilerin tarihinden de eskidir ve Urartu maden sanatında eklentili kazan geleneğinin öncesini göstermesi bakımından önemlidir.Ö. yüzyılın ortalarına tarihlen-miş olmasıdır. Ancak Kuzey Suriye kazılannda hiç bir siren eklentisinin ele geçmemiş olması gerçeğini de unutmamak gereklidir. I r a r t u ' d a boğa ve siren eklentilerinin dışındaki tek örnektir. Siren eklenti ve eklentili kazanlarının Yunanistan'a ve İtalya'da F.ise Praeneste ve Yetulonia'da ele geçmiştir. Zincirli gibi Kuzey Suriye Kent Devletleri plastik eserlerindeki benzerlikler yuka ndaki fikri desteklemektedir. Söz konusu ticaretin Urartu Krallığfnın farklı dönemlerinde Al-Mina ve Tarsus gibi Doğu Akdeniz veya Trabzon gibi Doğu Karadeniz limanlarından veya Gordion üzerinden giden karayolu ile gerçekleştiği bilinmektedir. Etrurya'da bulunan ve üzerinde siren ve gri fon eklentileri ile birlikte aslan eklentilerinin de yenildiği kazan.

ımuini. Jenısalem.Jerusarlem. 1967. (editör). (Editör). i nırtıı A MetalUKtrking tenler in tbe First MÜlennium BCE'.Sirenler (PtotTOVSkü B. 8.Kanatlı siren eklentileri t (Merbut A'. 1991. Vrartıt The Kİngdom uf Van and its Art.im 26 I İ İ İ İ L kazanların ağız kenarlarındaki siren eklentileri <Merhav l<...CM. Umrtu-A Metakvorking Centerin the First MÜlennium B.. Res. Res 83 -4) 12" . 230. 62ı Cızım 2H .1a 8. 230.2) Çizim -. 1991.B. Kes._ Kanath eklentiler .

kıymetli mobilyaları ve hatta duvar bezemelerini de süsledikleri bilinmektedir. Marlik Tepe'nin. Karmir-Blur kazılarında altından sandal biçimli küpeler. gümüş veya tunçtan yapılmış ve uçları aslan. çeşidi formda yaka ve saç iğneleri dikkat çekicidir. hayvan başlı iğneler. Altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerden üretilen eşyaların. Ayanıs kazılarından çıkan onlarca altın ve tunç üzerine altın kaplama tekniği ile yapılmış rozetler bunu göstermektedir (Resim 81 >. Urartu sınırlarını aştığını kanıtlamaktadır. kalelerin düşman tarafından yağmalan sırasında ganimet olarak alınıp götürülmesi. Altıntepe'de özellikle mezarlar içinde ölülerin yanında veya mezar dışında ele geçen kişisel süs eşyaları arasında boncuklar. bu sanatın gelişmişlik düzeyini ortaya koyacak niteliktedir. Urartu'da mücevher sanatına ait en erken örnekler Menua tarafından yaptırılan Patnos yakınlarındaki Giriktepe Sarayfndan ele geçmiştir.MÜCEVHER SANATI U ra rtu' Krallığına ait çeşitli yerleşme yerlerinde yapılan bilimsel kazılarda veya yasal olmayan kaçak kazılarda ortaya çıkan ve özellikle altın ve gümüşten yapılmış takılar. Urartıı mücevher sanatının ulaştığı seviyeyi sergilemektedir (Resim 73-80). F. Urartu'nun kuzey bölgelerinde var olduğu bilinen zengin altın ve gümüş madenleri bu gelişmişliğe önemli katkılarda bulunmuş olmalıdır. altın küpe ve bilezikler ele geçen buluntular arasındadır. Özellikle altından aslan başlı küpe. altın bilezik ve düğmeler sayılabilir. altın ve gümüşten yapılan madalyonlar. yüzyılın sonuna veya 8. boğa veya yılan başlan ile tamamlanan bilezikler ve çeşitli kolye ve küpeler.Ö. bir çoğunun yok olmasına neden olmuştur. Giriktepe'den daha erkene tarihlendiği dikkate alınırsa bu etkilenmenin doğudan geldiği önerilebilir. Van Müzesi'nde sergilenmekte olan ve bi li m dünyasında iyi bilinen altın aslan başlı demir bilezik bu sanatın en güzel örneklerindendir. M. 9. özellikle Asur yazılı kaynaklarına yansıyan altın ve gümüş süs eşyalarının çeşitliliği de dikkat çekicidir. Bu tür örnekler Fenike sanatında bol miktarda bulunmuştur.le geçen eserlerin yanında. Altıntepe'de ve Karmir-Blur'da yapılan kazılar da Urartıı mücevher sanatı ile ilgili bazı buluntular vermiştir. yüzyılın başına tarihle-nen sarayda bulunan eserlerin teknik açıdan bir hayli gelişmiş oldukları gözlenir. Altın. 12> . Kazılarda bulunan bazı takıların aynılarının Asur krallarını betimleyen kabartmalar üzerinde kral tarafından kullanılmış olması. Urartu madencilik sanatının genel gelişmişliğine paralel olarak altın ve gümüşten yapılan süs eşyaları da çok yüksek bir işçiliği sergilerler. Altın süsleme elemanlarının kişisel takı olarak kullanılmasının yanında çeşitli elbiseleri. Sandal biçimli küpelerin olasılıkla Kuzey Suriye yoluyla Fenike'den gelmiş olması mümkündür. batı İran'da yapılan Marlik kazılarında da ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde Van Müzesinde saklanan altından yapılmış bir çok süs eşyası. Urartu'da bol miktarda ele geçen takılar arasındadır. Madik Tepe'nin bir çok buluntusu ile dirik Tepe buluntuları arasındaki yakın benzerlik bir kültürel etkilenmeyi göstermektedir. Üçgen granülasvon tekniği ile üretilen küpelerin ve granülasyon ile bezenmiş nar biçimli küpelerin yakın benzerleri. Urartıı mücevher sanatının etkilerinin.

Van Müzesi Resim 5 .Resim 74.Hayran haslı allın iğne.Tunç ianeler Van Müzesi Resim 76 Tunç bilezikler Van Müzesi .

Van Müzesi .Resim 77 Altın kolye.

Van M: .Resim 78.Van Müzesinde allın bir kolye UCU Resim 79 .Sandal biçimli altın küpe.

Hayran haslı allın-demir bilezik.Resim 80 . Van I .

Ayan ıs Kalesi 129 .Allın rozetler.Resim 81 .

Kaideli.Kırmızı açkıh yonca ağızlı testiler 130 . Ayanıs Kalesi Resim 83 . çift kulplu kırmızı açkıh kap.Resim 82 .

Urartu öncesi katlardan ele geçtiği belirtilmiştir. Bu keramik türü üzerinde boya ile yapılan geometrik motifler vardır. Van Bölgesinin ikinci binyıl boyalı çanak çömlek geleneğine ait örneklerdir. Van Kalesi ve Kalecik gibi birkaç Urartu kalesinde bulunduğu söylenen mallardır.ÇANAK ÇÖMLEK U . Günümüzde Anadolu'nun çeşitli müzelerinde sergilenen ve tipik Urartu kap fomlarına sahip bazı boyalı kaplar da Urartu sınırları içinde herhangi bir usta tarafından üretilen. Karmir-Blur veya Toprakkale gibi bazı yerleşme yerlerinin dışında.Ö. Son yıllarda Van Kalesinde.rartu çalışmalarının başladığı yüzyılımızın başından buyana. Halbuki özellikle son yirmi yılda Van Bölgesi'nde yürütülen yüzey araştırmaları ve kazılarda ortaya çıkartılan binlerce malzeme. Urartu'da tek renkli kera-miklerden önce var olduğu önerilen bu tür ile ilgili bilgilerimiz. Bu durum Van Bölgesi'nde sürdürülen diğer kale kazılarında da aynıdır. Sınırlı malzeme ile varılan sonuçlar. bir veya iki sezonluk kısa kazı dönemleri veya çok sınırlı yüzey araştırmalarının sonuçlarına bağlı kalınarak yapılmış ve çoğu kez de değerlendirmelerde zorlamaya gidilmiştir. boyalı çanak çömlek geleneğinden çok. M. Befli bir kale için çalışan bir ustanın ürünü olan bu tür çeşitli özel mallan Urartu sınırları içinde. 1997 yılında dokuzuncu sezonu tamamlanan ve binlerce keramik buluntunun kayıtlara geçirildiği Ayanıs kazısında veya kazısı tamamlanan Dilkayada. ele geçmemiştir. Erken önerilere veri sağlayan kazı veya araştırmalar.Ö. bir Urartu geleneğinden çok Kuzeybatı İran etkisinde yapılmış ve yayınlarda "triangele ware" olarak adlandırılan örneklerdir. Formlar genellikle şişkin kannlı kaplardır. Bu geleneğin kökleri. tek renkli (monokrom) keramik geleneğine •sahiptir. 131 . Urartu ana yerleşim alanlarından çok uzaklardaki çanak çömlek gelenekleri ile karşılaştırılmış ve önerilere bu şekilde destek aranmıştır. Bu durum sadece çanak çömleğin hamuru veya rengi için değil. Urartu. boyalı kap parçası bulunmamıştır. 7. Urartu kalelerinin bazılarında bulunduğu bildirilen ve Ka-ragündüz gibi bazı kazılarda az da olsa ele geçen boyalılar. Urartu çanak çömlek sanatı ile ilgili olarak yapılan bir çok değerlendirme ve önerilerin. Urartu sanatında M.yüzyılda görülen sınırlı örneklerin dışında yaygın bir kullanım alanı bulmuş boyalı çanak çömlek geleneği yoktur. Urartu olarak önerilebilecek hiç bir boyalı parça yoktur. farklı malzeme grupları için yörenin Erken Tunç Çağları'na veya ikinci bin yıllarına kadar geri gidebilmektedir. Elde edilen veriler şunu göstermektedir ki. son yıllarda Van Gölü Havzası'nda yürütülen bilimsel kazı ve araştırmalar sonucunda önemli şekilde değişikliğe uğraması kaçınılmaz olmuştur. Bu kaplamı benzeri bugün için hiç bir Urartu yerleşme yerinde bulunamamıştır. yüzyılda kullanım görmüş olan devetüyü astarlı ve ağız kenarlarında geometrik desenler ve özellikle içi taralı üçgenler olan kase ve tabaklar. sadece ait olduğu kaleye özgü bir mal olarak bulmak mümkündür. Bunlardan ilk grubu daha erkene tarihlendiği önerilen boyalı çanak çömlekler oluşturur. Urartu çanak çömleği. Bu duruma en güzel örnek Ayanıs Kalesi'ne özgü bir işçilikle ürenden taş kaplardır. bazı yayınlarda genelde iki grup altında toplanmıştır. Dilkaya Höyüğü Orta Demir Çağ katında ve Van Kalesi Höyük'te yapılan arkeolojik kazılarda. Aslında farklı dönemlere tarihlenen hiç bir Urartu kazısında boyalı çanak çömlek buluntular birkaç istisnanın dışında. ancak üretildiği yöre dışına taşmayan örneklerdir. bir iki örneğin dışında. Ancak araştırmalar göstermiştir ki. Urartu çanak çömlek geleneğinin öncüsünün Urartu ana yerleşim sahası içinde aranabileceğini göstermiştir. Urartu çanak çömlek gelenekleri arasında bir boyalı türden söz etmek tamamıyle hatalıdır. 7. Çeşitli yayınlarda sözü edilen bu keramik rurünün. fakat aynı zamanda formları için de geçerlidir.

Yan Müzesi 152 . Van Müzesi Resim #5 .Alçak boyunlu küpçük.Ayaklı kadeh.Resim 84.

.Boğa başlı.Resim 86 . siyah atkılı kap parçası. bezemeli.DevetÜyÛ renkli depolama kabı.{yanış Kalesi Resim 8^ . Yan Müzesi 133 .

* Resim 1 .Hoşap Kalesi tiden güneye giden \KJ ti m .

Bu keramik türüne Urartu halkını simgelemesinden kaynaklanılarak. Urartulu halkın yaşadığını önermek mümkündür. derin veya alçak kaseler. Genellikle devetüyü. keskin veya S-profilli kase veya çanaklar. kırmızı perdahlı teknikte yapılan bazı kaplardır. kum ve saman katkısı gözlenebilir. keskin profilli veya S-şekilli tabaklar. Kırmızı perdahlı kapların formlarında bir standartlaşma yoktur. geniş kullanım alanını Van Gölü Havzası'nda bulmuştur. Biainili keramiği" adının verilmesi de önerilmiştir. Kap formları ve özellikle kabın üzerini bir kabuk gibi saran kalın astarı ile tanınan bu keramik türü Urartu sanatı için bir simge durumundadır. az miktarda ince kum katkıya sahip hamurlarıdır. Genellikle kale kazılarından elde edilen bu türe ait örnekler. geniş ağızlı kaplar ve depola- 13* . kap henüz ıslak iken vurulan damgalar da keramiklerin üretim merkezleri veya üretim ustaları ile ilgili olmalıdır. Kırmızı perdahlı Urartu Keramiği. Elazığ Bölgesi'nde veya Kuzeybatı İran'da birçok yerleşme yerinde bulunan mallar kalite açısından çok farklıdır. Kulplu olan bazı testi veya diğer kapların kulplarının gövde ile birleştiği yerlerinde veya kulp üzerinde genellikle sivri bir kalem ile kazınarak yapılan çeşitli bitkisel. tabaklar. İnce uzun. farklı büyüklükte ve kalitedeki pişirme kaplan yaygın kullanım bulmuş günlük kap formları arasındadır. Sözkonusu kcramiğin yoğun olarak kullanıldığı yerleşme yerlerinde Urartu dilini konuşan. geometrik veya ay veya yıldız gibi işaretler mevcuttur. Bu işaretler aynen kırmızı perdahlı kaplarda olduğu gibi bazı durumlarda kazıma. kırmızı açkılı keramikler değildir. İyi bir fırınlamaya sahip olan kap formları arasında derin kaseler. bu keramiği daha az kullanmışlardır. Krallığın farklı yörelerinde egemenlik altına alınan yöre halkları ise daha önceden bildikleri ve kullandıkları çanak çömlek türlerini kullanmaya devam etmiş olmalıdırlar. Birçok Urartu kabının dip kısmına veya daha az olarak gövde üzerine. Bu işaretlerin anlamı tam olarak bilinmemekle birlikte. Daha kaba bir hamuru olan kaplarda. Aksine farklı renklerde ve biçimlerde yapılan ve daha çok günlük işlerde veya çeşitli katı ve sıvı maddeleri depolamakta kullanılan malların oranı. büyük oranda Urartulu olan sınıfın yoğun olarak kullandığı bir çanak çömlek türüdür. kırmızı perdahlı Urartu çanak çömleği de Doğu Anadolu'da ilk kez Urartular ile görülmeye başlar. Olasıkla fakir halk veya Urartulu olmayan farklı yöre halkları. alçak boyunlu ve düz dipli depolama küpleri. kırmızı açkılı mallara oranla c<>k daha fazladır. ayaklı kadehler (Resim 85). kahverengi. Fırınlanmadan sonra açkılanan kapların varlığı da bilinmektedir. Kaplar genellikle fırınlanmadan önce astarlanmış ve açkılanmış ve olasılıkla bir deri veya güderi ile cilalanmıştır. Kırmızı renkli astarın metal kapları taklit etmek için kullanıldığı önerilmiştir. Bezeme genellikle yoktur (Resim 86). 'kırmızı açkılı Urartu keramiği" olarak adlandırılan çanak çömleklerdir (Resim 82).KIRMIZI AÇKILI KERAMİK Urartu keramiği olarak niteleyebileceğimiz örnekler. Kapların hamuru iyi elenmiş kil ve bazı durumlarda ince kum katkısı ile hazırlanmıştır. birçok Urartu kalesinde ortaya çıkmış olmasına karşın. Hemen her çeşit formda kırmızı perdahlı açkılı keramik üretilmiştir. Ancak Urartu maden işçiliğinde metal örneklerine sıkça rastlanan yonca ağızlı tek kulplu testiler (Resim 83). krallığın merkezinden uzaklaştıkça azalır ve kalitesi düşer. kulpsuz alçak boyunlu küpçükler (Resim 84). Bu türe giren kapların diplerinde veya boyun altlarında da çömlekçi atölyesine veya çömlekçiye ait çeşitli işaretler bulmak mümkündür. kabın üretildiği atölyenin veya ustanın damgası olabileceği düşünülebilir. Kap formları geniş bir yelpaze sergiler. GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI Kazısı yapılan birçok kalede en çok ele geçen keramik türü. kiremit veya siyah renkli olan günlük kullanım veya depolama kaplarında ortak özellik. Bu gruba giren siyah renkli ve açkılı kaplar bazı Urartu kalelerinde bol miktarda ele geçmiştir. Kaplar üzerinde herhangi bir bezeme elemanı genellikle yoktur. bazı hallerde ise baskı yöntemi ile yapılmışlardır. Özellikle Çavuştepe ve Karmir-Blur gibi yerleşme yerlerinde bulunan siyah kapların bazıları üzerinde bezeme de bulmak mümkündür. Kapların üzerinde hemen her zaman astar ve açkı bulmak mümkündür. yuvarlak geniş ağızlı depo küpleri veya minyatür kaplar. Urartu sanatında öncüsü olmadan ortaya çıkan tapınaklar veya ilk kez Urartu tanrılar aleminde rastladığımız Tanrı Haldi gibi. Kırmızı perdahlı Urartu keramiği.

J .

Hatta kırmızı perdahlı kapların bile. Yoğun yangın geçirmiş mekanlarda bulunan siyah renkli kapların bazları aslında yangın geçirmiş kırmızı perdahlı kaplardır. kırmızı açkılı Urartu Keramiği. bina henüz tamamlanmadan üretildiklerini ve fırınlandıklarını önermek mümkündür. Urartu Krallık Sanatı'nın bir diğer simgeleyici öğesi olarak Krallığın başından itibaren. Karın çapları 1. Bastam veya Karmir-Blur gibi birçok kaledeki magazinler içinde bulunan bu küplerin olasılıkla kullanılacakları mekanlar içinde. 135 . küpe dayanıklılık ve sağlamlık kazandırmıştır. halktan toplanan verginin depolanması için de kullanılmıştır. Kanımızca tüm omuz boyunca uygulanan bu kabartma ve göçük üçgenler. bezeme unsuru olarak kullanılmışlardır. ağız çapları 0. Küplerin üzerinde kapasitelerini gösteren çivi yazılı veya hieroglif yazılar vardır. Bazı kalelerde ele geçen çok iyi perdahlı siyah kaplar (Resim 87) için yanıltıcı bir durum söz konusudur. Geç Erken Demir Çağ'a bir başka tanımla Urartu Beylikler Dönemi'ne tarihlenen Karagündüz veya Dukaya gibi mezarlıklardan elde edilen çanak çömlek örnekleri. Urartu keramik sanatının çok çarpıcı ürünleri arasındadır. Bir çok Urartu Kalesi'nde olduğu gibi son yıllarda kazılan Ayanıs Kalesi'nde de depo mekanlarına ait kapıların her zaman depo küplerinin boyutlarından küçük oldukları saptanmıştır. Kale içinde yeralan anıtsal yapılanıl bodrum katlarına yerleştirilen küplerin boylan değişiklik göstermesine karşın 2. Ayanıs. Urartu Krallık Dönemi'nde kullanılan birçok kap formunun öncüleri olarak gösterilebilir. belki de krali atölyelerin ürettiği bir "saray keramiği" olarak yoğun kullanım bulmuştur. Genellikle boyun altında ve gövde üzerindeki halat motiflerinin dışında omuz üzerine yapılmış üçgen şekilli kabartma veya göçük üçgenler. Urartu keramik sanatında gözlenen çanak çömlek çeşitlerinin bazılarını ve bunlara ait form-lan Van Bölgesindeki Urartu öncesi yerleşmelerde bulmak mümkündür. Bu durum Urartulu mimarın kalelerini önceden çizilmiş bir plana bağlı olarak aşamalı şekilde inşa ettiğinin önemli bir kanıtıdır.5 metre. kalede yaşayan insanların veya bir muhasara sırasında kaleye sığınmak durumunda kalan kişilerin ihtiyacı olan yiyecek ve içecekler saklanmıştır. Küplerin dayanıklıklarını artırmak.75 metreye ulaşan bu küpler içinde. kalitesi düşük olsa da. Urartu keramiklerinin aksine büyük depolama küpleri üzerinde yaygın olarak bemeze kullanıldığı bilinmektedir.Ö. Urartu çanak çömlek geleneğini Van Bölgesi'nin erken kültürlerinden tamamiyle soyutlayarak incelemenin hatalı olacağı düşüncesindeyiz.Ö. Malzemenin değerlendirilmesi açısından yanıltıcı olan bu duruma dikkat etmek gerekmektedir. ihtiva ettiği yiyecek veya içeceği daha iyi muhafaza edebilmek ve içlerindeki maddelere daha kolay erişebilmek amacıyla karınlarının biraz üstlerine kadar toprağa gömüldükleri kazılarla ortaya çıkartılmıştır (Resim 84). 3-binyıla kadar geri giden benzerleri vardır.15 metreye varabilmektedir (Resim 88 ve Çizim 29). Bu nedenle. 2. Kırmızı açkılı çanak çömleğin dışında kalan kaba ve siyah renkli keramiklerin M. DEPOLAMA KÜPLERİ Urartu kalelerinde yürütülen kazılarda bol miktarda bulunan çok büyük boyutlu depolama küpleri. benzer örnekleri bu mezarlardan elde edilmiştir. bin-yıla tarihlenen mezarlardan elde edilmiştir.ma küpelikleri vardır. Ancak kap formları açısından önemli benzerlikler olmasına karşın. Eyalet merkezi durumundaki bazı kalelerde bu küpler. Urartu'da yaygın olarak kullanılan keskin profilli kase ve çanaklar da Van Bölgesin'de M.

Büyük boyutlu depolama küpü 136 .Çizim 29 .

J .

HEYKEL ve KABARTMA SANATI

rartu sanatında üç boyutlu insan veya hayvan heykellerinin sayısı son derece azdır. Günümüzde Gürcistan Müzesi'nde saklanan ve Van'dan götürüldüğü bilinen bir insan heykelinin dışında, normal boyda bir başka taş veya tunç heykel bilinmemektedir. Sözü edilen taş heykelin başı ve ayak kısmı eksik olmasına karşın, korunan yüksekliği 1.28 metredir. Heykel, sakallı ayakta duran bir kişiyi betimlemektedir. Arkeolojik kazılardan hemen hiç bir heykelin gün ışığına çıkartılamaması, Urartu'da böyle eserlerin üretilmediği veya çok az üretildiği ananıma gelmemelidir. Bazı Asur yazılı kaynakları ve betimlemeleri, tunçtan üretilen büyük boyutlu heykellerin varlığını göstermiştir. 11. Sargon'nun Musasir'in yağması ile ilgili verdiği bilgilerde "... kaideleri de tunçtan dökme olan ve kapılarını koruyan dört büyük heykeli, kutsal alanı tunç dökme dan l rartu kralı İşpueni'nin oğlu tştarduri'nin kralı yüceliğini simgeleyen hir adet dua eden heykeli...sol eli kutsama pozunda olan tanrı d iademi giyen kutsal alanı ile birlikte 60 laleni tunç ağırlığındaki t rartu kralı Argisli'niu heykelini: üzerinde kendi mağrur yazıtı iki alım re bir arabacım ile ellerim i rartu krallığını kazandı' kazınmış olan. kutsal çevresi ile birlikte tunçtan dökme Rusa re iki su carı ri re arabacısının heykelini..." diğer zenginliklerle birlikte alıp götürdüğünü söylemektedir. Asur kralı bu bilgiler ile yetinmeyerek tapınağın önünde duran tanrı ve hayvan heykellerini, tapınağın yağmasını betimleyen kabartma üzerine de resimlemiştir. Kabartmada tapınağın giriş kapısının önündeki platform üzerinde, payelerin hemen önünde duran iki tapınak bekçisi heykeli hemen göze çarpmaktadır. Aynı kabartma üzerinde Asurlu askerlerin konik bir miğfer giymiş bir Urartu insan heykelini baltalarla parçaladıkları resmedilmiştir. Bu veriler Urartu'da tunç heykellerin, krallığın erken dönemlerinden itibaren birçok Urartu kralı döneminde üretildiği göstermektedir. Ancak madeni eserlerin yeniden dökülmek üzere yağma edildikleri gerçeğini de unutmamak gereklidir. Sargon'un Musasir tapınağından veya diğer Asur krallarının farklı Urartu kalelerinden ele geçirdiği birçok madeni eseri bu şekilde yok ettiğinden şüphe edilmemelidir.

ANITSAL HAYVAN HEYKELLERİ
Korsabad kabartması üzerinde tapınağın platformunda yavrusunu emzirmekte olan bir inek beykeli de dikkati çekmektedir. Küçük boyutlu, tunç ve altın gibi çeşitli madenlerden üretilen heykelcikler bazı Urartu kazılarından bilinmektedir. Ancak Korsabad kabartmasında görülen normal boyutlardaki veya normalden daha büyük ölçülerdeki Urartu hayvan heykelleri yakın yıllara kadar bilinmemekte idi. Van'ın Gevaş İlçesi yakınındaki Çelme Hatun mezarlık alanının civarında ortaya çıkartılan bir aslan protomu (Çizim 30) ve Van'a bağlı Alaköy yakınındaki Garibin Tepede bulunan andezit taşından yapılmış üç aslan protomu, Urartu plastik sanatlarında anıtsal hayvan heykellerinin varlığını kanıtlamıştır. Gevaş'ta bulunan aslan heykelinin başı tamamen tahrip olmuştur. Tek bir taş bloğundan yontulan aslan protomunun yüksekliği 2.45 metre, genişliği ise 1.00 metretlir. Aslanın yelclc-Urartu sanatında gördüğümüz şekilde spirallerle süslenmiştir. Yine birçok hayvan betimlemesinçle görülen kulaktan boyuna doğru uzanan yaka. olasılıkla bir Kuzey Suriye etkisi olarak, bu eserde de --.::: Alaköy yakınınçlaki Garibin Tepede bulunan ve günümüzde Van Müzesi'nde sergilenen üç ay-n aslan heykel veya protonuma ait bloklar, kaçakçılar tarafından kırılarak tahrip edilmiştir. 1.00 metre- yüksekliğinde ve 0~1 metre genişliğinde olan bir aslan protomu. Gevaş örneğinin aksine yelesiz

157

50cm

Çizim 30- Gevaş anıtsal askın heykeli (Sevin V., An Urartian Lionform Gevaş, Van, Nimet Özgüç Armağan Kitabî. Ankara. 1993 Res.l)

Çizim 31 - Adilcevaz Kabartması. Kutsal hayvanı boğa üzerinde Tanrı Teiseha I Hu mey. C.A.-Laıvson G.R.. "Urartian Relie/'s al Adilcevaz on Lake Van. and a Rock Reiiefform üte Karasu near Birecik", Anatolian Studies 8,1985, AV-c 2)

138

gs» -* -/> Resim 89 .Adikeıaz Kabartması. Van Müzesi 139 .

Tanrının önünde ve arkasında balık kılçığı şeklinde taranan ağaçlardan oluşan birer kutsal ağaç vardır. sol ayağını sırtına basmaktadır. yüzyıldan önceye giden bir örneği henüz gün ışığına çıkmamıştır. kale veya önemli yapılara ait kapılarda yer alan kötü ruhları kovan "kapı koruyucuları" olmaları gerekmektedir. Adilcevaz Kef Kalesi içindeki bazı mekanlarda yeralan payeleri (Resim 90) süslediği önerilen kabartmada. ADİLCEVAZ KABARTMASI Bazı yapıların ana girişlerinin iki yanında veya bazı mekanların duvar veya payelerinin süslenmesinde kabartamalı taş bloklarının da kullanıldığı binmektedir. Ayanıs pedestallerinin ortalarındaki delikler ol as ı l ı kl a ahşap malzeme üzerine boya ile yapılan ağaç motiflerinin durması için kullanılmıştır. 7. iç bükey kenarlı pedestal gün ışığına çıkartılmıştır. Adilcevaz Kef Kalesi'nde bulunan ve günümüzde Ankara Anadolu Uygarlıkları Müzesi nde sergilenen bir diğer taş kabartma ü/erinde bir kale betimlemesi ve kalenin kuleleri arasında karşılıklı olarak resimlenen iki tanrı motifinden oluşmaktadır (Çizim 32). m Müzesinin bahçesinde sergilenmekte olan ve yayınlarda "Adilcevaz Kabartması" olarak bilinendir (Resim 89 ve Çizim 31).685-()45) olması gereklidir. bu tür kabartmaların en bilinen ve güzel örneklerinden biri. Teişeba'nin başında. Adilcevazcla Ortaçağda da iskan görmüş bir kalede devşirme malzeme olarak kullanılan taş blokları üzerinde bir boğa üzerinde ayakta duran Tanrı Teişeba betimlenmislir. olasılıkla Adilcevaz örneklerinden daha erkene tarihlenmektedir. Mızrakla yaralanmış veya öldürülmüş olan düşman motifi daha sonraki bir kullanımda kazınarak kaldırılmıştır. gözetleme kulelerinin arasında ağızlarında tavşan taşıyan kartallar ve kartalların arasında bitki motiflerinden oluşmuş birer kutsal ağaç vardır. bugün \ . Savaş arabası üzerinde sergilenen bu ve diğer bir çok stilistik özellik Urartu sanatına 1*0 . Tas plaka üzerinde içinde sürücüsü olmayan bir savaş arabası ve arabayı çeken atların ayaklarının altında yerde yatan i k i düşman betimlenmislir (Resim 91). Kabartma üzerinde karşılı klı duran tanrı kutsal hayvanı aslanın üzerinde betimlenmislir. Öyle görülmektedir ki. Adilcevaz Ka-bartmasındaki kutsal ağacı oluşturan balık kılçığı taralı ağaç motiflerinin aynı vardır. Kulelerin alt kısımlarında içe dönük kenarlara sahip pedestaller üzerinde. Pedestal üzerinde duran ağaç motifleri Asur sanatında da vardır. çağdaş Kuzey Suriye veya Asur sanalında olduğu gibi. Arabanın kasası küçük ve dikdörtgendir ve altı ispitli küçük tekerleklere sahiptir.Ö. Sözünü ettiğimiz anıtsal hayvan heykellerinin. diğerinde bitki veya mızrak ucu taşımakta olan tanrının elbisesi geometrik motiller ile bütünüyle bezenmiştir. Teişeba sol elinde bir kase. Büyük olasılıkla bu bloklar aynı özellikleri taşıyan diğer bir kabartma ile anıtsal bir kapının iki yanında karşılıklı durmakta idi. Adilcevaz kabartmasının özgün kullanım yerinin Ket Kalesi olduğu kabul edilmesi durumunda tarihinin de kaleyi inşa ettiği bilinen II.5 metreyi bulmaktadır. Bu kabartmanın da kaleyi inşa ettiren kral II. Ancak konturlar açıkça bellidir. SAVAŞ ARABASI KABARTMASI Kum tası bir blok üzerine betimlenmiş savaş arabası motifi. Ancak kulaktan boyuna uzanan yay şeklindeki yaka ve Urartu aslan heykelciklerinde gördüğümüz küçük düğme şeklindeki kulaklar belirgindir. Hu tanrı Haldi olmalıdır. Rusa tarafından yaptırılmış olması kesindir. 1996 yılı Ayanıs Kalesi kazılarında "Payeli Salona" girişi sağlayan bir kapının iki yanında su mermerinden yapılan iki adet yuvarlak kesitli. Sözü edilen anıtsal kabartmaların M. Ancak bu örnekteki önemli fark tanrının kanatlı olarak betimlenmiş olmasıdır. Fn az altı taş bloğundan oluşan kabartmanın yüksekliği 3. Bir elinde kase.Ö. bu tür kabartmalı a nı t s a l taş süsleme elemanları.yapılmıştır. sağ elinde ise bir mızrak ucu veya bir bitki taşımakladır. tepesinde çift volütlu bir güneş kursu ve iki yanında boynuz olan silindirik bir başlık vardır. Tanrı sağ ayağını boğanın başına. Atlarda gem yoktur. Ayak bileklerine kadar uzanan ve kısa bir tunik üzerine giyildiği anlaşılan manto ve tunik son derece zengin çeşitli geometrik motifler ve rozetler ile süslenmiştir. Haldi başındaki başlık ve üzerindeki tunik ve manto ile bir önceki kabartmanın tüm özellikleri taşır. Urartu sanatında II. Rusa İle yaşanan rönesansın bir üründür. Arabanın oku elips şeklindedir ve boyunduruk tomurcuk motifleri ile süslenmiştir. Rusa döneminden (M. Tanrının sağ tarafındaki kılıcın kabzası görülebilmektedir.

JM£ Resim 90.Adil f Kalesi II Kusa donemi Mİ .Adilcevaz Kef Kalesi kabartmaSi üzerimle Taun Haldi.Çizim 32 .

Van Müzesi 1-12 . Bu öneri için gösterilen kanıtların başında bir çok Urartu krali yazıtının ilk cümlesindeki bir anlatım gelmektedir. Tanrı Haldi'nin savaşa arabası ile değil fakat "silahlan ile çıkıp ülkeleri ele geçirdiğini" göstermektedir."diye başlamaktadır. Bu yazıtlarda geçen "şuri" sözcüğünün "araba" olarak çevrilmesi yukarıdaki önerinin yapılmasını sağlamıştır.. Öncelikle M.Ö. Ancak 1996 kazı sezonunda Ayanıs Kalesi'nde ortaya çıkartılan tunç kılıç (veya mızrak) (Resim 92-93) üzerindeki II. Savaş arabasının Tanrı Haldi'ye ait olduğu ve Haldi'yi simgelediği önerilmiştir..Savaş arabası kabartması.Kuzey Suriye kültür bölgesinden gelmiş olmalıdır. Kabartma bu özellikleri ile M. yüzyıldan sonraki bazı yazıtlar Tanrı Haldi arabası (veya silahı ) ile savaşa çıktı ve .. ülkelerini ele geçirdi. yüzyılın başlarına tarihlenmelidir. Ancak Van Müzesi'nde sergilenen sürücüsüz ve savaşçısız arabanın Tanrı Haldi'yi veya bir başka Urartu tanrısını simgelediğini benimsemek pek hatalı olmamalıdır. 8. Resim 91 ... Ayanıs'te bulunan kılıç/mızrak. Rusa'ya ait yazıt "şuri" sözcüğünün kılıç veya mızrak veya genel anlamda silah olduğunu kanıtlamıştır.Ö. 8.

Resim 92 .Üzerinde şuri sözcüğü olan yazıtlı kılıç / mızrak 1*3 .II. Resim 93 . Ayanıs Kalesi. Rusa yazıtlı merasim kılıcı / mızrağı.

Urartu Krallığı tarafından bir savunma aracı olarak kullanılmıştı. İlerki sayfalarda göreceğimiz gibi. Sardun oğlu İşpuini'nin tahtta geçmesi ile başlayan toprak kazan ma girişimleri ve buna bağlı olarak askeri seferlerin hedefi. Urartu'nun yüzyıllar boyu mücadele ettiği Asur ülkesidir. doğal geçitlerin azlığı nedeniyle kolay kurulamayan iletişim. Asur ordusunun sefer güzergahına bağlı olarak savaşlar. fakat ele geçirilmesi mümkün olmamıştır. Urartu yayılım politikasının öncelikli hedeflerinin başında doğu ve güneydoğu gelmektedir. ancak her /aman bir çok kale bu saldırıların dışında kalabilmiştir. Her /aman krallığın sadece bir parçasını imha etmiş. Urartu merkezi yönetim sisteminin sürekliliği ve etkinliğinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Ancak Urartu-lıı mimarların inşa ettikleri yollara ait arkeolojik kanıtlar bir havli sınırlıdır. bulabildiği ganimete el koymuştur. yüzyıl ile başlayan genişlemeye paralel olarak kral l ı ğ ı n farklı yörelerine giden çeşitli yollar kullanılmıştır. Sonuçta Asur. 9. Urartu için lıic bir /aman topyekün bir savaş anlamında olmamıştır. başkent ile diğer bölgeler arasında bir yol şebekesinin kurulmasını gerekli kılmıştır. Yolların seçiminde genellikle doğal güzergahlardan yararlanılmış. Ancak doğanın olumsuzluğunun Urar-tu'ya sağladığı bir avantaj sonucunda. BÖLGELER ARASI YOLLAR Urartu yerleşim merkezleri ve bölgeleri arasında kumlan bağlantılar. I rar-tu'ya t a r i h i n i n hiç bir döneminde "son darbeyi' vurma durumuna erişememiştir. Bu muhasarada bile Tuşpa uzun süre kuşatma alt ı na alınmış. Farklı kralların saltanatları sırasında oluşan yeni politikalar dikkate alınarak yeni yol güzergahlarının saptanıp uygulamaya koyulmuş olması gereklidir. ili. Yüksek dağların arasında bulunan veya yapılan geçitler ve yollar bölgeler arasında kurulan ilişkinin temel unsurlarıdır. ancak geri kalan diğer parçalar kısa sürede tahrip olanı veya olanları onarmıs ve savunma sisteminin içindeki rolünü o bölgeye tekrar kazandırmıştır. yüzyıl sonlarında. bazı noktalarda bu güzergahlar üzerinde el emeği ile bazı inşai faaliyetlere gidilmiştir. Sonuçta Asur ordusu yolu ü/erindeki kaleleri imha etmiş. Urartu yaşamak /orunda kaldığı bu zor doğayı kendi askeri ve ekonomik çıkarları acısından çok iyi kullanabilmiştir. Krallık merkezinin Van Gölünün doğu kıyısına taşınması ile başlayan genişleme ve toprak kazanma politikaları. Asur askeri seferlerinin boyutu ne kadar büyük olursa olsun. ekinler tekrar ekilmiş ve hasat yine yapılmıştır. Belki de Urartu'nun Yakındoğu tarih sahnesindeki yüzyıllar süren varlığının temel nedeni. hayvan sürüleri ve belki yiyecek depolan bile tehlikeden u/ak bir yöreye taşınmışlardır. ordunun geçtiği bölgelerdeki kalelerde bir muhasara ve buna karşı koyma şeklinde gelişmiştin Güzergah ü/erindeki olası diğer hedefler Asur ordusunun ilerlemesi ile ilgili olarak uyarılmış ve halk toplulukları. Tiglat-Pileser'in 735 yılı Tuşpa muhasarasının dışında.ZOR COĞRAFİ KOŞULLAR ve URARTU Urartu'yu oluşturan coğrafi bölgeler arasında. Asur ordusu sefer için ayırmak /orunda kaldığı süreyi doldurarak geri dönmek /orunda kalmıştır. Urartu ile Asur arasında yapılan savaşlar. Urartu'nun güneyi. Kuzeybatı İran'dan Urartu üzerine gelebilecek ivedi bir askeri tehlike yoktur. doğal çevreyi kendi çıkarları yönünde kullanmasınclaki bu başarısıdır. Asur ordusunun bölgeyi terk etmesinin ardından hayvan sürüleri yaylalardan ovalara geri gelmişler ve ekonomik katkılarını sürdürmeğe devam etmişlerdir. Kuzeybatı İran ve güneydeki Musasir top raklandır. Bir iki istisnanın dışında Asur ordusu hiç bi r /aman bir meydan savaşında Urartu ile karşılaşma şansını elde edememiştir. 9. Asur ordusu sefer sırasında zor coğrafi koşulların kendini engellemesi ile tarımsal alanlardaki bazı kaleleri imha etmiş.Ö. yüzyılda bir kerede yapılıp bitirildiğini önermek de mümkün değildir. Asur ülkesi ile Urartu arasında asılması gerekli yüksek dağ geçitlerinin kar ile kapanması tehlikesi Urartu için her zaman kurtarıcı olmuştur. Güneye giden yol bütün diğer ana Urar9 . Ancak bu yolların 9. Tarlalar tekrar sürülmüş. Asur ordusu hiç bir /aman krallığın merkezine ve başkente ulaşmak şansını yakalayamamıştır.Ö. Ancak aynı durum güney ülkeleri için geçerli değildir. Olasılıkla Asur'un sadece ormanlara verdiği zarar kısa sürede giderilememiştir. M. Bu nedenle bu yönden gelebilecek bir tehlikeye karsı güneye giden doğal yollar askeri ile tahkim edilmiştir. M.

rozetler ve tomurcuk motifleri yer alır. Ağız çapları 3. Bazı kapların üzerinde üçgen. Diğer örnek ise kapaklı taş bir kutudur. yarı değerli taş. zig zağlar ve daireler ağırlıktadır. Kaplar üzerinde yer alan farklı türdeki motifler keskin bir kalem ve burgu ile yapılmışlardır. Bezemeler genelde geometrik. belli bir dönemde belli bazı yerleşme yerleri ile sınırlı kalarak uygulanmıştır. Kapların boyutları oldukça küçüktür. Derin oyulmuş geometrik motiflerin içlerinin ahşap. altın veya tunç ile doldurulduğuna ait izler vardır. Kabın ağız kenarı üzerinde uzanmış bir boğa motifi plastik olarak işlenmiştir. Karmir-Blur'da bulunmuş olmasına karşın. Kalenin maruz kaldığı yoğun yangın nedeniyle büyük kısmı parçalanan kaplar. Kapak üzerinde plastik bir aslan motifi. Aslan ve boğa gibi hayvan motifleri. bazılarının üzerinde damla motiflerinin yanında lale motifini andıran süslemeler beraber kullanılmıştır. Kaplar üzerine uygulanan motifler oldukça zengindir. Urartu eseri olmadığı önerilmiştir. Ayanıs dışında bilinen taş kaplardan iki tanesi Karmir-Blur'da bir tanesi de Toprakkale'den ele geçmiştir. AYANIS TAŞ KAP EKOLU Ayanıs kazılarının başladığı 1989 yılına kadar sadece bir kaç örnek ile temsil edilen taş kapların sayısı. Toprakkale bulunan ve kırmızı bir taştan yapıldığı belirtilen kabın ağız çapı 5.TAŞ KAPLAR ramı sanatında bazı sanat dalları ülkenin geneline yayılan bir uygulama alanı bulamamış. Çeşitli türdeki taşlardan üretilen bazı eserlerin varlığına karşın Urartu Sanatı'nda. Kalem ve burgu izleri bir çok örnekte rahatlıkla görülebilir. kanatlı iki fantastik yaratık ve ağacın üzerinde bir kanatlı güneş kursu vardır. yan kenarda ise bir av sahnesi tasvir edilmiştir. Derin oyuklarla yapılmış köşeleri yuvarlatılmış kanat süsü motifleri taş kaplar üzerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Taş kaplar üzerinde bezeme elemanı olarak kullanılan motifler. Sahnenin etrafa içi noktalı daire motiflerinden oluşan bir zincirle çevrelenmiştir. daire ve damla motifi ayrı ayrı bezeme elemanı olarak kullanılırken.0 santimetredir ve sadece bir kısmı korunabilmiştir. kaplar üzerine 144 . bir tür volkanik kayaçtan yapılmışlardır. Bu sanat dallarına en iyi örnekler taş kaplar ve fildişi eserlerdir. Bezeme alanı genellikle kabın tüm yüzeyidir. Motiflerin kaynağı yabancı değildir. Karmir-Blur örneklerinin birinin kapağı üzerinde bir kutsal ağacın iki yanında kartal başlı. Geometrik motifler arasında üçgenler dörtgenler. Urartu sanatında taştan üretilen kaplara Ayanıs kazılarına dek pek fazla rastlanmaz. Kabın formu bir kasedir. Motiflerdeki bazı farklılıklar dikkate alınarak eserin. Ayanıs taş kaplarının büyük bir bölümü üzerinde Urartu tunç kemerlerinde görmeye alıştığımız bitki motifleri.0 cm ile 13-0 cm arasında değişmektedir. Urartu sanatındaki farklı eserlerde yaygın olarak bulunabilir. Bu motiflerin biri ya da bir kaçı aynı kap üzerine uygulanabilmektedir. parfüm kutusu veya süs eşyası gibi. taş kap üretimi hiç bir dönemde yaygın bir sanat kolu haline gelmemiştir. bitki ve hayvan motiflerinden meydana gelir. bu kazıdan çıkan onlarca örnek ile daha iyi değerlendirilme şansına erişmiştir. özel amaçlar için kullanıldığını göstermektedir. Bu ölçüler taş kapların günlük kullanımdan çok. Söz konusu yangın kapların farklı renklere sahip olmasına neden olmuştur.

Boyun üzerindeki delik ayrı olarak yapılan başın gövdeye oturtulduğunu göstermektedir. 145 . Urartu sanatının diğer bir çok dalında görülen plastik veya yarı plastik boğa başları ile yakın benzerlik gösterir. Baş ve ayakları eksik olan eserin üzerinde ve sırtında derin oyuklarla belirtilmiş süslemeler vardır.Ö. Rusa tarafından yaptırıldığı bilinen Karmir-Blur ve Toprakkalcden elde edilmesi bu sanatın bu kralın dönemine. yüzyılın ilk yarısına tarihlenebileceğini göstermektedir. Ayams'da ele geçen ve şimdiye kadar başka Urartu yerleşmelerinden çok az bildiğimiz bu sanat. şimdilik II. Rusa'nın eseri olan Ayanıs Kalesi'ne özgü gibi görülmektedir. yani M. Hayvan şekilli bir başka örnek. Kaplar üzerinde kullanılan tüm motiflerin kaynağının Urartu oluşu bezemeleri yapan ustanın da Urartulu olmasını gerektirmektedir.plastik olarak işlenmiştir. Ayanıs dışındaki üç örneğin de II. 7. Özellikle bir kabın ağız kısmını oluşturan boğa başı. olasılıkla bir kabın kulbu olan boğa biçimli parçadır.

Toprakkale'de bulunan ayakta duran ikinci fildişi figür bir erkek motifidir. fildişi araba. Diğer ellerinde ise bakraç vardır. diğer bir çok komşu ülkelerden armağanlar gönderilmiş olmalıdır. sebzelikler. Mezopotamya sanatında yaygın olarak görüldüğü gibi. bazı Asur yazılı kaynakları fildişinden üretilen bir çok eserin tapınaklara armağan olarak koyulduğunu anlatmaktadır. 139 fildişi asa. Urartu egemenlik sahası içinde bulunan fildişi eserlerin en güzel örneklerini oluşturan kuşbaşlı insan motifinin. bu komşu ülkelere ait olması kuvvetle muhtemeldir. bu kültür bölgesinden Urar-tu'ya geldiğini önermek mümkündür. Saclar bir çok Urartu betimlemesinde görüldüğü gibi bukleler halinde omuzlara sarkmaktadır. Fildişinden yapılmış benzer üç kuşbaşlı adam. fildişi içki kapları. İki ucu kıvrık zülüfler kulaktan boyuna sarkmaktadır. Bölgesinin önemli bir kutsal kenti durumundaki Musasir kentindeki Haldi Tapınağı'na sadece Urartu ülkesinden değil. Sargon. çağdaş Kuzey Suriye Kent Devletleri sanatında çok yaygın bir kullanımı olduğu bilinmektedir. baş giysisi ve gözler hakkında bilgi verir. Toprakkale'de bulunan bir diğer fildişi eserdir. Ayakta duran kadın. Üzerlerinde ayak biliklerine kadar uzanan bir manto ve mantonun altında kısa bir tunik vardır. Yukarıya kaldırdığı elleriyle bir nesneyi taşıyan kartal başlı griffon. kamalar ve fildişi kakma krali nişanlar aldığını söylemektedir. iki elleriyle göğüslerini tutmaktadır. Saçlar dalgalı hatlarla ve bir saç bandı ile omuzlara doğru uzanır. saç modeli. Van'da Toprakkale ve Gökçe Göl civarındaki Karmir-Blur kazılarında bulunan bazı fildişi eserler de Urartu'da yaygın kullanım alanı bulamamış bir sanat dalının ürünleridir. Bu kayıtlardaki fildişi eserlerin kazılarda bulunan eserlerin sayısı ile çelişmesinin başlıca nedeni. Sağlam olan iki kuşbaşlı adam elllerinde bereketlilik sembolü (olasılıkla kozalak) taşımaktadırlar. Urartu sanatındaki bazı diğer stilistik öğe ile birlikte bu motifinde. sebzelikler. yakın örneklerini Kuzey Suriye sanatında bulabileceğimiz. Altıntepe kazılarında ortaya çıkartılmıştır. Eserin ön kısmı çok tahrip olmuştur. fildişi kamalar. Ağız açık ve ağız içindeki dil görülmektedir. 1*6 . Musasir kentinin yağmasını anlatan Asur kralı II. iki ucu kıvnk bir çift bukle omuza uzanmaktadır.FİLDİŞİ SANATI rzincan yakınındaki Altıntepe. Kuşbaşlı insanlar aynen Toprakkale'de olduğu gibi kanatlıdırlar. Başın arkasında. kentten ve Haldi tapınağından fildişi heykeller. Çift kanatlı olarak gösterilen kartal başlı adam uzun bir elbise giymektedir. TOPRAKKALE FİLDİŞİ ESERLERİ Toprakkale'de bulunan fildişinden çıplak bir kadın heykelciği önemli ölçüde tahrip olmasına karşın. Figür ayak bileklerine kadar uzanan bir giysiye sahiptir. Kadının başında rozetlerle süslenmiş bir başlık yer alır. Bu nedenle kentten yağma edilen ve Asur'a taşınan bir çok fildişi eşyanın. Musasir Tapınağı'na armağan olarak sunulan tüm eserlerin Urartu üretimi olmamasından kaynaklanmaktadır. Arkeolojik kazılardan elde edilen fildişi eserlerin azlığına karşın.

süsleme elemanları ve güneş kursları Altıntepe'de gün ışığına çıkartılan diğer fildişi eserlerdir. Yüzdeki ifade önceki aslan da olduğu gibi ürkütücüdür. Aslan olasıklıkla üç ayaklı bir sehpanın ayakları süslemekte idi. çeşitli heykelciklere ait parçalar.0 santimetre yüksekliğinde-dir. Ankara. Yüzde ürkütücü bir anlam vardır. Depo Binası iv Fildişi Eserter. Bu eserlerin dışında bir kutsal ağaç motifi. karnı üzerine yatmış ve ön pençeleri ileri uzatılmış durumda şekillendirilmiştir. Tapınağın aynı noktasında ele geçen bir başka fildişi aslan heykelciği. Aslanlar ile aynı alanda ele geçen kakma tekniğindeki iki fildişi insan yüzü. 1969. Res 3(> 14- .ALTINTEPE FİLDİŞİ İŞÇİLİĞİ Altıntepe tapınak alanında ve mezarlarında ortaya çıkartılan aslan heykelleri. Göz bebekleri kakma olarak yapılmıştır. Çizim 33 . ^cık ağızdaki dişler. Altıntepe tapınağının galerisinde ve girişe çok yakın bir konumda ortaya çıkartılan kalçaları üzerine oturmuş aslan heykelciği (Çizim 34) sadece 10. Gözler badem biçimli.Altıntepe den fildişigrifönlar tÖzgüç T. öncekinden farklı bir pozda. griibn motifleri (Çizim 33) oyma bir geyik kabartması ve fildişi kakma insan yüzleri. Urartu'daki fildişi sanatına ait çok ender örneklerdir. kırışıklıkların iki yanındaki palmet motifi şeklindeki çizgiler ve badem biçimli gözler aslanın başında gözlenen önemli stilistik özelliklerdir. burun kırışıklıkları yine palmet motifi şeklinde yapılmıştır. Aslan heykelciğinin alt kısmında yeralan bir delik fildişi eserin bir başka eşyayı süslemek amacıyla kullanıldığını göstermektedir. Aslan başını sola çevirmiş ve hırlar durumda tasvir edilmiştir. alın boyunca uzanan ince kaşlara ve badem şekilli çekik gözlere sahiptir. burun kırışıklıkları. Altıntepe II Mezarlar.

İki ülke yöneticileri arasındaki ilişkiler bu sanat dalının Kuzey Suriye'den Urartu'ya gelmesini kolaylaştırmıştır. Urartu da ortaya çıkartılan fildişi eserler ile M. Urartu fildişi sanatı ile Kuzey Suriye sanatı arasındaki bu benzerlikler eserlerin doğrudan ithal edildiği sonucu doğurmaz. Sanatın diğer bir çok dalında da var olan bu benzerlikler bu iki kültür bölgesi arasındaki bir kültürel alışverişin sonucu olmalıdır. Kargamış ve Zincirli gibi diğer Kuzey Suriye Kent Devletlerinde bulunabilir. 39-40) FİLDİŞİ SANATININ KÖKENİ Altintepe. elleri yukarıya kaldırılmış fantastik yaratıklarda da gözlenebilir. Altintepe ve Toprakkale gibi kalelerin inşa tarihleri dikkate alınırsa bu sanat dalının M.. yüzyılın i l k yansında yaygın olarak kulllanıldığı ortaya çıkar. Urartu krallarının M. binyıl Kuzey Suriye sanatı arasındaki bu yakın benzerlik fildişi eserlerin Urartu'ya dışarıdan ithal edildiği önerisinin yapılmasına neden olmuştur. 8. Aynı benzerlikler Toprakkale ve Altıntepe'de ele geçen. Altıntepe'de bulunan fildişi hammaddesi en azından Altintepe eserlerinin buradaki bir yerel atölyede üretildiklerinin önemli bir göstergesidir.şbaşlı fantastik yaratıklar ellerinde bir nesne taşımamakla Urartu fildişlerinden ayrılırsa da benzer motif Karatepe. Sakçagözü taş kabartmaları üzerindeki ku. ithal edilen ülkenin Kuzey Suriye olduğu varsayımını yaratmıştır. Fildişi eserlerin ortaya çıktığı Karmir-Blur.Ö.Ö.Fildişi aslan heykelciği. yüzyılda Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu toprakları üzerinde kumlan Urartu siyasal egemenliği bu kültürel etkileşimin kaynağı olmalıdır. Altintepe (özgüç T.Çizim 34 . 1. Karmir Blur ve Toprakkale'de ortaya çıkartılan fildişi eserlerin Kuzey Suriye Kent Devletleri sanatıyla olan benzerlikleri yadsınamaz. Altuıtepe II. 148 . Aslan heykelciklerinin stilistik açıdan en yakın benzerleri. M.Ö. 1969. 8. Sakçagözü'nde bulunan aslan heykelleri ve kabartmalarıdır. Mezarlar. Depo Binası ve Fildişi Eserler. yüzyılda Hate ve Supani ülkelerinden alıp.Ö. Ankara. 8. Hatta daha da ileri gidilerek Urartu krallarının bu sanat dalını geliştirmek için Kuzey Suriye'den fildişi ustaları getirttikleri bile önerilebilir. yüzyılın sonu ve 7. Açık ağız. Res. Fildişi hammaddesinin Kuzey Suriye'de bol olarak bulunabilmesi. Urartu ülkesine götürdükleri binlerce savaş esiri arasında bu sanatı uygulayan ustalar bile olmalıdır. dişler ve özellikle burun kırışıklıkları bu benzerliğin en önemli öğeleridir.

Bu öneri Urartu dilinin doğrudan Hurriceden gelmesi. Ergatif yapıda cümle eğer geçişli (transitif) ise cümlenin öznesi ek alır. diğer diller ile ilgili bilgi edine-meyişimizin başlıca nedenidir. yani Urartu dilinin Hurncenm geç bir diyalekti olduğu anlamına gelmektedir. yönetilen kişilerin kullandığı dilin ve hatta yazının var olmaması doğal değildir. Belli bir grup yazıt ise kazısı yapılmış Urartu kalelerindeki çeşitli inşaatları anlatan yazıtlardır. Bu belgelerin içinde sadece _2 tanesi kil tablettir. Bunlardan ilki ve daha önemlisi bu halkın konuştuğu dil veya diller. İki dil arasındaki bu lx*nzerliğin temel nede149 . Böylece geçişli cümlelerde fiil edilgen olarak kalır. kuzeyden Erken Demir Çağda bölgeye gelen insanların ve bu oluşumda bir şe-•:. Bu durumun aydınlığa kavuşturulabilmeğinin tek yolu. Krallığın kuruluş aşamasındaki bir ikisi hariç. bölgedeki dağ. daha fazla yazılı kaynak ve özellikle de tablet bulmakta yatmaktadır. çok önemli tarihi bilgiler vermiş olmalarına karşın. Sarduri) ait yazıt Asurcadır. Diğerleri genellikle kaya (asallarına yazılmış olan ve çeşitli krali kişilerin aske-ı imar faaliyetlerini anlaian kaya yazıtları veya taş steller üzerine kazınmış fetih veya yapım kitabeleridir. Olasıdır ki. ancak en dikkate değer benzerliğin Hurri dili ile ol-duğu önerilmiştir Kimi bilim adamlarına göre Urartu dili ile Hurri dili arasındaki yakınlık. Cümledeki fiil edilgen olarak çevrilir ve fiilin akuzatif objesi olan tümleç de hiç bir ek almaz. Urartu dili Türkçe gibi bitişken (aglutinativ) ve ergatif yapılı bir dildir. Urartu dili bu özellikleri dikkate alınarak bir çok dil ile karşılaştırılmış. Bugün Urartu'daki bu sayı herhalde 400-450 civarında olmalıdır. Ancak resmi kayıtların devletin resmi di-ık kabul edilen Urartu dilinde yazılmış oluşu. Urartu dilinde ve çizisi ile kaleme alınmıştır. .DİL VE YAZI -W" -y ramı Krallığını kuran insanların kimler olduğu hakkında başvurulması kaçınılmaz olan iki I önemli konu vardır.de görev almış Hunilerin önemli roller üstlendiği dikkate alınırsa. Sözü edilen bu yazıtların tümü. bu sayı hiç bir zaman Hitit ve Asur yazılı kaynaklarının ulaştığı binlerle ifade edilen rakamlara kavuşamamıştır. Urartu egemenlik sahası içinde hangi dillerin konuşulduğu yanıtlaması bir hayli zor bir sorudur. Bu kadar geniş bir coğrafi alana yayılan ve bünyesinde yeni ele geçirilmiş bir çok bölge halkının yer aldığı bir siyasi örgütte. Krallığın bilinen ilk yazılı belgesi olan. Hunice dışında. sayıca bir hayli azdır. miğfer ve kılıç gibi bazı adak eserleridir. Mühür veya mühür baskıları üzerinde yer alan yazıtlar ise. nehir ve kentler gibi bir çok coğrafi isimde küçük grupların konuştuğu dillerin yansıması vardır. diğeri ise tanrılar aleminin oluşumu ve bu oluşumdaki olası bölgesel etkilerdir. her şeyden önce HindAvnıpa dil ailesine mensup değildir. bu insanların dillerinin de ki olurları içinde farklı yoğunlukta kulanılmaları gereklidir. Nominatif olması gereken özne bir ek (sufiks) ile belirtilir. Urartu yazıtlarının yer aldığı bir başka mal/eme grubu hemen her Urartu kralı tarafından tanrılara sunulmuş kalkan. ana-kız araakınlık gibidir.. sadak. Urartu Krallığı nın kurulmasında Van Gölü Havzası'nda Tunç Çağlardan beri yaşayan ba-:: yöre halklarının. URARTU DİLİNİN YAPISI Bir çok Urartu kralının bize bıraktığı yazıtlarda kullanılan Urartu dili. Van Kalesinin kuzeybatı köşe-e inşa edilen Madrıburç üzerindeki Lutipri oğlu Sarduri'ye (I. Urartıı Kral-\^ j lığına ait yazılı belgelerin sayısı her geçen gün biraz daha artmasına karşın.

9. Hurriler ile akrabadır ancak. binyılda Hurri kültür bölgesi olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. M. ikinci binyılda bölgede var olduğu önerilen Hurri kültür izlerini ortaya koyamamıştır. binyılda bölgeye. Van Gölü Havzası'nın Hurriler taralından iskan edildiğine ait bir varsayım M.Ö. Urartu dilinin Hurricc ile olan yakın ilişkisinin yanında Kafkasya dilleri ile de benzerliğinin olduğu bilinen bir gerçektir. Bu inanışa göre M. Urartu halkı ile Hurri halkı arasında bir yakınlığın ve hatta bir akrabalığın olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ola s ı lı k la avnı coğrafi bölgeyi paylaşan bu akraba topluluklar. Uraıtuların M. binyılda Van Gölü ve çevresinde Hurri halkının yaşamış olması inancıdır.Ö. binyıl ile bağlantılıdır. Her iki dilin kelime hazinesi benzerdir ve şahıs isimlerinde cinsiyet kavramı söz konusu değildir. binyıl içinde yoğunluk kazanan bir Hurri topluluğundan söz etmek mümkün olabilir. Önümüzdeki yıllarda bölgeden elde edilecek yeri epigrafik veriler. uzun bir süre önce birbirlerinden ayrılmışlar ve farklı zamanlarda ve farklı coğrafi bölgelerde varlıklarını sürdürerek söz konusu bu bölgelerde oluşan siyasi ve kültürel oluşumlara katkılarda bulunmuşlardır. 3. Yani özne belirli bir ekle belirtilmiş ve fiil mutlaka edilgen formdadır. Aynı şekilde Urartu sanatı içinde gözlenen ve Hurri ekolu olmadığı kesin olan bir çok öğenin de varlığını izah etmek pek kolay olmaz. Urartu dini ve yazısında saptanan Hurri özelliklerinin kaynağını bu iki halk topluluğunun Anadolu'ya göç etmeden önce yaşadıkları topraklarda aramak gereklidir. Hunilerin. Bu önerinin doğruluğu durumunda bile.Ö.Ö. Hurri halkları ile Urartu halkının M. Van Gölü Havzasfnın M.Ö. binyıla ait Hrken Transkafkasya Kültürünün bu bölgeye ve bu kültürün yayıldığı diğer bölgelere Hurri halkları ile geldiği önerilmiştir.Ö. aynı halk topluluğuna mensup değillerdir. 2. Bu fikrin karşısındaki her öneride. 2. Urartu Krallığı'nın doğrudan Hurriler tarafından kurulduğunu kabul etmek pek mümkün değildir. 2. bu dilin Hurri d i l i veya Kaskasya dilleri ile olan ilişkisi tam anlamıyla açıklanamamıştır. Ancak bu önerinin bilimsel ağırlık kazanabilmesi için. belki de M. 9. 2. Ancak iki dil birbirinden uzun yıllar önce. Mitanni Krallığı'nın yı kı lı ş ı nda n sonra ya/ı sistemlerini tamamiyle unuttuklarını ve 500 yıl sonra yeniden ve Asur çivi yazısını kullanarak Van Gölü Havzasında yazılı kaynak üretmeye başladıklarını kabul etmek durumundayız. yüzyılda yeniden tarih sahnesine çıkan Hurri halkı olduğunu savunurlar. Yöredeki varlığı kazılar ve yüzey araştırmaları ile kanıtlanmış olan M. HURRİ ve URARTU DİLLERİ Urartu dili ile Ilurrice arasındaki benzerliğin teyze-yeğen arasındaki ilişki derecesinde olduğu da varsayılmıştır. Van Gölü Havzası'nın Erken Tunç Çağ halklarının ve olasılıkla M. 3. Bu inanışa göre Urartu Krallığı bir Hurri krallığıdır ve Hurriler tarafından kurulmuştur.Ö. bölgede ancak M. Bunun kabul edilmesi durumunda Urartu panteonunda baş sırayı alan Tanrı Hal-di'nin durumu açıklanamaz. belki de yine Transkafkasya dan veya Batı İran'dan göçen halklarının da payı inkar edilmemelidir. sorunun aydınlatılmasına önemli katkılarda bulunacaktır.ni. Her iki dil arasında yapı ve oluşum acısından önemli yakınlıklar vardır. Bu inanışa göre Hunice ile Urartu dilleri akrabadır. Urartu dilinde olduğu gibi Hunice de ergatif bir karaktere sahiptir. binyılda Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Mezopotamya'da yaşayan Hurri halklarının kurduğu Hurri Devletinin (Mitanniler) ikinci binin ikinci yarısında yıkılmasıyla bazı Hurri toplulukları Van Gölü çevresinde yerleşmiş ve Urartu Krallığı*nın kurulmasına önayak olmuştur. Urartu dilinin Hurricenin geç bir diyalekti olduğuna inananlar.Ö. Bu inanışa göre Urar-tular. binyıl sonlarında. Halbuki bu bölgede yapılan sistematik kazı ve araştırmalar.binyıl içinde birbirinden ayrıldıkları ve Urartııların M. Bu öneriye karşı ileri sürülen bir başka inanış. yüzyılda Doğu Anadolu'ya göç ettikleri doğrultusundadır. Üçüncü ve ikinci binyıl kültürü ile Urartu kültürü arasında son yıllarda ortaya çıkartılan çanak çömlek form benzerlikleri 150 .Ö. Urartu Krallığı'nın kuruluşunda Hurri topluluklarının önemli bir rol üstlenmelerinin yanında.Ö. 3. HURRİ-URARTU İLİŞKİSİ Urartu dili ile Hurri dili arasında gözlenen ilişkinin kaynağı da bilim adamları arasında tartışmalara neden olmuştur. ayrılmış ve kendi gelişmelerini birbirinden bağımsız olarak sağlamışlardır. Her iki dildeki çekimler de birbirine çok benzerdir. 3.Ö. 3. Urartu dili ile ilgili ulaşılan bu sonuçlara karşın.

gibi gök cisimleri. Hieroglif yazı veya işaretler genelde bir kaç ayrı malzeme grubu üzerinde kullanılmışlardır. farklı hayvanlar veya bunlara ait uzuvlar. üzerlerinde çeşitli hieroglif işaretler olan depolama küpleri gün ışığına çıkarılmıştır. ölçek 2 teri isi yazılı tunç kap hieroglif yazılı kaplara önemli örnektir. Kanniı Hlur ve son olarak Ayanıs kazılarından. ancak Urartu Krallığının kumlusunun bir tek halk topluluğuna mal edilmemesi durumunda vardır. bardak. insan vücudunun çeşitli uzuvlarını betimleyen işaretler. Kayalıdeıv. Aynı şekilde Altıntepe'de bulunan ve üzerinde 'kalenin valisine aittir.Ayanıs Kalesi Payeli Salonda bulunan üzeri bierogUf VfareÛi tünısyun küpü 151 . Çizim 35 . masa gibi çeşitli eşyalar sayılabilir. yaprak gibi bitki betimlemeleri. Baştanı. yaba. Bazı işaretler ise kabın üzerine sonradan sivri uçlu bir kalem ile çizilmiştir. ay. HIEROGLIF YAZI Urartu'da çivi yazısının yanında onun kadar tercih edilmemiş olmasına rağmen. hem de hieroglif yazı beraber kullanılmıştır. Bugün bile anlamı tam olarak anlaşılamayan çeşitli resimsel işaretlerin büyük boyutlu depolama küplerinin üzerinde yer aldığı bir çok Urartu kale kazılarından bilinmektedir. kap. hieroglif yazının da kullanıldığı bilinmektedir. Bu durum krali bir kale içinde bile i k i yazı türünün hitap ettiği bazı insanların var olabileceğini kanıtlamaktadır. güneş. Ayanıs Kalesi'nde "Payeli Salon'*da bulunan ve libasyon şarabının veya sıvısının saklandığı küpün üzerinde de bu tip işaretler vardır (Çizim 35). Ayanıs Kalesrnin depo yapıları içinde ortaya çıkartılan yüzlerce depolama küpünün üzerinde çok durumda hem çivi yazısı. Depolama küpleri ve bazı kulplu testilerin kulp altlarında yer alan işaretlerin bazıları kap pişirilmeden yapılmıştır.ve ölü gömme geleneklerindeki yakınlık bu öneri için dayanak noktasıdır. çanak. yıldız. dal. Urartu Kültürü'nde gözlenen bazı yeni öğeleri ve diğer komşu kültürlerden farklı kültürel unsurları açıklayabilme şansımız. Çavuştepe. Hieroglif işaretler arasında ağaç.

Ö. hieroglif yazının Urartu'ya dışarıdan geldiği önerisi geçerliliğini yitirmeyecektir. Van Ayanıs Kalesi ve Bastam kazılarında bulunmuştur. bu ülkelere askeri seferler düzenlenmesini gerekli kılmıştır. ancak tanrısal atrübüleri ile anlaşılabilmektedir. Urartu egemenlik sahası içinde ortaya çıkacak daha çok sayıdaki hieroglif yazıtlı belge ve buluntular bu konuyu kesin sonuca ulaştıracaktır. Kazılarda bulunan bazı mühür ve özellikle mühür baskıları üzerinde de hieroglif işaretlere rastlamak mümkündür. Urartu Krallığının içinde bu yazıyı kullanan bir grubun olduğunun önem li kanıtıdırlar. yüzyılda Urartu'ya geldiği şeklindedir. Damga mühür baskıları üzerindeki böyle örnekler. İşçilik açısından krali eserler kadar kaliteli olan bu iki levha üzerindeki hieroglif yazılar. Van Müzesi'nde saklanan ve üzerinde Tanrı Haldi ve olasılıkla karısı Arubani'nin betimlendiği adak levhası (Resim 96) ve bir özel kolleksiyonda bulunan ve "Budin Levhası" olarak adlandırılan eser. Olasıdır ki.BUDIN LEVHASI Hieroglif işaretlerin yer aldığı diğer bir malzeme grubu tunç adak eşyalarıdır. Bu konudaki bir başka görüş ise bu benzerliğin Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra ortaya çıkan Geç Hitit Kent Devletleri aracılığı ile M. bu tipe en güzel örnekleri oluştururlar. Kaldı ki hieroglif yazıya ait en erken örnekler de Urartu'da şimdilik M.Ö. Sahne içinde yer alan tüm tanrı ve kişilerin ve hatta çocuk betimlemesinin adları hieroglif yazı ile belirtilmiştir. Geç Hitit Kent Devletleri ile olan bu ilişkiler sonunda ortaya çıkan kültürel etkilenmeler ve olasılıkla Hatc ve Supani ülkelerinden Urartu'ya getirilen tutsaklar. M. çivi yazısının krallığın resmi yazısı olarak benimsenmesinden önce ve sonra hieroglif yazı basit halk arasında kullanılmıştır. Budin levhası üzerinde yatar vaziyette bir boğa üzerindeki tahtta oturan bir tanrı ve tanrıya takdim edilen kişiler betimlenmiştir. Hieroglif yazılar bu konuda hiç bir fikir vermemektedir. Hitit hieoroglifi ile belirli bir benzerliğinin olduğu çok uzun zamandır bilinmektedir. Urartu hieroglif yazısının. Bu askeri başarılar sonunda yöreden elde edilen çok sayıdaki halkın Urartu sınırları içine taşındığı ve buralarda iskan edildiği bilinen konulardır.Ö. yüzyılın ilk yansından eskiye gitmemektedir. bu yazı türünün çivi yazısından önce bu bölgede var olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak bu önerilere ait hiç bir kanıtımız yoktur. 8 yüzyıldan daha erkene tarihlencn örnekler bulunmadıkça. HİEROGLİF YAZININ KÖKENİ Hieroglif yazının Urartu'da ne zaman kullanılmaya başladığı. 8 yüzyıl ile birlikte Urartu Krallan'nın batıya ve bu kapsamda Geç Hitit Kent Devletleri'ne karşı gösterdikleri ilgi. 152 . Urartu'da Hitit hieroglifine benzer bir yazı sisteminin başlamasına yardımcı olmuşlardır. Urartu halkı arasında bilinen bu mitosun kahramanlarının kimler olduğu. 8. Urartu'da M. 8. Hatta Urartu'da hieroglifinin İmparatorluk Devri Hitit Geleneği'nden herhangi bir dil bağlılığı olmaksızın ortaya çıktığı önerilmiştir.Ö.

DİN

U

raıtU Krallığına ait çok sınırlı sayıdaki yazılı kaynaklar, M.Ö. 1. binyılın ilk yansında Doğu Anadolu ve komşu ülkeler için önemli bir askeri güç durumuna erişebilen Urartu'nun dini ile ilgili pek fazla bilgi vermezler. Çağdaş Asur'un ve İran'ın veya M.Ö. 2. binyıl Anadolu sunun tek hakimi Hitit İmporatorluğu'nun dini. dini inanışları ve uygulamaları veya mitolojileri konusunda oldukça fazla bilgimiz olmasına karşın, Urartu için bu bilgilerden yoksunuz. Urartu yazılı kaynaklarında tanrılar için tapınak veya kutsal alanlarda yapılmış olan dini mera Mirilere, tanrılar aleminin oluşumuna veya tanrılar ile krallar, rahipler veya halk arasındaki ilişkilere ışık tutacak hemen hiç bir belge yoktur. Sayıları Ayanıs Kalesi'nde bulunan son iki tabletle birlikte an-..:k 22 yi bulan Urartu tabletleri, bu konulara hiç değinmemislerdir. Krallığın farklı yörelerinde ortaya çıkartılan anıtsal kaya yazıtları ise, tamamen ilgili kralın fetihleri ve başarıları ile ilgilidir. Kalelerde bulunan birçok taş yazıt ise, daha çok o yerleşme yerinde yürütülen imar faaliyetlerini veya kaleler çev-resinde gerçekleştirilen meyve bahçeleri, bağlar, sulama kanalları ve tesisleri ile ilgili bilgi verirler. Söz konusu yazıtların içeriklerinin daha çok dünyevi işlerle ilgili olmaları ve birkaç yazıtın dışında din ve dini davranışları konu alan yazıtların olmaması ilginçtir. Hu durum genelde merkeziyetçi bir yönetime sahip olan Urartu'da dine ve tanrılara verilen önemin Yakın Doğuda görmeye alıştığımızdan daha az olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Birçok Urartu yazıtı, Tanrı Haldi'nin adı ile başlar ve birkaç tanrının adının geçtiği bir lanetleme bölümü ile biter. İnşa edilen bütün tapınaklar, kaleler, sulama tesisleri, bağ ve bahçeler genelde Tanrı Haldi, bazı durumlarda diğer tanrılar için yaptırılmıştır. Birçok Urartu yazıtında en az bir tanrının adının geçmiş olmasına ve krallığın çeşitli yörelerinde başta Haldi olmak üzere tanrılara tapınaklar, saraylar, kaleler ve kutsal alanlar inşa edilmiş olmasına karşın, Urartu Tanrılan'nın ikonografilerinin yazıtlara yansımamış olması şaşırtıcıdır. Urartu Kralhğfnın sınırları içinde yasayan halkların dini inanışları ve davranışları ve sonuçta tanrılar ikonografisinin oluşmasındaki payları da çok az bilinmektedir. Olasıdır ki; dini inanışlar ve davranışların, yöneten ve yönetilenler taralından farklı mekanlarda ve farklı biçimlerde uygulanması bu bilgi eksikliğimizin temel <iynağınıdır. Halk arasında yaratılan efsaneler veya geliştirilen tanrısal ikonografiler krali yazıtlarda yer bulamamış, büyük olasılıkla okuma yazması olmayan basit halk arasında yazıya geçirilemeden sadece dilden dile aktarılmıştır.

MEHER KAPI KAYA NİŞİ ve YAZITI
Van'da, Toprakkale'nin de inşa edildiği Zimzim Dağı'nın göle bakan eteklerindeki bir kaya inde yer alan ve Meher Kapı yazıtı olarak adlandırılan yazıt, Urartu tanrılar alemiyle ilgili çok önemli bilgiler veren tek kaynaktır (Resim 11). Meher Kapı yerel halk tarafından "kör kapı", "hazine kapısı"' veya "yalancı kapı" olarak adlandırılan, 4.0 metre yüksekliğinde, 2.70 metre genişliğinde bir kaya nişidir Nişin içinde iki kez tekrarlanan yazıtta. Urartu panteonunda kutsanan toplam 79 tanrı ve tanrıçanın adı ve bu tanrı ve tanrıçalar için kurban edilecek hayvanların türleri ve sayıları verilmiştir. Yazm kaleme aldırtan kral Sarduri'nin oğlu İşpuini'dir ve M.Ö.9. yüzyılın son çeyreğine tarihlenmek-tedir. Listede kutsanan tanrı ve tanrıçaların yanında Urartu'da kutsal sayılan dağ. göl ve kentlere de kurbanlar adanmıştır. Listenin ilk üç sırasını Tann Haldi. Teişeba ve Suini almaktadır. Bu üçlünün adlan birçok yazına birlikte geçmektedir. Tann Haldi için listede verilen kurbanlık hayvan sayısı 17 bo153

Resim 2 - Bingöl Dağlan'nm üzerinde Urartu yolu

tu yollan gibi Tuşpa'dan baslar. İşpuini taralından inşa edildiği bir yazıt ile bilinen Zivistan Kalenin (Elmalı) doğusundan geçerek, Harami Gediği yoluyla Gürpınar Ovasına varan yol, Hoşap'a doğru İlerler. Yolun üzerinde daha geç bir dönemde, 11. Sarduri zamanında inşa edilen Çavuştepe Kalesinin diğer idari işlevlerinin yanında bu yolu koruma gibi bir amacı da olmalıdır. L'rartu döneminde inşa edildiği bilinen Hoşap Kalesinin de aynı amaçlar ile kurulduğu kesindir. Kalenin önünden geçen yol (Resim 1) daha sonra Çuh Gediği'ni aşar ve güneye doğru ilerler. Bu noktada Sakaltutan Deresinin güneybatısında kayalara oyulmuş 15 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki tünelin, bu gediği asmak için Urartular tarafından inşa edildiği önerilmiştir. Tuşpa'dan güneydoğuya ilerleyen bu yol Türk, İran ve Irak sınırı yakınlarında yer alan ünlü Kelisin geçidine varır. Kelisin geçidi yardımı ile Asur ülke.sine veya Batı İran topraklarına geçmek mümkündür. Kelisin geçidi yakınında ele geçen cilt dilli bir Urartu yazıtı, İşpuini'nin erken yıllarında bu bölgeye yaptığı askeri seferleri ve Musasir kentini ele geçirişini ve kent içinde bir Haldi tapınağı inşa ettiğini anlatır. Günümüze kalan İşpuini kalelerinin konumları ve yazılı belgeler, başkent Tuşpa'dan bir başka yolun daha kuzeybatı İran ülkesine gittiğini kanıtlamaktadır. İşpuini'nin inşa ettiği Aşağı Anzaf Kalesi ve Menua'nın yaptırdığı Yukarı Anzaf Kalesi, F.rçek üzerinden doğuya ilerleyen bu yolun korunması ile görevlendirilmiş olmalıdır. Yol, Mollahasan Höyüğü yakınından geçerek Çaybaşı Deresi boyunca Kotur Vadisine ulaşır. Erçek Gölü kıyısındaki Karagündüz Höyüğü'nde ele geçen Menuaya ait bir yazıtta, Kuzeybatı İran'daki Barsua ülkesine seferler düzenlendiği yazılıdır. Olasılıkla bu yazıt, sefer sonrasında güzergah üzerine koyulmuştur. Urartu Krallığının bütün evreleri boyunca kullanıldığı kesin olan bu güzergah başka tali yollarla Urartu'nun diğer bölgelerine de bağlanmıştır.

10

ğa ve 3» koyundur. Bunun yanında listenin alt sıralarında Haklinin silahına, Haldi'nin gençliğine. Halci i' n i n erişkinliğine, Haldi'nin yaşlılığına, Haldi'nin savaşçılığına, Haldi'nin gücüne. Haldi'nin tapınakl arı na ve Haldi kapılarına da kurban kesikliği bilinmektedir. 6 boğa ve 12 koyun tanrı Teiseba'ya. ı boğa ve 8 koyun üçüncü sıradaki Tanrı Su i ni ' y e kurban edilmektedir. Diğer t a n r ı l a r için bu sayılar azalarak devam eder. Örneğin dördüncü sıradaki Hutuini 2 sığır ve dört koyun, daha sonra gelen tanrı Turani 1 sığır iki koyun ve altıncı sıradaki tanrı la 2 sığır ve 4 koyun ile onurlandırılmıştır. Tanrı I a'ya kutsal libasyon stelleri ile süslenmiş bir kutsal alanın yapıldığı yazıtlardan bilinmektedir. Yedinci sıradaki tanrı Nalaini'dir ve Ua ile aynı sayıda kurbanlık hayvan sayısına sahiptir. Listenin ilk 63 tanrısı erkek tanrılardır Tanrıçalar sıralamasında Arubani, Huba ve Tuşpea ilk sıraları alırlar. Hu tanrıçaların liste başındaki ilk üç erkek tanrının konsortlan ( e s l e r i ) oldukları çok muhtemeldir. Meherkapı yazıtında adlan bulunan tanrı ve tanrıçaların tam listesinin verilmesinde yarar vardır: 1. Haldi 2. Teişeba 3 Siuini 4. 5. 6. 7. 8. Hutuini Turani Ha Nalaini Şebuti (17 sığır. 34 koyun) (6 sığır. 12 koyun) (4 sığır. 8 koyun) (2 sığır, 4 koyun) (1 sığır. 2 koyun) (2 sığır. 4 koyun) (2 sığır. 4 koyun)

9. Arsimela 10. Anapşa 11. Dieduani 12. Şielardj 13- Haldi'nin silahlarına I ı. Albini 15. Kuera 16. Elipri 17. Tarraini 18. Adaruta 19. İnmişini 20. İLl r aluşe uruliliue şiuali 21. Alaptuşini 11. Hrina 23- .Siniri 24. Unina 25. Airaini 26. Zuzumaru 27. Hara 2.S. Ara /a 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Ziquni Ura Arşibedini Arni Haldi'nin gençliğine Haldi'nin erişkinliğine Haldi'nin yaşlılığına Haldi'nin savaşçılığına

(1 sığır, 2 koyun)

37. Teişeba'nın savaşçılığına 38. Aıtuaraş

15*

39. 43. İnuanau 40. bu sayıların hangi merasim için veya ne kadar sıklıkta kesileceğini vermemektedir. Göller (denizler) tanrısına 58. Sinuiardi 71. Ardini kenti tanrısına Kumenu kenti tanrısına Tuşpa kenti tanrısına Haldi kenti tanrısına Arşuniuinu kenti tanrısına Haldi'nin deisesine Şuba Haldi kapılarına Eridia kenti tanrı Teiseba kapısına Uişini kenti tanrı Şivini kapısına Klia Haldi'nin arniesine 51. Urartu panteonunda yer alan tanrılar için ne kadar kurban kesileceğini belirtmesine karsın. 46. Haldi'nin nirible'sine 62. Ekonomisi özellikle hayvancılığa dayalı Urartu Krallığında hergün bu sayıda kurban kesmek ekonomide olumsuzluklar yaratabilirdi. Dağlara 64. Sardi 70. Aia 69.şpea 67. Sınırlar tanrısına 57. Arubaini 65. 49. Athananau tanrısına 59 tanrısına 60. Meherkapı listesinde verilen kurbanlık 155 . Kilibani 55. Ara 75. Tu. 42. Ardi 79. Ülkeler tanrısına 56. Aui 68. Bartşia 73. İLANİ Gamruti 61. Haldi'nin gücüne 52. 50. 48. İphari 72. Meherkapı yazıtı. 47. 41. Silia 74. Uia 77. Nişi kentindeki Tanrı Ua kapısına 63. 45. Ainau 78. bir ayda mı. Ad i a 76. Meherkapı tanrılar listesinde toplam 105 sığır ve 300'den fazla koyun kurbanı gerekli görülmüştür. bir haftada mı. yoksa bir yılda mı kesileceği bilinmemektedir. Kesilen kurbanlann (Resim 94) bir günde mi. Tanrı Haldi'nin susilerine 53Talapura 54. Huba 66. 44.

Tunç aslan heykelciği.Adak /erbaşı üzerinde kurbanlık hayranlar Resim 95 . Van Müzesi 156 .Resim 94 .

Resim 96 . Van Müzesi 15- .Tann Haldi iv Tanrıça Arubani. adak leıbası.

Giyimli adak lerbası üzerinde Tanrı Haldi .m <<>■ Koısabad Kabartması: Musasir Tapmağı ve yağması Çizim 37 .

Sargon da söz etmiş ve tapınak hazinesini yağmalayarak ülkesine götürmüştü (Çizim 36). Musasir kentinin kral İş-puini tarafından ele geçirilmesinden sonra Tanrı Haldi için bir tapınak yaptırılmış olduğu bilinmektedir. Hu tanım diğer bir çok kentin a k s i n e Ardini (Musasir) kentinin silahlı bir eylem yolu ile ele geçirilmediğinin kanıtıdır. Bir çok Urartu askeri sefer kayıtlarında ilk cümle tanrı Haklinin silahlarını kuşanarak ordunun başında sefere çıktığı belirtilmiştir.. Sarduri hanedanlığının bu kentten geldiği önerisi bir anlık dikkate alınırsa. bir yılda kesilen hayvan sayıları daha makul bir düzeye inebilir.. Haldi'nin. bugünlük kurban sayılarını vermekten çok. başkentte yapılan merasimlerde mi yoksa tüm Iramı ülkesinde gerçekleştirilecek merasiınlerdeki asgari ş a ş ı la r mı olduğu bilinmemektedir. Musasir'deki tapınaktan Asur kralı II. Kente varışta herhangi bir savaşın olmayışı. TANRI HALDİ Yakın Doğu kültürlerinde yeni bir tanrının ortaya çıkması yeni bir halk topluluğu ile açıklanmak istenmiştir. Ancak bir başka öneri de en az yukarıdaki kadar geçerli olmalıdır. listedeki tanrılar için yapılacak merasimlerdeki kurbanlık sayılarını belirtmektedir. İşpuini'nin baba yurdunu uzun yıllardan sonra ziyaret ettiği ve bu ziyaret için bir tapınak saptırdığı ve sayısız kurbanlar kestirdiği de önerilebilir. Urartu tanrılar aleminin başı durumundaki Haldi de. Tanrı Haldi veya diğer tanrılar için bir yılda kaç merasim yapıldığı bilinmemektedir. bu kentin kutsal bir kent olmasından ve ArdiniTı yönetici ve Resim 97. İşpuini'nin Ardini kentini savaşmadan ele geçirmesi. Urartu kralının bu davranışının nedeni belli değildir. bu fikri destekleyici mahiyette bile kabul edilebilir. Ancak belli bir tanrı için hergün dini merasim yapılmayacağına göre. Ardini kentine geldikleri zaman bir İkildi tapınağı inşa etlim. Urartu'nun güneyinde yeralan kutsal Musasir (Ardini) kentinden üiartu'ya geldiği önerisinin gerçeği ne kadar yansıttığı tartışılmaktadır. Daha önce hiç bir kültürde rastlamadığımız Haklinin kökeni hakkında bazı tartışmalar geliştirilmiştir. Yalan Doğu kültür sahnesine ilk kez Urartular ile birlikte çıkar.Adak lerbası ûzenıuk' tahtta oturan bir tanrı. Van ' ••-• . "cümlesi vardır.hayvan sayılarının. Kral kente vardıktan sonra binlerce hayvanı kurban edilmeleri için tapınağa vermiştir. Kanımızca Meherkapı kurban listesi. Ardini seferi kayıt kırında bu tanım yoktur ve bunun yerine " Tanrı Haldi'nin önünde. Ancak İşpuini'nin.

Yan '■ 160 .Resim 98.Giyimli adak leıbası üzerinde kanallı bir tanrı.

Sar-gon'un sekizinci sefer kayıtlarında bildirilen Riar'ın tanrısı idi. Bu tanrının kutsal simgesinin güneş kursu olduğu önerilmiştir. Haldi'ni. Urartu baş tanrısı Haldinin kutsanmasını istemesi ve hatta zorlaması kadar doğal bir şey yoktur. Meher Kapı yazıtında dört boğa ve sekiz koyun ile mükafatlandırılan Tanrı. farklı malzemeler üzerinde ele geçmiştir (Resim 97-99).rahiplerin bu yıllarda gücünden çok şey kaybetmiş. bu tanrının eşi olan Hurri panteonundaki Hepat olmalıdır. Hurrilerde olduğu gibi Urartu'da da Teişeba'nın kutsal hayvanı boğadır. Tanrı İrmuşini listede 19. Bu tanrılara ait olabilecek bir çok betimleme. Haldi bu nedenle her şeyden önce asker bir tanrıdır. Urartu panteonuna geldiği önerisinde. dağlara ve Nişi kentindeki tann Ua kapısına gibi. Listenin bir hayli alt sırasında yer bulabilmiş bir tanrıya II. Tanrı Haldi ve Teişeba'nın dışında kendisi için tapınak yaptırılan sadece bir tanrı vardır. Yazılı kaynaklardan Ardini kentinin baş tanrısının Bağbartu olduğu bilinmektedir. Bir çok Urartu betimlemesinde Haldi. Kumenu kenti tanrısına.Ö. Olasılıkla Güneş Tanrısı olan Şuini. Hatta Meher Kapı yazıtında tanrıçalar arasında yer alan Hupa da. dikkat çekici olduğu kadar açıklanması da zor bir durumdur. kutsal hayvanı aslan üzerinde ayakta durur vaziyette betimlenmiştir (Resim 96). Haldi kapılarına. Meherkapı listesinde adı geçen diğer tanrıların bir çoğunun adı sadece bu liste yardımı ile ismen bilinmektedir. Olasılıkla Tann İrmuşini. Bu nedenle kendisine adanan eşyalar içinde silahlar birinci sırayı almaktadır. Bağbartu'nun Ardini kentinin baş tanrısı olması açıklanamaz. sıradadır ve kendisine bir sığır ve iki koyun kurban edilmektedir. Göller tanrısına. Musasir kentinde İşpu-ini'den önce inşa edilmiş bir Haldi tapınağının yokluğunda. Asur'un yerine l'rartu'yu isteyerek koruyucu askeri güç olarak seçmesinden de gelebilir. Tuşpea'nın aynı zamanda başkent Tuşpanın da koruyucu tanrıçası olduğu bilinmektedir. Kral İşpuini'nin de Ardini kentine çeşitli yapılar inşa etmesi doğaldır. bir Hurri geleneği olarak. Urartu panteonunda üçüncü sırayı alan Tanrı Şilinidir. sırada yer alan ve bir sığır ve bir koyun kurban edilen Tuşpea olması gereklidir. Ancak güneş kursunun diğer bazı tanrılar ile birlikte de betimlenmiş olduğu unutulmamalıdır. Urartu krallarının tapınaklar ve diğer t ü r bayındırlık faaliyetleri yaptıkları bilinmektedir. Şu veya bu şekilde ele geçirilen veya inşa edilen bir çok kentte. Çünkü bir kentte iki baş tanrının olması Urartu Devlet dinine uygun değildir. binyılda Anadolu'da baş tanrı olan Teşup ile aynı olmalıdır. Asur tanrısı Şamaş'ın ideogramı ile yazılmaktadır. İşpuini'nin yöresinin en önemli kült merkezlerinden biri olduğu bilinen Ardini'dc. TANRI TEİŞEBA ve ŞUİNİ Urartu panteonunda ikinci sırayı işgal eden Tanrı Teişeba. 2. Hurri kökenli bir tanrıdır. Meherkapı tanrılar listesindeki ilk üç tanrı Urartu panteonunda "tanrısal üçlüyü" meydana getirir ve birçok Urartu yazıtında birlikte geçer. sırasında belirtilen iki sığır ve dört koyun Tanrı Teişeba'nın savaşçılığına kurban edilmektedir. Sarduri tarafından bir tapınak inşa ettirilmesi. ikincisi ve Aşağı Kalede yer alanı ise Tanrı İrmuşini'ye adanmıştır. 161 . Kaldı ki. içice üç kademeden oluşmasının bu üçlüğü simgelediği düşünülmektedir. Musasir'den. Listenin 37. boğa üstünde ayakta duran tanrı Teişeba'dır. kent ve kutsal kapılar vardır. yukarıdaki öneriye kuşkuyla olmasa bile temkinli yaklaşmak gerekecektir. Bazı anıtsal taş kabartmalar ve bir çok tunç eser üzerinde. Urartu panteonunda tann ve tannçala-rın dışında kutsanan ve kurban kesilen bir çok göl. Gürpınar Ovası'ndaki Çavuştepe Kalesi'nde (Resim 100) inşa edilen iki tapınaktan biri Tanrı Haldi'ye. Tanrı Haldinin kutsal hayvanı aslandır (Resim 95 ve Çizim 37). sınırlar tannsma. Urartu Krallığının oluşumunda görev alan halk toplulukları içinde Hurrilerin de var olduğu konusunda çok önemli bir kanıt olan Teişeba bir savaşçı tanndır. Aynı şekilde kutsal şarap veya libasyon sıvısını taşıyan eklentili kazanların kenarlarındaki kanatlı kadın eklentilerinin de bu tanrıçayı simgelediği düşünülmektedir. Tanrı Şuini'nin konsortunun listede 66. Örneğin Ardini (Musasir) kenti tanrısına. Tanrı Haldinin Ardini'ye gelişi ile bu tanrı Urartu baş tanrısının konsortu (zevcesi) durumuna gelmiştir. Savaşlarda ordunun en önünde elinde bir kılıç veya mızrakla ilerleyen ve Urartu'ya zaferler kazandıran Haldi'dir. M. Sarduri'nin baba kenti olduğu II. Tapınak girişlerinin ve Meherkapı veya Yeşilalıç gibi bir çok kaya nişinin. Listede bunlara da belli sayılarda kurban kesilmesinin gerekli olduğu emri yayınlanmıştır. Sonuçta bu kutsal kent ve bu kentte kutsanma-ya başlanan Tanrı Haldi küllü ile yöreye Urartu monarşisinin damgası da vurulmuş olacaktı. dağ.

aynı mezarlık alanı içindeki aynı veya farklı mezarlardaki değişik tapınma şekilleri de bu dinsel özgürlüğün sonucu olmalıdır. krallığın ülke sınırları içinde uyguladığı din politikasını açıklaması açısından da önemli bir yazıttır. panteonun tartışmasız tek egemen tanrısı olan Haklinin. Önümüzdeki yıllarda yapılacak arkeolojik kazılarda bulunacak yazılı kaynaklar gerek Urartu panteonu ve gerekse Urartu dini inanış ve davranışları ile ilgili bilgilerimizi artıracaktır ümidindeyiz. Ölü gömme geleneklerinde gözlenen çeşitlilik. Haldi ve Teişeba gibi krallığı oluşturan temel etnik toplulukların tanrılarının yanında daha küçük kentlerin ve daha az nüfus yoğunluğuna sahip toplulukların tanrıları. Urartu Krallığının kurulmasından önce ve yıkılmasından sonra Tanrı Haldi ile ilgili hiç bir efsanenin ve ikonografinin olmayışı dikkat çekicidir. Urartu resmi devlet dini içine alınmış ve Meherkapı resmi bildirisi ile kutsanıp saygı duyulmaları garantilenmiştir. Olasılıkla. Çok farklı kültür bölgelerinin ve farklı etnik yapıdaki toplulukların bir araya getirilmesi yoluyla şekillenen ve büyüyen Urartu Krallığı'nın bu başarısında topluluklara verilen dinsel özgürlüğün payı büyük olmuştur. Kral İşpuini ile başlayan yayılım-cı siyasetin belki de gereği olarak. 162 . Urartu panteonunda yer bulabilmiştir. Ancak bu özgürlük. ülkenin hemen her yöresinde kutsanmasını engellememiştir. kule tipli Urartu tapınaklarının planında olduğu gibi. ele geçirilen tüm ülke tanrı ve tanrıçaları. Bu durum ele geçirilen ülkeler halklarının dini inanış ve uygulamalarında önemli ölçüde geniş bir özgürlüğe sahip olduğunu göstermektedir.Meherkapı yazıtı Urartu tanrılar listesini vermesinin yanında. Urartu Krallığı'nı kuran yönetici hanedanlığın yarattığı ve ülkede kutsanmasını emrettiği Tanrı Haldi nin. ülkenin her köşesinde saygı görmesini bizzat kralların kendileri sağlamışlardır.

sn mermeri üzerinde tanrı betimlemesi. .{yanış Kalesi lürpmar vakımnda Çaruştepe Kalesi 163 .Resim 99 .

doğaya karşı elde ettiği başarılarıdır.Kral Menua ile birlikte başlayan batı seferleri ve bu bölgede ele geçirilen veya denetim altına alınan toprakların ve ülkelerin varlığı. En azından gölün yakın çevresinde inşa edilen kaleler arasındaki iletişimin sağlanmasında Van Gölünün payı düşünülebilir. buradan Aznavurtepe Kalesinin önünden Patnos'u aşarak Tu-tak'a ve buradan Eleşkirt ve Tahir Geçidi'ne varır. Urartulu kralların bu yola baş vurmamaları şaşırtıcıdır. Güney komşu Asur'un nehirlerdeki ulaşımdan olabildiğince yararlandığı bilinmesine karşın. Van Gölünün bu iletişimin sağlanmasında bir katkısının var olup olmadığı bilinmemektedir. Bir yol kuzeybatıya Erciş'e doğru döner ve Malazgirt ve Bulanık üzerinden batıya doğru ilerler. Bu iletişimin bir şekilde sağlanmış olması gereklidir. sulamaya uygun olmayan toprakları yapay göletler ve kanallar kurarak sulayabilmeleri. Bingöl Dağlan üzerinde tespit edilen ve genişliği genellikle 5 metre civarında olan yolun iki yanında taş bloklarının varlığı saptanmıştır (Resim 2). Kale. yolların kavşak noktasında inşa edilmiştir. Van'dan. Urartunun kuzey ülkelerine varmak için kullanılır. Önce de belirttiğimiz gibi. merkezden bu yöne giden önemli bir yolun tesis edilmesini gerekli kılmıştır. Krallığın geç dönemlerinde aynı yol üzerinde Alaköy yakınlarında Garibin Tepe Kalesi ve daha kuzeyde Ayanıs Kalesi ve Amik Kale inşa edilmiştir. Urartunun doğaya karşı başarısının örnekleri olarak kabul edilmelidir. Bu noktada yer alan Çilli Gediği. Yol güzergahı üzerinde yolu koruyan çeşitli Urartu kalelerinin ve köprülerin inşa edildiği bilinmektedir. Bingöl Dağlarını aşarak Palu ve Elazığ'a doğru ilerler. Sanki bir tabu imişeesine Urartu sınırları içindeki göllerin bu amaçla kullanılmamasını anlamak mümkün değildir. açılan yollar ile malların ve maden ürünlerinin başkente ve buradan başka ülkelere gönderilebilmeleri. Sarduri tarafından inşa edildiği önerilen Varto Kayalıdere civarından geçerek Muş Ovasına varan yol. Körzüt Ka-lesi'nin önünde yollar farklı yönlere ayrılır. soğuk ve karlı iklime rağmen bölgeler arasında bir şekilde iletişim kurabilmeleri. Urartu'yu bu zor çevrede var kılan. Körzüt'ten kuzeydoğuya ilerleyen bir başka yol. Muradiye ve Çaldıran Çizerinden Doğu Bayazıt'a ve Ağrı Dağının eteklerine varır. Kış aylarında bazı önemli merkezler arasındaki iletişimin nasıl sağlandığı bilinmemektedir. Kuzeydeki Erzurum ve Erzincan Bölgelerine bu yolla varılmış olmalıdır. Van'dan kuzeye doğru ilerleyen yol üzerindeki en önemli kalelerden ilki Muradiye ayırımına yakın olan Körzüt Kaledir. İT. Önemli merkezler ile başkent Tuspa arasında kış nedeniyle tüm ilişkilerin birkaç aylık bir dönem için kesildiğini düşünmek zordur. Körzüt Kalesi'nin önünden geçen yollardan bir diğeri kuzeye doğru ilerler. 11 . Krallığın hemen her yönüne giden yollar kış ayları boyunca karla kaplı olmalıdır. Ancak bu duruma ait hiç bir yazılı veya resimli belge günümüze gelmemiştir. Keçikıran ve De-liçay üzerinden Erciş'e ilerleyen yol. Urartulu yöneticilerin ve mimarların Doğu Anadolu'nun zor coğrafi koşullarını kendi istekleri doğrultusunda kullanabilmeleri. Çilli Gediği bu yolu Çıldır Ovasına ve buradan Araş Vadisi yoluyla Urartunun çok önemli bir idari ve ekonomik merkezi durumunda olan Gökçe Göl bölgesine ulaştırır. Yukarıda kısaca özetlenen yolların yılın her mevsiminde açık olduğunu düşünmemek gerekir.

"1995 Yılında Doğu Anadolu Bölgesi'nde Urartu Baraj ve Sulama Sisteminin Araştırılması". "Urartian Danış and Artificial Lakes Recently Discovered in Eastern Anatolia". Paris. Atatürk Konferansları 1963. 1960. 1968.d. 1984. 1995. Barnett R. Akurgal E. 1994. The Urartian-Assyrian Inscription of Kelishin". Belli O. İzmir. İstanbul. Urartaische und altiranische Kunstzetren.. 1-43. Barnett R. Ed. Bilgiç E. Bittel v. 1-19.D..D. Anatolian Studies 13.Öğün B.. Araştırma Sonuçları Toplantısı. 1946. Balkan K. 164 Belli O.D... "Doğu Anadolu Bölgesinde Antik Demir Metalürjisinin Araştırılması". 1974. Akurgal E. 1974. "Further Russian Exeavations in Armenia (1949-1953)". 1985. Balkan K. Türk Arkeoloji Dergisi 21. Ankara. . "Urartu Medeniyeti". Historie d'Armenic. "Patnos'ta Keşfedilen Urartu Tapınağı ve Urartu Sarayı".. Journal of the American Oriental Society 80. Belli O. Balkan K..C... Benediet W. Doğu Anadolu'da Urartu Sulama Kanalları. 1959. Iraq 12. 365-378. Benediet W. Hans Gustav Güterboch on the Oeeasion of his 65th Birtday. 1997. 1964. Akurgal E.D.KAYNAKLAR Adontz N. Ankara. "Urartuların Kökeni ve Dilleri". K. İstanbul. Iraq 21. 1950.. "Adilcevaz Kef Kalesi Kazıları".. Tel Aviv 21. 100-104. 1997. 5. Barnett R. 99-158.. Ankara. 77-116. 3. XIV Araştırma Sonuçları Toplantısı II. Belli (). 513-521.C. 69-77.. "The Urartian Cemetry at tgdyr". 153-198. 359-385. 1960. "The Hieroglyhie Writing of Urartu".. 31-35..... Hatti ve Hitit Uygarlıkları. Journal of the American Oriental Society 81.. Barnett R. Anadolu 4. 'The Excavation ol the British Museum at Toprak Kale. 1959. near Van". "Urartian and Hurrians". Belleten 48. 1961. "Patnos Yakınında Anzavurtepe'de Bulunan Urartu Tapınağı ve Kitabeleri" Anadolu. 1963. 139-169.

. "Urartian Irrigation Works\ Anatolian Studies 22. Anatolian Iron Ages 3.. Anatolian Studies X">.-Ursula Seidl. T'rartu'da Tapınma ve Tapınma Yerleri"... 1983. Londra. 1972.-Lawson G. İstanbul. Çilingiroğlu A. Çilingiroğlu A. 179-186. 103-114.. 68-76. 1958. Anatolian Studies 10. "Anzavur'da Definecilerin Meydana Çıkardığı Urartu Eserleri".R. 211-218. 1980. Bornova. Salvini.A. "Three Urartian Tombs at Palu in Turkey". Ankara. . 1984 "Bir Urartu Kemer Parçası Üzerindeki Ziyafet Sahnesi". C.. Çilingiroğlu A. "Recent Urartian Discoveries in Armenia: The Columbariunı of Erevan".. 1994.C..A. 115. Burney. 1984. Çilingiroğlu A.-D. 1991. Çilingiroğlu A.A. R. "A First Season of Fxcavations on the Urartian Citadel of Kayalıderev. 135. Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 35. İzmir.. Charlesvvorth M. Anadolu Araştırmaları IV-V. 55-111. Çilingiroğlu A. Belleten 25. 235-269. Burney.. 1995..-D.Biscione. Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 34.-M.Malay).David Lang. Anatolian Studies 34. Erol Atalay Memorial. Anatolian Iron Ages 2. 1994. The Peoples of the Hills:Ancient Ararat and Caucasus. 1957. 111-12 1 Çilingiroğlu A. C.. Boysal Y. "The Second Millennium Painted Pottery Tradition in the Lake Van Basin". "Urartian Fortreses and To\vns in the Van Rcgion". Anatolian Studies 16. 15-20. ÜS . Oxford. (Ed. 91-97. 177-196. Çilingiroğlu A.. "Fin frühurartaische Siegesdarstellung". (Editör). Burney . Burney.. Anatolian Studies 7. L966. Çilingiroğlu A. Burney. C. 1995.A. Tel Aviv 21/1. 1971. Urartu ve Kuzey Suriye: Siyasal ve Kültürel İlişkiler. 1976/7.H. Archaologische Mitteilungen aus Iran 13. H. French( Editör). 1994.A. "Sargonun Sekizinci Seferi ve Bazı Öneriler". "Measured Plans of Urartian Fortreses . Urartu Tarihi. Çilingiroğlu A. Çambel Armağan Kitabı < Baskıda). Çilingiroğlu A. Burney.A. "Urartian Reliefs at Adilcevaz on Lake Van and Rock Relief from the Karasu near Birecik".. İzmir. 1994 Van (From Ancient Times up to the End of the Urartian Kingdom). Calmeyer P. 1991. 199-212.. C. 1961. C. "Rusahinili in Front of Mount Eiduru": The Urartian Fortress of Ayanıs. 37-53. 1960.. Arkeoloji Dergisi Özel Sayı. 45-49. French( Editör). 1987 Çilingiroğlu A. İzmir. Anatolian Iron Ages 1. Anatolian Studies 8. "Decorated Stone Yessels from the Urartian Fortress of Ayanıs".

. M. "Van Dukaya İskeletlerinin l'aleoantropolojik İncelenmesi". 1978. ' Sacrifices in the City of Teişeba-Lights on the Social History of Urartu". Garbrecht G.. Goetze..Erzen Armağan Kitabı).World Archaeology 11. Kavaklı. Erzen A. ■ Urartian Stone in the Van Museunı". 1994. Frankel D. 1971. 1976-77. 99-128. Ankara. llurrisch und Urartaisch. 103-112. Diakonov I. 1965. Çilingiroğlu-D.Çilingiroğlu A.. 79-141. "Zur Kclischin-Stele". A. The Ancient Kingdom of Urartu. H-W. Diakonov I. Genicn und Mischwesen in der urartaischen Kunst. "Represeniarions of Urartian and West Iranian Fortress Architecture in the Assyrian Relicf". Belleten 38. Gunter A.) Anatolian Iron Ages3. Geographical Names According to Urartian Te\ts. M. 369-380. 1978. 287-298. Diakonov I.Ersin Eichler S. Erzen A.. Erzen A.. Anadolu Araştırmaları XIV. 191-213. 1986. A. "Giyimli (Hırkanis)". "The Urartian Cremation Jars in Van and Elazığ Museums". Frenth (Ed. "Lrartu'da Az Bilinen Bir Sanat Dalı: Bezemeli Taş Kaplar". Güleç E.. "Karahan Köyünde Bulunan Dön Yeni Urartu Yazıtı". Kavaklı. 41-51. Anatolian Studies 8. 1961. Berlin. 19-50. Archaologische Mitteilungen aus Iran 24. 1991.. 1974. 1984..W. Çavuştepe I. 166 . 1978. 20. Dinçol A. 1950.. Erzen A. îstanbulcr Mitteilungen 26. "Urartu und Griechenland" Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Instituts 81. Dinçol A. "Die neunen urartaischen Inschriften aus Körzüt". Diakonov I. Kashkai.. Zeitschrift für Assyriologie 5. 1981. llauplıııann H.. Anatolian Studies 15. Götler. "Çavu. Erzen A.F.. 1976. Ilerrıııann Hulin R. Vatı Bölgesinde Yeni lTamı Yazıtları. Hamilron R. 1996. Berlin. Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 24. İstanbul..1979-80. "The Water Supply System at Tuşpa( Urartu )". Araştırma Sonuçları Toplantısı 4. Ankara. Anadolu Araştırmaları 6. 1-59. Ankara. M. Derin Z. 306-312. Anadolu Araştırmaları 4-5..rsin Dinçol A. "The Decorated Bronze Strip from Gushcni". M.ştepe Yukarı kale ve Toprakkale 1976 Dönemi Kazılan". Münih. \\iesbaden. "1959-1961 Yılları Arasında Yapılan Toprakkale Araştırmaları" Türk Tarih Kongresi Tebliğleri. 53-64... 1966. 1979. L83-195 (A. 'Giyimli Bronz Definesi ve Giyimli Kazısı".. 1984. Anatolian Stııdies 23.. -Salmas M. 17-43. 37-39.. han. M. 1982.. Urartu und Transkaukasien. Londra. 1967. "Western Expansion of Urartu as Seen from Norşuntepe (Turkcy)". 1973. 4962..

C. 1987.. 413-445. VII. Bastam II. 1989. Belleten 197. ıtr .(Editör). Bastam I: Ausgrabungen in den ıırartaischen Anlagen.. "Van Dukaya Höyüğü Erken Transkafkasya Keramiği'. Kellner. Kellner. Işık R.". 1980. Berlin. 1977. 1972-975. S. Kendall T. Istanbuler Mitteilungen 13-14. Kleiss W. "Urartaische Platze in Iranisch-Azerbaidjan". 265-271. Berlin. Boston Museum Bulletin 75. H-J. 1975. 1-44. 1977. 1-14. Londra. Atti del Primo Simposio Internazionale di Arte Armena. Archaologischc Mitteilungen aus Iran 15. 395-402.". Marsyas 17. Stuttgart. Kleiss W.W. King L. Berlin. 1968. Korfmann M... Kozbe G. 1974-75. Berlin. Hauptmann.. 189-195. "Bastam and the East of Urartu". An Urartian Citadcl Complex of the Seventh Century B.. 26-55. "Tische und Tischdarstellungcn in der ıırartaischen Kunst". "Urartian Art in Boston: Two Bronze Belts and a Mirror"..H. 19551957..(Editör).. H-J. Graz.. l^ö. 1959. "Excavations at Bastam". 299-304..Hulin R. "Darstellungen urartaischer Architektuı'. 1988.(Editör).. Gürtelbleche aus Urartu. Belleten 51. Kroll S LakeK. "Die Ausgrabungen von Kirsopp und Silva Lake in den Jahren 1938 und 1939 anı Burgfelsen von Van(Tuşpa) und in Kalecik". Bastam/Rusa-i-URU. Istanbuler Mitteilungen 39. Münih. Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Derpsa 4.. 1990. 53-77. 1979.Araştırma Sonuçları Toplantısı. 1915.W. 292-297. Bronze Reliefs from the Gates of Shalmaneser.TUR: Beschreiburg der ıırartaischen und mittelalterlichen Ruinen. Anatolian Studies 9. 1976.. Ankara. 1963-64. Eine unbekannte urartaische Burg und Beobachtungen zu den Felsdenkmalern eines schöpferische Bergvolks Ostanatoliens". Topographische Karte von Urartu.. 1986. Kleiss W. Keramik urartaischer Festungen in Iran. "New Urartian Inscnptions from Adilcevaz". Kleiss W.. 1938". Kleiss w. Işık C. American Journal of Archaeology 84. "Zur Rekonstruktion des urartaischen Tempels'. Urartu: Ein wiederentdeckter Rivale Assyriens... 21-38. 1991. Kleiss W. Kleiss W. Beriytus 25. 533-554. Kleiss W. Istanbuler Mitteilungen 18. Johnson E. 1982. Kleiss W. Archaeology 25. 497-533"Urartian Influence Upon Iranian Architecture in the First Millennium B. "ŞİTİnlikale. 1977. Kleiss W. 179-191. Handbuch der chaldischen Inschriften (I ve II).C. Kroll. Berlin. 1976. 1972.. 'Van da Yapılan Hafriyat.. 1976. 173-200. Konig F. "Bastam. "Zur Rekonstruktion des ıırartaischen Tempels".

1977. Armenien einst und jetzt I-II/2. Ankara. and its Relations with Other Cultural Centers of the Near East"..Western Asiatic Jcwellery c. D. 1982. Ogün B. Mountains and Lowlands:Essays in the Archaeology of Grcatcr Mesopotamia Ed.Young. 1988. Berlin. Erebooni. 1971.D. 201-207.C. Nylander C. 1973. Van'da Urartu Sulama tesisleri ve Sulama (Semiramis) Kanalı. N. ıVloskova. 217-236.. 1980. L. Representational Evidence. 45-57. 150-167. Llrartu-A Metalworking Center in the First Millennium B. 1991.. 141-154. 1978. Irac| 39. 1960.Lehmann.Haupt C. X. Levine ve T. 111-131. 1962. Merhav R. istanbul. N... 229-231. Özgen E. 168 Medvedskaya. 263-266. (Editör). W. "The Place of Urartu in the First Millennium B.. 464-475... 1971. . M. Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft 112. 1965-66."Urartian Bronzes in Etruscan Tombs". van Loon. Muscarella O. Mayer W.C". Muscarella O. 1975.R. 1977. "Urartian Chariot Reconsidered I. C.. van Loon. Journal of Field Archaeology 13.C.. Jerusalem. Maxwell-Hyslop K. I. 65-66.C. 1986. "Bemerkungen zu urartaisehen Tempeln".E. "Remarks an the LJrartian Acropolis at Zernaki Tepe". Urartskie klinoobraznye nadpisi. Bulletin of Institute of Archaeology 2.. M.Chr... Palast und Ilütte. "Die urartaisehen Graber in der Gegend von Adilccvaz und Patnos". 9th-7th Centuries B. "Sargons Feldzug gegen Urartu-714 v. Erivan. Maxwell-Hyslop K.. "An Urartian Archer on the Zinjirli Chariot RelieP. "Die uranrtaisehen Palaste und die Besattungsbrauche der Urartaer".Eine militarhis torisehe Würdigung"..R. Londra. Hesperia 31. Öğün B. Journal of Near Eastern Studies 34. W. Iran". Melikishvili G. "The Oriental Origin of Siren Couldron Attachments". Naumann R. C... Klasik Arkeoloji Kongresi. American Journal of Archaeology 75. L. N. van Loon. Anatolica 10. "Qalatgah: an Urartian Site in Northwestern Iran . Öğün B.. F. 13-33. 1-15. 1968. Urartian Art: Its Distinctive Traits in the Light of New Excavations.3000-612 B. Istanbuler Mitteilungen 18..R. W. 1970. "The Location of Ulhu and Uişe in Sargon Us Eighth Campaign. Iraq 18.. Iran 26. "Who Destroyed Hasanlu IV?'.. 1956. 317-329"Hasanlu in the Ninth Century B. "Sargon's Eighth Campaign". A. Expedition 13. 61-67. 1983.C". 'The İnscription of İshpuini and Menua at Qalatgah. Muscarella O. 1959. Orientalia Suecana 14-15. 1971. N. 1910-1931. Levine L. 1966. 44-49. Trade". Oganesjan K. Muscarella O.. M. Maxwell-Ilyslop K. 714 B. Ankara. W. 135-151. Malibu.

East and West 38. 9th-7th Centuries B... Darmstadt.Salvini. 154. Journal of American Oriental Society 62. Piotrovskii B. 1984. Greece and Etruria". Archaologische Mitteilungun aus Iran.55~-56*. Salvini M. Tra lo Zagros e l'Urmia. Roma. Studi Micenei ed Egeo .. Geneva. Persica 10. 1966.. "Urartu. Piotrovskii B. Altıntepe. 847-856.. Londra. 1984. Piotrovskii B. 1989. Urartu: The Kingdom of Van and its Art. 243-250.. B.. 1967.". Seidl U. Ankara.Özgen E. Nimet Özgüç Armağan Kitabı. Pallottino M. 171-201.Salvini. 1965. "Le pantheon de l'Urartu et le fondement de 1'etat". 155-159. Russell H. "Urartian Chariot Reconsidered II. 197**. il regno di Van: Urartu. 1969. and the Historical Georaphy of Eastern Anatolia According to Assyrian Sources".E. 79-89. Sümer 42. 1990. Pecorelle P. B. 1995.E. Salvini M. Salvini M. 1993. F. Mimarlık Anıtları ve Duvar Resimleri. Özgüç T. Anatolica 11. 1969. "Jewellery..Anatolici 31. 1966. Ankara.. Mansel'e Armağan. Özgüç T. Salvini M. B. Ankara. Urartu. 7. "in frontino urarteo del regno di Menua".Archaeological Evidence. "Torschüzende Genien in Urartu". B.... 1942. 1966. Altıntepe II... "Una dedica di Işpuini e Miua al dio Ua". 1-35.. "Shalmaneser's Campaign to Urartu in 856 B. "Urartu Dini".C. 191-199. Özgüç T. "Assyrian and Urartean Written Sources for Urartian History".. Das Reich am Ararat. 11-32. Studi Mecinei ed Egeo . 543-548. 19-58. Nimet Özgüç Armağan Kitabı. Roos P. 29-52. 91.. Anatolian Studies 34. Studi epigrafici e liguistici sul Vicino Oriente antico. Riemschneider M. Ankara. Depo Binası ve Fildişi Eserler. 143-148. Leipzig. Orientalia 59. Pecorella P.. Mountains and Urmia Lake". 1986. 1983. Salvini M. "Urartaische Bauskulpturen".-M.. 130-138. "The Decorated Bronze Strip and Plaques from Altıntepe". "Sargon's "Eighth Military Campaign". 1980. 149 ..C. Piotrovskii B."Researches in the Region between the Zagros Pecorelle P. 1982. East and West 9. Mezarlar.. Salvini M. 1993. 1993. E. 1988. Seidl L'. Ankara 1974. A... "Water-Mills in Urartu". Geschichte und Kultur der Urartâer. Roma.-M. 33-37. "Reflections about the Urartias Shrines of the Stelae". Anatolian Studies 33. 1984. Özgüç N. 37-49. Rigg H.Anatolici 22. 6. 11-119. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 23. "Fin Beitrag zur hurritisch-urartaischen Morphologie". Gold Votive Plaques and a Silver Belt from Altıntepe".

Sevin V. 278-288. Yıldırım R. Tarhan T. 1-50. 295-310. ""Yeşilalıç Urartu Kutsal Alanı ve Kalesi". Paris. 1993. '"Hurrian and Urartian as Caucasian Languages". B. . "'Urartian and Achaemenian Tovver Temples" Journal of Near Eastern Studies 26.. "Van Bölgesinde Urartu Araştırmaları) II). 1996. 170 Tarhan T.E.. 151-166. 1976-77.Sevin V. Berlin.. Une relation de la huitieme campagne de Sargon. Tel Aviv 21. 547-551. 1980. Adana Bölge Müzesindeki Urartu Kemerleri. A. Ussishkin D. 1976-1977.V.V... Tarhan T. Tarhan T. Belli.. Stronach 1). 35-55. Wartke R-B.. 369-428.. Anadolu Araştırmaları 45.Dangin F.. 144-155. Thrureau. Sevin V. Sevin V. Kazı Sonuçları Toplantısı 10 (1). Konut Mimarlığı. Ankara. A. Van". Nimet Özgüç Armağan Kitabı. 367-409. 1993.Sevin. 1988. 1988.) Anadolu Demir Çağları. 565-567. 389-412.. Tarhan T. 279-282. Zimansky P. Sevin. 1912. 1992. 22-57.Çilingiroğlu (Ed. Anadolu Araştırmaları 9. "On the Architectural Origin of the Urartian Standart Temples".. 1975. Tel Aviv 21.inguistics 13. 1983. Urartu: das Reich am Ararat. "Reeent Excavationts at the Urartian Capital Tushpa"... "The Structure of of the Urartian State". Antiquity 62. Kavaklı. 1994.. Anadolu Araştırmaları 10.. Annual of Armenian I. 1987.. "An Urartian Intramural Pithoi Burial' from the Mount of Van Kalesi".O. Taşyürek O.. 1976-1977.. Untersuchungen zu den Metallobjekten im vorderasiatisehen Museum zu Berlin. "Three Urartian Rock-Cut Tombs from Palu". Steiner G. Sevin. 1986. "Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları". Istanbuler Mitteilungcn 43. Sevin V. Sevin V. Bir Erken Demir Çağ Nekropolü: Van/Karagündüz. 273-347. 1989. Mainz. "Urartu Tapınak Kapıları ile Anıtsal Kaya Nişleri Arasındaki Bağlantı". Tarhan T. İzmir. Belleten 39. "'Urartu Mezar Mimarisine Yeni Katkılar". "An Urartian Lion from Gevaş. 1994. "UraitU Oda-Mezar Mimarisinin Kökeni Üzerine Bazı Gözlemler". Ankara. Iran". 1975. "The Oldest Highvvay Between the Two Regions of Van and Elazığ". Ankara. Sevin V. Urartu İğneleri. İstanbul. Anadolu Araştırmaları TVV. Tel Aviv 21. "Van Kalesinden Bir Kaya Mezarı ve Urartularda Ölü Yakma Geleneği". 1993. Anadolu Araştırmaları 8. Sevin V. "Van Bölgesinde Urartu Araştırmalara I): Askeri ve Sivil Mimariye Ait Yeni Gözlemler". "Bones and Bullae: An Enigma from Bastam. Tarhan T. Toprakkale. 329-350. 1990. Anadolu Araştırmaları IV-V. 58-76. Wartke R-B. 1994.V.. 348-366. 1967.

"Urartian Geography and Sargon's Eighth Campaign". "Urartian Material Culture as State Assamblage: An Anomaly in the Archaeology of Empire". 1995. Chicago. Ecology and Empire: The Structure of the Urartian State. Bulletin of the American School of Oriental Research 299. Biblical Archaeologist 58. 11 . 1979. 1-21. 94-100. 53-55. 1990. 1995. 1985.Archaeology 32. Journal of Near Eastern Studies 49. "An Urartian Ozymandias". 103-115.

obsidyen alet endüstrisine dayalı bir ticari ilişkinin varlığını sergilemektedir. bütün krallardan haraç alan kral. Yörede yerleşik düzene geçilmesinin bu denli gecikmesinin temel nedeni. Kuzey Mezopotamya'daki Halaf Höyüğünden elde edilen ve Halaf Kültürünün karakteıisük malzemesi olan çanak çömleklerle aynı özellikleri gösterdiği anlaşılmıştır. Tilkitepenin Halaf kültürünü izleyen ve M.URARTU TARİHİ "Lutipri oğlu Sarduri'ninyazttt.Ö. Sairi ülkesinin kralı. 832 yılı bir anlamda Urar-lu'nun tarihöncesi çağlarının sona erişinin tarihidir.Ö. Madırburç olarak adlandırılan yapının değişik yerlerinde altı kez tekrarlananan yazıt. bu yerleşme yerinin 11. havzanın en eski kültürü ile ilgili bilgi sunan ender yerleşme yerlerinden ikisidir. t. M. nereden nasıl gelmişlerdi ve hangi nedenler bu insanları bir siyasi örgüt bünyesinde toplanmaya zorlamıştı? Bu zor coğrafi koşullarda varlıklarını kanıtlayabilen l'rartu-öncesi kültürler nelerdi? lirartu araştırmalarının başladığı 19. dünyanın kralı. M. yüzyıldan beri sorulan ve araştırılan bu somların yanıtlarını kısaca da olsa irdelemekte yarar vardır. güçlü kral. binyıla tarihlendiğini göstermiştir. bölgenin yerleşik tarihinin M. 9. Tilkitepe'de üç ana kültür tabakasının varlığını ve bu tabakalardan en eskisi olan III. III. krallar kralı. eşi olmayan kral.Ö. Yazıtın bilinen tarihi M. Ben Lutipri'nin oğlu Sarc/uri. Tilki-tepe'nin en üstteki I.binyılın başlarına aittir Aynı tabakada ortaya çıkan siyah açkılı mallar. Y ukarıdaki bilgiler Van Gölü Havzasında yeni bir siyasi ve askeri güç olarak doğan Urartu Krallığı'nın kendisine ait ilk yazılı belgesidir. Van Gölü kıyı kenar çizgisinin Kalkolitik dönemden hemen önce bugünkü seviyesinden 350 metre daha içeride oluşu. modern Van Havaalanı sınırları içinde yeralan Tilkitepe Höyüğü ve Van Erciş karayolunun 40. çevreye egemen olan ve yağışın azlığından kaynaklanan olumsuz iklim koşulları olmalıdır.Ö. 5000 yıllarına kadar eskiye gittiğini kanıtlamıştır.yüzyıl sonlarında Asur dilinde yazılmış bir kitabe ile Yakındoğu'da askeri ve kültürel acıdan "ben de varan" diyen bu krallığı meydana getiren halklar kimlerdi. tabakasında ortaya çıkarılan. Tabakanın M. 1899 yılından itibaren çeşitli kazıcılar taralından y a p ı l a n kısa süreli araştırmalar. Bu durum bu erken dönemde bile Van Gölü Havzası ile Kuzey Mezopotamya kültürleri arasında. kilometresine yakın Yılantaş Höyüğü. Tilkitepe keramiği" olarak adlandınlan bu çanak çömlekler. savaştan korkmayan kral. Van Kalesinin kuzeybatı ucunda. bin-yılın ortalarına tarihlenen dönemi. büyük kral. Lutipri oğlu Sarc/ııri bayie konuşur: Bu taşları Abıiıınıı kentiuclen getirdim ve bu duran 'yapıyı) inşa etlim. Van Gölünün doğu kıyısında. balkın çobanı.Ö. Bu tarihte başkenti Tuşpa (bugünkü Van Kalesi) olarak ilan edilen krallık. tabakada bulunan çanak eöm leklerin. bazı 12 .3. 832 yıllarıdır. Mezopotamya arkeolojisinde Orta Kalkolitik Dönemi simgeleyen ve Ubaid adını alan kültür ile çağdaştır. tabakasında kalın dalgalı bant bezemeli ve genellikle saman katkılı bir çanak çömlek türü gözlenir. tarıma elverişsiz yağışsız ortamın kanıtıdır. Yakındoğu tarihini üçyüz yıla yakın bir süre Asur Krallığı ile birlikte şekillendirecek ve bölgede alışılageldiğinden biraz farklı bir uygarlığın kurulmasına öncülük edecektir. 5. bazı yayınlarda "Karaz keramiği". BÖLGENİN ERKEN TARİHİ Urartu Krallığı'nın ana yerleşim alanı olan Van Gölü Havzasında yapılan arkeolojik kazılar. Asur dilinde kaleme alınmıştır.Ö. MÖ.

dikdörtgen ve bazı durumlarda yu-varlak planlı evlerde oturmaktaydılar. bu insanların Van Bölgesi'ne gelmeden önee göçebe olduklarının kanıtıdır. Ernis ve Alacahan gibi mezarlıklardan elde edilen bilgiler. Gerek Tilkitepe'de ve gerekse bölgenin diğer birçok höyüğünde yürütülen kazı ve yüzey araştırmaları. Kültürün Van Gölü Havzasının yanında. Doğu Anadolu'nun zor iklim koşulları olduğu gibi kabul edilmiş. yörenin Tunç Çağlarını en iyi belgeleyen buluntu yerleridir. sulama veya savunma duvarları inşası gibi kollektif bir uğraşı gerektiren faaliyetlere henüz geçilememiştir. Van Kalesi Höyük (Resim 4) ve Karagündüz'deki arkeolojik kazılardan. Yörenin Erken Tunç Çağ kültürü temelde hayvancılığa ve höyükler etrafındaki tarım alanlarında yapılan düşük yoğunluktaki kuru tarıma dayalı idi. Kuzeybatı İran'ın büyük bölümünde. Van Bölgesi'ndeki Erken Tunç Çağ yerleşmelerinde madenden üretilmiş eserlere ait kanıt yoktur.yayınlar da ise "Erken Transkafkasya keramiği" olarak adlandıran örneklerdir ve yörenin Erken Tunç ( a ğ l a r ı n ı simgelerler. tüm Doğu Anadolu'da. Van Gölü Havzasının laken Tunç Cağ Kültürünü siyah veya koyu renkli. Van Gölü Havzasında Kalkolitik Döneme tarihlenen Tilkitepe. Bu eksiklik tüm Yakındoğu'nun en zengin obsid-yen kaynağı olan Nemrut ve Süphan Dağı'ndan elde edilen ham maddeden üretilen obsidyen aletler ile giderilmiştir. Kafkas ötesi ülkelerde ve hatla Resim 3 . açkılı ve üzerinde kabartma ya da çizgi tekniği ile yapılmış bezemelerin var olduğu bir çanak çömlek türü simgeler. Erken Tunç Çağ kül-türününün bölgeye Kafkas ötesinden göçlerle geldiğine inanılır. Çanak çömlekler üzerinde gözlenen oyma ve kabartma bezemelerin de göçebe sanatında önemli bir veri olan ahşap oymacılığın taklidi olduğu düşünülebilir. Taş temel üzerine kerpiçten yapılan evlerde yuvarlak planların kullanılması.Dilkaya Höyüğü re Mezarlık Alam 13 . Birkaç istisnanın dışında bölgeler ve h a t t a yerleşme yerleri arı sında kültürel ve ticari ilişkileri kanıtlanacak arkeolojik bulgular mevcut değildir. Bu çanak çömleği üreten insanlar kare. ERKEN TUNÇ ÇAĞ KÜLTÜRÜ Özellikle Dukaya Höyük (Resim 3). Halaf ve Uba-id kültürlerinden çok daha yoğun yaşanmış bir Erken Tunç Çağ kültürünün varlığını ortaya koymuştur.

.....................................................................................................................6 Zor coğrafi koşullar ve Uraıtu....................... 12 Erken Tunç Çağ kültürü..........................................................................................................................................................................................................4 Doğu Anadolu..............................................................................................................................................................................................................................................................................2 Yeni dönem Uraıtu kazıları......................................18 Tumme ve Daiaeni........................................................................................................................3 L'rartu Coğrafyası.......19 Birinci binvılın başında Uruadri ve Nairi ülkeleri..........................................................................5 Erzurum ve Kars Havzası............................................20 L'rartu Krallığının kuruluşu..................İÇİNDEKİLER Önsöz..............16 Demir Çağların gelişi.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16 Nairi ülkeleri............ I ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... İkinci binyıl kültürü.....................................................................................................duard Schulz.................21 Lrarlulu Arame ve Başkent Arzaşkun................................................................... 1 Friedrich F....................Ö...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 Altıntepe.......III L'rartu Araştırmaları.........................................13 M........................................................................................................................6 Tarımsal alanlar.................................................................................................................................................................................................................................4 Van Bölgesi...........................................23 ...........9 Bölgeler arası yollar.................................................................................................................................................................................................................................................5 Urmiye Bölgesi........................................21 Yeni bir kral yeni bir hanedanlık...........9 L'rartu Tarihi.........................................................................................5 Yukarı Murat Havzası.1 Toprakkale kazıları.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................18 Güçlü bir Asur kralı.......................14 Yazılı kaynaklar ve Uraıtu Beylikler Dönemi......................................................................................12 Bölgenin erken tarihi..................I Sunuş...................

Bu öneri doğru ise ilerki yüzyıllarda Urarîu Krallığını oluşturan halk topluluklarından en önemlisi olan Hurrilerin bölgedeki varlıklarının ilk ipuçları ortaya çıkmaktadır.Ö. Kültürün Yakındoğu kültürleri içinde en geniş coğrafi alanda bulunabilmesinin temel nedeni. 2.Ö. binyılın başlarında. olasılıkla Hurriler olarak bilinen bir etnik topluluk tarafından yayılmış olabileceğidir. 2.binyılı izleyen ikinci binyılda yörenin kültüründe köklü bir değişikliğin olmadığı gözlenir. binyılın çanak çömlek özelliklerinin önemli ölçüde sürdürüldüğünü. ancak mimaride daha basit ve daha az itina gösterilmiş evlerin yapıldığını göstermiştir. 2. İKİNCİ BİNYIL KÜLTÜRÜ M. Ancak yörenin iklimi ve seçilen yarı-göçebe yaşam tarzı nedenlerden sadece ikisi olmalıdır. Van Bölgesinin ikinci binyıl kütürü üzerinde yeterince etkili olamamış ve sonuçta Erken Tunç Cağ kültürü değı 14 .Ö. binyılın başlarından itibaren Van Gölü Havzası'nın doğu ve kuzeydoğusunda yera-lan ülkelerde bir boyalı çanak çömlek kültürü doğmaya başlamıştır (Resim 5). Keramiklerini kahve renkli astar veya açık devetüyü renkli boya-astar zemin üzerine kırmızı ve siyah boya ile yapılmış geometrik ve naturalist motifler ile süsleyen bu kültürün izleri Van Gölü Havzasında da görülür. Bu insanların göl seviyesindeki höyüklerde yoğun olarak yaşamamaları. 3. göl seviyesinden 600-700 metre yukarılarda yapılan yüzey araştırmalarında. Yörede yürütülen arkeolojik kazılarda çok az rastlanan bu tür boyalılara ait güzel örnekler.Ö. Boyalı çanak çömleklerini mezarlara ölü armağanı olarak da koyan bu insanların neden göl seviyesinden bu kadar yüksekte yaşadıkları bilinmemektedir. Bu durum Van Bölgesine ve yakın çevresine M. özellikle mezar buluntusu olarak ortaya çıkarılmıştır. binyılda yöre kültürlerini tehdit eden ve insanların ova seviyesi yerleşmelerinden kaçmasını gerekli kılacak bir tehlikenin varlığını göstermemiştir. Van Gölü'nün kuzeyinde Süphan Dağı'nın batı eteklerinde. Kazılardan elde edilen veriler M.Resim 4 . karakterinden fazlaca bir değişikliğe uğramaksızın varlık gösterebilmesi dikkat çekicidir. Araştırmalar ve elde edilen bulgular M. 3. M.Ö. yörenin Erken Tunç Çağ kültürünü etkileyecek ve kültürün karakterinde değişiklik yapabilecek önemli bir göçün olmadığını gösterir.Ö.Yan Kalesinin kuzeylinle Van Kalesi Höyük Filistin içlerinde. M.

Resim 5 .Ö. Kuzeybatı İran'da Erken Demir Çağda (Demir Çağ 1) yaşanan göç olaylan. Van Bölgesi'nin ikinci binyıl boyalı çanak çömlek kültürünün hangi yıllara kadar devam ettiği kesinlik kazanmamıştır. Van Gölü Havzası'nda yaşayan ve artık yerli halk olarak tanımlayabileceğimiz insanlar. Tek renkli ve genellikle de gri olan kapların formları öncekilerden çok farklıdır.Van Bölgesi ikinci hin yıl hoyalılımıulun bir örnek uğrasa da ikinci binyıl içlerinde varlığını sürdürebilmiştir. Bunun aksi durumunda M. Bölgedeki yeni halkların ve bu halkların oluşturmaya başladığı yeni siyasi kıpırdanmaların yazılı kaynaklara yansıması hiç de uzun bir zaman almamıştır. sadece bu ülke ile sınırlı kalmamıştır. Ancak Doğu Anadolu ve özellikle Van Golü Havzası'yla ilgili bilgi veren yazılı belgeleri de Kuzeybatı İran için bulmak mümkün olmamıştır. Aynı coğrafi bölgedeki Doğu Anadolu toprakları. bölümün başında da belirttiğimiz gibi. M. Doğu Anadolu bu şanstan yoksundur. Bütün bir ikinci binyıl boyunca kültürde ve siyasi organizasyonda gözlenen durgunluk. Batı İran'da bu kültür beraberlerinde yeni bir çanak çömlek geleneği getiren halkların bu yöreye varışına kadar sürer. 2. Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgular. Ancak ne Batı İran'da. yani İndo-Ari halk topluluklarını getiren göç dalgasının özellikle Hazar Denizi'nin kuzeyinden başlamış olduğu konusunda öneriler vardır. ne de Doğu Anadolu'da yaşanan olayları anlamamızda yardımcı olacak hiç bir yazılı kaynak mevcut değildir. İran'a ilk İranlıları. Van Gölü Havzası ile ilgili tarihi olayla-nn herhangi bir ülkenin yazılı kaynaklarına yansımas. 1400-1350 olarak kabul edilmektedir.Ö. 832 yılına kadar ortaya çıkma şansı bulamayacaktır. 1274 yılında olacaktır. Kuzeybatı İran'da kültürel etkinlikler. 15 .Ö.Ö. M. kültürel ve siyasi ivmelerinden oldukça uzaklaşmışlardır. ancak bölgeye gelen yeni bir halk hareketinin itici gücü ile aşılabilinirdi. kültürel ve ticari olayları açıklamaya başlamıştır. Batı İran'a gelen yeni halkların bölgeye Demir Çağlarını da getirdiğini göstermiştir. Haftavan Tepe ve Hasanlu gibi yerleşim yerlerinde yürütülen kazılardan elde edilen veriler ile bize sunulurken. Bu havzanın kendine ait ilk yazılı belgesi ise çok daha geç bir döneme. aynı göçün sonuçlarından olmasa bile benzer ve yine kuzeyden gelen bir göç dalgası ile etkilenmiş olmalıdır. Bu yıllardan birkaç yüzyıl öncesinde bile Orta Anadolu'da yazılı kaynaklar gelişen tarihi. Bu olayın tarihi Urmiye Gölü Havzasında M. binyılın son çeyreğinde bölgede gelişen siyasi olayları açıklamak zorlaşırdı.

Gri renkli ve monokrom olan bu gelenek. üçüncü binyılda Doğu Anadolu'ya geldikleri önerilen Hunilerin dışında bu bölgede ilk kez bir halk topluluğunun adına rastlanmaktadır. "Rahipliğimin başlangıcında Uruadri ülkesi aycıktandı (benden yabancı/aştı re düşmanlık yarattı) re Assur a re yüce tanrılara ellerimi yukarıya kaldırarak dua ettim. Yazıtta geçen Uruadri ülkesi. Ke-ramikteki. ordumu harekete geçirdim ve güçlü dağ kalelerine doğru sefere çıktım. 2.Ö. binyılın ikinci yarısında Van Gölü 1 lavzası nda yaşanan çok güçlü bir kültürün var olmadığını. M.Ö. i k i n c i binyılın son çeyreğinde Hitit İmparatorluğu ve Mısır Krallığı ile birlikte Yakındoğu'nun en güçlü devleti olan Asur Krallığfnm yazılı belgelerinde.Ö. tahrip ettim re kentin üzerine 'kudime'serptim. Genç adamlarını seçtim re benden korkmaları re hizmet vermeleri için alakoydum. Topladığım tozlarını gelecek günlere ders olsun diye Assur kentinin kapısı önünde havaya savurdu m. Bu oluşumun önderliğini.Ö. DEMİR ÇAĞLARIN GELİŞİ M. sekiz önemli bölgeden ve ellibir kentten oluşmaktadır. gerek renk ve gerekse form acısından kendinden önceki boyalı çanak çömlek kültüründen çok farklıdır. Tanrı Assıır'u küçümseyerek daha önce de bana karşı ayaklanan güçlü müstahkem bir dağ kalesi olan Atina kentini efendi/erim Tanrı Assur ve yüce tanrıların yardımı ile eh geçirdim. bu ülkelerin önceki Asur kralları tarafından bilindiğini ve hatta belki de bazı askeri düzenlemeler yapıldığını ima etse de yazılı kaynaklara yansıyan ilk Asur seferi M. "Uruadri ülkesi balkı" olarak tanımlayacağımız bu insanlar M. Uruadri ülkesi halkı ve yöneticileri yapmaktadır. Salını. Astır tahtını teslim aldığı daha ilk yılda kuzeyinde yeralan ülkelere karşı bir askeri sefer düzenleme gereğini duymuştur. Van Gölü çevresine askeri sefer lerin düzenlendiği dikkat çekmeye baslar. mallarına haraç olarak el koydum. Genellikle Hazar Denizi'nin kuzeyinden bölgeye geldiklerine inanılan bu halkların. " Asur kralı Adad-Nirari'nin oğlu Salmanasar ( I ) . M lipahri. en azından bu cağda. 9. düşmanlık yarattı" tamım. Halita.YAZILI KAYNAKLAR ve URARTU BEYLİKLER DÖNEMİ M. yine Asurlu krallar tarafından Trenin halkı" olarak adlandırılacaktır. îlki M. bölgenin en karakteristik özelliği olduğunu ve bu kültürü yaşayan insanların göl seviyesinden 500-600 metre yükseklikteki yaylalarda yoğun olarak yaşadıklarını daha önce de belirtmiştik. çoğunlukla yarı göçebe bir yaşam tarzını benimseyerek varlıklarını sürdürmeye çalışmakladırlar. İran arkeoloji lerminolojisinde Demir Çağ T (Anadolu'da Erken Demir Çağ) olarak adlandırılan dönem ile birlikte bölgeye yeni bir çanak çömlek geleneği gelmiştir. yüzyılın ortalarında. Van Böl-gesi'nde yaşanmaya başlanan bir siyasal değişimin de ilk habercisi olurlar. yöreye bir başka bölgeden göç eden halklar ile açıklanmıştır.Ö. yüzyıla girildiği bu dönemde bile Van Golü ve çevresinde şekillenen ve çeşitli bölge ve kentlerden meydana gelen bir siyasi oluşumun ilk adımları görülmektedir. Her ne kadar yazıtta geçen "bana karşı yabancı/astı. Uodkun. Kuzeybatı İran'da boyalı çanak çömlek geleneğine son veren ve Demir Çağların başlamasını sağlayan bu göç dalgasının bir benzeri Doğu Anadolu için de geçerli olmalıdır.Ö. 127 ı yılında gerçekleştirilen bu seferler. Ancak bu yazıtta veya daha sonraki diğer Asur yazıtlarında bu siyasi birliğe önderlik eden herhangi bir kişiden hiç söz edilmemektedir. M. Luha. Herhalde Van Gölü'nün batı ve kuzeybatı bölgelerinde yaşayan bu halklar. mimarideki ve ölü gömme geleneklerindeki farklılıklar. Kuzeybatı İran'da boyalı çanak çömlek kültürünün bölgeye gelen yeni bir göç dalgası ile ortadan kalktığı bilinmektedir. 1274 yılındaki bu seferdir. Van Gölü Havzasında boyalı çanak çömlek kültürünün hangi yüzyıla kadar sürçlüğü konusunda kesin bir arke16 . Zingun ülkelerini. Dağlık bölgeye ödemeleri için ağır vergiler koydum. »üçleri ile birlikte (bu) sekiz ülkeyi fethettim. Uruadri ü/kesinin tümünü üç günde Tanrım Assur'un ayakları önüne dize getirdim. Batı İran'a gelen ilk İranlılar olduğu düşünülmekte ve bu halkların yöreye gelişleri ile birlikte yörenin Tunç Çağlarının sona erdiği ve Demir Çağ'm başladığı bilinmektedir. Tllibir kentini ele geçirdim. yaktım. Kuzeybatı İran'da da görülen bir boyalı çanak çömlek kültürünün. 13. Bargun. Daha önce de belirttiğimiz gibi.Ö. Hinime.

13.olojik veri yoktur. Aksine mezarlardan çıkan kaplar. Bu engelin ortadan kalkması ve kuzey sınırlarında kendilerini tehdit edebilecek bir başka gücün ortaya çıkması tehlikesi. Erken Demir Çağ'in başlarında Van Gölü Havzası'nda başlayan bu hareketlilik Asur Krallığının dikkatinden kaçmamıştır. bu ülkeyi kendisinin veya babasının daha önce de biliyor olmasına ait veriler vardır. 1274 yılındaki Asur seferinin Van Gölü çevresindeki halkları denetim altına almak amacına ulaşıp ulaşmadığı kesin değildir. Hattusilis'e bırakmış ve Hitit için çok parlak bir dönem başlamıştı. Çünkü bu yıllarda Anadolu'nun tanışmasız tek egemen gücü durumundaki Hitit İmparatorluğu'nda III. patikalarını benden önceki biç bir kralın bilmediği ırak dağları. Yazıtın Nairi ile ilgili bölümü aynen şöyledir: "Hiç bir yolun olmadığı. Salmanasar'ın bu bölgeye saltanatı sırasında bir başka askeri sefer düzenlememiş olması amaca ulaşıldığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Haraç ve armağanlar vermekle yükümlendirdim" denilmektedir.Ö. Bu halkların Doğu Anadolu'ya varışlarının tarihi ve geliş yöreleri bilinmemektedir. Asur'un Uruadri üzerine yaptığı ilk sefer 1274 tarihli olduğuna göre. yüzyılın baslarında harekete geçirmiş ve Uruadri ülkesine ve bu ülkedeki halklar üzerine yukarıda anlatılan askeri sefer düzenlenmiş olmalıdır. Krallığın kuzey sınırlarında oluşmaya başlayan siyasi bir organizasyon yöreden elde edilebilecek çeşitli ekonomik çıkarlar içirTbir engel teşkil edilebilirdi. Asur kralı I.Ö. kültürün diğer kollarında da bazı temel değişimlerin yaşandığını göstermektedir. genellikle kahve renkli veya devetüyü renkli olmak üzere tek renklidir. Asurlu kralları M. Bu yörede oluşmaya başlayan bir siyasi örgütlenme Asurlu kralların emelleri için önemli bir engel olmalıdır. Bu alternatif bölgelerin başında Dicle ve Fırat vadileri ile erişilebilen Van Gölü ve çevresi gelmektedir. Ancak Batı İran'a gelen Ari ırkın aksine. Bunun için de M. 12-11 yüzyıllarda bu bölgede artık kullanılmadığını göstermektedir. Mursilis yerini III. Onlarla savaştım. Salmanasar'ın oğlu Tukulti-Ninurta zamanında karşımıza çıkar. Buradaki "Yukarı Deniz" tanımı büyük olasıkla Van Gölü için kullanılmıştır. Tukulti-Ninurta kendisini kainatın kralı.Salmanasar'ın Uru-adri ülkesi üzerine yaptığı seferin kayıtlarında. Bu belirsizlik bir anlamda Van Gölü Havzasının Erken Demir Çağlarının başlangıç tarihinin de kesin olmaması anlamınadır. Nairi ülkesi ile ilişkili olarak "Yukarı Deniz'in kıyısındaki ülkeler" tanımı yer almaktadır. 1244 yılına kadar otuz yıl beklememiz gerekecektir. Tüm ülkelerini egemenliğim altına aldım. Yukarı ve Aşağı Denizin kralı ve tüm Nairi ülkelerinin kralı olarak tanımladıktan sonra saltanatının birinci yılında Nairi ülkesi olarak adlandırılan bir bölgeye seferler düzenlediğini anlatmaktadır. Onları haraç ve armağanlar vermekle yükümlendirdim. Nairi ülkelerinin krallarını boyunlarına taktığım bakır zincirlerle sürükleyerek yaraladım. Bu durum Kuzeybatı İran'da belki biraz daha eskiye. Boyalı çanak çömleklerin çıktığı mezarlar ile Dilkaya ve Karagündüz mezarları arasındaki mimari farklılıklar. onları mağlup ettim. Onlara gökyüzünün ve yeryüzünün yüce tannlan önünde yemin ettirdim. göç olayının rahatlıkla 14. yüzyılın sonlarına tarihlenmesi mümkündür. Asur kralı I. Batı İran'da Demir Çağ'ın bölgeye gelişini sağlayan benzer bir göç dalgası Van Gölü Havzası için de geçerlidir. dünyanın dört bölgesinin kralı. " Assur'da krala ait bir kentin kuruluşunu anlatan bir başka yazıtta Nari ülkesinin 43 kralına karşı düzenlenen sefer anlatılmakta ve "Onların ülkelerinin tamamını egemenlik altına aldım. üstün gücüm ile geçtim iv Sairi ülkesinin 43 kralı cesaretle karsıma dikildiler ve savaşmak istediler. Bu durum boyalı çanak çömleklerin en azından MÖ. Van Gölü ve çevresi ile ilgili bilgi veren ikinci Asur yazılı belgesi. 1" . bir başka Anadolu siyasi gücü olan Hitit'in de gözünün olması. Asur'u alternatif kaynaklar aramaya yönlendirmiş olmalıdır. Dağların derin vadilerini ve bendeklerini onların kanları ile sele verdim. olasılıkla MÖ.. Asur için orman ve maden ürünlerinin sağlandığı Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu topraklarında. Bir başka olasılık ise Asur'un kuzeybatı komşusu Hitit ile sürdürdüğü Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu'nun egemenliği konusundaki mücadelesine ağırlık verdiği ve kuzey ülkelerinden gelecek tehlikeyi göz ardı ettiğidir. Tukulti-Ninurta ya ait olan iyi korunamamış bir başka yazıtta. Asur'un kralı. Ancak yine de vazıh belgeler bize bu konuda bazı ipuçları verebilmektedir.. yüzyılın baslarına kadar geriye gitmektedir. ancak I. Ancak Erken Demir Çağa tarihlenen Dukaya ve Karagündüz mezarlarında bulunan kaplar arasında bu türe ait örnekler bulunmamıştır. Van Bölgesi'ne Ari olmayan bir halk topluğunun geldiği kesindir. 14. Assur kentinde bir sarayın onarımını belgeleyen bir yazıtla.

yüzyılın ortalarından itibaren Van Gölünün güney ve güneybatı yöreleri için kullanılmış coğrafi bir terimdir. Friglerin M. Asur yazılı kaynaklarında Muşkili Mita olarak adlandırılmasıdır.'' Asur kralının M.Ö. Bugün Elazığ civarına. Muşkilerin ise doğudan. ikinci binyılın sonuna doğru kuzeye hareket ettikleri. Aynen Uruadri halklarında olduğu gibi kuzeyden gelmiş olabilecekleri her zaman mümkündür. Babil ve Elam ülkelerinde gelişen olaylar ve bu ülkelerin Asur'a saldırıları ile uğraşmak durumunda kalırlar. yörenin ekonomik önemini olabildiğince artırmış ve yöre halklarının siyasal bütünleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. yüzyılda Alzi ve Purukuzzi ülkelerinde yaşamış olabileceğini göstermektedir. Bazı bi li m adamlarına göre. Ancak bazı yeni öneriler Nairi halklarının Gölün güneyinde. M.000 Muşkili Tiglat-Pileser'in öncelik verdiği sorun olarak görülmektedir. Bazı Demir Cağ mezarlarında bulunan ve ölü armağanı olduğu anlaşılan demir eşyaların varlığı. Höyüklerin yakınında inşa edilen taş mezarlar. Friglerin Anadolu'ya batıdan. Fırat nehri kavsi içine lokalize edilen Alzi ve Purukuzzi ülkelerini elli yıldan beri ellerinde tutan 20. yerleşik düzenin artık yöreye egemen olmaya başladığını ve bunun sonucu tarımsal faaliyetlerin ve olasılıkla nüfusun arttığını göstermektedir. hiç bir zaman kullanılmayan Nairi ülkesi veya ülkeleri tanımı. Muski halkı ile Frig halkının aynı olduğunu iddia ederler.Ö. Ancak kanımızca Muşkiler yöreye a y n e n Uruadri halkı gibi Kafkas-ötesinden göç ederek gelmişler ve Alzi ülkesine yerleşmişlerdir. 13. gerçeğe daha yakındır. Nairi adı aynen l ruadri'de olduğu gibi bir coğrafi terimdir ve bu topraklar üzerinde yaşayan halklar 'Sairi ülkesi halkları" adını almışlardır. 12. yöreye devam eden göçler ve bu göçler ile güçlenmeye ve örgütlenmeye başlayan Uruadri ve Nairi beylerinin varlığıdır.. çift d i l l i yazıtlar dışında. Nairi halklarının hangi yöreden Yukarı Deniz'in kıyılarına gelip yerleştikleri bilinmemektedir. Nairi ülkesini re Yukarı Deniz in kıyısındaki ü/keleri ele geçirdim. Bu insanların Anadolu'ya batıdan gelen ve Sakarya Nehri civarında yerleşen Frig-ler ile bir ilişkisinin olmadığı fikri. Tiglat-Pileser ilk olarak Anadolu'ya Kafkaslar üzerinden geldiğine inanılan Muşki halklarına karşı sefere çıkar. Midas'ın Muşkili olarak tanımlanması. Van Bölgesinde M. yüzyılın ortalarında Nairi ülkelerine gösterdiği bu ilginin temel nedeni. Bu uzun dönem sırasında Van Gölü çevresinde ne tür siyasi gelişmelerin olduğunu bilmemiz mümkün değildir. 40 kralı ayaklarıma kapandırarak onların efendisi oldum. Birçok mezarın aile mezarı niteliğinde oluşu özellikle a i l e dayanışmasının ve belki de toplum içindeki işbirliğinin belirtileridir. bu örgütlenmenin ve ekonomik yapıdaki ge-lişmenin belirtileridir. yüzyıla girerken tüm Uruadri ülkesini içeren bir terim halini alacaktır. Tukulti-Ninurta'dan sonra gelen sekiz kral döneminde Asur gücünün Yakındoğu'daki etkisinin azaldığı gözlenir.. 9. Asur kralları. 12 yüzyıla ve biraz sonrasına tanhlenen bir çok Erken Demir Çağ oda ve basit taş sandık mezarının ortaya çıkmış olması. Diğer bir grup arkeolog ise bu iki topluluk arasında hiç bir etnik bağın olmadığını.Ö. yüzyılın sonlarında aynı bölgede askeri b i r güç olan Frigyalı Midas'ın. Ancak bu kez Nairi ülkesini oluşturan kralların sayısı kırk olarak verilir: "Tanrı Assıir beni Sairi ülkesine re Yukarı Deniz'in kıyısında yer alan ülkelere gönderdiği zaman.NAİRİ ÜLKELERİ Asur kralı tarafından ilk kez kullanılan Nairi adı. hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerini ve büyük olasılıkla madencilik endüstrilerini geliştirmiş ol malıdırlar. Demir endüstrisinin ve demirden çeşitli alet ve silahların üretilmesinin başlaması.Ö. Asur ülkesine yakın bir konumda yaşadıkları. 8.Ö.Ö. Muski ülkemi ve Güneydoğu 18 . Bir başka Asur yazılı kaynağında Nairi adı yine karşımıza çıkar. 111S yılında Asur tahtına geçen I. Olayın arkeoloji dünyasında önem kazanmasının başlıca nedeni ise M. Asur saldırıları olmadığı bu dönemde güçlenmiş ve siyasi olarak biraz daha örgütlenmiş olması gerekir. Ancak göl etrafındaki farklı beyliklerin.Ö. Kafkasya üzerinden girdiklerini belirtirler. Ancak şurası kesindir ki: bu gelişme güney komşu Asur'un da dikkatinden kaçmamıştır. kanımızca. UrartU kralları tarafından. GÜÇLÜ BİR ASUR KRALI M. M. Yöreye lirken Demir Çağda gelmeye başlayan bu halklar çevre koşullarına daha iyi uyum sağlamaya başlamış. Herhalde bu nedenle olmalıdır ki Tiglat-Pileser adlı yeni bir Asur kralının saltanatına kadar Uruadri ve Nairi ülkelerine yapılan Asur seferleri yoktur. Bu dönem bir yüzyıldan daha uzun sürer. Bazı bilim adamları. Uruadri ve Hurri halkları ile birlikte UrartU Krallığı'nın kurulusun da önemli bir görev üstlendikleri doğrultusundadır. u l a ş ı la n gelişmişliğin en önemli kanıtlarıdır. 13.

Tirkahuli.Kapalı nicm ve geçit vermeyen patikalardan Elama. Bu yüzyılda Van Gölü çevresinde yaşayan dağınık beylikler üzerindi etkinin ağırlıklı olarak Nairi beyliğinden geldiğini. dünyanın dört bölgesinin kralı. Bazı bilim adamları Daiaeni'yi.-oualtı yüce dağ.Onlara saldırdım ve geniş alanlara yayılan ordularını. Bu görüşte olan bilim adamları Tumme için en uygun lokalizasyonun da Van Gölü'nün kuzeyi olacağını önermişlerdir. Kis-ra." İki ordu arasındaki sa-Daiaeni kralı olarak adlandırılan Sieni'nin de mağlup edildiği ve esir alınarak Assur'a götürüldüğü bildirilmektedir.oludaki Kutmuhi (Kommagene) ülkesinin egemenliğini ele geçiren Tiglat-Pileser. Prizm yazıtı olarak adlandırılan ve kralın ilk beş yılı faaliyetleri veren vazıtın üçüncü yıl bölümü kralın kendine dizdiği övgülerle başlar ve şöyle devam eder: " . Adad'nı itttğt bir sel gibi. Yaklaşık 130 yıllık bir aradan sonra Nairi ülkeleri üzerine düzenlenen Asur askeri seferleri. yöreyi denerim altına alma gayretlerine birinci saltanat yılında da devam etmiştir. Asur ya-zıüannda askeri seferler için gerekli ordu yollarının hala tunç kazmalarla açılmak durumunda oluşu ve demirin Asur'da yoğun olarak kullanılma isteği. TiglatPileser'in saltanatının üçüncü yılında Nairi ülkesine karşı düzenlenen sefer bu bölge ile ilgili en etraflı bilgileri verir. Haştarae. Tumme ülkesini de Muş Ovası'nın güneyine yerleştirir. Daiaeni ülkesi ile iyi geçinmek arzusunda olduğunun bir kanıtıdır. Sairi ülkelerinin 60 kralını ona yar-gelenlerle birlikte mızrağımın ucunda Yukarı Denize kadar sürdüm. Tarhuna. (bu nedenle) tunç kazmalarla kendime yol açtım. Amadana. Şeşe Dağlan aş-:ım. Salmanasar ." Asur kralı aynı yazıtta daha sonra Tumme ülkesi kralı ile başlayıp Daiaeni ülkesi kralı ile sona eren 23 Nairi ülkesi kralının savaş arabaları ve ordularını topladıklarını ve savaş vermek ve döğüşmek için kendisine doğru ilerlediklerini bildirir. Bu davranış Asur kralının.. Asur'un kralı. belki de doğru olarak.. Uruadri beyliğinin etkisinin. Şulianzi. Ancak Sieni daha sonra bağışlanarak ülkesine geri gönderilir. savaş arabam içinde (ilerlerken/ ülke güzeldi ve geçiş zordu. I. Van jölü'nun kuzeyindeki Bulanık Ovasında. Erzurum civarındaki Karasu'nun kaynağına yerleştirmek ■«mislerdir. Şerabeli. tahrip ettim. Tumme'den Daiaeni'ye ka-Sdiri ülkelerinin fatihi. Bu savaş ve elde edilen galibiyet ikinci binyılın son yüzyılında Asur Krallığının Urartu ve Nairi ülkeleri içindeki beylikler üzerinde kurduğu kesin üstünlüğün kanıtıdır. kainatın kralı. Aynı krala ait bir başka yazıt-bene Su y a z ı t ı ) daha önce 'Yukarı deniz" olarak adlandırdığı Van Gölünün "Nairi Denizi" olarak tanımlandığına tanık olacağız. Tarhanabe. Yazıt şöyle devam eder: '. TUMME ve DAİAENİ Uruadri ülkesi Van Gölü nün batı ve kuzeybatısındaki topraklara verilen coğrafi bir addır. Elula.. Elbiş. Nubanaşe. Bölgedeki beyliklere Asur'un verdiği önem artmaktadır. krallık içindeki konumunu güçlendirmiş ve Asur'un bir kez daha eski günlerini yasamasını sağlamıştır. ikinci derecede kaldığını önermek mümkündür.. Ancak seferin kayıtlarından elde edilecek ve Asur'un aleyhine gelişen bazı oluşumları da ortaya koymaktadır. Büyük Deniz e kadar Kirhi'ninfatihi ' Nairi beyliklerinden oluşan birliği mağlup eden Asur kralı düşmanı "Yukarı denize" kadar kovalamıştır.. Tumme ve Daiaeni gibi bir kral tarafından yönetildiği belirtilen çok sayıda beyliğin Van Bölgesi'ndeki siyasi gelişmeler e yerini aldığı görülmektedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz Yoncalı yazıtının konumu dikkate alınarak bu görüşe karşı ileri sürülen bir öneri ise Daiaeni yi. 19 .. Saltanatının ikinci yılında Aşağı Zap ve civarına seferler düzenleyen Asur kralı.. bölgeye verilen önemin başlıca nedenidir. rolü ve çevreSİnde güçlenen ve Asur için tehlike yaratacak güçteki bir düşmanın varlığına işaret eder. Savaşta 120 savaş arabasını ele geçirdim. Malazgirt yakınlarında Yoncah'da bulunan bir Asur yazıtı Tiglat-Pileser ile 23 Nairi kralının arasındaki savaşın nerede yapıldığını göstermektedir: "Tiglat-Pileser. 'neminde sadece sekiz olan Uruadri ülkesi beyliklerinin sayısı bir hayli artmış. Dağların < ürünü ) olan irumi-ağaçlannı kesip ordumun ilerleyebildin kuvvetli köprüler inşa ettim ve Fırat'ı karşıya geçiim. Na-ı ülkesinin sınırları "Tumme'den Daiaeni'ye" ve "Yukarı denizin kıyılarından" Murat nehrine kadar uzanmaktadır. Bu iki ülkenin konumu konusunda arkeologlar arasında önemli fikir ayrılıkları mevcuttur. Mi/iadruni. i kral. en azından nem için. Bulanık-Malazgirt ovasına. Ubera. Şahişara.. Böylece Asur kralı diğer Nairi beylerini Sieni'nin yardımı ile denetim altına almak istemiş olabilir. Savaşçılarının ölü bedenlerini dağların yüksek yerlerine ve ke n t teinin etrafına attım.

Kısaca Uruadri ve Nairi ülkelerinin coğrafi konumlan şöyle özetlenebilir: Uruadri ülkesi Van Gölü'nün kuzey ve kuzeybatısındaki topraklardır. II. Uruadri ülkesi Asur yazılı kaynaklarında sadece bir kez geçer. Asur yazılı kaynaklarında ilk kez I. Muş. Bu dönemde Asur için önemli sorunlar yaratan Aramiler Güney doğu Anadolu'ya kadar ulaşmışlardı. Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu siyasal ve kültürel yapısı üzerinde önemli değişiklikler yapmışlar ve M. Mehri ve Uratri ülkelerini zaptettiği bilinmektedir. Assur-belkala'ya göre Khini dağlarının ve Samanıma nehrinin gerisinde yer alan Uruatri ülkesi içindeki 32 ket ten sadece Zingun. I.. 883-859) dönemine ait bir çok yazıtta Uruadri ve özellikle Nairi adı na sık olarak rastlamak mümkündür. Hubuskia ve Tumme'den (Diyarbakır civarı) kuzeydeki Daiaeni topraklarına kadar olan alan ise Nairi ülkesi olarak tanımlanmalıdır. Aşağı Zap ve Jaghati nehirlerinin sınırladığı alan içinde olmalıdır. Salmanasar'ın saltanatından M. Kanımızca Tumme için en uygun topraklar Nairi ülkesinin güney ve güney batıları olmalıdır.. Arap çöllerinden geldiği bilinen bu kavimler. Malazgirt. Bu beyliklerin varlıklarını korumuş olmaları Van Gölü çevresindeki siyasi oluşumun güçlenerek devam ettiğini gösterebilir. Van Gölü'nün güney ve güneybatısında yer alan Kirhi. Bu öneriyegöre Tumme Yukarı Zap. Ancak Yoncalı yazılı ve Asur seferlerinin güzergahları dikkate alınırsa bu lokalizasyonun pek de doğru olamayacağı görülür. Salmanasar'ın kayıtlarında geçer. Tukulti-Ninurta'ya (M.. bazı bilim adamları bu ülke İçin tamamen değişik bir coğrafi konum önerirler.Ö. 1. Asur kralı bu seferinde Kirhi'den başka.Tumme'nin genellikle Van Gölü nün yakın çevresindeki topraklar olabileceği konusundaki genel inanışa karşın. Asur kaynaklarındaki bu suskunluğun başlıca nedeni Kuzey Suriye'ye yapılan Arami göçlerinin yoğunluk kazanmasıdır.Ö. Ancak UrartU Krallığı'nın sınırlarının gelişimine.bağlı olarak ilerleyen yüzyıllarda Nairi ülkesinin sınırları ve konumu da bazı değişikliklere uğramıştır.Adad-Ninari'nin aynı yıllıklarında Uruadri ülkesi yanında Nairi ülkesine de askeri seferler düzenlendiği belirtilmiştir." Bu tarihten 111. saltanatının (M.Ö. Bu topraklar ise güneyde Kutmuhi (Kommagene-Aclıyaman civarı).Ö. 890-884) ait olan yıllıklarda kralın Nairi ülkesine sefer düzenlediği bilinmektedir. günümüzde Keban Barajı'nın suları altında kalan Alzi ülkesini de ele geçirdiğini söylemektedir: "Ve dördüncü kez Nairi ülkelerine karşı sefere çıktım ve Kirhi'yi ele »ecirdim. Asur-nasir-pal (M.911-891) hüküm sürmekteydi.Ö. Bu kentler I. BİRİNCİ BİNYILIN BAŞINDA URUADRİ ve NAİRİ ÜLKELERİ Uruadri adı. Tiglat-Pileser tarafından "Ah-lame armaya" olarak söz edilen ve güneyden. Adad-Nirari (M. II. Bulanık gibi kent ve ilçeleri kaplar. Bu yıllıklarda Nairi ülkesinden ilk kez "güçlü Nairi ülkeleri" olarak söz edilmiştir. Bu alan genellikle Urmiye Gölünün güneyini ve Revanduz Ovasını içine almaktadır. Asur kralının kuzeye saptığı seferde Lu-lume. Aynı yazıtın bir başka bölümünde Asur-belkala'nın Himme ve Bargun kentlerini ele geçirdiği bilinmektedir. II.. Salmanasar'ın tahta geçtiği yıla kadar Uruadri ve Nairi ülkelerinden Asur yazılı kaynaklarında iki kez daha söz edilmiştir. b i r i n c i binyılda Urartu'nun Asur'a karşı oluşturduğu askeri ve siyasal birliğin içinde yer alacak olan Kent Devletlerinin kurulmasına ("»nemli katkılarda bulunmuşlardır.Ö. Kirhi ve Zamua ülkelerini ele geçirdiği ve Kumane. Asur kralı Asur-bel-kala. 1074-1057) er ken döneminde Uruadri ülkesine saldırdığını ve bu ülkede 32 kenti ele geçirdiğini belirtir. 11 yüzyıla kadar olan uzun sürede. Uruadri ve Nairi ülkeleri ile ilgili bilgi veren kaynaklar Asur-bcl-kala'nın saltanatından sonra yeniden susar. Kalah'taki (Nimrud) Una tapınağının girişinde yer alan ve II. Bingöl Dağları. yüce dağlan aştım Nadiri ülkesinin kentlerini fethettim ve Alzi ülkesinin tümünü selden geri kalan bir harabe durumuna gelecek şekilde altüst ellim . Bu alanlar günümüzde Tatvan.Salmanasar tarafından Uruadri ülkesi içinde gösterilen sekiz ülkeden ikisidir. kuzeyde Daiaeni ve olasılıkla doğuda Kirhi (Siirt civarı) ile çevrilmekteydi. Hu nedenle Revanduz ovasına ulaşmak için Fırat nehrini geçmek olanaksızdır. Uruatri formuyla yeniden Asur yazılı kaynaklarında karşımıza çıktığı zaman Asur tahtında U. batıda Alzi (Elazığ Bölgesi). Çünkü Asur kralının Nairi seferinde Fırat nehrini veya Fırat nehrinin kollarından birini geçtiği bilinmektedir. Asur-nasir-pal'in yıllıklarını içeren yazıtta lx*limldiği gibi Nairi ve Uruadri ülkelerine çeşitli -eterler m .

URARTULU ARAME ve BAŞKENT ARZAŞKUN Kralın annallerinden elde ettiğimiz bilgilere göre III. viraneye çevirdim. Bu dönemde Nairi ve Uruadri ülkelerine yapılan askeri seferlerin sayısında görülen artış. Aşağıda vereceğimiz cümlede tüm Urartu tarihinde bir Urartu kralının adının ilk kez geçtiğine tanık olunur: ". sürekli asker bırakabilecek müstahkem mevkiler inşa etmek gereğini duymuştur." Asur kralı III. Irartıı'/ıı Arame benim gücümden.Ö... Asur-nasir-pal hızla güçlenen bu güce karşı verdiği savaşlarda önemli basarılar elde etmiş olmasına karşın. Salmanasar'ın Nairi Denizinin kıyısına yakın bir kayalığa bir kabartmasını yaptırdığı ve tanrılarına kurbanlar sunduğu yazılıdır. Salmanasar adlı yeni bir kralın geçişi ile kaleme alınmaya başlanan Asur yazılı kaynakları. Komşu kentlerle birlikte Arzaşkun kentini tahrip ettim. Balavvat kapısının ilk iki ve yedinci bandı Urartu üzerine yapılan seferleri anlatmaktadır. Bu yazıtla geçen Urartulu Arame. Kentlerini tahrip ettim. Nairi ve Uruadri beyliklerinin ekirdeğini oluşturduğu yeni bir krallığın kurulmasına engel olamamıştır.. Uruadri ve Nairi beyliklerinin siyasal ve askeri örgütlenmeleri açısından çok önemli bilgiler vermeye devam eder.düzenlenmiştir.. $400savaşçısını kılıçtan geçirdim. Asur kralının yıllıklarında ve Balavvat kapısı olarak bilinen ahşap kapının tunçtan yapılmış be/emeli kaplamalarının üzerinde. Salmanasar "Monolit yazıt" olarak adlandırılan ve yine Diyarbakır yakınındaki Kurkh'dan geldiği bilinen ve günümüzde British Museum'da sakk. Salmanasar'ın farklı yörelere düzenlediği askeri seferler resimlenmiştir.. Arame hayatını kurtarmak için yalçın dağlara tırmandı. M. Bu tanım M.-nan yukarıdaki yazıtında. Onun peşinden dağa tırmandım. Yakındoğu'da yeni bir krallığın kuruluş haberi verilir. Bu sahne ve kralın kabartmasının Yan Golü olduğu kesin olan Nairi Denizinin yakınınlarındaki dağ üzerine yontulmuş oluşu Balavvat kapısı üzerinde resimlenmiştir. ateşle yaktım.Ö. Kapısının önüne kellelerden oluşan dön piramid diktim." Kapı üzerindeki 13 tunç band iki bölüme ayrılarak üzerlerine III. kendisinden sonraki Asur kralı zamanında Yakındoğu'da. 858 yılında krallığın kuruluşuna kadar olan dönemde Van Gölü ve çevresinde yasayan akraba veya akraba olmayan beyliklerin.. Çok sayıda sataş çtstnt kılıçtan geçirdim. Daiacni ülkesine' doğru indim. Urartulu Ara-me'nin kralı kenti olan Sugunia'ya vardım. Bu band üzerindeki bir betimlemenin altındaki yazıtta. bu iki beyliğin Asur için artık önemli bir tehlike durumuna geldiğini göstermektedir. band alt sırada yer alan betimlemelerin alt yazılarında da vardır: "Urartu'lu Arame'nin kenti Sugunia'yt ele geçirdim. "tahtta geçtiği yıl" Van Gölünün güneşinde yer alan llubuşkia ve Nairi ülkelerine seferler düzenlediğini anlatmaktadır. Özellikle Diyarbakır'ın 36 kilometre güneyinde bulunan ve günümüzde Londra British Museum'da saklanan "Kıırkh Monolit"teki bilgilerden anlaşılacağı gibi: Asur kralı Nairi ülkesinin 250 keneni tahrip etmiştir.Ö. virane haline getirdim. Nairi ülkesi içlerinde Asur. ateşle yaktım.856) Urartu kralı Arame ile birlikte bu krallığın bilinen i l k başkenti olan Aızaskun adı da karsımıza çıkar: "Sühme'den ayrıldım. Aynı krala ait diğer yazıtlarda da Nairi ülkesiyle yapılan savaşlardan sık sık söz edilmektedir. Kralın vıllıklarından elde edilen bilgilere göre Salmanasar.. Daiaeui'den ayrıldım. 858 tarihinde Asur tahtına III. Adduri Dağt'na kaçtı... Salmanasar'ın üçüncü saltanat yılında 'M.Ö.Ilııbıışkia'dan ayrıldım. Aynı ad Balavvat tunç kapısı üzerindeki 1. Daiaeni'nin kentini bütünüyle ele geçirdim. Halkından bazılarını canlı o/arak bu piramidlerin üzerine çûHedim. 1274 yılından bu ana kadar geçen y a k l a ş ı k i ni ) yıl Urartu tarihinde ' B ey li k l e r Dönemi" olarak adlandırılır. Yazıtta Asur'un Nairi ülkesi içinde inşa ettiği kalelerden de söz edilmektedir. URARTU KRALLIĞININ KURULUŞU M. Kenti muhasara ettim ve ele geçirdim. Urartulu Arame Hin kralı kenti Arzaşkuu 'un yanına vardım." 21 . Urartu Krallığının bilinen ilk kralıdır. Aızaskun dan ayrıldım.. Bu betimlemelerin bazıların allında olayı anlatan kısa y a zı tl a r vardır. Hu nedenle olmalıdır ki. elde ettiği başarılardan sonra Van Gölü kıyılarına inmiş ve silahlarını bu gölün sularında yıkamıştır. zaman zaman Asur tehlikesine kar-si güç birliği yaptıkları gerçeğinden kaynaklanır. diğerlerini piramidin etrafındaki kazıklara astım. korku saçan silahlarımdan ve acımasız savaş yöntemlerinden korkarak kentini terketti. dağın orta yerinde (Onunla 1 amansız hir savaşa giriştim.

.Resim 6 .Van Kalesinin kuze\-batı kenarındaki Madtrbıtrç ..

Urartu Krallığı'nın bilinen ilk başkentinin coğrafi konumu henüz kesinlik kazanmamıştır. Çünkü Salmanasar'ın M. Bu iki askeri seferde Urartu Krallığı ile ilgili olarak geçen coğrafi terim "Naili ülkeleridir". "Göller bölgesi" anlatılmak istenilen yörenin Van Gölü. krallığın içine bütünüyle entegre olduğunu göstermektedir.. Bu tarihten sonra Asur karsısında dağınık ve tek bir liderden yoksun halkları değil. Asur Kralı Salmanasar'ın yirmiyedinci yıl seferi kayıtlarında. Naili ve gölün etrafındaki diğer ülkelerinin bir kralı ve bir başkenti vardır. Urartu tahtında hala Arame hüküm sürmektedir: ". adını çevresinde yeralan çok sayıdaki bu göllerden almaktadır. yeni Urartu kralı karsımıza çıkar : "Saltanatımın 27. 832 yılından kaç yıl önce Sedııri'nin Urartu tahtına geçtiği bilinmemektedir. büyük olasılıkla kendisinden kopya edilerek şekillendirilmiş. Naili ve yöredeki diğer beylikler birleşerek bir krallık durumuna gelmişlerdir. Uruadri.Ö. Onunla savaştım ve onu mağlup etmeği başardım.Yazıttan da anlaşılmaktadır ki: m. Modern Bingöl ili. Salmanasar'ın saltanatı ile birlikte. bir başka anlatımla M. Bu tda genelde iki farklı görüş vardır." Bugün elimizde olan arkeolojik verilere göre M. Asur kralının Van Bölgesinde veya bu bölgeye yakın bir yerde kayıtlarına geçirecek kadar etkilendiği sayıda göl ancak Bingöl yakınlarında vardır. Yazıtta Daianu olarak verilen Daiaeni ülkesinin bu tarihe kadar Aramenin yönetimi altına girmediğini düşünmek zor olsa da yazıt böyle devam etmektedir. 858 vılından.Ö. bir askeri güç kısaca bir krallık bulacaktır. Ancak Asur kralının Sedııri'nin kaçıncı saltanat yılmda onunla karşılaştığı. Tunibuni ülkesinin geçitlerine girdim. Arame ile işbirliği içinde olan yöresel bir lider olarak düşünmek mümkündür. BitZamani'ye do^ru ilerledi. Ammaş geçitlerini aşarak Arsanla <Mıtrat Su) nehrini geçti. Uraıtu'nun. Uraıtu'nun ilk başkentinin Van Gölünün batısında konumlandırılması. YENİ BİR HANEDANLIK Asur yazılı belgelerinde yeni bir Urartu kral adı ortaya çıkıncaya kadar Urartu tahtını Ararı işgal ettiği bilinmektedir. Arzaskun'un coğrafi konumu ile ilgili bazı ipuçları Asur kralı III. Asur kralı yöreye yaptığı seferde krali bir kabartmasını " göl-lerinyanındaki dağlara" koydurttuğunu belirtir. Nazik ve Haçlı gölleri de Asur kralının bölgeye "göller böl-adim verecek kadar büyük göller değildi. Uruadri ülkesine bitişik olan bu ülkenin başındaki Asia'yı. 832 yılında." Salmalar bu topraklarda Daianu k r a l ı Asia'dan vergi a ldı ğı nı ve Asia'nın kentinin ortasına krali kabartmasını yaptırdığını belirtir. bir siyasi örgüt. Salmanasar'ın üçüncü yıl seferi kayıtlarından elde edilebilir. Kusa tarafından inşa edilen yapay bir baraj gölü olan Kesiş Gölü çevreleri olması şüphelidir. "göller bölgesi' anlamına geldiği kabul edilir. Urartu'lu Seduri ordumun ilerleyişini duydu ve çok sayıdaki askerlerinin gücüne ıtıandı. Nairi ülkelerini yöneten bir kral isminin olmayışı bu beyliğin.Ö. Uraıtu Krallığı üzerine yöneltilen Asur askeri seferleri I I I .Ö. yani M. YENİ BİR KRAL. Bu iki kral arasında adı bize ulaşmayan bir veya bir kaç kral var mıdır? . yeni kral Sedııri'nin adının ortaya çıktığı M. Bu kayıtlarda gecen ve bölgeyi tanımlamak için kullanılan "tanıatc"sözcüğünün "göller". yani M. Asur ordularının erken donemden beri Uruadri ve Naili ülkeleri üzerine yaptıkları askeri seferlerin güzergahları da dikkate alı-Arzaskun kentinin Van Gölü'nün batısında. Bulanık civarında olduğudur. Erçek ve II. Salmanasar'ın saltanatının yedinci ve onbeşinci yıllarında da sürmüştür. 832 yılına kadar Urartu krallığını Aramenin yönettiğini benimsemek gerekecektir. Beylikler Dönemindeki ana yerleşim merkezlerinin yayılımına da uygundur. Artık Van Gölü çevresindeki beyliklerin bir yönetici etrafında toplandığı ve kendilerine idari bir başkent seçtikleri anlaşılmaktadır. Geniş ovayı savaşçılarının cesetleri ile do/durdum. Böylece 1274 yılından beri sürmekte olan "Urartu Beylikler Dönemi'" de sona ermiş ve "l "ramı Krallık Dönemi" başlamıştır. Savaş vermek üzere bana karşı ilerledi.Ö. Fırat'ın kaynağına kadar Urartu İn Aramenin binitlerini tahrif) ettim. Diğer görüş İse Ar/askım kentini Van Gölü'nün kuzeydoğu veya doğusuna yerleştirir. S 11 yılındaki onbeşinci yıl seferinin kayıtlarında. yüzyılın ortasından itibaren Uruadri..Ö. Herhalde bu dönemde Uruadri beyliğinin lideri ül-egemendir. yılında savaş arabalarımı ve askerlerimi topladım: büyük ordumun komutanı (Turtan) Daian-Assur u urdu/arımın başında Urartu ya karsı sefere gönderdim. 9. olasılıkla Bingöl'ün doğusunda bir yerde olması önerilebilir. viraneye çevirdim ve ateş ile yaktım. Bu görüşlerden ilki başkentin Van Gölü'nün kuzey batısında. Van Gölü'nün batısında yeralan ve Asur kralının belki de hiç görmediği Nemrut krater gölü.

...........................27 Kral İşpuini. Rusa'nın sonu ve yeni kral 11.........................Pileser ve Tuşpanın muhasarası.36 Kuzyebatı İran'da yeni örgütlenmeler.........................59 Kale kapıları.....................................................................................................................41 Sargon'un sekizinci seferi ve Urartu..........................................................................................30 Kral Menua ve Kuzeybatı İran seferleri....41 Asur'da güçlü bir kral: II............................31 Kuzeye tekrar yöneliş................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Yeni basken! Tuşpa.................................................................................................................42 I................................................................ Tiglat ...................................................................................................................................................................................................................................................................63 Tapınaklar.............56 Cephe mimarisi..................................................................................................................37 Atlı kavimler tehlikesi..............................................................................................................................................................67 Kule tipli tapınaklar ve rekonstrüksiyon........................................43 II.......................................................................................................................................................................................32 H a l ı y a ilk askeri sefer... Argişti dönemi..............................................................................50 Sur duvarları...................................................................47 Kaleler ve Sur Duvarları............56 Kuleler...... Rusanın saltanat tarihleri...........................................................................................................................................................50 Kaleler ve su gereksinmesi................................................................................................................................35 Kuzeyde yinelenen karışıklıklar.......................................37 Argişti oğlu Sardun................................................................59 Kerpiç beden...48 Yer seçimi....................................................................................................28 Urartu'nün Doğu seferleri ve Asıır Krallığı............... ..............................................................................................................................................................................................................................................38 Zirvede bir krallık...................32 Erzurum civarında bir krallık: Diauehi.................................................................39 111...........46 Ve son................................................................................39 Asıır otoritesinin yeniden kumlusu............. Sargon.... Köken sorunu.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Gökçe Göl civarında gelişen olaylar............................................................................................. Argişti.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Rusa ve krallığın yeniden doğuşu...............................................................................................................45 Ayanıs Kalesi ve II.........30 Urartu devlet dininin kurulusu........................................................................................................................................................................................................................................................27 Kelisin yazıtı ve Musasir seferi.........................................................................33 Kral I...........................................30 Kuzey seferlerinin başlaması...................................................................................................................

Resim 7 .ürartu Krallığı um bilinen ilk yazılı belgesi Madtrburç Yazttı Resim <V .Krallığın başkenti Tıışpa: Van Kalesi 2+ .

Urartu'nun seçilen yeni kralı olduktan kısa bir süre sonra da başkentini Tuspa'ya taşıması ve kendi hanedanlığının temellerini burada atması Onun. Sarduri). kral/ar kralı. aynı zamanda şeni bir hanedanlığın kumcusu olarak da kabul edilir. Başkentin Arzaşkun'dan Tuspa'ya (Resim 8) taşınması büyük olasılıkla stratejiktir. Urartu'nun erken dönemine ait olan bir kaç yazıtta Asur dilinin kullanılmış olması. savaştan korkmayan kral. altı kez tekrarlanmıştır. günümüzde yapının hemen yanına yapılan alabalık havuzunun olumsuz etkisiyle bir ikisinin yok olacağını biliyormuş gibi. Ancak Madırburç yazıtında Sarduri'nin babası olarak Arame'nin gösterilme} işi ve babası Lutipri'nin krali bir sıfata sahip olmayışı ilginçtir ve açıklanması gereklidir. Arame'nin tahtta geçecek bir varisinin olmayışı akla gelebilecek ilk yanıttır. Olasılıkla bir iskele veya yakınındaki su kaynaklarını koruyan tahkimli yapının üzerindeki çivi yazılı yazıt. Ancak kral İşpuini ile birlikte artık Urartuca olan yazıtlar üretilmeye başlanacaktır. dünyanın kralı.Bu sorunun kesin yanıtı şimdilik yoktur. Krallığın kurulduğu ilk yıllarda Urartu büyük olasılıkla beyliklerin aralarında anlaşarak seçtikleri bir bey tarafından yönetilmekte idi. Sardurfnin babası Lutipri olarak kabul edebilmek için daha fazla arkeolojik ve filolojik kanıtlara ihtiyaç vardır. güçlü kral." Bu yazıt Van Kalesi'nin kuzeybatı ucunda inşa edilmiş olan ve halk arasında "Madırburç" olarak adlandırılan bir yapının üzerinde (Resim 6). Arame'den sonra yönetim yine bir anlaşma sonucu Arame'nin oğlu olmayan bir başkasına. Tuşpa yöresine egemen olan beyliğin lideri olduğunu da gösterebilir. Ancak Asur kralının Naili ve Kutmuhi ülkesine yaptığı seferlerle ilgili olarak adı geçen Lapturi'yi. fakat Urartu Krallığına ait yazıtlardan elde edinilmeye başlamıştır: Lutipri oğlu Sarduri'nitl yazıtı. başkentin gölün doğusundaki bu kaleye taşınması ve en önemlisi Madırburç yazıtında Sardurfnin babasının Arame olarak gösterilmeyişi-dir. bu değişikliğin kendinden önceki kralın hüküm sürdüğü kentte olması çok daha akla yakındır. Tuşpa'yı (Yan Kalesi) krallığın yeni başkenti ilan eden kral I. Bu inanışın temel nedeni Urartu'nun ilk yazılı belgesinin Yan Kalesinde ele geçirilişi. 832 yılından itibaren Urartu tarihi ile ilgili gerçekler artık sadece Asur yazılı kaynaklarından değil. balkın çuhanı. Böyle bir öneri Arame'nin Salmanasar karşısında sürekli yenilgiler aldığı dikkate alındığında daha da inandırıcı olabilir. Sarduri'nin Urartu tahtını hanedan değişikliği yaparak zorla ele geçirdiği şeklindeki inanış ile çelişkili değildir. belki de Urartu Krallığını yönetecek beyliğin de değişimi ile sonuçlanacak böyle bir başkaldırının da yönetim merkezinden uzaktaki . Salmanasar karşısında aldığı yenilgi sonunda kral Sarduri bu tarihi kararı vererek. Lutipri oğlu Sarduri böyle konuşur: Bu taşları Aluiunu kentinden getirdim iv bu duran inşa etlim. yılı seferi kayıtlarında Seduri olarak adlandırılan kral Madırburç yazıtında geçen Lutipri oğlu Sarduri'dir (T.Ö. Sarduri. Herhalde krallığın ilk lideri Uruadri beyliğinin l>eyi Arame idi.bir eyaletten çok başkentin yeraldığı bölgede gerçekleştirilmesi daha akla yakındır. büyük kral. Yazıtta adı geçen Lutipri'nin. Bu inanış. Naili ıil-kesinin kralı. Seduriden önce Urartu tahtında saltanat sürdüğü önerilmiştir. Bazı sınır bölgelerine koyulan Asur-Urartu çift dilli yazıtlarının dışında Asurca Urartu'da kullanılmayacaktır. :- . eşi olmayan kral. başkentini Asur tehlikesinden biraz daha uzaklara ve daha iyi konulabilecek bir bölgeye taşıması çok doğaldır. bu yıllardaki Asur kültürünün etkisini göstermektedir. Bu konudaki bir çok belirsizliğe karşın M. Sadece bir iktidar değişikliği değil. Yazıtta kullanılan dil Asurcadır. bütün krallardan haraç alan kral. İT. Bu kişi sözkonusu yazıtta krali bir unvana sahip olmayan Lutipri'dir. Tubusi'nin oğlu olarak verilen Lapturi ile aynı kişi olduğu ve Lutipri'nin. Assur-nasir-pal'e ait Asur yıllıklarında. Ancak aşağıda tam metnini tekrar vereceğimiz Urartu'nun kendisine ait ilk yazıtında Sedurinin babasının adı Arame değildir. Sarduri'nin. Urartu'nun bilinen ilk yazılı belgesidir (Resim 7). Salmanasar'ın 27. Aksine Sarduri'nin normal koşullar altında bir iktidar değişikliği ile değil. fakat Urartu tahtını zorla ele geçirdiği fikri kabul edilse bile. Beti Lutipri'nin oğlu Sardun'. Bu durumda Lutipri'nin krali bir unvana sahip olması gerekmez. Lutipri oğlu Sarduri'ye verilmiş olabilir. Başkentin taşındığı bu kalede de ilk Urartu yazıtının kaleme alınmış olması ve Madırburç gibi anıtsal bir yapının üzerine yerleştirilmesi olağan olarak kabul edilmelidir.

Resim W Van Kalesi..Madtrburç: Urartu Kralhğt'nın en erken yapısı .Resim 9 . Başkent Tıı&a 26 ..-•-' "■mZK2-i.

Güneşin battığı yukarı denize kadar seferlerini ilerleten Mutarris-Assur. Yönetimin Tuşpa \ a taşınması ile bu kalede imar faaliyetleri önemli ölçüde artmış olmalıdır. olasılıkla da MÖ.. Urartu egemenliği güneyde. Yazıt devamla bu yöredeki bir çok ülkeden ve Nairi ülkesi krallarından haraç ve vergi alındığını belirterek sona erer. Urartu tahtına geçtiği yıl olarak kabul edilebilir.Ö. Urartu kralı I-puini olduğu önerilmiştir.822) seferinin kayıtlarında Mutarris-Assur adlı tecrübeli. Tşpuini. Ancak bu ülkenin hemen kuzey sınırlarında "Urartu kaleleri nin inşa edildiği" aşağıda verilen kayıtlardan da anlaşılmaktadır: ". Kendisinin yerine t a h t t a gecen kral İspuini döneminde. Bazı bilim adamları tarafından tapınak olarak nitelendirilen Madırburc. Salma-nasar M. Bu sırada Asur tahtında egemenlik süren V. zeki ve yetenekli askerini ordusu ile birlikte Nairi ülkesi üzerine sefere gönderir. Urartu tahtına egemen olduktan ancak birkaç yıl sonra bu derece güneye inmek başarısını gösterebilirdi. Sardun ile birlikte inşa edilen yeni bir kent değildir. III. Samsi-Adad (M. Kalenin kuzeybatısına bitişiktir ve dikdörtgen bir plana sahiptir. Yazıtın üzerinde belirtildiği gibi: tas blokları Edremit yakınlarındaki Alniunu taş ocaklarından getirtilmiş olmalıdır. Sardııri'nin saltanatı sırasında Van Gölü'nün güneyindeki Hubuşkia ülkesinin büyük bir bölümü Urartu Krallığının egemenliği altındadır. özellikle güney ve doğu ülkeleri üzerinde sağlanan askeri basarının bir nedeni. Madırburc ağırlıkları ı() tona ve uzunlukları 4. M/ısasir/i/erin 46 kenti ile birlikte Sapparia'yt eh geçirdim.şebilen tek devlet durumuna gelmiştir. Madırburc ve üzerindeki yapım kitabesi bu yoğunlaşan inşaatların kanıtlarıdır. Salmanasar saltanatının 31. Yalan Doğu'da Asur ile boy ölçü. Asur ordusu 50 Urartu kalesini yakıp yıktıktan sonra Gilzanu üzerinden ülkesine geri döner. Kelisin yazıtının dikildiği Kelisin geçidinin civarındaki Musasir ülkesinin sınırlarına kadar varmıştır..Ö. Kalenin içindeki erkene tarihlenen bazı yapılar. Musasir'in henüz Urartu toprakları içinde yer almadığını göstermektedir. Bu kayıtlardan da anlaşılacağı gibi I. Yeni kurulan krallığın idari ve askeri yapısı olasılıkla bu kral döneminde şekillenmeye başlamıştır. Bu durumda M. Sarduri'den teslim alınan sağlam temellere dayanan siyasi yapının varlığı olmalıdır. Yeni başkentin Van Gölü'nün doğusunda seçilmesi. yukarıda verdiğimiz seter ile 27 . Van Gölü'nün güneyinde yeralan Hubuşkia ülkesinden haraç alan Daian-Assur. kalenin muhasarası sırasında hayati öneme sahip olan su kaynaklarını korumakla görevlidir.Ö.. Asur Krallığı ke n t l i s i iein önemli bir t e h l i k e olan bu gelişimi durdurmak için önemli gayretler sarletmektedir. KRAL İŞPUİNİ Sarduri'den sonra basa geçen oğul İşpuini'nin Urartu tahtına çıkmasının tarihi kesin değildir. Hu-Li'nın bir bölümünü ele geçirmesi ve güneydeki Musasir ülkesinin sınırlarına dayanması V. 822'den pek fazla geriye gitmeyen bir tarih. Şamsi-Adadı harekete geçirmiş ve Urartunun güneye doğru ilerleyişi. Sözü edilen Asur metinleri ITT. Tuşpa'nın ilk kralı SarduıTnin saltanatı sırasında gelişen tarihi olaylar ile ilgili fazla bir bilgimiz yoktur. Asur yazıtında kentin adı Turuşpa olarak verilmiş tir ve tahkim edilmiş bir kale olarak tanımlanır. I § pina. Musasir'i ve -46 Musasir ülkesi kentini ele geçirir.Ö. Bu kente ait bilgiler daha erkene tarihlenen Asur yazıtlarında da vardır. 825 24 tarihi İşpuini'nin. Bu ocaklarda yapılan araştırmalar bitmiş veya henüz tamamlanmamış bir çok taş malzemenin bulunmasını sağlamıştır. yılında I M. Sardııri'nin başa geçişiyle birlikte Urartu K r a l l ı ğ ı .'' Sardun nin güney eyaletlerinde yürütmüş olabileceği bu eylemlerin dışında ne tür askeri faaliyetlerinin var olduğu bilinmemektedir.. Musasir ülkesinin müstahkem mevkii olan Sappariaya karsı sefere çıktını. Olasılıkla Tuşpa kentinin bu ilk kralı başkent ve yakın çevresinin korunması ve Asur saldırılarına karsı koyabilmesi konusunda bazı çabalar harcamıştır (Resim 10). kanımızca tahkimli bir kuledir ve yakınında yer alan.YENİ BAŞKENT TUŞPA Başkent Tuşpa. 823-811 > ikinci yılı (M. Salmanasaı in son yıllarında.Ö. ordu komutam Daian-Assur komutasında Hubuşkia ve Musasir ülkelerine karsı sefere yollar. viraneye çevirdim ve ateş ile yaktım. Urartıtlnların kalelerine kadar yürüdüm. Bu yazıtta geçen Uşpina'nın. krallığın doğuya sefer düzenlemesini büyük ölçüde kolaylaştırmış olabilir. Fili (Urartu) kentini tahrip ettim.0 metreye varan kireçtasından anıtsal bloklar ile inşa edilmiştir (R e s i m 9). Asur yazılı kaynaklarından ekle el tiğimiz bilgilere göre. Sultantepe'de bulunan Asur yazıtlarında 111. 856 yılında bu kentten haraç aldığını bildirir. adlı bir kralın 200 kentini ele geçirir. 827/26) Asur ordusunu.

Urartu tarihinde başka bir örneği olmayan bu davranışın nedeni bilinmemektedir. Bu eğitimin yararlarını Urartu Krallığı Menua döneminde fazlası ile görmüştür. Van'ın 15 kilometre güneyindeki Zivistankale. Yüksek yola bir stel diktiler. dünyanın kralı. Binlerce bas hayvanin kurban edilişi. Kral İşpuini'ye ait en önemli yazıtlardan biri bu seferi ve sonrasında gelişen olayları anlatan. Belgelerden anlaşıldığına göre Menııa'nın yerine Urartu tahtına. Ancak k r a l ı n geç dönemine ait olan ve oğlu Menua ile torunu İnuşpua'nın da adını taşıyan bir çok yazıtı bulmak mümkündür. Bu durumu açıklamak eldeki verilerle mümkün değildir. yüzyıldan beri önemli bir kutsal kenti olduğu bilinen Musasir şehrini ele geçirmiştir. Ancak aynı durum İnuşpua için geçerli değildir. 28 . standartların ve diğer adak eşyalarının getirilmesi ile sürmüştür. Aksim. O 'İşpuini) kurban edilmek için II12 boğa... Irak ve İran sınırlarının birleştiği noktada yer alan ünlü Kelisin Geçidinin yakınına dikilmiş bir çift d i l l i steldir.Urartu kralının ve ordusunun Musasir'e gelişi önemli bir merasim ile kutlanmış ve bu olayın anısına bi nl e rc e bas hayvan kurban edilmiştir: ".120 keçi. 9. Ancak bu kentin askeri zor kullanılarak veya tahrip edildikten sonra ele geçirildiğine ait hiç bir ipucu yoktur. Ancak İnuşpua'nın beklenmedik bir zamanda ölümü akla gelen ilk öneridir. Asur Krallığı'nın boyunduruğu altında yaşamakta olan Musasir (Ardini) kentinin M... askeri bir zaferin sonunda yapılan zafer merasimlerinden çok dini bir seremonidir. Yazıt Türkiye. Olası lı kl a yaşlı kral İşpuini. yüce kral.. daha çok inşa ettiği kalelerin yapım kitabeleridir. Söz konusu yapım faaliyetleri tşpuini'nin başkent ve civarında kurmaya başladığı savunma sisteminin birer parçasıdır. Anlaşılmaktadır ki.Asıır kralı tarafından durdurulmak istenmiştir. çok sayıda kurbanlık hayranlar sundu.. Haldi için anıtsal bir kapı yapılması ve l>elki de ünlü Musasir tapınağının Tanrı Hakliye ithal edil iş i bu olayı kutlamak içindir.Ö. kuzu re 12. Nairi Ülkesindeki krallardan haraç alındığı a nl a t ı l a n seferde bu ülkede hüküm süren hiç bir kral adı verilmemiştir." Kutlamalar Tanrı Haldi için bir anıtın dikilmesi. Tuşpa etrafındaki imar faaliyetlerinin bir ölçüde tamamlanmasından sonra kral İşpuini ve oğlu Menııa'nın toprak kazanmaya dönük askeri seferlerinin de başladığını görmekteyiz. oğlu Menua'y tahtı devralmadan önce askeri ve siyasi açıdan olgunlaştırmak ve tecrübe kazandırmak istemiştir. Bir kaç yazıtta babası ve büyükbabası ile birlikte adı geçen torun. 9. Bu toprakları ele geçirmek için güneye doğru ilerlemekte olan Urartu kralına karşı koymaktansa Onu bu kutsal kentin koruyucusu olarak davet etmişlerdir. Urartu'nun güneye doğru ilerlemesinin sonucunda Musasir halkı Urartu'nun koruması altında olmayı yeğlemiş olmalıdır. İşpuini tapmağının önünde. Van-Ozalp karayolu üzerindeki Aşağı Anzaf ve Patnos'tan çıkan yazıtlar sadece bir kaç örnektir. 9. İşpuini'nin saltanatının belli bir döneminden sonra kaleme alınan birçok yazıtında oğlu Menııa'nın ve bazı durumlarda lorunu tnuşpua'nın adlarının da verildiğine tanık olunur. zorla ele geçirdiğine ait hiç bir veri yoktur. Böyle bir davranış Musasir kentinin ve zenginliğinin yok olmasını engellediği gibi Urartu Kralına da büyük bir onur vermiş olmalıdır. KELİSİN YAZITI ve MUSASİR SEFERİ İşpuini nin en önemli eylemlerinin başında güney ülkelerine karşı giriştiği askeri sefer gelir. yüzyılın sonlarında Urartu'nun koruyuculuğunu kabul etmesi önemlidir. İşpuini'nin bu davranışı Urartu dini ile ilgili yaptığı düzenlemeler ve Urartu toprakları içindeki farklı din ve tanrılara verdiği önem dikkate alınırsa daha iyi anlaşılabilir. güçlü kral. Biainili ülkesinin kralı <Asurca tarafta Nairi). Bu yazıtlardan bir çoğu başkent Tuşpa'nın yakın çevresinde ele geçmiştir. Sarduri oğlu İşpuini <tanrılara) muhteşem silahlar çok (besili) hayranlar bakır kaplar. Yazıt şöyle başlar: "Ardın i (Asurca tarafta Musasir) kentine Tanrı Haldi'nin arkasında geldikleri zaman Surdu ri oğlu İs puiui. Kral İşpuini Yakın Doğunun en azından M. Sadece [şpuini'nin adını taşıyan yazıtların sayısı pek fazla değildir. Aynı Asur kralının birinci yıl seferinde de Nairi ülkesine karşı sefer düzenlediği ve bu ülkeden boyunduruğa vurulmuş (ehlileştirilmis) atlar alındığı bilinmektedir. Ar-gişti'nin tahtı babası Menııa'nın arzusunun dışında. bazı bölümleri okunmayacak durumda olan Kelisin yazıtıdır.480 büyük keçt getirdi. yine Menııa'nın oğlu olan Argişti geçmiştir. Menua'dan sonra Urartu tahtına sahip olamamıştır. Urartu egemenliğine geçmesi nedeniyle yapılan kutlamalar. Yazıtın içeriğinden anlaşıldığı gibUYlusasir'in. bunları Tanrı Haldi kapısının önüne koydu re hayalımızın neşesi re bakimi olan Tanrı Haldi'ye verdi. Tuşpa kentinin bakimi re İşpuini oğlu Menua 'Taun Haldi ye bir tapınak inşa etti/er. [şpuini'nin sadece kendi adını taşıyan yazıtlar.Ö.

Resim 11 .Zimzim Dağı eteklerindeki Meher Kapı yazıtı 29 .

Anaşe.704 pivade vardı. Tanrı Haklinin silahlan güçlüdür. doğrudan Asur'a meydan okuma anlamına gelmektedir. Van Gölü'nün kuzey ve kuzeydoğusuna yapılan bu seferler ile ilgili bilgiler. Daha sonraki yüzyıllarda Pers ülkesi ile aynı anlamda kullanılacak olan Barşua. Barşua ülkesini zaptetti. Tanrı Haldi güçlüdür.. Urartu K r a l l a r ı n ı n Urartu topraklan üzerinde nasıl bir "devlet dini" yaratmak istediklerine dair 30 .URARTU'NUN DOĞU SEFERLERİ ve ASUR KRALLIĞI Urartu'nun bu derece güneyde." Bu bilgiler Urartu ordusunun. Bu yazıttan elde edilen bilgilere göre l'üuki ülkesinden 6 savaş arabası.. Anaşe. olasılıkla Asur'dan etkilenerek. Yazıtta geçen Barşua ülkesi. gerek Asur ve gerekse Urartu ordusu için at ihtiyacının karşılandığı önemli bölgelerin basında gelmektedir. bölgeden yüzlerce al ve binlerce bas sığır elde edilmesini sağlamıştır. Van'ın doğusundaki Ercek Gölü kenarında yer alan ve Erken Tunç Çağlarda da iskan edildiği bilinen Karagündüz köyünde ele geçen bir yazıt. Hu vazıta göre tşpuini.ordumda 106 savaş arabası. Luşa ve Katarza kabilelerini geri püskürttü. Özellikle Urartu Devlet dini bu kral zamanında şekillenmiş ve Urartu dini ile ilgili yazılı düzenlemeler.. KUZEY SEFERLERİNİN BAŞLAMASI Kral İ şp ui ni ' ni n doğu dışında bazı seferler yaptığı da bilinmektedir. İlerki yıllardaki askeri seferlerde de görüleceği gibi Kuzeybatı İran toprakları. İspirini bu niyetinde ciddi olduğunu Kuzeybatı İran toprakları üzerine düzenlediği askeri seferi ile bir kez daha göstermek istemiştir. Samsi-Adad akıllı komutanı Mutarris-Assur'u.. Büyük Kukıtru. İşpuini'nin kuzey bölgelerine yaptığı bu sefer. bu ülkeden 65 deve ve 1. Yazıtta Urartu tanrılar aleminde kutsanan tüm tanrı ve tanrıçaların adları ve bunlara sunulacak kurbanlık hayvanların listesi verilmiştir. Hasanlu kentinin Menua zamanında ele geçirildiği ve etrafına Hasanlu IV kalıntı ları nı tahrip edecek şekilde sur duvarı çekilerek tahkim edildikten sonra Urartulular tarafından kullanıldığı dikkate alınırsa bu önerinin pek de hatalı olmadığı düşünülebilir. Van'da bulunan çift yüzlü bir yazıt ile kanıtlanmışın"." Yazıtta geçen ülkelerin Gökçe Gölün batısında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.174 süvari..760 piyade ganimet olarak alınmıştır.120 at dahil çok sayıda hayvan alarak Urartu ülkesine geri getirmişlerdir. Bu aynı zamanda ordu içinde yapılan organizasyonun da bir göstergesidir. Bu sefer sırasında dikilmiş olduğunu sandığımız aynı içerikli bir başka tşpuini yazıtı ise Tuşpa-Uteruki güzergahı üzerinde yeralan F.. İspuini tarafından kaleme alınmıştır. Ttiıtku ülkelerinin krallarından onlara yardım etmek için yardımcı güçler gönderildi.. Urmiye Golünün güneylerindeki geniş araziye verilen coğrafi bir addır. 9..leskirt-Toprakkale yazıtıdır.. Van'da bulunan bir başka yazıda da anlatılmaktadır. İşpuini'ye karşı askeri bir seferle görevlendirmiştir. Sarduri oğlu İspuini ve İspitini oğlu Menua. Savaşı devam ettiren Urartu kralları. Hatta bazı bilim adamları bu kenti Urmiye Gölünün güneyindeki ünlü Uasanlu yerleşmesi ile tanımlamak istemişlerdir.. Katarza ülkelerine kadar fittiler. Olayların Asur'un aleyhine gelişmeye başlaması Asur'un bu konuda önlem almasını gerektirmiş ve olasılıkla yukarıda sözünü ettiğimiz gibi V. Meis/a kentini ele geçirdi.. URARTU DEVLET DİNİNİN KURULUŞU İşpuini'nin gösterdiği askeri basarılar. Bu konuda bizleri aydınlatan en önemli kaynak. l i e r u k i . İşpuini'nin doğu seferi ile ilgili önemli bilgiler verir. Meherkapı yazıtı olarak bilinen ve Van'daki Zimzim Dağının eteklerine oyulan bir niş içindeki yazıtta açıklanmıştır (Resim 11). Karagündüz yazıtı seferle ilgili olarak şöyle devam eder: ".. Urartu devlet ve dini yapısı üzerinde önemli düzenlemeler yapmasına yardımcı olmuştur. Asur ülkesine böylesine yakın bir konumdaki bir kente egemen olması. literuki. Asur kayıtlarındaki Parsua ile aynıdır. savaş arabaları ve süvariler ile donatıldığını göstermektedir. Luşa ve Katarza ülkelerine seferler düzenlemiştir: "Hükmeden Tanrı flaldiye. Luşa." Yazıtta gecen Meişta kentinin Kuzeybatı İran içlerinde bir kent olduğu bilinmektedir. Yazıtın bir İspırini-Menııa ortak yazıtı olduğu giriş kısmındaki bilgilerden bellidir: "Hükmeden Tanrı Hakliye Sarduri oğlu tşpuini re İspitini oğlu Menua hu yazılı dikti. Karagündüz yazıtı bize Urartu'nun Van Gölü ile Urmiye Gölü arasında kalan geniş toprakların Urartu tarafından denetim altına alındığını göstermektedir. Tanrı Ilaldi silahları ile savaşa çık/ı... Meherkapı yazıtı. Bu yörelerde kazanılan başarılar. binlerce atlı ve 15. 2.

belki de yeniden düzenlenmiştir. Kuzeybatı İran içlerine yapılan askeri seferlerin ve bu ülkelerin ele geçirilişinin en önemli belgesi Mianduap yakınlarında bir kaya fasatı üzerine yazdırılan bir yazıttır.Ö. Menua'nın uzun süren ortak krallığı. Menua'nın ele geçirdiği Mana ülkesi Urmiye Gölü'nün güneyindeki. İşpuini'nin Musasir'i ele geçirdiği tarihten sonra yazılmış olmalıdır. Meherkapı yazıtında "Urartu tanrılar alemi" Urartu ülkesinde kutsanan bütün tanrıları kapsayacak şekilde. Taştepe yazıtında gecen Mana ülkesinin tarihi coğrafyası ise ayrı bir tartışma kaynağıdır. Mei. günümüz Solduz Ovası olmalıdır. doğal olarak bu kentin Urartu egemenliğine geçmesinden sonra olmalıdır. Hasanlu Kalesinin Urartu'lar tarafından ele geçirildiğini ve kalenin etrafına "Yanmış Yapıları ' tahrip edecek şekilde yeni bir sur duvarının inşa edildiğini göstermiştir.. Mannea l lkesi'nin bir bölgesi olarak açıklanan Missj ile eşdeğer olduğu ve Missi'nin de Urartu yazıt ı n ı n dikildiği Taştepe olduğu önerilmiştir. Bu iki kale Menua'nın doğudaki Urmiye Gölü Bölgesine ve kuzeyde Erzurum ve civarına askeri seferleri planladığı hakkkında en önemli ipuçlarıdır. Ancak genel inanış Menua'nın M.71-+ yılındaki askeri seferine kadar ciddi bir tehlike ile karşılaşmamıştır.Ö..şta'nın II." Yazıttan Urmiye Gölü'nün güneyindeki Solduz ve Uşnuye Ovalarının bu tarihte artık Urartu egemen-liğinde olduğu anlaşılmaktadır. Sargon'un M.şpa(ni) ve Ar-suniuini ile birlikte bu kutsal kentler içinde gösterilmiş.. Sargon'a ait Asur yazıtlarında.önemli bir belgedir... Urmiye Bölgesi'ndeki Urartu egemenliği. Bu nedenle deki Urartu hakimiyeti düşünülenden bir hayli uzun olmalıdır. Bu durumda Meherkapı y azıtı. Asur Kralı II. M. Yapılan kazılar Demir Çağ II olarak adlandırılan dönemin sonunda. Ardini nin bir Urartu kenti olarak Meherkapı yazıtında yer alması ve kurban kesilmeye başlanması. 810 yılında l'rartu tahtına tek basına egemen olduğu doğrultusundadır. bu önerinin geçerli olamayacağını düşündürmektedir. Hu araştırmanın Urartu Dini ile ilgili kısmında etraflıca inceleneceği gibi listede kutsanan tanrı ve tanrıçaların yanında kutsal sayılan ve kurban kesilen dağ. yeni kral Menua'yı ülkesini imara ve halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönlendirmiştir. Astır yazıtlarında Mannea olarak verilen Mana ülkesinin Urmiye Gölü'nün güney sahillerine yakın topraklar olduğu genel kabul görmüş öneridir. Taştepe yazıtında geçen Mei. kendisine başka hiç bir Urartu kralına nasip olmayacak devlet yönetimi tecrübesi kazandırmıştır. Babası ile birlikte Urartu Kırallığı'nı sağlam temeller üzerine oturtmayı başarmışlar. İşpuini tarafından inşa edilmiş olan Aşağı Anzaf Kalc-si'nin karsısında kurulmuş olan. Ancak Tastepe'de ele geçen pek görkemli olmayan kalıntılar. Bugün bile hala kullanılmakta olan Menua kanalı ya da yöresel adı ile Şamran kanalı bu tür faaliyetlerin en çarpıcısı olanıdır. yaklaşık olarak M. Ancak daha sonraki dönemlerde Urartu yazıtlarında sözü edilen Mana ülkesi daha geniş topraklan içine almış ve biraz daha güneysel bir konuma erişmiştir I. Yukarı Anzaf Kalesi ve Van-Muradiye yol ayrımındaki Körzüt Kale gelir. Menua derki: Mana I /kesini efe geçirdim. Tu. Bu tarihte baba İşpuini'nin ölüm veya kendi isteği doğ rultusunda tahttan ayrıldığı kabul edilmektedir. Ardini kenti (Musasir).şta belki de Kuzeybatı İran'ın en önemli merkezi ve kalesi durumundaki Hasanlu olabilir. Söz konusu kalelerin başında Van'dan Batı İran'a giden askeri karayolunun üzerindeki.. Argisti nin Mana ülkesinin Asur Dağlan'nda sona erdiğini belirttiği Van Kalesi ndeki "Horbor Yazü31 . nehir ve kentler de belirtilmiştir. krallık içinde yer alan çeşitli beylikleri merkezi idarenin etrafında toplayabilmişler ve bunun getirdiği olanaklar ile krallığın farklı yörelerine başarılı askeri seferler düzenleyebilmişlerclir. Kumenu. İnşa tekniği Van Bölgesi ndeki Menua kalelerinden bir hayli farklı olsa da bu duvarların Kral Menua tarafından kenti ele geçirdikten sonra yapıldığı ve kentin belli bir süre Urar-tular tarafından kullanıldığı büyük olasılıktır. Taştepe yazıtı olarak bilinen kitabede Kral Menua şunları söyler: "Tanrı Haldi'nin yüceleği ile İspitim oğlu Menua bu kuleyi inşa ettirdi: Meista kentini ele geçirdi re buradan Mana iil kesine egemen oldu. Askeri amaçlı kalelerin inşaası yanında ülke ekonomisine çok olumlu katkılarda bulunacak olan ve tarımsal faaliyetlerin artmasına neden olacak büyük bir sulama projesi uygulamaya koyulmuştur. KRAL MENUA ve KUZEYBATI İRAN SEFERLERİ Kral Menua'nın inşa ettiği kalelerin dağılımı dikkate alındığında kendisinin izlemekte kararlı olduğu askeri politikalar da açıklıkla ortaya çıkmaktadır.Ö. İşpuini'nin oğlu Menua'nın babası ile olan uzun ortak krallık tecrübesinin ne kadar sürdüğü ve ne zaman bittiği kesin değildir. 1 sığır ve 2 koyun kurbanı ile onurlandırılmıştır. dokuzuncu yüzyılın sonlarında Urartu Kral-lığı'nın içinde bulunduğu bu durum. Buraya bazı piyadeleri bıraktım. 800 y ı lla rı nda .Ö.

II. Yörede bulunan ve Urartu yapım karakteri taşımayan bir çok kale bunlara örnek olmalıdır Menua döneminde Urartu askeri egemenliğinin Gökçe Gol kıyılarına kadar vardığı kesin değildir. Körzüt Kale'den doğuya doğru giden yol üzerinde Muradiye ve Çaldıran Kalcleri'nin inşa edilmesi belki de bu amaç içindi. klasik bir Urartu kalesinden çok bir ikmal üssünü andırmaktadır. Yazıt daha sonra şöyle devam eder: . Menua'nın göl yakınlarında bir kent kurduğunun kanıtı olarak görülebilir. Yörede yaşayan Luhiuni. Bu rakamlar dönemin koşulları dikkate alındığında bir hayli yüksektir ve kuzey yörelerinin ele geçirilmesinde-ki kararlığının ifadesidir. güzergah üzerinde yer alan Ağrı Dağı eteklerindeki tarım arazilerinin de ele geçirilmesi olmalıydı. Luşa.760 piyade görev almıştır. Taşburun'un 5 kilometre uzağında ele geçen ve B.rukuahi ülkesine geldiğini yazmaktadır. Kaetarza ve Etiuki ülkelerine seferler düzenlendiği bilinmektedir. Gökçe Gol ve çevresindeki toprakların egemenliği planları içinde. Uiteruki. Ağrı ve Hasankale (Pasinler) yoluyla kuzeye giden yol Urartu kralı Menua'yı Erzurum yöresine ulaştırmıştır.ı>bulak yazıtı olarak adlandırılan yazıtta. Luhiuni'yi ele geçirdim. Bu ilgi Körzüt Kale ve Patnos yakınlarına inşa ettirdiği Aznavurtepe Kalesi ile başlamış ve daha sonra Ağrı Dağı eteklerindeki diğer kaleler ile sürmüştür. Aynı krallar dönemine ait olan ve Van'ın kuzeyinde bir köyde bulunan bir başka yazıtta yöreye verilen önem.. Aznavurtepe. Diauehi ülkesinden "güçlü ülke" olarak söz - . yaklaşan Urartu tehlikesini farketmiş ve bu tehlikeye karşı bazı kaleler inşa etmişlerdir. Ancak daha sonraki yıllarda. Bu ülkelerden elde edilen yüzlerce at. benden önce hiç kimsenin sahiplenemediği kredi kent Luhiuni'yi Tanrı Haldi İspitini oğlu Menua ya verdi. Bu seferler L'rartu askeri ve siyasal gücünün Kuzeybatı İran'a yerleşmek istemesinin kesin kanıtıdır. yöre üzerindeki emellerini de açığa koymaktadır. binlerce süvari ve 15.fon"bunu göstermektedir. Lubiuni kentini haraç ödemek koşuluyla bağışladım. Tepenin üzerinde kapısı Süphan Dağına bakan ve Menua'ya ait yazıtların bulunduğu tapınak yer almaktadır. Luşa ve Katarza ülkelerine yapılan seferde 66 savaş arabası.uhiuni ve Erikuani ülkelerinden söz edilmeyişi. toplam 34 bin sığır ve binlerce kadın ve erkek tutsak yörenin önemini ve Urartu krallarının amacını açıklamaktadır. Menua'nın buraya kendi adını taşıyan (Menuahilini/Me-nua'nın kenti) krali bir saray ve krali bir kale yaptırdığı belirtilmektedir." Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan bu kabileleri idaresi altına alan Menua yörenin hakimiyetinin sürdürülebilmesi için kaleler inşa etmeği de ihmal etmemiştir. KUZEYE TEKRAR YÖNELİŞ Menua'nın ilgi duyduğu bir başka yöre ise kuzey ve kuzeydoğu ülkeleridir. Rusa tarafından inşa edilecek olan Karmir-Blur Kalesi'nde (Teişe-bani) ele geçen Menua yazıtlı eşyalar. Eri-kuahi ve Etiu(ni) beylikleri. Ancak Erzurum yöresinde yaşayan Diauehi Krallığı. kalenin bu ülkelerin fethinden önce yapıldığını göstermektedir. Menua'nın kuzeydoğuda toprak kazanma girişimleri planlı bir eylem dahilinde yürütülmüştür. kuzey seferleri için hazırlanan ordunun sayısına da yansımıştır. ERZURUM CİVARINDA BİR KRALLIK: DİAUEHİ Körzüt. Batı İran seferleri sadece ganimet elde etmek için düzenlenen basit askeri eylemler delildir. koni şekilli bir yüksek tepe üzerinde kurulan kale. Menua'nın kuzey planları ile ilgili önemli bilgiler verir. Kral Menua'nın Mana (ilkesinde sürekli kalacak bir miktar asker bırakmış olması. bölgenin özellikle at vetistiriciliğindeki ünü bu davranışın en önemli nedenleri olmuştur. daha doğulardan gelen ve belki de kalayın Asur ve Urartu ülkelerine ve bu yolla Kuzey Suriye Kent Devletlerine taşındığı ticari yolun bu yöreden geçişi. planlanan kuzey seferleri için koruma altına alınmış ve seferler sırasında ihtiyaç duyulacak lojistik destek için Anzavurtepe Kalesi inşa edilmiştir. Menua'nın babası İşpuini ile ortak krallıkları döneminde kaleme aldıkları Van'da bulunmuş bir yazıtta. Bu kalelerin yakın çevrelerinde bulunan ve Menua'ya ait olan yazıtlar bu öneriyi destekler durumdadır. Yörenin Van Bölgesi'ne kıyasla sahip olduğu daha uygun iklim koşulları. Potnos'un 3 kilometre kuzeydoğusunda. Gökçe Göl civarında konumlandığı kabul edilen Uiteruki.. Başkent Tuşpa'dan başlayarak Körzüt ve Potnos yakınından ilerleyen yol. Yazıtta Gökçe Göl yakınlarında konumlandığını bildiğimiz I.. Menua'nın tahmininden daha güçlü bir asken yapıya ve dayanma gücüne sahipti.. Hasankale ve Delibaba arasında Yavlıtaş mevkiinde bulunan Menua ya ait bir yazıtta. Daha kuzeyde Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerindeki Karakoyıınlu Köyü'ne yakın bir noktada ele geçen Taşburun yazıtı. Kral bu yazıtında Tanrı Ilaldi'nin yüce gücü ile sefere çıktığını ve F.

batı seferleri ile bilgi bulmak mümkündür. Haldi ve Haldi Hin silahlan güçlüdür. Menua'nın. Menua'nın ayaklarına kapanarak af dilediği ve Menua'nın vergi ve haraç karşılığı kralı affettiği yazılıdır. Menua'nın Meliteialhe (Malatya) Krallığı ve civarındaki ülkeleri egemenlik altına almak isteyişinin nedeni. Yazıtlardan elde edilen verilere göre Menua'nın amacı. Kuzey Suriye'nin ve oradan 33 . Urartu'nun "batı" yayılımı olarak adlandırılan bu seferler ile ilgili olarak Van ve özellikle Palu yazıtları bilgi sağlar. Şupa(ni) ülkesinin ise antik çağın Sofene'si ile tanımlanabileceği konusunda görüş birliğine varılmıştır.. İkinci önemli nokta. Salmanasar döneminden itibaren yöreye yapılan askeri seferlerden anlaşılmaktadır. Malatya yöresine egemen olmak. bazılarını öldürdüğü. Bölgenin Asur Krallığı için de önemli olduğu Asur kralı I. Kral Menua'nın Van'da bir kilisenin duvarlarında yapım malzemesi olarak kullanılmış olarak bulunan bir yazıtta. Huzana kenti ülkesini. Hıızana kentini re Supani kentini ele geçirdi. BATFYA İLK ASKERİ SEFER Urartu Krallığının. Van yazıtında geçen Al-zi(ni) ülkesinin Hitit metinlerinde Alziya. tarihi anlaşılamayan ancak Asur ülkesine kadar ilerlediği bir yılda. Anlaşılmaktadir ki. Palu yazıtındaki Huzana'nın bugünkü Hozat (Ermeni Hozan) ile aynı olduğu konusunda da vardır. Meliteialhe ülkesinin. Haleli uin gücü ile İspuini oğlu Menua Şebeteria kenti ülkesini. Elazığ yakınlarındaki Maden ve Ergani'deki bakır cevherine ve Palu'nun doğusundaki Sivan Maden'deki demir yataklarına sahip olmak Urartu ekonomisi için büyük öneme sahipti. Elazığ ve Fırat kavsi çevresindeki ülkelere ilgi duyması Menua ile başlar.. Kuzey Suriye'den Orta Anadolu'ya ve Urartu ülkesinden. Utupurşuni'yi ortadan kaldıramadığı ve kendisini affederek krallık sürmesine izin vermesidir.NAM) unvanını almaktadır. Şeheteira kentinde Tanrı Haldi için bir tapınak inşa etti. Aynı görüş birliği. Menua'nın toprak kazanma girişimlerinin dışındaki niyetini de açıklamaktadır. Kralın yıllıklarının bir bölümünü oluşturduğu düşünülen yazıtta. Supani kefilini fethetti re Hati ü/kesine kadar gitti. ilk kez bir şahıs adı karşımıza çıkmakta ve Titinia bir bölgeye atanan ilk "eyalet valisi"(Lu EN. Menua'nın bu geniş ve zengin topraklara kesin olarak egemen olmak için henüz gücü yeterli değildir. Urartu'nun batısında kalan ve yaz ayları dışında genellikle karla kaplı geçit vermeyen yüksek Bingöl Dağlan ile ayrılmış bu uzak ülkelerdeki egemenlik uğraşlarının ne derece olumlu sonuç verdiği kesin değildir. Meliteialhe kenti kralının hayatını haraç vermek koşulu ile bağışladı. bir kısmını asker olarak kullanılmak üzere orduya gönderdiği belirtilmektedir. Seferin sonunda elde edilen altın ve gümüş gibi değerli madenler. Hate ve Alzi ülkelerine sefer düzenlediği ve bu ülkelerden 2113 kişiyi tutsak aldığı. Diauehi'nin Urartırya karşı ayaklanmış oluşu bu durumun yeterli kanıtıdır. krali kent Şaşilu'nun zaptedildiği yazılmakta ve Diauehi kralı Utupurşuni'nin. Palu kaya yazıtı batı seferini şöyle anlatır: "Tanrı Haldi silahlarıyla sefere çıktı. Şebeteria kenti ülkesini. Bu yazıtı Tanrı Haldi için dikti. Yazıtta Tanrı Haklinin gücüyle Diauehi ülkesinin ele geçirildiği. yöreye yapılan seferin amacını vurgulamaktadır.. Huzana ve Şupa(ni)'nin coğrafi konumları konusunda fazlaca bir sorun yoktur. Bu seferde iki nokta önemlidir: Birincisi Menua'nın. Erzurum yakınındaki Zivin kasabasında ele geçen bir başka yazıtta Şaşilu kentinin ele geçirildiği yazılmış olmasına karşın.. kral adlarının dışında.edilmesinin nedeni budur. Bir Urartu yazıtında. Diauehi Krallığı'nın Urartu egemenliğine geçmesi yine sağlanamamıştır. Gelişmekte ve sınırlarını büyütmekte olan yeni bir krallığın altın ve gümüş gibi ekonomik değeri çok yüksek olan bu madenlere ihtiyacı kaçınılmazdır. Menua'nın bu uğraşında önemli başarılar elde ettiği kabul edilebilir. Akdeniz'e giden yol üzerinde yer almasıdır. Van yazıtına göre Menua Şurişhilini ve Tarhigamani kentlerini ele geçirdikten sonra Hati ve Alzi(ni) ülkelerine varmıştır. Bunun yanında bu ülkelerin zengin bakır ve demir madenlerine sahip oluşu Menua'yı sefere özendiren etkenlerin başında gelmektedir. Menua'nın oğlu Argişti döneminde. Meliteialhe (Malatya) Krallığı'nın egemenlik altına alınmasıdır. Şebeteria'nın bugünkü Palu ve batısındaki topraklar olduğu genellikle benimsenmiştir." Yazıtta geçen Şebeteria. Palu'nun 29 kilometre kuzeybatısındaki Bağında bulunan bir yazıtta Menua Titiani adlı bir idareciyi bu "eyaletin" yöneticisi olarak atamış oluşu dikkat çekmektedir. Ancak kralın Şebeteria kentinde Tanrı Haldi için bir tapınak yaptırdığı ve çeşitli kaya yazıtlarını Palu civarına oydurttuğu dikkate alınırsa. elde edilecek bu zenginliklerin yanısıra. Mitanni metinlerinin Alşe ve Ermeni kayıtlarında Alznik olarak geçtiği ve burasının da Fırat Nehri'nin Elazığ civarında oluşturduğu kavis içinde kalan topraklar olduğu bilinmektedir.

.........................................93 Ya kına geleneği........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................107 Demir..87 Küp mezarlar..................................................................................................................................................................................131 Kırmızı Açkılı Keramik..............124 Mücevher Sanatı...............137 ...89 Kaya mezarları..................................................................102 Libasyon stellerinin kökeni..................................................................................................................99 Yakma merasimi.................................................................................................................................................................................77 Sütunlu Salonlar: Apadanalar.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................119 Kemerler...............117 Sadaklar: Okdanlıklar...........................................89 Taş oda mezarlar.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................99 Ölü yemeği............................................................................................................134 Günlük kullanım kapları...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................97 Dilkaya ve Karagündüz mezarları.... 121 Kazanlar....................................................................................................................................................................................................................................................................................Saraylar...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................115 Miğferler..........108 Gümüş ve altın..............106 Maden İşçiliği................................................................79 Kent ve Konut Mimarlığı...........................................................................................128 Çanak Çömlek..................102 Libasyon: Sıvı kurban merasimi..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................97 Ölü Gömme Gelenekleri......135 Heykel ve Kabartma Sanatı.......................................................................................................................S"7 Mezar türleri...........................107 Bakır ve tunç.................................................................................74 Yedinci yüzyıl sarayları.....................116 Kalkanlar..............................................................................................................................................................................81 Mezar Mimarlığı..........................................134 Depolama küpleri................................................................137 Anıtsal hayvan heykelleri.......................................................................................................................................................................

Horhor YaztÜan Van Kalesi tule I Argisti yıllıkları H .s. ıK \ d \ \ Resim 12 .

Daha önce de belirtildiği gibi prens Urartu tahtına geçmeden hayatını yitirmiş olabilir.. Toplu nüfus aktarımının yapılmasında bir başka amaç ise. toplam 52.Ö.. Bu -• ıgeden elde edilen ganimetin listesi Argişti'nin seferden ne amaçladığının kanıtı gibidir: ". gümüş. 786-764) "Horhor Yazıtları "ndan ve Van'da bulunan diğer yazıtından el de edilen bilgiler ile saltanatının ilk 15 yılındaki askeri eylemlerini içeren yıllıklarını oluşturmak müm kündür.. L'rartu krallarının Menua döneminden itibaren başvurduklabir yöntemdir. 1. Anaşe kentinden canlı olarak taşıdığı binlerce kişi ve daha son ata yıllarda. Böyle bir uygulamanın temel nedenleri Urartu merkezi gücüne karşı ayakla ma toplulukları cezalandırmak ya da bu halkları sorun yaratmayacak merkeze yakın bir bölgeye ta■nktır. İşpuini ve oğlu Menua'nın..19. kuzey ve batı seferleri düzenleyerek krallığın topraklarını genişletmiş ve bundan da önemlisi gelişen krallığın ihtiyacı olan ekonomik gücü farklı yörelerden elde ettiği altın. büyük oranda Şupani. En güzel örneğini I. Babası Menua'nın. L'rar■ Krallığının sınırlan içinde inşa edilen yeni bazı kentlere bir başka bölgeden alınan esirler getiril■ş ve yerleştirilmiştir.Ö. Uiteruhi ülkesindeki ayaklanmayı bastırmak için bu bölgeden taşınan top: _ ~c kişi. daha önce de belirttiğimiz gibi. Menua'dan sonra başa geçme şansını elde edememiştir. yüzyıl boyunca Yunanistan ve Etrurya (İtalya) ile gerçekleştirilen ve çoğunlukla ma-ien eserleri kapsayan ticaret.675 kişiyi o yıl tutsak aldım. kaleler ve yollar inşa ederek ülkesini imar etmiş. Argişti 'babadan kalan yere". İşpuini ve Menua tarafından taht için varis gösterilen ve bu amaçla eğitilen velihat prens İnuşpua. Belki de bu nedenle yıllıklarının girişinde kendisini ancak Madırburç yazıtında gördüğümüz unvanlar dizisi ile şereflendirme gereğini duymuştur: Menua oğlu Argişti. Hükmeden yüce Tanrı Haldi ye. Van Kalesi'nin güney uçurumun-daki anıtsal kaya mezarının girişine yazdırttığı ve "Horhor Yazıtları" olarak bilinen (Resim 12) yıllıklarında belirttiği gibi.Akdeniz dünyasının ve belki de daha batıdaki ülkeler ile yapılabilecek ticaretin yollarını Urartu'ya aça-aktı. Biaini/i ülkesinin kralı.104 al ve 35. bütün bunları Tanrı Haldi için bir tek yıl içinde başariım Argişti'nin uyguladığı gibi.. KRAL I. yerini Argişti'ye bırakmak durumunda kalmıştır. Asurdan örnek almış olmalıdırlar.015 büyük boynuzlu ve 1. O yılda ordumu tekrar topladım ve Diauehi ülkesine (re) Diauehi kralı Mannudubi'ye karşı sefere çıktım. Bu kayıtlardan anlaşıldığı gibi I. 10. MÖ.. Urartu Krallığının basan grafiğinin bir sonraki kral Menua oğlu Argişti döneminde daha da yükselmesini sağlamıştır..255 erkek çocuk. orduyu büyütmekdir. güçlü kral büyük kral. ARGİŞTİ DÖNEMİ Menua'nın askeri ve imar faaliyetleri ile dolu saltanatı. Argişti'nin (M. bu tür toplu nüfus aktarımlarına örnektir. krallar kralı. M. yani tahta Tanrı Haldi'nin emri ile çıkmıştır. bunların yanında başarılı doğu. yani Gökçe Göl çevresine yönelmiş ve buradaki Uiteruhi ülkesine saldırmıştır..785 de..280 kadın. Öyle görülmektedir ki. Urartu yazılı kaynaklarında bir ilik ülkeden alınan tutsaklar arasında erkek çocukların büyük bir yer tutmasının nedeni budur. bakır ve demir gibi maden zenginlikleri ve batı dünyasıyla yapılan ticaret ile sağlamayı başarmıştır. yüce Tanrı Haldi için bu yazıtı tesis etti. Bazılarını katlettim bazılarını canlı olarak götürdüm.140 canlı savaşçı. Argişti saltanatının daha ikinci yılında kuzey ülkeleri üze rindeki emellerini ortaya koymuştur. büyükbabası ve babası ile adı bir kaç krali yazıtta yer alan oğul İnuşpua. Diauehi ülkesindeki egemenlik uğraşlarının yeterince olumlu sonuç vermediğini bilen yeni kral. Urartu Krallığı Menua'nın başarılı saltanatı ile Yakındoğu'da Asur'un yanında en önemli askeri güç olduğunu kanıtlamıştır. Argişti döneminde Erepuni kentinde gördüğümüz bu tür nüus aktarımı bölgedek düzeni sağlamak acısından önemli idi. bu soruna son vermek niyetindedir: ". Belki de Argişti ağabeyi İnuş-pua'yı bir şekilde bertaraf ederek bu unvanı almıştır. bir bölgede sorun çıkartan halkların yaşadıkları topraklardan sökü lerek başka bir bölgeye yerleştirilmesi. 35 .. 8. Alzi(ni) ülkeleri ve Malatya yoluyla erişilebilen Doğu Akdeniz kıyılarındaki Al-Mina ve Tarsus gibi kentler ve Kayseri ve Gordion üzerinden batıya giden Orta Anadolu yolu ile yapılabilmiştir." I. Tıısjuı kentinin yöneticisi. Engin bir idari deneyim ile göreve başlayan büyük mimar Menua tarımsal verimliliği artırmak için barajlar. sulama kanalları. Bu ifadede sanki tanrıların isteği ile gerçekleşen olağan dışı bir yargı vardır.Argişti föyieder..(muzaffer olmak için) yalvardım.829 küçük boy nuzlu sığın (ülkeme) taşıdım. Argişti der ki. Tanrı JhıhliHin yüceliği ile Menua oğ-\rgişti.. Toplu nüfus aktarımı olarak tanımlanabilecek bu uygulamayı Urartu kralları.." Urartu kralı yö nde yer alan ve Diauehi kralının önderliğindeki bir çok kabileye karşı başarılı savaşlar verdikten son ca kuzeydoğuya. 23.

bağışlanması dikkat çekmektedir. Gökçe Göl etrafındaki tarım arazilerini ve maden zenginliklerini denetim altına almak amacıyla tesis edilen eyalet. uzun zamandır Urartu yazıtlarında karşımıza çıkmayan çok farklı bir yöreye. 8. diğer ganimetlerin yanında. Bu insanlardan 6. Argişti ikinci binyıldan kalan bir gelenekle hala Hate ülkesi (Hitit ülkesi) olarak adlandırılan bu topraklardan 2.600'ü olasılıkla kralın besinci saltanat yılında (M. Ultuza. 1." cümlesi ile başlayan yıllıklarda devamla.000 m ina bakır. sefer yapılan yöre kra lla rı nı n anlaşmalar ile Urartu'ya bağlandıklarını görmekteyiz. Uruani. M.000 mina hakir. Tanrı Haldi si/abları ile sefere çıktı re l/ate ülkesini ve kral 1 Ulamda'nın ülkesini ele geçirdi. 20 kilogram saf altın.. 60 mina olan 1 talent. Yörenin en güçlü ülkesi Etiu(ni) bu seferle ele geçirilmiştir.. yeni kalelerin inşasını ve buralarda sürekli olarak konumlandırılacak askeri bir gücün varlığını gerekli kılmıştır. 100 sığır 500 koyun. 18.Ö. 1. kuzeyden gelen bazı göç dalgalarını durdurabilmenin yanında.Ö. Urartu yazıtlarınclaki "miraTnın kaç gram olduğu kesin değildir. ağır vergi ve haraçlar karşılığında olsa bile." Gökçe Göl ve civarında Menua ile başlayan iskan politikaları Argişti zamanında sürmüştür.. kalanları bir başka bölgeye taşımıştır. Kral dördüncü yıl kayıtlarını başarısından emin bir şekilde söyle bitirir: ". ekonomik ve askeri açıdan kendine yetebilecek bu t ü r eyaletlerin kurulması Urartu Krallığının devamı için önemli olmuştur. Yörede sorun yaratan kabilelerden binlercesi tutsak alınmış ve Urartu ülkesine gönderilmiştir.047 kadın olmak üzere toplam 29. Argişti'nin kuzey ülkelerinde gelişen siyasi olaylara kısa sürede çözüm bulduğunu söylemek mümkün değildir. 41 mina saf altın. kralı. Tanrı Haldi nin adına ben bu kahramanlıkları < isleri) tek bir yıl içinde başardım. Bu durum kral Argisti'\ e ait olan ve Araş Nehri kıyısındaki Karakale civarında bulunan bir yazıtta açıkça belirtilmiştir. J00 büyük boynuzlu sığır.. saf altın. Savaş verilen kabileler arasında Kuarzani. 10. Yoğun kar yağısı olan kış aylarında merkez ile iletişiminin kesilmesi durumunda bile başkent Tuşpa'nın yardımına en az seviyede ihtiyacı olacak şekilde.. 18 kilo gümüş ve 5 ton bakır elde etmiştir.Ö. yüzyıldan kalan ağırlıklardan anlaşıldığına göre Asur ve Babü'de I "seke!" 1/60 "mina'ya (±8. Kayıtlardan anlaşılmaktadır ki. 9-7. Bu durumda Ar-gişti sadece bir tek sefirden. Saltanatının hemen üçüncü yılında (M. 10. Son dener zengin doğal kaynaklara sahip kuzey ülkelerinin doğrudan Urartu sınırları içine katılmamasının nedeni olasılıkla Urartu'nun kurmaya çalıştığı idari sistemle ilgilidir. 783/782 yılına tarihlenen besinci yıl seferi kayıtlannda bölgedeki iskan politi* . Argişti kuzey ülkelerindeki ayaklanmaları başarı ile bastırmış ve bu toprakları bir daha yitirmemek üzere Urartu K ra ll ı ğ ı nı n sınırları içine katmıştır. bu topraklarda yer alan diğer kent ve ülkelerin mağlup edildiği anlatılmakta ve Malatya (Meliteialhe) K r a l l ı ğ ı n ı n bazı kentlerine gösterilen müsamahadan söz edilmektedir. Argişli de yörenin bu zenginliğinden haberdar olmalıdır.. Muzum ve İrkiııni vardır.28ı kişiyi tutsak almış. kuzey ülkelerinin merkezi durumuna getirilmiştir.Ö. batıya götürecektir. Nitekim Diauehi kralının bağışlanması için eklenen haraç bunu kanıtlamaktadır: ". Bu toprakların Urartu'nun güvenliği için olan önemi.l "mina" 1/60 "talente"(500±40 gram) eşittir.333 gram). yaklaşık olarak 30 kilogramdır. 1. 784/783) Gökçe Göl ve civarındaki kabileler üzerine yapılması zorunlu olan sefer bunu kanıtlamaktadır. Altın postu aramak için aynı bölgelere gelen altın peşindeki Argo-natlar gibi.. Kralın M.. J00 binek atı. 10.. Erzurum ve daha kuzeydeki Doğu Karadeniz Dağları'nın güney yamaçları Urartu'nun ihtiyaç duyduğu altın ve gümüş madenleri açısından oldukça zengindir.." Diauehi kralından elde edilen haraçlar arasındadır..boğa. Menua'nın batı ülkeleri kralları için uyguladığı bu yöntemle.539 çocuk.698 canlı adam. Ancak bu bağışlamanın bedeli büyüktür. I. Böylece ele geçirilen yörede çok sayıda Urartu askerini devamlı olarak bırakmak gerekmeyecekti. yöreye sefer yapmak arzusunun diğer bir temel nedeni bu zenginlikler olmalıdır. Argişti'nin. Ancak bu politikanın en azından Diauehi Krallığı için geçerli olamayacağı çok kısa sürede ortaya çıkacaktır.000 koyun re ayrıca. bir kısmını kılıçtan geçirdikten sonra.. Argişti'nin dördüncü saltanat yılı. Urartu krallarının genel siyasetlerine uygun olarak bu insanlar için Gökçe Göl civarında kentler.782) inşa edilen Gökçe Göl yakınındaki Erepuni kentine yerleştirilmiştir.KUZEYDE YİNELENEN KARIŞIKLIKLAR Erzurum yöresinin güçlü krallığı Diauehi'nin mağlup edilmesine karşın kral Mannudubi'nin hayatının. sulama tesisleri ve sulu tarım arazileri yapılmıştır.000 binek alı. 37 mina gümüş.

Ancak görülmektedir ki: Medler artık Urartu için '"uzak ülkelerin" halkları değildir.600 savaşçıyı buraya yer-leştirdim." Bu kente yerleştirilen insanlar için. Etiu(ni) ülkesini ele geçiren kral Tanrısı Haldi'nin emri »yle konuşur: ". belki de Van Gölü çevresine taşımıştır. ATLI KAVİMLER TEHLİKESİ Gücünü binlik orançla Batı İran toprakları üzerinde gelişen olaylara ve bu yöredeki Urartu varlığının sürekliliği için gerekli uğraşlara veren Argisti. Kralın altıncı ve yedinci yıl seferleri aynı cümle ile başlar: 'Tanrı Haldi si/ablan ile sefere çıktı re Asur'un yandaşlarını ele geçirdi. iv halklarını örgütleyerek ayaklanmalarını sağlamıştır. kuvvetinin zirvesindeki Urartu'ya karsı ayaklanabilmeleri için destek aldıkları güçler olmalıdır. Urartu için pek fazla sorun yaratmamıştır. yukarıda da belirtildiği gibi. özellikle bu yıllarda Asur'un içinde bulunduğu zor günlerde. Bu tarihten itibaren sekiz yıl boyunca l'rartu ordusu Batı İran'daki Barşua ve Mana ülkelerine karşı sefere gidecektir. Argisti Erepuni yöresine Hate ve Supani ülkelerinden göçmenler getirmesine rağmen... çeşitli imar faaliyetleri Kapsamında kanallar ve sulama sistemleri inşa edilerek daha fazla tarımsal verim elde edilmesi amaçlanmıştır. Hale ve Supani ülkelerinden getirdiğim 6. bazı yöre-lerdeki sorunlar hiç bir zaman bitmemiştir. Medleri de dikkate almak durumundadırlar. ancak Asur krallarının yıllıklarında III. Özellikle onbirinci saltanat yılından itibaren askeri seferlerin anında. "doğunun güçlü Med-leri" ve "Bikni Dağlarının sınırındaki ırak Medler" gibi tanımlarla anılmışlardır. İş-puini'nin sözünü ettiği Barşua ülkesi. Argisti'nin saltanatının altıncı yılında CM.. bu yörede güvenliği tehlikeye sokabilecek halkları bir başka yöreye. Salmanasar'dan sonra çok sık sözü edilen Medler bu kaynaklarda genellikle "ırak ülkelerin Medleri". Uraıtu Krallığfnın Argişti ile ulaştığı güce ve elde edilen geniş topraklara karşın. Bu tarihten sonra Batı İran ülkeleri üzerinde geliştirilecek her türlü politikada Urartu ve Asur yöneticileri.781) uzun zamandan beri herhangi bir sorun ile karşılaşılmayan Batı İran'da Urartu açısından rahatsızlık veren olaylar başlamıştır. Bu duruma en güzel örnek Argiştihinili adlı bir kentin kuruluşu ve bu Kentin su ihtiyacı için Aza nehrinden su getiren kanalların inşasıdir. Yazıtlardan anlaşıldığı gi- P . Argişti Mana ve Barşua ülkelerinin sadece her yıl yapılacak askeri seferler ile denetim altına alınamayacağı bilincindedir.Ö. Argişti dönemindeki tarihi coğrafyası. Ancak dokuzuncu yıl kayıtlarında da belirttiği gibi. kral güneyde İran içlerine kadar ilerlemiş ve bunu "Asur Dağlarına kadar gittim" cümlesi ile ifade etmiştir." Sekiz yıl boyunca kaleme alınan bütün sefer kayıtlarında Barşua ve Mana ülkesine yapılan seferler sürekli olarak zikredilmiştir. Urmiye Gölü'nün güney kıyılarından başlamakta ve güneye doğru ilerlemektedir. 4» zaman ayırmıştır. Aynı yazıttan anlaşılmaktadır ki: î. kaleler ve s-ilama şişkinleri inşa etmeye başlamıştır.. Urartunun Batı İran içlerindeki egemenliğinin sınırları acısından Önemlidir.. Ülke yaban idi re benden ünce kuraya biçebil şey inşa edilmemiş : Burada yüce işler başardım. Bölgeyi. kuzeyde Gökçe Gol Bölgesi'nde tekrar alevlenen olaylara ancak onücüncü saltanat yılınela (M. Mana ülkesi de bu coğrafi alan içinde daha >k Urmiye Gölü civarındaki ovalara verilen ad olmalıdır. Yöreye getirilen 6. Ancak Argisti'nin yıllıkları kralın saltanatının ilerleyen yılarında durumun değişmekte olduğunu göstermektedir.. Barşua ülkesinin bir bölümünü ve Mana ülkesinin tamamını Urartu'ya bırakmak zorunda kalan Asur. bu yıllarda Urartu'ya doğrudan saldırma gücünü kendinde bulamamış.600 savaşçıya karşı. yöredeki kendine bağlı halklar ve sürekli kalacak askerler için kentler. Doğal olarak yörenin halklarını L'rartu'ya karşı eyleme yönlendiren Asur gücüdür. kadınlı erkekli toplam "90 kişi ise bölgeden zorunlu göçe tabi tutulmuştur.ile ilgili bilgiler elde etmek mümkündür. önceki bölümlerde de belirtildiği gibi. Bölgede her geçen gün güçlü bir siyasi varlık olma yolunda ilerleyen Medlerin de urartu işgalini pek dostça karşıladığı söylenemez.Demir Çağlarla birlikte gelmeye başlayan. KUZEYBATI İRANDA YENİ ÖRGÜTLENMELER Barşua ve Mana ülkelerindeki toplulukların. Mcnua'nın Kuzeybatı İran'da elde ettiği başarılar yörenin bir dönem sessiz kalmasını sağlamış.Ö. Biainili ülkesinin gûcitfnû göstermek) ve düşman ülkelerini (zaptetmek) için / (Erepuni) kentini inşa eltini. İlk kez Karagündüz yazıtı ile karsımıza çıkan Barşua ülkesinin I.

İzoli yazıtının içeriğinden anlaşıldığına göre. Argişti oğlu Sarduri ilerledi. aueraiım taşesi ve Melıtiani adlı dokuz kaleyi o ülkeden ayırıp kendi topraklanma kattım denmektedir. dünyanın kralı. Şu anda Fırat nehri üzerinde kurulmuş olan Karakaya Baraj Gölü suları altında yatmakta olan yazıt. sefer yapacak ve ganimet elde edecek yeni ülkeler bulmaktı. 111 akarki şarap. ARGİŞTİ OĞLU SARDURİ Van Kalesi'nin kuzey eteklerinde inşa edilmiş olan bir açık hava tapınağının nişleri içinde ve Van'ın çeşitli noktalarında bulunan çivi yazılı belgeler. Uzun yıllardan beri Fırat Nehri kavsi içlerine ve ötesine selerler düzenlenmemiş oluşu II. güçlü kral.bi. 9. Argişti oğlu Sarduri (İD de bu yazıtlarda kendisini aynen babasının unvanları ile tanıtmaktadır: 'Hükmeden Tanrı Haldi için Argişti oğlu Sarduri bu yazıtı dikti. 12. Sarduri şöyle der: İçeri girip emrettim. Tuş-pa kentinin bakimi. 7. Onu vergiye bağladım.tiu(ni) ülkesine yaptığı ve bu ülkeyi ele geçirdiğini bir kez daha belirttiği seferinin kayıtlarında İşkiguiu ülkesine kadar gittiğini yazmaktadır. Sonuçta ele geçirilen ve Urartu ana yerleşim merkezlerinden bir hayli uzakta olan bu bölgelerde çok sayıda Urartu askeri bırakma gibi bir zorunluluk ortadan kalkmıştır. Yaurahi. 47. Argişti F. Erzurum ve Gökçe Göl çevresindeki ayaklanmaları bastırmış. ancak tüm Yakındoğu için önemli problemler yaratacak olan İskitlerin bölgedeki varlığını belgelemektedir. Tumeişki önünde askerlerimin arasında karşıya geçtim.357 büyük boynuzlu hayvan.321 inek. Baba Argişti. Melilealheiilerin (Malatya) ülkesinin kralı. İstekte bulundum.. Şivini'ye dua ettim. gümüş ve eşyaları ganimet olarak Urartu ya taşıdım. Wasini. MÖ.Ö." Kral Sarduri adına bir yenilik olarak "dünyanın kralı" unvanını eklemiştir. yüce kral. Urartu kralı Sarduri'nin Hi-laruda'nın yalvarışlarına bakarak O'nu bağışlaması ve yöreden sadece ganimetler alarak ayrılması Urartu'nun sınır bölgelerindeki krallıklara karşı uyguladığı siyaseti yansıtır. Bu nedenle Urartu için Sarduri'nin ilk yıllarında güneyden gelebilecek ivedi bir tehlike yoktur. Bu sırada Diauehi kralı olan Utupurşini'ye karşı ne tür önlemler alındığı ya da Diauehi kralının sonu hakkında bilgimiz yoktur. bu seferin en önemli amacı Meli-tealhe (Malatya) ülkesinin egemenlik altına alınabilmcsidir. Arpaçay'ın kıyısındaki Kanlıca'da bulunan bir başka yazıtta da adları geçen İşkiguiu halkları. Tahkim edilmiş bu kenti savaşarak aldım. Taunlar beni dinlediler. Hilaruda geldi. Ancak İşkiguiu ülkesine yapılan seferden altı yıl sonra. Sarduri şöyle der. toplam 21. Aruşi. I. 10. Yazıtta "Şaştı nun oğlu Hilaruda.. Urartu Krallığının en batıya diktiği yazıt olmak unvanını da korumaktadır. önümde ayaklanma kapandı ve kendini affettirmek istedi. Melitealhe gibi diğer bazı uç bölge krallıkları Urartu hakimiyetine girmemiş. sorunun kaynağı bölgede görülmeye başlanan yeni bir göçebe kavimdir.079 mina bakır. Asur Krallığı içinde bulunduğu zor günlerden hala kurtulamamıştır. Anlaşıldığı kadarıyla Urartu. 768'de. Biainili ülkesinin kralı. Argişti 1 mı oğlu Sarduri'nin önünde baş eğdi. Sarduri için yapılacak en güzel faaliyetler.. İşkiguiu terimi daha sonraki yıllarda sadece Urartu için değil. Aslında bu unvanları alması için her türlü neden vardır. ilerki yıllarda sık olarak karşımıza çıkacaktır. 1. yapılan ikili antlaşmalarla yenilgiye uğratılan krallık ağır vergiye bağlanarak siyasi bağımlılık altına alınmıştır.Urartu tanrıları Teişeba'ya. 35. 1.. Altın..332yay.133 ölçek arpa. Kuzeybatı İran'a kaleler ve garnizonlar kurarak bu ülkeyi denetim altına almıştır...022. Argişti'nin ondokuzuncu yılından sonraki faaliyetleri ile ilgili fazla bir bilgimiz yoktur. Erzurum yöresindeki Diauehi ülkesinin tekrar ayaklandığı anlaşılmaktadır. Saltanatının birinci yılında Malatya Krallığı üzerine yaptığı seferin ganimet listesi "batı "ya yönelmesinin haklı belgesi niteliğindedir: ". 336tutsak. Ben Tanrı Haldi'ye dua ettim. M.970 ok. Argişti'den sonra başa geçen kralın faaliyetlerini anlatmaktadır. Melitea muhasara edilsin. m . Tumeişki. Çavuştepe veya Kayahderc gibi yeni kaleler inşa etmek. 2.408 at.. Tanrı Jhilelinin gücü ile Argişti oğlu Sarduri. aul-burarrini.Oradan karşıya geçen hiç bir kral yoktu.467 küçük boynuzlu hayvan. Sarduri'yi tekrar "batı" seferlerine çıkmaya yönlendirmiş olmalıdır. Kralın bu yıldan sonraki yıllıkları hiç bir zaman tamamlanamamıştır. bu krallığın doğrudan Urartu topraklarına katıldığını ve sorunun bütünüyle halledildiğini gösterir. 2.036 boğa. Melitealhe kentini doğrudan idaresi altına almaktan kaçınmıştır... Savaştan dönerken Hi-laruda'nın krali kenti olan Şasiyi muhasara ettim. Malatya tümüyle Urartu topraklarına katılmasa bile yörenin egemenliği konusunda önemli başarılar elde edilmiştir..Fırat durgundu. 132 katır. bana yol açtılar. krallar kralı. Taşe..114 savaş silahı. Diauehi ülkesinden Urartu metinlerinde bir daha söz edilmemesi. Hazani. Merhamet gösterdim. Maninui..." Batıya yapılan askeri sefer etraflı şekilde Kömürhan veya İzoli yazıtı olarak bilenen bir kaya kitabesinde anlatılır. binyüın sonunda Güney Rusya bozkırlarında yaşayan bu "atlı kavimler" daha da güneye inerek I nırtu'nun egemenlik tesis etmek istedikleri Gökçe Göl ve civarında yurt edinmek arzusundadırlar.

Bu başarısızlığın da etkisiyle olacak. yörenin göçebeliğe ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapısı ile ilgili bilgi verir. Sarduri'yi kuzeye yönlendirir.Sarduri bu durumunu uzun süre koruyamamıştır. yıllar öncesinin özlenen askeri gücü ve bölgedeki tartışılmaz otoritesi yeniden kurulmuştur. Görülmektedir ki.. 2.. 23-335 büyük boynuzlu hayvan ve 58. Urartu ile Asur'u kaçınılmaz olarak karşı karşıya getirmiştir. Ele geçen hayvan sayısı ise.000 bakır kalkan ve 1. 12. M. Yunanistan ve Etrurya'daki bazı mezarlarda ortaya çıkartılan Urartu eserlerinin buralardaki varlık nedeni. Bu başarılar II. Anlaşılmaktadır ki: yörede var olan veya bölgeye yeni göçen kabileler. 18. şaşırtacak kadar artar.. 46.000 savaşçı. Gaziantep'in 50 kilometre kuzeydoğusundaki Halpa ve Uita kentlerini ele geçirir.Urartu ordusunun Malatya ve civarında.000 küçük boynuzlu sığır.746 yılından sonra da tekrar Güneydoğu Anadolu ülkelerinde askeri eylemlere girişir. ASUR OTORİTESİNİN YENİDEN KURULUŞU Çok zor günler yaşayan Asur. ZİRVEDE BİR KRALLIK Batıdan muzaffer olarak dönen II... Yeni kral ile birlikte yapılan idari reformlar -onunda Asur'un karanlık ve zor günleri geride kalmış. Yörenin elde tutulabilmesi amacıyla Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye'deki devletler ile iyi ilişkiler kurmayı başaran II. 745 yılında. Kuştaşpilinin Sarduri'ye ödediği vergi arasında 40 mina saf altın. Asur krallarının da uzun yıllar altın ve gümüş gibi kıymetli madenleri elde ettikleri Kumahalhi'nin Urartu denetiminde oluşu.500 at. Bu nedenle Urartu'ya karşı bir birlik oluşturarak isyan etmişlerdir. Kumahalhi Asur metinlerindeki Kummuhu ve Klasik Çağ'ın Kommagene'si ile aynıdır. Ancak savaşın galip tarafı Urartu.000 kadın.Ö. 4. binlerce kadın. Yakındoğu'daki varlığının büyük oranda Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye topraklarının geri alınmasına ve bu toprak- 39 ." Bu kayıtlar. 3.735 erkek çocuk.3-500 çocuk. Sarduri'ye yazılı kaynaklarda sünesin battığı deniz" olarak adlandırılan Akdeniz'in ve buradan yapılacak Akdeniz ticaretinin yolunu açmıştır. Urartu'nun Doğu Akdeniz kıyılarındaki bazı kentleri ihracat limanı olarak kullanmasına bağlanabilir. 750 yılından hemen sonra Doğu Karadeniz Dağları civarındaki Kulha (Kol-his) ve M. bir günde 23 kaleyi ele geçirecek kadar başarılı seferler düzenlenmiştir. Bu savaş ile ilgili olarak Asur kayıtlarında hiç bir bilgi yokftır. Sarduri M. II.Ö. Yöreden elde edilen ganimet son derece zengindir. Sarduri'nin yöreden aldığı haraç listesi bu isyanda hiç de başarılı olmadıklarının kanıtıdır ".Adadnirari'nin oğlu Asur kralı Assurnirari'yi mağlup ellim. Asur ekonomisine vurulan önemli bir darbedir. bu fırsatı kaçırmamış ve galibiyetini Van'da bulunan bir yazıt üzerinde ebedileştirmiştir: .000 adet giysi.. yenilgi ve başarısızlık krali kayıtlara hiç bir zaman yansımamaktadır. İki ordu M. Sarduri listesini 12.000 savaşçı. eğer abartılmamış ise. 753 yılında Kuzey Suriye'de savaşa tutuşmuşlardır.Ö. Urartu egemenliğinden hoşnut değillerdir. Tiglat-Pileser.100 küçük boynuzlu hayvan ile tamamlar. Yöredeki bazı yerel krallar ağır vergi ve haraçlar karşılığında bağışlanır. Bu kez II. daha genel anlamı ile Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye'deki devletler üzerinde kurmaya çalıştığı ve büyük oranda başarılı olduğu bu girişimler. Aktarılan insan sayısının fazlalığı yöredeki isyanın da boyutunu ve Sarduri'nin bu isyana nasıl hoşgörüsüz yaklaştığını göstermektedir. Sarduri eylemlerini doğu ülkeleri üzerinde yoğunlaştırmış. ordu seferde iken başkent Kalah'ta çıkan bir isyan büyümüş ve aynı yılın Mayıs ayının başında (Airu'nun 13.8.... uzun yıllardan beri çeşitli taht kavgaları ve iç isyanlarla uğraşan Asur'da kötü günleri sona erdirecek bir kral zorla da olsa Asur tahtını ele geçirmiştir.. Etiu(ni) ve Liki ülkeleri ve bu ülkelerde yer alan kentler yakılıp yıkılarak tahrip edilir. Tiglat-Pileser krali adı ile Asur'a hükmetmeye başlamıştır.Ö. Mana ve Babilu ülkelerine. günü) Pul adlı bir köle III.535 bakır kase vardır. Asur kralı III. 800 mina gümüş. İlgili kayıtlarda Etiu(ni) bölgesinde çok sayıda krallıktan ve krali kentten söz edilmektedir." Yazıtın ilerleyen satırlarında sefer yapılan üç ülkeden alınan haraçların miktarı. Urartu'nun Asur Krallığını mağlup ettiğini ifade eden ender yazıtlardan biridir. Kuzey Suriye'de uğradığı mağlubiyetler neticesinde yörenin denetimini yitirmesi üzerine daha da sarsılmış olmalıdır.525 büyük boynuzlu sığır. Güneydoğu Anadolu'da Kumahalhi kralı olan Kuştaşpili'yi mağlup eden Urartu kralı. 2. Aynı yıl kuzey ülkelerinden gelen bir isyan haberi II.

Koalisyonda Arpad kralı Agusi'nin oğlu Mati-ilu.. Asur ordusu Urartu topraklan içinde aldığı bir çok başarıdan sonra Urartu'nun başkenti Tuşpa'ya saldırır ve kenti muhasara altına alır : '. Asur kralı batıda elde ettiği başarılarını Kuzeybatı İran'da da sürdürmek ve Llrartu egemenliğini bu ülkeden bütünüyle atmak arzusunda idi. Yakındoğu'daki Urartu gücünü de sarsmış olmalıdır. (Arpad'h) Muti-ilu. Asur yazılı kaynaklarından anlaşıldığına göre Tiglat-Pileser bu fırsatı M.743 yılında Asur'un elde ettiği bu başarı meyvelerini vermekte gecikmedi. Bu amaçla saltanatının üçüncü yılında. Büyük bölümünü kılıçtan geçirdim. Bu amaçla Mana ve Barşua'daki yöresel prensler ile çeşitli ittifaklar yapılmıştı. Kummuhu'lu Kuştaşpili güçlerine sürendiler. Seferden sonra Akdeniz kıyılarındaki kentlerden vergi alınabilmesi.Onu kendi kenti Turuşpada (liışpa) muhasara altına aldım (kapattım) ve (kentin) kapısının önünde çok sayıda askerini kılıçtan geçirdim. Bu kez yıllıklara övgü dolu sözler yazmak sırası Tiglat-Pileser'e attir: ".. hem de bu zirveden aşağıya inmeye başlamıştır. Urartu'nun sınırlarında yer alan bir çok bölgenin Asur'a yitirilmesine neden olmuştur. Sarduri'nin III. Lübnan Dağları ve Amanus Dağları'nın zenginliklerinin tekrar Asur'a akması bunun önemli kanıtlarıdır.Ö. Melitealhe (Malatya) kralı Sulumeli.Ö. TİGLAT-PİLESER ve TUŞPA'NIN MUHASARASI Tiglat-Pileser'in. Ancak Tiglat-Pileser Tuş-pa civarındaki diğer yerleşmeleri yerle bir eder. Biainili ülkesinin yeni efendisi ve Tuşpa kentinin yeni hakimi Sardun oğlu Rusa'dır (I. Tiglat-Pileser karşısında aldığı yenilgiler.. Kral. Açık meydan savaşlarında usta olan Asur ordusu.. Sarduri'ye kısmet olmuştur. Melid'li Sulumal Gurgum'lu Farbalara.kırdaki zenginliklerin yeniden Asur'a akmasına bağlı olduğunu anlamıştır. babası veya büyükbabası gibi yöreye egemen ve güçlü bir krallık devir almamıştı. Halpa'da Urartu ve yandaşlarına karşı elde ettiği basan. Merkezi otoritenin sarsılmasıyla bazı uç boylarındaki ülkeler Urartu egemenliğinden kopmaya başlar. Ancak Asur kralı III.. Sadece Urartu için değil fakat tüm Yakındoğu için bir felaketin habercileri olan Kimmerlerin faaliyetleri büyük tarihçi Heredot'un kitabına bile girecek boyutta idi.735 yılında yakalayarak bu kez Urartu Krallığının başkentine doğru sefere çıkmıştır. Tuşpa'nın muhasarasını kaldırır ve Asur'a geri döner. IH. 735 yılında Urartu tahtında yeni bir kralın hüküm sürmesi 735 yılı yenilgisi ile ilgili görülebilir. Bütün bunların yanında Asur tahtına M. Bu koalisyon.Saltanatımın üçüncü yılında UrartUİU Sardım bana karşı ayaklandı.Rusa). II. Urartu'nun Kuzey Suriye Kent Devletleri üzerindeki siyasi etkisini önemli ölçüde azaltmıştı. Urartu Krallığı bir kralın saltanat dönemi içinde hem zirveyi yakalamış. Sargon. İki ordu arasındaki savaş. Asur ordularının eline geçmesini engeller. Kumahalhi kralı Kuştaşpili." M. İlkesinin sınırı olan Fırat üzerindeki köprüyü geçerek kaçtı ve bir daha hiç görünmedi.Ö. Urartu'nun Asur'a karşı uyguladığı politikaların ulaştığı başarının ve söz konusu kent devletleri taralından bu politikanın nasıl benimsendiğinin gerçek bir kanıtıdır.. bu galibiyet ile yetinmek niyetinde değildi.. Urartu tahtına yeni bir kralın bu tarihlerde geçmesinde de bu yenilginin payı büyük olmalıdır.. TiglatPileser karşısında son on yılda aldığı bu iki önemli yenilgi sadece kişisel olarak Sarduri'yi değil./' Urartu'ya saldıran Asur orduları karşısında Urartu krallarının en güçlü silahı olan zaman bu kez de Urartu başkentinin ele geçirilmesini önler. M.. II. Urartu'ya kendi ana yerleşim alanlarında çok daha ağır bir darbe vurmak niyetindedir.Ö. Sarduri'nin tahtı bırakmasında Tuspa muhasarasının ve bir anlamda yenilgisinin payı olmuş mudur bilinmemektedir. Rusa için gerçek bir kabustu. Urartu kralı Sar-duri. ordusunu harekete geçiren kral. Rusa. Kentin güçlü sur duvarları ve savunma sistemi Tuşpa'nın. 743'de. yörenin Kent Devletleri ile oluşturduğu koalisyonun başında Asur kralını beklemektedir. Kumahalhi'nin bir kenti olan Halpa'da (Halfeti) gerçekleşir. Sardun canını kurtarmak için bir gece vakti. Dağların uçurumlarım re vadilerini onların cesetleri ile doldurdum.Ö. Ancak M. 40 . Gurgum kralı Tartılılara. 721 yılında gecen yetenekli kral II. Kuzey Suriye'ye girer.. Rusa için çok önemli bir sorun Kimmerler başta olmak üzere "atlı kavimler" tehlikesi idi. Yakındoğu'nun bir çok krallığında olduğu gibi bu kaderi yaşamak Urartu'da II.. Sarduri'nin yönettiği ortak gücü yenilgiye uğratır. Krali bir suretimi yaptırarak l'urtışpa'nın önüne diktim. Tannm Assur'un gücüne ve yüceliğine inanarak onlarla savaştım. Fakat yaklaşan kış nedeniyle olmalıdır ki. Tiglat-Pileser.... Aksine babası Sarduri'nin Asur kralı III. Kargamış'lı Pişiriş ve Sam'allı (Zincirli) Panammu vardır.. Que kralı Urikki.

Ancak bir süre sonra Utlusunu. İstihbarat teşkilatlarının tarihteki ilk örneği olan Asur gizli servisinin raporlarından anlaşıldığı gibi: l'rartu'lu Rusa.Ö. M. yörede bas gösteren ayaklanmaları denetim altına almak için olmalıdır. Burada ise Tanrı Haldi için bir 'Haldi kapısı" ve bir "Tanrı Haldi kenti" inşa edilmiştir. Bu ittifaklar içinde Ardini kralı U'rzana kimi zaman Asur yandaşı olmuş ve Rusa'ya karşı düşmanlık beslemiş. Urzana'nın ordusu ile ilgili bazı düzenlemeler yaptığı anlatılmaktadır. Uraıtu toprakları içinde faaliyet gösteren ve veliaht prens San-herib'in yönettiği Asur'lu casuslar. 1. Mannea'nın yeni kralı ve Ianzu gibi Asur'un yandaşı olan Aza. Bölgede yoğun inşaat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Gökçe Göl kıyısındaki Kelagran'da bulunan aynı adlı yazıt I. Rusa'nın gölün her iki yakasında çok sayıda kralı sadece bir gün içinde dize getirdiğini belirtmektedir: ". Bu isteği karşılıksız bırakmayan Sargon yöreye kuşatmada kullanılacak silahlarla donatılmış bir ordu gönderir ve isyancı kentleri ele geçirerek yakıp yıkar. Söz konusu ülkenin Sardun tarafından da ele geçirilmiş olması. Hasara uğramış yazıtta. Yakındoğu'nun iki süper gücü arasında yaşanacak olan sıcak günlerin habercileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Rusa'ya başvurduğu ve Rusa'nın. eyaletin başına yönetici olarak atanmıştır. Kimmerlere karşı başarısız bir sefer yapmıştır 41 . Mannea (Mana) tahtına çıkartır. Rusa'ya ait önemli yazıtlardan ikisi kuzey ülkelerinde. İsyancılar içinde yer alan Uisdis'li Bagbartu yakalanarak Azanın öldürüldüğü yerde derisi yüzülür. Asur kralı Sargon'dan yardım ister. Mana topraklarında önemli bir güce sahip olan ve Asur kayıtlarında "tüm Mannea Hin (Mana) kralı''olarak belirtilen Aza. Yörede etkili olduğu anlaşılan ve Medli bir prens olan Zikirtu'lu Metatti de isyancıların arkasında yer alır. GÖKÇE GÖL CİVARINDA GELİŞEN OLAYLAR I. kimi zaman ise Urartu'nun yanında yer almak zorunda kalmıştır. yani Gökçe Göl civarında ortaya çıkmıştır. M. Bu işbirliğinin anısına olacak bir tapınak inşa edilmiş ve Ardini kenti kralı Ur-zana. İsyancılar ile baş edemeyeceğini anlayan Ian-ZU. Olaya yine tepki gösteren Sargon. Uraıtu kralı Rusa'nın yardımlarına karşın isyancı halk yöreden alınarak Kuzey Suriye'ye sürülür. Kadın re erkekleri Biainili ülkesine taşıdım. yörede hareketlenen "göçebe kavimler" tehlikesinin bir belirtisi olarak benimsenebilir. yöredeki bir çok kale ve kenti ele geçirerek düzeni bir kez daha kendi lehine çevirir. 715 yılında Ullusunu'nun iyi niyetini kanıtlamak amacıyla çok sayıdaki Mannea kentini Rusa'ya ganimet olarak verdiği gözlenmektedir. Uraıtu yanlısı bir siyaset sürdürmektedir. isyanda öldürülerek cesedi Urmiye Gölünün güneydoğusundaki Ua-us Dağına atılır..." Aynı bölgede Kamo Köyü (Tsovinar) yakınında bulunan bir başka Rusa yazıtında da bölgedeki Uelikuhi kralının mağlup edildiği ve eyaleti yönetmesi için bir valinin burada görevlerdirildiği yazılmaktadır. Asur gücünün Kuzeybatı İran'daki Mana topraklarında egemenliği ele geçirme girişimlerine bağlı olarak Uraıtu buradaki yerel krallar ile Asur'a karşı çeşitli ittifaklar denemektedir. Bu olay da böyle bir siyasetin sonucu olmalıdır.Ö.Ö. Sardun oğlu Rusa'nın Ardini kenti (Asur metninde Musa-sir) kralı Urzana'nın. Salmanasar'ın yerine Asur tahtına çıkan II. Revanduz Ovasından Uşnuye Ovasına giden yol üzerinde dikilmiş olan çift dilli (Urartu-Asur) Topzava steli gelir. Rusa'ya ait en önemli yazıtların başında. Asur'a sırt çevirerek Uraıtu Kralı Rusa ile anlaşır. Bu yeni gelişmelere karsı da Asur ordusunun tepkisi ani ve sert olur. üçüncü yıl seferinin Mannea ülkesi üzerine yöneltilmesi.. Zikirtu'lu Metatti ve Uisdis'li Bagbartu.Rusa dönemine tarihlenen yazıtların bir hayli sınırlı olması bu kralın saltanatı sırasında yaşanılan tarihi olayları tam olarak anlamamızı engellemektedir. M. bir kaç yıl sonra Batı İran'da. Sargon. Sargon öldürülen Aza'nın yerine kardeşi Ullusunu'yu. Sargon. Asur'un tarafında yer almakta.Gölün bu yakasında ve diğer yakasında 23 kralı tek bir yıl içinde ele geçirdim. Bu olaylar çok değil. Mannea ülkesindeki bu önlemler yöre halkının Asur'a karşı ayaklanmasını engellemez. 721 yılında V.. Asur kralı Sargon'un yandaşı olan Man-nea'lı (Manalı) Ianzu'ya karşı ayaklandıkları görülür. 719 yılında iki Mannea kenti olan Suandahul ve Durkukka'nın. ASUR'DA GÜÇLÜ BİR KRAL: II. SARGON M.Ö. Batı İran'daki Uraıtu egemenliğini ve bu yöre liderleri üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırmak amacındadır. 716 yılında Uraıtu kralı Rusa ve Zikirtu'lu Metatti'nin desteklediği bir başka isyan gelişir. bu ülkede önemli olayların geliştiğini göstermektedir. Kimmerler'in Uraıtu için büyük sorunlar yarattığını ve Uraıtu ordusunu mağlup ettiğini Sargon'a bildirirler. Tanrı Teişeba için krali bir kent inşa ettim ve adını Tanrı Teişeba Hm kenti' koydum.

. ordu komutanı ve eyaletlerdeki iki vali esir alınmış ve Urartu kralı Tuş-pa'ya geri çekilmek durumunda kalmıştır.000 cesur ve vahşi süvarisi" ile yörenin tüm ülkeleri için kutsal olan Mu-sasir (Ardini) kentine saldırmak kararını aldığı görülür. Çeşitli anlaşma ve vergiler karışlığında bu ülkeye de merhamet gösterilir. Başkentte varan kral. Sargonun sefere çıkmadan önce amaçladığı hedefi tam olarak gerçekleştiremediğinin izleri vardır. günümüzün Süleymaniye yöresi ile tanımlanabilecek Zamua ülkesine girer. Rusa. Ancak bu kararın alınmasında. olasılıkla Urmiye Gölünün güneydoğusunda konumlanan Uauş Dağında Asur ordusunu beklemekte idiler. Ancak son yıllarda ortaya çıkan kısa bir mektup. kalelerin muhasarasını ve ele geçirilen ülkeleri vermekle yetinmemiş. Kotur Çay vadisinden Armarili ülkesine giren Sargon. Anlaşılmaktadır ki. İki ordu arasındaki "savaş çok vahşi ve korkunç oldu. Bu noktada seferin amacı yörenin güçlü liderlerinden olan Mannea'lı Ulusunu'dan geçmiş yılların intikamını almaktı: ". İran içlerine kadar ilerlemişler ve buradan Urartu üzerine yürümüşlerdir. Uauş galibiyetinden sonra Sargon ani bir kararla "yüzünü Urartu topraklarına çevirir" ve batıya doğru ilerlemeğe başlar. kalkan ve mızrak ile donatılmış ve savaşmak için eğitilmiş 1. SARGON'UN SEKİZİNCİ SEFERİ ve URARTU Urartu ülkesinde gelişen bu olaylar Asur kralı II. Asurlu katip sadece sefer sırasında yapılan savaşları. ordusunu alarak yöreden uzaklaşmış ve belki de Urartu ordusu ile birleşmek üzere dağlara sığınmıştır. Seferin ilerleyen bölümlerinde Sargon'un ".. sefer sonunda Sargon tarafından tanrıların babası Assur'a sunulan bir mektupta etraflı olarak anlatılır. Aynı yazıtta Rusa için ". bu önerinin doğruluğunu sorgulayacak niteliktedir.Asur kralının seferin kayıtlarına geçmiş kendi ifadesi bunu hatırlatmaktadır: ..Ö. ayaklanmayı bastırmıştır. Mannea Bölgesinde ilerleyen Asur ordusu ve Sargon. Sargon'un.. ayaklanmaya katılan yirmi yüksek memuru ve 100 askeri idam ettirmiş. güzergah üzerindeki bir çok ülkenin coğrafi yapısı. Sekizinci seferin en önemli aşaması. Urartu egemenliğini Kuzeybatı İran'dan kaldırmak kararlığında olan Sargon. isyancı komutanları. Yöredeki Namri. Uauş Dağı'nda Sargon. Asur ordusu Par-sua ülkesine doğru ilerler. M.hayatını kurtarmak için savaş arabasını terk etti. bir kısrağa binip ordusunun başından haçtı. Asur'un sınır boylarındaki ülkeleri denetim altına alması ve buralardan Urartu'ya hiç bir yardımın gelmemesinin sağlanması bu fırsatı daha da değerli kılmıştır. Urartu ordusu Uasi ülkesinde yenilgiye uğramış. Sargon. Sargon.. Tuşpa'ya varmadan başkentte bir isyan başlamış ve bu durum Urartu kralını daha da zor durumda bırakmıştır. Asur ordusunun Mannea'nın bir bölgesi olan Uişdiş e ilerlemesi ile başlar.ova düşman kanları ile doldu. ordu büyük oranda tahrip edilmiş. Olasılıkla Kimmerler bu tarihlerde Kafkasya'dan." Sargon a göre: '." Urartu kralı Rusa '. Zikurtu'lu Metatti'yi Rusa ile karşılaşmadan önce bertaraf etmek gereğini duymuş ve "son zamanlarda kötü kararlar veren ve Ursa (Rusa) ile birlesen Metatti'ye saldırmıştır. Olasıdır ki..benim güçlü silahlarımın gürültüsünden ürktü ve krali kenti Tuşpa'yı terketti ve dağlara kaçtı" denilmektedir. kalbimdeki acıyla tüm savaş arabacı .. Urartu hakimiyetinde olan Missi'ye hareket eder. Urartu ordusu ve yandaşları. "Yazıttaki bu aşağılamalara karşın Kusanın akıbeti kesin olarak bilinmemektedir. Bilim dünyasında "Sargon'un Sekizinci Seferi" olarak bilinen sefer sırasında gelişen olaylar ve tableti kaleme alan Asurlu katip Nabu-şallim-şunu tarafından aktarılan gözlemler.. bitki ve hayvan örtüsü. Urartu ordusu ile karşı karşıya gelmeden önce Urartu yandaşı bütün beylikleri kendi tarafına çekmek veya Urartu ya yardım edemez duruma getirmek istemektedir. Rusa'nın başında olmadığı Urartu ordusunu ve yandaşlarını mağlup etmiştir.Seferin Kimmerlerin daha yoğun olarak yaşadıkları kuzey ülkelerine karşı yapıldığı genellikle inanılan öneridir. Urartu'nun egemen olduğu Zikurtu seferin bu aşamasındaki önemli hedefidir. bu yöredeki bir çok Urartu kalesini yağmalar ve ele geçirir. Yukarı ve Aşağı Zap nehirlerini geçen Sargon. Ancak Metatti. 714 yılının Du'uzu ayında (geç Haziran) Asur ordusu. Ağır vergiler ve haraçlar karşılığında eski düşman affedilir. sulama ve tarımsal faaliyetleri.(Ulusunu) Asur kralının geçmiş yılların intikamını almak isteğinin (henüz)geçmediğini"bilmektedir. Mannea ülkesindeki Urartu varlığını ortadan kaldırması için kaçırılmayacak bir fırsatın doğmasına neden oldu. yay. Sangibutu ve Bit-Adini valileri ve Medler.. toprak düşman kanları ile sanki bir elbise gibi boyandı. Ulusunu ve krallığın başkenti İzurtu'dan gelen yaşlılar tarafından karşılanır. . ordusunu topladıktan sonra askeri kampını hazırlamış ve Kalan kentinden hareket etmiştir. Sargon olmak üzere Mannea topraklarındaki Urartu hedeflerine saldırıya geçer. Asur'a gönderilen mektupta "Kimmerlergütiler. Mannea ülkesinden Urartu topraklarına girdiler" ifadesi vardır. Yazıttan anlaşıldığına göre Sargon. Sargon'un intikamından kurtulmak için kendisine ağır vergiler öderler.. Amaç Sargon'dan af dilemektir. ülkelerde inşa edilen bazı kalelerin inşaa teknikleri ve mimari özelliklerini de vermiştir. başında II.

Gir. Olasılıkla Erciş adı Argi. I. Argişti'yi saltanatı boyunca uğraştıran en önemli olaylar "göçebe kavimlerle" ilgi lidir. Argişti'nin Kimmerler karşısında aldığı bu yenilgi. aynı yılın yıllıklarında "Rusa'nın kendi demir kaması i/e kendini kalbinden bir domuz gibi bıçakladı ve yaşamına ton verdi'' denilmektedir. Kusanın Sargon karşısında aldığı bu yenilgi veya Kimmcrler karşısındaki ısızlığı nedeni ile yaşamına son verdiği düşünülebilir. Ancak bu egemenlik önemli ölçüde Asur lehine el değiştirmiştir.. II. Bu kavimler M. Kummuhu kralı Mutallum ile II. karısı ve 6. Batı İran'da Ardebil'den Hazar Denizine giden yol yakınlarındaki Savalan Dağı'nın eteklerindeki Sarab'ta bulunan iki yazıt Urartu sı nırlarının bu yörelere kadar geldiğinin kanıtıdır. Korsabad kabartması üzerinde bu yağma olayı çok çarpıcı bir şekilde betimlenmiştir (Çizim 1). Bütün önerilerde ortak olan en önemli nokta.Ö." Sekizinci seferin Urartu egemenliğinin Kuzeybatı İran'dan tamamıyle atıldığını söylemek pek mümkün değildir. Arhıı ülkesi ne sefere çıktım. antik kaynaklarda yağma edilen en zengin ganimet olarak bilinir.. Kimmer tehlikesinden kurtulan Argişti.110 vatandaşı başka ülkelere «urgüne gönderilir.Kummuhu ülkesinin kralı.ştinin kurduğu bu kentten gü nümüze dek gelmiştir." Bu ittifakın Asur kralının Babil'de olduğu M.. 707 yılında Kimmerler ile savaşmış ve aynen babası gibi o da Kimmerler karşısında yenilmekten kurtulamamıştır.. II. KUSANIN SONU ve YENİ KRAL II. Musasir'den elde edilen ganimet. Batıya Frigya üzerine gittiği dönemdir.. Argişti M. Ilubuşkia ve MuMİ in konumlandırılmasına bağlı olarak seferin. Asur kayıtlarında da bu kral ile ilgi li fazla referans yoktur. Kralın bu başarısında Kimmerlerin bölge toprakları içinden geçerek batıya. Anadolu'nun içlerine yönelmeleri etkili olmuş un. II. Özellikle Uauş. Argişti dönemine ait yazılı belgeler bir hayli sınırlıdır. ARGİŞTİ Sekizinci seferin kayıtlarında geçen bir çok yer ve kentin konumlandırılması ile ilgili ileri sürülen farklı öneriler.güvence içindeyur-ı döndü. çok sayıda atlarımı ve tüm ordugahımı Asur'a gönderdim. Urartu kra lı Argişti Hin gücüne güvenerek ve (J'ııuu/a birlik yaparak . Daha sonraki bölümlerde sözünü edeceğimiz gibi kutsal Musasir tapınağı yağma dilir ve tapınak hazinesi Asurlu memurlar tarafından tek tek sayılarak ve tartılarak Asur ülkesine taşınır.Ö. Erzincan yakınlarında inşa edilen ve olasılıkla II..:' Sargon'un Urartu kralı ile birlik-hareket eden Musasirli Urzana'dan intikam almak isteğini kesindir. Argişti arasındaki ittifak Asur metinlerine şöyle yansımıştır: ". 709 yılında yapılmış olma sı gerekmektedir. Musasir'in ele geçirilmesi seferin son aşaması idi ve bu noktadan sonra Sargon ". II.. Seferin kayıtlarında Kusanın mağlubiyet haberi üzerine hastalandığı bildirilirken. M. yeni kralın Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Su riye topraklarındaki kent devletlerini kendi yanına çekmek için uğraş verdiği ve bu eylemde de ba zı başarılar elde ettiği belirtilmektedir.Ö. 714 yılı I. Argişti döneminde inşa edilen bazı kalelerin dağılımları dikkate alındığında Urartu sınırlarının özellikle doğuda bir hayli genişlediği görülmektedir. kralın bu bölgede çeşitli bağ. Bu tarihte yeni bir kral Rusa oğlu Argişti (II). Sargon'un Urartu Krallığının başkenti Tuşpa'ya kadar gelmediği ve bu kensaldirmadan seferini tamamladığıdır. 685 yılında Gordion kentini yağ ma eden Kimmerlerdir. bahçe ve şu kanalları yaptırdığını göstermektedir. Bu nedenle Kirhi ülkesindeki Zap'ı ve sarp dağları büyük güçlükler ile asan Sargon görkemli bir merasim ile Musasir ken-~. Yazıtlardan biri aynen şöyledir: "Tanrı llaldi'nin gü cü ile Rusa oğlu Argişti söyler.mt. Bu dönem "göçebe kavimlerin"Kafkas ötesindeki bozkırlardan gelip Urartu toprakları içinden geçerek. Uişe. krallığın farklı yörelerinde imar faaliyetlerine giriştir.e girer.. Armarili. Aynı yazıtlar kralın adını taşıyan Argistihinili adlı bir kentin de yine bu bölgede inşa edildiğini yazmaktadır. Ulhu. Kesin olan durum şudur ki. Muna nehrine kadar ilerledim. oradan geri döndüm. Özellikle Van Gö lü'nün kuzeyindeki Erciş yakınlarında bulunan bazı yazıtlar. Tuişdu ülkelerini zaplettim Ru43 . Sargon'a ait olan bir yazıtta. Musasir bütünüyle tahrip edilir.Ö.. Argişti'nin Urartu tahtında 22 yıl daha saltanat sürmesine engel olamamıştır.. Gituha(ni). Buau ülkelerini ele geçirdim. Urartu tahtında hüküm sürmeye başlayacaktır. Urzana'nın kızları. Argişti'ye ait olan Altıntepe Kalesi Anadolu iç lerinden bir gün geri döneceği düşünülen Kimmerlerden korunmak için yapılmış olabilir. Urmiye Gölü'nün doğusunu ve Van Gölü'nün batısını da içine alan geniş topraklar içinde farklı güzergahlar izlediği önerilmiştir. Rusa'nın Urartu tahtındaki son yılıdır.. ('sulu.ödemesi gerekli yıllık vergiyi ve haraçla rı (ödemeyi) durdurdu. günahkarHitilliMutallum. Urartu kralı Kuşanın akibeti de kesin olarak bilinmemektedir. Asur ordusunun Kalalvtan başlayarak sefer boyunca izlediği yol konusunda da değişik önerilerin yapılmasına neden olmuştur.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 153 Tanrı Haldi.........152 Din.................................................................................................................................................................144 Ayanıs taş kap ekolu..............................................................................................149 Hurri ve Urartu dilleri.140 Taş Kaplar.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................161 Kaynaklar...............................................................................147 fildişi sanatının kökeni...................................................................................................................................................................I tö Altıntepe fildişi işçiliği..........152 Hieroglif yazının kökeni.......................................153 Meher Kapı kaya nişi ve yazıtı.....................................................................................................Adilcevaz kabartması...........................................................................................................................................................................................................144 Fildişi Sanatı.............................164 IV .........146 Toprakkale fildişi eserleri............................................................................................................................................................................................................................................................................150 Hieroglif yazı...........................................151 Budin levhası...................................1i<S Dil ve Yazı.................................................................................................................. 1 ı() Urartu dilinin yapısı..............................................................................................................159 Tanrı Teişeba ve Şuini................................140 Savaş arabası kabartması......................................................150 Hurri-Urartu ilişkisi..................................................

& * ( *•_ * ?•*& S*Ş .II. Rusa'ntn Ayants Kalesi yapım kitabesi 44 . ııunıicl'i Rusabtnili S & fe il m 1 Resim 14 .

RUSA ve KRALLIĞIN YENİDEN DOĞUŞU UraitU kralları içinde en az Menua kadar yapım faaliyetlerine önem veren bir başka kral Argişti'nin yerine. Bu ka-yıtlar bize göçebe kavimler ile Rusa arasında gelişen bazı ittifakların var olduğu göstermektedir..tumCni) kentini tıklım. Yazıtla Rusa'nın. krallığın farklı bölgelerinde yürütülen yapım faaliyetlerini dikkate alarak anlamak mümkündür. Yazıtta adı geçen ülkelere başarılı askeri seferlerin yapıldığı kesindir. krallar kralı Tuşpa kentinin kralı. 685 yılında tahta geçen II. Ancak UraitU kazılarında ortaya çıkan hemen bütün kil tabletler bu kralın dönemine aittir. Rusa'nın saltanatı sırasında yaşanılan tarihi olayları yazılı belgelere dayanarak açıklamak oldukça güçtür. Rusa'nın ne kadar "batıya" ilerlediğinin kanıtıdırlar. Rusa'dır.Ö. Bu konudaki tek belge. bu kitabın baskıya hazırlandığı 1997 yaz aylarında Ayanıs'ta bulunan Susi Tapınağı'nın cephesinde ortaya çıkartılan ve henüz yayınlanmamış toplam 16 metre uzunluktaki yazıtın dışında. Rusa kendisinden önce veya sonra bir kralın başaramadığı sayıda kale inşa etmiştir. Şimdilik sayıları beşi bulan ve hepsi çok görkemli. Adilcevaz Kef Kalesi ve Ayanıs Kalesi (Ei-duru Dağı önündeki Rusahinili) (Resim 13). Bunlardan en önemlisi Toprakkale'de bulanan ve üzerinde ". Rusa ile birlikte Urartu bürokrasine yeni bir yazışma şeklinin getirildiğinin kanıtıdır. Rusa'nın inşa ettiğini epigrafik delillerle bildiğimiz kaleler şunlardır: Gökçe Göl yakınındaki Karmir-Blur (Teişebani). Rusa'ya ait kaya veya stel yazıtları çok değildir. Van-Toprakkale (Qilbani Dağı önündeki Rusahinili). olasılıkla M. Rusa'nın bu iskan politikasına hizmet için yapılmıştır. Van Gölünün kuzeyinde Zernaki Tepe'ki ızgara planlı kent de Muşki. belki de. adını Argişti-irdu (Argişti'nin ı •assal kenti) koydum Biaina'nm gücünü göstermek üzere. İşgigulu kralının oğlu Saga-dumıt-tar in Argişti nin oğlu Rusa'nın kentinden Mana ülkesine gittiği yıl. Bu durumda II. Gilurani ormanının önünden Botu 'unu oğlu tspilini'nin bahçesine kadar 950 lokot (476 metre) fırlattı. Ele geçirdiğim ülkeleri haraca bağladım. Adilcevaz'da ele geçen yazıttır. saltanatı sırasındaki başarısızlıklar dikkate alınarak düşünmek zordur. Bu konuda hiç bir yazılı belge yok-Ancak bürokraside yapılan değişiklikler. Bastam ve Karmir-Blur Kaleleri ise Urartu Krallığının en önemli iki . II. Hate ve Halitu ülkelerinden aktarılan bu göçmenler için yapılmış olabilir. Bu durum. Urartu topraklarında gelişen olayları bir nebze de olsa. Fırat Nehrinin kavisinin hemen batısındaki topraklardır. Yukarıda söz edilen kalelerin dağılımı incelendiğinde en az üç tanesinin başkent Tu.şpa'nın yakın çevresinde ve başkentin savunma sistemini güçlendirmek için yaptırıldığı görülür. Halitu ülkesi olasılıkla Muşki ülkesine kuzeyde komşu olan bir ülke idi. evrenin kralı." II.." Krala ait ender yazıtlardan biri üzerinde kralı olmayan bir şahıs adına rastlanması ve yazjtın konusu ilgi çekicidir: "Rusa oğlu Argişti bir oku. Aynı kral tarafından kurulmuş bazı kalelerin etrafında inşa edilen düzenli. -alet merkezi içinde ve "atlı kavimler" tehlikesinin olası geliş yönü üzerinde yer almaktadır. Hate ve Halitu ülkelerinden insanların getirtilerek. Göçebe kavimler ile Rusa arasında bir ittifakın var olabileceğini gösteren bazı yazılı belgeler vardır. Kuzeybatı İran'da Akçay kenarındaki Bastam (Rusa-i Uru-Tur).. Ziukuni bölgesinde (Van'ın kuzeyi) bir kent kurduğu anlatılmakta ve düşman ülkeleri olarak tanımlanan Muşki. Rusa tüm saltanatı boyunca devam eden bu ekonomik ve siyasal gücü nereden elde etmiştir ve O'nu diğer krallardan farklı kılan nedir?. Bu kalelerin bir kısmına da kendi adını vermekte çok kararlı olmuştur. II... Gerek mimaride ve gerekse sanatın diğer dallannda gözlenen ve tarafımızca "yeniden doğuş" olarak adlandırılan bu kalkınma hamlesi için devlet kasasının dolu olması gereklidir. Haldi in gücü ile güçlü kral... Muşki ülkesi. ızgara planlı "dış kentler" II. Muşki ve Halitu ülkelerinin konumları I I . daha önce de belirtildiği gibi." yazılıdır. Asur 45 . eyaletlerde gerçekleştirilmiş yeni bir vergilendirme ve vergi toplama yöntemi ve Rusa'nın göçebe kavimlere karşı uyguladığı akılcı politikalar bu başarının sırlan olmalıdır. Halitu ülkesinin Doğu Karadeniz'in iç kısımları olduğu önerilmiş ise de bunu destekleyen güçlü delillerden yoksunuz. Yazıt Rusa'nın uyguladığı iskan politikalarını da sergilemektedir. II. bu yöreye yerleştirildiğinden söz edilmektedir. kralın başkent Tuşpa'nın savunmasına verdiği önemi ve muhtemel bir tehlikenin varlığını ortaya koyar. Bu durum II. Zorla ele geçirdiğim bu kaleleri yeniden inşa ettim. iyi planlanmış bu büyük kalelerin inşaası için önemli miktarda mali bir gücün var olması kaçınılmazdır. Rusa'nın babasının uzun yıllar saltanat sürmüş olmasına karşın çok zengin bir hazine devrettiğini.

saltanat yılında tamamlandığı kabul edilirse ve kalenin en az 5 yıl kullanıldığı varsayılırsa. Olasılıkla M. Rusa'ya ait olan en geç tarihli kale Ayanıs olmalıdır. Ancak bu tarihin özellikle Bastam Kalesi'nde ortaya çıkan bazı arkeolojik veriler ışığında daha erkene." Benzer bir heyet II. Bastam Kalesi henüz yirmi yaşında iken tahttan ayrılmak durumunda kalmıştır. TT.Ö. M. Bu durumda II. bu ortak düşmanın korkusundan kaynaklanmıştır. Kalede yapılan kazılar en az iki yapım evresinin var olduğunu.Ö.kralı Esarhaddon'un Şupria Bölgesi'nde muhtemel bir Urartu-Kimmer ortak saldırısından korkması da bu işbirliği için bir ip ucu niteliğindedir. Ayanıs Kalesi'nde ortaya çıkartılan tapınak yazıtı Rusa'nın askeri eylemleri ile ilgili bilgi vermektedir..Ö. Bu durumda Ayanıs Kalesi M. RUSA'NIN SALTANAT TARİHLERİ II. Rusa diplomatik bir heyeti Asurbanipal'ın sarayına yollamıştır: "O zaman Urartu kralı Rusa tanrılarımın gücünü duydu ve benim karsı koyulamaz haşmetiminden korktu. Ancak III. Ayanıs Kalesi'nin. Bu durumda II. yangın ile tahrip olan kalenin bu yangından sonra onarılarak tekrar belli bir süre kullanıldığını göstermiştir. Rusa olabileceğini önermek mümkündür.. Göçebe kavimlerin yanında İran içlerinde gücünün zirvesine çıkmış olan Medler"in tehditleri de bu yakınlaşmanın bir diğer nedenidir. AYANIS KALESİ ve II. Rusa'dan sonra Urartu Krallığının başına kimlerin ne kadar süre ile geçtiği konusu uzun yıllardan beri tartışılmaktadır. Asur yazılı kaynaklarında bir Urartu kralı hakkındaki son referans III.Ö. 654 yılında II. Rusa'dan sonra krali bir unvana sahip ikinci kişinin de III. Rusa ile ilgili bu bilinmezlikler kendinden sonra gelen veya geldiği bazı bilim adamları tarafından önerilen son dört kral için de aynıdır.Ö. Eğer durum böyle ise II. Öyle görülmektedir ki.Rusa'nın saltanatının başladığı tarih gibi saltanatının sona erdiği tarih de kesin bir sonuca ulaşamamıştır. bana haberciler gönderdi. Rusa'nın 34. kalenin inşaası için gerekli ağaç kesiminin M.. Bu yıllarda nedeni belli olmayan büyük bir yangın ile kale tamamen tahrip olmuş ve belki de bir daha Urartular tarafından yer-leşilmemiştir. Rusa göçebe kavimler ile zaman zaman işbirliği içinde olsa da bu büyük tehditin altında yaşamış olmalıdır. Bu yazıtın yayınlanması bir çok konuyu aydınlatacaktır. Bütün bu gayretler sadece Urartu'nun değil aynı zamanda Asur krallarının da çevrelerindeki ölümcül tehlikenin boyutlarını sergilemektedir. Asillerini beni selamlamaları ve Arbela'daf barış yapmak) için gönderdi. III. İkinci kullanım evresinin ne kadar sürdüğü kesin olmamakla beraber en az 4 veya 5 yıl sürmüş olabileceği düşünülmektedir. Ayanıs'tan elde edilen veriler. II. 655 yılında başladığını. Sarduri döneminde de Asur'a gönderilmiş ve Asur ile iyi ilişkiler tesis etmenin yolları aranmıştır. Çağdaş Asur krallarının Kimmer ve İskitlere karşı verdiği savaşlar. Rusa döneminde Asur ve Urartu arasında gerçekleşen ikili diplomatik görüşmeler. bana haber yolladı (ve) dedi ki: Efendimi. Konu ile ilgili yazılı kaynakların yokluğunda başvurulabilecek arkeolojik veriler de yeterli bilgi vermekten uzaktır. Son yıllarda Ayanıs Kalesi'nden elde edilen dendrokronolojik (ağaç halkaları ile tarihlemc yöntemi) sonuçlar bu konuda kesin sayılabilecek bazı sonuçlar vermiştir.. İT. Rusa'nın. eldeki arkeolojik ve epigrafik verilerin böyle kalması durumunda daha da tartışılacaktır. kralı mı kutlarım. Sarduri'ye aittir.Ö.. Rusa.Ö. Bu durumda III. Asur kralı Asurbanipafe ait olan bir yazıtta: "Babama krali babası tarafından kardeşlik mesajları yollayan Urartu kralı İştar-duri (Sarduri) o zaman tanrıların bana bahsettiği yüce gücü duydu. 645 yılı pek de hatalı olmamalıdır. Rusa'nın babası olarak gösterilen Erimena'nın krali bir unvanının bulunmayışı. Rusa'dan sonra başa geçen III. II. Urartu kralının tahttan inişi veya saltanatının sona erişi için önerilen M. Urartu sınırları içinde gelişen çalkantı ve kavgalar sırasında tahtı zorla ele geçirdiği veya bir başka bölgede krallığını ilan ettiği düşünülebilir.651 yılında tamamlandığını göstermiştir. Rusa'nın askeri ve idari yönden alışılmamış reformlar gerçekleştirmek istemesinin temel nedeni etrafını saran bu tehlikeden kurtulabilmek olmalıdır. 645 yılı Rusa'nın tahtı bırakmak durumunda kaldığına genel olarak inanılan tarihtir. kendisinin hiç bir zaman Urartu tahtına geçmediğinin kanıtı olarak benimsenmiştir.. büyük kral. Rusa'nın Urartu'nun son kralı olduğuna inanılmasına karşın. aynı tehlikenin Urartu için de geçerli olabileceğinin kanıtıdır. Karmir-Blur'da bulunan iki mühür baskısı üzerinde "Rusa oğlu Rusa" adı- *6 . olasılıkla da M. Tuşpa kentinin hakimi" olarak tanımladığına tanık olunmaktadır. II.645 yıllarına kadar varlığını korumuş olabilir (Resim 14). yoğun ağaç kesiminin 653 ve 652 yıllarında sürdüğünü ve kalenin M." Kuzey eyaletlerindeki Arin-Berd'te bulunan bazı eserler üzerinde Erimena oğlu Rusa'nın kendisini "güçlü kral. 650 yıllarına kadar yen ye çekilmesi eğilimi de vardır.

612 yılında Ninive kentine saldırmış ve ele geçirmiştir. 4" .Ö. M. Bu bilgiler Urartu Krallığı'nın en azından bu tarihe kadar varlığını sürdürdüğünü kanıtlamaktadır. artık bölgede tek askeri güç durumuna gelmiş olan. 609 tarihinden sonra Medlerin egemenliğine geçmiş olabileceğidir. bölgede yaşayan İskitleri de içlerine alarak Asur kralları için gerçek bir tehlike olmuşlardır. Çavuştepe ve Karmir-Blur kazılarında İskit silah ve eserlerinin bulunması Urartu Krallığı'nın bu kavim tarafından yıkıldığı önerisinin yapılmasını sağlamıştır. Rusa döneminden sonraya tarihlenen arkeolojik buluntular yoktur? Bu bilinmeyenlerin yanıtları Urartu Krallığı'nın sona erişini de aydınlatacaktır. Neden Ayanıs Kalesi içinde hiç bir iskelete rastlanılmamıştır ve neden kale yağma edilmemiştir? Kalenin muhasarası sırasında.Ö. Bunlardan ilki. kral Zedekiah'ın dördüncü yılında. Bilinmeyenlerin yanıtları ise gelecek yıllarda yapılacak arkeolojik kazılarda saklıdır. Krallığın M. Ancak eğer kazılarını yürüttüğümüz Ayanıs Kalesi'indeki yangın Medlerin saldırısının sonunda gerçekleşmiş ise ortada aydınlatılması gerekli sorular vardır. İskit ve Habil güçlerinden oluşan ortak bir ordu M. yüzyılın sonralarında İran'da Medler yörenin tek egemen gücü durumuna gelmişler. M. Urartu adı bu tarihten sonra Yakındoğu yazılı kaynaklarında bir daha görülmemek üzere ortadan kalkacaktır.na da rastlanmaktadır.Ö.Ö. Yakındoğu'nun en güçlü siyasi ve askeri örgütü olan Asur'un ortadan kalkmasından sonra bölgenin tarihi olayları büyük oranda İskit ve Medler tarafından yönlendirilmiştir. Urartu Krallığının bu ortak güçten etkilendiği konusunda yazılı kaynaklara yansıyan bir veri yoktur. Aynı kaynaklar M. 609'a tarihlenen Babil kroniklerinde İskitlerin "Urartu topraklarına kadar" ilerlediği belirtilmiştir. Med. yolları üzerindeki Urartu Krallığını M. Med kralı Kyaksares ile Lidya kralı Alyattes arasında Kızılırmak yakınında yapılan ve Herodat tarafından da anlatılan savaşa giden Med ordularının. 608-607 yıllarında Yukarı Dicle vadisindeki Urartu topraklarının da ele geçirildiğini yazar. Medlerin bu bölgelerde yerleşmiş olduklarına ait hiç bir yazılı ve arkeolojik belgenin ele geçmemiş oluşu bu öneriyi şüphe ile değerlendirmemiz gerektiğini göstermektedir. İskit ve Medlerin. Urartu. 594. Rusa olarak adlandırılan bir başka Urartu kralını da göz ardı etmek mümkün değildir. Yazılı kaynaklarda Urartu Krallığından son söz edilişlerden biri yine bu kavimler ile ilgilidir. Yeremya (Jeremiah). Bu yıldan sadece bir kaç yıl sonra Yakındoğu'nun süper gücü olan Asur Krallığı bir daha geri gelmemek üzere ortadan kalkmıştır. Yakındoğu tarihinde üstlendiği önemli rolü tamamlayan Urartu Krallığına son darbe. Ancak yine de IV. Van Gölü çevresinde yapılan kazılarda. karşı koymaksızın düşmana teslim edildiğine inanmak doğru mudur? Kalede ele geçen çok sayıda değerli silah ve eşyalar neden düşman tarafından yağmalanmamıştır? Ve bunlardan en önemlisi Bastam veya Ayanıs Kalesi'nde neden II. Medler tarafından vurulmuş olabilir. Ancak bu krallığın da son yıllarını yaşadığı bellidir. Babil üzerine saldırmasını ister. 590 yılında ortadan kaldırmış olabilecekleri mümkündür. Bu sonuncu Kusanın bu bölgede hüküm süren bir prens olması mümkündür. Urartu'nun yıkılışı ile ilgili bazı öneriler vardır. Mannea.Ö. 7.Ö. VE SON M.Ö. Urartu ile ilgili en son bilgiler Eski Ahit'te geçer.

yüzyılın ortası) eseri olan Bastam Kalesi veya yine aynı kral tarafından yaptırılan Gökçe Göl yakınındaki Karmir-Blur ve Van Gölü'nün doğu kıyısındaki Ayanıs Kaleleridir. boyut olarak ilk örneklerden biraz daha küçüktürler.Rusa'nın (M.9. Sur duvarları içindeki yapıların büyük bölümünün bodrum katları yöreden. Bu kalelerden bazıları krallığın erken dönemlerinde birer askeri ikmal üssü görevini görmüş ve daha sonra ela yörenin idari merkezi durumuna gelmişlerdir. Il. Yine Urartu askeri mimarisinin geleneklerine bağlı olarak bir dağ burnu üzerine kumlan ve etrafı güçlü sur duvarları ile çevrili olan kaleler. kale içinde otu-ramayan halkın yaşadıkları "dış kentler" de vardır. Batı İran'da H. olasılıkla vergi veya haraç olarak toplanan hububatın. genellikle verimli bir tarımsal ovanın bir kenarında ve dağların bu ovaya uzanan burunları üzerinde inşa edilmişlerdir. Van'dan. Urartu egemenlik sahası içinde inşa edilen kaleler. Bu kaleler yeraldıkları bölgenin yönetilmesine hizmet ettikleri gibi bölgede var olan çeşitli zenginliklerin toplanması ve başkente gönderilmesi için de kullanılmışlardır. şarabın veya diğer malzemelerin depolanmasına yarayan büyük boyutlu küpler ile doludur.Ö. Yöresel idari merkez olan kalelerin bir çoğunun içinde Urartu kral veya krallarına ait yazıtların bulunmuş oluşu dikkat çekicidir.Ö. plan şeması acısından çok büyük bir farklılık göstermemesine karşın. Van Gölü Havzasından uzaklaştıkça inşa edilen bir çok kaleler. temelde askeri bir üs. Bu tür kalelere en güzel örnekler kral Menua dönemine (M. Özalp yoluyla Batı İran a giden çok önemli bir ticaret ve askeri yolu gözetleyen Aşağı ve Yu48 . bütün bu işlevlerinin yanında farklı bölgelere düzenlenen askeri seferlerde görev alan birer ikmal üssü ve garnizon niteliğini de taşımaktadırlar. halkın gerektiğinde sığınacağı bir yen Urartulu asker ve yöneticilerin yaşadığı bir mekanlar topluluğu olmasına karşın. Yöre halkından toplanan bu zenginliklerin bir bölümü daha sonra krallık merkezine gönderilmiş olmalıdır. Yöresel idari merkez olarak kullanılan kaleler.KALELER ve SUR DUVARLARI rartu askeri mimarisi büyük oranda krallığın ana yerleşim alanları ve egemenlik altına aldığı topraklarda inşa edilmiş çeşitli büyüklükteki ve plandaki kalelerden ibarettir. Daha sonra bu kale Patnos Ovasının idare merkezi durumuna gelmiştir. Urartu krallığı'nın kuruluş yıllarında özellikle kuzey ve batıya yapılan seferler sırasında önemli görevler üstlenmişlerdir.Sarduri'nin (M. bu havzayı ve başkent Tuşpa'yı koruyan öncelikli amaçlarının yanında. bölgenin doğal zenginliklerinin krallık yöneticileri tarafından toplanmasında da görev almış olmalıdırlar. bazı farklı işlev ve bu işleve bağlı olarak gelişen bir plana sahiptirler. Patnos yakınındaki Menua kalesi Aznavurtepe.7. Ancak kale içinde depolanan yiyecek ve içeceklerin gerektiğinde kale dışında yaşayan Urartulu veya yöre halkına dağıtıldıkları da bilinmektedir.8. Bu tür yerleşme yerlerinin etrafı çok güçlü sur duvarları ile çevrilmiş olduğu gibi içlerinde yönetim binaları. Başkent Tuşpa'dan krallığın farklı yönlerine giden askeri ve ticari yolların üzerinde inşa edilen kaleler.Ö. yüzyılın ortası) Van'ın Gürpinar Ovası'nda inşa ettirdiği Çavuştepe Kalesi. Tuşpa'dan kuzeye giden ve Menua'nın ve oğlu kral Argişti'nin kuzey ülkelerini ele geçirmede önemli bir görev üstlenmiştir. İşlevleri dikkate alınarak çok genel bir sınıflandırma yapılması durumunda Urartu kaleleri bir kaç grupta toplanabilir. Urararnun merkez yerleşim alanı olarak nitelenebilecek Van Gölü Havzası'nda inşa edilen kaleler. dini yapılar ve yöneticilerin oturdukları saraylar da vardır. yüzyılın sonu) tarihlenen Yukarı Anzaf Kalesi. Yöresel idari merkez olarak kullanılan birçok kalenin eteklerinde veya yakın çevresinde.

Yukarı Anzaf Kellesi Menim Dönemi 49 .Resim 15 Kral tşpuini'ye ait. Işağt Anzaf'Kalesi •*«v'. » N* 11 V "*»« '&B&H V /faşım 76 .

Van Gölü Havzasında yer alan tarımsal arazileri sulamak. halkın bir tehlike sırasında sığındıkları kaleler olma özelliğini krallığın her döneminde korumuşlardır. Van Gölü Havzası'nda yer alan kaleler çoğu kez idari bir merkez veya garnizon niteliklerinin yanında. koruma amacına hizmette sakıncalar yaratabilirdi. Ancak göl kenarlarında inşa edilen Van Kalesi ve Amik Kale (Resim 18-19) gibi bazı kalelerin birer liman kalesi olmamaları için hiç bir neden yoktur. Bu tür kalelere en güzel örnekler Kuzeybatı İran'da bulunabilir. ticaret yolları üzerinde belli mesafelerde yapılmışlardır. tahkimli bir iskele olma olasılığı bir hayli yüksektir. olasılıkla kalenin göl kıyısındaki bir kayalığın üzerine kurulduğunu göstermektedir. Urmiye veya Gökçe Göl'den taşıma için yararlandıkları da kesin değildir. Özellikle Aşağı Anzaf ve Bingöl Dağları'ndaki Zulüm Tepe kaleleri. sulama«. Ancak çeşitli yönlere giden ticari. YER SEÇİMİ Urartu kalelerinin işlevleri ne olursa olsun yer seçimlerinde izlenen bazı temel kurallar vardır. önerilenin aksine tapınaktan çok.Ö. Hatta Uranuların Van. Bu konudaki bir diğer etken ise kale için seçilen tepenin kayalık olmasıdır. geniş alanlar üzerine ve ulaşılması zor alanlarda kurulmuşlardır. yüzyılla birlikte küçülmüş ve dikdörtgen bir plana kavuşmuştur. ne de bir yazılı kaynağı vardır. 8. I Taunların bu konuda bize ulaşan henüz ne bir betimlemesi.. . Bu nedenle Urartulu halkın yaşadığı Urartu egemenlik sahalarında sadece halkın sığınmasına dönük kalelerin yapımı gerekli görülmemiştir. Uzaydan çekilen fotoğraflardan elde edilen veriler. 9. Kalelerin işlevleri de yer seçimlerinde önemli derecede etkili olmuştur. askeri ve maden yollarını korumak amacıyla yapılan bazı kalelerin her zaman yüksek dağ burunları üzerinde inşa edilmeleri. Bu gereklilik Urartu kalelerinin etrafını çeviren sur duvarlarının ana kaya üzerine açılan taş temel yatakları üzerine oturtulmasından kaynaklanmaktadır. gölün hemen kıyısında inşa edilen Amik Kale'nin de bu amaçla kullanılması olasıdır. yüzyılın sonunda kral İşpuini döneminde inşa edilen Aşağı Anzaf Kalesi. Ayanıs Ka-lesi'nin göle bugünkünden çok daha yakın olduğunu. Muradiye Ovası. Gölün kuzeyinde Erciş yakınlarında inşa edilen ve çok uzun yıllardan beri Van Gölü'nün suları altında olan Urartu kalesinin de (Argiştihinili) bir liman kenti olması mümkündür. Kale Kamana ve Yılan Kara Kaleleri bu türe örnektir. Taştepe'nin 5 kilometre güneyindeki Tepe l)o-soğ ve Şalıpur'un 12 kilometre batısındaki Kafir Kale bu tür kalelere en güzel örnekleri teşkil ederler. Bu kaleler içinde genellikle idari ve dini yapılar inşa edilmemiştir. her zaman doğal kaynaklar ile mümkün olamamıştır. korumakla görevli olduğu yolun hemen kıyısındaki alçak bir tepe üzerine kurulmuşlardır. Van Ovası veya Gürpinar Ovası gibi Urartu halkının tarımsal faaliyetlerini yürüttüğü geniş ovalarda ise yıhn her mevsimi düzenli akan. Aynı şekilde Van'ın 40 kilometre kuzeyinde. Kalelerin her şeyden önce düşman tarafından kolay ele geçirilmemesi temel amaç olduğundan.karı Anzaf Kaleleri de aynı görevi üstlenmişlerdir (Resim 15-16). Ancak MÖ. Uraıtu ana yerleşim alanı olan Van Gölü Havzası'nda görülmemesine karşın özellikle Kuzeybatı İran'da karşımıza çıkan bazı kaleler. Anadolu'nun Türk dönemlerinde görülen tahkimli kervansaraylar ile belki de aynı işleve sahip olan bu kaleler. Van Kalesinin kuzeybatı ucunda inşa edilen Madırburç'un (Sardurburcu). Ancak bu konuda yazılı kaynaklar ve betimlemeler olmaksızın kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. dağların ovalara uzanan burunları üzerinde inşa edilmeleri kuralı yaygındır. Çağdaş Asur kabartmalarında bu konuda bir çok verinin var olmasına karşın. KALELER ve SU GEREKSİNMESİ Kalelerin inşa edileceği alanların akarsu veya tatlı su kaynaklarına yakın olma gereği yer seçimini etkileyen diğer bir husustur. I rartuların Van Gölü kıyılarında inşa ettikleri bir çok kalenin varlığına karşın bunların bir liman kalesi olup olmadıkları bilinmemektedir. Özellikle Kale Sarand. Elazığ'a giden ve Bingöl Dağlan üzerinde rahatlıkla görülebilen Uraıtu ticaret yolu üzerindeki Zulümtepe (Resim 17) ve Kuzeybatı İranda. Ticari yollar üzerinde kurulan kalelerin boyudan M. Yukarı Anzaf in inşa edilmesi ile bu işlevini büyük oranda yitirmiş olmalıdır. Kuzeybatı İran'da da böyle kalelerin varlığı bilinmektedir. Varolan yapılar da kalenin arka duvarı boyunca geri çekilerek önde halkın toplanmasına yarayacak geniş alanlar elde edilmiştir.

Batı ticaret yolu üzerindeki bir kale. Zulümtepe Resim 18 .Resim 17 .Van Gölü nün doğu kıyısındaki Amik Kale 51 .

Amik Kale gözetleme kulesi '-- .*-".'• ^ Resim 19 .

Görkemli bir çok Urartu kalesinin . l60. XIV Araştırma Sonuçları Toplantısı II.7) Cızım 2 . XIV Araştırma Sonuçları Toplantısı II. Özellikle 11.-teklerinde yer alan ovalar. mer- Çizim l .Urartu Harabe Barajı <Belli O 1995 Yılında Doğu Anadolu Bölgesi nae ı rurtu Baraj ve Sulama Sisteminin Araştırılması. Doğanın olumsuzluklarını olabildiğince ortadan kaldırmak ve tarımsal verimi artırmak amacıyla inşa edilen barajlar (Çizim 1-2) krallığın geç dönemlerinde de uygulanmıştır. Bu olumsuzluk Urartu krallarının erken dönemden itibaren yapay göletler ve sulama tesisleri inşa etmelerini gerekli k ı l misi ir.Res 9) 53 .a elverişli nehirler de fazla değildir. 160. Körzüt Kale civarında kral Menua tarafından inşa ettirilen Süphan Bara-Yukarı ve Aşağı Anzaf Kaleleri (Resim 21) yakınındaki Yukarı Anzaf Barajı. kalelerin önünde uzanan tarımsal arazileri sulamak amacıyla inşa edilmişlerdir. Urartu Krallığı'nın Doğu Anadolu gibi zor bir coğrafi bölgede varlığını bir kaç yüzyıl sürdürebilmesi.. Res. yakın çevrede inşa edilen baraj ve bu barajlardaki suyu ovaya taşıyan kanallar yardımıyla sulanmıştır. Rusa zamanında ve Toprakkalenin ve Van Ovası'nın su ihj acı için yapılan Keşiş Göl Barajı ve Sihke Barajı bu çabalara verilebilecek en iyi örneklerdir. 1995 Yılında Doğu Anadolu Bölgesinde Urartu Baraj ve Sulumu Sisteminin Araştırılması.Bir Urartu suluma tesisi kuruluş Göleti (Belli O.

konu ile doğrudan ilgili olmayan okuyucular tarafından pek fazla bilinmez. Kitabı r_ızırlarken bu gerçeği göz ardı etmek istemedik ve "Urartu Krallığı: Tarihi ve Sanatı" adlı bu esen -.ÖNSÖZ D emir Çağda Van Gölü Havzası'nı ana yerleşim merkezi olarak seçen Urartu Krallığı'nı konu alan bir kitabın yazılma önerisi. Kitapta yer alan fotoğrafların büyük bölümü şahsım ve Haluk Sağlamtimur tarafından çekil-:izimler Zafer Derin ve Dilek Öztürk tarafından yapılmıştır. Bunun başlıca nedeni. Bizim eksikliklerimiz Urartu ile ilgili daha kapsamlı yeni eserlerin önümüzdeki yıllarda yazılması ile giderilecektir. bu konuda bir çok kitap ve sayısız makaleler yayınlanmış . Kitabın hazırlandığı on ay boyunca !a desteğini esirgemeyen eşim Mukadder Cilingiroğlu'na teşekkür ederim. Prof. Kendisine ve Eğilim ve Kültür Vakfı yöneticilerine teşekkür ederim. bir çok değerli eser ve gerçekleştirdiği sayısız kültürel etkinlikler ile sadece İzmir'in değil.Mna karşın. Doğu Anadolu'da bir çok kazıda uzun yıllar beraber çalıştığımız bu arkadaşlarıma minnettarım. Urartu larihi ve sanatı. Urartu'nun tarihini ve sanatını konu alan bu çalışma. aziz dostum Prof. »nu ile ilgili bilim adamlarının dışında geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekecek şekilde dipnot-cr yazılı kaynaklardan olabildiğince alıntılar yaparak yazmaya çalıştık. Altan ÇİLİNGİROĞLU İzmir Damlacık Köyü 1997 v . Türkiye'deki ilk denemelerden biridir phesiz bir çok eksiği vardır. yazılan kitapların çoğunun yabancı dilde ve daha çok bilimsel çevreler için kaleme alınmış olmasındandır.. : Ekonomi böyle bir kitabın. örneğin Hitit uygarlığı kadar tanınmaz. Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için ise geniş bir kaynaklar listesi vermeyi tercih ettik.. Münir Ekonomiden geldi. tüm Türkiye'nin önemli bir kültür ve eğitim kurulusu olan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yaymlanabilmesine de öncülük etti. Dr. Urartu Krallığının tarihi ve sanatı.

► *.■ .v ■ .

m üFm .'• * & > < jfi*bK- in inici K'ii'zııl Kale Nesini 21 -Aşağı \nzaj'Kalesindesurduvarları 54 . V .

»*' # 4? »" «^* » tğ/i Resim 22 .fitfl Iran 'da Baştanı Kalesi ^ .

II. MÖ.slamıslardır.kezi otorite tarafından inşa edilen bu tür büyük projeler ile gerçekleşebilmiştir. Muradiye yakınlarındaki Körzüt Kale'de (Resim 20) veya Kuzeybatı İran'daki Bastam (Resim 22) veya Kale İsmail Ağa kalelerinde görülebilir. sulama tesisi. yükseklikleri biraz da abartılarak. yüzyılın sonunda ve <S. Taş bloklarının daha küçük seçildiği ve dı ş t a n bakıldığında kareye yakın bir görünüme sahip oldukları gözlenir.y ü z y ı l ı n basında inşa edilen kalelerin temellerinde kullanılan tas blokları i t i n a ile işlenmiştir. yüzyılın ortalarında II. $6 . Çavuştepe I çkale'de (R e s i m 2S) il k örneğini gördüğümüz cephenin daha itinalı ve farklı tas malzeme ile yapılması daha sonraki yıllarda özellikle II. Menua döneminden beri kullanılmakta olan bombeli taş blokları (rustika). Kalelerin girişlerinin ve ön cephelerinin diğer cephelerden estetik olarak farklı sapılmaları düşüncesi. Günümüzde korunan birçok kalede tas temeller belli bir yüksekliğe kadar görülebilirse de kerpiç kısım hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Uraıtu sur duvarlarında uygulanan yapını yöntemleri.Ö. Bazı durumlarda yükseklikleri 1. Savunma acısından önemli bir avantaj \aratan bu durum.0 metreyi bulan las blokları beş veya daha fazla kenara sahiptir ve bloklar birbirlerine sıkıca oturmazlar. CEPHE MİMARİSİ M. Yukarı Anzaf veya L rartu ana yerleşim alanından uzakta. ana kayaya acılan sur temel yuvalan üzerine oturan taş temel ve bu temel üzerinde yükselen kerpiç bir bedenden meydana gelmiştir. Krallığın kral Menua ile sağlam bir siyasi ve askeri zemine oturabilmesi bu dönemde ve sonrasında İnşa edilen kalelerin estetiğine de yansımış olmalıdır. 8. SUR DUVARLARI Planı ve özel amacı ne olursa olsun l rartu kaleleri. Rusa dönemi mimarisini simgeleyici duruma gelmiş ve gerek kalelerin ön cephelerinde gerekse tapınaklarda yoğun kullanım bulmuştur (Resim 27-28). Krallığın erken dönemindeki bu tür kaleler ol a s ı l ı k la mümkün olan en kısa zamanda bitirilmek istenmiştir. Van-Özalp karayolunun kıyısındaki Aşağı Anzaf veya Edremit yakınındaki Zivistan Kale anıtsal taslarla yapılan kalelere en güzel örneklerdir. Rusa taralından yoğun olarak uygulanmıştır. 9. Krallığın İşpuini ve Menua gibi erken kralları döneminde büyük boyutlu taş bloklar az bir isçilikle yontularak duvarlarda kullanılmışlardır. taş bl ok l a r ı n ı n boyutları ve estetikleri en erken dönemden başlayan bir gelişim içindedir. Tas blokları arasında hiç bir boşluk yoktur ve blokların dış yüzleri hafifçe dışa doğru bonıbeledir. U rartu'da bir ön cephe mimarisinin gelişmesini sağlamıştır. Kuzeybatı İran'daki Kalatkar Kalesi ( K e s i m 24) ile birlikte l rartu askeri mimarisinde "klasik yöntem" olarak adlandırılabilen bir tas yönteminin belirdi ğini söylemek mümkündür. Özellikle Mcnua'nın yaptırdığı Patnos civarındaki Aznavurtepe. Bu özellik Menua'dan itibaren k ra l l ı ğ ı n son yıllarında yapılan kalelere kadar varlığını sürdürecektir. kralların çok da fazla olmayan yazılı kaynaklarında baraj. Muradiye yakınlarında yeralan Körzüt Kalesi (Resim 23). bağ ve bahçeleri inşa etmeleri İle en az kalelerin inşaatları kadar övündükleri bilinmektedir Büyük tarımsal arazilerin kenarlarında inşa edilen büyük boyutlu kaleler sırtlarını genellikle bir tepeye ya. Adilccvaz Kef Kalesi ve özellikle Avanıs Kalesi (Resim 20) ön cephede laikli taş malzemenin (andezit) ve son derece itinalı bir tas işçiliğinin kullanıldığı örneklerdir. Sarduri ile yoğunlaşan cepheye daha fazla önem verme geleneği sur duvarlarında yeni bir yöntemin onaya çıkmasına neden olmuştur.

i \ Resim 23 .Körzüt Kale sur dururları 5" .

Çauuştepe l 'çkale surları >S TT*^ .Resim 2 ı Kuzeybatı İran'da Kalathar Kalesi \^^&3dn. > 7*i İ Resim 25 .

Bu konuda Ayanıs gibi bazı kalelerden elde edilen somut arkeolojik veriler de vardır. Salmanasar'ın Urartu üzerine yaptığı askeri seferleri konu alan Balavvat Kapısı üzerindeki betimlemelerden veya l rartu'ya a i t ras ve maden eserler üzerindeki resimlerden anlaşılmaktadır im 3). 8. inşa edilecek kale ve içindeki yapıların sağlamlığı ve işlevselliği için kullanılmıştır. W . KALE KAPILARI Urartu kalelerinde kaleye giriş anıtsal bir kapı ile sağlanır. kale anıtsal girişlerinin iki kanatlı ahşap bir kapı ile örtüldüğünü göstermiştir.Ayana Kak ft güney sur duvarları KULELER Kalelerin etrafını çeviren sur duvarları üzerinde çoğu kez düzgün aralarla. konumu ve topografyası. yüzyılın ortalarından itibaren daha çok kullanılmaya başlanan risalitli kulelerin yanında savunmayı kolaylaştıran kurt dişi biçimli kulelerin v a r l ı ğ ı da bilinmektedir. I "ramı mimarları. Savunmanın gerektirdiği büyüklükte ve derinlikte yapılan kuleler köşelerde risalitli olarak inşa edilmişlerdir.Ö. Arkeolojik veriler. Ancak Çavuştepe örneğinde olduğu gibi anıtsal kapı yapısının olmadığı kaleler de vardır. Anıtsal kapı sur duvarından dışarı çıkıntı yapan iki kule tarafından oluşturulur. Kule çıkıntıları için sabit bir ölçü yoktur. Bu durum M.Resim 26 . () yüzyılın ortasına tarihlenen ve Asur kralı 111. Asur yazılı kaynaklarından elde edilen verilere göre bu hendeklerin içi su ile doldurulmuştur. ancak gerekli olduğu zaman istenilen her köşede veya yerde kuleler inşa edilmiştir (Kesim 29). M. Savunmayı kolaylaştırmak için başvurulan bir başka yöntem ise en güzel örneklerini Van Kalesi'nde ve Çavuştepe'de gördüğümüz hendeklerdir.Ö. Kaleye giriş bu kapı odası ve arkasındaki ikinci bir kapı geçidi yardımıyla yapılır. Bir kapı geçidi bizi kapı odasına ulaştırır. araziyi en rasyonel şekilde kullanmak ve şekillendirmek acısından büyük bir yeteneğe sahipti. Gelenek-leşmiş mimari öğeler ve uygulamalar gerekli olduğu durumlarda hiç bir sakınca duyulmadan terkedilmiş arazinin yapısı.

temeli 60 . Ayams tapmak.Rustikah duvar. Ayams Kalesi fe / Resim 28 ..4.Rustikall sur duran. Resim 27 .

—.■ A i "KTS Resim 29 .Yan Kalesi tçkale kuzev surian .

61 .

Resim 30 .Körpencere. Van Müzesi 62 .

0 ve 63 . 1 Tamı kalelerinin etrafını çeviren sur din arlarının yükseklikleri ile ilgili arkeolojik kanıtlar günümüze gelmemiştir. şimdiye dek kazılar ile elde edilen en yüksek kerpiç sur duvarıdır. Buna k a r s ı n bazı Asur yazılı kaynakları bu konuda yeterince bilgi vermektedir. Genellikle 2.15 metre kalınlı ğında olduğunu kanıtlamıştır. Toprakkale'de bulunan tunç kabartma veya birçok tunç kemer ve adak levhası üzerinde ycralan betimlemeler. Ancak birçok Urartu kale veya tahkimli yapı betimlemesinde sur dinarlarının üst kısımlarında ahşap hatılların kullanıldığı gösterilmiştir. Yukarıda sözü edilen birçok Urartu eseri üzerinde dendanelerin basamaklı piramit seklinde oldukları görülebilmektedir.. Urartu kalelerinden elde edilen kerpiçlerin boyutları genelde bü yük farklılıklar göstermez. İşlevsel bir özelliği olmayan bu pencereler.temel üzerinde yeralan kerpiç bedenin yüksekliği ele 15. Birçok kaleden elde edilen veriler bir Urartu kerpicinin 0. Asur kralı II. (as temel ile kerpiç kısmı birleştirmek için yassı taş plakaların kullanıldığını göstermiştir. Aşağı Anzaf. Tas temelin en üst sırası bütün kalınlığı boyunca boyutları kaleden kaleye değişen yassı taş p l a k a l a r l a kaplanmıştır. SargonTın Urartu üze rine düzenlediği sekizinci seferin kayıtlarında. Ayanıs Kalesi'nde ortaya çıkartılan kerpiç beden ancak 3-0 metreye kadar korunabilmesine karşın. Bu yüksek temel kısmı dahil değildir.Cızım . Bu durumda ta. Adilcevaz Kef Kalesinde bulunan ve su anda Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen tas kabartma. kerpiç sur d i n a r ı n ı n monotonluğunu ortadan kaldıran birer dekoratif eleman olarak kullanılmıştır. Patnos Aznavurtepe w AyaniS Kaleleri'nden elde edilen veriler. Doğu Anadolu gibi kar ve yağmuru bol olan bir coğrafi bölgede kerpiç beden çok az korunarak günümüze kadar gelebilmiştir. Kerpiç sur bedeni dendaneler ile sona ermiştir. en azından bazı Urartu kalelerinin kerpiç duvarları üzerinde "kor pencerelerin'" (Resim 30 ) varolduğunu ortaya koymuştur. Karmir-Blur ve Cavustepe Kalelerinde ortaya çı ka r t ı l a n arkeolojik veriler.0 metreye kadar cıkmıs olmalıdır.ToprakkaJe'de bulunan tunç kabartma KERPİÇ BEDEN Urartu sur temel duvarlarının üzerinde kerpiç sur bedeni yükselir. Tastan kerpice geçişte ahşap hatılların kullanıldığına ait bir veri yoktur. Urartu sur duvarlarının yüksekliklerinin 120 tipku (ker piç yüksekliği) olduğu belirtilmiştir. .

. Semiramis. FRIEDRICH EDUARD SCHULZ Beşinci yüzyıl tarihçisinin kitabındaki bu bilgiler 19. bağlar ve bahçeler tesis etti. uzunluğundaki bir sulama kanalını da saymaktadır. Dönemin ünlü Ermeni tarihçisi Koroneli Moses. Koroneli Moses'den beri devam eden bu efsane. kuzey ve güneyindeki dış mahallelerinde çiftlikler.. 1827 yılında bu kalıntıları incelemek üzere Türkiye'ye gönderilmiştir. Van Gölü civarında bir çok Urartu kalıntısı gezmiş. Moses. bir Urartu prensesi için yaptırılan bu bağ ve bahçeler Moses ve çevre halkları tarafından Asur kraliçesi Sammuramat'a mal edilmiştir.. bir kaç yıl içinde tunç kapıları ve güçlü duvarları olan muhteşem yapıları tamamlandı. Kentin içinde farklı renkteki taş bloklarından oluşan ve bazılarında balkonların yer aldığı çok sayıda yapı inşa etti..URARTU ARAŞTIRMALARI L *y rartu araştırmalarının geçmişi bir anlamda M. rafındaki anıtsal yapıların. Bu yazıtlardan birinde Urartu kralı Menua. Asur'da Khorsabad ve Nimrud saraylarının bulunması Avrupa bilim dünyasının dikkatini Mezopotamya'ya çevirmiştir. Van Gölü civarında gördüğü çok sayıdaki anıtsal eseri büyük bir titizlikle tanımlayarak bizleri bilgilendirmiştir. ". Koroneli Moses Van Gölü et-. Etrafını duvarlar ile sararak hiç kimsenin giremeyeceği re erişemeyeceği korku ve gizemle dolu krali bir saray inşa etti. Ermenistan'ın bir çok yerine üzerlerine yazıtlar kazınan steller dikti. kraliçe Semiramis'in bu faaliyetleri Asur'dan getirttiği binlerce işçi ve usta ile gerçekleştirdiğini belirtmektedir. sulama kanallarının. Schulz'un Hakkari civarında öldürülmesi ile bu çalışmalar yarıda kalmış ve ancak 1840 yılında yayınlanabilmiştir. kraliçenin faaliyetleri arasında bugün bile kullanılmakta olan 55 km. (Semiramis) Büyük bir maharet ile geniş caddeleri olan kentler planladı. Olasıdir ki. kanal boyunca kızı Tariria için bağlar yaptırdığını söyler. yüzyıla kadar geriye gider. bağ ve bahçelerin Asur kraliçesi Semiramis (Şammuramat) (MÖ. Ancak bunlar kraliçe Semiramis'in yaptıklarının tümü değildir. Bu üzücü olaydan sonra uzun yıllar Urartu ile ilgili bir çalışma yapılmamış. Kentin doğu . 5. Schulz. yüzyıl Avrupa bilim dünyasının dikkatini çekmiş ve Fransız Asya Derneği tarafından görevlendirilen Friedrich Eduard Schulz. Urartu kralı Menua tarafından yapıldığı kanal boyunca yeralan 14 yazıt ile kanıtlanan bu kanala. Yoksa Asur kraliçesinin Urartu ülkesindeki hiç bir yapım faaliyeti ile ilgisi yoktur. Söz konusu kitapta yer alan bilgiler Urartu sanatı ile ilgili en erken tanımlamalardır ve bir kısmının burada verilmesinde yarar vardır: ". 812-803) tarafından yapıldığını yazmaktadır. Moses...S. halk arasında "Şamram Kanalı" adının verilmesine neden olmuştur . Van Kalesi içindeki mezarları tanımlamış ve hatta bazı yazıtları kopye ederek Paris'e göndermiştir... Mo-ses'e göre kraliçenin inşa ettiği ve kendisinin bize anlattığı kalıntılar Asur eserleridir. 1 . yapraklı ağaçlardan ve meyve ağaçlarından oluşan koyu gölgeli ormanlar.

Resim 31 .Yukarı Kale den Çavustepe Aşağı Kale 6* .

olasılıkla Menua ile birlikte. arkeolojik kazılardan kale veya kent planlarını içeren belgelerin gün ışığına çıkmaması. ü/erine de ihtiyaç duyulan yapılar yapılmakladır. Bu merkezlerde kale yönetieilerinin oturduğu sivil amaçlı yapılardan.0 metreyi bulan tas temel ile birlikte UraitU sur duvarların yükseklikleri 20. daha önceden çi zi len veya tasarlanan planlara göre inşa edildiklerine inanmak gereklidir. hiç bir kapı bu küplerin sığabileceği büyüklükte değildir. tapınaklara ve çeşitli vönelim ve toplantı binalarına kadar çok çeşitli plan ve karakterde yapılar yer almaktadır. Birçok Urartu kalesinde olduğu gibi AyaniS Kalesi'nde de boylan 1. Ayanıs Kalesi'nde ortaya çıkartılan. birçok durumda da bu ölçüyü rahatlıkla aşan sur duvarları arasındaki engebeli alan. Kalelerin inşa edilmek islendikleri tepeler çoğu kez kale içinde yer alması gerekli yapılar için yeterli alana sahip değildir. alık su ve kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri. anıtsal kale kapısı hariç. Kaleler bir tepenin etrafının güçlü sur duvarları ile çevrilmesinden ibaret olmayıp. Bu durum büyük olasılıkla küplerin kale içinde imal edildiğini ve eldeki plana göre yapıların alt katlarına yerleştirildiklerini ve daha sonra da üzerlerine yine eldeki plana göre mekanların yapıldığını göstermektedir.0 metreyi bulmaktadır. Özellikle bir bölgenin veya eyaletin yönetim merkezi durumundaki birçok kalede. fe . Me-zopotamya'daki bazı örneklerin dışında. Kale içindeki yapıların birbiri ile olan bağlantıları. olasılıkla. Bu nedenle L'rartu kalelerinin belli tarihten sonra.1x1/1 durumlarda 7.S metreyi bulan anıtsal küplerin bodrum katlarına konulduktan sonra üzerlerine yapıların inşa edildiği gerçektir. yapıların bodrum katlarının veya bazı mekanların depolama amaçlı olarak kullanılabilmesi ve hatta kale içinde akan bir su sisteminin kurulabilmesi tamamıyle bir mühendislik ve planma işinin sonucudur (Resim 33). bu yapılara ek olarak çok miktarda hububat ve içeceğin depolanabileceği depo yapıları da vardır. içlerinde üstlendiği göreve göre belli oranda farklılık gösteren yapıların yer aldığı birer merkezdir. Çavus-tepe (Resim 31) ve Ayanıs Kaleleri (Kesim $2) bu durumu kanıtlayan iki önemli örnektir.0 metreyi bulan. Yapıların ve mekanların kendi aralarındaki karmaşık bağlantıları ancak bir plan doğrultusunda başarılabilecek niteliktedir. Elde edilen bu düz a l a n . bu planların ahşap veya eleri gibi yok olabilir malzeme üzerine çizilmesinden kaynaklanmaktadır. mekanlar arasındaki ilişkiler. Kalınlığı her zaman 4. Duvarların bu yüksekliğe kadar çıkmasının askeri amaçların yanında bir başka nedeni dalıa vardır. toprak ve moloz ile doldurulmakta ve düzleştirilmektedir.

doğudan görünümü.ı cm Götü kıyamda Ayants kitlesi. Resim 33 .Ayants güney sıır duran altında yağmur suyu hana 66 .

1997 kazı sezonunda Ayanıs Kalesi'nde gün ışığına çıkartılan tapınak bu sayıyı 9'a çıkarmıştır. Kral II.Sarduri'ye ait olduğu düşünülen Kayalıdere tapınağının yazıtı yoktur. Sargon tarafından M.Kare cellaya üc kademeli bir kapı geçidi ve bunu takip eden dar bir koridor ile girilir. Büyük bölümü geçerliliğini yi-onmş. cella içine acılan olasılıkla iki kanatlı ahşap bir kapı olmalıdır. Koridorun cel-b ile birleştiği noktada. 7. Çeşitli örneklerde. Bu tapınaklardan hangisinin daha önce yapıldığı ise kesin değildir. cellanın boyutları ise 5. olmasına karşın bu öneriler. II. Aşağı ve Yukarı Kalelerde yeralan tapınaklardan Aşağı Kale'deki İnmişini tapınağı II. 9.30 ile 4.TAPINAKLAR ramı mimarisinin sur duvarlarından sonra en çarpıcı örneklerinin başında Urartu tapınakları gelir. Bastam (Rusa-i Uru-Tur) Werachram'da aynı döneme ait iki tapınağın var olduğu önerilmiştir. . li dönemine tarihlenebilen Erzincan yakınlarındaki Altıntcpe tapınağı avlusunun etrafındaki su-tunlu galerisi ile farklıdır (Çizim i). Konu ile ilgili çeşitli yayınlarda "Urartu tapınağı"' terimi genellikle kare planlı.80 ile 10. yüzyılın ikinci çeğreğine tarihlenirler (Resim 35-36-37).Sargon'a ait olan ve Korsabad kabartması olarak adlandırılan 6" . yani MÖ. Körzüt ve Yukarı Anzaf şeklinde kronolojik bir sıralama yapmak mümkündür. olasılıkla II. yüzyılın ikinci yarısına. Tapınak kapısının karşısında yeralan ve en güzel örneğini Çavuştepe Aşağı Tapınak (İnmişini Tapınağı) ve Altıntepe'de gördüğümüz. Ancak hemen belirtilmelidir ki Urartu sanatında farklı planlara sahip üç tür tapınak vardır. standart planlı veya kule tipli olarak adlandırılan klasik Urartu tapınakları. her zaman kare bir plana ve kare bir cellaya sahiptir. kare cellalı kule tipli yapılar için kullanılmıştır. Bu tapınaklardan ilk gruba giren kare planlı ve cellalı örneklerden şimdiye kadar 8 tane ortaya çıkartılmış olmasına karşın. II. Kule tipli Urartu tapınaklarına ait örnekler kronolojik sıra ile şöyledir: Elimizdeki kanıtlara göre Aznavurtepe. Cella içinde tann heykelinin yerleştirildiği bir heykel kaidesi yeralır. Hemen tüm Urartu tapınaklarının önlerinde dini merasimlerin yapıldığı açık bir avlu vardır.O. Bu ölçüler ile tapınaklar köşelerinde risalitleri (köşe kulesi) olan çok kalın duvarlara sahip birer yapıdır. platform. yüzyılın sonlarına ai tti r. Kusa döneminde inşa edilen Toprakkale (Çizim 5) ve Ayanıs tapınakları M.00 metre.farklılıklar göstermesine karşın tapınakların ölçüleri 13. H. dini merasimlerin yönlendirilmesi için kullanılmış olmalıdır. diğer iki türe ait sadece birer örnek vardır. Sarduri tarafından inşa ettirilen Sardurihinili Kalesi ndc (Çavuştepe) biri Tanrı I laleliye. M. sırada yeralan Tanrı İr-muşini'ye (Resim 34) ait olmak üzere iki tapınak vardır.50 metre arasında değişmektedir.Ö. 8. Günümüze ulaşmayan bu üst yapının nasıl olduğu konusu ise Urartu tapınaklarının rekonstrüksiyonu ile ilgili farklı bazı önerilerin yapılmasına neden olmuştur. Körzüt ve Yukarı Anzaf Kalelerinde inşa edilen tapınaklar kral Menua dönemine. ıa edilen Musasir tapınağı dikkate alınarak yapılmıştır. KULE TİPLİ TAPINAKLAR ve REKONSTRÜKSİYON Kule tipli Urartu tapınaklarından günümüze sadece bu tapınakların taş temelleri gclebilıuis-i^oğu örnekte kireç tası ancak bazı durumlarda bazalt/andezit (Çavuştepe Aşağı tapınak ve Aya--ı da kullanılarak inşa edilen taş temeller üzerinde kerpiç bir üst yapı vardır.Ö. diğeri Meherkapı tanrılar listesinde 19. Altıntepe'de olduğu gibi bazı örneklerde bu avlunun etrafı sutunlu bir galeri ile çevrilmiştir. Bu öneriler genelde Asur kralı II. Ancak Menua tapınakları için Anza\ urlepe. Sarduri'ye ait bir yazıt ile donatılmıştır.

4) Çizim 5. 1966. Altıntepe Mimarlık Anıtları ve Duvar Resimleri. İstanbul. Ankara.Toprakkale Haldi tapınağının yüzyılımızın başındaki dununu 'Yan Loon./ O________Ş rrt Çizim t Altıntepe Tapınağı (T. h 68 . Lev. özgûç. I' rartian Art Us Traits in tbe Ugbt of New Excavations. 1966. MS.

Toprakkale II Rusa nııı başkenti 69 .trmuşini tapmağı. Çavuştepe Aşağı Kale Resim J5 .Resim 34 .

Urartu kule tipli tapınaklarının ne tür çatı ile örtüldüğüne ait arkeolojik belgeler yoktur. bir Musasir tapınağıdır ve Musasir kentinin Urartuların eline geçtiği İşpuini döneminden önce inşa edilmiştir. Yüksek bir platform üzerinde alçak bir yapı olarak betimlenen tapınak ise kesinlikle Urartu tapınağı değildir. Aksine tapınak.Resim -)'6 . Tapınağın önünde üç ayaklar üzerinde duran iki tunç kazan ve tapınağın çatısında bir mızrak yer almaktadır. Musasir tapınağı kesinlikle kule tipli bir bina değildir. Tapınak üzerinde görülen ve bizi tapınağın bir Urartu yapısı olduğuna yönlendiren öğeler ise tamamıyle taşınabilir elemanlar olup kentin Urartıılar tarafından ele geçirilmesinden sonra. Sargon'un kayıtlarına göre Musasir kentinde kendisinin tahrip ettiği tapınak Tanrı Ihıl di'ye armağan edilmişti. kapının iki yanındaki serbest payelerin önünde iki mızrak. Aksine tapınak akak bir yapıdır. Asurlu sanatçının hiç bir değişiklik yapmadan betimleyerek bize aktardığı bu tapınak. Bugüne kadar kazılan hiç bir I r. iki kapı bekçisi ve Sargon'un tapınağın yağmasını anlattığı sekizinci seferin kayıtlarında Sarcluri oğlu İşpuini tarafından döküldüğü yazılı olan. Cellaya ışık sadece kapının açılması durumunda girebilirdi. Kapının iki yanında serbest duran iki paye.Toprakkate Haldi tapmağı eser üzerinde betimlenen tapınağın (Çizim 36) bir Urartu tapınağı olarak benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. mimari dışında Urartu öğeleridir. Platform üzerinde. Tapınak nasıl erişildiği belli olmayan yüksek bir platform üzerine oturmaktadır. Bu nedenle Urartu tapınağının kökeni veya rekonstrüksiyonu ile ilgili yapılacak her türlü tartışma Musasir tapınağından bağımsız olarak yapılmalıdır. Tapınağın içine giriş üzerinde üçgen bir mimari öğenin yeraldığı bir kapı ile sağlanmıştır. Ancak tapınağın Urartıılar tarafından yapıldığı kesin değildir. bir inek ve bir buzağı heykeli vardır. bir başka deyişle. Yukarıda savılan özellikleri ile Urartu kule tipli tapınaklarının Doğu Anadolu il ve nereden gel- -o . Korsabad kabartmasında tapınakla ilgili olarak betimlenen herşey. payelerin iki yanında üzerlerinde kalkanların asılı durduğu duvara yapışık iki çift paye vardır.ır-tu tapınağı bu şekilde bir platformun üzerinde durmamaktadır. önündeki açık avludan kolayca erişilebilen ve bazan bir veya iki basamakla varılan bir koridor ve kapıya sahiptir. Musasir tapınağının Tanrı Hakliye adanması ile birlikle tapınak üzerine koyulmuşlardır. An cak İran'daki Zcndan-i Süleyman veya Ka'bah'-i Zarduşt gibi Ahamenid kule tapınakları dikkate alı nırsa Urartu tapınaklarının da alçak bir piramidal çatı ile örtüldüğü söylenebilir. Tapınak dinarların da pencere olmaması büyük olasılıktır.

. lyants Susi tapınağı.-. -v İ'V v ı fi Resim 37-. 1 fr ta^H ..-S*o-..

Londra.Kingdom of l cm and its AH. 1967. I rartıı İhı.Qâm 6 . Resim 64) "I .Arin-Berd Eski Erepuni keıüfianı <BB Ptotrınskıi.

Böyle bir mimari gelişim için ise uzun bir süre gereklidir. Urartu'da inşa edilen en erken kule tipli tapınağın gelişmiş şekli ile karşımıza çıkışına dikkat etmek gereklidir. Bu nedenle Urartu tapınak mimarisindeki tek dikdörtgen planlı örnek olan Arin-Berd harsa tapınağı.80 metredir. 9. Kanımızca Arin-Berd tapınağının Urartu sınırları içinde t e k örnek olarak kalması bu şekilde açıklanmalıdır. KÖKEN SORUNU Kuzey Suriye ele MÖ. Kargamış planına sahip tek Urartu tapınağının. Urartu tapınak mimarisinde gördüğümüz.mvi tanrısı olan İvarsaya ithaf edildiği bilinmektedir. Tapınağın köşelerinde kule tipli Urartu tapınaklarında gördüğümüz risalitler yoktur. sonuçta kendi tapınaklarını inşa edebilmiş ve kendi tanrılarına tapınabilmislerdir. Urartu kralı I. 9.8. Kabartmalı Uzun Duvarı'n bir bölümünü sınırladığı kutsal alan içinde yer almaktadır. Doğu l. getirttiği binlerce göçmeni yerleştirdiği bilinmektedir. üçüncü değişik örnek ilk iki tapınak planından tamamen laiklidir. Arin-Berd sütunlu tapınağının -■> . Tapınak önde altışardan iki sıra sütuna sahip bir portiko.Ö. Kargamış tapınağı M.Ö. Ancak tapınağın yenildiği kutsal alanın daha erken tarihlene-bileceği konusunda veriler vardır. Bir önceki örnekte olduğu gibi bu tapınak da I. birinci binyıl Kuzey Suriye sanatında olabileceği konusunda önerilerin yapılmasına neden olmuştur. yılında (M. Urartu kule tipli tapınaklarının kökeninin M. Kargamış tapınağı ile Urartu Arin-Berd tapınağı arasındaki plan benzerliği. portikonun arkasında ölçüleri 40 X 8 metreye ulaşan ince uzun bir mekan ve bu mekana bağlı biri cella olan iki odadan meydana gelmiştir. bir l.Ö. Kargamış tapınağı Haberciler Duvan'nın karşısında. bu tip yapılar inşa ettiklerine dair hiç bir kanıt yoktur. Urartu tapınak mimarisinde ikinci örnek olarak karsımıza çıkan Arin-Berd'deki dikdörtgen planlı tapınak. Kule tipli Urartu tapınakları ile plan şeması açısından tek benzerliği tapınağın önündeki açık avludur. beraberlerinde Hate ve Supani ülkelerinden getirdikleri kültürü yeni yerleştikleri kuzey ülkelerinde uygulama şansını kazanmışlar. Aznavurtepe. Tapınak avlusunda sütunlu galerilerin varolduğu kule tipli Urartu tapınakları Çavuştepe Yukarı Tapınak ve Altıntepe'de görülebilir. Argişti'nin inşa ettirdiği lr(e)puni kenti olduğunu ve kent için yaptırılan dikdörtgen planlı tapmağın da aynı kral tarafından.Ö.y ü z y ı l ı n başlarında Kuzev Suriye ve Güneydoğu Anadolu'dan. Arin-Berd'te (Çizim 6) yapılan arkeolojik kazılar bu kentin. Cella olarak tanımlanabilecek odanın ortasında kare planlı bir platform vardır.782) Gökçe Göl civarında yaptırdığı yeni bir kente Ir(e)puni adını verdiği ve bu kente Hate ve Supani ülkelerinden. savaş ganimeti olarak alınan savaşçı ve yakınlarının. Tapınağın cellası diğer Urartu tapınaklarının ak sine dikdörtgen planlıdır. 8. Argişti'nin saltanatının 5. 900 yılları civarında kral Katuwaş tarafından kentin Pırtına Tanrısına adanmıştır.birinci binin başlarında Kargamış kentinde inşa edilen dikdörtgen planlı tapınağın Urartu kule tapınaklarına köken teşkil edebileceği görüşü de tartışmalıdır. yukarıda SÖZÜ edilen Kargamış tapınağı ile çok yakın bir plana sahiptir. Ancak Urartu halkının bu erken dönemde. Yine tek ömek olarak karsımıza çıkan bu plan.yüzyılın başlarında Hate ve Supani ülkelerinden Gökçe Göl civarına getirtilen göçmenler ile Urartu topraklarında kutsan-maya başlandığı kesindir. birinci ve ikinci yıl seferlerinin sonunda. Platform topraktan yapılmış ve üzeri taş ile kaplanmıştır.Ö.Ö. Urartu Beylikler döneminden M.mvi halkı olarak bilinen bu insanlar.diği kesin değildir.Ö. yüzyılın sonuna gelmeden tamamlamış olduğunu gösterir. Tapınağın ölçüleri 13.0 X 11. Mcherkapı tanrılar listesinde adı geçmeyen bu tanrının M. Argişti dönemine ait olan Arin-Berd kentinde. Bu durum Patnos Aznavurtepe'deki tapınağın mimari gelişimini M. Körzüt ve Yukarı Anzaf gibi bir çok Urartu kule tipli tapınağından sonra inşa edilmiş olması bu benzerlik için başka nedenler aramamızı gerekli kılmaktadır. Arin-Bcrd tapınağının kalede bulunan y a z ı t l a r yardımıyla I. sitadelin ortasında inşa edilmiştir. Uraıîu'nun bir uç bölgesine yerleştirilmesi ile bu topraklara gelmiştir. inşa edildiği yörede kule tipli gele-nekleşmiş Urartu tapınaklarından etkilenmeden ortaya çıkmış olmalıdır. yüzyıla kadar bu gelişimin gerçekleşebileceği yeterince uzun bir dönem vardır. Argişti dönemine tarihlendiği ve Tanrı harsa ya adandığı bilinmektedir. 1. Yakındoğu panteonuna Urartu hanedanlığının yaratısı olarak giren Tanrı Haldi gibi Urartu tapınağı da merkezi otoritenin herhangi bir prototipi olmaksızın getirdiği bir tapınak planı da olabilir. M.

II. Yöre halkı arasında "Analı-kız" olarak adlandırılan alanda ele geçmiş olan çivi yazılı taş bloklar. Ancak alanın bir açık hava kutsal alanı oluşu. En güzel ve gelişmiş örneğini Van Kalesinin kuzey eteklerinde gördüğümüz açıkhava tapınağı. Altıntepe'de bulunan kutsal alan.75 metre genişliğinde ve 11. Burada da anakaya islenerek elde edilen düz bir kaya fasadı ve bu fasadın önünde yine kayaya oyulmuş geniş bir düz alan vardır. yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla bazı merasimlerin yapıldığını gösterebilir. Benzer amaçlı bir başka kutsal alan Elazığ Kaleköy kazılarında gün ışığına çıkarılmıştır.30 metreyi bulan dört adet stel ve stellerin ikincisinin önünde çapı 0. kutsal alanın temel öğelerini oluşturur. Kurban kanlarının veya libasyon sıvısının aktığı kanalların boyutları bu alanda yoğun bir kullanımın varlığına işaret eder. 73 . Sarduri'ye ait en önemli yazıtları oluşturur.70 metre uzunluğunda olan alanın üstü açıktır. I. Ancak Analı-Kızdaki nişleri burada bulmak mümkün değildir. No'lu mezara bitişik olarak bulunmuştur.Urartu mimarisine nereden ve nasıl geldiği bilinmemektedir. Urartulu olmayan halkların nüfus aktarımı yoluyla yoğun olarak yerleştirildikleri bölge içinde bulunduğu unutulmamalıdır. Urartu dini mimarisinde hiç bir zaman gelenekleşeme-miş olan bu tapınak planının Urartu'nun kuzey eyaletlerinde. kutsal alanı tamamlayan diğer öğelerdir. Urartu'da dini merasimlerin gerçekleştirildiği bir başka tapınak türü de açıkhava tapınakları veya diğer bir tanımla açıkhava kutsal alanlarıdır. İki nişten oluşan kutsal alan Orta Demir Çağ'a aittir. Analı-Kız açıkhava kutsal alanında yılın hangi mevsiminde ve hangi amaçla merasim yapıldığı bilinmemektedir. Alanın güney fasadı üzerine oyulan iki anıtsal niş ve bu nişlerin önündeki anakayaya oyulmuş düz alan. Sarduri tarafından inşa edilmiştir. Analı-Kız kutsal alanına benzeyen bir başka a la n Çavuştepc Yukarı Kale'de ortaya çıkmıştır. Açıkhava kutsal alanının kuzey duvarına yakın bir noktada kaideleri üzerinde durdukları anlaşılan boyları 2. Son iki plan şeması Urartu sınırları içinde bir kez bile tekrarlanmamış ve kule tipli standart Urartu tapınak planının Urartu dini mimarisi için gelenekleşmesine olumsuz hiç bir etkisi olmamıştır. çeşitli yollarla buraya getirtilen veya burada Urartudan önce yaşayan ve Urartulu olmayan bir halk topluluğu tarafından uygulanmış olduğu düşünülebilir. Bu tip bir tapınak planı da Urartu'ya komşu olan hiç bir ülke mimarisinde yoktur.50 metre olan bir benzeri Ayanıs Taveli Salonda" bulunan daire şeklinde bir libasyon sunağı vardır. Güney fasad boyunca do-ğu-batı doğrultusunda uzanan platformlar ve batıda kayaya oyulan kurban kanalları. Standart planlı Urartu tapınaklarından çok farklı olan son iki tapınak planının. Platformlar merasim sırasında kesilen hayvanların bazı parçalarının tanrıya sunulması için kullanılmıştır. 7. açıkhava kutsal alanları içinde önemli bir yere sahiptir. Kalenin bir dönem Urartular tarafından kullanılmış olmasına karşın nişlerin de Urartu yapımı olduğu kesin değildir. Mimarisi kadar burada gerçekleştirilen libasyon kurbanı açısından da önemli olan Altıntepe kutsal alanı. Argişti oğlu TT.

Aynı yıllarda Ermenistan'da Gökçe Göl civarındaki Arin-Berd ve Armavir-Blur kazıları Kar-mir-Blur'a ek olarak yürütülmüş ve çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Urartu çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Bu yıllarda Ekrem Akurgal. Kazı başkanı Vanan İngiliz konsolos yardımcısı Captain Clayton'dur. Bu eserler daha sonraki yıllarda Urartu arkeolojisi için çok önemli çalışmalar yapacak olan. daha sonraki yıllarda Mirjo Salvini ve M. Barnett tarafından tekrar incelenecek ve gerçek değerleri ortaya çıkacaktır. Burney'ın çok büyük katkısı vardır. Toprakkale'de kazıyı sürdürmek için N. A. merhum Dr. Belek tarafından 1898 tarihinde başlayan Toprakkale araştırmalarıdır. 1972-1976 yılları arasında doktoramı yönetmesinden kıvanç duyduğum. Burney adında genç bir İngiliz arkeolog.F. Van Loon gibi bilim adamları Urartu arkeolojisi ve dili konularında çalışmalar yaparak bunları yayınlamışlardır. Urartu sanatı ile ilgili araştırmalar bir başka Urartu yerleşim bölgesi olan Gökçe Göl ve civarında Rus bilim adamları tarafından yürütülmüş ve 1893 yıllarında başlayan araştırmalar 1939 yılında Urartu arkeolojisi için büyük öneme sahip Kar-mir-Blur'un kazılmaya başlamasını sağlamıştır. K. Urartu Krallığının yerleşim alanları içinde kalan Kuzeybatı İran topraklarında 1968 yılından başlayarak yoğun çalışmalar yapılmıştır.Eski eser piyasasında Van kökenli kaçak eserlerin yoğunluk kazanması ile dikkatler tekrar bu bölgeye çevrilmiş ve 1877 yılında Henry Layard. Marr başkanlığında bir ekibi görevlendirmiştir. OscarWhitc Muscarella'nın bulduğu Kalatkar ve Agrap Tepe'de yürütülen kazılar. TOPRAKKALE KAZILARI Urartu araştırmalarında önemli bir kilometre taşı Alman C. Toprakkale'deki tapınaktan elde ettikleri bir çok eseri British Museum'a götürerek bir kısmını Asur eserleri ile aynı salonda sergilemişler.D. Charles A. asistanı Hormuzd Rassamı bu eserler ile igili araştırma yapmak üzere Van kentine göndermiştir. Özellikle W. Burada yürütülen kazılar tapınak ve diğer mimari kalıntıların ortaya çıkmasını sağladığı gibi. Van bölgesini bisiklet ile gezerek bir çok Urartu Kalesi'nin planını çıkarmış ve bunları yayınlamıştır. Orbeli.D. Bu şekilde Van Bölgesi kültürüne karşı gelişen ilgi 1879 ve 1880 yıllarında Londra British Museum'un Toprakkale'de ilk kazıyı yapmasını sağlamıştır. Urartu çalışmalarının bugünkü seviyesine gelmesinde. Toprakkale'de araştırmalar yapmış ve bölgenin Rus işgali altına girmesiyle Rus Arkeoloji Derneği. Boris Piotrovs-kii. Alman ekibinin çalışmalarından sonra 1911-1912 yılında I.N. 1959 yılından itibaren Türk bilim adamları Urartu Kaleleri'nde yoğun bir araştırmaya girmiş ve bu kapsamda Tahsin Özgüç Altın-tepe'yi. Toprakkale ve Van Kaleleri'ni. büyük bir bölümünü de uzun yıllar unutulacak olan depolara kaldırmışlardır. Burney Kayalıdere'yi sistematik olarak kaz-mışlardır. Urartu için önemli bilgiler sağlamıştır. : .Y. Urmiye Gölü güneyinde yürütülen Robert Dyson başkanlığındaki Ilasanlu kazıları. K. Barnett. 1956 ve 1957 yıllarında Charles A. Kazıdan umduklarını bulamayan Clayton ve beraber çalıştıkları Kassam ve Dr. Kemal Balkan Aznavurtepe ve Giriktepe'yi ve Charles A. Emin Bilgiç ve Baki Öğün Kef Kalesini. Afif Erzen Çavuştepe. Raynolds. Lehmann-Haupt ve W. Kleiss tarafından yürütülen arkeolojik yüzey araştırmaları ve Bastam Urartu Kale-si'ndeki arkeolojik kazılar. ALTINTEPE 1938 yılında bir tren yolu inşası sırasında bulunan Altıntepe eserleri dikkatleri tekrar Llrartu sanatı üzerine çekmesine karşın. Rus işgal kuvvetlerinin Van'dan çekilmesi ile birlikte Urartu çalışmalarına 22 yıl ara verilmiş ve bu kez Silva ve Kir-sop Lake başkanlığındaki bir Amerikan ekibi Van'a gelmiştir. kazılardan çok sayıda küçük eserin bulunmasına da yardımcı olmuştur. bu yerleşme yerindeki kazıların 21 yıl gecikmesini engelleyememiştir.

24 x 7.SARAYLAR U rartu mimarisinde kule tipli tapınakların dışında standart bir plan semasına sahip yapılar veya yapı kompleksleri bulmak oldukça zordur. erken 8. "4 . plan şeması açısından birbiri ile aynı olan iki saray gösterilebilmesi olanaksızdır. Urartu mimarlığı içinde saray olarak nitelendirilebilecek yapıların sayıları bir hayli fazladır. Bugüne kadar kazısı yapılmış hemen bütün Urartu kaleleri içinde bir saray yapısı bulmak mümkündür. Kazısı yürütülmekte olan Yukarı Anzaf Kalesi'ndc ortaya çıkartılan tapınak ile bağlantılı bir saray yapısının var olması da mümkündür. Argisti tarafından inşa edildiğini belirttiğimiz Arin-Berd'tcki (F. sarayın inşasının aynı kralın saltanatı dönemine rastlasa bile aynıdır. bağımsız farklı mekanlardan ve bu mekanları birbirine bağlayan koridorlardan. Kalenin Urartu Krallığının sonuna kadar kullanılmış olması. Aynı kral dönemine tarihlenen Armavir-Blurdaki (Argiştihinili) saray da bağlantıları avlular ve koridorlar ile sağlanan farklı mekan topluluklarından oluşur. Sarayın bahçesinde ortaya çıkartılan Urartu kuyusu içinden MÖ. İvarsa tapınağının önündeki avlunun arkasında inşa edilen üç mekan ile geçilen nişli odanın taht odası olduğu tahmin edilmektedir. Patnos yakınlarında inşa edilen Giriktepe sarayı. bu bölümde olasılıkla kral 1. yüzyıla ait önemli buluntular elde edilmiştir. İvarsa tapınağının etrafında. Bu durum.repuni) saray. Ancak bu yapıların planlan şimdilik belli değildir. avlulardan meydana gelmiştir. Kuzeyde yeralan bir koridor. Kalenin batı yönünde yapılan çalışmalar. gelişmiş bir plana sahip olması açısından önemlidir. buradaki erken saray yapıları ile ilgili fazla bilgi bırakmamıştır. Hatta daha da ileri gidilerek söylenebilir ki . Kalenin inşa edildiği farklı yörelerde veya aynı bölge içinde yeralan kalelerde farklı plandaki uygulamalara ait örneklerin sayısı bir haylidir. Benzer nişlerin Giriktepe'de de olduğuna dikkat edilmelidir. Doğu-batı doğrultusunda inşa edilen saray. Saray. ana mekanı mutfak olarak kullanılan mekanlardan ayırır. Krallığın erken dönemlerinden başlamak üzere inşa edilmiş sarayların en erkeni Başkent Tuş-pa'da (Van Kalesi) yer almalıdır. Hemen her Urartu kalesi içinde inşa edilen sarayların da standart bir plan göstermediği gözlenir. farklı zamanlarda yeni eklemelerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle saray planı da bu gelişmeye bağlı olarak büyümüş ve hiç bir standartlaşma be lirtisi gösterememiştir. tapınak ile bağlantılı olarak inşa edi lmiş ti r Saray. Sadece ana kaya üzerindeki taş yataklarından izlenebilen saraya ait duvar kalıntıları günümüze kadar ulaşmamıştır. Sütunlu salonun duvarlarındaki iki basamaklı nişler duvarları süsler.5 metre ölçülerinde bir dik dörtgendir ve içinde çatıyı taşıyan sütunlar vardır. Van Kalesinde sitadel surlarının içinde (güneyinde) kazılan anıtsal taş bloklarının bir saraya ait olması gereklidir. I. Argiştiye ait bir "Yeni Sarayın" var olduğunu göstermiştir. Ancak kalenin Urartu döneminden sonraki yoğun kullanımı. şimdilik en erkene tarihlenen ve planı bilinen yapılar arasındadır.

ana kanıya oyulmuş sarnıçlar 75 .Cantştepe Kalesi tuh.Resim & .

bu özelliği ile Arin-Bcrd'teki sarayı anımsatır. Tepenin kayalık bir kütle oluşu. Saray içinde yeralan odaların duvarları renkli duvar resimleri ile süslenmiştir.Ö. arazi planları değişiktir. sarayın inşasında kayaların yer yer oyularak kullanılmalarını gerektirmiştir. 1. fonksiyonları benzer olsa da. yapının bir tapınak-saray olduğu tahminini sağlamıştır.Ö. yine kayalara oyulan sarnıçlar ile sağlanmıştır (Resim 38). katta ortaya çıkartılan saray ile tapınağın arasındaki mekansal bağlantılar. Altıntepe'de. Ancak tapınak. Gürpınar Ovasında M. serbest duran birer yapı olma özelliklerini hiç bir zaman yitirmemi. Altıntepe veya Çavuştepe tapınakları. İki katlı olduğu ikinci kata çıkan merdivenlerden anlaşılan sarayın su ihtiyacı. Londra. Bu dinsel işlevler merasimlerin bütünlüğü açısından tapınak yapıları ile bağlın-tılı kılınmış olmalıdır.II Rııseı ııııı kenti Karmir-Blur.B. Bu nedenle Irartu yerleşim sahası içindeki birçok saray veya yapının. Bu odaların batısına düzensiz olarak eklenen koridor ve diğer odalar da sarayın hizmet mekanları olmalıdırlar. Yerleşme verinin etrafını çeviren sur duvarlarının ve terasların yardımıyla elde edilen alan içinde kurulan saray ve diğer yapılar. Saray ile tapınak arasında varolan uzun koridorlar bu iki yapıyı birbirine bağlar. İki yapı türünün birbirleriyle olan mekansal bağlantıları Uratu'daki dini merasimlerin karakterinden gelmiş olmalıdır. geniş avlusu ve çekirdek tapınaktan koparılmış magazin yapıları ile tek başına duran bir yapıdır. olasılıkla M. kurulduğu tepenin topografik yapısına bağlı olarak planlandığı ve öncelikli amacın araziyi en rasyonel şekilde kullanmak olduğuna ait bir çok örnek vardır. /(X>" /<•« -6 . yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen. saray yapılarına bağlı veya içlerinde yapılmış gibi görülmelerine karşın.ştirilmesi ile elde edilen alan üzerinde. Arin-Berd. Eski Teişebani (Piotrovskii B. topografik yapı ve elde edilen inşaat alanına bağlı olarak yapılmışlardır.ş-lerdir. 8.. Sarduri tarafından inşa edilen saray da bu anlayış ile planlanmıştır. Tepenin düzle. Kalenin batısında inşa edilen sarayın zemin katında kayalara oyulan veya yapay olarak yapılan payeler vardır. <S. Çizim 7 .UrartU kaleleri i t i nd e inşa edilen sarayların kalenin. Kalelerin içindeki birçok yapının kendilerine ait işlevlerinin yanında bazı dinsel işlevleri de vardır. tapınak kompleksinin merkezini oluşturacak şekilde inşa edilen tapınak-saray. yüzyılın ilk yarısında kral 11. Urartu: Ihe Kmgdom of Van and üs Art. Tapınağın batısında yeralan üç oda birbirine birer kapı ile bağlanmış ve bir avluya açılmaktadırlar.

Bu durum Ayanis veya Kef Kalesinde tamamen farklıdır. Karmir-Blur'da saray ve diğer birçok yapı kalenin arka duvarına çekilerek yapılmıştır. dik tepenin yamaçlarında yapılan teraslar üzerinde yükselmektedir. Bu iki kalede sur duvarları arasında elde edilen arazinin büyük bölümü inşaat için kullanılmıştır. Sonuçta amaçlan aynı olsa bile farklı topografik alanlarda bu topografyaya bağlı farklı plan Nemaları ortaya çıkabilmiştir.Ö. yüzyıldaki vergilendirme. Yapım yöntemi. yüzyılın ilk yarısında II. 7.YEDİNCİ YÜZYIL SARAYLARI M. Bastam Ka-lesi'nde ise saray veya diğer birçok yapı. kullanılan yapım malzemeleri veya genel uygulamalar ortak olmasına rağmen. . vergi toplama ve krallık içinde uygulanan ekonomik sisteme bağlı olarak kale içindeki yapıların bodrum katlarından depolama mekanları olarak yararlanılmıştır.Ö. bu benzerlikler bu kaleler ile Karmir-Blur veya Bastam arasında yoktur. Karmir-Blur (Çizim 7). yükseklikleri çok zaman 2. Adilcevaz Kef Kalesi ile Ayanıs Kalesi anısında varolan bazı paralelliklere karsın. Bastam veya Ayanıs gibi kalelerdekı sarayların arasında bile plan açısından önemli bir benzerlik yoktur. Buna ait en güzel örnekler kuzeyde Karmir-Blur ve Urartu ana yerleşim sahası içinde Ayanıs Kaleleridir. Sarayların inşasından önce.7. 7. M. Rusa tarafından inşa edilen Adilcevaz Kef Kalesi. Ancak M.Ö. yüzyıl saray yapılarının bodrum katları. plan şemalarının farklı olmaları her kalenin topografik yapısından kaynaklanmaktadır.15 metreyi geçen yüzlerce anıtsal depo küpleri ile doldurulmuştur (Resim 39). kale içinde veya doğrudan oldukları yerde üretilip pişirilerek yerleştirilen anıtsal küpler hertürlü malzemenin depolanmasında ve halka veya diğer kentlere dağıtılmasında kullanılmıştır.

Ayants Kulesi nde depo küpleri re dağıttm kanalları '8 ./" -"•.• ^ *"^v * t- I ■S '-* s? . Resim 39 .fv* .

Apadana yapılarının böyle bir öneme sahip olmasının temel nedeni. Arkeolojik veriler.SÜTUNLU SALONLAR: APADANALAR rartu'da örnekleri çok az olmasına karsın. olasılıkla Ahamenidlere ait olabileceği ile ilgili öneriler de yapılmıştır.50 metre çapında üç dizi halinde 18 sütun tarafından taşınmaktadır. apadana tipli yapılar ile ilgili bilimsel tartışmalar süregelmektedir.Ö. tapınak avlu duvarının bir bölümünü tahrip ederek yapılmıştır. yapının M. Apadana tipli yapılara Urartu mimarisinde iki örnekte rastlanır. Doğuda ise salon boyunca uzunan ince uzanan bir oda yer alır. Altıntepeden daha erkene tarihlenen Araş vadisindeki Argiştihinili (Armavir-Blur) kentinde. kral I.30 metre ölçülerinde dikdörtgen bir plana sahiptir ve çatısı 1. Yapının aydınlatılması çatıya yakın yerlere açılan pencereler ile olmuştur. Yapının girişinde sütunlu bir avlu ve avlunun batısında bir dizi küçük odalar vardır. Al-tıntepe'de Tahsin özgüç tarafından ortaya çıkartılan ve tapınak-sarayın bir bölümü üzerine inşa edilen yapıdır. yüzyılın ikinci yarısına ait olabileceğini göstermiştir. yüzyılın ilk yarısında yaptırılan saray içindeki bir salonun çatısı sütunlar taralından taşınmaktadır. Bu nedenle apadananın l'rartulara değil. Yapı içten -H. Resim 40 .0X25. 7. İki dizi halinde yirmi sütunun yeraldığı bu salon Urartu'daki ikinci apadana tipli yapıdır.Ö. Bunlardan ilki ve önemlisi Altıntepc apadanasıdır.Kuzeybatı İran daki Hasanlu yerleşme yerinde Yanmış Yapı II ^9 . 8. Sütunlu salonun batısında beş adet dikdörtgen planlı mekan vardır. yapı katında inşa edilmiş olan apadana. Altıntepe'nin II. Argişti tarafından M.

içinde sütunların yer aldığı yapılar bulunmuştur. Yakındoğu mimarisinde çatısı sütunlar tarafından taşınan toplantı veya kabul salonlarına verilen addır. Yapının çatısının sütunlar tarafından taşınmış olması ve kabul veya toplantı işlevine dönük fonksiyonu.Ö. Urartulu mimarlar bu yapı türünün M. Hasanlu yerleşme yerinin Demir Çağ I olarak adlandırılan ve M. Orta Zagros halklarının ortak mimari geleneği olarak yüzyıllar boyu süren apadanalarının yaratıcısı Urartu mimarları olmasa da.Ö. Apadananın Yakındoğu mimarlığında ilk kez Urartular tarafından inşa edildiği ve bu mimari türün bir Urartu buluşu olduğu önerilmiştir. 1100800) çatısı sütunlar tarafından taşınan toplantı salonları haline gelmişlerdir. Robert Dyson tarafından ortaya çıkartılan Ha-sanlu Kalesi'nde bulunan sütunlu bir yapı türü. Yakındoğu'daki apadanaların ilk örnekleri olmalıdır. yapı katında. yüzyılda Orta Zagroslardaki Baba-Can ve Godin Tepe gibi yerleşme yerlerinde uygulanmışlardır. 6. yüzyıldaki varlığı Nuşin-i Can Tepe'de. Hitit İmparatorluk Çağına tarihlenmek-tedir. 9. apadana tipli yapının tanımının da yapılmasını sağlamaktadır.Yukarıdaki iki örnekte bulunabilen ortak mimari özellikler. niteleyici özelliklerdir. Persepolis ve Susa gibi Ahamenid yerleşmelerinde sürmüştür. 1450-1100 yıllarına tarihlenen V. hem de Kuzeybatı İran topraklarında rastlamak mümkündür. 80 . Aynı tür yapıların M. İlgili yayınlarda Yanmış Yapılar (Resim 40) olarak adlandırılan bu yapılar. 9. Eski İran dilinde çok direkli çadır anlamına gelen apadana sözcüğü. daha sonraki yüzyıllarda ise çok daha gelişmiş şekli ile Pazargadae. daha sonraki yüzyıllarda Kuzeybatı İran'daki mimari gelişimini sürdürmüş ve M. Ancak çatısı sütunlar tarafından taşınan toplantı salonlarına Urartu örneklerinden. Altıntepe apadanasının ortaya çıkartılması ile bu yapı tip i ni n kökeni hakkındaki tartışmalar da başlamıştır. Yapının planı. en az 400-500 yıl önce hem Anadolu'da. yüzyılın sonundan itibaren kral Menua ile yürüttüğü Kuzeybatı İran seferlerinin kültürel bir sonucu olarak bu yapı türü de Zagros halklarından ödünç alınmış ve Armavir-Blur veya Altıntepe gibi Urartu kalelerinde kullanılmıştır.Ö. girişin yer aldığı yön veya yapının tek başına ya da bir yapı kompleksi içindeki varlığı apadana olma özelliklerini etkilemez.Ö. Hitit mimarlığının önemli örneklerinden biri olan Büyükkale D Yapısı. Kuzeybatı İran'da Urmiye Gölünün güneyinde.Ö. Urartu Krallığının M. birinci binyılın başlarından Ahamenidlere taşınmasında önemli bir rol oynamışlardır. Bu yapılar gelişmelerini sürdürerek aynı yerleşme yerinin Demir Çağ II katında (M.Ö.

Yüzeyden algılandığı kadarıyla kent belli bir plana bağlı kalmaksızın. Müstahkem yerleşme yerleri içinde sivil halkın yaşama şansının olmayışı.Ö. birkaç istisnanın dışında genellikle dağların ovalara uzanan burunları üzerindeki kalelerde gerçekleştirilmiştir. Sokaklar dar ve düzensiz olarak yapılmışlardır. Bu iki yazıt Urartıfcla kralların dışında da mal ve mülk sahibi olan kişilerin varlığını göstermektedir. Kalelerin merkezi yönetimin denetiminde ve belli askeri. 9 yüzyılın sonunda inşa edildiği bilinmektedir. Kerpicin inşa malzemesi olarak kullanıldığına ait bir iz yoktur. Argişti) bir oku Gilurani ormanlarından Batu'nun oğlu İşpilini'nin bahçesine kadar 950 lokot (450-500 metre) fırlattığını yazmaktadır. Siyasi güç tarafından kalelerden uzaklardaki t a r ı m arazilerinin yakın çevresinde çok sayıdaki sulama barajının inşa edilme nedeni bu olmalıdır. Ancak bunu basit halk tabakasına kadar yaygınlaştırmanın ne kadar mümkün olduğu şimdilik bilinmemektedir. Kaleler içinde basit halk kitlelerinin konutlarına hiç bir zaman yer verilmemiş. bu alanlara dönük iskanı da yöneticilerin planlamış olduğu düşünülebilir. Durum böyle olunca sivil halk ya kalelerin uygun olan eteklerinde veya kalenin hakim olduğu yakın çevrede veyahut herhangi bir kale ile bağlantısı olmayan tarım veya hayvancılık alanlarına yakın yerlerde oturmuşlardır.0 metre kalınlığındaki duvarlar tamamen taştan inşa edilmiştir. Urartu Krallığı içindeki halkların iskan özgürlüklerinin tartışılabilmesi için yanıtlanması gerekli önemli bir soru vardır: Uraılu'da kişilerin kendilerine ait toprakları var mıdır? Toprak edinme veya kullanma özgürlüğünün bulunmaması durumunda özgür bir iskan hakkının da olmadığı benimsenmelidir. Kent içindeki evleri oluşturan 1. Kalenin güneydoğu ve kuzey eteklerinde. Urartu yerleşim sahası içindeki bazı kalerin eteklerinde birçok evin bir araya gelmesi ile oluşan küçük kentlerin varlığı bilinmektedir. Urartu yazılı kaynakları sadece iki kez krala ait olmayan topraklardan söz eder. Kral Menua dönemine ait olan bir yazıtta Menua'nın kızı Tariria için. gelişen ihtiyaca göre şekillenmiş ve sonuçta düzgün olmayan bir plana kavuşmuştur. toprak üstünden bile görülecek kadar açıktır. Kral Menua tarafından inşa edilen Yukarı Anzaf Kalesinin etek81 . Krali otoritenin Urartu yerleşim alanı içinde bağ. ekonomik veya kralı amaçlara bağlı olarak inşa edilmeleri. Bu durumda kent veya köylerin planlarının ortaya çıkıp gelişmesinde krallık tarafından önerilen bazı ön koşullar var olmalıdır. bahçe ve sulama sistemleri ile ilgili alt yapı tesislerini kurduğu dikkate alınırsa. Basit halkın oturduğu alanı özgürce seçme şansının olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak kerpiç malzemenin zaman içinde yok olabileceğini de unutmamak gereklidir. sadece bir tehlike sırasında buralara sığınmalarına izin verilmiştir. Diğer yazıtta ise Kusa oğlu Argişti (II. Kalenin yakın çevresinde bulunan yazıtların yardımı ile Körzüt'ün kral Menua döneminde. Bir kısmı geniş teraslar üzerine kurulan kentin planları. yaklaşık 8-9 hektarlık bir alana yayılan bir "aşağı kent*' bulunmaktadır. planlarında bazı standartları getirmiş ve tümüyle yönetici sınıfın ihtiyaç ve politikalarına göre şekillenmelerini gerekli kılmıştır. eteklerinde bir dış kentin var olduğu en eski kalelerden biridir.KENT ve KONUT MİMARLIĞI Y üzyılı aşkın bir zamandan beri süregelen Urartu uygarlığı ile ilgili kazılar. planlarının gelişmesine sivil halkın katkısını da en az düzeye indirmiştir. Şamran Kanalı yakınlarında bağ ve bahçeler yaptırdığı ve bunlara kızının adından kaynaklanarak Taririahinili adının verildiği yazılıdır. olasılıkla M. Herhalde halk toplulukları krallığın kendilerine kullanmak için tahsis ettiği ve belki de alt yapıları belli ölçüde tamamlanmış arazilerde gerekli üretimi gerçekleştirmekte ve üretilen malların belli bir bölümünü merkezi otoriteye vergi olarak vermekte idi. Muradiye Ovasının güneydoğu köşesinde kumlan ve halk arasında Zengibar Kalesi olarak da bilinen Körzüt Kalesi.

Izgara planın oluşturduğu adalar içinde taş duvarları olan dikdörtgen planlı evler vardır.0 metrelik caddeler ve 5. alanı ikiye ayırır. Bu durumu ile Zernaki Tepe'deki kentin 10. Daha erken bir dönemde yapılan bu evler ızgara plana uymamaktadır. Ancak bazı alanlarda daha düzgün bir plan gösteren anıtsal yapıların varlığı görülebilir.50 metre. diğer örneklerden daha az genişlikteki bir alana yayılmıştır. Urartu kent mimarisinde ızgara plana verilebilecek en güzel örnek. Evlerin dış duvarları 1.0 metre kalınlığındadır. Van Hoşap karayolu üzerindeki Çavuştepe Kalesine sadece bir kilometre uzaklıktaki Eski Norgüh Kalesi. Nitekim 1997 kazı sezonundaki araştırmalar ve kazılar düzgün dikdörtgen planlı evlerin varlığını kanıtlamıştır.995 metre yüksektedir. Kalenin güney yamacında inşa edilen aşağı kent 14 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Kusa tarafından inşa edilen bir başka kalede de aşağı kent uygulamasını görmek mümkündür. Bir yapı adası ince uzun bir koridor ile ikiye ayrılmış ve her iki bölüme aynı ölçüde iki ev inşa edilmiştir. Cadde ve sokaklar arasında oluşan adaların içine evler taş kullanılarak inşa edilmiştir. Yapım yazıtı ile II. Karmir-Blur'da-ki kazılar.0 metre genişliğindeki sokaklardan oluşmakladır. Kalenin doğu. Ana kaya üzerine oturan duvarlar ancak 0. ızgara planlı bu kentin inşaasından önceye tarihlenen bazı evlerin yapıldığını göstermiştir. Kusanın önemli bir mimari başarısı olduğu kanıtlanan Ayanıs Kalesi'nin güney yamaçlarındaki aşağı kent. Bu alanın kazılması ve bilim dünyasına sunulması Uraıtu sivil mimarlığı açısından önemli olacaktır.000 kişiyi barındırabileceği önerilmis- S2 . Kusanın eseri olduğu bilinen kent düzgün cadde ve sokaklar ile yapı adalarına ayrılmıştır. birbirini dik kesen 7. 9-0 metre genişliğindeki ana cadde kuzey-güney doğrultusunda uzanmakta ve bu caddeyi 5. Erek Dağının Gürpınar Ovasına uzanan alçak bir burnu üzerinde kurulmuştur. Plan düzensizdir ve gelişi güzel gelişmiştir. deniz seviyesinden 1. Erçiş-Patnos karayolunun yakınındaki Zernaki Tepe yerleşme yeridir (Resim 41).0 metreyi bulan taş duvarlar ile inşa edilmişlerdir. planları ve büyüklüklükleri aynı olan evler inşa edilmiştir. Sokak ve caddelerin kcsişmesivle ortaya çıkan düzgün dikdörtgen yapı adaları içinde. II. Yerleşme yerinin ortasından akan bir dere. Ancak kalenin doğusundaki Güney Tepenin yamaçlarında varlığı saptanan dış kentin onlarca hektarlık bir alanı kapladığı düşünülmektedir. Arazinin eğiminden doğan problemi azaltmak amacıyla yapılan doğu-batı duvarlarının kalınlıkları 2. Bu konudaki nihai sonuçlar bu alanda yapılacak kazılar ve mag-notometre çalışmaları ile saptanacaktır. güneydoğu ve kuzeydoğu eteklerinde yaklaşık 20 hektarlık bir alana yayılmış bir aşağı kent vardır. Çok geniş bir alana yayılan kent.lcrinde de bu çağa ait önemli sayılabilecek büyüklükte bir aşağı kent vardır. Bu yapılardan birinin ölçüsü 30. iç duvarları 1. Aşağı kentin etrafı bütünüyle bir duvar ile çevrilerek koruma altına alınmıştır. Kentin var olan bir plana göre geliştiğini gösteren hiç bir ipucu yoktur. Krallığın daha erken bir dönemine ait olan yukarıdaki örneklerin dışında bazı sivil yerleşme alanlarının varlığı gün ışığına çıkarılmıştır. Kalenin güney eteklerindeki kent çok düzgün duvarlardan ve duvarlar arasında kalan doğu-batı yönünde en az bir. Körzüt'te olduğu gibi kerpiç malzemeye burada da rastlanılmamıştır. iki adet dikdörtgen oda ve iki dar odadan oluşmaktadır. Böylece kale dışında yaşamakta olan halkın da savunması bir oranda gerçekleştirilmiştir.0 X 22. Van Özalp karayolunun yakınında yeralan kale. Özellikle kuzey-güney yönünde uzanan düzgün duvarlar bu kısımda da ızgara planlı bir kent inşa edildiğini hatırlatmaktadır.0 metreden daha geniş en az iki sokak dik olarak kesmekte ve sonuçta ızgara planlı bir kent planının oluşmasını sağlamaktadır. Evler kare bir oda. büyüklüğü 30 hektarı bulan bir aşağı kentin varlığını kanıtlamıştır. Bunun dışında Ayanıs Kalesi'nin doğusundaki yamaçta yapılan arazi çalışmaları ve uzay fotoğrafları bu alanda çok geniş bir dış kentin olduğunu ve bu kentin teraslamalar yapılarak yamaca kurulduğunu göstermiştir. Ercisin birkaç kilometre kuzeyinde.50 metreye kadar koruna-bilmiştir.0 metre olarak ölçülebilmektedir. Yukarı Anzaf Kalesi'nde devam eden kazılar henüz aşağı kent ile ilgili bilgi vermemiştir. Kent içindeki yapıların tümü kalınlıkları 1.0 metreye yaklaşmaktadır. güney-kuzey yönünde ise üç sokaktan oluşmaktadır. Gökçe Göl yakınındaki Karmir-Blur kazıları kalenin yakınında. Yazıtlar ile II.

Merkezi bir otoritenin denetimi altında inşa edilen bu tür standart planlı kentlere veya daha küçük boyutlu yerleşme alanlarına daha önce de belirttiğimiz gibi Urartu kalelerinin eleklerinde ve-■ı çevrelerinde rastlamak mümkündür. Bu nedenle Urartu'nun öken dönemki inde düzensiz olarak gelişen kent planlarına bakarak Urartu'da bu şekilde gelişmiş izsin planlı kentlerin olamayacağını ileri sürmek kanımızca hatalıdır. Özellikle Ayanıs Kalesi'nin güneyindeki yerleşme yeri »emdeki evler plan açısından Zernaki Tepe ile büyük bir benzerlik içindedir. Rusa döneminde gerilen askeri ve kültürel rönesans kapsamında Urartu'unun idari yapısında. genel siyasetinde ve ıskan politikasında. Ancak Ahamenidlerin bu yörede le düzgün planlı ve 8-10 bin kişinin yaşayabileciği bir kent inşa etmeleri için hiç bir siyasi ne-ve buna bağlı uygulamaları yoktur. Kale planlarında ve kalelerin üstlendiği görevlerde. ele düşünülmüştür. Ele geçirilen farklı ülkelerden getirilen ve Urartu'nun ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulunan halk toplulukları.J acılamadığını iddia etmişlerdir. olasılıkla vergi toplama ve srân dağıtımında gerçekleşen bu değişiklikler kent plancılığına da yansımıştır. Ancak bu kcramiklerden kesin tarih elde etmek mümkün değildir. Zernaki Tepe'nin yakındı bulunan bir kaç yazıtta II. Kaldi ki. Bu önerilerin tümü dikkate alınmalıdır.:~. Özellikle II. Çeşitli tarihi eryaptığımız yüzey araştırmalarında toplanan az sayıdaki örnekler kırmızı perdahlı Urartu keramiği-aittir.Resim ıl. Argisti'nin bu yörede inşa ettirdiği bazı kentlerden ve sulama ka-. Zernaki Tepe'de ele geçen ve Roma Döşemi ne ait olduğu düşünülen bazı arkeolojik malzemeden dolayı kentin bir Roma yerleşmesi olabi-. Söz konusu yazıtlarda kurulduğu söylenen Argiştihinili kenti günümüz İmalıdır. Ancak bu imar faaliyetleri içinde Zernaki Tepe'nin de inşa edilmiş olması mümkiin- Bazı bilim adamları kentin hiç bir zaman bitirilemediğini ve tam anlamı ile hiç bir zaman is-.Zernakt Tepe'de ızgara planlı kent kalıntıları Yörede yapılan araştırmalar kentin inşa tarihi ile ilgili kesin bir sonuç vermemiştir. Hatta bir grup bilim adamı bu kentin bir Urartu kenti olmadığı-lıkla bir Ahamenid kenti olabileceğini önermişlerdir. 83 . iskan politikasına bağlı olarak kent plancılığında önemli değişiklikler olmuştur.arından söz edilmektedir. arazi kullanımında. Ahamenidlerin Van Gölü çevresinde uzun süreli «kanını gösterecek arkeolojik kalıntı da yoktur.

Urartu tarih ve sanatını anlamakta güçlük çekmemiz kaçınılmazdır. Altan Çi-lingiroğlu tarafından Dilkaya'da. Hakan Sivas ve Aynur Özfırat gibi yeni bilim adamlarının yetişmesini sağlamıştır. Urartu araştırmalarında ve kazılarında çok önemli bir pay genellikle Doğu Anadolu müzelerinde görev yapan müze araştıncılarınındır. Zafer Derin. Veli Sevin tarafından Van Kalesi Höyük ve Karagündüz Höyüğü'nde yapılan kazılar. Aşağı ve Yukarı Anzaf Kalelerini kazmağa başlayarak.YENİ DONEM URARTU KAZILARI Van Gölü çevresindeki Kef Kalesi. 3 . Gülriz Kozbe. Urartu'nun köy tipi yerleşme yerleri ile ilgili bilinmeyenleri elde etmemizi sağlamıştır. 1984 yılında Taner Tarhan. 1989 yılında Altan Çilingiroğlu'nun başkanlığında başlayan Ayanıs Kalesi kazıları Urartu'nun geç dönem mimari. Urartu sulama sistemleri ve madenciliği ile ilgili çalışmalarına en az onlar kadar önemli yenilerini ilave etmiştir. Kuzeybatı İran'daki Bastam gibi kazılara son verilmesi ile Urartu kazı ve araştırmalarında kısa süreli bir duraklama gözlenir. Toprakkale ve Çavuştepe. Müzecilerimizin çeşitli kurtarma kazıları ile elde ettikleri bilimsel sonuçlar olmasa. Kemalettin Köroğlu. Oktay Belli. Haluk Sağlamtimur. Van Projesi ile başlayan yeni dönem Urartu kazıları "üçüncü kuşak" olarak adlandırabileceğimiz. Veli Sevin. Veli Sevin Karagündüz Höyüğü'nde ve mezarlık alanında Urartu ve Urartu öncesi dönem için önemli sonuçlar elde etmiş. Oktay Belli ve Altan Çilingiroğlıfnun önderliğinde "Van Projesi" oluşturulmuş ve Van Gölü çevresinde bazı yeni kazılar başlatılmış veya eski kazılar yeni bir anlayış ile sürdürülmüştür. Van Kalesinde Taner Tarhan ve Veli Sevin tarafından yürütülen kazılar bir çok yeni bulgunun yanında 'Yeni Saray" olarak adlandırılan bir sarayın varlığını ortaya koymuştur. sanat ve tarihi ile ilgili son derece önemli bilgileri vermeğe devam etmektedir.

Çizim .S' Giyimli c/c ortaya çıkartı/an bir ev planı C/arhaıı I \ . Res. 2) . Van Bölgesinde I rartıı Araştırmaları (Ih: Konut Mimarlığı".Sevgin. Anadolu Araştırmaları IV \\ 1976 -1977.

Söz konusu planın bu zoraki göçmenler ile Uraıtu mimarisine geldiği kolaylıkla önerilebilir. Uraıtu k r a l l a r ı n ı n özellikle Hate ( H i t i t ) ve Supani ülkelerinden aldıkları binlerce savaş esiri ni. bu ev planının bağımsız olarak Urartu'da da gelişebileceğinin bir göstergesi olabilir.Ö. Bu evlerin erkene tarihlenen ön a v l u l u ve iki odalı Uraıtu evlerinden geliştiğini söylemek mümkündür.60 inciredir. Ancak erken dönem evleri ile MÖ. Benzer planda bir başka ev V a n ' ı n 26 kilometre kuzeydoğusundaki Gövelek Köyü'nde bulunmuştur (Çizim 9). Giyimli ve Gövelek evlerinden önemli farkı evin avlu köşelerinde Bastam'da ve Armavir'de olduğu gibi risalillerin var olmasıdır. Arka duvar kavisli olarak inşa edilmiştir. yeni inşa ettirdikleri kentlerde iskan ettikleri bilinmektedir. isçilik ve malzemeleri daha i t i n a ile seçilmiştir. Dış kentlerdeki evler bir ön plana sıkı sıkıya bağlı olarak inşa edilmişler. Erkene tarihlenen e v l e r daha az it i na ve daha serbest bir plan ile üretilmişlerdir. Evin boyutları 25. binyılın başında. Ön avlulu olan evin avlusunun arkasında i k i oda vardır (Çizim 10). 7.()X 15. Kusa dönemine tarihlenmektedir.0 metreyi. genellikle bu kaleleri inşa ettiren II.0 metreyi aşmaktadır. yüzyılda inşa edilen evler arasında özellikle boyut ve oda savılan acısından belirgin f a r k l ı l ı k l a r vardır. ^> . 2. Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi Uraıtu konutları genel hatlarıyla ön avlulu ev tipini yansıtmaktadır. Urartu'nun erken dönemlerinden itibaren Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu'daki Geç Hi ti t Kent Devletleri ile olan siyasi ve kültürel ilişkileri bu etkinin olası kaynağı olarak kabul edilebilir. ön avlulu evler Anadolu'da M. Kalelerin eteklerinde planlanmış kentler içinde yer alan düzgün dikdörtgen planlı evler. önde bir avlu ve arkada iki dikdörtgen mekandan meydana gelmiştir.0 metreyi bulmaktadır. Ölçüler önceki evden biraz daha küçüktür. genişliği ise 10. Bir Anadolu geleneği olan ön avlulu evlerin Uramı'ya Hitit ülkesinden gelip gelmediği bilinmemektedir.yünde yapılan kazıda ortaya çıkan ev (Çizim 8) işçilik bakımından öncekilerden oldukça faklıdır. özellikle kültepe-Kanes de l a d a n itibaren kullanım alanı bulmuşlardır. Ancak ön avlulu evlerin siyasi otorite tarafından planlanmamış kırsal alanlardaki yerleşmelerde de ortaya çıkmış olması. Aynı plana sahip evlerin Hitit mimarisinde de var olduğu Alişar ve Alacahöyük kazıları ile kanıtlanmıştır. Ev.50 metreyi bulmakladır. Giyimli evi gibi ön avlulu olan evin avlusunun arasında iki mekan vardır. Daha it i nalı bir isçilikle örülen duvarların kalınlığı 1. Duvar kalınlıkları 2. Ön avlulu evlere bir başka örnek Van'ın 5-4 kilometre güneyindeki Ağaçlık Köyü'nde bulunmuştur. Dikdörtgen bir plana sahip olan evin uzunluğu 20. Arka duvar kavisli olarak planlanmıştır. Bu serbesti ile evlerin arka duvarları kavisli şekilde yapılabilmiştir.

o .

1976 .Kuşeleri rısalillı Ağaçlık evinin temel planı {Tarkan T.19 I Res. Kontu Mimaritğı Anadolu Araştırmaları IV-V.Ipm Çizim y .-V.4) tf . Konut Mimarlığı ". Serin. Anadolu Araştırmaları I \ ' \. 1976. Res.1977.-V.Gövelekeui {Tartan T. Acın Bölgesinde t rartıı Araştırmaları ıIlı. M ÇİZİm I" . Sevgin 'Van Bölgesinde Urartu Anıştırmaları un .

80 metre arasındadır. Kral sülalesinden gelen kişilerin veya üst yönetime ait yönetici ve yakınlarının mezarları her zaman yönetilenlerden daha görkemli ve üstün işçilikte yapılmış. etnik farklılık ve buna bağlı olan gelenek farklılığı olmalıdır. Van Bölgesinde Dilkaya (Çizim 11). Erzurum Bölgesinde ise Su-çau ve Harmantepe'de bulunan basit taş sandık mezarların boyutları değişmektedir. 1 [atta bazı durumlarda aynı mezar içinde yakma ve inhumasyonun aynı anda uygulandığı görülmüştür. Genellikle ayaklarını karnına çekmiş durumda (hocker) yerleştirilen ölülerin yanlarında basit ölü armağanları bulmak mümkündür.80 metre ile 1. 0. Hu geleneklerin bir bölümü Erken Demir Çağ ve öncesinde Van Golü Hav-zasında yaşayan ve daha sonra krallığın kurulmasıyla Urartu halkları içinde yer alan toplulukların geleneklerinden gelmektedir. Kalecik ve Ayanıs Kalesinin doğusundaki mezarlık alanlarında bulmak mümkündür. Dilkaya örneğinde olduğu gibi ölülere bir platform üzerine koyulan armağanlar sunulmuştur. B MEZAR TÜRLERİ Yukarıda belirtilen nedenlere bağlı olarak inşa edilen veya oyulan mezarlar. birkaç ana başlık altında toplanabilmektedir.50 metre ile 0. Urartu Krallığını oluşturan insanların birden fazla etnik kimliğe sahip olması bunun ilk nedenidir. 8~ . Mezar mimarisinde gözlenen çeşitliliklerin diğer bir önemli nedeni. daha zengin ve çeşitli ölü armağanları ile ödüllendirilmiştir. Ancak yakarak veya yakmadan yapılan gömüler için farklı bir mezar mimarisi gelişmemiş. Urartu'daki ölü gömme geleneklerinde ve buna bağlı olarak mezar mimarilerinle gözlenen plan ve isçilik farklılıklarının. Diğer bir farklı grup olan basit taş sandık mezarlar toprak içine açılan bir çukurun etrafının taklar ile çevrelenmesi ve mezarın üzerinin bir veya birden fazla sal tası ile örtülmesinden meydana gelmiştir. Yakmadan ve yakarak yapılan gömüler olarak niteleyebilin eğimiz bu gelenekler.70 metre arasında uzunluğa sahip mezarların genişlikleri de 0. Van Kalesi Höyük'te. birbirinden farklı mimari plan ve karakterdeki mezarlar içine yapılmışlardır. Güzel örneklerini Van'da Dilkaya mezarlık alanında. Toprak içine açılan bir çukura yerleştirilen ölülerin etrafında tas veya kerpiçten yapılmış bir duvar yoktur. Urartu'da temekle iki aynı tarzda ölü gömmenin varlığını kanıtlamıştır. hem yakma ve hem de yakmadan gömüler için kullanılmıştır. temelde birkaç önemli nedeni vardır. Farklı etnik yapıdaki insanların kendilerine özgü gelenekleri uygulamalar doğaldır. Zengin mezarı ile fakir mezarı arasında işçilik ve ölü armağanı zenginliği açısından her zaman önemli faiklar gelişmiştir. Çavuştepe ve Giyimlide. aynı karakterde ve plandaki mezarlar içinde her iki tarz gömünün de yapılabildiği gözlenmiştir. yöneten veya yönetilen sınıflara ait olmakla ilgilidir. Basit toprak mezarlar olarak adlandırılan bir grup mezar. Aynı veya farklı halk topluluğu içinde farklı uygulamaların varlığı ise tamamen ekonomik gerekçelere dayalıdır. Aynı mezarlık alanlarında ve hatta aynı mezarlar içinde yakarak ve yakmadan yapılan gömülerin nedeni.MEZAR MİMARLIĞI ilimsel arkeolojik kazılar yoluyla ortaya çıkan veriler.

Harmantepe ve Suçatı kazılarından elde edilen veriler. Anato/ian Stııdies ^v. (.. o'o 16.Varto Kayaltderv kaya mezarı ( Bıırııey. I I First Season of ExcavaHons on the Urartian Citadel of |NN Kayahdere". 1966) KUP MEZARLAR Son yıllarda Urartu yerleşim sahası içinde yürütülen sistematik kazılar. ölülerin dik ya da bükülerek küplerin içine gömüldüğünü göstermiştir.ÇİZİm 11 OÜkctya mezarlık alanımla hasıl tas sandık mezar Çizim 12. Van Kalesi Höyük'teki örnekte. üraıtu ölü gömme tarzlarına "küp mezarlar' olarak yeni bir uygulamayı daha eklemiştir. Özellikle Van Kalesi Höyük. gömüden daha erkene tarihlenmesi muhtemel .'.

IIV. bu odaların ana salon ile olan bağlantıları ve alçak tavanı taşıyor izlenimini veren ana kayadan oyulmuş. Suçatı küp mezarının içinde de bir tunç kemer ölü armağanı olarak ele geçmiştir. Kaya mezarlan içinde. Argişti mezarı. Bu tür anıtsal kaya :iıe/. Kayaya oyulan kapı açıklığı ahşap veya tunç kapı kanatları ile kapatılmış olmalıdır. Bu örneklerde giriş ve giriş önündeki platform özellikle belli edilmiş ve Urartu mimarisinin diğer örneklerinde de var olan cephe mimarisi bu mezarlarda da genellikle uygulanmıştır. Kayalıkların görülür yerlerine. Yan odalar mezar içindeki farklı ölülere ait olmalıdır. genellikle mezarın ekseninde yer alan. Van Kalesi'ndeki Neft Kuyu. Özellikle Varto yakınlarındaki Kayalıdere A mezarı veya Van'da Kadembastı mevkiindeki mezar (Resim 44) bu türe ait örneklerdir. Kaya mezarları içinde doğal olarak hiç bir ı eleman yoktur. Varto yakınlarındaki Kayalıdere'de (Çizim 12). içinde varolan odaların sayısına göre çok odalı ve tek odalı kaya mezarları olarak iki alt gruba ayrılırlar. - . Kadembastı kaya mezarı (Çizim 14) odaların planları. Bir çok mezarın girişinin iki yanında bulunan kayaya oyulmuş söve yuvaları bu kapıları taşıyan dikmeler içindir. tonozlar ve sözde kemerler Urartu'daki bu mezar mimarisinin. Palu'da 1 No. Van Kalesi'ndeki Neft Kuyu mezarında olduğu gibi bazı salonlar beşik tonoz şeklinde biçimlendirilmiştir. Gerektiğinde yeni yan odaların ilave edilebilmesi anıtsal kaya mezarlarının farklı zamanlarda yeni gömüler için kullanıldığını göstermekledir. düzensiz sütunları ile diğer kaya mezarlarından çok farklıdır.bir küpün ağzı boyun hizasından kırılarak. Çok odalı kaya mezarlan özellikle krali amaçlı olarak planlanmış ve Van K a l e s i n i n güney dik yamacında bir kaç Urartu kralı için uygulanmıştır. Mezarlar. KAYA MEZARLARI Urartu mezar geleneği içinde en önemli yeri anıtsal kaya mezarları alır. Ana salon yılın belli dönemlerinde veya mezar sahip ya da sahiplerinin ölüm günlerinde yapılan merasimler için kullanılmış olmalıdır. Çağdaş Asur oda mezarlarında bu ta-: elemanların kullanılması etkinin bu ülkeden geldiğini göstermektedir. Başkent Tuşpa'da yer alan ve kral Menua'ya ait olduğu varsayılan Neft Kuyu. Ölü armağanı olarak bulunan eşyalar küp mezarın M. içine ölü yerleştirilmiş ve ölünün üzeri iki kırık küp parçası ile örtülmüştür. gizleme ihtiyacı duyulmaksızm yapılan kaya mezarları Urartu'daki taş oda mezar geleneğinin kayalar içine oyulan biçimidir. Mezar doğrudan ana kaya kütlesi içine oyulmuştur. Özellikle ana salon içinde varolan kornişler. Çok odalı kaya mezarı olmasına karşın anıtsal ve dışarıdan algılanan cephelere sahip olmayan mezarlar da bilinmektedir. gerçek taşıyıcı elemanları olan tas veya tuğla oda mezarlardan esinlenerek yapıldığının önemli kanıtlarıdır. bir kapı ile girilir. Genellikle Urartu yerleşim alanı içindeki önemli kalelerin inşa edildiği kayalıklara oyularak yapılan kaya mezarları. Doğu Odaları veya 1.arlarına ait en güzel örnekleri başkent Tuşpa'da. Ölü-j e ve olasılıkla bu merasimler yoluyla tanrılara armağanlar sunma olayı bu salon içinde gerçekleştirilmiştir.sine yarayan nişlerin bir kısmı hücre şeklinde ve bir ölünün sığacağı büyüklüktedir. Giriş kapısından sonra ana salon ve bu salona bağlı bir çok yan oda mezarın temel planını oluşturur. Argişti'nin erken dönem Faaliyetlerinin kaleme alındığı yıllıkların da yer aldığı Büyük Horhor Mağaraları (Resim 43) bu türe ait en gelişmiş örneklerdir (Çizim 13). I. Ancak bazı kaya mezarlarında varolan sahte mimari taşıyıcı öğeler ilginçtir. yönetici üst sınıfın veya doğrudan krali sülaleye ait kişilerin gömüldükleri mezarlardır. Palu'da veya Erzurum Umudum Tepe'de bulmak mümkündür (Resim 42). Anıtsal kaya mezarlarına. Ölü armağanlarının yerleştirilme. Argişti.Ö. yüzyıla ait olduğunu göstermektedir. Bu çukurlarda kurban kemiklerinin veya eski gömülere ait insan kemiklerinin depolandığı önerilmektedir. bu yan odalardan biri alta doğru _cııisleyen derin bir çukur şeklinde oyulmuştur. Kayalıdere A mezarında ise kemerli nişleri bulmak mümkündür. Palu III veya Doğu Beyazıt'taki mezar içinde köşeli nişleri.lu mezar ve Kayalıdere A mezarında olduğu gibi. duvarlarda köşeli veya kemerli nişler dikkat çekicidir.

ı rottu Oda Mezar Mimarisinin Kökeni l zerine Bazı Gözlemler . Çilingiroğlu (Ed. 1987.Çizim 13 Van Kalesi'ndel. Çizim 14 . A.) Anadolu Demir Oluları İzmir..Van Edremit yakı11/arında Kadembasti kaya mezarı . Argiştİ baya mezarı (Serin V.

90 .

Erzurum yakınında Umudum Tepe kaya mezarı 91 .£' P~mL İ. V • n \ •.:.-. i v. /v.\v f-W ■< :M W f \ Resim ıj .

Van Edremit yakınlarında Kadembastı kaya mezarı 92 . Van Kulesi ."* rBWB***W Resim 44 ./. Argisti nin kaya mezan. Horhor Mağarası.Resim /.> .

Altıntepe'deki III No. TAŞ ODA MEZARLAR Urartu kalelerinin kurulduğu tepeler her zaman kaya mezarı inşa etmek konusunda yeterince elverişli değildir.50-1.40 metre enişliği 0. Diğer Urartu mezarlarında olduğu gibi duvarlarda. Toprak altına yapılan kaya mezarlarına kuyu biçimli bir dromos ile girilir. Birbirine yine koridorlar ile bağlanan mezar odaları. Nişlerin en az bir tanesi mezarın arka duvarına açılmış ve anıtsal kaya mezarlarında olduğu gibi dikdörtgen veya kemerli olarak yapılmışlardır. Arazi yapısının uygun olmadığı. Birbirine kısa koridorlarla bağlanan üç dikdörtgen odadan oluşan mezar dikdörtgen planlıdır. ancak oda mezar inşa etmek zorunluluğu var olan bazı yerlerde oda mezarlar taştan örülmüştür. Tanıktepe mezarıdır ve uzunluğu (1. Erzurum Ovasına egemen bir tepe üzerindeki kalenin kayalık güney dik yamacına oyulmuş olan Umudum Tepe kaya mezarı tek odalı olmasına karşın.90 metre olan bir dromos ile girilir. Tabanlar sıkıştırılmış topraktır. Tek odalı kaya mezarları içinde bir çok durumda görülen. odalar aynı eksen üzerinde değildir. birinci mezarın güneybatısına inşa edilmiştir.0 metre uzunluğunda ve 4. İkinci odada ele geçen iki adet tas lahit tekne biçimindedir ve kapakları beşik şeklinde biçimlendirilmiştir. Tek odalı oda mezarların bir bölümü genellikle Lîrartu kalelerinin inşa edildiği kayalıklara oyulnıuştur. Tavanı s i v r i tonozlu olan odanın açıldığı geniş ve önü açık olan salona ovadan kayaya oyulmuş bir merdiven ile çıkılır. Bostankaya Kalesinin yakınındaki Ahar veya Doğu Beyazıt kaya mezarında olduğu gibi mezarlar bir kabanına ile süslenmiştir.lu mezarı 9.0 metre yükseklikte inşa edilmişlerdir. Bu boyutlardaki mezarların yükseklikleri genellikle 1. İçlerinde nişler olan tek odalı mezarlara en güzel örnekler Dcdeli. Mezarların üzerleri bir çok durumda sal taşları ile örtülmüştür. Potnos yakınlarındaki Kamışlı mezarı taştan örülmüş tek odası ve 1. taş blokları içine nişler yapılmıştır.lu mezarı da üç odadan meydana gelmesine karşın.Ana kayaya oyulan tek odalı mezarların bir kısmı toprak üzerinden görülebilmesine karsın büyük bir bölümü toprak altına yapılmıştır. Tek odalı mezara uzunluğu 2.sapılmıştır. Özellikle Elazığ yöresinde sık rastlanan bu tür mezarlar da ulaşılması güç kaya fasatlarına oyulmuşlardır. ölünün yatırıldığı platformlar Umudum Tepe'deki mezar odasında da vardır. 93 . Mezar odası içinde duvarlar boyunca sekiler ve sayıları iki veya üçü bulan nişler vardır. at heykelcikleri ve at koşum takımları.50 metre genişliğinde bir çukurun içine inşa edilmiştir.50 metre uzunluğundaki dromosu ve Potnos-Adilcevaz karayolu üzerindeki Konakbev ve (iavurkale mezarları yine dromosları ve taştan örülmüş tek odaları ile bu türün güzel örekleridir.lu mezar. Sal taşları ile örtülmeyen ve doğrudan ana kayadan oyularak yapılan mezarların tavanları genellikle kemer şeklindedir. Altıntepe mezarları tepenin güneydoğu sırtlarında. Bazı durumlarda dromoslar içinde girişi kolaylaştıran merdivenler vardır. diğerlerinden belli bir plan farklılığı gösterir. Ana girişin açıldığı ve ölü armağanlarının bir çoğunun bulunduğu birinci oda hariç diğer iki odanın duvarlarında çok sayıda niş vardır. Taştan inşa edilmiş oda mezarların en çarpıcı üç örneği Erzincan yakınlarındaki Altıntepe'de gün ışığına çıkarılmıştır (Çizim 15-16). Ölü armağanları arasında tunç kemer. usta bir işçilikle yontulmuş taş bloklarından yapılmıştır. Altıntepe III No. Kalecik ve Adilcevaz mezarlarında görülebilir.80 metre arasında olmalıdır.0 metreden 5.30 metreyi yüksekliği ise 3-0 metreyi bulmaktadır.0 metreye varan uzunluktaki bu türe giren mezarların genişlikleri 1.0 ile 4. Mezar duvarları içine çok sayıda . Bu açık salonun tavanı semerdam şeklinde biçimlendirilmiş ve kornişlerle bezenmiştir. Gökbelen. Bu tür mezarların giriş cepheleri özellikle vurgulanmıştır. 2. çeşitli mobilyalar ve büyük bir tunç kazan özellikle önemlidir. Kürdemlik ve Kacıseli tek odalı sekili mezarlar için tipik örneklerdir. Dromos yardımı ile girilen bir başka taş oda mezar.0 metre arasında değişmektedir. ova seviyesinden 40. Altıntepe I No. Elazığ yöresindeki Tanrıvermiş.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->